روزنامه صمت شماره 1241 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1241

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1241

روزنامه صمت شماره 1241

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1241‬پیاپی ‪2559‬‬ ‫چهره ها‬ ‫از چگونگی شکوفایی اقتصاد در «گام دوم انقالب» گزارش می دهد‬ ‫در تامین نیاز بازار‬ ‫مشکلی نداریم‬ ‫‪7‬‬ ‫صاحب نظران از تحلیل های‬ ‫غیرواقعی خودداری کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه خودروهای برقی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ت رقابتی‬ ‫قیم ‬ ‫با تشکیل خوشه صنعتی‬ ‫حقوق دولتی برمبنای‬ ‫استخراج‪ ،‬واقعی شود‬ ‫بهترین فرصت برای ارائه‬ ‫رایگان وسایل دست دوم‬ ‫ترمز سوانح ریلی‬ ‫در دست کیست؟‬ ‫اقتصاد ملی نیازمند اصالحات ساختاری‬ ‫گام دوم انق�لاب و اصالحات س��اختاری بودجه س��ال ‪ ۹۸‬دو موض��وع مطرح در روزهای‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ .‬شرایط کنونی کشور نشان می دهد که گام نخس��ت انقالب به پایان رسیده‬ ‫و مس��یر گام دوم باید تبیین شود‪ .‬بر همین اس��اس رهبر معظم انقالب اسالمی در روزهای‬ ‫گذش��ته بیانیه گام دوم انقالب را تبیین کرده اند که توصیه سوم این بیانیه به اقتصاد مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬همان طور که بارها در این بیانیه تاکید ش��ده مشکالت اقتصادی «صرفا» ناشی از‬ ‫تحریم نبوده و عوامل داخلی هم بر انها تاثیر قابل توجهی داشته اند‪ .‬حال موضوعی که زمان‬ ‫بررسی ان رسیده ‪ ،‬این است که سیاست های اقتصادی ایران در گام نخست انقالب چه بوده‬ ‫و با چه تغییراتی می توان گام دوم را برداش��ت‪ .‬کارشناس��ان در بررسی چگونگی شکوفایی‬ ‫اقتصاد در «گام دوم انقالب» معتقدند اقتصاد ملی نیازمند اصالحات ساختاری است‪3 .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دهه هشتادی های‬ ‫مشتاق به فرهنگ زاد بوم ‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گفت و گو‬ ‫امروز‪ ،‬روز تعامل دولت‬ ‫با بخش خصوصی است‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫مشاور تامین مالی و سرمایه گذاری‬ ‫براس��اس اخبار منتشرشده‪ ،‬هفته گذش��ته کارخانه پورشه از‬ ‫نخس��تین خودرو تمام برقی خود رونمایی ک��رد و ان را رقیبی‬ ‫قوی در برابر محصوالت تسال قرار داد‪ .‬این خبر در حالی منتشر‬ ‫ش��د که کمپانی های بزرگی مانند مرسدس بنز‪ ،‬ب ام و‪ ،‬ائودی‪،‬‬ ‫تویوتا‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬تولیدکنندگان بزرگ خودرو در چین همه‬ ‫و همه در حال راه اندازی خطوط تولید خودروهای برقی هستند‬ ‫و این روند با شدت زیادی در سال جاری میالدی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در حوزه خودروهای خودران تمامی ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ با پارتنرهای بین المللی و محلی ش��ان در حال توس��عه‬ ‫پلتفرم ه��ای خ��ود هس��تند؛ بنابرای��ن می ت��وان گف��ت حوزه‬ ‫خودروهای خودران و برقی در حال تبدیل ش��دن به بازاری به‬ ‫ارزش ‪ ۴‬تریلیون دالر تا ‪ ۱۰‬س��ال اینده اس��ت (تولید ناخالص‬ ‫داخلی ایران ‪ ۴۲۵‬میلیارد دالر است؛ برای مقایسه اندازه بازار)‪.‬‬ ‫ب��ه میزان تولی��د خودروه��ای الکترونیک ت��ا اوریل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(فروردین ‪ )۱۳۹۸‬و پیش بینی تا ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ )۱۴۰۴‬دقت‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫کمپانی ب ام و ‪ ۱۰۰‬هزار دس��تگاه تا ابتدای امس��ال و رشدی‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی تا ‪2025‬‬ ‫تولیدکنندگان چینی ‪ ۴.۲۴‬میلیون دس��تگاه تا پایان ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی)‬ ‫دایملر ‪ ۱۰۰‬هزار دستگاه تا پایان سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫رنو نیسان‪ ۱.۵ ،‬میلیون دستگاه تا پایان سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫تسال یک میلیون دستگاه تا پایان سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫فولکس واگن ‪ ۳‬میلیون دستگاه تا پایان سال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫ولوو یک میلیون دستگاه تا پایان سال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫همانطور که مش��اهده می کنید روند تولید خودروهای برقی‬ ‫در جهان در چند س��ال اینده رش��د قابل توجهی خواهد داشت‬ ‫و این امر به س��بب توسعه زیرس��اخت های فناوریک مبتنی بر‬ ‫کاهش مصرف س��وخت های االینده محیط زیس��ت و باال رفتن‬ ‫اس��تانداردهای زندگی و زیس��ت محیطی در کشورهای جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ح��وزه خودروهای خ��ودران نیز وضعی��ت به طور تقریبی‬ ‫مش��ابه خودروهای الکترونیک اس��ت‪ .‬کاه��ش تصادف ها و باال‬ ‫رفت��ن دقت در رانندگ��ی با خودروهای خودران موجب ش��ده‬ ‫تمام��ی ش��رکت های صاحب ن��ام در این حوزه حض��ور یابند و‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫این روند در کش��وری مانند المان‪ ،‬امریکا‪ ،‬کانادا و بسیاری از‬ ‫کشورها که مشکالت محیط زیستی کمی دارند در حال توسعه‬ ‫و رش��د است‪ ،‬چرا در ایران ما شاهد س��رمایه گذاری در توسعه‬ ‫خودروهای الکترونیک مانند سایر نقاط جهان نیستیم؟‬ ‫‪ -۱‬وقتی اقتصاد انرژی ایران مبتنی بر یارانه باشد‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫مصرف و کاهش ان امری زائد تلقی می شود و ارتقای فناوری به‬ ‫سبب بی نیازی در کشور در اولویت قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نبود اقتصاد رقابتی در تولید و عرضه خودرو‪ .‬خودروسازان‬ ‫ایرانی به س��بب باال بودن دیوار تعرفه ای‪ ،‬ب��ازاری بس ایمن در‬ ‫اختی��ار دارند و نیازی به رقابت با رقیبان بین المللی احس��اس‬ ‫نمی کنند‪ .‬با این فرمول می توان گفت ترسی که از حضور تسال‬ ‫در رقیبان بین المللی اش ایجاد شد در ایران شبیه شوخی است‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که الودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ‬ ‫یکی از مشکالت عدیده شهروندان است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬باتوج��ه ب��ه نب��ود سیاس��ت گذاری مبتن��ی بر توس��عه‬ ‫فناوری های دوس��تدار محیط زیس��ت‪ ،‬ایا می توان گفت ورود و‬ ‫حض��ور خودروهای الکترونیک در ایران یک نیاز رو به توس��عه‬ ‫اس��ت؟ به ط��ور تقریبی خیر؛ اگر ب��ه برنام��ه ورود خودروهای‬ ‫هیبری��دی به منطقه طرح ترافیک دقت کنید تفاوت فاحش��ی‬ ‫در سیاس��ت گذاری ب��رای ورود خودروهای برق��ی و هیبریدی‬ ‫با س��ایر خودروها به چش��م نمی خورد‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫اگ��ر ما در ای��ران این امر را یک نیاز مه��م تلقی می کردیم و با‬ ‫سیاس��ت گذاری های درس��ت تعرفه واردات خودروهای برقی را‬ ‫صف��ر در نظر می گرفتی��م و تردد انها را در تمامی نقاط ش��هر‬ ‫گس��ترش می دادیم‪ ،‬حتی می توانس��تیم از قانون بهینه س��ازی‬ ‫مصرف سوخت برای دادن یارانه به تولید و ورود فناوری چنین‬ ‫خودروهایی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نب��ود ارتب��اط فناوری��ک بین الملل��ی و حضور نداش��تن‬ ‫ش��رکت های صاحب فناوری در ای��ران‪ .‬بعد از برجام پیش بینی‬ ‫می ش��د خودروس��ازان بین المللی ب��ه فضای اقتص��ادی ایران‬ ‫بازگردند و موجب ارتقای فنی خودروس��ازی ایران ش��وند‪ ،‬اما‬ ‫بع��د از خ��روج امریکا از برج��ام این امر به کم��ا رفت و حضور‬ ‫انه��ا در پ��رده ای از ابهام قرار گرفت؛ البته باید اش��اره کرد که‬ ‫در همان زمان نیز شرکت های معظم خودروسازی داخلی هیچ‬ ‫کدام به دنبال پلتفر م خودروهای الکترونیک نبودند‪.‬‬ ‫باتوج��ه به انچه گفته ش��د در جهانی که هم��گان از هند تا‬ ‫چین‪ ،‬از برزیل تا مکزیک و امریکای شمالی تا اروپا همه به دنبال‬ ‫کاهش مصرف سوخت و کاهش االیندگی با افزایش استفاده از‬ ‫خودروهای برقی هس��تند و ارزش ب��ازار چنین خودروهایی در‬ ‫حال رسیدن به عدد ‪۴‬هزار میلیارد دالر تا ‪ ۱۰‬سال اینده است‪،‬‬ ‫بانک های س��رمایه گذاری تاکید زیادی بر سرمایه گذاری در این‬ ‫حوزه دارند و سرمایه گذاران بزرگی در تمام جهان عالقه مند به‬ ‫حضور در چنین پروژه هایی هس��تند‪ .‬در این شرایط ما در ایران‬ ‫در همان مسیر پیشین خود در حال حرکتیم و نیازی به تغییر‬ ‫رویه و همگام سازی با ترند جهانی در خود نمی بینیم‪.‬‬ ‫بررسی «پالرمو» به جلسه اینده مجمع موکول شد‬ ‫جلس��ه ادام��ه بررس��ی الیحه الح��اق ایران‬ ‫به کنوانس��یون مبارزه با جرایم س��ازمان یافته‬ ‫فرامل��ی موس��وم ب��ه پالرمو دی��روز در مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام برگزار شد‪ .‬این الیحه‬ ‫پیش از این در کمیسیون های سیاسی‪-‬امنیتی‬ ‫و حقوقی‪-‬قضایی بررس��ی شد که به تایید این‬ ‫کمیسیون ها نرس��ید و مقرر شد مجمع درباره‬ ‫الیح��ه پالرم��و تصمیم گیری کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬غالمرض��ا مصباحی مقدم با بی��ان اینکه‬ ‫مذاک��رات اعضای مجمع درب��اره الیحه پالرمو‬ ‫ادام��ه می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در جلس��ه امروز به دلیل‬ ‫تعداد باالی موافق��ان و مخالفان‪ ،‬این الیحه به‬ ‫نتیجه نرس��ید‪ ،‬به همین دلیل رای گیری انجام‬ ‫نشد و این امر به هفته اینده موکول شد‪ .‬عضو‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود‪ :‬بحث بین‬ ‫دو ط��رف موافق و مخالف الیح��ه الحاق ایران‬ ‫به کنوانس��یون مبارزه با جرایم س��ازمان یافته‬ ‫فراملی بس��یار جدی ادامه دارد و در این جلسه‬ ‫تمام نش��د‪ .‬تعداد موافقان و مخالفان و کسانی‬ ‫ک��ه برای صحب��ت ثبت نام کرده ان��د‪ ،‬زیاد بود‬ ‫از این جه��ت موضوع در این جلس��ه به پایان‬ ‫نرس��ید‪ .‬کنوانس��یون ملل متح��د علیه جرایم‬ ‫س��ازمان یافته فراملی از معاهده های چندجانبه‬ ‫مورد حمایت س��ازمان ملل متحد است که در‬ ‫نوامبر ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (ابان ‪ )۱۳۷۹‬با قطعنامه‬ ‫مجمع عمومی این س��ازمان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫طرح کنوانس��یونی این معاهده در پالرمو ایتالیا‬ ‫ب��رای امضای دولت ها مفتوح ش��د و به امضای‬ ‫‪ ۱۴۷‬دولت از جمله ایران رسید‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫به این کنوانسیون‪ ،‬کنوانسیون پالرمو نیز گفته‬ ‫می شود‪ .‬دولت برای پیوستن به این کنوانسیون‬ ‫که از لوایح چهارگانه مرتبط با ‪ FATF‬اس��ت‪،‬‬ ‫الیحه ای را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد‬ ‫که به تصویب نمایندگان رس��ید اما باتوجه به‬ ‫مطابقت نداشتن ترجمه با متن اصلی‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۹۶‬مورد ایراد ش��ورای نگهبان قرار گرفت و در‬ ‫‪ ۲۰‬خرداد ‪ ۹۷‬بار دیگر در مجلس بررسی شد و‬ ‫نمایندگان با ‪ ۱۳۶‬رای موافق‪ ۸۹ ،‬رای مخالف‬ ‫و ‪ ۱۱‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۵۶‬نماینده حاضر‬ ‫با اصالح ان موافقت کردند‪.‬‬ ‫ایران اصلی ترین موضوع کنفرانس مونیخ‬ ‫اروپایی ها در برابر واشنگتن سنگر گرفته اند‬ ‫کنفرانس امنیتی مونیخ عصر جمعه با حضور‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰‬رئیس دول��ت و وزیر در حالی اغاز‬ ‫ب��ه کار کرد ک��ه از ای��ران هیاتی به سرپرس��تی‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه در این‬ ‫کنفرانس سه روزه ش��رکت کرده است‪ .‬براساس‬ ‫اخبار منتشر شده ایران محور اصلی این اجالس‬ ‫است و ناتو موضوع مهم دیگری است که در مونیخ‬ ‫مورد بح��ث و تبادل نظر ق��رار می گیرد و دولت‬ ‫امری��کا با تکرار انتقادهای خود از «مس��تهلک»‬ ‫بودن پیمان اتالنتیک شمالی‪ ،‬درخواست خود از‬ ‫کشورهای اروپایی برای افزایش سهمش در ناتو‬ ‫را تکرار خواهد کرد‪.‬‬ ‫روزنام��ه ایتالیایی «الرپوبلیکا» با اش��اره به‬ ‫کنفرانس امنیتی مونیخ نوش��ت‪ :‬بی تردید ایران‬ ‫یکی از اصلی ترین موضوع��ات همایش امنیتی‬ ‫مونی��خ خواهد بود که باتوجه به انچه در ورش��و‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬مس��یر دش��واری را پی��ش رو دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا ب��ه نقل از روزنام��ه الرپوبلیکا‪،‬‬ ‫امری��کا ب��ا بزرگ تری��ن هیاتی ک��ه تاکنون در‬ ‫چنین همایش��ی دیده ش��ده‪ ،‬در مونیخ حضور‬ ‫پی��دا می کند و اروپایی ه��ا از هم اکنون در برابر‬ ‫واشنگتن سنگر گرفته اند و بی تردید ایران یکی‬ ‫از اصلی تری��ن موضوعات ای��ن همایش امنیتی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی که نباید از دست داد‬ ‫یک کارشناس مسائل اروپا معتقد است ظریف‬ ‫ب��ا توانمندی که از ان برخوردار اس��ت می تواند‬ ‫از فرص��ت اجالس امنیتی مونیخ برای پیش��برد‬ ‫اه��داف کش��ور و تبیین سیاس��ت های خارجی‬ ‫ایران اس��تفاده کند‪ .‬س��ید جالل س��اداتیان در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره اهمی��ت حضور فعال‬ ‫ای��ران در اجالس امنیتی مونی��خ تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫از هر تریبون��ی که در اختیار داری��م باید نهایت‬ ‫بهره ب��رداری را ب��رای تبیین سیاس��ت خارجی‬ ‫ایران در راس��تای تامین منافع ملی کشور داشته‬ ‫باش��یم و اجالس امنیتی مونیخ نیز در این راستا‬ ‫است‪.‬‬ ‫این دیپلمات پیش��ین کش��ورمان با تاکید بر‬ ‫اینک��ه از اج�لاس امنیتی مونی��خ می توانیم در‬ ‫راس��تای پیش��برد این هدف نهایت اس��تفاده را‬ ‫ببریم و در این شرایط مهم به تبیین سیاست های‬ ‫خود بپردازیم ادامه داد‪ :‬غیر از متن این کنفرانس‬ ‫مذاکرات حاش��یه ای که اق��ای ظریف با مقامات‬ ‫دیگر کش��ورها خواهند داشت بسیار مهم است‬ ‫و به طور قطع ایش��ان می توانن��د به خوبی از این‬ ‫فرصت اس��تفاده و برخی تالش های انجام شده‬ ‫ب��رای تخریب رواب��ط ایران با دیگر کش��ورها را‬ ‫خنثی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدارهای حاشیه ای ظریف‬ ‫فدری��کا موگرینی هماهنگ کننده سیاس��ت‬ ‫خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا در حاش��یه کنفرانس‬ ‫امنیت��ی مونیخ با محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه ایران دیدار و گفت وگ��و کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫اداره کل اطالع رسانی وزارت امور خارجه‪ ،‬اخرین‬ ‫تحوالت برجام و مس��ائل منطقه ای از محورهای‬ ‫گفت وگ��وی ظری��ف و موگرین��ی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران و دانک��ن لوئیس رئیس س��ازمان امنیت‬ ‫اس��ترالیا در حاش��یه کنفران��س امنیتی مونیخ‬ ‫ب��ا یکدیگر دی��دار و بر گس��ترش همکاری های‬ ‫دوجانبه تاکید کردند‪ .‬ظریف همچنین بامسرور‬ ‫بارزانی‪،‬مشاور امنیت اقلیم کردستان عراق ‪،‬مری‬ ‫رابینسون و اخضر ابراهیمی از گروه ریش سفیدان‬ ‫بین الملل��ی (‪ )ELDERS‬دیدار کرد‪ .‬تبادل نظر‬ ‫درباره مهم ترین تحوالت بین المللی و موضوعات‬ ‫منطقه ای محور اصلی این دیدارها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدار برجامی الوروف و موگرینی‬ ‫وزیر امور خارجه روس��یه و مس��ئول سیاست‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست امنیتی‬ ‫مونی��خ ب��ا یکدیگر درب��اره برنامه جام��ع اقدام‬ ‫مش��ترک موس��وم به برجام تبادل نظ��ر کردند‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت امور خارجه روس��یه‪ ،‬سرگئی‬ ‫جنگ با ایران‪ ،‬خودکشی خواهد بود‬ ‫محمدج��واد ظریف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه ای��ران در گفت وگو با‬ ‫شبکه خبری امریکایی ان بی سی (‪ ،)NBC‬به امریکا و متحدانش‬ ‫هشدار داد که اغاز جنگ با ایران‪ ،‬به مثابه یک خودکشی خواهد‬ ‫بود‪ .‬براساس انچه سایت اینترنتی شبکه ‪ NBC‬از این گفت وگو‬ ‫که در حاش��یه نشست امنیتی مونیخ انجام ش��د‪ ،‬منتشر کرده‪،‬‬ ‫ظریف گفت همان کس��انی که در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی (‪۱۳۸۲‬‬ ‫خورش��یدی) جنگ عراق را راه انداختن��د‪ ،‬به دنبال راه انداختن‬ ‫جنگ با ایران هستند و این کار‪ ،‬خودکشی خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫«نمی گوی��م دولت دونال��د ترامپ رئیس جمه��وری امریکا‪ ،‬بلکه‬ ‫می گوی��م برخی افراد در دولت ترامپ در تالش برای اغاز چنین‬ ‫جنگی هستند که برای انها مانند خودکشی خواهد بود‪ ».‬ظریف‬ ‫همچنین هرگونه احتمال تجدید مذاکره درباره برجام را رد کرد‪.‬‬ ‫وی در این گفت وگو درباره برنامه موشکی ایران و موفقیت امیز‬ ‫نب��ودن دو مورد تازه پرتاب ماهواره از س��وی ایران گفت ممکن‬ ‫اس��ت موفقیت امیز نبودن پرتاب این ماهواره ها نتیجه خرابکاری‬ ‫احتمالی امریکایی ها باشد اما هنوز در این باره مطمئن نیستیم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران همچنین کنفرانس ورشو که با میزبانی‬ ‫امریکا در پایتخت لهستان برگزار شد را «شکست بزرگ» خواند‬ ‫و ان را نش��ان انزوای کامل واش��نگتن در جه��ان توصیف کرد‪.‬‬ ‫ظریف در پاس��خ به پرس��ش مجری ان بی س��ی درب��اره احتمال‬ ‫بازمذاکره توافق هس��ته ای گفت هیچ دلیلی برای این کار وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬چراکه برجام توافقی پیچیده و مذاکره ش��ده در فرایندی‬ ‫عکس روز‬ ‫بنای یادبود ارامستان لهستانی ها در شهر اهواز‬ ‫طوالنی بود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬توافق هس��ته ای نتیجه ‪ ۱۳‬س��ال‬ ‫مذاکره بود‪ .‬ما س��ند دوصفحه ای ک��ه رئیس جمهوری ترامپ با‬ ‫رهبر کره ش��مالی امضا کرد را تولید نکردیم‪ ،‬بلکه س��ندی ‪۱۵۰‬‬ ‫صفحه ای نوش��تیم‪ .‬اش��اره ظریف به توافق ترامپ با کیم جونگ‬ ‫اون‪ ،‬رهبر کره ش��مالی در دیدار خرداد انها در س��نگاپور بود که‬ ‫انتقادهای وسیعی را به دلیل خالصه و مبهم بودن برانگیخت‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران به توافق هایی که رئیس جمهوری امریکا‬ ‫تاکنون از انها خارج ش��ده مانند پیمان موش��ک های هس��ته ای‬ ‫میان برد‪ ،‬توافق تجارت ازاد امریکای شمالی و توافق اب و هوایی‬ ‫پاریس اش��اره کرد و گفت‪ :‬امریکایی ها از هر چه نام ببری‪ ،‬خارج‬ ‫ش��ده اند‪.‬ظریف همچنین درباره اتهام هایی که برخی کشورهای‬ ‫اروپای��ی درباره ترور برخی افراد در خ��اک انها مطرح می کنند‪،‬‬ ‫ضم��ن رد این گونه اتهام ها تاکید کرد‪ :‬وقت��ی به این ادعاها نگاه‬ ‫می کنی��د‪ ،‬ادرس دهی غلط را در همه ج��ا می بینید‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه خروج نیروهای امریکایی از سوریه به معنای اعالم پیروزی‬ ‫کش��ورهای حامی بش��ار اس��د‪ ،‬رئیس جمهوری س��وریه است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همه باختند‪ ،‬مردم س��وریه باختند؛ اما بخش اعظم‬ ‫خونریزی ها پایان یافته و این دستاورد بزرگی است‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫ایران خواس��تار حمایت امریکا و دیگر کشورها از نشست سوچی‬ ‫درباره س��وریه شد و این نشس��ت را تنها راهکار صلح در سوریه‬ ‫دانس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬امیدوارم دیگر کشورهای جهان بفهمند‬ ‫ک��ه اگر ما در پایان دادن به این جنگ پیروز ش��ویم‪ ،‬پیروزی ما‬ ‫(به معنای) شکست انها نیست‪.‬‬ ‫الوروف و فدری��کا موگرین��ی در جری��ان ای��ن‬ ‫گفت وگ��و همچنین درباره وضعیت سیاس��ی و‬ ‫امنیت��ی در جهان‪ ،‬اوض��اع در اوکراین و ونزوئال‪،‬‬ ‫مش��کالت پیش رو در حل و فصل بحران سوریه‬ ‫و اخری��ن تحوالت در بال��کان گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬دو ط��رف در این دیدار‬ ‫درباره برخی جنبه های روابط روس��یه و اتحادیه‬ ‫اروپا نیز به طور کل��ی دیدگاه های خود را مطرح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹برلین خواهان حفظ برجام است‬ ‫وزیر امور خارجه المان نیز در کنفرانس امنیتی‬ ‫مونی��خ گفت‪ :‬خواهان بازگش��ت به راه حل های‬ ‫چندجانب��ه و حفظ معاه��دات بین المللی مانند‬ ‫برجام هستیم‪ .‬به گزارش اسوشیتدپرس‪ ،‬هایکو‬ ‫م��اس در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت‪ :‬رویکرد‬ ‫خودمحور دونالد ترام��پ در قبال ایران زیانبار و‬ ‫از نظر من چنین سیاس��تی ب��ازی باخت‪-‬باخت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با انتقاد از خروج یکجانب��ه امریکا از‬ ‫معاه��ده برجام با ایران تاکی��د کرد دولت متبوع‬ ‫وی‪ ،‬فرانس��ه و انگلی��س ت�لاش می کنن��د این‬ ‫معاه��ده را حفظ کنند‪ .‬وزی��ر امور خارجه المان‬ ‫درباره اهمیت حفظ برجام خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر‬ ‫برجام فروبپاش��د‪ ،‬منطقه ی��ک گام به رویارویی‬ ‫اشکار نزدیک تر می شود‪.‬‬ ‫صاحب نظران از تحلیل های‬ ‫غیرواقعی خودداری کنند‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در یکی از ش��بکه های اجتماعی‬ ‫نوشت‪ :‬صاحب نظران از ارائه تحلیل های اقتصادی غیرواقعی‬ ‫خ��ودداری کنند‪ .‬به گ��زارش ایبن��ا‪ ،‬عبدالناصر همتی در‬ ‫صفحه اینس��تاگرام خود نوش��ت‪ :‬اقتصاد مانند ش��یمی و‬ ‫فیزیک که بتوان ش��رایطی مثل خال ایج��اد کرد و نظریه‬ ‫را محک زد‪ ،‬نیس��ت‪ .‬اقتصاد حل مش��کالت جهان واقعی‬ ‫اس��ت و نظریه های مرب��وط به ان نیز در جه��ان واقعی و‬ ‫براساس انبوهی از متغیرها تحقق می یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬بدون‬ ‫داش��تن اطالعات روز و ضروری‪ ،‬ممکن است تحلیل هایی‬ ‫ارائه دهیم که تحقق نیافتن انها اعتبار ما را زیر سوال ببرد‪.‬‬ ‫ای��ن روزها صاحب نظران اقتصادی درب��اره تورم‪ ،‬نقدینگی‬ ‫به ویژه ذخایر ارزی و تزریق ارز و اینده نرخ ارز تحلیل هایی‬ ‫مطرح می کنند که گاهی حاکی از نداش��تن اطالعات الزم‬ ‫اس��ت و موجب ایج��اد نگرانی های بی م��ورد در بین مردم‬ ‫می شود‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نوشت‪ :‬متاسفانه‬ ‫در ش��رایط جنگ اقتصادی و بیم از اس��تفاده بدخواهان و‬ ‫سودجویان و علیرغم میل باطنی‪ ،‬برخی اطالعات اقتصادی‬ ‫و توانایی ها قابل ارائه عمومی نیس��ت؛ بنابراین به دوستان‬ ‫اقتص��ادی توصیه می کنم در ارائه تحلی��ل احتیاط الزم را‬ ‫داشته باشند‪ .‬همتی ادامه داد‪ :‬مدت کوتاه چند ماه گذشته‬ ‫نیز نشان داد که برخی تحلیل های دور از واقعیت دوستان‬ ‫به جز ایجاد نگرانی بیشتر در مردم‪ ،‬ثمری نداشت‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ایران پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان می شود‬ ‫وب سایت ‪ statistic times‬در گزارش تازه خود برمبنای داده های صندوق بین المللی‬ ‫پول ‪ ۵۰‬اقتصاد بزرگ جهان در سال ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۲۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬و‪ ۱۴۰2‬خورشیدی)‬ ‫را معرفی کرده که براس��اس پیش بینی این سایت ایران تبدیل به پانزدهمین اقتصاد بزرگ‬ ‫جهان خواهد ش��د‪ .‬به گزارش خبر انالین برپایه این گزارش امریکا و چین در س��ال گذشته‬ ‫میالدی بزرگ ترین اقتصادهای جهان بودند اما فاصله ارزش تولید ناخالص داخلی اس��می‬ ‫انها تا س��ال ‪ ۲۰۲۳‬کمتر خواهد ش��د که می تواند نش��ان دهنده این مسئله باشد که چین‬ ‫به تدریج در حال تصاحب جایگاه نخس��ت اقتصاد جهان است‪ .‬باید در نظر داشت که از سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪ )۱۳۹۲‬تاکنون چین توانس��ته عن��وان بزرگ ترین اقتصاد جهان برمبنای‬ ‫برابری قدرت خرید را از ان خود کند اما از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اس��می هنوز در‬ ‫جایگاه پایین تری نس��بت به امریکا قرار دارد‪ .‬براساس این گزارش در سال گذشته میالدی‬ ‫ایران بیس��ت ونهمین اقتصاد بزرگ جهان برمبنای تولید ناخالص داخلی اسمی بود‪ .‬ارزش‬ ‫تولید ناخالص داخلی اس��می کشور ما در سال گذشته میالدی ‪ ۴۱۸.۸۸‬میلیارد دالر اعالم‬ ‫شد که مشابه کشورهای امارات و نروژ است اما سرانه تولید ناخالص داخلی ایران با دو کشور‬ ‫نامبرده فاصله زیادی دارد‪ .‬سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال گذشته میالدی‬ ‫‪ ۵۰۸۶‬دالر اعالم ش��د و این کشور در رده بندی کشورهای جهان از نظر بزرگی سرانه تولید‬ ‫ناخالص داخلی اس��می جایگاه ‪ ۱۰۲‬را در میان ‪ ۲۰۰‬کشور داشت‪ .‬در سال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی‬ ‫ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی ایران ‪ ۴۷۲.۳‬میلیارد دالر خواهد بود و این کشور با ‪ ۷‬پله‬ ‫کاهش رتبه نسبت به سال گذشته میالدی‪ ،‬جایگاه ‪ ۳۶‬را در دنیا از ان خود می کند‪ .‬وضعیت‬ ‫ایران از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی برمبنای برابری قدرت خرید در سال گذشته‬ ‫میالدی مش��ابه کش��ورهای کانادا و عربستان بوده و هر دو کشور در سال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی در‬ ‫جایگاه پایین تری نسبت به ایران قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماینده امریکا در ام��ور ایران با اعتراف‬ ‫ب��ه اختالف نظر واش��نگتن ب��ا اروپا درب��اره ایران‬ ‫گفت کش��ورش به این دلیل از برجام خارج ش��ده‬ ‫که بتواند فش��ارهایش علیه تهران را افزایش دهد‪.‬‬ ‫برایان هوک‪ ،‬رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت‬ ‫امور خارجه این کشور در گفت وگوی اختصاصی با‬ ‫روزنامه الشرق االوسط به اختالف میان واشنگتن و‬ ‫اروپایی ها درباره ایران اعتراف کرد‪ .‬وی مدعی ش��د‬ ‫اختالف نظر میان واش��نگتن و کشورهای اروپایی‬ ‫درباره ایران در تاکتیک و روش است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬روزنامه ایتالیایی «الستمپا» در گزارشی‬ ‫از کنفرانس ورشو نوشت‪ :‬این کنفرانس به جز ایران‪،‬‬ ‫علیه اتحادی��ه اروپا نیز بود‪ .‬ای��ن روزنامه به نقل از‬ ‫کورت دبوف‪ ،‬مدیر موسس��ه تحریر برای سیاس��ت‬ ‫خاورمیان��ه و کارش��ناس موسس��ه پژوهش های‬ ‫اروپایی نوشت‪ :‬کنفرانس ورشو نشست عجیبی بود‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که میزبان این کنفرانس کش��وری‬ ‫بود که اصال سیاس��ت خاورمیان��ه ای ندارد‪ .‬هدف‬ ‫امری��کا از برگزاری این کنفرانس این بود که ایران را‬ ‫بار دیگر به دستور کار بین المللی بازگرداند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش اناتولی‪ ،‬رجب طیب اردوغان‪،‬‬ ‫در گفت وگوی ویژه با ش��بکه تلویزیونی «‪»ATV‬‬ ‫ترکیه نتایج اجالس س��ه جانبه رئیسان جمهوری‬ ‫ترکیه‪ ،‬ایران و روسیه در سوچی را بسیار ثمربخش و‬ ‫سازنده خواند و گفت‪ :‬در ترکیه این درک که نظم در‬ ‫سوریه در حال شکل گیری است‪ ،‬شروع شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر فنالند در تهران راه اندازی سازکار‬ ‫مال��ی ای��ران و اروپا (اینس��تکس) را مثالی از تعهد‬ ‫اتحادی��ه اروپا به برج��ام عنوان کرد و اف��زود‪ :‬این‬ ‫سازکار مالی در اینده باعث بهبود شرایط و تسهیل‬ ‫تجارت شرکت ها و مشتریان ایرانی‪-‬اروپایی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬کی جو نوروانتو اف��زود‪ :‬فنالند به همراه دیگر‬ ‫ش��ریکان اروپایی کامال به برجام پایبند اس��ت و ما‬ ‫نیز ای��ران را به ادامه اجرای کام��ل و موثر تعهدات‬ ‫هسته ای تشویق می کنیم‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬محمدجواد ابطحی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫خمینی ش��هر در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به اظهارات وزی��ران اقتصادی و نمایندگان‬ ‫در جلس��ه غیرعلنی‪ ،‬س��قف بودج��ه تصویبی در‬ ‫کمیس��یون تلفی��ق در هن��گام بررس��ی تغییری‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫رواب�ط عمومی س�پاه‪ -‬محمدعلی جعفری‪،‬‬ ‫فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران در حاش��یه ایین‬ ‫وداع ب��ا پیک��ر ش��هیدان جنای��ت تروریس��تی‬ ‫سیستان وبلوچس��تان ضم��ن تبریک و تس��لیت‬ ‫ش��هادت جمع��ی از عزیزتری��ن فرزن��دان مدافع‬ ‫مرزهای میهن اس�لامی اظهار ک��رد‪ :‬بدون تردید‬ ‫انتق��ام خون ش��هدای مظل��وم را می گیری��م و در‬ ‫صورت��ی که پاکس��تان به مس��ئولیت های خود در‬ ‫مبارزه با تروریست ها عمل نکند‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به مجازات مزدوران س��ازمان یافته ازس��وی‬ ‫س��رویس های جاسوس��ی منطق��ه و فرامنطقه ای‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نیلز انین‪ ،‬وزیر مش��اور در وزارت خارجه‬ ‫المان که هدایت هیات المانی در نشست پنجشنبه‬ ‫گذشته اینده صلح و امنیت در خاورمیانه در ورشو‬ ‫لهستان را برعهده داشت‪ ،‬درخواست دولت امریکا‬ ‫مبنی بر خروج کش��ورهای اروپای��ی از برجام را رد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مش��اور رئیس جمهوری پیش��ین امریکا‬ ‫در واکنش به درخواست معاون دونالد ترامپ برای‬ ‫خروج کش��ورهای اروپایی از برج��ام گفت‪ :‬روابط‬ ‫امریکا و اروپا شکننده شده و بعید می دانم اروپایی ها‬ ‫مایل باشند در زمینه برجام به موضع امریکا نزدیک‬ ‫شوند‪ .‬جک کاراوالی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫یک جو بی اعتمادی و تردید نسبت به سیاست های‬ ‫ل گرفته است‪.‬‬ ‫واشنگتن شک ‬ ‫ایس�نا‪ -‬جمعی از اعضای خانواده امام موس��ی‬ ‫صدر به ریاس��ت خواهر امام‪ ،‬دکتر رباب صدر با پاپ‬ ‫فرانس��یس در واتیکان دیدار و گفت وگو کردند‪ .‬در‬ ‫این دی��دار که ‪ ۲۶‬بهمن ‪ ۱۳۹۷‬همزمان با روزهای‬ ‫نزدی��ک به س��الگرد موعظه امام موس��ی صدر در‬ ‫کلیسای «کبوش��یین» انجام شد‪ ،‬نامه ای از طرف‬ ‫خانواده با درخواس��ت حمایت پاپ برای ازادی امام‬ ‫صدر و ‪ ۲‬همراهش منتشر شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬بهرام قاس��می‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه درباره سخنان وزیر امور خارجه تاجیکستان‬ ‫و روابط دو کش��ور گفت‪ :‬روابط ایران و تاجیکستان‬ ‫روابطی عمیق و مبتنی بر ریشه های مشترک و کهن‬ ‫اس��ت‪ .‬نمی توان این پیوندها و پیوس��تگی های به‬ ‫یادگار و ماندگار از گذشته های دور را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در مونیخ‪ ،‬درخواس��ت تهیه ش��ده از س��وی برخی‬ ‫ایرانیان مقیم المان از ش��رکت هواپیمایی «ایران‬ ‫ایر» درباره برقراری پرواز مستقیم در مسیر تهران‪-‬‬ ‫مونیخ‪-‬تهران را منتشر کرد‬ ‫ایلنا‪ -‬به گ��زارش المیادین‪ ،‬خالد بن احمد ال‬ ‫خلیفه‪ ،‬وزیر خارجه بحرین در س��خنان بی اساسی‬ ‫که در حاش��یه نمایش ورش��و بیان ک��رد‪ ،‬از ایران‬ ‫به عن��وان «بزرگ ترین تهدید معاصر» نام برد‪ .‬وزیر‬ ‫خارجه بحرین با تک��رار مواضع ضد ایرانی خود‪ ،‬در‬ ‫سخنانی بی اساس گفت مقابله با تهدیدهای تهران‬ ‫از مسئله فلسطین اهمیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه خودروهای برقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫عملکرد مناسب‬ ‫کاتالیست در گرو‬ ‫سوخت استاندارد‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫رفت و برگشت‬ ‫بی نتیجه قطار پرسرعت‬ ‫روی کاغذ‬ ‫نقش اتاق های فکر‬ ‫در تصمیم سازی ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از چگونگی شکوفایی اقتصاد در «گام دوم انقالب» گزارش می دهد‬ ‫اقتصاد ملی نیازمند اصالحات ساختاری‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۸‬با واقعیت های اقتصادی اختالف چشمگیر د ارد‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬گام دوم انقالب و اصالحات ساختاری بودجه سال‬ ‫‪ ۹۸‬دو محوری اس��ت که در روزهای گذش��ته مطرح ش��ده است‪.‬‬ ‫ش��رایط کنونی کشور نشان می دهد که گام نخست انقالب به پایان‬ ‫رسیده و مسیر گام دوم باید تبیین شود‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫در روزهای گذشته بحث گام دوم انقالب را تبیین کرده اند و توصیه‬ ‫س��وم ایشان به اقتصاد مربوط است‪ .‬در بخش پایانی «اقتصاد» در‬ ‫این بیانیه امده اس��ت‪« :‬جوانان عزیز در سراس��ر کش��ور بدانند که‬ ‫همه راه حل ها در داخل کش��ور اس��ت‪ .‬اینکه کس��ی گمان کند که‬ ‫«مشکالت اقتصادی صرفا ناش��ی از تحریم است و علت تحریم هم‬ ‫مقاومت ضد اس��تکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است‪ ،‬پس‬ ‫راه حل‪ ،‬زانو زدن در برابر دش��من و بوسه زدن بر پنجه گرگ است»‬ ‫خطایی نابخش��ودنی اس��ت‪ ».‬بر این اس��اس‪ ،‬مش��کالت اقتصادی‬ ‫ترکیبی از سیاس��ت های داخلی و اثار تحریم اس��ت‪ .‬همان طور که‬ ‫بارها در این بیانیه تاکید ش��ده مش��کالت اقتصادی «صرفا» ناشی‬ ‫از تحری��م نب��وده و عوامل داخلی ه��م بر انها تاثی��ر قابل توجهی‬ ‫داش��ته اند‪ .‬حال موضوعی که زمان بررسی ان رسیده این است که‬ ‫سیاست های اقتصادی ایران در گام نخست انقالب چه بوده و با چه‬ ‫تغییراتی می توان گام دوم را برداش��ت‪ .‬بس��یاری از اقتصاددانان در‬ ‫روزهای گذش��ته موضوع تغییرات قانونی اساسی را در حوزه خروج‬ ‫دولت از اقتصاد به عنوان یک فعال اقتصادی‪ ،‬به رس��میت شناختن‬ ‫ازادی های فردی و تاثیر این شاخص بر توسعه‪ ،‬به رسمیت شناختن‬ ‫حق مالکیت و منع دولت از بازیگری اقتصاد مطرح کرده اند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این همان طور که مطرح ش��د از دیگر بحث هایی که مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫موضوع اصالح ساختاری بودجه سال ‪ ۹۸‬است‪ .‬درباره بودجه انچه‬ ‫تاکنون مطرح ش��ده ش��امل فروش ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه نفت در روز‪،‬‬ ‫درام��د ‪ ۱۲۵‬ه��زار میلیارد تومانی دولت از مح��ل مالیات و قیمت‬ ‫‪ ۸‬ه��زار تومان��ی برای هر دالر می ش��ود‪ .‬کارشناس��ان معتقدند هر‬ ‫‪ ۳‬مح��ور نیاز به اصالحات س��اختاری دارد و این ارق��ام تنها باعث‬ ‫تصویری غیرواقعی از اقتصاد ایران در س��ال ‪ ۹۸‬می ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناسان اقتصاد‪ ،‬ارقامی که برای این ‪ ۳‬محور در نظر گرفته شده‬ ‫واقعی نبوده و کشور را با بحران کمبود منابع در سال اینده روبه رو‬ ‫می کند‪ .‬در ادامه‬ ‫از هر دو موضوع گزارش می دهد‪.‬‬ ‫توسعه در گرو اصالحات ساختاری قانون اساسی‬ ‫محمدقلی یوس�فی‪ ،‬معاون دانش��کده اقتصاد دانش��گاه‬ ‫عالمه طباطبای��ی دو محور تبیین س��اختار اقتصاد در گام‬ ‫دوم انقالب و اصالحات ساختاری بودجه را در گفت وگو با‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫وی در بخش نخس��ت به بررس��ی تغییرات س��اختاری‬ ‫کش��ور و قانون اساس��ی پرداخت و در بخش دوم‪ ،‬بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬را تحلی��ل ک��رد‪ .‬به گفت��ه این اس��تاد و عضو‬ ‫هیات علمی دانشگاه ‪ ،‬پیش از هر اقدامی ایران نیازمند یک‬ ‫عزم ملی برای تغییر قانون اساس��ی اس��ت‪ .‬قانون اساسی‬ ‫ایران در ش��رایطی خاص تبیین شد و موضوع های ابتدای‬ ‫انقالب اس�لامی در ان زمان تاثیرگذار بود‪ .‬اکنون پس از‬ ‫گذش��ت ‪ ۴۰‬سال از قانون اساس��ی می توان به این نتیجه‬ ‫رسید که قانون اساسی کش��ور دست کم در حوزه اقتصاد ‬ ‫بهره وری کافی را ندارد‪.‬‬ ‫یوس��فی با اشاره به اینکه مش��کالت امروز اقتصاد ایران‬ ‫به نظام تصمیم گیری مربوط می ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بدون‬ ‫اینکه توجه کافی به محتوای قانون اساس��ی داشته باشیم‬ ‫نمی توانیم برای رس��یدن به جامعه ای کارامد اقدام کنیم‪.‬‬ ‫خطوط قانون اساسی امروز با محدودیت های جدی همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬در شرایطی که باالترین رده های کشور امروز بحث‬ ‫تبیی��ن گام دوم انق�لاب را مطرح می کنن��د باید در اغاز‬ ‫محدودیت های قانون اساسی کم شود‪.‬‬ ‫رئیس مرک��ز تحقیقات اقتصاد ایران ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫اقتص��اد برای مردم و بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫ازادی های فردی و ازادی های بخش خصوصی باید محترم‬ ‫شمرده ش��ود و دولت از فعالیت اقتصادی به طور جدی و‬ ‫ب��ا اصول قانونی باید منع ش��ود‪ .‬بزرگ ترین عامل مخرب‬ ‫اقتص��اد ایران ام��روز برخی دخالت های دولت اس��ت که‬ ‫یوس��فی با بیان اینکه توسعه و رش��د اقتصادی اهداف‬ ‫تمام کش��ورها است اما موضوع امروز چگونگی اجرای این‬ ‫اهداف اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اهدافی که در کشور مطرح می شود‪،‬‬ ‫مناسب است و تمام مردم از این اهداف استقبال می کنند‬ ‫اما مش��کلی وجود دارد چگونگی دس��تیابی به این اهداف‬ ‫است‪ .‬متاسفانه در کش��ور ما حقوق مالکیت و ازادی های‬ ‫فردی نادیده گرفته می ش��ود‪ .‬اقتصاد ازاد به این دو رکن‬ ‫نی��از دارد و باید برای انها برنامه ریزی و قوانین مناس��بی‬ ‫وضع شود‪ .‬در این ش��رایط نمی توان به اهدافی که مطرح‬ ‫می شود‪ ،‬رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��کوفایی اقتص��ادی در گرو ازادی‬ ‫عمل است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تا زمانی که فعالیت های اقتصادی‬ ‫دول��ت قطع و دخالت های دولت بر اس��اس قوانین جدید‬ ‫مح��دود نش��ود نمی ت��وان توق��ع داش��ت ک��ه بتوانیم از‬ ‫بحران های کنونی رها ش��ویم‪ .‬قانون اساسی کشور کانون‬ ‫نیاز ج��دی به بازنگری دارد‪ .‬کش��ور به لح��اظ اقتصادی‬ ‫در ش��رایط مناسبی نیست و این ش��رایط تابع تکرار این‬ ‫وضعیت در ‪ ۴‬دهه گذشته است‪ .‬تجربه عملی اداره اقتصاد‬ ‫در س��ال های گذشته با اس��تفاده از ابزار و قوانین موجود‬ ‫حمید حاج اس�ماعیلی‪ ،‬کارشناس اقتصا د درباره تبیین‬ ‫گام دوم انقالب و اصالحات س��اختاری بودجه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬اکنون در شرایط بسیار سخت هستیم و‬ ‫امکان برنامه ریزی برای کارهای فنی و کارشناسی به نظر‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تبیین گام دوم انقالب و اصالحات ساختاری‬ ‫بودجه س��ال اینده دو موضوع بس��یار مهمی بود که در‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انقالب به بهترین ش��یوه مطرح‬ ‫ش��د‪ ،‬با این حال موضوعی که دولت نباید فراموش کند‬ ‫برنامه های کوتاه مدت است‪ .‬کشور امروز در سیاست های‬ ‫کوتاه مدت با مشکالت جدی روبه رو است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه هر گونه دوری از شرایط موجود‬ ‫ممکن است ما را دچار مصیبت های بیشتری کند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬تمام کش��ور باید بسیج شود تا از بحران های کنونی‬ ‫عبور کنیم‪ .‬وضعیت فعلی کش��ور نش��ان می دهد که در‬ ‫س��ال اینده هم با وضعیت مناسبی روبه رو نباشیم‪ .‬امروز‬ ‫کش��ور بیش از هر زمانی نیاز به برنامه ریزی کوتاه مدت و‬ ‫تامین کاال دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با اشاره به محورهایی که رهبر‬ ‫معظم انقالب در اصالح س��اختاری بودجه مطرح کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش از این باره��ا اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی‬ ‫ب��ر این موضوع ها تاکید کرده بودند اما متاس��فانه دولت‬ ‫اهمیت چندانی به این موضوع نداد‪ .‬این مس��یر به نوعی‬ ‫طی ش��د که رهبر معظم انقالب بر ‪ ۳‬محور روی بودجه‬ ‫تاکی��د کردند‪ .‬فروش نفت‪ ،‬درامده��ای مالیاتی دولت و‬ ‫قیم��ت دالر در بودجه ‪ ۳‬محوری اس��ت که نیاز مبرم به‬ ‫اصالحات ساختاری دارد‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی با تاکید بر اینکه ف��روش ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫بش��که نفت در روز شدنی نیست‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با توجه به‬ ‫تخاصم امریکا با ایران و سیاس��ت های این کش��ور‪ ،‬ایران‬ ‫نمی تواند در سال اینده روزانه ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه نفت به‬ ‫متاس��فانه از طرف قانون به طور کامل و شفاف منع نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه امروزه‬ ‫تبعیض های بس��یاری در کشور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از دیگر‬ ‫موضوع هایی که باید به طور جدی در کش��ور اصالح شود‬ ‫قدرت های موازی اس��ت‪ .‬قدرت های موازی بدون اغماض‬ ‫باید از بین برون��د‪ .‬در صورتی که این موضوع ها در قانون‬ ‫اساسی شفاف و بدون نقص ایجاد شود‪ ،‬ان زمان می توان‬ ‫به پیشبرد اهداف کشور امیدوار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم بازنگری در قانون اساسی‬ ‫ساختار بودجه و اقتصاد کشور به اصالح نیاز دارد‬ ‫امیر خجس��ته‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه کمیسیون اصل‬ ‫‪90‬مجل��س ب��ا انتق��اد از اقتصاد دولت��ی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��اختار بودجه و اقتصاد کش��ور به اصالح نیاز‬ ‫دارد‪ .‬تصدی گ��ری دولت در اقتصاد مش��کالت‬ ‫بس��یاری ایج��اد ک��رده و باع��ث ش��ده حوزه‬ ‫اقتصادی فلج شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به بخشی از فرمایشات‬ ‫رهبر معظم انقالب در «بیانیه گام دوم انقالب»‬ ‫در ب��اب مهم ترین عیوب اقتص��اد و راهکارهای‬ ‫نج��ات‪ ،‬ب��ه خانه مل��ت گف��ت‪ :‬در صورتی که‬ ‫مس��ئوالن به جای تکیه بر س��ایر کش��ورها از‬ ‫متخصصان و ظرفیت های داخلی استفاده کنند‬ ‫و درونگرا شوند می توان تمام موانع مسیر رشد‬ ‫و توسعه را هموار کرد و رو ز به روز دستاوردهای‬ ‫بهتر کس��ب کنند حل مشکالت کشور در گرو‬ ‫مدیریت علمی و درست است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کش��ور م��ا از نعمت های‬ ‫بس��یاری برخوردار اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫صورتی ک��ه اس��تفاده از ت��وان و ظرفیت های‬ ‫داخل��ی مدنظر قرار گی��رد می توان بس��یاری‬ ‫از مس��ائل و مش��کالت موج��ود را ح��ل کرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نه تنها نباید به س��ایر کش��ورها‬ ‫وابس��ته ش��ویم بلکه باید برای تامین نیازهای‬ ‫داخل��ی تنها به تولید مل��ی و حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی توجه کنیم‪ .‬این در حالی است که اکنون‬ ‫با وجود تولید بس��یاری از کاالها در کشور این‬ ‫محصوالت از خارج کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم با انتقاد‬ ‫از اقتصاد دولتی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬س��اختار بودجه و‬ ‫اقتصاد به اصالح نی��از دارد‪ .‬تصدی گری دولت‬ ‫در اقتصاد مشکالت بسیاری ایجاد کرده و باعث‬ ‫ش��ده حوزه اقتصادی فلج ش��ود؛ ب��رای بهبود‬ ‫ش��رایط باید امور اقتصادی به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بر اس��اس فرمایش��ات رهبر‬ ‫نش��ان می دهد که این قوانین دیگر کارایی ندارند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬اگر می خواهیم کشور را به توس��عه برسانیم باید‬ ‫قوانین توسعه محور داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به وضعیت ایران‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد ایران با اش��اره به وضعیت‬ ‫داخلی و خارجی کشور توضیح داد‪ :‬در حوزه سیاست های‬ ‫خارجی متاسفانه نتوانستیم دوستان زیادی داشته باشیم‬ ‫و وضعیت داخلی کش��ور نیز مناسب نیست‪ .‬اقتصاد ما در‬ ‫شرایطی کامال ش��کننده قرارگرفته و باید برای نجات ان‬ ‫اقدام های زیرساختی داشته باشیم‪.‬‬ ‫یوسفی با تشریح تاثیر نفت در اقتصاد ایران توضیح داد‪:‬‬ ‫کشور ما برای س��پری کردن امور جاری نیاز به پول نفت‬ ‫دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ما برای اینکه کشور را در هزینه های‬ ‫جاری مدیریت کنیم باید نفت ایران را به کشورهای دیگر‬ ‫بفروش��یم‪ .‬با تغییر زاویه نگرش به این گزاره ها در می یابیم‬ ‫که اقتصاد ایران برای هزینه های جاری وابس��ته به بیرون‬ ‫اس��ت‪ .‬در این شرایط کش��ور تحریم شده و این وابستگی‬ ‫نقش خودش را بیش از گذشته نشان می دهد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر امور اقتصادی توضیح داد‪ :‬تحریم ها اسیب‬ ‫زیادی به ایران وارد کرد به دلیل اینکه ما وابسته به فروش‬ ‫نفت و وابسته به بیرون هستیم‪ .‬تحریم ها مانع انتقال پول‬ ‫و فناوری به داخل کشور شده است‪ .‬در این شرایط صنایع‬ ‫ما در پایین دس��ت و باالدس��ت نیز ب��ا بحران های جدی‬ ‫روبه رو شده و این موضوع متاسفانه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش سیاست و احزاب سیاسی‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سیاس��ت و احزاب سیاسی ایران‬ ‫در ش��رایط کنونی علم و اقتصاد را قربانی می کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این موضوع تاس��فبار و دردناک اس��ت‪ .‬احزاب سیاسی و‬ ‫سیاست های بلند مدت و توسعه ای‬ ‫فروش رس��اند‪ .‬این در حالی که در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬این‬ ‫میزان فروش در نظر گرفته شده که باید اصالح شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره ل��زوم اصالح محور بعدی در بودجه س��ال‬ ‫اینده توضیح داد‪ :‬برخی از امارهای منتشر نشده حکایت‬ ‫از ای��ن دارد ک��ه ح��دود ‪ ۴۰‬درصد بنگاه ه��ای صنفی و‬ ‫تولیدی در کش��ور یا تعطیل ش��ده یا ب��ه بانک ها اعالم‬ ‫ورشکستگی کرده اند‪ .‬این در حالی است که دولت درامد‬ ‫ناشی از مالیات را ‪ ۱۲۵‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‬ ‫معظم انقالب کش��ور زمانی اینده روشنی دارد‬ ‫که س��اختار اقتصادی اصالح و از تولید داخلی‬ ‫حمایت ش��ود‪ .‬در صورت تحقق این امور ایران‬ ‫به یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫مجلس یاداور ش��د‪ :‬اگرچه درحال حاضر ایران‬ ‫یکی از قدرتمندترین کش��ورها در حوزه نظامی‬ ‫اس��ت اما در حوزه اقتصادی به تالش بیشتری‬ ‫نی��از دارد‪ .‬درحال حاض��ر از قاچ��اق و واردات‬ ‫بی رویه کاال جلوگیری نمی شود به همین دلیل‬ ‫زمین��ه اس��تفاده صد درص��دی از ظرفیت های‬ ‫داخلی تاکنون فراهم نشده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون اص��ل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس شورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬مسئوالن‬ ‫باید فرمایش��ات رهبر معظم انقالب را نقشه راه‬ ‫خود ق��رار دهند؛ اجرای سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬کاه��ش تصدی گری دول��ت‪ ،‬تکیه‬ ‫ب��ر ت��وان داخلی و اص�لاح س��اختار اقتصادی‬ ‫راهکارهای نجات اقتصاد است‪ .‬جزئیات اصالح‬ ‫س��اختار بودجه ریزی کش��ور مشخص نیست و‬ ‫قرار است درباره ان بحث و گفت وگو شود‪.‬‬ ‫سیاست در کشورهای توسعه یافته از مهم ترین ارکان رشد‬ ‫و توس��عه اقتصادی هس��تند‪ .‬این در حالی است که ایران‬ ‫با این ش��یوه علوم و اقتصاد را قربانی خاس��تگاه سیاست‬ ‫می کند‪ .‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت‬ ‫باید به عنوان نهاد های پیشرو باقی کشور را رهبری کنند‬ ‫و رد پای سیاس��ت را به شیوه کنونی از این دو حوزه خارج‬ ‫کنند‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬نگاهی به وضعیت ای��ن دو وزارتخانه‬ ‫نشان می دهد که انها جوالنگاه سیاست شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه و اصالحات ساختاری‬ ‫یوس��فی درباره وضعیت بودجه سال ‪ ۹۸‬نیز توضیح داد‪:‬‬ ‫تا زمانی که اصالحات س��اختاری در کشور نداشته باشیم‪،‬‬ ‫اصالح بودجه تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بودج��ه تصویری از ش��رایط موجود را ارا نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۸‬باید تمام مشکالت ‪ ۴۰‬سال گذشته کشور‬ ‫را برطرف کند اما این موضوع ش��دنی نیست و این وظیفه‬ ‫نیز برای بودجه در نظر گرفته نش��ده است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫توقع نمی رود که اص�لاح بودجه بتواند تاثیر قابل توجهی‬ ‫بر اقتصاد ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بودج��ه تصوی��ری از کش��مکش نهادها و‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به شرایط فروش و تعطیلی ها این عدد در‬ ‫بهترین حالت به ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان می رسد که در‬ ‫این زمینه نیز باید اصالحات درامدی انجام شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد محور س��وم اصالحات بودجه‬ ‫را این گونه تش��ریح کرد‪ :‬در بحث سومین محور موضوع‬ ‫ارزش دالر مطرح اس��ت‪ .‬دولت دالر سال اینده را ‪ ۸‬هزار‬ ‫توم��ان در نظر گرفته در حالی که قیمت دالر اکنون ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با توجه به اینکه ایام پایان‬ ‫س��ال را س��پری می کنیم در روزهای این��ده نیاز به ارز‬ ‫افزای��ش می یابد و این موضوع منجر ب��ه افزایش قیمت‬ ‫خواهد شد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬قیمت دالر نیز به طور واقعی در‬ ‫نظر گرفته نش��ده است‪ .‬اگر دولت این ‪ ۳‬محور را اصالح‬ ‫نکند‪ ،‬س��ال اینده با مشکالت بسیاری در حوزه درامدها‬ ‫روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم اجرای برنامه های ملی در کش��ور‬ ‫قدرت های داخل کش��ور را نشان می دهد‪ .‬بودجه می تواند‬ ‫زمین��ه ای برای تحلیل این موضوع باش��د ک��ه چه نهادها‬ ‫و بخش های��ی توانس��ته اند از کیک ملی اقتصاد برداش��ت‬ ‫بیش��تری داشته باشند‪ .‬مش��کالت اصلی کشور امروز فقر‬ ‫و بیکاری است و بودجه یک سال نمی تواند این مشکالت‬ ‫را که نتیجه سیاس��ت های ‪ ۴۰‬ساله اس��ت‪ ،‬برطرف کند‪.‬‬ ‫بررس��ی بودجه س��ال ‪ ۹۸‬نش��ان می دهد که درامدهای‬ ‫کشور با هزینه های ان تناسبی ندارد و این موضوع شرایط‬ ‫را پیچیده تر می کند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد ایران درباره سیاست هایی‬ ‫که دولت در این ش��رایط می تواند اجرا کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دولت در ش��رایطی که منابع و مصارف تناس��ب ندارند از‬ ‫چند طریق می تواند عمل کند‪ .‬به طور کلی در این شرایط‬ ‫چاپ پول‪ ،‬استقراض و افزایش عوارض سیاست هایی است‬ ‫که دولت ه��ا در ایران اجرا می کنند‪ .‬بای��د این موضوع را‬ ‫به صراح��ت بگویم که هر ‪ ۳‬راه حل در این ش��رایط باطل‬ ‫است‪ .‬هر ‪ ۳‬موردی که تا کنون شاهد ان بودیم تنها باعث‬ ‫می ش��ود دخالت دولت در اقتصاد افزایش یابد و این عامل‬ ‫تمام مشکالت کنونی کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬باز هم به این نتیجه می رسیم‬ ‫که قانون باید دولت را محدود کند و دولت با سیاست هایی‬ ‫که باعث افزایش دخالتش در اقتصاد می شود نباید کشور‬ ‫را اداره کن��د‪ .‬ام��روز در ش��رایطی هس��تیم که فس��اد و‬ ‫بروکراس��ی گسترده کش��ور را به محاق می برد‪ .‬برای این‬ ‫موضوع باید قوانین مناسبی داشته باشیم‪ .‬ما در سال های‬ ‫گذشته نتوانس��تیم با دنیا تعاملی س��ازنده داشته باشیم‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که کمک می کند تا بتوانیم قوانین کش��ور‬ ‫را اصالح کنیم‪ ،‬ارتباط و تعامل مناسب با دنیا است‪.‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬متاس��فانه برنامه هایی مانند برنامه توسعه در‬ ‫کش��ور ما با مش��کالت جدی روبه رو اس��ت‪ .‬در هر دوره‬ ‫برنام��ه بودج��ه مجل��س تغیی��ر می کند و دول��ت نیز با‬ ‫تغییراتی همراه می ش��ود‪ .‬در این ش��رایط دولت جدید و‬ ‫مجل��س جدید به جای اجرای برنامه های تصویب ش��ده‬ ‫ب��ه انتق��اد ان می پردازند‪ .‬این موضوعی اس��ت که باعث‬ ‫شده بحران های بسیاری در کش��ور ایجاد شود‪ .‬به گفته‬ ‫حاج اسماعیلی‪ ،‬متاسفانه سیاست های اقتصادی در کشور‬ ‫ما به طور کامل اجرا نمی ش��ود و این موضوع باعث بروز‬ ‫تغییرات گس��ترده منفی می ش��ود‪ .‬اگر دولت ها به جای‬ ‫اینکه سیاس��ت های خاص خود را در نظر داشته باشند‪،‬‬ ‫اجرای سیاست های ملی کش��ور را در برنامه قرار دهند‪،‬‬ ‫مشکالت اقتصادی کش��ور به طور حیرت انگیزی کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬رفتار سیاستمداران و دولتمردان در رویارویی با‬ ‫قوانین و برنامه های توسعه باید تغییر کند‪.‬‬ ‫جزئیات اصالحات ساختاری مشخص نشده است‬ ‫ع�زت اهلل یوس�فیان مال‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در زمین��ه اصالح س��اختار بودجه‬ ‫ب��ه خانه مل��ت گف��ت‪ :‬بودجه س��ال ‪ ۹۸‬با‬ ‫اصالحاتی که پ��س از نکاتی که رهبر معظم‬ ‫انقالب متذکر ش��دند‪ ،‬روی ان اعمال ش��د‬ ‫به واقعیت های جامعه نزدیک تر ش��ده است‪.‬‬ ‫بحث اصالحات ساختاری در گام دوم انقالب‬ ‫نی��ز موضوع دیگری اس��ت که بای��د به طور‬ ‫جزئی ان را بررسی کرد‪ .‬دولت و کارشناسان‬ ‫اقتص��ادی مورد اعتماد باید هرچه س��ریع تر‬ ‫جزئیات مسیر اقتصادی ایران را در گام دوم‬ ‫تبیین کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس تاکید کرد‪ :‬یک��ی از پارامترهایی که‬ ‫نش��ان دهنده واقعیت بودجه س��ال ‪ ۹۸‬است‬ ‫این اس��ت که بودج��ه پروژه ه��ای واقعی و‬ ‫متناس��ب با توان تخصی��ص اعتبارات لحاظ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم امل در مجلس دهم شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬در سال های گذشته شاهد‬ ‫بودیم برای پروژه ها بودجه های باالیی در نظر‬ ‫گرفته می ش��د اما در گ��زارش تفریغ بودجه‬ ‫مشخص می ش��د که فقط ‪ ۳۰‬درصد بودجه‬ ‫تخصیص داده شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬دولت برای سال‬ ‫‪ ۹۸‬اع��داد و ارقامی را لحاظ کرد که از عهده‬ ‫تامین ان بر می اید‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ه عبارت��ی‪ ،‬دولت اگ��ر توان‬ ‫پرداخت ‪ ۷۰‬میلی��ارد تومان برای یک پروژه‬ ‫را دارد دیگ��ر بودج��ه ‪ ۱۰۰‬میلیاردی لحاظ‬ ‫نکرده اس��ت ک��ه در این��ده نتوان��د اعتبار‬ ‫پیش بینی شده را پرداخت کند؛ این کار باعث‬ ‫شده میزان رقم درامد های دولت نیز کاهش‬ ‫یابد و منطبق بر واقعیت ها شود‪.‬‬ ‫یوسفیان مال به شاخصه دیگر واقعی شدن‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۸‬اش��اره و بیان ک��رد‪ :‬دولت برای‬ ‫پیش بینی اعتب��ار برای پروژه ه��ای عمرانی‬ ‫اولوی��ت زمان را نیز در نظر گرفته اس��ت به‬ ‫نحوی که پروژه هایی که رو به اتمام هس��تند‬ ‫در اولویت تخصی��ص اعتبار قرار گرفته اند تا‬ ‫هر چه زودتر به بهره برداری رسیده و توسعه‬ ‫کشور رقم بخورد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اش��اره به دو سقفی‬ ‫ب��ودن بودجه اظهار کرد‪ :‬دولت الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬را دو س��قفی ارائ��ه ک��رده بود تا‬ ‫مجل��س و نماین��دگان در ص��ورت افزایش‬ ‫اعتب��ارات بخش��ی از ردیف ها تا س��قف دوم‬ ‫پیش برون��د اما این موضوع در کمیس��یون‬ ‫تلفیق به یک سقف تغییر کرد تا بودجه سال‬ ‫اینده با س��اختار و واقعیت جامعه همخوانی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس درباره اصالح س��اختار اقتصادی که‬ ‫به تازگ��ی ب��ر ان تاکید ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قرار است موضوع اصالح س��اختار اقتصادی‬ ‫و بودجه کش��ور مورد بررس��ی قرار گیرد اما‬ ‫همچن��ان جزئیات ای��ن اصالح س��اختاری‬ ‫مشخص نشده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫ت رقابتی‬ ‫قیم ‬ ‫با تشکیل‬ ‫خوشه صنعتی‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫خوش��ه صنعتی این ام��کان را می دهد که‬ ‫تولیدکنن��دگان در یک مکان جمع ش��ده و‬ ‫از یک سلس��له امکانات مشترک بهره برداری‬ ‫کنند که در نتیجه این امر‪ ،‬هزینه ها کاهش و‬ ‫ی صنعتگران افزایش می یابد‬ ‫توان فنی و علم ‬ ‫و به این ترتیب فناوری ها را می توانند ارزان تر‬ ‫به دست اورند‪.‬‬ ‫در صنع��ت قطع��ه ی��ک سلس��له خدمات‬ ‫مش��ترک وجود دارد که اگر ه��ر یک از این‬ ‫خدمات را ش��رکت ها در یک خوشه صنعتی‬ ‫دنب��ال کنن��د با ی��ک س��رمایه گذاری کلی‪،‬‬ ‫هزینه ها بسیار کاهش پیدا می کند و بازدهی‬ ‫کار ب��اال می رود که بخش��ی از ای��ن هزینه ها‬ ‫مربوط به ازمایش��گاه ها است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫اگ��ر ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬ش��رکت با یکدیگ��ر در یک‬ ‫خوش��ه صنعتی عضو ش��وند و فعالیت کنند‪،‬‬ ‫می توانند یک ازمایش��گاه مرکزی و مشترک‬ ‫دای��ر کرده که با هزین ه فردی ممکن نیس��ت‬ ‫زیرا بس��یار گران تمام می ش��ود‪ .‬بس��یاری از‬ ‫فعاالن این صنعت در صورت داش��تن چنین‬ ‫ازمایش��گاه هایی ش��اید از خرید بخش��ی از‬ ‫ماش��ین االت و دستگاه ها صرف نظر کنند‪ .‬اما‬ ‫در خوشه های صنعتی هزینه هایی که به طور‬ ‫موازی انجام می ش��ود تبدیل ب��ه هزینه های‬ ‫مشترک شده در نتیجه بسیار صرفه اقتصادی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬از س��وی دیگر برای برگزاری‬ ‫س��مینارهای اموزش��ی و همچنین در بحث‬ ‫تحقیق و توس��عه جمع شدن در یک شهرک‬ ‫صنعتی و تشکیل خوشه‪ ،‬سبب استفاده بهینه‬ ‫از زم��ان و هزینه های مالی خواهد ش��د زیرا‬ ‫صنعتگران در محلی مشخص می توانند تمام‬ ‫ای��ن امور را انج��ام دهند و تب��ادل اطالعات‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن گرده��م ام��دن چند ش��رکت‬ ‫می تواند در س��فارش مواد اولی��ه مورد نیاز با‬ ‫حجم باالتر هزینه های مالی و زمانی را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬صنعتگران با تشکیل یک گروه مشترک‬ ‫ب��رای انجام ام��ور بین الملل��ی و قراردادهای‬ ‫حقوق��ی می توانند جلوتر حرک��ت کنند که‬ ‫رویکرد با اقدامات فردی ممکن نیست‪.‬‬ ‫خوش��ه صنعتی و ادغام ش��دن صنعتگران‬ ‫تا حدودی می تواند ش��باهت هایی با یکدیگر‬ ‫داش��ته باش��د اما تش��کیل خوش��ه صنعتی‬ ‫کامل تر از مجموعه س��ازی اس��ت و کارامدی‬ ‫بیش��تری برای تولیدکنن��دگان دارد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب که در خوش��ه صنعتی مدیریت ها سر‬ ‫جای خ��ود باقی می مانند و تنه��ا از منافع و‬ ‫امکانات مش��ترک اس��تفاده می کنند‪ ،‬مانند‬ ‫تهیه م��واد اولی��ه‪ ،‬ازمایش��گاه‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫کالس های اموزشی مشترک‪ ،‬ایمنی و‪. ...‬‬ ‫هر شرکتی براس��اس یک نیاز در گوشه ای‬ ‫از یک ش��هر‪ ،‬تولید خود را اغ��از کرده و این‬ ‫امر با برنامه های تدوین ش��ده از پیش نبوده‬ ‫اس��ت اینکه نخس��ت امکان س��نجی شود و‬ ‫سپس ش��رکت ها تاس��یس ش��وند‪ .‬بنابراین‬ ‫تش��کیل خوش��ه های صنعتی در زمان فعلی‬ ‫امری ضروری است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشکل مشاوران خودرو‬ ‫مستاجر‬ ‫رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران خودرو‬ ‫خراسان ش��مالی با اش��اره به اینک��ه از حدود‬ ‫‪۱۴۰‬واحد مش��اور خ��ودرو در بجنورد حدود‬ ‫‪۹۰‬واح��د از انه��ا مس��تاجر هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به دلی��ل افزای��ش اجاره بها و رک��ود در بازار‬ ‫ف��روش ماهانه پروانه کس��ب ‪ ۲‬تا ‪۳‬مش��اور‬ ‫خودرو ابطال می شود‪.‬‬ ‫علیرض��ا بابای��ی در گفت وگ��و با ایس��نا با‬ ‫اش��اره به افزایش قیمت خودرو در این استان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در گذشته یک جوان یک پراید کار‬ ‫کرده را با قیم��ت ‪ ۳‬تا ‪ ۳‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان خریداری می کرد اما درحال حاضر باید‬ ‫رقمی حدود ‪ ۲۰‬میلی��ون تومان برای همان‬ ‫پرای��د پرداخت کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬پرای��د کار کرده برای فروش نیز وجود‬ ‫ندارد که کسی بخواهد اقدام به خرید ان کند؛‬ ‫چراکه با افزایش قیمت ها درحال حاضر مردم‬ ‫ترجیح می دهند همان خودرو قدیمی خود را‬ ‫نگه دارند‪ .‬بابایی با اش��اره به اینکه بازار خرید‬ ‫و فروش خودرو با رکود کامل روبه رو اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬خودرویی را پایان‬ ‫هفته گذشته ‪ ۶۰‬میلیون تومان معامله کردیم‬ ‫اما مالک خودرو طی تماسی گفت این خودرو‬ ‫را ‪ ۶۲‬میلیون تومان معامله کرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با تولیدکنندگان کاتالیست نشان داد‬ ‫عملکرد مناسب کاتالیست در گرو سوخت استاندارد‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمود رضایی‬ ‫در کشور توانایی‬ ‫پوشش نیازهای‬ ‫خودرویی و‬ ‫صنعتی‬ ‫و در زمینه‬ ‫تجاری سازی‬ ‫کاتالیست های‬ ‫خودرویی‪ ،‬انتظار‬ ‫حمایت از سوی‬ ‫خودروسازان‬ ‫داخلی را داریم‬ ‫علی سلیمی‬ ‫مشکالت مربوط‬ ‫به کیفیت‬ ‫سوخت تاثیر‬ ‫زیادی بر عملکرد‬ ‫کاتالیست‬ ‫دارد‪ .‬گازوئیل‬ ‫تولید داخل‬ ‫گوگرد باالیی‬ ‫دارد که بیش‬ ‫از حد معمول‬ ‫و استاندارد‬ ‫جهانی است‬ ‫یک��ی از قطعاتی ک��ه در کاهش الودگ��ی هوا نقش‬ ‫اساس��ی دارد‪ ،‬کاتالیس��ت بوده و طبیعی است که این‬ ‫قطعه جزو قطعات پر مصرف باش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی‬ ‫برداش��ت های نادرس��ت عمومی سبب ش��ده صاحبان‬ ‫خودرو برای شتاب بیشتر مبادرت به خروج کاتالیست‬ ‫از اگزوز کنند‪ .‬قیمت این قطعه موضوعی دیگری است‬ ‫که افراد را ترغیب به تعویض ان در زمان الزم نمی کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کش��ورهای صنعتی کاتالیست‬ ‫را ج��دا از خودرو گارانتی می کنند‪ .‬پیش تر س��یدنواب‬ ‫حسینی منش‪ ،‬مدیرعامل س��تاد معاینه فنی تهران در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫از خال قانونی ای��ن موضوع گفته‬ ‫و عن��وان کرده ب��ود؛ الزام معاینه فنی در کش��ور برای‬ ‫خودروهای س��واری ‪۴‬س��ال بوده و این در حالی است‬ ‫که گارانتی قطعات از جمله کاتالیس��ت ‪ ۲‬سال تعریف‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این خال قانونی یکی از چالش های اساسی‬ ‫در راس��تای تامین حقوق مصرف کنن��ده و نیز کاهش‬ ‫الودگی هوا است‪.‬‬ ‫از ن��کات مه��م درباره کاتالیس��ت این اس��ت که تا‬ ‫‪۹۰‬درصد‪ ،‬گازهای س��می را بی اث��ر و هیدروکربن های‬ ‫نس��وخته خروجی از موتور را به اب و دی اکسیدکربن‬ ‫تبدیل می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اکس��ید ازت را به گاز ازت‬ ‫تبدی��ل و کمک زیادی به کاه��ش الودگی می کند‪ .‬در‬ ‫کنار خ�لا قانونی‪ ،‬در زمینه دانش فنی نیز در کش��ور‬ ‫برای تولید کاتالیست چالش هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫شده است‪ .‬اگر کاتالیس��ت با همان کیفیت خط تولید‬ ‫به مش��تری ارائه شود‪ ،‬قیمت بس��یار باال دارد (بیش از‬ ‫‪۳‬میلیون تومان) و طبیعی است صاحب خودرو رغبتی‬ ‫به تعویض ان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارشناس ارش��د واحد تحقیق و توسعه با توجه‬ ‫به تیراژ کاتالیس��ت در ایران و نیاز کشور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تا‬ ‫چند س��ال پیش تولیدکنندگان داخلی کل نیاز کشور‬ ‫را پوش��ش می دادند‪ ،‬ام��ا درحال حاض��ر تولید خودرو‬ ‫افت پیدا کرده و بیش��تر تولیدکنندگان فقط در زمینه‬ ‫پوش��ش نیاز بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات به نام تولید داخل‬ ‫کاتالیس��ت قطعه مهمی در خودرو اس��ت که ت��ا ‪۹۰‬درصد گازهای‬ ‫س��می را بی اثر و هیدروکربن های نس��وخته خروجی از موتور را به‬ ‫اب و دی اکسیدکربن تبدیل می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اکسید ازت را به‬ ‫گاز ازت تبدیل و کمک زیادی به کاهش الودگی می کند‬ ‫‹ ‹ظرفیت ساخت انواع کاتالیست‬ ‫محمود رضایی‪ ،‬یکی از فعاالن حوزه تولید کاتالیست‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬کاتالیست در تعریف کلی یک فعالیت‬ ‫نان��وذرات بوده؛ یعنی تم��ام فعالیت های کاتالیس��تی‬ ‫براساس تغییر روی نانوذرات است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دانش فنی کاتالیست از سوی تولیدکننده‬ ‫داخلی کس��ب ش��ده‪ ،‬اما فرایند تجاری س��ازی کمی‬ ‫زمان بر اس��ت‪ .‬چند ماهی اس��ت بومی سازی بخشی از‬ ‫انواع کاتالیس��ت های مورد نیاز کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬پایه کاتالیس��ت خارج از کشور تولید و در‬ ‫داخل عملیات الیه نشانی ان انجام می شد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫یکی از مجموعه های داخلی‪ ،‬هر دو مرحله را خود انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رضایی در زمینه تامین کاتالیس��ت های خودروهای‬ ‫سواری و سنگین به طور کامل بومی سازی شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ درحال حاضر با قطب های بزرگ خودروس��ازی کش��ور‬ ‫مذاکراتی انجام ش��ده و مراحل تجاری س��ازی در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫ی مجموعه های صنعتی‬ ‫در ش��رایط تحریم‪ ،‬توانمند ‬ ‫در بخش ه��ای گوناگ��ون‪ ،‬می تواند ب��ه کمک یکدیگر‬ ‫ام��ده و از ظرفیت های داخلی بهتری��ن بهره برداری را‬ ‫کنن��د‪ .‬رضایی در این باره توضی��ح داد‪ :‬در این باره نیاز‬ ‫به س��رمایه گذاری بس��یار قابل توجه ام��ا به طور قطع‪،‬‬ ‫انجام پذیر است‪ .‬موضوع اصلی تجاری سازی کاتالیست‬ ‫برای خودروهای داخلی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر تولیدکننده سرمایه گذاری‬ ‫کن��د ام��ا ب��ازار تقاضای��ی وج��ود نداش��ته باش��د و‬ ‫ثبت سفارشی انجام نشود‪ ،‬صنعتگر متحمل ضرر و زیان‬ ‫زیادی می شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ب��ا بیان اینکه دانش فنی در‬ ‫اختیار متخصصان داخلی است‪ ،‬گفت‪ :‬از این رو‪ ،‬کشور‬ ‫توانایی پوش��ش نیازهای خودرویی و صنعتی را دارد و‬ ‫س��لیمی ب��ا بی��ان اینک��ه برخ��ی تولیدکنن��دگان‬ ‫کاتالیس��ت ها را از چی��ن وارد و به ن��ام تولید داخل به‬ ‫فروش می رس��انند‪ ،‬گف��ت‪ :‬این کاتالیس��ت ها کیفیت‬ ‫پایین��ی دارند‪ .‬ضمن انکه یک سلس��له ش��رکت های‬ ‫دیگ��ری هم م��واد اولی��ه و دوغاب کاتالیس��ت را وارد‬ ‫می کردند اما ما به عنوان یک ش��رکت دانش بنیان خود‬ ‫س��اخت این قطعه را از طراحی تا تولید و الیه نش��انی‬ ‫روی پایه کاتالیستی انجام می دهیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬از این رو‪ ،‬شرکتی هایی که این مواد‬ ‫اولیه را به شکل مس��تقیم وارد می کردند درحال حاضر‬ ‫دچار مشکل شده اند زیرا کشورها با وجود تحریم اجازه‬ ‫ورود فلز گرانبها را به ایران نمی دهند‪.‬‬ ‫در زمینه تجاری سازی کاتالیست های خودرویی انتظار‬ ‫حمایت از سوی خودروسازان داخلی داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی کاتالیست انواع خودرو‬ ‫رضایی با اشاره به الودگی هوا گفت‪ :‬مشکالت زیادی‬ ‫در امر اس��تفاده از کاتالیست وجود دارد‪ ،‬چنانکه بخش‬ ‫عمده ای از الودگی هوای کشور ناشی از کاتالیست های‬ ‫ت خودروها پس از‬ ‫خودرو ها اس��ت‪ .‬قاعدتا باید کاتالیس ‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬هزار کیلومتر تعویض شود اما امکانات الزم‬ ‫در این باره در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫فرس��ودگی ناوگان حمل ونقل کشور و االیندگی های‬ ‫ناشی از خودروهای سنگین زیاد است‪ ،‬چه اتوبوس های‬ ‫درون ش��هری و برون ش��هری و چه کش��نده ها‪ .‬وی در‬ ‫این باره نی��ز اظهار کرد‪ :‬به طور کل��ی‪ ،‬به این دلیل که‬ ‫تمام دانش فنی انواع کاتالیست ها در داخل بومی سازی‬ ‫نش��ده اند‪ ،‬قیمت انها در بازار باال است‪ .‬از این رو‪ ،‬برای‬ ‫صاحب خودرو شاید تعویض کاتالیست صرفه اقتصادی‬ ‫نداش��ته باش��د‪ .‬به این ترتیب الودگی به نوعی در حال‬ ‫گسترش است‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬بومی سازی کاتالیست های صنعتی‬ ‫منجر به این شد که قیمت انها از ‪ ۵‬سال پیش تا امروز‬ ‫به نصف برسد‪ .‬به طور قطع‪ ،‬با بومی سازی و تولید انبوه‬ ‫کاتالیست خودروهای سنگین و سبک قیمت تمام شده‬ ‫ان نیز رقابتی ش��ده و تعویض کاتالیس��ت دیگر برای‬ ‫مردم هزینه بر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت کیفیت‬ ‫عنوان ش��د خال قانونی در زمینه خ��ودرو و قطعات‬ ‫ان به ویژ ه کاتالیس��ت س��بب ش��ده صاحب��ان خودرو‬ ‫تمایل��ی به تعویض ان در زمان مقرر نداش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای روز جهانی‬ ‫علی س��لیمی‪ ،‬کارشناس ارش��د واحد تحقیق و توسعه‬ ‫یکی از تولیدکنندگان داخلی به‬ ‫گفت‪ :‬گارانتی‬ ‫کاتالیس��ت های دانش بنیان این ش��رکت برای ‪ ۸‬سال‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کاتالیس��ت هایی ک��ه برای خ��ط تولید‬ ‫خودروسازان (‪ )OE‬و خدمات پس از فروش (‪)OEM‬‬ ‫تولید می ش��ود با کاتالیس��ت های عرضه ش��ده به بازار‬ ‫ل��وازم یدکی خودرو ب��ه لحاظ کیفی متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫کاتالیس��ت های خط تولید دارای کیفیت بسیار باالیی‬ ‫بوده که تا ‪100‬هزار کیلومتر می تواند عملکرد مناسب‬ ‫داش��ته باش��ند چراک��ه دارای اس��تانداردهای یورو‪۴‬‬ ‫هستند‪ ،‬اما کاتالیست هایی با عنوان (‪)AM‬که در بازار‬ ‫عرضه می ش��ود و صاحبان خودرو ب��رای دریافت برگه‬ ‫معاینه فنی تهیه می کنند‪ ،‬بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال‪ ،‬عمر مفید‬ ‫دارند‪ .‬در تمام کش��ورهای جهان نیز همین گونه است‬ ‫به عنوان نمونه کاتالیست های عرضه شده به بازار لوازم‬ ‫یدکی خودرو در ایاالت متحده می تواند تا ‪۲۵‬هزار مایل‬ ‫(ح��دود ‪۴۰‬هزار کیلومتر) و مکزیک ت��ا ‪۲۰‬هزار مایل‬ ‫(حدود ‪۳۲‬هزار کیلومتر) طی کنند‪.‬‬ ‫سلیمی در پاسخ به این پرسش که چرا کاتالیست های‬ ‫خط تولید یا خدمات پس از فروش از کیفیت بیشتری‬ ‫برخوردار هستند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی قطعات خط تولید‬ ‫«‪ »OE‬ی��ا « ‪ »OEM‬مانند دین��ام‪ ،‬گیربکس و‪ ...‬به‬ ‫مش��تری کالن به قطعه ساز سفارش داده می شود و در‬ ‫واقع برای نخس��تین بار روی خودرو نصب می ش��ود و‬ ‫به طور معمول‪ ،‬از کیفیت باالتری برخوردار هستند‪ .‬اما‬ ‫قطعات برای بازار لوازم یدکی خودرو کیفیت پایین تری‬ ‫دارند زیرا خودرو ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬س��ال کار کرده و مس��تهلک‬ ‫ام��روز صنعت کش��ور در زمین��ه تولید کاتالیس��ت ‬ ‫خودروهای س��نگین خالهایی دارد‪ .‬س��لیمی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که چرا این شرکت دانش بنیان به این‬ ‫سمت حرکت نکرده‪ ،‬گفت‪ :‬تحقیق و توسعه برای تولید‬ ‫این کاتالیس��ت ها انجام ش��ده اما تاکنون مشتری های‬ ‫زیادی برای کاتالیست این نوع خودروها نداشته ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این ب��اره بح��ث س��فارش گذاری‬ ‫و س��وخت گازوئی��ل مطرح اس��ت‪ .‬گازوئی��ل داخلی‬ ‫کیفی��ت مطلوب��ی ن��دارد و از این رو‪ ،‬هر کاتالیس��تی‬ ‫روی خودروهای س��نگین نصب ش��ود‪ ،‬در مدت زمان‬ ‫کوتاه��ی غیرفعال می ش��ود‪ .‬این کارش��ناس در زمینه‬ ‫تولید کاتالیست تصریح کرد‪ :‬مشکالت کیفیت سوخت‬ ‫تاثیر زیادی بر عملکرد کاتالیس��ت دارد‪ .‬گازوئیل تولید‬ ‫داخل گوگرد باالیی(‪۲‬ه��زار پی پی ام) دارد که بیش از‬ ‫حد معمول و استاندارد جهانی است‪ .‬سلیمی در پاسخ‬ ‫به این پرسش که در حال حاضر براساس استانداردهای‬ ‫موجود جهانی عمر طبیعی یک کاتالیست چقدر است؟‬ ‫گفت‪ :‬عمر کاتالیست در ایران براساس استاندارد یورو‪۴‬‬ ‫و پیمایش ‪100‬هزار کیلومتر اس��ت‪ .‬به این ترتیب اگر‬ ‫میانگین پیمایش یک خودرو را ساالنه ‪۱۰‬هزار کیلومتر‬ ‫در نظر بگیریم عمر مفید ان حدود ‪ ۱۰‬س��ال اس��ت‪.‬‬ ‫البته اگر موتور خوب کار نکند‪ ،‬کاتالیس��ت خیلی زود‬ ‫تخریب و غیرفعال می شود‪ .‬سلیمی در پایان درباره این‬ ‫قطعه حس��اس خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬کاتالیست یک‬ ‫قطعه اس��تراتژیک اس��ت ضمن انکه اخرین قطعه ای‬ ‫است که در بخش طراحی‪ ،‬روی خودرو نصب می شود‪.‬‬ ‫باید توجه داشته باشیم که امروز بسیاری از کشورها به‬ ‫سوی استانداردهای یورو ‪ ۵‬و ‪ ۶‬حرکت کرده اند و حتی‬ ‫برخی از یورو‪ ۷‬استفاده می کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬ما نیز برای‬ ‫کاهش الودگی هوا بای��د روی این موضوع برنامه ریزی‬ ‫دقیقی داشته باشیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو‪:‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو اظهارکرد‪ :‬وقت��ی ‪ ۴۰‬روز از‬ ‫بخش��نامه مربوط به ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک گذشته‬ ‫و حتی یک خودرو ترخیص نش��ده‪ ،‬باید پرس��ید چرا این بخش��نامه‬ ‫اجرایی نش��ده اس��ت و اگر قابل اجرا نیس��ت‪ ،‬علت ان چیست؟ این‬ ‫نش��ان می دهد اصال برای انها مس��ائل ما اهمیتی ندارد‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو درباره ترخیص خودروها از گمرک به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫یک خودرو هم از گمرک ترخیص نشده است‬ ‫بیش از یک ماه از بخشنامه ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اما حتی یک خودرو هم ترخیص نش��ده اس��ت و هیچ گونه‬ ‫همتی برای تعیین تکلیف ای��ن خودروها وجود ندارد‪ .‬در واقع همه را‬ ‫سر کار گذاشته اند‪ .‬مهدی دادفر ادامه داد‪ :‬بخشنامه ای که اعالم شده‬ ‫اصال اجرایی نیس��ت‪ .‬همه پول را نقد می خواهند‪ ،‬مابه التفاوت قیمت‬ ‫ارز را بای��د پرداخت کنند‪ ،‬هیچ گونه ضمانتنامه نیز قبول نمی ش��ود‪.‬‬ ‫اینها همه نشان از ان دارد که نمی خواهند کار راه بیفتد و فقط موجب‬ ‫ایجاد نارضایتی می ش��وند‪ .‬دولت در حرف چیزی دیگری می گوید اما‬ ‫هنگام عمل به گونه ای دیگر عمل می کند‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو ادامه داد‪ :‬وقتی ‪ 40‬روز از این بخش��نامه گذش��ته و حتی یک‬ ‫خودرو ترخیص نش��ده‪ ،‬باید پرس��ید چرا این بخشنامه اجرایی نشده‬ ‫است و اگر قابل اجرا نیست علت ان چیست؟ این نشان می دهد اصال‬ ‫برای انها این مس��ائل اهمیتی ندارد و فقط به فکر منافع خود هستند‪.‬‬ ‫دادفر افزود‪ :‬از س��وی دیگر به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و‬ ‫در عمل از ‪ ۱۵‬اسفند تا ‪ ۱۷‬فروردین کشور تعطیل می شود‪ .‬همکاران‬ ‫در انجمن واردکنندگان خودرو خس��ته شده اند و تصمیم دارند پول‬ ‫مردم را با سودش برگردانند زیرا بر خالف دولت ما به دنبال اسایش و‬ ‫ارامش مردم هستیم‪ .‬گویا اراده ای برای حل این معضل وجود ندارد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪98/000/000‬‬ ‫‪45/638/000‬‬ ‫‪77/000/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫‪121/000/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪134/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫‪110/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪55/593/000‬‬ ‫‪87/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫‪251/000/000‬‬ ‫‪320/000/000‬‬ ‫به زودی‬ ‫‪43/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‪ ۴ /‬ایربگ‬ ‫توقف فروش‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫رنو کپچر‬ ‫توقف فروش‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪196/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪۱.۶‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪560/000/000‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪350/000/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪377/900/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫‪305/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪365/000/000‬‬ ‫‪217/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪485/000/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪354/916/000‬‬ ‫‪780/000/000‬‬ ‫‪50/400/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪148/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪133/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪216/000/000‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪266/583/000‬‬ ‫‪485/000/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫‪505/000/000‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪380/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪950/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪650/000/000‬‬ ‫‪920/000/000‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫جداسازی ارسنیک از‬ ‫اب با کمک خزه ها‬ ‫صادرات زیر یک میلیون‬ ‫یورو از بازگشت‬ ‫ارز معاف می شود‬ ‫فعاالن معدنی‪ ،‬خواستار تدوین فرمولی منطقی در دریافت حقوق دولتی شدند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬مه��رداد اکبری��ان‪ ،‬رئی��س انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان س��نگ اهن در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬نحوه محاسبه‬ ‫حقوق دولتی تغییر کرد‪ ۲ .‬س��ال گذش��ته دش��واری های‬ ‫اقتصادی باعث شد که میزان درامد معدنکاران کاهش پیدا‬ ‫کند‪ .‬از این رو دولت میزان وصول حقوق دولتی از معدنکاران‬ ‫را کاهش داد و این اقدام دولت از تعطیلی بس��یاری از معادن‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬هم اکنون ش��رایط اقتصادی‬ ‫به گونه ای اس��ت که می��زان درامد معدن��کاران با خرج انها‬ ‫همخوانی ندارد و کوچک ترین هزینه اضافه ای باعث خواهد‬ ‫ش��د فعالیت انها ب��ا اختالل های جدی روبه رو ش��ود اما در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬دولت در بخشنامه ای جدید میزان دریافت حقوق‬ ‫دولت��ی از معادن را ‪ ۲۰‬برابر افزایش داد که این رقم با منطق‬ ‫معدنکاری در کش��ور همخوانی ندارد‪ .‬اکبریان با بیان اینکه‬ ‫غیرمنطقی شدن دریافت حقوق دولتی از معدنکار وصول ان‬ ‫را با چالش روب��ه رو می کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬زمانی که عدد حقوق‬ ‫‹ ‹تدوین نرم افزار برای محاسبه حقوق دولتی‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان کرد‪ :‬س��ال گذش��ته‪ ،‬خان��ه معدن‬ ‫به عنوان تشکل بخش خصوصی پیش��نهادی برای دریافت‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫رئیس خانه معدن ایران‬ ‫بح��ران حاکم بر اقتصاد در ش��رایط کنونی‪ ،‬منجر‬ ‫ب��ه رکود بی س��ابق ه در چرخه تولید ش��ده اس��ت و‬ ‫از ای��ن بابت مش��کالت عدیده ای را ب��رای فعاالن در‬ ‫صنع��ت معدن��کاری ایجاد ک��رده که متاس��فانه با‬ ‫افزایش‪ ،‬نوس��انات ش��دید و ش��یب ناگهانی نرخ ارز‬ ‫در ‪ ۸‬ماه گذش��ته‪ ،‬مجال تولی��د را از تولیدکنندگان‬ ‫و فع��االن در بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی گرفته؛‬ ‫به گون��ه ای که نمی توانن��د به درس��تی در این برهه‬ ‫حس��اس‪ ،‬برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری و در نهایت‬ ‫تصمیم گی��ری کنن��د‪ .‬ت��رس از توهم ناپای��داری و‬ ‫کاه��ش س��رعت گ��ردش پول‪ ،‬ب��ه واس��طه رابطه‬ ‫پیچیده و متقابل ان با تولید‪ ،‬س��بب ش��ده است که‬ ‫تولیدکنندگان در گرفتن تصمیم و سیاست گذاری ها‬ ‫در بنگاه ه��ای تولیدی خود در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬دچار س��رگردانی و ناپایداری شوند‪ .‬از این رو‬ ‫هیات مدی��ره خانه معدن ایران از مس��ئوالن مربوط‬ ‫به ویژه جعفر س��رقینی‪ ،‬مع��اون امور معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬تقاضا دارد‬ ‫با توجه به ش��رایط ناپایدار حاکم بر ب��ازار موجود در‬ ‫کش��ور با گرفتن تصمیم های کارشناس��ی ش��ده در‬ ‫بخ��ش معدن‪ ،‬تهدی��د افزایش ن��رخ ارز را به فرصت‬ ‫مطل��وب برای بخش معدن و صنای��ع معدنی تبدیل‬ ‫کنن��د چراکه در ش��رایط کنونی‪ ،‬مبنای محاس��به‬ ‫حقوق دولتی معادن در سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان ها‪ ،‬کمترین ظرفیت رسمی مندرج در‬ ‫پروانه بهره برداری است که در صورت عملیاتی کردن‬ ‫ان براس��اس اس��تخراج واقعی می توانیم نویدبخش‬ ‫کمک به تس��هیل روند برنامه ریزی فعاالن این بخش‬ ‫به وی��ژه فعاالن واحدهای کوچک و متوس��ط (حدود‬ ‫‪۹۸‬درصد تعداد معادن کل کشور‪ ،‬سهم ‪۸۵‬درصدی‬ ‫از بازار اش��تغال و سهم ‪ ۶۵‬درصدی از تولید معادن به‬ ‫عهده معادن کوچک و متوسط است) باشیم‪.‬‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹معادن ثروت ملی هستند‬ ‫همچنی��ن در ای��ن زمینه‪ ،‬لطفعلی بخش��ی‪ ،‬عضو کارگروه‬ ‫اقتص��اد کالن خانه مع��دن ای��ران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬معادن جزو منابع ملی کشور هستند و به شخص‬ ‫ویژه ای تعلق ندارند‪ .‬از طرف دیگر پایان پذیر هستند و روزی‬ ‫حجم انها تمام می شود بنابراین بر اساس منطق دولت‪ ،‬باید‬ ‫حقوقی از انها دریافت ش��ود که دولت نیز بتواند مخارج خود‬ ‫را تامین کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هم��واره میزان وص��ول حقوق دولتی‬ ‫چالش برانگیز بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بای��د برای دریافت حقوق‬ ‫دولتی از معدنکار فرمول خاصی در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬به این‬ ‫معن��ا که با توجه ب��ه میزان درامد و ظرفی��ت بازاری که ان‬ ‫محصول معدنی دارد حقوق دولتی از معدنکار دریافت شود‪.‬‬ ‫بخشی با اشاره به دورافتاده بودن معادن در کشور‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫به نظر من حقوق دریافتی از معادن باید به گونه ای محاسبه‬ ‫شوند که معادن بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و تعطیل‬ ‫نش��وند‪ .‬همانگونه که اشاره کردم می توان فرمولی را در نظر‬ ‫گرفت که حقوق بیشتری به اقالم صادراتی تعلق گیرد و مواد‬ ‫معدنی که بیش��تر در داخل کش��ور مصرف می شوند کمتر‬ ‫حق��وق دولتی پرداخت کنند تا معادن بتوانند عالوه بر ادامه‬ ‫فعالیت‪ ،‬نیروی انس��انی خود را حفظ کرده و فعالیت خود را‬ ‫گسترش دهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹توجه به چالش اقتصادی در دریافت حقوق‬ ‫دولتی‬ ‫دولتی منطقی باشد می توان درامد پایان سال را پیش بینی‬ ‫کرد اما وقتی این عدد غیرمنطقی ش��ود معدندار نمی تواند‬ ‫به انچه در نظر دارد برس��د و این مهم باعث تعطیلی و رکود‬ ‫فعالیت انها خواهد شد‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با بیان اینکه حقوق دولتی باید براس��اس‬ ‫میزان اس��تخراج مواد معدنی و سود معدندار محاسبه شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شرایطی چون سخت عبور بودن‪ ،‬دشواری‬ ‫و راحتی در اس��تخراج مواد‪ ،‬نزدیکی ان به جاده اصلی‪ ،‬بنادر‬ ‫و کارخانه ها می توان��د میزان دریافت حقوق دولتی را تغییر‬ ‫دهد‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ‬ ‫اه��ن‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬نرخ جهانی ماده معدن��ی نیز در میزان‬ ‫دریافت حقوق دولتی‪ ،‬تاثیرگذار است‪ .‬همچنین باید میزان‬ ‫س��ود معدندار محاس��به ش��ود اما دولت در دریافت حقوق‬ ‫دولت��ی‪ ،‬به ای��ن فرمول توجه ندارد اما بای��د دریافت حقوق‬ ‫دولتی از معدنی که س��ود ان باال و معدنی که سود ان پایین‬ ‫اس��ت متفاوت باشد‪ ،‬در حالی که بر اس��اس فرمول دولت از‬ ‫هر دو معدنکار یک میزان حقوق دولتی دریافت می شود‪.‬‬ ‫حقوق دولتی به دولت ارائه داد‪ .‬بر اس��اس این پیشنهاد باید‬ ‫نرم افزاری طراحی ش��ود که در ان بخش های متغیر و ثابت‬ ‫وجود داش��ته باشد و هر معدن برنامه های خود را در ان ثبت‬ ‫کند تا میزان درامد‪ ،‬س��ود و‪ ...‬هر معدن در ان درج ش��ود‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این برنامه‪ ،‬میزان حقوق دولتی بدون در نظر گرفتن‬ ‫اظهار نظرهای شخصی‪ ،‬محاسبه می شود‪ .‬اکبریان افزود‪ :‬اگر‬ ‫معدنی در باالی کوه و دیگری در پایین کوه باش��د اما میزان‬ ‫درامد و اس��تخراج ماده معدنی انها یکی باشد بر اساس این‬ ‫نرم اف��زار‪ ،‬میزان حقوق دولتی از این معادن متفاوت اس��ت‬ ‫چراکه معدن باالی ک��وه هزینه های خاص خود را دارد‪ .‬این‬ ‫نرم اف��زار مورد تایید تمام تش��کل های بخش خصوصی قرار‬ ‫گرفته اس��ت و بر اس��اس ان‪ ،‬هم حقوق دولتی و هم حقوق‬ ‫معدنکار حفظ می شود‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با بیان اینکه این پیش��نهاد به درس��تی‬ ‫پی��ش نرفت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬مس��ئوالن در هنگام وضع‬ ‫قوانین‪ ،‬چن��دان دغدغه ش��رایط و بحران ه��ای اقتصادی‬ ‫را ندارن��د‪ .‬عوارض صادرات‪ ،‬مالی��ات ارزش افزوده و‪ ...‬باعث‬ ‫ش��ده که هزینه تولید و صادرات مواد معدنی به ش��دت باال‬ ‫برود‪ .‬در این ش��رایط دولت باید ت�لاش کند هزینه هایی که‬ ‫افزایش یافته اند را کاهش دهد اما نه تنها چنین نکرده است‬ ‫بلک��ه میزان دریافت حق��وق دولتی را افزایش داده اس��ت‪.‬‬ ‫من بر این باورم که اگر این روند ادامه دار باش��د بس��یاری از‬ ‫معادن تعطیل خواهند ش��د‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان س��نگ اهن‪ ،‬در پایان پیشنهاد داد‪ :‬دولت‬ ‫باید کارگروهی باحضور تشکل های بخش خصوصی تشکیل‬ ‫دهد تا ب��ا همفکری یکدیگر راهکاری ب��رای تدوین حقوق‬ ‫دولتی در نظر گرفته شود‪ .‬تشکل های بخش خصوصی بر این‬ ‫باورن��د که باید نرم افزاری تهیه ش��ود که هر معدنکار میزان‬ ‫درامد خود را در ان ثبت کند‪ .‬برای راستی ازمایی محاسبات‬ ‫نیز هر از گاهی خوداظهاری معدندار با گزارش های مسئول‬ ‫فنی مقایس��ه می ش��ود تا میزان دس��تکاری ها به کمترین‬ ‫میزان ممکن برسد‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫حقوق دولتی‬ ‫بر مبنای‬ ‫استخراج‬ ‫واقعی شود‬ ‫دولت‪ ،‬پیشنهاد طراحی نرم افزار محاسبه حقوق دولتی را نپذیرفت‬ ‫در ایران مع��ادن همانند جنگل‪ ،‬دریا و مرتع جزو انفال به‬ ‫ش��مار می روند و در هیچ شرایطی مالکیت انها به بهره بردار‬ ‫انتقال نمی یابد‪ .‬بر اس��اس قانون معادن‪ ،‬بهره بردار ش��خص‬ ‫حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی‪ ،‬تعاونی و خصوصی است که‬ ‫پروان��ه بهره برداری از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دارد‪.‬‬ ‫بهره بردار‪ ،‬هر سال بابت اس��تخراج‪ ،‬بهره برداری و برداشت‬ ‫ه��ر واحد از ماده یا مواد معدنی باید مبلغی را که متناس��ب‬ ‫ب��ا پروانه بهره برداری اس��ت به نام حق��وق دولتی به دولت‬ ‫پرداخت کند و دریافت هر مبلغی (غیر از حقوق دولتی) با هر‬ ‫عنوان از بهره بردار تخلف به ش��مار می رود اما فعاالن معدنی‬ ‫در سال جاری از نحوه محاسبه حقوق دولتی شکایت دارند‪.‬‬ ‫انها بر این باورند که حقوق دولتی باید براس��اس میزان سود‬ ‫و اس��تخراج ماده معدنی محاسبه شود‪ ،‬درحالی که دولت در‬ ‫وصول حقوق دولتی از معدنکار‪ ،‬به هیچ وجه به این مولفه ها‬ ‫توجه نمی کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پای هر برگ معامله‬ ‫نفت ‪ 15‬امضا‬ ‫می نشیند‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫لطفعلی بخشی‬ ‫صاحبان سهام شرکت سیمان هرمزگان با تقسیم ‪ ۱۰۰۰‬ریال سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کردند‬ ‫شکستن تمامی رکوردهای تولید و فروش و صادرات دستاورد مدیریت شرکت سیمان هرمزگان در سال ‪۹۷‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت سیمان‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫هرم��زگان با حض��ور ‪ ۹۲/۸۷‬درصد از س��هامداران ش��رکت درمحل در‬ ‫تهران‪ ،‬نیاوران‪ ،‬کاش��انک‪ ،‬نرسیده به سه راه اجودانیه‪ ،‬مرکز همایش های‬ ‫بین المللی رایزن تاالر پیامبراکرم(ص)‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این جلسه به ریاست‬ ‫اقای محمد جمالی حس��ن جانی و نظارت اقای ش��هرام بابالویان و خانم‬ ‫غزاله تیما و دبیری اقای مهدی باشتی تشکیل شد‪ .‬در ابتدای این مجمع‬ ‫اقای مهندس باش��تی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن ارائ��ه گزارش عملکرد‬ ‫هیات مدیره به سواالت بیشتر سهامداران پاسخ گفت‪ .‬سپس صورت های‬ ‫مال��ی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی منتهی ب��ه ‪ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰‬به‬ ‫تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلسه پس از تصویب صورت های‬ ‫مالی از س��وی سهامداران تقسیم مبلغ ‪ ۱۰۰۰‬ریال سود به ازای هر سهم‬ ‫م��ورد تایید حاض��ران قرار گرفت‪ .‬انتخ��اب روزنامه اطالع��ات به عنوان‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار ش��رکت و موسسه حسابرسی «شاخص اندیشان»‬ ‫به عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس شرکت و موسسه حسابرسی «شهود‬ ‫امین» به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای سال ‪ ۹۸‬از دیگر مصوبات‬ ‫این مجمع بود‪ .‬براس��اس تصمیمات مجمع‪ ،‬اعضای هیات مدیره به مدت‬ ‫‪ ۲‬س��ال به عنوان اعضای هیات مدیره جدید به ش��رح ذیل انتخاب شدند‪:‬‬ ‫شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری سپه‪ ،‬شرکت‬ ‫چاپ ونشر س��په‪ ،‬مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص)‪ ،‬شرکت‬ ‫بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی خاص)‪.‬‬ ‫مهندس باش��تی با اش��اره به عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬درامدهای عملیاتی ش��رکت از ‪ ۲۰۵۸‬میلیارد ریال در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲۴۳۰‬میلیارد ریال در سال ‪ ،۹۷‬معادل ‪ ۱۸/۰۴‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که سود ناخالص رش��د ‪ ۶/۶۱‬درصد را‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر است سود عملیاتی شرکت در سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪ ۹۶‬با‬ ‫افزایش ‪۱۹۴/۶۵‬درصدی همراه بوده است که نشان از عملکرد چشمگیر‬ ‫مدیریت و پرس��نل سختکوش این شرکت خوشنام در بازار سرمایه دارد‪.‬‬ ‫سود خالص شرکت سیمان هرمزگان علی رغم مشکالت گوناگون صنعت‬ ‫از مبل��غ ‪ ۲۳۵‬میلیارد ریال به ‪ ۶۶۵‬میلی��ارد ریال معادل ‪۱۸۱/۹۸‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬جمع دارایی های شرکت از رشد ‪۲۰/۹۱‬‬ ‫درصدی برخوردار بوده است‪ .‬شایان ذکر است بدهی های سال مالی مورد‬ ‫گزارش ‪ ۶/۵۳‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ود انباشته ‪ ۱۳۶/۳۸‬درصد و حقوق صاحبان سهام از ‪۹۴۴‬‬ ‫میلی��ارد ریال به ‪ ۱۴۲۰‬میلیارد ریال برابر ‪ ۵۰/۳۳‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت س��یمان هرمزگان یاداور ش��د‪ :‬تولید کلینکر‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال گذشته ‪ ۳/۱۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میزان تولید کلینکر در سال ‪ ۹۷‬بیش از پنج سال گذشته‬ ‫بوده و بدین ترتیب بیش��ترین رکورد را طی پنج س��ال گذش��ته به دست‬ ‫اوردیم‪ .‬شایان ذکر است سیمان هرمزگان از معدود شرکت های سیمانی‬ ‫است که ‪ ۸‬درصد بیش از ظرفیت اسمی تولید کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در سالی که گذشت ‪۳۲۶‬روز تولید مداوم داشتیم‪ .‬از حیث‬ ‫بازدهی تولید کلینکر طی ‪ ۸‬ماهه ابتدای س��ال در رده س��وم قرار دارد که‬ ‫توسط انجمن صنفی صنعت سیمان اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به فروش ش��رکت تاکید کرد‪ :‬ف��روش کلینکر ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫نس��بت به سال ‪ ۹۶‬رشد نش��ان می دهد‪ .‬فروش سیمان پاکتی ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تن بوده که نس��بت به س��ال گذشته ‪۷‬درصد رشد را تجربه کرده است‪ .‬در‬ ‫مجموع فروش شرکت نسبت به سال قبل ‪ ۸/۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام اگاه اذعان کرد‪ :‬صادرات ش��رکت ‪ ۲۱/۷۳‬درصد نس��بت به‬ ‫سال گذشته رش��د داشته است‪ .‬این در حالی است که صادرات کلینکر از‬ ‫‪ ۳۵۳.۲۴۶‬تن در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴۹۵.۹۶۴‬تن در س��ال مالی مورد گزارش‬ ‫معادل ‪ ۴۰/۴۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه می توانستیم اول دوره فروش هایمان را با نرخ ارز ازاد‬ ‫ثبت کنیم فروش ‪ ۷۸‬میلیارد به ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان افزایش می یافت‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در س��ال ‪ ۹۵‬فروش های اعتب��اری ‪ ۸۶‬درصد بود ولی‬ ‫طی س��ال ‪ ۹۶‬این میزان به درصد ‪ ۷۵‬رسیده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬ش��اهد ‪ ۸۶‬درصد فروش نقدی و ‪ ۱۴‬درصد فروش اعتباری‬ ‫هستیم که در نوبه خود رکورد جدیدی به حساب می اید‪.‬‬ ‫مهندس باشتی تصریح کرد‪ :‬بازدهی سهام سیمان هرمزگان ‪ ۷۳‬درصد‬ ‫نس��بت به سال گذشته رشد داشته اس��ت‪ .‬این در حالی است که صنعت‬ ‫سیمان ‪ ۵۵‬درصد و شاخص کل بورس ‪ ۶۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹‹ بیان استراتژی های شرکت‪:‬‬ ‫ حفظ و پایداری و افزایش تولید محصول‬‫ حفظ و توس��عه س��هم بازار و ف��روش محصوالت‪ ،‬تکریم مش��تریان‪،‬‬‫برنامه ری��زی هدفمند بازاریابی و پایداری و توس��عه صادرات محصوالت‬ ‫تولیدی‬ ‫‪ -‬رشد‪ ،‬توسعه و اعتالی منابع انسانی‪ ،‬افزایش سطح دانش و مهارت های‬ ‫کارکنان‪ ،‬حفظ و ارتقای س�لامت و ایمن��ی و افزایش انگیزه و بهره وری و‬ ‫مشارکت کارکنان در تصمیم گیری‬ ‫ پایداری و توسعه صادرات محصوالت از طریق توسعه روابط عمومی و‬‫امور بین الملل و حضور در بازارهای جهانی‬ ‫ حفظ و افزایش کیفیت محصوالت و کاهش نوس��انات کیفی و توجه و‬‫رعایت الزامات زیست محیطی‬ ‫ استقرار زیرساخت های فناوری اطالعات وارتقای سیستم هایموجود‬‫ مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصوالت و کاهش مصارف انرژی‬‫و مواد‪ ،‬افزایش بهره وری ماش��ین االت و کاه��ش هزینه های تعمیرات و‬ ‫توقفات تولید‪ ،‬بازبینی فرایند عملیات تولید‪ ،‬مدیریت هزینه حمل ونقل‬ ‫ مطالعه و برنامه ریزی های الزم جهت ارتقای تکنولوژی ماش��ین االت‬‫و افزای��ش ت��وان و ظرفیت تولید و اج��رای طرح های توس��عه و تکمیل‬ ‫ظرفیت های موجود‬ ‫ حف��ظ و تداوم س��وداوری از طریق بازنگری در فرایندها‪ ،‬اس��تفاده از‬‫فرصت های س��وداوری و بهره ب��رداری بهینه از نقدینگ��ی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫انباش��ت مطالبات با پیگیری های مستمر‪ ،‬شناسایی و جلوگیری از صرف‬ ‫مخارج غیرضروری‪ ،‬اصالح س��اختار مالی‪ ،‬استقرار سیستم های مکانیزه‬ ‫اموال و دارایی ها‪ ،‬بهای تمام ش��ده محص��والت‪ ،‬تدوین نظام بودجه بندی‬ ‫و کنترل و بازبینی مستمر ان‬ ‫‹‹فعالیت های واحد مدیریت فروش‪:‬‬ ‫طی سال مالی منتهی به ‪ 97/08/30‬به میزان ‪ 1.410.293‬تن سیمان‬ ‫ش��امل س��یمان فله و پاکت داخلی‪ ،‬توزیع گردیده اس��ت‪ .‬از میزان فوق‬ ‫‪ 43/18‬درصد مربوط به س��یمان فله و ‪ 56/82‬درصد مربوط به س��یمان‬ ‫پاکتی می باش��د‪ .‬این شرکت توانسته طی همین دوره بیش از ‪100‬درصد‬ ‫بودج��ه پیش بینی ش��ده به می��زان ‪ 1.400.000‬تن را محق��ق گرداند‪.‬‬ ‫همچنین نس��بت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ‪4‬درصد افزایش در‬ ‫توزیع سیمان داخلی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫می��زان فروش ریالی طی همی��ن دوره‪ 1.947 ،‬میلی��ارد ریال بوده که‬ ‫از ای��ن می��زان ‪86/03‬درص��د ان نق��دی و ‪13/97‬درص��د ان به صورت‬ ‫اعتباری فروش شده است که با توجه به کل فروش دوره مشابه سال قبل‬ ‫‪18/39‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫البته ش��ایان ذکر اس��ت که در مدت مش��ابه س��ال قبل ‪ 75/46‬درصد‬ ‫اعتباری و فقط ‪24/54‬درصد ان نقدی بوده است که این امار نشان دهنده‬ ‫برنامه ریزی موفق جهت فروش سیمان از اعتباری به نقدی بوده است‪.‬‬ ‫‹‹برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی اتی‬ ‫ تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب‬‫ برنامه ریزی و مطالعه برای افزایش ظرفیت تولید کارخانه‬‫ اج��را و تکمیل طرح های توس��عه و افزایش ظرفیت تولید س��یمان و‬‫کلینکر‬ ‫ سرمایه گذاری بهینه منابع در فعالیت های سوداور‬‫ حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازارهای خارجی‬‫ اجرای طرح های بهینه سازی مصارف انرژی‬‫ بهره گی��ری از متده��ای علمی در فرایندهای اجرائ��ی و مدیریتی در‬‫تمامی حوزه ها‬ ‫ بهره برداری از تاسیسات اب شیرین کن‬‫ ادامه برنامه های یکپارچه سازی اطالعات و استقرار سیستم ‪MIS‬‬‫ بررس��ی و امکان س��نجی اس��تقرار روش ه��ای نوین محاس��به بهای‬‫تمام شده نظیر هزینه یابی بر مبنای هدف و ‪ABC‬‬ ‫ افزایش س��طح ارتب��اط و تعامل با مش��تریان از طریق پیاده س��ازی‬‫نرم افزارهای ارتباط با مشتریان ‪CRM‬‬ ‫ پیگی��ری و اجرای طرح مش��ارکت خارجی احداث کارخانه اس��یاب‬‫سیمان در یکی از کشورهای منطقه‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 30‬ابان ماه ‪1397‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫‪20‬‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫هزینه های مطالبات مشکوک الوصول(هزینه های استثنایی)‬ ‫درامدهای تسعیر ارز (درامدهای استثنایی)‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫(‪)467.079‬‬ ‫(‪)28.000‬‬ ‫‪367.280‬‬ ‫‪7.498‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫‪26‬‬ ‫‪141.882‬‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫سود خالص عملیات در حال تداوم‬ ‫سود پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‪ -‬ریال‬ ‫‪13‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪2.430.082‬‬ ‫(‪)1.774.249‬‬ ‫‪655.833‬‬ ‫(‪)120.301‬‬ ‫‪535.532‬‬ ‫‪141.882‬‬ ‫‪677.414‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪2.058.710‬‬ ‫(‪)1.443.549‬‬ ‫‪615.160‬‬ ‫(‪)441.042‬‬ ‫(‪)34.187‬‬ ‫‪10.606‬‬ ‫‪31.211‬‬ ‫(‪)433.411‬‬ ‫‪181.750‬‬ ‫‪117.532‬‬ ‫‪117.532‬‬ ‫‪299.282‬‬ ‫(‪)12.062‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪665.352‬‬ ‫(‪)35.757‬‬ ‫(‪)27.565‬‬ ‫‪235.960‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1.227‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫کثرت تشکل‬ ‫یعنی حرف‬ ‫بسیار است!‬ ‫کوروش شعبانی‬ ‫رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران‬ ‫وجود ش��مار باالی تشکل ها و انجمن های‬ ‫معدن��ی در ای��ران نش��ان از ان دارد که در‬ ‫بخ��ش معدن حرف بس��یاری ب��رای گفتن‬ ‫وجود دارد‪ .‬البته این تش��کل ها بیشتر نوپا و‬ ‫جوان هستند و با گذشت زمان پختگی الزم‬ ‫و جایگاه خود را به دست می اورند‪.‬‬ ‫بخ��ش مع��دن منتق��د زی��ادی دارد و‬ ‫شکل گیری این انجمن ها و شمار انها نشان‬ ‫می ده��د که بخش معدن درگیر مس��ائل و‬ ‫چالش های گوناگون است‪.‬‬ ‫بخش خصوص��ی معدن ای��ران نمی تواند‬ ‫حرف خود را بزند و در بس��یاری از جاها به‬ ‫مشورت گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ما به س��مت‬ ‫خصوصی سازی در حرکتیم و این جهت گیری‬ ‫در کل کشور از جمله بخش معدن است اما‬ ‫چگونه اس��ت که م��ا در تصمیم گیری های‬ ‫کالن کش��ور ازجمله سیاست های مرتبط با‬ ‫معادن به سمت خصوصی سازی نمی رویم و‬ ‫بخش خصوصی کمرنگ اس��ت؟ این بخش‬ ‫یک کرس��ی مشخص در سازمان ها از جمله‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ندارد‪ .‬البته‬ ‫جایگاه بخ��ش خصوصی معدن در کش��ور‬ ‫کم نیس��ت ام��ا انگونه که باید و ش��اید نیز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مس��ائل این بخش زیاد است و حوزه های‬ ‫گوناگونی وجود دارد که باید به انها پرداخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انجمن ه��ای خصوص��ی و معدنی کش��ور‬ ‫ب��ه فراخ��ور دغدغه های��ی ک��ه دارن��د در‬ ‫تالش هس��تند تا مس��ائل این بخش را حل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫م��ا نیز در خانه معدن درتالش��یم فعالیت‬ ‫خ��ود را در بخش ه��ای اس��تانی ب��ا کمک‬ ‫گرفتن از مس��ئوالن اس��تانی توسعه دهیم‬ ‫و کار در اس��تان های جنوبی به ویژه استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان را در دس��تور کار‬ ‫داریم‪ .‬همچنین خوب است درباره انچه در‬ ‫بخش های گوناگونی معدنی و در رویدادهای‬ ‫مرتبط مانند همایش و نمایشگاه ها صحبت‬ ‫می شود‪ ،‬ضمانت اجرایی وجود داشته باشد‬ ‫و تامی��ن مطالبات فعاالن این بخش در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گرفتار شدن‬ ‫‪ ۲۳‬معدنچی در معدن‬ ‫سیل زده زیمبابوه‬ ‫در پ��ی فرو ریختن پایه ها و تونل های یک‬ ‫معدن طال در زیمبابوه بر اثر س��یل ناش��ی‬ ‫از شکس��ته ش��دن یک س��د‪ ۲۳ ،‬معدنچی‬ ‫غیرقانونی در این معدن گرفتار شده اند و بیم‬ ‫جان باختن انها وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬زیمبابوه مدت هاست در‬ ‫تالش برای حل این معضل است که هزاران‬ ‫نفر ب��ه طور غیرقانونی و بیش��تر در تاریکی‬ ‫شب به کاوش برای یافتن طال به حفر مزارع‬ ‫و معادن متروک می پردازند‪.‬‬ ‫ای��ن معدنچی��ان غیرقانون��ی در تاریکی‬ ‫ش��ب به حف��ر معدن��ی در «بتلفیل��دز» در‬ ‫‪ ۱۷۵‬کیلومت��ری «هراره»‪ ،‬پایتخت زیمبابوه‬ ‫مش��غول بوده اند که دیوارهای سدی در ان‬ ‫نزدیک��ی شکس��ته و موجب س��یل گرفتگی‬ ‫معدن می شود‪.‬‬ ‫تاکن��ون گرفت��ار ش��دن ‪ ۲۳‬نف��ر در‬ ‫ای��ن مع��دن تایی��د ش��ده و امدادگ��ران‬ ‫احتم��ال نج��ات ا ه��ا را بس��یار ک��م اعالم‬ ‫کرده اند‪ .‬امدادگران برای نجات این معدنچیان‬ ‫درخواس��ت پمپ ه��ای بزرگ اب��ی داده اند‬ ‫ت��ا اب تجمع یافته در ای��ن معدن را تخلیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش رویترز‪ ،‬تولیدکنندگان خُ رد‬ ‫ط�لا از جمله معدنچی��ان غیرقانونی‪ ،‬تولید‬ ‫نزدیک به ‪ ۶۰‬درصد از ‪ ۳۳‬تن طالی تولیدی‬ ‫سال گذشته زیمبابوه را بر عهده داشته اند‪.‬‬ ‫تداوم سیر‬ ‫صعودی طال در‬ ‫هفته جاری‬ ‫در نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز‪ ،‬کارشناسان‬ ‫وال اس��تریت و س��رمایه گذاران انتظار داش��تند روند‬ ‫افزایشی طال در هفته جاری ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شماری از تحلیلگران و معامله گران‬ ‫به انتظارها برای توقف روند صعودی اخیر دالر امریکا‬ ‫اش��اره کردن��د که به س��ود طال خواهد ب��ود و کمک‬ ‫می کند نرخ این فلز ارزش��مند باالتر رود‪ .‬سایرین نیز‬ ‫بهبود عوامل فنی را دلیل پیش بینی خود برای رش��د‬ ‫نرخ طال عنوان کردند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی کیتک��و نی��وز از کارشناس��ان‬ ‫وال اس��تریت‪ ۱۷ ،‬نفر ش��رکت کردند که از میان انها‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬نفر یا مع��ادل ‪ ۷۶‬درصد افزایش نرخ طال و ‪ ۲‬نفر‬ ‫ی��ا ‪ ۱۲‬درصد کاهش نرخ ط�لا را پیش بینی کردند و‬ ‫به همین تعداد نیز نظری نس��بت ب��ه روند افزایش یا‬ ‫کاهش نرخ طال نداشتند‪.‬‬ ‫از میان ‪ ۴۵۵‬نفری که در نظرسنجی انالین کیتکو‬ ‫نیوز ش��رکت کردن��د‪ ۲۴۴ ،‬نفر یا مع��ادل ‪ ۵۴‬درصد‬ ‫افزای��ش نرخ طال و ‪ ۱۱۵‬نفر یا ‪ ۲۵‬درصد کاهش نرخ‬ ‫این فل��ز را پیش بینی کردند‪ ۹۶ .‬نفر یا ‪ ۲۱‬درصد نیز‬ ‫نسبت به روند نرخ طال نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در نظرسنجی هفته گذشته ‪ ۷۳‬درصد از کارشناسان‬ ‫وال استریت و ‪ ۵۵‬درصد از سرمایه گذاران نسبت به باال‬ ‫رفتن نرخ طال ابراز خوش بینی کرده بودند‪.‬‬ ‫در معام�لات روز جمعه ب��ازار امریکا‪ ،‬هر اونس طال‬ ‫برای تحویل در اوریل ‪ ۸.۲۰‬دالر یا ‪ ۰.۶‬درصد افزایش‬ ‫پی��دا کرد و در ‪ ۱۳۲۲.۱۰‬دالر بس��ته ش��د‪ ،‬برای کل‬ ‫هفته نیز ‪ ۰.۳‬درصد رشد نرخ را ثبت کرد‪.‬‬ ‫افش��ین نواب��ی‪ ،‬مدیر معام�لات ش��رکت بازرگانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ام کی اس به کیتکونی��وز گفت‪ :‬تصور می کنم در هفته‬ ‫جاری‪ ،‬اماده حرکت به سوی ‪ ۱۳۵۰‬دالر خواهیم بود‪.‬‬ ‫بنابراین هر گونه عقبگ��رد قیمت‪ ،‬فرصت خوبی برای‬ ‫خرید خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��ون الس��ک‪ ،‬مدیر ش��رکت والش تریدینگ نیز‬ ‫پیش بینی کرد ط�لا در بحبوحه ابهام های ژئوپلتیکی‬ ‫نظیر مذاکره های تجاری امریکا و چین و اعالم وضعیت‬ ‫اضطراری از سوی دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫برای تامین بودجه ساخت دیوار مرزی‪ ،‬همچنان روند‬ ‫صعودی خواهد داشت‪ .‬طال در معامالت اخیر همچنان‬ ‫باالتر از مرز ‪ ۱۳۰۰‬دالر مانده است‪.‬‬ ‫ادام بوت��ون‪ ،‬مدی��رکل ش��رکت فارک��س الیو نیز‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬طال افزایش پیدا خواهد کرد و در صورت‬ ‫ریس��ک گریزی به دلیل ب��ه نتیجه نرس��یدن مذاکره‬ ‫امریکا و چین‪ ،‬می تواند تا مرز ‪ ۱۳۶۵‬دالر صعود کند‪.‬‬ ‫چند کارش��ناس وال استریت با بیان اینکه دالر امریکا‬ ‫تا حدودی روند صعودی خود را از دس��ت خواهد داد‪،‬‬ ‫افزایش نرخ طال را پیش بینی کردند‪.‬‬ ‫شاخص دالر امریکا روز جمعه ‪ ۰.۱‬درصد افت کرد و‬ ‫در ‪ ۹۶.۸۴۴‬واحد ایستاد اما برای کل هفته ‪ ۰.۲‬درصد‬ ‫افزایش نش��ان داد‪ .‬طال و دالر رابطه معکوس دارند و‬ ‫رش��د ارزش دالر‪ ،‬طال را که به ای��ن ارز قیمت گذاری‬ ‫می شود برای خریداران غیرامریکایی گران تر می کند‪.‬‬ ‫دیوی��د می��دن‪ ،‬تحلیلگ��ر ارش��د بازار در ش��رکت‬ ‫«سی ام س��ی مارکت��س» در ای��ن ب��اره اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند طال حتی‬ ‫در صورت رش��د ارزش دالر نیز صعود کند‪ .‬وی خرید‬ ‫این فلز در قیمت های پایین را توصیه کرد‪.‬‬ ‫دانشمندان سوئدی کشف کردند‬ ‫جداسازی ارسنیک از اب با کمک خزه ها‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ازمایش ها نشان‬ ‫داده که این خزه‬ ‫می تواند در یک‬ ‫ساعت ‪۸۲‬درصد‬ ‫سموم موجود در‬ ‫اب را از بین ببرد‬ ‫پژوهشگران از راهکاری سازگار با محیط زیست خبر‬ ‫دادن��د که ب��ا بکارگیری ان می توان اب��ی را که در اثر‬ ‫تماس با فعالیت های معدنی الوده ش��ده‪ ،‬تصفیه کرد‪.‬‬ ‫ای��ن راهکار با اس��تفاده از خزه ای عملی می ش��ود که‬ ‫دانشمندان موفق به کش��ف ان شده اند‪ .‬این خزه‪ ،‬اب‬ ‫الوده به ارسنیک را به اندازه ای تصفیه می کند که قابل‬ ‫اشامیدن باشد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ایندیپندنت‪ ،‬دانشمندان‬ ‫سوئدی خزه ای را کشف کردند که اب دارای ارسنیک‬ ‫س��می را تصفیه می کند‪ ،‬به طوری که می توان ان را با‬ ‫اطمینان کامل نوش��ید‪ .‬پژوهشگران دانشگاه استکهلم‬ ‫می گویند این خزه ابزی که در ش��مال سوئد می روید‬ ‫می تواند به س��رعت ارس��نیک را جذب کند‪ .‬برخی از‬ ‫ازمایش ه��ا نش��ان داده که این خ��زه می تواند در یک‬ ‫ساعت ‪۸۲‬درصد سموم موجود در اب را از بین ببرد‪.‬‬ ‫به دلیل انجام عملیات معدنی در این ناحیه از سوئد‪،‬‬ ‫منابع اب��ی و تاالب هایی که اب انها برای نوش��یدن و‬ ‫رشد محصوالت اس��تفاده می ش��د‪ ،‬الوده به ارسنیک‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این گروه پژوهش��ی می گوید این کش��ف می تواند به‬ ‫ایجاد راهکاری موافق با محیط زیس��ت برای تصفیه اب‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫انه��ا می افزاین��د‪ :‬ی��ک س��ناریوی احتمال��ی برای‬ ‫اج��رای این راهکار این اس��ت که خ��زه در جریان اب‬ ‫و مسیل هایی رشد داده ش��ده که حاوی سطوح باالی‬ ‫ارسنیک هستند‪.‬‬ ‫دانشمندان سوئدی خزه ای را کشف کردند که اب دارای ارسنیک‬ ‫سمی را تصفیه می کند‪ ،‬به طوری که می توان ان را با اطمینان کامل‬ ‫نوشید‪ .‬پژوهشگران دانشگاه استکهلم می گویند این خزه ابزی که‬ ‫در شمال سوئد می روید می تواند به سرعت ارسنیک را جذب کند‬ ‫ماری��ا گریگِر‪ ،‬مدیر این گروه پژوهش��ی و دانش��یار‬ ‫دانش��کده بوم شناس��ی‪ ،‬محیط زیس��ت و علوم گیاهی‬ ‫در دانش��گاه اس��تکهلم اس��ت‪ .‬او در این باره می گوید‪:‬‬ ‫امیدواری��م تاالبی که ما در حال کار روی ان هس��تیم‬ ‫مسئله ارسنیک را در مناطق معدنی شمال سوئد حل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ارسنیک‪ ،‬عنصری ش��به فلزی است که در بسیاری‬ ‫از م��واد معدنی وج��ود دارد‪ .‬این م��اده همچنین یک‬ ‫زائده رایج در بخش معدن به ش��مار می اید‪ .‬باطله های‬ ‫معدنی چون بس��یار سمی هستند‪ ،‬همواره یک مسئله‬ ‫زیست محیطی مهم به شمار می ایند‪ .‬جدا کردن مقادیر‬ ‫زیاد زائده از اب‪ ،‬س��خت اس��ت و مواد سمی حاصل از‬ ‫معدنکاری در نهایت س��ر از منابع ابی درمی اورند‪ .‬در‬ ‫سوئد‪ ،‬سنگ بس��تری که دربردارنده سطوح ارسنیک‬ ‫است‪ ،‬در اثر فعالیت های معدنی به سطح اورده می شود‪.‬‬ ‫پژوهش��گران می گویند‪ :‬ارسنیک به جریان اب وارد‬ ‫می ش��ود و پس از ان سطوح ارسنیک را در محصوالت‬ ‫زراعی باال می برد‪ .‬در سوئد این اتفاق برای مزارع گندم‬ ‫و ریشه سبزی ها می افتد‪.‬‬ ‫وج��ود می��زان کم��ی ارس��نیک در برخ��ی از مواد‬ ‫غذای��ی غیرع��ادی نیس��ت‪ .‬ب��رای مث��ال در برخ��ی‬ ‫کش��ورها س��طوح ب��االی ارس��نیک در برن��ج دی��ده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پروفسور گریگر می گوید‪ :‬اینکه ما چه میزان ارسنیک‬ ‫مصرف می کنیم در نهایت به این بس��تگی دارد که چه‬ ‫میزان مواد غذایی الوده به ارس��نیک می خوریم و این‬ ‫موادغذایی چطور و در کجا رشد کرده اند‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬هدف ما این است که تاالبی پر گیاه‬ ‫که ما در حال کار روی ان هس��تیم‪ ،‬اب الوده را پیش‬ ‫از اینکه تبدیل به اب اش��امیدنی شود یا برای ابیاری‬ ‫محصوالت گیاهی ب��ه کار رود‪ ،‬تصفیه کند‪ .‬با این کار‬ ‫ارسنیک وارد مواد غذایی ما نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهش که در نش��ریه الودگی محیط زیس��ت‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬بر توانمندی خزه در اجرای فرایندی که‬ ‫فیتوفیلتراسیون نام گرفته‪ ،‬تمرکز دارد‪ .‬در این فرایند‬ ‫زائده هایی مانند فلزات س��نگین همچون ارس��نیک به‬ ‫مقدار زیادی تحلیل می روند‪.‬‬ ‫اریفی��ن َس��ندی که ای��ن ازمایش را پی��ش می برد‬ ‫و دس��تیار پژوهش��ی ای��ن پ��روژه اس��ت‪ ،‬می گوی��د‪:‬‬ ‫ازمایش های ما نش��ان می دهد که خزه ظرفیت بسیار‬ ‫باالیی برای حذف ارس��نیک دارد و بیش از یک ساعت‬ ‫طول نمی کش��د ک��ه ‪ ۸۰‬درصد ارس��نیکی که در اب‬ ‫وج��ود دارد را از بی��ن می برد و پس از ان ارس��نیک‬ ‫موج��ود در اب ب��ه میزانی می رس��د ک��ه دیگر مضر‬ ‫نیس��ت‪ .‬دانش��نامه ویکی پدیا نیز درباره اس��یب های‬ ‫برامده از این شبه فلز می نویسد‪ :‬ارسنیک و بسیاری از‬ ‫ترکیبات ان سمی هستند‪.‬‬ ‫ارس��نیک با مختل کردن وس��یع سیس��تم گوارش‬ ‫و ایج��اد ش��وک‪ ،‬منج��ر به مرگ می ش��ود‪ .‬س��رطان‬ ‫پوس��ت و صدمه ه��ای ج��دی ب��ه روده و کب��د نیز از‬ ‫دیگر ع��وارض بلندمدت این س��م به ش��مار می ایند‪.‬‬ ‫در ای��ران نیز برخی نواحی به دلی��ل مجاورت با مراکز‬ ‫صنعت��ی االین��ده‪ ،‬مس��مومیت باالی��ی به ارس��نیک‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به طور مثال ش��هر رفسنجان به دلیل نزدیک بودن‬ ‫به مجتمع مس سرچش��مه‪ ،‬از الوده ترین اب ها از نظر‬ ‫س��طح ارس��نیک بوده و به گفته ایمان اجباری‪ ،‬دکتر‬ ‫داروساز‪ ،‬میزان ارسنیک موجود در ان ‪ ۱۰‬برابر میزان‬ ‫مجاز است‪ .‬استفاده از دستگاه تصفیه اب به مقدار قابل‬ ‫قبولی ارسنیک را تصفیه می کند و در صورت اجبار به‬ ‫مصرف اب الوده؛ مصرف شیر‪ ،‬سیر‪ ،‬اسفناج‪ ،‬پرتقال و‬ ‫کلم بروکلی برای سم زدایی توصیه شده است‪.‬‬ ‫کاهش صادرات سنگ اهن روسیه‬ ‫صادرات سنگ اهن روس��یه در سال گذشته میالدی (‪ )۲۰۱۸‬با رسیدن به ‪۱۴.۲‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬کاهش ‪ ۲۱‬درصدی را به ثبت رس��انده که نتیجه مش��کالت لجستیک و‬ ‫همینطور سخت تر شدن رقابت با دیگر کشورها بوده است‪ .‬بیشترین کاهش صادرات‬ ‫مربوط به اگلومره و کنس��انتره و کمترین ان‪ ،‬مربوط به صادرات گندله گزارش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل پرایس‪ ،‬در س��ال گذشته ش��رایط در بازار جهانی سنگ اهن بر‬ ‫اس��اس میل روس ها پیش نرفت‪ .‬میزان تقاضا ثابت بود درحالی که عرضه به ویژه از‬ ‫س��وی استرالیا و برزیل روندی افزایشی داشت‪ .‬مشکالت لجستیک هم روس ها را در‬ ‫سال گذشته در تنگنا قرار داد‪ ،‬امکان انتقال محموله ها از طریق اکراین کاهش یافت‬ ‫و در دسترس نبودن مسیرهای جایگزین‪ ،‬صادرات سنگ اهن روسیه به شرق اروپا را‬ ‫مختل کرد‪ .‬سال گذشته‪ ،‬مشکالت مرزی روسیه باعث ازدحام در بنادر این کشور شد‬ ‫که تحویل محموله ها به چین در مرزهای شرقی این کشور را با مشکل روبه رو کرد‪.‬‬ ‫شرکت های روسی در این مدت سعی کردند جایگاه به نسبت قوی خود را در بخش‬ ‫سنگ اهن با کیفیت باال حفظ کنند که به انها اجازه داد فروش هایی به مصر‪ ،‬امریکا‬ ‫و عربستان سعودی داشته باشند البته در مقایسه با حضور کمرنگ روس ها در دیگر‬ ‫بازارهای سنتی خود‪ ،‬این فروش ها چندان راضی کننده نبوده اند‪.‬‬ ‫روس ها نگران ش��رایط خود حتی در بخش صادرات س��نگ اهن با کیفیت باال در‬ ‫سال جاری میالدی هم هستند‪.‬‬ ‫بازار هر لحظه در حال تغییر و تحول است و امکان دارد سنگ اهن ‪ ۶۲‬درصد در‬ ‫اینده دیگر مورد نیاز نباشد‪ .‬نگرانی دیگر روس ها‪ ،‬شرایط پیش امده پس از شکسته‬ ‫شدن سد باطله واله برزیل در بازار جهانی سنگ اهن است‪.‬‬ ‫مذاکره تجاری امریکا و چین‪ ،‬از سرگرفته می شود‬ ‫امریکا و چین این هفته مذاکره تجاری خود را در واش��نگتن‬ ‫از س��ر خواهن��د گرفت تا در زم��ان اندکی ک��ه از ضرب االجل‬ ‫ترامپ باقی مانده اس��ت‪ ،‬مش��کالت تجاری خ��ود را حل وفصل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نق��ل از رویترز‪ ،‬امری��کا و چین این هفته‬ ‫مذاکره تجاری خود را در واش��نگتن از سر خواهند گرفت تا در‬ ‫زمان اندکی که از ضرب االجل ترامپ باقی مانده است‪ ،‬مشکالت‬ ‫تج��اری خود را حل وفصل کنند‪ .‬هرچن��د ترامپ روز جمعه بار‬ ‫دیگ��ر تکرار ک��رد که احتم��اال موعد این ضرب االج��ل را برای‬ ‫رسیدن به توافق تمدید خواهد کرد و در حال حاضر تعرفه های‬ ‫واردات برای کاالهای چینی افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫ایاالت متح��ده و چی��ن پ��س از ‪ ۵‬روز مذاکره تج��اری هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬در گزارش خود به پیشرفت در مذاکره اشاره کرده اند‪.‬‬ ‫ترامپ که جمعه شب در کنفرانس خبری کاخ سفید صحبت‬ ‫می ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا از هر زمان دیگری در تاریخ خود‪ ،‬به یک‬ ‫توافق تجاری واقعی با چین نزدیک تر ش��ده است‪ .‬او گفت باعث‬ ‫افتخار اس��ت که در صورت رسیدن به توافق تجاری‪ ،‬تعرفه ها را‬ ‫حذف کند‪.‬‬ ‫همچنین گفت که مذاکره ها بسیار پیچیده هستند‪.‬‬ ‫منش��ی خبری کاخ س��فید‪ ،‬س��ارا س��ندرز‪ ،‬گفت‪ :‬مذاکره با‬ ‫جزئیات بس��یار و فش��ردگی باال‪ ،‬باعث ش��ده که بین دو طرف‬ ‫پیشرفت حاصل ش��ود‪ ،‬هرچند هنوز کارهای زیادی باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ترامپ همچنین گفت اگر ببیند مذاکره ها در مس��یر درستی‬ ‫پیش می روند و احتمال دس��تیابی به توافق تجاری باالست‪۶۰ ،‬‬ ‫روز دیگر پس از ضرب العجل اول مارس (‪ ۱۰‬اسفند)‪ ،‬نرخ تعرفه‬ ‫کاالهای چینی را باال نمی برد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫دهه هشتادی های‬ ‫مشتاق به فرهنگ‬ ‫زاد بوم ‬ ‫راه های تسوی ‬ ‫ه‬ ‫بدهی بانکی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مردم نگران نباشند‬ ‫در تامین نیاز بازار‬ ‫مشکلی نداریم‬ ‫امروز‪ ،‬روز تعامل دولت با بخش خصوصی است‬ ‫اعتم��اد بخ��ش خصوصی به دولت در ش��رایطی ایجاد می ش��ود که‬ ‫دولت در کس��ب وکار فعاالن اقتصادی دخالتی نداش��ته باشد و فقط‬ ‫وظیفه اصلی خود را ایفا کند‬ ‫باید بخش خصوصی و دولت تعامل ویژه و همکاری‬ ‫نزدیکی با هم داش��ته باش��ند تا کش��ور بتواند از این‬ ‫بح��ران عبور کند‪ .‬دولت بای��د نقش انکارناپذیر بخش‬ ‫خصوصی را بپذیرد‪ .‬بخش خصوصی ما تحریم نشده و‬ ‫یکی از نکاتی ک��ه دولت باید به ان توجه می کرد‪ ،‬اما‬ ‫نکرد این بود که از ظرفیت خوبی که بخش خصوصی‬ ‫از ان برخوردار است‪ ،‬استفاده کند‪.‬‬ ‫درباره ش��رکت تولیدی که در کشور خارجی با من‬ ‫فعال اقتصادی در ارتباط دارد‪ ،‬درس��ت اس��ت که در‬ ‫نقل و انتقال پول مش��کالتی داریم که متاثر از تحریم‬ ‫است؛ اما اگر دولت از قبل برنامه ریزی داشت که فعال‬ ‫اقتصادی را در گردونه بازی دهد‪ ،‬فعال اقتصادی هم با‬ ‫شریکان تجاری خود مقرر می کرد‪ ،‬در تحریم سیاسی‬ ‫ورود نکنند و مانند گذش��ته به دنبال راهکار باشند‪ .‬در‬ ‫این شرایط نیازی نبود دولت دخالت کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه بیش از ‪80‬درصد اقتصاد ما دولتی است‬ ‫که در بخش خصوصی سازی نیز عملکرد خوبی نداشته‬ ‫و اصل ‪44‬قانون اساسی را به درستی اجرا نکرده است‪.‬‬ ‫ما به عن��وان بخش خصوص��ی اعتم��ادی به دولت‬ ‫نداریم چراکه یک ش��به‪ ،‬م��ن به عن��وان تولیدکننده‬ ‫به دلیل یک تصمیم اش��تباه دول��ت‪ ،‬میلیاردها تومان‬ ‫بدهکار می ش��وم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬من ‪10‬میلیون یورو‬ ‫تس��هیالت گرفته ام و تجهیزات و م��واد اولیه تولید با‬ ‫نرخ ‪ 3700‬تومانی وارد کرده ام و وقتی زمان پرداخت‬ ‫قس��ط ها می رس��د‪ ،‬باید براس��اس نرخ نیمایی انها را‬ ‫پرداخت کنم‪ .‬چگونه می ت��وان چنین رفتارها با فعال‬ ‫اقتصادی داشت؟‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬ی��ک تعامل وی��ژه و تغییر نگرش‬ ‫از س��وی دولت به بخش خصوصی باید انجام ش��ود تا‬ ‫در ش��رایط کنونی و تحریم ها‪ ،‬واحدهای ما به همین‬ ‫صورت که دچار تعطیلی و افت تولید و رکود شده اند‪،‬‬ ‫پی��ش نروند؛ از س��وی دیگر جامعه بع��د از تولید ما‪،‬‬ ‫مصرف کننده اس��ت و با توجه به شرایط اقتصاد و بازار‬ ‫کش��ور‪ ،‬مردم نیز قدرت خرید تولیدات ما را نخواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬در کن��ار تحریم ها و بخش��نامه های دولتی و‬ ‫مش��کالت گوناگون‪ ،‬این مش��کل ه��م دغدغه بزرگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزی س��رفصل مش��کالت ما در بخش ه��ای بیمه‪،‬‬ ‫دارای��ی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬نرخ س��ود و‪ ...‬بود؛ اما امروز نوس��ان‬ ‫قیمت مواد اولیه و نداش��تن سیاست درست و باثبات‪،‬‬ ‫از دغدغه ه��ای اصل��ی فع��االن اقتصادی اس��ت‪ .‬من‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬واقع��ا نمی دانم امروز م��واد اولیه بخرم‪،‬‬ ‫فردا چه اتفاق��ی رخ می دهد و اینکه ایا فردا می توانم‬ ‫انه��ا را از گمرک ترخیص کنم یا بخش��نامه جدیدی‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬به ش��ورای گفت وگ��وی دولت و‬ ‫بخش خصوصی استان اصفهان به عنوان شهر صنعتی‬ ‫ایران اش��اره می کنم که از یکسال و نیم پیش تاکنون‬ ‫‪3‬اس��تاندار در ان به عن��وان رئیس ش��ورا تغییر کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نظر ش��ما در این ش��رایط چطور می ش��ود‬ ‫تصمیمی که گرفته می شود را اجرایی کرد؟‬ ‫€ €ایا مشکل از قانون است؟‬ ‫خی��ر ما برنام��ه نداریم؛ اگرنه قوانین بس��یار خوبی‬ ‫مانند قانون بهبود فضای کس��ب و کار و اس��تفاده از‬ ‫حداکثر توان داخلی در کش��ور داریم‪ .‬مشکالت یکی‬ ‫دوتا نیس��ت‪ ،‬بلکه س��اختاری اس��ت‪ .‬اما ام��روز‪ ،‬روز‬ ‫اصالح س��اختار نیست‪ ،‬بلکه روز تعامل دولت و بخش‬ ‫خصوصی برای عبور و گذر از بحران بزرگ تحریم های‬ ‫خارجی و ش��رایط داخلی اقتصادی کشور است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند‪.‬‬ ‫€ €ش�ما اش�اره کردید که بخ�ش خصوصی به‬ ‫دول�ت اعتماد ندارد‪ ،‬فک�ر می کنید این موضوع‬ ‫متقابل باش�د؟ برای ایجاد ای�ن اعتماد چه باید‬ ‫کرد؟‬ ‫بله همین طور است‪ .‬هیچ کدام از طرف ها به دیگری‬ ‫اعتم��اد ن��دارد‪ .‬اعتماد بخش خصوصی ب��ه دولت در‬ ‫شرایطی ایجاد می شود که دولت در کسب وکار فعاالن‬ ‫اقتصادی دخالتی نداش��ته باش��د و فقط وظیفه اصلی‬ ‫خ��ود را ایفا کند‪ .‬دولت ش��رکتی ایج��اد می کند و از‬ ‫درام��د حاصل از فروش نفت‪ ،‬خس��ارت ها و ضررهای‬ ‫ان ش��رکت را می پردازد و تازه ان شرکت دولتی قرار‬ ‫است با من بخش خصوصی رقابت کند؛ در این شرایط‬ ‫دولت ه��م می گوید من حامی تولید هس��تم؛ چگونه‬ ‫می خواهد با این شرایط نابرابر حامی تولید باشد؟ ‬ ‫اگر قرار اس��ت اعتماد بین دولت و بخش خصوصی‬ ‫ایج��اد ش��ود‪ ،‬هم ما به عن��وان بخ��ش خصوصی باید‬ ‫به طورش��فاف با دول��ت کار کنیم و ه��م اینکه دولت‬ ‫بای��د ای��ن رویه را پیش بب��رد‪ ،‬ضمن اینک��ه تصمیم‬ ‫خلق الس��اعه نگیرد چراکه فعال اقتص��ادی باید تاوان‬ ‫ان را پس بدهد‪.‬‬ ‫€ €در این میان‪ ،‬از نگاه شما ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماع�ی ازس�وی صاحب�ان صنایع در کش�ور‬ ‫چگونه است و باید چگونه باشد؟ ‬ ‫موضوع کارافرینی‪ ،‬ایفای یک مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫است؛ یعنی اگر فردی کارافرین می شود و اشتغالزایی‬ ‫می کند‪ ،‬شاید برای او راه های کسب درامد راحت تری‬ ‫ه��م وجود داش��ته اما وقت��ی به این س��مت می رود‪،‬‬ ‫در واق��ع به حوزه مس��ئولیت اجتماعی توجه داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬م��ا نیز باید به ای��ن نکته توجه‬ ‫کنی��م که اگر به عنوان یک فعال اقتصادی می خواهیم‬ ‫کار اقتص��ادی انجام دهیم‪ ،‬نیاز ب��ه امنیت اجتماعی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬در ح��وزه مس��ئولیت اجتماعی وظیفه‬ ‫ما سنگین اس��ت چون الزمه س��رمایه گذاری و ادامه‬ ‫فعالیت ما وجود یک فرهنگ دوستدار کار‪ ،‬کارافرینی‪،‬‬ ‫امنیت اجتماعی و‪ ...‬است‪ .‬ما نسبت به همنوعان خود‬ ‫باید احساس مسئولیت کنیم‪ .‬باز هم تاکید می کنم که‬ ‫فلسفه وجودی کارافرینی‪ ،‬مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫€ €نقش اموزش در توس�عه اقتصاد و همچنین‬ ‫ارتب�اط صنعت ب�ا دانش�گاه را چگون�ه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫ب��ه نظر م��ن در این بخش دکانی را در دانش��گاه ها‬ ‫ایجاد کردیم که هیچ خروجی هم نداش��ته اس��ت‪ .‬در‬ ‫اینکه صنعت ما باید بستری برای اموزش دانشجویان‬ ‫شود‪ ،‬شکی نیس��ت و باید زیرساخت های ان فراهم و‬ ‫قوانین و ایین نامه های مربوط درباره ان تصویب شود‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬صنعت هم مورد حمایت دولت قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬متاس��فانه در این بخش نه دول��ت و نه بخش‬ ‫خصوصی اعتقادی به این رویکرد ندارد‪.‬‬ ‫یک��ی از وظایف مهمی ک��ه اتاق ه��ای بازرگانی ما‬ ‫برعه��ده دارن��د‪ ،‬اموزش اس��ت؛ یعنی ای��ن مهم باید‬ ‫به عنوان یک رسالت و وظیفه اصلی تعریف شود که ما‬ ‫جانشین پروری کنیم‪ .‬متاسفانه اتفاقی که در سیستم‬ ‫دولتی ما در ‪40‬س��اله گذش��ته رخ ن��داده و هنوز هم‬ ‫ش��اهد ان هس��تیم این اس��ت که وزیر ما همان وزیر‬ ‫‪ 30‬س��ال پیش اس��ت‪ ،‬به این دلیل که مدیر پرورش‬ ‫نداده ای��م‪ .‬ما به عنوان بخش خصوص��ی باید بازرگانان‬ ‫کوچ��ک و تاجران و مدیران صنعت��ی اینده را به طور‬ ‫عمل��ی و تجربی ام��وزش دهیم و دانش��گاه ها هم در‬ ‫قالب تئوری وارد عمل ش��وند و مس��ائل روز جهان را‬ ‫ب��ه انها اموزش دهند‪ .‬ای��ن موضوع یکی از حلقه های‬ ‫گمش��ده ای است که اگر اجرایی ش��ود شاید بسیاری‬ ‫از مش��کالت صنعت و اقتصاد کشور با برقراری چنین‬ ‫تعاملی حل می شود‪ .‬متاسفانه این تعامل وجود ندارد‬ ‫و عمده پژوهش های دانش��گاهی هم به درد صنعت ما‬ ‫نمی خورد چراکه مبتنی بر واقعیات در بطن کارخانه‪،‬‬ ‫تولی��د و تج��ارت ما نیس��ت‪ ،‬بلکه براس��اس مقاله ها‪،‬‬ ‫کتاب ها و نوشته ها است‪ .‬در نتیجه بخش صنعت باید‬ ‫ارتباط ناگسس��تنی را با دانشگاه برقرار کند و دانشگاه‬ ‫هم خدمات خوب و قابل اجرا به این بخش ارائه دهد‪.‬‬ ‫€ €اس�تان اصفه�ان در ح�ال حاض�ر ب�ا چ�ه‬ ‫چالش های�ی در بخش ه�ای اقتص�ادی روب�ه رو‬ ‫است؟‬ ‫استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور با‬ ‫برخورداری از ‪9‬هزار واحد صنعتی‪ ،‬مشکالت بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬در ح��ال حاضر‪ ،‬یکی از دغدغه ها و مش��کالتی‬ ‫که ب��ه بحث دارای��ی‪ ،‬بان��ک‪ ،‬بیمه و‪ ...‬اضافه ش��ده‪،‬‬ ‫موضوع نوس��ان قیمت ها اس��ت در این ش��رایط هیچ‬ ‫تولیدکنن��ده ای نمی تواند برای ف��ردای خود تصمیم‬ ‫بگیرد‪ .‬موضوع بعدی غیرواقعی بودن نرخ ارز است که‬ ‫با چند نرخ ارز هم روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال باید مس��ئوالن نگاه ویژه ای به اس��تان‬ ‫اصفهان به عنوان ش��هر صنعتی و فعال کش��ور‪ ،‬داشته‬ ‫باش��ند و دولت تکلیف کند که همراهی حداکثری با‬ ‫واحدهای تولیدی اس��تان داشته باشند تا بتوانیم این‬ ‫شرایط سخت را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که در وضعیت ب��د اقتصادی‬ ‫و تحریم ه��ای خارجی‪ ،‬نخس��تین اس��تانی که دچار‬ ‫بحران شدید خواهد شد‪ ،‬اس��تان اصفهان خواهد بود‬ ‫که بیش��ترین اثر تحریم ها ب��ه واحدهای صنعتی این‬ ‫استان وارد می شود‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه اصفهان مش��کل کم ابی ش��دیدی را‬ ‫هم در کنار دیگر مش��کالت دارد و کش��اورزی در این‬ ‫اس��تان تعطیل ش��ده و در کنار تمامی اینها وضعیت‬ ‫نامطلوب گردشگری اس��تان قرار گرفته است که باید‬ ‫زیرساخت های الزم برای ان فراهم شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط همراهی دولت باید بیش��تر شود و‬ ‫فع��االن اقتصادی مانند زمان جنگ‪ ،‬تعامل و همراهی‬ ‫بیشتری با هم داشته باشند‪ .‬شرایط امروز هم به گفته‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬یک جنگ اقتصادی است که سربازان این‬ ‫جنگ هم فعاالن اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫اما در سنگر جنگ ‪30‬سال پیش کشور‪ ،‬فرماندهان‬ ‫کن��ار س��ربازان می نشس��تند و از هم��ان کنس��روی‬ ‫می خوردند که س��ربازان می خوردند؛ اما ایا امروز هم‬ ‫فرمانده��ان و حاکمی��ت ما کنار س��ربازان این جنگ‬ ‫اقتصادی هس��تند؟ متاس��فانه با ش��رایطی که ایجاد‬ ‫می کنند اینچنین نیست‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مردم چشم دیگر ناظران باشند‬ ‫مجتبی مال احمدی‬ ‫امروز‪ ،‬روز‬ ‫اصالح ساختار‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه روز‬ ‫تعامل دولت و‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫برای عبور و گذر‬ ‫از بحران بزرگ‬ ‫تحریم های‬ ‫خارجی و‬ ‫شرایط داخلی‬ ‫اقتصادی است‬ ‫میوه شب عید ذخیره سازی شده است‬ ‫رئی��س اتحادی��ه دارن��دگان کااله��ای تجارت��ی و س��ردخانه ها گف��ت‪:‬‬ ‫ذخیره س��ازی پرتقال‪ ،‬موز و س��یب درختی برای ایام عید س��ال نو انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مه��دی کش��اورزی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬درب��اره اخری��ن وضعیت‬ ‫س��ردخانه های ته��ران و نگهداری میوه ه��ای مورد نیاز در ایام عید س��ال‬ ‫ن��و‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در حال حاضر س��ردخانه ها با ظرفیت کام��ل پرتقال‪ ،‬موز‬ ‫و س��یب درختی ش��ب س��ال نو را دریافت و ذخیره س��ازی کرده اند و این‬ ‫در حال��ی اس��ت ک��ه به دلی��ل کمب��ود در عرض��ه نارنگی‪ ،‬ای��ن محصول‬ ‫برای عرضه در ایام عید س��ال اینده در س��ردخانه ها ذخیره س��ازی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��اورزی افزود‪ :‬در چند ماه گذش��ته با توجه به س��رمازدگی باغ های‬ ‫نارنگ��ی و تقاض��ای قاب��ل توج��ه بازارهای ه��دف‪ ،‬قیمت ای��ن محصول‬ ‫رون��د صع��ودی ب��ه خ��ود گرفت��ه و عرض��ه ان با کاه��ش روبه رو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تامی��ن کاال و فراوانی ان اولویت نخس��ت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��ت و تالش ه��ای‬ ‫ش��بانه روزی خبر از تامین بازار شب عید می دهد‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��اتا‪ ،‬عید نوروز به کفش و لباس نو و سفره‬ ‫هفت سینش معروف اس��ت‪ .‬دید و بازدیدهای گاه و‬ ‫بیگاه و اجیل و ش��یرینی هایی که در دورهمی های‬ ‫نوروز طع��م دیگری دارند‪ .‬اما مش��کالت اقتصادی‬ ‫پی��ش ام��ده از تحریم ها و افزای��ش قیمت برخی از‬ ‫کاالها مردم را برای تامین نیازهای ش��ب عید نگران‬ ‫کرد که رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫مدتی پیش خبر از اندیش��یدن تمهیدات الزم برای‬ ‫کاهش قیمت ها و کنترل ب��ازار می دهد و می گوید‪:‬‬ ‫از اغاز س��ال تا امروز برای تنظیم بازار ‪ 28‬نشست در‬ ‫کارگروه ملی و ‪ 150‬نشس��ت در کارگروه تخصصی‬ ‫داش��تیم‪ .‬در این نشس��ت ها دغدغه ما کنترل بازار‬ ‫و تامین نیازهای ش��هروندان است‪ .‬در طرح تشدید‬ ‫نظ��ارت با همکاری اصناف‪ ،‬تعزیرات و دادس��تان ها‬ ‫بازار به دقت رصد می ش��ود‪ .‬او درباره تامین پوشاک‬ ‫شب عید هم می گوید‪ :‬با تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫و پوش��اک چندین نشست داش��تم‪ ،‬انها قول دادند‬ ‫در تامین نیاز بازار مش��کلی نداش��ته باش��یم‪ .‬حتی‬ ‫تولی��د داخلی برای برخی از پارچه ها محدود بود که‬ ‫اجازه واردات صادر ش��د و به دلیل ممنوعیت واردات‬ ‫لباس های خارجی کارخانه های تولید صنعتی ما در‬ ‫‪ ۳‬نوبت فعال هستند و در پوشاک و لوازم خانگی بازار‬ ‫بسیار خوبی فراهم شده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه دارن��دگان کاالهای تجارتی و س��ردخانه ها با اش��اره‬ ‫به ش��رایط ایجاد ش��ده در زمان نوس��ان های ش��دید ن��رخ دالر‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در حال حاضر که نوس��ان های ن��رخ دالر کاهش یافته و ش��رایط‬ ‫ارام��ی ب��ر اقتص��اد حاکم اس��ت‪ ،‬می��زان عرض��ه و تقاضا رون��د ارامی‬ ‫را در پی��ش گرفت��ه و دارن��دگان بار و محص��ول به ن��رخ روز و به لحظه‬ ‫کااله��ای خ��ود را در بازار عرضه می کنن��د و افراد به دنب��ال احتکار کاال‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫یکی از نتایج تالش ش��بانه روزی دولتمردان برای‬ ‫تامی��ن بازار و کنترل قیمت ها ط��رح جدید نظارت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬با اینکه این طرح با همکاری گشت های‬ ‫مش��ترک س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬بازرسان اتاق های اصناف‪ ،‬بازرسان‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و تعزی��رات انجام‬ ‫می شود‪ ،‬اما رحمانی می گوید‪ :‬در کنار این نظارت ها‬ ‫تصمیم گرفته ش��ده نظارت را در وج��وه گوناگون؛‬ ‫یعنی در عرضه فروش��گاهی‪ ،‬عمده فروشی و فرایند‬ ‫تامین حت��ی از مبادی تولید و واردات هم تش��دید‬ ‫کنی��م‪ .‬هر جا در حق مردم اجحاف ش��ود بازرس��ی‬ ‫م��ا به ط��ور ج��دی برخ��ورد می کن��د‪ .‬هموطنان‬ ‫می توانند ش��کایت های خود را از طریق سامانه های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬اتاق های اصناف‬ ‫و‪ ...‬اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دخیره ‪ 80‬درصد سهمیه میوه استان ها‬ ‫و ام��ا خبر خ��وش بع��دی روزهای پایانی س��ال‬ ‫تامین و کنترل قیمت گوش��ت قرم��ز‪ ،‬مرغ و حتی‬ ‫میوه های ش��ب عید است‪ .‬عباس قبادی‪ ،‬دبیر ستاد‬ ‫تنظیم ب��ازار‪ ،‬می گوید‪ :‬حدود ‪ 50‬هزارتن س��یب و‬ ‫پرتقال ازس��وی وزارت جهادکش��اورزی خریداری‬ ‫ش��ده و به طور تقریبی ‪ 80‬درصد س��همیه استان ها‬ ‫در س��ردخانه های استانی ذخیره شده که با تصویب‬ ‫کارگروه های تنظیم بازار اس��تان ها‪ ،‬این محصوالت‬ ‫در ش��بکه توزیع قرار می گیرد و قیمت انها در نیمه‬ ‫اسفند ابالغ می ش��ود‪ .‬او درباره وضعیت عرضه مرغ‬ ‫گرم که این روزها برای مردم دغدغه شده‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫به وزارت جهادکش��اورزی اختی��ار دادیم در صورت‬ ‫نی��از برای حفظ ذخایر اس��تراتژیک‪ ،‬مرغ وارد کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مجوز واردات جوجه یکروزه و ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات مرغ ت��ا پایان ماه مب��ارک رمضان از دیگر‬ ‫تصمیم ه��ای س��تاد تنظیم ب��ازار اس��ت و در حال‬ ‫حاض��ر هیچ خرده فروش��ی حق ندارد م��رغ گرم را‬ ‫بی��ش از ‪11‬هزار و ‪ 500‬توم��ان عرضه کند‪ .‬قیمت‬ ‫جوجه یک��روزه ‪ 2400‬تومان اعالم ش��ده و فروش‬ ‫با قیمت باالتر تخلف به ش��مار م��ی رود‪ .‬رحمانی با‬ ‫اش��اره به اصالح فرایند توزیع گوشت قرمز با قیمت‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬از برنامه ستاد برای توزیع هدفمند این‬ ‫محصول در میان قشرهای گوناگون مانند کارمندان‬ ‫دولت خب��ر می دهد و می گوید‪ :‬هی��چ کمبودی در‬ ‫تامین گوش��ت مرغ و قرمز نداری��م و نقایصی که در‬ ‫بح��ث نهاده های دامی داش��تیم هم برطرف ش��ده‬ ‫اس��ت و از هفته اینده دیگر شاهد صف دریافت این‬ ‫محصوالت نخواهیم بود‪.‬‬ ‫اگرچه کنت��رل قیمت ها و تامی��ن کاال به خوبی‬ ‫در بازار احس��اس می ش��ود‪ ،‬اما وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باز هم در بیس��ت و دومین نشست تنظیم‬ ‫ب��ازار تاکی��د می کن��د‪ ،‬نظ��ارت س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و دیگر نهاد های‬ ‫مربوط باید به گونه ای باش��د که م��ردم کنترل بازار‬ ‫ازسوی نهادهای نظارتی را احساس کنند و می گوید‪:‬‬ ‫قیمت کاالها باید از مبدا اولیه کنترل شود‪ .‬بیشترین‬ ‫س��ود نه ب��رای دام��داران و کش��اورزان ک��ه برای‬ ‫دالل ها اس��ت و در این ب��اره وزارتخانه های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و جهادکش��اورزی باید کنترل ها و‬ ‫نظارت های الزم را انجام دهند‪ .‬تامین کاال و فراوانی‬ ‫ان اولویت نخس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است و همه بخش ها باید همراهی الزم را برای تامین‬ ‫نیازهای اساسی مردم داشته باشند‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫در گفت وگو با نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد‪:‬‬ ‫اقتصاد امروز کش��ور ح��ال و روز خوبی ندارد و تنها‬ ‫راه چاره ان هم تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی‬ ‫است که باید بیش از پیش به هم اعتماد کنند و پیش‬ ‫بروند‪ .‬البته که مشکالت اقتصادی کشور نیاز به اصالح‬ ‫زیرس��اخت ها دارد اما امروز‪ ،‬وقت ان نیس��ت و گویا‬ ‫کار از ای��ن حرف ها هم گذش��ته! بخش خصوصی در‬ ‫تحریم های ظالمانه گذشته ایران به خوبی عرض اندام‬ ‫ک��رد و باید امروز هم وارد میدان ش��ود و با همکاری‬ ‫دولت‪ ،‬اقتصاد کشور را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫دکتر مجتب��ی مالاحمدی که رئیس دانش��گاه ازاد‬ ‫اسالمی واحد دهق‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق‬ ‫بازرگانی صنایع معادن و کش��اورزی اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫عضو ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی‬ ‫استان اصفهان است و در راستای ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی نیز نقش موثری دارد و یک خیر مدرسه ساز‬ ‫و س��ازنده کلینیک درمانی‪ ،‬جاده‪ ،‬امامزاده و مدارس‬ ‫کارافرینی کش��ور اس��ت‪ ،‬با انتقاد نس��بت به عملکرد‬ ‫دول��ت در بکارگی��ری نظره��ا و دیدگا ه��ای بخ��ش‬ ‫خصوصی‪ ،‬می گوید‪« :‬به هوشمندی و ذکاوت مدیران‬ ‫دولتی و حاکمیت نیاز داریم که در این شرایط سخت‬ ‫تحری��م‪ ،‬دیگر دچار خودتحریمی نش��ویم و بتوانیم از‬ ‫بحران عب��ور کنیم‪ ».‬او همچنین نگاه جدی به بخش‬ ‫ام��وزش و ارتباط صنع��ت و دانش��گاه دارد و در این‬ ‫بخش صاحب نظر اس��ت‪ .‬مش��روح گفت وگو‬ ‫با‬ ‫دکتر مالاحمدی را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €نخس�ت از وضعی�ت کنونی اقتصاد کش�ور‬ ‫صحب�ت کنی�م‪ .‬ب�ه نظ�ر ش�ما‪ ،‬جای�گاه بخش‬ ‫خصوصی در ش�رایط امروز کش�ور‪ ،‬کجاس�ت و‬ ‫تحریم ها چه تاثیری بر اقتصاد ما دارد؟‬ ‫متاس��فانه بخ��ش خصوص��ی ما ب��ه ب��ازی گرفته‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬اگر دولت مس��ئولیت ام��ور اقتصادی را به‬ ‫بخش خصوصی واقعی واگذار کند (نه ش��به دولتی ها‬ ‫و خصولتی ها و‪ )...‬وضعیت بهتر خواهد ش��د و به تبع با‬ ‫بحران هایی که هر روز هم به عمق انها اضافه می شود‪،‬‬ ‫کمتر دچار خواهیم ش��د‪ .‬ش��رایط تحریم را نمی توان‬ ‫نادی��ده گرف��ت چراکه تاثیر خود را بر کش��ور خواهد‬ ‫گذاش��ت و نقطه ه��دف و اتکای وض��ع تحریم ها نیز‬ ‫همین است که در نهایت اقتصاد ما را فلج کنند‪.‬‬ ‫در همین مسیر هوشمندی و ذکاوت مدیران دولتی‬ ‫و حاکمی��ت را نیاز داریم که در این ش��رایط س��خت‬ ‫تحری��م‪ ،‬دیگر دچار خودتحریمی نش��ویم‪ .‬متاس��فانه‬ ‫تعداد بخش��نامه هایی ک��ه دولت بع��د از تحریم های‬ ‫جدی��د در حوزه ارزی و گمرک��ی ابالغ کرده‪ ،‬بیش از‬ ‫‪50‬بخش��نامه است که هر روز با یک بخشنامه جدید‪،‬‬ ‫بخش��نامه دیروزی لغو ش��ده اس��ت‪ .‬فعال اقتصادی‪،‬‬ ‫امروز با مش��کالت نقل و انتقاالت پ��ول و خرید مواد‬ ‫اولی��ه و تجهیزات و ماش��ین االت و‪ ...‬روبه رو اس��ت و‬ ‫اگر داخل کش��ور هم بروکراس��ی ها و سختگیری های‬ ‫ش��دید و بخشنامه های دس��ت و پاگیر و نرم افزارهای‬ ‫کارشناسی نشده ای وجود داشته باشد‪ ،‬کشور به شدت‬ ‫گرفت��ار خواهد ش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ب��رای ترخیص‬ ‫محص��والت به گم��رک می رویم و ت��ازه انجا متوجه‬ ‫می ش��ویم که می گویند بخش��نامه جدی��دی را امروز‬ ‫ابالغ کردند و در نتیجه باید همین فرایند و مس��یری‬ ‫که طی کردیم را برگردیم و دوباره طی مس��یر کنیم‪.‬‬ ‫در این ش��رایط تصور کنید کارخان��ه هم منتظر مواد‬ ‫اولیه است‪ .‬در بدترین شرایط متاسفانه سیستم دولتی‬ ‫هم بدترین بخش��نامه ها را ص��ادر می کند که به نظر‬ ‫می رسد هم راستا و همسو با تحریم ها حرکت می کند‬ ‫که فعاالن اقتصادی را زمینگیر کند‪.‬‬ ‫دول��ت ارز ‪4200‬تومانی را یک ش��به اعالم می کند‬ ‫و پرسش اینجاس��ت که جای بخش خصوصی کجای‬ ‫این تصمیم اقتصادی اس��ت؟ مگر قرار نیس��ت بخش‬ ‫خصوصی صاحب نظر و اندیش��ه باش��د؟ مگر نه اینکه‬ ‫ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل‬ ‫می دهی��م و اتاق بازرگان��ی را به عنوان مش��اور ‪3‬قوه‬ ‫تعیی��ن می کنیم و‪ ،...‬اما هم��ه اینها صوری و ظاهری‬ ‫اس��ت چراکه بخش خصوصی در تصمیم گیری ها هیچ‬ ‫نقشی ندارد و تصمیم های خلق الساعه یک شبه و بدون‬ ‫کار کارشناس��ی گرفته می شود که به اقتصاد و فعاالن‬ ‫اقتصادی ضربه می زند‪ .‬اگر با همین روش جلو برویم‪،‬‬ ‫شرایط بدتر از حال خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €برای بهبود شرایط چه باید کرد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫راهی برای بهبود‬ ‫کیفیت طراحی‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از جشنواره ای برای حفظ«ایین سرزمین من» گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫بهترین فرصت‬ ‫برای ارائه‬ ‫رایگان وسایل‬ ‫دست دوم‬ ‫دهه هشتادی های مشتاق به فرهنگ زاد بوم ‬ ‫کیارش عباس زاده‬ ‫کارشناس کسب و کار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ارائه لوازم دس��ت دوم ش��کل های گوناگونی‬ ‫دارد؛ گاهی این لوازم به فروش گذاشته می شود‬ ‫و گاه��ی هم به ط��ور رایگان ارائه می ش��ود‪ .‬هر‬ ‫کدام از کشور ها ممکن است تجربه ای در زمینه‬ ‫داش��ته باشند و من به شخصه روش هایی از ان‬ ‫را در انگلیس سراغ دارم‪ .‬در ایران هم تجربه ای‬ ‫به شکل داشته ایم که چند سال متوالی‪ ،‬به طور‬ ‫غیرانتفاعی در ماه بهمن‪ ،‬فراخوان می دادیم که‬ ‫افرادی که کاالی دس��ت دوم اما قابل اس��تفاده‬ ‫دارند‪ ،‬این وس��ایل و کاالها را ب��ه مکانی که از‬ ‫پی��ش تعیین کرده بودیم‪ ،‬برس��انند‪ .‬در مقابل‬ ‫ما این کاالها را به ش��کلی مناسب می چیدیم و‬ ‫افرادی دیگر‪ ،‬می توانس��تند ان وسایل را به طور‬ ‫رایگان برداش��ته و اس��تفاده کنند‪ .‬این روش��ی‬ ‫اس��ت که در ماه های پایانی سال بازخورد بسیار‬ ‫خوبی دارد و توصیه می شود که نمایشگاه هایی‬ ‫در این زمینه ایجاد ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬فروش‬ ‫لوازم دس��ت دوم تمیز و قابل اس��تفاده نیز در‬ ‫فصل های دیگر س��ال‪ ،‬می توان��د رونقی بیش از‬ ‫انچه امروز ش��اهد ان هستیم پیدا کند‪ .‬در واقع‬ ‫سمس��اری ها و انهای��ی که در ای��ن حوزه فعال‬ ‫هس��تند باید روش های جدید و خالقانه تری را‬ ‫با توجه به نیاز جامعه داش��ته باشند‪ .‬استفاده از‬ ‫فضاهای بزرگ تر و تمیز تر می تواند راه حلی برای‬ ‫انها باش��د‪ .‬روش دیگر همانی اس��ت که برخی‬ ‫ا س��ایت ها و اپلیکیش��ن ها این روزه��ا در ایران‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سایت هایی هم‬ ‫هستند که کاالهای دست دوم را اجاره می دهند‬ ‫ک��ه این روش هم می تواند در کنار س��ایت ها و‬ ‫اپلیکیش��ن های موجود قرار گیرند‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه بس��یاری از کاالها گران شده اند به چرخه‬ ‫انداختن کاالهای دس��ت دوم تمیزی که اسیب‬ ‫ندیده اند‪ ،‬در جامعه امری اس��ت که با استقبال‬ ‫جامعه روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫به طور کل��ی‪ ،‬اگرچه نمی ت��وان نقش فضای‬ ‫مجازی و س��ایت ها را در فروش یا ارائه کاالهای‬ ‫دس��ت دوم نادی��ده گرف��ت اما اگ��ر فضاهای‬ ‫مناسبی به فروش یا ارائه رایگان کاالهای دست‬ ‫دوم اختص��اص داده ش��ود و مش��تریان بتوانند‬ ‫به ط��ور حض��وری بیایند و کااله��ا را از نزدیک‬ ‫ بینند‪ ،‬راحت تر اعتماد می کنند‪.‬‬ ‫سینا ستوده‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫حبیبه کاسگری‬ ‫خبر‬ ‫نیروی انتظامی‬ ‫مانع از خروج دام ها شود‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی تهران گفت‪:‬‬ ‫دام مولد به دلیل خروج از کشور و کشتار بی رویه رو‬ ‫به کاهش اس��ت که باعث نگرانی برای تولید شده و‬ ‫ما امیدواریم س��ازمان دامپزشکی جلوی این کار را‬ ‫بگیرد و نگذارد این دام به کشتارگاه فرستاده شود‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر ملک��ی در گفت وگو با ایلن��ا‪ ،‬درباره‬ ‫شرایط بازار برای ایام پایانی سال اظهارکرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ش��رایطی که ایجاد ش��ده و وعده های خوبی که‬ ‫داده ش��ده بازار گوشت برای ایام پایانی سال و شب‬ ‫عید تامین خواهد ب��ود‪ .‬در صورتی که این واردات‬ ‫ادامه داش��ته باش��د می توان امیدوار ب��ود بازار به‬ ‫شرایط عادی بازگردد و مشکالت ان برطرف شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قیمت فعلی گوشت و تاثیر توزیع‬ ‫اینترنتی ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به اینکه در‬ ‫استانه اسفند هستیم‪ ،‬بره شیری و بره نو از دام های‬ ‫مول��د داخلی ه��م وارد چرخه بازار می ش��وند و ما‬ ‫امیدواریم در مرزها کنت��رل باالتر برود تا دام های‬ ‫فعلی از مرز خارج نشوند‪.‬‬ ‫ملکی با انتقاد از شرایط فعلی و قاچاق دام گفت‪:‬‬ ‫قاچاقی که در حال حاضر انجام می شود کشور را از‬ ‫دام تهی کرده و دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت‬ ‫داخلی هم همین اس��ت‪ .‬مدت زمان زیادی اس��ت‬ ‫ک��ه این اتفاق می افتد و ما منتظر این هس��تیم که‬ ‫نیروی انتظامی و نهاد های مربوط بیش��تر و بهتر از‬ ‫مرزها پاس��داری کنند تا محموله های دام از کشور‬ ‫خارج نشود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بی تاثی��ر بودن قاچ��اق بر می��زان دام داخلی برای‬ ‫م��ا قابل پذیرش نیس��ت و اتحادیه م��ا حدود یک‬ ‫س��ال و نیم اس��ت که در این زمینه هش��دار داده و‬ ‫مدام هش��دار می دهد و مس��ئوالن هم قبول دارند‬ ‫که امس��ال به خاطر تبادالت و نوسان های نرخ ارز‬ ‫دام زیادی از کش��ور خارج شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬ما‬ ‫در سال های گذشته به این میزان مشکل پروتئین‬ ‫نداشتیم و دلیل اصلی مشکالت فعلی خروج دام از‬ ‫کشور است و این مسئله‪ 100‬درصد روی تعداد دام‬ ‫موثر بوده اس��ت‪ .‬ملک��ی در زمینه تاثیر قاچاق دام‬ ‫بر میزان ان در بهار خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر اوضاع به‬ ‫همین منوال باش��د به طور حتم‪ ،‬در بهار با مش��کل‬ ‫روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫رقیه میرزایی‬ ‫اگ��ر می خواهید باور نکنید؛ ام��ا خالف انچه برخی‬ ‫ب��ه ان معتقدن��د‪ ،‬اش��تیاق دختران نوج��وان تهرانی‬ ‫به پوش��یدن لباس محلی و کش��ف‪ ،‬بازیابی و احیای‬ ‫فرهن��گ زادبوم خویش��ان خویش قصه نیس��ت! اگر‬ ‫از اش��تیاق پس��رهای نوجوان نمی نویس��یم؛ به دلیل‬ ‫کم توجهی فرهنگ س��ازان و کارشناس��ان فرهنگی به‬ ‫روحیات انها و کمبود منابع و مش��اهدات اس��ت و نه‬ ‫هیچ چیز دیگر‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بس��یاری از دخت��ران تهرانی و‬ ‫همین ط��ور شهرس��تانی که به پوش��یدن جدید ترین‬ ‫لباس ه��ای داخل��ی و وارداتی عادت کرده اند‪ ،‬تش��نه‬ ‫پوش��یدن لباس های محلی س��نتی متعلق به دوران‬ ‫مادربزرگ های ش��ان هس��تند؛ البته اگر ما بزرگ تر ها‬ ‫اج��ازه بدهیم‪ ،‬ش��رایطش را فراه��م و از انها حمایت‬ ‫معن��وی کنیم و (فقط یک بار) پ��ول خرید لباس های‬ ‫تقلب��ی برنده��ای خارجی که به مقص��د لوکس ترین‬ ‫فروش��گاه های مان قاچاق می ش��وند را خرج لباس��ی‬ ‫خاص کنیم‪.‬‬ ‫لباسی خاص برگرفته از شادترین رنگ ها که متعلق‬ ‫به زادبوم خودش��ان است‪ .‬لباس��ی خاص که به دالیل‬ ‫گوناگون روانشناس��ی‪ ،‬روح ص��اف نوجوانان مان را به‬ ‫تعبی��ری‪ ،‬قلقلکی مفرح می ده��د و برای او خاطره ای‬ ‫خوش از ایام نوجوانی می سازد‪.‬‬ ‫خالف انچه برخی متصورن��د این ها خواب و خیال‬ ‫و روی��ا نیس��ت؛ این یک واقعیت اس��ت که هر س��ال‬ ‫در گوش��ه و کنار کش��ور خودنمای��ی می کند‪ .‬گاه در‬ ‫اتلیه های عکاس��ی به وقت س��فرهای نوروزی‪ ،‬گاه در‬ ‫گروه ه��ای تئاتر و البت��ه گاهی ه��م در همایش ها و‬ ‫نمایش��گاه هایی که مدرسه ها با وجود همه تردید های‬ ‫خانواده ها برگزار می کنند‪.‬‬ ‫وقت ان ش��ده که بپذیریم اینک��ه دختران نوجوان‬ ‫به متعلقات زادبوم خویش��ان خویش‪ ،‬دل خوش دارند‬ ‫مطلبی اس��ت که ب��ر فع��االن این عرص��ه‪ ،‬در طول‬ ‫س��ال های گذش��ته چند باره و چند باره اثبات ش��ده‬ ‫است‪ .‬یکی از راه های معرفی سنت های قدیمی به نسل‬ ‫جوان امروز برگزاری جشنواره های تخصصی است که‬ ‫یک��ی از انها دوهفته پیش در مجتمع س��ما با عنوان‬ ‫جشنواره«ایین سرزمین من» برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه یک بار پوشیدن لباس محلی‬ ‫علیرضا توکلی منظری‬ ‫حبیبه کاس��گری دبیر این جش��نواره که ‪۱۳‬سالی‬ ‫اس��ت موقعیت هایی خلق می کند تا نوجوانان رختی‬ ‫خاص تر از انچه در مراکز تجاری لوکس پیدا می شود‪،‬‬ ‫بر ت��ن کنند و از این رخت‪ ،‬ش��اد ش��وند‪ .‬این بانوی‬ ‫جوان‪ ،‬خدا را از اعماق وجودش شکر می کند که معلم‬ ‫اس��ت و در این عرصه با نوجوانان میهنش همراه شده‬ ‫تا چیزی ب��ه انها بیاموزد و به گفته خود‪ ،‬ده ها برابر از‬ ‫انها یاد بگیرد‪.‬‬ ‫او امس��ال هم توانس��ت مانند چند سال گذشته در‬ ‫مدرس��ه ای دخترانه تردید و ارزوی پوش��یدن لباس‬ ‫محل��ی را برای چن��دی از دختران س��رزمین مان به‬ ‫خاطره ای دوست داش��تنی تبدیل کند و به عنوان دبیر‬ ‫دهمین جشنواره ایین سرزمین من کار کرد‪.‬‬ ‫کاسگری در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬ما در‬ ‫جشنواره «ایین سرزمین من» به دنبال این هستیم که‬ ‫هویت ایرانی حفظ و احیا شود و نوجوانان ما تجربه ای‬ ‫نو به دست اوردند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه این دبی��ر مقطع دبیرس��تان‪ ،‬ب��ا وجود‬ ‫اینک��ه اجب��اری در کار نبود اما به ط��ور تقریبی همه‬ ‫دانش ام��وزان مقط��ع تحصیل��ی مورد نظ��ر‪ ،‬در این‬ ‫جش��نواره ش��رکت و برخی از انها به ش��هرهای اباء‬ ‫و اجدادی خود س��فر کردند و صنایع دس��تی انجا را‬ ‫خریدند ت��ا بتوانند غرفه ای که در اختیار داش��تند را‬ ‫پ��ر کنند‪ .‬انها از محصوالت کش��اورزی انجا اطالعات‬ ‫زیادی به دس��ت اوردند و متوجه شدند که تولید این‬ ‫محصوالت چقدر در اقتصاد کشورمان تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫کاس��گری ادامه داد‪ :‬چندین دانش اموز داشتیم که‬ ‫مادربزرگ های شان از اس��تان های (به لحاظ مسافت)‬ ‫بسیاری از دختران تهرانی و همین طور شهرستانی که به پوشیدن‬ ‫جدید تری��ن لباس ه��ای داخل��ی و واردات��ی عادت کرده اند‪ ،‬تش��نه‬ ‫پوشیدن لباس های محلی سنتی متعلق به دوران مادربزرگ های شان‬ ‫هستند‬ ‫دور‪ ،‬لباس های��ی محلی برای ش��ان اوردند‪ .‬زمانی که‬ ‫دختران ما این لباس ها را می پوش��ند برای شان بسیار‬ ‫جالب اس��ت‪ .‬ممکن است در ابتدا تردید داشته باشند‬ ‫و بگویند این لباس ها به اندازه انها نیس��ت یا از گشاد‬ ‫ب��ودن لباس ها گالی��ه کنند اما وقتی انها را تش��ویق‬ ‫می کنیم ک��ه فقط یک بار این لباس ها را به تن کنند‪،‬‬ ‫پ��س از ان ل��ذت می برند و حتی گاهی خ��ود اندازه‬ ‫لباس ها را خودش��ان درس��ت و کاری می کنند که در‬ ‫تن‪ ،‬خوش فرم بنشیند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بچه ه��ای م��ا به درس��تی نمی دانند که‬ ‫خلیج فارس چگونه جایی است؛ کویر چه معنایی دارد؛‬ ‫جایگاه لباس ایرانی در مجامع بین المللی چیست و‪...‬‬ ‫اما با همین بررسی ها و گاه سفرهایی که انجام داده اند‬ ‫مطالبی در این باره اموختند‪ .‬این نوجوانان ریش��ه در‬ ‫ش��هر و اس��تانی خاص داش��تند اما هیچ وقت به ان‬ ‫گویش‪ ،‬زبان یا لهجه صحبت نکرده بودند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫بچه ه��ای ما روی گویش های ش��ان خیل��ی خوب کار‬ ‫کردند و حتی یادداش��ت هایی داشتند که از روی ان‬ ‫حفظ می کردند‪ .‬وی درباره میزان استقبال خانواده ها‬ ‫از کارهایی که مربوط به فرهنگ بومی اس��ت نیز بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬خانواده ه��ا در برگزاری چنین نمایش��گاه هایی‬ ‫همکاری زیادی دارن��د و به خوبی به اهمیت ان واقف‬ ‫هستند‪ .‬در صورتی که موقعیتی برای احیای فرهنگی‬ ‫بومی پیش اید‪ ،‬پدربزرگ ه��ا‪ ،‬مادربزرگ ها‪ ،‬مادرها و‬ ‫پدر ها‪ ،‬نوجوانان را یاری می کنند‪ .‬اگر نوجوانان کمتر‬ ‫به این س��مت و س��و می روند اش��کال از نوع هدایت‬ ‫ما بزرگ ترها اس��ت‪ .‬باید موقعیت هایی ایجاد ش��ود تا‬ ‫نوجوانان نسبت به فرهنگ‪ ،‬لباس‪ ،‬غذا و ایین های مان‬ ‫اشنایی پیدا کنند‪ .‬وی همچنین در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبن��ی ب��ر اینکه اگ��ر روز خاص��ی به لب��اس محلی‬ ‫اختصاص داده شود‪ ،‬ایا مردم از پوشیدن این لباس ها‬ ‫در ان روز استقبال خواهند کرد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به تجربه ای که ما داش��ته ایم می گویم که از این طرح‬ ‫استقبال خواهد ش��د‪ .‬در این نمایشگاه بزرگ تر هایی‬ ‫داش��تیم که وقتی ب��ه انجا امدند‪ ،‬افس��وس خوردند‬ ‫که چرا خودش��ان لباس محلی نپوشیدند‪ .‬بچه های ما‬ ‫وقتی در اینه خودش��ان را می دیدند احس��اس بسیار‬ ‫خوب��ی به انها دس��ت می داد و عکس ه��ای زیادی با‬ ‫ان لباس ه��ا گرفتند‪ .‬پدرهای ای��ن دختران‪ ،‬از اینکه‬ ‫دختران شان را در لباس هایی متفاوت می دیدند‪ ،‬بسیار‬ ‫س��ر ذوق امده بودند‪ .‬باید از خود بپرسیم که اگر اهل‬ ‫کرمانشاهیم لباس کرمانشاهی مان کجاست؟ اگر اهل‬ ‫گیالنیم لباس گیالنی مان کجاس��ت؟ ما نباید هویت‬ ‫ایرانی مان را از دس��ت بدهیم‪ .‬بای��د تجربه های نو به‬ ‫دست اوریم و دوباره تجربه شان کنیم‪.‬‬ ‫کاسگری درباره تاثیر این گونه برنامه های فرهنگی در‬ ‫اینده کشور این گونه توضیح داد‪ :‬وقتی فارغ التحصیالن‬ ‫سال های قبل این مدرسه را می بینیم متوجه می شویم‬ ‫که این نمایشگاه ها در رشته تحصیلی و شغلی بعضی‬ ‫از انها موثر بوده است‪ .‬دخترانی داریم که رشته تاریخ‬ ‫ی��ا جغرافیا را انتخاب کرده اند ی��ا به دنبال فعالیت در‬ ‫حوزه گردش��گری رفتند تا این صنعت را رونق دهند‪.‬‬ ‫با تمام وجودم می گویم که خیلی خوش��حالم از اینکه‬ ‫ش��غل دیگری به جز معلمی را انتخاب نکردم‪ .‬اگر هر‬ ‫کدام از این نوجوانان که در طول س��ال های گذش��ته‬ ‫با برگزاری این دس��ت نمایشگاه ها نکته ای کوچک از‬ ‫پیشینه خود اموخته باشند‪ ،‬فکر می کنم که توانسته ام‬ ‫دینم را به میهنم ادا کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹نوه ها پای درس مادربزرگ ها‬ ‫جش��نواره ای که کاس��گری چنین تعبیرهایی از ان‬ ‫می کند‪ ،‬دو هفته پیش در مجتمع س��ما برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در واقع دهمین دوره جش��نواره «ایین سرزمین من»‬ ‫با حضور جمعی از دانش اموزان از ش��هرهای گوناگون‬ ‫و خانواده های انها و همچنین رئیس س��ازمان س��ما‪،‬‬ ‫رئی��س اموزش و پرورش منطق��ه‪ ۵‬و جمعی دیگر از‬ ‫استادان و مدیران این حوزه برگزار شد‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتمع س��ما در حاش��یه جش��نواره «ایین‬ ‫س��رزمین من» گفت‪ :‬این جش��نواره برای شناخت و‬ ‫اش��نایی بیش��تر دانش اموزان با فرهنگ و جغرافیای‬ ‫کشورمان است که دانش اموزان در شهرهای گوناگون‬ ‫در این جش��نواره ش��رکت کرده و غذا‪ ،‬لباس‪ ،‬اداب و‬ ‫رسوم شهرها و اقوام گوناگون را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫رقی��ه میرزای��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار پایگاه‬ ‫خبری «گس��ترش نیوز» گف��ت‪ :‬دانش ام��وزان ما در‬ ‫این جش��نواره و نمایشگاه‪ ،‬قومیت و ملیت خودشان و‬ ‫خرده فرهنگ هایی که به واس��طه اقوام پدری یا مادری‬ ‫به ان تعلق خاطر دارند را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫وی درباره تفاوت این دوره از نمایش��گاه با دوره های‬ ‫قبلی اظهارکرد‪ :‬س��عی ما بر این است که در هر دوره‬ ‫تجربه ه��ا و اموزش های جدیدی را به این نمایش��گاه‬ ‫اضاف��ه کنیم‪ .‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬در ای��ن دوره‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین س��ال از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها دعوت‬ ‫رس��می داش��تیم‪ .‬میرزای��ی ادامه داد‪ :‬انها کس��انی‬ ‫هس��تند که به تمام این اداب و س��نت ها بیشتر از ما‬ ‫مطلع هس��تند و خود با این سنت ها زندگی کرده اند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه نس��ل جدید بسیاری از این سنت ها‬ ‫را نمی شناس��ند‪ ،‬ای��ن ایی��ن در ح��ال از بین رفتن‬ ‫قرار دارن��د‪ .‬حاال با برگ��زاری چنین جش��نواره هایی‬ ‫می ت��وان پیوندی میان نس��ل جدی��د و پدربزرگ ها‬ ‫و مادربزرگ ه��ا ایج��اد ک��رد‪ .‬وی درب��اره تاثیر این‬ ‫جش��نواره بر دانش اموزان گفت‪ :‬با توجه به گفته های‬ ‫خود دانش اموزان‪ ،‬بعضی از انها مجبور ش��ده اند برای‬ ‫اجرای این نمایشگاه و برنامه ها به شهرهای خودشان‬ ‫گ و مادربزرگ های خودشان سر‬ ‫س��فر کنند و پدربزر ‬ ‫زدند و از انها درباره اداب و رسوم ش��ان پرسیدند که‬ ‫به نظ��ر من حتی همین پیوند گفت وگو هم که اتفاق‬ ‫افتاده تاثیر خود را بر دانش اموزان گذاش��ته است‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬برگزاری این نمایش��گاه موجب شده تا‬ ‫بچه ها احساس کنند میزبان پدر و مادرها و پدربزرگ‬ ‫و مادربزرگ ه��ا هس��تند و ای��ن خود باعث می ش��ود‬ ‫معن��ای تحکیم خان��واده را بفهمند و ای��ن امر از ان‬ ‫جه��ت اهمیت دارد که یکی از تالش ها و اهداف ما در‬ ‫مدرس��ه‪ ،‬تحکیم خانواده است‪ .‬میرزایی درباره هزینه‬ ‫و چگونگ��ی برگزاری این نمایش��گاه ادامه داد‪ :‬تمامی‬ ‫کارهای این نمایشگاه از سوی خود دانش اموزان انجام‬ ‫می ش��ود و هزینه این نمایشگاه را هم خود خانواده ها‬ ‫پرداخت می کنند‪ .‬این هزینه ها بیش��تر برای درس��ت‬ ‫کردن غذاه��ای محلی و خرید مواد اولیه این غذاها و‬ ‫ظروف ان یا لباس های محلی است‪ .‬وی درباره فراگیر‬ ‫ش��دن و گسترش این نمایشگاه ها در سراسر کشور به‬ ‫شکل جشنواره ها و همایش های بزرگ تر نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه اموزش و پرورش امسال بحث برنامه ویژه‬ ‫را راه ان��دازی کرد که به واس��طه ان مدارس می توانند‬ ‫یک روز را به یکس��ری از برنامه های خاص اختصاص‬ ‫دهند‪ .‬معنای این کار این اس��ت که در مدرس��ه فقط‬ ‫کالس و درس نداشته باشیم؛ بلکه برنامه هایی داشته‬ ‫باش��یم که در ان‪ ،‬بچه ها مهارت های اجتماعی را یاد‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫این مدیر مدرس��ه گفت‪ :‬در مدرسه ما‪ ،‬چنین کاری‬ ‫انجام ش��ده و در مدارس دیگر‪ ،‬کار دیگری‪ .‬ما مدیران‬ ‫م��دارس از یکدیگر دعوت می کنی��م که از برنامه های‬ ‫هم استفاده کنیم‪ .‬هر برنامه ای‪ ،‬یک ایده جدید است‪.‬‬ ‫حاال در سراسر کشور و در مدارس سما که حدود هزار‬ ‫مدرسه هستند این جشنواره برگزار شده است و امید‬ ‫داریم این جشنواره فراگیر شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬م��ا در ه��ر دوره ای که هس��تیم بچه ها‬ ‫یکس��ری از مهارت های عمومی را باید کس��ب کنند‪،‬‬ ‫مهم تری��ن عاملی ک��ه در این جش��نواره بچه ها لذت‬ ‫می برند‪ ،‬کار گروهی اس��ت‪ .‬ب��ه ویژه درحال حاضر که‬ ‫بیش��تر خانواده ها تک فرزند هس��تند و وقتی که این‬ ‫بچه ها در این کارها مش��ارکت می کنند این وابستگی‬ ‫بین خانواده ها و بچه ها ایجاد می ش��ود و مسئله دیگر‬ ‫اینکه ما در این جش��نواره وحدت اقوام ایرانی برایمان‬ ‫از اهمیت بس��یاری برخوردار است و اینکه بچه ها این‬ ‫احت��رام گذاش��تن و وحدت بی��ن اقوام ایران��ی را یاد‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫میرزای��ی همچنین از تالش برای حضور نمایندگان‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری در‬ ‫این دست نمایشگاه ها خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹باور به توانایی دانش اموزان‬ ‫معاون دانش��گاه ازاد و رئیس س��ازمان س��ما نیز با‬ ‫تاکید بر ضرورت احیای سنت و اداب و رسوم قدیمی‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اس��ناد باالدس��تی اموزش و پرورش ما‬ ‫س��ند تحول بنیادین اموزش و پرورش است که برای‬ ‫اجرای��ی کردن این س��ند یک��ی از اقدام هایی که در‬ ‫مدارس س��ما انجام می شود‪ ،‬برگزاری این جشنواره ها‬ ‫اس��ت‪ .‬علیرضا توکلی منظ��ری‪ ،‬در گفت وگو با پایگاه‬ ‫خبری «گسترش نیوز» ادامه داد‪ :‬از این طریق‪ ،‬بچه ها‬ ‫با اداب و رسوم‪ ،‬سنت های سرزمین ایران در شهرهای‬ ‫گوناگون اش��نا می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫اداب و رس��وم‪ ،‬طرز پوش��ش‪ ،‬غذاها و جغرافیای ‪۱۸‬‬ ‫اس��تان به نمایش گذاش��ته ش��د و به عن��وان نمونه‪،‬‬ ‫هرکدام از بچه ها با زبان خود‪ ،‬سرود جمهوری اسالمی‬ ‫را خواندند که این تاثیر بسزایی بر شکل گیری هویت‬ ‫ایرانی اسالمی دانش اموزان دارد‪.‬‬ ‫توکل��ی درباره تاثیر این جش��نواره بر دانش اموزان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن دانش اموزان‪ ،‬کاری ن��و را به طور عملی و‬ ‫رسمی در حوزه س��نت و فرهنگ ایرانی یاد گرفته اند‬ ‫که به نظر من این بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این نمایش��گاه به طور کامل با همت‬ ‫دانش اموزان برگزار می ش��ود و نشانه ان است که اگر‬ ‫قرار است که مدرسه ما محل زندگی ما باشد می توان‬ ‫تمامی کارها را به دست خود دانش اموزان سپرد‪.‬‬ ‫توکلی درب��اره فراگیر ش��دن این نمایش��گاه ها در‬ ‫تمامی مدارس کش��ور نیز افزود‪ :‬درباره فراگیر ش��دن‬ ‫این نمایش��گاه ها در تمامی مدارس با اداره اموزش و‬ ‫پرورش صحبت هایی شده است‪ .‬در تالش هستیم که‬ ‫از این قبیل نمایشگاه ها در تمامی مدارس کشور و در‬ ‫تمامی ش��هرها فراگیر و اجرا ش��ود تا دانش اموزان با‬ ‫میراث کهن ایران اسالمی اشنا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫انچ��ه در ای��ن گ��زارش م��ورد توجه ق��رار گرفته‪،‬‬ ‫نمونه ای است از تجربه های افرادی که موقعیتی برای‬ ‫بروز احساس نوجوانان به ویژه دختران نوجوان ساکن‬ ‫تهران نس��بت به لب��اس محلی زادبوم خویش��اوندان‬ ‫خ��ود‪ ،‬فراهم کرده ان��د‪ .‬انها می گوین��د اگر موقعیتی‬ ‫فراهم شود‪ ،‬جامعه ما از بزرگ ترها گرفته تا نوجوانانی‬ ‫ک��ه به دهه هش��تادی ها می شناسیم ش��ان‪ ،‬یکصدا و‬ ‫متحد از داش��ته های فرهنگی خود به طور خودجوش‬ ‫محافظت و حراس��ت می کنن��د و از این کار لذت هم‬ ‫می برن��د‪ .‬بنابراین اینکه برخی کارشناس��ان فرهنگی‬ ‫جامعه ایرانی را متهم به غرب زدگی می کنند‪ ،‬چندان‬ ‫منصفانه نیست‪ .‬ایرانیان‪ ،‬ایرانی بودن را دوست دارند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫کارشناسان در راستای پیامدهای بدهی بانک ها به بانک مرکزی تشریح کردند‬ ‫راه های تسویه بدهی های بانکی‬ ‫بیش��تری خواهند یافت و دیگر نیازی به استقراض از‬ ‫بانک مرکزی یا اضافه برداشت نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تسویه بدهی نظام بانکی با فروش اموال‬ ‫مازاد‬ ‫‹ ‹کاهش نقش دولت در حوزه بانکداری‬ ‫کامران ندری‪ ،‬کارش��ناس حوزه بانک در این زمینه‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه بدهی بانک های‬ ‫دولت��ی به بانک مرکزی هم��ان پیامدهای منفی را بر‬ ‫نظام بانکی و بخش اقتصادی کش��ور دارد که افزایش‬ ‫بدهی ه��ای بانک ه��ای خصوص��ی به بان��ک مرکزی‬ ‫می تواند داش��ته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬رش��د پایه پولی‪ ،‬رشد‬ ‫نقدینگی‪ ،‬افزایش تورم و‪ ...‬از جمله اثار منفی اس��ت‬ ‫که بدهی های بانک ها به بانک مرکزی می تواند ایجاد‬ ‫ت دیگری شود‪.‬‬ ‫کند و زمینه ساز مشکال ‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این نوع بانک��داری که در ایران‬ ‫مت��داول اس��ت‪ ،‬خروجی ای جز افزایش ت��ورم که در‬ ‫چن��د دهه گذش��ته ان را تجربه کرده ای��م ندارد‪ ،‬در‬ ‫دالیل رش��د بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬از انجا که مالکیت این بانک ها با دولت اس��ت‪،‬‬ ‫دولت همواره برای پیش��برد اهداف��ش‪ ،‬تکالیفی را به‬ ‫بانک های دولتی تحمیل می کند که در بیش��تر مواقع‬ ‫ای��ن پرداختی ها به مطالبات معوق می انجامد که این‬ ‫خود در نهایت زمینه ساز افزایش بدهی های بانک ها به‬ ‫بانک مرکزی می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت که برای کاهش این‬ ‫بدهی ها باید تکالیف و تس��هیالت دستوری به بانک ها‬ ‫کم ش��ود و در این زمینه تصمیم های جدی در حوزه‬ ‫بانکداری مان گرفته شود‪ ،‬ضمن اینکه باید قبول کنیم‬ ‫بانک ها ان طور که باید در مدار درست عمل نمی کنند‬ ‫و چندان به بخشنامه ها و قوانین بانکی پایبند نیستند‬ ‫که این موض��وع می تواند بحران های بیش��تری را در‬ ‫میان مدت و بلند مدت ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گفته ندری‪ ،‬برای بهبود این ش��رایط باید نقش‬ ‫دولت در حوزه بانکداری تا حد امکان کم ش��ود و در‬ ‫کنار این موضوع ابعاد نظارتی و مقر راتی بانک مرکزی‬ ‫را بر عملکرد بانک ها تقویت کنیم تا از این بابت شاهد‬ ‫باجه خبر‬ ‫رش��د پایه پولی‪ ،‬رش��د نقدینگی‪ ،‬افزایش تورم و‪ ...‬از جمله اثار‬ ‫منفی است که بدهی های بانک ها به بانک مرکزی می تواند ایجاد کند‬ ‫ت دیگری شود‬ ‫و زمینه ساز مشکال ‬ ‫فعالیت بانکداری سالم در کشور باشیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بر این باور است که وضعیت موجود‬ ‫محصول عملکرد بانک ها در چند س��ال اخیر نیست و‬ ‫نتیجه چند دهه فعالیت نامناسب نظام بانکی است که‬ ‫اثار ان در حال نمایان شدن است‪ .‬ما نیاز به اصالحات‬ ‫داری��م و باید به ش��کل بنیادی اصالح��ات الزم را در‬ ‫حوزه بانکی اعمال کنیم‪.‬‬ ‫او در ادامه به بحث افزایش سرمایه بانک ها در بهبود‬ ‫این ش��رایط اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر هدف از افزایش‬ ‫سرمایه بانک های دولتی این باشد که به عنو ان سپری‬ ‫برای رفع مشکالت و از بین بردن فراز و نشیب های شان‬ ‫و در کل و پوشش زیان های شان باشد‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫که این راهکار خیلی مناس��بی برای بانک های دولتی‬ ‫نباشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای توانمندی بانک های دولتی و‬ ‫برای اینکه قدرت تسهیالت دهی بانک ها افزایش یابد‬ ‫دولت می تواند منابع جدیدی را در اختیار این بانک ها‬ ‫قرار دهد یا تالش شود تا مطالبات معوق شان به نظام‬ ‫بانکی بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد باید از رکود خارج شود‬ ‫میثم موس��ایی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در این باره‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه بدهی های ایجاد‬ ‫ش��ده در نظام بانکی به ش��کل زنجیره ای اس��ت که‬ ‫در نهایت بخش اقتصاد را دچار مش��کل کرده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر بدهی دولت ب��ه بانک مرکزی و‬ ‫نظام بانکی س��بب ش��ده تا بانک ها با مشکالت مالی‬ ‫‹ ‹قدردانی از بانک توسعه صادرات‬ ‫ش��رکت توس��عه خدمات دریای��ی و بندری اری��ا بنادر‬ ‫ایرانیان از همکاری کارکنان ش��عبه مرکزی بانک توسعه‬ ‫صادرات در طول اجرای پروژه طرح توس��عه فاز یک بندر‬ ‫شهید بهش��تی چابهار تش��کر و قدردانی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک توس��عه صادرات‪ ،‬در بخشنامه شرکت‬ ‫نام ب��رده خطاب به خانم یغمای��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک‬ ‫توس��عه صادرات ایران امده اس��ت‪ :‬تیم فعلی مس��تقر در‬ ‫شعبه مرکزی ان بانک در طول اجرای پروژه طرح توسعه‬ ‫فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار همکاری بسیار مناسبی‬ ‫در پیش��برد این پروژه مهم ملی داشته اند‪ .‬این شرکت در‬ ‫ادام��ه افزوده اس��ت‪ :‬بر خ��ود الزم می دانی��م از زحمات‬ ‫هم��کاران ش��عبه مرک��زی و همکاری های شایس��ته انها‬ ‫قدردانی و تشکر کنیم‪ .‬امیدواریم با تداوم این همکاری ها‬ ‫ای��ن پروژه مهم ب��ه نتیجه نهایی که همان توس��عه بندر‬ ‫استراتژیک چابهار است‪ ،‬برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ب�ا حمای�ت بان�ک مل�ی‪ ۲۳۶ ،‬ه�زار نف�ر‬ ‫تسهیالت ازدواج گرفتند‬ ‫بانک ملی ایران در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امسال بیش از ‪۲۳۶‬‬ ‫هزار مورد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخته است‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این بانک با رویکرد‬ ‫تس��هیل و حمای��ت از ازدواج جوانان از ابتدای امس��ال تا‬ ‫پایان دی‪۲۳۶ ،‬هزار و ‪ ۵۹۶‬مورد تس��هیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج ب��ه ارزش ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۶۴‬میلی��ارد و ‪ ۳۵۳‬میلیون‬ ‫ریال تخصیص داده است‪ .‬بانک ملی ایران در سال گذشته‬ ‫نیز بیش از ‪ ۲۲۲‬هزار مورد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‬ ‫به متقاضیان پرداخته که این تعداد تسهیالت مبلغی بیش‬ ‫از ‪ ۲۳‬ه��زار و ‪ ۱۲۶‬میلی��ارد ری��ال را در بر گرفت‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به هر ی��ک از متقاضیان فقط یک بار تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه ازدواج تعلق می گیرد و متقاضیان به مدت‬ ‫دو س��ال(‪ ۲۴‬ماه) از تاریخ عق��د‪ ،‬می توانند برای دریافت‬ ‫این تس��هیالت اقدام کنند‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬به منظور حمایت‬ ‫از ازدواج جوان��ان و بر اس��اس ابالغ بانک مرکزی‪ ،‬س��قف‬ ‫روبه رو ش��وند و برای جبران ای��ن منابع‪ ،‬در نهایت از‬ ‫بانک مرکزی اس��تقراض کنند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬بانک ها برای اینک��ه بتوانند کمبود‬ ‫منابع شان را جبران کنند‪ ،‬ناچارند که از بانک مرکزی‬ ‫اس��تقراض کنند تا بتوانند تسهیالت بیشتری بدهند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این چرخه‪ ،‬ش��اید بانک ها هم توان پرداخت‬ ‫بدهی ش��ان را به بانک مرکزی نداشته باشند و این به‬ ‫انباشت بدهی شان و اضافه برداشت ها از بانک مرکزی‬ ‫منجر خواهد ش��د که این موض��وع در نهایت عاملی‬ ‫برای افزایش نقدینگی در کش��ور و افزایش پایه پولی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با تاکید بر اینکه این مشکل‬ ‫باید به ش��کل س��اختاری و بنیادی رفع شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یک��ی از ضرورت ها‪ ،‬خارج ش��دن از رکود اقتصادی و‬ ‫کاهش نرخ تورم در کشور است‪ .‬باید اقتصاد به سمت‬ ‫ثبات حرکت کند تا فعالیت های اقتصادی جان دوباره‬ ‫بگیرند و گردش سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در این راس��تا دولت باید بخش تولید را‬ ‫رونق و صادرات را در کش��ور افزایش دهد و اقد ام های‬ ‫مناسبی در حوزه ارزی انجام دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬این مسیری است که اگر‬ ‫به خوبی طی ش��ود‪ ،‬دولت می تواند درامد واقعی اش‬ ‫را افزای��ش ده��د و دیگر نیازی نداش��ته باش��د تا با‬ ‫افزایش بدهی اش‪ ،‬بدهی های گذشته اش را به بانک ها‬ ‫پرداخ��ت کند‪ .‬در چنین ش��رایطی بانک ها هم امکان‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ‪ ۱۵‬میلیون تومان برای‬ ‫هر یک از زوجین و دوره بازپرداخت ان به ‪ ۶۰‬ماه با همان‬ ‫نرخ ‪ ۴‬درصد کارمزد افزایش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از گ�ردش کارت اعتب�اری بان�ک‬ ‫گردشگری‬ ‫محص��ول جدید بان��ک گردش��گری در حوزه س��فر با‬ ‫عن��وان گ��ردش کارت اعتب��اری‪ ۲۶ ،‬بهم��ن و در جریان‬ ‫دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری رونمایی شد‪.‬‬ ‫در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری که مهدی‬ ‫جهانگیری رئیس گروه مالی گردش��گری‪ ،‬مرتضی خامی‬ ‫مدیرعامل بانک گردش��گری و جمعی از مدیران ارشد این‬ ‫بانک حضور داشتند‪ ،‬گردش کارت اعتباری(خرید اقساطی‬ ‫خدمات س��فر) با هدف تسهیل س��فر برای هموطنان و با‬ ‫اولویت سفرهای داخلی گروهی به عموم هموطنان معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬گ��ردش کارت اعتباری یک‬ ‫کارت اعتباری ویژه خرید خدمات س��فر اس��ت که دارنده‬ ‫ان می تواند به پش��توانه ان از مراکز تامین کننده خدمات‬ ‫س��فر معتبر‪ ،‬همچون اژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی‪،‬‬ ‫هتل ه��ا‪ ،‬مراکز اقامتی تفریحی و گردش��گری که با بانک‬ ‫قرارداد همکاری دارند ‪ ،‬خدمات سفر را خریداری و اعتبار‬ ‫مصرف ش��ده را در مدت زمان معین و در قالب اقس��اط به‬ ‫بان��ک پرداخت کند‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت ‪ ،‬از طریق این‬ ‫کارت مش��تریان همچنین می توانند بلیت هواپیما‪ ،‬هتل‪،‬‬ ‫بسته های س��فر و خدمات تفریحی‪-‬گردشگری مورد نظر‬ ‫خود را خریداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پایبن�دی بان�ک ص�ادرات به بخش�نامه های‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫بان��ک صادرات ایران در زمینه نرخ س��ود س��پرده ها به‬ ‫بخشنامه های بانک مرکزی پایبند است‪ .‬حجت اله صیدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه رقابت ناسالم‬ ‫و بی توجهی بعضی موسسه های پولی و بانک ها در رعایت‬ ‫نرخ س��ود س��پرده ها‪ ،‬موج��ب افزایش برخ��ی انتظارات‬ ‫غیرقانونی ش��ده‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬ما به بخش��نامه های بانک‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همچنین البرت بغزیان‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫ته��ران در گفت وگو با ایبِنا درب��اره تاثیر منفی بدهی‬ ‫بانک ه��ا به بانک مرک��زی روی تورم و پای��ه پولی و‬ ‫راهکارهای پرداخ��ت این بدهی‪ ،‬گفت‪ :‬بدهی بانک ها‬ ‫به بانک مرکزی ریش��ه در عوامل زیادی دارد؛ بانک ها‬ ‫به دلیل منابع و مصارف نادرس��ت منابعی را با هزینه‬ ‫باال جذب می کنند و تس��هیالتی داده اند که تبدیل به‬ ‫تسهیالت معوق شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وقتی س��پرده گذاران س��ود بانکی خود‬ ‫را مطالب��ه می کنن��د بانک ها با کمب��ود منابع روبه رو‬ ‫می ش��وند و از بان��ک مرکزی برای رفع کس��ری های‬ ‫کوتاه مدت برداشت هایی دارند که تبدیل به مطالبات‬ ‫بان��ک مرک��زی از انها می ش��ود‪ .‬وقتی تس��هیالت و‬ ‫وجوهی ک��ه از بانک ه��ا گرفته می ش��ود‪ ،‬برگردانده‬ ‫نمی ش��ود و وثیقه ه��ا نیز اعتبار الزم را برای تس��ویه‬ ‫ندارند‪ ،‬بانک ها دچار کمبود می ش��وند‪ .‬بغزیان گفت‪:‬‬ ‫به طور معم��ول بانک ها در فعالیت ه��ای اقتصادی و‬ ‫بنگاه��داری نیز مداخله می کنن��د و این وضع میزان‬ ‫نقدینگ��ی انها را کاه��ش می دهد و نس��بت کفایت‬ ‫سرمایه انها به خطر می افتد‪ .‬بانک ها به بانک مرکزی‬ ‫به عنوان ما در بانک ها مقروض می شوند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه تهران گفت‪ :‬اس��تقراض‬ ‫بانک ه��ا از بان��ک مرک��زی و کاهش می��زان کفایت‬ ‫س��رمایه انها سرعت گردش پول را افزایش می دهد و‬ ‫موجب می شود تا نقدینگی افزایش یابد‪ .‬طبیعی است‬ ‫پیامدهای افزایش نقدینگی در ش��کلی می تواند تورم‬ ‫بیش��تر در نرخ کاال و خدمات را به دنبال داشته باشد‬ ‫و از ای��ن حیث بدهی بانک ها ب��ه بانک مرکزی برای‬ ‫اقتصاد کشور منفی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر استقراض بانک ها از بانک مرکزی‬ ‫با پرداخت س��ود همراه نباش��د‪ ،‬تراز مالی انها منفی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬بغزیان گفت‪ :‬تسویه از طریق فروش اموال‬ ‫مازاد بانک ها نیز یکی از این راهکارهاست اما مشخص‬ ‫نیست که بانک ها تمایلی به این موضوع داشته باشند‬ ‫و از سوی دیگر نیز موضوعی زمان بر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬جذب منابع جدی��د نیز یکی از این‬ ‫راهکارهاس��ت و اگر بان��ک مرکزی فش��ار الزم را به‬ ‫بانک ها برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اعمال‬ ‫کند بانک ها چ��اره ای ندارند جز انک��ه از بنگاهداری‬ ‫خ��ود بکاهن��د و با ف��روش اموال مازاد خ��ود در یک‬ ‫برنامه زمان بندی ش��ده برای تسویه بدهی خود اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��گاه تهران گف��ت‪ :‬بخش‬ ‫عمده ای از بدهی بانک ه��ا به بانک مرکزی مربوط به‬ ‫بانک عامل مس��کن و از بابت خطوط اعتباری مسکن‬ ‫مهر است اما بانک مرکزی باید روی بانک های تجاری‬ ‫فشار بیش��تری وارد می کرد تا بدهی های انها تجمیع‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫مرک��زی پایبندیم و زیر بار نرخ س��ود غیرقانونی نخواهیم‬ ‫رف��ت‪ .‬صیدی در جم��ع کارکنان بان��ک در زنجان گفت‪:‬‬ ‫مس��ئله نرخ غیرقانونی سود‪ ،‬س�لاحی است که متاسفانه‬ ‫برخ��ی برای وادار کردن بانک صادرات ایران به خطا مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می دهند که این بانک در راس��تای رعایت‬ ‫مق��ررات‪ ،‬در مقاب��ل ان ایس��تادگی خواهد ک��رد و البته‬ ‫رعایت همین موضوع‪ ،‬رمز بهبود منابع و سالمت اعتباری‬ ‫بانک نیز بوده اس��ت‪ .‬صی��دی با تاکید ب��ر اینکه همه ما‬ ‫مس��ئولیم و هنر ما این اس��ت که به نحو درس��ت منابع‬ ‫جذب کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیم با کیفیت بهتر خدمات‪،‬‬ ‫سرعت بیشتر و حرفه ای عمل کردن در ارائه راه حل برای‬ ‫دغدغه های مالی مشتری‪ ،‬بانک مطلوب برای مردم کشور‬ ‫باش��یم‪ .‬مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین از اماده‬ ‫ش��دن اپلیکیشن «صاپ» خبر داد و افزود‪ :‬این اپلیکیشن‬ ‫بر اساس اخرین دستاوردهای بانکداری الکترونیک تهیه و‬ ‫ارائه شده که خدمات نوین و متنوعی را به مشتریان نظام‬ ‫بانکی عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای جدید بانک شهر رونمایی شد‬ ‫نرم افزارهای جدید بانک ش��هر با عنوان های «پاکت» و‬ ‫«داک» با س��رویس های متنوع و در راس��تای تسهیل در‬ ‫روند فعالیت بانکی به مش��تریان ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬جواد‬ ‫عطاران‪ ،‬معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شهر‬ ‫در ایی��ن رونمایی از دس��تاوردهای جدید بانک ش��هر در‬ ‫حوزه بانکداری الکترونیک با اشاره به اقدام های انجام شده‬ ‫در راس��تای تحقق شعار «نواوری در خدمت» از رونمایی‬ ‫‪ ۲‬نرم افزار جدید «پاک��ت» و «داک»‪ ،‬همزمان با دهمین‬ ‫س��الگرد تاس��یس این بانک خبر داد و گف��ت‪ :‬به منظور‬ ‫تس��هیل در ارائه خدمات بانکی‪ ،‬س��عی ش��ده ت��ا همواره‬ ‫روزامدتری��ن و جدیدتری��ن نرم افزارها و س��خت افزارهای‬ ‫بانکی در دس��ترس مش��تریان قرار گی��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫همین زمینه‪ ،‬در طول امسال عالوه بر طراحی نرم افزارهای‬ ‫کاربردی‪ ،‬بهینه سازی نرم افزار همراه بانک شهر اغاز شد تا‬ ‫عالوه بر ارائه سرویس های موجود‪ ،‬خدمات جدیدی نیز در‬ ‫کامران ندری‬ ‫‹ ‹اغاز «جشنواره بهارانه» بانک اینده‬ ‫افزایش قیمت جهانی طال‬ ‫میثم موسایی‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫زمینه موبایل بانک به مشتریان ارائه شود‪ .‬عطاران با اشاره‬ ‫به رونمایی از نرم افزارهای جدید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرم افزارهای‬ ‫جدی��د بانک ش��هر با عنوان ه��ای «پاک��ت» و «داک» با‬ ‫سرویس های متنوع و در راستای تسهیل در روند فعالیت‬ ‫بانکی به مش��تریان ارائه شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به سهولت اس��تفاده از تلفن همراه به منظور اطالع رسانی‬ ‫عملیات بانکی برای بیش��تر مشتریان‪ ،‬بانک شهر اقدام به‬ ‫ارائه س��رویس پیام رس��ان ش��هر (پاکت) کرده است که با‬ ‫استفاده از بس��تر اینترنت‪ ،‬امکان دریافت پیام های بانکی‬ ‫برای مش��تریان فراهم می شود‪ .‬وی با اشاره به ویژگی های‬ ‫این نرم افزار گفت‪ :‬تحویل سریع پیام به مشتری‪ ،‬مدیریت‬ ‫پیام ها و درج متن روی انها‪ ،‬امکان دس��ته بندی پیام ها و‬ ‫امکان گزارش گیری از تراکنش ها از جمله ویژگی های این‬ ‫نرم افزار اس��ت که نس��خه اندروید ان از طریق کافه بازار و‬ ‫‪ Google Store‬و نس��خه ‪ IOS‬از طریق س��ایت بانک‬ ‫در دس��ترس اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه نرم افزار «داک» نیز‬ ‫یک نرم افزار بانکداری شرکتی مبتنی بر تلفن همراه است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نرم افزار نیز برای دو سیس��تم عامل‬ ‫اندروید و ‪ iOS‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫«جش��نواره بهاران��ه» بانک اینده اغاز ش��د‪ .‬افرادی که‬ ‫از ‪ ۱۵‬بهمن امس��ال تا پای��ان ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ،۱۳۹۸‬برای‬ ‫افتتاح حس��اب جدید در قالب هر یک از انواع سپرده های‬ ‫کوتاه مدت و بلند مدت در یکی از ش��عب بانک اینده اقدام‬ ‫کرده یا اقدام کنند‪ ،‬می توانند به پش��توانه س��پرده خود و‬ ‫توثیق اصل سپرده‪ ،‬از امتیازات مختلف‪ ،‬از جمله‪ ،‬دریافت‬ ‫تسهیالت ارزان با شرایط اسان‪ ،‬در قالب شرایط «جشنواره‬ ‫بهارانه» بهره مند شوند‪ .‬بر اس��اس امتیاز ویژه «جشنواره‬ ‫بهارانه»‪ ،‬نرخ سود علی الحساب برای حداکثر تسهیالت تا‬ ‫می��زان ‪ ۷۰‬درصد مبلغ س��پرده‪ ۱۶ ،‬درصد‪ ،‬برای حداکثر‬ ‫تس��هیالت تا میزان‪ ۵۰‬درصد مبلغ س��پرده‪ ۱۴ ،‬درصد و‬ ‫برای حداکثر تس��هیالت تا میزان ‪ ۲۵‬درصد مبلغ سپرده‪،‬‬ ‫‪ ۸‬درصد‪ ،‬اعالم ش��ده است‪ .‬حداکثر تعداد اقساط ماهیانه‬ ‫رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی از پرداخت‬ ‫س��ود ‪ ۱۷۵‬هزار تومانی سهام عدالت تا پایان سال‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬عبداهلل میرعلی اش��رف ‬ ‫پوری حس��ینی گف��ت‪ ۴۹ :‬میلی��ون و ‪ ۲۲۶‬هزار و‬ ‫‪ ۱۹۳‬نفر افرادی ثبت نام ش��ده قطعی سهام عدالت‬ ‫هس��تند که البته از این تعداد‪ ،‬باالی ‪ ۲‬میلیون نفر‬ ‫پس از قطعیت ثبت نام س��هام عدالت فوت کرده اند‬ ‫و درحال حاضر ح��دود ‪ ۴۷‬میلیون نفر از جمعیت‬ ‫کش��ور دارای س��هام عدالت هس��تند‪ .‬او افزود‪ :‬به‬ ‫دلی��ل اینکه کس��انی که ف��وت کرده اند همچنان‬ ‫س��هامدار س��هام عدالت هس��تند و ورث��ه انها نیز‬ ‫حق دارند از س��هام عدالت انها اس��تفاده کنند‪ ،‬از‬ ‫نظر م��ا همچنان ‪ ۴۹‬میلی��ون و ‪ ۲۲۶‬هزار و ‪۱۹۳‬‬ ‫نفر در کش��ور مشمول س��هام عدالت هستند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر مش��موالن سهام عدالت‬ ‫نمی توانند س��هام خود را خری��د و فروش کنند و تا‬ ‫به ام��روز نیز این امکان فراهم نش��ده و هنوز ورقه‬ ‫س��هام یا واحدهای صندوق های قاب��ل معامله به‬ ‫مش��موالن داده نشده اس��ت و مردم فقط ثبت نام‬ ‫شده س��هام عدالت هس��تند‪ .‬پوری حسینی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا ای��ن وجود م��ا به صورت مج��ازی از طرف‬ ‫مش��موالن‪ ،‬س��هام عدالت را مراقبت می کنیم‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬سود این مش��موالن را از شرکت های‬ ‫سرمایه پذیر دریافت کرده و به انها تقدیم می کنیم‪.‬‬ ‫پوری حس��ینی افزود‪ :‬تا به امروز س��ود سال مالی‬ ‫ت س��رمایه پذیر به طور کامل به حساب‬ ‫‪ ۹۵‬ش��رک ‬ ‫مشموالن واریز شده است و سود سال مالی ‪ ۹۶‬این‬ ‫شرکت ها نیز تاکنون به حساب بخش قابل توجهی‬ ‫از مشموالن شامل مش��موالن زیر پوشش کمیته‬ ‫امداد‪ ،‬س��ازمان بهزیس��تی و روس��تاییان و عشایر‬ ‫واریز ش��ده اس��ت که حدود نیمی از جمعیت کل‬ ‫مش��موالن را شامل می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫یک میلیون تومان س��هام عدالت‪ ،‬س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تومان س��ود به حس��اب مشموالن واریز‬ ‫شد که این رقم برای امسال ‪ ۱۷۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تالش می کنیم تا پایان س��ال سود سهام‬ ‫عدالت سال مالی ‪ ۹۶‬شرکت های سرمایه پذیر را به‬ ‫حساب سایر مشموالن واریز کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون تخصص��ی ط�لا و جواهر‬ ‫از افزای��ش ‪ ۱۹‬دالری قیم��ت ه��ر اون��س طال در‬ ‫بازارهای جهان��ی و عرضه این کاال با قیمت ‪۱۳۲۲‬‬ ‫دالر خبر داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬محمد کشتی ارای با‬ ‫اش��اره به افزایش قیمت طال در بازارهای داخلی به‬ ‫دلی��ل افزایش جهانی قیمت این کاال‪ ،‬افزود‪ :‬دیروز‬ ‫هر قطعه س��که تمام به��ار ازادی ‪ ۴‬میلیون و ‪۲۹۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬نی م سکه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۳۵‬هزار تومان‪،‬‬ ‫ربع سکه یک میلیون و ‪ ۴۴۰‬هزار تومان و سکه های‬ ‫یک گرمی نیز ‪ ۷۷۰‬تومان عرضه ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬هر مثق��ال طال به قیمت یک میلیون و ‪۶۶۰‬‬ ‫هزار تومان عرضه شده است‪ .‬او با اشاره به اینکه داد و‬ ‫ستدها هنوز راکد است‪ ،‬افزود‪ :‬دیروز هر گرم طالی‬ ‫‪ ۱۸‬عیار ‪ ۳۸۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان معامله شده است‪.‬‬ ‫تسهیالت اعطایی در «جش��نواره بهارانه» ‪ ۱۲‬ماه است و‬ ‫نرخ س��ود سپرده مطابق با نرخ مقرر در نظام بانکی است‪.‬‬ ‫هموطنان می توانند برای کس��ب اطالعات بیشتر به شعب‬ ‫بانک اینده در سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ت�داوم فعالیت های بان�ک پاس�ارگاد در ایفای‬ ‫رسالت های اجتماعی‬ ‫ک پاس��ارگاد در راستای ایفای رس��الت های اجتماعی‬ ‫بان ‬ ‫خود‪ ،‬عملیات ساخت کتابخان ه پاسارگاد در منطقه کوهدشت‬ ‫از توابع استان لرس��تان را اغاز کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک پاس��ارگاد‪ ،‬در ایینی کلنگ س��اخت ی��ک کتابخانه در‬ ‫منطقه کوهدش��ت از توابع استان لرس��تان‪ ،‬با ‪ ۲۶۰‬مترمربع‬ ‫زیربنا و ‪ ۵۰۰‬مترمربع محوطه س��ازی بر زمین کوبیده ش��د‪.‬‬ ‫در این ایین ملک ش��اهی‪ ،‬نماینده مردم کوهدش��ت ضمن‬ ‫تشکر از بانک پاسارگاد و مدیران ان ب ه دلیل انجام اقد ام های‬ ‫ارزشمند در مناطق محروم گفت‪ :‬اقدام های بانک پاسارگاد‪،‬‬ ‫در راستای ایفای رس��الت های اجتماعی خود قابل قدردانی‬ ‫اس��ت‪ .‬این تفک��ر در بین مدیران این بانک نیز جاری اس��ت‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬مهندس دوس��تی‪ ،‬عض��و هیات عامل بانک ‬ ‫پاس��ارگاد برای پیشرفت این منطقه زحمات بسیاری متقبل‬ ‫ش��ده اند که نتایج ارزش��مندی نیز بر جای گذاشته است‪ .‬در‬ ‫ادامه حجت االس�لام و المس��لمین طهماس��بی‪ ،‬امام جمعه‬ ‫ک پاسارگاد به دلیل‬ ‫کوهدش��ت نیز از قاسمی‪ ،‬مدیرعامل بان ‬ ‫توج��ه وی��ژه به مناطق محروم و کمک به پیش��رفت س��طح‬ ‫زندگی در این مناطق تشکر کرد‪ .‬همچنین خادمی‪ ،‬استاندار‬ ‫لرس��تان از بانک پاسارگاد به عنوان یک سازمان حقوقی خیر‬ ‫ن��ام برد و از مدیران این بانک به ویژه قاس��می برای انکه بانی‬ ‫کار خیر ش��ده و زمینه را برای افزای��ش کتابخوانی و ارتقای‬ ‫س��طح فرهنگی مردم در این منطقه اماده کرده اند‪ ،‬قدردانی‬ ‫ک پاس��ارگاد‬ ‫ک��رد‪ .‬در ادامه‪ ،‬دوس��تی‪ ،‬عضو هیات عامل بان ‬ ‫ضمن بیان اقدام های بسیاری که این بانک در راستای ایفای‬ ‫رس��الت های اجتماعی خود انجام داد ه است‪ ،‬توجه به مناطق‬ ‫مختلف کشور و ارتقای سطح زندگی هم میهنان را از وظایف‬ ‫هر سازمانی خواند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬بدهی بانک های دولت��ی به بانک مرکزی به‬ ‫رقم ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان رس��یده است‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناس��ان و صاحب نظران پولی‪ ،‬این موضوع‬ ‫می توان��د تاثی��رات منفی روی تورم‪ ،‬پای��ه پولی و در‬ ‫کل بخش اقتصاد کش��ور بگ��ذارد‪ .‬از انجا که عملکرد‬ ‫نظام بانکی کشور به طور مستقیم بر اقتصاد تاثیرگذار‬ ‫است‪ ،‬مش��کالت این حوزه بخش های دیگر اقتصاد را‬ ‫در پرت��و خود قرار می دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬هرگاه صحبت از‬ ‫مشکالت نظام بانکداری به میان می اید‪ ،‬پای مطالبات‬ ‫معوق و بدهی های دولت به بانک ها و ش��رکت بانک ها‬ ‫در فعالیت های اقتصادی‪ ،‬نبود ش��فافیت صورت های‬ ‫مالی‪ ،‬نرخ های باالی س��ود‪ ،‬مدیری��ت دولتی بر نظام‬ ‫بانکی و‪ ...‬نیز پیش کشیده می شود‪.‬‬ ‫در راس��تای کاه��ش این مش��کالت و ک��م کردن‬ ‫پیامده��ای منفی بده��ی بانک ها به بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫کارشناس��ان س��ازکار افزایش س��رمایه‪ ،‬فروش اموال‬ ‫مازاد و کاهش بنگاهداری‪ ،‬جذب منابع جدید‪ ،‬کاهش‬ ‫مطالب��ات بانک��ی و‪ ...‬را از راه ه��ای رف��ع این معضل‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫پرداخت سود ‪۱۷۵‬هزار‬ ‫تومانی سهام عدالت‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در استانه برگزاری دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی مطرح شد‬ ‫راهی بـرای بهبود کیفیت طراحی‬ ‫سارا رشادی زاده ‪ -‬پایان این هفته صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران ش��اهد رقابت��ی به س��بک هنری می ش��ود‪ .‬دومین‬ ‫جش��نواره ملی پوسترهای نمایش��گاهی که در همزمان با‬ ‫نمایشگاه صنعت نمایشگاهی (ایران اکسپو) برگزار می شود‪،‬‬ ‫تالش می کند اهمیت پوس��تر و طراحی ان در برپایی یک‬ ‫رویداد را به فعاالن این حوزه یاداور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد کیفی پوسترها‬ ‫‹ ‹چالش های رویدادهای خارجی‬ ‫وی در بخش دیگر سخنان خود ضمن اشاره به تغییرات‬ ‫چند س��ال گذشته در سازمان توس��عه تجارت گفت‪ :‬اواخر‬ ‫س��ال گذش��ته روند صدور مجوز برای نمایشگاه های خارج‬ ‫از ایران تغییر کرد‪ .‬روندی که منفی بود‪ .‬متاس��فانه صدور‬ ‫مج��وز به افرادی واگذار ش��ده بود ک��ه کمترین اطالعاتی‬ ‫درباره س��وابق قبلی برگزارکنندگان نمایشگاهی نداشتند و‬ ‫حتی درباره خود نمایش��گاه و صدور مجوزها هم اطالعات‬ ‫کافی نداش��تند‪ .‬تجربه کم این افراد باعث ش��د مجوزهای‬ ‫نمایش��گاهی به افرادی واگذار ش��ود که ش��ناخت و تجربه‬ ‫کاف��ی از برگ��زاری نمایش��گاه ندارند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬دو‬ ‫نمایش��گاه با همین وضعیت در س��وریه برگزار ش��د که از‬ ‫کارمندان سفارت تا غرفه دار همگی ناراضی بودند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر برگزارکننده نمایش��گاه افزود‪ :‬در س��الی که‬ ‫گذشت‪ ،‬در عمان یک نمایشگاه و در دوبی نیز یک رویداد با‬ ‫عنوان نمایشگاه سنگ خاورمیانه را برگزار کردیم‪ .‬همچنین‬ ‫در س��ال‪ ۹۶‬هم دو نمایشگاه در س��وریه برگزار کردیم اما‬ ‫به دلیل برخی مانع تراشی ها و مشکالت اقتصادی نتوانستیم‬ ‫نمایشگاه دیگری برگزار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت پرداخت نشد‬ ‫معتمدی کیا با اشاره به وعده پرداخت تسهیالت که قرار‬ ‫بود در قالب یارانه به شرکت کنندگان پرداخت شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه این تسهیالت پرداخت نشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تبلیغات��ی خواندن چنی��ن ادعاهای��ی اظهارکرد‪:‬‬ ‫متاسفانه وعده هایی داده می ش��ود که پشتوانه کافی برای‬ ‫تحقق انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫معتمدی کی��ا ادام��ه داد‪ :‬تع��دادی از مجری��ان برگزاری‬ ‫نمایشگاه با تصور دریافت این تسهیالت‪ ،‬هزینه ها را با نرخ‬ ‫دولتی محاس��به و بر همین اس��اس از غرفه دارها هزینه ها‬ ‫را دریاف��ت کردن��د‪ .‬این تس��هیالت پرداخت نش��د و این‬ ‫برگزارکنندگان خسارت های میلیاردی دیدند‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت نمایش��گاهی نوژان راد با بیان اینکه صدور‬ ‫مجوزه��ای ‪ ۳‬یا ‪ ۵‬س��اله به ارتقای س��طح کیفی برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها کمک قابل توجهی می کند‪ ،‬گفت‪ :‬چنین اقدامی‬ ‫ای��ن امکان را ب��ه برگزارکنندگان می دهد ت��ا برنامه ریزی‬ ‫بلندم��دت و بهت��ری برای یک دوره ‪ ۳‬یا ‪ ۵‬س��اله داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫معتمدی کیا با اشاره به اینکه بحث مجوزهای نمایشگاهی‬ ‫فقط در ایران وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خارج از کشور برگزاری‬ ‫هر نمایش��گاه به یک برگزارکننده واگذار می شود و خبری‬ ‫از صدور مجوز س��االنه نیس��ت؛ اگ��ر ان برگزارکننده توان‬ ‫برگزاری نمایش��گاه را نداش��ته باش��د‪ ،‬نمایش��گاه برگزار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کی��ان معتمدی کی��ا‪ ،‬مدی��ر‬ ‫رویداده��ای‬ ‫برگزارکنن��ده‬ ‫نمایشگاهی در گفت وگو با‬ ‫درب��اره جش��نواره پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی که اس��فند امسال از‬ ‫سوی موسس��ه مطبوعاتی‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری این‬ ‫جش��نواره اقدام مناس��بی بود که باعث رش��د سطح کیفی‬ ‫پوس��ترها ش��د‪ .‬این اقدام کمک می کن��د برگزارکننده ها‬ ‫بتوانن��د کیفیت ارائ��ه خدمات خود را افزای��ش دهند و به‬ ‫استانداردهای بین المللی نزدیک تر شوند‪.‬‬ ‫ای��ن مدی��ر نمایش��گاهی ب��ا ارزیابی مثب��ت از وضعیت‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی در ایران اظهارکرد‪ :‬در بحث طراحی‬ ‫پوس��ترهای نمایشگاهی از کشورهای دیگر عقب نیستیم و‬ ‫عملکرد بعضی شرکت ها خوب بوده است‪ .‬با توجه به رقابتی‬ ‫که در نتیجه برگزاری جش��نواره پوس��ترهای نمایشگاهی‬ ‫ایجاد ش��د به نظر می رس��د‪ ،‬شاهد رش��د خوبی در زمینه‬ ‫کیفیت پوسترهای نمایش��گاهی خواهیم بود و از این پس‬ ‫برگزارکننده ها اهمیت بیشتری به این موضوع خواهند داد‪.‬‬ ‫وی توج��ه به کیفی��ت طراحی پوس��تر را به عنوان یکی‬ ‫از مالک ها برای س��طح بندی برگزارکنندگان نمایش��گاهی‬ ‫را اقدامی مناس��ب برش��مرد و گفت‪ :‬با این موضوع موافق‬ ‫هس��تم و فکر می کنم باید استانداردها نمایشگاهی خود را‬ ‫در س��طح بین الملل باال ببریم‪ .‬ما یک بازار بس��یار بزرگ و‬ ‫موقعیت خیلی خوبی در منطقه داریم‪ .‬از نظر جغرافیایی در‬ ‫وضعیت ایده الی قرار گرفته ایم‪ .‬در میان کش��ورهای عربی‪،‬‬ ‫در کنار پاکس��تان و نزدیکی هند قرار داریم؛ این موقعیت‬ ‫جغرافیایی می تواند ما را به قطب نمایشگاهی منطقه تبدیل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معتمدی کی��ا ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی درامدهای ازری قابل توجهی برای کشورها به‬ ‫ارمغان می اورد می توانیم با ارتقای س��طح کیفیت خدماتی‬ ‫که ارائه می دهیم با همس��ایگان خ��ود رقابت و درامدهای‬ ‫ارزی قابل توجهی را وارد کشور کنیم‪.‬‬ ‫این مدیر برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی در س��خنان‬ ‫خود با اش��اره به الگوبرداری کشورهای عربی از نمونه های‬ ‫اروپای��ی در طراح��ی پوس��تر گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫برگزارکنندگان و مخاطبان اصلی نمایشگاه های کشورهای‬ ‫ح��وزه خلیج ف��ارس‪ ،‬اروپایی هس��تند الگوی پوس��تر این‬ ‫نمایش��گاه ها به اس��تانداردهای اروپایی بسیار نزدیک شده‬ ‫اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬پوس��ترهای ایران توان رقابت با بسیاری از‬ ‫این پوسترها را دارد و امیدواریم سطح کیفی پوسترهای ما‬ ‫روز به روز ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫معتمدی کیا همچنین تصریح کرد‪ :‬ش��رکت نمایشگاهی‬ ‫نوژان راد در جشنواره پوسترهای نمایشگاهی امسال شرکت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫معتمدی کیا با تاکید بر تاثیرات عمیق و مخرب ش��رایط‬ ‫اقتصادی بر صنعت نمایشگاهی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫عمده فعالیت های ما نمایش��گاه های خارج از کش��ور است‪،‬‬ ‫متاس��فانه به دلیل بحران اقتصادی که رخ داد و ارزش ریال‬ ‫افت قابل توجهی پیدا کرد‪ ،‬بس��یاری از شرکت کننده هایی‬ ‫که در سال های گذش��ته در نمایشگاه های خارجی شرکت‬ ‫می کردند امسال نتوانستند ش��رکت کنند یا حضورشان با‬ ‫مشکل روبه رو شد‪ .‬تمام نمایشگاه هایی که متولی برگزاری‬ ‫ان هس��تیم با ریزش قابل توجهی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫ابتدای س��ال هم هر چه جلوتر امدیم این روند بدتر ش��د‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬فرصت ش��رکت در نمایش��گاه مسکو فراهم‬ ‫ش��د که قیمت های ان باال و به یورو ب��ود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫غرفه داری راضی به شرکت در این نمایشگاه نشد‪.‬‬ ‫پوس��ترهای رویداد های ایرانی توان رقابت با بس��یاری از پوس��ترهای‬ ‫خارجی را دارند اما باید س��طح کیفی پوس��ترهای ما روز به روز ارتقا پیدا‬ ‫کند‬ ‫نمی شود‪ .‬چنانچه شخص دیگری با شرایطی جدید‪ ،‬طرحی‬ ‫جدید را پیش��نهاد کند‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه ب��ه او واگذار‬ ‫می شود و این گونه رقابت سالمی بین برگزارکنندگان شکل‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه بحث مجوزهای نمایشگاهی در ایران‬ ‫به رانت تبدیل ش��ده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬مجوز را امسال‬ ‫به م��ن می دهند‪ ،‬م��ن موضوعی را ط��رح می کنم و چند‬ ‫س��ال برای پرورش ان کار می کنم؛ س��پس مجوز را بدون‬ ‫هیچ دلیلی از من می گیرند و به ش��خص دیگری می دهند‪.‬‬ ‫این گونه امکان رقابت سالم بین برگزارکنندگان نمایشگاهی‬ ‫از بین می رود که ضمن تضعیف کیفیت نمایشگاه رانت های‬ ‫زی��ادی به وجود می ای��د‪ ،‬رانتی که اغلب به فس��اد منتهی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در اخرین‬ ‫روزهای س��ال‪ ۹۶‬به همت موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫و ب��ا حمای��ت ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار شد‪ ،‬چراکه جای جشنواره ای برای‬ ‫رقابت افرینی در خانواده صنعت نمایشگاهی ایران خالی بود‬ ‫و بر این اساس موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫تالش‬ ‫کرد با برپایی نخس��تین جش��نواره پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫ای��ران‪ ،‬پیش��گام رقابت افرینی میان مجریان نمایش��گاهی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این جش��نواره با هدف به چالش کش��یدن پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی و بازتعری��ف اهمیت ان در رون��د برپایی یک‬ ‫رویداد برپا ش��ده اس��ت‪ .‬البته انجم��ن بین المللی صنعت‬ ‫نمایشگاهی «یوفی» سال هاس��ت در این زمینه فعال شده‬ ‫و ساالنه رویدادی را برای رقابت پوسترهای نمایشگاهی در‬ ‫س��طح جهانی برپا می کند‪ ،‬اما جای خالی چنین رویدادی‬ ‫در ایران باعث شد ایده برپایی ان از سوی موسسه فرهنگی‬ ‫و مطبوعاتی‬ ‫مطرح شود‪.‬‬ ‫امس��ال قرار اس��ت دومین جش��نواره ملی پوس��ترهای‬ ‫نمایشگاهی مانند دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اسفند و در سایت‬ ‫تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مزایا و معایب مشوق های صادراتی از دید کارشناسان فوالد‬ ‫صادرات زیر یک میلیون یورو از بازگشت ارز معاف می شود‬ ‫در راس��تای تش��ویق صادرکنندگانی که براس��اس‬ ‫شیوه نامه های ابالغی‪ ،‬نسبت به بازگشت ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود اقدام کرده اند‪ ،‬کارگروه سیاس��ت گذاری‬ ‫نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات‪ ،‬مواردی را مصوب‬ ‫کرده اس��ت که برخ��ی صادرکنندگان را از بازگش��ت‬ ‫ارز به س��امانه نیم��ا معاف می کند‪ .‬بان��ک مرکزی در‬ ‫اطالعی��ه ای نحوه بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات را‬ ‫‪24‬بهمن‪ 97‬مصوب کرده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان فوالد در گفت وگ��و با‬ ‫از مزایا و‬ ‫مشکالت این مشوق صادراتی سخن گفتند‪.‬‬ ‫نرخ ان در بازار جهانی بس��یار افزایش یافت‪ .‬زمانی که‬ ‫الکترود یک پنجم نرخ فعلی بود‪ ،‬ارزبری فوالدس��ازان‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬دالر بود‪ .‬در هر صورت اگر ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫را نیز درنظر بگیریم‪ ،‬اگر صادراتی انجام می ش��ود باید‬ ‫ای��ن ارز را تا حدی ب��رای واردات انها اختصاص داد و‬ ‫باقی ان را به سامانه نیما بازگرداند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته با کارت هایی که زیر یک میلیون‬ ‫یورو را معاف می کند‪ ،‬ممکن اس��ت سوءاستفاده هایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد ادامه داد‪ :‬بهتر است به میزان‬ ‫ارزبری فوالدس��ازان‪ ،‬ارز به انها اختصاص داده شود و‬ ‫باقی ان به سامانه دولت بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت ارز صادراتی‬ ‫‹ ‹پیشنهادهایی برای بازگشت ارز نیمایی‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ :‬اگر قیمت ه��ای داخلی و خارج��ی ارز با‬ ‫همدیگر همخوانی داش��ته باش��د و از س��وی دیگر کارت های یک‬ ‫میلیون یورویی مورد تایید باش��د‪ ،‬فس��اد از ای��ن کارت ها نیز به‬ ‫حداقل خواهد رسید‬ ‫معافیت عنوان کرد‪ :‬این احتمال وجود دارد که برخی‬ ‫از افراد بخواهند از این کارت ها سوءاس��تفاده کنند‪ .‬در‬ ‫موارد مشابه دیده شده بازرگان به دنبال کارت اجاره ای‬ ‫است‪ .‬در این زمینه نیز ممکن است این کارت را با یک‬ ‫میلیون یورو خریداری کنند و با توجه به اختالف نرخ‬ ‫داخل��ی و خارجی‪ ،‬این کارت می تواند تبدیل به رانتی‬ ‫شود که صرفه اقتصادی زیادی دارد و همین امر سبب‬ ‫خرید و فروش ان شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬با توجه به این ش��رایط‪ ،‬اگر‬ ‫قیمت ه��ای داخلی و خارجی ارز با همدیگر همخوانی‬ ‫داش��ته باشد و از س��وی دیگر کارت های یک میلیون‬ ‫یورویی مورد تایید باش��د‪ ،‬فس��اد از ای��ن کارت ها نیز‬ ‫به حداقل خواهد رس��ید و کس��انی ک��ه از این طریق‬ ‫بخواهند پول کالنی به جیب بزنند‪ ،‬حذف خواهند شد‬ ‫و از این طریق ارز می تواند به داخل کشور بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹مازاد به نیما بازگردد‬ ‫همچنین مجید محمودی‪ ،‬مش��اور فوالد ازنا درباره‬ ‫بازگشت ارز صادراتی فوالدسازان به دولت در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬در چند ماه گذش��ته یکی از‬ ‫مشکالتی که فوالدسازان با ان روبه رو بودند‪ ،‬بازگشت‬ ‫ارز صادراتی به دولت بود‪ .‬فوالدس��ازان معتقدند تولید‬ ‫انها همراه با ارزبری اس��ت چراک��ه واردات فوالدی ها‬ ‫مانند الکترود گرافیتی یا سایر قطعات یدکی ارز باالیی‬ ‫می طلبد‪ ،‬از این رو فوالدس��ازان درخواست داشتند که‬ ‫ای��ن ارز را به دولت برنگردان��ده و ان را به خریدهای‬ ‫خارج��ی اختصاص دهن��د و اگر ارزی م��ازاد ماند‪ ،‬به‬ ‫سامانه نیما بازگردد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اما معافیت زیر یک‬ ‫میلیون یورو این خواسته فوالدسازان را چندان محقق‬ ‫نخواه��د کرد‪ .‬البته بای��د منتظر مان��د و دید که این‬ ‫کارت ه��ا تا چه ان��دازه می تواند ب��رای صادرکنندگان‬ ‫مفید باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ف��والد با اش��اره به می��زان ارزبری‬ ‫فوالدی ه��ا عنوان کرد‪ :‬فوالدی ه��ا معتقدند تولید هر‬ ‫ت��ن فوالد به طور میانگین به میزان ‪ ۱۰۰‬دالر ارزبری‬ ‫دارد‪ .‬البته برخی کارشناس��ان با توجه به بومی سازی‬ ‫ک��ه در صنعت فوالد انجام ش��ده معتقدند این میزان‬ ‫ارزبری فوالد امار باالیی اس��ت و این رقم باید پایین تر‬ ‫از ان عدد باشد‪.‬‬ ‫محمودی در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬البته این یک بحث‬ ‫فنی است که چرا میزان ارزبری فوالدسازان باال است‪،‬‬ ‫یک موضوع ان مربوط به الکترود گرافیتی می شود که‬ ‫همچنین مجید رضاپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت صنایع‬ ‫ورق های پوش��ش دار تاراز چهارمح��ال در گفت وگو با‬ ‫پیش��نهادهایی ب��رای حل موض��وع صادرات و‬ ‫بازگشت ارز ارائه کرد‪.‬‬ ‫رضاپور عنوان کرد‪ :‬مش��کلی برای صادرات نخواهد‬ ‫بود اگر بانک مرکزی چند صرافی که مورد اعتماد انها‬ ‫اس��ت را به ما معرفی کن��د تا ما نیز از طریق صراف ها‬ ‫صادرات مان را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬موض��وع این اس��ت که ص��ادرات را به‬ ‫نرخ واقعی از صادرکنن��ده خریداری نمی کنند چراکه‬ ‫از یک س��و هیچ تولیدکنن��ده ای ارز نیمای��ی دریافت‬ ‫نمی کن��د اما صادرکننده بای��د ارز صادراتی خود را به‬ ‫بهای ارز نیمایی تحوی��ل دولت بدهد و این نمی تواند‬ ‫برای تولیدکننده به صرفه باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ه دلی��ل تف��اوت ب��االی ارز نیمای��ی و‬ ‫واقعی‪ ،‬صادرات دیگر صرفه ن��دارد‪ .‬از این رو می طلبد‬ ‫ک��ه ای��ن موض��وع هرچ��ه س��ریع تر تعیین تکلی��ف‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع دیگر در‬ ‫زمینه صادرات ش��یوه نامه جدید اس��ت که کارت های‬ ‫تا س��قف یک میلیون ی��ورو معاف از بازگش��ت ارزی‬ ‫شده اند و این بخش��نامه بزرگ ترین خطر برای ارز در‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬به هرحال هر تولیدکننده ای‬ ‫ک��ه ص��ادرات دارد‪ ،‬می توان��د ب��ه ان��دازه کارکنانش‬ ‫کارت دریاف��ت کند و تا س��قف یک میلی��ون یورو با‬ ‫هر کارتی ص��ادرات انجام دهد و متعهد به بازگش��ت‬ ‫ارز نباش��د و این موضوع می تواند س��بب فس��اد شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابراین اگر در کل چن��د تصمیم گرفته‬ ‫ش��ود می توان بازار ص��ادرات را تا حدی سروس��امان‬ ‫بخش��ید؛ نخس��ت معرف��ی صراف ها از طری��ق بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬دوم قیمت گ��ذاری واقعی ارز و س��وم بحث‬ ‫جلوگی��ری از معافی��ت کارت ه��ای زیر ی��ک میلیون‬ ‫یورویی‪ .‬مدیرعامل شرکت صنایع ورق های پوشش دار‬ ‫تاراز چهارمحال خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬اگر این تصمیم ها‬ ‫گرفته ش��ود در یک مقط��ع کوتاه با یک جهش بزرگ‬ ‫صادراتی روبه رو خواهیم ش��د که منافع ان به کش��ور‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫تولی��د کاتد مس در واحدهای مربوط در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال به‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار تن رس��ید که در مقایس��ه با عملکرد دوره‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته رش��د ‪۶۱‬درصدی را نش��ان می دهد و‬ ‫نس��بت به برنامه ‪ ۱۷۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تنی پیش بینی شده‪ ،‬رشد‬ ‫‪۱۱‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬جدول های ام��اری واحدهای تولیدی مس‬ ‫نش��ان می دهد واحد پاالیش��گاه سرچش��مه (کرمان) در ‪۱۰‬‬ ‫ماه امس��ال ب��ا تولید ‪ ۱۱۷‬ه��زار و ‪ ۶۴۳‬تن کاتد مس رش��د‬ ‫‪۱۴۷‬درصدی را نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد‬ ‫و سهم نزدیک به ‪۵۹‬درصدی از مجموع تولید دوره یادشده را‬ ‫به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این مدت‪ ،‬تولید اند مس به ‪ ۲۵۷‬هزار و ‪۸۳۳‬‬ ‫تن با رش��د ‪۶۸‬درصدی نس��بت به ‪ ۱۰‬ماه ‪ ۹۶‬رسید که سهم‬ ‫واحد ذوب سرچشمه با رقم ‪ ۱۶۵‬هزار و ‪ ۶۳۳‬تن در این دوره‬ ‫افزایش ‪۱۶۱‬درصدی را نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫ثبت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش ‪۴‬درصدی کنسانتره مس‬ ‫بر پایه امارهای موردبررس��ی در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال‪ ،‬کنسانتره‬ ‫مس با تولید ‪ ۹۹۷‬هزار و ‪ ۵۳۵‬تن و رش��د ‪ ۴‬درصدی نس��بت‬ ‫به دوره مش��ابه سال گذشته دس��تاورد خوبی داشت که سهم‬ ‫سرچشمه از این رقم ‪ ۵۹۲‬هزار و ‪ ۵۶۱‬تن بود و ‪۵‬درصد رشد‬ ‫در مقایسه با دوره موردبررسی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش تولید مس محتوی معدنی‬ ‫افزای��ش ‪۴‬درص��دی تولید م��س محتوی معدن��ی در مدت‬ ‫یادش��ده با رقم ‪ ۲۴۵‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬تن تحق��ق یافت‪ ،‬در عین‬ ‫ح��ال برنام��ه پیش بینی ش��ده رق��م ‪ ۲۴۴‬ه��زار و ‪ ۶۸۰‬تنی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امار منتشر ش��ده از عملکرد ‪ ۹‬ماه امسال شرکت ملی مس‬ ‫ایران نشان می دهد تولید مس محتوی رشد ‪۴‬درصدی نسبت‬ ‫به برنامه پیش بینی ش��ده داش��ت و از مرز ‪ ۲۲۸‬هزار تن فراتر‬ ‫رفت‪ ،‬درحالی که رقم موردانتظار در این مدت دستیابی به ‪۲۱۹‬‬ ‫هزار تن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ ۱۳‬پروژه در چارچوب چشم انداز‬ ‫با تحوالت ناش��ی از افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬بازار‬ ‫ک ش��د‪ .‬برخی قطعات و‬ ‫امس��ال دچار ش��و ‬ ‫دس��تگاه های واحدهای مختل��ف در زنجیره‬ ‫فوالد وارداتی و خارجی هس��تند که با بهای‬ ‫چند برابری روبه رو ش��ده اند‪ .‬هرچند در این‬ ‫مدت بازار محصوالت به دلیل در اولویت قرار‬ ‫گرفتن تامی��ن از طریق بازار داخل با افزایش‬ ‫تقاضا همراه ش��د ه اما ایراد اصلی ان است که‬ ‫بازارهای صادراتی با مش��کل روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫برای صادرات به عراق با بروکراسی های اداری‬ ‫روبه رو هستیم‪ ،‬درحالی که دولت باید قوانین‬ ‫را برای صادرات س��اده تر کند تا تولیدکننده‬ ‫راحت تر به صادرات بپردازد‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬صادرات به عراق به ش��کل‬ ‫ریالی انجام می شد اما با تعهد پیمان سپاری‪،‬‬ ‫مش��کالتی برای ص��ادرات به ع��راق به وجود‬ ‫اورده اند‪ .‬این روزها صادرات بس��یار مش��کل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬درحالی که اگر بازار صادراتی را‬ ‫از دس��ت بدهیم‪ ،‬چین و ترکیه جای ما را در‬ ‫منطقه خواهند گرفت‪.‬‬ ‫س��ازمان تج��ارت باید ش��رایط ص��ادرات‬ ‫را فراه��م کن��د و اتاق ه��ای مختلف��ی را در‬ ‫کش��ورهای دیگر برای صادرات ایجاد کند تا‬ ‫معرف خوب ش��رکت های ایرانی باش��د‪ .‬باید‬ ‫زمین��ه برپایی نمایش��گاه های مختلف ایجاد‬ ‫شود که شرکت های ایرانی با هزینه های پایین‬ ‫بتوانند توانایی خود را در معرض نمایش قرار‬ ‫دهند‪ .‬این روند در زمینه ارزاوری برای کشور‬ ‫هم می تواند تاثیرگذار باشد و هم منبعی برای‬ ‫کشور به شمار رود‪.‬‬ ‫تولید اهن اسفنجی‬ ‫از مرز ‪ ۲۱‬میلیون تن‬ ‫گذشت‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫مجید محمودی‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫رشد ‪ ۶۱‬درصدی تولید کاتد مس در ‪ ۱۰‬ماه ‪۹۷‬‬ ‫صنعت مس در قالب برنامه س��ند چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬بهمن‬ ‫س��ال گذش��ته بهره ب��رداری از ‪ ۱۳‬پ��روژه را کلی��د زد که با‬ ‫سرمایه گذاری ارزی و ریالی محقق شد‪.‬‬ ‫بهم��ن ‪ ۱۳ ،۱۳۹۶‬ط��رح در مجتمع ه��ای سرچش��مه‪،‬‬ ‫خاتون اباد و س��یرجان (اس��تان کرم��ان) با س��رمایه افزون بر‬ ‫‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریال به بهره برداری رس��ید‪ .‬براس��اس برنامه‪،‬‬ ‫تغیی��ر فن��اوری ذوب مجتم��ع سرچش��مه ب��ه ظرفیت ‪۲۸۲‬‬ ‫ه��زار تن م��س اند در س��ال به هم��راه چ��رخ ریخته گری و‬ ‫کوره های ان��د با ‪ ۱۸۲‬میلیون یورو س��رمایه گذاری ارزی و ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۶۰‬میلی��ارد ریال س��رمایه گذاری ریالی (در مجموع‬ ‫‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۷۴۰‬میلیارد ریال) انجام ش��د‪ .‬کارخانه پاالیش��گاه‬ ‫خاتون اب��اد نیز با ظرفیت س��االنه ‪ ۲۰۰‬ه��زار تن مس کاتد با‬ ‫س��رمایه گذاری ارزی ‪ ۱۴۳‬میلیون یورو و ریالی ‪ ۶۴۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال (درمجموع ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۳۶۰‬میلیارد ریال) به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫حسین بهمنی‬ ‫مدیرعامل گروه بهمن ماشین‬ ‫‹ ‹ پیش بینی رشد ‪۲۰‬درصدی‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران امس��ال با وج��ود تحریم های‬ ‫ظالمانه پیش روی صنایع کش��ور‪ ،‬دس��تیابی به فروش ‪ ۹۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریالی را پیش بینی کرده که نس��بت به فروش س��ال ‪۹۶‬‬ ‫نزدیک به ‪۲۰‬درصد افزایش خواهد یافت؛ س��ال گذش��ته برنامه‬ ‫فروش بیش از ‪ ۸۰‬هزار میلیارد ریال مس عملی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ای در مسیر گذر از تحریم‬ ‫صنعت مس کش��ور با پش��توانه ‪ ۲۱‬میلیون تن ذخیره قطعی‪،‬‬ ‫از روندی روبه رش��د در چارچوب برنامه ‪۵‬س��اله شش��م توسعه‬ ‫(‪ )۱۳۹۶ -۱۴۰۱‬برخوردار است و انتظار می رود رشد تولید خود‬ ‫را در قالب این برنامه تداوم بخش��د‪ .‬موضوعی که مدیران شرکت‬ ‫مس امروز در کنار افزایش سرمایه به ان می اندیشند‪ ،‬راهکارهایی‬ ‫برای تامین مالی موردنیاز است؛ واقعیت اینکه تحریم های دشمن‬ ‫در روند صادرات بخش صنعت و معدن می تواند اثرگذار باش��د و‬ ‫بخش مس نیز از این امر به دور نیست اما انتظار می رود با تدابیر‬ ‫الزم این مرحله نیز به خوبی پشت سر گذاشته شود‪.‬‬ ‫بررسی امار عملکرد شرکت های بزرگ بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی در دوره ‪ ۱۰‬ماه امس��ال‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬میزان تولید اهن اسفنجی نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته با رشد ‪۲۷‬درصدی‬ ‫از مرز ‪ ۲۱‬میلیون تن گذشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬جدول های اماری واحدهای‬ ‫تولیدی این بخش نش��ان می دهد میزان تولید‬ ‫ی به بی��ش از ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫اهن اس��فنجی در د ‬ ‫‪ ۱۴۵‬هزار تن رس��ید که نسبت به زمان مشابه‬ ‫سال گذشته رشد ‪۲۹‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫اهن اسفنجی منبعی با عیار باال برای ساخت‬ ‫اهن و فوالد اس��ت ک��ه از بازیاف��ت کانی اهن‬ ‫طبیعی یا فراوری ش��ده بدون رسیدن به دمای‬ ‫ذوب به دست می اید‪.‬‬ ‫پی��ش از این مع��اون امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفته‬ ‫بود‪ ،‬امارها نشان می دهد در دولت تدبیر و امید‬ ‫‪ ۶۶‬میلیون تن به تولیدات زنجیره فوالد افزوده‬ ‫ش��ده تا مجموع ان به ‪ ۱۸۹‬میلیون تن برس��د‪.‬‬ ‫این تولیدات ش��امل کنس��تانتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اس��فنجی‪ ،‬شمش و نورد اس��ت‪ .‬انجمن جهانی‬ ‫ف��والد نیز در بهمن امس��ال اعالم ک��رد که در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬ایران به عنوان دومین تولیدکننده‬ ‫اهن اسفنجی پس از هند بود‪ .‬براساس این امار‪،‬‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬بی��ش از ‪ ۲۵.۵۴‬میلیون‬ ‫تن اهن اس��فنجی تولید کرد که در مقایس��ه با‬ ‫عملکرد س��ال ‪ ۲۰۱۷‬رش��د ‪۳۱.۶‬درصدی دارد‬ ‫و همچنی��ن کش��ورمان در این م��دت‪ ،‬بیش از‬ ‫‪۳۰.۳‬درصد کل تولید اهن اس��فنجی جهان را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬رشد تولید اهن اسفنجی‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬در مقایسه با رشد جهانی‬ ‫در این زمینه‪۲.۷ ،‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫واحدهای بزرگ بخ��ش معدن و صنایع معدنی‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال افزون ب��ر ‪ ۳۴‬میلیون و ‪۸۲۴‬‬ ‫ه��زار تن گندله تولید کردند که در مقایس��ه با‬ ‫دوره مش��ابه سال گذشته رش��د ‪۳۲‬درصدی را‬ ‫برجا گذاش��تند‪ .‬میزان تولی��د گندله واحدهای‬ ‫ی بیش از ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫فع��ال در این بخش در د ‬ ‫‪ ۶۷۷‬هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته رشد ‪۳۰‬درصدی دارد‪ .‬سازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫سال گذش��ته اعالم کرده بود‪ ،‬دوره زمانی نیمه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬تا سال ‪ ۹۶‬بیشترین ظرفیت سازی‬ ‫مربوط به گندله س��ازی در کش��ور محقق شد‪،‬‬ ‫به طوری که رش��د ‪۱۱۹‬درص��دی در این بخش‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬همچنین ظرفیت تولید این ماده در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬برابر با ‪ ۲۲‬میلیون تن ثبت ش��ده‬ ‫بود که این رقم در س��ال گذش��ته از سطح ‪۴۸‬‬ ‫میلیون تن گذشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درب��اره بازگش��ت ارز صادرکنن��دگان ب��ه دول��ت‬ ‫و معافیت ه��ای ان س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مش��کل اساس��ی این‬ ‫اس��ت که تصمیم گیران اصل موضوع را کنار گذاش��ته‬ ‫و ب��ه س��مت تبصره ه��ا پی��ش می رون��د‪ .‬در زمین��ه‬ ‫بازگش��ت ارز صادرات��ی نی��ز معافیت های��ی را درنظر‬ ‫گرفته ان��د ک��ه می تواند ب��ا مزایا و مش��کالتی روبه رو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ه دلیل‬ ‫تحریم ه��ای پیش ام��ده اگر یک ش��رکتی بخواهد به‬ ‫میزان باالیی صادرات داش��ته باش��د‪ ،‬در سطح جهان‬ ‫ب��ا واکنش هایی هم��راه خواهد بود‪ .‬ب��رای نمونه اگر‬ ‫کش��تی با بار ‪ ۵۰‬هزار تن در حرکت باش��د به سرعت‬ ‫قابل شناسایی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬از س��وی دیگر اگر با حجم پایین‬ ‫صادرات انجام ش��ود‪ ،‬امکان شناس��ایی و خطرپذیری‬ ‫ان کمتر خواهد بود‪ .‬از انجا که درحال حاضر ال س��ی‬ ‫نداریم و کارها باید بر اس��اس اعتبار انجام ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫کارها با احتیاط بیشتری همراه باشد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران تاکید ک��رد‪ :‬از انجا ک��ه درحال حاضر صادرات‬ ‫ب��ا خطر هایی همراه اس��ت و باید ب��رای ان تدابیری‬ ‫اندیش��یده ش��ود‪ ،‬در این راس��تا دولت بخشنامه هایی‬ ‫ص��ادر می کند‪ .‬درحال حاضر یکی از این ش��یوه نامه ها‬ ‫معافیت از بازگشت ارز صادراتی به دولت برای کسانی‬ ‫است که صادرات انها زیر سقف یک میلیون یورو باشد‪.‬‬ ‫اگر در تحریم قرار نداشتیم نیازی به ارائه کارت های‬ ‫بازرگانی نبود و تولیدکننده اقدام به صادرات می کرد‪.‬‬ ‫البته ص��دور این کارت ه��ا می تواند همراه ب��ا مزایا و‬ ‫مش��کالتی باش��د‪ .‬ازجمله مزایای این کارت این است‬ ‫ک��ه برای دور زدن تحریم ها مناس��ب اس��ت‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر بس��یاری از تاج��ران در کن��ار تولیدکننده برای‬ ‫ص��ادرات س��رمایه گذاری می کردن��د و از ای��ن رو این‬ ‫چرخه می چرخید و حال اگ��ر این کارت ها در اختیار‬ ‫ای��ن تاجران قرار بگی��رد‪ ،‬درنهایت ب��رای کل چرخه‬ ‫صادراتی مفید است‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه با اشاره به مشکالت کارت های‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعامل دولت‬ ‫و بخش‬ ‫خصوصی برای‬ ‫بازگشت ارز‬ ‫صادراتی‬ ‫نشست کارگروه تخصصی تنظیم بازار فوالد که با‬ ‫حضور معاون معدن��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدی��رکل تنظی��م بازار ای��ن وزارتخانه‪ ،‬س��ازمان‬ ‫حمایت‪ ،‬س��ندیکای لوله و پروفی��ل‪ ،‬انجمن فوالد‪،‬‬ ‫اتحادیه اهن فروش��ان‪ ،‬بورس کاال و ایمیدرو برگزار‬ ‫ش��د و باهدف بازگش��ت ارامش به بازار و برداشتن‬ ‫محدودیت ه��ای پی��ش روی تقاض��ای محص��والت‬ ‫فوالدی‪ ،‬تصمیماتی را اتخاذ کرد و درنهایت تصویب‬ ‫مواردی که تصویب شده بود از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم ش��د‪ .‬به گ��زارش معدن نامه‪،‬‬ ‫تعیین فرمول پایه برای عرضه محصوالت فوالدی در‬ ‫بورس و افزایش تناژ سبدهای فروش در بورس کاال‬ ‫و اصالح نرخ پایه از خروجی های این نشس��ت برای‬ ‫عملیاتی ش��دن بود‪ ،‬البته موارد بسیار مهم دیگری‬ ‫که از دغدغه های اصلی فوالدسازان و معدنی هاست‪،‬‬ ‫در این نشست مطرح شد اما موردتایید قرار نگرفت؛‬ ‫ازجمله بررس��ی دوباره بازگشت ارز از طریق سامانه‬ ‫نیم��ا که صادرکنن��دگان را با مش��کالت عدیده ای‬ ‫روب��ه رو کرده اس��ت‪ .‬در این زمینه بهرام ش��کوری‪،‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران عنوان کرد‪ :‬باید بازگشت ارز از طریق‬ ‫س��امانه نیما بازبینی و حتی حذف می ش��د و این از‬ ‫مهم ترین مواردی است که از جانب فعاالن این حوزه‬ ‫در نشس��ت مربوط به کارگروه تخصصی تنظیم بازار‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬شکوری عنوان کرد‪ :‬سامانه نیما ‪ ۲‬افت‬ ‫برای صادرکنندگان دارد‪ .‬نخس��ت اینکه در سامانه‬ ‫نیم��ا اطالع��ات خریدار و فروش��نده به ط��ور کامل‬ ‫قابل رویت اس��ت و در شرایط تحریم که کارشناسان‬ ‫امریکایی با هدف محدود کردن صادرات و درنهایت‬ ‫به صفر رساندن ان تمامی اطالعات را رصد می کنند‪،‬‬ ‫یک فاجعه به شمار می رود و تمام راه ها را برای تدابیر‬ ‫صادرات��ی و دور زدن تحریم ها از طرف ما می بندد‪.‬‬ ‫دومین ایراد این سامانه به لحاظ اقتصادی است‪ .‬چرا‬ ‫فعاالن اقتصادی بای��د بخش عمده درامد خود را با‬ ‫نرخ کمتر از نرخ بازار بفروش��ند‪ ،‬به لحاظ اقتصادی‬ ‫این عملکرد به ضرر صادرکننده اس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اش��اره کرد‪ :‬ما مخالف بایگانی اطالعات شرکت ها به‬ ‫لحاظ صادرات و واردات نیستیم‪ ،‬پیشنهاد ما این بود‬ ‫کارگروهی متش��کل از متخصصان در بانک مرکزی‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اتاق بازرگانی و‪ ...‬به‬ ‫اطالعات دسترسی داشته باشند و اینگونه نباشد که‬ ‫در س��امانه به اسانی قابل دسترس��ی باشد و ما را با‬ ‫توجه به تحریم ها بیش��تر در فشار بگذارد‪ .‬وی تاثیر‬ ‫این سامانه برای بازگشت ارز را رد کرد و افزود‪ :‬اینکه‬ ‫ارز حاصل از صادرات برنگردد‪ ،‬جای پرسش دارد‪ .‬در‬ ‫زمان های گذش��ته هم که دولت کنترلی بر بازگشت‬ ‫ارز نداش��ت‪ ،‬ارز حاص��ل از ص��ادرات برمی گش��ت؛‬ ‫توس��عه و اشتغال در کشور و افزایش امارهای تولید‬ ‫حاصل برگشت ارز حاصل از صادرات است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫م��ا ‪۳۳‬میلیارد دالر صادرات نفتی در ‪ ۹‬ماه امس��ال‬ ‫داش��ته ایم که از این مقدار ح��دود ‪۹‬میلیارد دالر به‬ ‫سامانه برگشته است‪ .‬همه عالقه مند به برگشت ارز‬ ‫هس��تند اما اخت�لاف ارز و افزایش ن��رخ ارز موجب‬ ‫شده مشکالتی برای فعاالن اقتصادی ایجاد شود که‬ ‫اگر موانع را برداریم ارز راحت تر به کش��ور بازخواهد‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫گره های‬ ‫صادراتی را‬ ‫باز کنیم‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫پای هر برگ معامله نفت ‪ 15‬امضا می نشیند‬ ‫انتقال سکوی فاز ‪۲۰‬‬ ‫پارس جنوبی از خرمشهر‬ ‫دومین س��کوی فازهای ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۴‬پارس‬ ‫جنوبی پس از بارگی��ری و انتقال به دریا‪ ،‬در‬ ‫موقعیت خود در خلیج فارس نصب شد که با‬ ‫بهره برداری از این سکو‪ ،‬روزانه ‪ ۱۴.۲‬میلیون‬ ‫متر مکعب معادل یک دوم یک فاز اس��تاندارد‬ ‫گازی پارس جنوبی به توان تولید گاز کش��ور‬ ‫افزوده می ش��ود‪ .‬به گ��زارش نفت وگاز پارس‪،‬‬ ‫ش��ناور ‪ HL ۵۰۰۰‬عملی��ات نصب س��کوی‬ ‫اقم��اری ‪ ۲۴A‬با وزنی مع��ادل ‪ ۲۳۰۰‬تن را‬ ‫در دری��ا تکمیل کرد و پ��س از پایان مراحل‬ ‫نصب سازه های پل و مشعل با توجه به شرایط‬ ‫جوی حداکثر در مدت دو هفته‪ ،‬بهره برداری‬ ‫و برداش��ت گاز ترش غنی از این س��کو اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬با بهره برداری از این س��کو‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ ۱۴.۲‬میلی��ون متر مکعب معادل یک دوم یک‬ ‫فاز اس��تاندارد گازی پارس جنوب��ی به توان‬ ‫تولید گاز کش��ور افزوده می شود‪ .‬ماه گذشته‬ ‫نی ز س��کوی اصل��ی فاز ‪ ۲۲‬پ��ارس جنوبی با‬ ‫ت به تولید رس��ید و گاز‬ ‫همی��ن میزان ظرفی ‬ ‫ان به پاالیش��گاه این طرح گازی ارسال شد‪.‬‬ ‫فره��اد ایزدجو‪ ،‬مجری طرح توس��عه فازهای‬ ‫ی اظهار کرد‪ :‬س��کوی‬ ‫‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۴‬پارس جنوب ‬ ‫‪ ۲۴A‬در بخ��ش راه اندازی دارای بیش��ترین‬ ‫مقدار پیش��رفت در بین س��کوهایی است که‬ ‫تاکنون برای نصب در میدان پارس جنوبی به‬ ‫دریا منتقل ش��ده است‪ .‬وی با اشاره به انجام‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر‪-‬ساعت کار‬ ‫اجرایی در عملیات ساخت‪ ،‬درباره مشخصات‬ ‫فنی سکوی ‪ ۲۴A‬به شرکت نفت و گاز پارس‬ ‫یاداور شد‪ :‬در این سکو حدود ‪ ۳۱‬هزار اینچ ‪-‬‬ ‫ قطر عملیات لوله کشی‪ ،‬افزون بر ‪ ۹۰‬کیلومتر‬ ‫کابل کش��ی ب��رق و ابزار دقی��ق و ‪ ۳۰۷۷‬متر‬ ‫عملیات تیوبینگ انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مجری‬ ‫طرح توس��عه فازهای ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬پارس جنوبی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬همه مراحل مهندس��ی‪ ،‬س��اخت‪،‬‬ ‫نص��ب و راه اندازی س��کوی ‪ ،۲۴ A‬از س��وی‬ ‫متخصصان ایرانی انج��ام و بخش عمده ای از‬ ‫کاالها و تجهیزات مورد نیاز این سازه از منابع‬ ‫تولید کننده داخلی تامین شده است‪ .‬به گفته‬ ‫بی��ژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت فازهای ‪ ۱۳‬و ‪۲۲ -۲۴‬‬ ‫قرار است به زودی به دست رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداری برسند ‪.‬‬ ‫اتصال به شبکه نیروگاه‬ ‫‪ ۷‬مگاوات خورشیدی‬ ‫کرمانشاه اجرایی شد‬ ‫تاییدیه طرح اتصال به شبکه نیروگاه ‪ ۷‬مگاوات‬ ‫خورشیدی کرمانش��اه با همکاری بین واحدی‪،‬‬ ‫بین سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین‬ ‫طوسی و موسسه اموزش عالی جهاد دانشگاهی‬ ‫کرمانش��اه از طرف شرکت برق منطقه ای غرب‬ ‫کشور ابالغ شد‪ .‬به گزارش پاون‪ ،‬مطالعات اتصال‬ ‫به شبکه نیروگاه ‪ ۷‬مگاوات خورشیدی کرمانشاه‬ ‫ک��ه در پی قرارداد هم��کاری بین واحدی‪ ،‬بین‬ ‫س��ازمان جهاد دانش��گاهی خواجه نصیرالدین‬ ‫طوسی و موسسه اموزش عالی جهاد دانشگاهی‬ ‫کرمانشاه اغاز شده بود‪ ،‬با دریافت تاییدیه طرح‬ ‫اتصال به ش��بکه و تایید مطالعات مربوط به ان‬ ‫از طرف مدیریت ش��رکت ب��رق منطقه ای غرب‬ ‫کشو ر به پایان رسید‪ .‬مطالعات این طرح به همت‬ ‫گروه پژوهش��ی تولید برق تجدیدپذیر سازمان‬ ‫جهاد دانشگاهی خواجه نصیر و با مساعدت های‬ ‫موسسه اموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه‬ ‫انجام ش��د و ب��ا گرفتن مجوز اتصال به ش��بکه‬ ‫نیروگاه‪ ،‬قرارداد ف��روش تضمینی برق (‪)PPA‬‬ ‫ام��کان عق��د ق��رارداد ب��ا س��ازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) فراهم‬ ‫شد‪ .‬همچنین اتصال به شبکه یکی از بخش های‬ ‫مهم نیروگاه های خورش��یدی ب��زرگ نیازمند‬ ‫دریاف��ت مجوزهای الزم اس��ت و ب��رای گرفتن‬ ‫ای��ن مجوزها باید مطالعات و شبیه س��ازی های‬ ‫گوناگون��ی از طری��ق نرم افزارهای م��ورد تایید‬ ‫شرکت های برق منطقه ای‪ ،‬برای اتصال نیروگاه‬ ‫خورش��یدی به شبکه سراسری برق انجام شود‪.‬‬ ‫پروان��ه س��اخت نی��روگاه و مجوزه��ای مربوط‬ ‫ب��ه زمین و محیط زیس��ت پی��ش از این گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بر اساس اعالم روابط عمومی جهاد‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬ایران با داش��تن ح��دود ‪ ۳۰۰‬روز‬ ‫افتاب��ی در س��ال جزو بهترین کش��ورهای دنیا‬ ‫در زمینه ظرفیت انرژی خورش��یدی در جهان‬ ‫اس��ت و با توجه به موقعی��ت جغرافیای ایران و‬ ‫پراکندگی روستایی در کشور‪ ،‬استفاده از انرژی‬ ‫خورش��یدی یکی از مهم ترین عواملی است که‬ ‫باید م��ورد توجه قرار گیرد‪ .‬بهره گیری از انرژی‬ ‫خورشیدی یکی از بهترین راه های برق رسانی و‬ ‫تولید انرژی در مقایسه با دیگر مدل های انتقال‬ ‫انرژی به روس��تاها و نقاط دور افتاده در کش��ور‬ ‫از نظ��ر هزینه‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬نگه��داری و عوامل ‬ ‫مشابه است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمید حسینی‬ ‫در شرایطی که‬ ‫وضعیت وزارت‬ ‫نفت ویژه است‬ ‫و برای فروش‪،‬‬ ‫حمل ونقل و‬ ‫دریافت پول‬ ‫مشکل داریم‬ ‫یک اتاق فکر‬ ‫به صورت‬ ‫هدایت شده‬ ‫هجوم می اورد‪،‬‬ ‫برخی از مجلس‬ ‫نامه می زنند و‬ ‫برخی در بیرون‬ ‫فضاسازی‬ ‫می کنند تا‬ ‫امتیاز بگیرند‬ ‫در پ��ی خروج یک طرف��ه ایاالت متح��ده امریکا از‬ ‫توافق هس��ته ای گ��روه ‪ ۵+۱‬با ای��ران‪ ،‬دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا اعالم ک��رد که مجموعه ای از‬ ‫تحریم ه��ای اقتصادی را علیه ایران وضع خواهد کرد‪.‬‬ ‫تحری��م خرید نفت نیز به عنوان یک��ی از گزینه ها از‬ ‫نوامبر(ابان‪ )97‬گذشته مطرح شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬در ط��ول این مدت این کش��ور‬ ‫تالش کرده اس��ت تا س��ایر کش��ورهای جهان را به‬ ‫توق��ف خرید نفت ای��ران و پای��ان دادن به مبادالت‬ ‫اقتص��ادی ترغیب یا با تهدید ب��ه اعمال جریمه های‬ ‫مال��ی متقاعد کند‪ .‬هر چند به دالیلی از جمله مهلت‬ ‫به خری��داران برای تغییر فنی در پاالیش��گاه ها برای‬ ‫اس��تفاده از نفت جایگزین‪ ،‬یا حفظ تعادل در قیمت‬ ‫و بازار یا فش��اری ک��ه برخی مصرف کنن��دگان وارد‬ ‫کردند‪ ،‬موضع اولیه خود را در زمینه به صفر رساندن‬ ‫فروش نفت ایران تعدیل کرده و اعالم کرد که برخی‬ ‫درخواست ها معافیت از این تصمیم را بررسی خواهد‬ ‫کرد ام��ا در هر حال صادرات نف��ت و میعانات گازی‬ ‫ای��ران که پس از برجام از ی��ک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫بشکه‪ ،‬به سطح ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار بشکه افزایش‬ ‫یافت��ه بود دیگر بار روند نزول��ی گرفت و اوضاع نفت‬ ‫متفاوت شد‪ ،‬باید برای این شرایط جدید تصمیم های‬ ‫جدید گرفت‪ ،‬مس��یرهای قبل��ی دور زدن تحریم هم‬ ‫نتیج��ه نمی دهد‪ ،‬باید راه های نرفته ای طی ش��ود که‬ ‫به طور قطع دش��وارگذرتر و گردنه ها س��خت تر است ‬ ‫اما نقشه راه باید محرمانه بماند چرا که هر کوره راهی‬ ‫رصد می ش��ود و اگر مراقب نباش��یم خطر سد شدن‬ ‫راه‪ ،‬محبوس ش��دن یا س��قوط وج��ود دارد‪ ،‬ناگفته‬ ‫پیداس��ت همان قدر که شرایط جنگی اقتضا می کند‪،‬‬ ‫تحریم اقتصادی نیز می طلبد محتاط باش��یم و نقشه‬ ‫عملیات پدافند را در معرض دید عمومی نگذاریم اما‬ ‫اینکه برخی خواستار شرح هر انچه برای خنثی سازی‬ ‫اقدام های افندی دشمن به کار می رود‪ ،‬هستند‪ ،‬جای‬ ‫بسی شگفتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیکان جنگ علیه نفت ایران‬ ‫وزیر نفت گفت��ه نوک اصلی جنگی که امریکا علیه‬ ‫ملت ایران به ط��ور غیرقانونی و یکجانبه و به تحریک‬ ‫کوردالنی مثل منافقان و با حمایت رژیم صهیونیستی‬ ‫و اش��رار منطقه اغاز کرده‪ ،‬صنعت نفت ایران اس��ت‪.‬‬ ‫مش��کلی که در یک جنگ وجود دارد این است که ما‬ ‫نمی توانی��م همه چیز را به مردم بگوییم‪ .‬مردم غریبه‬ ‫نیس��تن د اما انچه منتشر می شود تنها به گوش مردم‬ ‫نمی رس��د‪ ،‬بلکه رژیم صهیونیس��تی و اشرار منطقه و‬ ‫امری��کا نیز می ش��نوند‪ .‬بنابراین‪ ،‬م��ن نباید اطالعات‬ ‫خ��ودم را به انها بدهم و بگوی��م که چگونه تحریم را‬ ‫دور می زن��م‪ .‬من نبای��د در این باره زیاد صحبت کنم‬ ‫و پی��ش از این نیز گفت��ه ام که حتی یک کلمه حرف‬ ‫نمی زنم که مورد استفاده امریکا قرار گیرد‪ .‬نمی توانیم‬ ‫درب��اره کارهای مان حرفی بزنیم زی��را به ضرر مردم‬ ‫است‪ .‬یک فرمانده عملیات هرگز نمی تواند نقشه های‬ ‫عملیاتی خود را توضیح دهد زیرا عملیات لو می رود و‬ ‫به کش��تار سربازان و مجاهدان خودی منجر می شود‪.‬‬ ‫در صنعت نفت هم هر اطالعاتی که من بدهم دشمن‬ ‫از ان اس��تفاده می کن��د و مردم هم س��رانجام راضی‬ ‫نیس��تند که من اطالعات ملت را بگویم‪ .‬اینکه برخی‬ ‫می گویند ش��ما اتاق تاریک دارید‪ ،‬باید بگویم بله‪ ،‬ما‬ ‫برای دشمنان ایران اتاق تاریک داریم و بسیاری از این‬ ‫تحریم اقتصادی نیز می طلبد محتاط باشیم و نقشه عملیات پدافند‬ ‫را در معرض دید عمومی نگذاریم اما اینکه برخی خواس��تار ش��رح‬ ‫هر انچه برای خنثی س��ازی اقدام های افندی دشمن به کار می رود‪،‬‬ ‫هستند‪ ،‬جای بسی شگفتی است‬ ‫موضوع ناراحت هس��تند که من تالش می کنم سطح‬ ‫حفاظت اطالعات باال باشد اما همه موارد برای نظام‪،‬‬ ‫شفاف و روشن است و ما به گونه ای عمل می کنیم که‬ ‫سرانجام ش��فافیت و روشنی برای نظام باشد و روزی‬ ‫که س��ختی ها برطرف شود به مردم نیز خواهیم گفت‬ ‫ک��ه چه کارهایی انجام داده ایم اما اکنون مانند همان‬ ‫سربازان گمنامی هستیم که کسی نمی داند چه کاری‬ ‫انجام می دهیم‪ .‬خیلی ه��ا به ما حرف هایی می زنند و‬ ‫کاری می کنن��د تا ما را تحریک کنند حرف بزنیم اما‬ ‫هیچ حرفی نمی زنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ اتاق فکر هدایت شده‬ ‫در همین راس��تا نیز حمید حس��ینی به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫واضح اس��ت که هر کارشناس��ی می تواند نقد کند و‬ ‫درب��اره عملکرد وزارت نفت اظه��ار نظر کند اما انچه‬ ‫باعث تاس��ف اس��ت اینکه در ش��رایطی که وضعیت‬ ‫وزارت نفت ویژه اس��ت و برای ف��روش‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫دریافت پول مش��کل داریم یک ات��اق فکر به صورت‬ ‫هدایت ش��ده هجوم م��ی اورد‪ ،‬برخ��ی از مجلس نامه‬ ‫می زنن��د و برخی در بی��رون فضاس��ازی می کنند تا‬ ‫امتیاز بگیرند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این اف��راد در برهه ای اعتقاد داش��تند‬ ‫وزارت نفت همکاری نمی کند و مصوبه ای را از سران‬ ‫ق��وا گرفتند تا نف��ت در بورس عرضه ش��ود‪ ،‬یکی از‬ ‫منتق��دان وزارت نفت هم نماینده این وزارتخانه برای‬ ‫عرضه نفت در بورس ش��د‪ ،‬به طور قطع مشخص بود‬ ‫که در چند ماه نخست خیلی نمی تواند موفق باشد اما‬ ‫وزارت نفت موافقت کرد‪ ،‬قیمت ها ش��فاف و معیارها‬ ‫مشخص بود و انگیزه کافی هم وجود داشت‪ ،‬بازاریابی‬ ‫تقاضای خریداران بورسی از وزارت نفت چیست؟‬ ‫از میان چهار باری که نفت خام در بورس عرضه شد‪،‬‬ ‫دو بار بی مش��تری ماند و به فروش نرفت‪ .‬گفته می ش��ود‬ ‫دلیل این موضوع‪ ،‬چالش خریداران نفت و موضوع انتقال‬ ‫پول است اما خریداران در این راستا‪ ،‬پیشنهادهایی هم‬ ‫داده اند که باید در وزارت نفت بررس��ی شود‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ۶ ،‬و ‪ ۲۰‬ابان ‪ ،‬نخس��تین و دومین زمان عرضه نفت‬ ‫ت با موفقیت انجام ش��د‬ ‫خ��ام در بورس بود که به نس��ب ‬ ‫و نف��ت خ��ام به فروش رس��ید؛ اتفاقی ک��ه پای بخش‬ ‫خصوص��ی را ب��ه فروش نفت باز ک��رد و نفتی ها رضایت‬ ‫خ��ود را از این اتفاق اب��راز و اعالم کردند که این فرایند‬ ‫ادامه دار خواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بورس��ی ها نیز اعالم‬ ‫کردند این عرضه ها به طور منظم انجام می شود که با این‬ ‫کار‪ ،‬بخش خصوصی بتواند وارد معامالت نفت خام شود‪.‬‬ ‫تو پنجم‬ ‫عرضه سوم و چهارم که در روزهای یکم و بیس ‬ ‫ن انجام ش��د‪ ،‬روند دیگ��ری را طی کردند و با اینکه‬ ‫بهم ‬ ‫در ای��ن عرضه ها‪ ،‬تس��هیالتی برای خری��داران در نظر‬ ‫گرفته ش��د‪ ،‬نفت بی مش��تری ماند‪ .‬برای مثال‪ ،‬یکی از‬ ‫این تسهیلگری ها‪ ،‬تسویه ریالی برای خریداران داخلی و‬ ‫افزایش زمان تسویه برای خریداران خارجی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹موضع نفتی ها و بورسی ها‬ ‫نف��ت خام در حالی برای دو بار در بورس بی مش��تری‬ ‫ماند که مس��ئوالن نفتی اعالم کردند مراجعه متقاضیان‬ ‫برای مذاکره با ش��رکت ملی نفت بیشتر شده که به این‬ ‫معنی اس��ت که این فرایند در حال شناخته شدن است‬ ‫و فعاالن این حوزه در حال اشنا شدن با ان هستند‪ .‬در‬ ‫این راس��تا اعالم شد بیش��تر صحبت ها در این مذاکرات‬ ‫درباره نقل و انتقال وجوه اس��ت زیرا از مشتری خارجی‬ ‫انتظ��ار داریم ‪ ۶‬درصد پیش پرداخت را ریالی واریز کند‪.‬‬ ‫درواقع از کس��ی انتظار داریم ک��ه تاکنون یک ریال در‬ ‫اختیار نداشته و چنین فضایی را تجربه نکرده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بورسی ها نیز اعالم کردند برخی افراد‬ ‫روی ش��رایط خری��د و تضامین‪ ،‬پیش��نهادهایی دارند‬ ‫که فعال با ش��رایط اطالعیه عرضه‪ ،‬قابل انجام نیس��ت‪.‬‬ ‫م��ا ان پیش��نهادها را به مس��ئوالن ش��رکت ملی نفت‬ ‫منتقل می کنیم‪ .‬برخی از این پیش��نهادها درباره گرفتن‬ ‫ضمانتنامه و ش��رایط بانکی اس��ت و برخی نیز شرایطی‬ ‫برای پرداخت دارند که متفاوت با ش��رایطی است که ما‬ ‫در اطالعیه عرضه اورده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد خریداران به وزارت نفت چیست؟‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬امیرحس��ین تبیانیان‪ ،‬نماینده شرکت‬ ‫ملی نفت ایران در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره پیشنهادهای‬ ‫یادش��ده توضی��ح داد‪ :‬درباره پیش��نهادهای خریداران‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی نفت جلسه هایی را با سازمان بورس برگزار‬ ‫کرده و به جمع بندی رسیدند‪ .‬این پیشنهادها باید داخل‬ ‫وزارت نفت هم بررس��ی شود تا مشخص شود می توانیم‬ ‫این امکانات را فراهم کنیم یا خیر‪ .‬در صورتی که مجوزها‬ ‫صادر و امکانات فراهم ش��ود‪ ،‬در اطالعیه عرضه منتش��ر‬ ‫می کنیم‪ .‬وی همچنین درباره پیش��نهادهای خریداران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از انجا که پول مشتریان خارجی ارزی است‪،‬‬ ‫امکانی را برای نحوه تسویه پیش پرداخت می خواهند که‬ ‫باید بررسی کنیم و ببینیم می توانیم این امکان را با توجه‬ ‫به شرایطی که داریم فراهم کنیم یا خیر‪ .‬به گفته نماینده‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬به طور احتمالی این موضوع برای‬ ‫هفته جاری یا هفته اینده به جمع بندی برسد و چنانچه‬ ‫تفاوتی ایجاد ش��ود‪ ،‬در عرض��ه میعانات گازی در بورس‬ ‫نیز اعمال می شود‪.‬‬ ‫و قانع کردن مش��تری هم فرایند ی دارد که خریدار‬ ‫باید ان را طی کند‪ .‬در هر حال وزارت نفت حسن نیت‬ ‫خود را نش��ان داده است اما اکنون شرایط به گونه ای‬ ‫نیست که سازمان های دولتی را به بهانه اینکه ما خبر‬ ‫نداریم مورد هجمه قرار دهیم‪ ،‬اقای زنگنه چندین بار‬ ‫اعالم کرده بن��ده نمی توانم به صراحت بیان کنم چه‬ ‫کاری انجام می دهم‪.‬‬ ‫‹ ‹وزارت نفت‪ ،‬مرکزی شفاف‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ای��ران تصریح کرد‪ :‬این عده به‬ ‫بهانه های مختلف‪ ،‬مس��ائلی را مطرح و ش��بهه اندازی‬ ‫می کنن��د‪ .‬به یقی��ن اینها دنبال اه��داف خاص خود‬ ‫هس��تند‪ .‬مدعی هستند همه چیز باید در اختیارشان‬ ‫قرار گیرد در حالی که وزارت نفت یکی از مراکز شفاف‬ ‫است‪ ،‬س��ازمان های نظارتی‪ ،‬دیوان محاسبات و بانک‬ ‫مرک��زی بر هر معامله و هر س��ند فروش نفت نظارت‬ ‫می کند‪ ،‬پای ه��ر برگ معامله فروش نفت حدود ‪۱۵‬‬ ‫امضا از کارشناس‪ ،‬مدیر بین الملل‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نفت‪ ،‬اعض��ای هیات مدیره و وزیر نفت وجود دارد‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د این اقدام ها از نااگاهی است یا این عده‬ ‫اهداف دیگری در پس پرده دارند چرا که وزارت نفت‬ ‫از بیشتر سازمان های دولتی سالم تر و شفاف تر است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬این افراد حوزه سیاست و اقتصاد را‬ ‫نمی توانند تفکیک کنند زیرا شناختی بر بازار جهانی‬ ‫نفت و رقیبان ندارند‪ ،‬فکر می کنند می توانیم با روسیه‬ ‫در بازار جهان��ی نفت همکاری کنیم اما اگر با الفبای‬ ‫نفت و گاز اشنا باشند باید بدانند ما حتی با عراق هم‬ ‫در اوپک رقیب هستیم ممکن است در زمینه سیاسی‬ ‫رفیق باش��یم اما در اوپک رقیب هستیم‪ ،‬بارها تالش‬ ‫کرده ایم همکاری کنیم اما به جایی نرس��یدیم چون‬ ‫رقیب هستیم‪.‬‬ ‫حس��ینی گفت‪ :‬حتی اگر خوشبین هم باشیم باید‬ ‫معادالت اقتصادی را بشناس��یم‪ .‬این عده تصورش��ان‬ ‫این اس��ت که ب��ر مبن��ای بلوک بندی سیاس��ی کار‬ ‫اقتص��ادی هم می توان انج��ام داد اما همواره دیده ایم‬ ‫که عملیاتی نیس��ت‪ ،‬س��اده انگاری اس��ت که بگوییم‬ ‫زنگنه اراده کار با روس��یه یا چین را نداش��ته و فقط‬ ‫ن��گاه به غ��رب دارد‪ .‬زمانی مذاکره ش��د که روس��یه‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار بش��که نفت از ما بخرد شرکت های روسی‬ ‫امدن��د در حالی که ما نفت س��بک را مثبت در بازار‬ ‫اسیا می فروختیم‪ ،‬می گفتند ‪ ۱۰‬دالر تخفیف بدهید‬ ‫زنگنه اعالم کرد وقتی نفت مان را با قیمت بین المللی‬ ‫و پالس می فروش��یم چرا باید تخفی��ف بدهیم؟ انها‬ ‫می خواستند همین نفت را به پاالیشگاه مشتری خود‬ ‫ما در هند بفروشند‪ ،‬قصدش��ان بردن نفت به روسیه‬ ‫ع وقتی روس ها در حوزه نفت و گاز‬ ‫نب��ود‪ ،‬به طور قط ‬ ‫یا فروش تجهیزات با ما طرف می شوند حرف های شان‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬اس��تاندارد و حرفه ای نیس��ت و به طور‬ ‫معمول خارج از عرف و اس��تاندارد است‪ ،‬توقع باالیی‬ ‫دارن��د و فکر می کنند ما منتظریم با ثمن بخس نفت‬ ‫ما را بخرند و در بازار خود ما بفروشند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در هر حال همان ها که خواس��تار‬ ‫ش��فافیت معامالت محرمانه هس��تند دف��اع از منافع‬ ‫ملی را ایراد و ارزان فروش��ی به روسیه و چین و هند‬ ‫را اقتصاد مقاومتی و مبارزه با اس��تکبار جهانی تلقی‬ ‫می کنن��د‪ ،‬بای��د گفت به ط��ور قطع با ای��ن معیارها‬ ‫نمی توانن��د عملکرد وزارت نفت را زیر س��وال ببرند‪.‬‬ ‫قدر مس��لم انک��ه وزارت نفت به عن��وان خط حمله‬ ‫جنگ اقتصادی در جایگاهی اس��ت که از سوی دولت‬ ‫و سازمان های نظارتی رصد می شود و این گونه نیست‬ ‫که معامالت در اتاق تاریک و سربس��ته انجام شود و‬ ‫کس��ی جز نفتی ها از ان باخبر نباشد‪ .‬به یقین تولید‬ ‫نفت‪ ،‬میزان ان و نحوه فروش ان محرمانه اس��ت اما‬ ‫فقط برای دشمن‪.‬‬ ‫تنش هایی در اقتصاد صنعت برق‬ ‫تغییرات ش��دید نرخ ارز‪ ،‬هزینه های تامین قطعات و تعمیر و نگهداری‬ ‫را در صنعت برق افزایش داده و به همین دلیل نیز قیمت تمام ش��ده برق‬ ‫افزایش یافته اس��ت؛ مدیرعامل توانیر نیز معتقد اس��ت که فاصله قیمت‬ ‫تکلیفی و تمام ش��ده برق افزایش بیش��تری خواهد یافت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫صنع��ت برق برای کاه��ش هزینه های تولید برق اقدام های زیادی را انجام‬ ‫ت به گونه ای که در حوزه خرید برق و با مقرراتی که اجرا ش��ده‪،‬‬ ‫داده اس�� ‬ ‫قیمت خرید برق حدود ‪ ۲۰‬ریال به ازای هر کیلووات در بازار برق کاهش‬ ‫یافت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬قیمت هر واحد تولید از ‪ ۴۹۱‬ریال در سال ‪،۱۳۹۵‬‬ ‫ب��ه ‪ ۴۷۹‬ریال در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬کاه��ش یافت؛ یعنی در راس��تای کاهش‬ ‫هزینه ه��ای صنعت برق‪ ،‬مقرراتی مصوب ش��د ک��ه هزینه های خرید برق‬ ‫کاهش یابد‪ .‬با این وجود‪ ،‬ش��کاف قیمت تمام شده با قیمت فروش برق در‬ ‫ایران‪ ،‬موجب ناترازی در اقتصاد صنعت برق شده که در نتیجه ان‪ ،‬فاصله‬ ‫قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده و واگذاری نیروگاه ها به بخش‬ ‫خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است‪ .‬اسماعیل نیا‪ ،‬معاون هماهنگی‬ ‫و مالی پش��تیبانی توانیر در این باره گفت‪ :‬با واگذاری نیروگاه ها به بخش‬ ‫خصوص��ی که در قالب دارایی رخ داد‪ ،‬تمام بدهی های مربوط به س��اخت‬ ‫انه��ا ب��رای صنعت برق باقی ماند و در عمل‪ ،‬فروش نیروگاه ها بدون انتقال‬ ‫شد در حالی که باید این واگذاری ها در قالب شرکت‬ ‫بدهی به خریدار انجام ‬ ‫و با انتقال بدهی به خریدار انجام می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹همه بدهی ها برای وزارت نیرو باقی ماند‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه رون��د واگذاری ها نی��از به اص�لاح دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واگذاری های انجام ش��ده تاکنون با روح سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬همخوانی‬ ‫نداشت و در عمل‪ ،‬نیروگاه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است؛‬ ‫ت یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد‪.‬‬ ‫در نهای ‬ ‫اس��ماعیل نیا ب��ا بیان اینکه موضوع دیگر ان اس��ت که بخش��ی از این‬ ‫نیروگاه ه��ا ه��م در قال��ب رد دیون به بانک ها و س��ازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫بنیاد ش��هید و‪ ...‬واگذار ش��د که هیچ کدام با روح سیاست های اصل ‪ ۴۴‬که‬ ‫تاکید بر باز شدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد‪ ،‬هم خوانی ندارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با واگذاری نیروگاه ها در قالب رد دیون‪ ،‬نه تنها منابعی دس��ت‬ ‫ت بلکه چون این نیروگاه ها به صورت دارایی به فروش رفت‪،‬‬ ‫صنعت را نگرف ‬ ‫بس��یاری از صاحب نظران حوزه برق معتقدند که درحال حاضر ش��رایط‬ ‫خوب��ی در حوزه برق حاکم نیس��ت و ب��رای از بین بردن موانع موجود این‬ ‫ح��وزه‪ ،‬باید راه اصالح تعرفه برق مش��ترکان پرمص��رف مد نظر قرار داده‬ ‫ش��ود؛ در همین راس��تا‪ ،‬چندی پیش جلسه ای با حضور مسئوالن ذی ربط‬ ‫از جمله وزارت نیرو‪ ،‬در کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫برای بررس��ی قیمت تعرفه برق برای مش��ترکان پرمصرف برگزار شد و در‬ ‫نهایت اصالح قیمت گذاری این حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬راهکاره��ای اصالح نظام تعرفه گ��ذاری ارزیابی و برای‬ ‫مش��ترکان پرمصرف تصمیم های الزم در این باره اتخاذ ش��د و بر اس��اس‬ ‫گفته ه��ای رحیم زارع‪ ،‬رئی��س کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی باید این مهم به جدیت پیگیری و اجرا ش��ود که قیمت برق به‬ ‫حد واقعی و مطلوب خود برسد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬شرایط پرچالشی در حوزه‬ ‫ب��رق داری��م و برای از بین بردن موان��ع باید راه اصالح تعرفه گذاری برق را‬ ‫در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر اصالح تعرفه بر مدیریت مصرف برق‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این اصالح تعرفه گذاری برق می تواند در مدیریت‬ ‫مصرف و خاموش��ی ها تاثیرگذار باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وقتی قیمت برق پایین‬ ‫ع بخش��ی از مش��ترکین که بی محابا ب��ه مصرف ادامه‬ ‫باش��د‪ ،‬به طو ر قط ‬ ‫می دهند‪ ،‬نسبت به مصرف درست برق اهتمام الزم را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫چندی پیش نیز بر اس��اس مصوبه هیات وزیران‪ ،‬تعرفه برق سازمان های‬ ‫دولتی در سراس��ر ایران با هدف مدیریت مصرف برق در نهاد های دولتی‬ ‫در س��اعت های اوج ب��ار ‪ ۲۰‬درص��د افزایش پیدا کرد تا س��ازمان ها بعد از‬ ‫س��اعت های اداری‪ ،‬از وس��ایل سرمایشی اس��تفاده نکنند‪ .‬با این تفاسیر‪،‬‬ ‫وضعیت صنعت برق به گونه ای اس��ت که برای جذب س��رمایه های بخش‬ ‫خصوصی و سرو سامان دادن به این حوزه باید نگاه ویژه دولت به این حوزه‬ ‫باشد که این صنعت بتواند با ظرفیت های موجود رشد کافی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫متولی ساخت خط اهن اصفهان‪-‬تهران باز هم تغییر کرد‬ ‫رفت و برگشت بی نتیجه قطار پرسرعت روی کاغذ‬ ‫اکرم امینی‪ :‬نخس��تین پروژه قطار پرس��رعت در ایران هنوز‬ ‫کامل نش��ده و روی ریل نرفته‪ ،‬در دور باطل رفت و برگش��ت‬ ‫بی��ن اداره های دولتی گیر کرده اس��ت! وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫می گوید س��اخت راه اهن پرس��رعت اصفهان‪-‬تهران که س��ال‬ ‫گذش��ته با تصمیم دولت‪ ،‬به ش��رکت راه اهن واگذار شده بود‪،‬‬ ‫باید به متولی پیش��ین پروژه یعنی ش��رکت س��اخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل کش��ور بازگردد‪ .‬محمد اس�لامی معتقد‬ ‫اس��ت باتوجه به اینکه راه اهن‪ ،‬ش��رکتی بهره بردار و ش��رکت‬ ‫ساخت‪ ،‬نهادی سازنده است‪ ،‬باید همه پروژه های عمرانی ریلی‬ ‫که در س��ال های گذشته به شرکت راه اهن واگذار شده‪ ،‬دوباره‬ ‫به ش��رکت ساخت بازگردانده شود‪ .‬درحالی که در بیش از یک‬ ‫دهه گذشته‪ ،‬نخستین پروژه قطار پرسرعت ایران در حال رفت‬ ‫و امد بین متولیان بوده و اقدامی عملی در زمینه س��اخت ان‬ ‫انجام نش��ده‪ ،‬برخی کارشناس��ان معتقدند اولویت ها و بایدها و‬ ‫نبایده��ای این پروژه در گذر زمان تغیی��ر کرده و این پروژه از‬ ‫اس��اس نیازمند بازنگری اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫پروژه قطار‬ ‫پرس��رعت اصفهان‪-‬قم‪-‬ته��ران‪ ،‬در مس��یری ‪ ۴۱۰‬کیلومتری‬ ‫تعری��ف ش��ده که ‪ ۲۴۰‬کیلومتر ان بی��ن اصفهان تا قم و ‪۱۷۰‬‬ ‫کیلومتر ان‪ ،‬بین قم تا تهران قرار دارد‪ .‬برای این قطار س��رعت‬ ‫‪ ۳۵۰‬کیلومتر در س��اعت تعریف ش��ده و گفته شده این قطار‪،‬‬ ‫مس��افران را در کمتر از ‪ ۲‬س��اعت بین تهران و اصفهان جابه جا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی این طرح در سال ‪ ۱۳۸۵‬از سوی دولت وقت‬ ‫کلید خورد اما در عمل کاری انجام نش��د تا دولت یازدهم نیز‬ ‫یک بار این پروژه را کلنگ زنی کند‪ .‬قرار بود این پروژه از زمان‬ ‫کلنگ زنی ‪۴‬س��اله ساخته ش��ود اما گرفتاری های گوناگون از‬ ‫جمله مشکالت مالی‪ ،‬مانع پیشرفت مناسب این پروژه تاکنون‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬گرچه پروژه قطار پرس��رعت از ابتدا در ش��رکت‬ ‫س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کلید خورده بود‪ ،‬اما‬ ‫س��ال گذش��ته با نظر وزیر راه و شهرس��ازی وقت و با موافقت‬ ‫دولت‪ ،‬به ش��رکت راه اهن واگذار شد تا روند ساخت ان سرعت‬ ‫بگیرد‪ .‬با این حال در روزهای گذشته‪ ،‬محمد اسالمی‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی از واگذاری دوباره این پروژه به ش��رکت ساخت و‬ ‫توس��عه زیربناهای حمل ونقل خبر داد‪ .‬اس�لامی هفته گذشته‬ ‫گفت‪ ۱۵ :‬روز پیش در جلسه هیات دولت مطرح شد که تمامی‬ ‫پروژه هایی که از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫به ش��رکت راه اهن واگذار ش��ده بود دوباره به ش��رکت ساخت‬ ‫بازگردد زیرا ش��رکت راه اهن به عنوان بهره بردار مطرح است و‬ ‫فلس��فه راه اندازی شرکت ساخت و توسعه نیز ساخت و تکمیل‬ ‫پروژه های زیربنایی حمل ونقل بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت های پروژه نیازمند بازنگری است‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند اینکه چ��ه نهادی متولی قطار‬ ‫پرس��رعت در ایران باش��د تفاوتی نمی کند اما نکته مهم تر این‬ ‫اس��ت که گذش��ت زمان‪ ،‬اولویت های اجرای این پروژه را زیر‬ ‫سوال برده است‪.‬‬ ‫سعید قصابیان در پاسخ به‬ ‫‪ ،‬دست به دست شدن پروژه‬ ‫قطار پرس��رعت بین نهادهای دولت��ی را از جمله مصداق های‬ ‫ناکارامدی نهاد اداری کش��ور دانس��ت و افزود‪ :‬این گونه به نظر‬ ‫می رس��د که ‪ ۲‬مجموعه که هر دو زیر پوش��ش یک وزارتخانه‬ ‫هس��تند‪ ،‬برای به دست گرفتن و اجرای یک پروژه با هم رقابت‬ ‫می کنند‪ ،‬کار به دخالت وزیر می کش��د و با تغییر وزیر‪ ،‬دوباره‬ ‫تصمیم جدید گرفته می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت س��اخت یا‬ ‫راه اهن قرار است چه کار متفاوتی درباره این پروژه انجام دهند‬ ‫که دیگری نمی تواند؟ اگر به راستی به دنبال خدمت هستیم‪ ،‬چه‬ ‫تفاوتی می کند که ما این پروژه را اجرا کنیم یا شرکت همکار و‬ ‫هم رده در وزارتخانه متبوع خودمان؟ این کارشناس ادامه داد‪:‬‬ ‫رفتن زیر بار مس��ئولیت اجرای یک پروژه چه مزیتی می تواند‬ ‫برای یک شرکت دولتی داشته باشد که اجرای پروژه را به سمت‬ ‫خود بکشد؟ این دست به دست شدن مجری پروژه چه تفاوتی‬ ‫به حال ذی نفعانی دارد که منتظر بهره برداری از پروژه هستند؛‬ ‫جز اینکه راه اندازی پروژه به تعویق می افتد؟‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬دس��ت اندرکاران پروژه های عمرانی باید یاد‬ ‫بگیرند که در مدیریت پروژه‪ ،‬اتالف زمان‪ ،‬معادل هزینه است و‬ ‫تعوی��ق در اجرای پروژه ها برای ملت هزینه دارد‪ .‬انها امانت دار‬ ‫مردم هستند و نباید منافع مردم را قربانی کشمکش های درون‬ ‫وزارتخانه ای خود کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس یاداور شد‪ :‬از س��وی دیگر وقتی اجرای یک‬ ‫پروژه این همه س��ال به تاخیر بیفتد لزوم اجرای ان به ش��دت‬ ‫زیر سوال می رود‪ .‬در واقع باید این پرسش را مطرح کرد که قطار‬ ‫پرسرعتی که ‪ ۱۰‬سال پیش درباره ضرورت و اولویت راه اندازی‬ ‫ان به اجماع رسیده ایم امروز هم همان ضرورت را دارد؟‬ ‫قصابیان با تاکید بر اینکه فرقی نمی کند راه اهن پرسرعت را‬ ‫شرکت ساخت بسازد یا راه اهن اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر مسئله‬ ‫مهم ت��ر این اس��ت که ببینیم امروز همچن��ان این پروژه همان‬ ‫اولویت گذشته را دارد و ما به قطار پرسرعت نیاز داریم یا نه؟‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اس��اس و اولویت های این پروژه بعد از‬ ‫گذش��ت س��ال ها از مطالعات ابتدایی و کلنگ زنی‪ ،‬به طور قطع‬ ‫نیازمند مرور و بازنگری اس��ت‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬حال که این همه‬ ‫زمان را در این پروژه از دست داده ایم وقت داریم یک بار دیگر‬ ‫پ��روژه را مرور کنیم زی��را باتوجه به تغییر نرخ ارز‪ ،‬به طور قطع‬ ‫نرخ برگش��ت سرمایه همان نرخی نیس��ت که پیش تر مدنظر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر لزوم بازنگری در پروژه اظهار کرد‪:‬‬ ‫به نظر می رسد درحال حاضر به جای هزینه کردن برای سرعت‬ ‫بهتر اس��ت به دنبال افزایش کیفیت خدمات به مس��افر برویم‪.‬‬ ‫مسافران از خدمات مسافری فعلی نارضایتی های زیادی دارند‬ ‫و درحال حاضر این مس��ئله نس��بت به س��رعت برای مسافران‬ ‫اهمیت بیشتری دارد‪ .‬این کارشناس افزود‪ :‬اینکه قطار به موقع‬ ‫حرکت کند و به موقع به مقصد برس��د‪ ،‬تکان های زیاد نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬رفتار مهمانداران درست باشد‪ ،‬پزشک در قطارها باشد‪،‬‬ ‫تهویه درس��ت کار کند‪ ،‬غذای رس��توران مانده و چای‪ ،‬س��رد‬ ‫نباشد و مهماندار ساعت ‪ ۶‬صبح در کوپه را نزند‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫برای مسافران مهم تر از سرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر بر ساعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطار پرسرعت؛ دست کم ‪ ۳.۵‬سال دیگر‬ ‫مش��کالت مالی از مهم ترین دالیل س��رعت نگرفتن ساخت‬ ‫قطار پرس��رعت در ایران در س��ال های گذشته بوده است‪ .‬قطار‬ ‫پرسرعت تهران‪-‬اصفهان قرار است با فاینانس چینی ها ساخته‬ ‫ش��ود و سال گذشته معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرد این‬ ‫وام ‪ ۲.۶‬میلی��ارد دالری ب��ه جری��ان افتاده اس��ت‪ .‬در روزهای‬ ‫گذش��ته نیز وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد روند دریافت این‬ ‫فاینانس در حال سرعت گرفتن است‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی گفت‪ :‬مش��کالت ابتدایی این پروژه برطرف‬ ‫شده و مذاکراتی را با فاینانسور و سرمایه گذار داشته ایم تا هرچه‬ ‫زودتر مش��کالت ان رفع ش��ود و این طرح با س��رعت بیشتری‬ ‫حرکت کند تا به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژه دست کم ‪ ۳.۵‬سال دیگر به کار پیوسته‬ ‫نیاز دارد تا بتوانیم ان را به سرانجام برسانیم‪ .‬موضوع مهمی که‬ ‫در این پروژه وجود دارد تکمیل زیرساخت و اتصال شبکه برق‬ ‫اس��ت تا بتوان ناوگان ویژه ای که منحصر به همین مسیر است‬ ‫قطار پرس��رعت تهران‪-‬اصفهان قرار اس��ت با فاینانس چینی ها ساخته‬ ‫شود و س��ال گذش��ته معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرد این وام ‪۲.۶‬‬ ‫میلیارد دالری به جریان افتاده است‬ ‫را از سوی سرمایه گذار در اختیار گرفت و خدمات برقرار شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمان ‪ ۳.۵‬ساله فقط برای تکمیل زیرساخت و‬ ‫ایجاد ایس��تگاه های این مسیر است و فرایند تهیه ناوگان ویژه‬ ‫ای��ن خط هم زمان بر اس��ت‪ .‬با این ح��ال امیدواریم در همین‬ ‫زمان بن��دی‪ ،‬این پروژه را اجرا کنی��م و مقدمه بهره برداری ان‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬در بودجه ‪ ۹۸‬برای این پروژه سهم دولت ‪۱۵‬‬ ‫درصد و س��هم فاینانسور ‪ ۸۵‬درصد خواهد بود‪ .‬سهم دولت که‬ ‫معادل ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان است و در بودجه پیش بینی شده‬ ‫برای ایجاد زیرس��اخت‪ ،‬تملک و ازادسازی مسیر و دربرگیرنده‬ ‫همان ‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹علت تاخیر در اجرای پروژه‬ ‫عل��ت تاخی��ر در اجرای نخس��تین پروژه قطار پرس��رعت را‬ ‫چن��دی پیش‪ ،‬معاون برنامه ری��زی و مدیریت منابع وزارت راه‬ ‫و شهرسازی برای خبرنگاران توضیح داد‪.‬‬ ‫امیر امینی در حاش��یه نمایش��گاه حمل ونقل امسال در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬در این پروژه مطالعات دفترچه اول‪ ،‬دفترچه دوم و‬ ‫دفترچه سوم تکمیل نبود و شفافیت در پروژه برای طرف ایرانی‬ ‫وجود نداش��ت و فقط برای طرف چینی ب��ود زیرا انها پیش تر‬ ‫چنین پروژه هایی را در کشورهای دیگر اجرا کرده بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��فاف کردن جزئیات قرارداد‪ ،‬فرایند را طوالنی‬ ‫کرد و وزارت راه و شهرس��ازی هم برای دقیق کردن مطالعات‬ ‫تالش کرد‪ .‬ال س��ی (اعتبارات اسنادی) باز و فاینانس عملیاتی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬پروژه فعال اما به دلیل تحریم‪ ،‬سرعت اجرای ان‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬پیمانکار طرف چینی باید تضمین های الزم‬ ‫را ارائه دهد تا رقم فاینانس ازاد شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اگر پیمانکار طرف چین��ی تضمین ها را‬ ‫بیاورد‪ ،‬پروژه سرعت می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدا قرار بود این پروژه‬ ‫با هزینه ‪ ۱۳.۷‬میلیارد یوانی اجرا شود اما با ‪ ۵۰‬کیلومتر کاهش‬ ‫سرعت‪ ،‬هزینه اجرای ان ‪ ۵۷‬میلیارد یوان شده که این شامل‬ ‫ناوگان هم می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترمز سوانح ریلی در دست کیست؟‬ ‫اسماعیل درگاهی‪ -‬کارشناس مرکز کنترل و فرمان مترو‪ :‬عوامل انسانی‬ ‫از مهم ترین دالیل بروز س��انحه های ریلی هس��تند؛ به عنوان مثال نتایج‬ ‫یک بررس��ی نشان می دهد ‪ ۹۷.۵‬درصد سانحه های رخ داده در راه اهن‬ ‫جنوب شرق‪ ،‬ناشی از عوامل انسانی مانند سهل انگاری‪ ،‬بی دقتی و اهمال‬ ‫در انجام وظایف و رعایت نش��دن مقررات عمومی حرکت بوده اس��ت‪.‬‬ ‫سانحه های ریلی را می توان از نظر مسائل فردی‪ ،‬اجتماعی و فنی مورد‬ ‫تجزیه و تحلیل قرار داد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مس��ائل روحی و جسمی نیروی‬ ‫انس��انی فعال در راه اهن از یک س��و و عواملی مانند نحوه بازخواس��ت و اس��تنتاج‬ ‫عام�لان حادثه از س��وی دیگر می تواند در انگی��زش کارکنان و در نتیجه‪ ،‬میزان و‬ ‫ش��دت س��انحه ها نقش داشته باش��د‪ .‬همچنین از منظر فنی‪ ،‬تجهیزات فنی مورد‬ ‫اس��تفاده و میزان و نحوه اموزش بدو ورود ضمن خدمت کارکنان‪ ،‬از عواملی است‬ ‫که در بروز سانحه های ریلی موثر است‪ .‬این مسائل نشان می دهد عامل انسانی در‬ ‫بروز سانحه و نیز حفظ ایمنی‪ ،‬حرف اول را می زند‪ .‬در واقع نیروی انسانی (نیروی‬ ‫فعال در بخش سیر و حرکت) باید بداند که خطا و سهل انگاری به هر میزان‪ ،‬تا چه‬ ‫حد در بروز سانحه ها موثر خواهد بود و عملکرد او تا چه اندازه در کاهش سانحه ها‬ ‫نقش دارد‪ .‬نبود جایگاه شغلی مناسب نیروی انسانی بخش سیر و حرکت از مسائلی‬ ‫اس��ت ک��ه می تواند انگیزه های کارکنان را کاهش دهد‪ .‬ب��ه باور مازلو‪ ،‬در نیازهای‬ ‫بلندمرتبه‪ ۳ ،‬رده وجود دارد و س��ومین رده‪ ،‬به نیاز تعلق داش��تن و درگیر بودن‬ ‫اجتماعی بازمی گردد‪ .‬گروهی بر این باورند که این نیاز باید بیشتر در جاهایی بیرون‬ ‫از ش��غل افراد پاس��خ داده شود‪ .‬با این حال یک سوم تا نیمی از ساعت های بیداری‬ ‫افراد‪ ،‬در محل کار س��پری می شود‪ .‬انسان ها در یک محیط اجتماعی کار می کنند‬ ‫و برخ��ی از نیازه��ای اجتماعی انها باید در محل کار براورده ش��ود‪ .‬چهارمین رده‬ ‫نیازها‪ ،‬شامل نیازهای قدر و منزلت است‪ .‬ما نیاز به برخورداری از احساس و دادن و‬ ‫گرفتن ان داریم‪ .‬ما نیاز داریم درون خود احساس کنیم انسانی باارزش هستیم‪ .‬نیاز‬ ‫داریم احس��اس کنیم که دیگران فکر می کنند انس��انی ارجمند و دارای‬ ‫منزلت هس��تیم و باور کنیم دیگران نیز انسان هایی باارزشند‪ .‬همچنین‬ ‫یکی از روش های افزایش بهره وری س��ازمانی‪ ،‬ارتقای سطح تحصیالت‬ ‫ید هد‬ ‫و اموزش نیروی انس��انی است‪ .‬از س��وی دیگر بررسی ها نشان م ‬ ‫درصورتی که نظام تنبیه و تش��ویق و پاداش به ش��کلی اصولی و درست‬ ‫به کار گرفته شود‪ ،‬در بهبود عملکرد نیروی انسانی تاثیر خواهد داشت‪،‬‬ ‫در غیر این صورت پیامد منفی ان بیش��تر خواهد بود‪ .‬پرداخت عادالنه‬ ‫کمک ه��ای جانبی بین نیروی انس��انی نیز می تواند در افزای��ش انگیزه افراد موثر‬ ‫باش��د‪ .‬هر سازمانی‪ ،‬برنامه پرداختی برای مزایای جانبی دارد‪ .‬در برخی سازمان ها‬ ‫این پرداخت غیرمس��تقیم ممکن اس��ت تا ‪ ۴۰‬درصد هزینه های حقوق و دستمزد‬ ‫را در برگیرد‪ .‬در هر س��ازمانی‪ ،‬نیروی انس��انی اولویت خاص و جایگاه ویژه ای دارد‬ ‫و دسترس��ی به مهم ترین اهداف س��ازمانی‪ ،‬مستلزم ارتقا و تامین نیازهای روحی و‬ ‫جسمی و اجتماعی کارکنان ان سازمان در عالی ترین درجه ممکن است چراکه از‬ ‫یک انس��ان بی انگیزه‪ ،‬نمی توان انتظار عملکردی مناسب داشت؛ بنابراین توجه به‬ ‫این موضوع بس��یار مهم اس��ت‪ .‬از مهم ترین عوامل روحی و جسمی که به نوعی در‬ ‫عملکرد کارکنان تاثیر دارد‪ ،‬می توان به مش��کالت خانوادگی و اقتصادی‪ ،‬تقس��یم‬ ‫عادالنه کار بین کارکنان‪ ،‬ایمنی و بهداش��ت کار‪ ،‬برخورد مناس��ب بین کارکنان و‬ ‫سرپرستان‪ ،‬نظام تنبیه و تشویق مناسب‪ ،‬نظام ارزشیابی مناسب‪ ،‬ایجاد انگیزه در‬ ‫کارکنان و نبود نظارت مس��تمر بر کار ماموران اش��اره کرد‪ .‬در مجموع باید گفت‬ ‫باتوجه به اینکه نیروی انس��انی‪ ،‬عامل بروز بیش از ‪ ۹۷.۵‬درصد س��انحه های ریلی‬ ‫اس��ت‪ ،‬توجه به همین عامل نیز می تواند نقش اساس��ی در کاهش این س��انحه ها‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬دس��تیابی به ایمنی کامل س��یر و قطارها و نیل به فرهنگ ایمنی‪،‬‬ ‫مس��تلزم انجام اقدام های بنیادی در همه زمینه هایی اس��ت که به نوعی در افزایش‬ ‫روحیه کارکنان تاثیر دارد‪.‬‬ ‫نقش دولت در توانمندسازی خریداران مسکن‬ ‫یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است ورود دولت به بخش عرضه مسکن‪،‬‬ ‫نباید با مداخله مستقیم در حوزه ساخت وساز باشد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬حسین عبده تبریزی اظهار کرد‪ :‬مداخله مستقیم دولت به معنای‬ ‫ورود دولت به بخش عرضه از راه ساخت وسازهای جدید نیست‪ ،‬بلکه دولت برای‬ ‫پاسخگویی به تقاضای مسکن می تواند با استفاده از یارانه‪ ،‬سیاست گذاری‪ ،‬تامین‬ ‫زمین و سایر ابزارهایی که در اختیار دارد‪ ،‬برای توانمندسازی بخش تقاضا اقدام‬ ‫کند‪ .‬وی با بیان اینکه نمی توان در این بخش از بازار از مسیر ارائه تسهیالت بانکی‬ ‫پیش بینی ش��ده رونق ایجاد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی از تقاضای مصرفی بازار ازسوی‬ ‫گروه های کم درامد اس��ت که دس��ت کم ‪ ۳۰‬درصد اقش��ار پایین دست جامعه را‬ ‫تش��کیل می دهند؛ از این رو توانمندس��ازی مالی این گروه با تکیه بر نظام رسمی‬ ‫بانکی امکان پذیر نخواهد بود چراکه این اقشار جزو ان دسته از متقاضیان مصرفی‬ ‫بازار هس��تند که امکان پرداخت اقس��اط تسهیالت با نرخ سود متعارف بانک ها را‬ ‫ندارند؛ بنابراین الزم است ابتدا این گروه برای دوره ای‪ ،‬با استفاده از مسکن های‬ ‫حمایتی پشتیبانی و توانمند شوند و قدرت پرداخت اقساط تسهیالت مسکن را‬ ‫پیدا کنند‪ .‬عبده تبریزی با اش��اره به نقش بانک مس��کن در چرخه تولید و ایجاد‬ ‫رونق در بازار مس��کن گفت‪ :‬بانک مس��کن به مثابه بانک توسعه ای می تواند مانند‬ ‫دوره های گذش��ته‪ ،‬از تولید در بخش مس��کن و توسعه شهری با رویکرد حمایت‬ ‫از تولی��د ناب حمایت کند و در قال��ب ان برای تولیدکنندگان تامین مالی انجام‬ ‫دهد‪ .‬وی با بیان اینکه تولید ناب ‪ 3‬هدف را دنبال می کند‪ ،‬این اهداف را این گونه‬ ‫تش��ریح کرد‪ :‬هدف نخس��ت انکه منجر به افزایش طول عمر و کاهش استهالک‬ ‫واحدهای مسکونی خواهد شد‪ ،‬هدف دوم انکه کاهش هزینه ساخت را به دنبال‬ ‫دارد و هدف سوم انکه زمان و طول دوره ساخت را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫پاالیشگاه گاز ایالم‬ ‫در مسیر قله ترقی‬ ‫پاالیش��گاه گاز ایالم با داش��تن چشم انداز‪،‬‬ ‫هدف و اس��تراتژی در مس��یر تعالی اس��ت و‬ ‫ای��ن ش��رکت ارزش ه��ای س��ازمانی ازجمله‬ ‫قانونمداری‪ ،‬بهبود مس��تمر ایمن��ی‪ ،‬اعتماد‪،‬‬ ‫توج��ه ب��ه مس��ئولیت های اجتماع��ی و‪ ...‬را‬ ‫س��رلوحه کاری خود قرار داده که با داش��تن‬ ‫چنین ش��اخص هایی می تواند در مس��یر قله‬ ‫ترقی قرار گیرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬پاالیشگاه‬ ‫گاز ایالم در گامی دیگر برای خدمت رس��انی‬ ‫مطلوب ت��ر و تامین پای��دار گاز مصرفی غرب‬ ‫کشور‪ ،‬برنامه دیدار مدیران عامل شرکت های‬ ‫گاز اس��تان های ایالم‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬لرس��تان‪،‬‬ ‫خوزس��تان و مدیر منطق��ه ‪ ۷‬عملیات انتقال‬ ‫ش��رکت ملی گاز ایران را ترتیب داد‪ .‬شرکت‬ ‫پاالی��ش گاز ایالم در بهمن امس��ال مهمانان‬ ‫ویژه ای داشت‪ ،‬البته نه به قصد مهمانی یا یک‬ ‫نشست تش��ریفاتی‪ ،‬بلکه در دیداری دوستانه‬ ‫و همدالن��ه گردهم امده بودند ت��ا بتوانند با‬ ‫اتکا به تجربه های ف��راوان‪ ،‬تعامل‪ ،‬هماهنگی‬ ‫و همکاری ه��ای متقابل‪ ،‬گام های مهمی برای‬ ‫رفع موانع و مش��کالت در امر گازرسانی بهتر‬ ‫در غرب کشور بردارند‪ .‬از ابتدای بهره برداری‬ ‫پاالیشگاه گاز ایالم تاکنون‪ ،‬این نخستین باری‬ ‫اس��ت که چنین نشس��تی در این پاالیشگاه‬ ‫برگزار می شود‪ .‬مدیرعامل کنونی این شرکت‬ ‫مصمم اس��ت ب��ا اس��تفاده از تجربیات دیگر‬ ‫مدی��ران ح��وزه گاز در غرب کش��ور و ایجاد‬ ‫تعام��ل و هم��کاری در این ح��وزه‪ ،‬گام های‬ ‫ارزش��مندی برای خدمت رسانی هرچه بهتر‪،‬‬ ‫درخور شان مردم عزیز برداشته شود‪ .‬شرکت‬ ‫پاالی��ش گاز ایالم از س��ال گذش��ته تاکنون‬ ‫برنامه ه��ای قابل توجهی در راس��تای اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و حمایت از کاالی س��اخت داخل‬ ‫ب��رای دور زدن تحریم ها در دس��تور کار قرار‬ ‫داده که نتیجه ان ساخت و بازسازی قطعات‬ ‫و تجهیزات عدیده ای بوده که هم اکنون بدون‬ ‫وابس��تگی به خارج و در داخل کش��ور تولید‬ ‫می ش��وند‪ .‬رئیس هیات مدیره شرکت پاالیش‬ ‫گاز ایالم گفت‪ :‬این نشس��ت ها موجب تقویت‬ ‫همکاری های عملیاتی بین ش��رکت های گاز‬ ‫غرب کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫مس��عود زردویان افزود‪ :‬در همه مجموعه ها‬ ‫ظرفیت ه��ای خوبی وج��ود دارد که مدیران‬ ‫با این ظرفیت ها اش��نا ش��ده و می توانند در‬ ‫بخش های فنی و عملیات��ی همچون کارگاه‪،‬‬ ‫کالیبراس��یون قطع��ات و‪ ...‬از ظرفیت ه��ای‬ ‫یکدیگر استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در این نشس��ت ها فضای‬ ‫خوبی ب��رای هم فکری و گ��ذر از چالش های‬ ‫سازمان ایجاد می ش��ود‪ ،‬نیازهای همدیگر را‬ ‫می بینی��م و از تجربه های یکدیگر اس��تفاده‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز‬ ‫ای�لام در این دیدار با اش��اره به اینکه گوگرد‬ ‫تولیدی این ش��رکت یک��ی از باکیفیت ترین‬ ‫تولیدات در بین ش��رکت های پاالیشی کشور‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هرچه گوگرد بیشتر تولید شود‪،‬‬ ‫اسیب کمتری به محیط زیست وارد می شود‪.‬‬ ‫شهریار داری پور افزود‪ :‬گوگرد تولیدی این‬ ‫ش��رکت از مرغوب تری��ن گوگردهای تولیدی‬ ‫است و ساالنه بیش از ‪ ۷۰‬هزار تن گوگرد در‬ ‫پاالیشگاه گاز ایالم تولید می شود که عالوه بر‬ ‫مصرف شرکت های داخلی‪ ،‬به خارج از کشور‬ ‫نیز صادر می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این ش��رکت یکی از‬ ‫واحدهای س��وداور اقتصادی در سطح استان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این شرکت عالوه بر تولید‪،‬‬ ‫اش��تغال‪ ،‬رونق اقتص��ادی در منطقه و ایجاد‬ ‫رف��اه و ارامش برای هموطنان‪ ،‬امس��ال بابت‬ ‫مالیات عملکردی‪ ،‬ارزش افزوده و س��ود سهام‬ ‫دول��ت افزون بر ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال به خزانه و‬ ‫امور مالیاتی استان پرداخت می کند‪.‬‬ ‫داری پور به میزان تولیدات ساالنه پاالیشگاه‬ ‫اشاره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬ساالنه بیش از یک‬ ‫میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫در این پاالیش��گاه تولید می شود که به عنوان‬ ‫مص��رف خانگی و صنعتی در اس��تان ایالم و‬ ‫اس��تان های غرب کشور مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این��ده ات��ان‪ ،‬گاز مایع‬ ‫خام و میعان��ات گازی تولیدی این ش��رکت‬ ‫به عنوان خوراک پتروش��یمی برای تبدیل به‬ ‫محصوالت با ارزش افزوده باالتر به پتروشیمی‬ ‫ایالم تحویل داده می ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه به منظور حمای��ت از کاالی ایرانی در‬ ‫س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۹۴‬میلی��ارد ریال از‬ ‫شرکت های داخلی‪ ،‬کاال و تجهیزات خریداری‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امس��ال نیز بیش از‬ ‫‪۶۶‬درصد از کاالی خریداری شده این شرکت‬ ‫از تولیدات داخلی بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت در هفتمین شورای معادن خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫برای تبدیل خراسان جنوبی به عسلویه معدنی هر کاری بتوانم می کنم‬ ‫مصطفی مالئی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫محمدصادق معتمدیان‬ ‫داود شهرکی‬ ‫هفتمین ش��ورای معادن خراسان جنوبی با حضور‬ ‫س��رقینی معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و به ریاس��ت محمدصادق‬ ‫معتمدی��ان اس��تاندار خراس��ان جنوبی و ب��ه دبیری‬ ‫داود ش��هرکی رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت خراس��ان جنوبی در سالن نشست های حوزه‬ ‫استانداری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از خراسان جنوبی جعفر سرقینی‪،‬‬ ‫مع��اون امور معدنی و صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز در نشست شورای معادن خراسان‬ ‫جنوبی بی��ان کرد‪۷۰ :‬درصد اختیارات ش��ورای عالی‬ ‫معادن را به ش��ورای معادن اس��تان دادیم‪ .‬وی وعده‬ ‫داد ک��ه بخش دیگ��ری از اختیارات را به اس��تان ها‬ ‫ابالغ می کنیم‪ .‬س��رقینی با تاکید بر اینکه قانون ویژه‬ ‫صنعت و تجارت نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬قانون معادن داریم که‬ ‫از زمان قاجار اس��ت و در ایران اگر معدن سنگ های‬ ‫زینتی در زمین ش��خصی پیدا ش��د‪ ،‬تا عمق خاصی‬ ‫متعلق به صاحب زمین اس��ت‪ .‬مع��اون امور معدنی و‬ ‫صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه نخستین معدن مس قلعه زری‪ ،‬دارای بیشترین‬ ‫زغال سنگ‪ ،‬نخستین و بیش��ترین معدن منیزیت در‬ ‫خراسان جنوبی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تنها جایی که‬ ‫زغال س��نگ کک تامین می ش��ود‪ ،‬معادن زغال سنگ‬ ‫طبس است‪.‬‬ ‫مع��اون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قول داد در تقسیم اعتبارات‪ ،‬اولویت‬ ‫ویژه تامین زیرساخت های معادن شاهکوه شهرستان‬ ‫نهبندان باشد‪.‬‬ ‫وی خبر داد‪ :‬یکی از پایگاه های امداد نجات کش��ور‬ ‫در طبس جاگ��ذاری خواهد ش��د و تامین تجهیزات‬ ‫ایمنی معادن را در این قالب خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی دس��تور داد‪ ،‬هریک از معدن��داران که نیازمند‬ ‫واردات ماش��ین االت معدن��ی روزمین��ی و زیرزمینی‬ ‫هستند با اعمال معافیت مالیاتی به انها اجازه واردات‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬در این ‪ ۴۰‬س��ال زنجیره فوالد از ‪۶۰۰‬‬ ‫ه��زار تن به ‪ ۲۲۷‬میلیون تن افزایش یافته و تولید ما‬ ‫‪ ۴۰‬برابر و ظرفیت مان ‪۵۰‬برابر شده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬هنر معدنکاری مان‬ ‫این اس��ت که ما را از بیگان��گان بی نیاز کرده و حتی‬ ‫صادرکننده هس��تیم و سال گذش��ته ‪ ۵۴‬میلیون تن‬ ‫مواد معدنی و صنایع معدنی صادرات داشتیم‪.‬‬ ‫س��رقینی عنوان ک��رد‪ :‬با توجه به کمب��ود نیرو در‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بخشی از اقدامات را‬ ‫به نظام مهندسی معدن واگذار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب جایگاه ‪ ۷‬در ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫در برنامه بعدی معاون امور معدنی و صنایع معدنی‬ ‫تعداد معدن ‪ ۴‬است‪.‬‬ ‫ش��هرکی خواستار تهیه نقش��ه های مناطق ممنوع‬ ‫و محدوده ه��ای مناطق در اختیار منابع طبیعی ش��د‬ ‫و توزی��ع اعتب��ارات از جان��ب اس��تانداری در زمینه‬ ‫محصوالت معدنی اعم از س��نگ های قیمتی و سنگ‬ ‫فرش از مصوبات نشست قبلی بوده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬س��اماندهی محدوده های خاکی رس‬ ‫شهرستان خوسف جلوگیری از واگذاری محدوده های‬ ‫معدنی به افراد بدون واحدهای فراوری و واسطه گری‬ ‫یکی دیگر از مصوبه های نشست قبلی بوده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫جنوبی با تاکید بر اینکه تامین برق شاهکوه شهرستان‬ ‫نهبندان یکی از مهم ترین درخواس��ت های ما از وزیر‬ ‫است که در سفر پیش رو خواستار اجرایی و عملیاتی‬ ‫شدن ان هس��تیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سربازمعدن یکی دیگر‬ ‫از طرح های در دس��ت اجرای ما اس��ت ک��ه نیازمند‬ ‫هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و افزایش‬ ‫سهمیه استان هستیم‪ .‬وی گفت‪ :‬نظارت مانیتورینگ‬ ‫بر معادن را در دست اجرا داریم که نیازمند اعتبارات‬ ‫برای خرید تجهیزات هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید از قلعه زری‬ ‫س��رقینی‪ :‬در این ‪ ۴۰‬س��ال زنجیره ف��والد از ‪ ۶۰۰‬ه��زار تن به‬ ‫‪ ۲۲۷‬میلیون ت��ن افزایش یافته و تولید ما ‪ ۴۰‬برابر و ظرفیت مان‬ ‫‪۵۰‬برابر شده است‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از کارخانه چدن‬ ‫خوس��ف که با سرمایه گذاری کش��ور چین راه اندازی‬ ‫شد‪ ،‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫س��رقینی در ادام��ه ب��ه بازدی��د از چن��د طرح و‬ ‫کارخانه پرداخت‪ .‬او در کارخانه چدن خوس��ف گفت‪:‬‬ ‫ای��ران اکنون جایگاه ‪ ۹‬را در تولی��د فوالد دارد که با‬ ‫پیشرفت های اخیر کشور در این صنعت‪ ،‬هدف گذاری‬ ‫ما کس��ب جایگاه ‪ ۷‬در ‪ ۲‬س��ال اینده اس��ت‪ .‬وی به‬ ‫کارخانه فوالد قائن هم اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬به علت‬ ‫اختالف هایی ک��ه در میان س��هامداران این کارخانه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬راه اندازی ان با تاخیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت کارخانه فراوری طال‬ ‫محمدصادق معتمدیان‪ ،‬اس��تاندار خراسان جنوبی‬ ‫نیز در این نشس��ت گف��ت‪ :‬تصمیم گیری ها در حوزه‬ ‫معادن و بخش��ی از اختیارات ش��ورای عالی معادن را‬ ‫به اس��تان بدهید‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در خراسان‬ ‫جنوبی مش��کالت زیرس��اختی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیازمند زیرس��اخت های برق‬ ‫و اب هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه یکی از مش��کالتی که در‬ ‫جذب سرمایه گذار داریم‪ ،‬نبود زیرساخت های معدنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی از اسیب های استان ضعف در‬ ‫ظرفیت های اس��تان در سطح ملی و بین المللی است‬ ‫و نیازمند همکاری ش��رکت های توسعه ای و خصولتی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی از معاون وزیر خواس��ت محاسبه حقوق دولتی‪،‬‬ ‫بر اس��اس اس��تخراج ‪ ۳‬س��ال گذشته باش��د و برای‬ ‫تسهیالت دهی کم بهره به معادن زغال سنگ‪ ،‬بازرسی‬ ‫و نظارت نیازمند نظام مهندس��ی معدن و خانه معدن‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬نیروی انس��انی‪ ،‬مجوز استخدام‬ ‫نیروی متخصص و اس��تفاده از طرح س��ربازمعدن در‬ ‫استان از دیگر درخواست ها است‪.‬‬ ‫اس��تاندار بی��ان کرد‪ :‬مقرر ش��ده بود که س��اخت‬ ‫کارخانه ف��راوری طال در معادن ط�لای هیرد انجام‬ ‫ش��ود که تاکنون اقدام عملی انجام نش��ده اس��ت و‬ ‫درخواست دستور ویژه معاون معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت های معادن خراسان جنوبی‬ ‫داود ش��هرکی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان جنوب��ی نیز در این نشس��ت بیان‬ ‫کرد‪۵۹۰ :‬معدن با اس��تخراج اس��می ‪۱۷‬میلیون تن‬ ‫و س��رمایه گذاری ‪۱۶‬هزار میلیارد ریال و ‪۱۱‬هزار نفر‬ ‫اش��تغال داریم‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬افزون بر ‪ ۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون تن مواد معدنی داریم و در رده اشتغال‪،‬‬ ‫معدن مس قلعه زری از توابع شهرس��تان خوس��ف‬ ‫میزبان س��رقینی‪ ،‬معاون امور معدنی و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬داود شهرکی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان جنوبی و‬ ‫عابدی معاون اقتصادی استانداری بود‪.‬‬ ‫س��رقینی در ای��ن بازدید قول داد با ش��رکت ملی‬ ‫م��س ایران در زمینه تامین منابع مالی و پیش فروش‬ ‫م��واد معدن��ی قلعه زری مذاک��ره کند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینک��ه معدن قلع��ه زری نقش مهمی در توس��عه‬ ‫شهرستان خوسف دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫ش��اخص های ای��ن مع��دن نی��روی انس��انی بومی و‬ ‫تحصیل کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه تامین ایمنی معادن یکی از‬ ‫مهم ترین اولویت های ما اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫تجهیزات ایمنی را افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح توسعه معدن قلعه زری کلید خورد‬ ‫نوع پرس��ت‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مس قلعه زری نیز‬ ‫در ای��ن بازدید از توس��عه خط تولی��د دوم در معدن‬ ‫قلع��ه زری خبر داد و بیان کرد‪ :‬ظرفیت تولید کندنی‬ ‫معدن روزانه ‪ ۴۰۰‬تن است که استخراج اسمی ان ‪۳‬‬ ‫میلیون تن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما توانایی س��اخت خط تولید را داریم و‬ ‫نیازمند ‪ ۳۰‬میلیارد تومان اعتبار است و در این حوزه‬ ‫نیازمند کمک وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت هستیم‬ ‫که در فاز نخست ‪ ۱۰‬میلیارد تومان نیاز است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ ۳۷۰ :‬نفر اش��تغال داریم که با این خط‬ ‫تولید می توانیم اشتغال را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش اتاق های فکر در تصمیم سازی ها‬ ‫س�ید رس�ول رنجبران‪ -‬فعال اقتصادی‪ :‬اس��تفاده صحیح و‬ ‫به موقع از تجربه ها و دانش دیگران به ویژه کس��انی که از روی‬ ‫تعهد و دلسوزی اماده مشورت و مشاوره دادن هستند‪ ،‬بسیار‬ ‫مفید است‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع در اموزه ه��ای دینی‪ ،‬اخالق��ی و فرهنگی ما‬ ‫مس��لمانان و ایرانی��ان بس��یار موردتوجه اس��ت و در این باره‬ ‫گفته اند‪ :‬کس��انی که از مش��ورت دیگران بهره مند می ش��وند‪،‬‬ ‫گویی با عقل و خرد انان شریک شده اند‪.‬‬ ‫در جوامع توس��عه یافته وجود اتاق های فکر و نقش بی بدیل‬ ‫انه��ا در تصمیم س��ازی های مه��م کش��ور غیرقابل اغماض و‬ ‫غیرقابل انکار اس��ت‪ .‬اتاق های فکر یک بخش پژوهشی هستند‬ ‫که در زمینه سیاس��ت ها و موضوع ها برای سازمان ها و نهادها‬ ‫ای��ده و نظر فراه��م می کنند‪ .‬ای��ن اتاق ه��ا از نظریه پردازان‪،‬‬ ‫خبرگان و نخبگان تشکیل می شوند؛ کسانی که در حوزه های‬ ‫تخصصی دارای دانایی و توانایی خاص هستند‪ .‬اتاق های فکر‪،‬‬ ‫تشکیالتی هس��تند که مسئولیت پژوهش در زمینه مشکالت‬ ‫و مس��ائل تعریف ش��ده را عهده دار می ش��وند و با استفاده از‬ ‫ظرفیت های خبرگان مطلع به دنبال ارائه راه حل های منطقی‬ ‫برای حل مس��ائل و یافتن گزینه های مناس��ب به منظور رشد‬ ‫و تعالی هستند‪ .‬امروزه در کش��ورهای رشدیافته ارجاع دادن‬ ‫مس��ائل و موضوع ه��ای مبتال ب��ه بنگاه های اقتص��ادی‪ ،‬برای‬ ‫تحقیق و پژوهش به ش��رکت ها و مراکز پژوهشی امری رایج و‬ ‫بسیار مرسوم است‪.‬‬ ‫اتاق های فکر به عنوان بازوی فکری س��ازمان ها و‬ ‫نهاد ه��ا در فضایی به دور از هیجانات و احساس��ات‬ ‫از ظرفیت ه��ای بالقوه و بالفعل جامعه به منظور ارائه‬ ‫راه حل های مناس��ب برای رفع و دفع مشکالت بهره‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫عالوه بر نقش اتاق های فکر در جوامع توسعه یافته‪،‬‬ ‫نقش مش��اوران در قالب افراد و اش��خاص متخصص به جهت‬ ‫مش��ورت دادن به مدیران سازمان ها و بنگاه ها بسیار چشمگیر‬ ‫و اثر گذار است‪.‬‬ ‫مدیران اجرای��ی به جهت درگیری ه��ای گوناگون و متنوع‬ ‫در ح��وزه اجرا‪ ،‬کمت��ر فرصت فکر ک��ردن و ایده پردازی پیدا‬ ‫می کنن��د‪ ،‬از ای��ن رو از ضروریات توفیق هر مدیری اس��ت که‬ ‫در کن��ار خود از قوه فکری و تجربی مش��اور امین بهره ببرد‪.‬‬ ‫مش��اوران در ف��راق بال بیش��تری می توانند ب��ا بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های جامعه ارائه طریق کنند‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت هر جامعه ای که مش��کالت بیش��تری داشته‬ ‫باش��د نیاز بیشتری به اتاق فکر و مشاورین دارد‪ .‬ایا در کشور‬ ‫عزی��ز ما مدیران س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی اعتقادی به‬ ‫داشتن اتاق فکر و مشاوران دارند؟‬ ‫اگر جواب مثبت اس��ت‪ ،‬ایا به اندازه کافی از این مش��اوران‬ ‫بهره برداری می ش��ود؟ نگارنده بر این نظر اس��ت که برخی از‬ ‫مدی��ران اعتقادی به اس��تفاده از مش��اوران ندارند‪.‬‬ ‫انهای��ی که اندک اعتقادی دارند هم درس��ت از این‬ ‫ظرفیت ها اس��تفاده نمی کنند‪ .‬این موضوع به قدری‬ ‫لوث شده است که وقتی گفته می شود فالن شخص‬ ‫مشاور است یعنی بیکار است‪ .‬عده ای از مدیران هم‬ ‫برای زیبا جلوه دادن پیش��خوان مدیریتی ش��ان به‬ ‫ایج��اد اتاق فکر یا مش��اوران پرداخته اند ولی نه این‬ ‫اتاق های فکر و مش��ورتی به معنای واقعی اتاق فکرند! و نه ان‬ ‫مدیر از اینها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ویژگی ها و رفتار بیش��تر مدیران ایرانی ویژگی کسانی است‬ ‫ک��ه خود را عقل کل می دانند و در وجودش��ان هیچ نیازی به‬ ‫مش��ورت گرفتن احس��اس نمی کنند‪ .‬یکی از عارضه های این‬ ‫نوع منش و رفتار‪ ،‬پیدا کردن خوی استبدادی مدیران است‪.‬‬ ‫این نوع مدیران در حل معضالت و مش��کالت خویش عاجز‬ ‫و درمان��ده هس��تند و نمی توانند کار خوی��ش را با مطلوبیت‬ ‫ب��ه پیش ببرند‪ .‬فرافکنی و انداختن توپ مش��کالت در زمین‬ ‫دیگران از ویژگی های این مدیران است‪.‬‬ ‫بازگوی��ی خاط��ره ای از نگارن��ده ب��رای تبیی��ن بهتر نقش‬ ‫مشاوران خالی از لطف نیست‪ .‬نگارنده در زمان داشتن ریاست‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان در نشستی که به میزبانی استاندار وقت‬ ‫اصفهان و به مناس��بت حضور مهاتی��ر محمد رئیس جمهوری‬ ‫کش��ور مالزی برپا ش��ده بود‪ ،‬افتخار حضور داش��ت‪ .‬از اقای‬ ‫مهاتیر محمد پرس��یدم که ایا ایش��ان هم در امور کشورداری‬ ‫مشاور دارد و ایا از انان استفاده می کند؟‬ ‫ایش��ان گفتند عالوه بر مشاوران وطنی از نظرتعدادی مشاور‬ ‫خارجی به ویژه مش��اوران اروپایی بهره می برد و بابت دریافت‬ ‫این مش��ورت ها هزینه های قابل توجهی هم پرداخت می کند‪.‬‬ ‫این موضوع برای دوس��تانی که دور میز ناهار بودند هم باعث‬ ‫تعج��ب و هم قابل توجه ش��د؛ تعج��ب از اینک��ه چگونه یک‬ ‫رئیس جمهوری از مش��اوران خارجی استفاده می کند و توجه‬ ‫به اینکه توفیق اقای مهاتیر محمد استفاده صحیح از مشاوران‬ ‫امین است‪.‬‬ ‫در کش��ورهای حوزه خلیج فارس هم اس��تفاده از مشاوران‬ ‫خارجی مشاهده می شود‪.‬‬ ‫نگارنده در فعالیت های اقتص��ادی و مدیریتی خویش بارها‬ ‫از نظر مش��ورتی مشاوران المانی اس��تفاده کرده و در این امر‬ ‫توفیق های قابل توجهی هم به دست امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫نق��ش اتاق های فکر و مش��اوران در تصمیم س��ازی ها‪ ،‬نزد‬ ‫مدیران در کش��ورهای توس��عه یافته بی بدلیل و تعیین کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬جای خال��ی این نوع اتاق ها و مش��اوران ن��زد مدیران‬ ‫کش��ور بس��یار عیان اس��ت‪ .‬بدون اس��تفاده از فکر‪ ،‬تجربه و‬ ‫دانش خبرگان و نخبگان به عنوان مش��اوران‪ ،‬حل معضالت و‬ ‫مشکالت در حوزه مدیریتی مدیران غیرممکن است‪.‬‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم اماده ممیزی خارجی‬ ‫رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های شرکت پاالیش‬ ‫گاز ای�لام از امادگی این ش��رکت برای انج��ام فرایند ممیزی‬ ‫خارجی از س��وی ش��رکت های گواهی دهن��ده بین المللی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬انجام ای��ن فرایند به منظور تمدی��د گواهینامه‬ ‫سیس��تم های مدیریت��ی بوده و تمامی واحدهای این ش��رکت‬ ‫اماده انجام این فرایند مهم هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬عل��ی رحیمی زاده افزود‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته ‪ ۷‬سیستم مدیریتی از سوی ش��رکت های بین المللی‬ ‫اخذ شده که هر سال به وس��یله نهاد گواهی دهنده بین المللی‬ ‫ای��ن گواهینامه ه��ا با انج��ام فرایند ممی��زی مراقبتی تمدید‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬فراین��د ممی��زی داخل��ی سیس��تم های‬ ‫مدیریت��ی ای��ن ش��رکت ب��ه منظ��ور امادگی ب��رای ممیزی‬ ‫خارج��ی ازجمل��ه‪۱۸۰۰۱ISO، ،ISO ۱۴۰۰۱،۹۰۰۱ISO‬‬ ‫‪ ۳۸۳۴ISO ،۱۰۰۱۵ISO ،ISO۵۰۰۰۰۱‬و‪ HSE-MS‬در‬ ‫بهمن امسال به مدت ‪۲‬روز انجام و به اتمام رسید‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در انج��ام ممیزی داخلی تع��دادی عدم‬ ‫انطباق شناس��ایی‪ ،‬مقرر ش��د در بازه زمانی مش��خص واحد ها‬ ‫اق��دام به رفع انطباق کنند تا در فرایند ممیزی خارجی که در‬ ‫اسفند امسال از سوی ش��رکت گواهی دهنده بین المللی انجام‬ ‫می شود‪ ،‬امادگی کامل داشته باشند‪.‬‬ ‫رحیم��ی زاده اف��زود‪ :‬سیس��تم مدیریت کیفی��ت یا همان‬ ‫‪ ۹۰۰۱ISO‬در راس��تای مش��تری مداری در جه��ت مدیریت‬ ‫فرایند های س��ازمان با نگاه هدف گ��ذاری راهبردی و توجه به‬ ‫مدیریت ریسک است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬مدیری��ت زیس��ت محیطی ی��ا هم��ان‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱ISO‬در راس��تای حفظ و نگهداش��ت محیط زیست و‬ ‫شناسایی جنبه های زیس��ت محیطی‪ ،‬مدیریت پسماند‪ ،‬پساب‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مدیریت ایمنی و بهداش��ت شغل‬ ‫یا همان ‪ ۱۸۰۰۱OHSAS‬برای شناس��ایی خطرات و ارزیابی‬ ‫ریسک و فعالیت های شرکت و توجه به مقوله بهداشت محیط‬ ‫کار اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مدیری��ت ان��رژی یا همان‬ ‫‪ ۵۰۰۰۰۱ISO‬ب��رای مدیریت انرژی و انج��ام ممیزی انرژی‬ ‫و پایش ش��اخص های ان��رژی اس��ت و ‪ ۱۰۰۱۵ISO‬مدیریت‬ ‫ام��وزش‪ ۳۸۳۴ISO ،‬مدیریت کیفیت جوش ذوبی و ‪HSE-‬‬ ‫‪ MS‬مدیریت ‪ HSE‬است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1241‬‬ ‫پیاپی ‪2559‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از تاثیر کتابخانه های سیار پایتخت در ترویج فرهنگ کتابخوانی‬ ‫اتوبوس هایی که یار مهربان را جابه جا می کنند‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پایین بودن سرانه مطالعه در ایران از عمده مشکالت‬ ‫فرهنگی اس��ت‪ .‬اما متاس��فانه توجه و ن��گاه ویژه ای به‬ ‫اقدام هایی که در راس��تای ترویج کتابخوانی هم ش��کل‬ ‫می گیرد‪ ،‬نمی شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫یک��ی از خالقیت ه��ای جدید در‬ ‫این راستا‪ ،‬افزایش تعداد کتابفروشی های سیار در شهر‬ ‫تهران اس��ت‪ .‬با افزایش شمار این کتابفروشی های سیار‬ ‫زمینه گرایش و گسترش کتابخوانی را می توان در میان‬ ‫مردم نهادینه ساخت‪.‬‬ ‫اما نکته قابل توجه این اس��ت ک��ه وزارت فرهنگ و‬ ‫ت کند ‪.‬‬ ‫ارشاد اسالمی باید از این کتابفروشی ها حمای ‬ ‫پیش از این‪ ،‬حجت نظری‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی‬ ‫و اجتماعی ش��ورای ش��هر تهران گفته بود‪« :‬شهرداری‬ ‫تهران می تواند در قالب اصالحیه س��اماندهی ناشران و‬ ‫کتابفروشان از کتابفروش��ی های سیار نیز حمایت کند‬ ‫که س��رانه مطالعه در شهر تهران بهبود یابد‪ .‬روح حاکم‬ ‫بر مصوبه قبلی شورا بر این است که کتابخوانی را ترویج‬ ‫کنیم ام��ا در عمل این اتفاق رخ نداد‪ .‬از این رو‪ ،‬اصالح‬ ‫این ماده واحده در راس��تای حمایت از کتابفروشی های‬ ‫س��یار موجبات حمایت و تروی��ج فرهنگ کتابخوانی را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدفمند کردن کتابخانه های سیار‬ ‫احمد مس��جد جامعی‪ ،‬عض��و کمیس��یون اجتماعی‬ ‫و فرهنگی ش��ورای ش��هر تهران درباره س��یر تاریخی‬ ‫کتابفروش��ی های س��یار تهران تش��ریح ک��رد‪ :‬به طور‬ ‫تقریبی به لحاظ قاعده و قانون بحث کتابفروش��ی های‬ ‫س��یار موضوع نو و جدیدی اس��ت‪ .‬از گذشته به لحاظ‬ ‫تاریخی کتابفروش��ی های سیار وجود داش��ته اند‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬کتاب را به صورت ه��ای مختلف در دوچرخه به‬ ‫فروش می رساندند‪ .‬همچنین کتابفروشی هایی در گوشه‬ ‫و کنار شهر مثل دکه های گل فروشی وجود داشته است‪.‬‬ ‫با پیدایش وسایل نقلیه این نوع از کتابفروشی های سیار‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا تاکنون وزارت‬ ‫ارش��اد از این کتابفروشی های س��یار در راستای نشر و‬ ‫ت کرده اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرهن��گ کتابخوانی حمای ‬ ‫خیر‪ .‬تاکنون حمایتی نش��ده زیرا هنوز طرح مسئله ای‬ ‫هم نش��ده اس��ت‪ .‬برخی از این کتابفروش��ی های سیار‬ ‫دارای مجوز هس��تند مثل زوج محترمی که با وس��یله‬ ‫نقلی��ه خود کتاب ها را جابه جا می کنند و در مکان هایی‬ ‫مش��خص بساط راه می اندازند‪ .‬اصل این قضیه به حوزه‬ ‫وزارت ارش��اد برمی گردد‪ .‬اگر کتابفروش��ی های س��یار‬ ‫نیاز به حمایت داشته باش��ند با محوریت وزارت ارشاد‬ ‫می توان برای شان اقدام های الزم را انجام داد‪.‬‬ ‫مس��جد جامعی در زمینه نحوه مصوبه موجود درباره‬ ‫کتابفروش��ی های سیار می توانند مکان بساط شان را گسترده کنند‬ ‫د اما درباره این مورد چنین‬ ‫و از معافیت های خاصی برخوردار ش��ون ‬ ‫چی��زی وجود ندارد‪ .‬تنها در وزارت ارش��اد مجوز برای کتابفروش��ی‬ ‫سیار صادر می شود‬ ‫کتابفروش��ی ها بیان ک��رد‪ :‬این مصوبه تنه��ا متعلق به‬ ‫کتابفروش��ی هایی اس��ت که دارای مکان ثابت هستند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این مصوبه کتابفروشی در اماکن مسکونی با‬ ‫شرایطی مشخص مجاز است و این اجازه از سوی شورا‬ ‫مصوب ش��ده است‪ .‬این در حالی است که سایر مشاغل‬ ‫باید در مکان تجاری استقرار یابند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اجتماعی و فرهنگی ش��ورای شهر‬ ‫تهران در ادامه گفت‪ :‬کتابفروش��ی های سیار می توانند‬ ‫مکان بساط ش��ان را گس��ترده کنن��د و از معافیت های‬ ‫خاص��ی برخوردار ش��ون د ام��ا درباره این م��ورد چنین‬ ‫چیزی وج��ود ندارد‪ .‬تنها در وزارت ارش��اد مجوز برای‬ ‫کتابفروشی سیار صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ گسترش کتابخانه های سیار در پایتخت‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۴‬اتوبوس کتابگرد در‬ ‫‪ ۴‬منطق��ه تهران کتاب هایی ب��ا موضوع های مختلف را‬ ‫ب��ه مردم امانت می دهند اما تعداد اتوبوس های کتابگرد‬ ‫هدهد در سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۰‬دستگاه می رسد‪.‬‬ ‫ایمان کرد‪ ،‬مدیر امور کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی‬ ‫س��ازمان فرهنگی‪-‬هنری ش��هرداری تهران‪ ،‬با اشاره به‬ ‫فعالیت اتوبوس های کتابگرد هدهد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۴‬اتوبوس کتابگرد هدهد با کتاب های کودک در منطقه‬ ‫‪ ،۱۸‬نوجوان پالس در مناطق ‪ ۲‬و ‪ ،۵‬خانواده در منطقه‬ ‫‪ ۱۳‬و انقالب اس�لامی در منطقه ‪ ۱۲‬مس��تقر شده اند و‬ ‫به مردم محله های مختلف خدمات فرهنگی می دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن طرح تالش ش��ده اتوبوس های‬ ‫کتابگرد در مناطقی از ته��ران که خدمات کتابخانه ای‬ ‫و فرهنگس��را کمتر اس��ت‪ ،‬حضور داش��ته باشند و در‬ ‫قالب فرهنگسرای س��یار عالوه بر فروش کتاب خدمات‬ ‫فرهنگی مختلفی را ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرداری تهران وارد می شود‬ ‫کرد با اشاره به بازه زمانی فعالیت هر اتوبوس کتابگرد‬ ‫ل یک ماه‬ ‫در مناطق‪ ،‬گفت‪ :‬این کتابخانه ها به طور معمو ‬ ‫در هر منطقه حضور دارند و به محله های مختلف برای‬ ‫دسترسی بهتر و اسان تر می روند و پس از ان بر اساس‬ ‫نیازسنجی هایی که شده است به مناطق دیگر خواهند‬ ‫رفت‪ .‬این اتوبوس ها تا پایان س��ال در مناطقی که اعالم‬ ‫شد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به بهره من��دی هر اتوب��وس از ‪ ۵‬هزار‬ ‫در تازه تری��ن بررس��ی امار ف��روش هفتگی س��ینماها هنوز‬ ‫«قانون مورفی» تازه ترین س��اخته رامبد جوان در صدر جدول‬ ‫فروش قرار دارد و «بمب‪ ،‬یک عاش��قانه » بیش��تر از «مارموز»‬ ‫فروش داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ «قانون مورف��ی» ب��ه کارگردانی رامبد‬ ‫جوان همچنان صدرنشینی هفتگی خود در سینماهای سراسر‬ ‫کشور را حفظ کرده است و «بمب‪ ،‬یک عاشقانه»‪« ،‬مارموز» و‬ ‫«کلمبوس» موفق شدند فروش باالی ‪ ۵‬میلیارد تومان داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در بررس��ی میزان ف��روش اثار این هفت��ه‪« ،‬قانون مورفی»‬ ‫تازه ترین س��اخته رامبد جوان به سرگروهی سینما استقالل و‬ ‫اکران در ‪ ۱۷۵‬س��الن سینما‪ ۸ ،‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش را در ‪ ۴۴‬روز تجربه کرد‪.‬‬ ‫قانون مورفی با اختالف قابل توجهی نس��بت به دیگر اثار در‬ ‫حال اکران در صدر فروش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫«قان��ون مورفی» یک کمدی اکش��ن اس��ت ک��ه قصه های‬ ‫متفاوت��ی را از ش��خصیت های فیل��م روای��ت می کن��د و امیر‬ ‫جل��د کتاب‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در کنار کتاب هایی که در این‬ ‫کتابخانه ه��ا به مردم ارائه می ش��ود تولی��دات فرهنگی‬ ‫سازمان فرهنگی‪ -‬هنری شهرداری تهران نیز به تناسب‬ ‫رویداده��ای ملی و مذهبی در میان ش��هروندان توزیع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کرد همچنین از افزوده شدن تعداد اتوبوس ها در سال‬ ‫اینده خبر داد و یاداور شد‪ :‬در تالش هستیم تا بتوانیم‬ ‫سال اینده تعداد اتوبوس های کتابگرد هدهد را افزایش‬ ‫دهیم و به ‪ ۱۰‬دس��تگاه برس��انیم تا جمع گسترده تری‬ ‫از مردم بتوانند از خدمات فرهنگی انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬همچنین تنوع موضوعی کتاب ها در‬ ‫اتوبوس های کتابگرد اینده افزوده خواهد شد و اولویت‬ ‫با موضوع های فضای مجازی‪ ،‬رسانه ها و علوم تخصصی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹عضویت اسان در کتابخانه ها‬ ‫مدیر ام��ور کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی س��ازمان‬ ‫فرهنگی‪-‬هن��ری ش��هرداری ته��ران همچنی��ن ب��ه‬ ‫عضوگیری ای��ن اتوبوس ه��ای کتابگرد از ش��هروندان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تمهیدی اندیش��یده شده است که‬ ‫شهروندان با در دس��ت داشتن کارت ملی خود بتوانند‬ ‫در کتابخانه های عمومی ش��هر تهران عضو ش��وند و از‬ ‫کتاب ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��هرداری ته��ران ‪ ۳۷۲‬کتابخانه دارد که‬ ‫به صورت ش��بکه ب��ه یکدیگر متصل هس��تند و این ‪۴‬‬ ‫کتابخانه س��یار نیز به این شبکه وصل هستند و افرادی‬ ‫که پیش از این عضو کتابخانه های ش��هرداری بودند یا‬ ‫از این پس عضو می ش��وند‪ ،‬می توانند از کتاب های این‬ ‫شبکه استفاده کنند‪.‬‬ ‫ک��رد با بیان اینکه ارائه خدمات دیگر به ش��هروندان‬ ‫در ای��ن کتابخانه ه��ا نی��ازی به عضویت ن��دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عالقه مندان می توانند از خدمات و فعالیت های فرهنگی‬ ‫متن��وع و مختلفی که به مناس��بت های مختلف در این‬ ‫کتابخانه ها پیش بینی شده است‪ ،‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتوبوس های هدهد در یک نگاه‬ ‫اتوبوس هایی که برای این طرح در نظر گرفته شده اند‬ ‫متناس��ب با موضوعی که برای انها انتخاب شده است‪،‬‬ ‫طرح روی انها طراحی ش��ده و چهره ای جذاب و متنوع‬ ‫برای انها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫از ویژگی های این اتوبوس های س��یار طراحی فضای‬ ‫داخل��ی جذاب به ش��کل کتابخانه اس��ت و اف��راد نیز‬ ‫می توانند از شبکه کتابخانه های سازمان فرهنگی‪-‬هنری‬ ‫شهر تهران استفاده کنند‪ .‬اگر خانواده ها با فرزندان شان‬ ‫ب��ه این اتوبوس ها مراجعه کنند‪ ،‬می توانند از طریق این‬ ‫ش��بکه ها عضو کتابخانه های س��ازمان فرهنگی‪-‬هنری‬ ‫شوند‪ .‬همچنین یک راهنما برای مشاوره کتابخوانی در‬ ‫این اتوبوس ها حضور دارد که به شهروندان برای انتخاب‬ ‫کتاب مناسب مشاوره می دهد‪.‬‬ ‫تصوی��ر روی اتوب��وس نوجوان پالس از داس��تان های‬ ‫کهن ایرانی ش��اهنامه فردوس��ی اقتباس شده و مهدی‬ ‫بادیه پیما طراحی این اتوبوس ها را بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫روی دیواره ه��ای این اتوبوس تصویری از خوان س��وم‬ ‫ش��اهنامه که رزم رس��تم و اژدهاست به صورت فانتزی‬ ‫نقاشی شده است‪.‬‬ ‫همچنین طرح اتوبوس کودک تصویر هدهدی اس��ت‬ ‫که به ش��کل اتوبوس پرنده درام��ده و در این اتوبوس‬ ‫پرن��ده ک��ودکان در کنار حیوانات خیالی ق��رار دارند و‬ ‫در دس��ت یکی از کودکان کتابی اس��ت که شخصیت‬ ‫داس��تان های کتاب کودک چون شیمو‪ ،‬الفی اتکینگز‪،‬‬ ‫داداش��ی‪ ،‬پدر و پسر و قصه های من و بابام از ان بیرون‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫در اتوبوس انقالب اس�لامی اما یک ط��رف اتوبوس‪،‬‬ ‫کتاب نیمه گش��وده ای اس��ت ک��ه نمادهای��ی از برخی‬ ‫دس��تاوردهای انقالب مانند حض��ور و حمایت مردمی‪،‬‬ ‫بنای مسجد خرمشهر به عنوان نمادی از دفاع مقدس‪،‬‬ ‫س��اختمان نیروگاه هس��ته ای اراک‪ ،‬ناوشکن جماران و‬ ‫ماهواره امید روی ان طراحی شده است‪.‬‬ ‫در س��مت دیگر اتوبوس نیز ‪-‬روی جلد طرح کتاب‪-‬‬ ‫برخی قهرمانان ملی که در دوران انقالب اسالمی ایران‬ ‫درخش��یده اند مانند مرحوم س��عید کاظمی اش��تیانی‬ ‫بنیان گذار پژوهش��کده رویان‪ ،‬ش��هید حججی ش��هید‬ ‫مدافع حرم‪ ،‬ش��هید حس��ن باق��ری از ش��هدای دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬ش��هید احمدی روش��ن از ش��هدای هسته ای‪،‬‬ ‫علیرضا بیرانوند دروازه ب��ان افتخارافرین ایران و کیمیا‬ ‫علی��زاده پدیده ورزش بانوان کش��ور و ش��هید حس��ن‬ ‫تهرانی مقدم نخبه صنعت موشکی کشور‪ ،‬طراحی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روی اتوب��وس چه��ارم نی��ز می ت��وان تصوی��ری از‬ ‫خانواده های مختلف در حال اس��تفاده از کتاب را کنار‬ ‫س��ایر فعالیت ها و همچنین در کنار رس��انه های دیگر‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫مجموعه تصویرسازی اتوبوس های کتابگرد «هدهد»‬ ‫از سوی مدیریت محصوالت س��ازمان فرهنگی‪-‬هنری‬ ‫شهرداری تهران تصویرگری شده است‪.‬‬ ‫«قانون مورفی» صدرنشین می شود‪« ،‬بمب» از «مارموز» جلو زد‬ ‫جدیدی‪ ،‬امیر جعفری‪ ،‬هادی کاظمی‪ ،‬س��روش صحت و رامبد‬ ‫جوان بازیگران ان هستند‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «بمب‪ ،‬یک عاش��قانه» به کارگردانی پیمان‬ ‫معادی نیز پس از ‪ ۷۲‬روز اکران در ‪ ۸۱‬سالن سینما موفق شده‬ ‫اس��ت ‪ ۷‬میلیارد تومان فروش داشته باشد و در دومین جایگاه‬ ‫جدول فروش قرار بگیرد‪.‬‬ ‫لیال حاتمی‪ ،‬پیمان معادی‪ ،‬سیامک انصاری‪ ،‬حبیب رضایی‪،‬‬ ‫س��یامک صفری‪ ،‬صبا گرگین پور‪ ،‬معصومه قاسمی پور‪ ،‬رامین‬ ‫پورایم��ان‪ ،‬بهادر مالکی‪ ،‬ش��هروز اقایی پور‪ ،‬ارش��یا عبداللهی‪،‬‬ ‫نیوشا جهانی‪ ،‬باران معادی و محمود کالری بازیگران این فیلم‬ ‫سینمایی هستند‪ .‬فیلم سینمایی «مارموز» به کارگردانی کمال‬ ‫تبریزی نیز بعد از ‪ ۶۵‬روز اکران در ‪ ۱۳۱‬سالن سینما با فروش ‪۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به جایگاه سوم در فروش هفتگی‬ ‫رس��یده است‪ .‬فیلم س��ینمایی «مارموز» با مضمونی کمدی و‬ ‫سیاسی روایتگر داستان زندگی شخصی به نام «قدرت» با بازی‬ ‫حامد بهداد اس��ت که س��ودای رس��یدن به قدرت دارد‪ .‬حامد‬ ‫بهداد‪ ،‬ویشکا اسایش‪ ،‬ازاده صمدی‪ ،‬رضا ناجی‪ ،‬مانی حقیقی‪،‬‬ ‫محمد بحرانی‪ ،‬عیسی یوسفی پور‪ ،‬سیاوش چراغی پور‪ ،‬مرتضی‬ ‫زارع‪ ،‬بهزاد قدیانلو و فرهان معین زاده همراه با گروه موس��یقی‬ ‫«بُمرانی» بازیگران این فیلم سینمایی هستند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی « ُکلمبوس» ساخته هاتف علیمردانی نیز پس‬ ‫از ‪ ۷۲‬روز اکران در ‪ ۱۱۰‬سالن سینما‪ ۵ ،‬میلیارد و ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان فروخته است‪.‬‬ ‫اکنون ‪ ۴‬اتوبوس‬ ‫کتابگرد هدهد با‬ ‫کتاب های کودک‬ ‫در منطقه ‪،۱۸‬‬ ‫نوجوان پالس‬ ‫در مناطق ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ،۵‬خانواده در‬ ‫منطقه ‪ ۱۳‬و‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫در منطقه ‪۱۲‬‬ ‫مستقر شده اند‬ ‫و به مردم‬ ‫محله های مختلف‬ ‫خدمات فرهنگی‬ ‫می دهند‬ ‫در خالصه داستان این فیلم امده است‪ :‬در این روزهای سرد‪،‬‬ ‫در این روزهای سخت‪ ،‬بروم یا بمانم؟!‬ ‫فرهاد اصالنی‪ ،‬س��عید پورصمیمی‪ ،‬ش��بنم مقدمی و مجید‬ ‫صالح��ی با حضور هانیه توس��لی و فریده س��پاه منصور‪ ،‬گیتی‬ ‫قاس��می‪ ،‬عرفان ابراهیمی‪ ،‬میترا رفیع‪ ،‬فرن��وش نیک اندیش‪،‬‬ ‫ت��ورج الون��د و نیم��ا نیک طب��ع هنرمندان��ی هس��تند که در‬ ‫« ُکلمبوس» ایفای نقش کرده اند‪.‬‬ ‫رده ه��ای پنجم ت��ا دهم ج��دول پر فروش تری��ن فیلم های‬ ‫س��ینمایی به ترتیب به فیلم س��ینمایی «پیشونی سفید‪ »۲‬با‬ ‫‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۵۵۰‬میلی��ون تومان ف��روش در ‪ ۱۲۹‬روز‪ ،‬فیلم‬ ‫سینمایی«پاس��تاریونی» ب��ا ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۴۷۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش در ‪ ۷۹‬روز‪ ،‬فیلم س��ینمایی «پارادایس» با ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیون تومان فروش در ‪ ۲۹‬روز‪ ،‬فیلم س��ینمایی «دزد و‬ ‫پری‪ »۲‬با یک میلیارد و ‪ ۶۵۰‬میلیون تومان فروش در ‪ ۵۱‬روز‪،‬‬ ‫فیلم سینمایی «تخته گاز» با یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‬ ‫در ‪ ۳۷‬روز و فیلم «اتاق تاریک» با یک میلیارد و ‪ ۲۴۰‬میلیون‬ ‫تومان در ‪ ۵۸‬روز اختصاص دارد‪.‬‬ ‫س��تاد برگ��زاری س��ی و دومین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران با انتش��ار فراخوانی از‬ ‫فعاالن فرهنگی به منظور ارائه پیش��نهادهای‬ ‫خود برای ش��عار این دوره از نمایشگاه کتاب‬ ‫ته��ران دعوت کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ س��تاد‬ ‫برگزاری این نمایشگاه در نظر دارد شعار این‬ ‫دوره از نمایشگاه را از طریق فراخوان عمومی‬ ‫و با مش��ارکت فعاالن ح��وزه فرهنگ انتخاب‬ ‫کند‪ .‬عالقه مندان برای ارائه پیشنهادهای خود‬ ‫می توانند ت ا ‪ ۲۰‬اسفند برای ارسال شعارهای‬ ‫پیش��نهادی خ��ود ب��ه نش��انی الکترونیکی‬ ‫‪ PR@tibf.ir‬اق��دام کنند‪ .‬هر فرد می تواند‬ ‫دو شعار پیش��نهاد دهد و پیشنهاددهندگان‬ ‫باید مشخصات خود را در ایمیل ارسالی ثبت‬ ‫کنند‪ .‬بر اس��اس این خبر به پیش��نهاد برتر و‬ ‫منتخب‪ ،‬جایزه ای از س��وی س��تاد برگزاری‬ ‫نمایش��گاه تعل��ق خواهد گرف��ت‪ .‬همچنین‬ ‫حس��ین صفری به عن��وان مش��اور قائم مقام‬ ‫یو دومین نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب‬ ‫س�� ‬ ‫تهران منصوب ش��د‪ .‬در متن حکم قادر اشنا‪،‬‬ ‫قائم مقام نمایشگاه امده است‪« :‬نظر به مراتب‬ ‫تعه��د‪ ،‬تجربه و س��وابق ارزش��مند فرهنگی‬ ‫جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان مشاور‬ ‫یو دومین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫قائم مقام س�� ‬ ‫کت��اب تهران منصوب می ش��وید‪ ».‬حس��ین‬ ‫صف��ری در دوره ه��ای اخیر به عن��وان مدیر‬ ‫کمیت��ه اجرایی و رفاهی در نمایش��گاه کتاب‬ ‫تهران حضور داشت‪.‬‬ ‫موفقیت نسبی‬ ‫«همه می دانند » در امریکا‬ ‫جدیدترین فیل��م اصغر فرهادی در نمایش‬ ‫ازمایشی خود در امریکا موفق ظاهر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر ب��ه نق��ل از ددالین‪ ،‬فیلم‬ ‫«همه می دانند» س��اخته اصغ��ر فرهادی که‬ ‫از س��وی اس��تودیوی فوکوس فیچ��رز توزیع‬ ‫می شود توانست در پایان هفته ای که گذشت‬ ‫باالترین رقم متوسط فروش به ازای پرده های‬ ‫س��ینمایی را که در انها به نمایش گذاش��ته‬ ‫ش��د برای خود ثبت کند‪ .‬این فیلم س��اخته‬ ‫کارگردان ایرانی برنده جایزه اس��کار است که‬ ‫چند ماه پیش فستیوال فیلم «کن» را افتتاح‬ ‫کرد و پنه لوپه ک��روز و خاویر باردم در ان به‬ ‫ایفای نقش می پردازند‪ .‬این فیلم روز ‪ ۱۰‬فوریه‬ ‫در ‪ ۴‬پرده سینما نخستین اکران عمومی خود‬ ‫را تجرب��ه کرد و به طور کل��ی ‪ ۷۵‬هزار دالر‬ ‫فروخ��ت که به ای��ن ترتیب میزان متوس��ط‬ ‫فروش ان به ازای هر پرده ‪ ۱۸۷۴۳‬دالر بود‪ .‬‬ ‫‪ ۱۳‬فوریه نیز فیلم توانس��ت بیش از ‪ ۸۶‬هزار‬ ‫دالر فروش را ثب��ت کند‪« .‬همه می دانند» از‬ ‫فیلم های تازه وارد هفته اخیر امریکا بود که به‬ ‫صورت محدود راهی پرده های نقره ای شد‪ .‬از‬ ‫دیگر فیلم هایی که به صورت ازمایش��ی روی‬ ‫پرده رفتند «شایعه اورکا » و «به درون گرد و‬ ‫غب��ار» بودند‪ .‬در این می��ان «همه می دانند»‬ ‫موفق تر از دیگر فیلم ها در نمایش ازمایش��ی‬ ‫خود ظاهر ش��د‪ .‬فوکوس فیچرز امتیاز پخش‬ ‫فیلم را ب��رای امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬باهام��ا‪ ،‬برمودا‪،‬‬ ‫جزیره کارائیب‪ ،‬انگلستان‪ ،‬ایرلند‪ ،‬هندوستان‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬نپال‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬سریالنکا‪ ،‬سنگاپور‪،‬‬ ‫اندون��زی‪ ،‬مالزی‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬تایلند‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫افریقای جنوب��ی و خاورمیانه در اختیار دارد‪.‬‬ ‫از پیش اعالم شده بود که این فیلم در فوریه‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬در امریکا اکران می شود‪.‬‬ ‫بازیگران سفر اسان را‬ ‫ترویج می کنند‬ ‫مجموعه برنامه «عش��ق س��فر» ب��ا موضوع‬ ‫گردشگری اسان از ‪ ۲۷‬بهمن‪ ،‬شنبه‪ ،‬سه شنبه‬ ‫و پنجش��نبه ها ح��دود س��اعت ‪ ۱۸‬روی انتن‬ ‫ش��بکه ‪ ۳‬س��یما ق��رار می گیرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫مجموعه «عش��ق سفر» در ‪ ۲۶‬قسمت‬ ‫‪ ۴۰‬دقیق��ه ای کاری از گروه اجتماعی ش��بکه‬ ‫‪ ۳‬س��یما ب��ه تهیه کنندگ��ی س��یده معصومه‬ ‫پورحسینی است که همراه با هنرمندانی چون‬ ‫ارژنگ امیرفضلی‪ ،‬محمد نادری‪ ،‬امیرحس��ین‬ ‫صدیق‪ ،‬مهران رجبی‪ ،‬س��پند امیرس��لیمانی‪،‬‬ ‫مهدی امینی خ��واه‪ ،‬رامین ناصر نصی��ر و‪ ...‬به‬ ‫معرفی مناطق گردشگری چون غارها‪ ،‬کویرها‪،‬‬ ‫ابش��ارها و اقامتگاه های بوم گردی و همچنین‬ ‫معرفی لباس های محلی و سنتی‪ ،‬انواع غذاها و‬ ‫خوراکی های محلی مناطق مختلف می پردازد‪.‬‬ ‫در هر قسمت از این برنامه یک بازیگر یا زوجی‬ ‫ایرانگرد به همراه کاربلدان محلی سفر به یک‬ ‫ش��هر یا روستایی از سرزمین پهناور کشورمان‬ ‫را اغاز می کنند و یک گردشگری ماجراجویانه‬ ‫را به نمایش می گذارند‪« .‬عشق سفر» روزهای‬ ‫شنبه‪ ،‬سه شنبه و پنجشنبه ساعت ‪ ۱۸‬از شبکه‬ ‫‪ ۳‬سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫فراخوان انتخاب شعار‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫یکشنبه‬ ‫محمدجواد صاحبی درگذشت‬ ‫‪ 28‬بهمن ‪ 11 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 17 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1241‬پیاپی ‪2559‬‬ ‫گزارش اقلیت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫دکتر محمدجواد صاحبی‪ ،‬پژوهش��گر تاریخ و‬ ‫روزنامه نگار پیشکس��وت درگذش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬دکت��ر محمدجواد صاحبی اس��تاد حوزه و‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬شامگاه سه شنبه‪ ۲۳ ،‬بهمن ‪ ۱۳۹۷‬دار‬ ‫فانی را وداع گفت‪ .‬مرحوم صاحبی عضو ش��ورای‬ ‫دین پژوه��ان کش��ور و رئی��س انجم��ن ادیان و‬ ‫مذاهب حوزه علمیه قم‪ ،‬بنیان گذار نشریه کیهان‬ ‫اندیش��ه و مولف کتاب های مهمی در تاریخ اسالم و تاریخ جنبش های اسالمی‬ ‫معاصر بود‪ .‬ایین تشییع مرحوم دکتر محمدجواد صاحبی پنجشنبه‪ ۲۵ ،‬بهمن‬ ‫از مسجد امام حسن عسکری (ع) در قم برگزار شد‪ .‬محمدجواد صاحبی در سال‬ ‫‪ ۱۳۳۳‬به دنیا امد‪ .‬وی س��ال ها از درس خارج فقه ایت اهلل العظمی مرحوم سید‬ ‫عبد الکریم موسوی اردبیلی و خارج فقه و اصول ایت اهلل العظمی محمدابراهیم‬ ‫جناتی اس��تفاده کرد‪ .‬او در فلس��فه نیز از ش��اگردان ایت اهلل حس��ن زاده املی‬ ‫و مرحوم س��یدجالل الدین اشتیانی بود‪ .‬دبیری ش��ورای دین پژوهان کشور‪،‬‬ ‫راه اندازی نش��ریه کیهان اندیش��ه‪ ،‬تدریس در دانش��گاه تربیت معلم تهران و‬ ‫موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)‪ ،‬بخشی از پیشینه و فعالیت های‬ ‫فرهنگی و علمی محمدجواد صاحبی اس��ت‪ .‬از میان کتاب های منتش��ر شده‬ ‫صاحبی نی��ز می توان به «گفت وگوی دین و فلس��فه»‪« ،‬مبانی نهضت احیای‬ ‫فکر دینی»‪« ،‬تفسیر تاریخ س��رخ»‪« ،‬سرچشمه های نواندیشی دینی»‪« ،‬نقد‬ ‫و تصحیح طبایع االس��تبداد یا سرش��ت های خودکامگی»‪« ،‬مناسبات دین و‬ ‫فرهنگ در جامعه ایران»‪« ،‬تاکتیک های انقالبی سید جمال الدین اسدابادی»‬ ‫و «حکایت ها و هدایت ها در اثار ش��هید مطهری» اش��اره ک��رد‪ .‬اخرین کتاب‬ ‫منتشر شده مرحوم صاحبی نیز «تفسیر تاریخ عاشورا» است که همزمان با ایام‬ ‫عاشورای امسال (شهریور ‪ )۱۳۹۷‬ازسوی موسسه بوستان کتاب منتشر شد‪.‬‬ ‫پدیده جدید«پشت بام» فروشی در تهران‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مدرس��ه حض��رت ن��وح (س) در گوات��ر سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان با کمک مالی خیرین و تالش و همت دکتر‬ ‫حس��ن طائی‪ ،‬اس��تاد اقتصاد دانش��کده اقتص��اد عالمه‬ ‫طباطبای��ی‪ ۲۲ ،‬بهمن ‪ ۹۷‬همزمان با چهلمین س��الروز‬ ‫پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران گشایش یافت‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه و خیر‬ ‫مدرسه س��از در نوش��تاری‬ ‫به مناس��بت گش��ایش این‬ ‫مدرس��ه خط��اب ب��ه‬ ‫سپیدریش��ان‪ ،‬مس��ئوالن‪،‬‬ ‫معلم��ان‪ ،‬دانش ام��وزان و‬ ‫اهالی محترم روستای گواتر‬ ‫نوشت‪ :‬ای مرزنشینان غیور ایران زمین‪ ،‬ای نگهبانان دلیر‬ ‫مرز و بوم ایران زمین‪ ،‬درود بر ش��رف و مردانگی ش��ما که‬ ‫همچون کوهی اس��توار حریم مقدس این اب و خاک را‬ ‫پاس می دارید‪ .‬خداوند حکیم را ش��اکریم که در یکی از‬ ‫س��ال های خوب زندگی توفیق رفیق مان شد که در دیار‬ ‫عش��ق و س��رزمین استعدادهای سرش��ار‪ ،‬در سیبستان‬ ‫ایران‪ ،‬در سیستان و بلوچستان با طبیعتی گرم و سبز‪ ،‬در‬ ‫میان انس��ان هایی مهربان و جامعه ای س��خاوتمند شرف‬ ‫حض��ور پیدا کنی��م‪ .‬اینجانب به نمایندگ��ی از جمعی از‬ ‫خیران افتخار دارم در این ایام ش��کوهمند و در اس��تانه‬ ‫‪40‬س��الگی پیروزی انقالب اسالمی محضر شما گرامیان‬ ‫بازس��ازی و گسترش مدرسه دوکالسه حضرت نوح به ‪6‬‬ ‫کالس را به طور رس��می افتتاح کنم و اغاز به کار ان را به‬ ‫ش��ما تبریک بگویم‪ .‬عزیزان دانش اموز‪ ،‬کشور ما ایران از‬ ‫دیرباز مهد تمدن و پیشتاز در عرصه علم و دانش و جایگاه‬ ‫و وط��ن علمای بزرگ��ی همچون فارابی‪ ،‬ابوعلی س��ینا‪،‬‬ ‫ابوریح��ان بیرون��ی‪ ،‬ش��یخ بهایی و حکم��ای گرانقدری‬ ‫همچون فردوسی‪ ،‬سعدی‪ ،‬مولوی و حافظ بوده و امروزه‬ ‫برای نیل به اهداف رش��د و توسعه همه جانبه بیش از هر‬ ‫زمان دیگری نیازمند پویایی علمی‪ ،‬اموزش��ی و پرورشی‬ ‫اس��ت‪ .‬عزیزان دانش اموز‪ ،‬در دنیای کنونی شرط داشتن‬ ‫جامعه ای که از سطح قابل قبول دانش برخوردار و مردمان‬ ‫ان بتوانند از رفاه و اسایش نسبی بهره مند باشند‪ ،‬داشتن‬ ‫و عمر گرانمایه خود را نثار اینده بهتر شما می کنند‪ .‬پس‬ ‫بر شماس��ت که با مطالعه و فراگیری بیشتر و بهتر تالش‬ ‫انها را پاس��خ گویید‪ .‬امید که چنین باش��د‪ .‬با س��پاس از‬ ‫فرمان��دار گرامی و مس��ئوالن محترم و ش��خصیت های‬ ‫عزی��زی که از چابهار و بخش دش��تیاری و ش��هر نگور و‬ ‫روستاهای بریس و پسابندر و کالنی در این ایین حضور‬ ‫یافته اند خاضعانه تقاضا می کنم ش��رایط راه اندازی دوره‬ ‫اول متوسطه را برای دختران و پسران این روستا در سال‬ ‫تحصیلی اینده فراهم کنند‪ .‬همچنین از پدران و مادران‬ ‫عزی��ز می خواهم مان��ع حضور دختران خ��ود در مقطع‬ ‫دبیرستان نش��وند‪ ،‬چراکه سعادت و بهروزی یک جامعه‬ ‫در گرو حضور و مش��ارکت زنان در امور اجتماعی اس��ت‪.‬‬ ‫در پای��ان ایین و در این محیط اموزش��ی برای بهروزی‬ ‫مردم��ان ایران زمی��ن به وی��ژه م��ردم عزیز سیس��تان و‬ ‫بلوچستان همه با هم خداوند را می خوانیم و می خواهیم‬ ‫که دوام هدایتش را بر ایشان ارزانی دارد‪ .‬انان را به حسن‬ ‫تدبی��ر در ام��ور بگمارد‪ .‬زندگی انان را از مش��قت فقر و‬ ‫بیکاری و بیس��وادی عاری س��ازد‪ .‬انان را در کسب علم و‬ ‫دان��ش رهنمایی کند‪ .‬تارک این مردم را به تاج بی نیازی‬ ‫بیارای��د‪ .‬زندگی ارام ولی پرتالش و پرنش��اط و همراه با‬ ‫خردمندی به انان عطا فرماید‪ .‬دارایی ش��ان را در س��ایه‬ ‫عقل معاش افزون سازد و انان را در امور خیر و یادگارهای‬ ‫ماندگار به راه صواب رهبری کند‪.‬‬ ‫عزم و اراده ای پوالدین‪ ،‬اموزگارانی فداکار‪ ،‬دانش اموزانی‬ ‫کوش��ا و امکانات اموزش��ی و پرورشی است‪ .‬اینک که به‬ ‫ش��کرانه ایزد متعال فضای اموزشی ب ه نسبت قابل قبول‬ ‫و به قدر مقدور برای ش��ما فراهم شده‪ ،‬امیدواریم با بهره‬ ‫جس��تن از منابع اموزش��ی در محضر اموزگاران ارجمند‬ ‫این دیار بیش از گذشته به کسب علم و معرفت بکوشید‬ ‫و این��ده خ��ود‪ ،‬جامعه و کش��ورمان ای��ران را با تالش و‬ ‫کوش��ش خود از هرگونه فقر‪ ،‬بیکاری و بیس��وادی عاری‬ ‫س��ازید‪ .‬دانش اموزان عزیز‪ ،‬یکی از مس��ئولیت های مهم‬ ‫شما در دوران دانش اموزی احترام به معلمان و مسئوالن‬ ‫مدرس��ه و حف��ظ و نگه��داری فضای مدرس��ه و رعایت‬ ‫بهداشت مدرسه است‪ .‬معلمان با تالش شبانه روزی جان‬ ‫باال گرفتن هیاهوها بر سر واژه «خیابان» در افغانستان‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫چ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ص ف‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫س گ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪95‬‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ع‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪96‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرک��ز س��کونت حکمران��ان امریکای��ی ‪-‬‬ ‫سروده ای از نیما یوشیج‬ ‫‪ -2‬نوعی واحد اندازه گیری طول در روس��یه ‪-‬‬ ‫معلم متوس��طه ‪ -‬عنصر شیمیایی فلزی با عدد‬ ‫اتمی ‪24‬‬ ‫‪ -3‬نوران��ی ‪ -‬عقی��ده مس��لکی ‪ -‬رش��ته کوه‬ ‫اروپایی‬ ‫‪ -4‬خرده س��نگ کلیه ‪ -‬ص��دای خنده بلند ‪-‬‬ ‫ایالتی در هندوستان ‪ -‬گربه عرب‬ ‫‪ -5‬از وزارتخانه ها ‪ -‬عابد تارک دنیا ‪ -‬غیرممنوع‬ ‫‪ -6‬یک چهارم ‪ -‬دستگاه کنترل از دور‬ ‫‪ -7‬نبرد و پیکار ‪ -‬سوزدل ‪ -‬خبر رسواگر‬ ‫‪ -8‬زدنی ناراضی ‪ -‬ابزار زمین ش��ویی ‪ -‬کوشا و‬ ‫پرتالش ‪ -‬نمور‬ ‫‪ -9‬نام قدیم فرانس��ه ‪ -‬زین��ت روی ‪ -‬گرفتن‬ ‫بدهکارانه‬ ‫‪ -10‬درخشان در تاریکی ‪ -‬سوره سی ام قران‬ ‫‪ -11‬تدریس کننده ‪ -‬س�لاح پرتابی مخرب ‪-‬‬ ‫شیوه و روش‬ ‫‪ -12‬غ��رور ‪ -‬ق��درت و توانای��ی ‪ -‬ن��ام دیگر‬ ‫سرماخوردگی ‪ -‬نت ششم موسیقی‬ ‫‪ -13‬کمربند پارچه ای ‪ -‬ضایع و خراب ‪ -‬مقلد‬ ‫مراد‬ ‫‪ -14‬اذیت ‪ -‬دارای ایم��ان قوی ‪ -‬هیکل دار و‬ ‫قوی جثه‬ ‫‪ -15‬کاتب امروزی ‪ -‬اگهی حزبی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پوشاک بهار و پاییز ‪ -‬کنایه از شهرت‬ ‫‪ -2‬ام��ر به اوردن ‪ -‬واحد ش��مارش انس��ان ‪ -‬در‬ ‫سینه می تپد ‪ -‬جای زور در دست‬ ‫‪ -3‬غضب ‪ -‬از دش��منان درخ��ت ‪ -‬گریز جانور ‪-‬‬ ‫رسوب اب گل الود‬ ‫‪ -4‬بخش باالی بدن ‪ -‬ارجمندی ‪ -‬خاک با ارزش‬ ‫صنعتی‬ ‫‪ -5‬واژه معادل تکنیسین ‪ -‬دستگاه ماهیچه نگار‬ ‫‪ -6‬ازاد شده ‪ -‬برترین در میان جمع‬ ‫‪ -7‬همنشین دیو ‪ -‬جاده کوتاه ‪ -‬الگو و نماد‬ ‫‪ -8‬شهری در کرمان ‪ -‬لحظه غنیمت شمردنی‬ ‫‪ -9‬زوال پذیر ‪ -‬موی درهم پیچیده ‪ -‬اخرین توان‬ ‫‪ -10‬فیلس��وف هلندی کتاب ستایش دیوانگی ‪-‬‬ ‫بطن پیچ در پیچ‬ ‫‪ -11‬در پ��ی حادثه و رخ��داد می گردد ‪ -‬اتحادیه‬ ‫صاحبان صنایع‬ ‫‪ -12‬صدم��ه و لطمه ‪ -‬چای غلیظ را گویند ‪ -‬گل‬ ‫دندان‬ ‫‪ -13‬پشت سر ‪ -‬س��رمای سخت ‪ -‬جنس کدو ‪-‬‬ ‫ابزاری در دست شکارگر‬ ‫‪ -14‬میله توخالی ‪ -‬واحد اختالف سطح الکتریکی‬ ‫ قصه شعرگونه کودکانه ‪ -‬جانشین او‬‫‪ -15‬حکومت سلطنتی ‪ -‬شکل گرد‬ ‫ِ‬ ‫انگشتان تو روح دارد‬ ‫حس�ام الدین ایپکچ�ی‪،‬‬ ‫نویس�نده‪ :‬عزیز دلم‪ ،‬باور کن‬ ‫که می دانس��تم! می دانستم این‬ ‫روز می رسد‪ ،‬گرچه شاید باورم‬ ‫نمی شد که انقدر زود تجربه اش‬ ‫کن��م‪ .‬روزی ک��ه همه ش��ان با‬ ‫غبطه و حس��رت نگاهم کنند؛‬ ‫دیگ��ر خبری از چش��م های خیره از س��ر‬ ‫ترحم نیس��ت‪ ،‬سر انگش��تان نحیف تو مرا‬ ‫سربلندترین مرد روزگار کرده است‪.‬‬ ‫انگشتان تو چشم دارد‪ ،‬انگشتان تو زبان‬ ‫دارد‪ ،‬انگش��تان ت��و روح دارد‪ .‬تو نمی دانی‬ ‫چه حظی دارد وقتی ه��ر روز که به خانه‬ ‫برمی گردم‪ ،‬با انگش��ت اش��اره خط لبم را‬ ‫مرور می کن��ی‪ ،‬انگار خب��رت می کند که‬ ‫امروز به خنده باز بوده یا به بغض‪ ،‬بسته‪.‬‬ ‫می دانی وقتی که دس��ت می کش��ی تا‬ ‫ابروه��ای ژولیده ام را مرت��ب کنی اخم از‬ ‫صورتم می رود؟ بعد چشمانم را می بندم تا‬ ‫دانه دانه مژه های برهم افتاده ام را بشماری‬ ‫و به گمانم تو می فهمی که یکی شان امروز‬ ‫مانند نیزه در چش��مم فرو رفت��ه بود نه؟‬ ‫دانستی که یکی کم است‪.‬‬ ‫در ای��ن ‪ 3‬ماهی که با تو زندگی کرده ام‬ ‫هرگز این س��وال تکراری را از تو نشنیده ام‬ ‫ک��ه «چه خبر؟» تا با یک ج��واب از روی‬ ‫عادت گفت وگو تمام ش��ود «خبری نبود‪،‬‬ ‫س�لامتی‪ »...‬دیروز که درباره بازگشتن به‬ ‫خانه صحبت می کردیم دیدم تو مرا از همه‬ ‫همکارها یک س��ر و گردن باالتر نشاندی‪.‬‬ ‫برای ش��ان تعریف کردم که تو انقدر سرم‬ ‫را نوازش می کنی که تمام انچه گذش��ت‪،‬‬ ‫زیر انگشتانت خوانده می شود‪.‬‬ ‫گفت وگوی ما با هم طوالنی تر‬ ‫است از گفت وگوی انهایی که با‬ ‫زبان شان حرف می زنند‪.‬‬ ‫بع��د از این صحب��ت یکی از‬ ‫بچه ها گفت یک س��وال بپرسم‬ ‫ناراحت نمی ش��وی؟ گفتم نه‪،‬‬ ‫بپرس! با کمی مقدمه گویی رس��ید به این‬ ‫سوال که برایت س��خت نیست با یک زن‬ ‫الل نابین��ا زندگ��ی می کن��ی؟ و می دانی‬ ‫من جواب��ش را چ��ه دادم؟ گفت��م وقتی‬ ‫همس��رت می خواهد بگوید دوستت دارم‬ ‫چ��ه می گوی��د؟ لبش را ب��ه تعجب جمع‬ ‫کرد و گفت «هیچی! میگه دوس��ت دارم»‬ ‫گفتم خب اینکه شد یک ثانیه‪ ،‬اما دوست‬ ‫دارم در خانه ما دقیقه ها طول می کش��د تا‬ ‫با نوازش بگوید دوس��تت دارم‪.‬انقدر از تو‬ ‫گفتم که اخر همه ش��ان مجسمه حسرت‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫گفتم تو با دس��تانت صحبت می کنی و‬ ‫تم��ام تن مرا به خط بریل حفظ هس��تی‪.‬‬ ‫انگش��تان تو انقدر مرا م��رور کرده اند که‬ ‫حتی خراشی کوچک را زود پیدا می کنی‬ ‫و باید برایت توضیح دهم که کجا خراشیده‬ ‫ش��ده‪ ،‬درحالی که شاید همس��ران انها از‬ ‫عمیق تری��ن خراش ه��ا در قلب مردش��ان‬ ‫بی خبرند‪.‬‬ ‫اص�لا عاش��قی باید زبان بس��ته باش��د‬ ‫و سرش��ار از ن��وازش‪ .‬ت��و مرا مانند س��از‬ ‫می نوازی و با نخستین تلنگر می فهمی که‬ ‫کوک هس��تم یا ناکوک‪ .‬عزیز دلم باور کن‬ ‫که می دانستم این روز می رسد‪...‬‬ ‫انسانک‬ ‫چند روزی اس��ت که هیاهوها بر س��ر واژه «خیابان» در‬ ‫شهر هرات افغانستان باال گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش «مردم س��االری انالین»‪ ،‬این هیاهوها از انجا‬ ‫اغاز ش��د که ش��هردار هرات‪ ،‬محمدداوود انوری‪ ،‬خواستار‬ ‫جایگزینی واژه هندی سرک به جای واژه پارسی «خیابان»‬ ‫ش��د و در صفح��ه فیس بوکش نوش��ت‪« :‬اص��ول و قاعده‬ ‫ملت س��ازی حک��م می کند که افغانس��تان ب��ه جای کلمه‬ ‫خیابان کلمه س��رک را به کار بب��رد‪ .‬هرچند کلمه خیابان‬ ‫مقبول اس��ت‪ ،‬اما برای تفکیک هویت ملی در افغانس��تان‬ ‫باید از بکارگیری کلمات رایج در ایران خودداری کنیم»‪.‬‬ ‫این س��خنان ش��هردار ه��رات می��ان کارب��ران هراتی‬ ‫ش��بکه های اجتماعی‪ ،‬به ویژه فیس ب��وک‪ ،‬با واکنش هایی‬ ‫بسیار روبه رو شد‪« .‬نجیب بارور» شاعر نامی پنج شیری این‬ ‫را «در پاسخ به شهردار‪ ...‬هرات» سرود‪:‬‬ ‫زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکی ست‬ ‫شوکت شهنامه و فرهنگ ایرانی یکی ست‬ ‫ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز‬ ‫نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکی ست‬ ‫ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست‬ ‫ریشه کوالبی و بلخی و تهرانی یکی ست‬ ‫از درفش کاویان اواز دیگر می رسد‬ ‫بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکی ست‬ ‫چیست فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟‬ ‫مکتب هندی‪ ،‬عراقی و خراسانی یکی ست‬ ‫فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟‬ ‫رودکی و حضرت جامی و خاقانی یکی ست‬ ‫مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند‬ ‫ای برادر! اصل ما را نیک می دانی یکی ست‬ ‫«تاجکی» یا «فارسی» یا خویش پنداری «دری»‬ ‫این زبان پارسی را هرچه می خوانی‪ ،‬یکی ست!‬ ‫این س��روده همچ��ون برگ زر در ش��بکه های اجتماعی‬ ‫کاربران افغانس��تانی دس��ت به دس��ت شد و س��روده ها و‬ ‫س��خنانی از این دس��ت گروهی از جوان��ان هراتی را چنان‬ ‫برانگیخت که در خیزش��ی خودجوش همه تابلوهایی را که‬ ‫در ان واژه «س��رک» جایگزین واژه «خیابان» شده بودند از‬ ‫راه ها و گذرها پایین کشیدند‪.‬‬ ‫محس�ن جالل پ�ور‪ ،‬فعال‬ ‫اقتص�ادی‪ :‬هر س��ال ممکن‬ ‫است ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد گاوهای‬ ‫یک گله یا یک گاوداری بزرگ‬ ‫حذف و در مقاب��ل برای اینکه‬ ‫چرخه تولید شیر از حرکت باز‬ ‫نایستد به همین میزان گوساله‬ ‫و تلیسه به گله یا گاوداری اضافه شود‪.‬‬ ‫ف��رض کنید در یک گاوداری هزار راس‬ ‫گاو داریم‪ .‬هر س��ال باید به دلیل پیری یا‬ ‫بیماری‪ ،‬ورم پس��تان‪ ،‬پایین امدن میزان‬ ‫تولید ش��یر یا مش��کل کتوز‪ ،‬بین ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬راس گاو را از چرخ��ه تولی��د ش��یر‬ ‫خارج و به همین تعداد گوس��اله یا تلیسه‬ ‫به گل��ه اضافه کنیم‪ .‬گاوهای��ی که به هر‬ ‫دلی��ل نتوانند ش��یر تولید کنن��د به طور‬ ‫معم��ول پ��س از خ��روج از گاوداری ب��ه‬ ‫کشتارگاه سپرده می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن چرخ��ه هرگ��ز از حرک��ت ب��از‬ ‫نمی ایس��تد و باید همواره ادامه پیدا کند‬ ‫تا تامین شیر و گوشت کشور دچار مشکل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫ح��اال اجازه بدهی��د از گرفتاری یکی از‬ ‫دوستان سرشناس��م بنویسم که مدیریت‬ ‫یک گاوداری بسیار بزرگ را برعهده دارد‪.‬‬ ‫او این روزها به این دلیل که باید تعدادی‬ ‫از گاوهای موج��ود را به همان دالیلی که‬ ‫ش��رح دادم از چرخه تولید ش��یر حذف و‬ ‫تعدادی گوس��اله و تلیسه را به این چرخه‬ ‫بیفزای��د پای��ش ب��ه نهاده��ای امنیتی و‬ ‫انتظامی باز شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کار هر س��ال او و همه‬ ‫انهایی اس��ت که ب��ه این کار‬ ‫مش��غولند اما امس��ال به دلیل‬ ‫التهاب هایی که در بازار گوشت‬ ‫اتف��اق افتاده حمل هرگونه دام‬ ‫نیاز به مجوز از نهادها و مراجع‬ ‫گوناگون دولتی دارد‪.‬‬ ‫دوس��ت من که بس��یار ادم سرشناسی‬ ‫اس��ت و در همه اداره ه��ای دولتی پیش‬ ‫پایش بلند می ش��وند‪ ۲۰ ،‬روز اس��ت که‬ ‫از ای��ن اداره ب��ه ان اداره می دود تا مجوز‬ ‫حمل گاو و گوس��اله بگیرد اما هنوز موفق‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫دیروز که این فرایند را برایم ش��رح داد‬ ‫نمی دانستم بخندم یا گریه کنم‪.‬‬ ‫بروکرات ها به بهانه تنظیم بازار گوشت‬ ‫و جلوگیری از قاچاق گوش��ت‪ ،‬حمل گاو‬ ‫و گوس��فند را منوط ب��ه دریافت مجوز از‬ ‫نهاده��ای دولتی کرده اند ام��ا هیچ کس‬ ‫نگران اتالف سرمایه مردم نیست‪.‬‬ ‫چ��را بای��د ی��ک ع��ده اف��راد ن��ااگاه‬ ‫تصمیم هایی بگیرند که ضد کس��ب وکار و‬ ‫نابودکننده انگیزه فعاالن اقتصادی است؟‬ ‫جز این‪ ،‬راستش به خودم می گویم کار‬ ‫دنی��ا را ببین همه نگران قاچاق گوش��ت‬ ‫هس��تند اما هیچ کس نگ��ران فرار مغز و‬ ‫سرمایه نیست‪.‬‬ ‫چرا دولت از قاچاق گوشت می ترسد اما‬ ‫از فرار مغزها نه؟‬ ‫یادداشت‬ ‫چون تو را نوح است کشتیبان‪...‬‬ ‫مشکل گوشت و فرار مغزها‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!