روزنامه صمت شماره 1497 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1497

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1497

روزنامه صمت شماره 1497

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫کمک به قشرهای ضعیف‬ ‫هرچه سریع تر اجرا شود‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوریل ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1497‬پیاپی ‪2815‬‬ ‫چهره‬ ‫ایجاد تعادل میان‬ ‫سالمت و اقتصاد‬ ‫سرمقاله‬ ‫تهدیدها را‬ ‫به فرصت تبدیل کنیم‬ ‫گفت وگو‬ ‫‪ ۳‬هزار خودرو‬ ‫همچنان در انتظار ترخیص‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مدیریت‬ ‫سرمایه های انسانی‬ ‫رشد معدن‬ ‫با تکی ه بر دانش روز‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫زیر تیغ کرونا‬ ‫اسیب شوک کرونایی را‬ ‫کاهش دهیم‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تجارت در انتظار سیگنال های مرزی‬ ‫سازمان تجارت جهانی درباره کاهش شدید مبادالت بازرگانی هشدار داده و گفته همه گیری‬ ‫ویروس کرونا می تواند تجارت جهانی را بین ‪ ۱۳‬تا ‪ ۳۲‬درصد کاهش دهد؛ اما انتظار می رود از‬ ‫نیمه دوم سال جاری میالدی وضع تجارت جهانی بهتر شود‪ .‬گزارش های جهانی حاکی از ان‬ ‫اس��ت که کاهش ناگزیر تجارت و تولید پیامدهای دردناکی برای کسب وکارها خواهد داشت‪.‬‬ ‫تجارت ایران نیز مانند س��ایر کشورهای جهان با محدودیت و افت هایی مواجه شده و می توان‬ ‫گفت در کل دنیا‪ ،‬از جمله ایران تجارت در انتظار سیگنال های مرزی است تا با ازسرگیری روند‬ ‫تجاری بین کش��ورها‪ ،‬نبض اقتصاد جهان به حال��ت طبیعی بازگردد‪ .‬کرونا عالوه بر تهدیدی‬ ‫که برای اقتصاد و تجارت خارجی ایجاد کرد‪ ،‬فرصت ویژه و درخش��انی برای توس��عه صادرات‬ ‫بازگشایی مرزها‪ ،‬راز ماندگاری صنعت سرب و روی‬ ‫در بخش های دیگر از جمله خدمات به وجود اورد‪ .‬مسئوالن بر این نکته تاکید دارند که نباید‬ ‫اج��ازه دهیم در این روند تولید و صادرات تاثیر جدی ببیند‪ .‬چند روز پیش نیز مرکز واردات و‬ ‫امور مناطق ازاد و ویژه گمرک ایران در بخشنامه ای جدول تعرفه ها و حقوق ورودی کاالهای‬ ‫وارداتی را برای اجرا در سال ‪ ۱۳۹۹‬به گمرکات ابالغ کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نواوری معادن‬ ‫با توسعه دانش بنیان ها‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در خجسته عید نیمه شعبان و میالد حضرت بقیه اهلل االعظم‬ ‫ارواحنا فداه در سخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت شریف ایران‪ ،‬احساس نیاز عمیق‬ ‫و گس��ترده بش��ریت امروز به منجی را در طول تاریخ کم سابقه خواندند‪ .‬ایشان در بخش‬ ‫دیگری از سخنان ش��ان با اش��اره به تالش جدی مسئوالن در ستاد ملی مقابله با کرونا و‬ ‫ارائه گزارش ها به رهبری گفتند‪ :‬در ستاد ملی تصمیم هایی برای قشرهای ضعیف جامعه‬ ‫گرفته ش��ده که توصیه و تاکید می کنم این برنامه ها را هرچه س��ریع تر‪ ،‬بیشتر و بهتر به‬ ‫اجرا دراورند‪ ،‬البته مردم نیز برای کمک به اقشار ضعیف وظیفه دارند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1497‬‬ ‫پیاپی ‪2815‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫سید جالل ابراهیمی‬ ‫مدیر مرکز مطالعات ایران و ترکیه‬ ‫برخورد کشورها با شیوع ویروس تاجدار با گذشت زمان جدی تر‬ ‫ش��ده و هر کش��وری باتوجه به تجربه ها و پروتکل های بهداشتی‬ ‫ش��یوه های جدید و متنوعی را برای مقابله ب��ا ویروس همزمان با‬ ‫اغاز فعالیت های اقتصادی به کار گرفته اس��ت‪ .‬کشور ترکیه هم در‬ ‫روزهای اخیر تصمیم ه��ا و رویکردهای جدیدی را اتخاذ کرده که‬ ‫در نگاه کالن با هدف تبدیل تهدید کرونا به فرصت های تجاری و‬ ‫اقتصادی اجرا می ش��ود؛ برنامه هایی که می تواند از برخی جهت ها‬ ‫الگویی برای ایران نیز به شمار رود‪.‬‬ ‫براس��اس تصمیم جدید دولت ترکیه‪ ،‬خروج از خانه برای افراد‬ ‫باالی ‪ ۶۵‬سال ممنوع شده و نیروهای داوطلب مردمی برای انجام‬ ‫خرید مایحتاج روزانه ش��هروندان با نظارت دولت بس��یج شده اند‪.‬‬ ‫همچنین دولت ترکیه قرار اس��ت به ‪ ۲‬میلیون نفر ماهانه هزار لیر‬ ‫کمک مالی کند‪ .‬رجب طی��ب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه نیز‬ ‫اعالم کرده این اعتبار از صندوق ذخیره ملی و اندوخته ای که برای‬ ‫روزهای بحران اماده سازی شده برای طبقات کم درامد و کارگران‬ ‫روزمزد و اقش��اری که با تعطیلی مراکز کاری بیکار شده اند‪ ،‬تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به زمان پرداخت اقساط وام های بانکی اعم از دولتی و خصوصی‬ ‫نیز ‪ ۳‬ماه استمهال داده شده و افرادی که شرایط پرداخت قبوض‬ ‫اب و گاز و ب��رق را ندارند‪ ،‬از فرص��ت ‪۳‬ماهه و پرداخت تدریجی‬ ‫برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫همه س��ازمان ها و اداره ها به جز سازمان هایی که نیازهای فوری‬ ‫جامعه را تامین می کنند تعطیل و استفاده از ماسک در محل کار‬ ‫و س��طح ش��هر اجباری شده اس��ت‪ .‬به عالوه اینکه خرید و فروش‬ ‫ماس��ک جرم تلقی می ش��ود و هم��ه داروخانه ها موظ��ف به ارائه‬ ‫رایگان ماس��ک هستند‪ .‬تمام اموزش ها از طریق مجازی ارائه شده‬ ‫و دانش اموزان و معلمان و دانشگاهیان اینترنت رایگان می گیرند‪.‬‬ ‫تمامی اس��تانداری ها و بخشداری ها موظف ش��ده اند با استفاده از‬ ‫دولت الکترونیک و بدون کاغذبازی و مسائل اداری درخواست های‬ ‫مردم را انجام داده و ش��هرداری ها موظف ش��دند از امکانات خود‬ ‫برای کمک به ش��هروندان استفاده کنند و دولت هم متعهد شده‬ ‫بعد از پایان دوران کرونا و بازگش��ت به ش��رایط عادی هزینه ها را‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫این تصمیم ها در حالی اتخاذ و اجرایی شده که رئیس جمهوری‬ ‫ترکیه معتقد اس��ت کرونا چیزهای زیادی به ما اموخت و مس��لما‬ ‫جهان بعد از کرونا‪ ،‬جهان دیگری خواهد بود و ارتباطات کش��ورها‬ ‫نیز از این پس و حتی با پایان داستان ویروس تاجدار نیز با گذشته‬ ‫متفاوت خواهد بود‪ .‬در این شرایط محور اصلی «تبدیل تهدیدهای‬ ‫کرونا به یک فرصت است»‪.‬‬ ‫ترکی��ه باتوجه به جغرافی��ای اقتصادی منطق��ه و ظرفیت های‬ ‫اقتصادی کشورهای ترک زبان‪ ،‬اقدام به تشکیل شورای کشورهای‬ ‫ترک زب��ان کرده که این ش��ورا مرک��ب از جمه��وری اذربایجان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬گرجستان و قسمتی از مجارستان است و از قزاقستان‬ ‫نیز برای پیوستن به این شورا دعوت شده است‪ .‬ترکیه با تاکید بر‬ ‫اینکه ما درحال جنگ تمام عیار با کرونا هس��تیم درخواست کرده‬ ‫کشورهای عضو‪ ،‬علم‪ ،‬تجربه‪ ،‬سیاست های اجتماعی و روانشناسی‬ ‫خ��ود را با یکدیگ��ر مبادله کنن��د‪ .‬اردوغان از روس��ای جمهوری‬ ‫کشورهای عضو خواسته شرایط پلتفرم ایجاد شده را کامال رعایت‬ ‫و وزی��ران بهداش��ت و درمان کش��ورهای عضو نیز به ط��ور روزانه‬ ‫تجربه های خود را در کنفرانس ویدئویی با یکدیگر مبادله کنند‪.‬‬ ‫همچنین این کش��ور با ایجاد مرکز علمی‪-‬تخصصی روانشناسی‬ ‫اجتماعی به بررس��ی ش��رایط روحی‪ ،‬روانی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫شهروندان با در نظر گرفتن طبقات شغلی‪ ،‬سنی و‪ ...‬می پردازد‪.‬‬ ‫مجموع تصمیم های یادشده در صورتی اجرایی شده که اردوغان‬ ‫با تاکید بر متوقف نش��دن روند تجاری بین کش��ورها معتقد است‬ ‫باید برای مس��ائل گمرکی و حمل ونقل پیشنهادهای اجرایی ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درامد کلی کش��ور ترکیه بعد از گردشگری وابسته به صادرات‬ ‫است؛ برهمین اساس این کش��ور قصد دارد پروژه ساخت راه اهن‬ ‫ترکیه‪ ،‬جمهوری اذربایجان و گرجس��تان را تا اسیای میانه ادامه‬ ‫دهد‪ .‬در شرایط حاضر نیز باتوجه به توقف درامدهای گردشگری‪،‬‬ ‫راه اندازی سریع کریدور مشترک حمل ونقل با سیستم های مدرن‬ ‫الکترونیکی بهداش��تی در دس��تور کار قرار گرفته است‪ .‬همچنین‬ ‫ایج��اد گذرگاه تجاری بین ترکیه و قزاقس��تان ب��رای حمل بار و‬ ‫لغ��و دریافت و پرداخ��ت «حق عبور» از گذرگاه ه��ای بین مرزی‬ ‫کشورهای شورای ترک زبان از دیگر برنامه های قابل اجراست‪.‬‬ ‫باتوجه به موارد یادش��ده به وضوح پیداس��ت که ترکیه در این‬ ‫ش��رایط دس��ت به تغییر عمقی روش های اقتصادی و بین المللی‬ ‫زده‪ ،‬این در حالی است که شباهت های زیادی از لحاظ جغرافیایی‪،‬‬ ‫جمعیت شناسی و حتی دیرینه شناس��ی بین ایران و ترکیه وجود‬ ‫دارد‪ .‬از جمله جمعیت ‪ ۸۵‬میلیون نفری‪ ،‬جمعیت جوان یکس��ان‬ ‫و س��واحل و دریاهای مشابه‪ ،‬شرایط تقریبا یکسان در حمل ونقل‬ ‫زمینی و دریایی؛ به ویژه تش��ابه بسیار در زمینه حمل ونقل دریایی‬ ‫در ح��وزه خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر و تش��ابه بین‬ ‫سواحل مدیترانه در جنوب ترکیه‪ ،‬تنگه بسفر و داردانل در مقایسه‬ ‫با تنگه هرمز و دریای سیاه در ارتباط با دریای خزر ایران‪.‬‬ ‫ترکیه متکی به درامد گردشگری است که در سال ‪ ۲۰۱۹‬حدود‬ ‫‪ ۶۴‬میلیارد با احتس��اب ‪ ۳۰‬میلیون گردش��گر از این محل کسب‬ ‫کرده و صادرات این کشور متکی به تولیدات شیمیایی و نساجی و‬ ‫ماش��ین االت است و اقتصاد ایران نیز بیشتر متکی به صادرات گاز‬ ‫و نفت و محصوالت کشاورزی است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط با مقایس��ه کلی اقتصادی‪-‬اجتماعی دو کشور و‬ ‫توجه به تشابهات اقتصاد سیاسی‪ ،‬منطقه ای‪ ،‬حوزه ای و کشوری و‬ ‫تطبی��ق داده ها با یکدیگر‪ ،‬می توان از الگوهای تبدیل تهدید کرونا‬ ‫ت در اقتصاد بهره برد‪.‬‬ ‫به فرص ‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در خجسته عید‬ ‫نیمه ش��عبان و میالد حض��رت بقیه اهلل االعظم‬ ‫ارواحن��ا فداه در س��خنان زن��ده و تلویزیونی‬ ‫خط��اب به ملت ش��ریف ایران‪ ،‬احس��اس نیاز‬ ‫عمیق و گس��ترده بش��ریت امروز به منجی را‬ ‫در ط��ول تاریخ کم س��ابقه خواندند و با تاکید‬ ‫بر معنای حقیقی و سازنده انتظار یعنی «امید‬ ‫و اعتقاد به گش��ایش و ف��رج و تحرک و اقدام‬ ‫برای دس��تیابی ب��ه اینده روش��ن» افزودند‪:‬‬ ‫مل��ت ای��ران در ازمون بیم��اری اخیر خوش‬ ‫درخش��ید و رفتار و نظ��م عمومی ان در به کار‬ ‫بستن توصیه ها خوب است؛ البته زندگی برای‬ ‫برخ��ی قش��رهای ضعیف با س��ختی در حال‬ ‫گذران اس��ت که مس��ئوالن بای��د برنامه های‬ ‫کم��ک به انه��ا را هرچه س��ریع تر و بهتر اجرا‬ ‫و م��ردم نیز ماه رمضان امس��ال را به رزمایش‬ ‫گس��ترده کمک به نیازمندان تبدیل کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در بخش‬ ‫دوم سخنان ش��ان ب��ه موضوع بیم��اری کرونا‬ ‫اش��اره کردند و با تاکید ب��ر اینکه این موضوع‬ ‫ی��ک ازمون عموم��ی و عجیب برای دولت ها و‬ ‫ملت ها است‪ ،‬گفتند‪ :‬در مورد امارها و اقدامات‬ ‫بسیار خوب انجام شده و توصیه های مسئوالن‪،‬‬ ‫به قدر کافی مطالبی گفته ش��ده و صداوسیما‬ ‫هم انصافاً در این زمینه بسیار خوب عمل کرده‬ ‫اما نکته مهم‪ ،‬خوش درخشیدن ملت ایران در‬ ‫ازمون این بیماری وبای مدرن اس��ت‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای اوج این افتخار ملی را متعلق‬ ‫به کادر درمانی کشور دانستند و افزودند‪ :‬کادر‬ ‫درمانی کش��ور با تحمل رنج دوری از خانواده‬ ‫حت��ی در تعطیالت نوروز و تحمل فش��ارهای‬ ‫ناش��ی از مراقب��ت از بیماران بدح��ال‪ ،‬جان و‬ ‫س�لامت خود را در خدمت به مردم قرار دادند‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینک��ه ط��رح‬ ‫فاصله گذاری هوش��مند اجتماعی براساس نظر‬ ‫وزارت بهداش��ت و به طور پلکانی اجرا می ش��ود‪،‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬اغ��از فعالی��ت کس��ب وکارهای‬ ‫کم ریسک به معنای تغییر شرایط فاصله گذاری‬ ‫اجتماع��ی و رعایت نکردن دقی��ق پروتکل های‬ ‫بهداشتی نیست‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حس��ن روحانی در جلسه با‬ ‫روسای کمیته های اجتماعی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬ام��وزش عالی‪ ،‬پش��تیبانی‪،‬‬ ‫اصن��اف و اقتصادی س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه متخصص��ان و پزش��کان‬ ‫کش��ور براس��اس مطالعاتی که در ای��ران انجام‬ ‫دادن��د و با تبادل تجربه ه��ا و پژوهش های خود‬ ‫با س��ایر کش��ورها تا حدود زیادی توانسته اند به‬ ‫روش های رفتاری ای��ن ویروس و راه های مقابله‬ ‫با ش��یوع ان نزدیک ش��وند که این بس��یار حائز‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه پس از پش��ت‬ ‫س��ر گذاش��تن محدودیت های حداکثری برای‬ ‫مقابله با ویروس‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداش��تی‬ ‫بای��د مورد توج��ه قرار گیرد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬اموزش و اطالع رسانی از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت ت��ا مردم بتوانن��د پروتکل های‬ ‫و این موضوع بس��یار با عظمت‪ ،‬خاطره خوشی‬ ‫را در ذهن ملت ایران بر جای خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ایش��ان مش��ارکت های مردمی در سراس��ر‬ ‫کشور را نیز انصافاً زیبا و شگفت انگیز خواندند‬ ‫و با اشاره به نمونه هایی از این اقدامات افزودند‪:‬‬ ‫همه این حرکت های ارزش��مند نش��ان دهنده‬ ‫عمق و رس��وخ فرهنگ اسالمی در مردم است‬ ‫و برخالف خواس��ته برخی که در یکی دو دهه‬ ‫اخیر تالش کردند فرهنگ اس�لامی‪-‬ایرانی را‬ ‫تحقی��ر و مردم را متوجه س��بک زندگی غربی‬ ‫کنند‪ ،‬این حرکت ها نش��ان داد خوش��بختانه‬ ‫احس��اس تفک��ر و فرهنگ اس�لامی و زنجیره‬ ‫ارزش های اسالمی در مردم ایران قوی و راسخ‬ ‫اس��ت‪ .‬حضرت ایت اهلل خامن��ه ای در ادامه به‬ ‫رفت��ار و عملکرد دنیای غرب در ماجرای کرونا‬ ‫اشاره کردند و با برشمردن مصادیقی همچون‬ ‫مصادره ماس��ک ها و دس��تکش های کشورها‬ ‫به وس��یله برخی کش��ورهای اروپایی و امریکا‪،‬‬ ‫هج��وم مردم ب��ه فروش��گاه ها و خالی کردن‬ ‫قفسه ها و به جان هم افتادن برای چند دستمال‬ ‫توالت‪ ،‬صف کشیدن مردم برای خرید اسلحه‪،‬‬ ‫معالجه نکردن بیماران س��المند و خودکش��ی‬ ‫اف��راد به عل��ت ترس از کرون��ا‪ ،‬گفتند‪ :‬در این‬ ‫ماجرا فرهن��گ و تمدن غرب محصول خود را‬ ‫نشان داد که این نتیجه طبیعی فلسفه حاکم بر‬ ‫تمدن غربی مبتنی بر فردگرایی و مادی گرایی‬ ‫و غالباً بی خدایی اس��ت‪ .‬ایشان به بُعد دیگری‬ ‫از ماجرای بیماری کرونا در کش��ور یعنی رفتار‬ ‫عمومی ملت در به کار بس��تن توصیه ها اشاره‬ ‫کردند و گفتند‪ :‬مردم واقعا به انچه س��تاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا به صورت تصمیم قاطع می گوید‬ ‫عمل می کنند‪ ،‬البته ممکن اس��ت چیزی را به‬ ‫ص��ورت مر ّدد اعالم کنند و مردم به این نتیجه‬ ‫نرسند که باید به ان عمل شود اما در جایی که‬ ‫مطلبی قاطعانه گفته می ش��ود مردم همراهی‬ ‫می کنند که نمونه بارز ان نرفتن به سیزده به در‬ ‫امس��ال و پذیرفتن یک نظم عمومی بود‪ .‬البته‬ ‫ای��ن رفتار باید ادامه یابد و تصمیم های س��تاد‬ ‫ملی جدی گرفته و به انها عمل شود‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه یک وجه دیگر‬ ‫حادث��ه کرونا تاکید کردند‪ :‬کرونا یک مش��کل‬ ‫بزرگ و ابتالیی خطرناکی برای بش��ریت است‬ ‫ام��ا این قضیه نباید ما را از دیگر مش��کالت و‬ ‫حوادث مهم دنیا غافل کند زیرا در س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬دنیا یا کشور ما با مشکالت و حوادث‬ ‫بزرگ ت��ر از ان هم مواجه بوده اس��ت‪ .‬ایش��ان‬ ‫یک��ی از این ح��وادث را که در ‪ ۳۲‬س��ال قبل‬ ‫روی داد‪ ،‬حمله ش��یمیایی هواپیماهای رژیم‬ ‫بعث صدام به شهر حلبچه عراق و بخش هایی از‬ ‫مناطق مرزی ایران برشمردند و گفتند‪ :‬در ان‬ ‫زمان‪ ،‬برخی از همین کشورهای مدعی تمدن‬ ‫و ترق��ی‪ ،‬س�لاح های ش��یمیایی را در اختیار‬ ‫چ یک از انها‬ ‫صدام قرار دادند و تا امروز هم هی ‬ ‫درباره جنایت شان جوابی نداده اند‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی‪ ،‬جنگ های جهانی اول و دوم‪،‬‬ ‫جن��گ ویتنام و حمله امریکا به افغانس��تان و‬ ‫عراق را از دیگر حوادث مهم و بزرگ سال های‬ ‫گذشته دانس��تند و خاطرنشان کردند‪ :‬حادثه‬ ‫کرون��ا نبای��د موجب غفلت ما از ظلم و س��تم‬ ‫قدرتمن��دان دنیا به ملت های مختلف از جمله‬ ‫مردم فلس��طین و یمن شود و همچنین نباید‬ ‫از توطئه و دش��منی استکبار غافل شد چراکه‬ ‫برخ�لاف تصور ع��ده ای که می گوین��د اگر ما‬ ‫دش��منی نکنیم انها نیز دش��منی نمی کنند‪،‬‬ ‫دش��منی اس��تکبار ب��ا اصل نظ��ام جمهوری‬ ‫اس�لامی و مردم س��االری دینی است‪ .‬ایشان‬ ‫در بخش دیگری از سخنان ش��ان با اش��اره به‬ ‫تالش جدی مس��ئوالن در ستاد ملی مقابله با‬ ‫اجرای پلکانی طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی‬ ‫حسن روحانی‬ ‫سورنا ستاری‬ ‫مرتبط با کس��ب وکار خود و ان دسته از مشاغلی‬ ‫که احتیاجات انان را تامین می کنند را فراگرفته‬ ‫و نس��بت به ان اگاه باش��ند‪ .‬روحانی یاداور شد‪:‬‬ ‫انچ��ه در مرحله جدید فاصله گذاری هوش��مند‬ ‫اجتماعی دارای اهمیت است این است که طرح‬ ‫یادشده با مطالعه سبک زندگی ایرانی و با مدلی‬ ‫بوم��ی و در عین حال منطبق ب��ر اصول مصوب‬ ‫بهداشت جهانی انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر تبادل تجربه های کشورها‬ ‫رئیس جمه��وری همچنی��ن در گفت وگ��و با‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بر تبادل‬ ‫تجربه ه��ا و بهره گیری از طرح ه��ا و تجربه های‬ ‫سایر کشورها در زمینه تولید داروها و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز در مب��ارزه با ویروس کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری در ای��ن گفت وگ��و‪ ،‬ضم��ن‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫قدردانی از تالش های بس��یار موثر شرکت های‬ ‫دانش بنیان که در بحث مقابله و مبارزه با بیماری‬ ‫کرونا نقش بس��زایی ایفا می کنند‪ ،‬به وی دستور‬ ‫داد ب��ا هدف تبادل اقدام��ات و ابتکارات جدید و‬ ‫بهره گیری از طرح ها و تجربه های سایر کشورها‬ ‫در زمینه تولید و ساخت داروها و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز در مبارزه با کرونا‪ ،‬اقدامات الزم انجام ش��ود‪.‬‬ ‫س��ورنا س��تاری نیز در این گفت وگو گزارشی از‬ ‫اقدامات انجام شده و دستاوردهای شرکت های‬ ‫دانش بنیان ارائه کرد‪ .‬رئیس جمهوری همچنین‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا محم��د اس�لامی‪ ،‬وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی دس��تور داد ارزیابی از شرکت های‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی‪ ،‬ج��اده ای و دریای��ی که در‬ ‫ایام تعطیل��ی دچار ضرر و زیان ش��ده اند‪ ،‬انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری در این گفت وگ��و تاکید کرد‬ ‫کرون��ا و ارائه گزارش ها ب��ه رهبری گفتند‪ :‬در‬ ‫ستاد ملی تصمیم هایی برای قشرهای ضعیف‬ ‫جامعه گرفته ش��ده که توصیه و تاکید می کنم‬ ‫این برنامه ها را هرچه س��ریع تر‪ ،‬بیش��تر و بهتر‬ ‫ب��ه اجرا دراورند‪ ،‬البته مردم نیز برای کمک به‬ ‫اقشار ضعیف وظیفه دارند‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی به مشکالت و س��خت شدن شرایط‬ ‫زندگ��ی برای برخی افراد جامعه به علت تبعات‬ ‫ناش��ی از کرونا اشاره کردند و افزودند‪ :‬افرادی‬ ‫ک��ه توانایی و تمکن مال��ی دارند‪ ،‬فعالیت های‬ ‫وس��یعی را به منظور کمک ب��ه نیازمندان اغاز‬ ‫کنن��د‪ ،‬به خصوص که در اس��تانه ماه مبارک‬ ‫رمضان که ماه انفاق و ایثار اس��ت‪ ،‬قرار داریم‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪ :‬خوب‬ ‫اس��ت که در ماه مبارک رمضان یک رزمایش‬ ‫گس��ترده ب��رای مواس��ات‪ ،‬همدل��ی و کمک‬ ‫مومنان��ه به نیازمندان و فقرا در جامعه ش��کل‬ ‫بگیرد و برای اثبات ارادتمان به امام زمان (عج)‬ ‫صحنه ه��ا و جلوه هایی از جامعه مهدوی را که‬ ‫جامعه ای همراه با قس��ط‪ ،‬ع��دل‪ ،‬عزت‪ ،‬علم‪،‬‬ ‫برادری و همیاری است‪ ،‬به وجود اوریم‪ .‬ایشان‬ ‫همچنین با اش��اره به برگزار نش��دن جلسات‬ ‫عمومی دعا‪ ،‬توس��ل و سخنرانی در ماه مبارک‬ ‫رمضان امسال‪ ،‬احاد مردم را به عبادت‪ ،‬تضرع‬ ‫و خش��وع در تنهای��ی و در خانه ه��ا و در میان‬ ‫خانواده ها توصی��ه کردند‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی در پایان سخنان ش��ان به مسئوالن‬ ‫و فع��االن ج��وان در عرصه عل��م و فناوری نیز‬ ‫توصی��ه کردند موضوع جه��ش تولید حیاتی‬ ‫اس��ت و فراموش نش��ود زیرا باید به هر قیمتی‬ ‫که شده موضوع تولید پیگیری شود و به مرحله‬ ‫جهش برسد‪ .‬همچنین جوانان فعال در عرصه‬ ‫علم و فناوری کار ازمایشگاهی و تولید نیازهای‬ ‫کشور را به طور جدی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫گ��زارش ارزیاب��ی ض��رر و زی��ان ش��رکت های‬ ‫حمل ونق��ل برای اقدام��ات الزم به س��تاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا و هیات دولت ارائه شود‪ .‬به عقیده‬ ‫کارشناس��ان حوزه حمل ونقل ریل��ی‪ ،‬جاده ای‬ ‫و دریای��ی با ش��یوع وی��روس کرونا در کش��ور و‬ ‫همه گی��ری ان در جهان با زیان و اس��یب های‬ ‫فراوانی روبه رو شده است‪ .‬اسالمی در این تماس‬ ‫با اش��اره به اینکه در روزهای گذش��ته‪ ،‬استفاده‬ ‫از ن��اوگان عموم��ی کمی افزای��ش یافته‪ ،‬رکود‬ ‫ناش��ی از بیماری کرون��ا در صنعت حمل ونقل را‬ ‫قابل مالحظه خواند و گفت‪ :‬این صنعت‪ ،‬نیازمند‬ ‫رس��یدگی وی��ژه و اعطای کمک ه��ای اعتباری‬ ‫از مح��ل منابع و تس��هیالت مصوب س��تاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا اس��ت‪ .‬روحانی با تاکید بر رعایت‬ ‫پروتکل های بهداش��تی از وزیر راه وشهرس��ازی‬ ‫خواست تا وضعیت حمل ونقل عمومی و تردد در‬ ‫جاده ها را برای ش��رایط فاصله گذاری هوشمند‬ ‫ن شروع می شود در جلسه اینده‬ ‫که از ‪ ۲۳‬فروردی ‬ ‫س��تاد گزارش کند‪ .‬رئیس جمه��وری در بخش‬ ‫دیگ��ری از ای��ن تماس بر تس��ریع در تخصیص‬ ‫بودجه موردنیاز پروژه های عمرانی در حوزه های‬ ‫راه و راه اهن ازس��وی س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫تاکید و دستورات الزم را صادر کرد‪.‬‬ ‫در گفت وگو با وزیران خارجه قزاقستان‪ ،‬ارمنستان و اذربایجان مطرح شد‪:‬‬ ‫ایران اماده انتقال تجربیاتش در مقابله با کرونا است‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه در گفت وگوی جداگانه‬ ‫با همتایان ارمنی و اذربایجانی و قزاقس��تانی‬ ‫خود‪ ،‬بر امادگی ای��ران برای انتقال تجربیات‬ ‫خود در مبارزه با کروه تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اداره کل اطالع رس��انی و ام��ور‬ ‫س��خنگویی وزارت امور خارج��ه‪« ،‬المار ممد‬ ‫ی��ارف» و «زه��راب مناتس��کانیان» وزی��ران‬ ‫خارج��ه جمهوری اذربایجان و ارمنس��تان در‬ ‫گفت وگوه��ای تلفن��ی جداگانه با‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر امور‬ ‫خارج��ه درب��اره مبارزه با ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا اعالم همبس��تگی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان در‬ ‫ای��ن گفت وگوها‪ ،‬امادگ��ی ایران‬ ‫برای انتق��ال تجربیاتش در این حوزه را اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ظریف همچنی��ن در توییتی به‬ ‫زبان روس��ی از ایده کریدور س��بز‬ ‫روس��یه به جای جن��گ اقتصادی‬ ‫و تحری��م اس��تقبال ک��رد‪ .‬وزی��ر‬ ‫ام��ور خارج��ه در توییتر نوش��ت‪:‬‬ ‫«کشورهای مختلفی برای کنترل‬ ‫ویروس کرونا مرزهای جغرافیایی خود را بسته‬ ‫اما مرزهای کمک رس��انی خود را باز کرده اند‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ همچنان در مقابل خواس��ته‬ ‫جهانی برای رفع تحریم ه��ای ایران به منظور‬ ‫مقابله ب��ا کرونا مقاومت می کند‪ .‬کرونا ممکن‬ ‫است به کشورهای همسایه سرایت کند‪ .‬ایران‬ ‫از ایده روس��یه مبنی بر ایجاد کریدور س��بز‬ ‫به ج��ای جنگ اقتصادی و تحریم اس��تقبال‬ ‫می کند‪».‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫کم ضررترین شیوه مبارزه با کرونا‬ ‫مرک��ز تحقیقات��ی «ابتکار ب��رای بازارهای‬ ‫جهان��ی»‪ ،‬از جمع��ی از اقتصاددان��ان مطرح‬ ‫بین الملل��ی برای یافت��ن کم ضررترین راه در‬ ‫مقابله با کرونا نظرخواهی کرده است‪.‬‬ ‫«ابت��کار برای بازاره��ای جهانی» (‪)IGM‬‬ ‫ی��ک مرک��ز تحقیقاتی مس��تقر در دانش��گاه‬ ‫ش��یکاگو اس��ت‪ .‬ش��هرت عم��ده ای��ن مرکز‬ ‫به دلی��ل نظرخواهی های هفتگی در دو پنل از‬ ‫اقتصاددانان دانشگاه های معتبر امریکا و اروپا‬ ‫است‪ .‬پانل اروپایی و امریکایی به ترتیب مرکب‬ ‫از ‪ ۵۴‬و ‪ ۵۱‬نفر از معتبرترین اقتصاددانان از دو‬ ‫سوی اتالنتیک است‪.‬‬ ‫ای��ن مرک��ز از ای��ن اقتصاددان��ان درب��اره‬ ‫کم ضررتری��ن راه مقابله ب��ا کرونا برای اقتصاد‬ ‫کشورها به شرح زیر نظرخواهی کرده است‪.‬‬ ‫الف‪ :‬گزاره مطرح ش��ده ب��رای اقتصاددانان‬ ‫امریکایی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬پاسخ جامع به کرونا باید شامل تعطیلی‬ ‫بس��یار گسترده فعالیت های اقتصادی تا زمان‬ ‫کاهش عمده بیماری باشد‪.‬‬ ‫جواب‪ :‬ش��دیدا مواف��ق‪ ۵۲ :‬درصد‪ -‬موافق‪:‬‬ ‫‪ ۳۶‬درص��د‪ -‬نامطمئن‪ ۵ :‬درصد‪ -‬مخالف‪-۰ :‬‬ ‫شدیدا مخالف‪۰ :‬‬ ‫‪ -۲‬ره��ا ک��ردن قرنطینه س��ختگیرانه در‬ ‫زمانی که احتمال بازگش��ت الودگی همچنان‬ ‫ب��اال باش��د‪ ،‬منجر به خس��ارت های اقتصادی‬ ‫بیش��تر در مقایس��ه با ادامه قرنطینه شدید تا‬ ‫رفع احتمال بازگشت الودگی خواهد شد‪.‬‬ ‫جواب‪ :‬ش��دیدا مواف��ق‪ ۴۱ :‬درصد‪-‬موافق‪:‬‬ ‫‪ ۳۹‬درص��د ‪-‬نامطمئ��ن‪ ۱۴ :‬درصد‪ -‬مخالف‪:‬‬ ‫‪ -۰‬شدیدا مخالف‪۰ :‬‬ ‫ب‪ :‬گ��زاره مطرح ش��ده ب��رای اقتصاددانان‬ ‫اروپایی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬قرنطینه س��ختگیرانه‪ ،‬ش��امل تعطیلی‬ ‫همه کسب وکارهای غیرضروری و منع خروج‬ ‫از خان��ه‪ ،‬برای اقتصاد در میان مدت مفیدتر از‬ ‫تدابیر کمتر سختگیرانه است‪.‬‬ ‫جواب‪ :‬ش��دیدا مواف��ق‪ ۳۵ :‬درصد‪ -‬موافق‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د‪ -‬نامطمئ��ن‪ ۲۲ :‬درصد ‪ -‬مخالف‪:‬‬ ‫‪ ۴‬درصد‪ -‬مخالف شدید‪۰ :‬‬ ‫اقتصاددان��ان معتقدن��د اگ��ر فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی ازس��وی کمت��ر از ‪ ۷۰‬درصد رعایت‬ ‫ش��ود‪ ،‬در عم��ل بی حاصل خواهد ب��ود‪ .‬انها‬ ‫باتوجه به تجربیاتی که تاکنون حاصل ش��ده‪،‬‬ ‫از جمل��ه تجربه چی��ن‪ ،‬امیدوارند اقتصاد طی‬ ‫یک دوره حدود ‪ ۳‬ماهه به وضعیت کم و بیش‬ ‫ع��ادی برگ��ردد‪ .‬همچنین تزل��زل در اقتصاد‬ ‫می تواند برای یک تا ‪ 2‬سال یعنی تا دستیابی‬ ‫جامعه به «مصونیت گله ای» و واکس��ن ادامه‬ ‫یاب��د‪ .‬ضمن اینکه ممکن اس��ت در طول این‬ ‫رون��د جامعه با درص��د باالیی از مرگ و میر و‬ ‫فروپاشی سیستم سالمت و تاثیر مضاعف ان بر‬ ‫اقتصاد نیز مواجه شود که اثرات بسیار سوئی‬ ‫بر اقتصاد خواهد داش��ت‪ .‬این اقتصاددانان به‬ ‫این دالیل ضرر قرنطینه شدید را برای اقتصاد‬ ‫کمتر از راهبرد دیگر ارزیابی کرده اند‪.‬‬ ‫ایجاد تعادل‬ ‫میان سالمت و‬ ‫اقتصاد‬ ‫نظرگاه‬ ‫کمک به قشرهای ضعیف هرچه سریع تر اجرا شود‬ ‫تهدیدها را به فرصت‬ ‫تبدیل کنیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی ربیعی‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫در این مقاله قصد ندارم به دو مناقش��ه به هم پیوس��ته‬ ‫س��ال های اخیر از سیاس��یون مخالف دول��ت در داخل و‬ ‫رس��انه های خارج که این روزها تعارض بین جان و نان را با‬ ‫متهم کردن دولت علیه جان راه انداخته اند‪ ،‬بپردازم‪ .‬بدون‬ ‫درک درس��ت از اوضاع و احوال‪ ،‬دمی��دن در دوگانه های‬ ‫کاذب بیش��تر مردم را دچار نگرانی و سردرگمی می کند‪.‬‬ ‫پاس��خ همه اینها باش��د برای پس از کرونا‪ .‬برای رهایی از‬ ‫کرونا امروز بیش از هر چیز نیاز به ارامش در جامعه داریم‪.‬‬ ‫در اس��تراتژی دولت در دوره شیوع کرونا‪ ،‬حفظ سالمت و‬ ‫جان مردم اص��ل قرار گرفته و همراه با ان تامین مایحتاج‬ ‫زندگی روزمره و معیش��ت در چارچوب سالمت بنا نهاده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬حفظ جان و تامین نان برای اجتناب از مرگ‬ ‫و فقر کرونایی رویکرد اصلی دولت اس��ت‪ .‬حفظ سیاست‬ ‫س�لامت محور نیازمن��د پایه های قوی اقتص��ادی عالوه‬ ‫بر بحث بهداش��ت و س�لامت و حفظ زندگی چند دهک‬ ‫اس��ت که بر اثر بی��کاری و کاهش درام��د اجتناب ناپذیر‬ ‫دچار بحران می ش��وند‪ .‬گرچه اقتصاد ایران هم مانند همه‬ ‫کش��ورهای جهان به ناچار کرونایی شده و قبل از ان البته‬ ‫ویروس تحریم بر جانش افت��اده بود‪ ،‬اما نمی توان از تاثیر‬ ‫ش��یوع کرونا بر اقتصاد ایران که گفته شده رشد اقتصادی‬ ‫جه��ان را در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به می��زان ‪ ۱.۲‬ت��ا ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫کاهش خواهد داد‪ ،‬برحذر ماند‪ .‬براس��اس براورد سازمان‬ ‫بین المللی کار (‪ )ILO‬ش��یوع کرونا ح��دود ‪ ۲.۷‬میلیارد‬ ‫نف��ر از نی��روی کار در جهان را تحت تاثی��ر قرار می دهد؛‬ ‫ضمن انکه کاهش س��اعات کاری ‪ ۱۹۵‬میلیون نفر سبب‬ ‫افت درامد و فقر می ش��ود‪ .‬شوک اقتصادی ناشی از شیوع‬ ‫کرونا بخش خدمات را بیشتر از کشاورزی و صنعت درگیر‬ ‫می کند و چون بخش خدمات ظرفیت اشتغال غیررسمی‬ ‫باالیی دارد‪ ،‬منجر به کاهش رفاه و افزایش فقر خواهد شد؛‬ ‫‪ ۳۸‬درصد ش��اغلین جهان در بخش های خدماتی فعالیت‬ ‫می کنند و نیمی از انها در بخش غیررسمی هستند؛ البته‬ ‫کشورهایی در اسیا مانند چین‪ ،‬هند‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ویتنام و‪...‬‬ ‫به دلیل سهم باالتر اش��تغال غیررسمی در معرض اسیب‬ ‫بیشتری هس��تند‪ .‬پیش بینی سازمان بین المللی کار این‬ ‫است که ادامه تعطیلی کرونایی به گسترش فقر در جهان‬ ‫می انجام��د و ‪ ۸۰‬درص��د بنگاه های اقتص��ادی کوچک و‬ ‫متوس��ط را دچار بیشترین اس��یب می کند‪ .‬این وضعیت‬ ‫در اقتصاد ایران که سال ‪ ۹۸‬رشد اقتصادی نزدیک صفر را‬ ‫تجربه کرده‪ ،‬شرایط سخت تری ایجاد خواهد کرد‪ .‬در حال‬ ‫ حاضر نزدیک ‪ ۳.۳‬میلیون نفر از ش��اغلین رس��می کشور‬ ‫به طور مس��تقیم در معرض اس��یب قرار گرفته اند‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ ۱.۵‬میلی��ون کارگاه رس��می و غیررس��می دچار توقف‬ ‫فعالیت ش��دند‪ ۴ .‬میلیون ش��اغل غیررسمی در کشور در‬ ‫معرض توقف یا کاهش فعالیت و کاهش دستمزد و اخراج‬ ‫هس��تند‪ .‬بی��ش از ‪ ۱۲‬میلیون کارگ��ر در بخش خدمات‬ ‫مش��غول کارند و اث��ار اولیه بیکاری در ‪ ۱۰‬رس��ته ای که‬ ‫بالفاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند‪ ،‬هویداست‪.‬‬ ‫متاس��فانه عده ای ش��رایط اقتص��اد بح��ران زده ایران در‬ ‫دوران تحری��م قب��ل از کرون��ا را در نظ��ر نمی گیرند‪ .‬اثار‬ ‫بیکاری بلندمدت و مش��کالت مالی حتی در اقتصادهای‬ ‫توس��عه یافته و پویا هم پس از ش��یوع کرونا بس��یار جدی‬ ‫است و بعضاً کس��ی هم پاسخگوی ان نیست‪ .‬در این بین‬ ‫برای انتخاب اس��تراتژی جلوگیری از مرگ ناشی از کرونا‬ ‫و در کنار ان حفظ زندگی بدون اس��یب به سالمت‪ ،‬توجه‬ ‫به واقعیت های اقتصاد تحریم ش��ده و حاال کرونازده برای‬ ‫اتخاذ سیاس��ت های اجتماعی و اقتصادی اجتناب ناپذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬حتی برخی همس��ایگان ما به طور رس��می اعالم‬ ‫کرده اند میزان مرگ و میر ناشی از فقر در اثر سیاست های‬ ‫محدودکننده اقتصادی قابل مقایسه با کرونا نخواهد بود‪.‬‬ ‫دولت ای��ران از روز اول سیاس��تی اخالقی‪ ،‬انس��انی و در‬ ‫راس��تای حفظ جان مردم اتخاذ کرده اس��ت‪ .‬هیچ الگوی‬ ‫مشترکی در دنیا در این زمینه وجود نداشته است‪ .‬همانند‬ ‫خود ویروس کرونا که با یک ناشناختگی ازاردهنده همراه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اثار و تبعات کرونا نیز شوک وار در جهان وارد شده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین م��ا نیازمند الگویی متناس��ب با فرهنگ‪،‬‬ ‫جامعه‪ ،‬اقتصاد و نظام س�لامت در ایران بودیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫در قضاوت های انجام ش��ده در کش��ورمان به طور معمول‬ ‫یک سیاس��ت خاص در یک کش��ور را برجسته کرده و به‬ ‫مقایس��ه می گیرند‪ ،‬اما چنانچه مجموع اقدامات از جنبه‬ ‫کنترل بیماری و عملکرد نظام بهداشت و سالمت مقایسه‬ ‫ش��ود نتایج قابل قبولی به دست امده است‪ .‬معتقدم ما در‬ ‫عملکرد نظام سالمت و بهداشت جزو موفق ترین کشورها‬ ‫بوده ایم و این را عالوه بر زیرس��اخت های طرح تحول نظام‬ ‫س�لامت بیشتر ناش��ی از دانش مناسب در میان پزشکان‬ ‫و ف��داکاری کادر پزش��کی می دانم‪ .‬اخری��ن امار وزارت‬ ‫بهداش��ت که در جلسه چهارشنبه گذش��ته هیات دولت‬ ‫ارائه شد نش��ان می دهد در مجموع روند ابتالی شدید به‬ ‫کرونا و مرگ ومیر ناش��ی از ان با ش��یب کن��د رو به نزول‬ ‫اس��ت و در ‪ ۵‬استان در حالت ثابت قرار دارد‪ .‬هرچند طرح‬ ‫فاصله گذاری هوش��مند فیزیکی و تعادل میان سالمت و‬ ‫اقتص��اد وقتی جواب خواهد داد که س��رمایه اجتماعی در‬ ‫باالترین سطح خود باش��د اما باید به یک جهش در تولید‬ ‫س��رمایه اجتماعی نیز برس��یم‪ .‬در صورت افزایش اعتماد‬ ‫می��ان م��ردم و حاکمیت و ایج��اد تعادل میان س�لامت‬ ‫و اقتص��اد‪ ،‬ای��ران می تواند مدلی منحص��ر به فرد در میان‬ ‫الگوهای کره جنوبی‪ ،‬چین‪ ،‬اروپا و‪ ...‬به دنیا عرضه کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 24‬فروردین ‪ 1399‬‬ ‫‪ 18‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1497‬‬ ‫پیاپی ‪2815‬‬ ‫با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد‬ ‫مدیریت‬ ‫سرمایه های‬ ‫انسانی‬ ‫‪ ۳‬هزار خودرو همچنان در انتظار ترخیص‬ ‫پی��ش از س��ال جدی��د ح��دود ‪ ۵‬ه��زار از ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫خودرو دپو در گمرک س��رگردان راه ه��ای اداری برای‬ ‫ترخیص بودند‪ .‬موضوع از این قرار اس��ت که س��ال ‪۹۷‬‬ ‫با دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت وقت (محمد‬ ‫ش��ریعتمداری) واردات خ��ودرو ممنوع ش��د؛ از این رو‬ ‫خودروهایی که پیش از این تاریخ ثبت س��فارش و وارد‬ ‫ش��ده بودند تا مشخص شدن وضعیت شان در گمرکات‬ ‫کش��ور دپو ش��دند‪ .‬برخی از این خودروه��ا مربوط به‬ ‫س��ال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬است که به دلیل بعضی مشکالت‪،‬‬ ‫مجوز ترخیص دریافت نکرده بودند‪.‬‬ ‫در چند نوبت مهلت محدودی تعیین شد و صاحبان‬ ‫خودرو اجازه یافتند با طی کردن مراحل اداری از جمله‬ ‫مش��خص کردن منبع ارز پرداخت��ی مجوز ترخیص را‬ ‫دریافت کنند‪ .‬از تیر ‪ ۹۷‬تا پایان اس��فند ‪ ۹۸‬اتفاق های‬ ‫زیادی در حوزه خودرو کش��ور رخ داد؛ نخس��ت اینکه‬ ‫پ��س از تحری��م صنعت خودرو ازس��وی امری��کا و نیز‬ ‫کاهش منابع ارزی کش��ور‪ ،‬مقرر ش��د افرادی که برای‬ ‫واردات خ��ودرو ارز دولت��ی ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی دریاف��ت‬ ‫کردند مابه التف��اوت ان ارز را با ارز نیما (حدود ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومان) بپردازند؛ از س��وی دیگر با الزام اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه این خودروها نیز باید اس��تانداردهای‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد و نیز س��ازمان ملی حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت را دریافت می کردند‪ .‬این مسائل در کنار‬ ‫استهالک برخی قطعات خودروها و انبارداری‪ ،‬هزینه ای‬ ‫مازاد را روی دست واردکنندگان و در نهایت خریداران‬ ‫این خودروها گذاشت اما به هر ترتیب برخی مسئوالن‬ ‫دولت��ی و واردکنندگان خواس��تار تعیین تکلیف هرچه‬ ‫زودتر این خودروها ش��دند‪ .‬س��رگردانی این سرمایه ها‬ ‫ادامه داشت تا در نهایت با بازدید وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬موضوع دوب��اره در هیات دولت مطرح و مهلت‬ ‫دیگر داده ش��د‪ .‬این مصوبه ‪ ۲۷‬بهمن ابالغ شد و ‪ ۳‬ماه‬ ‫دارای اعتبار است‪ .‬حال باید دید در این مدت حدود ‪۲‬‬ ‫ماهه چه تعداد از این خودروها ترخیص شدند ایا تمام‬ ‫خودروها تا پایان مهلت تعیین ش��ده ترخیص خواهند‬ ‫ش��د؟ گفت وگوی‬ ‫با مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو در این باره را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €چ�ه تعداد خ�ودرو از مجموع ح�دود ‪ ۵‬هزار‬ ‫خودرو دپو در گمرکات موفق به ترخیص شدند؟‬ ‫حدود ‪ ۱۰۴8‬خودرو که س��ال گذشته مراحل اداری‬ ‫کار انها به پایان رس��یده ب��ود و گواهی گمرکی گرفته‬ ‫بودن��د ام��ا به دالیلی موفق به ترخیص نش��دند در این‬ ‫فاصله از گمرک خارج ش��دند؛ همچنی��ن حدود هزار‬ ‫خودرو با طی مراح��ل اداری و دریافت مجوزهای الزم‬ ‫ترخیص ش��دند ام��ا هنوز ‪ ۳‬هزار خ��ودرو در گمرکات‬ ‫کشور سرگردان هس��تند‪ .‬مشکل این خودروها بخشی‬ ‫مربوط به س��امانه ثبت سفارش است که اجازه ویرایش‬ ‫و انجام ثبت سفارش را نمی دهد‪ .‬شیوع ویروس کرونا و‬ ‫تعطیلی مکرر وزارتخانه ها‪ ،‬س��ازمان ها و اداره ها سبب‬ ‫شده این مصوبه با چالش های زیادی روبه رو باشد‪.‬‬ ‫همه در تالش هس��تند تا ثبت سفارش را انجام دهند‬ ‫و مجوز ترخیص را دریافت کنند‪ .‬س��امانه ثبت سفارش‬ ‫باز نیست؛ در نتیجه بخش ویرایش ان هم فعال نیست‪.‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت با مالکان خودروها همکاری‬ ‫مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫€ €چ�را واردکنن�دگان خ�ودرو بای�د دوب�اره‬ ‫ثبت سفارش انجام دهند؟‬ ‫ای��ن موض��وع به چن��د دلیل اس��ت؛ برخ��ی از این‬ ‫خودروها از همان ابتدا دارای ثبت سفارش نبودند‪ .‬قرار‬ ‫بود واردکنندگان در فاصله ای که خودروها وارد کش��ور‬ ‫می ش��وند ثبت س��فارش را انجام دهند اما متاسفانه در‬ ‫ادامه س��امانه ثبت سفارش بسته ش��د‪ .‬تعدادی دیگر از‬ ‫این خودروها ثبت سفارش دارند اما بعد از ورود خودرو‬ ‫ب��ه گمرک نیاز ب��ه ویرایش ثبت س��فارش وجود دارد‪.‬‬ ‫تفاوت های جزئی بین انچه س��فارش شده با انچه وارد‬ ‫ش��ده وجود دارد که غیرقانونی نیست اما نیاز به اصالح‬ ‫و ویرایش برخی عددها وجود دارد‪.‬‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‪ -‬کارشناس حوزه‬ ‫مدیریت صنعتی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش از س��ال جدید ح��دود ‪ ۵‬هزار از ‪ ۱۴‬هزار خ��ودرو دپو در‬ ‫گمرک س��رگردان راه های اداری برای ترخی��ص بودند‪ .‬موضوع از‬ ‫این قرار است که سال ‪ ۹۷‬با دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وقت (محمد ش��ریعتمداری) واردات خودرو ممنوع ش��د؛ از این رو‬ ‫خودروهایی که پیش از این تاریخ ثبت سفارش و وارد شده بودند‬ ‫تا مشخص شدن وضعیت شان در گمرکات کشور دپو شدند‬ ‫€ €ای�ن تفاوت مرب�وط به خودروهای�ی با موتور‬ ‫باالتر از ‪ ۲۵۰۰‬سی سی می شود؟‬ ‫خیر‪ .‬ما از خودروهایی صحبت می کنیم که قوانین را‬ ‫رعایت کرده اند و مش��کل قانونی و قضایی ندارند‪ .‬پیش‬ ‫از اینکه از ‪ 3‬تیر ‪ ۹۷‬ممنوعیت واردات ابالغ شود برخی‬ ‫واردکنندگان‪ ،‬خودروهایی وارد کردند که استانداردهای‬ ‫همولوگیش��ن (تطابق موارد اس��تانداردی) انها ازسوی‬ ‫نمایندگی ش��ان تایید نش��د؛ به عنوان مثال سانتافه یا‬ ‫اپتیمای ‪ ۲۰۱۸‬وارد کردند و درحال حاضر در س��امانه‬ ‫ثبت سفارش اس��تاندارد این مدل ها تایید نمی شود‪ .‬ان‬ ‫چیزی که سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو به ‬ ‫رسمیت شناخته‪ ،‬در مدل های ‪ ۲۰۱۷‬بوده و برای مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬مواردی تعیین نش��د‪ .‬پس از ممنوعیت واردات‬ ‫موضوع دیگر پیگیری نش��د و یکی از دالیل سرگردانی‬ ‫خودروهای م��دل ‪ ۲۰۱۸‬این امر اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد عنوان می کند استانداردهای‬ ‫مربوط به مدل های ‪ ۲۰۱۸‬در سیس��تم سازمان وجود‬ ‫ندارد؛ از این رو واردکننده بالتکلیف مانده است‪ .‬در واقع‬ ‫مولفه های استانداردهای خودرویی مربوط به مدل های‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬بوده است‪.‬‬ ‫روی��ه اس��تانداردهای خودروهای واردات��ی این گونه‬ ‫بود که مولفه های تعیین ش��ده ازس��وی س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد هر ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬سال یک بار براساس نوع خودرو‬ ‫تغییر می کرد و کسانی که مولفه های استاندارد ‪۲۰۱۷‬‬ ‫را در واردات مدل ه��ا رعایت کرده بودند برای مدل های‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۱۹‬نی��ز نباید مش��کلی می داش��تند و در‬ ‫واقع تا ‪ ۴‬س��ال سازمان ملی اس��تاندارد دوباره مدارک‬ ‫نمی خواس��ت‪ .‬فقط به ش��رط تغییر نکردن مولفه ها در‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬اس��تانداردها دوباره تایید می ش��د‪ .‬پس از‬ ‫ممنوعیت این امر انجام نشد؛ یعنی استاندارد خودروها‬ ‫تایید نش��د و تعدادی از خودروها به این دلیل با چالش‬ ‫روبه رو ش��دند‪ .‬وقتی سازمان ملی استاندارد تایید نکند‬ ‫سامانه ثبت سفارش هم تایید نمی کند‪.‬‬ ‫€ €مش�کلی که واردکنندگان با موارد خواس�ته‬ ‫شده ازسوی س�ازمان ملی حفاظت محیط زیست‬ ‫داشتند به کجا رسید؟‬ ‫س��ازمان ملی حفاظت محیط زیست اس��تانداردها را‬ ‫به دو بخش تفکیک کرده اس��ت؛ وقتی واردکننده تمام‬ ‫مراحل ترخیص را در سازمان ملی استاندارد و سازمان‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی بر‬ ‫لزوم حمایت های بانکی و بیمه ای از خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬حمی��د گرمابی در گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫ش��اخص های موثر ب��ر بهبود وضعی��ت تولید در س��ال ‪ ۹۹‬در‬ ‫مقایس��ه ب��ا ‪ ،۹۸‬اظهار ک��رد‪ :‬امیدواریم روند خصوصی س��ازی‬ ‫براس��اس وعده های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تس��ریع یابد‬ ‫که در این راس��تا برخورداری بخش خصوصی از شرایطی مانند‬ ‫اهلی��ت‪ ،‬تجرب��ه در صنعت خودرو و توانایی برق��راری ارتباط با‬ ‫خودروس��ازان مطرح دنیا با هدف سرعت بخش��ی به برنامه های‬ ‫توس��عه ای دارای اهمیت است‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به لزوم برنامه ریزی درست برای‬ ‫جهش تولید در سال ‪ ،۹۹‬افزود‪ :‬تامین قطعات در سال گذشته‬ ‫رون��د خوبی را طی ک��رده‪ ،‬به نحوی که تع��داد قابل توجهی از‬ ‫قطعات وارداتی‪ ،‬داخلی س��ازی شده که در شرایط تحریم منجر‬ ‫به کاهش وابس��تگی به خارج از کش��ور و ت��داوم افزایش تیراژ‬ ‫قطعات خواهد ش��د‪ .‬نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی گفت‪ :‬تامین س��رمایه در گردش قطعه سازان‬ ‫ازس��وی بانک ها و پرداخت مطالبات ازس��وی خودروسازان در‬ ‫سررس��ید‪ ،‬روند تولید و تامین قطعات مورد نیاز و افزایش تیراژ‬ ‫را تس��هیل می کند‪ .‬گرماب��ی تاکید کرد‪ :‬برنامه ریزی مناس��ب‬ ‫خودروس��ازان همراه با پرداخت مطالبات معوق قطعه س��ازان و‬ ‫افزایش تیراژ قطعه‪ ،‬به ط��ور قطع منجر به افزایش تیراژ خودرو‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این نماینده مجلس ده��م درباره قیمت مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز در س��اخت قطعات تصریح ک��رد‪ :‬باوجود تامین مواد‬ ‫اولی��ه به طور عم��ده ازس��وی تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫بازرس��ی باید با کنت��رل قیمت مواد اولیه مانن��د مواد پلیمری‪،‬‬ ‫ف��والد و س��ایر اق�لام از افزایش قیم��ت تمام ش��ده محصول‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫همکاری و مدارا با خودروسازان و قطعه سازان در حوزه مباحث‬ ‫مالیاتی‪ ،‬تسهیالت بانکی و بیمه ای برای تداوم قدرتمندانه روند‬ ‫تولید در ابتدای سال جاری ضروری است‪.‬‬ ‫کرونا و بالتکلیفی کارگران قرارداد موقت‬ ‫نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار گفت‪ :‬ش��یوع بیماری‬ ‫کرونا و تعیین نش��دن دس��تمزد ‪ ۹۹‬باعث بالتکلیفی کارگران‬ ‫قرارداد موقت و کارمزد ش��ده و برخی کارفرمایان از این شرایط‬ ‫سوءاستفاده می کنند‪.‬‬ ‫ناصر چمنی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫جامعه کارگری قرارداد موقت هس��تند و قراردادهای یک ماهه‬ ‫تا یک س��اله دارند و شیوع بیماری کرونا مشکالتی را برای انها‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در این شرایط شاهد هستیم که‬ ‫تالش می شود به قشرهای مختلف کمک شود؛ دولت تسهیالتی‬ ‫را برای کارفرما در نظر می گیرد و در خبرها بارها می شنویم که‬ ‫باید از بنگاه های تولیدی حمایت ش��ود‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫ما باید ب��ه جامعه کارگری و خانواده ه��ای انها نیز توجه کنیم‬ ‫چراکه این قش��ر از جامعه وضعیت درامدی مش��خصی ندارند‬ ‫و چون بیش��تر انها قرارداد موقت هس��تند‪ ،‬مشکالتی برای انها‬ ‫به وجود امده است‪.‬‬ ‫نماین��ده کارگران در ش��ورای عالی کار افزود‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫انجمن‬ ‫واردکنندگان‬ ‫طی نامه ای‬ ‫اعتراض خود‬ ‫را به گوش‬ ‫مسئوالن‬ ‫رساندند مبنی‬ ‫براینکه همیشه‬ ‫مصوبه برای‬ ‫خودرو در پایان‬ ‫سال تصویب و‬ ‫ابالغ می شود؛‬ ‫زمانی که‬ ‫تعطیالت پایان‬ ‫سال و نوروز در‬ ‫پیش است‬ ‫از ‪ ۵‬هزار‬ ‫خودرو حدود‬ ‫‪ ۲‬هزار خودرو‬ ‫با طی مراحل‬ ‫اداری و دریافت‬ ‫مجوزهای الزم‬ ‫ترخیص شدند‬ ‫اما هنوز ‪۳‬‬ ‫هزار خودرو در‬ ‫گمرکات کشور‬ ‫سرگردان‬ ‫هستند‬ ‫دس��تمزد کارگران تاکنون مشخص نشده‪ ،‬برخی از کارفرمایان‬ ‫منتظر انجام این کار هستند تا بعد از ان با کارگران قرارداد امضا‬ ‫کنند و این شرایط بیم سوءاستفاده برخی را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬نماین��دگان کارگ��ران ام��اده بودن��د در تعطیالت‬ ‫نوروز جلس��ات تعیین مزد برگزار ش��ود اما این امر میسر نشد‬ ‫و تاکنون دعوتنامه و تماس��ی برای تشکیل جلسه شورای عالی‬ ‫کار نداش��تیم‪ .‬چمنی درباره اجرای پروتکل های بهداش��تی در‬ ‫کارگاه ها برای س�لامت کارگران در برابر بیم��اری کرونا گفت‪:‬‬ ‫بیشتر کارگاه ها تالش می کنند موارد و توصیه های بهداشتی را‬ ‫رعایت کنند اما ماسک به اندازه کافی وجود ندارد و کارفرمایان‬ ‫در تامین ان مشکل دارند‪.‬‬ ‫نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود‪ :‬برخی از کارفرمایان‬ ‫اج��ازه بازدید را به ما نمی دهند؛ بنابراین از وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی می خواهیم بازرس��ان خود را سرزده و بی خبر به‬ ‫کارگاه ها بفرستند و از نزدیک در جریان اجرای نکات بهداشتی‬ ‫مقابله با کرونا قرار بگیرند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر کل جهان با بحرانی بی س��ابقه روبه رو‬ ‫ش��ده و ویروس کرونا در حوزه های متنوعی ظهور یافته‬ ‫ک��ه نه تنها دولت ه��ا و صنعت درمان بلکه س��ازمان ها و‬ ‫تمام بخش های صنعتی را مورد مخاطره قرار داده است‪.‬‬ ‫پرس��ش اصلی در این باره این است که سازمان ها چگونه‬ ‫می توانند از کارکنان ش��ان حفاظت کنند و در عین حال‬ ‫فعالیت روزمره خویش را ادامه دهند؟ و نقش واحد منابع‬ ‫انس��انی در حمایت از سازمان ها در این دوران سخت چه‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫نقش واحد منابع انس��انی در ‪ ۳‬بخش قابل طبقه بندی‬ ‫اس��ت‪ :‬حفاظ��ت از کارکن��ان در برابر وی��روس‪ ،‬تداوم‬ ‫عملیات کسب وکار و گردش کار‪ ،‬مدیریت بحران مالی و‬ ‫کاهش تاثیر منفی مالی بحران بر سازمان‬ ‫حفاظت از کارکنان در برابر ویروس‬ ‫کارکن��ان حداقل ‪ ۶‬س��اعت در روز و هفت��ه ای ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫روز ب��ا صدها نفر در محل کار تعام��ل دارند و همین امر‬ ‫اتخاذ اقدامات پیش��گیرانه برای حفظ سالمت کارکنان‪،‬‬ ‫مشتریان و جامعه را ضروری می کند‪.‬‬ ‫س��ازمان می تواند برخی اقدامات را برای جلوگیری از‬ ‫ش��یوع بیماری اتخاذ کند‪ .‬حفاظت سطح اول شامل این‬ ‫موارد می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ایج��اد اگاهی درباره عالئم بیماری با اس��تفاده از‬ ‫کانال های ارتباطی درون سازمانی‬ ‫‪ -۲‬درخواس��ت از اف��راد دارای عالئ��م بیم��اری‬ ‫سرماخوردگی برای حضور نیافتن در محل کار و مراجعه‬ ‫به بیمارستان‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از کارکنانی که در مجاورت با افرادی هس��تند که‬ ‫عالئم سرماخوردگی دارند بخواهیم سرکار حاضر نشوند‬ ‫تا روشن شود که بیماری موردنظر ناشی از ویروس کرونا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کارکنان خط مقدم و در ارتباط با مشتریان باید به‬ ‫ماسک‪ ،‬عینک حفاظتی و دستکش تجهیز شوند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اماکنی که چندین کارمند در ان حضور دارند باید‬ ‫در پایان ساعات کاری ضدعفونی شوند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ق��رار دادن مای��ع ضدعفونی کنن��ده در کن��ار‬ ‫دستگاه های ‪ ATM‬و کارتخوان‪.‬‬ ‫حفاظت سطح دوم شامل موارد زیر می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬جایگزینی ابزارهای لمسی با ابزارهای غیرلمسی‪.‬‬ ‫‪ -۲‬توزیع ژل های ضدعفونی کننده در سراسر سازمان‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مکان های سیگار کشیدن می تواند بسیار مشکل زا‬ ‫باشد و باید دسترس��ی و تعداد افراد مجاز به ورود به این‬ ‫مکان ها محدود و نحوه پاک سازی نیز مشخص شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اس��تفاده از ظ��روف یکب��ار مص��رف (لیوان ه��ا‪،‬‬ ‫بشقاب ها‪ ،‬قاشق و‪)...‬‬ ‫‪ -۵‬تشویق به نوشیدن مایعات به طور مکرر‪.‬‬ ‫‪ -۶‬به حداقل رساندن مسافرت ها‪.‬‬ ‫‪ -۷‬درخواس��ت از کارکنان به اس��تفاده از مکمل های‬ ‫ویتامین ‪C‬‬ ‫حفاظت سطح سوم شامل موارد زیر می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کاهشاستفادهازکاغذوترغیببهاستفاده از ایمیل‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کاهش جلس��ات تا حدامکان و جایگزین ساختن‬ ‫انها با ویدئوکنفرانس و تماس تلفنی‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کاهش کالس های حضوری اموزشی و استفاده از‬ ‫تکنیک های اموزش از راه دور‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ممانعت از اس��تفاده از غذاه��ای روباز و جایگزین‬ ‫س��اختن ان با غذاهای بس��ته بندی شده که می توان در‬ ‫میان کارکنان توزیع کرد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ضدعفون��ی کردن وس��ایط حمل ونقل س��ازمانی‬ ‫بعد از اس��تفاده و درخواست از کارکنان به منظور رعایت‬ ‫نظافت فردی و محیطی‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ترویج حس مثبت نسبت به سازمان‪.‬‬ ‫‪ -۷‬توقف خدمات ورزشی و مهدکودک در صورتی که‬ ‫ازسوی سازمان ارائه می شود‪.‬‬ ‫تصویب طرح جایگزینی‬ ‫‪ ۱۲۹‬هزار تاکسی فرسوده‬ ‫ش��ورای اقتصاد طرح جایگزینی ‪ ۱۲۹‬هزار تاکس��ی‬ ‫فرس��وده با تاکس��ی پایه گازس��وز‪ ،‬هیبری��دی و برقی‬ ‫ب��ا پیمایش ب��اال را در حمایت از رانندگان این وس��ایط‬ ‫نقلیه تصویب کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪،‬‬ ‫اعضای ش��ورای اقتصاد درخواس��ت وزارت نفت درباره‬ ‫اصالح مصوبات شورای اقتصاد موضوع طرح جایگزینی‬ ‫‪ ۱۴۰‬هزار تاکس��ی فرس��وده با تاکس��ی تمام گازسوز با‬ ‫پیمایش باال از محل بند ق تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬کل کشور را بررس��ی و به استناد ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور و‬ ‫ایین نامه اجرایی ان‪ ،‬طرح جایگزینی ‪ ۱۲۹‬هزار تاکسی‬ ‫فرس��وده با تاکس��ی پایه گازس��وز‪ ،‬هیبریدی و برقی با‬ ‫پیمایش ب��اال را تصویب کرد‪ .‬هدف از تصویب این طرح‬ ‫اجرای طرح جایگزینی ‪ ۱۲۹‬هزار تاکسی (سدان و ون)‬ ‫فرسوده با انواع تاکس��ی جدید پایه گازسوز‪ ،‬هیبریدی‬ ‫و الکتریک��ی و حمایت از رانندگان این وس��ایط نقلیه با‬ ‫پرداخت یارانه صرفه جویی سوخت است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بخشودگی مالیاتی برای تداوم تولید‬ ‫ملی حفاظت محیط زیس��ت ط��ی می کند و بدون مانع‬ ‫خ��ودرو خ��ود را ترخیص می کند برای ش��ماره گذاری‬ ‫دوباره باید تایید اس��تاندارد را ازس��وی س��ازمان ملی‬ ‫حفاظت محیط زیست دریافت کند‪ .‬طی نامه ای که این‬ ‫سازمان به پلیس راهور نوشته‪ ،‬تایید دوباره استانداردها‬ ‫ازسوی این سازمان را الزمه شماره گذاری دانسته است‪.‬‬ ‫این مورد دوم هنوز رفع نش��ده‪ ،‬در حالی که مذاکرات‬ ‫زیادی انجام ش��د‪ .‬مس��یر ترخیص خودروها به قدری‬ ‫پیچیده و زمان بر و طاقت فرس��ا ش��ده که به نوعی همه‬ ‫خس��ته شده اند‪ .‬در این بین دیگر کسی به دنبال اصالح‬ ‫قان��ون و موارد اینچنینی نیس��ت‪ .‬همه ب��ه دنبال این‬ ‫هس��تند فقط تا جایی که ممکن اس��ت این خودروها‬ ‫ترخیص شوند‪.‬‬ ‫€ €عن�وان کردید برای ش�ماره گذاری ازس�وی‬ ‫پلیس راهور الزم اس�ت تایید دوباره از س�ازمان‬ ‫ملی حفاظت محیط زیس�ت اخذ ش�ود‪ .‬درس�ت‬ ‫است؟‬ ‫بله‪ .‬کس��انی که خودروهای خ��ود را ترخیص کردند‬ ‫ب��ه هر حال بای��د مج��وز دوم برای دریاف��ت پالک را‬ ‫ه��م دریافت کنند‪ .‬در واقع خوان��ی به ‪ ۷۰‬خوان قبلی‬ ‫اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬اگر این خودروها اس��تانداردهای‬ ‫همولوگیشن هشتادوپنج گانه را نگذرانند مجوز ترخیص‬ ‫دریافت نخواهند کرد‪.‬‬ ‫€ €در ص�ورت پلاک نش�دن خودروه�ا ای�ا‬ ‫واردکنندگان می توانند خودرو یا خودروهای خود‬ ‫را صادر کنند؟‬ ‫خیر‪ .‬این خودروها دس��ت کم ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬مدل پایین تر از‬ ‫مدل های جهانی است‪ .‬درحال حاضر خودروهای ‪۲۰۲۰‬‬ ‫امده ان��د و خودروهای ما مربوط به ‪ ۲۰۱۸‬و قبل از ان‬ ‫هستند‪ .‬یکی از پرس��ش هایی که درباره استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه می توان مطرح کرد این است که ایا این‬ ‫مولفه ها ازسوی کشورهای صاحب صنعت خودرو مانند‬ ‫کره جنوبی یا کش��ورهای اروپایی در محصوالت ش��ان‬ ‫رعایت نمی ش��ود؟ چون اس��تاندارد جدا از اپشن است‬ ‫و به نظر می رس��د انها حساسیت بیشتری برای رعایت‬ ‫تمام ش��اخص های استانداردی در خودروها در راستای‬ ‫ه��وای پ��اک دارند و ایران ه��م مولفه های اس��تاندارد‬ ‫خودرویی خود را بیشتر از کشورهای اروپایی می گیرد‪.‬‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه حدود ‪ ۳‬سال است‬ ‫ک��ه به ش��کل پلکانی در کش��ور در حال اجرا اس��ت؛‬ ‫یعن��ی پیش از ممنوعیت واردات خودرو‪ .‬هر کش��وری‬ ‫شاخص های استاندارد خاص خود را دارد و به طور قطع‬ ‫کش��ورهای صنعتی به لحاظ اس��تاندارد جلوتر از ایران‬ ‫حرکت می کنند‪.‬‬ ‫€ €پ�س درحال حاض�ر چال�ش واردکنن�دگان‬ ‫ب�ا س�ازمان ملی حفاظ�ت محیط زیس�ت در چه‬ ‫مسئله ای است؟‬ ‫‪ ۸۲‬م��ورد از اس��تاندارد هش��تادوپنج گانه‪ ،‬مربوط به‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد اس��ت؛ اس��تانداردهای فنی‬ ‫و مهندس��ی و ‪ ۳‬م��ورد نی��ز مربوط به س��ازمان ملی‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت می شود؛ استانداردهای الودگی‬ ‫صوت��ی‪ ،‬گازهای خروجی اگزوز و یورو که درحال حاضر‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۶‬الزامی است‪ .‬در این ‪ ۳‬شاخص سازمان‬ ‫ملی حفاظت محیط زیست الزام کرده که یک فرایند ‪2‬‬ ‫بار انجام ش��ود؛ یک بار هنگام خروج خودرو از گمرک‬ ‫و بار دیگر در زمان پالک گذاری ازسوی پلیس راهور‪.‬‬ ‫€ €دلیل اینکه یک فرایند باید ‪ 2‬بار طی ش�ود‪،‬‬ ‫چیست؟‬ ‫صحب��ت واردکنن��دگان هم همین اس��ت‪ .‬مذاکرات‬ ‫و مکاتب��ات زیادی انجام ش��د‪ .‬بحث همین اس��ت که‬ ‫چ��را بای��د یک راه دوباره طی ش��ود ام��ا نتیجه نداد و‬ ‫درحال حاض��ر طی این فرایند الزام اس��ت‪ .‬با س��ازمان‬ ‫بازرسی کشور صحبت شد‪ ،‬با چند نهاد نظارتی صحبت‬ ‫شد‪ ،‬اما در نهایت رویه تغییر نکرد‪.‬‬ ‫پس از اب�لاغ مهلت دوباره برای ترخیص این ‪ ۵‬هزار‬ ‫خودرو‪ ،‬واردکنندگان ابتدای اس��فند س��ال گذشته به‬ ‫سازمان توس��عه تجارت مراجعه کردند اما به انها گفته‬ ‫ش��د ‪ ۳۱‬فروردین ‪ ۹۹‬مراجعه کنند زی��را تا این تاریخ‬ ‫نمی توانند س��امانه را باز کنند‪ .‬این مسئله برای زمانی‬ ‫اس��ت که هنوز موضوع ویروس کرونا و قرنطینه مطرح‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫در ای��ن مهلت ‪ ۳‬ماهه اگر کس��ی موفق به ترخیص‬ ‫خودرو خود ش��د ک��ه هیچ؛ اگر نه دیگ��ر امیدی برای‬ ‫ترخی��ص خودروها وجود ندارد‪ .‬بای��د صاحبان خودرو‬ ‫ب��ه هر طریقی که ش��ده خودروها را به نصف قیمت در‬ ‫عراق یا افغانس��تان به فروش برسانند‪ ،‬یا این خودروها‬ ‫در گمرک رها شود که در نهایت به سازمان جمع اوری‬ ‫و اموال تملیکی واگذار می شود‪.‬‬ ‫انجم��ن واردکنن��دگان در نامه ای اعت��راض خود را‬ ‫به گوش مس��ئوالن رساندند که همیش��ه مصوبه برای‬ ‫خودرو در پایان س��ال تصویب و ابالغ می ش��ود؛ زمانی‬ ‫ک��ه تعطیالت پایان س��ال و نوروز در پیش اس��ت و به‬ ‫راحتی فرصت ها از دس��ت می رود‪ .‬امس��ال که موضوع‬ ‫کرون��ا هم پیش امد زمان زیادی را از دس��ت داده ایم‪.‬‬ ‫از اس��فند اداره ها به حالت نیمه تعطیل درامدند که این‬ ‫امر تا پایان تعطیالت نوروزی ادامه داشت‪ .‬امسال کرونا‬ ‫و قرنطین��ه را هم اضافه کنی��م دیگر زمان زیادی برای‬ ‫ترخیص خودروها در اختیار نداریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1497‬‬ ‫پیاپی ‪2815‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان خبر داد‬ ‫یادداشت‬ ‫از ساخت‬ ‫پاشنه کفش‬ ‫تا ساخت‬ ‫قطعات خودرو‬ ‫اجرای طرح خوداظهاری قرائت کنتور اب‬ ‫غالم حیدر ابراهیم بای سالمی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫ای��رج یزدانبخش‪ ،‬کارافرین و قطعه س��از بزرگ‬ ‫خراس��انی در گذش��ت‪ .‬این خبری بود که چند روز‬ ‫پیش در بین خبرهای کرونایی منتشر شد ‪ .‬مرحوم‬ ‫ای��رج یزدانبخ��ش پایه گ��ذار کارخانج��ات پارت‬ ‫الس��تیک با تولید پیش��رفته ترین قطعات خودرو‬ ‫بامجموعه ش��رکت های پویا گس��تر‪ ،‬بسپارسازه‪،‬‬ ‫ش��یمی پیدایش‪ ،‬همگر توس‪ ،‬بس��پار تابان‪ ،‬لوله و‬ ‫پروفیل تهران‪ ،‬پایا ماند‪ ،‬پارسا یاران و ایران چاشنی‬ ‫ب��ود و بخ��ش بزرگی از نیاز صنعت خودرو کش��ور‬ ‫را براورده س��اخت‪ .‬این کارافرین برجسته روز ‪13‬‬ ‫فروردین ‪ 99‬درگذشت‪ .‬ایرج یزدانبخش بزرگمرد‬ ‫صنعت خراسان و کارافرین نمونه کشور با تاسیس‬ ‫و گس��ترش گروه پارت الس��تیک به عنوان یکی از‬ ‫ش��رکت های برت��ر ایران تحولی ب��زرگ در تامین‬ ‫قطعات خودرو در کش��ور به وجود اورد‪ .‬او عاش��ق‬ ‫کار و صنعت بود و داس��تان های جالب و عبرت اموز‬ ‫از ش��روع این صنعت نقل می ک��رد اینکه چگونه به‬ ‫همراه ب��رادرش مهندس عبداهلل یزدانبخش روزی‬ ‫که موفق ش��ده بودند ‪ ۳۵‬جفت پاش��نه الستیکی‬ ‫کف��ش تولید کنن��د با دعوت به چند س��یخ کباب‬ ‫کوبی��ده برای خ��ود جش��ن گرفته ان��د و چگونه‬ ‫لوله های س��یمانی ان زمان را با پیکان سواری خود‬ ‫به محل کار می رسانده اند‪.‬‬ ‫این تالش ها تا انجا تداوم یافت که گروه باش��کوه‬ ‫کارخانجات پارت الستیک با تولید پیشرفته ترین‬ ‫قطعات خودرو بامجموعه ش��رکت های پویا گستر‪،‬‬ ‫بسپارسازه ‪ ،‬ش��یمی پیدایش‪ ،‬همگر توس‪ ،‬بسپار‬ ‫تابان‪ ،‬لوله و پروفیل تهران‪ ،‬پایا ماند‪ ،‬پارس��ا یاران‪،‬‬ ‫ایران چاش��نی به وجود امدند و با تالش هزاران نفر‬ ‫از مدیران‪ ،‬مهندسان و کارگران بخش بزرگی از نیاز‬ ‫صنعت خودرو کشور را براورده ساختند‪ .‬با تاسیس‬ ‫جمعیت تولیدگرایان ایران ارتباط ما بیش��تر شد و‬ ‫به توصیه مهندس س��ید محمد بحرینیان ایش��ان‬ ‫در کن��ار دیگ��ر مدیران صنعت��ی بخش خصوصی‬ ‫همچون ش��ادروان ش��اهرخ ظهیری ب��ه عضویت‬ ‫ش��ورای مرک��زی جمعی��ت درامدند‪.‬ب��ه دعوت‬ ‫مهندس یزدانبخش چند بار در مجموعه مدیران و‬ ‫کارگران پارت الستیک که او را پدرمعنوی خانواده‬ ‫پ��ارت می خواندند حاضر ش��دم‪ .‬او به عش��ق ودل‬ ‫دادن ب��ه کار اهمیت م��ی داد و هنگامی از «نقش‬ ‫دل در مدیریت» که کتابی اس��ت از دوست نازنینم‬ ‫ش��ادروان مجتبی کاشانی س��خن می گفتم ایرج‬ ‫بی اختی��ار ش��روع به خواندن س��رودهای مجتبی‬ ‫می کرد و با امید فراوان«باران عشق به ایندگان» را‬ ‫نثار جمعیت نمود‪:‬‬ ‫عشق یعنی مهر بی چون و چرا‬ ‫عشق یعنی کوشش بی ادعا‬ ‫عشق یعنی مشکلی اسان کنی‬ ‫دردی از درماندگان درمان کنی‬ ‫عشق یعنی میزبانی در عمل‬ ‫خلق کیفیت به کندوی عسل‬ ‫عشق یعنی گل به جای خار باش‬ ‫پل به جای این همه دیوار باش‬ ‫یزدانبخ��ش عاش��ق ای��ران ب��ود و از ایج��اد‬ ‫فرصت های ش��غلی ب��رای مردمان فقی��ر به ویژه‬ ‫بی��ش از ‪ 200‬دخت��ر جوانی که از منطقه گلش��هر‬ ‫و التیمور مش��هد مش��غول ب��ه کار ش��ده بودند‪ ،‬با‬ ‫افتخ��ار س��خن می گف��ت‪ .‬او در اولی��ن همایش‬ ‫توسعه و عمران شهرس��تان خواف (اذر‪)۱۳۸۲‬که‬ ‫در ان ط��رح راه اهن بین الملل��ی خواف به هرات و‬ ‫چین با حضور میهمانان فرانس��وی‪ ،‬افغانی وچینی‬ ‫رونمایی ش��د شرکت و خاطرات زیبایی از ‪ ۵۰‬سال‬ ‫گذشته این س��رزمین از زمان ماموریت خویش در‬ ‫اداره امار اس��تان خراسان و مراودات با مرحوم حاج‬ ‫نوبهارنش��تیفانی نقل کرد‪ .‬در رویدادی غمناک در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۷‬ش��ادی ازمیان ماپرکشید و رفت از ان‬ ‫زمان هاله اندوه رهایمان نساخت‪ .‬پدر معنوی گروه‬ ‫پارت الستیک که در دشوارترین لحظات خم به ابرو‬ ‫نمی اورد و هرازگاهی از خودش می پرس��ید « ایرج‬ ‫حالت چطوره» دیگر پاس��خی به این سوال نداشت‬ ‫هر چند کوش��ید با تاس��یس انجم��ن نیکوکاری‬ ‫مهن��دس ش��ادی یزدانبخش امید و ش��ادی را به‬ ‫فرزندان ایران زمین هدیه کند‪ .‬در تابستان ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به همراه مهدی ادیبان برای تدارک بزرگداشتی در‬ ‫منزل به دیدارش رفتیم در حالی که س��هیل نگران‬ ‫حالش بود با ذکر هم��ان خاطرات دوباره برای ما از‬ ‫زندگی‪ ،‬عشق و امید شعر می خواند‪.‬‬ ‫یادش جاوید و روحش شادباد‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هاشم امینی‪:‬‬ ‫هم اکنون‬ ‫مشترکان‬ ‫می توانند با‬ ‫تماس با ‪۱۵۲۲‬‬ ‫و شماره گیری‬ ‫کلید ‪ ،۵‬شماره‬ ‫کنتور خود را‬ ‫اعالم کنند و در‬ ‫اینده نزدیک‬ ‫به وسیله‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫خدمات همراه‬ ‫ابفای استان‬ ‫اصفهان اقدام‬ ‫به اجرای طرح‬ ‫خوداظهاری‬ ‫قرائت کنتور‬ ‫کنند‬ ‫بهمن راع�ی‪ -‬مدیرعامل و رئی��س هیات مدیره‬ ‫ش��رکت اب و فاض�لاب اس��تان اصفه��ان از اجرای‬ ‫«طرح خوداظهاری قرائت کنتور اب» این ش��رکت‬ ‫با هدف حفظ س�لامت عمومی و پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا و ارتقای خدمات غیرحضوری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬هاشم امینی با تاکید‬ ‫بر اج��رای همه جانبه این طرح گفت‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫مهم ما توسعه خدمات الکترونیک است که به منظور‬ ‫حفظ سالمت عمومی و مقابله با شیوع ویروس کرونا‬ ‫از اسفند سال گذش��ته‪ ،‬قرائت کنتور اب به صورت‬ ‫خوداظهاری از سوی مشترکین انجام می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ابفا اس��تان اصفهان ‪ ۴‬روش‬ ‫را برای اجرای طرح خوداظه��اری قرائت کنتور اب‬ ‫اظهار و بیان کرد‪ :‬هم اکنون مش��ترکان می توانند با‬ ‫تماس ‪ ۱۵۲۲‬و ش��ماره گیری کلید ‪ ،۵‬شماره کنتور‬ ‫خود را اعالم کنند و س��پس رقم اب بها محاس��به و‬ ‫به وسیله پیامک به مشترک اعالم می شود؛ همچنین‬ ‫ب��ه منظور رضایت مش��ترکان‪ ،‬روش دیگر‪ ،‬ارس��ال‬ ‫پیامکی ش��ماره کنتور برای کنتورنویس اس��ت که‬ ‫در این روش‪ ،‬شماره همراه کنتورنویس هر محدوده‬ ‫برای مشترکان پیامک می شود‪.‬‬ ‫امینی به روش دیگری در طرح خوداظهاری قرائت‬ ‫کنتور که به زودی زیرس��اخت های ان مهیا می شود‪،‬‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬در این روش‪ ،‬مشترکان به وسیله‬ ‫تلفن هم��راه خود طبق الگوی‪ * :‬شناس��ه قبض ‪#‬‬ ‫شماره رقم کنتور را به شماره ‪ ۳۰۰۰۰۱۵۲۲‬پیامک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫امین��ی اع�لام ک��رد‪ :‬روش دیگری ک��ه در حال‬ ‫راه ان��دازی اس��ت‪ ،‬ورود به پرتال ش��رکت به ادرس‬ ‫‪ www.abfaesfahan.ir‬و ثبت شماره کنتور در‬ ‫لینک تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬تمام تالش ما در ش��رایط‬ ‫اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا حفظ سالمت‬ ‫عموم ش��هروندان عزیز و همکاران تالشگرمان است‬ ‫و اولوی��ت را تا حدامکان ب��ر اجرای اقدامات از طرق‬ ‫مختلف با هدف پیش��گیری از گسترش این ویروس‬ ‫قرار داده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ابفای اس��تان اصفهان‪ ،‬طرح‬ ‫خوداظهاری از سوی مشترکان را گامی موثر در گذر‬ ‫از بحران کنونی دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬مشترکان‬ ‫می توانن��د در این��ده نزدیک به وس��یله اپلیکیش��ن‬ ‫بخ��ش عم��ده ای از خدم��ات اب و فاضالب چند س��الی اس��ت که‬ ‫به منظور دسترس��ی اس��ان به خدمات در ‪ ۲۴‬س��اعت ش��بانه روز‪،‬‬ ‫تس��ریع در ارائه خدمات‪ ،‬صرفه جوی��ی در وقت و هزینه به صورت‬ ‫غیرحضوری ارائه می شود‬ ‫خدمات همراه ابفای استان اصفهان اقدام به اجرای‬ ‫طرح خوداظهاری قرائت کنتور کنند‪ .‬این اپلیکیشن‬ ‫با ه��دف تحقق دولت الکترونی��ک‪ ،‬حذف مراجعات‬ ‫حض��وری و ارائه اس��ان تر خدمات به ش��هروندان‪،‬‬ ‫طراحی و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬نس��خه اندروی��دی خدمات همراه‬ ‫ابفای اس��تان اصفه��ان هم اکنون به ط��ور رایگان از‬ ‫فروش��گاه های اینترنت��ی کاف��ه بازار‪ ،‬ای��ران اپس و‬ ‫مایکت قابل دریافت و نص��ب روی تلفن های همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫امین��ی در ادامه عنوان کرد‪ :‬در نظر گرفته ش��ده‬ ‫به زودی مشترکان بتوانند با استفاده از کد دستوری‬ ‫‪ *۶۶۵۵*۱۵۱۵۲۲#‬اق��دام به ثبت ش��ماره کنتور‬ ‫واحد مس��کونی خود کنند‪ .‬گفتنی اس��ت اس��تفاده‬ ‫از کدهای دس��توری نیازمند نص��ب هیچ نرم افزاری‬ ‫نیس��ت و مشترکان می توانند با گرفتن کد دستوری‬ ‫یاد ش��ده با تلفن همراه خود‪ ،‬خدمات شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان را دریافت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای استان اصفهان با اشاره به‬ ‫تدابیر اتخاذ ش��ده جهت جلوگیری از شیوع بیماری‬ ‫کرون��ا افزود‪ :‬با تکمیل بانک اطالعات ش��ماره تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬قبوض اب بها برای سرپرست خانوار و یا مدیر‬ ‫س��اختمان و مجتمع ها پیامک ش��ده و ضمن چاپ‬ ‫نش��دن قبوض کاغذی‪ ،‬امکان پرداخت غیرحضوری‬ ‫نیز فراهم می شود‪ ،‬همچنین زمینه خوداظهاری رقم‬ ‫کنتور نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬همکاری م��ردم در اجرای‬ ‫«طرح خوداظهاری قرائت کنتور اب» عالوه بر تداوم‬ ‫خدمت رس��انی‪ ،‬س��بب مراجعه نکردن ماموران این‬ ‫ش��رکت به منازل مش��ترکان حتی بع��د از رفع این‬ ‫بیماری از کشور نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫امین��ی با بی��ان اینکه ارائه خدم��ات غیرحضوری‬ ‫در ش��رایط کنونی نق��ش موثری در پیش��گیری از‬ ‫ش��یوع بیماری کرون��ا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بخ��ش عمده ای‬ ‫از خدم��ات اب و فاضالب چند س��الی اس��ت که به‬ ‫منظور دسترس��ی اس��ان به خدمات در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫ش��بانه روز‪ ،‬تس��ریع در ارائه خدم��ات‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫در وق��ت و هزین��ه‪ ،‬کاهش رفت وامده��ا‪ ،‬ترافیک و‬ ‫الودگ��ی ه��وا و افزایش رضایتمن��دی متقاضیان به‬ ‫صورت غیرحضوری ارائه می ش��ود و شهروندان این‬ ‫روزها نیز می توانند با خیالی اس��وده‪ ،‬بدون مراجعه‬ ‫ب��ه دفاتر امور مش��ترکان‪ ،‬از این خدم��ات بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس تاکید کرد‪:‬‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬مهم ترین زیرساخت تحقق جهش تولید‬ ‫قاسم توانایی‪ -‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس از تشکیل کمیته ویژه جهش تولید با رویکرد‬ ‫حمای��ت از س��رمایه گذاران و واحد های تولی��دی و صنعتی‬ ‫مستقر در ش��هرک های صنعتی برای تحقق شعار سال خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫احد فتوحی با اش��اره به نام گذاری امس��ال از سوی مقام‬ ‫معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید اظهارکرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه ش��هرک های صنعتی مهم ترین بس��تر و زیرساخت‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذار در بخ��ش صنعت و تولید محس��وب‬ ‫می ش��وند‪ ،‬فعالیت این کمیته در راس��تای تقویت و حمایت‬ ‫از واحده��ای صنعتی و س��رمایه گذاران انجام می ش��ود تا با‬ ‫تعامل و هم��کاری بین بخش دولت��ی و خصوصی‪ ،‬منویات‬ ‫رهبر معظم انقالب در زمینه جهش تولیدمحقق شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬از مهم ترین الزامات جهش تولید‪ ،‬فراهم‬ ‫شدن زیرس��اخت های الزم برای استقرارو فعالیت واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی و جذب س��رمایه گذار است که این مهم با‬ ‫ایجاد ش��هرک های صنعتی محقق و بستر الزم برای ارتقای‬ ‫تولید و افزایش اش��تغال پایدار درقالب شهرک های صنعتی‬ ‫فارس فراهم شده است‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به تاکیدات مقام معظم رهبری‬ ‫در زمینه توجه به مسئله اقتصاد و معیشت مردم و‬ ‫حمایت از تولید داخل گفت‪ :‬جهش تولید بسترساز‬ ‫جهش اشتغال صنعتی و رفع بیکاری جوانان است‬ ‫ک��ه در این زمینه وظیفه خطی��ری بر عهده داریم‬ ‫و مهم تری��ن موض��وع در ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫ف��ارس حمایت از واحد ه��ای صنعتی درحال ساخت وس��از‬ ‫اس��ت‪ .‬درصورتی که حداقل ‪۳۰‬درصد از این واحد ها امسال‬ ‫به بهره برداری برس��ند بی��ش از ‪۱۰۰۰‬واحد صنعتی جدید‬ ‫تولیدات خود را اغاز خواهند کرد که این امر س��بب جهش‬ ‫تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی ف��ارس با بیان‬ ‫اینکه تس��هیل درجذب س��رمایه گذار واس��تقرار واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬تولی��دی و صنفی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫با اعطای مشوق های سرمایه گذاری‪ ،‬ایجاد تنوع در صنایع و‬ ‫تکمیل زنجیره های ارزش وتولید با تش��کیل کنسرسیوم ها و‬ ‫خوشه های جدید کسب و کار و حمایت از خوشه های صنعتی‬ ‫موج��ود‪ ،‬گس��ترش فعالیت ه��ای مرک��ز مبادالت‬ ‫پیمانکاری نظام فرعی و فن بازار منطقه ای فارس‪،‬‬ ‫حمایت از بیش از‪۳‬ه��زار واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫درحال ساخت وساز با هدف تسریع در بهره برداری‬ ‫انها از رویکردهای اصلی تحقق جهش تولید است‬ ‫که در ش��هرک های صنعتی محقق می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در استان فارس با ایجاد ‪ ۶۱‬شهرک صنعتی فعال‪،‬‬ ‫ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری‪ ،‬استقرار واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعت��ی و در نتیجه جهش تولید‪ ،‬فراهم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با یاداوری برنامه های دولت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران در زمین��ه لزوم حمایت حداکث��ری و توجه‬ ‫بیش ازپیش ب��ه صنایع و بنگاه های اقتصادی و ایجاد ارتباط‬ ‫صحی��ح و رقابت س��الم و س��ازنده بین بنگاه ه��ای بزرگ با‬ ‫‏بنگاه های متوس��ط و کوچک گفت‪ :‬با توجه به سهم بیش از‬ ‫‪ ۹۵‬درصدی صنایع کوچک و متوس��ط از کل صنایع مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی فارس‪ ،‬ت��داوم برنامه های حمایتی‬ ‫مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر خبر داد‪:‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۸‬ایستگاه سالمت در بنادر هرمزگان‬ ‫مدی��ر بن��ادر و دریانوردی ش��هید باهنر گفت‪ :‬س��ومین مرحله‬ ‫غربالگری علیه کرونا از ‪ ۱۶‬فروردین در ‪ ۸‬ایس��تگاه س�لامت بنادر‬ ‫استان در حال اجراست‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حمیدرض��ا محمدحس��ینی در بازدی��د از‬ ‫ایس��تگاه های سالمت افزود‪ ۵ :‬ایستگاه س�لامت در نقاط مختلف‬ ‫بن��در ش��هید باهن��ر و ‪ ۳‬ایس��تگاه نی��ز در بن��ادر تابعه( ش��هید‬ ‫حقان��ی‪ ،‬هرمز و جاس��ک) مس��تقر هس��تند؛ عالوه ب��ر همکاران‬ ‫سازمانی‪ ،‬تمامی کارکنان اداره های مس��تقر در بنادر‪ ،‬پیمانکاران‪،‬‬ ‫کارگ��ران خن��کار و خدمه ش��ناورها سالمت س��نجی می ش��وند‪.‬‬ ‫مدی��ر بنادر و دریانوردی ش��هید باهن��ر اظهارکرد‪ :‬مرحله س��وم‬ ‫غربالگ��ری نه تنه��ا معطوف به کارکن��ان اداری و عملیاتی اس��ت‬ ‫بلک��ه تمام��ی مراجعان به بنادر مرکز و ش��رق اس��تان را ش��امل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمدحسینی ادامه داد‪ :‬این اقدام براساس تدوین برنامه مستمر‬ ‫در ادام��ه مراحل قبلی و با تاکید ب��ر اقدام های کنترلی و مراقبتی‬ ‫همزمان با شروع فعالیت های اقتصادی و مراجعه به بنادر با دقت و‬ ‫حساسیت در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی همچنین به اتصال بندر ش��هید حقانی به سامانه کیا منطقه‬ ‫ازاد قش��م‪ http: //qea.qeshm.ir‬با هدف احراز برخط ضرورت‬ ‫سفر و ممانعت جدی از سفر های غیرضرور به جزیره قشم خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬انجام تمامی مراحل تهیه بلیت به ش��کل هوشمند و بدون‬ ‫ردوبدل شدن اس��کناس در بندر شهید حقانی و هرمز و همچنین‬ ‫توزیع ماس��ک بین تمامی کارکنان بنادر مسافری‪ ،‬خدمه شناورها‬ ‫و کارگ��ران خدمات حم��ل بار با اس��تفاده از ظرفیت ‪ NGO‬ها و‬ ‫تعاونی ه��ا از دیگر اقدام های مهم در حال انجام در بنادر مس��افری‬ ‫هرمزگان است‪ .‬وی انجام فعالیت های پیشگیرانه نظیر تب سنجی‪،‬‬ ‫تامی��ن و توزیع اقالم بهداش��تی بین کارکن��ان و گندزدایی بنادر‪،‬‬ ‫پایانه ها‪ ،‬شناورها‪ ،‬ساختمان های اداری و شهرک مسکونی براساس‬ ‫برنام��ه زمان بندی و به ش��کل مداوم را از دیگ��ر برنامه های انجام‬ ‫شده برشمرد‪.‬‬ ‫محمدحس��ینی ارتقای فناوری ارتباطی به منظور ایجاد بس��تر‬ ‫مناس��ب جهت اجرای ط��رح فاصله گذاری فیزیک��ی و بهره مندی‬ ‫ارباب رجوع از خدمات بندر به ش��کل اینترنتی و از راه دور را جزو‬ ‫برنامه های کاری بندر شهید باهنر اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس بخشنامه های ابالغی از سوی وزارت بهداشت‬ ‫و هماهنگ��ی ب��ا س��ازمان بنادر با تقوی��ت و ارتق��ای فناوری های‬ ‫ارتباطی همواره س��عی کردیم همس��و با پویش در خانه بمانیم‪ ،‬از‬ ‫هرگونه خروج و مراجعه غیرضروری به بنادر خودداری کنیم‪.‬‬ ‫و نیز در نظر گرفتن س��ایر خدمات متن��وع حمایتی از این‬ ‫صنایع ضرورتی انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاضر درهمه شهرس��تان های‬ ‫ف��ارس حداقل یک ش��هرک صنعت��ی فعال وج��ود دارد و‬ ‫زیرس��اخت های الزم ب��رای جذب س��رمایه گذار و توس��عه‬ ‫صنعتی در تمام مناطق این استان فراهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫اولویت های امس��ال درکمیته ویژه تحق��ق جهش تولید در‬ ‫شهرک های صنعتی این استان را تقویت و حمایت از صنایع‬ ‫مس��تقر و رفع موانع و مش��کالت انها باهدف حفظ اشتغال‬ ‫و تولی��د واحدهای صنعتی و نیز توس��عه کیفی ش��هرک ها‬ ‫ب��ا اجرای پروژه های عمرانی اعالم ک��رد و گفت‪ :‬برای فعال‬ ‫کردن واحدهای راکد و نی��ز فعال کردن ظرفیت های خالی‬ ‫برخی واحدها درسه س��ال گذشته در قالب طرح های رونق‬ ‫تولید‪ ،‬تس��هیالت مناس��بی به واحدهای صنعتی مستقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی فارس اعطا ش��د که امید است‬ ‫امس��ال نیز با اختصاص مشوق ها وحمایت ها‪ ،‬شاهد جهش‬ ‫تولید و شکوفایی واحدهای صنعتی باشیم‪.‬‬ ‫معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی‪:‬‬ ‫ماسک های پزشکی نرخ مصوب دارند‬ ‫معاون بازرس��ی و نظارت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان رضوی گفت‪ :‬فقط ماس��ک های دارای‬ ‫کاربرد پزش��کی ش��امل ان��واع س��ه الیه‪ ،‬ان‪ ،۹۹‬ان‪ ۹۵‬و‬ ‫اف‪.‬اف‪.‬پ��ی(‪ N۹۹‬و ‪ N۹۵‬و ‪ )FFP‬دارای ن��رخ مصوب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رضا شجاعی‬ ‫با بیان اینکه ماس��ک های دارای کاربرد پزش��کی شامل‬ ‫انواع سه الیه‪ ،‬ان‪ ،۹۹‬ان‪ ۹۵‬و اف‪.‬اف‪.‬پی(‪ N۹۹‬و ‪ N۹۵‬و‬ ‫‪ )FFP‬که برخی از انها در داروخانه ها به فروش می رسند‬ ‫دارای نرخ مصوب هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬واحدهای صنفی حق‬ ‫فروش ماسک ها با کاربرد پزشکی را ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬داروخانه ها نیز اگر ماس��ک های پزشکی‬ ‫را باالتر از نرخ مصوب به فروش برس��انند مرتکب تخلف‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬ماس��ک های پزش��کی دارای شبکه عرضه‬ ‫مش��خص هس��تند بنابراین چنین ماس��ک هایی پس از‬ ‫تولید فقط تحویل دانشگاه علوم پزشکی مشهد شده و با‬ ‫سیاست گذاری از سوی همان دانشگاه بین مراکز درمانی‬ ‫و س��پس داروخانه ها توزیع می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬معاونت‬ ‫غذا و دارو دانش��گاه علوم پزشکی مشهد پس از افزایش‬ ‫نیاز به ماس��ک ب��رای مصارف عمومی‪ ،‬به یک س��ری از‬ ‫واحدهای صنفی و صنعتی مجوز تولید ماسک با مصرف‬ ‫عمومی را داده است‪.‬‬ ‫ش��جاعی ادام��ه داد‪ :‬ماس��ک های با مص��ارف عمومی‬ ‫«قیم��ت مصوب» ندارند و نرخ انها بر اس��اس نرخ تمام‬ ‫ش��ده تولید با احتساب س��ود قانونی فروشنده محاسبه‬ ‫می ش��ود بنابرای��ن ای��ن نوع از ماس��ک در ب��ازار دارای‬ ‫قیمت های متفاوت است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای نظارت بر نرخ عرضه ماسک های دارای‬ ‫مصارف عمومی‪ ،‬نرخ تمام ش��ده تولید ان به اضافه سود‬ ‫قانونی فروشنده محاسبه می شود و در صورت باالتر بودن‬ ‫نرخ ان از این انالیز محاس��به ای‪ ،‬با افراد متخلف برخورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی‬ ‫در پای��ان گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۳۰‬مجوز صنعتی و صنفی برای‬ ‫تولید ماس��ک با مصارف پزش��کی و غیرپزشکی از سوی‬ ‫نهادهای مسئول در خراسان رضوی صادر شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 24‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1497‬‬ ‫پیاپی ‪2815‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نقش کسب وکارهای نوین در سال جهش تولید را بررسی کرد‬ ‫نواوری معادن با توسعه دانش بنیان ها‬ ‫سیدمهدی طیب زاده‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی کرمان‬ ‫برای رشد معدن در زمینه های مختلف ازجمله بهره‬ ‫از ماشین االت روز‪ ،‬توسعه فراوری و‪ ...‬به استارت اپ ها‬ ‫و ش��رکت های دانش بنی��ان نیاز داریم‪ .‬این ش��رکت ها‬ ‫با اگاه��ی از دانش روز دنیا روش های س��نتی را کنار‬ ‫گذاشته‪ ،‬تا اعماق زمین پیش می روند و شرایط سخت‬ ‫کار را اسان می کنند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه سال ‪ ۹۹‬با شعار جهش تولید همراه‬ ‫ب��وده و از طرف دیگر کش��ور با بحران ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا رو به رو اس��ت‪ ،‬اهمیت و نقش استارت اپ ها برای‬ ‫رش��د معدن بیش از پیش مطرح است‪ .‬رشد این دسته‬ ‫از ش��رکت ه ا و کمکی ک��ه می توانند در رش��د معدن‬ ‫داش��ته باشند در ش��رایط حاضر کلیدی است‪ .‬روزنامه‬ ‫برای بررس��ی اینکه ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫اس��تارت اپ ها در ش��رایط فعلی چقدر مهم هستند با‬ ‫کارشناسان گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رشد وابسته به دانش بنیان ها‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫لطفعل��ی بخش��ی‪ :‬متاس��فانه تاکن��ون عملک��رد پررنگ��ی ازس��وی‬ ‫دانش بنیان ها در بخش معدن دیده نشده است‪ .‬انتظار می رود سال‬ ‫جدید باتوجه به نیاز کشور به این سمت حرکت کنیم‬ ‫اتوماس��یون انج��ام ش��ود‪ .‬در فعالیت ه��ای عملی نیز‬ ‫کارگ��ران می توانند از یکدیگر فاصله مطمئن داش��ته‬ ‫باشند و به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬البته دانش بنیان ها‬ ‫ن زمینه می توانند ایفای نقش کرده تا به طور مثال‬ ‫در ای ‬ ‫نیروی کمت��ری در بخش های زیر زمی��ن کار کنند یا‬ ‫دستگاهی را تولید کنند که کار نیروی انسانی را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫این اس��تاد اقتصاد ب��ا تاکید بر اینکه ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان باید دانش خود را ارتقا دهند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تع��داد ش��رکت های دانش بنیان در ایران زیاد اس��ت‬ ‫اما عملکرد انها باید بهتر و مش��خص تر از این باش��د‪.‬‬ ‫متاس��فانه تاکن��ون عملکرد چن��دان پررنگی از طرف‬ ‫دانش بنیان ه��ا در بخش معدن دیده نش��ده که انتظار‬ ‫م��ی رود باتوجه به نیاز کش��ور به این س��مت حرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بخشی با اشاره به محدودیت منابع دولت اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت نمی تواند به تمامی افراد جامعه کمک های نقدی‬ ‫ارائه دهد؛ بنابراین اگر گروهی بتوانند در این ش��رایط‬ ‫فعالیت کنن��د و چرخ اقتص��اد را بچرخانند کمکی به‬ ‫دولت کرده اند تا بتواند به داد افراد نیازمند برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت بهره از دانش بنیان ها‬ ‫س��یدرضا عظیمی‪ ،‬مدیر اجرایی‬ ‫طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک مقیاس به‬ ‫گف��ت‪ :‬دانش بنیان ها ب��ا فاصله‬ ‫گرفتن از دیدگاه ها و فناوری های‬ ‫س��نتی‪ ،‬منجر ب��ه ثروت افرینی‬ ‫ملی‪ ،‬اش��تغال افرینی و درنهایت‬ ‫جهش تولید در معادن کشور می شوند‪.‬‬ ‫عظیم��ی درباره اهمی��ت حمایت از اس��تارت اپ ها‬ ‫و دانش بنیان ه��ای معدن��ی و برنام��ه ای که در س��ال‬ ‫جدید دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬در راستای توسعه‬ ‫کارافرین��ی و نواوری بخ��ش معدن به دنبال توس��عه‬ ‫دانش بنیان ه��ا هس��تیم؛ بنابراین امیدواریم امس��ال با‬ ‫هدف اتصال صنایع غیر معدنی به بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬بازارس��ازی های جدید و ایجاد اشتغال به رشد‬ ‫استارت اپ ها کمک کنیم‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقیاس ادامه داد‪ :‬بر کس��ی پوشیده نیست که‬ ‫فعالی��ت اس��تارت اپ ها و مجموعه ه��ای دانش بنیانی‬ ‫ب��ا تمرکز بر توس��عه فناوری های اکتش��افی‪ ،‬توس��عه‬ ‫پلتفرم های مبتنی بر فناوری اطالعات مانند پایگاه های‬ ‫داده‪ ،‬بس��ترهای شبکه س��ازی و اموزش منابع انسانی‪،‬‬ ‫راهکارهای نواورانه حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫و‪ ...‬می تواند به رشد بخش معدن کمک کند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬با هوشمندس��ازی بخ��ش معدن در‬ ‫حوزه ه��ای مختل��ف می توانیم به رش��د اقتصاد کمک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه تاکن��ون دانش بنیان ه��ا در برخی‬ ‫از بخش ه��ا ضعیف عم��ل کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫حاضر که ش��یوع ویروس کرونا رو به گس��ترش است‪،‬‬ ‫بهره از دانش بنیان ها کلیدی اس��ت اما متاس��فانه این‬ ‫شرکت ها در بخش معدن چندان قوی نبوده اند و هنوز‬ ‫نتوانسته اند جایگاه خود را توسعه بدهند‪.‬‬ ‫عظیم��ی ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت دانش بنیان ها در‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته بیان کرد‪ :‬کش��ورهای پیشرفته‬ ‫در تمام��ی بخش های معدن از دانش بنیان ها اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ ،‬به طور مثال با برنامه رایانه ای موقعیت کارگر‬ ‫را در اعم��اق زمی��ن رصد می کنند؛ اما متاس��فانه ما به‬ ‫این ش��ناخت نرسیده ایم و از دانش و فناوری بسیار دور‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا روش های نوین می ش��ود از ریزش‬ ‫معدن و خبره��ای بد در حوزه مع��دن جلوگیری کرد؛‬ ‫بنابراین باید بتوانیم از این مهم بیشتر بهره بگیریم‪.‬‬ ‫سیدرضا‬ ‫عظیمی‪ :‬در‬ ‫راستای توسعه‬ ‫کارافرینی‬ ‫و نواوری‬ ‫بخش معدن‬ ‫به دنبال توسعه‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫هستیم‬ ‫معاون طرح های توسعه ایمیدرو اعالم کرد‬ ‫مع��اون طرح های توس��عه معدن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو)‬ ‫گفت‪ :‬اکنون در ‪ ۳۰‬اس��تان کش��ور در وس��عت ‪ ۶۵۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۱‬کیلومترمربع پهنه های اکتش��افی معدنی به این سازمان‬ ‫(کنسرسیوم) واگذارشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمد اقاجانل��و افزود‪ :‬امروز مس��احت‬ ‫پهنه ه��ای معدن��ی در ح��ال کار بالغ ب��ر ‪ ۳۸۴‬ه��زار و ‪۷۹۵‬‬ ‫کیلومترمربع اس��ت‪ .‬بقیه پهنه ها نیز به وس��عت ‪ ۲۷۷‬هزار و‬ ‫‪ ۷۶۶‬کیلومترمربع پس از انجام عملیات اکتشافی در فاز یک‬ ‫و دو ازاد سازی شده است‪ .‬وی یاداورشد‪ :‬مساحت پهنه هایی‬ ‫ک��ه ب��رای ادامه عملی��ات اکتش��افی به مش��ارکت با بخش‬ ‫خصوصی گذاشته ش��ده اس��ت‪ ۶۶۰ ،‬هزار و ‪ ۸۱‬کیلومترمربع‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش ازاین خ��داداد غریب پ��ور رئیس هی��ات عامل‬ ‫فعالیت در بیش از ‪ ۶۵۲‬هزار کیلومترمربع پهنه های معدنی‬ ‫ایمیدرو گفته بود‪ :‬فعالیت اکتشافی ایمیدرو در دولت یازدهم‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بالغ بر ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومترمربع بود و در سال‬ ‫‪ ۹۸‬برنامه ‪ ۳۰۰‬ه��زار کیلومترمربع کلید خ��ورد‪ .‬درمجموع‬ ‫برنام��ه اکتش��افی ایمیدرو در دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم‬ ‫‪ ۶۵۰‬هزار کیلومترمربع براورد شده است‪.‬‬ ‫اقاجانلو پیرامون نتایج عملیات اکتشاف ایمیدرو نیز توضیح‬ ‫داد‪ :‬پس از عملیات اکتشاف در فازهای شناسایی و پی جویی‬ ‫تع��داد ‪ ۷۵۹‬محدوده امیدبخش به مس��احت ‪ ۳۴‬هزار و ‪۹۵‬‬ ‫کیلومترمربع به دس��ت امد‪ .‬برای ‪ ۲۸۱‬محدوده به مس��احت‬ ‫‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۳۸‬کیلومترمربع درخواست پروانه اکتشاف و بقیه‬ ‫محدوده ها به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها واگذار‬ ‫ش��د تا به وس��یله برگزاری مزایده عمومی به بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��ود‪.‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬امسال که به عنوان جهش‬ ‫تولید نام گذاری ش��ده‪ ،‬تالش ایمیدرو اکتشاف محدوده های‬ ‫امیدبخش جدید و ایجاد اطالعات اس��تاندارد و شفاف در این‬ ‫محدوده ه��ا ب��رای واگذاری به بخش خصوصی و اس��تفاده از‬ ‫تمامی ظرفیت بخش های عالقه مند به این عرصه است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول اضافه کرد‪ :‬بر اساس قوانین‪ ،‬برای ادامه‬ ‫عملیات اکتش��اف در فازهای عموم��ی و تفصیلی باید پروانه‬ ‫اکتش��اف توس��ط س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر‬ ‫اس��تان برای ایمیدرو صادر شود که بر این اساس تاکنون ‪۷۳‬‬ ‫پروانه اکتشاف به مساحت حدود ‪ ۳۰۰‬کیلومترمربع درزمینه‬ ‫م��واد معدنی مختلف نظیر س��رب و روی‪ ،‬ط�لا‪ ،‬مس‪ ،‬اهن‪،‬‬ ‫زغال سنگ‪ ،‬شورابه و‪...‬صادر شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اکنون کار عملیات اکتش��اف در محدوده های‬ ‫دارای پروان��ه در حال پیگیری بوده و در ‪ ۱۲‬محدوده گواهی‬ ‫کش��ف صادرش��ده اس��ت‪ .‬این رویه در چارچوب راهبردهای‬ ‫اصل��ی ایمی��درو به منظور توس��عه فعالیت اکتش��افی دنبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اقاجانلو بابیان اینکه عملیات اکتشاف در‪ ۹‬بلوک پهنه اباده‬ ‫– جازموریان به وس��یله فرایندهای قانونی با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی در حال انجام اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۵۰‬محدوده در‬ ‫ای��ن بلوک های امیدبخش ارزیابی ش��ده ک��ه اکنون برای ‪۱۰‬‬ ‫محدوده پروانه اکتشاف درخواست شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای ‪ ۲‬پهنه در استان کردستان «قروه و بیجار»‬ ‫با مش��ارکت بخش خصوصی‪ ،‬عملیات اکتشاف در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬در پهنه قروه ‪ ۱۴‬محدوده امیدبخش شناسایی ش��ده‬ ‫است که برای ان درخواست پروانه اکتشاف شده است‪ .‬عالوه‬ ‫بر این در پهنه بیجار نیز ‪ ۶‬پروانه اکتشاف صادرشده است‪.‬‬ ‫قائم مقام ایمیدرو اعالم کرد‬ ‫قائم مق��ام و عضو هیات عامل ایمی��درو اعالم کرد‪ :‬فرایند‬ ‫تولید الکترود گرافیتی در داخل کشور کامل می شود‪ .‬عباس‬ ‫نعیم��ی همچنین خبر داد که ایمیدرو برنامه انتش��ار اوراق‬ ‫بهادار به پشتوانه طال را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬عباس نعیمی با اشاره به فرایند تولید‬ ‫الکت��رود گرافیتی گفت‪ :‬ازنظر فن��ی اگر فوالد را ‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫در نظ��ر بگیریم‪ ،‬الکترود گرافیتی ‪ ۴‬واحد از ان را تش��کیل‬ ‫می ده��د که تاکنون برای تامین ای��ن ‪ 4‬واحد تاثیرگذار‪ ،‬به‬ ‫خارج کش��ور وابسته بوده ایم اما اکنون‪ ،‬درصدد تولید داخل‬ ‫این میزان هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این پروژه اکنون در مرحله راه اندازی است‪.‬‬ ‫پیش بینی ما این اس��ت که با اح��داث و راه اندازی ‪ ۶‬بخش‬ ‫کارخانه الکترود گرافیتی تا س��ال ‪ ،۱۴۰۱‬کل فرایند تولید‬ ‫الکت��رود گرافیتی در داخ��ل انجام خواهد ش��د و درنتیجه‬ ‫فاز نخست تولید الکترود گرافیتی‪ ،‬در مرحله راه اندازی‬ ‫صرفه جویی ارزی قابل مالحظه ای برای کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه عرضه اوراق بهادار طال‬ ‫قائم مق��ام ایمیدرو با اش��اره به برنامه این س��ازمان برای‬ ‫تاس��یس صندوق طال همچون صن��دوق لوتوس گفت‪ :‬پس‬ ‫از تاس��یس صندوق قرار اس��ت ایمیدرو به پش��توانه طالی‬ ‫زر ش��وران‪ ،‬اوراق بهادار چ��اپ و به صورت یونی��ت به مردم‬ ‫عرض��ه کند تا درنتیج��ه ان تامین مالی بخش��ی از طرح ها‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اس��تقبال مناس��بی از این صندوق می شود‬ ‫چراک��ه ازیک ط��رف‪ ،‬مردم روند ب��اال رفتن قیم��ت طال را‬ ‫مش��اهده می کنند و از طرف دیگر اس��وده خاطر هستند که‬ ‫صندوق پش��توانه محکمی (ط�لا) دارد‪ .‬پیش بینی می کنم‬ ‫حداق��ل ‪ ۵‬درص��د نیاز مال��ی از طریق این صن��دوق تامین‬ ‫می ش��ود‪.‬قائم مقام ایمیدرو در بخش دیگری از سخنانش به‬ ‫اقدامات ایمیدرو در رشد تولید و صادرات در سال قبل اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ابداع و به کارگیری روش تامین ارز این سازمان‬ ‫موجب شد میزان تولید و صادرات شرکت های بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی نس��بت به سال گذش��ته افزایش یابد‪ ،‬این‬ ‫درحالی که است که رئیس جمهوری امریکا اعالم کرده بود ‪۳‬‬ ‫ماهه می تواند اقتصاد ایران را با مشکل مواجه سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت س�ود ش�رکت ها به س�مت طرح های‬ ‫توسعه ای‬ ‫قائم مق��ام ایمی��درو بابی��ان اینک��ه تحریم ه��ای ظالمانه‬ ‫بین المللی موجب بس��ته شدن امکان اس��تفاده از فاینانس‬ ‫برای طرح های توسعه ای شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در چنین فضایی‪،‬‬ ‫ایمی��درو به عنوان س��ازمان راهب��ر بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬موضوع هدایت س��ود ش��رکت ها ب��رای طرح های‬ ‫توس��عه ای را به می��ان اورد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬مجامع‪ ،‬س��ودها‬ ‫را به س��مت س��رمایه گذاری های جدید‪ ،‬هدایت کرده اند تا‬ ‫ش��رکت های بزرگ همچون فوالد مبارکه‪ ،‬ملی صنایع مس‪،‬‬ ‫گل گه��ر و چادرمل��و بتوانند اعتبار طرح ه��ای مورد هدف‬ ‫ایمی��درو را تامین کنند و از این طریق‪ ،‬س��ازمان توانس��ت‬ ‫برنامه راه اندازی های طرح ها در سال ‪ ۹۸‬را اجرایی کند‪.‬‬ ‫اکتش��اف حلقه نخست رش��د معدن است‬ ‫اما متاس��فانه ما هنوز نتوانس��ته ایم انطور که‬ ‫شایس��ته اس��ت در عمق و سطح پیش برویم‬ ‫و این بخش را در کش��ور توس��عه دهیم‪ .‬این‬ ‫مه��م باع��ث ش��ده نتوانی��م از ظرفیت های‬ ‫معدن کش��ور به درس��تی بهره مند ش��ویم‪.‬با‬ ‫بررس��ی روش های اکتش��افی در دنیا متوجه‬ ‫می ش��ویم یک��ی از دالی��ل ضع��ف در حوزه‬ ‫اکتش��اف موضوع تحریم ها اس��ت‪ .‬متاسفانه‬ ‫تحری��م ب��ه مانع ج��دی ب��رای بهره گیری از‬ ‫روش های نو در اکتش��اف تبدیل ش��ده است‪.‬‬ ‫در حال��ی که یک��ی از راه های پیش��رفت در‬ ‫ح��وزه اکتش��اف اس��تفاده از روش های نوین‬ ‫اس��ت‪ ،‬تحریم ها باعث ش��ده ما از دانش روز‬ ‫دنی��ا و روش های جدید دور باش��یم‪ .‬هرچند‬ ‫توانس��ته ایم معادن��ی کش��ف کنیم ام��ا باید‬ ‫گفت اس��تخراج انها سنتی است و در نتیجه‬ ‫اقتصادی و مقرون به صرفه نیس��ت؛ بنابراین تا‬ ‫زمانی که فناوری جدید وارد کشور نشود یا از‬ ‫توان شرکت های دانش بنیان بهره مند نشویم‪،‬‬ ‫اکتشاف هم در حد پایین باقی می ماند‪ .‬مورد‬ ‫دیگر هزینه بر بودن اکتش��اف است‪ .‬اکتشاف‬ ‫ج��ز وظایف حاکمیتی اس��ت و متولی ان در‬ ‫ایران سازمان زمین شناسی است اما متاسفانه‬ ‫این س��ازمان در هزینه های جاری خود مانده‬ ‫اس��ت و نمی توان��د این مه��م را به طور کامل‬ ‫انج��ام دهد‪ .‬ضعف در تامین بودجه برای این‬ ‫س��ازمان باعث شده بخش معدن در اکتشاف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و حتی فراوری عقب بماند و نتواند‬ ‫در ایج��اد ارزش افزوده نقش شایس��ته ای ایفا‬ ‫کند‪ .‬درنهایت انتظار است که دولت باور کند‬ ‫سازمان زمین شناس��ی متولی اکتشاف است‬ ‫و ب��رای ان تجهیزات و امکان��ات یارانه ای در‬ ‫نظر بگیرد‪.‬‬ ‫در راستای انجام‬ ‫مسئولیت های اجتماعی گل گهر‬ ‫مشارکت در تکمیل‬ ‫روشنایی سیرجان‬ ‫پروژه بهس��ازی و احداث شبکه روشنایی محور‬ ‫فرودگاه سیرجان با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال و با مش��ارکت و همکاری ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گه��ر به نق��ل از مع��اون هماهنگی‬ ‫امور عمرانی فرمانداری س��یرجان‪ ،‬پروژه احداث‬ ‫شبکه روشنایی محور فرودگاه سیرجان از میدان‬ ‫راه اه��ن تا ف��رودگاه ب��ه ط��ول ‪ ۵/۵‬کیلومتر به‬ ‫بهره برداری رسید و مش��کل روشنایی این مسیر‬ ‫ک��ه از دغدغه های مهم ش��هروندان بود‪ ،‬برطرف‬ ‫ش��د‪ .‬پروژه بهس��ازی الین برگشت این محور نیز‬ ‫از می��دان راه اه��ن تا بلوار امام رض��ا (ع) به طول‬ ‫‪ ۴‬کیلومت��ر و همچنین بهس��ازی الی��ن رفت از‬ ‫می��دان راه اهن تا ف��رودگاه به طول ‪ ۵/۵‬کیلومتر‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬هزینه های اجرای این پروژه با‬ ‫مشارکت ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر و در‬ ‫راس��تای عمل به مسئولیت های اجتماعی توسط‬ ‫این ش��رکت و هم��کاری دس��تگاه های اجرایی‬ ‫شهرس��تان (بخش��داری مرک��زی‪ ،‬ش��هرداری‬ ‫س��یرجان‪ ،‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‪ ،‬اداره‬ ‫راه��داری‪ ،‬راه اهن‪ ،‬ف��رودگاه‪ ،‬اداره برق و میدکو‬ ‫و ‪ )...‬تامین شده است‪.‬‬ ‫اصالح مصوبه ورود و‬ ‫ترخیص ماشین االت‬ ‫معدنی و راهسازی‬ ‫مصوب��ه ورود و ترخیص ماش��ین االت معدنی و‬ ‫راهس��ازی غیر اس��قاطی با تصویب هیات وزیران‬ ‫اصالح ش��د‪ .‬ای��ن مهم تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۹‬با ارز‬ ‫بازار ثانویه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫قابل انجام اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا با تصویب هیات‬ ‫وزیران‪ ،‬مصوبه ورود و ترخیص ماشین االت معدنی‬ ‫و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر‬ ‫جهانی اصالح شد‪ ،‬به نحوی که تا پایان سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫با ارز بازار ثانوی��ه اعالمی بانک مرکزی قابل انجام‬ ‫است‪ .‬هیات وزیران در جلس��ه خود‪ ،‬با اصالح بند‬ ‫(‪ )۱‬تصویب نامه ش��ماره ‪ ۵۳۱۲۶ /۲۲۱۷۸‬مورخ‬ ‫‪ ۳۰‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۶‬و تغییر عب��ارت «تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با ارز متقاضی» ب��ه عبارت «تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬با ارز بازار ثانویه اعالمی بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران» موافقت کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫لطفعلی بخشی‪ ،‬استاد اقتصاد‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه ام��روز‬ ‫دانش بنیان ه��ا اهمیت زیادی‬ ‫پی��دا کرده اند به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫دانش بنیان ها به ط��ور معمول‬ ‫به دنب��ال راه ه��ای ن��و ب��رای‬ ‫راحت تر کردن زندگی هستند‪.‬‬ ‫باتوجه به شیوع کرونا از این به بعد برای بسیاری از این‬ ‫ش��رکت ها زمینه بیشتری فراهم می ش��ود تا محصول‬ ‫خود را ارائه و توانمندی ش��ان را به جامعه اثبات کنند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬در ش��رایط حاضر مجبور هس��تیم به‬ ‫فناوری و استارت اپ ها بیشتر توجه کنیم‪.‬‬ ‫این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ قرنطینه در‬ ‫مهار ویروس کرونا اهمیت زی��ادی دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫خانه ماندن خوب اس��ت اما از طرف دیگر باید حداقل‬ ‫فعالیت اقتصادی هم در کش��ور انجام ش��ود‪ .‬هرچه که‬ ‫بخواهیم قرنطینه را حفظ کنیم‪ ،‬برخی بخش ها مجبور‬ ‫ب��ه فعالیت هس��تند تا ب��رای اقتصاد و امنیت کش��ور‬ ‫مش��کلی پیش نیاید‪ .‬به طور مث��ال نیروهای امنیتی و‬ ‫انتظام��ی‪ ،‬کارکنان ش��هرداری‪ ،‬دامداری ه��ا و فعاالن‬ ‫بخش معدن در این ح��وزه قرار می گیرند؛ بنابراین هر‬ ‫بخشی که در این شرایط بتواند خدمتی انجام دهد گام‬ ‫بزرگی برداشته است‪.‬‬ ‫بخش��ی تاکید ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه اینکه الزم اس��ت‬ ‫بخش های��ی مانند معدن به فعالی��ت خود ادامه دهند‪،‬‬ ‫برای اینک��ه پروتکل های الزم را رعای��ت کنند باید از‬ ‫فن��اوری و دانش روز بهره ببرند‪ .‬در بخش معدن اگر از‬ ‫فناوری روز استفاده کنیم و به دانش بنیان ها بیشتر بها‬ ‫دهیم؛ می توانیم ضمن مقابله با ویروس کرونا و کاهش‬ ‫فعالی��ت فیزیک��ی‪ ،‬بهره بیش��تری از فعالیت اقتصادی‬ ‫معادن ببریم‪.‬‬ ‫او اظهار ک��رد‪ :‬تمامی فعالیت ه��ای اداری در بخش‬ ‫مع��دن باید ب��ا اس��تفاده از سیس��تم های دورکاری و‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد معدن‬ ‫ه بر‬ ‫با تکی ‬ ‫دانش روز‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 24‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1497‬‬ ‫پیاپی ‪2815‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫زیر تیغ کرونا‬ ‫با تولیدکنندگان سرب و روی کشور مطرح شد‬ ‫بازگشایی مرزها‪ ،‬راز ماندگاری صنعت‬ ‫ابراهیم جمیلی‬ ‫مدیرعامل شرکت زرین معدن اسیا‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تاثیر توس��عه تج��ارت بین المللی بر رش��د صنایع معدنی‬ ‫کشور‪ ،‬غیر قابل انکار است‪ .‬با این وجود باید تاکید کرد برخی‬ ‫صنایع‪ ،‬اثرپذیری بیش��تری از تج��ارت جهانی دارند‪ .‬صنعت‬ ‫سرب و روی را باید از جمله صنایعی دانست که به دلیل ایجاد‬ ‫ظرفیت های تولید بیش از نیاز کش��ور‪ ،‬وابستگی قابل توجهی‬ ‫به ص��ادرات دارد و بخش قابل توجهی از تولیدات این صنایع‬ ‫به کشورهای ترکیه و چین صادر می شود‪ .‬در همین حال باید‬ ‫تاکید کرد باوجود اینکه کشور ما از منابع غنی معدنی سرب‬ ‫و روی برخوردار اس��ت‪ ،‬در طول س��ال های گذشته اقدامات‬ ‫درخوری برای کشف و فراوری این منابع‪ ،‬انجام نشده است؛‬ ‫ل حاضر بخش��ی از م��واد اولیه مورد نیاز این‬ ‫درنتیجه در حا ‬ ‫صنعت از طریق واردات و اغلب از کشور ترکیه تامین می شود‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬پس از شیوع کرونا در ایران و بسته شدن‬ ‫مرزهای ایران با کش��ورهای همسایه از جمله ترکیه‪ ،‬صنعت‬ ‫س��رب و روی کش��ور با چالش های جدی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫صنعتگران تاکید دارند صنعت سرب و روی در ایران وابستگی‬ ‫قابل توجه��ی به تجارت بین المللی دارد؛ بنابراین اگر بس��ته‬ ‫ب��ودن مرزها تداوم یابد‪ ،‬این صنای��ع با چالش های جدی در‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬مواد شیمیایی و همچنین در فروش روبه رو‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫از اوایل اس��فند ‪ ،۱۳۹۸‬ش��یوع ویروس کرونا در ایران به طور رس��می گزارش شد‪.‬‬ ‫در ادامه با رش��د تعداد مبتالیان به این ویروس در کش��ور‪ ،‬اغلب کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫مرزهای خود را به روی ایران بستند‪ .‬البته این ویروس با سرعت بسیار باالیی در دنیا‬ ‫همه گیر شد و روابط تجاری را در اغلب کشورها‪ ،‬تحت تاثیر قرار داد‪ .‬باید اذعان کرد‬ ‫که بس��ته شدن مرز کشورهای همسایه با ایران‪ ،‬بازار صادراتی کشور را با چالش های‬ ‫جدی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬در ادامه باوجود تالش هایی که برای بازگشایی مرزها انجام‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وی��روس کرون��ا اواخ��ر ژانویه س��ال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در چین ش��یوع یاف��ت و به س��رعت به اغلب‬ ‫کش��ورهای دنیا س��رایت پی��دا ک��رد‪ .‬میزان‬ ‫اثرگذاری ای��ن ویروس تاکنون به اندازه ای بوده‬ ‫که بس��یاری ان را اغازی ب��رای رکود اقتصاد‬ ‫جهان��ی می دانن��د که حت��ی می توان��د زمینه‬ ‫تعطیل��ی یا کاه��ش فعالیت بس��یاری صنایع‬ ‫را فراه��م کند‪ .‬بدون تردید اقتص��اد ایران نیز‬ ‫از ش��یوع این وی��روس بی تاثی��ر نخواهد بود؛‬ ‫ضمن انکه باید تاکید کرد کش��ور ما از س��ال‬ ‫گذش��ته به دلیل اعمال تحریم های همه جانبه‬ ‫ازس��وی جوامع بین الملل‪ ،‬در ش��رایط ایده ال‬ ‫اقتصادی به س��ر نمی ب��رد‪ .‬صنای��ع مختلف از‬ ‫این بیماری متاثر می ش��وند‪ .‬درواقع جز معدود‬ ‫صنایعی که تولیدکننده محصوالت بهداشتی و‬ ‫ضدعفونی هستند‪ ،‬سایر صنایع با کاهش تقاضا‬ ‫روبه رو می ش��وند‪ .‬اما باید تاکید کرد که میزان‬ ‫اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر صنایع مختلف‬ ‫یکسان نخواهد بود‪.‬‬ ‫صنعت س��رب و روی نی��ز در زمره صنایعی‬ ‫اس��ت که از ش��یوع کرونا در ایران متاثر شده‬ ‫اس��ت؛ تا جایی که فعاالن این صنعت به دالیل‬ ‫گوناگ��ون در ح��دود ‪ ۲‬م��اه گذش��ته‪ ،‬متضرر‬ ‫ش��ده اند‪ .‬درحال حاضر تمامی شرایط فعالیت‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬صادرات‪ ،‬بازگشت ارز و‪ ...‬در این‬ ‫ش��رکت ها با گذشته فرق کرده است؛ درنتیجه‬ ‫اغلب صنعتگران‪ ،‬اسیب های جدی را متحمل‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در همین حال بسته شدن مرز ایران‬ ‫و کشورهای همسایه نیز بر چالش های فعاالن‬ ‫صنعتی کش��ور افزوده است‪ .‬سهم قابل توجهی‬ ‫از صادرات ایران به کش��ورهای همسایه انجام‬ ‫می ش��ود؛ بنابراین بس��ته ش��دن ای��ن مرزها‬ ‫به منزل��ه ضربه به صنای��ع و همچنین کاهش‬ ‫درامدهای ارزی کشور خواهد بود‪ .‬بدون تردید‬ ‫این اف��ت به ویژه درحال حاض��ر که درامدهای‬ ‫ارزی کش��ور به دلیل تحریم ه��ای بین المللی و‬ ‫ممکن نبودن فروش نفت ازسوی دولت کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬ضررهای جدی را به اقتصاد کش��ور وارد‬ ‫می کند‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬صنعت س��رب و‬ ‫روی نیز متحمل اسیب هایی شده است‪ .‬بخش‬ ‫قابل توجه��ی از تج��ارت این صنعت با کش��ور‬ ‫ترکی��ه انجام می ش��ود‪ .‬حال که م��رز ایران و‬ ‫ترکیه بسته شده‪ ،‬تولیدکنندگان با چالش هایی‬ ‫در واردات مواد اولیه و صادرات ش��مش سرب‬ ‫و روی روبه رو می ش��وند‪ .‬هرچه مدت زمان این‬ ‫ممنوعیت طوالنی تر باش��د‪ ،‬لطمات بیش��تری‬ ‫بر عملک��رد تولیدکنندگان وارد خواهد ش��د‪،‬‬ ‫اما اگ��ر این چالش در مدت زم��ان کوتاهی با‬ ‫تدبیر مس��ئوالن‪ ،‬برطرف شود‪ ،‬امکان حل ان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫البته بخش��ی از لطمات واردش��ده به س��ایر‬ ‫صنای��ع را باید به بی تدبیری و اینده نگر نبودن‬ ‫مسئوالن و تصمیم گیران‪ ،‬نسبت داد‪ ،‬چراکه در‬ ‫س��ال گذشته با اجرای تصمیمات اشتباه موانع‬ ‫متعددی را در مس��یر صادرات س��رب و روی‬ ‫کشور‪ ،‬ایجاد کردند‪ .‬تولیدکنندگان و صاحبان‬ ‫این صنایع نتوانستند تولیدات خود را در زمان‬ ‫مناسب در بازارهای جهانی به فروش برسانند؛‬ ‫اکنون نیز از یک س��و امکان صادرات برای انها‬ ‫به شدت محدود شده و از سوی دیگر قیمت ها در‬ ‫سطح جهانی کاهش قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫باید تاکید کرد پس از گس��ترش کرونا در دنیا‪،‬‬ ‫قیمت بس��یاری از فلزات همچون سرب‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫م��س‪ ،‬الومینیوم و‪ ...‬کاه��ش قابل مالحظه ای‬ ‫داش��ته است‪ .‬این افت قیمت درحالی است که‬ ‫تولیدکنندگان سرب و روی کشور‪ ،‬خاک مورد‬ ‫نیاز خود برای تولید را در س��ال گذش��ته و با‬ ‫قیمت بسیار باالیی خریداری کرده اند و اکنون‬ ‫ض��رر هنگفت��ی در انتظار انهاس��ت‪ .‬در عین‬ ‫ح��ال باتوجه به چالش ه��ای پیش امده‪ ،‬حتی‬ ‫نمی توانیم انتظار کمک چندانی ازسوی دولت‬ ‫داشته باشیم‪ .‬درامدهای دولت از سال گذشته‬ ‫و تحت تاثی��ر تحریم ه��ای بین المللی کاهش‬ ‫قابل مالحظه ای داشته اس��ت‪ .‬البته برای سال‬ ‫جاری انتظار می رود س��ایر درامدهای دولت از‬ ‫جمله درامدهای مالیاتی و گمرکی نیز کاهش‬ ‫یابد؛ بنابراین سال سختی را پیش رو داریم‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی از تصمیم گیران انتظار داریم‬ ‫مانعی در مسیر فعالیت ما ایجاد نکنند؛ با اتخاذ‬ ‫تصمیمات خلق الس��اعه‪ ،‬تولید را بیش از پیش‬ ‫دش��وار نکنند و در مس��یر روان سازی فعالیت‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬گام بردارن��د‪ .‬توجه ب��ه این نکته‬ ‫ضروری به نظر می رس��د که در شرایط کنونی‪،‬‬ ‫جلب اعتماد بخش خصوص��ی باید در اولویت‬ ‫اقدامات دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شد‪ ،‬همچنان بسیاری از مرزها بس��ته هستند یا درصورت بازگشایی ممنوعیت هایی‬ ‫وجود دارد که روند صادرات را به ش��دت کند کرده اس��ت‪ .‬توجه به این نکته ضروری‬ ‫به نظر می رس��د که تاثی��ر ممنوعیت های تجاری بر اقتصاد ای��ران به مدت زمان این‬ ‫محدودیت ها بستگی دارد‪ .‬باید خاطرنشان کرد صنعت سرب و روی در ایران‪ ،‬از جمله‬ ‫صنایعی اس��ت که وابستگی قابل توجهی به صادرات و واردات دارد‪ ،‬چراکه از یک سو‬ ‫بخش قابل توجهی از خاک مورد نیاز در این صنعت برای تولید‪ ،‬از کشور ترکیه تامین‬ ‫می ش��ود و از سوی دیگر ظرفیت تولید در صنعت سرب و روی کشور به مراتب باالتر‬ ‫از مصرف ان است؛ بنابراین باید بخش قابل توجهی از محصوالت شرکت های تولیدی‬ ‫سرب و روی کشور‪ ،‬صادر شود تا تولیدکنندگان بتوانند با ظرفیت قابل توجهی فعالیت‬ ‫کنند‪ .‬حال از انجا که در یک ماه اخیر بسیاری از مرزهای ایران با کشورهای همسایه‬ ‫بس��ته شده‪ ،‬با هدف بررسی تاثیر این موضوع بر صنعت سرب و روی کشور با فعاالن‬ ‫این صنعت به گفت وگو نشسته ایم‪.‬‬ ‫سنگ اندازی مسئوالن در مسیر صادرات‬ ‫حس��ن حس��ینقلی‪ ،‬رئی��س اتحادیه صادرکنندگان س��رب و‬ ‫روی ایران در گفت وگو با‬ ‫درباره بس��ته ش��دن مرزهای‬ ‫کش��ور و تاثیر ان بر صنعت س��رب و روی کش��ور گفت‪ :‬میزان‬ ‫خاک س��رب و روی تولید شده در کش��ور به مراتب کمتر از نیاز‬ ‫فعاالن این صنعت است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از مواد اولیه‬ ‫ای��ن تولیدکنندگان از کش��ور ترکیه تامین می ش��ود‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی یکی از اسیب های اصلی بسته شدن مرز ترکیه به این‬ ‫صنعت را باید چالش در تامین مواد اولیه دانس��ت‪ .‬حس��ینقلی‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر ظرفیت تولید روی در کش��ور افزون بر ‪۴۷۵‬‬ ‫هزار تن براورد می ش��ود‪ .‬از انجاک��ه تولیدکنندگان این صنعت‬ ‫با چالش هایی همچون کمبود مواد اولیه و بس��یاری مش��کالت‬ ‫دیگر روبه رو هستند‪ ،‬تنها حدود ‪ ۲۱۰‬هزار تن از این ظرفیت‪ ،‬به‬ ‫تولید اختصاص می یابد اما از طرف دیگر مصرف داخلی ش��مش‬ ‫روی در کش��ور نیز کمتر از ‪ ۵۰‬هزار تن براورد می ش��ود؛ یعنی‬ ‫باقیمان��ده این تولید باید صادر ش��ود تا فعالیت این صنعتگران‪،‬‬ ‫ادامه یابد‪ .‬باید تاکید کرد کش��ورهای ترکیه و چین بزرگ ترین‬ ‫مقاصد صادراتی س��رب و روی ایران هس��تند؛ بنابراین با بسته‬ ‫شدن مرز ترکیه با ایران‪ ،‬صادرات سرب و روی به این کشور نیز‬ ‫در معرض خطر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫درواقع در چنین ش��رایطی صاحبان ای��ن صنایع با چالش های‬ ‫متعددی روبه رو شده اند‪ .‬همه این مشکالت در حالی‬ ‫وجود دارند که این تولیدکنندگان در س��ال گذش��ته‬ ‫نی��ز وضعیت چن��دان مناس��بی را تجرب��ه نکردند و‬ ‫چش��م امیدشان به امسال بود‪ .‬در سال ‪ ،۱۳۹۸‬امکان‬ ‫صادرات برای سرب و روی تولید شده در کشور فراهم‬ ‫بود اما با تصمیمات سلیقه ای و غیرکارشناسی برخی‬ ‫مسئوالن‪ ،‬در مسیر صادرات‪ ،‬سنگ اندازی شد‪ .‬الزام به‬ ‫فروش تولیدات سرب و روی کشور در بورس باوجود اینکه میزان‬ ‫تولید در این صنایع به مراتب باالتر از نیاز کش��ور است و اعمال‬ ‫عوارض بر صادرات کنس��انتره به بهانه جلوگیری از خام فروشی‪،‬‬ ‫م��واردی بودند که مانع صادرات این صنعت ش��دند‪ .‬عالوه بر از‬ ‫دس��ت رفتن این فرصت‪ ،‬از یک س��و مرزها بسته شده و از سوی‬ ‫دیگر قیمت ای��ن فلزات نیز در بازار جهانی افت قابل مالحظه ای‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫حس��ینقلی گفت‪ :‬فلز روی در سال گذش��ته در بورس فلزات‬ ‫لن��دن حتی تا قیمت ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬دالر به ف��روش می رفت‪.‬‬ ‫قیمت ش��مش سرب نیز در این بورس جهانی به ‪ ۲‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫دالر رس��ید‪ .‬تولیدکنندگان در چنین ش��رایطی امکان صادرات‬ ‫نیافتند و اکنون قیمت این فلز به هزار و ‪ ۷۰۰‬دالر کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬سرب نیز با حدود قیمتی هزار و ‪ ۶۰۰‬دالر مبادله می شود‪.‬‬ ‫در همین حال باید تاکید کرد قیمت کنس��انتره س��رب و روی‬ ‫ظهور نتایج بسته شدن مرز ها‬ ‫نیز براساس قیمت ش��مش انها در بورس فلزات لندن‬ ‫تعیین می شود؛ درنتیجه افت معناداری را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی باید اذعان کرد تصمیمات‬ ‫غیرکارشناس��ی و بدون اینده نگری مسئوالن‪ ،‬لطمات‬ ‫غی��ر قابل جبرانی را به ای��ن تولیدکنندگان وارد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬درحال حاضر ام��کان صادرات به چین‬ ‫به طور مح��دود وجود دارد اما ش��رکت های چینی نیز‬ ‫از ای��ن وضعی��ت به نفع خود بهره می گیرند ت��ا تولیدات ما را با‬ ‫کمترین قیمت خریداری کنند؛ تا جایی که اکنون شمش سرب‬ ‫و روی را نه براس��اس قیمت ‪ LME‬لندن که در گذشته مرسوم‬ ‫بود بلکه براس��اس قیمت این فلزات در بازار شانگهای خریداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حسینقلی خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه در طول سال های گذشته‬ ‫بارها مش��اهده ش��ده که نب��ود درک درس��ت تصمیم گیران از‬ ‫تجارت‪ ،‬مشکالت بسیاری را به ویژه برای بخش خصوصی ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ما اکنون در تامین مواد شیمیایی و قطعات یدکی‬ ‫که وارداتی هستند با چالش روبه رو شده ایم‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫از دول��ت انتظار می رود با ارائه تس��هیالت به واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫شرایط فعالیت را برای انها‪ ،‬بهبود بخشد؛ در همین حال با حذف‬ ‫انواع ممنوعیت ه��ای صادراتی و حذف تعرفه ها‪ ،‬فعالیت را برای‬ ‫این تولیدکنندگان تسهیل کند‪.‬‬ ‫حمی��د عالمات��ی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫شرکت فراوری مواد معدنی ایران‬ ‫نی��ز در گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫طی حدود یک ماه گذش��ته مرز‬ ‫زمینی ایران و ترکیه بسته شده‪،‬‬ ‫با ای��ن وج��ود همچن��ان امکان‬ ‫تج��ارت از طریق ری��ل میان دو‬ ‫کش��ور فراهم اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬بخش��ی از خاک مورد نیاز‬ ‫تولیدکنندگان س��رب و روی کشور از طریق ریل و بخش‬ ‫دیگری از طریق جاده و به وس��یله کامیون وارد می ش��ود‪.‬‬ ‫برای صادرات ش��مش س��رب و روی به این کش��ور نیز از‬ ‫هر دو ش��یوه حمل جاده ای و ریلی بهره گرفته می ش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن می توان انتظار داش��ت که بخش��ی از مراودات‬ ‫تجاری میان دو کشور از طریق راه اهن تداوم یابد‪ .‬عالماتی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از انجا که در یک ماه گذشته بسیاری از‬ ‫واحده��ای تولیدی به دلیل تعطیالت ن��وروزی و در ادامه‬ ‫به علت پیشگیری از شیوع بیش��تر ویروس کرونا‪ ،‬فعالیت‬ ‫خ��ود را متوقف کرده بودند‪ ،‬نمی ت��وان اظهار نظر دقیقی‬ ‫درباره تاثیر بسته شدن مرز بر صنعت سرب و روی کشور‪،‬‬ ‫ک��رد‪ .‬درواقع نتایج عملیاتی این موضوع تا ‪ ۲‬هفته اینده‪،‬‬ ‫اشکار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بیان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫مس در س��ال گذشته با تحریم های ظالمانه ای روبه رو شد که‬ ‫این موانع می توانس��ت هدف اصلی شرکت برای تحقق رونق‬ ‫تولی��د و ثب��ت رکوردهای تولید را تحت تاثی��ر قرار دهد‪ ،‬اما‬ ‫ش��رکت مس با یک برنامه حساب ش��ده و دقیق و کم کردن‬ ‫تمام ریسک ها موفق به ثبت چندین رکورد تولیدی و فروش‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ثبت رکورد تولید یک میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار و‬ ‫‪ ۱۲۷‬تن کنس��انتره و تولی��د ‪ ۲۵۰‬هزار و ‪ ۱۳۳‬تن کاتد مس‬ ‫به عن��وان باالترین میزان تولید کنس��انتره از زمان راه اندازی‬ ‫ش��رکت تاکنون محسوب می ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت مس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولید کنسانتره شرکت مس در سال ‪ ۹۸‬نسبت به‬ ‫برنامه رش��د‪ 7.21‬درصدی و تولید کاتد رشد ‪ 13.6‬درصدی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از مس پرس‪ ،‬اردشیر سعدمحمدی‬ ‫ی اند در کارخانه ذوب‬ ‫با اشاره به تولید بی سابقه ‪ ۲۴۰‬هزار تن ‬ ‫مجتمع مس سرچش��مه از زمان تاسیس این کارخانه گفت‪:‬‬ ‫در س��ال گذشته مجموع تولید کارخانجات ذوب سرچشمه و‬ ‫ثبت رکورد تولید اند و کاتد در تاریخ شرکت مس‬ ‫خاتون اب��اد به ‪ ۳۰۴‬هزار و ‪ ۴۴۶‬تن رس��ید که در کل تاریخ‬ ‫شرکت بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس تصریح ک��رد‪ :‬در برنامه تولید اند‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬ش��رکت مس توقف پنج و نیم ماهه کارخانه ذوب‬ ‫خاتون اباد برای توس��عه و افزایش ظرفیت در نظر گرفته شد‬ ‫اما در نهایت با همت پرس��نل س��ختکوش صنعت مس تولید‬ ‫اند نه تنها کاهش نیافت بلکه نس��بت به برنامه ش��اهد رش��د‬ ‫ح��دود ‪ 16.45‬درصدی بودیم‪ .‬ای��ن رکوردها باوجود کاهش‬ ‫عی��ار معادن همزمان با اعمال سیاس��ت مصونیت از معادن و‬ ‫حرکت بر مبنای طرح های مصوب معادن به دست امده است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با بیان اینکه بررسی عیار برداشتی از معادن‬ ‫ش��رکت مس بین س��ال های ‪ ۱۳۹۱‬تا ‪ ۱۳۹۸‬نش��ان دهنده‬ ‫کاهش حدود ‪ ۰.۶‬درصدی در عیار استخراجی از معادن است‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۱‬عیار استخراجی ‪ 0. 68‬درصد و در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬به رغم افزایش تولید و با یک برنامه ریزی حساب‬ ‫ش��ده عیار استخراجی از معادن را به ‪ 0.62‬درصد رساندیم تا‬ ‫از معادن مان برای نسل های اینده صیانت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه برنامه فروش داخلی و‬ ‫خارجی شرکت به رغم تحریم ها بیش از برنامه پیش بینی شده‬ ‫بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موفق به ثبت رکورد فروش خارجی با مبلغی‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۶۶۰۸‬میلیون ریال به عنوان باالترین میزان درامد‬ ‫صادراتی در تاریخ ش��رکت ش��دیم‪ .‬وی با بی��ان اینکه رکورد‬ ‫فروش داخلی ش��رکت با مبلغی بی��ش از ‪ ۱۱۰۶۴۲‬میلیون‬ ‫ریال‪ ،‬به عنوان باالترین درامد فروش داخلی شرکت محسوب‬ ‫می ش��ود اضافه کرد‪ :‬درمجموع درام��د حاصل از فروش کل‬ ‫محصوالت ش��رکت مس در سال گذش��ته به رقم ‪ ۲۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان رسید که رشد فروش سال ‪ ۹۸‬نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۷‬بیش��تر از ‪ ۱۲۷‬درصد است که رکوردی در صنعت‬ ‫مس از ابتدای شروع به کار است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با بیان اینکه در برنامه فروش س��ال گذشته‬ ‫ش��اهد رش��د ‪ 15.4‬درصدی نس��بت به برنامه هستیم گفت‪:‬‬ ‫در سال گذش��ته موفق به ثبت صادرات بیش از یک میلیون‬ ‫دالری ش��دیم که این میزان صادرات ‪ 2‬برابر صادرات شرکت‬ ‫مس در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت مس با اشاره‬ ‫به اینکه برای نخس��تین بار فروش شرکت مس بیش از تولید‬ ‫بوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای نخس��تین بار در تاریخ شرکت در سال‬ ‫گذش��ته موفق به فروش ‪ ۲۵۱‬هزار ‪ ۹۱۵‬تنی کاتد شدیم که‬ ‫باالتر از مجموع ‪ 250‬هزار و ‪ 133‬تنی کاتد تولیدی ش��رکت‬ ‫بوده است‪ .‬او با بیان اینکه سهام شرکت مس در سال گذشته‬ ‫بازدهی ‪ ۱۴۶‬درصدی به عنوان باالترین میزان بازدهی ساالنه‬ ‫نصیب س��هامدارانش کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته موفق‬ ‫به دستیابی به ارزش بازار بیش ‪ ۷۲‬هزار میلیارد تومانی شدیم‬ ‫که باالترین رقم تاریخی ارزش بازار شرکت به شمار می رود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 24‬فروردین ‪ 1399‬‬ ‫‪ 18‬شعبان‪1441‬‬ ‫‪ 12‬اوریل‪2020‬‬ ‫شماره ‪1497‬‬ ‫پیاپی ‪2815‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تغییر تعرفه های واردات کاال در سال ‪ ۹۹‬ابالغ شد‬ ‫چن��د روز پیش مرکز واردات و امور مناطق ازاد‬ ‫و ویژه گمرک ایران در بخشنامه ای جدول تعرفه ها‬ ‫و حق��وق ورودی کاالهای واردات��ی را جهت اجرا‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به گمرکات اب�لاغ کرد که بر این‬ ‫اس��اس واردات ‪ ۴۶۴‬ردیف تعرفه کاالیی در سال‬ ‫‪ ۹۹‬مش��مول تغییرات ش��ده اس��ت‪.‬این بخشنامه‬ ‫شامل تغییرات در جدول تعرفه ها و حقوق ورودی‬ ‫کاالهای وارداتی در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬است که هرساله‬ ‫از طرف هیات وزی��ران تصویب و جهت اجرا ابالغ‬ ‫می ش��ود‪.‬بر اساس این بخشنامه ‪ ۴۶۴‬ردیف تعرفه‬ ‫مش��مول حذف‪ ،‬ایجاد‪ ،‬افزایش ی��ا کاهش حقوق‬ ‫ورودی شده است‪.‬‬ ‫امده در کش��ورهای اطراف و بازارهای همسایه در‬ ‫راستای اهداف صادراتی باید استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط بنادر تجاری بد نیست‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت مرزها‬ ‫س��خنگوی گمرک ایران ضمن تش��ریح اخرین‬ ‫وضعیت مرزهای زمینی کشور گفت‪ :‬احتمال دارد‬ ‫دول��ت عراق از طریق مرز مش��ترک‪ ،‬واردات مواد‬ ‫غذایی از ایران را بپذیرد‪.‬‬ ‫روح اهلل لطیفی افزود‪ :‬کامیون های ایرانی حامل‬ ‫س��وخت که یک هفته درمرزهای اقلیم کردستان‬ ‫متوقف شده بودند‪ ،‬با هماهنگی کنسولگری ایران‬ ‫در س��لیمانیه مشکل ش��ان حل ش��د و ب��ا انتقال‬ ‫س��وخت به تانکرهای عراقی توانستند محموله را‬ ‫تحویل دهند‪.‬‬ ‫لطیفی ب��ا بیان اینک��ه هم اکنون ش��ناورهای‬ ‫تج��اری کانتینری بزرگ به کش��ور ام��ارات تردد‬ ‫دارند‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬بار تجارت از قبل روی لنج ها‬ ‫بود همچون بنادر بوش��هر‪ ،‬هرمزگان (غیر از بنادر‬ ‫شهید رجایی و شهید باهنر) و خوزستان که عمده‬ ‫فعالیت شان با لنج بود که در حال حاضر نمی توانند‬ ‫به س��مت امارات بار ببرند‪ ،‬اما ش��ناورهای بزرگ‬ ‫تجاری مشکلی برای تردد ندارند‪.‬‬ ‫لطیفی افزود‪ :‬یک مس��یر جدید از هرمزگان به‬ ‫عمان برای صادرات مواد غذایی بازگش��ایی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬قطر نیز تنها اجازه ورود شناورهای فلزی‬ ‫یخچال دار را می دهد‪ .‬تجارت با کش��ور ارمنستان‬ ‫هم محدود اس��ت و مرزها با کشور پاکستان هنوز‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫لطیفی ادامه داد‪ :‬ارتباط با کشور ترکمنستان از‬ ‫مس��یر ریلی سرخس برقرار است و کاالهای فاسد‬ ‫نش��دنی از ان مسیر وارد این کشور می شوند و در‬ ‫انجا به دلیل اینکه عرض راه اهن در کش��ورهای‬ ‫اس��یای میانه با ایران ف��رق دارد در مرز لکوموتیو‬ ‫تغییر می کند و جابه جایی کاال صورت می گیرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی گم��رک ای��ران اف��زود‪ :‬همچنی��ن‬ ‫رایزنی های��ی با راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫شده اس��ت تا مس��یر ریلی اینچه برون بازگشایی‬ ‫ش��ود‪ .‬در حال حاضر راه اهن ای��ران‪ ،‬وزارت امور‬ ‫خارج��ه و س��فارت ای��ران در حال ت�لاش برای‬ ‫بازگش��ایی این خط ریلی جهت ارسال کاال از این‬ ‫مسیر به ترکمنستان هس��تند‪ ،‬اما هنوز به نتیجه‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طبق توافق‪ ،‬به ترکیه از مس��یر‬ ‫ریل��ی رازی به ص��ورت روزان��ه واردات و صادرات‬ ‫داری��م‪ .‬لطیفی با بی��ان اینکه بنادر اصلی کش��ور‬ ‫فع��ال هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بن��در امام خمین��ی‪ ،‬بندر‬ ‫ش��هید رجایی‪ ،‬بندر ش��هید باهنر‪ ،‬بندر بوشهر و‬ ‫بن��در چابهار‪ ،‬هم در ح��وزه ترانزیت و هم واردات‬ ‫و ص��ادرات کاالهای تجاری فعال هس��تند و حتی‬ ‫بنادری مثل خارک و عس��لویه نیز به فعالیت خود‬ ‫محمد جعفری‪ -‬رئیس کمیسیون‬ ‫ادامه می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل ونقل ترکیبی بین هند‪ -‬ایران‪-‬‬ ‫افغانستان‬ ‫در همی��ن ش��رایط اولین عملی��ات حمل ونقل‬ ‫ترکیبی تحت رویه تیر بین هند‪ -‬ایران‪ -‬افغانستان‬ ‫برقرار ش��د‪.‬به گزارش اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬اتحادیه‬ ‫بین الملل��ی حمل ونقل جاده ای (ای��رو) به کوتاه تر‬ ‫ش��دن مدت زمان عملیات ترانزیت از بندر چابهار‬ ‫(‪ ۵‬روز دریایی‪ ۲،‬روز جاده ای) حتی در مقایس��ه با‬ ‫مس��یر بندرعباس که حدود ‪ ۱۱‬روز اس��ت‪ ،‬اشاره‬ ‫می کند‪ .‬امبر تودپرتو‪ ،‬دبیرکل س��ازمان ایرو ضمن‬ ‫تبریک برای موفقیت این پروژه تاکید می کند‪ :‬بندر‬ ‫چابهار می توان��د دروازه ورودی کاالهای هندی به‬ ‫افغانس��تان و اسیای میانه باشد‪ .‬همچنین گذرگاه‬ ‫ترانزیت��ی ای��ران تا ‪ ۲۰‬درصد س��رعت عملیات را‬ ‫افزایش می ده��د و زمینه کاه��ش هزینه را برای‬ ‫فعاالن و بنگاه های اقتصادی منطقه فراهم می کند‪.‬‬ ‫فرش��ید فرزانگان‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی مشترک‬ ‫ای��ران و امارات در گفت وگو با مه��ر با بیان اینکه‬ ‫تجارت ایران و امارات همچون گذشته ادامه دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ش��یوع ویروس کرونا در سراس��ر‬ ‫دنیا و نظر به اهمیت سالمتی تک تک شهروندان‬ ‫کش��ورها‪ ،‬پروتکل ه��ا و ضواب��ط بهداش��تی برای‬ ‫پذی��رش و حمل بار صادراتی در تمامی کش��ورها‬ ‫اجرایی می شود که بر این اساس‪ ،‬در مورد پذیرش‬ ‫محموله های صادراتی ایرانی از سوی کشور امارات‬ ‫نیز‪ ،‬رویه تعیین ش��ده به این شکل است که حمل‬ ‫و نقل کاال باید ب��ا کانتینرهای یخچال دار صورت‬ ‫گیرد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات‬ ‫افزود‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬حمل بار میوه و محصوالت‬ ‫درختی‪ ،‬جالیزی و سبزی با لندی کرافت و کشتی‬ ‫در حال انجام اس��ت و همچن��ان ادامه دارد؛ البته‬ ‫تغییراتی در س��اعت فروش بار در کش��ور امارات‬ ‫ایجاد ش��ده که بر این اساس معامالت از ساعت ‪۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬تعیین ش��ده و بقیه روز‪ ،‬بازار تعطیل است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر این اساس هیچ گونه تواقفی در‬ ‫رواب��ط تجاری ایران و ام��ارات صورت نگرفته ولی‬ ‫به ه��ر حال اجرای برخی پروتکل های بهداش��تی‬ ‫ممکن اس��ت برخی کندی ه��ا را در تجارت ایجاد‬ ‫کند به نح��وی که پذیرش برخی کانتینرهایی که‬ ‫نیاز به اخذ مجوزهای خاص از جمله انجام تس��ت‬ ‫و ازمای��ش دارن��د‪ ،‬رویه با س��رعت کمتری پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�ط کانتینری از بندرعب�اس به بندر‬ ‫سلطان قابوس‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬مع��دن وتجارت گفت‪ :‬برای‬ ‫اولی��ن بار خ��ط کانتینری از بندرعب��اس به بندر‬ ‫سلطان قابوس در مسقط برای حمل میوه و تره بار‬ ‫با قیمت رقابتی از شنبه شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬حمید زادبوم با اشاره به وضعیت‬ ‫تجارت با کشورهای همس��ایه گفت‪ :‬با پیگیری ها‬ ‫و مذاک��رات ص��ورت گرفته با عمان‪ ،‬ب��رای اولین‬ ‫ب��ار خط کانتینری از بندرعباس به بندر س��لطان‬ ‫قابوس در مسقط برای حمل میوه و تره بار با قیمت‬ ‫رقابتی از شنبه شروع به کار کرد‪ .‬با اشاره به اینکه‬ ‫کرونا علیرغم ایجاد مشکالتی برای تجارت خارجی‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬نتوانس��ته مانع از تجارت هوشمندانه‬ ‫ایران ش��ود‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬اقتصاد ای��ران‪ ،‬بحران‬ ‫کرونا را نیز پش��ت سر خواهد گذاشت‪.‬همچنان که‬ ‫طی سال های گذش��ته اقتصاد و تجارت همواره با‬ ‫تحریم های ناجوانمردانه روبه رو بوده اس��ت‪ ،‬اما با‬ ‫اقتدار توانس��ته است مس��یر خود را پیدا کند‪ ،‬از‬ ‫بحران فعلی نیز عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ابتدای ش��یوع کرون��ا‪ ،‬از طریق‬ ‫س��فارتخانه ها و رایزن های��ی ک��ه در کش��ورهای‬ ‫همس��ایه داش��تیم‪ ،‬رص��د روزانه مرزه��ا صورت‬ ‫می گرفت و از طریق اپلیکیش��ن «راهنمای تاجر»‬ ‫و ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫اطالع رسانی های الزم انجام شد‪.‬‬ ‫زادبوم عنوان کرد‪ :‬کرون��ا عالوه بر تهدیدی که‬ ‫برای اقتص��اد و تجارت خارجی ایج��اد کرد‪ ،‬یک‬ ‫فرصت ویژه و درخش��ان برای توسعه صادرات در‬ ‫بخش های دیگر از جمله صادرات خدمات به وجود‬ ‫اورد‪ .‬مع��اون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران در پایان گفت‪ :‬شکی نیست که شیوع‬ ‫وی��روس کرونا و تحری��م‪ ،‬روی برنامه ریزی های ما‬ ‫تاثیر می گذارد اما نباید اجازه دهیم توس��عه تولید‬ ‫و صادرات تاثیر ج��دی ببیند و از فضای به وجود‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با اش��اره‬ ‫به اهمیت بن��ادر تج��اری در ورود کاالهای مورد‬ ‫نیاز به کش��ور اظهار داش��ت‪ :‬بدون شک با توجه‬ ‫به اینکه حمل ونقل ح��دود ‪ ۹۵‬درصد از کاالهای‬ ‫تجاری صادرات��ی و وارداتی از طریق بنادر تجاری‬ ‫کشور انجام می گیرد‪ ،‬طبیعتاً نقش سازمان بنادر و‬ ‫دریان��وردی در ورود کاالهای مورد نیاز و صادرات‬ ‫کاالها بسیار راهبردی و مهم محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ال گذش��ته باوج��ود هم��ه‬ ‫تحریم های��ی که متوجه صنعت حمل ونقل دریایی‬ ‫و کشتیرانی شده بود‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون تن کاال‬ ‫در بنادر کش��ور تخلیه و بارگیری ش��د که رشد ‪۶‬‬ ‫درصدی را نسبت به سال ‪ ۹۷‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در بحث ورود‬ ‫کشتی های اقیانوس پیما به بنادر ایران هم رشد ‪۸‬‬ ‫درصدی به دست امد و از نظر واردات محموله های‬ ‫غیرنفتی که بخش عمده ای از انها کاالهای اساسی‬ ‫هس��تند‪ ،‬ش��اهد افزایش ‪ ۲۵‬درصدی فعالیت در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬نسبت به سال ‪ ۹۷‬بودیم‪.‬‬ ‫محم��د راس��تاد در ادامه با اش��اره ب��ه عملکرد‬ ‫تخلی��ه و بارگیری بنادر کش��ور از روز نخس��ت تا‬ ‫‪ 17‬فروردی��ن س��ال ‪ ۱۳۹۹‬تصریح ک��رد‪ :‬در ایام‬ ‫نوروز باوجود ش��رایط خاصی که حاکم بود تا ‪17‬‬ ‫فروردین امس��ال ح��دود ‪ ۳.۳‬میلی��ون تن حجم‬ ‫محموالت��ی ب��وده که در بن��ادر کش��ور تخلیه و‬ ‫بارگیری شده است‪.‬‬ ‫راس��تاد با اع�لام اینکه از ابتدای امس��ال تا ‪۱۷‬‬ ‫فروردی��ن ‪ ۲۷۰‬کش��تی اقیانوس پیم��ا وارد بنادر‬ ‫کش��ور ش��ده اند‪ ،‬درخصوص عملکرد بنادر تحت‬ ‫حاکمیت س��ازمان بنادر و دریان��وردی همزمان با‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در ابتدای سال جاری اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬با توجه به امار و ارقامی که اش��اره ش��د‬ ‫و در ش��رایطی ک��ه بیش��ترین محدودیت ها برای‬ ‫فعالیت های اقتصادی وجود داش��ت‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫بیش��ترین حجم عملیات در بنادر تجاری کش��ور‬ ‫انجام ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در این خصوص به تفکیک‬ ‫بن��در امام خمین��ی (ره) ب��ه لح��اظ اینکه هاب‬ ‫کاالهای اساس��ی به ش��مار می اید‪ ،‬با حدود ‪۱.۵‬‬ ‫میلی��ون تن تخلی��ه و بارگیری بیش��ترین میزان‬ ‫عملکرد را داش��ته اس��ت؛ در این می��زان تخلیه و‬ ‫بارگی��ری انجام گرفته در ای��ن بندر‪ ،‬بخش عمده‬ ‫ان کاالهای اساسی بوده است‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی در ادامه گفت‪ :‬بابت دیگر بنادر‬ ‫کش��ور به تفکیک میزان تخلیه و بارگیری در ایام‬ ‫ابتدایی س��ال ‪ ۹۹‬می توان به بندر ش��هید رجایی‬ ‫ب��ا یک میلی��ون و ‪ ۷۰‬هزار تن‪ ،‬امیراب��اد با ‪۲۰۴‬‬ ‫هزار تن‪ ،‬بندر بوش��هر بالغ بر ‪ ۱۰۵‬هزار تن و بندر‬ ‫انزلی بیش از ‪ ۸۲‬هزار تن اشاره کرد‪.‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫بن��در چابهار هم کماکان روند بس��یار خوبی را در‬ ‫بحث تخلیه و بارگیری ش��اهد هس��تیم و در ایام‬ ‫ابتدایی س��ال این میزان ‪ ۱۵۶‬ه��زار تن بوده که‬ ‫این در کنار فعالیت خوب سایر بنادر کشور در این‬ ‫مدت بابت دریافت و ارسال انواع محموله ها است‪.‬‬ ‫بخش عمده کاالهایی که در این مدت وارد کشور‬ ‫شده‪ ،‬کاالهای اساسی است که شامل مواد غذایی‪،‬‬ ‫نهاده های دامی و غالت است‪.‬‬ ‫تسهیل تجارت اتاق ایران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کرونا عالوه بر‬ ‫تهدیدی که برای‬ ‫اقتصاد و تجارت‬ ‫خارجی ایجاد‬ ‫کرد‪ ،‬یک فرصت‬ ‫ویژه و درخشان‬ ‫برای توسعه‬ ‫صادرات در‬ ‫بخش های دیگر‬ ‫از جمله خدمات‬ ‫به وجود اورد‬ ‫اقتصاد ایران سال ‪ ۱۳۹۸‬را با شوک کرونایی به پایان رساند و شاخص های‬ ‫س��ال جاری با ش��وک های حلقه ای (از جمله تحریم ه��ا) در کنار کرونا رقم‬ ‫خواهد خورد‪ .‬بیش��تر سیاس��ت های اقتصادی و اقدامات مدیریتی کش��ور‬ ‫دارای محتوای مدیریت حلقه های ش��وکی اقتصادی و سیاسی بود که پس‬ ‫از اعالم ش��یوع ویروس کرونا در ایران به مدیریت کرونایی رنگ عوض کرد‪.‬‬ ‫پس از ش��یوع این ویروس در ایران از‪ 7‬همس��ایه ای که با ایران مرز مشترک‬ ‫زمینی دارند‪ 5،‬همس��ایه یعنی عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫پاکس��تان تدابیری را برای محدودیت رفت وامد با ایران به اجرا گذاش��تند‬ ‫که از بس��ته ش��دن مرزهای زمینی و هوایی تا توقف پروازها به مبدا و مقصد‬ ‫ایران در نوس��ان بوده اس��ت‪ .‬از انجاکه تجارت زمینی ای��ران با عراق بعد از‬ ‫تحریم اهمیت بیش��تری پیدا کرده اس��ت‪ ،‬بس��تن مرزها یعنی کند شدن‬ ‫تجارت با این کش��ور و تاثیر ان بر اقتصاد کش��ور‪ .‬درحقیقت بس��ته ش��دن‬ ‫مرز این کش��ورها‪ ،‬جریان ورود ارز به کش��ور را با چال��ش روبه رو می کند و‬ ‫از سرعت ان می کاهد‪ .‬همس��ایگان ایران از جمله بازارهای عمده صادراتی‬ ‫ای��ران یعنی عراق و ترکیه مرزهای خود را بس��تند و س��فرهای هوایی را از‬ ‫ایران لغو کردند‪ .‬در ‪3‬ماه گذش��ته بخش غیرنفتی ایران توانس��ت رش��دی‬ ‫‪ ۰.۹‬درصدی داشته باش��د و قدری باعث بهبود وضعیت اقتصاد ایران شود‪.‬‬ ‫اقتص��اد ایران در بخش صادرات غیرنفتی از انعطاف پذیری برخوردار ش��ده‬ ‫بود که به طور میانگین ماهانه ارزش��ی ‪ ۳.۵‬میلیارد دالری را شامل می شد‪.‬‬ ‫ص��ادرات ماهانه به عراق به طور میانگین در س��ال ‪ 97‬حدود ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫دالر ب��ود و میانگین ص��ادرات به ترکیه در همان ب��ازه زمانی ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ .‬اگر به بررس��ی امارها و اطالعات ماه پایان سال ‪ 98‬بپردازیم می توانیم‬ ‫دریابی��م که میزان کاالهای صادراتی ایران به چین‪ ،‬افت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ .‬حال اگر در مقایس��ه یاد شده حجم کل صادرات ایران‬ ‫به چین لحاظ ش��ود‪ ،‬ضربه ای که در اثر ش��یوع این بیماری بر پیکره اقتصاد‬ ‫کش��ور وارد شده‪ ،‬بیش از پیش اشکار خواهد ش��د‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬توجه به‬ ‫این نکته نیز ضروری به نظر می رس��د که مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی‬ ‫کش��ور به چین بالغ بر ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد دالر در ماه براورد می ش��ود‪ .‬افت یاد‬ ‫ش��ده به این معناس��ت که کاهش ص��ادرات به چین‪ ،‬ح��دود ‪ ۲۵۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون دالری در ماه از درامد ارزی کشور می کاهد‪ .‬اکنون به خاطر ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬صادرات غیرنفتی ایران دیگر قادر به دسترسی به بازارهای منطقه ای‬ ‫نیستند‪ .‬نگرانی های اقتصادی درحال حاضر دامن بازارهای ارز خارجی را در‬ ‫ایران گرفته اس��ت‪ .‬ریال ایران حدود ‪ ۷‬درصد از ارزش خود را از دس��ت داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این موضوع اضافه شدن ایران به فهرست سیاه اف ای تی اف را نیز‬ ‫اضافه کنیم‪ .‬باید منتظر بی ثباتی بیش��تر در بازارهای ارزی و رشد نرخ تورم‬ ‫باش��یم‪ .‬ش��وک کرونایی‪ ،‬فعالیت های اقتصادی را در بخش های مختلفی‬ ‫که با مردم در ارتباط اس��ت‪ ،‬بیش��تر تحت تاثیر قرار داده و به فعالیت هایی‬ ‫نظیر «گردشگری‪ ،‬رستوران داری‪ ،‬ورزشگاه‪ ،‬سینما‪ ،‬مراکز خرید‪ ،‬برگزاری‬ ‫همایش ها‪ ،‬سالن های زیبایی‪ ،‬هتل داری‪ ،‬حمل ونقل در حوزه های مختلف‬ ‫زمینی‪ ،‬ریلی‪ ،‬هوایی» و سایر مواردی که در انها اجتماعاتی شکل می گیرد‪،‬‬ ‫بیشتر لطمه زده است‪ .‬حال در این میان می توان بخش عمده ای در اقتصاد‬ ‫که با افزایش تقاضا مواجه ش��ده را تجهیزات قرنطینه و بهداشتی دانست‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را در سال های اخیر کسب‬ ‫و کارهای انالین تش��کیل می دهند این تحوالت‪ ،‬شوک کرونایی این بخش‬ ‫را نیز با چالش های جدی مواجه کرده اس��ت به خصوص اس��تارت اپ های‬ ‫مربوط به مواد غذایی که بیشترین تاثیرپذیری را داشته است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫از انجا که حضور در مکان های عمومی‪ ،‬احتمال ابتال به این ویروس را تشدید‬ ‫می کند‪ ،‬سامانه های فروش انالین بلیت نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند‪ .‬همین‬ ‫طور سامانه فروش انالین بلیت سینما‪ ،‬تئاتر و کنسرت از قطع شدن فروش‬ ‫انالین بلیت از طریق این سامانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و خسارت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی بر این کس��ب وکار خبر داده است‪ .‬دولت و بخش خصوصی در کنار‬ ‫اقدامات بهداشتی برای سالمتی جسمی و روانی می توانند برای کاهش اثار‬ ‫این ش��وک اقدامات زیر را انجام دهند‪- .‬تقسط و استمهال بدهی های ارزی‬ ‫و ریالی و همینطور مالیاتی و تامین اجتماعی ‪ -‬کوتاه کردن مسیر تخصیص‬ ‫ارز و امور گمرکی به منظور تامین مواد اولیه بهداشتی برای تولید محصوالت‬ ‫نهایی در داخل با هدف تامین نیازهای اساس��ی کش��ور در ش��رایط حاضر‬ ‫ ص��ادرات این محصوالت به کش��ورهای درگیر این وی��روس که می تواند‬‫ارزاوری مناسبی برای کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجارت در انتظار سیگنال های مرزی‬ ‫اسیب شوک‬ ‫کرونایی را‬ ‫کاهش دهیم‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 24‬فروردین ‪ 18 -1399‬شعبان ‪ 12 - 1441‬اوریل‪-2020‬شماره‪-1497‬پیاپی‪2815‬‬ ‫خلق جهان دگر‪ ،‬چه بخواهیم و چه نخواهیم‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫کرونا؛ کابوس صنعت هوانوردی و گردشگری جهان‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫باوجود بارش مناسب برف و باران‬ ‫نحوه محاسبه قبوض گاز اعالم شد‬ ‫چرا باز هم اب کم است؟‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫و یخچال های اطراف تهران پر برف شوند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به انکه مصارف در اس��تان تهران به‬ ‫دلیل جمعیت زیاد باالتر از حد انتظار اس��ت و در‬ ‫یک سطح کوچک حدود ‪ ۱۵‬میلیون نفر جمعیت‬ ‫حضور دارند‪ ،‬همیشه بیالن منفی است‪.‬‬ ‫قائم مقام شرکت اب و فاضالب استان تهران با‬ ‫بیان اینکه در مجموع امس��ال مانند سال گذشته‪،‬‬ ‫س��ال خوب اب��ی را تجرب��ه می کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫مش��ترکان تقاضا دارم اب را برای بهداشت فردی‬ ‫غنیمت بدانند و از اب به نحو بهینه استفاده کنند‬ ‫و اجازه دهند که تابس��تان پاسخگوی مشترکان‬ ‫باشیم‪ .‬خواهش ما بهینه مصرف کردن ابی است‬ ‫که با مشقت تصفیه می شود‪.‬‬ ‫اب ته��ران جزو بهترین اب های دنیاس��ت که‬ ‫تمام دستگاه های نظارتی روی ان نظارت دارند و‬ ‫نرخ ان باید نرخ طال باش��د‪ .‬اما تقی زاده خامسی‪،‬‬ ‫معاون وزی��ر نیرو در ام��ور اب و ابفا نیز چندی‬ ‫پیش گفت‪ :‬تقاضای ما این است که مردم نسبت‬ ‫به اس��تفاده صحیح از منابع اب اهتمام داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬با رعایت الگوی درس��ت مصرف می توان‬ ‫در مقابل مش��کالت احتمالی ایستاد و اب زیادی‬ ‫را ذخیره کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفیت محدود تصفیه خانه ها‬ ‫در کش��ور اظهار کرد‪ :‬ای��ن محدودیت این نکته‬ ‫را گوش��زد می کن��د ک��ه در می��زان مصرف اب‬ ‫صرفه جویی داشته باشیم تا بتوانیم از این شرایط‪،‬‬ ‫بدون مشکل عبور کنیم‪.‬‬ ‫تقی زاده خامس��ی در پاس��خ به این س��وال که‬ ‫چرا تاکنون تع��داد تصفیه خانه ها افزایش نیافته؟‬ ‫گف��ت‪ :‬این کار در حال انجام اس��ت و هر س��ال‬ ‫تعداد زیادی تصفیه خانه وارد مدار می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫درحال حاضر تعداد تصفیه خانه ها محدود اس��ت‬ ‫و بای��د مدیریت مصرف در دس��تور کار همه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫پاسخ پاپ فرانسیس به نامه ایت اهلل محقق داماد‬ ‫پاپ فرانس��یس در پاسخ به نامه ایت اهلل محقق‬ ‫دام��اد‪ ،‬ضم��ن اعالم مرات��ب هم��دردی معنوی‬ ‫خود ب��ا مردم ای��ران و تمام م��ردم درگیر کرونا‬ ‫در سراس��ر جهان‪ ،‬تاکید کرد این مصیبت مبین‬ ‫ان اس��ت که بن��ی ادم اعض��ای خان��واده یگانه‬ ‫بشریت هستند و باید ناس��ازگاری و تنفر را کنار‬ ‫بگذارند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ایت اهلل سید مصطفی‬ ‫محق��ق داماد‪ ،‬رئی��س بخش مطالعات اس�لامی‬ ‫فرهنگس��تان علوم در نامه ای به پاپ فرانس��یس‪،‬‬ ‫رهب��ر کاتولیک ه��ای جهان از وی خواس��ته بود‬ ‫که برای رفع تحریم ه��ای ظالمانه ایاالت متحده‬ ‫امریکا علیه ملت ایران در ش��رایط شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا اقدام کند‪ .‬پاپ فرانس��یس در نامه ای که‬ ‫ب��ه امضای پیترو کاردینال پارولین‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫واتیکان رس��یده و از طریق س��فارت برای وزارت‬ ‫امور خارجه ایران ارس��ال ش��ده‪ ،‬در پاسخ به نامه‬ ‫ایت اهلل محقق داماد‪ ،‬ضمن اعالم مراتب همدردی‬ ‫معنوی خ��ود با مردم ایران و تم��ام مردم درگیر‬ ‫این وی��روس در سراس��ر جهان و دع��ا به درگاه‬ ‫خداوند‪ ،‬برای شفای االم و شفای عاجل مبتالیان‬ ‫و از میان برداش��تن شر این مصیبت‪ ،‬بر این نکته‬ ‫تاکی��د کرده که این مصیبت مبین ان اس��ت که‬ ‫بنی ادم اعضای خانواده یگانه بش��ریت هستند و‬ ‫باید ناس��ازگاری و تنفر را کنار بگذارند و در برابر‬ ‫بین الملل‬ ‫ فرمان «در خانه بمانید»‬ ‫و بحران های اقتصادی‬ ‫پروردگار‪ ،‬برادرانه با هم در خانه مش��ترک خود‪،‬‬ ‫یعنی س��یاره زمین‪ ،‬زندگی کنن��د‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دفتر پاپ فرانس��یس با نماینده دائمی‬ ‫ایاالت متحده امریکا در سازمان ملل متحد تماس‬ ‫گرفته و مراتب نگرانی مقامات ایران را اعالم کرده‬ ‫و خواستار توجه به این موضوع شده است‪.‬‬ ‫کرونا چه کسانی را پولدار کرده است؟‬ ‫کرون��ا اگرچه اقتصاد جهانی را ویروس��ی کرده اما‬ ‫برخی صنایع در یک ماه اخیر رش��د عجیب و غریبی‬ ‫داش��ته اند؛ صنایع مبتنی بر وب اش��پزی‪ ،‬بدنسازی‬ ‫و مدیتیش��ن‪ .‬خانه نش��ینی‪ ،‬روند روزان��ه زندگی در‬ ‫تم��ام جه��ان را متحول کرده اس��ت‪ .‬کافی اس��ت‬ ‫صفحه اینس��تاگرام را باز کنی؛ یکی در حال اموزش‬ ‫ش��یرینی پزی اس��ت‪ ،‬یکی خمیر نان ورز می دهد و‬ ‫یکی دیگر از روش های ورزش در خانه می گوید‪ .‬یکی‬ ‫یوگا می کند و یک��ی دیگر نیز روی تردمیل می دود‪.‬‬ ‫این وضعیتی است که نه فقط در ایران‪ ،‬بلکه در تمام‬ ‫جهان و در تمام زبان های شبکه های اجتماعی دیده‬ ‫می شود‪ .‬نشریه اکونومیس��ت در این باره می نویسد‪:‬‬ ‫«اپلیکیشن های مدیتیش��ن‪ ،‬برنامه های بدنسازی یا‬ ‫فیتنس دیجیتال و دوره های اشپزی انالین در حال‬ ‫رونق چشمگیری هستند‪ .‬برنامه «زوم» یک سرویس‬ ‫کنفران��س ویدئویی‪ ،‬حاال بی��ش از ‪ ۴۰‬میلیارد دالر‬ ‫ارزش دارد‪ .‬از انجایی که بسیاری از کالس ها و دوره ها‬ ‫به صورت پخش گس��ترده انالین برگزار می ش��وند‪،‬‬ ‫حاال زوم به یکی از مهم ترین ش��رکت های «سالمت‬ ‫اجتماعی» تبدیل ش��ده اس��ت‪ ».‬بر اس��اس گزارش‬ ‫اکونومیس��ت‪ ،‬تع��داد بازدیدهای روزان��ه ویدئوهای‬ ‫«یوتیوب» که با تیتر «با من…» ش��روع می ش��وند‬ ‫و مربوط به اش��پزی‪ ،‬درس خواندن و چیدمان منزل‬ ‫می شوند‪ ۶۰۰ ،‬درصد رش��دکرده است‪ .‬در چین در‬ ‫یک ماه قرنطینه‪ ،‬دانلود ‪ ۵‬برنامه برتر دستور اشپزی‬ ‫دو برابر ش��د‪ .‬در انگلس��تان فروش��گاه بزرگ جان‬ ‫لوئیس از ‪ ۵‬برابر ش��دن فروش دس��تگاه های پاستا‬ ‫س��از خانگی خبر داده اس��ت‪ .‬اکونومیست به کنایه‬ ‫می نویس��د‪« :‬وزنه های ورزش��ی و تش��ک های یوگا‪،‬‬ ‫مانند دس��تمال توالت به فروش می روند‪ ».‬همچنین‬ ‫بر اس��اس گزارش س��ی ان ان بیزینس‪ ،‬گردش مالی‬ ‫صنعت بدن س��ازی حدود ‪ ۲‬سال پیش‪ ۹۴ ،‬میلیارد‬ ‫دالر بوده اس��ت‪ .‬حاال قرنطینه خانگی جهان‪ ،‬شکل‬ ‫و ش��مایل این صنعت را تغییر داده است‪ .‬این پایگاه‬ ‫خب��ری می نویس��د‪« :‬با گس��ترش وی��روس کرونا‪،‬‬ ‫باشگاه های ورزشی و بدنسازی درهایشان را بسته اند‬ ‫مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬به پیشنهاد شرکت ملی‬ ‫گاز ایران و وزارت نفت و با تصویب هیات دولت به منظور تعیین الگوی‬ ‫مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی‪ ،‬امس��ال استثنائا اتمام فصل سرد‬ ‫همه اقلیم ها و دوره استفاده مشترکین خانگی از نرخ گاز فصل سرد‪ ،‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬اردیبهشت سال ‪ ۱۳۹۹‬تمدید شد‪ .‬غالمرضا مشایخی در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه بر اس��اس مصوبه هیات دولت‪ ،‬محاسبه قبوض‬ ‫گاز مصرفی مش��ترکان خانگی در کل‪ ،‬به دو بخش فصل س��رد و گرم‬ ‫تقسیم می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۱۵‬فروردین تا ‪ ۱۵‬ابان هر سال‪ ،‬فصل‬ ‫گرم و از ‪ ۱۵‬ابان تا ‪ ۱۵‬فروردین س��ال بعد‪ ،‬فصل س��رد محسوب شده و‬ ‫محاسبه قبوض گاز بر این اساس انجام می شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه بر‬ ‫این اساس‪ ،‬قبوض گاز مشترکان خانگی تا زمان گفته شده و با توجه به‬ ‫شرایط پیش امده‪ ،‬بر اساس نرخ فصل سرد و جداول پلکانی که برای هر‬ ‫اقلیم متفاوت اس��ت‪ ،‬محاسبه می شود که تفاوت چشمگیری در میزان‬ ‫پرداخت مش��ترکان خواهد داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امر بدین مفهوم‬ ‫اس��ت که هیچ تغییری در نرخ گاز و نحوه محاسبه ان به وجود نیامده و‬ ‫تنها بر اس��اس این مصوبه‪ ،‬به جای ‪ ۱۵‬فروردین از ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت ماه‬ ‫قبوض مش��ترکان گاز بدون هیچ گونه افزایش مجددی‪ ،‬بر اساس روال‬ ‫قبل و جداول پلکانی محاس��به می ش��ود‪ .‬مدیر گازرسانی شرکت ملی‬ ‫گاز ایران تصریح کرد‪ :‬این مصوبه و اجرای فصل س��رد و گرم برای کلیه‬ ‫مشترکان خانگی ‪ ۳۱‬استان الزم االجراست‪ .‬طریقه محاسبه قبوض نیز‬ ‫بر اساس همان جداول پلکانی ‪ ۱۲‬پله ای است که هر پله نرخ خاص خود‬ ‫را در فصل سرد سال دارد که به هرحال به دلیل مصرف بیشتر‪ ،‬ارزان تر‬ ‫محاس��به می شود‪ .‬مش��ایخی با بیان اینکه تفاوت این طریق محاسبه‬ ‫و اضافه کردن یک ماه به فصل س��رد با روش معمول همیش��گی‪ ،‬رقم‬ ‫قابل توجهی اس��ت؛ چراکه االن اس��تان های بسیاری هستند که هنوز‬ ‫هوای گرم ندارند و مردم از بخاری و ش��وفاژ اس��تفاده می کنند و چون‬ ‫هنوز گاز مصرفی انها با همان نرخ پایین فصل س��رد محاسبه می شود‪،‬‬ ‫در ش��رایط کنونی که مردم تحت فش��ار هستند‪ ،‬کمک بسیار مناسبی‬ ‫به انان خواهد شد‪.‬‬ ‫و خ��ود را با یک واقعیت جدی��د هماهنگ می کنند‪.‬‬ ‫تغییر ناگهانی‪ ،‬باعث ایجاد خالقیت و انعطاف پذیری‬ ‫باشگاه ها شده است؛ باشگاه هایی که به شدت وابسته‬ ‫به محل فیزیک��ی و کارکنان ش��ان بوده اند‪« ».‬مودو‬ ‫یوگا» عنوان یک اس��تودیوی ورزشی بزرگ است که‬ ‫در امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬اس��ترالیا و فرانسه شعبه و فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬تمام کالس های این شرکت بزرگ تعطیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مودو یوگا‪ ،‬ح��اال کالس های انالی��ن رایگان‬ ‫در پخش زنده اینس��تاگرام برگ��زار می کند‪ .‬گزارش‬ ‫س��ی ان ان بیزینس‪ ،‬نش��ان می دهد که ش��رکت های‬ ‫مجازی و دیجیتالی بدن س��ازی سود خوبی از تغییر‬ ‫وضعی��ت این صنعت می برند‪« .‬میرر» یک سیس��تم‬ ‫بدنس��ازی خانگی مبتنی بر واقعیت مجازی و کنش‬ ‫متقابل است که با نرخ ‪ ۱۴۹۵‬دالر به فروش می رسد‪.‬‬ ‫فروش این سیس��تم در روزهای اخیر رش��د بس��یار‬ ‫زیادی داشته است‪ .‬برایان جینت‪ ،‬رئیس این شرکت‬ ‫می گوید‪ :‬از زمان شیوع کووید ‪ ،۱۹‬فروش ما بیش از‬ ‫دو برابر شده است‪.‬‬ ‫موسس��ه اعتبارسنجی مودی هش��دار داد در حالی که در بسیاری‬ ‫از ایالت های امریکا فرمان «در خانه بمانید» صادر ش��ده اس��ت‪۲۹ ،‬‬ ‫درص��د از اقتصاد امریکا از بین رفته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش مهر به نقل از‬ ‫راش��اتودی‪ ،‬موسسه اعتبارس��نجی مودی هشدار داد در حالی که در‬ ‫بسیاری از ایالت های امریکا فرمان «در خانه بمانید» صادر شده است‪،‬‬ ‫محدودیت های وضع ش��ده برای کنترل ش��یوع ویروس‪ ۲۹ ،‬درصد از‬ ‫تولی��د ناخال��ص امریکا را از بین برده اس��ت‪ .‬رکود کامل اقتصادی به‬ ‫وجود امده از بس��ته ش��دن صنایع و ش��رکت های مختلف در سراسر‬ ‫امریکا (از خرده فروشان گرفته تا مراکز تفریحی و صنایع دیگر) سال ها‬ ‫دیده نخواهد ش��د‪ .‬هرچند این نخس��تین تخمین های ارائه ش��ده در‬ ‫مورد اقتصاد امریکا اس��ت‪ ،‬با این حال تصویر ارائه ش��ده بسیار تاریک‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق مطالعات مودی که وقتی انجام ش��د که ‪ ۴۱‬ایالت امریکا‬ ‫تجارت ها و کس��ب وکارهای غیرض��روری خود را تعطیل کرده بودند‪،‬‬ ‫ایال��ت کالیفرنیا به تنهایی ‪ ۲.۸‬میلی��ارد دالر در روز ضرر می کند که‬ ‫این معادل ‪ ۳۱.۵‬درصد تولید ناخالص داخلی روزانه این ایالت است‪.‬‬ ‫سقوط تولید در ‪ ۱۵‬ایالت دیگر که مسئول ‪ ۷۰‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی امریکا هستند‪ ۱۲.۵ ،‬میلیارد دالر در روز خسارت ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که ‪ ۳۰‬ایالت دیگر روی هم رفته به همراه واش��نگتن‬ ‫دی سی روزانه ‪ ۴.۹‬میلیارد دالر ضرر می کنند‪ .‬طبق داده های مودی‪،‬‬ ‫اسیب اقتصادی ویروس کرونا تا به حال از اسیب های به وجود امده‬ ‫از حادثه تروریس��تی ‪ ۱۱‬سپتامبر فراتر رفته است‪ .‬در نتیجه تعطیلی‬ ‫‪ ۳‬هفتگی کسب وکار به دستور دولت‪ ،‬اقتصاد امریکا ‪ ۳۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫ضرر کرده است‪ ،‬در حالی که حمالت ‪ ۱۱‬سپتامبر ‪ ۱۱۱‬میلیارد دالر‬ ‫ب��ه اقتصاد امریکا ضرر زده بود‪ .‬مارک زن��دی‪ ،‬تحلیلگر مودی‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬خسارت ناشی از شیوع ویروس به حدی باالست که گویی ایالت‬ ‫ایندیانا (یکی از باالترین ها در تولید) به مدت یک س��ال ناپدید ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این یک فاجعه طبیعی اس��ت‪ .‬رکود مالی بزرگ قبلی در حد‬ ‫بحرانی که درحال حاضر شاهد ان هستیم‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫ شروع به کار اصناف با رعایت‬ ‫طرح فاصله گذاری هوشمند‬ ‫براس��اس اطالعیه شماره ‪ ۴‬کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا‪،‬‬ ‫اصن��اف درص��ورت تمایل می توانند با ثب��ت نام و اخذ تعه��د برای اجرای‬ ‫ش��یوه نامه های بهداش��تی مقابله با کرونا در طرح فاصله گذاری هوش��مند‬ ‫شروع به کار کنند‪.‬‬ ‫در این اطالعیه از همراهی مردم در کاهش ترددهای غیرضروری قدردانی‬ ‫و بر اس��تمرار طرح فاصله گذاری اجتماعی به عنوان مهم ترین راهکار کنترل‬ ‫همه گیری بیماری کرونا تاکید است‪.‬‬ ‫درصورت تمایل اصناف‪ ،‬اغاز به کار مش��اغل «غیر پرخطر» مش��روط به‬ ‫اخذ تعهد برای اجرای شیوه نامه های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت برای‬ ‫مقابله با کرونا از تاریخ ‪ ۲۳‬فروردین در اس��تان های کشور و از ‪ ۳۰‬فروردین‬ ‫در تهران ذکر شده و موارد زیر به اطالع عموم می رسد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬برای ش��روع فعالیت مشاغل کم خطر در طرح فاصله گذاری هوشمند‪،‬‬ ‫تمام��ی واحدهای صنفی از صبح جمع��ه مورخ ‪ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲‬می توانند در‬ ‫س��امانه ‪ salamat.gov.ir‬به منظور دریافت شیوه نامه سالمت محیط کار‪،‬‬ ‫ش��اغلین‪ ،‬مش��تریان و تایید تعهدنامه به صورت الکترونیکی برای التزام به‬ ‫رعایت شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اصناف پس از تایید تعهدنامه‪ ،‬التزام به رعایت ش��یوه نامه بهداش��تی‬ ‫مقابل��ه با کرونا به صورت الکترونیکی‪ ،‬اخذ کد بهداش��تی از طریق س��امانه‬ ‫"‪ salamat.gov.ir‬و نص��ب در واح��د صنف��ی می توانند ش��روع به فعالیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬شیوه نامه های سالمت محیط کار‪ ،‬شاغلین و مشتریان تمامی مشاغل‬ ‫و اصن��اف برای مقابله با کرون��ا در س��امانه ‪http: //markazsalamat.‬‬ ‫‪ behdasht.gov.ir‬در دسترس عموم اصناف و مردم قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تدابیر الزم برای بازرسی و نظارت نهادهای ذی ربط و مردم بر اجرای‬ ‫ش��یوه نامه های بهداش��تی مقابله با کرونا مصوب وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی ازسوی اصناف و مشاغل اتخاذ شده که در اطالعیه بعدی‬ ‫به اطالع عموم خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬یاداوری می شود تمامی واحدهای تولید در بخش های مختلف صنف‪،‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬توزیع��ی و خدمات فنی ک��ه برای تامین مایحت��اج عمومی و نیاز‬ ‫ض��روری م��ردم ازجمله مواد غذایی‪ ،‬خدمات فن��ی و تعمیر لوازم خانگی و‬ ‫من��زل از بدو ش��روع بحران بیماری کرونا در حال خدمات رس��انی به مردم‬ ‫بوده اند کماکان در چارچوب شیوه نامه های بهداشتی ابالغی مجاز به فعالیت‬ ‫در این حوزه ها هستند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬فعالیت ه��ای صنف��ی که از بدو ش��روع بحران بیم��اری کرونا به دلیل‬ ‫شرایط محیطی و تجمع جمعیت در ان واحدها فعالیت های پرخطر اعالم و‬ ‫تعطیل شده اند تا اعالم عادی شدن شرایط از طرف وزارت بهداشت کماکان‬ ‫تعطیل اعالم می شود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬براس��اس اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی فعالیت های‬ ‫پرخطر برای ش��یوع کرونا در حوزه اصناف ش��امل ارایش��گاه های مردانه و‬ ‫زنانه‪ ،‬رس��توران ها‪ ،‬تاالر پذیرایی و س��الن مراس��م‪ ،‬مراکز ب��ازی‪ ،‬تفریحی‪،‬‬ ‫گیم ن��ت‪ ،‬قهوه خانه ها‪ ،‬چایخانه ه��ا و تریا‪ ،‬اماکن اقامتی‪ ،‬هتل ها‪ ،‬اس��تخر‪،‬‬ ‫س��ونا و ماساژ و باش��گاه های بدنسازی و ورزشی‪ ،‬س��ینماها‪ ،‬جشنواره ها و‬ ‫نمایشگاه های هنری و فرهنگی است‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫باوجود بارش مناس��ب برف و باران در پایتخت‬ ‫باز هم ش��نیده می شود که احتمال ایجاد مشکل‬ ‫تامین اب در تابس��تان وجود دارد که عمده ترین‬ ‫دلیل ان طبق گفته مسئوالن‪ ،‬افزایش مصرف اب‬ ‫در پی ش��یوع ویروس کرونا و محدودیت ظرفیت‬ ‫تصفیه خانه هاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در ه��ر ‪ ۲۰‬ثانیه که افراد به‬ ‫شست وشوی دس��ت خود اقدام می کنند‪ ۶ ،‬لیتر‬ ‫اب مصرف می ش��ود و همین موضوع نیز موجب‬ ‫شد میزان مصرف اب در تهران در طول ‪ ۵۰‬سال‬ ‫گذشته رکورد بزند‪.‬‬ ‫به طوری که در ‪ ۲۹‬اس��فند میزان مصرف اب‬ ‫به ‪ ۳.۵‬میلیون مترمکعب در روز رسید که تقریبا‬ ‫معادل پیک مصرف در فصل تابستان است‪ .‬اکنون‬ ‫نیز بر اس��اس اخرین امار می��زان مصرف اب در‬ ‫تهران نس��بت به س��ال قبل ‪ ۱۳‬درص��د افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدنس��ب‪ ،‬قائم مقام ش��رکت اب‬ ‫و فاضالب اس��تان تهران درب��اره اخرین وضعیت‬ ‫مناب��ع ابی در تهران گف��ت‪ :‬در مجموع بارندگی‬ ‫امس��ال که در ارتفاعات تبدیل به پوش��ش برفی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬از وضعیت مناس��بی برخوردار بوده اما‬ ‫در ح��وزه منابع ابی عقب ماندگ��ی زیادی داریم‬ ‫چراکه پس از تجربه ‪ ۱۲‬سال خشکسالی‪ ،‬ذخایر‬ ‫و منابع زیادی را از دست داده ایم و هر چه تهران‬ ‫پوشش برفی داشته باشد باز هم به دلیل از دست‬ ‫دادن منابع عقب هستیم و همچنان بیالن منفی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در س��ال ابی جاری بارندگی‬ ‫خوبی را تجربه می کنیم و امیدواریم در اردیبهشت‬ ‫نیز شاهد بارش های مناسب باشیم تا سدها پر اب‬ ‫محمد اقازاده‪ ،‬روزنامه نگار‪ :‬عده ای از هر تغییر‬ ‫ج��دی می هراس��ند و تصوی��ری خوفن��اک از تغییر‬ ‫به وس��یله کووی��د ‪ ۱۹‬ارائه می دهند ت��ا در عمل هر‬ ‫تغییری را منتفی کنند‪.‬‬ ‫ب��رای انه��ا تغیی��ر یعن��ی بدت��ر ش��دن اوض��اع‬ ‫شخصی ش��ان و به خطر افتادن قصرنشینی شان و اما‬ ‫تالش شان در هراساندن از تغییر به جایی نمی رسد‪.‬‬ ‫بش��ر غرق در روزمره گ��ی و عادت های��ش نمی اندیش��ید‪ .‬کتاب هایی که‬ ‫دارای بهترین ذهن های فلس��فی می نوش��تند‪ ،‬رمان خلق می کردند و حتی‬ ‫اندیش��مندان رادیکال سخن می گفتند از جنس همین عادت ها بود و راه به‬ ‫هیچ تغییری نمی دادند چراکه از ادامه وضع موجود س��ود می بردند؛ چراکه‬ ‫ش��عار تحول خواهی بی عمل مزیت شان است‪ .‬هر دولتی با هر شعاری عوض‬ ‫می ش��د همان می کرد که دولت های قبلی می کردند‪ .‬البته کمی کارامدتر یا‬ ‫ناکارامدتر‪.‬‬ ‫کرون��ا وی��روس م��ا را از خواب عادت ها بیدار کرده اس��ت‪ .‬م��ا حتی اگر‬ ‫نخواهیم هم مجبوریم بیندیش��یم‪ .‬اندیش��یدنی دردناک‪ ،‬فروریزش عادت ها‬ ‫یعن��ی «خلق جهان دگر‪ ،‬چه بخواهی��م و چه نخواهیم»‪ .‬کرونا ویروس برای‬ ‫من مجموعه تصاویری است که ذهن را به اندیشیدن برمی انگیزد‪.‬‬ ‫م��دام از خود می پرس��م بین توزیع ای��ن ویروس و رواب��ط اجتماعی چه‬ ‫نس��بتی وجود دارد‪ .‬ش��کاف طبقاتی چه تاثیری در ای��ن انتقال دارد‪ .‬بین‬ ‫ن��وع حکومت ها و فرصت��ی که به گردش اطالعات می دهن��د و این اپیدمی‬ ‫مرگبار چه رابطه ای برقرار اس��ت و بس��یاری از پرس��ش های دیگر که الاقل‬ ‫در کوتاه مدت به پاس��خ مش��خص نمی رس��ند‪ ،‬اما همین اندیشیدن به انها‬ ‫راهگشاست‪.‬‬ ‫از دل پرس��ش های به ظاهر بی جواب‪ ،‬بشر از کابوس عادت ها رها می شود‪.‬‬ ‫امروز چش��م امید به پزشکان و پژوهش��گران داریم تا این ویروس را کنترل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کار به تنهایی از انها برنمی اید‪ .‬وقت ان اس��ت که جامعه شناس��ان‪،‬‬ ‫روانشناس��ان و اقتصاددانان و حتی هنرمندان وارد میدان پاسخ یابی شوند و‬ ‫به پرسش های بی جواب پاسخ روشن دهند‪.‬‬ ‫این ویروس نش��ان داده نوع عملکردش با رفتارهای سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی بس��یار گره خورده و تا این گره ها باز نش��وند اپیدمی رام نخواهد‬ ‫ش��د و اگر بشود بشر باز روزی با ویروس های خطرناک یا هر بالیای طبیعی‬ ‫دیگر روبه رو می ش��ود و ناخواس��ته تمدن از بین می رود و توحش جای ان‬ ‫را می گیرد‪.‬‬ ‫امروز اگر به درس��تی برای نجات بش��ریت نیندیشیم شاید هرگز فرصت و‬ ‫جرات اندیشیدن را نداشته باشیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!