روزنامه صمت شماره 1442 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1442

روزنامه صمت شماره 1442

روزنامه صمت شماره 1442

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫خداوند شهادت او را شهادت بزرگی‬ ‫قرار داد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1442‬پیاپی ‪2760‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫از شعار تا واقعیت‬ ‫استاندارد های االیندگی خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫اهلیت و سرمایه‬ ‫دو شرط معدنکاری‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫شهادت سردار سلیمانی بازار های جهانی را به هم ریخت‬ ‫سرمقاله‬ ‫چابک سازی در پروژه های‬ ‫صنعت نفت‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی جمعه شب با حضور در منزل س��ردار بزرگ و‬ ‫پرافتخار اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬ضمن تفقد از خانواده شهید‪،‬‬ ‫شه��ادت ان مجاه��د مخلص و عالی مق��ام را تبریک و تسلی��ت گفتند‪ .‬حضرت‬ ‫ای��ت اهلل خامنه ای با اشاره به اخالص و فداکاری شهید س��لیمانی‪ ،‬گفتند‪ :‬حاج‬ ‫قاسم بارها و بارها در معرض شهادت قرار گرفته بود اما در راه خدا و انجام وظیفه‬ ‫چ کس و هیچ چیز پروا نداشت‪ .‬ایشان خاطرنشان کردند‪ :‬جهاد او‬ ‫و جهاد‪ ،‬از هی ‬ ‫‪2‬‬ ‫جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد‪.‬‬ ‫شوک تروریسم امریکایی به بازار های جهانی‬ ‫در پی اقدام امریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی‪ ،‬بازار های جهانی‪ ،‬از نفت‬ ‫گرفته تا طال همگی در یک شوک بزرگ فرو رفتند‪ .‬بالفاصله پس از انتشار این خبر‪،‬‬ ‫شاخص های معامالتی سهام امریکا و دیگر نقاط جهان سقوط کرد و دارایی های امن‬ ‫مانند ین و طال صعودی شدند‪ .‬شهادت س��ردار س��لیمانی درحالی معادالت اقتصاد‬ ‫جهان��ی را تغیی��ر داد که این تغییر روز شنب��ه در اقتصاد ایران نمود پیدا کرد‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب نرخ طال‪ ،‬در روز جمع��ه‪ ،‬به دنبال ناارامی ژئوپلتیک اخیر بر اثر حمله هوایی‬ ‫ارتش امریکا در بغداد و ترور س��ردار قاس��م س��لیمانی و همراهانش‪ ،‬به باالترین حد‬ ‫خود در ‪4‬ماه اخیر رس��ید‪ ،‬موضوعی که س��بب شد روز شنبه نرخ طال و سکه در بازار‬ ‫ته��ران نی��ز ب��ا افزایش روبه رو شود و س��ایر بازارها تحت تاثیر این اتفاق دس��تخوش‬ ‫تغییرات شوند‪ .‬با توجه به اخرین اتفاقات در فضای سیاس��ی کشور‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫چشم انتظارند تا ببینند تغییرات نرخ ها در بازار ارز و سکه چه روندی خواهد داشت‬ ‫و بازار سهام چگونه پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سدی سترگ‬ ‫در برابر خون اشامان داعش‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪16‬‬ ‫تزریق نقدینگی سرعت تولید‬ ‫خودرو را افزایش می دهد‬ ‫گزارش های روز‬ ‫در مسیر بومی سازی فوالد‬ ‫باید به بلوغ برسیم‬ ‫معمای ساخت فیلم اول‬ ‫در سینمای ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4 .4‬میلیون تومانی بدهید‬ ‫وام ‪ ۲۴۰‬میلیون تومانی بگیرید؛ قسط ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تیری در بازار تاریک مسکن‬ ‫عکس‪:‬مهدی کاوه ای‬ ‫رای پرسود‬ ‫برای دوگروه صادراتی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫چابک سازی در‬ ‫پروژه های‬ ‫صنعت نفت‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫چندی پی��ش مسئول پروژه های پایین دس��ت‬ ‫اداره پژوه��ش و فناوری شرک��ت مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب طرحی را باعنوان «چابک سازی پروژه های‬ ‫صنع��ت نف��ت» ارائ��ه داد و خواس��تار س��رعت‬ ‫بخشیدن و اج��رای کیفی پروژه های صنایع نفت‬ ‫ش��د‪ .‬ایش��ان در توضیح طرح ارائه ش��ده به بیان‬ ‫برنامه ه��ای مفصلی در ح��وزه پژوهش پرداخت‬ ‫که با تکیه بر انها می توان در مسیر چابک س��ازی‬ ‫پروژه های صنعت نفت گ��ام برداشت؛ مشکالتی‬ ‫که به عن��وان یک معض��ل مدیریت��ی گریبانگیر‬ ‫بخش های مختل��ف این صنعت س��المند کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در نگ��اه نخس��ت بای��د از ای��ن مدی��ر شجاع‬ ‫تشک��ر کرد که این مشکل را ب��ا صراحت مطرح‬ ‫و برای رف��ع چالش های اجرای��ی و عملیاتی ان‬ ‫پیشنهادهای��ی را مطرح کرده اس��ت‪ .‬اما در نگاه‬ ‫دوم بای��د گفت بیش از ‪ 2‬دهه اس��ت که انقالب‬ ‫صنعتی س��وم ج��ای خود را به انق�لاب صنعتی‬ ‫چهارم داده و در عمل از اغاز هزاره س��وم‪ ،‬جهان‬ ‫دس��تخوش تغییراتی شده اس��ت؛ تغییراتی که‬ ‫باتوجه به انها چ��ه بخواهیم و چه نخواهیم باید‬ ‫عامل زمان در اجرای طرح های توسعه ای را بیش‬ ‫از پی��ش مد نظر قرار دهی��م و در کنار توجه به‬ ‫عامل س��رعت باید موض��وع «حفظ کیفیت» کار‬ ‫نیز به طور جدی مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫با این همه بای��د خدمت ایشان عرض کنم که‬ ‫ب��رای تغییر س��اختار مدیریتی خیل��ی دیر شده‬ ‫است‪ .‬اگر این همت و شجاعت در شرکت مناطق‬ ‫نفت خیر جنوب کشور ایجاد شده‪ ،‬برای عملیاتی‬ ‫شدن این برنامه باید اقدام هایی مطابق با جریان‬ ‫توسعه و نواوری انجام داد‪.‬‬ ‫در این مسیر می توان اه��داف جدید را به این‬ ‫شکل تعریف کرد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬افزایش س��رعت و کیفیت اجرای پروژه ها و‬ ‫ارتقای انها براساس الگوهای روزامد‬ ‫‪ -۲‬چابک س��ازی پروژه ه��ای صنع��ت نفت از‬ ‫فرایند پژوهش ت��ا مرحله اجرایی شدن به عنوان‬ ‫ی��ک ضرورت مل��ی و جدی برای هم��ه مدیران‬ ‫تصمیم گیر‪.‬‬ ‫‪ -۳‬باتوج��ه به اینکه اج��رای پروژه های جدید‬ ‫به دلی��ل ت��ازه بودن ممکن اس��ت زم��ان زیادی‬ ‫را ص��رف کند‪ ،‬بای��د مرحله جامع س��ازی‪ ،‬انجام‬ ‫پژوهش و امضای قرارداد تا مرحله اجرایی کوتاه‬ ‫و موانع را مطابق الگوهای رشد و توسعه دور بزند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اجرای پروژه ها در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫و با بهترین کیفیت هدف طرح یادشده باشد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬عق��د تفاهمنامه هایی ب��ا شرکت های نوپا و‬ ‫اس��تارت اپ برای انجام پژوهش ه��ای موردنظر‬ ‫فارغ از نظام کهنه و قدیمی س��فارش پژوهش در‬ ‫مجموعه مورد انتظار‪.‬‬ ‫‪ -۶‬بهره گی��ری از ظرفی��ت دانشگاه ه��ا و‬ ‫موسسه های مرتبط در امر پژوهش های میدانی‪،‬‬ ‫م��وردی و نظایر ان ب��رای انج��ام پژوهش های‬ ‫موردتوجه در طرح های توسعه ای‪.‬‬ ‫با این هم��ه به خوبی می دانیم ک��ه پروژه های‬ ‫پژوهش��ی باتوجه به محتوای مورد انتظار زمان بر‬ ‫هستن��د‪ .‬یعن��ی از زمانی که یک درخواس��ت به‬ ‫بخش مورد نظر می رس��د تا زمانی که به مرحله‬ ‫اجرایی برس��د زمان زیادی صرف می شود و این‬ ‫خ��ود یک عامل بازدارنده و کندکننده حرکت در‬ ‫مسیر اجرایی برای رس��یدن ب��ه فرایند مطلوب‬ ‫پژوهش است‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اینکه در بسیاری از موارد متاس��فانه‬ ‫بخش های مختل��ف صنعت نفت به طور منفک از‬ ‫هم عمل می کنند و مسیرهای اجرایی و عملیاتی‬ ‫ک��ه با صرف وقت و هزینه‪ ،‬پیش از این کنترل و‬ ‫به نقطه اطمینان رس��یده اند‪ ،‬از سوی متقاضیان‬ ‫مورد توجه ق��رار نمی گیرند و پژوهش مورد نظر‬ ‫درنهایت به بایگانی سپرده می شود‪.‬‬ ‫در همین زمین��ه پژوهشگاه صنعت نفت ایران‬ ‫در چارچ��وب وظای��ف س��ازمانی و در راس��تای‬ ‫اهداف و چشم انداز پژوهشگاه و نیز رعایت اسناد‬ ‫باالدس��تی فرایند مدیریت دان��ش و پژوهش به‬ ‫نک��ات ارزن��ده ای از جمله ماندگ��اری دانش در‬ ‫س��ازمان‪ ،‬اس��تفاده دوب��اره از دانش های موجود‬ ‫و جلوگی��ری از دوباره کاری ها روی اورده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین صرفه جویی در زمان و هزینه به دس��ت‬ ‫اوردن دان��ش‪ ،‬اس��تفاده از فرصت ه��ا و کاهش‬ ‫تهدیده��ا و افزایش مزی��ت رقابتی س��ازمانی و‬ ‫روش ه��ای نوین پژوهش��ی از دیگ��ر اقدام های‬ ‫پژوهشگاه صنعت نفت ایران است؛ اقدام هایی که‬ ‫نتای��ج ان در اختیار تمامی متقاضیان حوزه نفت‬ ‫در بخش های مختلف باالدس��تی‪ ،‬میان دستی و‬ ‫پایین دستی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در منزل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی‪:‬‬ ‫خداوند شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی جمع��ه شب با‬ ‫حضور در منزل س��ردار بزرگ و پرافتخار اس�لام‬ ‫سپهبد شهید حاج قاسم س��لیمانی‪ ،‬ضمن تفقد‬ ‫از خان��واده شهید‪ ،‬شه��ادت ان مجاهد مخلص و‬ ‫عالی مقام را تبریک و تسلی��ت گفتند‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگ��اه اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری‪،‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای با اش��اره به اخالص و‬ ‫فداک��اری شهید س��لیمانی‪ ،‬گفتند‪ :‬حاج قاس��م‬ ‫باره��ا و بارها در معرض شه��ادت قرار گرفته بود‬ ‫ام��ا در راه خ��دا و انجام وظیف��ه و جهاد‪ ،‬از هیچ ‬ ‫ک��س و هیچ چی��ز پ��روا نداشت‪ .‬رهب��ر معظم‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬شهادت سردار سلیمانی به دست‬ ‫خبیث ترین افراد عالم یعنی امریکایی ها و افتخار‬ ‫انه��ا به این جنایت را یک ویژگی ممتاز برای ان‬ ‫مجاهد شج��اع برشمردن��د و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫جه��اد او جهاد بزرگی ب��ود و خداوند نیز شهادت‬ ‫او را شهادت بزرگی قرار داد‪ .‬این نعمت عظیم بر‬ ‫حاج قاس��م که شایسته ان بود‪ ،‬گوارا باشد‪ .‬حاج‬ ‫ن جور به شهادت می رسید‪ .‬ایشان‬ ‫قاسم باید همی ‬ ‫با طلب نزول صبر و س��کینه الهی بر دل خانواده‬ ‫سردار شهید و دل های همه مردم ایران‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫امروز دیدید که مردم در شهرهای مختلف کشور‬ ‫با چه جمعیت و ارادتی به خیابان ها امدند‪ ،‬مراسم‬ ‫تشیی��ع را نیز خواهید دید‪ ،‬ای��ن نعمت ها مقابل‬ ‫چشم ما اس��ت تا ارزش شهادت را متوجه شویم‪.‬‬ ‫خوشا به حال حاج قاسم که به ارزویش رسید‪ ،‬او‬ ‫شوق شهادت داش��ت و برای ان اشک می ریخت‬ ‫و داغ��دار رفقای شهیدش ب��ود‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامن��ه ای با تاکید بر اینک��ه جهاد بیرونی متکی‬ ‫به جهاد اکبر یعنی جهاد درونی است‪ ،‬خطاب به‬ ‫دختر شهید گفتند‪ :‬هم��ه مردم عزادار و قدردان‬ ‫پ��در شما هستند و این قدردان��ی در اثر اخالص‬ ‫بزرگی اس��ت که در ان مرد وجود داشت‪ ،‬چراکه‬ ‫دل ها به دس��ت خداست و بدون اخالص‪ ،‬دل های‬ ‫مردم این گونه متوجه نمی شود‪ .‬خداوند به همه ما‬ ‫و به همه ملت ایران عوض خیر عنایت بفرماید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬ایی��ن تشییع پیکر س��ردار‬ ‫س��لیمانی و همرزمانش روز گذشته در کاظمین‬ ‫برگزار و پس از ان‪ ،‬ایین تشییع رسمی این شهدا‬ ‫در بغ��داد‪ ،‬با حضور اقشار مختل��ف مردم عراق و‬ ‫مسئوالن عراقی و ایرانی حاضر در عراق از جمله‬ ‫ایرج مسجدی‪ ،‬س��فیر و س��ایر اعضای سفارت و‬ ‫ع��ادل عبدالمهدی‪ ،‬نخست وزیر عراق برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ا برنامه ریزی های انجام شده پیکر این شهدا در‬ ‫نج��ف و کربال نیز تشییع و پیک��ر شهدای ایرانی‬ ‫حمله تروریستی امریکا‪ ،‬به ایران منتقل شد‪.‬‬ ‫ایرج مسجدی‪ ،‬س��فیر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در بغداد گفت‪ :‬ایین باشکوهی با حضور مسئوالن‬ ‫عتبه و مردم کاظمی��ن در حرم امام جواد و امام‬ ‫کاظ��م برگزار ش��د و انطور که دوس��تان گفتند‬ ‫مسئوالن عتب��ه به طور مستمر به مدت ‪ 3‬روز در‬ ‫کاظمین ایین بزرگداشت برگزار می کنند‪.‬‬ ‫خدمات سلیمانی در تامین امنیت منطقه فراموش نشدنی است‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬جای خالی س��ردار سلیمانی به راحتی پر‬ ‫نمی شود چراکه او نه تنها یک فرمانده جنگی و طراح عملیات های‬ ‫بزرگ بود بلکه یک سیاستمدار و استراتژیست بی نظیر و بااستعداد‬ ‫بود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی نهاد ریاست جمهوری‪ ،‬حسن‬ ‫روحانی صبح شنبه با حضور در منزل س��پهبد شهید حاج قاسم‬ ‫س��لیمانی در دیدار با اعضای خانواده شهید‪ ،‬شهادت ان س��ردار‬ ‫سرافراز و شجاع اسالم را به خانواده وی تبریک و تسلیت گفت‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با اشاره به اینکه امروز نه تنها ملت ایران‪ ،‬بلکه‬ ‫همه مردم مسلمان و ازادی خواه جهان داغدار از دست دادن این‬ ‫شهی��د بزرگوار هستن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اینکه م��ردم ابعاد جهاد و‬ ‫فداکاری های او را می شناس��ند‪ ،‬بای��د اقدامات و کارهای عظیم او‬ ‫برای همگان روشن شود‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه س��لیمانی س��رداری بود ک��ه در این ‪۳۸‬‬ ‫س��ال هیچ گ��اه از مرکب جهاد پیاده نشد و ت�لاش و فداکاری او‬ ‫شبانه روزی ب��ود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خدم��ات این شهید‬ ‫بزرگوار در راس��تای تامین امنیت کشور و منطقه به ویژه‬ ‫ب��رای مردم عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬یم��ن‪ ،‬لبن��ان و افغانستان‬ ‫فراموش نشدنی اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه‬ ‫ی��اد و نام این شهی��د بزرگوار از دل مل��ت ایران بیرون‬ ‫نم��ی رود و ماندگ��ار خواه��د ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬جنایتی که‬ ‫امریک��ا مرتکب ش��د در تاریخ بزرگ تری��ن جنایت های‬ ‫فراموش نشدن��ی انان علیه ملت ایران باق��ی خواهد ماند‪ .‬روحانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امریکایی ه��ا نفهمیدند که مرتکب چه خطای بزرگی‬ ‫شدن��د؛ انها اث��ار این اقدام جنایتکارانه را ن��ه فقط امروز بلکه در‬ ‫طول سال های اینده هم خواهند دید‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ادامه داد‪ :‬بی تردید امریک��ا امروز به مراتب در‬ ‫میان مردم ایران و عراق منفورتر شده است‪ .‬روحانی با بیان اینکه‬ ‫جایگاه و مقام سردار سلیمانی چیزی جز شهادت ان هم به دست‬ ‫بزرگ تری��ن تروریس��ت تاری��خ نبود‪ ،‬گف��ت‪ :‬همه‬ ‫نیروهای امریکایی با اماده باش کامل دست به دست‬ ‫هم دادند تا این س��رمایه ب��زرگ را از ما و ملت های‬ ‫مسلمان بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با اش��اره به اینک��ه خداوند این‬ ‫فق��دان را جب��ران خواهد کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬جای خالی‬ ‫س��ردار س��لیمانی به راحتی پر نمی ش��ود چراکه او‬ ‫نه تنه��ا یک فرمانده جنگی و ط��راح عملیات های بزرگ بود بلکه‬ ‫یک سیاس��تمدار و اس��تراتژیست بی نظیر و بااستعداد بود‪ .‬شهید‬ ‫سلیمانی همواره برای ملت های مظلوم و امنیت کشورهای منطقه‬ ‫تالش ک��رد و امروز هم��ه مسلمانان و ازادگان جه��ان داغدار او‬ ‫هستند‪ .‬روحانی با اشاره به حضور شجاعانه س��ردار س��لیمانی در‬ ‫مبارزه با تروریست های داعش و دفاع از حریم اهل بیت (ع) گفت‪:‬‬ ‫جایگاه و اقدامات او در تاریخ ما فراموش نشدنی اس��ت و س��ردار‬ ‫س��لیمانی جاودانه تاریخ ایران خواهد ب��ود‪ .‬رئیس جمهوری حق‬ ‫ملت ایران در خون خواهی و انتقام خون س��ردار سلیمانی را حقی‬ ‫بجا و حتمی دانست و اظهار کرد‪ :‬انتقام خون شهید سلیمانی ان‬ ‫روزی ستانده می شود که ببینیم با ادامه مجاهدت ها دست خبیث‬ ‫امریکا برای همیشه از منطقه کوتاه شده است‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه باید تالش کنیم تا شرمنده خون شهیدان‬ ‫نباشیم‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬ملت ایران با بزرگواری و حضور پرشور خود‬ ‫در ایین تشییع س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی ارادت خود به‬ ‫راه شهیدان را به نمایش خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اف��زود‪ :‬دشمن��ان مل��ت ای��ران از اقدامات و‬ ‫برنامه ریزی های سردار س��لیمانی در مسیر توسعه ثبات و امنیت‬ ‫منطق��ه بسیار عصبانی بودن��د چراکه با درای��ت او برنامه ریزی و‬ ‫توطئ��ه دشمنان خیلی زود برمال می شد و ب��ه همین دلیل او را‬ ‫مظلومانه و با خباثت به شهادت رساندند‪.‬‬ ‫باید برای بازگشت ارامش منطقه راه حل مسالمت امیز پیدا کرد‬ ‫س��ردار س��لیمانی به هم��راه ابومهدی المهندس س��حرگاه جمعه‬ ‫در حمل��ه پهپاده��ای امریکایی در نزدیک فرودگ��اه بغداد به شهادت‬ ‫رسیدند‪ .‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در نخستین سخنرانی‬ ‫پ��س از ای��ن جنایت جمع��ه شب تایید کرد که دس��تور ترور س��ردار‬ ‫سلیمانی را وی صادر کرده است‪ .‬این اقدام تروریستی امریکا با واکنش‬ ‫گست��رده بین الملل��ی همراه شده و اخبار و گزارش ه��ای مرتبط با ان‬ ‫همچنان در صدر اخبار رس��انه های بین المللی ق��رار دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫گ��روه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نق��ل از واشنگتن پست‪ ،‬دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا روز جمعه در واکنش به ترور س��ردار‬ ‫قاسم سلیمانی ازسوی نیروهای امریکایی به دستور شخص وی انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬مدعی شد این تصمی��م به منظور جلوگی��ری از بروز یک جنگ‬ ‫اتخاذ شده اس��ت‪ .‬دونالد ترامپ که در یک نشست خبری در فلوریدا با‬ ‫خبرنگاران گفت وگو می کرد‪ ،‬مدعی شد‪ :‬تصمیم دیروز ما [ترور سردار‬ ‫سلیمانی] نه با هدف اغاز جنگ‪ ،‬بلکه با هدف جلوگیری از وقوع جنگ‬ ‫اتخ��اذ شد‪ .‬با وجود خشونت های ایران در منطقه از جمله اقداماتش از‬ ‫طری��ق گروه های نیابتی برای بی ثبات کردن کشورهای همسایه‪ ،‬ما به‬ ‫دنب��ال تغییر حکومت این کشور نیستی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬ایاالت متحده با‬ ‫اخت�لاف زیاد نسبت به دیگر کشورها بهتری��ن ارتش جهان را دارد‪ .‬ما‬ ‫بهترین سرویس اطالعاتی را در جهان داریم و اگر یک امریکایی در هر‬ ‫نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار گیرد‪ ،‬ما از قبل اهداف خود را [برای‬ ‫حمله] مشخص کرده ایم و من اماده ام که هر اقدامی الزم باشد را انجام‬ ‫دهم و این مسئله به طور خاص درباره ایران صدق می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزیر امور خارجه قط��ر روز گذشته وارد ته��ران شد و با‬ ‫محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫وزی��ران خارجه ایران و قطر ظهر دیروز پ��س از دور نخست مذاکرات‪،‬‬ ‫دور دوم گفت وگوها را به طور خصوصی برگزار کردند‪.‬‬ ‫وزی��ر امورخارج��ه قطر در این دی��دار شرایط تن��ش زای جاری در‬ ‫منطق��ه را حس��اس و نگران کننده توصیف کرد و گف��ت‪ :‬باید راه حلی‬ ‫مسالمت امی��ز ب��رای کاه��ش ای��ن تنش ه��ا و بازگش��ت ارامش به‬ ‫منطق��ه پیدا کرد‪ .‬محمد جواد ظریف هم ب��ا تروریستی خواندن اقدام‬ ‫نظامی��ان امریکای��ی‪ ،‬امریکا را مسئول عواق��ب و پیامدهای ان خواند‬ ‫و اف��زود‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران خواهان تن��ش در منطقه نیست و‬ ‫حض��ور و دخالت نیروهای خارج��ی و فرامنطقه ای باع��ث بی ثباتی‪،‬‬ ‫ناامن��ی و افزایش تنش در منطقه حساس ماس��ت‪ .‬پس از این دیدار‪،‬‬ ‫وزی��ر امورر خارجه قطر با حجت االس�لام والمسلمین حسن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران دیدار کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن روز گذشته ظریف در مذاکره تلفنی با چاووش اغلو وزیر‬ ‫امور خارجه ترکیه‪ ،‬وانگ یی وزیر امور خارجه چین و الورف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه روسیه اخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی را بررسی کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬شبکه تلویزیونی «س��ی‪.‬ان‪.‬ان» با پخش تصاویری‬ ‫زنده از بغداد تاکید کرد به دنبال ترور و شهادت س��ردار قاسم سلیمانی‬ ‫و ابومه��دی المهن��دس و همراهان انان در پایتخت ع��راق‪ ،‬مردم این‬ ‫کشور از نقض و تجاوز به حاکمیت کشورشان ازسوی امریکا خشمگین‬ ‫هستند‪ .‬خبرنگار این رسانه گزارش داد‪ :‬مردم عراق شاهد یک وضعیت‬ ‫تن��ش زا هستند؛ به ویژه اینکه کشورشان ب��ار دیگر جوالنگاه نظامیان‬ ‫امریکای��ی شده اس��ت‪ .‬انچ��ه در ادامه می خوانید س��ایر واکنش های‬ ‫بین المللی به این واقعه دردناک است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترامپ در مخمصه‬ ‫یلنا پانینا‪ ،‬عضو کمیسیون امور بین الملل دوما روس��یه معتقد است‬ ‫س��ازمان های اطالعاتی امریکا در موضوع به شهادت رس��اندن سردار‬ ‫قاس��م س��لیمانی‪ ،‬ترامپ را در مخمصه قرار می دهند‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫پانینا در گفت وگو با ریانووستی گفت‪ :‬سازمان های اطالعاتی امریکا از‬ ‫تنش به وجود امده بر اثر اعتراض ها در برابر سفارت این کشور در بغداد‬ ‫برای منافع خود استفاده کرده و دونالد ترامپ را در وضعیت دشوار قرار‬ ‫دادند و ترامپ بدون اینکه درک درس��تی از اهمیت شخصیت جایگاه‬ ‫قاسم سلیمانی داشته باشد‪ ،‬در دام نقشه سازمان های اطالعاتی امریکا‬ ‫گرفتار خواهد شد‪ .‬نماینده دوما روس��یه گفت‪ :‬یکی از دالیل این واقعه‬ ‫غم انگیز ممکن است رویارویی چندساله سازمان های نظامی امریکا و‬ ‫ایران در منطقه خلیج فارس و عراق باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام شیخ زکزاکی‬ ‫دفتر دبیر کل جنبش اسالمی نیجریه در صفحه توییتر خود با اشاره‬ ‫به بیانیه عالمه زکزاکی پس از شهادت س��ردار س��لیمانی و ابومهدی‬ ‫المهن��دس نوشت‪ :‬ای��ن شهادت ها روحیه مقاوم��ت و مبارزان این راه‬ ‫را تقوی��ت می کند‪ .‬این شهدای واالمقام کارشناس��ان راهبردی بنامی‬ ‫بودند که س��ال ها برای خالص شدن سوریه و عراق از شر تروریست ها‬ ‫ت�لاش کردند‪ .‬امریکا باید به خاطر داشته باش��د شهادت بی موقع انها‬ ‫حت��ی لحظه ای روحی��ه جنگجویان مقاوم��ت را تضعی��ف و انها را از‬ ‫خدمت گ��زاری به اس�لام دلسرد نمی کند‪ .‬در واقع ای��ن شهادت تنها‬ ‫انگیزه ای برای این جنگجویان اس��ت و انه��ا را برای مقاومت جسورتر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم همبستگی با مردم ایران‬ ‫دبیرکل هیات مرکزی عشای��ر عراق گفت‪ :‬ملت عراق و ایران قلب‬ ‫واحدی دارند و ان اسالم است و شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی‬ ‫و ابومهدی المهندس به دس��ت امریکایی ها نمی تواند همبستگی دو‬ ‫ملت را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬ابو محمد الفکیکی در گفت وگو با ایرنا با‬ ‫اعالم این مطلب افزود‪ :‬روابط ایران و عراق‪ ،‬عقایدی است که در خون‬ ‫دو ملت دوس��ت جریان دارد که موج��ب همبستگی و اتحاد دو ملت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی‬ ‫المهندس‪ ،‬جانشین س��ازمان بسیج مردمی ع��راق (حشدالشعبی)‬ ‫اف��زود‪ :‬اقدام های تروریستی مختص رژیم صهیونیستی و اشغالگران‬ ‫امریکایی است و در حقیقت به شهادت رساندن این افراد برای دفاع از‬ ‫رژیم صهیونیستی انجام شد‪ .‬وی با بیان اینکه ما به شدت درخواست‬ ‫داریم که ای��ن اشغالگران از عراق خارج شوند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروز همه ‬ ‫ت دادن مجاهدان شهید خود‬ ‫ج��ای عراق و بغداد‪ ،‬مردم برای از دس�� ‬ ‫ماتم زده هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹افق جدید برای جبهه مقاومت‬ ‫به گزارش تسنیم به نقل از رسانه های عراقی‪ ،‬جنبش حشدالشعبی‬ ‫در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬خبر شهادت مجاهد بزرگ حاج قاسم سلیمانی‬ ‫و مجاهد حاج ابومهدی المهندس‪ ،‬به دس��ت امریکا‪ ،‬شیطان بزرگ‪،‬‬ ‫برای امت اس�لامی و مقاومت دردناک و غم انگیز بود‪ .‬شهادت این دو‬ ‫افق جدیدی را برای جبهه مقاومت باز خواهد کرد و باعث می شود که‬ ‫دشمنان از این عم��ل پشیمان شوند‪ .‬این جنایت‪ ،‬ملت عراق را برای‬ ‫اخراج امریکایی ها از کشورشان مصمم تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قصاص قاتالن‪ ،‬مسئولیت همه مجاهدان است‬ ‫دبیرکل حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای شهادت سردار سلیمانی‬ ‫فرمانده س��پاه قدس ای��ران و ابومهدی المهن��دس‪ ،‬معاون نیروهای‬ ‫حشدالشعبی عراق را تسلیت گفت‪ .‬در بیانیه سید حسن نصراهلل امده‬ ‫است‪ :‬من به این شهادت عظیم و این عاقبت غبطه می خورم‪ .‬دبیرکل‬ ‫حزب اهلل لبنان در این بیانیه بر قصاص قاتالن س��ردار سلیمانی تاکید‬ ‫کرد و ان را مسئولیت همه مجاهدان راه مقاومت دانست‪ .‬سید حسن‬ ‫نصراهلل تاکید کرد‪ :‬قصاص عادالنه قاتالن و جنایتکاران را که بدترین‬ ‫شرارت ه��ا را در ای��ن دنیا انجام می دهن��د و مسئول خون این شهید‬ ‫هستند‪ ،‬دنبال می کنیم و این موضوع یک امانت و مسئولیت قرار داده‬ ‫شده بر دوش تمامی عناصر مقاومت و مجاهدان در امتداد دنیا است‪.‬‬ ‫‹ ‹در عزم ما خللی ایجاد نمی شود‬ ‫جری��ان صدر عراق نیز شهید س��لیمانی و ابومه��دی المهندس را‬ ‫س��تود و شهادت ایشان را تسلیت گفت‪ .‬به گزارش السومریه نیوز‪ ،‬در‬ ‫پیام س��ید مقتدی صدر‪ ،‬رهبر جریان صدر عراق امده است‪ :‬شهادت‬ ‫به طور قطع پاسخ اقدام نظامی‪ ،‬نظامی خواهد بود‬ ‫نماین��ده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد در‬ ‫واکنش به ترور س��ردار قاس��م س��لیمانی گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع پاس��خ اقدام نظام��ی‪ ،‬نظامی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬مجی��د تخ��ت روانچی روز‬ ‫گذشته در گفت وگو با شبکه خبری س��ی‪.‬ان‪.‬ان‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬امریکایی ها با یک اقدام نظامی‪ ،‬یکی‬ ‫از فرماندهان ارشد ایران را به شهادت رسانده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اینکه ازس��وی چ��ه کسانی‪ ،‬چه‬ ‫زمانی و در کجا این پاس��خ داده خواهد شد‪ ،‬باید‬ ‫شاهد ان باشیم‪.‬‬ ‫نماین��ده ای��ران در س��ازمان مل��ل متحد در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا نمادی از جنگ را‬ ‫می بینی��د‪ ،‬گفت‪ :‬در واق��ع‪ ،‬این کار‬ ‫یک اقدام جنگی ازسوی امریکا علیه‬ ‫م��ردم ایران ب��ود‪ .‬امریکا یک جنگ‬ ‫اقتص��ادی را از وقتی ک��ه ترامپ از‬ ‫برجام خارج ش��د‪ ،‬علیه مردم ایران‬ ‫اغاز کرده اس��ت‪ .‬انها ب��ا ترور یک‬ ‫س��ردار محبوب ما‪ ،‬فصل جدیدی را‬ ‫گشودن��د‪ .‬او نه تنها در ای��ران بلکه در بسیاری از‬ ‫کشورهای منطقه معروف بود‪ .‬همانطور که گفتم‬ ‫ای��ن فصل جدید معادل گشودن یک جنگ علیه‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به اینک��ه رهبر عالی‬ ‫انقالب از «انتقام س��خت در انتظار جنایتکاران»‬ ‫س��خن گفته اند و انها هم کسان��ی نخواهند بود‪،‬‬ ‫جز امریکایی ها؛ ای��ا این به معنای اعالن‬ ‫جنگ نیست‪ ،‬گفت‪ :‬امریکایی ها مدت ها‬ ‫اس��ت که جنگ با ایران را اغاز کرده اند؛‬ ‫نه تنها جنگ اقتصادی که با ترور فرمانده‬ ‫ارشد ایران که نه تنه��ا در کشور ما بلکه‬ ‫در منطق��ه محب��وب ب��ود‪ ،‬فرات��ر از ان‬ ‫رفته اند‪ .‬نماینده دائم ایران در س��ازمان‬ ‫ملل متحد اف��زود‪ :‬نمی توانیم چشمان خود را بر‬ ‫انچه که شب گذشته (بامداد جمعه) اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫ببندی��م‪ .‬یقینا انتقام گرفت��ه خواهد شد و انتقام‬ ‫س��ختی خواهد بود‪ .‬ایران براساس انتخاب خود‬ ‫اق��دام خواهد کرد و اینکه چه زمانی رخ می دهد‪،‬‬ ‫به تصمیم ایران مربوط است‪.‬‬ ‫مجاهد حاج قاس��م س��لیمانی و همراهان مومن وی را به مرجعیت‪،‬‬ ‫رهب��ری‪ ،‬ملت و دولت جمهوری اس�لامی ای��ران تسلیت می گویم‪.‬‬ ‫مشخص است که هدف قرار گرفتن او ازسوی استکبار جهانی‪ ،‬هدف‬ ‫قرار گرفتن جهاد‪ ،‬معارضه و روحیه انقالبی بین المللی اس��ت‪ .‬اما انها‬ ‫نمی توانند در عزم ما و جهاد ما خللی ایجاد کنند‪ .‬من به عنوان مسئول‬ ‫مقاوم��ت ملی عراق به مجاهدان به وی��ژه جیش المهدی و تیپ های‬ ‫«الیوم الموعود» فرمان اماده باش می دهم‪.‬‬ ‫‹ ‹رفتار امریکا موجب تشدید بی ثباتی می شود‬ ‫جنبش مقاومت اس�لامی فلسطین (حماس) نیز با صدور بیانیه ای‬ ‫در واکنش به شهادت س��ردار س��لیمانی اعالم کرد‪ :‬سردار سلیمانی‬ ‫یک��ی از فرماندهان بزرگ و مهم ایران بود و نقش مهمی در حمایت از‬ ‫مقاومت فلسطین در زمینه ه��ای مختلف داشت‪ .‬در این بیانیه امده‬ ‫است‪ :‬ما این جنایت و همه جنایت های مستمر امریکا در ایجاد اشوب‬ ‫و تن��ش در منطقه در جهت خدم��ت به رژیم صهیونیستی را محکوم‬ ‫می کنی��م‪ .‬حماس در این بیانیه با تاکید بر اینکه امریکا مسئول تمام‬ ‫خون هایی اس��ت که در منطقه ریخته ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬رفتار خصمانه و‬ ‫جنایتکاران��ه امریکا ب��دون در نظر گرفتن مناف��ع و ازادی و ارامش‬ ‫ملت ها باعث تشدید ناارامی و بی ثباتی می شود‪.‬‬ ‫شیخ اکرم الکعب��ی‪ ،‬دبیرکل جنبش النجبا در عراق نیز اعالم کرد‬ ‫امریک��ای ش��رور حماقتی را مرتک��ب شده که از انج��ام ان پشیمان‬ ‫خواه��د شد‪ .‬س��ید عمار حکیم‪ ،‬رهبر جریان حکم��ت ملی عراق نیز‬ ‫حمله به کاروان حشدالشعبی را نقض اشکار حاکمیت عراق دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹نیکاراگوئه حمله تروریستی را محکوم کرد‬ ‫دول��ت نیکاراگوئه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی نیروهای‬ ‫امریکایی علیه سردار سلیمانی نسبت به تاثیر منفی این اقدام بر صلح‬ ‫جهانی هشدار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از تارنمای شبکه تله سور‪ ،‬دولت نیکاراگوئه‬ ‫در بیانیه ای ضمن محکومی��ت حمله تروریستی امریکا علیه خودرو‬ ‫حامل س��ردار حاج قاس��م س��لیمانی تاکید کرد‪ :‬این تج��اوز امریکا‬ ‫اوض��اع منطقه خاورمیانه را متشنج می کند‪ .‬دولت ماناگوا همچنین‬ ‫موضع گی��ری دولت عراق مبنی بر نقض تمامیت ارضی اش ازس��وی‬ ‫امریکا و همچنین موضع گیری ایران مبنی بر اقدام واشنگتن در نقض‬ ‫قوانین بین المللی را تایید کرد‪ .‬در پایان این بیانیه عنوان شد‪ :‬دولت و‬ ‫م��ردم نیکاراگوئه در این برهه حیاتی در قبال صلح و امنیت جهان‪ ،‬از‬ ‫جامعه جهانی انتظار اتخاذ تدابیر جدی‪ ،‬مسئوالنه و معتبر در راستای‬ ‫جلوگیری از به خطر افتادن صلح جهانی دارند‪.‬‬ ‫امریکا منتظر انتقامی سخت باشد‬ ‫کمیسی��ون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی‬ ‫مجل��س با صدور بیانیه ای اع�لام کرد امریکای‬ ‫جنایتک��ار با اقدام وحشیانه و ناجوانمردانه خود‬ ‫در شهادت سردار سلیمانی‪ ،‬باید منتظر انتقامی‬ ‫سخت باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬اعض��ای کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س به دنبال ترور‬ ‫س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش در‬ ‫بغداد به دس��تور ترامپ بیانیه ای صادر و تاکید‬ ‫کردن��د امریکای جنایتکار با این اقدام وحشیانه‬ ‫و ناجوانمردانه باید منتظر انتقامی سخت باشد‪.‬‬ ‫در مت��ن ای��ن بیانی��ه ام��ده اس��ت‪ :‬امریکا‪،‬‬ ‫صهیونیسم و اس��تکبار جهان��ی بداند که حاج‬ ‫قاسم سلیمانی‪ ،‬میلیون ها قاسم دیگر را پرورانده‬ ‫که انها در جهان اس�لام پرچم فروپاشی امریکا‬ ‫و تروریسم را به دوش خواهند کشید‪ .‬دشمنان‪،‬‬ ‫معاندی��ن و قدرت های س��لطه گری مثل امریکا‬ ‫ج قاس��م سلیمانی موجب‬ ‫بدانند که شهادت حا ‬ ‫وح��دت و انسجام داخلی محور مقاومت و ترس‬ ‫و وحش��ت دائمی امریکایی ها در منطقه خواهد‬ ‫شد‪ .‬کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی‬ ‫با بررس��ی های دقیق تح��والت‪ ،‬راهکارها و باید‬ ‫ی عالی‬ ‫و نبایده��ای خود را هماهنگ ب��ا شورا ‬ ‫امنیت ملی تقدیم خواه��د کرد تا با هماهنگی‬ ‫کامل امریکا را در دستیابی به اهداف شوم خود‬ ‫با ناکامی روبه رو کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫تزریق نقدینگی سرعت تولید خودرو را افزایش می دهد‬ ‫اولویت نخست داخلی سازی قطعات‪ ،‬کیفیت و رعایت استانداردهای روز است‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با تغییر مدیریت در خودروسازی ها شاهد تغییراتی‬ ‫در عملک��رد صنع��ت خودرو کشور هستی��م‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬با امدن س��یدجواد س��لیمانی به سایپا تغییرات‬ ‫اساس��ی برای بهبود وضعیت تولید در این برند داخلی‬ ‫ایجاد شد‪ .‬یکی از عملکردهای مثبت مدیریت جدید‪،‬‬ ‫تکمیل و تجاری سازی خودروهای ناقص کف کارخانه‬ ‫به دلی��ل کمب��ود برخی قطع��ات بود‪ .‬ای��ن امر کمک‬ ‫زی��ادی به بهبود بازار خودرو کرد و از التهاب این بازار‬ ‫کاس��ت‪ .‬حدود ‪ ۹۰‬هزار خودرو ناقص در کارخانه های‬ ‫خودروس��ازان بزرگ کشور وجود داشت که تکمیل و‬ ‫ب��ه صاحبانش تحویل داده شد؛ همچنین تولید روزانه‬ ‫بی��ش از هزار خودرو‪ ،‬درحال حاضر ب��ه حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫خودرو رس��یده اس��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫گفت وگویی با‬ ‫س��عید صبوری‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور درباره‬ ‫وضعی��ت تولید قطع��ه و خودرو داش��ت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به قیمت گذاری خودرو از س��وی س��تاد تنظیم بازار و‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬ان‬ ‫را معضلی برای این صنعت برشمرد‪.‬‬ ‫€ €تس�هیالت مصوب ‪ ۱۰‬هزار میلی�ارد تومانی‬ ‫قرار اس�ت چه زمانی به خودروس�ازی ها تزریق‬ ‫شود؟‬ ‫هن��وز مشخ��ص نیست ام��ا اگر نقدینگ��ی مصوب‬ ‫یعن��ی افزایش ‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد تومانی حد اعتباری‬ ‫دو شرک��ت خودروس��ازی ایران خ��ودرو و س��ایپا در‬ ‫هیات دول��ت و ش��ورای پ��ول و اعتبار‪ ،‬ب��ه واحدهای‬ ‫صنعت��ی تزریق شود‪ ،‬ج��ان تازه ای ب��ه تولید دمیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬کمب��ود نقدینگی ب��ا وج��ود قیمت گذاری ‬ ‫دستوری س��بب شده خودروسازان در عمل با حاشیه‬ ‫زیان یا هزینه سربه سر تولید کرده و محصوالت شان را‬ ‫به فروش برسانند؛ به همین دلیل هر چه جلوتر برویم‬ ‫ای��ن زیان انباشته عدد بزرگ تری خواهد شد‪ .‬تا زمانی‬ ‫که قیمت گذاری با توجه به هزینه کرد تولید و با س��ود‬ ‫معقول نباشد‪ ،‬شاهد فاصله نرخ کارخانه و بازار خواهیم‬ ‫بود که در نهایت س��ود این تفاوت نرخ به جیب دالل‬ ‫می رود درحالی که خودروساز می تواند با نزدیک کردن‬ ‫خ از سوی دالل ها‬ ‫قیمت ها ضمن انکه اجازه افزایش نر ‬ ‫را ندهد س��ود خود را هم به طور معقول داشته باشد و‬ ‫مردم هم متضرر نشوند‪.‬‬ ‫در ای��ن شرایط خودروس��از هرقدر خ��ودرو به بازار‬ ‫عرضه کند با قیمت گذاری از سوی نهادهای باالدست‬ ‫این اختالف نرخ وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫مبل��غ تصویب ش��ده برای پرداخت متول��ی ندارد و‬ ‫بانک مرکزی از پرداخت ان ممانعت می کند‪ .‬قرار بود‬ ‫هر خودروس��از مبلغ ‪ ۵‬هزار میلی��ارد تومان دریافت و‬ ‫به زنجی��ره تامین شان تزریق کند که قطعه س��ازان از‬ ‫وضعی��ت بحرانی خ��ارج شوند؛ البته مبل��غ ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد در نهایت ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان شد‬ ‫که همچنان متولی ندارد‪ .‬این تعلل روند تولید را کند‬ ‫کرده و ممکن است بخشی از تولید را تعطیل کند‪.‬‬ ‫€ €تسهیالت ارزی ‪ ۸۴۴‬میلیون یورویی که قرار‬ ‫بود به صنعت خودرو تزریق شود‪ ،‬چه سرنوشتی‬ ‫پیدا کرد؟‬ ‫پرداخ��ت نشد و از بین رفت‪ .‬براس��اس گفته رئیس‬ ‫بانک مرکزی خودروس��ازان از این تسهیالت استفاده‬ ‫نکردن��د و در جای دیگر هزینه ش��د درحالی که نباید‬ ‫این کار انجام می شد‪ .‬بانک مرکزی برای واگذاری این‬ ‫پول از قطعه ساز خواسته بود بازپرداخت ان به نرخ روز‬ ‫باشد اما ما درخواس��ت کردیم این مبلغ را ریالی کنند‬ ‫و صنعتگ��ر ریالی بدهکار باشد ک��ه پذیرفته نشد‪ .‬در‬ ‫نهایت این مبلغ به صنعت خودرو کشور تزریق نشد و‬ ‫در جای دیگر هزینه شد‪.‬‬ ‫اگر نقدینگی مصوب؛ یعنی افزایش ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومانی حد اعتباری‬ ‫دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در هیات دولت و شورای پول‬ ‫و اعتب��ار‪ ،‬به واحدهای صنعتی تزریق ش��ود‪ ،‬جان ت��ازه ای به کالبد تولید‬ ‫ی دس��توری س��بب‬ ‫دمیده می ش��ود‪ .‬کمبود نقدینگی با وجود قیمت گذار ‬ ‫شده خودروسازان در عمل با حاشیه زیان محصوالت خود را تولید کنند‬ ‫€ €اگر تس�هیالت ‪ ۷‬ه�زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫پرداخت شود‪ ،‬در ارتقای کیفیت خودروها و لحاظ‬ ‫کردن اس�تانداردهای هشتادوپنج گانه تاثیر دارد‬ ‫یا این مبلغ ب�رای کمبودهای قبلی هزینه خواهد‬ ‫شد؟‬ ‫مولفه های اس��تاندارد راه خودش را می رود و در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬صنعتگران موظف هستند اس��تانداردها را‬ ‫در محصوالت شان رعایت کنند‪ .‬به س��ود کارخانه است‬ ‫ک��ه مدلی مانند پراید و پژو تولیدشان متوقف شود زیرا‬ ‫به دلیل قیمت گذاری دس��توری با زیان تولید می شوند‬ ‫اما چون خودروس��از تعهد دارد و از قبل این مدل ها را‬ ‫پیش فروش کرده باید به تعهداتش عمل کند‪.‬‬ ‫اس��تانداردهایی ک��ه قرار شده گام به گ��ام جلو برود‬ ‫به ای��ن نقدینگی ها ارتباطی ندارد زیرا اگر کمبود مالی‬ ‫هم داشته باشیم الزام اس��ت که محص��والت تولیدی‪،‬‬ ‫اس��تانداردهای م��ورد نی��از را داشت��ه باشن��د‪ .‬تامین‬ ‫نقدینگی باعث سرعت بخشیدن به امر تولید می شود و‬ ‫فعالیت ها پرشتاب تر انجام خواهد شد؛ درواقع کارخانه‬ ‫به ج��ای ‪۲‬هزار خودرو می تواند حت��ی تا ‪ ۳‬هزار خودرو‬ ‫تی��راژ روزانه داشت��ه باشد؛ عالوه بر ای��ن‪ ،‬کارخانه ها از‬ ‫ورشکستگ��ی نجات پی��دا می کنند‪ .‬دول��ت باید اجازه‬ ‫ده��د بنگاه اقتص��ادی خودش نرخ تمام ش��ده اش را با‬ ‫سود معقول ان محاسبه کرده و محصوالتش را به بازار‬ ‫عرضه کند تا به این ترتیب رانتی که سوداگران بازار در‬ ‫حال استفاده هستند از بین برود‪.‬‬ ‫€ €براس�اس اعلام ش�رکت بازرس�ی کیفیت و‬ ‫اس�تاندارد ای�ران‪ ،‬رتب�ه اول ت�ا س�وم در تولید‬ ‫کمتری�ن ‪ CO ۲‬به محصوالت ش�رکت س�ایپا و‬ ‫زیرمجموعه هایش رسیده است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫بیش�تر تیراژ تولید خ�ودرو در کش�ور مربوط به‬ ‫انواع پراید اس�ت و این خودرو جزو دو س�تاره ها‬ ‫به ش�مار م�ی رود‪ ،‬این رتبه‪ ،‬کم�ی عجیب به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫شرکت س��ایپا و در س��طح کالن خودروس��از‪ ،‬روی‬ ‫تم��ام خودروهایش کاتالیست نصب می کند تا کمترین‬ ‫الودگ��ی را داشته باشند‪ .‬ای��ن خودروها به طور تقریبی‬ ‫استانداردهای یورو‪ ۴‬را پاس می کنند اما ما نمی خواهیم‬ ‫قبول کنیم که در مسئله الودگی هوا‪ ،‬بنزین های تولید‬ ‫داخل و س��وخت مشکل دارد‪ .‬بنزین موجود با سیستم‬ ‫سوختی که خودروهای داخل دارند ناخواناست‪ .‬ایا ‪۱۰‬‬ ‫س��ال قبل کشور مشکل الودگی ه��وا داشت؟ از زمانی‬ ‫که بنزی��ن در داخل تولید شد و روی کیفیت ان دقت‬ ‫الزم نش��د‪ ،‬هوای کش��ور دچار مشک�لات موجود شد‪.‬‬ ‫نمی خواهیم قبول کنیم بنزین های کشور الوده اس��ت‬ ‫و از کیفی��ت الزم برخ��وردار نیست‪ .‬اگ��ر برای همین‬ ‫خودروهای دو س��تاره بنزین از ترکیه وارد و اس��تفاده‬ ‫کنی��م به ش��دت تولی��د ‪ CO ۲‬کاهش پی��دا کرده و‬ ‫حتی دو س��تاره ها چهار ستاره می شوند‪ .‬شکی نداشته‬ ‫باشید اگر سوخت درس��ت و باکیفیت باشد در کاهش‬ ‫االیندگی های خ��ودرو تاثیر مستقیم دارد؛ البته برخی‬ ‫خودروها دارای سیستم س��وخت قوی تری هستند که‬ ‫به ط��ور قطع نرخ باالت��ری دارند و ب��ا تجزیه و تحلیل‬ ‫س��وخت کامل تر انجام می شود‪ .‬درحال حاضر با توجه‬ ‫به قدرت خرید مردم ناگزیر به تولید خودروهایی با نرخ‬ ‫تمام شده پایین هستیم اما باید روی استانداردس��ازی‬ ‫س��وخت توج��ه بیشتری ش��ود‪ .‬اگ��ر روی خودروهای‬ ‫داخلی موجود بهترین س��یستم س��وخت و کاتالیست‬ ‫نصب و اس��تفاده ش��ود هزینه باال م��ی رود و پراید ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومانی ‪ ۷۰‬میلیون تومان می شود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نرخ پراید ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هزار دالر اس��ت که مبلغ قابل توجهی‬ ‫نیست و خودروس��از با ضرر ‪ ۲۰‬میلی��ون تومانی ان را‬ ‫تولی��د می کند‪ .‬حال باید پرس��ید الودگ��ی هوا مربوط‬ ‫به خودرو اس��ت یا س��وخت؟ وقتی همین خودروها با‬ ‫بنزین های باکیفی��ت میزان الودگی شان ازمون شود از‬ ‫ی انها کاسته می شود؛ در نتیجه بیشتر‬ ‫س��طح االیندگ ‬ ‫مشکل الودگی هوای امروز‪ ،‬س��وخت و نوع بنزین های‬ ‫تولیدی کشور است‪.‬‬ ‫€ €عن�وان می ش�ود موت�ور خ�ودرو در کاهش‬ ‫االیندگی ها تاثیر زیادی دارد‪.‬‬ ‫بله‪ .‬موتور و س��یستم سوخت و احتراق تاثیر دارد اما‬ ‫این موتورها نرخ تمام شده خودرو را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به گفته های شما‪ ،‬اگر بخواهیم کیفیت‬ ‫خودرو افزای�ش پیدا کند نرخ ان هم باال می رود‪.‬‬ ‫درست است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬اگ��ر به دنب��ال افزای��ش کیفیت هستی��م باید‬ ‫س��یستم های داخلی خودرو تغییر کن��د و به طور قطع‬ ‫قیمت ها باال م��ی رود‪ .‬درحال حاضر خودروهای موجود‬ ‫در ح��ال جایگزی��ن شدن با مدل ه��ای جدید هستند‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال‪ ،‬تیبا و کوییک جایگزین پراید می شوند‬ ‫که اس��تانداردهای الزامی را هم پ��اس می کنند‪ .‬با این‬ ‫حال تاکید می کنم اگر س��وخت کشور استاندارد شود‪،‬‬ ‫صد درصد س��تاره این مدل هایی که دو یا س��ه ستاره‬ ‫هستند‪ ،‬افزایش می یابد تیبا و کوییک هم پنج س��تاره‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از گالیه های موجود درب�اره جایگزینی‬ ‫تیبا با پراید این اس�ت ک�ه برخی عنوان می کنند‬ ‫به لحاظ کیفیت تفاوتی با یکدیگر ندارند‪.‬‬ ‫این گون��ه نیست موتور تیبا تغیی��ر و ارتقا پیدا کرده‬ ‫اس��ت اما اگر به دنبال شناس��ایی مشک��ل هستیم باید‬ ‫مطالعه درست داشته باشیم که چالش اصلی کجاست؟‬ ‫من قطعه س��ازان قول می دهم اگر بنزین باکیفیت برای‬ ‫ای��ن خودروه��ای کوچک از ترکیه وارد شود و س��پس‬ ‫ازمون االیندگی بگیریم جواب ازمون ها بسیار متفاوت‬ ‫از ام��روز خواهد ب��ود‪ .‬اگر به تعمیرگاه ها س��ری بزنید‬ ‫هنگام تمی��ز کردن موتور‪ ،‬مواد باق��ی مانده بنزین که‬ ‫خارج می شود حاکی از کیفیت س��وخت دارد‪ .‬یا پمپ‬ ‫بنزین ها چند س��ال یک بار ک��ه تانکرهای خود را تمیز‬ ‫می کنن��د همین طور‪ ،‬ببنید چه چی��زی از کف تانکرها‬ ‫خارج می شود‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان مل�ی اس�تاندارد و س�ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس�ت کیفی�ت بنزی�ن را تایی�د کرده اند و‬ ‫عنوان می ش�ود از تی�ر ماه تولید تم�ام بنزین های‬ ‫کشور براس�اس استاندارد یورو‪ ۵‬اس�ت‪ .‬انها بارها‬ ‫اعلام کرده اند مش�کل احتراق مربوط ب�ه خودرو‬ ‫است و نه بنزین‪.‬‬ ‫وزی��ر بهداشت‪ ،‬درمان و ام��وزش پزشکی عنوان کرده‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ورود قطعات خودروهای‬ ‫فرسوده به چرخه مصرف‬ ‫با عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشورمطرح شد‪:‬‬ ‫اگر من بودم تولید پراید را متوقف می کردم‪ .‬درخواس��ت‬ ‫صنعتگر این اس��ت که وزیر بهداشت سری به داروخانه ها‬ ‫بزن��د و به داروهای موج��ود و کمبودهایی که در این باره‬ ‫وجود دارد‪ ،‬رس��یدگی کند‪ .‬ب��ه امار مرگ و میرها نسبت‬ ‫به داروهای تقلبی رس��یدگی کند؛ اگر امار تصادفی های‬ ‫منجربه ف��وت پراید گفته می شود بای��د دقیق باشد‪۱۶ .‬‬ ‫هزار نفر در س��ال کشته داده ایم از این تعداد ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار‬ ‫نف��ر عابر پیاده و ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار موتورسیکلت س��وار بوده اند؛‬ ‫بنابراین امار باید دقیق بررسی شود‪ .‬در کشور ‪ ۱۶‬تا ‪۱۷‬‬ ‫میلیون خودرو وجود دارد‪ .‬مینی بوس ها و موتورسیکلت ها‬ ‫چقدر تولید گازهای س��می می کنند؟ چرا به خودروهای‬ ‫فرس��وده و اس��قاطی توجهی نمی شود؟ به طور قطع‪ ،‬اگر‬ ‫قیمت گ��ذاری دس��توری نباش��د خودروس��از می تواند از‬ ‫کاتالیست باکیفیت تر استفاده کند نواوری داشته باشد تا‬ ‫سیستم سوخت محصوالتش را ارتقا و درصد االیندگی ها‬ ‫را بی��ش از ای��ن کاهش دهد‪ .‬درحال حاض��ر هزینه ای در‬ ‫شرکت های خودروس��از نمانده که بیش از این هزینه کند‬ ‫زیرا تولید همراه ب��ا زیان باعث باال رفتن بدهی انها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €همت نهضت داخلی سازی بیشتر متمرکز کمیت‬ ‫شده تا کیفیت‪ .‬چرا؟‬ ‫این گونه نیست‪ .‬درباره قطعاتی که در میزهای تخصصی‬ ‫یک‪ ،‬دو و س��ه گذاشته شده(البته میز چهارم هم به زودی‬ ‫برگ��زار می ش��ود) نخستین شرطی که خودروس��از برای‬ ‫داخلی س��ازی می گذارد این است که قطعه مورد نظر باید‬ ‫با اس��تانداردهای موجود ساخته شود و بتواند ازمون های‬ ‫مورد نظر را بگذراند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬من داخلی سازی یکی‬ ‫از قطع��ات میز نخست را پذیرفت��م و درحال حاضر ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد داخلی س��ازی شد‪ .‬قطعه تولیدی داخل به مراتب از‬ ‫قطعه ای که از چین وارد می شد بهتر اس��ت‪ .‬با این قطعه‬ ‫‪ ۴‬هزار خودرو کف کارخانه ها که معطل ان بودند تجاری‬ ‫شدند‪ .‬خودروساز به جای هزینه ‪ ۵۰‬دالری می تواند با ‪۳۰‬‬ ‫دالر ان را از داخل تهیه کند؛ عاله بر اینکه برای همین یک‬ ‫قطعه ‪ ۳۰‬نفر به طور مستقیم و ‪ ۵۰‬نفر به طور غیرمستقیم‬ ‫مشغ��ول به کار شدند‪ .‬کیفیت ج��زو نخستین توافق هایی‬ ‫است که انجام می شود‪ .‬برای واگذاری داخلی سازی قطعه‬ ‫نخست تاکید می شود باید تمام ازمون ها را پاس کند اگر‬ ‫می توانید بسازید؛ بنابراین پافشاری روی کیفیت اس��ت؛‬ ‫ضمن اینکه به هر س��ازنده ای قطعه س��پرده نمی شود به‬ ‫قطعه سازی س��پرده می شود که گرید باالیی داشته باشد‬ ‫زیرا هیچ قطعه س��از بنامی نمی خواهد ن��ام خودش را در‬ ‫مسئله کیفیت خدشه دار کند‪ .‬قطعات بی کیفیت و تقلبی‬ ‫موجود بازار لوازم یدکی خ��ودرو ارتباطی به تولیدکننده‬ ‫داخل��ی ندارد‪ .‬من قطعه س��از ب��ا وج��ود مطالباتی که از‬ ‫خودروس��از دارم‪ ،‬می دانم خودروسازان تمام توان خود را‬ ‫به کار بسته اند تا کیفیت محصوالتش را ارتقا دهد‪ .‬کوییک‬ ‫یکی از این خودروهاس��ت؛ بنابراین به جای س��نگ اندازی‬ ‫باید از انها حمایت کرد‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬هدف دشمن هم‬ ‫زمینگیر کردن صنایع کشور است‪ ۹۰ .‬درصد خودروهای‬ ‫اسنپ‪ ،‬تپسی و‪ ...‬پراید‪ ،‬سمند و خودروهای داخلی است‪.‬‬ ‫بیشت��ر قشرهای جامعه ب��ا همین خودروها ت��ردد دارند‬ ‫و ب��ا ان امرارمع��اش می کنند‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬اگر جک‬ ‫تصادف کن��د تعمیر و تعویض دو چ��راغ جلو ان فقط ‪۷‬‬ ‫تا ‪ ۸‬میلیون تومان می ش��ود‪ .‬کاپوتش ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت درحالی که قطعاتش هم گیر نمی ای��د؛ اما خودرو‬ ‫داخل��ی در صورت تصادف ب��ا کمترین هزینه قابل تعمیر‬ ‫هستن��د‪ .‬کیفیت نخستی��ن دغدغه خودروس��از داخلی‬ ‫اس��ت و همه انها نهایت کوشش خود را به کار بسته اند تا‬ ‫کیفی��ت محصوالت شان را ارتقا دهند‪ .‬تمام تالش در این‬ ‫راستا اس��ت و کمیت در مرحله بعد قرار دارد‪ .‬خودروساز‬ ‫می توانس��ت خودروهای ناقص کارخان��ه را با هر قطعه ای‬ ‫تجاری کند اما نکرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کیفیت نخستین‬ ‫دغدغه‬ ‫خودروساز‬ ‫داخلی است و‬ ‫کمیت در مرحله‬ ‫بعد قرار دارد‪.‬‬ ‫خودروساز‬ ‫می توانست‬ ‫خودروهای‬ ‫ناقص کارخانه‬ ‫را با هر‬ ‫قطعه ای تجاری‬ ‫کند‪ ،‬اما نکرد‬ ‫در کشور‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪۱۷‬‬ ‫میلیون خودرو‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مینی بوس ها و‬ ‫موتورسیکلت ها‬ ‫چقدر گازهای‬ ‫سمی تولید‬ ‫می کنند؟ چرا‬ ‫به خودروهای‬ ‫فرسوده و‬ ‫اسقاطی‬ ‫توجهی‬ ‫نمی شود؟‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن صنفی مراکز اس��قاط و‬ ‫بازیافت خودروهای فرس��وده اعالم کرد‪ :‬موضوع‬ ‫ثبت س��فارش قطعات بی��ش از ‪ ۴۲‬هزار خودرو‬ ‫س��نگین‪ ،‬اتفاق��ی مثبت در راس��تای احیای ابر‬ ‫پروژه اس��قاط است‪ .‬داوود کریمی در گفت وگو‬ ‫با خبرخودرو اظهارکرد‪ ۲ :‬سال از زمان اعالم ابر‬ ‫پروژه اس��قاط خودروهای سنگین می گذرد اما‬ ‫ای��ن طرح به دلیل مسائ��ل تحریمی و مشکالت‬ ‫ارزی کش��ور تاکنون مسکوت مانده اس��ت؛ این‬ ‫پ��روژه قرار بود در مدت ‪ ۳‬س��ال انجام شود و تا‬ ‫جایی که اطالع داریم ‪ ۷۲‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫ای��ن پروژه تخصیص یاف��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تحریم‪،‬‬ ‫واردات قطع��ات خودرو در قالب س��ی کی دی و‬ ‫اس کی دی را با مشکل و محدودیت روبه رو کرده‬ ‫است‪ .‬البته شنیده ها حاکی است مشکالت مالی‬ ‫ای��ن نوع واردات رفع شده و فقط باید بحث های‬ ‫مدیریت��ی ان انج��ام شود که این ام��ر نیازمند‬ ‫همت دولت اس��ت‪ .‬مردم ب��رای الودگی هوا زیر‬ ‫فشار هستند و اسقاط خودروهای فرسوده امری‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬کریمی گف��ت‪ :‬گاهی در انتشار‬ ‫اخب��ار تناقض هایی وج��ود دارد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫راهور ناجا‪ ،‬سازمان محیط زیست و ستاد مدیریت‬ ‫حمل ونقل و س��وخت کش��ور محدودیت هایی‬ ‫را ب��رای خودروهای فرس��وده اعمال کرده اند اما‬ ‫بسیاری از مالکان‪ ،‬خودروهای فرسوده خود را به‬ ‫دالالن می فروشند دالالن هم به شکل غیرقانونی‬ ‫قطع��ات این خودروها را ب��ه چرخه مصرف وارد‬ ‫می کنن��د‪ .‬دولت باید این امک��ان را فراهم کند‬ ‫که مالک��ان بتوانند خودرو جدید دریافت کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت‬ ‫خودروهای فرسوده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخشنامه ای ابالغ‬ ‫شده که براس��اس ان واردات خودروهای تجاری‬ ‫اروپایی با ‪ ۳‬س��ال کارکرد مجاز شده اس��ت و در‬ ‫ازای واردات این خودروها نیز براساس قانون باید‬ ‫فرایند اس��قاط انجام شود‪ .‬وی گفت‪ :‬همتی که‬ ‫بای��د این اهداف کیفی را به اهداف کمی تبدیل‬ ‫کند اهمیت باالیی دارد و در اختیار دولت است‪.‬‬ ‫افزایش جهانی نرخ‬ ‫خودرو و کاهش فروش‬ ‫در حال��ی موس��سه اعتبار س��نجی فی��چ در‬ ‫گزارش��ی اف��ت ح��دود ‪ ۴‬درص��دی را ب��رای‬ ‫ف��روش جهان��ی پیش بینی کرده ب��ود که این‬ ‫رق��م بیشتری��ن کاهش ف��روش صنعت خودرو‬ ‫از زم��ان رکود اقتصادی س��ال ‪)۱۳۸۷(۲۰۰۸‬‬ ‫ن معتقدن��د ای��ن‬ ‫تاکن��ون ب��وده و کارشناس��ا ‬ ‫وضعی��ت در ‪ )۱۳۹۹(۲۰۲۰‬نیز بهبود نخواهد‬ ‫یافت‪ .‬به گ��زارش خودروکار‪ ،‬گزارش ها حاکی‬ ‫از ان اس��ت که فروش ‪ )۱۳۹۸(۲۰۱۹‬نسبت به‬ ‫‪ )۱۳۹۷(۲۰۱۸‬ح��دود ‪ ۴‬درص��د دیگر کاهش‬ ‫یاف��ت و به حدود ‪ ۷۷.۵‬میلیون خودرو رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬درباره دالیل افت فروش خودرو نظریات‬ ‫گوناگون��ی عنوان می شود و روند کاهشی تقاضا‬ ‫در بزرگ تری��ن بازار خ��ودرو جهان یعنی چین‬ ‫به عن��وان مهم تری��ن عامل اف��ول شدید فروش‬ ‫خ��ودرو جهان��ی عن��وان می شود‪ .‬فرب��د زاوه‪،‬‬ ‫کارشن��اس صنعت خ��ودرو در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫احتم��ال تداوم جن��گ تجاری امریک��ا با چین‬ ‫و اروپ��ا و افزای��ش تعرفه ه��ای گمرک��ی که در‬ ‫نهایت منجربه افزایش هزینه های خودروسازان‬ ‫ش��ده و رش��د نرخ خ��ودرو در جه��ان از دالیل‬ ‫دیگ��ر افت ف��روش خ��ودرو به شمار م��ی رود‪.‬‬ ‫پیش بینی کنندگان برای س��ال ‪)۱۳۹۹(۲۰۲۰‬‬ ‫هم امکان بازگشت و بهبود فروش را پیش بینی‬ ‫نمی کنن��د و در همی��ن ح��ال بر ای��ن موضوع‬ ‫تاکید دارن��د که افول شدیدتر نخواهد شد‪ .‬این‬ ‫کارشن��اس صنع��ت خودرو با تاکی��د بر این که‬ ‫تحلیلگران انتظار ندارند در س��ال جدید بهبود‬ ‫قابل توجه��ی در صنعت خودرو رخ دهد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بهترین حالت چشم انداز صنعت خودرو‬ ‫به پایداری ان مربوط می شود و خبری از بازگشت‬ ‫بزرگ نیست اما بدون شک خودروسازان باید از‬ ‫تولی��د بی��ش از اندازه خودداری ک��رده و تولید‬ ‫هماهنگ با تقاضا را در دس��تور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫زاوه ادام��ه می ده��د‪ :‬دیگر گزین�� ه انها افزایش‬ ‫تالش ه��ا برای رشد فروش اس��ت که این امر با‬ ‫شرای��ط فروش جذاب انج��ام می شود البته این‬ ‫ک��ار می تواند به کاه��ش ارزش خودروها منجر‬ ‫ش��ود‪ .‬در همی��ن ح��ال ام��ار و گزارش ه��ای‬ ‫منتشر ش��ده در وب س��ایت ‪best-selling-‬‬ ‫‪ ،cars‬می��زان فروش خودرو در بازار کشورهای‬ ‫گوناگ��ون را در س��ال ‪ )۱۳۹۸(۲۰۱۹‬نسبت به‬ ‫س��ال مشابه مقایسه کرده که این بررسی نشان‬ ‫می دهد میزان فروش خودرو در بازار کشورهای‬ ‫اروپای��ی از ابت��دای ای��ن س��ال تا پای��ان فصل‬ ‫س��وم ان‪ ،‬با کاهش ‪ ۱.۶‬درص��دی روبه رو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫جهان بداند‬ ‫تولید و صنعت ما زنده‬ ‫و پویا است‬ ‫تیری در بازار تاریک‬ ‫مسکن‬ ‫ساخت ‪ ۲۰‬ایستگاه‬ ‫مترو در صورت‬ ‫تامین بودجه‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از شعار تا واقعیت‬ ‫استاندارد های‬ ‫االیندگی خودرو‬ ‫جهان بداند تولید و صنعت ما زنده و پویاست‬ ‫عباس مجیدی‪‎‬نژاد‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫کشور‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رونق تولید در دس��تور ک��ار صنعتگران بخش های‬ ‫گوناگ��ون ق��رار دارد و برای تحق��ق ان همت ها جزم‬ ‫شده است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این راستا‬ ‫اع�لام کرده جهان بداند تولید و صنعت ما زنده و پویا‬ ‫است و هیچ خللی در ان ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق تولید با خودباوری‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫رونق تولید‬ ‫زمینه ساز‬ ‫صادرات‪،‬‬ ‫توسعه و‬ ‫اشتغال می شود‬ ‫از این رو‬ ‫حفظ وضعیت‬ ‫موجود تولید‬ ‫و فعال سازی‬ ‫واحدهای راکد‬ ‫و ظرفیت های‬ ‫خالی تولید‬ ‫را در برنامه‬ ‫قرار داده ایم‬ ‫تعری��ف نیازمندی های صنای��ع داخلی در میزهای‬ ‫تخصصی س��بب شده تا نهضت داخلی سازی با جدیت‬ ‫دنب��ال شود‪ .‬ب��ه گزارش ایدرونیوز‪ ،‬رض��ا رحمانی در‬ ‫جش��ن رک��ورد تولید شرک��ت ای��ران ترانسفو ری در‬ ‫شه��رک صنعتی پرن��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ام��روز در هنگامه‬ ‫جن��گ اقتص��ادی این بزرگ ترین عملی��ات و در واقع‬ ‫پیروزی در عملیاتی بزرگ است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬گفت‪ :‬کار کارگران‬ ‫و کارکنان و مهندس��ان این واحد بزرگ صنعتی خدا‬ ‫قوت دارد و سرمایه اصلی ما همین سرمایه های انسانی‬ ‫و مدیریتی هستند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬هر کجا مدیران تالشگر و از خودگذشته‬ ‫حضور داشته باشند‪ ،‬نتیجه اش همین است‪.‬‬ ‫رحمان��ی ب��ا اعالم اینک��ه جهان بداند ک��ه تولید و‬ ‫صنعت ما زنده و پویا اس��ت و هیچ خللی در ان ایجاد‬ ‫نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما می توانیم را باور کنیم‪ ،‬کشور‬ ‫ما امکانات و توانمندی ها و ظرفیت های زیادی دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به برخی‬ ‫ظرفیت های کشورمان‪ ،‬افزود‪ :‬بازارکشور حدود به ‪۸۵‬‬ ‫میلیون نفر بوده و بازار ‪ ۶۰۰‬میلیون نفری کشورهای‬ ‫همسایه(‪ ۱۵‬کشور) را هم در اختیار داریم‪.‬‬ ‫رحمان��ی با اعالم اینکه ظرفیت ها و منابع خدادادی‬ ‫زی��ادی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان‬ ‫را داری��م‪ ،‬مع��ادن زیادی در کشور وجود دارد و باید از‬ ‫این گونه ظرفیت های مورد اشاره استفاده بهینه کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد‪ :‬منابع خدادادی دریا‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫خ��اک‪ ،‬افتاب و‪ ..‬و فقط نیازمند خودباوری ماس��ت و‬ ‫مصداق خودباوری همین رسیدن به رکورد تولید است‬ ‫که در این شرکت شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مجموع�� ه گازهایی ک��ه مقداری از انرژی خورش��ید را‬ ‫در ج��و زمین نگ��ه می دارند و باعث گرم ش��دن جو زمین‬ ‫می ش��وند‪ ،‬گازهای گلخانه ای نامیده می ش��وند‪ .‬بخار اب‪،‬‬ ‫دی اکس��ید نیت��روژن و مت��ان گازهای گلخان��ه ای اصلی‬ ‫به ش��مار می رون��د‪ .‬اگر این گازه��ا در جو نبودن��د‪ ،‬انرژی‬ ‫گرمایی خورش��ید دوباره به فضا برمی گشت‪ .‬اثر گلخانه ای‬ ‫ب��ه افزای��ش دمای ک��ره زمی��ن به دلیل وج��ود گازهای‬ ‫گلخان��ه ای در جو زمین گفته می ش��ود‪ .‬یک��ی از علل این‬ ‫الودگی زیس��ت محیطی‪ ،‬خودروها بوده و در واقع سومین‬ ‫منبع تولید کننده گاز ه��ای گلخانه ای در جهان خودروها‬ ‫هس��تند‪ .‬از اﺟﺰای اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای‬ ‫ﻣﻲ توان به دی اکس��یدکربن(‪ ،)CO ۲‬مت��ان(‪ )CH ۴‬و‬ ‫اکس��ید نیتروژن(‪ )NO ۲‬اش��اره کرد‪ .‬براساس اطالعات‬ ‫ام��اری بیش از ‪ ۲۰‬درص��د گازهای گلخانه ای به وس��یله‬ ‫خودروهای االینده تولید ش��ده اند‪ .‬وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎی اﻻﻳﻨﺪه‬ ‫ﺑﻪ وی��ژه ‪ CO ۲‬س��بب ﺑﻴﻤﺎری ﻫـﺎی ﺗﻨﻔﺴـﻲ‪ ،‬ﻗﻠﺒـﻲ و‬ ‫رﻳـﻮی خواه��د ﺷﺪ‪ .‬مق��ررات بین المللی مربوط به انتشار‬ ‫گازهای گلخانه ای در س��ال‪ ۱۳۴۹‬خورشیدی به تصویب‬ ‫رس��یده است اما نخستین استاندارد اتحادیه اروپا که به نام‬ ‫یورو یک شناخته می شود سال‪ ۱۳۷۱‬معرفی شد‪ .‬براساس‬ ‫این اس��تاندارد بود که تغییراتی در کاتالیست خودروهای‬ ‫جدید به وجود ام��د و در انگلیس اجباری شد زیرا اتحادیه‬ ‫اروپ��ا به کاهش انتشار گازهای گلخان��ه ای تاکید داشت و‬ ‫باید با استفاده از سوخت استاندارد از میزان االیندگی های‬ ‫خودرویی کاس��ته می شد‪ .‬درحال حاضر این استانداردها‬ ‫با کمک س��ازمان ‪(SMMT‬انجمن س��ازندگان موتور و‬ ‫فروشندگان خ��ودرو) تاثیر مثبتی بر میزان االیندگی هوا‬ ‫داشته و این س��ازمان ادعا ک��رده هر ‪ ۵۰‬خودرو تولید شده‬ ‫فعلی به اندازه یک خودرو تولید شده دهه‪ 70‬میالدی(‪45‬‬ ‫خورشی��دی) االینده اس��ت‪ .‬ب��رای این مدع��ا از این امار‬ ‫اس��تفاده کرده اند‪ :‬س��وخت بنزین��ی ‪ ۶۳‬درصد و دیزل به‬ ‫می��زان ‪ ۸۲‬درصد‪ ،‬مونوکسیدکربن کمت��ری را نسبت به‬ ‫سال‪ ۱۳۷۲‬تولید می کنند‪ .‬سوخت بنزینی از سال‪۱۳۸۰‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۰‬درصد هیدروکرب��ن کمتری را تولید می کند‪.‬‬ ‫میزان تولی��د اکسید نیتروژن از س��ال‪ ۱۳۸۰‬تاکنون ‪۸۴‬‬ ‫درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬میزان تولید تیتانیوم به وسیله‬ ‫س��وخت دیزل از س��ال‪ ۱۳۷۲‬به میزان ‪ ۹۶‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬از سال‪ ۱۳۷۱‬تا‪ ۱۳۹۳‬این استانداردها به طور‬ ‫س��ختگیرانه تری اجباری شده و اخرین اس��تاندارد یورو‬ ‫‪ ۶‬اس��ت که در ص��ورت تخطی از این اس��تانداردها جرایم‬ ‫س��نگینی برای خودروس��ازان درنظر گرفته شده اس��ت‪.‬‬ ‫رعایت استانداردهای خودرو در تمامی شهرهای گوناگون‬ ‫اروپا الزام است و در صورت رعایت نکردن انها جریمه های‬ ‫گوناگون��ی ب��رای خودروهای االیند ه وضع شده اس��ت‪ .‬با‬ ‫کد و برچسب رنگی ک��ه روی خودروها چسبانده می شود‬ ‫استاندارد انها در انتشار االیندگی ها قابل شناسایی است‪.‬‬ ‫این س��یستم درحال حاضر در برخ��ی از شهرهای فرانسه‬ ‫راه ان��دازی شده و اگر شما با وس��یله نقلیه بدون برچسب‬ ‫ی��ا خودرویی که عبور و م��رور ان در ان روز خاص ممنوع‬ ‫اس��ت وارد شهر شوید جریمه خواهید شد‪ ،‬مهم تر از همه‪،‬‬ ‫اگر تاریخ س��اخت خ��ورو شما پی��ش از‪ ۱۳۷۱‬باشد که با‬ ‫استانداردهای انتشار االینده یورو مطابقت ندارد‪ ،‬مجاز به‬ ‫ورود داخل شهرها نیستید‪ .‬در استانداردهای یورو فقط به‬ ‫خودرو توجه نشده‪ ،‬بلکه سوخت مصرفی هم دارای اهمیت‬ ‫بسزایی در کاهش االیندگی هواس��ت‪ .‬در اس��تاندارد یورو‬ ‫یک نخستین قطعه اجب��اری کاتالیست بود اما به انحنای‬ ‫گوناگ��ون خودروس��ازان از نص��ب این قطع��ه خودداری‬ ‫کرده اند‪ .‬دیگر مورد استفاده از قطعات با برندهای گوناگون‬ ‫و عملکردهای متفاوت در زمان های متولی بوده برای مثال‬ ‫یک��ی از مهم ترین این قطعات اکسیژن حسگر اس��ت‪ .‬در‬ ‫موتور احتراق داخلی ای��ن حسگر نسبت اکسیژن موجود‬ ‫در گازهای خروجی از اگزوز را اندازه گیری می کند‪ .‬مقادیر‬ ‫حاصل برای مدیریت موتور در سیستم های سوخت رسانی‬ ‫انژکت��وری و کنترل االینده های حاصل از احتراق می رود‪.‬‬ ‫درواقع این حسگر میزان غنی یا رقیق بودن نسبت سوخت‬ ‫به هوای ارس��ال ش��ده به موت��ور را اندازه گیری می کند‪ .‬با‬ ‫اس��تفاده از داده حسگر یک س��یستم کنترل��ی‪ ،‬بازخورد‬ ‫حلقه بسته مقدار س��وخت ارس��ال شده به موتور را اصالح‬ ‫می کن��د و داده های گوناگونی از تفاوت قطعات به دس��ت‬ ‫امده درنتیجه عملکرد س��یستمی را هم متفاوت می کند‪.‬‬ ‫در خدم��ات پس از فروش و وجود قطعات غیراس��تاندارد‬ ‫این موارد معضالت زی��ادی را برای االیندگی هوا به همراه‬ ‫دارد‪ .‬شهرون��دان نبای��د اخت�لاف چند میلیون��ی تومانی‬ ‫قطع��ات را متقبل شوند‪ ،‬بلکه ای��ن از وظایف کارخانه های‬ ‫س��ازنده خودرو اس��ت که خ��ودرو منطبق بر اس��تاندارد‬ ‫تعیی��ن شده به مشتریان تحوی��ل دهد‪ .‬چالش دیگری که‬ ‫محیط زیس��ت را با خطر جدی روبه رو کرده اس��ت و امروز‬ ‫به عنوان س��وخت پاک تبلیغ می شود دوگانه س��وز کردن‬ ‫خودروه��ا به شک��ل کارگاهی اس��ت‪ .‬دوگانه س��وز کردن‬ ‫خودروها با اس��تفاده از نسل نخست حت��ی خودروهای با‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۲‬را به خودروهای ماقبل الزام اس��تاندارد‬ ‫یورو تبدی��ل می کند‪ .‬البته در این فراین��د نوع االیندگی‬ ‫زیست محیطی متفاوت می شود‪ .‬در استانداردهای بنزینی‬ ‫خطر دی اکسیدکربن بیشتر اس��ت اما در فرایند گاز خطر‬ ‫اکسی��د نیتروژن که در مجال بعدی به این موضوع خواهم‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تعریف نیازمندی های صنایع داخلی در میزهای تخصصی س��بب ش��ده‬ ‫نهض��تداخلی س��ازیب��اجدی��تدنبالش��ود‪،‬ازای��ن رورونقتولیددر‬ ‫دستور کار صنعتگران بخش های گوناگون قرار دارد و برای تحقق ان‬ ‫همت ها جزم شده است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خ��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬نهض��ت س��اخت داخ��ل‬ ‫و داخلی س��ازی را راه انداختی��م و اگ��ر مناب��ع‬ ‫را فع��ال کنی��م ب��ه ط��ور قط��ع پیشرف��ت حاص��ل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی ب��ا بیان اینک��ه دغدغه اصل��ی مسئوالن‬ ‫و م��ردم اشتغال جوانان اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬هرقدر‬ ‫می توانیم باید در این حوزه تالش کنیم‪ .‬شرکت ایران‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران خبر داد‪:‬‬ ‫شهرک صنعتی شهریار به نام شهید قاسم سلیمانی مزین شد‬ ‫رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران‪ ،‬گفت‪ :‬به پاس‬ ‫مجاهدت های خالصانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جلسه فوق العاده‬ ‫هیات مدی��ره‪ ،‬شهرک صنعتی شهریار به نام پربرکت این شهید واالمقام مزین‬ ‫و نام گذاری شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از رواب��ط عمومی شهرک ه��ای صنعتی تهران‪،‬‬ ‫صابر پرنیان با اشاره به لزوم ایجاد اشتغال در جامعه بیان کرد‪ :‬مهم ترین دلیل‬ ‫راه اندازی شهرک صنعتی شهریار بعد از توس��عه صنعت و تولید‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫اس��ت و با تحق��ق این امر‪ ،‬بسی��اری از جوانان جویای شغ��ل منطقه‪ ،‬مشغول‬ ‫ب��ه کار می شوند‪ .‬وی ب��ا اشاره به لزوم س��رمایه گذاری در حوزه تولید‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با راه اندازی شهرک صنعتی شهریار‪ ،‬صنایع غرب اس��تان تهران به خوبی‬ ‫س��اماندهی می شوند و زمینه حضور س��رمایه گذاران اقتص��ادی نیز به وجود‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران به‬ ‫امکانات فراهم شده برای شهرک صنعتی شهریار اشاره کرد و گفت‪ :‬فاز نخست‬ ‫زیرس��اخت ها از قبیل اب و برق به ط��ور کامل به این شهرک اختصاص یافته و‬ ‫اماده واگذاری به متقاضیان است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که شهرک تازه تاسیس شهرس��تان شهریار با ‪ ۴۰۸‬هکتار فاز‬ ‫عملیاتی‪ ،‬طرح توسعه ‪ ۳‬هزار هکتاری و دارای ‪ ۵۳۳‬قطعه اوزان بندی (غذایی‪،‬‬ ‫فلزی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬سلولزی‪ ،‬نساجی‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬کانی غیرفلزی) که ‪ ۴۰‬قطعه‬ ‫ان واگذار شده که در سال ‪۱۳۹۷‬عملیات اجرایی شهرک اغاز شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدیرعامل شرک��ت شهرک های صنعتی ته��ران در پی شهادت‬ ‫س��پهد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس پیام تسلیتی صادر کرد‬ ‫که در این پیام امده است‪:‬‬ ‫شهادت سردار سرافراز ایران‪ ،‬فاتح دل ها و یار و یاور ملت مظلوم و ستمدیده‬ ‫حاج قاس��م س��لیمانی موجب اندوه فراوان و حسرتی عمیق شد‪ .‬حاج قاس��م‬ ‫سلیمانی که از یادگاران دوران دفاع مقدس بود‪ ،‬با اخالصی کم نظیر و مجاهدت‬ ‫شجاعان��ه در جبهه ه��ای حق علیه باطل به دفاع از کیان این س��رزمین الهی و‬ ‫امنی��ت م��ردم ایران پرداخت و پس از س��ال ها مبارزه و حض��ور در خط مقدم‬ ‫مب��ارزه با داعش و تروریست های منطق��ه‪ ،‬در پی حمله جنایتکارانه تروریسم‬ ‫دولت��ی امریکایی به یاران شهیدش پیوس��ت‪ .‬ذرات مطه��ر خون پاک او جان‬ ‫ت��ازه ای ب��ه انسجام مل��ی و مقاومت اس�لامی خواه��د داد‪ .‬اینجانب شهادت‬ ‫ای��ن ابرمرد تاریخ‪ ،‬مال��ک اشتر زمان‪ ،‬الگوی اخالص و اقت��دار را به ملت عزیز‬ ‫ای��ران‪ ،‬رهب��ر معظم انقالب و خانواده معزز س��لیمانی تبریک و تسلیت عرض‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۱۹۲‬هزار خودرو فرسوده در کشور‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور از ارائه طرح های‬ ‫جدید در جهت کاهش انباشت فرس��ودگی به موازات فرایند نوسازی‬ ‫تاکسی های فرسوده خبر داد‪.‬‬ ‫مرتض��ی ضامنی در گفت وگو با خبرخودرو درباره کندی روند ارائه‬ ‫تسهیالت نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬سازمان تاکسیرانی‬ ‫به م��وازات فرایند نوس��ازی تاکسی های فرس��وده در جهت کاهش‬ ‫انباشت فرس��ودگی و افزایش سرعت نوسازی طرح هایی را در دستور‬ ‫کار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود ‪ ۱۹۲‬هزار خودرو فرس��وده در کشور تا پایان‬ ‫امسال‪ ،‬گفت‪ :‬اس��قاط خودرو فرسوده از جانب مالک و جایگزینی ان‬ ‫با خودروهایی با حداکثر ‪ ۳‬سال کارکرد که از شاخصه های تبدیل به‬ ‫تاکسی برخوردار هستند و انتقال پالک و رنگ خودرو قبلی به خودرو‬ ‫جدید یکی از راهکارهای مقابله با این حجم از انباشتگی تاکسی های‬ ‫فرسوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور همچنین به پروژه‬ ‫نوسازی ناوگان تاکسیرانی با همکاری شرکت ایران خودرو اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬رایزنی هایی با این شرکت خودروس��از مبنی بر ادامه فرایند‬ ‫نوسازی و افزایش سرعت ان انجام شده است‪.‬‬ ‫ضامنی درباره مصوبه اخیر دولت مبنی بر تخصیص اعتبار بر اساس‬ ‫تبص��ره ‪ ۱۸‬قان��ون بودج��ه و از محل صن��دوق کارافرینی امید برای‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی‪ ،‬گفت‪ :‬پیرو تاکید دولت بر تسریع نوسازی‬ ‫ناوگان با چالش هایی مانند ارائه نشدن تسهیالت بانکی با نرخ مصوب‬ ‫بان��ک مرکزی و الزام بانک ها به پرداخت ان و همچنین افزایش ‪۱۱۰‬‬ ‫درصدی قیمت خودرو روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی الزمه تسریع در نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی را افزایش س��قف‬ ‫تسهی�لات به میزان ‪ ۵۰‬میلیون تومان دانست و افزود‪ :‬درباره اجرای‬ ‫این مصوبات نیازمند همکاری بانک‪ ،‬خودروس��ازان و انجمن اس��قاط‬ ‫خودروهای فرسوده هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه تاکسیرانی ه��ای شه��ری کشور ب��ا اشاره به‬ ‫سرفصل های موجود در الیحه بودجه درباره ارائه تسهیالت به ناوگان‬ ‫حمل ونقل عموم��ی‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم ردیف ه��ای بودجه ای مصوب‬ ‫عملیات��ی ش��ود و هرچه زودتر در اختی��ار ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ضامنی با اشاره به سهمیه ‪ ۴۰۰‬لیتری تعیین شده برای خودروهای‬ ‫بنزین سوز‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه بر اساس گزارش ها سهمیه سوخت‬ ‫خودروهای فرودگاهی کافی نیست و دوگانه سوز کردن این خودروها‬ ‫نی��ز امکان پذیر نیست‪ ،‬برای افزایش س��همیه ای��ن خودروها در حال‬ ‫پیگیری هستیم اما تاکنون مصوبه ای به تصویب نرسیده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره نب��ود جایگاه ه��ای س��ی ان جی در اس��تان های‬ ‫سیستان وبلوچستان و جنوب کرمان و فعالیت خودروهای دوگانه سوز‬ ‫در این مناطق‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل نبود جایگاه سی ان جی در این استان ها‬ ‫هماهنگی ه��ای الزم در جهت تامین مابه التفاوت ‪ ۲۵۰‬لیتر س��همیه‬ ‫این خودروها نسبت به خودروهای بنزینی با سهمیه ‪ ۴۰۰‬لیتر اقدام‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور درباره تامین اقالم‬ ‫خودرویی و معیشتی رانندگان تصریح کرد‪ :‬توزیع الستیک مورد نیاز‬ ‫رانندگان در صورتی که به طور مستقیم از تولیدکننده به مصرف کننده‬ ‫برس��د در بهبود وضعیت اقتصادی رانندگان موثر اس��ت و با توجه به‬ ‫اخت�لاف قیمتی این اقالم‪ ،‬ورود س��ازمان به ای��ن حوزه ضروری بود‪.‬‬ ‫ضامنی در پایان با اشاره به توزیع ‪ ۲۵۰‬هزار الس��تیک بین رانندگان‬ ‫سراس��ر کشور خاطرنشان کرد‪ :‬ای��ن فرایند همچنان ادامه دارد و در‬ ‫صورت مراجعه دارندگان تاکسی به سازمان تاکسیرانی و یا شهرداری‬ ‫شهر مربوطه و ثبت درخواست ها‪ ،‬این مراکز با تجمیع درخواست ها و‬ ‫ارس��ال انها به سازمان تاکسیرانی های شهری کشور نسبت به تامین‬ ‫ک م��ورد نیاز رانندگان به ط��ور مستقی��م از کارخانه به شهر‬ ‫الس��تی ‬ ‫موردنظر و به نرخ مصوب دولتی اقدام می شود‪.‬‬ ‫ترانسفوری اعالم کرده برای سال اینده ‪ ۱۰۰‬نفر نیرو‬ ‫جذب می کند که این روحیه باید به کل کشور تعمیم‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ترویج روحیه جهادی‬ ‫رحمان��ی ادامه داد‪ :‬اگر روحیه خودباوری و جهادی‬ ‫به کل کشور تعمیم شود مشکالت رفع شده و خانواده‬ ‫ب��زرگ صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بای��د در این موضوع‬ ‫همت کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اقدامات خوبی در حوزه داخلی سازی انجام‬ ‫شده اس��ت چراکه رهبر معظ��م انقالب رونق تولید را‬ ‫کلی��د حل بسیاری از مشکالت دانسته اند که ما هم به‬ ‫ان باور عمیق داریم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬رونق تولید زمینه ساز صادرات‪ ،‬توسعه‬ ‫و اشتغال می شود از این رو حفظ وضعیت موجود تولید‬ ‫و فعال سازی واحدهای راکد و ظرفیت های خالی تولید‬ ‫را در برنامه قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه دشمن‬ ‫می خواست مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫به دس��ت ما نرسد اما داخلی سازی قطعات مورد نیاز را‬ ‫در این حوزه شروع کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه الس��تیک‬ ‫ سنگین ‪ ۵‬پروژه اماده داریم که اگر کامل شوند‪ ،‬تولید‬ ‫بیش از مصرف داخل خواهد بود و توانسته ایم تهدیدی‬ ‫را ب��ه فرصت تبدی��ل کنیم؛ همچنین داخلی س��ازی‬ ‫در ح��وزه پارچ��ه و پوش��اک ه��م در دس��تور ک��ار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سفر کاری هفته گذشته خود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در س��فر اردبی��ل مجموع پروژه هایی ک��ه افتتاح شد‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۸۰‬میلیون دالر داخلی سازی و کاهش ارزبری‬ ‫برای قطع وابستگی ها بود‪.‬‬ ‫رحمان��ی نهض��ت س��اخت داخل را س��تون فقرات‬ ‫اقدام��ات دانست و اف��زود‪ :‬البت��ه در حوزه های دیگر‬ ‫مانند مع��دن و شبکه توزیع و‪ ...‬هم برنامه هایی وجود‬ ‫دارد که در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬از همه صنعتگ��ران‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫و واحده��ای تولیدی و نی��ز همکاران مجموعه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که رزمندگان این خط جنگ‬ ‫اقتص��ادی هستن��د‪ ،‬تشکر می کنم‪ .‬ای��ن خط را رهبر‬ ‫معظ��م انقالب مدبرانه اغاز کردن��د و فرمایشات الزم‬ ‫را دادن��د‪ ،‬همگان باید کم��ک کنند تا این امر تسهیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی در پای��ان‪ ،‬گفت‪ :‬باید موان��ع جلوی پای‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنندگان رفع ش��ود و همگان در‬ ‫این حوزه اهتمام جدی ورزند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۵.۸‬درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی تا پایان ابان ‬ ‫بررس��ی امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حاکی از صدور ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۴‬جواز تاسیس صنعتی‬ ‫ن و رشد ‪ ۱۵.۸‬درصدی ان‬ ‫از اغاز امسال تا پایان ابا ‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬س��رمایه جوازهای تاس��یس‬ ‫صادرش��ده در این مدت ‪ ۱۸۷۳‬هزار و ‪ ۴۱۹‬میلیارد‬ ‫ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫افت ‪ ۱۰.۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫رش��د منفی س��رمایه گذاری در ‪ ۸‬م��اه امسال به‬ ‫دلی��ل ص��دور جواز تاس��یس واحد «پت��رو پاالیش‬ ‫مک��ران» با پیش بینی س��رمایه گذاری بیش از ‪۴۱۱‬‬ ‫هزار میلیارد ریالی در شهریور س��ال گذشته اس��ت‬ ‫و ب��دون احتس��اب واحد یاد ش��ده‪ ،‬تغییرات میزان‬ ‫پیش بین��ی س��رمایه گذاری در این م��دت افزایش‬ ‫‪ ۱۱.۳‬درص��دی نشان می ده��د‪ .‬پیش بینی اشتغال‬ ‫ای��ن مجوزه��ا ‪ ۳۹۴‬ه��زار و ‪ ۹۲۱‬نفر اس��ت که در‬ ‫مقایسه با ‪ ۸‬ماه س��ال ‪ ۹۷‬رشد ‪ ۱۴.۲‬درصدی نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور ‪ ۳۹۶۰‬پروانه بهره برداری‬ ‫در ای��ن م��دت ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۶۰‬پروان��ه بهره برداری‬ ‫ایجادی و توسعه ای صادر شد که در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل رشد ‪ ۳.۹‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫پیش بین��ی س��رمایه گذاری ای��ن پروانه ها ‪۲۴۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۱۱‬میلی��ارد ری��ال ب��وده ک��ه در مقایسه‬ ‫ب��ا ‪ ۸‬ماه س��ال گذشته ‪ ۳۶.۳‬درص��د کاهش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این رشد منف��ی به دلیل صدور پروانه بهره برداری‬ ‫«نفت س��تاره خلیج فارس» با سرمایه گذاری بیش از‬ ‫‪ ۱۹۲‬هزار میلیارد ریالی در خرداد س��ال ‪ ۹۷‬اس��ت‬ ‫و ب��دون احتساب واح��د یادشده‪ ،‬تغیی��رات میزان‬ ‫س��رمایه گذاری و اشتغال در ‪ ۸‬ماه امسال به ترتیب‬ ‫رشد ‪ ۲۷.۲‬درص��دی و کاهش ‪ ۷.۷‬درصدی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫پیش بین��ی اشتغال ای��ن پروانه ها ب��ا افت ‪۱۱.۲‬‬ ‫درصدی در مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته ‪۶۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۴۱‬نفر است‪.‬‬ ‫جزئیات مالیات و عوارض خودرو سال ‪ ۹۹‬اعالم شد‬ ‫امیدعلی پارسا‪ ،‬رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور در نام��ه ای‪ ،‬نح��وه و می��زان مالی��ات انواع‬ ‫خودرو های تولید داخل و وارداتی را برای اجرا ابالغ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش میزان‪ ،‬در این نامه امده است‪ :‬در اجرای‬ ‫م��واد ‪ ۴۲‬و ‪ ۴۳‬قانون مالی��ات ارزش افزوده‪ ،‬مصوب‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬و ماده ‪ ۱۷‬قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬بهای‬ ‫فروش انواع خودرو های تولید داخل و مجموع ارزش‬ ‫گمرکی و حقوق ورودی ان��واع خودرو های وارداتی‬ ‫که مبنای محاس��به مالی��ات و عوارض موضوع مواد‬ ‫ذکر شده و همچنین ح��ق ثبت موضوع ماده ‪۱۲۳‬‬ ‫اصالحی قانون ثبت قرار می گیرد به شرح زیر است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬بهای ف��روش مبنای محاس��به مالیات نقل و‬ ‫انتقاالت خودرو های تولید داخل‬ ‫‪ -۲‬مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای‬ ‫محاسبه نقل وانتقال خودروهای وارداتی‬ ‫‪ -۳‬بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض‬ ‫شماره گ��ذاری و عوارض س��االنه خودرو های تولید‬ ‫داخل‬ ‫‪ -۴‬مجم��وع ارزش گمرک��ی و حق��وق ورودی‬ ‫مبنای محاس��به مالیات و ع��وارض شماره گذاری و‬ ‫عوارض س��االنه خودرو های وارداتی با رعایت نکات‬ ‫ذیل(جه��ت اج��را در س��ال ‪ ۹۹‬ب��رای خودرو های‬ ‫تولید و مونتاژ داخل و س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی(‪۱۳۹۹‬‬ ‫خورشی��دی) ب��رای خودرو ه��ای وارداتی) ارس��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫الف) با توجه به تبص��ره یک ماده اصالحی قانون‬ ‫ثبت‪ ،‬مبنای وصول حق ثبت درباره انواع خودرو های‬ ‫سبک و سنگین شامل س��واری و غیرسواری تولید‬ ‫داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات‬ ‫نقل وانتقال با درنظر گرفت��ن تقلیل مصرح در ماده‬ ‫‪ ۴۲‬قانون مالیات ارزش افزوده خواهد بود‪.‬‬ ‫ب) مالی��ات‪ ،‬ع��وارض و ح��ق ثب��ت س��ایر انواع‬ ‫خودرو های خ��اص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی‬ ‫از قبی��ل جرثقیل‪ ،‬باالبر‪ ،‬بنکر و میکسر بر روی انها‬ ‫نصب شده اس��ت‪ ،‬براساس بهای فروش و یا مجموع‬ ‫ارزش گمرک��ی و حق��وق ورودی تعیین شده برای‬ ‫خودرو ه��ای مرب��وط با توجه به ن��وع‪ ،‬تیپ‪ ،‬مدل و‬ ‫شاسی ان از ردیف های مندرج در جدول های مذکور‬ ‫قابل محاسبه و وصول خواهد بود‪.‬‬ ‫ج) در اج��رای تبصره ‪ ۶‬ماده ‪ ۴۲‬قانون ذکر شده‪،‬‬ ‫قیم��ت فروش ان��واع خودرو ه��ای تولید ب��ا مونتاژ‬ ‫داخ��ل و مجم��وع ارزش گمرکی و حق��وق ورودی‬ ‫انواع خودرو ه��ای وارداتی که حسب م��ورد‪ ،‬بعد از‬ ‫تاریخ مق��رر در تبصره مذکور تولی��د و یا به کشور‬ ‫وارد می شوند‪ ،‬به وسیله دفتر فنی و مدیریت ریسک‬ ‫مالیاتی این سازمان اعالم می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن از انجای��ی ک��ه ارزش و م��دل س��ال‬ ‫اع�لام شده در ج��دول ‪ ۳‬و ‪ ۴‬مربوط ب��ه مالیات و‬ ‫ع��وارض شماره گذاری ان��واع خودرو های س��واری‬ ‫و وان��ت دوکابی��ن مطابق ارزش من��درج در جدول‬ ‫یک و ‪ ۲‬مربوط به مالی��ات نقل وانتقال انواع خودرو‬ ‫بوده‪ ،‬مقتضی اس��ت ب��رای اخذ مالی��ات و عوارض‬ ‫شماره گ��ذاری خودرو های��ی که مدل س��ال انها در‬ ‫جدول ی��ک و ‪ ۳‬بدون ارزش ب��وده‪ ،‬مراتب از دفتر‬ ‫مذکور استعالم شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫کیفی تر شدن‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫با اجتناب از تعدد‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫گام های اغازین را محکم برداشتیم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امسال کارخانه فوالد جنوب برای حضور در دومین جشنواره‬ ‫ملی فوالد نیز گفت‪ :‬در حال حاضر در حوزه ساخت تجهیزات‬ ‫صنعت فوالد در س��طح خوب و قابل قبولی هستیم همچنان‬ ‫ک��ه در کمیت شاهد رش��د خوبی بودیم‪ .‬در س��ال ‪ ۵۷‬تولید‬ ‫ف��والد کشور ‪ ۳۸۰‬هزار تن بود که در س��ال ‪ ۸۴‬که س��راغاز‬ ‫تحریم ه��ای شدید و ظالمانه غرب بود تولید ما به ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن رس��یده بود و ‪ ۱۲‬میلیون تن هم فوالد وارد کردیم؛ امسال‬ ‫نی��ز تولید ما به ‪ ۲۸‬میلیون تن فوالد رس��یده اس��ت و موفق‬ ‫شده ای��م ‪ ۸.۵‬میلی��ون تن صادرات فوالد ه��م داشته باشیم‪.‬‬ ‫این رشد و توس��عه نیازمند یک کار علمی و از جنس تحقیق و‬ ‫توس��عه است‪ .‬بسیاری از تجهیزات باید در داخل ساخته شود‬ ‫ی انها بی نیاز شویم‪ .‬مدیرعامل فوالد جنوب‬ ‫تا از مشابه خارج ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��ال گذشته توجه به ساخت داخل پایه گذاری‬ ‫ش��د و امیدواریم در ادام��ه این مسیر به بلوغ برس��د و مسیر‬ ‫را ادام��ه دهیم و شاهد س��اخت و بهره ب��رداری از تجهیزات‬ ‫فنی مهندس��ی و دس��تگاه های صنعتی بخش فوالد باشیم‪.‬‬ ‫دنیان��ور افزود‪ :‬به نظر من یکی‪ ،‬دو گلوگاه دیگر برای بی نیازی‬ ‫کامل به خارج در این صنعت مانده اس��ت تا نیازمند واردات از‬ ‫خارج نباشیم و امیدواریم تا سال اینده این گلوگاه ها برطرف‬ ‫شود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬رویکرد خوبی که در این ایام داشتیم‬ ‫ای��ن بود که دولت صدای م��ا تولیدکنندگان فوالد را شنید و‬ ‫جلوی صادرات سنگ اهن را گرفت‪ .‬خواهش می کنیم دولت‬ ‫این مسیر را ادامه بدهد و تسلیم حاشیه سازی ها نشود‪ .‬سنگ‬ ‫اه��ن ماده اولیه صنعت فوالد و نیاز اصلی ما در اینده اس��ت؛‬ ‫کش��ور هزاران میلیارد تومان در این صنعت س��رمایه گذاری‬ ‫کرده و واحدهای بسیار بزرگی س��اخته شده اس��ت و باید از‬ ‫این ماده اولیه مراقبت کافی انجام دهیم تا واحدهای صنعتی‬ ‫بتوانند سرمایه گذاری های خودشان را مستهلک کنند و برای‬ ‫تامین مواد اولیه محتاج واردات نباشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کم تعداد و پراثر باشیم‬ ‫شرکت فراتحقیق س��پاهان از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬به عنوان یک‬ ‫شرک��ت دانش بنی��ان در پارک عل��م و فن��اوری شیخ بهایی‬ ‫اس��تان اصفهان مستقر و در دو سال متوالی به عنوان شرکت‬ ‫دانش بنی��ان برت��ر در پارک علم و فناوری و در س��ال ‪،۱۳۹۴‬‬ ‫به عن��وان واحد‪ ،‬نمونه دانش بنیان اس��تان اصفهان از س��وی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان شناخته شد‪.‬‬ ‫حمید س��عادت نیا‪ ،‬مدیرعامل فراتحقیق سپاهان که سال‬ ‫گذشت��ه به عنوان یک شرکت دانش بنی��ان در این جشنواره‬ ‫مل��ی فوالد حضور یافته بود نی��ز درباره این حضور به‬ ‫اظهارکرد‪ :‬صرف تجمع تولیدکنندگ��ان فوالد در برج میالد‬ ‫اتفاق خوبی است اما نمایشگاه های گوناگون فوالد در زمستان‬ ‫با فاصله کمی برگ��زار می شود اگر زمان ان را به نیمه نخست‬ ‫س��ال می بردن��د بهتر ب��ود‪ ،‬چراکه با فاصله یک م��اه از هم ‪۳‬‬ ‫نمایشگ��اه داریم که انرژی و انگیزه کافی واحدهای فوالدی را‬ ‫تدوین طرح جامع‬ ‫سنگ های تزئینی‬ ‫ازسوی ایمیدرو‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد دنیانور‬ ‫حمید سعادت نیا‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو اعالم کرد‪ :‬طرح‬ ‫جامع سنگ های تزئینی با هدف توسعه صادرات‪،‬‬ ‫تدوی��ن می ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایمی��درو‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پ��ور در نشس��ت ب��ا رئیس ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان و فعاالن س��نگ اس��تان ضمن بیان این‬ ‫مطل��ب اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬ح��دود ‪ ۶‬هزار‬ ‫کارخانه س��نگبری در کشور داریم که در صورت‬ ‫تکمی��ل ظرفیت‪ ،‬می تواند اشتغال و گردش مالی‬ ‫قابل توجهی ایجاد کند‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش ایمیدرو‪،‬‬ ‫برداشت��ن موان��ع پیش روی صنعت س��نگ های‬ ‫تزئینی اس��ت و با توجه ب��ه اینکه شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬صاحب فن در این حوزه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تدوین ط��رح جامع این صنع��ت را انجام‬ ‫خواهد داد‪ .‬رئی��س هیات عامل ایمیدرو تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با تشکیل کارگروهی در شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدن��ی‪ ،‬موانع صنعت س��نگ های تزئینی‬ ‫اس��تان اصفهان به عنوان نمونه ازمایشی‪ ،‬بررسی‬ ‫و نسب��ت به رفع ان اقدام خواهد شد‪ .‬س��پس به‬ ‫کل معادن این ح��وزه در کشور گسترش خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرک��ت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬موضوع اموزش از مرحله اکتشاف تا‬ ‫بازرگانی را در این حوزه انجام خواهد داد‪ .‬تربیت‬ ‫تکنسین برای معادن سنگ های تزئینی از جمله‬ ‫ای��ن اموزش ها خواهد ب��ود‪ .‬غریب پور با اشاره به‬ ‫ضرورت برندسازی در صنعت سنگ های تزئینی‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬شرکت های ایراس��کو و اس��کوتک به‬ ‫عنوان شرکت های برون مرزی ایمیدرو‪ ،‬می توانند‬ ‫در زمینه بازارسازی و برندسازی این صنعت اقدام‬ ‫کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی نیز ام��اده ارائه تسهیالت به‬ ‫فعاالن این حوزه برای تجهیز و نوس��ازی صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ایمیدرو از پایان نامه های این‬ ‫حوزه حمایت می کند‪ .‬از همین رو ضروری اس��ت‬ ‫ک��ه اتاق بازرگانی اصفه��ان و دانشگاه اصفهان به‬ ‫معرفی حدود ‪ ۲۰‬پایان نامه مناسب اقدام کنند‪.‬‬ ‫همزمان با اغاز سی امین سال تشکیل شرکت های اب و فاضالب کشور‪:‬‬ ‫افتتاح نخستین سایت اموزشی مهارت های فنی و تخصصی ابفا کشور در اصفهان‬ ‫اولی��ن دوره مسابق��ات کشوری مهارت ه��ای فنی تخصصی‬ ‫شرکت ه��ای اب و فاضالب ب��ا حضور معاونین وزی��ر نیرو در‬ ‫امور ابفا‪ ،‬دبیرک��ل کمیسیون ملی یونسکو‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مهندس��ی ابفای کش��ور و مدیرعامل شرک��ت اب و فاضالب‬ ‫اس��تان اصفهان و مسئوالن استانی رسما کار خود را با حضور‬ ‫‪70‬تی��م و ‪167‬شرکت کنن��ده در دانشکده صنع��ت اب و برق‬ ‫استان اصفهان اغاز کرد‪.‬‬ ‫مع��اون اب و ابفای وزیر نیرو در مراس��م افتتاح اولین دوره‬ ‫مسابقات کشوری مهارت ه��ای فنی تخصصی شرکت های اب‬ ‫و فاض�لاب در دانشگاه صنعت اب و برق اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬باعث‬ ‫افتخار اس��ت که سی امین س��الگرد تشکیل شرکت های اب و‬ ‫فاض�لاب را با این رویداد ب��زرگ جشن می گیریم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه بحث مهارت‪ ،‬گفت‪ :‬مهارت فقط در کار خالصه نمی شود‪،‬‬ ‫بلکه مهارت کلمه ای اس��ت که در صحبت ه��ای روزمره بسیار‬ ‫اس��تفاده می شود ام��ا هیچ وقت به این مه��م نپرداخته ایم که‬ ‫واقعا مهارت چیست؟‬ ‫معاون وزی��ر نیرو با بیان اینکه قطعا مه��ارت دانش نیست‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬افراد زیادی می بینیم که در حوزه دانش درجات‬ ‫باالیی دارند اما مهارت الزم را ندارند‪ ،‬چراکه مهارت به گرفتن‬ ‫مدرک تحصیلی نیست و با تمرین و تجربه به دست می اید‪.‬‬ ‫تقی زاده خامسی ب��ا بیان اینکه‬ ‫روی��دادی که ام��روز در اصفهان‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬مهارت کار است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگر بتوانید مهارت در کار‬ ‫تیمی را به دس��ت اوری��د‪ ،‬تاثیر‬ ‫ج��دی در مه��ارت زندگی شما‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی کنار گذاشتن خودخواهی‬ ‫و گ��وش کردن به ح��رف همدیگر و توجه به رهبری تیم را در‬ ‫موض��وع مهارت در هر ن��وع موثر دانست و گف��ت‪ :‬امروز و در‬ ‫جریان برگزاری این مسابق��ات‪ ،‬بخشی از مهارت زندگی را در‬ ‫مهارت کار کسب خواهید کرد‪.‬‬ ‫تقی زاده خامسی با یاداوری اینکه این اولین رویدادی اس��ت‬ ‫که در کشور برگزار می شود اما اولین در جهان نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اولین رویداد مهارت کار ‪ 70‬س��ال پیش با کار مشترک‬ ‫اس��پانیا و پرتغال انجام شد و اخرین ان در روسیه و بعدی هم‬ ‫در چی��ن در ‪ 2021‬برگ��زار خواهد شد‪ .‬حت��ی در یکی از این‬ ‫رویداده��ای جهانی هزار گروه شرکت کردند و با هم به رقابت‬ ‫پرداختن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه شرکت اب و فاضالب اصفهان‬ ‫این روی��داد جهانی را دارد به صورت ملی برگزار می کند قطعا‬ ‫ج��ای قدردانی دارد‪ ،‬ام��ا نباید در این نقط��ه بایستیم و برای‬ ‫رویداد بعدی در شانگهای چین باید اماده شویم و یک رویداد‬ ‫جهانی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫معاون اب و ابف��ای وزیر نیرو با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و‬ ‫تشکی��ل گروه کاری برای عضویت در نهاد جهانی با نام مهارت‬ ‫گفت‪ :‬ما توانایی و ظرفیت عضویت در این نهاد جهانی را داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪:‬‬ ‫تحول در حوزه اموزش همزمان با سی سالگی صنعت‬ ‫اب و فاضالب کشور‬ ‫مدیرعام��ل شرکت اب و فاضالب اس��تان اصفه��ان با اشاره‬ ‫به سی امین س��الگرد تشکیل شرکت های اب و فاضالب کشور‬ ‫و برگ��زاری اولی��ن دوره مسابقات کش��وری مهارت های فنی‬ ‫تخصص��ی شرکت های اب و فاضالب کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬این اتفاق‬ ‫بزرگ نش��ان از بلوغ‪ ،‬پیشرفت و بالندگی نی��روی انسانی این‬ ‫صنعت و حرکت به س��مت اموزش‪ ،‬فرهنگ س��ازی و ظرفیت‬ ‫سازی در حوزه منابع انسانی است که قطعا موجب ارتقا کیفیت‬ ‫خدمات در صنعت اب و فاضالب در اینده خواهد شد‪.‬‬ ‫هاش��م امینی با تاکی��د براینکه‬ ‫صنع��ت اب و فاض�لاب‬ ‫ظرفیت ه��ای بسیار زی��ادی در‬ ‫حوزه های مهندس��ی‪ ،‬اپراتوری‪،‬‬ ‫بهره ب��رداری و اجرای��ی دارد‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬بخش عم��ده ای از‬ ‫دانش ه��ا و مهارت ه��ای ای��ن‬ ‫صنع��ت اکادمیک نیس��ت و در‬ ‫دانشگاه ه��ا تدریس نمی شود‪ ،‬بلکه در کوران کار و فعالیت های‬ ‫شبانه روزی در بخش های مختلف به دست می اید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارکنان صنعت اب و فاضالب باید در ‪24‬‬ ‫س��اعت شبانه روز بیدار باشند که اگ��ر حادثه ای در شبکه اب‬ ‫و فاضالب و تاس��یسات پیش امد حض��ور داشته باشند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کارکن��ان صنعت اب و فاضالب می بایست جریان پیوس��تگی‬ ‫خدم��ت در حوزه مهم اب شرب و نیز بهداشت مردم و فرایند‬ ‫جمع اوری و تصفیه فاضالب را انجام دهند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیته برگزاری مسابقات ب��ا تاکید براینکه کارکنان‬ ‫صنعت اب و فاضالب به مصداق واقعی ایثارگر هستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این افراد زندگی خود را وقف مردم کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫امروز شاهد برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری مهارت های‬ ‫فنی تخصص��ی شرکت های اب و فاضالب در اصفهان هستیم‪،‬‬ ‫ی��اداور شد‪ :‬در روزهای اولی که ایده برگزاری مسابقات مطرح‬ ‫شد‪ ،‬به دنبال این بودیم که این صنعت در سی سالگی به نقطه‬ ‫ای برس��د که در حوزه اموزش هم بتوانیم تحولی ایجاد کنیم‬ ‫و ام��روز شاهد ای��ن تحول خواهیم ب��ود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫چ��ه بسا اطالعات و دانشی که نتوانسته ایم در طول خدمت به‬ ‫کارکنان صنعت اب و فاض�لاب منتقل کنیم در برگزاری این‬ ‫مسابقات به عنوان یک فرهنگ س��ازمانی و کار متفاوت صورت‬ ‫می گی��رد‪ .‬امینی با اشاره به اینکه این مسابقات امسال در پنج‬ ‫بخ��ش برنامه ریزی ش��ده‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در س��ال های اینده قرار‬ ‫است مسابقات با بخش های بیشتری برگزار شود و با هماهنگی‬ ‫با وزارتخانه‪ ،‬حتی این مسابقات را منطقه ای کنیم تا کارکنانی‬ ‫که بتوانند توانایی خود را در مسابقات اثبات کنند به مسابقات‬ ‫جهانی اعزام شوند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته برگزاری مسابقات با بیان اینکه بیش از یکسال‬ ‫اس��ت همکاران ما تالش می کنند تا ای��ن رفتارها و مهارت ها‬ ‫به فرهن��گ تبدیل شود‪ ،‬اف��زود‪ :‬بخش ه��ای مسابقات شامل‬ ‫عیبیاب��ی مدارهای فرمان در تابلوه��ای برق‪ ،‬تعمیرات خطوط‬ ‫لول��ه اب‪ ،‬نصب انشعاب اب‪ ،‬نصب انشعاب فاضالب و ازمون ها‬ ‫و پارامترهای شیمیایی اب است‪.‬‬ ‫وی ب��ه برگزاری این مسابق��ات در کل کشور در مرحله اول‬ ‫به صورت اس��تانی اشاره و اظهارکرد‪ :‬در مرحله استانی ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 109‬نف��ر در قالب ‪ 1295‬تیم شرکت کردند‪ .‬در مرحله بعد‬ ‫کش��ور به ‪ 7‬بلوک تقسیم ش��د و در مرحله بلوک ‪ 161‬تیم در‬ ‫قالب ‪ 387‬نفر شرکت کردند‪ .‬همچنین امروز شاهد حضور ‪70‬‬ ‫تی��م و ‪ 167‬نفر در این مسابقات هستیم که به رقابت خواهند‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود ‪ 8‬ماه زمان برای احداث‬ ‫این س��ایت صرف شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بی��ش از ‪ 4‬و نیم میلیارد‬ ‫توم��ان برای احداث س��ایت هزینه شد و ف��از دوم را در حوزه‬ ‫نشت یابی‪ ،‬ویدیومتری و شسشتوی شبکه اب ایجاد کنیم‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که الگوی س��ایت از مرک��ز اب توکیو در ژاپن‬ ‫ایده گرفته ش��د و امیدواریم موجب رشد‪ ،‬ارتقا و بالندگی این‬ ‫صنعت شود‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪:‬‬ ‫اخلاق اب در تم�دن ای�ران را برای جهانی�ان بازگو‬ ‫می کنیم‬ ‫دبیر ک��ل کمیسیون مل��ی یونسکو با بیان اینک��ه عالوه بر‬ ‫اهمی��ت مساله اب‪ ،‬امروز مساله اخ�لاق اب نیز اهمیت دارد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ما در تاریخ و تمدن کهن ایرانی سخنان شنیدنی در‬ ‫حوزه اخالق اب داریم که برای جهان غرب بازگو خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حج��ت اهلل ایوب��ی در افتتاحی��ه‬ ‫اولی��ن دوره مسابق��ات کشوری‬ ‫مهارت ه��ای فن��ی تخصص��ی‬ ‫شرکت های اب و فاضالب با بیان‬ ‫اینک��ه س��ال گذشت��ه وقتی با‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫اصفهان درباره این طرح صحبت‬ ‫می کردیم باور نمی کردیم با این‬ ‫س��رعت نتیجه این ایده درخشان به س��رانجام برسد‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫بیشتر حمایت معنوی کردیم و امروز باعث خوشحالی است که‬ ‫این اتفاق رقم می خورد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه این مسابقات یکی از کارهایی اس��ت که‬ ‫ب��ا افتخ��ار در یونسکو مط��رح می کنی��م و در منطقه خواهد‬ ‫درخشی��د‪ ،‬افزود‪ :‬تالش می کنیم این تجربه در جهان پیرامون‬ ‫ما به اشتراک گذاشته شود و همه در ان سهیم شوند‪ ،‬به ویژه‬ ‫در عرص��ه اب و فاضالب که کارنامه درخشانی داریم و قطعا با‬ ‫استقبال روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ایوبـ��ی ب��ا تصریح براینـک��ه یکـی از نقـ��اط درخشان در‬ ‫کارنامــ��ه جمهـوری اس�لامی زحماتی اس��ت ک��ه شما در‬ ‫صنعـت اب و فاضـالب کشیـده اید‪ ،‬افــزود‪ :‬ثمـره کـار شمـا‬ ‫دفن می شوـد و نمی توانیـد نشان دهیـد‪ ،‬بـرخـالف بسیـاری‬ ‫از کـارها که س��ال های سال می توان به دیگـران نمایـش داد‪،‬‬ ‫اما شما با مقـوله اب کار داریـد که عالوه بر اینکه مایـه حیات‬ ‫اس��ت‪ ،‬نشان دهنـده رفتـار یک ملت و میـزان تمدن انهاست‪.‬‬ ‫دبیرک��ل کمیسیون ملی یونسکو ب��ا تصریح بر اینکه مردمانی‬ ‫که با اب درس��ت رفتار می کنند متمدن هستند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬شما می دانید در فرهنگ و تم��دن این مردم که تمدن‬ ‫چندین هزار س��اله است اب مقدس بوده و پس از اسالم و در‬ ‫فق��ه ما نیز الوده کردن اب را ح��رام می دانند‪ .‬وقتی به تاریخ‬ ‫پرافتخار این مملکت برگردیم‪ ،‬اثاری از هزاران س��ال گذشته‬ ‫باقی مانده که تحصیل‪ ،‬توزیع و اخالق اب در این تمدن کهن‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹محلی برای تبادل نظر‬ ‫احم��د دنیانور‪ ،‬مدیرعام��ل فوالد جن��وب در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به برگزاری نخستین دوره از نمایشگاه فوالد‪،‬‬ ‫از اهداف حضور مجموعه خود در جشنواره ملی فوالد در سال‬ ‫ج��اری گفت و اف��زود‪ :‬این نمایشگاه و جشنواره که ازس��وی‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد در حال تدارک و برگزاری است‬ ‫و قرار اس��ت هر سال برگزار شود‪ ،‬محلی است برای تبادل نظر‬ ‫و اطالعات بین تولیدکنندگان فوالد کشور به ویژه کسانی که‬ ‫در حوزه بومی سازی و ساخت تجهیزات و ابزار و ماشین االت‬ ‫صنع��ت فوالد ک��ار می کنند‪ .‬س��ال گذشته حض��ور در این‬ ‫نمایشگ��اه موجب انعقاد قراردادهای گوناگون بین واحدهای‬ ‫تولی��دی و تامین کنندگان قطعات شد ک��ه در نهایت رشد و‬ ‫توس��عه و گسترش صنعت جوان فوالد کشور را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به اینکه فوالد صنعت جوانی در کشور‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬در تالش اس��ت همانطور که در کمیت تولید‬ ‫فوالد‪ ،‬افزایش ظرفیت بسیار چشمگیر و قابل توجهی ر خ داده‪،‬‬ ‫در کیفی��ت هم شاهد ارتقا باش��د و به نقطه قابل قبولی از نظر‬ ‫دانش فناوری صنعت فوالد برسد‪ .‬به طور قطع‪ ،‬این جشنواره‬ ‫نقط��ه عطفی در این زمینه به شمار می رود‪ .‬دنیانور ادامه داد‪:‬‬ ‫واحدهای صنعتی که نیازمند ساخت و تولید قطعاتی بودند‪،‬‬ ‫توانستند طراحان و سازندگان و تامین کنندگان ان قطعات را‬ ‫شناسایی و قرارداد ساخت‪ ،‬توسعه و ساخت تجهیزات شان را‬ ‫منعقد کنند‪ .‬حضور دانشگاه های فنی مهندسی و شهرک های‬ ‫علمی تحقیقاتی در این جشنواره بسیار چشمگیر بود و همین‬ ‫امر موجب شد ارتباط بسی��ار خوبی بین بخش های اجرایی‪،‬‬ ‫علم��ی و واحدهای ف��والدی برقرار ش��ود‪ .‬وی درباره برنامه‬ ‫ب��رای حضور در ان می گی��رد‪ .‬وی درباره محوریت جشنواره‬ ‫س��ال گذشته که بومی س��ازی بود نیز گفت‪ :‬ما به عنوان یک‬ ‫بازدیدکنن��ده در این نمایشگاه حض��ور یافتیم‪ .‬البته شرکت‬ ‫م��ا با فوالدس��ازان بزرگی ک��ار می کند اما اتفاق ت��ازه ای در‬ ‫نمایشگاه سال گذشته برای ما رخ نداد؛ به عبارتی شبیه دیگر‬ ‫نمایشگاه ها ب��ود با این حال بومی س��ازی در صنعت فوالد با‬ ‫توجه ب��ه تحریم های چندس��ال گذشته همک��اری شرکت‬ ‫اتوتک با ای��ران کمرنگ تر شده و این امر پیشرفت پروژه های‬ ‫گندله س��ازی جدید را کند تر یا با چالش روبه رو می کند‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه مهندس��ان بهره بردار کشورمان در مجتمع فوالد‬ ‫مبارک��ه سال هاس��ت در ام��ر راه اندازی و بهره ب��رداری خط‬ ‫گندله س��ازی تجربه کسب کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬یک‬ ‫نمونه ازمایشگاهی با مقیاس قابل قبول از خط گندله س��ازی‬ ‫لورگی در پلنت گل گهر وجود دارد که می تواند کمک شایانی‬ ‫در امر بومی س��ازی باشد‪ .‬سعادت نیا با اشاره به اینکه براساس‬ ‫مطالعات انجام شده‪ ،‬توانمندی س��اخت ‪ ۷۰‬درصد تجهیزات‬ ‫واحد گندله س��ازی در کشور وج��ود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ضرورت‬ ‫بومی سازی مهندس��ی گندله س��ازی به ویژه در بخش کوره‬ ‫با توج��ه به طرح های موجود و در حال اجرای گندله س��ازی‬ ‫در کشور و نیاز واحدهای اهن اس��فنجی به گندله‪ ،‬همچنین‬ ‫ارزاوری مهندس��ی داخلی ان و تحریم ه��ای موجود در باره‬ ‫ارائه خدمات مهندس��ی ازسوی تکنولوژها‪ ،‬بر کسی پوشیده‬ ‫نیس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت مهندس��ی فراتحقیق س��پاهان‬ ‫که در زمینه های مهندس��ی‪ ،‬تامین‪ ،‬س��اخت و اجرای پلنت‬ ‫گندله س��ازی فعال اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مجموع��ه دانش بنیان‬ ‫فراتحقیق س��پاهان س��ابقه چشمگیری در طراحی جزئیات‬ ‫(دیتیل)‪ ،‬س��اخت و اج��رای بخش داخل گندله س��ازی ها از‬ ‫جمله پروژه گندله س��ازی گل گهر‪ ۲‬ک��ه در کوتاه ترین زمان‬ ‫نصب و راه ان��دازی (‪ ۴۵‬روز) به بهره برداری رس��یده و پروژه‬ ‫گهرزمی��ن ی��ک که در ح��ال اجراس��ت‪ ،‬دارد‪ .‬ای��ن شرکت‬ ‫همچنین در مدت ‪ ۱۵‬س��ال به مجتمع ف��والد مبارکه برای‬ ‫بهبود و ارتقای عملکرد خط گندله س��ازی خدمات متنوعی‬ ‫ارائه داده اس��ت و توانمندی مناس��بی در طراحی و مهندسی‬ ‫خطوط گندله سازی در کوره های لورگی دارد‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫غریب پور خبر داد‬ ‫در مسیر بومی سازی فوالد باید به بلوغ برسیم‬ ‫نخستی��ن جشن��واره ملی فوالد‪ ،‬س��ال گذشت��ه با حضور‬ ‫مقامات ارشد دولتی و مدیران شرکت های فوالدی برگزار شد‬ ‫و دومین جشنواره ان نیز امسال با همان رویکرد سال گذشته‬ ‫یعنی بومی سازی و فناوری‪ ۲۳ ،‬تا ‪ ۲۶‬دی در برج میالد برگزار‬ ‫می ش��ود‪.‬‬ ‫درب��اره برنامه های شرکت ه��ای فوالدی و‬ ‫دانش بنیان ه��ا برای حضور در ای��ن جشنواره و نمایشگاه پای‬ ‫صحبت مدیران عام��ل شرکت های یادشده نشست ه و ان را در‬ ‫قالب سلسله گزارش ها و گفت وگوهایی ارائه می کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫موهبتی برای‬ ‫زنجیره ارزش فوالد‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫اهلیت و‬ ‫سرمایه‬ ‫دو شرط‬ ‫معدنکاری‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫خبر‬ ‫دستور رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو‬ ‫به مدیر مجتمع سنگان‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو به دنبال وقوع‬ ‫زلزل��ه در برخی مناطق خواف س��نگان‪ ،‬در‬ ‫دس��توری ب��ه مدی��ر مجتمع س��نگ اهن‬ ‫س��نگان‪ ،‬خواس��تار رس��یدگی س��ریع به‬ ‫وضعیت زلزله زدگان و مناطق زلزله زده شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬در‬ ‫پی دس��تور خداداد غریب پور‪ ،‬مدیر مجتمع‬ ‫سنگ اهن سنگان با اعالم اینکه امدادرسانی‬ ‫ب��ه مناطق زلزله زده اغاز ش��ده‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫تجهی��زات لجستیکی معدن س��نگان اماده‬ ‫خدمت برای کمک به خسارت دیدگان زلزله‬ ‫صبح پنجشنبه در سنگان خواف هستند‪.‬‬ ‫علی همتی افزود‪ :‬تجهیزات و ماشین االت‬ ‫این مجتمع همچون امبوالنس‪ ،‬خودروهای‬ ‫اتش نشان��ی و کامیون ه��ای س��نگین در‬ ‫اختیار ستاد بحران شهرس��تان خواف قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬خوشبختان��ه ای��ن زمین لرزه‬ ‫خسارت جانی و مال��ی در معادن نداشته و‬ ‫زیرساخت های معدنی نیز سالم هستند‪.‬‬ ‫مدیرک��ل بح��ران اس��تانداری خراس��ان‬ ‫رض��وی نیز درب��اره زلزله صب��ح پنجشنبه‬ ‫س��نگان خواف‪ ،‬گفت‪ :‬تا ای��ن لحظه تلفات‬ ‫جانی اع�لام نشده اما باز ه��م ارزیابی های‬ ‫تکمیلی در دست انجام است‪.‬‬ ‫حجت علی شایانف��ر گفت‪ :‬اکیپ ها اعزام‬ ‫شدند و حتی تیپ ارتش که در انجا مستقر‬ ‫است نیز به منطقه اعزام شده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه یک بالگرد اعزام می شود‬ ‫تا بررس��ی هوایی انجام ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنون این زلزله‪ ۴ ،‬پس لرزه داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بیشترین خسارت در‬ ‫بخش س��نگان ب��وده‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬اطالعات‬ ‫تکمیلی درب��اره خسارت های احتمالی وارد‬ ‫شده از طریق ستاد مدیریت بحران خراسان‬ ‫رضوی اعالم می شود‪.‬‬ ‫صبح پنجشنبه زمین ل��رزه ای به بزرگی‬ ‫‪ ۵.۸‬ریشت��ر شهرس��تان س��نگان خواف در‬ ‫استان خراس��ان رضوی را لرزاند‪ .‬این زلزله‬ ‫در شهرستان های خراسان رضوی و جنوبی‬ ‫نیز حس شد‪.‬‬ ‫در استانه برگزاری دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) مطرح شد‬ ‫کیفی تر شدن نمایشگاه ها با اجتناب از تعدد‬ ‫منیر حضوری‪ :‬دومین نمایشگاه معادن و صنایع‬ ‫فل��زات غیراهن��ی (اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری)‬ ‫امس��ال از ‪ ۲۹‬دی ت��ا اول بهم��ن در هتل المپیک‬ ‫تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایشگاه بر فلزات غیراهنی با موضوع هایی‬ ‫چ��ون اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و ف��راوری تاکید دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن همایش س��ه روزه شاهد حضور مهمان های‬ ‫داخل��ی و خارجی خواهیم بود‪ .‬اهداف و برنامه های‬ ‫این همایش چه در حوزه اکتشاف و چه در حوزه های‬ ‫استخراج و فراوری این است که حرف های جدیدی‬ ‫مط��رح شود‪ .‬س��خنرانی ‪ ،‬کارگاه ه��ای تخصصی و‬ ‫اموزشی جزو برنامه های اصلی این همایش هستند‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه به تمام فلزات غیراهنی پرداخته‬ ‫می ش��ود و تنها بر یک عنصر خاص تاکید نمی شود‪.‬‬ ‫ط�لا‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و س��رب و روی همه به یک‬ ‫اندازه مهم هستند‪ .‬خواس��ته های فعاالن این حوزه‬ ‫به گوش مسئوالن می رسد تا اقتصاد در این صنایع‬ ‫به خوبی به گردش دراید‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور کمرنگ خارجی ها‬ ‫محمد حسین پاشاپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت معدنی‬ ‫ایران داش که در حوزه اس��تخراج و صادرات سنگ‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬به‬ ‫ی که شرکت‬ ‫گفت‪ :‬از انجای ‬ ‫در نمایشگاه دارای فواید زیادی اس��ت‪ ،‬مجموعه ما‬ ‫در داخ��ل و خارج از کشور در نمایشگاه های معدنی‬ ‫حضور فعال دارد‪.‬‬ ‫او درباره مزایای شرکت در نمایشگاه غیراهنی ها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اشنایی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫تبادل اطالعات و یافتن مشتری ازجمله موارد مثبت‬ ‫شرکت در این نمایشگاه اس��ت‪ .‬در واقع قابلیت های‬ ‫شرکت های معدنی باید در نمایشگاه عرضه شود‪ .‬در‬ ‫این نمایشگاه هم توانمندی های بخش معدن کشور‬ ‫ارائ��ه می شود؛ بنابراین بخش مع��دن با شرکت در‬ ‫نمایشگاه می تواند بیشترین بهره را ببرد‪.‬‬ ‫پاشاپور با مقایسه نمایشگاه های داخلی و خارجی‬ ‫بیان کرد‪ :‬شرکت ما در بیشتر نمایشگاه های خارجی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مهم ترین سیاس��ت ب��رای رش��د معادن‬ ‫کوچک این است که انها را به کسانی واگذار‬ ‫کنی��م که به جز مدیریت از توان مالی کافی‬ ‫هم برخوردار باشند‪ .‬فعالیت معدنی پرس��ود‬ ‫است؛ بنابراین اگر کسی نتواند در معدن به‬ ‫س��وددهی برس��د نشان از ان دارد که توان‬ ‫اجرایی مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫هرچن��د باید به عالقه من��دان فرصت داد‬ ‫که در معادن کوچک س��رمایه گذاری کنند‬ ‫اما اگ��ر به ط��ور اتفاقی هر ف��ردی بخواهد‬ ‫در ح��وزه معدن ورود یاب��د و بدون داشتن‬ ‫دانش و س��رمایه کافی پافشاری کند که به‬ ‫دنبال معدنکاری است‪ ،‬نمی توانیم انطور که‬ ‫شایسته است شاهد رشد معادن کوچک در‬ ‫ی ک��ه بارها دیده ایم‬ ‫کش��ور باشیم‪ .‬از انجای ‬ ‫ف��ردی معدن��ی را پیدا کرده ام��ا نمی تواند‬ ‫ان را به رشد برس��اند‪ ،‬باید س��عی کنیم که‬ ‫معدن را به دس��ت اهلش بسپاریم‪ .‬متاسفانه‬ ‫ام��روز معادن کوچک گاه��ی به دلیل اینکه‬ ‫دس��ت فرد اگاه و مطلع ق��رار نمی گیرند با‬ ‫موانع گست��رده ای روب��ه رو می شوند‪ .‬پیش‬ ‫ امده ک��ه فردی معدنی را شناس��ایی کرده‬ ‫اما حت��ی نمی داند چطور می ش��ود از مواد‬ ‫ان برداش��ت ک��رد‪ .‬این مشک��ل از انجایی‬ ‫پی��ش می اید که کارشناس��ی چندانی روی‬ ‫اف��رادی که معدنی را پی��دا می کنند‪ ،‬انجام‬ ‫ی که به عالقه مندان‬ ‫نمی شود؛ بنابراین کسان ‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی مج��وز می دهند باید‬ ‫به اهلیت‪ ،‬س��رمایه و ت��وان اجرایی او دقت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خوشبختان��ه م��ا در روس��تاها و مناطق‬ ‫مختل��ف کشور‪ ،‬مع��ادن کوچ��ک بسیاری‬ ‫داریم که می توانند امار اشتغال را باال ببرند‬ ‫ام��ا متاس��فانه به خوبی از ای��ن امکان بهره‬ ‫نمی بریم‪ .‬فرام��وش نکنیم که معادن قدرت‬ ‫سوددهی باالیی دارند‪ ،‬بنابراین کسی که از‬ ‫این فعالیت شکایت می کن��د نباید وارد ان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد حسین پاشاپور‪ :‬متاسفانه تعدد نمایشگاه ها در ایران‬ ‫زیاد اس��ت‪ ،‬به این صورت که هر استانی نمایشگاه معدنی‬ ‫برگزار می کند‪ .‬در صورتی که این مهم باید منطقی باش��د تا‬ ‫هم بازدید کننده بتواند حضور داشته باشد و هم به کیفیت‬ ‫ان رویداد توجه شود‬ ‫معدن��ی شرکت می کند و حض��ور فعال دارد‪ .‬با این‬ ‫تجرب��ه اگ��ر بخواهی��م نمایشگاه های داخ��ل را با‬ ‫رویداده��ای خارج��ی مقایسه کنیم بای��د بگوییم‬ ‫متاس��فانه تعدد نمایشگاه ها در ایران زیاد است‪ .‬هر‬ ‫استانی نمایشگاه معدنی برگزار می کند‪ ،‬در صورتی‬ ‫ ک��ه این مهم بای��د منطقی باشد تا هم بازدید کننده‬ ‫بتوان��د حضور داشته باش��د و هم به کیفیت رویداد‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کرمان‪:‬‬ ‫داللی باعث بلوکه شدن محدوده ها شده است‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان‬ ‫گفت‪ :‬باید مشخص شود هر کس محدوده معدنی را‬ ‫می گیرد‪ ،‬خودش در ان کار یا با سرمایه گذار شراکت‬ ‫و معدن را فعال می کند اما باوجود اینکه معادن جزو‬ ‫انفال هستند‪ ،‬افرادی به دنبال این هستند که با ثبت‬ ‫مح��دوده معدنی به نام خود‪ ،‬فامیل یا خانواده شان‪،‬‬ ‫ک��ار نکنند و معدن را ب��ه دیگران بفروشند و داللی‬ ‫بسیار مسموم��ی در کشور راه افتاده و موجب شده‬ ‫محدوده ه��ای معدنی بلوکه شوند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫منوچه��ر ُرخ با بی��ان اینکه قانون نظام مهندس��ی‬ ‫مصوب مجلس شورای اس�لامی اس��ت و ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫کار و امور معادن را این سازمان انجام می دهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از زمان��ی ک��ه یک نفر (شرکت دولت��ی‪ ،‬غیردولتی‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و‪ )...‬به کار مع��دن ورود می کند‬ ‫باید در نخستین مرحله به س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫مراجع��ه و تاییدیه صالحیت فن��ی و مالی را از این‬ ‫س��ازمان دریافت کند‪ .‬رخ تصریح کرد‪ :‬بعد از تایید‬ ‫صالحیت متقاضی‪ ،‬محدوده معدنی ثبت می شود و‬ ‫با دریافت مجوزهای الزم از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬محیط زیس��ت و منابع طبیعی باید طرح‬ ‫پی جویی و اکتشاف را ارائه کند که ازس��وی اعضای‬ ‫سازمان نظام مهندس��ی تهیه می شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه بررس��ی طرح در کمیسیونی ب��ا حضور ‪ 5‬نفر از‬ ‫اعضای س��ازمان نظام مهندسی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دخالتی در این بررسی ندارد‬ ‫و بعد از تصویب طرح اکتشاف‪ ،‬به وزارتخانه اعالم و‬ ‫مسئ��ول فنی اکتشاف را معرفی می کنیم و عملیات‬ ‫اکتشاف زیر نظر ان انجام می شود‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن اس��تان کرمان اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫پایان عملی��ات اکتشاف و تهیه گ��زارش‪ ،‬مکتشف‬ ‫وارد مرحل��ه بهره ب��رداری می ش��ود که ی��ک نفر از‬ ‫س��ازمان به عنوان تهیه کننده طرح معرفی و پروانه‬ ‫بهره ب��رداری ص��ادر می شود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫مسئول فنی بهره برداری نیز به عنوان باالترین مقام‬ ‫در مع��دن بر عملیات بهره ب��رداری نظارت می کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬این روند از اغ��از به کار تا بهره برداری عموما‬ ‫یک تا دو سال طول می کشد‪ .‬رخ اظهار کرد‪ :‬بازرسی‬ ‫معادن‪ ،‬ایمنی‪ ،‬میزان برداشت مواد معدنی به منظور‬ ‫محاس��به حقوق دولتی‪ ،‬نقشه برداری و‪ ...‬ازس��وی‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن انجام می شود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه بیان کرد‪ :‬در هفته های اخیر ازمون سراس��ری‬ ‫جذب اعضای س��ازمان نظام مهندس��ی برای صدور‬ ‫پروانه اشتغال در کشور برگزار شد که استان کرمان‬ ‫بیشترین متقاضی را داشت و پروانه اشتغال در مقاطع‬ ‫پایه ‪ ،2 ،3‬یک و ارشد را داریم‪ .‬رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن کرمان تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۸۰۰‬نفر عضو س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫اس��تان کرمان هستند که در مقاطع کارشناس��ی‪،‬‬ ‫کارشناس��ی ارش��د و دکت��ری در رشته های اصلی‬ ‫معدن (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوی)‪ ،‬زمین شناسی‪،‬‬ ‫متالوژی و نقشه برداری فعالیت می کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر موارد متعددی وجود دارد که منابع‬ ‫طبیعی ایراد گرفته و طرح هایی در محدوده معادن‬ ‫ق��رار گرفته ان��د که در شورای مع��ادن مقرر شد در‬ ‫س��ازمان نظ��ام مهندس��ی کارگروه��ی تشکیل و‬ ‫ای��ن موارد بررس��ی و نتیجه نهای��ی اعالم شود‪ .‬رخ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخی از محدوده های اکتشافی اس��تان‬ ‫ک��ه اهن پالس��ری بوده در زمان اس��تاندار اس��بق‬ ‫بهره ب��رداری ا نها (به دلیل ب��روز ریزگردها) ممنوع‬ ‫و این محدوده ها در س��طح اس��تان بلوکه شده که‬ ‫البت��ه راهک��ار دارد و می توانی��م مالچ پاشی کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬برخی از محدوده ه��ا نیز به دلیل‬ ‫مخالف��ت منابع طبیعی بلوکه ش��ده که نمی توانیم‬ ‫انها را از کالک سازمان برداریم و باید تعیین تکلیف‬ ‫و س��اماندهی شون��د که کار را اغ��از کرده ایم و اگر‬ ‫م��اده معدنی ندارند‪ ،‬از چرخه خارج می شوند اما در‬ ‫حال حاضر س��رمایه گذاران اهن پالسری بالتکلیف‬ ‫هستند‪ .‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان‬ ‫کرمان در بخش دیگری از س��خنانش درباره چالش‬ ‫اصلی حوزه معادن گفت‪ :‬باید مشخص شود هر کس‬ ‫مح��دوده معدنی را می گی��رد‪ ،‬خودش در ان کار یا‬ ‫با س��رمایه گذار شراکت و معدن را فعال می کند اما‬ ‫باوجود اینکه مع��ادن جزو انفال هستند‪ ،‬افرادی به‬ ‫دنبال این هستند که با ثبت محدوده معدنی به نام‬ ‫خود‪ ،‬فامیل یا خانواده شان‪ ،‬کار نکنند و معدن را به‬ ‫دیگران بفروشند و داللی بسیار مسمومی در کشور‬ ‫راه افت��اده و موجب شده محدوده های معدنی بلوکه‬ ‫شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته از زمان اعمال صالحیت فنی‬ ‫و مالی‪ ،‬شاهد هج��وم متقاضیان نیستیم زیرا دیگر‬ ‫شرای��ط را ندارند ام��ا در گذشته فردی که بودجه و‬ ‫ت��وان نداشته‪ ،‬مح��دوده ای را ثبت کرده و دنبال ان‬ ‫بوده که ان را به دیگری بفروشد و با گذشت مدتی‪،‬‬ ‫پروان��ه باطل شده و اکنون تعداد زیادی محدوده در‬ ‫کالک داریم که پروانه انها باطل شده و باید براساس‬ ‫قانون معادن از طریق مزایده واگذار شوند‪ .‬رخ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برخی محدوده های معدنی استان که به صورت‬ ‫پهن��ه اس��ت‪ ،‬ب��ه شرکت هایی واگ��ذار می شود که‬ ‫امتیازهای باالیی ازس��وی سازمان دریافت کرده اند‬ ‫که بیشتر شرکت های حقوقی و در حال کار هستند‬ ‫که باید هر چه س��ریع تر ای��ن پهنه ها تعیین تکلیف‬ ‫و ازاد شوند‪ .‬رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‬ ‫اس��تان کرمان درباره دیگر مشکالت این حوزه بیان‬ ‫کرد‪ :‬بانک ه��ا همکاری نمی کنن��د و باوجود اینکه‬ ‫قان��ون تصریح دارد پروانه ه��ای بهره برداری معادن‬ ‫قابل توثی��ق اس��ت‪ ،‬بانک ه��ا ان را به عن��وان وثیقه‬ ‫نمی پذیرند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با تاکید بر اینکه باید خارجی ها‬ ‫نیز در نمایشگاه ه��ای داخلی حضور داشته باشند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬متاس��فانه به دلی��ل تحریم ه��ا شرکت های‬ ‫خارج��ی نمی توانن��د وارد کشور شون��د‪ ،‬در نتیجه‬ ‫معدنک��اران و در کل اقتصاد ض��رر زیادی از حضور‬ ‫نداشتن خارجی ها می بینند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬از پیامده��ای دیگ��ر تحریم ه��ا‬ ‫مشکالتی اس��ت که در خرید و فروش ماشین االت‬ ‫پیدا کرده ایم‪ .‬با گذرنامه ایرانی در عمل هیچ اقدامی‬ ‫را نمی توان در خارج از کشور انجام داد‪ ،‬به این دلیل‬ ‫ک��ه حساب های ما را بسته ان��د‪ .‬کشورهایی هم که‬ ‫دوست ایران هستند به طور مستقیم نمی توانند با ما‬ ‫همکاری کنن��د‪ .‬فراموش نکنیم که حضور نداشتن‬ ‫خارجی ها نمایشگاه را به بن بست می کشاند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‪ ،‬تجربه ای مفید‬ ‫نص��رت خوش نی��از پیرکوه��ی‪ ،‬فع��ال معدنی با‬ ‫مثب��ت ارزیاب��ی ک��ردن برگ��زاری نمایشگاه های‬ ‫تخصص��ی مع��دن ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬برگ��زاری‬ ‫چنی��ن نمایشگاه های��ی ب��رای معدنک��اران تجربه‬ ‫مفیدی اس��ت چراکه فع��االن معدنی با روش کاری‬ ‫مجموعه های مختلف اشنا می شوند و به تبادل نظر‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬از انجایی که فعالیت معدنی فرایند‬ ‫خ��اص خ��ود را دارد و روش هایی ک��ه ما در کشور‬ ‫اس��تفاده می کنی��م باید براس��اس اس��تانداردهای‬ ‫بین الملل��ی باش��د‪ ،‬شرک��ت در نمایشگ��اه موجب‬ ‫می شود با روش های نوین مجموعه های مختلف در‬ ‫بخ��ش معدن اشنا شوی��م‪ .‬در واقع هر نمایشگاهی‬ ‫ک��ه برگ��زار می شود ب��ا حض��ور تولید کنندگان و‬ ‫شرکت های��ی اس��ت که خدمات مفی��دی درزمینه‬ ‫فراوری‪ ،‬استخراج و اکتشاف ارائه می دهند‪.‬‬ ‫خوش نی��از در ادامه با اشاره ب��ه اهمیت اشنایی‬ ‫ب��ا دان��ش و فن��اوری در معادن مختل��ف کشور به‬ ‫اهمی��ت حض��ور خارجی ه��ا اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬محلی ب��رای برقراری اگاهی از تغییرات‬ ‫فن��اوری‪ ،‬دان��ش و روش های نوین اس��ت؛ بنابراین‬ ‫حض��ور خارجی ها در ان بسیار مفید اس��ت‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که متاس��فانه با توجه ب��ه تحریم ها در‬ ‫عم��ل امک��ان ان فراهم نمی ش��ود‪ .‬البته هرچند از‬ ‫کشورهایی مثل چین‪ ،‬ترکیه و جمهوری اذربایجان‬ ‫در نمایشگاه ه��ای معدنی کشور حاضر می شوند اما‬ ‫انه��ا نسبت ب��ه کشورهای غربی فن��اوری چندانی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫او به ط��ور خاص تاکید ک��رد‪ :‬باتوجه به تجربه ای‬ ‫ک��ه غربی ه��ا در اس��تخراج‪ ،‬ف��راوری و اکتش��اف‬ ‫دارن��د‪ ،‬حضورشان در نمایشگاه بسیار مفید اس��ت‪.‬‬ ‫م��ا می توانی��م از دان��ش انها بهره بگیریم و دس��ت‬ ‫ب��ه تبادل نظ��ر بزنی��م‪ .‬بسیار اتفاق افت��اده که ما از‬ ‫دان��ش انه��ا کپی ب��رداری کرده ایم‪ ،‬به��ره خود را‬ ‫گرفته ای��م و بعد هم در همان مورد به مرحله تولید‬ ‫رسیده ایم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت برگزارکننده اصل��ی این همایش‬ ‫شرک��ت رس��تاک پادوی��ژن ب��ا همک��اری انجمن‬ ‫کارفرمایان س��رب و روی ایران اس��ت اما س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران‬ ‫(ایمی��درو)‪ ،‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خانه معدن ایران و‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز جزو حامیان‬ ‫این همایش به شمار می ایند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫اختصاص‬ ‫‪۲۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای صادرات‬ ‫چند گام فناورانه و چند‬ ‫شایعه دوست داشتنی‬ ‫در ‪CES‬‬ ‫شوک‬ ‫تروریسم امریکایی‬ ‫به بازار های جهانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫صحن علنی مجلس به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کشاورزی و خدمات فنی مهندسی رای می دهد؟‬ ‫رای پرسود برای دوگروه صادراتی‬ ‫‹ ‹مشکل استرداد مالیات ارزش افزوده باید حل‬ ‫شود‬ ‫رئیس کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫در حال��ی خب��ر از رای مثب��ت‬ ‫کمیسی��ون تلفیق درباره رفع تعهد‬ ‫ارزی صادرکنندگ��ان محص��والت‬ ‫کش��اورزی و خدم��ات فن��ی و‬ ‫مهندسی داد که به اعتقاد خودش‬ ‫شاید این موض��وع دوگانگی ایجاد‬ ‫کند اما بهتر از هیچ است‪.‬‬ ‫محم��د الهوتی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما این‬ ‫درخواست را داشتیم که استرداد مالیات ارزش افزوده منوط‬ ‫به رفع تعهد ارزی نشود؛ اما کمیسیون تلفیق ان را نپذیرفت‬ ‫و در مقابل پیشنهاد داد محصوالت کشاورزی و خدمات فنی‬ ‫مهندس��ی از تعهد ارزی معاف شوند ک��ه این موضوع مورد‬ ‫موافقت قرار گرفت‪ .‬البته نماینده بانک مرکزی در ان جلسه‬ ‫مخال��ف این موضوع بود و حال بای��د دید با این اوصاف‪ ،‬ایا‬ ‫این مصوبه برای س��ال ‪ 99‬در صحن علنی مجلس هم رای‬ ‫خواهد اورد یا خیر‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت تجارت ایران با اوراسیا‬ ‫رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت‪:‬‬ ‫تجارت برخی کاالها که کشورهای اوراسیا به ان نیاز ضروری‬ ‫دارن��د‪ ،‬بسیار روان شده و حجم مبادله انها نسبت به گذشته‬ ‫در حال افزایش است‪ ،‬اما روند تجارت کاالهای دیگر همچنان‬ ‫ُکند است‪.‬‬ ‫جمشید نفر در گفت وگو با ایرنا درباره توافقنامه اوراسیا که‬ ‫از ‪ ۵‬ابان عملیاتی شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این کار یک شروع جدید‬ ‫اس��ت و به طور حتم در ابتدا مواردی وجود دارد که با مشکل‬ ‫روبه رو می شود اما وزارتخانه های امورخارجه و اقتصاد باید از‬ ‫این طرح پشتیبانی کنند تا در نهایت مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اشاره ب��ه روند تعیین تعرفه تج��اری بین دو طرف‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬تعرفه ترجیح��ی معموال یک ب��ازار چانه زنی‬ ‫چندجانبه اس��ت بین کشورهای مب��دا و مقصد‪ .‬به طور مثال‬ ‫ممکن اس��ت برخی کاالهای��ی که ما اصرار ب��ه صادرات ان‬ ‫داریم‪ ،‬چندان مطلوب کشور واردکننده نباشد و طبیعی است‬ ‫که در کاالهای مطلوب کشور واردکننده‪ ،‬مسیر تجاری بازتر‬ ‫بوده و فعالیت روان تر باشد‪ .‬به گفته دبیر کل کنفدراس��یون‬ ‫ص��ادرات ایران‪ ،‬به دلی��ل جدید بودن ای��ن توافقنامه ممکن‬ ‫اس��ت در مسیر گم��رک نیز مشکالت��ی به وجود ای��د که با‬ ‫اسیب شناس��ی های دقیق می توان انه��ا را برطرف کرد‪ .‬نفر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مرکزی در سازمان توسعه و تجارت برای پایش‬ ‫مشکالت قرارداد اوراسیا وجود دارد که صادرکنندگان باید با‬ ‫ای��ن مرکز در ارتباط مستقیم باشند و مشکالت شان را بازگو‬ ‫کنن��د تا نهاد دولتی و بخش خصوصی پیگیر حل ان باشند‪.‬‬ ‫در ابتدای این مسیر مشکالتی درباره فرم های اوراس��یا وجود‬ ‫داشته که حل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه هایی که در حال تضعیف است‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره انجم��ن‬ ‫صادرکنندگ��ان خدم��ات فن��ی‬ ‫مهندس��ی ایران با بی��ان اینکه این‬ ‫بخش نمی توانند به راحتی و فوری‬ ‫ارز خ��ود را بازگردانند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫صادرات فنی مهندس��ی به صورت‬ ‫پ��روژه و کام�لا اشک��ار اس��ت و‬ ‫نمی ت��وان به راحتی پ��ول را حواله کند و ب��ه کشور بیاورد‬ ‫چرا که در این دوران تحریم شناسایی می شوند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا انصاری در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن شرایط بای��د تمام همت ما این باش��د که شرکت های‬ ‫خدمات فنی مهندسی کار بگیرند و توسعه پیدا کنند‪ .‬به هر‬ ‫حال ارز صادراتی این بخش به چرخه اقتصادی بازمی گردد‬ ‫چرا که ریشه هایشان اینجاس��ت‪ .‬اما چ��ون بعد از کار مدت‬ ‫زم��ان زیادی طول می کشد که ص��ورت وضعیت شان تایید‬ ‫شود و پول را دریافت کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت کیسون( شرکت صادراتی نمونه‬ ‫کش��ور در حوزه خدمات فنی مهندس��ی) تاکی��د کرد‪ :‬اگر‬ ‫تبصره ‪ 8‬قانون بودجه ‪ 98‬برای این گروه در س��ال ‪ 99‬هم‬ ‫اجرا شود‪ ،‬قفل شان می کنیم و ریشه های شان را می سوزانیم‬ ‫و شاهد صادرات نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رفع تعهد ارزی اقدام درس��تی بود که فعال در‬ ‫کمیسیون تلفیق تصویب شده است و امیدواریم در راستای‬ ‫گسترش ص��ادرات خدمات فنی مهندس��ی و افزایش ورود‬ ‫ارز ب��ه چرخه اقتصاد کشور در صحن علنی مجلس هم رای‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫رییس هی��ات مدیره انجمن صادرکنندگ��ان خدمات فنی‬ ‫مهندس��ی ایران همچنین گف��ت‪ :‬صادرات ای��ن بخش در‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی‬ ‫در جریان بررسی الیحه بودجه ‪ 99‬با رفع تعهد ارزی برخی‬ ‫صادرکنندگان موافقت کرده است‪ .‬این خبر تازه است و باید‬ ‫دید صحن علنی مجلس هم به ان رای می دهد یا خیر‪.‬‬ ‫پس از وضع رفع تعهد ارزی در صادرات‪ ،‬اس��ترداد مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده منوط به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات شد‬ ‫ک��ه گرفتاری بسیاری ب��رای صادرکنندگ��ان ایجاد کرده و‬ ‫می کند‪ .‬در حالی مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان‬ ‫ی ‪ 98‬از سوی بانک مرکزی اعالم شده‬ ‫س��ال ‪ 97‬تا پایان د ‬ ‫اس��ت که در این میان اتاق بازرگانی پیشنهادی ارائه داد که‬ ‫براس��اس ان استرداد مالیات ارزش افزوده منوط به بازگشت‬ ‫ارز صادرات��ی نباشد اما کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را رد‬ ‫کرد و پیشنه��اد دیگری را ارائه داد‪ .‬پیشنهادی که فقط دو‬ ‫گروه کشاورزی و خدمات فنی مهندسی به عنوان دو بخش‬ ‫مهم در صادرات غیرنفتی از ان سود می برند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اس��ترداد مالیات ارزش اف��زوده از ‪3‬ماهه‬ ‫پایانی س��ال ‪ 97‬تاکن��ون به صادرکنندگ��ان مسترد نشده‬ ‫اس��ت در حالی که در ماده ‪ 34‬قانون رفع موانع تولید امده‬ ‫اس��ت که مالیات ارزش اف��زوده یک ماه بع��د از صدور باید‬ ‫ب��ه صادرکنندگان برگشت داده شود‪ .‬ای��ن موضوع یکی از‬ ‫معضالتی بود ک��ه در بودجه ‪ 98‬وج��ود داشت و همچنان‬ ‫صادرکنندگان با ان دست به گریبان هستند و پیشنهاد شد‬ ‫که در بودجه ‪ 99‬اصالح شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینکه ایا این اتفاق ک��ه فقط بخشی از‬ ‫صادرکنندگ��ان از تعهد ارزی مع��اف شوند‪ ،‬دوگانگی ایجاد‬ ‫نمی کن��د گف��ت‪ :‬به طور قط��ع اینطور خواهد ب��ود اما این‬ ‫پیشنه��اد کمیسی��ون تلفیق بود که بهتر از هیچ اس��ت‪ .‬به‬ ‫طور کلی اما بسیاری از مردم گرفتار موضوع استرداد مالیات‬ ‫ارزش افزوده هستند که باید هرچه سریع تر برطرف شود‪.‬‬ ‫رئی��س کنفدراس��یون ص��ادرات ایران تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫موض��وع خواس��ت بخش خصوص��ی نبود که البت��ه ما هم‬ ‫مخالفت��ی نداشتیم چون به هر حال بخ��ش کشاورزی که‬ ‫نق��ش مهمی در صادرات غیرنفت��ی دارد مورد حمایت قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫الهوت��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬رفع تعه��د ارزی در م��دت ‪4‬ماه‬ ‫مشکالت بسیاری ایجاد کرده اس��ت که با تصویب پیشنهاد‬ ‫کمیسی��ون تلفیق در صحن علنی مجل��س‪ ،‬تا حد بسیاری‬ ‫تسهیل می شود‪ .‬درباره صادرات خدمات فنی مهندسی هم‬ ‫باید گفت صورت وضعیت های این بخش تا دوسال به درامد‬ ‫و دریافت پول نمی رس��د که بخواهن��د ارز را در مدت ‪4‬ماه‬ ‫برگردانند‪ .‬به هر حال این موضوع به افزایش صادرات کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیشنه��اد اصلی درباره اس��ترداد مالیات‬ ‫ارزش افزوده ب��ود که بسیاری را درگیر کرده و در این میان‬ ‫خود س��ازمان ام��ور مالیات��ی و بانک مرکزی ه��م در اجرا‬ ‫گرفتار شده اس��ت‪ .‬بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی زمان بر است و هرچند حذف ارزش افزوده از‬ ‫رف��ع تعهد ارزی برای برخی کاالها یک گام مثبت در جهت‬ ‫صادرات اما منوط شدن استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع‬ ‫تعهد ارزی به معنای بلوکه کردن منابع مالی تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت؛ بنابراین از نمایندگان مجل��س می خواهیم تا بحث‬ ‫اس��ترداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگ��ان از بحث رفع‬ ‫تعهد ارزی از هم تفکیک شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران‪ ،‬ما معتقدیم‬ ‫بان��ک مرکزی یک نهاد حاکمیتی اس��ت و م��ی تواند برای‬ ‫وص��ول مطالبات و بازگردان��دن ارز حاص��ل از صادرات به‬ ‫چرخ��ه اقتصادی از ابزارهای دیگ��ری مانند قطع تسهیالت‬ ‫بانکی صادرکنندگان و س��ایر روش ه��ای قانونی دیگر بهره‬ ‫بگیرد نه اینکه استرداد مالیات ارزش افزوده را منوط به رفع‬ ‫تعه��د ارزی کند‪ .‬الهوتی گفت‪ :‬در صورت تصویب لغو تعهد‬ ‫ارزی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی محصوالت‬ ‫کشاورزی در صحن علنی مجلس‪ ،‬دیگر صادرکنندگان این‬ ‫بخش نگ��ران زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات نخواهند‬ ‫بود و ای��ن کار باعث حمایت از صنایع کشاورزی و صادرات‬ ‫محصوالت این بخش می شود‪.‬‬ ‫در همی��ن باره‪ ،‬عل��ی اکبری عضو‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫کمیسی��ون تلفیق به‬ ‫ص��ادرات خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫بی��ش از دوس��ال زمان می ب��رد تا‬ ‫درامدزایی داشته باشد در حالی که‬ ‫بودجه یکساله اس��ت و نمی توانند‬ ‫تعهد بازگشت ارز صادراتی در مدت‬ ‫یکسال را داشته باشند‪ .‬وی با بیان اینکه این موضوع حداقل‬ ‫یک ماه دیگر به صحن علنی مجلس خواهد رفت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بخش کشاورزی حاشیه س��ود چندانی ن��دارد و باید کمک‬ ‫کرد که س��رپا بماند و بتواند فعالیت ه��ای صادراتی خود را‬ ‫ادامه بدهد‪ .‬ما تالش می کنیم که این موضوع در صحن هم‬ ‫رای بیاورد‪.‬‬ ‫ما این درخواست را داشتیم که استرداد مالیات ارزش افزوده منوط به‬ ‫رفع تعهد ارزی نش��ود؛ اما کمیس��یون تلفیق ان را نپذیرفت و در مقابل‬ ‫پیش��نهاد داد محصوالت کش��اورزی و خدمات فنی مهندسی از تعهد ارزی‬ ‫معاف شوند‬ ‫شرای��ط س��خت تحری��م دچار مشک�لات بسیاری اس��ت‪.‬‬ ‫کشوره��ای دیگ��ر ضمانتنامه ه��ای بانک��ی ای��ران را قبول‬ ‫نمی کنند که موضوع بسیار مهمی اس��ت چ��ون نمی تواند‬ ‫ک��ار بگیرند‪ .‬همچنی��ن در جابجایی پ��ول مشکالتی وجود‬ ‫دارد‪ .‬انصاری تاکید کرد‪ :‬پیمانکاران داخل کشور نیز شرایط‬ ‫خوبی ندارند چون کارفرمایان پول ندارند و در نتیجه ریشه‬ ‫ای��ن شرکت ها در حال ضعیف شدن اس��ت‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫مشوق ه��ا صادراتی هم مدت هاس��ت قطع شده و امیدواریم‬ ‫امسال در مجلس تصویب شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪38 :‬شرکت در ع��راق هستند اما چون عراق روی‬ ‫خوش��ی به شرکت های ایرانی نش��ان نمی دهند و همچنین‬ ‫به دلی��ل شرایط داخلی عراق پروژه ه��ای فعال چندانی در‬ ‫این کشور نداریم‪ .‬شهادت س��ردار سلیمانی هم ممکن است‬ ‫چالش های��ی را به وجود بیاورد که البت��ه باید دید ایران این‬ ‫موضوع را به فرصت تبدیل می کند یا باز هم تهدید بیشتری‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات مدیره انجمن صادرکنندگ��ان خدمات فنی‬ ‫مهندسی ایران افزود‪ :‬بسیاری از کشورها اصال به ایرانی کار‬ ‫نمی دهن��د چون فکر می کنند نمی توان��د فعالیت های مالی‬ ‫انجام دهد و با محدودیت های دیگر‪ ،‬ممکن اس��ت کارشان‬ ‫به راحتی پیش نرود و برای کار دادن به ایران اکراه دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت باید سازکار مشخص داشته باشد‬ ‫مدیر کل دفت��ر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع‬ ‫تبدیل��ی س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان اینک��ه در جلسه های‬ ‫کارشناس��ی گذشته مطرح می شد بخ��ش کشاورزی که نسبت به‬ ‫دیگ��ر گروه ها ارزبری کمت��ری دارد‪ ،‬در بخش تعهدات ارزی مورد‬ ‫حمایت و تشویق قرار بگیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر برگشت ارز صادراتی در‬ ‫بخش کشاورزی به شکلی باشد که گرفتاری های موجود را نداشته‬ ‫باشد به طور قطع صادرات توسعه می یابد‪.‬‬ ‫محم��ود بازاری به‬ ‫گفت‪ :‬به هر‬ ‫ح��ال ما و بخ��ش خصوص��ی واقعی بر‬ ‫بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد‬ ‫واق��ف هستیم و موافق انیم‪ .‬بنابراین به‬ ‫نظر من به این مفهوم نیست که به طور‬ ‫کل��ی از بازگش��ت ارز صادرات��ی معاف‬ ‫باشن��د و به طور قطع س��از کار دیگری‬ ‫ب��رای این موضوع در نظر م��ی گیرند و باید بگیرند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر این اتفاق رخ ده��د بسیاری از افرادی که ب��ا کارت های یکبار‬ ‫مصرف به مدت کوتاه وارد عرصه صادرات شدند هم از بین می روند‪.‬‬ ‫مدیر کل دفت��ر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع‬ ‫تبدیلی سازمان توسعه تجارت گفت‪ :‬هرچند مدتی است فضا برای‬ ‫ت بنگاه های معتبر صادرات��ی در بخش کشاورزی بهتر شده‬ ‫فعالی�� ‬ ‫اس��ت و انگی��زه بیشتری پی��دا کرده اند ک��ه البته ای��ن پیشنهاد‬ ‫کمیسیون تلفیق مثبت ارزیابی می شود‪ .‬هرچند دولت باید ساز کار‬ ‫ان را تعریف کند و اطمینان حتمی داشته باشد که ارز به نحوی به‬ ‫چرخه اقتصاد بازمی گردد‪ .‬بازاری اظهار کرد‪ :‬صادرکنندگان واقعی‬ ‫هم بر برگشت ارز صادرات��ی تاکید دارند و در مقابل دولت نیستند‬ ‫ام��ا درباره نحوه برگشت و زمان برگشت مشکالتی دارند که بخش‬ ‫کش��اورزی با توجه به مقتضیات خود طراحی شود‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫مشکل صادرکننده این است که می گوید‪ :‬محصول کشاورزی با ارز‬ ‫روز تولید شده اس��ت ام��ا چگونه باید در س��امانه نیما با نرخ کمتر‬ ‫عرضه کنم؟‬ ‫افزایش ‪ ۶۰.۹‬درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫افزایش ‪ ۶۰.۹‬درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۴.۷‬جواز خدمات فنی مهندس��ی و افزایش ‪۵۷.۱‬‬ ‫صدور جواز تاس��یس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی‬ ‫از مهم تری��ن نتایج عملکرد ‪ ۸‬ماهه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بوده است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬در ‪۸‬ماه نخست امسال‬ ‫‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۴‬جواز تاس��یس صنعت��ی صادر شد که با در‬ ‫نظ��ر گرفتن رقم ص��دور جواز تاس��یس صنعتی در مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته( ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۷۲۸‬مورد) ‪ ۱۵.۸‬درصد‬ ‫افزایش داشته اس��ت‪ .‬برای جوازهای تاس��یس صنعتی در‬ ‫‪۸‬ماه امسال پیش بینی اشتغال‪ ۳۹۴‬هزار و ‪ ۹۲۱‬نفری شده‬ ‫که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (اشتغال پیش بینی‬ ‫ش��ده ‪ ۳۴۵‬هزار و ‪ ۸۲۲‬نفر) با افزایش ‪ ۱۴.۲‬درصدی روبه‬ ‫رو بوده اس��ت‪ .‬همچنین پروانه بهره برداری صنعتی صادر‬ ‫ش��ده در ‪۸‬ماه نخست امس��ال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۶۰‬پروانه بوده و‬ ‫با توجه به صدور ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۱۱‬پروانه بهره برداری صنعتی‬ ‫در ‪۸‬ماه نخست ‪ ،۱۳۹۷‬افزایش ‪ ۳.۹‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫در حوزه تجارت خارجی نیز در ‪۸‬ماه نخست امسال ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۴۲‬ک��ارت بازرگانی و در ‪۸‬ماه س��ال گذشته ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷۷‬کارت بازرگانی ص��ادر شده بود که حاکی از افزایش‬ ‫‪ ۳.۵‬درص��دی در این حوزه اس��ت‪ .‬گواهی ه��ای امضای‬ ‫الکترونیکی نیز در بخش تجارت الکترونیک افزایش ‪۶۰.۹‬‬ ‫درصدی در ‪۸‬ماه امسال را شاهد بود‪ .‬در این حوزه در ‪۸‬ماه‬ ‫امسال ‪100‬هزار و ‪ ۱۰‬گواهی و در ‪۸‬ماه س��ال گذشته ‪۶۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۶۹‬گواهی امضای الکترونیک��ی صادر شده بود؛‬ ‫ام��ا در ح��وزه نرم افزار نی��ز با اهتمامی ک��ه وجود داشت‬ ‫ب��ا افزایش‪ ۳۱.۳‬درص��دی صدور پروانه ه��ای بهره برداری‬ ‫نرم افزار روبه رو بودیم‪ .‬در این حوزه در ‪۸‬ماهه امسال ‪ ۲۱‬و‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۶‬پروان ه بهره برداری نرم افزار‬ ‫صادر شد‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬میزان اشتغال پیش بینی شده این‬ ‫پروانه ه��ای بهره برداری نرم اف��زار در ‪۸‬ماه امسال ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷۴‬نفر و در ‪۸‬ماه سال گذشته ‪ ۵۹۲‬نفر بوده که افزایش‬ ‫‪ ۷۰۶.۴‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫صدور جواز خدمات فنی مهندسی نیز در حوزه پژوهش‪،‬‬ ‫فنی مهندس��ی و تحقیق و توس��عه افزایش ‪ ۱۴.۷‬درصدی‬ ‫داشت‪ .‬در ‪۸‬ماه امسال ‪ ۲۱۸‬و در ‪ ۸‬ماه سال گذشته ‪۱۹۰‬‬ ‫جواز خدمات فنی مهندس��ی صادر ش��ده بود‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به صدور ‪ ۱۱۱‬پروانه فنی مهندس��ی در ‪۸‬ماه امسال‪،‬‬ ‫صدور این پروانه نیز افزایش ‪ ۰.۹‬درصدی داشت‪ .‬در ‪۸‬ماه‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۱۰‬پروانه فنی مهندسی صادر شده بود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد‬ ‫خبر‬ ‫بازار تهران دوشنبه‬ ‫تعطیل است‬ ‫اختصاص ‪۲۰۰۰‬میلیارد تومان برای صادرات‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس اتاق اصن��اف تهران گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫صنفی ته��ران به منظ��ور شرکت ه��ر چه با‬ ‫شکوه ت��ر در ایین تشییع س��ردار شهید حاج‬ ‫قاسم سلیمانی فعالیت خود را در روز دوشنبه‬ ‫تعطیل می کنند‪.‬‬ ‫قاس��م نوده فراهان��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خبرگ��زاری فارس گف��ت‪ :‬نشست هماهنگی‬ ‫بزرگداشت شهید واال مقام سردار شهید حاج‬ ‫قاسیم س��لیمانی به همت جامعه انجمن های‬ ‫اس�لامی ب��ازار‪ ،‬اتاق اصناف تهران‪ ،‬س��ازمان‬ ‫بسی��ج اصناف‪ ،‬بازاریان کش��ور و اتاق اصناف‬ ‫ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران اظهارکرد‪ :‬در این‬ ‫نشست حاضران با تاکید بر لزوم برگزاری هر‬ ‫چه با شکوه تر ایین تشییع و بزرگداشت مقام‬ ‫شامخ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید‬ ‫کردن��د به همین دلی��ل در این نشست مقرر‬ ‫شد‪ ،‬واحدهای صنفی تهران به منظور شرکت‬ ‫ه��ر چه با شکوه ت��ر در ایین تشییع س��ردار‬ ‫شهید حاج قاس��م سلیمانی فعالیت خود را در‬ ‫روز دوشنبه تعطیل کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اصناف بر ضرورت حضور‬ ‫ایین بزرگداشت‬ ‫تمامی افراد جامع��ه در این ‬ ‫این شهی��د واال مقام تاکید دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫جهت احترام به رهبر معظم انقالب برنامه های‬ ‫اصناف و بازاریان کشور پس از اعالم مجالس‬ ‫موردنظر رهبر معظم انقالب اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫نرخ گذاری ‪ ۱۰‬کاالی‬ ‫مشمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت‪ :‬این ستاد‬ ‫فقط در ‪ ۱۰‬قلم کاالی اساسی که ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی می گیرند‪ ،‬نرخ گذاری انجام می دهد و‬ ‫نرخ گ��ذاری بقیه کاالها در اختیار این س��تاد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫محمدرض��ا کالمی در نشست س��تاد تنظیم‬ ‫بازار اظهار ک��رد‪ :‬ترمیم و بهبود قدرت خرید‬ ‫مردم به شیوه ه��ای گوناگونی انجام می شود‬ ‫و رش��د تولید یک��ی از این روش هاس��ت که‬ ‫حمایت های انجام شده در س��تاد تنظیم بازار‬ ‫از جنس کمک به تولید بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع و‬ ‫تنظیم بازار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درب��اره قیمت گذاری ها و نقش این س��تاد در‬ ‫ای��ن حوزه نیز تصریح و یاداوری کرد‪ :‬س��تاد‬ ‫تنظی��م بازار فقط در ‪ ۱۰‬قلم کاالی اساس��ی‬ ‫ک��ه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی می گیرن��د و در واقع‬ ‫مواد اولیه کااله��ای دیگر را تامین می کنند‪،‬‬ ‫نرخ گذاری انجام می ده��د و نرخ گذاری بقیه‬ ‫کاالها در دست این س��تاد نیست‪ .‬بررسی ها‬ ‫نش��ان می دهد ایران در شاخ��ص اندازه بازار‬ ‫رتبه ‪ ۲۱‬جهان را دارد‪.‬‬ ‫صادرات اخال حبوبات‬ ‫ازاد است‬ ‫مدیرکل دفتر صادرات گمرک به دنبال ازاد‬ ‫شدن ص��ادرات اخال حبوب��ات‪ ،‬از گمرکات‬ ‫اجرای��ی کشور خواس��ت که به این دس��تور‬ ‫عمل کنن��د‪ .‬به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬در نامه علی‬ ‫«اکب��ر شادمان��ی»‪ ،‬مدیرکل دفت��ر صادرات‬ ‫گمرک با اش��اره به ممنوعی��ت صادرات ‪۱۸‬‬ ‫قلم محصوالت کشاورزی از جمله کاه‪ ،‬کلش‬ ‫و یونجه در تیر ‪ ۹۷‬و س��پس رفع ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات اخ��ال حبوبات(ضایع��ات) در دی‬ ‫همان سال‪ ،‬از گمرکات اجرایی کشور خواسته‬ ‫ک��ه در صورت اظهار محموله های صادراتی با‬ ‫عنوان اخ��ال حبوبات‪ ،‬ضم��ن ارزیابی دقیق‬ ‫محمول��ه و نمونه ب��رداری از ان و کسب نظر‬ ‫س��یستمی جه��اد کش��اورزی اس��تان ها‪ ،‬در‬ ‫صورت احراز ماهیت کاالی اظهاری برای ان‬ ‫گم��رک با رعایت تمام��ی قوانین و مقررات و‬ ‫ضوابط جاری اقدام شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اکنون شرایط‬ ‫ما هم در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬به‬ ‫مثابه یک جنگ‬ ‫است و نیازمند‬ ‫مدیریت یک‬ ‫شرایط اقتضایی‬ ‫هستیم که باید‬ ‫برای مدیریت‬ ‫ان‪ ،‬تصمیم هایی‬ ‫اقتضایی بگیریم‬ ‫تا زمانی که کشور‬ ‫به ارامش برسد‬ ‫چند ماهی است صادرکنندگان با تعامل هر چه بیشتر‬ ‫ب��ا نهاد های دولتی‪ ،‬تالش دارند تا موانع و مشکالت پیش‬ ‫روی خود را با کمک دولت حل کنند و زمینه ای را فراهم‬ ‫اورند که تهدید تحریم های امریکا‪ ،‬به یک فرصت تبدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬تا جایی که بسیاری از صادرکنندگان‪ ،‬باوجود همه‬ ‫این س��ختی ها‪ ،‬در دل ارزوی این را دارند که تحریم های‬ ‫امریکا‪ ،‬هیچ وقت برداشته نشود تا بلکه صادرات غیرنفتی‬ ‫م��ورد توجه دولت ق��رار گیرد‪ ،‬چراکه هم��ه انچه امروز‬ ‫به عن��وان صادرات ایران مط��رح می شود‪ ،‬از جنس همان‬ ‫صادرات غیرنفتی است و نفت در ان نقش و سهمی ندارد‪.‬‬ ‫براس��اس انچه در حوزه بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت دنب��ال می شود‪ ،‬قرار بر این اس��ت که کارگروه‬ ‫توس��عه صادرات با اختیارات اصل ‪ ۱۲۷‬قانون اساسی که‬ ‫اختی��ارات کاملی را برای تصمیم گیری س��ریع در حوزه‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬پیش روی سیاس��ت گذاران این عرصه‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬تشکیل شده تا مسیری میانبر برای حمایت‬ ‫و پشتیبانی از صادرات و رفع موانع پیش روی ان برداشته‬ ‫ش��ود‪ ،‬چراکه اگر ارز ص��ادرات نباشد‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬کشور‬ ‫در تامی��ن نیازهای ارزی خود با چالش های جدی روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬حمید زادبوم‪ ،‬رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬در گفت وگوی مشروح با خبرگزاری مهر‪ ،‬به بیان‬ ‫ابع��اد تصمیم های بخش بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی می پردازد‪ .‬مشروح‬ ‫این گفت وگو از نظرتان می گذرد‪.‬‬ ‫€ €براس�اس امارهای منتش�ر ش�ده از سوی‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬صادرات غیرنفتی کشور توانسته‬ ‫در ‪ ۹‬م�اه نخس�ت امس�ال‪ ۳۲ ،‬میلی�ارد دالر‬ ‫ارزاوری برای کش�ور داش�ته باش�د‪ .‬از س�وی‬ ‫دیگ�ر‪ ،‬کمتر مق�ام مس�ئولی اهمیت توس�عه‬ ‫ص�ادرات غیرنفتی در ش�رایط کنون�ی اقتصاد‬ ‫ایران را نادیده می گیرد و به نظر می رس�د یک‬ ‫گفتمان غال�ب در میان دولت و بخش خصوصی‬ ‫در حوزه اهمیت توس�عه صادرات‪ ،‬شکل گرفته‬ ‫اس�ت‪ .‬مش�خصا برنامه های س�ازمان توس�عه‬ ‫تج�ارت ای�ران برای رون�ق و توس�عه صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور چیست؟‬ ‫حقیق��ت ان اس��ت که در ‪ ۳‬ماهی ک��ه از انتصاب من‬ ‫به عنوان سرپرست و پس از ان رئیس کل سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران می گذرد‪ ،‬به علت حضور مستمر در سال های‬ ‫مداوم‪ ،‬س��اختار س��ازمانی را به خوبی شناخته و می دانم‬ ‫چگونه باید گام برداریم؛ به ویژه اینکه س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت باید کم کم خود را پیدا کرده و به ساختار سازمانی‬ ‫جدی��د فکر شود؛ به این معنا که این س��ازمان به نحوی‬ ‫تغییر ساختار بدهد که نوع خدمات ان‪ ،‬با نیاز ذی نفعان‬ ‫تناسب داشته باشد‪ .‬در این میان با رهنمودهای قائم مقام‬ ‫وزی��ر در امور بازرگانی‪ ،‬این تغییر س��اختار شکل خواهد‬ ‫گرف��ت ک��ه البته فقط تغیی��ر چارت س��ازمانی نیست‪،‬‬ ‫بلکه س��اختار حرکت کارشناس��ی را دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬میز صنوف تولیدی به س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران اضافه شده که پیش تر وجود نداشته است؛‬ ‫چراک��ه برخی صادرکنندگان‪ ،‬از صنوف به شمار می روند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬بسیاری از صادر کنندگان همچون صنف‬ ‫مبلم��ان‪ ،‬م��ورد توجه ج��دی قرار گرفت��ه و میز کاالیی‬ ‫ب��رای انها تدارک دیده شده اس��ت؛ پس تالش شده در‬ ‫یک��ی از گام های اصالح س��اختار‪ ،‬یک برش صنفی برای‬ ‫فعالیت های حوزه توس��عه ص��ادرات تعریف کنیم که در‬ ‫گذشته وجود نداشته اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬میز اصناف‬ ‫در رس��ته های گوناگ��ون ایجاد و از ات��اق اصناف و مرکز‬ ‫ام��ور اصناف و بازرگان��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دع��وت شده ت��ا بتوان حرکتی را ایج��اد کرد که صنوف‬ ‫گوناگون را به س��مت صادرات پیش بریم‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫وقت��ی صنوف کشور برای ص��ادرات حرکت داده شده و‬ ‫س��اماندهی می شوند‪ ،‬متوجه خواهیم شد که یک صنف‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬نمی تواند ص��ادرات بزرگ داشت��ه باشد؛ پس‬ ‫روی برند س��ازی کار کرده و انها را به س��مت یک تشکل‪،‬‬ ‫کنسرس��یوم و یک برند مشخص س��وق خواهیم داد که‬ ‫ب��از هم‪ ،‬مث��ال واضح ان می تواند مبلم��ان باشد؛ به این‬ ‫معن��ا که صادرکنندگان خرد مبلم��ان‪ ،‬نمی توانند لزوما‬ ‫صادرکنندگان خوبی باشند و کشورگشایی کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫در واق��ع‪ ،‬به تنهایی نمی توانند رقابت کرده و برای تامین‬ ‫هزینه های بازاریابی صادرات خود به تنهایی گام بردارند؛‬ ‫پس همگی با هم س��اماندهی شده و تجمیع می شوند تا‬ ‫تبدیل به یک برند شوند؛ اینجاس��ت که یک برند قابلیت‬ ‫رقابت در عرصه های گوناگون بازارهای صادراتی را دارد‪.‬‬ ‫یکی از اقدام های مهم دیگری که در این میان انجام شده‪،‬‬ ‫ان اس��ت که بخش برند را در س��ازمان فعال کرده و یک‬ ‫مشاور ویژه برای بخش برند تعیین کرده ایم‪ .‬در این میان‬ ‫اموری که بتواند ما را به یک برند واحد برس��اند‪ ،‬نیازمند‬ ‫ک��ار و ت�لاش بسیار اس��ت و باید یک گ��روه را برای این‬ ‫ک��ار در نظر بگیریم که صن��وف تولیدی را مورد حمایت‬ ‫ق��رار دهد و انها را در برخی صنف های صادراتی تجمیع‬ ‫کن��د تا بتوان به یک برند قدرتمند در جهان تبدیل شده‬ ‫و وارد عرص��ه شویم‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬تشکیل شرکت های‬ ‫زنجی��ره تامین و نیز شرکت های مدیریت صادرات ایجاد‬ ‫و تقوی��ت خواهند شد و حتی تشکیل یک کنسرس��یوم‬ ‫صادراتی خواهند داد؛ اما این کار به زمان زیادی نیاز دارد‬ ‫و بای��د با برنامه ری��زی دقیق پیش رفت که هم اکنون در‬ ‫پیشنهاد حوزه بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪،‬ایجادیککارگروهتوسعهصادراتبرایتصمیم گیری های‬ ‫فوری و موثر در حمایت از صادرات است‬ ‫حال انجام است تا بتوانیم از صنف و واحدهای کوچک و‬ ‫متوس��ط‪ ،‬به یک برند واحد برسیم‪ .‬اگر به کشور ترکیه و‬ ‫صنع��ت مبلمان این کشور به عنوان نمونه مروری داشته‬ ‫باشی��م‪ ،‬مشاهده می ش��ود که تعداد برنده��ای مبلمان‬ ‫مع��روف ترکیه و صادرکنندگ��ان ان در بازارهای هدف‬ ‫صادراتی این کشور‪ ،‬تعداد انگشت شماری هستند که هر‬ ‫برن��د در دل خود‪ ،‬صن��وف و کارگاه های گوناگونی را جا‬ ‫داده که همگی در کنار هم‪ ،‬با یک اس��تراتژی مشخص‪،‬‬ ‫تبدی��ل به یک برن��د واحدی شده اند که در قالب مبلمان‬ ‫ترک کار صادرات انجام می دهند‪ .‬اینجا حمایت از چنین‬ ‫شرکت هایی هم در حوزه صادرات‪ ،‬بسیار س��اده اس��ت؛‬ ‫پ��س وقت��ی ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬برند وجود دارد‪ ،‬دولت هم به راحتی‬ ‫می تواند از انها حمایت کند‪ .‬در حالی که در ایران موضوع‬ ‫کامال برعکس است‪ .‬در یک استان‪ ۷ ،‬هزار واحد تولیدی‬ ‫وج��ود دارد که هر یک عنوان می کنند که صادرات انجام‬ ‫می دهند و از دولت هم می خواهند که از انها حمایت کند‪.‬‬ ‫چنین چیزی امکان پذیر نیست‪ .‬در واقع منابع مالی دولت‬ ‫هم محدود است و نمی توان ان را به طور موثر برای تعداد‬ ‫زی��ادی صادرکننده به کار بگی��رد و به نوعی فقط اتالف‬ ‫منابع انجام می شود و حتی منجر به رقابت های منفی در‬ ‫بازارهای هدف صادراتی می شود‪ .‬در بسیاری از رشته های‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬موضوع به همین منوال اس��ت‪ .‬پس ما تالش‬ ‫کردیم تا انها را زیرتحت یک پرچم واحد و برند مشخص‬ ‫گرد هم جمع کنیم که البته هنوز در ابتدای راه هستیم‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از کارهای س��ازمان‪ ،‬تهیه نقشه راه توس��عه‬ ‫صادرات متناس��ب با نقشه راه تنظیم بازار کشور اس��ت‬ ‫که با همکاری مشترک س��ازمان توس��عه تجارت ایران و‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬‬ ‫ت به طور همزمان پیش می رود‪ .‬این نقشه‬ ‫مع��دن و تجار ‬ ‫راه پیشرفت خوبی داشته و خوشبختانه در مراحل نهایی‬ ‫است که البته اصالحاتی هم دارد‪.‬‬ ‫€ €یکی از پیش�نهادهای مشخص این دوره از‬ ‫فعالیت س�ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬پیگیری‬ ‫تشکیل کارگروه توسعه صادرات با برخورداری‬ ‫از اختیارات اصل ‪ ۱۲۷‬قانون اساس�ی است‪ .‬این‬ ‫موضوع در چه مرحله ای قرار دارد؟‬ ‫پیشنه��اد ح��وزه بازرگان��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬ایجاد یک کارگروه‬ ‫توس��عه صادرات ب��رای تصمیم گیری های ف��وری و موثر‬ ‫در حمایت از صادرات اس��ت که بت��وان با اختیارات اصل‬ ‫‪ ۱۲۷‬قان��ون اساس��ی که از دولت کس��ب می کند‪ ،‬قدرت‬ ‫تصمیم گی��ری فوری داشت��ه باشد‪ .‬ای��ن پیشنهاد برای‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری ارس��ال شده و منتظر هستیم‬ ‫بخشنام��ه مربوط به ان انجام شود‪ .‬ما در این زمینه پیش‬ ‫نشست های��ی هم برگزار کرده ایم ک��ه در این نشست ها‪،‬‬ ‫نمایندگ��ان بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان ام��ور مالیاتی‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگان��ی حض��ور دارند و مسائ��ل و مشکالت پیش روی‬ ‫صادرات را دسته بندی کرده ایم‪.‬‬ ‫اکنون شرایط ما هم در اقتصاد‪ ،‬به مثابه یک جنگ است‬ ‫و نیازمن��د مدیریت یک شرایط اقتضایی هستیم که باید‬ ‫برای مدیریت ان‪ ،‬تصمیم هایی اقتضایی بگیریم تا زمانی‬ ‫که کشور به ارامش برسد‪ ،‬پس ارایش خود را تغییر داده‬ ‫و کار را در شرایط جنگ اقتصادی پیش خواهیم برد‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در مصاحبه های خود بارها به موضوع‬ ‫تمرکز ب�ر برش های اس�تانی در حوزه صادرات‬ ‫اش�اره کرده ای�د که به م�وازات متنوع س�ازی‬ ‫کااله�ای صادرات�ی و بازارهای ه�دف‪ ،‬بتوانید‬ ‫نقش استان ها را هم مشخص کنید‪ .‬این موضوع‬ ‫هم اکنون در چه وضعیتی اس�ت؟ ایا وظایف و‬ ‫اهداف هر استان مشخص شده است؟‬ ‫همانط��ور که شما اشاره کردید‪ ،‬برای حرکت درس��ت‬ ‫در مسیر توس��عه صادرات‪ ،‬عالوه ب��ر برش های کاالیی و‬ ‫کشوری که در س��ازمان توس��عه تجارت ب��رای صادرات‬ ‫تعریف شده‪ ،‬پیشنهادی مطرح شد تا یک برش اس��تانی‬ ‫نی��ز ب��ه این بخش ها اضاف��ه کنیم؛ در حالی ک��ه ما امور‬ ‫اس��تان ها را نی��ز داری��م و بسیاری از کارها در اس��تان ها‬ ‫انجام می شود‪ .‬اس��تان های مرزی‪ ،‬پیگیری های ویژه نیاز‬ ‫دارن��د که باید برای انها کارشناس مسئول مشخصی قرار‬ ‫دهیم‪ .‬بر این اس��اس ستادهای توس��عه صادرات استانی‬ ‫انه��ا را پیگیری خواهند کرد‪ .‬در این میان به عنوان مثال‪،‬‬ ‫اگر اقای رئیس جمهوری می خواهند س��فری به خراسان‬ ‫جنوب��ی بروند و صادرات ما با افغانستان و پاکستان دارای‬ ‫مسئل��ه بوده یا نیاز به توجه ویژه دارد‪ ،‬فرد مسئول حوزه‬ ‫اس��تانی بتواند برنام��ه مشخصی برای پیگیری توس��عه‬ ‫صادرات از دولت در این اس��تان ها فعالیت و گزارش های‬ ‫کارشناسی و موانع و مشکالت را شناسایی کند‪ .‬در نهایت‬ ‫حتی ممکن است یک نفر مسئول همه استان ها و پیگیری‬ ‫وی��ژه امور انها باشد‪ ،‬اما ماتریس س��ه بعدی کاال‪-‬کشور‪-‬‬ ‫اس��تان ضرورتی اس��ت که اکنون پیش امده است‪ .‬به هر‬ ‫حال‪ ،‬س��ازمان توس��عه تجارت ایران یک ساختار دائمی‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا اقتصاد ما اکنون نیازمند اتخاذ تصمیم های انی‬ ‫و دقیق مانند دوران جنگ اس��ت‪ .‬کشوری که وارد جنگ‬ ‫نشده‪ ،‬یک سامانه مرزی‪ ،‬موشک و تانک را در یک نقطه و‬ ‫جایگاه مستقر می کند و این تجهیزات همیشه ثابت است‬ ‫تا زمانی که کشور وارد جنگ شود‪ ،‬ان زمان‪ ،‬انها را تغییر‬ ‫شرایط و وضعیت داده و به سود منافع ملی به کار می گیرد‪.‬‬ ‫اکنون شرایط ما هم در اقتصاد‪ ،‬به مثابه یک جنگ اس��ت‬ ‫و نیازمن��د مدیریت یک شرایط اقتضایی هستیم که باید‬ ‫ب��رای مدیریت ان‪ ،‬تصمیم های اقتضایی بگیریم تا زمانی‬ ‫که کشور به ارامش برسد‪ ،‬پس ارایش خود را تغییر داده‬ ‫و کار را در شرایط جنگ اقتصادی پیش خواهیم برد‪.‬‬ ‫€ € برای ساختار دائمی سازمان و تغییر ان نیز‬ ‫فکری کرده اید؟‬ ‫م��ا ی��ک گروهی را ب��رای بنچ مارک کردن توس��عه‬ ‫تجارت ه��ای جهان��ی تجهی��ز کرده ای��م و ب��ه کمک‬ ‫ای تی س��ی ای��ن کار انج��ام می ش��ود‪ .‬در هفته پیش‬ ‫گروه��ی به مرکز تج��ارت بین الملل اع��زام شده و در‬ ‫راس��تای پ��روژه ای با انها داری��م و در چند موضوع به‬ ‫م��ا مشاوره می دهن��د‪ ،‬کار را پیگی��ری کرده ایم‪ .‬یکی‬ ‫از ان موضوعات‪ ،‬بنچ مارکینگ برای س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ای��ران اس��ت‪ ۵ .‬نف��ر را به ژن��و در هفته های‬ ‫گذشته فرستادیم تا در موضوع هایی که سازمان دارد‪،‬‬ ‫مذاکرات��ی ص��ورت دهند‪ .‬پس ما ب��ه این فکر هستیم‬ ‫که چگونه می توانیم س��اختار دائمی س��ازمان تجارت‬ ‫را طراح��ی کنیم‪ .‬برش های اس��تانی نی��ز در واقع یک‬ ‫تصمی��م اقتضایی در کنار کار بلندمدتی اس��ت که در‬ ‫حال انجام برای توس��عه صادرات کشور کشور اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال اقدام های بسیار دقیق و مناس��بی انجام‬ ‫شده تا بتوان سازمان توسعه تجارت ایران را در الگوی‬ ‫سازمان های توسعه ای دیگر جهان در حوزه تجارت باال‬ ‫ببریم و تقویت کنیم‪.‬‬ ‫€ €به این موض�وع در مصاحبه های قبلی خود‬ ‫اش�اره کرده بودید اگر منابع مالی و مش�وق ها‬ ‫تا مهر به س�ازمان تعلق نگیرد‪ ،‬اثرگذاری کافی‬ ‫نخواهند داش�ت‪ .‬به طور تقریب�ی‪ ۳ ،‬ماه پایانی‬ ‫سال را س�پری می کنیم‪ .‬ش�رایط به چه نحوی‬ ‫است؟‬ ‫بست��ه حمای��ت از صادرات هر س��ال تدوین شده و‬ ‫بودجه ان در نظر گرفته می شود‪ .‬براساس قانون بودجه‪،‬‬ ‫مبلغی از سوی دولت در نظر گرفته شده و براساس ان‪،‬‬ ‫جزئی��ات بسته حمایتی و مشوق ها را تعیین می کنند‪.‬‬ ‫سال گذشته هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان در قالب قانون‬ ‫بودج��ه دی��ده شده بود ک��ه به دلیل اینک��ه منابع دیر‬ ‫به دست س��ازمان توسعه تجارت ایران رسید‪ ،‬در عمل‬ ‫اثرگ��ذاری نداشت‪ .‬محل تامین مالی این منابع از یک‬ ‫درصد بخش مشخصی از درامدهای گمرکی است که‬ ‫تا زمانی که این منابع به خزانه واریز شود‪ ،‬زمان زیادی‬ ‫سپری شد‪ .‬البته در مرحله نخست‪ ۲۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫به عنوان تنخواه در اختیار سازمان قرار گرفت که هزینه‬ ‫شد‪ .‬اما مابقی اواخر اس��فند محقق شد و به جای هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان‪ ۳۶۰ ،‬میلیارد محقق شد و ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد را هم گرفته بودیم‪ ،‬اما روزهای پایانی سال بود و‬ ‫مشوق ها اثر نداشت و هزینه کردن این رقم در یک ماه‪،‬‬ ‫اتالف منابع بود؛ بنابراین س��ال گذشته ان را به خزانه‬ ‫ع��ودت دادیم‪ .‬امسال در بودج��ه ‪ ۷۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫دیده شده اس��ت‪ .‬البته بسته حمایتی برای مدت ها در‬ ‫انتظار امضا بود که اکنون به امضا رس��یده اس��ت‪ .‬این‬ ‫بست��ه حمایت��ی دو بخش دارد‪ .‬یک بخ��ش اعتباراتی‬ ‫اس��ت که از طریق صندوق توسعه ملی باید تخصیص‬ ‫داده ش��ود و بخ��ش دیگر اعتباری اس��ت که از بودجه‬ ‫دریافت می کنیم‪ .‬انچه صندوق توسعه ملی اختصاص‬ ‫خواه��د داد‪ ،‬ب��ه عنوان تنخواهی اس��ت که به بانک ها‬ ‫داده می ش��ود تا در قالب وام‪ ،‬در اختیار صادر کنندگان‬ ‫قرار داده شود و منابع ان ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان از این رقم‪ ،‬به بانک توسعه صادرات‬ ‫تخصی��ص داده می ش��ود و ‪ ۱۵۰۰‬باقیمانده نیز بین ‪۴‬‬ ‫بان��ک دیگر تقسیم می شود و هر یک از بانک ها معادل‬ ‫مبلغ دریافت��ی‪ ،‬اورده خواهند گذاشت و منابع به طور‬ ‫اهرمی‪ ،‬در اختیار صادرکنندگان و حمایت از صادرات‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬نرخ س��ود هم حدود ‪ ۱۴‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس ‪ ۹‬ماه زمان وجود دارد ت��ا قراردادها با‬ ‫بانک ه��ای عامل منعقد شده و صادرکنندگان نیز تا دو‬ ‫س��ال فرصت دارند از این مناب��ع بهره گیرند‪ .‬هر چند‬ ‫مبلغ زی��ادی نیست اما صادرکننده ها می توانند با این‬ ‫نرخ ترجیحی از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وقت��ی صادر کنن��ده نمونه ب��ا ک��ارت صادرکننده‬ ‫نمون��ه خ��ود به گمرکات مراجعه می کن��د‪ ،‬باید با وی‬ ‫همکاری شود‪ .‬براس��اس ایین نامه موجود در مقررات‬ ‫حمای��ت از صادرکنندگان نمونه‪ ،‬اداره ها‪ ،‬س��ازمان ها‬ ‫و موس��سه های اداری مکل��ف هستند تشریفات اداری‬ ‫مرب��وط به دارندگان کارت های ویژه صادر کننده نمونه‬ ‫را‪ ،‬خارج از نوبت انجام دهند و به درخواس��ت های انها‬ ‫در ارتباط با فعالیت های صادراتی‪ ،‬در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫€ €تس�هیالت ارزی هم با کاه�ش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫صادرکنندگ��ان به دلی��ل نوس��ان های ن��رخ ارز‪ ،‬از‬ ‫تسهیالت ارزی اس��تقبال نمی کنند و بیشتر راغب به‬ ‫دریاف��ت مناب��ع ریالی هستند تا از داخل خرید کرده و‬ ‫تامین سرمایه در گردش داشته باشند‪ .‬در عین حال ما‬ ‫ب��رای بخش دوم منابع حمایت از صادرات که در قالب‬ ‫بودجه دیده شده و رقم ان ‪ ۷۸۰‬میلیارد تومان اس��ت‪،‬‬ ‫برای کم��ک به هیات های تجاری‪ ،‬کمک به حضور در‬ ‫نمایشگاه ها‪ ،‬کمک به ثبت برند و کمک سود تسهیالت‬ ‫بانکی تخصیص خواهیم داد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه موضوع�ی ک�ه در روز مل�ی‬ ‫صادرات عن�وان کردید‪ ،‬کارت ه�ای ویژه ای را‬ ‫ب�ه صادر کنندگان نمونه کش�ور داده ای�د تا از‬ ‫خدم�ات وی�ژه ای بهره بگیرن�د‪ .‬ای�ا ارائه این‬ ‫خدم�ات عملیاتی ش�ده و انها با ای�ن کارت ها‬ ‫چه کاری می توانند انج�ام دهند؟ چه خدماتی‬ ‫می توانند داشته باشند؟‬ ‫در ایین نام��ه تشوی��ق صادرکنندگ��ان نمونه‪ ،‬این‬ ‫موض��وع به صراح��ت امده ک��ه صادرکنندگان نمونه‬ ‫م��ورد حمایت ویژه نهادهای دولت��ی قرار گیرند‪ .‬پس‬ ‫وقتی که صادر کننده نمونه با کارت صادرکننده نمونه‬ ‫خ��ود به گمرکات مراجعه می کند‪ ،‬باید با وی همکاری‬ ‫شود‪ .‬براس��اس ایین نامه موجود در مقررات حمایت از‬ ‫صادرکنندگان نمونه‪ ،‬اداره ها‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬موسسه های‬ ‫اداری مکل��ف هستن��د تشریف��ات اداری مرب��وط به‬ ‫دارندگ��ان کارت های ویژه صادر کننده نمونه را‪ ،‬خارج‬ ‫از نوبت انجام دهند و به درخواست های انها در ارتباط‬ ‫ب��ا فعالیت های صادرات��ی‪ ،‬در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫رس��یدگی کنند‪ .‬م��دت اعتبار کارت ‪ ۳‬س��ال از زمان‬ ‫صدور اس��ت‪ .‬معافیت از دریافت گواهینامه استاندارد‬ ‫برای صدور کاالهای مشمول قانون استاندارد‪ ،‬تخفیف‬ ‫در هزین��ه اج��اره غرفه در نمایشگاه ه��ای بین المللی‬ ‫داخلی حداکثر تا ‪ ۵‬س��ال و دس��ت کم ‪ ۵۰‬درصد که‬ ‫ازس��وی س��ازمان به نمایشگاه ارائه می شود‪ ،‬تخفیف‬ ‫هزین��ه اج��اره غرف��ه در نمایشگاه ه��ای اختصاصی و‬ ‫بین المللی خارج از کشور به میزان ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬تخفیف‬ ‫هزینه در حضور هیات های بازاری‪ ،‬تجاری به میزان ‪۳۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬تخفیف در هزینه های خدمات ارائه شده ازسوی‬ ‫صندوق ضمانت ص��ادرات ایران به میزان حداکثر ‪۴۰‬‬ ‫درص��د و تخفی��ف در هزینه تبلیغ��ات در شبکه های‬ ‫برون مرزی از جمله تسهیالت در نظر گرفته شده برای‬ ‫صادرکنندگان نمونه است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫چند گام فناورانه و چند شایعه دوست داشتنی در ‪CES‬‬ ‫نمایشگ��اه ‪ ۲۰۲۰ CES‬از بامداد روز دوشنبه اغاز به کار خواهد‬ ‫کرد و از هم اکنون رسانه های متعدد به انتشار فهرست مورد انتظار‬ ‫خود از غول های دنیای فناوری مشغول شده اند‪ .‬باتوجه به اطالعات‬ ‫و شایعه های��ی که تاکنون درباره رونمایی های احتمالی شنیده ایم‪،‬‬ ‫به طور قطع با یکی از بزرگ ترین رویدادهای فناوری در س��ال های‬ ‫اخی��ر روبه رو خواهیم بود‪ .‬اگرچ��ه در نام گذاری نمایشگاه یادشده‬ ‫دیگ��ر خب��ری از شع��ار ‪Consumer Electronic Show‬‬ ‫نیست‪ ،‬ام��ا به هرحال ‪ CES‬هن��وز به عنوان بهتری��ن مکان برای‬ ‫مشاه��ده اخری��ن و به روزترین محص��والت و نمونه های مفهومی‬ ‫دنیای فناوری در سال نو شناخته می شود‪.‬‬ ‫کارب��ران دنیای فناوری‪ ،‬فهرس��ت بلندباالی��ی از محصوالت و‬ ‫خدمات مورد انتظار برای ‪ ۲۰۲۰ CES‬دارند‪ .‬از فناوری مخابراتی‬ ‫‪ ۵G‬تا تلویزیون های شف��اف ‪ Ultra-HD‬و پهپادهای شخصی‪،‬‬ ‫ش رو را دوچن��دان می کنند‪ .‬در‬ ‫همگ��ی هیج��ان نمایشگ��اه پی�� ‬ ‫نمایشگاه ‪ CES‬همیشه می ت��وان انتظار یک رخداد شوکه کننده‬ ‫را داش��ت که شاید با رونمایی محصولی خارق العاده ازس��وی یکی‬ ‫از غول ه��ای فناوری همراه باشد‪ .‬انجم��ن فناوری های متمرکز بر‬ ‫مصرف کنن��ده (‪ ،)CTA‬برگ��زاری ‪ ۲۰۲۰ CES‬را برعهده دارد‪.‬‬ ‫انها به رس��انه ها اع�لام کردند که نمایشگاه امس��ال تمرکز باالیی‬ ‫روی س��فر‪ ،‬گردشگری‪ ،‬تحلیل داده و بهب��ود تجربه کاربران دارد‪.‬‬ ‫البته به طور قطع رونمایی از محصوالت جذاب همچون تلویزیون‪،‬‬ ‫اس��پیکر‪ ،‬هدفون‪ ،‬لپ تاپ و گوشی هوشمند‪ ،‬بخشی جدانشدنی از‬ ‫بزرگ ترین رویداد فناورانه س��ال خواهد ب��ود‪ .‬فراموش نکنید که‬ ‫بسیاری از محصوالت جدید به احتمال بسیار باال برای فناوری های‬ ‫انقالبی ‪ ۵G‬و ‪ ۸K‬بهینه سازی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ از تلویزیون ه�ای هوش�مند ‪ ۲۰۲۰ CES‬چ�ه‬ ‫انتظارهایی داریم؟‬ ‫عالوه بر محصوالت ج��ذاب الکترونیکی که در نمایشگاه ‪CES‬‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬رونمای��ی خواهند ش��د‪ ،‬به طور قط��ع بحث های متعددی‬ ‫پیرامون مسئله سالمت دیجیتال و جمع اوری و نگهداری داده های‬ ‫شخص��ی به جریان خواهد افتاد؛ مسائل��ی که به عنوان بزرگ ترین‬ ‫چالش ه��ای کنونی صنعت شناخته می شوند‪ .‬در نهایت صرف نظر‬ ‫از ح��وزه فعالیت و عالقه کارب��ران در دنیای فناوری‪۲۰۲۰ CES ،‬‬ ‫دستاوردی جدید و جذاب برای همه به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹شایعه ها و افشاگری های ‪۲۰۲۰CES‬‬ ‫نمایشگاه‪ ۲۰۲۰ CES‬هنوز به طور رسمی شروع نشده‪ ،‬اما اخبار‬ ‫گوناگونی از محصوالتی به گوش می رس��د که به احتمالی رونمایی‬ ‫پرس��روصدایی در نمایشگ��اه داشته باشند‪ .‬ال ج��ی به احتمالی با‬ ‫رونمایی از نخستین تلویزیون ‪ ۸K Ultra HD‬با تاییدیه صنعتی‬ ‫و اماده ورود به بازار‪ ،‬سامسونگ را پشت سر خواهد گذاشت‪ .‬در واقع‬ ‫تاییدیه صنعتی به این معنا خواهد بود که الی جی مجوز استفاده از‬ ‫برچسب ‪ ۸K Ultra HD‬را روی محصوالت خود دارد‪ .‬نخستین‬ ‫محصوالت در این دسته نیز خانواده‪ ۸K TV Real‬هستند که در‬ ‫‪ ۲۰۲۰ CES‬رونمای��ی خواهند شد‪ .‬رونمایی های ال جی در‪CES‬‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬مح��دود به تلویزیون نمی شود‪ .‬این شرکت کره ای به تازگی‬ ‫خب��ر از تولید خان��واده نمایشگرهای مخصوص ب��ازی داد که در‬ ‫‪ ۲۰۲۰ CES‬رونمای��ی می شوند‪ .‬از میان انها می توان به نمایشگر‬ ‫منحن��ی ‪ ۳۸‬اینچی ‪ ۴K‬اشاره کرد ک��ه قابلیت هایی همچون پنل‬ ‫‪ IPS‬و سرعت پاس��خ یک میلی ثانیه دارد‪ .‬نمایشگر یادشده با نرخ‬ ‫بازس��ازی ‪ ۱۴۴‬هرتز و پشتیبانی از ‪ Nvidia G-Sync‬همه رقبا‬ ‫را به چالش خواهد کشید‪ .‬در بخش گوشی های هوشمند در‪CES‬‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬شرک��ت چین��ی وان پالس خب��ر از رونمایی یک محصول‬ ‫جدید داد که در رویداد اختصاصی این شرکت در نمایشگاه پیش رو‬ ‫ل حاضر عنوان «‪OnePlus‬‬ ‫معرف��ی خواهد شد‪ .‬چینی ها در ح��ا ‬ ‫‪ »Concept One‬را ب��رای گوشی جدید بی��ان کرده اند‪ .‬باتوجه‬ ‫به تصویر مبهمی که ازس��وی شرکت سازنده منتشر شده‪ ،‬دستگاه‬ ‫جدید را می توان در دس��ته گوشی های هوشمن��د قرار داد‪ ،‬اما این‬ ‫شک ه��م وجود دارد که وان پالس قصد ورود به دنیای گوشی های‬ ‫تاشدن��ی را داشته باشد‪ .‬به کار بردن عبارت ‪ Concept‬یا طراحی‬ ‫مفهوم��ی در تبلیغ وان پالس‪ ،‬این ش��ک را ایجاد می کند که شاهد‬ ‫محص��ول نهایی قابل عرضه به بازار نباشی��م‪ .‬ازطرفی برخی منابع‬ ‫ادعا می کنند که چینی ها قصد طراحی و س��اخت ایرپاد بی س��یم‬ ‫برای رقاب��ت مستقیم با ایرپاد اپل را دارن��د‪ .‬به هرحال به احتمالی‬ ‫ش رو حرف های زیادی برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫وان پالس در نمایشگاه پی ‬ ‫شایع��ه ای دیگر در زمینه‪ ۲۰۲۰ CES‬ادعا می کند که به احتمالی‬ ‫شاهد نسخه جدی��دی از هدفون های روی گوشی ‪-Sony WH‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰XM۴‬باشیم که به عن��وان نسخه جدید محصوالت بسیار‬ ‫موفق ‪ ۱۰۰۰MX۳-WH‬معرفی می شود‪ .‬نسخه قبلی با قابلیت‬ ‫حرف��ه ای حذف نویز‪ ،‬اکتبر ‪ ۲۰۱۸‬به بازار عرضه شد‪ .‬گرچه شایعه‬ ‫مربوط به هدفون های سونی اشاره ای به ‪ ۲۰۲۰ CES‬نمی کند‪ ،‬اما‬ ‫زمان احتمالی عرضه یعنی ژانویه سال ‪ ،۲۰۲۰‬احتمال رونمایی در‬ ‫‪ CES‬را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالعات تکمیلی درباره‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫نمایشگ��اه ‪ ۲۰۲۰ CES‬از ‪ 7‬ت��ا ‪ 10‬ژانوی��ه ‪ ۱۷( ۲۰۲۰‬ت��ا ‪۲۰‬‬ ‫ی ‪ )۱۳۹۸‬به طور رس��می برگزار می شود‪ .‬البته ژورنالیست های‬ ‫د ‬ ‫دنیای فناوری از چن��د روز قبل در شهر برگزاری این رویداد یعنی‬ ‫الس وگاس حاضر خواهند بود تا کنفرانس های خبری شرکت های‬ ‫فن��اوری را پوشش دهند که از ‪ 5‬ژانوی��ه (‪ ۱۵‬دی) شروع می شود‪.‬‬ ‫کنفرانس ه��ا تا روز اول نمایشگاه ادامه پی��دا می کنند و در جریان‬ ‫هم��ان رویدادها‪ ،‬اطالعات کاملی از محص��والت و خدمات جدید‬ ‫غول های��ی همچ��ون س��ونی‪ ،‬س��امسونگ‪ ،‬ال ج��ی و بسی��اری‬ ‫شرکت های دیگ��ر دریافت خواهیم کرد‪ .‬نمایشگ��اه امسال مانند‬ ‫رویداده��ای گذشته در شهر الس وگاس برگ��زار می شود‪ .‬منطقه‬ ‫اصل��ی نمایشگ��اه در ‪ Las Vegas Strip‬قرار دارد و خیابان های‬ ‫اطراف را نیز پوشش می ده��د‪ .‬از لحاظ مساحت‪ ،‬حدود ‪ ۲۵۵‬هزار‬ ‫مترمرب��ع فضای نمایشگاه��ی در رویداد امس��ال خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ظرفی��ت تقریبا تمامی هتل های شهر در روزهای برگزاری تکمیل‬ ‫است و خیابان های منتهی به مراکز نمایشگاهی‪ ،‬ترافیکی سنگینی‬ ‫را تجرب��ه خواهند کرد‪ CTA .‬وس��ایل حمل ونق��ل متعددی را از‬ ‫مراک��ز شهر به محل برگزاری رویدادها تدارک دیده اس��ت‪ .‬تقریبا‬ ‫تمامی شرکت های بزرگ دنی��ای فناوری جز اپل در‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫حض��ور خواهند داشت‪ .‬از میان بزرگ��ان می توان به امازون‪ ،‬کانن‪،‬‬ ‫فیس ب��وک‪ ،‬اینتل‪ ،‬ال جی‪ ،‬لن��وو‪ ،‬مایکروس��افت‪ ،MSI ،‬نیکون‪،‬‬ ‫سامسونگ‪ ،‬سونی و بسیاری شرکت های دیگر اشاره کرد‪ .‬البته همه‬ ‫شرکت ها برای نمایش محصوالت جدید به ‪ 2020 CES‬نمی ایند‪.‬‬ ‫ی که دیگران‬ ‫سهم عمده ای از شرکت ها هدف تجاری دارند‪ ،‬در حال ‬ ‫به دنب��ال دریافت بازخورد و حض��وری ضمنی در محیط نمایشگاه‬ ‫هستند‪ .‬ب ه هر ح��ال در نمایشگاه امسال هم شاهد صدها محصول‬ ‫جدید در هر یک از دسته های دنیای فناوری خواهیم بود‪ .‬همان طور‬ ‫ک��ه گفته ش��د‪ ،‬حمل ونقل و گردشگ��ری از موضوع ه��ای اصلی‬ ‫نمایشگاه ‪ CES‬امسال خواهند بود‪ .‬تحلیل داده‪ ،‬حریم خصوصی‪،‬‬ ‫س�لامت دیجیتال‪ ،‬رقابت جهانی بر سر ‪ ،۵G‬تجاری سازی هوش‬ ‫مصنوع��ی و البته نمایشگرهای ‪ ،۵K‬موضوع های مهم دیگر ‪CES‬‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬را تشکیل می دهن��د‪ .‬درنهایت موضوع های یادشده بخش‬ ‫عمده ای از رویدادها را به خود اختصاص می دهند‪ .‬اخبار رونمایی از‬ ‫محصوالت جدید نیز مانند سال های گذشته در دسته های مشهور‬ ‫محصوالت مصرفی الکترونیکی خواهد بود که در ادامه برخی از انها‬ ‫را بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ AMD‬در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫کارشناس��ان متع��ددی پیش بینی می کنند که ‪ AMD‬س��ال‬ ‫اینده مجموعه ای از پردازنده های گرافیکی جدید را به بازار عرضه‬ ‫می کن��د‪ .‬به احتمالی نخستین نمونه ها نیز در‪ ۲۰۲۰ CES‬معرفی‬ ‫خواهن��د شد‪ .‬غول دنی��ای پردازنده در س��ال گذشته از نخستین‬ ‫پردازن��ده گرافیکی هف��ت نانومتری خود به ن��ام ‪Radeon VII‬‬ ‫رونمایی ک��رد‪ .‬به احتمالی امسال باید منتظ��ر اخبار بزرگ تری از‬ ‫این شرکت باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ال جی در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫برنامه ه��ای ال ج��ی مانن��د رقی��ب هموط��ن‪ ،‬س��امسونگ‪،‬‬ ‫قاب��ل پیش بینی هستن��د‪ .‬انه��ا به احتمالی خان��واده ای جدید از‬ ‫تلویزیون ه��ای ‪ OLED‬را به نمایش می گذارند و زمان جدیدی را‬ ‫نیز برای عرضه نهایی تلویزیون ‪ OLED‬رول شونده اعالم می کنند‬ ‫که سال گذشته معرفی شد‪ .‬چنین دستگاه هایی به طبع در ظرفیت‬ ‫بودجه بسیاری از کاربران دنیای فناوری قرار نمی گیرند‪ .‬ال جی باز‬ ‫هم در این دسته محصول خواهد داشت که از میان انها می توان به‬ ‫نمونه اولیه تلویزیون شفاف ‪ OLED‬اشاره کرد‪ .‬محصول یادشده‬ ‫سال گذشته در رویدادهای خصوصی به نمایش درامد و به احتمالی‬ ‫نسخه های اولی��ه ان تنها با هدف گیری مشتری��ان تجاری عرضه‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬ال جی از روی��داد ‪ ۲۰۲۰ CES‬ب��رای معرفی لوازم‬ ‫خانگی جدید خود نیز اس��تفاده می کند؛ خانواده ای از محصوالت‬ ‫که به احتمالی شامل ماشین های لباسشویی و خشک کن و تعدادی‬ ‫گجت های خاص خانگی باشد‪ .‬به عنوان مثال شاید شاهد رونمایی‬ ‫از تصفیه کننده ه��ای هوا و جاروبرقی های جدی��د رباتیک باشیم‪.‬‬ ‫شرکت کره ای س��ال گذشته از محصوالتی همچون دس��تگاه های‬ ‫خانگ��ی تولید نوشیدنی و ی��ک کمد هوشمن��د رونمایی کرد که‬ ‫عم��ل اتوشویی بخار را برای لباس ه��ا انجام می داد‪ .‬کمد هوشمند‬ ‫ال جی دارای نمایشگری داخلی بود و جالباسی ها را درون سیستم‬ ‫بخارده��ی هوشمند‪ ،‬به ط��ور خودکار جابه ج��ا می کرد‪ .‬محصول‬ ‫کره ای ه��ا یک��ی از جذاب ترین و عجیب ترین حاض��ران نمایشگاه‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اینتل در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫غول دنیای پردازنده سال گذشته نمایش خوبی برگزار کرد‪ .‬تیم‬ ‫ابی با نخستین پردازنده های ‪ ۱۰‬نانومتری ایس لیک به نمایشگاه‬ ‫الس وگاس ام��د که برپای��ه معم��اری ‪ Sunny Cove‬طراحی‬ ‫ش��ده بود‪ .‬حتی در نمایشگاه س��ال گذشته ی��ک لپ تاپ مجهز به‬ ‫پردازنده های یادشده نمای��ش داده شد‪ .‬تراشه های جدید با هدف‬ ‫تقوی��ت کارای��ی در رایانه های شخصی مدرن طراحی و س��اخته‬ ‫می شوند‪ .‬همچنی��ن اینتل پروژه هایی به ن��ام ‪ Athena‬دارد که‬ ‫برنامه هایی برای بهب��ود رایانش موبایلی به عصری جدید را دنبال‬ ‫می کنند؛ عصری که با ظهور سخت افزارهایی سبک تر و نازک تر و با‬ ‫مشارکت شرکای صنعتی دیگری همچون هواوی‪ ،‬ایسوس و لنوو‬ ‫شکل خواهد گرفت‪ .‬اینتل س��ال گذشته از ‪ ۶‬پردازنده نسل نهمی‬ ‫دیگر نیز رونمایی کرد که از ‪ Core i۳‬تا ‪ Core i۹‬متفاوت بودند‪.‬‬ ‫درواقع رویداد س��ال اینده یکی از بزرگ ترین رویدادهای تیم ابی‬ ‫دنیای پردازش بود‪ .‬شاید امسال شاهد رونمایی از پردازنده گرافیک‬ ‫مستقل اینتل باشیم که کاربران و کارشناس��ان زیادی انتظار ان را‬ ‫می کشند‪ .‬نمونه ای کلی از پردازنده یادشده‪ ،‬مدتی پیش در ‪GDC‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬ب��ه نمای��ش گذاشته شد‪ .‬شاید هم غ��ول دنیای پردازش از‬ ‫فرص��ت پیش امده ب��رای رونمایی از نخستی��ن پردازنده های ‪۱۰‬‬ ‫‹ ‹‪ HTC‬در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫کاربران دنیای فناوری‪ ،‬فهرس��ت بلندباالیی از محصوالت و خدمات مورد‬ ‫انتظ��ار برای ‪ ۲۰۲۰ CES‬دارند‪ .‬از فناوری مخابراتی ‪ ۵G‬تا تلویزیون های‬ ‫ش رو‬ ‫ش��فاف ‪ Ultra-HD‬و پهپادهای شخصی‪ ،‬همگی هیجان نمایشگاه پی ‬ ‫را دوچندان می کنند‬ ‫نانومتری رومیزی استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انویدیا در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫انویدی��ا خبری تقریبا تاییدشده و نهایی برای ‪ ۲۰۲۰ CES‬دارد‬ ‫و ب��ه احتمال زیاد شاهد رونمای��ی از ‪ Nvidia Shield‬در رویداد‬ ‫پیش رو خواهیم بود‪ .‬س��ال گذشته‪ ،‬غول دنیای پردازش گرافیکی‬ ‫از کارت ه��ای گرافی��ک ‪ GeForce RTX Mobility‬رونمایی‬ ‫کرد و همچنین س��ری ‪ ۲۰۸۰ RTX‬را به نمایش گذاشت‪ .‬به عالوه‬ ‫محصوالت��ی مخص��وص لپ تاپ ه��ای گیمینگ در ‪ CES‬س��ال‬ ‫گذشته معرفی شدند‪ .‬ایا در رویداد ‪ ۲۰۲۰ CES‬شاهد محصوالت‬ ‫جدید مشابهی خواهیم بود؟ ال چند روز دیگر‪ ،‬پاس��خ این پرسش‬ ‫روشن خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سامسونگ در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫نمایشگاه ‪ CES‬همیشه رویدادی مهم و ویژه برای س��امسونگ‬ ‫به شم��ار می رود‪ .‬کره ای ها در این روی��داد بیش از همه به رونمایی‬ ‫از جدیدتری��ن تلویزیون ه��ای ‪ QLED‬مشغ��ول خواهن��د شد‪.‬‬ ‫به ع�لاوه نمایشگرهای مفهومی و محص��والت خاص عظیم هم در‬ ‫نمایشگاه الس وگاس به نمایش گذاشته می شوند‪ .‬س��امسونگ در‬ ‫رویداد س��ال گذشت��ه از تلویزیون غول پیکر ‪ ۲۱۹‬اینچی موس��وم‬ ‫ب��ه ‪ The Wall‬رونمایی کرد‪ .‬همچنین کلیاتی از س��یستم عامل‬ ‫‪ Tizen‬ب��ه نمایش گذاشته شد که به ‪ Apple TV‬هم مجهز بود‪.‬‬ ‫کاربران و کارشناس��ان برای رویداد امسال سامسونگ‪ ،‬رونمایی از‬ ‫تلویزیون های بدون حاشیه ‪ QLED‬را در صدر فهرس��ت انتظارها‬ ‫قرار داده اند‪ .‬شایعه رونمایی از این محصوالت زمانی تقویت شد که‬ ‫پتنت��ی مشابه از شرکت کره ای در دفت��ر مالکیت معنوی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا به ثبت رس��ید‪ .‬در بخش محصوالت پردازشی‪ ،‬س��امسونگ‬ ‫از ‪ Notebook Flash‬و ‪ Pro ۹ Notebook‬رونمای��ی ک��رده‬ ‫و به احتمالی بروزرسانی هایی در ان خانواده ها ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سونی در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫س��ونی در نمایشگاه ‪ CES‬س��ال گذشته اخبار زیادی را به خود‬ ‫اختصاص نداد‪ ،‬اما از میان محص��والت مهم ان نمایشگاه می توان‬ ‫تلویزی��ون جدی��د ‪ Master Series Z۹G‬و فرمت صوتی ‪۳۶۰‬‬ ‫‪ Reality‬را ن��ام برد‪ .‬به احتمالی در روی��داد امسال اخبار بیشتری‬ ‫پیرامون محصول دوم خواهیم شنید‪ .‬تعدادی محصول محدود در‬ ‫خانواده تلویزیون های ‪ Z ،۸۵۰ ،۹۵۰‬و ‪ A‬و همچنین ساندبارهای‬ ‫‪ ۲.۱‬مجهز به ‪ Dolby Atmos‬نیز می توانند اخبار مهم س��ونی را‬ ‫به خود اختصاص دهند‪ .‬غول ژاپنی دنیای فناوری به احتمالی به جز‬ ‫رونمایی از محص��والت صوتی و تصویری‪ ،‬اخباری از کنسول بازی‬ ‫جدید پلی استیشن ‪ ۵‬نیز به ‪ ۲۰۲۰ CES‬خواهد اورد‪ .‬در واقع سونی‬ ‫پیش از رونمایی نهایی از محص��ول جدید‪ ،‬به احتمالی جزئیاتی را‬ ‫از عملک��رد ان منتشر خواهد کرد و ل��وازم جانبی گیمینگ مانند‬ ‫‪ PlayStation VR‬ه��م بخش مهمی از اخبار ژاپنی ها را به خود‬ ‫اختصاص می دهند‪ .‬رونمایی کامل از پلی استیشن جدید در ‪CES‬‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬کمی بعید به نظر می رس��د؛ به ویژه اگر به تاریخچه سونی و‬ ‫پلی استیشن در ‪ CES‬توجه کنیم‪ ،‬چنین رخدادی به ندرت پیش‬ ‫امده اس��ت‪ .‬درنهایت شاید تنها همان اخبار کلی پیرامون کنسول‬ ‫بازی سونی در کنفرانس اختصاصی شرکت ژاپنی منتشر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایسر در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫ایس��ر عموما در روی��داد ‪ CES‬از کروم بوک های جدید رونمایی‬ ‫می کن��د‪ .‬انها س��ال گذشت��ه ‪ ۳۱۵ Chromebook‬را معرفی‬ ‫کردند که مجهز به پردازنده جامع یا همان ‪ APU‬س��اخت شرکت‬ ‫‪ AMD‬بود‪ .‬به عالوه ایسر از لپ تاپ مجهز به ویندوز ‪ ۱۰‬موسوم به‬ ‫‪ ۷ Acer Swift‬در ‪ ۲۰۱۹ CES‬رونمایی کرد‪ .‬این دستگاه مجهز‬ ‫به نمایشگر ‪ ۱۴‬اینچی لمسی است و حاشیه های بسیار کمی دارد‪.‬‬ ‫گرچه این شرکت به تازگی در ایفا ‪ ۲۰۱۹‬از چند کروم بوک و لپ تاپ‬ ‫وین��دوزی رونمای��ی کرد‪ ،‬اما ب��از هم می توان انتظ��ار محصوالت‬ ‫جدیدی در دسته رایانه های شخصی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اپل در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫همان طور که گفته شد‪ ،‬اپل حضوری رس��می در ‪ CES‬نداشته‬ ‫ن ب��ار شاهد حضور یکی از مدیران‬ ‫و ن��دارد اما امسال برای نخستی ‬ ‫ارشد کوپرتینویی ها در الس وگ��اس هستیم‪ .‬جین هارواث‪ ،‬مدیر‬ ‫ارش��د اپل در حوزه حری��م خصوصی بین المل��ل‪ ،‬در میزگردی با‬ ‫موضوع حریم خصوصی در ‪ ۲۰۲۰ CES‬حاضر خواهد بود‪ .‬جلسه‬ ‫یادش��ده باعن��وان ‪Chief Privacy Officer: What Do‬‬ ‫‪ Consumers Want‬برگ��زار خواهد ش��د‪ .‬البته اپل در ‪CES‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬نی��ز تنها با یک بیلبورد غول پیک��ر حضور داشت که تمرکز‬ ‫ایف��ون را بر حریم خصوصی فریاد م��ی زد و شرکت هایی همچون‬ ‫گوگ��ل‪ ،‬فیس بوک و دیگ��ر غول های فناوری را ه��دف انتقاد قرار‬ ‫می داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایسوس در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫ایسوس همیشه بهترین محصوالت دس��ته گیمینگ خود را به‬ ‫‪CES‬می اورد و امس��ال نیز می توان همین رویکرد را از انها انتظار‬ ‫داشت‪ .‬س��ال گذشته شاه��د رونمایی از خان��واده کروم بوک های‬ ‫متمرک��ز ب��ر کاربر اموزش��ی بودیم ک��ه از میان انه��ا می توان از‬ ‫‪ C۲۰۴‬و ‪ C۲۱۴‬و ‪ C۴۰۳‬و همچنی��ن تبل��ت ‪ CT۱۰۰‬ن��ام برد‪.‬‬ ‫‪ Chromebook Flip C۴۳۴‬نی��ز محص��ول خ��اص ایسوس‬ ‫در ‪ ۲۰۱۹ CES‬ب��ود‪ .‬ایس��وس در نمایشگ��اه س��ال گذشته چند‬ ‫محص��ول جدید را زیر برن��د ‪ ROG‬خود رونمایی ک��رد که انواع‬ ‫لپ ت��اپ‪ ،‬رایانه های رومیزی‪ ،‬نمایشگر و ل��وازم جانبی رایانه ای را‬ ‫پوشش می داد‪ .‬به احتمالی در ‪ ۲۰۲۰ CES‬شاهد رونمایی از چند‬ ‫کروم ب��روک جدید به همراه تعداد زی��ادی محصول با برند ‪ROG‬‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گوگل در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫برنامه های گوگل برای ‪ CES‬همیشه به دو دسته اصلی تقسیم‬ ‫می شوند‪ :‬محصوالت شرکت های سخت افزاری و بروزرسانی های‬ ‫نرم افزاری‪ .‬غول موتور جست وجو‪ ،‬س��خت افزارهای دس��ت اول‬ ‫پیکس��ل و نست خود را در رویدادهای��ی مستقل معرفی می کند‬ ‫که زمان های متفاوتی با ‪ CES‬دارن��د‪ .‬درنتیجه نمی توان انتظار‬ ‫محصول جدیدی از این خانواده ها در ‪ ۲۰۲۰ CES‬داشت‪ .‬گوگل‬ ‫اسیستنت همیشه نقشی کلیدی در رویدادهای ‪ CES‬گوگل ایفا‬ ‫می کند و س��خت افزارهایی از شرکت های متفرقه‪ ،‬تمرکز زیادی‬ ‫روی دستیار هوشمند این شرکت دارند‪ .‬سال گذشته شرکت های‬ ‫متع��ددی ازجمل��ه ‪ Sonos‬از محص��والت متع��ددی همچون‬ ‫اس��پیکرهای هوشمند و تجهیزات خانه هوشمند با بهره گیری از‬ ‫گوگل اس��یستنت رونمایی کردن��د‪ .‬در نتیجه امسال نیز می توان‬ ‫انتظ��ار رونمایی از محصوالت جدیدی داشت که دس��تیار صوتی‬ ‫گوگ��ل را به خدمت گرفته اند‪ .‬گوگل به احتمالی در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫از قابلیت ه��ای متعدد جدیدی برای گوگل اس��یستنت رونمایی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬س��ال گذشته ادغام دس��تیار صوتی با سرویس نقشه‬ ‫رونمای��ی و امکان ر زرو پ��رواز با ان نیز به نمای��ش گذاشته شد‪.‬‬ ‫دس��تیار صوت��ی گوگل همچنین از س��ال گذشت��ه هماهنگی با‬ ‫سرویس های پیامک‪ ،‬واتساپ‪ ،‬مسنجر و بسیاری پیام رسان های‬ ‫موبایل��ی دیگر را دریافت کرد‪ .‬غول موت��ور جست وجو در ‪CES‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬از ‪ Google Assistant Connect‬رونمای��ی کرد که‬ ‫ب��ه شرکت ها امکان می دهد بدون نیاز به اس��تفاده از اس��پیکر یا‬ ‫میکروفن اختصاصی‪ ،‬به یک اس��پیکر یا نمایشگر هوشمند مجهز‬ ‫به اس��یستنت متصل شوند‪ .‬البته این قابلیت هنوز در حالت طرح‬ ‫مفهوم��ی ق��رار دارد‪ ،‬اما به هرحال توجه رس��انه های متعدد را در‬ ‫نمایشگاه سال گذشته به خود جلب کرد‪.‬‬ ‫اچ تی س��ی تم��ام تالش خ��ود را به ک��ار می گیرد تا ب��ه دنیای‬ ‫گوشی های هوشمند پرچ��م دار بازگردد‪ .‬البته نمی توان بازگشت‬ ‫انه��ا را در ‪ ۲۰۲۰ CES‬پیش بین��ی ک��رد‪ .‬شرک��ت یادش��ده در‬ ‫س��ال های گذشته روی موفق ترین محصول س��خت افزاری خود‬ ‫یعن��ی ‪ HTC Vive‬متمرکز ب��ود و به احتمالی در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫نی��ز همین رویک��رد را پیگیری خواهد ک��رد‪ .‬در نمایشگاه ‪CES‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬شاه��د رونمای��ی دو هدس��ت واقعیت مج��ازی جدید از‬ ‫اچ تی س��ی بودیم‪ HTC Vive Pro Eye .‬و ‪،Vive Cosmos‬‬ ‫محصوالت��ی بودند که اخبار اصلی اچ تی س��ی را به خود اختصاص‬ ‫دادند‪ .‬محصول اول‪ ،‬نسخه ای ارتقایافته از هدست واقعیت مجازی‬ ‫پرچ��م دار شرکت ب��ود و محصول دوم‪ ،‬یک��ی از نسخه های جدید‬ ‫در دس��ته پایین رده به شمار می رفت‪ .‬به احتمالی در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫شاهد رونمایی از س��خت افزار جدیدی با برند ‪ Vive‬خواهیم بود‪،‬‬ ‫چ��ون اخرین رویداد مهم این محصوالت‪ ،‬حدود یک س��ال پیش‬ ‫در فوری��ه ‪ ۲۰۱۹‬برگزار شد‪ .‬به عالوه شاید اخباری جدید پیرامون‬ ‫‪ ۵G Hub HTC‬منتشر ش��ود که در ‪ ۲۰۱۹ MWC‬رونمایی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹هواوی در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫ه��واوی همیشه از شرکت های ج��ذاب در رویداد ‪ CES‬بوده و‬ ‫به احتمال��ی امسال هم باوجود ادام��ه دار شدن چالش ها با امریکا‪،‬‬ ‫حضوری قدرتمند در نمایشگاه خواهد داشت‪ .‬درواقع چالش هایی‬ ‫که ازسوی دولت امریکا برای هواوی ایجاد شد‪ ،‬مشکلی در فروش‬ ‫و درامدزای��ی انها ایجاد نکرد‪ .‬شرکت چینی هنوز فروشی عالی را‬ ‫در بازار گوشی های هوشمند تجربه می کند‪ .‬به عالوه انها س��خت‬ ‫مشغول توس��عه س��یستم عامل جایگزین برای اندروید هستند و‬ ‫به احتمالی در سال اینده‪ ،‬گوشی ‪ P۴۰‬را نیز به طور جهانی عرضه‬ ‫می کنند؛ هرچند عرضه در بازارهای امریکا هنوز در هاله ای از ابهام‬ ‫قرار دارد‪ .‬امنیت و حری��م خصوصی به احتمالی بخش عمده ای از‬ ‫فعالیت های هواوی را در ‪ ۲۰۲۰ CES‬به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫به ع�لاوه شاید برخی اظهارنظرها با کنایه ب��ه دولت امریکا نیز در‬ ‫غرف��ه و رویداد هواوی به گوش برس��د‪ .‬غول چینی دنیای فناوری‬ ‫در س��ال گذشته از ‪ ۱۳ MateBook‬رونمای��ی کرد که به نوعی‬ ‫رقیب مک بوک ایر اپل به شمار می رود‪ .‬تبلت ‪MediaPad M۵‬‬ ‫‪ ،Lite‬محصول مهم دیگر هواوی در رویداد س��ال گذشته بود که‬ ‫با هدف رقابت با ای پد ارزان قیمت شرکت امریکایی معرفی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لنوو در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫لنوو هر س��ال حضوری ج��دی در نمایشگ��اه ‪ CES‬دارد‪ .‬انها‬ ‫س��ال گذشت��ه از لپ تاپ ه��ای مجهز ب��ه کارت گرافیک س��ری‬ ‫‪ ۲۰ RTX‬رونمای��ی کردند‪ .‬همچنین تعدادی نمایشگر گیمینگ‬ ‫رایان��ه شخصی ازجمله یک نسخ��ه ‪ ۴/۴۳‬اینچی در رویداد ‪CES‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬رونمای��ی شد‪ .‬محصوالت س��ری یوگا نیز در رویداد س��ال‬ ‫گذشت��ه بخ��ش عمده ای از اخب��ار را به خود اختص��اص دادند‪ .‬از‬ ‫می��ان انها می توان به یک رایان��ه ‪ All-in-One‬با نمایشگر ‪۲۷‬‬ ‫اینچی اشاره کرد و دو تبلت اندرویدی موس��وم به ‪Smart Tab‬‬ ‫نیز معرفی شدن��د‪ .‬در نمایشگ��اه ‪ ۲۰۱۹ CES‬شاهد رونمایی از‬ ‫‪ Lenovo Smart Clock‬بودیم که به عنوان نخستین نمونه از‬ ‫نمایشگرهای هوشمند شرکت چینی مجهز به گوگل اس��یستنت‬ ‫معرف��ی شد‪ .‬رونمایی از نسخه جدی��دی از این نمایشگر در ‪CES‬‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬خال��ی از لط��ف نیست؛ گرچ��ه چنی��ن محصوالتی لزوما‬ ‫به صورت س��االنه بروزرسانی نمی شوند‪ .‬لنوو در مه ‪ ۲۰۱۹‬از طرح‬ ‫مفهومی یک لپ تاپ تاشدنی رونمایی کرد که به نام ‪Thinkpad‬‬ ‫‪ X۱‬در رس��انه ها شهرت یافت‪ .‬چن��د ماه بعد و در میانه ماه نوامبر‪،‬‬ ‫شرکت چینی دوباره لپ تاپ مفهومی خود را در نمایشگاه ‪Tech‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹ World‬ب��ه نمایش گذاشت‪ .‬لن��وو در ان رویداد ادعا کرد‬ ‫که محصول نهایی در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به ب��ازار عرضه خواهد شد‪ .‬ایا‬ ‫در ‪ ۲۰۲۰ CES‬شاه��د رونمایی از لپ تاپی تاشدنی خواهیم بود؟‬ ‫برای پاسخ به این پرسش هم چند روز دیگر منتظر بمانید‪.‬‬ ‫‹ ‹وان پالس در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫وان پالس تاکنون حضوری رس��می در ‪ CES‬نداشته و فعالیت‬ ‫انها محدود به چند مصاحبه بوده اس��ت‪ .‬در نمایشگاه امسال برای‬ ‫نخستین بار شاهد حضور این شرکت چینی هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل وان پالس‪ ،‬پیت الئو در توییتر خود نوشت شرکتش‬ ‫«خبری وی��ژه» را در ‪ CES‬ارائ��ه خواهد کرد‪ .‬نمی ت��وان انتظار‬ ‫محصوالت��ی همچ��ون ‪ ۸ OnePlus‬ی��ا ‪ ۸T OInePlus‬را از‬ ‫‪ ۲۰۲۰ CES‬داش��ت‪ ،‬اما شای��د ‪ ۸T Lite OnePlus‬رونمایی‬ ‫شود که پیش از ای��ن شایعه هایی درباره ان شنیده بودیم‪ .‬گوشی‬ ‫یادش��ده به احتمال��ی محصول می��ان رده شرک��ت چینی پس از‬ ‫وان پالس ایکس است‪.‬‬ ‫‹ ‹ریزر در ‪۲۰۲۰ CES‬‬ ‫ریزر از شرکت هایی اس��ت که همیشه حض��وری همه جانبه در‬ ‫‪ CES‬دارد‪ .‬انها س��ال گذشت��ه از محص��والت متنوعی همچون‬ ‫‪ Advanced ۱۵ Blade‬رونمای��ی کردن��د ک��ه از نخستی��ن‬ ‫لپ تاپ های مجهز به پردازنده گرافیکی ‪ ۲۰ RTX‬انویدیا به شمار‬ ‫می رف��ت‪ .‬از محص��والت دیگر می ت��وان به نمایشگ��ر مخصوص‬ ‫ورزش های دیجیتال‪ Razer Raptor ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین نمونه هایی اولی��ه از ‪ ۱۵ Razer Blade‬با نمایشگر‬ ‫مجهز به به نرخ بازس��ازی ‪ ۲۴۰‬هرتز و نسخه ای با نمایشگر لمسی‬ ‫‪ ۴K OLED‬در ‪ ۲۰۱۹ CES‬رونمایی شدند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫شهادت سردار سلیمانی بازار های جهانی را به هم ریخت‬ ‫خبر‬ ‫گزارش همتی و دژپسند‬ ‫درباره بازار ارز‬ ‫شوک تروریسم امریکایی به بازار های جهانی‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گ��زارش رئیس کل بان��ک مرکزی و وزیر‬ ‫اقتص��اد از اقدامات انجام ش��ده برای حفظ‬ ‫ثب��ات و مدیریت بازار پ��ول و ارز در جلسه‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگ��اه اطالع رس��انی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬چهل و چهارمین جلسه‬ ‫شورای عال��ی هماهنگی اقتصادی روز شنبه‬ ‫به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری و‬ ‫با حضور روس��ای قوای مقنن��ه و قضاییه و‬ ‫دیگر اعضای شورا تشکیل شد‪.‬‬ ‫در اغ��از جلس��ه‪ ،‬ب��ا گرامیداش��ت یاد و‬ ‫مجاهدت ه��ای س��ردار شهی��د س��لیمانی‪،‬‬ ‫از اع�لام موض��ع معن��ادار و وحدت افرین‬ ‫اقش��ار مختل��ف م��ردم در محک��وم کردن‬ ‫جنای��ت دول��ت امریکا قدردان��ی و بر ادامه‬ ‫راه اس��تقامت در مسیر عزت و اس��تقالل و‬ ‫پیشرفت کشور تاکید شد‪.‬‬ ‫رئیس کل بان��ک مرکزی با ارائه گزارشی‬ ‫از اقدام��ات انجام شده ب��رای حفظ ثبات و‬ ‫مدیریت بازار پ��ول و ارز کشور‪ ،‬برنامه های‬ ‫در دس��ت اجرای این بان��ک را برای تامین‬ ‫نیازهای واقعی م��ردم و واحدهای تولیدی‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزیر امور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫ضمن ارائه گزارش��ی از رشد ‪ ۱۱۰‬درصدی‬ ‫حجم بازار س��رمایه در سال جاری‪ ،‬اقدامات‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق به��ادار برای تامین‬ ‫ثب��ات و رشد متناس��ب با تولی��د کشور را‬ ‫برشم��رد‪ .‬شورای عالی با ارزیاب��ی مثبت از‬ ‫حضور فعال صندوق تثبیت بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫اج��رای کام��ل مصوب��ه قانونی مرب��وط به‬ ‫س��پرده گذاری صندوق توسعه ملی در این‬ ‫صندوق را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه‪ ،‬بان��ک مرکزی‪ ،‬گزارشی‬ ‫از اج��رای مصوبه قبل��ی شورای عالی درباره‬ ‫چک ه��ای تضمین��ی بانکی در طول س��ال‬ ‫گذشت��ه ارائه کرد‪ .‬ش��ورا با توج��ه به اثار‬ ‫مثب��ت ان در افزای��ش شفافی��ت بانکی و‬ ‫مقابله ب��ا پولشویی که موجب شده اس��ت‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۸‬درص��د چک ه��ای تضمین��ی‬ ‫ص��ادر شده‪ ،‬از س��وی گیرندگان در فرصت‬ ‫معی��ن وصول شود؛ ضمن تاکید بر ضرورت‬ ‫تسری��ع در بررس��ی الیح��ه ارائ��ه شده به‬ ‫مجل��س‪ ،‬مصوبه قبل��ی را برای یک س��ال‬ ‫دیگر تمدید کرد‪ .‬همچنین سازمان برنامه‬ ‫و بودجه در ادام��ه پیشنهادهای خود برای‬ ‫اصالح س��اختاری بودجه‪ ،‬ط��رح مربوط به‬ ‫مولدس��ازی دارایی های دولت را ارائه کرد و‬ ‫پس از بحث و بررس��ی‪ ،‬ادامه بررسی ها در‬ ‫این مورد‪ ،‬به جلسه اینده موکول شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در پ��ی اق��دام امریکا در به شهادت رس��اندن س��ردار‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬بازار های جهانی‪ ،‬از نفت گرفته تا طال همگی‬ ‫در ی��ک شوک بزرگ فرو رفتند‪ .‬بالفاصله پس از انتشار‬ ‫ای��ن خبر‪ ،‬شاخص های معامالتی س��هام امریکا و دیگر‬ ‫نقاط جهان س��قوط کرد و دارایی ه��ای امن مانند ین و‬ ‫طال صعودی شدند‪ .‬شهادت س��ردار س��لیمانی درحالی‬ ‫مع��ادالت اقتصاد جهان��ی را تغییر داد که این تغییر روز‬ ‫شنبه در اقتصاد ایران نمود پیدا کرد‪ .‬به این ترتیب نرخ‬ ‫ط�لا‪ ،‬در روز جمعه‪ ،‬به دنبال ناارامی ژئوپلتیک اخیر بر‬ ‫اثر حمله هوایی ارتش امریکا در بغداد و ترور سردار قاسم‬ ‫س��لیمانی و همراهانش‪ ،‬به باالتری��ن حد خود در ‪4‬ماه‬ ‫اخیر رس��ید‪ ،‬موضوعی که سبب شد روز شنبه نرخ طال‬ ‫و س��که در بازار تهران نیز با افزایش روبه رو شود و س��ایر‬ ‫بازارها تحت تاثیر این اتفاق دس��تخوش تغییرات شوند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اخری��ن اتفاقات در فضای سیاس��ی کشور‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران چشم انتظارند تا ببینند تغییرات نرخ ها‬ ‫در بازار ارز و سکه چه روندی خواهد داشت و بازار سهام‬ ‫چگونه پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹طالی جهانی‪ ،‬بازار داخل را نوسانی کرد‬ ‫نوسان های به‬ ‫وجود امده در‬ ‫بازار های جهانی‬ ‫در نهایت این‬ ‫زمینه را ایجاد‬ ‫کرد تا قیمت ها‬ ‫در بازار داخل‬ ‫نیز دستخوش‬ ‫تغییر شود و نرخ‬ ‫سکه طرح جدید‬ ‫در نخستین روز‬ ‫هفته براساس‬ ‫اعالم اتحادیه‬ ‫طال و جواهر‬ ‫به ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬هزار‬ ‫تومان برسد‬ ‫پس از ترور س��پهبد حاج قاس��م س��لیمانی در حمله‬ ‫هوایی امریک��ا‪ ،‬این مهم درحالی واکنش بازارهای مالی‬ ‫دنیا را به همراه داشت که با فرار سرمایه گذاران به سوی‬ ‫س��رمایه های امن‪ ،‬این شرایط سبب شد تا بهای طال در‬ ‫معامالت روز جمعه بازار جهانی‪ ،‬تحت تاثیر خبر شهادت‬ ‫س��ردار س��رلشکر قاسم س��لیمانی به باالترین حد در ‪۴‬‬ ‫س��ال اخی��ر صعود کند‪ .‬هر اونس طال ب��رای تحویل در‬ ‫فوری��ه در ب��ازار نیویورک ‪ ۲۴‬دالر و ‪ ۳۰‬س��نت معادل‬ ‫‪ ۱.۶‬درص��د افزای��ش پی��دا ک��رد و در ‪ ۱۵۵۲‬دالر و ‪۴۰‬‬ ‫س��نت بسته شد که باالترین نرخ از چهارم سپتامبر بود‬ ‫و برای کل هفته ‪ ۲.۳‬درصد افزایش پیدا کرد که دومین‬ ‫رش��د هفتگی متوالی بود‪ .‬معامله گران بازار جهانی طال‬ ‫درحال��ی در هفته جاری ب��ه نظاره تحوالت خاورمیانه و‬ ‫احتم��ال وقوع تنش ه��ای بیشتر در این منطقه خواهند‬ ‫نشست ک��ه پیش بینی های تحلیلگران بازارهای جهانی‬ ‫این اس��ت که اگر تنش های ژئوپلتیکی ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫همچن��ان نرخ طال ب��اال خواهد رفت ی��ا حداقل مانع از‬ ‫تصحی��ح نرخ این فل��ز ارزشمند خواهد شد‪ ،‬زیرا طال در‬ ‫شرایط بحران های ژئوپلتیکی به پناهگاه مطمئن دارایی‬ ‫تبدیل شده و با افزایش تقاضای خرید روبه رو می شود‪.‬به‬ ‫هرحال نوسان های به وجود امده در بازار های جهانی در‬ ‫نهایت این زمینه را ایجاد کرد تا قیمت ها در بازار داخل‬ ‫نیز دس��تخوش تغییر شود و نرخ س��که طرح جدید در‬ ‫نخستین روز هفته براس��اس اعالم اتحادیه طال و جواهر‬ ‫ب��ه ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان برس��د‪ .‬محمد کشتی‬ ‫ارای‪ ،‬رئی��س کمیسی��ون تخصصی ط�لا و جواهر اتاق‬ ‫اصناف در باره وضعیت روز گذشته بازار طالی جهانی و‬ ‫داخلی‪ ،‬با بیان اینکه نرخ هر اونس طالی جهانی در بازار‬ ‫درحالی ‪ 1552‬دالر رس��یده که نسبت به هفته گذشته‬ ‫رشد ‪ ۷۴‬دالر را تجربه کرده است افزود‪ :‬شهادت سردار‬ ‫سپهبد قاسم س��لیمانی باعث اشفتگی و به هم ریختگی‬ ‫بازار ه��ای جهانی ش��د به نحوی که نرخ نف��ت و طال در‬ ‫بازار ه��ای جهانی افزایش یاف��ت و در نهایت با رشد نرخ‬ ‫ارز این مهم بازار داخلی را دچار التهاب و نوسان کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار افزود‪ :‬ای��ن التهابات روز جمعه بر نرخ‬ ‫سکه و طال تاثیر گذاشته است و دیروز با ادامه کار بازار‬ ‫شاه��د کاهش قیمت ها بودیم‪ .‬به عنوان مثال روز جمعه‬ ‫ن��رخ س��که در فضای مجازی تا ‪ 5‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫روز گذشته با گشایش رسمی صرافی ها در نخستین روز هفته‪ ،‬سودای‬ ‫دالالن نقش بر اب ش��د و با حضور پرقدرت بازارس��از در بازار حواله و‬ ‫اسکناس‪ ،‬نرخ دالر در بازار تعدیل شد و روند نزولی به خود گرفت‬ ‫توم��ان و همچنی��ن هر دالر امریکا ت��ا ‪ ۱۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫افزای��ش یاف��ت اما دیروز با شروع دادوس��تد ها در بازار‪،‬‬ ‫قیمت س��که طرح قدیم با ‪ ۴‬میلیون و‪ ۸۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫س��که ط��رح جدید ب��ا ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۸۵۰‬ه��زار تومان و‬ ‫نیم س��که بهار ازادی هم با ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫خریدوفروش شد‪.‬‬ ‫ربع س��که نیز دی��روز با نرخ یک میلی��ون و ‪ ۵۳۰‬هزار‬ ‫توم��ان و س��که های گرمی هم با ن��رخ ‪ ۹۳۰‬هزار تومان‬ ‫معامل��ه شد‪ .‬کشت��ی ارای در خصوص نرخ طال در بازار‬ ‫اف��زود‪ :‬هر مثقال ط�لای اب شده ‪ ۱۷‬عی��ار که مبنای‬ ‫قیمت گذاری در بازار اس��ت هم با نرخ ‪ ۲‬میلیون و ‪۱۳۵‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬یک مثقال طالی ‪ ۱۸‬عیار با نرخ ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۶۰‬ه��زار توم��ان و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬هم با نرخ ‪۴۹۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان دادوستد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر نوسانی شد‬ ‫در راس��تای تح��والت سیاس��ی ب��ه وج��ود امده در‬ ‫منطق��ه و در پ��ی اق��دام امریکا در به شهادت رس��اندن‬ ‫س��ردار س��لیمانی‪ ،‬درحالی بازارهای جهانی و داخلی با‬ ‫نوس��ان های شدید قیمتی مواجه شدند که بازار ارز هم‬ ‫پ��س از انتشار خب��ر حمله تروریست��ی امریکا در عراق‬ ‫در غیاب تعطیلی بازار رس��می ارز ایران‪ ،‬دچار نوس��ان‬ ‫شدی��د ن��رخ ش��د و در نرخ گذاری هایی ک��ه در فضای‬ ‫مج��ازی انج��ام گرفت‪ ،‬دالر تا ‪۱۴‬هزار و ‪ 250‬تومان هم‬ ‫پی��ش روی کرد‪ .‬در این بین دالالن در معامالت فردایی‬ ‫درحال��ی تالش کردند تا نرخ جهش گون��ه ای را به بازار‬ ‫تحمی��ل ک��رده و حتی در مقاطع��ی از روز موفق شدند‬ ‫ن��رخ را ت��ا مرز ‪ ۱۴۲۵۰‬توم��ان هم باال ببرن��د که این‬ ‫تالش معامله گ��ران فردایی در غیاب صرافی های بانکی‬ ‫و حضور پرقدرت بازارس��از در بازار حواله و اسکناس بود‬ ‫و توانست نرخ ها را دچار نوس��ان کند‪ .‬اما روز گذشته با‬ ‫گشایش رسمی صرافی ها در نخستین روز هفته‪ ،‬سودای‬ ‫دالالن نقش بر اب شد و با حضور پرقدرت بازارس��از در‬ ‫بازار حواله و اس��کناس‪ ،‬ن��رخ دالر در بازار تعدیل شد و‬ ‫روند نزولی به خود گرفت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬بازار ارز‬ ‫اگرچه نسبت به اخرین روز هفته گذشته با رشد نسبی‬ ‫روب��ه رو شد‪ ،‬اما نسبت به روز جمعه روند نزولی به خود‬ ‫گرفت��ه و با نرخ ‪ ۱۳۳۸۰‬برای ف��روش و ‪۱۳۲۸۰‬تومان‬ ‫ب��رای خرید در تابلوی صرافی ملی نمایان شد‪ .‬یورو نیز‬ ‫با کمی افزایش نسبت به اخرین روز هفته گذشته‪ ،‬بهای‬ ‫ان ب��ه ‪ ۱۴۸۸۰‬برای فروش و ‪۱۴۷۸۰‬تومان برای خرید‬ ‫رسید‪ .‬انطور که پیش بینی می شود احتمال دارد باز هم‬ ‫نرخ پایین تر بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹افت شدید شاخص بورس‬ ‫همچنی��ن ب��ورس از دیگ��ر بازارهایی ب��ود که در پی‬ ‫اتفاقات اخیر سیاس��ی چه در ب��ازار داخلی چه خارجی‬ ‫با افت شدید مواجه شد‪ .‬شاخص های سهام وال استریت‬ ‫پ��س از حمل��ه هوایی امریکا در بغداد درحالی س��قوط‬ ‫کردند که شاخص ‪ VIX‬که نوس��ان نرخ سهام را نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬بیشترین میزان افزایش را از اوت س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫داشت‪ .‬شاخص س��هام اس��تاکس ‪ ۶۰۰‬اروپا هم کاهش‬ ‫پی��دا ک��رد‪ .‬در این بین بیشتر شاخص های س��هام بازار‬ ‫اس��یا نی��ز روند رشد خود را معکوس ی��ا رشدشان را از‬ ‫دست دادند‪ .‬روز جمعه شاخص های مهم سهام اسیایی‬ ‫در حالی ف��رو ریختند که س��رمایه گذاران همچنان در‬ ‫حال بررس��ی تاثیر افزای��ش شدید تنش های خاورمیانه‬ ‫ب��ه دنبال شهادت س��ردار س��لیمانی در حمل��ه امریکا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در پ��ی ریزش شاخص س��هام در بازاره��ای جهانی‪،‬‬ ‫بورس ایران هم با یک روز تاخیر به اتفاقات اخیر واکنش‬ ‫نش��ان داد و در نهایت با اف��ت شاخص ‪ ۱۶‬هزار واحدی‬ ‫روبه رو شد‪ .‬بازار سهام درحالی این افت را تجربه کرد که‬ ‫در هفته گذشته و در ‪5‬روز معامالت هفته ای که گذشت‪،‬‬ ‫شاخ��ص بورس ‪۲۳‬هزار و ‪ ۱۲‬واح��د افزایش داشت‪ .‬به‬ ‫هرح��ال شاخص ک��ل بورس در پای��ان روز چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۱‬دی درحالی به عدد ‪ ۳۸۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد رس��ید‬ ‫که در جریان معامالت روز گذشته بازار س��هام ‪16‬هزار‬ ‫‪ 765‬واحد افت و به ارتفاع ‪۳۶۷‬هزار واحد س��قوط کرد‪.‬‬ ‫اف��ت بیش از ‪ ۱۶‬هزار واح��دی شاخص بورس در حالی‬ ‫روز گذشت��ه در ت��االر شیش��ه ای رقم خورد ک��ه به باور‬ ‫کارشناسان این موضوع منجر به تخلیه یکباره هیجانات‬ ‫منفی در بازار س��هام شده و با وجود این افت چشمگیر‪،‬‬ ‫ای��ن روند در زمانی کوتاه معکوس خواهد شد و شاخص‬ ‫بورس و بازار س��رمایه دوباره روند صعودی خود را اغاز‬ ‫خواهد کرد؛ بنابراین فعاالن بازار توصیه شان این اس��ت‬ ‫که بازیگران بازار سرمایه از هرگونه اقدام هیجانی پرهیز‬ ‫کنند و منتظر بمانند تا تصمیم دولت در سطح کالن در‬ ‫این زمینه روشن شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار نفت در شوک اقدام تروریستی‬ ‫در پ��ی تشدی��د شرای��ط امنیتی در منطق��ه به دلیل‬ ‫شهادت س��ردار س��لیمانی به دس��ت ارت��ش تروریست‬ ‫امریک��ا‪ ،‬نرخ نفت در معام�لات روز جمعه بازار جهانی‪،‬‬ ‫نی��ز با عبور از نرخ ‪ ۶۹‬دالر به باالترین حد ‪7‬ماه گذشته‬ ‫رس��ید‪ .‬در معامالت س��اعات اولیه روز جمع��ه در بازار‬ ‫ان��رژی‪ ،‬ن��رخ نفت با بیش از ‪4 . 5‬درص��د افزایش نسبت‬ ‫ب��ه روز قب��ل ان ب��ه ‪69 . 25‬الر رس��ید ک��ه در نهایت‬ ‫کم��ی تعدی��ل شد و ب��ه ‪ ۶۸‬دالر و ‪ ۶۰‬س��نت در پایان‬ ‫معامالت هفته رس��ید‪ .‬نرخ نف��ت امریکا نیز ‪ ۱.۸۷‬دالر‬ ‫افزای��ش پی��دا کرد و به ‪ ۶۳‬دالر و ‪ ۵‬س��نت در هر بشکه‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫درحال��ی درگیری ه��ای بین امریکا و ایران در س��ال‬ ‫گذشته پس از وضع دوباره تحریم ها علیه تهران افزایش‬ ‫یافت که شهادت سردار سلیمانی‪ ،‬درگیری ها را دوباره به‬ ‫اوج رساند و نگرانی درباره مختل شدن عرضه نفت خام‬ ‫را بیشتر کرد‪ .‬اگرچه تاثیر افزایش خطرات ژئوپلتیکی بر‬ ‫نرخ نفت هنوز مشخص نیست‪ .‬اندی لیپو‪ ،‬رئیس شرکت‬ ‫لیپ��و اویل گفت‪ « :‬بازار در حال ارزیابی احتمال اختالل‬ ‫در عرضه نفت است‪ .‬صادرات نفت ایران همین حاال هم‬ ‫در پایین تری��ن ح��د قرار دارد؛ بنابراین این کشور از نظر‬ ‫صادرات نفت خام چیزی برای از دست دادن ندارد»‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از قرض الحسنه برای افزایش تولید‬ ‫در بانک مهر ایران‬ ‫ب وکارهای تازه تاسیس که‬ ‫ب وکارهای کوچک و کس ‬ ‫کس ‬ ‫در مراحل ابتدایی فعالیت خود هستند‪ ،‬از جمله متقاضیان‬ ‫قرض الحسنه در بخش تولید به شمار می ایند‪ .‬رس��یدن به‬ ‫سطح بهینه تولید و اشتغال‪ ،‬هدف تمام نظام های اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬هر کدام از این نظام ها با اس��تفاده از ابزارهای خود‬ ‫تالش می کنند به این هدف دست یابند‪ .‬قرض الحسنه نیز‬ ‫می توان��د به عنوان یک��ی از این ابزاره��ای کارامد در نظام‬ ‫اقتصادی اسالم‪ ،‬مورد توجه باشد‪ .‬متقاضیان قرض الحسنه‪،‬‬ ‫به طور معمول اف��رادی هستند که در گروه های متوس��ط‬ ‫و پایی��ن درام��دی قرار دارن��د‪ .‬این اف��راد‪ ،‬به دنبال صدقه‬ ‫ی��ا دیگر پرداخت ه��ای انتقالی نیستند‪ ،‬چ��ون توان مالی‬ ‫بازپرداخ��ت اصل پولی را که دریافت کرده اند‪ ،‬دارند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬نمی توانند مانند س��ایر عقود مشارکتی یا مبادله ای‪،‬‬ ‫س��ودی در ازای پول دریافتی بپردازند‪ .‬در برخی موارد نیز‬ ‫افراد قرض الحسنه را برای موارد مصرفی که س��ودی ایجاد‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬تقاضا می کنند‪ .‬مواردی مانند درمان و ازدواج از‬ ‫این دسته اند‪ .‬با اینکه س��ایر عقود برای تامین مالی بخش‬ ‫تولی��دی وجود دارد‪ ،‬گاه��ی نیز قرض الحسن��ه برای رفع‬ ‫نیازهای این بخش‪ ،‬تقاضا می شود‪ .‬کسب وکارهای کوچک‬ ‫و کس��ب وکاره��ای تازه تاس��یس که در مراح��ل ابتدایی‬ ‫فعالیت خ��ود هستند‪ ،‬از جمله متقاضیان قرض الحسنه در‬ ‫بخ��ش تولید به شمار می ایند‪ .‬با اینکه فعالیت تولیدی انها‬ ‫س��ودده اس��ت‪ ،‬اما به دلیل مقیاس کوچک یا تازه تاسیس‬ ‫ب��ودن‪ ،‬قرض الحسن��ه گزینه بهت��ری برای رف��ع نیازهای‬ ‫ضروری انهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک کش�اورزی تامین مالی س�د گیوی را‬ ‫تقبل کرد‬ ‫همزمان با س��فر هی��ات دولت به اس��تان اردبیل‪ ،‬بانک‬ ‫کشاورزی و اس��تانداری اردبیل برای تامین مالی توس��عه‬ ‫س��د گیوی تفاهمنامه همک��اری امضا کردن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی مدیری��ت بانک کشاورزی اس��تان اردبیل‪،‬‬ ‫این تفاهمنامه در حضور رئیس جمهوری و ازس��وی روح اله‬ ‫خدارحم��ی مدیرعامل این بانک و اکبر بهنامجو اس��تاندار‬ ‫اردبیل امضا شد‪ .‬براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬بانک کشاورزی‬ ‫‪۲۲۰۰‬میلی��ارد ری��ال از منابع مالی پروژه س��دگیوی را با‬ ‫مشارک��ت یک بانک دیگرتامین خواهد کرد‪ .‬با بهره برداری‬ ‫از این س��د‪ ۸ ،‬میلی��ون مترمکعب اب ش��رب‪ ۵ ،‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب اب م��ورد نیاز بخ��ش صنع��ت‪ ۹.۵ ،‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب اب مص��ارف زیست محیط��ی و ‪ ۲۶.۶‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب اب م��ورد نیاز ‪ ۴۰۰۰‬هکت��ار از اراضی منطقه‬ ‫تامین خواهدشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش بیم�ه کوثر به ‪ ۲۰‬ه�زار میلیارد ریال‬ ‫رسید‬ ‫ی و همزمان با‬ ‫ف��روش شرکت بیمه کوثر در تاریخ ‪ ۱۱‬د ‬ ‫والدت حضرت زین��ب(س) با تالش و همکاری کارکنان و‬ ‫شبکه فروش به ‪۲۰‬هزارمیلیارد ریال رسید‪ .‬به گزارش روابط ‬ ‫عموم��ی و اعالم مدیر بازاریابی و فروش بیمه کوثر‪ ،‬فروش‬ ‫شرک��ت تا ‪۱۱‬دی و در کمتر از ‪۱۰‬م��اه‪ ،‬با ‪۶۷‬درصد رشد‬ ‫نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته به مرز ‪۲۰‬هزارمیلیارد‬ ‫ری��ال رس��ید‪ .‬الله کریمی ب��ا بیان اینک��ه در مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته ف��روش شرک��ت ‪۱۱‬هزارو‪۸۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫ب��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬برنامه فروش امسال شرکت در ابتدای س��ال‬ ‫ع��دد ‪۱۸‬هزارمیلی��ارد ریال تعیین شده ب��ود که اکنون از‬ ‫این ع��دد عبور کرده ای��م‪ .‬وی مدیریت ف��روش و انتخاب‬ ‫بازار مناس��ب با تاکید بر س��وداوری صورت های مالی را از‬ ‫جمله اهداف کالن شرکت در بخش فروش دانست و گفت‪:‬‬ ‫در ابتدای سال س��وداور کردن عملیات بیمه گری هم زمان‬ ‫با اص�لاح ترکیب فروش س��رلوحه برنامه های شرکت قرار‬ ‫گرفت و اکنون رکورد توس��عه فروش در صنعت بیمه به نام‬ ‫بیم��ه کوثر رقم خورد‪ .‬مدی��ر بازاریابی و فروش بیمه کوثر‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه ارائه خدم��ات مطلوب به بیمه گذاران در‬ ‫انعقاد قراردادها یکی از اصول اساس��ی شرکت است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تمدید و حفظ بازار حاصل رضایت بیمه شدگان از خدمات‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت بان�ک ملی ب�رای رف�ع احتیاجات‬ ‫ضروری مشتریان‬ ‫بان��ک ملی ای��ران به منظ��ور رفع احتیاج��ات ضروری‬ ‫مشتری��ان در ‪ ۹‬ماه نخست امس��ال بیش از ‪ ۴۸‬هزار مورد‬ ‫تسهی�لات از محل منابع قرض الحسنه خود پرداخت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬تسهیالت‬ ‫قرض الحسن��ه رف��ع احتیاج��ات ضروری ب��ا کمترین نرخ‬ ‫کارمزد به متقاضیان پرداخ��ت می شود و بیشتر مشتریان‬ ‫برای تامین هزینه درمانی‪ ،‬کمک هزینه تحصیلی‪ ،‬تعمیر و‬ ‫تامی��ن مسکن و‪ ...‬از ان بهره مند می شوند‪ .‬بانک ملی ایران‬ ‫از ابتدای امسال تا پایان اذر تعداد ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۴۷۴‬فقره وام‬ ‫قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری به ارزش هزار و ‪۶۸۰‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۶‬میلیون ریال پرداخت کرده اس��ت‪ .‬این بانک‬ ‫س��ال گذشته نیز بیش از ‪ ۶۷‬ه��زار مورد وام قرض الحسنه‬ ‫رفع احتیاجات ضروری تخصیص داد که ارزش ریالی ان به‬ ‫هزار و ‪ ۹۸۷‬میلیارد و ‪ ۲۸۳‬ریال می رسد‪ .‬در ‪ ۹‬ماه نخست‬ ‫امسال همچنی��ن مبلغ ‪ ۱۴‬میلی��ارد و ‪ ۸۳۰‬میلیون ریال‬ ‫وام قرض الحسن��ه تعمیر مسکن از س��وی بانک ملی ایران‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹طراح�ی الگوه�ای بومی برای پیاده س�ازی‬ ‫بانکداری دیجیتال‬ ‫در نگ��اه مدی��ران بان��ک ایران زمین برای پیاده س��ازی‬ ‫ی طراحی‬ ‫بانک��داری دیجیتال در ایران بای��د الگوهای بوم ‬ ‫شود‪ .‬درس��ت است در ‪ ۴۰ ،۳۰‬س��ال گذشته‪ ،‬نظام بانکی‬ ‫کش��ور از بانکداری س��نتی کاغ��ذی به س��مت بانکداری‬ ‫الکترونیک��ی حرکت ک��رده و مسیر کام�لا روبه رشدی را‬ ‫به دنب��ال انچه در جه��ان اتفاق می افتد‪ ،‬دنب��ال کرده‪ ،‬اما‬ ‫اکن��ون مفهومی به نام بانکداری دیجیتال مطرح اس��ت که‬ ‫برای رس��یدن به ان نیاز به تغییر تفکر مدیران نظام بانکی‬ ‫و البت��ه مردم کشور حس می شود‪ .‬مدیرانی که می خواهند‬ ‫بانک ه��ا را مانند گذشته اداره کنند و همچنین مردمی که‬ ‫با وجود اینکه در ‪ ۲۴‬س��اعت شبانه روز از تلفن همراه خود‬ ‫اس��تفاده می کنند و بیشتر تراکنش ه��ای بانکی خود را با‬ ‫تلف��ن همراه یا از طریق اینترنت انجام می دهند‪ ،‬باز هم به‬ ‫بانک��ی اعتماد می کنند که س��اختمان بزرگی دارد و تعداد‬ ‫شعب ان چشمگیر اس��ت؛ شاید به ح��رف بتوانیم بگوییم‬ ‫که ما در دنیای دیجیتال زندگی می کنیم‪ ،‬اما باورها‪ ،‬عقاید‬ ‫و نحو ه نگرش مان متناس��ب با ابزاره��ای دیجیتال‪ ،‬تغییر‬ ‫قابل توجه��ی نداشته و هنوز متعلق به گذشته اس��ت‪ .‬این‬ ‫روزها که تع��دادی از بانک های کشور در حال برنامه ریزی‬ ‫برای ترس��یم نقشه راه بانکداری دیجیتالی خود براس��اس‬ ‫ابالغ وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند‪ ،‬بانک ایران زمین‪،‬‬ ‫از حدود ‪ ۳‬سال گذشته گام های خود را به سمت بانکداری‬ ‫دیجیت��ال برداشته و حاال خب��ر از تبدیل شدن شان به یک‬ ‫بانک دیجیتال واقعی تا سال ‪ ۱۴۰۰‬می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی باجه ویژه نابینایان بانک تجارت‬ ‫در اهواز‬ ‫س��ی ونهمین باجه بانک تجارت ویژه ارائه خدمات بانکی‬ ‫به نابینایان و کم بینایان همزمان با ‪ ۴۰‬سالگی تاسیس این‬ ‫بان��ک در شعبه کیانپارس اه��واز راه اندازی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابطعموم��ی بانک تج��ارت‪ ،‬مهرجو‪ ،‬مع��اون مدیرعامل‬ ‫این بان��ک در ایین راه اندازی باج��ه نابینایان گفت‪ :‬ایفای‬ ‫مسئولیت ه��ای اجتماعی و تسهیل دسترس��ی نابینایان به‬ ‫خدم��ات بانکی‪ ،‬یکی از رویکردهای بانک تجارت در ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی به شمار می رود‪ .‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫این سامانه تاکنون در شهرهای شهرکرد‪ ،‬بیرجند‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫زنجان‪ ،‬کرج‪ ،‬یاسوج‪ ،‬مشهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪ ،‬بوشهر‪ ،‬تهران‬ ‫(‪ ۴‬باج��ه)‪ ،‬شیراز‪ ،‬قزوین‪ ،‬قم‪ ،‬س��نندج‪ ،‬رش��ت‪ ،‬خرم اباد‪،‬‬ ‫س��اری‪ ،‬اراک‪ ،‬یزد‪ ،‬زاهدان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬س��منان‪ ،‬بندرعباس‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬ارومیه‪ ،‬ایالم‪ ،‬س��اوه‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬گرگان‪ ،‬شهرری‪،‬‬ ‫اس�لامشهر‪ ،‬شهریار‪ ،‬سبزوار و کاشان راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این باج ه امکان دسترس��ی اسان به خدمات‬ ‫شعبه ای برای شهروندان نابینا با اس��تفاده از دس��تگاه های‬ ‫گوی��ا‪ ،‬برجسته نگ��ار و نمایشگرهای بری��ل فراهم شده و‬ ‫کمک شایانی به ارتقای س��طح امنی��ت در مبادالت بانکی‬ ‫این مشتریان کرده است‪ .‬مشتریان نابینا وکم بینا می توانند‬ ‫ب��دون نیاز ب��ه حضور هم��راه از خدمات بانک��ی همچون‬ ‫راه اندازی حساب‪ ،‬واریز وجه‪ ،‬انتقال وجه و‪ ...‬به طور مستقل‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫جشنواره ای داغ در روزهای سرد زمستان در راه است‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد موهبتی برای زنجیره ارزش فوالد‬ ‫جشن��واره و نمایشگاه ملی فوالد که دومین دوره ان‬ ‫‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی امسال در ب��رج میالدی برگزار می شود‪،‬‬ ‫موهبت��ی اس��ت ت��ا تامین کنندگ��ان ارزش در زنجیره‬ ‫ف��والد را گردهم اورد تا با اس��تفاده از توان داخل این‬ ‫صنعت م��ادر را به س��مت بومی س��ازی ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫رهنم��ون کند‪ .‬شرکت کنندگان کوچک و بزرگ در این‬ ‫جشنواره و نمایشگاه جانبی ان بر ان هستند تا اخرین‬ ‫دستاوردهای خود را در راستای بومی سازی در زنجیره‬ ‫فوالد ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهایی برای یک جشنواره‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محمدعلی دیبایی‪ :‬اتفاقی که بتواند تمام بزرگان زنجیره ارزش فوالد را‬ ‫در کنار یکدیگر قرار دهد‪ ،‬از س��ال گذش��ته با نخستین دوره جشنواره و‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد روی داد‬ ‫در این راس��تا نی��ز ازمایشگاه و کارگاه ه��ای توانمندی‬ ‫داریم که قادر هستند مشکالت ما را برطرف کنند و در‬ ‫عین حال به سایر شرکت ها نیز کمک و مشاوره بدهند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل شرک��ت صنعت ورق ارین پ��اژ در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که چ��ه پیشنهادی ب��رای بهتر شدن‬ ‫برگ��زاری جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد دارید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬جشنواره اگر بتواند گروه های هدف را به درس��تی‬ ‫شناس��ایی کند و جامعه هدف خود را مورد امایش قرار‬ ‫ده��د و شرکت های صاحب ای��ده را گروه بندی کند تا‬ ‫شرکت ه��ا در تعامل ب��ا یکدیگر قرار گیرن��د‪ ،‬می تواند‬ ‫دس��تاوردهای بهتری داشته باشد‪ .‬دوم اینکه نمایشگاه‬ ‫بای��د از ظرفی��ت دانشگ��اه بیشتری��ن به��ره را بگیرد‪.‬‬ ‫در نهای��ت موض��وع ب��ه اینجا ختم نش��ود و علم فوالد‬ ‫بومی شده را به دانشگاه ها ببرد‪.‬‬ ‫یارجانلی در پایان یاداور شد‪ :‬باید بتوان زنجیره فوالد‬ ‫را طراح��ی کرد و در زمینه فن��اوری باید بتوان از صفر‬ ‫تا صد ان را طراحی کرد و س��اخت و در این راستا اگر‬ ‫بتوان دستاوردهای بومی س��ازی را صادر کرد‪ ،‬می توان‬ ‫بهترین بهره را گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تمام شرکت ها را ببینیم‬ ‫محمدعل��ی دیبایی‪ ،‬مدیر ف��روش و بازاریابی شرکت‬ ‫گسترش فناوری خوارزمی جشن��واره و نمایشگاه ملی‬ ‫ف��والد نی��ز در گفت وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬صنعت‬ ‫فوالد به عنوان یک صنعت مادر در ایران توانسته زنجیره‬ ‫باارزشی را ایج��اد کند؛ این صنعت جزو صنایع قدیمی‬ ‫کشور است که توانسته خود را توسعه دهد‪ .‬در حقیقت‬ ‫صنعت فوالد برخالف صنایع دیگر مانند صنعت نفت‪ ،‬در‬ ‫دهه های گذشته توانسته این صنعت را بومی سازی کند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل بخش زیادی از زنجیره ارزش در داخل‬ ‫کشور ایجاد شده اس��ت؛ از این رو وجود جشنواره ای که‬ ‫بتواند تمام بزرگان این زنجیره ارزش را در کنار یکدیگر‬ ‫قرار دهد‪ ،‬موهبتی است که از سال گذشته اتفاق افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دیبای��ی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬رویداده��ای‬ ‫مشاب��ه اگ��ر در صنع��ت ف��والد برگ��زار می ش��ود ب��ا‬ ‫دیدگاه ه��ای دیگ��ری اس��ت ام��ا ای��ن جشن��واره و‬ ‫نمایشگ��اه جانب��ی ان ب��ر بومی س��ازی ف��والد تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره حضور شرک��ت فن��اوری خوارزمی در‬ ‫نمایشگ��اه ملی ف��والد عنوان ک��رد‪ :‬شرک��ت فناوری‬ ‫فوالد خوزستان نماد توسعه و تولید پایدار است‬ ‫مش��اور رئیس ق��وه قضایی��ه در جمع مسئ��والن شرکت‬ ‫ف��والد خوزس��تان‪ ،‬این شرکت را نماد توس��عه و تولید پایدار‬ ‫دانست‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مصطفی پورمحمدی در نشستی‬ ‫ک��ه ‪۱۱‬دی ‪ ۹۸‬با حضور مسئوالن شرکت فوالد خوزس��تان‬ ‫در مهمانسرای نور دویست دس��تگاه برگزار شد‪ ،‬با اعالم این‬ ‫مطلب اظهارکرد‪ :‬سیر صعودی شرکت فوالد خوزستان مایه‬ ‫مباهات اس��ت‪ .‬پیامد برجست ه این توفیق موید این اس��ت که‬ ‫مجموعه فوالد خوزس��تان با هم ه س��ختی ها و محدودیت ها‬ ‫نه تنه��ا خط تولیدش متوقف نشده اس��ت‪ ،‬بلک��ه توانسته به‬ ‫حیات خود ادامه دهد‪ ،‬ان هم نه در س��طح حداقلی و گذاران‬ ‫معیش��ت‪ ،‬بلکه با رش��دی منطقی و چشمگیر ب��ه بازارهای‬ ‫جهانی راه پیدا کرده اس��ت‪ .‬وی نگاه دشمن‪ ،‬رقیب و دوست‬ ‫را متفاوت دانست و افزود‪ :‬در دنیای امروز رقابت تعیین کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬دوست‪ ،‬رقیب و دشمن هر کدام یک نگاه به کشورمان‬ ‫دارن��د و جداگانه در حال رصد هستن��د‪ .‬گویاترین زبان ارائه‬ ‫توانمندی هر کشور‪ ،‬زبان امار است‪ .‬در دنیای تجارت‪ ،‬رقیبان‬ ‫مدام در حال پایش تولید یکدیگر هستند‪ .‬حفظ روند تولید و‬ ‫توس��عه صادرات در بخش فوالد یعنی مایوس کردن دشمن‪،‬‬ ‫حس��اس شدن رقیب و از همه مهم تر امیدوار ماندن دوس��ت‬ ‫اس��ت؛ باید به گونه ای عمل کرد که برای دوست انگیزه ایجاد‬ ‫کنی��م‪ .‬پورمحمدی رشد و بالندگی بنگاه ه��ای اقتصادی را‬ ‫مره��ون حضور مدیران توانمند دانست و اظهارکرد‪ :‬بالندگی‬ ‫و رقابت پذیری امروز فوالد خوزس��تان در عرص ه بین المللی‪،‬‬ ‫مدی��ون حضور مدی��ران کارام��د و س��ختکوشی کارکنان‬ ‫مجموعه است‪ .‬چرخ ه بزرگ تولید فوالد از سنگ اهن تا نورد‬ ‫به مانند زنجیر ه به هم پیوسته است؛ هر نقصی در مسیر تولید‪،‬‬ ‫محصول نهایی را تهدید می کند و باعث توقف تولید می شود‪.‬‬ ‫حفظ روند پایدار تولید برعهد ه مدیران است‪ .‬مسئوالن فوالد‬ ‫خوزس��تان ثابت کرده اند‪ ،‬عالوه بر اینکه در حفظ روند تولید‬ ‫توانمند هستند‪ ،‬در شرایط س��خت تحریم‪ ،‬محصوالت فوالد‬ ‫را نی��ز ص��ادر کرده اند‪ .‬این در شرایطی اس��ت که درامدهای‬ ‫نفتی کشورمان به واسط ه تحریم کاهش داشته است‪ .‬صادرات‬ ‫فوالد بخ��ش قابل توجهی جب��ران ارزاوری را برای کشور به‬ ‫هم��راه داشته و این مدیریت‪ ،‬مص��داق بارز مدیریت جهادی‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقالب مبنی بر حضور‬ ‫صنعتگ��ران در خط مقدم‪ ،‬افزود‪ :‬اگر ام��روز در توان نظامی‪،‬‬ ‫امنیتی و سیاسی در منطقه پیشتاز هستیم‪ ،‬به پشتوان ه تالش‬ ‫صنعت ‪ ،‬دانش بومی و فناوری است‪ .‬هرچه در عرصه های علم‬ ‫و صنعت پیش برویم‪ ،‬دشمن را ناراحت و هوشیارتر می کنیم‪.‬‬ ‫انه��ا با هر پیشرفت کشورمان‪ ،‬حلق ه فشار را تنگ تر می کنند‪.‬‬ ‫نبای��د این گونه برداشت شود که دلی��ل فشار دشمن‪ ،‬ضعف‬ ‫ماس��ت‪ ،‬بلکه فشار دشمن ناشی از ت��وان مضاعف کشورمان‬ ‫اس��ت‪ .‬در شرایط فعلی هیچ راهی جز پیشرفت نداریم‪ .‬تاریخ‬ ‫ایران ثابت ک��رده دشمنان ما هیچ گ��اه خواهان پیشرفت ما‬ ‫نبوده اند‪ ،‬بلکه برعکس به دنبال وابسته کردن و عقب ماندگی‬ ‫کشورمان در عرصه ه��ای مختلف هستند‪ .‬مشاور رئیس قوه‬ ‫قضاییه پیوس��ت اجتماعی شرکت فوالد خوزس��تان را پربار‬ ‫و موث��ر توصیف ک��رد و ادامه داد‪ :‬نگاه س��ازنده به اطرف یک‬ ‫ضرورت اس��ت‪ .‬منطق اقتصاد امروزی‪ ،‬توس��ع ه فعالیت های‬ ‫اجتماعی است‪ .‬فوالد خوزستان در این زمینه موثر عمل کرده‬ ‫است‪ .‬پیوس��ت اجتماعی بنگاه های اقتصادی باید ابتدای هر‬ ‫سال و در کنار دیگر برنامه های اجرایی به طور مدون و در قالب‬ ‫برنام�� ه اجرایی تهیه شود‪ .‬تشکی��ل قرارگاه محرومیت زدایی‬ ‫ت مستمر فوالد خوزس��تان در مناطق اطراف‪ ،‬موید‬ ‫و فعالی�� ‬ ‫توج��ه ویژه این شرکت به مقول ه مسئولیت اجتماعی اس��ت‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که در ابت��دای این نشست گزارشی از‬ ‫سوی مهران عباس زاده‪ ،‬معاون منابع انسانی و امور اجتماعی‬ ‫درب��اره رون��د تولید‪ ،‬ص��ادرات و خدم��ات اجتماعی شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان ارائه شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در پایان نشست نیز‬ ‫حجت االسالم و المسلمین مصطفی پورمحمدی با همراهی‬ ‫علی محمدی مدیرعامل و س��ایر مسئوالن شرکت‪ ،‬بازدیدی‬ ‫از فوالد خوزس��تان داشت��ه و از نزدیک با فرایند تولید در این‬ ‫مجتمع اشنا شدند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫ب��ازار میلگرد اج��دار‪ ،‬س��ردتر و راکدتر‬ ‫از همیش��ه اس��ت‪ .‬نوس��ان های تحمیل��ی‬ ‫به ای��ن ب��ازار نیمه جان‪ ،‬ب��ازاری که حتی‬ ‫در نرخ ه��ای پایین ت��ر هفت��ه گذشت��ه هم‬ ‫مشتری نداشت‪ ،‬بی��ش از همیشه بازار را به‬ ‫س��مت سردی و بن بست س��وق داده است‪.‬‬ ‫هیجان سازی های گوناگون به منظور شرکت‬ ‫در خری��د‪ ،‬دپ��وی م��ازاد انباره��ا‪ ،‬فعالیت‬ ‫ضعی��ف مصرف کنن��ده نهای��ی‪ ،‬شیب تند‬ ‫افزایش قیمت ها و خروج بسیاری از فعاالن‬ ‫ح��وزه ساخت وس��از از ای��ن ب��ازار‪ ،‬کنترل‬ ‫مناب��ع و م��واد اولیه ازس��وی فوالدس��ازان‬ ‫ب��زرگ و در نهایت رون��د تحمیلی افزایش‬ ‫م��داوم قیمت ه��ا از طریق ب��ورس کاال و با‬ ‫اه��رم و مکانیس��م تنظیم ب��ازار باعث شده‬ ‫ب��ازار داخلی بی��ش از پیش رو به س��ردی‬ ‫گرایش پیدا کند‪ .‬خاس��تگاه فوالدس��ازان‬ ‫بزرگ افزای��ش نرخ بازار داخلی اس��ت که‬ ‫این روزها از حمای��ت همه جانبه دولت هم‬ ‫برخوردار شده است‪ .‬روند افزایشی نرخ های‬ ‫جهانی و التهاب های به ج��ود امده در بازار‬ ‫ارز هم از جمل��ه کاتالیزورهای افزایش نرخ‬ ‫ب��ازار داخلی همپ��ای مکانیس��م حمایتی‬ ‫تعیی��ن نرخ دول��ت‪ ،‬در چند م��اه گذشته‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫شرای��ط ب��ازار درحال حاضر ب��ا پارادایم‬ ‫پس رفت تقاضای داخلی و افزایش تحمیلی‬ ‫نرخ داخلی روبه رو اس��ت ک��ه پیشرانه ان‪،‬‬ ‫خاستگاه همسان س��ازی نرخ بازار داخلی با‬ ‫بازار محصول صادراتی فوالدسازان بزرگ و‬ ‫حمایت ضمنی دولت از این خاستگاه دیده‬ ‫می ش��ود؛ از این رو اینده ای��ن بازار بیش از‬ ‫گذشته مبهم و غیرقابل پیش بینی ترس��یم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رشد ‪۲‬درصدی‬ ‫تولید فوالد‬ ‫هرمزگان‬ ‫محمدمهدی یارجانلی‬ ‫محمدعلی دیبایی‬ ‫پیام مدیرعامل فوالد خوزستان‬ ‫به یادواره شهدا‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان به مناس��بت برگزاری چهاردهمین ی��ادواره شهدا و‬ ‫بزرگداشت ایثارگران و گردهمایی بزرگ بسیجیان پیامی منتشر کرد‪.‬‬ ‫به نام خداوند بخشنده و مهربان‬ ‫شهید نظر می کند به وجه اهلل‬ ‫مقام شهدا را جز شاهدان حقیقت‪ ،‬کسی درک نخواهد کرد و حقیقت را چشمی غیر‬ ‫از دل‪ ،‬نمی تواند ببیند‪ .‬انکه رتبه و جایگاه شهید را فهمید‪ ،‬پویایی را س��رلوحه هستی‬ ‫خویش قرارداد و فریاد ممتد شهید در ثانیه ثانیه زمان جاری است؛ فریادی که ریشه در‬ ‫ل من ناصر ینصرنی» سیدالشهدا (ع) دارد و امتداد ان تا گسترده ترین میدان موعود‬ ‫«ه ‬ ‫ادام��ه دار خواهد بود‪ .‬شهیدان که با ایثار‪ ،‬دس��ت طاغوتیان را کوت��اه و پای متجاوزان‬ ‫را قط��ع و معارف الهی و اصول ارزشی اس�لام را از بوت ه فراموش��ی و ورط ه عصیان ازاد‬ ‫کرده ان��د‪ .‬خ��دا را شاک��رم که با عنایات خ��اص‪ ،‬طنین چهاردهمین ی��ادواره شهدا و‬ ‫بزرگداش��ت ایثارگ��ران و گردهمایی بزرگ بسیجیان در این شرک��ت به صدا درامده‬ ‫و ب��ا لطف بیکران��ش عطر ایثار و شه��ادت را در فضای معنوی صنع��ت و کار گسترده‬ ‫اس��ت‪ .‬اینجانب ضم��ن گرامیداشت ی��اد و خاطره شهدای عزیز و همچنین س��پاس‬ ‫ف��راوان از مجاهدت تمامی ایثارگ��ران‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان و خان��واده انها‪ ،‬ضمن ابراز‬ ‫خرس��ندی و توفیق تداوم این حرک��ت شایسته و ماندگار از خداوند اس��تمرار راه این‬ ‫عزی��زان و اجر و پاداش دس��ت اندرکاران و متولی��ان برگزاری این ی��ادواره مقدس را‬ ‫خواهانم‪.‬‬ ‫علی محمدی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‬ ‫مد یر عا م��ل‬ ‫شرک��ت ف��والد‬ ‫هرمزگان ب��ا صدور‬ ‫پیام��ی هشتمی��ن‬ ‫س��الگرد راه اندازی‬ ‫ای��ن شرک��ت را به‬ ‫کارکن��ان‪ ،‬خان��واده‬ ‫انه��ا و ذی نفع��ان ای��ن شرک��ت تبری��ک‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫متن پیام فرزاد ارزان��ی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان به این شرح اس��ت‪«:‬اکنون‬ ‫که ‪۸‬س��ال از اغ��از تولید تخت��ال در فوالد‬ ‫هرمزگ��ان می گ��ذرد‪ ،‬تح��ول‪ ،‬تعال��ی‪،‬‬ ‫بالندگ��ی امروز شرک��ت ف��والد هرمزگان‬ ‫در پرت��و اندیشه ه��ای متعال��ی و متعهدانه‬ ‫کارکنان شایست��ه و دلسوز ان محقق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرا رسیدن ‪۱۲‬دی سال روز بهره برداری از‬ ‫شرک��ت فوالد هرمزگان را به همه همکاران‬ ‫تالشگر و خانواده محترم انها تبریک عرض‬ ‫می کنی��م‪ .‬علیرغ��م تحریم ه��ای ظالمان��ه‬ ‫غرب که ب��ر کشور عزیزمان س��ایه افکنده‬ ‫اس��ت‪ ،‬با تکیه ب��ر توان داخلی و اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای شرکت ه��ای دانش بنیان و‬ ‫بومی س��ازی مواد و قطعات در س��ال رونق‬ ‫تولید از ای��ن برهه زمانی عبور کرده و گواه‬ ‫ان افزای��ش تولید و فروش شرکت در چند‬ ‫سال گذشته اس��ت‪ ،‬به نحوی که در ‪ ۹‬ماه‬ ‫نخست امس��ال ف��والد هرمزگان ب��ا عبور‬ ‫از تولی��د ‪ ۱۱۱۰۰۰۰‬ت��ن تختال نسبت به‬ ‫مدت مشابه س��ال گذشته رشد ‪۲‬درصدی‬ ‫را تجرب��ه ک��رده و این در حالی اس��ت که‬ ‫شرک��ت در ظرفی��ت اس��می خ��ود تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در همین م��دت نیز فروش شرکت رشد‬ ‫‪۱۷‬درص��دی در بازارهای داخلی و صادراتی‬ ‫به میزان ‪۱۱۲۷۰۰۰‬تن تختال داشته است‪.‬‬ ‫در پایان سالمتی‪ ،‬شادکامی و سربلندی همه‬ ‫همکاران محت��رم فوالد هرمزگان و خانواده‬ ‫عزیز انها را در کنار س��ایر ذی نفعان شرکت‬ ‫از خداوند متعال خواستارم و اطمینان دارم‬ ‫در مسیر پیشبرد اهداف س��ازمانی و تحقق‬ ‫مناف��ع ملی و اعت�لای روزاف��زون شرکت‬ ‫ف��والد هرمزگان روزب��ه روز موفق تر خواهد‬ ‫بود‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫محمدمه��دی یارجانلی‪ ،‬مدیرعامل وعضو هیات مدیره‬ ‫ت ورق ارین پاژ درباره جشنواره و نمایشگاه‬ ‫شرکت صنع ‬ ‫مل��ی فوالد در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن مزیت های جشن��واره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫این اس��ت که زنجیره تامین شام��ل تامین کنندگان و‬ ‫مصرف کنندگ��ان در این صنع��ت را به هم متصل کند‪،‬‬ ‫چراک��ه بسی��اری از شرکت های واس��ط ممکن اس��ت‬ ‫نتوانند در بازار تعامل برقرار کنند یا برخی شرکت های‬ ‫دانش بنیان یا شرکت هایی که توان تبلیغات پرطمطراق‬ ‫را ندارند و نام چندانی از انها در بازار نیست‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫ک��رده و به بازار معرف��ی کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬برخی‬ ‫شرکت ه��ا در زنجی��ره ف��والد هستن��د ک��ه می توانند‬ ‫نیازهای خاص شرکت های فوالد را تامین کنند که این‬ ‫نمایشگاه بسیار فرصت مناسبی برای انهاست‪ .‬البته این‬ ‫نی��از می تواند یک ایده ‪ ،‬خدمت تا ی��ک تجربه فنی و‪...‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یارجانلی در ادامه تاکید کرد‪ :‬پس نخستین دستاورد‬ ‫جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد این است که بخش های‬ ‫گوناگ��ون را ب��ه یکدیگ��ر متصل کند‪ .‬دس��تاورد دیگر‬ ‫موجی اس��ت ک��ه در زمینه بومی س��ازی ف��والد ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬در صنعت فوالد چندین س��ال اس��ت بر بومی‬ ‫شدن صنع��ت فوالد تاکید می شود‪ ،‬ام��ا در زمینه های‬ ‫گوناگ��ون مانند فناوری یا نظ��ام توزیع فوالد همچنان‬ ‫نیازمند کار بیشتری هستیم و باید به دنبال راهکارهایی‬ ‫برای بومی کردن انها باشی��م که این جشنواره به نوبه‬ ‫خود می تواند زمینه ه��ای مفیدی را برای رشد فناوری‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن خاطرنش��ان کرد‪ :‬البت��ه در نمایشگاه‬ ‫بای��د از ظرفی��ت دانشگ��اه بیشتر از این به��ره گرفت‪،‬‬ ‫چراک��ه دانشگاه ها بستری هستند ک��ه می توانند برای‬ ‫بومی سازی ثمربخش واقع شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن شرکت ف��والدی در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که شرکت شما چه دس��تاوردهایی برای بومی‬ ‫شدن صنعت فوالد دارد‪ ،‬گفت‪ :‬دس��تاورد شرکت ما در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬رقم خورد و از این سال موضوع بومی سازی را‬ ‫اغاز و بسیاری از قطعات و تجهیزات خود را بومی کرد‪.‬‬ ‫خوارزمی از یک س��و ب��ه صنعت ف��والد احساس دین‬ ‫می کند و از س��وی دیگر توانست��ه خدمات ارزنده ای را‬ ‫طی ‪ ۶‬سال گذشته به این صنعت ارائه کند‪.‬‬ ‫مدی��ر ف��روش و بازاریابی شرکت گست��رش فناوری‬ ‫خوارزمی در ادامه توضیح داد‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬س��ال است‬ ‫شرک��ت فناوری خوارزمی فعالی��ت خود را اغاز کرده و‬ ‫در زمینه ف��والد دو محصول کاتالیست های ریفرمینگ‬ ‫احیای مستقیم و کاتالیست س��ولفورزدایی اکسید روی‬ ‫را تولید کرده است‪.‬‬ ‫دیبای��ی ادام��ه داد‪ :‬شرکت فن��اوری خوارزمی هم با‬ ‫حمای��ت بزرگان صنع��ت فوالد و هم ت�لاش خود این‬ ‫مجموع��ه‪ ،‬توانست��ه حدود‪۵۰‬درص��د ب��ازار کاتالیست‬ ‫واحده��ای احیای مستقی��م را در اختیار داشته باشد و‬ ‫بخش قابل توجهی از نیاز بازار به واردات را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که چه پیشنهادی برای‬ ‫بهت��ر ش��دن جشن��واره و نمایشگاه ملی ف��والد دارید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هر اندازه شرکت کنندگان نمایشگاه بیشتر باشد‬ ‫و بخش ه��ای گوناگ��ون زنجیره ف��والد را در بر بگیرد‪،‬‬ ‫نمایشگاه پربارتری خواهد بود و موهبت ان بیشتر نمایان‬ ‫می شود‪ .‬به طور معمول‪ ،‬برگزارکنندگان نمایشگاه بیشتر‬ ‫به تولیدکنندگان اصل��ی و بزرگ فوالد اکتفا می کنند‪،‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در کنار ای��ن تولیدکنندگان‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬تولیدکنندگان جانبی و پایین دس��ت و کسانی‬ ‫ک��ه مواد اولیه تولید می کنن��د نیز باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مدی��ر ف��روش و بازاریابی شرکت گست��رش فناوری‬ ‫خوارزم��ی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که‬ ‫مهم تری��ن خالهای بومی س��ازی در صنع��ت فوالد به‬ ‫چ��ه بخش های��ی بازمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از خالهایی‬ ‫ک��ه در زمینه بومی س��ازی وج��ود دارد‪ ،‬ب��اور و ایمان‬ ‫نداشتن به محصول داخلی اس��ت‪ .‬ممکن است قوانین‬ ‫و شعارهایی در زمینه اس��تفاده از محصول داخلی داده‬ ‫می شود ام��ا در نهایت مسئ��والن واحدهایی که خرید‬ ‫برعهده انهاس��ت‪ ،‬ممکن اس��ت کاالی خارج��ی را بر‬ ‫کاالی ایرانی ترجیح دهند‪ .‬برخی واحدها ممکن اس��ت‬ ‫از خالهای قانونی اس��تفاده کنند و ک��االی وارداتی را‬ ‫جایگزی��ن کاالی داخلی کنن��د؛ بنابراین تا حد ممکن‬ ‫بای��د ای��ن خاله��ای قانون��ی بای��د پوشیده ش��ود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬باور اس��تفاده از کاالی داخل��ی در میان‬ ‫مدی��ران م��ا باید افزای��ش پیدا کند که ای��ن جشنواره‬ ‫و نمایشگ��اه مل��ی ف��والد می تواند به این ب��اور کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دیبای��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه در زمینه‬ ‫کاتالیس��ت واردات انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬کاتالیست های‬ ‫مورد نیاز پتروشیم��ی وارد می شود اما در زمینه فوالد‬ ‫دیگر وارداتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فشار‬ ‫بخشنامه های‬ ‫داخلی‬ ‫به زنجیره‬ ‫فوالد‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن بیست��ون ب��ا انتق��اد از‬ ‫سیاس��ت های دول��ت در زم��ان تحریم ه��ا و ابالغ‬ ‫بخشنامه های دس��توری در ح��وزه صنعت فوالد‪،‬‬ ‫بسی��اری از اقدام ه��ای دولتی ه��ا را در این حوزه‬ ‫مخرب دانست‪.‬‬ ‫به گزارش چی�لان‪ ،‬جهاندار شکری ب��ا اشاره به‬ ‫تاثی��ر مخ��رب اقدام های��ی که در شرای��ط تحریم‬ ‫انج��ام شده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای ح��ل مشکالتی که‬ ‫تحریم ه��ا برای صنعت فوالد ایجاد کرده اند‪ ،‬دولت‬ ‫کار خاصی انجام نداده و س��یستم داخل و کنترل‬ ‫بی م��ورد قیمت ها تمام زنجی��ره فوالد در کشور را‬ ‫دچار چالش کرده است‪ .‬اگر این نگاه که با کنترل‬ ‫نرخ می توان ب��ر بازار تاثیر گذاش��ت از بین برود‪،‬‬ ‫کارها بهتر پیش می رفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه درحال حاضر تمام زنجیره‬ ‫ف��والد از مع��دن گرفته تا بخش ن��ورد دچار زیان‬ ‫شده ان��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تحری��م هیچ کاری نکرده و‬ ‫هیچ کاری هم نمی تواند بکن��د‪ ،‬اما بخشنامه های‬ ‫دس��توری مانند عرضه کاال در ب��ورس به صنعت‬ ‫ف��والد اس��یب زده اند‪ .‬در این شرای��ط نوعی رانت‬ ‫ایج��اد می شود که عده ای می توانند و عده ای دیگر‬ ‫نمی توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن بیستون درب��اره بهترین‬ ‫اقدام��ی که در شرایط کنونی می ت��وان انجام داد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بهترین اقدامی که در شرایط کنونی می توان‬ ‫انجام داد‪ ،‬این اس��ت که بخشنامه های دستوری را‬ ‫از می��ان بردارند و اجازه دهند تجارت ازاد باشد تا‬ ‫هر کسی که دوست داشت‪ ،‬صادرات انجام دهد‪.‬‬ ‫شک��ری با بی��ان اینک��ه ب��ازار عرض��ه و تقاضا‬ ‫نمی تواند ب��ا کنترل ک��ار کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬فشارهای‬ ‫خارج��ی را از طری��ق یک س��ری برنامه ه��ا‬ ‫می ت��وان کنت��رل ک��رد‪ .‬درحال حاض��ر فش��اری‬ ‫ک��ه برنامه ه��ای داخلی ب��ه زنجیره ف��والد کشور‬ ‫وارد کرده ان��د تحریم ه��ا و فشاره��ای خارج��ی‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫وی در ریشه یابی مسئله کمبود اولیه در صنعت‬ ‫ف��والد گفت‪ :‬تمام مشک�لات صنعت فوالد و حتی‬ ‫مشکالتی ک��ه در تامین مواد اولیه روی داده اند از‬ ‫کارهای دس��توری نشات می گیرن��د‪ .‬وقتی به طور‬ ‫دس��توری ب��ه تولید کننده شمش گفت��ه می شود‬ ‫ک��ه بای��د کاال را با ن��رخ ‪ ۳۱۰۰‬توم��ان در بورس‬ ‫عرضه کن��د‪ ،‬درحالی که این فرد هم��ان کاال را با‬ ‫نرخ ‪ ۳۸۰۰‬صادر می کن��د‪ ،‬گرایش تولید کننده به‬ ‫ص��ادرات مواد اولیه بیشتر می شود‪ .‬اگر نرخ هر دو‬ ‫حوزه ب��رای تولید کننده برابر باشن��د‪ ،‬دیگر برای‬ ‫او فرق��ی نمی کند که در داخل کش��ور بفروشد یا‬ ‫خارج‪ .‬در تامین م��واد اولیه هم اگر بخشنامه های‬ ‫دس��توری ب��ه کن��ار برون��د تمام مشک�لات حل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن بیستون ادامه داد‪ :‬اگر در‬ ‫کشور ما کمبود م��واد اولیه وجود داشت پس چرا‬ ‫درحال حاضر داریم این مواد را صادر می کنیم‪ .‬باید‬ ‫مازادی وجود داشته باشد ت��ا مواد را صادر کنیم؛‬ ‫بنابراین مشکل از کمبود مواد اولیه نیست مشکل‬ ‫اصلی به بخشنامه هایی برمی گردد که در این حوزه‬ ‫اختالل ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫بازار میلگرد‬ ‫اجدار‬ ‫در رکود‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ازسوی اتاق بازرگانی اصفهان به کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد شد‬ ‫تفاهمنامه چهارجانبه وزارت ارتباطات‪ ،‬پست بانک‪ ،‬همراه اول و ایرانسل امضا شد‬ ‫انجام مطالعات تکمیلی تشکیل بورس اقلیمی‬ ‫بهمن راعی‪ -‬در راس��تای ارائه نتایج مطالعات اولیه طرح بورس‬ ‫اقلیم��ی ازس��وی اتاق بازرگانی اصفهان به کمیس��یون کش��اورزی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‬ ‫اسالمی خواستار انجام مطالعات تکمیلی طرح ازسوی اتاق اصفهان‬ ‫و س��ایر اتاق های کش��ور ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬احمد‬ ‫علی کیخا‪ ،‬در این جلس��ه خواس��تار توجه ویژه اتاق های بازرگانی به‬ ‫بخش کش��اورزی ش��د و افزود‪ :‬الزم اس��ت به اندازه س��همی که این‬ ‫بخش در میزان اش��تغال و درامد کش��ور دارد به ان بها داده ش��ود‪.‬‬ ‫وی مش��ارکت فع��االن اقتص��ادی در کمیس��یون های کش��اورزی‬ ‫اتاق های بازرگانی و نهادس��ازی مجموع این کمیس��یون ها به عنوان‬ ‫یک نهاد مس��تقل را در جهت تعامل سازنده با کمیسیون کشاورزی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی و پیگیری مس��ائل و مشکالت موجود این‬ ‫بخش مهم دانس��ت‪ .‬کیخا با ابراز خرس��ندی از فع��ال بودن و تعامل‬ ‫مطلوب کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی اصفهان با کمیسیون‬ ‫کش��اورزی مجلس‪ ،‬از اعالم امادگی این کمیس��یون برای برگزاری‬ ‫نشس��ت مشترک رئیس��ان کمیس��یون های کش��اورزی اتاق های‬ ‫بازرگانی سراس��ر کش��ور با کمیسیون کش��اورزی مجلس خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه یکی از وظایف اتاق های‬ ‫بازرگانی را پیدا کردن بازارهای هدف محصوالت کشاورزی دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید از ظرفیت های موجود در اتاق های بازرگانی مشترک‬ ‫ایران با س��ایر کشورها برای توس��عه صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬کیخا تن��وع اتحادیه ها‪ ،‬انجمن ها و س��ندیکاهای‬ ‫بخ��ش کش��اورزی را یکی از چالش های این بخش دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫از اتاق ه��ای بازرگانی انتظار داریم با س��اماندهی ای��ن انجمن ها به‬ ‫همصدایی و هدایت درس��ت انها کمک کنند‪ .‬وی چالش های بخش‬ ‫کش��اورزی را به چالش های فرابخش��ی‪ ،‬درون بخشی و چالش های‬ ‫موجود در وزارت جهاد کش��اورزی تقس��یم کرد و افزود‪ :‬هزینه های‬ ‫برخی از سیاست گذاری های دولت به عنوان مثال پایین نگه داشتن‬ ‫ن��رخ ارز در طول دهه های گذش��ته تنها متوجه کش��اورزان و بخش‬ ‫مدیر کل امداد امام خمین��ی (ره) فارس از ارائه ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۹۵‬خدمت عمرانی به مددجویان مورد حمایت این نهاد در‬ ‫‪ ۹‬ماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمد بذرافش��ان در جمع خبرنگاران‬ ‫با اعالم اینکه از ابتدای س��ال تاکنون ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۹۵‬خدمت‬ ‫کشاورزی ش��ده است‪ .‬کیخا تاکید کرد‪ :‬کشاورزی توسعه نمی یابد؛‬ ‫مگر اینکه سیاس��ت های کالن کشور در راس��تای حمایت از بخش‬ ‫کش��اورزی اصالح شود‪ .‬وی سطح پایین فناوری به کار گرفته در این‬ ‫بخش‪ ،‬محدودیت منابع اب و باال بودن میانگین س��نی کشاورزان را‬ ‫ازجمله چالش های موجود در بخش کش��اورزی دانس��ت و خواستار‬ ‫برنامه ری��زی دقیق برای هر یک از این مس��ائل ش��د‪ .‬وی همچنین‬ ‫افزود‪ :‬ساختار‪ ،‬سیاست گذاری و رویکردهای مدیریتی وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی متناسب با شرایط این بخش و سیاست های کشور نیست‬ ‫و این امر به یک چالش برای این بخش تبدیل شده است‪ .‬کیخا تحلیل‬ ‫دقی��ق واقعیت های موجود بخ��ش کش��اورزی و برنامه ریزی برای‬ ‫اصالح مش��کالت موجود را در توسعه بخش کشاورزی قابل اهمیت‬ ‫دانس��ت‪ .‬رئیس کمیسیون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تفکر متفاوت اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی‬ ‫و تولید براس��اس مطالعه بازار و اس��تفاده از منابع به طور هدفمند و‬ ‫بهره گی��ری از دانش نخبگان و کارافرین��ان و مطالبه گری را در رفع‬ ‫مش��کالت موجود حائز اهمیت دانس��ت‪ .‬سیدحس��ن قاضی عسگر‪،‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع استانداری اصفهان‬ ‫نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی‪ ،‬اقتصاد کشاورزی‬ ‫باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬الزم اس��ت در تمامی‬ ‫زمینه ها به ویژه در زمینه اصالح الگوی کش��ت و مدیریت بهینه اب‬ ‫از اموزه های این رش��ته به منظور رفع مش��کالت موجود این بخش‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تاکنون در استان اصفهان در حوزه‬ ‫بذر گلخانه ای و خودکفایی در این زمینه اقدامات خوبی انجام ش��ده‬ ‫و بای��د به طور جهادی برای رفع مش��کالت بذر اس��تان برنامه ریزی‬ ‫ش��ود‪ .‬معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تانداری‬ ‫اصفهان با اش��اره به اینکه باید بذرهای مورد نیاز در اسرع وقت تهیه‬ ‫ش��ود‪ ،‬اس��تفاده از تجربه ها و امکانات موجود در س��ایر کشورها و در‬ ‫دس��ترس قرار گرفتن فناوری های الزم در این ح��وزه را در رفع این‬ ‫نیاز موثر دانس��ت‪ .‬همچنین حمیدرض��ا قلمکاری‪ ،‬نایب رئیس اتاق‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان تلفنهمراه در منطقه ویژه «پیام»‬ ‫محمدج��واد اذری جهرم��ی‪ ،‬وزی��ر ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالع��ات ک��ه در ایین امضای تفاهمنامه حمایت از تولید و‬ ‫توسعه زیست بوم تلفن هوشمند تولید داخل‪ ،‬سخن می گفت‬ ‫با اش��اره به ظرفیت ها‪ ،‬زیرس��اخت ها و تسهیالت موجود در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت‪ :‬ظرفیت وزارت ارتباطات و‬ ‫فن��اوری اطالعات در منطقه ویژه اقتصادی پیام‪ ،‬در خدمت‬ ‫تولیدکنندگان گوش��ی تلفن همراه ایرانی قرار می گیرد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬وی با اش��اره به اینکه به دلیل نوس��انات نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬توان خرید گوشی های هوشمند کاهش یافته‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این ش��رایط روند روبه رشد فروش گوشی هوشمند متوقف‬ ‫شده است‪ .‬وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه می توانیم از این‬ ‫محدودیت‪ ،‬فرصت ایجاد کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬تولیدکنندگان گوشی‬ ‫ایرانی با تولید گوشی باکیفیت و ارائه با نرخ مناسب‪ ،‬می توانند‬ ‫قدرت خرید را افزایش دهند و به تحقق تحول دیجیتال و در‬ ‫نهایت ایجاد اش��تغال کمک کنند‪ .‬اذری جهرمی با اشاره به‬ ‫امضای تفاهمنامه چهارجانبه وزارت ارتباطات‪ ،‬پست بانک‪،‬‬ ‫همراه اول و ایرانسل در این حوزه‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای تحریک‬ ‫تقاض��ا در بازار و کمک به قدرت خرید مردم‪ ،‬براس��اس این‬ ‫تفاهمنامه صندوقی را ازس��وی پست بانک ایران راه اندازی‬ ‫می کند‪ .‬این صن��دوق با خط اعتباری ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫که ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان ازسوی بانک مرکزی و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫از محل اورده پس��ت بانک راه اندازی می شود برای حمایت‬ ‫از تولی��د داخل راه اندازی خواهد ش��د‪ .‬با ایجاد این صندوق‬ ‫در قال��ب همکاری اپراتورها و تولیدکنندگان گوش��ی تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬امکان خرید قسطی گوشی های تولید داخل ازسوی‬ ‫م��ردم فراهم خواهد ش��د‪ .‬وی به تفاهمنام��ه دیگری که با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به امضا می رس��د اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بر اس��اس این تفاهمنامه نرخ ‪ ۱۵‬درصدی عوارض‬ ‫ورود قطعات گوشی تلفن همراه کاهش می یابد و به همین‬ ‫وس��یله هزینه های تولید گوش��ی تلفن همراه نیز در ایران‬ ‫کاه��ش خواهد یافت‪ .‬وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات با‬ ‫بازرگانی اصفهان گفت‪ :‬کش��اورزی باید به عنوان محور توسعه کشور‬ ‫قلمداد شود و در این راستا الزم است تمامی ظرفیت ها‪ ،‬مطالبه گری‬ ‫و کنش گری ها به این س��مت گسیل ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اتاق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان در دوره نهم فعالیت خود‪ ،‬ش��اخص های اقتص��ادی را در‬ ‫راس فعالیت ه��ا قرار داده و پرداختن به توس��عه پایدار در س��ه رکن‬ ‫اساسی مسائل اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی را به عنوان یک‬ ‫ض��رورت در دس��تور کار دارد‪ .‬قلمکاری توجه ویژه به کش��اورزی را‬ ‫توجه به محیط زیس��ت و غذای سالم دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬مفهوم‬ ‫اصلی توسعه پایدار‪ ،‬به حداکثر رساندن رفاه مردم از طریق دسترسی‬ ‫به غذای س��الم به گونه ای که به منابع نس��ل های اینده دست اندازی‬ ‫نشود‪ ،‬اس��ت‪ .‬نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه بر ضرورت‬ ‫توجه ویژه به بخش کش��اورزی به دلیل تاثیر قابل توجه ان در رش��د‬ ‫تولید ناخالص داخلی کش��ور و میزان اش��تغالزایی ان تاکید کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه محمد صادقی‪ ،‬رئیس کمیس��یون کش��اورزی ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان از پیگیری دو طرح بورس اقلیمی و هوشمندسازی اطالعات‬ ‫بهره برداران کش��اورزی ازسوی این کمیس��یون در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی خبر داد و اس��تفاده از تمامی امکانات و منابع موجود برای‬ ‫توسعه کشاورزی اس��تان را ضروری دانست‪ .‬وی تالش برای تعامل‬ ‫هرچه بیش��تر دانش��گاه و بخش کش��اورزی به منظور کمک به رفع‬ ‫مشکالت کش��اورزان را از دیگر اقدامات کمیسیون یادشده دانست‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به ضرورت اجرایی شدن پروژه بورس اقلیمی در‬ ‫کشور خواستار ایجاد سازکارهای قانونی ازسوی مجلس برای تبدیل‬ ‫ش��دن این طرح به یک قانون شد‪ .‬گفتنی است در این جلسه پس از‬ ‫ارائه گزارش مطالعات اولیه طرح بورس اقلیمی ازس��وی کمیسیون‬ ‫کش��اورزی اتاق بازرگانی اصفهان به کمیسیون کشاورزی مجلس‪،‬‬ ‫مقرر ش��د این طرح در ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫بررسی و پس از تصویب در این شورا‪ ،‬الیحه اصالحی ازسوی نماینده‬ ‫دولت به کمیسیون کشاورزی‪ ،‬محیط زیست و منابع طبیعی مجلس‬ ‫برای تصویب ارائه شود‪.‬‬ ‫ارائه خدمات عمرانی به مددجویان فارس‬ ‫عمرانی به مددجویان تحت حمایت این نهاد ارائ ه شده گفت‪:‬‬ ‫به منظور تعمیر‪ ،‬تکمیل و بازسازی این تعداد خدمت عمرانی‬ ‫در اس��تان‪ ،‬اعتباری به می��زان ‪ ۳۶۰‬میلیارد و ‪ ۶۰۹‬میلیون‬ ‫ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه از ابتدای س��ال تاکن��ون ‪۲۹۰‬‬ ‫واحد مس��کن روس��تایی و ‪ ۳۷۰‬واحد مس��کن شهری برای‬ ‫مددجویان خریداری و س��اخته ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ ۲ :‬هزار واحد‬ ‫مس��کن شهری و روستایی در اس��تان مورد تعمیرات جزئی‬ ‫و کلی قرار گرفتند‪ .‬مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫فارس یاداور ش��د‪ :‬از ابتدای سال تاکنون ‪ ۱۲۷‬واحد مسکن‬ ‫نیمه تمام روس��تایی و شهری تکمیل شده و ‪ ۸‬واحد مسکن‬ ‫نیز برای مددجویان در طرح مهاجرت از شهر به روستا تامین‬ ‫شده است‪ .‬بذرافشان در پایان به هزینه کرد اعتبارات مسکن‬ ‫مددجویی در بازه زمانی یادش��ده اشاره کرد و گفت‪ :‬از ‪۳۶۰‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۹‬میلیون ریال اعتبار هزینه شده‪ ۴۱ ،‬میلیارد و‬ ‫اش��اره به اینکه براس��اس براوردهای انجام شده در مدت ‪۲‬‬ ‫سال به تولید ‪ ۲‬میلیون گوشی تلفن همراه می رسیم‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر ن��رخ حدودی این گوش��ی ها را ‪ ۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان در نظر بگیریم و ح��دود ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫هم حجم این بازار باشد‪ ،‬تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه‬ ‫می توانند س��هم قابل توجهی از این بازار را کسب کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در صورت اجرای این تفاهمنامه می توانیم شاهد اغاز‬ ‫تحول دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم در کش��ور باش��یم‪.‬‬ ‫اذر جهرمی با اش��اره به اینکه تاکنون ‪ ۴‬ش��رکت برای تولید‬ ‫گوش��ی های هوش��مند ایرانی اعالم امادگی کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته یک ش��رکت محص��ول خود را در حوزه گوش��ی های‬ ‫هوش��مند ارائه کرده و امیدواریم با ایجاد این زیس��ت بوم ‪۳‬‬ ‫ش��رکت دیگر نیز نخس��تین محصوالت خود را در دهه فجر‬ ‫امسال رونمایی کنند‪.‬‬ ‫وی از استانداردهای سختگیرانه ای که برای تولیدکنندگان‬ ‫داخلی گوش��ی تلفن همراه در نظر گرفته خواهد ش��د خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬به دلیل رعایت حقوق مردم این ش��رکت ها باید‬ ‫اس��تانداردهای قابل قبولی در حوزه ش��بکه توزیع و فروش‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬به عالوه اینکه محص��والت تولیدی باید با‬ ‫ت پس از‬ ‫نرخ مناس��ب و متناس��ب با کیفیت و ارائ��ه خدما ‬ ‫فروش تولید و عرضه ش��ود‪ .‬همچنین در این ایین‪ ،‬س��تار‬ ‫هاش��می‪ ،‬معاون فناوری و نواوری وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات به عنوان مسئول پیگیری و اجرای این تفاهمنامه ها‬ ‫از طرف وزارت ارتباطات‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تس��هیل گری‪ ،‬رقابت و‬ ‫شفافیت‪ ،‬کارافرینی پایدار و تشکیل زیست بوم ارزش افرین‬ ‫از ویژگی های این تفاهمنامه ها است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حمایت و نظ��ارت وزارت ارتباطات برای‬ ‫اجرایی ش��دن ای��ن تفاهمنامه ها‪ ،‬اف��زود‪ :‬وزارت ارتباطات‬ ‫ک س��جاد‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫ظرفیت هایی را که در پار ‬ ‫پیام و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات وجود دارد در‬ ‫خدمت تولیدکنندگان گوشی های تلفن همراه قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۷۴۰‬میلیون ریال از محل پرداخت زکات‪ ۵۰ ،‬میلیارد ریال‬ ‫ازس��وی خیران‪ ۳۲ ،‬میلیارد و ‪ ۳۱۷‬میلی��ون ریال از محل‬ ‫کمک ه��ای مردمی و بقیه از مح��ل اعتبار دولتی‪ ،‬امدادی و‬ ‫تسهیالت صندوق قرض الحسنه امداد والیت تامین و هزینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫وام ‪ ۲۴۰‬میلیون تومانی بگیرید؛ قسط ‪4 . 4‬میلیون تومانی بدهید‬ ‫تیری در بازار تاریک مسکن‬ ‫‹ ‹قسط ‪ ۴.۴‬میلیون تومانی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه س��ود ‪ ۱۸‬درص��دی وام اوراق حق تقدم‪،‬‬ ‫مجموع س��ود وام ‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومانی خرید مسکن در‬ ‫روش پرداخت س��اده ‪ ۱۲‬ساله ‪ ۲۸۹‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫می��زان اقساط ماهانه این وام ح��دود ‪ ۳.۴‬میلیون تومان‬ ‫‹ ‹وامی برای پولدارها؟!‬ ‫س��ود باالی وام مسکن و لزوم بازپرداخت ماهانه حدود‬ ‫‪ ۴.۴‬میلی��ون تومان‪ ،‬از جمله انتقادهایی اس��ت که مردم‬ ‫نسبت به وام ‪ ۲۴۰‬میلیون تومانی دارند‪.‬‬ ‫یک��ی از متقاضی��ان دریافت وام مسک��ن در این زمینه‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه افزای��ش رقم وام خرید مسکن با‬ ‫اس��تفاده از خرید اوراق‪ ،‬اتفاق خوبی است اما سود باالی‬ ‫این تسهیالت موجب شده امک��ان برنامه ریزی در زمینه‬ ‫دریافت این وام برای ما وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��ه نظر می رس��د ب��رای دریاف��ت وام با‬ ‫اقس��اط ‪ ۴.۴‬میلیون تومانی در شرای��ط اقتصادی فعلی‪،‬‬ ‫یک زوج باید دس��ت کم ‪ ۸‬میلی��ون تومان درامد داشته‬ ‫باشن��د تا ه��م از پس اقساط برایند‪ ،‬ه��م بتوانند زندگی‬ ‫خود را بگذرانن��د اما بسیاری از افرادی که می شناس��م‪ ،‬‬ ‫چنی��ن درامد ماهان��ه ای ندارند‪ .‬به نظر می رس��د درباره‬ ‫جزئی��ات وام مسک��ن‪ ،‬ب��دون شناخت طبق��ات مختلف‬ ‫جامع��ه تصمیم گی��ری ش��ده و وام ‪ ۲۴۰‬میلیون تومانی‪،‬‬ ‫بیشتر وامی برای پولدارهاس��ت‪ .‬بعید اس��ت کارمندان یا‬ ‫قشره��ای پایین جامعه بتوانن��د از این تسهیالت بهره ای‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬اگر در فک��ر خرید خانه هستید و حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومان کم دارید‪ ،‬افزایش س��قف وام خرید‬ ‫مسک��ن به ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬ب��رای شما خبری خوب‬ ‫است‪ ،‬البته بد نیست این را هم بدانید که دریافت کنندگان‬ ‫ای��ن وام‪ ،‬باید ماهانه حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫قسط پرداخت کنند‪ .‬حاال تصمیم بگیرید؛ وام می خواهید‬ ‫یا نه؟!‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬از صبح شنب��ه‪ ۱۴ ،‬دی‪ ،‬ایین نامه‬ ‫تسهیالت خرید مسکن ب��ا ارقام جدید که ‪ ۲‬هفته پیش‬ ‫در شورای پول و اعتبار به تصویب رس��یده بود‪ ،‬به شعب‬ ‫بانک مسکن ابالغ شده و قابل دریافت است‪.‬‬ ‫این تسهی�لات که در تهران ب��رای متقاضیان فردی و‬ ‫زوج ها به ترتیب ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬قابل‬ ‫ترکی��ب با تسهیالت جعاله مسکن بوده که این وام نیز از‬ ‫‪ ۲۰‬ب��ه ‪ ۴۰‬میلی��ون تومان افزایش یافته اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫متقاضیان فردی و زوج ه��ای تهرانی می توانند درمجموع‬ ‫‪ ۱۴۰‬و ‪ ۲۴۰‬میلی��ون تومان وام خرید یا س��اخت مسکن‬ ‫از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین متقاضیان فردی و زوج ها در مراکز اس��تان ها‬ ‫و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر می توانند به ترتیب ‪ ۸۰‬و‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلی��ون تومان تسهیالت خرید مسکن قابل ترکیب‬ ‫با وام جعاله ‪ ۴۰‬میلیون تومانی دریافت کرده و درمجموع‬ ‫‪ ۱۲۰‬و ‪ ۲۰۰‬میلی��ون توم��ان وام مسک��ن از محل اوراق‬ ‫تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫نرخ س��ود این تسهی�لات ‪ ۱۷.۵‬درصد ب��ا بازپرداخت‬ ‫حداکثر ‪ ۱۲‬س��اله و نرخ س��ود تسهی�لات جعاله نیز ‪۱۸‬‬ ‫درصد با بازپرداخت حداکثر ‪ ۵‬س��اله است‪ .‬برای دریافت‬ ‫تسهی�لات جدی��د مسک��ن (وام ‪ ۲۴۰‬میلی��ون تومانی)‬ ‫زوج های تهرانی بای��د ‪ ۴۸۰‬و متقاضیان فردی باید ‪۲۸۰‬‬ ‫برگه گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن خریداری کنند‪.‬‬ ‫اس��ت که با در نظر گرفتن اقساط ماهانه وام جعاله (یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۵‬هزار تومان برای دوره ‪ ۵‬ساله) به حدود ‪۴.۴‬‬ ‫میلیون تومان افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در روش پلکان��ی بازپرداخ��ت وام‪ ،‬متقاضیان در س��ال‬ ‫دوازده��م ح��دود ‪ ۳۲۰‬میلیون توم��ان پرداخت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬در س��ال نخس��ت‪ ،‬مبلغ قسط ماهان��ه ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار تومان و قسط ماهانه س��ال دوازدهم ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۲۱‬هزار تومان اس��ت‪ .‬مجم��وع پرداختی متقاضی در‬ ‫ماه دوازدهم سال دوازدهم بابت وام ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫به روش پلکانی حدود ‪ ۵۲۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫میزان اقساط ماهانه وام تعمیر نیز در س��ال نخست به‬ ‫روش پلکانی ‪ ۹۶۶‬هزار تومان و در ماه ‪( ۶۰‬س��ال پنجم)‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۷‬هزار تومان اس��ت‪ .‬سود این وام نیز ‪۲۱‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان خواهد شد‪ ،‬یعنی در مجموع‬ ‫بیش از ‪ ۳۴۰‬میلیون تومان س��ود برای وام ‪ ۲۴۰‬میلیون‬ ‫تومانی پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش مسکن‪ ،‬قسط باال را جبران می کند‬ ‫ب��ا وجود انتقاد برخی از متقاضیان خرید مسکن نسبت‬ ‫به اقساط باالی وام خرید مسکن‪ ،‬رئیس اتحادیه مشاوران‬ ‫امالک ته��ران می گوید با توجه به ‪ ۱۲‬س��اله بودن دوره‬ ‫بازپرداخت اقساط‪ ،‬سود این تسهیالت باال نیست و ارزش‬ ‫خانه در ‪ ۱۲‬س��ال‪ ،‬انقدر باال می رود که باال بودن میزان‬ ‫سود وام را جبران می کند‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خسروی در پاسخ به‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه بهره ‪17 . 5‬‬ ‫و‪18‬درصدی ب��رای وامی با دوره‬ ‫بازپرداخ��ت ‪ ۱۲‬س��ال‪ ،‬منطقی و‬ ‫نفس اعط��ای تسهیالت در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬شایسته قدردانی است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ممکن است برای برخی‬ ‫افراد به وی��ژه حقوق بگیران بازپرداخت این اقساط دشوار‬ ‫باشد اما این گونه نیست که بگوییم هیچ کس نمی تواند از‬ ‫پس بازپرداخ��ت اقساط این وام براید‪ .‬برخی افراد با وام‪،‬‬ ‫خان��ه خریداری کرده و ان را اج��اره می دهند و از محل‬ ‫اجاره بهایی که دریاف��ت می کنند‪ ،‬اقساط را می پردازند و‬ ‫فشار چندانی به انها نمی اید‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نرخ ملک در طول ‪ ۱۲‬س��ال انقدر رشد‬ ‫می کند که سود باالی بانکی وام و مبلغ باالی بازپرداخت‪،‬‬ ‫دیگ��ر به چشم نمی ای��د‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قط��ع از این وام‬ ‫استقبال می شود و در بازار تاثیر مثبتی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫خسروی در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا وام مسکن‬ ‫با اقس��اط بیش از ‪ ۴‬میلیون توم��ان‪ ،‬می تواند متقاضیان‬ ‫واقعی را پوشش دهد یا فقط دالل ها و س��ودجویان از ان‬ ‫بهره خواهند برد‪ ،‬گفت‪ :‬چه کسی می تواند تقاضای واقعی‬ ‫را تشخیص دهد؟ چه معیار سنجشی در این زمینه وجود‬ ‫دارد؟ نمی ت��وان چنی��ن خط کشی انج��ام داد و هرکسی‬ ‫تمایل دارد‪ ،‬می تواند وام مسکن دریافت کند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬پس از جهش نرخی که سال گذشته در‬ ‫ب��ازار مسکن شاهد بودیم‪ ،‬توان مردم و تقاضا برای خرید‬ ‫خانه کاهش یافته اس��ت‪ .‬به همین دلیل به نظر می رسد‬ ‫دولت تالش کرده با افزایش میزان تسهیالت‪ ،‬بازار مسکن‬ ‫را تکانی دهد‪ .‬طبیعی است هر تسهیالتی که با این هدف‬ ‫میزان اقس��اط ماهانه این وام حدود ‪ ۳.۴‬میلیون تومان اس��ت که با‬ ‫در نظر گرفتن اقساط ماهانه وام جعاله (یک میلیون و ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫ب��رای دوره ‪ ۵‬س��اله) به ح��دود ‪ ۴.۴‬میلیون توم��ان افزایش خواهد‬ ‫یافت‬ ‫عرضه شود‪ ،‬روند حرکت بازار را بهتر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم افزایش دوره بازپرداخت وام‬ ‫یک عضو کمیسی��ون عمران مجلس شورای اس�لامی‬ ‫معتقد اس��ت باال بودن اقساط وام مسکن‪ ،‬مانع اس��تقبال‬ ‫متقاضیان خرید از ان می شود‪.‬‬ ‫مجید کیان پور ب��ا مثبت ارزیابی‬ ‫ک��ردن تصمیم دول��ت در زمینه‬ ‫افزای��ش وام خری��د مسک��ن ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬اگرچ��ه عرضه وام‬ ‫مسکن اقدام مثبتی است اما اینکه‬ ‫فرد دریافت کننده وام باید ماهانه‬ ‫بی��ش از ‪ ۴‬میلی��ون تومان قسط‬ ‫پرداخ��ت کند‪ ،‬چالشی ب��رای متقاضی��ان خرید مسکن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تصمیم های دول��ت باید قابلیت اجرا‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به نظر نمی رسد تصمیم افزایش‬ ‫وام مسک��ن به ‪ 240‬میلیون توم��ان چندان اجرایی باشد‬ ‫زی��را کمتر خانواده ای می توان��د ماهانه بیش از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تومان قسط پرداخت کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اس�لامی یاداور‬ ‫شد‪ :‬افزایش تسهیالت خرید خانه اقدام پسندیده ای است‬ ‫ام��ا باید ب��ه شیوه ای اجرا شود که اف��راد بتوانند به تعهد‬ ‫خود عمل کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه به نظر نمی رس��د اف��راد زیادی بتوانند‬ ‫از پس پرداخت قسط ‪ 4 . 4‬میلی��ون تومانی برایند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬به نظر می رس��د وزارت راه و شهرسازی باید عالوه بر‬ ‫کاهش میزان س��ود دریافت��ی‪ ،‬دوره بازپرداخت اقساط را‬ ‫نیز افزایش دهد‪ .‬درحال حاضر دوره بازپرداخت تسهیالت‬ ‫خرید مسکن ‪ ۱۲‬س��ال اس��ت اما باید به دس��ت کم ‪18‬‬ ‫سال برسد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو از مشکالت احتمالی قطار شهری درصورت تامین نشدن اعتبار خبر داد‬ ‫ایجاد یادمان سردار‬ ‫سلیمانی در تهران‬ ‫خبر‬ ‫س��خنگوی ش��ورای ش��هر تهران از نصب‬ ‫یادمان س��ردار س��لیمانی در ش��هر تهران و‬ ‫فراخوان این طرح در س��طح بین المللی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬عل��ی اعط��ا در توییتر‬ ‫نوش��ت‪ :‬در ش��ورا طرحی ارائه خواهم کرد تا‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬یادمان س��ردار س��لیمانی‬ ‫را در محل مناس��بی از فضای ش��هری ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬یادمانی که معماری ان صالبت س��ردار‬ ‫را بازافرینی کند‪.‬‬ ‫وی نوش��ت فراخوان طرح باید در س��طح‬ ‫بین المللی عرضه ش��ود تا به قول برادر عزیزم‬ ‫محمدمهدی همت‪ ،‬همه بدانند سردار برای ما‬ ‫چه جایگاهی داشته است‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۲۰‬ایستگاه مترو در صورت تامین بودجه‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نام گذاری ایستگاه مترو‬ ‫به نام شهید سلیمانی‬ ‫سرپرس��ت معاونت حمل ونق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران از نام گذاری ایستگاه مترو‬ ‫و پایانه اتوبوس به نام ش��هید س��ردار قاسم‬ ‫سلیمانی خبر داد‪.‬‬ ‫یوسف حجت‪ ،‬سرپرست معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هرداری ته��ران در گفت وگو با‬ ‫فارس‪ ،‬درباره درخواس��ت ش��هروندان مبنی‬ ‫ب��ر نام گذاری خیابان و ایس��تگاه مترو به نام‬ ‫شهید س��ردار قاس��م س��لیمانی اظهارکرد‪:‬‬ ‫برنامه هایی برای نام گذاری ایس��تگاه مترو و‬ ‫اتوب��وس همچنین پایانه تاکس��یرانی به نام‬ ‫شهید سردار قاسم س��لیمانی در دستور کار‬ ‫داریم و ب��ه زودی پیش��نهادهای خود را به‬ ‫شورای شهر اعالم و ارسال می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته تصمیم نهای��ی بر عهده‬ ‫ش��ورای ش��هر اس��ت ولی ب��ه ط��ور قطع‬ ‫نام گذاری ایستگاه مترو و اتوبوس‪ ،‬همچنین‬ ‫پایانه تاکس��یرانی به نام شهید سردار قاسم‬ ‫سلیمانی داریم‪.‬‬ ‫محمدمهدی همت روز گذشته در حساب‬ ‫اینستاگرام خود اعالم کرد‪« :‬با مادر و برادرم‬ ‫صحب��ت کردم‪ ،‬به زودی در نامه ای رس��می‬ ‫از اعضای محترم ش��ورای شهر تهران تقاضا‬ ‫خواهی��م کرد ت��ا نام بزرگراه ش��هید محمد‬ ‫ابراهیم همت را به بزرگراه شهید حاج قاسم‬ ‫سلیمانی تغییر دهند»‪.‬‬ ‫حجت نظری‪ ،‬عضو ش��ورای اسالمی شهر‬ ‫ته��ران نی��ز در پیام تس��لیت خ��ود در پی‬ ‫شهادت س��پهبد قاسم س��لیمانی گفت‪ :‬در‬ ‫نخس��تین نشست ش��ورای ش��هر‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫نام گ��ذاری معبری به نام ش��هید س��رافراز‪،‬‬ ‫سپهبد حاج قاسم س��لیمانی را ارائه خواهم‬ ‫کرد تا نش��ان دهیم جایگاه کسانی که برای‬ ‫این ملک و ملت جانش��ان را ف��دا می کنند‪،‬‬ ‫همواره درمیان مردم زن��ده و جاوید خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫مقصر کاکارضا محکوم شد؟‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی لرستان می گوید‪:‬‬ ‫نهادهای نظارتی و ما علیه مشاور و پیمانکار‬ ‫پل کاکارضا اقامه دع��وی کیفری و حقوقی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫رض��ا خالقی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫پ��ل تخریب ش��ده کاکارضا اظه��ار کرد‪ :‬این‬ ‫پل دارای مش��کلی اساسی در طراحی بود و‬ ‫پایه ها به طور س��طحی و بدون شمع‪ ،‬ازسوی‬ ‫مشاور طراحی شده بود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬متاسفانه با این شرایط‪ ،‬پل‬ ‫یک روز پس از سیل فروردین امسال به علت‬ ‫اش��فتگی پایه ها فروریخت و باعث س��قوط‬ ‫خودرو و مرگ یک دختر شد‪.‬‬ ‫خالقی با بیان اینکه نهادهای نظارتی و ما‬ ‫علیه مش��اور و پیمانکار اقامه دعوی کیفری‬ ‫و حقوق��ی کردی��م که در دس��ت بررس��ی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هفت��ه پیش مش��اور طرح در‬ ‫شورای عالی فنی به ‪ ۹‬ماه محکومیت از همه‬ ‫خدمات حرفه ای محکوم شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مطالع��ات و ازمایش های الزم‬ ‫ش��د و پس از ابالغ اعتبارات سیل و بحران‪،‬‬ ‫ق��راردادی ‪ ۹‬میلی��ارد تومان��ی ب��ا یکی از‬ ‫پیمانکاران خوشنام استان منعقد شد‪.‬‬ ‫خالق��ی با بیان اینکه پ��ل در همان مکان‬ ‫قبل��ی س��اخته می ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬مدت‬ ‫پیم��ان ‪ ۱۲‬ماه اس��ت که ح��دود ‪ ۹۰‬روز از‬ ‫ان می گ��ذرد و پروژه ‪ ۱۰‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی دارد و امیدواریم تا ش��هریور ‪ ۹۹‬به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جزئیات پل جدید تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یک پل ‪ ۹۰‬متری با ‪ ۳‬دهنه ‪ ۳۰‬متری‬ ‫و ‪ ۱۹‬ش��مع طراحی شده و استحکام خوبی‬ ‫در ان لح��اظ ش��ده ک��ه با چنین س��یلی و‬ ‫اتفاق های بدتر هم مقاومت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزارت کار‪،‬‬ ‫تعاون و رفاه‬ ‫اجتماعی مکلف‬ ‫شده است‬ ‫‪ ۳‬دهک باالی‬ ‫درامدی را از‬ ‫دریافت یارانه‬ ‫حذف کند‪ .‬ما به‬ ‫کمیسیون عمران‬ ‫پیشنهاد دادیم‬ ‫که درامد حاصل‬ ‫از حذف این ‪۳‬‬ ‫دهک به توسعه‬ ‫حمل ونقل ریلی‬ ‫درون شهری‬ ‫اختصاص یابد‬ ‫مدیرعامل قطار شهری تهران و حومه اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫صورت موافقت مجلس شورای اسالمی با پیشنهادهای‬ ‫ارائه شده این شرکت‪ ،‬امکان بهره برداری از ‪ ۲۰‬ایستگاه‬ ‫مترو در کمتر از ‪ ۲‬سال اینده وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از ش��رکت قطار ش��هری‬ ‫تهران و حومه‪ ،‬علی امام با تش��ریح پیشنهادهای ارائه‬ ‫ش��ده از س��وی ش��رکت مترو برای بررس��ی جزئیات‬ ‫الیحه پیش��نهادی بودجه دولت در سال ‪ ۹۹‬در بخش‬ ‫حمل ونقل ریلی درون ش��هری به کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در صورت تزریق بودجه‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر خط مترو تا کمتر از ‪ ۲‬س��ال اینده امکان‬ ‫ورود به مدار بهره برداری دارد و این مقدار توسعه مترو‬ ‫براب��ر با اغاز ب��ه کار حدود ‪ ۲۰‬ایس��تگاه و تحولی در‬ ‫توسعه حمل ونقل ریلی پایتخت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورت تصویب نش��دن پیش��نهادها و‬ ‫کمبود بودجه‪ ،‬س��ال اینده عالوه بر سختی دوچندان‬ ‫مردم در پی افزایش نرخ س��وخت و در نتیجه افزایش‬ ‫تردد با مترو در تهران در ش��رایط کمبود شدید واگن‪،‬‬ ‫حج��م باالیی از س��رمایه که از جی��ب همین مردم در‬ ‫سال های گذشته برای توسعه خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬هزینه شده‬ ‫و در انتظار تزریق بودجه برای بهره برداری نهایی است‪،‬‬ ‫در زیر زمین معطل مانده و تلف می شود‪.‬‬ ‫ام��ام با اش��اره به بررس��ی الیحه بودج��ه دولت در‬ ‫کمیس��یون های تخصص��ی مجل��س گف��ت‪ :‬در الیحه‬ ‫بودجه دولت اوراق مش��ارکت در نظر گرفته شده برای‬ ‫حمل ونقل ریل��ی ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان اس��ت ولی ما‬ ‫به کمیس��یون عمران پیش��نهاد داده ایم این مبلغ به ‪۸‬‬ ‫هزار میلیارد تومان افزایش و ‪ ۷۰‬درصد ان به توس��عه‬ ‫مت��رو اختصاص یابد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫تاکن��ون توس��عه مترو بر پای��ه اوراق مش��ارکت انجام‬ ‫می ش��ود در صورتی که رقم ای��ن اوراق کمتر از مبلغ‬ ‫اختصاص یافته در امس��ال باشد‪ ،‬روند توسعه مترو در‬ ‫پایتخت با مشکالت جدی روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫امام درباره تبصره ‪ ۴‬الیحه پیشنهادی دولت گفت‪ :‬در‬ ‫این تبصره عنوان ش��ده است که با دستور رهبر معظم‬ ‫انقالب و گرفتن مجوزهای الزم‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو از صندوق توس��عه ملی به بخش ه��ای مختلف‬ ‫اختصاص یاب��د که ‪ ۱۴۰‬میلیون ی��ورو از این مبلغ بر‬ ‫اساس الیحه پیشنهادی دولت برای «حمل ونقل ریلی‬ ‫برون شهری» و ترانزیت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل قطار ش��هری ته��ران و حوم��ه افزود‪ :‬ما‬ ‫پیش��نهاد داده ایم که این مبلغ ب��رای حمل ونقل ریلی‬ ‫درون شهری و برون شهری و نه فقط حمل ونقل ریلی‬ ‫برون ش��هری در نظر گرفته شود که خوشبختانه نظر‬ ‫مع��اون مال��ی و اقتص��اد ش��هری ش��هرداری ته��ران از‬ ‫تهیه شناس��نامه ب��رای همه امالک ش��هرداری ته��ران خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عبدالحمی��د امامی در گفت وگو با ایس��نا درب��اره وضعیت‬ ‫بازپس گی��ری امالک ش��هرداری با بیان اینک��ه بهره برداری از‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار ملک ش��هرداری به افراد غیر سپرده شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فهرست این اشخاص حقیقی و حقوقی بهره بردار امالک‬ ‫رئیس کمیس��یون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران‬ ‫گفت‪ :‬شهرداری باید برای ریشه کن کردن فساد و رانت در حوزه‬ ‫شهرسازی‪ ،‬نسبت به هوشمندسازی کامل سامانه تصمیم گیری‬ ‫و تصمیم س��ازی‪ ،‬سامانه معماری و شهرسازی و سامانه فرایند‬ ‫ص��دور پروانه اق��دام کند‪ .‬محمد س��االری در گفت وگو با ایلنا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬شورای شهر تهران تصمیم گرفت قراردادهای زیادی‬ ‫که هر روز و هر ماه در سطح شهرداری تهران اعم از معاونت ها‪،‬‬ ‫س��ازمان ها و شرکت ها‪ ،‬نواحی و مناطق ‪ ۲۲‬گانه ثبت و نوشته‬ ‫می ش��ود و اعداد و ارق��ام قابل توجهی نیز در ای��ن قراردادها‬ ‫منعقد می ش��ود ‪ ،‬مبتنی بر فراخوان و مزاید ه باشد‪ ،‬درحالی که‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب مشهد گفت‪ :‬محدودیت‬ ‫اعتبارات از گذش��ته بوده‪ ،‬اکنون نیز وجود دارد و تشدید هم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حسین اس��ماعیلیان درباره سهم بخش‬ ‫اب از الیح��ه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬اظه��ار کرد‪ :‬اعتب��ار مصوب‬ ‫امس��ال برای خط انتقال سد دوستی ‪ ۳۵‬میلیارد تومان بوده‬ ‫و قرار بود که پایان طرح امس��ال باشد‪ ،‬بنابراین تخصیص نیز‬ ‫صددرصد است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به پیگیری های انجام ش��ده و افزایش‬ ‫قیمت ها‪ ،‬بع��د از پیگیری های بس��یار زی��اد‪ ،‬نامه نگاری ها و‬ ‫با حضور فرمانده کل س��پاه پاس��داران‪ ،‬عملیات ساخت‬ ‫تقاط��ع غیرهمس��طح دانش��گاه اه��واز به عن��وان یکی از‬ ‫بزرگ ترین پروژه های شهری اهواز اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬عملی��ات اجرایی یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫در قالب تبصره ‪ ۱۴‬الیحه دولت پیشنهادی ارائه دادیم مبنی بر اینکه‬ ‫ش��رکت مترو همانند گذش��ته از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود اما‬ ‫متاسفانه این پیشنهاد در کمیسیون عمران موفقیتی به دست نیاورد‬ ‫کمیسیون عمران در این زمینه مثبت بود و امیدواریم‬ ‫در بررس��ی های نهای��ی در صح��ن مجلس نی��ز با این‬ ‫موضوع موافقت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مترو ‪ ۹‬درصد ارزش افزوده می دهد‬ ‫امام با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده در کمیسیون‬ ‫عمران مجلس ش��ورای اس�لامی در زمینه حمل ونقل‬ ‫ریلی درون شهری خاطرنشان کرد‪ :‬در سال ‪ ۸۸‬شرکت‬ ‫مترو معاف از مالیات بود‪ .‬متاسفانه در سال های گذشته‬ ‫ب��دون ان که منبعی برای پرداخ��ت ارزش افزوده ارائه‬ ‫شود‪ ،‬تصویب شد که این شرکت باید ‪ ۹‬درصد از بودجه‬ ‫خود را به عنوان ارزش افزوده پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در قال��ب تبص��ره ‪ ۱۴‬الیح��ه دولت‬ ‫پیش��نهادی ارائ��ه دادیم مبنی بر اینکه ش��رکت مترو‬ ‫همانن��د گذش��ته از مالیات ب��ر ارزش اف��زوده معاف‬ ‫ش��ود اما متاسفانه این پیش��نهاد در کمیسیون عمران‬ ‫موفقیتی به دست نیاورد ولی امیدوارم بتوانیم در ادامه‬ ‫روند بررس��ی بودجه‪ ،‬موافقت نمایندگان مردم را برای‬ ‫تصویب این پیشنهاد جلب کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصیص منابع ناشی از حذف ‪ ۳‬دهک‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو تهران با اش��اره به تبصره‬ ‫‪ ۱۴‬الیحه پیش��نهادی دولت درب��اره پیش بینی منابع‬ ‫هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به این که‬ ‫وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی مکلف ش��ده است ‪۳‬‬ ‫دهک باالی درامدی را از دریافت یارانه حذف کند‪ .‬ما‬ ‫به کمیسیون عمران پیشنهاد دادیم که درامد ناشی از‬ ‫ح��ذف این ‪ ۳‬دهک به توس��عه حمل ونقل ریلی درون‬ ‫شهری اختصاص یابد‪.‬‬ ‫ام��ام با بیان اینک��ه با انجام این کار عواید ناش��ی از‬ ‫ح��ذف ‪ ۳‬دهک باالی درامدی از دریافت یارانه به طور‬ ‫عادالنه ب��ه مردم باز می گ��ردد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫صورت بخشی از مشکالت ناشی از افزایش نرخ سوخت‬ ‫برای مردم جبران می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بخش��ی دیگر از تبصره ‪ ۱۴‬در بخش‬ ‫درامده��ای حاصل از افزایش نرخ س��وخت و صادرات‬ ‫م��واد نفت��ی گازی و‪ ...‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دول��ت از‬ ‫درامدهای کس��ب ش��ده از این بخش که برابر با ‪۲۵۰‬‬ ‫صدور شناسنامه برای همه امالک شهرداری‬ ‫شهرداری‪ ،‬تهیه شده و در اختیار شورای شهر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بهره برداری از حدود ‪ ۶۰۰‬ملک به اش��خاص‬ ‫سپرده شده بود که بررسی ها نشان از غیرمجاز بودن این اقدام‬ ‫داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به هر دلیلی بهره ب��رداری از این امالک به افراد‬ ‫دیگر سپرده شده بود اما حاال این واگذاری ها توجیهی ندارد و‬ ‫باید بازپس گرفته شود‪.‬‬ ‫امامی با اش��اره به تش��کیل کمیته ای بین اداره کل حقوقی‬ ‫و س��ازمان ام�لاک در ش��هرداری ته��ران برای رس��یدگی به‬ ‫ام�لاک اظه��ار ک��رد‪ :‬در ای��ن م��دت ‪ ۲۱۲‬مل��ک‪ ،‬تخلیه و‬ ‫بازپس گیری ش��ده اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه هماهنگ��ی الزم با‬ ‫مقام های قضایی انجام ش��ده اس��ت تا از کم��ک انها بهره مند‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫امام��ی با بیان اینکه در هفته های گذش��ته با س��ازمان ثبت‬ ‫اس��ناد و امالک‪ ،‬تفاهمنامه ای منعقد کردیم تا بر اس��اس ان‬ ‫تبدیل قرارداد میلیونی به میلیاردی در حوزه پسماند‬ ‫در دوره مدیریت ش��هری گذشته با ترک تشریفات همراه بوده‬ ‫است‪ .‬ساالری با اشاره به بررسی قرارداد پیشین شهرداری که‬ ‫با ترک تشریفات منعقد شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای مثال در‬ ‫برخی از مناطق شهرداری تهران که هزینه جمع اوری پسماند‬ ‫ان ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان بوده اس��ت‪ ،‬ای��ن رقم در ماه بعد و در‬ ‫ی��ک فراخوان‪ ،‬به همان پیمانکار با ‪ ۳‬میلیارد تومان پیش��نهاد‬ ‫داده می ش��ود تا با همان روند پیش��ین کار را انجام دهد‪ ،‬این‬ ‫اقدام مفهوم مش��خصی دارد‪ .‬اگر این را ب��ه باقی قراردادهایی‬ ‫که در ش��هرداری تهران نوشته می ش��د‪ ،‬تعمیم دهیم‪ ،‬متوجه‬ ‫میزان تخلف هایی که در ثبت قراردادها وجود داشته‪ ،‬می شویم‬ ‫در نتیجه نهاد ش��ورا و ش��هرداری در این زمینه گام محکمی‬ ‫برداش��ته است‪ .‬او درباره مبارزه با فس��اد در حوزه معماری و‬ ‫شهرسازی گفت‪ :‬در این حوزه‪ ،‬مجموعه ای از تصمیم گیری های‬ ‫مبنایی در مبارزه با فس��اد دریافت ش��ده اس��ت‪ ،‬از جمله لغو‬ ‫ن انها بوده و یا نظارت بر فرایند‬ ‫مصوبه برج باغ ها که از مهم تری ‬ ‫تصمیم گیری در حوزه معماری و شهرس��ازی که با اجرای ان‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۰‬درص��د تخلفات ای��ن حوزه در مناط��ق ‪ ۲۲‬گانه‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی به‬ ‫تعیین حدود اختیار ش��وارهای معماری و مناطق اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تصمیمی که ش��ورای شهر تهران به عنوان یک تصمیم‬ ‫اعتبارات قطره چکانی در راه فاضالب مشهد‬ ‫همکاری ه��ای س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‪ ،‬دوباره برای‬ ‫س��ال اینده ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال اعتبار در الیحه پیش��نهادی‬ ‫پیش بین��ی ش��ده ک��ه اعتبار جدیدی اس��ت‪ ،‬زیرا براس��اس‬ ‫تصمیم های پیشین‪ ،‬طرح باید امسال به پایان برسد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلیان بیان کرد‪ :‬در زمینه ردیف پروژه اب رسانی به‬ ‫مش��هد از سد ارداک‪ ،‬اعتبار ما بیش��تر شده و از ‪ ۳.۵‬میلیارد‬ ‫تومان به ‪ ۴‬میلیار تومان افزایش یافته‪ ،‬اما در بخش فاضالب‪،‬‬ ‫اعتبار ما کاهش داشته و اعتبار مصوب از ‪ ۸‬میلیارد تومان به‬ ‫‪ ۶‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫اعتبار پروژه های اب رس��انی مرتبط با این ش��رکت نیز ‪۲۵‬‬ ‫بتوانی��م از اطالعات یکدیگر بهره مند ش��ویم‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۳‬ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬سازماندهی همه امالک ش��هرداری را در دستور کار‬ ‫قرار دادیم‪ ،‬هرچند در گذشته این مسئله به نحوی دیگر انجام‬ ‫ش��ده بود اما نظام مند نبود و به همین دلیل در تالش هستیم‬ ‫ب��رای همه امالک ش��هرداری‪ ،‬خیابان ها و‪ ...‬شناس��نامه تهیه‬ ‫کنی��م به نح��وی که همه مدارک و اس��ناد مربوط به ملک در‬ ‫شناسنامه های الکترونیک موجود باشد‪.‬‬ ‫تاریخی گرفت و از مصداق های عینی مبارزه با فس��اد‪ ،‬رانت و‬ ‫شهرفروش��ی و توجه عمومی به جایگاه حقوق عمومی در شهر‬ ‫بود‪ ،‬تدوین حدود اختیارات ش��وراهای معماری مناطق مبتنی‬ ‫بر قوانی��ن بود‪ .‬از این به بعد در چارچوب ش��وراهای معماری‬ ‫مناطق موضوع فساد و رانت ناشی از امضاهای طالیی را شاهد‬ ‫نخواهی��م ب��ود و در حوزه های دیگر نیز ای��ن رویکرد در حال‬ ‫دنبال است‪ .‬ساالری ادامه داد‪ :‬موضوع فساد و رانت در سطوح‬ ‫مختلف مدیریت شهری عجین شده است و برای انکه بتوانیم‬ ‫در حوزه مقابله با انها به جایگاه بهتری برسیم‪ ،‬باید مبارزه های‬ ‫بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اب و فاضالب مش��هد با بی��ان اینکه‬ ‫محدودیت اعتبار وجود دارد و به اعتبار بیش��تری نیاز داریم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در سد ارداک حجم اعتبارات مورد نیاز از ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫تومان بیشتر است‪ .‬باید تصفیه خانه ساخته شود و سال اینده‬ ‫کار را اغ��از کنیم‪ ،‬در حالی که اعتب��ار ‪ ۴‬میلیارد تومان کافی‬ ‫نیست‪ ۱۶ .‬درصد کاهش بودجه در بخش اب استان داشتیم‬ ‫و در ‪ ۳‬ردیف خط انتقال اب از سد دوستی‪ ،‬پروژه اب رسانی‬ ‫از س��د ارداک و بخش فاضالب بودجه کاهش نداشته اما نیاز‬ ‫به بودجه بیشتری داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محدودیت اعتبارات از گذش��ته بوده‪ ،‬اکنون‬ ‫نیز وجود دارد و تشدید هم شده است‪ .‬فرض کنید ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار بخش فاضالب همان بود و ‪ ۲۰‬درصد نیز اضافه‬ ‫می شد‪ ،‬اما اعتبارات قطره ‪‎‬چکانی مشکلی را از فاضالب مشهد‬ ‫حل نمی کند‪ .‬پروژه فاضالب ‪ ۳۰‬سال است ادامه دارد‪ .‬راهکار‬ ‫ای��ن موضوع همان طور ک��ه در سیاس��ت های ابالغی اقتصاد‬ ‫مقاومتی و در رویکردهای خ��ود دولت و قانون بودجه امده‪،‬‬ ‫اس��تفاده از فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫باید به بخش خصوصی ورود پیدا کنیم تا سرمایه گذاری های‬ ‫الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫در راستای شمال به جنوب (اتوبان گلستان‪ -‬امانیه)‪ ،‬دو پل‬ ‫چپ گرد (پل پنجم‪ -‬اتوبان گلس��تان) و (امانیه‪ -‬پل پنجم)‬ ‫و ی��ک دوربرگردان بعد از خیابان رفیش به س��مت امانیه‬ ‫است در مکانی س��اخته می شود که مسیر اصلی رفت وامد‬ ‫ش��هروندان در خیاب��ان پرتردد و گردش��گرپذیر انوش��ه‪،‬‬ ‫دانش��گاه های بزرگ استان (دانشگاه ش��هید چمران اهواز‪،‬‬ ‫پیام نور و دانش��گاه ازاد اسالمی)‪ ،‬شرکت لوله سازی اهواز‪،‬‬ ‫بیمارستان گلستان و اداره های مهم استان است‪.‬‬ ‫ساخت تقاطع غیرهمسطح دانشگاه اهواز‬ ‫پروژه ه��ای ش��هری ب��ه پیمان��کاری ق��رارگاه س��ازندگی‬ ‫خاتم االنبیا با حضور فرمانده کل س��پاه پاس��داران در اهواز‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫تقاطع غیرهمسطح دانشگاه اهواز که دارای ‪ ۲‬پل اصلی‬ ‫هزار میلیارد تومان اس��ت‪ ۱۰ ،‬ه��زار میلیارد تومان را‬ ‫برای ارائه تسهیالت به بخش ریلی پیشنهاد داده است‬ ‫و کمیس��یون عمران نیز نس��بت ب��ه تخصیص ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از این مبلغ به توس��عه حمل ونقل ریلی‬ ‫درون شهری نظر مثبت دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو با اش��اره به در نظر گرفتن‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد توم��ان در قالب تبص��ره ‪ ۱۸‬الیحه‬ ‫پیش��نهادی دولت برای کمک ب��ه بخش تولید و ایجاد‬ ‫اشتغال در قالب ارائه تسهیالت خاطرنشان کرد‪ :‬منابع‬ ‫تخصی��ص داده ش��ده به ای��ن تبصره ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است که در این تبصره پیشنهاد شده به‬ ‫بخش خصوصی در سطوح مختلف اقتصادی منابعی در‬ ‫قالب تسهیالت ارائه شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توجه به اینکه حجم س��رمایه گذاری‬ ‫در صنعت س��اخت مترو بس��یار باال و بازگشت سرمایه‬ ‫در این صنعت بس��یار کم اس��ت‪ ،‬بخ��ش خصوصی در‬ ‫بخ��ش ریلی حتی با وجود چنین تبصره هایی حاضر به‬ ‫سرمایه گذاری نیست‪.‬‬ ‫در نتیجه به کمیس��یون عمران پیش��نهاد دادیم که‬ ‫مبل��غ ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬هزار میلی��ارد تومانی که برای توس��عه‬ ‫اشتغال در بخش ریلی درون شهری در نظر گرفته شده‬ ‫را به خود ش��رکت مترو ارائه دهند و این ش��رکت را به‬ ‫عنوان س��رمایه گذار و بخش خصوصی در توسعه مترو‬ ‫در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1442‬‬ ‫پیاپی ‪2760‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت حضور فیلم های اول در جشنواره فجر ‪۳۸‬‬ ‫معمای ساخت فیلم اول در سینمای ایران‬ ‫شای��د تنها در س��ینمای ایران این اتف��اق بیفتد که‬ ‫فیلمسازی که تا امروز ‪ ۳‬فیلم س��اخته اس��ت و هر ‪۳‬‬ ‫اک��ران شدند با چهارمین س��اخته س��ینمایی خود در‬ ‫بخش نگاه ن��و جشنواره فیلم حاضر ش��ود‪ .‬یک قانون‬ ‫قدیم��ی که نسبت ب��ه رشد س��ینمای صنعتی کشور‬ ‫بی تفاوت است و نگاهش به ساخت فیلم سینمایی تنها‬ ‫در صورت دریافت پروانه س��اخت سینمایی امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ۱۰ ،‬فیل��م بخ��ش نگ��اه ن��و‬ ‫س��ی وهشتمین جشنواره فج��ر در حالی معرفی شدن‬ ‫که حضور بازیگران شناخته شده و حرفه ای س��ینما در‬ ‫بسیاری از انها قابل توجه است‪.‬‬ ‫فیل��م اولی های جشن��واره فجر امسال ب��ا بازیگران‬ ‫مطرح��ی مانن��د شهاب حسین��ی‪ ،‬جواد عزت��ی‪ ،‬امیر‬ ‫جدی��دی‪ ،‬ب��اران کوثری و مانی حقیقی ب��ا هم رقابت‬ ‫می کنند و جواد عزتی با دو فیلم شانس بیشتری برای‬ ‫دیده شدن دارد‪.‬‬ ‫محمدمهدی عسگرپور‪ ،‬فیلمساز و‬ ‫دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ان شب‬ ‫ن شب» به کارگردان کورش‬ ‫یکی از این فیلم ه��ا «ا ‬ ‫اهاری است که در امریکا ساخته شده و شهاب حسینی‬ ‫بازیگر اصلی ان اس��ت‪ .‬این فیلم که ازس��وی س��پیده‬ ‫عبدالوهاب تدوین شده چند بازیگر خارجی هم دارد و‬ ‫داس��تانش درباره یک زوج ایرانی ساکن امریکاست که‬ ‫در هتلی محبوس می شوند‪.‬‬ ‫براس��اس خبرهایی که پیش ت��ر منتشر شده‪ ،‬محمد‬ ‫درمن��ش‪ ،‬الکس بروتو و جف��ری االرد به طور مشترک‬ ‫تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را برعهده داشته اند و‬ ‫تری جرج سازنده «هتل ریواندا» و برنده جایزه اسکار و‬ ‫گلدن گلوب هم به عنوان مشاور تهیه کننده در این فیلم‬ ‫حضورداشته است‪ .‬بااین حال‪ ،‬در معرفی فیلم ها ازسوی‬ ‫جشن��واره فقط محم��د درمنش به عن��وان تهیه کننده‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی صدا حلزون‬ ‫دیگ��ر فیلم بخش نگاه نو جشن��واره امسال «بی صدا‬ ‫حل��زون» ب��ه کارگردان��ی بهرن��گ دزفول��ی زاده و‬ ‫تهیه کنندگ��ی مرتضی شایسته اس��ت ک��ه فیلمی پر‬ ‫لوکیشن بوده و داس��تان زنی است که بین احساس و‬ ‫منطقش در حال تصمیم گیری است‪.‬‬ ‫هانیه توسلی‪ ،‬مهران احمدی‪ ،‬پدرام شریفی‪ ،‬محسن‬ ‫کیای��ی‪ ،‬علیرضا جاللی تب��ار‪ ،‬بهنوش بختی��اری‪ ،‬الهه‬ ‫حسین��ی و بیژن بافک��ار بازیگران «بی ص��دا حلزون»‬ ‫هستند‪ .‬این فیلم هم مثل «ان شب» ازس��وی سپیده‬ ‫عبدالوه��اب تدوین شده و بازیگر کودک فیلم که نقش‬ ‫اصل��ی را دارد‪ ،‬ناشنواس��ت و پیش ت��ر در ایینی اعالم‬ ‫ش��د که برای اک��ران عمومی فیلم «بی ص��دا حلزون»‬ ‫قرار اس��ت امکانات ویژه ای برای ناشنوایان در سینماها‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پدران‬ ‫برای س��ال های بعد باید دقیق ت��ر بازنگری شود تا اگر‬ ‫نگران��ی در این باره وج��ود دارد ان را رف��ع کنند‪ ،‬اما‬ ‫این دلیل نمی ش��ود کسی مثل من که یک بار فیلمش‬ ‫ب��رای نداشتن مجوز س��ینمایی از بخش رقابتی حذف‬ ‫ش��ده‪ ،‬حاال ب��رای همان مجوز از جشن��واره بعدی نیز‬ ‫خ��ارج شود‪ .‬در کل بخشی از ای��ن مسئله به جشنواره‬ ‫برمی گ��ردد‪ ،‬ام��ا بخش مه��م ان مربوط به س��یستم‬ ‫قانون گذاری س��ینمای ما و سازمان سینمایی است که‬ ‫البته اکنون حدود جشنواره نمی تواند ان را تغییر دهد‬ ‫یا اص�لاح کند‪ ،‬اما امری ضروری اس��ت که باید پیش‬ ‫از شروع تولیدات س��االنه س��ینما در سال اینده به ان‬ ‫فکر شود‪.‬‬ ‫صلوات��ی درباره فیل��م «پدران» هم بی��ان کرد‪ :‬من‬ ‫‪ ۴‬س��ال گذشته برای این فیلم پروانه س��اخت گرفتم‬ ‫ام��ا به دلی��ل اینکه از قب��ل فیلمی در چرخ��ه اکران‬ ‫نداشتم تهیه کننده ها س��خت به من اعتماد می کردند‬ ‫چ��ون اطمین��ان از بازگشت س��رمایه ب��رای همکاری‬ ‫مسئل��ه ای مهم بود‪ .‬البته در این مدت با ‪ ۸‬تهیه کننده‬ ‫صحبت شد که همگی فیلمنامه را دوس��ت داشتند اما‬ ‫همک��اری میسر نشد‪ .‬بااین ح��ال «پدران» با بودجه ای‬ ‫ک��م‪ ،‬با مشارکت فارابی و بخ��ش خصوصی در فضایی‬ ‫غیراپارتمانی در هم��دان در شرایطی به بخش نگاه نو‬ ‫راه یافته که بعضی فیلم های این بخش پروداکشنی در‬ ‫حد بیگ پروداکشن دارند‪.‬‬ ‫در این فیلم علیرض��ا ثانی فر‪ ،‬هدایت هاشمی‪ ،‬گالره‬ ‫عباسی‪ ،‬مهشید ناصری‪ ،‬کیوان پرمر‪ ،‬مهدخت موالیی‪،‬‬ ‫نوی��د الیقی‪ ،‬س��ارینا ترقی‪ ،‬یوس��ف یزدان��ی‪ ،‬مرتضی‬ ‫خانجان��ی‪ ،‬شیدا مودب‪ ،‬س��عید پورشعبانی و س��عید‬ ‫باغبان ایفای نقش کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پوست‬ ‫بهم��ن ارک و به��رام ارک که با س��اخت فیلم کوتاه‬ ‫«حی��وان» و کسب جایزه از جشن��واره کن به شهرت‬ ‫رس��یدند امس��ال در بخش نگ��اه نو جشن��واره فجر با‬ ‫نخستین فیلم س��ینمایی خود به نام «پوست» حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این فیلم به تهیه کنندگی محمدرضا مصباح در شهر‬ ‫اس��کو به زبان ترکی س��اخته شده و به موضوع عشق‪،‬‬ ‫جادو و خرافه پرستی می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹دشمنان‬ ‫«دشمن��ان» ب��ه کارگردان��ی عل��ی درخشن��ده و‬ ‫تهیه کنندگی مجید برزگر هم دیگر فیلم اولی جشنواره‬ ‫امسال است که رویا افشار بازیگر اصلی ان است‪.‬‬ ‫عل��ی درخشن��ده پی��ش از ای��ن به عنوان دس��تیار‬ ‫کارگ��ردان و برنامه ری��ز فعالیت داشت��ه و در این فیلم‬ ‫ندا جبرئیلی‪ ،‬مسعود دلخواه‪ ،‬قربان نجفی‪ ،‬علی بی غم‪،‬‬ ‫س��ینوهه دانشمند‪ ،‬توران یاقوتی و سعید ارمند را در‬ ‫کنار افشار به بازی گرفته است‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان این فیلم س��ینمایی امده است‪:‬‬ ‫«ادم فک��ر می کنه هر چی س��ن و س��الش باالتر میره‬ ‫قوی تر میشه اما نه‪ ،‬ما هر روز حساس تر می شیم؛ حتی‬ ‫بیشتر از وقتی که جوان بودیم تنهایی و غم و شادمانی‬ ‫رو ح��س می کنیم ب��ا یه فرق کوچی��ک‪ ،‬می دونی که‬ ‫منظورم چیه؟ و هر دو سکوت کردند‪».‬‬ ‫‹ ‹روز صفر‬ ‫در میان فیلم اولی ه��ای امسال جشنواره فجر‪ ،‬یکی‬ ‫از چهره پردازان معروف س��ینما هم ب��ا نخستین فیلم‬ ‫س��ینمایی اش در مق��ام کارگردان حض��ور دارد‪« .‬روز‬ ‫صفر» ب��ه کارگردان��ی و تهیه کنندگی س��عید ملکان‬ ‫روایتی از یک اتفاق ملتهب معاصر است که در ایران و‬ ‫خارج از کشور قرار بوده فیلمبرداری شود‪.‬‬ ‫امیر جدیدی و ساعد س��هیلی دو بازیگر اصلی فیلم‬ ‫«روز صفر» هستند و در کنار انها چند بازیگر خارجی‬ ‫و چندی��ن بازیگر تئاتر هم حضور دارند‪ .‬فیلمنامه «روز‬ ‫صفر» را سعید ملکان و بهرام توکلی به صورت مشترک‬ ‫نوشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ریست‬ ‫«ریس��ت» ب��ه کارگردان��ی محمدرض��ا لطف��ی و‬ ‫تهیه کنندگی س��یدامیر سیدزاده فیلم دیگر بخش نگاه‬ ‫نو جشنواره اس��ت که با بازی رضا بهبودی و س��ودابه‬ ‫بیضایی ساخته شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا لطفی پیش تر با فیلم «روایت ناپدید شدن‬ ‫مریم» در بخش هنر و تجربه جشنواره سی و دوم فجر‬ ‫حضور داشت و «ریست» نخستین فیلم س��ینمایی اش‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم ب��ا دوربین ه��ای مداربست��ه فیلمبرداری‬ ‫شده و در خالصه داس��تان ان امده اس��ت‪« :‬احساس‬ ‫می کن��م دیوونه شدم‪ ...‬یه جورایی به تمام دوربین های‬ ‫مداربسته که دارن ادم رو کنترل می کنن حساس��یت‬ ‫پی��دا ک��ردم‪ ...‬اونقدر ت��وی این ماجرا غ��رق شدم که‬ ‫احس��اس می کنم پشت همه ای��ن دوربینا یه نفره‪ ...‬یه‬ ‫نفر که چهار چشمی داره منو نگاه می کنه! »‬ ‫‹ ‹شنای پروانه‬ ‫محم��د ک��ارت ک��ه در عرص��ه س��ینمای مستن��د‬ ‫کارگردان��ی شناخت��ه ش��ده اس��ت و فیلم هایی مثل‬ ‫«اوانت��اژ» و «بچه خور» را در کارنامه داشته‪ ،‬نخستین‬ ‫فیل��م س��ینمایی خود را با ن��ام «شن��ای پروانه» و به‬ ‫تهیه کنندگی رسول صدرعاملی ساخته است‪.‬‬ ‫در این فیلم س��ینمایی بازیگرانی چون جواد عزتی‪،‬‬ ‫طناز طباطبایی‪ ،‬امیر اقایی‪ ،‬پانته ا بهرام‪ ،‬علی شادمان‪،‬‬ ‫نی��ره فراهانی‪ ،‬مه��دی حسینی نیا‪ ،‬ایم��ان صفا‪ ،‬مه لقا‬ ‫باق��ری‪ ،‬نادر شهس��واری و با معرفی اب��ان عسکری به‬ ‫ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫فیلمنام��ه این فیلم ک��ه مضمون��ی اجتماعی دارد‪،‬‬ ‫ازسوی محمد کارت‪ ،‬حسین دوماری و پدرام پورامیری‬ ‫نوشته شده و در خالصه داس��تان ان امده اس��ت‪« :‬در‬ ‫جنوب شهر‪ ،‬شنای پروانه توفان به پا می کند‪».‬‬ ‫‹ ‹کشتارگاه‬ ‫«کشتارگ��اه» ب��ه کارگردان��ی عب��اس امین��ی و‬ ‫تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی فیلم دیگری اس��ت که‬ ‫در بخش نگاه نو جشنواره امسال پذیرفته شده و مانی‬ ‫حقیق��ی‪ ،‬امیرحسین فتحی‪ ،‬حسن پورشیرازی و باران‬ ‫کوثری نقش های اصلی ان را بازی کرده اند‪.‬‬ ‫عباس امینی که پیش از ای��ن فیلم های «والدراما»‪،‬‬ ‫«هندی و هرمز» و «ابراهیم» را س��اخته و در خالصه‬ ‫نخستین تجربه س��ینمایی اش امده اس��ت‪« :‬امیر چند‬ ‫ماهی است که از فرانسه دیپورت شده است‪ ،‬او بخاطر‬ ‫پدرش شریک یک جنایت هولناک می شود‪...‬‬ ‫از زمانی که فهرس��ت فیلم ه��ای راه یافته به بخش‬ ‫نگاه نو جشنواره فجر اع�لام شد‪ ،‬اعتراض هایی مطرح‬ ‫شده مبن��ی بر اینکه بعضی فیلم های این فهرس��ت از‬ ‫جمله «کشتارگاه» ساخته عباس امینی‪ ،‬نخستین فیلم‬ ‫کارگردان خود نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹لباس شخصی‬ ‫اخری��ن فیلم بخش نگ��اه نو جشن��واره فجر امسال‬ ‫«لباس شخص��ی» ب��ه کارگردانی امیرعب��اس ربیعی‬ ‫س��اخته شده که محصول مرکز فیلم و سریال سازمان‬ ‫هنری رس��انه ای اوج به تهیه کنندگی حبیب والی نژاد‬ ‫اس��ت‪ .‬مهدی نصرت��ی‪ ،‬توماج دانش به��زادی‪ ،‬مجید‬ ‫پتک��ی‪ ،‬میالد اف��واج‪ ،‬عماد درویشی‪ ،‬مهی��ار شاپوری‪،‬‬ ‫احم��د لشینی‪ ،‬شه��اب بهرامی‪ ،‬روزب��ه رئوفی‪ ،‬کیوان‬ ‫محمودنژاد‪ ،‬نجال نظری��ان و ماه منیر بیطاری بازیگران‬ ‫این فیلم هستند و گفته شده «لباس شخصی» فیلمی‬ ‫تاریخی سیاس��ی اس��ت که ب��ه اتفاق ه��ای دهه ‪ ۶۰‬و‬ ‫فعالی��ت حزب ت��وده در ایران می پ��ردازد‪ .‬در خالصه‬ ‫داس��تان فیلم امده اس��ت‪« :‬بهترین حربه برای ضربه‪،‬‬ ‫دوس��تی است‪ .‬چون پیچیدگی در س��ادگی اوست‪ .‬به‬ ‫لباس شخصی ها بیشتر شک کن! »‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫پ��س از اع�لام نتایج فیلم های بخش نگ��اه نو برخی‬ ‫واکنش ه��ا در فضای مجازی حکای��ت از ان داشت که‬ ‫برخی فیلم ها‪ ،‬فیلم چندم کارگردان های شان اس��ت و‬ ‫به همین دلیل نبای��د در این بخش انتخاب می شدند؛‬ ‫اما براس��اس پیگیری ها تمامی فیلم ها‪ ،‬نخستین فیلم‬ ‫کارگردان های شان هستند که برای نخستین بار پروانه‬ ‫س��اخت سینمایی گرفتند و پیش از این فیلم ویدئویی‬ ‫ساخته اند‪ .‬اما اینکه چطور تنها مالک ساخت یک فیلم‬ ‫هنوز هم پروانه س��اخت سینمایی است و کارنامه یک‬ ‫فیلمساز را به همین راحتی دستخوش تغییر می کنند‬ ‫پرس��شی اس��ت که به نظر می رسد پاس��خی برای ان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫اینکه چطور تنها‬ ‫مالک ساخت یک‬ ‫فیلم هنوز هم‬ ‫پروانه ساخت‬ ‫سینمایی است‬ ‫و کارنامه یک‬ ‫فیلمساز را به‬ ‫همین راحتی‬ ‫دستخوش تغییر‬ ‫می کنند پرسشی‬ ‫است که به‬ ‫نظر می رسد‬ ‫پاسخی برای‬ ‫ان وجود ندارد‬ ‫در رویارویی با قاس��م سلیمانی با پدیده ای‬ ‫عجیب و غیرمتعارف روبه رو هستیم‪ .‬محبوبیت‬ ‫غیرقابل تصور او برگرفته از مولفه های ویژه ای‬ ‫است که از او شخصیتی منحصربه فرد ساخته‬ ‫اس��ت‪ .‬کسی که تبحر زی��ادی در فرماندهی‬ ‫جنگ دارد‪ ،‬با موضوع ه��ای روز به طور کامل‬ ‫اشناس��ت‪ ،‬موقعی��ت اس��تراتژیک منطقه را‬ ‫به خوب��ی می شناس��د‪ ،‬اطالعات سیاس��ی و‬ ‫نظام��ی بسی��ار خوب��ی دارد و درعین ح��ال‬ ‫به شدت در دل مردم عادی جا باز کرده است‪.‬‬ ‫نه فق��ط در دل مردم کشورم��ان‪ ،‬بلکه در‬ ‫دل بخ��ش قابل توجهی از م��ردم کشورهای‬ ‫مظل��وم منطقه جا دارد‪ .‬ای��ن ترکیب عجیب‬ ‫ویژگی های شخصیتی‪ ،‬خیلی سخت به دست‬ ‫می اید؛ یعنی در ط��ول تاریخ کمتر کسی را‬ ‫پی��دا می کنید که تمام این ویژگی ها را با هم‬ ‫داشته باشد‪ .‬اش��اره نمی کنم به برداشت های‬ ‫بیرون��ی که در مواجهه با این شخصیت حس‬ ‫می شود‪ .‬مثال اینکه به شدت خداترس است و‬ ‫ای��ن را از نمازخواندن و عبادت و نوع کالمش‬ ‫می شود‪ ،‬فهمی��د‪ .‬اینه��ا دریافت های حسی‬ ‫است که شاید قابل استناد نباشد‪.‬‬ ‫بخش های قابل اس��تناد همان جمع شدن‬ ‫خصلت های ممتاز در حوزه نظامی و تحوالت‬ ‫جنگ��ی با محبوبی��ت در قلوب مردم اس��ت‪.‬‬ ‫خداوند در سوره مریم وعده داده است انهایی‬ ‫را که به خ��دا ایمان اورن��د و نیکوکار شوند‬ ‫در نظر خلق و حق محب��وب گرداند‪ .‬یکی از‬ ‫مصداق های برجسته ای��ن ایه و ایات مشابه‬ ‫س��ردار قاسم سلیمانی است و این را می شود‬ ‫از واکنش مردم دریافت کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس باور دارم انتقامی که خیلی ها‬ ‫از ان ی��اد می کنن��د و برخ��ی ان را فقط در‬ ‫ح��وزه نظامی تلق��ی می کنند انتق��ام بسیار‬ ‫س��ختی خواهد بود‪ .‬انتقامی متفاوت از انچه‬ ‫در زمان��ه ما یا حتی تاریخ رایج اس��ت‪ .‬چون‬ ‫عامالن این جنایت فقط یک فرد را به شهادت‬ ‫نرس��انده اند بلکه با دل بخش قابل توجهی از‬ ‫مردم عمدت��ا مظلوم مب��ارزه کرده اند و گویا‬ ‫انها را به شهادت رس��انده اند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫معتقدم انتقام ترور سردار سلیمانی متفاوت تر‬ ‫از هرگونه واکنش نظامی خواهد بود‪.‬‬ ‫او ی��ک فرمان��ده نظام��ی ع��ادی نبود که‬ ‫ممکن اس��ت در هر ج��ای جهان کشته شود‬ ‫و کشور مربوط پاس��خ نظامی خاص خودش‬ ‫را بده��د‪ .‬در این م��ورد خاص بای��د منتظر‬ ‫انتق��ام خاص هم بود‪ .‬معتق��دم دولت امریکا‬ ‫و کسان��ی که مرتک��ب این جنای��ت شده اند‬ ‫نبای��د فقط منتظر موشک ها و گلوله ها باشند‬ ‫بلکه منتظ��ر اه مظلومانی باشند که دل شان‬ ‫ب��ه این شهید گره خورده اس��ت و پیامدهای‬ ‫ان س��خت تر از گلوله ه��ا و پاس��خ نظام��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بدون تع��ارف باید اقرار کنی��م که شهادت‬ ‫حاج قاس��م س��لیمانی ضایع��ه بزرگ��ی برای‬ ‫ماس��ت‪ .‬در تاری��خ بع��د از جن��گ اشخاص‬ ‫چندانی نداشته ایم که خاطره شهدای جنگ‬ ‫را برایمان تداعی کن��د‪ ،‬چراکه عافیت طلبی‬ ‫و مصلحت ه��ای سیاس��ی و اجتماعی که در‬ ‫طول س��ال های بعد از جن��گ به خصوص در‬ ‫دو دهه گذشته به وجود امد‪ ،‬باعث شد تعداد‬ ‫کسانی که ما را یاد حس و حال شهید همت‬ ‫و شهید باکری و شهید متوس��لیان و عزیزانی‬ ‫از ای��ن دس��ت می اندازد کمت��ر و کمتر شود‬ ‫اما سردار س��لیمانی یاد و خاطره خیلی هایی‬ ‫را ک��ه جایشان ام��روز خالی اس��ت برایمان‬ ‫زن��ده می کرد‪ .‬در س��رای باقی س��یدالشهدا‬ ‫میزبان شان باشد‪.‬‬ ‫امریکایی ها در انتظار‬ ‫اکران «متری شیش و نیم»‬ ‫نشریه فیل��م کامنت‪ ،‬فیل��م «متری شیش‬ ‫و نی��م» را به عنوان یک��ی از بهترین فیلم های‬ ‫اکران نشده در سینماهای امریکا معرفی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشریه معتبر فیلم کامنت‬ ‫همه ساله براساس رای گیری از منتقدان خود‪،‬‬ ‫فهرس��ت بهتری��ن فیلم های س��ال را از میان‬ ‫فیلم ه��ای به نمای��ش عمومی درام��ده و نیز‬ ‫فهرس��ت دومی از بهترین های سال را از میان‬ ‫فیلم های اکران نشده در امریکا گزینش و اعالم‬ ‫می کند که در فهرست بهترین های هنوز اکران‬ ‫نشده سال ‪ ،۲۰۱۹‬فیلم «متری شیش و نیم»‬ ‫ساخته سعید روستایی در رتبه ‪ ۱۵‬بیست فیلم‬ ‫اعالم شده قرار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«پدران» به کارگردانی سالم صلواتی و تهیه کنندگی‬ ‫شهرام مسلخی هم دیگر این فیلم این بخش اس��ت که‬ ‫در خالصه داس��تان ان امده است‪« :‬رویارویی دو نسل‬ ‫می تواند حادثه بیافریند؛ در پدران حادثه ای دو نسل را‬ ‫رو در روی یکدیگر قرار می دهد‪».‬‬ ‫«تولید فیلم «پدران» ‪ ۵‬س��ال بود ک��ه بنا به دالیل‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬ب��ه مشکل برمی خ��ورد اما س��رانجام انچه‬ ‫دنبالش ب��ودم‪ ،‬اتفاق افت��اد و من از ای��ن بابت بسیار‬ ‫خوشحالم‪ .‬طی س��ال های گذشته‪ ،‬هرگاه قرار بود فیلم‬ ‫جل��وی دوربین برود‪ ،‬یک اتف��اق مانع از ان می شد‪۸ .‬‬ ‫تهیه کننده (که نخستین شان س��یدرضا میرکریمی بود‬ ‫و اخرین شان پوران درخشنده) پای فیلم امدند‪ .‬حتی‬ ‫یک��ی دو بار کارمان به انتخاب لوکیشن هم رس��ید که‬ ‫منتفی ش��د و نکته جالب اینکه هم��ه تهیه کنندگانی‬ ‫که قرار ب��ود با انها کار کنم‪ ،‬این فیلمنامه را دوس��ت‬ ‫داشتند‪».‬‬ ‫صلواتی که در بخش نگاه نو سی و هشتمین جشنواره‬ ‫فیل��م فجر با فیل��م «پدران» حض��ور دارد‪ ،‬درحالی که‬ ‫پیش تر با فیلم «زمستان اخر» در این جشنواره شرکت‬ ‫کرده بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬من س��ال ‪ ۹۳‬ب��ا فیلم «زمستان‬ ‫اخر» متقاضی شرکت در جشنواره فیلم فجر بودم‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل انکه پروانه س��اخت سینمایی نداشتم از بخش‬ ‫مسابق��ه خارج و در بخش غیررقابتی نمایش داده شد‪.‬‬ ‫امسال هم فیلم «پدران» را در حالی به جشنواره دادم‬ ‫ک��ه برای ان پروانه س��اخت س��ینمایی داشتم و طبق‬ ‫همین مجوز‪ ،‬این نخستین فیلم سینمایی من به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬درباره برخی اعتراض های پیش امده نسبت‬ ‫به حضور چند فیلم در بخش نگاه نو از کارگردان هایی‬ ‫که پیش تر فیلم س��اخته بودند‪ ،‬بای��د این را بگویم که‬ ‫م��ن یک بار در جشنواره فجر در بخش خارج از مسابقه‬ ‫ب��ا فیلم زمست��ان اخر حضور داشتم و ان س��ال به یاد‬ ‫نداشتن پروانه س��اخت س��ینمایی‪ ،‬نتوانستم در بخش‬ ‫رقابت��ی حاضر شوم و حتی در جشن خانه س��ینما هم‬ ‫پذیرفته نشدم‪ ،‬حاال ایا امسال هم باید به همین دلیل‬ ‫و دقیقا به دلیل همان فیلم دوباره از جشنواره باز بمانم؟‬ ‫وی با بیان اینکه دوس��ت داشت��ه فیلمش در بخش‬ ‫سودای س��یمرغ باشد تا دیگر عوامل و جنبه های فنی‬ ‫فیلم��ش هم داوری ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ایین نام��ه جشنواره‬ ‫پس از اعالم نتایج فیلم های بخش نگاه نو برخی واکنش ها در فضای مجازی‬ ‫حکایت از ان داشت که برخی فیلم ها‪ ،‬فیلم چندم کارگردان های شان به‬ ‫شمار می روند به همین دلیل نباید در این بخش انتخاب می شدند‬ ‫در این ب��اره‪ ،‬امینی که پیش ت��ر فیلم های «والدراما»‬ ‫و «هندی و هرمز» را هم س��اخته و ب��ا «والدراما» در‬ ‫جشنواره فیلم برلین نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم‬ ‫اول بود درباره اینکه ایا با «کشتارگاه» متقاضی شرکت‬ ‫در بخش نگاه نو جشنواره فجر بوده اس��ت‪،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫«کشتارگ��اه» چهارمین فیلم من اس��ت اما براس��اس‬ ‫قوانی��ن وزارت ارشاد نخستین فیلمی اس��ت که برای‬ ‫ان پروانه س��ینمایی گرفته ام و وقتی متقاضی شرکت‬ ‫در جشنواره بودم براساس همین پروانه ساخت به طور‬ ‫طبیعی در بخش فیلم های اول بازبینی شده است‪.‬‬ ‫البته توجه به کیفیت فیلم و گروه بازیگران دوس��ت‬ ‫دارم فیلم در بخش س��ودای س��یمرغ داوری شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬یک نکته مهم دراین باره این است که ماجرا فقط‬ ‫مختص ارشاد و جشنواره فجر نیست و تمام جشن ها و‬ ‫جشنواره های داخلی هم از این مورد پیروی می کنند و‬ ‫اگر مشکلی هست چرا فقط امسال صدای همه درامده‬ ‫و سال های قبل شاکی نبودند؟‬ ‫ای��ا فقط به این دلیل اس��ت که فیل��م من قبال در‬ ‫جشنواره های معتبر خارجی شرکت داشته اس��ت؟ اگر‬ ‫این طور اس��ت خوشحالم که خیلی ه��ا این موضوع به‬ ‫یادشان امد‪.‬‬ ‫درحالی که من در جشن خانه س��ینما شرکت کردم‬ ‫ولی چ��ون پروانه س��اخت ویدئویی داشت��م فیلمم را‬ ‫نپذیرفتن��د‪ .‬این برای جامعه س��ینمایی جای تاس��ف‬ ‫دارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه «این طور مواقع همه به ارشاد‬ ‫حمله می کنند درحالی که جشنواره بر اس��اس قوانین‬ ‫عمل می کند و س��وال این اس��ت که چ��را جشن های‬ ‫داخل��ی ما هم همین رفت��ار را انج��ام می دهند؟» در‬ ‫پاس��خ به اینکه چرا ب��رای فیلم های قبل��ی اش پروانه‬ ‫ویدئوی��ی گرفت��ه‪ ،‬گفت‪ :‬م��ن در ان فیلم ه��ا بازیگر‬ ‫مط��رح و چه��ره ای نداشتم ک��ه در اک��ران موثر باشد‬ ‫و ازانجاک��ه نمی خواس��تم در ص��ف اک��ران بمان��م و‬ ‫س��ریع هم فیلم بسازم‪ ،‬س��راغ گرفتن پروانه ویدئویی‬ ‫رفتم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پدیده عجیب‬ ‫یک نظامی‬ ‫محبوب‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 15‬دی‪ 9 - 1398‬جمادی االول ‪ 5 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1442‬پیاپی ‪2760‬‬ ‫اگر دل دلیل است‪ ،‬اورده ایم‬ ‫قیصرامین پور‪:‬‬ ‫س��راپا اگ��ر زرد و پژمرده ای��م‪ /‬ولی دل به پایی��ز نسپرده ایم‬ ‫چ��و گلدان خال��ی‪ ،‬لب پنجره‪ /‬پُر از خاط��رات ترک خورده ایم‬ ‫اگ��ر داغ دل بود‪ ،‬م��ا دیده ایم‪ /‬اگر خون دل ب��ود‪ ،‬ما خورده ایم‬ ‫اگر دل دلیل اس��ت‪ ،‬اورده ایم‪ /‬اگر داغ شرط اس��ت‪ ،‬ما برده ایم‬ ‫اگر دشنه دشمن��ان‪ ،‬گردنیم!‪ /‬اگر خنجر دوس��تان‪ ،‬گرده ایم‬ ‫گواه��ی بخواهید‪ ،‬اینک گواه‪ /‬همین زخم هایی که نشمرده ایم‬ ‫دلی سربلند و سری سر به زیر‪ /‬از این دست عمری به سر برده ایم‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫سدی سترگ در برابر خون اشامان داعش‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫س��ال های وبا»‪« ،‬ژنرال در هزارتویش» و‪ ...‬از جمله اثار‬ ‫این نویسنده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای تندیس سردار شهید سلیمانی در‬ ‫جشنواره فجر‬ ‫یو هشتمین جشنواره فیلم فجر تندیس سردار‬ ‫در س ‬ ‫شهید س��لیمانی ب��ه بهترین فیلم با مضم��ون جهاد و‬ ‫مقاومت اهدا خواهد شد‪ .‬روابط عمومی جشنواره فیلم‬ ‫فجر در اطالعیه ای ضمن تسلیت شهادت س��رافرازانه‬ ‫سردار اسالم و انقالب س��پهبد حاج قاسم سلیمانی به‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی و مردم شهیدپرور ایران و‬ ‫محکوم کردن این اق��دام تروریستی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬درپی‬ ‫شهادت س��ردار ملی ایران حاج قاس��م س��لیمانی که‬ ‫اسطوره و الگوی ظلم س��تیزان و عدالت طلبان سراسر‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬جشن��واره فیلم فجر با موافقت ریاس��ت‬ ‫س��ازمان سینمایی و به منظور پاس��داشت نمادین این‬ ‫الگوی ظلم ستیزی‪« ،‬تندیس سردار شهید سلیمانی»‬ ‫را در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر به بهترین فیلم‬ ‫با مضمون جهاد و مقاومت اهدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاشی ای به یاد سردار‬ ‫حسن روح االمین که شهید س��ردار قاسم سلیمانی‬ ‫عالق��ه خاصی ب��ه اثار نقاش��ی او داشت به مناس��بت‬ ‫شهادت این س��ردار بزرگ مقاومت اس�لامی اثری را با‬ ‫عن��وان «اصحاب اخرالزمانی اباعب��داهلل» منتشر کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن اث��ر پیکر شهید گرانقدر قاس��م س��لیمانی در‬ ‫اغوش حض��رت اباعبداهلل حسی��ن (ع) دیده می شود‪.‬‬ ‫ای��ن اثر مظلومی��ت و ارزش جهاد در راه اس�لام و ائمه‬ ‫را به نمایش گذاشته اس��ت‪ .‬این اثر نشان دهند ه سال ها‬ ‫مجاهدت سردار قاسم س��لیمانی در حفظ حرم مطهر‬ ‫ائمه معصومین در عراق و س��وریه اس��ت تا این شهید‬ ‫بزرگ��وار در زم��ره اصحاب اخرالزمان��ی اباعبداهلل قرار‬ ‫گیرد‪ .‬شهید قاسم سلیمانی عالقه خاصی به اثار حسن‬ ‫روح االمین‪ ،‬نقاش ایینی داشت و حتی در اذر ‪ ۱۳۹۶‬بر‬ ‫کتاب مجموعه اثار حسن روح االمین‪ ،‬دست نوشته ای‬ ‫نگاشته بود‪ .‬در دس��ت نوشته این س��ردار شهید امده‬ ‫اس��ت‪ :‬دوس��ت و برادر عزیز و هنرمند متعهدم حسن‬ ‫اقای عزیز‪ ،‬انچه از هنر خدادادیِ جنابعالی در ترس��یم‬ ‫مصائب اهل بیت (ع) مشاهده کردم‪ ،‬هر یک فراز از چند‬ ‫منبر عالم برجسته و با اخالص بود‪ .‬برادر بزرگوارم‪ ،‬این‬ ‫هدیه الهی را مانند خون ها و دس��ت ها و سرها و پاهایی‬ ‫ک��ه در این راه قلم شد‪ ،‬وقف ای��ن راه کن و خط و راهی‬ ‫را برای دیگ��ر متعهدین و توانمندان ترس��یم بفرما‪ .‬از‬ ‫خداوند منان خواهانم به این دستان بابرکت‪ ،‬توانمندیِ‬ ‫ش از پیش و قل��ب و دل شما را در ای��ن راه منورتر‬ ‫بی�� ‬ ‫بگرداند‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫حس��ن هدایت‪ ،‬کارگردان و نویسنده س��ینمای ایران‬ ‫به تازگ��ی رمان��ی را با عن��وان «درویش خان» ازس��وی‬ ‫انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است‪ .‬هدایت این‬ ‫رمان را با ذیل عبارت روایتی از زندگی اس��تاد موسیقی‬ ‫ای��ران غالمحسین درویش خان تالیف کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫رمان در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تالیف ش��ده و در ان از زبان راویان مختلفی از جمله‬ ‫قم��ر فرزند درویش خان‪ ،‬ماژور اس��ماعیل خان از مسئ��والن بخش موزیک‬ ‫بریگارد قزاق در ایران عصر پهلوی اول و قاجار‪ ،‬واهاک طرطوسیان از ارامنه‬ ‫گرجستانی مهاجر به ایران و برخی دیگر از دوستان و استادان درویش خان‬ ‫ت شده است‪ .‬داستان این‬ ‫شرحی از زندگی این موسیقیدان بزرگ ایرانی روای ‬ ‫رمان از کودکی درویش خان و چگونگی نزدیکی او با موسیقی اغاز و تا پایان‬ ‫زندگی وی ادامه می یابد‪.‬‬ ‫انتش��ارات علم��ی و فرهنگی این رمان را با ن��رخ ‪ ۲۷‬هزار تومان در ‪۲۵۷‬‬ ‫صفحه منتشر کرده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه مجسمه ه��ای کیوان بیرانوند از جمعه ‪ ۱۳‬دی در‬ ‫گالری ارت سنتر باغ گشایش یافت‪.‬‬ ‫نمایشگ��اه مجسمه ها و اثار حجمی کیوان بیرانوند از جمعه‬ ‫‪ ۱۳‬دی در گال��ری ارت س��نتر باغ ب��ه نشانی بل��وار اندرزگو‪،‬‬ ‫خیابان سلیمی شمالی‪ ،‬شماره ‪ ،۱۴۵‬باغ انجمن خوشنویسان‬ ‫گشایش یافت و تا ‪ ۲۴‬دی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫کی��وان بیرانوند‪ ،‬از مردمان س��ختکوش س��رزمین لرس��تان اس��ت؛ از همین رو‪،‬‬ ‫نخستین کارهایش بازتابی مدرن از مفرغ های لرس��تان را تداعی می کند‪ .‬مفرغ هایی‬ ‫متعل��ق ب��ه هزاره های دور پی��ش از میالد که جه��ان را وادار ب��ه شگفتی و تحسین‬ ‫کرد‪ .‬چنین اس��ت ک��ه می شود بلن��دای زاگ��رس را در کارهای بیرانون��د به تماشا‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫مجسمه ه��ای کولبرهای بیرانوند‪ ،‬گام و نقطه عط��ف دیگری در تحوالت اندیشه‬ ‫و زندگ��ی هنری اوس��ت‪ .‬اثاری که انعکاس��ی اگاهانه از حی��ات اجتماعی دشواری‬ ‫اس��ت که هنرمند در ان بالی��ده و به ان تعلق دارد‪ .‬نمادی پرمعنا از «اس��ارت انسان‬ ‫در زم��ان و مکان» و نمایشی عمیق و س��یزیف گونه از «اوج ی��اس و ناامیدی»؛ قصه‬ ‫پرغص��ه رن��ج و دردهایی که در پشت های خمی��ده و صلیب واره های وی‪ ،‬رخ نمایان‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫چه قطعه ای گوش کنیم؟‬ ‫«مرد نبرد» دیدنی شد‬ ‫مرک��ز موس��یقی انقالب اس�لامی (ماوا)‬ ‫همزمان ب��ا شهادت شجاعانه س��ردار کرار‬ ‫شهی��د ح��اج قاس��م س��لیمانی نماهنگ‬ ‫«م��رد نبرد» را در دس��ترس مخاطبان قرار‬ ‫داد‪ .‬ای��ن مجموعه به زودی اث��ار دیگری را‬ ‫درباره س��پهبد شهید قاسم س��لیمانی تولید می کند‪ .‬نماهنگ «مرد نبرد»‬ ‫با شعری از قاس��م صرافان و موس��یقی احسان جوادی از جمله اثار جدید‬ ‫مرکز موسیقی ماوا است که بنا بود پس از اجرای گروه سرود «ندای ثامن»‬ ‫در ایی��ن بزرگداشت شهید عماد مغنیه که س��ال گذشته با حضور س��ردار‬ ‫شهید قاس��م سلیمانی در تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار شد‪ ،‬در قالب یک‬ ‫نماهن��گ با موضوع شهی��د مغنیه با عنوان «ارامش قب��ل از توفان» پیش‬ ‫روی مخاطب��ان ق��رار گیرد‪ .‬این نماهنگ در کوتاه تری��ن زمان ممکن تهیه‬ ‫و تولید شده و محتوای ان براس��اس تصاویر ارشیوی بوده که در س��ال های‬ ‫گذشت��ه از مجراهای مختلف تصویری در دس��ترس مخاطبان قرار گرفته و‬ ‫تولیدکنندگان ان تالش کردند یک روز پس از شهادت س��ردار حاج قاس��م‬ ‫سلیمانی ان را در دسترس مخاطبان قرار دهند‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫«زخم مدینه» در ایوان شمس روی صحنه می رود‬ ‫نمای��ش «زخم مدین��ه» کاری از موس��سه‬ ‫فرهنگ��ی «ف��دک» از ‪ ۱۹‬دی در مجموع��ه‬ ‫فرهنگ��ی ای��وان شم��س روی صحن��ه‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایسن��ا‪ ،‬نمای��ش «زخ��م‬ ‫مدین��ه» ک��ه ب��ه زندگ��ی و شه��ادت حض��رت زه��را (س) می پ��ردازد‪ ،‬با‬ ‫نویسندگ��ی مه��دی متوس��لی و کارگردان��ی عبدالرضا کیهان��ی از ‪ ۱۹‬دی‬ ‫ت��ا ‪ ۶‬بهم��ن‪ ،‬س��اعت ‪ ۱۹:۳۰‬در مجموع��ه فرهنگ��ی ای��وان شم��س اج��را‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این اثر نمایشی نخستین بار در ایام فاطمیه سال ‪ ۱۳۷۲‬به مدت ‪ ۱۰‬شب در‬ ‫دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫«زخم مدینه» کاری از موسسه فرهنگی «فدک» به همت معاونت اجتماعی‬ ‫شهرداری تهران و برج میالد تهران روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫از مرغداری تا جنگافروزی‬ ‫استیفن کینگ‪ ،‬نویسنده‬ ‫امریکای��ی‪ ،‬ب��ه ادعاه��ای‬ ‫ترامپ درباره احتمال جنگ‬ ‫با ای��ران واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬اس��تیفن‬ ‫کینگ نویسن��ده امریکایی‬ ‫ک��ه اث��ار س��ینمایی شناخته ش��ده ای همچ��ون درخشش‪،‬‬ ‫رس��تگاری در شاوشن��گ‪ ،‬می��زری و مسیر س��بز براس��اس‬ ‫کتاب های وی ساخته شده است‪ ،‬در توییتر خود نوشت‪ :‬کسی‬ ‫می خواهد اتش مبارزه با ایران را روشن کند که در زمان جنگ‬ ‫ویتنام قصد داشت مرغداری بزند‪ .‬اگر تو مرد مبارزه بودی در‬ ‫زمان جنگ ویتنام خودت را ثابت می کردی‪ .‬دستور کشتن از‬ ‫راه دور تنها روشی اس��ت که ترامپ در دیپلماس��ی بلد است‬ ‫البته او می تواند با مقامات کره شمالی و روسیه نیز گرم بگیرد‪.‬‬ ‫مردی با بال های شهادت‬ ‫س�ید مهدی ش�جاعی‪ ،‬نویس�نده‪ :‬مردی با بال های‬ ‫شه��ادت ب��ه مال اعلی ع��روج ک��رد که زمین‪ ،‬س��نگینی‬ ‫قدم هایش را بر گرده خود می فهمید و اس��مان به سایه اش‬ ‫بر سر او می بالید‪ .‬او اقیانوسی عمیق و کتوم بود که علیرغم‬ ‫غرائب نهفته در اعماق‪ ،‬بر ساحل نگاهش امواجی نرم و ارام‬ ‫خ بود که هیچ توفانی توان‬ ‫داشت‪ .‬او کوهی اس��توار و شام�� ‬ ‫لرزاندنش را نداشت‪ .‬س��ردار قاس��م سلیمانی مصداق تمام‬ ‫تعین مجاهد فی س��بیل اهلل در عصر ما بود‪ .‬شخصیتی‬ ‫و کم��ال م��ردی و مردانگی و ّ‬ ‫منحصربه ف��رد ک��ه مشابه و نظیر نداشت و قرن ها بود ک��ه مادر گیتی کسی چون او‬ ‫را ب��ه بشری��ت اهدا نکرده ب��ود‪ .‬وجودش چنان از عظمت خدا لبریز بود که هرچه جز‬ ‫او را ک��م و کوچ��ک می دید‪ .‬ت��رس را نمی شناخت و با خستگی و نومیدی بیگانه بود‪.‬‬ ‫پرداختن به کارهای بزرگ‪ ،‬هیچ گاه از توجهش نسبت به امور کوچک نمی کاس��ت‪.‬‬ ‫او با دست های اعجازگرش‪ ،‬عقل و عشق را به هم پیوند زده بود و با نگاه اسمانی اش‬ ‫مه��ر و ر ّق��ت و عطوفت را با اقتدار و س��لحشوری و صالب��ت اشتی داده بود‪ .‬عشق به‬ ‫حض��رت محمد مصطف��ی و علی مرتضی و اهل بیت عصمت و طهارت‪ ،‬مهر و عاطفه‬ ‫وجودش را به همه ابنای بشر تعمیم داده بود‪ .‬س��ینه اس��مانی او صندوقچه اسراری‬ ‫چ کس از عهده حمل ان برنمی امد‪ .‬او کسی بود که در معرفت‬ ‫بود که جز خودش هی ‬ ‫و س��لوک غبطه عارفان و س��الکان را برمی انگیخت و در هوش و کیاس��ت و فراست‪،‬‬ ‫رشک برجسته ترین طراحان و سیاس��تمداران جهان و در شجاعت و رشادت‪ ،‬حیرت‬ ‫بی باک تری��ن دلی��ران و جنگاوران‪ .‬او مردان��ه می جنگید تا ریشه وحشت و ترور را در‬ ‫جه��ان بخشکاند و صلح و ارام��ش ماندگار را برای بشر به ارمغان بیاورد‪ .‬نه تنها ملت‬ ‫ایران که دنیای تشیع و جهان اسالم‪ ،‬به هر چه از امنیت و ارامش و عزت رسیده اند‪،‬‬ ‫الی االبد وامدار مجاهدت های بی بدیل اویند‪.‬خداوند درجات عالی اش را متعالی گرداند‬ ‫و شفاعت او را در حق درماندگان و زمین گیرانی چون ما بپذیرد‪ .‬طوبی له و حسن ماب‬ ‫قطار نشر ایران به هند رسید‬ ‫بیست وهشتمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی نو افتتاح شد‪ .‬به گزارش‬ ‫بیست وهشتمی��ن دوره نمایشگاه کت��اب دهلی نو روز گذشت��ه‪ ۱۴ ،‬دی به طور‬ ‫رس��می فعالیت های خود را با حضور محس��ن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬نیکنام حسینی پور مدیرعامل خانه کتاب و محمدعلی‬ ‫ربانی رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اغاز کرد و تا ‪ ۲۲‬دی درهای ان به‬ ‫روی عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی باز اس��ت‪ .‬غرفه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در این دوره از نمایشگاه ‪ ۱۸‬مترمربع است و ‪ ۴۵۰‬عنوان کتاب از نشر کشورمان‬ ‫در ان به نمایش گذاشته شده اس��ت‪ .‬عالوه بر موس��سه نمایشگاه های فرهنگی‬ ‫ایران انتشارات بین المللی حافظ و سوره مهر نیز در غرفه ایران حضور و فعالیت‬ ‫دارند‪ .‬این نمایشگاه که پیش از این به صورت دوس��االنه برگزار می شد‪ ،‬از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬به صورت س��االنه برگزار می شود‪ .‬غیر از دوره اول‪ ،‬سایر دوره ها در محل‬ ‫پراگاتی میدان برگزار شده اس��ت‪ .‬عالوه بر جمهوری اس�لامی ایران کشورهایی‬ ‫مانند فرانسه‪ ،‬امارات‪ ،‬مصر‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬المان‪ ،‬عربستان‪ ،‬چین‪ ،‬سریالنکا‪،‬‬ ‫لهست��ان و نپال در بیست وهشتمین دوره نمایشگاه حض��ور دارند‪ .‬شورای ملی‬ ‫کتاب هند با نظارت وزارت توس��عه منابع انسانی و با همکاری س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت هند و وزارت بازرگانی این کشور مسئول برگزاری نمایشگاه کتاب دهلی‬ ‫نو هستند‪ .‬معرفی برنامه های حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی در بازارهای‬ ‫جهان��ی‪ ،‬معرفی صنعت نشر ایران و مراک��ز مرتبط‪ ،‬معرفی نمایشگاه بین المللی‬ ‫کت��اب تهران و دع��وت از ناشران خارجی برای حض��ور در نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران از جمله برنامه های موس��سه نمایشگاه ه��ای فرهنگی ایران در این‬ ‫دوره از نمایشگ��اه اس��ت‪ .‬نشست معاون ام��ور فرهنگی وزی��ر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی با ناشران مطرح کش��ور هند‪ ،‬نشست در زمینه وضعی��ت نشر ایران و‬ ‫حضور در دومین جایزه منطقه ای کتاب س��ال مربوط به مطالعات اسالمی ایران‬ ‫و هند از جمله برنامه های حضور محسن جوادی در این دوره از نمایشگاه است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عاشقانه ای درباره موسیقی‬ ‫نمایش کولبرها در ارت سنتر‬ ‫مایکل مور‪ ،‬مستندس��از‬ ‫شناخته ش��ده امریکایی در‬ ‫واکنش به اقدام تروریستی‬ ‫به شهادت رس��اندن سردار‬ ‫قاس��م س��لیمانی‪ ،‬درب��اره‬ ‫«جنگ افروزی» ترامپ به مردم امریکا هشدار داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬مایکل مور با انتشار یک پادکست و نوشتن‬ ‫توییت اعالم کرد عمل ترامپ در شهادت س��ردار حاج قاس��م‬ ‫سلیمانی به معنی شروع یک جنگ جدید در دهه جدید است‪.‬‬ ‫م��ور اعتراض به عمل ترام��پ را ابتدا با فیس بوک و توییتر‬ ‫شروع کرد و با انتشار تصویر از شهید حاج قاسم سلیمانی که‬ ‫بامداد جمعه به دستور مستقیم ترامپ ترور شد‪ ،‬از امریکایی ها‬ ‫پرسید‪« :‬س�لام هموطنان امریکایی‪ .‬این مرد را می شناسید؟‬ ‫می دانستید دشمن شما بوده؟ چی؟ هرگز چیزی از او نشنیده‬ ‫بودید؟ اما ت��ا پایان امروز شما چنان ام��وزش داده می شوید‬ ‫که دشم��ن او شوید‪ .‬تا خوشحال هم بشوی��د که ترامپ او را‬ ‫ترور کرد‪».‬‬ ‫مور در ادامه نوشته اس��ت‪« :‬شما همان ک��اری را می کنید‬ ‫که به شم��ا گفته می شود‪ .‬بشین! بگیر! بپر! اماده باش تا برای‬ ‫خاک��ت بمی��ری و تعطیالت ب��ه خانه برگ��ردی‪ .‬اماده باش تا‬ ‫پسران و دخترانت را برای مردن به یک جنگ جدید بفرستی‪.‬‬ ‫امریکایی ه��ا نباید بی خیال باشن��د و بگویند نباید غفلت کرد‪.‬‬ ‫جنگ ثروتمنده��ا را ثروتمندتر می کند‪ .‬جنگ خوب اس��ت‪.‬‬ ‫جن��گ ی��ک حواس پرتی ضروری اس��ت‪ .‬جنگ صلح اس��ت‪.‬‬ ‫ترامپ فرمانده ماس��ت! دهه جدید مب��ارک‪ .‬اما مدت زیادی‬ ‫طول نمی کشد‪».‬‬ ‫م��ور همچنی��ن در پادکستی دیگ��ر گفته اس��ت‪« :‬ترامپ‬ ‫سلیمانی را ترور کرد‪ -‬عملی به سوی جنگ‪».‬‬ ‫این مستندساز امریکایی گفته است این مطالب را نیمه شب‬ ‫ضبط کرده چون از شنیدن این خبر نمی توانسته بخوابد‪.‬‬ ‫وی اف��زوده اس��ت‪« :‬می دانستی��م ای��ن روز می رس��د‪،‬‬ ‫نمی دانستیم؟ ترامپ از روز اولی که س��ر کار امد گفت دنبال‬ ‫ای��ران اس��ت‪ .‬او اول خ��ودش را از برجام که اوبام��ا به نتیجه‬ ‫رس��انده بود خالص کرد و این در حالی بود که همه بازرسان‬ ‫سازمان ملل گفتند ایران به مفاد برجام پایبند بوده و در حال‬ ‫س��اختن بمب هسته ای نیست‪ .‬ترامپ ای��ن توافق را به پایان‬ ‫رساند‪ ،‬زیرا اوباما ان را انجام داده بود‪ .‬چون سیاست ترامپ از‬ ‫اول مخالفت با کارهای رئیس جمهوری قبلی بود‪».‬‬ ‫مایکل مور در پست دیگری در اینستاگرام خود س��عی کرد‬ ‫مقص��ودش را با اش��اره به فیلم «کارگران مشغ��ول کارند» از‬ ‫س��اخته های مانی حقیقی به مخاطبانش منتقل کند و انها را‬ ‫به دیدن این فیلم تشویق کرد‪.‬‬ ‫این فیلمساز نوشت‪« :‬ایرانی ها فیلم های عالی می سازند‪ .‬انها‬ ‫اسکار می برند و در سراس��ر دنیا جایزه می گیرند‪ .‬انها نیرویی‬ ‫ب��رای بیان ازاد هستند»‪ .‬این فیلمساز نوشت‪« :‬تمثیلی جالب‬ ‫درباره خلق کردن تغییرات سیاسی؟ یا فقط گروهی از مردانی‬ ‫که بیش از حد کله شق هستند که بخواهند اجازه بدهند یک‬ ‫سنگ بر انها پیروز بشود؟ زنان گروه که فقط فکر می کنند انها‬ ‫دیوانه هستند‪ .‬بعضی مواقع تغییر زمانی رخ می دهد که دست‬ ‫از تالش کردن سخت برمی دارید‪ .‬فیلمی ساده و زیبا»‪ .‬او گفت‬ ‫ایرانی ها عاشق هالیوود هستند و اضافه کرد‪« :‬هیچ یک از این‬ ‫اتفاق ها نباید بیفتد‪ .‬دیوانگی اس��ت‪ .‬معذرت خواهی می کنیم‪.‬‬ ‫فیلمب��رداری کنید‪ ،‬به مردم شلیک نکنی��د‪ .‬فیلم بسازید‪ ،‬نه‬ ‫جنگ!»‬ ‫یادداشت‬ ‫وقت��ی جان کری وزی��ر پیشین خارج��ه امریکا او را‬ ‫«دشم��ن قابل احت��رام» خطاب ک��رد و وقتی محمود‬ ‫دولت اب��ادی بر ل��زوم ب��ودن افرادی همچون قاس��م‬ ‫س��لیمانی و محمدجواد ظریف به صورت توامان تاکید‬ ‫می کند می توان فهمید شهید قاس��م س��لیمانی جزو‬ ‫افرادی بود که در میان دوس��ت و دشمن و تمامی اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر جایگاه ویژه ای داشت‪ .‬شهید حاج قاسم‬ ‫س��لیمانی گرچه م��رد جنگ و دفاع ب��ود؛ اما چهره ای‬ ‫فرهنگی داشت و همواره در حال مطالعه بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬شهی��د س��پهبد حاج قاس��م‬ ‫س��لیمانی که روز ‪ ۱۳‬دی به فی��ض رفیع شهادت نائل‬ ‫ام��د گرچه به عنوان یک مرد نظام��ی در دنیا شناخته‬ ‫شده بود؛ ام��ا همواره به موضوع فرهن��گ و هنر توجه‬ ‫داشت‪ .‬حاج قاس��م س��لیمانی همواره مخاطب سینما‬ ‫بود و حت��ی از نمایشگاه های هن��ری بازدید می کرد و‬ ‫گاهی یادداشت��ی نیز بر این اثار می نوشت‪ .‬شهید حاج‬ ‫قاسم سلیمانی همچنین اهل مطالعه بود و هنگام پرواز‬ ‫ب��رای انجام ماموریت های خطیر نیز دس��ت از مطالعه‬ ‫برنمی داشت و همیشه مشغول مطالعه بود‪ .‬در عکسی‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ۹۵‬در صفح��ه اینستاگرام حاج قاس��م‬ ‫س��لیمانی فرمانده س��پاه قدس منتشر شده است‪ ،‬این‬ ‫س��ردار مقاومت اس�لامی در هواپیما در حال خواندن‬ ‫رم��ان «صدس��ال تنهای��ی» گابریل گارس��یا مارکز و‬ ‫یادداشت برداری اس��ت‪ .‬در توضی��ح این عکس نوشته‬ ‫شده در حال پرواز و مطالعه کتاب گابریل گارسیا مارکز‪.‬‬ ‫مارکز نویسنده کلمبیای��ی یکی از چهره های شاخص‬ ‫ادبی��ات نوین امریکای التین بود‪ .‬او یکی از نویسندگان‬ ‫محبوب اس��پانیولی زبان در ایران اس��ت که بسیاری از‬ ‫اثارش با ترجمه های مختلف منتشر شده اند‪« .‬صدسال‬ ‫تنهایی»‪« ،‬کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد»‪« ،‬عشق‬ ‫فیلم بسازید‪ ،‬نه جنگ!‬ ‫سردار صلح‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فعال اقتص�ادی‪ :‬به دو دلیل حاج‬ ‫قاس��م س��لیمانی را شایسته دوس��ت داشتن زیاد و تکریم‬ ‫می دانست��م؛ یک��ی به خاطر کارهای بزرگ��ی که در ‪ 4‬دهه‬ ‫گذشته انجام داد و دیگری به خاطر کارهایی که هرگز انجام‬ ‫ن��داد‪ .‬وصف کارهای کرده او دشوار نیست و هر کس اندک‬ ‫فهم��ی از مسائل ایران داشته باشد‪ ،‬بدون شک می داند که‬ ‫حاج قاسم سلیمانی عمود خیمه و نقطه قوتی بود که حتی‬ ‫مخالفان ایران هم به نقش تعادلی او در منطقه باور جدی داشتند‪ .‬جز این رشادت ها‬ ‫و از خودگذشتگی های او در ‪ 8‬سال جنگ تحمیلی در برابر دیدگان همه ما قرار دارد‬ ‫ک��ه حت��ی پایان جنگ هم باعث توقف این رون��د نشد‪ .‬و اما در حیطه کارهای نکرده‬ ‫فقط یک دلیل کافی اس��ت که او را برای همیشه دوس��ت بداریم؛ اینکه پس از جنگ‬ ‫عافیت طلب نشد‪ ،‬بیشینه یابی سیاسی نکرد و تا زمان شهادت‪ ،‬ترجیح داد سرباز وطن‬ ‫باق��ی بمان��د‪ .‬انها که در شبکه های اجتماعی شهادت او را تبریک می گویند از بزرگی‬ ‫بوی��ی نبرده ان��د‪ .‬از دنیا رفتن هیچ انسان بزرگی خرس��ندکننده نیست؛ به ویژه انکه‬ ‫چ گاه سردار جنگ نبود‪ ،‬او همواره برای صلح می جنگید‪ .‬انها نمی دانند‬ ‫سلیمانی هی ‬ ‫که مردم سردارشان را حتی بیشتر از سیاستمداران شان دوست داشتند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چهره فرهنگی سردار شهید قاسم سلیمانی‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫محمود دولت ابادی‪ ،‬نویسنده‪:‬‬ ‫به پا گر خَ لَد خاری اسان براید‬ ‫چه سازم به خاری که در دل نشیند!‬ ‫ازلحظه ای که خبر فاجعه ترور س��ردار قاس��م سلیمانی‬ ‫را شنیدم‪ ،‬این عبارات ذهنم را رها نمی کند‪« :‬چه س��ازم به‬ ‫خاری که در دل نشیند» و از خود می پرس��م ایا این اس��ت‬ ‫س��رنوشت همه فرزن��دان شایسته این اب و خ��اک‪ ،‬با هر‬ ‫اندیش��ه و هر گرایشی؟ انهدام؟ باری‪ ...‬ایران بار دیگر یکی از فرزندان شایسته خود را‬ ‫با دریغ تمام‪ ،‬از دس��ت داد‪ .‬شخصیتی که س��دی سترگ در برابر خون اشامان داعش‬ ‫براورد و مرزهای کشور ما را از نکبت حضور انان ایمن داشت‪ .‬من نیز در اندوه عمیق از‬ ‫دست دادن ان انسانی که به شخصه دورادور دوست می داشتمش‪ ،‬سوگوارم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫شعر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!