روزنامه صمت شماره 1384 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1384

روزنامه صمت شماره 1384

روزنامه صمت شماره 1384

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫جذب نخبگان هزینه اداره کشور را‬ ‫کاهش می دهد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪ 1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر‪2019‬‬ ‫رئیس جمهوری نقش اولیای دانش اموزان و محیط خانواده را در رش��د و ش��کوفایی استعدادها و‬ ‫نخبگی دانش اموزان حائز اهمیت دانس��ت و گفت‪ :‬رقابت سالم‪ ،‬عادالنه و برمبنای مبانی درست در‬ ‫همه زمینه ها موجب تحرک و پیشرفت خواهد شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس جمهوری با اشاره به اینکه‬ ‫باید در مش��اغل گوناگون و حساس کشور به دنبال جذب افراد نخبه باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نخبگان را در‬ ‫زمینه های گوناگون جذب کنیم‪ ،‬هزینه های اداره کش��ور پایین می اید و شرایط بهتری در راستای‬ ‫توس��عه و پیش��رفت ایجاد خواهد ش��د‪ .‬یکی از اقدام های دولت در این راستا حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان بوده که زمینه بسیار مناسبی برای اینده نخبگان به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1384‬پیاپی ‪ 16 2702‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫بررسی عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست های اقتصاد‬ ‫بدون نفت‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ش در‬ ‫نقش پژوه ‬ ‫تحقق رونق تولید خودرو‬ ‫حیاتی ترین موضوع‬ ‫در استخراج رمزارز‬ ‫جای معدن‬ ‫درکنار نفت‬ ‫تجربه نیویورک در‬ ‫تامین مسکن کم درامدها‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تجارت از سیاست پیشی بگیرد‬ ‫یک س��ال و اندی از تش��کیل معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه‬ ‫می گذرد اما به گفته فعاالن اقتصادی این بخش نتوانسته تاثیر چندانی بر تجارت‬ ‫و اقتص��اد کش��ور بگذارد؛ هرچند عملک��رد نامطلوبی هم ن��دارد و فقط باید بعد‬ ‫اقتص��ادی را بیش از بعد سیاس��ی تقویت کند‪ .‬این بخش باید پیش��ران تجارت‬ ‫ایران با جهان و حضور ش��رکت های ایرانی در بازارهای بین المللی باش��د و برای‬ ‫دسترسی و تبادل اطالعات بین نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج‬ ‫ازکش��ور و فعاالن اقتصادی داخل و خارج بستر مورد نیاز را بیش از پیش فراهم‬ ‫کند‪ .‬در چارت جدید وزارت خارجه که نیمه دوم س��ال ‪ ۱۳۹۶‬اجرایی ش��د‪ ،‬با‬ ‫توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و دیپلماس��ی اقتصادی‪ ،‬معاونت جدیدی در این‬ ‫وزارتخانه با عنوان «معاونت دیپلماس��ی اقتصادی» در نظر گرفته شد‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه دیروز برای پاس��خ به سواالت ‪ ۳‬نفر از نمایندگان در صحن علنی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی حضور یافت و در پاسخ به اینکه چه اقدام هایی برای محور قرار‬ ‫دادن اقتصاد و توس��عه ملی انجام ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر موضوع اقتصاد‬ ‫مهم ترین اولویت سیاس��ت خارجی ما است و بر این اساس معاونتی در این زمینه‬ ‫‪7‬‬ ‫تشکیل دادیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫دورخیز ایران برای تصاحب‬ ‫جایگاه هفتم ذخیره مس جهان‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫ابهام در‬ ‫سرنوشت «اقدام»‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اشفتگی بازار ارز به حداقل رسید‬ ‫حمایت از تولید داخل با تداوم ثبات ارزی‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫انجمن بتن پیشگام در‬ ‫تهیه اطلس سنگدانه‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست های اقتصاد‬ ‫بدون نفت‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫بسیاری از مدیران و کارشناسان اقتصادی معتقدند با تداوم و‬ ‫ادامه دار ش��دن محدودیت های صادرات نفت‪ ،‬برای نجات کشور‬ ‫و برنامه های در دس��ت اجرا از بحران ه��ای به وجود امده راهی‬ ‫جز طراحی و اجرای سیاست های جدید مبتنی بر اقتصاد بدون‬ ‫نفت نیست‪.‬‬ ‫به خوب��ی می دانی��م که س��اختار اقتصادی کش��ور مبتنی بر‬ ‫فراوانی منابع طبیعی مانند نفت است‪ .‬حدود ‪ ۲۰‬درصد از تولید‬ ‫ناخالص داخلی و افزون بر ‪ ۵۰‬درصد درامدهای دولت از بخش‬ ‫نفت تامین می ش��ود و ‪ ۸۰‬درصد صادرات کشور مربوط به این‬ ‫بخش اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگر با افزایش س��هم نفت در اقتصاد‪،‬‬ ‫سهم سایر بخش های اقتصادی کاهش یافته است‪ .‬کارشناسان‬ ‫و نخبگان اقتصادی معتقدند رش��د س��رمایه گذاری و تولید در‬ ‫س��ایر بخش های اقتصادی و حتی صادرات غیرنفتی وابستگی‬ ‫باالی��ی به صادرات نفت و گاز دارد‪ .‬به طور س��نتی درامد نفتی‬ ‫و ذخایر ارزی کش��ور نیز وابستگی تام به نرخ نفت دارد‪ .‬با این‬ ‫روند‪ ،‬متغیر کلیدی و تعیین کننده اصلی روند متغیرهای کالن‬ ‫اقتصادی و حتی مختصات مالی صاحبان کسب وکار و خانواده ها‬ ‫در نظام پیچیده کالن اقتصادی نرخ نفت اس��ت؛ امری که مانع‬ ‫اصلی در مس��یر رشد باثبات و باالی کش��ور در دهه های اخیر‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬این در حالی اس��ت که براساس یکی از احکام‬ ‫س��ند چشم انداز‪ ۲۰‬س��اله‪ ،‬ایران در سال ‪ ۱۴۰۴‬یعنی حدود ‪۵‬‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬باید به جایگاه نخس��ت اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری‬ ‫در منطقه اس��یای جنوب غربی ( شامل اس��یای میانه‪ ،‬قفقاز‪،‬‬ ‫خاورمیانه و کش��ور های همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری‬ ‫و تولید علم‪ ،‬رش��د پرشتاب و مس��تمر اقتصادی‪ ،‬ارتقای نسبی‬ ‫س��طح درامد سرانه و رسیدن به اش��تغال کامل برسد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که مشکالت موجود در بخش های واقعی و مالی به‬ ‫همراه تنش ها و ش��وک های خارجی اقتصاد (مانند تحریم ها و‬ ‫عدول از تفاهمنامه های بین المللی مانند برجام)‪ ،‬رشد پرشتاب‬ ‫و مس��تمر اقتصاد ای��ران را تحت تاثیر خود قرار داده اس��ت‪ .‬با‬ ‫این همه به باور بس��یاری از تحلیلگ��ران اقتصادی‪ ،‬تحریم های‬ ‫یکجانبه و تش��دید انها همراه با تحری��م بانک مرکزی و بخش‬ ‫نفت و گاز فرصت گرانبها و منحصر به فردی را برای دس��تیابی‬ ‫به «اس��تراتژی اقتصاد بدون» ایجاد کرده اس��ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫ب��ا عنایت به مختص��ات کالن اقتصادی و غیراقتصادی کش��ور‬ ‫راهکارهای پیش��نهادی ایجاد توس��عه پای��دار و گذر به اقتصاد‬ ‫بدون نفت را می توان به این شرح مطرح کرد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬باتوجه به استراتژی اقتصاد نفتی‪ ،‬همواره بهره وری کل‬ ‫عوامل تولید بخش غیرصادراتی بزرگ تر از بخش صادراتی بود‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تکیه به اقتصاد نفتی نوعی خودکش��ی‬ ‫اقتصادی برای کش��ورهای صادر کنن��ده نفت خام‪ ،‬به ویژه ایران‬ ‫باتوج��ه به مزیت ها و برتری های اقتصادی ان به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن امر باتوجه به سیاس��ت های کش��ورهای توس��عه یافته در‬ ‫قیمت گ��ذاری نفت خ��ام در دهه های اخی��ر از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬به طوری که در این س��ال ها ن��رخ واقعی نفت‬ ‫در برهه ای از زمان ثابت و حتی در مقاطعی نزولی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر قدرت خرید یک بش��که نف��ت در ‪ 4‬یا ‪ 3‬دهه‬ ‫پیش بیش از قدرت خرید ان در شرایط کنونی بوده است‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که نفت محصولی پایان پذیر است و نرخ ان باید‬ ‫براساس قیمت های س��ایه ای و به شکل رشدنمایی تعیین شود‪.‬‬ ‫در واقع کشورهای توس��عه یافته توانستند در دهه های اخیر در‬ ‫چارچوب الگوهای اقتصاد سیاسی و براساس نظرات هوشمندانه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بکارگیری فناوری های جدید و سیاس��ت های تجاری‬ ‫و ارزی‪ ،‬ثروت را از کش��ورهای صادر کننده نفت به کش��ورهای‬ ‫خ��ود انتقال دهند‪ .‬انها همچنین با ص��ادرات کاالهای صنعتی‬ ‫و لوک��س‪ ،‬تجهی��زات نظامی‪ ،‬خدمات فنی‪-‬مهندس��ی و حتی‬ ‫خدمات گردش��گری در تسریع و تکمیل فرایند انتقال ثروث به‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته بسیار موفق عمل کردند‪ .‬موارد یادشده‬ ‫حاکی از ان اس��ت که برای افزایش رفاه و ثروت ایرانیان راهکار‬ ‫نخست افزایش سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت است که‬ ‫در بخش نخست این نوشتار به بیان پیشنهادهایی در این زمینه‬ ‫می پردازیم و در ش��ماره های بعد این یادداش��ت که در روزهای‬ ‫سه ش��نبه و چهارش��نبه همین هفته و در همین ستون منتشر‬ ‫خواهد شد به ادامه موضوع خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫برای دس��تیابی به هدف افزایش سهم تولید ناخالص داخلی‬ ‫بدون نفت پیشنهادهایی مطرح می شود که در صورت اجرای با‬ ‫برنامه ریزی می تواند نقش کاربردی داشته باشد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ش��یوه قیمت گذاری نفت و فراورده های نفتی براس��اس‬ ‫مقتضیات و شرایط راهبردی کشور اصالح شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬س��عی ش��ود نفت در یک برنامه زمان بندی مش��خص تا‬ ‫حد امکان به طور خام صادر نش��ود‪ .‬این امر شوک های ناشی از‬ ‫نوسانات نرخ جهانی نفت خام را به کمترین میزان می رساند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬همانگونه که بارها ازسوی کارشناسان و متخصصان حوزه‬ ‫اقتصاد مطرح شده‪ ،‬سعی شود درامدهای ناشی از صادرات نفت‬ ‫و گاز در یک دوره زمانی مشخص (به طور مثال ‪ 5‬یا ‪10‬ساله) با‬ ‫ن��رخ صعودی و تدریجی و در نهایت با ضریب ‪ ۱۰۰‬درصدی به‬ ‫صندوق توسعه ملی واریز و در پروژه های سوداور برای افزایش‬ ‫ثروت کشور سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سیاس��ت های تجاری (وارداتی و صادرات��ی) اصالح و در‬ ‫راستای گسترش بازارهای داخلی و خارجی محصوالت تولیدی‬ ‫داخلی برمبنای مزیت هزینه با تحدید واردات کاالهای مصرفی‬ ‫دارای مش��ابه داخلی و افزای��ش واردات کاالهای س��رمایه ای‪،‬‬ ‫ص��ادرات کااله��ای صنعت��ی و کاالهای با ارزش اف��زوده باال و‬ ‫همچنین خدمات فنی‪-‬مهندسی‪ ،‬به ویژه به کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫شریکان تجاری و بازارهای هدف اتخاذ شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬براساس‬ ‫نظر تفس��یری شورای نگهبان اصوال نباید شاکله‬ ‫لوای��ح در مجلس ش��ورای اس�لامی تغییر کند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر مبنای بررس��ی الیح��ه بودجه‬ ‫همین تفس��یر ش��ورای نگهبان اس��ت و اگر در‬ ‫اینده به نظم جدیدی دس��ت پی��دا کنیم اعالم‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش خانه مل��ت‪ ،‬علی الریجانی‬ ‫در جمع خبرنگاران در تش��ریح نشس��ت بررسی‬ ‫ش��یوه تقنین براساس سیاس��ت های کلی نظام‬ ‫قانون گذاری با حضور نمایندگان قوا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این نشس��ت به دلیل اینکه سیاست های کلی‬ ‫نظ��ام قانون گذاری ابالغی ازس��وی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب به قوه مجری��ه‪ ،‬قوه مقننه‪ ،‬قوه قضاییه و‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان‬ ‫ارتباط دارد‪ ،‬نمایندگانی از انها حضور داش��تند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای تحقق سیاس��ت های کلی‬ ‫نظ��ام قانون گذاری بای��د اضالع گوناگون را برای‬ ‫تدوی��ن مقررات خاص درگیر کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از نظر تمامی اعضای نشست‪ ،‬سیاست های کلی‬ ‫ابالغی ازس��وی رهبر معظم انق�لاب برای اینکه‬ ‫نظام قانون و مقررات گذاری در کشور‬ ‫از سامان بهتری برخوردار شود‪ ،‬یک‬ ‫فرص��ت اس��ت و با این ن��گاه باید به‬ ‫موض��وع توجه ش��ود‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با اشاره به اینکه در‬ ‫سیاست های کلی نظام قانون گذاری‬ ‫مبنای وظای��ف ذاتی همه قوا‪ ،‬قانون‬ ‫اساس��ی است و بنا نیست وظایف قوه ای را ضیق‬ ‫بگیری��م یا توس��عه دهیم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬محوریت‬ ‫سیاس��ت های کلی نظام قانون گ��ذاری مجلس‬ ‫اس��ت زیرا به عنوان مبنای قانون گذاری شناخته‬ ‫می شود و در کنار ان شوراهای گوناگونی هستند‬ ‫ک��ه قانون نویس��ی و اق��دام به صدور بخش��نامه‬ ‫می کنند که برخی از انها در گذش��ته مورد توجه‬ ‫ق��رار گرفته اند و برخی از انها نیاز به نظم بهتری‬ ‫دارن��د‪ .‬الریجانی با تاکید بر اینکه بعضی از موارد‬ ‫مانن��د اص��ل ‪ ۴‬قانون اساس��ی برعهده ش��ورای‬ ‫نگهبان گذاش��ته ش��ده تا اگر مقررات گذش��ته‬ ‫کشور خالف شرع اس��ت ازسوی فقهای شورای‬ ‫نگهبان بررسی شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این نشست‬ ‫بحث ش��د که اگر ‪ 2‬م��اده از قانونی‬ ‫ازسوی فقهای شورای نگهبان خالف‬ ‫ش��رع تشخیص داده شد‪ ،‬در مجلس‬ ‫شورای اسالمی بقیه مواد ساماندهی‬ ‫شود تا کشور دچار خال قانونی نشود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مقرر ش��د این جلسات‬ ‫به طور مس��تمر ادامه داش��ته باشد و‬ ‫ذیل ان کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجلس‪ ،‬معاون��ت قوانین مجلس‪،‬‬ ‫معاون��ت حقوقی رئیس جمه��وری‪ ،‬نمایندگان‬ ‫ش��ورای نگهب��ان و مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام تش��کیل و پیشنهادهای خود را در یک ماه‬ ‫این��ده ارائ��ه کنند تا اصالحات م��ورد نظر انجام‬ ‫شود‪ .‬الریجانی ادامه داد‪ :‬در زمینه شیوه بررسی‬ ‫لوایح بودجه ساالنه شورای نگهبان نظر تفسیری‬ ‫دارد که اصوال نباید شاکله لوایح در مجلس تغییر‬ ‫کن��د‪ ،‬در غیر این صورت ایراد می گیرد؛ بنابراین‬ ‫در حال حاضر مبنای بررسی الیحه بودجه همین‬ ‫تفسیر شورای نگهبان است و اگر در اینده به نظم‬ ‫جدیدی دست پیدا کنیم اعالم می شود‪.‬‬ ‫در صورت اقدام نکردن طرف های مقابل‬ ‫گام های بعدی تهران در راه است‬ ‫به��روز کمالون��دی‪ ،‬مع��اون امور‬ ‫بین الملل‪ ،‬حقوقی و مجلس سازمان‬ ‫ان��رژی اتمی با بی��ان اینکه تصمیم‬ ‫ای��ران به کاهش بخش��ی از تعهدات‬ ‫برجامی در پاس��خ به اقدام یکطرفه‬ ‫خروج امری��کا از تواف��ق و به منظور‬ ‫ایج��اد توازن بین حق��وق و تعهدات‬ ‫گرفت��ه ش��ده‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬گام ه��ای بعدی در‬ ‫ص��ورت اقدام نک��ردن طرف های مقاب��ل در راه‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش س��ازمان ان��رژی اتمی‪ ،‬ایین‬ ‫گشایش دوره اموزشی حقوق هسته ای ‪ ۱۳‬مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با حضور مسئوالن و متخصصان حقوقی‬ ‫در سالن دکتر حسابی سازمان انرژی اتمی ایران‬ ‫برگزار شد‪ .‬این دوره که به دنبال هماهنگی های‬ ‫انجام ش��ده ب��ا اتحادی��ه اروپا برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫به مدت ‪ ۵‬روز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ایین اغاز به کار این دوره کمالوندی معاون‬ ‫امور بین الملل‪ ،‬حقوقی و مجلس‪ ،‬کیجو نوروانتو‬ ‫س��فیر فنالند در ایران و استفان کلمنت‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات اتحادیه اروپا در س��ازمان های بین المللی‬ ‫سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫کمالون��دی در ابت��دای این ایین ب��ا تاکید بر‬ ‫برنامه همکاری ای��ران و اتحادیه اروپا‪ ،‬تمرکز بر‬ ‫ایمنی هس��ته ای و پروژه های مربوط و برگزاری‬ ‫‪ ۳‬دوره س��مینار س��طح باالی ای��ران و اتحادیه‬ ‫اروپا گفت‪ :‬باوجود تمامی معضالت و مشکالت‪،‬‬ ‫با هدف بهب��ود همکاری ها و تبادل اطالعات در‬ ‫راستای اجرای پروژه های مربوط به ضمیمه سوم‬ ‫وزیر امور خارجه روز گذش��ته برای پاسخ به‬ ‫س��واالت نمایندگان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫حضور یافت و درباره اینکه چه اقدام هایی برای‬ ‫محور ق��رار دادن اقتصاد و توس��عه ملی انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد یک��ی از اولویت های مهم‬ ‫وزارت ام��ور خارجه اس��ت و ش��اید مهم ترین‬ ‫اولویت سیاست خارجی ما باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمدجواد ظریف با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه حمایت از ایرانیان خارج از کش��ور را‬ ‫وظیف��ه خ��ود می دانیم و تمام ت�لاش خود را‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از تضییع حق��وق انها به کار‬ ‫می گیری��م‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا در وزارت ام��ور خارجه‬ ‫معاونت دیپلماس��ی اقتصادی را تشکیل دادیم‬ ‫و عل��ت انک��ه ن��ام ان را معاونت دیپلماس��ی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نه معاونت اقتصادی گذاش��تیم این‬ ‫است که ما وظیفه تس��هیل مراودات اقتصادی‬ ‫برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام)‬ ‫همکاری ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی برگ��زاری دوره ه��ای حقوقی‬ ‫و تخصصی را نقطه عطفی دانس��ت‬ ‫و ادام��ه داد‪ :‬برگ��زاری ای��ن دوره ها‬ ‫در راس��تای تبادل اطالعات حقوقی‬ ‫مرب��وط به ویژه در زمینه حل معضل‬ ‫خلع سالح بسیار دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور بین المل��ل‪ ،‬حقوق��ی و مجلس‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی در ادامه س��خنانش افزود‪:‬‬ ‫در س��طح بین الملل��ی حق��وق هس��ته ای باید‬ ‫دارای الزامات��ی به مثاب��ه قانون اساس��ی جهانی‬ ‫باش��د‪ ،‬به گونه ای که برای همه کش��ورها حقوق‬ ‫و تکالیفی مش��ابه و بدون تبعیض قائل باشد؛ از‬ ‫جمله این موارد خلع س�لاح به عنوان خواس��ته‬ ‫جهانی است که جهان را در ابهام و اینده تاریکی‬ ‫فرو برده است‪.‬‬ ‫کمالوندی در ادامه با بیان اینکه ش��عار ما ان‬ ‫طور که رهبر معظم انق�لاب فرموده اند فناوری‬ ‫هس��ته ای برای همه و س�لاح هس��ته ای برای‬ ‫هیچ کس اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه به تحوالت‬ ‫اخیر‪ ،‬تصمیم ایران به کاهش بخشی از تعهدات‬ ‫برجامی‪ ،‬بعد از یک صبر استراتژیک یکساله در‬ ‫پاسخ به خروج امریکا از توافق و به منظور ایجاد‬ ‫توازن بین حقوق و تعهدات گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در صورت عمل طرف مقابل به‬ ‫تعهدات‪ ،‬ایران اماده بازگشت است‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت کاهش تعهدات‪ ،‬تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫تولید کشور در مسیر رشد قرار دارد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه خوش��بختانه س��اخت داخل و‬ ‫اهداف ان ازسوی بخش های گوناگون‬ ‫جامعه مورد اس��تقبال و حمایت قرار‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬صنعت و تولید‬ ‫کش��ور در مسیر رش��د قرار گرفته و‬ ‫براس��اس گزارش بانک جهانی بخش‬ ‫تولید و اقتصاد ایران در بسیاری از شاخص ها سیر‬ ‫صع��ودی دارد‪ .‬به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬رضا رحمانی در جلس��ه شورای معاونان‬ ‫این وزارتخانه گفت‪ :‬اگر همه بخش های مس��ئول‬ ‫در س��اخت داخل کامال فعاالنه پای کار باش��ند‪،‬‬ ‫نتایج بس��یار ارزش��مند و اثرگ��ذاری برای اینده‬ ‫صنعت و در مجموع برای اقتصاد کش��ور حاصل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬خوشبختانه ساخت داخل و‬ ‫اهداف ان ازس��وی بخش ه��ای گوناگون جامعه‬ ‫مورد اس��تقبال و حمایت قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به تشکیل دومین میز تخصصی تعمیق‬ ‫ساخت داخل در صنعت خودرو‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ارزش‬ ‫قراردادهای میز دوم افزون بر هزار و ‪ ۲۳۱‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که ب��االی ‪ ۹۱‬میلیون یورو کاهش‬ ‫ارزب��ری دارد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬با تش��کیل میز اول تعمیق ساخت داخل در‬ ‫صنع��ت خودرو که ح��دود ‪ ۲‬ماه پیش و همزمان‬ ‫با برگزاری نمایش��گاه ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫بود‪ ،‬خوش��بختانه ‪ ۱۲‬قطعه به تولید انبوه رسید‬ ‫و فق��ط از مح��ل داخلی س��ازی ‪ ۳‬قطعه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫خودرو از کف پارکینگ ها ترخیص و تحویل مردم‬ ‫اقتصاد مهم ترین اولویت سیاست خارجی ما است‬ ‫را برعهده داریم‪ ،‬نه تصدی گری را‪.‬‬ ‫ظریف با اشاره به اینکه در وزارت‬ ‫ام��ور خارجه به همکاری اس��تان ها‬ ‫توجه وی��ژه ای وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در وزارت ام��ور خارج��ه س��تادی‬ ‫تشکیل شده که مشکالت استان ها‬ ‫در ان بررس��ی می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫اگ��ر ایرانی��ان خارج از کش��ور ب��رای کمک به‬ ‫اس��تان های خود اهتمام داشته باشند‪ ،‬امکانات‬ ‫اس��تان ها برای جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫به ویژه با کش��ورهای همس��ایه اختصاص داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان درباره اینکه چه‬ ‫اقدام های��ی برای ارتقای جای��گاه ایران و ایرانی‬ ‫در صحنه جهانی انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ما وظیفه‬ ‫خود را حمایت از ایرانیان خارج از کش��ور قرار‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی درباره ضرورت‬ ‫تبدیل سیاس��ت های کلی نظام قانون گذاری به‬ ‫قانون در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫بخش��ی از این سیاس��ت ها نیاز به قان��ون دارد‪.‬‬ ‫براس��اس قانون اساس��ی مصوبات دولت ش��امل‬ ‫ایین نامه ها و تصمیم ها در هیات تطبیق بررسی‬ ‫و نتایج ان اعالم می ش��ود؛ در سیاست های کلی‬ ‫نظ��ام قانون گذاری نیز امده اس��ت که مصوبات‬ ‫شوراهای گوناگون باید تطبیق داده شود که نیاز‬ ‫به س��ازکار و قانون دارد‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره ش��یوه عملک��رد کارگروه های‬ ‫ذیل ش��ورای راهبردی سیاس��ت های کلی نظام‬ ‫قانون گذاری‪ ،‬گف��ت‪ :‬کارگروه های تخصصی هر‬ ‫کدام از بخش ه��ا به طور تخصصی روی بندهای‬ ‫گوناگون سیاست های کلی نظام قانون گذاری کار‬ ‫می کنند‪ .‬ذیل کارگروه های تخصصی کارگروهی‬ ‫از تمامی بخش ها که به طور هفتگی جلسه دارند‬ ‫قرار داده ایم که مس��ئولیت ان با معاونت قوانین‬ ‫مجلس اس��ت و نتایج بررس��ی انها در ش��ورای‬ ‫راهبردی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫می دهیم و تمام تالش خود را برای‬ ‫جلوگی��ری از تضیی��ع حق��وق انها‬ ‫به کار می گیریم؛ در همین راستا دو‬ ‫ایرانی ک��ه غیرقانونی زندانی بودند‪،‬‬ ‫ازاد ش��دند و به ایران بازگش��تند‪.‬‬ ‫ی��ک ایران��ی ک��ه ب��ه درخواس��ت‬ ‫امریکا بازداش��ت شده به قید وثیقه‬ ‫ازاد ش��ده‪ ،‬اما هنوز اجازه خ��روج ندارد‪ .‬برای‬ ‫اینکه ای��ن تالش ه��ا بی نتیجه نش��ود‪ ،‬انها را‬ ‫رس��انه ای نمی کنیم و از گفت وگو و رایزنی های‬ ‫دیپلماتیک برای به نتیجه رساندن این اقدام ها‬ ‫استفاده می کنیم‪ .‬وزیر امور خارجه اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایط بسیار نامس��اعد بین المللی به دلیل‬ ‫وض��ع تحریم ه��ای ظالمانه ای��االت متحده و‬ ‫همچنین در ش��رایطی که در داخل کش��ور ما‬ ‫وظیف��ه هماهنگ��ی و تس��هیل گری را داریم‪،‬‬ ‫عکس روز‬ ‫شده است‪ .‬رحمانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تش��کیل همین میز تخصصی صنعت‬ ‫خودرو موجبات اشتغال تعداد زیادی‬ ‫از جوانان این کشور را فراهم می کند‬ ‫که یکی از نتایج بارز نهضت س��اخت‬ ‫داخل برای کشور است‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت تاکید کرد‪ :‬باید همه‬ ‫میزهای تخصصی س��اخت داخ��ل در حوزه های‬ ‫گوناگون اعم از لوازم خانگی‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫الکترونیک و‪ ...‬به طور متوالی برگزار ش��ود و نتایج‬ ‫ان به اطالع مردم برس��د تا بتوانیم بیش از پیش‬ ‫حمایت انها را به این رویکرد ماندگار جلب کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی گف��ت‪ :‬در چارچوب محورهای هفتگانه‬ ‫برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬باید جدیت‬ ‫و اهتمام بیشتری روی موضوعات ساخت داخل‪،‬‬ ‫صادرات و توس��عه معادن وجود داشته باشد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬خوشبختانه در بخش اکتشافات معدنی که‬ ‫مبنای توسعه معدنی کشور است گام های بسیار‬ ‫خوبی برداش��ته ش��ده و مردم ب��ه زودی اثار این‬ ‫اقدام ها را در این حوزه و س��اخت داخل مشاهده‬ ‫خواهن��د ک��رد‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬تمامی ای��ن اقدام ها در حالی‬ ‫انجام ش��ده که دش��من برای تعطیلی واحدهای‬ ‫صنعتی کش��ورمان لحظه شماری می کرد و امروز‬ ‫ش��اهدیم که خالف خواس��ته های انها‪ ،‬صنعت و‬ ‫تولید کش��ور در مسیر رشد قرار گرفته و براساس‬ ‫گ��زارش بانک جهانی بخش تولید و اقتصاد ایران‬ ‫در بسیاری از شاخص ها سیر صعودی دارد‪.‬‬ ‫نهاد های گوناگون باید با ما همکاری کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ارائه برنامه همکاری ‪۲۵‬ساله‬ ‫به چین گفت‪ :‬این مسئله نشان دهنده اهمیتی‬ ‫است که ما به روابط با چین می دهیم و برنامه ای‬ ‫اس��ت که به ش��کل متوازن و با در نظر گرفتن‬ ‫اولویت های کشور ازسوی سازمان های گوناگون‬ ‫تدوین و در سفر گذشته بنده به چین ارائه شد‪.‬‬ ‫ظریف با بیان اینکه برنامه همکاری با روس��یه‬ ‫هم به خوبی پی��ش می رود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫روابط با همس��ایگانی مانند عراق‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬ترکی��ه و قطر به خوب��ی و با جدیت‬ ‫دنبال می ش��ود اما ب��رای مالحظات��ی که این‬ ‫کشورها دارند و برای جلوگیری از گرفتاری این‬ ‫کشورها به تحریم های ظالمانه امریکا ما بیشتر‬ ‫به رسیدن به منافع ملی اهمیت می دهیم و به‬ ‫تبلیغات اهمیت زیادی نمی دهیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫پویش «الف‪-‬ب ایران» کلید خورد‬ ‫تاکستان های ارومیه‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫پویش «الف‪-‬ب ایران» ب��ا هدف بهره برداری هر هفته یک طرح‬ ‫بزرگ بخش اب و برق از شنبه‪ ۱۳ ،‬مهر ‪ ۹۸‬به طور رسمی از استان‬ ‫کهگیلویه وبویراحمد کلید خورد‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو در اخرین روز برگزاری‬ ‫پانزدهمین نمایش��گاه صنعت اب و فاض�لاب در جمع خبرنگاران‬ ‫وعده داد که هر هفته یک پروژه بزرگ اب و برق در سراسر کشور‬ ‫و در قال��ب پویش «الف‪-‬ب ایران» بهره برداری ش��ود‪ .‬وی از تالش‬ ‫وزارت نیرو برای خدمت رس��انی بیش��تر به مردم خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در نیمه دوم س��ال‪ ،‬هر هفته طرحی بزرگ در عرصه اب و برق در‬ ‫سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬اردکانیان افزود‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۲۲۰‬ط��رح در بخش اب و ابرس��انی‪ ،‬تصفیه خان��ه اب و فاضالب‪،‬‬ ‫ابرس��انی روس��تایی‪ ،‬نیروگاه برق حرارت��ی و تجدیدپذیر در همه‬ ‫اس��تان ها بهره برداری می ش��ود‪ .‬وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬تالش می شود‬ ‫به س��هم خود و به قدر استطاعت و استعدادهای موجود از شرایط‬ ‫تحریم حسن اس��تفاده را داشته باشیم‪ .‬گرچه شرایط سخت است‬ ‫اما تالش می شود هیچ وقفه ای در تامین اب و برق ایجاد نشود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سیاست های کلی نظام قانون گذاری یک فرصت است‬ ‫خانه ملت‪ -‬اس��داهلل عباسی‪ ،‬سخنگوی هیات‬ ‫رئیس��ه مجلس درب��اره جلس��ه غیرعلنی مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره ش��یوه پرداخت یارانه اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مجلس ش��ورای اس�لامی امروز جلس��ه ای‬ ‫غیرعلنی برای بررسی ش��یوه پرداخت یارانه پیدا و‬ ‫پنهان دارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه چند تن از مسئوالن‬ ‫دولتی در این جلس��ه حض��ور خواهند یافت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬محمد‬ ‫شریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬رضا‬ ‫اردکانیان وزیر نیرو و بیژن زنگنه وزیر نفت قرار است‬ ‫در این جلسه حاضر شوند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نماینده ش��ورای اروپا در امور برکس��یت‬ ‫طرح جدید دولت بوریس جانس��ون‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫انگلی��س درباره ش��یوه خ��روج از اتحادی��ه اروپا را‬ ‫غیرعمل��ی خواند و گفت‪ :‬اگر ت��ا چند روز اینده این‬ ‫طرح اصالح نشود برکسیت بی توافق اجتناب ناپذیر‬ ‫خواه��د بود و مس��ئولیت ان برعهده لندن اس��ت‪.‬‬ ‫میشل بارنیه در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬اگر انگلیس‬ ‫برای رس��یدن به توافق مصمم اس��ت تا پایان هفته‬ ‫فرصت دارد تا طرح جدی��دی را ارائه کند و اتحادیه‬ ‫اروپا هم امادگی دارد درباره ان مذاکره کند‪.‬‬ ‫وزارت کش�ور‪ -‬عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر‬ ‫کشور روز گذشته به منظور ش��رکت در هفتادمین‬ ‫اجالس کمیس��اریای عالی س��ازمان مل��ل متحد‬ ‫در ام��ور پناهندگان (اکس��کام) ته��ران را به مقصد‬ ‫ژنو ترک کرد‪ .‬نشس��ت اکس��کام با حض��ور مقامات‬ ‫عالی رتبه کش��ورهای عضو از ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۱۸‬مهر در ژنو‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬رحمانی فضلی قرار است عالوه بر‬ ‫سخنرانی با مقامات عالی رتبه کشورهای افغانستان‪،‬‬ ‫پاکستان و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور‬ ‫پناهندگان دیدار و گفت وگو کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مارک اس��پر‪ ،‬وزیر دفاع امریکا در یک‬ ‫کنفرانس خبری در پاس��خ به پرسشی درباره کمک‬ ‫متخصصان امریکایی به س��عودی ها برای رویارویی‬ ‫با خس��ارت های ناش��ی از حمله به تاسیسات نفتی‬ ‫ارامک��و ب��ار دیگر ادعای بی اس��اس س��ایر مقامات‬ ‫کش��ورش علیه ای��ران را تکرار کرد‪ .‬بن��ا بر گزارش‬ ‫پای��گاه اینترنت��ی وزارت دفاع امریکا‪ ،‬مارک اس��پر‬ ‫گفت‪ :‬متخصصان امریکایی در عربس��تان هستند تا‬ ‫به س��عودی ها کمک کنند‪ .‬ایران مسئول این حمله‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ایرج مسجدی‪ ،‬سفیر ایران در عراق با برهم‬ ‫صالح‪ ،‬رئیس جمهوری این کش��ور همسایه دیدار و‬ ‫رایزنی ک��رد‪ .‬در این دیدار روابط فی مابین و اخرین‬ ‫تح��والت منطقه مورد بحث و رایزنی قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫جریان این رایزنی ایرج مس��جدی بر حمایت ایران‬ ‫از وجود ثبات‪ ،‬امنیت‪ ،‬توس��عه اقتصادی و بازسازی‬ ‫مناطق اسیب دیده از تروریسم در عراق تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری عراق روز گذشته همچنین به طور‬ ‫جداگانه با نماینده دبیرکل س��ازمان ملل و س��فیر‬ ‫انگلیس در عراق رایزنی و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مع��اون سیاس��ی‪ ،‬امنیت��ی و اجتماعی‬ ‫اس��تانداری ف��ارس گفت‪ :‬ای��ن تصور ک��ه پرونده‬ ‫تقسیمات کش��وری با مصوبه جلسه ‪ 10‬مهر دولت‬ ‫برای اینده بسته ش��ده باشد‪ ،‬تصور نادرستی است؛‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬انتظار می رود فعاالن سیاس��ی اجتماعی‬ ‫از پی��ش داوری خ��ودداری کنن��د‪ .‬س��ید احم��د‬ ‫احمدی زاده اف��زود‪ :‬ارتقای مناطق در تقس��یمات‬ ‫کش��وری به عنوان یکی از راهکارهای توسعه بیشتر‬ ‫مناطق کش��ور مورد توجه ب��وده و هر منطقه دارای‬ ‫ویژگی و ش��اخص ارتقا‪ ،‬بدون ش��ک با طی مس��یر‬ ‫کارشناسی ارتقا خواهد یافت‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گ��زارش اس��پوتنیک‪ ،‬ش��اهین‬ ‫مصطفی اوف‪ ،‬وزی��ر اقتصاد جمه��وری اذربایجان‬ ‫گفت‪ :‬باکو‪ ،‬مس��کو و تهران در حال اماده شدن برای‬ ‫ایجاد کریدور انرژی ش��مال‪-‬جنوب هس��تند‪ .‬این‬ ‫طرح و اقدام هایی از این دس��ت‪ ،‬همکاری در بخش‬ ‫انرژی را گسترش می دهد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬بنیامین نتانیاهو‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی از ایران به عنوان‬ ‫چالش بزرگ امنیتی نام برد و ایران را متهم به حمله‬ ‫به تاسیس��ات ارامکو عربس��تان کرد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ایران بارها هر گونه حض��ور در این حمله‬ ‫را رد کرده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش رویترز‪ ،‬دادس��تان کل استرالیا‬ ‫اع�لام کرد دانش��جوی مقط��ع دکترا در دانش��گاه‬ ‫کوئینزلند اس��ترالیا ک��ه پس از ‪ ۱۳‬ماه بازداش��ت‬ ‫در اس��ترالیا ازاد شده به امریکا مس��ترد نمی شود‪.‬‬ ‫کریس��تیان پورتر‪ ،‬دادستان کل استرالیا در این باره‬ ‫گفت‪ :‬رضا دهباشی‪ ،‬دانشجوی ایرانی نباید مسترد‬ ‫ش��ود‪ .‬من این تصمیم را براس��اس الزام های قوانین‬ ‫داخلی استرالیا اتخاذ کردم و براساس قوانین ما این‬ ‫تصمیم کامال مطابق با اختیارات دادستان کل است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دولت عربستان روز جمعه در بیانیه ای‬ ‫خط��اب ب��ه نیویورک تایم��ز تایید کرد ک��ه عراق‬ ‫و پاکس��تان ه��ر دو پیش��نهاد میانجی گ��ری برای‬ ‫گفت وگ��و میان ته��ران و ریاض را مط��رح کرده اند‬ ‫اما تکذیب کرد که بن س��لمان این ابتکار عمل را در‬ ‫ دس��ت دارد‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬تالش ها برای‬ ‫تنش زدایی در منطقه باید ازس��وی طرفی باشد که‬ ‫تن��ش را اغاز کرده و دس��ت به حمله زده اس��ت؛ نه‬ ‫پادشاهی عربستان‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫ضرورت تغییر قوانین‬ ‫برای خصوصی سازی‬ ‫بنگاه ها‬ ‫خوزستان دارای‬ ‫بیشترین مهاجرت از‬ ‫روستاهای مرزی‬ ‫ابهام در سرنوشت‬ ‫«اقدام»‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارشناسان در بررسی راهکار توسعه بازار جهانی صنعت قطعه عنوان کردند‬ ‫واردات مواد اولیه در ازای صادرات محصول‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬کارشناس��ان معتقدن��د ت��ا وقتی‬ ‫صنعتگران کشور به بازار داخل متکی باشند‪ ،‬توسعه به معنای‬ ‫واقعی محقق نمی شود‪ .‬جهان با سرعت سرسام اوری در زمینه‬ ‫فناوری های نوظهور در حال پیش��رفت اس��ت و هر روز شاهد‬ ‫تحوالت جدیدتری در علوم گوناگون هستیم‪ .‬با صنعتی شدن‬ ‫تو یکم با دغدغه هایی روبه رو هستیم‬ ‫کش��ورها‪ ،‬در قرن بیس�� ‬ ‫که خ��ود منجر به خلق فناوری های جدیدتری می ش��وند‪ .‬از‬ ‫جمل��ه این دغدغه ها می توان به موضوع اش��تغال پایدار برای‬ ‫حفظ محیط زیست یا تامین نیاز مشتریان و جلب رضایت انها‬ ‫و توسعه صنایع اشاره کرد که محور رقابت های بین المللی در‬ ‫عصر حاضر ش��ده است‪ .‬در این میان‪ ،‬صنعت خودرو از صنایع‬ ‫مهم و اس��تراتژیک بوده که برای تمام کش��ورها دارای اهمیت‬ ‫ویژه ای است‪ .‬ازجمله بخش های وابسته و مهم در این صنعت‪،‬‬ ‫واحدهای قطعه سازی و زنجیره تامین هستند‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫در کشور ما برای توسعه و همراه شدن با سایر کشورها باید در‬ ‫بازارهای جهانی حضور پررنگی داشته باشد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که برخی تحریم ها را مانع بزرگی در این مس��یر و تحقق این‬ ‫امر می دانند‪ .‬حال پرس��ش این است که صنعت خودرو کشور‬ ‫چگونه می تواند با وجود تحریم ها‪ ،‬به زنجیره جهانی بپیوندد؟‬ ‫‹ ‹صادرات با وجود تحریم‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور در گفت وگو با‬ ‫برای‬ ‫توسعه بازار قطعه سازان داخلی عنوان کرد‪ :‬بهترین روشی که‬ ‫صنعتگران در ش��رایط تحری��م می توانند بازارهای بین المللی‬ ‫خود را حفظ یا حتی به این بازار وارد ش��وند‪ ،‬صادرات به ازای‬ ‫واردات اس��ت‪ .‬به این معنی که با صادرات محصوالت به جای‬ ‫ارز و پول کاالها‪ ،‬مواد اولیه مورد نیاز را از همان کشورها وارد‬ ‫کنند‪ .‬قطعه سازان باید بتوانند نیازهای خود را در قبال قطعاتی‬ ‫که صادر می کنند‪ ،‬وارد و تامین کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعه س��ازانی که درحال حاضر با ش��رایط تحریم‬ ‫ص��ادرات دارند از منابع حاصل از ص��ادرات برای واردات مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز اس��تفاده می کنند؛ از این رو وقتی از انها درباره‬ ‫صادرات ش��ان پرس��ش می ش��ود‪ ،‬عنوان می کنند در شرایط‬ ‫تحریم با مشکل حادی روبه رو نیستند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برخی قطعه سازان نیز با واسطه ترکیه محصوالت‬ ‫خود را در بازارهای جهانی (اروپایی و اسیایی) عرضه می کنند‬ ‫ضم��ن انکه م��واد اولیه مورد نیاز هم از طریق همین کش��ور‬ ‫خریداری و وارد می کنند‪ .‬البته برخی از قطعه س��ازان هم که‬ ‫ص��ادرات ندارند از طریق ارز صادرکنن��دگان مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز خود را تهیه و وارد می کنند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬یک همکاری‬ ‫زنجیره ای در راس��تای حمایت از تولید بین برخی صنعتگران‬ ‫ش��کل گرفت��ه اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در واق��ع مبادله کاال به‬ ‫کاال و بدون انتقال ارز انجام می ش��ود که در کش��ور رس��می و‬ ‫قانونی است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به شدت مخالف ان است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬بخش��ی از قطعات و مواد‬ ‫اولیه می تواند با ارز رسمی به شکل رسمی وارد کرد اما بخشی‬ ‫دیگر باید از طریق بدون انتقال ارز باش��د‪ .‬تاکیدی که انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور و‬ ‫بخ��ش خصوصی روی خودتحریمی دارد اینجا خود را نش��ان‬ ‫می ده��د‪ .‬عضو هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور با بیان اینکه اگر هدف رونق‬ ‫تولید گذاش��ته شود بسیاری از راهکارها بیان می شود و بانک‬ ‫مرکزی می تواند در این زمینه کمک زیادی به صنعتگران کند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور با بیان اینکه بخش خصوصی با روش هایی‬ ‫ب��ه مقابله با تحریم رفته اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این امر را می توان‬ ‫یک نقطه قوت دانس��ت زیرا بخش خصوصی قابلیت انعطاف و‬ ‫مان��ور زیادی دارد و می توان��د به راحتی اگر دولتمردان به این‬ ‫بخش میدان بدهند و کار به بخش خصوصی واگذار ش��ود کار‬ ‫را پیش ببرند و حتی در این شرایط تحریم هم صنعت خودرو‬ ‫کشور را به شکوفایی برسانند‪.‬‬ ‫محبی نژاد با اش��اره ب��ه نهضت داخلی س��ازی کاالها برای‬ ‫خودکفایی و رونق تولید ملی‪ ،‬گفت‪ :‬تعریف میزهای تخصصی‬ ‫ضمن شناسایی نیازمندی ها می تواند در توسعه بازار هم نقش‬ ‫داشته باشد‪ .‬رونق تولید و اغاز نهضت داخلی سازی کاالها یک‬ ‫نوع مشوق برای تولیدکننده بوده و کشور را از خام فروشی دور‬ ‫می کند و امار صادرات غیرنفتی را افزایش می دهد‪ .‬البته اگر با‬ ‫تحریم داخلی روبه رو نشویم‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره اظهارکرد‪ :‬بانک مرکزی سلس��له مقررات و‬ ‫قوانینی وضع می کند که باعث محدود ش��دن صادرکنندگان‬ ‫می شود و به همان نسبتی که بانک مرکزی تاکید و اصرار دارد‬ ‫روی اینک��ه امور مالی قابل ردیابی باش��د همان ردیابی را هم‬ ‫امریکا به راحتی می تواند انجام دهد؛ بنابراین در شرایط فعلی‬ ‫باید در بخش هایی دس��ت قطعه س��ازان را باز گذاشت‪ .‬بخشی‬ ‫از درخواس��ت انجمن قطعه س��ازان مبنی بر صادرات و واردات‬ ‫ب��دون انتقال ارز به این موض��وع برمی گردد که درحال حاضر‬ ‫محبی نژاد در پاس��خ به این پرسش که درحال حاضر چقدر‬ ‫از قطعه س��ازان بزرگ کش��ور با وجود شرایط تحریم همچنان‬ ‫ص��ادرات دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬به طور مس��لم این اق��دام مانند قبل‬ ‫به راحتی انجام نمی ش��ود‪ ،‬اما به هر صورت ش��دنی است و باید‬ ‫صنای��ع باالدس��تی هم ب��ه تحقق ان کمک کنند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫زیرس��اخت های مرب��وط ب��ه صنعت پتروش��یمی ها و صنایع‬ ‫معدنی به گونه ای اس��ت که خام فروش��ی می کنن��د‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در پتروش��یمی ها پلیمرهای مهندسی تولید نمی شود و‬ ‫فقط پلیمرهای پایه یا بیس تولید می شود‪ .‬یا اینکه مس‪ ،‬فوالد‬ ‫و‪ ...‬فقط به طورخام صادر می شوند که از نظر ریالی ارزش افزوده‬ ‫باالیی ندارند درحالی که اگر این صنایع با صنایع پایین دس��ت‬ ‫خود همراه ش��وند صادرات کاالی ساخته شده به جای کاالی‬ ‫نیمه س��اخته یا خام‪ ،‬به مراتب ارزش افزوده بیش��تری نصیب‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬اگ��ر با مجموعه قانون و مق��ررات حاکم بر فضای‬ ‫کسب وکار بخواهیم در مسیر تحقق اهدافافق صادرات ‪۱۴۰۴‬‬ ‫گام برداریم‪ ،‬در صنعت خودرو صادرات با درصد باالیی محقق‬ ‫نخواهد شد؛ بنابراین باید قوانین و مقررات با هماهنگی بخش‬ ‫خصوصی اصالح ش��ود و مدیران دولتی پش��ت درهای بسته‬ ‫تصمیم گی��ری نکنند‪ .‬به ویژه بانک مرکزی با مش��ورت بخش‬ ‫خصوصی سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی کند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫صورت مسئله برای بانک مرکزی «تثبیت نرخ ارز» تعریف شده‬ ‫درحالی که باید صورت مسئله را به «رونق تولید» تغییر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹توانمندی بخش خصوصی‬ ‫‹ ‹رونق تولید با همراهی بانک مرکزی‬ ‫در مراسم باشکوهی با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهوری‬ ‫طرح توسعه شرکت صنعتی پر افتخار شوفاژکار در استان قزوین‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهوری‪ :‬انگیزه‪ ،‬نشاط و تالش مضاعف مدیران و کارکنان شرکت‬ ‫صنعتی شوفاژکار قابل تقدیر و تحسین است‬ ‫در مراس��م باش��کوهی با حضور دکترحس��ینعلی امیری معاون پارلمانی‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬مهندس جمالی پور اس��تاندار قزوی��ن‪ ،‬نمایندگان مردم‬ ‫قزوین در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬مهندس نبیل رئیس س��ازمان صمت‬ ‫و جمع کثیری از مس��ئوالن‪ ،‬طرح توس��عه ش��رکت صنعتی شوفاژکار به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ش��رکت صنعتی ش��وفاژکار از واحده��ای صنعتی و صادراتی خوش��نام‬ ‫با بیش از ‪ ۵۰‬س��ال س��ابقه موفق در تولید سیس��تم های حرارت مرکزی‪،‬‬ ‫دیگ های چدنی و پکیج های دیواری و زمینی اس��ت که انتخاب مس��تمر‬ ‫به عنوان صادرکننده نمونه اس��تانی و کشوری را در کارنامه درخشان خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دکترحس��ینعلی امیری در حاش��یه مراس��م افتتاح درباره این ش��رکت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬خوش��بختانه امروز طرح توسعه یکی از واحدهای صنعتی بسیار‬ ‫موفق اس��تان قزوین افتتاح شد که تولیداتی با کیفیت باال و قابل رقابت با‬ ‫محصوالت مشابه اروپایی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رکت صنعتی ش��وفاژکار‪ ،‬به مقوله مه��م صادرات توجه‬ ‫خوبی شده و بخش قابل توجهی از محصوالت تولیدی ان صادر می شود که‬ ‫در بخش ارزاوری نیز واحد صنعتی مهمی در استان قزوین است‪.‬‬ ‫دکت��ر امی��ری ادامه داد‪ :‬انگیزه‪ ،‬نش��اط و ت�لاش مضاع��ف مدیرعامل‪،‬‬ ‫تکنس��ین ها و کارگران شرکت صنعتی ش��وفاژکار با درک این موضوع که‬ ‫امروز کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار در مقابل امریکایی ها و رژیم‬ ‫صهیونیس��تی قرار دارد و نگاه به داخل و استفاده از ظرفیت های کشور راه‬ ‫برون رفت از این شرایط است‪ ،‬در نوع خود قابل تحسین و تقدیر است‪.‬‬ ‫در ادام��ه مهندس علیمردان عالیی‪ ،‬مدیرعامل کاردان و موفق ش��رکت‬ ‫صنعتی ش��وفاژکار در گفت وگو با خبرنگار ما اظهارکرد‪ :‬تولید محصوالت با‬ ‫کیفیت باال همواره در دستور کار شرکت قرار داشته است‪ .‬امروز مفتخریم‬ ‫چن��د میلی��ون خانواده ایرانی از محصوالت ش��رکت ش��وفاژکار اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خداوند را ش��اکریم در شرایط دشوار اقتصادی کشور موفق به‬ ‫اجرای طرح توسعه و ایجاد اشتغال برای هموطنان مان شده ایم‪.‬‬ ‫مهن��دس عالیی ادامه داد‪ :‬برای اجرای این ط��رح با ظرفیت ‪۱۵‬هزار تن‬ ‫در س��ال‪ ،‬یکصد و ‪ ۷۵‬میلیارد تومان سرمایه گذاری و برای ‪۴۰۰‬نفر به طور‬ ‫مستقیم و بیش از ‪ ۱۰۰۰‬نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در راس��تای حمایت از محص��والت داخلی بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد مواد اولیه مورد استفاده در این شرکت تولید داخل است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنعتی شوفاژکار تاکید کرد‪ :‬محصوالت این شرکت‬ ‫ع�لاوه بر مصرف داخلی به کش��ورهای مختلف از جمله ایتالیا و اس��پانیا‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫مهن��دس عالی��ی در پای��ان ضمن تش��کر از حض��ور مع��اون پارلمانی‬ ‫رئیس جمهوری در این شرکت اظهارکرد‪ :‬در شرایط کنونی تولید کنندگان‬ ‫با مش��کالت عدی��ده ای مواجه هس��تند و مطالباتی دارند ک��ه بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت بانک��ی‪ ،‬تامین م��واد اولیه و کمک برای خرید ماش��ین االت از‬ ‫مهم ترین انهاس��ت‪ .‬امیدواریم دولت به این مطالبات پاس��خ دهد تا ضمن‬ ‫حفظ و افزایش اش��تغال برای جوانان این مرز و بوم همواره نام محصوالت‬ ‫ایرانی در عرصه های جهانی پراوازه باشد‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫عطا اکبری‬ ‫قطعه س��ازانی که درحال حاضر با ش��رایط تحریم صادرات دارند از منابع‬ ‫حاص��ل از صادرات برای واردات مواد اولیه مورد نیاز اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫ت محصوالت ش��ان پرس��ش می شود‪،‬‬ ‫از این رو وقتی از انها درباره صادرا ‬ ‫عنوان می کنند در شرایط تحریم با مشکل حادی روبه رو نیستند‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور با اش��اره به موفقیت رئیس بانک مرکزی‬ ‫و گروه کارش��ناس او در حل مس��ئله تثبیت نرخ ارز و تثبیت‬ ‫تورم گفت‪ :‬اگر صورت مس��ئله ب��رای انها به رونق تولید تغییر‬ ‫کند همین گروه کارشناسی به راحتی می توانند بیشترین رونق‬ ‫تولید را نصیب اقتصاد کشور کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات به شرط کیفیت‬ ‫پیش از تحریم تولیدکنندگان بسیاری با وارد کردن فناوری‬ ‫و دانش فنی روز جهان به دنبال گسترش بازارهای خود بودند‪.‬‬ ‫عطا اکبری یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو که در زمینه‬ ‫محص��والت نانویی فعالیت دارد ب��ا بیان اینکه وضعیت تولید‬ ‫با توجه به همتی که برای داخلی س��ازی محصوالت در کشور‬ ‫شکل گرفته‪ ،‬خوب است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬شاید تیراژ کاهش‬ ‫پیدا کرده باشد اما با تالش هایی دولتمردان و تولیدکنندگان‬ ‫بومی س��ازی قطعات تغییراتی را در صنع��ت خودرو به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ت��ا پیش از اغاز تحریم ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز تولی��د فیلتر هوا با فناوری نانو وارد می ش��د اما با‬ ‫ش��روع تحریم‪ ،‬داخلی سازی برخی از این مواد اولیه در داخل‬ ‫اغاز ش��د و توانس��تیم در مدت ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫را ت��ا ‪ ۸۰‬درصد داخ��ل تامین کنیم؛ البت��ه به لحاظ کیفیت‬ ‫هنوز جای کار دارند اما پاسخگوی فعالیت واحدهای صنعتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اکبری که قرار بود محصوالت نانویی خود را به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه و نیز چین صادر کند در این باره گفت‪ :‬کیفیت مواد‬ ‫پایین امده و این مس��ئله شاید س��بب شود نتوانیم وارد بازار‬ ‫بین الملل��ی ش��ویم‪ .‬واحدهای تحقیق و توس��عه باید در این‬ ‫ح��وزه (کیفیت م��واد اولیه) وارد کار جدی ش��وند تا بتوانیم‬ ‫با رقابت پذیری س��همی در بازار جهانی داش��ته باش��یم‪ .‬این‬ ‫تولیدکنن��ده با بی��ان اینکه این کیفیت در ظاه��ر کاال تاثیر‬ ‫گذاش��ته نه عملکرد ان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مواد اولیه خارجی ش��کل‬ ‫ظاهری بسیار مناسبی دارند که تاثیر زیادی بر جذب مشتری‬ ‫و توسعه بازار می گذارد‪.‬‬ ‫اکبری در پایان گفت‪ :‬در این حوزه شرکت های دانش بنیان‬ ‫می توانن��د ب��ه کمک صنعت این��د و در ارتقای کیفی ظاهر و‬ ‫عملکرد محصوالت حامی تولید داخل باشند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ضرورت تغییر قوانین برای خصوصی سازی بنگاه ها‬ ‫مالیات ارزش افزوده‬ ‫قدرت رقابت واحدهای‬ ‫تولیدی را کاهش می دهد‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬مالی��ات ارزش اف��زوده از‬ ‫تولیدکنن��ده‪ ،‬توزیع کنن��ده‪ ،‬فروش��ندگان و‬ ‫مصرف کنندگان نهایی گرفته می ش��ود و این‬ ‫امر قدرت رقابت واحدهای تولیدی را کاهش‬ ‫می دهد ام��ا با تصویب الیح��ه مالیات ارزش‬ ‫اف��زوده‪ ،‬این مالی��ات فق��ط از مصرف کننده‬ ‫نهایی گرفته می شود‪.‬‬ ‫عین اهلل شریف پور در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫با اشاره به بررسی الیحه مالیات ارزش افزوده‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه مالیات ارزش افزوده در بیش��تر‬ ‫کشورها از مصرف کننده نهایی گرفته می شود‬ ‫ام��ا در ای��ران در تمام مراح��ل تولید گرفته‬ ‫می ش��ود و مصرف کننده ناچار است چندین‬ ‫مرتبه ان را بپردازد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ماک��و‪ ،‬چالدران‪ ،‬پلدش��ت‬ ‫و ش��وط در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬تولیدکنن��ده‪ ،‬توزیع کنن��ده‪،‬‬ ‫فروشندگان و مصرف کنندگان نهایی‪ ،‬مالیات‬ ‫ارزش افزوده را پرداخ��ت می کردند؛ بنابراین‬ ‫مالیات بیش��تری از مردم گرفته می ش��د‪ .‬در‬ ‫واقع مالیات ارزش اف��زوده به مالیات مضاعف‬ ‫تبدیل شده بود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫دریاف��ت مالی��ات ارزش اف��زوده‪ ،‬واحده��ای‬ ‫تولیدی را با مش��کل روب��ه رو می کند چراکه‬ ‫نرخ تمام ش��ده تولید در واحدهای تولیدی و‬ ‫صنایع تبدیلی به واسطه پرداخت این مالیات‬ ‫افزایش پیدا کرده و این واحدها قدرت رقابت‬ ‫خود را از دس��ت می دهند‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫موارد یادش��ده موجب ش��د که کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اصالح روند مالیات ارزش افزوده را‬ ‫نخس��ت به وس��یله طرح و پس از ارائه الیحه‬ ‫از س��وی دولت‪ ،‬در قالب الیحه پیگیری کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد‪:‬‬ ‫موضوع مالیات ارزش افزوده حدود ‪۲.۵‬س��ال‬ ‫در کمیس��یون اقتصادی و کارگروه تخصصی‬ ‫به ریاست شکری‪ ،‬نماینده تالش و رضوان شهر‬ ‫که پیشینه فعالیت در س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫دارد‪ ،‬با حضور کارشناسان‪ ،‬نخبگان و‪ ...‬مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬ش��ریف پور با اش��اره به‬ ‫‪۲‬ش��وری ش��دن الیحه مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬هم��کاران بای��د ب��ا تعامل و‬ ‫همبس��تگی هرچه س��ریع تر الیح��ه مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده را تصوی��ب کنن��د تا ب��ا تایید‬ ‫ش��ورای نگهبان بتوان ب��ه واحدهای تولیدی‬ ‫و مصرف کنن��ده نهایی‪ ،‬کم��ک و از دریافت‬ ‫چندی��ن باره مالی��ات ارزش اف��زوده از مردم‬ ‫جلوگیری کرد تا قیمت ها متناس��ب با حذف‬ ‫این مالیات کاهش یابد‪.‬‬ ‫کاهش تعرفه واردات‬ ‫الستیک و تعدیل نرخ ‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬تاثیر کاهش تعرفه‬ ‫واردات الس��تیک ب��ر ب��ازار موقتی اس��ت و‬ ‫قیمت ه��ا فق��ط ‪ ۲‬تا ‪۳‬ماه تعدیل می ش��وند‪.‬‬ ‫س��یده حمیده زراب��ادی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت درباره انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش‬ ‫تعرفه واردات الستیک از ‪۴۰‬درصد به ‪۵‬درصد‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجا که تولیدات داخل��ی نیاز بازار‬ ‫را تامی��ن نمی کند واردات ضروری به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬نماینده مردم قزوی��ن‪ ،‬ابیک و البرز‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه‬ ‫نوس��انات ارزی و اعتص��اب کامیون��داران در‬ ‫س��ال گذش��ته موجب واردات الستیک های‬ ‫سنگین با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی شد‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش‬ ‫تعرفه واردات الس��تیک تنها مولفه مورد نیاز‬ ‫برای تامین تایر با قیمت های مناس��ب نیست‬ ‫بلکه باید نیاز کش��ور ارزیابی شده و براساس‬ ‫ان می��زان واردات و تعرفه واردات مش��خص‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه تصمیم گیری ها در‬ ‫کشور براس��اس امار واقعی و شرایط نیست‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تامین الس��تیک مورد نیاز بازار از‬ ‫‪۳‬روش انجام می شود؛ واردات‪ ،‬تولید داخل و‬ ‫قاچاق‪ .‬حال با کاهش تعرفه واردات‪ ،‬فقط این‬ ‫بخش تاثیر می پذی��رد‪ .‬زرابادی با بیان اینکه‬ ‫با کاهش تعرفه واردات الس��تیک‪ ،‬به مشکل‬ ‫تامین تایر بازار فقط از یک بعد توجه می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تاثیر کاهش تعرفه واردات الستیک بر‬ ‫بازار موقتی اس��ت و فقط ‪ ۲‬تا ‪۳‬ماه به تعدیل‬ ‫قیمت ه��ا می انجامد‪ .‬زرابادی ب��ا بیان اینکه‬ ‫برای کاهش تعرفه واردات الستیک باید تمام‬ ‫جوان��ب در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نحوه‬ ‫توزیع تایر با کاستی هایی روبه رو است چراکه‬ ‫الس��تیک تامین ش��ده با ارز دولتی به دست‬ ‫مصرف کننده نهایی نرس��یده و مسائلی مانند‬ ‫احتکار و‪ ..‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بس��یاری از فع��االن صنعت��ی معتقدند اگر قرار باش��د‬ ‫خصوصی س��ازی کارخانه ها همچون گذش��ته انجام شود‬ ‫فقط مش��کالت بیش��تر می ش��ود و در نهای��ت منجر به‬ ‫بدهی های زیاد واحد صنعتی خواهد ش��د‪ .‬پیش تر مازیار‬ ‫بیگل��و‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی در این باره به‬ ‫گفته بود‪ :‬با کارنامه ای که‬ ‫تا امروز از خصوصی س��ازی دیده ایم‪ ،‬اگر این کار باز هم با‬ ‫همان فرایند پیشین انجام شود‪ ،‬صد درصد با ان مخالف‬ ‫هس��تیم زیرا خصوصی سازی در تمام صنایع ناموفق بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��یوه خصوصی س��ازی را در بخش اقتصاد و‬ ‫صنعت به ضرر همه می دانیم‪ .‬رضا رضایی‪ ،‬رئیس پیشین‬ ‫انجمن قطعه س��ازان کش��ور هم به‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫بدهی کارخانه های دولتی‪ ،‬اگر قرار باشد انها با این میزان‬ ‫بدهی به بخش خصوصی واگذار ش��وند فقط مشکالت از‬ ‫بخشی به بخش دیگر منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫هر یک از فعاالن صنعتی برای برون رفت از مش��کالت‬ ‫پیش��ین‪ ،‬راه��کاری ارائ��ه می کنن��د‪ .‬برخی به تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم از فعاالن ان حوزه اش��اره می کنند و برخی‬ ‫هم می گویند که کارگران باید سهامدار کارخانه ها شوند‪.‬‬ ‫در این راستا یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر واکاوی‬ ‫جریان خصوصی س��ازی در کشور گفت‪ :‬اگر مثل گذشته‬ ‫‪۴۹‬درصد سهام کارخانه ها را به کارگران و ‪۵۱‬درصد را به‬ ‫بنگاه خصوصی بدهیم به سرنوش��ت کارخانه هایی که در‬ ‫سال های گذشته خصوصی سازی شدند‪ ،‬دچار نمی شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون واگذاری‬ ‫علیرضا حیدری‪:‬‬ ‫خالف اهدافی‬ ‫که برای‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫ترسیم شده‪،‬‬ ‫بنگاه را واگذار‬ ‫کردیم و کسی‬ ‫که مالک ان‬ ‫شده تصور‬ ‫کرده بیشترین‬ ‫سوداوری‬ ‫و بهره وری‬ ‫در تعطیلی‬ ‫بنگاه است‬ ‫انچه مسلم است اینکه روند خصوصی سازی واحدهای‬ ‫صنعتی تولیدی همچون گذش��ته با انتقادهای بس��یاری‬ ‫همراه اس��ت و در ای��ن زمینه بای��د در قوانین و مقررات‬ ‫ی جدی شود‪ .‬علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫بازنگر ‬ ‫در ارزیابی خصوصی س��ازی و روند واگ��ذاری کارخانه ها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بررسی قانون واگذاری مصوب سال ‪۱۳۷۳‬‬ ‫ه��دف خصوصی س��ازی و واگذاری بنگاه ه��ای دولتی به‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬کارایی و بهره وری‪ ،‬اثربخش��ی‪ ،‬توس��عه‬ ‫بنگاه‪ ،‬خالقیت و نواوری عنوان ش��ده تا از س��رمایه های‬ ‫ملی بهره بیش��تری ببریم و حس مالکیت مدیران جدید‬ ‫موجب ش��ود در زمینه انباش��ت ثروت و دارایی‪ ،‬توس��عه‬ ‫بن��گاه‪ ،‬بازار فروش و تن��وع تولید ورود کرده و بنگاه خود‬ ‫را بزرگ تر کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه برخالف اهدافی‬ ‫که برای خصوصی س��ازی ترس��یم ش��ده‪ ،‬بنگاه را واگذار‬ ‫کردیم و کس��ی که مالک ان ش��ده تصور کرده بیشترین‬ ‫س��وداوری و بهره وری در تعطیلی بنگاه است‪ ،‬درحالی که‬ ‫در واگذاری ها می توانس��تیم بخش قابل توجهی از سهام‬ ‫کارخانه ها را به بدنه کارخانه و کارگران واگذار کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه کار با اشاره به مشارکت کارگران در‬ ‫س��هام کارخانه ها در گذشته گفت‪ :‬پیش تر در واگذاری ها‬ ‫واگ��ذاری بنگاه ه��ای دولت��ی به بخ��ش خصوصی را بای��د وارد یک‬ ‫گفت وگ��وی اجتماعی کنیم تا منجر به تغییر قوانین و مقررات ناظر بر‬ ‫خصوصی سازی شود‬ ‫‪۴۹‬درصد سهام به کارگران و ‪۵۱‬درصد به بخش خصوصی‬ ‫تعلق می گرفت و تفاوت ش��ان در س��ود حاصل از فعالیت‬ ‫کارگاه بیشتر از ‪۲‬درصد نبود اما ‪۵۱‬درصد قدرت مدیریت‬ ‫و کنترل واحد را به دس��ت بخ��ش خصوصی می دادند تا‬ ‫از توانای��ی مدیریت��ی باالتر‪ ،‬خالقیت و نواوری بیش��تر و‬ ‫برنامه ریزی و تولید بهتر برخوردار شود‪.‬‬ ‫حی��دری تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ا وج��ود پیش بینی س��هم‬ ‫‪۵۱‬درص��دی برای مالک خصوصی‪ ،‬ه��ر اقدامی در بنگاه‬ ‫انجام ش��ود باید ‪۴۹‬درصد س��ود حاص��ل از ان به جیب‬ ‫کارگ��ران برود؛ بنابراین کارگران‪ ،‬س��هامدار عمده تلقی‬ ‫می ش��وند و اتفاقی که می افتد این اس��ت که س��هامدار‬ ‫‪۴۹‬درص��دی می توان��د در کارخان��ه نقش ایف��ا کند و به‬ ‫سرنوش��ت کارخانه هایی قبلی مانند هپکو و هفت تپه که‬ ‫زمانی گل سرس��بد بودند‪ ،‬دچار نش��ود‪ ،‬مدیریت انها نیز‬ ‫ب��ه راحت��ی برای همه کارگران تصمی��م نمی گیرد و نظر‬ ‫سهامداران ‪۴۹‬درصدی را جلب می کند‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال ب��ا تاکی��د ب��ر واکاوی جری��ان‬ ‫خصوصی سازی در کشور‪ ،‬درباره تحقیق و تفحص مجلس‬ ‫شورای اسالمی از خصوصی سازی گفت‪ :‬معتقدم واگذاری‬ ‫بنگاه ه��ای دولتی ب��ه بخش خصوص��ی را باید وارد یک‬ ‫گفت وگ��وی اجتماعی کنیم تا به تغییر قوانین و مقررات‬ ‫ناظر بر خصوصی س��ازی منجر ش��ود‪ .‬سهم ‪۴۹‬درصدی‬ ‫کارگران و س��هم ‪۵۱‬درصدی بنگاه‪ ،‬یکی از کلیدی ترین‬ ‫موضوع هاست و می تواند خصوصی سازی را از این وضعیت‬ ‫دراورد‪ .‬حی��دری ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر ق��رار ب��ود مالکی��ت‬ ‫دولت��ی در جه��ان پای��ه و اس��اس پیش��رفت و توس��عه‬ ‫باش��د‪ ،‬کش��ورها به س��مت مالکیت غیردولت��ی و ورود‬ ‫س��رمایه های خصوصی به اقتصاد نمی رفتند‪ ،‬بازار بورس‬ ‫ایج��اد نمی کردند و ابزارهای مال��ی مختلف را نیز به کار‬ ‫نمی گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری در قالب تعاونی‬ ‫حیدری درباره واگذاری کارخانه ها به کارگران در قالب‬ ‫بنگاه ه��ای تعاونی نیز گفت‪ :‬تفاوت ش��رکت های تعاونی‬ ‫با ش��رکت های س��هامی خاص این است که به هر میزان‬ ‫اورده ای داشته باشند به همان میزان هم در تصمیم گیری‬ ‫ح��ق رای دارند‪ .‬تعاون در س��رمایه های خرد که همتراز‪،‬‬ ‫هم ارزش و هم عرض باش��ند موثر اس��ت؛ بنابراین تعاونی‬ ‫در چنین ش��رکت هایی نمی تواند موثر باش��د و نمی توان‬ ‫‪۱۰‬درص��د دارایی یک ش��رکت را با کس��ی که یک صدم‬ ‫درص��د اورده دارد‪ ،‬یکی دانس��ت و هر دو را صاحب یک‬ ‫رای به شمار اورد تا میزان نفوذ‪ ،‬کنترل و مدیریت شرکت‬ ‫یکی باش��د‪ .‬این کارش��ناس حوزه کار با بیان اینکه قالب‬ ‫تعاون در جایی قابل ش��کل گیری اس��ت ک��ه اورده ها به‬ ‫میزان سهم نفوذ و کنترل در شرکت برابر باشند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با این وجود قالب تعاون برای کارگران مفید تر است‬ ‫چون وقتی در ش��رکت سهامی خاص‪ ،‬سهام را به تک تک‬ ‫کارگ��ران واگ��ذار می کنیم کارفرما با س��هم ‪۵۱‬درصدی‬ ‫ممکن اس��ت س��هام کارگران را بخرد اما سهام تعاونی را‬ ‫نمی تواند به راحتی بخرد؛ بنابراین اگر یک شرکت تعاونی‬ ‫تشکیل دهیم کارگران می توانند سهم ‪۴۹‬درصدی ان را‬ ‫که به راحتی قابل خرید نیست‪ ،‬مالک شوند‪.‬‬ ‫بر اساس تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۰‬قانون اجرایی سیاست های‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬فروش اقساطی حداکثر ‪۵‬درصد‬ ‫س��هام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان‬ ‫همان بنگاه و حداکثر ‪۵‬درصد به س��ایر مدیران باتجربه‪،‬‬ ‫متخصص و کارامد مجاز اس��ت‪ .‬بس��یاری از کارشناسان‬ ‫معتقدند ش��ریک ک��ردن کارگران در س��هام کارخانه ها‬ ‫موج��ب صرفه جوی��ی در تولی��د‪ ،‬ب��اال رفت��ن بهره وری‬ ‫بن��گاه‪ ،‬تولی��د مرغ��وب و انگیزه بیش��تر کار در کارگران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اغاز پیش فروش محصوالت ایران خودرو از امروز‬ ‫ش��رکت ایران خودرو ب��ا دریافت مج��وز از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و هماهنگی با برخی س��ازمان های مرتبط‪،‬‬ ‫پیش ف��روش محصوالت تولیدی خود را از امروز‪ ،‬دوش��نبه‪،‬‬ ‫‪۱۵‬مهر‪ ،‬اغاز می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این شرکت به منظور پاسخگویی به‬ ‫نیاز مشتریان و بازار‪ ،‬پیش فروش برخی محصوالت خود را با‬ ‫موعد تحویل سال ‪ ۹۹‬انجام می دهد‪ .‬خودروهای عرضه شده‬ ‫در این پیش فروش ش��امل پ��ژو ‪ ۴۰۵‬بنزینی اس ال ایکس‪،‬‬ ‫س��مند ال ایکس‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ،۲‬پژو پارس س��ال و پارس‬ ‫ال ایک��س‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬دس��تی و دنا معمولی ب��ا موعد تحویل‬ ‫شهریور ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که شرکت ایران خودرو با بهره گیری از‬ ‫توان تولید‪ ،‬در استانه تحقق تعهدات پیشین قرار گرفته و از‬ ‫م تاکنون موفق به تحویل بیش از نیم میلیون‬ ‫ابتدای تحری�� ‬ ‫خودرو به مش��تریان ش��ده اس��ت‪ .‬بر مبنای ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫ایران خ��ودرو طرح پیش فروش محص��والت خود را با اعمال‬ ‫محدودیت هایی از جمله دارا ب��ودن گواهینامه‪ ،‬هر کد ملی‬ ‫یک خودرو و خرید نکردن از ایران خودرو و س��ایپا در ‪۱۸‬ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬امکان ثبت نام فق��ط برای افراد باالی ‪۱۸‬س��ال و‬ ‫تنظیم نشدن صلح نامه به منظور بهره مندی مشتریان واقعی‬ ‫به اجرا گذاشته است‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند ب��ا پیش پرداخت مبلغ ‪۳۳‬میلیون و‬ ‫‪۶۰۰‬هزارتوم��ان برای پژو ‪ ۲۰۶‬تی��پ‪ ۲‬و مبلغ ‪۳۳‬میلیون و‬ ‫‪۹۰۰‬ه��زار تومان برای پ��ژو ‪ ۴۰۵‬اس ال ایکس‪۳۳ ،‬میلیون و‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تومان برای س��مند ال ایک��س بنزینی‪۳۹ ،‬میلیون‬ ‫توم��ان برای پژو پارس س��ال‪۴۲ ،‬میلیون و ‪۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫برای پژو پارس ال ایکس‪۴۸ ،‬میلیون و ‪۳۰۰‬هزار تومان برای‬ ‫پژو ‪ ۲۰۷‬دس��تی و ‪۴۴‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تومان برای دنای‬ ‫معمولی اقدام به ثبت نام کنند‪ .‬همچنین س��ود مشارکت در‬ ‫پیش ف��روش محصوالت ایران خودرو بس��ته به نوع محصول‬ ‫از ‪ ۱۵‬ت��ا ‪۱۷‬درصد و س��ود انصرف نی��ز از ‪ ۱۲‬تا ‪۱۴‬درصد‬ ‫متغیر است‪.‬‬ ‫در این گزارش امده است‪ ،‬ظرفیت ثبت نام به طور یکسان‬ ‫در بین نمایندگی های مجاز ش��رکت ایران خودرو در سراسر‬ ‫کش��ور و به انتخاب مش��تری توزیع شده است‪ .‬ظرفیت این‬ ‫پیش ف��روش از مح��ل برنامه مصوب تولید س��ال ‪ ۹۹‬تامین‬ ‫می شود‪ .‬مش��تریانی که موعد تحویل خودروهای ثبت نامی‬ ‫انها سال ‪ ۹۸‬است‪ ،‬نگران این موضوع نباشند چراکه ظرفیت‬ ‫تولید س��ال جاری فقط به مش��تریانی اختصاص می یابد که‬ ‫موعد تحویل انها سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫امید است با ادامه روند پیش فروش ها در روزهای اینده و‬ ‫تالش دوچندان صنعتگران‪ ،‬شاهد تامین نقدیندگی سرمایه‬ ‫در گردش قطعه سازان و رونق گرفتن چرخه تولید و تحویل‬ ‫خودرو به مشتریان و ایجاد ثبات در بازار باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت مش��تریان برای ثبت نام می توانند از ساعت‬ ‫‪ ۱۱‬امروز‪ ،‬دوشنبه‪۱۵ ،‬مهر ‪ ،۹۸‬به سایت فروش اینترنتی به‬ ‫نشانی ‪ esale.ikco.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش پژوهش در تحقق رونق تولید خودرو‬ ‫شهرام شیرکوند‪/‬پژوهشگر و مشاور صنعت خودرو‪:‬‬ ‫برخی مصرف کنندگان کاالی داخلی خواستار افزایش کیفیت‬ ‫و توان رقابتی تولیدات داخلی با مش��ابه خارجی هس��تند اما‬ ‫باید در نظر داش��ت که صنایع داخلی زمانی امکان تحقیق و‬ ‫افزایش کیفیت را خواهند یافت که از توان مالی و سرمایه ای‬ ‫قابل قبولی برای توس��عه پژوهش ها و تولید نواورانه بهره مند‬ ‫باش��ند‪ .‬همان طور که شناسایی بسترهای موجود برای رونق‬ ‫بخش��یدن به تولید ملی در س��طح خرد و کالن اهمیت دارد‪،‬‬ ‫پژوهش نیز نقش مهمی در توسعه‪ ،‬خودکفایی‪ ،‬ارتقای کیفی‬ ‫محص��والت داخل��ی و رونق تولید مل��ی دارد‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫به عنوان لکوموتیو صنعت کش��ور‪ ،‬یکی از موثرترین بخش ها‬ ‫در حرکت به س��مت توس��عه اقتصادی و از جمله بخش های‬ ‫زیربنایی اقتصاد کشور اس��ت که فرایند توسعه را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده و از عوامل مهم توسعه اقتصادی است‪ .‬بخش تولید‪،‬‬ ‫به ویژه صنعت خودرو تاثیر بسزایی در اشتغالزایی و فعالیت های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی دارد به این سبب اهمیت توجه به ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های پژوهش در صنایع خودروس��ازی کش��ور از‬ ‫اولویت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬در همین راس��تا همکاری‬ ‫با مراکز علمی و پژوهش��ی کش��ور به منظور تبادل اطالعات‬ ‫و فن��اوری و ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهش��ی مرتبط با‬ ‫خودروس��ازی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت؛ بنابراین با‬ ‫توجه به نیازهای پژوهش��ی کش��ور در زمینه خودکفایی این‬ ‫صنعت و از انجا که دامنه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری‬ ‫حرکت پژوهشی و پژوهش های علمی در سطح ملی‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬هر اقدامی برای روشن کردن اهمیت‬ ‫پژوهش و موانعی که پیش روی ان قرار دارد دارای‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬برنامه ریزی در حوزه خودروسازی‬ ‫فرایندی فن��ی و تخصصی اس��ت و تهیه و تدوین‬ ‫برنامه های ثمربخش و مفید در راستای رونق تولید‬ ‫داخلی و توس��عه صادرات خودرو‪ ،‬مس��تلزم اشنایی دقیق با‬ ‫اص��ول و فنونی اس��ت که صحت واعتب��ار ان در میدان عمل‬ ‫به اثبات رس��یده باشد‪ .‬اجرا و ارزشیابی حساب شده و دقیق از‬ ‫ارکان و اصول این امر بوده و اجرای درس��ت برنامه ها در گرو‬ ‫اگاه��ی مجریان امور از اخرین یافته های علمی و پژوهش��ی‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ .‬در صورت درست اجرا نشدن پژوهش‪،‬‬ ‫فقر اطالعاتی و در اختیار نداش��تن یافته ه��ای علمی در هر‬ ‫صنعت‪ ،‬حتی بهترین و کارامدترین برنامه ها با شکست کامل‬ ‫روبه رو خواهند ش��د‪ .‬ارزش��یابی‪ ،‬برای رف��ع همه کمبودها و‬ ‫تولید اطالعات درست و دقیق است و تولید هرگونه اطالعات‬ ‫غیرواقعی موج��ب بهم ریختگی و اختالل نظ��ام برنامه ریزی‬ ‫می شود‪ .‬حصول نتایج و استنتاج های درست و منطقی در گرو‬ ‫اشنایی دقیق ارزش��یابان از روش ها و فنون ویژه و تخصصی‬ ‫اس��ت‪ .‬اگ��ر برنامه ری��زی تنه��ا روش اداره ثمربخش صنعت‬ ‫خودرو اس��ت پس پژوهش را باید یکی از عوامل اصلی توسعه‬ ‫و خودکفای��ی در این صنع��ت و رونق تولید خودرو‬ ‫ش به عنوان‬ ‫به ش��مار اورد‪ .‬صنعتی می تواند از پژوه ‬ ‫تنها امکان شناس��ایی و برنامه ریزی حل معضالت‬ ‫جاری خود بهره گیرد که عالوه بر گسترش فرهنگ‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬به امر نظام بخش��ی به جامعه علمی خود‬ ‫نیز بپردازد و پژوهش را به عنوان یک عنصر بنیادین‬ ‫س��ازماندهی کند‪ .‬بنابراین ه��ر برنامه ریزی موفق‬ ‫منوط ب��ه سلس��له پژوهش های کارامدی اس��ت ک��ه در گرو‬ ‫برنامه ریزی های منس��جم ش��کل می گیرد و در نهایت منتج‬ ‫به سازمان یافتن و ش��کوفایی نهاد پژوهش می شود؛ بنابراین‬ ‫به واسطه همین چرخه است که موضوع جایگاه پژوهش ها در‬ ‫برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی کشور‬ ‫معنا و اهمیت پیدا می کند‪ .‬البت��ه درحال حاضر موضوع های‬ ‫زی��ادی ام��ر پژوهش در س��طح کش��ور را با رکود نس��بی و‬ ‫مشکالت جدی روبه رو کرده که مهم ترین ان عبارت است از‪:‬‬ ‫ نبود ارتباط منسجم و منطقی بین مراکز علمی و صنایع؛‬‫ بی توجهی به نهادینه سازی «فرهنگ پژوهش» در مراکز‬‫و سازمان های اجرایی؛‬ ‫ توجه نکردن به تقویت انگیزه برای انجام پژوهش ها؛‬‫ تخصیص نیافتن بودجه کافی؛‬‫ کم توجهی به پژوهشگران؛‬‫‪ -‬نبود سیاست گذاری های مشخص و متمرکز در پژوهش‪.‬‬ ‫چنی��ن فضایی در ص��ورت تحقق‪ ،‬این فرص��ت را فراروی‬ ‫مجریان صنایع خودروسازی کش��ور قرار می دهد تا گام های‬ ‫علم��ی ب��رای حل معضالت موج��ود با اتکا ب��ه پژوهش های‬ ‫ژرف نگ��ر و مطالع��ات کاربردی برداش��ته و اهداف توس��عه‬ ‫همه جانب��ه را به تدریج جامه عمل بپوش��انند‪ .‬از ان گذش��ته‬ ‫اکن��ون که نیاز ب��ه کندوکاو عمیق و پژوهش فراگیرش��ده و‬ ‫مجریان امور باید به دنبال ان باشند که روند تصمیم گیری ها‬ ‫و اجرای سیاس��ت ها در چارچوبی مس��تدل انجام شود‪ ،‬وقت‬ ‫ان رس��یده که واقع بینانه پژوهش و جس��ت وجوی علمی را‬ ‫ش نامیده‬ ‫بررس��ی کنی��م‪ .‬برای بهره جس��تن از انچ��ه پژوه ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ضرورت دارد که بازخورد پژوهش های انجام ش��ده‬ ‫در سطح سازمان های مرتبط با صنعت خودرو را بازشناخته و‬ ‫موانع موجود بر سر راه پژوهش های زیربنایی را نشانه گذاری‬ ‫کنیم‪ .‬بدون ش��ک برای رونق تولید خودرو و توسعه صادرات‬ ‫خودو با برند ملی‪ ،‬سیاس��ت گذاری مناسب در امر پژوهش در‬ ‫عرصه های صنعتی می تواند در حرکت به سمت خودکفایی و‬ ‫توس��عه صنعت نقش افرینی کند اما تا زمانی که پژوهشگران‬ ‫بخش صنعت ویژگی های متناسب با توسعه و دیدگاه خودکفا‬ ‫ش��دن را در رفتار و بینش خود بروز ندهند‪ ،‬رس��یدن به این‬ ‫مهم امری غیرممکن است‪ ،‬بدین جهت سیاست گذاری باید در‬ ‫تغییر بینش ها و الگوه��ای فکری جوامع اقتصادی و صنعتی‬ ‫نیز موثر افتد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫ضرورت توسعه صنعت‬ ‫الومینیوم در ایران‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫انجمن بتن پیشگام در‬ ‫تهیه اطلس سنگدانه‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اردشیر سعدمحمدی در گفت وگو با‬ ‫مطرح کرد‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بنا به گفته کارشناسان‪ ،‬سهم معادن در تولید ناخالص‬ ‫داخلی حدود ‪۵‬درصد است که با توجه به مورد استقبال‬ ‫ق��رار گرفتن ای��ده جایگزینی معدن ب��ا نفت باید تالش‬ ‫کنیم این س��هم را افزایش دهیم اما در بین معادن‪ ،‬مس‬ ‫بیشترین امار را از لحاظ اکتشاف به خود اختصاص داده‪،‬‬ ‫به طوری که می توان گفت در اهداف اکتش��اف در ایران‪،‬‬ ‫مس بیش��ترین سهم را دارد و پس از ان بیشترین سهم‬ ‫متعلق به سنگ اهن و زغال سنگ است‪.‬‬ ‫درباره اینکه معادن مس چه سهمی در اقتصاد‬ ‫کش��ور و افزای��ش تولید ناخالص داخل��ی دارند و اینکه‬ ‫اکتش��اف در حوزه م��س چه وضعیتی دارد‪ ،‬با اردش��یر‬ ‫سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €اهمی�ت م�س و تاثی�ر ان در تولی�د ناخالص‬ ‫داخلی چه میزان است؟‬ ‫خوش��بختانه تولی��د ش��رکت مس در ‪۶‬ماه گذش��ته‬ ‫‪۱۵‬درصد رشد کرده است‪ .‬فروش ان نیز نسبت به سال‬ ‫گذش��ته در همین ‪۶‬ماه نزدیک به ‪۲‬برابر ش��ده که این‬ ‫امار بیانگر یک حرکت مثبت در شرکت ملی مس است‪.‬‬ ‫ارزش س��هام ما در بازار رش��د خوبی نسبت به ابتدای‬ ‫س��ال گذش��ته داش��ته‪ ،‬به ط��وری که در ب��ازار بورس‪،‬‬ ‫ارزش س��هام ما بیش از ‪۳۸‬درصد رش��د نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن از انجای��ی ک��ه تولی��د نهایی ما ان��د و کاتد‬ ‫اس��ت‪ ،‬عیار ماده معدنی را از ‪۰.۶۴‬درصد به ‪۰.۶۳‬درصد‬ ‫رسانده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن ام��ار مثبت به این معنی اس��ت که ما عیار مس‬ ‫و محتوای��ی را ک��ه از مع��دن بی��رون می اوریم‪ ،‬کاهش‬ ‫می دهیم و به نوعی از معدن صیانت می کنیم‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت مس چقدر به ش�ناخت ظرفیت های‬ ‫جدید توجه می کند؟‬ ‫سرمایه گذاری در ش��رکت مس به عنوان یک اولویت‬ ‫در دس��ت اجراس��ت‪ ،‬به این دلیل که در ‪۵‬س��ال اینده‪،‬‬ ‫تقاضای ب��ازار جهانی افزایش ‪۲.۵‬میلی��ون تنی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬امیدواریم شرکت مس هم بتواند قسمتی از این‬ ‫تقاضای جهانی را تامین کند و ما بتوانیم شرایط را برای‬ ‫در ‪۵‬س��ال اینده‪ ،‬تقاضای بازار جهانی افزایش ‪۲.۵‬میلیون تنی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬امیدواریم ش��رکت مس هم بتواند قس��متی از‬ ‫تقاضای جهانی را تامین کند تا ش��رایط برای عرضه مس کشورمان‬ ‫در بازارهای بین المللی فراهم شود‬ ‫مناط��ق مختل��ف کش��ور از تم��ام روش ه��ای نوی��ن‬ ‫اکتش��اف از جمل��ه روش ه��ای ماه��واره ای اس��تفاده‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫€ €چالش بزرگ معادن مس کشور چیست؟‬ ‫مسائلی وجود دارد که البته نمی توان نام ان را چالش‬ ‫گذاشت بلکه بحث بر سر شرایط است‪ .‬به اعتقاد من هر‬ ‫اندازه فضا را برای حل مسائل و مواردی از جمله عوارض‪،‬‬ ‫مالیات‪ ،‬ش��رایط و حقوق دولتی‪ ،‬فراهم و شرایط مناسب‬ ‫را ایجاد کنیم‪ ،‬بهتر است‪.‬‬ ‫اگ��ر مس را که در ایجاد اش��تغال‪ ،‬س��رمایه گذاری و‬ ‫افزایش تولید ناخالص ملی کشور تاثیر مثبت می گذارد‪،‬‬ ‫تش��ویق کنیم و مش��وق هایی بگذاریم که از منابع مالی‬ ‫ارزان تر بتوانیم بهره ببریم می توانیم در راستای توسعه و‬ ‫سرمایه گذاری نقش بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫درب��اره ع��وارض ‪۲۵‬درصدی هم باید گف��ت با دکتر‬ ‫سرقینی مطرح کرده ایم که بنا به دالیل ویژه‪ ،‬این عوارض‬ ‫را برای مس کاهش دهند و قول داده ش��ده که به زودی‬ ‫مس را از این فهرست خارج کنند‪.‬‬ ‫ذخایر و‬ ‫اکتشافات ما به‬ ‫گونه ای است‬ ‫که توانسته ایم‬ ‫رتبه هشتم‬ ‫جهان را همچنان‬ ‫حفظ کنیم‬ ‫جای معدن‬ ‫در کنار نفت‬ ‫یادداشت‬ ‫دورخیز ایران برای تصاحب جایگاه هفتم ذخیره مس جهان‬ ‫عرض��ه مس در بازارهای بین المللی بیش��تر از گذش��ته‬ ‫فراه��م کنیم‪ .‬ب��ه همین منظور ش��ناخت ظرفیت های‬ ‫جدید یکی از اولویت های شرکت مس است‪.‬‬ ‫€ €وضعیت اکتشاف در معادن مس چگونه است؟‬ ‫م��ا س��رمایه گذاری بدون خط قرمز را برای اکتش��اف‬ ‫ظرفیت هایجدیدمسبرنامه ریزیکرده ایموخوشبختانه‬ ‫ذخایر به شدت افزایش یافته است‪ .‬بر اساس امارها بیش‬ ‫از ‪۱۰.۵‬میلیارد دالر در س��ال در جهان در کار اکتش��اف‬ ‫س��رمایه گذاری می ش��ود اما س��رمایه گذاری ما محدود‬ ‫است‪ .‬از طرفی ذخایر و اکتشافات ما به گونه ای است که‬ ‫توانس��ته ایم رتبه هش��تم جهان را در ذخیره ها همچنان‬ ‫حف��ظ کنیم‪ .‬برنامه ری��زی می کنیم که در اینده نزدیک‬ ‫بتوانیم رتبه هفتم را برای جایگزینی در دستور کار قرار‬ ‫دهیم تا ذخایرمان افزایش یابد‪.‬‬ ‫€ €چق�در در اکتش�اف ب�ه عمق توج�ه کرده اید‬ ‫و روش ه�ای ژئوفیزی�ک هوایی چ�ه جایگاهی در‬ ‫اکتشاف دارند؟‬ ‫در اس��تان کرم��ان بای��د گفت با وجود مع��ادن فعال‬ ‫اس��تراتژیک‪ ،‬تاکن��ون درص��د کمی از وس��عت ان زیر‬ ‫اکتش��افات سیستماتیک (نیمه تفصیلی و تفصیلی) قرار‬ ‫گرفته و عمده اکتش��افات سال های گذشته هم سطحی‬ ‫بوده که خوب است در این حوزه بیشتر کار و تالش کنیم‬ ‫تا اکتشاف در این منطقه از کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫البته خوش��بختانه معادن مس روباز سطحی را داریم‬ ‫که این مسئله مشکلی برای ما ایجاد نکرده و ما همچنان‬ ‫اکتشافات را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫در عم��ق مع��دن می��دوک عیارهای بس��یار بهتری‬ ‫نس��بت به رو پیدا کرده ایم‪ ،‬در سونگون هم همین گونه‬ ‫اس��ت و ما همزمان اکتش��اف عمقی را انجام می دهیم‪،‬‬ ‫ب��ه طوری ک��ه در ‪۲‬منطقه میدوک و س��ونگون‪ ،‬ذخایر‬ ‫بس��یار خوبی را ش��اهد هس��تیم و امیدواریم با تکمیل‬ ‫اکتش��افات بتوانی��م همچن��ان ب��ه ذخایر مس کش��ور‬ ‫بیفزاییم‪.‬‬ ‫همچنی��ن در زمین��ه به��ره از روش ه��ای‬ ‫پیش��رفته بای��د گف��ت در اکتش��افات ناحی��ه ای در‬ ‫‪5‬‬ ‫ارش طاهری نیا‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫تفکیک معدن و نفت بر اس��اس یک دیدگاه و سیاست‬ ‫کالن انجام ش��ده است اما اگر ما معدنی ها در کنار شرکت‬ ‫نفت قرار می گرفتیم می توانس��تیم در رش��د و شکوفایی‬ ‫کش��ور موثرت��ر عمل کنیم‪ .‬هم��ان زمانی ک��ه تفکیک‬ ‫وزارتخانه ها انجام ش��د‪ ،‬اگر به جای اینکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ایجاد می ش��د‪ ،‬وزارت مع��دن و نفت‬ ‫ش��کل می گرفت گام های بهتری را می توانس��تیم برای‬ ‫رش��د معادن برداریم‪ .‬ازانجایی که شرکت نفت پیشینه‬ ‫و تجربه بس��یاری در عملیات اس��تخراج دارد و عملیات‬ ‫ان هم تا حدود زیادی شبیه به معدنکاری است می توانیم‬ ‫از توانمندی ان بهره بگیریم‪ .‬برای نمونه برای اکتش��افات‬ ‫عمق��ی می توانیم از ح��وزه نفت الگو بگیری��م‪ .‬کاری که‬ ‫معادن ما در اکتش��اف انج��ام می دهند بیش��تر تا عمق‬ ‫‪۱۰۰۰‬متر اس��ت اما در حوزه نفت تا عمق ‪۵۰۰۰‬متر هم‬ ‫پیش رفته ایم‪ .‬در مورد دیگر می توان از فناوری ش��رکت‬ ‫نفت الگو گرفت‪ .‬م��ا در زمینه نفت به فناوری پیچیده ای‬ ‫نیاز داری��م و این حوزه نیز پیچیدگی ه��ای زیادی دارد‪،‬‬ ‫درنتیجه می تواند الگوی مناس��بی در حوزه معدن باشد‪.‬‬ ‫با مواردی که مطرح ش��د می ت��وان گفت همراهی معدن‬ ‫و نفت می تواند به ش��کوفایی اقتصاد کش��ور کمک کند‪.‬‬ ‫اگ��ر از همان ابت��دا در کنار نفت به س��مت رونق معادن‬ ‫پیش می رفتی��م و تنها نفت را پررنگ نمی کردیم‪ ،‬تعادل‬ ‫منطقی بین این ‪۲‬حوزه معدنی ش��کل می گرفت و امروز‬ ‫ش��اهد رونق معادن کش��ور و تاثیر ان در رشد اقتصادی‬ ‫بودیم‪ .‬البته خوشبختانه درحال حاضر فرصت رشد برای‬ ‫معادن فراهم شده و انها می توانند در اقتصاد کشور ایفای‬ ‫نقش کنند‪ .‬نکته مهم این اس��ت که در ش��رایط فعلی که‬ ‫گفته می ش��ود باید تمرکز را از نفت ب��ه معدن ببریم نیز‬ ‫نباید افراط و یکدفعه معدن را ارزش��مند تلقی کرد‪ .‬اینکه‬ ‫بخواهیم یک شبه روش مان را تغییر دهیم و مطرح کنیم‬ ‫که وابستگی به نفت صفر و معادن صد درصد شود درست‬ ‫نیست؛ بنابراین باید نگاه متعادل و متوازن داشته باشیم و‬ ‫به درستی به منابع طبیعی کشور نگاه کنیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه بتن‬ ‫انجمن بتن پیشگام در تهیه اطلس سنگدانه‬ ‫‹ ‹اعلام امادگ�ی ب�رای تهی�ه اطلس‬ ‫سنگدانه‬ ‫‪ ،‬محمد ش��کرچی زاده‪ ،‬رئیس‬ ‫به گزارش‬ ‫مرکز تحقیقات‪ ،‬راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی در ابتدای‬ ‫همایش ملی س��نگدانه در پیامی ویدئویی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ح��وزه بتن به صورت س��نتی به موضوع‬ ‫س��نگدانه پرداخته شده است‪ .‬درحالی که موضوع‬ ‫بتن در کش��ور و چالش های تولید سنگدانه بسیار‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫ش��کرچی زاده عن��وان ک��رد‪ :‬موضوع��ی که در‬ ‫س��نگدانه ها مهم به ش��مار می رود‪ ،‬س��رطان بتن‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه این معنی ک��ه کانی های مض��ر مانند‬ ‫سیلیس با اسیدهای قلیایی سیمان واکنش نشان‬ ‫داده و موج��ب ت��رک خوردن بت��ن در طول زمان‬ ‫می شود‪ .‬از این رو عالقه مند هستیم و اعالم امادگی‬ ‫می کنی��م که با هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و مجموعه معادن کش��ور‪ ،‬اطلس سنگدانه‬ ‫را اماده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۴۰‬درصدی در ساختمان سازی‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر ام��ور صنایع معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این کنفرانس عنوان‬ ‫کرد‪ :‬شن و ماسه و بتن حدود ‪۴۰‬درصد از مصالح‬ ‫س��اختمانی در یک ساختمان را تشکیل می دهد‪،‬‬ ‫از ای��ن رو یک موضوع مهم در این حوزه به ش��مار‬ ‫می رود که باید به ان بها داده شود‪.‬‬ ‫س��یف اهلل امی��ری در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹«کارگ�روه مصال�ح س�اختمانی» در‬ ‫خانه معدن‬ ‫در همایش ملی س��نگدانه‪ ،‬محمدرضا بهرامن‪،‬‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران نیز عنوان کرد‪ :‬بتن یکی‬ ‫از ابزار توس��عه به ش��مار می رود‪ ،‬از این رو باید نگاه‬ ‫مهندس��ی به ای��ن محصول در تم��ام زنجیره ان‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬زنجیره تولید بتن از معادن‬ ‫اغاز می ش��ود‪ ،‬بنابراین باید کیفیت سنگدانه را از‬ ‫زمان استخراج درنظر بگیریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫بتن در ساخت وس��از کش��ور می طلبد که اطلس‬ ‫س��نگدانه به زودی تهیه ش��ود‪ .‬در این اطلس باید‬ ‫تم��ام موارد کم��ی و کیفی س��نگدانه موردتوجه‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬برای ایجاد این اطلس نیز بهتر اس��ت‬ ‫کارگروهی بین انجمن بتن و سنگدانه ایجاد شود‬ ‫ک��ه رهبری ان را انجمن بتن ایران برعهده بگیرد‬ ‫و در کن��ار ان بخش ه��ای دیگر چون خانه معدن‪،‬‬ ‫نظام مهندسی و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫نیز حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬س��اختار زمین شناسی‬ ‫ایران به گونه ای است که کشور می تواند به بهترین‬ ‫شکل بتن باکیفیت تولید کند‪.‬‬ ‫رئی��س خانه مع��دن ایران‪ ،‬با تاکی��د بر اهمیت‬ ‫مصالح س��اختمانی عنوان کرد‪ :‬ما در خانه معدن‬ ‫قصد داریم «کارگروه مصالح ساختمانی» را ایجاد‬ ‫کنیم تا این کارگروه به کیفیت مصالح ساختمانی‬ ‫بپ��ردازد؛ چراک��ه به دلی��ل اش��تباه هایی که در‬ ‫سال های گذشته در حوزه ساخت وساز داشته ایم‪،‬‬ ‫‹ ‹به دنبال کیفی سازی بتن‬ ‫محس��ن تدین‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن بتن‬ ‫ایران نیز در این همایش عنوان کرد‪ :‬سنگدانه یک‬ ‫ماده مهم در بتن به ش��مار م��ی رود و باید کیفیت‬ ‫ان در بت��ن بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد‪ .‬از‬ ‫این رو انجمن بتن به دنبال مس��ائل کیفی ساخت‬ ‫بتن است‪.‬‬ ‫تدی��ن گفت‪ :‬ما انتظ��ار داریم ب��ا برگزاری این‬ ‫همایش‪ ،‬بر نگاه علمی به شن و ماسه تاکید شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز در بیش��تر کش��ورها از بتن های‬ ‫پرتراکم اس��تفاده می ش��ود و اگر در کشور امکان‬ ‫داش��ت‪ ،‬بای��د س��اختمان ها را ب��ا بت��ن پرتراکم‬ ‫می ساختیم و در این راستا سنگدانه های باکیفیتی‬ ‫را تهیه می کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز در بس��یاری از ش��هرهای ایران‬ ‫دیده می ش��ود که ساخت وساز با بتن پمپی انجام‬ ‫می ش��ود؛ در این روش توجه به کیفیت سنگدانه‬ ‫بس��یار اهمیت دارد‪ .‬درحالی که به کیفیت ش��ن و‬ ‫ماسه و دانه بندی ان توجه بیشتری شده است‪.‬‬ ‫تدی��ن گفت‪ :‬امیدواریم اگر در ‪ ۱۰‬س��ال اینده‬ ‫بتن خودمتراکم ساختیم‪ ،‬پیش از ان ‪ ۱۰‬کارخانه‬ ‫شن و ماسه برایش ایجاد کرده و در این راستا نیز‬ ‫به تدریج کیفیت بتن را افزایش داده باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت بتن اولویت نخست نیست‬ ‫‹ ‹اشتغال باال در تولید شن و ماسه‬ ‫محمدنب��ی یوس��فیان‪ ،‬رئی��س انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنندگان ش��ن و ماسه اس��تان تهران اظهار‬ ‫کرد‪۹۵ :‬درصد اس��فالت را شن وماس��ه تش��کیل‬ ‫می ده��د‪ ،‬از ای��ن رو بهت��ر اس��ت در همایش های‬ ‫سال های اینده س��نگدانه نیز از این صنف دعوت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫یوس��فیان افزود‪ :‬در س��ال های گذش��ته شن و‬ ‫ماس��ه زیرمجموعه وزارت کشور و استانداری های‬ ‫هر اس��تان بود‪ ،‬اما از سال ‪ ۹۰‬زیرمجموعه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شد‪ .‬در این وزارتخانه نیز‬ ‫به معادن ماس��ه و شن اهمیت داده نمی شود‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که به ازای تولید هر تن شن و ماسه‬ ‫‪۲۰‬نفر ساعت اشتغال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مدتی اس��ت که‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت احیای‬ ‫معادن کوچک و متوسط مطرح شده‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که باید بر احیا و حفظ معادن ش��ن و ماسه‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت نظام مهندسی‬ ‫فرش��ید طیبی‪ ،‬رئیس س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن اس��تان تهران‪ ،‬در این همایش عنوان کرد‪:‬‬ ‫در اس��تان تهران استخراج ش��ن و ماسه به روش‬ ‫س��نتی انجام می شود‪ .‬از س��وی دیگر بسیاری از‬ ‫معادن ما ایمن نیس��تند‪ .‬این دو مش��کل ازجمله‬ ‫چالش های معادن ش��ن و ماس��ه به شمار می رود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سارا اصغری‪ :‬نخستین همایش ملی سنگدانه‪،‬‬ ‫یازدهمی��ن کنفران��س مل��ی بت��ن و هفدهمین‬ ‫نمایش��گاه روز بتن با عنوان بزرگداش��ت اس��تاد‬ ‫احم��د حامی در مرکز تحقیقات راه و شهرس��ازی‬ ‫‪۱۴‬مهر به مدت ‪۳‬روز اغاز به کار کرد‪ .‬این همایش‬ ‫در حالی با همکاری انجمن بتن و مرکز تحقیقات‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی برگ��زار ش��د ک��ه حضور‬ ‫معدنی ه��ا بیش از گذش��ته در ان پررنگ بود‪ .‬در‬ ‫ایین افتتاح این همایش مدعوین و سخنرانا ن به‬ ‫بررسی جایگاه سنگدانه در ساختار بتن پرداختند‬ ‫و بر تهیه اطلس سنگدانه از سوی دست اندرکاران‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫همچنین با اش��اره به اینکه محیط زیس��ت معادن‬ ‫را بی��ش از ح��د االینده می دان��د‪ ،‬گفت‪۷ :‬درصد‬ ‫الودگی تهران به معادن ش��ن و ماس��ه اختصاص‬ ‫دارد‪ ،‬ای��ن درحالی اس��ت که س��هم خودروها در‬ ‫الودگی هوا بیش��تر اس��ت و باید برای ان چاره ای‬ ‫اندیشید‪ .‬از این رو تعطیلی معادن به بهانه الودگی‬ ‫هوا بزرگ ترین ضربه را به انها خواهد زد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬ما به دنبال افرایش‬ ‫زمان پروانه بهره برداری معادن ش��ن و ماس��ه در‬ ‫کشور هستیم‪.‬‬ ‫بسیاری از سرمایه های کشور را هدر داده ایم‪.‬‬ ‫بهرامن با بیان اینکه هزینه های ش��ن و ماس��ه‬ ‫س��هم قابل توجهی در نرخ تمام ش��ده س��اختمان‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بت��ن برای دوره مص��رف کوتاه مدت‬ ‫نیس��ت‪ .‬باید این ذهنیت را ایجاد کنیم که بتن را‬ ‫برای ساخت وسازهای با عمر باال تهیه کنیم‪ .‬خانه‬ ‫معدن نیز در حوزه ش��ناخت وضعیت هر ش��هر و‬ ‫ساختار زمین شناسی ان می تواند راهنمایی هایی‬ ‫را ارائه کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مباحث محیط زیستی معدن نیز‬ ‫عنوان کرد‪ :‬معادن ش��ن و ماسه سهم قابل توجهی‬ ‫را در ساخت وس��از دارند و شورای عالی معادن این‬ ‫دی��دگاه را دنبال نمی کن��د که این معادن تعطیل‬ ‫شوند‪ ،‬اما در کل باید با محیط زیست همگام بود‪.‬‬ ‫موسی کلهری‪ ،‬دبیر همایش سنگدانه نیز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به نقش بتن و کیفیت ان در ساخت وس��از‬ ‫کش��ور انچنان که باید توجه نشده است‪ .‬از این رو‬ ‫انجم��ن بتن با همکاری انجمن ش��ن و ماس��ه در‬ ‫یک سال گذشته تعامل برقرار کرد و تصمیم گرفته‬ ‫شد که نخستین همایش سنگدانه را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫کلهری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬مشکالت بسیاری‬ ‫در حوزه بتن وجود دارد که موضوع کیفیت حتی‬ ‫به اولویت پنجم ان هم نمی رس��د‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم کیفیت بتن با تاکید بر موضوع سنگدانه‬ ‫به عنوان یک دغدغه مطرح شود؛ چراکه ‪۷۰‬درصد‬ ‫بتن را سنگدانه تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫بتن یکی از ابزار توس��عه به ش��مار می رود‪ ،‬از این رو باید‬ ‫نگاه مهندس��ی به ای��ن محصول در تمام زنجی��ره ان وجود‬ ‫داشته باشد‬ ‫از این رو در راس��تای رفع چالش های معادن ش��ن‬ ‫و ماس��ه نیازمند تغییر نگاه بهره ب��رداران معادن‪،‬‬ ‫خانه معدن و بدنه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫طیبی با تاکید بر اینکه ایمنی و محیط زیس��ت‬ ‫برعهده نظام مهندس��ی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫طرح هایی که در زمینه ایمنی بهتر و حل مش��کل‬ ‫محیط زیس��ت معادن می توان عنوان کرد‪ ،‬تجمیع‬ ‫مع��ادن اس��ت‪ .‬در ای��ن راس��تا مش��کالت پروانه‬ ‫بهره برداری‪ ،‬ایمنی و‪ ...‬انها برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کرد‪ :‬نظام مهندسی در تهیه‬ ‫اطلس سنگدانه اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجمیع معادن شرایط خاصی دارد‬ ‫سیدرضا عظیمی‪ ،‬مجری طرح احیا‪ ،‬فعال سازی‬ ‫و توس��عه معادن کوچک مقی��اس در این همایش‬ ‫عنوان کرد‪ :‬طرح احیای معادن کوچک و متوسط‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬مطرح و در سال ‪ ۹۷‬استان های نمونه‬ ‫ازمایشی انتخاب شد و ظرفیت های فلزی را بیشتر‬ ‫مدنظر داش��ت‪ ،‬اما در س��ال ‪ ۹۸‬غیرفلزی ها را هم‬ ‫پوشش داد‪ .‬مجری این طرح سازمان ایمیدرو است‬ ‫و اجرای ان به ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫واگذار ش��ده که در این راستا شورای هماهنگی را‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫عظیمی ادامه داد‪ :‬با توجه به اهمیت شن و ماسه‬ ‫و پراکندگی ان در کش��ور و میزان اش��تغالی که‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬باید به دنبال ایجاد بازار مناس��ب برای‬ ‫شن و ماسه بود‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫پلتفرم ها و هوشمندسازی مربوط به فرایند تولید‬ ‫در دس��تورکار قرار گیرد تا بهینه سازی حمل ونقل‬ ‫و سایر موارد مانند برندسازی و تحویل در محل و‬ ‫استانداردسازی و‪ ...‬مدنظر قرار گیرد و سبب ایجاد‬ ‫ت سالم در زمینه نرخ شود‪ .‬مجری طرح احیا‪،‬‬ ‫رقاب ‬ ‫فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس درباره‬ ‫تجمی��ع معادن نیز عنوان کرد‪ :‬هر یک از پروانه ها‬ ‫موضوع های مربوط به خودش را دارد‪ .‬معدنکار در‬ ‫حقیقت مستاجر دولت است و حاکمیت این اجازه‬ ‫را می ده��د که بهره ب��رداری را انجام دهد‪ .‬تجمیع‬ ‫در صورتی انجام ش��دنی است که تمام شرایط ان‬ ‫مهیا باشد و در قالب مشارکت جمعی انجام شود و‬ ‫تصمیم گیری سلیقه ای در ان اعمال نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل الومینیوم جنوب تشریح کرد‬ ‫ضرورت توسعه صنعت الومینیوم در ایران‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬ش��هریار طاهرپور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫الومینیوم جنوب در پاورپوینتی گفت‪ :‬مس و اهن‬ ‫ب��ه دلیل داش��تن منابع غنی از دیرب��از به عنوان‬ ‫صنایع پیش��رو مطرح بوده اند اما درباره الومینیوم‬ ‫ش��ک و ش��بهه وج��ود دارد‪ .‬در ن��گاه کوتاهی به‬ ‫وضعی��ت تولی��د و مصرف الومینی��وم در جهان و‬ ‫مصارف این فلز اس��تراتژیک می ت��وان نکته های ‬ ‫مهمی را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ الومینیوم‪ ،‬فلز قرن ‪۲۱‬‬ ‫مدیرعامل الومینیوم جنوب در زمینه ضروریت‬ ‫توس��عه صنعت الومینیوم اظهار کرد‪ :‬فدراسیون‬ ‫مصرف کنندگان الومینیوم در اروپا در مقاله ای از‬ ‫الومینی��وم به عن��وان فوالد قرن ‪ ۲۱‬نام برده و در‬ ‫ان مقاله از باال رفتن مصرف الومینیوم نس��بت به‬ ‫فوالد صحبت کرده است‪ .‬الومینیوم پس از فوالد‪،‬‬ ‫بیشترین تولید و مصرف را در جهان دارد و میزان‬ ‫مصرف ان ب��ه تنهایی از مجموع فلزات غیراهنی‬ ‫بیش��تر اس��ت‪ .‬صنعت الومینیوم در جهان به طور‬ ‫مس��تقیم برای حدود ‪۱.۵‬میلیون نفر و به طور غیر‬ ‫مس��تقیم ب��رای ‪۶‬میلیون نفر ش��غل ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هریار طاهرپور افزود‪ :‬فلز الومینیوم‪ ،‬نقش��ی‬ ‫اساسی و برجس��ته در زمینه های مختلف توسعه‬ ‫دارد؛ از این رو توجه ویژه به این عنصر و فراگیری‬ ‫اساس��ی کارب��رد ان در عرصه ه��ای گوناگ��ون‬ ‫می تواند رش��د و نمو یک جامع��ه اقتصادی پربار‬ ‫را تعالی بخش��د‪ .‬ویژگی های مثب��ت این فلز اعم‬ ‫از اس��تحکام‪ ،‬مقاومت‪ ،‬زیبایی‪ ،‬س��بکی و از همه‬ ‫مهم ت��ر پایداری محیطی‪ ،‬وج��ه تمایز اصلی این‬ ‫فل��ز با س��ایرین اس��ت‪ .‬پایداری محیطی بس��یار‬ ‫مناس��ب الومینیوم در حدی اس��ت که می تواند‬ ‫تنه��ا ب��ا ‪۵‬درصد ان��رژی اولی��ه خ��ود‪ ،‬بازیافت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اینده بسیاری از صنایع تولیدی‬ ‫جه��ان‪ ،‬با این فلز گره خورده اس��ت‪ ،‬جایگاه مهم‬ ‫الومینیوم در اقتصاد جهان در س��ال های اینده را‬ ‫غیرقابل انکار دانست و گفت‪ :‬این صنعت به دلیل‬ ‫ویژگی هایی چون کاربرده��ای مختلف و متنوع‪،‬‬ ‫نواوری در محصوالت جدید و توسعه با مالحظات‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬در حال تقویت موقعیت خود در‬ ‫اقتصاد و تجارت جهانی است‪.‬‬ ‫طاهرپ��ور ادامه داد‪ :‬الومینیوم فلزی اس��ت که‬ ‫صنایع خودروس��ازی با اس��تفاده از ان می توانند‬ ‫وزن خودروی تولید ش��ده خ��ود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ب��ه ازای ه��ر ‪۱۰۰‬کیلوگ��رم کاه��ش وزن در‬ ‫خ��ودرو حدود ‪۸‬گرم بر کیلومتر از میزان انتش��ار‬ ‫دی کسیدکربن کاهش می یابد‪.‬‬ ‫از انجا که در ایران تنها در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود‬ ‫یک میلی��ون خ��ودرو تولید ش��ده‪ ،‬اگر متوس��ط‬ ‫پیمای��ش ای��ن خودروها را ‪۲۰‬ه��زار کیلومتر در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬کل پیمایش این خودروها در س��ال‬ ‫گذش��ته ح��دود ‪۲۰‬میلی��ارد کیلومتر ب��وده ‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که اگر تنها وزن ‪۵۰‬درص��د این خودروها‬ ‫ب��ا الومینی��وم ‪۱۰۰‬کیلوگ��رم کاه��ش یافته بود‬ ‫س��ال گذش��ته ‪۸۰‬هزار تن گاز ‪ Co۲‬کمتر وارد‬ ‫جو می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرخه تولید و مصرف فلز الومینیوم‬ ‫فلز الومینیوم اولیه در ‪۳‬مرحله تولید می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مراحل استخراج بوکسیت‬ ‫‪ -۲‬مراحل استحصال الومینا از بوکسیت‬ ‫‪ -۳‬فرایند احیاء‬ ‫سنگ بوکسیت در فرایندی با استفاده از روش‬ ‫شیمیایی در کارخانه های تولید الومینا به اکسید‬ ‫الومینیوم یا الومینا تبدیل می شود‪ .‬از فرایند ‪۴‬تن‬ ‫بوکسیت‪۲ ،‬تن پودر الومینا به دست امده و از این‬ ‫مقدار یک تن فلز الومینیوم استحصال می شود‪.‬‬ ‫الومینیوم اس��تحصال ش��ده به صورت مذاب‪،‬‬ ‫ش��مش‪ ،‬اس��لب‪ ،‬بیل��ت و‪ ...‬در اختی��ار صنای��ع‬ ‫پایین دس��ت قرار می گیرد و با استفاده از عملیات‬ ‫ریخته گ��ری‪ ،‬ن��ورد ی��ا اکس��تروژن تبدی��ل به‬ ‫محصوالت مختلف می شود‪.‬‬ ‫ای��ن محص��والت پس از پایان عم��ر مفید خود‬ ‫ب��ه قراضه های الومینیوم��ی تبدیل و دوباره ذوب‬ ‫می ش��وند و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن می توان گف��ت فل��ز الومینیوم جزو‬ ‫عناص��ر دوس��تدار محیط زیس��ت اس��ت و حتی‬ ‫زباله های الومینیومی با صرف هزینه ای بسیار کم‬ ‫دوباره قابل استفاده خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت تولید الومینیوم در کشور‬ ‫درحال حاض��ر الومینیوم اولیه در ش��رکت های‬ ‫الومینی��وم ایران (ایرالک��و) در اراک و الومینیوم‬ ‫المه��دی‪ ،‬هرم��زال در بندرعب��اس و جاج��رم با‬ ‫مجموع ظرفیت اس��می نصب شده ‪۴۶۸‬هزار تن‬ ‫در س��ال تولید می ش��ود؛ ایرالک��و ‪۱۷۵‬هزار تن‪،‬‬ ‫المهدی ‪۱۱۰‬ه��زار تن‪ ،‬هرم��زال ‪۱۴۳‬هزار تن‪،‬‬ ‫جاج��رم ‪۴۰‬هزار ت��ن و با راه اندازی فاز نخس��ت‬ ‫الومینی��وم جنوب ب��ا ظرفیت ‪۳۰۰‬ه��زار تن در‬ ‫س��ال ب��ا فن��اوری ‪۴۳۰‬کیلوامپر‪ ،‬می��زان تولید‬ ‫الومینی��وم کش��ور ب��ه ‪۷۶۸‬هزار تن رس��یده و با‬ ‫راه ان��دازی فاز دوم الومینی��وم جنوب با ظرفیت‬ ‫‪۶۰۰‬ه��زار تن ظرفیت تولی��د الومینیوم در ایران‬ ‫ب��ه بی��ش از ‪۱.۳‬میلی��ون ت��ن در س��ال خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای بهبود تولید‬ ‫بر اساس بررسی های انجام شده‪ ،‬با وجود اینکه‬ ‫از مزیت های مهم ایران در تولید الومینیوم اولیه‪،‬‬ ‫انرژی و نیروی انس��انی ارزان اس��ت اما متاسفانه‬ ‫به دلی��ل تحریم ه��ا و امض��ا نش��دن قراردادهای‬ ‫بلندم��دت خرید الومینا‪ ،‬پترولی��وم کک و اند و‬ ‫گش��ایش نیافتن ال س��ی‪ ،‬این مواد اولیه به وسیله‬ ‫واس��طه ها با ن��رخ باالتری خریداری می ش��وند‪،‬‬ ‫به گونه ای که نرخ تمام ش��ده الومینیوم در داخل‬ ‫بی��ش از ش��رکت های تولیدکنن��ده در منطق��ه‬ ‫خلیج فارس است‪.‬‬ ‫ایمی�درو نوش�ت‪ :‬می��زان تولی��د الومینیوم‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ح��دود ‪۳۰۰‬ه��زار ت��ن بود که‬ ‫حتی با محاس��به نکردن ظرفی��ت تولید کارخانه‬ ‫جاجرم اختالف ب��االی ‪۱۲۰‬هزار تنی بین میزان‬ ‫تولی��د و ظرفی��ت تولید الومینیوم کش��ور وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا ش��هریار طاهرپور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫الومینی��وم جن��وب‪ ،‬راهکاره��ای بهب��ود تولید‬ ‫الومینی��وم در کش��ور را امض��ای قرارداده��ای‬ ‫بلندم��دت خرید الومین��ا‪ ،‬پترولیوم کک و اند به‬ ‫منظور تامین مواد اولیه ارزان و باکیفیت به وسیله‬ ‫تولیدکنن��دگان اصلی بین الملل��ی‪ ،‬ادامه اعطای‬ ‫سوبس��ید انرژی از س��وی دولت و مشابه بسیاری‬ ‫از کشورهای جهان‪ ،‬ارتقای مداوم عوامل تولید به‬ ‫منظور کاهش هزینه های برق مصرفی‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و نیروی انس��انی‪ ،‬بکارگیری فناوری های مدرن و‬ ‫بهینه س��ازی خطوط تولید فعلی به وس��یله بهبود‬ ‫فناوری‪ ،‬همکاری موسس��ه های مالی برای اعطای‬ ‫وام با بهره مناس��ب و سرمایه گذاری در این بخش‬ ‫از صنعت‪ ،‬واگذاری بخش��ی از سهام کارخانه های‬ ‫تولید الومینیوم اولیه به هلدینگ های بین المللی‬ ‫صنع��ت‪ ،‬برنامه ریزی به منظ��ور افزایش مصرف‬ ‫الومینی��وم در کش��ور با توجه به س��رانه مصرف‬ ‫پایین ان در مقایس��ه با متوسط جهانی و تشکیل‬ ‫هلدینگ صنعت الومینیوم در ایران عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت واردات الومینا‬ ‫طاهرپور در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪:‬‬ ‫واردات الومینا در تمام کشورهای منطقه در سال‬ ‫جاری شاهد رشد خواهد بود؛ هر چند این میزان‬ ‫رشد برای کشورهای ترکیه و عربستان در مقایسه‬ ‫با سایر کشورها ناچیز است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تقاضای الومینا در ایران در صورتی‬ ‫ک��ه کل واحدهای ذوب الومینیوم با تمام ظرفیت‬ ‫خود فعالیت کنند‪ ،‬به حدود ‪۹۸۰‬هزار تن می رسد‬ ‫ک��ه کمت��ر از ‪۲۵۰‬هزار تن ان را می توان از داخل‬ ‫تامین کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که با بهره برداری از کارخانه‬ ‫الومینی��وم جنوب س��االنه ‪۶۰۰‬هزار ت��ن به نیاز‬ ‫الومینای کش��ور افزوده می ش��ود؛ بنابراین ایران‬ ‫بی��ش از ‪۱.۵‬میلیون تن الومینا نیاز دارد و کمبود‬ ‫‪۱.۲۵‬میلی��ون تن��ی در تامی��ن الومینا موضوعی‬ ‫اس��ت که باید به طور جدی ب��ه دنبال راهکار ان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های ایران در توسعه الومینیوم‬ ‫از مزیت ه��ای مختلف ایران در تولید الومینیوم‬ ‫می توان زیاد گف��ت‪ .‬مدیرعامل الومینیوم جنوب‬ ‫به چند مزیت اشاره می کند‪:‬‬ ‫ذخای�ر گازی‪ :‬کش��ورهای نفتخی��ز جهان به‬ ‫وی��ژه در ح��وزه خلیج فارس‪ ،‬به دلیل دسترس��ی‬ ‫ب��ه ذخای��ر عظی��م ان��رژی‪ ،‬از جایگاه مناس��بی‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری در صنای��ع الومینی��وم‬ ‫بهره مندند‪.‬‬ ‫می��زان ذخی��ره گاز طبیع��ی ای��ران افزون بر‬ ‫‪۳۳‬تریلی��ون متر مکعب براورد می ش��ود‪ .‬ایران از‬ ‫لح��اظ دارا بودن ذخایر گازی‪ ،‬در رتبه دوم جهان‬ ‫قرار دارد و ‪۱۷‬درصد گاز جهان را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬میدان گازی پارس جنوبی‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫می��دان گازی جهان اس��ت ک��ه در خلیج فارس و‬ ‫به طور مشترک در اب های سرزمینی ایران و قطر‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫ای��ران و قطر از ابتدای برداش��ت از این میدان‬ ‫مش��ترک همواره در رقابت برای برتری در میزان‬ ‫بهره برداری از منابع این میدان بودند‪.‬‬ ‫عم��ده ان��رژی م��ورد نی��از(گاز طبیع��ی)‬ ‫کارخانه های تولی��د الومینیوم حوزه خلیج فارس‬ ‫از قطر و میدان گازی مشترک ایران و قطر تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایج�اد فرصت ه�ای ش�غلی‪ :‬ه��ر کارخانه‬ ‫ب��ا ظرفی��ت یک میلی��ون ت��ن به طور مس��تقیم‬ ‫ب��رای ح��دود ‪۳‬ه��زار نف��ر ش��غل دائ��م ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه نیروهای ج��وان و تحصیلکرده در‬ ‫کش��ور‪ ،‬ایجاد بس��ترهای کاری الزم ب��ه منظور‬ ‫بهره من��د ش��دن از تخص��ص این جوان��ان الزم‬ ‫اس��ت و توس��عه صنع��ت الومینی��وم می توان��د‬ ‫به ط��ور مس��تقیم در این امر موثر باش��د‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه همزم��ان زمینه اش��تغال ب��رای جوانان و‬ ‫بکارگی��ری تخصص افراد تحصیلک��رده را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صادرات‪ :‬ترکیه در همس��ایگی ایران در سال‬ ‫‪۲۰۱۸‬می�لادی‪ ،‬اق��دام ب��ه واردات الومینیوم به‬ ‫ارزش ‪۳.۸۷‬میلی��ارد دالر کرده اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫رواب��ط خوب ایران و ترکی��ه و همچنین نزدیکی‬ ‫این ‪۲‬کش��ور به هم‪ ،‬ترکیه بازار بس��یار مناس��بی‬ ‫برای صادرات است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادام�ه ض�رورت توس�عه صنع�ت‬ ‫الومینیوم‬ ‫مدیرعامل الومینیوم جنوب در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫سرانه مصرف الومینیوم ایران در ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫حدود ‪۴.۵‬کیلوگرم در نوسان بوده و سال به سال‬ ‫فاصله ان از میانگین جهانی در حال افزایش است‪.‬‬ ‫درحال حاضر میانگین سرانه مصرف الومینیوم در‬ ‫جهان حدود ‪۹‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫طاهرپ��ور تاکی��د ک��رد‪ :‬فاصله مصرف س��رانه‬ ‫الومینی��وم در ای��ران از مق��دار جهان��ی ان در‬ ‫حال افزایش اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ایران‬ ‫به عن��وان یکی از پایه گذاران صنعت الومینیوم در‬ ‫منطق��ه خاورمیانه (که خود درحال حاضر یکی از‬ ‫قطب های صنعت الومینیوم جهان است) شناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬درحال حاضر باالترین س��رانه‬ ‫مص��رف الومینیوم در جهان مرب��وط به امریکا و‬ ‫کاناداس��ت که به ترتیب ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۷‬کیلوگرم عنوان‬ ‫شده و میانگین سرانه مصرف الومینیوم در جهان‬ ‫‪۹‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های توسعه صنعت الومینیوم‬ ‫درحال حاضر کش��ور به دلیل تامین مواد اولیه‬ ‫از جمل��ه الومین��ا و پترولیوم کک به مش��کالت‬ ‫عدیده ای برخورد کرده و الزم اس��ت برای تامین‬ ‫مواد اولیه و کاهش هزینه های تولید‪ ،‬کارخانه های‬ ‫تولید الومینا و پترولیوم کک ساخته شوند‪.‬‬ ‫از جمله مش��کالت موجود می توان به نرسیدن‬ ‫م��واد اولیه به دالی��ل مختلف از جمله تحریم ها و‬ ‫همچنین خرید این مواد با قیمت های بسیار باالتر‬ ‫از نرخ جهانی اشاره کرد‪.‬‬ ‫ب��رای تامی��ن م��واد اولیه م��ورد نی��از صنعت‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬اجرای ای��ن پروژه ها از ضروریات این‬ ‫صنعت است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬س��اخت کارخانه تولی��د الومینا با ظرفیت‬ ‫‪۳‬میلیون تن در سال‬ ‫‪ -۲‬س��اخت کارخان��ه تولید پترولی��وم کک با‬ ‫اس��تفاده از پسماندهای پاالیش��گاه ها با ظرفیت‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تن‬ ‫‪ -۳‬س��اخت نیروگاه های جدید برای تامین برق‬ ‫تضمین شده پایدار کارخانه های الومینیوم‬ ‫‪ -۴‬اتص��ال کارخانه های تولیدکننده الومینیوم‬ ‫به شبکه ریلی‬ ‫‪ -۵‬اکتش��اف و کش��ف معادن جدید بوکسیت‬ ‫در کشور‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫از تولیدکننده تا‬ ‫فروشنده مجبور به‬ ‫تغییر رفتارند‬ ‫کار بخش خصوصی‬ ‫سخت است‬ ‫باید به تماشای‬ ‫اسمان نشست‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بررسی عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه‬ ‫تجارت از سیاست پیشی بگیرد‬ ‫وزیر بازرگانی دولت سازندگی با بیان اینکه معاونت اقتصادی‬ ‫وزارت امور خارجه از سال ‪ ۷۲‬که در وزارت بازرگانی بودم ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به دنبال ان کارگروهی تش��کیل شده‬ ‫ب��ود و هر ‪۱۵‬روز یک بار نشس��تی با حض��ور معاونان و قائم مقام‬ ‫وزارتخانه ها پیرامون توسعه روابط اقتصادی برگزار می شد‪.‬‬ ‫یحی��ی ال اس��حاق در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در ان زم��ان‬ ‫ضریب نفوذ اقدام این معاونت نوس��ان‬ ‫داش��ت‪ .‬در دوره جدی��د اقای ظریف‬ ‫ق��ول داد که ای��ن معاونت را تقویت و‬ ‫وظایف س��فیران را در ح��وزه اقتصاد‬ ‫بیش��تر و سنگین تر کند‪ .‬دیروز هم که‬ ‫در مجلس پاسخ نمایندگان را می دادند به این نکته اشاره کردند‬ ‫که وظیفه اصلی ما در زمینه اقتصاد‪ ،‬بسترس��ازی برای توس��عه‬ ‫رواب��ط اقتصادی اس��ت که اج��رای ان نیز مربوط ب��ه نهادها و‬ ‫س��ازمان های دیگر است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هرچند شرایط بین ما و‬ ‫منطقه و جهان در حوزه تجارت و الزامات ان خاص است چراکه‬ ‫محدودیت های��ی در حوزه اقتصادی و بانکی داریم و وزارت امور‬ ‫خارجه هم در تالش در همه زمینه هاست اما با تمام احترامی که‬ ‫برای وزارت امور خارجه به ویژه اقای انصاری قائل هس��تم‪ ،‬باید‬ ‫بگویم که هنوز هم اولویت نخست مسائل سیاسی است و اقتصاد‬ ‫در حاشیه سیاست قرار دارد‪.‬‬ ‫وزیر بازرگانی دولت سازندگی تاکید کرد‪ :‬وزارت امور خارجه‬ ‫بای��د در تصمیم گیری ه��ا‪ ،‬وقت گذاری‪ ،‬س��رمایه گذاری و قبول‬ ‫تدوی��ن نقش��ه راه توس��عه ص��ادرات در حال��ی اغاز ش��ده که‬ ‫صادرکنندگان با بیشترین ممنوعیت های صادراتی به دلیل تنظیم‬ ‫ب��ازار داخلی روبه رو بوده اند؛ حال این نقش��ه منطبق با نقش��ه راه‬ ‫تنظی��م بازار تهیه خواهد ش��د‪ .‬نکته حائز اهمی��ت در ریل گذاری‬ ‫تجارت خارجی کشور در یک سال گذشته‪ ،‬موضوع ممنوعیت های‬ ‫صادرات��ی به دلیل تنظیم ب��ازار بود که دول��ت‪ ،‬کم کاری ها و نبود‬ ‫برنامه ریزی های دقیق و منس��جم خود برای تامین به موقع کاالها‬ ‫در ب��ازار را دس��تاویزی برای ممنوعیت های صادرات��ی قرار داد و با‬ ‫این تصمیم ها‪ ،‬زمینه ساز از دست رفتن بازارهای صادراتی می شد‪.‬‬ ‫اکنون اما گویا ورق برگش��ته اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر اینکه بانک مرکزی‬ ‫همکاری بیشتری را با صادرکنندگان در حوزه بازگشت ارز صادراتی‬ ‫دارد‪ ،‬قرار اس��ت نقشه راه توس��عه صادرات نیز همزمان با نقشه راه‬ ‫تنظیم بازار کشور که به دستور رهبرمعظم انقالب به منظور تمرکز‬ ‫بر تامین به موقع کاالها و بهبود وضعیت معیشت مردم تهیه شده‪،‬‬ ‫تدوین و عملیاتی ش��ود‪ .‬اینجاس��ت که نقش��ه راه توسعه صادرات‬ ‫کشور می تواند در تقاطع با نقشه راه تنظیم بازار کشور‪ ،‬شرایطی را‬ ‫فراهم اورد که ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی به کمترین‬ ‫میزان ممکن برس��د و زمینه الزم برای حضور ماندگار در بازارهای‬ ‫هدف صادراتی از س��وی کاالهای ایرانی فراهم شود‪ .‬حمید زادبوم‪،‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران از تدوین این نقش��ه راه‬ ‫برای توس��عه صادرات کش��ور خبر می دهد و می گوید تعارض های‬ ‫اینچنینی در راه تولید و تجارت در قالب این دو نقش��ه راه‪ ،‬تا حدود‬ ‫زیادی برداش��ته خواهد ش��د‪ .‬بخش��ی از گفت وگوی مهر با حمید‬ ‫زادب��وم‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس کل س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در بیش�تر مواقع مشاهده می ش�ود که صادرات چوب‬ ‫تنظیم بازار داخلی را می خورد و همواره صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫تحت ش�عاع تنظیم بازار داخلی بوده اس�ت؛ یعنی درست‬ ‫بر خالف کش�ورهای دیگر جهان‪ ،‬هر جا ک�ه دولت در بازار‬ ‫داخلی مشکل دارد‪ ،‬نخستین کاری که به ذهنش می رسد‪،‬‬ ‫ممنوعیت صادرات است؛ در حالی که براساس برنامه ششم‬ ‫توس�عه‪ ،‬دولت اجازه ندارد در مس�یر ص�ادرات ممنوعیت‬ ‫ایج�اد کند اما این اقدام در یک س�ال و نیم گذش�ته بارها‬ ‫انجام و ممنوعیت صادراتی اعمال شده است‪.‬‬ ‫حرف ش��ما به طور کامل مورد تایید اس��ت ام��ا اکنون که حوزه‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی در این‬ ‫وزارتخانه مس��تقر ش��ده و یک اتفاق خ��وب در وزارتخانه در حال‬ ‫ش��کل گیری اس��ت‪ .‬همانطور که در خبرها هم امده بود‪ ،‬نقشه راه‬ ‫تنظیم بازار کش��ور تدوین ش��ده و در حال حک و اصالح اس��ت تا‬ ‫بتوان نس��خه عملیاتی را در اختیار داش��ت‪ .‬کلیات این نقش��ه راه‬ ‫‹ ‹اقتصاد جلوتر از سیاست باشد‬ ‫‹ ‹ما نیت خوب داریم و کارنامه ضعیف‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫اینکه صحبت های اقای ظریف مبنی‬ ‫براینکه مس��ائل اقتصادی در اولویت‬ ‫وزارت ام��ور خارجه ق��رار دارد‪ ،‬کامال‬ ‫مشهود است و همه ان را قبول داریم‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این اولویت برای ش��خص‬ ‫اق��ای ظریف هم قابل لمس اس��ت و‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬تیم اقتص��ادی را همراه خود به کش��ورهای‬ ‫گوناگون در دیدارها و مذاکرات می برند و شرکت می دهند‪.‬‬ ‫محمدرضا انصاری به‬ ‫گفت‪ :‬بنابراین اینکه وزارت امور‬ ‫خارجه س��عی خود را در گش��ایش مراودات اقتصادی می کند‬ ‫درست است و معاونت اقتصادی هم در این راستا تالش می کند‬ ‫اغاز تدوین نقشه راه توسعه صادرات‬ ‫منتش��ر ش��ده که در ان‪ ،‬قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ام��ور بازرگان��ی‪ ،‬به موازات انچه در قالب نقش��ه راه تنظیم بازار‬ ‫تدوین ش��ده‪ ،‬س��ازمان توس��عه تجارت ایران را مکلف کرده نقشه‬ ‫راه توس��عه صادرات غیرنفتی را نیز تنظیم کن��د‪ ،‬پس این دو باید‬ ‫با هم تنظیم ش��وند‪ .‬بخش��ی از نقش��ه راه تنظیم بازار این است که‬ ‫توس��عه صادرات چطور مورد نظر باشد و در مقابل‪ ،‬بخشی از نقشه‬ ‫راه توس��عه صادرات هم این اس��ت که تنظیم بازار را چطور ببینیم‬ ‫که بازار داخلی دچار مش��کل نشود‪ .‬هم اکنون هم نقشه راه توسعه‬ ‫صادرات را داریم‪ ،‬اما متناس��ب با تنظیم بازار نیس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که دس��تور رهبر معظم انقالب که به قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز ابالغ ش��ده‪ ،‬بر این نکته تاکید دارد که نقشه راه‬ ‫تنظیم بازار کش��ور تنظیم ش��ود؛ بنابراین‪ ،‬نقشه راه تنظیم بازار‪ ،‬از‬ ‫سوی موسس��ات مطالعات و پژوهش های بازرگانی در حال تدوین‬ ‫است و قائم مقام وزیر نیز بر ان نظارت دارد‪ .‬پس همانطور که نقشه‬ ‫راه تنظیم بازار ضرورت دارد‪ ،‬درباره نقش��ه راه توسعه صادرات هم‬ ‫که یک الزام است و نقطه بهینه تعامل اینها‪ ،‬هنر ما است که بتوانیم‬ ‫بازار داخلی و صادرات را با هم همخوان کنیم تا چنین مشکالتی رخ‬ ‫ندهد‪ .‬اگر این دو را درس��ت تطبیق دهیم‪ ،‬هیچ یک مزاحم یکدیگر‬ ‫نخواهند بود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در یک ماه اینده کلیات نقشه راه توسعه‬ ‫صادرات تدوین می ش��ود‪ .‬در روز ملی صادرات نیز کلیاتی از نقش��ه‬ ‫یادداشت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬یک سال و اندی از تشکیل معاونت دیپلماسی‬ ‫اقتص��ادی وزارت ام��ور خارج��ه می گ��ذرد اما به گفت��ه فعاالن‬ ‫اقتصادی این بخش نتوانس��ته تاثیر چندانی بر تجارت و اقتصاد‬ ‫کش��ور بگذارد‪ ،‬هرچند عملکرد نامطلوبی هم ندارد و فقط باید‬ ‫بعد اقتصادی را بیش از بعد سیاسی تقویت کند‪ .‬این بخش باید‬ ‫پیش��ران تجارت ای��ران با جهان و بازارهای بین المللی باش��د و‬ ‫برای دسترس��ی و تبادل اطالعات بین نمایندگی های جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در خارج کشور و فعاالن اقتصادی داخل و خارج‬ ‫بستر مورد نیاز را بیش از پیش فراهم کند‪.‬‬ ‫در چ��ارت جدی��د وزارت خارج��ه که نیمه دوم س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫اجرایی ش��د‪ ،‬با توج��ه به اهمیت موضوع اقتصاد و دیپلماس��ی‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬معاونت جدیدی در وزارت خارجه با عنوان «معاونت‬ ‫دیپلماسی اقتصادی» در نظر گرفته شد‪ .‬اوایل بهمن ‪ ۱۳۹۶‬وزیر‬ ‫امور خارجه‪ ،‬معاونان جدید خود را معرفی کرد که براس��اس ان‬ ‫غالمرضا انصاری‪ ،‬س��فیر وقت ایران در هند مس��ئولیت معاونت‬ ‫دیپلماس��ی اقتص��ادی وزارت امور خارجه را ب��ر عهده گرفت و‬ ‫به دلیل اینکه مس��ئولیت سفارت ایران در هند را برعهده داشت‬ ‫پس از یک ماه و نیم؛ یعنی از نیمه اس��فند ‪۱۳۹۶‬به طور رسمی‬ ‫فعالی��ت خود را اغاز کرد‪ .‬پس از گذش��ت بیش از یک س��ال از‬ ‫فعالی��ت ای��ن معاون��ت در وزارت امور خارجه و ب��ه بهانه طرح‬ ‫پرس��ش یکی از نمایندگان مجل��س از محمدجواد ظریف وزیر‬ ‫امور خارجه‪ ،‬در گفت وگو با فعاالن اقتصادی و بازرگانان کش��ور‬ ‫عملکرد این معاونت را بررس��ی کردی��م که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه دیروز در صحن علنی برای پاس��خ به س��واالت‬ ‫‪ ۳‬نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسالمی حضور یافت و در‬ ‫پاسخ به سوال محمدعلی پورمختار مبنی بر اینکه چه اقدام هایی‬ ‫برای محور قرار دادن اقتصاد و توسعه ملی انجام شده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر موضوع اقتصاد مهم ترین اولویت سیاست خارجی‬ ‫ما است و بر این اساس معاونتی در این باره تشکیل دادیم‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف افزود‪ :‬م��ا در وزارت امور خارجه معاونت‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی را تش��کیل دادیم و دلی��ل انکه نام ان را‬ ‫معاونت دیپلماس��ی اقتصادی و نه معاونت اقتصادی گذاش��تیم‬ ‫این است که ما وظیفه تسهیل فعالیت های اقتصادی را بر عهده‬ ‫داری��م و ن��ه تصدی گری ان را‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اقدام هایی که‬ ‫در معاونت دیپلماس��ی اقتصادی انجام شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تشکیل‬ ‫دبیرخانه س��تاد هماهنگ س��ازی روابط اقتص��ادی از کارهایی‬ ‫اس��ت که در این معاونت انجام ش��ده اس��ت؛ البته این ستاد در‬ ‫مدت تش��کیل ش��ده‪ ،‬وظیفه هماهنگ سازی اقتصادی کشور را‬ ‫با کش��ورها و نهاده��ای خارجی بر عهده داش��ته و هر دو هفته‬ ‫یکبار در معاونت دیپلماس��ی اقتصادی تش��کیل جلسه می دهد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه دیپلماسی کشور با اشاره به سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومتی تصریح کرد‪ :‬اقتصاد مقاومتی بر ‪ ۳‬حوزه واردات؛ یعنی‪،‬‬ ‫جذب گردش��گر‪ ،‬س��رمایه گذاری و فناوری و همچنین ‪ ۳‬حوزه‬ ‫صادرات؛ یعنی خدمات فنی مهندسی‪ ،‬کاالی غیرنفتی و نیروی‬ ‫متخص��ص مازاد متمرکز اس��ت و وزارت ام��ور خارجه با فراهم‬ ‫کردن پایگاه داده های سرمایه گذاران خارجی این امکان را برای‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندسی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ریسک‪ ،‬مسائل اقتصادی را در اولویت اصلی قرار دهد چراکه در‬ ‫حال حاضر رقیبان ما به دنبال همین موضوع هستند‪.‬‬ ‫ال اسحاق ادامه داد‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬عربستان تمام هزینه هایی‬ ‫ک��ه ب��رای تجهیز با داعش می ک��رد را درحال حاضر برای بخش‬ ‫اقتصاد خود صرف می کند‪ .‬ش��رکت کاله در عراق فعالیت خوبی‬ ‫دارد و در این کش��ور س��رمایه گذاری انجام داد اما در مقابل ان‪،‬‬ ‫عربس��تان ش��رکتی را قرار داده که انواع یارانه ه��ا را می گیرد و‬ ‫تعرفه های تجاری را هم برقرار کرده است‪ .‬عراق در حالی واردات‬ ‫مواد لبنی ایران را ممنوع کرده که با کشورهای عربستان و اردن‬ ‫و‪ ...‬تعرفه های ترجیحی بسته است و این قول را به ما هم داد که‬ ‫تعرفه های ترجیحی را با ش��ما هم برقرار می کنیم اما نه تنها این‬ ‫اتف��اق رخ ن��داد‪ ،‬بلکه حتی هر از گاهی یک اتفاق و ممنوعیت و‬ ‫محدودیت جدید از سوی انها به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه وزارت امور خارجه باید وزن بیش��تری به‬ ‫اقتصاد دهد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این مش��کالت در کش��ور های خارجی‬ ‫را وزارت ام��ور خارج��ه می تواند با فش��ار حداکث��ری در زمینه‬ ‫دیپلماسی اقتصادی تسهیل کند‪ .‬وزیر بازرگانی دولت سازندگی‬ ‫گفت‪ :‬معاونت دیپلماس��ی اقتصادی می تواند پیش��ران تجارت‬ ‫کشور باشد‪ .‬اقتصاد نه اینکه در حاشیه ذهن وزارت امور خارجه‬ ‫ق��رار دارد اما در متن هم قرار ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬درباره هنوز‬ ‫هزین ه رایزن های بازرگانی را نتوانس��تیم تامین کنیم و برهمین‬ ‫اس��اس درحال حاضر کمتر از ‪ ۱۰‬رایزن بازرگانی در ‪ ۱۸۰‬کشور‬ ‫جهان داریم که بی معنا و بی منطق است‪.‬‬ ‫معاونت دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز نباید کار را اس��ان‬ ‫بگی��رد‪ .‬اگ��ر مس��یری را اغ��از کرده و به حمای��ت از یک بن��گاه اقتصادی یا‬ ‫صادرکننده ای برامده‪ ،‬باید پای کار بماند تا موضوع مذکور حل شود‬ ‫اما همه باید بدانیم که در شرایط بسیار دشواری به لحاظ روابط‬ ‫با دیگر کش��ورهای جهان به س��ر می بریم و نباید کارها را اسان‬ ‫در نظ��ر بگیری��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬معاونت دیپلماس��ی اقتصادی‬ ‫وزارت امور خارجه نیز نباید کار را اس��ان بگیرد‪ .‬اگر مسیری را‬ ‫اغ��از کرده و به حمایت از یک بنگاه اقتصادی یا صادرکننده ای‬ ‫برامده‪ ،‬باید پای کار بماند تا موضوع مذکور حل شود‪ .‬بنیانگذار‬ ‫و رئیس هیات مدیره شرکت کیسون و صادرکننده ممتاز کشور‬ ‫در زمینه خدمات فنی مهندس��ی تاکید ک��رد‪ :‬به نظر من برای‬ ‫اینکه عملکرد این وزارتخانه و اعتماد به صداقت در کارهای شان‬ ‫ادامه دار باش��د‪ ،‬باید پیوستگی داشته باشند و استواری را پیشه‬ ‫کنند‪ .‬اگر به دنبال حل موضوعی می روند ان را زمین نگذارند و‬ ‫فعالیت ها در ان زمینه را قطع نکنند‪ .‬انصاری گفت‪ :‬در شرایطی‬ ‫نیس��تیم که بتوانیم به طور منقطع امور را پیگیری و فکر کنیم‬ ‫مش��کالت هم برطرف می ش��ود؛ در حالی که حل نمی شود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل اگر با ش��یوه کنونی مس��یر را ادامه دهیم کارنامه‬ ‫خوبی نخواهیم داش��ت‪ .‬درکل نی��ت خوبی داریم اما کارنامه ما‬ ‫ضعیف است‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه همه مشکالت خشت کج ادغام بود‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراس��ان رضوی با بیان اینکه‬ ‫«خش��ت اول چون نه��د معمار کج؛ تا ثریا م��ی رود دیوار کج»‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از زمان��ی که وزارت بازرگان��ی را در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی ادغام کردیم‪ ،‬شیرازه و‬ ‫برنامه های تجارت خارجی کش��ور را بر هم زدیم و وارد فازی با‬ ‫راه توس��عه صادرات که با در نظر گرفتن نقشه راه تنظیم بازار تهیه‬ ‫خواهد شد‪ ،‬ارائه می کنیم‪.‬‬ ‫€ €نقطه بهینه نقش�ه راه تنظیم بازار با نقش�ه راه توسعه‬ ‫صادرات را کجا می بینید؟ تجربه کشورهای صادرات گرا از‬ ‫جمله چین نش�ان می دهد صادرات باوجود کمبود داخلی‬ ‫کاالها هیچ گاه ممنوع نمی ش�ود؛ اگرچه ممکن است برای‬ ‫مقطع کوتاهی‪ ،‬واردات انجام ش�ود‪ .‬پس کش�ورها س�عی‬ ‫می کنن�د بازاره�ای خارج�ی خود را ب�ا در جری�ان بودن‬ ‫صادرات ش�ان به بازارها حفظ کنن�د‪ .‬در ایران اما به محض‬ ‫بروز مشکل در بازار داخلی‪ ،‬صادرات ممنوع می شود و این‬ ‫راحت ترین راهکار است‪.‬‬ ‫نقط��ه بهین��ه از نظر ما‪ ،‬در نظ��ر گرفتن همزمان ه��ر دو اولویت‬ ‫یعنی صادرات و بازار داخلی اس��ت‪ ،‬در واقع در تقاطع گیری این دو‬ ‫نقش��ه راه‪ ،‬نقطه بهینه را پیدا خواهیم کرد‪ .‬البته مقایس��ه ش��رایط‬ ‫کش��ور ما با سایر کشورها در شرایط جنگ اقتصادی‪ ،‬شاید مقایسه‬ ‫درس��تی نباشد‪ ،‬اما تمام تالش ما این اس��ت که حامی صادرکننده‬ ‫باش��یم و برای صادراتی که برنامه ریزی شده باشد و تولید صادراتی‬ ‫برای ان انجام ش��ده باش��د‪ ،‬از هیچ کمکی دری��غ نکنیم؛ چراکه به‬ ‫ه��ر حال صادرکنن��ده ای نیز باید مورد حمایت باش��د که بازارهای‬ ‫درس��تی را برای صادرات کاالهای خود پیدا کرده باشد‪ ،‬اینجاست‬ ‫تجارت خارجی بدون متولی شدیم‪.‬‬ ‫محمد حس��ین روش��نک به‬ ‫گفت‪ :‬این موض��وع خود به خود باعث‬ ‫شد مسائل تجاری و صادرات غیرنفتی‬ ‫در حاشیه قرار بگیرد‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هم در‬ ‫دی��دار ب��ا وزیر امور خارج��ه انقدر با‬ ‫مس��ائل گوناگون روبه رو بود که نوبت‬ ‫ب��ه تجارت نمی رس��د‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه معاونت دیپلماس��ی‬ ‫اقتصادی نتوانس��ت تجارت و اقتصاد را نس��بت به سیاس��ت در‬ ‫اولویت قرار دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هرچند معاون دیپلماسی اقتصادی‬ ‫به ظاه��ر وظیفه برقراری مراودات تجاری با کش��ورهای دیگر و‬ ‫تس��هیل رواب��ط داش��ت اما در عم��ل در داخل کش��ور متولی‬ ‫همترازی که بتواند سازماندهی الزم را داشته باشد‪ ،‬نداشت‪ .‬به‬ ‫نظر من از زمانی که وزارت بازرگانی و با وزارت صنایع و معادن‬ ‫ادغام شد هیچ سازمان اقتصادی در زمینه تجارت نقش موثری‬ ‫ایفا نکردند‪ .‬هرچند تالش کردند اما چون خش��ت اول کج بود‬ ‫نتوانس��تند دس��تاوردی داش��ته باش��ند‪ .‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫صادرکنندگان خراسان رضوی تاکید کرد‪ :‬ریشه همه مشکالت‬ ‫ارتباط��ات تجاری و بین المللی ما در خش��ت کج ادغام بود‪ .‬در‬ ‫صورت اجرا نش��دن تش��کیل وزارت بازرگانی پیشنهاد من این‬ ‫اس��ت که وزارت امور خارجه و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معاونت مشترکی داشته باشند که حوزه تجارت را راهبری کنند‪.‬‬ ‫که اجازه نمی دهیم تنظیم بازار به ان صادرات خدش��ه وارد کند‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬به طور قطع ما برای منافع صادرکنندگان غیرحرفه ای و با‬ ‫کارت های یکبار مصرف که فقط به دنبال صادرات مقطعی هستند‪،‬‬ ‫فکری نخواهیم کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به شرایط امروز کشور‪،‬‬ ‫هردو موضوع ها تنظیم بازار و توس��عه صادرات اولویت دار هستند و‬ ‫باید به سمتی پیش رفت که پیدا کردن نقطه بهینه این دو در دستور‬ ‫کار باشد و به طور طبیعی انچه دیدگاه سازمان توسعه تجارت است‪،‬‬ ‫محدودیت ه��ای صادراتی حداکثر بای��د در قالب عوارض صادراتی‬ ‫باش��د و ممنوعیت در دستور کار نباشد؛ بنابراین این مهم است و در‬ ‫هیچ شرایطی اجازه نمی دهیم به تولید داخلی ضرر و زیان وارد شود‪.‬‬ ‫امس��ال نیز س��ال رونق تولید است و به دس��تور رهبر معظم انقالب‬ ‫رونق تولید و تولید صادراتی در دستور کار است‪ .‬تنظیم بازار داخلی‬ ‫نیز برای مردم مهم است و باید ارامش بازار حفظ شود اما باید توجه‬ ‫داش��ت که توسعه صادرات غیرنفتی ضرورتی است تا اقتصاد کشور‬ ‫را به س��مت توس��عه بیش��تر پیش بریم‪ .‬به هر حال هدف از توسعه‬ ‫صادرات‪ ،‬توس��عه اقتصادی است و توسعه اقتصادی نیز افزایش رفاه‬ ‫اجتماعی مردم را به دنبال دارد‪ .‬پیش از روز ملی صادرات‪ ،‬نشس��ت‬ ‫ش��ورای عالی صادرات را با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار‬ ‫خواهیم کرد و ان بس��ته نیز باید از س��وی معاون اول ابالغ شود و در‬ ‫همان نشست درباره ان تصمیم گیری نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫حیاتی ترین موضوع در استخراج رمزارز‬ ‫محمدرضا ش�رفی‪ ،‬رئیس کارگروه اس�تخراج‬ ‫رم�زارز انجم�ن بالک چین‪ :‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران اس��تخراج‬ ‫رمز ارز در ش��هرک های صنعتی را ممنوع اعالم‬ ‫ک��رده در حالی که اس��تخراج رم��ز ارز به عنوان‬ ‫یک صنعت از س��وی دولت شناخته شده است‪.‬‬ ‫از دالی��ل اظهار چنین نظری بی اطالع هس��تیم‬ ‫اما باید پرس��ید ایا شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫تابع��ی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‬ ‫یا س��ازمانی است که مس��تقل از هر وزارتخانه‬ ‫دیگری حرکت می کند؟ اگر شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی یک سازمان مستقل است باید برای رد‬ ‫ای��ن قضیه ب��ا ان رایزنی کرد اما اگ��ر تابعی از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت نمی تواند‬ ‫برای کل مجموع��ه تعیین تکلیف کرده و به طور‬ ‫مس��تقل عمل کند‪ .‬این ش��رکت هم باید مانند‬ ‫دیگ��ر توابع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫قوانی��ن و مصوبات ان پی��روی کند‪.‬‬ ‫ه��ر اظهارنظ��ری درباره ی��ک مقوله‬ ‫نیازمند بررس��ی کارشناس��ی است و‬ ‫انجم��ن بالک چین در نامه ای به وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دقت نظر در‬ ‫این زمینه را درخواس��ت خواهد کرد‪.‬‬ ‫اکن��ون حیاتی ترین موضوع در زمینه‬ ‫صنعت اس��تخراج رمزارز برخوردهای امنیتی با‬ ‫فعاالن این صنعت اس��ت‪ .‬درحالی که هنوز این‬ ‫صنعت در کشور پا نگرفته‪ ،‬با چنین برخوردهایی‬ ‫دید منفی در سطح جامعه نسبت به این صنعت‬ ‫ایجاد شده و به بالتکلیفی فعاالن قدیم هم دامن‬ ‫زده اند‪ .‬متاسفانه به اس��م برخورد با قاچاق کاال‬ ‫دستگاه های استخراج رمز ارز را توقیف می کنند‬ ‫و این درحالی اس��ت که عملکرد و اطالع رسانی‬ ‫دولت در س��ال های گذش��ته به تمایل مردم به‬ ‫این صنعت دامن زده اس��ت‪ .‬در دو سال گذشته‬ ‫دولت نگاه مثبتی به این صنعت داشت‬ ‫و این باعث شد بخشی از مردم جذب‬ ‫ش��ده و دستگاه ها را از سایت هایی که‬ ‫نماد اعتم��اد از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت داش��ت خری��داری کنند‪،‬‬ ‫س��ایت هایی ک��ه همچن��ان فعالی��ت‬ ‫می کنند و مشکلی ندارند‪ .‬با این حال‬ ‫اکنون با مصرف کنندگان برخورد می ش��ود‪ .‬این‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که نماد‬ ‫اعتماد را صادر می کند و از س��وی دیگر‪ ،‬متولی‬ ‫تج��ارت خارجی کش��ور هم همی��ن وزارتخانه‬ ‫است‪ .‬ایا وزارتخانه نمی دانس��ته ردیف وارداتی‬ ‫برای دس��تگاه ها تعریف نش��ده و س��ایت های و‬ ‫فروش��ندگان اختصاصی این دستگاه ها را تایید‬ ‫کرده اس��ت؟ عملکرد وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به عنوان متول��ی هر دو زمینه بس��یار‬ ‫عجیب است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در نشست رئیسان اتاق های بازرگانی کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از‬ ‫پروژه هایی به ارزش‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در استان فارس‬ ‫اس��تاندار فارس از‬ ‫بهره ب��رداری از چند‬ ‫پروژه در این استان‬ ‫ب��ه ارزش ‪۳۰‬ه��زار‬ ‫میلی��ارد تومان خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬از این‬ ‫می��زان بی��ش از‬ ‫‪۲۴‬ه��زار میلیارد تومان مرب��وط به صنایعی‬ ‫همچ��ون الومینی��وم جن��وب‪ ،‬ات��ان بنزن‪،‬‬ ‫کربنات سدیم‪ ،‬سیمان و کاغذسازی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬عنای��ت اهلل رحیم��ی‬ ‫در نشس��ت س��تاد اقتصاد مقاومتی استان‬ ‫فارس با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫اس��تان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با مصوب��ه جدید هیات‬ ‫دولت شهرس��تان های استان فارس افزایش‬ ‫یافته و امروز این استان با ‪ ۳۶‬شهرستان در‬ ‫شمار رتبه های نخس��ت تقسیمات کشوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اس��تان ف��ارس رتبه‬ ‫دوم تولی��د محص��والت کش��اورزی را در‬ ‫کش��ور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر اقدام های‬ ‫موث��ری از جمله توس��عه ابیاری های نوین‪،‬‬ ‫ترویج کش��ت های کم اب بر و کاهش کاشت‬ ‫محصوالت پراب بر در دستور کار است‪.‬‬ ‫استاندار فارس همچنین به توانمندی های‬ ‫این اس��تان در ح��وزه معادن اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ف��ارس رتبه برتر تولید خاک نس��وز‬ ‫کشور و سنگ های تزئینی را دارد همچنین‬ ‫در ح��وزه منابع نف��ت و گاز این اس��تان از‬ ‫ظرفیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫رحیمی با بیان اینکه در داشتن برنامه های‬ ‫عملیات��ی و اجرایی س��بب تحق��ق اقتصاد‬ ‫مقاومتی در اس��تان می شود‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫تالش ش��ده با توجه به اس��ناد باالدستی و‬ ‫طرح امایش س��رزمین‪ ،‬برنامه های پنج ساله‬ ‫توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬برنامه های‬ ‫سنواتی و بودجه ساالنه را تدوین کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه فعالیت مدیران در‬ ‫نهاده��ای اجرای��ی ارزیابی می ش��ود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این ارزیابی براس��اس یک برنامه ریزی‬ ‫در ‪ ۳‬س��طح کوتاه م��دت‪ ،‬میان م��دت و‬ ‫بلندمدت انجام می شود‪.‬‬ ‫استاندار فارس از بهره برداری از پروژه های‬ ‫استان به ارزش ‪۳۰‬هزار میلیارد تومان خبر‬ ‫داد و تصری��ح کرد‪ :‬از این می��زان افزون بر‬ ‫‪۲۴‬ه��زار میلیارد تومان مرب��وط به صنایعی‬ ‫همچ��ون الومینی��وم جن��وب‪ ،‬اتان بن��زن‪،‬‬ ‫کربنات سدیم‪ ،‬سیمان و کاغذسازی است‪.‬‬ ‫رحیمی با اش��اره ب��ه انعق��اد تفاهمنامه‬ ‫با س��ازمان جنگل ه��ا و مراتع ب��رای حفظ‬ ‫مناب��ع طبیعی اس��تان گفت‪ :‬براس��اس این‬ ‫تفاهمنامه ‪ ۶۷‬میلیارد تومان برای طرح های‬ ‫ابخی��زداری در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین سدهای نرگس��ی‪ ،‬هایقر و کوار از‬ ‫پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند و پس از‬ ‫تکمیل به بهره برداری می رسند‪.‬‬ ‫امسال ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر‬ ‫محصوالت باغی صادر شد‬ ‫مع��اون ام��ور باغبان��ی وزارت جه��اد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬از صادرات ‪ ۲.۵‬میلیارد دالری‬ ‫محص��والت باغ��ی کش��ور در س��ال جاری‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی‪ ،‬محمدعل��ی طهماس��بی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این محصوالت به کش��ور روسیه‪،‬‬ ‫اروپ��ا و حاش��یه خلیج ف��ارس صادر ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی درباره میزان صادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی از کشور گفت‪ :‬امسال ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر محصول کش��اورزی از کشور صادر شد‬ ‫ک��ه نیمی از ای��ن صادرات محص��ول باغی‬ ‫است‪ .‬معاون باغبانی وزارت جهادکشاورزی‬ ‫با اش��اره ب��ه تولید س��االنه ‪ ۲۳‬میلیون تن‬ ‫محص��ول از باغ های کش��ور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫محصوالت از س��طح ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫هکتار باغ میوه در کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت صادرات پس��ته‬ ‫در کش��ور گف��ت‪ :‬س��ال گذش��ته می��زان‬ ‫صادرات پس��ته بس��یار کم بود‪ .‬طهماسبی‬ ‫با بیان اینکه سال گذش��ته میزان صادرات‬ ‫محصوالتی همچ��ون خرما و زعفران خوب‬ ‫ب��ود‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امس��ال وضعیت‬ ‫صادرات برخی محصوالت همچون پس��ته‪،‬‬ ‫زعفران‪ ،‬کش��مش‪ ،‬خرما‪ ،‬مرکبات‪ ،‬س��یب‬ ‫و کی��وی مطلوب اس��ت‪ .‬طهماس��بی ابراز‬ ‫امیدواری ک��رد امس��ال در زمینه صادرات‬ ‫محصوالت باغی جهش مطلوبی انجام شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کار بخش خصوصی سخت است‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش‬ ‫صادرات‬ ‫غیرنفتی اقدام‬ ‫بزرگ و مثبتی‬ ‫است که مرهون‬ ‫تالش و همت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫است که باعث‬ ‫شده در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست امسال‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫فرصت شغلی‬ ‫جدید ازسوی‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫ایجاد شود‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه بخش‬ ‫خصوصی موتور اصلی حرکت اقتصاد کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید بخش خصوص��ی را همراهی کنیم چراکه‬ ‫فعاالن این بخش قادر هس��تند اقتصاد کشور را جلو‬ ‫ببرند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در نشست‬ ‫رئیس��ان اتاق های بازرگانی کش��ور افزود‪ :‬تشکیالت‬ ‫اتاق بازرگانی به تنهایی بخش خصوصی را نمایندگی‬ ‫می کند؛ بنابراین می تواند نماینده بخش خصوصی در‬ ‫همه زمینه ها باشد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اظهارک��رد‪ :‬در ای��ن نشس��ت ها باید‬ ‫مهم تری��ن بح��ث ما با ش��ما براس��اس ی��ک تصویر‬ ‫مشترک از اوضاع کشور باشد تا بتوانیم به راهکارهای‬ ‫مشترکی برسیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر بگوییم وضعیت‬ ‫خیلی خوب اس��ت و ش��ما بگویید وضعیت خیلی بد‬ ‫است‪ ،‬نش��ان دهنده این اس��ت که تصور ما با شما از‬ ‫اوضاع کش��ور مشترک نیس��ت و به طور حتم هم به‬ ‫راهکار مشترک نخواهیم رسید؛ بنابراین تالش اصلی‬ ‫ما این است که به یک فهم مشترک برسیم و از اوضاع‬ ‫کشور یک فهم مشترک پیدا کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکیدکرد‪ :‬دولت طرفدار‬ ‫جدی بخ��ش خصوصی و معتقد ب��ه واگذاری کار به‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ .‬جهانگیری ب��ا بیان اینکه کار‬ ‫بخش خصوصی سخت اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باور دارم‬ ‫که بخش خصوصی موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور‬ ‫اس��ت و باید به ان توجه و ان را همراهی کنیم و به‬ ‫فع��االن ان میدان دهیم چراکه قادر هس��تند اقتصاد‬ ‫کشور را پیش ببرند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬پیش از بس��یاری از کشورها کار‬ ‫با بخش خصوصی را ش��روع کردیم اما انها پیشرفت‬ ‫کردند و حرکت رو به جلو داشتند اما ما جلو نرفتیم‪.‬‬ ‫ب��اورم این اس��ت که عالوه بر سیاس��ت ها و مس��ائل‬ ‫گوناگون دیگر‪ ،‬یکی از مهم ترین مس��ائل در مس��یر‬ ‫پیش��رفت کش��ور‪ ،‬بخش خصوصی قدرتمند‪ ،‬سالم و‬ ‫توانمندی است که باید پای کار بیاید و حکومت او را‬ ‫باور کند که متاس��فانه نتوانستیم در کشور این بخش‬ ‫را ایجاد کنی��م؛ بنابراین باید تمام تالش مان را انجام‬ ‫دهیم که این اتفاق در کشور بیفتد و بخش خصوصی‬ ‫در راس امور قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری تاکی��د ک��رد‪ :‬موانع‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و اقتص��ادی جدی در‬ ‫کشور وجود دارد و باید کشور قبول کند نیاز به بخش‬ ‫خصوصی بزرگ و س��المی دارد که کار کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫بای��د از این موضوع حمایت کنیم و کمترین تردیدی‬ ‫به خود راه ندهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه فهم مش��ترک از اوضاع و‬ ‫شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫ضروری است‪ ،‬گفت‪ :‬دستیابی به راهکارهای مشترک‬ ‫به منظور حل مشکالت نیازمند اشتراک نظر از اوضاع‬ ‫اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫جهانگیری تاکید کرد‪ :‬پیام سیاس��ت های اصل‪۴۴‬‬ ‫این اس��ت که بخش خصوصی س��قفی ب��رای پرواز و‬ ‫بزرگ شدن ندارد و باید تالش کنیم بخش خصوصی‬ ‫قدرتمن��د و س��الم در می��دان اقتصاد کش��ور حاضر‬ ‫باش��د‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به تجربه‬ ‫کشورهای جنوب شرق اسیا در توسعه و عقب ماندگی‬ ‫کش��ورمان با وج��ود اصالح��ات اقتص��ادی در دوره‬ ‫امیرکبیر گفت‪ :‬اگر نتوانس��تیم مانند انها پیش��رفت‬ ‫کنیم علت ان در موانع فرهنگی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی‬ ‫جدی اس��ت که در کشور وجود دارد‪ .‬باید همه تالش‬ ‫کنیم فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به دغدغه برخ��ی حاضران از‬ ‫محدودی��ت در تجارت و جابه جایی ارز و مش��کالت‬ ‫پیش امده در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود‪:‬‬ ‫نبای��د بگذاریم این نگران��ی در میان بخش خصوصی‬ ‫کشور تسری پیدا کرده و اتاق بازرگانی باید با ارتباط‬ ‫بیش��تر با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعاالن اقتصادی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از همکاری با قوه قضاییه برای حل‬ ‫و فصل مش��کالت بنگاه ه��ای تولیدی و صادرات��ی‪ ،‬مقررات زدایی و‬ ‫کنترل واردات و صادرات براساس حل مشکالت تجاری با کشورهای‬ ‫همسایه خبر داد‬ ‫ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری تصریح ک��رد‪ :‬باید با‬ ‫کس��انی که در شرایط حس��اس کنونی سوء استفاده‬ ‫کرده و با برخورداری از رانت به کش��ور و منافع ملی‬ ‫ضربه زدند به ش��دت برخورد ش��ود ام��ا نباید مبارزه‬ ‫با فس��اد گس��ترده را با مبارزه با چند مفس��د اشتباه‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��فافیت‪ ،‬رفع تعارض منافع و ایجاد‬ ‫دولت الکترونیک می تواند بس��ترهای بروز فس��اد در‬ ‫کش��ور را از بی��ن بب��رد‪ .‬دولت در ای��ن زمینه الیحه‬ ‫شفافیت را به مجلس شورای اسالمی ارائه کرده و در‬ ‫زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک گام های‬ ‫مثبت��ی برداش��ته که نمون��ه ان ایجاد س��امانه های‬ ‫الکترونیکی است‪ .‬این روند نشان می دهد چه کسانی‬ ‫چه میزان ارز دریافت کرده و چه کاالیی وارد کش��ور‬ ‫کرده اند‪ ،‬امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫جهانگیری یاداور شد‪ :‬در گذشته رانت های فراوانی‬ ‫به دلی��ل نبود ش��فافیت در اختیار برخ��ی افراد قرار‬ ‫می گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای مثبت بخش خصوصی‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت‬ ‫به بخش خصوصی کش��ور نی��از دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪۲۳‬میلیون فرصت ش��غلی کش��ور مرب��وط به بخش‬ ‫خصوصی اس��ت و بخش مهمی از بار اش��تغال کشور‬ ‫بر دوش بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی‬ ‫و تنبیه بخش خصوصی نیس��ت‪ ،‬دولت هیچ زاویه ای‬ ‫با بخش خصوصی س��الم و پا به کار ندارد و مصمم به‬ ‫حمایت از فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با بیان اینکه روند رو به رش��د اقتصاد‬ ‫و بهبود ش��اخص های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی‬ ‫کش��ور در حقیقت ناش��ی از عملک��رد مثبت بخش‬ ‫خصوص��ی کش��ور اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬افزایش ص��ادرات‬ ‫غیرنفت��ی اق��دام بزرگ و مثبتی اس��ت ک��ه مرهون‬ ‫تالش و همت بخش خصوصی اس��ت که باعث ش��ده‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست امس��ال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۳۰۰‬هزار فرصت شغلی جدید ازسوی بخش‬ ‫خصوصی ایجاد شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری یاداور شد‪ :‬امروز پس از‬ ‫گذشت یک سال و نیم از اعالم جنگ اقتصادی امریکا‬ ‫علیه ملت ایران‪ ،‬وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی‬ ‫را در پیش دارد و این در حالی اس��ت که امریکایی ها‬ ‫انتظار داشتند اقتصاد کشور با فروپاشی روبه رو شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بودجه نسبت به‬ ‫سال گذشته س��خت تر شده‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت سخت تر‬ ‫شده چراکه منابع درامدی دولت با محدودیت روبه رو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بودجه مصوب س��ال ‪ ۹۸‬که ‪ ۴۴۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان بود در نشس��ت س��ران ق��وا به ‪۳۸۶‬‬ ‫ه��زار میلیارد توم��ان کاهش یافت و ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که کاهش ‪ ۲۰‬درصدی هزینه ه��ا برای دولت‬ ‫کار س��اده ای نیس��ت چراکه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد بودجه‬ ‫ص��رف امور جاری و پرداخت حقوق نهاد های اجرایی‬ ‫به ویژه بخش بهداش��ت و درم��ان‪ ،‬اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫دانش��گاه ها و نیروهای مسلح می شود و صرفه جویی و‬ ‫کاهش هزینه ها در این بخش ها چندان ساده نیست‪.‬‬ ‫جهانگی��ری افزود‪ :‬ب��ا این وجود از هم��ه نهاد های‬ ‫اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خود را در حد امکان‬ ‫کاهش دهند و اگر مشاهده شود که یک نهاد اجرایی‬ ‫بودجه خود را به طور نامناسب هزینه می کند‪ ،‬به طور‬ ‫حتم با ان نهاد برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری ادام��ه داد‪ :‬اگر هنگام‬ ‫تصمیم گیره��ای اقتصادی هم��ه جوانب و پیامدهای‬ ‫ان را مدنظ��ر قرار ندهیم دچار پیامدها و مش��کالت‬ ‫دیگری خواهیم شد؛ بنابراین حذف یارانه های پنهان‪،‬‬ ‫اصالح نرخ حامل های انرژی و حذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫که از س��وی برخی افراد پیشنهاد داده می شود شاید‬ ‫در ظاهر مثبت تلقی شود اما باید اثار و پیامدهای ان‬ ‫را بر سایر بخش ها و به ویژه وضعیت معیشتی طبقات‬ ‫ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ه کس��ری بودجه و محدودی��ت منابع دولت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای جبران کس��ری بودجه باید‬ ‫به دنب��ال راهکارهای گوناگون باش��یم ام��ا دولت در‬ ‫این مس��یر مصمم اس��ت برای جبران کسری بودجه‬ ‫به س��مت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام‬ ‫به معنای این اس��ت که دست خود را در جیب مردم‬ ‫کرده ایم و با پیامدهایی مانند تورم و شوک اقتصادی‬ ‫روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری در بخ��ش دیگ��ر س��خنان خ��ود به‬ ‫دغدغه های مطرح ش��ده در نشست از سوی رئیسان‬ ‫اتاق های بازرگانی اس��تان های گوناگون اش��اره کرد‬ ‫و ی��اداور ش��د‪ :‬ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش‬ ‫خصوصی که به ریاس��ت وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬بهترین چارچوب برای بررس��ی این‬ ‫دغدغه ها اس��ت تا فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی‬ ‫بتوانن��د مش��کالت و دغدغه ه��ای خود را ب��ا دولت‬ ‫درمیان بگذارند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به ارجاع برخی‬ ‫پرونده ه��ای فعاالن بخش خصوصی ب��ه قوه قضاییه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬الزم اس��ت ات��اق بازرگانی و رئیس کل‬ ‫بان��ک مرک��زی در این زمینه توافق��ی انجام دهند تا‬ ‫این گون��ه پرونده ها پیش از ارجاع به ق��وه قضاییه از‬ ‫طریق ات��اق بازرگانی پیگیری ش��ود و اتاق بازرگانی‬ ‫بتوان��د با این افراد در راس��تای حل و فصل مس��ائل‬ ‫ایجاد شده گفت وگو کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به ماده ‪ ۱۲‬قانون بهبود فضای کس��ب‬ ‫و کار در زمینه حذف مقررات دس��ت و پاگیر اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اتاق بازرگانی‪ ،‬اتاق تعاون و اتاق اصناف‬ ‫بهت��ر از هر نهاد دیگ��ری می توانند قوانین و مقرراتی‬ ‫ک��ه مزاحم و مخل تولید هس��تند را شناس��ایی و در‬ ‫کمیس��یون مربوط که دو نف��ر از هر یک از قوا در ان‬ ‫عضویت دارند‪ ،‬مط��رح کنند و اطمینان می دهیم که‬ ‫بیش��تر مواردی که در این کمیسیون نهایی شود در‬ ‫دولت نیز تایید خواهد شد‪.‬‬ ‫جهانگیری یاداور ش��د‪ :‬هدف و نی��ت همه ما این‬ ‫اس��ت که چ��رخ اقتصاد کش��ور به خوب��ی بچرخد و‬ ‫بهترین ش��یرینی برای ما این است که در دوره ای که‬ ‫مس��ئولیت داریم بتوانیم مشکالتی از کشور را حل و‬ ‫فصل کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری در ادامه به نظام بانکی‬ ‫کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬نظام بانکی کشور وعده داده‬ ‫که تا پایان س��ال ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به بخش تولی��د و فعاالن اقتص��ادی اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راس��تا قرار شده رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی ش��یوه نامه تدوین کند که براس��اس ان ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان از این تس��هیالت به رش��ته هایی‬ ‫اختصاص یابد که پیشران اقتصاد هستند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری خطاب به رئیس��ان‬ ‫اتاق های بازرگانی کش��ور گفت‪ :‬ش��ما بار سنگینی بر‬ ‫دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی‬ ‫به ش��ما دوخته ش��ده و اگر دست به دست هم دهیم‬ ‫می توانیم مش��کالت را پشت سر گذاشته و مسائل را‬ ‫برطرف کنیم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری در ادامه س��خنان خ��ود تصریح کرد‪:‬‬ ‫براساس بخش��نامه ای که چندی پیش ابالغ کردم از‬ ‫نهاد های اجرایی خواس��ته شده پیش از تصمیم گیری‬ ‫و ارائه پیش��نهادها‪ ،‬مش��ورت های بخش خصوصی را‬ ‫دریاف��ت کنند و کمیس��یون های دول��ت نیز موظف‬ ‫ش��ده اند نماین��دگان بخ��ش خصوص��ی را درب��اره‬ ‫موضوع های مرتبط به نشس��ت ها خ��ود دعوت کنند‬ ‫چراک��ه معتقد هس��تیم مش��ورت بخ��ش خصوصی‬ ‫سرمایه ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه‬ ‫در اختیار ما قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دغدغه فعاالن بخش خصوصی مبنی‬ ‫بر اینکه در برخی اس��تان ها حساب های بانکی بخش‬ ‫خصوصی مورد بررس��ی قرار می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬براساس‬ ‫توافق��ی ک��ه در اقتصاد مقاومتی انجام ش��ده بود این‬ ‫اقدام فقط یک ب��ار باید اتفاق بیفتد و اگر اخاللی در‬ ‫این زمینه انجام ش��ده و مدیری این تصمیم را رعایت‬ ‫نکرده باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری با قوه قضاییه‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در‬ ‫این نشست بر لزوم طرح و حل تخصصی موضوع هایی‬ ‫مانند صادرات به کش��ورهای اوراس��یا تاکید کرد و با‬ ‫پاسخ به مسائل عنوان شده از سوی رئیسان اتاق های‬ ‫بازرگانی اس��تان ها‪ ،‬از همکاری با ق��وه قضاییه برای‬ ‫حل و فصل مش��کالت بنگاه های تولیدی و صادراتی‪،‬‬ ‫مقررات زدای��ی‪ ،‬کنت��رل واردات و صادرات براس��اس‬ ‫تعرف��ه و نیز ح��ل مش��کالت تجاری با کش��ورهای‬ ‫همسایه خبر داد‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزیر امور اقتص��اد و دارایی دیگر‬ ‫س��خنران این نشست نیز با اش��اره به ضرورت مطرح‬ ‫شدن مسائل اتاق ها در نشست های شورای گفت وگو‬ ‫امادگ��ی وزارتخان��ه متبوع خ��ود را ب��رای پیگیری‬ ‫مش��کالت مطرح ش��ده درباره مجوزها و رویه متحد‬ ‫بانکی اعالم کرد و گفت‪ :‬تقویت مناس��بات در شورای‬ ‫گفت وگو می تواند منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری‬ ‫درست تر برای تولید و صادرات کشور شود‪.‬‬ ‫محم��ود حجت��ی‪ ،‬وزی��ر جهادکش��اورزی هم در‬ ‫س��خنانی ضرورت اگاهی دولت و بخش خصوصی از‬ ‫محدودیت ه��ای یکدیگر را یاداور ش��د و با تاکید بر‬ ‫اینکه بخش خصوصی می تواند در رفع نیازهای کشور‬ ‫با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫با تکمیل زنجی��ره تولید و صنای��ع تکمیلی می توان‬ ‫ع�لاوه بر افزای��ش تولید مانع از خروج ارز از کش��ور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن عبدالناصر همتی‪ ،‬رئی��س بانک مرکزی‬ ‫در این نشس��ت با اشاره به هدف دشمن در فروپاشی‬ ‫اقتصاد کش��ور و کاهش درامده��ای دولت گفت‪ :‬در‬ ‫چند ماه گذش��ته با وجود ش��رایط دش��وار و افزایش‬ ‫تحریم ها به فضل الهی روند رش��د بخش های صنعتی‬ ‫و کش��اورزی مثبت ب��وده و هم��کاری دولت و بانک‬ ‫مرک��زی ب��ا بخش خصوصی در مس��یر بهت��ری قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مسعود خوانساری‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫نیز در این نشست بر ضرورت مقررات زدایی و کاهش‬ ‫مداخله ها و واگذاری تصدی گری ها در راستای بهبود‬ ‫فضای کسب و کار تاکید و اظهار کرد‪ :‬وجود نرخ های‬ ‫گوناگون برای ارز یکی از بسترهای اصلی ایجاد فساد‬ ‫اس��ت که الزم اس��ت دولت هر چه س��ریع تر در این‬ ‫زمینه تصمیم گیری الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی همچنین اصالح نظام توزیع یارانه برای کاهش‬ ‫رق��م اعالمی ‪ ۱۳۰۰‬هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان‬ ‫را م��ورد تاکید قرار داد و تصری��ح کرد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫مش��کالت پی��ش روی فعاالن اقتص��ادی تصمیم های‬ ‫ناگهان��ی برای اعمال ممنوعیت در واردات و صادرات‬ ‫است که باعث بروز مشکل می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫با کاهش قاچاق و ممنوعیت واردات پوشاک‬ ‫از تولیدکننده تا فروشنده مجبور به تغییر رفتارند‬ ‫‹ ‹مصرف ‪ ۸.۵‬میلیارد دالر پوشاک در سال‬ ‫نایب رئی��س اتحادیه تولی��د و صادرکنندگان نس��اجی و‬ ‫پوش��اک از مصرف ساالنه پوشاک در کش��ور تا حدود ‪ ۸‬یا‬ ‫‪۸.۵‬میلیارد دالر خبر داد‪.‬‬ ‫بهرام شهریاری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬با‬ ‫اینکه مصرف پوشاک در کشور ساالنه حدود ‪۸‬میلیارد دالر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪۵.۵ :‬میلیارد دالر از این میزان در کشور تولید و‬ ‫‪۲.۵‬میلیارد دالر به وسیله قاچاق تامین می شود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتحادیه تولی��د و صادرکنندگان نس��اجی و‬ ‫پوش��اک در پاسخ به این پرسش که وضعیت قاچاق پوشاک‬ ‫نسبت به سال گذشته کاهش یا افزایش داشته است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس صحبت های حمیدرضا دهقانی نیا‪ ،‬سخنگوی‬ ‫س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬قاچاق نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪۲۰۰‬میلیون دالر کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هریاری ادامه داد‪ :‬در سال های گذش��ته‪ ،‬طرح مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق اجرا ش��ده که امس��ال هم این ط��رح ادامه دارد‪.‬‬ ‫ی تجاری) توانستند‬ ‫خوشبختانه برندهای ایرانی (نش��ان ها ‬ ‫بخشی از بازار را در اختیار بگیرند که البته این بخش انقدر‬ ‫بزرگ نیس��ت و شاید تاثیر چندانی نداش��ته باشد و بتواند‬ ‫حدود ‪۵‬درصد کل مصرف را از خارج به داخل برگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ اتحاد ملی می خواهد‬ ‫واضح اس��ت که نرخ پوشاک وابس��ته به تامین مواداولیه‬ ‫ازجمله پارچه اس��ت‪ .‬با توضیح اینکه بخشی از کار رنگ زنی‬ ‫شو نگار روی پارچه را واحد های صنفی با عنوان‬ ‫و چ��اپ نق ‬ ‫صباغ��ان و گلزنان انج��ام می دهند‪ ،‬رئی��س اتحادیه صنف‬ ‫صباغان و گلزنان تهران به تازگی از ضرورت ایجاد وحدت در‬ ‫صنف های وابس��ته به پوشاک در جهت کاهش نرخ ها سخن‬ ‫گفته اس��ت‪ .‬حسن سلیمی در این باره اظهار کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال جدید براس��اس تاکیدات رهبر معظم انقالب بر رونق‬ ‫تولید‪ ،‬با تمام مشکالتی که داشته ایم‪ ،‬توانسته ایم در صنعت‬ ‫رنگرزی با درایت و مدیریت نتیجه خوبی به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از رواب��ط عمومی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬حسن س��لیمی افزود‪ :‬در این راستا توانسته ایم مواد‬ ‫اولی��ه موردنیاز صن��ف را از ترکیه‪ ،‬هند و چین وارد کرده و‬ ‫نیاز داخلی بازار را برای تولید تا پایان سال ‪ ۹۸‬فراهم کنیم‪،‬‬ ‫اما مواد تعاونی چاپ پارچه از نیازهای اصلی تولید است که‬ ‫اگر نباشد نمی توانیم ادامه تولید بدهیم‪.‬‬ ‫س��لیمی با اش��اره به مالحظات س��ود در جریان تولید و‬ ‫تامین بازار ادامه داد‪ :‬تمامی تولید کنندگان در جریان تولید‬ ‫اگ��ر مالحظ��ات را رعایت کنند و اش��تراک نظر در کاهش‬ ‫س��ود و هزینه کاالی تمام شده بدهند‪ ،‬خروجی کار در نرخ‬ ‫کاال تاثیر خوبی خواهد داش��ت؛ البته مراحل تولید بخشی‬ ‫از ن��رخ را تعیی��ن می کند و مراحل توزی��ع و عرضه به بازار‬ ‫بخش دیگری را‪ .‬بنابراین در کاهش هزینه ها و س��ود نیاز به‬ ‫اتحاد ملی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیشنهاد دارم در عرصه پوشاک با اتحادیه های‬ ‫فعال و درگیر تولید و توزیع با تش��کیل نشستی در راستای‬ ‫اش��تراک نظر برای رس��یدن به ایجاد راه��کاری در جهت‬ ‫‹ ‹ض�رورت برندس�ازی و تبلی�غ ملموس ت�ر از‬ ‫گذشته‬ ‫رئیس اتحادیه پوشاک کرج‪ ،‬درباره‬ ‫اینک��ه گام بعدی س��اماندهی بازار‬ ‫پوشاک چه خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬شاید‬ ‫صباغان و گلزن��ان بتوانند در برابر‬ ‫کار خدمات��ی که انج��ام می دهند‪،‬‬ ‫نرخ ه��ا را کاهش دهند ام��ا تولید‬ ‫پوش��اک وابس��ته به عوامل زیادی‬ ‫ب��وده و به ط��ور کلی نرخ و میزان م��واد اولیه تعیین کننده‬ ‫قیمت پوشاک است‪.‬‬ ‫میراسماعیل صدیق در گفت وگو با‬ ‫ادامه داد‪ :‬وقتی‬ ‫پارچه تامین و کارمزد خیاط تعیین می شود‪ ،‬نرخی به دست‬ ‫می اید که بر اساس ان‪ ،‬سودی قانونی دریافت می شود‪ .‬حال‬ ‫اینکه اگر بخواهیم نرخ پوش��اک را کاهش دهیم‪ ،‬به سادگی‬ ‫ممکن نیست‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی برند سازی باید گام بعدی‬ ‫باش��د‪ .‬بزرگ ترین مش��کل در حوزه پوش��اک این است که‬ ‫برای تولیدات داخلی برندس��ازی نکرده ایم‪ .‬س��ال های سال‬ ‫فروش��ندگان بدون نگرانی و حتی با افتخار کارهای خارجی‬ ‫می فروختند و حتی اگر پوش��اکی تولید داخل بود‪ ،‬ان را با‬ ‫نام جنس ترک یا کشور دیگری به مشتری می فروختند‪ ،‬اما‬ ‫حاال ش��رایط فرق کرده اس��ت‪ ،‬از انجایی که جلوی واردات‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬تولیدکنندگان مجبور هستند کد شناسه‬ ‫کاال را روی محص��ول درج کنند تا مش��خص ش��ود که ان‬ ‫پوشاک ایرانی است و فروش��ندگان نیز مجبور خواهند بود‬ ‫که کاالی ایرانی را تبلیغ کنند‪ .‬از طرفی تولیدکنندگان نیز‬ ‫بیش ازپیش بر خود واجب می دانند که تبلیغ و برندس��ازی‬ ‫کرده و کیفیت کار خود را باال ببرند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط مصرف کننده نیز با میل و رغبت پوشاک‬ ‫رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫لوس��تر‪ ،‬بلور و چینی ته��ران گفت‪ :‬قطعات چدنی‬ ‫در صنعت لوس��تر با نوسانات قیمتی زیادی همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬احم��د رحمان��ی در گفت وگ��و با باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬درباره می��زان خرید و فروش‬ ‫در بازار لوس��تر اظهار کرد‪ :‬نرخ لوس��تر نسبت به‬ ‫نوس��انات ب��ازار‪ ،‬افزای��ش را تجربه نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان‬ ‫لوس��تر‪ ،‬بلور و چینی ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان در‬ ‫اس��تفاده از مواد اولیه لوس��تر از قطعاتی همچون‬ ‫از انجایی که جلوی واردات گرفته شده فروشندگان مجبور خواهند بود‬ ‫که کاالی ایرانی را تبلی��غ کنند‪ .‬از طرفی تولیدکنندگان نیز بیش ازپیش‬ ‫ب��ر خود واجب می دانند که تبلیغ و برندس��ازی کرده و کیفیت کار خود را‬ ‫باال ببرند‬ ‫ایران��ی می خرد‪ .‬صدی��ق اظهار کرد‪ :‬در بس��یاری از موارد‬ ‫کیفی��ت کاالی ایران��ی بیش از کاالی خارجی اس��ت اما به‬ ‫دلیل اینکه برندس��ازی نشده است‪ ،‬به ان اعتماد نمی شود‪.‬‬ ‫صدا و س��یما‪ ،‬روزنامه و سایت ها باید کاالی خوب ایرانی را‬ ‫تبلیغ کنند‪ .‬ما نمی گوییم کاالی ضعیف ایرانی تبلیغ ش��ود‬ ‫اما واجب اس��ت که تبلیغ و برندسازی پوشاک خوب ایرانی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در برندسازی یک دست صدا ندارد‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه پوش��اک‬ ‫ته��ران نیز ب��ا تاکید ب��ر ضرورت‬ ‫برندسازی در صنعت پوشاک گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫رس��می ترین نهاد در حوزه کسب و‬ ‫کار اس��ت اما به علت کم کاری ها و‬ ‫کم توجهی به برندها و فعاالن حوزه‬ ‫پوشاک نتوانسته کاری که باید‪ ،‬انجام دهد‪ .‬از این رو فعاالن‬ ‫اشتغال ‪ ۳۰‬هزار نفر در صنعت مبل‬ ‫ویژگی ها شده مهارت محوری‪ ،‬اشتغال زیاد‪ ،‬نیروی‬ ‫کار ارزان و گس��تردگی زیاد که در ش��بکه تولید و‬ ‫توزیع وجود دارد و از طرفی تقاضای روزافزون برای‬ ‫این صنعت به دلیل گس��ترش شهرنشینی و تغییر‬ ‫الگوی مصرف در میان خانواده اس��ت‪ .‬اسفندیاری‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر هزار و ‪۴۰۰‬واحد صنعتی در این‬ ‫زمینه وجود دارد که دارای مجوز صنعتی هس��تند‬ ‫و اف��زون بر ‪۲۰‬هزار واحد صنف��ی هم داریم‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬تعداد زی��ادی از واحد ها هم دارای مجوز از‬ ‫سازمان گردشگری و صنایع دستی هستند‪ .‬معاون‬ ‫نوسان نرخ قطعات چدنی لوستر‬ ‫چدن اس��تفاده می کنند که این قطعات در صنعت‬ ‫لوس��تر با نوس��انات قیمتی زیادی همراه اس��ت‪.‬‬ ‫رحمان��ی با اش��اره به اینک��ه لوس��ترهای ایرانی‬ ‫قابل رقابت در بازار های جهانی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫رقابت در صورتی امکانپذیر اس��ت که مس��ئوالن‬ ‫ذی ربط بتوانند راه را ب��رای تولیدکنندگان هموار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫لوس��تر‪ ،‬بلور و چینی در ادامه بیان کرد‪ :‬ایران‪ ،‬در‬ ‫حوزه تولید لوس��تر به موفقیت های بس��یاری نائل‬ ‫حوزه پوشاک باید به هم کمک کنند‪.‬‬ ‫مجی��د افتخاری در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حاال‬ ‫که پوش��اک تقلبی و قاچاق در بازار کاهش یافته و از ورود‬ ‫پوش��اک خارجی نیز ممانعت می ش��ود‪ ،‬باید برندس��ازی را‬ ‫تقوی��ت کرد‪ .‬در این باره برند ها باید در کنار هم قرار گیرند‬ ‫و خال اموزش��ی که در حوزه خرده فروش��ی وج��ود دارد را‬ ‫پرکنند‪ .‬درس��ت اس��ت که برند ها با هم رقیب هس��تند اما‬ ‫منافع مشترکی دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کش��ورهای پیشرفته می بینیم که برای‬ ‫خ��روج از ب��ازار داخلی و ورود ب��ه ب��ازار بین المللی به طور‬ ‫انف��رادی اقدام نمی کنن��د‪ .‬به عنوان نمون��ه ترک ها به طور‬ ‫گروه��ی به ب��ازار بین الملل��ی وارد می ش��وند‪ .‬این حرکت‬ ‫دس��ت جمعی ممکن است از س��وی دولت ساماندهی شده‬ ‫باشد یا از سوی تشکلی راهبری شود‪.‬‬ ‫افتخاری بیان کرد‪ :‬همفکری برند ها می تواند مشکالت را‬ ‫کاهش دهد اما درنهایت دولت نیز باید همکاری هایی کند‪.‬‬ ‫دفتر صنایع ش��یمیایی و س��لولزی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬در بخش صنعت حدود ‪ ۲۶‬تا‬ ‫‪۳۰‬هزار نفر مشغول کار هستند‪ .‬اسفندیاری گفت‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬صادرات بسیار خوبی در زمینه مبلمان‬ ‫و صنایع چوبی داشتیم که به عدد ‪۶۵‬میلیون دالر‬ ‫رسید‪ .‬علیرضا عباسی‪ ،‬رئیس اتحادیه درودگران و‬ ‫مبل سازان دیگر مهمان این برنامه نیز تصریح کرد‪:‬‬ ‫صنایع مبل جزو صنایع سبک و زودبازده بوده و بر‬ ‫اساس امار ‪۱۰‬درصد از اشتغال در کشور را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ش��ده و در واقع بخ��ش قابل توجه��ی از نیاز های‬ ‫مربوط در این بخش به واسطه تولید داخل تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬رحمانی اب��راز امیدواری ک��رد که بازار‬ ‫لوستر هم بتواند مانند سایر صنایع در جهت تحقق‬ ‫و توسعه این صنعت گام های بلندی بردارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروش��ندگان لوس��تر‪ ،‬بل��ور و چینی‪ ،‬لوس��تر به‬ ‫ارمنستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق و افغانستان صادر می شود‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬نرخ لوس��تر از ‪۲‬تا ‪ ۶‬میلیون تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫تغییر نگاه‬ ‫رسانه ها به‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫پوشاک‬ ‫منصور تیرگر‪-‬رئیس مرکز‬ ‫پژوهش های اتحادیه پوشاک تهران‬ ‫رسانه های ما نگاه خوبی به تولیدکنندگان‬ ‫و کارگ��ران پوش��اک ندارن��د و در فیلم ها‬ ‫و س��ریال ها‪ ،‬تولید پوش��اک را ش��غل افراد‬ ‫گرفتار و کم بضاعت نشان می دهند‪.‬‬ ‫نگاه فیلم س��ازان در بیشتر موارد نسبت‬ ‫کارگران حوزه تولید پوش��اک منفی است و‬ ‫همی��ن نگاه موجب ضد تبلی��غ در ورود به‬ ‫عرصه تولید پوشاک شده است‪.‬‬ ‫چنی��ن نگاه��ی ب��ه کارگ��ران پوش��اک‬ ‫درنهایت منجر به این می ش��ود که نتوانیم‬ ‫کارگرهای خوبی را تربیت کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اگر هم کارگران حرفه ای‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬به مرور از این عرصه خارج‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫نرخ باالی مواد اولیه وارداتی و مش��کالت‬ ‫اینچنین��ی موجب می ش��ود ک��ه برخی از‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬س��طح پایین��ی از تولید را‬ ‫انتخاب کنند تا بتوانن��د در بازار بمانند اما‬ ‫درنهایت نمی توانند درامد مناس��بی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن کارگ��ران ماه��ر پوش��اک ب��ه‬ ‫مسافرکشی و مشاغل کاذب روی می اورند‪.‬‬ ‫اینچنی��ن اس��ت که ام��روز بس��یاری از‬ ‫کارگران ماهر پوش��اک را از دس��ت داده ایم‬ ‫و برخی از انها که باقی مانده اند هم روحیه‬ ‫کار مفید را از دست داده اند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬صنعت پوش��اک نیازمند‬ ‫کارگران حرفه ای اس��ت؛ این مسائل را همه‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫اگرچه بر اساس براورد ها‪ ،‬ظرفیت اسمی‬ ‫اشتغالزایی در صنعت پوشاک‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪۵۰۰‬ه��زار نف��ر اس��ت ام��ا درحال حاضر‬ ‫کمت��ر از ‪۳۵۰‬هزار نفر در ای��ن حوزه فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اگ��ر ما در ح��وزه ص��ادرات برنامه ریزی‬ ‫بلندمدتی داش��ته باش��یم‪ ،‬ظرفیت اس��می‬ ‫صنع��ت پوش��اک بی��ش از ی��ک میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار نفر خواهد بود‪.‬‬ ‫پوش��اک ایران می توان��د قابلیت صادرات‬ ‫را داش��ته باش��د‪ ،‬به ش��رط اینکه در حوزه‬ ‫برند س��ازی و افزایش کیفیت اقدامات الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنع��ت مبلم��ان ب��ا توجه ب��ه ارزش اف��زوده و‬ ‫اش��تغالزایی باال‪ ،‬یک��ی از صنایع مهم تولید داخلی‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬علی محمد اس��فندیاری‪ ،‬معاون دفتر صنایع‬ ‫ش��یمیایی و س��لولزی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت در برنامه گفت وگوی ش��بکه خبر‪ ،‬با اشاره‬ ‫به گستردگی صنعت چوب و مبلمان گفت‪ :‬ویژگی‬ ‫مهم این صنعت ارزش افزوده باالی ان است که در‬ ‫برخ��ی از گزارش ها ای��ن ارزش تا ‪۷۰‬درصد عنوان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دالیلی که موجب این‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫م�ژده پورزکی‪ :‬اگرچه بازار ایران س��ال ها از پوش��اک‬ ‫قاچاق و خارج��ی در رنج بوده‪ ،‬اما این بار س��ختگیری های‬ ‫قانون��ی نتیجه بخ��ش ب��وده و چندماهی اس��ت که فروش‬ ‫پوش��اک قاچاق در بازار کش��ور کاهش پیدا کرده و از سوی‬ ‫دیگر با ممنوعیت واردات‪ ،‬چهره ش��هر اندکی از پوش��اک با‬ ‫کیفیت پایین پاک تر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حاال که قاچاق کمتر شده‪ ،‬ایا وقت ان‬ ‫نرس��یده است که برای کاهش نرخ و برند سازی فکر تازه ای‬ ‫کنیم؟ پوش��اک س��نتی ایرانی در حال احیا شدن است و از‬ ‫سوی دیگر تولیدکنندگان پوشاک مدرن نیز از چند ماه قبل‬ ‫به فکر ایجاد شورای عالی برند ها افتاده اند تا بتوانند موقعیت‬ ‫بهتری در مجتمع های تجاری برای عرضه پوش��اک تولیدی‬ ‫ایران داشته باشند‪ .‬اما هنوز خبر خاصی از تحولی بزرگ در‬ ‫بازار پوش��اک به گوش نمی رسد‪ .‬حال اینکه گام بعدی برای‬ ‫رونق بازار پوشاک ایرانی چیست؟‬ ‫به گفته نایب ئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان نساجی‬ ‫و پوشاک در کل‪ ،‬بازار پوشاک وضعیت مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫ش��هریاری در پاسخ به این پرسش که چرا سند راهبردی‬ ‫صنعت پوش��اک چند ماه در وزارتخانه معطل مانده اس��ت‬ ‫و ایا این س��ند موردتایید دفتر نس��اجی وزارتخانه است یا‬ ‫خیر‪ ،‬گفت‪ :‬این س��ند ازسوی کارشناسان دانشگاه امیرکبیر‬ ‫کارشناسی ش��ده و موردتایید دفتر نساجی است‪ ،‬اما اینکه‬ ‫چرا متوقف مانده را باید از وزارتخانه پرسید‪.‬‬ ‫کاهش سود و مالحظات ش��رایط اقتصادی مردم‪ ،‬برنامه ای‬ ‫تدوی��ن کنیم تا تمامی اعض��ای صنف های مرتبط یکصدا و‬ ‫هماهنگ‪ ،‬مدتی متحدالشکل در ارزیابی سود متعارف خود‬ ‫ب��ا رعایت انصاف و عدالت نرخ مش��خصی را تعیین کنند تا‬ ‫بتوانیم بر اقتصاد کش��ور تاثیر شگرفی بگذاریم که این فقط‬ ‫در سایه اتحاد شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫ضعف ایران در تبلیغ گردشگری نجومی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رفع ایران هراسی با‬ ‫همکاری رایزنان فرهنگی‬ ‫مع��اون گردش��گری‬ ‫وزارت میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫در دیدار با رایزن فرهنگی‬ ‫ای��ران در هن��د‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫همکاری رایزنان فرهنگی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫با معاون��ت گردش��گری‪ ،‬مناس��ب ترین راهکار‬ ‫ب��رای خنثی کردن پروژه ایران هراس��ی اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ولی تیم��وری در دیدار با‬ ‫محمدعلی ربانی‪ ،‬رایزن جدید فرهنگی ایران‬ ‫در هند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با بهره مندی از اش��تراک‬ ‫فرهنگی متعدد ‪۲‬کشور بر مبنای دیپلماسی‬ ‫فرهنگی می توان با شناس��اندن ظرفیت های‬ ‫موج��ود در قالب هفته ه��ای فرهنگی‪ ،‬زمینه‬ ‫اش��نایی بیش��تر م��ردم ‪۲‬کش��ور و توس��عه‬ ‫گردش��گری را فراه��م اورد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه بخ��ش عمده ای از جمعیت یک میلیارد‬ ‫و ‪۳۰۰‬ه��زار نفری کش��ور هند مس��لمان و‬ ‫‪۳۰‬میلیون نفر انها شیعه اثنی عشری هستند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬این کش��ور بازار هدف بس��یار خوبی‬ ‫ب��رای ای��ران در میان مدت به ش��مار می اید‬ ‫و معاونت گردش��گری این ام��کان را دارد که‬ ‫با برنامه ری��زی و دعوت از اصحاب رس��انه و‬ ‫فعاالن تخصص��ی صنعت گردش��گری هند‪،‬‬ ‫زمینه اشنایی با میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و جاذبه های گردش��گری ایران را فراهم اورد‬ ‫تا با انتقال اطالعات از س��وی افراد تاثیرگذار‬ ‫در این کشور هدف‪ ،‬زمینه ساز ترغیب عمومی‬ ‫برای سفر به کشور شویم‪ .‬تیموری با اشاره به‬ ‫تفاهمنامه فرهنگی این وزارتخانه با س��ازمان‬ ‫فرهن��گ و ارتباط��ات اس�لامی و ب��ه دنبال‬ ‫ان‪ ،‬ایج��اد زمینه مس��اعد ب��رای همکاری با‬ ‫رایزنان فرهنگی در سال گذشته‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫همکاری برای تصویرسازی مثبت از ایران در‬ ‫میان اتباع کش��ورهای خارجی با بهره گیری‬ ‫از ظرفی��ت ایرانی های مقیم خارج از کش��ور‪،‬‬ ‫همکاری در شناس��ایی و معرفی تورگردان ها‪،‬‬ ‫خبرنگاران و فیلمس��ازان حرف��ه ای و پرنفوذ‬ ‫س��ایر کش��ورها با ه��دف برگ��زاری تورهای‬ ‫اشناس��ازی‪ ،‬تعامل به منظور برگزاری هفته‬ ‫فرهنگی به ویژه در کشورهای اولویت دار بازار‬ ‫هدف ایران با محوریت محصوالت گردشگری‬ ‫ایران از جمله اکوتوریس��م‪ ،‬سالمت‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری و‪ ، ...‬هم��کاری فعال رایزنان‬ ‫فرهنگ��ی در برگ��زاری بس��ترهای مس��اعد‬ ‫معرف��ی ظرفیت های گردش��گری کش��ور و‬ ‫شناس��ایی و معرفی ش��هرهای مناسب برای‬ ‫برگ��زاری رویداده��ای مرب��وط‪ ،‬در دس��تور‬ ‫کار ق��رار دارد و می ت��وان ب��ه اس��تناد ای��ن‬ ‫س��ند‪ ،‬س��نگ بنای همکاری ه��ای اینده را‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫بازدید کودکان معلول‬ ‫از مجموعه میراث جهانی‬ ‫چهلستون‬ ‫مدی��ر پای��گاه جهانی چهلس��تون اصفهان‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه مناس��بت روز جهان��ی ک��ودک‬ ‫(‪۱۶‬مهر)‪ ،‬مجموعه میراث جهانی چهلستون‪،‬‬ ‫میزب��ان کودکان و نوجوان��ان معلول ذهنی و‬ ‫حرکت��ی ب��ود‪ .‬به گزارش می��راث اریا به نقل‬ ‫از روابط عموم��ی پایگاه ه��ای ثب��ت جهان��ی‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬عاصفه بدر افزود‪ :‬کودکان و‬ ‫نوجوانان معلول ذهنی و حرکتی «موسس��ه‬ ‫توان خواه��ان ف��ردا» در ای��ن بازدید‪ ،‬ضمن‬ ‫دیدار از تاالر مرکزی عمارت چهل س��تون با‬ ‫روایت های دیوارنگاره ها و نقاشی های دیواری‬ ‫تاالرها اش��نا شدند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬همچنین‬ ‫این کودکان در فضای باغ با لباس های سنتی‪،‬‬ ‫س یادگاری گرفتند‪.‬‬ ‫عک ‬ ‫برخورد با موتورسواران‬ ‫به خاطر رفاه گردشگران‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران ش��ورای ش��هر‬ ‫یزد گفت‪ :‬گش��ت نامحس��وس بافت تاریخی‬ ‫ب��ه زودی اجرای��ی می ش��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫چمدان‪ ،‬محس��ن عباسی با اش��اره به جهانی‬ ‫ش��دن شهر یزد و اس��تقبال گردشگران برای‬ ‫پی��اده روی در باف��ت تاریخ��ی گف��ت‪ :‬طرح‬ ‫جام��ع ترافیک به زودی در این محدوده اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی مش��کل اساس��ی در باف��ت تاریخی را‬ ‫ورود موتورس��یکلت ها و ایجاد مشکالت تردد‬ ‫ب��رای عابران پیاده دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫این زمینه با پلیس رایزنی های خوبی ش��ده و‬ ‫هم اکنون گشت نامحس��وس پلیس در بافت‬ ‫تاریخی برای برخورد با موتورسیکلت سواران‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫باید به تماشای اسمان نشست‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«اس��مان» ش��اید در دس��ترس ترین جاذبه تماشایی‬ ‫باش��د‪ .‬کافی است س��ر از گریبان بلند کنی و به تماشای‬ ‫این وسعت بی انتها بنشینی و در اسرار ان غوطه ور شوی‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اس��مان دیدنی تر از این حرف هاست و از هر‬ ‫ن چیزی اس��ت که‬ ‫کش��وری به ان بنگری‪ ،‬متفاوت از ا ‬ ‫باالی سرت سایه افکنده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬تماشای اسمان پرستاره در روزگار‬ ‫ی‬ ‫ما به رویایی دس��ت نیافتنی تبدیل ش��ده است‪ .‬الودگ ‬ ‫نوری در کالنش��هرها باعث شده اس��ت مردم با حسرت‬ ‫به اس��مان نگاه کنند‪ .‬حال اینکه گردشگری نجومی در‬ ‫ایران پر ظرفیت است و به یمن فرا رسیدن هفته جهانی‬ ‫فض��ا (‪ ۱۳‬تا ‪۱۹‬مهر) خوب اس��ت ب��ه این ظرفیت کمتر‬ ‫دیده شده بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت گردشگری نجومی در ایران‬ ‫متین نجارزاده‬ ‫مسعود عتیقی‬ ‫ت گسترده‬ ‫در کشور ما در ‪۲‬دهه گذشته به مدد فعالی ‬ ‫رس��انه ها‪ ،‬ترویج علم از راه های مختلف و تمایل عمومی‬ ‫جمعی��ت جوان برای س��فر ب��ه مناطق بک��ر طبیعی و‬ ‫کنجکاوی در ناش��ناخته های جذاب‪ ،‬گردشگری نجومی‬ ‫طرف��داران ویژه ای پیدا کرده اس��ت‪ .‬از طرف��ی ایران با‬ ‫بهره مندی از مناطق گس��ترده و بکر طبیعی‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫زیادی برای توس��عه گردش��گری نجوم��ی در خاورمیانه‬ ‫بهره مند است‪.‬‬ ‫یک فعال گردشگری گفت‪ :‬با تبلیغات بیشتر و اصالح‬ ‫متن کتابچه های گردش��گران خارجی‪ ،‬می توان صنعت‬ ‫گردشگری را رونق داد‪.‬‬ ‫متین نجارزاده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫درباره چرایی دیده نش��دن گردش��گری نجومی با توجه‬ ‫به زیرس��اخت ها و بناهایی که انها را براس��اس علم نجوم‬ ‫طراح��ی کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬گردش��گری‪ ،‬صنعتی پردرامد‬ ‫به ش��مار می رود و برخی کش��ورها مانند شیلی در عرصه‬ ‫صنعت گردش��گری نجومی پیشرو هستند‪ .‬یک موضوع‬ ‫مهم در صنعت گردش��گری نجوم��ی؛ افتابی‪ ،‬مهتابی و‬ ‫صاف بودن اسمان ان کشور است‪ .‬در کشورهای اروپایی‬ ‫شاید از ‪۳۶۵‬روز سال‪۳۰ ،‬روز هوا افتابی باشد‪ ،‬در حالی‬ ‫که در برخی نقاط کش��ورمان بیش از ‪۲۸۰‬روز در س��ال‬ ‫هوای افتابی داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر بخواهیم صنعت گردش��گری نجومی را‬ ‫توس��عه دهیم‪ ،‬نیازمند زیرساخت و س��رمایه گذاری در‬ ‫برخی زمینه ها و ش��اخه های گردشگری هستیم اما این‬ ‫ش��اخه از گردش��گری بدون هیچ گونه توجهی رها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نج��ارزاده تاکی��د کرد‪ :‬ما برج ه��ای نجومی مانند برج‬ ‫رادکان را در خراس��ان شمالی داریم؛ همچنین موضوع‬ ‫نیمروز در کش��ور وجود دارد؛ تا پیش از قرن ‪۱۸‬میالدی‬ ‫مکانی در سیس��تان و بلوچس��تان وجود داشت که صفر‬ ‫مب��دا ب��ود زی��را مدت صبح و ش��بش یکی ب��ود و تمام‬ ‫ساعت های کش��ورهای جهان بر اساس این مبدا تنظیم‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫مکان یاب��ی ای��ن اثر از س��وی ابوریح��ان بیرونی‪ ،‬در‬ ‫کتاب ه��ای خط��ی وجود دارد اما به ان توجه نش��د و در‬ ‫نهایت انگلیس که نس��بت به دیگر کش��ورها پیشرو بود‪،‬‬ ‫روس��تای گرینویچ را به لحاظ جغرافیایی به عنوان مبدا‬ ‫صفر به جهانیان معرفی کرد‪.‬‬ ‫نجارزاده تصریح کرد‪ :‬ایران بناهای نجومی‪ ،‬ساعت های‬ ‫افتابی و بس��یاری مکان ها را دارد که از نظر گردش��گری‬ ‫نجومی می توانند مورد توجه باشند‪ .‬خوشبختانه در چند‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬کش��ورمان از لحاظ تبلیغاتی در رسانه ها‬ ‫و ش��بکه های اجتماعی و همچنین فعالیت تش��کل های‬ ‫مردم نهاد پیشرفت خوبی داشته است‪.‬‬ ‫ش��ما امروز به هر شهر از استان های کشور سفر کنید‪،‬‬ ‫انجمن های نجوم گردشگری در ان فعالیت و مردم نیز از‬ ‫ان استقبال می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کتاب های راهنمای س��فر گردش��گران‬ ‫خارجی فقط به ش��هرهای طالیی مانند اصفهان‪ ،‬شیراز‬ ‫و یزد اش��اره ش��ده است‪ .‬هر گردش��گری که وارد کشور‬ ‫می شود‪ ،‬بیشتر به این شهرها می رود و شهرهای شمالی‬ ‫کشور یا مناطق دیگر نادیده گرفته می شوند‪.‬‬ ‫برای جذب گردش��گرهای اروپایی باید در کتابچه های‬ ‫گردشگری اصالحاتی انجام شود؛ باید در سایت های مان‬ ‫ه��م به معرفی هر چه بیش��تر بناه��ای تاریخی مختلف‬ ‫بپردازی��م‪ .‬ای��ن کار نیازمن��د ی��ک کار رس��انه ای و‬ ‫مستندسازی است‪.‬‬ ‫رصدخانه ابوریحان بیرونی‬ ‫اخت��راع تلس��کوپ و قدیمی ترین رصدخان��ه ایران ‪،‬که‬ ‫پالن مشخصی از ان به جا مانده است‪ ،‬می شناسند‪ .‬این‬ ‫رصدخان��ه که در اذربایجان ش��رقی قرار دارد و از دوران‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی به یادگار مانده‪ ،‬روی تپه ای در‬ ‫غرب مراغه در نزدیکی ‪۲‬روستا به نام های «طالب خوان»‬ ‫و «حاجی کرد» قرار دارد‪ .‬رصدخانه به سبب قرارگیری در‬ ‫این موقعیت‪ ،‬مشرف به دریاچه ارومیه است‪ .‬اغراق نیست‬ ‫اگر بگوییم اکتش��افات ستاره شناس��ی که دانش��مندان‪،‬‬ ‫‪۷۰۰‬س��ال پیش در این رصدخانه انج��ام داده اند‪ ،‬راه را‬ ‫برای مطالعات امروز بش��ر ب��از کرد‪ .‬گرچه امروز تنها پی ‬ ‫بخش های مختلف و بخش��ی از س��دس فخری س��نگی‬ ‫ان (از ابزارهای ستاره شناس��ی ب��رای اندازه گیری ارتفاع‬ ‫ستاره ها یا سیاره ها) باقی مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گنبد مینا‬ ‫رصدخانه االشت‬ ‫بازدی��د از رصدخانه ه��ای س��نتی ای��ران جاذب��ه ای وی��ژه برای‬ ‫گردشگران نجومی دارد‪ .‬رصدخانه های ایران در گذشته به دلیل‬ ‫تاثیرش��ان بر پیشرفت علم ستاره شناس��ی و نجوم شهرت بسیار‬ ‫داشتند‬ ‫‹ ‹وجود برنامه های رصد؛ هر چند کمرنگ‬ ‫هر از گاهی در شهرهای مختلف ایران برنامه های رصد‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬هفته گذش��ته‪ ،‬برنامه‬ ‫رص��د ماه و س��تارگان در ش��هرکرد برگزار ش��د‪ .‬رئیس‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی شهرکرد در‬ ‫این باره گفت‪ :‬رصد ماه و س��تارگان در مرکز چهارمحال‬ ‫و بختیاری انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش میراث اری��ا‪ ،‬حمیرا راهن��ورد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫برنامه رصد ماه و س��تارگان با حضور قش��رهای مختلف‬ ‫مردم بر فراز تپه نورالشهداء شهرکرد برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این برنامه ش��رکت کنندگان توانستند با‬ ‫کمک فعاالن انجمن نجوم چرخ اوا و انجمن نجوم س��پر‬ ‫شهرکرد‪ ،‬ماه و ستارگان را رصد کنند‪.‬‬ ‫راهن��ورد افزود‪ :‬در این برنامه‪ ،‬نیروهای اتش نش��انی و‬ ‫خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد نیز مشارکت و حضور‬ ‫فعال داشتند‪.‬‬ ‫انجمن نجوم ایاز تبریز نیز در پانزدهمین سال پیاپی‪،‬‬ ‫ویژه برنامه ه��ای متنوع��ی برای تروی��ج دانش و صنعت‬ ‫فضای��ی در هفته جهان��ی فضا برگزار می کن��د‪ .‬کاراگاه‬ ‫اموزش نقاش��ی با موضوع زندگی انس��ان اینده در کره‬ ‫ماه‪ ،‬رصد رایگان ماه و سیاره های مشتری و زحل‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزش اش��نایی با دانش هوافضا و چهارمین جش��نواره‬ ‫کش��وری رویای کهکشانی من‪ ،‬از برنامه های این انجمن‬ ‫در هفته جاری است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬چنین ایین های��ی در زمان‬ ‫رخداده��ای نجوم��ی به مرور زمان گردش��گران داخلی‬ ‫و خارج��ی را به تماش��ای حرفه ای اس��مان ایران جذب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رخدادهای نجومی مهر‬ ‫ح��اال که روزهای م��اه مهر را س��پری می کنیم‪ ،‬مرور‬ ‫رخدادهای نجومی مهر نیز خالی از لطف نیس��ت‪ .‬ش��اید‬ ‫فعاالن حوزه نجوم و گردشگری‪ ،‬برای جذب گردشگران‬ ‫داخلی یا خارجی که در این زمان به طور اتفاقی در ایران‬ ‫حضور دارند‪ ،‬برنامه ریزی کنند‪ .‬انچه از نظر می گذرانید‪،‬‬ ‫رخداده��ای نجوم��ی روزه��ای باق��ی مان��ده از مه��ر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��ر انجمن نجوم امات��وری ایران به ایرنا گفت‪ :‬برای‬ ‫بسیاری از پژوهشگران و نویسندگان‪ ،‬رخدادهای نجومی‬ ‫ه��ر ماه از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬ضمن انکه‬ ‫عالقه من��دان تازه کار با اگاهی از این رویدادها با مفاهیم‬ ‫نجومی و اجرام اس��مانی بیش از پیش اش��نا ش��ده اند و‬ ‫فرصتی نیز برای عکاس��ان نجومی و اماتورهای باس��ابقه‬ ‫ایجاد می شود تا از زمان هر رخداد اگاهی یابند و خود را‬ ‫برای رصد و عکاس��ی از پدیده های جذاب اسمانی اماده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مس��عود عتیقی افزود‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬ثبت این وقایع‬ ‫در وب��گاه انجمن نج��وم اماتوری ایران و انتش��ار ان در‬ ‫رصدخانه خواجه نصیر طوسی‬ ‫خبرگزاری رسمی کشور‪ ،‬یک مستندسازی از اتفاق های‬ ‫نجومی اس��ت که از افراد تازه کار گرفته تا پژوهش��گران‬ ‫علم��ی‪ ،‬از ان بهره من��د می ش��وند و ب��رای همیش��ه در‬ ‫دس��ترس پژوهشگران حتی در س��ال های دور و پس از‬ ‫این تاریخ نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫عتیق��ی درب��اره رویداده��ای نجومی مه��ر ‪ ۹۸‬گفت‪:‬‬ ‫پنجش��نبه ‪۱۸‬مه��ر س��اعت ‪ ۲۱:۵۹‬دقیقه‪ ،‬م��اه به اوج‬ ‫زمینی رسیده و ‪۴۰۵‬هزار و ‪۹۰۲‬کیلومتر با زمین فاصله‬ ‫دارد‪ .‬دوش��نبه ‪۲۲‬مهر‪ ،‬ماه س��اعت ‪۳۸‬دقیقه بامداد این‬ ‫تاریخ به وضعیت بدر (ماه کامل) می رسد‪ .‬جمعه ‪۲۶‬مهر‬ ‫س��تاره چشم گاو (دبران) ساعت‪۱:۲۱‬دقیقه بامداد‪۲.۹ ،‬‬ ‫درجه جنوب کوژ ماه افزاینده قرار دارد‪ .‬یکشنبه ‪۲۸‬مهر‬ ‫ساعت ‪۷:۳۰‬دقیقه صبح‪ ،‬سیاره تیر به حداکثر کشیدگی‬ ‫ش��رقی خود می رس��د و ‪۲۴.۶‬درجه با خورشید جدایی‬ ‫دارد؛ بنابراین در ش��امگاه ای��ن روز بهترین فرصت برای‬ ‫تماشای این جرم ستاره مانند کم سو در افق جنوب غرب‬ ‫است‪ .‬همچنین در ساعت ‪۱۰:۵۸‬دقیقه صبح این تاریخ‪،‬‬ ‫ماه به گره صعودی می رسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوش��نبه ‪۲۹‬مهر س��اعت ‪۱۶:۰۹‬دقیقه‪،‬‬ ‫م��اه به وضعی��ت تربیع اخ��ر خواهد رس��ید و در پایان‬ ‫بخش رخدادهای نخس��تین ماه پاییز‪ ،‬سه شنبه ‪۳۰‬مهر‪،‬‬ ‫بارش ش��هابی جباری روی می دهد که این بارش ساعت‬ ‫‪۲:۳۰‬دقیقه بامداد سه شنبه به اوج می رسد‪ .‬در ضمن در‬ ‫این بامداد (سه شنبه ‪۳۰‬مهر) خوشه باز ‪ M۴۴‬جنوب ماه‬ ‫قرار دارد و بسیار نزدیک ماه دیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رصدخانه های باستانی ایران‬ ‫ایرانی��ان از دیرباز‪ ،‬عالقه زیادی به نجوم داش��ته اند و‬ ‫دانشمندان بس��یاری در علم ستاره شناسی از این خاک‬ ‫برخاس��ته اند‪ .‬اگر س��ری به مکان های تاریخی ایران زده‬ ‫باش��ید‪ ،‬متوجه می ش��وید ک��ه خیلی از انها مس��تقیم‬ ‫یا غیرمس��قیم با عل��م نجوم در ارتباط هس��تند‪ .‬بعضی‬ ‫پژوهش��گران‪ ،‬تع��دادی از نقش های تخت جمش��ید را‬ ‫نش��انه ای بر اش��نایی س��ازندگان انها با اخترشناس��ی‬ ‫می دانند؛ نقش حمله ش��یر به گاو از همین دس��ته است‪.‬‬ ‫در اتش��کده های کهن و باستانی هم چهارطاقی هایی به‬ ‫ج��ا مانده اند که بعضی از دانش��مندان اعتقاد دارند بین‬ ‫معماری‪ ،‬موقعیت و تناسبات انها با طلوع و غروب اجرام‬ ‫اسمانی ارتباطی وجود دارد‪.‬‬ ‫ای��ران رصدخانه ه��ای باس��تانی نی��ز دارد‪ .‬بازدید از‬ ‫رصدخانه ه��ای س��نتی ای��ران نیز جاذب��ه ای ویژه برای‬ ‫گردشگران نجومی دارد‪ .‬رصدخانه های ایران در گذشته‬ ‫به دلیل تاثیرشان بر پیشرفت علم ستاره شناسی و نجوم‬ ‫شهرت بسیار داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹رصدخانه مراغه‬ ‫رصدخان��ه مراغه از قدیمی تری��ن رصدخانه های ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش خوگر نی��وز‪ ،‬رصدخانه مراغ��ه را به‬ ‫عن��وان بزرگ تری��ن رصدخانه جه��ان در دوره پیش از‬ ‫رصدخانه زعفرانیه تهران‬ ‫گرچه پیش��رفت رصدخانه های ایران تاکنون نتوانسته‬ ‫مانن��د گذش��ته و همگام با اختراع��ات و امکانات جهانی‬ ‫باش��د اما پدیدار شدن اس��مان نماها نویدبخش است‪ .‬با‬ ‫اس��مان نماها می توان محدودی��ت اموزش نجوم و لذت‬ ‫بردن از ش��ناخت اس��مان را که تا پیش از این وابس��ته‬ ‫ب��ه رصدخانه ها بود‪ ،‬کمی کاهش داد‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬گنبد مینا درهایش را به روی تهرانی ها‬ ‫باز کرد‪.‬‬ ‫گنب��د مینا بزرگ ترین اس��مان نما یا همان پالنتاریوم‬ ‫ایران و خاورمیانه است‪ .‬این مرکز در واقع یک شبیه ساز‬ ‫از جهان هس��تی‪ ،‬کره ها و س��تارگان است‪ .‬به طور مثال‬ ‫در ان می ت��وان اس��مان را در حرک��ت وضعی یا انتقالی‬ ‫زمی��ن مش��اهده کرد‪ .‬همچنین تصاوی��ر و فیلم هایی به‬ ‫صورت س��ه بعدی با موضوع های نجومی در پالنتاریوم ها‬ ‫به نمایش در می ایند‪ .‬بنای گنبد مینا وسعت نزدیک به‬ ‫هزار و ‪۸۰۰‬متر مربع دارد و ش��امل یک س��الن نمایش‬ ‫شیب دار با ‪ ۱۵۰‬صندلی و پرده نمایش گنبدی است‪.‬‬ ‫س��اختمان اسمان نما به شکل یک خورشید نمادین با‬ ‫الهام از عناصر معماری ایرانی اسالمی از سوی مهندسان و‬ ‫معماران ایرانی طراحی و ساخته شده است‪ .‬در گنبد مینا‬ ‫عالوه بر نمایش فیلم و بازدید از نمایشگاه ستاره شناسی‬ ‫می توانید رصد را نیز تجربه کنید‪ .‬چه زمانی بهتر از هفته‬ ‫نجوم برای اشتی دوباره با اسمان؟‬ ‫‹ ‹دیگر رصدخانه ه�ای دیدنی و پر ظرفیت‬ ‫ایران‬ ‫اگ��ر از رصدخانه های تاریخی ایران همچون رصدخانه‬ ‫نیمروز در سیس��تان و بلوچس��تان و رصدخانه شهرگور‬ ‫در فیروزاب��اد ف��ارس بگذریم ب��ه رصدخانه های معاصر‬ ‫می رس��یم ک��ه همگی به عصر تلس��کوپ تعل��ق دارند‪.‬‬ ‫رصدخانه خواجه نصیرالدین طوس��ی (متعلق به دانشگاه‬ ‫تبری��ز)‪ ،‬رصدخانه ابوریحان بیرونی (متعلق به دانش��گاه‬ ‫ش��یراز)‪ ،‬رصدخانه دانش��گاه فردوسی مشهد‪ ،‬رصدخانه‬ ‫دانش��گاه زنجان‪ ،‬رصدخانه دانش��گاه کاشان‪ ،‬رصدخانه‬ ‫زعفرانی��ه ته��ران (متعل��ق ب��ه کانون پ��رورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان‪ ،‬رصدخانه کاس��ین خرم اباد (شرکت‬ ‫رصدخان��ه کاس��ین)‪ ،‬رصدخانه مهر بوش��هر (متعلق به‬ ‫اموزش و پرورش)‪ ،‬رصدخانه االش��ت مازندران (متعلق‬ ‫به ش��رکت اخترنمای ش��یراز و صنایع اپتیک اصفهان)‬ ‫از رصدخانه ه��ای ایران هس��تند که فعالی��ت می کنند‪.‬‬ ‫البته امکانات بیش��تر انها اموزش��ی اس��ت و بسیاری از‬ ‫انه��ا به رصدخانه های دانش ام��وزی یا اماتوری معروف‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد خانه ملی ایران‬ ‫اگ��ر از رصدخانه ه��ا بگویی��م و از رصدخانه ملی ایران‬ ‫هی��چ نگوییم‪ ،‬کالم مان ابتر اس��ت‪ .‬یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫رصدخانه های خاورمیان��ه که می توان ان را پروژه ای در‬ ‫حال پیشرفت خواند‪« ،‬رصدخانه ملی ایران» است‪.‬‬ ‫رصدخان��ه ملی ایران که هم اکنون در دس��ت طراحی‬ ‫و س��اخت اس��ت‪ ،‬در ‪۳‬بخش شامل ایس��تگاه یک‪ ،‬دو و‬ ‫س��ه‪ ،‬در ُقله گرکش در حوالی ش��هر قمصر کاش��ان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در سال ‪۱۹۹۹‬میالدی‪ ،‬مجمع‬ ‫عمومی س��ازمان ملل‪ ،‬قطعنامه ای را تصویب کرد که به‬ ‫موج��ب ان‪ ۴ ،‬ت��ا ‪۱۰‬اکتبر هر س��ال (‪ ۱۳‬تا ‪۱۹‬مهر)‪ ،‬به‬ ‫عن��وان هفت��ه جهانی فضا‪ ،‬انتخاب ش��د‪ .‬هدف این کار‪،‬‬ ‫ترویج و توسعه دانش فضایی و اشنا کردن مردم و جوانان‬ ‫ب��ا نقش فناوری فضایی در زندگی انس��ان ها روی زمین‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫رصدخانه بوشهر‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫اشفتگی بازار ارز به حداقل رسید‬ ‫حمایت از تولید داخل با تداوم ثبات ارزی‬ ‫ن��رخ ارز به عن��وان مفصل ارتب��اط اقتص��اد داخلی‬ ‫و بین الملل��ی از متغیره��ای مهم هر نظ��ام اقتصادی‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬در این میان‪ ،‬ن��رخ واقعی ارز یکی از‬ ‫ش��اخص های اساس��ی در تعیین درج��ه رقابت پذیری‬ ‫بین المللی و وضعیت داخلی اقتصاد هر کش��ور اس��ت؛‬ ‫ازاین رو اش��فتگی و نوس��ان در عملکرد این ش��اخص‬ ‫از یک س��و نش��ان دهنده نبود تع��ادل در مبادله های‬ ‫اقتصادی با س��ایر کشورهاس��ت و از سوی دیگر‪ ،‬علت‬ ‫بی ثباتی بیش��تر و فس��اد مال��ی در بازار ارز را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬به هرحال جهش ها و تالطم های ش��دید نرخ‬ ‫ارز که در بیش از یک س��ال گذشته به بهانه بازگشت‬ ‫تحریم ها در اقتصاد ایران اتفاق افتاد‪ ،‬فضای رانتخواری‬ ‫و سودجویی های گسترده ای را در بازار ایجاد کرد و به‬ ‫جهش های شدید قیمتی نیز دامن زد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رایط تاجای��ی پیش رف��ت ک��ه در نهایت‬ ‫موض��وع برخورد و مبارزه با فس��اد های مربوط به ارز و‬ ‫رانت ه��ای به وجود امده در این حوزه‪ ،‬به طور جدی در‬ ‫دستور کار مس��ئوالن اقتصادی و قضایی قرار گرفت و‬ ‫اقدام های گس��ترده ای در راس��تای ثبات بخشی به ا ین‬ ‫بازار انجام ش��د‪ .‬نتیجه این اقدام ها هم این شد که در‬ ‫نهای��ت بازار ارز به یک ثبات نس��بی دس��ت پیدا کرد‬ ‫و س��فته بازی و س��وداگری دراین بازار به شدت کاهش‬ ‫یافت‪ .‬کارشناس��ان حوزه اقتصاد براین باورند هرقدر از‬ ‫اشفتگی ها و نوسان های بازار ارز کم شود و این بازار به‬ ‫سمت ثبات بیشتر حرکت کند می تواند به سود اقتصاد‬ ‫کش��ور تمام شود و در راستای حمایت از تولید داخلی‬ ‫این یک امر ضروری است‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کارت ملی هوشمند برای خرید ارز الزامی است‬ ‫صرافی ملی برای فروش ارز به متقاضیان ش��رط جدیدی را تعیین کرده و ان این اس��ت که خریداران ارز‬ ‫از این صرافی ها باید کارت ملی هوش��مند داشته باشند‪ .‬پس از انکه بانک ها ارائه خدمات را محدود به داشتن‬ ‫کارت ملی هوشمند کردند این بار صرافی های بانکی نیز به میدان امده و شرط کرده اند هرگونه خرید و فروش‬ ‫ارز در این صرافی ها منوط به داش��تن کارت ملی هوش��مند از سوی متقاضیان است‪ .‬پیش از این شرط اصلی‬ ‫ی در ارائه خدمات ارزی به مردم داش��تن کارت ملی به همراه کارت بانکی و س��یمکارت به نام‬ ‫صرافی های بانک ‬ ‫اش��خاص بود اما مدتی اس��ت که این صرافی ها فقط ب��ه افرادی که کارت ملی هوش��مند دارند خدمات ارائه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬پس از اعمال سیاست های جدید ارزی‪ ،‬ش��رایط خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی نیز‬ ‫تغییر کرد و براس��اس این تغییرات‪ ،‬صرافی های مجاز فقط با ارائه کارت ملی‪ ،‬کارت بانکی و سیمکارت هم نام‬ ‫با شخص خریدار اقدام به فروش ارز تا سقف ‪ ۲۰۰۰‬یورو به متقاضیان می کنند؛ بنابراین در صورتی که فردی‬ ‫بخواهد از این صرافی ها ارز بخرد‪ ،‬باید مشخصات کامل ان شامل اطالعات فردی‪ ،‬شماره کارت بانکی و شماره‬ ‫تلفن همراه به نام شخص خریدار در سامانه ثبت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات نرخ ارز یک گام مثبت‬ ‫جعفر ق��ادری‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد دراین ب��اره در‬ ‫گفت وگو با فارس با اش��اره به رشد نقدینگی در کشور‬ ‫و رک��ود حاکم بر اقتصاد و با بی��ان اینکه تدبیر دولت‬ ‫در کاهش تورم کارس��از نبوده‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیم نادرست‬ ‫ارزی دولت و تعیین دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی در ‪ ۲۰‬فروردین‬ ‫‪ ۹۷‬س��بب شد ذخایر ارزی کش��ور کاهش و مشکالت‬ ‫اقتصادی کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه امسال‪ ،‬برای فعالیت های اقتصادی‬ ‫نیازمند ارز‪ ،‬ثبات نسبی بازار و کم شدن نوسان ها یک‬ ‫نکته مثبت به شمار می اید و تک نرخی شدن ارز باعث‬ ‫ثبات و ایجاد محیطی پایدار در اقتصاد خواهد شد‪ ،‬اما‬ ‫جدا شدن از نظام ارزی دو نرخی هم کار اسانی نیست‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬دو نرخی بودن ارز در کش��ور اگرچه زمینه‬ ‫فس��اد را فراهم می کند اما نحوه قیمت گذاری و توزیع‬ ‫کاالهای اساسی براساس ارز تک نرخی هم یک معضل‬ ‫اس��ت؛ بنابراین ارز دونرخی راهی برای تامین کاالهای‬ ‫اساسی به نرخ پایین است‪.‬‬ ‫این اقتصاددان یاداور ش��د‪ :‬داده های اماری امس��ال‬ ‫نش��ان می دهد نوس��ان های نرخ ارز کاهش یافته و ارز‬ ‫به س��وی تک نرخی ش��دن پیش می رود‪ .‬سیاست های‬ ‫تثبیتی نرخ ارز ازس��وی بانک مرکزی اگرچه می تواند‬ ‫تاثیرات دوگانه منفی و مثبت داش��ته باش��د اما اثر ان‬ ‫بر سرمایه گذاری ها مثبت است‪ .‬تاثیرات دوگانه تثبیت‬ ‫نرخ ارز را می توان در موارد زیر خالصه کرد‪ :‬یکی اینکه‬ ‫می تواند سبب کاهش هزینه های تولید و توجیه پذیری‬ ‫طرح های اقتصادی و افزایش س��رمایه گذاری ش��ود و‬ ‫دوم اینکه س��بب افزایش تقاضا ب��رای واردات کاالها و‬ ‫خدمات خارج��ی‪ ،‬کاهش تقاضا برای کاالها و خدمات‬ ‫داخلی و خروج سرمایه گذاری بخش خصوصی از عرصه‬ ‫فعالیت ها می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در جمع بن��دی از این دو اثر باید‬ ‫بر ثب��ات نرخ ارز متمرکز ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وابس��تگی‬ ‫تولی��د داخلی به ارز ایجاب می کند دولت بر سیاس��ت‬ ‫تثبیت نرخ ارز پافش��اری کرده و طمع صادرات بیشتر‬ ‫در نتیجه افزایش نرخ ارز‪ ،‬دولت را دوباره به رها سازی‬ ‫نرخ ارز تش��ویق کن��د‪ .‬ثبات نرخ ارز موجب می ش��ود‬ ‫تمایل ب��ه خری��د کااله��ای مصرفی ب��ادوام خارجی‬ ‫به عن��وان یک راه ب��رای حفظ قدرت خرید اش��خاص‬ ‫به فراموشی سپرده ش��ده و تقاضا برای ارز نیز کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬دولت نباید از تس��عیر نرخ ارز‬ ‫بهره برداری و از ارز به عنوان یک منبع درامد اس��تفاده‬ ‫کند‪ ،‬زی��را اثر منفی بر رش��د س��رمایه گذاری خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ هیجان های بازار کم شد‬ ‫مهدی رفیعی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در این باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به نوسان های بازار ارز در‬ ‫بیش از یک سال گذشته‪ ،‬موضوع نبود تعادل در عرضه‬ ‫و تقاضا را در کنار سایر شاخص ها‪ ،‬یکی از عوامل مهم‬ ‫و موثر در جهش های ش��دید قیمتی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫پس از بازگش��ت تحریم ه��ا و حرک��ت نقدینگی ها به‬ ‫س��مت بازارهای موازی‪ ،‬موج شدیدی از تقاضا در بازار‬ ‫ارز ایجاد ش��د که زمینه رش��د قیمت ها را فراهم کرد‪.‬‬ ‫البت��ه در کنار نبود تعادل عرضه و تقاض��ا در بازار ارز‬ ‫که موجب باال رفتن قیمت ها ش��د‪ ،‬برخی سیاست های‬ ‫نادرس��ت دول��ت و بانک مرک��زی در این ب��ازه زمانی‬ ‫به این ش��رایط و تنش ه��ا دامن زد و باعث ش��د نرخ‬ ‫ارز به ش��دت روند افزایش��ی به خود بگیرد و نگرانی و‬ ‫دغدغه فعاالن اقتصادی و جامعه را ازاین بابت بیش��تر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ای��ن وضعی��ت ک��ه انگیزه س��فته بازی و‬ ‫سوداگری را به شدت باال برده بود‪ ،‬باعث شد بسیاری از‬ ‫افراد برای کس��ب سود وارد این بازار شوند و در نهایت‬ ‫یک فضای س��وداگری و رانت��ی را در بازار ارز و اقتصاد‬ ‫کشور به وجود اورند و به بدتر شدن شرایط دامن بزند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬مدتی است از این هیجان ها کم‬ ‫شده و نوسان های بازار کاهش یافته است و دیگر از ان‬ ‫فضای سفته بازی و داللی خبری نیست ‪.‬‬ ‫موضوعی که به کم شدن تقاضای خرید منجر شده و‬ ‫زمینه افت و ثبات نسبی قیمت ها را در این بازار فراهم‬ ‫کرده که می توان این مهم را اقدام مثبتی عنوان کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس معتقد است کاهش اشفتگی های بازار‬ ‫ارز می تواند باعث ثبات در اقتصاد کشور شود و فعالیت‬ ‫بخ��ش اقتص��اد را پیش بینی پذیر ت��ر کند ام��ا به طور‬ ‫بررسی طرح نظام بانکداری‬ ‫با حضور مدیران عامل بانک ها‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از بررس��ی ط��رح نظ��ام بانک��داری‬ ‫جمهوری اس�لامی ب��ا حضور مدی��ران عامل‬ ‫بانک های کشور خبر داد‪.‬‬ ‫الیاس حضرتی با اش��اره به نشس��ت اعضای‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫مدیران عامل بانک های کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫نشست طرح نظام بانکداری جمهوری اسالمی‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گرفت؛ این ط��رح یکی از‬ ‫مهم تری��ن طرح های��ی اس��ت که کمیس��یون‬ ‫اقتصادی به بررسی ان می پردازد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی به منظ��ور تعمی��ق مباحث‬ ‫کارشناسی درباره طرح نظام بانکداری جمهوری‬ ‫قطع ت��داوم این روند نیازمند این اس��ت که نقدینگی‬ ‫کش��ورکنترل و مدیری��ت ش��ده و از س��رعت گردش‬ ‫پول در جامعه کاس��ته ش��ود‪ .‬رفیعی براین باوراس��ت‬ ‫ه��ر اقدامی که تقاضا در ب��ازار ارز را افزایش داده و بر‬ ‫نقدینگی کشور بدون هیچ توجیهی بیفزاید‪ ،‬در نهایت‬ ‫می تواند منج��ر به بروز دوباره نوس��ان های قیمتی در‬ ‫بازار ارز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات ارزی اهمیت زیادی دارد‬ ‫ابراهی��م عباس��ی از دیگ��ر کارشناس��ان اقتصاد نیز‬ ‫دراین ب��اره در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا تاکی��د بر این‬ ‫موضوع که به کاربس��تن برخی سیاست های مناسب از‬ ‫س��وی بانک مرکزی در حوزه ارزی باعث ش��د بخشی‬ ‫از نوس��ان های بازار ارز کنترل شود و قیمت ها در یک‬ ‫محدوده قیمت��ی برای مدتی قرار بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه می توان گفت که عملکرد بانک مرکزی به نسبت ‬ ‫خوب بوده اس��ت و توانسته فضای س��فته بازی و رانت‬ ‫را در ای��ن بازار ک��م کند و تقاض��ای کاذب را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت برای ت��داوم این رون��د و بهبود‬ ‫وضعی��ت بازار ارز بای��د اقدام ها و سیاس��ت های بانک‬ ‫مرکزی همچنان ادامه پیدا کند و در راس��تای افزایش‬ ‫تعامالت بانکی و تجاری ایران با س��ایر کش��ور ها اقدام‬ ‫ش��ود‪ .‬او در عین حال بر تثبیت شرایط بازار ارز تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اگر قرار اس��ت کمکی ب��ه فعاالن اقتصاد‬ ‫شود‪ ،‬مس��ئوالن امر باید در راستای ثبات نرخ ارز گام‬ ‫بردارن��د زیرا افزای��ش دامنه نوس��ان های قیمتی بازار‬ ‫ارز می توان��د قدرت برنامه ری��زی را از فعاالن اقتصادی‬ ‫بگیرد و بی اعتمادی ایجاد کند‪ .‬به گفته این کارشناس‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصاد باید قدرت برنامه ریزی داش��ته باشند و‬ ‫تمام ت�لاش بانک مرکزی در این زمین��ه باید کاهش‬ ‫دامنه نوس��ان ارز باش��د و نرخ ارز را به س��مت واقعی‬ ‫شدن پیش ببرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی در این مدت تصمیم ها‬ ‫و اقدام ه��ای خوبی را ب��رای مدیریت ب��ازار گرفته که‬ ‫اگ��ر با این روی��ه حرکت کند‪ ،‬می توان انتظار داش��ت‬ ‫شرایط حوزه ارزی کشور نیز به سمت بهترشدن پیش‬ ‫برود‪.‬‬ ‫ثبات نرخ ارز‬ ‫موجب می شود‬ ‫تمایل به خرید‬ ‫کاالهای مصرفی‬ ‫بادوام خارجی‬ ‫به عنوان یک راه‬ ‫برای حفظ قدرت‬ ‫خرید اشخاص‬ ‫به فراموشی‬ ‫سپرده شود و‬ ‫تقاضا برای ارز‬ ‫نیز کاهش یابد‬ ‫کاهش‬ ‫اشفتگی های‬ ‫بازار ارز‬ ‫می تواند باعث‬ ‫ثبات در اقتصاد‬ ‫کشور شود و‬ ‫فعالیت بخش‬ ‫اقتصاد را‬ ‫پیش بینی ‬ ‫پذیر تر‬ ‫کند‬ ‫بانک مرکزی هشدار داد‬ ‫افزایش سایت های جعلی پرداخت بانکی‬ ‫اس�لامی نشس��ت های مک��رر با کارشناس��ان‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬وزارت ام��ور اقتصاد و دارایی و‬ ‫تمام��ی مدیران عامل بانک ها ش��امل دولتی و‬ ‫خصوص��ی برگزار کرد تا نظرهای کارشناس��ی‬ ‫این س��ازمان ها در بررس��ی این ط��رح منظور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی در مجل��س‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خانه مل��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫نشست یادش��ده کارشناس��ان و مدیران عامل‬ ‫بانک ه��ا نظرهای خ��ود را درب��اره طرح نظام‬ ‫بانکداری جمهوری اس�لامی مطرح کردند که‬ ‫این نظرها در کمیس��یون اقتصادی مدنظر قرار‬ ‫گرفته و در بررس��ی طرح یادشده به انها توجه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با توج��ه به افزایش تعداد س��ایت های جعلی در‬ ‫فضای پرداخت کش��ور‪ ،‬بانک مرکزی از دارندگان‬ ‫کارت ه��ای بانکی درخواس��ت کرد هن��گام انجام‬ ‫عملیات بانک��ی و خرید در فض��ای مجازی‪ ،‬توجه‬ ‫و دق��ت الزم را به عم��ل اورده و از ورود و افش��ای‬ ‫اطالع��ات کارت خ��ود در س��ایت های نامعتب��ر و‬ ‫مشکوک خودداری کنند‪.‬‬ ‫روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرده است که‬ ‫این بانک در راس��تای صیانت و محافظت از دارایی‬ ‫مش��تریان و به منظور مقابله با سایت های جعلی و‬ ‫جلوگیری از فیشینگ درگاه های پرداخت همواره‬ ‫اقدام به شناسایی درگاه های تقلبی و پیگیری برای‬ ‫مسدودس��ازی و غیرفعال ش��دن ای��ن درگاه های‬ ‫می کن��د‪ .‬درگاه های جعلی پرداخت یا فیش��ینگ‬ ‫ازسوی مجرمان سایبری به منظور سرقت اطالعات‬ ‫کارت مردم‪ ،‬طراحی ش��ده و در اینترنت بارگذاری‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه اطالعات کارت (ش��ماره کارت‪،‬‬ ‫رم��ز دوم‪ ،‬تاریخ انقضا و ک��د ‪ )CVV۲‬برای انجام‬ ‫تراکنش های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال‬ ‫وجه کارت به کارت اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬مجرمان‬ ‫همواره سعی در سرقت این اطالعات با فریب مردم‬ ‫از طریق صفحات فیشینگ را دارند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی با همکاری بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتب��اری و ش��رکت های ارائ��ه دهن��ده خدمات‬ ‫پرداخ��ت اقدام های پیش��گیرانه گوناگ��ون برای‬ ‫محافظ��ت از دارایی ش��هروندان در براب��ر این نوع‬ ‫کالهبرداری ها به انجام رس��انده اند که از ان جمله‬ ‫می ت��وان به تجمی��ع درگاه های پرداخ��ت معتبر‬ ‫در دامن��ه ش��اپرک (‪،)https: //shaparak.ir‬‬ ‫بکارگیری گواهی های امنیتی معتبر‪ ،‬ارائه رمز دوم‬ ‫پویا به مش��تریان و رصد و پایش مستمر درگاه های‬ ‫پرداخت در فضای مجازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫به موازات اقدام های پیش��گیرانه یادش��ده‪ ،‬این‬ ‫بانک با همکاری بانک ها و موسس��ه های اعتباری‪،‬‬ ‫ش��رکت های ارائ��ه دهن��ده خدم��ات پرداخت و‬ ‫ش��رکت های تابع خود با رصد شبکه های اجتماعی‬ ‫و بهره گی��ری از قابلیت ه��ای مراک��ز رصد و پایش‬ ‫درگاه های ش��بکه پرداخت کش��ور و نی��ز تعامل با‬ ‫نهادهایی مانند دادس��تانی‪ ،‬پلیس فتا و مرکز ماهر‬ ‫اقدام به مسدود س��ازی تعداد زیادی سایت جعلی‬ ‫کرده است‬ ‫تسهیالت ‪ ۲۴۰‬هزار واحد طرح اقدام ملی پرداخت می شود‬ ‫مدیرعام��ل بانک مس��کن درباره تمهی��دات این بانک برای‬ ‫اج��رای طرح اقدام ملی مس��کن گفت‪ :‬تس��هیالت ‪ ۲۴۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی طرح اقدام ملی از س��وی بانک مسکن تامین‬ ‫و پرداخت می ش��ود‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬ابوالقاسم رحیمی انارکی‬ ‫در زمین��ه طرح اقدام ملی مس��کن و چگونگ��ی تامین اعتبار‬ ‫ب��رای اج��رای این ط��رح‪ ،‬گفت‪ :‬بان��ک مس��کن از ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی طرح اقدام ملی‪ ،‬پرداخت تس��هیالت به ‪۲۴۰‬‬ ‫ه��زار واحد را تقب��ل کرده که در این زمینه بخش��ی از تامین‬ ‫اعتبارات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن افزود‪ :‬هم اکنون بی��ش از ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫حس��اب صندوق پس انداز مسکن یکم وجود دارد که حداقل ها‬ ‫را رعای��ت کرده ان��د‪ .‬رحیمی انارکی ادام��ه داد‪ :‬بخش دیگری‬ ‫از تامی��ن اعتب��ار طرح اقدام ملی مس��کن را از محل اقس��اط‬ ‫وصول��ی بانک که پیش بینی کرده ایم امس��ال رقم قابل توجهی‬ ‫باش��د‪ ،‬انجام می شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون در جذب‬ ‫س��پرده های جدی��د به دلیل انکه وارد رقابت نرخ س��ود بانکی‬ ‫با س��ایر بانک ها نشده ایم با مش��کل مواجه هستیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک مسکن تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده‬ ‫و تالش هایی که برای ایجاد انضباط مالی در بانک مسکن انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬نرخ سود سپرده در نیمه دوم امسال برای این بانک بهتر‬ ‫شود و بتوانیم منابع موردنیاز خود را در نیمه دوم سال در قالب‬ ‫جذب سپرده‪ ،‬تامین کنیم‪.‬‬ ‫رحیمی انارک��ی گفت‪ :‬بانک مس��کن همچنین یکس��ری از‬ ‫ابزاره��ای جدید را در دس��تور کار و در دس��ت پیگیری دارد‪.‬‬ ‫ک��ه با این ابزارهای جدید در صدد هس��تیم ت��ا بتوانیم حوزه‬ ‫تامین مالی طرح های مسکن را در بازار سرمایه توسعه و تعمیق‬ ‫دهیم‪ .‬وی تقویت بازار سرمایه را در اجرای طرح های مسکنی‬ ‫مستلزم همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سایر‬ ‫نهادهای ناظ��ر از جمله بانک مرکزی دانس��ت و گفت‪ :‬در این‬ ‫خصوص الزم است تا همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و‬ ‫همچنین اقتصاد و دارایی با بانک مسکن بیشتر شود تا بتوانیم‬ ‫فعالیت ها را سهل تر به پیش ببریم‪.‬‬ ‫اب��زار کارتخ��وان فروش��گاهی(کارتخوان)‬ ‫رایج تری��ن اب��زار پذیرش در کش��ور به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬اما س��هم ان به تدریج در حال کاهش‬ ‫اس��ت‪ ،‬زمان��ی که م��ردم می توانن��د از طریق‬ ‫نرم افزارها و اپ های گوش��ی تلفن همراه خود‬ ‫هزینه ها را پرداخت کنند‪ ،‬دیگر کمتر به سراغ‬ ‫پول نقد یا کارتخوان می روند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا و براس��اس تاره ترین امار‬ ‫ش��بکه الکترونیک��ی پرداخ��ت کارت��ی در‬ ‫کشور(ش��اپرک) ش��مار تراکنش ه��ا از طریق‬ ‫کارتخوان در ش��هریور امسال ‪ ۲‬میلیارد و ‪۱۴‬‬ ‫میلیون‪ ،‬ش��مار تراکنش ه��ای اینترنتی ‪۱۴۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۲۹‬هزار و ش��مار تراکنش با تلفن‬ ‫هم��راه ‪ ۱۴۲‬میلیون و ‪ ۸۴۴‬ه��زار مورد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ارزش تراکنش های شبکه پرداخت در‬ ‫شهریور امسال نیز که از طریق کارتخوان انجام‬ ‫ش��ده ‪ ۲۲۴‬هزار میلیارد توم��ان بوده و ارزش‬ ‫تراکنش ه��ای اینترنت��ی ‪ ۲۵.۵‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان و ارزش تراکن��ش با تلف��ن همراه نیز‬ ‫به ‪ ۹۳۶‬میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬شبکه‬ ‫الکترونیکی پرداخت کارتی ش��امل ‪ ۳‬نوع ابزار‬ ‫«ابزار پذیرش اینترنتی»‪« ،‬ابزار پذیرش تلفن‬ ‫همراه» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی»‬ ‫اس��ت که فعالیت های مربوط به «خرید کاال و‬ ‫خدم��ات»‪« ،‬پرداخت قبض و خرید ش��ارژ» و‬ ‫«مانده گیری» از طریق انها انجام می شود‪.‬‬ ‫تعداد و مبلغ تراکنش ه��ای ابزار کارتخوان‬ ‫فروش��گاهی در ش��هریور ‪ ۹۸‬نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ ۹۷‬نیز روندی کاهشی را نشان‬ ‫می دهد به طوری که از نظر تعداد ‪ ۱.۱۸‬درصد‬ ‫و از نظر ارزش ‪ ۱.۳۶‬درصد افت داش��ته است‪.‬‬ ‫کارتخوان ه��ا در ش��هریور ‪ ۹۷‬ح��دود ‪۸۸.۷‬‬ ‫درص��د تع��داد تراکنش ه��ا و ‪ ۹۰.۷۸‬درص��د‬ ‫ارزش تراکنش ه��ا را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫بودن��د‪ .‬س��هم پرداخت کارتخوانی نس��بت به‬ ‫مرداد امس��ال نیز کاهش داش��ته است‪ .‬سهم‬ ‫پرداخ��ت از طری��ق کارتخ��وان از مجم��وع‬ ‫تراکنش ه��ای الکترونیک در مرداد ‪ ۹۸‬از نظر‬ ‫تع��داد تراکنش ها حدود ‪ ۸۸.۱‬درصد بوده که‬ ‫در ش��هریوربه ‪ ۸۷.۶‬درص��د کاهش یافت که‬ ‫افت ‪۰.۵‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬سهم ارزش‬ ‫تراکنش ه��ا از طری��ق کارتخ��وان نیز از ‪۹۰.۵‬‬ ‫درص��د در مرداد به ‪ ۸۹.۴‬درصد در ش��هریور‬ ‫امس��ال افت کرد که نشان دهنده کاهش ‪۱.۱‬‬ ‫درصدی است‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه س��هم تراکنش ه��ا از طریق‬ ‫کارتخ��وان در دوره م��ورد بررس��ی کاه��ش‬ ‫داش��ته‪ ،‬امار نشان می دهد سهم تراکنش های‬ ‫تلف��ن هم��راه و اینترنتی روندی رو به رش��د‬ ‫داش��ته است‪ .‬براین اس��اس‪ ،‬سهم ‪ ۵.۸‬درصد‬ ‫پرداخت ه��ای اینترنت��ی از مجم��وع تع��داد‬ ‫تراکنش ه��ای الکترونیک در مرداد امس��ال به‬ ‫‪ ۶.۲‬درصد در شهریور ‪ ۹۸‬افزایش یافت‪ .‬سهم‬ ‫پرداخت های اینترنت��ی از نظر ارزش مجموع‬ ‫پرداخت ها نیز از ‪ ۹.۱‬درصد در مرداد به ‪۱۰.۲‬‬ ‫درصد در شهریور صعود کرد‪.‬‬ ‫س��هم پرداخت ه��ای تلف��ن هم��راه نیز در‬ ‫ش��هریور ‪ ۹۸‬باال رفته به طوری که س��هم این‬ ‫نوع پرداخت از نظر تعداد از ‪ ۶‬درصد در مرداد‬ ‫به ‪ ۶.۲‬درصد در ش��هریور رش��د کرده اس��ت‪.‬‬ ‫س��هم پرداخت های تلفن همراه از نظر ارزش‬ ‫نیز از ‪ ۰.۳۵‬درصد در مرداد به ‪ ۰.۳۷‬درصد در‬ ‫شهریور ‪ ۹۸‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سکه دوباره به کانال‬ ‫‪ ۳‬میلیون تومان برگشت‬ ‫نوسان نرخ طال در بازار جهانی بار دیگر ریزش‬ ‫نرخ هر قطعه س��که تمام بهار ازادی به کانال ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫به گزارش روز نو‪ ،‬دیروز هر قطعه س��که تمام‬ ‫بهار ازادی طرح جدید با پذیرش کاهش ‪ ۹‬هزار‬ ‫تومانی ن��رخ به ‪ ۴‬میلیون و هزار تومان رس��ید‬ ‫اما نرخ س��که ط��رح قدیم در ب��ازار ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۹۰‬هزار تومان اعالم شد‪ .‬در چند روز گذشته‬ ‫نرخ س��که برای سومین بار وارد کانال‪ ۳‬میلیون‬ ‫تومان شده است‪.‬‬ ‫قیمت ها در بازار سکه اما در چند روز گذشته‪،‬‬ ‫از پ��س ورود ب��ه کان��ال ‪ ۳‬میلی��ون تومانی‪ ،‬با‬ ‫رشدی اندک روبه رو بود و این کاالی سرمایه ای‬ ‫توانس��ت در محدوده باالت��ر از ‪ ۴‬میلیون تومان‬ ‫ق��رار گیرد اما ماندگاری در این محدوده قیمتی‬ ‫دیری نپایید‪.‬‬ ‫نرخ هر قطعه نیم س��که نیز در بازار ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۲‬هزار تومان و بهای هر قطعه ربع س��که یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۵۲‬هزار تومان گزارش ش��ده است‪.‬‬ ‫بر این اساس هر قطعه سکه گرمی نیز ‪ ۸۵۱‬هزار‬ ‫تومان نرخ دارد‪.‬‬ ‫ن��رخ هر گ��رم طال در ب��ازار ‪ ۴۰۷‬هزار تومان‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مردم کمتر سراغ‬ ‫کارتخوان ها می روند‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹راه اندازی اپلیکیش�ن همراه کارت‬ ‫اینده در بانک رفاه‬ ‫بانک رف��اه به منظور تس��هیل و تس��ریع ارائه‬ ‫خدم��ات نوین بانکی‪ ،‬امکان انتق��ال وجه از مبدا‬ ‫بانک رفاه به تمامی کارت های عضو شبکه شتاب‬ ‫را به وس��یله اپلیکیش��ن موبایلی «هم��راه کارت‬ ‫اینده» فراهم کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫رف��اه کارگران‪ ،‬مش��تریان می توانند پس از نصب‬ ‫اپلیکیش��ن همراه کارت اینده (ش��رکت تجارت‬ ‫الکترونیکی ارتب��اط فردا)‪ ،‬با در اختیار داش��تن‬ ‫اطالع��ات کارت خود ش��امل ش��ماره ‪۱۶‬رقمی‬ ‫کارت‪ ،‬رم��ز دوم ‪ CVV۲‬و تاریخ انقضاء نس��بت‬ ‫به اس��تفاده از خدمت یادشده اقدام کنند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬با راه اندازی خدمت یادشده درحال حاضر‬ ‫انتق��ال وجه به وس��یله اپلیکیش��ن های موبایلی‬ ‫هم��راه کارت رفاه‪ ،‬تاپ‪ ،‬اپ‪ ،‬سه س��وت (‪،)۷۲۴‬‬ ‫پات‪ ،‬س��که‪ ،‬ایوا و همراه کارت اینده برای تمامی‬ ‫مشتریان این بانک امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش س�قف برداش�ت روزان�ه‬ ‫از خودپردازهای بانک سرمایه‬ ‫همزمان با ایام اربعین حسینی‪ ،‬سقف برداشت‬ ‫از خودپردازهای ش��عبه های بانک س��رمایه در ‪۳‬‬ ‫استان ایالم‪ ،‬کرمانش��اه و خوزستان به ‪۵‬میلیون‬ ‫ری��ال افزایش یاف��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک س��رمایه‪ ،‬همزمان با ایام س��وگواری اربعین‬ ‫حس��ینی و حرکت بس��یاری از زائران و مشتاقان‬ ‫اباعبداهلل الحسین (ع) به وسیله استان های مرزی‬ ‫به س��وی عتبات عالیات‪ ،‬بانک سرمایه به منظور‬ ‫خدمت رس��انی مطلوب به زائران‪ ،‬سقف برداشت‬ ‫از خودپردازهای شعبه های خود به صورت درون‬ ‫بانکی را در ‪ ۳‬اس��تان ایالم‪ ،‬کرمانشاه و خوزستان‬ ‫از ‪ ۱۳‬تا ‪۳۰‬مهر س��ال جاری‪ ،‬ب��ه ‪۵‬میلیون ریال‬ ‫افزایش داد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬همکاران بانک سرمایه‬ ‫با رص��د ش��بانه روزی خودپردازهای یادش��ده و‬ ‫پول گ��ذاری مس��تمر در انها و نی��ز ارائه خدمات‬ ‫بانک��ی ب��ه زائ��ران در کوتاه ترین زم��ان ممکن‪،‬‬ ‫می کوش��د تا س��هم بس��یار کوچکی در برگزاری‬ ‫هرچه شایسته تر این ایین معنوی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش س�قف برداش�ت از‬ ‫خودپردازهای مرزی بانک سامان‬ ‫بانک س��امان با هدف خدمت رس��انی به زائران‬ ‫اربعین حس��ینی‪ ۶ ،‬خودپرداز س��یار به مرزهای‬ ‫مهران و شلمچه اعزام کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سامان رس��ان‪ ،‬بانک س��امان باهدف‬ ‫خدمت رس��انی ب��ه مش��تریان در ای��ام اربعی��ن‬ ‫حسینی‪ ،‬سقف برداشت از خودپردازهای خود در‬ ‫مرزه��ای مهران و ش��لمچه را افزایش داد‪ .‬تمامی‬ ‫مشتریان بانک سامان از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۳۰‬مهر سال جاری‬ ‫(‪ ،)۱۳۹۸‬می توانن��د از ‪ ۶‬خودپ��رداز این بانک که‬ ‫در مرزهای مهران و ش��لمچه مستقر شده است‪،‬‬ ‫روزانه تا س��قف ‪۵‬میلیون ری��ال وجه نقد دریافت‬ ‫کنن��د‪ .‬همچنی��ن زائرانی ک��ه دارای کارت های‬ ‫بانکی متصل به شبکه شتاب هستند در این مدت‬ ‫می توانن��د از خودپردازهای بانک س��امان‪ ،‬تمام‬ ‫خدم��ات موردنی��از خود اعم از برداش��ت‪ ،‬انتقال‬ ‫وجه‪ ،‬خرید ش��ارژ و پرداخ��ت قبض ها را مطابق با‬ ‫ش��یوه نامه بانک مرکزی دریاف��ت کنند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬گروه خدماتی بانک س��امان همزمان با این‬ ‫ایام با اس��تقرار در محل نص��ب خودپردازها همه‬ ‫دس��تگاه ها را بروزرس��انی و مشکالت احتمالی را‬ ‫رفع خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتت�اح نخس�تین مرک�ز تخصص�ی‬ ‫توسعه بیمه زندگی در یزد‬ ‫نخستین مرکز توسعه بیمه های زندگی استان‬ ‫یزد با هدف توس��عه و ساماندهی فروش بیمه های‬ ‫زندگی با اش��تغالزایی ‪ ٣٠‬نفر در یزد افتتاح ش��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمد حی��دری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیم��ه کارافرین در این ایین ب��ا تاکید بر اهمیت‬ ‫همگانی س��ازی بیمه های زندگی در کشور افزود‪:‬‬ ‫اعطای مجوز ش��رکت های تخصص��ی بیمه های‬ ‫زندگ��ی ب��ه نمایندگی ها نش��ان دهنده موفقیت‬ ‫انهاست و دلیل اعطای این مجوز به این نمایندگی‬ ‫در یزد نیز این است که این مجموعه درحال حاضر‬ ‫رتبه نخست استان و رتبه پنجم کشور را دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ماموریت صنعت بیمه در رش��ته بیمه های‬ ‫زندگی از جنس فعالیت صندوق های بازنشستگی‬ ‫است و در صورت رفع نواقص و جبران عقب ماندگی‬ ‫در زمینه همگانی سازی بیمه های زندگی صنعت‬ ‫بیمه نیز در جذب س��رمایه موفق تر عمل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی با بیان اینکه این مرکز می تواند با استفاده‬ ‫از نیروی انسانی متخصص و استقرار سیستم های‬ ‫نواور و مبتکرانه س��هم بیش��تری از ب��ازار بزرگ‬ ‫بیمه را به خود اختصاص دهد‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫راهکارهای نواوران��ه‪ ،‬ضرورت امروز صنعت بیمه‬ ‫است و اگر در این حوزه ها تحرک بیشتری از خود‬ ‫نشان دهیم‪ ،‬موفق تر خواهیم بود‪ .‬او افزود‪ :‬صنعت‬ ‫بیمه بای��د برای ف��روش بیمه نامه ه��ای زندگی‬ ‫ب��ا خانواده ها ارتباط برقرار ک��رده و با معرفی این‬ ‫محصول ارزش��مند بازارهای تازه ای را پیدا کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬افتتاح نخس��تین مرکز تخصصی‬ ‫توس��عه بیمه زندگی در استان یزد را به فال نیک‬ ‫می گیریم و امیدواریم س��هم شرکت های بیمه از‬ ‫پس اندازهای مردم به رقم منطقی برسد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد‬ ‫ارائه خدمات مالی بانک صادرات به مشموالن عضو اتاق تهران‬ ‫مش��اور امور بانکی اتاق بازرگانی تهران اعالم‬ ‫ک��رد ک��ه تفاهمنامه این ات��اق و بانک صادرات‬ ‫به منظ��ور بهره من��دی اعضای دارای ش��رایط از‬ ‫تسهیالت دیده ش��ده در این تفاهمنامه اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬غالمحس��ین ملک لو با اعالم این خبر که‬ ‫فهرس��ت اعضای اتاق تهران که دارای ش��رایط‬ ‫درج ش��ده در این تفاهمنامه هستند‪ ،‬در اختیار‬ ‫بان��ک صادرات ای��ران قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اعض��ای حقیقی و حقوقی ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫که دس��ت کم ‪۳‬س��ال متوالی عضو ات��اق بوده و‬ ‫سوداوری بنگاه و کس��ب وکار انان محرز باشد‪،‬‬ ‫می توانند به ش��عبه های بان��ک صادرات مراجعه‬ ‫کرده و از خدمات مال��ی و بانکی موردتوافق در‬ ‫این تفاهمنامه بهره مند شوند‪.‬‬ ‫بر اساس این تفاهمنامه‪ ،‬بانک صادرات ایران به‬ ‫اعضای حقیقی یا حقوقی اتاق تهران که ‪۳‬س��ال‬ ‫متوالی حق عضویت خود را به این اتاق پرداخت‬ ‫کرده اند‪ ،‬در قالب یکی از عقود اسالمی با اولویت‬ ‫عقد خرید دین حداکثر تا ‪۱۰‬میلیارد ریال برای‬ ‫هر ش��خص در قبال دس��ت کم ‪۱۰‬درصد وثیقه‬ ‫نقدی در حس��اب جاری بدون دس��ت چک و با‬ ‫دریافت سایر تضامین اقدام می کند‪.‬‬ ‫همچنین بانک صادرات ای��ران به اعضای اتاق‬ ‫تهران که دارای ش��رایط این تفاهمنامه باشند‪،‬‬ ‫برای ص��دور تمام��ی ضمانتنامه ه��ای ریالی تا‬ ‫حداکث��ر ‪۳۰‬درص��د تخفیف کارمزد نس��بت به‬ ‫تعرفه بانک مرکزی اعمال خواهد کرد‪ .‬همچنین‬ ‫مش��موالن ای��ن ط��رح‪ ،‬می توانن��د از ش��رایط‬ ‫‪۱۰‬درصد پیش دریافت در زمان گش��ایش اعتبار‬ ‫اسنادی ریالی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫براساس اعالم مش��اور امور بانکی اتاق تهران‪،‬‬ ‫اعضای حقیقی و حقوق��ی اتاق تهران می توانند‬ ‫با مطالعه مفاد درج ش��ده در ای��ن تفاهمنامه و‬ ‫تطبیق ش��رایط بنگاه خود با مف��اد موردتوافق‪،‬‬ ‫نسبت به اس��تفاده از خدمات بانکی توافق شده‬ ‫اطمینان حاصل کنند‪.‬‬ ‫اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی‬ ‫بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه‬ ‫با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م انجام داده است‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬به تازگی نخس��تین‬ ‫کارگاه مهارت ه��ای تخصصی و فنی ویژه بازرس��ان مبارزه‬ ‫با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای‬ ‫دان��ش و مهارت های فن��ی انها برگزار ش��د‪ .‬برگزاری این‬ ‫کارگاه در ادام��ه فعالیت های مس��تمر و همیش��گی بانک‬ ‫به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم‬ ‫است‪.‬‬ ‫صدور ش��یوه نامه برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی‪،‬‬ ‫ارس��ال اخرین تغیی��رات در اطالعات گیرندگان خدم��ات پایه به مرکز‬ ‫اطالع��ات مال��ی به صورت ماهانه‪ ،‬ارس��ال گزارش نام اش��خاص مظنون‬ ‫دریافت کنن��ده خدمات پایه از ش��عبه های این بانک ب��ه مرکز اطالعات‬ ‫ی ش��ده به‬ ‫مالی و بانک مرکزی و ارس��ال پرونده های مش��کوک بررس�� ‬ ‫مرک��ز اطالعات مال��ی«‪ »FIU‬از دیگر اقدامات بان��ک ملی ایران در این‬ ‫حوزه اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬امار تعداد حس��اب های مش��تریان بانک به‬ ‫اداره مب��ارزه با پولش��ویی بانک مرکزی به ص��ورت ماهانه‬ ‫ارس��ال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از س��قف‬ ‫مقرر به مرک��ز اطالعات مالی و مبارزه با پولش��ویی اعالم‬ ‫می ش��ود‪ .‬نشست های کارگروه عالی مبارزه با پولشویی نیز‬ ‫با حضور مدیران ارشد بانک به صورت منظم برگزار شده و‬ ‫نشست های هم اندیشی با مراجع قضایی در زمینه موضوع‬ ‫مبارزه با پولش��ویی به صورت دوره ای برپا می شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر ش��اخص های عملکردی مبارزه با پولشویی و تاامین مالی تروریسم‬ ‫برای س��نجش عملکرد اداره های امور ش��عب و شعب مستقل در بررسی‬ ‫عملکرد بانک تهی ه شده است‪ .‬مشارکت و نظارت در پاک سازی اطالعات‬ ‫مش��تریان برای دریافت کد شهاب‪ ،‬تدوین شرح وظایف معاونان شعبه ها‬ ‫به عن��وان رابط های مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م‪ ،‬تدوین‬ ‫ط��رح درس های مش��اغل اداره کل تطبیق‪ ،‬مبارزه با پولش��ویی و تامین‬ ‫مالی تروریس��م و نیز اصالح فرایندهای اجرای��ی در زمینه کارت هدیه‪،‬‬ ‫صندوق های اجاره ای‪ ،‬کانون جوانه ها و دستگاه های خود دریافت از دیگر‬ ‫اقدامات بانک ملی ایران در این راستاست‪.‬‬ ‫مهم تری��ن مزای��ای وی��ژه و تعه��دات بان��ک‬ ‫صادرات برای اعضای اتاق تهران ش��امل اعطای‬ ‫انواع تس��هیالت ریال��ی حقیقی ی��ا حقوقی در‬ ‫قالب یکی از عقود اسالمی با اولویت خرید دین‬ ‫حداکثر تا ‪۱۰‬میلیارد ریال برای هر ش��خص در‬ ‫قبال ‪۱۰‬درصد وثیقه گروه نقد و دریافت س��ایر‬ ‫تضامین (س��فته)‪ ،‬اعط��ای تخفیف ‪۳۰‬درصدی‬ ‫برای کارمزد صدور ضمانت ها و خدمات بانکی و‬ ‫ص��دور ضمانتنامه های ریالی (غیر از تعهد دین)‬ ‫سپرده نقدی به صورت ‪۵‬درصد نقدی و ‪۵‬درصد‬ ‫س��پرده کوتاه مدت و در زمین��ه ضمانتنامه های‬ ‫تعهد دین ب��ا دریافت ‪۱۰‬درصد س��پرده نقدی‬ ‫و در زمینه ضمانتنامه های ش��رکت در مناقصه‬ ‫و مزای��ده‪ ،‬وفق ضوابط و مق��ررات بانک مرکزی‬ ‫ است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر مزای��ای این تعهدات که قرار اس��ت‬ ‫ازس��وی بانک صادرات انجام ش��ود‪ ،‬گش��ایش‬ ‫اعتبار اس��نادی و حواله های ارزی بابت تضمین‬ ‫ارائ��ه برگ س��بز گمرک��ی‪ ،‬با دریاف��ت چک به‬ ‫امض��ای متقاضی و ظهرنویس��ی ضامن معتبر و‬ ‫ام��کان بهره من��دی واحدهای تولی��دی از طرح‬ ‫طراوت ب��رای تامین نیازهای مال��ی و اعتباری‬ ‫زنجیره ه��ای تولی��د تا مصرف بوده و به وس��یله‬ ‫تامی��ن نی��از مال��ی مصرف کنن��ده‪ ،‬زمینه های‬ ‫تس��هیل خری��د تولی��دات داخل��ی را فراه��م‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین نکت��ه ای که وج��ود دارد صدور‬ ‫هرگونه ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی‪،‬‬ ‫من��وط به ع��دم وج��وه بدهی ه��ای غیرجاری‬ ‫و همچنی��ن ع��دم وج��وه چک برگش��تی رفع‬ ‫سوءاثرنشده خواهد بود‪.‬‬ ‫توانگری مالی بیمه میهن در سطح یک قرار گرفت‬ ‫توانگری مالی ش��رکت بیمه میهن با‬ ‫تایید بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در س��طح ی��ک ق��رار گرفت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش رواب��ط عمومی بیم��ه میهن‪،‬‬ ‫بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در اج��رای م��اده ‪ ۶‬ایین نام��ه نح��وه‬ ‫محاس��به و نظ��ارت بر توانگ��ری مالی‬ ‫موسسه های بیمه (شماره ‪ )۶۹‬و براساس صورت های‬ ‫مالی مصوب س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬توانگری مالی سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بیمه میهن را (سطح یک) تایید و اعالم کرد‪ .‬شرکت‬ ‫بیمه میهن با تغیی��ر رویکرد مدیریتی و اتخاذ تدابیر‬ ‫و سیاس��ت های جدید مبنی بر افزایش سهم از بازار و‬ ‫اص�لاح ترکیب پورتفوی و با تکیه بر اصول بیمه گری‬ ‫و اصالح فرایندها و همچنین انس��جام و کار گروهی‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬پایش م��داوم‪ ،‬پاس��خگویی‪ ،‬تخصص‪،‬‬ ‫دلسوزی‪ ،‬اموزش و تمرکز بر اولویت ها توانست برای‬ ‫نخس��تین بار‪ ،‬س��طح توانگ��ری یک را‬ ‫رق��م بزند و به جایگاه مطلوب در میان‬ ‫شرکت های بیمه دس��ت یابد‪ .‬داریوش‬ ‫محم��دی‪ ،‬مدیرعام��ل بیم��ه میهن با‬ ‫اشاره به این موفقیت مهم گفت که این‬ ‫دستاورد ارزشمند مرهون زحمات همه‬ ‫بخش های شرکت و تدبیر و برنامه ریزی‬ ‫و هماهنگی اعضای هیات مدیره‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارکنان و‬ ‫شبکه فروش است و حفظ و ارتقای این توانگری برای‬ ‫صیانت از منافع تمامی ذی نفعان و اس��تفاده بهینه از‬ ‫منابع مالی شرکت امری الزم و ضروری است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬مبنای محاس��به های توانگری مالی‪ ،‬اطالعات‬ ‫درج شده در صورت های مالی حسابرسی شده مصوب‬ ‫مجامع عمومی موسسه های بیمه و مفاد ایین نامه ‪۶۹‬‬ ‫اس��ت و س��طح توانگری یک باالترین سطح به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مهلت ‪ ۴۷‬روزه برای بخشودگی جرایم بدهکاران بانک مسکن‬ ‫در روزهای اخیر بدهکاران بانک مس��کن پیامکی حاوی این‬ ‫محتوا دریافت کرده اند که در صورت تسویه بدهی معوق خود‬ ‫می توانند از بخش��ودگی جرایم با ش��رایط مشخص برخوردار‬ ‫ش��وند‪ .‬به گزارش پای��گاه خبری بانک مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬با اغاز‬ ‫اج��رای طرح «میثاق» در بانک مس��کن که ب��ا هدف کاهش‬ ‫مطالب��ات غیرج��اری بانک مس��کن طراحی ش��ده‪ ،‬از ابتدای‬ ‫شهریور تعداد زیادی از تس��هیالت گیرندگانی که برای اقساط‬ ‫خود بدهی معوق داشته اند‪ ،‬با مراجعه به شعبه ها از بخشودگی‬ ‫جرای��م مطابق با ضوابط طرح میثاق برخوردار ش��ده اند‪ .‬بانک‬ ‫مس��کن عالوه بر اطالع رسانی به وسیله س��ایت‪ ،‬کانال و پایگاه‬ ‫خبری خود‪ ،‬با ارس��ال پیامک برای کس��انی ک��ه بابت هر نوع‬ ‫تسهیالت مس��کن دریافت شده یا ضمانتنامه های ضبط شده‪،‬‬ ‫بده��ی غیرجاری دارند‪ ،‬انها را در جری��ان اجرای طرح میثاق‬ ‫ق��رار داده تا مش��تریان در مهلت اجرای این ط��رح بتوانند از‬ ‫امتیاز بخشودگی جرایم در قبال پرداخت تمام‬ ‫یا بخشی از بدهی خود برخوردار شوند‪ .‬اجرای‬ ‫این ط��رح از ابتدای ش��هریور در ش��عبه های‬ ‫بانک مس��کن در سراسر کش��ور اغاز شده و تا‬ ‫پای��ان ابان ادام��ه دارد‪ .‬در قالب طرح میثاق‪،‬‬ ‫نخس��تین فرصت به بده��کاران بانکی اینگونه‬ ‫اس��ت که در صورت واریز نق��دی هر میزان از‬ ‫مطالبات غیرجاری انواع تس��هیالت پرداختی اعم از انواع عقود‬ ‫مبادله ای‪ ،‬مشارکتی‪ ،‬وام قرض الحسنه و‪ ...‬و همچنین مطالبات‬ ‫مربوط به ضمانتنامه های ضبط ش��ده‪ ،‬خالص جرایم محاسبه‬ ‫ش��ده بر اس��اس نوع قرارداد (حس��ب مورد ‪ ۶‬ت��ا ‪۱۴‬درصد از‬ ‫نرخ وجه التزام) به نس��بت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬در این طرح همچنین جرایم س��ازنده هایی که‬ ‫تسهیالت ساخت دریافت کرده بودند‪ ،‬در صورت تعیین تکلیف‬ ‫ک پاسارگاد‬ ‫ساخت مدرسه در مناطق سیل زده لرستان ازسوی بان ‬ ‫پ��روژه س��اخت ‪ ۱۳‬مدرس��ه در مناط��ق‬ ‫س��یل زد ه اس��تان لرس��تان ازس��وی بان��ک‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬به طور میانگین بیش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫ک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بان ‬ ‫این بانک برای ایفای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود و پس از وقوع حادثه تلخ سیل در برخی‬ ‫از اس��تان های کش��ور‪ ،‬ضمن اهدای کمک ه��ای فوری به‬ ‫هموطنان در زمان وقوع حادثه و تش��کیل ستاد پشتیبانی‪،‬‬ ‫برنامه اساس��ی و بنیادی خود در س��ال جاری را مشارکت‬ ‫در ساخت و بازسازی مدرس��ه ها در مناطق سیل زده اعالم‬ ‫کرد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬پ��س از انجام هماهنگی ه��ای الزم با‬ ‫س��ازمان های مرتبط و بررسی و نیازس��نجی‪ ،‬از اوایل سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬پروژه های س��اخت ‪ ۱۳‬مدرس��ه در اس��تان لرستان‬ ‫را اغاز کرد که تاکن��ون به طور میانگین این‬ ‫پروژه ها بیش از ‪۵۰‬درصد پیشرفت داشته اند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این خب��ر‪ ،‬ای��ن مدرس��ه ها در‬ ‫شهرس��تان های الیگودرز (روستای کشکک)‪،‬‬ ‫دورود (روستای قرمان اباد)‪ ،‬بروجرد (روستای‬ ‫همت اباد)‪ ،‬الش��تر (روستاهای گریران علیا و‬ ‫علم اباد)‪ ،‬نوراباد (روس��تاهای اسماعیل اباد و‬ ‫نبیوندچواری)‪ ،‬چگنی (روستای دوره)‪ ،‬کوهدشت (روستای‬ ‫کره پا ازادبخت و شرش��ره)‪ ،‬رومشکان (روستای چغاسبز)‪،‬‬ ‫معموالن (روستای دمرود علیا) و پلدختر (روستای پلدختر)‬ ‫در حال ساخت هستند‪.‬‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد در اقدام��ی مش��ابه‪ ،‬در حال س��اخت‬ ‫مدرس��ه ها در مناطق س��یل زده اس��تان های خوزس��تان و‬ ‫گلستان نیز است‪.‬‬ ‫مطالبات تا پایان ابان بخشیده خواهد شد که این‪،‬‬ ‫دومی��ن فرصت ب��رای گروه دیگ��ری از بدهکاران‬ ‫به شمار می رود‪ .‬همچنین در ایام اجرای این طرح‬ ‫تغییر ن��ام مدیون بدون نیاز ب��ه واریز درصدی از‬ ‫بده��ی ب��رای مش��تریانی ک��ه بده��ی غیرجاری‬ ‫نداش��ته باش��ند ی��ا ان را پرداخت کنند‪ ،‬میس��ر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مال��ک ازادیان‪ ،‬رئی��س اداره کل پیگیری وص��ول مطالبات‬ ‫بانک مس��کن ضمن دع��وت از بدهکاران بانک مس��کن برای‬ ‫اس��تفاده از مهل��ت باقی مانده اجرای طرح میث��اق تاکید کرد‪:‬‬ ‫بانک مس��کن عالوه ب��ر اینکه با اجرای ط��رح میثاق به دنبال‬ ‫تسریع در بازگش��ت معوقه ها به منظور بکارگیری دوباره منابع‬ ‫ب��رای پرداخت تس��هیالت جدید به متقاضیان اس��ت‪ ،‬در این‬ ‫طرح مس��اعدت هایی را برای مش��تریان پیش بینی کرده است‬ ‫رشد ‪ ۶۴‬درصدی حجم حق بیمه های تولیدی بیمه کوثر‬ ‫ی تولیدی ش��رکت بیمه کوثر‬ ‫ق بیمه ها ‬ ‫حجم ح�� ‬ ‫ب��ا ‪۶۴‬درصد رش��د نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته به یک هزارو ‪۳۸۳‬میلیارد تومان رس��ید‪ .‬به‬ ‫گزارش اخبار پول��ی مالی‪ ،‬ابوالفضل اقادادی‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی بیم��ه کوثر افزود‪:‬‬ ‫ی تولیدی ش��رکت بیمه کوثر در‬ ‫حجم حق بیمه ها ‬ ‫‪۶‬ماه ابتدای س��ال جاری با ‪۶۴‬درصد رشد نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذش��ته به یک هزارو ‪۳۸۳‬میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت بیم��ه کوثر در ‪۶‬ماه ابتدای س��ال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫س��هم رشته ش��خص ثالث و سرنش��ین ‪۲۶.۶‬درصد‪ ،‬س��هم بیمه‬ ‫درم��ان ‪۱۸.۳‬درصد و س��هم بیمه های زندگ��ی ‪۲۱.۲‬درصد از کل‬ ‫حق بیمه های تولیدی را تش��کیل داده اند‪ .‬اق��ادادی گفت‪ :‬در این‬ ‫دوره رش��ته های مسئولیت‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬بدنه خودرو و اتش سوزی‬ ‫ش��رکت هر کدام به ترتیب با رشد ‪ ۱۰۳ ،۲۴۶ ،۴۲۶‬و ‪۹۳‬درصدی‬ ‫تفاهمنامه سه جانبه بنیاد برکت‪ ،‬بانک و صندوق قرض الحسنه پارسیان‬ ‫‪۳۰‬هزار طرح اشتغالزایی در ‪ ۲۵‬استان و ‪۱۵۰‬شهرستان اجرایی و امکان‬ ‫ایجاد شغل برای ‪۸۴‬هزار متقاضی به شکل مستقیم و غیرمستقیم از سوی‬ ‫بانک پارسیان فراهم شد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬بر اس��اس تفاهمنامه س��ه جانبه منعقدشده‬ ‫میان بنیاد برکت‪ ،‬بانک پارس��یان و صندوق قرض الحس��نه بانک پارسیان‬ ‫که به امضای کورش پرویزیان‪ ،‬س��عید جعفری و محمدرضا فقیری رسیده‬ ‫ت��ا بتوانند در قبال پرداخت ه��ر میزان از بدهی خود به همان‬ ‫نس��بت از پرداخ��ت کل جرایم خود برای تاخی��ر در پرداخت‬ ‫بدهی معاف شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪۱۰۰ ،‬درصد خالص جرایم تس��هیالت مشارکت‬ ‫مدنی (س��اخت) نیز با پرداخت بدهی ی��ا تعیین تکلیف ان به‬ ‫شکل تقس��یط مطالبات در قالب ضوابط طرح میثاق بخشوده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ازادیان با بیان اینکه ضوابط طرح میثاق به تمام‬ ‫ش��عبه های بانک مس��کن در سراسر کش��ور ابالغ شده است‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬بازپرداخت تسهیالت به بانک مسکن می تواند منابع‬ ‫الزم برای پرداخت تسهیالت جدید به متقاضیان را فراهم کند‬ ‫و از این منظر مش��ارکت مشتریان و تسهیالت گیرندگان بانک‬ ‫مس��کن در تس��ویه مطالبات غیرجاری‪ ،‬نقش زیادی در تامین‬ ‫منابع برای تقویت جریان تس��هیالت دهی به متقاضیان جدید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بود‪۳۰ ،‬هزار طرح اش��تغالزایی در ‪ ۲۵‬اس��تان و ‪۱۵۰‬شهرستان اجرایی و‬ ‫امکان ایجاد ش��غل برای ‪۸۴‬هزار متقاضی به شکل مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫فراهم شد‪.‬‬ ‫نقاط هدف این طرح‪ ،‬مناطق محروم روس��تایی و سیل زده است و افراد‬ ‫دارای شرایط به وسیله ش��بک ه تسهیلگران بنیاد برکت به شعبه های بانک‬ ‫پارسیان معرفی می شوند‪.‬‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین درصد‬ ‫رشد فروش را میان سایر رشته ها داشته است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه نس��بت خسارت شرکت از ‪۴۳‬درصد سال‬ ‫گذش��ته به ‪۴۱‬درصد کاهش یافته است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خس��ارت پرداختی شرکت بیمه کوثر به بیمه گذاران‬ ‫در ‪ ۶‬ماه ابتدای سال ‪۵۷۱ ،۱۳۹۸‬میلیارد تومان بوده‬ ‫که سهم رشته شخص ثالث و سرنشین ‪۳۸.۴‬درصد‪،‬‬ ‫سهم بیمه درمان ‪۲۲.۶‬درصد و سهم بیمه های زندگی ‪۲۱.۷‬درصد‬ ‫از کل پرداختی خس��ارت ها بوده اس��ت‪ .‬اق��ادادی ضمن تاکید بر‬ ‫کس��ب س��طح یک توانگری مالی برای چهارمین سال متوالی‪ ،‬این‬ ‫مه��م را حاصل تالش معاونان‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارشناس��ان و نمایندگان‬ ‫ش��رکت دانست و افزود‪ :‬بیمه کوثر با س��رمایه گذاری های مناسب‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬رش��د ‪۱۴۵‬درصدی درامد های سرمایه گذاری و رشد‬ ‫‪۱۴۲‬درصدی سود خالص را محقق کرد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن ط��رح‪۳۰ ،‬ه��زار ط��رح اش��تغالزایی اجتماع مح��ور‬ ‫معرفی ش��ده از سوی بنیاد برکت در قالب کس��ب وکارهای خرد و خانگی‬ ‫و در رس��ته های ش��غلی مانن��د صنایع دس��تی‪ ،‬گلیم باف��ی‪ ،‬پارچه بافی‪،‬‬ ‫س��وزن دوزی و قالی باف��ی و‪ ...‬ب��رای اف��راد جوی��ای کار در روس��تاها‪،‬‬ ‫مناطق مح��روم‪ ،‬کمتر توس��عه یافته‪ ،‬مرزی و س��یل زده ب��ه بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫تغییر معاون مسکن منجر به تغییر برنامه های کالن وزارت راه و شهرسازی شد‬ ‫ابهام در سرنوشت «اقدام»‬ ‫‹ ‹زمین برای اجرای طرح نداریم‬ ‫سرپرس��ت معاونت مسکن و ساختمان وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی می گوید در کالنشهرها زمینی‬ ‫ب��رای اجرای طرح ه��ای کالن مس��کنی دولت‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمود‬ ‫محمودزاده با تاکید بر اینکه س��اخت واحدهای‬ ‫مس��کونی در س��طح کالن به دلیل نب��ود زمین‬ ‫به ویژه در کالنش��هرها مقدور و میس��ر نیس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این گونه نیست که وزارت راه و شهرسازی‬ ‫بگوید می خواهد در مقیاس کالن‪ ،‬خانه س��ازی‬ ‫کند زیرا زمینی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمین به میزان جزئی در سطح‬ ‫ش��هرها و در ش��هرهایی که مش��کل مسکن در‬ ‫ان وجود ندارد‪ ،‬موجود اس��ت؛ بنابراین راهبرد‬ ‫زمین دادن به س��ازندگان جواب نمی دهد‪ .‬باید‬ ‫ب��ه س��مت راهبردهای جدید بروی��م تا موضوع‬ ‫مس��کن و س��اختمان را در کش��ور مدیری��ت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫محمودزاده بیان ک��رد‪ :‬در بخش برنامه ریزی‬ ‫مس��کن دو طرح مطرح شده و در حال پیگیری‬ ‫اس��ت؛ یکی بحث تکمیل مسکن مهر و مدیریت‬ ‫تکمیل و تحقق ان است که الگویی برای ان در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و دیگری‪ ،‬اج��رای طرح اقدام‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫به گفته محمودزاده‪ ،‬ش��ورای مس��کن ش��نبه‬ ‫اینده با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و مدیران‬ ‫اس��تانی برگزار می ش��ود که در ان‪ ،‬هم مسکن‬ ‫ مهر و هم اقدام ملی مورد بحث قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫پیش نویسی تهیه شده که در ان با مقیاس شهر‬ ‫و اس��تان‪ ،‬تامین سهمیه طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل مسکن جای دیگری است‬ ‫ی��ک تحلیلگر اقتصاد مس��کن معتقد اس��ت‬ ‫مشکل اصلی مسکن مربوط به شهرهای کوچک‬ ‫و روستاهاس��ت و برنامه ه��ای کالن دول��ت در‬ ‫تدوی��ن طرح های مس��کنی باید با ن��گاه به این‬ ‫مناطق تغییر کند‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫در ته��ران زمی��ن دولتی چندانی ب��رای اجرای‬ ‫طرح هایی مانند طرح ملی اقدام مس��کن وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سال هاس��ت ته��ران را فریز‬ ‫کرده ان��د و اس��تراتژی که از ده��ه ‪ ۷۰‬بنا نهاده‬ ‫ش��ده این اس��ت که حریم تهران در همین حد‬ ‫باقی بماند و به نیاز مس��کنی یا سرریز جمعیتی‬ ‫کالنشهرها در شهرهای جدید پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا محدود ک��ردن حریم‬ ‫تهران به بهان��ه جلوگیری از مهاجرت و افزایش‬ ‫جمعیت مخالف هس��تم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬به نظر من‬ ‫این استراتژی که حریم تهران در ‪ ۷۰۰‬کیلومتر‬ ‫مربع تمام ش��ود‪ ،‬نادرست است‪ .‬در جهان شاهد‬ ‫این هس��تیم که کالنشهرها با همین جمعیت یا‬ ‫چند برابر جمعیت تهران‪ ۳ ،‬تا ‪ ۴‬برابر این ش��هر‬ ‫گستردگی دارند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر با اش��اره به سخن معاون مسکن‬ ‫‹ ‹ل�زوم تغییر اس�تراتژی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‬ ‫ای��ن تحلیلگر ب��ا تاکید بر اینک��ه دغدغه ها و‬ ‫مس��ئله های مس��کنی وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اک�رم امین�ی‪ :‬س��اخت ‪ ۴۰۰‬ه��زار خان��ه‬ ‫ارزان قیم��ت یا به ق��ول وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫«خانه ه��ای ‪ ۳۵۰‬ی��ا ‪ ۴۰۰‬میلی��ون تومان��ی»‬ ‫از هم��ان ابت��دای اعالم جزئیات ط��رح در بهار‬ ‫امس��ال‪ ،‬با انتقاده��ای گوناگونی روبه رو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناسان می گویند طرح «اقدام ملی تولید‬ ‫مس��کن» به جز روش تامین هزینه های ساخت‪،‬‬ ‫تفاوتی با طرح مس��کن مهر ن��دارد و باتوجه به‬ ‫اینکه تمرکز ان‪ ،‬ساخت خانه در شهرهای جدید‬ ‫اس��ت‪ ،‬بعید اس��ت بتواند باری از دوش مشکل‬ ‫تامین مس��کن در ش��هرها بردارد‪ .‬انبوه س��ازان‬ ‫نی��ز می گوین��د جایی برای س��ازنده های بخش‬ ‫خصوص��ی در این طرح دیده نش��ده‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل در این طرح مشارکتی ندارند‪ .‬حال به نظر‬ ‫می رسد با تغییر معاون مسکن و ساختمان وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬باید منتظر تغییر در این طرح‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی تولید‬ ‫مس��کن خرداد امسال با کلنگ زنی ‪ ۲‬هزار و ‪۹۰‬‬ ‫واحد مس��کونی در شهر جدید اندیشه اغاز شد‪.‬‬ ‫در ف��از دوم اجرای این طرح در ش��هریور ‪۱۱۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کونی با حض��ور رئیس جمهوری‬ ‫کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫در ای��ن فاصله‪ ،‬کلنگ ح��دود ‪ ۵۵‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی دیگر در سراس��ر کش��ور در راستای‬ ‫اجرای این طرح به زمین خورد‪ .‬براس��اس انچه‬ ‫از جزئیات این طرح بیان ش��ده‪ ،‬قرار است تا ‪۲‬‬ ‫سال دیگر‪ ۴۰۰ ،‬هزار واحد مسکونی در سراسر‬ ‫کش��ور در قالب این طرح س��اخته و بخش��ی از‬ ‫کمبود مس��کن کشور برطرف شود‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که طرح یادشده در همه حدود ‪ ۴۰‬روزی‬ ‫که از رفتن مازیار حس��ینی از معاونت مس��کن‬ ‫و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی می گذرد‪،‬‬ ‫مسکوت مانده بود‪ .‬حاال سرپرست این معاونت از‬ ‫تغییر در این طرح سخن می گوید؛ تغییری حول‬ ‫بحث «تخصیص زمین های دولتی» که ش��الوده‬ ‫اصلی این طرح اس��ت و به نظر می رسد می تواند‬ ‫منجر به تحول اساسی در ان شود‪.‬‬ ‫در این زمینه ‪ ۲‬س��طح تعیین شده که سطح‬ ‫نخست‪ ،‬ش��امل نهاد ها و س��ازمان های ستادی‬ ‫یعنی س��ازمان ملی زمین و مس��کن‪ ،‬ش��رکت‬ ‫عم��ران ش��هرهای جدی��د‪ ،‬ش��رکت بازافرینی‬ ‫شهری‪ ،‬بنیاد مسکن و بانک مسکن است‪ .‬سطح‬ ‫دوم اس��تان ها هستند که سبد متنوعی برای هر‬ ‫کدام تهیه و تنظیم شده است‪.‬‬ ‫محم��ودزاده اف��زود‪ :‬براس��اس اب�لاغ وزی��ر‬ ‫راه و شهرس��ازی س��همیه ه��ر اس��تان تعیین‬ ‫ش��ده و مطابق س��همیه تعیین ش��ده‪ ،‬استان ها‬ ‫اق��دام ب��ه فعالی��ت می کنن��د‪ .‬پیش نویس این‬ ‫موض��وع در طرح اق��دام ملی به پایان رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی مبنی بر نبود زمین برای‬ ‫س��اخت مس��کن انبوه در تهران و کالنش��هرها‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر مسئله و مشکل اصلی‬ ‫مس��کن مربوط به مس��کن روستایی و شهرهای‬ ‫کوچک است‪ .‬درواقع در این مناطق مشکل نبود‬ ‫تعادل می��ان عرضه و تقاض��ا به مراتب حادتر از‬ ‫کالنشهرهاست‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر در تهران با مس��ئله مازاد‬ ‫مسکن‪ ،‬خانه های خالی‪ ،‬احتکار مسکن و داللی‬ ‫و‪ ...‬روبه رو هستیم و باید این مسائل دغدغه های‬ ‫اصل��ی سیاس��ت گذار حوزه مس��کن باش��د‪ ،‬در‬ ‫مسکن روستایی حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی کم داریم‪.‬‬ ‫این رقم براساس امارگیری سال ‪ ۹۵‬به دست‬ ‫امده و خانه های فرس��وده و نیازمند نوسازی را‬ ‫شامل نمی شود‪.‬‬ ‫بیضای��ی ب��ا بی��ان اینکه خالف تص��ور عموم‬ ‫جامع��ه‪ ،‬در کش��ور ما‪ ،‬هرق��در جمعیت منطقه‬ ‫مس��کونی کمتر می ش��ود و هرچ��ه از تهران و‬ ‫کالنشهرها به سمت شهرهای کوچک و روستاها‬ ‫می رویم‪ ،‬مشکل نبود مسکن هم بیشتر و حادتر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مش��کل این است که در‬ ‫کش��ور م��ا سیاس��ت گذاری در رس��انه ها انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نه براس��اس امار و ارقام و بازدیدهای‬ ‫میدانی‪.‬‬ ‫هم��واره از مش��کالت ته��ران س��خن گفت��ه‬ ‫می ش��ود اما حواس کس��ی به مشکالت مسکن‬ ‫در سیستان وبلوچس��تان و روستاهای ان نیست‬ ‫زیرا خبرنگاران و رس��انه ها و تریبون ها بر تهران‬ ‫تمرکز کرده اند و مس��ئوالن نیز فقط در محافل‬ ‫رس��انه ای که در تهران متمرکز ش��ده اند‪ ،‬حرف‬ ‫می زنند و برنامه می دهند‪.‬‬ ‫هرقدر جمعیت منطقه مس��کونی کمتر می شود و هرچه از تهران‬ ‫و کالنشهرها به سمت شهرهای کوچک و روستاها می رویم‪ ،‬مشکل‬ ‫نبود مسکن هم بیشتر و حادتر می شود‬ ‫بای��د از اس��اس تغیی��ر کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫قان��ون اساس��ی تامین مس��کن گروه ها و قش��ر‬ ‫محروم از مس��کن باید اولویت و دغدغه نخست‬ ‫دولت باش��د که نمون��ه ان مس��کن کارگران و‬ ‫روس��تاییان اس��ت؛ بنابراین اینک��ه برنامه ریزی‬ ‫اصل��ی دولت در حوزه مس��کن مبتنی بر تهران‬ ‫و کالنش��هرها اس��ت‪ ،‬اس��تراتژی اش��تباهی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬درحال حاضر مس��ئله اصلی‬ ‫تهران در زمینه مس��کن‪ ،‬س��وداگری‪ ،‬احتکار و‬ ‫داللی اس��ت که ربطی به ح��وزه تولید ندارد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر اگر در تهران دغدغه تولید مسکن‬ ‫مطرح باش��د‪ ،‬تولید انقدر صرفه دارد که بخش‬ ‫خصوص��ی به این مس��ئله ورود کند و نیازی به‬ ‫مداخله دولت نباشد‪.‬‬ ‫بیضای��ی افزود‪ :‬دولت باید س��رمایه گذاری که‬ ‫در تهران و کالنش��هرها در حوزه مس��کن شده‬ ‫و کم نیس��ت را از حوزه س��وداگری و داللی که‬ ‫ضدتولید اس��ت و فق��ط منجر ب��ه افزایش نرخ‬ ‫می شود‪ ،‬به سمت تولید سوق دهد و بهتر است‬ ‫به ج��ای برنامه های کالن‪ ،‬این اس��تراتژی دنبال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر اقتصاد مس��کن با بی��ان اینکه‬ ‫وظیفه دول��ت در حوزه برنامه ریزی این اس��ت‬ ‫که برنامه مس��کن قشر محروم از ان را براساس‬ ‫س��ازکارهای ازمون پ��س داده و موف��ق که در‬ ‫گذش��ته داش��ته ایم‪ ،‬دنب��ال کند‪ ،‬تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫ای��ن واقعیت نباید فراموش ش��ود که این درجه‬ ‫محرومی��ت هرچه از ته��ران دورتر می ش��ویم‪،‬‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫به گفته بیضایی‪ ،‬باتوجه به س��خن سرپرس��ت‬ ‫معاونت مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی مبنی‬ ‫ب��ر نب��ود زمی��ن در کالنش��هرها ب��رای اجرای‬ ‫ط��رح اق��دام مل��ی مس��کن‪ ،‬بهتر اس��ت برای‬ ‫تغیی��ر در این ط��رح‪ ،‬همین ن��گاه را مبنا قرار‬ ‫داد و اولوی��ت تولی��د مس��کن را به روس��تاها و‬ ‫شهرهای کوچک داد که زمین نیز به اندازه نیاز‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجربه نیویورک در تامین مسکن کم درامدها‬ ‫حامد قدوس�ی‪ -‬اقتصاددان ‪ :‬نیویورک چند دهه اس��ت که برای‬ ‫قش��رهای کم درامد و قش��رهای با درامد متوسط‪ ،‬سیاست های تامین‬ ‫مسکن دارد‪ .‬سیاست قدیمی تر‪ ،‬همان روش معمول انبوه سازی مسکن‬ ‫ویژه ازس��وی ش��هرداری ها و واگذاری انها با اجاره بسیار پایین تر از نرخ‬ ‫بازار به خانواده های کم درامد اس��ت و هنوز هم در نقاط گوناگون ش��هر‬ ‫می توان این پروژه ها را مش��اهده کرد‪ .‬در این سیاست‪ ،‬محله طبقه های‬ ‫کم درامد از بقیه ش��هر جدا می ش��ود و به اصطالح «گتو»هایی در این‬ ‫مجتمع ه��ا به وج��ود می اید‪ ،‬به همی��ن دلیل این روش با نقده��ای فراوانی روبه رو‬ ‫ش��د و بسیاری از ش��هرها از ان عقب نشینی کردند‪ .‬روش جایگزین‪ ،‬استفاده از ایده‬ ‫مش��ارکت بخش عمومی‪-‬خصوصی و دنبال کردن روش ادغام طبقه های درامدی‬ ‫گوناگون بود‪ .‬یک سیاست رایج برای ادغام طبقه های گوناگون درامدی‪ ،‬استفاده از‬ ‫ابزار تغییر کاربری و افزایش تراکم برخی محله ها و اجازه ساخت بیشتر (بسیار شبیه‬ ‫مفهوم تراک��م در ایران) در ازای تخصیص درصدی از واحدها (بین ‪ ۲۵‬تا‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کل واحدها) به اجاره کنترل ش��ده و مصوب است‪ .‬انبوه س��از در توافق با شهرداری‬ ‫اجازه می یابد در یک منطقه قدیمی با تراکم کم (بیش��تر در بافت فرسوده) مجتمع‬ ‫مسکونی جدیدی بسازد اما در ازای تراکم جدیدی که دریافت می کند باید درصدی‬ ‫از واحده��ا را به قش��رهای کم درام��د و زیر نرخ بازار عرضه کن��د‪ .‬روش دیگر توافق‬ ‫ش��هرداری و انبوه ساز خصوصی برای ساخت مجتمع جدید روی زمین های متعلق‬ ‫به نهاد مس��کن است که دوباره انبوه ساز متعهد می ش��ود درصدی از واحدها را زیر‬ ‫نرخ بازار عرضه کند‪ .‬در روش دیگر‪ ،‬انبوه س��از وام های کم بهره و معافیت مالیاتی از‬ ‫دولت دریافت می کند و در مقابل باید همین ش��یوه اختالط درامدی را دنبال کند‪.‬‬ ‫از سال گذشته همه سازندگان مجتمع های باالی ‪ 10‬واحد‪ ،‬مکلف شده اند سیاست‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬وزارت امور خارجه‬ ‫اع�لام نکرده مردم به عراق نروند بلکه گفته احتیاط‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محمد اس�لامی در حاش��یه‬ ‫ایین امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت علمی‬ ‫و فناوری رئیس جمهوری و وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫در پاس��خ به پرسشی مبنی بر سلب اعتماد مردم از‬ ‫راه اهن بعد از وقوع سانحه برای قطار زاهدان‪-‬تهران‬ ‫که دلیل ان‪ ،‬باز ش��دن پیچ های ریل ازس��وی افراد‬ ‫ناش��ناس اعالم شده‪ ،‬گفت‪ :‬حوادث رخ می دهند اما‬ ‫نکته مهم در این س��انحه محافظت از مس��یر بوده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬این سانحه از جمله سوانحی نبوده‬ ‫که بگوییم مقصر ان شبکه حمل ونقل بوده و اتفاقی‬ ‫بسیار نادر در وقوع این سانحه رخ داده است‪ .‬اسالمی‬ ‫شمول اجباری درامدهای گوناگون را دنبال کنند‪ .‬در گذشته انبوه سازان‬ ‫تجاری‪ ،‬ش��یوه هایی را برای جداسازی دو قشر در داخل ساختمان ها پیدا‬ ‫کردند‪ .‬به عنوان مثال در حیاط مجتمع ها‪ ،‬استخر‪ ،‬باغ و ورزشگاه ایجاد و‬ ‫دسترس��ی به انها را برای خریداران واحدهای با نرخ بازار محدود کردند‪.‬‬ ‫عالوه بر این از شیوه جداسازی در ورودی هم استفاده کردند؛ در این روش‬ ‫یک ورودی س��اختمان از خیابان از س��مت باغ بود و یک ورودی عمومی‬ ‫ب��ود و کلید ورودی یا اسانس��ور س��مت باغ فقط ب��ه صاحبان واحدهای‬ ‫گران قیمت داده می ش��د‪ .‬ش��یوه دیگر این بود که انبوه ساز استدالل می کرد قانون‬ ‫انه��ا را مل��زم به اختصاص «درصدی» از واحدها به نرخ زیر بازار کرده اما محل ان را‬ ‫مشخص نکرده است‪ .‬در نتیجه اگر مجتمع هزار واحدی (در چند برج) بود‪ ،‬یک برج‬ ‫مستقل ‪ ۲۰۰‬واحدی را به این گروه اختصاص می داد و برج های گران قیمت را جدا‬ ‫می کرد‪ .‬در طول زمان سیاست گذاران این حقه ها را کشف و ممنوع کردند و روند به‬ ‫این سمت بوده که تبعیضی از نظر موقعیت مکانی و دسترسی به امکانات بین انواع‬ ‫واحدها مجاز نباش��د و هم پیوندی کامل اتفاق بیفتد‪ .‬همان طور که می شود حدس‬ ‫زد این سیاس��ت اگر درس��ت اجرا نش��ود می تواند محل رانت خواری و توزیع منافع‬ ‫بزرگی باش��د‪ .‬برای جلوگیری از سوءاستفاده از این سیاست ها باید‪ )۱ :‬معیار درامد‬ ‫و دارایی برای واجد ش��رایط شدن بسیار روشن باش��د‪ )۲ .‬نظام مالیاتی و اطالعات‬ ‫دارایی ها انقدر قوی باش��د که کس��ی که فقیر نیست نتواند خود را فقیر جا بزند‪)۳ .‬‬ ‫انتخاب بین افراد صالحیت دار (وقتی صف وجود دارد) براساس قرعه کشی یا نوبت‬ ‫باش��د‪ )۴ .‬نظارت مدنی و رس��انه ای قوی روی قراردادهای شهرداری و انبوه سازان‬ ‫و تخصیص واحدها وجود داش��ته باش��د و اطالعات به طور شفاف در دسترس عموم‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫زائران اربعین با احتیاط سفر کنند‬ ‫ادامه داد‪ :‬کارگروه بررس��ی سانحه وقتی سر صحنه‬ ‫حاضر ش��د‪ ،‬مش��اهده کرد که مسیر ریلی دچار این‬ ‫وضعیت ش��ده و هم مدیریت استان و هم نهادهای‬ ‫امنیتی در حال پیگیری موضوع هس��تند تا بتوانند‬ ‫گ��زارش دقیق تری ارائه کنن��د‪ .‬وی درباره احتمال‬ ‫دخالت گروه های تروریس��تی در وقوع این س��انحه‬ ‫گفت‪ :‬هیچ ش��واهدی مبنی بر اینکه این کار ازسوی‬ ‫گروه های تروریس��تی انجام شده باشد‪ ،‬نداریم‪ .‬وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی اظهار کرد‪ :‬محافظت از مسیرهای‬ ‫ریلی را تش��دید کرده ایم و امیدواریم دیگر ش��اهد‬ ‫وقوع این گونه سوانح نباشیم‪ .‬اسالمی درباره اخرین‬ ‫وضعیت سفرهای اربعین اظهار کرد‪ :‬شنبه ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫ل حاضر‬ ‫زائر ایرانی عازم عتبات ش��دند‪ .‬عراق در حا ‬ ‫امن اس��ت و مس��ئوالن این کش��ور در حال کنترل‬ ‫وضعیت هستند‪ .‬وی با بیان اینکه اخباری که از عراق‬ ‫می رسد نش��ان می دهد امنیت در این کشور برقرار‬ ‫ش��ده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬البت��ه بنده چیزی خارج از بیانیه‬ ‫وزارت خارج��ه نمی گویم و وزارت خارجه هم اعالم‬ ‫نکرده مردم به عراق نروند بلکه گفته احتیاط کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر هیچ گزارش��ی مبنی بر‬ ‫وجود ناامنی در کشور عراق نداریم‪ .‬اسالمی با اشاره‬ ‫به امادگی شبکه حمل ونقل برای جابه جایی زائران‬ ‫گفت‪ ۸۰۰۰ :‬اتوبوس ب��رای تردد زائران پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین روزانه ‪ ۵۵‬قطار در مس��یر‬ ‫همدان‪ ،‬کرمانش��اه و خرمش��هر حرکت می کنند و‬ ‫مجوز ‪ ۶۰۰‬پرواز صادر شده است‪.‬‬ ‫اختصاص تسهیالت ‪ ۳۰۰‬میلیون یورویی به راه اهن چابهار‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کش��ور از راه اندازی خ��ط ریلی چابهار‪-‬‬ ‫زاه��دان تا پایان دول��ت دوازدهم خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫تصویب اعتبار ‪ ۳۰۰‬میلیون یورویی از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی در هفته گذش��ته در هیات دولت‪ ،‬این‬ ‫خ��ط ریلی را در ص��ورت تخصیص به موقع اعتبار‪ ،‬تا‬ ‫پایان عمر دولت دوازدهم راه اندازی می کنیم‪ .‬خیراله‬ ‫خادمی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد‪ :‬با موافقت رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬تایید رئیس جمهوری و هیات دولت‪ ،‬با‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی می توانیم‬ ‫راه اه��ن چابهار‪-‬زاه��دان به ط��ول ‪ ۶۱۰‬کیلومتر را‬ ‫راه اندازی کنیم که اگر تخصیص اعتبار و تس��هیالت‬ ‫مصوب ان به موقع انجام ش��ود‪ ،‬ت��ا پایان دولت این‬ ‫خط ریلی راه اندازی می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬هفته گذشته‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو تس��هیالت برای این پروژه‬ ‫در هیات دولت تصویب ش��د که براساس این مصوبه‬ ‫قرار است این تسهیالت ازسوی صندوق توسعه ملی‬ ‫پرداخت ش��ود‪.‬وی افزود‪ :‬به عنوان مثال در زیرسازی‬ ‫پیش��رفت ‪ ۵۸‬درصدی داش��ته ایم و تا امروز از محل‬ ‫اعتبارات ساالنه مصوب حدود ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای این خط ریلی هزینه شده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خوزستان دارای بیشترین مهاجرت از روستاهای مرزی‬ ‫راه اندازی خط ویژه‬ ‫اتوبوس مهران تا نجف‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‬ ‫و حوم��ه از راه اندازی ی��ک خط اتوبوس در‬ ‫مس��یر مهران تا نجف خبر داد و افزود‪ :‬هزار‬ ‫اتوب��وس و ‪ ۲۵۰‬کامیون در مرزهای مهران‬ ‫و خس��روی مس��تقر ش��ده اند و جابه جایی‬ ‫در م��رز مهران از هفته ج��اری اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عمومی‬ ‫معاون��ت حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫تهران‪ ،‬پیمان س��نندجی با بی��ان اینکه بنا‬ ‫بر تصمیم س��تاد اربعین کشور و شهرداری‬ ‫ته��ران‪ ،‬جابه جای��ی زائ��ران در خاک عراق‬ ‫ازس��وی ش��هرداری های تهران‪ ،‬مش��هد و‬ ‫ک��رج انج��ام می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬جابه جایی‬ ‫زائ��ران از مرزه��ای خس��روی و مهران در‬ ‫دس��تور کار ب��وده و باتوجه ب��ه اینکه مرز‬ ‫خس��روی ت��ا اطالع ثانوی مس��دود اس��ت‬ ‫منتظ��ر اعالم رس��می ب��از ش��دن این مرز‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬س��ال گذشته شهرداری‬ ‫ته��ران ‪ ۵۰۰‬اتوب��وس به منظ��ور برگزاری‬ ‫ایین اربعین حس��ینی اختص��اص داده بود‬ ‫که امس��ال ‪ ۶۰۰‬اتوب��وس به ای��ن منظور‬ ‫اختصاص یافت��ه و باقی اتوبوس ها از س��وی‬ ‫شهرداری های مشهد و کرج تامین می شود‪.‬‬ ‫س��نندجی ادامه داد‪ :‬خدمات رس��انی به‬ ‫زائ��ران اربعین حس��ینی از مرز خس��روی‬ ‫فقط ت��ا ‪ ۸۰‬کیلومت��ر و منطق��ه ای به نام‬ ‫حسینیه انجام می شود و زائران پس از ان با‬ ‫اتوبوس های عراقی به نجف منتقل خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫الودگی ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫از حریم شهری کاشان‬ ‫کارش��ناس اداره حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫کاش��ان گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۵۰۰‬هکت��ار از‬ ‫زمین های حریم ش��هری کاش��ان الوده به‬ ‫ان��واع نخاله ه��ای س��اختمانی اس��ت که با‬ ‫س��هل انگاری و فراموشی‪ ،‬این میزان روز به‬ ‫روز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ابراهی��م رحمانی منش‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬در کارگروه مدیریت پس��ماند‬ ‫شهرستان کاش��ان‪ ،‬دو سیاست ایجاد چاله‬ ‫نخال��ه برای جلوگی��ری از افزایش نخاله در‬ ‫حریم شهری و پاکس��ازی محل های الوده‬ ‫ب��ه نخال��ه پیگی��ری می ش��ود‪ ،‬چراکه این‬ ‫زمین ه��ا در مح��دوده ش��هرداری و از نظر‬ ‫توسعه ش��هری و فضای سبز دارای اهمیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ت شهرک های صنعتی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرک ‬ ‫کاش��ان تاکنون محلی برای دفع نخاله های‬ ‫صنعت��ی خود نداش��ته که در جلس��ه ای با‬ ‫فرمان��داری‪ ،‬قرار ش��د این ش��رکت پس از‬ ‫مکان یاب��ی محل دفع نخاله‪ ،‬براس��اس ماده‬ ‫‪ 7‬مدیری��ت پس��ماند‪ ،‬پیمان��کاری را برای‬ ‫مدیریت این کار انتخاب کند‪.‬‬ ‫‪ ۶۴‬درصد‬ ‫خانه های روستایی‬ ‫اسداباد مقاوم نیستند‬ ‫مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اسداباد‬ ‫گف��ت‪ :‬از ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬واحد مس��کن‬ ‫روس��تایی این شهرس��تان فق��ط ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحد مقاوم سازی شده و ‪ ۶۴‬درصد از‬ ‫خانه های روستایی این شهرستان‪ ،‬بی دوام و‬ ‫غیرمقاوم هستند‪.‬‬ ‫محم��د ک��رم معصوم��ی در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬با اشاره به اس��یب دیدن بخشی از‬ ‫خانه های روس��تایی اس��داباد در سیل ‪۹۸‬‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬ب��رای بازس��ازی و تعمیر این‬ ‫خانه ه��ا تاکن��ون ‪ ۴۳‬ه��زار و ‪ ۸۴۰‬حوال��ه‬ ‫س��یمان رایگان از مح��ل هدیه رهبر معظم‬ ‫انقالب صادر شده که از این تعداد حواله ‪۳۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬کیس��ه تحویل متقاضیان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه از ‪ ۲۵۰۰‬واح��د‬ ‫اس��یب دیده در سیل امس��ال‪ ۱۸۰۰ ،‬واحد‬ ‫در ارزیابی ها قابل تعمیر و ساخت تشخیص‬ ‫داده ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬از ‪ ۱۸۰۰‬واح��د‪۱۲۳۷ ،‬‬ ‫واحد احداثی و ‪ ۵۶۳‬واحد تعمیری هستند‬ ‫که در مرحله نخس��ت ‪ ۳۰۸‬احداثی و ‪۱۰۲‬‬ ‫تعمیری به شهرستان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫معصومی سهمیه مرحله دوم را نیز ‪۷۰۰‬‬ ‫واحد احداث��ی و ‪ ۴۰۰‬واحد تعمیری عنوان‬ ‫کرد و اف��زود‪ :‬تاکن��ون ‪ ۴۳۸‬واحد احداثی‬ ‫اوارب��رداری‪ ۳۴۷ ،‬واح��د پی س��ازی‪۲۳۲ ،‬‬ ‫واحد اس��کلت بندی ش��ده اند و ‪ ۳۰‬واحد به‬ ‫بهره برداری رسیده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر روستاها و‬ ‫شهرهای مرزی‬ ‫خالی از سکنه‬ ‫شوند‪ ،‬با ده ها‬ ‫برابر تجهیزات‬ ‫و لجستیک هم‬ ‫نمی توانیم کشور‬ ‫را به امنیت‬ ‫پایدار برسانیم‬ ‫رئیس س��ازمان شهرداری ها و دهیاری ها می گوید اگر‬ ‫روس��تاها و شهرهای مرزی خالی از سکنه شوند‪ ،‬با ده ها‬ ‫برابر تجهیزات و لجس��تیک هم نمی توانیم کش��ور را به‬ ‫امنیت پایدار برسانیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مهدی جمالی ن��ژاد در همایش ملی‬ ‫مصون سازی زیرساخت ها و صیانت از مردم با بیان اینکه‬ ‫مانایی جمعیت و پخش منظم جمعیت در کشور به ویژه‬ ‫مرزها مهم ترین بحث در پدافند غیرعامل اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مرزهای خش��کی‪ ،‬دریایی و رودخانه ای در کشور ‪۸۵۷۴‬‬ ‫ی که کمت��ر از ‪ ۱۳۰‬کیلومتر ان‬ ‫کیلومتر اس��ت‪ ،‬در حال ‬ ‫دیوار مرزی دارد‪ .‬اما انچه کمربند امنیتی کشور را محکم‬ ‫می کند‪ ،‬مرزنشینان هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در روس��تاها‪ ،‬ش��هرها و اس��تان های‬ ‫م��رزی تصمیم ه��ای مدیران نقش مهم��ی در مرزداری‬ ‫دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ح��دود ‪ ۴۶‬درص��د جمعیت کش��ور در‬ ‫‪ ۱۶‬اس��تان مرزی هستند‪ .‬حدود ‪ ۱۸۹‬شهر مرزی وجود‬ ‫دارد و ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۳۷۷‬روس��تای باالی ‪ ۲۰‬خانوار مرزی‬ ‫داریم که استان سیستان وبلوچستان با ‪ ۳۳‬شهر و ‪۴۰۴۸‬‬ ‫روستای باالی ‪ ۲۰‬خانوار بیشترین سهم را در این زمینه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جمالی ن��ژاد اظه��ار کرد‪ :‬اگ��ر به مرزنش��ینان توجه‬ ‫داش��ته باشیم و موقعیت مناسبی برای انها ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫پدیده های��ی مانن��د مرزگری��زی و قاچاق کاال را ش��اهد‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۹۵‬برای نخستین بار امارگیری‬ ‫در زمینه مهاجرت انجام ش��د اما چرا مدیران ش��هری به‬ ‫ان توجه نمی کنند؟ اگر به عنوان شهردار شهرهای بزرگ‬ ‫و کوچ��ک و میانی به این اماره��ا توجه می کردیم که از‬ ‫ش��هرهای ما به چه ش��هرهایی مهاجرت می ش��ود و اگر‬ ‫در ش��هرهای مبدا مهاجرت‪ ،‬خدمات و امکانات مناسبی‬ ‫ارائه می دادی��م‪ ،‬می توانس��تیم در مانایی جمعیت موثر‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن اماره��ای مهاجرتی برای تک تک ش��هرها احصا‬ ‫اگر به ش��هرهای کوچک و کمتربرخوردار و محروم توجه کنیم‪ ،‬بازی برد‪-‬‬ ‫برد خواهیم داشت و کشور متوازن خواهد شد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه مصداق های پدافند‬ ‫غیرعامل ش��امل تربیت و توسعه سرمایه های اجتماعی‬ ‫و عموم��ی و توس��عه متوازن جمعیت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫روس��تاها و شهرهای مرزی خالی از سکنه شوند‪ ،‬با ده ها‬ ‫برابر تجهیزات و لجس��تیک هم نمی توانیم کش��ور را به‬ ‫امنیت پایدار برس��انیم‪ .‬رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و‬ ‫دهیاری ها افزود‪ :‬وقتی توس��عه پای��دار می خواهیم باید‬ ‫در توزی��ع اعتب��ارات توجه ویژه ای به ش��هرهای محروم‬ ‫و کمت��ر برخ��وردار داش��ته باش��یم‪ .‬اگر به ش��هرهای‬ ‫کوچ��ک و کمتربرخ��وردار و محروم توج��ه کنیم‪ ،‬بازی‬ ‫برد‪-‬ب��رد خواهی��م داش��ت و کش��ور مت��وازن خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دو مسئله جمعیت و نقاط مرزی در پدافند‬ ‫غیرعامل اهمیت بسیاری دارند‪ .‬توجه به شهرهای مرزی‬ ‫ابی و خش��کی بازی برد‪-‬برد است و جابه جایی جمعیت‬ ‫اگر کنترل ش��ده نباش��د‪ ،‬می تواند معضالت بس��یاری را‬ ‫به دنبال داش��ته باشد‪ .‬معاون عمرانی وزیر کشور تصریح‬ ‫کرد‪ ۱۱۶ :‬شهرستان با جمعیتی افزون بر ‪ ۱۸‬میلیون نفر‬ ‫در مرزها وجود دارد‪ .‬بیش��ترین شهرستان های مرزی در‬ ‫اس��تان های سیستان وبلوچستان‪ ،‬مازندران و اذربایجان‬ ‫غرب��ی وج��ود دارند‪ ۱۹۸ .‬ش��هر مع��ادل ‪ ۱۵‬درصد کل‬ ‫شهرهای کشور در مرز هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن وضعی��ت مهاج��رت از روس��تاهای مرزی‬ ‫نش��ان می دهد خوزستان بیش��ترین میزان مهاجرت را‬ ‫دارد؛ بنابرای��ن باید مدیران و ش��هرداران به این موضوع‬ ‫توجه ویژه ای داش��ته باش��ند‪ .‬از طرفی وضعیت بیکاری‬ ‫در اس��تان کرمانشاه قابل توجه است‪ .‬تمام مدیران کشور‬ ‫و دولتم��ردان و تصمیم گیران باید تحلیل های مربوط به‬ ‫مهاجرت ها را مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫خانه های استیجاری برنامه مشترک دولت و شهرداری‬ ‫دولت و ش��هرداری در حال رایزنی های اولیه برای س��اخت‬ ‫خانه های اس��تیجاری هستند و در این زمینه قرار است وزارت‬ ‫کش��ور و ش��هرداری با یکدیگر تعامل کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫جلس��ه شورای عالی مس��کن با حضور رئیس جمهوری‪ ،‬اعضای‬ ‫دولت و مدیران ش��هرداری ‪ ۳۰‬تیر امسال برگزار شده که یکی‬ ‫از موضوع های مورد بررس��ی‪ ،‬ساخت خانه های کوچک به قصد‬ ‫اجاره بوده اس��ت‪ .‬براس��اس اعالم یکی از مدیران ش��هرداری‪،‬‬ ‫ازجمل��ه مباحث مطرح ش��ده در این نشس��ت‪ ،‬موضوع تامین‬ ‫مس��کن اس��تیجاری ازسوی ش��هرداری برای افرادی است که‬ ‫توانای��ی خرید خانه را ندارند و ش��هرداری نیز از ان اس��تقبال‬ ‫کرده است‪ .‬چند روز بعد هم سخنگوی دولت از برنامه ساخت‬ ‫س��ند راهبردی پدافن��د غیرعامل ش��هری در همایش ملی‬ ‫مصون سازی زیرساخت ها و صیانت از مردم رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��رتیپ پاس��دار غالمرض��ا جاللی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان پدافند غیرعامل کشور در همایش ملی مصون سازی‬ ‫زیرس��اخت ها و صیانت از مردم‪ ،‬با بی��ان اینکه نیازمند قانونی‬ ‫نوی��ن برای پدافن��د غیرعامل با رویکرد مردم هس��تیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خانه های کم متراژ برای مردم ش��هر ته��ران خبر داد‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫زمزمه برنامه ریزی برای س��اخت خانه های ‪ ۳۰‬متری در تهران‬ ‫نیز شنیده شد‪ .‬براساس اعالم مدیرعامل سازمان نوسازی شهر‬ ‫تهران‪ ،‬مقرر شده وزارت کشور و شهرداری در این زمینه تعامل‬ ‫کنن��د که درنهایت در دس��تور کار قرار گرف��ت و در روزهای‬ ‫گذشته‪ ،‬با جلسه ای که با شهردار تهران و معاونان وی داشته ایم‪،‬‬ ‫اکنون این موضوع در حال کار کارشناسی است‪ .‬پیروز حناچی‪،‬‬ ‫ش��هردار تهران پس از برگزاری جلسه ش��ورای عالی مسکن با‬ ‫اش��اره به افزایش سهم مسکن در س��بد هزینه ای خانوارها از‬ ‫‪ ۱۲‬درصد به باالی ‪ ۵۰‬درصد در ‪ ۴‬دهه انقالب اسالمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر هرچه زودتر برای این امر تدبیری اندیش��یده نش��ود‪،‬‬ ‫مسئله مسکن از موضوعی اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در جلسه اخیر هیات دولت در این زمینه‬ ‫راهکارهای زیادی مطرح شد‪ .‬ما هم پیشنهاد دادیم با حمایت‬ ‫دولت از ظرفیت شهرداری ها برای توسعه مسکن استفاده شود‬ ‫که از این موضوع اس��تقبال و حتی پیشنهاد شد ظرفیت های‬ ‫قانونی برای تحقق این امر پیش بینی شود‪ .‬البته به نظر من در‬ ‫ماده ‪ ۵۵‬قانون شهرداری ها این ظرفیت وجود دارد و دولت هم‬ ‫اماده همکاری است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬معاون مسکن و ساختمان‬ ‫وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه های این وزارتخانه برای بازار‬ ‫اج��اره گفت‪ :‬بحث اج��اره داری را در بخش ه��ای گوناگون در‬ ‫دس��تور کار قرار داده ایم‪ ،‬ازجمله اجاره داری حرفه ای که عالوه‬ ‫رونمایی از سند راهبردی پدافند غیرعامل شهری‬ ‫ب شده و هفته اینده ابالغ‬ ‫س��ند راهبردی پدافند شهری تصوی ‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬به دلیل اینکه تهدیده��ا تغییر یافته و نو‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬باید رویکردها نیز بازخوانی شود‪ .‬یکی از موضوع های‬ ‫مهم این اس��ت که پدافند مردم محور ش��ود؛ بنابراین موضوع‬ ‫صیانت از مردم باید م��ورد بازخوانی قرار گیرد‪ ،‬چراکه اخرین‬ ‫قانون در این زمینه مربوط به س��ال ‪ ۱۳۳۷‬بود و نیاز است در‬ ‫قوانین بازنگری شود‪ .‬سردار جاللی با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫باتوجه به مباحث س��کونتگاهی تمرکز جمعیت در ش��هرها را‬ ‫شاهد هستیم و حدود ‪ ۷۲‬درصد مردم در شهرها سکونت دارند‬ ‫و همین مسئله اهمیت پدافند غیرعامل مردم محور در شهر را‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬از تهیه و تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل‬ ‫شهری با همکاری و هم اندیشی نخبگان خبر داد‪.‬‬ ‫بر بخش خصوص��ی‪ ،‬دولت نیز بتواند برای مدیریت بازار‪ ،‬ورود‬ ‫کند‪ .‬البته در این برنامه‪ ،‬گروه های کم درامد مدنظر هس��تند‪.‬‬ ‫در این زمینه طرحی نوشته ش��ده اما برای اینکه بتوانیم ان را‬ ‫پیش ببریم باید مجوز قانونی برای اصالح ایین نامه صادر شود‪.‬‬ ‫اج��اره داری حرفه ای پیش تر نیز در قانون بوده اما نتایج مدنظر‬ ‫را به دنبال نداش��ت‪ .‬محمودزاده خاطرنشان کرد‪ :‬در طرح های‬ ‫پیش��ین سازنده باید مس��کن را برای ‪ ۵‬س��ال اجاره می داد و‬ ‫بع��د زمین به او واگذار می ش��د‪ .‬این موضوع نمی توانس��ت در‬ ‫ب��ازار اجاره تعادل ایجاد کند؛ به همین منظور باید ایین نامه را‬ ‫اصالح کنیم که زمین برای همیش��ه در اجاره بماند تا بتوانیم‬ ‫واحد ارزان قیمت تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی اه��داف مه��م این س��ند راهبردی را ارتق��ای تاب اوری‬ ‫ش��هری در شرایط بحران‪ ،‬تش��کیل مرکز فرماندهی و کنترل‬ ‫واحد در ش��رایط بحران‪ ،‬ساماندهی مراکز پرخطر در شهرها و‬ ‫س��اماندهی مراکز ذخیره حیاتی دانست و گفت‪ :‬این سند پس‬ ‫از بحث و بررسی در جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل به‬ ‫تصویب رسیده و هفته اینده ابالغ می شود‪.‬‬ ‫ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر امروز در خراسان جنوبی برگزار می شود‬ ‫پرداخت تسهیالت کم بهره اشتغال به روستاییان‬ ‫معاون توس��عه روس��تایی و مناطق محروم ریاست جمهوری‬ ‫معتقد اس��ت باوجود کاهش جمعیت روس��تایی در س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در دولت دوازدهم اشتغال روستاییان موردتوجه قرار‬ ‫گرفته و تسهیالت کم بهره به انها پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد امید در تش��ریح برگزاری ششمین‬ ‫همایش ملی روز روس��تا و عش��ایر گفت‪ :‬این همایش ‪ ۱۵‬مهر‬ ‫همزمان با روز روستا و عشایر در استان خراسان جنوبی برگزار‬ ‫می ش��ود و تفاوت این دوره از همایش با س��ال های گذشته این‬ ‫اس��ت که در س��ال های گذش��ته این همایش در تهران برگزار‬ ‫می شد اما این بار در استان خراسان جنوبی و روستای بیرجند‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬هدف از برگ��زاری این همایش در خارج از‬ ‫تهران‪ ،‬این بود که همایش حال و هوای روستایی بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه هایی به مناس��بت این روز در سراس��ر کشور‬ ‫بهره برداری خواهد ش��د‪ .‬باوجود اینک��ه از پروژه های گوناگون‬ ‫همزم��ان ب��ا هفته دولت بهره برداری ش��ده ب��ود‪ ،‬حدود ‪۷۱۴‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان پروژه نیز در این روز بهره برداری خواهد ش��د‪.‬‬ ‫تع��داد این پروژه ها ‪ ۲۴۷۰‬پروژه اس��ت که در زمینه ارتباطات‬ ‫رادیویی ‪ ۳۹۲‬روستا به شبکه متصل خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بخش اسفالت راه های روستایی ‪ ۵۴‬روستا‪،‬‬ ‫خدمات عش��ایری ‪ ۱۵‬روس��تا‪ ،‬بهداش��ت و درمان ‪ ۱۵‬روستا و‬ ‫برق رسانی ‪ ۱۵۷‬روستا به شبکه متصل خواهند شد‪.‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با‬ ‫اشاره به اینکه درحال حاضر در زمینه زیرساخت های روستایی‬ ‫ش��رایط خوبی را ش��اهد هس��تیم‪ ،‬افزود‪ ۷۳ :‬درصد روستاها از‬ ‫خدمات اس��فالت ش��بکه راه روس��تایی بهره مند شدند که ‪۱۱‬‬ ‫درص��د ان در دول��ت تدبیر و امید بوده اس��ت‪ .‬همچنین به ‪۲۹‬‬ ‫هزار روس��تا گازرس��انی ش��ده که معادل ‪ ۷۵‬درصد روستاهای‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬از این میزان ‪ ۱۰۹‬درصد در دولت تدبیر و امید‬ ‫انجام شده و به این ترتیب ‪ ۸۰‬درصد جمعیت روستایی کشور از‬ ‫نعمت گاز برخوردار شدند و پیش بینی شده تا پایان دولت ‪100‬‬ ‫درصد روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار از نعمت گاز برخوردار شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوزه بهره مندی از اینترنت نیز ‪ ۳۶‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫روستا معادل ‪ ۹۳‬درصد روستاهای کشور به شبکه متصل شدند‬ ‫که نسبت به پیش از دولت تدبیر و امید این میزان ‪ ۱۰‬برابر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمینه مقاوم سازی واحدهای مسکونی نیز ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫خانه های روس��تایی از مس��کن مقاوم برخوردار ش��دند که این‬ ‫شاخص در دولت تدبیر و امید افزایش ‪ ۲۰‬درصدی را شاهد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ ۹۵ :‬درص��د روس��تاهای کش��ور ام��روز‬ ‫دارای بهیاری ه��ای فع��ال هس��تند و از ‪ ۲۰‬ه��زار میلی��ارد‬ ‫توم��ان اعتب��اری ک��ه ب��ه دهیاری ه��ا داده ش��ده ‪ ۱۷‬ه��زار‬ ‫میلی��ارد توم��ان ان در دول��ت تدبی��ر و امی��د پرداخت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امید با اش��اره به بهره مندی ‪ ۳۵‬هزار روس��تای کش��ور از اب‬ ‫اشامیدنی و اتصال به شبکه اب افزود‪ :‬تعداد واحدهای اموزشی‬ ‫روستایی در دولت تدبیر و امید ‪ ۷‬درصد رشد داشته و امروز به‬ ‫‪ ۵۶‬هزار واحد اموزشی رسیده است‪ .‬همچنین تعداد زمین های‬ ‫ورزش��ی به ‪ ۲۴۰۰‬واحد رس��یده اس��ت‪ .‬پیش از دولت تدبیر و‬ ‫امید تعداد س��الن های ورزش��ی روستایی ‪ ۵۶۳‬س��الن بود که‬ ‫درحال حاض��ر به ‪ ۹۳۷‬س��الن افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬تعداد‬ ‫کانون ه��ای فرهنگ��ی و مس��اجد نیز تا پی��ش از این دولت در‬ ‫روستاها ‪ ۸۰۰‬واحد بود که درحال حاضر به ‪ ۱۳۵۶‬واحد رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حوزه گازرس��انی روستایی در هر هفته‬ ‫‪ ۴۷‬روستا به شبکه متصل می شوند‪.‬‬ ‫ب در هر هفته ‪ ۳۰‬روس��تا‪ ،‬در‬ ‫در ح��وزه اتص��ال به ش��بکه ا ‬ ‫حوزه اتصال به ش��بکه برق در هر هفته ‪ ۲۵‬روس��تا و در حوزه‬ ‫اتصال به ش��بکه اینترنت در هر هفته ‪ ۹۹‬روس��تا از این خدمت‬ ‫برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باوجود کاهش جمعیت روستایی در سال های‬ ‫گذش��ته با زیرس��اخت هایی که در روس��تاها فراهم ش��ده باید‬ ‫اش��تغال روستایی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد که در دولت‬ ‫دوازدهم این مهم محقق و تس��هیالت کم بهره به روس��تاییان‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امضای ‪ ۸‬تفاهمنامه در قالب برگزاری همایش‬ ‫ملی روز روس��تا و عش��ایر گفت‪ ۴ :‬تفاهمنامه به طور مس��تقیم‬ ‫مربوط به خراس��ان جنوبی اس��ت و ‪ ۴‬تفاهمنامه نیز کش��وری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫امید در ادامه با اشاره به اینکه سیاست معاونت توسعه روستایی‬ ‫و مناطق محروم کش��ور برای خدمت رسانی به روستاها در کنار‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ها معطوف به اشتغال و بیمه روستایی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در بخش اشتغال اعتباراتی در مدت یک سال در اختیار‬ ‫روستاییان قرار گرفته و مقرر شده ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومانی که‬ ‫از محل صندوق ذخیره ارزی برای اش��تغال پایدار روس��تاییان‬ ‫اختص��اص پی��دا کرده تا ‪ ۵‬س��ال در اختیار ما ق��رار گیرد و از‬ ‫بازپرداخت انها استفاده و طرح های جدیدی از این محل تعریف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دیدگاه معاونت توس��عه روس��تایی و مناطق‬ ‫مح��روم این اس��ت که این منابع تا ‪ ۵‬س��ال فع��ال باقی بماند‬ ‫تا در روند اش��تغال روس��تاییان تاثیرگذار باش��د‪ .‬امیدواریم در‬ ‫همین ماه‪ ،‬مجلس شورای اسالمی در این زمینه تصمیم نهایی‬ ‫را اتخ��اذ کن��د‪ .‬این مقام مس��ئول بیان ک��رد‪ :‬بحث مهاجرت‬ ‫معکوس به ش��کل خوبی در کش��ور رقم خورده و با تس��هیالت‬ ‫کم به��ره ای ک��ه از محل همی��ن اعتبارات به روس��تاییان داده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬توسعه بوم گردی در کش��ور محقق شده است‪ .‬امید‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬بیمه های اجتماعی روس��تایی ک��ه درحال حاضر‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۰‬هزار سرپرست خانوار از ان استفاده می کنند‬ ‫باید گس��ترش یاب��د‪ .‬هدف گذاری طوری بود که ش��اغالن در‬ ‫روس��تاها از بیمه مناسبی برخوردار باشند‪ .‬در همایش روز ملی‬ ‫روس��تا و عش��ایر در بیرجند ‪ ۱۰۰‬هزار مجری طرح اش��تغال‬ ‫کش��ور به مجموع��ه بیمه اجتماع��ی می پیوندن��د‪ .‬هدف این‬ ‫اس��ت که هر کس��ی که در روستا شاغل است از بیمه اجتماعی‬ ‫روس��تاییان بهره مند شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دوسوم سهم این بیمه‬ ‫را دول��ت پرداخ��ت می کند و یک س��وم ان را که درحال حاضر‬ ‫تا حدود ‪ ۵۰‬هزار تومان اس��ت خود روس��تاییان باید پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪ ۹‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫در ای��ن نشس��ت همچنی��ن منوچه��ر رزمج��و‪ ،‬مع��اون‬ ‫س��رمایه گذاری معاون��ت توس��عه روس��تایی و مناطق محروم‬ ‫کش��ور با اش��اره به اینکه تالش های زیادی در س��ال های ‪ ۹۶‬و‬ ‫‪ ۹۷‬در حوزه بهره مندی از تسهیالت اشتغال پایدار در روستاها‬ ‫انجام شده‪ ،‬افزود‪ ۱۳ :‬هزار و ‪ ۳۸۰‬میلیارد تومان از اعتبارات این‬ ‫محل تاکنون ابالغ و به ‪ ۴‬بانک عامل توسعه تعاون‪ ،‬پست بانک‪،‬‬ ‫کش��اورزی و صن��دوق کارافرین��ی امید تخصیص داده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ت��ا ام��روز حدود ‪ ۹‬ه��زار میلی��ارد تومان به‬ ‫روس��تاییان پرداخت ش��ده که از همین محل ‪ ۱۵۰‬هزار شغل‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬از سبد اشتغال‬ ‫کشور ‪ ۲۵‬درصد سهم اشتغال روستایی بوده است‪.‬‬ ‫از اعتبارات پرداخت ش��ده ‪ ۵۳.۲‬درصد در بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫‪ ۲۲.۲‬درص��د در بخش صنایع و مع��ادن کوچک‪ ۴۰.۲ ،‬درصد‬ ‫در بخش صنایع دستی‪ ۶.۴ ،‬درصد در بخش گردشگری‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د در بخ��ش فناوری اطالعات و ‪ ۴.۵‬درصد س��رمایه‬ ‫در گردش واحدهای تولیدی مس��تقر در نواحی روستایی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬رزمجو ادامه داد‪۶۰۰ :‬میلیارد تومان نیز مقرر ش��ده بود‬ ‫به زلزله زدگان کرمانش��اه داده ش��ود که تاکنون ‪ ۵۰‬درصد ان‬ ‫تخصیص پیداکرده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1384‬‬ ‫پیاپی ‪2702‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫در گفت وگو با ناشرانی که در نمایشگاه فرانکفورت شرکت می کنند‬ ‫سهم خواهی از بزرگ ترین بازار کتاب جهان‬ ‫ش��رایط اقتصادی نامناس��ب‪ ،‬تحریم ها و بس��ته بودن‬ ‫کانال ه��ای مالی از موانع جدی حضور ناش��ران ایرانی در‬ ‫نمایش��گاه فرانکفورت اس��ت اما در این شرایط باید دید‬ ‫حاض��ران در این رویداد‪ ،‬چه دس��تاوردی را برای خود و‬ ‫نشر ایران به سوغات می اورند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه کت��اب فرانکفورت برای‬ ‫جامعه نش��ر ایران از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت؛‬ ‫نمایش��گاهی که تب��ادل حق رایت یک��ی از کارکردهای‬ ‫اساس��ی ان برش��مرده می شود‪ .‬ناش��ران ایرانی درحالی‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ش��رکت می کنند که هن��وز ایران به‬ ‫کنوانس��یون برن نپیوسته و برخی ناشرها حق کپی رایت‬ ‫را خودخواسته و نه از سر اجبار‪ ،‬رعایت می کنند‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت که در این شرایط تعداد مدیران نشری که دغدغه‬ ‫خریدوفروش حق رایت کتاب ها را در سر دارند‪ ،‬در اقلیت‬ ‫باشند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬شرایط اقتصادی کشور‪ ،‬نوسان های‬ ‫ارزی و تحریم ها‪ ،‬برخی ناش��ران بزرگ را از ش��رکت در‬ ‫هفتادویکمین نمایشگاه فرانکفورت منصرف کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش با چند نفر از ناش��رانی ک��ه با وجود‬ ‫مش��کالت حض��ور در نمایش��گاه فرانکف��ورت و پذیرش‬ ‫سختی ها‪ ،‬درصدد پیگیری اهداف بین المللی خود در این‬ ‫اوردگاه جهانی هس��تند‪ ،‬گفت وگ��و کرده ایم؛ پریا اقایی‬ ‫مدیر انتش��ارات به نگار؛ حس��ین عابدینی مدیر انتشارات‬ ‫س��فیر اردهال؛ صفا امیری مدیر انتشارات براق که از ‪۲۴‬‬ ‫تا ‪ ۲۸‬مهر سال ‪ ۱۶( ۹۸‬تا ‪ ۲۰‬اکتبر ‪ )۲۰۱۹‬در نمایشگاه‬ ‫فرانکفورت شرکت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط مسئله مالی مطرح نیست‬ ‫«س��فیر ارده��ال» از جمل��ه ناش��رانی اس��ت ک��ه در‬ ‫ای��ن دوره نمایش��گاه فرانکف��ورت ش��رکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیدحس��ین عابدینی‪ ،‬مدیر این انتشارات درباره شرکت‬ ‫در نمایش��گاه فرانکفورت در شرایط اقتصادی این روزها‬ ‫گفت‪ :‬تنها مسئله ش��رکت در نمایشگاه های بین المللی‪،‬‬ ‫مس��ئله مالی نیس��ت؛ مگر چقدر هزین��ه دارد؟ با ‪ ۱۰‬یا‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون می توان به فرانکفورت رفت و بازگش��ت اما‬ ‫مهم این اس��ت که رفتن یک هدف و نتیجه داشته باشد‪.‬‬ ‫بس��یاری از ناشرها ممکن است از نظر مالی بی نیاز باشند‬ ‫و بتوانند در نمایش��گاه ش��رکت کنند اما این کار را انجام‬ ‫نمی دهند‪ .‬نمایشگاه کتاب فرانکفورت نمایشگاه تخصصی‬ ‫برای مبادالت رایت اس��ت‪ .‬فرض کنید ناش��ری در ایران‬ ‫فعالیت گسترده ای داشته باشد اما پرسش این است که در‬ ‫نمایگاه فرانکفورت چه چیزی عرضه خواهد کرد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بیش��تر ناش��رهای عمومی ما کتاب های زرد منتشر‬ ‫می کنن��د و هر کتابی ظرفیت ارائه در بازارهای جهانی را‬ ‫ندارد‪ .‬خود من حدود ‪ ۹۰۰‬کتاب دارم و توانستم فقط ‪۴۰‬‬ ‫عنوان را از میان انها برای نمایش��گاه فرانکفورت انتخاب‬ ‫کنم‪ .‬حدود ‪ ۸۰۰‬عنوان را نتوانس��تم در کاتالوگ بگذارم‬ ‫زی��را این کتاب ها برای مخاطب خارجی جالب‪ ،‬کاربردی‬ ‫و حتی مورد تایید انها نیست‪.‬‬ ‫عابدینی با اش��اره به اینکه حدود ‪ ۱۰‬س��ال اس��ت در‬ ‫نمایش��گاه کت��اب فرانکفورت ش��رکت می کند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬به تازگی و پس از این همه س��ال متوجه شدم که در‬ ‫نمایشگاه چه کارهایی می توان انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹برای جلب اعتماد هزینه می دهیم‬ ‫عابدین��ی ضم��ن تش��ریح برخ��ی از برنامه هایش در‬ ‫نمایش��گاه فرانکفورت‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال حق انتش��ار چند‬ ‫جل��د کتاب کودک را از ناش��ر المان��ی خریدیم و در بازار‬ ‫نمایش��گاه کت��اب فرانکفورت برای جامعه نش��ر ای��ران از اهمیت‬ ‫بس��زایی برخوردار اس��ت؛ نمایش��گاهی که تبادل حق رایت یکی از‬ ‫کارکردهای اساسی ان به شمار می رود‬ ‫ایران منتشر کردیم‪ .‬در فرانکفورت سعی داریم حق رایت‬ ‫تعداد دیگری از کتاب ها را از ناش��رش بگیریم‪ .‬حق رایت‬ ‫چند کتاب را هم از ناشرهای اندونزیایی گرفتیم و با انها‬ ‫نشس��ت هایی برگزار کردیم‪ .‬همچنین با ناش��ران چینی‬ ‫در تعامل هس��تیم و س��عی می کنیم همکاری خود را در‬ ‫فرانکفورت ادامه دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه عابدین��ی‪ ،‬فعالیت چندس��اله اش در تبادل‬ ‫حق رایت‪ ،‬بیش��تر تالش��ی برای جلب اعتماد ناش��رهای‬ ‫خارجی بوده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای جلب اعتماد هزینه‬ ‫می دهیم؛ حتی برای کتاب هایی که پیش از این منتش��ر‬ ‫کردیم هم حق رایت خریداری می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نمی توان علم را محصور کرد؛ اگرچه کتاب‬ ‫مالکیت مادی دارد اما ناش��ر هم نمی تواند علم ان کتاب‬ ‫را حبس کند! ناش��ر می تواند با ما قرارداد ببندد و ما هم‬ ‫حق رای��ت ان کت��اب را پرداخت می کنیم‪ .‬در این میان و‬ ‫در بیشتر همکاری های دوطرفه‪ ،‬به ناشرهای خارجی نیز‬ ‫این اجازه را می دهیم که اگر رمان خوبی در ایران منتشر‬ ‫شد‪ ،‬بتوانند ان را چاپ و منتشر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رایت به صرفه تر از پرداخت حق تالیف‬ ‫به گفته مدیر انتش��ارات س��فیر اردهال‪ ،‬تبادل رایت از‬ ‫لحاظ اقتصادی خیلی به صرفه تر از این اس��ت که با مولف‬ ‫و تصویرگ��ر داخلی قرارداد بس��ته ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫برای انتش��ار ‪ ۴‬کتاب کودک قرار داد بستیم؛ درحالی که‬ ‫اگر برای انتش��ار این ‪ ۴‬کتاب کودک با مولف و تصویرگر‬ ‫ایرانی قرارداد می بس��تیم‪ ،‬باید هزینه بیش��تری پرداخت‬ ‫می کردیم‪ ،‬اما با مبلغ اندک و کمتر از حق تالیف توانستم‬ ‫کتاب ه��ای خارجی را منتش��ر کنم؛ یعنی اگر کس��ی از‬ ‫س��ازکار اینجا اطالعات داش��ته باش��د‪ ،‬بس��یار راحت تر‬ ‫می تواند فعالیت کند‪.‬‬ ‫مدیر انتش��ارات س��فیر اردهال درحال��ی تبادل رایت‬ ‫حق تالی��ف عنوان می کند که‬ ‫را به صرفه ت��ر از پرداخ��ت ِ‬ ‫بسیاری از مدیران نشر در نقل و انتقال های مالی با دیگر‬ ‫کشورهای‪ ،‬با مش��کالت گوناگونی روبه رو شده اند‪ .‬با این‬ ‫کارگردان نمایش «اواز قو» معتقد اس��ت س��ازمان زیباس��ازی‬ ‫ش��هرداری ته��ران باید رویک��رد خود در زمین��ه تبلیغات محیطی‬ ‫محصوالت هنری مانند تئاتر را مش��خص کن��د تا زمان هنرمندان‬ ‫تلف نشود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��ال های س��ال است که بحث تبلیغات محیطی‬ ‫فعالیت ه��ای تئاتری و اجراهای نمایش��ی و امکانی که ش��هرداری‬ ‫تهران و س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری می تواند برای گروه های‬ ‫تئات��ری فراهم کن��د‪ ،‬دغدغه اهالی این حوزه ب��وده‪ ،‬اما هیچ گاه با‬ ‫رویکرد و همکاری مش��خصی از سوی سازمان مربوط روبه رو نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در طول س��ال تعداد اندکی از اجراها از امکان تبلیغات محیطی‬ ‫شهرداری تهران بهره مند می شوند و بیشتر گروه های تئاتر از جوان‬ ‫گرفته تا حرفه ای از این امکان محروم هس��تند‪ .‬در دوره های زمانی‬ ‫گوناگون هنرمندان و چهره های ش��ناخته ش��ده تئاتر از این روند‬ ‫انتق��اد کرده اند اما رویکرد س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری تهران‬ ‫تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫نمای��ش «اواز قو» به کارگردانی پریزاد س��یف نیز که این روزها‬ ‫با حضور س��عید پورصمیمی‪ ،‬بازیگر ش��ناخته شده سینما‪ ،‬تئاتر و‬ ‫تلویزیون در سالن ناظرزاه کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شود‬ ‫و روزه��ای پایان��ی اجرای عمومی خود را پی��ش رو دارد‪ ،‬از این امر‬ ‫مستثنا نبوده و از امکان تبلیغات محیطی شهرداری تهران بهره مند‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫براساس گفته کارگردان نمایش در مراجعه به سازمان زیباسازی‬ ‫شهرداری تهران به گروه اعالم شده که تئاتر «امری تجاری» است و‬ ‫به این دلیل شهرداری امکان تبلیغات محیطی و استفاده از بیلبورد‬ ‫را به ان اختصاص نمی دهد اما برزین ضرغامی‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫زیباس��ازی ش��هرداری تهران در گفت وگویی با خبرگزاری مهر این‬ ‫موضوع را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫پریزاد س��یف‪ ،‬بازیگر و کارگردان نمایش «اواز قو» درباره اتفاق‬ ‫وجود عابدینی اس��تفاده از گرنت را در جلب ناش��رهای‬ ‫خارج��ی موث��ر دانس��ته و بیان کرد‪ :‬س��ال گذش��ته در‬ ‫ق��راردادی که با چینی ها بس��تیم‪ ،‬گرنت حمایت خوبی‬ ‫از ترجم��ه کتاب کرد تا جایی که بخش��ی از هزینه چاپ‬ ‫را هم پوشش داد‪.‬‬ ‫م کمک کردند‬ ‫‹ ‹اژانس ها در دور زدن تحری ‬ ‫عابدینی درباره بس��ته بودن مسیر ارتباط مالی ایران و‬ ‫دیگر کشورها‪ ،‬چند روش برای تبادل ها ارائه داد و گفت‪:‬‬ ‫گاهی از طریق کش��ورهای واسط و به شکل پرداخت های‬ ‫نقدی کار می کنیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برای تبادل با چینی ها‬ ‫باید مبالغ را به واس��طه چند شرکت جابه جا کنیم‪ .‬جالب‬ ‫اس��ت که تمامی اژانس های خارجی وقتی متوجه تالش‬ ‫م��ا برای تبادل حق رایت ش��دند‪ ،‬اعالم کردند با دورزدن‬ ‫تحریم ها حاضر هس��تند در این کار به ما کمک کنند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬می توان راهکارهای گوناگون دیگری را نیز برای‬ ‫همکاری به کار بست‪ ،‬برای مثال‪ ،‬رایت داد و رایت گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن کار از طریق اژانس ها این اتف��اق بهتر می افتد زیرا‬ ‫انها تعداد زیادی از کتاب ها را می گیرند و برای ناش��ران‬ ‫گوناگون می فرس��تند‪ .‬همچنی��ن اژانس های ادبی مبالغ‬ ‫گرن��ت را جابه ج��ا می کنند که می ت��وان از ان در تبادل‬ ‫حق رایت استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گفته مدیر انتش��ارات س��فیر اردهال‪ ،‬اجاره غرفه در‬ ‫نمایشگاه فرانکفورت هزینه باالیی دارد؛ تاجایی که برای‬ ‫ی��ک غرفه ‪۴‬متری‪ ۱۵۰۰ ،‬ی��ورو اجاره بها در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬اگر بخواهیم غرفه ای از نمایشگاه‬ ‫فرانکفورت اجاره کنیم‪ ۲۰ ،‬میلیون هزینه خواهد داشت؛‬ ‫البته موضوع بندی نمایش��گاه هم مسئله دیگر است‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که برای حضور در غرفه ایران از هر ناش��ر‪،‬‬ ‫‪ ۳‬میلیون تومان اجاره بها گرفته ش��ده است و اعالم شده‬ ‫اگر ناش��ر بتواند ‪ ۳‬رایت به ناش��رهای خارجی بفروشند‪،‬‬ ‫اجاره بها عودت خواهد شد‪ .‬این اتفاق خوبی است و جنبه‬ ‫تشویقی هم دارد اما فروش رایت به ندرت اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫«براق» ناش��ر دیگری اس��ت که امس��ال در نمایشگاه‬ ‫فرانکف��ورت ش��رکت خواهد ک��رد‪ .‬بیش��تر فعالیت این‬ ‫انتشارات به زبان های گوناگون از جمله عربی و انگلیسی‬ ‫و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫صفا امیری‪ ،‬مدیر انتشارات براق گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫انتش��ارات براق اگر حدود هزار عنوان دارد‪ ۶۰۰ ،‬عنوانش‬ ‫به زبان های عربی‪ ،‬انگلیس��ی و‪ ...‬اس��ت؛ بنابراین طبیعی‬ ‫اس��ت که بخش��ی از درامدهای ما براس��اس ارز خارجی‬ ‫باش��د‪ .‬به ای��ن دلیل که با این حج��م از کاال‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫در داخل کش��ور بنشینیم و دس��ت روی دست بگذاریم؛‬ ‫زیرا این کتاب ها تولید شده است‪ ،‬پس باید انها را توزیع‬ ‫کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ناش��ری ک��ه حوزه زبان های خارجی‬ ‫فعالی��ت می کن��د‪ ،‬نباید از س��فرهای خارج��ی به دلیل‬ ‫هزینه ه��ای س��نگین ان ش��انه خالی کند؛ زی��را در این‬ ‫ص��ورت باید کتاب هایش را در انبار نگهداری کند‪ .‬حجم‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬ما را مجبور به این رفتار می کند‪ .‬امسال‬ ‫در ‪ ۸‬نمایشگاه خارجی شرکت خواهیم کرد و برای همه‬ ‫انها کتاب تولید کرده ایم‪.‬‬ ‫اغاز هفته فیلم کودک‬ ‫با «‪۲۳‬نفر»‬ ‫‹ ‹حمایت فرانکفورت از نشرهای کوچک‬ ‫پریا اقایی‪ ،‬مدیر انتش��ارات «به نگار» با اش��اره به اینکه‬ ‫ش��رکت این نش��ر در این دوره از نمایشگاه فرانکفورت به‬ ‫دعوت مس��ئوالن این نمایشگاه‪ ،‬برای حمایت از نشرهای‬ ‫کوچکی اس��ت که در کشورهای درحال توسعه در حوزه‬ ‫نشر فعالیت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این برنامه به نوعی بورسیه ای‬ ‫برای نش��رهای کوچک اس��ت‪ .‬امس��ال ‪ ۲۰‬کشور و از هر‬ ‫کش��ور یک نش��ر را انتخاب و بورس��یه کرده اند‪ .‬به گفته‬ ‫مدیر انتشارات به نگار‪ ،‬برنامه های این نشر در فرانکفورت‪،‬‬ ‫مح��دود به نمایش��گاه نیس��ت و پیش از نمایش��گاه‪ ،‬در‬ ‫س��مینار اموزشی ‪ ۵‬روزه ای که برای مدیران نشر دعوت‬ ‫شده‪ ،‬در نظر گرفته اند‪ ،‬شرکت می کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای فعالیتی ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۱‬روزه برنامه ریزی شده‬ ‫اس��ت‪ ۵ .‬روز ان سمینار اموزشی درباره نشر کشورهای‬ ‫گوناگون و اموزش چگونگی طراحی مناسب کتاب است‬ ‫و پس از این ‪ ۵‬روز‪ ،‬به هر کدام از ناشرها غرفه های ‪۴‬متری‬ ‫در نمایش��گاه اختصاص داده می ش��ود تا در نمایش��گاه‬ ‫ش��رکت کنند‪ .‬این نخس��تین سالی اس��ت که انتشارات‬ ‫به نگار در نمایش��گاه فرانکفورت ش��رکت می کند و هنوز‬ ‫حق رایت هیچ کتابی را تبادل نکرده است‪.‬‬ ‫مدی��ر این انتش��ارات درب��اره چگونگ��ی دریافت حق‬ ‫شرکت در نمایشگاه فرانکفورت توضیح داد‪ :‬سال گذشته‬ ‫سمیناری در اتحادیه ناشران تهران برگزار شد که افرادی‬ ‫از نمایش��گاه فرانکفورت در ان حضور داش��تند و ناشران‬ ‫شرکت کننده در ان را با این نمایشگاه اشنا کردند‪ .‬اقایی‬ ‫با بیان اینکه در ش��رایط اقتصادی کنونی نمی توانس��ت‬ ‫هزینه های شرکت در نمایشگاه فرانکفورت را تقبل کند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مس��ئوالن نمایشگاه فرانکفورت به امید فعالیت‬ ‫دوره های بعدی ناش��ران کوچک در این نمایشگاه چنین‬ ‫برنامه ریزی کرده اند تا برای ناشران کوچکی که عالقه مند‬ ‫به ش��رکت در نمایش��گاه فرانکفورت هستند‪ ،‬این امکان‬ ‫فراهم شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه حق کپی رایت‪ ،‬مسئله ای‬ ‫نیست که ناشر بتواند به تنهایی رعایت کند‪ ،‬گفت‪ :‬رعایت‬ ‫قوانی��ن کپی رایت امری حکومتی اس��ت؛ اما به طور قطع‬ ‫شرکت کردن در نمایشگاه فرانکفورت و رعایت کپی رایت‬ ‫ازس��وی ناش��رها می تواند به اینده نشر کمک کند‪ .‬البته‬ ‫فروش س��خت می شود و ناش��ر با مشکالت جدی روبه رو‬ ‫خواهد بود اما من تا جایی که می توانم تالش می کنم‪.‬‬ ‫اهالی تئاتر باید از امکانات تبلیغات شهری بهره مند شوند‬ ‫رخ داده و س��خنان مدیرعامل سازمان زیباسازی‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬گفت‪ :‬مصاحبه اقای ضرغامی‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان زیباسازی شهرداری تهران با‬ ‫خبرگزاری مه��ر را مطالعه کردم و فقط می توانم‬ ‫بگویم که بس��یار متعجب ش��دم؛ هر چند تعجب‬ ‫کردن نکته جدی��دی در حرفه ما و برخوردهایی‬ ‫که نهاد های دیگر با ما دارند‪ ،‬نیست‪ .‬شاید تعجب‬ ‫من برای این اس��ت که این بار بابت کار خودم با‬ ‫این موضوع روبه رو بوده ام‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬نمایش‬ ‫«اواز قو» از ‪ ۱۰‬ش��هریور ‪ ۹۸‬در س��الن ناظرزاده‬ ‫کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرای خود را اغاز کرد‪ .‬حدود ‪ ۳‬هفته‬ ‫پی��ش م��ن به فکر تبلیغات محیطی کار بودم و در نتیجه صحبت از‬ ‫شهرداری و امکانی که شهرداری به گروه های نمایشی برای تبلیغات‬ ‫محیطی می دهد‪ ،‬ش��د‪ .‬همان موقع با تابلوهای تبلیغاتی چند گروه‬ ‫نمایش��ی در س��طح ش��هر تهران روبه رو بودیم‪ .‬برای این کار اقدام‬ ‫کردم و از اداره کل هنرهای نمایش��ی اس��تعالم گرفتم که چه کاری‬ ‫انجام دهم‪ .‬اقای شهرام کرمی و همچنین اقای شهرام گیل ابادی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل خان��ه تئاتر لطف کردند و به م��ن نامه ای دادند که طی‬ ‫ان از مدیرعامل س��ازمان زیباسازی شهرداری درخواست شد به ما‬ ‫کم��ک کنند و تعداد بیلبوردی که به طور قانونی به نمایش ها تعلق‬ ‫می گیرد‪ ،‬در اختیار ما قرار دهند‪ .‬گمان ما بر این بود به دلیل اینکه‬ ‫اقای س��عید پورصمیمی پس از ‪ ۱۷‬س��ال روی صحنه تئاتر حضور‬ ‫پی��دا می کنند و به عنوان بازیگری مطرح در عرصه س��ینما‪ ،‬تئاتر و‬ ‫تلویزیون شناخته می شوند‪ ،‬مشکلی برای دریافت بیلبورد نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬سیف ادامه داد‪ :‬اقای نورالدین حیدری ماهر‪ ،‬مجری طرح‬ ‫نمای��ش «اواز قو» و دس��تیاران کارگردان به دنب��ال انجام کارهای‬ ‫اداری بودن��د‪ .‬نخس��ت به ما گفتند که مدارک��ی را اماده کنیم که‬ ‫انجام و با تایید اداره کل هنرهای نمایش��ی ارائه ش��د‪ .‬پس از پایان‬ ‫مراح��ل اداری‪ ،‬هر روز مجری طرح پروژه به س��ازمان زیباس��ازی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��هرداری مراجعه می کرد چون به ما گفته ش��ده‬ ‫بود کار تمام اس��ت و فقط باید دستور اخر برای باال‬ ‫رفتن بیلبوردهای ما در س��طح ش��هر صادر شود اما‬ ‫ه��ر روز با غیبت اقای ضرغامی روبه رو می ش��دیم‪.‬‬ ‫من نیز به دلیل اینکه نمی دانس��تم باید چه اقدامی‬ ‫انج��ام دهم دوباره به مدیرکل هنرهای نمایش��ی و‬ ‫مدیرعام��ل خان��ه تئاتر مراجعه می ک��ردم و اقایان‬ ‫کرم��ی و گیل ابادی نیز لطف کردند و مس��تقیم از‬ ‫طریق تماس تلفنی با اقای ضرغامی صحبت کردند‬ ‫و ایشان هم در هر تماس تلفنی تایید می کردند که‬ ‫بیلبوردهای نمایش «اواز قو» نصب می شوند‪.‬‬ ‫کارگردان نمایش «اواز قو» با بیان اینکه اجرای نمایش شروع شد‬ ‫اما به ما گفته شد به دلیل ایام سوگواری ساالر شهیدان امکان نصب‬ ‫بیلبورده��ای نمای��ش وجود ندارد و پس از پایان این ایام بیلبوردها‬ ‫نصب می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬این امر برای ما قابل درک و احترام بود اما‬ ‫متاس��فانه پس از پایان ایام س��وگواری وقتی مجری طرح نمایش‬ ‫«اواز قو» به س��ازمان زیباس��ازی مراجعه کرد‪ ،‬باوجود درخواست‬ ‫چندین باره در روزهای متوالی برای مالقاتی کوتاه با اقای ضرغامی‪،‬‬ ‫ای��ن اتفاق رخ نداد و به ایش��ان گفتند به دلی��ل هفته دفاع مقدس‬ ‫ام��کان اختصاص بیلب��ورد به نمایش «اواز قو» وجود ندارد؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که اگر بیلبوردی ب��ه نمایش «اواز قو» اختصاص پیدا‬ ‫می کرد‪ ،‬تعدادش در کل س��طح ش��هر تهران کمتر از انگش��تان دو‬ ‫دس��ت می ش��د‪ .‬این هنرمند عرصه تئاتر افزود‪ :‬من برای بار چهارم‬ ‫ب��ا اقایان کرمی و گیل اب��ادی صحبت کردم و هر دوی این عزیزان‬ ‫همزمان با اقای ضرغامی صحبت کردند و اقای شهرام کرمی به من‬ ‫گفتند که عالوه بر صحبت با اقای ضرغامی با اقای محمدخانی قا ئم‬ ‫مقام ایشان هم صحبت کرده و به اقای کرمی گفته اند که همه چیز‬ ‫حل ش��ده و به زودی کار انجام می ش��ود‪ .‬با اطمینان از این موضوع‬ ‫اقای حیدری ماهر‪ ،‬مجری طرح «اواز قو» به س��ازمان زیباس��ازی‬ ‫محمدابراهیم رضایی ملقب به پدر فیلم رنگی‬ ‫ایران‪ ۱۳ ،‬مهر درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬هانی‬ ‫غروی��ان‪ ،‬کارگ��ردان و نویس��نده فیلم مس��تند‬ ‫«م��ردی از جنس نگاتی��و» که درب��اره مرحوم‬ ‫رضایی س��اخته شده‪ ،‬ضمن تایید این خبر‪ ،‬علت‬ ‫ف��وت محمدابراهیم رضایی را عفونت ناش��ی از‬ ‫شکستگی لگن اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گفته غرویان‪ ،‬اس��تاد رضایی که متولد سال‬ ‫‪ ۱۳۱۶‬محالت بود و در ‪ ۱۹‬سالگی به کشورهای‬ ‫الم��ان‪ ،‬هلند و بلژیک رفت و ظهور و چاپ فیلم‬ ‫رن��گ را اموخت‪ .‬رضایی به دلی��ل چاپ و ظهور‬ ‫نگاتیو بخشی از فیلم«گنج قارون» به طور رنگی‪،‬‬ ‫ب��ه پ��در فیلم رنگی ایران ش��هرت پیدا کرد و در‬ ‫جشنواره فیلم فجر به عنوان چهره ماندگار از وی‬ ‫قدردان��ی ش��د‪ .‬او مدتی نی��ز در امریکا گذارند و‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد سینما یو سی ای ال خود‬ ‫را دریاف��ت کرد‪ .‬همچنین وزارت ارش��اد به دلیل‬ ‫خدمات محمد ابراهیم رضایی نش��ان درجه یک‬ ‫هنری و دکترای افتخاری به وی اعطا کرد‪.‬‬ ‫پریا اقایی‬ ‫حسین عابدینی‬ ‫هفته فیلم «کودک» با نمایش فیلم سینمایی‬ ‫«‪۲۳‬نفر» ب��ه کارگردانی «مهدی جعفری» اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخستین روز از «هفته‬ ‫فیل��م ک��ودک»‪ ،‬عصر ش��نبه ‪ ۱۳‬مهر ب��ا فیلم‬ ‫«‪۲۳‬نف��ر» مه��دی جعف��ری در س��الن زنده یاد‬ ‫عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی اغاز شد‪.‬‬ ‫«هفته فیلم کودک» به همت بنیاد س��ینمایی‬ ‫فاراب��ی و کان��ون پ��رورش فک��ری ک��ودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬به منظ��ور فراهم کردن زمینه ای برای‬ ‫دی��دار هنرمن��دان‪ ،‬منتقدان‪ ،‬اصحاب رس��انه‪،‬‬ ‫تهیه کنن��دگان‪ ،‬پخش کنندگان‪ ،‬س��ینماگران و‬ ‫نویس��ندگان ح��وزه ک��ودکان و نوجوانان‪ ،‬تا ‪۱۸‬‬ ‫مهر از س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۹‬در سالن زنده یاد عباس‬ ‫کیارس��تمی بنیاد س��ینمایی فارابی ادامه دارد؛‬ ‫انیمیشن بنیامین (محسن عنایتی)‪ ،‬منطقه پرواز‬ ‫ممنوع (امیرداسارگر)‪ ،‬قطار ان شب (حمیدرضا‬ ‫قطبی)‪ ،‬اقیانوس پش��ت پنجره (بابک نبی زاده) و‬ ‫تورنا ‪( ۲‬س��یدجواد هاش��می) فیلم های روزهای‬ ‫اینده این هفته فیلم هستند‪.‬‬ ‫بلیت نیم بها در پایتخت‬ ‫برای هفته «تهران»‬ ‫صفا امیری‬ ‫ش��هرداری مراجعه کرد اما با صراحت به وی گفته ش��د که سازمان‬ ‫زیبازس��ازی دیگر بیلبوردی ب��ه تئاتر اختصاص نمی دهد زیرا تئاتر‬ ‫امری تجاری اس��ت و به اندازهکافی تماشاگر دارد و دلیلی ندارد به‬ ‫س��النی که مخاطب دارد بیلبورد اختصاص دهیم‪ .‬در همان روز باز‬ ‫هم مجری طرح «اواز قو» س��عی کرد که مالقاتی با اقای ضرغامی‬ ‫داشته باشد اما باز هم این فرصت برای او فراهم نشد‪.‬‬ ‫س��یف با اش��اره ب��ه اینکه عجیب اس��ت که اق��ای ضرغامی در‬ ‫گفت وگ��وی خود با خبرگزاری مه��ر کل این روند را تکذیب کرده‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬رویکرد ش��هرداری بابت تبلیغات برای همه رشته های‬ ‫هنری و نه تنها تئاتر باید مش��خص باش��د‪ .‬با ای��ن تکذیب ها اهالی‬ ‫تئات��ر را ب��ه ج��ان هم نیندازند که به این فک��ر کنند که چرا برخی‬ ‫اثار می توانند از امکان تبلیغات محیطی و بیلبوردهای ش��هرداری‬ ‫برخوردار باشند اما برای دیگران چنین امکانی فراهم نمی شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه س��خنان خ��ود اظهارکرد‪ :‬چرا نمای��ش «اواز قو»‬ ‫ب��ا داش��تن بازیگری حرفه ای که پس از س��ال ها ب��ه خانواده تئاتر‬ ‫افتخار داده و روی صحنه حضور پیدا کرده اس��ت‪ ،‬از امکان داشتن‬ ‫بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری محروم شد؟‬ ‫سیف اظهارکرد‪ :‬همه ما ساکنان شهر دوست داشتنی تهران بابت‬ ‫هر گامی که در شهرمان برمی داریم مالیات پرداخت می کنیم پس‬ ‫به عنوان یک شهروند انتظار داریم که در جاهایی به ما خدمات هایی‬ ‫داده شود از جمله درباره تبلیغات فعالیت های هنری‪.‬‬ ‫این بازیگر و کارگردان تئاتر تاکید کرد‪ :‬به اقای ضرغامی می گویم‬ ‫که نمایش «اواز قو» به اجراهای پایانی خود رس��ید و دیگر نیازی‬ ‫ب��ه تبلی��غ نداریم اما ایش��ان رویکرد ش��هرداری تهران نس��بت به‬ ‫فعالیت ه��ای هنری را مش��خص کنند تا هنرمن��دان بیهوده به این‬ ‫بخش از تبلیغات دل نبندند تا در س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری‬ ‫تهران با در بس��ته و از همه مهم تر مغلطه و کش��ته شدن زمان شان‬ ‫روب��ه رو نش��وند‪ .‬ای��ن روند به کار م��ن به عنوان کارگردان اس��یب‬ ‫زد‪.‬‬ ‫س��ینماهای پایتخت این هفت��ه دو روز بلیت‬ ‫نیم بها به مخاطبان خود می فروش��ند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬غالمرضا فرجی در این باره گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به نام گذاری هفته ای به نام تهران‪ ،‬روز یکش��نبه‬ ‫‪ ۱۴‬مهر سینماهای شهر تهران بلیت های نیم بها‬ ‫می فروشند و سه شنبه ها نیز به همان روال قبلی‬ ‫خود بلیت ها نیم بها است‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب ای��ن هفته فقط س��ینماهای‬ ‫پایتخت در دو روز یکش��نبه و سه ش��نبه (‪ ۱۴‬و‬ ‫‪۱۶‬مه��ر) به مخاطب��ان خود بلی��ت نیم بها ارائه‬ ‫می کنند‪ .‬از هفته گذش��ته دو فیلم «س��ال دوم‬ ‫دانش��کده» رس��ول صدرعامل��ی و «درخونگاه»‬ ‫س��یاوش اس��عدی به فیلم های روی پرده اضافه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫تئاتر دانشجویی و تجربی‬ ‫موضوع یک نشست‬ ‫قطب الدی��ن صادق��ی و محمودرض��ا رحیمی‬ ‫در س��ومین نشس��ت از «سه شنبه های پژوهشی‬ ‫تئات��ر» ب��ه بررس��ی «مغای��رت ی��ا همجواری‬ ‫تئاتر دانش��جویی با تئاتر تجرب��ی» می پردازند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬س��ومین نشس��ت از دور‬ ‫نخس��ت نشس��ت های تخصصی دفتر پژوهش و‬ ‫انتش��ارات اداره کل هنرهای نمایش��ی با موضوع‬ ‫«مغایرت یا همجواری تئاتر دانش��جویی با تئاتر‬ ‫تجرب��ی» برگزار می ش��ود‪ .‬در این نشس��ت که‬ ‫از س��ری نشست های «سه ش��نبه های پژوهشی‬ ‫تئاتر» اس��ت‪ ،‬قطب الدی��ن صادقی و محمودرضا‬ ‫رحیمی درب��اره تعریف‪ ،‬ویژگی ها و جایگاه تئاتر‬ ‫تجربی و تئاتر دانشجویی و همچنین تفاوت ها و‬ ‫اشتراک های انها صحبت و نگاهی به تاریخ تئاتر‬ ‫تجربی در ایران و جهان می کنند‪« .‬سه شنبه های‬ ‫پژوهش��ی تئاتر» با مدیریت و اجرای س��یدجواد‬ ‫روشن به طور ماهانه در مجموعه تئاترشهر برگزار‬ ‫می شود و در نشست های اتی ان به موضوع های‬ ‫گوناگون��ی از قبیل درامات��ورژی‪ ،‬حقوق معنوی‬ ‫مترجمان‪ ،‬مس��ائل صنفی‪ ،‬اقتص��اد تئاتر‪ ،‬تئاتر‬ ‫کارب��ردی و غیرس��النی و‪ ....‬پرداخته می ش��ود‪.‬‬ ‫نشست «مغایرت یا همجواری تئاتر دانشجویی با‬ ‫تئاتر تجربی» روز سه شنبه ‪ ۱۶‬مهر از ساعت ‪۱۸‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬در سالن مشاهیر مجموعه تئاترشهر برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬ورود به این نشست برای عالقه مندان‬ ‫ازاد است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫درگذشت‬ ‫پدر فیلم رنگی ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 15‬مهر ‪ 8 - 1398‬صفر ‪ 7 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1384‬پیاپی ‪2702‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫جشنواره تئاتر دانشگاهی صدقه نمی خواهد‬ ‫ه��م باید به تعهدات خود عمل کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫نوع برخورد به گونه ای اس��ت که احساس می کنیم‬ ‫وزارت عل��وم تص��ور می کند دبیرخانه جش��نواره‬ ‫تئات��ر دانش��گاهی گداخانه ای اس��ت ک��ه باید به‬ ‫بن��دگان خدای��ی ک��ه در ان حض��ور دارند لطف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حیدری با اش��اره به اینک��ه نمی داند رقم دقیق‬ ‫جایزه اش چقدر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مگر می ش��ود یک‬ ‫دبیرخانه مطلع نباشد مبلغ جوایز و کمک هزینه ها‬ ‫چقدر است و انها را حدودی اعالم کند؟ این نبود‬ ‫شفافیت در بخش هایی از جش��نواره امسال دیده‬ ‫می ش��د و ما پس از این مدت متوجه شده ایم که‬ ‫قدرت دبیر جش��نواره و به طور کل��ی دبیرخانه به‬ ‫من دانش��جو اس��ت‪ .‬متاس��فانه مسئوالن و‬ ‫اندازه ِ‬ ‫برگزارکنندگان این جش��نواره درب��اره همه چیز‬ ‫جلسه می گذارند جز وضعیت اسفبار تعهدات شان‬ ‫و مدام شرایط بدتر می شود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫گ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫‪11‬‬ ‫ش‬ ‫‪13‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ش گ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪238‬‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫س گ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نمایش میدانی «تنهاتر از مسیح» ویژه ایام اربعین حسینی و ماه‬ ‫صفر از چهارشنبه‪ 17 ،‬مهر اجرایش را اغاز می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این نمایش که س��ال گذش��ته نیز اجرا شد با‬ ‫محوری��ت مصائب خاندان ع‬ ‫و طهارت در واقعه عاش��ورا در‬ ‫بوس��تان والیت و در فضایی بیش از ‪ ۲۰‬هزار مترمربع اجرا خواهد‬ ‫شد‪ .‬این نمایش کاری از موسسه هنری رسانه ای سیمای ققنوس به‬ ‫سفارش سازمان هنری رسانه ای اوج و تهیه کنندگی علی اسماعیلی‬ ‫و کارگردانی حس��ن بزرا اس��ت‪ .‬در این نمایش بیش از ‪ ۱۵۰‬هنرور‬ ‫و بازیگر تئاتر فعال هس��تند و قرار اس��ت هر ش��ب در ساعت های‬ ‫‪ ۱۹‬و ‪ ۲۱‬در دو س��انس پذیرای هزاران نفر از تماش��اگران مردمی‬ ‫در بوس��تان والیت (تهران) باش��د‪ .‬این نمایش با مش��ارکت ارتش‬ ‫جمهوری اس�لامی‪ ،‬سپاه پاس��داران انقالب اس�لامی و شهرداری‬ ‫تهران از ‪ ۱۷‬مهر تا ‪ ۶‬ابان هر ش��ب در بوس��تان والیت شهر تهران‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫بازگشت برومند به سینما‬ ‫بعد از ‪ ۵‬سال‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪239‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫«تنهاتر از مسیح»‬ ‫به اجرای میدانی رسید‬ ‫مرضی��ه برومن��د ‪ ۵‬س��ال بع��د از‬ ‫ش��هرموش ها ‪ ،۲‬فیل��م «س��رزمین بود و‬ ‫نب��ود» را در ژان��ر ک��ودک و نوج��وان با‬ ‫حمای��ت بنی��اد س��ینمایی فارابی جلوی‬ ‫دوربین خواهد برد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫پنجمی��ن فیل��م‬ ‫بلند س��ینمایی برومند ب��ه تهیه کنندگی‬ ‫«همایون اسعدیان» ساخته می شود و این روزها در مرحله طراحی‬ ‫تولی��د قرار دارد‪ .‬طراحی تولید مرحله ای اس��ت ک��ه به تازگی برای‬ ‫ارزیابی اولیه گروه س��ازنده فیلم ها به مراح��ل تولید فیلم در بنیاد‬ ‫س��ینمایی فارابی اضافه ش��ده است‪ .‬این مرحله اس��تخراج فضای‬ ‫فیل��م و کانس��پت ها و تصویری ک��ردن فیلمنامه پیش از ش��روع‬ ‫فیلمبرداری را ش��امل می ش��ود‪ .‬در واقع در ای��ن مرحله‪ ،‬فیلم یک‬ ‫بار با کمترین هزینه‪ ،‬ب��ه تصویر درمی اید و چنانچه محصول اولیه‬ ‫دارای ویژگی و شاخص های مدنظر بود‪ ،‬فیلم وارد مرحله پیش تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پردرامدترین مشاغل در المان کدامند؟‬ ‫المان یکی از مهاجرپذیرترین کش��ورهای جهان اس��ت و قوی تری��ن اقتصاد قاره اروپا‬ ‫را دارد‪ .‬بس��یاری ارزو می کنند که در س��رزمین ایده ها و فن��اوری کار و زندگی کنند؛ اما‬ ‫پردرامدترین مشاغل در المان کدامند؟‬ ‫‪ -۱‬مدیرعامل‪ /‬متوسط درامد‪ ۳۸۰ :‬هزار تا ‪ ۸۰۸‬هزار یورو‬ ‫مدیران عامل در المان باالترین مقام را در هیات مدیره یک شرکت دارند‪ .‬انها امور مالی‬ ‫و فعالیت های روزانه شرکت ها را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬وزیر فدرال‪ /‬متوسط درامد‪ ۱۶۸ :‬هزار تا ‪ ۲۰۴‬هزار یورو‬ ‫وزیران فدرال عضو ش��ورای اجرایی فدرال المان هستند و همراه با وزیران داخلی اقدام‬ ‫به سیاست گذاری در امور گوناگون می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مشاور سرمایه گذاری ‪ /‬متوسط درامد‪ ۱۴۵ :‬هزار تا ‪ ۳۰۰‬هزار یورو‬ ‫ای��ن اف��راد به ش��رکت ها و کمپانی ها مش��اوره می دهند‪ .‬مش��اوران س��رمایه گذاری‬ ‫به طورعمده در بانک ها و شرکت های بزرگ استخدام می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مدیر فروش‪ /‬متوسط درامد‪ :‬تا ‪ ۱۳۴‬هزار یورو‬ ‫مدی��ران فروش در ش��رکت ها به طور معمول اهداف فروش را مش��خص می کنند و در‬ ‫جه��ت عملکرد بهتر گروه فروش گام برمی دارند‪ .‬برنامه ریزی برای فروش و اموزش گروه‬ ‫هم از دیگر وظایف انهاست‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مدیر ازمایشگاه‪ /‬متوسط درامد‪ :‬تا ‪ ۱۲۲‬هزار یورو‬ ‫مدیران ازمایش��گاه مسئول عملیات ایمن س��ازی و کارامدی یک ازمایشگاه در زمینه‬ ‫بالینی‪ ،‬تحقیق و توسعه پزشکی هستند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬پزشک‪ /‬متوسط درامد‪ ۸۵ :‬هزار تا ‪ ۱۲۲‬هزار یورو‬ ‫پزش��کان در کلینیک ها و مراکز مراقبت های بهداش��تی بر برنامه بیماران‪ ،‬دانشجویان‬ ‫پزش��کی و دیگ��ر متخصصان نظارت می کنند و ریاس��ت بخش خاص��ی را در این مراکز‬ ‫برعهده دارند‪.‬‬ ‫پزش��کی در المان یکی از بهترین مشاغل به شمار می رود و درامد انها باتوجه به سابقه‬ ‫شغلی شان بیشتر می شود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬وکیل‪ /‬متوسط درامد‪ ۵۰ :‬هزار تا ‪ ۸۰‬هزار یورو‬ ‫وکیالن برای حل وفصل اختالف ها و در زمینه مسائل حقوقی به مشتریان خود مشاوره‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬متخصص فناوری اطالعات‪ /‬متوسط درامد‪ ۶۶ :‬هزار تا ‪ ۸۱‬هزار یورو‬ ‫این افراد به س��ازمان ها و شرکت ها در مدیریت س��خت افزار‪ ،‬نرم افزار و شبکه و مسائل‬ ‫مربوط به فناوری اطالعات کمک می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۹‬مهندس‪ /‬متوس��ط درامد‪ :‬حدود ‪ ۶۴‬هزار یورو‪( .‬البته این رقم براس��اس موقعیت و‬ ‫تجربه کاری افزایش می یابد)‬ ‫طراحی مواد‪ ،‬حفظ ایمنی سازه ها و سیستم ها از جمله وظایف مهندسان است‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬مشاور‪ /‬متوسط درامد‪ ۳۰ :‬هزار تا ‪ ۴۶‬هزار دالر‬ ‫مش��اوران در زمینه های گوناگون توصیه ها و پیشنهادهای خاصی را به مشتریان خود‬ ‫به ویژه در شرکت های بزرگ ارائه می دهند‪.‬‬ ‫دوره «اقتصاد سیاسی شاهنامه فردوسی»‬ ‫برگزار می شود‬ ‫دوره «اقتصاد سیاسی شاهنامه فردوسی» ازسوی موسسه‬ ‫مطالع��ات دین و اقتصاد برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ای��ن دوره با ارائ��ه علی رضاقل��ی و در ‪ 4‬جلس��ه در روزهای‬ ‫پنجش��نبه از س��اعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬برگزار می شود‪ .‬این دوره ها از‬ ‫پنجش��نبه‪ ۱۸ ،‬مهر اغاز می ش��ود و تا پنجشنبه ‪ ۹‬ابان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬مح��ل برگزاری این نشس��ت موسس��ه مطالعات دین و‬ ‫اقتصاد به نش��انی بلوار کشاورز‪ ،‬نرس��یده به میدان ولیعصر‪،‬‬ ‫خیابان برادران مظفر‪ ،‬شماره ‪ ۱۲۶‬است‪ .‬به منظور هماهنگی با شماره ‪۰۹۱۲۶۱۳۷۹۰۸‬‬ ‫تماس برقرار کنید‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه عکس های بلدیه ناصری‬ ‫موزه مقدم به مناس��بت روز تهران نمایشگاه عکس برگزار‬ ‫می کن��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫«نمایش��گاه بلدی��ه ناصری»‬ ‫رونمایی از س��ند اعطای لقب احتس��اب الملک به محمد تقی‬ ‫خ��ان وزی��ر مفخم در س��ال ‪ ۱۳۰۷‬هجری قم��ری به عنوان‬ ‫رئیس احتس��ابیه (ش��هرداری کنونی) دوره ناصرالدین شاه‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه با نمایش ‪ ۵۳‬عکس تاریخی‬ ‫و قاج��اری‪ ،‬کارت پس��تال هایی از تهران قدی��م و همچنین‬ ‫تعدادی از مدال ها‪ ،‬نش��ان ها‪ ،‬دست نوشته ها و وسایل شخصی احتساب الملک در معرض‬ ‫دید بازدیدکنندگان قرار گرفت‪ .‬این نمایش��گاه از جمعه‪ ۱۲ ،‬مهر تا ‪ ۳۰‬ابان ‪ ۹۸‬در بخش‬ ‫نمایشگاه موقت موزه مقدم در معرض دید عموم قرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬یکی از سه ذکر تسبیحات حضرت زهرا(س)‪ -‬وسیله روشنایی در قدیم‬ ‫‪ -2‬نقیض خروج ‪ -‬ثابت و برقرار شده ‪ -‬نواوری‬ ‫‪ -3‬لحظات ‪ -‬ممکن و شدنی ‪ -‬اقیانوس نزدیک قاره ها‬ ‫‪ -4‬دام بگذارید‪ ،‬مرگ افرین می ش��ود ‪ -‬شهری در ایتالیا ‪ -‬گونه ای سنگ‬ ‫سبز ارزشمند‬ ‫‪ -5‬کتابی از مهرداد اوستا‪ ،‬غزلسرای معاصر کشورمان ‪ -‬مشت توخالی‬ ‫‪ -6‬از یک قوم و نژاد ‪ -‬پیشوای دین یهود‬ ‫‪ -7‬رفیق و مساعدکننده ‪ -‬کتابی نوشته البرتو موراویا‪ ،‬نویسنده ایتالیایی‬ ‫‪ -8‬پسوند همانندی ‪ -‬چله کمان ‪ -‬کیف انگلیسی ‪ -‬از هالوژن ها‬ ‫‪ -9‬حیله گران ‪ -‬خردمند و عاقل‬ ‫‪ -10‬زیبایی و خوش چهره ای ‪ -‬پایتخت زیمبابوه‬ ‫‪ -11‬شماره ماه ‪ -‬حکمت ماوراالطبیعه‬ ‫‪ -12‬اسباب کار ‪ -‬لعاب پارچه ‪ -‬منحصربه فرد‬ ‫‪ -13‬نوعی قانون ‪ -‬قرارگاه موقت نظامی ‪ -‬ظاهر عمارت‬ ‫‪ -14‬ارزوها و خواسته ها ‪ -‬درخت سرو کوهی ‪ -‬پنجمین ماه سریانی‬ ‫‪ -15‬عبادت غیرواجب ‪ -‬ش��اعر ایرانی قرن هش��تم که از س��عدی تقلید‬ ‫می کرد‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از شخصیت های شاهنامه ‪ -‬زندگی توام با اسایش‪ ،‬رفاه و نظم‬ ‫‪ -2‬نقاب خانم ها ‪ -‬واسطه رفع اختالف ‪ -‬درجه گرمی و سردی هوا‬ ‫‪ -3‬نخس��تین مادربزرگ ‪ -‬امیدواری ‪ -‬گش��وده ‪ -‬راس��تین و معتقد به‬ ‫یگانگی خداوند‬ ‫‪ -4‬چرم مرغوب و خوش بو ‪ -‬از اعداد ترتیبی ‪ -‬گردنه کوه‬ ‫‪ -5‬تربتش پاک باد ‪ -‬حرف هشتم الفبای یونانی ‪ -‬زیر پا فشرده شده‬ ‫‪ -6‬میم التین ‪ -‬دنباله رو سوزن ‪ -‬از کلمات شرط‬ ‫‪ -7‬حکیم دانای تاریخ ‪ -‬تسمه ای که به زین اسب می بندند‬ ‫‪ -8‬گویش خرم ابادی ‪ -‬رتبه نایب قهرمان‬ ‫‪ -9‬این شهر در استان کرمانشاه قرار دارد ‪ -‬اواره و خانه به دوش‬ ‫‪ -10‬ریسمانی که به دلو می بندند ‪ -‬اوای رزمی کار ‪ -‬بیماری ریوی‬ ‫‪ -11‬نت چهارم در موس��یقی ‪ -‬تغییر ش��کل یافتن به صورت زشت تر ‪-‬‬ ‫وامدار و مدیون‬ ‫‪ -12‬زمان بی نهایت ‪ -‬هدیه خاطره انگیز ‪ -‬مقابل کساد‬ ‫‪ -13‬کمیابی ‪ -‬فطرت ‪ -‬نی میان تهی ‪ -‬میان و وسط‬ ‫‪ -14‬کالم درد ‪ -‬نمایشنامه ای از صادق هدایت ‪ -‬از هم دور شدن‬ ‫‪ -15‬شادکام ‪ -‬هم پیشگی و شرکت در کاری‬ ‫کتاب نظریه سواد رس��انه ای‪ ،‬رهیافتی‬ ‫شناختی نوشته دبلیو جیمز پاتر و ترجمه‬ ‫مش��ترک دکتر محمد س��لطانی فر‪ ،‬دکتر‬ ‫ش��هناز هاش��می و ناصر اس��دی به چاپ‬ ‫دوم رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫دکت��ر محم��د‬ ‫س��لطانی فر‪ ،‬مترج��م این کت��اب با بیان‬ ‫ای��ن مطلب افزود‪ :‬بحث جدید س��واد رس��انه ای که در چند س��ال‬ ‫گذشته وارد حوزه مطالعات رس��انه ای شده‪ ،‬به مسئله تاثیرگذاری‬ ‫و چند وچون مس��ائل مرب��وط به ان می پردازد‪ .‬اگاهی ش��هروندان‬ ‫به عنوان مخاطبان کنش��گر برای تجزیه و تحلیل رسانه و محتوای‬ ‫ان‪ ،‬دغدغه اصلی این مبحث است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��واد رس��انه ای اصطالحی است که در چند سال‬ ‫گذش��ته در ادبیات پژوهشی و اموزشی رس��انه وارد و تعریف های‬ ‫گوناگون��ی از ان ارائه ش��ده که محور همه انها اگاهی ش��هروندان‬ ‫به عنوان مخاطب رسانه هاست‪.‬‬ ‫این استاد ارتباطات دانش��گاه ازاد اسالمی اظهار کرد‪ :‬چاپ دوم‬ ‫کتاب نظریه س��واد رسانه ای‪ ،‬رهیافتی ش��ناختی ازسوی انتشارات‬ ‫س��یمای ش��رق در ‪ ۳۴۶‬صفحه‪ ،‬تیراژ هزار جلد و بهای ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫ریال منتشر شده است‪.‬‬ ‫چ��اپ اول این کتاب که در تیراژ هزار جلد منتش��ر ش��ده بود با‬ ‫اس��تقبالی خوب ازسوی اس��تادان‪ ،‬دانش��جویان و عالقه مندان به‬ ‫حوزه های روابط عمومی‪ ،‬رسانه و ارتباطات روبه رو شد‪.‬‬ ‫چرا به نظریه س��واد رس��انه ای نیازمندیم‪ ،‬تش��ریح ساختار سواد‬ ‫رس��انه ای‪ ،‬تعریف ها و تمایزها‪ ،‬مدل سواد رسانه ای‪ ،‬ساختار اساسی‬ ‫دانش‪ ،‬مرکز تصمیم گیری مخاطب‪ ،‬قابلیت ها و مهارت های س��واد‬ ‫رس��انه ای‪ ،‬پاالیش پیام‪ ،‬معنایابی‪ ،‬معناسازی‪ ،‬دام های معناسازی و‬ ‫تجربه ها‪ 12 ،‬فصل تشکیل دهنده این کتاب هستند‪.‬‬ ‫عالقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند با مراجعه به س��ایت‬ ‫‪ www.prshop.ir‬و تماس تلفنی با ش��ماره ‪ ۸۸۸۰۷۴۵۳‬نسبت‬ ‫به تهیه ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫یکی از برگزیدگان جش��نواره تئاتر دانشگاهی از‬ ‫برخ��ورد غیرمتعهدانه وزارت علوم نس��بت به این‬ ‫جشنواره انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬س��یاوش حی��دری که در‬ ‫بیس��ت ودومین دوره ای��ن جش��نواره جایزه ویژه‬ ‫هیات داوران را برای نمایش «تئوریس��ین» گرفته‬ ‫بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬حدود ‪ ۶‬ماه از برگزاری جش��نواره‬ ‫گذش��ته و ما بارها ب��رای گرفتن جوای��ز نقدی و‬ ‫کمک هزینه ه��ا ب��ه دبیرخانه مراجع��ه کردیم اما‬ ‫متوجه ش��دیم انجا بازوی اجرای��ی برای پیگیری‬ ‫مطالبات ما ن��دارد‪ ،‬به همین دلیل به وزارت علوم‬ ‫رفتی��م تا ب��ا اقای عس��گری‪ ،‬مدی��رکل فرهنگی‬ ‫اجتماعی وزارت علوم دیداری داش��ته باش��یم اما‬ ‫موفق نش��دیم و با همکار ایش��ان صحبت کردیم‬ ‫ک��ه در صحبت هایی که قانع کنن��ده نبود گفتند‪،‬‬ ‫ش��ما وضع دول��ت را می دانید و ما پ��ول نداریم‪.‬‬ ‫برای ما عجیب اس��ت چطور نه��ادی مانند وزارت‬ ‫عل��وم ماجرایی را که با ‪ ۵۰‬ی��ا ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫جمع می ش��ود نمی توان��د کنترل کن��د اما برای‬ ‫جشنواره های دیگر بودجه خوبی دارد و فقط برای‬ ‫جشنواره تئاتر است که چنین اتفاقی می افتد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در مجم��وع ن��گاه خوبی نس��بت به‬ ‫جش��نواره تئاتر دانش��گاهی در وزارت علوم وجود‬ ‫ندارد و انها احس��اس می کنن��د به هنرمندانی که‬ ‫در ای��ن رویداد ش��رکت کرده اند لط��ف می کنند‬ ‫و صدق��ه می دهن��د‪ ،‬در حالی که ای��ن وظیفه ای‬ ‫اس��ت ک��ه روی دوش انها اس��ت و همانطور که‬ ‫م��ن به عنوان یک ش��رکت کننده موظف هس��تم‬ ‫تعهداتی را در قبال این جش��نواره انجام دهم انها‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬یک مس��ئله دیگر هم این اس��ت‬ ‫ک��ه خود بچه ها ای��ن روند را در گرفت��ن جوایز و‬ ‫کمک هزینه ه��ا پذیرفته ان��د‪ ،‬در حالی ک��ه نباید‬ ‫چنی��ن چیزی عادی و طبیعی باش��د که چند ماه‬ ‫بعد جایزه را بدهند‪ .‬متاس��فانه ش��رایط به گونه ای‬ ‫است که نه تنها بهبودی در روند برگزاری جشنواره‬ ‫تئاتر دانش��گاهی ایجاد نمی ش��ود بلک��ه بدتر هم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به ط��ور مثال انتخاب دبیر هر س��ال انتصابی تر‬ ‫می ش��ود و این ه��م جزو مواردی اس��ت که روند‬ ‫ش��فافی ندارد زیرا دیگر مانند گذش��ته منوط به‬ ‫انتخ��اب کانون های دانش��گاهی نیس��ت و یکی از‬ ‫اعتراض های ما همین روند انتخاب غیرشفاف دبیر‬ ‫جش��نواره است چراکه سبب می ش��ود دبیر هیچ‬ ‫قدرتی برای صیانت از اثار جش��نواره نداشته باشد‬ ‫و این اصال قابل قبول نیس��ت که وقتی من در این‬ ‫جشنواره شرکت کرده ام و به طور مثال ‪ 2‬بار کارم‬ ‫بازبینی و پذیرفته ش��ده‪ ،‬ناگهان ‪ 3 ،2‬روز پیش از‬ ‫اج��را بگویند باید تغییرات��ی را اعمال کنم یا اصال‬ ‫کارم اجرا نشود‪.‬‬ ‫حی��دری در پای��ان گفت‪ :‬با ای��ن وضعیت فقط‬ ‫می توان گفت اگر قرار اس��ت جش��نواره را تعطیل‬ ‫کنن��د بگویند تا م��ا تکلیف خ��ود را بدانیم چون‬ ‫وزارت عل��وم ب��ا برپایی این جش��نواره برای خود‬ ‫اعتبار می خرد ام��ا از ان طرف به تعهداتش عمل‬ ‫نمی کند‪ .‬حتی طوری وانمود می شود که جشنواره‬ ‫تئاتر دانش��گاهی فضای ب��ازی دارد اما این فضا به‬ ‫ش��دت کاذب اس��ت زیرا کس��ی نمی تواند در ان‬ ‫به راحتی کار کند‪.‬‬ ‫«نظریه سواد رسانه ای‪ ،‬رهیافتی‬ ‫شناختی» به چاپ دوم رسید‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روانشناس‪:‬‬ ‫در دنیای امروز داش��تن مش��غله ذهنی یا به عبارت دیگر‬ ‫پروازهای خواس��ته و ناخواسته ذهن‪ ،‬امری فراگیر به شمار‬ ‫می رود‪ .‬از نظر علمی‪ ،‬مشغولیت زیاد با متغیرهایی نه چندان‬ ‫مثبت مانند استرس زیاد‪ ،‬کم شدن میزان تندرستی‪ ،‬خشم‪،‬‬ ‫بی ادب��ی و‪ ...‬رابطه مس��تقیم دارد و به طور معمول بدترین‬ ‫تصمیم ها هنگامی گرفته می ش��ود که فرد زیر نوعی فش��ار‬ ‫زمانی است‪ .‬اما دانشگاه اکسفورد‪ ،‬در سال گذشته میالدی در پژوهشی‪ ،‬سورپرایزی‬ ‫خوش��ایند را ارائه کرد‪ .‬یافته های این پژوهش نش��ان می دهد مش��غولیت زیاد‪ ،‬نتایج‬ ‫خوبی هم می تواند داشته باشد‪ .‬براساس این پژوهش‪ ،‬مشغولیت باعث «خودکنترلی»‬ ‫و حتی «تصمیم گیری های بهتر» در زندگی می شود! این پژوهشگران در پاسخ به این‬ ‫چالش که ش��واهد پیشین خالف این موضوع را نشان می دهد‪ ،‬توضیح می دهند بین‬ ‫احساس زیر‬ ‫تجربه احساس مشغولیت و فشار زمانی تفاوت وجود دارد و در واقع این‬ ‫ِ‬ ‫فش��ار بودن از نظر کمبود زمان اس��ت که منفی است و احساس داشتن مشغله زیاد‪،‬‬ ‫در فرد ایجاد حس «مهم بودن» و در نتیجه‪ ،‬خودکنترلی بیشتر و تصمیم گیری بهتر‬ ‫می کند‪ .‬پرداختن به جزئیات این پژوهش چندمرحله ای‪ ،‬از حوصله این مقاله خارج‬ ‫است؛ اما نکته گفتنی این است که افراد در سناریوهای گوناگون‪ ،‬هرچه مشغله های‬ ‫ِ‬ ‫مثبت خودکنترلی و تصمیم مناسب را بیشتر نشان دادند‪ ،‬اما‬ ‫بیشتری داشتند‪ ،‬نتایج‬ ‫حد و مرز این نتیجه مثبت‪ ،‬قرارگرفتن زیر فش��ار زمانی بود و با عبور از این مرحله‪،‬‬ ‫افراد نشانه های استرس و کاهش خودکنترلی را نشان دادند؛ بنابراین دفعه بعدی که‬ ‫از برنامه روزانه فش��رده خود احس��اس کالفگی کردید‪ ،‬دقایقی به این بیندیش��ید که‬ ‫این مش��غله ها‪ ،‬نش��ان می دهد شما چقدر مهم هستید! و با لذت بردن از این موضوع‪،‬‬ ‫از احس��اس زیر فش��ار زمانی بودن رها ش��وید و تصمیم های بهتری بگیرید‪ .‬به یاد‬ ‫داش��ته باش��ید منظور این نیست که هیچ وقت استراحت نکنید یا اگر فرد بامشغله ای‬ ‫نیس��تید‪ ،‬پس تصمیم های خوبی هم نمی گیرید! در تفس��یر این پژوهش همچنان‬ ‫تاکید می شود که اگر احساس کالفگی می کنید‪ ،‬بهترین تصمیم این است که اندکی‬ ‫از مس��ئولیت های خ��ود بکاهید‪ ،‬به طور حتم زمانی را ب��رای تجدید قوای روانی خود‬ ‫اختصاص دهید و به س��ادگی بپذیرید که اش��کالی ندارد اگر گاهی برخی کارهای تان‬ ‫را چند روز به تعویق بیندازید! به هرحال‪ ،‬شما فردی بامشغله و «مهم» هستید!‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫گریز از پراکندگی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!