روزنامه صمت شماره 1465 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1465

روزنامه صمت شماره 1465

روزنامه صمت شماره 1465

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫قدرت روزنامه‬ ‫شنبه‬ ‫در تخصصی بودن‬ ‫ان است‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1465‬پیاپی ‪2783‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره ‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ک فرصت تاریخی است‬ ‫‪۲۲‬بهمن هر سال ی ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تحویل ‪150‬هزار خودرو در ‪3‬ماهه‬ ‫پاییز‬ ‫‪4‬‬ ‫اسیب شناسی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫خواندن درس‬ ‫این قرن‬ ‫‪4‬‬ ‫عقب ماندگی ایرالین ها‬ ‫از دانش اقتصاد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 4‬دهه گذشت‬ ‫نوبت اقتصاد‬ ‫تحولی که کارامد نیست‬ ‫ش ‪ ۴‬دهه صنعت فوالد‬ ‫چال ‬ ‫اسیب شناسی تئاتر ایران‬ ‫استراتژی صنعت خودرو در اجرا لنگ می زند‬ ‫ماندگاری معدن با قوانین و بخشنامه های پایدار‬ ‫درگیر خط اهن پرسرعت شدیم‪ ،‬اولویت ها زمین ماند‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫استاندار کرمان در بازدید از شرکت گهرزمین ‪:‬‬ ‫افزایش تولید گهر زمین موجب اشتغالزایی وتحول درمنطقه خواهد شد‬ ‫اقدامات گهرزمین قابل تحسین است‬ ‫دکت��ر محمد ج��واد فدایی اس��تاندار کرمان‬ ‫‪۱۵‬بهمن ماه ‪ ۹۸‬از سایت گهرزمین بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫از کرمان‪ ،‬وی با‬ ‫اش��اره به بازدیدهای انجام ش��ده از قسمت های‬ ‫دیس��پچینگ‪ ،‬مع��دن‪ ،‬خط��وط ‪ ۱‬و ‪ ۲‬تولی��د‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬پروژه خط ‪ ۳‬و گندله سازی شرکت‬ ‫گهرزمی��ن عنوان کرد‪ :‬برخ��ی از پروژه های این‬ ‫شرکت از جمله گندله س��ازی در مراحل پایانی‬ ‫هستند و با وجود مش��کالتی همچون تحریم ها‬ ‫و محدودیت های��ی که در بعضی دس��تگاه های‬ ‫دولتی بوده‪ ،‬اقدامات بسیار ارزشمندی در زمان‬ ‫کم در مجموعه گهرزمین انجام ش��ده و نکات و‬ ‫ضوابط ایمنی در کلیه بخش ها به صورت اصولی‬ ‫رعایت ش��ده اس��ت که این‪ ،‬نش��ان از تالش و‬ ‫زحمات این مجموعه می باشد‪.‬‬ ‫فدای��ی ضمن تقدی��ر و تش��کر از مدیرعامل‬ ‫گهرزمی��ن و هم��کاران ای��ن ش��رکت گفت‪ :‬از‬ ‫نزدیک ش��اهد بهره ب��رداری و برنامه ریزی اتی‬ ‫مع��دن بودی��م و باتوجه به این مهم‪ ،‬برداش��ت‬ ‫از مع��دن گهرزمی��ن‪ ۲۰ ،‬میلیون ت��ن بوده که‬ ‫ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬ای��ن میزان با‬ ‫توانی که در مجموع��ه گهرزمین وجود دارد به‬ ‫‪۳۰‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی همچنین در حاش��یه ای��ن بازدید عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬برداش��ت ‪۳۰‬میلیون تن س��نگ اهن در‬ ‫سال از معدن گهرزمین‪ ،‬تحول بزرگی است که‬ ‫موجب ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی زیادی‬ ‫در سطح منطقه می گردد‪.‬‬ ‫فدای��ی اف��زود‪ :‬خوش��بختانه در مجموع��ه‬ ‫گهرزمین ضوابط ایمنی به خوبی رعایت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته کمبودهایی هم وج��ود دارد که با‬ ‫پیگیری و تالش این مجموعه رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اس��تاندار کرم��ان ترویج و توس��عه‬ ‫فرهنگ بومی س��ازی در کش��ور موضوع بس��یار‬ ‫مهمی اس��ت که رویک��رد گهرزمین با محوریت‬ ‫بومی س��ازی قابل تقدیر اس��ت و امی��دوارم در‬ ‫اینده نه چندان دور با اس��تفاده از دانش داخلی‬ ‫و ارتباط صنعت و دانش��گاه ش��اهد بومی سازی‬ ‫کل قطع��ات و در نهایت کل خطوط تولیدی در‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه ه��ای بومی س��ازی‬ ‫ش��رکت س��نگ اهن گهرزمین‪ ،‬ب��ا به کارگیری‬ ‫روش های مهندسی معکوس و طراحی منجر به‬ ‫صرفه جویی ارزی گردیده اس��ت که ازجمله این‬ ‫پروژه های بومی س��ازی می توان به پروژه ساخت‬ ‫غلتک های اس��یاب ‪ ،HPGR‬س��اخت قطعات‬ ‫پرمصرف و تکنولوژیک کاربید سمانته ‪،STUD‬‬ ‫س��اخت داخل لوله های ضدس��ایش کامپوزیتی‬ ‫چند الیه‪ ،‬انجام طراحی و تولید داخل ورق های‬ ‫فوالدی میکروالیاژ و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫فدای��ی با اش��اره ب��ه اهمیت ارتب��اط صنعت‬ ‫و دانش��گاه عنوان ک��رد‪ :‬تب��ادل اطالعات بین‬ ‫ش��رکت ها از موازی کاری جلوگی��ری می کند‪.‬‬ ‫به کارگی��ری ت��وان و دانش داخلی‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ش��رکت های دان��ش بنیان و س��اخت تجهیزات‬ ‫اس��تراتژیک از موضوعات بسیار مهمی است که‬ ‫باید مدنظر شرکت ها قرار گیرد که خوشبختانه‬ ‫مجموعه گهرزمین در این زمینه عملکرد موفقی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی ضمن تقدیر و اب��راز امیدواری از اقدامات‬ ‫این مجموعه به دلیل توفیقاتی که حاصل شده‪،‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬امیدوارم در اینده نزدیک ش��اهد‬ ‫بهره برداری از واحدهای این مجموعه و ش��روع‬ ‫پروژه های جدید در مجموعه گهرزمین باشیم‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫فرهنگ غالب نفتی مانع توسعه صادرات غیرنفتی شد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن هر س��ال فرصتی اس��ت که ب ه یاد اوریم چگونه در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۵۷‬م��ردم ایران با اتحاد و همبس��تگی‪ ،‬صدای خویش را به گوش‬ ‫حاکمیت های ناش��نوای جهان رساندند و استقالل‪ ،‬ازادی و جمهوری‬ ‫اسالمی را فریاد زدند تا به حقوق بحق خود دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫دهه فجر هر س��ال‪ ،‬تنها چراغانی و اویختن چند پرچم رنگارنگ در‬ ‫کوچه ها و خیابان ها نیست‪ ،‬بلکه یک فرصت تاریخی است تا دولتمردان‬ ‫ب��ه یاد بیاورند که مردم ایران ‪ ۴۱‬س��ال پیش چه می خواس��تند و چه‬ ‫ارزوهایی را فریاد می زدند‪.‬‬ ‫در دهه فجر هر س��ال باید اقدام های انجام ش��ده در ه��ر حوزه را با‬ ‫محوریت اسیب شناسی‪ ،‬مورد واکاوی قرار داد تا ببینیم با چه راهکاری‬ ‫می توانیم به کش��ور کمک کنیم و باعث گشایش بیشتر و بهتر در امور‬ ‫داخلی شویم‪.‬‬ ‫جش��ن های پیروزی انقالب اس�لامی را باید به بررسی و تحقیق در‬ ‫اوضاع و احوال مردم و نزدیک ش��دن به مس��ائل و مش��کالت روزمره و‬ ‫اجرای��ی مردم تبدیل کنیم و تنها با برگزاری جش��نواره فیلم و تئاتر و‬ ‫سرود از ان عبور نکنیم‪.‬‬ ‫روزهای پیروزی انقالب‪ ،‬فرصت دوباره دیدن مردمی است که شعار‬ ‫اهلل اکبر را با خون خود در کوچه ها و خیابان ها روی دیوارها می نوشتند‬ ‫و ان را فریاد می زدند تا روزهای بهتر و اینده مناسب تری را برای خود‪،‬‬ ‫خانواده‪ ،‬همسایگان و هموطنان شان تدارک ببینند‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬بهم��ن هر س��ال در کن��ار نمایش چند فیلم و تئات��ر و برگزاری‬ ‫کنس��رت موس��یقی و بزن و بخوان چند مجری رادیو تلویزیونی‪ ،‬باید‬ ‫برنامه های پژوهش��ی س��ترگ و گس��ترده ای در حوزه های گوناگون‬ ‫اجتماع��ی با توجه به نیازه��ای جامعه و گفت وگوهای��ی بین مردم و‬ ‫مس��ئوالن تدارک دید تا حرف های پنهان دل ها به گوش کس��انی که‬ ‫مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفته اند‪ ،‬برسد‪.‬‬ ‫ده��ه فج��ر فق��ط افتتاح چند پ��روژه کوچ��ک و ب��زرگ و نمایش‬ ‫فعالیت های وظیفه ای چند مس��ئول در طول یک س��ال نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫فرصتی است تا مس��ئوالن بگویند درطول یک سال چه کرده اند و چه‬ ‫برنامه هایی برای اینده بهتر مردم تدارک دیده اند‪.‬‬ ‫جشن انقالب را باید از یک جشن رسمی دولتی و اویزان کردن چند‬ ‫ریسه توسط شهرداری‪ ،‬به جشن واقعی دل های مردمی پیوند زد که به‬ ‫برافراشتن پرچم جمهوری اسالمی ایران همت ورزیده اند‪.‬‬ ‫روزهای دهه فجر باید تکرار خاطرات ش��کوهمند نس��ل گذش��ته‬ ‫برای کودکان‪ ،‬نوجوانان و جوانانی باش��د که امروز از بزرگ ترهای خود‬ ‫می پرسند چرا ‪ ۲۲‬بهمن ‪ ۱۳۵۷‬انقالب کردید؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫دهه فجر و‪ ۲۲‬بهمن هر سال باید روزهای باز شدن در اتاق مسئوالن‬ ‫اجرایی کش��ور و دیده شدن انها و پاس��خگویی هیات دولت و مدیران‬ ‫در همه رده های وزارتخانه ها و س��ازمان هایی باشد که کارنامه ساالنه‬ ‫خود را ارائه نکرده و در اتاق های در بس��ته با بگیر و ببندهای مدیریتی‬ ‫و ژس��ت ریاست مابانه‪ ،‬روزگار فصل خود را بدون نظر مردمی که بستر‬ ‫قدرت انها را فراهم کرده اند‪ ،‬گذرانده و فقط وزیر و وکیل شما بوده اند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫جش��ن در معنای درونی خ��ود مفهومی را حم��ل می کند که نماد‬ ‫ظاهری ان با چراغانی شکل می گیرد‪ ،‬اما ادامه ان باید با شادی‪ ،‬لبخند‬ ‫و قهقهه مردمی همراه باش��د که نگران تورم ‪ 40‬درصدی و کاس��تن از‬ ‫ارزش های مالی اندوخته های خود و معنویات روزگار خود نیستند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫در اتاق مس��ئوالن شما بس��ته اس��ت‪ ،‬امکان دیدن یک وزیر حتی‬ ‫برای ما روزنامه نگاران و خبرنگاران مقدور نیس��ت‪ ،‬چه برسد به مردم‬ ‫عادی و کس��انی که حل مشکالت ش��ان به دیدار و تصمیم گیری انها‬ ‫گره خورده است‪.‬‬ ‫وزی��ران که ج��ای خود دارن��د و باید بر صدر نش��ینند‪ ،‬عمال دیدن‬ ‫مدیرعام��ل یک س��ازمان‪ ،‬مدیرعامل ی��ک بانک‪ ،‬معاون��ان وزیران‪،‬‬ ‫مدیرکل ه��ای دولت و حتی رئیس ی��ک اداره کوچک هم امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ه��ر ک��دام از اقایان‪ ،‬برای خ��ود دفتر و دس��تکی ت��دارک دیده و‬ ‫پرده داران��ی منص��وب کرده اند و با حضور چند منش��ی و رئیس دفتر‬ ‫و مدی��رکل حوزه وزارتی و تلفنچی و محافظ و راننده و اسانس��ورچی‬ ‫اختصاصی و کورش��ور و دورش��و‪ ،‬بگیر و ببن��دی راه انداخته اند که با‬ ‫هیچ ی��ک از ارمان های بزرگ امام راح��ل و رهبرمعظم انقالب در ‪۲۲‬‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۵۷‬همراه و هماهنگ نیست‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫در ده��ه فج��ر ‪ ۱۳۹۸‬به جناب عال��ی عرض می کنم ک��ه در حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بیش از ‪ 90‬درصد مس��ئوالنی که کاشته اید‪،‬‬ ‫سبز نشد ه و سایه گستر نبوده اند و از برکت وجود پست و مقام دریافتی‬ ‫خود‪ ،‬دلی را سیراب نکرده و نانی در سفره مردم‪ ،‬بیش از قبلی های خود‬ ‫نگذاش��ته اند و همچنان درهای اتاق های انها بر پاش��نه تفاخر و دوری‬ ‫از رس��انه ها به عنوان مدعی العموم می چرخد و روزنامه نگاران حتی در‬ ‫دهه فجر هم با در های بسته انها روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫به عنوان مهم ترین و تنها روزنامه تخصصی کشور در این حوزه خاص‬ ‫اع�لام می کنیم ک��ه در صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬چراغانی و جش��ن و‬ ‫سروری برپا نیست و تولید کنندگان و دست اندرکاران واقعی همچنان‬ ‫سر در گریبان و مسئوالن هم به تدارک نمایش خود مشغول هستند و‬ ‫هیچ گونه پاسخی به پرسش های بی شمار داده نمی شود‪.‬‬ ‫لطف��ا این فرصت تاریخ��ی را به اقایان هش��دار داده و بخواهید که‬ ‫نقدپذیر باشند و درهای اتاق های خود را به روی رسانه ها به نمایندگی‬ ‫از م��ردم ب��از کنند و کارنامه خود را (اگر کارنام��ه ای دارند) در معرض‬ ‫قضاوت ملت قرار دهند و به س��واالت خبرنگاران بدون رودربایس��تی‬ ‫ج��واب واقعی بدهن��د و بگویند اصال دلیل حضور انه��ا‪ ،‬انتصاب انها‪،‬‬ ‫خدمات انها‪ ،‬کار و بیکاری انها و برنامه ها و سیاست های انها چیست و‬ ‫در این پاسخ از هرگونه توجیه و ناراستی که برخالف ارمان های انقالب‬ ‫اسالمی است‪ ،‬پرهیز کنند‪.‬‬ ‫هر کسی به ایران عالقه مند است‪ ،‬باید در انتخابات شرکت کند‬ ‫جوری حرف نزنیم که مردم دلسرد شوند‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی تاکید کردند‬ ‫هر کس��ی ب��ه ایران و امنی��ت ان عالقه مند‬ ‫اس��ت‪ ،‬بای��د در انتخابات ش��رکت کند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و‬ ‫نشر اثار حضرت ایت اهلل العظمی خامنه ای‪،‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران‬ ‫نفر از قشرهای مختلف مردم‪ ،‬راهپیمایی ‪۲۲‬‬ ‫بهمن و انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی را‬ ‫دو ازم��ون ب��زرگ مل��ت ای��ران خواندند و‬ ‫با تبیی��ن خصوصیات نامزدهای شایس��ته‬ ‫مجلس‪ ،‬حضور پرش��ور و اگاهانه همه مردم‬ ‫در انتخابات ‪ ۲‬اس��فند را در حل مش��کالت‬ ‫داخلی و بین المللی موثر برش��مردند‪ .‬ایشان‬ ‫تاکی��د کردند‪ :‬هرکس ای��ران عزیز‪ ،‬امنیت‬ ‫میهن و ابروی وطن را دوست دارد و در پی‬ ‫حل مش��کالت است‪ ،‬باید پای صندوق رای‬ ‫حضور یابد ت��ا عزم و اقتدار ملی ایرانیان بار‬ ‫دیگر به منصه ظهور برس��د‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای همزمانی ‪ ۲۲‬بهمن امس��ال با ایام‬ ‫چهلم شهید سردار س��لیمانی را زمینه ساز‬ ‫انگیزه مضاعف مردم دانستند و تاکید کردند‪:‬‬ ‫برگزاری پرش��ور انتخابات و حضور همگانی‬ ‫مردم پای صندوق های رای‪ ،‬تضمین کننده‬ ‫امنیت کش��ور خواه��د بود زیرا دش��منان‬ ‫از پش��توانه مردم��ی نظام بی��ش از امکانات‬ ‫تسلیحاتی ان هراس دارند‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای انتخابات را نشان دهنده «عظمت‪،‬‬ ‫اقتدار و بصیرت ملی» دانستند و افزودند‪ :‬در‬ ‫کشور مشکالت و گرفتاری هایی وجود دارد‬ ‫که برخی ناشی از تحریم ها و علت برخی هم‬ ‫کم کاری ها اس��ت اما باوجود این مشکالت‪،‬‬ ‫م��ردم به دلی��ل انکه در انتخاب��ات موضوع‬ ‫ابروی نظام و امنیت کش��ور در میان است‪،‬‬ ‫به میدان خواهند امد‪ .‬ایشان انتخابات را در‬ ‫حل مش��کالت بین المللی نیز مهم خواندند‬ ‫و خاطرنش��ان کردن��د‪ :‬در قض��اوت ناظران‬ ‫بین المللی نسبت به هر کشور‪ ،‬مسائلی نظیر‬ ‫می��زان حضور مردم در انتخابات و چگونگی‬ ‫روی کار امدن مس��ئوالن و نهادهایی نظیر‬ ‫مجلس‪ ،‬تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬بنابراین ش��رکت‬ ‫انب��وه مردم در انتخابات مجلس از این زاویه‬ ‫نیز کام ً‬ ‫ال ضروری است‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫در کش��ور مش��کالتی وجود دارد که برخی ناشی از‬ ‫تحریم ها و علت برخی هم کم کاری ها است اما باوجود‬ ‫این مشکالت‪ ،‬مردم به دلیل انکه در انتخابات موضوع‬ ‫ابروی نظام و امنیت کش��ور در میان است‪ ،‬به میدان‬ ‫خواهند امد‬ ‫اسالمی همچنین انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫و مجل��س را فرصتی برای ورود افکار جدید‬ ‫و راه ه��ای ن��و در چرخ��ه تصمیم س��ازی و‬ ‫تصمیم گیری کشور برش��مردند و افزودند‪:‬‬ ‫به خصوص هنگامی که مردم افراد شایس��ته‬ ‫را برگزینند‪ ،‬راه های تازه و چاره اندیشی های‬ ‫جدید در روند حل مش��کالت کشور و مردم‬ ‫پدیدار می ش��ود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫انتخابات را از بُعد کلی‪ ،‬اساسی ترین مسئله‬ ‫کش��ور دانستند و افزودند‪ :‬اقتصاد‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫پیش��رفت علم��ی و مس��ائلی از ای��ن قبیل‬ ‫بس��یار مهم است اما اساس همه این مسائل‬ ‫انتخابات اس��ت چراکه اگر انتخابی عمومی‪،‬‬ ‫قوی و درس��ت انجام ش��ود‪ ،‬همه مشکالت‬ ‫به تدریج حل خواهد شد‪ .‬ایشان با ابراز تاسف‬ ‫و انتق��اد از برخی حرف های حاشیه س��از در‬ ‫زمینه انتخابات تاکید کردند‪ :‬وقتی انتخابات‬ ‫از ابع��اد مختلف دارای ای��ن همه اهمیت و‬ ‫تاثیرگذاری اس��ت‪ ،‬نباید با حاشیه س��ازی‪،‬‬ ‫سخنان گوناگون و حرف های دلسرد کننده‬ ‫عاقبت ارزان فروشی ارز چه می شود؟‬ ‫علی اصغ�ر س�میعی‪ ،‬رئیس‬ ‫پیشین کانون صرافان‪ :‬اگر در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬دالر ب��ا نرخی واقعی تر‬ ‫عرضه می ش��د و به ضرب تزریق‬ ‫بیش از تقاضا ن��رخ را پایین نگه‬ ‫نمی داش��تند و در اول س��ال ‪۹۷‬‬ ‫هم ب��ر ن��رخ غیرواقع��ی ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان اص��رار نمی ورزیدند و اجازه می دادند‬ ‫بازار نرخ را تنظیم کند‪ ،‬تا اخر سال ‪ ۹۷‬نرخ‬ ‫دالر نمی توانس��ت از مرز ‪ ۹‬هزار تومان عبور‬ ‫کند‪ .‬اگر از همین فردا سیاس��ت چندنرخی‬ ‫بودن ارز برچیده ش��ود‪ ،‬گامی مثبت به نفع‬ ‫اقتصاد کشور برداشته می شود‪ .‬گام های مهم‬ ‫دیگ��ری که می ش��ود برای بهب��ود وضعیت‬ ‫اقتصادی برداش��ت‪ ،‬کنترل نرخ تورم‪ ،‬اصالح‬ ‫ن��رخ بهره و مخصوصا اص�لاح نظام مالیاتی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬اجازه بدهید داستانی تعریف‬ ‫کنم‪ .‬گفتند شخصی مغازه چلوکبابی داشت‪،‬‬ ‫مدیر چلوکبابی بررس��ی کرد و دید با توجه‬ ‫به نرخ گوش��ت و برنج و روغن و اجاره مغازه‬ ‫و حقوق کارمنده��ا و کارگرها نرخ هر پرس‬ ‫اس�ماعیل افش�ار‪ ،‬کارش�ناس اقتصاد‪:‬‬ ‫مبارزه با فساد یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار‬ ‫در رونق تولید اس��ت که ضرورت دارد باتوجه‬ ‫به شاخص های جهانی‪ ،‬تالش های بیشتری در‬ ‫این زمینه به طور سیستماتیک انجام شود‪.‬‬ ‫تحریم ه��ای اقتصادی علیه ایران‪ ،‬ش��رایط‬ ‫کار را برای بنگاه های اقتصادی س��خت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬عبور از این شرایط و چیرگی بر اوضاع‬ ‫پس��اتحریم ب��ه اقدام��ات کارشناس��ی دقیق‬ ‫در س��اختار اقتص��ادی نیازمند اس��ت‪ .‬خروج‬ ‫از رک��ود و حرکت به س��مت رش��د اقتصادی‬ ‫ب��ه تصمیم ه��ا و برنامه ریزی ه��ای مختل��ف‬ ‫کوتاه م��دت و درازمدت نیاز دارد که بخش��ی‬ ‫ب��ر دوش نهاد های حاکمیتی و بخش��ی دیگر‬ ‫به عه��ده بنگاه های اقتصادی اس��ت تا ش��اهد‬ ‫رونق تولید باشیم‪.‬‬ ‫در این میان وظایف سازمان های حاکمیتی‬ ‫به دلی��ل ویژگی ه��ای اقتصاد ای��ران‪ ،‬بیش از‬ ‫نهادهای غیردولتی است‪ .‬بودجه ساالنه‪ ،‬یکی‬ ‫از پازل های مهم این تقس��یم بندی عملکردی‬ ‫چلوکب��اب ‪ ۸‬ه��زار توم��ان تمام‬ ‫می شود‪ .‬گزارش نرخ تمام شده را‬ ‫به صاحب چلوکبابی اعالم و نظر‬ ‫کارشناسی خود را مبنی بر اینکه‬ ‫خوب است هر پرس چلوکباب را‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان بفروش��یم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ .‬ام��ا دو اتف��اق باعث موفق‬ ‫نشدن ش��د؛ یکی اینکه ثروت و درامدهای‬ ‫صاحب مغازه دچار نقصان شد و دیگر اینکه‪،‬‬ ‫هر روز به مشتری های این چلوکبابی اضافه‬ ‫می ش��د‪ .‬یعنی کس��انی که مصرف شان مثال‬ ‫هفته ای یک چلوکباب بود‪ ،‬چون چلوکباب با‬ ‫نرخ غیرواقعی و ارزان عرضه می شد‪ ،‬هر روز‬ ‫اق��دام به خرید چلوکباب می کردند‪ .‬در واقع‬ ‫سرنوش��ت هر ارزان فروش بی منطقی همین‬ ‫خواهد ب��ود؛ هم باع��ث اس��راف در جامعه‬ ‫می شود‪ ،‬هم باعث گمراهی مردم و هم باعث‬ ‫ورشکستگی قیمت گذاران بی منطق‪ .‬از همه‬ ‫مهم تر اخالق اجتماعی را تضعیف می کند و‬ ‫به ط��ور معمول عاقبت این کارها هم به خیر‬ ‫نمی انجامد‪.‬‬ ‫ان را از رون��ق انداخ��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫تاکید کردند‪ :‬گویندگانی که تریبون دارند یا‬ ‫به واسطه جایگاه خود می توانند در رسانه ها‬ ‫و فضای مجازی ح��رف بزنند‪ ،‬نباید جوری‬ ‫اظهارنظ��ر کنند که دش��من با بزرگ نمایی‬ ‫حرف انها‪ ،‬برای دلسرد کردن مردم‪ ،‬خوراک‬ ‫گی��رش بیای��د‪ .‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‬ ‫گفتند‪ :‬از دش��من نمی ش��ود گالیه کرد اما‬ ‫فالن نویس��نده‪ ،‬مرتبطین با فضای مجازی‪،‬‬ ‫نماینده مجلس و فالن مس��ئول مهم دولتی‬ ‫باید مراقب باشند و اینجور نشود که بگوییم‬ ‫مردم شرکت کنید اما در عین حال‪ ،‬به غلط‪،‬‬ ‫ج��وری حرف بزنیم که م��ردم از حضور در‬ ‫انتخابات دلس��رد شوند‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش‪ ،‬حمله به‬ ‫شورای نگهبان را از غلط ترین کارها دانستند‬ ‫و افزودند‪ :‬ش��ورای نگهبان مرکب از ‪ ۶‬فقیه‬ ‫عادل و‪ ۶‬حقوقد ان برجسته منتخب مجلس‪،‬‬ ‫در قانون اساسی ش��انی دارد و مجموعه ای‬ ‫قابل اعتماد اس��ت‪ .‬چگونه انس��ان می تواند‬ ‫‹ ‹ راه مقابل�ه ایس�تادگی و جه�اد‬ ‫شجاعانه است‬ ‫ایش��ان همچنین طرح امریکا موس��وم به‬ ‫معامل��ه قرن را طرح��ی احمقانه‪ ،‬خبیثانه و‬ ‫شکست خورده خواندند و افزودند‪ :‬راه مقابله‬ ‫با این طرح‪ ،‬ایستادگی و جهاد شجاعانه ملت‬ ‫و گروه های فلسطینی و حمایت جهان اسالم‬ ‫اس��ت و عالج اساسی مس��ئله فلسطین نیز‬ ‫روی کار امدن نظام مورد نظر و منتخب همه‬ ‫مردم فلس��طینی االصل در یک نظرخواهی‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه این ط��رح قبل از ُم��ردن ترامپ‬ ‫می می��رد‪ ،‬افزودند‪ :‬ای��ن کار قطعاً به نتیجه‬ ‫نخواهد رس��ید‪ ،‬بنابراین رفت وامد و هزینه‬ ‫ک��ردن برای ان و جنجال ب��ه راه انداختن و‬ ‫رونمای��ی از ان کاری احمقانه اس��ت‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی عالج اصلی مس��ئله‬ ‫فلس��طین را راه ح��ل «اصولی‪ ،‬اعالم ش��ده‬ ‫و ثبت ش��ده» جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫مراک��ز جهانی یعن��ی «نظرخواهی از مردم‬ ‫فلسطینی االصل» دانستند‪.‬‬ ‫یک خطای سیستماتیک‬ ‫عباس علوی راد‪ ،‬کارش�ناس‬ ‫اقتصاد‪ :‬خطاهای سیس��تماتیک‬ ‫ی��ا اش��تباه های اقتص��ادی در‬ ‫مواقع��ی مش��خص به گون��ه ای‬ ‫پیش بینی پذی��ر رخ می دهند و در‬ ‫نبود مکانیسم های نظارتی کارامد‬ ‫وارد چرخ��ه تکرار می ش��وند‪ .‬اگر‬ ‫در ی��ک نظام اقتصادی سیاس��ت گذار به طور‬ ‫اگاهان��ه‪ ،‬صالحدیدگون��ه و ب��دون قاع��ده با‬ ‫اعمال سیاس��ت های اقتص��ادی خالف اصول‬ ‫پذیرفته ش��ده حداکثری علم اقتصاد‪ ،‬نظام را‬ ‫دچار مش��کل کند‪ ،‬خطای سیس��تماتیک رخ‬ ‫می ده��د‪ .‬در ‪ ۳‬دهه گذش��ته حجم نقدینگی‬ ‫به طور مداوم در کش��ور رش��د کرده‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه هیچ ک��دام از دولت ه��ای پ��س از جنگ‬ ‫تحمیلی در کش��ور قادر به مهار ان نش��ده اند‪.‬‬ ‫مهم ترین ویژگی رش��د نقدینگ��ی در اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬متناس��ب نبودن ان با رش��د اقتصادی‬ ‫است‪ .‬رش��د بیش از ‪ ۶‬برابری حجم نقدینگی‬ ‫نس��بت به رش��د اقتص��ادی در مقاطع زمانی‬ ‫مختلف‪ ،‬اقتصاد ای��ران را با چالش های جدی‬ ‫مبارزه با فساد گامی برای رونق کسب وکار‬ ‫برای بهبود فضای کس��ب وکار در‬ ‫کشور است‪ .‬ش��فافیت و عملیاتی‬ ‫ب��ودن بودج��ه س��االنه‪ ،‬می تواند‬ ‫ریل گذاری درس��تی برای اقتصاد‬ ‫کش��ور رقم بزند‪ .‬این روزها الیحه‬ ‫بودجه در حال بررس��ی و تصویب‬ ‫اس��ت؛ الیحه ای که ضرورت دارد‬ ‫چارچ��وب ملی ان در صحن مجل��س با نگاه‬ ‫به خواسته های منطقه ای تغییر ماهیت ندهد؛‬ ‫به ویژه امس��ال که انتخابات هم پیش روست‪.‬‬ ‫حرکت به س��مت اصالح و ش��فافیت ساختار‬ ‫بودجه از جمله ضرورت هایی است که می تواند‬ ‫مسیر اقتصاد کشور را تعیین کند‪ .‬این اصالح‬ ‫می تواند کمک بس��زایی در ش��فافیت و بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار داشته باشد‪ .‬مبارزه با فساد‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار در رونق تولید‬ ‫است که ضرورت دارد با توجه به شاخص های‬ ‫جهانی‪ ،‬تالش های بیش��تری در زمینه مقابله‬ ‫با فس��اد‪ ،‬به صورت سیس��تماتیک انجام شود‪.‬‬ ‫پدیده فس��اد همواره گریبانگی��ر اقتصاد بوده‬ ‫به راحت��ی ای��ن مجموعه را ب��ه غرض ورزی‬ ‫درباره برخی اف��راد متهم کند‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب افزودند‪« :‬مجلس قوی» از مولفه های‬ ‫قوی شدن ایران است و تشکیل مجلس قوی‬ ‫نیز به رای باالی ملت وابسته است‪ .‬حضرت‬ ‫ای��ت اهلل خامنه ای گله های غالباً بحق مردم‬ ‫درباره مس��ائل معیشتی را مربوط به برخی‬ ‫قوانین و عملکرد بعضی مس��ئوالن اجرایی‬ ‫دانس��تند و افزودن��د‪ :‬گالیه ه��ای مردم به‬ ‫اصل انتخابات مربوط نمی ش��ود‪ ،‬این گالیه‬ ‫از کس��ان دیگری اس��ت و ملت قدر مجلس‬ ‫ق��وی را ک��ه متعلق به همه کش��ور و عموم‬ ‫مردم اس��ت‪ ،‬می داند‪ .‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫ب��ا دعوت همگانی از مردم برای ش��رکت در‬ ‫انتخابات افزودند‪ :‬ممکن است کسی از بنده‬ ‫خوش��ش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد‪،‬‬ ‫باید پای صندوق رای بیاید؛ بنابراین هرکس‬ ‫به ایران عالقه مند است و امنیت کشور‪ ،‬حل‬ ‫شدن مشکالت و گردش صحیح نخبگانی را‬ ‫دوست دارد‪ ،‬در انتخابات شرکت کند‪.‬‬ ‫و م��دل مبارزه و نحوه پیش��گیری‬ ‫از ان‪ ،‬ج��زو مطالب��ات صاحب��ان‬ ‫کس��ب وکار و هم��ه الیه ه��ای‬ ‫مدیریت��ی ب��وده اس��ت‪ .‬از منظر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فساد یکی از عوامل مهم‬ ‫اثرگذار در کاهش رش��د اقتصادی‪،‬‬ ‫کاه��ش س��وددهی فعالیت ه��ای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬هدای��ت س��رمایه های س��رگردان‬ ‫به س��وی بخ��ش فاس��د و در نهای��ت کاهش‬ ‫حجم س��رمایه گذاری های تولیدمحور است و‬ ‫در نهایت اثار منفی بس��یاری بر بهره وری در‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬اگر به اخرین گزارش «س��ازمان‬ ‫شفافیت بین الملل» نگاه کنیم‪ ،‬رتبه ایران در‬ ‫شاخص ادارک فس��اد اداری و اقتصادی قابل‬ ‫بررسی است‪ .‬جایگاه ایران که در سال ‪1396‬‬ ‫در بین ‪ ۱۷۶‬کش��ور دنیا‪ ۱۳۰ ،‬بود‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ 1397‬در بین ‪ ۱۸۰‬کش��ور دنیا ‪ ۱۳۸‬ش��د و‬ ‫بنا بر گزارش س��ال گذشته این سازمان‪ ،‬رتبه‬ ‫ایران با ‪ 8‬رتب��ه کاهش به ‪ ۱۴۶‬در بین ‪۱۸۰‬‬ ‫کشور رس��یده که حکایت گر اخبار خوشی در‬ ‫روبه رو کرده اس��ت‪ .‬بروز تکانه های‬ ‫ارزی و کاه��ش م��داوم ارزش پول‬ ‫ملی و تورم ه��ای فزاینده‪ ۲ ،‬پیامد‬ ‫ویرانگر محس��وس و ملموس روند‬ ‫رو به رشد نقدینگی است‪ .‬بررسی‬ ‫سیاس��ت های پول��ی از س��ال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنون نشان می دهد‪ ،‬دولت تدبیر‬ ‫و امی��د هم مانند دولت ه��ای قبلی در کنترل‬ ‫رش��د باالی نقدینگی و متناسب س��ازی ان با‬ ‫رش��د اقتصادی ناموفق بوده است‪ .‬نکته قابل‬ ‫تامل اینجاس��ت که رش��د ب��االی نقدینگی و‬ ‫تناسب نداشتن ان با رشد اقتصادی کشور در‬ ‫‪ ۳‬دهه گذشته با اگاهی کامل سیاست گذاران‬ ‫اقتصادی وارد چرخه تکرار ش��ده است‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر ای��ن پیامدهای مخرب ای��ن چرخه کامال‬ ‫پیش بینی پذیر بوده اس��ت؛ بنابراین روش��ن‬ ‫اس��ت که رش��د نقدینگی نامتناس��ب با رشد‬ ‫اقتص��ادی به ی��ک خطای سیس��تماتیک در‬ ‫اقتصاد ایران تبدیل ش��ده است‪ .‬سیاست گذار‬ ‫پولی بهتر اس��ت اعالم کند چه موقع و چگونه‬ ‫این خطای سیستماتیک متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتص��اد و تولید کش��ور نیس��ت‪ .‬البته در این‬ ‫میان باتوجه به انقضای مدت اجرای ازمایشی‬ ‫قان��ون ارتقای س�لامت نظ��ام اداری و مقابله‬ ‫با فس��اد‪ ،‬خبر ارس��ال الیحه «مقابله با فساد‬ ‫و ارتقای س�لامت نظام اداری‪-‬مالی» ازسوی‬ ‫رئیس جمه��وری برای طی مراح��ل قانونی به‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬قابل توجه است که‬ ‫باید منتظر نتایج عملی ان برای بهبود فضای‬ ‫کسب وکار در کشور بود‪ .‬شفافیت و دسترسی‬ ‫ازاد ب��ه اطالعات‪ ،‬تقویت دول��ت الکترونیک‪،‬‬ ‫اطالع رس��انی درب��اره وظایف نهاد ه��ای ناظر‬ ‫برای مقابله با فساد‪ ،‬متناسب شدن مجازات ها‬ ‫با میزان جرم و اصالح س��اختار بروکراس��ی و‬ ‫همچنین چابک سازی نظام اداری‪ ،‬می تواند در‬ ‫کاهش فس��اد کمک کند‪ .‬به طور قطع تجربه‬ ‫کشورهای موفق در این زمینه‪ ،‬همچون ژاپن‬ ‫که براساس ش��اخص های جهانی توانسته در‬ ‫زمینه «نبود فس��اد» در رتب��ه ‪ 8‬جهانی قرار‬ ‫گی��رد‪ ،‬می تواند مس��یر دس��تیابی ب��ه نتایج‬ ‫مطلوب را سریع تر هموار کند‪.‬‬ ‫خواندن درس‬ ‫این قرن‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫یک س��ال دیگر قرن ‪ ۱۴‬هجری شمس��ی که با نوروز‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬اغاز ش��د‪ ،‬با ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۱۳۹۹‬پای��ان می یابد‪.‬‬ ‫صدای پایان قرن س��یزدهم که داش��ت در گوش تاریخ‬ ‫می پیچید‪ ،‬در ‪ 3‬اس��فند ‪ ،۱۲۹۹‬لشکر رضاخان میرپنج‬ ‫ب��رای کودت��ا راهی تهران بود و به این ترتیب ‪ ۴‬س��ال از‬ ‫ق��رن جدید در دوران قاجار‪ ۵۳ ،‬س��ال در دوران پهلوی‬ ‫و باقیمانده در دوره جمهوری اس�لامی ایران بوده است؛‬ ‫یک قرن با ‪ ۳‬حکومت‪.‬‬ ‫ای��ران اما در این ق��رن تحوالتی بس��یار افزون تر از ‪۳‬‬ ‫حکوم��ت به خود دیده و توفانی از س��وال ها ما را در یک ‬ ‫درص��د پایانی این قرن در بر گرفته اس��ت‪ .‬گویی گذر از‬ ‫دریای مهیب تاریخ‪ ،‬به س��وی قرن ‪ ۱۵‬هجری شمسی‪،‬‬ ‫در گرو ان اس��ت که از پاسخ این سوال های انبوه‪ ،‬کشتی‬ ‫بسازیم به س��وی اینده‪ .‬شاید دس��تور کار سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫خواندن درس این قرن باشد؛ خوانشی در همه زمینه ها‪.‬‬ ‫ اول این قرن کجای تاریخ ایس��تاده بودیم؟ جامعه‪،‬‬‫سیاس��ت‪ ،‬هنر‪ ،‬دولت‪ ،‬پزش��کی‪ ،‬صنعت‪ ،‬علوم انسانی‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬فق��ه‪ ،‬قانون‪ ،‬ارتش‪ ،‬ش��هرها‪،‬‬ ‫روستاها‪ ،‬طبیعت و هر انچه ان روز ایران و ایرانی خوانده‬ ‫می شد چه وضعی داشت؟‬ ‫ چه بر س��ر ما در این قرن رفت و ما خود چه کردیم؟‬‫شورش‪ ،‬انقالب‪ ،‬جنبش‪ ،‬تحصیل‪ ،‬استخراج نفت‪ ،‬مدرن‬ ‫شدن‪ ،‬نوس��ازی اندیشه ها‪ ،‬ضداس��تعمارگری‪ ،‬جنگ‪،‬‬ ‫اشغال شدگی‪ ،‬تورم‪ ،‬رکود‪ ،‬افتخار‪ ،‬تباهی و‪ ...‬یا هر انچه‬ ‫نام رخداد‪ ،‬تحول‪ ،‬تغییر یا کنشگری بر ان می نهیم‪.‬‬ ‫ ما کجای «هر چه هست» در این جهان ایستاده ایم؟‬‫وضع ما‪ ،‬وضع حکومت‪ ،‬صنعت‪ ،‬پزشکی‪ ،‬شهر‪ ،‬پایداری‪،‬‬ ‫محیط زیست‪ ،‬اندیشه‪ ،‬افتخار‪ ،‬هویت‪ ،‬حاکمیت قانون‪،‬‬ ‫عدال��ت‪ ،‬ازادی و‪ ...‬ه��ر انچه ب��ودن ما را ح��اال و اینجا‬ ‫می سازد‪ ،‬اکنون چگونه است؟‬ ‫ م��ا به کج��ا می رویم؟ وضع زیرس��اخت ها‪ ،‬کیفیت‬‫زندگ��ی‪ ،‬اخالق‪ ،‬روابط انس��انی‪ ،‬مناس��بات اجتماعی‪،‬‬ ‫امنی��ت ملی‪ ،‬قدرت نس��بی ما در برابر دیگر کش��ورها و‬ ‫صنع��ت و تجارت مان در ادامه مس��یری ک��ه یک قرن‬ ‫گذشته پیموده ایم‪ ،‬به کجا خواهد رسید؟‬ ‫ یک س��ال پایانی قرن ‪ ۱۴‬را می ش��ود کارزاری برای‬‫انجمن های علمی همه رشته ها‪ ،‬سرامدان هنرها‪ ،‬علوم‪،‬‬ ‫صنع��ت و سیاس��ت‪ ،‬اتاق های بازرگان��ی و اصناف و هر‬ ‫دس��ته و گروهی دانست؛ برای انکه یک قرن را در عرصه‬ ‫تخصص و منافع خود بازخوانی کنند‪.‬‬ ‫ س��ال ‪ ۱۳۹۹‬فرصت کم نظیری اس��ت برای تعریف‬‫صده��ا رس��اله درباره «تاری��خ هر چه بوده و هس��ت»‪،‬‬ ‫ه��زاران مقال��ه و کتاب درباره انچه انج��ام دادیم و بر ما‬ ‫گذشت و ضرورتی است برای درک جایگاه مان در تاریخ‪،‬‬ ‫فراسوی هر خودکم بینی یا توهم خودبزرگ بینی‪ .‬برای‬ ‫رسیدن به درکی واقع بینانه از انچه هستیم و سنجیدن‬ ‫کردارهای تاریخی درست و اشتباهمان‪.‬‬ ‫ س��ال ‪ ۱۳۹۹‬فرصتی اس��ت تا مجله های این کشور‬‫ش��ماره های وی��ژه بازخوان��ی درس ه��ای ای��ن قرن را‬ ‫منتش��ر کنند‪ .‬مجله های تخصصی گاوداری تا سیاست‪،‬‬ ‫کش��اورزی تا علوم فضایی‪ ،‬علوم سیاسی تا معماری‪ .‬در‬ ‫هم��ه این عرصه ها می توانند اول و اخر قرن را مقایس��ه‬ ‫کنند و به س��نجش دس��تاوردها و از دست رفته های ان‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫ سال ‪ ۱۳۹۹‬مهلتی اس��ت برای بازخوانی کتاب ها‪،‬‬‫موس��یقی ها‪ ،‬س��اختمان ها‪ ،‬انتخابات ه��ا‪ ،‬ادم ه��ا‪،‬‬ ‫مصنوعات و هر انچه از جنس شاهکارهای به یادماندنی‬ ‫است؛ انها که استوانه های هویت شده اند‪.‬‬ ‫ اخرین س��ال ق��رن ‪ ۱۴‬هجری شمس��ی‪ ،‬فرصتی‬‫برای بازنگریس��تن در هویت چهل ت ّکه برامده از میراث‬ ‫متنوع قومی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬زبانی‪ ،‬دینی‪ ،‬مدرن‪ ،‬جنس��یتی‬ ‫و‪ ...‬ماس��ت‪ .‬مدارا و مهربانی‪ ،‬صلح درونی و گشودگی به‬ ‫جه��ان‪ ،‬از درون ای��ن بازخوانی هویت ه��ا فرصتی برای‬ ‫زادن و زیستن پیدا می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چند پیشنهاد‬ ‫ بیایید همه با هم‪ ،‬ق��رن حاضر را بازخوانی کنیم‪ .‬ما‬‫ایرانیان در یک قرن گذش��ته انقدر نهادها‪ ،‬س��ازمان ها‪،‬‬ ‫نخب��گان و منابع خلق کرده ایم که قادر به این بازخوانی‬ ‫باش��یم‪ .‬انقدر ایران برای همه ما عزیز اس��ت که سفید و‬ ‫سیاه تاریخ اش را مرور کنیم‪.‬‬ ‫ بیایی��د قدرت و حکومت را هم به مش��ارکت در این‬‫بازخوانی دع��وت کنیم‪ .‬س��ازمان های حکومت بخش‬ ‫مهمی از ای��ن تاریخ را رقم زده ان��د و خود محصول این‬ ‫تاریخ هس��تند‪ .‬ایرادی دارد که دس��تورکار وزارت علوم‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬بازخوانی پیدایش و تحول علوم در ایران‬ ‫این قرن باشد؟ یا وزارت نفت و نیرو به تاریخ اب و انرژی‬ ‫مشغول ش��وند؟ و همین طور تا اخر‪ .‬شرط این شراکت‬ ‫البته ان اس��ت که قدرت می��ل نکند «تاریخ به فرموده»‬ ‫بسازد و به میل‪ ،‬سیاه و سفید کند‪.‬‬ ‫ خوانش درس این قرن تا ابد ادامه خواهد داشت‪ .‬اما‬‫این ماییم که تصمیم می گیریم در اخرین سال این قرن‪،‬‬ ‫از بازخوانی ان‪ ،‬توشه ای روشن بخش برای قرن نو ‪-‬قرن‬ ‫‪ ۱۵‬هجری شمس��ی‪ -‬برگیریم یا به س��یاق گذشته‪ ،‬راه‬ ‫بسپریم به امید قضا و قدر‪.‬‬ ‫جهت تاریخ در اس��فند ‪ ۱۳۹۹‬به کدامین سو خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫یادداشت‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫‪۲۲‬بهمن هر سال‬ ‫یک فرصت تاریخی است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫تحویل ‪150‬هزار‬ ‫خودرو در ‪3‬ماهه پاییز‬ ‫درگیر خط اهن‬ ‫پرسرعت شدیم‪،‬‬ ‫اولویت ها زمین ماند‬ ‫تجربه های پاریس‬ ‫در راه تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫استراتژی صنعت خودرو در «اجرا» لنگ می زند‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬یکی از پرس��ش هایی که ممکن‬ ‫اس��ت ذهن بس��یاری به ویژه کس��انی که عالقه مند به حوزه‬ ‫خودرو هس��تند را به خود مش��غول کرده باشد و بارها هم در‬ ‫نشست ها و همایش های گوناگون عنوان شده‪ ،‬این است که‬ ‫چرا پس از گذش��ت بیش از ‪ ۴‬دهه‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور‬ ‫نتوانس��ته به صنعتی قدرتمند تبدیل ش��ود‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫همچنان در حوزه مونتاژ فعالیت دارد و قطعات با مهندس��ی‬ ‫معکوس داخلی س��ازی می ش��وند‪ .‬پس از ح��دود نیم قرن‪،‬‬ ‫چرا خودروس��از ما نتوانس��ته طراحی پلتفرم داش��ته باشد‬ ‫و خودروه��ای ملی با پلتفرمی اس��ت ک��ه محصول همراهی‬ ‫همتایان خارجی خودروس��ازی است؛ عالوه بر اینکه به لحاظ‬ ‫کیفیت و اپش��ن نظر مساعدی ازسوی مشتری به انها وجود‬ ‫ن��دارد؛ همچنین پ��س از تولید‪ ،‬این خودروهای بومی تغییر‬ ‫انچنانی نداش��ته و مانند کش��ورهای صنعتی و شرکت های‬ ‫خودروس��از‪ ،‬سال به س��ال طرح��ی ن��و در نینداخته اند‪ .‬کره‬ ‫جنوبی و ترکیه همیش��ه به عنوان نمونه‪ ،‬کنار صنعت خودرو‬ ‫کش��ور ام��ده که بس��یار جلوتر در ح��وزه بین الملل حرکت‬ ‫می کنند‪ .‬چه امری باعث ش��ده انها بتوانند اما خودروس��از‬ ‫ما نتواند؟‬ ‫‹ ‹شکاف عمیق دانش و صنعت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹ضعف در اجرا‬ ‫امید رضایی‪ ،‬عضو انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه سازان کشور درباره ضعف های‬ ‫صنع��ت خ��ودرو کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬از هم اکنون اغاز کنم‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬ک��ه اهداف‬ ‫خوبی برای صنع��ت خودرو تدوین‬ ‫شد اما زمانی نمانده و بسیار از برنامه ها عقب هستیم به این‬ ‫برمی گردد (البته مربوط به صنعت خودرو نمی ش��ود و تمام‬ ‫صنایع کشور را درگیر کرده است) در اجرا ضعف های اساسی‬ ‫داریم‪ .‬انجاهایی که هزینه ش��د و کار کارشناسی کردیم و با‬ ‫مطالعه و تحقیق برنامه های خوبی تدوین شد که بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درص��د انه��ا ه��م قابلیت اج��را دارند‪ ،‬ضعف در اجراس��ت؛‬ ‫برنامه هایی که براس��اس استعداد‪ ،‬ظرفیت و توانمندی های‬ ‫داخلی تنظیم شده اما در عمل ناقص انجام می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬هدف گذاری ه��ا ام��ری خ��ارج از ت��وان بدن��ه‬ ‫خودروس��ازی نبوده و مش��کل در اجراست که برمی گردد به‬ ‫اینکه بخش عمده ای از صنایع مادر کش��ور ‪ ،‬دولتی هستند‪.‬‬ ‫در مباح��ث دولت��ی با توجه به تغییرات هر ‪ ۴‬یا ‪ ۸‬س��ال‪ ،‬هر‬ ‫گروه و جناحی که در راس قرار می گیرد‪ ،‬برنامه ها دستخوش‬ ‫تغییرات بنیادی می ش��وند‪ ،‬درحالی که در کش��ورهای دیگر‬ ‫مانند کره جنوبی یا ترکیه هر گروهی که بخواهد س��کاندار‬ ‫اداره امور کش��ور ش��ود‪ ،‬برنامه ها تغییر نمی کند و در نهایت‬ ‫ممکن اس��ت نحوه اجرا تغییراتی داش��ته باشد‪ .‬در کشور ما‬ ‫با تغییرات سیاس��ی‪ ،‬برنامه ها دچار تحوالت اساسی شده یا‬ ‫حتی مسکوت باقی می ماند که در این ‪ ۴‬دهه به کرات اتفاق‬ ‫افتاده است‪ .‬اگر عملکردها صنعت خودرو بر محوری ترسیم‬ ‫شرکت های چینی توافق کردند و توانستند کار را خوب جلو‬ ‫ببرند اما ما در مذاکره بد عمل کردیم‪ ،‬پس به اهداف مان هم‬ ‫نرسیدیم؛ بنابراین در سیاست گذاری درست عمل کردیم اما‬ ‫بیشتر اشتباه های ما در اجرا بوده است‪.‬‬ ‫در صنعت خودرو داخل نمی توان گفت برنامه نداشتیم‪ ،‬برنامه تدوین‬ ‫شده است اما در اجرا درست عمل نشده است و کسی هم نپرسیده چرا‬ ‫فالن برنامه به اجرا نرسیده یا نتیجه نداده است‬ ‫ش��ود‪ ،‬گاهی جلو رفته ایم‪ ،‬گاه��ی ثابت مانده ایم و گاهی هم‬ ‫حتی به عقب برگشته ایم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در دوره های��ی کار به گونه ای مطلوب جلو‬ ‫رفته تا جایی که کشورهای خارجی در شرایط مساعد‪ ،‬نگاه‬ ‫ویژه ای به صنعت خودرو ایران داش��ته اند به دلیل استعدادی‬ ‫که در کشور برای این صنعت وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکرات غیرحرفه ای‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬خودروس��ازان خارجی بیش��تر به ایران‬ ‫به عن��وان بازاری برای محصوالت خود چش��م داش��ته اند تا‬ ‫اینکه بس��تری برای همکاری و تولید مشترک باشد‪ .‬رضایی‬ ‫در این باره معتقد اس��ت که براساس نیاز‪ ،‬کشورهای صنعتی‬ ‫دندان طمع به بازار کشور ما دارند‪ ،‬زیرا ما در عقد قراردادها‬ ‫غیرحرف��ه ای عمل کرده ایم‪ .‬ما حت��ی از فرصت پیش امده‬ ‫استفاده نکردیم‪ .‬در هر دوره ای که فضا برای همکاری فراهم‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬مشابه این مس��ئله برای صنایع دیگر هم صدق‬ ‫می کن��د‪ .‬همی��ن ضعف در ح��وزه ورزش کش��ور هم وجود‬ ‫دارد‪ .‬چ��را؟ چون مذاکره کننده قوی نداریم‪ ،‬کار در دس��ت‬ ‫متخصصان امر نبوده اس��ت‪ .‬ضربه ب��ه صنعت خودرو از این‬ ‫نوع ضعف ها بوده است‪.‬‬ ‫عض��و انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور در ادامه اسیب شناسی صنعت خودرو‬ ‫کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬نمی توان گف��ت برنام��ه نداش��تیم‪ ،‬برنامه‬ ‫داش��ته ایم‪ ،‬اما اجرا درس��ت نبوده و کسی هم نپرسیده چرا‬ ‫فالن برنامه به اجرا نرس��یده یا نتیجه نداده اس��ت‪ .‬درس��ت‬ ‫اس��ت که عاملی مانند تحریم ها ای��ن برنامه ها را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬اما قبل از تحریم هم نمی بینیم که این برنامه ها‬ ‫ان گونه که باید جلو برود و به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫رضای��ی ب��ا بیان اینکه در اواخر ده��ه ‪ ۸۰‬و اوایل دهه ‪۹۰‬‬ ‫توانس��تیم به تیراژ س��االنه ‪ ۲‬میلیون خودرو برسیم که عدد‬ ‫کوچکی نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چرا نتوانستیم تیراژ تولید را حفظ یا‬ ‫اینک��ه با توجه به تنوع خودرویی روز جهان چرا نتوانس��تیم‬ ‫توس��عه پیدا کنیم؟ انجا که توانس��تیم توسعه داشته باشیم‬ ‫مرب��وط ب��ه محصوالتی بوده که از مرحل��ه طراحی تا تولید‬ ‫به توان داخل اعتماد و تکیه ش��ده اس��ت‪ .‬در دوره هایی که‬ ‫چشم به دست خارجی ها داشتیم و خودرو برند وارد کردیم‪،‬‬ ‫ضربه خوردیم‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬اگر انها در ایران ب��ازار مصرف دیدند به‬ ‫ای��ن دلیل بوده که ما خ��وب مذاکره نکردیم‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫توافق هایی که شرکت پژو با ایران داشت با دانگ فنگ چین‬ ‫هم داشت‪ .‬این توافق چه دستاوردی برای ایران داشت و چه‬ ‫تحوالتی برای این شرکت چینی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬بس��یاری از ش��رکت های ب��زرگ جهانی با‬ ‫رضایی در ادامه س��خنان خود به مس��ئله ش��کاف عمیق‬ ‫صنعت و دانش��گاه اشاره و اظهارکرد‪ :‬بخش بزرگی از توسعه‬ ‫خودروس��ازان مرهون ارتباط شان با مراکز دانشگاهی است‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که امروز تحریم سبب ش��ده این بخش ها تا‬ ‫حدودی به هم نزدیک ش��وند اما این ارتباط گیری باید پیش‬ ‫از تحریم انجام می ش��د‪ .‬هر زمان از توانمندی نیروی جوان‬ ‫دانش��گاهی خود در صنعت استفاده کردیم و این دو را با هم‬ ‫پیوند دادیم‪ ،‬وضعیت بهبود یافت‪ .‬مصداق ان عملکرد امروز‬ ‫صنعت خودرو است که با تنگ شدن حلقه تحریم توانسته با‬ ‫کمک نخبگان و دانشگاهیان بخشی از قطعات را بومی سازی‬ ‫کند و بخش��ی هم در روند داخلی سازی است‪ .‬امروز در حال‬ ‫پرداخت هزینه زمانی هس��تیم زیرا انچ��ه باید دیروز انجام‬ ‫می ش��د تازه در حال انجام اس��ت‪ .‬هر ق��در مدیریت قوی و‬ ‫تخصصی داشته باشیم‪ ،‬همه چیز قابل کنترل است جز زمان‬ ‫و اینکه ما همواره از زمان غافل بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت به اجبار نه اختیار‬ ‫عض��و انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور با بیان اینکه حرکت به سمت داخلی سازی‬ ‫همیش��ه به اجبار بوده نه اختیار‪ ،‬گفت‪ :‬اگر زمانی که ارتباط‬ ‫با ش��رکت های خارج��ی راحت تر قابل انج��ام بود و قطعات‬ ‫ب��ا هزینه کمت��ر قابل تهی��ه‪ ،‬برخی نگاه ها تغیی��ر می کرد‪،‬‬ ‫امروز الزم نبود به اسیب شناس��ی ای��ن صنعت بپردازیم‪ .‬در‬ ‫ان مقاطع نگاه ویژه حاکمیت و خودروس��از بر این متمرکز‬ ‫ب��ود ک��ه نرخ در اولویت باش��د نه دانش فن��ی و این یکی از‬ ‫ضعف هایی اس��ت که به دلیل قیمت گذاری دستوری به بدنه‬ ‫خودروسازی تحمیل شد‪.‬‬ ‫رضایی اظهار کرد‪ :‬امروز قطعه س��ازانی با کمترین مشکل‬ ‫تولیدش��ان ادام��ه دارد ک��ه از خیلی پیش تر ب��ه دانش فنی‬ ‫و داخلی س��ازی قطعات ش��ان توجه ویژه ای داشتند‪ .‬بخشی‬ ‫هم که تنها به نیاز مش��تری ن��گاه کرد ه و اینده نگر نبوده اند‬ ‫امروز با کوچک ترین تکانه ای مانند مختل شدن ورود قطعات‬ ‫منفصله به مشکل برخورده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به خصوصی سازی عنوان کرد‪ :‬تمام این‬ ‫مسائل نشان می دهد که باید نگاهی به خصوصی سازی‪ ،‬البته‬ ‫به درس��تی و به معنای واقعی‪ ،‬داش��ته باشیم تا از موقعیت ها‬ ‫و فرصت ها اس��تفاده بهتری کنی��م‪ .‬رضایی در پایان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیشترین ضعف ما در بخش اجراست اما در کنار ان عواملی‬ ‫مانند موازی کاری‪ ،‬نگاه قیمتی تا کیفی و‪ ...‬هم وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار برون رفت از وضعیت موجود‬ ‫محس��ن رزم خواه‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان‬ ‫اس��تان ته��ران معتقد اس��ت صنع��ت خودرو کش��ور بدون‬ ‫اس��تراتژی اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در شرایط تحریم به سر‬ ‫رضارحمان��ی در ایی��ن تجدی��د میث��اق ب��ا‬ ‫کارکن��ان وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫صنعتگران کشور با ارمان های واالی امام راحل‬ ‫و دی��دار با سیدحس��ن خمینی گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫برنام��ه مفصلی ب��رای راه ان��دازی ‪ ۲‬هزار واحد‬ ‫صنعتی کش��ور داریم که با کمک سایر نهادها‬ ‫به وی��ژه بانک ها در جه��ت تامین نقدینگی این‬ ‫واحدها باید این کار بزرگ انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به برنامه راهبردی درنظرگرفته شده‬ ‫ب��رای تولید‪ ،‬حف��ظ تولید فعلی و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت خالی واحده��ای تولید را از مهم ترین‬ ‫برنامه ه��ای اقتص��ادی کش��ور برای امس��ال و‬ ‫سال اینده دانس��ت و گفت‪ :‬ظرفیت های خالی‬ ‫صنعت کاشی و سرامیک‪ ،‬سیمان و پتروشیمی‬ ‫باید با بازاریابی در کش��ورهای گوناگون به ویژه‬ ‫همسایگان پر شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی ی��اداور ش��د‪ :‬عملک��رد جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نس��بت به ‪ ۴‬دهه گذش��ته خیره کنن��ده بوده‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه تولید فوالد خام از ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫به ‪ ۲۳۰‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬رشد تولیدات و پیشرفت های‬ ‫صنعتی کشور از نظر فنی‪ ،‬فناوری‪ ،‬علمی‪ ،‬رفع‬ ‫ل نسبت‬ ‫وابس��تگی و تامین نیازمندی های داخ ‬ ‫به قبل از انقالب ‪ ۱۰۰‬برابر شده است‪.‬‬ ‫می بریم به‬ ‫گفت‪ :‬راهکار برون رفت از وضعیت موجود‬ ‫این است که نخست استراتژی متناسب با شرایط فعلی خود‬ ‫تدوین و به دانش داخل اتکا کنیم‪ .‬در این زمینه مهم اس��ت‬ ‫ک��ه بتوانی��م از امکانات داخل به طور بهینه اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬در این راس��تا صنایع دفاع به کمک صنعت‬ ‫خودرو امده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��ئله دیگ��ر‪ ،‬انتخاب‬ ‫کارافرین��ان واقع��ی اس��ت و اینکه‬ ‫امکانات الزم را در اختیارش��ان قرار‬ ‫دهیم‪ .‬متاس��فانه برای ق��رار دادن‬ ‫امکانات‪ ،‬افراد به سراغ اشنایان خود‬ ‫می روند در حالی که در کشورهایی‬ ‫مانند کره جنوبی کارافرینان واقعی‬ ‫انتخاب ش��ده که از توانمندی انها خروجی مناس��ب مانند‬ ‫هیوندایی‪ ،‬سامسونگ و‪ ...‬نصیب این کشورها شده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬مش��کل اصلی کش��ور‪،‬‬ ‫مس��ئله مدیریت اس��ت‪ .‬دانش مدیریت روز جهان در کشور‬ ‫وجود ندارد و فقط باید متکی به افرادی شویم که مدیریت شان‬ ‫اثبات شده است‪ .‬رزم خواه به خصوصی سازی صنعت خودرو‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬موضوعی ک��ه درحال حاضر زمان ان فرا‬ ‫رسیده خصوصی سازی صنعت خودرو بوده و در این باره باید‬ ‫این صنعت به کارافرینان واقعی واگذار شود‪ .‬خصوصی سازی‬ ‫باعث تس��ریع در اصالح س��اختار صنعت خودرو می ش��ود و‬ ‫مس��ئله کیفیت و نرخ به طور جدی مورد توجه مدیران قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬به طور قط��ع‪ ،‬کارافرین می تواند ب��ا راهکارهایی‬ ‫مشکالت این حوزه را برطرف کنند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫قطعه سازان تهران با اشاره به ادغام قطعه سازان اضافه کرد‪:‬‬ ‫واحدهای کوچک قطعه سازی که بازدهی ندارند و بهره وری‬ ‫انها پایین اس��ت‪ ،‬به طور عم��ده به دلیل کوچک بودن امکان‬ ‫جذب س��رمایه را ندارند؛ بنابراین توصیه می شود واحدهای‬ ‫هم رشته در هم ادغام شوند و واحدهای بزرگ تری را تشکیل‬ ‫بدهند‪ .‬وی افزود‪ :‬با مجموعه سازی می توانیم انتظار قطعات‬ ‫با کیفیت تر داشتنه باشیم زیرا یکی از مشکالت قطعه سازی‬ ‫تولی��د در مقیاس اقتصادی اس��ت که تیراژه��ا توجیه پذیر‬ ‫نیس��ت و با زیان همراه اس��ت و گاهی سبب توقف فعالیت ها‬ ‫می شود‪ .‬این فعال صنعت قطعه در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود به اس��تفاده از مش��اوران خارجی اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫ام��روز نمی توانی��م قطعات س��ی کی دی وارد کنیم‪ ،‬امکانات‬ ‫داخل��ی در بخش فن��اوری‪ ،‬مدیریت و‪ ...‬با کمک مش��اوران‬ ‫خارجی می تواند به مرحله اجرا برسد؛ به این ترتیب افزایش‬ ‫بهره وری و بازدهی تولید در صنعت خودرو محقق می ش��ود‪.‬‬ ‫رزم خ��واه ادام��ه داد‪ :‬توجه ویژه ب��ه خودروهای هیبریدی و‬ ‫برقی از جمله راهکارهایی است که می توانیم صنعت خودرو‬ ‫کشور را روزامد کنیم‪ .‬امکان تولید ان بالقوه در کشور وجود‬ ‫دارد اگر بالفعل ش��ود صنعت خورو را دچار جهشی فناورانه‬ ‫می کند‪ .‬این امر کمک بزرگی به کاهش الودگی هوا کرده و‬ ‫رضایت مشتریان را نیز جلب می کند‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۲‬هزار واحد صنعتی‬ ‫این مس��ئول اضافه کرد‪ :‬ارامش نس��بی در‬ ‫فراینده��ای تولید‪ ،‬توزیع و بازار در یک س��ال‬ ‫گذشته در ش��رایطی ایجاد ش��ده که استکبار‬ ‫جهانی فل��زات‪ ،‬تراکنش های مالی‪ ،‬نظام بانکی‬ ‫و شرکت های مالی کش��ور را تحت تحریم های‬ ‫بی سابقه قرار داده است‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به اینکه جهادگران عرصه‬ ‫صنعت کشور با عزمی راسخ و اعتقادی قوی به‬ ‫جنگ اقتصادی دشمنان رفته اند‪ ،‬افزود‪ :‬تولید‬ ‫فوالد خام کش��ور در ‪ ۱۰‬ماه گذش��ته با رشد‬ ‫قابل توجهی نسبت به مدت زمان مشابه روبه رو‬ ‫بوده اس��ت به طوری که از رتب��ه ‪ ۱۶‬جهان به‬ ‫رتبه دهم و باالتر از رتبه کش��ورهای فرانسه و‬ ‫ایتالیا رسیده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تولی��د داروی انس��انی در‬ ‫‪۱۰‬ماه امس��ال ‪ ۳۱‬درصد‪ ،‬پوشاک ‪ ۲۰‬درصد‪،‬‬ ‫روغن نبات��ی و کاش��ی و س��رامیک نیز در حد‬ ‫قابل قبولی بوده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫اینکه کش��ور هنوز در تامین برخی محصوالت‬ ‫مصرفی مانند الستیک کامیون و چادر مشکی‬ ‫و الکتروده��ای گرافیکی وابس��تگی هایی دارد‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امس��ال ظرفی��ت تولید الس��تیک‬ ‫کامی��ون از ‪ ۳۰‬درص��د تامی��ن ب��ازار داخلی‬ ‫سال گذش��ته ب��ه ‪ ۵۵‬درص��د رسیده اس��ت و‬ ‫همچنین کارخانه تولی��د الکترود گرافیکی نیز‬ ‫در ح��ال راه اندازی اس��ت‪ ۲.‬خ��ط تولید چادر‬ ‫مش��کی نیز در ماه های اینده ب��ه بهره برداری‬ ‫خواهد رس��ید که یکی با سرمایه گذاری داخلی‬ ‫و دیگری با سرمایه گذاری خارجی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه بزرگ تری��ن کارخانه‬ ‫الومینیوم کش��ور تا پایان سال به بهره برداری‬ ‫خواهد رس��ید‪ ،‬افزود‪ :‬کارخانه تولید الومینیوم‬ ‫جنوب با ظرفیت ی��ک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تن تولید در س��ال میزان تولید این محصول را‬ ‫در کشور ‪۲‬برابر خواهد کرد‪.‬‬ ‫رحمانی درباره نرخ برخی کاالهای پرمصرف‬ ‫نی��ز گفت‪ ۷۰ :‬قلم کاالی پر مصرف امس��ال یا‬ ‫افزایش نرخ نداشته اند یا افزایش یک درصدی‬ ‫داش��ته اند اما ‪ ۳۰‬قلم دیگر افزایش غیرمتعارف‬ ‫را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫راه اندازی خط تولید فیات در سلفچگان قم‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان‬ ‫ق��م گف��ت‪ :‬در این��ده ای نزدیک خ��ط تولید‬ ‫خودروه��ای دیزل��ی و س��واری ش��رکت‬ ‫خودروسازی معتبر فیات ایتالیا در این منطقه‬ ‫راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��ید رض��ا طباطبایی در‬ ‫بازدید اس��تاندار قم از منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫س��لفچگان بیان کرد‪ :‬ای��ن منطقه از نظر تنوع‬ ‫تولید بهترین منطقه در بین مناطق ویژه کشور‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫وی پیش��ی گرفتن س��لفچگان از رقیب��ان‬ ‫داخلی خود را یاداور ش��د و اضافه کرد‪ :‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی س��لفچگان ق��م از نظر مصوبات‬ ‫ش��ورای عالی مناطق ازاد و ویژه و تنوع و تکثر‬ ‫تولی��د فاصله زیادی با منطقه ویژه کیش و یزد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری درمنطقه ویژه‬ ‫اقتصادی س��لفچگان قم انجام ش��ده است‪۸۷ .‬‬ ‫درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی پروانه دار‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فعال می باشد‪.‬‬ ‫ای��ن منطق��ه وی��ژه در ف��از اول و دوم در‬ ‫مس��احتی ‪ ۵۳۰‬هکتاری به مرحله بهره برداری‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همچنین تملک‬ ‫فاز س��وم منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان قم‬ ‫انجام و معابر اصلی ان بازگشایی شده و فروش‬ ‫قطعات ان از سال اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو خبرداد‬ ‫یادداشت‬ ‫اسیب شناسی صنعت‬ ‫خودرو‬ ‫تحویل ‪ 150‬هزار خودرو در‪ 3‬ماهه پاییز‬ ‫محصول ایرانی پیش از ‪ 1400‬روانه بازار می شود‬ ‫امیرحسن کاکائی‬ ‫ت علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫عضو هیا ‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنع��ت خ��ودرو این روزها اصال ح��ال و روز خوبی ندارد و در حال‬ ‫احتضار اس��ت‪ .‬دو س��الی اس��ت انچنان از بیرون و درون کشور به ان‬ ‫ضرب��ه می زنن��د که دیگر ج��رات حرف زدن درباره س��هم خودش در‬ ‫وضعیت بد موجود را ندارد‪ .‬تقریبا دو سالی است که مورد تحریم های‬ ‫ظالمانه بی سابقه خارجی و البته انواع ضربه زدن های داخلی‪ ،‬به اصطالح‬ ‫تحریم ه��ای داخلی‪ ،‬قرار دارد‪ .‬نرخ مواد اولیه و تمامی هزینه ها در این‬ ‫دو س��ال به طور تقریبی ‪ ۳‬برابر ش��ده اس��ت‪ ،‬نرخ فروش محصول در‬ ‫کنت��رل و نظام قیمت گذاری دس��توری غلط به بازار عرضه می ش��ود‪،‬‬ ‫بع��د نرخ خودرو در ب��ازار باال می رود و می گویند که خودروس��از چرا‬ ‫این کار را نکرد و چرا ان کار را نکرد‪ .‬البته همه انتظار داشتند صنعت‬ ‫خودرو در مقابل تحریم های ظالمانه اخیر خیلی هوش��مندانه تر عمل‬ ‫کن��د و کمتر به مش��کل بربخ��ورد‪ .‬اما اوال تحریم ه��ای اخیر‪ ،‬خیلی‬ ‫هوش��مندانه تر و البته سختگیرانه تر از دفعات قبلی است و حلقه مانور‬ ‫خودروس��ازان دائم در حال تنگ تر ش��دن است؛ ثانیا مسئوالن این بار‬ ‫با نش��ان دادن انواع مس��یرهای غلط‪ ،‬این صنع��ت گرفتار تحریم های‬ ‫خارج��ی را حس��ابی به دردس��ر انداختند‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬از ابتدا که‬ ‫ق��رار بود دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ب��ه تمام نیازهای تولیدی اختصاص داده‬ ‫ش��ود و بع��د در عم��ل دالر ‪ ۸۰۰۰‬توم��ان ب��ه باال در س��ال ‪ ۹۷‬و ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومان به باال در س��ال ‪ ۹۸‬به دس��تش رسید‪ ،‬این صنعت در تمام‬ ‫محاسبات خود دچار اشتباه شد و البته به کل جامعه نشانی غلط داد‪.‬‬ ‫همچنین انواع موانع گمرکی که به ویژه س��ال گذش��ته جلوی پای این‬ ‫صنعت گذاش��ته شد‪ ،‬پیش از شروع رسمی تحریم ها‪ ،‬کاهش تولید را‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬رقم زد‪ .‬سیاس��ت غلط افزایش تولید به هر نرخ که به ویژه‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬اغاز ش��د و منجر به رسیدن حجم خودروهای کف‬ ‫پارکینگ های خودروسازی ها به رقم بی سابقه ‪ ۲۰۰‬هزار عدد رسید‪ ،‬از‬ ‫دیگر ضربه های مهلک به این صنعت بود‪ .‬تغییرات بی حس��اب و کتاب‬ ‫مدیران عامل و مدیران ارشد در خودروسازها‪ ،‬در این مدت نیز بی سابقه‬ ‫ب��ود‪ .‬ام��ا از همه مهلک تر این بود که نرخ مواد اولیه تولید داخلی را به‬ ‫نرخ جهانی و حتی باالتر به خودروساز دادند‪ ،‬اما نرخ خودرو را به بهانه‬ ‫کنترل بازار پایین نگه داش��تند‪ ،‬در حالی که نرخ مصرف کننده در بازار‬ ‫در عم��ل باال رفت‪ ،‬تاجایی که امروزه س��ودی که یک خریدار پراید از‬ ‫کارخان��ه می ب��رد‪ ،‬معادل ‪ 50‬درصد نرخ کارخانه اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که خودروس��ازها به ازای تولید این خودروها میلیون ها تومان‬ ‫زی��ان می کنند‪ ،‬ارقامی که از زیان های انباش��ته هزاران میلیاردی دو‬ ‫خودروس��از اصلی‪ ،‬پیداس��ت و قابل کتمان نیس��ت‪ .‬اما اگر از این دو‬ ‫سال تقریبا استثنایی که سیاست گذاران عجیب ترین سیاست های ‪30‬‬ ‫سال گذشته در این صنعت را به اجرا دراوردند و این صنعت را به این‬ ‫روز انداختند‪ ،‬کمی دور ش��ویم و یک دوره ‪ 30‬س��اله را مورد بررس��ی‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬به نظر می رس��د که مهم ترین مشکل این صنعت در نهایت‬ ‫سیاست گذاری های مبتنی بر مبانی سیاسی به جای مبانی اقتصادی و‬ ‫مدیریتی و البته نوسان های دائمی و بی حساب و کتاب این سیاست ها‬ ‫در زمان های کوتاه بود‪ .‬هر وقت سیاستی‪ ،‬هرچند بد‪ ،‬برای مدتی ثابت‬ ‫ماند‪ ،‬ما ش��اهد رش��د و توس��عه بودیم‪ .‬در مقطعی توسعه توان داخلی‬ ‫اص��ل قرار گرفت‪ ،‬صنعت خودرو با رش��د توان ش��بکه تامین داخلی‪،‬‬ ‫توان مهندس��ی‪ ،‬طراحی و تحقیقات و ایجاد ارزش افزوده بیش��تر در‬ ‫کشور‪ ،‬روبه رو شد‪ .‬زمانی هم روی کیفیت و تنوع بدون توجه به توسعه‬ ‫توان داخل تمرکز ش��د و نتیجه اش افزایش تنوع خودروهای خارجی‬ ‫در کش��ور بود‪ .‬سیاس��ت گذاری مبتنی بر سیاست‪ ،‬نتیجه اش افزایش‬ ‫بی رویه خودروس��ازی ها (‪ 30‬خودروساز فعال)‪ ،‬افزایش غیراقتصادی‬ ‫تعداد کارخانه ها که به دلیل فش��ارهای سیاسی و البته پزهای سیاسی‬ ‫مسئوالن انجام شد و از ان بدتر تاسیس کارخانه و تولید خودروها در‬ ‫چند کشور خارجی که نه تنها پول سرمایه گذاری ها برنگشت‪ ،‬بلکه بعضا‬ ‫پول خودروهای تولیدی هم از جیب خودروس��ازان رفت‪ .‬یک اس��یب‬ ‫پایه ای هم هست که اگر به ان اشاره نکنم‪ ،‬حق مطلب را ادا نکرده ام و‬ ‫ان اس��تخدام های سفارشی و البته انواع پست های مدیریتی با و بدون‬ ‫اس��تفاده در خودروسازها‪ ،‬مهم ترین ضربه سیاسیون به صنعت و بازار‬ ‫خ��ودرو بوده اس��ت‪ .‬میان این همه ضرب��ه‪ ،‬برخی هم به دیوار تعرفه ها‬ ‫به عنوان مهم ترین حمایت سیاس��یون از خودروسازان اشاره می کنند؛‬ ‫ک��ه بر مبنای روند واقعی تغییرات واردات و تعرفه های قطعات در این‬ ‫سال ها‪ .‬عرض می کنم که ای کاش این حمایت نبود‪ ،‬اما در عوض این‬ ‫هم��ه دخال��ت هم نبود‪ .‬در نهایت اصل ماجرا را می توانم در یک جمله‬ ‫خالص��ه کنم‪« :‬نگاه سیاس��ی دولتی و مدیری��ت دولتی صنعت و بازار‬ ‫خودرو مهم ترین مشکل این صنعت در طول تاریخش بوده و هست»‪.‬‬ ‫در پاس��خ به این اسیب شناس��ی برخی خصوصی سازی را راه حل این‬ ‫معض��ل بزرگ می دانند‪ .‬اما به ط��ور خالصه بگویم که این راه حل فقط‬ ‫تقلیل صورت مس��ئله و در شرایط فعلی جامعه و سیاسیون‪ ،‬فقط پاک‬ ‫کردن صورت مسئله اصلی است‪ .‬در تایید این مدعا کافی است به ‪28‬‬ ‫خودروس��از کامال خصوصی دیگر که در حال تعطیل ش��دن هستند‪ ،‬و‬ ‫البته ده ها ش��رکت تولید صنعتی معظم کشور که در ‪ 20‬سال گذشته‬ ‫خصوص��ی ش��ده اند‪ ،‬نگاهی بیندازید‪ .‬واقعیت این اس��ت که باید نگاه‬ ‫جامع��ه به مفه��وم خودکفایی و همچنین تصدی گری دولت و مجلس‬ ‫ب��ه عرصه های گوناگ��ون اقتصاد و از جمله صنعت خودرو تغییر کند و‬ ‫سیاس��یونی را انتخاب کنیم که به جای حرف های پوپولیستی‪ ،‬مبنای‬ ‫درس��ت توس��عه را ش��ناخته و به اجرا دراورند‪ .‬تا وقتی برخی وکالی‬ ‫مجل��س صنایع بزرگ از جمله خودروس��ازی را محلی برای اش��تغال‬ ‫اش��نایان و گرفتن امتیازهای گوناگون اقتصادی و سیاس��ی می دانند‬ ‫و ت��ا وقت��ی که مدیر دولتی ما به جای حاکمیت‪ ،‬دنبال تصدی صنعت‬ ‫و اقتصاد برای کس��ب قدرت و درامد بیش��تر است‪ ،‬با خصوصی سازی‬ ‫و موارد مش��ابه مش��کل حل نمی شود‪ .‬در تایید این ادعا کافی است به‬ ‫روند کند پیشرفت های اخیر در مبحث خصوصی سازی و یا قانون بهبود‬ ‫فضای کس��ب و کار و موارد مش��ابهی نگاهی بیندازید و متوجه شوید‬ ‫که باوجود اینکه در برخی مواضع پیشرفت هایی حاصل شده است‪ ،‬اما‬ ‫همچنان قدرت دولتی ها و مجلسی ها برای تصدی گری ارکان اقتصادی‬ ‫از جمله خودروس��ازی ها بیش��تر شده و می شود‪ .‬خالصه اینکه به قول‬ ‫ش��اعر «چشم ها را باید شس��ت‪ ،‬جور دیگر باید دید» و به قول عالمان‬ ‫علم مدیریت «باید پاردایم ها را تغییر داد»‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫عادل پیرمحمدی‬ ‫هفته گذش��ته با حضور مدیرعام��ل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو داخلی سازی برخی قطعات اغاز و از خط‬ ‫تولی��د انها رونمایی ش��د‪ .‬در یکی از ای��ن بازدیدها از‬ ‫خط تولید انواع دسته س��یم و جلوامپر رونمایی ش��د‬ ‫که مدی��ران این مجموعه با بی��ان اینکه در همکاری‬ ‫مش��ترک ب��ا همتای��ان بین الملل��ی خ��ود به دنبال‬ ‫داخلی س��ازی قطعات «های ت��ک» از جمله ‪ECU‬‬ ‫هستند‪ ،‬عنوان کردند که یکی از اهداف این مجموعه‬ ‫حرکت در خط دانش بوده و برخی قطعات ‪ ECU‬در‬ ‫حال طراحی بوده و برخی نمونه س��ازی ش��ده است و‬ ‫در مرحله تست روی س��مند هستند‪ .‬این قطعه قرار‬ ‫اس��ت در مدت یک س��ال تا ‪ ۸۰‬درصد داخلی سازی‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در ادامه این نشست فرشاد‬ ‫مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان‬ ‫اینکه قطعات الکترونیک از جمله قطعات استراتژیک‬ ‫ب��وده و عزم بر حمای��ت از این صنعت اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حضور ما در واحدهای قطعه سازی برای حمایت است‬ ‫به شرط اینکه منافع دو طرف دیده شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه هایی که به توان داخل اعتماد شد‪ ،‬دستاوردهای‬ ‫خوبی به دس��ت امد‪ .‬با سرمایه گذاری های انجام شده‬ ‫در بخ��ش نرم اف��زاری به زودی وابس��تگی ها کاهش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬مقیم��ی اظهارکرد‪ :‬ب��رای حمایت از‬ ‫قطعه سازی قرار است قرارداد ‪۵‬ساله بسته شود‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اینکه خریدها هم به طور تضمین شده انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مقیمی افزود‪ :‬در بح��ث نقدینگی هم با توافقی‬ ‫که با مجموعه حاکمیت ش��د‪ ،‬سیاس��ت گذاری این‬ ‫است که تمام تس��هیالت در اختیار قطعه سازان قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬به ویژه کسانی که در بستر داخلی سازی با عمق‬ ‫س��اخت بیش��تر حرکت می کند‪ .‬در ادامه راه اندازی‬ ‫خط دسته س��یم عنوان ش��د تولیدات این مجموعه‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نیاز بازار را پوشش می دهد؛ عالوه بر اینکه‬ ‫بازاریابی برای صادرات هم در حال انجام است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت اذین خودرو با عمر ‪ ۲۸‬س��اله حدود‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬قطع��ه را در مجموع��ه خ��ود تولی��د و تامین‬ ‫می کند؛ ع�لاوه بر اینکه ‪ ۹۰‬درصد م��واد اولیه هم از‬ ‫داخل تولید می شود و ‪ ۱۰‬درصد محصوالت باقیمانده‬ ‫ت��ا فروردی��ن تامین اس��ت‪ .‬در صورت ادام��ه یافتن‬ ‫مشکالت فعلی کشور و مسائل بین الملل هند و ترکیه‬ ‫جایگزین چین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین سیستم انحصاری ترمز‬ ‫در ایی��ن دیگ��ری در ح��وزه رونمای��ی از قطعات‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده‪ ،‬مدیرعامل یک��ی از مجموعه‬ ‫داخلی فع��ال در حوزه سیس��تم ترم��ز خودروهای‬ ‫س��نگین و سواری‪ ،‬عنوان ش��د‪ :‬تامین سیستم ترمز‬ ‫‪ ۳۲۲‬به طور انحصاری و تک سورس انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین همچنین عنوان ش��د پیش تر ‪ ۴۰‬تا ‪۴۵‬‬ ‫درصد م��واد اولیه و قطعات منفصل��ه وارداتی بود اما‬ ‫درحال حاضر این رقم به ‪ ۱۰‬درصد مواد اولیه رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬خط تولید ترمز عقب خودرو به شکل دیسکی‬ ‫برای نخس��تین بار در ای��ن مجموعه ب��رای رانا‪ ،‬دنا و‬ ‫پژو تولید و تامین می ش��ود ک��ه پیش تر ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫وارداتی بود‪ .‬عنوان می ش��ود ای��ن قطعه ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫در ‪ ۳‬م��اه نخس��ت نیمه دوم س��ال بیش از ‪ ۱۵۰‬ه��زار خودرو‬ ‫تحویل مردم شد که بی سابقه بوده است‪ ،‬این عدد معادل اماری‬ ‫اس��ت که در ‪ ۶‬ماه نخست سال محقق ش��ده بود؛ عالوه بر اینکه‬ ‫بیش از ‪ ۶‬هزار خودرو در کارخانه حتی در روزهای تعطیل تحویل‬ ‫صاحبان ان شد‬ ‫دالر ارزبری داش��ته و ظرفیت فعلی ان هزار دس��ت‬ ‫در روز خواه��د بود‪ ،‬اما برنامه ان رس��یدن به تولید ‪۳‬‬ ‫میلیون دست به طور ساالنه است‪ .‬این خط با ظرفیت‬ ‫‪ ۷۰‬درصد فعالیت خواهد داشت و با تامین شدن مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز و قطعات نیمه س��اخته ‪ ۳۰‬درصد باقی‬ ‫هم فعال خواهد ش��د‪ .‬گفتنی است با افزایش ساخت‬ ‫داخل برای ‪ ۵۰‬نفر اشتغالزایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از قطعه سازان‬ ‫مقیم��ی در بازدید از این خط گف��ت‪ :‬ایران خودرو‬ ‫همه جانبه اماده همکاری و حمایت از قطعه س��ازان‬ ‫اس��ت‪ .‬همدلی باعث ش��د از فض��ای تحریمی خارج‬ ‫ش��ویم‪ .‬او افزود‪ :‬نقش��ه راه تولید محص��والت در این‬ ‫خودروس��ازی در ش��رف نهایی شدن اس��ت و به طور‬ ‫طبیعی قطعه س��ازان باید نقش خود را در این مس��یر‬ ‫مش��خص کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توجه به ساخت داخل‬ ‫از س��وی شرکت س��اپکو در راستای تشویق و ترغیب‬ ‫سایر قطعه س��ازان برای تعمیق ساخت داخل است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو با اش��اره به میثاق نامه تیراژ‬ ‫روزان��ه ‪ ۲۵۰۰‬خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬این برنامه برای س��ال‬ ‫اینده رس��یدن به تولید ‪ ۳‬هزار خودرو است‪ .‬او یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬تفاوت تولی��د ‪ ۲۵۰۰‬خودرو ام��روز با دیروز در‬ ‫راستای داخلی سازی است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬خرید ورق‬ ‫فوالد در این شرکت ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته است‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه در ‪ ۳‬ماه نخس��ت نیمه دوم سال بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار خودرو تحویل مردم ش��د که بی سابقه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این عدد معادل اماری است که در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال محقق ش��ده بود؛ عالوه بر اینکه بیش از‬ ‫‪ ۶‬ه��زار خودرو در کارخانه حت��ی در روزهای تعطیل‬ ‫تحویل صاحبان ان ش��د‪ .‬مقیمی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫تعهدات ما اولویت نخس��ت ما است و امکان گذاشتن‬ ‫فروش فوری را داریم‪ ،‬ام��ا به دلیل دغدغه مردم فعال‬ ‫این ام��ر با روند کندتری انجام می ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو با اش��اره ب��ه گرانی خودروه��ا در بازار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما یک ریال به محصوالت خود اضافه نکردیم و‬ ‫براس��اس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار فروش داریم‪.‬‬ ‫اوج زمان فروش خودرو بهمن و اسفند است و به دنبال‬ ‫این هس��تیم که فرصت برابر برای خرید مردم فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬رانتی در این باره وجود ندارد و نهاد نظارتی ناظر‬ ‫بر تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت تقاضای کاذب‬ ‫مقیمی در پاسخ به پرسشی مربوط به ثبت نام هایی‬ ‫که به وس��یله ربات ه��ا انجام می ش��ود‪ ،‬پاس��خ داد‪:‬‬ ‫ایران خودرو در اقدامی از این افراد که به وس��یله ربات‬ ‫ثبت نام ها را انجام داده ان��د‪ ،‬به همکاری دعوت کرده‬ ‫ت��ا از توانمندی انها در راس��تای ثبت نام ها اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬سعی داریم عرضه را در ماه های پایانی افزایش‬ ‫دهیم اما به هر حال تقاضاهای کاذب هم باید به نوعی‬ ‫مدیریت شود‪.‬‬ ‫وی در بح��ث کاه��ش ن��رخ خودروها ه��م گفت‪:‬‬ ‫براس��اس پروژه های تعریف شده قرار است با تعمیق‬ ‫س��اخت داخل نرخ تمام ش��ده را کاهش دهیم اما در‬ ‫مرحله نخس��ت داخلی سازی چون س��رمایه گذاری‬ ‫انجام می شود‪ ،‬قطعات در سال نخست به نرخ خارجی‬ ‫ان خریداری می ش��ود و در مرحل��ه دوم با نرخ فوب‬ ‫خلیج فارس و سپس در سال های دیگر تجزیه و تحلیل‬ ‫نرخ خواهیم داش��ت‪ .‬ما به دنب��ال منطقی کردن نرخ‬ ‫محصوالت خود هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمی�ل خودروه�ای ک�ف کارخان�ه‬ ‫جهادی بود‬ ‫در ادامه رضا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به همراه امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع در محل‬ ‫س��اپکو‪ ،‬گفت‪ :‬امیرحاتمی از شخصیت های بزرگ و‬ ‫مدیران خوب کشور هستند و همواره از حوزه صنعت‬ ‫حمای��ت کردند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از همه صنعتگران فعال‬ ‫در صنعت خ��ودرو باید قدردانی ک��رد‪ ،‬به ویژه اینکه‬ ‫در یک س��ال گذش��ته و ماه های اخیر همت بسیاری‬ ‫داشتند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬تولید در ایران خودرو با تدبیر‬ ‫و ایث��ار مدی��ران و کارگران به روزان��ه‪ ۲ ،‬هزار خودرو‬ ‫رس��ید و امید که این رقم هم حفظ شود و هم افزایش‬ ‫یابد‪ .‬در گذشته برخی مشکالت به سبب نوسان های‬ ‫تولی��د و اف��ت تولید به وجود امده ب��ود که حفظ این‬ ‫رقم تولید مهم اس��ت‪ .‬رحمانی با اشاره به خودروهای‬ ‫ک��ف کارخان��ه در ماه های گذش��ته‪ ،‬گف��ت‪ :‬تکمیل‬ ‫خودروه��ای کف پارکینگ ها کاری جه��ادی بود‪ ،‬از‬ ‫حمایت های امیر سرتیپ حاتمی و وزارت دفاع تشکر‬ ‫دارم‪ ،‬قطعه س��ازان نیز مجدانه پای کار بودند‪ .‬اصالح‬ ‫رابطه قطعه ساز با خودروساز کار مهمی بود که شکل‬ ‫گرفت و این اعتماد در تولید و بازار نقش دارد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬داخلی س��ازی انجام ش��ده بیش��تر از‬ ‫میزان اعالم ش��ده در میزهای داخلی س��ازی است‪،‬‬ ‫گزارش داخلی س��ازی به طور حتم سبب خشنودی‬ ‫رهبرمعظم انقالب خواهد شد‪ .‬تا کنون یک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون یورو در حوزه های گوناگون در چارچوب‬ ‫میزها داخلی س��ازی شده است‪ ،‬اما امار داخلی سازی‬ ‫ازس��وی مردم و شرکت ها بیش از این رقم است‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬این یک میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون یورو کاهش ارزبری داخلی س��ازی‪ ،‬براساس‬ ‫اس��تانداردهای جهانی دس��ت کم ‪ ۱۰۰‬هزار فرصت‬ ‫ش��غلی باید به وجود اورده باش��د‪ .‬کاهش تعهدات دو‬ ‫خودروساز را در برنامه کاری ویژه داشتیم‪ ،‬حدود یک‬ ‫میلیون نفر از مردم پیش خرید داش��تند‪ ،‬همت شد و‬ ‫تعهدات به جاهایی خوبی رس��ید و خودورسازان قول‬ ‫داده اند که معوقات را ت��ا خرداد ‪ ۱۳۹۹‬صفر خواهند‬ ‫کرد‪ .‬رحمانی با اش��اره به مدیریت ایران خودرو گفت‪:‬‬ ‫فرش��اد مقیمی از مدیران جهادی هستند‪ ،‬واقعا وقت‬ ‫می گذارند و پای کار هستند‪ .‬با مدیران ارشد وزارتخانه‬ ‫عهد بس��ته ایم که به جز کار اصلی خود کار دیگری را‬ ‫انج��ام ندهند و وق��ت خ��ود را روی کار در وزارتخانه‬ ‫بگذارن��د‪ .‬رحمانی با اش��اره به دغدغه قطعه س��ازان‬ ‫درب��اره فعالی��ت وزارت دفاع گف��ت‪ :‬وزارت دفاع در‬ ‫تولید و داخلی س��ازی رقیب بخش خصوصی نیست‪،‬‬ ‫امیر س��رتیپ حاتمی ه��م به خوبی ب��ه این موضوع‬ ‫اش��اره کرده اند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در حوزه تنظیم بازار و‬ ‫ثبات قیمت ها و عرضه و فروش خودرو‪ ،‬برنامه داریم‪.‬‬ ‫با قطعه س��ازان قرارداد بلندمدت باید بس��ته شود‪ .‬او‬ ‫ابراز کرد‪ :‬واگذاری ها را با جدیت دنبال خواهیم کرد‪،‬‬ ‫ش��رکت ها باید واگذار شود تا هزینه های مالی کاهش‬ ‫یابد و به سمت کارهای بزرگ برویم‪ .‬در حال رفتن به‬ ‫سوی پلتفرم های مشترک هستیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬قیمت‬ ‫و کیفیت با هم مرتبط اس��ت‪ .‬به جای افزایش قیمت‬ ‫باید بهره وری باال برود‪ ،‬با حذف شرکت های چند الیه‬ ‫قیمت نیز پایی��ن می اید‪ .‬ایران خ��ودرو بدنه فعال و‬ ‫مدیری��ت خوبی دارد‪ ،‬با رونمایی از خودروهای جدید‬ ‫و تحویل به موقع خودروها به مشتریان‪ ،‬رضایتمندی‬ ‫مردم نیز به دس��ت می اید‪ .‬رحمان��ی در پایان گفت‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب بارها فرموده اند که صنعت خودرو‬ ‫صنعتی پیشران است‪ ،‬به اینده بسیار امیدوارم‪ .‬مردم‬ ‫نباید احس��اس کنند که در ف��روش‪ ،‬رانت یا تبعیضی‬ ‫قائل هس��تیم‪ ،‬اگر مورد مستندی بود‪ ،‬نمایندگی که‬ ‫اخالل ایجاد کند را لغو امتیاز می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه ایران خودرو و وزارت دفاع‬ ‫در این ایین تفاهمنامه ای بین گروه صنعتی ایران‬ ‫خودرو و وزارت دفاع به امضا رسید‪ .‬عادل پیرمحمدی‪،‬‬ ‫مدیر ش��رکت ساپکو در این باره گفت‪ :‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫شرکت س��اپکو با ‪ ۵۷۰‬س��ازنده عقد قرارداد دارد‪ .‬از‬ ‫ح��دود هزار و ‪ ۲۰۰‬باید گف��ت ‪ ۹۹‬درصد انها پس از‬ ‫جن��گ تحمیل��ی و در دهه ‪ ۷۰‬به وج��ود امدند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امروز زنجی��ره تامین نه تنها کار تامین را انجام‬ ‫می دهد اتفاق مهم دیگر طراحی قطعات است؛ یعنی‬ ‫به این باور رس��یده ایم ک��ه می توانیم خودرو طراحی‬ ‫کنی��م‪ .‬به زودی از خودرویی جدی��د رونمایی خواهد‬ ‫ش��د که محصول فکر و اندیش��ه ایرانی است و قبل از‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬روانه بازار می شود که مطابق با خودروها‬ ‫و اس��تانداردهای روز جه��ان اس��ت‪ .‬مدیر ش��رکت‬ ‫ساپکو گفت‪ :‬بیش��تر قطعات در یک سال گذشته در‬ ‫میزهای تخصصی داخلی س��ازی ش��د‪ .‬پیرمحمدی‬ ‫در پای��ان هم گف��ت‪ ECU :‬قطعه ای «های تک» که‬ ‫شاید ‪ ۱۰‬سازنده بیش��تر ندارد و از سوی وزارت دفاع‬ ‫داخلی س��ازی شده و به خودکفایی رس��یده ایم و در‬ ‫اینده ای نزدیک در محصوالت استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫استقبال چشمگیر صنایع از طرح ملی «تاپ»‬ ‫مع��اون اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬اس��تقبال صنایع و واحدهای تولیدی کشور‬ ‫برای شرکت در طرح ملی «تاپ» (طرح توانمند سازی تولید‬ ‫و توسعه پایدار) بسیار چشمگیر و بی نظیر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬برات قبادی��ان در دوازدهمین کنفرانس‬ ‫ملی مهندس��ی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران در‬ ‫دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد‪ :‬سامانه‬ ‫ط��رح ملی تاپ ‪ ۶‬ماه اس��ت که به طور ازمایش��ی راه اندازی‬ ‫شده و از صنایعی که نیازمند حمایت های علمی و دانشگاهی‬ ‫برای رفع مشکالت خود هستند خواسته شده در این سامانه‬ ‫ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش بینی ش��ده بود ک��ه در این مدت ‪3‬هزار و‬ ‫‪ ۸۸۳‬واح��د تولیدی و صنعتی در این س��امانه ثبت نام کنند‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که در این مدت ‪ ۶‬ماه��ه ‪ ۸‬هزار و ‪۸۳۰‬‬ ‫واحد صنعتی در این س��امانه ثبت نام کردند تا به طورعلمی و‬ ‫دانشگاهی مشکالت ان برطرف شود‪.‬‬ ‫قبادی��ان ادام��ه داد‪ :‬براس��اس اطالعاتی ک��ه روزانه رصد‬ ‫می ش��ود خوزستان در ردیف هش��تم ثبت نام صنایع از بین‬ ‫‪ ۳۰‬اس��تان در این س��امانه را دارد که انتظار می رود با توجه‬ ‫به صنعتی بودن این استان در ثبت نام صنایع در این سامانه‬ ‫بیش از استان های دیگر باشد‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اشاره به طرح ملی تاپ برای ارتباط هر چه بیشتر‬ ‫دانش��گاه با صنایع ادامه داد‪ :‬این طرح برای توس��عه فناوری‬ ‫در صنایع و مش��ارکت هر چه بیش��تر بین صنعت و دانشگاه‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در این ط��رح در کنار کمک ب��ه صنعت برای‬ ‫اس��تفاده از دانش و علم به منظ��ور ورود فناوری به تولیدات‬ ‫صنایع از ظرفیت های دانشگاه نیز استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ادام��ه داد‪ :‬در ط��رح ملی ت��اپ از پایان نامه های‬ ‫دانش��جوان ب��رای کمک به صنعت اس��تفاده خواهد ش��د و‬ ‫دانش��جویان نیز امکان فعالیت در کارگاه ها و ازمایشگاه های‬ ‫صنای��ع برای ارائه راهکار به صنعت به منظور حل مش��کالت‬ ‫خود توسط دانش را دارند‪ .‬قبادیان ادامه داد‪ :‬در این طرح در‬ ‫کنار کمک به صنایع برای حل مشکالت انها با کمک علم و‬ ‫فناوری می توان برای فارغ التحصیالن دانش��گاهی نیز زمینه‬ ‫ایجاد شغل و یا کارافرینی را نیز فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دانش��جویان و اس��تادان دانش��گاه ها نی��ز‬ ‫می توانند در این س��امانه برای مش��ارکت ب��ا صنایع ثبت نام‬ ‫کنند و بر اس��اس توانمندی علمی که دارند با صنایع مربوط‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫قبادی��ان ادام��ه داد‪ :‬در طرح ملی تاپ دانش��جویان دوره‬ ‫کارشناسی ارشد و دکتری که به سربازی می روند با مجوزی‬ ‫که از رهبر معظم انقالب کس��ب کردی��م در قالب این طرح‬ ‫می توانند در صنایع فعالیت داش��ته باش��ند‪ ،‬این کار در کنار‬ ‫کم��ک ب��ه صنعت ش��رایط را برای ایجاد اش��تغال این افراد‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫ماندگاری معدن‬ ‫با قوانین‬ ‫و بخشنامه های پایدار‬ ‫رشد نامتوازن زنجیره‬ ‫چالش ‪ ۴‬دهه‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫در نشست هم اندیشی فعاالن صنعت سنگ استان اصفهان مطرح شد‪:‬‬ ‫نشس��ت هم اندیش��ی فعاالن صنعت س��نگ اس��تان به‬ ‫همت کمیس��یون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت‬ ‫ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللی سنگ‪ ،‬معادن و صنایع‬ ‫وابسته به میزبانی اتاق اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫اصفهان پایه گذاری شده است و به دلیل اینکه تمامی صنایع‬ ‫وابس��ته به سنگ در اصفهان ریش��ه دارند این نمایشگاه با‬ ‫ه��دف ارائ��ه و معرفی توانمندی ه��ا و ظرفیت های صنعت‬ ‫سنگ‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نمایش��گاه هایی که تاکنون در این‬ ‫حوزه برگزار ش��ده‪ ،‬حتی‪۱۰‬درصد ظرفیت صنعت س��نگ‬ ‫اصفهان را نیز نمایش نداده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد هزاران شغل‬ ‫‹ ‹ابزاری برای رونق اقتصادی‬ ‫عل��ی یارمحمدیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��تان اصفهان نیز در این نشس��ت با اش��اره به‬ ‫اهمیت نمایشگاه برای اقتصاد کشور از راه اندازی نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی جدید اصفهان در س��ال اینده خبر داد و اظهار‬ ‫‹ ‹دست کمی از کشورهای جهان ندارد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫سیدحسن قاضی عسگر‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫و توسعه منابع استانداری اصفهان در این نشست اظهار کرد‪:‬‬ ‫سنگ های تزئینی یکی از اولویت های استان بوده که سعی‬ ‫داریم همانند صنعت نس��اجی‪ ،‬تمام زوایای پروژه های این‬ ‫حوزه در استان مورد ارزیابی قرار گیرد و از ارزش افزوده ان‬ ‫بهره مند ش��ویم‪ .‬هدف از این مهم نیز توسعه اشتغال‪ ،‬تولید‬ ‫ارزش افزوده و تولید ثروت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکل کلیدی نبود ساختار الزم و یک تشکل‬ ‫توانمند برای برنامه ریزی و هدایت این مجموعه به س��مت‬ ‫و س��ویی درست در اس��تان است‪ ،‬بنابراین از اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان انتظار داریم با ایجاد این‬ ‫س��اختار به رش��د این صنعت کمک کند‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی اس��تاندار اصفهان ادامه داد‪ :‬برای توسعه این‬ ‫صنع��ت باید از ظرفیت دانش��گاه های اس��تان‪ ،‬وزارت امور‬ ‫خارجه و س��فارتخانه های ایران در سایر کشورها به درستی‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬رشد و توسعه صنعت‬ ‫س��نگ می تواند درصورت سازماندهی شدن که بتواند اتاق‬ ‫فکری ان را هدایت کند‪ ،‬باعث ایجاد هزاران شغل شود‪.‬‬ ‫قاضی عسگر با بیان اینکه باید منطقه اوراسیا به عنوان یک‬ ‫فرصت به رسمیت شناخته شده و در راستای ان به فعالیت‬ ‫بپردازیم‪ ،‬گفت‪ :‬اوراس��یا همراه ب��ا عمان و قطر می تواند به‬ ‫عنوان سکوی جهش صادراتی ایران محسوب شود بنابراین‬ ‫باید برای ان برنامه ریزی کرد‪ ،‬همچنین حرکت در این راستا‬ ‫باید به گونه ای باشد که هم افزایی ایجاد شود‪.‬‬ ‫بهروز راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال گذشته برای حدود ‪ ۳۰‬نمایشگاه محوری از‬ ‫جمله نمایشگاه سنگ‪ ،‬تقویم ‪۵‬ساله نوشته و تا سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫برنامه ها مشخص شده تا مخاطبان‪ ،‬فعاالن و بازدیدکنندگان‬ ‫خارجی بتوانند برنامه ریزی بهتری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین برگزاری نمایشگاه به بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��د و در نتیج��ه این اقدام‪ ،‬کیفی��ت برگزاری انها‬ ‫افزای��ش پیدا کرد عالوه بر این یکی از راهکارهای توس��عه‬ ‫نمایش��گاه ها‪ ،‬حضور ش��رکت های خارجی اس��ت که البته‬ ‫با توجه ب��ه وضعیت تحریمی‪ ،‬حضور کش��ورهای خارجی‬ ‫کمرنگ ش��ده اس��ت بنابراین باوجود اتاق های مشترک‪ ،‬از‬ ‫اتاق بازرگانی تقاضا می ش��ود نس��بت به تسهیل حضور این‬ ‫شرکت ها در نمایشگاه اصفهان اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬با توجه به اینکه ‪۴‬شهرک صنعتی در استان‬ ‫وجود دارد الزم است اتحاد بیشتری میان انها به وجود امده‬ ‫و حضور انها در نمایشگاه منسجم تر باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه حضور معادن در نمایشگاه‬ ‫نیز کمرنگ اس��ت اتاق بازرگان��ی می تواند با فعال تر کردن‬ ‫انجمن های مربوط حضور این بخش در نمایشگاه را پررنگ‬ ‫کند‪ .‬یارمحمدیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬به نظر می رس��د محور‬ ‫نمایش��گاه نیز باید در راستای ماش��ین االت فراوری باشد‬ ‫و از انجا که تولید بس��یاری از این ماش��ین االت در اس��تان‬ ‫اصفهان انجام می ش��ود‪ ،‬بهتر اس��ت کنسرس��یومی در این‬ ‫زمینه تش��کیل ش��ود و فعاالن ان حضور منس��جم تری در‬ ‫نمایش��گاه داشته باش��ند؛ صنعت نمایشگاهی‪ ،‬ابزاری برای‬ ‫رونق اقتصادی و صادرات غیر نفتی به ویژه صنعت س��نگ‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در حوزه تج��ارت الکترونیک نیز باید‬ ‫س��رمایه گذاری مناس��بی انجام ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه بس��یاری از دانشجویان و تحصیلکرده های رشته‬ ‫شیمی بیکار هستند و این تنها به این دلیل است که برای ان‬ ‫فکری نشده و برنامه ای وجود ندارد و ارتباط مناسبی نیز با‬ ‫مراکز پژوهشی‪ ،‬دانشگاه ها و دانشجویان برقرار نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پایه گذاری نمایشگاه سنگ در اصفهان‬ ‫درحاش��یه این جلس��ه نی��ز‪ ،‬محمود بندرچ��ی‪ ،‬مجری‬ ‫ش��انزدهمین نمایشگاه س��نگ‪ ،‬معادن و صنایع وابسته در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه تمام زنجیره تامین صنعت‬ ‫س��نگ در اصفهان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نمایش��گاه س��نگ در‬ ‫رئیس کانون س��نگ ایران در جلس��ه کمیته سنگ های‬ ‫تزئین��ی که در ات��اق بازرگانی اصفهان برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعت سنگ امروز دست کمی از صنعت سنگ ایتالیا‪ ،‬چین‬ ‫و هن��د ندارد؛ البته علت عق��ب بودن ایران از دنیا تحریم ها‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬رضا احمدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران با وجود همه امکانات تنها ‪ ۱.۵‬درصد از سهم جهانی را‬ ‫در حوزه سنگ در اختیار دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هدف گ��ذاری ب��رای رس��یدن به س��هم ‪ ۵‬یا‬ ‫‪۱۰‬درصدی از صنعت س��نگ جهانی هدف بزرگی محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬اما باید توجه داشت که می توان ازاین صنعت بهتر‬ ‫از صنایع دیگر مانند فوالد استفاده کرد‪.‬‬ ‫رئیس کانون سنگ ایران با اشاره به هزینه باالی شرکت‬ ‫در نمایش��گاه های خارجی برای ایرانیان گفت‪ :‬بهتر اس��ت‬ ‫نمایشگاه های داخلی را به صورت بین المللی برگزار کنیم و‬ ‫بازدیدکنندگان را به کشور بیاوریم‪ ،‬در این صورت از خروج‬ ‫ارز از کشور نیز جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در نمایش��گاه کنون��ی اصفهان که در‬ ‫پل شهرس��تان واقع شده اس��ت فقط ‪۴‬هزار متر مربع فضا‬ ‫وجود دارد که برای نمایشگاه صنعت سنگ کافی نیست به‬ ‫همین دلیل درچندسال گذشته مجبور به جداسازی برخی‬ ‫از صنایع مرتبط مانند ماش��ین االت از این صنعت ش��دیم‪،‬‬ ‫بنابراین می توان گفت که این فضا‪ ،‬فضای نمایشگاهی نبوده‬ ‫و مجالی برای عرض اندام فعاالن صنعت سنگ وجود ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی سنگ‪،‬‬ ‫مع��ادن و صنای��ع ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۳‬خ��رداد س��ال ‪ ۹۹‬در محل‬ ‫نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫علی یارمحمدیان‪:‬‬ ‫برای حدود‬ ‫‪ ۳۰‬نمایشگاه‬ ‫محوری از جمله‬ ‫نمایشگاه سنگ‪،‬‬ ‫تقویم ‪۵‬ساله‬ ‫نوشته و تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬برنامه ها‬ ‫مشخص‬ ‫شده است‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پوشش هوایی ‪۷۸‬‬ ‫درصدی خاک ایران برای‬ ‫کشف اورانیوم‬ ‫رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی درگفت وگویی‬ ‫رادیویی گفت‪ :‬س��ازمان انرژی اتمی‪ ۷۸ ،‬درصد‬ ‫از س��رزمین ایران را پوشش هوایی داده است تا‬ ‫همزمان با اکتش��اف اورانیوم‪ ،‬معادن دیگر مانند‬ ‫اه��ن‪ ،‬م��س و عناصر نادر خاکی را نیز کش��ف‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی اکبر صالحی‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه دانش و تجهیزات‬ ‫ایران در زمینه هس��ته ای در س��ال های نخست‬ ‫انقالب بس��یار اندک بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما ش��یوه‬ ‫غنی سازی اورانیوم را نمی دانستیم و اطالعات و‬ ‫دانش��ی در زمینه اب سنگین نداشتیم‪ .‬وی در‬ ‫یک برنامه رادیویی توس��عه و موفقیت در حوزه‬ ‫دانش هس��ته ای را مدیون رهب��ر معظم انقالب‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬ایش��ان امکانات خاصی را‬ ‫برای س��ازمان انرژی اتم��ی فراهم کردند یعنی‬ ‫اجازه دادند س��ازمان بتواند با دریافت تسهیالت‬ ‫کار خ��ود را پیش ببرد‪ .‬در صورت نبود امکانات‪،‬‬ ‫پیشبرد اهداف با سرعت فعلی ممکن نبود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان انرژی اتمی تاکی��د کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه فناوری هس��ته ای بس��یار جلو هستیم و‬ ‫به مرحله اکتش��اف هوایی رسیده ایم‪ .‬همچنین‬ ‫مرحله اس��تخراج نیز ازس��وی نیروهای داخلی‬ ‫انجام می شود و تمام بخش های کار‪ ،‬بومی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬صالحی با یاداوری ای��ن موضوع که در‬ ‫اکتشاف و استخراج هیچ گونه کمبودی در داخل‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به اس��تثنای هلیکوپتری‬ ‫که برای اکتشاف باید از خارج کشور وارد شود‪،‬‬ ‫تمام امکانات‪ ،‬خلبان ها و تفسیرکننده نقشه های‬ ‫برداش��ت ش��ده‪ ،‬ایران��ی هس��تند‪ .‬وی درباره‬ ‫اکتش��افات از طریق هلیکوپتر گفت‪ :‬س��ازمان‬ ‫ان��رژی اتم��ی‪ ۷۸ ،‬درصد از س��رزمین ایران را‬ ‫پوشش هوایی داده است‪.‬‬ ‫اگرچه هدف س��ازمان یافتن اورانیوم است اما‬ ‫معادن دیگر همزاد با اورانیوم مانند اهن‪ ،‬مس و‬ ‫عناصر نادر خاکی نیز مدنظر قرار دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد و توسعه صنعت سنگ از مسیرسازماندهی می گذرد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان در اسیب شناسی فعالیت ‪ ۴۰‬ساله بخش معدن مطرح کردند‬ ‫یادداشت‬ ‫ناچار به‬ ‫خام فروشی‬ ‫هستیم‬ ‫محمدعلی رحیمی پور انارکی‬ ‫فعال معدنی‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬ای��ران با دارا ب��ودن حدود ‪۶۸‬‬ ‫ن��وع ماده معدنی (غیرنفتی)‪ ۳۷ ،‬میلیارد تن ذخایر‬ ‫کش��ف شده و ‪ ۵۷‬میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان‬ ‫‪ ۱۵‬ق��درت معدنی جهان قرار گرفته اس��ت و یکی‬ ‫از کش��ورهای غن��ی از حی��ث دارایی ه��ای معدنی‬ ‫ب��ه حس��اب می ای��د‪ .‬روزنامه‬ ‫به مناس��بت‬ ‫فرارس��یدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی به اسیب شناس��ی این حوزه پرداخته و با‬ ‫فعاالن این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬فراوری و اس��تخراج کنیم و زنجیره های‬ ‫متع��دد را در صنایع معدنی متعدد تعریف و تنظیم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رحمتی اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۴۰‬سال گذشته در فواصل‬ ‫متعدد به قسمت هایی از این زنجیره توجه بیشتری‬ ‫داشته ایم اما برخی از حلقه های زنجیره مورد غفلت‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬بنابراین می طلب��د وزارتخانه و‬ ‫معاون��ت جدید ان اقای اس��ماعیلی ک��ه در حوزه‬ ‫قانونگذاری هم تجربه داشته اند‪ ،‬زنجیره ارزش را در‬ ‫همه صنایع معدنی برقرار کنند تا در یک زمان بندی‬ ‫مشخص بتوانیم به خروجی مناسبی دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت دوری از بخشی نگری‬ ‫مالک رحمتی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫انجمن س��نگ ای��ران به‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از‬ ‫ن��کات مه��م در‬ ‫اسیب شناس��ی صنای��ع‬ ‫معدن��ی تصویب قوانین و‬ ‫بخش��نامه های غی��ر‬ ‫کارشناس��ی و خلق الس��اعه اس��ت که در نتیجه ان‬ ‫هم��واره ضرر دیده ایم‪ .‬با توجه به اینکه قوانین ما از‬ ‫پایداری الزم برخوردار نیستند در نتیجه نتوانستیم‬ ‫تج��ارت بین الملل��ی و ص��ادرات خ��ود را به ط��ور‬ ‫شایسته ای طراحی کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران ادامه داد‪ :‬یک��ی از مواردی که از مجلس اتی‬ ‫و وزارتخانه درخواس��ت داری��م‪ ،‬تدوین قانون جامع‬ ‫و بخش��نامه های مرتبط با مع��دن با ماندگاری الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬انتظار داریم حداقل بخش��نامه هایی که در‬ ‫رابطه با حقوق دولتی‪ ،‬عوارض و سایر موارد مرتبط با‬ ‫معدن وضع می شوند کارشناسی شده و پایدار باشند‬ ‫تا تولید کننده مطمئن باشد قانون و بخشنامه ای که‬ ‫در کش��ور وضع می ش��ود حداقل ‪ ۵‬سال و حداکثر‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال هیچ تغییری نمی کن��د و با خیال راحت‬ ‫یک قرارداد صادراتی ببندد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ما همواره‬ ‫از تغییرات فصلی بخش��نامه ها ضررهای هنگفتی را‬ ‫دیده ایم و نتوانسته ایم بازار صادراتی پایداری را برای‬ ‫این صنعت به وجود بیاوریم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نقدینگی شرکت ها و کارخانه های معدنی باید‬ ‫از داخل کشور تامین شود اما وقتی این مهم اتفاق‬ ‫نمی افتد فعاالن معدنی مجبور می شوند به دنبال‬ ‫ص��ادرات رفت��ه و کاالی خود را ب��ه صورت خام‬ ‫بفروش��ند‪ .‬فعاالن معدنی ب��ه ناچار و برای اینکه‬ ‫کاالی خود را با نرخ باالتری بفروشند و برای خود‬ ‫درامدزایی کنند به خام فروش��ی روی می اورند‪.‬‬ ‫در ای��ن روند اغل��ب فعاالن معدنی ب��رای اینکه‬ ‫معدن خود را نگه داشته و بتوانند هزینه های خود‬ ‫را جبران کنند دس��ت به خام فروش��ی می زنند‬ ‫با اینکه خام فروش��ی مضراتی برای اقتصاد کشور‬ ‫دارد‪ .‬خام فروش��ی مثل وابس��تگی به نفت مضر‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید بدانی��م معادن و مناب��ع محدودیت‬ ‫دارند و مثل نفت روزی تمام می ش��وند‪ .‬بنابراین‬ ‫باید در مقابل خام فروش��ی حرکت و سعی کنیم‬ ‫تفکرمان را به سمت رشد و افزایش ارزش افزوده‬ ‫ببریم‪ .‬اگر معتقد هس��تیم این مهم خوش��ایند‬ ‫نیست‪ ،‬دولت باید در سیاستگذاری خود تجدید‬ ‫نظر کند‪ .‬به عنوان راهکار مقابله با خام فروش��ی‬ ‫ب��اور دارم ک��ه دولت باید نقش پ��ر رنگ تری را‬ ‫بازی کرده و با سیاست گذاری درست جلوی این‬ ‫امر را بگیرد‪ .‬اول از همه باید بر ش��رکت هایی که‬ ‫به بخش دولتی وابس��ته اند نظارت کافی شود تا‬ ‫دس��ت به خام فروشی نزنند‪ .‬شرکت های دولتی‬ ‫خود باید جلوی خام فروش��ی را گرفته و نگذارند‬ ‫چنی��ن مس��ئله ای اتف��اق بیفت��د و اول از همه‬ ‫خودش��ان پیش قدم ش��وند‪ .‬در این بین باید بر‬ ‫رش��د واحده��ای فراوری معادن ب��رای دوری از‬ ‫خام فروش��ی تاکید کرد تا ش��اهد رشد اشتغال‬ ‫بیش��تری در کشور باش��یم و همچنین در روند‬ ‫رشد اقتصادی کشور موثر واقع شویم‪ .‬البته برای‬ ‫رش��د ارزش افزوده به س��رمایه گذاری و فناوری‬ ‫پیچیده نیاز است و باید تا جایی که می توانیم از‬ ‫ماشین االت و دانش روز بهره مند شویم‪.‬‬ ‫ماندگاری معدن با قوانین و بخشنامه های پایدار‬ ‫مال��ک رحمتی‪ :‬انتظ��ار داریم حداقل بخش��نامه هایی که در‬ ‫رابطه با حقوق دولتی‪ ،‬عوارض و س��ایر موارد مرتبط با معدن‬ ‫وضع می شوند کارشناسی شده و پایدار باشند تا تولید کننده‬ ‫مطمئن باش��د قانون و بخشنامه ای که در کشور وضع می شود‬ ‫حداقل ‪۵‬س��ال و حداکثر ‪۱۰‬س��ال هیچ تغییری نمی کند و با‬ ‫خیال راحت یک قرارداد صادراتی را ببندد‬ ‫او با اش��اره به بخشی نگری به عنوان مشکل دوم‬ ‫گف��ت‪ :‬صنایع معدنی زنجیره ارزش��ی دارند که اگر‬ ‫نتوانیم نگاه کارشناس��ی مس��تقلی ب��ه این زنجیره‬ ‫داش��ته باش��یم و همواره به یک��ی از حلقه ها توجه‬ ‫کنی��م در نتیج��ه در بلند مدت با توس��عه نامتوازن‬ ‫روبه رو می شویم و هرگز بهره وری را نخواهیم دید‪.‬‬ ‫رحمتی ادامه داد‪ :‬یکی از اسیب ها این است که ما‬ ‫به زنجیره ارزش صنایع معدنی کش��ور که عبارت از‬ ‫اکتشاف‪ ،‬استخراج‪ ،‬فراوری و صادرات است همزمان‬ ‫با دید کارشناس��ی ن��گاه نمی کنی��م‪ .‬گاهی مقوله‬ ‫اکتش��اف را رها کرده و هرانچه داشتیم را استخراج‬ ‫کرده ای��م‪ ،‬گاهی به اندازه ای که فراوری می کنیم به‬ ‫اس��تخراج بها نمی دهیم یا بیش از ظرفیت فراوری‬ ‫کش��ور استخراج می کنیم در نتیجه سال های بعد با‬ ‫مشکل روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن س��نگ ای��ران با تاکید بر لزوم‬ ‫توجه به توسعه پایدار گفت‪ :‬برای اینکه از خام فروشی‬ ‫در امان بمانیم و توس��عه پای��دار و بهره وری در این‬ ‫صنعت حفظ ش��ود باید نگاه کارشناسی پایدار را به‬ ‫زنجیره ارزش صنایع معدنی گره بزنیم‪ .‬به اندازه نیاز‬ ‫‹ ‹رونق معدن قدمتی ‪ ۲۵‬ساله دارد‬ ‫کیوان جعف��ری طهرانی‪،‬‬ ‫ارش��د‬ ‫کارش��ناس‬ ‫بین المللی صنعت فوالد و‬ ‫س��نگ اهن با اش��اره به‬ ‫تاریخچ��ه ص��ادرات‬ ‫محص��والت معدن��ی و‬ ‫صنای��ع معدن��ی و فوالد‬ ‫گف��ت‪ :‬ص��ادرات فوالد به صورت حرفه ای از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬اغاز شده است اما صادرات دیگر مواد معدنی‬ ‫تاریخ ‪ ۲۵‬ساله دارد که از مواد معدنی کم ارزش مثل‬ ‫ش��ن و ماسه‪ ،‬گچ‪ ،‬س��نگ اهک‪ ،‬دولومیت گرفته تا‬ ‫صادرات مواد معدنی با ارزش تر مثل زغال سنگ تا‬ ‫سنگ اهن و طال را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی به اسیب شناس��ی صادرات مواد‬ ‫معدن��ی بعد از انقالب اس�لامی پرداخ��ت و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در دوره ریاس��ت جمهوری مرحوم هاش��می‬ ‫رفسنجانی بیش��ترین صادرات غیرنفتی ایران اغاز‬ ‫شد که شامل فرش دستبافت‪ ،‬پسته و زعفران بود و‬ ‫در مجموع بالغ بر ‪ ۶‬میلیارد دالر ارزاوری داشت‪ .‬اما‬ ‫متاس��فانه هر سال صادرات کاالی غیرنفتی کاهش‬ ‫یافت و نتوانس��تیم بازاری را که ایجاد کرده بودیم‪،‬‬ ‫حف��ظ کنیم چراکه به موازات م��ا رقبای دیگری از‬ ‫جمله پاکستان‪ ،‬بلژیک و چین ورود کرده و با طرح‬ ‫ایرانی فرش بافتند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه یکی از عواملی که در ‪ ۲۵‬سال‬ ‫گذش��ته باعث شد صادرات مواد معدنی رشد کند‪،‬‬ ‫کاهش صادرات غیرنفتی ایران در حوزه هایی مثل‬ ‫فرش و زعفران و پسته بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به این‬ ‫خاط��ر که صادرات م��واد معدنی کار جدیدی بود‪،‬‬ ‫دولت حمایت های الزم را انجام داد و به طور مثال‬ ‫در اواخ��ر دهه ‪ ۷۰‬و اوایل دهه ‪ ۸۰‬جایزه صادراتی‬ ‫برای فعاالن معدنی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد بین المللی صنعت فوالد و سنگ‬ ‫اه��ن اظهار کرد‪ :‬از انجایی که میزان صادرات مواد‬ ‫معدنی از فرش دس��تبافت و پس��ته پیشی گرفته‬ ‫ب��ود در نتیجه عده بیش��تری تمایل پیدا کردند به‬ ‫صادرات این مواد روی اورند‪ .‬به تدریج از انجایی که‬ ‫تعداد افراد عالقه مند افزایش یافت دولت سعی کرد‬ ‫محدودیت هایی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی با اشاره به موانعی که به تدریج‬ ‫ب��رای صادرات م��واد معدنی پیش ام��د‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫اواخر ده��ه ‪ ۸۰‬موضوع ع��وارض صادراتی مطرح‬ ‫ش��د‪ ،‬طوریک��ه نخس��تین ع��وارض صادرات��ی بر‬ ‫سنگ های تزیینی وضع و موجب شد بازار ان را از‬ ‫دس��ت بدهیم‪ .‬درحالی که ایران یکی از بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده های سنگ های تزیینی بود‪ ،‬عرصه را به‬ ‫رقبای��ی مثل ترکیه‪ ،‬ایتالیا و چین باختیم‪ .‬با اینکه‬ ‫بعد از دو سال و اندی دولت تصمیم گرفت عوارض‬ ‫را حذف کند فعاالن دیگر به راحتی نتوانستد بازار‬ ‫را احیا کنند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به عوارض صادراتی س��نگ اهن نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬موضوع ع��وارض صادراتی این ماده معدنی‬ ‫نیز از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬به صورت جدی مطرح ش��د و‬ ‫شوکی را به بازار وارد کرد‪ .‬بنابراین یکی از معضالت‬ ‫اساس��ی کش��ور ما این اس��ت که ثباتی در قوانین‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬تغییر قوانین به ویژه با جابه جایی‬ ‫افراد و مدیران چنان سریع اتفاق می افتد که لطمات‬ ‫زیادی را به بدنه تولید و صادرات محصوالت معدنی‬ ‫و صنایع معدنی وارد کرده است‪.‬‬ ‫گزارشی از فعالیت های سازمان ایمیدرو طی یک سال‬ ‫از افتتاح ‪ 3 . 5‬میلیارد دالر طرح و اشتغال ‪ 7600‬نفری تا اکتشاف ‪2‬برابری و پیوند صنعت و دانشگاه‬ ‫س��ازمان ایمیدرو از نیمه دوم س��ال گذشته به این سو‬ ‫توس��عه بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی را ب��ه معنای‬ ‫وس��یع تری طراحی و پیاده س��ازی می کند به طوری که‬ ‫تمرک��ز این س��ازمان تنها بر زنجیره فوالد نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫عملیاتی کردن نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬توسعه‬ ‫پژوهش‪ ،‬فناوری و اموزش‪ ،‬رش��د فعالیت های اکتشافی‪،‬‬ ‫احیای معادن کوچک‪ ،‬توجه به عناصر نادرخاکی‪ ،‬توسعه‬ ‫برنامه گوهر س��نگ ها و همچنین مدیریت س��ود بنگاه ها‬ ‫در راس��تای توس��عه و در کنار ان‪ ،‬افزای��ش فعالیت های‬ ‫مرتبط با مسئولیت اجتماعی‪ ،‬انجام گفت و گوی مستمر‬ ‫با تش��کل های مختلف و همکاری نزدیک با مراکز علمی‬ ‫و پژوهش��ی در جهت رفع نیازهای مجموعه های فوق‪ ،‬در‬ ‫شمار راهبری این سازمان قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹عملیاتی شدن نقشه راه‬ ‫نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی مشتمل بر ‪72‬راهبرد‬ ‫است که سازمان ایمیدرو مسئولیت اجرای ‪ 33‬راهبرد را‬ ‫برعهده دارد‪ .‬این س��ازمان ب��رای اجرایی کردن این مهم‬ ‫‪ 145‬هدف تعریف کرده است‪ .‬سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران تا پایان دی ماه توانس��ته‬ ‫‪58‬درصد از اهداف را محقق کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی طرح ها‬ ‫از ابتدای س��ال تاکنون برنام��ه راه اندازی ‪ 3.5‬میلیارد‬ ‫دالر پ��روژه معدن��ی و صنایع معدنی اجرایی ش��ده و تا‬ ‫نیمه زمس��تان امس��ال نزدیک به ‪ 1.2‬میلیارد دالر طرح‬ ‫افتتاح ش��ده است‪ .‬تعداد قابل توجهی از دیگر پروژه ها به‬ ‫مرحله راه اندازی‪ ،‬تولید ازمایشی یا تست مراحل مختلف‬ ‫رسیده اند‪ .‬الومینیوم جنوب (س��الکو) اکنون بزرگ ترین‬ ‫و (ب��ا تکنول��وژی ‪ 430‬کیلوامپر) مدرن تری��ن کارخانه‬ ‫الومینیوم ایران است که از ابتدای زمستان سال جاری به‬ ‫تولید ازمایشی دست یافته و از سرمایه گذاری ‪ 1.2‬میلیارد‬ ‫دالری برخوردار اس��ت‪ .‬همچنین طرح های گندله سازی‬ ‫توس��عه ملی (واقع در س��نگان) با س��رمایه گذاری ‪190‬‬ ‫میلی��ون دالری به همراه ‪ 4‬میلی��ون دالر پروژه زیربنایی‬ ‫در مجموع (سه طرح) با رقم نزدیک به ‪ 1.4‬میلیارد دالر‬ ‫اماده افتتاح ش��ده اند‪ .‬عالوه بر این تا پایان س��ال جاری‬ ‫نی��ز بیش از ی��ک میلیارد دالر طرح در م��دار تولید قرار‬ ‫می گیرد که شامل حوزه های کنسانتره سنگ اهن‪ ،‬چهار‬ ‫طرح صنع��ت مس‪ ،‬خردای��ش س��نگ اهن گل گهر‪ ،‬فاز‬ ‫نخست بندر پارسیان و تعدادی طرح زیربنایی است‪ .‬کل‬ ‫س��رمایه گذاری هایی که تا پایان س��ال به ثمر می نشیند‬ ‫بیش از ‪ 7600‬ش��غل مستقیم است و نزدیک به ‪29‬هزار‬ ‫شغل به طور غیرمستقیم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد تولید و صادرات واحدهای بزرگ‬ ‫عملک��رد تولید ش��رکت های ب��زرگ بخ��ش معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی در مدت ‪ 10‬ماه س��ال ‪ 98‬نش��ان دهنده‬ ‫رش��د در اکثر بخش ها است به طوری که تولید کنسانتره‬ ‫سنگ اهن افزایش ‪3‬درصدی داشته اهن اسفنجی افزایش‬ ‫‪8‬درصدی‪ ،‬شمش فوالد رشد ‪ 5‬درصدی و محصول فوالد‬ ‫رش��د ‪8‬درصدی‪ ،‬کاتد مس افزایش ‪3‬درصدی داش��ته و‬ ‫تولید پودر الومینا تقریبا به اندازه تولید س��ال گذش��ته‬ ‫بوده است‪ .‬از سوی دیگر امار عملکرد صادرات واحدهای‬ ‫بزرگ معدن و صنایع معدنی کشورمان نیز نشان می دهد‬ ‫در م��دت ‪ 10‬ماه س��ال ‪ 98‬ص��دور ان��واع محصول این‬ ‫شرکت ها رشد ‪25‬درصدی را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف ‪ 650‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫از ابتدای تاس��یس ایمیدرو تا نیمه نخس��ت س��ال ‪97‬‬ ‫برنام��ه اکتش��اف این س��ازمان در مس��احت ‪ 250‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع اجرایی ش��د‪ .‬اما از نیمه دوم سال گذشته‬ ‫برنامه توس��عه اکتش��افات با جهش ‪ 400‬ه��زار کیلومتر‬ ‫مربعی همراه ش��د به گون��ه ای که با هدف افزایش ذخایر‬ ‫مواد اس��تراتژیک معدنی در ‪ 650‬ه��زار کیلومتر مربع به‬ ‫اجرا در امد‪ .‬ایمیدرو اکنون ‪80‬درصد مساحت اکتشافی‬ ‫کش��ور را در اختی��ار دارد‪ .‬این برنام��ه در واقع گامی در‬ ‫جهت ایجاد ت��وازن در زنجیره صنایع معدنی محس��وب‬ ‫می شود که خوراک اتی صنایع را تامین می کند‪ .‬تاکنون‬ ‫در ایران مرکزی ذخایر قابل توجهی کشف شده است‪ .‬با‬ ‫توج��ه به اینکه بخش خصوصی با حمایت ایمیدرو موفق‬ ‫به اجرای قس��متی از فعالیت های اکتش��افی مذکور شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬همکاری بخش خصوصی در تکمیل فعالیت های‬ ‫اکتشافی نیز از سیاست های جدید ایمیدرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی معادن کوچک‬ ‫طرح احیای معادن کوچک و متوسط که با هدف توسعه‬ ‫اش��تغال و همچنین تامین بخشی از خوراک شرکت های‬ ‫بزرگ از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (از‬ ‫شرکت های تابعه ایمیدرو) به اجرا درامده تا نیمه دی ماه‬ ‫جاری بیش از ‪ 130‬معدن را احیا کرده اس��ت‪ .‬این طرح‬ ‫با مشارکت تش��کل ها از جمله خانه معدن ایران اجرایی‬ ‫شده است‪ .‬در همین حال تفاهمنامه ای در راستای کمک‬ ‫به فعال س��ازی معادن کوچک با تولیدکنندگان کنسانتره‬ ‫و گندله امضا ش��ده اس��ت که به نقش افرینی این معادن‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن؛ پشتوانه‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫صن��دوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای معدنی‬ ‫ط��ی ‪ 14‬س��ال از فعالیت خ��ود ‪ 1742‬فق��ره بیمه نامه‬ ‫س��رمایه گذاری و اعتباری به مبلغ ‪ 1028‬میلیارد تومان‬ ‫صادر کرده که ‪ 592‬میلیارد تومان ان مربوط به دو سال‬ ‫گذشته است‪ .‬یکی از پش��توانه های این صندوق افزایش‬ ‫س��رمایه بوده که در سال جاری از ‪ 140‬میلیارد به ‪350‬‬ ‫میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬طبق برنامه های ایمیدرو‪،‬‬ ‫این نهاد پش��تیبان مع��ادن بخش خصوصی‪ ،‬س��ال ‪99‬‬ ‫برنامه افزایش س��رمایه تا ‪ 500‬میلیارد تومان را پیش رو‬ ‫دارد‪ .‬صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی‪،‬‬ ‫همچنی��ن حمایت از طرح فعال س��ازی معادن کوچک را‬ ‫جزو فعالیت های خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چش�م انداز توس�عه مناط�ق وی�ژه صنای�ع‬ ‫انرژی بر‬ ‫طی س��ال های اخیر ایمی��درو عالوه ب��ر منطقه ویژه‬ ‫صنای��ع انرژی بر خلیج فارس‪ ،‬توس��عه مناطق ویژه المِرد‬ ‫(جنوب استان فارس) و پارسیان (غرب استان هرمزگان)‬ ‫و همچنی��ن کاش��ان را پیش رو داش��ته اس��ت‪ .‬منطقه‬ ‫الم��رد اکن��ون میزب��ان بزرگ تری��ن و مدرن ترین طرح‬ ‫تولید الومینیوم ایران (س��الکو) است و منطقه پارسیان‬ ‫نیز در حال جذب س��رمایه گذاران ح��وزه صنایع معدنی‬ ‫و پتروش��یمی اس��ت‪ .‬وزارت نفت منطقه پارسیان را به‬ ‫عنوان هاب س��وم اجرای طرح های پتروشیمی قرار داده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر ساخت فاز نخست اسکله اختصاصی‬ ‫منطقه پارس��یان در مراحل پایانی اس��ت و تا اسفند ماه‬ ‫به بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬منطقه ویژه صنایع معدنی‬ ‫و فلزی خلیج فارس نیز ‪ 18‬طرح توسعه ای در حال اجرا‬ ‫و برنامه واگذاری زمین به ‪ 11‬متقاضی سرمایه گذاری را‬ ‫در دستور کار دارد‪ .‬این منطقه در عین حال دستیابی به‬ ‫ظرفیت تولید ‪ 10‬میلیون تن فوالد را در برنامه دارد‪ .‬در‬ ‫همین حال به دلیل اینکه اسکله منطقه ویژه خلیج فارس‬ ‫یکی از مزیت های این منطقه به شمار می اید‪ ،‬توسعه ان‬ ‫از محورهایی اس��ت که توسط ایمیدرو پیگیری می شود‬ ‫و در این راس��تا فراخوان جذب س��رمایه گذار در دس��ت‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره اینوماین‪2‬‬ ‫ایمیدرو جشنواره ایده های ارزش افرین با نام اینوماین‪2‬‬ ‫(‪ )INNOMINE‬را ب��ا هم��کاری معاون��ت فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری (و صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی) و‬ ‫دانشگاه تهران در بهمن ماه برگزار کرد‪ .‬در این جشنواره‬ ‫تعداد ش��رکت های ثبت نام کننده و ایده های ارسال شده‪،‬‬ ‫با جهش نس��بت به س��ال قبل به ‪ 380‬مورد رسید‪15 .‬‬ ‫ایده برتر این حوزه نیز در پایان این رویداد معرفی شدند‪.‬‬ ‫ایمی��درو‪« ،‬هم افرینی ارزش»‪ ،‬را در هم��کاری با مراکز‬ ‫علمی و تحقیقاتی پیگیری می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی پایلوت عناصر نادرخاکی‬ ‫پایل��وت تولی��د عناصر ن��ادر خاکی در دهه نخس��ت‬ ‫بهمن م��اه ‪ 98‬با حضور «مع��اون علمی رئیس جمهوری»‬ ‫و «وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت» افتتاح شد‪ .‬این پایلوت‬ ‫با استفاده از دانش متخصصان داخلی راه اندازی شده که‬ ‫انعطاف پذیری باالیی در اس��تحصال عناصر استراتژیک با‬ ‫عیارهای بسیار پایین یا بسیار باال دارد و با توجه به اینکه‬ ‫از روش های مختل��ف فراوری ازجمله روش های فیزیکی‬ ‫و هیدرومتالورژی در ان استفاده شده‪ ،‬امکان حذف همه‬ ‫ناخالصی ها را دارد‪.‬‬ ‫مطالعات نش��ان می دهد عناصر نادر خاکی کش��ور‪ ،‬با‬ ‫غنی ش��دگی ضعی��ف‪ ،‬اغلب همراه س��ایر عناصر ازجمله‬ ‫اهن‪ ،‬تیتان‪ ،‬فس��فات و مواد پرتوزا هستند که راه اندازی‬ ‫این پایلوت‪ ،‬به کامل شدن زنجیره دانش استحصال مواد‬ ‫معدنی و استراتژیک کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه با دانشگاه ها و مراکز علمی‬ ‫ایمی��درو در راس��تای برطرف س��ازی نی��از مع��دن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬از س��ال گذشته اقدام به نیازمحور کردن‬ ‫پروژه های پژوهشی کرده و از ان ها حمایت می کند تا به‬ ‫رفع نیازهای موجود در این بخش بپردازند‪.‬‬ ‫این س��ازمان طب��ق تفاهمنامه های امضا ش��ده‪ ،‬با ‪11‬‬ ‫دانش��گاه و مراکز علم��ی در حال همکاری اس��ت و ‪20‬‬ ‫پروژه نیازمحور (عمدتا در حوزه محیط زیس��ت) در حال‬ ‫اجرا دارد‪ .‬س��ازمان ایمیدرو همچنی��ن از ‪ 194‬پایان نامه‬ ‫بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی حمایت کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫همی��ن حال بودج��ه حوزه پژوهش رش��د ‪50‬درصدی و‬ ‫بودجه بخش اموزش رش��د ‪100‬درصدی در مقایس��ه با‬ ‫سال ‪ 97‬داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت از صنع�ت گوهرس�نگ ها و‬ ‫سنگ های تزئینی‬ ‫ایمی��درو در کن��ار حمای��ت از صنایع ب��زرگ‪ ،‬برنامه‬ ‫بازبینی و تدوین طرح جامع گوهر س��نگ ها (سنگ های‬ ‫قیمتی و نیم��ه قیمتی) و همچنین س��نگ های تزئینی‬ ‫را ب��ا حضور تش��کل های تخصصی در دس��ت اجرا دارد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون کارگروه های مختلفی در این بخش مش��غول‬ ‫کار هس��تند‪ .‬این برنامه با هدف رفع موانع این صنایع به‬ ‫اجرا در می اید‪ .‬مقرر ش��ده به زودی بازار گوهر سنگ ها‬ ‫در اصفهان با همکاری مقامات استانی و بخش خصوصی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر عارضه یابی بخش سنگ های‬ ‫تزئینی نیز اغاز شده تا شرایط رشد و به روز اوری صنعت‬ ‫سنگ تزئینی مهیا شود‪.‬‬ ‫ایمیدرو به عنوان متولی توس��عه بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی در کنار فعاالن این حوزه قرار دارد‪ .‬این س��ازمان‬ ‫نقش سیاس��ت گذاری و تسهیل شرایط فعالیت در معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی را برعهده دارد و زمین��ه الزم را برای‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��ه منظ��ور تقویت و توس��عه صنعت‬ ‫س��نگ های قیمتی و نیمه قیمت��ی فراهم می کند‪ .‬در این‬ ‫میان صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫(از زیرمجموعه های ایمی��درو)‪ ،‬از این حوزه ارزش افرین‬ ‫و اشتغال زا حمایت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین زیرساخت‬ ‫تامین و توس��عه زیرس��اخت سبب تس��هیل در انتقال‬ ‫و جابه جایی مواد خام و تولید ش��ده می ش��ود‪ .‬ایمیدرو‬ ‫ب��ا هم��کاری ش��رکت های بخ��ش خصوصی‪ ،‬توس��عه‬ ‫زیرس��اخت ها را در اولویت برنامه ها و اقدامات خود قرار‬ ‫داده که برجس��ته ترین ان ها شامل حمل جاده ای‪ ،‬ریلی‪ ،‬‬ ‫انتقال اب از دریا است‪.‬‬ ‫این س��ازمان تاکن��ون ‪ 660‬کیلومتر مس��یر جاده ای‬ ‫ب��رای معادن و ‪ 373‬خط انتقال برق ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر این نیروگاه هرمز در منطقه ویژه خلیج فارس در‬ ‫راستای توسعه زیرساخت ها احداث شده است‪ .‬همچنین‬ ‫خط دوم جاده س��نگان تربت حیدریه با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی اجرایی شده اس��ت‪ .‬ارزش کل سرمایه گذاری‬ ‫این طرح به ‪ 800‬میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح خط انتقال اب از دریای عمان‬ ‫ایمیدرو با اس��تفاده از تجربه اج��رای پروژه انتقال اب‬ ‫از خلیج ف��ارس به مناطق مرکزی‪ ،‬پ��روژه جدید و بزرگ‬ ‫انتقال اب از دریای عمان به سه استان شرقی (سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬خراس��ان جنوبی و خراس��ان رضوی) را با‬ ‫استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن ط��رح ‪ 1500‬کیلومت��ری قرار اس��ت پس از‬ ‫شیرین س��ازی‪ ،‬اب دریای عمان از مس��یر خط لوله وارد‬ ‫سه اس��تان سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬خراس��ان جنوبی و‬ ‫خراس��ان رضوی شود که در نهایت تامین اب در مجتمع‬ ‫معدنی س��نگان برای س��رمایه گذاران‪ ،‬روشن و اطمینان‬ ‫بخش خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹منطقه وی�ژه خلیج فارس و طرح ‪ 10‬میلیون‬ ‫تنی فوالد‬ ‫چش��م ان��داز منطقه وی��ژه صنای��ع معدن��ی و فلزی‬ ‫خلیج ف��ارس (از زیرمجموعه ه��ای س��ازمان ایمی��درو)‪،‬‬ ‫دس��تیابی به ظرفیت تولید ‪ 10‬میلیون تن فوالد اس��ت‪.‬‬ ‫این برنامه طبق راهبری های ایمیدرو و با س��رمایه گذاران‬ ‫فعلی این منطقه در دس��ت اجرا اس��ت و کنسرسیوم ان‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد ظرفیت تولید ‪ 10‬میلی�ون تن فوالد‬ ‫در سواحل مکران‬ ‫ایمی��درو در راس��تای سیاس��ت های کالن در افزایش‬ ‫ظرفیت تولید فوالد و به سبب دسترسی سواحل جنوبی‬ ‫به اب و تاسیس��ات بندری‪ ،‬طرح ایج��اد ‪ 10‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت تولید فوالد در س��واحل مک��ران واقع در چابهار‬ ‫(استان سیستان و بلوچستان) را به اجرا گذاشته است که‬ ‫این برنامه با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫بهبود محیط کسب وکار‬ ‫در پاییز‬ ‫بهانه انگیزشی‬ ‫شهر افتاب‬ ‫به نفع صادرکنندگان‬ ‫تحولی که‬ ‫کارامد نیست‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫فرهنگ غالب نفتی مانع توسعه صادرات غیرنفتی شد‬ ‫هیچ گاه کشوری با نگاه صادراتی نبودیم و‬ ‫هنوز هم نیستیم! چه ان زمان که درامدهای‬ ‫کالن نفت�ی را ب�ه خزان�ه دول�ت س�رازیر‬ ‫می کردی�م و چ�ه حاال ک�ه با کاهش ش�دید‬ ‫فروش طالی س�یاه دس�ت به اجبار به سراغ‬ ‫راه های دیگر درامدزایی رفته ایم و می رویم‪.‬‬ ‫سال هاس�ت ک�ه بر طب�ل اهمیت ص�ادرات‬ ‫غیرنفت�ی می کوبیم اما در عمل مانع بر س�ر‬ ‫راه ص�ادرات و صادرکنندگان فرود امده‪ .‬چه‬ ‫فرصت هایی که از دس�ت رف�ت و چه منابعی‬ ‫ک�ه بیهوده خرج ش�د و چ�ه تالش هایی که‬ ‫بی ثمر ماند‪ .‬ایران در سال های دور و نزدیک‬ ‫می توانست بهترین استفاده را از منابع نفتی‬ ‫و دیگر مزیت ها در راس�تای توس�عه تولید و‬ ‫صادرات خود انجام دهد اما نش�د؛ نش�د که‬ ‫بش�ویم کش�وری با حجم باالیی از صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ .‬نکته دردناک تر اینجاس�ت که هم‬ ‫ظرفیت هایش را داش�تیم و هم شرایط هموار‬ ‫بود اما به جایی نرسیدیم‪ .‬چه بسا کشورهایی‬ ‫ک�ه ن�ه منابع خ�دادادی نفتی داش�تند و نه‬ ‫ش�رایط ما را‪ ،‬اما به بزرگترین صادرکنندگان‬ ‫جهان تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫در همین باره محمدرضا مودودی کارشناس‬ ‫تجارت خارجی از غفلت های تاریخی و بزرگ‬ ‫تجارت در سال های گذشته می گوید و تاکید‬ ‫می کند‪ :‬این غفلت ها نش�ان می دهد چگونه‬ ‫بزرگ ترین فرصت پوس�ت اندازی و بازسازی‬ ‫اقتصاد ایران برای تبدیل شدن به یک پدیده‬ ‫جدید در اقتصاد جهان�ی‪ ،‬مبتال به روزمرگی‬ ‫مدیری�ت‪ ،‬خمودگی تولی�د و ترویج فرهنگ‬ ‫مصرفی و روحیه اشرافی گری شد که با شان‬ ‫و ارمان های این ملت‪ ،‬فاصله ای بس�یار دارد؛‬ ‫و به تدریج ب�ا کاهش درامدهای نفتی نه تنها‬ ‫ع�وارض ضع�ف تولیدات ب�ا ارزش اف�زوده‪،‬‬ ‫محص�والت دانش بنی�ان و رقابت پذی�ر و‬ ‫اقتص�ادی کم رمق ب�رای جامعه باق�ی مانده‬ ‫است‪ ،‬بلکه این موقعیت‪ ،‬فقط بهشتی جذاب‬ ‫را نصیب واردکنندگانی کرده که هنوز اقتصاد‬ ‫بیمار ایران برای تامین نیازهای بی پایانش به‬ ‫انها نیازمند است‪.‬‬ ‫مشروح گفت وگو با او را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €چرا نتوانس�تیم در س�ال های اخی�ر به یک‬ ‫کشور صادراتی تبدیل شویم؟‬ ‫نگاه صادراتی زمانی در یک کشور شکل می گیرد که‬ ‫برای تامین منابع مالی مورد نیاز چه در بخش توس��عه‬ ‫زیرساخت ها‪ ،‬چه حقوق و دستمزد و‪(...‬هزینه های جاری‬ ‫و عمرانی) نیاز به درامدهای اینچنینی است‪ .‬متاسفانه‬ ‫از انجایی که ایران سال هاس��ت درام��د ارزان رانتی با‬ ‫عنوان درامد نفتی را داش��ته است بنابراین بیشتر وزن‬ ‫تقاضای خود را به این معطوف کرده اس��ت که از محل‬ ‫این درامدهای نفتی بتواند هزینه های جاری و عمرانی‬ ‫خ��ود را پرداخ��ت کند‪ .‬به همین دلیل کش��ور متوجه‬ ‫این موضوع نبوده اس��ت ک��ه بر بنیادهای اقتصادی که‬ ‫می تواند صادرات غیرنفتی را هم توس��عه دهد‪ ،‬متمرکز‬ ‫شود‪ .‬از س��وی دیگر ما بحران های سیاسی و اقتصادی‬ ‫بس��یاری را در سال های گذش��ته سپری کردیم‪ .‬مانند‬ ‫جنگ و تحریم ها و ش��دت گرفتن تنش های هس��ته ای‬ ‫و رواب��ط بین الملل��ی و‪ ...‬که می تواند ب��ه عنوان عوامل‬ ‫بازدارن��ده رس��یدن به راهبرد بلند مدت برای توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی باش��د‪ .‬ضمن اینکه همیشه رویکرد‬ ‫کش��ور این بوده اس��ت که نیاز داخل را تامین کنند و‬ ‫وابس��تگی به واردات را کاهش دهند‪ .‬برهمین اس��اس‬ ‫نگاه مس��ئوالن در دوره بازس��اری کشور بعد از جنگ‪،‬‬ ‫باعث ش��د بخش عمده ای از مناب��ع را بدون اینکه نگاه‬ ‫صادراتی داش��ته باشیم فقط برای جلوگیری از واردات‬ ‫کاالها س��رمایه گذاری کنیم که ب��ه واحدهای کوچک‬ ‫پراکنده در س��طح کشور با ظرفیت هی غیرصادراتی در‬ ‫مقیاس های محلی یا استانی ختم شد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر این واحدها یکی از معضالت اساس��ی‬ ‫ش��ده اند و اگرچه می توانستند زمینه ساز اشتغال خوبی‬ ‫در س��طح کشور باشند اما برای تداوم تولید و بقا حتما‬ ‫بای��د بازاره��ای خود را نیز توس��عه می دادند و با توجه‬ ‫ب��ه اینکه ب��ه مرور رقابت های منفی بینش��ان ش��کل‬ ‫گرفت‪ ،‬از چرخه تولید خارج ش��دند‪ .‬به هر حال ایران‬ ‫هیچ گاه چشم انداز بلندمدت و نگاه راهبردی به توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی را نداش��ت که اگر می داشت از محل‬ ‫درامدهای سرش��ار نفتی که در ‪۵۰‬سال گذشته کسب‬ ‫کردیم و بخش عمده ان بعد از انقالب بود می توانستیم‬ ‫سرمایه گذاری های حرفه ای در مگاپروژه های صادراتی‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬طبیعی است که به ازای هر یک میلیارد‬ ‫دالر ک��ه در ح��وزه صادرات س��رمایه گذاری می ش��د‬ ‫می توانس��ت منجر به ارزاوری بیش از یک میلیارد دالر‬ ‫را برای کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €در این سال ها امارهای درامد ارزی ما به چه‬ ‫میزان بوده و چقدر توانس�تیم از انها در راستای‬ ‫توسعه صادراتی استفاده کنیم؟‬ ‫در ط��ول س��ال های ‪ 1338‬ت��ا ‪ ،۱۳۹۶‬درامد ارزی‬ ‫کش��ور از مح��ل ف��روش فراورده ه��ای نفت��ی‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و ص��ادرات کاال و خدم��ات (خدمات فنی‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬اعزام نی��روی کار و‪ )...‬حدود‬ ‫‪ ۲۰۴۰‬میلیارد دالر براورد ش��ده اس��ت که فقط سهم‬ ‫‪۳‬دهه گذش��ته (از سال ‪ ۶۸‬که شروع برنامه اول توسعه‬ ‫ب��وده تا پایان س��ال ‪ )۹۶‬با درامدی اف��زون بر ‪۱۷۱۲‬‬ ‫میلیارد دالر‪ ،‬حدود ‪ ۸۴‬درصد کل درامدهای کشور در‬ ‫این ‪ ۶‬دهه بوده است‪ .‬درامدی ارمانی و سرشار که البته‬ ‫هیچ گاه موجب رش��د ش��اخص های اقتصادی و توسعه‬ ‫پایدار کش��ور نشد و همچنان ایران در زمره کشورهای‬ ‫در حال توس��عه به شمار می رود‪ .‬این درحالی است که‬ ‫چین از س��ال ‪ ۱۳۵۶‬تا ‪ ۱۳۷۴‬با ج��ذب ‪ ۳۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر جذب سرمایه خارجی‪ ،‬توانست ‪ ۲۲۵‬میلیون شغل‬ ‫ایجاد کند و درحال حاضر‪ ،‬نیز این کشور بیش از ‪۲‬هزار‬ ‫و ‪۵۰۰‬میلی��ارد دالر ص��ادرات دارد؛ اما ما در ‪۵۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته ‪۷‬برابر این میزان سرمایه گذاری‪ ،‬درامد ارزی‬ ‫داشتیم اما نه یک هفتم ان توانستیم شغل ایجاد کنیم‬ ‫و نه یک هفتم ان توانستیم درامد پایدار برای صادرات‬ ‫کشور ایجاد کنیم‪ .‬بخش عمده این میزان درامد ارزی‬ ‫صرف واردات شد که مشخصا رانت قدرتمندی را ایجاد‬ ‫ک��رد ک��ه ما را وابس��ته به خود کرده اس��ت‪ .‬با نگاهی‬ ‫به تاریخچه مصارف ارزی کش��ور‪ ،‬می بینیم که از سال‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬ت��ا ‪ ۱۳۹۶‬ح��دود هزار و ‪ ۷۱۳‬میلی��ارد دالر از‬ ‫این میزان صرف واردات ش��ده است؛ یعنی هزار و ‪۳۰۳‬‬ ‫میلیارد دالر صرف واردات کاال و حدود ‪ ۶۶‬میلیارد دالر‬ ‫صرف فراورده های نفتی ش��ده و ‪ ۳۳۴‬میلیارد دالر به‬ ‫واردات انواع خدمات به ویژه گردشگری تخصیص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر یک��ی از بزرگ ترین فرصت های‬ ‫طالی��ی در تاری��خ کش��ور که می توانس��ت در خدمت‬ ‫نوس��ازی بنیادهای اقتصادی‪ ،‬بهسازی زیرساخت های‬ ‫کش��ور‪ ،‬تکمیل زنجیره ه��ای ارزش و ایجاد واحدهای‬ ‫ب��زرگ با مقیاس جهانی‪ ،‬ق��رار گیرد‪ ،‬نه فقط بیهوده از‬ ‫دست رفت‪ ،‬بلکه منابع ارزی ارزشمند این سال ها نصیب‬ ‫جیب واردکنندگانی ش��د که در این سال ها‪ ،‬به تدریج‬ ‫فربه و فربه تر شده و به مرور تبدیل به بزرگ ترین قدرت‬ ‫بازدارنده عوامل توس��عه صنعتی و عامل تحدیدکننده‬ ‫گس��ترش حوزه نفوذ بازارهای صادراتی کشور شدند و‬ ‫جالب اس��ت بدانیم گرچه در ای��ن مدت حدود ‪۱۳۰۳‬‬ ‫میلیارد دالر ب��رای واردات انواع کاال (لوکس‪ ،‬مصرفی‪،‬‬ ‫سرمایه ای و واسطه ای) و ‪ ۶۶‬میلیارد دالر برای واردات‬ ‫مواد س��وختی (مانند بنزین) هزینه شد‪ ،‬اما فقط سهم‬ ‫منابعی که برای اعزام گردش��گر به خارج هزینه ش��ده‬ ‫حدود ‪ ۳۳۴‬میلیارد دالر براورد شده که به طور تقریبی‬ ‫معادل همان بودجه ای است که اقتصاد چین را متحول‬ ‫و ش��کوفا کرد! و باز نکته جالب ت��ر (و البته دردناک تر)‬ ‫که ش��اید در این امار نهفته باش��د‪ ،‬این است که حدود‬ ‫‪ ۶۲‬درص��د از این منابعی که صرف واردات ش��ده فقط‬ ‫مربوط به بازه زمانی ‪ ۱۳‬س��ال گذش��ته یعنی ‪ ۱۳۸۳‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬است که حدود ‪ ۱۰۵۴‬میلیارد دالر براورد شده و‬ ‫متاسفانه صرف واردات انواع کاال و سفرهای گردشگری‬ ‫و نیز اداری و تجاری شده است!‬ ‫نکته دیگر اینکه در طول س��ال هایی که با دو مرحله‬ ‫تحری��م روب��ه رو ش��دیم؛ یعنی اوایل ده��ه ‪ ،۸۰‬حدود‬ ‫‪۵۸‬میلیارد دالر صرف مس��افرت های خارجی شخصی‬ ‫شده که با احتساب سفر تاجران این عدد به ‪۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر می رس��د‪ .‬این امارها نش��ان می دهد اگر برنامه ای‬ ‫ب��رای جلوگیری از چنین مصارف بیهوده ای در اقتصاد‬ ‫کش��ور نداشته باشیم‪ ،‬این داس��تان چه باتحریم و چه‬ ‫بی تحری��م می توانند همچنان ضربه های مهلک بر نظام‬ ‫اقتصادی ما وارد کند‪.‬‬ ‫€ €نقش تحریم ها را چه می دانید؟‬ ‫تحریم های��ی که در طول جنگ اقتصادی ‪۴۰‬س��اله‬ ‫بیش از اینکه مانع ش��ود کاال یا پول به کش��ور منتقل‬ ‫ش��ود‪ ،‬موجب شد که بینش صادراتی ما محدود شود و‬ ‫درک مان از فضای تجارت بین الملل به حداقل برس��د‪.‬‬ ‫تا جایی که غالب فعاالن اقتصادی ما متاس��فانه با نگاه‬ ‫ب��ه ب��ازار داخلی برنام��ه صادراتی خ��ود را می چینند‪.‬‬ ‫توانمندس��ازی الزم را در کش��ور نداشتیم تا بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی را با مفاهیم و ادبیات تجارت جهانی و فنون‬ ‫مذاکره و بازاریابی و عقد قرارداد و‪ ...‬اشنا کنیم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه عوام�ل دیگری ب�ر محدودش�دن بازار‬ ‫صادراتی ما اثرگذار اس�ت و فرایند را کند کرده‬ ‫است؟‬ ‫در ادبیات تجارت خارجی ما بخش راهبردی موضوع‬ ‫ه��م هی��چ گاه به صورت جدی حمایت نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان نمونه یعنی مدیرانی ک��ه در بخش تجارت‬ ‫خارجی چشم انداز و راهبردها را طراحی می کنند‪ ،‬شاید‬ ‫اهلیت کارشناس��ی الزم را نداش��تند و نگاهشان بیشتر‬ ‫به بازار داخل بوده است‪ .‬در نتیجه شاهد این بودیم که‬ ‫مدیران تجارت خارجی ما هیچ اس��تراتژی مشخصی را‬ ‫به س��رانجام نرساندند در حالی که استراتژی ما معموال‬ ‫پیرام��ون دو موض��وع دقیق توانمندس��ازی بنگاه های‬ ‫صادراتی و ظرفیت سازی و تنوع بخشی به سبد صادراتی‬ ‫کشور باید باشد که متاسفانه در این دو بخش به شدت‬ ‫ضعف داریم‪ .‬براس��اس این وضعیت اگر پتروش��یمی و‬ ‫ف��والد به عنوان دو مگاپروژه ای که مورد حمایت دولت‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ ،‬امروز در جمع س��بد صادراتی ما نبودند‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی م��ا بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬میلیارد دالر ثبت‬ ‫می شد‪ .‬گرچه در ‪۱۵‬سال گذشته با همین اقدام ها رشد‬ ‫چش��مگیری را تجربه کردیم و بیش از هزاردرصد رشد‬ ‫نسبت به اول انقالب اما استعداد کشور بیش از اینهاست‬ ‫و براس��اس چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬باید در این سال حداقل‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر صادرات می داشتیم که بعید‬ ‫اس��ت در ای��ن س��ال های باقی مان��ده بتوانیم عدد ‪۴۵‬‬ ‫میلیارد دالری کنونی را به این رقم برسانیم؛ بنابراین نه‬ ‫چش��م انداز مناسب برای توسعه صادرات تعریف شده و‬ ‫نه منابع الزم به موقع اختصاص یافته است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫برای مقررات مانع صادرات نیز چاره ای اندیشیده نشده‬ ‫و روی موضوع برند و پیمان های تجاری نیز برنامه ریزی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫تحریم هادر‬ ‫طول جنگ‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪۴۰‬ساله بیش‬ ‫از اینکه مانع‬ ‫شود کاال یا پول‬ ‫به کشور منتقل‬ ‫شود‪ ،‬موجب‬ ‫شد که بینش‬ ‫صادراتی ما‬ ‫محدود شود‬ ‫و درک مان از‬ ‫فضای تجارت‬ ‫بین الملل به‬ ‫حداقل برسد‬ ‫راهکارهایی برای اصالح ضوابط‬ ‫استقرار واحدهای صنعتی‬ ‫در نشس��ت کمیس��یون ان��رژی و محیط زیس��ت و معاون��ت‬ ‫بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬نتایج طرح مطالعاتی‬ ‫«ضواب��ط و معیارهای اس��تقرار واحده��ا و فعالیت های صنعتی و‬ ‫تولی��دی» مورد نقد و بررس��ی قرار گرفت‪ .‬این ط��رح مطالعاتی با‬ ‫حمایت اتاق بازرگانی تهران و به درخواس��ت کمیس��یون انرژی و‬ ‫محیط زیست با هدف عارضه یابی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی‬ ‫با رویکرد اصالح و بهبود رویه موجود در راستای توسعه و شکوفایی‬ ‫فعالیت ه��ای صنعتی و خدماتی و صیانت از محیط زیس��ت‪ ،‬انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نیز بر حس��ن انجام این پروژه مطالعاتی نظارت داش��ته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬در ابتدای این نشست‬ ‫که با حضور معاون بررس��ی های اقتصادی ات��اق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫اعضای کمیس��یون انرژی‪ ،‬صنعتگران حوزه انرژی و البته فعاالن‬ ‫محیط زیس��ت برگزار ش��د‪ ،‬رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬با اشاره به اینکه این طرح از دو‬ ‫سال پیش در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬موانعی‬ ‫که برای استقرار کارامد واحدهای صنعتی وجود دارد‪ ،‬هزینه هایی‬ ‫بو کار کشور تحمیل کرده است‪،‬‬ ‫را برای بنگاه های اقتصادی و کس ‬ ‫از این رو در مطالعه و پژوهش��ی که با حمای��ت اتاق تهران صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬به دنبال راهکارهایی برای برون رفت از مش��کالت و موانع‬ ‫این بخش و ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی به نهاد های مربوط‬ ‫هس��تیم‪ .‬در ادامه‪ ،‬بهزاد رئیسیان‪ ،‬سرپرست مطالعه این طرح به‬ ‫تشریح اقدامات صورت گرفته پرداخت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬این مطالعه‬ ‫به دنبال ان اس��ت تا بررس��ی کند که پس از گذش��ت ‪ 20‬سال از‬ ‫تصوی��ب و اجرای قوانین و ضوابط اس��تقرار واحدها و فعالیت های‬ ‫صنعتی‪ ،‬این قوانین تا چه اندازه به اهداف خود رسیده و روند بهبود‬ ‫وضعیت محیط زیست چگونه است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نیم نگاهی به روال‬ ‫قانونگذاری و تکوین و توس��عه قوانین و مقررات زیس��ت محیطی‬ ‫در ایران‪ ،‬به طور ضمنی نش��ان می دهد ک��ه جامعه ایران تقریبا از‬ ‫ابتدای جنبش محیط زیس��ت و توجه جهانی به موضوعات زیست‬ ‫محیطی‪ ،‬در س��طوح باالی تصمیم گیری و سیاست گذاری به این‬ ‫موضوع توجه جدی داشته و تقریبا هماهنگ با جنبش های جهانی‬ ‫حرکت کرده اس��ت‪ .‬همچنین به گفته رئیس��یان‪ ،‬ضوابط استقرار‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬به موازات قانون نحوه جلوگیری از الودگی هوا‬ ‫و ایین نامه ارزیابی اثرات پروژه های توس��عه‪ ،‬از نخستین مصوبات‬ ‫قانونی به حس��اب می اید که فصل تازه ای در مدیریت و حکمرانی‬ ‫محیط زیس��ت کش��ور رقم زده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ضوابط استقرار‬ ‫صنای��ع‪ ،‬در نظام حکمرانی و حقوق محیط زیس��ت کش��ور از این‬ ‫نظ��ر دارای نقش و اهمیت ویژه اس��ت که ای��ن ضوابط به نوعی در‬ ‫میانه دو دیدگاه امایش��ی و حمایت کیفری از محیط زیس��ت قرار‬ ‫دارد‪ ،‬به این معنی که‪ ،‬ضوابط اس��تقرار از یک رو در پی پیشگیری‬ ‫از مکان یابی و اس��تقرار واحدهای صنعتی در مناطقی اس��ت که از‬ ‫نظر زیست محیطی مناسب نیستند و از طرف دیگر‪ ،‬یک مجموعه‬ ‫ضوابط غیرمنعطف برای کل کش��ور بدون در نظر گرفتن ش��رایط‬ ‫و ویژگی های مختلف س��رزمینی پیش��نهاد می کند که بیشتر به‬ ‫صورت ممنوعیت زا‪ ،‬واکنشی و در حد حمایت کیفری است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ای��ن ط��رح مطالعات��ی در ادام��ه‪ ،‬اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫قدیمی تری��ن این مقررات‪ ،‬مربوط به قانون بودجه س��ال ‪ 1328‬و‬ ‫مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ‪ 120‬کیلومتری تهران‬ ‫در س��ال ‪ 1346‬است که بعدها به مبنای اصلی تعیین فاصله برای‬ ‫استقرار صنایع در حریم دیگر کالنشهرها و مراکز استان ها هم بدل‬ ‫ش��د به طوری که اس��تقرار برخی صنایع‪ ،‬در شعاع ‪ 50‬کیلومتری‬ ‫اصفهان در قبل از س��ال ‪ 1350‬و در شهرهای تبریز‪ ،‬شیراز‪ ،‬اهواز‪،‬‬ ‫اراک و مشهد نیز تا شعاع ‪ 30‬کیلومتری ممنوع شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬عمده این مصوبات ماهیت واکنش��ی دارند به این‬ ‫معن��ی ک��ه عمدتا در واکنش به مش��کالت زیس��ت محیطی بارز‬ ‫پیش��نهاد ش��ده و به تصویب رسیده است‪ .‬رییس��یان در ادامه به‬ ‫بررس��ی سایر کشورها و مقایس��ه ان با ایران اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫مطالعه و بررس��ی صورت گرفته‪ ،‬تعیین ضوابط خطی برای ایجاد‬ ‫ممنوعی��ت برای اس��تقرار صنایع در هیچ کدام از کش��ورها یافت‬ ‫نشده است و در عوض‪ ،‬رویه ارزیابی اثرات زیست محیطی و به طور‬ ‫خاص‪ ،‬رویه غربالگری و تعیین س��طح و جزئیات ارزیابی‪ ،‬تقریبا در‬ ‫همه کشورها به شکل های گوناگون وجود دارد‪.‬‬ ‫وی س��پس ب��ه بخش های��ی از جمع بن��دی و نتای��ج این طرح‬ ‫مطالعاتی اش��اره کرد و افزود‪ :‬اس��تفاده کنندگان از بخش صنعت‪،‬‬ ‫نمونه ه��ای بس��یاری ارائه می کنند که تقس��یم بندی و رده بندی‬ ‫صنای��ع‪ ،‬با واقعی��ت میزان االیندگ��ی واقعی صنای��ع همخوانی‬ ‫معن��ی داری ندارد و این نقیصه حت��ی مورد تایید پدیداوردندگان‬ ‫ضوابط استقرار نیز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از دیگر اش��کاالت و کاس��تی های اش��کار در ضوابط‬ ‫اس��تقرار‪ ،‬تعیین میزان الودگی بر اس��اس تناژ ی��ا ظرفیت تولید‬ ‫اس��ت به طوری که ظرفیت تولید تنها می توان��د به عنوان یکی از‬ ‫پارامترهای تعیین کننده میزان احتمالی االینده ها و اثرات زیست‬ ‫محیطی یک واحد صنعتی در نظر گرفته ش��ود که البته لزوما هیچ‬ ‫ارتباط خطی معنی داری با میزان واقعی االینده ها و اثرات زیس��ت‬ ‫محیطی فعالیت واحد صنعتی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد استقرار ازمایشی رویه غربالگری‬ ‫وی در ادامه به برخی اقدامات و اصالحات پیشنهادی‪ ،‬اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬تقویت پاس��خگویی و ش��فافیت در رویه اعطای مجوزها از‬ ‫طریق اطالع رسانی به روز از طریق سایت سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬تقویت پاسخگویی و ش��فافیت عملکرد زیست محیطی‬ ‫صنایع‪ ،‬اس��تقرار ازمایش��ی رویه غربالگری و ازمون اولیه زیست‬ ‫محیطی‪ ،‬در نظر گرفتن مش��وق ها و ضوابط منعطف برای صنایعی‬ ‫که در گذشته عملکرد زیست محیطی مطلوب داشته اند‪ ،‬از جمله‬ ‫اقدام��ات کوتاه مدت می تواند باش��د در میان مدت نیز‪ ،‬اقدام برای‬ ‫بهب��ود رویه ارزیابی اثرات موجود در س��طح قانون مصوب مجلس‬ ‫و مش��ارکت و ظرفیت س��ازی اس��تفاده از نظ��رات و دیدگاه های‬ ‫استفاده کنندگان در بازنگری های اتی پیشنهاد می شود‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫بررسی غفلت های صادراتی کشور در دهه های گذشته‬ ‫و عملکرد مثبتی نداش��تیم‪ .‬نتیجه همه این مسائل این‬ ‫شد که درحال حاضر عقب تر از هدف گذاری چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬هستیم‪.‬‬ ‫€ €برند تا چه میزان در توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫ما تاثیرگذار است و ایا توانسته ایم در این زمینه‬ ‫حرفی برای گفتن داشته باشیم؟‬ ‫موضوع برند را باید به طور جدی در تجارت خارجی‬ ‫کش��ور مد نظ��ر قرار می دادیم که متاس��فاته هنوز هم‬ ‫دیدگاه کافی و الزم وجود ندارد‪ .‬شما وقتی می خواهید‬ ‫ب��ا دنیا معامله تجاری انج��ام دهید باید بپذیرید و اگاه‬ ‫باش��ید که اس��اس هر تجارتی مبتنی بر اعتماد متقابل‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه ش��ما امکان ن��دارد یک موبایل‬ ‫ایفون را از یک دستفروش کنار خیابان با یک دهم نرخ‬ ‫مغازه دار بخرید چرا که اعتمادی وجود ندارد و ریس��ک‬ ‫نمی کنید‪ .‬همین اتفاق در تجارت خارجی بین کشورها‬ ‫نیز مصداق دارد‪ .‬اگر ما را به عنوان کش��وری که دارای‬ ‫س��یک و س��یاق تولیدی و برند تجاری مشخص باشیم‬ ‫نشناسند‪ ،‬خرید از ما برایشان سخت خواهد داشت‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که وقت��ی ما در ادبی��ات برند و‬ ‫تعری��ف از هوی��ت خود نگوییم کش��وری هس��تیم که‬ ‫صاح��ب توانمندی و تولید رقابت��ی و صنعتی مدرن و‬ ‫دانش هستیم و کشوری هستیم که دانشگاه ها و مراکز‬ ‫علمی ما نخبه پرور است و توانسته مقام های شاخصی را‬ ‫در دنیا کسب کند نمی توانیم انتظاری از کشور دیگری‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬وقتی ما س��کوت کرده ایم و می گذاریم‬ ‫رس��انه های خارجی تصویر خود را به دنیا نشان بدهند‬ ‫و م��ا هم در فضای مجازی خودمان را تخریب می کنیم‬ ‫و ی��ک روز از روغ��ن پال��م می گویی��م و روزی از وجود‬ ‫افالتوکسین در شیر و لبنیات به جایی نمی رسیم‪.‬‬ ‫اگر نتوانیم درک درستی از این موضوع داشته باشیم‬ ‫و ب��رای هویت رقابتی خود تعریف مش��خص نداش��ته‬ ‫باش��یم و برای بازس��ازی چهره کشور یک برنامه معین‬ ‫ارائه ندهیم نباید انتظار داشته باشیم دیگرانی که ما را‬ ‫نمی شناس��ند حاضر باش��ند ریسک کنند و محصوالت‬ ‫ما را بخرند‪.‬‬ ‫€ €به پیمان های تجاری نیز اشاره کردید‪ ،‬چرا در‬ ‫این بخش دارای ضعف هستیم؟‬ ‫در سال های گذشته متاسفانه نتوانستیم پیمان های‬ ‫تجاری موثری را با کش��ورها منعقد کنیم بلکه مدام در‬ ‫چالش درونی و داخلی‪ ،‬درگیر با نشست ها و و اعتراض ها‬ ‫و‪ ...‬بودیم که مانع از ان شد که پیوندهای اقتصادی خود‬ ‫را در منطقه عمیق کنیم و بخش��ی از فرایند اقتصادی‬ ‫ان کش��ور ش��ویم تا تحریم ها نیز نتواند این پیوندها را‬ ‫متوقف کند‪ .‬ما سهم بسیار ناچیزی از تجارت ترجیحی‬ ‫با کش��ورهای همس��ایه را داریم ام��ا در دنیا ‪۵۰‬درصد‬ ‫تجارت خارجی براساس تجارت ترجیحی و پیمان های‬ ‫منطقه ای و اتحادهای منطقه ای انجام می شود که سهم‬ ‫ص��ادرات م��ا در ذیل پرچم پیمان ه��ای منطقه ای این‬ ‫قراردادها کمتر از ‪۳‬درصد است‪.‬‬ ‫امروز بیش از ‪ ۱۶۴‬کش��ور دنیا عضو سازمان جهانی‬ ‫تجارت هس��تند و ایران بزرگترین اقتصادی اس��ت که‬ ‫باوج��ود ارتب��اط دیرین ه خود به این س��ازمان (از زمان‬ ‫معاهده گات) هنوز به عضویت ان درنیامده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫صرف نظر از دالیل و ابعاد این عضو نبودن‪ ،‬نکته ظریف‬ ‫اما حائز اهمیت این اس��ت که بخش عمده ای از تجارت‬ ‫جهانی که تقریبا تمام ان توسط اعضای سازمان تجارت‬ ‫جهانی (‪ )WTO‬صورت می گیرد‪ ،‬فقط محدود به این‬ ‫س��ازمان نیست و بسیاری از کش��ورها تمایل دارند که‬ ‫ع�لاوه بر تجارت ازاد با دنیا‪ ،‬توافقات تجاری منطقه ای‬ ‫نیز با همس��ایگان و ش��رکای اصلی تجاری خود داشته‬ ‫باش��ند؛ نظی��ر اتحادیه اروپ��ا‪ ،‬اتحادی��ه همکاری های‬ ‫منطق��ه ای جنوب اس��یا (س��ارک)‪ ،‬س��ازمان پیمان‬ ‫مرکزی (س��نتو)‪ ،‬منطقه تجارت ازاد اس��ه ان‪ ،‬سازمان‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی (اکو)‪ ،‬س��ازمان همکاری های‬ ‫اقتص��ادی اس��یا– پاس��فیک‪ ،‬س��ازمان همکاری های‬ ‫اقتصادی کش��ورهای اس��یا و اقیانوسیه (اَپک)‪ ،‬پیمان‬ ‫تجارت ازاد امریکای ش��مالی (نفتا) و اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا ک��ه البته تعداد انها بی��ش از ‪ ۶۰‬توافق براورد‬ ‫می شود که بر اساس برخی گزارش ها بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از تجارت حدود ‪ ۱۷‬تریلیون دالری دنیا از مجرای این‬ ‫پیمان ها و توافقات منطقه ای انجام می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بهبود محیط کسب وکار در پاییز‬ ‫تصویب برنامه تنظیم بازار‬ ‫خرمای ماه مبارک رمضان‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نتایج پایش ملی محیط کس��ب وکار کش��ور در پاییز‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬از س��وی مرک��ز امار و اطالع��ات اقتصادی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران منتش��ر شد‪ .‬براساس نتایج حاصل از این‬ ‫پایش‪ ،‬رقم شاخص کل ‪( ۶.۰۳‬نمره بدترین ارزیابی ‪۱۰‬‬ ‫است) محاس��به ش��ده که بهتر از وضعیت این شاخص‬ ‫نس��بت ب��ه ارزیابی فصل گذش��ته (تابس��تان ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫میانگین ‪ )۶.۰۷‬اس��ت‪ .‬همچنین ای��ن ارزیابی بیانگر ان‬ ‫است که از دید فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این‬ ‫پایش‪ ،‬در بیش��تر اس��تان ها‪ ،‬وضعیت بیشتر مولفه های‬ ‫موث��ر بر محیط کس��ب وکار ای��ران در پایی��ز ‪ ،۱۳۹۸‬تا‬ ‫حدودی مساعدتر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع اصلی کسب و کار‬ ‫در بیشتر‬ ‫استان ها‪،‬‬ ‫وضعیت بیشتر‬ ‫مولفه های‬ ‫موثر بر محیط‬ ‫کسب وکار ایران‬ ‫در پاییز ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫تا حدودی‬ ‫مساعدتر‬ ‫شده است‬ ‫نظرس��نجی های انج��ام ش��ده از فع��االن اقتص��ادی‬ ‫مش��ارکت کننده در این پایش نش��ان می ده��د در پاییز‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬ب��ه ترتیب س��ه مولف��ه «غیرقابل پیش بینی بودن‬ ‫و تغیی��رات نرخ م��واد اولی��ه و محص��والت»‪« ،‬بی ثباتی‬ ‫سیاس��ت ها‪ ،‬قوانین و مق��ررات و رویه ه��ای اجرایی ناظر‬ ‫بر کس��ب وکار» و «دش��واری تامی��ن مال��ی از بانک ها»‬ ‫نامناس��ب ترین مولفه ه��ای محی��ط کس��ب وکار بوده اند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل س��ه مولف��ه «محدودیت دسترس��ی به اب»‪،‬‬ ‫«محدودیت دسترس��ی به حامل های ان��رژی (برق‪ ،‬گاز و‬ ‫گازوئیل و‪ »)...‬و «نحوه اس��تقبال مش��تریان از نواوری و‬ ‫ابت��کار و ارائه خدمات و محصول» به عنوان مناس��ب ترین‬ ‫مولفه ه��ای محیط کس��ب وکار کش��ور نس��بت به س��ایر‬ ‫مولفه ه��ا ارزیابی ش��ده اند‪ .‬گفتنی اس��ت که در ‪ ۴‬دوره‬ ‫نخس��ت اجرای طرح پایش ملی محیط کسب وکار کشور‪،‬‬ ‫«دش��واری تامین مالی از بانک ها» به عنوان نامساعدترین‬ ‫مولفه کس��ب وکار ارزیابی ش��ده بود ام��ا در ‪ ۹‬دوره اجرا‬ ‫یعنی از پایی��ز ‪ ۱۳۹۶‬تا پاییز ‪« ،۱۳۹۸‬غیرقابل پیش بینی‬ ‫ب��ودن و تغییرات نرخ مواد اولی��ه و محصوالت» به عنوان‬ ‫نامساعدترین مولفه کسب وکار در ایران ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کارگروه تنظیم بازار با بهره گیری حداکثری‬ ‫از همکاری تشکل های بخش خصوصی برنامه‬ ‫تنظی��م ب��ازار خرمای ماه مب��ارک رمضان را‬ ‫مصوب کرد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬با توجه به نیاز‬ ‫ماهانه کشور به انواع خرما به میزان حدود ‪۶۰‬‬ ‫ه��زار تن که درماه های پرمصرف و کم مصرف‬ ‫با تلورانس حدود ‪ ۳۰‬درصد محقق می ش��ود‬ ‫و از س��ویی قول و تعهدی ک��ه وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و مسئوالن استان های تولیدکننده‬ ‫مبنی ب��ر تامین خرمای م��اه مبارک رمضان‬ ‫بدون هرگونه کمبود و افزایش نرخ در نشست‬ ‫تنظی��م بازار به اعضای کارگروه داده اند‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د عرضه خرم��ا مورد مصرف ای��ن ایام در‬ ‫س��طح قیمت های کنونی در مب��ادی تامین‬ ‫(ح��دود ‪ ۱۶.۵۰۰‬تومان ن��رخ فروش خرمای‬ ‫درجه یک مضافتی در استان های مبداء تولید‬ ‫ب��ا تلورانس مثبت و منفی ‪ ۱۰۰۰‬تومان برای‬ ‫هر کیلوگرم و کنترل و حفظ نرخ کنونی کف‬ ‫ب��ازار خرما ک��ه برای مصرف کنن��ده خرمای‬ ‫مضافتی درجه یک زیر ‪ ۲۷.۰۰۰‬تومان است)‬ ‫محقق ش��ود‪ .‬در ضمن متولیان تولید مکلف‬ ‫ش��دند عالوه بر این تعهد در قالب تفاهمنامه‬ ‫همکاری با دول��ت راهکارها و تضامین تحقق‬ ‫ای��ن تصمی��م را ب��ا بهره گی��ری از دو محور‬ ‫حداکثر ظرف یک هفته به دبیرخانه کارگروه‬ ‫تنظیم ب��ازار ارائه کنند‪ .‬مح��ور اول خرید و‬ ‫ذخیره س��ازی حدود ‪ ۱۲۰‬هزارت��ن مصارف‬ ‫فروردین و اردیبهش��ت (مص��ارف ماه مبارک‬ ‫رمض��ان و عید نوروز) اس��ت و محور دوم نیز‬ ‫گرفتن تضامی��ن الزم از صادرکنندگان برای‬ ‫ذخیره س��ازی ‪۱۵‬درصد نیاز ب��ازار زیر کلید‬ ‫دولت ب��رای عرضه ب��ا نرخ تثبیت��ی در ایام‬ ‫مذک��ور یا اس��تفاده از ابزار ع��وارض یا مجوز‬ ‫ص��ادرات برای کنت��رل قیمت ه��ای داخلی‬ ‫که می توان��د متاث��ر از ارزش ریالی صادرات‬ ‫که وابس��ته به ن��رخ جهانی و نرخ ارز اس��ت‬ ‫مدیریت ش��ود‪ ،‬است؛ بنابراین با این تعهدات‬ ‫هیچ دغدغه ای برای تامین و تنظیم بازار این‬ ‫کاال ب��رای صادرکنن��دگان‪ ،‬تولید کنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان این کاال نباید وجود داش��ته‬ ‫باش��د چرا که سیاست گذاری س��تاد تنظیم‬ ‫بازار کشور در راستای حمایت از تولید‪ ،‬سفره‬ ‫مردم و افزایش ارزش افزوده داخلی و ارز اوری‬ ‫این کاال برای کشور است‪ .‬همچنین کارگروه‬ ‫نظر بخش تولید که قیمت های کنونی را برای‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان متعادل و‬ ‫مناس��ب می دانس��تند را پذیرفت و مقرر شد‬ ‫در صورت تحق��ق وعده تولیدکنندگان مبنی‬ ‫ب��ر عرضه حداکثری خرم��ا و افزایش نیافتن‬ ‫قیم��ت‪ ،‬عوارض صادراتی مصوب ش��ده برای‬ ‫خرما در حد سیاس��ت گذاری بمان��د و ابالغ‬ ‫اجرایی نشود‪.‬‬ ‫بدیه��ی اس��ت در صورتی ک��ه نرخ عرضه‬ ‫خرما ناش��ی از افزایش مصرف در پیک تقاضا‬ ‫و تامین نشدن مکفی طبق این تعهد بخواهد‬ ‫افزایش یابد دریافت ع��وارض اجرایی خواهد‬ ‫ش��د همه تالش تنظیم بازار کش��ور ش��امل‬ ‫حلقه ه��ای تولی��د‪ ،‬توزیع‪ ،‬کنت��رل و نظارت‬ ‫و اطالع رس��انی این اس��ت که حداقل کاالی‬ ‫پرمصرف ای��ام ماه مبارک رمض��ان را بتواند‬ ‫کمت��ر از س��ال قبل و در ح��دود قیمت های‬ ‫کنونی ب��رای انواع خرما ک��ه متضمن منافع‬ ‫حلقه های مختلف زنجی��ره ارزش این کاال و‬ ‫سفره مردم است حفظ و عرضه کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ه مولفه «محدودیت دسترس��ی به اب»‪« ،‬محدودیت دسترسی‬ ‫ب��ه حامل های انرژی (ب��رق‪ ،‬گاز و گازوئیل و‪ »)...‬و «نحوه اس��تقبال‬ ‫مش��تریان از نواوری و ابتکار و ارائه خدم��ات و محصول» به عنوان‬ ‫مناس��ب ترین مولفه های محیط کس��ب وکار کش��ور نس��بت به سایر‬ ‫مولفه ها ارزیابی شده اند‬ ‫‹ ‹شرایط بخش های اقتصادی‬ ‫همچنین براس��اس نتایج ای��ن پایش در پاییز ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات در مقایسه‬ ‫با بخش های صنعت و کشاورزی نامناسب تر ارزیابی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت استان ها‬ ‫براس��اس یافته ه��ای ای��ن ط��رح در پایی��ز ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫اس��تان های چهارمح��ال و بختی��اری‪ ،‬ته��ران و الب��رز‬ ‫دارای بدترین وضعیت محیط کس��ب وکار و استان های‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬گیالن و زنجان دارای بهترین وضعیت‬ ‫محیط کس��ب وکار نس��بت به س��ایر اس��تان ها ارزیابی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫باریک شدن مسیرهای قانونی برای تصویب پالرمو و ‪CFT‬‬ ‫حس�ین میرمحمد صادق�ی‪ -‬حقوق�دان‪ :‬بیش از یک س��ال از مهلت‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��رای نظر دهی درباره لوای��ح الحاق ایران به‬ ‫کنوانس��یون های پالرمو و ‪ CFT‬گذش��ته اس��ت‪ .‬براس��اس ایین نامه مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام‪ ،‬اگر این مجمع در یک س��ال نظر خود را نسبت به‬ ‫موضوع��ی اعالم نکند‪ ،‬نظر ش��ورای نگهبان در م��ورد ان موضوع مدنظر قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬از انجایی که شورای نگهبان رای به تصویب نشدن لوایح الحاق ایران‬ ‫به این کنوانسیون ها داده بود‪ ،‬این لوایح تصویب نمی شود‪.‬‬ ‫اینطور به نظر می رس��د که تصویب این لوایح از مس��یرهای عادی قانون گذاری دیگر ممکن نیست‪،‬‬ ‫مگر اینکه از راه های دیگر‪ ،‬مثل دس��تور رهبر معظم انقالب‪ ،‬جلس��ات سران قوا و شورای عالی امنیت‬ ‫لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و ‪ CFT‬یک‬ ‫ملی‪ ،‬تصویب لوایح پیگیری ش��ود‪ .‬تصویب نشدن‬ ‫ِ‬ ‫خود تحریمی اس��ت و به س��ود ایاالت متحده امریکا به عنوان تحریم کننده ایران و به س��ود عربستان‬ ‫س��عودی و رژیم صهیونیستی است‪ .‬با نپیوس��تن به این کنوانسیون ها‪ ،‬تحریم های امریکا علیه اقتصاد‬ ‫ایران فراتر می رود‪ .‬حتی مس��ئوالن کشورهایی مانند چین و روس��یه هم در ارتباط اقتصادی با ایران‬ ‫مشکالت بیشتری پیدا می کنند‪ .‬با توجه به حساسیت این لوایح‪ ،‬مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید‬ ‫معطل می کرد و باید زودتر درباره این لوایح اقدام کرده و تصویب ان را دنبال می کردند‪ FATF .‬یک‬ ‫سیس��تم نظارتی اس��ت و به طور قطع‪ ،‬خطر پیوستن به ان برای اقتصاد ایران کمتر از نپیوستن به ان‬ ‫است و محدودیت های بیشتری را برای کشور ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در ظاهر با نپیوس��تن به این لوایح تحریم نمی ش��ویم اما با نپیوس��تن به این کنوانسیون ها‪ ،‬به دنیا‬ ‫این پیام را مخابره می کنیم که ما مخالف ایس��تادن در مقابل جرائمی مثل پولش��ویی و حمایت مالی‬ ‫از تروریس��م هس��تیم‪ .‬این درحالی است که در کشور ما قوانینی برای مقابله با این جرائم وجود دارد و‬ ‫نسبت به مبارزه با ان جدی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رشته فعالیت های اقتصادی‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می ده��د بی��ن رش��ته فعالیت های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬رشته فعالیت های «اب رسانی‪ ،‬مدیریت پسماند‪،‬‬ ‫فاض�لاب و فعالیت های تصفیه»‪« ،‬اطالعات و ارتباطات»‬ ‫و «اموزش» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کس��ب وکار‬ ‫و رش��ته فعالیت های «سایر فعالیت های خدماتی‪ ،‬مالی و‬ ‫بیمه» و «فعالیت اداری و خدمات پش��تیبانی» به ترتیب‬ ‫بهترین وضعیت کس��ب وکار را در مقایس��ه با سایر رشته‬ ‫فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظریه شین‬ ‫طبق اعالم مرکز امار و اطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران‪ ،‬بر اس��اس نظریه عمومی کارافرینی شین‪ ،‬شاخص‬ ‫ملی محیط کس��ب وکار ایران در پاییز ‪ ،۱۳۹۸‬عدد ‪۶.۱۵‬‬ ‫(عدد ‪ ۱۰‬بدترین ارزیابی اس��ت) به دس��ت امده است که‬ ‫بهت��ر از وضعیت این ش��اخص در ارزیابی فصل گذش��ته‬ ‫(تابس��تان ‪ ۱۳۹۸‬با میانگین ‪ )۶.۲۲‬است‪ .‬بر اساس نتایج‬ ‫پایش‪ ،‬میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ‪ ۶.۵۰‬اس��ت‬ ‫که در ارزیابی فصل گذش��ته عدد ‪ ۶.۳۴‬حاصل ش��ده بود‬ ‫و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ‪ ۵.۸۷‬اس��ت که در‬ ‫فصل گذش��ته عدد ‪ ۶.۱۳‬ارزیابی ش��ده بود‪ .‬نگاه اجمالی‬ ‫نش��ان می دهد همانند فصل گذشته محیط نهادی با عدد‬ ‫‪ ۵.۸۷‬و محیط مالی با عدد ‪ ۸.۵۴‬به ترتیب مساعدترین و‬ ‫نامساعدترین محیط ها براساس نظریه عمومی کارافرینی‬ ‫ش��ین بوده اند‪ .‬در این گزارش برای نخس��تین بار‪ ،‬موانع و‬ ‫مشکالت محیط کسب وکار ش��رکت های دانش بنیان نیز‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از کم و کیف برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی تهران گزارش می دهد‬ ‫بهانه انگیزشی شهر افتاب به نفع صادرکنندگان‬ ‫چهارمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با عنوان تجاری ایران اکس��پو از ‪ ۱۵‬بهمن ماه در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی شهر افتاب اغاز به کار کرده و تا ‪ ۱۸‬بهمن‬ ‫نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه فرصت مناس��بی برای تعمیق ارتباطات تجاری‬ ‫کش��ورها و اش��نایی با توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بوده و با هدف ایجاد فرصتی برای تعامل ش��رکت های داخلی‬ ‫صادر کننده با ش��رکت های خارجی و عرضه محصوالتشان به بازار‬ ‫هدف‪ ،‬برگزار شده است‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه حدود ‪ ۷۰‬غرفه مش��غول به فعالیت هستند و‬ ‫محصوالت متعددی شامل اقالم دانش بنیان‪ ،‬فرش و صنایع دستی‬ ‫عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫از کم و کیف برگزاری این رویداد گزارش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم نمی ش�دیم االن پنجمین اقتصاد قدرتمند‬ ‫جهان بودیم‬ ‫معاون اقتصادی استانداری تهران گفت‪ :‬چهل و یکمین سالگرد‬ ‫پی��روزی انقالب اس�لامی را به رغ��م همه فش��ارها و بحران های‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی پشت سر گذاش��تیم و تالش کردیم در طول‬ ‫سال های گذشته کشور عزیزمان را در مسیر توسعه و ابادانی سوق‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫محمد امامی امین در حاش��یه بازدید از ایران اکس��پو افزود‪ :‬اگر‬ ‫فش��ارهایی که طی چند دهه گذشته از س��وی سایر کشورها بر ما‬ ‫وارد شده به سایر کشورهای جهان وارد می شد امروز نه نامی از ان‬ ‫کشورها بود و نه اسمی اما ایران عزیز ما امروز به برکت خون شهدای‬ ‫گرانقدر اسالمی و پایداری و مقاومت مردم عزیزمان توانسته است‬ ‫همچنان س��ربلند بایستد و در مس��یر ابادانی و توسعه و پیشرفت‬ ‫گام بردارد‪ .‬معاون اقتصادی اس��تانداری تهران گفت‪ :‬در اینجا الزم‬ ‫اس��ت از زحماتی که ستاد برگزاری نمایشگاه کشیدند و همچنین‬ ‫برادرعزیزمان اقای تکبیری در جهت برگزاری چهارمین نمایشگاه‬ ‫تقدیر و تشکر کنم و همچنین از مساعدت شهر نمایشگاهی افتاب‬ ‫اق��ای قادری ک��ه همراهی واف��ری در جهت برگزاری نمایش��گاه‬ ‫داشتند‪ .‬امامی امین افزود‪ :‬نکته ای که باید در حوزه صادرات اشاره‬ ‫کنم و دوس��تان اس��تحضار دارند این اس��ت که اقتصاد کشورمان‬ ‫امروز اقتصاد کوچکی نیس��ت ما نوزدهمین اقتصاد جهان را داریم‬ ‫و در بس��یاری از موضوعات س��رامد و جزو ‪ ۱۰‬کش��ور اول هستیم‬ ‫و ب��ه جرات می توان��م این نکته را عرض کنم که اگر این ش��رایط و‬ ‫بحران ه��ای اقتصادی و تحریم هایی که نس��بت به ما اعمال ش��ده‬ ‫اس��ت نبود امروز ما جزو ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬کش��ور اول دنی��ا بودیم‪ .‬ما در حال‬ ‫تالش هس��تیم که تاب اوری خودمان را بیش��تر کنیم تا بتوانیم با‬ ‫وجود همه مشکالت رتبه خودمان را در اقتصاد جهان حفظ کنیم‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی اس��تانداری تهران افزود‪ :‬اقتصاد ما دولتی اس��ت‬ ‫ش��اید این ش��عار برای چند س��ال پیش مورد قبول بود‪ ،‬اما اکنون‬ ‫که ما در ش��دیدترین تحریم های بین المللی قرار داریم باید به فکر‬ ‫تغییر باش��یم‪ .‬امروز چیزی به اسم اقتصاد نفتی در کشورمان وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬اتکای صادرات ما در حوزه صادرات غیر نفتی اس��ت و در ‪۹‬‬ ‫ماهه امسال بیش از ‪ ۳۵‬میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشتیم که‬ ‫حدود ‪ ۸۴‬میلیون تن میزان صادرات ما بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ازای صادرات ‪ ۸۴‬میلیون تنی ما نزدیک به ‪۳۳‬‬ ‫میلیون دالر واردات داشتیم و موازنه تجاری ما امروز موازنه مثبتی‬ ‫اس��ت و اش��کالمان در صادرات و واردات این اس��ت که ‪ ۸۳‬الی ‪۸۴‬‬ ‫میلیون تن صادرات داشتیم به ارزش ‪ ۳۵‬میلیون دالر و در ازای ان‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون دالر واردات داشتیم به ارزش ‪ ۳۳‬میلیون دالر یعنی ما‬ ‫داریم خام فروشی می کنیم‪ .‬این اشکال اساسی ماست و این اشکال‬ ‫کجا برطرف می ش��ود؟ در همین نمایشگاه ها که بتوانیم کاالهای‬ ‫صادراتی و کاالهایی که توانمندی صادراتی دارند را در یکجا عرضه‬ ‫کنیم و تجار و بازرگانان بیایند و انها را ببینند و مس��یر صادرات باز‬ ‫شود و راه باز شدن مسیر صادرات هم مشارکت شما تجار است‪.‬‬ ‫امامی امین خاطرنشان کرد‪ :‬ما در استان تهران امروز افزون بر ‪۳۵‬‬ ‫هزار کارخانه داریم‪ .‬کارخانه های بزرگی که بیش��تر انها توانمندی‬ ‫صادراتی دارند و کاالهای تولیدی شان اگر بر کاالهای مشابه برتری‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬قابلیت رقابت دارند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول خطاب به تاجران گفت‪ :‬این چیزی که شما در‬ ‫این نمایش��گاه می بینید بخش کوچکی از توانمندی های صادراتی‬ ‫ما اس��ت و بسیاری از کاالهایی که توانمندی صادراتی ما محسوب‬ ‫می ش��وند یا در نمایش��گاه های دیگر غرفه دارند یا بنا به دالیلی یا‬ ‫شرایطی در نمایشگاه حضور پیدا نکرده اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬از ش��ما درخواس��ت دارم اکنون ک��ه توفیق‬ ‫حضور ش��ما عزیزان در کش��ور ما ایجاد شده اس��ت تحقیق کنید‪،‬‬ ‫مطالعه کنید‪ ،‬بررس��ی کنید و با بس��یاری از شرکت هایی که دفاتر‬ ‫مرکزی شان در استان تهران است ارتباط برقرار کنید و از مساعدت‬ ‫دوس��تان در ستاد اجرایی هم اس��تفاده کنید تا با دست پر از اینجا‬ ‫بروید و ش��ناخت کاملی از توانمندی های صادراتی کش��ور ما پیدا‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش توانمندی های صادراتی با فاصله گرفتن‬ ‫از نفت فروشی‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه شهرافتاب گفت‪ :‬توانمندی های صادراتی‬ ‫ما معلول توانمندی های تولیدی ما هستند و هرچقدر که ما از نفت‬ ‫فاصله بگیریم و ش��اهد افزایش س��هم بخش خصوصی در اقتصاد‬ ‫باش��یم‪ ،‬توانمندی ه��ای صادراتی نیز افزایش پی��دا خواهد کرد و‬ ‫چهارمین نمایش��گاه توانمندی های صادراتی می تواند در این امر‬ ‫نقش پیشرو داشته باشد‪.‬‬ ‫محمد رئوف قادری تصریح ک��رد‪ :‬وجود ظرفیت های خدادادی‬ ‫از جمل��ه نفت در کش��ورمان دارای اثرات مثبت و منفی اس��ت‪ ،‬به‬ ‫طوریکه از یک س��و باعث خلق ثروت‪ ،‬افزایش رفاه و توس��عه کشور‬ ‫می شود و از سوی دیگر اقتصاد را وابسته کرده و توجه به بخش های‬ ‫تولیدی کم می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر کش��ورهای صاحب نفت و کش��ورهای بدون‬ ‫نفت را با یکدیگر قیاس کنیم متوجه می ش��ویم استقالل اقتصادی‬ ‫کشورهای بدون نفت به مراتب بیشتر است‪.‬‬ ‫قادری با تش��ریح تحریم های ظالمان��ه علیه ملت ایران گفت‪ :‬در‬ ‫سطوح مختلف مدیریت کشور این باور وجود دارد که اقتصاد باید از‬ ‫نفت جدا شود و این درک درست هم ناشی از یک نگاه علمی است و‬ ‫هم تحریم ها عامل محرک برای اجرای ان بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل نمایش��گاه بین الملل��ی ش��هرافتاب ب��ا اش��اره به‬ ‫ظرفیت های کش��ور در حوزه های غیر نفتی خاطر نشان کرد‪ :‬ایران‬ ‫جزو یکی از کشورهای غنی از منظر تاریخی و هم طبیعی است و اگر‬ ‫سیاس��ت گذاری ها در این حوزه به درستی انجام شود‪ ،‬مامی توانیم‬ ‫فقط با تکیه به حوزه گردشگری کسری درامدهای نفتی را جبران‬ ‫کنیم و باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که گردشگری یکی‬ ‫از ده ها صنعتی است که در ان از ظرفیت های بالقوه ای برخورداریم‬ ‫که نیازمند توجه بیشتر است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اسیب دیگر اقتصاد نفتی‪ ،‬دولتی شدن اقتصاد‬ ‫اس��ت زیرا انحصار در این حوزه باعث شده سهم بخش خصوصی و‬ ‫تعاونی از اقتصاد بسیار ناچیز باشد‪ .‬مدیرعامل نمایشگاه بین المللی‬ ‫ش��هرافتاب افزود‪ :‬برای اینکه اقتصاد کشور از حالت نفتی و دولتی‬ ‫خارج ش��ود نیازمند جدا شدن حوزه سیاست گذاری و تصدی گری‬ ‫نیز هستیم به طوری که دولت باید وظیفه سیاست گذاری را به عهده‬ ‫بگیرد و بخش خصوصی تصدی گر باشد‪.‬‬ ‫نهمین نمایشگاه خودرو کرمان برپا شد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫جنوبشرق از برپایی نهمین نمایشگاه خودرو‪ ،‬قطعات‬ ‫و صنایع وابس��ته کرم��ان در محل نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی جنوبشرق خبر داد و گفت‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬بهمن برپا بود‪.‬‬ ‫امیرحس��ین سعید در نشس��ت خبری اظهار کرد‪:‬‬ ‫همزم��ان با ایام دهه فجر نهمین نمایش��گاه خودرو‪،‬‬ ‫قطعات و صنایع وابس��ته به نام س��پهبد شهید حاج‬ ‫قاس��م سلیمانی در محل نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جنوبشرق اغاز به کار کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این نمایشگاه با‬ ‫حضور ‪ 6‬ش��رکت خودروساز و ‪ ۳۰‬شرکت قطعه ساز‬ ‫در مس��احت ‪ ۶‬هزار مترمربع افتتاح شد که از نظر‬ ‫فضا و حضور خودروس��ازان نسبت به نمایشگاه های‬ ‫قبلی خودرو رشد داشت‪.‬‬ ‫سعید تصریح کرد‪ :‬بیش��تر نمایشگاه های امسال‬ ‫در س��طح کش��ور نمایش��گاه قطعات بوده و امسال‬ ‫سال خودروس��ازها نبود اما با تالش برگزارکنندگان‬ ‫و مجموعه نمایش��گاه های جنوبش��رق موفق شدیم‬ ‫ب��ا حضور برندهای معتبر خودرویی کش��ور و برخی‬ ‫برندهای جهانی نمایش��گاه خ��ودرو را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق‬ ‫با تاکید بر اینکه کرمان قطب خودروس��ازی کش��ور‬ ‫اس��ت و برگزاری نمایشگاه نش��ان می دهد با وجود‬ ‫هم��ه تحریم ها هنوز هس��تیم و ت�لاش می کنیم تا‬ ‫نشان بدهیم تسلیم نمی شویم افزود‪ :‬گرچه اقتصاد و‬ ‫روابط ما دچار مشکل شده و خودروسازها در قطعات‬ ‫و مونتاژ دچار مشکل هستند اما می خواهیم بگوییم‬ ‫هن��وز پای کار هس��تیم و مرعوب جن��گ اقتصادی‬ ‫نیستیم و شکس��ت را نمی پذیریم‪ .‬سعید بیان کرد‪:‬‬ ‫نمایندگی خودروس��ازان حاضر در نمایشگاه‪ ،‬شرایط‬ ‫وی��ژه ای ب��رای تحویل خ��ودرو در سفارش��ات ایام‬ ‫برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫جنوبش��رق در بخ��ش دیگری از س��خنانش با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۲۹‬بهمن نمایش��گاه لوازم خانگی را در ‪۶۰۰۰‬‬ ‫مترمرب��ع برگزار خواهیم کرد اظهار کرد‪ ۸ :‬اس��فند‬ ‫نیز نمایشگاه س��اخت ایران را برگزار خواهیم کرد و‬ ‫پیگیر هستیم ‪ ۱۷‬اس��فندماه نمایشگاه بهاره نیز در‬ ‫س��ایت نمایش��گاه های بین المللی جنوبشرق برگزار‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تمهی��دات خوبی ب��رای رفت و‬ ‫برگش��ت به نمایشگاه اندیشیده ش��ده و با همکاری‬ ‫شهرداری سرویس هایی در نظر گرفته شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪« ،‬رامین اجیلیان» مدیرعامل شرکت‬ ‫ابتکار یگانه‪ ،‬مجری برگزاری نهمین نمایشگاه خودرو‬ ‫در کرم��ان نیز در این نشس��ت خب��ری اظهارکرد‪:‬‬ ‫در ی��ک س��ال و نیم گذش��ته و تش��دید تحریم ها‪،‬‬ ‫نمایشگاه کرمان نخستین نمایشگاه خودرو با حضور‬ ‫خودروس��ازان اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬کرمان مهد خودرو‬ ‫و اس��تان صنعتی اس��ت و خوش��بختانه توانس��تیم‬ ‫نمایشگاه را برگزار کنیم که این نمایشگاه شامل یک‬ ‫سالن با حضور قطعه سازانی از اصفهان‪ ،‬شیراز‪ ،‬تهران‬ ‫و‪ ،...‬یک س��الن با حضور نماینده خودروس��ازی های‬ ‫ای��ران و جهان��ی و یک س��الن نمای��ش خودروهای‬ ‫کالسیک است‪.‬‬ ‫منتظر نمایشگاه گردشگری تهران باشید‬ ‫معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی گف��ت‪ :‬س��یزدهمین نمایش��گاه‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی تهران ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهمن‬ ‫جاری با حضور حداکث��ری فعاالن و ذینفعان بخش‬ ‫خصوص��ی و دولت��ی در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایران کاال‪ ،‬ولی تیموری در شش��مین‬ ‫نشس��ت سیاس��ت گذاری س��یزدهمین نمایش��گاه‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی تهران با حضور اعضای‬ ‫تی��م اجرای��ی و سیاس��ت گذاری‪ ،‬گفت‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫گردش��گری امس��ال در فضایی برگزار می ش��ود که‬ ‫صنعت گردش��گری متاثر از التهابات و اتفاقات اخیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما این رویداد بین المللی می تواند بار دیگر با‬ ‫انعکاس استقبال عمومی هموطنان و نیز بخش های‬ ‫تخصصی داخلی و خارجی‪ ،‬ایران را به عنوان مقصدی‬ ‫ام��ن به جهانیان معرفی کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گردهم‬ ‫اوردن ظرفیت ه��ای متن��وع صنعت گردش��گری در‬ ‫قالب نمایش��گاه به منظ��ور بهره من��دی ذینفعان و‬ ‫ایج��اد نش��اط اجتماعی ب��رای عم��وم هموطنان از‬ ‫تعهدات و مسئولیت اجتماعی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی ب��ه ش��مار می اید‪ .‬در‬ ‫این راس��تا به منظ��ور پیش رو بودن ای��ام نوروز ‪۹۹‬‬ ‫و احتمال س��فر بالغ بر ‪ ۷۰‬درص��د هموطنان‪ ،‬تهیه‬ ‫و ارائه بس��ته های س��فر متنوع و متناسب با این ایام‬ ‫در دس��تور کار فعاالن بخ��ش خصوصی اعم از دفاتر‬ ‫خدمات مس��افرتی‪ ،‬مراکز اقامتی و پذیرایی و س��ایر‬ ‫حوزه ه��ای مرتبط ق��رار داده ش��ده و انتظار می رود‬ ‫بخش های مذکور با دس��تی پر بس��ته های مسافرتی‬ ‫و محصوالت گردش��گری خود را در قالب بسته های‬ ‫تبلیغی‪ ،‬ترغیبی و ترویجی ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت از س�اخت داخ�ل در تولی�د تجهی�زات‬ ‫مخابراتی‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران گفت‪ :‬شکل‬ ‫گیری باور نهضت س��اخت داخل و خودکفایی در ساخت تجهیزات‬ ‫مخابرات��ی می توان��د ورود به بازارهای جهانی را در ش��رایط خاص‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬رقم بزند‪.‬‬ ‫داوود ادی��ب یکی از عوامل مهم دس��تیابی به رش��د و توس��عه‬ ‫اقتص��ادی پای��دار را در وهله اول اقتص��اد درون زا و رونق صادرات‬ ‫عن��وان کرد که مهم ترین هدف سیاس��ت گذاری در بخش تجارت‬ ‫خارجی محس��وب می ش��ود و گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫تولید صادرات مح��ور را در رهنمود های خود به دس��ت اندرکاران‬ ‫بخش تولید کش��ور‪ ،‬مورد تاکید قرار داده ان��د که این موضوع باید‬ ‫مورد توجه و کانون تمرکز دست اندرکاران مربوطه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه باید موضوع صادرات را به تش��کل های مرتبط‬ ‫سپرد و کانون های تصمیم گیری های موازی را یکپارچه کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬جدای از برنامه ریزی باید مشکالت‬ ‫زیرس��اختی موج��ود در این حوزه نیز حل ش��ود‪ ،‬زی��را نمی توان‬ ‫همه مش��کالت اقتصادی کشور را به تحریم نس��بت داد‪ .‬برخی از‬ ‫مسئوالن کش��ور به نهضت ساخت داخل اهمیتی نمی دهند و این‬ ‫ن��وع بی اعتنایی به این نهضت‪ ،‬مفهوم واقع��ی خود تحریمی و هم‬ ‫سویی با دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی است‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه در ش��رایط‬ ‫فعل��ی چاره ای جز توس��عه صادرات غیر نفتی نداریم و با اش��اره به‬ ‫برگزاری چهارمین نمایش��گاه توانمندی های صادراتی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران (ایران اکس��پو) گفت‪ :‬به دلیل ش��رایط تحریمی و‬ ‫محدودیت ه��ای خاصی که پیش روی صادرات نفت ایران اس��ت‪،‬‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی به دلی��ل ارزاوری و تامین نیازهای ارزی بخش‬ ‫واردات کش��ور‪ ،‬مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل الزم اس��ت‬ ‫که به این بخش نیز توجه ویژه ای ش��ود‪ .‬بنابراین برگزاری اینگونه‬ ‫نمایشگاه ها دستاوردهای خوبی برای رسیدن به این هدف خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ادی��ب ادام��ه داد‪ :‬در این ش��رایط خطی��ر نیاز به همس��ویی با‬ ‫رهنموده��ای رهب��ر معظم انقالب در اهمی��ت کار و نیروی داخل‬ ‫کش��ور و صادرات می تواند تنها راه برون رفت از شرایط فعلی کشور‬ ‫باشد و امید می رود که با حمایت همه جانبه وزارتخانه ها‪ ،‬نهادهای‬ ‫دولت��ی و حاکمیتی‪ ،‬توانمندی های صادراتی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران و تحقق نقش بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی‪ ،‬توس��عه‬ ‫صادرات غیر نفتی محقق شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران‬ ‫بر این باور اس��ت که توجه ویژه به این ح��وزه می تواند در باال بردن‬ ‫سطح صادرات غیر نفتی کش��ور موثر وزمینه ساز سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫شناس��ایی و رفع نیاز کس��ب و کارها ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون با تهدید‬ ‫غربی ها فرصت های مناس��بی برای عزم و اراده مسئوالن و تجار در‬ ‫حوزه صادرات ‪ ICT‬به وجود امده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کاهش این وابستگی و نیز جایگاه ان در برنامه های‬ ‫توس��عه اقتصادی کش��ور‪ ،‬بررس��ی عوامل تعیین کننده صادرات‬ ‫غیرنفتی و ارائه راهکارهای الزم برای توس��عه ان از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬اگ��ر امروز به ش��رکت های برتر دنی��ا نگاه کنیم‬ ‫می بینی��م که بر خالف ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته که ش��رکت های نفتی‬ ‫امپراتورهای اقتصادی دنیا بودند‪ ،‬در چند س��ال اخیر شرکت های‬ ‫حوزه ‪ ICT‬چنین نقش��ی را عهده دار هس��تند‪ .‬رئی��س اتحادیه‬ ‫صادرکنن��دگان صنعت مخاب��رات ایران تاکید ک��رد‪ :‬باور نهضت‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬خودکفایی‪ ،‬حرکت به س��مت استاندارد س��ازی و‬ ‫هماهنگی با اس��تانداردهای های بین المللی محصوالت و خدمات‬ ‫می تواند رش��د کمی و کیفی‪ ،‬توس��عه و در نهایت ورود به بازارهای‬ ‫جهان��ی حوزه مخابرات را به غیر از بازار داخلی در عرصه بین الملل‬ ‫فراهم س��ازد و این همان چیزی اس��ت که ما در این شرایط خاص‬ ‫اقتصادی کشور به ان نیاز داریم‪.‬‬ ‫با حضور دکتر محمد مهدی طهرانچی صورت گرفت‬ ‫افتتاح دفتر همکاری مشترک ذوب اهن اصفهان و دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫دکت��ر محمدمه��دی طهرانچی عضو هی��ات امنا و رئیس دانش��گاه ازاد‬ ‫اس�لامی و هیات همراه ضمن حضور در ذوب اه��ن اصفهان و گفت وگو با‬ ‫مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل و دیگر مسئولین این شرکت‪  ،‬از خط‬ ‫تولید و پروژه های توسعه ذوب اهن بازدید نمودند‪.‬‬ ‫در این بازدید دفتر همکاری مش��ترک ذوب اهن اصفهان و دانشگاه ازاد‬ ‫اس�لامی طی ایین ویژه ای افتتاح‪  ‬و از منظوم��ه علمی ذوب اهن اصفهان‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دکتر طهرانچی در حاش��یه این بازدید به خبرنگار ما‬ ‫گفت‪ :‬تولید ریل ملی باعث افتخار است و تالشگران ذوب اهن اصفهان یک‬ ‫بار دیگر ش��عار ما می توانیم را به منصه ظهور رس��اندند و پشتیبان‪ ‬توسعه‬ ‫حمل و نقل ریلی کشور شدند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬امروز ش��اهد تحوالتی در ذوب اهن هس��تیم که پایه علمی و‬ ‫فن��اوری دارد و این امر نش��انگر مدیریت علمی در ای��ن مجموعه و تجربه‬ ‫گرانبهای بیش از نیم قرنی این شرکت است‪.‬‬ ‫دکتر طهرانچی با اش��اره ب��ه افتتاح دفتر همکاری مش��ترک ذوب اهن‬ ‫اصفهان و دانش��گاه ازاد اسالمی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این حرکت از سال گذشته‬ ‫با امضای یک تفاهم نامه اغاز شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن امروز از منظوم��ه علمی ذوب اهن اصفهان رونمایی ش��د که‬ ‫مشتمل بر ‪ 500‬موضوع است که هر کدام زمینه پژوهشی برای دانشجویان‬ ‫کارشناس��ی ارشد و دکترا می باش��د‪.‬وی ابراز امیدواری کرد که پروژه های‬ ‫مش��ترکی که بین ذوب اهن اصفهان و دانشگاه ازاداسالمی انجام می شود‬ ‫پشتوانه ای برای یک حرکت دانش بنیان موثر باشد‪.‬‬ ‫رئی��س دانش��گاه ازاد اس�لامی افزود‪ :‬در حال حاضر ش��اهد پیش��رفت‬ ‫روزبه روز تکنولوژی در دنیا هستیم و رقابت به ویژه در مبحث قیمت تمام‬ ‫شده با بهره گیری از دانش های جدید صورت می گیرد‪ .‬در این شرایط الزم‬ ‫است صنایع کشور بر لبه دانش و فناوری حرکت کنند‪.‬‬ ‫دکتر طهرانچی گفت‪  :‬امروز شاهد بودیم که روحیه بهره گیری از دانش‬ ‫و فن��اوری روز در ذوب اه��ن اصفه��ان وجود دارد و ای��ن امر عالقه بخش‬ ‫دانشگاه را نیز جهت همکاری و پشتیبانی مضاعف می نماید‪  .‬‬ ‫وی اف��زود ‪ :‬واح��د های دانش��گاه ازاد در نجف اباد و لنج��ان به عنوان‬ ‫دو نقط��ه از یک ش��بکه ‪ 400‬واحدی پش��تیبان ذوب اهن هس��تند ‪ .‬در‬ ‫واقع دانش��گاه ازاد با اس��تعداد ‪ 24‬هزار نفر عضو هیات علمی‪ ،‬ساالنه ‪60‬‬ ‫هزار دانش��جوی کارشناس��ی ارشد و ‪ 10‬هزار دانش��جوی دکترا همکاری‬ ‫گسترده ای با ذوب اهن اصفهان دارد‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه ازاد اس�لامی اظهار داش��ت‪ :‬فراهم ش��دن فرصت های‬ ‫مطالعاتی کمک می کند که اس��اتید‪ ،‬ش��رایط صنعت را از نزدیک ببینند و‬ ‫این دفتر همکاری مشترک به این امرکمک بسیاری می کند‪.‬‬ ‫بر این اساس دانشجویان هم با موضوعاتی که محور ان حل مسئله است در‬ ‫ذوب اهن حضور می یابند تا ارتباط صنعت و دانشگاه ثمر بخش تر از گذشته‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫وی افزود‪  :‬هم اکنون بیش از ‪ 7‬هزار کشش موضوعی در سطح پایان نامه‬ ‫در ذوب اه��ن اصفهان وجود دارد و بر این اس��اس فرص��ت پژوهش برای‬ ‫دانشجویان فراهم است و این امر رابطه خوبی بین دانشجو‪ ،‬شغل و صنعت‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مهندس یزدی زاده نیز گفت‪ :‬تفاهم نامه بین ذوب اهن و دانشگاه ازاد در‬ ‫زمینه توس��عه فعالیت های پژوهشی‪ ،‬سال گذشته امضا شد و امروز بازدید‬ ‫ریاس��ت دانشگاه ازاد اس�لامی از ذوب اهن با هدف تعمیق روابط‪ ،‬بررسی‬ ‫فعالیت های مشترک طی یک سال گذشته و همچنین افتتاح دفتر همکاری‬ ‫مشترک ذوب اهن اصفهان و دانشگاه ازاد اسالمی صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬توس��عه صنعت و دانش��گاه موجب توس��عه اقتصادی کشور‬ ‫اس��ت و در ذوب اه��ن اصفهان اولوی��ت دارد‪ .‬در حال حاض��ر با مدیریت‬ ‫خوب دکت��ر طهرانچی‪ ،‬رابطه بین صنعت و دانش��گاه توس��عه یافته و در‬ ‫مسیر درستی حرکت می کند‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان توسعه ارتباط‬ ‫صنعت و دانش��گاه را موجب افزایش اشتغال‪ ،‬توسعه صنعت و پربارترشدن‬ ‫فعالیت های دانش��گاهی دانست و گفت‪ :‬این مجتمع عظیم صنعتی از تنوع‬ ‫رش��ته های تحصیلی و تجربه گرانبهایی برخوردار است اما به روزرسانی این‬ ‫دانش تنها از طریق ارتباط گسترده با دانشگاه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت در این بازدید دکتر پیام نجفی رئیس دانش��گاه ازاد‬ ‫واحد خوراسگان (اصفهان)‪ ،‬دکتر امیر رضا نقش رئیس دانشگاه ازاد واحد‬ ‫نجف اباد و دکتر فرید نعیمی رئیس دانش��گاه ازاد واحد شهرضا نیز حضور‬ ‫داشتند‪ .‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫لزوم تغییر قوانین بانکداری‪ ،‬منطبق با شرایط فعلی اقتصاد‬ ‫یادداشت‬ ‫حرکت‬ ‫به سمت‬ ‫بانکداری‬ ‫کارامد‬ ‫تحولی که کارامد نیست‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫کارشناس بانک‬ ‫در سال های گذشته به دلیل برخی موانع و‬ ‫مش��کالت موجود در حوزه بانکی کشور‪ ،‬این‬ ‫بخش نتوانس��ته در ایف��ای تعهداتش‪ ،‬خیلی‬ ‫خوب عمل کند ک��ه این امر اصالح قوانین و‬ ‫ساختار نظام بانکی را ضروری می کند‪ .‬بانک ها‬ ‫برای اینکه فعالیت بهتری در اقتصاد داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬باید بتوانند بر مشکالت شان فائق ایند‬ ‫و این نیاز به اصالح ساختاری در نظام بانکی‬ ‫دارد‪ .‬دراین راس��تا ضروری اس��ت که برخی‬ ‫قوانی��ن ناکارامد در حوزه بانکی تغییر کند تا‬ ‫فعالیت بانک ها قانونمندتر و نظام مند شود‪ ،‬تا‬ ‫دیگر ش��رایط برای دور زدن قوانین از سوی‬ ‫بانک ها فراهم نباشد‪ .‬در مسیر این اصالحات‬ ‫باید یک اراده محکم و قوی وجود داشته باشد‬ ‫و ش��رایط به گونه ای پیش برود که بانکداری‬ ‫کارامد در کشور توسعه یابد‪.‬‬ ‫بی تردید اگر اصالحات به ش��کل درس��ت‬ ‫در تمام��ی بخش ه��ای نظ��ام بانک��ی اعمال‬ ‫شود‪ ،‬می تواند گامی در جهت بهبود وضعیت‬ ‫بانک ها باش��د و بخ��ش اقتص��ادی را منتفع‬ ‫کند‪.‬دراین راس��تا الزم اس��ت هرچ��ه زودتر‬ ‫سیاست های پولی مورد اصالح و بازنگری قرار‬ ‫گیرد و نظام تصمیم گیری نیز متحول شود‪.‬‬ ‫ب��ی تردید نظام بانکی ما به دالیل مختلفی‬ ‫در س��ال های گذش��ته ش��اهد مش��کالت و‬ ‫معض�لات زیادی بوده که ای��ن مهم تاثیرش‬ ‫را بر حوزه اقتصادی کش��ور گذاشته است‪ .‬از‬ ‫بخش ساختاری و مالی بانک ها گرفته تا بحث‬ ‫نیروی انسانی و بهره وری پایین و‪ ...‬مشکالت‬ ‫و کمبودهایی هستند که در نظام بانکی کشور‬ ‫احساس می ش��وند و باید هرچه سریع تر رفع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫باید قبول کرد که اگر بانک ها دچار مشکل‬ ‫باشند و نتوانند کارکرد درستی داشته باشند‪،‬‬ ‫نخواهن��د توانس��ت نقش ش��ان را ب��ه عنوان‬ ‫واس��طه گران مالی در اقتصاد خوب ایفا کنند‬ ‫و اگر این اصالحات هرچه زوتر انجام نش��ود‪،‬‬ ‫می تواند ایجاد بحران کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫صنعت فوالد با تامین‬ ‫مالی بانک ملی‬ ‫صنعت فوالد کش��ور در ‪ ۴‬دهه گذش��ته با‬ ‫تامی��ن مال��ی و تخصیص اعتب��ار بانک ملی‬ ‫ای��ران و توان متخصصان و صنعتگران داخلی‬ ‫ب��ه تکمیل زنجیره ارزش و انچه هدف گذاری‬ ‫کرده بود مانند خودکفایی‪ ،‬بومی سازی‪ ،‬رونق‬ ‫تولید‪ ،‬توسعه ظرفیت ها‪ ،‬ارزاوری و جلوگیری‬ ‫از خام فروشی دس��ت یافت‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی بان��ک ملی ای��ران‪ ،‬ف��والد صنعتی‬ ‫راهبردی اس��ت به گونه ای که مصرف س��رانه‬ ‫فوالد به عنوان ش��اخص صنعت��ی بودن یک‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬در کشور ما نیز قبل‬ ‫از انقالب اس�لامی تولید ف��والد با روش های‬ ‫متنوع حداکث��ر به ‪ ۵۰۰‬هزار تن می رس��ید‬ ‫اما ام��روز در چهل ویکمین س��الگرد پیروزی‬ ‫ش��کوهمند انقالب اس�لامی؛ ظرفیت تولید‬ ‫فوالد ایران به دس��ت متخصص��ان جوان و با‬ ‫حمایت های همه جانبه و پش��تیبانی بی دریغ‬ ‫بانک ملی ایران از مرز ‪ ۳۰‬میلیون تن در انواع‬ ‫گوناگون گذش��ته و در جمع ‪ ۱۰‬کشور بزرگ‬ ‫تولیدکننده فوالد جهان ایستاده است‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران در سال های گذشته صنعت‬ ‫فوالد کشور را در مسیر توسعه حمایت کرده‬ ‫و ب��ا حض��ور در بخش های مه��م تولید این‬ ‫صنعت نقش بسیار مهمی در رشد و شکوفایی‬ ‫صنع��ت فوالد ایفا کرده اس��ت‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫در تامین مالی و گش��ایش اعتبارات اسنادی‬ ‫پروژه ها و طرح های توس��عه ای ش��رکت های‬ ‫مه��م و موثری از جمل��ه ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان و شرکت فوالد علویجه‬ ‫که یک س��رمایه ارزش��مند مل��ی و به عنوان‬ ‫قطب تولید فوالد خام و مقاطع کشور هستند‬ ‫و س��هم باالی ‪ ۷۰‬درصدی تولید فوالد ایران‬ ‫بر دوش این شرکت هاس��ت‪ ،‬مش��ارکت فعال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫با حمایت های انجام ش��ده‪ ،‬این ش��رکت ها‬ ‫ضمن تامین نیازهای داخل توانسته اند ‪ ۳‬هزار‬ ‫صنعت پایین دس��تی را تغذیه و برای هزاران‬ ‫نف��ر فرصت ش��غلی فراهم کنن��د‪ .‬همچنین‬ ‫صنعت فوالد ایران توانس��ته به پشتوانه بانک‬ ‫ملی ایران که به عنوان حامی صنعت شناخته‬ ‫ش��ده ضمن تکمیل زنجیره ارزش‪ ،‬جای خود‬ ‫را در بازارهای جهانی حفظ کند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫انق�لاب اس�لامی ای��ران اه��داف و ارمان های��ی در‬ ‫زمینه های گوناگون از جمله در حوزه مس��ائل اقتصادی‬ ‫دارد ک��ه بررس��ی و اسیب شناس��ی می��زان تحقق این‬ ‫ارمان ها می تواند راهگشای برنامه ریزی های بعدی برای‬ ‫اقتصاد کشور باشد‪.‬‬ ‫یکی از این بخش ها‪ ،‬نظام بانکی کش��ور اس��ت که در‬ ‫‪4‬دهه گذش��ته‪ ،‬دارای فراز و نش��یب ها و دستاوردهایی‬ ‫نیز بوده اس��ت و بعضا در حوزه مس��ائل شرعی و فقهی‪،‬‬ ‫انتقاداتی به عملکرد ان وارده شده است‪.‬‬ ‫بانکداری کش��ور پ��س از انقالب اس�لامی درحالی با‬ ‫تح��والت مثبت��ی همراه بوده و تالش زی��ادی به منظور‬ ‫تحق��ق بانکداری بدون ربا انجام ش��ده ک��ه با این وجود‬ ‫این سیس��تم هنوز هم با کاس��تی هایی روبه رو است و تا‬ ‫رسیدن به بانکداری اسالمی نیز راه زیادی در پیش دارد‪.‬‬ ‫بیشتر مش��کالت مطرح در بانکداری بدون ربا مربوط به‬ ‫حوزه عمل و اجراس��ت که به گفته کارشناس��ان باید با‬ ‫برنامه ریزی دقیق تر نواقص و مش��کالت موجود بر طرف‬ ‫شود تا این قوانین با کارامدی بیشتری به اجرا دراید‪.‬‬ ‫‹ ‹در اجرای قانون موفق نبودیم‬ ‫کامران ندری‬ ‫بهالدین حسینی هاشمی‬ ‫کام��ران ن��دری از کارشناس��ان و صاحب نظ��ر حوزه‬ ‫بانک��ی در گفت وگ��و با‬ ‫با تاکی��د براینکه یکی از‬ ‫دس��تاوردهای نظام بانکی ایران در دوران پس از انقالب‬ ‫اس�لامی قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ‪ ۶۲‬بوده‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬از تحوالت اساس��ی بعد از انقالب در نظام‬ ‫بانک��ی‪ ،‬تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا‪ ،‬حداقل در‬ ‫بخش تصویب قوانین و مقررات بوده است که اگر در اجرا‬ ‫مالحظاتی انجام می شد این قانون می توانست اثر بخشی‬ ‫و کارامدی الزم را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر چه در تمامی این سال ها که از تصویب این‬ ‫قانون می گذرد‪ ،‬تالش های زیادی ش��د تا اجرای عملیات‬ ‫بانکی بدون ربا به ش��کل درس��ت اجرایی و فعالیت های‬ ‫بانکی با موازین ش��رعی منطبق شود‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫که این مهم در عمل انطور که باید محقق نشده است‪.‬‬ ‫ن��دری با بیان اینکه نکته مه م در مورد قانون عملیات‬ ‫بانکی بدون ربا این است که نمی توان گفت‪ ،‬دستاوردهای‬ ‫م��ا در حوزه اجراء ب��ه اندازه دس��تاوردهای ما در حوزه‬ ‫تدوی��ن و تنظی��م قوانین و مقررات بوده اس��ت افزود‪ :‬ما‬ ‫ب��ا وج��ود وضع قوانین در نظام بانکداری بدون ربا‪ ،‬اما در‬ ‫اجرایی کردن این قوانین به ویژه در حوزه ارائه تسهیالت‪،‬‬ ‫ارائ��ه وام ها‪ ،‬ضمانتنامه های بانکی و مواردی از این قبیل‬ ‫خیلی منطبق با قوانین عمل نکردیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ما درحال حاضر در زمینه تامین مالی به‬ ‫ویژه در بخش تولید و اقتصاد با مش��کالت زیادی مواجه‬ ‫هس��تیم که با وجود قوانین وضع ش��ده در حوزه بانکی‬ ‫قاعدتا نباید چنین مشکالتی به وجود می امد و انتقادات‬ ‫به سیستم بانکی تا این حد افزایش می یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اگرچه مهم ترین تغیی��ر به لحاظ‬ ‫قانونی در بانکداری پس از انقالب اس�لامی‪ ،‬تهیه قانون‬ ‫عملیات بانکی بدون ربا بوده اس��ت‪ ،‬اما در تحقق اهداف‬ ‫این قانون انحرافاتی پدید امد که س��بب ش��د حرکت در‬ ‫مسیر تحقق بانکداری اسالمی با موانعی ایجاد شود افزود‪:‬‬ ‫درای��ن راس��تا بهتر این بود که به ج��ای اینکه کل نظام‬ ‫بانکی را اس�لامی اعالم کنیم به س��مت یک نظام بانکی‬ ‫دوگان��ه حرکت می کردیم‪ .‬دراین ش��رایط با رقابتی که‬ ‫ب��ه وجود می امد بانک ها‪ ،‬می توانس��تند کمک کنند در‬ ‫زمین��ه اجرای بانکداری اس�لامی دس��تاوردهای بهتر و‬ ‫مناسب تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت سخت شد‬ ‫او با بیان اینکه اسالمی کردن کل نظام بانکی در ابتدای‬ ‫انقالب اسالمی امکان پذیر نبود و این اتفاق باید به شکل‬ ‫تدریج��ی رخ م��ی داد یاداورش��د‪ :‬اگ��ر اینگونه حرکت‬ ‫می کردی��م ش��اید در زمینه اجرایی کم��ک می کرد که‬ ‫پیشرفت های بهتری داشته باشیم اما با اعالم اینکه نظام‬ ‫بانکی ما به طور کامل اسالمی است‪ ،‬امکان این رقابت و‬ ‫امکان فراهم ش��دن بستر رقابتی برای اجرای صحیح تر و‬ ‫بهتر بانکداری اسالمی سخت شد‪.‬‬ ‫ندری براین باوراس��ت که این دیدگاه که همه بانک ها‬ ‫باید براس��اس بانکداری اس�لامی فعالیت کنند‪ ،‬یکی از‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹احراز هویت مشتریان در سامانه سجام‬ ‫مدیر امور س��ازمان و برنامه ریزی بانک ش��هر گفت‪ :‬برای‬ ‫نخستین بار در شبکه بانکی‪ ،‬احراز هویت مشتریان در سامانه‬ ‫جامع ثبت اطالعات مش��تریان (س��جام) در تمامی ش��عب‬ ‫بانک ش��هر انجام می شود‪ .‬به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬سیدجابر حس��ینی با بیان اینکه سجام یک سامانه‬ ‫زیرساختی در بازار سرمایه است که تمام فعاالن این بازار باید‬ ‫اطالعات هویتی‪ ،‬تماس��ی‪ ،‬مالی و‪ ...‬خود را در ان ثبت کنند‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬همچنین با توجه به قوانین مبارزه با پولش��ویی‬ ‫و تامین مالی تروریس��م و ش��یوه نامه شناسایی مشتریان در‬ ‫بازارهای مالی و س��رمایه گذاری‪ ،‬تمامی فعاالن بازار سرمایه‬ ‫که دارای کد معامالتی (کد بورس��ی) هستند؛ باید در سامانه‬ ‫یادشده ثبت نام کرده و شناسایی کامل شوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکنون و در مرحله نخس��ت فعاالن‬ ‫بازار س��رمایه باید در این سامانه ثبت نام اینترنتی می کردند‬ ‫و س��پس برای تکمیل فرایند احراز هویت خویش به یکی از‬ ‫مراکز احراز هویت مربوط مراجعه می کردند‪ .‬حس��ینی ادامه‬ ‫بای��د یک انگی��زه و اهتمام جدی برای بهب��ود وضعیت نظام بانکی‬ ‫کشور ایجاد شود و قوانین نظام بانکی منطبق با شرایط فعلی اقتصاد‬ ‫تغیی��ر کن��د ت��ا راه دور زدن قوانین و عقود ص��وری در نظام بانکی‬ ‫بسته شود‬ ‫موانع مهمی بود که باعث شد قانون بانکداری بدون ربا به‬ ‫شکل تکامل نیافته به اجرا دراید و مشکالت و ایرادات ان‬ ‫رفع نشود‪ .‬باید بپذیریم که ایده بانکداری بدون ربا‪ ،‬ایده‬ ‫جدیدی بود که باید به ان فرصت داده میش��د تا به طور‬ ‫تدریجی رشد کند و به بلوغ برسد‪.‬‬ ‫این کارشناس تاکید کرد‪ :‬به هرحال پس از به تصویب‬ ‫رسیدن قانون بانکداری بدون ربا‪ ،‬درحالی تمامی بانک ها‬ ‫مل��زم به اجرای این قانون ش��دند که ای��ن ایده هنوز به‬ ‫پختگ��ی و بلوغ کامل نرس��یده بود و نیاز داش��ت که در‬ ‫هنگام اجرا ایرادات ان برطرف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬از انجایی که در ابتدای امر‬ ‫بانک ها اشنایی کافی در اجرای روش های بانکداری بدون‬ ‫ربا نداش��ند‪ ،‬بنابراین این شیوه را به سمت ساختاری که‬ ‫از قبل داش��تند بردند و به نوعی قوانین بانکداری بدون‬ ‫رب��ا جنب��ه ظاهری و صوری در نظام بانکی ما پیدا کرد تا‬ ‫اینکه به شکل واقعی عملی و اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت کافی ندادیم‬ ‫وی ب��ا تاکی��د براینک��ه ما فرصت کافی ب��ه این قانون‬ ‫ندادیم که به مرور به تکامل برس��د و این ش��د که ما در‬ ‫نهای��ت یک روش غی��ر معقوالنه را در بانکداری بدون ربا‬ ‫دنبال کردیم که خیلی برای اقتصاد کشور هم مفید واقع‬ ‫نشد یاداورشد‪ :‬ملزم کردن تمامی بانک ها به اجرای این‬ ‫قوانین س��بب شد تا برخی از بانک ها به این قوانین عمل‬ ‫نکنند و این خود مشکالتی را در حوزه بانکی و اقتصادی‬ ‫پدید اورد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت ک��ه در تمامی این چند‬ ‫دهه ای که از تصویب قانون بانکداری بدون ربا می گذرد‪،‬‬ ‫م��ا توفیق چندان��ی دراین بخش به دس��ت نیاوردیم که‬ ‫این��ک الزم اس��ت این قانون مورد بازنگ��ری قرار گیرد و‬ ‫دراین زمینه الزم اس��ت که از تجربه س��ایر کشورها نیز‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید براینکه تا رس��یدن به بانکداری اس�لامی‬ ‫راه زیادی در پیش داریم و بیش��تر مش��کالت مطرح در‬ ‫بانکداری بدون ربا نیز مربوط به حوزه عمل و اجراس��ت‬ ‫که باید با برنامه ریزی دقیق تر نواقص و مشکالت موجود‬ ‫بر طرف ش��ود تصریح کرد‪ :‬ما هنوز در عقود اس�لامی و‬ ‫ابزارهای مالی که در این قانون تعریف شده‪ ،‬نتوانسته ایم‬ ‫تناسب الزم را در تعریف این ابزارها و ماهیت اجرای ان‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس براین باوراس��ت که اگ��ر می خواهیم‬ ‫بانکداری بدون ربا به شکل درست پیاده شود و به سمت‬ ‫داد‪ :‬هم اکنون بانک ش��هر به عنوان نخس��تین بانک در شبکه‬ ‫بانکی کشور با همکاری ش��رکت سمات امکان انجام فرایند‬ ‫احراز هویت حضوری مشتریان در سامانه سجام را در تمامی‬ ‫ش��عب بانک در سطح کشور فراهم کرده است و دیگر نیاز به‬ ‫مراجعه به سایر مراجع برای احراز هویت نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تسهیالت دهی به مددجویان‬ ‫بانک کش��اورزی در ‪ ۱۰‬ماه گذشته در سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود‬ ‫‪ ۴‬براب��ر س��ال پیش از محل س��پرده های قرض الحس��نه به‬ ‫مددجوی��ان و اف��راد کم برخوردار تس��هیالت پرداخت کرده‬ ‫است‪ .‬به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬روح اله خدارحمی‪ ،‬مدیرعامل بانک کش��اورزی‬ ‫در نشس��ت ش��ورای عالی تجهیز منابع ای��ن بانک‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬س��االنه ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت در‬ ‫اجرای بند ب تبصره ‪ ۱۶‬به مددجویان پرداخت ش��د‪ ،‬اما در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬این مبل��غ به ‪ ۴‬برابر افزای��ش یافت و تا کنون‬ ‫‪ ۳۸۳۳‬میلیارد ریال تس��هیالت از این مح��ل به مددجویان‬ ‫کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بانکداری بانکداری اسالمی حرکت کنیم‪ ،‬باید این مهم به‬ ‫شکل تدریجی اتفاق بیفتد و از شیوه اجرای انی این نوع‬ ‫از بانکداری که در چند سال گذشته رخ داد عقب نشینی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راه دور زدن بسته شود‬ ‫به گفته او‪ ،‬ش��یوه فعلی بانکداری در کش��ور‪ ،‬می تواند‬ ‫باع��ث بی اعتم��ادی جامعه ب��ه نظام بانکی ش��ود واین‬ ‫موضوعی اس��ت که در نهایت می تواند زمینه ناکارامدی‬ ‫بانک ه��ا را فراه��م کن��د‪ .‬بی اعتم��ادی جامع��ه به نظام‬ ‫بانکی باعث می ش��ود که ایده ها و پیش��نهاداتی که برای‬ ‫بهبود وضعیت نظام بانکی کش��ور تعریف می ش��ود مورد‬ ‫بی تمایلی قرار گیرد و از ان استقبال نشود‪.‬‬ ‫ندری معتقد است که این بی اعتمادی می تواند به یک‬ ‫مانع بر سر راه پیشرفت نظام بانکی کشور قرار گیرد و این‬ ‫اصال به نفع نظام بانکی و اقتصاد کشور نیست‪.‬‬ ‫او معتقد است که باید یک انگیزه و اهتمام جدی برای‬ ‫بهبود وضعیت نظام بانکی کشور ایجاد شود و قوانین نظام‬ ‫بانکی منطبق با شرایط فعلی اقتصاد تغییر کند تا راه دور‬ ‫زدن قوانین و عقود صوری در نظام بانکی بسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قانونی که کارامد نشد‬ ‫بهالدین حس��ینی هاش��می از دیگر کارشناسان حوزه‬ ‫بانک��ی نیز دراین باره درگفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫قان��ون عملیات بانکی بدون ربا درحالی در س��ال ‪ ۶۳‬در‬ ‫نظام بانکی کشور به اجرا درامد که قرار بود این قانون به‬ ‫مدت ‪ 5‬سال در سیستم بانکی به کار گرفته شود و بعد از‬ ‫ان بازنگری و اصالحات الزم روی ان انجام و محصوالت‬ ‫بانک��ی ب��ر مبنای این قانون به تدریج اضافه ش��ود افزود‪:‬‬ ‫این قانون که مبتنی بر عقود و قراردادهای اسالمی بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چون از سابقه اجرایی کمی برخوردار بود و هنوز‬ ‫خودش را با ش��رایط اقتصادی و بین المللی تطبیق نداده‬ ‫بود‪ ،‬ازاین رو اجرای سریع ان نتوانست انطور که باید در‬ ‫حوزه بانکی و اقتصادی کارامد عمل کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه این قان��ون درحالی در نظام بانکی ما‬ ‫ایجاد ش��د که جامعه ما دان��ش کافی در مورد بانکداری‬ ‫اسالمی نداش��ت افزود‪ :‬پیچیدگی این قانون باعث شده‬ ‫بود تا مجریان و کارکنان بانک ها تخصص و اشراف کاملی‬ ‫از این قوانین نداش��ته باش��ند و از سوی دیگر مشتریان‬ ‫بانک هم این نوع بانکداری را باور نکنند‪ ،‬چون اموزش و‬ ‫تبلیغی دراین زمینه نشده بود‪.‬‬ ‫این عوامل س��بب شد در نهایت اهدافی که دراین نوع‬ ‫بانکداری قرار بود دنبال ش��ود به انحراف کشیده شود‪ .‬او‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این مبلغ در س��ال جاری حدود‬ ‫‪ ۸‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت کم بهره نی��ز از محل اعتبار‬ ‫طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مددجویان‬ ‫کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شده که برای ‪ ۲۵‬هزار نفر‬ ‫اشتغال پایدار ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک کش��اورزی ادامه داد‪ :‬بانک کش��اورزی‬ ‫مصمم اس��ت به یمن روزهای با برکت دهه مبارک فجر‪ ،‬هر‬ ‫روز یک خبر خوش به مخاطبان خود بدهد و با افتخار اعالم‬ ‫می کنیم میزان پرداخت تس��هیالت به طرح توس��عه اشتغال‬ ‫پایدار روستایی و عشایری‪ ،‬که از طرح های زیربنایی و کلیدی‬ ‫دولت و نظام اس�لامی اس��ت‪ ،‬از مرز ‪ ۵۲‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫عب��ور کرده و با این میزان تس��هیالت‪ ،‬به اجرای بیش از ‪۵۰‬‬ ‫هزار طرح و حدود ‪ ۱۰۰‬هزار ش��غل برای طبقه کم برخوردار‬ ‫منجر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک رفاه در بین ‪ ۱۰‬بانک برتر عملیات ارزی‬ ‫بانک رفاه در ش��بکه بانکی کشور و در حوزه عملیات ارزی‬ ‫بین ‪ ۱۰‬بانک برتر کش��ور قرار گرفته است‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫با بیان اینکه برای حذف ربا الزم نبود قید و بند روی عقود‬ ‫ایجاد ش��ود و این مهم می توانس��ت‪ ،‬با کمی تغییرات و با‬ ‫بکارگیری برخی تکنیک ها محقق شود افزود‪ :‬شیوه نامه‬ ‫بانکداری اس�لامی اگرچه خوب تعریف شد‪ ،‬اما چون در‬ ‫عمل کارایی الزم را نداشت از این رو نتوانست اثرگذاری‬ ‫که مالک بود را در نظام بانکی و بخش اقتصادی کش��ور‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫به گفته حسینی هاشمی‪ ،‬بانکداری بدون ربا با گذشت‬ ‫تمامی این س��ال های نتوانسته جایگاه واقعی خودش را‬ ‫به دست بیاورد و به انحراف رفته است و بی تردید این مهم‬ ‫بای��د مورد بازنگری قرار گیرد تا در نهایت به نفع اقتصاد‬ ‫کشور تمام شود و مشکالتی که در نظام بانکی وجود دارد‬ ‫به تدریج رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منطبق با اقتصاد نیست‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬بانک��داری فعلی ما چندان با‬ ‫اقتصاد کش��ور منطبق نیس��ت و همین امر س��بب شده‬ ‫تا کارامدی الزم را نداش��ته باش��د‪ .‬ما در استفاده از عقود‬ ‫و ابزاره��ای مالی در نظام بانکی دچار مش��کالت زیادی‬ ‫هستیم که همین موضوع سبب شده تا این عقود نتواند‬ ‫به کمک اقتصاد کشور بیاید‪ .‬ما عقود و ابزارهایی مترقی‬ ‫داشتیم که در تجارت و اقتصاد کاربردی بودند‪ ،‬اما انها از‬ ‫نظام بانکی حذف کردیم درحالی که می توانستیم با کمی‬ ‫تغییرات ان را اجرایی کنیم تا به نفع اقتصاد تمام شود‪.‬‬ ‫او معتقد است که اگر این دیدگاه وجود دارد که برخی‬ ‫از عقود شبه رباست‪ ،‬باید برای از بین بردن ربا از این عقود‬ ‫راهکار ارائه ش��ود تا در نهایت به عنوان یک محصول در‬ ‫نظام بانکی مورد استفاده فعاالن اقتصادی قرار گیرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه اجرای قوانین بانکداری‬ ‫اس�لامی در کش��ور ما دارای پیچیدگی هایی است که با‬ ‫توجه به مش��کالت اقتصادی موجود در کش��ور همچون‬ ‫افزایش نرخ تورم این پیچیدگی ها تش��دید ش��ده است‬ ‫افزود‪ :‬برای حرکت به س��مت بانکداری اس�لامی‪ ،‬نیاز به‬ ‫تغییر داریم‪ .‬فعالیت نظام بانکی در کش��ور باید راهگش��ا‬ ‫برای فعاالن اقتصادی و مردم باشد نه اینکه بیشتر ایجاد‬ ‫مش��کل کند و در نهایت باعث بی اعتمادی مردم به این‬ ‫سیستم شود‪.‬‬ ‫به گفته حسینی هاشمی‪ ،‬ابزارها و عقود بانکی می تواند‬ ‫ب��ه کمک مردم و فع��االن اقتصادی بیاید درحالی دراین‬ ‫بخش با توجه به نیازی که در اقتصاد احس��اس می شود‪،‬‬ ‫عقب مانده ایم‪ .‬این ش��رایط باعث شده که نظام بانکی ما‬ ‫زمینگیر ش��ود و اقتصاد کش��ور به پویایی که باید برسد‪،‬‬ ‫دست پیدا نکند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬درحال حاضر بانکداری ما بیش��تر ش��کل‬ ‫توافقی بین بانک و مش��تری پیدا کرده اس��ت و در ظاهر‬ ‫فقط به قوانین عمل می ش��ود‪ ،‬درحال��ی که پویایی این‬ ‫بخش مستلزم رعایت قوانین به شکل عملی است و برای‬ ‫تحق��ق این هدف م��ا نیاز به بازنگ��ری قوانین بانکداری‬ ‫منطبق با شرایط فعلی اقتصاد داریم‪.‬‬ ‫عموم��ی بانک رفاه کارگران‪ ،‬براس��اس ش��اخص های مالی و‬ ‫امارهای بانک مرکزی‪ ،‬از لحاظ رتبه و س��هم درصد عملیات‬ ‫ارزی بانک رفاه در بین ‪ ۲۹‬بانک تجاری فعال در حوزه ارزی‬ ‫در بازه زمانی ‪ ۱۳۹۴‬تا دی ‪ ۱۳۹۸‬به طور میانگین در بین ده‬ ‫بانک برتر عملیات ارزی کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬بانک رفاه با بیش از ‪ ۳۰‬هزار فقره‬ ‫تراکن��ش در قالب ابزارهای پرداخت رایج همچون‪ :‬اعتبارات‪،‬‬ ‫بروات اس��نادی‪ ،‬حواله ها و ضمانتنامه ه��ای ارزی طی دوره‬ ‫یادش��ده توانسته به جایگاه مناس��بی در بین سایر بانک های‬ ‫کشور دست پیدا کند‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به وضعیت س��هامداری‪ ،‬رسالت محوری‬ ‫بانک درحوزه بهداش��ت‪ ،‬درمان و تجهیزات پزشکی و داشتن‬ ‫ظرفیت‪ ،‬دانش و توانمندی های ارزی در راستای بهره برداری‬ ‫حداکث��ری از کانال ه��ای پرداخ��ت بین الملل��ی و ارتباط با‬ ‫کارگزاران‪ ،‬بانک رفاه به عنوان یکی از بانک های عامل واردات‬ ‫دارویی مورد نیاز کش��ور‪ ،‬نقش مهم و تاثیرگذاری ایفا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بهتر این مهم‪ ،‬تعامل صنعت و دانشگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ایمی��درو با ‪ ۴‬دانش��گاه علم و‬ ‫صنع��ت‪ ،‬ش��ریف‪ ،‬امیرکبیر و ته��ران همکاری های‬ ‫گس��ترده ای را اغاز کرده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ارتباط‬ ‫موثر این س��ازمان با دانش��گاه ها و مراک��ز علمی از‬ ‫رویکردهای اصلی این سازمان است که در این زمینه‬ ‫ش��رکت ها با اعالم نیازهای خود و همچنین حمایت‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان‪ ،‬یک صنعت استراتژیک را اسیب شناسی کرد‬ ‫رشد نامتوازن زنجیره‪ ،‬چالش ‪ ۴‬دهه صنعت فوالد‬ ‫صنع��ت فوالد جزو یکی از صنایع پیش��ران در کش��ور‬ ‫به ش��مار م��ی رود که پس از انقالب اس�لامی و در ‪ ۴‬دهه‬ ‫گذشته‪ ،‬ایجاد و تا حد زیادی بومی سازی شده و نسبت به‬ ‫س��ایر صنایع دیگر از رشد و توسعه قابل قبولی برخوردار‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬به گونه ای که رتبه دهم جهانی تولید فوالد را‬ ‫ب��رای ایران به ارمغان اورده اس��ت‪ ،‬ام��ا این صنعت مادر‬ ‫در کش��ور همواره به دلیل رش��د نامتوازن زنجیره در ‪۴۰‬‬ ‫سال گذش��ته با چالش هایی روبه رو شده که هم اکنون به‬ ‫شکل های گوناگونی خود را بروز می دهد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹چالش های ‪ ۴‬دهه فوالد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محمد حیدری‪ :‬یکی از مش��کالت ما در صنعت فوالد این است که‬ ‫س��وداوری در بخ��ش معدن بیش از بخش فوالدس��ازی و محصول‬ ‫نهایی اس��ت و ای��ن موضوع می توان��د جزو ایراده��ای این زنجیره‬ ‫به شمار اید‬ ‫می توان انها را بیش��تر به سمت حوزه های تخصصی خود‬ ‫بازگرداند ت��ا حوزه های غیرتخصصی را واگذار کنند تا در‬ ‫اینده س��بب رقابت منفی در بازار نباشیم‪ ،‬چراکه اگر هر‬ ‫بخشی در حوزه کاری خود رشد و توسعه پیدا کند‪ ،‬بدون‬ ‫ش��ک در راستای توسعه فوالد کشور می تواند موثرتر گام‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که اگر واح��دی تمام‬ ‫زنجیره را در اختیار باشد ایا این موضوع قیمت تمام شده‬ ‫را کاه��ش نخواه��د داد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬داش��تن زنجیره برای‬ ‫ش��رکت های بزرگ می تواند مفید باش��د‪ ،‬اما توان رقابتی‬ ‫برخی ش��رکت های کوچک که توانایی شرکت های بزرگ‬ ‫را نداش��ته و زنجیره ای را نی��ز در اختیار ندارند را کاهش‬ ‫می ده��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ارین فوالدغ��رب در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد ‪ :‬یکی از مش��کالت م��ا در صنعت فوالد‬ ‫این اس��ت که س��وداوری در بخش معدن بیش از بخش‬ ‫فوالدسازی و محصول نهایی است و این موضوع می تواند‬ ‫جزو ایرادهای این زنجیره به ش��مار ای��د‪ ،‬چراکه با ایجاد‬ ‫ارزش افزوده باید به س��مت س��وداوری بیشتر رفت و این‬ ‫روند در زنجیره فوالد برعکس اس��ت؛ از این رو واحدهای‬ ‫فوالدی ترجیح می دهند به س��مت تمل��ک معدن پیش‬ ‫بروند تا سود بیشتری را نصیب خود کنند و این موضوع به‬ ‫ضرر سایر واحدهای کوچک فوالدی خواهد بود‪ .‬حیدری‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حقیقت این موضوع از انجا ناش��ی می ش��ود‬ ‫که س��ود زنجیره فوالد به درس��تی در این زنجیره توزیع‬ ‫نش��ده و این یکی دیگر از اسیب های زنجیره فوالد است‬ ‫و هم اکنون س��بب نگرانی برخی ش��رکت های فوالدی در‬ ‫زمینه تامین خوراک شده است‪ .‬حیدری تاکید کرد‪ :‬رفع‬ ‫این چالش ها نیازمند مدیریت واحدی است تا کنترل این‬ ‫اسیب ها را برعهده بگیرد و به حداقل ممکن برساند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش که برای حل‬ ‫مش��کل واحدهای نوردی که با مازاد تولید روبه ور هستند‬ ‫چ��ه راهکاری را می توان پیش��نهاد داد‪ ،‬اف��زود ‪ :‬امروز هر‬ ‫ان��دازه ک��ه محصول نهایی ص��ادر کنی��م‪ ،‬در زمینه های‬ ‫گوناگون مانند اشتغالزایی‪ ،‬ارزاوری و درامدزایی مالیاتی‬ ‫می توانی��م بهتر باش��یم‪ .‬در حوزه واحده��ای نوردی نیز‬ ‫باوجود مازاد تولید قابلیت خوبی برای صادرات وجود دارد‬ ‫که می توان انها را تش��ویق به این ام��ر کرد تا از ظرفیت‬ ‫بیشتری برای صادرات بهره بگیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ارین فوالدغرب در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد ‪ :‬می توان واحدهای نوردی را نیز تقس��یم بندی کرد و‬ ‫واحدهایی ک��ه نزدیک مرز قرار دارند را به حوزه صادرات‬ ‫بیشتر سوق داد و واحدهایی که در مرکز ایران قرار دارند‬ ‫به تامین نیاز داخل تشویق کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود امارهای دقیق‬ ‫همچنی��ن س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران درباره صنعت فوالد و‬ ‫چالش ه��ای ان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬زنجیره‬ ‫فوالد کش��ور در ‪ ۴‬دهه گذش��ته به خوبی توانس��ته رشد‬ ‫کند‪ ،‬اما این رشد همواره با چالش هایی همراه بوده است؛‬ ‫یکی از چالش ه��ای این صنعت به ب��ازار ان بازمی گردد‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفته نماند که یکی از مهم ترین چالش های ما در‬ ‫کش��ور موضوع تحریم هاست که س��بب تورم در کشور و‬ ‫چالش در بازار فوالد شده است‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد ‪ :‬یکی از مش��کالت بازار فوالد‪ ،‬دس��توری ش��دن این‬ ‫بازار اس��ت که با کاهش دستوری ان باعث شده محصول‬ ‫با قیمت مناس��ب به دس��ت مصرف کننده نرسد‪ .‬یکی از‬ ‫مش��کالت بازار کمبود ارز اس��ت و بازار ص��ادرات ما نیز‬ ‫حمایت قابل قبولی ندارد و همین موضوع س��بب اس��یب‬ ‫رساندن دیدن به مشتری مداری شده است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به طور کلی توازن الزم در زنجیره فوالد‬ ‫ایجاد نش��ده است‪ .‬هم اکنون ش��اهد این موضوع هستیم‬ ‫که با وجود کمبود س��نگ اهن اما اق��دام به صادرات ان‬ ‫می کنیم‪ .‬از س��ویی با کمبود کنس��انتره و گندله روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬چون س��نگ اهن نداریم و این موضوع س��بب‬ ‫کمبود اهن اس��فنجی و اختالف قیمت در زنجیره فوالد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران در پاسخ به این پرسش که در ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫ایا زنجیره فوالد را با توازن رشد داده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬بدون شک‬ ‫مش��کالتی که هم اکن��ون در صنعت فوالد ب��ا ان روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬از این موضوع نش��ات می گیرد که این زنجیره‬ ‫را با توازن رش��د نداده ایم‪ .‬این موضوع نیز از انجا ناش��ی‬ ‫می ش��ود که دولت و دس��ت اندکاران امارهای دقیقی در‬ ‫دسترس نداشته اند و بدون مطالعه دقیق اقدام به تاسیس‬ ‫واحدهایی در سراس��ر کش��ور کرده اند‪ ،‬ای��ن همین رو در‬ ‫ای��ن زنجیره با کمبودهایی روبه رو هس��تیم‪ .‬اما هم اکنون‬ ‫ب��ا وجود انجمن تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬این امارها در حال‬ ‫به روز ش��دن هس��تند و کمبودهای این زنجیره به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گوش��زد می ش��ود که امیدواریم‬ ‫وزارتخانه این گوشزدها را جدی بگیرد‪.‬‬ ‫محمد حیدری‬ ‫محمدمهدی طهرانچی‪ ،‬عضو هیات امنا و رئیس دانش��گاه‬ ‫ازاد و هیات هم��راه ضم��ن حض��ور در ذوب اه��ن اصفهان و‬ ‫گفت وگو با منص��ور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل و دیگر مس��ئوالن‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬از خ��ط تولی��د و پروژه های توس��عه ذوب اهن‬ ‫بازدید کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این بازدید دفتر همکاری‬ ‫مش��ترک ذوب اهن اصفهان و دانشگاه ازاد اسالمی طی ایین‬ ‫وی��ژه ای راه ان��دازی و از منظوم��ه علمی ذوب اه��ن اصفهان‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬طهرانچی در حاش��یه این بازدید گفت‪ :‬تولید‬ ‫ریل ملی باعث افتخار است و تالشگران ذوب اهن اصفهان یک‬ ‫بار دیگر ما می توانیم را به منصه ظهور رس��اندند و پش��تیبان‬ ‫توس��عه حمل ونقل ریلی کشور شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز شاهد‬ ‫تحوالتی در ذوب اهن هس��تیم ک��ه پایه علمی و فناوری دارد‬ ‫و ای��ن امر نش��انگر مدیریت علمی در ای��ن مجموعه و تجربه‬ ‫گرانبهای بیش از نیم قرنی این ش��رکت اس��ت‪ .‬طهرانچی با‬ ‫اشاره به راه اندازی دفتر همکاری مشترک ذوب اهن اصفهان و‬ ‫دانش��گاه ازاد اسالمی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این حرکت از سال گذشته‬ ‫با امضای یک تفاهمنامه اغاز ش��د‪ .‬همچنین امروز از منظومه‬ ‫علمی ذوب اهن اصفهان رونمایی ش��د که مش��تمل بر ‪۵۰۰‬‬ ‫موضوع اس��ت که هر یک زمینه پژوهش��ی برای دانشجویان‬ ‫کارشناسی ارش��د و دکتراس��ت‪ .‬وی ابراز امی��دواری کرد که‬ ‫پروژه های مشترکی که بین ذوب اهن اصفهان و دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی انجام می شود پشتوانه ای برای یک حرکت دانش بنیان‬ ‫موثر باشد‪ .‬رئیس دانش��گاه ازاد اسالمی افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��اهد پیش��رفت روز به روز فناوری در جهان هستیم و رقابت‬ ‫به ویژه در مبحث قیمت تمام ش��ده با بهره گیری از دانش های‬ ‫جدید انجام می ش��ود‪ .‬در این شرایط الزم است صنایع کشور‬ ‫بر لبه دانش و فن��اوری حرکت کنند‪ .‬طهرانچی گفت‪ :‬امروز‬ ‫ش��اهد بودیم که روحیه بهره گیری از دانش و فناوری روز در‬ ‫ذوب اهن اصفهان وجود دارد و این امر عالقه بخش دانش��گاه‬ ‫را نیز برای همکاری و پش��تیبانی مضاعف می کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫واحد های دانشگاه ازاد در نجف اباد و لنجان به عنوان دو نقطه‬ ‫از یک شبکه ‪ ۴۰۰‬واحدی پشتیبان ذوب اهن هستند‪ .‬در واقع‬ ‫ فعال حوزه فوالد‬ ‫صنعت فوالد جزو صنایع پیشران در کشور‬ ‫به ش��مار می اید که ش��اکله اصلی ان پس از‬ ‫انقالب اسالمی شکل گرفته است‪ .‬این صنعت‬ ‫از همان ابتدا به خوبی توانس��ته با مباحث روز‬ ‫جهان خ��ود را پیش ببرد‪ .‬ای��ن صنعت مادر‬ ‫پ��س از انقالب اس�لامی رش��د قابل توجهی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬به گونه ای که در زمینه تولید‬ ‫ف��والد‪ ،‬اگر در س��ال ‪ ۱۳۵۸‬حدود ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تن تولی��د می کردیم‪ ،‬هم اکن��ون این میزان‬ ‫تولی��د ب��ه ح��دود ‪ ۳۰‬میلیون تن رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬یا در زمینه رش��د علمی‪ ،‬شاهد رشد‬ ‫رشته های تحصیلی در این صنعت هستیم‪ .‬در‬ ‫حوزه های شرکت دانش بنیان نیز شرکت های‬ ‫قوی توانسته اند رش��د و نیازهای این صنعت‬ ‫را برطرف کنن��د‪ .‬زنجیره فوالد در این دوران‬ ‫رشد قابل توجهی داشته و صنایع باالدستی و‬ ‫پایین دستی را نیز به نوبه خود رشد داده است‬ ‫و این زنجی��ره از حفاری مع��دن تا محصول‬ ‫نهایی و صنایع پایین دست همچون نوردکاری‬ ‫و پایین دست انها نیز ش��امل خودروسازی و‬ ‫لوازم خانگی و‪ ...‬را شامل می شود‪ .‬این زنجیره‬ ‫شرکت های بسیاری در زمینه تولید تجهیزات‬ ‫تا ش��رکت های خدماتی را ش��کل داده است؛‬ ‫بنابرای��ن رش��د زنجی��ره فوالد‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫قابل قبولی را به خود اختصاص داده و س��بب‬ ‫ارزاوری قابل توجهی به کشور شده است‪.‬‬ ‫در زمین��ه تکمیل زنجیره فوالد نس��بت به‬ ‫س��ایر زنجیره های دیگر در کشور موفق عمل‬ ‫کرده ایم‪ ،‬البته الزام تکمیل زنجیره فوالد این‬ ‫صنعت را به این سمت و سو کشانده که برای‬ ‫س��وداوری بیش��تر باید یک زنجیره کامل را‬ ‫در داخل ایجاد کند ؛ اما به نظر می رس��د که‬ ‫در زمینه توزیع ف��والد موفق عمل نکرده ایم‪،‬‬ ‫چراک��ه پس از تولید در نهایت به نظام توزیع‬ ‫مناس��بی نیاز داریم که در کشور این موضوع‬ ‫نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫ناگفته نماند اگ��ر در زمینه علوم و فناوری‬ ‫صنعت فوالد رش��د داشته ایم‪ ،‬اما نظام توزیع‪،‬‬ ‫نظام بازار و برندینگ جزو چالش های صنعت‬ ‫فوالد است که باید برای رشد این حوزه تمرکز‬ ‫و سرمایه گذاری داشته باشیم‪ ،‬چراکه درخت‬ ‫صنعت فوالد با برندینگ در بازار جهانی است‬ ‫که به بار خواهد نشست‪.‬‬ ‫ارزبری ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫یورویی فوالد مبارکه‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫راه اندازی دفتر همکاری مشترک ذوب اهن اصفهان و دانشگاه ازاد‬ ‫دانشگاه ازاد با استعداد ‪ ۲۴‬هزار نفر عضو هیات علمی‪ ،‬ساالنه‬ ‫‪ ۶۰‬هزار دانش��جوی کارشناسی ارش��د و ‪ ۱۰‬هزار دانشجوی‬ ‫دکترا همکاری گس��ترده ای با ذوب اهن اصفهان دارد‪ .‬رئیس‬ ‫دانش��گاه ازاد اس�لامی اظهار کرد‪ :‬فراهم ش��دن فرصت های‬ ‫مطالعات��ی کمک می کند که اس��تادان‪ ،‬ش��رایط صنعت را از‬ ‫نزدیک ببینند و این دفتر همکاری مشترک به این امر کمک‬ ‫بسیاری می کند‪ .‬بر این اساس دانشجویان هم با موضوع هایی‬ ‫که محور ان حل مس��ئله اس��ت در ذوب اهن حضور می یابند‬ ‫تا ارتباط صنعت و دانش��گاه ثمربخش تر از گذشته باشد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون بیش از ‪ ۷‬هزار کش��ش موضوعی در س��طح‬ ‫پایان نام��ه در ذوب اه��ن اصفهان وجود دارد و بر این اس��اس‬ ‫فرصت پژوهش برای دانش��جویان فراهم است و این امر رابطه‬ ‫خوبی بین دانش��جو‪ ،‬شغل و صنعت ایجاد می کند‪ .‬یزدی زاده‬ ‫نیز گفت‪ :‬تفاهمنامه بین ذوب اهن و دانش��گاه ازاد در زمینه‬ ‫توسعه فعالیت های پژوهش��ی‪ ،‬سال گذشته امضا شد و امروز‬ ‫بازدید ریاس��ت دانش��گاه ازاد اس�لامی از ذوب اهن با هدف‬ ‫محمدمهدی یارجانلی‬ ‫تعمیق روابط‪ ،‬بررس��ی فعالیت های مش��ترک طی یک س��ال‬ ‫گذشته و همچنین راه اندازی دفتر همکاری مشترک ذوب اهن‬ ‫اصفهان و دانش��گاه ازاد اسالمی انجام شد‪ .‬وی افزود‪ :‬توسعه‬ ‫صنعت و دانش��گاه موجب توس��عه اقتصادی کشور است و در‬ ‫ذوب اهن اصفهان اولویت دارد‪ .‬درحال حاضر با مدیریت خوب‬ ‫دکتر طهرانچی‪ ،‬رابطه بین صنعت و دانش��گاه توسعه یافته و‬ ‫در مسیر درستی حرکت می کند‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫توس��عه ارتباط صنعت و دانش��گاه را موجب افزایش اشتغال‪،‬‬ ‫توسعه صنعت و پربارترشدن فعالیت های دانشگاهی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬این مجتمع بزرگ صنعتی از تنوع رش��ته های تحصیلی‬ ‫و تجربه گرانبهایی برخوردار اس��ت اما بروزرس��انی این دانش‬ ‫فقط از طریق ارتباط گس��ترده با دانش��گاه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این بازدید پیام نجفی رئیس دانش��گاه ازاد‬ ‫واحد خوراس��گان ( اصفهان )‪ ،‬امیر رضا نقش رئیس دانشگاه‬ ‫ازاد واحد نجف اباد و فرید نعیمی رئیس دانش��گاه ازاد واحد‬ ‫شهرضا نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫مع��اون فن��اوری فوالد مبارک��ه از کاهش‬ ‫ارزبری ‪ ۳۵‬میلیون یورویی در س��ال جاری‬ ‫با داخلی سازی هزار قطعه یدکی و راه اندازی‬ ‫نخس��تین خط تولید داخلی در س��ال اینده‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس پ��رس‪ ،‬مه��دی نق��وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬موضوع بومی س��ازی از حدود ‪۱۸‬‬ ‫س��ال پیش در فوالد مبارکه اغاز شده و در‬ ‫این س��ال ها تجهیزات‪ ،‬قطعات یدکی‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه و م��واد مصرفی زیادی داخلی س��ازی‬ ‫شدند‪ .‬به طور کلی‪ ،‬بیش از ‪ ۶۵‬درصد حجم‬ ‫خری��د (از نظر تعداد) از اق�لام داخلی انجام‬ ‫می شود که در برخی موارد تا ‪ ۸۲‬درصد هم‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اقدام های خوبی در راس��تای‬ ‫داخلی س��ازی اقالمی که به عن��وان قطعات‬ ‫بحران��ی ش��ناخته می ش��ود انجام ش��ده و‬ ‫همه ساله در این زمینه هدف گذاری می شود‪.‬‬ ‫داخلی س��ازی دس��ت کم ه��زار قطعه یدکی‬ ‫تا پای��ان دی با کاهش ارزب��ری ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫یورویی محقق ش��د‪ ،‬درحالی ک��ه تا پیش از‬ ‫این‪ ،‬اقالم از خارج تهیه ش��ده و تامین کننده‬ ‫داخلی برای انها نداشتیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ادام��ه داد‪ :‬بخش دوم‬ ‫فعالیت ه��ا‪ ،‬بومی س��ازی فراینده��ای تولید‬ ‫است که از ابتدای س��ال در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫نقشه راه فناوری از ابتدای فرایند تا پایان‬ ‫چرخه تولید انواع ورق های پوش��ش دار مورد‬ ‫مطالعه قرار گرفته و در حال بررسی امکانات‬ ‫موجود برای تحقق این مهم هستیم‪.‬‬ ‫نقوی گف��ت‪ :‬به این منظ��ور فرایندهایی‬ ‫ک��ه ب��ر مبن��ای تولی��د ف��والد طراح��ی و‬ ‫بومی سازی نش��ده را اس��تخراج می کنیم و‬ ‫س��ال اینده نخستین خط تولید که طراحی‬ ‫داخلی داش��ته و ساخت قطعات ان از سوی‬ ‫صنعتگ��ران داخلی انجام ش��ده را راه اندازی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمد حیدری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اری��ن فوالد غرب‬ ‫درباره دستاوردها و چالش های صنعت فوالد در سال های‬ ‫گذش��ته در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد ‪ :‬صنعت فوالد‬ ‫در کش��ور ج��زو صنایعی به ش��مار م��ی رود ک��ه پس از‬ ‫انقالب ایجاد و بومی س��ازی ش��ده است و هم اکنون ایران‬ ‫در رده ده��م تولید فوالد در جهان ق��رار دارد‪ .‬همچنین‬ ‫این صنعت توانس��ته در زمینه اش��تغالزایی و ارزاوری نیز‬ ‫جای��گاه قابل توجهی را به دس��ت اورد‪ .‬در حقیقت تولید‬ ‫فوالد یکی از کم ارزش ترین دس��تاورد این صنعت به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬چراکه این صنعت به خوبی توانسته اشتغالزایی و‬ ‫ارزاوری باالیی را نسبت به صنایع دیگر به خود اختصاص‬ ‫دهد و سبب توس��عه یافتگی و تربیت نیروی انسانی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬میزان مصرف فوالد در هر کش��وری‬ ‫نشان دهنده توسعه یافتگی ان کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫حی��دری در ادامه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬صنع��ت فوالد به‬ ‫خوبی در ‪ ۴‬دهه گذش��ته رش��د کرده اس��ت و نه تنها در‬ ‫س��ال های گذشته از واردات ان پیشگیری به عمل امده و‬ ‫از خروج ارز جلوگیری کرده است‪ ،‬بلکه هم اکنون در رده‬ ‫دهم تولید فوالد قرار داشته و جزو کشورهای صادرکننده‬ ‫فوالد نیز هستیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که مهم ترین اسیب هایی‬ ‫صنعت فوالد در ‪ ۴‬دهه گذشته به چه عواملی برمی گردد‪،‬‬ ‫عنوان کرد ‪ :‬در ‪ ۴‬دهه گذشته برنام ه جامعی برای صنعت‬ ‫فوالد داشته ایم اما این موضوع که شرکت های گوناگون از‬ ‫صنایع باالدس��تی تا صنایع پایین دستی هر یک جداگانه‬ ‫فعالیت می کنند و وارد حوزه های یکدیگر ش��ده اند‪ ،‬جزو‬ ‫اسیب های این صنعت به شمار می رود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬بخش‬ ‫مع��دن وارد حوزه فوالدس��ازی و حوزه فوالدس��ازی وارد‬ ‫بخش معادن شده و تا تملک ان پیش رفته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ارین فوالد غرب ادامه داد‪ :‬اس��یب‬ ‫دیگ��ر نیز ب��ه ح��وزه پایین دس��ت و بخش ن��وردکاری‬ ‫برمی گردد که ظرفیت های بسیاری در این بخش بیش از‬ ‫نیاز داخل و ظرفیت صادراتی ایجاد شده و این موضوع در‬ ‫حال حاضر سبب رقابت منفی بین نوردکاران شده است‪.‬‬ ‫حیدری در پاس��خ به این پرسش که برای حل موضوع‬ ‫ورود حوزه های گوناگ��ون در زنجیره فوالد به حیطه های‬ ‫همدیگ��ر در حال حاضر چه باید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��اماندهی‬ ‫زنجیره فوالد‪ ،‬نیازمند مدیریت واحدی است که واحدهای‬ ‫معدنی و ش��رکت های فوالدی را به سمت حوزه های خود‬ ‫س��وق بدهد‪ .‬اگ��ر این دو بخ��ش به س��متی رفته اند که‬ ‫تخص��ص ان دیگری بوده اس��ت با ی��ک مدیریت واحد‪،‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کنفرانس‬ ‫الومینیوم‬ ‫تقاضامحور‬ ‫برگزار شود‬ ‫قائم مقام ایمیدرو ضمن تاکید بر برگزاری ششمین‬ ‫کنفران��س الومینیوم ای��ران با رویک��رد تقاضامحور‬ ‫اعالم کرد‪ :‬محور این کنفرانس «بومی س��ازی» است‬ ‫و در ای��ن گردهمایی باید نیازهای ش��رکت ها حوزه‬ ‫الومینیوم مورد بررسی قرار بگیرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ای��ران (ایمیدرو)‪ ،‬عباس نعیمی در نشس��ت‬ ‫«هم اندیش��ی برگزاری ششمین کنفرانس الومینیوم‬ ‫ای��ران» که با حض��ور مدی��ران عامل ش��رکت ها و‬ ‫تش��کل های حوزه الومینیوم برگزار شد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به ش��رایط تحریم در کش��ور و بهره مندی از‬ ‫ای��ن فرصت در جه��ت تامین نیازهای ش��رکت ها با‬ ‫توان داخلی‪ ،‬رویکرد این کنفرانس بر مبنای بررسی‬ ‫نیازهای ش��رکت ها و ارائ��ه راهکارها خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با اش��اره به برنامه های توس��عه ای در حوزه‬ ‫الومینی��وم اظهارکرد‪ :‬با برگ��زاری هدفمند و حضور‬ ‫ش��رکت های تقاضامند در این کنفران��س‪ ،‬می توان‬ ‫بیش از پیش برنامه های توس��عه ای بخش الومینیوم‬ ‫را دنب��ال کرد‪ .‬عضو هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫ش��رکت های الومینیوم در تعیین عنوان کارگاه های‬ ‫اموزش��ی و پنل ه��ای تخصصی کنفران��س را مهم‬ ‫خواند و عنوان کرد‪ :‬ش��رکت ها‪ ،‬سندیکای الومینیوم‬ ‫و مجریان این کنفرانس با تشکیل کارگروه می توانند‪،‬‬ ‫نیازهای اساسی این صنعت را مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫نعیم��ی همچنین با اش��اره به ارتباط موثر س��ازمان‬ ‫ایمیدرو با دانشگاه ها خاطرنشان کرد‪ :‬تحریم‪ ،‬زمینه‬ ‫توسعه بومی س��ازی و اتکا به توان داخلی را فراهم و‬ ‫تقویت کرده و یکی از عوامل کلیدی در تحقق هرچه‬ ‫ایمی��درو از ایده ه��ای دانش بنیان ها‪ ،‬ای��ن ارتباط را‬ ‫برقرار می کنند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام ایمی��درو ب��ا مه��م برش��مردن حضور‬ ‫شرکت های الومینیوم در این رویداد تخصصی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت های حوزه الومینی��وم در برگزاری این‬ ‫کنفرانس مش��ارکت داشته باش��ند‪ .‬در این نشست‬ ‫همچنین ش��هریار طاهرپور‪ ،‬مدیرعام��ل الومینیوم‬ ‫جنوب (س��الکو) و احمد مجیدی مدیرعامل شرکت‬ ‫الومینیوم ایران (ایرالکو) و نمایندگان ش��رکت های‬ ‫المه��دی و جاجرم حضور داش��تند و به طرح نکات‬ ‫م��ورد نظر خود در صنعت الومینیوم پرداختند‪ .‬الزم‬ ‫به یاداوری اس��ت که ششمین کنفرانس و نمایشگاه‬ ‫بین المللی الومینیوم ایران‪ ۲ ،‬اردیبهشت سال اینده‬ ‫با شعار بومی سازی‪ ،‬در تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫ازدستاوردها‬ ‫تا چالش های‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫ساخت دو شهر جدید‬ ‫در سواحل مکران‬ ‫و جزیره قشم‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان از برنامه ری��زی برای‬ ‫ساخت دو ش��هر جدید در سواحل مکران در‬ ‫ش��رق هرمزگان و همچنین در جزیره قش��م‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از بندرعباس‪،‬‬ ‫فریدون همتی در نشس��ت ش��ورای مسکن‬ ‫استان هرمزگان‪ ،‬گفت‪ :‬مناطق ساحلی استان‬ ‫هرم��زگان از ظرفیت های بس��یار خوبی برای‬ ‫ایجاد ش��هرهای جدید برخوردار هستند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این موضوع از طریق مذاکره با وزیر‬ ‫راه و شهرسازی مورد پیگیری قرار گرفت و با‬ ‫موافقت و دس��تور وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬برای‬ ‫ساخت دو ش��هر جدید در سواحل مکران در‬ ‫ش��رق هرمزگان و همچنین در جزیره قش��م‬ ‫برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬اس��تاندار هرمزگان‬ ‫افزود‪ :‬در همین راس��تا و برای بررسی دقیق‬ ‫این موضوع امروز معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید‪،‬‬ ‫بازدیدی از اس��تان داش��ت و نشست شورای‬ ‫مس��کن در این زمینه برگزار ش��د‪ .‬همتی در‬ ‫ادامه ب ه لزوم پیگیری جدی احداث واحدهای‬ ‫مس��کونی در قالب طرح اقدام ملی س��اخت‬ ‫مس��کن در هرمزگان اشاره و بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫تس��ریع در اج��رای طرح اقدام ملی س��اخت‬ ‫مس��کن در هرمزگان‪ ،‬از ظرفیت تعاونی های‬ ‫موفق مس��کن در اس��تان اس��تفاده می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬طرح اقدام ملی ساخت‬ ‫مس��کن از سیاس��ت های مهم دولت به شمار‬ ‫م��ی رود و بای��د هم��ه نهاد های مس��ئول در‬ ‫راس��تای اجرای ان مشارکت مناسبی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دومین نشست هم اندیشی فعاالن‬ ‫سواد رسانه ای و اطالعاتی کشور‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان البرز ب��ا همکاری‬ ‫مرک��ز فناوری اطالعات و رس��انه های دیجیت��ال وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی دومین نشست هم اندیش��ی فعاالن سواد رسانه ای‬ ‫و اطالعاتی کش��ور را برگزار می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط‬ ‫عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‪ ،‬ناصر مقدم‪،‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان البرز با اعالم این خبر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اهمیت موضوع س��واد رس��انه ای و اطالعاتی در شرایط‬ ‫کنونی کش��ور و جهان ب��ا عنایت به وجود رس��انه های مختلف و‬ ‫تاثیرات فراوان انها بر جامعه‪ ،‬بر کس��ی پوش��یده نیس��ت‪ .‬گرایش‬ ‫قابل توجه افکار عمومی در سطوح مختلف به انواع رسانه و تولیدات‬ ‫ان‪ ،‬ض��رورت برنامه ری��زی و توجه به این مه��م را افزایش داده‪ ،‬از‬ ‫این رو س��ازمان های گوناگون در راس��تای ارتقای س��واد رسانه ای‬ ‫احاد مخاطبان کش��ور در قالب موسس��ه ها‪ ،‬نهادها‪ ،‬انجمن ها و‪...‬‬ ‫اقداماتی داش��ته اند که هر یک در جایگاه خود شایس��ته قدردانی‬ ‫اس��ت‪ .‬مقدم افزود‪ :‬انچه دارای اهمیت اس��ت ایج��اد ارتباط بین‬ ‫این مجموعه ها برای هم افزایی بیش��تر به منظور اقدامات در زمینه‬ ‫ارتقای سواد رسانه ای و اطالعاتی از یک سو و بررسی موانع توسعه‬ ‫عمومی این مفهوم و مهارت در جامعه از س��وی دیگر است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس و با عنایت به ضرورت غیرقابل انکار موضوع سواد رسانه ای‬ ‫و اطالعاتی و همچنین بررسی همه جانبه انچه تاکنون انجام شده‬ ‫و انچه باید انجام ش��ود و موانع پیش رو‪ ،‬نشس��ت تخصصی سواد‬ ‫رس��انه ای و اطالعاتی مجازی برگزار خواهد ش��د تا محملی برای‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۹۱‬پروژه صنعتی خرد و کالن در دهه فجر‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت گاز ف��ارس از افتت��اح ‪ ۱۲۰‬ط��رح‬ ‫گازرس��انی به ‪ ۱۱۸‬روستا و ‪ 2‬شهر استان و همچنین ‪۲۹۱‬‬ ‫پروژه صنعتی خرد و کالن به ارزش ‪ ۳۸۷‬میلیارد تومان در‬ ‫دهه فجر خبر داد‪.‬‬ ‫غالمعباس حس��ینی در یک کنفران��س خبری‪ ،‬با تبریک‬ ‫ایام اهلل دهه فجر با اش��اره به پروژه های قابل افتتاح شرکت‬ ‫گاز اس��تان فارس در دهه مبارک فجر امسال‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۵۲‬روستای مشمول گازرسانی در فارس‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰‬روستا تاکنون گازدار شده اند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬با تکمیل و بهره برداری از ش��بکه گازرسانی‬ ‫به ‪ ۳۷‬روس��تای در دس��ت اجرای فارس‪ ،‬متوس��ط ضریب‬ ‫برخ��ورداری از گاز طبیعی در اس��تان به ‪ ٨٩‬درصد خواهد‬ ‫رس��ید و ‪ ٩١‬روس��تا برای گازرس��انی در س��ال اینده باقی‬ ‫خواهند ماند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گاز فارس افزود‪ :‬تکمیل گازرسانی به‬ ‫‪ ۲‬ش��هر (خانمین و کامفیروز)‪ ،‬گازرس��انی به ‪ ۱۱۸‬روستا‪،‬‬ ‫نصب ‪ ۳۳‬ایس��تگاه تقلیل فش��ار و اج��رای ‪ ۱۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫شبکه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی و ‪ ۲۹۱‬طرح صنعتی جزء‬ ‫و عمده ب��ا اعتباری معادل ‪ ۳۸۷‬میلیارد تومان از مهم ترین‬ ‫پروژه های افتتاحی در دهه فجر امسال است‪.‬‬ ‫حسینی همچنین با اشاره به مجموع عملکرد گازرسانی در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در استان‪ ،‬گفت‪ :‬گازرسانی به ‪ ۵‬شهر‪ ۳۰۰ ،‬روستا‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬طرح صنعتی جزء و عمده با مجموع س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۵۷۰‬میلیارد تومان در طول یک سال انجام شده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به عملکرد ش��رکت گاز استان فارس در طرح‬ ‫ضربتی گازرسانی به استان سیستان وبلوچستان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬طراحی و اجرای گازرس��انی به ش��هر خاش و کارخانه‬ ‫س��یمان با اجرای ‪ ۳۰۰‬کیلومتر ش��بکه گازرسانی و نصب‬ ‫‪ ۴‬ایس��تگاه تقلیل فش��ار و با اعتبار ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان که‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۶۵‬درصد پیش��رفت داش��ته حدود ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫خانوار را زیر پوش��ش قرار خواهد داد‪ .‬حس��ینی اضافه کرد‪:‬‬ ‫فاز دوم گازرس��انی به ‪ 3‬ش��هر دیگر و ‪ ۶۰‬روستا در استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان با اعتبار ‪ ۱۶۰‬میلی��ارد تومان نیز‬ ‫در دس��ت انتخاب پیمانکار اس��ت‪ .‬او همچنی��ن تعداد کل‬ ‫شهرهای فارس را ‪ ۱۱۰‬شهر اعالم کرد و گفت‪ :‬تعداد ‪۱۰۰‬‬ ‫شهر تاکنون گازرسانی شده و عملیات گازرسانی به ‪ ۱۰‬شهر‬ ‫دیگر نیز در دست اجراس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫فارس با اش��اره به وجود و فعالیت ‪ ۸‬هزار و ‪ ۷۵۵‬صنعت در‬ ‫اس��تان نیز بیان کرد‪ ۸ :‬هزار و ‪ ۱۴‬صنعت گازرسانی شده و‬ ‫عملیات گازرسانی به ‪ ۲۹۸‬صنعت در دست اجراست‪.‬‬ ‫بی��ان نظرات و یاری گر موثری در زمینه ترس��یم نقش��ه را ه اینده‬ ‫نهضت س��واد رس��انه ای باش��د‪ .‬مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان البرز در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬این نشست با دو هدف کلی‬ ‫برگزار خواهد ش��د؛ نخست شناس��ایی ایده های برتر برای تقویت‬ ‫تولید و نش��ر محتوای مناس��ب در ارتقای سواد رس��انه ای و دوم‬ ‫شناس��ایی تجربه های موفق در ارتقای س��واد رسانه ای‪ .‬محورهای‬ ‫اصلی دریافت اثار س��ابقه فعالیت در حوزه س��واد رس��انه ای‪ ،‬ارائه‬ ‫فهرس��ت اثار و فعالیت های برتر در حوزه س��واد رسانه ای و ارسال‬ ‫فایل اثار است‪ .‬ثبت ایده یا تجربه موفق ارائه عنوان ایده یا تجربه‬ ‫ش��ما ناظر به حل چه مسئله و چالشی است‪ ،‬شرح اجمالی ایده یا‬ ‫تجربه و ارسال فایل مستندات و تشریح ایده یا تجربه‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۳۷‬طرح تولیدی صنعتی اصفهان در دهه فجر‬ ‫‪ ۳۷‬واح��د تولی��دی اس��تانی با س��رمایه گذاری ح��دود ‪۸۳۷۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال و ایجاد ‪ ۲۶۲۵‬فرصت ش��غلی در دهه مبارک فجر‬ ‫به بهره برداری می رس��د‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬از افتتاح ‪ 7‬پروژه در سطح ملی با حضور مقامات‬ ‫کش��وری و ‪ ۳۰‬پروژه اس��تانی با حضور اس��تاندار و مدیران ارشد‬ ‫استان در چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی‬ ‫ای��ران خبر داد ‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬دکتر ایرج موفق با‬ ‫بی��ان اینکه از ابتدای بهمن س��ال ‪ ۹۷‬تا ابت��دای بهمن ‪ ۹۸‬تعداد‬ ‫‪ ۶۱۲‬پروانه بهره برداری صادر ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬میزان س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش صنایع ‪ ۳۵۱۰‬میلیارد تومان اس��ت که اش��تغال ‪۸۶۹۱‬‬ ‫نفر را فراهم کرده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان اصفهان گفت‪ :‬در بخش معدن ‪ ۳۵‬پروان��ه بهره برداری با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۵۵‬میلیارد تومان و اش��تغال ‪ ۲۶۲‬نفر صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بخش بازرگانی نیز از ابتدای بهمن س��ال ‪ ۹۷‬تا ابتدای‬ ‫بهم��ن ‪ ۹۸‬ب��رای ‪ ۳۳۳۶۰‬واحد صنفی در اس��تان پروانه کس��ب‬ ‫صادر ش��ده که در حوزه اصناف نیز برای ‪ ۳‬نمایندگی فروش��گاه‬ ‫بزرگ در شهرس��تان های اردس��تان‪ ،‬لنج��ان و نجف اباد با هدف‬ ‫محرومیت زدای��ی پروانه فعالیت صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫همین راس��تا در طول یک سال گذشته ‪ ۶۱۲‬پروانه بهره برداری با‬ ‫میزان س��رمایه گذاری ‪ ۳۵۱۰‬میلیارد تومان در حوزه صنایع صادر‬ ‫شده که این امر منجر به ایجاد اشتغال برای ‪ ۸۶۹۱‬نفر به صورت‬ ‫مس��تقیم شده است‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬بزرگ ترین طرح هایی که‬ ‫امس��ال همزمان با دهه فجر در اس��تان افتتاح می شوند متعلق به‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه هستند که شامل بهره برداری از پروژه بویلر‬ ‫بازیافت حرارت ‪ HRSG‬با سرمایه گذاری افزون بر ‪ ۵۷۸‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۵۳‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار ریال‪ ،‬بهره برداری از پست های ‪۴۰۰KV‬‬ ‫و (‪ )۲-NIS‬و پست اصلی ‪ ۶۶‬کیلوولت ‪ MIS‬با صرف سرمایه ای‬ ‫افزون ب��ر هزار و ‪ ۵۲۵‬میلیارد و ‪ ۷۴۶‬میلی��ون و ‪ ۳۱۲‬هزار ریال‬ ‫و همچنین افتتاح خط تولید ورق رنگی برای اس��تفاده در صنعت‬ ‫لوازم خانگی هستند که افتتاح این خط تولید ساالنه از خروج ‪۱۲‬‬ ‫میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه به‬ ‫برخی دیگر از طرح هایی که همزمان با دهه مبارک فجر در استان‬ ‫افتتاح می ش��وند اشاره کرد و گفت‪ :‬ش��رکت شهدینه اران هشت‬ ‫بهش��ت‪ ،‬ش��رکت طعم طبیعت حامی‪ ،‬طرح توسعه صنایع چینی‬ ‫زرین ایران‪ ،‬ش��رکت کاشی روماک‪ ،‬تعاونی فوالد کویر‪ ،‬داروسازی‬ ‫ریحانه و ش��رکت پارس پوالد یاران هفت طرح ملی هس��تند که‬ ‫ب��ا حضور مقامات کش��وری در دهه مبارک فجر ب��ه بهره برداری‬ ‫می رس��ند‪ .‬ایرج موفق در ادامه یاداور ش��د‪ ۳۰ :‬طرح صنعتی نیز‬ ‫در ‪ ۱۲‬شهرستان با حضور مدیران استان به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫نگاهی به عقب ماندگی های ریلی ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫اکرم امینی‪ :‬شبکه ای ‪ ۱۲‬هزار کیلومتری با ‪ ۲۲۰۰‬واگن‪،‬‬ ‫حاصل ‪ ۴‬دهه عملکرد مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی و‬ ‫شرکت راه اهن در حوزه حمل ونقل ریلی است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫راه اهن س��االنه حدود ‪ ۲۸‬میلیون مس��افر دارد و حدود ‪50‬‬ ‫میلیون تن بار با این ش��بکه جابه جا می ش��ود‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که ای��ن اعداد و ارقام با انچه در چش��م انداز توس��عه‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬تفاوت های بزرگی دارد‪ .‬از س��وی دیگر در‬ ‫سال های گذش��ته برخی پروژه های اولویت دار مانند راه اهن‬ ‫چابه��ار‪ -‬زاهدان با همه مزیت ه��ای ترانزیتی که برای ایران‬ ‫دارد‪ ،‬روی زمین مانده اس��ت‪ .‬در گفت وگو با دو کارش��ناس‬ ‫حوزه حمل ونقل ریلی‪ ،‬به اسیب شناسی عملکرد و ریشه یابی‬ ‫مشکالت امروز حمل ونقل ریلی پرداخته ایم‪.‬‬ ‫یکی از کارشناسان حمل ونقل ریلی کشورمان معتقد است‬ ‫عملک��رد صنعت ریلی درحال حاضر اختالف چش��مگیری با‬ ‫اهداف و ارقام تعریف شده در اسناد چشم انداز دارد که دلیل‬ ‫ان‪ ،‬تغییر ندادن سیاست های کالن به عنوان مثال در زمینه‬ ‫نرخ س��وخت اس��ت که مزیت های راه اهن را به حاشیه رانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��عید مجیدی پرست در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫سند چشم انداز‪ ،‬اعداد بسیار باالتری نسبت به وضعیت ریلی‬ ‫فعلی کش��ور متصور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس این سند در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬حمل بار کش��ور در حوزه ریلی باید باالی ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تن باش��د‪ ،‬درحال��ی که این رقم اکن��ون حدود ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش مس��افر گفته شده باید تا سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫به حمل ‪ ۱۶۰‬میلیون نفر در سال برسیم‪ ،‬درحالی که اکنون‬ ‫این رقم ‪ ۲۸‬میلیون نفر است که در مقایسه با سال ‪ ۸۸‬حدود‬ ‫یک میلیون مس��افر کاهش داش��ته است و افزایش سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬ناش��ی از افزایش ن��رخ ارز و بلیت هواپیما بوده و اتفاق‬ ‫خاصی برای جذب مسافر ریلی بیشتر نیفتاده است‪.‬‬ ‫مجیدی پرست با بیان اینکه عقب ماندگی از ارقام پیش بینی‬ ‫شده برای سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز مشاهده می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تعداد‬ ‫مسافر ساالنه بخش ریلی تا سال ‪ ۱۴۰۰‬باید به ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫نفر و بار باید به ‪ ۱۹۵‬میلیون تن برس��د‪ .‬گفته ش��ده است تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۰‬بای��د ‪ ۳۰‬درصد حمل بار و ‪ ۲۰‬درصد مس��افر‬ ‫کشور با راه اهن جابه جا شود‪.‬‬ ‫دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی راه اهن دانشگاه علم‬ ‫و صنعت افزود‪ :‬در زمینه توس��عه خطوط ریلی قرار بوده ‪۲۵‬‬ ‫هزار کیلومتر خط تا سال ‪ ۱۴۰۴‬داشته باشیم اما اکنون طول‬ ‫شبکه ریلی حدود ‪ ۱۲‬هزار کیلومتر است‪ .‬طول این شبکه در‬ ‫ابتدای انقالب حدود ‪ ۴۵۰۰‬کیلومتر بود‪ ،‬یعنی در ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫حدود ‪ ۷۵۰۰‬کیلومتر راه اهن س��اخته شده و تا ‪ ۱۴۰۴‬یعنی‬ ‫‪ ۶‬سال دیگر باید ‪ ۱۲‬هزار کیلومتر دیگر ساخته شود که بعید‬ ‫است این عدد محقق شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬براس��اس چش��م انداز‪ ،‬قرار اس��ت تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ای��ران ‪ ۳‬هزار کیلومتر خط ریلی پرس��رعت داش��ته‬ ‫باشد اما درحال حاضر یک کیلومتر هم خط پرسرعت نداریم‪.‬‬ ‫در بحث راه اهن برقی نیز گفته ش��ده بای��د ‪ ۶‬هزار کیلومتر‬ ‫خطوط برقی داش��ته باشیم اما درحال حاضر فقط خط برقی‬ ‫مس��یر تبریز‪ -‬جلفا را داریم که ساخت ان به پیش از انقالب‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫مجیدی پرس��ت با بیان اینکه در زمینه واگن باری کمبود‬ ‫چندانی در کشور نداریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در چشم انداز گفته شده‬ ‫است تا سال ‪ ۱۴۰۰‬باید ‪ ۴۲۰۰‬واگن مسافری داشته باشیم‪،‬‬ ‫درحالی که درحال حاضر حدود ‪ ۱۵۵۰‬واگن داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید رشد نکرد‬ ‫این کارش��ناس ریلی یاداور شد‪ :‬از انجا که در اثر تحریم‪،‬‬ ‫گفته شده به جای پول‪ ،‬فاینانس بگیرید‪ ،‬بحث ساخت واگن‬ ‫و لکوموتیو ما نیز تحت تاثیر این مسئله رشد نکرده است‪ .‬این‬ ‫موجب ش��ده پلت فرم های مختلف وارد شود زیرا هر بار گفته‬ ‫ش��ده می توانید از یک ش��رکت خاص خرید کنید‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل لکوموتیوهای مختلفی داری��م‪ .‬اگر یک مدل لکوموتیو‬ ‫داش��تیم‪ ،‬می توانس��تیم روی همان‪ ،‬توس��عه را پیش برده و‬ ‫تعمیر و نگهداری و تولید قطعه مناس��بی داشته باشیم اما از‬ ‫انجا که چند مدل لکوموتیو داریم‪ ،‬توسعه تعمیر و نگهداری‬ ‫نیز برای ما هزینه بر ش��ده و به همین دلیل ترجیح این است‬ ‫که قطعات از خارج وارد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل کجاست؟‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا ایده ال و دور از دسترس‬ ‫بودن اهداف منجر به تحقق نیافتن انها ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اهداف تعریف ش��ده دور از دس��ترس نبوده‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫سهم راه اهن از مسافر کل کشور ‪ ۱۰‬درصد بوده و گفته شده‬ ‫اس��ت تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬این رقم باید به ‪ ۳۰‬درصد برسد یعنی‬ ‫باید س��االنه ‪ ۲‬درصد اضافه می شد که این اتفاق نیفتاده زیرا‬ ‫سیاست ها تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس یاداور ش��د‪ :‬س��وخت به عن��وان یکی از‬ ‫مهم ترین مزیت های رقابتی راه اهن‪ ،‬در ایران همیشه ارزان تر‬ ‫از دیگ��ر مناطق جهان ب��وده و به همین دلی��ل‪ ،‬مزیت های‬ ‫راه اهن کنار رفته است‪ .‬درحال حاضر در عمل راه اهن مزیتی‬ ‫ندارد و اگر باری با خطوط ریلی حمل می ش��ود‪ ،‬باری است‬ ‫که وس��یله دیگری نمی تواند ان را حمل کند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد س��نگ اهن کشور با ریل حمل می شود زیرا‬ ‫حمل ان با کامیون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اهن برقی صرفه ندارد‬ ‫مجیدی پرس��ت با بیان اینک��ه پروژه راه اه��ن برقی برای‬ ‫کشور ما اولویت ندارد و دستاوردی نخواهد داشت‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫کش��ورهای اروپایی به دلیل اینکه شهرها به هم نزدیک ترند‬ ‫غفلت از اولویت ها‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان حمل ونقل ریلی‬ ‫کش��ورمان معتقد است در ‪ ۴‬دهه گذشته‪ ،‬از‬ ‫حمل ونقل ریلی در سطح کالن کشور غفلت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��عید قصابیان در گفت وگ��و با‬ ‫با‬ ‫بی��ان اینکه در تقس��یم بودج��ه و اعتبارات‪،‬‬ ‫بخش ریلی همواره در رده اخر قرار داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به عن��وان مثال وقت��ی برجام تایید‬ ‫ش��د و کش��ورهای اروپایی پای میز مذاکره امدند‪۱۲۸ ،‬‬ ‫هواپیما برای ایران فاینانس شد‪ .‬درحالی که وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی باید تعیین کند چه پروژه هایی اولویت ایران‬ ‫اس��ت و باید فاینانس ش��ود‪ ،‬در عمل خارجی ها تعیین‬ ‫کردند ما چه چیزی می توانیم بگیریم‪.‬‬ ‫او با طرح این پرس��ش که ایا م��ا فقط به هواپیما نیاز‬ ‫داریم و قطار نه‪ ،‬گفت‪ :‬چگونه ممکن است پیشنهاد ریلی‬ ‫هم روی میز بوده اما ایران فقط هواپیما را انتخاب کرده‬ ‫باشد؟‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه نرخ یک هواپیما ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫یک قطار‪ -‬حتی پرسرعت‪ -‬است‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه ما تعیین‬ ‫نمی کنیم چه چیزی فاینانس ش��ود‪ ،‬نقطه ضعف بزرگی‬ ‫اس��ت و عملکرد دولت در خرید هواپیما نش��ان می دهد‬ ‫درمجموع حوزه هوایی بر راه اهن ترجیح داده می ش��ود‪،‬‬ ‫البته اگر ایران بر خرید هواپیماها اصرار کرده باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در س��ال های گذش��ته نهضت‬ ‫جاده س��ازی و اتوبان س��ازی در کش��ور راه افتاده است‬ ‫در حال��ی که نهض��ت ریل س��ازی نداریم‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر حدود ‪ ۱۳‬هزار کیلومتر راه اهن در کش��ور‬ ‫داریم که این رقم در زمان انقالب ‪ ۷‬حدود هزار کیلومتر‬ ‫بود‪ .‬البته پیشرفت خطوط درمجموع خوب بوده ولی در‬ ‫مقایسه با جاده هنوز خیلی عقب هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره وری نداریم‬ ‫قصابیان با بیان اینکه مش��کل ما در راه اهن‪ ،‬نداشتن‬ ‫بهره وری است‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی اماری من درباره میزان تن‬ ‫کیلومتر بار حمل ش��ده و نفر کیلومتر مسافر حمل شده‬ ‫در ‪ ۱۴‬سال اخیر نش��ان می دهد اگرچه توسعه فیزیکی‬ ‫داش��ته ایم و ریل س��اخته ایم اما افزایش��ی در بهره وری‬ ‫نداشته ایم‪ .‬همچنین در از نظر میزان حمل بار با ناوگان‬ ‫نیز رشد چشمگیری نداشته ایم‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه بر اس��اس گفته مع��اون راه اهن‪۷۰ ،‬‬ ‫درص��د خطوط خالی اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این یعنی خط‬ ‫ریلی س��اخته ش��ده اما ب��اری با ان جابه جا نمی ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین مش��کل‪ ،‬بهره وری اس��ت‪ .‬قطار ما که از مشهد‬ ‫ب��ه بندرعباس ب��ار ترانزیتی می برد‪ ،‬ب��ه دلیل توقف در‬ ‫ایستگاه های مختلف‪ ،‬ممکن است یک ماه در سفر باشد‬ ‫که این گونه نمی توان درامد کسب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطارپرسرعت اولویت ندارد‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در بحث قطارهای مس��افری نیز باید‬ ‫بررس��ی کنیم که اولویت ما سرعت است یا ارزان بودن‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در قطار پرس��رعت زمان س��یر کم می ش��ود‪،‬‬ ‫درحالی که این قطارها هزینه های باالیی دارند‪.‬‬ ‫قصابیان ب��ا بیان اینکه راه اندازی قط��ار برقی تهران‪-‬‬ ‫اصفه��ان حدود ‪ ۵‬میلیارد ی��ورو هزینه دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از انجا که این هزینه از راه فاینانس تامین می شود‪ ،‬باید‬ ‫بابت این پول سود داده شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬این پرسش‬ ‫و مس��افت ها کوتاه اس��ت‪ ،‬قطار برقی موجب کاهش الودگی‬ ‫هوا می ش��ود‪ .‬در ایران ‪ ۹۸‬درصد مسیر قطارها خارج از شهر‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین قطار پرسرعت مزیت چندانی برای ما ندارد و‬ ‫در صورت راه اندازی‪ ،‬حتی ش��اید چن��دان با قطارهای فعلی‬ ‫تفاوتی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال در قطار برقی تهران‪ -‬مشهد‪،‬‬ ‫اگر قرار باش��د قطار از قم به مش��هد برود‪ ،‬باید لکوموتیو در‬ ‫تهران تعویض ش��ود که کاری اضافه اس��ت و زمان س��فر را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬این غیریکنواختی ش��بکه موجب می ش��ود‬ ‫برقی شدن دستاوردی نداشته باشد‪.‬‬ ‫مطرح اس��ت که چقدر قرار است بلیت فروشی‬ ‫شود تا هزینه های این خط جبران شود؟‬ ‫وی معتق��د اس��ت قطار پرس��رعت تهران‪-‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬اولویت کش��ور نیس��ت و در صورت‬ ‫راه ان��دازی‪ ،‬کارخانه تولید ض��رر خواهد بود و‬ ‫فقط یارانه دولتی را مصرف می کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با بی��ان اینک��ه در بخش‬ ‫مس��افری بای��د قطاره��ای ارزان نرخ ب��ا کیفیت باالی‬ ‫س��فر به مردم ارائه شود‪ ،‬گفت‪ :‬مردمی که درامد سرانه‬ ‫ساالنه ش��ان ‪ ۵‬هزار دالر اس��ت‪ ،‬قطار پرس��رعت س��وار‬ ‫نمی شوند زیرا از عهده هزینه های ان برنمی ایند و دولت‬ ‫نی��ز از عهده هزینه های نگهداری و کاس��بی با این قطار‬ ‫برنخواهد امد‪ .‬یک معنی بهره وری این اس��ت که قطارها‬ ‫ارزان ام��ا دارای کیفی��ت‪ ،‬تمیز و مرت��ب و بدون تاخیر‬ ‫باش��ند‪ .‬این مسائلی اس��ت که هزینه ای برای شرکت ها‬ ‫ندارد اما افزایش مسافر را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه قطار پرس��رعت‪ ،‬راه حل بهره وری‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی راه اهنی بهره ور نباش��د‪ ،‬در‬ ‫راه اهن پرسرعت بیشتر غیربهره ور خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های نادرست‬ ‫این کارش��ناس با اش��اره به سیاس��ت دولت مبنی بر‬ ‫اتصال همه مراکز اس��تان ها به راه اهن گفت‪ :‬منظور این‬ ‫سیاس��ت‪ ،‬راه اهن مسافری اس��ت‪ ،‬درحالی که خط اهن‬ ‫مسافری خالی که در ان باری حمل نشود‪ ،‬ضررده است‪.‬‬ ‫در این زمینه می توان به خط اهن های اصفهان‪ -‬ش��یراز‪،‬‬ ‫هم��دان‪ ،‬میانه‪ -‬تبریز و خط اهن اردبیل اش��اره کرد که‬ ‫اگرچه پروژه هایی مردم پسند هستند اما توجیه اقتصادی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬راه اهن قزوین‪ -‬رش��ت نیز درحال حاضر‬ ‫توجی��ه اقتصادی ن��دارد‪ ،‬مگر اینکه به اس��تارا متصل و‬ ‫حلقه گمش��ده کریدور ش��مال‪ -‬جنوب تکمیل شود تا‬ ‫بتوانی��م بار را از روس��یه و اذربایج��ان وارد ایران کنیم‪.‬‬ ‫قصابی��ان خط اهن چابهار‪ -‬زاهدان را نی��ز از پروژه های‬ ‫اولویت دار کشور عنوان کرد که می تواند کریدور شمال‪-‬‬ ‫جنوب را پوش��ش دهد و برای کشور درامد داشته باشد‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬چینی ها به عنوان رقیب ما در بندر گوادر‬ ‫در حال کار هس��تند و دارند گوادر را به پایانه بزرگ بار‬ ‫تبدیل می کنند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی اگر راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان عملیاتی‬ ‫نشود‪ ،‬نمی توانیم رقابت کنیم زیرا قرار بود با این مسیر‪،‬‬ ‫بار هندوستان از ایران به افغانستان و اسیای میانه برود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه با وجود تاکید بر راه اهن‬ ‫مسافری‪ ،‬در این زمینه بی تدبیری نیز رخ داده که موجب‬ ‫بهره وری نداشتن خطوط شده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ایستگاه‬ ‫راه اهن همدان در ‪ ۳۰‬کیلومتری شهر ساخته شده است‪.‬‬ ‫راه اهن های ش��یراز و اصفهان نیز همین گونه است‪ .‬البته‬ ‫دوباره پروژه هایی تعریف کرده اند تا برخی ایس��تگاه ها را‬ ‫به درون ش��هر منتقل کنند که به معن��ی هزینه دوباره‬ ‫است‪.‬‬ ‫قصابیان با بیان اینکه هیچ گاه در راه اهن برنامه جامعی‬ ‫نداش��ته ایم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به عنوان مثال اکنون می گویند‬ ‫خط اهن اردبیل‪ -‬میانه قرار اس��ت ساخته شود‪ .‬پرسش‬ ‫این است که این خط کجای فهرست اولویت بندی وجود‬ ‫دارد؟ اصال چنین فهرستی در کشور وجود دارد؟‬ ‫مجیدی پرس��ت با بیان اینکه بیش��تر این پروژه ها از سوی‬ ‫سیاستمداران و دولتمردان مطرح می شود‪ ،‬افزود‪ :‬متخصصان‬ ‫و کارشناس��ان می دانند اگ��ر بیش��تر روی افزایش میانگین‬ ‫بهب��ود دس��تاوردهای ریل��ی کار کنی��م‪ ،‬می توانیم خروجی‬ ‫بهتری داش��ته باش��یم‪ .‬به عنوان مثال اگر سرعت راه اهن را‬ ‫به طور میانگین در سراسر شبکه ‪ ۱۰‬کیلومتر افزایش دهیم‪،‬‬ ‫س��ودمندی بیش��تری دارد تا اینکه خط پرسرعتی با سرعت‬ ‫‪ ۳۵۰‬کیلومتر بر ساعت در یک منطقه راه بیندازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط جی دی پی با قطار پرسرعت‬ ‫او ب��ا بیان اینکه براس��اس یک مطالعه‪ ،‬هیچ کش��وری در‬ ‫جهان با جی دی پی س��االنه کمتر از ‪ ۱۷‬هزار دالر نتوانس��ته‬ ‫راه اهن برقی اجرا کند که جی دی پی ایران س��االنه حدود ‪۵‬‬ ‫هزار دالر است‪ ،‬افزود‪ :‬مسافر باید بتواند هزینه قطار پرسرعت‬ ‫را پرداخت کند‪ .‬فرض کنید اگر راه اهن تهران‪ -‬مشهد برقی‬ ‫و زمان س��فر نصف ش��ود‪ ،‬ن��رخ بلیت به طور قط��ع افزایش‬ ‫چشمگیری خواهد داشت که ش��اید اختالف نرخ چندانی با‬ ‫هواپیما نداشته باش��د یا همان راه اهن معمولی برای مسافر‬ ‫به صرفه تر باشد‪ .‬درواقع وقتی سطح درامد مردم پایین باشد‪،‬‬ ‫هزینه زمان چندان برایشان اهمیتی ندارد‪.‬‬ ‫مجیدی پرس��ت با بیان اینکه بحث‬ ‫قط��ار پرس��رعت ته��ران‪ -‬اصفهان‬ ‫جدی تر ب��وده زیرا در این مس��یر‪،‬‬ ‫بیشتر سفرها تجاری است و احتمال‬ ‫موفقیت بیشتری نس��بت به پروژه‬ ‫برقی ک��ردن خط تهران‪ -‬مش��هد‬ ‫دارد‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬هزین��ه تعمیر و‬ ‫نگهداری مسیر برقی تهران‪ -‬مشهد به ازای هر مسافر حدود‬ ‫‪ ۸‬یورو یعنی حدود ‪ ۱۲۰‬هزار تومان است که هزینه خدمات‬ ‫سفر‪ ،‬هزینه های ایستگاهی و سود راه اهن نیز به این هزینه و‬ ‫ن��رخ نهایی بلی��ت اضافه می ش��ود‪ .‬البته سال هاس��ت گفته‬ ‫می ش��ود این خط پرس��رعت راه اندازی خواهد شد اما هنوز‬ ‫زیرسازی هم انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های بدون صرفه اقتصادی‬ ‫این کارشناس در بیان پروژه های ریلی اجرا شده که صرفه‬ ‫اقتص��ادی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬راه اهن ش��یراز جزو پروژه های بدون‬ ‫اولویتی اس��ت که اجرا ش��ده است‪ .‬راه اهن ش��یراز به بندر‬ ‫نمی رس��د و از انجا ک��ه امکان حمل بار ب��ا ان وجود ندارد‪،‬‬ ‫اقتصادی نیست‪ .‬این گونه خطوط فقط توجیه مسافری دارند‬ ‫که مسافر هم برای راه اهن درامدی ندارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بهتر بود هزینه راه اهن شیراز صرف راه اهن‬ ‫چابهار می ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به معدن س��نگان که بین‬ ‫ایران و افغانستان مشترک است‪ ،‬راه اهن چابهار از نظر حمل‬ ‫مواد معدنی افغانس��تان اهمیت وی��ژه ای دارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫اتصال راه اهن ایران به افغانس��تان (خط اهن خواف‪ -‬هرات)‬ ‫در اس��تانه بهره برداری اس��ت و اگر خط اهن چابهار تکمیل‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬با بهره برداری از خط خواف‪ -‬هرات می توانس��تیم‬ ‫درامدزای��ی از مح��ل حم��ل بار ترانزیتی داش��ته باش��یم و‬ ‫بحث های مس��افربری را از محل این درامدها پیش ببریم اما‬ ‫در ایران ابتدا برای راه اهن مس��افری که زیان ده است هزینه‬ ‫می شود و بعد سراغ طرح های مهم می روند‪.‬‬ ‫مجیدی پرست با بیان اینکه خط اهن مالیر‪ -‬کرمانشاه نیز‬ ‫بدون توجیه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر به جای این پ��روژه‪ ،‬راه اهن‬ ‫اس��تارا راه افتاده بود‪ ،‬کریدور ش��مال‪ -‬جنوب تکمیل شده‬ ‫بود و می توانس��تیم از روسیه و اذربایجان ترانزیت بار داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه راه اهن گرگان‪ -‬مش��هد نیز توجیه باری‬ ‫ندارد زیرا خط موازی با این مس��یر وجود دارد‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫برخی پروژه های دوخطه (زنجان‪ -‬قزوین) یا چهارخطه سازی‬ ‫(راه اهن گرمس��ار) در کش��ور داش��ته ایم که بیشتر مسافری‬ ‫بوده است‪ .‬اگر به جای این پروژه ها خط جندق‪ -‬کاشمر (که‬ ‫معدن سنگان به ان متصل است) دوخطه می شد‪ ،‬درامدزایی‬ ‫باالتری داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹غفلت از توسعه نرم افزاری‬ ‫مجیدی پرست معتقد اس��ت در ‪ ۴‬دهه گذشته‪ ،‬راه اهن از‬ ‫توسعه نرم افزاری عقب مانده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه در تعمیر و نگهداری مش��کالت زیادی‬ ‫داری��م‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه های زیادی صرف این بخش می ش��ود و‬ ‫در نهایت قابلیت اعتمادی که الزم اس��ت به دست نمی اید و‬ ‫خرابی های پی در پی لکوموتیوها‪ ،‬اعتماد مسافران و صاحبان‬ ‫کاال را ب��ه راه اهن کاهش می دهد‪ .‬این درحالی اس��ت که با‬ ‫استفاده از نرم افزار می توان تعمیر و نگهداری پیشگیرانه انجام‬ ‫داد و از شکس��ت زودهنگام یا ناگهانی خط که موجب توقف‬ ‫قطارها می شود‪ ،‬جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر لزوم توجه راه اه��ن به بحث بالک متحرک‬ ‫ک��ه مبنای نرم افزاری دارد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ب��ا این کار می توان‬ ‫افزایش ظرفیت باالی��ی ایجاد کرد که موجب کاهش نیاز به‬ ‫خرید واگن می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه افزایش کیفیت تعامل راه اهن‬ ‫با صاحبان بار و س��رمایه مغفول مانده است‪ ،‬گفت‪ :‬صاحبان‬ ‫کاال باید بار را اس��ان تحویل دهند و سروقت تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫در کش��ور بارهایی داریم که در حد یکی دو واگن اس��ت که‬ ‫ش��اید مجموع این بارها چشمگیر باشد اما راه اهن همواره به‬ ‫دنبال بارهای حجیم بوده است‪.‬‬ ‫مجیدی پرس��ت ب��ا بی��ان اینک��ه در دهه های گذش��ته از‬ ‫حمل ونقل چندوجهی غفلت ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مزیت‬ ‫کامیون‪ ،‬حمل «در تا در» بار اس��ت که راه اهن این مزیت را‬ ‫ندارد‪ .‬ش��رکت راه اهن می تواند شبکه ای ایجاد کند که بار را‬ ‫ب��ا کامیون تحویل بگیرد و خود‪ ،‬به قطار منتقل کند‪ .‬در این‬ ‫زمینه می تواند از همکاری س��ازمان راهداری و کامیون داران‬ ‫اس��تفاده و خال هایی که اکنون در ش��بکه وج��ود دارد را پر‬ ‫کند تا صاحبان کاال به س��ادگی و اس��انی بتوانن��د بار را به‬ ‫مقصد برس��انند‪ .‬او یاداور شد‪ :‬کامیون ها هزینه ای بابت جاده‬ ‫نمی دهند و سوختش��ان هم ارزان اس��ت‪ ،‬بنابراین در حالت‬ ‫عادی‪ ،‬حمل ونقل جاده ای از راه اهن بس��یار ارزان تر است‪ ،‬با‬ ‫این ح��ال زیان های باالتری به اقتص��اد کالن وارد می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین باید برای حمل ونقل ریلی مزیت های بیشتری ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خلیل اهلل معمارزاده‬ ‫کارشناس حمل ونقل هوایی‬ ‫با توجه به رویکرد و سیاس��ت درست س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری ‪ ،‬در تش��ویق ش��رکت های هواپیمای��ی ب��ه فروش‬ ‫سیس��تمی بلیت صندل��ی س��فرهای هوایی ‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی حا ال با چالش مدیری��ت اقتصاد ‪ ،‬مالی و بازرگانی و‬ ‫مدیریت درامد و هزینه های خود روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫از نظر نگارنده که سابقه اجرایی‪ ،‬تخصصی و تحصیلی حدود‬ ‫‪ ۲۰‬ساله در بخش ها و زنجیره های مختلف صنعت حمل ونقل‬ ‫هوایی دارد ‪ ،‬این فرضیه مطرح اس��ت که با توجه به وجود بازار‬ ‫بزرگ تولید س��فر در داخل کشور ‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد مشکالت‬ ‫ایرالین ه��ا و ب��ه تب��ع ان فرودگاه ها ‪ ،‬به نبود دان��ش اقتصاد و‬ ‫حس��ابداری هزین��ه و درامد تخصص��ی و بازرگانی‪ ،‬مدیریت‬ ‫درام��د و هزین��ه در ش��رکت های هواپیمایی و نب��ود دانش‬ ‫مدیری��ت تجاری بنگاه ها برمی گردد که پیش بینی می ش��ود‬ ‫حدود ‪ ۴‬دهه عقب ماندگی در این بخش وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫البته انچه نگارنده طی این س��ال ها در عمل لمس کرده این‬ ‫بوده که «فضای بازار صنعت حمل ونقل هوایی ایران به گونه ای‬ ‫نبوده اس��ت که اداره اقتصادی بنگاه ها در ان اهمیت و اولویت‬ ‫چندانی داشته باشد‪ ،‬اولویتی هم در این موضوع وجود ندارد و‬ ‫رقابت به معنای واقعی هم در کار نیست‪».‬‬ ‫مناف��ع اصل��ی بازیگران حمل ونق��ل هوایی ای��ران ایجاب‬ ‫می کند فضای کس��ب و کار در ان مبهم ‪ ،‬غیرشفاف و پیچیده‬ ‫بماند‪ .‬به نظر می رس��د منافع اصلی این بنگاه ها در اثار جانبی‬ ‫انها باشد و سوداوری در بخش دولتی‪ ،‬خصولتی یا شرکت های‬ ‫رانتی به نظر خصوصی‪ ،‬اولویتی ندارد‪ .‬در تحلیلی علی معلولی‪،‬‬ ‫حتی می توان‪ ،‬ریش��ه های مش��کالت ایمنی و افزایش ریسک‬ ‫و خط��رات را در همین اش��فتگی های اقتص��ادی ایرالین ها‬ ‫جست وجو کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد مش��کالت به نبود شایسته س��االری در صنعت‪،‬‬ ‫نبود س��اختار اس��تعدادیابی و نخبه پروری و جانشین پروری‬ ‫مدیریت��ی و فک��ری در صنعت برمی گردد که ناش��ی از فضای‬ ‫ت است که گزینش های‬ ‫کالن کش��ور و نگاه منفی به تش��کیال ‬ ‫محفلی ‪ ،‬هیاتی ‪ ،‬مرش��د و مری��دی و رفاقتی جای ان را گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬کافی اس��ت نگاهی به بدنه بیش��تر ایرالین های ایران‬ ‫بیندازید تا متوجه ش��کاف نس��لی و بح��ران مدیریتی در این‬ ‫بخش ش��وید‪ .‬اتهام اصل��ی نبود چرخ��ش مدیریتی ‪ ،‬متوجه‬ ‫حرص قدرت در میان ش��بکه های با نفوذ محفلی و غیررسمی‬ ‫نسل گذشته است که بنیان های فکری این نسل مدت هاست‬ ‫منقضی ش��ده‪ ،‬البته باور این حقیقت بسیار سخت است‪ .‬با این‬ ‫حال این نسل پیر و خسته و بازنشسته از در که بیرون می روند‪،‬‬ ‫از پنجره خود را به هر نحوی که ش��ده وارد سیس��تم می کنند‪.‬‬ ‫در نهایت ‪ ،‬فقط‪ ۱۰‬درصد مشکالت متاثر از شرایط تحریم ها و‬ ‫تنش های سیاسی ایران است‪.‬‬ ‫در ای��ن زنجیره تامی��ن ‪ ،‬کانال های توزیع ف��روش انالین ‪،‬‬ ‫همزمان با ورود اس��تارت اپ ها ‪ ،‬فضای بس��یار امیدبخشی را‬ ‫در ایران ایجاد کردند که به دستان پرقدرت جوانان خوش فکر‬ ‫و یکرن��گ با بهره گیری از زیرس��اخت های فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات انجام ش��د‪ .‬این جابه جایی اس��ت که سنت نتوانسته‬ ‫ان را با فرضیات دگم ش��کل گرفته تخریب کند ‪ ،‬این شکوفایی‬ ‫حاصل می��دان دادن به جوانان بود که نس��ل قدیم توان البی‬ ‫برای ضربه زدن به این نسل جوان و از بین بردن ان را نداشت‪.‬‬ ‫چه کس��ی تص��ور می ک��ر د روزی «اس��نپ» بتواند‪ ،‬نقش‬ ‫تاکس��ی های تلفنی را این گونه درهم ش��کند‪ ،‬ی��ا «علی بابا»‬ ‫بتواند از غفلت دیگران‪ ،‬نهایت بهره را ببرد‪.‬‬ ‫اکنون جنگ زیبای س��هم بازارها اغاز ش��ده است‪ .‬رقیبان‬ ‫فروش بلیت س��فر انالین هر یک با هدف گیری بخش خاصی‬ ‫از مس��افران ‪ ،‬س��هم بازار علی بابا را به تدریج کاهش می دهند‪.‬‬ ‫علی بابا دس��ت به تبلیغات گس��ترده می زند ‪ ،‬در حالی که این‬ ‫دستپاچگی اثر بسیار منفی بر مخاطبان گذاشته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬توهم و غرور نخس��تین بودن و موفق بودن همیش��گی ‪،‬‬ ‫باعث تحمیل یا اس��تثمار شرکت های هواپیمایی شد و اکنون‬ ‫دیگر ایرالین های کشور در برابر تحمیل و تمامیت خواهی های‬ ‫علی بابا به کمک رقیبان تازه وارد ‪ ،‬با قدرت ایستاده اند‪.‬‬ ‫علی بابا حاال رقیب سرس��ختی به نام «اس��نپ تریپ» دارد‬ ‫که توانس��ت پروژه «جا با ما» علی بابا را شکس��ت دهد‪ .‬اسنپ‬ ‫با ادغام هوشمندانه با شرکت های پرداخت الکترونیکی ‪PSP‬‬ ‫و کارب��ر ‪ ۴۰‬میلیونی در حال خل��ق انواع نوین ارتقای خدمات‬ ‫مش��تریان شده اس��ت‪ .‬اما این وحش��ت ‪ ،‬علی بابا را هم در این‬ ‫رقابت با هوش��مندی بیکار نخواهد گذاش��ت ‪ ،‬اما گاهی خیلی‬ ‫زود ‪ ،‬دیر می شود‪ .‬حال شرکت های «مستربلیت» ‪« ،‬فالیتیو»‬ ‫و‪ .....‬دیگر عرصه رقابت را بسیار سخت کردند‪.‬‬ ‫تجربه علی بابا مثل همه جای جهان از منظر علمی به زیبایی‬ ‫نشان می دهد اصول موفقیت دیروزی که حاصل فضای خالی‬ ‫ب��ازار بود چگونه منجر به توهم و غرور برند و لختی س��ازمانی‬ ‫می شود و تا چقدر می تواند به سرمایه سازمانی یک شرکت که‬ ‫متعلق به کشور است‪ ،‬خسارت بزند‪.‬‬ ‫طبیع��ت زیب��ای رقابت ها باعث تکامل و رش��د و توس��عه‬ ‫همزم��ان همه رقیب��ان و بازیگران در ارتق��ای کیفیت به نفع‬ ‫مش��تریان می شود‪ .‬بازار حوزه توزیع و فروش بلیت سیستمی‬ ‫ایران در حال رشد و بلوغ تکاملی است‪.‬‬ ‫تازه واردان در ابعاد کوچک ش��رکت های بزرگ قبل را یک‬ ‫تنه به چالش کش��یده اند‪ .‬اکوسیس��تم بازار نیز تقسیم کار را‬ ‫ب��ه طور طبیع��ی در این ب��ازار زیبا رقم زده اس��ت اما در نبود‬ ‫سیس��تم های جهانی توزیع جهانی‪ ،‬ب��ازار صنعت حمل ونقل‬ ‫هوایی ایران به س��وی اش��فتگی غیرقابل مهاری خواهد رفت‬ ‫که توجه ویژ ه سازمان هواپیمایی کشوری را به عنوان نماینده‬ ‫حاکمیت و قانون گذار می طلبد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درگیر خط اهن پرسرعت شدیم‪ ،‬اولویت ها زمین ماند‬ ‫عقب ماندگی‬ ‫ایرالین ها‬ ‫از دانش اقتصاد‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫در دیدار حناچی با سفیر فرانسه مطرح شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جزئیات تخریب‬ ‫در پاالدیوم‬ ‫الودگی صوتی در ‪۱۳‬‬ ‫نقطه تهران خطرناک است‬ ‫بر اساس اطالعات ایستگاه های ثابت سنجش‬ ‫صوت در ته��ران‪ ،‬در ‪ ۱۳‬نقطه الودگی صوتی‬ ‫در مرحله خطرناک قرار دارد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫بر اساس اطالعات منتشر شده از ایستگاه های‬ ‫ثابت سنجش صوت در تهران‪ ،‬الودگی صوتی‬ ‫در ‪ ۱۳‬نقطه در مرحله خطرناک قرار دارد که‬ ‫نسبت به روز گذش��ته الودگی صوتی کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬ایستگاه های افسریه‪ ،‬نواب صفوی‪،‬‬ ‫حکیم‪ ،‬میدان تهرانس��ر‪ ،‬منطق��ه ‪ ،۱۸‬همت‪،‬‬ ‫اذری و گمنام‪ ،‬بعثت‪ ،‬ش��هران‪ ،‬خراسان‪ ،‬نماز‪،‬‬ ‫نیروی هوایی و الغدیر ایس��تگاه هایی هس��تند‬ ‫که ش��اخص انها باالی ‪ ۷۰‬و خطرناک اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۱۱‬نقطه دارای شاخص ازاردهنده و‬ ‫‪ ۵‬نقطه نامناسب برای کودکان و بیماران است‬ ‫و از میان ایستگاه های ثابت سنجش صوت در‬ ‫تهران فقط ‪ ۳‬نقطه وضعیت مناس��ب و س��الم‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫پرداخت بدهی‬ ‫پیمانکاران شهرداری‬ ‫رئیس کمیته بودجه ش��ورای شهر تهران از‬ ‫اختصاص ‪ 5‬هزار میلیارد تومان برای پرداخت‬ ‫بده��ی و دیون ش��هرداری به پیمان��کاران در‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۹‬ش��هرداری تهران خبر داد‪.‬‬ ‫مجی��د فراهانی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫پرداخ��ت دیون پیمان��کاران در س��ال اینده‬ ‫گف��ت‪ :‬در الیح��ه بودج��ه ای که ش��هرداری‬ ‫تهران تقدیم ش��ورای شهر کرده‪ ،‬ردیفی برای‬ ‫پرداخ��ت دیون به مبلغ ‪ 5‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه پرداخ��ت بدهی بانکی‪،‬‬ ‫افراد حقیقی و حقوقی در این ردیف گنجانده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این ردیف ‪ 5‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی کم��ک می کند بخش بزرگی‬ ‫از بدهی شهرداری به پیمانکاران کاهش یابد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته بودجه ش��ورای ش��هر تهران با‬ ‫بی��ان اینکه پرداخ��ت بدهی ب��ه پیمانکاران‬ ‫در اولوی��ت ق��رار دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در س��ال ‪98‬‬ ‫مبل��غ ‪ ۳۸۰۰‬میلیارد توم��ان در بودجه برای‬ ‫پرداخت بدهی پیمانکاران در نظر گرفته ش��د‬ ‫که توانس��تیم با تخصیص ‪ ۱۰۰‬درصدی ان‪،‬‬ ‫بخش زیادی از بدهی ه��ا را حل کنیم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه درحال حاضر کل بدهی شهرداری‬ ‫تهران ب��ه پیمانکاران حدود ‪ 6‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬البته ای��ن بدهی جاری‬ ‫اس��ت و پیمانکاران زیادی با شهرداری تهران‬ ‫کار می کنن��د‪ .‬رئیس کمیته بودجه ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران یاداور شد‪ :‬این حجم بدهی های‬ ‫باقی مان��ده ب��رای مدیریت ش��هری جدید از‬ ‫س��ال ‪ ۸۹‬اس��ت‪ .‬یعنی به عبارت دیگر هنوز‬ ‫برخی بدهی های س��ال ‪ ۸۹‬ش��هرداری تهران‬ ‫ب��ه پیمانکاران پرداخت نش��ده و ما میراث دار‬ ‫بدهی های ‪ 10‬ساله هستیم‪.‬‬ ‫تجربه های پاریس در راه تهران‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سفیر فرانسه‪:‬‬ ‫عالوه بر‬ ‫همکاری هایی‬ ‫که می توانیم در‬ ‫زمینه میراث‬ ‫فرهنگی با‬ ‫تهران داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬این‬ ‫زمینه وجود‬ ‫دارد که‬ ‫در مسائل‬ ‫زیرساختی‬ ‫و توسعه‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫همکاری های‬ ‫فراوانی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫شهردار تهران و سفیر فرانسه درباره زمینه های همکاری‬ ‫دو ط��رف مذاک��ره کردند‪ .‬ب��ه گزارش شهرنوش��ت‪ ،‬پیروز‬ ‫حناچی در دیدار با فیلیپ تیه بو س��فیر کش��ور فرانس��ه در‬ ‫ایران با بیان اینکه پاریس در مدیریت یکپارچه حمل ونقل‬ ‫کالن شهری‪ ،‬تجربه ای مثال زدنی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مطالعات‬ ‫اولیه حمل ونقل ش��هری تهران از سوی مشاوران فرانسوی‬ ‫انجام ش��د‪ .‬ش��هردار تهران درباره ویژگی های جمعیتی و‬ ‫اقلیم��ی تهران توضی��ح داد‪ :‬جمعیت تهران در روز بیش از‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون نفر و در ش��ب حدود ‪ 8 .5‬میلیون نفر اس��ت‪.‬‬ ‫مس��احت محدوده تهران حدود ‪ ۷۰۰‬کیلومتر مربع است و‬ ‫یکی از متنوع ترین شرایط اب و هوایی را دارد‪ .‬در ارتفاعات‬ ‫ش��مالی تهران ‪ ۴‬هزار متر از س��طح دریا فاصله داریم که‬ ‫ای��ن روزه��ا دمای ‪ ۱۵‬درجه زیر صف��ر را تجربه می کند‪ .‬با‬ ‫این حال در جنوب و جنوب ش��رقی تهران‪ ،‬ش��ن های روان‬ ‫و صنعت پرورش ش��تر داریم‪ .‬حناچی گفت‪ :‬پای کوهپایه‬ ‫تهران حدود ‪ ۷۰۰‬قنات وجود دارد که بخشی از ان ها بر اثر‬ ‫بی توجهی در توس��عه شهری از بین رفته اند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫در ح��ال حاض��ر ‪ ۷‬خط مترو داریم و بس��یاری از امارهای‬ ‫تهران و پاریس از نظر اندازه شبیه یکدیگرند‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫مترو تهران روزانه حدود ‪ 2.5‬میلیون س��فر انجام می دهد‬ ‫و در حال حاضر برنامه ریزی می کنیم مترو را تا ش��هرهای‬ ‫اقماری نیز توس��عه دهیم‪ .‬ماه گذش��ته پروژه اتصال مترو‬ ‫تهران به هش��تگرد در ‪ ۷۰‬کیلومتری ش��هر به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ ،‬در حال حاضر اتصال به اسالمش��هر و فرودگاه امام‬ ‫خمینی(ره) و ش��هر جدید پرند در حال برقراری اس��ت و از‬ ‫این نظر ش��باهت بسیاری به پاریس و شهرهای اطراف ان‬ ‫دارد‪ .‬ش��هردار تهران اضافه کرد‪ :‬پاریس یکی از جاذبه های‬ ‫مهم جهانی بوده و تجربه های این ش��هر در توس��عه مسکن‬ ‫اجتماعی مورد عالقه ماست و می توانیم اقدامات مشترکی‬ ‫در این زمینه انجام دهیم‪ .‬در دوره جدید مدیریت ش��هری‬ ‫تالش می کنیم بس��یاری از طرح ه��ای معماری را در قالب‬ ‫مس��ابقه اجرا کنیم‪ ،‬کاری که در فرانس��ه و پاریس به شکل‬ ‫حرفه ای موفقیت های بس��یاری را در پی داش��ته است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬اگر بتوانیم درباره توسعه حمل ونقل عمومی و ارتباط‬ ‫ش��هرهای اقماری ب��ا تهران و در مرحله بع��د‪ ،‬ارتباط این‬ ‫ش��هرها با یکدیگر به یک الگ��وی کارگاهی طوالنی مدت و‬ ‫نمایی از مترو پاریس‬ ‫ش��هردار منطقه یک درباره اخرین وضعیت‬ ‫رسیدگی به تخلف مجتمع تجاری پاالدیوم که‬ ‫اقدام به س��اخت غیرقانونی پ��ل و تونل کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬رای بدوی کمیس��یون ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫درباره تخلف های این س��اختمان صادر ش��ده‬ ‫اما هنوز رای قطعی به ما ابالغ نش��ده است و‬ ‫از مفاد ان بی خبر هس��تیم‪ .‬حمید موسوی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در زمینه تخلف‬ ‫ساختمان پاالدیوم‪ ،‬تابع رای قطعی کمیسیون‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته در این‬ ‫مدت در پی نامه س��ازمان بازرسی کل کشور‬ ‫در زمین��ه تخلف ه��ای این س��اختمان‪ ۲ ،‬بار‬ ‫اجرائیات ش��هرداری منطقه یک برای تخریب‬ ‫بخش هایی که بدون مجوز ساخته شده است‪،‬‬ ‫ب��ه این مجتم��ع رفتند اما مال��ک اجازه ورود‬ ‫ماموران شهرداری را نداد‪ .‬شهردار منطقه یک‬ ‫با بی��ان اینکه ما تابع رای قطعی کمیس��یون‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬البته دقت داش��ته‬ ‫باش��ید که بر اساس قانون مالک ‪ ۲‬ماه فرصت‬ ‫دارد نس��بت به تخری��ب بخش هایی که بدون‬ ‫مجوز س��اخته شده‪ ،‬اقدام کند و بعد از ان اگر‬ ‫تخریب را انجام نداد‪ ،‬شهرداری باید نسبت به‬ ‫اجرای رای کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬در زمینه قلع‬ ‫و قمع اقدام کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در دوره جدید مدیریت شهری تالش می کنیم بسیاری از طرح های‬ ‫معماری را در قالب مسابقه اجرا کنیم‪ ،‬کاری که در فرانسه و پاریس‬ ‫به شکل حرفه ای موفقیت های بسیاری را در پی داشته است‬ ‫پایدار برس��یم‪ ،‬بس��یاری از مدیران حمل ونقل شهرداری را‬ ‫تش��ویق می کنیم تا از ان کارگاه ها استفاده کنند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر می توانیم همکارانمان را با برنامه هایی که فرانس��ه تا‬ ‫‪ ۴‬س��ال دیگر برای پاریس جدید دارد‪ ،‬اشنا کنیم‪ .‬شهردار‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬حوزه های زیباسازی و تجربه هایی که شهر‬ ‫را تلطیف می کنند هم مورد عالقه ما هس��تند‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫هنر‪ ،‬رنگ و هنرهای تجس��می در ارامش بخش��ی به شهر‬ ‫اقدامی اس��ت ک��ه در نظر داری��م در تهران انج��ام دهیم‪.‬‬ ‫حناچی گفت‪ :‬توس��عه و پیش��رفت در زمینه اتوبوس های‬ ‫برقی ش��هری نیز از مس��ائل مهم برای ماس��ت‪ .‬با اینکه در‬ ‫یک دوره ‪ ۱۰‬ساله میزان االینده ها در تهران روند کاهشی‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬در ‪ ۲‬ماه از س��ال با پدیده وارونگی هوا روبه رو‬ ‫هستیم‪ .‬به همین دلیل تالش می کنیم حمل ونقل عمومی‬ ‫طرح ترافیک گران شد‬ ‫مدی��ر واح��د س��اماندهی محدوده ه��ا و طرح های‬ ‫ترافی��ک ش��هرداری ته��ران اع�لام کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫برنامه ریزی ها ورود به طرح ترافیک پایتخت سال اینده‬ ‫رزروی خواهد بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عمار س��عیدیان فر‬ ‫اظهارکرد‪ :‬رزروی شدن طرح ترافیک به طور عملیاتی‬ ‫و ازمایش��ی در سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬انجام شده و موضوع‬ ‫رزرو در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬سیاس��ت جدیدی نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬شهروندان می توانند از چهارشنبه هر هفته برای‬ ‫هفته بعد ورود به طرح ترافیک را رزرو کنند و تا ‪ ۶‬صبح‬ ‫هر روز امکان حذف و لغو ان وجود دارد‪ .‬س��عیدیان فر‬ ‫افزود‪ :‬اگر ش��هروندان به هر علتی طرح ترافیک خود را‬ ‫رزرو نکنند و وارد طرح ش��وند‪ ،‬تا ساعت ‪ ۲۴‬همان روز‬ ‫فرصت دارند رزرو الزم را انجام دهند البته به شرطی که‬ ‫س��قف رزروها در ان روز پر نشده باشد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر به س��قف رزرو در روز رسیده باشیم‪ ،‬بیشترین رقم‬ ‫ورود به محدوده طرح ترافیک از ش��هروندانی که ورود‬ ‫به طرح ترافیک (بدون رزرو) انجام داده باشند دریافت‬ ‫می شود‪ .‬مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های‬ ‫ترافیک ش��هرداری تهران اظهارکرد‪ :‬براساس مصوبه‬ ‫شورای شهر و شورای ترافیک پایتخت‪ ،‬امکان رزرو ‪۴۰‬‬ ‫هزار طرح ترافیک روزانه برای س��ال ‪ ۹۹‬وجود خواهد‬ ‫داشت و ش��هروندان می توانند در سامانه «تهران من»‬ ‫این رزرو را انجام دهند‪ .‬س��عیدیان فر درباره بیشترین و‬ ‫کمترین نرخ طرح ترافیک در پایتخت گفت‪ :‬در صورتی‬ ‫که ش��هروندان معاینه فنی برتر برای خودروهایش��ان‬ ‫بگیرن��د‪ ،‬کمترین مبلغ یعنی ‪ ۱۶‬ه��زار و ‪ ۴۶۴‬تومان‬ ‫از انه��ا باب��ت ورود به طرح ترافیک دریافت می ش��ود‬ ‫و بیش��ترین میزان نرخ طرح ترافی��ک در صورتی که‬ ‫ش��هروندان معاینه فنی برتر نداشته باشند‪ ۵۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومان خواهد بود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬رانندگان‬ ‫دارای معاین��ه فنی برت��ر برای خودروه��ا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تخفیف نس��بت به رق��م پایه طرح ترافی��ک خواهند‬ ‫داشت که این میزان تخفیف نسبت به سال ‪ ۹۸‬حدود‬ ‫‪ ۵‬درصد بیشتر شده است‪ ،‬درواقع تعرفه تردد در طرح‬ ‫ترافیک ب��رای دارندگان معاینه فنی برتر ‪ ۱۳.۵‬درصد‬ ‫و برای کس��انی که معاینه فنی عادی دارند‪ ۲۱ ،‬درصد‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۸‬افزایش خواهد‬ ‫داشت‪ .‬س��عیدیان فر با بیان اینکه ثبت نام خبرنگاران‬ ‫متقاض��ی ط��رح ترافیک س��ال ‪ ۹۹‬از ابتدای اس��فند‬ ‫اغاز می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به��ای خدمات طرح ترافیک‬ ‫خبرنگاران س��ال ‪ ۹۹‬از ‪ ۱۲۰‬هزار تومان به ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫توم��ان افزایش پیدا می کند‪ .‬س��عیدیان فر بیان کرد‪:‬‬ ‫زمان اج��رای طرح ترافیک س��ال ‪ ۹۹‬از ‪ ۱۶‬فروردین‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مترو قم امسال هم به بهره برداری نمی رسد‬ ‫فاز نخس��ت خط ی��ک مترو ق��م از ایس��تگاه قلعه‬ ‫کام��کار تا میدان ش��هید مطهری و ف��از دوم از میدان‬ ‫ش��هید مطهری تا ایستگاه مس��جد مقدس جمکران‬ ‫طراحی ش��ده و در حال اجراس��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫از می��ان طرح ه��ای اولویت دار قم‪ ،‬طرح مت��رو از نظر‬ ‫زمان بندی اجرا با تاخیر چند س��اله در حال س��اخت‬ ‫اس��ت‪ .‬این ط��رح در ‪ ۲‬خط طراحی ش��ده و خط یک‬ ‫ان ش��امل ‪ ۲‬فاز است‪ .‬براس��اس وعده مسئوالن‪ ،‬قرار‬ ‫بود فاز نخس��ت خط یک‪ ،‬سال گذشته به بهره برداری‬ ‫برسد اما تامین نش��دن به موقع اعتبار و اعمال تحریم‬ ‫در تاخی��ر اجرای این ط��رح اثرگذار بود‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫ش��هردار قم می گوی��د ‪ ۱۲۰۰‬میلی��ارد تومان بودجه‬ ‫مورد نیاز برای خری��د ‪ ۸۰‬واگن به قم اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬سید مرتضی سقائیان نژاد پیش بینی می کند فاز‬ ‫نخس��ت خط یک مترو که ش��امل ‪ ۵/۲‬کیلومتر است‪،‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬به طور رسمی به بهره برداری برسد‪ .‬به گفته‬ ‫معاون فنی و مهندس��ی س��ازمان قطار شهری قم‪ ،‬فاز‬ ‫نخست خط یک مترو از ایستگاه قلعه کامکار تا میدان‬ ‫ش��هید مطهری و فاز دوم از میدان ش��هید مطهری تا‬ ‫ایس��تگاه مس��جد مقدس جمکران طراحی شده و در‬ ‫حال اجراست‪ .‬س��ید صدرا قاسمی با بیان این که خط‬ ‫یک دارای ‪ ۱۴‬ایس��تگاه و ‪ ۱۴/۸‬کیلومتر طول اس��ت‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬برای فاز نخس��ت ‪ ۶‬ایس��تگاه در نظر گرفته‬ ‫شده که ایس��تگاه های میدان شهید مطهری و میدان‬ ‫قلعه کامکار به طور ‪ ۱۰۰‬درصدی مس��افر می گیرد و ‪۴‬‬ ‫ایستگاه دیگر که بین این ‪ ۲‬ایستگاه قرار دارد‪ ،‬عبوری‬ ‫خواهد بود‪ .‬پس از بهره برداری فاز نخس��ت‪ ،‬راه اندازی‬ ‫‪ ۴‬ایستگاه در اولویت قرار می گیرد‪ .‬وی از پیشرفت ‪۵۵‬‬ ‫درص��دی مطالعات خط ‪ ۲‬مترو ق��م خبر داده و اضافه‬ ‫می کند‪ :‬این خط از پردیس��ان به سوی خیابان ‪ ۱۹‬دی‬ ‫طراحی می ش��ود و مطالعات ان پایان س��ال ‪ ۹۹‬انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مدیرکل حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫قم نیز حجم تبادل روزانه مسافر در فاز نخست را بیش‬ ‫از ‪ ۲۳‬هزار نفر و در فاز دوم بیش از ‪ ۳۰‬هزار نفر مس��افر‬ ‫عنوان می کند‪ .‬س��ید امیرعباس صفوی با بیان اینکه‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬درصد رفت و امد مس��افران در قم جذب فاز‬ ‫نخست مترو می شود‪ ،‬می گوید‪ :‬به ازای هر یک نفر ‪۱/۵‬‬ ‫س��فر در روز انجام می شود و با در نظر گرفتن جمعیت‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفری ش��هر ق��م‪ ،‬حجم قابل‬ ‫توجهی از س��فرهای روزانه با مترو انجام خواهد شد‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬با توجه به صرفه جویی در مصرف س��وخت و‬ ‫کاهش زمان س��فر با مترو‪ ،‬هیچ سامانه ای قابل رقابت‬ ‫با این ش��یوه حمل ونقل نیست‪ .‬صفوی می افزاید‪ :‬نکته‬ ‫مهم دیگر این که قطار پرس��رعت اصفهان‪ -‬قم‪ -‬تهران‬ ‫از بین ایس��تگاه های مت��رو میدان بقی��ه اهلل و میدان‬ ‫ولی عصر (عج) می گذرد که پس از تکمیل ‪ ۲‬خط مترو‪،‬‬ ‫مس��افران در ‪ 4‬گوشه ش��هر قم با خطوط ریلی ارتباط‬ ‫برقرار می کنند‪.‬‬ ‫را به س��وخت های پاک مجهز کنیم‪ .‬شهردار تهران با اشاره‬ ‫به اینکه ما خیابانی به نام ولیعصر(عج) داریم که ان را ثبت‬ ‫ملی کرده ایم و برای ثبت جهانی ان تالش می کنیم‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این خیابان ‪ ۲۰‬کیلومتر طول دارد و جنوبی ترین نقطه‬ ‫شهر را به شمالی ترین نقطه متصل می کند‪ .‬حدود ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫چنار قدیمی در این خیابان اس��ت و بنا داریم با ال ارتی یا‬ ‫اتوبوس برقی ان را تجهیز کنیم‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬گازوئیل‬ ‫تولید ش��ده در ایران از نظر اس��تانداردهای گوگردی برای‬ ‫شهر مناسب نیس��ت و این بخشی از مشکالت خودروهای‬ ‫سنگین ماست‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال فرانسه از ت روش ایران‬ ‫در ادامه این دیدار‪ ،‬فیلیپ تیه بو‪ ،‬س��فیر فرانس��ه گفت‪:‬‬ ‫زمانی س��فارت فرانس��ه در حاشیه ش��هر بود اما اکنون در‬ ‫مرکز ش��هر اس��ت‪ ،‬این یعنی توسعه ش��هری تهران بسیار‬ ‫زی��اد بوده اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ته��ران و پاریس چالش های‬ ‫مش��ترک فراوانی دارند‪ .‬پروژه جدیدی به نام پاریس جدید‬ ‫داریم که در ان قرار است خطوط قطار شهری را تا شعاع ‪۴۰‬‬ ‫کیلومتری شهر گسترش دهیم‪ .‬توسعه پاریس نیز همیشه‬ ‫با برخی مشکالت همراه بوده است و باید مشکالت مربوط‬ ‫به حمل ونقل از ش��هرهای کوچک به پاریس و از شهرهای‬ ‫کوچک به یکدیگر را حل کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه از اقدامات��ی که ش��هرداری تهران‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬بس��یار اس��تقبال می کنیم‪ ،‬به ویژه از ترمیم‬ ‫خانه های قدیمی در شهر تاکید کرد‪ :‬عالوه بر همکاری هایی‬ ‫ک��ه می توانی��م در زمینه میراث فرهنگی با تهران داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬این زمینه وجود دارد که در مس��ائل زیرساختی و‬ ‫توسعه دوچرخه سواری همکاری های فراوانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫از سوی دیگر با توجه به پروژه پاریس بزرگ که به بازی های‬ ‫المپیک ‪ ۲۰۲۴( 1402‬میالدی) مربوط است‪ ،‬می خواهیم‬ ‫زیرساخت های زیرزمینی را تقویت کنیم‪ .‬تیه بو یاداور شد‪:‬‬ ‫مس��ائل بسیاری برای توسعه همکاری های شهری میان دو‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 8‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫پیاپی ‪2783‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت و گوی هنری‬ ‫با دوهنرمند کشور‪ ،‬منیژه محامدی و محمد اسکندری برگزار شد‬ ‫اسیب شناسی تئاتر ایران‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیژه محامدی کارگردان پیشکسوت عرصه نمایش به‬ ‫تازگ��ی و در ماه دی‪ ،‬نمایش س��قوط در کوه مرگان را با‬ ‫متنی از ارتور میلر روی صحنه برد‪.‬‬ ‫نمایش��ی با بازی بازیگرانی همچون محمد اسکندری‪،‬‬ ‫محمد نادری و فرناز رهنما که در س��الن قش��قایی روی‬ ‫صحن��ه رف��ت‪ .‬به بهان��ه پایان ای��ن نمای��ش و برگزاری‬ ‫جشنواره تئاتر فجر با منیژه محامدی و محمد اسکندری‬ ‫پیرامون اسیب شناس��ی برگزاری جش��نواره تئاتر فجر و‬ ‫عرصه نمایش گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €نمایش س�قوط در کوه مرگان نوشته ارتور میلر‬ ‫اخری�ن تجربه ش�ما روی صحنه نمایش اس�ت که‬ ‫پیش از شروع جشنواره تئاتر فجر روی صحنه بود‪.‬‬ ‫چطور شد که این متن را برای اجرا انتخاب کردید؟‬ ‫منی�ژه محامدی‪ :‬نمایش س��قوط در کوه مرگان جزو‬ ‫‪ 6‬نمایشنامه ای است که از ارتور میلر ترجمه کردم که از‬ ‫این ‪ 6‬نمایشنامه تا حاال ‪ 4‬نمایشنامه را روی صحنه بردم‬ ‫و امیدوارم بتوانم در اینده نزدیک پنجمین نمایش��نامه را‬ ‫هم روی صحنه ببرم‪.‬‬ ‫مخاطب لبخندی بزن��د اما در پایان نمایش حتما به فکر‬ ‫یکی از بچه ها در یک س��الن کوچک حدود دو سه سال‬ ‫ف��رو می رود و به اتفاق های قصه فکر می کند‪ .‬مخاطب به‬ ‫پیش این نمایشنامه را روی صحنه برد ولی تا امروز کسی‬ ‫ای��ن فکر می کند که حتی مرد قصه هم قربانی جامعه ای‬ ‫این نمایش��نامه را به صورت حرفه ای روی صحنه نبرده‬ ‫اس��ت که درونش رشد کرده است‪ .‬هیچ کس قائم به ذات‬ ‫بود‪.‬‬ ‫انس��ان بدی نیس��ت و این شرایط اس��ت که انسانها را به‬ ‫ای��ن نمایش��نامه خیلی بلندتر از این هس��ت که روی‬ ‫خوب و بد تقسیم می کند‪.‬‬ ‫صحنه بردم‪ .‬به نظرم امد نمایش��نامه خیلی بلند است و‬ ‫در عالم نمایش هیچ ش�خصیت س�یاه و سفیدی‬ ‫تماشاچی حوصله این میزان حرف را ندارد و برای همین‬ ‫نداریم و همه ادم ها خاکستری هستند‪.‬‬ ‫جم��ع و جورش کردم‪ .‬من خیلی تبحر پیدا کردم در قلع‬ ‫محامدی‪ :‬برای اینکه ذات انسان همین است‪ .‬هیچ کس‬ ‫و قمع و کوچک کردن نمایشنامه بزرگان و با وجود اینکه‬ ‫صف��ر مطلق نیس��ت و همه در زندگی هایش��ان خطاها و‬ ‫ساختمان و محتوای اثر را حفظ می کنم اما از اضافه های‬ ‫اش��تباه هایی داشتند و از س��ویی هم روزها و لحظه های‬ ‫ان کم می کنم تا هم ریتم بهتری پیدا کند و هم از لحاظ‬ ‫خوب در زندگی هایشان وجود داشته است‪.‬‬ ‫مفهومی بهتر با مخاطب ارتباط برقرار کند‪.‬‬ ‫امروزه نسبت به گذش�ته پنهان کاری‬ ‫€ €ش�ما وقت�ی نمایش�نامه به فارس�ی‬ ‫در جامعه خیلی بیشتر از قبل شده است‪.‬‬ ‫برگ�ردان کردی�د را با مخاطب چالش�ی‬ ‫محامدی‪ :‬مردم در جامعه امروز با توجه به‬ ‫نداشتید؟ اینکه فکر کنید از لحاظ مفهوم‬ ‫پیش��رفت تکنولوژی و ابزارهایی که در اختیار‬ ‫نتواند با مخاطب ایرانی ارتباط برقرار کند‬ ‫دارند بیشتر از گذشته پنهان کاری می کنند و‬ ‫و الجرم ایرانیزه شود؟‬ ‫متاسفانه این یک هشدار برای جامعه است که‬ ‫محامدی‪ :‬من سالهاست که دارم طوری کار‬ ‫محامدی‬ ‫باید جدی تر به ان نگاه کرد‪.‬‬ ‫می کنم که بتوانم از لحاظ مفهوم به گونه ای با‬ ‫اس�کندری‪ :‬قوانین ما هم مانند گذش��ته‬ ‫زده‬ ‫مخاطب ارتب��اط برقرار کنم که از نمایش‬ ‫هیچ کس صفر‬ ‫سفت و سخت نیست که بتواند از دروغگویی‬ ‫نشود‪ .‬دیگر می دانم مخاطب به چه چیز اقبال‬ ‫نشان می دهد و از این بابت مطمئن هستم که مطلق نیست و و پنهان کاری جلوگیری کند‪ .‬قوانین مختلف‬ ‫مخاطب نمایشنامه هایی که ترجمه می کنم تا همه در زندگی پیرامون حقوق زنان انقدر کاربردی و اساسی‬ ‫نیس��ت که بتوان��د بازدارنده باش��د‪ .‬من فکر‬ ‫چه اندازه می توانند ان را درک کنند‪.‬‬ ‫خطاها یی‬ ‫می کنم نمایش��نامه مطابق ب��ود با معضالت‬ ‫ترجمه‬ ‫که‬ ‫من هر نمایش��نامه خارج��ی را‬ ‫داشتند و روزها‬ ‫و مش��کالتی که جامعه م��ا امروز به ان مبتال‬ ‫می کن��م ب��ا توجه به ن��گاه جامع��ه و خطوط‬ ‫قرمزی که باید رعایت ش��ود تغییر و تحوالتی و لحظه های خوب است‪.‬‬ ‫هم وجود‬ ‫محامدی‪ :‬ای کاش فرصت بیشتری بود که‬ ‫را نس��بت به ان ایجاد می کن��م تا با مخاطب‬ ‫مخاطبان بیشتری این اثر را می دیدند چرا که‬ ‫بیشتر ارتباط برقرار کند‪.‬‬ ‫داشته است‬ ‫فکر می کنم می تواند کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫€ €در نگاه اول وقت�ی مخاطب با نمایش‬ ‫� چرا انقدر اجرای ش�ما مح�دود بود؟‬ ‫روبرو می ش�ود احس�اس می کن�د اثری‬ ‫نمایش�ی که ظرفیت این را داش�ت زمان بیشتری‬ ‫درباره استیفای حقوق زنان است و وقتی که نمایش‬ ‫روی صحنه باشد چرا تنها یک ماه روی صحنه بود؟‬ ‫پیش می رود احساس می کند که نمایشی در مذمت‬ ‫انتخاب سالن قش�قایی چه مزیت هایی برای اجرای‬ ‫دروغگویی اس�ت‪ .‬این دو موضوع چقدر برای شما‬ ‫شما داشت؟‬ ‫در اجرای نمایش اهمیت داشت؟‬ ‫محام�دی‪ :‬س��الی ی��ک ب��ار تئاتر ش��هر ب��ه من جا‬ ‫محامدی‪ :‬این نمایش��نامه از چند وجه قابل بررس��ی‬ ‫می دهن��د در و س��الی یک بار در ایرانش��هر ام��کان اجرا‬ ‫اس��ت‪ .‬نخس��ت اینکه چقدر دروغگوی��ی و کلک زدن و‬ ‫دارم‪ .‬س��ال گذش��ته ک��ه قرار ب��ود این نمای��ش را اجرا‬ ‫خیانت می تواند زندگی ها را از هم دور کند و نگاه بعدی‬ ‫کنی��م و ق��رارداد ببندی��م من س��الن چهارس��و را برای‬ ‫این هس��ت که بر خالف نگاه غالب که همواره زنان را در‬ ‫اج��را مدنظر داش��تم اما چ��ون در ان بازه زمانی س��الن‬ ‫جای��گاه افرادی می گذارند که می توان به انها زور گفت و‬ ‫چهارس��و پر بود به من پیشنهاد کردند در سالن قشقایی‬ ‫اس��تثمار کرد اینبار زنان نمایش ما سعی دارند از حقوق‬ ‫نمای��ش را اج��را کنم‪ .‬با مس��اعدت مدیری��ت مجموعه‬ ‫خ��ود دفاع کنند و زیر بار ظلمی ک��ه به انها می رود تن‬ ‫تئاتر ش��هر این امکان برای من فراهم بود که در س��الن‬ ‫ندهن��د‪ .‬ما در جامعه مان خیلی زی��اد داریم از این مدل‬ ‫قش��قایی دو اجرا در روز نباش��د و تنه��ا نمایش ما روی‬ ‫ادمهایی که زنان را استثمار می کنند و دروغ می گویند و‬ ‫صحنه برود چرا که از لحاظ زمانی و تغییر دکور با مشکل‬ ‫زنان هم در بیش��تر مواقع هیچی نمی گویند چرا که زنان‬ ‫روبرو می ش��دیم و خوشبختانه در طول یک ماه اجرا تنها‬ ‫یا از لحاظ مالی وابستگی دارند یا از لحاظ عاطفی نسبت‬ ‫به ان زندگی وابس��تگی دارند و نمی توانند خودش��ان را‬ ‫رها کنند‪ .‬در این نمایش این موضوع را بررس��ی می کنیم‬ ‫که می ش��ود از ادمهای دروغگو دوری کنی و به زندگی‬ ‫خودت برس��ی و نگاه جامعه را نس��بت ب��ه خودت تغییر‬ ‫بدهی‪.‬‬ ‫اس�کندری‪ :‬حتی در جایی از نمایش وکیل می گوید‬ ‫ک��ه تو به انها دروغ گفتی و ب��رای همین زنان او را ترک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اتفاقا همان نقش وکیل که شما ان را بازی کردید‬ ‫تنها ش�خصیت مثبت قصه اس�ت که سعی می کند‬ ‫ی�ک طرفه به ماجرا نگاه نکن�د و هم حق را به مرد‬ ‫قصه م�ی دهد و ه�م زنان قص�ه را در ای�ن ماجرا‬ ‫صاحب حق می داند‪.‬‬ ‫محامدی‪ :‬در اخر هم به طرف خانم های قصه می رود‪.‬‬ ‫اس�کندری‪ :‬چون می داند که حقیقت انجا اس��ت و‬ ‫حق با انها است‪.‬‬ ‫محامدی‪ :‬این قصه با جامعه امروز ما همخوانی دارد که‬ ‫متاسفانه بسیاری از مردان نسبت به زنان با رفتار خشونت‬ ‫امیز و با استثمار انها می خواهند زندگی را پیش ببرند‪.‬‬ ‫ب�ا اینکه نمایش ش�ما رگه های طن�ز دارد اما در‬ ‫ماهیت خود چقدر تلخ و گزنده است‪.‬‬ ‫محام�دی‪ :‬بله‪ .‬یک طنز تلخ اس��ت و در واقع تراژدی‬ ‫بر بس��تر کمدی شکل می گیرد و با اینکه شاید در جایی‬ ‫انحص��ار در این زمینه و س��ایت های ف��روش بلیت باعث‬ ‫شده است در زمینه تبلیغات هزینه های بسیاری بر دوش‬ ‫گروه های نمایش��ی بیفتد‪ .‬هزینه هایی که هیچ بازگشتی‬ ‫ه��م ندارد و هیچ تاثیر مثبتی ه��م در کار ما نمی گذارد‪.‬‬ ‫یکی از خوش شانس��ی ه��ای من کار ک��ردن با گروهی‬ ‫است که سالهاس��ت مانند خانواده کنار همدیگر هستیم‬ ‫و بازیگ��ران من بدون هیچ چشمداش��تی و تنها به خاطر‬ ‫اینکه بتوانیم کنار ه��م کار کنیم در گروه حضور دارند و‬ ‫خودشان هم می دانند که هیچ نفع مالی از این نمایش ها‬ ‫به انها نمی رس��د و ما هر انچه درامد داشته باشیم خرج‬ ‫نمایش را کم می کنیم و مابقی را بین اعضای گروه تقسیم‬ ‫می کنی��م‪ .‬مبالغی هم که دریاف��ت می کنند انقدر ناچیز‬ ‫اس��ت که قابل گفتن نیس��ت اما انها به عشق تئاتر و به‬ ‫خاطر لطفی که به من دارند در طول این س��الها کنار من‬ ‫بودند و من از همه انها ممنونم‪.‬‬ ‫€ €چقدر این گروه ها در عرصه نمایش کم شدند‪.‬‬ ‫اس�کندری‪ :‬اصال دیگ��ر وجود ندارد‪ .‬م��ا جزو معدود‬ ‫گروه هایی هستیم که حدود ‪ 50‬سال سابقه فعالیت دارد‬ ‫و سعی کردیم شاکله گروه را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫محامدی‪ :‬س��الن های خصوصی که در روند جشنواره‬ ‫محام�دی‪ :‬حتی بچه هایی که جوانتر هستند هم بیش‬ ‫تاثیرگذار نیس��تند و اساس��ا جش��نواره تئاتر فجر تبدیل‬ ‫از ‪ 15‬س��ال اس��ت که کنار گروه حضور دارند و همگی از‬ ‫به یک نهادی ش��ده اس��ت که با صرف ک��ردن بودجه ای‬ ‫ش��اگردان من در دانشگاه هس��تند که تحصیالت خود را‬ ‫برگزار می شود و هیچ تاثیری روی کیفیت عرصه نمایش‬ ‫گذراندند و در عرص��ه نمایش تالش می کنند تجربه های‬ ‫نمی گذارد‪ .‬در واقع ما با یک پوس��ته ای از ظاهر جشنواره‬ ‫خود را در کنار گروه نمایشی بیشتر کنند‪.‬‬ ‫روبرو هستیم که دیگر کارکرد گذشته را ندارد‪.‬‬ ‫اسکندری‪ :‬بازیگران گروه ما به خاطر اینکه می توانند‬ ‫ش�ما از بودجه هایی صحب�ت می کنید که صرف‬ ‫در بازیگری با چالش روبرو شوند دوست دارند که در گروه‬ ‫مخارج جشنواره می ش�ود ولی اهالی تئاتر همواره‬ ‫ما کار کنن��د‪ .‬کار کردن در نمایش ه��ای خانم محامدی‬ ‫نسبت به وضعیت مالی گالیه دارند‪.‬‬ ‫باعث می شود بازیگران به درک بهتری از بازیگری برسند‬ ‫محام�دی‪ :‬بودجه ه��ا را تنها بخ��ش مدیریتی و برای‬ ‫چرا که چالش های جدیدی را در بازیگری تجربه می کنند‪.‬‬ ‫برگزاری جش��نواره ها خرج می کنن��د و اهالی تئاتر هیچ‬ ‫وقتی پول وارد گروه های نمایشی می شود باعث‬ ‫نفعی از ای��ن رویدادها نمی برند و همواره بی‬ ‫می شود گروه ها شاکله خودشان را حفظ نکنند‬ ‫پولی جزو جدا ناش��دنی عرصه نمایش است‪.‬‬ ‫و از بین بروند‪.‬‬ ‫ب��ه غی��ر از کمک های بس��یار ناچی��ز مرکز‬ ‫محامدی‪ :‬من مخالف داش��تن پول نیستم‬ ‫هنرهای نمایش��ی دیگر هیچ کمکی به اهالی‬ ‫ولی متاس��فانه وقتی معیار هر کاری تنها پول‬ ‫نمایش نمی شود‪ .‬در گذش��ته اینطور نبود و‬ ‫باش��د دیگر هیچ ارزش��ی برای هیچ کاری در‬ ‫ما قرارداد می بس��تیم با وزارت ارشاد و من به‬ ‫اولویت نیست‪ .‬خوشبختانه در گروه ما اینطور‬ ‫عنوان کارگردان مس��ئول بودم که بودجه ای‬ ‫اسکندری‬ ‫نیست و ما اصال بحث پول را در اولویت نداریم‬ ‫بگی��رم و پول بازیگران را بده��م و از امکانات‬ ‫مرک��ز هنرهای نمایش��ی اس��تفاده می کردم‪ .‬وقتی معیار هر البته که من همیشه شرمنده بچه هایم هستم‬ ‫و دوس��ت دارم انقدر درامد داش��ته باشم که‬ ‫یعنی از طراح صحنه و کارگاه لباس اس��تفاده‬ ‫م��ی کردیم‪ .‬در گذش��ته امکان��ات خوبی در کاری تنها پول‬ ‫بتوانم دستمزدهای بیشتری پرداخت کنم اما‬ ‫باشد‬ ‫عش��ق و عالقه و رابطه دوستانه ای که میان ما‬ ‫محوطه تاالر وحدت وجود داش��ت و از خیاط‬ ‫وجود دارد از هر چیزی با ارزش تر است‪.‬‬ ‫و دکورس��از می توانس��تیم اس��تفاده کنیم و‬ ‫دیگر هیچ‬ ‫� قیم�ت بلیت نمایش ش�ما نس�بت به‬ ‫سفارش هایمان را به انها بدهیم‪ .‬اما متاسفانه ارزشی برای‬ ‫بسیاری از نمایش ها بسیار پایین تر است‪.‬‬ ‫ام��روز می��زان حمایت از گروه ه��ای تئاتری‬ ‫هیچ کاری‬ ‫این نرخ را خودتان برای اثر گذاشتید؟‬ ‫مثل گذش��ته نیس��ت‪ .‬م��ا االن اول از جیب‬ ‫در اولویت‬ ‫محامدی‪ :‬مجموعه تئاتر ش��هر از ما رقمی‬ ‫خرج می کنیم و دک��ور و لباس و هزینه ها را‬ ‫را می پرس��د و ما هم ب��رای کار خودمان این‬ ‫پرداخ��ت می کنیم و بعد از ان یک مقداری از‬ ‫نیست‬ ‫قیم��ت را مطرح کردیم‪ .‬چرا ک��ه معتقدم در‬ ‫مبلغ��ی که هزینه کردیم را ب��ر می گردانند و‬ ‫ش��رایط اقتصادی فعلی اگر یک خانواده ‪– 4‬‬ ‫مابقی را هم از فروش گیش��ه تامین می کنند‬ ‫‪ 5‬نف��ره بخواهد یک نمایش را ببین��د بیش از ‪ 300‬هزار‬ ‫که در بس��یاری از مواقع منجر به این می ش��ود که هیچ‬ ‫تومان باید هزینه کند و رس��الت هنر نمایش این نیس��ت‬ ‫س��ودی نصیب گروه های نمایشی نشود و اغلب ضرر می‬ ‫که مخاطب را به خاطر گرانی بلیت از خودش دور کند‪.‬‬ ‫کنند‪ .‬ما در نمایش س��قوط در کوه م��رگان ‪ 30‬میلیون‬ ‫� بی�ن ن�گاه ش�ما ب�ا گروه های�ی که پ�ول بلیت‬ ‫تومان صرف دکور و نور کردیم‪.‬‬ ‫نمایششان ‪ 200‬هزار تومان است خیلی فاصله است‪.‬‬ ‫در حالی که نمایش ش�ما دکور عجیب و س�ختی‬ ‫محام�دی‪ :‬م��ن بای��د باالخ��ره ب��ه کاری ک��ه‬ ‫هم نداشت‪.‬‬ ‫می کنم و حرفی که می زنم پایبند باشم‪ .‬من یک معلمم‪.‬‬ ‫محامدی‪ :‬بله‪ .‬همان دکور ساده ‪ 8‬میلیون تومان هزینه‬ ‫س��الها اس��ت در دانش��گاه دارم اخالقیات و انس��انیت و‬ ‫در برداشت‪ .‬غیر از ان بیشترین خرج ما در زمینه تبلیغات‬ ‫تئاتر را تدریس می کنم‪ .‬اگر قرار باش��د خالف حرفی که‬ ‫بود که هیچ کمکی هم به ما نکرد‪.‬‬ ‫می زنم عمل کنم دور از انصاف است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه جریانی اس�ت که باعث ش�ده تبلیغات در‬ ‫€ €در زمین�ه تبلیغات حرف های بس�یاری وجود‬ ‫کشور تبدیل به مافیا شده است؟‬ ‫دارد‪ .‬اینک�ه م�ی گویند برخ�ی از مدی�ران روابط‬ ‫محامدی‪ :‬متاسفانه یک مافیای و حشتناکی در عرصه‬ ‫عمومی کارش�ان این است که سالن را پر می کنند‪.‬‬ ‫تبلیغات و روابط عمومی ش��کل گرفته است که قدرت و‬ ‫ای�ن چطور امکان پذیر اس�ت؟ ایا ب�ا منطق روابط‬ ‫ث��روت را در اختیار دارند‪ .‬ما اگر بخواهیم در یک س��ایت‬ ‫عمومی و تبلیغات جور در می اید؟‬ ‫تبلیغ کنیم باید مبالغ بسیاری را هزینه کنیم و متاسفانه‬ ‫اس�کندری‪ :‬بس��یاری از بچه های تبلیغات پول های‬ ‫بسیاری هم دریافت می کنند اما خروجی کارشان مطلوب‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫محامدی‪ :‬گروهی که با ما کار کرد توانس��ت بلیت های‬ ‫سه شب اجرا را به یک شرکت بیمه بفروشد‪ .‬از این منظر‬ ‫کمک خوبی به ما ش��د‪ .‬ولی در کل به دلیل مش��کالتی‬ ‫ک��ه در زم��ان اج��رای نمایش بر کش��ور حاکم ش��د ما‬ ‫نتوانستیم فروش خوبی داشته باشیم‪ .‬تازه نمایش ما جزو‬ ‫نمایش های پر فروش مجموعه تئاتر شهر بود و نسبت به‬ ‫دیگر اجراها استقبال خوبی از ان شد‪.‬‬ ‫اسکندری‪ :‬در شرایط تلخ جامعه نمایش ما می توانست‬ ‫به بهتر ش��دن حال جامعه کمک کند‪ .‬بار طنز نمایش به‬ ‫طوری بود که مخاطب بعد از دیدن اثر با حال خوب سالن‬ ‫را ترک می کرد و اگر فرصت بهتری برای دیده شدن پیدا‬ ‫می کرد می توانست مخاطبان بیشتری را جذب کند‪.‬‬ ‫محامدی‪ :‬من در تمام اجراها انتهای سالن می نشینم و‬ ‫از پشت سر تماشاگران را نگاه می کنم‪ .‬به جرات می گویم‬ ‫نمایش ما در طول این ‪ 21‬ش��ب هیچ یک از مخاطبان ما‬ ‫خس��ته نشدند و در طول اجرای نمایش از جایشان تکان‬ ‫نخوردند‪.‬‬ ‫صحنه کارکرد خودش را به درس��تی ایف��ا کرده بود و‬ ‫از این بابت بس��یار خوشحالم که مخاطب راضی از سالن‬ ‫بیرون رفت‪.‬‬ ‫نمایش ما در سالن قشقایی روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫این رسم همیشگی تئاتر شهر است که به غیر از سالن‬ ‫اصلی که ‪ 45‬اجرا می روند در س��الن های دیگر قراردادها‬ ‫‪ 30‬اجرایی اس��ت‪ .‬بیش��تر از ‪ 30‬اجرا هم امکانش نیست‬ ‫چرا که ترافیک نمایش هایی که روی صحنه می رود انقدر‬ ‫زیاد اس��ت که نمی توان بیشتر از قرارداد نمایش را روی‬ ‫صحنه برد‪ .‬امس��ال اتفاق های تلخی که برای مردم ایران‬ ‫در م��اه دی افتاد باعث ش��د که نمایش های روی صحنه‬ ‫هم تحت تاثیر این اتفاق ها با مش��کل مواجه ش��وند‪ .‬به‬ ‫دلیل اینکه نمایش ما طوری به پایان می رسید که با اغاز‬ ‫جشنواره تئاتر فجر همس��و می شد و به خاطر اتفاق های‬ ‫تلخی که در کش��ور رخ داد ما تنها ‪ 21‬اجرا روی صحنه‬ ‫رفتیم و امکان تمدید ان وجود نداشت‪.‬‬ ‫€ €کمی درباره اس�یب شناس�ی جری�ان تئاتر در‬ ‫جش�نواره تئات�ر فجر صحب�ت کنیم‪ .‬در س�الهای‬ ‫گذش�ته جشنواره تئاتر فجر از یک سو تالش کرده‬ ‫است تا جریان شناسی عرصه نمایش را پی بگیرد و‬ ‫از طرفی بسیاری از پیشکسوتان این عرصه نسبت‬ ‫به رویکرد جش�نواره در سالهای گذشته انتقادهای‬ ‫جدی داش�تند‪ .‬نظر ش�ما در این باره چیست؟ ایا‬ ‫جش�نواره تئاتر فجر م�ی تواند به جریان رس�می‬ ‫عرصه نمایش تاثیر بگذارد؟‬ ‫محامدی‪ :‬االن نه‪ .‬سالهاس��ت که دیگر کارکردی ندارد‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر‪ .‬در ش��روع برگزاری این جش��نواره‬ ‫خیل��ی خوب جل��و رفت و س��الهای نخس��تین کامال به‬ ‫جریان تئاتر کمک می کرد‪ .‬اما االن دیگر اینطور نیس��ت‪.‬‬ ‫در س��الهای نخست از کشورهای صاحب تئاتر هنرمندان‬ ‫بزرگی می امدند و کارگاه های اموزشی برگزار می کردند‬ ‫و ب��ازار نمایش داش��تند و تعامل خوبی بی��ن هنرمندان‬ ‫داخلی و هنرمندان بین المللی شکل می گرفت‪.‬‬ ‫اتفاق های خوبی داش��ت شکل می گرفت و تبادل افکار‬ ‫خوب��ی در جریان جش��نواره رخ م��ی داد و در دوره هایی‬ ‫کامال می توانس��ت به عرصه نمایش کمک کند‪ .‬جشنواره‬ ‫تئات��ر فجر در دوران اصالحات رون��د خوبی را پی گرفته‬ ‫و ش��رایط به این ش��کل بود که هر کس می خواس��ت در‬ ‫طول سال نمایشی را کار کند اول در جشنواره تئاتر فجر‬ ‫روی صحنه می رفت و بعد به ترتیب در طول س��ال اجرا‬ ‫می ش��دند‪ .‬مانند ان چیزی که در سینما اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫ای��ن رویه که رویه درس��تی هم بود در دو دهه گذش��ته‬ ‫برعکس ش��د یعنی نمایش هایی که در طول س��ال اجرا‬ ‫می شوند به جشنواره راه پیدا می کنند که این رویه کامال‬ ‫به ضرر تئاتر کشور شد و دیگر جشنواره تئاتر فجر ارزش‬ ‫و اعتبار گذشته را ندارد‪.‬‬ ‫€ €منهای بحث مدیریتی اتف�اق های بیرونی مثل‬ ‫گسترش سالن های خصوصی چقدر بر ضعیف شدن‬ ‫جشنواره تئاتر فجر تاثیر گذاشته است؟‬ ‫ شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 19‬بهمن ‪ 13 -1398‬جمادی الثانی ‪ 8 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1465‬پیاپی‪2783‬‬ ‫محمد عطریانفر – کارشناس رسانه‪:‬‬ ‫«روز صفر» نخس��تین تجربه کارگردانی س��عید ملکان‪،‬‬ ‫تجربه جذاب و بی نظیری اس��ت‪ .‬به طور قطع بس��یاری از‬ ‫کس��انی که به دیدن فیلم می نش��ینند‪ ،‬با واقعیتی رو به رو‬ ‫خواهند شد که شاید پیش ازاین فقط داستانی از ان شنیده‬ ‫باشند‪« .‬روز صفر» بدون شک نسل جوان را با واقعیت هایی‬ ‫که در این کشور گذشته اشنا می کند‪.‬‬ ‫سعید ملکان‪ ،‬کارگردان باتجربه این فیلم سینمایی‪ ،‬چهره شاخصی با کارنامه ای‬ ‫پربار و قابل دفاع در س��ینما اس��ت و اب د و یک روز‪ ،‬تنگه ابو قریب و غالمرضا تختی‬ ‫بخشی از فیلم های ماندگار سینمای ایران هستند که به نام او گره خورده اند‪.‬‬ ‫او این بار در مقام کارگردان بس��یار موفق ظاهر ش��ده که بدون تردید از نخستین‬ ‫نمایش های «روز صفر» می توان به موفقیت ان چشم امید داشت و بدون شک فیلم‬ ‫الیق تش��ویق ها و جوایز بس��یاری اس��ت‪« .‬روز صفر» به زعم من یکی از دغدغه های‬ ‫دهه های گذشته تاریخ سیاسی و امنیتی ایران بوده و در این فیلم به همت یک قصه‬ ‫جذاب بخش��ی از تاریخ معاصر ایران روایت ش��ده است‪ .‬زمان دستگیری عبدالمالک‬ ‫ریگی جامعه سیاس��ی ایران و جامعه جهانی واکنش های بسیاری به این واقعه نشان‬ ‫داد و بس��یاری از واقعیت هایی که در ان دوران از دستگیری او روایت می شد‪ ،‬هرگز‬ ‫تصویر نش��د و «روز صفر» بس��یار بدیع از این حادثه رمزگشایی کرد‪ .‬همان طور که‬ ‫در روز صفر هم می بینیم‪ ،‬عبدالمالک ریگی ش��خصیت جوان و باهوش��ی اس��ت که‬ ‫در مقط��ع زمانی خاصی جنایات هولناکی انجام داد و باز افرینی ش��مایل او با تمام‬ ‫جزئیات‪ ،‬کار اس��انی نیست اما ساعد س��هیلی با گویش و بازی خوبش با هنرمندی‬ ‫نقش عبدالمالک ریگی را ایفا کرد و در سوی دیگر امیر جدیدی به عنوان بازیگری که‬ ‫وظیفه دس��تگیری ریگی را بر عهده دارد‪ ،‬بسیار باورپذیر نقش افرینی کرد‪ .‬روز صفر‬ ‫جدا از بازی های جذاب‪ ،‬کارگردانی دقیق و حساب ش��ده و هنرمندی تمام عواملش‪،‬‬ ‫فیلم نامه ای بسیار پرکشش دارد که قطعا با وسواس و دقت نوشته شده است‪ .‬انتخاب‬ ‫لوکیشن های فیلم روز صفر برای من جذاب و جالب بود؛ لوکیشن هایی که مخاطب را‬ ‫بیشتر با فضا‪ ،‬زمان و مکان حوادث اشنا می کند و این از نقاط قوت فیلم است‪ .‬روز‬ ‫صفر فیلم تاثیر گذاری است؛ فیلمی در ستایش میهن و ایستادگی و ازخودگذشتگی‬ ‫برای کشور‪ .‬روز صفر پایان بی نظیری دارد که زبان حال بسیاری است که برای میهن‬ ‫ایستادگی و جانفشانی کردند‪ .‬این فیلم قابل احترام ‪ ،‬باشکوه و قابل تامل است‪ .‬برای‬ ‫این فیلم ارزشمند و عوامل ان ارزوی موفقیت می کنم‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫کنکور ‪ 50‬ساله شد‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بازدید معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از موسسه‬ ‫قدرت روزنامه‬ ‫توسعه «سنگلج» در گرو‬ ‫یک دیدارحضوری با شهردار تهران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بزرگ ترین مس��ئله تغییر مدل رسانه است‪ .‬اقتصاد رسانه‬ ‫نیز مش��کل دارد و ب��ه جای اینکه درامد رس��انه از محل‬ ‫فروش تامین ش��ود به سراغ اگهی رفتیم و این باعث شده‬ ‫در بس��یاری از موارد دچار مشکل ش��ویم‪ ،‬چرا که اگهی‬ ‫مخاطب نم��ی اورد‪ .‬چرا کس��ی تیراژ روزنامه ه��ا را اعالم‬ ‫نمی کند؟ چرا مردم حاضر نیس��تند ب��رای خرید روزنامه‬ ‫پول خرج کنند؟ چرا کار رس��انه ای به جای مهارت تبدیل‬ ‫به ش��غل ش��ده اس��ت؟ معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد‬ ‫یک��ی از اولی��ن مقصرهای این ماجراس��ت‪ .‬چ��را با وجود‬ ‫اینکه ‪ 13‬هزار رس��انه در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬وقتی برای‬ ‫خط خبرن��گاری اینترنت اعالم می ش��ود در ‪ 24‬س��اعت‬ ‫‪ 18‬ه��زار نفر ثبت ن��ام می کنند و در مقابل م��ا به عنوان‬ ‫معاونت مطبوعاتی فهرست ‪ 5‬هزار نفره برای تایید ارسال‬ ‫می کنیم؟ چ��ون ‪ 18‬هزار خبرنگار که در فهرس��ت اولیه‬ ‫ثبت نام کرده اند عمال خبرنگار نیس��تند‪ .‬چرا نمی توانیم‬ ‫مش��کل بیمه خبرنگاران را حل کنیم و ب��رای‪ 5‬هزار نفر‬ ‫بیمه خبرنگاری می دهیم و اساس��ا چ��را همه خبرنگاران‬ ‫بیمه نیستند؟ مگر ما چند رسانه در این کشور نیاز داریم؟‬ ‫چرا مردم درش��رایطی که می توانند از اب اش��امیدنی‬ ‫شبکه ابرسانی کش��ور به رایگان اب مصرف کنند‪ ،‬حاضر‬ ‫ب��ه خرید اب معدنی هس��تند و ‪ 2500‬توم��ن پول ‪300‬‬ ‫میلی لیت��ر اب معدن��ی را با رغبت پرداخ��ت می کنند اما‬ ‫پ��ول بابت خرید روزنام��ه هزینه نمی کنن��د‪ .‬این ها به ما‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫خدادی با بیان اینکه مهارت افزایی باید در رس��انه های‬ ‫داخل��ی تبدیل به یک رویکرد ش��ود گفت‪ :‬رس��انه ها باید‬ ‫مهارت خودش��ان را باال ببرند‪ .‬در ماج��رای بنزین و قطع‬ ‫اینترنت رسانه ها به خاطر تعطیلی اینترنت با مشکل تولید‬ ‫مطلب روبه رو ش��دند و این نشان می دهد تولید و گزارش‬ ‫میدانی در رس��انه ها ج��دی گرفته نمی ش��ود‪ .‬ما به همه‬ ‫نقص ها واقف هس��تیم و من تمامی مشکالت را می پذیرم‬ ‫و بای��د از امروز به بعد رس��انه ها به صورت جدی در تولید‬ ‫محتوا اقدام کنند‪.‬‬ ‫برای بررس��ی اقتصاد رس��انه به این مهم می رس��یم که‬ ‫رس��انه باید از مخاطب به محتوا برسد‪ .‬این درحالی است‬ ‫ک��ه اکنون ما در فضای رس��انه با انتخاب س��وژه و اخبار‬ ‫مطرح عمال «انتخاب» خودم��ان را به مخاطب می دهیم‪،‬‬ ‫در حالی که امروز دیگر مخاطب محکوم به دیدن ما نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گس��ترش ش��بکه های اجتماعی اجازه‬ ‫رش��د و نمو را ب��ه رس��انه ها نمی دهد افزود‪ :‬ش��بکه های‬ ‫اجتماعی دنیای ما را احاطه کردند‪ .‬ما نباید تعداد صفحات‬ ‫و پاراگراف ه��ا را کم کنیم بلکه باید تعداد کلمات و حروف‬ ‫را در روزنامه ها کم کنیم چرا که باید موجز و مفید نوشت‪.‬‬ ‫باید تف��اوت در تولید ایج��اد کنیم و بدیهی��ات را باید از‬ ‫مطالب حذف کنیم‪.‬‬ ‫مخاط��ب چرا بای��د بدیهیات را بخواند‪ .‬ق��درت روزنامه‬ ‫در این اس��ت که روزنامه ای تخصصی اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫را نخواند چه چیزی را از دس��ت‬ ‫مخاطبی روزنامه‬ ‫می دهد؟ این پرسشی است که می تواند به رشد رسانه های‬ ‫تخصصی کمک کند‪ .‬چرا که روزنامه تخصصی نیاز سنجی‬ ‫کرده اس��ت و انچه که مخاطب به ان دسترس��ی ندارد را‬ ‫در اختیارش می گ��ذارد و این چرخه تولید و مخاطب راه‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫خدادی با اش��اره به ضرورت نیازشناسی مخاطب گفت‪:‬‬ ‫ب��رای موفقی��ت در این مس��یر اول باید «نیازشناس��ی»‬ ‫کرد وبرای ش��ناخت نیاز مخاطب بای��د مختصات نیاز را‬ ‫بشناسیم‪ .‬در این ش��رایط می توان اطالعاتی که مورد نیاز‬ ‫مخاطب اس��ت و خود دسترس��ی به ان ندارد را از طریق‬ ‫رسانه کسب کند‪ .‬درصورتی که رسانه ای قادر به تولید این‬ ‫محتوا شود‪ ،‬مخاطب برای خرید روزنامه هزینه خواهد کرد‬ ‫و چرخه اقتصاد رسانه راه می افتد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اگر پول «قدرت رسانه» می اورد االن‬ ‫عربستان در دنیا اول بود اما هند با وجود صد ها نشریه در‬ ‫دنیا اول است‪ .‬بنابراین باید به سمتی برویم که مهارت کار‬ ‫رس��انه ای را باال ببریم نه مدرک رسانه ای‪ .‬باید مهارت را‬ ‫باال ببریم تا بتوانیم قدرت رس��انه را محقق کنیم‪ .‬مهارت‬ ‫یعنی چند منظوره ش��دن‪ .‬امروزه خبرنگاری موفق اس��ت‬ ‫ک��ه مدیا و چند تصویری و ص��دا و تدوین و زبان خارجی‬ ‫را بدان��د‪ .‬اگ��ر خبرنگار مهارتش را ب��اال نبرد چه فرقی با‬ ‫م��ردم عادی کوچه و بازار دارد؟ بای��د چند زبان بدانید تا‬ ‫بتوانید در دنی��ا چرخ بزنید‪ .‬مهارت افزایی و چند منظوره‬ ‫بودن دسترسی به اطالعات و تولید محتوای متمایز و دور‬ ‫ش��دن از خام خبری و ارزش افزوده و دور شدن از فضای‬ ‫پوششی و نزدیک شدن به مطالب تولیدی ازجمله الزاماتی‬ ‫است که باید رعایت شود‪ .‬باید رسانه ها سوژه محور باشند‬ ‫نه پوش��ش محور‪ .‬نیازی نیس��ت تمامی نشست ها را تنها‬ ‫پوش��ش داد‪ .‬خبرنگار باید به حفره هایی که در یک سوژه‬ ‫وجود دارد بپردازد‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬روزنامه‬ ‫یک روزنامه صمیمی‬ ‫و حرفه ای اس��ت و امیدوارم در اینده روزهای درخش��انی‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫«حوالی یک رویا» در نگارخانه افتاب‬ ‫انتشار البومی از ارکستر سمفونیک‬ ‫«پوی��ا س��رایی» در تازه تری��ن فعالی��ت موس��یقایی خ��ود‬ ‫«کنس��رتینو ش��ماره دو برای سنتور و ارکس��تر سمفونیک» را‬ ‫منتشر کرد‪.‬‬ ‫ایننوازنده‪،‬اهنگسازوعضوهیاتعلمیدانشکدههنردرتازه ترین‬ ‫فعالیت موس��یقایی خود‪« ،‬کنسرتینو ش��ماره دو برای سنتور و‬ ‫ارکستر سمفونیک» را توسط نشر «شیدریکوردز» در مارکت بین المللی منتشر‬ ‫کرد‪ .‬کنسترینوی شماره ‪ ۲‬برای سنتور و ارکستر نگاهی به مایه راست پنجگاه‪،‬‬ ‫مای��ه اصلی قطع��ه دارد و در عین حال از سیس��تم های مختل��ف هارمونیکی‬ ‫نظیر«تونال»‪« ،‬زوج» و «قرن بیس��تم» نیز در ان استفاده شده است‪ .‬کادانس‬ ‫مطبوعات‬ ‫این کنسرتینو به شکل اوازی در مایه راست پنجگاه است و قبل‬ ‫از قسمت راک نواخته ش��ده است‪ .‬پویا سرایی چندی پیش نیز‬ ‫اثر «کنسرتینو شماره یک برای دو سنتور و ارکستر سمفونیک»‬ ‫را توسط نشر «اس��ترن وسترن میوزیک» به صورت بین المللی‬ ‫منتش��ر کرد‪ .‬این هنرمند از س��ال ‪ ۹۴‬در زمان مدیریت هنری‬ ‫علی رهبری در ارکس��تر س��مفونیک تهران در فهرس��ت اهنگسازان ارکستر‬ ‫سمفونیک معرفی شده به کمپانی «ناکسوس» قرار گرفت‪ .‬وی همچنین در ‪2‬‬ ‫مجموعه صوتی و تصویری از گروه «شیلر» سنتور نواخته که این اثار به تازگی‬ ‫از لیبل سونی در سراسر جهان عرضه شده است‪.‬‬ ‫حال محمد بلوری خوب است‬ ‫محمد بلوری که از او با عنوان پدر حادثه نویسی مطبوعات ایران نیز یاد می شود‪،‬‬ ‫از روزدوش��نبه ‪ ۱۴‬بهمن ماه به دلیل س��رماخوردگی و ناراحتی ریه در بیمارستان‬ ‫بستری شده است و حال عمومی خوبی دارد‪ .‬رضا قوی فکر‪ ،‬روزنامه نگار پیشکسوت‬ ‫و از دوس��تان محمد بلوری در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقای بلوری به دلیل‬ ‫س��رماخوردگی و ناراحتی ریه در بخش س��ی سی یو بیمارس��تان شهرام بستری‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬ولی حال عمومی خوبی دارند و مشکل مهمی ندارند‪ .‬قوی فکر همچنین‬ ‫اعالم کرد‪ :‬هنوز زمان قطعی مرخص ش��دن محمد بلوری مشخص نیست‪ .‬محمد‬ ‫بل��وری (متولد ‪ )۱۳۱۵‬روزنامه نگاری که امروز پس از ‪ ۶۰‬س��ال فعالیت در عرصه‬ ‫مطبوعات‪ ،‬به پدر حادثه نویسی ایران شهرت پیدا کرده است‪ ،‬از نوجوانی به روزنامه‬ ‫عالقه مند بود‪ .‬ورود حرفه ای او به عرصه مطبوعات از انجا ش��روع ش��د که توس��ط‬ ‫نمایش��گاهی از اثار نقاش��ی خط هلما جعفری‬ ‫با عن��وان «حوالی یک روی��ا» در نگارخانه افتاب‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ‪ ۲۵‬اثر نقاشی خط با تکنیک‬ ‫اکرولی��ک و ترکیب مواد با س��بک مدرن در ابعاد‬ ‫‪۷۰‬در‪ ۵۰‬و ‪۹۰‬در‪ ۱۸۰‬به م��دت یک هفته به نمایش درامده اس��ت‪ .‬هلما جعفری‬ ‫دانش اموخته رش��ته فناوری معماری است و مدت ‪ ۱۰‬سال است که در این رشته‬ ‫مش��غول به کار است‪ .‬این نمایش��گاه نخستین نمایش��گاه انفرادی وی است‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه امروز به کار خود پایان می دهد‪.‬‬ ‫یکی از اس��تادانش در مدرس��ه دارالفنون به روزنامه «کیهان» معرفی ش��د‪ .‬بلوری‬ ‫قبل و بعد از انقالب معاون س��ردبیر و عضو ش��ورای س��ردبیری روزنامه «کیهان»‬ ‫بود‪ .‬سردبیری نشریه «ایرانیان» و دبیر حوادث روزنامه «ایران» (‪ ۷۳‬تا ‪ )۸۱‬نیز در‬ ‫کارنامه حرفه ای او به چشم می خورد‪.‬‬ ‫او س��پس دبی��ری روزنام��ه «اعتم��اد» را بر عه��ده گرفت و مدت ها مس��ئول‬ ‫ویژه نامه ه��ای حوادث روزنامه «جام جم» بود‪ .‬عباراتی مثل «قتل های زنجیره ای»‬ ‫و «خفاش شب» که برای هر کدام از ما بسیار اشنا است‪ ،‬زاییده ذهن روزنامه نگاری ‬ ‫اس��ت که مش��هورترین قاتالن ایران را از نزدیک می شناخت و حتی از انها اعتراف‬ ‫می گرفت‪ .‬به گفته خودش خبرنگار حوادث بودن نیاز به یک شخصیت ثانویه دارد‪.‬‬ ‫شخصیتی که بتواند راوی قتل ها و جنایات باشد‪.‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫مدیر تماش��اخانه س��نگلج بار دیگر از ش��هردار تهران درخواس��ت کرد جلسه ای را به‬ ‫گفت وگو درباره طرح توسعه این تماشاخانه قدیمی اختصاص بدهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬طرح توسعه تماش��اخانه «سنگلج» اتفاق تازه ای نیست و چند سالی‬ ‫اس��ت که هنرمندان تئاتر به ویژه کس��انی ک��ه در این تئاتر روی صحن��ه رفته اند و قدر و‬ ‫جایگاهی ویژه برای ان قائل هس��تند‪ ،‬در پی ان بوده اند‪ .‬کس��انی که تعدادی از انان دیگر‬ ‫در میان ما نیس��تند اما تئاتری ها خوب به ی��اد دارند چهره هایی مانند زنده یادان عزت اهلل‬ ‫انتظامی‪ ،‬جمشید مش��ایخی‪ ،‬داود رشیدی‪ ،‬در کنار هم نسالن خود مانند علی نصیریان‪،‬‬ ‫محمد علی کشاورز همراه با اتابک نادری ـ مدیر پیشین این تماشاخانه ـ که این طرح در‬ ‫زمان مدیریت او مطرح شد‪ ،‬پیگیر این اتفاق بودند‪ .‬این روزها هم پریسا مقتدی مدیر فعلی‬ ‫«سنگلج» به دنبال اجرای این طرح است‪ .‬تابستان امسال محسن هاشمی ـ رئیس شورای‬ ‫ش��هر تهران ـ برای تماشای یکی از نمایش های «سنگلج» به این تماشاخانه قدیمی رفت‬ ‫و در این دیدار مقتدی درباره طرح توس��عه این تاالر با او س��خن گفت و از انجاکه این ایده‬ ‫با اس��تقبال هاشمی رو به رو شد‪ ،‬قرار یک جلسه حضوری را گذاشتند‪ .‬پس از ان‪ ،‬مقتدی‬ ‫با همراهی احترام برومند‪ ،‬بهزاد فراهانی‪ ،‬هادی مرزبان و اتابک نادری به دیدار هاش��می‬ ‫رفتند و مس��تندات و جزئیات الزم را در اختیار او گذاشتند و توضیح دادند که این طرح به‬ ‫عنوان مطالبه ای پاس��خ نگرفته از سوی جامعه تئاتری مطرح است‪ .‬مقتدی درباره نتیجه‬ ‫این دیدار بعد از گذش��ت چند ماه می گوید‪« :‬بعد از مطرح شدن سخنان ما‪ ،‬اقای هاشمی‬ ‫ابراز عالقه مندی کردند که این طرح با ش��هرداری تهران در میان گذاش��ته و از طریق این‬ ‫مرجع پیگیری شود‪».‬‬ ‫در ادام��ه ماجرا مقتدی نامه خود را که به امضای همه هنرمندان حاضر در ان جلس��ه‬ ‫حضوری رس��یده‪ ،‬به دفتر ش��هردار تهران ارائه می دهد و حال انکه این نامه بعد از گذشت‬ ‫این چند ماه همچنان بی پاسخ باقی مانده است‪.‬‬ ‫او در ادامه صحبت خود یاداوری می کند‪ ۱۸ :‬مهر امس��ال به انگیزه س��الروز اغاز به کار‬ ‫تماشاخانه «سنگلج» برنامه بزرگداشتی داشتیم و عزیزان زیادی را دعوت کرده بودیم از‬ ‫ل ابادی عضو ش��ورای شهر تهران و در این برنامه هم بار دیگر اقای اتابک‬ ‫جمله اقای خلی ‬ ‫نادری ش��رحی از ماوقع طرح توسعه «س��نگلج» ارائه کرد که اقای شهردار هم خواستار‬ ‫دریافت مستندات شد و توضیح دادیم این اتفاق برای جامعه تئاتری چقدر اهمیت دارد اما‬ ‫بعد از ان هم تا به امروز هنوز نتوانسته ایم اقای حناچی شهردار تهران را ببینیم و به عنوان‬ ‫بخشی از خانواده تئاتر به کمک بزرگانی که در کنارمان هستند‪ ،‬این خواسته خانواده تئاتر‬ ‫را محقق کنیم‪ .‬همه اینها مستلزم یک دیدار حضوری است که تا به امروز انجام نشده است‪.‬‬ ‫این درخواست در حالی بی پاسخ مانده است که شهرداری ها در تمام کشورهای صاحب‬ ‫فرهنگ و هنر یکی از مهم ترین حامیان فعالیت های فرهنگی و هنری به شمار می ایند‪ .‬از‬ ‫انجاکه فاصله میان تماش��اخانه «سنگلج» تا شهرداری تهران کمتر از ‪ ۵‬دقیقه پیاده روی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ظاهرا چنین دیداری نباید چندان وقتی از اقای ش��هردار بگیرد و انتظار یک دیدار‬ ‫حضوری درباره تماش��اخانه ای که قدمتی چندین س��اله دارد و بخش مهمی از خاطرات‬ ‫تئاتر ملی ما را در خود جای داده‪ ،‬خواس��ته ای است ناچیز از سوی بخشی از خانواده تئاتر‬ ‫ایران‪ .‬تماش��اخانه «سنگلج» با نام قدیمی «تاالر ‪ ۲۵‬شهریور» در منطقه سنگلج تهران و‬ ‫در خیابان بهشت قرار دارد‪.‬‬ ‫این تماشاخانه اوایل دهه ‪ ۴۰‬اغاز به کار کرده و در سال های فعالیت خود شاهد حضور‬ ‫هنرمندانی مانند بهرام بیضایی‪ ،‬غالمحس��ین س��اعدی‪ ،‬اکب��ر رادی‪ ،‬جعفر والی‪ ،‬محمد‬ ‫علی کش��اورز‪ ،‬جمشید مشایخی‪ ،‬عزت اهلل انتظامی‪ ،‬علی نصیریان‪ ،‬جمیله شیخی‪ ،‬بهزاد‬ ‫فراهانی‪ ،‬هادی مرزبان و‪ ...‬بوده اس��ت‪ .‬در دوره ای که اتابک نادری مدیریت این تاالر را بر‬ ‫عهده داشت‪ ،‬طرحی را برای گسترش ان مطرح کرد که براساس ان ساختمان کناری این‬ ‫تماش��اخانه به سنگلج می پیوندد و با این کار‪ ،‬فضایی برای راه اندازی موز ه ملی تئاتر ایران‬ ‫فراهم می شود ولی این طرح با وجود پیگیری و حمایت هنرمندان تئاتر همچنان بالتکلیف‬ ‫مانده و خبری از اجرایی شدنش نیست‪.‬‬ ‫«‪ ۸۷‬متر» کیانوش عیاری به ایستگاه پایانی نزدیک شد‬ ‫عوامل مجموعه تلویزیونی «‪ ۸۷‬متر» این روزها‪ ،‬ضبط سکانس های باقیمانده را‬ ‫پیگیری می کنند و به گفته کارگردان پایان تصویربرداری این سریال سه ماه دیگر‬ ‫خواهد بود‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از روابط عمومی ش��بکه یک‪ ،‬کیانوش عیاری‪،‬‬ ‫کارگردان سریال «‪ ۸۷‬متر» با بیان اینکه هم اکنون گروه تولید با تالش شبانه روزی‬ ‫و فشار زیاد مشغول کار هستند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سعی مان بر این است که تا سه ماه اینده‬ ‫تصویربرداری این س��ریال را به اتمام برس��انیم‪ .‬کارگردان سریال «روزگار قریب»‬ ‫تصریح کرد‪ :‬روز تعطیل نداریم و تقریبا هر روز همه عوامل و بازیگران پشت و مقابل‬ ‫دوربین در حال تصویربرداری هستند‪.‬‬ ‫امیدوارم با تمام س��ختی های این کار‪ ،‬مردم از خروجی س��ریال راضی باش��ند‪.‬‬ ‫کیان��وش عیاری در پایان گفت‪ :‬لوکیش��ن اصلی س��ریال در خیابان نیلوفر تهران‬ ‫اس��ت؛ جایی که داس��تان اختالف و درگیری دو خانواده خلیلی و پوردورانی بر سر‬ ‫مالکیت منزل‪ ،‬در انجا رخ می دهد‪ .‬در خالصه داس��تان این س��ریال امده اس��ت‪:‬‬ ‫علیرضا پوردورانی به همراه همس��ر‪ ،‬دو دختر و پسرش‪ ،‬خانه ای را از یک فروشنده‬ ‫به نام فرج ناصری خریداری می کنند‪ ،‬اما روز اس��باب کش��ی متوجه می ش��وند که‬ ‫خانه به فرد دیگری به نام محسن خلیلی فروخته شده است‪ .‬محسن به همراه پسر‪،‬‬ ‫همسر و دو دخترش صبح زودتر از پوردورانی ها به خانه رسیده اند و وسایل شان را‬ ‫در خانه گذاشته اند اما با رسیدن خانواده پوردورانی‪ ،‬ماجرای کالهبرداری مشخص‬ ‫می ش��ود‪ .‬مجموعه تلویزیونی «‪ ۸۷‬متر» به تهیه کنندگ��ی و کارگردانی کیانوش‬ ‫عیاری کاری از گروه فیلم و س��ریال ش��بکه یک سیما اس��ت که در‪ ۴۰‬قسمت ‪۴۵‬‬ ‫دقیقه ای در حال تولید است‪.‬‬ ‫تئاتر‬ ‫محمد خدادی‪ ،‬معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با‬ ‫حضور در موسسه مطبوعاتی‬ ‫در جریان فعالیت های‬ ‫این موسس��ه قرار گرف��ت‪ .‬در این بازدی��د صمیمانه ناصر‬ ‫بزرگمهر مدیر مس��ئول روزنامه‬ ‫با ارائه توضیحاتی‬ ‫درب��اره فعالیت های این موسس��ه‪ ،‬روزنامه‬ ‫را تنها‬ ‫روزنامه تولیدی در زمینه های تخصصی عنوان کرد که در‬ ‫عرصه مطبوعات ایران بی رقیب است‪ .‬بزرگمهر همچنین با‬ ‫اشاره به شیوه اداره سهامداری روزنامه‬ ‫این حرکت‬ ‫را در عرص��ه مطبوعات ایران تازه و بدی��ع عنوان و اظهار‬ ‫امیدواری کرد دیگر رس��انه های مطبوعاتی نیز به س��مت‬ ‫سهامداری حرکت کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این بازدید محمد خ��دادی معاون مطبوعاتی‬ ‫وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در جمع خبرن��گاران و‬ ‫کارکن��ان موسس��ه‬ ‫گفت‪ :‬وقتی ابزاره��ا و فناوری‬ ‫ای��ن روزها را با زمانی که خ��ودم خبرنگار خبرگزاری ایرنا‬ ‫بودم مقایس��ه می کنم متوجه می شوم که امروزه با وجود‬ ‫تمامی حس��ن هایی که فناوری دارد باعث شده رسانه های‬ ‫ما نتوانند در تولید محتوا مانند سابق حرکت کنند‪.‬‬ ‫یکی از موضوعات روز ما بررس��ی تحوالت داخل کشور‬ ‫و م��روری بر اتفاقات بنزین و انچه که تا امروز گذش��ته و‬ ‫دراینده اتفاق خواهد افتاد اس��ت که در فرصتی مناسب تر‬ ‫به ان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫خدادی با اشاره به تغییر روند روزنامه نگاری و خبرنگاری‬ ‫در ای��ران گفت‪ :‬م��ن در ‪ 3‬دوره مختلف فضای مطبوعات‬ ‫زندگی کردم و خبرنگار نسل تلکس هستم‪ .‬بنابراین وقتی‬ ‫این روزهای مطبوعات را با ان روزها مقایس��ه می کنم به‬ ‫این نتیجه می رسم که ان روزها حتی ایجاد و پیدایش فضا‬ ‫و شرایط کار امروز قابل تصور هم نبود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که اینده رس��انه‬ ‫در گرو اسمش نیس��ت بلکه چیزی که یک رسان ه را زنده‬ ‫نگه می دارد محتوا است‪ .‬محتوا در گرو مخاطب و شناخت‬ ‫از جامعه هدف اس��ت و اقتصاد رسانه نیز منوط به حضور‬ ‫مخاطب اس��ت‪ .‬اگر ما محتوا را که موجب جذب مخاطب‬ ‫می ش��ود جدی نگیریم به طور قط��ع نمی توانیم از لحاظ‬ ‫اقتصادی هم رشد کنیم‪.‬‬ ‫خ��دادی در ادامه افزود‪ :‬چی��زی به نام انحصار در تولید‬ ‫خبر معنی ندارد‪ .‬من پیشنهاد می کنم در موسسه خودتان‬ ‫میز مخاطب شناس��ی راه بیندازید و بگذارید مردم به شما‬ ‫پیشنهاد بدهند چه صفحه ای را تولید کنید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بزرگ ترین مخاطره جریان رسانه گفت‪:‬‬ ‫در تخصصی بودن ان است‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫رمزگشایی از یک حادثه‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!