روزنامه صمت شماره 1475 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1475

روزنامه صمت شماره 1475

روزنامه صمت شماره 1475

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪ 1441‬‬ ‫‪24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1475‬پیاپی ‪ 16 2793‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرمایه های مردمی‬ ‫و توسعه صنعت نفت‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بیقراری‬ ‫‪16‬‬ ‫نبود برنام ه راهبردی‬ ‫در اموزش عالی‬ ‫ضرورت درج برچسب‬ ‫قیمت روی کاالها‬ ‫چالش های مهندسان‬ ‫در راه اهن‬ ‫گزارش های روز‬ ‫در دام روانی سودجویان نیفتید‬ ‫روند افزایشی نرخ دالر که از یکی دوهفته گذشته‪ ،‬به دلیل نزدیک شدن به نشست ‪FATF‬‬ ‫و نگرانی از قرار گرفتن نام ایران در لیس��ت س��یاه اغاز شده بود‪ ،‬پس از اجماع کشورهای عضو‬ ‫کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران تش��دید شد و افزایش قیمت ها در این بازار روند پرشتابی‬ ‫گرفت‪ .‬دالر از سد مقاومتی ‪ ۱۵‬هزار تومان عبور کرده و یورو به نزدیکی ‪ 17‬هزار تومان رسیده‬ ‫است‪ .‬این موضوع سبب شد معامالت ارزی بازار شرایط جدیدی به خود بگیرد و وضعیت بازار‬ ‫ارز بیش از پیش غیر قابل پیش بینی ش��ود‪ .‬براساس تجربه‪ ،‬قیمت ها درشرایط هیجانی لجام‬ ‫گسیخته رشد می کند و در نهایت با حضور بازارساز و افزایش نظارت های بانک مرکزی جلوی‬ ‫رش��د نرخ ها گرفته می ش��ود‪ .‬اگر نگاهی به روند نرخ ارز در برهه های زمانی مختلف بیندازیم‪،‬‬ ‫به این نتیجه می رس��یم که تغییر نرخ ارز با تغییرات سیاسی درامیخته شده است‪ .‬این بار نیز‬ ‫افزایش نرخ ارز نتیجه مس��تقیم یک تصمیم سیاس��ی اس��ت؛ موضوعی که نشان می دهد‪ ،‬با‬ ‫حضور دوباره بازارساز قیمت ها کنترل و جلوی پیشرفت نرخ ها گرفته می شود‪ .‬بنابراین بانک‬ ‫مرکزی بازهم هشدار داده مردم در دام روانی سودجویان و سفته بازان نیفتند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ضعف صنعت ایران کجاست؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫همراهی مردم‬ ‫عاملتعیینکننده درتنظیم بازار‬ ‫قیمت قراضه اهن‬ ‫حباب ندارد‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بانک مرکزی بازهم هشدار داد‬ ‫چهره‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫تجاری سازی می شوند‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫روز گذش��ته در بخ��ش نخس��ت این نوش��تار به‬ ‫اس��تفاده از ت��وان بخ��ش خصوص��ی در طرح های‬ ‫توسعه ای در سطوح مختلف مدیریتی و برنامه ریزی‬ ‫کشور اش��اره کردیم و گفتیم متاسفانه متولی اگاه‬ ‫و شناخته ش��ده ای که بتواند این مهم را برنامه ریزی‬ ‫یا هدایت کند وجود نداش��ته است‪ .‬همچنین به این‬ ‫موضوع اشاره ش��د که برای دستیابی به این هدف‪،‬‬ ‫وزارت نفت موظف ش��د در مدت ‪ ۲‬م��اه‪ ،‬ایین نامه‬ ‫اجرایی ای��ن ماده قانونی را به تصویب هیات وزیران‬ ‫برس��اند و حداکث��ر یک ماه پ��س از ان برای جذب‬ ‫س��رمایه گذار س��اخت پتروپاالیش��گاه ها فراخوان‬ ‫ده��د‪ .‬این مه��م ‪ ۲۹‬دی به تصویب هی��ات وزیران‬ ‫رسید و براس��اس این ایین نامه وزارت نفت یک ماه‬ ‫فرصت داش��ت ت��ا فراخوان عموم��ی را برای جذب‬ ‫سرمایه گذار س��اخت پاالیش��گاه و پتروپاالیشگاه‬ ‫تدوین کند‪ .‬در ادامه با اش��اره به کاس��تی های این‬ ‫مصوبه‪ ،‬به مشارکت نداشتن فعاالن بخش خصوصی‬ ‫در تدوین ایین نامه اش��اره و عنوان شد جدا از مثبت‬ ‫بودن نفس جذب سرمایه گذار اشکاالت ماهیتی در‬ ‫این نوع هم��کاری وجود دارد ک��ه می تواند مانع از‬ ‫دستیابی به نتیجه مطلوب ش��ود‪ .‬ازجمله استفاده‬ ‫از نظ��ام قدیمی و کهنه وزارتخانه برای شناس��ایی‬ ‫س��رمایه گذار در بخش خصوصی ک��ه حدود ‪ ۶‬ماه‬ ‫زم��ان می ب��رد! این در حالی اس��ت که طی ش��دن‬ ‫مس��یر زمانی ‪ ۶‬ماهه توجیهی ندارد و موجب حذف‬ ‫متقاضی��ان و کاهش رقابت پذی��ری انان در اجرای‬ ‫پروژه های قابل سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس ضواب��ط تعیین ش��ده‬ ‫س��رمایه گذاران بای��د بتوانند حداکث��ر ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫نقدینگ��ی اولیه را تامین و بقیه س��رمایه را از طریق‬ ‫انتش��ار اوراق مشارکت‪ ،‬بازار س��رمایه و تسهیالت‬ ‫بانک ه��ا فراه��م کنن��د‪ .‬در حقیق��ت ای��ن تنفس‬ ‫خوراک به عنوان اعطای تسهیالت ازمحل صندوق‬ ‫توس��عه ملی تلقی می ش��ود و بازپرداخ��ت ان نیز‬ ‫مطابق مقررات صندوق توس��عه مل��ی خواهد بود‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند در این روند اگر دریافت کننده‬ ‫تس��هیالت متعهد به بازپرداخ��ت ارزی به صندوق‬ ‫توسعه ش��ود‪ ،‬نظام جدید بروکراسی ایجاد خواهد‬ ‫ش��د که از معضالت نظام مدیریت��ی و اجرایی نفت‬ ‫برای بخش خصوصی به ش��مار می رود؛ هرچند در‬ ‫صورت عملیاتی ش��دن این مصوبه‪ ،‬در ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬س��ال‬ ‫این��ده‪ ،‬نیاز به صادرات نفت خ��ام و میعانات گازی‬ ‫نخواهیم داشت و افزایش درامد و ریسک تحریم در‬ ‫صادرات نیز به کمترین میزان خواهد رسید‪ .‬به گفته‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت نیز اجرای ای��ن طرح ها نیازمند‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد دالر س��رمایه اس��ت و با احتس��اب نرخ‬ ‫ارز ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۲‬هزار تومان��ی در واقع به ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان س��رمایه نیاز داریم؛ سرمایه ای‬ ‫که انتظار می رود ازس��وی بخ��ش خصوصی تامین‬ ‫شود و در واقع ‪ 3‬برابر سرمایه مورد نیاز برای ساخت‬ ‫پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه ها است‪.‬‬ ‫از ن��کات حائز اهمیت این مه��م زمان تخصیص‬ ‫خوراک به واحدهای مورد نظر است که پس از پایان‬ ‫کار و اماده س��ازی پ��روژه س��رمایه گذار می تواند تا‬ ‫س��قف ‪ 7۰‬درصد اعتبار الزم برای تولید خوراک را‬ ‫به عنوان تسهیالت دریافت کرده و به مرحله اجرایی‬ ‫پروژه دست یابد‪.‬‬ ‫ش خصوصی در این‬ ‫باتوج��ه به توان محدود بخ�� ‬ ‫زمینه دولت باید با ارزیابی توان متقاضیان از طریق‬ ‫اتاق های بازرگانی کش��ور مطابق با ظرفیت تولیدی‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬نسبت به تامین اعتبار اولیه اقدام کند‪ .‬در‬ ‫این زمینه معاون برنامه ریزی وزارت نفت تاکید دارد‬ ‫اگر ظرفیت روزانه تولید نفت خام کشور را ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه یا حداکثر ‪ ۴‬میلیون بشکه در نظر‬ ‫بگیریم و مصرف داخل��ی (یک میلیون و ‪ 700‬هزار‬ ‫بش��که) را از این سقف تولید کس��ر کنیم‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ساخت پاالیشگاه ها یا پتروپاالیشگاه ها برای تولید‬ ‫محصول قابل عرضه در بازارهای منطقه ای و جهانی‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون بش��که خواهد بود‪ .‬در این صورت با‬ ‫اس��تفاده از توان بخش خصوصی می توان گام های‬ ‫اولی��ه خروج از وابس��تگی را برداش��ت و در مس��یر‬ ‫پویایی اقتصادی در حوزه انرژی قرار گرفت‪.‬‬ ‫با مالحظه رئوس مطرح شده در هدف گذاری های‬ ‫راهب��ردی‪ ،‬تعام��ل وزارت نفت ب��ا نهادهای بخش‬ ‫خصوصی می توان��د ضمانت اجرای ای��ن اهداف را‬ ‫فراه��م اورد و بخش خصوص��ی را به هاب توس��عه‬ ‫صنعت پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه ها تبدیل کند‪.‬‬ ‫فع��االن بخ��ش خصوص��ی امادگی دارن��د تا با‬ ‫همراه��ی وزارت نف��ت ضم��ن ش��ناخت و معرفی‬ ‫توانمندی ه��ای مال��ی‪ ،‬اجرای��ی‪ ،‬مهندس��ی و‬ ‫مدیریتی یاری رس��ان جدی دولت در دس��تیابی به‬ ‫اهداف توس��عه ای باش��ند‪ .‬در این صورت می توان با‬ ‫ت خ��ام را دیگر به خارج‬ ‫بسترس��ازی های الزم‪ ،‬نف ‬ ‫از کش��ور صادر نکرد تا با ایجاد ارزش افزوده باال هم‬ ‫درامدهای اقتصادی کش��ور را افزایش داد و هم در‬ ‫مقابل تحریم ها مقاوم شد‪.‬‬ ‫تشکر رهبر معظم انقالب در پی امتحان بزرگ انتخابات‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی با تشکر از درخشش‬ ‫مطلوب ملت ای��ران در امتحان بزرگ انتخابات و‬ ‫ناکام گذاشتن فرصت طلبی و تبلیغات همه جانبه‬ ‫دش��منان‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬در مقابل توطئه دشمن‬ ‫برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور‪ ،‬همه باید‬ ‫برای دفاع هوش��یار و اماده ضربه و حمله متقابل‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی صبح یکشنبه‬ ‫در ابت��دای جلس��ه درس خارج فقه با تش��کر از‬ ‫درخش��ش مطلوب ملت ای��ران در امتحان بزرگ‬ ‫انتخابات و ناکام گذاشتن فرصت طلبی و تبلیغات‬ ‫همه جانبه دشمنان‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬در مقابل توطئه‬ ‫دش��من برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور‪،‬‬ ‫همه باید برای دفاع هوشیار و اماده ضربه و حمله‬ ‫متقابل باشیم‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشاره به فضاسازی‬ ‫منف��ی و پرحجم نهاد های تبلیغات��ی بیگانه علیه‬ ‫شرکت مردم در انتخابات‪ ،‬خاطرنشان کردند‪ :‬این‬ ‫تبلیغ��ات منفی از چند م��اه قبل اغاز و با نزدیک‬ ‫ شدن به انتخابات بیشتر شد و در دو روز اخر نیز‬ ‫به بهان��ه یک بیماری و ویروس‪ ،‬رس��انه های انها‬ ‫از کمتری��ن فرصت برای منص��رف کردن مردم از‬ ‫حضور در انتخابات چشم پوشی نکردند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با ش��کر خداوند‬ ‫متعال و قدردانی عمیق از حضور گس��ترده مردم‬ ‫در انتخابات باوجود این تبلیغات مغرضانه‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫خداوند اراده کرده است این ملت را پیروز کند‪.‬‬ ‫نتیجه نهایی منتخبان تهران امروز اعالم می شود‬ ‫یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی جمعه گذشته در ‪ ۲۰۸‬حوزه انتخابیه برای تعیین‬ ‫‪ ۲۹۰‬نماینده مجلس برگزار ش��د‪ .‬تکلیف بیش از ‪ 200‬حوزه مش��خص شده و نتیجه تعداد محدودی‬ ‫از حوزه های تک یا چند نماینده به دلیل نرس��یدن به حدنصاب ‪ ۲۰‬درصد ارا به دور دوم کشیده شد‪.‬‬ ‫هنوز نتیجه نهایی حوزه انتخابیه تهران که با در اختیار داشتن ‪ ۳۰‬کرسی بیشترین تعداد نماینده ها‬ ‫را میان حوزه ها به خود اختصاص داده‪ ،‬مشخص نشده است‪ .‬به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور‬ ‫نتیجه نهایی منتخبان مردم تهران تا صبح امروز اعالم می شود‪ .‬رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور نیز دیروز‬ ‫در جمع خبرنگاران مشارکت در انتخابات را ‪ 42 .57‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف‪ ،‬مصطفی اقامیرس��لیم و مرتضی اقاتهرانی ‪ ۳‬نفر نخس��ت انتخاب مردم تهران‬ ‫تاکنون هس��تند و تا ‪ ۳۶‬نفر نخس��ت اسامی به اصولگرایان اختصاص دارد و مجید انصاری و مصطفی‬ ‫کواکبی��ان به ترتیب در رتبه های ‪ ۳۷‬و ‪ ۳۸‬قرار دارند‪ .‬س��خنگوی س��تاد انتخابات کش��ور همچنین‬ ‫از قطع��ی ش��دن نتای��ج انتخاب��ات در ‪ ۱۷۱‬حوزه از ‪ ۲۰۸‬ح��وزه انتخابیه خب��ر داد و گفت‪ ۷ :‬حوزه‬ ‫انتخابیه به دور دوم کشیده شده است‪ .‬این نتایج باید به تایید شورای نگهبان برسد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫سید اس��ماعیل موس��وی با حضور در جمع خبرنگاران‪ ،‬درباره نتایج نخستین انتخابات میان دوره ای‬ ‫مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ایت اهلل محمد یزدی و حجت االسالم غالمرضا فیاض به ترتیب در‬ ‫حوزه های انتخابیه قم و خراس��ان شمالی وارد مجلس خبرگان رهبری شدند‪ .‬نتایج ‪ ۳‬حوزه انتخابیه‬ ‫دیگر مجلس خبرگان رهبری یعنی استان های تهران‪ ،‬فارس و خراسان رضوی هنوز اعالم نشده است‪.‬‬ ‫دشمنی دشمنان با ملت ایران را محدود‬ ‫ایشان‬ ‫ِ‬ ‫ب��ه عرصه های اقتصاد‪ ،‬فرهنگ و باورهای دینی و‬ ‫انقالبی مردم ندانس��تند و افزودن��د‪ :‬انها حتی با‬ ‫انتخاب��ات ملت ایران نیز مخالف هس��تند‪ ،‬چراکه‬ ‫نمی خواهند پدیده شرکت مردم به نام دین در پای‬ ‫صن��دوق رای و در خدمت انق�لاب‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫واقعیت تثبیت شود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای برگزاری انتخابات در‬ ‫نظام اسالمی را باطل کننده ادعای دشمنان مبنی‬ ‫ب��ر مخالفت دین با ازادی و دموکراس��ی خواندند‬ ‫و گفتند‪ :‬انتخابات در جمهوری اس�لامی نش��ان‬ ‫می ده��د که دی��ن مظهر کامل یک دموکراس��ی‬ ‫همه جانبه است و برگزاری ‪ ۳۷‬انتخابات در طول‬ ‫‪ ۴۱‬سال نشان دهنده اهتمام بی نظیر نظام اسالمی‬ ‫به مردم ساالری است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی با دعوت همگان به‬ ‫ش��ناخت دشمن و هوشیاری در مقابل ان‪ ،‬تاکید‬ ‫کردن��د‪ :‬در مقاب��ل فعالیت هزاران نف��ر از جبهه‬ ‫دشمن علیه مسائل گوناگون ایران‪ ،‬در جبهه ملت‬ ‫ایران باید میلیون ها نفر اماده دفاع‪ ،‬ضربه و حمله‬ ‫متقاب��ل در امور تبلیغات��ی و انواع کارهای ممکن‬ ‫برای ملت باشند‪.‬‬ ‫برجام و اخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی محور مذاکره اتحادیه اروپا با ایران‬ ‫روحانی‪ :‬راه گفت وگوی برجامی با اتحادیه اروپا را نبسته ایم‬ ‫تنش زدایی از منطقه خلیج فارس اولویت همه ‪ ۲۷‬کشور عضو اروپا‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه توافق هس��ته ای‬ ‫را ب��ه نفع منطقه و جهان می دانی��م و اقدام امریکا در‬ ‫خروج از برجام به ضرر ملت های منطقه‪ ،‬جهان و خود‬ ‫م��ردم امریکا بوده گفت‪ :‬همه باید تالش کنیم برجام‬ ‫حفظ ش��ود و ما در این زمینه راه گفت وگو با اتحادیه‬ ‫اروپا را نبسته ایم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در دیدار با‬ ‫اس��تف بلوک‪ ،‬وزیر امور خارجه دولت پادشاهی هلند‬ ‫با اش��اره به روابط خوب و دوس��تانه دو کشور در طول‬ ‫قرن های گذشته افزود‪ :‬سیاست خارجی ما برمبنای‬ ‫تعامل س��ازنده با کشورهاست و عالقه مندیم روابط با‬ ‫اتحادیه اروپا گرم تر باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با اش��اره به اعم��ال تحریم های‬ ‫غیرقانون��ی و یکجانبه امریکا علی��ه ایران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکا حت��ی دارو و غذای مردم‬ ‫ایران را نیز در برگرفته و انتظار این است که ملت های‬ ‫ازاده دنیا با صدای رس��ا این تحریم های غیرقانونی را‬ ‫محکوم کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری همچنین ریش��ه ناامنی در منطقه‬ ‫را حض��ور و رفتار امریکا در منطقه دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پارلمان عراق به خروج امریکایی ها از این کشور‬ ‫رای داده است‪.‬‬ ‫حض��ور نیروه��ای امریکایی در س��وریه برخالف‬ ‫مق��ررات و خواس��ت دول��ت این کش��ور اس��ت و در‬ ‫کشورهای دیگر از جمله افغانستان نیز مردم با حضور‬ ‫امریکایی ها در کشورشان مخالف هستند‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬اصول سیاس��ت ما این است که‬ ‫امنیت منطقه باید ازس��وی خود کش��ورهای منطقه‬ ‫حفظ ش��ود و حض��ور نیروهای خارج��ی در منطقه‬ ‫خلیج ف��ارس با عن��وان ائتالف های مختل��ف را برای‬ ‫امنیت منطقه مفید نمی دانیم‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه کامال امادگی داریم با اتحادیه‬ ‫اروپا درباره مس��ائل منطقه گفت وگ��و کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه هلند میزبان حقوقدانان بزرگ دنیا در‬ ‫دادگاه الهه اس��ت‪ ،‬می توانیم با منطق و زبان حقوقی‬ ‫ب��ا هم در زمینه امنیت منطق��ه گفت وگوهای خوبی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هلند برای حف�ظ برجام تالش خواهد‬ ‫کرد‬ ‫وزیر ام��ور خارجه هلند نیز در این دیدار‪ ،‬توس��عه‬ ‫رواب��ط دو کش��ور در همه زمینه ه��ا از جمله اقتصاد‬ ‫را م��ورد تاکید قرار داد و با اش��اره ب��ه مالقات خود با‬ ‫نماین��دگان ش��رکت های هلن��دی در ته��ران‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد که کش��ورش بتواند نقش و مشارکت‬ ‫فعال تری در اینستکس ایفا کند‪.‬‬ ‫اس��تف بل��وک با تاکید ب��ر ضرورت حف��ظ برجام‬ ‫به عنوان یک توافق بین المللی‪ ،‬افزود‪ :‬ما به طور اشکار‬ ‫و خصوصی به امریکایی ه��ا گفته ایم که خروج انها از‬ ‫برجام کار درستی نبوده است‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه هلند با بیان اینکه کشورش برای‬ ‫حف��ظ برجام تالش خواه��د کرد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬برای‬ ‫این منظور باید به گفت وگوه��ا ادامه دهیم و مذاکره‬ ‫می تواند راه حل مشکالت و اختالف ها باشد‪.‬‬ ‫کرونا را شکست می دهیم‬ ‫حسن روحانی‬ ‫استف بلوک‬ ‫‹ ‹ما میز مذاکره را نزد انها می بریم‬ ‫الکساندر ش��النبرگ‪ ،‬وزیر امور خارجه اتریش نیز‬ ‫که ب��رای دیدار با مقامات به ای��ران امده‪ ،‬گفت‪ :‬وین‬ ‫به عنوان محل ش��کل گیری توافق هس��ته ای ایران و‬ ‫کش��ورهای ‪ ۵+۱‬خود را مس��ئول و موظف به نجات‬ ‫ان می داند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش نش��ریه کرون��ن اتریش‪ ،‬الکس��اندر‬ ‫ش��النبرگ با هدف نج��ات برجام راهی تهران ش��د‬ ‫ت��ا با مقام��ات عالی ای��ران از جمله حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری و محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه این کشور دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ش��النبرگ ک��ه کش��ورش مح��ل امض��ای توافق‬ ‫هس��ته ای ای��ران و کش��ورهای ‪ ۵+۱‬ش��امل امریکا‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه و المان بود گفت‪:‬‬ ‫دقیقا به خاطر اینکه توافق هس��ته ای در وین به امضا‬ ‫رسیده‪ ،‬ما مسئولیت ویژه ای داریم که برای نجات ان‬ ‫فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر خارج��ه اتریش که پیش از س��فر به تهران با‬ ‫«هایکو م��اس» همتای المانی خود دی��دار و درباره‬ ‫برجام رایزنی کرده بود‪ ،‬پیش از این نیز گفته بود‪« :‬اگر‬ ‫طرفین در برجام خواهان بازگش��ت ب��ه میز مذاکره‬ ‫نیستند‪ ،‬ما میز مذاکره را نزد انها می بریم»‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت تمام ‪ ۲۷‬کشور عضو اروپا‬ ‫ش��النبرگ در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به پرسشی‬ ‫الکساندر شالنبرگ‬ ‫محمدجواد ظریف‬ ‫درباره همزمانی س��فرش به تهران با س��فر وزیر امور‬ ‫خارجه هلند گفت‪ :‬س��فر من پس از س��فر مس��ئول‬ ‫سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا‪ ،‬جوسپ بورل انجام‬ ‫می ش��ود و نمایانگر این واقعیت است که تنش زدایی‬ ‫از وضعی��ت در ح��ال انفجار در منطق��ه خلیج فارس‬ ‫اولوی��ت تمام ‪ ۲۷‬کش��ور عض��و اروپ��ا از جمله هلند‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا اگاه اس��ت شکست‬ ‫برجام ممکن است به رقابت های تسلیحات هسته ای‬ ‫در کل منطق��ه منجر ش��ود و در نتیجه خطر ان برای‬ ‫اروپا غیرقابل پیش بینی خواه��د بود‪ ،‬افزود‪ :‬هرگونه‬ ‫تماسی در این شرایط سودمند است‪.‬‬ ‫روز گذش��ته در دور نخس��ت مذاک��رات‬ ‫الکساندرشالنبرگ با وزیر امور امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬طرفین با استقبال از گسترش روابط‬ ‫خوب دوجانبه بر توسعه و تعمیق ان در همه زمینه ها‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫اخری��ن تح��والت مربوط ب��ه برج��ام و تعهدات‬ ‫طرف های اروپایی از مهم ترین محورهای گفت وگوی‬ ‫دور نخست ظریف و شالنبرگ بود‪.‬‬ ‫دو مقام پس از پایان دور نخس��ت مذاکرات خود به‬ ‫دیدار رئیس جمهوری اس�لامی ایران رفتند و پس از‬ ‫ان دور دوم مذاکرات شان در محل وزارت امور خارجه‬ ‫از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫وضعیت ما در برابر ویروس کرونا «زرد» است‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬به مردم اطمینان‬ ‫داد که ویروس کرونا را شکست خواهیم داد‪.‬‬ ‫س��عید نمک��ی در بیست وهش��تمین ایی��ن تجلی��ل از‬ ‫دانشجویان برگزیده در ریاست جمهوری افزود‪ ۲۶ :‬روز پیش‬ ‫و در نخس��تین لحظاتی که صدای گام های کرونا را در اطراف‬ ‫کش��ور ش��نیدم و اصرار بر اعمال محدودیت هایی داش��تم‪،‬‬ ‫یگان��ه مردی که به حمایت برخاس��ت دکتر جهانگیری بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬وی به س��ابقه فعالیت خود در حوزه س�لامت کش��ور و نیز مهار برخی‬ ‫بیماری ها اش��اره کرد و افزود‪ :‬به عنوان یک کهنه سرباز حدود ‪ ۳۰‬سال مدیریت سالمت‬ ‫بخش کش��ور را برعهده داشته ام و اعالم می کنم کرونا از سر مملکت رد خواهد شد‪ .‬وزیر‬ ‫بهداش��ت همچنین با اشاره به س��یالب های اخیر در کش��ور گفت‪ :‬باوجود گستردگی‬ ‫این س��یالب ها‪ ،‬هیچ مورد اپیدمی نداش��تیم و این امر تحسین سازمان بهداشت جهانی‬ ‫را برانگیخ��ت‪ .‬وی با اش��اره به راه اندازی بس��یج ملی «کرونا را شکس��ت می دهیم» در‬ ‫دانش��گاه های علوم پزش��کی سراسر کش��ور گفت‪ :‬مطمئن باش��ید به زودی مردم پیام‬ ‫مه��ار این بیماری را به نحو احس��ن خواهند ش��نید‪ .‬همچنین نمکی با ارس��ال نامه ای‬ ‫به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬ارس��ال پیامک های اموزش��ی درباره پیشگیری از‬ ‫کروناویروس جدید را خواستار شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور گفت‪ :‬پس از‬ ‫بررسی نمونه های مشکوک به کرونا در ازمایشگاه های‬ ‫مرجع کشور و بررسی ان ازسوی پزشکان متخصص ما‬ ‫از وضعیت س��فید خارج و وارد وضعیت زرد شده ایم‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬سردار غالمرضا جاللی در برنامه انتهای‬ ‫الوند که از شبکه دو سیما با موضوع بیماری کرونا پخش‬ ‫ش��د‪ ،‬با بیان اینکه در سطح جهان ‪ 3‬فرضیه برای شیوع‬ ‫کرونا وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬گمان نخس��ت این است که این ویروس از‬ ‫جهش طبیعی در ویروس کرونا به وجود امده باشد‪ .‬در واقع به طور‬ ‫طبیعی و بدون دخالت انسانی این اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫س��ناریو دوم این است که چون در ش��هر ووهان یک ازمایشگاه‬ ‫س��طح ‪ ۳‬وج��ود دارد احتمال فرار ازمایش��گاهی و س��پس انتقال‬ ‫وی��روس به دیگران وجود دارد‪ .‬گمانه س��وم هم احتمال یک حمله‬ ‫زیس��تی با اه��داف اقتصادی ازس��وی امریکایی هاس��ت که علیه‬ ‫اقتصاد چین انجام شده باش��د‪ .‬وی درباره اقدامات سازمان پدافند‬ ‫غیرعامل کش��ور پس از ش��یوع ویروس کرونا نیز گفت‪ :‬ما با شیوع‬ ‫وی��روس کرونا در چین و انتش��ار اخبار مبتنی بر گس��ترش ان در‬ ‫سایر کشورهای جهان‪ ،‬قرارگاه پدافند زیستی کشور را‬ ‫در حالت اماده باش قرار دادیم‪ .‬جاللی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ایا منش��ا بیماری کرونا که در کشور شیوع‬ ‫پیدا کرده شناسایی ش��ده‪ ،‬نیز گفت‪ :‬سوابق بیماران و‬ ‫حتی فوت ش��دگان ازسوی متخصصان برای منشایابی‬ ‫بررسی شده اما هنوز به جمع بندی مشخصی نرسیدیم؛‬ ‫بنابراین فرض ما همان انتقال به شیوه طبیعی است که‬ ‫در همه کشورها اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور ادامه داد‪ :‬ازمایش های‬ ‫ویروس شناس��ی نشان می دهد ویروس��ی که در ایران شایع شده‪،‬‬ ‫همان ویروس شایع شده در چین است و تغییری در ان ندیده ایم‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬درخواس��ت من از همه فعاالن سیاس��ی‬ ‫و انقالبی کش��ور این است که سالمت مردم را وارد مسائل سیاسی‬ ‫نکنند‪ .‬مسئله مقابله با انتشار ویروس کرونا یک مسئله ملی و جدی‬ ‫اس��ت‪ .‬همه باید به وزارت بهداش��ت و درمان کمک کنند تا انشااهلل‬ ‫بتوانند با اتکا به قابلیت های بس��یار ارزش��مند بومی کش��ور با این‬ ‫ویروس مقابله کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫پیشنهاد تشویق مشترکان خوش مصرف برق و گاز‬ ‫پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر تسری طرح تشویق‬ ‫خانواره��ای خوش مصرف برق به فصل زمس��تان و‬ ‫تعمیم طرح یادشده به مشترکان گاز طبیعی بخش‬ ‫خانگی به دولت ارائه شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت‪،‬‬ ‫وزارت نیرو به منظور ترویج فرهنگ مدیریت مصرف‬ ‫انرژی‪ ،‬پیش��نهاد تسری طرح تش��ویق خانوارهای‬ ‫خوش مصرف برق به فصل زمس��تان و تعمیم طرح‬ ‫یادش��ده به مش��ترکان گاز طبیعی بخش خانگی با‬ ‫ه��دف کاهش مصرف را به هی��ات دولت ارائه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬طرح تشویق مش��ترکان خوش مصرف اب و‬ ‫برق که به پیشنهاد مش��ترک وزارت نیرو و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشور اسفند سال گذشته به تصویب‬ ‫رس��ید‪ ،‬کاهش مصرف حدود ‪ 8‬میلیون مش��ترک‬ ‫خانگی در تابس��تان امسال نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته و دریافت پاداش خوش مصرفی را به‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫در روزهای س��رد س��ال نیز محدودی��ت تامین‬ ‫سوخت گاز طبیعی‪ ،‬مشکالت عدیده ای برای برنامه‬ ‫تولید نیروگاه ها ایجاد کرده و باعث می ش��ود برخی‬ ‫واحدها از م��دار خارج یا به جای گاز طبیعی مجبور‬ ‫به اس��تفاده از س��وخت گاز مایع (نف��ت گاز یا نفت‬ ‫کوره) شوند‪.‬‬ ‫این موضوع از یک س��و هزینه سوخت برای تولید‬ ‫برق را افزایش داده و از سوی دیگر‪ ،‬دارای پیامدهای‬ ‫زیست محیطی است که درصورت مدیریت مصرف‬ ‫برق یا گاز‪ ،‬بخش��ی از این مشکالت مرتفع می شود‪.‬‬ ‫وزارت نی��رو باتوج��ه به موارد یادش��ده و نیز نظر به‬ ‫اجرای موفق طرح تش��ویق مشترکان خوش مصرف‬ ‫در تابستان امسال‪ ،‬به منظور ترویج فرهنگ مدیریت‬ ‫مصرف انرژی و کاهش میزان مصرف س��وخت مایع‬ ‫در نیروگاه ه��ا‪ ،‬پیش��نهاد اصالح مصوبه یادش��ده‬ ‫و تس��ری طرح تش��ویق خانوارهای (مش��ترکان)‬ ‫خوش مص��رف برق به فصل زمس��تان و تعمیم این‬ ‫طرح به مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی با هدف‬ ‫کاهش مصرف را به هیات دولت ارائه کرده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬باوج��ود ام��کان دس��تیابی به‬ ‫راه حل ه��ای توافق��ی در دقیق��ه ‪ ،90‬ائتالف‬ ‫کردها و اهل تس��نن عراق به ریاس��ت مسعود‬ ‫بارزانی (رئیس حزب دموکرات کردس��تان) و‬ ‫محمد الحلبوسی (رئیس پارلمان عراق) منجر‬ ‫به کمرنگ ش��دن ش��انس محم��د عالوی در‬ ‫تصویب کابینه اش شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫بررس��ی الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬کل کشور را‬ ‫اغاز کردند‪ .‬بنابر اعالم هیات رئیس��ه مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬جلسات علنی مجلس از امروز‬ ‫ه��ر روز در دو نوبت به منظور بررس��ی الیحه‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬کل کش��ور و با حضور‬ ‫نمایندگان تشکیل خواهد شد‪ .‬نمایندگان ابتدا‬ ‫کلیات بودجه را بررسی کرده و پس از تصویب‬ ‫ان‪ ،‬جزئیات الیحه بودجه را در صحن مجلس‬ ‫بررس��ی خواهند کرد‪ .‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫به دلی��ل حض��ور نماین��دگان در حوزه ه��ای‬ ‫انتخابیه‪ ،‬ایام اهلل دهه فجر و برگزاری انتخابات‬ ‫یازدهمین دوره مجلس‪ 4 ،‬هفته جلس��ه علنی‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��خنگوی شورای نگهبان از ثبت‬ ‫‪ ۲۶۳۸‬گزارش تخلف انتخاباتی در سامانه مردم‬ ‫ناظر خبر داد‪ .‬عباسعلی کدخدایی‪ ،‬در صفحه‬ ‫ش��خصی خود در توییتر نوشت‪ :‬سامانه مردم‬ ‫ناظر از ابتدای راه اندازی تا س��اعت ‪ ۱۳‬شنبه‪،‬‬ ‫‪ ۳‬اسفند‪ ۲۶۳۸ ،‬گزارش مردمی دریافت کرده‬ ‫که ‪ ۱۱۶۵‬مورد ان مربوط به بعد از اغاز زمان‬ ‫رای گی��ری اس��ت‪ .‬وی در پای��ان مطلب خود‬ ‫اورده اس��ت‪ :‬کارشناسان سامانه ‪ ۲۲۱‬گزارش‬ ‫مس��تند و دقیق را برای بررسی و اقدام قانونی‬ ‫الزم به دفاتر استانی ارجاع داده اند‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬کاظم خاوازی به عنوان وزیر‬ ‫پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬علی اصغر یوس��ف نژاد‪ ،‬یک عضو‬ ‫هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از معرفی‬ ‫کاظم خاوازی به عنوان وزیر پیش��نهادی جهاد‬ ‫کشاورزی ازس��وی رئیس جمهوری به مجلس‬ ‫خب��ر داد‪ .‬براس��اس ایین نامه جدی��د‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس مکلف اس��ت نام��ه معرفی وزیر جدید‬ ‫و ضمایم ان را در نخستین جلسه علنی اعالم‬ ‫وصول و قرائت کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اختالف ه��ا می��ان گروه ه��ای‬ ‫سیاس��ی عراق و نخس��ت وزیر مکل��ف درباره‬ ‫کابین��ه جدید ادام��ه دارد‪ .‬از کف خیابان های‬ ‫عراق نیز همچنان صدای اعتراض بلند اس��ت‪.‬‬ ‫س��ایت ارم نیوز به نقل از یک منبع سیاس��ی‬ ‫عراقی مدعی شد‪ :‬گروه های شیعی برجسته ای‬ ‫به محم��د توفیق عالوی‪ ،‬نخس��ت وزیر مکلف‬ ‫ع��راق اعالم کرده ان��د که توافق نک��ردن او با‬ ‫گروه های سیاسی س��نی و کرد باعث می شود‬ ‫در جلس��ه رای گیری حضور نیابند یا به دولت‬ ‫وی رای اعتم��اد ندهن��د‪ .‬به گفت��ه این منبع‪،‬‬ ‫گروه ه��ای سیاس��ی به تازگ��ی تواف��ق کردند‬ ‫نگذارن��د عالوی نظر خود را بر تمامی طرف ها‬ ‫تحمیل کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬معاون وزیر خارجه روس��یه اعالم‬ ‫ک��رد س��ازکار درگیر نب��ودن بی��ن امریکا و‬ ‫روسیه در س��وریه کامال فعال است‪ .‬به گزارش‬ ‫اس��پوتنیک‪ ،‬الکساندر گروش��کو‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫خارجه روس��یه گف��ت‪ :‬س��ازکار فیصله دادن‬ ‫ل حاض��ر کامال فعال اس��ت و‬ ‫تن��ش در ح��ا ‬ ‫درکی روش��ن از تمام انچه باید انجام شود‪ ،‬در‬ ‫هر نقط��ه ای وجود دارد؛ در واقع کل مس��ئله‬ ‫مربوط به هماهنگی است‪ .‬معاون وزیر خارجه‬ ‫روس��یه ادامه داد‪ :‬اما امریکا به دالیلی سیاسی‬ ‫نمی خواهد این هماهنگی انجام شود‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه خودش س��ازکار درگیر نب��ودن را مطرح‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬رابرت اوبراین‪ ،‬مش��اور امنیت ملی‬ ‫امری��کا گفت‪ :‬هیچ اطالعات��ی دال بر مداخله‬ ‫روس��یه در کارزار انتخابات��ی دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری ای��االت متحده پی��دا نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در حالی این اظه��ارات را بر زبان‬ ‫اورد که نشس��تی پش��ت درهای بس��ته میان‬ ‫افس��ران اطالعاتی برگ��زار و در ان به مداخله‬ ‫روسیه در انتخابات سال جاری میالدی اشاره‬ ‫ش��د‪ .‬یکی از مقام های اطالعاتی در این جلسه‬ ‫گفت قانون گ��ذاران در جریان اینکه روس��یه‬ ‫به طور مس��تقیم ب��ا ترام��پ کار می کند قرار‬ ‫نگرفته بودند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گ��زارش گاردی��ن‪ ،‬امانوئل‬ ‫ماکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه‪ ،‬شامگاه شنبه‬ ‫گفت «مطمئن نیس��ت» اتحادی��ه اروپا بتواند‬ ‫تا پایان س��ال جاری میالدی با بریتانیا بر سر‬ ‫مسائل تجاری به توافق برسد‪ .‬وی گفت باتوجه‬ ‫به زمان فش��رده پیش رو‪ ،‬مذاکرات دش��واری‬ ‫در برابر دو طرف ق��رار دارد‪ .‬ماکرون در جمع‬ ‫ش��ماری از ماهیگی��ران فرانس��وی در پاریس‬ ‫گفت‪« :‬مطمئن نیستم که تا پایان سال جاری‬ ‫بتوان به توافقی رس��ید‪ .‬با این حال‪ ،‬باتوجه به‬ ‫کمبود وقت‪ ،‬مذاکرات بس��یار سختی پیش رو‬ ‫است‪».‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سرمایه های‬ ‫مردمی و‬ ‫توسعه‬ ‫صنعت نفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫تجاری سازی می شوند‬ ‫بومی سازی‬ ‫قطعات پله برقی‬ ‫در مترو تهران‬ ‫شکست وام مسکن‬ ‫از کفه خالی تولید‬ ‫ضعف صنعت ایران کجاست؟‬ ‫کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نوسازی تجهیزات تولید‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫داده و ق��درت رقاب��ت را از برنده��ای داخلی گرفته‬ ‫است‪ .‬یکی از جاهایی که قیمت تمام شده را کاهش‬ ‫می دهد هدف گذاری روی نحوه استفاده از حامل های‬ ‫انرژی است‪.‬‬ ‫ساس��انی در پاس��خ به این پرس��ش که منظور از‬ ‫تغییر فرایند تولید رفتن به س��وی اتوماسیون شدن‬ ‫واحدهای تولیدی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اتوماسیون شدن در‬ ‫بخش فناوری می گنج��د‪ .‬تغییر فرایند تولید به این‬ ‫معنی اس��ت که واحد تولیدی ی��ک تولیدی دارد و‬ ‫یک خروجی‪ .‬کیفیت مواد اولیه خریداری شده روی‬ ‫کیفیت محصوالت و نیز مصرف انرژی تاثیر مستقیم‬ ‫دارد‪ .‬طراحی فرایند و زنجیره تولید باید به ش��کلی‬ ‫باشد که نخست محصول در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫تولید ش��ود و مانع تولید محصوالت تکراری و موازی‬ ‫شویم تا ارزش افزوده بیشتری نصیب ما شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتالف انرژی در کشاورزی‬ ‫موضوع را از س��وی یک صنعتگر‬ ‫در ادام��ه‬ ‫دنب��ال کرد‪ .‬علی جهان افروز در این باره با بیان اینکه‬ ‫هدررفت انرژی بیش��تر در بخش کشاورزی و خارج‬ ‫از صنعت است‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی از هدررفت انرژی به‬ ‫یارانه ای که برای ان پرداخت می شود‪ ،‬برمی گردد‪ .‬در‬ ‫حوزه کاالهای اساسی مانند نان میزان مصرف داخلی‬ ‫بیش از نیاز روزانه کش��ور است‪ .‬هر کاالیی که به ان‬ ‫یاران��ه تعلق می گیرد و قیمت ان نس��بت به جهانی‬ ‫ارزان تر است در مصرف ان بی توجهی می شود؛ البته‬ ‫این مسئله در صنعت زیاد صادق نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولیدکننده محاس��به می کند و برای‬ ‫کاهش هزینه هایش انواع راهکارها را به کار می گیرد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬انواع و اقس��ام اس��تفاده از خازن ها و‬ ‫پایین اوردن مصرف و غیرفعال کردن ان و‪ ...‬س��عی‬ ‫می کنند هزینه های خود را کاهش دهند زیرا صنعتگر‬ ‫برای افزایش بهره وری به این مسئله نیاز دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬هدررفت حامل های انرژی ش��اید در‬ ‫صنایع دولتی صادق باش��د اما برای بخش خصوصی‬ ‫که برای حفظ سرمایه و افزایش بهره وری و یک ریال‬ ‫هزینه خود هم محاس��به دارد ات�لاف انرژی صادق‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این فعال صنعت با بیان اینکه صنعتگر برای اینکه‬ ‫بتوان��د به حیات خ��ود ادامه دهد ب��رای هر کارش‬ ‫محاس��به دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای هر هزینه کردی از خرید‬ ‫م��واد اولیه تا انرژی و حت��ی حمل ونقل تولیدکننده‬ ‫به دنبال راهکارها در کاهش هزینه ها است‪.‬‬ ‫ات�لاف انرژی بیش��تر مربوط به بخش کش��اورزی‬ ‫اس��ت یا سیس��تم راه ان��دازی اس��تخراج بیت کوین‬ ‫ک��ه ان��رژی ارزان دریافت می کنند‪ .‬خیل��ی از مراکز‬ ‫دارای برق رایگان هس��تند از این رو در استفاده از ان‬ ‫بی مبادالتی می شود‪.‬‬ ‫جهان اف��روز در پایان گف��ت‪ :‬در کل بخش صنعت‬ ‫موتور «ای اف پالس» سال اینده به بهره برداری می رسد‬ ‫مدیرعامل ساپکو با بیان اینکه با وجود شرایط‬ ‫تحریم های ظالمانه گام ه��ای بلندی در طراحی‬ ‫موتور و قوای محرکه برداش��ته شده‪ ،‬از رونمایی‬ ‫گیربکس ‪ ۶‬س��رعته در اس��فند و بهره برداری از‬ ‫موتور ای اف پالس در نیمه نخس��ت سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬ع��ادل پیرمحمدی در‬ ‫اختتامیه یازدهمین همایش موتورهای درونسوز‬ ‫انچ��ه را در حوزه موتور در کش��ور اتفاق افتاده‬ ‫است‪ ،‬از افتخارات صنعت برشمرد و افزود‪ :‬زمانی‬ ‫بود که مش��کالت در بخش موتور را مقطعی حل‬ ‫می کردی��م اما امروز به دنبال حل ریش��ه ای انها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی پروژه ای اف ‪ ۷‬را از جمله پروژه هایی دانست‬ ‫که به صورت ریشه ای به مسائل موتور پرداخته و‬ ‫خودکفایی در این حوزه را امکان پذیر کرده است‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬امروز به نقطه ای رس��یده ایم که‬ ‫مش��کالت موت��وری خود را به راحت��ی در مرکز‬ ‫تحقیقات موتور حل می کنیم‪ .‬موتور ملی و موتور‬ ‫ای اف ‪ ۷‬از جمله دس��تاوردهای این مرکز بوده و‬ ‫ه��م اکنون پروژه های ای اف ‪ ۴‬و ای اف پالس در‬ ‫دست تحقیق هستند‪.‬‬ ‫پیرمحم��دی ن��گاه کنونی در گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو را نگاه توس��عه محصول عنوان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬امروز ما از تولی��د محوری فراتر رفته و‬ ‫مقدمات توسعه را در ایران خودرو فراهم اورده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��اپکو ب��ه بازدی��د‬ ‫رئیس جمه��وری از خ��ودروی طراح��ی ش��ده‬ ‫به وسیله کارشناسان مرکز تحقیقات ایران خودرو‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬این پروژه حاصل س��ال ها‬ ‫دسترنج مهندس��ان ایرانی است و سال اینده به‬ ‫تولید انبوه خواهد رسید‪.‬‬ ‫پیرمحمدی شکوفایی در خودکفایی مواد اولیه‬ ‫را از دیگر دستاوردهای مقابله با تحریم ها دانست‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز پرونده استاندارد مواد‬ ‫اولیه پیچ و مهره ها در کش��ور بس��ته شده و در‬ ‫این زمینه خودکفا هس��تیم‪ .‬م��ا دریافته ایم که‬ ‫تولید بدون پش��توانه دانش فنی ماندگار نیست‬ ‫و از ای��ن رو به دنب��ال توس��عه محص��والت خود‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه از س��ال اینده‪ ،‬دو محصول‬ ‫وارد س��بد محصوالت ایران خودرو خواهد ش��د‪،‬‬ ‫تولی��د ‪ K ۱۳۲‬و محصوالت مختل��ف روی این‬ ‫پلتف��رم را از جمل��ه برنامه های س��ال اینده این‬ ‫خودروساز برشمرد‪.‬‬ ‫پیرمحمدی در پایان با اش��اره ب��ه اینکه عزم‬ ‫ج��دی ب��رای هم��کاری ب��ا ش��رکت ها و مراکز‬ ‫دانش��گاهی برای توس��عه خودکفایی در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر پروژه��ای صنعت محور‬ ‫و کاربردی در دانش��گاه ها تعریف شود‪ ،‬امادگی‬ ‫همکاری های مشترک با انها را داریم‪.‬‬ ‫هدررفت انرژی زیادی نداشته و بیشتر شاید انرژی بر‬ ‫اس��ت‪ .‬باید فرهنگ درس��ت مصرف کردن را با افراد‬ ‫جامع��ه اموخ��ت زیرا برخی ب��ا زیاد ک��ردن دمای‬ ‫ش��وفاژهای خانگ��ی و در ادامه باز ک��ردن پنجره ها‬ ‫موجب هدر رفتن برق و گاز می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫تامین برق واحدهای تولید از ضروریات حاکمیتی‬ ‫اس��ت زیرا چرخه تولید برای تامین بازار داخل و نیز‬ ‫ارزاوری ب��ا صادرات به ان وابس��ته اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال پیش ت��ر یک��ی از تولیدکنن��دگان در صنعت‬ ‫نس��اجی از خسارات وارد ش��ده به این واحد صنعتی‬ ‫به دلیل قطعی برق اش��اره ک��رده و گفته بود‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون خس��ارت برای س��وخت ب��رد یکی از‬ ‫ماشین االت داشتیم‪.‬‬ ‫باب��ت ضایعات و دس��تگاه ها‪ ،‬باالی ی��ک میلیارد‬ ‫تومان کارخانه خس��ارت دید‪ ۲۵ .‬روز تولید متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬وی در بخشی دیگر با اش��اره به دل زدن برق‬ ‫برای لحظ��ه کوتاهی و میزان خس��ارات افزوده بود‪،‬‬ ‫یک خازن منفجر ش��د و مش��کالت بس��یاری برای‬ ‫ماشین االت به وجود اورد‪.‬‬ ‫در س��الن تکمیل درون هر دس��تگاه بین ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬مت��ر پارچه وجود دارد که به عبارتی می ش��ود‬ ‫‪۱۰‬میلیون تومان که همه خراب شدند‪ .‬تمام دستگاه‬ ‫ریس��ندگی که حدود ‪ ۲۹‬دس��تگاه است ‪ ۵۵۰۰‬دانه‬ ‫بوبین(دوک بزرگ نخ) نخ ها قطع ش��د و روی زمین‬ ‫افتاد‪ .‬برای ی��ک دل زدن برق تولید ‪ ۱۶‬تن نخ به ‪۴‬‬ ‫تن رسید‪ .‬چه کسی این ها را می بیند‪.‬‬ ‫قطعی ب��رق برای مصارف خانگی یک مش��کالتی‬ ‫به دنب��ال دارد و برای واحدهای صنعتی خس��ارات‬ ‫دیگر‪ .‬راهکار برای کاهش خس��ارت ها فقط استفاده‬ ‫بهینه چه از س��وی خانوارها و چه صنعتگران است‪.‬‬ ‫این مس��ئله بخش��ی مربوط به فرهنگ مصرف است‬ ‫و بخش��ی هم مربوط به تجهیزات و سخت افزارها در‬ ‫کارخانه های تولیدی برمی گردد‪.‬‬ ‫علی جهان افروز‬ ‫بخش صنعت‬ ‫هدررفت‬ ‫انرژی زیادی‬ ‫نداشته و اتالف‬ ‫انرژی بیشتر‬ ‫مربوط به بخش‬ ‫کشاورزی است‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫در فرایند‬ ‫تولید باید از‬ ‫تجهیزات جدید‬ ‫بهره برد‪ .‬این‬ ‫فناوری ها مانع‬ ‫مصرف باالی‬ ‫انرژی و در‬ ‫نتیجه هدر رفت‬ ‫ان می شود‬ ‫ارتقای استاندارد‬ ‫موتورهای دیزل خودروهای تجاری‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تحقیق��ات موت��ور‬ ‫ایران خ��ودرو از ارتق��ای س��طح االیندگی‬ ‫موتوره��ای دی��زل خودروه��ای تج��اری‬ ‫ایران خودرو خب��ر داد و گفت‪ :‬موتور ‪۳۵۵‬‬ ‫که از س��وی ایدم با سطح داخلی سازی باال‬ ‫تولید می شود‪ ،‬در اولویت ارتقای استاندارد‬ ‫االیندگی قرار دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬مه��دی رجبعلی‬ ‫در این باره گفت‪ :‬اس��تفاده از سیستم های‬ ‫سوخت رس��انی و پ��س پاالیش��ی جدی��د‬ ‫در ای��ن موت��ور االیندگی ان را به س��طح‬ ‫استانداردهای مورد نظر خواهد رساند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تحقیق��ات موت��ور‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬اقتصاد اس��تفاده از این موتور‬ ‫را بس��یار ب��زرگ و قابل توجه دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه نیافتن این موت��ور با توجه‬ ‫ب��ه س��وداوری تج��اری ان ناچیز اس��ت‪.‬‬ ‫کالیبراسیون این موتور به سطح استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۵‬نیازمند تجهیزات ویژه ای است‪.‬‬ ‫رجبعلی از همکاری با س��ه شرکت ایدم‪،‬‬ ‫ایران خ��ودرو دی��زل و بازرس��ی کیفیت و‬ ‫استاندارد ایران برای کالیبراسیون و ازمون‬ ‫ای��ن موتور خب��ر داد و گف��ت‪ :‬تجهیزاتی‬ ‫ک��ه در اختیار این ش��رکت ها بود در محل‬ ‫مشترکی تجمیع ش��د و اتاق ویژه ای برای‬ ‫یادداشت‬ ‫امین دلیری‬ ‫فص��ل گرما نزدیک اس��ت و افزایش مصرف برق و‬ ‫تامین ان یکی از معضل فصل تابس��تان در کش��ور‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬در این راس��تا ادعا بر این اس��ت‬ ‫اس��تفاده از حامل ه��ای ان��رژی در کل صنایع ایران‬ ‫باال بوده و هدررفت در این حوزه بس��یار اس��ت و از‬ ‫معمول اس��تانداردهای جهانی بس��یار بیشتر است‪.‬‬ ‫ای��ن امر چقدر صحت دارد؟ می ت��وان گفت با توجه‬ ‫به فرسودگی ماشین االت و تجهیزات این امر طبیعی‬ ‫باشد اما چاره کار چیست؟ در برابر کشورهایی مانند‬ ‫ژاپن و حتی همس��ایه ای مانن��د ترکیه‪ ،‬ضعف ایران‬ ‫کجاست؟‬ ‫تامین ب��رق واحدهای تولید از ضروریات حاکمیتی اس��ت زیرا‬ ‫چرخه تولید برای تامین بازار داخل و نیز ارزاوری با صادرات به‬ ‫ان وابسته اس��ت‪ .‬به عنوان مثال پیش تر یکی از تولیدکنندگان‬ ‫در صنعت نس��اجی از خسارات وارد ش��ده به واحد تولیدی خود‬ ‫به دلیل قطعی برق اش��اره کرده و گفته ب��ود‪ ،‬فقط ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫خسارت برای سوخت برد یکی از ماشین االت داشتیم‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نبود‬ ‫ه راهبردی‬ ‫برنام ‬ ‫در اموزش عالی‬ ‫پرداخت یارانه و تامین رایگان سوخت‪ ،‬بستری برای هدررفت انرژی‬ ‫حسین ساسانی‪ ،‬نظریه پرداز در حوزه توسعه پایدار‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای اینکه بتوانیم از‬ ‫انرژی اس��تفاده بهینه کنیم ضرورت دارد از فناوری‬ ‫روز دنیا در فرایند تولید استفاده کنیم‪ ،‬ماشین االتی‬ ‫ن اس��ت‪ .‬خودرو امروز را‬ ‫که مصرف انرژی ش��ان پایی ‬ ‫ب��ا مدل های یک دهه گذش��ته مقایس��ه کنید؛ این‬ ‫خودروها با وجود س��رعت باالتر و امکانات بیش��تر‪،‬‬ ‫مصرف سوخت ش��ان پایین تر است‪ ،‬چون از فناوری‬ ‫روز جهان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در فرایند تولید باید از تجهیزات جدید‬ ‫به��ره برد‪ .‬این فناوری مانع مصرف باالی انرژی و در‬ ‫نتیجه هدر رفت ان می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نظریه پرداز در حوزه توس��عه پایدار با اش��اره‬ ‫ب��ه فرهنگ کس��ب وکار‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫و کارگ��ران خود باید به این باور برس��ند که چگونه‬ ‫از حامل ه��ای انرژی اس��تفاده کنند که نس��ل های‬ ‫بعدی هم بتوانن��د از منابع بهره برداری کنند‪ .‬برخی‬ ‫شرکت ها که هزین ه انرژی شان باال بوده هدف گذاری‬ ‫کرده اند به عنوان مثال‪ ،‬از سال اینده یا از دوره بعدی‬ ‫مصرف انرژی واحد صنعتی خود را ‪ ۱۵‬درصد کاهش‬ ‫دهند؛ بدون اینکه به تولید اس��یبی وارد شود‪ .‬موفق‬ ‫هم شدند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬فرهنگ مصرف بهینه از بستر انرژی ها‬ ‫در کش��ور وج��ود ن��دارد در نتیجه این ام��ر عاملی‬ ‫می شود در مقایسه با کش��ورهای دیگر مانند ترکیه‬ ‫مص��رف انرژی م��ا در فرایند تولید و کس��ب وکارها‬ ‫بیشتر از باقی کشورها باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاس��فانه به دلیل تحریم و قطع ش��دن‬ ‫ارتباطات جهانی نمی توانیم ماشین االت و تجهیزات‬ ‫جدی��د وارد کنی��م‪ .‬مورد دیگر بای��د تاکید بر تغییر‬ ‫فرایند تولید باشد‪ ،‬فرایندی که منجربه این می شود‬ ‫در زم��ان کوتاه تر و با مصرف کمتر انرژی محصوالت‬ ‫با کیفیت تر تولید کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن نظریه پرداز در حوزه توس��عه پای��دار با بیان‬ ‫اینکه فرهنگ صنعتی هم باید متحول ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جلوگی��ری از ات�لاف انرژی باید همراه ب��ا بهره وری‬ ‫باال باش��د تا عالوه بر صرفه جوی��ی حامل های انرژی‬ ‫س��وداوری را ه��م نصی��ب واح��د تولی��دی خ��ود‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر مصرف انرژی و سوخت در واحدهای‬ ‫صنعتی باالتر از معمول استانداردهای جهانی است و‬ ‫همین موضوع قیمت تمام شده محصوالت را افزایش‬ ‫‪3‬‬ ‫کالیبراسیون و تطابق موتور با استانداردها‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مدت کمتر از یک ماه‬ ‫توانستیم اتاق ازمایش را در نزدیکی تهران‬ ‫راه اندازی کنیم و تا پایان سال مدارک فنی‬ ‫ارتقای موتور را ارائه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایپک��و‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬امکان‬ ‫استفاده از این مرکز از سوی تجاری سازان‬ ‫دیگ��ر و حتی رقبای ایران خودرو نیز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رجبعل��ی با بی��ان اینکه پ��رش فناوری‬ ‫بس��یار مهمی اتف��اق افتاده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فناوری سوخت رس��انی موتور ‪ ۳۵۵‬بهبود‬ ‫یافت��ه و می��زان مصرف س��وخت ان کم و‬ ‫س��طح االیندگی ان ب��ه ی��ورو ‪ ۵‬خواهد‬ ‫رس��ید‪ ،‬با توجه به سیس��تم های پیشرفته‬ ‫در ان‪ ،‬امکان ارتقا به استاندارد یورو ‪ ۶‬نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این موت��ور در محصوالت‬ ‫واگ��ن ه��ود و اتوبوس ه��ای ش��هری‬ ‫ایران خ��ودرو دی��زل م��ورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬در بازسازی اتوبوس های فرسوده‬ ‫نیز در صورت درخواس��ت می توان از موتور‬ ‫‪ ۳۵۵‬با استاندارد االیندگی یورو ‪ ۵‬استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در سال های پس از انقالب اسالمی ایران با توجه به رشد سریع‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز اموزش عالی به ویژه رش��د مراکز اموزش‬ ‫عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در کشور و به تبع ان رشد بی رویه‬ ‫جذب دانش��جو در این مراکز‪ ،‬ضمن اذعان به اثار مثبت رش��د‬ ‫پذیرش دانش��جو در ارتقای شاخص های اجتماعی و اموزشی‬ ‫به منزله قرار گرفتن در مس��یر توس��عه اقتصادی‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫اثار منفی ناش��ی از تحقق نیافتن انتظ��ارات فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاهی در ج��ذب و اش��تغال ان��ان نیز بر دوای��ر دولتی و‬ ‫غیردولت��ی و در واحده��ای تولیدی وصنعتی‪ ،‬تاثیرگذاش��ته‬ ‫و تبع��ات نامطلوبی در قاطبه فارغ الحتصیالن دانش��گاهی که‬ ‫جذب بازار کار نشده اند‪ ،‬ایجاد کرده است‪ .‬براساس امار منتشر‬ ‫شده‪ ،‬تعداد دانشجویان کش��ور در سال تحصیلی ‪۱۳۹۵ -۹۶‬‬ ‫که در ‪۲‬هزار و ‪ ۵۶۹‬واحد دانش��گاهی مش��غول تحصیل بودند‬ ‫بیش از ‪۳‬میلیون و ‪۷۹۴‬هزار و ‪ ۴۲۰‬نفر شد‪ .‬تعداد دانشگاه های‬ ‫دولتی که به طورمس��تقیم از س��وی وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری اداره می ش��وند ‪ ۱۴۱‬واحد دانش��گاهی است عالوه بر‬ ‫اینکه در س��ال تحصیل��ی ‪ ۹۶ -۹۵‬تعداد ‪ ۶۸۷‬ه��زار و ‪ ۳۶‬نفر‬ ‫دانشجو در رشته های گوناگون دانشگاه های دولتی به تحصیل‬ ‫اشتغال داش��تند‪ .‬درواقع ‪۲‬میلیون و ‪۷‬هزار و ‪ ۳۸۳‬نفر در سایر‬ ‫واحد دانش��گاهی مانند دانشگاه پیام نور با ‪۵۴۶‬هزار و ‪ ۸۸۶‬نفر‬ ‫دانشجو‪ ،‬دانش��گاه علمی کاربردی با ‪۴۳۷‬هزار و ‪ ۷۹۸‬دانشجو‪،‬‬ ‫دانش��گاه ازاد اسالمی با یک میلیون و ‪۵۵۰‬هزار و ‪ ۷۰‬دانشجو‪،‬‬ ‫موسس��ات اموزش عال��ی غیرانتفاعی با ‪۳۳۹‬ه��زار و ‪ ۳۲۵‬نفر‬ ‫دانش��جو و مراکز ام��وزش عالی فنی وحرفه ای ب��ا ‪۱۹۷‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۵‬نفر دانشجو بیش��ترین تجمع اماری را در جذب دانشجو‬ ‫داش��ته اند‪ .‬امار مورد اشاره نش��ان می دهد پذیرش دانشجو از‬ ‫نظر کمیت رش��د بسیار خوبی کرده است اما دو پرسش اساسی‬ ‫مطرح می ش��ود‪ :‬پذیرش دانش��جو براس��اس نیازهای واقعی‬ ‫بازار کار بوده اس��ت؟ کیفیت اموزش��ی در مراکز اموزش عالی‬ ‫براساس استاندارد های اموزشی بوده است؟ درپاسخ به پرسش‬ ‫نخس��ت‪ ،‬میزان جذب فارغ التحصیالن دانشگاه ها و موسسه ها‬ ‫اموزش عالی در بازار کار و اش��تغال انان در واحدهای تولیدی‬ ‫و خدماتی و دوایر دولتی و خصوصی نش��ان دهنده این واقعیت‬ ‫اس��ت فقط به اندازه نیازواحد های بوده و بس��یار از انان از دایره‬ ‫جذب خارج ش��دند‪ .‬متاس��فانه امار ج��ذب فارغ التحصیالن‬ ‫رش��ته های فنی مهندسی که قاعدتا باید بازار کار انها نسبت به‬ ‫س��ایر گروه های رشته های دانشگاهی پررونق تر باشد براساس‬ ‫امار فوربس هر س��ال ‪ ۲۳۳‬هزار و ‪ ۶۹۵‬مهندس فارغ التحصیل‬ ‫دانش��گاه های کش��ور هس��تند‪ (.‬امار مربوط به س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورش��یدی اس��ت‪ .‬در رتبه بندی جهانی‪ ،‬ایران رتبه سوم را از‬ ‫نظر تعداد فارغ التحصیالن مهندس��ی داراس��ت‪ .‬امار دیگری‬ ‫حکایت از این واقعیت تلخ دارد که ‪۴۶.۱‬درصد فارغ التحصیالن‬ ‫رش��ته های فنی مهندس��ی بیکار هس��تند‪ .‬در براوردی دیگر‪،‬‬ ‫اگر بازار اش��تغال به همی��ن منوال پیش برود تا س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خورش��یدی حدود ‪۱۱‬میلیون فارغ التحصی��ل بیکار خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬که از این میزان حدود ‪۴‬میلیون مربوط به رش��ته های‬ ‫فنی مهندس��ی اس��ت‪ .‬این قبی��ل امارها نگرانی زی��ادی برای‬ ‫برنامه ریزان دانش��گاهی و دولتمردان به وجود اورده است‪ .‬اگر‬ ‫چاره اندیشی نشود چه بسا بحران نیروی انسانی در طبقه جوان‬ ‫تحصیلکرده کش��ور ایجاد خواهد کرد‪ .‬نتیجه دیگری که از این‬ ‫بحث عاید می شود‪ ،‬نهاد مسئول اموزش عالی کشور برنامه های‬ ‫راهبردی در پذیرش دانش��جو نداش��ته و نیازسنجی اموزشی‬ ‫انجام نداده است یا اگر نیازسنجی اموزشی انجام شده‪ ،‬در مقام‬ ‫اجرا براس��اس برنامه عمل نکرده اند‪ .‬درهرصورت از این ناحیه‬ ‫خسارت بزرگی به کشور وارد شده است‪ .‬در پاسخ پرسش دوم‪،‬‬ ‫باید اعتراف کرد کیفیت اموزش��ی در اغلب موسسات اموزش‬ ‫عال��ی روند نزول��ی طی می کند‪ .‬این تحلیل کیفیت اموزش��ی‬ ‫هم در مطالبات دانش��جو از اس��تاد و هم در انگیزه های رفتاری‬ ‫اغلب اس��تادان به وضوح مش��اهده می ش��ود‪ .‬حقوق پرداختی‬ ‫پایین به اس��تادان رس��می و مبلغ کم حق التدریسان نسبت به‬ ‫کش��ورهای منطقه و همجوار‪ ،‬برخی از اس��تادان را ناچار کرده‬ ‫برای جبران کسری درامد خود ساعت های تدریس غیرموظف‬ ‫خ��ود را به س��ایر دانش��گاه های دولتی و غیردولت��ی افزایش‬ ‫دهند‪ .‬خس��تگی مفرط برخی از استادان بر اثر افزایش ساعات‬ ‫تدریس‪ ،‬به طورمسلم بر کیفیت اموزشی تاثیر گذاشته به ویژه‬ ‫کاهش ش��دید ارزش پول ملی و به تبع ان کاهش قدرت خرید‬ ‫مزدبگیران‪ ،‬انگیزه و ش��وق تدریس را از بین برده و این معضل‬ ‫دانش��گاهی(کاهش کیفیت اموزشی) را دو چندان کرده است‪.‬‬ ‫باوجود این مس��ائل و مش��کالت در دانشگاه ها و مراکز اموزش‬ ‫عالی‪ ،‬تناسب نداشتن پذیرش دانشجو با نیازهای واقعی کشور‬ ‫و بازار کار‪ ،‬در صورت اس��تمرار و اصالح نش��دن نحوه پذیرش‬ ‫دانشجو‪ ،‬باید شاهد وضعیت بدتری نسبت به جذب دانشجویان‬ ‫دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی در اینده باشیم‪ .‬این امر زیبنده‬ ‫کش��ور نبوده و در تراز انقالب اسالمی ایران نیست‪ .‬گرچه یکی‬ ‫از معضالت مهم اموزش عالی کش��ور‪ ،‬تناس��ب نداشتن میزان‬ ‫فارغ التحصیالن دانش��گاهی با نیاز های واقعی بازار کار اس��ت‬ ‫اما در کنار این مش��کل مزمن‪ ،‬پذیرش دانش��جو در رشته های‬ ‫پرجاذب��ه دانش��گاهی مانن��د گ��روه فنی مهندس��ی را داریم‪.‬‬ ‫همان طورکه به دلیل رابطه نداش��تن دانش��گاه ها با صنعت که‬ ‫هم در کارهای پژوهش��ی نمود داش��ته که خ��ود به عنوان یک‬ ‫معضل کهنه از س��الیان دور در کش��ور وجود داش��ته است اما‬ ‫به تدریج معضل بزرگتری یعنی انباشت دانشجوهای بدون کار‪،‬‬ ‫بر جامعه جویای کار هر سال افزوده می شود و بار سنگینی را بر‬ ‫دوش جامعه می گذارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫به دنبال امضای تفاهمنامه با شهرک تحقیقاتی کاوش‬ ‫ خبر‬ ‫طرح های جایگزین برای‬ ‫استانداردهای جدید‬ ‫دانش بنیان ها تجاری سازی می شوند‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫ایدرو به وسیله‬ ‫«شهرک‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫کاوش» تمام‬ ‫زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز‬ ‫تجاری سازی‬ ‫محصوالت‬ ‫دانش بنیان‬ ‫و شرکت های‬ ‫دانش پایه را‬ ‫فراهم می اورد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ایران(ای��درو)‪ ،‬معاون��ت علم��ی و‬ ‫فناوری ریاس��تجمهوری و استانداری البرز در مراسمی‬ ‫تفاهمنامه همکاری مشترک توسعه زیست بوم فناوری‬ ‫شهرک تحقیقاتی کاوش را امضا کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران در مراس��م امضای تفاهمنامه زیس��ت بوم‬ ‫فناوری غرب پایتخت‪ ،‬گفت‪ :‬ایدرو به وس��یله ش��هرک‬ ‫تحقیقاتی کاوش تمام زیرس��اخت های مورد نیاز برای‬ ‫بستر سازی و شتاب دهی و تسهیل فرایند تجاری سازی‬ ‫محص��والت دانش بنیان و ش��رکت های دان��ش پایه را‬ ‫فراهم می اورد‪.‬‬ ‫محمدباق��ر عال��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه در مجموع‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬هکتار عرصه قابل واگذاری این ش��هرک‬ ‫اس��ت‪ ،‬اماده سازی ‪ ۱۴‬باب س��وله برای استقرار مراکز‬ ‫دانش بنیان را با بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال هزینه‪ ،‬گام‬ ‫نخست این اقدامات برشمرد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو موضوع تفاهمنامه چهارجانبه‬ ‫ای��درو با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معاونت علمی‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬استانداری البرز را هم افزایی‬ ‫و گس��ترش کارکردهای حمایتی از فعالیت های عرصه‬ ‫نواوری و فناوری در راستای رونق تولید اعالم کرد‪.‬‬ ‫تقویت و توس��عه همکاری ها و فعالیت های مشترک‬ ‫در زمینه حمایت از زیس��ت بوم فناوری در استان البرز‬ ‫به وسیله بکارگیری ظرفیت ها و بهره برداری از امکانات‬ ‫زیرس��اختی‪ ،‬قانونی و اعتباری طرف ه��ای تفاهمنامه‪،‬‬ ‫تامی��ن مناب��ع مالی م��ورد نی��از برای تجاری س��ازی‬ ‫دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور‪،‬‬ ‫ارائه خدمات تخصصی با هدف ایجاد بستر شکل گیری‬ ‫و توس��عه کس��ب وکار های نوین‪ ،‬ایجاد یا بهره گیری از‬ ‫نهادهای اصلی و تخصصی زیس��ت بوم ن��واوری‪ ،‬ایجاد‬ ‫و توس��عه مرکز جامع خدمات مشاوره صنعتی‪ ،‬معرفی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان برای اس��تقرار در س��وله ها و‬ ‫اراضی شهرک کاوش موضوع این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس طرف های تفاهمنامه متعهد ش��ده اند‬ ‫نس��بت ب��ه تس��هیلگری و حمای��ت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و فن��اور‪ ،‬بهره گیری از ظرفی��ت و توانایی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫الزام خودروس��ازان به اجرای استانداردهای‬ ‫محیط زیستی و ارتقای استانداردهای موجود‬ ‫ب��ه یورو ‪ ۵‬در ش��رایطی که خودروس��ازان با‬ ‫محدودیت ه��ای ناش��ی از تحریم دس��ت به‬ ‫گریبان بوده و قادر به تولید قطعات حس��اس‬ ‫نیس��تند‪ ،‬در حالی است که فعاالن این حوزه‬ ‫معتقدند می ت��وان به جای اص��رار به اجرای‬ ‫اس��تانداردها‪ ،‬نس��بت به از رده خارج کردن‬ ‫فرسوده ها اقدام کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬در حالی سازمان ملی‬ ‫استاندارد بر اجرای اس��تانداردهای متعدد از‬ ‫جمله یورو ‪ ۵‬تاکید دارد که نگاهی به وضعیت‬ ‫فعلی خودروس��ازان از نبود ش��رایط مناسب‬ ‫به دلی��ل تحریم ه��ا حکای��ت دارد‪ .‬هم اکنون‬ ‫به واس��طه محدودیت ه��ا‪ ،‬خودروس��ازان در‬ ‫تولی��د قطعات حس��اس مانند کاتالیس��ت با‬ ‫چالش هایی دس��ت به گریبان هس��تند اما با‬ ‫این وجود س��ازمان ملی اس��تاندارد بر اجرای‬ ‫استانداردهای تعریف شده تاکید دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط ای��ن پرس��ش مط��رح‬ ‫می ش��ود که ایا اجبار خودروس��ازان به التزام‬ ‫از ای��ن اس��تانداردها در ش��رایط فعلی که با‬ ‫محدودیت های ناش��ی از تحریم ها دس��ت به‬ ‫گریبان هس��تند‪ ،‬کار درس��تی است؟ سعید‬ ‫مدنی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به‬ ‫ضرورت نداش��تن اجبار و الزام خودروس��ازان‬ ‫به استانداردهای یورو ‪ ۵‬گفت‪ :‬اجبار سازمان‬ ‫ ملی استاندارد به خودروسازان مبنی بر اجرای‬ ‫این استاندارد در حالی است که خودروسازان‬ ‫هم اکنون با مش��کل تولید قطعات حس��اس‬ ‫مانند کاتالیست روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این س��ازمان می تواند از برخی‬ ‫اس��تانداردهایی که با محیط زیس��ت و ایمنی‬ ‫در ارتباط نب��وده و در این زمینه ها اثربخش‬ ‫نیس��ت‪ ،‬کوتاه بیاید چراک��ه ادامه روند تولید‬ ‫خودروسازان در این شرایط هنر بزرگی است؛‬ ‫بنابرای��ن عقل و منطق‪ ،‬پافش��اری بر اجرای‬ ‫اس��تاندارد نیست چراکه هم بازار بهم خواهد‬ ‫ریخت و هم ش��اهد نارضایتی مردم خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدنی با تاکید بر اینکه در حالی بر ضرورت‬ ‫اجرای اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬از س��وی س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد تاکید می ش��ود ک��ه الودگی‬ ‫ناش��ی از خودروهای س��واری ب��ه ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫هم نمی رس��د‪ ،‬تصریح می کن��د‪ :‬خودروهای‬ ‫بنزینی و کاربراتوری ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬برابر خودروی‬ ‫انژکتوری الودگی تولید می کنند این در حالی‬ ‫است که تبدیل استاندارد یک خودرو از یورو‬ ‫‪ ۴‬به یورو ‪ ۶‬نهایت ‪ ۴‬دهم گرم در هر کیلومتر‬ ‫از الودگ��ی می کاهد اما خودرویی مانند پراید‬ ‫کاربراتوری یا پیکان ‪ ۱۵۰‬گرم الودگی ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنع��ت خودرو با اش��اره‬ ‫به الودگی ب��االی اتوبوس ه��ا و کامیون های‬ ‫قدیم��ی اظهارک��رد‪ :‬نباید ادرس اش��تباه به‬ ‫مردم داد چراکه اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۴‬الودگی‬ ‫باالیی ایجاد نمی کند که بر ارتقای ان به یورو‬ ‫‪ ۵‬س��ختگیری کنیم؛ بنابراین می توان با اخذ‬ ‫برنام��ه از خودروس��ازها‪ ،‬راه را تا زمان بهبود‬ ‫ش��رایط برای خودروس��ازان فراهم کنیم‪ .‬هم‬ ‫اکنون ش��رایط مساعدی برای فشار اوردن به‬ ‫خودروسازان نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬مشکلی را‬ ‫حل نمی کند چرا که یک خودرو کاربراتوری‬ ‫‪ ۵‬تا ‪۱۰۰‬براب��ر انژکتوری ها االیندگی ایجاد‬ ‫می کنن��د بنابرای��ن باید نس��بت ب��ه خروج‬ ‫خوروه��ای فرس��وده در گام نخس��ت‪ ،‬اقدام‬ ‫کرد‪ .‬درحال حاضر براس��اس اماره��ای ارائه‬ ‫ش��ده ح��دود ‪ ۴‬درص��د االیندگی ها ناش��ی‬ ‫از خودروه��ای س��واری اس��ت و اص��رار به‬ ‫خودروس��از برای تبدیل اس��تاندارد به یورو‬ ‫‪ ،۵‬فق��ط ‪ 0. 2‬گ��رم از الودگی ه��ا می کاهد‬ ‫درحالی ک��ه با از رده خارج کردن یک خودرو‬ ‫فرس��وده کاربراتوری‪ ،‬می��زان االیندگی یک‬ ‫پنجاهم می شود‪.‬‬ ‫مدن��ی در پای��ان گفت‪ :‬به ج��ای تاکید بر‬ ‫اجرای اس��تاندارد می توان مواردی س��اده تر‬ ‫مانن��د تبدی��ل خودروه��ای کاربرات��وری به‬ ‫انژکت��وری که در کاهش االیندگی تاثیرگذار‬ ‫اس��ت را اجرای��ی و ‪ ۸۰‬درص��د مش��کالت‬ ‫زیس��ت محیطی را حل ک��رد و پس از ان به‬ ‫سمت استاندارد یورو ‪ ۵‬و ‪ ۶‬حرکت کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ای��درو برای اج��رای پروژه های صنعتی تم��ام ظرفیت و روش های‬ ‫تامین مالی اعم از منابع داخلی‪ ،‬اعتبارات طرح های تملک دارایی های‬ ‫س��رمایه ای‪ ،‬جذب س��رمایه گذار بخش خصوصی و روش های نوین‬ ‫تامین مالی طرح ها را در دستور کار دارد‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و فن��اور در صنای��ع بزرگ‪،‬‬ ‫برگزاری رویدادهای ترویجی‪ ،‬کارافرینی و کارگاه های‬ ‫اموزشی با هم همکاری کنند‪.‬‬ ‫جلب مشارکت ارکان زیست بوم نواوری برای استقرار‬ ‫در شهرک کاوش‪ ،‬همکاری در تجهیز کامل سوله های‬ ‫احداث شده در شهرک کاوش‪ ،‬تکمیل و تجهیز شهرک‬ ‫کاوش به لح��اظ امکانات زیرس��اختی از دیگر تعهدات‬ ‫طرفین امضا کننده این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫محل اج��رای تفاهمنامه ش��هرک تحقیقاتی کاوش‬ ‫اس��ت از زیر مجموعه های سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری ایدرو از محل طرح های‬ ‫تملک دارایی ها‬ ‫عال��ی در مجمع عمومی طرح های تملک دارایی های‬ ‫ل مالی ‪۹۷‬‬ ‫س��رمایه ای ایدرو‪ ،‬گفت‪ :‬این سازمان در سا ‬ ‫بیش از ‪ ۵‬ه��زار میلیارد ریال از محل این اعتبارات در‬ ‫‪ ۱۳‬طرح صنعتی کشور س��رمایه گذاری و هزینه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تخصیص‬ ‫ای��ن اعتب��ارات را در قال��ب موافقتنامه های س��ه گانه‬ ‫مشارکت در طرح های با اولویت مناطق محروم‪ ،‬توسعه‬ ‫مجتمع های تولیدی صادراتگرا در س��واحل جاسک تا‬ ‫گواتر و ابرس��انی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نمونه‬ ‫مناس��بی از هم افزای��ی وزارت اقتصاد‪ ،‬س��ازمان برنامه‬ ‫بودج��ه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برش��مرد که‬ ‫در مجم��وع ب��ه اتمام ‪ ۱۳‬طرح مختلف با اش��تغالزایی‬ ‫مس��تقیم حدود ‪ ۷۸۰۰‬نفر می انجامد‪ .‬عالی با تاکید بر‬ ‫نقش ایدرو به عنوان نخستین سازمان توسعه ای کشور‬ ‫در ش��رایط خاص جنگ اقتصادی کنونی و تالش این‬ ‫سازمان در راستای رونق تولید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایدرو برای‬ ‫اج��رای پروژه های صنعتی تم��ام ظرفیت و روش های‬ ‫تامی��ن مالی اعم از منابع داخل��ی‪ ،‬اعتبارات طرح های‬ ‫تملک دارایی های سرمایه ای‪ ،‬جذب سرمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی و روش های نوی��ن تامین مالی طرح ها را در‬ ‫دس��تور کار خود دارد‪ .‬در نشست مجمع عمومی عادی‬ ‫به طور فوق الع��اده ایدرو با حضور مع��اون برنامه ریزی‬ ‫و توس��عه مدیری��ت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد و دارایی‪ ،‬نیرو‪ ،‬تعاون‬ ‫و رفاه‪ ،‬علوم و س��ازمان برنامه و بودجه گزارش عملکرد‬ ‫طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای این سازمان به‬ ‫تایید و تصویب مجمع رسید‪.‬‬ ‫خودروسازان گرفتار چرخه معیوب قیمت گذاری‬ ‫یک کارش��ناس بازار خودرو قیمت گذاری دس��توری و ادامه‬ ‫ای��ن چرخه معی��وب را عامل اصلی مش��کالت صنعت خودرو‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬این سیاس��ت در ظاهر به نف��ع مردم اما‬ ‫درواقع فس��ادی اشکار است‪ .‬بررسی قیمت خودرو در کارخانه‬ ‫از اواخر سال گذشته تاکنون نش��ان می دهد که خودروسازان‬ ‫در ای��ن مدت هیچ گونه افزایش قیمت��ی برای محصوالت خود‬ ‫اعمال نکرده اند و اگر رشد قیمتی هم بوده فقط به دلیل افزایش‬ ‫نرخ بیمه‪ ،‬عوارض و یا ش��ماره گذاری خودرو ها بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این زمین��ه فربد زاوه در گفت وگو ب��ا اقتصادانالین اظهارکرد‪:‬‬ ‫پافش��اری بر قیمت گ��ذاری دس��توری معلول یک سیاس��ت‬ ‫پوپولیس��تی است که در اقتصاد ما حاکم شده و برخالف تصور‬ ‫دولت که فکر می کند این سیاست جلوی رشد تورم را می گیرد‪،‬‬ ‫در واق��ع ب��ه افزایش نرخ ت��ورم دام��ن زده و در نهایت نه تنها‬ ‫راهکاری برای کنترل قیمت خودرو نیس��ت بلکه بر بهای همه‬ ‫کاال ها نیز تاثیرگذار اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مکانیس��م سیاست‬ ‫قیمت گذاری دس��توری به این صورت اس��ت که خودروسازان‬ ‫به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش زیان انباش��ته ناش��ی از این‬ ‫سیاس��ت‪ ،‬به دریافت تس��هیالت دولتی روی می اورند تا ضرر‬ ‫ناش��ی از تناس��ب نداش��تن نرخ واقعی تولید با قیمت اجباری‬ ‫ف��روش را جبران کنند و در نهایت همی��ن تکرار پرداخت وام‬ ‫دولتی و نبود توان مالی خودروسازان در بازگرداندن تسهیالت‪،‬‬ ‫باعث افزایش بی رویه قیمت خودرو و نرخ تورم ش��ده است‪ .‬به‬ ‫گفته این کارش��ناس بازار خودرو‪ ،‬از طرفی دیگر خودروسازان‬ ‫نی��ز برای ادامه بقای خ��ود‪ ،‬بخش زی��ادی از تعهدات را فقط‬ ‫به وس��یله جمع کردن نقدینگ��ی بدون تحویل خ��ودرو تامین‬ ‫می کنن��د در واق��ع نقدینگ��ی موجود خودروس��ازان که با ان‬ ‫تعهدات قبلی خود را ایفا می کنند به وسیله خلق تعهدات جدید‬ ‫ایجاد شده نه رونق تولید و افزایش سود‪ .‬زاوه با تاکید بر اینکه‬ ‫قیمت گذاری دس��توری نتیجه ای جز ورشکس��تگی و افزایش‬ ‫بدهی خودروس��ازان ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر روزی زیان خودروسازان‬ ‫سالی ‪۱۰۰‬میلیارد تومان بود درحال حاضر به چند هزار میلیارد‬ ‫رسیده و با ادامه این روند به چند ده هزار میلیارد تومان خواهد‬ ‫رس��ید‪ ،‬به همین دلیل این اقدام چرخه باطلی است که تبعات‬ ‫اجتماع��ی و اقتصادی جبران ناپذی��ری برای کل اقتصاد در پی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬زاوه با اش��اره به فس��اد این اقدام برای عده ای‬ ‫خ��اص بیان کرد‪ :‬عده ای به بهانه صالح م��ردم و جلوگیری از‬ ‫بازار روغن موتور ارام است‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک‪ ،‬روغن و فیلتر خودرو‬ ‫اعالم کرد‪ :‬کارخانجات عرضه کننده مواد اولیه روغن موتور باید‬ ‫می��زان عرضه را افزایش دهند ت��ا تولید روغن موتور افزایش و‬ ‫قیمت این محصول کاهش یابد‪.‬‬ ‫داوود س��عادتی نژاد در گفت وگ��و با خبرخ��ودرو درباره بازار‬ ‫روغ��ن موتور در روزهای پایانی س��ال‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تا این لحظه‬ ‫گزارش��ی از وجود التهاب در بازار روغن موتور به دلیل نزدیک‬ ‫شدن به پایان سال به ما نرسیده و به نظر نمی رسد که مشکلی‬ ‫در این زمینه وجود داش��ته باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬مواد اولیه روغن‬ ‫موتور را ‪ ۲‬ش��رکت عرضه می کنند‪ .‬اگر مواد اولیه از سوی این‬ ‫دو ش��رکت به خوبی تامین نشود ممکن است کمبود و التهابی‬ ‫در بازار روغن موتور به وجو د اید اما تا این لحظه گزارش��ی از‬ ‫کمبود مواد اولیه روغن موتور ارائه نشده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک‪ ،‬روغن و فیلتر خودرو‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬به نظر نمی رس��د در ماه های پایانی امس��ال با کمبود‬ ‫م��واد اولیه روغن موت��ور روبه رو ش��ویم و درحال حاضر روغن‬ ‫تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫پایه به خوبی تامین می ش��ود‪ .‬سعادتی نژاد درباره وضعیت بازار‬ ‫الس��تیک‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر قیمت الس��تیک نزولی اس��ت‬ ‫زیرا الس��تیک ها در پایانه ارائه می شود و مشتری های پایانه ها‬ ‫مراجعه نمی کنند‪ ،‬بنابراین الستیک در انبارها موجود بوده و با‬ ‫قیمت پایین به فروش می رسد؛ همچنین الستیک های تولیدی‬ ‫جدید نیز با قیمت پایین تر از قبل عرضه می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک‪ ،‬روغن و فیلتر خودرو‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر الس��تیک به خوب��ی توزیع می ش��ود و‬ ‫نظارت ه��ای خوبی از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫اتحادیه ه��ا و ات��اق اصناف انجام می ش��ود ک��ه موجب بهبود‬ ‫وضعیت بازار شده است‪.‬‬ ‫س��عادتی نژاد در پایان گفت‪ :‬کارخانج��ات عرضه کننده مواد‬ ‫اولی��ه باید میزان عرض��ه را افزایش دهند تا تولید روغن موتور‬ ‫افزای��ش و قیمت این محصول کاهش یابد‪ .‬در صورتی که مواد‬ ‫اولیه روغن موتور با قیمت بیش��تر و به میزان کمتر ارائه شود‬ ‫مشکالتی برای تولید و توزیع روغن موتور به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫نمایندگی ‪ ۳۰۱۷‬ایران خودرو‬ ‫رتبه ممتاز دریافت کرد‬ ‫نمایندگی مجاز ‪ ۳۰۱۷‬ایران خودرو‪ ،‬با کس��ب باالترین امتیاز در ادوار ارزیابی ش��رکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران‪ ،‬موفق به کس��ب رتبه ممتاز ش��د‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو‪ ،‬نمایندگی ‪ ۳۰۱۷‬به صاحب امتیازی‬ ‫«محمد زحمتکش» در ش��هر فریمان اس��تان خراسان رضوی‪ ،‬با کس��ب امتیاز ‪ ۹۶۸‬از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬به حداکثر امتیاز کس��ب ش��ده در ارزیابی های شرکت بازرسی در سال ‪ ۹۷‬دست‬ ‫یافت‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬بررسی وضعیت نمایندگی های خدمات پس از فروش هر سال به‬ ‫دو شکل «ارزیابی میدانی» و «ارزیابی نتایج رضایت مشتریان» انجاممی شود؛ در صورتی‬ ‫که برایند امتیاز کس��ب شده از این دو ارزیابی‪ ،‬عددی بین ‪ ۹۵۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬شود و شروط‬ ‫الزمی همچون دارا بودن اتاق انتظار‪ ،‬نظام انگیزش��ی کارکنان و کف اپوکس��ی نیز در ان‬ ‫لحاظ شده باشد‪ ،‬نمایندگی موفق به کسب رتبه ممتاز خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت خودرو‪ ،‬مانع از توقف این سیاس��ت می شوند اما‬ ‫در واقع پشت این سیاست فسادی بزرگ است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس خ��ودرو گف��ت‪ :‬به ط��ور حت��م در هم��ه‬ ‫سیاس��ت هایی که تبعات ان اش��کار بوده اما همچنان بر ادامه‬ ‫ان تاکید می ش��ود‪ ،‬فس��اد و رانت وجود دارد همان طور که ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی و نتایج ان در قیمت همه کاال ها مش��خص شد‬ ‫اما دولت همچنان در بودجه ‪ ۱۳۹۹‬به استمرار ان اصرار دارد‪.‬‬ ‫زاوه تنه��ا راهکار نج��ات خودروس��ازان از وضعیت فعلی را‬ ‫ازادسازی قیمت خودرو دانست و تاکید کرد‪ :‬این ازادسازی در‬ ‫هم��ه بخش های تولید‪ ،‬واردات و حتی خرید قطعه باید اعمال‬ ‫شود چراکه درحال حاضر خودروسازان اختیار الزم برای خرید‬ ‫قطعه هم ندارند‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ام��ار داد‪ :‬میزان تامین مالی‬ ‫بنگاه ه��ای تولیدی کوچک‪ ،‬متوس��ط و طرح ه��ای نیمه تمام با‬ ‫پیشرفت باالی ‪۶۰‬درصد در ‪ ۱۰‬ماهه امسال به بیش از ‪۲۹۹.۹‬هزار‬ ‫میلیارد ریال رس��ید‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬براساس جدول های اماری‪،‬‬ ‫در دوره این گزارش‪ ۱۹ ،‬هزار و ‪ ۹۱۱‬درخواست از تسهیالت به‬ ‫میزان ‪ ۲۹۹‬هزار و ‪۹۰۳.۳‬میلیارد ریال برخوردار ش��دند‪ .‬میزان‬ ‫درخواست های ثبت شده برای دریافت تسهیالت تعداد ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۳۶‬مورد بودند‪ ،‬از این میزان تعداد ‪۷‬هزار و ‪ ۹۶۹‬درخواست‬ ‫برای دریافت ‪۲۷۳‬هزار و ‪ ۵۵۳.۸‬میلیارد ریال تسهیالت به بانک‬ ‫معرفی ش��دند؛ همچنین در قالب فرایند رونق تولید نیز ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۷۸‬درخواس��ت از ‪۹۱‬هزار و ‪ ۳۴۳.۹‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫برخوردار ش��دند؛ عالوه بر این پرداخت مس��تقیم توسط بانک با‬ ‫تعداد ‪۱۶‬هزار و ‪ ۵۳۳‬درخواس��ت ب��ه میزان ‪۲۰۸‬هزار و ‪۵۵۹.۴‬‬ ‫میلیارد ریال اختصاص یافته اس��ت‪ .‬پیش از این بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران امار داد‪ ،‬تسهیالت پرداختی بانک ها در‬ ‫مدت ‪ ۹‬ماهه امس��ال به بخش های اقتصادی مبلغ ‪۶۲۶۲.۷‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بود که در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال قبل مبلغ‬ ‫‪۱۴۳۸.۷‬هزار میلیارد ریال(معادل ‪ ۲۹.۸‬درصد) افزایش داش��ته‬ ‫است‪ .‬سهم تس��هیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در‬ ‫کلیه بخش ه��ای اقتصادی در ‪ ۹‬ماهه ‪ ۹۸‬مبل��غ ‪۳۴۰۸.۴‬هزار‬ ‫میلیارد ریال معادل ‪۵۴.۴‬درصد کل تسهیالت پرداختی بود که‬ ‫در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مبلغ ‪۵۶۰.۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال معادل ‪۱۹.۷‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬سهم تسهیالت‬ ‫پرداختی بابت تامین س��رمایه در گردش بخش صنعت و معدن‬ ‫در ‪ ۹‬ماهه امسال معادل ‪۱۳۵۸‬هزار میلیارد ریال بود که حاکی‬ ‫از تخصیص ‪ ۳۹.۸‬درصد از منابع تخصیص یافته به س��رمایه در‬ ‫گردش کلیه بخش های اقتصادی(مبل��غ ‪ ۳۴۰۸.۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریال) ب��ود؛ همچنین از ‪۱۹۰۴.۴‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ‪۷۱.۳‬درصد ان(مبلغ‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت‬ ‫شده بود که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این‬ ‫بخش به وسیله بانک ها در سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫تاکید مدیرعامل سایپایدک بر استفاده از فناوری های نو در ارائه خدمات‬ ‫مدیرعامل سایپایدک گفت‪ :‬استفاده از فناوری های‬ ‫ن��و در ارائ��ه خدم��ات و ف��روش قطعات زمینه س��از‬ ‫تحول در خدم��ات پس از فروش س��ایپا خواهد بود‪.‬‬ ‫س��یدفخرالدین حیدری من��ش در نشس��ت ش��ورای‬ ‫مدیران س��ازمان خدمات پس از فروش سایپا با بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬استفاده از فناوری های نو در فروش‬ ‫قطع��ات و ارائه خدمات با تکیه بر ش��بکه گس��ترده‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬در برنامه های اینده سایپایدک‬ ‫م��ورد توجه ق��رار می گیرد که نق��ش قابل توجهی در‬ ‫توسعه س��هم بازار و افزایش رضایت مشتریان خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬حیدیری منش در ادامه ب��ا تاکید بر اهمیت‬ ‫نقش نیروی انس��انی در تحقق برنامه های س��ازمان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نیروی انسانی با تجربه و کاردان‪ ،‬سرمایه اصلی‬ ‫و گران بهای س��ایپایدک است و بدون تردید‪ ،‬اهداف‬ ‫این سازمان با بهره گیری از ظرفیت ها و استفاده بهینه‬ ‫از نق��اط قوت‪ ،‬محقق خواهد ش��د‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫برنامه ه��ای به��ره وری در حوزه منابع انس��انی باید با‬ ‫جدیت بیش��تری پیگیری شود‪ .‬مدیرعامل سایپایدک‬ ‫با اشاره به توانمندی سایپایدک در افزایش سهم بازار‬ ‫قطعات یدکی‪ ،‬گفت‪ :‬سهم س��ایپایدک از بازار وسیع‬ ‫خدمات و قطعات یدک��ی با برنامه های در نظر گرفته‬ ‫شده و استفاده از تجارب کارکنان‪ ،‬قابل افزایش است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در برنام�� ه اقتصادی و مالی س��ازمان‬ ‫خدم��ات پس از فروش س��ایپا‪ ،‬بودجه ری��زی مبتنی‬ ‫ب��ر عملکرد مورد توجه ویژه ق��رار دارد و این نگاه در‬ ‫تخصی��ص بودجه اعم��ال می ش��ود‪ .‬حیدری منش با‬ ‫اش��اره به دستاوردهای س��ایپایدک در زمینه افزایش‬ ‫رضایت مشتریان‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مواردی که در ارزیابی‬ ‫ش��رکت های خدمات پس از فروش م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬ش��اخص رضایتمندی نمایندگی ها اس��ت که‬ ‫خوش��بختانه عملکرد س��ایپایدک در این زمینه موثر‬ ‫بوده و این ش��اخص در افزایش رضایت مش��تریان از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫‪ 143‬میلیون تن‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬ذخایر کشف‬ ‫شده معادن گل گهر‬ ‫قیمت قراضه اهن‬ ‫حباب ندارد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫طرح انتقال اب از دریای عمان‪ ،‬نقطه اغازین تحول در مناطق شرقی‬ ‫نقطه اغازین توس��عه مناطق شرقی کشور با امضای‬ ‫تفاهمنام��ه اجرای طرح مل��ی نمک زدایی و انتقال اب‬ ‫از دری��ای عمان به ‪ 3‬اس��تان باالدس��تی‪ ،‬هفته جاری‬ ‫رق��م خورد‪ .‬در واقع این امر گام بلندی بود که ایمیدرو‬ ‫در قالب همکاری با اس��تانداران سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوبی و خراس��ان رضوی و البته وزارت نیرو‬ ‫برداش��ت‪ .‬در ای��ن میان همراهی بخ��ش خصوصی در‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬جانی به این پروژه بخشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد صنعت مادر‬ ‫حض��ور صنایع معدنی و به ویژه فوالد به عنوان صنعت‬ ‫مادر‪ ،‬س��بب تحرک بخشی به توس��عه مناطق مختلف‬ ‫ش��ده اند و ای��ن امر در اس��تان های مرک��زی همچون‬ ‫اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان و خوزس��تان قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫هر کدام از ش��رکت های بزرگ فوالدی کشور با هزاران‬ ‫ش��رکت در باالدست و پایین دست همکاری دارند و از‬ ‫این روست که ایجاد هر شغل در باالدست صنعت فوالد‪،‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬شغل به طور غیر مستقیم را ایجاد می کند‪ .‬اکنون‬ ‫مناطق شرقی کشور در اس��تانه چنین تحولی هستند‬ ‫به گونه ای که توس��عه برمبنای امور زیربنایی و زنجیره‬ ‫معدن و صنایع معدنی تجربه کنند‪.‬‬ ‫هرچن��د مقدمات ای��ن پدیده از س��ال های پیش در‬ ‫معادن س��نگان (واقع در خراس��ان رضوی) فراهم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬امروزه سنگان در حال ایجاد ظرفیت برای تولید‬ ‫‪ ۱۷.۵‬میلی��ون تن کنس��انتره و ‪ ۱۵‬میلیون تن گندله‬ ‫س��نگ اهن اس��ت که انتقال اب به این مناطق (که از‬ ‫استان های سیس��تان و بلوچس��تان و خراسان جنوبی‬ ‫می گذرد)‪ ،‬حیات بخش توسعه پایدار ان نواحی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مجتمع معدنی س��نگان تاکنون ‪۷‬هزار ش��غل ایجاد‬ ‫کرده و تا پایان امسال با راه اندازی دو کارخانه کنسانتره‬ ‫و گندله س��نگ اهن‪ ۲ ،‬هزار شغل جدید اضافه خواهد‬ ‫کرد و بدین ترتیب تعداد اش��تغال سنگان به ‪۹‬هزار نفر‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه حضور همزمان استانداران سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬خراس��ان جنوب��ی و خراس��ان رضوی و‬ ‫‹ ‹همگرایی بخش دولتی و خصوصی‬ ‫امروزه سنگان در حال ایجاد ظرفیت برای تولید ‪ ۱۷.۵‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره و ‪ ۱۵‬میلیون تن گندله سنگ اهن است که خطوط انتقال‬ ‫اب به این مناطق از اس��تان های سیس��تان و بلوچس��تان و خراسان‬ ‫جنوبی می گذرد‬ ‫مدیرعام��ل ابفای کش��ور (معاون وزیر نی��رو) در کنار‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در برنامه امضای تفاهمنامه‬ ‫طرح ملی نمک زدای��ی و انتقال اب از دریای عمان به‬ ‫‪ 3‬استان خاوری است‪ .‬همچنین شرکت هایی که اکنون‬ ‫در حال سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های فراوری‬ ‫سنگ اهن هستند‪ ،‬اماده ایفای سهم خود در این پروژه‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬کیلومتری شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره گیری از تجربه انتقال اب‬ ‫ب��ه گ��زارش ایمی��درو؛ در س��وی دیگر کش��ورمان‪،‬‬ ‫ش��رکت های معدن��ی و صنعتی گل گه��ر‪ ،‬ملی صنایع‬ ‫م��س ایران و معدنی و صنعت��ی چادرملو اعضای اصلی‬ ‫سرمایه گذار در خط انتقال اب از خلیج فارس به مناطق‬ ‫مرکزی هستند‪.‬‬ ‫پیش بینی شده فاز نخست این خط تا انتهای امسال‬ ‫به س��یرجان (استان کرمان) برسد و پس از ان در سال‬ ‫‪ ۹۹‬وارد چادرملو در استان یزد شود که به گفته خداداد‬ ‫غریب پ��ور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬این ش��رکت ها‬ ‫تجربه ای گرانس��نگ در اجرای پ��روژه انتقال اب دارند‬ ‫که می توان��د به پروژه جدید در مناطق ش��رقی کمک‬ ‫شایانی کند‪.‬‬ ‫در همین حال اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان که‬ ‫در ابتدای خ��ط انتقال اب از دریای عم��ان قرار دارد‪،‬‬ ‫در چند س��ال گذشته ش��اهد اجرای ‪۳۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع اکتش��اف معدنی از س��وی ایمیدرو شده‪ ،‬هرچند‬ ‫این عملیات از نیمه دوم س��ال گذش��ته افزایش بیش‬ ‫از ‪۲‬براب��ری یافته و از ‪۸۲‬هزار کیلومتر مربع عبور کرده‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬مس��یر ابادانی سه استان شرقی‬ ‫ب��ا پروژه ملی نمک زدایی و انتق��ال اب از دریای عمان‬ ‫و عبور ان از سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬خراسان جنوبی و‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬اغازگر احیای این مناطق در حوزه اب‬ ‫شرب و صنعتی شده است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬اتحاد مشترک نهادهای دولتی از جمله‬ ‫استانداری ها‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین‬ ‫وزارت نیرو به همراه حضور ش��رکت های خصوصی در‬ ‫ای��ن طرح ملی‪ ،‬نوی��د بخش اجرای ای��ن طرح ‪۱۵۰۰‬‬ ‫کیلومتری اس��ت‪ .‬طرحی ‪ ۲.۵‬میلیارد یورویی که در ‪۳‬‬ ‫فاز قرار است ‪ ۷۵۰‬میلیون مترمکعب اب را نمک زدایی‬ ‫و انتقال دهد‪.‬‬ ‫ای��ن پ��روژه در دل خ��ود انتق��ال دان��ش از پ��روژه‬ ‫خلیج فارس و کس��ب تجربه جدید را نیز دارد‪ .‬همزمان‬ ‫مناف��ع مادی همچ��ون درامدزایی و ایج��اد تحرک در‬ ‫طرح ه��ای زیربنای��ی و مناف��ع اجتماع��ی و امنیتی به‬ ‫سبب ایجاد شغل دارد‪ .‬به بیانی دیگر‪ ،‬حوزه های شرب‬ ‫و صنعت��ی از این مس��یر در جهت توس��عه اجتماعی و‬ ‫کاهش مهاجرت نیز بهره می برند و البته چنین پروژه ای‬ ‫منافع کالن کش��ور در ایجاد امنیت را به همراه خواهد‬ ‫داشت که مورد توجه حاکمیت خواهد بود‪.‬‬ ‫قائم مقام س��ازمان ایمیدرو از اختصاص بودجه‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلی��ارد ریالی با هدف توس��عه برنامه های‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی کاش��ان برای سال ‪ ۹۹‬خبر‬ ‫داد‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬عباس‬ ‫نعیم��ی در نشس��ت «کارگروه س��رمایه گذاری‬ ‫س��ازمان ایمیدرو» یاداور شد‪ :‬تهیه طرح جامع و‬ ‫تفصیلی و همچنین پهنه بندی‪ ،‬تامین اب و برق‪،‬‬ ‫س��ازمان دهی محیط‪ ،‬فنس کشی محوطه و‪ ،...‬از‬ ‫جمله اقدام های این منطقه طی س��ال های ‪ ۹۵‬تا‬ ‫‪ ۹۸‬بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های منطقه تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫استان سیستان‬ ‫و بلوچستان‬ ‫که در ابتدای‬ ‫خط انتقال اب‬ ‫از دریای عمان‬ ‫قرار دارد‪،‬‬ ‫در چند سال‬ ‫گذشته شاهد‬ ‫اجرای ‪۳۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع‬ ‫اکتشاف معدنی‬ ‫از سوی ایمیدرو‬ ‫بوده است‬ ‫وی با اشاره به برنامه های این منطقه اقتصادی‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬گف��ت‪ :‬ایجاد گم��رک و انبارها‪،‬‬ ‫تاس��یس شرکت‪ ،‬تامین و تکمیل زیرساخت های‬ ‫اولیه تا س��ال ‪ ،۱۴۰۰‬از برنامه های منطقه است‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه جذب‬ ‫س��رمایه گذار‪ ،‬اولویت برنامه های این سازمان در‬ ‫منطقه اقتصادی کاشان خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوص��ی امادگی خود را برای س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ن منطق��ه در حوزه هایی همچ��ون ایجاد‬ ‫کارخانه ه��ای کلرالکالی‪ ،‬گران��ول و ‪ ،pvc‬تولید‬ ‫هیدروکس��ید منیزیم و کلسیم‪ ،‬تولید نمک های‬ ‫صنعتی و‪ ...‬اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب سرمایه گذار‬ ‫نعیم��ی با اع�لام اینک��ه جذب س��رمایه گذار‬ ‫ازس��وی مس��ئوالن منطقه عملیاتی شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬پای��ه بودن فعالیت صنعتی در شهرس��تان‬ ‫کاشان‪ ،‬صادرات‪ ،‬قرار گرفتن منطقه در مجاورت‬ ‫بزرگ ترین دریاچه نمک طبیعی کش��ور و امکان‬ ‫استقرار واحدهای فراوری امالح تبخیری‪ ،‬وجود‬ ‫نیروی انسانی ماهر و‪ ،...‬از جمله ظرفیت های این‬ ‫منطقه به ش��مار می رود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جاده های‬ ‫دسترس��ی و وجود خط اهن در چهارمین منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی ایمیدرو‪ ،‬از دیگر زیرس��اخت های‬ ‫منطقه اس��ت‪ .‬بنا ب��ه این گ��زارش‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی کاش��ان در شمال غربی استان اصفهان‬ ‫و در مجاورت استان های قم و اراک قرار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جذب سرمایه گذار در‬ ‫منطقه کاشان‪ ،‬عملیاتی شود‬ ‫رویدادی که چابهار تا سنگان را در برمی گیرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس اکتش��افات انجام ش��ده‪ ،‬ای��ن اس��تان‬ ‫توانمندی ه��ای معدنی به وی��ژه در ذخایر مس دارد که‬ ‫می تواند بخش��ی از اهداف کالن این صنعت را برعهده‬ ‫گیرد و نقش افرینی افزون تری در حوزه معدن کند‪.‬‬ ‫س��واحل مک��ران در چابه��ار نی��ز میزب��ان توس��عه‬ ‫فوالدسازی در کشور است و طی سال های گذشته پروه‬ ‫فوالد مک��ران را وارد فاز اجرایی کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬بندر این منطقه چندی پیش شاهد امضای قرارداد‬ ‫س��اخت نخس��تین پایانه مکانیزه مواد معدنی در بندر‬ ‫ش��هید بهش��تی بود که این امر فرایند توسعه حمل و‬ ‫بارگیری مواد معدنی و صنایع معدنی در نوار ش��رقی را‬ ‫قوت بخشیده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فاز شناسایی در ‪۹۶۰۰‬کیلومترمربع از پهنه های اکتشافی گل گهر به اتمام رسید‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت ارتباط‬ ‫دانشگاه با‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫محمدرضا طرقی نژاد‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بر اساس نتایج‬ ‫اولیه حفاری های‬ ‫انجام شده‪،‬‬ ‫ذخایر تخمینی‬ ‫کشف شده در‬ ‫محدوده بین‬ ‫معادن گل گهر‬ ‫به ‪ ۱۴۳‬میلیون‬ ‫تن می رسد‬ ‫منطقه معدن��ی و صنعتی گل گهر از ‪ ۶‬توده معدنی‬ ‫تشکیل شده است‪ .‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با‬ ‫‪ ۸‬خط تولید کنس��انتره و با ظرفیت ‪۱۵‬میلیون تن و‬ ‫‪۲‬خط تولید گندله به ظرفیت مجموع ‪۱۱‬میلیون تن‪،‬‬ ‫بزرگ ترین تولید کننده کنس��انتره و گندله در کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫منطق��ه معدنی گل گهر با داش��تن مع��ادن غنی از‬ ‫س��نگ اهن در جایگاه یک��ی از مطرح ترین قطب های‬ ‫فع��ال معدنی‪ ،‬صنعتی در خاورمیانه اس��ت که دارای‬ ‫قابلیت های بس��یاری برای تبدیل ش��دن به منطقه ای‬ ‫بزرگ و رقابتی در س��طح ایران و حتی جهان اس��ت‪.‬‬ ‫این ذخایر معدنی در استان کرمان و در ‪۵۰‬کیلومتری‬ ‫جنوب غربی شهرس��تان سیرجان واقع شده است‪ .‬اثار‬ ‫موجود و حفاری های باقیمانده در محل کانسار داللت‬ ‫ب��ر ان دارد که این کانس��ار در قرون گذش��ته مورد‬ ‫شناس��ایی و بهره برداری قرارگرفته است‪ .‬سن تقریبی‬ ‫یک نمونه از س��رباره کوره های قدیمی که از س��نگ‬ ‫معدن گل گهر استفاده کرده است در حدود ‪ ۹۰۰‬سال‬ ‫تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نیاز اس��ت که صنایع داخلی با فناوری های روز‬ ‫دنیا در هر زمینه ای مرتبط ش��وند و برای رسیدن‬ ‫ب��ه این مه��م باید ارتباط میان دانش��گاه و به طور‬ ‫خاص صنایع معدنی را توس��عه داد‪ .‬باید اس��اتید‬ ‫و دانش��جویان با صنعتگران و معدنکاران کشور با‬ ‫ارتباط داشته باشند‪ .‬دراین بین مقاالتی که از سوی‬ ‫دانش��گاه و پژوهش��گران در حوزه صنعت و معدن‬ ‫ارائه می شود ازانجایی که معموال نزدیک به فناوری‬ ‫روز دنیا اس��ت و بااطالع از اخرین امار فراهم شده‬ ‫است درنتیجه برای صنعتگران و معدنکاران بسیار‬ ‫مفید اس��ت‪ .‬به��ره از این مقاالت باعث می ش��ود‬ ‫صنعتگران بیش��تر بادانش روز اش��نا و از نیاز های‬ ‫روز دنیا باخبر ش��وند‪ .‬از طرف دیگر دانش��گاهیان‬ ‫هم باید با صنعتگران ارتباط داشته باشند و بدانند‬ ‫انها به چه چیز هایی نیاز دارند‪ .‬درنتیجه الزم است‬ ‫که هر دو بخش با یکدیگر در جهت همسویی گام‬ ‫برداشته تا به وحدت و یکپارچگی برسند‪ .‬درنتیجه‬ ‫با ارائه مقاالت علمی از س��وی کارشناسان صنعتی‬ ‫و معدنی ش��امل اعضای هیات علمی دانشگاه ها و‬ ‫دانشجویان نخبه همچنین با برگزاری کارگاه های‬ ‫تخصصی که حاصل تجربیات چندس��اله اس��ت و‬ ‫اگاه��ی از نتایج پروژه ها در صنایع مختلف معدنی‬ ‫دس��تاوردهای مهمی را کسب می کنیم‪ .‬فراموش‬ ‫نکنی��م که این مهم می تواند درحرکت به س��مت‬ ‫بومی سازی موردنیاز کشور نیز موثر باشد‪ .‬هرچند‬ ‫بس��یار راه داریم تا بتوانیم به س��مت بومی سازی‬ ‫حرکت کنیم اما با بهره از دانش روز و فناوری الزم‬ ‫می توانیم به بومی س��ازی موردنی��از در حوزه های‬ ‫مختل��ف معدن برس��یم‪ .‬امیدواری��م تمامی افراد‬ ‫صاحب نظ��ر‪ ،‬باتجرب��ه و متخص��ص دانش��گاهی‬ ‫و صنعت��ی ب��ه این مه��م توجه کنند ت��ا باهمت‪،‬‬ ‫همفکری و تبادل نظر به رش��د توس��عه فناوری در‬ ‫صنایع مختلف معدنی کش��ور و تحقق برنامه های‬ ‫اتی کمک کنند‪.‬‬ ‫‪ 143‬میلیون تن سنگ اهن‪ ،‬ذخایر کشف شده معادن گل گهر‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪ ۵۴‬محدوده امیدبخش‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر‪ ،‬نتایج اقدامات اکتش��افاتی توس��ط ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬خبر از شناسایی ‪۵۴‬محدوده‬ ‫امیدبخش می دهد‪ .‬این ش��رکت تاکنون فاز شناسایی‬ ‫و پی جوی��ی ‪۹۶۰۰‬کیلومترمرب��ع از پهنه هایی که در‬ ‫اختیار دارد را به اتمام رسانده است‪.‬‬ ‫هم این��ک ‪۱۱‬هزار و ‪۳۰۰‬کیلومترمربع از مس��احت‬ ‫پهنه های اکتش��افی در اختیار گل گه��ر قرار دارد که‬ ‫تاکنون فاز شناس��ایی و پی جویی ‪ ۹۶۰۰‬کیلومتر ان‬ ‫(حدود ‪۸۵‬درصد) به اتمام رس��یده است‪ .‬این پهنه ها‬ ‫ش��امل پهنه بم‪ ،‬پهنه ‪ ،۱۱‬پهن��ه ‪ ،۱۳‬ایران مرکزی و‬ ‫محدوده بین معادن گل گهر است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر فرایند اخذ مجوزه��ای قانونی برای‬ ‫‪ ۵‬محدوده شناسایی ش��ده در پهنه بم و یک محدوده‬ ‫در پهن��ه ‪ ۱۱‬در حال انجام اس��ت‪ .‬عالوه بر این انجام‬ ‫فعالیت ه��ای تکمیلی اکتش��اف در محدوده های بین‬ ‫‪۱۱‬هزار و ‪۳۰۰‬کیلومترمربع از مساحت پهنه های اکتشافی در‬ ‫اختی��ار گل گهر ق��رار دارد که تاکنون فاز شناس��ایی و پی جویی‬ ‫‪ ۹۶۰۰‬کیلومتر ان (حدود ‪۸۵‬درصد) به اتمام رسیده است‬ ‫مع��ادن گل گهر‪ ،‬ایران مرکزی و بم (منطبق بر قوانین‬ ‫و مق��ررات) موردتوجه اس��ت‪ .‬بر اس��اس نتایج اولیه‬ ‫حفاری های انجام ش��ده‪ ،‬ذخایر تخمینی کشف ش��ده‬ ‫در محدوده بی��ن معادن گل گهر به ‪ ۱۴۳‬میلیون تن‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه عملیات اکتشاف و پی جویی‬ ‫در دوره معاصر عملیات اکتش��اف و پی جویی طرح‬ ‫س��نگ اهن گل گهر در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬توس��ط شرکت‬ ‫خصوصی ایران باریت اغاز و سپس با همکاری شرکت‬ ‫ژاپنی ماروبنی ادامه یافته اس��ت و از س��ال ‪ ۱۳۵۳‬به‬ ‫شرکت ملی فوالد ایران واگذار شد‪.‬‬ ‫مراح��ل مقدمات��ی و مطالع��ات مهندس��ی اجرای‬ ‫طرح اس��تخراج س��الیانه ‪۵‬میلیون تن س��نگ اهن از‬ ‫معدن ش��ماره یک و ‪۲.۵‬میلیون تن کنسانتره توسط‬ ‫ش��رکت ملی فوالد ایران با همکاری ش��رکت سوئدی‬ ‫گرانگز در سمت مشاور از ‪ ۱۳۵۳‬شروع شد‪ .‬این توده‬ ‫قدیمی ترین انومالی در ح��ال بهره برداری در منطقه‬ ‫گل گهر اس��ت‪ .‬انتخاب این ت��وده در مقام اولویت اول‬ ‫در انجام مطالعات گسترده اکتشافی و سپس طراحی‬ ‫و اماده س��ازی‪ ،‬به دلی��ل نتایج اکتش��افات مقدماتی‬ ‫امیدبخش و نزدیکی ماده معدنی به سطح زمین است‬ ‫که استخراج به طریقه روباز را امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫عملیات استخراج در طول سال های جنگ تحمیلی‬ ‫با وقفه مواجه ش��د اما دوباره از سال ‪ ۱۳۷۰‬به موجب‬ ‫موافقتنامه ای بین بانک سپه و شرکت ملی فوالد ایران‬ ‫کلیه دارایی ها و دیون طرح گل گهر بر اس��اس ارزیابی‬ ‫کارشناس��ی به مبلغ ‪۱۱۷۲۰۰‬میلیون ریال به شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر انتقال یافت‪.‬‬ ‫در طول سالیان گذشته با توجه به نیاز کارخانه های‬ ‫فوالدس��ازی کش��ور به کنسانتره س��نگ اهن افزایش‬ ‫ظرفیت خطوط موجود و توسعه خطوط جدید همواره‬ ‫در دستور کار مدیران ارشد شرکت قرار داشته است‪ ،‬تا‬ ‫اینکه ظرفیت ‪۳‬خط فعلی اکنون به بیش از ‪۶‬میلیون‬ ‫تن ارتقا یافته است‪ .‬در راستای توسعه خطوط جدید‬ ‫گل گه��ر طرح احداث کارخانه خ��ط ‪( ۴‬پلیکام) برای‬ ‫تولید کنس��انتره و بازیافت بار برگشتی مدار خردایش‬ ‫خطوط تولید موجود با ظرفیت ‪۲‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫از سال ‪ ۱۳۸۷‬اغاز شد و در تیر ‪ ۱۳۹۰‬به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ام��روز کارخان��ه خطوط ‪ ۱ ،۲‬و ‪ ۳‬تولید کنس��انتره‬ ‫(تغلیظ) با ظرفیت ‪۶‬میلیون تن کنس��انتره سنگ اهن‬ ‫در سال‪ ،‬کارخانه خط ‪( ۴‬پلیکام) با ظرفیت ‪۲‬میلیون‬ ‫تن کنس��انتره سنگ اهن در سال‪ ،‬کارخانه خطوط ‪،۵‬‬ ‫‪ ۶‬و ‪ ۷‬کنس��انتره با ظرفیت ‪ ۶‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن در س��ال‪ ،‬کارخانه خ��ط بازیابی هماتیت‬ ‫و س��ولفورزدایی ب��ا ظرفیت بازیابی از باطله خش��ک‬ ‫‪۳۵۰‬هزار تن در س��ال‪ ،‬بازیاب��ی از باطله تر ‪۲۲۰‬هزار‬ ‫تن در س��ال‪ ،‬س��ولفورزدایی ‪۴۶۰‬هزار تن در س��ال‪،‬‬ ‫کارخان��ه گندله س��ازی یک با ظرفی��ت ‪۵‬میلیون تن‬ ‫گندله س��نگ اهن در س��ال کارخانه گندله س��ازی ‪۲‬‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪۵‬میلیون تن گندله س��نگ اهن در س��ال‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬گفتنی اس��ت کانس��ار س��نگ اهن‬ ‫گل گه��ر در ‪ ۶‬انومالی مجزا در مجم��وع با ذخیره ای‬ ‫در ح��دود ‪۱۲۰۰‬میلیون تن در مح��دوده ای به طول‬ ‫تقریب��ی ‪۱۰‬کیلومتر و عرض تقریب��ی ‪۴‬کیلومتر قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫دریافت تندیس بلورین دهمین همایش جایزه ملی مدیریت مالی ایران‬ ‫دهمی��ن همای��ش جای��زه مل��ی مدیری��ت‬ ‫مال��ی ایران ب��ا حض��ور فرهاد دژپس��ند وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی و س��ایر مدیران مالی‬ ‫شرکت های سراسر کشور‪ ۲۶ ،‬بهمن ماه ‪ ۹۸‬در‬ ‫سالن همایش های برج میالد تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در ای��ن مراس��م اظهار ک��رد‪ :‬باید ب��ه ارتقای‬ ‫بهره ب��رداری از ظرفیت های خال��ی موجود در‬ ‫بخ��ش دولتی و خصوصی توج��ه جدی کرد و‬ ‫با مولدس��ازی دارایی های مازاد و منجمد‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره برداری از ظرفیت ها را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحقق اهداف سیاس��ت های کلی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی در جهت رش��د پویا و بدون‬ ‫نوس��ان‪ ،‬در گ��رو بهره ب��رداری از ظرفیت های‬ ‫موج��ود و بهره مندی از مدیریت مالی توانمند‪،‬‬ ‫پویا و مجهز به دانش روز است‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد تصریح کرد‪ :‬مدی��ران مالی در‬ ‫معرض سخت ترین تصمیمات همچون مدیریت‬ ‫منابع کمی��اب مالی قرار دارن��د‪ ،‬از این رو باید‬ ‫براساس الگوی شایس��تگی‪ ،‬افراد واجد شرایط‬ ‫برای ایفای این مسئولیت خطیر انتخاب شوند‪.‬‬ ‫دژپس��ند گفت‪ :‬مهم تر از حسابرسی رعایت‬ ‫در مدیری��ت مال��ی‪ ،‬مدیریت عملیاتی اس��ت‪،‬‬ ‫مدیران باید مدیریت وجوه را با دقت تحت نظر‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬این مهم عالوه بر بخش دولتی‪،‬‬ ‫در بنگاه های اقتصادی و همچنین نهاد خانواده‬ ‫نی��ز موضوعیت دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر این چرخه‬ ‫را مدنظ��ر ق��رار دهیم‪ ،‬بخش قاب��ل توجهی از‬ ‫دغدغه ها برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫دژپس��ند یاداور ش��د‪ :‬مدیران مال��ی صرفا‬ ‫مس��ئول ت��راز مال��ی نیس��تند‪ ،‬بلک��ه باید به‬ ‫هزینه ه��ای ناش��ی از راک��د ب��ودن منابع نیز‬ ‫توجه داش��ته باش��ند‪ .‬وزیر اقتص��اد در پایان‬ ‫س��خنان خود تصریح کرد‪ :‬مدی��ران مالی باید‬ ‫از وج��ود دارایی ه��ای راک��د نگران باش��ند و‬ ‫پیشنهاد مش��خصی برای تبدیل این دارایی ها‬ ‫به دارایی های مولد ارائه دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫عل��ی جهان بی��ن مدی��ر حس��ابداری عمومی‪،‬‬ ‫س��یدصادق عدنانی مدیر حس��ابداری داخلی‪،‬‬ ‫ابراهی��م فرضی ن��ژاد مش��اور مع��اون مالی و‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬جاب��ر صالح��ی دیلم��ی رئی��س‬ ‫حس��ابداری خرید و اش��کان افش��ارپور رئیس‬ ‫بودج��ه و گزارش��ات به نمایندگی از ش��رکت‬ ‫فوالد خوزس��تان در همایش یاد ش��ده شرکت‬ ‫ن بی��ن‪ ،‬تندیس بلورین این‬ ‫نموده و علی جها ‬ ‫همایش را به نمایندگی از مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فوالد خوزستان دریافت کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫تهرانی ها به پویش‬ ‫نخریدن کاالهای بدون‬ ‫قیمت بپیوندند‬ ‫اگر شریک تجاری‬ ‫داریدحواس تان به این‬ ‫نکات باشد‬ ‫در دام روانی‬ ‫سفته بازان و‬ ‫سودجویان نیفتید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫همراهی مردم‪ ،‬عامل تعیینکننده در تنظیم بازار‬ ‫امس��ال بع��د از اینکه قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در امور بازرگانی منصوب ش��د‪ ،‬تدوین نقش��ه راه‬ ‫تنظی��م بازار ک��ه از تاکیدات رهبر معظ��م انقالب بوده و‬ ‫هست‪ ،‬در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر اماده‬ ‫و منتظر ابالغ است‪.‬‬ ‫این نقش��ه راه ش��اید اگر پیش از عید ابالغ شود برای‬ ‫بازار پایان س��ال ‪ 98‬و ابتدای س��ال ‪ 99‬به مناسب نوروز‬ ‫کمک خوبی باش��د‪ .‬به هرحال در این ش��رایط اقتصادی‬ ‫تنظیم بازار و حفظ ارامش بازار از مهم ترین مسائلی است‬ ‫که دس��ت اندرکاران باید تمام تالش خود را در این راستا‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫به تازگی نیز وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫تمهیدات اتخاذ ش��ده برای تنظیم بازار ش��ب عید گفت‪:‬‬ ‫همراه��ی احاد مردم در کنترل موثر بازار و حفظ ارامش‬ ‫ان در ایام پایانی س��ال کامال تعیین کننده است و حتما‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در‬ ‫جلس��ه ش��ورای معاون��ان ای��ن‬ ‫وزارتخان��ه تاکید کرد‪ :‬همراهی و‬ ‫همکاری س��ازنده مردم به عنوان‬ ‫مصرف کنن��ده کاال یا در موقعیت‬ ‫عرضه کنن��ده و تولیدکنن��ده در‬ ‫تنظیم ب��ازار‪ ،‬از مصادیق عینی و‬ ‫فرهنگی اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه با پیگیری های انجام ش��ده‬ ‫از س��وی بخش ه��ای مختل��ف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و همچنین دیگر نهاده��ای مرتبط‪ ،‬تدابیر خوبی‬ ‫برای تامین کاالهای اساس��ی‪ ،‬مایحت��اج ضروری مردم و‬ ‫همچنین خدمات مورد نیاز برای ایام پیش رو اتخاذ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمان��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬در بخش تامی��ن کاال از محل‬ ‫تولیدات داخلی نیز اولویت ب��ا اقالم پرمصرف ایام پایانی‬ ‫سال و عید نوروز اس��ت و حتما سعی خواهد شد فرایند‬ ‫تولید به خوبی حفظ و تقویت ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تصریح کرد‪ :‬بهره گیری از ظرفیت عظیم اصناف‬ ‫در حف��ظ ارامش ب��ازار‪ ،‬از جمله تجربی��ات موفق ما بود‬ ‫ک��ه باید در تنظیم بازار ش��ب عید توجه وی��ژه ای به ان‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید ک��رد‪ :‬برای جلب مش��ارکت حداکثری‬ ‫مردم در تنظیم بازار‪ ،‬باید روند اقدامات به گونه ای باش��د‬ ‫که اثار و نتایج ان برای هموطنان ملموس باشد؛ از این رو‬ ‫در بخش تامین کاال از محل تولیدات داخلی نیز اولویت با اقالم پرمصرف‬ ‫ایام پایانی سال و عید نوروز است و حتما سعی خواهد شد فرایند تولید‬ ‫به خوبی حفظ و تقویت شود‬ ‫اجرای طرح تش��دید بازرسی و برخورد با تخلفات صنفی‪،‬‬ ‫تولیدی و خدماتی کامال اثرگذار است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخ��ش دیگری از‬ ‫س��خنان خود با اشاره به تداوم اجرای سیاست ممنوعیت‬ ‫واردات کاالهای خارجی که مش��ابه داخلی دارند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این وزارتخانه در این تصمیم کامال جدی اس��ت و‬ ‫ای��ن ممنوعیت ه��ا را در تقویت تولید داخ��ل کامال موثر‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این رویکرد و اثار تبعی ان در خودکفایی و‬ ‫قطع وابس��تگی بارها تشریح شده و امروز به دلیل شرایط‬ ‫خاص کشور از اهمیت بیش��تری نیز برخوردار است و به‬ ‫هی��چ عنوان از این تصمی��م عدول نخواهیم ک��رد‪ .‬البته‬ ‫همس��و با این برنامه‪ ،‬سایر معبرهای ورودی کاال به کشور‬ ‫به ش��کل غیر قانونی یا به تعبیری ش��به قانونی نیز مورد‬ ‫توج��ه قرار گرفته اس��ت که به زودی نتایج ان مش��خص‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقشه راه تنظیم بازار اماده ابالغ‬ ‫مرج��ان فقی��ه نصی��ری‪ ،‬رئی��س‬ ‫موسس��ه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت نی��ز در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫حسب دستور رهبر معظم انقالب‬ ‫در هامش مصوبه سران قوا دستور‬ ‫تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفته که بر این اساس این موسسه با‬ ‫نظرخواه��ی از تمامی ذی نفع��ان و متخصصان این کار را‬ ‫پیش برده و هم اکنون این نقشه راه تنظیم بازار در اختیار‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��رای ابالغ ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫پیش��ینه ای طوالن��ی در انج��ام مطالع��ات تطبیقی حوزه‬ ‫تنظی��م بازار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬منبع غنی درباره مطالعات‬ ‫مبانی نظ��ری و تجربی در حوزه تنظیم بازار وجود دارد و‬ ‫به صراح��ت می توان گفت به غیر از موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوهش ه��ای بازرگانی نمی توان هیچ نه��اد دیگری را در‬ ‫این حوزه ذی حق دانست‪.‬‬ ‫نصی��ری اج��رای پوی��ش «بدون برچس��ب قیم��ت کاال‬ ‫نخریم» را دس��تاوردی از انجام مطالعات تطبیقی از سوی‬ ‫موسس��ه مطالعات در حوزه تنظیم بازار داخلی دانس��ت و‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬امیدواریم بتوانیم با انجام مطالعات تطبیقی‬ ‫شرایطی را فراهم کنیم که ایران از تمام تجربیات دنیا در‬ ‫سیاست گذاری های خود بهره گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظرخواهی از بخش خصوصی‬ ‫براس��اس انچه پیش از این مقام��ات گفته اند‪ ،‬برای نهایی‬ ‫شدن سند تنظیم بازار‪ ،‬پیش نویس اولیه برای نظرخواهی‬ ‫ب��ه نهاده��ای ذی رب��ط دولت��ی‪ ،‬تش��کل های اقتصادی‬ ‫غیردولتی و خبرگان ارس��ال و همزمان موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش ه��ای بازرگانی نظرات ان را دریافت و در س��ند‬ ‫اعمال کرده است‪.‬‬ ‫خس��رو فروغان گران س��ایه نایب‬ ‫رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران در این باره اما‬ ‫می گوید‪ :‬تا کنون هیچ نظرخواهی‬ ‫درباره نقش��ه راه تنظیم بازار از ما‬ ‫نداش��ته اند‪ .‬وی ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه در هر‬ ‫زمین��ه ای که از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مش��ورت‬ ‫گرفتند نتیجه خوبی هم گرفتند‪.‬‬ ‫متاسفانه در این باره فقط اصناف و اتحادیه ها را دخیل‬ ‫می دانند در حالی که اتاق بازرگانی نیز دارای ظرفیت های‬ ‫بسیاری درباره تنظیم بازار است و می تواند نگاه کارشناسی‬ ‫خوبی داشته باشد چراکه اشراف خوبی به امور دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬واردکنندگان کالن محصوالت اساس��ی‬ ‫و غذای��ی و ‪ ...‬کارت بازرگان��ی دارند و عضو اتاق هس��تند‬ ‫بنابراین اتاق ناظر بر انهاست‪ .‬باید در این مورد از تشکل ها‬ ‫و حتی اتاق بازرگانی نطرخواهی می شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بازرگان��ی داخلی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران تصری��ح کرد‪ :‬ش��اید ه��م از هی��ات رئیس��ه اتاق‬ ‫نظرخواه��ی کرده اند اما بعید می دانم چون اگر اینطور بود‬ ‫هیات رئیس��ه کمیسیون بازرگانی داخلی را نیز در جریان‬ ‫می گذاشت‪.‬‬ ‫سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف‬ ‫ای��ران نی��ز دراین ب��اره به‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای تدوین س��ند تنظیم‬ ‫ب��ازار از اتاق اصن��اف نظرخواهی‬ ‫نش��ده بود که حدود دو ماه پیش‬ ‫در یکی از جلس��ه های تنظیم بازار‬ ‫مطرح و قرار ش��د دوستان بعد از‬ ‫بررس��ی نظر خود را ارائه دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نقش��ه راه‬ ‫تنظیم بازار باید متناسب با شرایط طراحی شود‪.‬‬ ‫در یک س��ال گذشته با توجه به جهش نرخ ارز و تشدید‬ ‫تحریم ها‪ ،‬براس��اس تجربیات سال های گذشته هر بخشی‬ ‫کار خود را به درس��تی انج��ام داد و می توان گفت قیمت‬ ‫بس��یاری از اق�لام ثاب��ت ماند و حتی کاه��ش قیمت هم‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫تمرکز بیش��تر بر بخش تامین توانس��ت به این موضوع‬ ‫کمک کند‪ .‬ممبینی تصریح کرد‪ :‬نظرات خود را کم وبیش‬ ‫اعالم کردیم‪ ،‬بخشی را در همان جلسه و بخش دیگر را در‬ ‫جلسات کارشناسی بعد از ان عنوان کردیم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت درج‬ ‫برچسب قیمت‬ ‫روی کاالها‬ ‫زهرا اقاجانی‪ ،‬عضو هیات علمی موسسه‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫اگاهی رس��انی ب��ه مصرف کنن��ده درب��اره نرخ‬ ‫و تناس��ب با کمیت و کیفی��ت کاال و اعطای قدرت‬ ‫انتخ��اب از طریق امکان مقایس��ه کاال با محصوالت‬ ‫مش��ابه ان در بازار می تواند به ش��یوه های مختلفی‬ ‫انج��ام ش��ود‪ .‬یکی از ش��یوه های اطالع رس��انی به‬ ‫مصرف کننده درباره قیمت‪ ،‬درج نرخ مصرف کننده‬ ‫روی کاال در مح��ل تولید( به معن��ای درج ان برای‬ ‫مصرف کنن��ده و نه تولیدکننده) اس��ت‪ .‬این روش‬ ‫در ایران رایج بوده و میزان حاش��یه سودها در طول‬ ‫ش��بکه توزیع ب��ا توجه به ش��یوه نامه قیمت گذاری‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت‪ ،‬به طوری که عالوه بر ‪ ۹‬درصد‬ ‫ش افزوده‪ ،‬س��ود خرده فروشی بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫مالیات ارز ‬ ‫‪ ۱۴‬درصد‪ ،‬سود عمده فروش بین ‪ ۳‬تا ‪۵‬درصد و سود‬ ‫حم��ل و پخش نیز حدود ‪ ۱۰‬درص��د در نظر گرفته‬ ‫ش��ده و عرضه کنن��دگان مکلف به رعای��ت موازین‬ ‫یاد ش��ده هس��تند‪ .‬از دیگر راه های اطالع رسانی به‬ ‫مصرف کنن��ده درب��اره نرخ می توان ب��ه روش های‬ ‫دیگ��ری همچون هزینه تمام ش��ده تولید (حداقل‬ ‫قیمت)‪ ،‬تعیین س��قف نرخ خرده فروشی‪ ،‬درج نرخ‬ ‫واحد کاال (همراه با احتس��اب مالیات ارزش افزوده‬ ‫یا بدون ان) اش��اره کرد‪ .‬در این کش��ورها به منظور‬ ‫رقابتی ش��دن قیمت ها‪ ،‬درج ن��رخ ثابت و مقطوع بر‬ ‫روی کاال به صورت معمول رایج نیست‪.‬‬ ‫دراین باره مطالعه تجربه کش��ورهای منتخب به‬ ‫صورت ذیل است‪:‬‬ ‫ال��ف‪ .‬الزام تولیدکننده به درج دو نرخ روی کاال از‬ ‫سوی کارخانه یعنی «قیمت تمام شده تولیدکننده»‬ ‫و «حداکثر نرخ فروش در سطح خرده فروشی»‪ .‬همه‬ ‫مبادالت خرده فروشی در محدوده این دو نرخ انجام‬ ‫می شود‪ ،‬اما الزامی برای تعیین نرخ مقطوع روی کاال‬ ‫وجود ندارد (نمونه‪ :‬هندوستان)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬درج دو برچس��ب قیمت��ی روی کاال یکی نرخ‬ ‫تمام ش��ده برای مصرف کنن��ده و دیگری «قیمت‬ ‫واح��د» یا به عبارتی نرخ متوس��ط به ازای یک واحد‬ ‫وزن��ی مش��خص (مثال نرخ به ازای ه��ر ‪ ۱۰۰‬گرم یا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی لیت��ر از محص��ول) به منظ��ور ایج��اد‬ ‫قابلیت مقایس��ه می��ان نرخ کاالهای مش��ابه برای‬ ‫مصرف کنندگان (نمونه‪ :‬استرالیا‪ ،‬المان و ترکیه)‪.‬‬ ‫اتخ��اذ هر ی��ک از این ش��یوه ها مزای��ا و معایبی‬ ‫دارد‪ .‬به عن��وان نمونه یک��ی از مزایای درج نرخ برای‬ ‫مصرف کنن��ده از مح��ل درب کارخان��ه را می توان‬ ‫اجتناب از بروز تش��تت بی رویه قیمت ها برش��مرد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬اتخاذ این ش��یوه می تواند دارای اثار‬ ‫مثبت دیگری همچون تسهیل در رصد و پایش بازار‪،‬‬ ‫ی رصد قیمت ها در بازار(به منظور‬ ‫کاهش هزینه ها ‬ ‫کنترل و نظارت) نیز باشد‪ .‬البته حاکمیت این شیوه‬ ‫در ش��بکه توزیع ممکن است سبب ش��ود تا رقابت‬ ‫قیمتی تا ح��د زیادی میان خرده فروش��ان از میان‬ ‫ب��رود و زمینه سو ءاس��تفاده برخی خرده فروش��ان‬ ‫مدرن برای سفارش کاال با نرخ غیرواقعی(به منظور‬ ‫ف برای جذب مش��تری) را فراهم اورد‪ .‬با‬ ‫ارائه تخفی ‬ ‫تمام اشکاالت برشمرده به واسطه اهمیت اجتناب از‬ ‫تش��تت قیمت ها‪ ،‬این امر دولت را بر ان داشته است‬ ‫که سیاس��ت الزام درج نرخ ب��رای مصرف کننده در‬ ‫محل درب کارخانه را دنبال کند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬پیش��نهاد می شود‪ ،‬برچسب گذاری‬ ‫ن��رخ روی کااله��ای مصرف��ی پرگ��ردش ک��ه در‬ ‫کش��ورهای منتخب اعم از درحال توسعه و توسعه‬ ‫یافته ک��ه با هدف حمایت از حق��وق مصرف کننده‬ ‫(مقابل��ه ب��ا تش��تت قیمت ه��ا و س��ردرگمی‬ ‫مصرف کنن��ده) صورت می گیرد‪ ،‬کما فی الس��ابق و‬ ‫حداقل در کوتاه مدت اس��تمرار یابد‪ .‬اما می تواند دو‬ ‫نرخ روی کاال درج ش��ود‪ :‬یکی نرخ تمام ش��ده کاال‬ ‫به عنوان حداقل نرخ فروش و دیگری نرخ تمام شده‬ ‫ب��رای مصرف کننده به عن��وان حداکثر نرخ فروش‪.‬‬ ‫بدی��ن روی ب��رای مصرف کننده و حتی بازرس��ان‬ ‫امکان مقایسه نرخ کاالهای مشابه در بازار نیز میسر‬ ‫خواهد شد‪ .‬به منظور اجرای این دو قیمت‪ ،‬ضروری‬ ‫اس��ت ش��یوه نامه تعیین نرخ کاالهای تولید داخل‪،‬‬ ‫مورد بازبینی قرار گیرد‪ ،‬البته باید به این نکته توجه‬ ‫داشت برچسب نرخ روی کاالهای مصرفی پرگردش‬ ‫معنا دارد و و برروی کاالهای واسطه ای و سرمایه ای‬ ‫معمول نیس��ت‪ .‬تشدید ریسک گران فروشی با اخذ‬ ‫جریمه های بس��یار باال‪ ،‬باطل کردن مجوز فعالیت‬ ‫با چندین بار تکرار تخلف و س��پس تش��دید بیشتر‬ ‫مجازات ها ب��رای فع��االن عرضه کننده محصوالت‬ ‫مصرفی پرگردش(تجربه چین‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬امریکا و‬ ‫ژاپن) البته با توجه به لزوم درنظر گرفتن مندرجات‬ ‫قانون مجازات اس�لامی؛ الزم است مجموع ه قوانین‬ ‫حاکم در کش��ور در خصوص الزام درج نرخ روی کاال‬ ‫شامل ماده (‪ )۱۵‬قانون نظام صنفی کشور‪ ،‬ماده (‪)۵‬‬ ‫قانون حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬ماده (‪)۶‬‬ ‫قان��ون تعزیرات حکومتی و کلی��ات قانون مجازات‬ ‫اس�لامی(بخش تعزی��رات) متناس��ب ب��ا بازبینی‬ ‫ش��یوه نامه تعیین نرخ کاالهای تولی��د داخل مورد‬ ‫بازنگری و توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تهرانی ها به پویش نخریدن کاالهای بدون قیمت بپیوندند‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درج قیمت روی‬ ‫کاالها باعث ایجاد‬ ‫شفافیت و دادن‬ ‫حق انتخاب به‬ ‫مصرف کننده‬ ‫می شود اما‬ ‫کاالها بدون‬ ‫درج قیمت عالوه‬ ‫بر ایجاد ابهام‪،‬‬ ‫مصرف کننده را‬ ‫برای مطلع شدن‬ ‫از قیمت واقعی‬ ‫کاالها به زحمت‬ ‫می اندازد‬ ‫اواخر اذر امس��ال قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با ارس��ال نامه ای به س��ازمان های ناظر بر‬ ‫بازار ب��رای راه اندازی پویش «بدون قیمت نخرید»‪،‬‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬هدف از درج نکردن برچس��ب قیمت‪،‬‬ ‫گرانفروش��ی اس��ت و باید به ش��دت با ان برخورد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پوی��ش «بدون قیم��ت نخرید» که ب��ه تازگی با‬ ‫هدف مقابله با گرانفروشی و الزام واحدهای صنفی‬ ‫به درج قیمت کاال و خدمات ش��کل گرفته چنانچه‬ ‫با مش��ارکت گسترده مردم همراه شود‪ ،‬می تواند در‬ ‫ثب��ات بازار و مقابله با س��وداگران نقش موثری ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به تازگی نیز رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان تهران با بیان اینکه درج قیمت روی کاالها‬ ‫به نفع مصرف کننده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از شهروندان‬ ‫تقاضا دارم به پویش نخریدن کاالهای بدون قیمت‬ ‫بپیوندند‪.‬‬ ‫یداهلل صادقی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫ماده ‪ ۵‬قانون حمایت از حقوق مصرف کننده‪ ،‬تمام‬ ‫عرضه کنن��دگان کاال و خدم��ات مکلفن��د با الصاق‬ ‫برچس��ب روی کاال‪ ،‬یا نصب تابلو در محل کس��ب‬ ‫یا حرفه‪ ،‬قیمت واحد کاال یا دس��تمزد خدمت را به‬ ‫طور روش��ن و مکتوب به گونه ای که برای همگان‬ ‫قابل رویت باشد اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درج قیمت ب��ر روی کاالها باعث‬ ‫ایجاد ش��فافیت و ام��کان حق انتخ��اب به مصرف‬ ‫کننده‪ ،‬می ش��ود اما کاالها بدون درج قیمت عالوه‬ ‫بر ایجاد ابهام‪ ،‬مصرف کننده را برای مطلع ش��دن از‬ ‫قیمت واقع��ی کاالها به زحمت می ان��دازد و باعث‬ ‫می ش��ود انها برای مطلع ش��دن از قیم��ت واقعی‬ ‫کاالها به جاهای مختلف سرکشی کنند‪.‬‬ ‫صادقی تصری��ح کرد‪ :‬عمده تری��ن تخلف اصناف‬ ‫استان تهران به ترتیب درج نکردن نرخ بر روی کاال‪،‬‬ ‫صادر نکردن فاکتور و گران فروشی است‪ .‬فاصله بین‬ ‫تع��داد افرادی که قیم��ت را روی کاالها خود درج‬ ‫نمی کنند بس��یار بیش��تر از تعداد گرانفروش��ان در‬ ‫برای تنظیم بازار و تس��هیل در خرید شهروندان در استانه سال‬ ‫جدید ‪7‬نمایشگاه عرضه مستقیم کاال از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۳‬اسفند در شهر‬ ‫تهران برپا می شود‬ ‫استان تهران است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪7‬نمایشگاه عرضه مستقیم کاال در تهران‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران گفت‪ :‬برای تنظیم بازار و تس��هیل در خرید‬ ‫شهروندان در استانه سال جدید ‪7‬نمایشگاه عرضه‬ ‫مس��تقیم کاال از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۳‬اس��فند در شهر تهران‬ ‫برپا می ش��ود و در شهرس��تان های اس��تان نیز به‬ ‫تناس��ب جمعیت حداقل یک نمایشگاه برپا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صادق��ی درب��اره گرانفروش��ی و کم فروش��ی در‬ ‫ماسک پزشکی با حداکثر ظرفیت در حال تولید است‬ ‫مدی��ر کل نظ��ارت بر محصوالت بهداش��تی ‪ ،‬دارویی‬ ‫و تجهیزات پزش��کی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان گفت‪ :‬ماس��ک پزش��کی ب��ا حداکثر‬ ‫ظرفی��ت در حال تولید اس��ت و هش��دار داد که با تمام‬ ‫احتکارکنندگان و گران فروشان ماسک پزشکی برخورد‬ ‫قانونی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان حمای��ت از‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان اس��ماعیل مهدی پور‬ ‫هش��دار داد که با تمام احتکارکنندگان و گرانفروش��ان‬ ‫انواع ماس��ک های پزش��کی شناس��ایی و با انها برخورد‬ ‫قانونی می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظارت ب��ر محصوالت بهداش��ت‪ ،‬دارویی و‬ ‫تجهیزات پزش��کی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولید کنن��دگان افزود‪ :‬با توجه ب��ه افزایش تقاضا برای‬ ‫انواع ماس��ک های پزشکی و به تبع ان سوء استفاده های‬ ‫احتمالی برخ��ی از عرضه کنن��دگان و عوامل توزیع در‬ ‫عدم عرضه مکفی و ف��روش اقالم مذکور به قیمت های‬ ‫غیرمتعارف‪ ،‬حسب هماهنگی های بعمل امده با سازمان‬ ‫غ��ذا و دارو حداکثر نرخ فروش انواع ماس��ک س��ه الیه‬ ‫جراحی به تفکی��ک قیمت فروش کارخان��ه‪ ،‬فروش به‬ ‫مراک��ز درمانی از س��وی عوامل توزی��ع و مصرف کننده‬ ‫نهایی پس از تصویب در کمیس��یون نرخ گذاری مربوط‬ ‫به تمامی واحدهای تولیدی ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬واحده��ای مذکور مکلف به‬ ‫رعایت س��قف قیمت ه��ای مصوب تعیین ش��ده و درج‬ ‫قیمت بر روی بسته بندی محصوالت خود هستند‪.‬‬ ‫مهدی پور ب��ا تاکید بر اینکه افزای��ش قیمت هرگونه‬ ‫ماس��ک و کاالی پزشکی‪ ،‬ممنوع اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر حداکثر ن��رخ فروش به مصرف کننده نهایی‬ ‫هر عدد ماس��ک س��ه الیه‪ ،‬مطابق مصوبه کمیس��یون‬ ‫نرخ گذاری مربوطه ‪ 4100‬ریال است و همه داروخانه ها‬ ‫و مراکز عرضه مکلف به رعایت سقف قیمت تعیین شده‬ ‫در فروش انواع ماسک سه الیه هستند‪.‬‬ ‫مهدی پ��ور همچنی��ن درباره اخری��ن وضعیت تامین‬ ‫ماسک در کشور‪ ،‬متذکر شد‪ :‬برای ظرفیت امکان تامین‬ ‫اقالم مذکور در داخل کش��ور از س��وی تولید کنندگان‪،‬‬ ‫در حال حاضر مش��کلی برای تامین اقالم مذکور وجود‬ ‫عالوه بر تعطیل��ی غرفه و واگذاری ان به فرد دیگر‬ ‫فرد متخلف جریمه سنگین می شود‪.‬‬ ‫نداش��ته و تولید کنندگان با حداکث��ر ظرفیت خود در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ ،‬بنابراین از هموطنان عزیز تقاضا‬ ‫می ش��ود از خریده��ای غی��ر ض��روری و بی��ش از نیاز‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل نظارت ب��ر محصوالت بهداش��تی‪ ،‬درباره‬ ‫گرانفروش��ی انواع ماسک های پزش��کی اعالم داشت‪ :‬با‬ ‫توجه ش��یوع بیماری کرونا و افزایش میزان تقاضا برای‬ ‫انواع ماسک های پزشکی و انواع ضد عفونی کننده های‬ ‫دست‪ ،‬با ان دسته از توزیع کنندگان و عرضه کنندگانی‬ ‫که با سوء استفاده از این شرایط نسبت به عرضه نشدن‬ ‫و احتکار اقدام می کنند به عنوان اخالل در نظام توزیع‪،‬‬ ‫ب��دون چشم پوش��ی و برابر قانون برخ��ورد قاطع انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی از ش��هروندان تقاض��ا کرد ش��هروندان در صورت‬ ‫مش��اهده هرگونه تخلف از قبیل گرانفروش��ی ‪ ،‬احتکار‬ ‫‪ ،‬درج نش��دن قیمت در این زمینه ش��کایات خود را به‬ ‫شماره ‪ 124‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫مهدی پ��ور ضم��ن هش��دار دوب��اره به محتک��ران و‬ ‫گرانفروش��ان ماس��ک های پزش��کی یاداور ش��د‪ :‬برای‬ ‫جلوگیری از بروز هرگونه اخالل در تامین و فرایند توزیع‬ ‫و همچنین احتکار انواع ماسک های تولید داخل‪ ،‬رصد و‬ ‫پایش مستمر میزان توزیع و عرضه تمام تولیدکنندگان‬ ‫از س��وی س��ازمان غذا و دارو انج��ام پذیرفته و فروش‬ ‫تامی��ن کنندگان فقط باید از طریق عوامل توزیع دارای‬ ‫مجوز انجام پذیرد‪ .‬کلیه داروخانه ها و عرضه کنندگان به‬ ‫منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در عرضه‬ ‫ماسک های تقلبی در بازار‪ ،‬مکلف شدند ‪ ،‬از شبکه مجاز‬ ‫تعیین شده خرید خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز طرح نظارتی از اول اسفند‬ ‫نمایش��گاه های ویژه نوروز در س��طح استان تهران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در این نمایشگاه ها دفاتر بازرسی مستقر‬ ‫اس��ت و چنانچه کم فروشی‪ ،‬گران فروشی و هر نوع‬ ‫تخلفی در این مکان ها از سوی شهروندان دیده شد‬ ‫انها مراتب را به بازرس��ان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و تعزیرات حکومتی اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازرس��ان مس��تقر در نمایشگاه‬ ‫بالفاصله بعد از دریافت ش��کایت به غرفه مورد نظر‬ ‫مراجع��ه و در همان لحظه رس��یدگی و حکم برای‬ ‫متخلف صادر می ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در برخی موارد‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬طرح نظارتی ویژه نوروز ‪ ۹۹‬از اوایل‬ ‫اس��فند امس��ال اغاز و تا ‪۱۵‬فروردین س��ال اینده‬ ‫اس��تمرار دارد‪ ،‬در این ط��رح تمامی مبادی تامین‪،‬‬ ‫نگهداری کاال و شبکه های توزیع بازرسی می شود تا‬ ‫از تجمع و احتکار کاال جلوگیری شود‪.‬‬ ‫صادق��ی اف��زود‪ :‬کل عمده فروش��ی ها نی��ز مورد‬ ‫بازرس��ی قرار می گیرد ت��ا در تحوی��ل کاال از نظر‬ ‫کمیت‪ ،‬کیفیت و رعایت قیمت تخلف صورت نگیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��هروندان می توانند ش��کایات‬ ‫خ��ود را عالوه بر س��امانه تلفنی ‪ ،۱۲۴‬در س��ایت‬ ‫‪۱۲۴. ir‬به عنوان درگاه دریافت ش��کایات مردمی به‬ ‫صورت ‪ ۲۴‬ساعته ثبت کنند‪.‬‬ ‫صادرات از بندر شهید بهشتی چابهار اغاز شد‬ ‫سرپرس��ت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار سیستان و‬ ‫بلوچس��تان گفت ‪ :‬نخستین محموله بزرگ صادراتی بخش خصوصی‬ ‫از بندر شهید بهشتی چابهار در قالب ‪ ۱۰‬هزار تن مواد معدنی از نوع‬ ‫سوپرفاین صادر شد‪.‬‬ ‫ماندانا زنگنه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬این اقدام مهم تجاری ‬ ‫سیس��تان و بلوچستان با پیگیری فراوان و رفع چالش ها و مشکالت‬ ‫ف��رارو‪ ،‬با هم��کاری اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان و ش��رکت‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این محموله از معدن س��نگ اهن اس��تان از طریق‬ ‫بندر شهید بهشتی چابهار توسط ‪ ۴۰۰‬دستگاه کانتینر بارگیری شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار سیستان و‬ ‫بلوچس��تان با اش��اره ویژگی های ش��رکت صادر کننده این محموله‬ ‫معدنی اس��تان گف��ت ‪ :‬بخش خصوص��ی مذک��ور دارای پروانه های‬ ‫بهره برداری معادن س��نگ اهن در مناطق مختلف اس��تان بوده که‬ ‫اشتغال قابل توجهی را نیز ایجاده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهمی��ت بندر چابهار گفت‪ :‬بن��در چابهار با توجه‬ ‫به موقعیت مناس��ب جغرافیایی و اقتصادی ‪ ،‬وجود بنادر مهم شهید‬ ‫بهشتی و شهید کالنتری با ظرفیت پهلوگیری کشتی های پهن پیکر‪،‬‬ ‫ورود و خ��روج کاال و اتص��ال ب��ه اقیانوس در حال تبدیل ش��دن به‬ ‫قطب تجارت و ترانزیت منطقه اس��ت و ب��ه زودی می تواند به عنوان‬ ‫بندری چند منظوره در کالس جهانی ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫زنگنه تصریح کرد‪ :‬موقعیت چابهار و زیرساخت های فراهم شده در‬ ‫بندر چابهار این امکان را فراهم کرده که در سطح ملی و بین المللی‬ ‫چابهار نق��ش افرینی و جایگاه ویژه ای در می��ان بنادر منطقه برای‬ ‫خود فراهم کند که در اینده نزدیک موجب توس��عه و پیش��رفت نه‬ ‫تنها سیس��تان و بلوچستان بلکه شرق و جنوب شرق کشور و برخی‬ ‫کشورهای همسایه خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید کاغذ از گلبرگ زعفران‬ ‫س��االنه حدود ‪20‬هزار تن گلبرگ زعفران به عنوان‬ ‫دورری��ز ضایعات‪ ،‬باعث از دس��ت رفتن بخش مهمی‬ ‫از محصول گیاه زعفران ش��ده است‪ ،‬اما گروه شرکت‬ ‫زعفران سحرخیز در راستای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫و زیس��ت محیطی خود با حمایت از یک اس��تارت اپ‬ ‫اقدام ب��ه تولید کاغذ از گلبرگ زعفران کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تولید کاغذ با گلبرگ های دورریز زعفران ایده ایس��ت‬ ‫ک��ه اس��تارت اپ های ایران��ی ان را به مرحله عملیاتی ش��دن‬ ‫رس��اندند و برای اجرایی ش��دن ان نیاز به حمایت شتاب دهی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬دکتر فرهاد س��حرخیز عضو هیات مدیره‬ ‫گروه سحرخیز در این باره گفت‪ :‬سال هاست که هیچ استفاده ای‬ ‫از گلبرگ ه��ای زعف��ران بعد از جداکردن از کالله نمی ش��د و‬ ‫این دغدغه اس��تفاده از گلبرگ ها و ایج��اد ارزش افزوده همواره‬ ‫برایم��ان وجود داش��ت‪ .‬از ای��ن رو با توجه به ن��گاه ویژه گروه‬ ‫ش��رکت های سحرخیز به حمایت از اس��تارت اپ ها و اشنایی با‬ ‫گروه��ی که راهکار تولید کاغ��ذ از گلبرگ زعفران را‬ ‫ارائه داده بود‪ ،‬باعث ش��د تا بتوانیم با س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ن بخش از کاغـذه��ای تولیدی ب��ه این روش‬ ‫در صنعت کاغذ و حتی بس��ته بندی ب��ا قابلیت چاپ‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه گروه س��حرخیز‪ ،‬س��رمایه ای را در‬ ‫اختی��ار ایده پردازان قرار داده اس��ت تا در کارخانه ای‬ ‫واقع در تربت حیدریه تولید کاغذ با گلبرگ را به طور رسمی از‬ ‫‪ 8‬اسفند عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫سحرخیز افزود‪ :‬نکته مهم این هست که این ایده برای نخستین‬ ‫بار در جهان پیاده س��ازی و اجرا می شود و بعد از گشایش ان و‬ ‫عملیاتی شدنش می توانیم به لطف بهره گیری از گلبرگ های گیاه‬ ‫پر خاصیت و پر رمز و راز زعفران و با جلوگیری از قطع درختان‬ ‫و همچنی��ن کاهش ایج��اد زباله‪ ،‬گامی مه��م هر چند کوچک‬ ‫در راس��تای حفظ محیط زیس��ت و ایجاد محیطی تمیز و سالم‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 20 . 7‬درصدی وزن صادرات کاالهای غیرنفتی‬ ‫معاون��ت طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت چکیده‬ ‫ش��اخص ها و اهم اقدامات این وزارتخانه در ده ماهه سال ‪ ۹۸‬را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬بنابراین گزارش تعداد ‪ ۵‬هزار و ‪۲۱۲‬‬ ‫پروانه بهره ب��رداری با میزان س��رمایه گذاری ‪44 . 5‬هزارمیلیارد‬ ‫تومان و اش��تغال ‪ ۸۱‬هزار و ‪ ۲۴۴‬نفر صادر شده که شاهد رشد‬ ‫‪ ۵۳‬درص��دی در تع��داد پروانه های بهره ب��رداری صادره بودیم‪.‬‬ ‫تعداد جواز سال تاس��یس صادره در این مدت ‪ ۲۲‬هزار و ‪۷۴۵‬‬ ‫مورد بوده با پیش بینی سرمایه گذاری ‪312 . 7‬هزار میلیارد تومان‬ ‫همچنین پیش بینی اشتغال ‪ ۵۱۸‬هزار و ‪ ۲۳۷‬نفر که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل در تعداد ‪18 . 7‬درصد و در سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۲۱.۵‬درصد و در اشتغال ‪ 16 . 7‬درصد رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در این گزارش امده اس��ت که مجوز های صنفی صادر شده‬ ‫‪339 . 4‬هزار مجوز بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل با‬ ‫افزایش ‪3 . 9‬درصد مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬همچنی��ن در ‪ 10‬ماهه‬ ‫‪ 1398‬ص��ادرات کاالهای غیرنفتی ‪115 . 3‬میلیون تن به ارزش‬ ‫‪ 35 . 5‬میلیارد دالر بوده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل به‬ ‫لحاظ وزنی ‪20 . 7‬درصد رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر تس��هیالت پرداختی بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری در ‪ 9‬ماهه سال ‪ 1398‬به بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫مبلغ ‪ 626 . 3‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬تسهیالت بخش صنعت‬ ‫و معدن به ‪190 . 4‬هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬در بخش‬ ‫بازرگانی نی��ز ‪ 120 . 9‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت‬ ‫شده است‪ .‬سهم تسهیالت بخش صنعت و معدن و بازرگانی‪ ،‬به‬ ‫ترتیب ‪ 30 . 4‬و ‪19 . 3‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬ماه��ه س��ال ‪ 1398‬از می��ان ‪ 42‬محص��ول منتخب‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی‪ 30 ،‬محصول رش��د و ‪ 12‬محصول کاهش‬ ‫تولید داشته اند‪ .‬فوالد خام با ‪ 20‬میلیون تن ‪6 . 8‬درصد‪ ،‬سیمان‬ ‫ب��ا ‪ 51 . 2‬میلیون تن ‪12 . 2‬درصد‪ ،‬کات��د مس با ‪207 . 8‬هزارتن‬ ‫‪ 3 . 1‬درص��د‪ ،‬لوازم خانگی(ش��امل تلویزیون‪ ،‬یخچ��ال و فریزر‬ ‫و ماش��ین لباسش��ویی) با ‪2149 . 7‬هزار دس��تگاه ‪8 . 7‬درصد و‬ ‫محصوالت پتروش��یمی با ‪ 45.8‬میلیون تن ‪ 1 . 9‬درصد رش��د‬ ‫تولید داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین در راس��تای اجرای پروژه ه��ای اقتصاد مقاومتی‪ ،‬از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ 1398‬تا پایان دی ‪ ،1398‬جمعاً مبلغ حدود ‪30‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تسهیالت به ‪ 19‬هزار و ‪ 911‬واحد در قالب‬ ‫پروژه رونق تولید پرداخت شده است‪ .‬در قالب تسهیالت برنامه‬ ‫ی ‪ 1398‬تعداد ‪ 2‬هزار و‬ ‫تولید و اشتغال (تبصره ‪ )18‬تا پایان د ‬ ‫‪ 125‬واحد به بانک های عامل معرفی که از این تعداد‪423 ،‬واحد‬ ‫تسهیالت خود را به ارزش ‪2‬هزار و ‪ 447‬میلیارد تومان دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫اگر شریک تجاری دارید‬ ‫حواس تان به این نکات باشد‬ ‫ش�راکت مفید و س�ازنده تا حد زیادی به انعقاد قرارداد و مجوزهای حقوقی الزم مربوط می ش�ود اما قبل از انکه وارد این‬ ‫مرحله از کار شوید باید به خوبی درباره شریکی که انتخاب می کنید و نوع شراکتی که می خواهید با او داشته باشید فکر کنید‪.‬‬ ‫پایگاه خبری مدیوم دایجس�ت در گزارش�ی با بهره برداری از نظرات کارشناسی برخی فعاالن حوزه کسب و کار‪ ،‬برخی نکات‬ ‫مهم در این زمینه را مورد بررس�ی قرارداده و گزارش�ی جامع را منتش�ر کرده است‪ .‬شراکت خوب و رضایت بخش‪ ،‬راه و رسم‬ ‫خاص خودش را دارد‪ .‬به عنوان یک قاعده کلی اگر توانایی انجام مس�تقل کار تجاری را داش�ته باشید باید از شراکت اجتناب‬ ‫کنید‪ ،‬اما اگر امکان فعالیت مستقل را ندارید عمل به چند توصیه مهم باعث می شود از شراکت پشیمان نشوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مش�خص کنید که ایا واقعا به ش�ریک نیاز‬ ‫دارید؟‬ ‫در کل بهتر اس��ت که به تنهایی کسب وکار تجاری‬ ‫را ش��روع کنیم‪ .‬اگر به تنهایی نتوان این کار را انجام‬ ‫داد باید کسی را به صورت تمام یا پاره وقت استخدام‬ ‫کرد یا با فرد یا ش��رکتی که در هم��ان زمینه کاری‬ ‫فعالی��ت می کند قرارداد همکاری بس��ت‪ .‬ش��راکت‬ ‫معموال به خوب��ی پیش نمی رود پس باید گزینه اخر‬ ‫شما باشد و اگر به هر دلیلی‪ ،‬امادگی الزم برای کار و‬ ‫همکاری تنگاتنگ با فرد دیگری را ندارید دور شریک‬ ‫و شراکت را خط بکشید‪.‬‬ ‫فقط زمانی ش��راکت کنید که ب��دون ان نتوان به‬ ‫موفقیت تجاری رس��ید‪ .‬باید به این نتیجه برسید که‬ ‫ش��ریک شما‪ ،‬س��رمایه‪ ،‬مهارت ها و شبکه روابطی در‬ ‫اختیار دارد که بدون داشتن انها نمی توانید به جایی‬ ‫برسید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ب�ا گزینه های مختل�ف گفت وگو و مصاحبه‬ ‫کنید‬ ‫اگر طرف مقابل را خوب نمی شناسید باید تا جایی‬ ‫که می ش��ود شناخت خود را بیشتر کنید‪ .‬باید بدانید‬ ‫که ش��ما دو نفر چطور می توانی��د به خوبی باهم کار‬ ‫کنی��د‪ .‬در حال��ت ایده ال او و ش��ما باید یک س��ری‬ ‫مهارت های تکمیل کننده داشته باشید‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫خود ش��ما ممکن است در زمینه امور مالی و حقوقی‬ ‫توانمند باشید و ش��ریکتان در زمینه اجرای کسب و‬ ‫کار یا بازاریابی قوی باشد‪.‬‬ ‫می توانید یک هفته را باهم بگذرانید‪ .‬در این مدت‬ ‫می توانید ریزودرشت دیدگاه های اقتصادی خود را به‬ ‫اش��تراک بگذارید و انتظاراتی که از همدیگر دارید را‬ ‫موبه مو توضیح دهید‪ .‬مراقب باشید هیچ موضوعی را‬ ‫نگفته باقی نگذارید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ببینی�د چطور می توانید به نحو احس�ن با‬ ‫شریک خود کار کنید‬ ‫ش��ریک ش��ما ممکن است اشنا باش��د و قبال با او‬ ‫کار کرده باش��ید‪ .‬در این صورت یافتن نحوه برقراری‬ ‫ارتباط با او اسان می شود‪.‬‬ ‫اگ��ر قب�لا ب��ا او کار نکرده ای��د قبل از انک��ه وارد‬ ‫شراکت اصلی شوید با همدیگر یک پروژه را به صورت‬ ‫ازمایش��ی انج��ام دهید‪ .‬قرار نیس��ت پ��روژه بزرگی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می توانی��د ان پ��روژه را برای یک ش��رکت یا یک‬ ‫شخص دیگر انجام دهید‪ .‬به این ترتیب خواهید فهمید‬ ‫که ایا تیم خوبی می شوید یا نه‪.‬‬ ‫فقط زمانی ش��راکت کنید که بدون ان نتوان به موفقیت تجاری‬ ‫رس��ید‪ .‬باید به این نتیجه برس��ید که ش��ریک ش��ما‪ ،‬س��رمایه‪،‬‬ ‫مهارت ها و ش��بکه روابطی در اختیار دارد که بدون داش��تن انها‬ ‫نمی توانید به جایی برسید‬ ‫‪-۴‬ب�ا وکی�ل یا مش�اور مالی‬ ‫دیدار کنید‬ ‫شراکت‪ ،‬ابعاد حقوقی و قانونی زیادی‬ ‫دارد‪ .‬یک وکیل یا مش��اور مالی خوب‪،‬‬ ‫توصیه ه��ای الزم را خواهد کرد و کمک می کند‬ ‫مش��کالت خود را حل کنید‪ .‬به کمک انها می توانید‬ ‫پیش نویس قرارداد شراکت را تهیه کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوع شراکت را مشخص کنید‬ ‫تقریبا در همه جای دنیا‪ ،‬س��ه نوع ش��راکت وجود‬ ‫دارد‪ .‬هرکدام از این سه نوع مزایا و معایب و خطرات‬ ‫خاص خود را دارند‪ .‬باید با شریک تجاری و نیز وکیل‬ ‫و مش��اور مالی خود درباره نوع ش��راکتی که مناسب‬ ‫شماست بحث و گفت وگو کنید‪.‬‬ ‫ مش�ارکت کامل‪ :‬در این نوع ش��راکت‪ ،‬طرفین‬‫به طور مس��اوی در س��ود‪ ،‬اختیارات و مس��ئولیت ها‬ ‫ش��ریک می ش��وند‪ .‬اگر ش��راکت پنج��اه‪ -‬پنجاه را‬ ‫نمی پسندید باید درصد شراکت را مشخص کنید‪.‬‬ ‫ مس�ئولیت محدود‪ :‬این نوع ش��راکت‪ ،‬امن تر‬‫اس��ت چون طرفین فقط در قبال عملکرد ش��خصی‬ ‫خود مس��ئول هس��تند‪ .‬البته به همان نسبت میزان‬ ‫اختیارات هم کمتر می شود‪.‬‬ ‫ س�رمایه گذاری مش�ترک‪ :‬یک نوع ش��راکت‬‫کوتاه مدت اس��ت یعنی دو طرف برای یک بازه زمانی‬ ‫محدود روی پروژه تجاری مشخصی کار می کنند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬توافقنامه شراکت بنویسید‬ ‫ ب��االی برگ��ه ای که ب��ه این‬‫کار اختص��اص می دهید بنویس��ید‬ ‫توافقنامه شراکت‪ .‬در مرحله بعد عناصر‬ ‫شراکت را بنویسید‪ :‬نوع شراکت‪ ،‬نام شرکا و‬ ‫مشخصات و ادرس انها‪.‬‬ ‫ نام شریک یا ش��رکا و ادرس انها را بنویسید‪ .‬بعد‬‫حتم��ا این جمل��ه را اضافه کنید‪« :‬طرفی��ن توافقنامه‬ ‫موافقت خود با بندهای زیر را اعالم می کنند»‪.‬‬ ‫ اکن��ون نوع فعالیت تجاری که ش��رکا قصد دارند‬‫راه اندازی کنند را ش��رح دهید‪ .‬به عنوان مثال ممکن‬ ‫اس��ت بنویسد‪ :‬کلیت کسب و کار شرکا عبارت است از‬ ‫ارائه «خدمات حقوقی» در بازه زمانی که طرفین روی‬ ‫ان توافق کرده اند‪.‬‬ ‫در یکی از بندهای توافقنامه محل کسب وکار خود و‬ ‫ادرس ان را ذکر کنید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مقدار س�رمایه گذاری هر ی�ک از طرفین را‬ ‫ذکر کنید‬ ‫در مجموع فرض بر ان اس��ت که هر یک از ش��رکا‬ ‫نص��ف س��رمایه الزم برای ش��روع فعالی��ت تجاری را‬ ‫تامین می کند‪ .‬البته ممکن است میزان سرمایه گذاری‬ ‫طرفین برابر نباش��د بنابراین مقدار دقی��ق ان را ذکر‬ ‫کنید‪ .‬یادتان باش��د که نوع سرمایه گذاری را هم بیان‬ ‫کنید (از نوع پول نقد است یا مال و دارایی؟)‪.‬‬ ‫ در ابت��دای این بخ��ش از توافقنام��ه می توانید از‬‫چنین جمله ای اس��تفاده کنید‪« .‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫اولیه هر یک از طرفین به ش��رح زیر اس��ت»‪ .‬حاال نوع‬ ‫سرمایه گذاری هر یک از شرکا را بیان کنید‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬مقدار سرمایه گذاری نقدی اقای‪ ۳۸ ...‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اموال و دارایی ها را هم مشخص کنید‬ ‫هر م��ال و دارایی ش��خصی که طرفی��ن اختصاص‬ ‫می دهند باید دقیقا ذکر ش��ود‪ .‬اموالی که توس��ط انها‬ ‫خریداری می ش��ود هم باید قید ش��ود‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫مال و دارایی خاصی را به طور موقت به کس��ب وکارتان‬ ‫اختص��اص دهید‪ .‬در این ص��ورت حتما ای��ن نکته را‬ ‫قی��د کنید که مالکیت ان به ش��ما تعل��ق دارد و جزو‬ ‫دارایی های مشترک به حساب نمی اید‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ممکن است از چنین جمله ای استفاده‬ ‫کنی��د‪ :‬توافق می کنیم که خودرو تویوتا (مش��خصاتی‬ ‫مثل مدل‪ ،‬س��ال تولید‪ ،‬شماره پالک و‪ )...‬را قید کنید‬ ‫جزو اموال مش��ترک ش��رکا به حس��اب می اید‪ .‬شرکا‬ ‫می توانن��د از ای��ن خودرو فق��ط برای ام��ور مربوط به‬ ‫کس��ب وکار اس��تفاده کنند‪ .‬این خودرو اجاره ای است‬ ‫و در تاریخ مقررش��ده یا هنگام به پایان رس��یدن مدت‬ ‫قرارداد شراکت یا فسخ ان‪ ،‬به شرکت اجاره دهنده (یا‬ ‫فرد اجاره دهنده) پس داده می شود‪.‬‬ ‫‪ .۹‬نحوه تقسیم سود و زیان را مشخص کنید‬ ‫سود و زیان را می توانید به هر شکلی که می خواهید‬ ‫تقسیم کنید‪ .‬به عنوان مثال ممکن است به نسبت برابر‬ ‫تقس��یم کنید‪ .‬البته ممکن اس��ت بخواهید بس��ته به‬ ‫میزان س��رمایه گذاری طرفین تقسیم کنید‪ .‬این بخش‬ ‫از توافقنامه اهمی��ت تعیین کننده ای دارد پس قبل از‬ ‫انکه ان را روی کاغذ بیاورید درباره چندوچون و مقدار‬ ‫دقیق ان با شریک خود به توافق برسید‪.‬‬ ‫ش��رکا و درصد مالکیت هر یک از انها را ذکر کنید‪.‬‬ ‫حاال اضافه کنید که س��ود به دس��ت امده بر اساس این‬ ‫درصد میان انها تقسیم می شود‪.‬‬ ‫ حاال زمان تقس��یم س��ود را مشخص کنید‪ .‬ممکن‬‫است بخواهید سود کسب وکار خود را به صورت روزانه‪،‬‬ ‫هفتگی‪ ،‬ماهانه یا ساالنه تقسیم کنید‪ .‬طرفین می توانند‬ ‫تمام س��ود خود یا مقدار مش��خصی از ان را برداش��ت‬ ‫کنند‪ .‬اگر می خواهید برای میزان برداشت شرکا‪ ،‬سقف‬ ‫خاصی را مشخص کنید حتما جزییات ان را ذکر کنید‪.‬‬ ‫به عنوان مثال می توانید از این جمله استفاده کنید‪ :‬هر‬ ‫ی��ک از طرفین می توانند ماهانه تا ‪ ۵۰‬درصد از س��ود‬ ‫به دست امده را از حساب مشترک برداشت کنند‪.‬‬ ‫برگردان‪:‬‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چینی ها به نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران نمی ایند‬ ‫زمان تقسیم‬ ‫سود را مشخص‬ ‫کنید‪ .‬ممکن‬ ‫است بخواهید‬ ‫سود کسب وکار‬ ‫خود را به صورت‬ ‫روزانه‪ ،‬هفتگی‪،‬‬ ‫ماهانه یا ساالنه‬ ‫تقسیم کنید‬ ‫کرونا کدام رویدادهای نمایشگاهی را لغو کرد؟‬ ‫ش��یوع بیماری کرونا س��بب ش��ده برخ��ی از رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی در کشور لغو شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه کتاب قزوین به‬ ‫دلیل اتخاذ تدابیر پیش��گیرانه درب��اره ویروس کرونا لغو و به‬ ‫زمان دیگر موکول ش��د‪ .‬این نمایش��گاه قرار ب��ود از ‪ 5‬تا ‪۱۰‬‬ ‫اسفند در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��یوع بیماری واگیردار کرونا همچنین برپایی نمایش��گاه‬ ‫سراس��ری گل و گیاه اراک را لغو کرد‪ .‬نمایش��گاه سراس��ری‬ ‫دس��تاوردهای بانوان نیز که قرار بود روز یکش��نبه در سالن‬ ‫پ��ارس نمایش��گاه بین الملل��ی اراک برگ��زار ش��ود با هدف‬ ‫جلوگیری از شیوع بیماری کرونا منتفی شده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه کت��اب ارومیه هم ک��ه قرار ب��ود از ‪ 11‬تا ‪15‬‬ ‫اس��فند برگزار شود‪ ،‬به زمان دیگری موکول شد‪ .‬این تصمیم‬ ‫به دس��تور رئیس موسسه نمایش��گاه های فرهنگی ایران و به‬ ‫منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنین به منظور رعایت نکات و مالحظات بهداشتی برای‬ ‫کنترل بیماری های واگیردار‪ ،‬نمایش��گاه لوازم خانگی‪ ،‬تشک‪،‬‬ ‫اس��تاندار بوش��هر اعالم کرد‪ :‬براس��اس پیشنهاد‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی و تصمیم س��تاد مدیریت‬ ‫بحران برگزاری نمایش��گاه ها‪ ،‬جشنواره های ملی و‬ ‫اس��تانی و اردوهای مختل��ف از جمله راهیان نور تا‬ ‫اطالع ثانوی و تا زمانیکه دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫وضعی��ت جدیدی را اعالم کند در این اس��تان لغو‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالکریم گراوند در نشس��ت پدافند غیرعامل و‬ ‫بحران و ش��ورای اطالع رسانی استان بوشهر افزود‪:‬‬ ‫برابر اعالم نظر دانش��گاه علوم پزش��کی هیچ مورد‬ ‫مثبت��ی از بیماری کرونا در اس��تان وجود ندارد اما‬ ‫باید رعایت نکات بهداشتی مطرح از سوی مسئوالن‬ ‫بهداشتی رعایت شود‪.‬‬ ‫وی یاداورش��د‪ :‬در این ش��رایط رعایت بهداشت‬ ‫عمومی و ارائه نکات اموزش��ی از س��وی دانش��گاه‬ ‫علوم پزشکی از طریق رسانه ها و برپایی کارگاه های‬ ‫اموزشی ضروری است‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر گفت‪ :‬برای حفظ سالمتی مردم‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬س��پاه و مراک��ز اموزش عالی از‬ ‫برپایی اردوهای مختلف دانش اموزی و دانش��جویی‬ ‫به خارج از استان جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫گراوند تاکید کرد‪ :‬همه دس��تگاه های اجرایی در‬ ‫خصوص رعایت نکات بهداشتی با هدف پیشگیری‬ ‫از بیماری باید یک رابط بهداشتی باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش می دهد‬ ‫لغو برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫در بوشهر تا اطالع ثانوی‬ ‫سرویس خواب و تزیینات اشپزخانه اصفهان هم به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫تاریخ برگزاری این نمایش��گاه به زودی اطالع رس��انی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود که تمام رویدادهای نمایشگاهی کشور‬ ‫تا پایان س��ال جاری لغو و زمان دیگری ب��رای برگزاری انها‬ ‫انتخاب شود‪.‬‬ ‫قائم مقام سی و س��ومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران گفت‪ :‬درحال حاضر به دلیل مس��ائل‬ ‫امنیتی بهداش��تی در جهت پیش��یگری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا قرار بر حضور نداش��تن ناش��ران و‬ ‫نویسندگان چینی در این دوره نمایشگاه گذاشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سی وس��ومین دوره نمایش��گاه بین الملی کتاب‬ ‫تهران قرار اس��ت از ‪ ۲۶‬فروردین تا ‪ ۵‬اردیبهشت ‬ ‫سال اینده در مصال برگزار شود‪.‬‬ ‫در حالی متولیان برگزاری نمایشگاه از مدت ها‬ ‫قب��ل تمهید و تدبیر در مورد برگزاری این رویداد‬ ‫فرهنگ��ی را اغ��از کرده ان��د‪ ،‬اخب��اری در فضای‬ ‫مجازی در م��ورد تعویق این دوره نمایش��گاه به‬ ‫دنبال شیوع ویروس کرونا منتشر شده است‪.‬‬ ‫قادر اش��نا قائم مقام سی و س��ومین نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران روز ش��نبه در گفت وگو با‬ ‫ایرنا در این زمینه اظهارکرد‪ :‬فعال هیچ نکته ای در‬ ‫مورد تعویق نمایشگاه ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫به عن��وان عوام��ل اجرایی نمایش��گاه‪ ،‬صاحب‬ ‫نظر کارشناس��ی در مورد این ویروس و شیوع ان‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬در صورت ابالغ از سوی مراجع رسمی‬ ‫و قانونی مربوطه ش��امل وزارت بهداشت و درمان‬ ‫و وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به این مسئله‬ ‫خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره حضور ناشران و میهمانان‬ ‫چینی در نمایش��گاه کتاب ای��ن دوره گفت‪ :‬فعال‬ ‫قرار قرار نیس��ت نویس��ندگان و ناش��ران چینی‬ ‫در نمایش��گاه حضور یابن��د اما مابق��ی اقدامات‬ ‫ب��رای برگزاری نمایش��گاه طب��ق روال عادی در‬ ‫ح��ال انجام اس��ت و فردا هیاتی از کش��ور ترکیه‬ ‫به عن��وان مهمان ویژه این دوره نمایش��گاه عازم‬ ‫ایران هستند‪.‬‬ ‫اش��نا با اش��اره به گشایش نمایش��گاه استانی‬ ‫کت��اب سیس��تان و بلوچس��تان (ام��روز) گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر در این نمایش��گاه اس��تانی کتاب‬ ‫طبق رایزنی ها با دانش��گاه علوم پزش��کی استان‪،‬‬ ‫توصیه های جدی صورت گرفته و کارشناسان این‬ ‫دانش��گاه در محل نمایشگاه مستقر هستند تا در‬ ‫صورت مشاهده موردی مشکوک اقدام کنند‪.‬‬ ‫سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران با شعار کتاب یعنی زندگی با حضور ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۶‬ناش��ر از ‪ ۲۶‬فروردین تا ‪ ۵‬اردیبهشت سال‬ ‫‪ ۹۹‬در مصالی امام خمین��ی (ره) برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کسب وکار موفق زن ایرانی با حمایت مالی فائو‬ ‫س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل متحد‪ ،‬فائو در یکی‬ ‫از گزارش ه��ای خبری خود‪ ،‬داس��تان موفقیت یک بانوی‬ ‫کارافرین ایرانی را توضیح می دهد‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫در س��ی قلعه‪ ،‬یک ناحیه روس��تایی کوچک در نزدیکی‬ ‫کوی��ر لوت‪ ،‬فاطمه صفرپور ب��ا کلوچه های خانگی خودش‬ ‫برای فرزندانش کس��ب وکاری راه انداخته است‪ .‬هدف او از‬ ‫این کار تامین نیازهای خانواده اش بود اما اکنون به روشی‬ ‫منحصربه فرد تبدیل ش��ده و س��ازمان خواربار و کشاورزی‬ ‫ملل متحد به کمک ان به توس��عه جوام��ع محلی و زنان‬ ‫ساکن در انها کمک می کند‪.‬‬ ‫زندگی فاطمه و س��ه فرزندش‪ ۱۸ ،‬ماه قبل که ش��وهر‬ ‫ورشکسته اش انها را تنها گذاشت سخت شد‪ .‬فاطمه بیکار‬ ‫بود و در شرایط س��ختی قرار گرفته بود‪ .‬فاطمه می گوید‪:‬‬ ‫«قبل از رفتن شوهرم‪ ،‬فقط خانه داری و بچه داری می کردم‬ ‫اما وقت��ی ان اتفاق افتاد باید منبع درامدی پیدا می کردم‬ ‫که روزی فرزندان خ��ود را تامین کنم»‪ .‬فاطمه مهارت ها‬ ‫و ابزارهایی در اختیار داش��ت پس به این نتیجه رسید که‬ ‫پختن کلوچه های خانگی می تواند گزینه ای مناس��ب برای‬ ‫تامین مخارج زندگی او و فرزندانش باشد‪ .‬البته شک داشت‬ ‫و مطمئ��ن نبود ک��ه از عهده کار برمی اید‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫فاطمه همه ش��رایط الزم ب��رای دریافت کمک از س��وی‬ ‫صندوق توس��عه پایدار محل��ی (‪ )SCDF‬را دارا بود‪ .‬این‬ ‫ابتکار بخشی از برنامه احیای جنگل ها و نواحی تخریب شده‬ ‫فائو (‪ )RFLDL‬بود‪ .‬پروژه ‪ RFLDL‬توسط نهادی به نام‬ ‫س��رمایه گذاری مرکز جهانی محیط زیس��ت و دولت ایران‬ ‫بنیان گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬برخالف انچه از اسم این پروژه‬ ‫به ذهن می رس��د‪ ،‬در این برنامه فقط روی اصالح و بهبود‬ ‫خاک و زمین های تخریب ش��ده تمرکز نمی شود و برنامه ها‬ ‫و مشوق های معیشتی یکی دیگر از بخش های برنامه است‪.‬‬ ‫در این راس��تا از کس��ب وکارهای س��ازگار با محیط زیست‬ ‫حمایت می شود‪ .‬س��اکنان منطقه‪ ،‬طرح های تجاری خود‬ ‫را به اش��تراک می گذارند و از ‪ SCDF‬درخواست حمایت‬ ‫مالی می کنند‪ .‬به خصوص زنان به راه اندازی کسب وکارهای‬ ‫اقتصادی و اجتماعی تشویق می شوند‪.‬‬ ‫فاطم��ه هنوز درباره ای��ن پروژه مطمئن نب��ود اما برای‬ ‫ازمایش هم که ش��ده‪ ،‬طرح خود را با زنان دیگری که در‬ ‫این کمیته عضو ش��ده بودند به اشتراک گذاشت‪ .‬خودش‬ ‫می گوی��د‪« :‬زن��ان عضو به ط��رح من خوش بی��ن بودند و‬ ‫مرا تش��ویق به دایر کردن نانوای��ی کردند‪ .‬قبل از هر چیز‬ ‫یک میلی��ون از صندوق محلی وام گرفتم و کارم را ش��روع‬ ‫کردم»‪ .‬کس��ب وکارش خیلی زود به موفقیت رس��ید و او‬ ‫به این نتیجه رس��ید که اگر می خواهد رونق بیش��تری به‬ ‫کارش بدهد باید تغییراتی ایجاد کند‪ .‬فر او خیلی کوچک‬ ‫بود و کارش بس��یار سخت بود‪ .‬فاطمه از ‪ RFLDL‬کمک‬ ‫خواس��ت و کمیته یکی دیگ��ر از اعضا را به او معرفی کرد‪.‬‬ ‫فاطم��ه به کمک ان عضو نحوه کار ب��ا ابزارها و روش های‬ ‫حرفه ای را یاد گرفت‪ .‬فاطمه بهش��تی‪ ،‬یکی از تسهیلگران‬ ‫این برنام��ه می گوید‪« :‬ما ترتیب دیدار او با یکی از اعضای‬ ‫باتجرب��ه خود را ک��ه دریکی از روس��تاهای مجاور زندگی‬ ‫می کرد و کسب وکار مشابهی دایر کرده بود دادیم‪ .‬فاطمه‬ ‫به کمک او تکنیک های تولید بیش��تر و مقرون به صرفه تر را‬ ‫یاد گرفت»‪.‬‬ ‫فر جدید او بزرگ تر و اقتصادی تر اس��ت و گرما را مدت‬ ‫بیشتری در خود نگه می دارد‪.‬‬ ‫دس��تگاه جدی��د او به جای یک س��ینی‪ ،‬هفت س��ینی‬ ‫دارد‪ .‬به برکت این پیش��رفت ها‪ ،‬کسب وکارش رونق بسیار‬ ‫بیشتری گرفته است‪ .‬فاطمه دو زن دیگر را استخدام کرده‬ ‫تا در اداره کسب وکار به او کمک کنند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬به کمک دس��تگاه جدی��د و این دو خانم‬ ‫می توانم هرروز بیش از ‪ ۵۰‬کیلو کلوچه درس��ت کنم‪۷۰ .‬‬ ‫درصد فروش‪ ،‬س��ود است‪ .‬بعد از کس��ر هزینه های تولید‬ ‫روزانه حدود یک میلیون تومان درامد دارم‪ .‬خدا را شکر که‬ ‫می توانم از خانواده ام مراقبت کنم‪ .‬دنبال توسعه بیشتر کار‬ ‫هستم‪ ،‬می خواهم دس��تگاه های جدیدی بخرم و همکاران‬ ‫بیشتری را استخدام کنم»‪.‬‬ ‫امروزه زنان نواحی که این برنامه در انجا اجرا می ش��ود‬ ‫حضوری فعال و نیرومند دارند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک مرکزی بازهم هشدار داد‬ ‫تحلیل‬ ‫محرک های‬ ‫چشم انداز‬ ‫تورمی‬ ‫در دام روانی سفته بازان و سودجویان نیفتید‬ ‫مهدیه زمردی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫به دنبال انتشار الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۹‬و بررسی‬ ‫اج��زای ان‪ ،‬براوردها حاکی از ارقام به نس��بت‬ ‫باالی کس��ری بودجه اس��ت که دولت در سال‬ ‫اینده با ان مواجه خواهد بود‪ .‬این براوردها خود‬ ‫تاثیر غیرقابل انکاری در ش��کل گیری انتظارات‬ ‫تورمی احاد اقتصادی داش��ته اس��ت؛ کما اینکه‬ ‫ای��ن انتظارات در س��ال های اخیر نقش پررنگی‬ ‫در ایجاد یا تش��دید نوسان در بازارهای مختلف‬ ‫ایفا کرده اس��ت؛ بنابراین انتظار رش��د کل های‬ ‫پول��ی و تورم قابل توجه در س��ال ات��ی از این‬ ‫منظر در حال ش��کل گیری است‪ .‬همچنین امار‬ ‫منتشر شده از س��وی بانک مرکزی درباره ارقام‬ ‫پولی و بانکی موید رش��د قابل توجه و کم سابقه‬ ‫پایه پولی در ماه های اخیر است؛ در اذر ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫رش��د نقطه ب��ه نقطه پایه پولی ب��ه بیش از ‪۲۸‬‬ ‫درصد رس��یده است که از س��ال ‪ ۱۳۹۱‬تاکنون‬ ‫بی سابقه بوده است‪ .‬رشد شدید پایه پولی‪ ،‬عمدتا‬ ‫از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک‬ ‫مرکزی بوده است‪ .‬این افزایش به دلیل برداشت‬ ‫از منابع صندوق توس��عه ملی است که در واقع‬ ‫به معنای خرید دارایی های ارزی صندوق توسعه‬ ‫ملی از س��وی بانک مرکزی و پرداخت مابه ازای‬ ‫ریالی ان به صندوق است؛ از این رو تا زمانی که‬ ‫بانک مرکزی اقدام به فروش متناظر ارز در بازار‬ ‫نکرده باشد‪ ،‬ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش‬ ‫یافته و منجر به رش��د پایه پولی می شود‪ .‬عوامل‬ ‫مذکور‪ ،‬انتظارات تورمی را ایجاد کرده که موجب‬ ‫سرازیر شدن حجم باالی نقدینگی به سمت بازار‬ ‫دارایی های مختلف و در نتیجه افزایش نوسانات‬ ‫در این بازارها ش��ده اس��ت‪ .‬از جمله می توان به‬ ‫رش��د قابل توجه نرخ ارز‪ ،‬خودرو‪ ،‬بازار س��هام‪،‬‬ ‫رش��د معامالت مسکن و حتی رشد نرخ مسکن‬ ‫در برخ��ی از مناطق در هفته های اخیر اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬در این بین بازار سهام به پشتوانه انتظارات‬ ‫افزایش نرخ ارز در س��ال اتی و در نتیجه انتظار‬ ‫رشد س��وداوری ش��رکت های صادرکننده کاال‪،‬‬ ‫رش��د قابل توجهی را ثبت کرده که خود موجب‬ ‫ورود روزافزون افراد حقیقی با سرمایه های خرد‬ ‫و در نتیجه رش��د حباب گونه بازار ش��ده است‪.‬‬ ‫درب��اره ب��ازار ارز که دارای اثرگ��ذاری باالیی بر‬ ‫س��ایر بازارهای دارایی است‪ ،‬به نظر می رسد در‬ ‫هفته های گذش��ته چند عام��ل موجب افزایش‬ ‫تقاض��ای احتیاط��ی ارز ش��ده و در نتیجه پس‬ ‫از ماه ها ثبات نس��بی‪ ،‬شاهد نوس��ان ها در بازار‬ ‫هستیم‪ .‬از این عوامل می توان به بازگشت ایران‬ ‫ب��ه لیس��ت س��یاه ‪ FATF‬و نااطمینانی درباره‬ ‫تحریم های ظالمانه اشاره کرد‪ .‬انچه نباید از نظر‬ ‫دور داش��ت این است که افزایش تقاضا برای ارز‬ ‫به منظور واردات کاال در هفته های پایانی سال‪،‬‬ ‫موجب مازاد تقاضا در س��امانه نیما و در نتیجه‬ ‫رشد قابل توجه نرخ در این بازار شده است‪ .‬این‬ ‫افزایش‪ ،‬خود باعث تحریک بیشتر انتظارات و در‬ ‫نتیجه رشد نرخ ارز در بازار ازاد نیز شده است‪.‬‬ ‫همچنین به عوامل ذکر ش��ده در باال باید اثر‬ ‫افزایش نرخ بنزین را در ش��کل گیری انتظارات‬ ‫تورمی و افزایش تح��رکات در بازارهای مختلف‬ ‫دارایی اضافه کرد‪ .‬بنابر انچه ذکر ش��د‪ ،‬کنترل‬ ‫رش��د کل ه��ای پولی ب��رای توقف رون��د فعلی‬ ‫تورم‪ ،‬تنها انتخاب سیاس��ت گذار است‪ .‬پیشنهاد‬ ‫می ش��ود تامین مالی کس��ری بودجه دولت در‬ ‫س��ال اتی به جای اس��تقراض بان��ک مرکزی و‬ ‫انبس��اط پایه پولی‪ ،‬از طرق کمتر اسیب رس��ان‬ ‫مانند ف��روش دارایی های دولت پیگیری ش��ود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت ک��ه اس��تفاده از روش هایی‬ ‫همچون اس��تقراض از ش��بکه بانکی‪ ،‬در نهایت‬ ‫به منابع بانک مرکزی منتقل ش��ده و به صورت‬ ‫غیرمس��تقیم‪ ،‬رش��د پایه پولی را در پی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬از س��وی دیگر می توان از ه��م اکنون‬ ‫عوامل تشدید کسری بودجه دولت در سال اتی‬ ‫را به گونه ای مدیریت کرد که مصداق این جمله‬ ‫است که «جلوی ضرر را از هر جا بگیرید منفعت‬ ‫است»‪ .‬از این دس��ت می توان به محدود کردن‬ ‫تامین ارز کاالی اساسی و کاهش هدفمند یارانه‬ ‫حامل های انرژی اشاره کرد‪ .‬تاخیر در اجرای این‬ ‫سیاست ها‪ ،‬تنها موجب افزایش هزینه و دشوارتر‬ ‫ش��دن اجرای ان در زمان ات��ی خواهد بود‪ .‬به‬ ‫عنوان مث��ال‪ ،‬توقف تخصی��ص ارز ترجیحی به‬ ‫واردات کاالی اساسی و انتقال ان ها به بازار نیما‬ ‫در زمان��ی که نرخ نیم��ا در حدود ‪ ۸۰۰۰‬تومان‬ ‫قرار داش��ت‪ ،‬قطعا سهل تر از اجرای ان در زمان‬ ‫نرخ نیمایی ‪ ۱۳۰۰۰‬تومانی بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫دولت می تواند با اصالح ن��رخ حامل های انرژی‬ ‫مانند گازوئیل و اص�لاح الگوی مصرف داخلی‪،‬‬ ‫اق��دام به صادرات این محص��والت کند که خود‬ ‫می تواند بخش��ی از کس��ری بودجه قابل توجه‬ ‫دولت در سال اینده را پوشش دهد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫امیر صادقی‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫روند افزایش نرخ دالر که از یکی دوهفته گذش��ته‪،‬‬ ‫به دلیل نزدیک ش��دن به نشست ‪ FATF‬و نگرانی‬ ‫از قرار گرفتن نام ایران در لیس��ت س��یاه‪ ،‬شاهد ان‬ ‫بودیم‪ ،‬پس از اجماع کش��ورهای عضو کارگروه ویژه‬ ‫اقدام مالی علیه ایران‪ ،‬تشدید شد و افزایش قیمت ها‬ ‫در این بازار روند پرشتابی گرفت‪.‬‬ ‫عب��ور دالر از س��د مقاومت��ی ‪ ۱۵‬ه��زار تومان و‬ ‫افزایش تقاضای خرید ارز‪ ،‬واکنش��ی بود که بازار ارز‬ ‫به بازگش��ت ایران به لیست سیاه ‪ FATF‬نشان داد‬ ‫و سبب ش��د معامالت ارزی بازار شرایط جدیدی به‬ ‫خود بگیرد و وضعیت بازار ارز بیش از پیش غیر قابل‬ ‫پیش بینی ش��ود‪ .‬نم��ودار تغییرات قیمت��ی بازار ارز‬ ‫نش��ان می دهد ک��ه دالر با جهش های ش��دیدی که‬ ‫از نخس��تین روز هفته جاری تجربه کرده اس��ت‪ ،‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ 7۰۰‬تومان پیش رفته و یورو به نزدیکی‬ ‫‪۱۷‬هزارتومان رسیده است‪.‬‬ ‫شتاب رشد قیمت ها و شدت گرفتن هیجانات ارزی‬ ‫در بازار ارز درحالی در چند روز گذش��ته به اوج خود‬ ‫رسیده است که تجربه نشان داده هر زمان که بازار به‬ ‫این شکل هیجانی می شود و قیمت ها لجام گسیخته‬ ‫رش��د می کند‪ ،‬در نهایت با حضور بازارساز و افزایش‬ ‫بیشتر نظارت ها از س��وی بانک مرکزی برای کنترل‬ ‫معامالت ب��ازار ارز و فروکش کردن هیجانات‪ ،‬جلوی‬ ‫رشد نرخ ها گرفته می شود‪.‬‬ ‫اگ��ر نگاهی به رون��د ن��رخ ارز در برهه های زمانی‬ ‫مختلف بیندازیم‪ ،‬به این نتیجه می رس��یم که تغییر‬ ‫نرخ ارز با تغییرات سیاس��ی درامیخته ش��ده است‪.‬‬ ‫ن و از سوی دولت به‬ ‫نخستین سیگنال صعودی در ابا ‬ ‫بازار ارز ارسال شد؛ سیاست گذار با افزایش نرخ بنزین‬ ‫به هیجانات ارزی بازار دامن زد و مس��یر افزایش نرخ‬ ‫دالر را هم��وار کرد‪ .‬پس از ان بازارس��از با حضور به‬ ‫موقع توانس��ت به مدیریت ارزی بازار دس��ت بزند و‬ ‫از افزای��ش دوباره قیمت ها جلوگی��ری کند‪ .‬دومین‬ ‫سیگنال صعودی نیز پس از شدت گرفتن تنش های‬ ‫سیاس��ی منطقه به بازار ارز ارس��ال ش��د‪ ،‬اما دیری‬ ‫نپایید که بازارساز توانست نرخ ارز را کنترل و مانع از‬ ‫ادامه رش��د قیمت ها شود‪ .‬این بار نیز افزایش نرخ ارز‬ ‫نتیجه مستقیم یک تصمیم سیاسی است‪ ،‬موضوعی‬ ‫که نش��ان می دهد‪ ،‬با حضور دوباره بازارساز قیمت ها‬ ‫در بازار کنترل و جلوی پیشرفت نرخ ها گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه�ی به دنبال ایج�اد جو روانی در‬ ‫بازار هستند‬ ‫به هرحال بازار ارز‪ ،‬درحالی این روزها به جوالنگاه‬ ‫دالالن و سودجویان تبدیل شده و همچنان در انتظار‬ ‫رشد بیش��تر قیمت ها نشسته اند که رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی در تازه ترین یادداش��ت اینستاگرامی خود به‬ ‫مردم توصیه کرده که از ورود به دام روانی سفته بازان‬ ‫و سودجویان پرهیز کنند‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در این یادداش��ت نوشت‪ :‬درباره‬ ‫این احتمال وجود دارد که در روزهای اینده نرخ ارز کاهشی باشد‬ ‫و با کم ش��دن تدریج��ی هیجانات بازار‪ ،‬قیمت ها ب��ه عقب برگردد‪.‬‬ ‫ای��ن امر ب��ا ورود بازارس��از و کاهش تقاضای خری��د‪ ،‬دور از انتظار‬ ‫نیست‬ ‫انچه موج��ب تصمیم ‪ FATF‬ب��رای اعالم اقدامات‬ ‫تقابلی علیه ایران شد ومطابق انتظار موجب خرسندی‬ ‫دولت امریکا و موجه نشان دادن تحریم های ظالمانه‬ ‫انها ش��د‪ ،‬صحبتی نمی کنم‪ .‬وی افزود‪ :‬به دنبال این‬ ‫اق��دام‪ ،‬همانگون��ه که قب ً‬ ‫ال تاکید ک��ردم‪ ،‬گروهی در‬ ‫تالش بوده و هستند تا با ایجاد فضای روانی بی ثباتی‬ ‫و نیز اعالم نرخ های بی پایه و غیرمعامالتی در فضای‬ ‫مج��ازی‪ ،‬در چارچ��وب فش��ارحداکثری امریکا‪ ،‬این‬ ‫تصمیم��ات را تکمیل کرده و ثب��ات بازارها‪ ،‬از جمله‬ ‫بازار ارز را دوباره به هم بزنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه همتی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬ب��ا هیجانات بازار‪،‬‬ ‫هیجان��ی برخورد نمی کند‪ ،‬بلک��ه با رویکرد اصولی و‬ ‫اس��تفاده از امکان��ات و روش های تجربه ش��ده خود‬ ‫درطول ماه های گذش��ته و ب��ا رهیافت صبر و تدبیر‪،‬‬ ‫تالش ها برای س��فته بازی از طریق تحمیل شوک به‬ ‫بازار ارز را با تقویت اقدامات در دس��ت اجرا‪ ،‬خنثی و‬ ‫ثب��ات الزم را به بازار اعاده خواهد کرد‪ .‬به هموطنان‬ ‫نیز توصیه می کنم از ورود به دام روانی سفته بازان و‬ ‫سودجویان پرهیز کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد قیمت ها متوقف شد‬ ‫به هرحال بازارس��از درحالی بر خنثی کردن شوک‬ ‫ایجاد ش��ده در ب��ازار ارز و بازگردان��دن ثبات به این‬ ‫بازار تاکید کرده اس��ت که فعاالن این بازار پیش بینی‬ ‫می کنند که این هدف محقق شود و در روزهای اینده‬ ‫شاهد کاهش قیمت ها در بازار ارز باشیم‪ ،‬روندی که از‬ ‫روز گذشته اغاز شده است‪.‬‬ ‫امیر صادقی کارش��ناس و فعال بازار ارز دراین باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه پیش بینی ها‬ ‫حکایت ازاین امر داش��ت که با ورود ایران به لیس��ت‬ ‫س��یاه ‪ ،FATF‬نرخ ارز همچون هفته های گذشته به‬ ‫رشد خود ادامه دهد و حتی جهش های شدید تری را‬ ‫تجربه کند افزود‪ :‬جو ایجاد ش��ده از نشست ‪FATF‬‬ ‫و نگرانی های��ی که از تصمیم این کارگروه مالی ایجاد‬ ‫شده بود‪ ،‬درحالی باعث شد ما در چند هفته گذشته‬ ‫ش��اهد رشد نرخ در در بازار باشیم که با قطعی شدن‬ ‫نتیجه این نشست‪ ،‬و ورود ایران به لیست سیاه‪ ،‬سبب‬ ‫ش��د تا نرخ ارز جهش زیادی را در چند روز گذش��ته‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در نخس��تین روز هفته جاری‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز حت��ی تا ‪ ۱۵‬ه��زارو ‪ ۸۰۰‬تومان نی��ز پیش رفت‬ ‫یاداورش��د‪ :‬ش��تاب رش��د قیمت ها و ش��دت گرفتن‬ ‫هیجان��ات ارزی در بازار ارز باعث ش��د ت��ا تقاضا نیز‬ ‫دراین بازار افزایش یابد و خیلی ها برای سرمایه گذاری‬ ‫وارد این بازار ش��وند که این خود در باال رفتن نرخ ها‬ ‫مزید بر علت شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه اما همواره تجربه نش��ان داده‬ ‫زمان��ی که بازار ارز دچار هیجان می ش��ود و قیمت ها‬ ‫لجام گسیخته رشد می کند‪ ،‬این جو فروکش خواهد‬ ‫کرد و این اتفاقی بود که از روز گذش��ته در این بازار‬ ‫اغاز شد یاداورشد‪ :‬به این ترتیب دالری که تا نرخ ‪۱۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان پیش رفته بود‪ ،‬اواسط روز گذشته‬ ‫به ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۵۰‬تومان رسید و قیمت ها دراین بازار‬ ‫دچار تعدیل شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬ریس��ک بازار به ش��دت‬ ‫افزایش یافته بود و این انتظار وجود داش��ت که بانک‬ ‫مرک��زی به این ب��ازار ورود کن��د و قیمت ها را تحت‬ ‫کنترل دراورد و گویا ای��ن اتفاق در بازار ارز در حال‬ ‫رخ دادن است‪.‬‬ ‫او با تاکید براینکه به نظرمیرسد که حضور بازارساز‬ ‫و اقدام��ات کنترلی بانک مرکزی در ب��ازار ارز باعث‬ ‫متوقف ش��دن رشد قیمت ها ش��ده است افزود‪ :‬مردم‬ ‫باید متوجه ریس��ک این بازار باشند و در شرایطی که‬ ‫بازار دچار هیجان است سرمایه شان را وارد این بازار‬ ‫نکنند چون امکان متضرر شدنشان زیاد است‪.‬‬ ‫صادقی همچنین به افزای��ش تقاضای خرید ارز به‬ ‫دلیل نزدیک شدن به ایام تعطیالت نوروز اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه در این مدت بخشی از تقاضاهای موجود‬ ‫در بازار همچون سال های گذشته به دلیل نزدیک شدن‬ ‫به پایان س��ال بوده است‪ ،‬اما این احتمال وجود دارد‬ ‫که با ورود ویروس کرونا به کشور‪ ،‬محدودیت هایی در‬ ‫سفرهای خارجی ایجاد شود که این موضوع می تواند‬ ‫در نهای��ت تقاضای خرید را در ایام پایانی س��ال کم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬این احتمال وجود دارد که‬ ‫در روزهای اینده نرخ ارز کاهشی باشد و با کم شدن‬ ‫تدریجی هیجانات بازار‪ ،‬قیمت ها به عقب برگردد‪ .‬این‬ ‫احتمال با ورود بازارساز و کاهش تقاضای خرید‪ ،‬دور‬ ‫از انتظار نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک سرمایه گذاری باال رفت‬ ‫اگرچ��ه عمده دلی��ل افزایش ن��رخ ارز در روزهای‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تصمیم ‪ FATF‬درباره ایران بوده اس��ت و‬ ‫همزمان نزدیک ش��دن به ایام پایانی سال و افزایش‬ ‫تقاضای خرید‪ ،‬بر اوج گیری نرخ دالر تاثیر گذاش��ته‬ ‫است‪ ،‬اما دلیل این رشد هرچه که هست‪ ،‬سبب شده‬ ‫این روزها سایر بازارها از جمله بازار طال و سکه متاثر‬ ‫از این جریان با رش��د های ش��دیدی روبه رو شوند و‬ ‫رکورده��ای تازه ای در نرخ بزند‪ .‬از انجایی که س��که‬ ‫همواره از افزایش نرخ دالر تبعیت کرده اس��ت‪ ،‬این‬ ‫بار نیز از هیجانات ارزی در امان نماند و س��بب ش��د‬ ‫تا نرخ ان از س��قف تاریخی خود عب��ور کند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب س��که تمام به��ار ازادی طرح جدید به نرخ ‪۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۲۰‬هزار تومان رس��ید و طالی ‪ ۱۸‬عیار‬ ‫نی��ز از مرز روانی ‪ ۶۰۰‬هزار تومان عبور کرد که یک‬ ‫رکورد قیمتی در نوع خود محسوب می شود‪.‬‬ ‫محمد کش��تی ارای رئیس کمیسیون طال و جواهر‬ ‫اتاق اصناف در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه تغییر‬ ‫نرخ س��که و طال ناشی از دو عامل نوسان نرخ اونس‬ ‫جهان��ی طال و نوس��ان نرخ ارز بوده اس��ت افزود‪ :‬هر‬ ‫اونس طال نس��بت به هفته گذشته ‪ ۶۰‬دالر افزایش‬ ‫یافته و نرخ دالر در ب��ازار به دلیل قرار گرفتن ایران‬ ‫در لیس��ت س��یاه ‪ FATF‬به باالترین سطح خودش‬ ‫در یک س��ال گذشته رسید که این دوعامل به شدت‬ ‫بر بازار طال و س��که اثر گذاشت و زمینه رشد شدید‬ ‫قیمت ها را دراین بازار رقم زد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون طال و جواهر با بیان اینکه از روز‬ ‫جمعه که ایران در لیس��ت سیاه ‪ FATF‬قرار گرفت‬ ‫قیمت ه��ا لحظه ای دچار تغییر ش��د و نوس��ان های‬ ‫زی��ادی را تجرب��ه کرد گف��ت‪ :‬اما ای��ن هیجانات و‬ ‫تغییرات باعث نش��د که تقاضای کاذبی در این بازار‬ ‫ایجاد ش��ود که وجود نداشتن حباب در سکه دلیلی‬ ‫بر همین مدعاست‪.‬‬ ‫به گفته او گران ش��دن نرخ طال و سکه از یک سو‬ ‫و ریس��ک باالی این بازار از س��وی دیگر‪ ،‬مانع ازاین‬ ‫شد که سرمایه ها و خریداران وارد این بازار شوند‪ .‬به‬ ‫گفته کشتی ارای‪ ،‬البته با توجه به دوعامل رشد نرخ‬ ‫طال و سکه‪ ،‬به نظر میرسد که بیشترین تاثیر را نرخ‬ ‫دالر بر این بازار داش��ته اس��ت که اگر به گفته بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬ش��وک ارزی در بازار خنثی ش��ود می توان‬ ‫انتظار داشت روند نزولی قیمت ها در بازار طال و سکه‬ ‫شدت بگیرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه البته در بازار دیروز ما شاهد کاهش‬ ‫جزیی قیمت ها بودیم که این نش��ان از این امر دارد‬ ‫که بانک مرکزی در حال مدیریت این بازار اس��ت که‬ ‫امیدواریم این روند ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬اگرچ��ه پیش بینی ها حاکی‬ ‫از ان اس��ت با حضور بازارس��از در بازار ارز همچون‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ریزش نرخ ها در روزهای اتی حتمی باشد‬ ‫اما به دلیل نزدیک ش��دن به روزهای پایان س��ال و‬ ‫تصمیماتی که نااطمینانی نس��بت به اینده اقتصادی‬ ‫را افزای��ش می دهد‪ ،‬همچنان نمی ت��وان پیش بینی‬ ‫دقیق��ی از اینده این بازار داش��ت و باید منتظر ماند‬ ‫و دید که سمت و سوی بازار ارز و به تبع ان سکه و‬ ‫طال در روزهای اینده چه خواهد بود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹علیرضا معرفت‪ ،‬مدیرعامل بانک سامان شد‬ ‫هی��ات مدیره بان��ک س��امان‪ ،‬علیرضا معرف��ت را به عنوان‬ ‫مدیرعام��ل جدید این بان��ک معرفی کرد‪ .‬به گزارش س��امان‬ ‫رسانه‪ ،‬علیرضا معرفت با تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و با تنفیذ هیات مدیره بانک سامان‪ ،‬به عنوان مدیرعامل‬ ‫جدید این بانک معرفی شد‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش حاکی اس��ت ‪،‬علیرض��ا معرفت که ب��ه عنوان‬ ‫جانشین س��ید احمد طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان‬ ‫شده است از سال ‪ 1381‬به بانک سامان پیوسته و تاکنون در‬ ‫س��مت های مختلفی از جمله مدیر بانکداری ش��رکتی‪ ،‬معاون‬ ‫اعتباری و قائم مقام مدیرعامل فعالیت داش��ته است‪ .‬در حکم‬ ‫ایش��ان که به امضای احمد مجتهد رییس هی��ات مدیره این‬ ‫بانک رس��یده است امده امید است با اتکال به عنایات خداوند‬ ‫متع��ال و بهره گیری از حداکثر توان و اهتمام خود که مبذول‬ ‫خواهید فرمود همواره در راس��تای تحقق اهداف و اعتالی نام‬ ‫بانک سامان موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت کش�تی تفریحی گنجر با حمایت بانک‬ ‫توسعه تعاون‬ ‫مراحل س��اخت کش��تی تفریحی گنجر با تس��هیالت ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد ریالی بانک توس��عه تعاون در استان هرمزگان در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون‪،‬‬ ‫حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه‬ ‫تعاون که به همراه س��ید باقر فتاحی عض��و هیات مدیره این‬ ‫بانک در اس��تان هرمزگان حضور یافت��ه بود‪ ،‬در جریان بازدید‬ ‫از کش��تی تفریحی گنجر اظهارکرد‪ :‬همکاری مناس��بی میان‬ ‫بانک توسعه تعاون و مس��ئوالن اقتصادی استان در شناسایی‬ ‫مزیت های اقتصادی منطق��ه و معرفی کارافرینان و تعاونگران‬ ‫جهت تامین مالی ایجادش��ده است‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬یکی از‬ ‫طرح های موردحمایت بانک توسعه تعاون در استان هرمزگان‬ ‫ساخت کشتی تفریحی گنجر با تسهیالت ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریالی‬ ‫اس��ت که نقش مهمی در افزایش ظرفیت ناوگان حمل مسافر‬ ‫دریایی ایفا می کند‪.‬‬ ‫مهدیان با اش��اره به حمایت بانک توسعه تعاون از چند طرح‬ ‫گردشگری استان گفت‪ :‬ساخت کشتی از هنرها و صنایع بومی‬ ‫چند صدساله اس��تان های جنوبی کشور به ویژه هرمزگان بوده‬ ‫اس��ت و تامین مالی این پروژه ها‪ ،‬ضمن تقویت زیرساخت های‬ ‫گردش��گری و بازرگانی در این اس��تان تجاری کشور‪ ،‬موجب‬ ‫حفظ دانش بومی ساخت کشتی و حمایت از میراث معنوی و‬ ‫تولید ملی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه تعاون تس��هیالت اعطایی از سوی‬ ‫بانک توس��عه تعاون ب��ه فعاالن اقتصادی اس��تان هرمزگان را‬ ‫همراه با رش��د ‪ ۷۰‬درصدی در مقایس��ه با سال گذشته اعالم‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬طرح هایی ک��ه در بخش های تولی��دی و واجد‬ ‫ویژگی های��ی جه��ت ایجاد اش��تغال بومی در مناطق اس��تان‬ ‫هستند در اولویت تسهیالتی بانک قرار دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بررسی و تصویب پرونده های تسهیالت‬ ‫در طرح اش��تغال پایدار روس��تایی و عش��ایری‪ ،‬اشتغال پایدار‬ ‫فراگیر و اشتغال مدد جویان نهادهای حمایتی مطابق مطالعات‬ ‫امایش��ی و با همکاری دس��تگاه های اجرایی در استان صورت‬ ‫پذیرفته اس��ت و تس��هیالت موضوع بند الف تبصره ‪ ۱۸‬نیز با‬ ‫جدیت و مطابق اصول اثربخش��ی تس��هیالت‪ ،‬پرداخت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح دو شعبه جدید بانک پاسارگاد‬ ‫بانک پاس��ارگاد با افتتاح دو ش��عب ه «کاشانک» و «طالقانی‬ ‫کرج»‪ ،‬شبکه بانکی خود را برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان‬ ‫گسترش داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬در راستای گسترش‬ ‫ش��بکه بانکی و رفاه حال مش��تریان‪ ،‬دو ش��عب ه «کاشانک» و‬ ‫«طالقانی کرج»‪ ،‬بانک پاسارگاد افتتاح شد و در حال ارائه انواع‬ ‫خدمات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مراجعه کنندگان است‪.‬‬ ‫گفتنی است ش��عبه «کاشانک» در تهران‪ ،‬کاشانک‪ ،‬خیابان‬ ‫ش��هید پورابتهاج‪ ،‬جنب خیابان لش��گری‪ ،‬پالک ‪ ۲‬و ش��عبه ‬ ‫«طالقانی کرج» در شهرس��تان کرج‪ ،‬خیابان طالقانی شمالی‪،‬‬ ‫نبش کوچه شهروز‪ ،‬پالک ‪ ۴۰۵‬واقع شده است‪ .‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫عرضه ضایعات اهنی کاهش یافته است‬ ‫قیمت ضایعات اهن چند ماهی است روند صعودی‬ ‫به خود گرفته اس��ت و طی س��ه هفته گذشته نیز با‬ ‫جهشی دیگر در حال افزایش قیمت است‪.‬‬ ‫فع��االن این حوزه معتقد هس��تند که این افزایش‬ ‫قیمت ها از منط��ق خاصی پی��روی نمی کند‪ .‬برخی‬ ‫فع��االن این حوزه نی��ز اذعان می دارند ک��ه یکی از‬ ‫مهم تری��ن اتفاق هایی که در زمینه ب��ازار فوالد روی‬ ‫داده‪ ،‬افزایش قیمت قراضه اس��ت که س��بب افزایش‬ ‫قیمت انواع محصوالت فوالدی نیز شده است‪.‬‬ ‫از ماه گذشته تا کنون حدود هزار تومان به قیمت‬ ‫قراضه افزوده ش��ده و قیمت قراضه به طور روزانه در‬ ‫نوسان اس��ت و خرید و فروش ان نیز همانند قیمت‬ ‫ارز و طال به صورت ساعتی اعالم می شود‪.‬‬ ‫این موضوع در حالی اس��ت که با تقاضای انچنانی‬ ‫در بازار محصوالت فوالدی روبه رو نشده ایم‪.‬‬ ‫قیمت قراضه اهن حباب ندارد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ ارز‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مس��عود محرم��ی‪ :‬بر ب��ازار ضایعات نظ��ارت کافی وج��ود ندارد و‬ ‫هم اکنون قیمت قراضه در حال افزایش اس��ت و به نظر نمی رسد‬ ‫این افزایش قیمت ها حبابی باشد‬ ‫ب��ا قطعی��ت کاهش قیم��ت ارز را برای س��ال اینده‬ ‫پیش بینی کرد اما بدون ش��ک ب��ا کاهش قیمت ارز‬ ‫قیمت قراضه نیز کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه ضایعات در ادامه عنوان کرد ‪ :‬البته‬ ‫تمام محصوالت در زنجیره فوالد در حال گران شدن‬ ‫هس��تند‪ ،‬برای نمونه هم اکنون اهن اسفنجی نیز در‬ ‫حال گران ش��دن است‪ ،‬اما باید این پرسش را مطرح‬ ‫کرد که چرا باید اهن اس��فنجی ک��ه در داخل تهیه‬ ‫می ش��ود قیمت ان در ‪ ۶‬ماه به حدود ‪ ۲‬برابر برسد؟‬ ‫این افزای��ش قیمت ها در زنجیره ف��والد غیرمنظقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫محرمی در ادامه با اشاره به کاهش میزان قراضه در‬ ‫کشور یاداور شد‪ :‬موضوع دیگر نیز مربوط به کاهش‬ ‫میزان قراضه اهن در کش��ور اس��ت که به نوبه خود‬ ‫می تواند در افزایش قیمت قراضه تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که تا چ��ه اندازه‬ ‫قیمت های جهانی قراض��ه در افزایش قیمت داخلی‬ ‫ما تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬گفت ‪ :‬قیمت ه��ای جهانی دارای‬ ‫نوس��ان های منطقی هس��تند‪ ،‬ب��رای نمون��ه اگر به‬ ‫قیمت ه��ای قراضه کش��ور ترکیه نگاه��ی بیندازیم‪،‬‬ ‫ش��اهد تغییر چندانی نس��بت به ‪ ۵‬و ‪ ۶‬ماه گذش��ته‬ ‫نخواهی��م ب��ود‪ ،‬ام��ا در ایران ب��ه ص��ورت غیرقابل‬ ‫پیش بین��ی و غیرمنطقی قیمت ه��ا در حال افزایش‬ ‫است‪ .‬قیمت های قراضه هر روز در حال افزایش است‪.‬‬ ‫محرمی در پایان تاکید کرد‪ :‬مش��کل این است که‬ ‫بر بازار ضایعات نظارت کافی وجود ندارد و هم اکنون‬ ‫قیم��ت قراضه نی��ز در حال افزایش اس��ت و به نظر‬ ‫نمی رس��د که این افزایش قیمت ها حبابی باش��د‪ .‬در‬ ‫کل برای سال اینده نیز نمی توان کاهش قیمت ها در‬ ‫این بازار را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قراضه گران تر از اهن اسفنجی‬ ‫همچنین علیرضا شکوهی مدیر فوالدسازی نی ریز‬ ‫درب��اره افزایش قیمت قراض��ه در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد ‪ :‬قیمت قراضه در ب��ازار در حال افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬از انجا که برخی عوام��ل در بازار تغییر کرده‪،‬‬ ‫روی ب��ازار قراضه نی��ز تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫قابل توجه��ی از م��واد اولیه تولیدکنن��دگان فوالد را‬ ‫قراضه تشکیل می دهد و تا پیش از این تولیدکنندگان‬ ‫برای ساخت فوالد حدود ‪ ۵۰‬درصد از اهن اسفنجی‬ ‫و ‪ ۵۰‬درصد از قراضه یا ‪ ۷۰‬درصد اهن اس��فنجی یا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد قراضه استفاده می کردند‪.‬‬ ‫ش��کوهی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هم اکنون با‬ ‫توجه به افزایش بسیار باالی قراضه‪ ،‬دیگر مصرف انها‬ ‫برای واحدهای فوالدسازی به صرفه نیست و از سوی‬ ‫دیگر نیز با کمبود اهن اس��فنجی روبه رو هستند که‬ ‫این موضوع تولیدکنندگان فوالد را با مش��کل روبه رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا ب��ا افزایش‬ ‫قیمت قراضه روبه رو ش��ده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی از این‬ ‫افزایش قیمت قراضه به قیم��ت جهانی بازمی گردد‪.‬‬ ‫به صورت کلی قراضه در س��طح جهان کمتر ش��ده‬ ‫است و زمانی که عرضه کاهش یابد‪ ،‬قیمت ها افزایش‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬بخش��ی از این عرضه قراضه مربوط به‬ ‫کش��ور چین بوده که این روزها با کاهش همراه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر فوالدس��ازی نی ریز در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬‬ ‫در سه سال گذشته قراضه افزایش قابل توجهی پیدا‬ ‫ک��رده و ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد نی��ز از قیمت اهن‬ ‫اس��فنجی باالتر امده اس��ت‪ ،‬در حالی که تا پیش از‬ ‫این اهن اسفنجی دو برابر قراضه قیمت داشته است‪.‬‬ ‫چین ‪ ۷۰‬درصد از ظرفیت تولید زغال سنگ خود را از سر گرفت‪ .‬این اقدام با هدف‬ ‫تامین انرژی پایدار مناطق اسیب دیده از ویروس کرونا انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬با وجود این که چین در حال مقابله با ویروس جدید کرونا است‬ ‫اما ‪ ۷۰.۲‬درصد از ظرفیت تولید زغال سنگ خود را از سرگرفته است‪.‬‬ ‫هفته گذشته هزار و ‪ ۲۷۴‬معدن زغال سنگ این کشور فعالیت هایشان را دوباره شروع‬ ‫کردند‪ .‬میزان تولید روزانه زغال س��نگ این معادن به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۱۲۰‬هزار تن رسید‬ ‫ن بار از ابتدای فوریه امسال رقم ‪ ۷‬میلیون تن را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫که برای نخستی ‬ ‫مسعود محرمی‬ ‫علیرضا شکوهی‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫س��ازمان ملی انرژی چین اعالم کرد‪ :‬دولت این کش��ور معدنداران را به از س��رگیری‬ ‫فعالیت در معادن زغال سنگ ترغیب کرده و برای حمایت از حمل ونقل این ماده معدنی‬ ‫نیز مشوق هایی در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫زغال سنگ یکی از منابع انرژی است که بزرگ ترین معادن ان در چین‪ ،‬هند‪ ،‬امریکا‬ ‫و اس��ترالیا قرار دارد‪ .‬چین بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده این ماده معدنی در‬ ‫جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬ ‫بازار ضایعات اهن در سه هفته گذشته با جهشی‬ ‫ناگهانی روبه رو شده و به صورت ممتد نیز در حال‬ ‫افزایش است‪ .‬در حال حاضر هر کیلو ضایعات اهن‬ ‫به حدود ‪ ۴۸۰۰‬تومان رس��یده است‪ .‬البته برخی‬ ‫عنوان می کنند که به دنبال قیمت قراضه است که‬ ‫ن��رخ انواع محصوالت ف��والدی افزایش یافته‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که قیمت قراض��ه تابعی از قیمت‬ ‫ش��مش فوالد اس��ت‪ ،‬به عبارت دیگ��ر کارخانه ها‬ ‫براس��اس قیمت ش��مش فوالد قیم��ت قراضه را‬ ‫تعیین می کنند‪.‬‬ ‫البته قیمت ه��ای جهانی نیز تاثی��ر چندانی بر‬ ‫قیم��ت قراضه نخواهد داش��ت و قیمت جهانی در‬ ‫تابس��تان س��ال جاری به پایین تری��ن قیمت خود‬ ‫رسید‪ .‬مالک قیمت گذاری قراضه در جهان کشور‬ ‫ترکیه اس��ت‪ ،‬چراکه بیشترین میزان واردات را در‬ ‫دنیا این کش��ور انجام می دهد؛ در حال حاضر نیز‬ ‫قیم��ت ضایعات اهنی ترکیه نس��بت به چند ماه‬ ‫گذشته با تغییرات خاصی روبه رو نشده است‪.‬‬ ‫درب��اره جهش های ناگهان��ی قیمت های قراضه‬ ‫بای��د به تغییرات فصلی توجه داش��ت‪ ،‬چرا که در‬ ‫نیمه دوم سال و با فرارسیدن فصل سرما با کمبود‬ ‫قراضه داخلی روبه رو می شویم و این کاهش میزان‬ ‫قراضه افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫از همین رو س��ال این��ده و با فصل جدید احتمال‬ ‫کاه��ش قیمت قراضه وجود دارد و اگر هم کاهش‬ ‫نیاب��د ب��ه حالت تثبیت خواهد رس��ید‪ .‬از انجا که‬ ‫عمده بازار جمع اوری ضایعات به ش��کل س��نتی‬ ‫و دوره گ��ردی انج��ام می گیرد و در فصل س��رما با‬ ‫رکود روبه رو می ش��ود که ب��ر قیمت ان تاثیرگذار‬ ‫خواه��د بود‪ .‬برخی کارخانه دار نیز ضایعات خود را‬ ‫دپو کرده و در اسفند با قیمت های باالتر شروع به‬ ‫فروش می کنند‪.‬‬ ‫بکارگیری ‪۳‬هزار تن ریل‬ ‫ملی ذوب اهن‬ ‫در مترو بهارستان‬ ‫کرون ا عامل احیای معادن زغال سنگ چین شد‬ ‫زغال سنگ موجود در انبار نیروگاه های چین تا هفته گذشته مصرف ‪ ۲۶‬روز را تامین‬ ‫می کرد در حالی که اکنون حتی در اس��تان هوبی‪ -‬استانی مرکزی که متحمل بدترین‬ ‫وضعیت اس��ت‪ -‬میزان موج��ودی این ماده معدنی برای ‪ ۴۷‬روز کافی اس��ت‪ .‬این رقم‬ ‫باالترین میزان موجودی استان هوبی در سال های اخیر است‪.‬‬ ‫ای��ن کش��ور در نظر دارد عرضه زغال س��نگ را برای تولید ب��رق و گاز طبیعی مورد‬ ‫نی��از کنت��رل ویروس کرونا تضمین کند‪ .‬از این طریق می توان��د تامین انرژی پایدار در‬ ‫مناطق به ش��دت اس��یب دیده همچون ووهان و سایر شهرهای الوده به این ویروس را‬ ‫محمد اشناگر‬ ‫فعال حوزه ضایعات‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید بهارستان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در طرح کالن مترو ش��هر جدید بهارستان‬ ‫به اصفهان به ‪۳‬هزار تن ریل ملی نیاز اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬محمدرضا احمدی گفت‪ :‬در‬ ‫طرح کالن مترو ش��هر جدید بهارستان به اصفهان‪ ،‬به‬ ‫‪۳‬ه��زار تن ریل ملی نیاز اس��ت ک��ه از این میزان ‪۳۵۰‬‬ ‫تن‪ ،‬برای نصب هفته گذش��ته به پیمانکار تحویل داده‬ ‫ش��ده و بقیه تا پایان سال قابل تامین است‪ .‬وی هزینه‬ ‫تامی��ن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۴۰۰‬تن ریل م��ورد نیاز دیگر را تا ‪۶‬‬ ‫ماه اینده قابل تامین از ذوب اهن دانست و افزود‪ :‬برای‬ ‫تامین ای��ن میزان ریل ملی ذوب اه��ن ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخت می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت عمران شهر‬ ‫جدید بهارستان با اش��اره به ازادسازی تمام اراضی در‬ ‫مسیر این خط مترو گفت‪ :‬عملیات زیرسازی این طرح‬ ‫به صورت کامل اجرا ش��ده و عملیات روس��ازی هم با‬ ‫نص��ب ریل در حال اجراس��ت‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت‬ ‫که مترو بهارس��تان‪ -‬اصفهان با ‪ ۱۵‬کیلومتر طول‪ ،‬در‬ ‫امتداد خط یک مترو ش��هر اصفهان احداث می شود و‬ ‫دارای ‪ ۳‬ایستگاه در ش��هر جدید بهارستان‪ ،‬راه اهن و‬ ‫سپاهان شهر است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫تولید فوالد خام‬ ‫می��زان تولید فوالد خام در کش��ور ط��ی ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬با رش��د ‪ ۱۱‬درص��دی همراه ش��د و از مرز‬ ‫‪ ۲۲.۸‬میلی��ون تن عبور ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایمیدرو‪،‬‬ ‫براساس گزارش جدید انجمن تولیدکنندگان فوالد‪،‬‬ ‫ش��رکت های فوالدس��از کش��ور از ابتدای فروردین تا‬ ‫پای��ان دی‪ ۲۲ ،‬میلیون و ‪ ۸۷۳‬هزار تن ش��مش فوالد‬ ‫تولید کردند‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۶۷۹‬هزار تن بود‪ .‬همچنین فوالدسازان‬ ‫کش��ور در ‪ ۱۰‬ماهه امسال‪ ۱۶ ،‬میلیون و ‪ ۵۹۵‬هزار تن‬ ‫انواع محصوالت ف��والدی (تیراهن‪ ،‬ناودانی‪ ،‬میلگرد‪،‬‬ ‫نبش��ی‪ ،‬ان��واع ورق و ‪ )...‬تولید کردن��د‪ .‬امار تولید این‬ ‫محصوالت در مدت مش��ابه سال گذشته‪ ۱۵ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬ه��زار ت��ن بود‪ .‬ش��رکت های تولیدکننده اهن‬ ‫اس��فنجی از ابتدای فروردین تا پایان دی‪ ۲۳ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۸۷‬هزار تن محصول تولید کردند که نسبت به رقم‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته (‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۹۶۴‬هزار‬ ‫تن)‪ ۸ ،‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫میزان تولید کنس��انتره نیز ‪ ۳۹‬میلیون و ‪ ۳۴۲‬هزار‬ ‫تن بود که در مقایس��ه با میزان تولید مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته (‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۱۶۶‬هزار تن)‪ ۳ ،‬درصد رشد‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬اما میزان تولی��د گندله ‪ ۳۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۶۸‬هزار تن بود که نس��بت به رقم مدت مشابه سال‬ ‫گذشته (‪ ۳۵‬میلیون و ‪ ۱۰۶‬هزار تن)‪ ۲ ،‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مسعود محرمی مدیرعامل ش��رکت مجتمع فوالد‬ ‫اذر اب��ادگان ارس و فعال حوزه ب��ازار ضایعات اهن‬ ‫درباره وضعیت این بازار در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬از نیمه دوم س��ال ‪ ۹۸‬به تدریج قیمت قراضه و‬ ‫ضایعات اهنی ش��روع به گران ش��دن کرد و به نظر‬ ‫می رسد که یکی از دالیل گران شدن قراضه‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ ارز باشد‪.‬‬ ‫محرمی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬طی چند وقت‬ ‫اخیر که با گران ش��دن قراضه روب��ه رو بودیم‪ ،‬گمان‬ ‫می کردیم این گران ش��دن به صورت حبابی اس��ت‬ ‫و حتما جایی شکس��ته خواهد ش��د‪ ،‬چراکه براساس‬ ‫تجربه س��ال ‪ ۹۷‬قیم��ت قراضه و ان��واع محصوالت‬ ‫ف��والدی ب��ه یکباره گران ش��د‪ ،‬اما گران ش��دن ان‬ ‫به ش��کل حبابی ب��ود و پس از مدت��ی از بین رفت‪،‬‬ ‫اما امس��ال در ‪ ۶‬ماه گذش��ته به صورت تدریجی این‬ ‫افزای��ش قیم��ت اغاز ش��ده و در حال حاض��ر نیز با‬ ‫سرعت غیرمنطقی در حال پیش رفتن است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه ب��ازار ضایعات ادامه داد‪ :‬هم اکنون‬ ‫نیز با رس��یدن قیم��ت ارز به ب��االی ‪ ۱۶‬هزار تومان‬ ‫به نظر نمی رسد که قیمت ها دوباره کاهش پیدا کند‪،‬‬ ‫به تبع قیمت قراضه نیز کاهش پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫محرمی در ادامه خاطرنشان کرد ‪ :‬هم اکنون قیمت‬ ‫هر کیلو قراضه اهن به حدود ‪ ۴۸۰۰‬تومان رس��یده‬ ‫اس��ت و با توجه به این موضوع که به نظر نمی رس��د‬ ‫قیم��ت ارز کاهش پیدا کند‪ ،‬به تبع قیمت قراضه نیز‬ ‫کاهش پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است قیمت‬ ‫ارز س��ال اینده کاه��ش پیدا کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬نمی توان‬ ‫بازار داغ‬ ‫قراضه اهن‬ ‫در فصل سرما‬ ‫یادداشت‬ ‫بی نیازی‬ ‫از واردات‬ ‫ورق های‬ ‫عملیات‬ ‫حرارتی پذیر‬ ‫ب��ا ت�لاش و همت کارشناس��ان ف��والد مبارک��ه برای‬ ‫نخستین بار در کش��ور عملیات طراحی و تولید ورق های‬ ‫عملیات حرارتی پذیر (‪ )CK ۴۵‬با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ف��والد مبارک��ه رئیس‬ ‫تروپروس��س واحد متال��ورژی و روش ه��ای تولید فوالد‬ ‫مبارک��ه ضمن اعالم ای��ن خبر گفت‪ :‬با دس��تیابی به این‬ ‫موفقیت بزرگ از این پس کش��ورمان ایران از واردات این‬ ‫گرید خاص که در صنایع ماشین س��ازی و تولید انواع پیچ‬ ‫و مه��ره و‪ ...‬کارب��رد دارد‪ ،‬بی نیاز می ش��ود و عمال به جمع‬ ‫صادرکنندگان ان می پیوندد‪ .‬علیرضا مولوی زاده با اشاره‬ ‫ب��ه این که فوالد مبارکه در س��ال ‪ ۹۸‬در زمینه تولید انواع‬ ‫ورق های خاص به دس��تاوردهای ارزشمندی دست یافته‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این شرکت با اتکا به دانش فنی و فناوری‬ ‫نهادینه شده در نیروی انسانی و با استفاده از ظرفیت های‬ ‫علمی کش��ور و همچنین در راس��تای مشتری مداری در‬ ‫خطوط تولید‪ ،‬طراحی و تولید گریدهای موردنیاز صنایع‬ ‫پایین دس��ت را از اولویت های خود دانسته و همواره تالش‬ ‫کرده است تا با اس��تفاده از ظرفیت های یادشده در مسیر‬ ‫خودکفای��ی و بی نیازی از واردات و خروج ارز از کش��ور در‬ ‫ش��رایط تحریم گام های ارزشمندی بردارد‪ .‬در همین باره‬ ‫کارش��ناس متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه در‬ ‫تش��ریح ویژگی های این گرید جدید افزود‪ :‬گرید‪CK ۴۵‬‬ ‫از جمله فوالدهای عملیات حرارتی پذیر اس��ت که کاربرد‬ ‫وس��یعی در صنعت ماشین س��ازی و س��اخت ابزاراالت‬ ‫صنعت��ی دارد‪ .‬س��طح این ن��وع فوالدها بع��د از عملیات‬ ‫حرارتی از مغز ورق س��خت تر می شود‪ .‬از این رو در صنایع‬ ‫مختلفی که در انها نیاز به مقاومت در برابر س��ایش وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬کاربرد گس��ترده ای دارند‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تا پیش از کس��ب این موفقی��ت‪ ،‬از عملیات حرارتی‬ ‫فقط در بخش ش��مش و بلوم اس��تفاده می ش��د و قابلیت‬ ‫عملیات حرارتی به صورت تخت (ش��یت) وجود نداشت‪.‬‬ ‫بابک شهریاری با بیان این که اشکال مختلفی از این فوالد‬ ‫معموال به صورت بلوم و بیلت یا ش��مش های با مقطع گرد‬ ‫ام��اده ب��رای فورج تولید می ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن فوالدها‬ ‫پ��س از ف��ورج کردن خ��واص نهایی با عملی��ات حرارتی‬ ‫دقی��ق که معم��وال از ان��واع کوئنچ و تمپر اس��ت‪ ،‬حاصل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ب��ا تاکید بر این که تولی��د تختال این گرید‬ ‫در فوالد مبارکه به دلیل کربن نس��بتا باالی ان به ویژه در‬ ‫واحد ریخته گری با س��ختی هایی همراه بود‪ ،‬افزود‪ :‬تولید‬ ‫کالف ای��ن ن��وع ورق های فوالدی هنگام ن��ورد گرم نیز با‬ ‫مراقبت های ویژه ای همراه اس��ت‪ .‬ش��هریاری اظهار کرد‪:‬‬ ‫کربن نسبتا باال‪ ،‬باعث افزایش استحکام و قابلیت عملیات‬ ‫حرارت��ی به همراه س��ختی پذیری قابل توج��ه این گرید‬ ‫می شود‪ .‬محصول شیت این گرید با ضخامت ‪ ۱۰‬میلی متر‪،‬‬ ‫عرض ‪ ۱۵۰۰‬و طول ‪۶‬ه��زار میلی متر تولید و در کارخانه‬ ‫مشتری به تسمه های مناسب برای قطعات ماشین سازی‬ ‫تبدیل می ش��ود و مش��تری این محصول‪ ،‬مراتب رضایت‬ ‫و تاییدیه خود را از ش��یت های تحویل ش��ده رس��ما اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬علیرضا مولوی زاده‪ ،‬رئیس تروپروسس واحد‬ ‫متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه در پایان با تاکید‬ ‫بر اینکه از این پس کش��ور م��ا در زمینه این نوع ورق های‬ ‫خاص به ج��ای واردکنن��ده‪ ،‬صادرکننده خواه��د بود‪ ،‬از‬ ‫هم��کاری صمیمانه کارکنان نواحی فوالدس��ازی و نورد‬ ‫گرم و مدیریت های برنامه ریزی تولید‪ ،‬فروش و بازاریابی‪،‬‬ ‫ازمایش��گاه محصول و تمامی همکارانی که در تولید این‬ ‫محصول همکاری کردند‪ ،‬تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫ورود تعزیرات به احتکار‬ ‫ماسک در خراسان رضوی‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی خراس��ان رضوی‬ ‫ل حاضر دو موضوع گرانفروش��ی‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��ا ‬ ‫ماس��ک و اقالم ضدعفونی و امتناع از عرضه این‬ ‫محصوالت بهداش��تی ازسوی داروخانه ها مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬حمیدرضا کری��م در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫درباره اقدامات س��ازمان تعزیرات با گرانفروشی‬ ‫و کم فروش��ی ماس��ک و م��واد ضدعفونی کننده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گش��ت های ما از ‪ 3‬اس��فند اغاز شده‬ ‫و در روز ‪ 3‬اس��فند‪ ،‬تیم سیار ما به اتفاق اصحاب‬ ‫رسانه از داروخانه های سطح شهر بازدید کردند‪.‬‬ ‫ل حاضر دو موضوع گرانفروشی‬ ‫وی افزود‪ :‬در حا ‬ ‫ماس��ک و اقالم ضدعفونی و امتناع از عرضه این‬ ‫محصوالت بهداش��تی ازسوی داروخانه ها مطرح‬ ‫است که تاکنون برخوردهایی با داروخانه ها انجام‬ ‫شده و عده ای از انان ابراز کردند که شرکت های‬ ‫پخ��ش این اق�لام را گران توزی��ع می کنند که‬ ‫بررس��ی ای��ن موضوع برعه��ده معاون��ت غذا و‬ ‫دارو علوم پزش��کی مشهد اس��ت تا فاکتورهای‬ ‫شرکت های پخش و داروخانه ها را بررسی کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل تعزی��رات حکومتی خراس��ان رضوی‬ ‫بیان کرد‪ :‬قرار اس��ت بازدی��دی از کارخانه های‬ ‫تولیدکننده ماسک و مواد ضدعفونی کننده انجام‬ ‫ش��ود و در این راس��تا تالش می کنیم به کمک‬ ‫همه سازمان ها نظارت جدی تری بر این موضوع‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬کریم خاطرنشان کرد‪ :‬جامعه ما‬ ‫انس��انی اس��ت و در ای��ن نوع جامع��ه احترام به‬ ‫یکدیگر نوعی ارزش اس��ت‪ .‬در شرایط کنونی که‬ ‫یک بحران بهداشتی در کشور ایجاد شده‪ ،‬جای‬ ‫تعجب دارد که داروخانه داران و کسان دیگر این‬ ‫اقالم را پنهان کنند تا همنوعان نتوانند از ان در‬ ‫جهت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬مدی��رکل تعزیرات حکومتی خراس��ان‬ ‫رضوی درباره نحوه ش��کایت مردم از گرانی اقالم‬ ‫بهداشتی تصریح کرد‪ :‬مردم می توانند تخلفات و‬ ‫گرانفروشی ها را به سامانه ‪ ۱۲۴‬سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و گش��ت س��یار ما اطالع دهند‪.‬‬ ‫نمی ت��وان در روز بازدیدهای زی��ادی انجام داد‬ ‫ب��ه همین دلی��ل از مردم درخواس��ت می کنیم‬ ‫گرانفروشی ها را به ما اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در هشتاد وپنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان تاکید شد‪:‬‬ ‫صنایع سبز در اصفهان مورد توجه قرار می گیرد‬ ‫اس��تاندار اصفهان در هش��تادوپنجمین جلس��ه‬ ‫شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬باتوجه به شرایط اقلیمی خاص این‬ ‫استان‪ ،‬صنایع سبز مورد توجه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬عب��اس رضایی با‬ ‫اشاره به ش��رایط خاص جغرافیایی استان اصفهان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه اس��تان چند سالی است که‬ ‫با ش��رایط س��خت کم ابی روبه رو است و امسال با‬ ‫ای��ن ش��رایط ادام��ه داد؛ بنابراین در این جلس��ه‬ ‫مصوب شد در صورت توسعه صنعتی‪ ،‬صنایع سبز‬ ‫در اولویت قرار گیرد‪ .‬س�لامتی م��ردم در اولویت‬ ‫تصمیم گیری های دولت اس��ت و پیشرفت صنعت‬ ‫و توس��عه صنایع اصفهان نباید سالمتی مردم را به‬ ‫خطر اندازد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان ادامه داد‪ :‬اینکه منظور از صنایع‬ ‫سبز چیس��ت و همچنین این صنایع کجا استقرار‬ ‫پیدا کند‪ ،‬مباحث زیادی انجام و در این جلسه قرار‬ ‫ش��د نخست منظور از صنایع سبز مشخص و نحوه‬ ‫جانمایی ان براساس امایش سرزمینی تعیین شود‪.‬‬ ‫رضایی تاکید کرد‪ :‬همچنین مقرر شد تنها روی‬ ‫صنایع��ی مانند صنعت ‪ IT‬که هیچ گونه االیندگی‬ ‫برای استان ندارند‪ ،‬کار شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفه��ان با بیان اینکه در این جلس��ه‬ ‫فعالیت ه��ا و کمک های س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان اصفهان ب��ه واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی مورد بحث قرار گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫این جلسه دستاوردهای خوبی داشت‪.‬‬ ‫وی توج��ه به س��ند امایش س��رزمین و جذب‬ ‫هوش��مندانه س��رمایه گذار برای توس��عه صنایع را‬ ‫بس��یار ضروری دانست و خواس��تار تشکیل جلسه‬ ‫ویژه ای با حضور رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و‬ ‫اداره کل هواشناس��ی ب��رای تعریف کارشناس��ی‬ ‫صنایع س��بز برای جلوگیری از اسیب به سالمتی‬ ‫مردم شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفه��ان درب��اره وص��ول مطالب��ات‬ ‫قطعه س��ازان از خودروس��ازان و همچنین صنایع‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬نس��اجی ها و پیمان��کاران بخ��ش‬ ‫خصوصی از نهادهای اجرایی و شرکت های دولتی‬ ‫گف��ت‪ :‬باید با پیگیری س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و همکاری بانک ها از روش های ‪ LC‬داخلی‬ ‫مشکالت این صنایع مرتفع شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن حمیدرض��ا فوالدگر‪ ،‬نماین��ده مردم‬ ‫اصفه��ان در مجل��س ش��ورای اس�لامی درب��اره‬ ‫مش��وق های مالیات��ی و تامی��ن اجتماع��ی ب��رای‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی و فناوری اطالعات واقع‬ ‫در شهرک های صنعتی در مناطق کمترتوسعه یافته‬ ‫و س��ایر مناطق گف��ت‪ :‬این موض��وع در ماده ‪۳۱‬‬ ‫قان��ون رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر دی��ده و در‬ ‫بودجه س��ال اینده نیز پیشنهاد بخشودگی جرایم‬ ‫واحدهای تولیدی و خدمات��ی به تامین اجتماعی‬ ‫نیز لحاظ ش��ده اس��ت‪ .‬محمدرضا حبیبی‪ ،‬رئیس‬ ‫کل دادگستری اس��تان اصفهان نیز در این جلسه‬ ‫بحث س�لامتی و صنایع االینده اصفهان را بس��یار‬ ‫در خور توجه اعالم و تاکید کرد‪ :‬پیش��رفت صنعت‬ ‫و توسعه صنایع نباید سالمتی مردم را تحت الشعاع‬ ‫ق��رار دهد و نهاد قضایی تاکنون برای جلوگیری از‬ ‫فعالیت صنایع االین��ده اقدامات مهمی انجام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬مبحث صنایع سبز نباید در قالب‬ ‫توسعه صنایع االینده باشد‪.‬‬ ‫س��ید حس��ن قاضی عس��گر‪ ،‬معاون هماهنگی‬ ‫ام��ور اقتصادی اس��تاندار اصفهان نیز با اش��اره به‬ ‫اعم��ال تحریم های جدید علیه ایران‪ ،‬تامین ذخایر‬ ‫استراتژیک کش��ور را امری حیاتی دانست و گفت‪:‬‬ ‫الزم است سازکارهایی برای تمامی صنایع از جمله‬ ‫صنایع نساجی قبل از اعمال این تحریم ها به منظور‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز اندیشیده شود‪.‬‬ ‫سیدرس��ول رنجب��ران‪ ،‬قائم مقام دبیر ش��ورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان‬ ‫نیز خواس��تار پرداخت وصول مطالبات شرکت های‬ ‫پیمان��کار و خدمات��ی بخش خصوص��ی از دولت‪،‬‬ ‫س��ازمان های اجرایی و ش��رکت های دولتی ش��د‬ ‫و گفت‪ :‬بس��یاری از ش��رکت های اس��تانی به دلیل‬ ‫دسترس��ی نداش��تن به مطالبات و نب��ود همراهی‬ ‫مطل��وب برخ��ی روس��ای س��ازمان های اجرای��ی‬ ‫و ش��رکت های دولت��ی در اس��تانه تعطیل��ی قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫وی تش��کیل کارگروهی مش��ترک متش��کل از‬ ‫اس��تانداری‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای ایجاد‬ ‫سازکاری به منظور وصول این مطالبات را ضروری‬ ‫دانس��ت‪ .‬ایرج موفق‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان اصفهان نیز در این جلسه با ارائه‬ ‫توضیحات��ی پیرامون بس��ته حمایتی ارائه ش��ده از‬ ‫فع��االن اقتصادی در حوزه صنعت گفت‪ :‬راه اندازی‬ ‫میز صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬تعیین س��همیه مواد پتروشیمی‪،‬‬ ‫رف��ع محدودیت اس��تقرار صنایع س��بز و توس��عه‬ ‫صنای��ع موج��ود‪ ،‬تامین مالی واحده��ای صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و صنفی و وصول مطالبات قطعه س��ازان از‬ ‫خودروسازان از اهم مفاد این بسته حمایتی است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان‪:‬‬ ‫بهم�ن راع�ی‪ -‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اصفهان از ذخیره سازی ‪ ۶‬هزار تن میوه شب عید شامل سیب‬ ‫و پرتق��ال در اس��تان خبر داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪،‬‬ ‫ای��رج موفق اظهار کرد‪ :‬از مجم��وع ‪ ۶‬هزار تن میوه خریداری‬ ‫ش��ده برای کنترل بازار ش��ب عید‪ 4 ،‬هزار تن ان پرتقال و ‪۲‬‬ ‫هزار تن سیب اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬به روال سال های گذشته‬ ‫تمهیدات الزم برای ذخیره سازی میوه شب عید انجام و ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد میوه مورد نیاز ش��ب عید ذخیره شده است‪ .‬رئیس‬ ‫‪ ۶‬هزار تن میوه شب عید در اصفهان ذخیره سازی شد‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه سیب‬ ‫و پرتق��ال ویژه ن��وروز ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد زیر ن��رخ بازار عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نرخ نهایی میوه ش��ب عید هنوز مشخص‬ ‫نش��ده و قیمت گذاری براس��اس ش��رایط بازار‪ ،‬کیفیت و نوع‬ ‫میوه انجام می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه توزیع میوه شب عید با‬ ‫هدف کنترل فراوانی میوه و تنظیم بازار انجام می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫توزی��ع این میوه ها به روال معمول س��ال های گذش��ته از دهه‬ ‫سوم اس��فند در نقاط مختلف اس��تان اغاز می شود و تا پایان‬ ‫تعطی�لات نوروز ادامه دارد‪ .‬موفق با اش��اره ب��ه اینکه میوه ها‬ ‫در س��بدهای ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬کیلوگرمی و با کیفیت بسیار خوب اماده‬ ‫عرضه ش��ده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬توزیع میوه در شهرستان ها با‬ ‫هماهنگ��ی فرمان��داری و اداره های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ان منطق��ه انجام می ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ۶۰ ،‬تا ‪ ۸۰‬س��ایت در‬ ‫کالنش��هر اصفهان برای توزیع میوه نوروز در نظر گرفته شده‬ ‫و ام��کان افزای��ش ان وجود دارد و به جز ش��رکت تعاونی های‬ ‫مصرف کارمندان ‪ ۲۰‬سایت دیگر هم اضافه خواهد شد‪ .‬موفق‬ ‫با بیان اینکه س��همیه میوه ایام عید منطبق با نیاز مردم است‬ ‫و در صورت تقاضای بیش��تر‪ ،‬امکان تهیه و عرضه میوه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬توزیع این میوه ها با نرخ مصوب و یکس��ان‪،‬‬ ‫نق��ش مهم��ی در کاهش و تع��ادل نرخ س��ایر میوه ها خواهد‬ ‫داشت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫کنار اصناف و سازمان های نظارتی کنترل خود را با جدیت بر‬ ‫ب��ازار و قیمت ها اعمال می کند و با تخلفات به ش��دت برخورد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫استفاده از تسهیالت صندوق مسکن یکم ‪ 20‬درصد کاهش یافت‬ ‫شکست وام مسکن از کفه خالی تولید‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بازار مسکن نیازمند مالیات های تنظیمی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگر تقاض��ا را افزایش دهیم‪ ،‬نرخ مس��کن افزایش پیدا می کند‪،‬‬ ‫زیرا همزمان با افزایش تقاضا‪ ،‬تولیدی در کار نبوده است‪ .‬بنابراین‬ ‫باید کفه تولید و عرضه را سنگین کنیم تا نرخ مسکن بشکند‬ ‫از صندوق خارج ش��ده اند‪ .‬درحال حاضر نیز حدود ‪۳۴۰‬‬ ‫ه��زار حس��اب زنده در ای��ن صندوق داری��م و تاکنون‬ ‫‪ ۱۴۰‬هزار واحد مس��کونی از این محل خریداری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۱۸۰‬هزار حساب به دلیل استفاده از‬ ‫تسهیالت بسته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید افزایش یابد نه تسهیالت‬ ‫یکی از تحلیلگران اقتصاد مسکن کشورمان می گوید‬ ‫بازار مس��کن نیازمن��د تقویت بخش تولید اس��ت و در‬ ‫ش��رایط فعلی حتی اگر تس��هیالت خرید افزایش یابد‪،‬‬ ‫به دلیل کمبود تقاض��ا‪ ،‬قیمت ها دوباره افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫حسین عبداللهی در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫علت تعریف کردن صندوق پس انداز مس��کن یکم این‬ ‫ب��ود که دولت تصور می کرد چون نرخ مس��کن افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬باید توان خرید مسکن را برای تقاضاهای‬ ‫مصرفی افزایش دهد‪ ،‬افزود‪ :‬تس��هیالت صندوق مسکن‬ ‫یکم انتهای سال ‪ ۹۶‬تعریف شد که در ان برهه زمانی‪،‬‬ ‫روش وام دهی مناس��بی بود‪ ،‬زیرا در این شیوه از منابع‬ ‫دولتی استفاده نمی شود و مردم در حساب ایجاد شده‪،‬‬ ‫پس انداز می کنند و ‪ ۲‬برابر تس��هیالت دریافتی را پس‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫عبدالله��ی با بیان اینک��ه باید ببینیم ب��ه طور کلی‬ ‫سیاست وام دهی در ش��رایط فعلی‪ ،‬درست است یا نه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی تولید واحدهای مسکونی در کشور کاهش‬ ‫می یابد‪ ،‬افزایش وام خرید فقط تحریک تقاضا به شمار‬ ‫م��ی رود که اگر این تحریک اتفاق بیفتد‪ ،‬نرخ مس��کن‬ ‫دوب��اره افزای��ش می یابد‪ ،‬این مس��ئله ای اس��ت که در‬ ‫سال های ‪ ۹۷‬و ابتدای ‪ ۹۸‬رخ داد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه رقم وام مس��کن‪ ،‬دیگر کفاف نرخ روز‬ ‫اماده باش حمل ونقل مسافری جاده ای برای مقابله با کرونا‬ ‫مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای از ابالغ بخش��نامه مقابله با ویروس کرونا به ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی‪ ،‬پایانه ه��ای مس��افری و مجتمع های‬ ‫بین راهی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬داری��وش باقرج��وان با بی��ان اینکه از‬ ‫‪ ۳‬اس��فند‪ ،‬بخش��نامه رعایت موارد بهداش��تی برای مقابله‬ ‫ب��ا ویروس کرون��ا به ش��رکت های حمل ونقلی ابالغ ش��ده‬ ‫است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به ش��رکت های حمل ونقل مسافری اعالم‬ ‫کرده ایم در همه زمینه هایی که می تواند از ابتالی مسافران‬ ‫حمل ونقل عمومی به کرونا پیشگیری کند‪ ،‬حداکثر دقت در‬ ‫سالم سازی محیط اعمال شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بخش��نامه ش��امل همه ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی اعم از اتوب��وس‪ ،‬مینی بوس و خودروهای س��واری‬ ‫عمومی کرایه پالک «ع» (تاکس��ی های بین شهری) شده و‬ ‫همه سطوح تماس دست مس��افران‪ ،‬رانندگان و خدمه اعم‬ ‫از دستگیره ها‪ ،‬س��گک و کمربندهای ایمنی‪ ،‬صندلی ها و‪...‬‬ ‫هرچه زودتر باید ضدعفونی شود‪.‬‬ ‫باقرج��وان تصری��ح کرد‪ :‬این بخش��نامه باید ه��ر بار که‬ ‫رانندگان یا مالکان ناوگان جاده ای قصد مسافرگیری دارند‪،‬‬ ‫پیش از س��فر اجرا شود‪ .‬مراکز بهداشت استان ها نیز نظارت‬ ‫الزم را ب��ر پایانه های اتوبوس��رانی با همکاری ش��رکت های‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای و اداره ه��ای کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای استان ها خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره پایانه های مس��افری تصریح ک��رد‪ :‬پایانه های‬ ‫مس��افری در اختیار شهرداری هاس��ت که با همکاری انها و‬ ‫بخش خصوصی شامل شرکت های حمل ونقلی و تشکل های‬ ‫صنفی ق��رار اس��ت فرایند ض��د عفونی ک��ردن پایانه های‬ ‫مسافری انجام شود‪.‬‬ ‫مهدی بهادری‬ ‫کارشناس حمل ونقل ریلی‬ ‫باقرج��وان با تاکید بر اینکه قرار اس��ت ب��ه هیچ عنوان از‬ ‫لیوان و ظروف دائمی اس��تفاده نشده و همه ظروف‪ ،‬یک بار‬ ‫مصرف شوند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های حمل ونقلی باید به تعداد‬ ‫کافی ماس��ک در اختیار رانندگان قرار دهند و اگر احساس‬ ‫کردند مس��افری مشکوک است‪ ،‬او را در محیطی با فاصله از‬ ‫س��ایر مس��افران قرار دهند‪ .‬رانندگان و مهمانداران نیز باید‬ ‫در طول سفر از ماس��ک و دستکش یک بار مصرف استفاده‬ ‫و اصول بهداش��تی را رعایت کنند‪ .‬شرکت های حمل ونقلی‬ ‫نیز باید به میزان کافی دس��تمال کاغذی در اتوبوس ها قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول یاداور ش��د‪ :‬ق��رار اس��ت نمایندگان‬ ‫دانش��گاه های علوم پزش��کی در پایانه های مسافری مستقر‬ ‫شوند چون پایانه ها از حساس ترین مراکز انتقال ویروس ها و‬ ‫عفونت ها به شمار می روند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مجتمع ه��ای رفاهی بین راهی از دیگر‬ ‫بخش هایی هستند که براساس بخشنامه سازمان راهداری‪،‬‬ ‫رعای��ت موارد بهداش��تی در انها ضروری اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اداره های کل راهداری اس��تان ها با هم��کاری نماینده های‬ ‫اداره های بهداش��ت‪ ،‬اقدام به بازرسی پیوسته از مجتمع های‬ ‫بی��ن راهی خواهن��د ک��رد‪ .‬ضدعفونی کردن ش��یراالت و‬ ‫س��رویس های بهداشتی الزامی است و باید در کنار استفاده‬ ‫از مواد ش��وینده‪ ،‬ژل های دس��ت ضدعفونی کنن��ده نیز در‬ ‫سرویس های بهداشتی مجتمع های بین راهی قرار داده شود‪.‬‬ ‫باقرجوان تاکید کرد‪ :‬به اداره های کل راهداری استان های‬ ‫پرخطر در زمینه انتقال وی��روس کرونا مانند قم‪ ،‬مرکزی و‬ ‫گیالن نیز دس��تورهای ویژه درباره جلوگیری از تردد‪ ،‬توقف‬ ‫و مس��افرگیری اتوبوس ها و دیگر ن��اوگان عمومی‪ ،‬خارج از‬ ‫پایانه های مسافری ابالغ شده است‪.‬‬ ‫مس��کن را نمی دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به کافی نبودن‬ ‫میزان تس��هیالت‪ ،‬بخش��ی از مردم تصمی��م گرفته اند‬ ‫سپرده های خود را از بانک مسکن خارج کنند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر یاداور ش��د‪ :‬اگر تولید مسکن را افزایش‬ ‫می دادی��م و انباش��ت ح��دود ‪ ۳.۵‬میلی��ون تقاض��ا در‬ ‫حوزه مسکن نداش��تیم‪ ،‬می توانستیم به سمت افزایش‬ ‫تس��هیالت و تعداد وام ها برویم اما درحال حاضر که هم‬ ‫تقاضا و هم قیمت ها باالست‪ ،‬وام خرید کارساز نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عبداللهی در پاسخ به این پرسش که کاهش موجودی‬ ‫صندوق یکم چه تاثیری ممکن است روی بازار مسکن‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تس��هیالت این صندوق تاثیر‬ ‫خاصی در بازار نداش��ت که کم ش��دن اس��تقبال از ان‬ ‫اثری داشته باشد‪ ،‬البته ممکن است تا اندازه ای خرید و‬ ‫فروش را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تع��داد وام های عرضه ش��ده نیز‬ ‫چندان باال نیس��ت و حدود ‪ ۵۰۰‬هزار وام از سوی این‬ ‫صندوق داده ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این درحالی است که‬ ‫ساالنه ‪ ۹۰۰‬هزار تا ‪ ۱.۵‬میلیون تقاضای واحد مسکونی‬ ‫درکشور وجود دارد‪ ،‬بنابراین تسهیالت فعلی بار چندانی‬ ‫از دوش بازار مسکن برنمی دارد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه به ج��ز پرداخت‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬چه راهکارهای دیگری ب��رای تقویت توان‬ ‫خرید مسکن در متقاضیان پیشنهاد می دهید‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫باید تولید را افزایش دهیم و کفه عرضه را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر تقاضا را افزایش دهیم‪ ،‬نرخ مس��کن‬ ‫افزایش پی��دا می کند‪ ،‬زیرا همزمان ب��ا افزایش تقاضا‪،‬‬ ‫تولی��دی در کار نبوده اس��ت‪ .‬بنابراین باید کفه تولید و‬ ‫عرضه را س��نگین کنیم تا نرخ مس��کن بش��کند و پس‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان اقتصاد مس��کن کشورمان‬ ‫معتقد اس��ت حل مش��کالت بازار مسکن بیش از اینکه‬ ‫نیازمند تسهیالت دهی برای خرید باشد‪ ،‬نیاز به اجرای‬ ‫قوانین مالیاتی دارد‪.‬‬ ‫مهدی غالمی در پاس��خ به‬ ‫در تش��ریح دالیل‬ ‫کاهش استقبال از صندوق پس انداز مسکن یکم گفت‪:‬‬ ‫به نظر می رسد یکی از دالیل این باشد که درحال حاضر‬ ‫نرخ تس��هیالت در مقایس��ه با نرخ مس��کن‪ ،‬عدد قابل‬ ‫توجهی نیس��ت و بخش قابل توجهی از نرخ مس��کن را‬ ‫پوشش نمی دهد‪ .‬به همین دلیل استقبال کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬سپرده گذاران باید یک سال پول خود را‬ ‫در صندوق پس انداز مسکن یکم بخوابانند اما با توجه به‬ ‫تورم اخیری که در بازار مسکن شاهد بودیم‪ ،‬بعد از یک‬ ‫سال می بینند که ارزش پولش��ان کاهش یافته و دیگر‬ ‫تس��هیالت نیز نمی تواند کمکی به انها در خرید مسکن‬ ‫کند‪ .‬بنابراین به نظر می رسد تصمیم گرفته اند به سوی‬ ‫بازارهای دیگر بروند و دس��ت کم اصل سرمایه ش��ان را‬ ‫حفظ کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر اینکه برای حل مشکالت‬ ‫بازار مسکن‪ ،‬باید معضل کمبود عرضه حل شود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬افزای��ش تس��هیالت و برنامه ریزی ب��رای خرید‪،‬‬ ‫نمی تواند راهکار اصلی حل مشکالت بازار مسکن باشد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگر تا وقتی ش��اهد اجرای‬ ‫مالیات های تنظیمی برای معقول شدن قیمت ها نباشیم‪،‬‬ ‫نمی توانیم منتظر حل مشکالت بازار مسکن باشیم‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که مالیات های تنظیمی اجرا نمی شود‪ ،‬حتی‬ ‫اگر تس��هیالت را هم افزایش دهیم‪ ،‬دوباره نرخ مسکن‬ ‫افزایش می یابد و در نتیجه‪ ،‬باز هم اثر تس��هیالت کمتر‬ ‫می شود و تسهیالت نمی تواند پابه پای تورم پیش برود‪.‬‬ ‫غالمی ب��ا تاکید بر اینک��ه افزایش عرض��ه و اجرای‬ ‫مالیات ه��ای تنظیمی‪ ،‬دو اتفاقی اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫مش��کالت بازار مسکن را کاهش داده و موجب افزایش‬ ‫تاثیر تس��هیالت خرید ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬دس��ت کم در یک‬ ‫سال اخیر‪ ،‬تسهیالت خرید مسکن به ویژه در شهرهای‬ ‫بزرگ جذابیت خاصی نداش��ته اس��ت‪ ،‬بنابراین کاهش‬ ‫مناب��ع این بانک در مجموع نمی تواند تاثیری روی بازار‬ ‫مسکن داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر با بی��ان اینکه به دلیل رکودی ش��دن‬ ‫وضعیت بازار مس��کن‪ ،‬این بازار درحال حاضر از مسائل‬ ‫بیرونی مانند تغییر نرخ ارز و س��که اثر می گیرد‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬تا مشکالت این بازارها حل نش��ود و تا زمانی که‬ ‫افزایش عرضه و تولید مس��کن نداش��ته باشیم‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد بازار مسکن همین روال فعلی را طی کند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم رحیمی انارکی‬ ‫حسین عبداللهی‬ ‫مهدی غالمی‬ ‫پرواز به چین زیر نظر وزارت بهداشت انجام می شود‬ ‫دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه هیچ یک از کارکنان پرواز‬ ‫ایرالین های ایرانی مبتال به کرونا نیس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون به جز عراق و کویت‬ ‫هیچ کش��وری درخواس��ت تعلیق پروازهای ایران را نداشته است و ترکیه هم‬ ‫به مس��افران مش��کوک به کرونا اجازه ورود نمی دهد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬مقصود‬ ‫اس��عدی س��امانی درباره وضعیت پروازهای ایران و ترکیه با توجه تش��ویش‬ ‫اذهان عمومی مردم ترکیه نس��بت به شیوع ویروس کرونا در ایران اظهارکرد‪:‬‬ ‫هنوز کش��ور ترکیه اقدامی مبنی بر تعلیق پروازها از ایران یا به ایران نداش��ته‬ ‫است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مسافران هوایی که از ایران به ترکیه می روند در فرودگاه‬ ‫پیش از چک گذرنامه‪ ،‬مورد بررسی های پزشکی قرار می گیرند و اگر مشکوک‬ ‫به کرونا باشند‪ ،‬از ورود انها به این کشور جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی در پاس��خ به این پرس��ش که چه‬ ‫تصمیمی برای فروش تورهای مس��افری ویژه نوروز چه در داخل کشور و چه‬ ‫خارجی گرفته اید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون تصمیم خاصی گرفته نشده است‪ ،‬البته‬ ‫این موضوع صنعت هوایی و گردش��گری را متاث��ر می کند و به طور قطع روی‬ ‫فروش تاثیر می گذارد‪ .‬اسعدی سامانی با بیان اینکه فروش بلیت های نوروزی‬ ‫اغاز ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬مواردی لغو بلیت هواپیما برای نوروز داشتیم و افرادی‬ ‫درخواس��ت ابطال بلیت خریداری ش��ده خود را دارن��د‪ .‬درحال حاضر برنامه‬ ‫پروازی باز اس��ت و فروش بلیت برای نوروز انجام می شود‪ .‬وی درباره استرداد‬ ‫بلیت های نوروزی برخی از مس��افران گفت‪ :‬براس��اس مقررات و ش��یوه نامه‬ ‫حمایت از حقوق مس��افران‪ ،‬نحوه اس��ترداد بلیت هواپیما و میزان کسر از ان‬ ‫مشخص اس��ت اما برخی ایرالین ها تسهیالتی به مس��افران و مشتریان خود‬ ‫ارائ��ه می کنند‪ .‬بنابراین حداق��ل و حداکثر پرداخت جریمه لغو بلیت هواپیما‬ ‫در ایرالین های مختلف‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی‬ ‫با بیان اینکه پروازهای افغانس��تان در جریان اس��ت و ادام��ه دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫حساسیتی روی پروازهای افغانستان اعمال نشده است‪ .‬تاکنون به جز عراق و‬ ‫کویت هیچ کشوری درخواست تعلیق پروازهای ایران را نداشته است‪ .‬اسعدی‬ ‫س��امانی درباره انجام پروازهای چین گفت‪ :‬اگر پروازی به صورت موردی بین‬ ‫ایران و چین انجام می ش��ود‪ ،‬باری است و تحت کنترل وزارت بهداشت انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی تاکید کرد‪ :‬خوشبختانه هیچ‬ ‫یک از کارکنان پرواز ایرالین های ایرانی مبتال به کرونا نیستند‪.‬‬ ‫اقدامات رجا برای مقابله با کرونا‬ ‫با توجه به ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور‪ ،‬ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا‬ ‫اقدامات گسترده ای را از چند روز گذشته در این زمینه اغاز کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی رجا‪ ،‬رضا عصاری‪ ،‬معاون اجرایی‬ ‫ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا گف��ت‪ :‬با اعالم ورود و ش��یوع ویروس کرونا به‬ ‫کش��ور از س��وی وزارت بهداشت‪ ،‬این ش��رکت به جز اقدامات بهداشتی که از‬ ‫گذش��ته در قطارها انجام می داد‪ ،‬برای پیش��گیری و ایجاد س��فری امن برای‬ ‫مس��افران‪ ،‬اقدامات جدید بهداش��تی را ابالغ و اعمال کرد‪ .‬وی به مه پاش��ی و‬ ‫ضدعفونی کردن قطارها به ویژه نقاط تماس مس��افران با وس��ایل و تجهیزات‬ ‫قطارها گفت‪ :‬به همه شرکت های راهبری و ماموران قطارها اعالم و ابالغ شده‬ ‫اس��ت دوره های ضدعفونی کردن کوتاه و پیوسته باشد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از ماسک و دستکش ازس��وی همه ماموران قطار به ویژه مهمانداران‬ ‫در طول سفر الزامی بوده و ژل های ضدعفونی نیز در قطارها توزیع شده است‪،‬‬ ‫ضمن اینکه تاکید ش��ده است همه ظروف پذیرایی پیوسته ضدعفونی شوند‪.‬‬ ‫مع��اون اجرایی رجا گف��ت‪ :‬تالش می کنیم با هماهنگی و همکاری ش��رکت‬ ‫راه اهن و وزارت بهداش��ت و س��ایر نهادهای ذی ربط اقداماتی برای شناسایی‬ ‫بیماران مبتال به ویروس کرونا در ایس��تگاه های اصلی راه اهن کشور عملیاتی‬ ‫کنیم‪ .‬عصاری به توزیع بروش��ور‪ ،‬نصب برچسب و تراکت های اطالع رسانی و‬ ‫اموزش��ی در قطارها برای اگاهی مس��افران از نحوه پیشگیری و مراقبت های‬ ‫بهداش��تی در برابر این ویروس اش��اره کرد و افزود‪ :‬فیلم های اموزشی نیز در‬ ‫قطارها به این منظور پخش می شود‪.‬‬ ‫با توجه به معنی و مفهوم مهندسی راه اهن‬ ‫در ح��وزه حمل ونقل ریلی با زیرش��اخه های‬ ‫مختلف در نظر گرفته شده برای ان‪ ،‬وظایفی‬ ‫مانن��د جمله برنامه ری��زی‪ ،‬طراحی‪ ،‬مدیریت‬ ‫تولید و نگهداری خطوط‪ ،‬ابنیه‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫و س��امانه های حم��ل و نقل ریل��ی برای یک‬ ‫مهندس در این بخش متصور است‪.‬‬ ‫البته مهندس��ان حوزه راه اهن و حمل ونقل‬ ‫ریلی با چالش ها و موانعی روبه رو هستند که‬ ‫انه��ا را می توان ب��ه ‪ ۲‬بخش اقتصادی و توان‬ ‫فنی و مهندسی تقسیم کرد‪.‬‬ ‫در توضی��ح چالش های اقتصادی باید گفت‬ ‫ب��ا توجه به مش��کالت اقتص��ادی موجود در‬ ‫س��ال های اخیر‪ ،‬تخصیص نیافتن منابع مالی‬ ‫و بودجه های مناس��ب با نیازهای حمل ونقل‬ ‫ریلی موج��ود در کش��ور و در نتیجه تعریف‬ ‫نش��دن پروژه های ملی و نیز پیشرفت نکردن‬ ‫پروژه های از پیش تعیین شده‪ ،‬موجب تضعیف‬ ‫ش��رکت های فعال باس��ابقه و رش��د نکردن‬ ‫ش��رکت های نوپا در این ح��وزه و در نتیجه‪،‬‬ ‫رون��ق نیافتن بازار کار و اش��تغال متخصصان‬ ‫صنایع ریلی شده است‪.‬‬ ‫در توضیح چالش های مهندس��ان در زمینه‬ ‫توان فنی و مهندس��ی نیز باید گفت هرچند‬ ‫بستر دانشگاهی و علمی این رشته و تخصص‬ ‫در کش��ور تا اندازه ای وجود دارد اما متاسفانه‬ ‫به دالیلی از جمله‪:‬‬ ‫‪-۱‬استفاده نکردن از استادان با تخصص های‬ ‫علمی و تجربی حوزه های ریلی در دانشگاه ها‬ ‫‪-۲‬اختصاص ندادن بورس تحصیلی دولتی‬ ‫در گرایش های مختلف مهندسی راه اهن‬ ‫‪-۳‬نب��ود ارتباط مناس��ب دفات��ر ارتباط با‬ ‫صنعت در دانشگاه ها‬ ‫‪ -۴‬نبود حمایت الزم صنایع ریلی دولتی و‬ ‫خصوصی در جذب ایده ها و متخصصان ریلی‬ ‫دانشگاهی(به عنوان مثال استفاده و استخدام‬ ‫از سایر رشته های فنی و مهندسی درصورتی‬ ‫ک��ه رش��ته تخصص��ی مهندس��ی راه اهن با‬ ‫گرایش مورد نظر وجود دارد)‪،‬‬ ‫نتوانس��ته ایم از ظرفیت موج��ود به خوبی‬ ‫بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫احتمال ساخت مسکن‬ ‫ملی در شهر تهران‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی از احتمال قرار‬ ‫گرفت��ن پروژه ه��ای ناتم��ام بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫ذی��ل طرح اقدام ملی مس��کن خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫سازندگان مختلفی در تهران و دیگر شهرها برای‬ ‫ای��ن منظور اعالم امادگ��ی کرده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬قرار است برای اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫بیشتر به منظور تکمیل واحدهای ناتمام بخش‬ ‫خصوصی که به هر دلی��ل معطل مانده منابعی‬ ‫اختصاص پیدا کند که البته هنوز به مرحل ه اجرا‬ ‫نرسیده اس��ت‪ .‬محمود محمودزاده‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرسازی در این زمینه گفت‪ :‬اگر زمین یا‬ ‫پروژه نیمه تمامی مالک خصوصی دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫در ص��ورت تمای��ل به طرح اقدام ملی مس��کن‬ ‫بپیون��دد‪ .‬یکی از معض�لات این ن��وع پروژه ها‬ ‫تضمی��ن خری��د و تامین مالی اس��ت که دولت‬ ‫ب��رای ان برنام��ه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫هنوز این قالب از برنامه به ش��کل رسمی اعالم‬ ‫نشده است‪ ،‬متقاضیان متعددی از سراسر کشور‬ ‫و تهران امادگی خ��ود را برای اختصاص زمین‬ ‫و پروژه های خ��ود در این زمینه اعالم کرده اند‪،‬‬ ‫به این ترتی��ب پولی ک��ه از متقاضیان دریافت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به تکمیل پروژه ها کمک می کند‪ .‬به‬ ‫گفته محمودزاده‪ ،‬نوع دوم این قالب که به زودی‬ ‫تفاهمنامه های ان انجام می شود‪ ،‬تحریک روند‬ ‫س��اخت پروژه های نیمه تمام سطح شهرهاست‬ ‫که اگر در قالب طرح اقدام ملی با نرخ مناس��ب‬ ‫برای اقشار متوسط ارائه شود‪ ،‬دولت تسهیالت و‬ ‫بسته های خدماتی طرح اقدام ملی ارائه می دهد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬زمان ثبت‬ ‫اعتراض کس��انی که شرایطش��ان احراز نشده را‬ ‫اواخر هفته جاری اعالم کرد‪.‬‬ ‫در اطالعیه ای که در این زمینه اعالم ش��ده‬ ‫امده است‪ :‬متقاضیان طرح اقدام ملی که نسبت‬ ‫ت نام خود اعتراض دارند‪،‬‬ ‫به نتیجه پاالیش ثب�� ‬ ‫می توانن��د از ابتدای اس��فند ‪ ۹۸‬ب��ا مراجعه به‬ ‫س��امانه طرح اقدام ملی و ورود کد رهگیری از‬ ‫دلیل تایید نش��دن ش��رایط خود مطلع شوند و‬ ‫درص��ورت اعتراض به نتیجه پاالی��ش‪ ،‬از اواخر‬ ‫هفته اول اس��فند‪ ،‬نس��بت ب��ه درج اعتراض در‬ ‫همین سامانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ح��دود ‪ ۱۱۰‬هزار نفر پس اندازهای خود را از صندوق‬ ‫مس��کن یکم خارج کرده اند و به گفته مدیرعامل بانک‬ ‫مس��کن‪ ،‬این صندوق با ریزش ‪ ۲۰‬درصدی اس��تقبال‬ ‫روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان می گویند در شرایط‬ ‫افزای��ش نرخ مس��کن‪ ،‬میزان تس��هیالت عرضه ش��ده‬ ‫برای خرید‪ ،‬بخش اندکی از نرخ یک واحد مس��کونی را‬ ‫شامل می شود و دلسرد شدن مردم از سپرده گذاری در‬ ‫صندوق مسکن یکم در چنین شرایطی عجیب نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬صن��دوق پس انداز مس��کن یکم‬ ‫خرداد ‪ ۹۴‬با تصویب شورای پول و اعتبار راه اندازی شد‪.‬‬ ‫در ابت��دا مبلغ وام این صن��دوق بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫توم��ان بود‪ ،‬به طوری که متقاضیان تهرانی ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر ‪ ۶۰‬میلیون و سایر‬ ‫نق��اط تا ‪ ۴۰‬میلی��ون تومان امکان دریاف��ت این وام را‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫شرایط تعیین شده ش��ده برای صندوق پس انداز یکم‬ ‫اسان نبود؛ فقط زوج ها امکان دریافت این وام را داشتند‬ ‫و از سوی دیگر کسانی می توانستند از ان استفاده کنند‬ ‫که از هیچ نوع وام مسکن و امکانات دولتی دراین زمینه‬ ‫استفاده نکرده باشند‪.‬‬ ‫با وج��ود اینکه پیش بینی می ش��د صندوق پس انداز‬ ‫مس��کن ب��رای متقاضی��ان جذاب باش��د‪ ،‬با اس��تقبال‬ ‫پیش بینی ش��ده روبه رو نش��د و بانک مس��کن شرایط‬ ‫را تعدیل ک��رد‪ ،‬به طوری که انحص��ار زوج ها برای وام‬ ‫مسکن پس انداز را برداشت و سن مسکن قابل خرید را‬ ‫از ‪ ۳‬به ‪ ۱۵‬سال افزایش داد‪.‬‬ ‫سود وام های صندوق پس انداز مسکن یکم نیز کاهش‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬به نحوی که سود ‪ ۱۴‬درصدی بازپرداخت در‬ ‫ابت��دای راه اندازی صندوق تا ‪ ۸‬درصد کاهش یافته و از‬ ‫س��وی دیگر مبل��غ این وام نی��ز از حداکثر ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬به ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن صن��دوق درحال حاضر با کس��ری منابع روبه رو‬ ‫ش��ده و استفاده از تس��هیالت ان‪ ،‬امسال در مقایسه با‬ ‫سال های گذشته ‪ ۲۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش بانک مس��کن‪ ،‬ابوالقاس��م رحیمی انارکی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک مس��کن با بی��ان این مس��ئله یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬با توجه به اینکه صندوق پس انداز مسکن یکم با‬ ‫کس��ری منابع روبه رو اس��ت‪ ،‬هرگونه افزایش سقف وام‬ ‫منوط به ان اس��ت که راهکارهای تامین کسری منابع‬ ‫را پیش بینی کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مانده صندوق پس انداز یکم حدود‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬میلیارد تومان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت صندوق پس انداز یکم پرداخت‬ ‫شده است‪ ،‬یعنی ‪ ۳‬برابر مانده صندوق‪ .‬این مابه التفاوت‬ ‫از محل بازپرداخت اقساط صندوق و بخش عمده ان از‬ ‫محل اقساط مسکن مهر تامین شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن ب��ا بیان اینکه اس��تفاده از‬ ‫تس��هیالت صندوق یکم در مقایسه با سال های گذشته‬ ‫به ط��ور میانگین ‪ ۲۰‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بیشترین کاهش در تهران اتفاق افتاده که دلیل ان‬ ‫افزایش نرخ مسکن در ‪ ۲‬سال اخیر بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به انصراف برخی سپرده گذاران صندوق‬ ‫پس ان��داز یکم بیان کرد‪ :‬از مجموع ‪ ۶۵۰‬هزار حس��اب‬ ‫افتتاح ش��ده در صندوق‪ ،‬حدود ‪ ۱۱۰‬هزار حساب بسته‬ ‫ش��ده است و افراد بدون اینکه تسهیالت دریافت کنند‪،‬‬ ‫از ان‪ ،‬به س��خت وام دهی قدم برداری��م‪ .‬البته وام دهی‬ ‫نیز نباید به طور مس��تقیم به متقاضیان مس��کن باشد‪،‬‬ ‫بلکه باید وام به تولیدکننده و س��ازنده داده و از خریدار‬ ‫بازپس گرفته ش��ود که این‪ ،‬باعث کاهش نرخ مس��کن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار مس��کن یاداور شد‪ :‬یکی از کارهای‬ ‫روی زمی��ن مانده که می تواند وضعیت عرضه را اصالح‬ ‫کند‪ ،‬اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است که ‪۵‬‬ ‫سال است اجرا نمی شود‪ .‬اگر این قانون اجرا شود‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون مسکن خالی عرضه خواهد شد که می تواند‬ ‫موجب کاهش نرخ مسکن شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش های‬ ‫مهندسان‬ ‫در راه اهن‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بومی سازی قطعات پله برقی در مترو تهران‬ ‫کلیات بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬شهرداری تهران‬ ‫تصویب شد‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران به‬ ‫کلیات بودجه س��ال ‪ ۹۹‬شهرداری تهران رای‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬در نشس��ت روز گذش��ته‬ ‫شورای شهر تهران‪ ،‬کلیات الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬به رای گذاشته شد که از ‪ ۱۴‬عضو حاضر‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬عضو به بودج��ه ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۳۳۲‬میلیارد‬ ‫تومانی شهرداری تهران رای دادند‪.‬‬ ‫حام��د مظاهریان‪ ،‬مع��اون برنام��ه ریزی‪،‬‬ ‫توس��عه ش��هری و امور ش��ورای ش��هرداری‬ ‫تهران درباره تصویب کلیات بودجه خطاب به‬ ‫اعضا گفت‪ :‬همانط��ور که در زمان بندی اولیه‬ ‫پیش بینی شده بود‪ ،‬امیدوارم تا نیمه اسفند‪،‬‬ ‫بررس��ی بودجه به پایان برس��د و ش��هرداری‬ ‫بتواند تا پایان س��ال‪ ،‬بودجه سال اینده را به‬ ‫بخش های مختلف ابالغ کند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توس��عه شهری و امور‬ ‫ش��ورای ش��هرداری تهران ادامه داد‪ :‬بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬نسبت به امسال ‪ ۲۵‬درصد افزایش‬ ‫داشته و امیدواریم شهرداری همه عزم خود را‬ ‫برای تحقق این بودجه جزم کند‪.‬‬ ‫پرهیز شهروندان از‬ ‫ترددهای غیرضروری‬ ‫ش��هردار ته��ران ضم��ن تاکی��د ب��ر‬ ‫ضدعفونی س��ازی مکان های عمومی ش��هر از‬ ‫مردم خواست تا حد امکان از رفت و امدهای‬ ‫غیرضروری خودداری کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش شهرنوش��ت‪ ،‬پی��روز حناچی‬ ‫درباره نگرانی مردم برای حضور در مکان های‬ ‫عمومی مانند ایس��تگاه های مترو گفت‪ :‬برای‬ ‫ضدعفونی کردن این محیط ها همه تالش مان‬ ‫را می کنی��م ام��ا به هر حال بهتری��ن راه این‬ ‫اس��ت که مردم تا حد امکان در این مکان ها‬ ‫حاضر نشوند تا سالمتی شان حفظ شود‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران اضافه ک��رد‪ :‬مترو و ناوگان‬ ‫حمل ونقل ش��هری به کار خود ادامه می دهد‬ ‫اما بر اساس دستور وزارت بهداشت ضدعفونی‬ ‫کردن این بخش را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫حمایت شهرداری تهران‬ ‫از دوچرخه های اشتراکی‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت حمل ونق��ل ترافیک‬ ‫ش��هرداری ته��ران گف��ت‪ :‬فعالیت ش��رکت‬ ‫دوچرخه های اش��تراکی از س��رگرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬یوسف‬ ‫حجت اظهار کرد‪ :‬دوچرخه س��واری در شهر‬ ‫تهران به طور اشتراکی هزینه باالیی دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت حمل ونق��ل ترافیک‬ ‫شهرداری تهران با بیان اینکه متوسط هزینه‬ ‫دوچرخه سواری در تهران شاید برای هر نیم‬ ‫ساعت حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار تومان باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر دوچرخه های اشتراکی در ازای‬ ‫هر نیم ساعت ‪ ۱۵۰۰‬تومان شارژ می شوند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ا هماهنگی های انجام ش��ده‪،‬‬ ‫شرکت هایی که در زمینه دوچرخه اشتراکی‬ ‫کار می کنن��د‪ ،‬از حمایت ه��ای ش��هرداری‬ ‫برخوردار می ش��وند و بای��د بتوانند خدمات‬ ‫خود را با قیمت��ی کمتر در اختیار مردم قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت حمل ونق��ل ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران با اش��اره به توقف فعالیت‬ ‫ای��ن دوچرخه ه��ا اف��زود‪ :‬فعالیت ش��رکت ‬ ‫دوچرخه ه��ای اش��تراکی به دلی��ل حمایت‬ ‫نشدن از سوی شهرداری متوقف شده بود که‬ ‫با حمایت شهرداری فعال شدند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬شهرداری تهران یارانه سنگینی به‬ ‫حمل ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس های‬ ‫ش��رکت واحد تخصیص می ده��د و پولی که‬ ‫مردم پرداخت می کنند‪ ،‬بسیار کمتر از هزینه ‬ ‫تمام شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روزانه بیش‬ ‫از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۸۰‬هزار‬ ‫نفر با مترو‬ ‫تهران و حومه‬ ‫سفر می کنند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو تهران با اشاره‬ ‫به خودکفایی در صنع��ت حمل ونقل ریلی اعالم کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال اخیر موفق شدیم قطعه هندریل ‪ ۸۲۲‬پله‬ ‫برقی را به وسیله متخصصان داخلی بومی سازی کنیم‬ ‫به همین دلیل خرابی پله برقی ها در ایستگاه های مترو‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬فرن��وش نوبخت گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫بهره ب��رداری مت��رو ته��ران و حوم��ه با ه��دف تامین‬ ‫تجهی��زات م��ورد نی��از مت��رو‪ ،‬از تولیدکنن��دگان و‬ ‫صنعتگ��ران داخلی حمایت می کن��د چراکه با این کار‬ ‫از خ��روج ارز از کش��ور جلوگیری و به همین نس��بت‬ ‫صرفه جوی��ی ارزی ایج��اد می ش��ود‪ .‬ای��ن کار موجب‬ ‫توسعه و پیش��رفت تولیدکنندگان داخلی و خدمت به‬ ‫صنعت حمل ونقل ریلی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پ��س از مص��رف تولی��دات داخل��ی در‬ ‫مترو ته��ران به عنوان نخس��تین بهره ب��ردار مترو در‬ ‫ای��ران می توانیم دیگ��ر متروهای کالن ش��هرها را نیز‬ ‫ترغی��ب کنیم تا از تولیدات داخلی کش��ور اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همی��ن افزایش تقاضا باعث کاهش مش��کالت مترو‬ ‫درباره گش��ایش اعتبار و مس��ائل ارزی ب��رای تامین‬ ‫تجهی��زات و قطع��ات مورد نی��از در زمین��ه تعمیر و‬ ‫نگهداری خواهد شد‪.‬‬ ‫زم��ان توقف برای تخلی��ه و مس��افرگیری به ویژه در ش��لوغ ترین‬ ‫ایس��تگاه ها‪ ،‬عام��ل محدودکنن��ده ب��رای کاهش س��رفاصله حرکت‬ ‫قطارها است‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بهره برداری مترو ته��ران ادامه‬ ‫داد‪ :‬از س��ال گذش��ته ب��رای تامی��ن قطعات‪ ،‬س��راغ‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی رفتیم و دانش فنی را با نظارت‬ ‫دانشگاه ها در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دادیم‬ ‫تا براساس ضوابط اقدام کنند‪.‬‬ ‫امیدواری��م بتوانی��م کمک کنیم بومی س��ازی مترو‬ ‫بیش��تر ش��کل گیرد‪ ،‬ضمن اینکه تامین قطعات را از‬ ‫هر مس��یری که میسر باش��د‪ ،‬انجام می دهیم و اجازه‬ ‫نخواهیم داد ن��اوگان مترو به علت نبود قطعات از کار‬ ‫بیفتند‪.‬‬ ‫نوبخت خاطرنشان کرد‪ :‬در حاضر با توجه به کمبود‬ ‫ناوگان همکاران در بخش تعمیرات و نگهداری نیز همه‬ ‫تالش می کنند کمترین خرابی ها را در خدمات دهی به‬ ‫مسافران داشته باشیم‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬تامین قطعات نیز نقش اساس��ی برای محقق‬ ‫ش��دن این هدف دارد چرا که رفع عیوب ایجاد ش��ده‬ ‫باید در سریع ترین زمان ممکن انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫همه همکاران ما در بخش مختلف شرکت بهره برداری‬ ‫مت��رو تهران و حومه در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته همه تالش‬ ‫خود را کرده اند تا با بکارگیری حداقلی ناوگان موجود‬ ‫س��رفاصله حرکت قطارها را در همه خطوط هفت گانه‬ ‫کاه��ش دهند ام��ا در کن��ار همه موضوع��ات فنی و‬ ‫تخصصی مطرح ش��ده برای اینکه زمان توقف قطارها‬ ‫در ایس��تگاه ها تنظیم شود‪ ،‬نیازمند همیاری مسافران‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫نوبخ��ت ب��ا بیان اینکه زم��ان توقف ب��رای تخلیه و‬ ‫مس��افرگیری به ویژه در شلوغ ترین ایس��تگاه ها‪ ،‬عامل‬ ‫محدودکنن��ده برای کاهش س��رفاصله حرکت قطارها‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر بس��ته ش��دن به موقع د ِر‬ ‫قطاره��ا با ت�لاش هم��کاران در ایس��تگاه ها و بخش‬ ‫راهبری تا حدودی برطرف ش��ده است اما این مسئله‬ ‫یاری بیشتر برخی مس��افران را می طلبد تا مانع بسته‬ ‫شدن د ِر قطارها نشوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مت��رو تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایط فعل��ی الودگی هوا‪ ،‬مت��رو به عنوان‬ ‫پاک ترین‪ ،‬سریع ترین‪ ،‬ایمن ترین و کارامدترین شبکه‬ ‫حمل ونقل عمومی‪ ،‬نقش انکارناپذیری در حل مسائل‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیس��ت محیطی ناشی از معضل‬ ‫ترافیک دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران با اشاره به‬ ‫اینکه شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه براساس‬ ‫چشم انداز خود تالش می کند به عنوان شرکتی سرامد‬ ‫در حمل ونقل شهری با رویکرد دقت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬سرعت و‬ ‫جلب رضایت مشتریان فعالیت کند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫روزان��ه بی��ش از یک میلیون و ‪ ۸۸۰‬ه��زار نفر با مترو‬ ‫تهران و حومه س��فر می کنن��د و از ‪ ۲۴‬ابان ‪ ۹۸‬نیز با‬ ‫تغییر نرخ بنزین ش��اهد افزایش ‪ ۱۱‬درصدی مس��افر‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫تهران درحال حاضر دارای ‪ ۷‬خط فعال مترو به طول‬ ‫‪ ۲۴۶‬کیلومتر با ‪ ۱۲۷‬ایس��تگاه است و براساس برنامه‬ ‫توسعه‪ ،‬این تعداد به ‪ ۱۱‬خط افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫شمار واگن های فعال در مترو تهران به هزار و ‪۲۳۰‬‬ ‫واگن‪ ،‬برابر ‪ ۱۵۷‬قطار اس��ت که روزانه به طور میانگین‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون مسافر را جابه جا می کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین خط مت��رو تهران یعنی خط ‪ ۵‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬میان تهران و کرج راه اندازی شد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی نرخ بلیت مترو از سال اینده‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با‬ ‫ت و دولت حمایت الزم‬ ‫بیان اینکه مترو تهران ورشکس��ته اس ‬ ‫را نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ بلیت مترو سال اینده حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬محمد علیخان��ی درباره نرخ بلیت مترو و‬ ‫اتوبوس در س��ال اینده اظهارکرد‪ :‬س��ال اینده به احتمال زیاد‬ ‫افزایش نرخ ها مشابه پارسال و حدود ‪ ۲۰‬درصد است ولی باید‬ ‫توجه کرد نرخ واقعی بلیت حمل ونقل عمومی بس��یار بیشتر از‬ ‫میزان کنونی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر شهرداری در حوزه حمل ونقل عمومی‬ ‫متضرر است و مترو نیز ورشکسته به شمار می رود چراکه دولت‬ ‫سهم خود را در حوزه حمل ونقل عمومی نمی پردازد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای شهر تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬به طور مثال اگر نرخ بلیت مترو ‪ ۳‬هزار تومان باش��د‬ ‫هزار ان را باید دولت هزار تومان را ش��هرداری و هزار تومان را‬ ‫ش��هروند بپردازد ولی اکنون ش��هرداری ‪ ۲‬هزار تومان یارانه و‬ ‫شهروند‪ ،‬هزار تومان پرداخت می کند‪.‬‬ ‫ک س��و مترو ورشکس��ته است و از سوی‬ ‫علیخانی گفت‪ :‬از ی ‬ ‫دیگر‪ ،‬نمی توان فعالیت این ش��رکت را تعطی��ل کرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫شهرداری مجبور است خودش هزینه ها را تامین کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نرخ واقعی ن��رخ حمل ونقل عموم��ی به گونه ای‬ ‫محاس��به می ش��ود که باید کل درامد ش��رکت مترو از هزینه‬ ‫دریافت بلیت از هزینه های ان کس��ر شود و انچه باقی می ماند‬ ‫درامد ش��رکت به ش��مار می رود که اکنون این درامد کمتر از‬ ‫هزینه ها است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫ش��هرداری ح��دود ‪ ۹۰۰‬میلی��ارد توم��ان یارانه ب��رای بلیت‬ ‫حمل ونق��ل عمومی پرداخت کرد و ‪ ۲۳۰‬میلیارد تومان درامد‬ ‫داشت‪ ،‬امسال این درامد حدود ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان پیش بینی‬ ‫ش��ده و میزان یارانه ارائه ش��ده هزار میلیارد تومان است‪ ،‬این‬ ‫یعنی ضرر و ورشکستگی شرکت مترو‪.‬‬ ‫علیخان��ی تاکید کرد‪ :‬دولت از یک س��و تمای��ل به افزایش‬ ‫نرخ بلیت ندارد و از س��وی دیگر یاران��ه حمل ونقل عمومی را‬ ‫شیوه نامه استفاده از مترو با رویکرد جلوگیری از شیوع کرونا‬ ‫شیوه نامه استفاده از مترو با رویکرد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از‬ ‫سوی مدیرکل دفتر حمل ونقل ریلی درون شهری و حومه به مدیران عامل‬ ‫شرکت ها و سازمان های قطار شهری شهرداری ها ابالغ شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی س��ازمان ش��هرداری ها و‬ ‫دهیاری های کشور‪ ،‬براساس این ابالغیه اقدامات زیر انجام می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نصب دستگاه های ضدعفونی کننده دست در هر ایستگاه مترو‪ ،‬دقت‬ ‫در شارژ مرتب مواد شوینده و‪...‬‬ ‫‪ -۲‬نظافت س��طوح دارای تماس مش��ترک ش��امل میله ه��ای افقی و‬ ‫عمودی‪ ،‬ن��رده پله ها‪ ،‬پله های برقی‪ ،‬دس��تگیره ها‪ ،‬پش��تی صندلی ها در‬ ‫واگن های مترو‪ ،‬دس��تگاه های ش��ارژ کارت مترو‪ ،‬خودپرداز‪ ،‬گیت بلیت و‬ ‫س��ایر سطوح با کمک مواد ش��وینده و گندزدا در پایان هر نوبت کاری و‬ ‫ضدعفونی و گندزدایی کل واگن هر شب بعد از پایان کار‬ ‫‪ -۳‬نصب توصیه های بهداشتی در ایستگاه های مترو و تابلوهای اموزشی‬ ‫و پخش تصاویر بهداش��تی به وسیله س��امانه ‪ PIS‬قطارها داخل واگن ها‬ ‫نمی پ��ردازد‪ .‬اتوبوس های ش��رکت واحد نی��ز مربوط به بخش‬ ‫خصوصی هس��تند و ش��هرداری بای��د یارانه انه��ا را هم بدهد‬ ‫چراکه در غیر این صورت فعالیت انها متوقف می ش��وند و همه‬ ‫این موضوعات جزو مش��کالتی اس��ت که باید دولت فکری به‬ ‫حال ان کند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیش بینی ما برای افزایش‬ ‫نرخ بلیت اتوبوس و مترو بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد است و به زودی‬ ‫نتیجه نهایی اعالم می شود‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران عنوان کرد‪ :‬الیحه شهرداری در این‬ ‫زمینه اماده و برای بررس��ی به شورای شهر ارسال شده است‪.‬‬ ‫اگر اعضای شورا به الیحه شهرداری رای مثبت دهند‪ ،‬نرخ های‬ ‫جدید در سال اینده اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫هشدار وقوع سیالب در لرستان‬ ‫برای اموزش ش��هروندان با هدف رعایت اصول و بهداشت فردی (رعایت‬ ‫نکات و اداب تنفسی می تواند منجر به قطع زنجیره بیماری شود)‬ ‫‪-۴‬و جود مواد ش��وینده‪ ،‬گندزدا‪ ،‬امکانات و تجهیزات نظافت‪ ،‬به مقدار‬ ‫کافی و الزم در محل‬ ‫‪ -۵‬شست وشو‪ ،‬نظافت و گندزدایی همه سطوح سرویس های بهداشتی‬ ‫در ساعت های مشخص به طور مرتب و پیوسته‬ ‫‪ -۶‬قراردادن سطل های دردار پدالی در همه ایستگاه ها‬ ‫‪ -۷‬جمع اوری دستمال کاغذی های استفاده شده و وسایل یکبار مصرف‬ ‫نظافت در کیس��ه های پالس��تیکی محکم و سطل های دردار پدالی و دفع‬ ‫انها در اخر هر نوبت کاری به وسیله مسئول نظافت همان شیفت‬ ‫‪ -۸‬جلوگیری از ادامه فعالیت کارکنان بیمار و مشکوک به بیماری های‬ ‫تنفسی‬ ‫‪ -۹‬کنترل پیوس��ته دستگاه های تهویه ایستگاه ها به منظور اطمینان از‬ ‫جریان منظم هوا در ایستگاه ها‪.‬‬ ‫اس��تاندار لرستان نس��بت به ورود سامانه بارشی‬ ‫قوی به جو اس��تان از روز دوش��نبه هش��دار داد و‬ ‫گفت‪ :‬ش��اید میزان بارش این سامانه به بارش های‬ ‫سیل اسای فروردین امسال نزدیک باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬در نشس��ت س��تاد مدیریت‬ ‫بحران اس��تان لرس��تان که شامگاه ش��نبه برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با توجه به ورود سامانه بارشی قوی به استان‬ ‫در روزهای دوش��نبه و چهارش��نبه ای��ن هفته‪ ،‬بر‬ ‫ض��رورت اماده ب��اش سراس��ری نهاده��ای اجرایی‬ ‫مربوطه در اس��تان تاکید شد‪ .‬در این نشست سید‬ ‫موس��ی خادمی‪ ،‬استاندار لرس��تان با اشاره به اعالم‬ ‫سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه پرفشار در‬ ‫روزهای دوش��نبه تا چهارشنبه گفت‪ :‬سامانه ای که‬ ‫در روزهای اینده وارد لرس��تان خواهد شد سامانه‬ ‫پر بارشی است و ش��اید به بارش های ابتدای امسال‬ ‫نزدیک باشد‪ .‬رشهرس��تان های کوهدشت‪ ،‬پلدختر‪،‬‬ ‫جن��وب خرم اب��اد‪ ،‬دورود‪ ،‬سپیددش��ت و الیگودرز‬ ‫بیش از نقاط دیگر استان تحت تاثیر سامانه بارشی‬ ‫هستند‪ .‬خادمی با تاکید بر قوی بودن سامانه بارشی‬ ‫و احتمال وارد شدن خسارت گفت‪ :‬با توجه به حجم‬ ‫باالی بارش و تجربه س��یل گذشته‪ ،‬تخلیه مناطق‬ ‫مسکونی نزدیک رودخانه ها ضروری است‪.‬‬ ‫این سامانه از عصر روز دوشنبه تا عصر چهارشنبه‬ ‫فعال است و در شهرستان های کوهدشت‪ ،‬پلدختر‪،‬‬ ‫جنوب خرم اباد‪ ،‬دورود‪ ،‬س��پید دش��ت و الیگودرز‬ ‫ش��دت بیش��تری دارد‪ .‬میزان بارش در برخی نقاط‬ ‫اس��تان ب��ه طور نقط��ه ای ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۱۳۰‬میلی متر‬ ‫تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫برنامه ای برای قرنطینه قم وجود ندارد‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی قم گفت‪ :‬شیوع کرونا در این‬ ‫اس��تان بحرانی نیس��ت و برنامه ای برای قرنطینه کردن ش��هر‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫قم‪ ،‬محمدرضا قدیر افزود‪ :‬در بیمارستان های کامکار و فرقانی‬ ‫با کنترل دقیق ورود و خروج‪ ،‬قرنطینه نسبی ایجاد شده است‬ ‫و درح��ال حاضر نیروهای اموزش دیده با امکانات الزم بیماری‬ ‫را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫وی بهتری��ن راه کنترل این بیماری را ایزوله خانگی و ماندن‬ ‫افراد در خانه دانس��ت و گفت‪ :‬تعطیلی موق��ت و روزانه مراکز‬ ‫اموزش��ی در روزهای اینده به منظور ارزیابی درست وضعیت‪،‬‬ ‫پیشنهاد شده اس��ت اما بهترین حالت کنترل بیماری‪ ،‬ماندن‬ ‫افراد درخانه اس��ت چراکه بس��یاری از افراد ناقل این بیماری‬ ‫هس��تند و در تماس با گروه های حس��اس بیم��اری را به این‬ ‫اف��راد منتقل می کنند‪ .‬وی بیماران ریوی‪ ،‬دیابت و مبتالیان به‬ ‫بیماری های قلبی و عروقی و افراد مسن را گروه های حساس در‬ ‫برابر این ویروس برش��مرد و یاداور شد‪ :‬فقط کسانی که دارای‬ ‫تب های طوالنی‪ ،‬ضعف و بی حالی ش��دید‪ ،‬سرفه و تنگی نفس‬ ‫هس��تند باید برای ازمایش های مربوط به کرونا مراجعه کنند‪.‬‬ ‫قدیر حفظ ارامش‪ ،‬اطالع رس��انی و ماندن در خانه را از جمله‬ ‫راه های اصلی کنترل این بیماری دانست و گفت‪ :‬مرگ ومیر بر‬ ‫اثر کرونا ‪ ۲‬درصد اس��ت و افرادی که در قم بر اثر ابتال به این‬ ‫بیماری جان خود را از دست دادند‪ ،‬در سن باال بودند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از گسترش این بیماری‬ ‫در س��طح کش��ور باید ش��هروندان از هرگونه سفر غیرضروری‬ ‫خ��ودداری کنند‪ ،‬افزود‪ :‬حض��ور نیافتن م��ردم در اجتماعات‬ ‫از جمل��ه حرم مطهر‪ ،‬جمکران و همایش ها کمک ش��ایانی به‬ ‫جلوگیری از گسترش این بیماری می کند‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزشکی قم با اشاره به محدودیت زمان‬ ‫و ل��زوم کنترل هرچه س��ریع تر این بیماری خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫محموله های مناس��بی از جمله ماس��ک تهیه و به استان وارد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1475‬‬ ‫پیاپی ‪2793‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫نبض مخاطب در دستان کمدی های بفروش‬ ‫در حال��ی این روزها مردم ایران تحت تاثیر ویروس‬ ‫کرونا بس��یاری از فعالیت های خود را تعطیل کردند و‬ ‫بسیاری از مراکز فرهنگی و هنری تا پایان هفته جاری‬ ‫تعطیل اس��ت‪ ،‬امارهای فروش فیلم های سینمایی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬نش��ان می دهد میزان فروش ریالی فیلم ها‬ ‫در این س��ال باالتر از س��ال گذش��ته بوده اما میزان‬ ‫مخاطب نس��بت به مورد مش��ابه سال گذشته کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بر اس��اس امار رس��می سازمان‬ ‫س��ینمایی میزان فروش س��ینمای ایران در یازده ماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪۲۹۳‬میلیارد و ‪۸۱۳‬میلیون و ‪۳۹۰‬هزار‬ ‫تومان رس��یده اس��ت و طی این م��دت ‪ ۲۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۱۷‬ه��زار و ‪ ۲۴۲‬نفر به تماش��ای فیلم های درحال‬ ‫اکران نشستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ می��زان فروش فیلم های س��ینمایی‬ ‫در ی��ازده ماه س��ال ‪ ۹۷‬نی��ز مع��ادل ‪ ۲۳۲‬میلیارد و‬ ‫‪۱۵۳‬میلی��ون و ‪ ۵۷۵‬هزار تومان و تعداد تماش��اگران‬ ‫‪ ۲۶‬میلیون ‪ ۶۲۲‬هزار و ‪۳۲۶‬نفر بوده اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه افزایش میزان ف��روش فیلم ها در س��ال ‪ ۹۸‬و بر‬ ‫اساس بررسی های معاونت توسعه فناوری و مطالعات‬ ‫س��ینمایی میزان افزایش فروش فیلمها در یازده ماه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬نسبت به مدت مشابه در سال ‪ 4، ۹۷‬درصد‬ ‫رش��د داشته است‪ .‬ولی تعداد تماشاگران در یازده ماه‬ ‫امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته ‪ 3‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که میزان فروش و تعداد بیننده‬ ‫ایام جش��نواره فیلم فج��ر در میزان ف��روش و تعداد‬ ‫بیننده بهمن ماه محاسبه نشده است‪.‬‬ ‫همچنین با اشاره به فروش بهمن ماه می توان گفت‪:‬‬ ‫میزان فروش س��ینمای ایران در بهمن ‪ ۹۸‬معادل ‪۱۷‬‬ ‫میلی��ارد و ‪۷۸۶‬میلیون و‪۴۱۵‬ه��زار تومان بوده و یک‬ ‫میلی��ون و ‪۵۸۰‬هزار نفر به تماش��ای فیلم های اکران‬ ‫شده نشستند‪.‬‬ ‫در مقایس��ه بهمن ماه با مدت زمان مش��ابه س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬میتوان گفت فروش در س��ال گذشته ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫و ‪۸۸۷‬میلی��ون و ‪۱۴۳‬هزار تومان بوده و یک میلیون‬ ‫و ‪۶۹۴‬هزار و ‪۸۵۶‬نفر به تماش��ای فیلم ها نشس��تند‬ ‫که بر این اس��اس در بهمن ماه ‪ ۹۸‬فروش ‪ 28‬درصد‬ ‫افزایش را نش��ان می دهد و بینن��ده ‪ 7‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در تازه ترین امار منتش��ر ش��ده از فروش فیلم های‬ ‫روی پرده نش��ان می دهد فیلم س��ینمایی «مطرب»‬ ‫س��اخته مصطفی کیایی با شکس��تن رک��ورد فروش‬ ‫ریالی یک فیلم سینمایی ایرانی در صدر پرفروش ترین‬ ‫فیلم های تاریخ س��ینمای ایران از لح��اظ ریالی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬فهرس��ت بلن��د باالی پرفروش های س��ینمای‬ ‫ایران در طول ‪ 40‬سال گذشته نشان می دهد همواره‬ ‫پرفروش بودن یک فیلم ب��ه معنای پربازدید بودن ان‬ ‫نیس��ت و مولفه های بس��یاری بر ف��روش یک فیلم و‬ ‫میزان مخاطبان ان تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫نگاهی به فهرست ‪ ۵۰‬فیلم پرفروش سینمای ایران‬ ‫پرفروش ترین فیلم های سینمای ایران با درنظرگرفتن تورم‬ ‫رتبه‬ ‫نام فیلم‬ ‫ارز با احتساب نرخ روز‬ ‫سال تولید‬ ‫کارگردان‬ ‫‪۱‬‬ ‫اخراجی ها ‪۲‬‬ ‫‪ ۴۱.۲‬میلیارد‬ ‫‪۱۳۸۸‬‬ ‫مسعود ده نمکی‬ ‫‪۲‬‬ ‫مطرب‬ ‫‪ ۳۹‬میلیارد‬ ‫‪۱۳۹۸‬‬ ‫مصطفی کیایی‬ ‫‪۳‬‬ ‫هزارپا‬ ‫‪ ۳۸‬میلیارد‬ ‫‪۱۳۹۷‬‬ ‫ابولحسن داوودی‬ ‫‪۴‬‬ ‫نهنگ عنبر‪ :۲‬سلکشن رویا‬ ‫‪ ۲۹.۴‬میلیارد‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫سامان مقدم‬ ‫‪۵‬‬ ‫اینه بغل‬ ‫‪ ۲۸.۷‬میلیارد‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫منوچهر هادی‬ ‫‪۶‬‬ ‫گشت ارشاد ‪۲‬‬ ‫‪ ۲۷.۷‬میلیارد‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫سعید سهیلی‬ ‫‪۷‬‬ ‫من سالوادور نیستم‬ ‫‪ ۲۶‬میلیارد‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫منوچهر هادی‬ ‫‪۸‬‬ ‫خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف‬ ‫‪ ۲۵.۱‬میلیارد‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫پیمان قاسمخانی‬ ‫‪۹‬‬ ‫محمد رسول اهلل‬ ‫‪ ۲۴.۶‬میلیارد‬ ‫‪۱۳۹۴‬‬ ‫مجید مجیدی‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫فروشنده‬ ‫‪ ۲۴.۱‬میلیارد‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫اصغر فرهادی‬ ‫از لحاظ ریالی نش��ان می ده��د تنوع ژانر در میان اثار‬ ‫پرفروش به صورت کلی تنها در قبضه دو نوع از فیلم ها‬ ‫اس��ت‪ .‬فیلم های س��ینمایی کمدی با حاش��یه های‬ ‫ساختارش��کن و ن��گاه انتقادی و فیلم ه��ای اجتماعی‬ ‫ب��ا رگه هایی از واقعیت های تل��خ جامعه که در جذب‬ ‫مخاطب موفق بودند‪ .‬در این فهرست البته دیدن چند‬ ‫فیلم از سینمای کودک و چند اثر انیمیشن نیز نقاط‬ ‫امیدوارکننده سینمای ایران برای ورود به عرصه های‬ ‫جدید جذب مخاطب است‪.‬‬ ‫حض��ور فیلم های متری ش��یش و نی��م و ابد و یک‬ ‫روز س��اخته سعید روستایی و شبی که ماه کامل شد‬ ‫س��اخته نرگس ابیار در فهرس��ت ‪ ۵۰‬تایی فیلم های‬ ‫پرفروش سینمای ایران در کنار کمدی هایی همچون‬ ‫مطرب و هزارپا و تگزاس‪ ۲‬نشان دهنده این نکته است‬ ‫که مخاطبان سینمای ایران به طور مساوی از ویترین‬ ‫اثار اجتماعی و کمدی سینمای ایران بهره برده اند‪.‬‬ ‫فهرس��ت پرفروش تری��ن فیلم های س��ینمای ایران‬ ‫فهرس��تی از فیلم های به نمایش درامده در سینمای‬ ‫ایران است که توانسته اند رکوردهای فروش در گیشه‬ ‫را کسب کنند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬مطرب ساخته مصطفی‬ ‫کیایی با فروش ‪ ۳۹‬میلیارد تومانی در رده نخست قرار‬ ‫دارد‪ .‬پرویز پرستویی‪ ،‬محسن کیایی‪ ،‬مهران احمدی و‬ ‫الناز شاکردوست از جمله بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫هزارپا ب��ه کارگردانی ابوالحس��ن داوودی با فروش‬ ‫‪ ۳۸‬میلیارد تومانی در رتبه بعدی این فهرست حضور‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه این ارقام ب��دون در نظر گرفتن نرخ تورم‬ ‫اس��ت‪ .‬این فیلم ب��ه کارگردانی ابوالحس��ن داوودی و‬ ‫بازیگری رضا عطاران و جواد عزتی‪ ،‬داس��تانی در دهه‬ ‫‪ 60‬را روایت می کند‪.‬این فیلم پرفروش ترین فیلم سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬شده است‪.‬‬ ‫رتبه س��وم این ج��دول‪ ،‬فیلم متری ش��یش و نیم‬ ‫به نویس��ندگی و کارگردانی س��عید روستایی و تهیه‬ ‫کنندگی سید جمال ساداتیان است‪.‬‬ ‫پیم��ان معادی‪ ،‬نوید محم��دزاده و پریناز ایزدیار از‬ ‫جمله بازیگران این فیلم هس��تند‪ .‬متری شیش و نیم‬ ‫در س��ی و هفتمین دوره جش��نواره فیل��م فجر برنده‬ ‫س��یمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم در نهایت بیش از ‪ ۲۷‬میلیارد تومان فروش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تگزاس ‪ ۲‬دنباله قسمت اول این فیلم به کارگردانی‬ ‫مس��عود اطیابی و با ایفای نقش بازیگرانی چون س��ام‬ ‫درخشانی‪ ،‬مهدی هاشمی و پژمان جمشیدی‪ ،‬با بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬میلی��ارد تومان فروش‪ ،‬چهارمین فیلم پرفروش‬ ‫تاریخ سینمای ایران است‪.‬‬ ‫فیلم رحمان ‪ ۱۴۰۰‬پس از گذش��ت حدود یک ماه‬ ‫از نمای��ش ان در تاریخ ‪ ۲۴‬فروردین ‪ ،۱۳۹۸‬به دلیل‬ ‫نمایش نس��خه اصالح نش��ده فیلم روی پرده نمایش‬ ‫توقیف ش��د‪ .‬این فیلم با ف��روش بیش از ‪ ۲۲‬میلیارد‪،‬‬ ‫اگرچه در رتبه پنجم جدول اس��ت‪ ،‬اما عمدتاً نقدهای‬ ‫منفی دریافت کرد‪.‬‬ ‫فروش ریالی فیلم ها اما به معنی استقبال باال از انها‬ ‫نیست‪ .‬به دلیل افزایش ساالنه نرخ بلیت فروش ریالی‬ ‫فیلم های یک دهه گذش��ته سینمای ایران همواره در‬ ‫رتبه های باالی جدول قرار دارد اما این به معنای این‬ ‫نیست که این فیلم ها از لحاظ تعداد بیننده توانسته اند‬ ‫رکوردشکن باشند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر فیلم ه��ای س��ینمایی عقاب ها با ‪۸‬‬ ‫میلی��ون ‪ ۶۰۰‬هزار نفر و افعی با ‪ ۶‬میلیون ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫نفر و «اخراجی ها ‪ »۲‬س��اخته مس��عود ده نمکی با ‪۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار بیننده‪ ،‬پربیننده ترین فیلم های‬ ‫تاریخ س��ینمای ایران در اکران هستند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اخراجی ه��ا‪ ۲‬این رکورد بینن��ده را در یک‬ ‫نوب��ت اک��ران به دس��ت اورده اس��ت و دو فیلم دیگر‬ ‫ب��ه تن��اوب و در س��ال های مختلف روی پ��رده رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از طرفی دیگر با محاسبه شاخص نرخ مصرف کننده‬ ‫که هر س��ال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران منتشر می شود‪ ۱۰ ،‬فیلم با بیشترین فروش در‬ ‫س��ینمای ایران متفاوت از جدول پرفروش های ریالی‬ ‫است‪ .‬اخراجی ها ‪ ۲‬با نویسندگی و کارگردانی مسعود‬ ‫ده نمکی با ارزش معادل بیش از ‪ ۴۱‬میلیارد تومان در‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۷‬پرفروش ترین فیلم با درنظرگرفتن تورم‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احتمال تعویق زمان‬ ‫برگزاری‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫میزان فروش‬ ‫فیلم های‬ ‫سینمایی در‬ ‫یازده ماه سال‬ ‫‪ ۹۷‬معادل‬ ‫‪ ۲۳۲‬میلیارد‬ ‫و ‪۱۵۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۷۵‬هزار‬ ‫تومان و تعداد‬ ‫تماشاگران ‪۲۶‬‬ ‫میلیون ‪۶۲۲‬‬ ‫هزار و ‪۳۲۶‬نفر‬ ‫بوده است‬ ‫سینمای ایران رکوردهای جالب توجه دیگری نیز دارد‪ .‬در این جدول برخی از این رکوردها را مرور می کنیم‬ ‫بیشترین فروش روز نخست‬ ‫مطرب با ‪ 700‬میلیارد تومان فروش در روز ‪ ۱۵‬ابان‪۱۳۹۸‬‬ ‫بیشترین تعداد فروش های باالی یک میلیارد تومان در جمعه های متوالی‬ ‫هزارپا با ‪ ۵‬روز جمعه متوالی‬ ‫بیشترین فروش سه روز نخست‬ ‫مطرب‬ ‫بیشترین بیننده در یک روز‬ ‫هزارپا با ‪ ۱۶۰‬هزار نفر در روز سه شنبه ‪ ۱۶‬مرداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بیشترین فروش روزانه‬ ‫رحمان ‪ ۱۴۰۰‬با ‪ ۱.۳۵۰‬میلیارد تومان در روز چهارشنبه ‪ ۱۴‬فروردین ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بیشترین بیننده در ‪ ۴۵‬روز نخست اکران‬ ‫هزارپا با حدود ‪ ۳‬میلیون نفر‬ ‫بیشترین فروش هفتگی‬ ‫هزارپا با ‪ ۵‬میلیارد تومان‬ ‫پربیننده ترین فیلم دهه ‪۱۳۶۰‬‬ ‫عقاب ها با ‪ ۸.۶‬میلیون نفر‬ ‫سریع ترین زمان رسیدن به فروش ‪ ۱۰‬میلیارد تومانی‬ ‫هزارپا پس از ‪ ۱۶‬روز اکران‬ ‫پربیننده ترین فیلم دهه ‪۱۳۷۰‬‬ ‫افعی با ‪ ۶.۳‬میلیون نفر‬ ‫بیشترین فروش در یک روز غیرتعطیل‬ ‫هزارپا با فروش ‪ ۰.۶۸۰‬میلیارد تومان در روز ‪ ۲۷‬تیر ‪۱۳۹۷‬‬ ‫پربیننده ترین فیلم دهه ‪۱۳۸۰‬‬ ‫اخراجی ها ‪ ۲‬با ‪ ۵.۳‬میلیون نفر‬ ‫بیشترین فروش در یک روز با بلیت های نیم بها‬ ‫هزارپا با ‪ ۰.۸۶۵‬میلیارد تومان در روز ‪ ۱۶‬مرداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫پربیننده ترین فیلم دهه ‪۱۳۹۰‬‬ ‫هزارپا با ‪ ۴.۲‬میلیون نفر‬ ‫کاهش ‪ ۹۰‬درصدی فروش کتاب در چین در پی شیوع ویروس کرونا‬ ‫کتابفروش��ی های چین در پی کاهش ف��روش ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫ناشی از ویروس کرونا برای زنده ماندن تالش می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا به نقل از س��اوث چاینا‪ ،‬در بحبوحه ش��یوع‬ ‫کرونا‪ ،‬از ‪ ۷۰‬هزار کتابفروشی حقیقی در چین‪ ،‬بسیاری از انها‪،‬‬ ‫چه کوچک و چه بزرگ به خاطر کمبود مشتری ناشی از بسته‬ ‫شدن فروشگاه ها و امکانات عمومی تحت تاثیر قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ای��ن ویروس ضربه مضاعفی به مغازه های کتابفروش��ی وارد‬ ‫ک��رده که پیش از این هم تحت فش��ار رقب��ای انالین خود و‬ ‫همچنی��ن روند رو به رش��د کت��اب خواندن در دس��تگاه های‬ ‫الکترونیک نظیر کیندل بوده اند‪.‬‬ ‫و ب��ا وج��ود اینکه بس��یاری هنوز مطمئن نیس��تند که چه‬ ‫زمان��ی قادر به بازگش��ایی مجدد خواهند ب��ود‪ ،‬برخی از ان ها‬ ‫در رس��انه های اجتماع��ی ب��ه پخ��ش زن��ده‪ ،‬کارت عضویت‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری جمعی و تخفیف گذاری روی اورده اند‪.‬‬ ‫فروشگاه اوس ِپیس که نخستین شعبه ان در پکن قرار داشت‪،‬‬ ‫‪ 4‬شعبه در چین دارد اما در حال حاضر تنها یک فروشگاه ان‬ ‫در یک مرکز خرید در ضلع شرقی پایتخت مشغول به کار است‬ ‫و با کاهش فروش ‪ ۹۰‬درصدی روبه روست‪.‬‬ ‫وو یانپینگ‪ ،‬مدیر اوس ِپیس با اشاره به اینکه حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫درام��د این فروش��گاه از فروش کتاب به دس��ت می اید گفت‪:‬‬ ‫«حتی اگر تمام کتابفروش��ی های مان دوباره باز شوند‪ ،‬و کسب‬ ‫و کارمان مثل چیزی که االن هس��ت باشد‪ ،‬بیش از ‪ 2‬تا ‪ 3‬ماه‬ ‫قادر نخواهیم بود در این حرفه بمانیم‪».‬‬ ‫ش��عبه اوس�� ِپیس در ش��هر هانگژو که ب��ا ‪ ۲۸۰۰‬مترمربع‬ ‫مساحت‪ ،‬بزرگ ترین فروشگاه و منبع اصلی درامد ان محسوب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حتی بعد از انکه ش��هر در حال بازگش��ت به حالت‬ ‫عادی خود است‪ ،‬هنوز تاریخ مشخصی را برای بازگشایی اعالم‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬هانگژو‪ ،‬مرکز استان ژجیانگ که چهارمین رتبه‬ ‫در تعداد مبتالیان به این ویروس را دارد‪ ،‬سیستم تایید خود را‬ ‫که در ان شرکت ها می توانستند برای از سر گرفتن فعالیت های‬ ‫خود اقدام کنند‪ ،‬متوقف کرده و در عوض فهرستی از کسب و‬ ‫کارهایی که باید همچنان بس��ته بمانند‪ ،‬شامل کتابفروشی ها‪،‬‬ ‫سینماها و ارایشگاه ها منتشر کرده است‪.‬‬ ‫نتایج یک بررس��ی جدید که اوایل ماه فوریه بر بیش از هزار‬ ‫کتابفروشی حقیقی در سرتاسر چین انجام شده نشان می دهد‬ ‫که بیش از ‪ ۹۰‬درصد ان ها درامد نداشته اند‪.‬‬ ‫برخالف کتابفروش��ی های دولتی که ش��بکه توزیع و عرضه‬ ‫گس��ترده ای دارند و از کمک هزینه ه��ای تاخیر در پرداخت به‬ ‫تامین کنندگان س��ود می برند‪ ،‬اکثر کتابفروشی های کوچک و‬ ‫متوسط از چنین تسهیالتی برخوردار نیستند و بسیاری به غیر‬ ‫از فروش کتاب منبع درامد دیگری ندارند‪.‬‬ ‫در این بررس��ی امده اس��ت که یک س��وم کتابفروشی های‬ ‫کوچ��ک با هزین ه ماهانه کمتر از ‪ ۵۰۰‬ه��زار یوان‪ ،‬در صورتی‬ ‫که به مدت یک ماه بس��ته بمانند یا بعد از بازگش��ایی س��ریعا‬ ‫بهب��ود نیابند‪ ،‬با مش��کالت جدی در جری��ان نقدینگی مواجه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ِزنگ فنگ‪ ،‬از پژوهش��گران این بررس��ی گف��ت‪« :‬بازیابی و‬ ‫بهبود کتابفروشی ها از س��ال ‪ ۲۰۱۳‬انجام شده‪ ،‬اما بعد از این‬ ‫ش��اهد تعدیل اضطراری در مقیاس بزرگ و حتی بسته شدن‬ ‫کتابفروشی های کوچک و متوسط در اینده خواهیم بود‪».‬‬ ‫دول��ت مرک��زی ب��ا ش��ناخت ارزش اجتماع��ی و فرهنگی‬ ‫کتابفروشی ها در سال ‪ ۲۰۱۳‬شروع به یارانه دادن به انها کرد‬ ‫ب��ا توجه ب��ه توصیه های اکید بهداش��تی در‬ ‫ش��رایط کنونی و ضرورت پیشگیری مناسب از‬ ‫خط��ر ابتال به بیماری‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی اطالعیه ای مبنی بر تعطیلی برنامه های‬ ‫هنری و سینمایی در سراسر کشور صادر کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مرکز رواب��ط عمومی و‬ ‫اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬با‬ ‫صدور اطالعیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫«نظر به توصیه های اکید بهداشتی در شرایط‬ ‫کنونی و ضرورت پیشگیری مناسب از خطر ابتال‬ ‫به بیماری و به منظور صیانت از س�لامت احاد‬ ‫جامعه‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ضمن‬ ‫تشکر از همکاری صنوف مرتبط به اطالع عموم‬ ‫می رساند‪:‬‬ ‫تمام��ی برنامه ه��ای هن��ری و س��ینمایی در‬ ‫س��الن های سراسر کش��ور تا پایان هفته جاری‬ ‫(‪ )۹۸/۱۲/۹‬تعطیل می شود‪ .‬بدیهی است تداوم‬ ‫این وضعیت منوط به بررس��ی مجدد شرایط و‬ ‫اخذ نظر مراجع ذی صالح خواهد بود‪».‬‬ ‫و تا پایان سال ‪ ۲۰۱۹‬چین بیش از ‪ ۷۰‬هزار کتابفروشی داشت‬ ‫که در مقایس��ه با ‪ ۱۴‬هزار کتابفروش��ی در ایالت متحده رقم‬ ‫بزرگی اس��ت‪ .‬پارسال ‪ 4‬هزار فروشگاه جدید افتتاح و در عین‬ ‫حال بیش از ‪ ۵۰۰‬فروشگاه بسته شد‪.‬‬ ‫ِزن��گ اضافه کرد‪« :‬برخی از کتابفروش��ی ها نگران اند که این‬ ‫ویروس می تواند رفتارهای مصرفی مردم را در بلندمدت تغییر‬ ‫ده��د‪ .‬اکثریت قریب ب��ه اتفاق افرادی که واقعا عاش��ق کتاب‬ ‫هستند‪ ،‬همین حاال هم از مصرف کنندگان پلتفرم های انالین‬ ‫هستند‪ .‬اگر کتابفروشی های حقیقی بیش از این مشتریان خود‬ ‫را از دس��ت بدهند‪ ،‬فضای کس��ب و کار برای کتابفروشی های‬ ‫متمرک��ز بر علوم انس��انی و علوم اجتماعی به ط��ور فزاینده ای‬ ‫دشوار خواهد شد‪».‬‬ ‫کتابفروشی ‪ ۱۲۰۰‬در شهر گوانگژو در جنوب چین نیز مثل‬ ‫ِ‬ ‫اوس�� ِپیس از وجود ویروس کرون��ا رنج می برد‪ .‬بیش از نیمی از‬ ‫هفت ش��عبه ان بسته ش��ده اند و فروش ان ‪ ۱۰‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته است‪ .‬لیو ارکسی‪ ،‬صاحب کتابفروشی ‪ ۱۲۰۰‬در پستی‬ ‫در رس��انه های اجتماعی نوشت‪« :‬به مدت شش سال فروشگاه‬ ‫اصلی کتابفروش��ی ‪ ۱۲۰۰‬هرگز شب ها هم بسته نشد اما حاال‬ ‫ش��ب ها چراغ های اینجا خاموش اس��ت‪ .‬ما از این بابت بسیار‬ ‫نگرانی��م‪ .‬اگ��ر این وی��روس از این هم بیش��تر دوام پیدا کند‪،‬‬ ‫چراغ ها در طول روز نیز خاموش خواهند شد‪».‬‬ ‫مدیر رواب��ط عمومی معاونت ام��ور فرهنگی‬ ‫وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی از بررس��ی‬ ‫موضوع تعویق زمان برگزاری س��ی و س��ومین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب ته��ران به دلیل‬ ‫شرایط بهداشتی کنونی خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫سید محمد طباطبایی گفت‪ :‬در راستای صیانت‬ ‫از سالمت عمومی جامعه و به منظور پیشگیری‬ ‫از ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬تعوی��ق زمان برگزاری‬ ‫سی و سومین دوره نمایش��گاه کتاب تهران در‬ ‫دست بررس��ی است‪ .‬مدیر روابط عمومی سی و‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت‪:‬‬ ‫جمعی��ت مخاطب نمایش��گاه کت��اب تهران به‬ ‫عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور‪ ،‬تعداد‬ ‫چش��مگیر افراد درگیر در برگزاری این رویداد و‬ ‫نوع تعامل در نمایش��گاه از جمله مواردی است‬ ‫که توجه به انها در پیش��گیری از شیوع بیماری‬ ‫ض��رورت دارد‪ .‬طباطبایی افزود‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬شکل بین المللی پیدا کرده‬ ‫اس��ت و نمایش��گاه کتاب تهران ب��ه عنوان یک‬ ‫روی��داد بین المللی باید به ای��ن نکته هم توجه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫کنسرت ها‬ ‫تا اخر هفته لغو شد‬ ‫وزارت ارش��اد از لغو تمامی برنامه های هنری‬ ‫کش��ور تا پایان هفته خبر داده است؛ تصمیمی‬ ‫که لغو کنس��رت ها را هم در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در همین راستا سایت فروش‬ ‫بلی��ت ایران کنس��رت اع�لام کرد ک��ه تمامی‬ ‫کنس��رت ها تا اخر هفته لغو ش��ده و پول خرید‬ ‫بلیت ها بازگردانده خواهد ش��د‪ .‬کنس��رت های‬ ‫لغو ش��ده تهران در بخش پاپ ش��امل اجرهای‬ ‫بهنام بانی در ‪ ۴‬اس��فند سالن میالد نمایشگاه‪،‬‬ ‫امین بانی ‪ ۴‬اسفند در برج میالد‪ ،‬گرشا رضایی‬ ‫‪ ۵‬اس��فند در میالد نمایشگاه‪ ،‬ش��هاب صادقی‬ ‫‪ ۵‬اس��فند در ایوان ش��مس‪ ،‬بنیامی��ن بهادری‬ ‫‪ ۶‬اس��فند در برج میالد‪ ،‬روزبه بمانی ‪ ۶‬اس��فند‬ ‫در میالد نمایش��گاه‪ ،‬کنسرت بانوان مهر عاطفه‬ ‫‪ ۶‬اس��فند نی��اوران‪ ،‬بهنام بانی ‪ ۹‬اس��فند میالد‬ ‫نمایشگاه و داریوش دهری ‪ ۹‬اسفند برج ازادی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن در بخش کالس��یک تلفیقی‬ ‫و س��نتی کنس��رت های لغوشده ش��امل اجرای‬ ‫رس��یتال ویول��ن و پیانو ‪ ۵‬اس��فند در رودکی‪،‬‬ ‫ساالر عقیلی ‪ ۹‬اسفند در هتل اسپیناس پاالس‪،‬‬ ‫ارکس��تر پارسوا ‪ ۹‬اس��فند در رودکی‪ ،‬تکنوازی‬ ‫پیانو گروه معنا ‪ ۹‬اس��فند ارسباران و دو نوازی‬ ‫گروه اوای اذرنوش ‪ ۹‬اسفند نیاوران است‪.‬‬ ‫جشنواره «فیلم تصویر»‬ ‫تعطیل شد‬ ‫جش��نواره فیلم تصویر تا پای��ان هفت ه جاری‬ ‫تعطیل اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در پی شیوع‬ ‫بیم��اری کرونا وی��روس و اطالعیه پیش��گیرانه ‬ ‫وزارت ارشاد مبنی بر تعطیلی تمامی اکران های‬ ‫سینمایی در سینماهای سراسر کشور‪ ،‬جشنواره‬ ‫فیلم تصویر تا پایان هفته جاری تعطیل اس��ت‪.‬‬ ‫بدیهی س��ت ب��ا بهبود ش��رایط و از س��رگیری‬ ‫برنامه های جشنواره فیلم تصویر‪ ،‬فیلم هایی که‬ ‫زمان پخ��ش ان ها در ج��دول برنامه های تاالر‬ ‫ناصری و ش��هناز در روزهای تعطیل جشنواره‬ ‫بودند‪ ،‬در ادام ه برنامه های جشنواره فیلم تصویر‬ ‫گنجان��ده و نمای��ش داده خواهند ش��د‪ .‬بخش‬ ‫نمایشگاهی تصویر سال تا اطالع ثانوی از ساعت‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۰‬برقرار است‪.‬‬ ‫روی موج کرونا‬ ‫از پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران‬ ‫تعطیلی تمام برنامه های‬ ‫هنری و سینمایی کشور‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪ 29 -1398‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1475‬پیاپی‪2793‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه احتکار و افزایش نامتعارف قیمت ماسک‬ ‫رونق اقتصاد هنر در جشنواره تجسمی فجر‬ ‫در بخش «چارس��وی هنر» جشنواره تجسمی فجر‬ ‫‪ ۳۳۵‬اثر از هنرمندان تهران و شهرس��تان ها به نمایش‬ ‫درامده است‪.‬‬ ‫به گزارش هنرانالین‪ ،‬بخش «چارس��وی هنر» که از‬ ‫سال گذشته به جشنواره هنرهای تجسمی فجر اضافه‬ ‫ش��د‪ ،‬با رویکرد نزدیک شدن جش��نواره به اقتصاد هنر‬ ‫شکل گرفت و بر این اساس تعدادی از گالری های فعال‬ ‫سراس��ر کشور دعوت می ش��وند تا اثاری از هنرمندان‬ ‫خود را در روزهای جشنواره به نمایش و فروش بگذارند‪.‬‬ ‫دوازدهمین دوره از جش��نواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫امس��ال میزبان ‪ ۳۳‬گالری است که اثار انها بیشتر برای‬ ‫فروش ارائه ش��ده اس��ت اما تعدادی از گالری ها تنها به‬ ‫نمایش اثار هنرمندان می پردازند‪.‬‬ ‫حضور گالری ها در «چارسوی هنر» امسال دو شکل‬ ‫مختل��ف دارد‪ .‬تعدادی از انه��ا یک یا دو غرفه را به خود‬ ‫اختصاص داده و اثار هنرمندان گالری را در فضایی مجزا‬ ‫به نمایش گذاشته اند‪ .‬اما بخش «اکسپو» شامل اثاری‬ ‫اس��ت که کنار هم روی دیوارها ق��رار گرفته و تفکیکی‬ ‫میان انها وجود ندارد‪ ،‬اما نام گالری ارائه دهنده اثر روی‬ ‫برچسب کنار ان نوشته شده است‪ .‬درعین حال بعضی‬ ‫از گالری ها نیز در هر دو بخش حضور دارند‪.‬‬ ‫گالری ترانه باران در دوازدهمین جشنواره هنرهای‬ ‫تجس��می فجر با ارائ��ه اثاری از خوشنویس��ان نامدار‬ ‫ایرانی حضور دارد‪ .‬انچه گالری ترانه باران در جشنواره‬ ‫فجر به نمایش گذاش��ته اس��ت ش��امل اثار گوناگون‬ ‫خوشنویس��ی و نقاشی‪ ،‬لوازم کار و اسناد جالبی از رضا‬ ‫مافی اس��ت که در کنار یکدیگر م��وزه ای کوچک را به‬ ‫وجود اورده اند‪.‬‬ ‫در غرف��ه گالری هگمتانه همدان ب��ا اثار نگارگری‪،‬‬ ‫خوشنویس��ی و نقاشی مواجه هستیم‪ .‬در غرفه گالری‬ ‫عکاسان جوان سه قطعه عکس به نمایش درامده است‬ ‫ک��ه در انها تصاویری از منظره یا فضای ش��هری دیده‬ ‫می ش��ود و همه انها با تکنی��ک حرکت دوربین و محو‬ ‫شدن تصویر به وجود امده اند‪.‬‬ ‫غرفه گالری هونره از اصفهان تابلوهای نقاش��ی چند‬ ‫هنرمند را در س��بک های گوناگون به نمایش گذاشته‬ ‫است‪ .‬غرفه گالری اسوریک از سلمان شهر اثار عکس و‬ ‫نقاشی را به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫در غرفه گالری فریا اس��پیناس اثاری سیاه وس��فید‬ ‫از دو هنرمن��د نمایش داده ش��ده اس��ت‪ .‬غرفه گالری‬ ‫تم به عک��س اختصاص دارد‪ .‬در غرف��ه گالری باروک‬ ‫پرتره هایی از علی شفیعی به نمایش درامده که توسط‬ ‫راپی��د و کنار هم قرار گرفتن خط��وط موازی رنگی به‬ ‫تصویر کشیده است‪.‬‬ ‫غرفه گالری راضی یزد به نمایش نقاش��ی خط های‬ ‫مه��دی راضی و اثاری از طیب��ه مالجعفری اختصاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫گالری ایده بیش��ترین تعداد اثار را در دو بخش غرفه‬ ‫و اکس��پو به نمایش گذاشته است‪ .‬در غرفه گالری اسا ‬ ‫تابلوی فیگوراتیو س��یاه و س��فید از نس��ترن ازادی به‬ ‫نمایش درامده است‪.‬‬ ‫نگارخان��ه جاوید هم در غرف��ه خود توجه ویژه ای به‬ ‫خوشنویس��ی داشته است‪ .‬موسس��ه فرهنگی هنری‬ ‫صب��ا هم در غرفه خود تعداد زی��ادی از اثار هنرمندان‬ ‫ش��ناخته ش��ده معاصر را به نمایش و فروش گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بخش اکسپو نیز تعدادی گالری با اثار یک یا چند‬ ‫هنرمند حضور دارند‪ .‬نگارخانه رنگ و ترنگ از تنکابن‬ ‫نقاشی هایی از بازار ماهی فروشان را نمایش داده است‪.‬‬ ‫بنیاد الجوردی اثری چاپی از ناصر اویسی را ارائه کرده‬ ‫همچنین تابلوی چاپ دس��تی اثر ا‪.‬اش��وق در فضایی‬ ‫ابس��تره و مینی مال دیده می ش��ود که تنها با سطوح‬ ‫رنگ س��یاه و کم شدن غلظت رنگ روی کاغذ به وجود‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫گالری دیبا از اصفهان اثار نقاش��ی خط از محمدرضا‬ ‫شفیعی و محسن سلیمانی را نمایش داده است‪.‬‬ ‫نگارخانه ثالث نقاش��ی فیگوراتیو از س��ینا برومند و‬ ‫تابلوی��ی از حس��نیه رومی که با حجم زی��ادی از رنگ‬ ‫تصاویر دره��م پیچیده روی بوم به وج��ود اورده و در‬ ‫میان ان چهره زنی دیده می شود را نمایش داده است‪.‬‬ ‫گالری دس��تان نقاش��ی های ابرنگ امیر حسینی را‬ ‫نمای��ش داده که مناظر طبیعی یا ش��هری در ان دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دوازدهمین جش��نواره هنرهای تجس��می فجر تا ‪۵‬‬ ‫اسفند در موسسه فرهنگی هنری صبا برپاست‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫سینما مایاک در کتابفروشی ها‬ ‫البوم «پالیز ‪ »2‬در راه انتشار‬ ‫رمان «س��ینما مایاک» اثر سعید تشکری‬ ‫روانه بازار کتاب ش��د‪ .‬س��ینما مایاک رمانی‬ ‫اس��ت عاش��قانه ک��ه تش��کری ان را از دل‬ ‫داس��تانی از دل تاریخ معاصر ای��ران بیرون‬ ‫کشیده و بازگو کرده است‪ .‬این رمان در شهر‬ ‫مش��هد و در س��ال های پیش از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد و داستانی‬ ‫عاش��قانه و در عین حال سیاس��ی را روایت می کند‪ .‬س��ینما مایاک در این‬ ‫رمان س��ینمایی اس��ت با مدیریت یک تبعه روس ک��ه دخترش کاتیا‪ ،‬برای‬ ‫کنس��ولگری روس��یه در شهر مشهد جاسوس��ی می کند‪ .‬کاتیا در این مسیر‬ ‫س��عی دارد تا دل پس��ر عکاسی به نام بروا را نیز به دس��ت بیاورد‪ .‬داستانی‬ ‫عاش��قانه که برای هر دوی انه��ا تبعات زیادی به هم��راه دارد‪ .‬این رمان را‬ ‫انتشارات کتاب کوچه به تازگی منتشر کرده است‪.‬‬ ‫در البوم جدید گروه پالیز قطعاتی از رکن الدین‬ ‫مختاری به ص��ورت دونوازی کمانچه و تنبک در‬ ‫دستگاه چهارگاه اجرا شده است‪.‬‬ ‫س��تار خطاب��ی نوازن��ده س��ازهای کوبه ای و‬ ‫عض��و گروه موس��یقی پالی��ز درب��اره تازه ترین‬ ‫فعالیت ه��ای این گ��روه گفت‪ :‬البوم «پالیز ‪ »2‬را تا قبل از پایان س��ال روانه بازار‬ ‫می کنیم‪ .‬این کار ادامه «پالیز» اولین البوم ما اس��ت که س��ال گذش��ته منتشر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این البوم شامل سه قطعه مختاری شامل پیش درامد‪ ،‬ضربی و رنگ است‪ .‬یک‬ ‫قطعه نیز از علینقی وزیری موثرترین موسیقیدان معاصر ایران اجرا کرده ایم‪.‬‬ ‫الب��وم «پالی��ز ‪ »2‬ب��ا همکاری نش��ر خنیاگران رامش��گر پارس��ی منتش��ر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گروه پالیز بیش از ‪ 12‬سال سابق ه اجرایی دارد و تاکنون کنسرت های متعددی‬ ‫از اثار اهنگس��ازان معاصر و متاخر موس��یقی کالس��یک ایران��ی را برگزار و ‪10‬‬ ‫نماهنگ نیز منتشر کرده است‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫پرستویی به شبکه نمایش خانگی امد‬ ‫فرهاد اییش و علی دهکردی مهمان «چهل تیکه»‬ ‫فره��اد اییش بازیگر س��ینما‪ ،‬تئات��ر و تلویزیون‬ ‫پنجش��نبه ای��ن هفته ‪ ۸‬اس��فند ‪ ۹۸‬مهمان برنامه‬ ‫«چهل تیکه» خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهاد اییش در چند سال اخیر اجراهای متناوبی‬ ‫از نمایشنامه «سقراط» روی صحنه داشته است‪.‬‬ ‫همچنین سه شنبه شب ‪ ۶‬اسفند‪ ،‬سونیا پوریامین مجری و تهیه کننده تلویزیون و‬ ‫چهارشنبه ‪ ۷‬اسفندماه علی دهکردی در این برنامه حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫برنام��ه تلویزیونی «چه��ل تیکه» به تهیه کنندگی و کارگردان��ی الهام حاتمی و با‬ ‫ی سال های گذشته با حضور‬ ‫اجرای محمدرضا علیمردانی به مرور خاطرات و نوستالژ ‬ ‫هنرمندان و افراد ش��اخص می پردازد و از یکش��نبه ‪ ۳‬اسفند تا پنجشنبه ‪ ۸‬اسفند از‬ ‫شبکه نسیم در ساعت ‪ ۸:۳۰‬پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫نمایشگاه بی سابقه پرتره های‬ ‫« ون گوگ»‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه ویژه‬ ‫پرتره ه��ا و خودنگاره ه��ای‬ ‫« ونس��ان ون گوگ» در «موزه‬ ‫ون گوگ» برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫ارت دیلی‪ ،‬این نمایش��گاه که‬ ‫«تصاویر‪ :‬به تصویر کش��یدن ون گوگ » نام دارد‪ ،‬با نمایش بیش از‬ ‫ن بار در «موزه ون گوگ» پرتره ها و‬ ‫‪ ۶۰‬تابلو نقاش��ی‪ ،‬برای نخس��تی ‬ ‫خودنگاره های این هنرمند را در مرکز توجه قرار می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه مجموع��ه ای از پرتره های افراد سرش��ناس و‬ ‫مشهور در کنار خودنگاره های شناخته شده «ون گوگ» نمایش داده‬ ‫می ش��وند که از جمل��ه انها به خودنگاره «گوش باندپیچی ش��ده»‬ ‫که از یک گالری هنری واقع در لندن امانت گرفته ش��ده اس��ت و‬ ‫خودنگاره مش��هور دیگری که از موزه ملی «اس��لوو» امانت گرفته‬ ‫شده‪ ،‬می توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫پرتره «اداوارد مونک» و «گوستاو کوربه» از جمله پرتره های قابل‬ ‫توجه نمایش��گاه «تصاویر ‪ :‬به تصویر کش��یدن ون گوک » محسوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در این بین اثار هنرمندان معاصر و مدرنی که اثارش��ان را تحت‬ ‫تاثیر خودنگاره های « ون گوگ» و فیلم هایی که بر اس��اس زندگی او‬ ‫ساخته شده است‪ ،‬خلق کرده اند نیز نمایش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫یک��ی از اث��ار حاضر در نمایش��گاه خودنگار ه نادری از «ونس��ان‬ ‫ون گوگ» اس��ت که برای س��ال های متوال��ی در صحت اصالت ان‬ ‫تردید وجود داشت‪ ،‬اما چندی پیش محققان اعالم کردند این تابلو‬ ‫نقاش��ی در حقیقت ی��ک اثر اصیل از این هنرمند مش��هور هلندی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ستارگان سالخورده‬ ‫در یک کمدی همبازی می شوند‬ ‫با برنامه ریزی برای ساخت‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۶‬فیلم با بازی ستاره های‬ ‫قدیم��ی و بازگرداندن انها به‬ ‫س��ینما‪ ،‬گلدی ه��اون‪ ،‬دایان‬ ‫کیت��ون و بت میدل��ر در یک‬ ‫فیلم هم بازی می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬گلدی ه��اون‪ ،‬دایان کیتون و‬ ‫بت میدلر هم تیم ش��ده اند تا در یک فیلم کمدی خانوادگی جدید‬ ‫ب��ا عنوان «جواه��رات خانوادگی» محصول نی��و ریپابلیک پیکچرز‬ ‫نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫این سه نفر ‪ ۲۴‬سال پیش در فیلم کمدی «کلوپ بانوهای اول»‬ ‫محصول پارامونت نقش افرینی کرده بودند‪ .‬نیو ریپابلیک قصد دارد‬ ‫مراحل تولید فیلم جدید خود را از ‪ ۲۰۲۰‬اغاز کند‪.‬‬ ‫برای��ان الیور و بردلی فیش��ر از این ش��رکت تهیه کنندگان فیلم‬ ‫هستند و تریسی نایبرگ مسئولیت تهیه کنندگی اجرایی را بر عهده‬ ‫دارد و پیتر هوار را به عنوان فیلمنامه نویس انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫« دلیا اوئنز»‬ ‫به صدر پرفروش ها بازگشت‬ ‫رم��ان موف��ق و پرف��روش‬ ‫«جای��ی ک��ه خرچنگ ها اواز‬ ‫می خوانن��د» که در هفته های‬ ‫اخی��ر ب��ا ورود تازه ه��ای‬ ‫نش��ر ب��ه رتبه های چه��ارم و‬ ‫پنجم س��قوط ک��رده بود در‬ ‫جدیدترین فهرست اثار داستانی نیویورک تایمز بار دیگر صدرنشین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا ‪ ،‬رمان «جایی که خرچنگ ها اواز می خوانند» به‬ ‫قلم «دلیا اوئنز » داستان دختری به نام «کیا» و حوادث پیچیده ای‬ ‫را که به دنبال کش��ف جنازه مرد جوانی در ش��هر محل زندگی این‬ ‫دختر مشهور به «دختر مرداب» به وقوع می پیوندد روایت می کند‪.‬‬ ‫این هفتاد و ششمین هفته از حضور نخستین رمان «دلیا اوئنز» در‬ ‫فهرست رمان های پرفروش این نشریه محسوب می شود‪.‬‬ ‫رمان «غبار امریکایی» که چهارمین هفته از حضور خود را در این‬ ‫فهرست پشت سر می گذارد این بار با یک پله سقوط در جایگاه دوم‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬در رتبه سوم این فهرست نیز رمان « مرگ طالیی»‬ ‫نوشته «جی دی راب» که پنجاهمین جلد از سری داستان های « در‬ ‫کام مرگ» محسوب می شود‪ ،‬به چشم می خورد‪.‬‬ ‫شهید بزرگ دکتر کوچکی نیا‬ ‫هی��ات مدیره انجمن پزش��کان عمومی ایران به مناس��بت‬ ‫درگذشت دکتر رضا کوچکی نیا به دلیل سرایت ویروس کرونا‬ ‫هنگام خدمت فداکاری این پزشک شهید را ستود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫در این بیانیه امده اس��ت‪ :‬پزش��کان در‬ ‫سراس��ر جهان و در طول تاریخ س��ربازان خط مقدم مبارزه با‬ ‫همه گیری ها و بالیا بوده اند‪.‬‬ ‫تاری��خ نظام س�لامت ای��ران نیز پر اس��ت از رش��ادت ها و‬ ‫ی فرزندان پزشک و پرستار و سایر کارکنان بهداشتی درمانی این مرزوبوم‪.‬‬ ‫ازخودگذشتگ ‬ ‫این بار قرعه ش��هادت به نام پزش��کی ارجمند‪ ،‬خوش نام‪ ،‬مسئولیت ش��ناس و محبوب از‬ ‫س کرونا‪ ،‬جان ش��یرین بر س��ر انجام‬ ‫خطه گیالن افتاد که در درمان بیماران مبتال به ویرو ‬ ‫وظیفه نهد‪.‬‬ ‫ش��هادت دکتر رضا کوچکی نیا را به خانواده و دوس��تانش و نیز جامعه پزش��کی و مردم‬ ‫قدرش��ناس گیالن تس��لیت می گوییم‪ .‬سازمان نظام پزش��کی نیز به نوبه خود این واقعه‬ ‫اسفناک را خدمت خانواده‪ ،‬بستگان و همکاران ارجمند تسلیت گفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اولین س��ریال مصطفی کیایی برای شبکه‬ ‫نمایش خانگی‪ ،‬از دوش��نبه ‪ ۵‬اس��فند منتشر‬ ‫خواه��د ش��د و علیرضا قربانی اهن��گ تیتراژ‬ ‫پایانی ان را خوانده است‪ .‬موسیقی این تیتراژ‬ ‫که «هم گناه» نام دارد توسط علیرضا افکاری‬ ‫س��اخته ش��ده و شعر ان را حس��ین غیاثی سروده اس��ت‪ .‬این درام خانوادگی را‬ ‫محس��ن کیایی و علی کوچکی نوش��ته اند و در خالصه داس��تان ان امده است‪:‬‬ ‫خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات‬ ‫و واردات گل و گی��اه اس��ت‪ .‬انه��ا در خانه ای قدیمی همچن��ان در ارامش با هم‬ ‫زندگ��ی می کنند تا اینک��ه ورود جوانی به این خانواده زندگ��ی همه خانواده را‬ ‫دس��تخوش تغییراتی می کند و ‪ ...‬در این س��ریال که پربازیگر اس��ت‪ ،‬بازیگرانی‬ ‫چون پرویز پرستویی‪ ،‬هدیه تهرانی‪ ،‬محسن کیایی‪ ،‬مهدی پاکدل‪ ،‬پدرام شریفی‬ ‫و حبیب رضایی با حضور مس��عود رای��گان‪ ،‬رویا تیموریان و هنگامه قاضیانی در‬ ‫نقش لیال حضور دارند‪.‬‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مسعود دهشور – قائم مقام مدیر مسئول‪:‬‬ ‫در میدان اصلی ش��هر تندیسی با شکوه تمام خودنمایی‬ ‫می کند‪ ،‬بدیع و ش��گفت‪ .‬ش��اهکار پیکره تراش چیره دست‬ ‫ش��هر‪ ،‬ش��یخ مصلح الدین‪ .‬در این تندیس پیکره انسانی از‬ ‫سنگ اذرین تراشیده ش��ده و پدید امده است‪ .‬هر یک از‬ ‫اندام تندیس به ش��کل پیکر یک انس��ان کامل است‪ .‬یک‬ ‫دست رو به جلو و دست دیگر پشت سر‪ .‬دست راست پیکر‬ ‫پیرمردی سیاهپوس��ت است و دس��ت چپ پیکر پیرزنی زردپوست‪ .‬پاهای پیکره به‬ ‫حالت دویدن‪ ،‬یکی جلو یکی عقب تر‪ .‬پای راس��ت با هنرمندی تمام پیکر مرد جوان‬ ‫سفیدپوس��تی را تراشیده و مجس��م می کند‪ .‬بیننده در نگاه اول ان را پایی عضالنی‬ ‫و قوی و مصمم برای دویدن می انگارد اما در واقع پیکر تمام عیار یک انس��ان اس��ت‪.‬‬ ‫پای چپ زنی جوان از نژاد سامی را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫نام میدان «بیقرار» و درست در میانه و مرکز شهر قرار گرفته است‪ .‬میدان طوری‬ ‫در ش��هر جانمایی شده که از هر سو به ان می رسی‪ .‬خالق اثر‪ ،‬شیخ مصلح الدین هر‬ ‫بار که از سفر برمی گردد حتمن به میدان بی قرار می اید و روی نیمکتی زیر سرونازی‬ ‫بلندباال می نشیند و ساعت ها خیره به مجسمه می نگرد‪.‬‬ ‫وارس��ته و ش��یفته و دست از جان شسته ای ابوالحسن نام‪ ،‬در جایی که شهر تمام‬ ‫و باغستان و کش��تزارها اغاز می شود خانه ای ساخته است‪ .‬در خانه همیشه گشوده‬ ‫و میزب��ان‪ ،‬پذیرای میهمان با روی گش��اده‪ .‬بر اس��تانه در کتیبه ای با کاش��ی کاری‬ ‫الجوردی جاخوش کرده اس��ت؛ «هر که در این س��را دراید نانش دهید و از ایمانش‬ ‫مپرسید»‪ .‬در گوشه ای از حیاط پر از بنفشه و یاسمن‪ ،‬بید مجنون کهنسالی است‪ .‬به‬ ‫گاه نیایش به زیر ان پناه می برد و همچون شاخه بید بر سر ایمان خویش می لرزد‪.‬‬ ‫ش��اعر ش��یدای این دیار خواجه ش��مس الدین‪ ،‬قلندر و لوطی و ارباب رندان شهر‬ ‫اس��ت‪ .‬برخالف ش��اعران دیگر که از ش��اه صله می گیرند‪ ،‬او در هر سور و سروری و‬ ‫جش��ن و ایینی به مردم ش��هر صله می دهد‪ .‬به نبات ریز محل سفارش داده یکی از‬ ‫شعرهای ناب خودش را که از همه بیشتر دوست دارد بر شاخ نبات با زعفران بنویسد‬ ‫و او انها را صله و هدیه می دهد؛ «لطف خدا بیشتر از جرم ماست»‪ .‬نبات نوشته هایش‬ ‫را مردم تیمنن و تبرکن نگه می دارند و در ایین های ویژه با دمنوش های عطراگین‬ ‫در استکان های کمرباریک لب طالیی کامشان را شیرین می کنند‪.‬‬ ‫معلم فلس��فه جالل الدین‪ ،‬مدرسه اش را در وسط نیستانی رویایی و خیال انگیز در‬ ‫گوشه دنج شهر برپا کرده است‪ .‬اتاقی از این مدرسه هم خانه اش است‪ .‬از راه ساختن‬ ‫ی نان روزانه را به سفره می برد‪ .‬در تنهایی و هنگامی که با‬ ‫نی لبک و تراشیدن قلم ن ‬ ‫خویش خلوت می کند‪ ،‬پس از حساب کشی از نفس و داد و فریاد بر سر او چنان نی‬ ‫جانسوزی می نوازد که تمامی شهر ناله ان را می شنوند و شهر در سکوت مطلق فرو‬ ‫می رود‪ .‬روحی سرکش و ذهن کنجکاوی دارد‪ ،‬نه تنها در مدرسه بلکه روز و شب در‬ ‫فکر احوال دل خویش است و دائم به خود نهیب می زند و از شاگردان مدرسه مدام‬ ‫این پرس��ش را تکرار می کند که از کجا امده اس��ت؟ چرا امده است؟ به کجا خواهد‬ ‫رفت و س��رانجام کار چه می ش��ود؟ احساس می کند این نیس��تان وطن و جایگاه او‬ ‫نیست‪ .‬اما نمی داند خانه اصلی کجاست‪.‬‬ ‫استاد جبر و هندسه و صاحب کرسی ستاره شناسی در دانشگاه چندهزار ساله این‬ ‫ش��هر پیرمردی الغراندام و بذله گو و سرخوش و خموش است‪ .‬غیاث الدین‪ ،‬استادی‬ ‫دانش��گاه را افتخاری پذیرفته اس��ت و از بابت ان حقوق نمی گی��رد‪ .‬در ریاضیات و‬ ‫علم نجوم بی همتاس��ت‪ .‬حرفه و پیش��ه اصلی اش خیمه و چادردوزی اس��ت‪ .‬هنگام‬ ‫خیم��ه دوزی زیر لب اواز می خواند‪ .‬مردم اوازهایش را چهارپاره می نامند‪ .‬کوزه گران‬ ‫و س��فالکاران شهر خوش دارند گه گاه سری به کارگاه انها بزند چون زبان کوزه ها را‬ ‫بلد اس��ت و با انها سخن می گوید و کوزه ها را مشتاق سخن گفتن می کند‪ .‬یک روز‬ ‫در یکی از همین کارگاه ها یکی از هزاران کوزه در برابر چش��مان متحیر و متعجب‬ ‫کوزه گر و ش��اگردش زبان دراورد و با صدای غریبی گفت «کو کوزه خر و کوزه گر و‬ ‫کوزه فروش»‪.‬‬ ‫خان بزرگ ش��هر مالک زمین های کش��اورزی اباد و حاصلخیزی است‪ .‬به عدل و‬ ‫انصاف با برزیگرانی که روی زمین هایش کشت وکار می کنند مزارعه می کند‪ .‬دغدغه‬ ‫و دلمش��غولی خان گرداوری داس��تان های کهن شهر اس��ت‪ .‬طبع شعری هم دارد‪.‬‬ ‫پیرمردی حکیم و موقر و متین که هم مردم به او احترام می گذارند و هم س��لطان‬ ‫او را به دربار فرا می خواند‪ .‬چند باری که حکیم ابوالقاسم به دیدار سلطان شتافته از‬ ‫محضرش درخواست کمک برای تدوین کتاب داستان های کهن کرده است‪ .‬از اینکه‬ ‫کیس��ه اش تهی اس��ت و این کار بیش از اندازه عظیم و طاقت فرساست شکایت برده‬ ‫و گفته که نزدیک به سی سال است که بی وقفه در راه حفظ داستان های کهن شهر‬ ‫از گزند روزگار کوشاست‪.‬‬ ‫از کنار عطاری ش��هر که رد می ش��وی رایحه س��حرانگیز و مس��ت کننده گیاهان‬ ‫شفابخش زنده ات می کند‪ .‬اسطوخودوس‪ ،‬گلپر‪ ،‬کاکوتی‪ ،‬بابونه‪ ،‬گاوزبان‪ ،‬سنبل الطیب‬ ‫و اویشن در سبدهای حصیری بافته شده با شاخه ارغوان و کیسه های سفید و تمیز‬ ‫کرب��اس خودنمایی می کنند‪ .‬درخت عناب تناوری درس��ت کنار مغازه س��ایه اش را‬ ‫تا روی پیش��خوان گسترده است‪ .‬پشت پیش��خوان صاحب عطاری شیخ فریدالدین‪،‬‬ ‫باش��کوه و ارام با ریش خضاب بس��ته و شالی شیرش��کری به کمر روی چارپایه ای‬ ‫می نش��یند و برای مراجعان نس��خه می پیچد‪ .‬یکی از یک��ی گلرنگ تر‪ ،‬یکی از یکی‬ ‫خوشبوتر‪ ،‬یکی از یکی نافذتر‪...‬‬ ‫از مس��جد چهارایوانه و تک مناره ش��هر بانگ اذان تاره��ای روح را به وجد اورده‬ ‫و هر ش��نونده ای را تا ملکوت اعال با خود باال می کش��اند‪ .‬ابی اس��مان سال هاس��ت‬ ‫ک��ه به ابی فی��روزه ای گنبد غبطه می خورد‪ .‬حوض بیضی ش��کل حیاط مس��جد با‬ ‫ش��معدانی های به ردیف چیده شده جلوه گری می کنند‪ .‬چهار باغچه در چهار سوی‬ ‫حوض با درختان انار و سنجد و گل های شاه پسند و نرگس شهال دلربایی می کنند‪.‬‬ ‫به رس��م همیش��گی‪ ،‬شیخ ابوالحس��ن در پایان نماز خطبه می خواند‪ .‬در میان صف‬ ‫جماعت‪ ،‬ش��یخ مصلح الدین‪ ،‬خواجه شمس الدین‪ ،‬شیخ فریدالدین‪ ،‬حکیم ابوالقاسم‪،‬‬ ‫موالنا جالل الدین نشسته اند و در خطب ه غرق شده اند‪.‬‬ ‫ابوالحس��ن امروز فقط این ای��ه از قران را خواند و خطبه را تم��ام کرد؛ ای مردم‪،‬‬ ‫ما ش��ما را افریدیم از مرد و زن و ش��ما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را‬ ‫بشناس��ید‪ .‬همانا گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست‪ .‬خداوند دان ا و‬ ‫اگاه است‪.‬‬ ‫دلواپسی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫بیقراری‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!