روزنامه صمت شماره 1374 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1374

روزنامه صمت شماره 1374

روزنامه صمت شماره 1374

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫رحمانی از برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای حمایت از‬ ‫ساخت داخل خبر داد‬ ‫صرفه جویی‬ ‫‪ 6‬میلیارد دالری‬ ‫در واردات‬ ‫ دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪ 1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1374‬پیاپی ‪ 16 2692‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫پیش بینی کارشناسان در زمینه صادرات غیرنفتی نیمه دوم سال ‪۹۸‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توسعه صنایع پتروشیمی‬ ‫و رونق تولید‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫برای پژوهش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیریت خوردگی را‬ ‫در صنایع معدنی جدی بگیریم‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اوپک ارزی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫افق روشن ارزاوری‬ ‫اواخ��ر همی��ن ماهی ک��ه از امروز اغاز ش��ده‪ ،‬روز ملی صادرات را مانند هر س��ال جش��ن‬ ‫می گیریم‪ .‬روزی که بیش��تر ش��بیه نمایش است تا دس��ت گیری و کمک به صادرکنندگان‪.‬‬ ‫موض��وع م��ا ایی��ن روز ملی ص��ادرات یا کیفی��ت برگ��زاری و تک��رار مک��ررات در این نوع‬ ‫همایش ه��ا و برنامه ها نیس��ت که در گزارش های بع��دی به ان می پردازی��م؛ موضوع اصلی‬ ‫م��ا ت�لاش صادرکنن��دگان واقعی در این ش��رایط س��خت تحریم و رش��د وزن��ی صادرات‬ ‫در ‪ ۵‬م��اه نخس��ت امس��ال و از هم��ه مهم ت��ر پیش بین��ی ص��ادرات در نیمه دوم س��ال ‪۹۸‬‬ ‫اس��ت‪ .‬فارغ از مش��کالت خارجی و تحریم ها‪ ،‬محدودیت های داخلی فریاد صادرکنندگان را‬ ‫بلندتر می کند چراکه از خودی ضربه دیدن س��خت تر از بیگانه است‪ .‬در این شرایط و با وجود‬ ‫س��ختی های برگش��ت ارز صادراتی که قانون ش��ده و گریز از ان مجازات دارد‪ ،‬میزان تجارت‬ ‫خارجی کشور در ‪ ۵‬ماه نخست امسال به ‪ ۳۵‬میلیارد و ‪ ۵۳۹‬میلیون دالر رسید و سهم صادرات‬ ‫قطع��ی کاالهای غیرنفتی کش��ور بیش از ‪ ۶۰‬میلیون و ‪ ۷۳۷‬هزار ت��ن به ارزش ‪ ۱۷‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بازار قطعات به استوک رسید‬ ‫‪3‬‬ ‫ثبات بی ثبات در بازار مسکن‬ ‫‪13‬‬ ‫بخشودگی ‪ 100‬درصدی جرایم مالیاتی‬ ‫به شرط پرداخت اصل بدهی تا پایان مهر‬ ‫فرصتی مناسب برای تولید‬ ‫‪11‬‬ ‫امضای تفاهمنامه تامین‬ ‫ریل قطار های شهری و بین شهری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نخس��تین محموله ری��ل قطارهای پرس��رعت تولید ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬به ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور‬ ‫تحویل ش��د‪ .‬از مزایای ریل ملی تولید شده در ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫تامین نیاز کش��ور ب��ه ریل های راه اهن و مترو‪ ،‬قطع وابس��تگی به‬ ‫واردات‪ ،‬رونق تولید و حمایت از کاالهای داخلی‪ ،‬ایجاد اش��تغال و‬ ‫کاهش قابل توجه خروج ارز از کشور است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی‬ ‫رئیس جمهوری در ایین گرامیداشت هفته دفاع مقدس‪:‬‬ ‫اماده ایم از خطاهای گذشته همسایگان مان بگذریم‬ ‫با شعار و طرح «ائتالف امید» و «ابتکار صلح هرمز» به نیویورک می رویم‬ ‫و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫براس��اس امار درامد ایران از فروش محصوالت‬ ‫پتروش��یمی حدود ‪ ۱۷‬میلیارد دالر است و از ‪۳۱‬‬ ‫میلیون تن تولیدات قابل فروش حدود ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫ت��ن ان ب��ا ارزش ‪ ۱۲‬میلیارد دالر به ‪ ۳۰‬کش��ور‬ ‫مقصد صادر می شود‪ .‬همچنین براساس پیش بینی‬ ‫ظرفی��ت تولید محصوالت پتروش��یمی تا س��ال‬ ‫‪2 ،۱۴۰۳‬برابر خواهد شد‪ .‬رشد صنعت پتروشیمی‬ ‫باتوجه به محدودیت های ناش��ی از تحریم تنها با‬ ‫بهره گی��ری از ظرفی��ت بخ��ش خصوصی ممکن‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب تنها در ش��رایطی حرکت به‬ ‫س��مت رونق تولید میسر اس��ت که قادر باشیم از‬ ‫س��رمایه های عظیم بخش خصوص��ی بهره گیری‬ ‫کنیم و ش��عار س��ال را به درس��تی محقق سازیم‪.‬‬ ‫صنع��ت پتروش��یمی در ای��ران همان گونه که در‬ ‫یادداشت پیش��ین نیز به ان اش��اره شد می تواند‬ ‫به عن��وان بهتری��ن و نافذترین گزینه در ش��رایط‬ ‫تحریمی نقش افرین��ی کند و ظرفیت فعلی تولید‬ ‫را افزایش دهد‪ .‬همچنین کشور دارای ظرفیتی باال‬ ‫در تامین خوراک پتروشیمی هاست‪.‬‬ ‫بنابرای��ن قاع��ده کل��ی ان اس��ت ک��ه صنعت‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬صنعتی پرس��ود و درامدزا اس��ت و‬ ‫در س��ال های اخیر توانس��ته بازاره��ای منطقه ای‬ ‫و جهان��ی را به دس��ت اورد‪ .‬ب��د نیس��ت ب��ه این‬ ‫موضوع نیز اش��اره ای داش��ته باش��یم ک��ه از دهه‬ ‫‪ ۱۳۳۰‬خورش��یدی‪ ،‬تفکر توس��عه اقتصادی چند‬ ‫دوره را پش��ت سر گذاشته اس��ت‪ .‬تفکر استخدام‬ ‫(هدف گ��ذاری) صنعتی و رقاب��ت هزینه ای که تا‬ ‫اغ��از ده��ه ‪ ۱۳۷۰‬در جهان حاکم ب��ود‪ .‬در دهه‬ ‫‪ ،۱۳۷۰‬با ش��تاب جهانی ش��دن بازاره��ا‪ ،‬مناطق‬ ‫بس��یاری مجب��ور ش��دند از صنایع کهن��ه خارج‬ ‫ش��وند و از فرصت های به دس��ت امده و بازارهای‬ ‫جدید اس��تفاده کنند؛ بنابراین دوره فعلی مبتنی‬ ‫بر رقابت پذیری منطقه ای ش��کل گرفته که در ان‬ ‫ابداع و کارافرینی‪ ،‬موتورهای اصلی توسعه به شمار‬ ‫می ایند‪ ،‬این در حالی اس��ت که نگاهی به الگوی‬ ‫توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران نشان می دهد‬ ‫توس��عه صنعتی کش��ور هنوز هم برمبنای الگوی‬ ‫اس��تخدام و هدف گذاری صنعت��ی و در چارچوب‬ ‫اس��تراتژی جایگزینی واردات ق��رار دارد‪ .‬این الگو‬ ‫ی��ک بازی با جمع صفر اس��ت ک��ه نتیجه ان برد‬ ‫مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کش��ور بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر در بس��یاری از موارد شکاف شدید‬ ‫توس��عه ای میان مناطق گوناگون کشور را به دنبال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫صنع��ت پتروش��یمی به عنوان یک��ی از صنایع‬ ‫مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای‬ ‫نیز براس��اس الگوی اس��تخدام صنعتی و با الگوی‬ ‫مکان یابی مبتنی بر فرایند چانه زنی توس��عه یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬استراتژی موجود یک اس��تراتژی ناکارامد‬ ‫اس��ت ک��ه هیچ ی��ک از اث��ار توس��عه ای دلخواه‬ ‫برنامه ری��زان اقتص��ادی را به دنبال ن��دارد‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د بهترین راهکار در شرایط موجود‪ ،‬تغییر‬ ‫اس��تراتژی توس��عه صنعت پتروش��یمی از توسعه‬ ‫صنایع پتروش��یمی باالدس��تی به توس��عه صنایع‬ ‫پایین دس��تی پتروش��یمی با هدف تکمیل زنجیره‬ ‫تولید و ارزش در کش��ور باش��د‪ .‬این استراتژی در‬ ‫قالب رهیافت افزای��ش رقابت پذیری منطقه ای‪ ،‬ما‬ ‫را قادر می س��ازد باتوجه به مزیت های نس��بی هر‬ ‫منطق��ه‪ ،‬ق��درت تولید مناطق را ب��رای حضور در‬ ‫بازارهای داخلی یا خارجی بهبود بخش��یم‪ .‬در این‬ ‫صورت ایران به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای‬ ‫دارای مناب��ع خدادادی هیدروکربوری می تواند در‬ ‫شرایط تحریمی امروزی که با شعار «رونق تولید»‬ ‫مزین ش��ده به س��وی توس��عه صنایع پتروشیمی‬ ‫سوق یابد‪ .‬صنعت پتروشیمی که راه اندازی ان در‬ ‫ایران به دهه ‪ ۱۳۳۰‬بازمی گردد‪ ،‬به مرور به عنوان‬ ‫بخشی پیش��ران در اقتصاد ملی ایران معرفی شد‬ ‫و در عمل توانس��ت حجم عظیمی از سرمایه های‬ ‫مل��ی را به خ��ود جذب کند‪ .‬صنعت پتروش��یمی‬ ‫در ن��گاه دولتمردان و برنامه ریزان کش��ور‪ ،‬همواره‬ ‫به عنوان صنعتی توس��عه اور برای کشور و مناطق‬ ‫میزبان ان تلقی ش��ده اس��ت‪ .‬این نگرش موجب‬ ‫رقاب��ت میان مناطق گوناگون کش��ور برای جذب‬ ‫صنعت پتروشیمی شده که نتیجه ان ظهور حجم‬ ‫گسترده سرمایه گذاری در مجتمع های پتروشیمی‬ ‫و مناطقی است که شاید کوچک ترین توجیه فنی‬ ‫یا مزیت اقتصادی برای میزبانی از صنعت یادشده‬ ‫نداشته باشند‪ .‬درنهایت و در کالم پایانی باید توجه‬ ‫مس��ئوالن ارش��د و مدیران تصمیم گیر در فرایند‬ ‫اس��تراتژی توس��عه صنعتی را به ای��ن مهم جلب‬ ‫کرد که رونق تولید در ش��رایطی محقق می ش��ود‬ ‫که استراتژی ها با انگیزه مالی برای بنگاه ها با اصل‬ ‫رقابت پذیری تدوین و اجرایی شود‪ .‬در این صورت‬ ‫ازادسازی اقتصاد از دست دولت و واگذاری ان به‬ ‫بخش خصوصی میسر خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینکه به س��وی همه‬ ‫همس��ایگان دست رفاقت دراز می کنیم و اماده ایم از‬ ‫خطاهای گذش��ته انها بگذریم‪ ،‬گفت‪ :‬امسال با شعار‬ ‫ائتالف امید و ابتکار صلح هرمز در سازمان ملل حضور‬ ‫خواهیم یافت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین دکتر حسن روحانی روز‬ ‫گذش��ته در ایین گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس با‬ ‫تاکید بر اینکه با اقتدار نیروهای مسلح و ملت بزرگ‪،‬‬ ‫دش��من جرات تع��دی به ایران اس�لامی را نخواهد‬ ‫داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما مرد دفاع‪ ،‬نه اهل تسلیم هستیم‬ ‫و اجازه نخواهیم داد کسی به مرزهای ما تجاوز کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ش��کاف میان ملت ه��ای منطقه را‬ ‫خواس��ته امریکا و صهیونیسم دانست و با بیان اینکه‬ ‫به سوی همه همسایگان دست رفاقت دراز می کنیم‬ ‫و از خطاهای گذشته انها نیز می گذریم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫منط��ق ما‪ ،‬امنیت درون زا ب��رای خلیج فارس و تنگه‬ ‫هرمز است و با شعار و طرح «ائتالف امید» و «ابتکار‬ ‫صلح هرمز» به نیویورک می رویم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ایج��اد ناامنی ها‪ ،‬انج��ام توطئه‬ ‫برای تجزیه کش��ور‪ ،‬ترور بزرگانی مانند عالمه شهید‬ ‫مطهری‪ ،‬ایت اهلل بهش��تی‪ ،‬ش��هیدان رجایی و باهنر‬ ‫و دیگ��ر عزی��زان و ب��زرگان این کش��ور را از جمله‬ ‫تالش های دش��منان برای مقابله با انقالب اس�لامی‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬دش��منان انقالب و ملت ایران به‬ ‫ای��ن هم اکتفا نکرده و طراح��ی کردند تا زیربناهای‬ ‫قدرت امنیتی و دفاعی ما را متزلزل کنند‪.‬‬ ‫روحان��ی ب��ا تش��ریح اتفاق های س��ال های بعد از‬ ‫پی��روزی انقالب تاکید ک��رد‪ :‬این مردم‬ ‫با وح��دت‪ ،‬ایس��تادگی و یکپارچگی نه‬ ‫از هیمنه ش��رق و غرب ترس��یدند و نه از‬ ‫س�لاح های انها‪ .‬از حمایت های سیاسی‬ ‫ش��رق و غرب ترسی به خود راه ندادند و‬ ‫در برابر پول ارتجاع عرب تسلیم نشدند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه دشمنان‬ ‫ملت ایران در س��ال های اخیر راه دیگری برگزیده اند‬ ‫و به جای جنگ نظامی به تعبیر خود جنگ اقتصادی‬ ‫و به تعبیر درست تر‪ ،‬تروریسم اقتصادی را علیه ملت‬ ‫ای��ران اغ��از کرده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬مردم ما در ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته به وی��ژه ‪ ۱۰‬س��ال اخیر فش��ار تحریم های‬ ‫ظالمان��ه را در مقاطع گوناگون تحمل کردند و امروز‬ ‫هم با هوش��یاری‪ ،‬ایستادگی و اتحاد در میدان جهاد‬ ‫اقتصادی از این مهلکه سخت عبور خواهند کرد‪.‬‬ ‫روحان��ی با بیان اینک��ه امروز هم��ه کارافرینان‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬مبتکران‬ ‫و تولیدکنن��دگان س��رداران و س��ربازان خط مقدم‬ ‫جنگ در برابر دش��من مستکبر و صهیونیسم جهانی‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ما می توانیم با اراده و ایس��تادگی و‬ ‫اتحاد از این مسیر سخت عبور و دشمن را وادار کنیم‬ ‫در برابر ملت ایران و انقالب اسالمی یک بار دیگر سر‬ ‫تعظیم فرود اورد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬ما اهل منطق و مذاکره‬ ‫هس��تیم اما اهل ذلت و تسلیم نیستیم‪ ،‬ما مرد دفاع‬ ‫و ایس��تادگی هس��تیم‪ ،‬ام��ا مرد تجاوز ب��ه مرزهای‬ ‫دیگران نیس��تیم؛ همانگونه که اج��ازه نخواهیم داد‬ ‫کس��ی به مرزهای ما تجاوز کند‪ .‬روحانی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬همان طور که در دفاع‬ ‫مقدس هدف اصلی دش��منان ما نابودی‬ ‫انقالب بود‪ ،‬امروز نیز هدف انها از تحمیل‬ ‫جنگ اقتص��ادی‪ ،‬تهدید جنگ نظامی و‬ ‫جنگ روانی و قرار دادن مردم ما در برابر‬ ‫فشارها و مشکالت‪ ،‬نابودی انقالب است‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره به حضور امریکایی ها و دشمنان‬ ‫مل��ت ایران در منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬هر کجا که دش��منان‬ ‫م��ا و امریکایی ها حض��ور پیدا کردند به عنوان بازیگر‬ ‫«امنیت زدا»‪ ،‬حضور یافتند‪ .‬چه در افغانس��تان‪ ،‬چه‬ ‫ع��راق و چه خلیج فارس و هر ج��ای منطقه‪ ،‬ناامنی‬ ‫را به ارمغان اوردند‪ .‬اما هر جا نیروهای مس��لح ایران‬ ‫حضور داش��تند به عنوان نیروهای «امنیت زا» بودند‬ ‫که امنیت را برای منطقه به ارمغان اوردند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه در این مقطع حساس‬ ‫و تاریخی دس��ت رفاقت‪ ،‬دوس��تی و برادری به سوی‬ ‫همه همس��ایگان خ��ود دراز می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫راس��تا حت��ی اماده ایم از خطاهای گذش��ته انها در‬ ‫منطقه بگذریم‪ ،‬چراکه امروز در شرایطی هستیم که‬ ‫دشمنان منطقه به ویژه امریکا‪ ،‬استکبار و صهیونیسم‬ ‫به دنبال سوء استفاده از شکاف‪ ،‬فاصله و اختالف بین‬ ‫کشورهای منطقه هستند‪.‬‬ ‫روحان��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬منط��ق م��ا‪ ،‬منطق‬ ‫خلیج فارس��ی اس��ت که امنیت ان از درون باش��د؛‬ ‫بنابرای��ن امنیت خلیج فارس‪ ،‬تنگ��ه هرمز و دریای‬ ‫عمان‪ ،‬درون زا اس��ت و حض��ور نیروهای خارجی در‬ ‫این منطقه می تواند مشکل افرین باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه امس��ال در س��ازمان‬ ‫ملل متحد با ش��عار «ائتالف امی��د» و «ابتکار صلح‬ ‫هرم��ز» ک��ه خالصه ان «حب و امی��د» خواهد بود‪،‬‬ ‫حض��ور خواهیم یافت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امس��ال طرحی را‬ ‫در سازمان ملل پیش روی جهانیان قرار خواهیم داد‬ ‫مبن��ی بر اینکه جمهوری اس�لامی ایران با همکاری‬ ‫کش��ورهای منطق��ه می تواند امنی��ت خلیج فارس و‬ ‫دریای عمان را به وجود اورد‪.‬‬ ‫روحان��ی گفت‪ :‬ب��ه جهانیان اع�لام می کنیم که‬ ‫حضور نیروهای بیگانه برای ابراه های جهانی‪ ،‬امنیت‬ ‫کش��تیرانی و نفت و انرژی‪ ،‬مش��کل زا است اما مسیر‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران مس��یر اتح��اد‪ ،‬وحدت و‬ ‫هماهنگی با کشورهای منطقه است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬انهایی که می خواهند‬ ‫حوادث منطقه را به جمهوری اس�لامی ایران نسبت‬ ‫دهند‪ ،‬مانند همه دروغ های افش��ا شده شان این نیز‬ ‫افش��ا خواهد ش��د و بیگانگان اگر راست می گویند و‬ ‫حقیقت��ا به دنبال صلح و امنیت هس��تند‪ ،‬این مقدار‬ ‫س�لاح خطرناک به منطقه ارسال نکنند و منطقه ما‬ ‫را به میدان مس��ابقه و انبار تسلیحاتی تبدیل نکنند‬ ‫و اگر به راستی به دنبال امنیت منطقه هستند از این‬ ‫منطقه فاصله بگیرند‪ ،‬چراکه حضور انها همواره برای‬ ‫منطقه سختی و بال بوده است‪.‬‬ ‫روحانی خطاب به بیگانگان تاکید کرد‪ :‬هر مقدار از‬ ‫منطق��ه و ملت های ان فاصله بگیرید به همان اندازه‬ ‫امنیت را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫ایران با همه کشورهای منطقه دوست و برادر است‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با همه کش��ورهای منطقه دوس��ت‬ ‫و برادر اس��ت و رژیم صهیونیس��تی دش��من اصلی‬ ‫مسلمانان به شمار می رود‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی در س��ومین رژه ملی نیروهای مس��لح در‬ ‫کنار اب های خلیج فارس در بلوار ساحلی بندرعباس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما امروز وظیفه خود می دانیم که از ملت‬ ‫مظلوم فلس��طین دفاع کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نیروهای‬ ‫مسلح جمهوری اسالمی با حمایت از ملت های عراق‬ ‫و س��وریه چشم تروریس��ت را کور کردند و داعش را‬ ‫در منطقه شکست دادند‪ .‬به طور حتم امروز نیروهای‬ ‫مس��لح س��رمایه ملی و نقطه اتکای کشور در توسعه‬ ‫و ابادانی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدام در جنگ با ایران دچار توهم شد‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با طرح این پرسش‬ ‫که صدام با چه قصد و هدفی دست به جنگ با ایران‬ ‫زد و ‪ ۸‬س��ال خود را درگیر جنگ کرد؟ در تجزیه و‬ ‫تحلیل این موضوع گفت‪ :‬صدام دچار این توهم ش��د‬ ‫که باتوجه به شرایط داخلی ایران و شرایط نیروهای‬ ‫مس��لح‪ ،‬فرصت مناسبی است تا دسیسه گری را رقم‬ ‫بزن��د؛ به این معن��ا که به جای اس��تقبال از انقالب‬ ‫اس�لامی ایران بازگش��تی به عقب داش��ته باشد و بر‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه ایران اغازگر جنگ نخواهد بود‪ ،‬هش��دار داد‬ ‫اطمینان دارم هر کس��ی که شروع کننده جنگ باشد‪،‬‬ ‫کس��ی نیس��ت که ان را پایان می دهد‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫محمدجواد ظریف در گفت وگو با بخش خبری شبکه‬ ‫س��ی بی اس‪ ،‬این مطلب را در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫مط��رح کرد که ایا مطمئن هس��تید ک��ه می توانید از‬ ‫ش��روع جنگ جلوگیری کنید؟ وی ادامه داد‪ :‬معنای‬ ‫این حرف این اس��ت که این جنگ‪ ،‬یک جنگ محدود‬ ‫مس��ئله عرب و غیرع��رب تکیه کند‪ .‬وی‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬توهم دیگر صدام این بود که‬ ‫تصور کرد با تکی��ه به امریکا می تواند به‬ ‫خواس��ته خود برس��د و ملت ایران را به‬ ‫زانو دراورد و اقای منطقه شود‪ .‬الریجانی‬ ‫یاداور شد‪ :‬بارها اعالم کردیم و امروز هم‬ ‫می گوییم که کشورهای اسالمی عرب و‬ ‫غیرعرب برادران ما هستند و ارزوی ما این است که‬ ‫همه ملت های مسلمان به ویژه همسایگان ما با اخوت‬ ‫و برادری بهترین روابط فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و اقتصادی را با هم داش��ته باش��ند‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز‬ ‫قدرت تس��لیحاتی نیروهای مسلح ایران قابل قیاس‬ ‫ب��ا زمان دفاع مقدس نیس��ت اما با همه اقتداری که‬ ‫نظامی��ان ایران دارن��د هیچ گاه ایران تعرضی در این‬ ‫‪ ۴۰‬سال به کشوری نداشته‪ ،‬در حالی که می توانست‬ ‫و حق داش��ت کش��ورهایی را که به صدام در جنگ‬ ‫کم��ک کردند مواخذه کند اما به دلیل تفکر محوری‬ ‫وحدت اسالمی‪ ،‬گذشت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹از سرنوشت صدام عبرت بگیرید‬ ‫رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی خط��اب به‬ ‫کشورهای عرب و غیرعرب گفت‪ :‬به بهانه جویی های‬ ‫خود پایان دهید و از سرنوشت صدام عبرت بگیرید‪.‬‬ ‫الریجانی ادامه داد‪ :‬به کشورهای منطقه‬ ‫اعالم می کنیم برای نیروهای جان بر کف‬ ‫ای��ران هیچ چیز ارزش��مندتر از برادری‬ ‫همه مس��لمانان ش��یعه و سنی نیست و‬ ‫هیچ چیز عزیزت��ر از زندگی عزت مندانه‬ ‫هم��ه مس��لمانان نیس��ت و همه همت‬ ‫نیروهای مسلح ایران ایجاد امنیت پایدار‬ ‫در منطقه به دست خود ملت های منطقه است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمان برای امنیت ابراه تنگه هرمز‬ ‫رئی��س نهاد قانون گذاری ادام��ه داد‪ :‬پیمان برای‬ ‫امنی��ت ابراه تنگ��ه هرمز نیز وس��یله چپاول جدید‬ ‫منطق��ه اس��ت‪ .‬امنیت تنگه هرم��ز و خلیج فارس با‬ ‫امنی��ت همه ابراه ه��ا یکجا معنا دارد و کش��ورهای‬ ‫منطق��ه خود توانای��ی ایجاد امنی��ت خلیج فارس و‬ ‫تنگه هرمز را دارند‪ .‬وی گفت‪ :‬نیروهای مسلح شجاع‬ ‫ای��ران اجازه بازی را ب��رای ماجراجویی نمی دهند‪.‬از‬ ‫نظر ایران این اقدام انها ش��روع عملیات ناامن سازی‬ ‫جدید در منطقه است و نتیجه ان جز پشیمانی برای‬ ‫امریکایی ها و متحدان ان نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری س�ومین س�ال رژه ملی در‬ ‫هرمزگان‬ ‫س��ومین رژه مل��ی نیروه��ای مس��لح همزمان با‬ ‫اغازگر جنگ پایان دهنده ان نخواهد بود‬ ‫نخواهد بود‪ .‬وزی��ر امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که «ش��ما در تحریم امریکا هس��تید اما با‬ ‫وی��زای امریکا در منهتن نشس��ته اید‪ .‬ایا‬ ‫این می تواند نش��انه ای از خواست امریکا‬ ‫برای مذاکره باشد؟» گفت‪ :‬لزوما این گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬امری��کا به دلی��ل میزبان��ی مقر‬ ‫س��ازمان ملل متحد‪ ،‬تعهد دارد ک��ه برای اعضای این‬ ‫سازمان‪ ،‬ویزا صادر کند‪ .‬انها به روشنی در نامه ای که به‬ ‫عکس روز‬ ‫ویزای م��ن ضمیمه کرده اند‪ ،‬اعالم کردند‬ ‫من واجد ش��رایط دریافت ویزا نیستم اما‬ ‫معافی��ت ص��ادر کرده اند؛ از ای��ن رو‪ ،‬انها‬ ‫می خواس��تند که بدانم قرار نیست من در‬ ‫اینجا باش��م‪ .‬وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران درباره تصمیم امریکا برای‬ ‫اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان‬ ‫س��عودی هم گفت‪ :‬م��ن فکر نمی کنم این ژس��ت ها‬ ‫کمک کنن��ده باش��د‪ .‬من فکر می کنم پای��ان دادن به‬ ‫‪ ۳۱‬ش��هریور و اغاز هفته دفاع مقدس یکش��نبه با‬ ‫حض��ور رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی در کنار‬ ‫اب های خلیج فارس در بلوار س��احلی بندرعباس با‬ ‫ش��کوه خاصی برگزار شد‪ .‬در این ایین فرمانده کل‬ ‫ارتش‪ ،‬جانشین فرمانده کل سپاه‪ ،‬فرماندهان نیروی‬ ‫دریایی ارتش و س��پاه‪ ،‬فرمانده نیروی هوایی ارتش‪،‬‬ ‫فرماندهانی از نیروی انتظامی‪ ،‬قرارگاه پدافند هوایی‬ ‫و هوافضای س��پاه‪ ،‬نماین��ده ولی فقیه در هرمزگان‪،‬‬ ‫اس��تاندار و جمعی از مس��ئوالن عالی رتبه استانی‬ ‫ش��رکت داشتند‪ .‬در این ایین یگان های نمونه سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫اعم از رزمی‪ ،‬لجس��تیک‪ ،‬هوای��ی‪ ،‬زمینی‪ ،‬دریایی‪،‬‬ ‫س��طحی و زیرس��طحی توانمندی و اقت��دار خود را‬ ‫به نمایش گذاش��تند‪ .‬برگزاری رژه هوایی مشترک‬ ‫جنگنده های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی ب��ا انواع‬ ‫جنگنده های شکاری‪ ،‬تاکتیکی‪ ،‬شناسایی‪ ،‬ترابری و‬ ‫سوخت رسان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی از دیگر جلوه های این ایین‬ ‫ب��ود و در ان اقتدار‪ ،‬صالب��ت و توان خلبانان نیروی‬ ‫هوایی ارتش جمهوری اس�لامی و س��پاه به نمایش‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫جنگ یمن‪ ،‬ان چیزی است که کمک می کند‪ .‬مشروح‬ ‫ای��ن گفت وگو که به دلیل محدودی��ت تردد وزیر امور‬ ‫خارجه‪ ،‬در نمایندگی جمهوری اس�لامی ایران ضبط‬ ‫ش��د‪ ،‬روز یکش��نبه به وقت محلی از شبکه سی بی اس‬ ‫پخش ش��د‪ .‬ظریف روز جمعه برای شرکت در اجالس‬ ‫هفتاد وچهارمین مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد‬ ‫وارد نیویورک شد‪ .‬وی عالوه بر حضور در نشست های‬ ‫مربوط و همراهی با رئیس جمهوری‪ ،‬با همتایان خود‬ ‫از کشورهای دیگر دیدار خواهد کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ریزش پاییزی یارانه ثروتمندان‬ ‫برداشت انگور از تاکستان های فارس‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫پرداخت یارانه نقدی پس از ‪ 103‬مرحله وارد دور جدیدی شده و بنابر اعالم علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫دولت در مرحله بعد ‪ ۲۰۰‬هزار خانواده از فهرس��ت یارانه بگیران حذف می ش��وند؛ البته این اقدام با‬ ‫پیامک به سرپرست خانوار اطالع رسانی می شود‪ .‬به گزارش ایسنا سرانجام پس از ‪ ۹‬سال از اجرای‬ ‫قانون هدفمندی یارانه ها با پایان تابس��تان و پرداخت صدوس��ومین مرحله‪ ،‬بنا به گفته مس��ئوالن‪،‬‬ ‫فصل جدیدی در پرداخت یارانه نقدی خانوار رقم می خورد و با شروع پاییز حذف دهک های باالی‬ ‫درامدی نیز در دستور کار قرار می گیرد‪ .‬نخستین مرحله از پرداخت یارانه نقدی اذر ‪ ۱۳۸۹‬انجام‬ ‫ش��د و تاکنون ‪ ۱۰۳‬مرحله یارانه به ازای هر نفر ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در پایان هر ماه به حس��اب‬ ‫سرپرست خانوار واریز شده است‪ .‬سرانجام هیات وزیران در جلسه ‪ ۱۶‬تیر امسال به پیشنهاد سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کش��ور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬نفت‪ ،‬نیرو و تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی) و به اس��تناد بند (ب) تبصره (‪ )۱۴‬ماده واحده قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور‪،‬‬ ‫ایین نام��ه اجرای��ی این تبص��ره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد‪ .‬براس��اس این‬ ‫ایین نامه‪ ،‬دولت موظف است با استفاده از تمام بانک های اطالعاتی در اختیار‪ ،‬نسبت به شناسایی و‬ ‫حذف ‪ 3‬دهک باالی درامدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند‪ .‬علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت ‪۲۷‬‬ ‫شهریور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره روند حذف یارانه ثروتمندان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس قانون هدفمندی یارانه ها در ش��هریور امسال‪ ،‬کمتر از ‪ ۲۰۰‬هزار خانواده‪ ،‬جزو خانوارهای‬ ‫پردرامد شناسایی شدند و از این پس یارانه نقدی به حساب شان واریز نخواهد شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬رئیس جمهوری کشورمان برای سخنرانی‬ ‫و تبیین مواضع کش��ورمان در زمینه اخرین تحوالت‬ ‫منطقه ای و بین الملل��ی در هفتاد وچهارمین اجالس‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد‪ ،‬دوشنبه‪ ،‬اول مهر‬ ‫(امروز) به نیویورک س��فر می کند‪ .‬پرویز اسماعیلی‪،‬‬ ‫معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دکتر روحانی در س��فر به مقر س��ازمان ملل با‬ ‫تعدادی از سران کشورهای حاضر در مجمع عمومی‪،‬‬ ‫دبیرکل س��ازمان مل��ل و به احتمالی برخی رئیس��ان‬ ‫سازمان های بین المللی دیدار و گفت وگو می کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬اوکتاوینو علیمودین‪ ،‬س��فیر اندونزی در‬ ‫تهران درباره حمله پهپادی به تاسیسات نفتی ارامکو‬ ‫و ادعاهای مطرح ش��ده مبنی ب��ر نقش افرینی ایران‬ ‫در ای��ن حمالت گفت‪ :‬هر گون��ه اتهام علیه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران درباره این حمله پهپ��ادی یا هر اتفاق‬ ‫دیگ��ری در خلیج فارس باید کامال اثبات ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به رویکرد جاکارتا در قبال تحوالت اخیر منطقه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اندونزی به عنوان عضو غیر دائم ش��ورای‬ ‫امنیت س��ازمان مل��ل متحد‪ ،‬همواره ای��ن موضوع را‬ ‫مطرح و درخواس��ت کرده ش��واهد و قرائن الزم را در‬ ‫زمین��ه چنین حوادثی ارائه کنند چراکه این حادثه به‬ ‫خودی خود قابل قضاوت نیست‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬در حالی که اتحادیه اروپا طرح پیش��نهادی‬ ‫دول��ت انگلی��س درب��اره ش��یوه اجرای برکس��یت‬ ‫را غیرعمل��ی ارزیاب��ی ک��رده‪ ،‬بوری��س جانس��ون‪،‬‬ ‫نخست وزیر این کشور دیروز‪ ،‬یکشنبه راهی نیویورک‬ ‫ش��د تا در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل‬ ‫متحد با رهبران کشورهای اروپایی دیدار و انها را قانع‬ ‫کند که طرح او جدی و قابل اجرا است‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی وزارت ام�ور خارجه‪-‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان ادعاهای‬ ‫مطرح شده ازس��وی برخی مقامات س��عودی درباره‬ ‫حمله به تاسیس��ات نفتی این کش��ور را رد کرد‪ .‬سید‬ ‫عباس موس��وی اظهار کرد‪ :‬تاسف اور است که دولت‬ ‫عربس��تان ب��ا توهم دش��منی ایران با خ��ود و گریز از‬ ‫واقعیت ه��ا و حقایق موجود هم��واره با طرح نام ایران‬ ‫به دنبال فرافکنی شکست های خود است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬محمدج��واد ظری��ف ب��ا ص��دور پیام��ی‬ ‫به مناسبت روز جهانی صلح تاکید کرد‪ :‬با ادای احترام‬ ‫به ش��هدا و ایثارگران به مناسبت هفته دفاع مقدس از‬ ‫اینکه به دلیل مش��ارکت در مجمع عمومی س��ازمان‬ ‫ملل متحد در نیویورک نمی توانم در میان ش��ما باشم‬ ‫متاس��فم‪ .‬وزیر امور خارجه در این پیام گفت‪ :‬تردیدی‬ ‫نیس��ت صلح واژه مقدسی است که بشریت همواره در‬ ‫طلب ان بوده و یک ارمان مش��ترک جهانی به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬واقعیت این اس��ت که هدف صلح تنها فقدان‬ ‫جنگ نیست‪ ،‬بلکه احس��اس عدالت‪ ،‬برابری و امنیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی هیات دول�ت‪ -‬هیات‬ ‫وزیران با پیش��نهاد وزارت امور خارجه مبنی بر دائمی‬ ‫ش��دن مقررات لغو روادید یکطرفه ب��رای ورود اتباع‬ ‫عمانی به جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬باتوجه به پایان‬ ‫مهلت یکس��اله ان موافقت کرد‪ .‬دولت این تصمیم را‬ ‫باتوجه به فضای دوستانه حاکم بر روابط دو کشور و در‬ ‫جهت اقدام متقابل در زمینه تسهیل ورود اتباع ایرانی‬ ‫به کشور عمان اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مع��اون اول رئیس جمه��وری در توییتی‬ ‫نوش��ت‪ :‬ام��روز ‪ ۳۱‬ش��هریور اس��ت؛ س��ی ونهمین‬ ‫سالگش��ت روزی که جنگ بر ما تحمیل شد‪ .‬حماسه‬ ‫س از ان روز تاکنون ش��کل گرفت‪ .‬اس��حاق‬ ‫دفاع مقد ‬‬ ‫جهانگی��ری در این توییت عنوان ک��رد‪ :‬یاد و خاطره‬ ‫همه شهیدان و جانبازان‪ ،‬ازادگان و ایثارگران همیشه‬ ‫زنده باد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬اسکات موریسون‪ ،‬نخست وزیر استرالیا پس‬ ‫از س��فر به امریکا و دیدار با دونالد ترامپ گفت‪ :‬من در‬ ‫این دیدار تاکید کردم که اس��ترالیا با حضور در ائتالف‬ ‫دریای��ی خلیج فارس خود را درگی��ر اهداف امریکا در‬ ‫ارتب��اط با ایران نمی کند‪ .‬تنه��ا دلیل حضور ما در این‬ ‫ائتالف تالش برای امنیت و ازادی کشتیرانی است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬عادل الجبیر‪ ،‬وزیر مشاور عربستان در امور‬ ‫خارجه در گفت وگو با ش��بکه العربیه گفت‪ :‬عربستان‬ ‫گزینه ه��ای گوناگونی برای پاس��خ به حمله به ارامکو‬ ‫دارد‪ .‬گزینه های مناس��ب را در زمان مناس��ب اتخاذ‬ ‫خواهی��م کرد‪ .‬گزینه ها زیادند؛ دیپلماس��ی‪ ،‬قانونی و‬ ‫امنیتی‪ .‬الجبیر گفت‪ :‬حمله به ارامکو بی س��ابقه بود و‬ ‫اقدام هایی که بعد از انجام تحقیقات باید انجام شود را‬ ‫بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬حس��ام الدین اشنا‪ ،‬مشاور رئیس جمهوری‬ ‫در توییت��ی از م��ردم خواس��ت ب��رای س��خنرانی‬ ‫رئیس جمه��وری اس�لامی ای��ران در اجالس مجمع‬ ‫عمومی س��ازمان ملل متحد یک ت��ا ‪ ۳‬جمله کلیدی‬ ‫و موثر پیشنهاد دهند‪.‬‬ ‫رواب�ط عموم�ی ارت�ش‪ -‬همزمان با اغ��از رژه‬ ‫نیروه��ای مس��لح در کش��ور ش��ناورهای س��طحی‬ ‫و زیرس��طحی ارت��ش‪ ،‬س��پاه و ش��ناورهای مردمی‬ ‫در خلیج ف��ارس و دری��ای عم��ان از مح��ل جای��گاه‬ ‫برگ��زاری رژه مل��ی در بندرعب��اس رژه رفتند‪ .‬اقتدار‬ ‫دریایی نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫خلیج ف��ارس و اب های ازاد با حض��ور یگان ها و بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬ش��ناور متنوع س��نگین‪ ،‬سبک و پرنده نیروی‬ ‫دریایی ارتش جمهوری اسالمی و نیروی دریایی سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی و نیروی انتظامی به نمایش‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫توسعه صنایع‬ ‫پتروشیمی و‬ ‫رونق تولید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫تعمیق ساخت داخل‬ ‫به تایر سنگین رسید‬ ‫ثبات بی ثبات‬ ‫در بازار مسکن‬ ‫چرا تهران‬ ‫دوچرخه محور نیست؟‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دولت مخالف ورود‬ ‫شورای رقابت‬ ‫به فرایند قیمت گذاری‬ ‫قطعه اصلکارکرده بهتر از نو بی کیفیت‬ ‫اصل دارد اما مبلغش ‪۶۰۰‬هزار تومان است‪ .‬همان را تهیه‬ ‫کردم و راضی هم هستم زیرا دست کم ‪ ۵‬سال دیگر بدون‬ ‫مشکل برایم کار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سعی و تالش برای ارتقا‬ ‫‹ ‹حداقل کیفیت برخی قطعات‬ ‫محم��د زارعی��ن از رانندگان تریلر ک��ه بیش از ‪ ۴‬دهه‬ ‫روی خودروهای سنگین کار کرده‪ ،‬درباره کیفیت قطعات‬ ‫خودروه��ای س��نگین به‬ ‫گف��ت‪ :‬کیفیت قطعات‬ ‫خودروهای سنگین پایین امده‪ ،‬البته قطعات اصل کیفیت‬ ‫مطل��وب و نرخ باالیی دارند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬چند هفته‬ ‫پیش قطعه ای به مبلغ ‪۲۵۰‬هزار تومان از بازار تهیه کردم‬ ‫ک��ه فقط یک م��اه کار کرد درحالی که اصل ان ‪۷۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان بود و دس��ت کم ‪ ۶‬س��ال کار می ک��رد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ت نازل تر و ارزان تر‬ ‫البت��ه طبیعی اس��ت قطعات با کیفی�� ‬ ‫عمر کوتاه تری هم داش��ته باش��ند‪ .‬زارعین در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که بیشتر مشکل خودروهای سنگین مربوط‬ ‫به چه قطعاتی اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در این زمینه نمی توان‬ ‫ب��ه قطعه ای خاص اش��اره کرد زیرا بیش��تر به س��فارش‬ ‫ش��رکت های بازرگانی برمی گ��ردد که محصوالت را با چه‬ ‫کیفیتی س��فارش دهند‪ .‬برخی واردکنندگان برای س��ود‬ ‫بیش��تر‪ ،‬قطعات با کیفیت نازل را س��فارش می دهند که‬ ‫همی��ن امر هم برای برخی قطعات تولید داخل هم صدق‬ ‫می کند؛ یعنی تولیدکننده برای س��ود بیش��تر از کیفیت‬ ‫محصوالتش کم می کند‪ .‬بسیار تجربه شده که من راننده‬ ‫پول یک س��وم قطعه اصل را می دهم اما کارکرد ان‪ ،‬یک‬ ‫دهم هم نیس��ت‪ .‬وقتی ش��رکت های بازرگانی مبادرت به‬ ‫واردات قطعات دسته دوم و سوم می کنند که بازار داشته‬ ‫باش��د‪ .‬ای��ن راننده تریلر در این ب��اره تصریح کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫کاهش قدرت خرید رانندگان ناگزیر به سراغ این قطعات‬ ‫ارزان قیمت می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه قطعات انبار شده‬ ‫زارعین در پاسخ به این پرسش که با توجه به ممنوعیت‬ ‫واردات و س��ختگیری هایی که در این حوزه می ش��ود ایا‬ ‫کیفیت قطعات بهتر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬کاال هنوز در انبارها‬ ‫موجود اس��ت و انچه در بازار لوازم یدکی عرضه می ش��ود‬ ‫در کوچه ناظم االطبا خیابان امیرکبیر افرادی مش��غول فعالیت های‬ ‫زیرپل��ه ای هس��تند‪ .‬بلبرینگ درج��ه ‪ ۳‬را وارد می کنند و در همین‬ ‫زیرزمین ها مارک ژاپن یا فرانس��ه یا هر برندی را که سفارش شود‬ ‫روی محصوالت می زنند‬ ‫مربوط به خریدهای گذشته است‪ .‬وقتی خریداری مبادرت‬ ‫به خرید می کند روی کارتون ها گرد و غبار زیادی نشسته‬ ‫که نش��ان می دهد بیش از یک سال است که این قطعات‬ ‫در انبار بوده اند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬چند روز پیش دیس��ک و‬ ‫صفح��ه کالچ خریداری کردم که تاریخ واردات ان مربوط‬ ‫به ‪ ۳‬س��ال پیش بود‪ .‬این راننده تریلر با اش��اره به تاریخ‬ ‫انقضا قطعات گفت‪ :‬با توجه به شرایط موجود دیگر کسی‬ ‫توجهی به تاریخ مصرف ندارد که به طور قطع تاریخ انقضا‬ ‫این کاالها روی کیفیت و کارکرد انها تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حک کردن طرح برندها‬ ‫یک��ی از معضالت بازار قطعات خودرو مربوط به قطعات‬ ‫زیرپله ای است‪ .‬زارعین در پاسخ به این پرسش که چنین‬ ‫معضلی ش��امل قطعات خودروهای سنگین هم می شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این موض��وع برای تمام خودروه��ا صدق می کند‪.‬‬ ‫در کوچ��ه ناظم االطبا خیابان امیرکبیر افرادی مش��غول‬ ‫فعالیت های زیرپله ای هس��تند‪ .‬بلبرینگ درجه ‪ ۳‬را وارد‬ ‫می کنن��د در همین زیرزمین ها مارک ژاپن یا فرانس��ه یا‬ ‫هر برندی که س��فارش ش��ود‪ ،‬روی محص��والت می زنند‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬به طور معمول‪ ،‬بین صنف لوازم یدکی این‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬واردات خودرو بدون انتقال ارز باید ازاد ش��ود چراکه‬ ‫درحال حاضر تولید خودروهای سنگین در کشور با مشکل روبه رو‬ ‫شده است و این مسئله در اینده به بحران تبدیل می شود‪ .‬عزیز‬ ‫اکبریان‪ ،‬در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به سخنان وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت مبنی بر اینکه پژو و رن��و دیگر جایی در ایران‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر فرانس��ه که با ش��روع تحریم ها قراردادهای‬ ‫خودروس��ازی در ایران را یک طرفه رها کرد‪ ،‬کش��ورهایی مانند‬ ‫کره‪ ،‬چین و ژاپن نیز که برای تولید برلیانس‪ ،‬سوزوکی ویتارا و‪...‬‬ ‫با ما قرارداد داشتند هم قطع همکاری کردند‪ .‬نماینده مردم کرج‬ ‫قطع��ات ک��ه روی انها مارک حک می ش��ود در اصطالح‬ ‫فروش��گاهی «جنس های طرح» گفته می شود زیرا طرح‬ ‫کشوری روی ان کوبیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استوک و بازار مصرف‬ ‫برخی فعاالن این بازار از ورود و استفاده قطعات استوک‬ ‫(قطعات کارکرده و دس��ته دوم و س��وم که تعمیر و دوباره‬ ‫به چرخه مصرف وارد می ش��ود) می گویند و نسبت به ان‬ ‫گالیه مند هس��تند‪ .‬این راننده ام��ا این قطعات را مطلوب‬ ‫دانس��ت و با تاکی��د گفت‪ :‬قطعات کارک��رده اصل خیلی‬ ‫بهت��ر از قطعات بی کیفیت نو اس��ت‪ .‬در بین این قطعات‪،‬‬ ‫جنس های��ی وج��ود دارد که فقط یک تا ‪ ۲‬س��ال در اروپا‬ ‫کار کرده اس��ت و من راننده ایرانی حدود ‪ ۵‬س��ال دیگر‬ ‫بدون مش��کل می توانم از انها اس��تفاده کنی��م‪ .‬او عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬به ش��رط اینکه قطع��ات اص��ل و از کیفیت باالیی‬ ‫برخوردار باش��ند استفاده از قطعات استوک لزوما مسئله‬ ‫بدی نیست‪ .‬به عنوان مثال‪ ۲ ،‬تا شیر باالبر اتاق خریداری‬ ‫ک��ردم که ‪۵۰۰‬هزار تومان بود اما پ��س از مدت کوتاهی‬ ‫نیاز به تعویض پیدا کردند‪ .‬یکی از فروشندگان اعالم کرد‬ ‫اس��توک همین قطعه را برای یک��ی از برندهای معروف و‬ ‫‹ ‹قطعات مرجوعی‬ ‫ثابت در پاسخ به این پرسش که بیشتر قطعات مرجوعی‬ ‫مربوط به چه قطعاتی از خودروهای سنگین است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور معم��ول لنت ترم ز تولید داخل ب��ه لحاظ کیفیت‬ ‫پاس��خگوی نیاز رانندگان خودروهای س��نگین نیس��ت‪.‬‬ ‫قطع��ات ریز موت��ور مانند پیس��تون و‪ ...‬از کیفیت باالیی‬ ‫برخوردار نیس��تند اما با توجه به نرخ محصوالت‪ ،‬قطعات‬ ‫بی کیفیت از با کیفیت ها قابل شناسایی است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از نظر مرجوعی بیشتر شکایت ها مربوط به‬ ‫قطعات پرمصرف مانند لنت ترمز‪ ،‬کمک فنر‪ ،‬قطعات ترمز‬ ‫و‪ ...‬است‪ .‬این فعال بازار لوازم یدکی با اشاره به عمر قطعات‬ ‫داخ��ل و نوع خارجی افزود‪ :‬قطع��ات با کیفیت مربوط به‬ ‫برندهای جهانی دس��ت کم تا ‪ ۲‬س��ال عمر مفید دارند‪ .‬در‬ ‫خودروهای س��نگین و کامیونت ها گردش کار باالست‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو کیفیت و عمر محصوالت بس��یار مهم اس��ت اما‬ ‫قطعات��ی مانند ضربه گیرهای زیر اتاق‪ ،‬زیر شاس��ی‪ ،‬فنر‪،‬‬ ‫دس��ته موتورها و‪ ...‬که داخل کش��ور تی��راژ باالیی دارند‪،‬‬ ‫دست کم یک سال پاسخگو هستند‪.‬‬ ‫ثابت عنوان کرد‪ :‬لنت ترمز خارجی حدود یک سال عمر‬ ‫مفید دارد اما انواع ایرانی س��وت می کشد و کاسه چرخ را‬ ‫می خ��ورد‪ .‬ناگزیر صاحب کامیون یا تریلر ناگزیر پس از ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۵‬ماه دوباره مجبور به هزینه کردن و تعویض ان است‪.‬‬ ‫واردات خودرو باید ازاد شود‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه نباید برای مشارکت با‬ ‫شرکت های خودروسازی خارجی فرش قرمز پهن کرد‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫انجایی که تمام ش��رکت های خودروسازی با شروع تحریم ایران‬ ‫را ت��رک می کنن��د ما باید به دنبال داخلی س��ازی و تامین نیازها‬ ‫ب��ا تکیه بر ت��وان داخلی از طریق برندس��ازی و افزایش کیفیت‬ ‫تولیدات باشیم‪.‬‬ ‫اکبری��ان در پاس��خ به این پرس��ش که ایران و ک��ره همزمان‬ ‫خودروس��ازی را شروع کردند چرا کره به موفقیت های چشمگیر‬ ‫دس��ت پی��دا کن��د اما ایران در ای��ن امر ناتوان ب��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازی ک��ره خصوص��ی اس��ت و ب��ازار رقابت��ی دارد اما‬ ‫برای ساماندهی تردد موتورسواران ضوابطی تدوین شود‬ ‫نماین��ده م��ردم در مجل��س دهم با بی��ان اینک��ه وضعیت تردد‬ ‫موتورس��واران باید س��اماندهی شود از مس��ئوالن مربوط در حوزه‬ ‫شهری و دولت خواست تا ضوابطی را برای ایجاد نظم در این بخش‬ ‫ایج��اد کنند‪ .‬به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬محمد محمودی شاه نش��ین‬ ‫درباره انتشار خبری مبنی بر اینکه شهرداری در زمینه دالیل تردد‬ ‫نابس��امان موتورسیکلت ها توپ را به زمین مجلس انداخته و معتقد‬ ‫اس��ت باید نمایندگان به ایجاد قانون در این زمینه بپردازند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طبیعی است که وضعیت کنونی تردد موتورسیکلت های دوزمانه که‬ ‫در حال از بین رفتن اس��ت و حتی چهارزمانه ها هم محیط زیس��ت‬ ‫را با مش��کالتی روبه رو ک��رده و به معضل ترافی��ک دامن می زنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��هریار‪ ،‬قدس و مالرد در مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬هیچ فردی منکر این موضوع نیس��ت ک��ه باید وضعیت‬ ‫تردد موتورس��واران ساماندهی ش��ود‪ ،‬مانند اینکه هم قانون گذاران‪،‬‬ ‫هم مدیران حوزه ش��هری فعال در ش��ورای شهر و شهرداری و هم‬ ‫مسئوالن محیط زیس��ت به دنبال این هستند که موتورسیکلت های‬ ‫برقی جایگزین موتورس��یکلت هایی ش��ود که با س��وخت فس��یلی‬ ‫به س��راغ یکی از فروش��ندگان قطعات‬ ‫در ادامه‬ ‫خودروهای سنگین در بازار لوازم یدکی رفت‪ .‬هادی ثابت‬ ‫درباره کیفیت قطعات این نوع خودروها گفت‪ :‬برای مدتی‬ ‫تیراژ تولید قطعات بس��یار افت داش��ت اما درحال حاضر‬ ‫تولی��د روند معمول خ��ود را دارد و تولیدکنندگان داخلی‬ ‫سعی دارند نیاز بازار را با توجه به استانداردهای روز جهانی‬ ‫و کیفیت محصوالت پاسخگو باشند‪ .‬این امر ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫نیست اما تا حدود ‪۷۰‬درصد در برخی قطعات توانسته اند‬ ‫ب��ه این هدف دس��ت یابند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در زمینه قطعات‬ ‫وارداتی هم‪ ،‬کس��انی که به دنبال س��ود بیشتر از این بازار‬ ‫هستند به سراغ واردات قطعات درجه دوم و سوم می روند‬ ‫زی��را تف��اوت قیمتی زیادی با قطع��ات درجه یک و اصل‬ ‫دارند‪ .‬این فعال بازار لوازم یدکی خودرو ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط فعلی‪ ،‬واردات قطعات با سختگیری های بسیاری‬ ‫همراه شده و باید یک سلسله از استانداردها حتما رعایت‬ ‫ش��ود‪ .‬قیمت ها با توجه به این ام��ر و هزینه های گمرکی‬ ‫باال رفته است‪.‬‬ ‫ای��ن صنع��ت در ایران دولتی اس��ت‪ .‬در واق��ع بخش خصوصی‬ ‫به دنب��ال پیش��رفت اس��ت ام��ا در بخ��ش دولتی ران��ت وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم درباره واگذاری س��هم‬ ‫دول��ت در خودروس��ازی ها‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خودروس��ازی ها باید به‬ ‫بخ��ش خصوصی واگذار ش��وند و دولت فقط از طریق س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان باید بر این صنعت‬ ‫نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه دولت نمی تواند خودروس��از باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دولتی‬ ‫ی‪‎‬کنن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همه مس��ئوالن مرب��وط باید برای‬ ‫کار م ‬ ‫س��اماندهی وضعیت تردد موتورسواران ورود پیدا کنند اما بخشی از‬ ‫مقررات مرتبط با ان را باید ش��ورای شهر مصوب کرده و بخشی را‬ ‫نیز شورای عالی اس��تان ها طرحی برای ان تدوین کند و به مجلس‬ ‫بفرس��تد تا در کمیس��یون های تخصصی مربوط مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته سپس در صحن مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگر قرار باش��د مجلس با ارائه طرحی به این موضوع ورود پیدا کند‪،‬‬ ‫به دلیل وجود سایر اولویت ها امری زمان بر است اما به طور قطع حوزه‬ ‫مربوط به دولت می تواند در قالب ارائه الیحه یا شورای شهر در قالب‬ ‫مصوبات الزم اجرای ش��ورای عالی استان ها همچون مقرراتی که در‬ ‫شرایط کنونی برای طرح ترافیک و نحوه وصول عوارض وجود دارد‪،‬‬ ‫برای این حوزه نیز مقرراتی ایجاد کنند‪ .‬محمودی شاه نش��ین تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ش��ورای شهر می تواند برای تردد موتورسیکلت ها نیز ضوابطی‬ ‫ش��امل نحوه ورود و خروج و حجم س��یلندر ایجاد کند اما چنانچه‬ ‫منظور مش��وق های تعیین ش��ده در مالیات ارزش افزوده باشد باید‬ ‫مجلس یا دولت یا شورای عالی استان ها پیشنهاد دهند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد زارعین‪:‬‬ ‫قطعات کارکرده‬ ‫اصل خیلی‬ ‫بهتر از قطعات‬ ‫بی کیفیت نو‬ ‫است‬ ‫هادی ثابت‪ :‬از‬ ‫نظر مرجوعی‬ ‫بیشتر شکایت ها‬ ‫مربوط به قطعات‬ ‫پرمصرف مانند‬ ‫لنت ترمز‪ ،‬کمک‬ ‫فنر‪ ،‬قطعات‬ ‫ترمز و‪ ...‬است‬ ‫بودن خودروس��ازی‪ ،‬ش��رایط کنونی را برای این صنعت رقم زده‬ ‫است‪ .‬اکبریان با بیان اینکه ‪ ۹۰‬درصد خودروهایی مانند کامیون‪،‬‬ ‫کامیون��ت‪ ،‬مینی ب��وس‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬لودر و بلدوزر یا وادراتی اس��ت‬ ‫یا در قالب س��ی کی دی وارد کش��ور می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫واردات خ��ودرو بدون انتقال ارز ازاد ش��ود چراکه درحال حاضر‬ ‫تولید خودروهای س��نگین در کشور با مشکل روبه رو شده و این‬ ‫مسئله در اینده تبدیل به بحران می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬زمانی ک��ه اتوبوس ها عمر مفید خود را از دس��ت می دهند‬ ‫اسیب ها و خطرات بسیاری برای مردم در جاده ها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫رفع مشکل کمبود قطعات یدکی در نمایندگی های سایپا‬ ‫قائم مقام مدیرعامل سایپایدک در امور بازرگانی با اشاره‬ ‫ب��ه تغییرات انجام ش��ده در ح��وزه بازرگانی س��ایپایدک‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬کس��ب وکار ش��بکه‬ ‫نمایندگی ه��ا در حوزه بازرگانی قطع��ات به زودی متحول‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬بابک منصوری برخورداری گروه‬ ‫س��ایپا از شبکه بزرگ نمایندگی ها را یک مزیت رقابتی در‬ ‫خدمات پس از فروش دانست و گفت‪ :‬جدا از بحث خدمات‪،‬‬ ‫ش��بکه نمایندگی ها از قابلیت های فراوانی برای گس��ترش‬ ‫س��هم بازار قطع��ات یدکی برخ��وردار هس��تند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬مشکل کمبود قطعات‬ ‫یدکی در ش��بکه نمایندگی ها در اینده نزدیک رفع خواهد‬ ‫ش��د و خرید قطعات نیز بر مبنای نیاز مش��تریان ش��بکه‬ ‫نمایندگی ها خواهد بود‪ .‬منصوری ادامه داد‪ :‬به منظور رفع‬ ‫مش��کالت نمایندگی ها در زمینه تامین قطعه‪ ،‬در هر دفتر‬ ‫منطقه ای یک کارشناس بازرگانی مستقر خواهد شد تا نیاز‬ ‫نمایندگی ها به قطعات یدکی در س��ریع ترین زمان ممکن‬ ‫برطرف شود‪ .‬قائم مقام مدیرعامل سایپایدک تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫استخراج ضریب مصرف قطعات و تدوین برنامه و اختصاص‬ ‫بودجه‪ ،‬مش��کل تامین به موقع قطعات مرتفع خواهد شد‬ ‫که رضایت بیشتر مشتریان را به دنبال خواهد داشت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬قطعات مورد تایید س��ایپا‪ ،‬با برند انحصاری در‬ ‫بازار توزیع خواهد ش��د و با توجه به شرایط‪ ،‬شاهد تثبیت‬ ‫قیمت ها در بازار خواهیم بود‪ .‬منصوری با اشاره به اهمیت‬ ‫بس��ته بندی مناسب قطعات در افزایش س��هم بازار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در نیمه دوم سال بس��ته بندی قطعات سایپایدک با تغییر‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ .‬قائم مق��ام مدیرعامل س��ایپایدک گفت‪:‬‬ ‫همچنی��ن در رویکرده��ای جدید ح��وزه بازرگانی‪ ،‬قیمت‬ ‫قطعات یدکی س��ایپا کامال رقابتی خواهد شد ضمن اینکه‬ ‫کیفیت قطعات سایپا قابل مقایسه با قطعات متفرقه نیست‬ ‫و تمام اس��تانداردهای خودروس��از در قطعات یدکی سایپا‬ ‫لحاظ می شود‪.‬‬ ‫ارائه برنامه های خالقانه درخدمات پس از فروش‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران خودرو در راس��تای ارتقای س��طح کیفی‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش و جل��ب حداکثری رضایت مش��تریان به ایس��اکو‬ ‫ماموریت داد تمامی فرایند های کاری در این حوزه مورد بازنگری دقیق قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی در ش��یوه نامه ای به ش��رکت خدمات‬ ‫پ��س از فروش ایران خودرو‪ ،‬تاکی��د کرده‪ ،‬بازنگ��ری در تمامی فعالیت های‬ ‫ح��وزه خدم��ات پ��س از ف��روش ش��امل اص�لاح رویه ه��ا‪ ،‬ایین نامه ه��ا و‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫اس��تاندارد های اجرای��ی مرتب��ط ب��ا ش��بکه نمایندگی ها به گون��ه ای باعث‬ ‫س��هولت در تصمیم گی��ری‪ ،‬تس��ریع در انج��ام ام��ور ای��ن ح��وزه و کاهش‬ ‫هزین��ه س��ربار نمایندگی ه��ا ش��ود‪ .‬در این ش��یوه نامه ام��ده‪ ،‬بازنگری در‬ ‫فعالیت ه��ای تامی��ن و توزیع قطعات یدکی به وی��ژه در حوزه خدمات پس از‬ ‫ف��روش و تهیه برنامه ه��ای کوتاه مدت‪ ،‬و بلندمدت به منظ��ور قطعات یدکی‬ ‫م��ورد نیاز مش��تریان هم��واره در ش��بکه نمایندگی های مجاز در دس��ترس‬ ‫باشد‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از دیگر موارد شیوه نامه به شرکت‬ ‫ایساکو را ارائه برنامه های نوین و خالقانه در جهت بهبود در فضای کسب وکار‬ ‫این شرکت و شبکه خدمات پس از فروش با در نظر داشتن خردمالی و حذف‬ ‫موازی کاری و امور غیرضروری و راهکارهای بهبود مدیریت بر هزینه خدمات‬ ‫پس از فروش و کاهش هزینه های جاری شبکه نمایندگی ها دانست‪.‬‬ ‫مقیمی از ش��رکت ایساکو خواست‪ ،‬از نظر خبرگان و مشارکت تشکل های‬ ‫تخصصی در راس��تای اجرایی ش��دن هر چ��ه بهتر برنامه ها و سیاس��ت های‬ ‫اعالمی بهره گیرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬دولت و ش��ورای‬ ‫رقابت برای قیمت گذاری خ��ودرو با یکدیگر‬ ‫چال��ش دارن��د چراک��ه دولت مخال��ف ورود‬ ‫ش��ورای رقابت به فرایند قیمت گذاری است‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫درباره احتمال ورود ش��ورای رقابت به فرایند‬ ‫قیمت گذاری خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫وظیفه کنترل بازار و پش��تیبانی از مردم را بر‬ ‫عهده دارد اما از انجا که رئیس این س��ازمان‬ ‫و مدیران عامل خودروس��ازان از سوی دولت‬ ‫انتخاب می ش��وند باید نهادی مانند ش��ورای‬ ‫رقاب��ت که متش��کل از نماین��دگان مجلس‪،‬‬ ‫قوه قضاییه و‪ ...‬اس��ت به فرایند قیمت گذاری‬ ‫خ��ودرو ورود کن��د‪ .‬نماینده مردم س��اوه و‬ ‫زرندیه در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬دولت‬ ‫و ش��ورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو با‬ ‫یکدیگ��ر چالش دارند چراک��ه دولت مخالف‬ ‫ورود ش��ورای رقابت به فرایند قیمت گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬منصوری ادامه داد‪ :‬درحال حاضر بازار‬ ‫خودرو ش��یب نزولی را تجربه می کند چراکه‬ ‫مردم توانایی خرید خودرو را ندارند در نتیجه‬ ‫از یک س��و نقش دالالن در ب��ازار کاهش پیدا‬ ‫کرده و از س��وی دیگ��ر انبارها نی��ز مملو از‬ ‫خودروهای تولیدی شده است‪.‬‬ ‫حمایت نشدن‬ ‫محصوالت داخلی‬ ‫با وجود کیفیت باال‬ ‫دومین نشست کمیسیون صنعت سیستان‬ ‫و بلوچس��تان در محل اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‬ ‫و کش��اورزی اس��تان برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬علیرض��ا راش��کی اظه��ار ک��رد‪ :‬این‬ ‫کمیس��یون ابتکار عملی اس��ت که صاحبان‬ ‫صنایع‪ ،‬س��رمایه گذاران‪ ،‬مشاوران و مسئوالن‬ ‫اس��تانی ب��رای رف��ع مش��کالت واحد ه��ای‬ ‫تولی��دی بنا به دس��تور جلس��ه حضور به هم‬ ‫می رس��انند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این نشس��ت که‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬نفر حضور داش��تند‪ ،‬درباره برخی‬ ‫مش��کالت واحد های تولیدی بحث و بررسی‬ ‫شد‪ .‬سرپرست شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان اظهارکرد‪ :‬از جمله‬ ‫مشکالتی که واحد های تولیدی مطرح کردند‪،‬‬ ‫دریافت نکردن تس��هیالت با درصد پایین از‬ ‫بانک صنعت و معدن بود‪ ،‬با وجود اینکه اعتبار‬ ‫در بانک مذکور به عنوان بانک عامل ازس��وی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬راشکی تاکید کرد‪ :‬در این باره قرار شد‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان به عنوان‬ ‫یکی از اعضای کارگروه تسهیالت‪ ،‬موضوع را‬ ‫پیگیری و نتیجه را ت��ا پایان مهر اعالم کند‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬از دیگر موارد مطرح ش��ده در‬ ‫این کمیس��یون مش��کل اب شهرک صنعتی‬ ‫با وج��ود اینکه مجم��وع اب مصرفی صنایع‬ ‫اس��تان فقط یک درص��د از مصرف کنندگان‬ ‫هس��تند و ‪ ۲‬و نیم درصد سهم اب متعلق به‬ ‫انها بوده در تابستان مجبور به خریداری اب‬ ‫برای فعالیت خود بوده اند‪ .‬سرپرس��ت شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی سیس��تان و بلوچستان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هم اکنون مش��کل اب شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان رفع ش��ده است اما از‬ ‫انجایی که پیش بینی می شود این مشکل در‬ ‫تابستان سال اینده نیز دامنگیر صنایع باشد‪،‬‬ ‫تمهیدات الزم در این باره با رایزنی های موثر‬ ‫در دس��تور کار قرار دارد‪ .‬راشکی یاداور شد‪:‬‬ ‫حمایت نکردن استان از محصوالت داخلی با‬ ‫وجود کیفیت باال و اس��تاندارد الزم تولیدات‬ ‫داخلی از دیگر مش��کالت مطرح شده ازسوی‬ ‫واحد های تولیدی در این کمیس��یون بود که‬ ‫قرار ش��د پیش��نهادهای الزم درباره مواردی‬ ‫چون ت��رک تش��ریفات مناقصه ب��ا نهاد های‬ ‫نظارتی مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد و در‬ ‫نهایت نهاد های اجرایی استان ملزم به حمایت‬ ‫از تولیدات داخل استان شوند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار قطعات به استوک رسید‬ ‫کیفی��ت قطعات خودرو روی کارکرد ان تاثیر دارد و در‬ ‫این حوزه بخشی از کیفیت به مونتاژ خودرو و بخشی هم‬ ‫مربوط به قطعات ان اس��ت‪ .‬کیفیت و رعایت استانداردها‬ ‫به ویژه در حوزه خودروهای سنگین در حفظ محیط زیست‬ ‫و کاه��ش الودگ��ی هوا و نیز س�لامت صاح��ب خودرو و‬ ‫سرنشینان تاثیر بسیاری دارد‪ .‬مدتی است کارشناسان و‬ ‫فعاالن بازار لوازم یدکی خودروهای سنگین نسبت به ورود‬ ‫و استفاده قطعات استوک معترض هستند و ان را تهدیدی‬ ‫برای سالمت افراد و محیط زیست می دانند‪ .‬اما مسئله این‬ ‫اس��ت که صاحبان خودرو این قطعات را با کیفیت تر و با‬ ‫عمر مفیدتر نس��بت به برخی از قطعات نو می دانند که از‬ ‫کیفیت باالیی برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫تعمیق ساخت داخل به تایر سنگین رسید‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫برای پژوهش‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫کارشناس حوزه صنعت‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور در نیم قرن گذش��ته با‬ ‫ف��راز و فرودهای بس��یاری همراه ب��وده و با وجود‬ ‫پیش��تاز نب��ودن این صنعت همچن��ان به یکی از‬ ‫پرچالش ترین صنایع تبدیل ش��ده است‪ .‬اهمیت‬ ‫خودروس��ازی به عنوان صنعت پیشران و اهمیت‬ ‫ان در عرص��ه تولی��د‪ ،‬س��بب ایج��اد جایگاهی‬ ‫خاص برای خودروس��ازی در اقتصاد کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته و دارنده این دانش و فناوری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬امارها نشان می دهد حدود ‪ ۲۰‬هزار قطعه‬ ‫در خودروسازی مورد اس��تفاده قرار می گیرد که‬ ‫همی��ن موضوع ظرفیت ای��ن صنعت را مضاعف و‬ ‫اهمیت ان را برای دولتمردان و مدیران کش��ورها‬ ‫دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫تاثیر مثبت خودروس��ازی بر صنای��ع دیگر به‬ ‫عنوان صنعتی پیش��ران و تولید ثروت و ارزاوری‬ ‫برای کش��ورهای صاحب صنعت خودرو بخش��ی‬ ‫از مزایای این صنعت پرس��ود و استراتژیک است‪.‬‬ ‫مزی��ت دیگر تولید خودرو در هر کش��وری ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار این صنعت اس��ت‪ .‬اگرچه میزان‬ ‫اشتغال ایجاد شده خودروسازی کمتر از ‪ ۴‬درصد‬ ‫کل اش��تغال کشور را شامل می ش��ود اما به دلیل‬ ‫پایداری اشتغال ان و حضور متخصصان و کاربرد‬ ‫دانش موثر این صنعت در توسعه صنعتی کشورها‪،‬‬ ‫توج��ه جهان را به خ��ود جلب کرده اس��ت‪ .‬اغاز‬ ‫خودروس��ازی در ایران به سال ‪ ۱۳۴۴‬برمی گردد‬ ‫زمان��ی که ک��ره جنوبی صاحب صنع��ت خودرو‬ ‫ش��د‪ .‬امروز جایگاه کره جنوبی به عنوان پنجمین‬ ‫تولیدکننده خودرو در جهان تثبیت شده اما کشور‬ ‫هن��وز در اغاز راه اس��ت‪ .‬راز این تفاوت چیزی جز‬ ‫قو توس��عه و باور به پژوهش نیست؛‬ ‫توجه به تحقی ‬ ‫قو توسعه (‪ )R&D‬حدود ‪۴‬‬ ‫کره ای ها برای تحقی ‬ ‫درصد از فروش محصوالت خود را هزینه می کنند؛‬ ‫قو توسعه در تولید ناخالص‬ ‫در کشور ما سهم تحقی ‬ ‫داخلی کمتر از یک درصد است‪ ،‬البته همین مبلغ‬ ‫هم به درستی هزینه نمی شود‪.‬‬ ‫هنوز مسئله تحقیق و توسعه برای خودروسازان‬ ‫کشور به باوری جدی تبدیل نشده است‪ .‬بررسی ها‬ ‫نش��ان می ده��د در س��ال های گذش��ته صنایع‬ ‫خودروس��ازی کشور در دو کارخانه بزرگ کمتر از‬ ‫‪ ۰.۶‬درصد از فروش شان را برای تحقیق و پژوهش‬ ‫اختص��اص داده اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬نباید انتظار داش��ت‬ ‫خودروس��ازی ایران در جایگاهی فراتر از وضعیت‬ ‫فعلی قرار داشته باشد‪ .‬بدون تحقیق‪ ،‬امکان کسب‬ ‫دانش و فناوری و نیز امکان طراحی و رقابت میسر‬ ‫نیس��ت‪ .‬ایران با گذشت بیش از ‪ ۵‬دهه فعالیت در‬ ‫صنعت خودرو هنوز صاحب پلتفرم نیست‪ ،‬اگرچه‬ ‫پیش��رفت های خوبی داش��ته اما کافی و راهگشا‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬خودروس��ازان ایرانی و کره جنوبی‬ ‫در ابت��دای کار هم��کاری خود را با ش��رکت های‬ ‫امریکایی ش��روع کردند حتی خودروسازی ایران‬ ‫عالوه بر این تجربه همکاری با کارخانه بنز المان را‬ ‫در کارنامه خود در سال های اغازین فعالیت دارد‪.‬‬ ‫س��ایپا و ایران خودرو محصوالتی را تولید کرده اند‬ ‫که حاصل تحقیق وتوس��عه بوده اما این روند رو به‬ ‫پیش��رفت و کمال نبود و فرجامی بیش از وضعیت‬ ‫فعلی را به ارمغان نیاورده است‪.‬‬ ‫پیش��رفت و توس��عه در خودروس��ازی زمانی‬ ‫محقق می ش��ود که یک خودروس��از با پژوهش‪،‬‬ ‫ق��ادر ب��ه طراحی و تولی��د یک محصول ش��ود و‬ ‫بدون داش��تن برند و مالکیت ان صادرات خودرو‬ ‫غیرممکن است‪ .‬همچنین خودروسازی به معنی‬ ‫س��اخت همه قطعات نیست بلکه داشتن دانش و‬ ‫فناوری ان و در کنار هم قرار دادن قطعات اس��ت‪.‬‬ ‫همکاری با صنایع خودروس��ازی جهان بخشی از‬ ‫تحقیق وتوس��عه اس��ت‪ .‬بس��یاری از شرکت های‬ ‫موفق خودروسازی در جهان محصوالت مشترک‬ ‫تولید می کنند؛ محصوالت��ی که حاصل پژوهش‬ ‫مشترک طرف هاست و با این کار عالوه بر استفاده‬ ‫از دان��ش روز باع��ث هم افزایی دان��ش و فناوری‬ ‫یکدیگر در تولید خودرو می شوند‪.‬‬ ‫امروز تحقیق وتوس��عه نه فقط رسیدن به دانش‬ ‫و فن��اوری بلکه طراحی‪ ،‬قیمت‪ ،‬راحتی‪ ،‬س��لیقه‬ ‫مش��تری و رقیبان و بازار را هم ش��امل می ش��ود‪.‬‬ ‫کس��ب ‪ ۱۰‬درصد از بازار خودرو جهان از س��وی‬ ‫ک��ره جنوبی و حضور خودروه��ای کره ای در بازار‬ ‫امری��کا حاص��ل س��هم قابل توج��ه پژوهش ها و‬ ‫توسعه در ش��رکت های خوروس��از کره ای است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬برای خ��روج از ش��رایط فعلی صنعت‬ ‫خودرو کشور باید سهم پژوهش در تولید ناخالص‬ ‫مل��ی را افزایش داد و اینکه کارخانه های س��ازنده‬ ‫خودرو بخش قابل توجه��ی از فروش خود را برای‬ ‫این منظ��ور س��رمایه گذاری کنن��د‪ .‬بکارگیری‬ ‫دانشمندان‪ ،‬کارشناسان و نخبگان این صنعت در‬ ‫کنار همکاری تنگاتنگ دانشگاه با سازنده خودرو‬ ‫مجموعه ای دیگر از پرداخت هزینه های پژوهش‬ ‫در این مسیر طوالنی و پیچیده به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬قرارداد س��اخت کارخانه تولید الس��تیک‬ ‫خودرو در زابل بین ش��رکت صنای��ع اریا تایر هامون و‬ ‫سابیر با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وقت امضا‬ ‫ش��د‪ .‬این قرارداد از طرح های توس��عه ای است که زیر‬ ‫نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در‬ ‫حال انجام است‪ .‬میزان کل سرمایه گذاری این پروژه در‬ ‫ان سال ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬هزار ریال اعالم شده بود که‬ ‫س��اخت ان در شهرک صنعتی رامشار زابل در راستای‬ ‫محرومیت زایی این استان بوده است‪.‬‬ ‫در بازدی��د اخیر رضا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از این کارخان��ه گفت‪ :‬اریا تای��ر هامون در‬ ‫سیستان و بلوچستان از طرح های پنج گانه و اولویت دار‬ ‫برای خودکفایی الستیک سنگین کشور است که برای‬ ‫تکمیل و راه اندازی ان بی��ش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫سرمایه موردنیاز است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اهتمام به یک طرح نیمه تمام‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫طرح الستیک در‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫با جدیت و‬ ‫تاکیدات رهبر‬ ‫معظم انقالب‬ ‫بر خودکفایی‪،‬‬ ‫در برنامه‬ ‫زمان بندی‬ ‫شده‪ ،‬تکمیل‬ ‫می شود‬ ‫این طرح بر اساس سیاس��ت های اقتصادی و توسعه‬ ‫صنعتی و نیز اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران را مکلف کرده بود‬ ‫نسبت به شناسایی و تعریف یک طرح برای اشتغال در‬ ‫این منطقه اهتمام داشته باشد که این طرح مورد مطالعه‬ ‫قرار گرفت و برای اجرا به تایید رئیس هیات عامل وقت‬ ‫این س��ازمان رسید‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬رضا رحمانی‬ ‫در بازدید از پروژه اریا تایر هامون در ش��هرک صنعتی‬ ‫رامش��ار سیس��تان و بلوچس��تان بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در الستیک سنگین وابستگی به واردات خارجی‬ ‫داریم یک برنامه خودکفایی در این حوزه تنظیم شده و‬ ‫‪ ۵‬طرح را در کش��ور اغاز کردیم که از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫پیشرفت کاری دارند و این طرح نیز یکی از پروژه های‬ ‫اولویت دار الستیک کشور است‪.‬‬ ‫او با اعالم انجام مراحل تملک زمین و برخی کارهای‬ ‫زیرس��اختی برای طرح اریا تایر هام��ون‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر واحدهای الس��تیکی کش��ور در ‪ ۳‬س��ال تکمیل و‬ ‫بهره برداری ش��وند‪ ،‬کش��ور در حوزه تامین الس��تیک‬ ‫سنگین به خودکفایی می رسد‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت تکمی��ل واحدهای‬ ‫با توجه به اینکه در الس��تیک س��نگین وابس��تگی خارجی داریم یک‬ ‫ن باره در کشور‬ ‫برنامه خودکفایی در این حوزه تنظیم شده و ‪۵‬طرح در ای ‬ ‫در حال پیگیری و انجام است‬ ‫الستیکی را از اولویت ها دانست و گفت‪ :‬در ستاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی این موضوع مطرح اس��ت و هم نظام بانکی و‬ ‫هم صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبارات الزم به ما‬ ‫قول همکاری داده اند‪.‬‬ ‫رحمان��ی ب��ا اع�لام اینکه ای��درو مج��ری پیگیری‬ ‫طرح های الس��تیک اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬طرح الس��تیک در‬ ‫سیستان و بلوچس��تان با جدیت و تاکیدات رهبری بر‬ ‫خودکفایی‪ ،‬در برنامه زمان بندی شده‪ ،‬تکمیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ای در راستای محرومیت زدایی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در بخش��ی دیگر از‬ ‫نو بلوچستان‬ ‫سخنان خود گفت‪ :‬پروژه الستیک سیستا ‬ ‫قیمت خودرو همچنان باالست‬ ‫یک فعال بازار خودرو گفت‪ :‬وضعیت به گونه ای است که هم فروشنده و هم‬ ‫خریدار منتظر یک اتفاق هستند و ترجیح می دهند حرکتی نکنند تا ببیند‬ ‫فردا چه می شود‪ ،‬همین تفکرات باعث می شود که خرید و فروش به حداقل‬ ‫برس��د‪ .‬س��عید عبداللهی‪ ،‬فعال بازار خودرو در گفت وگ��و با ایلنا درباره‬ ‫وضعیت این بازار گفت‪ :‬در هفته ای که پشت سر گذاشتیم مانند هفته های‬ ‫پیش همچنان رکود بر بازار حاکم بود و تعداد خرید و فروش در برخی از‬ ‫روزها به تعداد انگش��تان دست رسید‪ .‬وی درباره علل ادامه دار بودن این‬ ‫رکود گفت‪ :‬در این بازار اخبار و جو روانی بس��یار تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬وقتی‬ ‫تلویزیون تصویر پارکینگی را نش��ان می دهد که مملو از خودرو اس��ت و‬ ‫اتفاقا خودرویی در انجا وجود دارد که افراد زیادی با گذش��ت نوبت انها‪،‬‬ ‫هن��وز خودرو خود را تحویل نگرفته اند‪ ،‬یک جو بی اعتمادی و بالتکلیفی‬ ‫به وجود می اید‪ .‬به طور کلی درحال حاضر وضعیت به گونه ای اس��ت که‬ ‫هم فروش��نده و هم خریدار منتظر یک اتفاق هس��تند و ترجیح می دهند‬ ‫حرکتی نکنند تا ببیند فردا چه می ش��ود‪ ،‬همین تفکرات باعث می ش��ود‬ ‫که خرید و فروش به حداقل برسد‪ .‬عبداللهی افزود‪ :‬نکته دیگر غیرواقعی‬ ‫یکی از مشکالت اساسی سازمان های تدوین کننده استانداردها‬ ‫این است که ارمانی فکر می کنند و انها را تبدیل به قانون کرده‬ ‫و کاری به امکانات اجرایی کش��ور ان هم در ش��رایط تحریم های‬ ‫تحمیلی در چند س��ال گذشته که اکنون به یک جنگ تمام عیار‬ ‫اقتصادی تبدیل ش��ده است‪ ،‬ندارند‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬داود‬ ‫میرخانی رشتی گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۳‬پس از کاهش شدت تحریم های‬ ‫دور اول‪ ،‬مدیری��ت وقت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت الزام‬ ‫خوروس��ازان تجاری به نصب فیلتر جاذب دوده را در دستور کار‬ ‫خ��ود قرار داد در حالی که پیش نیاز اجرای ضابطه ابالغی یعنی‬ ‫تولید و توزیع سراس��ری سوخت دیزل استاندارد (با گوگرد کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬واحد) در دسترس نبود‪ ،‬ضمن انکه اصوال مشکل اساسی‪،‬‬ ‫ب��ودن قیمت ها اس��ت زمانی که نرخ دالر ‪ ۲۰‬ه��زار تومان بود هیوندای‬ ‫اکسنت ‪۱۹۰‬میلیون تومان نرخ داشت اما امروز که دالر به حدود ‪۱۱‬هزار‬ ‫تومان رس��یده نرخ این خودرو ‪ ۲۷۰‬میلیون تومان ش��ده یا پژو ‪۶۰ ،۲۰۶‬‬ ‫میلیون تومان بود درحال حاضر ‪ ۷۰‬میلیون تومان معامله می شود و این‬ ‫موارد نشان می دهد که عواملی غیر از مولفه های اقتصادی و نظام بازار بر‬ ‫قیمت گ��ذاری تاثی��ر دارد‪ .‬این فعال بازار درباره تغییرات قیمتی در هفته‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬در ردیف نرخ ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون‪ ،‬به طور تقریبی روزی‬ ‫ی��ک میلیون تومان کاهش داش��تیم و پیش بین��ی می کنیم با اغاز فصل‬ ‫پاییز که به طور معمول قیمت ها کاهش پیدا می کند و با فروش های ویژه‬ ‫ایران خودرو و سایپا‪ ،‬این روند کاهشی ادامه داشته باشد‪ .‬عبداللهی درباره‬ ‫ب��ازار خودروهای کارک��رده هم گفت‪ :‬این بازار نیز تحت تاثیر خودروهای‬ ‫صفر قرار گرفته و رکود بر ان حاکم است‪ ،‬به ویژه در این فصل که کمتر‬ ‫کس��ی به فکر تعویض خودرو اس��ت‪ .‬به طور کلی زمانی افراد خودرو خود‬ ‫را تعویض می کنند که بازار روند ثابت داش��ته باش��د نه اینکه هر لحظه‬ ‫امکان دارد که با فروش خودرو نتوانند خودرو بهتر را خریداری کنند‪.‬‬ ‫برای محرومیت زدایی و جبران برخی کاس��تی ها است‬ ‫و بودج��ه ‪ ۱.۵‬میلیارد تومانی جابه جا ش��ده این پروژه‬ ‫ک��ه غیرقابل اس��تفاده و به ص��ورت اوراق و فقط برای‬ ‫زیرس��اخت ها بوده با اعتبارات قوی تر سال ‪ ۹۸‬جبران‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بنابر امر رهبر معظم انقالب برای خودکفایی‬ ‫الستیک‪ ۵ ،‬طرح در استان های محروم دنبال می شود‪.‬‬ ‫ای��ن طرح ها در اس��تان های سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬کردستان و کرمانشاه قرار دارند و این‬ ‫پروژه ها در راستای محرومیت زدایی است‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به نامه نوبخت درب��اره جابه جایی‬ ‫تولیدات سایپا از مرز ‪ ۱۴۷‬هزار خودرو گذشت‬ ‫بررسی امارهای منتشرش��ده در سامانه کدال‪ ،‬حاکی از‬ ‫تولی��د ‪ ۱۴۷‬ه��زار و ‪ ۵۸۸‬خودرو از س��وی گروه س��ایپا از‬ ‫ابتدای امس��ال تا پایان مرداد است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بر پایه‬ ‫امارهای منتشرش��ده در این سامانه‪ ،‬در این مدت ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۲۵‬پراید و ‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۵۹۳‬تیبا در س��ایپا تولید ش��د که‬ ‫به ترتیب بیش��ترین تولیدات این گروه خودروس��ازی را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬بررسی امارها در مرداد امسال‬ ‫نی��ز حاک��ی از تولید ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۱۹۹‬پراید و ‪ ۹‬هزار و ‪۳۹۱‬‬ ‫تیبا در س��ایپا اس��ت‪ .‬در ‪ ۵‬ما ه نخست امسال‪ ،‬همچنین ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۳۰‬سراتو در این گروه تولید شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬به‬ ‫ دنبال پیروی غیرمنطقی ش��ریکان خارجی صنعت خودرو‬ ‫ای��ران از تحریم ه��ای یک جانبه امری��کا و بدعهدی انها در‬ ‫تامین قطعات‪ ،‬ش��رکت کیاموتورز کره جنوبی نیز ایران را‬ ‫ت��رک ک��رد و به همکاری خود با گروه س��ایپا پایان داد‪ .‬به‬ ‫ دنبال این تصمیم شرکت کره ای‪ ،‬تولید خودرو کیاسراتو در‬ ‫مشکل کالنشهرها و تردد بیش از ‪ ۱۰‬هزار خودرو فرسوده‬ ‫االیندگی هوا در کالنش��هرها بوده و هس��ت نه در جاده ها و حل‬ ‫مش��کل کالنش��هرها باید در اولویت قرار بگیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬عامل‬ ‫اصلی االیندگی کالنش��هرها ریزگرده��ا‪ ،‬ذرات معلق و از جمله‬ ‫ذرات دوده هستند که عامل اخر برای سالمتی شهروندان بسیار‬ ‫خطرناک اس��ت‪ .‬منبع تولی��د ذرات دوده‪ ،‬تردد بیش از ‪۱۰‬هزار‬ ‫اتوب��وس‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬کامیونت به طور عمده فرس��وده و بدتر از‬ ‫همه تردد شبانه ‪ ۷‬هزار کامیون فرسوده در داخل شهر است‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به خطرناک بودن ذرات دوده برای سالمت ساکنان‬ ‫کالنش��هرها و با توجه به وجود سوخت استاندارد در کالنشهرها‪،‬‬ ‫تنها راه حل مش��کل‪ ،‬نصب فیلتر ج��اذب دوده روی خودروهای‬ ‫یادشده در بند فوق است و نه در نصب فیلتر دوده در خودروهای‬ ‫بخش��ی از بودجه صنعتی پروژه الس��تیک این استان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پروژه الس��تیک ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫بودجه می خواهد و ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان که جابه جایی اش‬ ‫مورد بحث است در مقابل این بودجه رقم کمی است و‬ ‫البت��ه این ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان برای انجام پروژه نبوده و‬ ‫برای تامین زیرساخت ها بوده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬این ‪۱.۵‬‬ ‫میلی��ارد تومان ه��م اوراق بوده و نمی ت��وان تجهیزات‬ ‫و تاسیس��ات با ان خرید کرد و البت��ه بودجه ای که از‬ ‫اعتبارات ‪ ۹۸‬جایگزین ان ش��ده بیشتر و قوی تر است‬ ‫که این موضوع باید درست اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی جابه جای��ی را ام��ری ع��ادی در بودجه ها‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬برای اینک��ه ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان اوراق‬ ‫س��وخت نش��ود و جای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد‪،‬‬ ‫این تدبیر برای جابه جایی بودجه اندیشیده شد و طرح‬ ‫الس��تیک ما نیز که جزو پروژه های اولویت دار اس��ت با‬ ‫جدیت دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫دیزل��ی بیابانی‪ ،‬ان هم بدون انکه س��وخت اس��تاندارد در تمام‬ ‫جاده ها در دس��ترس باشد‪ .‬میرخانی رش��تی ادامه داد‪ :‬سوخت‬ ‫اس��تاندارد مورد نیاز‪ ،‬نه تنها در تمام جاده ها موجود نیس��ت بلکه‬ ‫بر اساس اسناد موجود در سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬توزیع‬ ‫مستمر س��وخت دیزل استاندارد به ‪ ۱۶۸‬ایستگاه مصوب دولت‬ ‫ثبات نداشته و غیرمستمر است(‪ ۷۷‬ایستگاه برای چند روز اصال‬ ‫سوخت یورو ‪ ۴‬نداشتند و در برخی دیگر سوخت استاندارد را با‬ ‫س��وخت غیراستاندارد مخلوط کرده بودند ب ه طوری که سولفور‬ ‫سوخت باالتر از‪ PPM ۱۰۰۰‬بوده است)‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خودرو تصریح کرد‪ :‬اس��تفاده از گازوئیل غیراستاندارد‪ ،‬باعث پر‬ ‫ش��دن س��ریع و تخریب ‪ DPF‬ش��ده و به علت خفگی‪ ،‬حرارت‬ ‫سایپا نیز اواسط مرداد متوقف شد‪.‬بررسی امارهای یاد شده‬ ‫نش��انگر تولید ‪ ۶۸۶‬سراتو در مرداد امسال است که اخرین‬ ‫تولیدات این خودرو در کش��ورمان بود‪ .‬در ‪ ۵‬ماه امس��ال‪۲ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۸۰‬چانگان س��ی‪.‬اس ‪ ۳۵‬و ‪ ۱۲۰‬اریو نیز در سایپا‬ ‫تولی��د ش��د که تولید انها در مرداد ب��ه ترتیب ‪ ۳۴۴‬و صفر‬ ‫خودرو بود‪.‬در امارهای منتشر ش��ده در سامانه کدال‪ ،‬تولید‬ ‫یک هزار و ‪ ۲۴۰‬اس‪.‬کی‪.‬دی(‪ )SKD‬از اغاز امسال تا پایان‬ ‫مرداد(‪ ۴۰۰‬خودرو در مرداد) نیز به چش��م می خورد که به‬ ‫گفته مس��ئوالن س��ایپا‪ ،‬برای تولید خودرو در س��ایت های‬ ‫خارجی این ش��رکت مورد اس��تفاده قرار گرفته اند‪SKD .‬‬ ‫(‪ (Semi Knocked Dawn‬یا همان قطعات نیمه کامل‪،‬‬ ‫ش��یوه ای اس��ت که در کارخانجات داخلی انجام می شود و‬ ‫در ان یک سلس��له از قطعات به دلیل فناوری باال‪ ،‬فرایند‬ ‫تولی��د خ��اص و‪ ...‬به صورت اماده از کش��ور مبدا وارد و در‬ ‫شرکت های داخلی سرهم بندی می شوند‪.‬‬ ‫موت��ور افزای��ش یافته و باعث خرابی زود هنگام موتور می ش��ود‬ ‫ب��ه همین دلیل هم رانندگان ان را ب��از کرده و کنار می گذارند‪.‬‬ ‫در نتیجه نه تنها هزینه ارزی انجام ش��ده در این وانفسای کمبود‬ ‫ارز‪ ،‬ب��ه ه��در می رود بلکه نقض غرض ش��ده و میزان االیندگی‬ ‫را هم صدها برابر افزایش می دهد‪ .‬میرخانی رش��تی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫این مش��کالت به طور کتبی به اطالع مدیران س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت و همچنین س��تاد اقتصاد مقاومتی رسانده شد تا‬ ‫ب��رای جلوگیری از ه��در رفت منابع ارزی ک��ه کوچک ترین اثر‬ ‫مثبتی در کاهش االیندگی کالنش��هرها نداشته و موجب ایجاد‬ ‫نارضایی ش��دید رانندگان ب ه دلیل ضرر و زیان تحمیلی به انها و‬ ‫شکایت به دادگاه ها شده است‪ ،‬تجدید نظر کنند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪82/558/000‬‬ ‫‪92/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪67/880/000‬‬ ‫‪79/400/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک(بدون رینگ)‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫سمند سورن‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف فروش‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪80/213/000‬‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪770/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪450/000/000‬‬ ‫‪165/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫‪131/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫‪91/700/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫‪268/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2018‬‬ ‫‪469/000/000‬‬ ‫‪38/441/000‬‬ ‫‪44/000/000‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪90/000/000‬‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫‪174/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫‪285/000/000‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪600/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪164/000/000‬‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫لکسوس‪ T‬ان ایکس ‪۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪665/000/000‬‬ ‫‪447/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪645/000/000‬‬ ‫‪840/000/000‬‬ ‫‪645/000/000‬‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫‪640/000/000‬‬ ‫‪1/100/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪930/000/000‬‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صرفه جویی‬ ‫‪ 6‬میلیارد دالری‬ ‫در واردات‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و راه و شهرسازی انجام شد‬ ‫امضای تفاهمنامه تامین ریل قطار های شهری و بین شهری‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬تفاهمنام��ه تامین ری��ل قطارهای ش��هری و‬ ‫بین ش��هری و نخس��تین محموله تحویل ریل قطارهای پرسرعت‬ ‫تولید ذوب اهن اصفهان‪ ،‬به ش��رکت س��اخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کش��ور با حضور وزی��ران صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و راه و‬ ‫شهرسازی امضا شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬روز شنبه با حضور رحمانی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اسالمی و وزیر راه و شهرسازی به طور‬ ‫رسمی نخستین محموله ریل قطارهای پرسرعت تولید ذوب اهن‬ ‫اصفهان به ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کشور‬ ‫تحویل داده ش��د‪ .‬راه اندازی این خط ریلی به عنوان مس��یری امن‬ ‫برای انتقال کاالهای صنعتی و تجاری‪ ،‬نقش بس��زایی در توس��عه‬ ‫اقتصاد و افزایش همکاری و تعامالت صنعتی بین استان های کشور‬ ‫به ویژه استان های شمال غربی دارد‪ .‬از مزایای ریل ملی تولید شده‬ ‫در ذوب اهن اصفهان‪ ،‬تامین نیاز کشور به ریل های راه اهن و مترو‪،‬‬ ‫قطع وابستگی به واردات‪ ،‬رونق تولید و حمایت از کاالهای داخلی‪،‬‬ ‫ایجاد اشتغال و کاهش قابل توجه خروج ارز از کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید فوالد خام باالتر از میانگین جهانی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در حاش��یه ایین تحویل رس��می‬ ‫نخس��تین محموله ریل قطارهای پرس��رعت ش��رکت ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان اظه��ار کرد‪ :‬براس��اس ام��ار‪ ،‬پیش از س��ال ‪ ۹۷‬افزون بر‬ ‫‪۲۳‬میلیون تن صادرات سنگ اهن از ایران انجام می شد که با تغییر‬ ‫سیاس��ت های وزارتخانه این رقم به کمتر از ‪ ۸‬میلیون تن در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬رس��یده است‪ .‬رضا رحمانی گفت‪ :‬رویکرد موجود در ممانعت از‬ ‫خام فروش��ی در دستورکار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده و در‬ ‫راستای ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی‪ ،‬صادرات انواع خام فروشی‬ ‫با محدودیت روبه رو اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬البته نمی توان به طور کلی‬ ‫حجم صادرات برخی تولیدات معدنی را به صفر رس��اند؛ چراکه در‬ ‫برخی موارد مصرف داخلی وجود ندارد و در برخی دیگر به س��بب‬ ‫تامین ارز موردنیاز واحدها‪ ،‬بخش��ی از تولیدات س��نگ اهن صادر‬ ‫می شود‪ .‬رحمانی خاطرنشان کرد‪ :‬در دو سال گذشته و در چارچوب‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ب��ا برنامه ریزی انجام ش��ده برای‬ ‫تکمیل زنجیره تولید صنایع بزرگ معدنی کشور‪ ،‬روند خام فروشی‬ ‫انواع مواد معدنی رو به کاهش رفته و تولیدات موجود مورد مصرف‬ ‫واحدهای صنعتی قرار گرفته اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مابه تفاوت میزان صادرات س��ال گذشته که افزون بر‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تن س��نگ اهن بود‪ ،‬در صنایع داخلی به مصرف رسیده‬ ‫است‪ .‬خوش��بختانه در تولید فوالد خام باالتر از میانگین جهانی از‬ ‫کش��ور های فرانس��ه و ایتالیا پیش��ی گرفته و رتبه دهم جهان را از‬ ‫ان خود کرده ایم‪ .‬رحمانی در ادامه گفت‪ :‬خوش��بختانه در صنعت‬ ‫فوالد به جز مواردی خاص به یک صنعت بومی تبدیل شده ایم و در‬ ‫طراحی و تولید پیشرفته ترین ماشین االت این حوزه به خودکفایی‬ ‫دس��ت یافته ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬حق مردم است که از اتفاق های رخ داده‬ ‫در حوزه تولید و تجارت کش��ور مطلع باشند‪ ،‬به ویژه در بخش هایی‬ ‫همچون صنعت فوالد اقدامات ارزش��مندی انجام شده و در نتیجه‬ ‫ان اثار بسیار خوبی برای اینده صنعت کشور به بار خواهد نشست‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در پایان با اش��اره به رویکرد جدید‬ ‫وزارت راه و شهر س��ازی و راه اهن جمهوری اس�لامی ایران درباره‬ ‫تامین نیاز های ش��ان از محل تولی��دات داخلی گفت‪ :‬این همکاری‬ ‫در س��ایه اعتقاد واقعی به رونق تولید است که جای قدردانی دارد و‬ ‫امیدوارم این روند تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ریل موردنیاز از ذوب اهن اصفهان‬ ‫همچنی��ن در این ایی��ن‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬اراده این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬ش��رکت ها و س��ازمان های زیرمجموعه ان‪ ،‬تامین ریل‬ ‫موردنیاز ش��ان از ذوب اه��ن اصفهان اس��ت‪ .‬محمد اس�لامی‪ ،‬در‬ ‫ایین تحویل رس��می نخس��تین محموله ریل قطارهای پرسرعت‬ ‫(ری��ل ‪ ۶۰‬ای ‪ )۱‬تولی��د ذوب اه��ن اصفهان به ش��رکت س��اخت و‬ ‫توس��عه زیربناهای حمل ونقل کش��ور‪ ،‬در جمع خبرنگاران افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن زمینه قراردادهایی نیز با ش��رکت ذوب اهن منعقد ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬دشمنان با تحریم های ظالمانه‬ ‫به دنبال این هس��تند که مس��یر پیشرفت کش��ور را مسدود کنند‬ ‫اما خودب��اوری و اس��تفاده از ظرفیت های داخلی باعث می ش��ود‬ ‫طرح های دش��منان با شکس��ت روبه رو ش��ود و به نتیجه نرس��د‪.‬‬ ‫اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬تحریم اش��خاص‪ ،‬ش��رکت ها‪ ،‬نق��ل و انتقال‬ ‫پول‪ ،‬کش��تیرانی و هواپیمایی‪ ،‬همه در راس��تای ناتوان و زمینگیر‬ ‫کردن ملت و کش��ور اس��ت و معکوس این توطئه ک��ه راهبرد ملی‬ ‫ما و مورد تاکی��د رهبر معظم انقالب‪ ،‬رئیس جمهوری و اراده قاطع‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬این اس��ت که از تولیدات داخلی بیشترین استفاده را‬ ‫ب��رده و از ان حمایت کنیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این فرایند با طرح های‬ ‫توسعه ای در دست اقدام وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬در اینده روزافزون‬ ‫خواهد ش��د و نه تنه��ا برای طرح های ای��ن وزارتخان��ه بلکه برای‬ ‫طرح هایی که در راس��تای ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی با‬ ‫کش��ورهای همسایه در حال رایزنی اس��ت‪ ،‬انجام خواهد شد‪ .‬وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬ذخایر این س��رزمین به اندازه کافی دارای‬ ‫ارزش اس��ت که بتوانیم به وس��یله انها نیازهای کش��ور را برطرف‬ ‫کنیم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬برای انتقال نخستین محموله ریل پرسرعت‬ ‫که به صورت رس��می انجام ش��د‪ ،‬ده ها نفر حدود ‪ ۲۰‬س��ال در یک‬ ‫فرایند پژوهش��ی کوش��یدند تا امروز به نتیجه رس��یده است‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬امروز ایران قدرت دانش بنی��ان روزافزونی پیدا کرده‬ ‫و صنای��ع ه��م دارای خالقی��ت و نواوری هس��تند ک��ه می توانند‬ ‫گره گش��ای کاس��تی ها و مشکالت کش��ور باشند‪ .‬اس�لامی ابراز‬ ‫امیدواری ک��رد که بخش های دانش بنی��ان بتوانند موتور محرک‬ ‫اقتصاد کش��ور باشند و برندسازی و قدرت لجستیک اقتصاد کشور‬ ‫را ش��کوفا کند‪ .‬تحویل رس��می نخس��تین محموله ریل قطارهای‬ ‫پرسرعت(ریل ‪ ۶۰‬ای ‪ )۱‬تولید ذوب اهن اصفهان به شرکت ساخت‬ ‫و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کش��ور‪ ،‬روز شنبه با حضور وزیران‬ ‫راه و شهرس��ازی و صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ذوب اهن اصفهان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬این محصول که تولید انب��وه ان در ذوب اهن اصفهان‬ ‫اغاز شده‪ ،‬به محل اجرای یک طرح در بستان اباد تبریز انتقال یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید از شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫از اصفهان رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫همچنی��ن ب��ه گ��زارش‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به هم��راه معاون امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اس��تاندار اصفهان‪ ،‬نماینده‬ ‫م��ردم شهرس��تان مبارکه در مجلس ش��ورای اس�لامی و اعضای‬ ‫ش��ورای تامین شهرستان مبارکه ش��نبه ‪۳۰‬شهریور‪ ،‬ضمن دیدار‬ ‫با حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل ف��والد مبارکه از خطوط تولید‬ ‫این شرکت بازدید کرد‪ .‬وی در جریان این بازدید‪ ،‬درباره برنامه های‬ ‫حمایت��ی دول��ت از تولیدکنندگان داخلی گفت‪ :‬سیاس��ت اصلی‪،‬‬ ‫خام فروش��ی نکردن در همه زمینه هاس��ت و در این زمینه همواره‬ ‫برنامه ه��ای راهبردی زی��ادی را تدوین و اجرا کرده ایم‪ ،‬تا جایی که‬ ‫در صادرات سنگ اهن از ‪ ۲۳‬میلیون تن به زیر ‪ ۸‬میلیون رسیده ایم‬ ‫و هر س��ال روند کاهشی داش��ته ایم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه برنامه ها‬ ‫برای پیش��گیری از خام فروشی به شدت و قوت باال در حال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور تامین حداکثری نیاز فوالدس��ازان داخلی‬ ‫برنامه اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری معادن جدید را در دستورکار‬ ‫قرار داده و به پیش��رفت هایی هم دس��ت یافته ایم و با این اقدامات و‬ ‫برنامه های اینده در تامین مواد اولیه موردنیاز فوالدسازان مشکلی‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در کارخانه های فوالدسازی‬ ‫کش��ور و به ویژه در فوالد مبارکه برای خودکفایی در صنعت فوالد‬ ‫و صاحب فناوری ش��دن گام های موثری برداشته شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه نتیجه این اقدامات به ساخت و بهره برداری از خطوط‬ ‫جدید انجامیده است‪ .‬بس��یاری از ورق ها و محصوالتی که پیش از‬ ‫ای��ن وارداتی بودند‪ ،‬هم اکنون در کارخانه هایی مانند فوالد مبارکه‬ ‫در حال تولید اس��ت‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪ :‬با‬ ‫ت�لاش و همت همه مدیران و کارکنان کارخانه های فوالدس��ازی‬ ‫کشور و ازجمله شرکت فوالد مبارکه شاهد ان هستیم که بسیاری از‬ ‫ورق ها و محصوالتی که پیش ازاین وارداتی بودند‪ ،‬در کارخانه هایی‬ ‫مانند فوالد مبارکه در حال تولید بوده و کش��ور از این نظر خودکفا‬ ‫است‪ .‬به نظر می رسد درحال حاضر عوارض بازدارنده باشد و تامین‬ ‫مواد اولیه فوالدس��ازان داخل��ی را تضمین کند‪ .‬این گزارش حاکی‬ ‫اس��ت‪ ،‬جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در پاس��خ به وضعیت بخش��نامه وضع‬ ‫عوارض بر صادرات س��نگ اهن گفت‪ :‬بخشنامه صادر و از ‪۱‬مهر هم‬ ‫برقرار ش��ده و تا پایان س��ال همچنان پابرجاست‪ .‬چنانچه تا پایان‬ ‫س��ال به توازنی رسیدیم‪ ،‬ممکن است از سوی دولت موردبازنگری‬ ‫قرار گیرد اما درحال حاضر همین سیاس��ت ابالغ شده اجرا می شود‬ ‫و امیدواری��م با این روش حمایت از صنایع داخلی عملیاتی ش��ده‬ ‫باشد‪ .‬به نظر می رسد درحال حاضر عوارض بازدارنده باشد و تامین‬ ‫مواد اولیه فوالدس��ازان داخلی را تضمین کن��د و ما هم امیدواریم‬ ‫بخشی از مشکالت فوالدسازان داخلی برطرف شود‪ .‬در جریان این‬ ‫بازدید‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن ارائه‬ ‫گزارش مبسوطی از دس��تاوردهای فوالد مبارکه و برنامه های این‬ ‫ش��رکت برای حفظ س��هم ‪۵۰‬درصدی در تولید فوالد کشور تا افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬گفت‪ :‬گروه فوالد مبارکه در س��ال رونق تولید باوجود همه‬ ‫محدودیت ه��ا‪ ،‬باهمت و تالش مدیران و کارکنان خود تالش کرده‬ ‫است تا نیاز پایین دست به محصوالت فوالدی را تامین کند و اجازه‬ ‫ندهد از این نظر کش��ور با کوچک ترین خللی روبه رو ش��ود‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری از س��خنان خود به اقدام��ات فوالد مبارکه در زمینه‬ ‫بومی س��ازی قطعات و راهبردهای این ش��رکت برای اینکه کشور‬ ‫صاحب دانش فنی س��اخت کارخانه های فوالدس��ازی شود‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬در این زمینه نیز با حمایت از تولیدکنندگان داخلی‪،‬‬ ‫حمایت از تس��ریع کننده ها و گس��ترش همکاری ها با شرکت های‬ ‫دانش بنیان و دانشگاه ها به دستاوردهای خوبی نائل شده ایم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت‬ ‫خوردگی را‬ ‫در صنایع معدنی‬ ‫جدی بگیریم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رحمانی از برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای حمایت از ساخت داخل خبر داد‬ ‫صرفه جویی ‪ 6‬میلیارد دالری در واردات‬ ‫رضا جواهردشتی‬ ‫مشاور و مدرس بین المللی‬ ‫سرقینی‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫وضع عوارض برای دفاع‬ ‫از صنعت سنگ‬ ‫در مقابل چین است‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫سیاس��ت وضع ع��وارض برای صادرات س��نگ‬ ‫کوپ(خ��ام) س��اختمانی و تزئینی ب��رای دفاع‬ ‫از ای��ن صنع��ت در مقابل چین اس��ت که امروز‬ ‫بازار این بخش را در اختیار دارد‪ .‬براس��اس امار‬ ‫گمرک جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬صادرات سنگ‬ ‫مرم��ر‪ ،‬تراورتن و‪ ...‬در س��ال‪ ۹۶‬حدود ‪۹۸۸‬هزار‬ ‫و‪۷۲۳‬ت��ن ب��ه ارزش بی��ش از ‪۱۹۴‬میلیون دالر‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫می��زان عوارض ب��رای صادرات س��نگ کوپ را‬ ‫‪۲۰‬درصد پیش بینی کرده است‪.‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫جعفر س��رقینی تصریح کرد‪ :‬چنانچه از مجموع‬ ‫‪۱۰‬میلی��ون ت��ن س��نگ س��اختمانی و تزئینی‬ ‫تولی��دی‪ ،‬س��االنه ‪۱۰‬درص��د راه��ی بازارهای‬ ‫صادراتی ش��ود‪ ،‬در واقع «گل س��نگ ایران» به‬ ‫شکل کوپ (ممتاز یا درجه یک) به خارج انتقال‬ ‫پیدا می کند‪.‬به گفته وی‪ ،‬چینی ها‪ ،‬س��نگ خام‬ ‫را از کش��ورمان می برند و با فراوری ان باالترین‬ ‫ارزش افزوده را کس��ب می کنند اما تولیدکننده‬ ‫ایران��ی با س��نگ بریده (فراوری ش��ده) قادر به‬ ‫رقابت با طرف های خارجی نیس��ت‪.‬معاون امور‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز فناوری بخش‬ ‫س��نگ ساختمانی و تزئینی ایران با طرف چینی‬ ‫یکسان نیست‪ .‬براساس امار انجمن سنگ ایران‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬صادرات سنگ کوپ یا نیمه فراوری‬ ‫شده شامل یک میلیون تن به ارزش ‪۱۶۱‬میلیون‬ ‫دالر به ‪ ۴۴‬کشور بود که ‪۸۰‬درصد این صادرات‬ ‫شامل ‪۸۱۲‬هزار تن به چین بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫خوردگی یک واکنش ترمودینامیکی است که‬ ‫قابل توقف نیست و فقط می توان ان را تا حدودی‬ ‫کنترل کرد‪ .‬در صنایع معدن (از اکتش��اف گرفته‬ ‫تا فرایندهای اس��تخراج و ذوب) انواع خوردگی‬ ‫مشاهده می شود‪ .‬یکی از ناشناخته ترین انواع ان‪،‬‬ ‫خوردگی تاثیرپذیر از عوامل میکروبی است که با‬ ‫عنوان خوردگی میکروبی ش��ناخته می شود‪ .‬این‬ ‫ن��وع خوردگی می تواند در بس��یاری از تجهیزات‬ ‫ب��روز کند؛ از مخ��ازن گرفته تا پمپ ها و خطوط‬ ‫لول��ه زیرزمینی اب اتش نش��انی‪ .‬بررس��ی های‬ ‫اقتص��ادی درباره زیان ه��ای اقتصادی خوردگی‬ ‫ک��ه به کمک مدل های چهارگان��ه ان از بیش از‬ ‫‪۶۰‬سال پیش در سراسر جهان انجام شده‪ ،‬نشان‬ ‫می ده��د که هزینه مس��تقیم خوردگی می تواند‬ ‫تا ‪۶‬درصد تولید ناخالص داخلی یک کش��ور هم‬ ‫برس��د‪ .‬در ایران هنوز هم رقم درس��تی از میزان‬ ‫خوردگی در دس��ترس نیس��ت‪ .‬اگر ب��ا توجه به‬ ‫شباهت صنایع نفت و گاز ما با بعضی کشورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬فرض کنیم ک��ه زیان صنایع ما نیز در‬ ‫حد زیان انها باشد‪ ،‬با احتساب دالر ‪۴‬هزار تومانی‪،‬‬ ‫کمترین زیان مس��تقیم ساالنه خوردگی به تمام‬ ‫صنایع ما (از جمله نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی) بیش‬ ‫از ‪۸‬برابر بودجه عمرانی کل کش��ور در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬بر اس��اس این مقایس��ه‪ ،‬ضرر و زیان‬ ‫کمینه س��االنه خوردگ��ی میکروبی به صنایع ما‬ ‫بیش از ‪۷۰‬هزار میلیارد تومان خواهد بود‪ .‬اهمیت‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬تابعی از ‪۲‬عامل ریسک و هزینه است‬ ‫یعنی اگر چیزی ریسک و هزین ه باال داشته باشد‪،‬‬ ‫از اهمیت مهندس��ی زیاد برخوردار اس��ت‪ .‬تمام‬ ‫تعاریفی که از مدیریت خوردگی ارائه شده اند‪ ،‬ان‬ ‫را وابسته به بررسی ریسک خوردگی کرده اند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬مدیریت خوردگی به بررسی عامل‬ ‫ریسک خوردگی می پردازد و مبحثی مهندسی و‬ ‫کارشناس��ی است‪ ،‬در صورتی که مدیریت دانش‬ ‫خوردگی به بررس��ی هزینه خوردگی پرداخته و‬ ‫مبحثی مدیریتی و سیاس��ت گذارانه است‪ .‬امید‬ ‫اس��ت با اقدام های مثبت در س��ال های اخیر‪ ،‬در‬ ‫کن��ار تقویت جنبه کارشناس��ی تدبیر خوردگی‬ ‫ک��ه هم��ان مدیریت خوردگی اس��ت‪ ،‬با انتخاب‬ ‫مدل درس��ت و بومی تدبیر خوردگی و مدیریت‬ ‫دانش خوردگی‪ ،‬هزینه ساالنه خوردگی را هم به‬ ‫ش��کل هزینه مس��تقیم ان و هم به شکل هزینه‬ ‫غیر مستقیم بر روی محیط زیست و اتالف انرژی‬ ‫به ش��کل علمی محاس��به کنیم و با ارائه مواردی‬ ‫مانند کوتاه شدن زمان تعمیرات (به جای کاهش‬ ‫هزینه تعمیرات) به بیراهه نرویم‪ .‬تدبیر مهندسی‬ ‫خوردگی بر اس��اس استانداردها و قوانین مرتبط‬ ‫اس��ت و همراه با تالش ب��رای بومی کردن‪ ،‬نباید‬ ‫روح علمی ان را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫منیر حضوری‬ ‫یکش��نبه‪ ،‬اخرین روز شهریور‪ ،‬مجمع عمومی عادی‬ ‫س��الیانه سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران در محل این س��ازمان ب��ا حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای جلس��ه‪ ،‬سمیه خلوصی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی‬ ‫و توس��عه راهب��ردی ایمیدرو در س��خنانی به گزارش‬ ‫یک ساله این سازمان پرداخت‪.‬‬ ‫پ��س از ان خ��داداد غریب پور‪ ،‬رئی��س هیات عامل‬ ‫ایمیدرو نیز به فعالیت های یک س��اله سازمان ایمیدرو‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت نی��ز به‬ ‫سیاست گذاری های دولت در راستای تحقق برنامه های‬ ‫دول��ت در جایگزینی پیش��ران های اقتصادی پرداخت‬ ‫و ب��ر برنامه دولت برای بی نی��از کردن ‪۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫محصوالت مورد نیاز صنایع معدنی با توجه به س��اخت‬ ‫داخل تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انقالب معدنی در ایمیدرو محسوس است‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫سمیه خلوصی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در مجم��ع عمومی‬ ‫عادی س��الیانه ایمیدرو گفت‪ :‬قرار است تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ب��ه می��زان ‪۱۰‬میلیارد دالر از بخ��ش واردات به حوزه‬ ‫س��اخت داخل اختصاص یابد‪ .‬کل سرمایه گذاری مورد‬ ‫نی��از برای این برنامه نیز جمعا ‪ 4‬میلیارد دالر اس��ت‪.‬‬ ‫با س��اخت داخل اقالم وارداتی که گلوگاه های صنعت‬ ‫ما به ش��مار می رون��د می توان از خ��روج ارز به میزان‬ ‫‪۱۰‬میلیارد دالر جلوگیری کرد‪ .‬در این راستا‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫کرده ایم در هر نمایش��گاهی‪ ،‬پیوس��ت ساخت داخل‬ ‫و بس��تر حضور ش��رکت های دانش بنیان فراهم ش��ود‬ ‫چنانچه به تمام اس��تان ها نیز اعالم شده و این حرکت‬ ‫می تواند اشتغال مورد نیاز ما را تامین کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اغاز نهضت ساخت داخل در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این روند‪ ،‬اقدام بزرگی است که می تواند صنعت‬ ‫را بالیده و فعال کند و اشتغال را به طور محسوس متاثر‬ ‫کند‪ .‬خوشبختانه در این میان‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫و استارت اپ ها وارد شده اند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی افزود‪ :‬از ایمیدرو س��پاس گزارم که در‬ ‫ای��ن دوره به فرمایش��ات رهبر معظم انق�لاب در این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬عمل و به طور جهادی کار کردند‪ .‬در ابتدای‬ ‫کار در وزارت نی��ز به تم��ام همکارانم اعالم کردند کار‬ ‫در ای��ن وزارتخانه باید جهادی باش��د و حتی تعطیلی‬ ‫پنجش��نبه و جمع��ه ه��م نداریم‪ .‬دوس��تان هم همت‬ ‫کردن��د و با این روحی��ه کار کردند‪ .‬عموم ش��رکت ها‬ ‫نیز با روحیه جهادی کار کردند‪ .‬فقط یکی دو ش��رکت‬ ‫هنوز نتوانس��ته اند خوب همراهی کنند که در ادامه پا‬ ‫به پای بقیه مجموعه خواهند امد یا با انها خداحافظی‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬چیزی به نام ضرر در این حوزه نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬در این حوزه و سایز بخش ها مثل خودرو هم‬ ‫ای��ن ضرب االجل را اعالم کرده ایم که تا اثار ان معلوم‬ ‫شود و مردم حس کنند طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در این نشس��ت‬ ‫همچنی��ن اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به اج��رای برنامه های‬ ‫توس��عه ای مختلف در ایمیدرو نظیر اکتش��اف جدید‪،‬‬ ‫جذب منابع مالی با روش های نوین‪ ،‬نوسازی و تجهیز‬ ‫مع��ادن و احیای معادن کوچک‪ ،‬انقالب معدنی در این‬ ‫سازمان محسوس است‪۷ .‬محور برای سال رونق تولید‬ ‫در وزارتخان��ه در نظر گرفته ش��ده و در ان ‪۳۴‬برنامه‬ ‫عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از محورها‪ ،‬توس��عه معادن و صنایع‬ ‫معدنی است که در ان‪ ،‬موضوع هایی همچون اکتشاف‪،‬‬ ‫تکمیل زنجیره فلزات اساس��ی‪ ،‬توسعه معادن کوچک‬ ‫و‪ ...‬مطرح است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای سال اینده‪ ،‬سرعت کار را در بخش‬ ‫معدن باید بیش��تر کنیم‪ .‬کار جدیدی که سه شنبه با‬ ‫عنوان همایش اکتش��اف شروع می کنیم‪ ،‬حیات تازه و‬ ‫توان بیشتری را به معدن خواهد افزود‪ .‬رحمانی با بیان‬ ‫اینکه معدن یکی از جایگزین های نفت اس��ت و ما ان‬ ‫را ج��دی گرفته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬مجمع باید به چند موضوع‬ ‫توجه کند‪ :‬با توجه به اینکه بیش��تر معادن در مناطق‬ ‫محروم و روس��تایی قرار دارند باید توسعه های معدنی‬ ‫را حس کنند‪ .‬سیاس��تی ابالغ کرده ای��م که معادن و‬ ‫صنایع معدنی در مناطقی که مستقر هستند‪ ،‬بومیان‬ ‫منطق��ه را اس��تخدام کنند مگر اینکه نی��از به نیروی‬ ‫تخصصی باش��د‪ .‬به قطع اج��ازه نخواهیم داد مدیری‬ ‫به صورت گروهی نیرو به منطقه بیاورد‪ .‬این موضوعی‬ ‫ب��ود که بیش��تر مردم مناطق به عن��وان گالیه مطرح‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از نظر ما‪ ،‬س�لامت کاری مهم اس��ت‬ ‫چراکه کار‪ ،‬مقدس است؛ بنابراین مدیران نباید اجازه‬ ‫دهند کار الوده شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه گفت‪ :‬مورد‬ ‫دیگر این است که گردش های مالی واحدهای تولیدی‬ ‫باید در اس��تان ها باش��د‪ .‬همچنین تامی��ن تدارکات‬ ‫واحدهای تولیدی تا حد ممکن از همان مناطق انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هم معدن را داریم‪ ،‬هم صنایع معدنی را‬ ‫رض��ا رحمان��ی همچنی��ن در حاش��یه مجمع س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران در‬ ‫پاس��خ به پرسش خبرنگار‬ ‫درباره افزایش عوارض‬ ‫ق��رار اس��ت تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به می��زان ‪۱۰‬میلی��ارد دالر از بخش‬ ‫واردات ب��ه حوزه س��اخت داخل اختصاص یابد‪ .‬کل س��رمایه گذاری‬ ‫مورد نیاز برای این برنامه نیز در مجموع ‪ 4‬میلیارد دالر اس��ت که با‬ ‫اغم��اض می توان همان ‪۲‬میلیارد دالر را ارزیابی کرد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫از خروج ‪ 6‬میلیارد دالر ارز جلوگیری می شود‬ ‫م��واد معدنی از س��وی معاونت معدنی ای��ن وزارتخانه و‬ ‫انتقادهای��ی که از س��وی بخش خصوص��ی به ان مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما بین اضداد گیر کرده ایم چراکه ‪۲‬دیدگاه‬ ‫متض��اد وج��ود دارد‪ .‬عده ای مط��رح می کنند که چرا ما‬ ‫اجازه می دهیم مواد معدنی خام صادر ش��ود‪ .‬خام فروشی‬ ‫باید متوقف و صادرات ان ممنوع شود‪ .‬در مقابل عده ای‬ ‫هم باور دارند وضع عوارض باعث می شود معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط تعطیل شوند درحالی که این ‪۲‬دیدگاه درست‬ ‫نیس��ت و هر کدام از یک زاویه به موضوع نگاه می کنند‪.‬‬ ‫وظیف��ه ما به عن��وان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫اس��ت که هم واحده��ای موجود را ببینی��م و همه مانع‬ ‫خام فروشی شویم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به نگاه کارشناسی‬ ‫ب��ه افزایش عوارض یادش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬کارگروهی که در‬ ‫وزارتخانه و س��ازمان های دیگ��ر وجود دارد هر ‪۲‬دیدگاه‬ ‫را موردنظ��ر ق��رار داده اس��ت‪ .‬موضوع کارشناس��ی در‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬معاونت معدنی و سازمان ایمیدرو مطرح شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب اعدادی که اعالم ش��د ه بر اس��اس‬ ‫مطالعه کارشناسی شده است‪.‬‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬تمام تالش ما این بوده که واحدهای‬ ‫موجود دچار مش��کل نش��وند‪ ،‬فعالیت انها اسیب نبیند‬ ‫و خام فروش��ی س��یر نزولی داش��ته باش��د‪ .‬به طور مثال‬ ‫صادرات سنگ اهن از ‪۲۳‬میلیون تن در سال‪ ۹۷‬به کمتر‬ ‫از ‪۸‬میلیون تن رسیده که نشان می دهد واحدهای داخلی‬ ‫از ان ارزش افزوده ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما نمی توانیم بر اساس خواست‬ ‫ی��ک نفر ی��ا یک عد ه رفتار کنیم و تعیین عوارض در کل‬ ‫قابلی��ت دفاع دارد‪ .‬هر جا تولید داخلی وجود دارد‪ ،‬حتما‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بر مبنای اصالح تعرفه‬ ‫گام برمی دارد تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و‬ ‫به دنبال تدبیری اس��ت تا به سود فعاالن اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫هر جا که نیاز به واردات باشد چنانکه تولید داخل کفاف‬ ‫ندهد یا وجود نداشته باشد‪ ،‬واردات متوقف می شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بیان اینکه در معدن ان قدر برنامه تجمیع‬ ‫ش��ده که نام ان را انقالب معدن گذاشته ایم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شیوه ها‪ ،‬روش ها‪ ،‬س��رمایه گذاری ها و نحوه بهره برداری‬ ‫و توس��عه مع��ادن را بای��د متح��ول کنیم‪ .‬گام نخس��ت‬ ‫اکتشاف است‪ ،‬همچنین فعال سازی معادن کوچک را در‬ ‫برنامه های مان گذاشته ایم‪ .‬در برنامه سال جاری‪ ،‬نوسازی‬ ‫و تجهیز معادن را مورد توجه قرار داده ایم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫طرح های بزرگی در حال اجراس��ت و طرح های دیگر هم‬ ‫در حال تمام ش��دن اس��ت‪ .‬امروز طرح های��ی داریم که‬ ‫بیش از ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان برای انها س��رمایه گذاری‬ ‫ش��ده و اماده بهره برداری است‪ .‬وضعیت در حوزه فلزات‬ ‫استراتژیک فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و حوزه های غیرفلزی‬ ‫هم همین طور است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬خوشبختانه برنامه های‬ ‫خوبی تدوین ش��ده است و گام مهمی را برای جایگزینی‬ ‫اقتصاد نفتی و درامدهای نفتی برداشته ایم تا از معدن به‬ ‫عن��وان یکی از جایگزین های پر ظرفیت در حوزه اقتصاد‬ ‫کشور یاد کنیم‪ .‬ازانجایی که خداوند لطفش را کامل کرده‬ ‫و بیشتر مواد معدنی را در کشور ما قرار داده‪ ،‬ما هم باید‬ ‫برنامه ریزی کنیم تا از معادن استفاده بهینه شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه در زمینه اخرین‬ ‫وضعی��ت هپک��و‪ ،‬س��هامداران و حقوق کارگ��ران گفت‪:‬‬ ‫موضوع س��هامداری هپکو در حوزه کاری ما نیست بلکه‬ ‫این ش��رکت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد‬ ‫و انها قانونی باید تصمیم بگیرند اما صنعت برای ما مهم‬ ‫اس��ت و از لحاظ تولید‪ ،‬اش��تغال و کارگر‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به این مقوله ورود کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته در استان جلسه ای‬ ‫برگزار شد و با حضور مسئوالن جمع بندی کردیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی بندها همچون تعیین تکلیف سهامداران در حوزه‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام بوده‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه در س��تاد تس��هیل مصوبه ای ارائه دادیم که بانک‬ ‫مل��ی منابع��ی را به هپکو اختصاص دهد تا مش��کل انها‬ ‫ح��ل و حقوق کارگ��ران پرداخت ش��ود‪ .‬کار مهم دیگر‪،‬‬ ‫سفارش گیری این واحد است تا بتواند تولید کند‪.‬‬ ‫رحمانی مطرح کرد‪ :‬وزیر راه و شهرسازی دستور داده تا‬ ‫سازمان راهداری قراردادی را درباره استفاده از تجهیزات‬ ‫هپکو با این ش��رکت امضا کند‪ .‬سازمان شهرداری ها نیز‬ ‫از سوی وزارت کشور مکلف شده تا مجموعه اقداماتی را‬ ‫درباره هپکو انجام دهد‪ .‬به این ترتیب ‪۲‬موضوع اساس��ی‬ ‫وجود دارد که نخس��ت تعیین تکلیف س��هامداری و دوم‬ ‫راه اندازی تولید اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ما به عنوان متولی‬ ‫ام��ر‪ ،‬صنع��ت خودمان را متکفل این ام��ر می دانیم و هر‬ ‫صنعت��ی در هر کجای کش��ور مش��کل دارد را پیگیری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬انتخاب مدیرعامل انجام ش��ده و‬ ‫قراردادی با وزارت راه امضا شده است‪ ،‬ضمن اینکه بانک‬ ‫مل��ی نیز پیگیری ه��ای الزم را در زمینه دریافت وثیقه و‬ ‫اختصاص وام انجام داده اما اندکی زمانبر است‪ .‬رحمانی‬ ‫در پاس��خ به چرایی و دالیل لغو مجمع سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران که باید تا پیش از ‪۳۱‬شهریور بر‬ ‫اساس قانون برگزار می شد‪ ،‬گفت‪ :‬اشکالی در صورت های‬ ‫مالی و حسابرسی ایدرو وجود داشت و صورت های مالی‬ ‫باید حسابرسی می ش��دند‪ .‬مجمع ایدرو به زودی برگزار‬ ‫می ش��ود و تمام تالش ما این اس��ت که هیچ شبهه ای در‬ ‫صورت های مالی این س��ازمان وجود نداشته باشد تا کار‬ ‫بر اساس ضوابط قانونی پیش رود و کیفیت فدای کمیت‬ ‫نش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از‬ ‫مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه تامین قطعات یدکی‬ ‫از س��وی خودروس��ازان برنامه ریزی ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخشی از مشکالت‪ ،‬مرتبط با دوران تحریم بوده که منجر‬ ‫به انبار ‪۱۵۰‬هزار خودرو کف پارکینگ خودروسازان شده‬ ‫ام��ا بر اس��اس اعالم یکی از خودروس��ازان بزرگ‪ ،‬تعداد‬ ‫خودروه��ای ناق��ص کف کارخانه از ‪۸۰‬ه��زار به ‪۳۵‬هزار‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬راه ما در صنعت خودروسازی‬ ‫معلوم اس��ت و س��اخت داخل به طور ج��دی در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه خودرو مطرح است‪.‬‬ ‫‹ ‹کنسرس�یوم ها‪ ،‬ب�ازوی‬ ‫توانمندسازی شده اند‬ ‫توس�عه‬ ‫و‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در مجمع سالیانه ایمیدرو‬ ‫خطاب به رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه در بخش معدن با توانمندسازی بخش‬ ‫خصوص��ی محقق خواهد ش��د و س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی با نصب العین قراردادن‬ ‫تاکی��د ش��ما‪ ،‬اقدام به تش��کیل کنسرس��یوم هایی با‬ ‫حضور بخش خصوصی در بخش های اکتشاف‪ ،‬فوالد‬ ‫‪۱۰‬میلیون تنی هرم��زگان و حمل ونقل مواد معدنی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در همایش روز سه ش��نبه‪۲ ،‬مهر‪،‬‬ ‫با موضوع اکتش��اف از کنسرس��یوم بخش خصوصی‬ ‫اکتش��اف رونمایی می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬قابل توجه است‬ ‫ک��ه نیمی از س��ود ش��رکت های بورس��ی در اختیار‬ ‫فلزات اساس��ی و کانی های فلزی اس��ت که اکنون به‬ ‫عنوان پس انداز توس��عه بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پور در حضور اعضای مجمع عمومی‬ ‫ع��ادی س��الیانه ایمیدرو‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬از ‪۳۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سود انباشته شرکت های بورسی‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۱۶‬ه��زار میلیارد تومان متعلق ب��ه بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫غریب پور در ای��ن برنامه که رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در ان حضور داش��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در‬ ‫راستای بهره گیری از سود شرکت های بزرگ معدنی و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬در سال جاری ‪۸‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫سرمایه شرکت فوالد مبارکه افزوده می شود‪ .‬این رقم‬ ‫از انجا قابل توجه است که کل افزایش سرمایه بورس‬ ‫‪۷‬هزار میلیارد تومان بوده است‪ .‬در شرکت ملی مس‬ ‫‪۴۹۰۰‬میلیارد تومان سود انباشته ایم و در شرکت های‬ ‫گل گه��ر و چادرمل��و نیز ب��ه زودی افزایش س��رمایه‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬ایمیدرو و صنایع وابسته به ایمیدرو‬ ‫به تنهایی نصف بورس کش��ور را برای سرمایه گذاری‬ ‫در کشور‪ ،‬پس انداز سود کردند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره‬ ‫ب��ه تش��کیل کارگروه کنت��رل ش��رکت های بزرگ با‬ ‫‪۳‬کارگ��روه در زیرمجموع��ه ان گف��ت‪ :‬یک��ی از این‬ ‫کارگروه ها‪ ،‬کارگ��روه پایش طرح های بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی در ایمیدرو است که با هدف جلوگیری‬ ‫از موازی کاری در سرمایه گذاری ها پیش می رود تا این‬ ‫بخش به سمت توسعه متوازن هدایت شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬زنجیره ارزش ش��رکت های بزرگ‬ ‫ت‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی از ای��ن پس با سیاس�� ‬ ‫همگرایان��ه‪ ،‬اتکای کمت��ری به مناب��ع بانکی خواهد‬ ‫داشت و منابع خود را صرف توسعه می کند‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو به ‪۲‬اق��دام کالن این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪ :‬اغ��از عملیات اجرایی‬ ‫اکتش��افات جدید و همچنین شناسایی و بکارگیری‬ ‫راه های نوین تامین مالی‪۲ ،‬اقدام اساس��ی ایمیدرو در‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی اس��ت‪ .‬غریب پور تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬تم��ام برنامه های کالن بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی از جمله اکتش��اف‪ ،‬تامین مال��ی و مدیریت‬ ‫س��ود انباشته ش��رکت های بزرگ‪ ،‬با همکاری بخش‬ ‫خصوص��ی انجام می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬طرح های‬ ‫ب��زرگ از جمله اکتش��افات معدنی و توس��عه فوالد‬ ‫ت��ا ظرفیت تولی��د ‪۱۰‬میلیون ت��ن در منطقه صنایع‬ ‫انرژی بر خلیج فارس و ‪۵‬میلیون تن در سواحل مکران‬ ‫بر عهده کنسرس��یوم های بخش خصوصی هستند‪ .‬به‬ ‫گفته غریب پور‪ ،‬امروز بازوی توسعه و توانمندسازی به‬ ‫عنوان ‪۲‬استراتژی ایمیدرو‪ ،‬با تشکیل کنسرسیوم های‬ ‫بزرگ معدنی مطرح است‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سه ش��نبه این هفت��ه (‪۲‬مهر)‪ ،‬همزمان با‬ ‫برگزاری همایش اکتشافات معدنی‪ ،‬کنسرسیوم بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬دوره ای جدید از اکتشافات در کشور را رقم‬ ‫خواه��د زد‪ .‬وی با ضروری خواندن اکتش��اف در این‬ ‫بخش‪ ،‬افزود‪ :‬با اجرای برنامه جدید اکتشاف‪ ،‬مساحت‬ ‫کل برنامه های اکتش��افی این س��ازمان به ‪۶۵۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع می رس��د‪ ،‬به طوری که فقط ‪۲۷۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع مربوط به س��ال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۷‬اس��ت‪.‬‬ ‫غریب پور ادامه داد‪ :‬با اکتش��افات جدید‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫تازه ای به سرمایه گذاران معرفی می شود‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو خاطرنش��ان کرد‪ :‬بررسی ها نشان داده‬ ‫که یک میلیون کیلومتر مربع از کل مس��احت کشور‬ ‫(بیش از‪۶۰‬درصد)‪ ،‬قابلیت اجرای برنامه های اکتشافی‬ ‫را دارد‪ .‬رئی��س هیات عامل ایمیدرو همچنین از روند‬ ‫رو به رشد صادرات ابراز خرسندی کرد و گفت‪ :‬اکنون‬ ‫ش��رکت های فوالدی با بیش از ‪۶۰۰‬هزار تن سفارش‬ ‫خرید خارجی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مدل��ی که ایمی��درو طراحی کرده‬ ‫برای رونق تولید و توس��عه صادرات بوده و نتایج قابل‬ ‫توجهی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از واحد الکترود گرافیتی‬ ‫همچنین سمیه خلوصی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی و نظارت‬ ‫راهبردی ایمیدرو با اش��اره به رفع مشکل واحد تولید‬ ‫الکت��رود گرافیت��ی اردکان گفت‪ :‬مش��کالت فناوری‬ ‫ای��ن طرح برطرف ش��ده و ‪۳۸۰‬میلیارد تومان پول از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬به این پروژه تزریق شده که به طور‬ ‫کامل تسویه شده و از حالت دولتی خارج شده است‪.‬‬ ‫همچنین با س��هامداران بخش خصوصی جلسه های‬ ‫متعددی برگزار شده است‪.‬‬ ‫با بهره ب��رداری از فاز نخس��ت الکت��رود گرافیتی‪،‬‬ ‫ی ‪۵۰‬درصد فوالدسازان کشور به واردات این‬ ‫وابس��تگ ‬ ‫ماده کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سمیه خلوصی با اش��اره به اینکه الکترود گرافیتی‬ ‫اردکان تا پایان سال به بهره برداری می رسد افزود‪ :‬فاز‬ ‫نخست الکترود گرافیتی در سال جاری به بهره برداری‬ ‫می رسد که به طور تقریبی ‪۵۰‬درصد نیاز صنعت فوالد‬ ‫کش��ور ب��ه واردات گرافی��ت را کاهش خواه��د داد‪.‬‬ ‫خلوصی خبر داد‪ :‬کارخانه الومینیوم جنوب(س��الکو)‬ ‫نیز در ابان س��ال جاری به بهره برداری می رس��د که‬ ‫موجب افزایش ‪۳.۵‬برابری ظرفیت تولید الومینیوم در‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫تحریک صادرات‬ ‫نیازمند بهبود‬ ‫روابط بین المللی‬ ‫«خدمات» حیاتی تر‬ ‫از کرایه اتاق‬ ‫در صنعت هتلداری‬ ‫ضرورت شناسایی‬ ‫مراجع قدرتمند در‬ ‫رسیدگی به مشکالت‬ ‫پیش بینی کارشناسان در زمینه صادرات غیرنفتی نیمه دوم سال ‪۹۸‬‬ ‫فرزین فردیس‪ ،‬رئیس کمیسیون اقتصاد‬ ‫فناوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹بهبود روند صادراتی در نیمه دوم سال‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگی ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنایع تبدیلی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫با بیان اینکه در مجموع تا پایان س��ال رش��د مثبت‬ ‫ص��ادرات پیش بینی می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نکته مهم‬ ‫این اس��ت که با توجه به شرایط کشور تا پایان سال‬ ‫الزم و ضروری اس��ت که بخ��ش خصوصی و دولت‬ ‫درک متقابل از یکدیگر داش��ته باش��ند تا به اهداف‬ ‫پیش بینی شده برسیم‪.‬‬ ‫محمود بازاری در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به عملکرد نیمه نخست امسال و مشکالتی که‬ ‫صادرکنندگان در داخل کشور با انها روبه رو بودند و‬ ‫هزینه هایی که با افزایش نرخ ارز سربار صادرات شد‪،‬‬ ‫طبیعی بود این شرایط بر روند صادرات تاثیر بگذارد‬ ‫اما خوش��بختانه در داخل شاهد ثبات نرخ ارز بودیم‬ ‫و درحال حاضر صادرکننده به طور تقریبی با ارامش‬ ‫بیشتری کار می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته هنوز محدودیت های خارجی‬ ‫را داری��م و دسترس��ی صادرکنن��دگان س��خت تر و‬ ‫هزینه ها بیش��تر شده اما در مجموع انچه با توجه به‬ ‫اصالح نرخ پایه صادراتی در برخی گروه های کاالیی‬ ‫ش��اهد بودیم‪ ،‬رشد مناس��ب در ‪۵‬ماه نخست سال‬ ‫جاری است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬پیش بینی می کنی��م در نیمه دوم‬ ‫امس��ال ص��ادرات در حوزه کش��اورزی روند بهتری‬ ‫داشته باشد به ویژه اینکه در نیمه دوم اقالم پر ارزش‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اوپک ارزی‬ ‫افق روشن ارزاوری‬ ‫پیش بینی می کنیم در نیمه دوم امسال صادرات در حوزه کشاورزی‬ ‫روند بهتری داشته باشد‬ ‫مانن��د پس��ته و زعفران و‪ ...‬نی��ز در فرایند صادرات‬ ‫ق��رار می گیرند‪ .‬ارزیابی ها مثبت اس��ت و امیدواریم‬ ‫نهاد ه��ای ذی ربط نی��ز همکاری و کمکی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگی ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنای��ع تبدیل��ی س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت تاکید کرد‪ :‬صادرات تحت ش��عاع چند عامل‬ ‫مانن��د ظرفیت ه��ای فع��ال تولی��د اس��ت و به طور‬ ‫معمول در بخ��ش تولید نیازمند تامی��ن مواد اولیه‬ ‫و نقدینگ��ی هس��تیم‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که در‬ ‫بخش کش��اورزی هم به طور عمده امس��ال با توجه‬ ‫ب��ه ش��رایط اب و هوایی که داش��تیم وضعیت بهتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازاری با اش��اره به موافقتنامه ایران و اوراسیا که‬ ‫بس��یار مهم و م��ورد تاکید رئیس جمهوری اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬در ای��ن فرایند نیازمن��د توجه جدی‬ ‫تاجران و تولیدکنندگان نیز هستیم که باید صادرات‬ ‫با اس��تاندارد و کیفیت باال را براساس تعهدات انجام‬ ‫شده رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬نکته مهم دیگر اینکه با توجه‬ ‫به شرایط کش��ور تا پایان سال الزم و ضروری است‬ ‫که بخش خصوصی و دولت درک متقابل از یکدیگر‬ ‫داشته باشند تا به اهداف پیش بینی شده برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹زعفران باید صادر شود‬ ‫محسن احتش��ام‪ ،‬صادرکننده ممتاز کشور که در‬ ‫بخش تولید هم فعالیت دارد‪ ،‬معتقد اس��ت با توجه‬ ‫به افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬روز صادرات اس��ت و اگر حاال‬ ‫ص��ادرات نکنیم چه زمانی می خواهیم از این فرصت‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬نرخ ارز به سطحی رسیده که مناسب‬ ‫صادرات اس��ت و زمان��ی که نرخ ارز رش��د می کند‬ ‫بهترین زمان برای توسعه این بخش است‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی بیرجن��د در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬نیم��ه دوم امس��ال بهترین‬ ‫فرص��ت ب��رای صادرات اس��ت و اگر اتف��اق خاصی‬ ‫رخ نده��د بای��د رش��د صادرات��ی خوبی را ش��اهد‬ ‫باش��یم‪ .‬ام��روز راه��ی ج��ز افزای��ش ص��ادرات‬ ‫غیرنفت��ی نداریم و به عن��وان راهبرد مهم توس��عه‬ ‫اقتص��ادی باید افزایش ص��ادرات غیزنفتی را دنبال‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تولی��دات را باید به س��مت‬ ‫محصوالت صادرات محور ببریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نه تنها در‬ ‫نیمه دوم‪ ،‬بلکه «باید» به طور مرتب جهش صادراتی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬با توجه به منابع عظیم خدادادی و‬ ‫نیروی متخصص سطح عالی باید در ‪ ۵‬سال اینده به‬ ‫دست کم دوبرابر انچه امارهای صادراتی می گویند‪،‬‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫احتش��ام با اش��اره به تواف��ق اوراس��یا گفت‪ :‬این‬ ‫ی منطقه ای و بین المللی است‬ ‫توافقنامه نوعی همکار ‬ ‫که هرچند در ایجاد روابط دیپلماسی بی تاثیر نیست‬ ‫اما در این میان تالش و پشتکار صادرکنندگان است‬ ‫که مهم جلوه می کند‪ .‬ضمن اینکه با بخش��نامه های‬ ‫خلق الساعه‪ ،‬جرات و جس��ارت صادرکنندگان را در‬ ‫بازارهای جهانی نگیریم‪.‬‬ ‫این صادرکننده ممتاز کش��ور در حوزه زعفران با‬ ‫اش��اره به اینکه مرتب درخواس��ت داریم قیمت های‬ ‫پایه صادرات اصالح ش��ود و ن��رخ فروش با نرخ پایه‬ ‫یکسان ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نرخ پایه صادراتی نسبت‬ ‫به نرخ فروش به بازارهای جهانی بیش��تر است و به‬ ‫همین دلیل صادرکنندگان در برگشت ارز با مشکل‬ ‫روبه رو می ش��وند در نتیج��ه قیمت ها بای��د واقعی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی بیرجن��د ه��م کیفی��ت‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬جهت گیری کلی گمرک مس��تقل در نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬مح��دود ب��ه تامی��ن قطع��ات و تجهی��زات و‬ ‫نیازهای بخش تولید کش��ور اس��ت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬حسین‬ ‫مدرس خیابانی در حاش��یه بهره برداری از س��اختمان گمرک‬ ‫ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی ایران در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی این س��اختمان‪ ،‬اقدام بس��یار خوبی اس��ت تا‬ ‫بتوانیم از ظرفیت حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه های‬ ‫کش��ورمان استفاده کنیم و بخش��ی از کاالهایی که مورد نیاز‬ ‫است هم از طریق گمرک ترخیص و تامین شود‪.‬‬ ‫او در بخش دیگری از س��خنان خود تامین کاالها را ش��امل‬ ‫دو بخش دانست و گفت‪ :‬بخشی از کاالها با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫که همان ارز دولتی اس��ت‪ ،‬تامین می ش��وند‪ ،‬ای��ن کاالها در‬ ‫واقع کاالهای ضروری و اساس��ی کش��ور هستند که مشمول‬ ‫قیمت گذاری می ش��وند و نرخ انها هم جهش خاصی نداش��ته‬ ‫اس��ت و تامین بخش��ی دیگر از کاالها هم با ارز نیمایی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگان��ی بخش غالب تثبیت و ارامش بازار را متاثر از تثبیت‬ ‫ن��رخ ارز دانس��ت و افزود‪ :‬همانطور که به تناس��ب نرخ کاالها‬ ‫ب��ا افزایش نرخ ارز باال رفت‪ ،‬به تناس��ب پایی��ن می اید و اگر‬ ‫نرخ کاالها را رصد کنی��م با تثبیت یا کاهش قیمت ها روبه رو‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با بیان اینکه به عنوان نمونه‪ ،‬در نرخ یخچال‬ ‫و فری��زر با کاه��ش ‪ ۱۵‬درصدی روبه رو هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ‬ ‫کااله��ای اساس��ی نیز از یک ثب��ات و ارامش روبه رو اس��ت‪.‬‬ ‫او درب��اره ن��رخ رب گوجه فرنگ��ی بیان کرد‪ :‬ن��رخ قوطی رب‬ ‫گوجه فرنگ��ی در حال حاضر ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬هزار تومان اس��ت که‬ ‫اگ��ر هم ارزان ش��ود باید روی یک نرخ متعادل بایس��تد و در‬ ‫این راس��تا سازمان تعاون روس��تایی با تسهیالتی که دریافت‬ ‫ک��رده در حال خرید گوجه فرنگی ب��ا نرخ‪ ۱۱۰۰‬تومان بوده و‬ ‫نرخ این محصول را برای رسیدن به یک تعادل نسبی افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی‬ ‫درباره افزای��ش نرخ رب گوجه فرنگی‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬بخش��ی‬ ‫ فرنگی با نرخ باال مربوط به س��ال گذش��ته است‬ ‫ ‬ ‫از رب گوجه‬ ‫که ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار تومان فروخته ش��ده و بخش��ی نیز مربوط به‬ ‫ت سال گذش��ته محصول صادراتی به کشورهای همسایه‬ ‫قیم ‬ ‫بوده که به همان تناس��ب کش��اورزان کش��ت کردن��د؛ اما با‬ ‫محدودی��ت صادرات روبه رو ش��دند‪ .‬وظیفه ما این اس��ت که‬ ‫نگذاریم کشاورزان ضرر کنند و در همین راستا سازمان تعاون‬ ‫روستایی به عنوان مباشر خرید تضمینی‪ ،‬نرخ گوجه فرنگی را با‬ ‫خرید حمایتی و توافقی باال می برد که به تناس��ب ان نرخ رب‬ ‫گوجه فرنگی ارزان می شود‪.‬‬ ‫محصوالت ایرانی بس��یار باالست و هم نرخ مناسبی‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کشورهای اطراف هم به سودشان است‬ ‫از ایران خرید کنند چون هزینه حمل ونقل کمتری‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه پیش بینی می کنی��م تولید‬ ‫زعفران امسال نس��بت به سال گذشته بیشتر باشد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به افزایش سطح زیرکشت حدود‬ ‫به ‪ ۴۰۰‬تن محصول خواهیم داشت‪ .‬اما متاسفانه در‬ ‫صادرات شاهد کاهش بودیم‪.‬‬ ‫احتش��ام با تاکید براینکه رش��د صادرات در نیمه‬ ‫دوم به شرایط داخلی هم بستگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬دست‬ ‫و پ��ای صادرکنن��ده را نبندیم‪ ،‬بلکه ب��ه او انگیزه و‬ ‫جرات حضور در بازارهای جهانی بدهیم‪ .‬با توجه به‬ ‫این ش��رایط سختی که در برگشت ارز داریم شرایط‬ ‫باید تسهیل شود‪.‬‬ ‫صادرکنن��ده ممتاز کش��ور اظهارک��رد‪ :‬ما «باید»‬ ‫زعف��ران را صادر و برای ان بازارس��ازی کنیم چون‬ ‫صادرات زعفران فارغ از دیگر محصوالت اس��ت که‬ ‫اگر صادر نش��وند ش��اید کمتر پیامدهای اجتماعی‬ ‫داشته باش��د‪ .‬زعفران حیات و معاش عده زیادی از‬ ‫مردمان حاشیه کویر را تامین می کند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در نیمه نخست سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۲۵۰‬تن صادرات زعفران داش��تیم اما متاسفانه در‬ ‫مدت مش��ابه امس��ال با ‪ ۱۵‬درصد کاهش صادرات‬ ‫ای��ن محص��ول روبه رو ش��دیم‪ .‬البت��ه در این میان‬ ‫ش��ورای عالی زعفران هم اقدام هایی در دس��تور کار‬ ‫دارد و فراین��د صادرات زعفران را به نحوی مدیریت‬ ‫می کنیم که ازس��وی کس��انی که اهلی��ت صادرات‬ ‫دارند‪ ،‬انجام ش��ود‪ .‬برخی با کارت های یکبار مصرف‬ ‫دس��ت و پای صادرکنندگان اصلی و واقعی را بسته‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫تم��ام تالش ما این اس��ت ک��ه ب��ا برنامه ریزی و‬ ‫تعیین اس��تراتژی های درست و بازاریابی و مدیریت‬ ‫فراین��د ص��ادرات بتوانی��م زعفران را ص��ادر کنیم‬ ‫ت��ا هم بازار بس��ازیم و هم بازارگردان��ی و بازارداری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫محسن احتشام‬ ‫محمود بازاری‬ ‫پیشرفت ‪ ۷۰‬درصدی پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان‬ ‫بهم�ن راعی‪ :‬می��زان پیش��رفت فیزیک��ی پروژه نمایش��گاه‬ ‫بین المللی بزرگ اصفهان که در منطقه شرق این کالنشهر ساخته‬ ‫می شود به ‪ ۷۰‬درصد رسیده و روند اجرای ان با سرعت در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬شهردار اصفهان در بازدید از پروژه‬ ‫در حال س��اخت نمایشگاه بین المللی بزرگ که نخستین شهرک‬ ‫نمایش��گاهی کشور به شمار می رود‪ ،‬با ابراز رضایت از روند ساخت‬ ‫و تکمی��ل ای��ن طرح عمران��ی‪ ،‬گفت‪ :‬با مدیریت جدید ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه اصفهان‪ ،‬در این پروژه رکود تبدیل به حرکت ش��ده و‬ ‫تحول بزرگی در اجرای پروژه های شهری ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫قدرت اهلل نوروزی با اش��اره به فعالیت های گوناگونی انجام شده‬ ‫برای تبدیل این پروژه به فعال ترین پروژه کالنشهر اصفهان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تاکن��ون حدود‪ ۱۰۰‬میلیارد توم��ان فعالیت عمرانی برای تکمیل‬ ‫این پروژه بسیار مهم اقتصادی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردان��ی از فعالیت ه��ای انج��ام ش��ده در راس��تای‬ ‫صرفه جویی های مالی و اعتباری در نمایش��گاه بین المللی بزرگ‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬صرفه جویی های انجام ش��ده در این پروژه‪،‬‬ ‫اقدام های بس��یار مطلوبی بوده که در عی��ن حفظ کیفیت انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفه��ان اجرای این پ��روژه برای کالنش��هر اصفهان‬ ‫را بس��یار الزم و ض��روری دانس��ت و ادامه داد‪ :‬پروژه نمایش��گاه‬ ‫بین المللی بزرگ اصفهان موجب رونق بخش��ی به منطقه ش��رق‬ ‫اصفه��ان خواهد ش��د؛ یک��ی از محورهای خروج ای��ن منطقه از‬ ‫محرومیت‪ ،‬نمایشگاه است‪.‬‬ ‫وی همچنین با تاکید بر ویژگی های اقتصادی این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه محل س��نجش فعالیت های اقتصادی و تجاری‬ ‫اصفه��ان خواهد ب��ود؛ هر قدر نمایش��گاه رونق داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫نشان دهنده رونق کسب و کار و اقتصاد در کالنشهر اصفهان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز‬ ‫در این بازدید از پیشرفت ‪ ۷۰‬درصدی پروژه نمایشگاه بین المللی‬ ‫بزرگ اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫عل��ی یارمحمدیان با تاکی��د بر اینکه ت�لاش می کنیم مرحله‬ ‫نخس��ت این پ��روژه در نزدیک ترین زمان ممکن ب��ه بهره برداری‬ ‫برس��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۹۳‬ق��رارداد برای تکمی��ل پروژه‬ ‫نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان منعقد شده است و پیمانکاران‬ ‫نیز در این زمینه در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��الن اصلی نمایش��گاه بزرگ اصفه��ان ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫مترمربع وس��عت دارد و توانایی برپایی ‪ ۳‬نمایش��گاه همزمان در‬ ‫ان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی ب��زرگ اصفهان‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬صرفه جویی های بس��یار قابل توجه��ی در این پروژه‬ ‫انج ام ش��ده به گونه ای که فقط اصالح و بازنگری یکی از قراردادها‪،‬‬ ‫میلیاردها تومان صرفه جویی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫پیش��نهادها و مذاکرات��ی در الیه ه��ای کارشناس��ی‬ ‫دولت در جریان اس��ت که به موجب ان ایران با همکاری‬ ‫کشورهایی مانند چین و روسیه و کشورهایی که به نوعی‬ ‫در مع��رض تحریم های ف��درال رزرو امریکا ق��رار دارند‪،‬‬ ‫از ی��ک رمزارز مش��ترک برای مبادالت بی��ن خود بهره‬ ‫بگیرند‪ .‬مدیرکل دفتر توس��عه کاربرد فناوری اطالعات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬پیش نویس ایین نامه ای‬ ‫را برای تعیین ش��اخص های ص��دور مجوز برای فعالیت‬ ‫در صنع��ت ارزهای رمزنگاری ش��ده تهیه کرده که البته‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی هم نظرهای مش��ورتی خود‬ ‫را ارائه کرده اند‪ .‬در واق��ع این ایین نامه مالک های مورد‬ ‫نیاز برای احراز صالحیت کسب و تمدید مجوز را تعیین‬ ‫کرده است‪ .‬این ایین نامه مراحل نهایی خود را در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت طی می کند و پ��س از ان به‬ ‫هیات دولت ارائه خواهد ش��د‪ .‬مجموعه فعالیت دیگری‬ ‫در دولت مطرح اس��ت که تبادل و به رس��میت شناختن‬ ‫ص��دور رمزارزهای جدید را دنبال می کند‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫در مقطعی‪ ،‬انتش��ار رمز ارز با پشتوانه ریال‪ ،‬طال و فلزات‬ ‫گرانبها و ان��واع ارز را در انحصار خود دانس��ت و فعالیت‬ ‫اش��خاص ب��رای ایجاد و اداره ش��بکه پول��ی و پرداخت‬ ‫مبتنی بر فن��اوری بالک چین را غیرمجاز برش��مرد که‬ ‫دول��ت با پیگیری های مرکز بررس��ی های اس��تراتژیک‬ ‫ریاس��ت جمهوری ای��ن بیانی��ه را باط��ل ک��رد‪ .‬اکنون‬ ‫پیش��نهادهای مختلفی در کارگروه ه��ای دولت مطرح‬ ‫اس��ت که یکی از مهم ترین انها که م��ا در اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران نیز دولت را ب��ه اجرای ان توصی��ه کردیم‪ ،‬ارائه‬ ‫پیش��نهاد و مذاکره با برخی کشورها مانند روسیه‪ ،‬چین‬ ‫و هند یا کش��ورهایی که در مع��رض تحریم های دالری‬ ‫امریکا قرار دارند برای بهره گیری از یک رمزارز مشترک‬ ‫بین الملل��ی و م��ورد وثوق بانک های مرک��زی به منظور‬ ‫کاهش وابس��تگی به ارزه��ای بین الملل��ی در مراودات‬ ‫پولی اس��ت‪ .‬به هر حال این کشورها یک گروه از کشورها‬ ‫هستند که منافع اقتصادی مشترک دارند‪ .‬این پیشنهاد‬ ‫در دول��ت و بخش خصوصی مدافعان��ی دارد چراکه این‬ ‫طرح‪ ،‬مش��ابه ش��کل گیری اوپک نفتی خواه��د بود؛ به‬ ‫هر روی‪ ،‬ایران به عنوان یکی از پیش��گامان شکل گیری‬ ‫اوپ��ک‪ ،‬یک ق��درت چانه زنی ب��رای خود ایج��اد کرد و‬ ‫هن��وز هم به عنوان یکی بازیگران اصلی این تش��کیالت‬ ‫مهم نفتی به ش��مار می رود‪ .‬این پیش��نهاد می تواند در‬ ‫قالب اجالس ش��انگهای‪ ،‬کشورهای عضو اکو یا مواردی‬ ‫از این دست مطرح شود و در صورت تصمیم گیری نهایی‬ ‫دول��ت در این زمینه‪ ،‬وزارت امور خارجه‪ ،‬بانک مرکزی و‬ ‫از همه مهم تر ش��خص رئیس جمهوری باید این خواسته‬ ‫را در دیدار با همتای��ان خود به طور جدی مطرح کنند و‬ ‫برای تحقق ان فعال ظاهر ش��وند‪ .‬برخی بر این عقیده اند‬ ‫که این اب��زار در کوتاه مدت می تواند راه حل برون رفت از‬ ‫تحریم باش��د‪ .‬در حالی که به نظر می رسد اجرایی شدن‬ ‫این پیش��نهاد‪ ،‬فرایند طوالنی را می طلبد و در بلندمدت‬ ‫کم��ک خواهد ک��رد برخی مبادالت مبتن��ی بر ارزهای‬ ‫متداول بین المللی است به سمت این ارز مشترک سوق‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫اقدام جالب رئیس‬ ‫دادگستری «فیروزاباد»‬ ‫در اقدام��ی میمون رئیس دادگس��تری شهرس��تان‬ ‫فیروزاب��اد حکم ش�لاق متهمی را با خرید نوش��ت افزار‬ ‫ایرانی برای دانش اموزان یتیم و کم بضاعت فیروزابادی‬ ‫جایگزین کرد‪ .‬چوبینه با اش��اره به ای��ن اقدام مبتکرانه‬ ‫گفت‪ :‬چنی��ن احکامی عالوه بر رفت��ار و کردار مجرمان‬ ‫اتفاق��ی می تواند با نزدیک ش��دن ماه مهر و اغاز س��ال‬ ‫تحصیل��ی جدید دانش ام��وزان کم بضاع��ت را در تهیه‬ ‫نوش��ت افزار یاری رس��اند ک��ه همی��ن دانش ام��وزان‬ ‫اینده س��ازان و امیدان اینده این نظام و انقالب هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تالش ما این اس��ت که صدور چنین احکامی‬ ‫برای مجرم��ان غیرخطرناک در چارچ��وب قانون ادامه‬ ‫داشته باشد‪ .‬رئیس دادگس��تری فیروزاباد تصریح کرد‪:‬‬ ‫جایگزین��ی حبس مورد تاکید هم��ه مقامات مملکتی و‬ ‫از جمل��ه رهبر معظم انقالب و رئیس ق��وه قضاییه بوده‬ ‫است‪ .‬س��عی من این بوده که به نوعی مدل سازی کنم تا‬ ‫همکاران ما در سطح استان و کشور بتوانند از این احکام‬ ‫جایگزین اس��تفاده کنند و در عی��ن حال ضمن اینکه از‬ ‫رفتن زندان یا ش�لاق خوردن ف��رد جلوگیری می کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ضمن ایجاد یک فرهن��گ در جامعه به‬ ‫دانش اموزان کم بضاعت هم کمک می ش��ود و باری را از‬ ‫دوش خانواده های ضعیف برمی داریم و در مجموع با این‬ ‫عملکرد به یک هدف چند جانبه خواهیم رسید‪ .‬چوبینه‬ ‫گفت‪ :‬نقش رس��انه در اگاه سازی افکار عمومی می تواند‬ ‫خیلی مهم باش��د چراکه مردم تصور می کنند هر خالفی‬ ‫و کجروی را باید با رفتن به زندان حل کنند اما می ش��ود‬ ‫با اش��اعه این فرهنگ و اصالح فرد با روش های جایگزین‬ ‫از رفتن به زندان و شالق جلوگیری کرد و فرصت اصالح‬ ‫محترمانه را به افراد داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از ساختمان گمرک مستقل شرکت نمایشگاه های بین المللی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اواخر همین ماهی که از امروز اغاز شده‪ ،‬روز ملی‬ ‫صادرات را مانند هر سال جشن می گیرند‪ .‬روزی که‬ ‫بیشتر شبیه نمایش است تا دست گیری و کمک به‬ ‫صادرکنندگان‪.‬‬ ‫موض��وع ما ایی��ن روز ملی ص��ادرات یا کیفیت‬ ‫برگ��زاری و تک��رار مکررات در این ن��وع همایش ها‬ ‫و برنامه ها نیس��ت ک��ه در گزارش های بعدی به ان‬ ‫می پردازیم؛ موضوع اصل��ی ما تالش صادرکنندگان‬ ‫واقع��ی در ای��ن ش��رایط س��خت تحری��م و رش��د‬ ‫وزن��ی صادرات در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال و از همه‬ ‫مهم ت��ر پیش بینی صادرات در نیمه دوم س��ال ‪۹۸‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ف��ارغ از مش��کالت خارج��ی و تحریم ه��ا‪،‬‬ ‫محدودیت های داخلی فریاد صادرکنندگان را بلندتر‬ ‫می کند چراک��ه از خودی ضربه دیدن س��خت تر از‬ ‫بیگانه است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط و با وجود س��ختی های برگش��ت‬ ‫ارز صادرات��ی که قانون ش��ده و گریز از ان مجازات‬ ‫دارد؛ میزان تجارت خارجی کشور در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫امس��ال به ‪ ۳۵‬میلیارد و ‪ ۵۳۹‬میلیون دالر رسید و‬ ‫س��هم صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کش��ور (به‬ ‫اس��تثنای نفت خام‪ ،‬نفت کوره و نفت س��فید بدون‬ ‫احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی) بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬میلی��ون و ‪ ۷۳۷‬هزار تن به ارزش ‪ ۱۷‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش ‪ ۵‬کشور عمده مقصد صادراتی‬ ‫ایران در مدت یادشده به ترتیب چین‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی و افغانس��تان بوده اند که مبلغی‬ ‫بیش از ‪ ۱۳‬میلی��ارد و ‪ ۳۷۷‬میلیون دالر را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫نادیده گرفتن‬ ‫بخش خصوصی در‬ ‫اصالح قانون تجارت‬ ‫بررس��ی بی��ش از‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬م��اده الیحه‬ ‫اصالح قانون تجارت‬ ‫در مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی کلید خورده‬ ‫ک��ه این موض��وع به‬ ‫یک��ی از دغدغه های‬ ‫بخش خصوصی در چند روز گذش��ته تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت‬ ‫واردات ات��اق بازرگان��ی ای��ران در این ب��اره‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برای تدوین و تصویب الیحه اصالح‬ ‫قانون تجارت هیچ مش��ورتی با ذی نفعان ان‬ ‫نشده است‪ .‬متاس��فانه هم اقدام های مجلس‬ ‫و هم شیوه نامه ها برخالف سخنرانی هاست و‬ ‫فقط در کالم می گویند بخش خصوصی برای‬ ‫ما مهم است‪.‬‬ ‫محم��د جعفری ب��ا اع�لام مخالفت بخش‬ ‫خصوصی نس��بت به این الیحه‪ ،‬به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫برای تدوین و تصویب الیحه ای با این اهمیت‪،‬‬ ‫هی��چ دعوتی از ذی نفعان ان ش��امل اعضای‬ ‫اتاق بازرگانی انجام نش��ده و در نتیجه نظرات‬ ‫کارشناس��ی بخش خصوص��ی در تدوین ان‬ ‫دخیل نبوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این الیحه در س��رعتی باال و‬ ‫زمانی کوتاه به تصویب رس��یده که در اینده‬ ‫نزدیک بای��د برای ش��ورای نگهبان ارس��ال‬ ‫ش��ود؛ در حالی ک��ه اش��کال های گوناگون��ی‬ ‫ب��ه ان وارد اس��ت‪ .‬دنبال این هس��تیم که از‬ ‫طریق برش��مردن مش��کالت الیحه و مطرح‬ ‫ک��ردن مباح��ث کارشناس��ی ب��ا نمایندگان‬ ‫مجل��س و ش��ورای نگهب��ان‪ ،‬ای��ن فرص��ت‬ ‫را ب��رای اص�لاح برخ��ی مفاد الیحه داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران معتقد اس��ت بس��یاری از مفاد الیحه‬ ‫فعلی‪ ،‬اص�لاح قانون قبلی نب��وده و در صدد‬ ‫تصویب قانون کامال جدیدی است‪.‬‬ ‫جعفری تصریح کرد‪ :‬بس��یاری از مفاد این‬ ‫الیحه اگر قانون ش��ود با شرایط فعلی کشور‬ ‫مغایر اس��ت و اقتصاد کش��ور را بیشتر دچار‬ ‫چالش می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم��ه در کالم دنبال‬ ‫تسهیل کسب وکار هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫هم اقدام های مجلس و هم ش��یوه نامه ها همه‬ ‫برخالف س��خنرانی ها اس��ت و فقط در کالم‬ ‫می گویند بخش خصوصی برای ما مهم است؛‬ ‫رئیس جمهوری همیش��ه گفته هربار با بخش‬ ‫خصوصی مش��ورت کردم کار مناس��ب پیش‬ ‫رفت و هرجا مشورت نکردم دچار چالش شد؛‬ ‫اما در عمل باز هم کارها به روال س��ابق انجام‬ ‫می ش��ود و نظری از بخش خصوصی دریافت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت‬ ‫واردات ات��اق بازرگانی ای��ران تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی ک��ه تحریم هس��تیم دس��ت کم از‬ ‫داخل کش��ور چوب الی چرخ تجارت کشور‬ ‫نگذاریم‪.‬‬ ‫تدوی��ن الیحه تج��ارت از اوای��ل دهه ‪80‬‬ ‫در دول��ت وقت اغ��از و این الیحه در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬ب��ه مجل��س تقدیم ش��د و در نهایت‬ ‫در تاری��خ‪ ۶‬دی س��ال ‪ ۱۳۹۰‬در کمیس��یون‬ ‫حقوق��ی و قضای��ی ک��ه براس��اس اصل ‪85‬‬ ‫قانون اساس��ی عه��ده دار بررس��ی ان بود به‬ ‫تصوی��ب رس��ید و مجلس نی��ز در تاریخ ‪۲۳‬‬ ‫فروردین س��ال ‪ ۱۳۹۱‬با اجرای ازمایشی ان‬ ‫به مدت ‪ ۵‬س��ال موافقت و ان را برای شورای‬ ‫نگهبان ارس��ال کرد و ش��ورای نگهبان نیز با‬ ‫ای��راد اص��ل ‪ ۸۵‬ان را به مجل��س عودت داد‬ ‫و ب��رای رفع ایراد ش��ورای نگهب��ان الزم بود‬ ‫این متن در صح��ن علنی مجلس به تصویب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫نظر به حجم باالی مواد این الیحه (‪۱۲۶۱‬‬ ‫ماده)‪ ،‬تصمیم کمیس��یون قضایی بر ان شده‬ ‫که این الیحه درقالب کتاب به کتاب و در پنج‬ ‫مرحله به صحن علنی مجلس ارائه ش��ود که‬ ‫«کتاب قراردادهای تجارتی» ان در ‪ ۱۲‬فصل‬ ‫و ‪ ۳۳۱‬ماده در شهریور ‪ ۱۳۹۸‬در دستور کار‬ ‫مجلس قرار گرفت‪.‬‬ ‫اگرچه تصویب تمام این قس��مت از الیحه‬ ‫تج��ارت در هفته دوم ش��هریورماه ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی به پایان رسیده اما‬ ‫مواد ‪ ۲۷۹‬و ‪ ۲۹۳‬این الیحه به منظور بررسی‬ ‫دوباره به کمیس��یون قضایی و حقوقی ارجاع‬ ‫شد‪ .‬همین موضوع سبب می شود تا بازگشت‬ ‫نتیج��ه بررس��ی این م��واد از کمیس��یون و‬ ‫رای گیری دوباره درباره انها در صحن مجلس‬ ‫و ارسال سایر مواد تصویب شده این الیحه به‬ ‫شورای نگهبان به تاخیر بیفتد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر نفت در سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست مطرح کرد‬ ‫تحریک صادرات نیازمند بهبود روابط بین المللی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیزدهمین‬ ‫دوره نمایشگاه‬ ‫بین المللی‬ ‫ایران پالست‬ ‫‪ 31‬شهریور تا‬ ‫‪ ۳‬مهر ‪ ۹۸‬در‬ ‫محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران‬ ‫از ساعت‪8:30‬‬ ‫تا ‪16:30‬‬ ‫برگزار می شود‬ ‫سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست با شعار‬ ‫«رونق کسب وکار جهانی صنعت پالستیک» با حضور‬ ‫بیژن زنگنه وزیر نفت‪ ،‬رضا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت و بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی جمعی از مدیران ارشد صنعت پتروشیمی‬ ‫و فع��االن ای��ن صنعت در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران به طور رس��می گشایش یافت‪ .‬در این‬ ‫دوره از نمایش��گاه‪ ۵۷۰ ،‬ش��رکت داخلی و ‪ ۳۵‬شرکت‬ ‫خارجی از کشورهای چین‪ ،‬هند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه و روسیه‬ ‫حضوردارند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬امسال ‪ ۱۲‬هیات اقتصادی‬ ‫از ‪ ۱۰‬کشور دعوت شده اند تا از نمایشگاه بازدید کنند‪،‬‬ ‫همچنین ‪۱۴‬کشور مس��تقل از این نمایشگاه به عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن گردهمای��ی صنعت پتروش��یمی و صنایع‬ ‫تکمیل��ی پتروش��یمی بازدید خواهند ک��رد‪ .‬وزیر نفت‬ ‫در ای��ن ایین با تاکید بر اینک��ه برای تحریک صادرات‬ ‫نیازمن��د بهبود روابط بین المللی هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ص��ورت معافی��ت برای صادرات نفت ای��ران‪ ۳ ،‬روز‬ ‫زمان الزم اس��ت تا تولید را به می��زان پیش از کاهش‬ ‫بازگردانیم‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪۱۲ ،‬هیات از کشورهای عراق(‪۳‬‬ ‫هی��ات)‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬جمه��وری اذربایجان‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬کنیا‪ ،‬هن��د و تونس و‬ ‫تاجران انفرادی نیز از کشورهای ایتالیا‪ ،‬اوکراین‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫رومانی‪ ،‬روسیه‪ ،‬س��وریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫ازبکس��تان‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬تاجیکستان و ترکیه در‬ ‫این نمایشگاه حاضر می شوند‪.‬‬ ‫در حاش��یه س��یزدهمین نمایش��گاه ایران پالس��ت‬ ‫مذاکرات و نشس��ت های رودررو می��ان فعاالن صنایع‬ ‫پتروش��یمی ایران و دیگر کش��ورها برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۲۵‬همای��ش و نشس��ت تخصص��ی جانبی‬ ‫با حضور انجمن ه��ا‪ ،‬اتحادیه ها و ش��رکت های داخلی‬ ‫و خارجی فعال در صنعت پالس��تیک در حاش��یه این‬ ‫نمایشگاه برگزار می شود‪ .‬از جمله ویژگی های نمایشگاه‬ ‫امس��ال می توان به حضور ‪ ۳۶‬ش��رکت دانش بنیان و ‪۳‬‬ ‫شرکت شتاب دهنده اشاره کرد‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۴‬روز برگزاری نمایش��گاه ایران پالس��ت‪،‬‬ ‫فرصت طالیی ب��رای صادرکنندگان محصوالت صنایع‬ ‫تکمیلی پتروشیمی بوده تا با استفاده از شرایط موجود‬ ‫اقتصادی با توس��عه و کشف و بازارهای جدید صادراتی‬ ‫عم��ل زمینه را برای کاهش وابس��تگی ب��ه درامدهای‬ ‫ص��ادرات نفتی فراهم کنند‪ .‬براس��اس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬س��یزدهمین دوره نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ایران پالس��ت ‪ 31‬ش��هریور ت��ا ‪ ۳‬مه��ر ‪ ۹۸‬در مح��ل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران از ساعت‪8:30‬‬ ‫ایین نامه پتروپاالیش��گاه ها در حال نگارش اس��ت و ت��ا پایان ماه‬ ‫نی��ز وضعیت ‪ ۳۶۰‬هزار بش��که خوراک مجموعه س��یراف به نتیجه‬ ‫می رسد‬ ‫ت��ا ‪ 16:30‬در ‪ ۴‬گ��روه مواد اولیه‪ ،‬کاالهای س��اخته و‬ ‫نیمه ساخته شده‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات و خدمات‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایین نامه پتروپاالیشگاه ها در حال نگارش‬ ‫است‬ ‫وزی��ر نفت در ای��ن ایین با بی��ان اینک��ه ایین نامه‬ ‫پتروپاالیش��گاه ها در حال نگارش اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تا‬ ‫پایان ماه‪ ،‬وضعیت ‪ ۳۶۰‬هزار بشکه ای خوراک مجموعه‬ ‫سیراف مشخص می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬بیژن زنگنه وزیر نفت در حاش��یه‬ ‫چهارمین همایش مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت‬ ‫در جمع خبرنگاران‪ ،‬با بیان اینکه در چند سال گذشته‬ ‫در زمین��ه تحقق سیاس��ت های حوزه مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی بیش��ترین تمرک��ز را در منطقه غرب کارون‬ ‫و عس��لویه داش��ته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش های دیگر مانند‬ ‫منطقه س��رخس و کنگان‪ ،‬خدمات اجتماعی و عمرانی‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صنعت پتروش��یمی‪ ،‬صنعتی پخته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬دلیل ای��ن پختگی را بای��د تولید‬ ‫محص��والت پایین دس��تی در این بخش دانس��ت؛ در‬ ‫واق��ع‪ ،‬این صنعت تا دو س��ال این��ده‪ ،‬دومین جهش‬ ‫بزرگ خ��ود را تجربه می کند؛ این در حالی اس��ت که‬ ‫تولید محصوالت پتروشیمی کشور درحال حاضر‪ ،‬نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۲‬دو برابر ش��ده و از ‪ 100‬میلیون تن عبور‬ ‫می کنیم؛ البته درحال حاضر تدارکات و زیرساخت های‬ ‫الزم برای جهش سوم پتروشیمی را نیز اماده کرده ایم‬ ‫که در نمایشگاه ایران پالست می توان دستاوردهای ان‬ ‫را از نزدیک مشاهده کرد‪.‬‬ ‫وزیر نفت اف��زود‪ :‬امروز بخش پایین دس��تی صنعت‬ ‫پتروش��یمی س��االنه ‪ ۶‬میلیارد دالر خوراک خریداری‬ ‫می کنن��د؛ ای��ن در حالی اس��ت که در هی��چ صنعت‬ ‫دیگ��ری‪ ،‬چنی��ن رخ��دادی را تجرب��ه نمی کنی��م که‬ ‫در نهای��ت این خ��وراک تبدیل به محص��والت نهایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه زنگن��ه‪ ،‬درحال حاض��ر ظرفی��ت بخ��ش‬ ‫پایین دستی پتروشیمی بسیار بیشتر از ان چیزی است‬ ‫ک��ه اکنون در حال تولید اس��ت؛ اما بای��د بازار فروش‬ ‫محص��والت را در گا م نخس��ت ارزیاب��ی و ایجاد کنیم‬ ‫س��پس تولیدات را افزایش دهیم‪ .‬البته بخش��ی از این‬ ‫بازار ف��روش مربوط به حوزه صادرات و بخش��ی دیگر‬ ‫مربوط به حوزه داخلی اس��ت که بخ��ش داخلی برای‬ ‫توس��عه و رشد پیش شرط رش��د اقتصادی را می طلبد‬ ‫چراک��ه ایجاد ثروت تقاضا ب��رای محصوالت را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وزیر نف��ت با بیان اینکه به منظ��ور تحریک صادرات‬ ‫نیازمند بهب��ود روابط بین المللی هس��تیم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایین نامه پتروپاالیش��گاه ها در حال نگارش اس��ت و تا‬ ‫پایان ماه نیز وضعیت ‪ ۳۶۰‬هزار بشکه خوراک مجموعه‬ ‫سیراف به نتیجه می رسد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مس��ئولیت مبارزه با جاسوسی‬ ‫و جلوگیری از نیروهای نفوذی و نیروهای انس��انی صد‬ ‫درصد بر عهده بخش اطالعاتی و امنیتی کش��ور است‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬ما بارها تاکید کرده ایم در این حوزه باید‬ ‫حساس��یت ها بیشتر ش��ود چراکه صنعت نفت در خط‬ ‫مقدم فعالیت های اقتصادی است‪.‬‬ ‫وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در صورت‬ ‫معافیت برای صادرات نفت ایران‪ ،‬چه میزان زمان برای‬ ‫افزایش تولید به سطح سابق تولیدات نیاز است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬روز زم��ان الزم اس��ت تا تولید را ب��ه میزان پیش از‬ ‫کاهش بازگردانیم‪.‬‬ ‫در شصت ویکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد‬ ‫پخش رایگان تبلیغات تولیدات داخلی در رسانه ملی‬ ‫نماین��دگان دول��ت و بخ��ش خصوصی در نشس��ت ش��هریور ماه‬ ‫ش��ورای گفت وگوی اس��تان ته��ران‪ ،‬با دس��تور کار طرح و بررس��ی‬ ‫مس��ئله گزارشگری فس��اد گرد هم امدند و به مسائلی چون مشکالت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی‪ ،‬ضرورت به رس��میت ش��ناختن تولید بدون‬ ‫کارخان��ه و صدور کارت بازرگانی پنج س��اله برای ان‪ ،‬اجتناب از ایجاد‬ ‫ممنوعیت تازه در ح��وزه تجارت خارجی و اگهی های بازرگانی صدا و‬ ‫سیما نیز پرداختند‪.‬‬ ‫شصت ویکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫اس��تان تهران در ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫برگزار ش��د و طی ان‪ ،‬پیرامون ایده و راهکار گزارش دهی تخلفات که‬ ‫در جهان با عنوان «س��وت زنی» از ان یاد می ش��ود‪ ،‬بحث و تبادل نظر‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این نشست‪،‬‬ ‫نقدهایی در ارتباط با صادر نش��دن کارت بازرگانی پنج س��اله صنعتی‬ ‫ب��رای واحدهای تولیدی حوزه س�لامت که مبادرت ب��ه تولید بدون‬ ‫کارخانه در ش��رکت های تولیدی دارای ظرفیت خالی کرده اند‪ ،‬مطرح‬ ‫کرد و خواس��تار رسیدگی به حل مشکالت این بخش از سوی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬از دیگر مباحث مطرح‬ ‫شده در این نشست‪ ،‬گزارش مدیر قراردادهای بازرگانی سازمان صدا و‬ ‫سیما از برنامه های این سازمان برای تبلیغات بنگاه های تولیدی داخل‬ ‫و حمایت از اشتغال این واحدها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹باید تاییدیه سازمان تامین اجتماعی داشته باشید‬ ‫در این نشس��ت مدیر قراردادهای بازرگانی س��ازمان صدا و س��یما‬ ‫نسبت به تبلیغات برخی محصوالت ارایشی و بهداشتی در شبکه های‬ ‫رادیوی��ی و تلویزیون��ی داخل��ی واکنش نش��ان داد و گف��ت‪ :‬تمامی‬ ‫مجوزه��ای مربوط به تولید و اس��تاندارد این گونه محصوالت از جمله‬ ‫کرم حلزون و ش��امپوهای رفع س��فیدی مو از سوی شورای محتوایی‬ ‫سازمان صدا و سیما بررسی و سپس اجازه پخش تیزرهای تبلیغاتی به‬ ‫این گونه تولیدات داده می شود‪.‬‬ ‫ن��وروزی افزود‪ :‬درب��اره کرم حلزون که مورد مناقش��ه بود‪ ،‬مدارک‬ ‫مربوط به مجوزهای رسمی تولیدی و بهداشتی این محصوالت را به قوه‬ ‫قضاییه ارائه دادیم و درباره ش��امپوهای رفع سفیدی مو نیز مجوزهای‬ ‫این محصوالت که تیزرهای ان در شبکه های تلویزیونی داخلی پخش‬ ‫می شود‪ ،‬از سوی وزارت بهداشت صادر شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به برخی سیاس��ت های حمایتی سازمان صدا و سیما از‬ ‫تولیدات داخلی اش��اره کرد و گفت‪ :‬از سال ‪ ،۱۳۹۶‬طرح پخش رایگان‬ ‫تبلیغات تلویزیون��ی و رادیویی کاالهای س��اخت داخل کلید خورده‬ ‫اس��ت و براساس این طرح‪ ،‬تولیدات هر واحد تولیدی که دست کم ‪۱۰‬‬ ‫نیروی کار داشته باشد‪ ،‬تیزرهای ان به طور رایگان پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته نوروزی‪ ،‬طی سال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۸‬میلیون ثانیه اگهی‬ ‫رای��گان برای حمای��ت از تولیدات داخلی در ش��بکه های تلویزیونی و‬ ‫رادیویی داخلی پخش شده است‪ .‬وی سپس به طرح حمایتی که برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬از سوی سازمان صدا وسیما در نظر گرفته شده‪ ،‬اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر در واحد تولیدی داخل کش��ور که حقوق و مزایا به‬ ‫کارکنان خود پرداخت می کند و تاییدیه سازمان تامین اجتماعی را در‬ ‫دست داشته باشد‪ ،‬از پخش رایگان اگهی و تیزرهای تبلیغاتی تا سقف‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد تومان برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر قراردادهای بازرگانی س��ازمان صدا و سیما افزود‪ :‬براساس این‬ ‫ط��رح‪ ،‬در صورتی که واحدها و کارخانه های تولیدی از افزایش حقوق‬ ‫و مزایا در س��ال جاری نس��بت به سال گذشته برخوردار باشند‪ ،‬پخش‬ ‫تیزر و اگهی محصوالت انها تا سقف ‪ ۳۰‬میلیارد تومان افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های استانداری برای حمایت از تولید‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬اس��تاندار تهران در س��خنانی کوتاه با اش��اره به‬ ‫برنامه های این نهاد برای حمایت از تولید‪ ،‬تصریح کرد که اس��تانداری‬ ‫تهران در همکاری و تعامل با کارشناس��ان محیط زیس��ت‪ ،‬برنامه های‬ ‫جدیدی در عرصه زیس��ت محیطی تدوین کرده اس��ت‪ .‬انوش��یروان‬ ‫محس��نی بندپی همچنین از برنامه ریزی استانداری تهران برای ایجاد‬ ‫تحول در شهرک های صنعتی استان و رفع موانع کسب وکار بنگاه های‬ ‫تولیدی فعال در این مناطق خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نامه نگاری برای توقف تصویب الیحه تجارت‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست به بررسی الیحه جدید‬ ‫تجارت در مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که به گفته وی‪ ،‬متن این‬ ‫الیحه منتقدان را نس��بت به تصویب عجوالن��ه ان و اثار مخربی که بر‬ ‫اقتصاد و تجارت کش��ور خواهد گذاش��ت‪ ،‬نگران کرده اس��ت‪ .‬مسعود‬ ‫خوانس��اری با بیان اینکه الیحه جدید نخس��ت با ‪ ۶۰۰‬ماده قانونی به‬ ‫مجلس ارسال شد اما دستخوش تغییرات شده و درحال حاضر با ‪۱۲۶۰‬‬ ‫ماده در مجلس در دس��ت بررس��ی و تصویب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در حالی‬ ‫نمایندگان مجلس دهم طی چند روز کاری‪ ۳۳۱ ،‬ماده این الیحه را از‬ ‫تصویب گذرانده اند که بررسی کارشناسان حقوقی و فعاالن اقتصادی‬ ‫نش��ان می دهد مفاد این الیحه کامال غیرکارشناسی و تهدیدی جدی‬ ‫برای کس��ب وکار و تجارت بنگاه ها است‪ .‬وی در ادامه خبر داد که اتاق‬ ‫تهران طی نامه نگاری با رهبر معظم انقالب و سران قوا‪ ،‬خواستار توقف‬ ‫فوری بررس��ی و تصویب الیحه جدید تجارت در مجلس و اصالح مفاد‬ ‫ان با نظر مستقیم بخش خصوصی و اتاق بازرگانی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزار «سوت زنی» برای مقابله با تخلف و فساد‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬حسن فروزان فرد‪ ،‬رئیس کمیسیون «حمایت‬ ‫قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه موضوع‬ ‫گزارش��گری تخلف به عنوان یکی از اولویت های این کمیس��یون قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس امار‪ ،‬موضوع گزارشگری تخلف یا سوت زنی در‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته در امر مبارزه با تخلفات و مفاسد از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار بوده و همواره به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مورد‬ ‫اس��تفاده و توجه حاکمیت و مردم این کشورها بوده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ابزار سوت زنی می تواند نسبت مهم و مشخصی با اتاق بازرگانی‬ ‫به عنوان مهم ترین نماینده بخش خصوصی کش��ور و نهاد رگوالتوری‬ ‫این مجموعه بزرگ داش��ته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬کمیسیون حمایت قضایی و‬ ‫مبارزه با فس��اد اتاق بازرگانی تهران برای بررس��ی این مقوله و تبیین‬ ‫چارچوب ه��ای مش��خص و قانونی ان‪ ،‬در حال تعام��ل و تبادل نظر با‬ ‫تشکل های مردم نهاد مرتبط با این حوزه است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مهدی فالحیان‪ ،‬مسئول حقوقی اندیشکده شفافیت برای‬ ‫ایران‪ ،‬طی س��خنانی به تشریح بیش��تر موضوع گزارشگری تخلف و‬ ‫سوت زنی فساد و بیان نمونه های موفق ان در سایر کشورها پرداخت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه نهاد های نظارت��ی گوناگونی در ای��ران وظیفه‬ ‫پیگیری و حفاظت در برابر فس��اد و تخلف��ات را برعهده دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با این حال‪ ،‬براس��اس گزارش های بین الملل��ی‪ ،‬ایران در رتبه ‪ ۱۳۰‬از‬ ‫میان ‪ ۱۷۶‬کشور جهان از حیث شاخص ادراک فساد قرار دارد و به این‬ ‫ترتیب به نظر می رس��د گسترش و توسعه نهادهای نظارتی در کشور‪،‬‬ ‫چن��دان در امر مبارزه با فس��اد و کاهش تخلفات موفق نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫فالحیان سپس با اعالم اینکه موضوع نظارت همگانی در قانون اساسی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬لحاظ ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬کلید طالیی مبارزه با‬ ‫فساد و تخلفات‪ ،‬بهره گیری از ظرفیت جمعی و برون سپاری نظارت ها‬ ‫به انبوه مردم اس��ت که تجربه موف��ق ان در جهان نیز نمود دارد‪ .‬وی‬ ‫فراین��د اعمال نظ��ام گزارش دهی همگانی را برد‪ -‬ب��رد میان مردم و‬ ‫حاکمیت عنوان کرد و گفت‪ :‬استفاده از سازکارهای تحریک هدفمند‬ ‫انگیزش برای افزایش این ظرفیت از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫فالحیان در ادامه به نتایج پژوهش های س��ازمان بین المللی ‪ACFE‬‬ ‫(انجمن بازرسان تقلب گواهی شده) اش��اره کرد و افزود‪ :‬گزارش این‬ ‫سازمان درباره ‪ ۱۳۸۸‬پرونده از ‪ ۹۶‬کشور که در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی‬ ‫به دس��ت امد نشان می دهد موثرترین روش کشف اولیه فساد مربوط‬ ‫ب��ه گزارش دهندگان تخلف بوده‪ ،‬در حالی که س��ازمان های نظارتی‬ ‫نقش بس��یار گمرنگی در این زمینه داش��ته اند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کش��ور‬ ‫ایاالت متحده امریکا جزو نخس��تین کش��ورهایی در جهان است که‬ ‫قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف را در س��ال ‪ ۱۷۷۸‬میالدی‬ ‫تدوی��ن کرد و به اج��را در اورد و این در حالی اس��ت که این قانون در‬ ‫بس��یاری دیگر از کشورها حتی در کش��ورهای کوزوو‪ ،‬لیبریا‪ ،‬مالت و‬ ‫اوگاندا نیز به اجرا در امده اس��ت‪ .‬فالحیان افزود‪ :‬در این کش��ورها و‬ ‫براس��اس قانون حمایت از گزارش دهندگان تخل��ف‪ ،‬جوایز و پاداش‬ ‫قابل توجهی نیز برای س��وت زنان درنظر گرفته شده است و این افراد‬ ‫مورد حمایت قانونی دولت ها قرار دارند‪ .‬مس��ئول حقوقی اندیشکده‬ ‫ش��فافیت برای ای��ران ادامه داد‪ :‬برای اج��را و بکارگیری این قانون در‬ ‫ایران‪ ،‬در گام نخس��ت باید اقدام به فضاسازی اجتماعی و رسانه ای در‬ ‫سطح گس��ترده کرده و ان را به عنوان یک مطالبه عمومی و جدی در‬ ‫کشور نمایان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد صدور کارت بازرگانی پنج ساله‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتاق تهران به طرح موضوع‬ ‫صدور کارت بازرگانی پنج ساله صنعتی برای بنگاه های حوزه سالمت‬ ‫که مبادرت به انعقاد قراردادهای تولید بدون کارخانه با ش��رکت های‬ ‫تولیدی دارای ظرفیت خالی کرده اند‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫ناص��ر ریاحی ابتدا به س��خنان رهبر معظم انقالب اش��اره کرد که‬ ‫فرمودند‪ ،‬اگر تولید ملی را همه تعقیب کنند‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت‬ ‫اقتصادی و اجتماعی حل خواهد ش��د و س��پس اف��زود‪ :‬تولید بدون‬ ‫کارخانه یا تولید قراردادای از مزایا و فرصت هایی برخوردار است که در‬ ‫این زمینه‪ ،‬برخی واحدهای تولیدی حوزه س�لامت در کشور به سراغ‬ ‫ان رفته اند اما به دلیل صادرنش��دن کارت بازرگانی پنج ساله صنعتی‬ ‫ب��رای این واحدها که نی��از به واردات مواد اولیه ب��رای تولید دارند‪ ،‬با‬ ‫مشکالت و موانع جدی در کسب وکار خود روبه رو شده اند‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیس��ه اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به برخی فرصت های این بخش‬ ‫از جمله‪ ،‬افزایش درامد واحدهای تولیدی و افزایش س��ود بنگاه های‬ ‫تولیدی از طریق افزایش بهره برداری از ظرفیت های بالاس��تفاده و به‬ ‫تبع ان بهبود توجیه پذی��ری طرح های تولیدی‪ ،‬گفت‪ :‬در این روش‪،‬‬ ‫کاهش نرخ تمام شده‪ ،‬افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و افزایش‬ ‫فرصت ه��ای صادراتی را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬ریاحی س��پس درباره‬ ‫به رس��میت شناخته نش��دن فعالیت بدون کارخانه در کشور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باوجود اینکه در ماده ‪ ۴۳‬شیوه نامه ‪ ۱۰۰‬ماده ای سرمایه گذاری وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که به تازگی به س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان ها ابالغ ش��ده‪ ،‬به این موضوع اشاره شده اما تاکنون در‬ ‫بسیاری از حوزه ها هیچ گونه شیوه نامه اجرایی برای نحوه صدور مجوز‬ ‫تعریف نشده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫ضرورت شناسایی مراجع قدرتمند در رسیدگی به مشکالت‬ ‫نشس��ت هم اندیشی رئیس��ان اتاق های اصناف مراکز‬ ‫اس��تان ها با عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام‪ ،‬با‬ ‫حضور عباس قب��ادی‪ ،‬معاون بازرگان��ی داخلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صبح روز گذشته برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫و ب��ه نقل از رواب��ط عمومی اتاق‬ ‫اصناف ایران‪ ،‬رئیس اتاق اصناف در این نشست با توجه‬ ‫به ش��یوه نامه های ویژه درباره اصناف بر تقویت سرمایه‬ ‫اصناف و تجمیع س��رمایه و باالبردن ق��درت چانه زنی‬ ‫اصن��اف در بحث تامی��ن کاال و نیز تصحی��ح و تقویت‬ ‫معافیت سهم کارفرما تاکید کرد‪.‬‬ ‫س��عید ممبینی خواستار ش��د‪ ،‬الیحه قانون مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده هم��ه عوامل را درگیر نکن��د و در نقطه‬ ‫نهایی از مصرف کننده وصول شود‪.‬‬ ‫عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام در نشس��ت‬ ‫هم اندیشی رییسان اتاق های اصناف مراکز استان ها نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬اصناف باید یکپارچه ش��وند‪ .‬باید اصناف قوی و‬ ‫ضعیف را جدا کنیم و دس��ته بندی انجام ش��ود‪ .‬تجربه‬ ‫یکپارچه سازی در فروش��گاه های یاران دریان به خوبی‬ ‫نتیجه داد‪.‬‬ ‫علی اقامحم��دی اف��زود‪ :‬اگ��ر ات��اق اصن��اف ایران‬ ‫کارگروه ه��ای تخصصی در حوزه های مربوط تش��کیل‬ ‫دهد و نتیجه مصوبات این کارگروه ها به مجمع ارس��ال‬ ‫ش��ود‪ ،‬مجم��ع تش��خیص از مصوبات ای��ن کارگروه ها‬ ‫حمایت کامل خواهد کرد‪.‬‬ ‫جالل الدین محمد ش��کریه‪ ،‬نایب رئیس اتاق اصناف‬ ‫ای��ران نیز در نشس��ت هم اندیش��ی رئیس��ان اتاق های‬ ‫اصناف مراکز اس��تان ها بیان کرد‪ :‬حفظ اشتغال موجود‬ ‫در بنگاه های کوچک اقتصادی در ش��رایط فعلی بسیار‬ ‫بااهمیت است‪ .‬نظام بانکی ما در خدمت اشتغال و تولید‬ ‫نیس��ت و واحدهای صنفی در بخ��ش تولید و توزیع از‬ ‫وام های تکلیفی بی بهره اند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف گیالن افزود‪ :‬باید قوانین انگیزشی‬ ‫الزم برای تقویت تولید ایجاد شود و از یکجانبه گرایی در‬ ‫حمایت صرف از کارگر یا کارفرما فاصله گرفت تا تعادل‬ ‫میان این دو برقرار شود‪.‬‬ ‫حسین طاهرمحمدی‪ ،‬دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف‬ ‫ایران نیز گفت‪ :‬شناس��ایی مشکالت اصناف یک بحث و‬ ‫حل مش��کالت بحث دیگری اس��ت‪ .‬در بحث شناسایی‬ ‫ضعفی وجود ندارد اما این پرس��ش مطرح است که چرا‬ ‫حس��ین طاهرمحمدی‪ :‬شناس��ایی مش��کالت اصناف یک بحث و حل‬ ‫مشکالت بحث دیگری اس��ت‪ .‬در بحث شناسایی ضعفی وجود ندارد‬ ‫اما این پرس��ش مطرح است که چرا مشکالت همچنان پابرجا هستند‬ ‫و حل نمی شوند؟‬ ‫مشکالت همچنان پابرجا هستند و حل نمی شوند؟‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از دالیل ان است که راه ورود به حل‬ ‫مسائل باید به درستی تش��خیص داده شود و مراجعی‬ ‫که قدرت رس��یدگی به مش��کالت را دارند‪ ،‬به درستی‬ ‫شناسایی شوند‪.‬‬ ‫طاهرمحم��دی ادام��ه داد‪ :‬همچنین بای��د پیگیری‬ ‫مس��تمر وجود داشته باش��د و از ظرفیت نیروهای اتاق‬ ‫اصناف ایران اس��تفاده ش��ود به این صورت که کارگروه‬ ‫تخصص��ی اقتصادی در معاونت اقتص��ادی اتاق اصناف‬ ‫ایران تشکیل شود و مشکالت را در سطح کالن درنظر‬ ‫گرفته و چالش ها شناس��ایی شود و از مراجع ذی صالح‬ ‫تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود‪.‬‬ ‫محمود بنانژاد‪ ،‬خزانه دار اتاق اصناف ایران هم در این‬ ‫نشست تصریح کرد‪ :‬در بحث تولید‪ ،‬رویکرد دولت نباید‬ ‫فق��ط حمایت از صنعت باش��د و باید به ظرفیت عظیم‬ ‫اصن��اف در تولی��د هم توجه ش��ود و کمک های دولتی‬ ‫به این بخ��ش مهم تعلق گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مس��ئله‬ ‫دیگر اینکه مدیران در حوزه های گوناگون در اس��تان ها‬ ‫اختی��ارات مح��دودی دارن��د و حتی برخی ب��ا وجود‬ ‫اختیارات جرات انجام کار را ندارد و برای کوچک ترین‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی یا باید به تهران مراجعه کنند یا‬ ‫اس��تعالم بگیرند که این کار روند فعالیت ها را به شدت‬ ‫کند و مش��کالت ج��دی را برای اس��تان ها ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف مش��هد اف��زود‪ :‬موضوع مهم دیگر‬ ‫اینکه با توجه به اینکه در س��ال های گذشته امار ورود‬ ‫گردش��گر به ویژه از کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس باال‬ ‫رفته ‪ ،‬به ش��دت نیازمند س��اماندهی و س��رمایه گذاری‬ ‫بیش��تر و حمای��ت از واحدهای��ی اس��ت ک��ه در ام��ر‬ ‫گردشگری فعالیت دارند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬روز گذش��ته در اتاق ایران و‬ ‫با حضور س��عید ممبینی‪ ،‬حکم های اعض��ای کارگروه‬ ‫مشورتی صنف عکاسان اتاق اصناف ایران اعطا شد‪.‬‬ ‫براس��اس این حکم ها که به امضای س��عید ممبینی‪،‬‬ ‫رئیس ات��اق اصناف ایران رس��یده اس��ت‪ ،‬اعضای این‬ ‫کارگروه مکلف ش��ده اند تا موارد‪ ،‬مشکالت و معضالت‬ ‫توسعه فعالیت های این صنف را احصا کرده و به مبادی‬ ‫ذی ربط اطالع دهند‪.‬‬ ‫ات��اق اصناف ای��ران همچنین بیانیه ای به مناس��بت‬ ‫گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس ص��ادر کرده که در ان‬ ‫امده اس��ت‪ :‬دوران دفاع مقدس‪ ،‬این ه تمام نمای اهداف‬ ‫و دس��تاوردهای حرکت عظیم مردم��ی و زمینه بروز و‬ ‫ظه��ور حرکتی مان��دگار‪ ،‬جامع و کارام��د در برقراری‬ ‫حکوم��ت مردم س��االری دین��ی با حفظ اس��تقالل در‬ ‫عرصه های بین المللی و مقابله با استکبار جهانی است‪.‬‬ ‫اصن��اف و بازاریان به علت پراکندگی و گس��تردگی‬ ‫و اداره ک��ردن بازرگانی داخل��ی در دوران طالیی دفاع‬ ‫مق��دس در عرصه های گوناگون مانن��د حضور در صف‬ ‫مق��دم دفاع مق��دس و تقدیم بیش از ‪10‬هزار ش��هید‪،‬‬ ‫مش��ارکت در امور پش��تیبانی و انج��ام کارهای فنی و‬ ‫خدماتی و ارس��ال کمک های نقدی و غیرنقدی خوش‬ ‫درخش��یدند و برگ زرینی در دفتر انقالب اس�لامی به‬ ‫ثبت رس��اندند‪ .‬اصناف امروز هم با س��رلوحه قرار دادن‬ ‫اقتص��اد مقاومتی به عنوان یک اص��ل در تقویت تولید‬ ‫داخلی کوشیده و سعی دارند نقشه شوم دشمنان کشور‬ ‫را ب��ا کوتاه کردن دس��ت واس��طه گری های غیرمفید و‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی برمال کنند‪.‬‬ ‫در شرایطی که کشور درگیر تحریم های ناجوانمردانه‬ ‫بین الملل��ی اس��ت‪ ،‬جامعه اصناف مانن��د دوران جنگ‬ ‫تحمیلی با منش اس�لامی خود چالش های پیچیده ای‬ ‫را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمود بنانژاد‪:‬‬ ‫در بحث تولید‪،‬‬ ‫رویکرد دولت‬ ‫نباید فقط‬ ‫حمایت از صنعت‬ ‫باشد و باید به‬ ‫ظرفیت عظیم‬ ‫اصناف در تولید‬ ‫هم توجه شود‬ ‫در نهمین نشست ماهانه اتاق اصناف تهران مطرح شد‬ ‫احتمال صدور حکم تخلیه مراکز بازرسی و نظارت اصناف‬ ‫نهمی��ن نشس��ت ماهانه ات��اق اصناف تهران با حضور قاس��م‬ ‫نوده فراهان��ی‪ ،‬رئی��س و اعضای هیات رئیس��ه ات��اق‪ ،‬همچنین‬ ‫رئیس��ان اتحادیه های صنفی زیرپوشش‪ ،‬یکشنبه ‪۳۱‬شهریور در‬ ‫مح��ل اجتماعات این اتاق برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫و به‬ ‫نقل از روابط عمومی اتاق اصناف تهران‪ ،‬قاس��م نوده فراهانی در‬ ‫این نشس��ت از اقدام اتحادیه صن��ف نانوایان در تدارک دو مرکز‬ ‫تامی��ن نان زائران کربال در ایین راهپیمایی اربعین حس��ینی با‬ ‫تمام تجهی��زات و امکانات موردنیاز و نیز اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫پیچ و مهره برای ساخت یک مدرسه در سرپل ذهاب و گشایش‬ ‫ان در اس��تانه بازگشایی مدرسه ها و شروع سال تحصیلی جدید‬ ‫قدردان��ی ک��رد‪ .‬وی هنگام ارائه گزارش عملکرد هیات رئیس��ه‪،‬‬ ‫به امضای تفاهمنامه بین ش��هرداری و اتاق اصناف تهران اش��اره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬در این تفاهمنام��ه به منظور پیگیری و رفع برخی‬ ‫از مش��کالت اتحادیه های صنفی مقرر ش��د‪ ،‬کارگروهی تشکیل‬ ‫ش��ود؛ همچنین یکی از موارد دارای اهمیت مکان بازرس��ی های‬ ‫ات��اق در ش��هرداری بود که مقرر ش��د همچون گذش��ته در هر‬ ‫ش��هرداری یک مرکز بازرس��ی اصناف با مدیریت مستقیم اتاق‬ ‫اصناف حضور داش��ته باش��د‪ .‬رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه‬ ‫به موضوع پیگیری صدور پروانه کس��ب به وسیله پیشخوان های‬ ‫دول��ت پرداخت و گفت‪ :‬اتاق اصناف تهران ضمن اعالم مخالفت‬ ‫شدید با این امر با جدیت تمام پیگیر ان است و اجازه نخواهیم داد‬ ‫خللی در صدور پروانه کس��ب که بر اساس قانون‪ ،‬جزو مهم ترین‬ ‫کار ها و وظایف اتحادیه ها و اتاق اصناف است‪ ،‬ایجاد شود‪ .‬فراهانی‬ ‫از تشکیل دو کارگروه در اتاق تولید و صادرات خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫راستای پیگیری‪ ،‬بسترسازی و رفع چالش های برخی صنف های‬ ‫تولی��دی و همچنین اصنافی که در حوزه صادرات فعالیت دارند‪،‬‬ ‫دو کارگ��روه تولی��د و صادرات ایجاد ش��ده ک��ه امیدواریم برای‬ ‫بهبود وضعیت این صنف ها موثر و مفید باش��د‪ .‬وی به نشس��ت‬ ‫ب��ا وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای مس��ائل اقتصادی‬ ‫کشور نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬در این دیدار وزیر کشور با قدردانی‬ ‫و سپاس��گزاری از تالش اصن��اف در مدیریت بازار خواهان دقت‬ ‫نظر اصناف نس��بت به اس��تفاده از برچسب نرخ روی کاال‪ ،‬خرید‬ ‫درخواست بازاریان از رئیس قوه قضاییه‬ ‫برای برخورد با قاچاق‬ ‫اصن��اف‪ ،‬بازاریان و فعاالن اقتصادی در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه‬ ‫ضم��ن گالیه از فراوانی کاالی قاچاق در کش��ور‪ ،‬خواس��تار برخورد قاطعانه با‬ ‫متخلفان در حوزه مبارزه با قاچاق شدند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در بخشی از این نامه امده است‪« :‬بدیهی است‪ ،‬در هر قشر‬ ‫و گروهی‪ ،‬افراد س��ودجو و منفعت طلبی هس��تند که ضم��ن مخدوش کردن‬ ‫چه��ره هم صنفی های خود‪ ،‬در ص��دد خیانت برام��ده و در اقتصاد و فرهنگ‬ ‫جامعه اخالل ایجاد می کنند؛ نمونه ان مش��ارکت برخی بازاریان در کمک به‬ ‫قاچاق کاالست‪.‬‬ ‫عل��ت اصلی فراوان��ی کاالی قاچاق در ب��ازار‪ ،‬انجام نش��دن تکالیف قانونی‬ ‫نهاد های تعیین ش��ده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��ت که بخشی از‬ ‫ان در دی س��ال ‪ ۹۲‬از سوی مجلس شورای اس�لامی مصوب شده و تاکنون‬ ‫نیز تکمیل نشده است‪.‬‬ ‫انجام نش��دن وظایف قانونی از سوی نهاد های مسئول حوزه مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز ع�لاوه ب��ر ضربه های ج��دی و ویرانگر به تولید و کارگر و کش��اورز‬ ‫ایرانی‪ ،‬سبب اسیب دیدن اصناف قانونگرا‪ ،‬رکود بازار و افزایش بیکاری شده و‬ ‫همچنین تضییع حقوق عامه را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫با عنایت به مسئولیت جنابعالی در احقاق حقوق عامه که جامعه اصناف نیز‬ ‫پیگیر و مطالبه گر ان هستند‪ ،‬درخواست می شود دستور دهید برخورد جدی‬ ‫با افرادی که در این نهاد ها برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز به وظایف خود عمل‬ ‫نکرده اند‪ ،‬انجام ش��ود تا فرایند قاچاق از صرف��ه افتاده و بازار از کاالی قاچاق‬ ‫پاک ش��ود‪ .‬عموم اصناف‪ ،‬بازاریان و فعاالن اقتصادی از برخورد قوه قضاییه با‬ ‫عوامل قاچاق و مس��ئوالن بی تعهد که به وظایف خود تاکنون عمل نکرده اند‪،‬‬ ‫حمایت همه جانبه خواهند کرد‪».‬‬ ‫و ف��روش ب��ا برگ خرید و رعایت ح��ال مصرف‪‎‬کنندگان و مردم‬ ‫بود‪ .‬در ادامه این نشس��ت‪ ،‬خس��رو ابراهیمی نیا‪ ،‬نایب رئیس دوم‬ ‫اتاق اصناف تهران در س��خنانی‪ ،‬تاثیرگذاری عملکرد رئیس��ان و‬ ‫مسئوالن اصناف در رونق اقتصادی را موردتوجه قرار داد و گفت‪:‬‬ ‫به عن��وان مدیران‪ ،‬فع��االن و مدعیان اقتصادی همه ما می توانیم‬ ‫با ارائه پیش��نهادها و راهکارهای س��ازنده‪ ،‬تفکرات تخصصی و نو‬ ‫و اقدامات برنامه ریزی ش��ده در رونق اقتصادی کش��ور تاثیرگذار‬ ‫باشیم که تحقق این مهم به اهتمام‪ ،‬تالش و اتحاد همه بستگی‬ ‫دارد‪ .‬ابراهیمی نیا در گزارش عملکرد هیات رئیس��ه اتاق اصناف‬ ‫به موض��وع اهمیت رعایت ایمنی و بهداش��ت واحدهای صنفی‬ ‫اش��اره کرده و افزود‪ :‬بر اس��اس ماده ‪ ۱۷‬قانون نظام صنفی‪ ،‬همه‬ ‫واحده��ای صنفی ملزم ب��ه رعایت نکته های ایمن��ی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫بهداشتی هستند و از سوی دیگر بر اساس بند ذیل ماده ‪ ۳۷‬اتاق‬ ‫اصناف ملزم به نظارت بر این موضوع است؛ بنابراین برای تحقق‬ ‫ای��ن ام��ر اتاق اصناف تهران با هماهنگی الزم اقدام به برگزاری و‬ ‫تشکیل دوره های اموزشی برای واحدهای صنفی با اولویت بندی‬ ‫و برنامه ریزی های مدون کرده که نخس��تین مرحله با دوره های‬ ‫اموزشی برای سرایداران بازار شروع شده است‪ .‬در ادامه نشست‪،‬‬ ‫همچنین حسین درودیان‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران‬ ‫با ارائه اماری از عملکرد بازرس��ی و نظارت اصناف در ش��هریور‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر موضوع بس��یار مهم در امر بازرسی و نظارت‬ ‫اصناف‪ ،‬پایان قراردادهای مراکز بازرس��ی و نظارت اس��ت که در‬ ‫صورت پرداخت نکردن بدهی‪ ،‬حکم تخلیه انها صادر خواهد شد‬ ‫و این امر در روند کار بازرسی بسیار تاثیر می گذارد؛ بنابراین باید‬ ‫با جدیت و در اسرع وقت این چالش رفع شود‪.‬‬ ‫رب گوجه فرنگی گران تر از نرخ منطقی‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران م��واد غذایی تهران گفت‪ :‬نرخ‬ ‫کنونی برنج ایرانی به س��بب ازدیاد تقاضا در ایام محرم ‪۸‬‬ ‫تا ‪۱۰‬درصد و برنج خارجی به س��بب ممنوعیت واردات و‬ ‫ترخیص نشدن ‪۲۰۰‬هزار تن برنج مانده در گمرکات کشور‬ ‫‪۱۰‬درصد رشد نرخ داشته است‪.‬‬ ‫محمد اقاطاهر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫درباره اخرین تحوالت بازار کاالهای اساس��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به عرض��ه برنج نو در بازار انتظار می رود‪ ،‬نرخ این‬ ‫محصول با روند نزولی در بازار روبه رو ش��ود یا دس��ت کم‬ ‫ثابت بماند‪ ،‬درحالی که فروش��ندگان خرده فروشی عکس‬ ‫این موضوع را اعالم می کنند‪.‬‬ ‫اقاطاه��ر ب��ا انتقاد از ن��رخ ب��االی رب گوجه فرنگی در‬ ‫خرده فروشی ها بیان کرد‪ :‬باوجود کاهش ‪۴۰‬درصدی نرخ‬ ‫رب گوجه فرنگی‪ ،‬اما نرخ در خرده فروشی ها تفاوتی نکرده‬ ‫و همچنان با نرخ ‪۲۵‬هزار تومان در بازار عرضه می شود که‬ ‫این نرخ کاذب است‪.‬‬ ‫به گفته رئی��س اتحادیه بنکداران م��واد غذایی تهران‪،‬‬ ‫با توجه ب��ه کاهش نرخ گوجه وی��ژه رب و همچنین رب‬ ‫گوجه فرنگ��ی در عمده فروش��ی ها‪ ،‬ن��رخ رب گوج��ه در‬ ‫خرده فروشی ها باید به کمتر از ‪۱۵‬هزار تومان برسد‪.‬‬ ‫اقاطاهر درباره اخرین وضعیت بازار حبوبات و چای نیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬در ماه های گذش��ته ن��رخ چای خارجی ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪۱۲۰‬درص��د و مقدار جزئی حبوبات در بازار افزایش یافت‪،‬‬ ‫اما هم اکنون بازار این دو محصول از ثبات نسبی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره به دالیل نوسان دوباره نرخ‬ ‫ش��کر در ب��ازار اف��زود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫سهمیه ای به عمده فروش��ی ها توزیع نمی کند که این امر‬ ‫در کن��ار کاه��ش واردات منجر به نوس��ان نرخ ش��کر در‬ ‫بازار ش��ده اس��ت‪ ،‬ازاین رو انتظار می رود با توزیع سهمیه‬ ‫به عمده فروشی ها و افزایش واردات‪ ،‬نرخ به تعادل برسد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگرچ��ه نرخ مصوب ش��کر ب��ه ‪۴‬هزار و‬ ‫ش یافته‪ ،‬اما بعید است که التهاب ماه های‬ ‫‪۷۰۰‬تومان افزای ‬ ‫گذشته بازار شکر دوباره تکرار شود‪.‬‬ ‫اقاطاه��ر در پایان تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه واردات‬ ‫ش��کر به طور انحصاری در دست دولت است‪ ،‬این موضوع‬ ‫منجر به ایجاد رانت‪ ،‬فساد و نوسان نرخ در بازار شده است‪،‬‬ ‫درحالی که با حذف ارز دولتی و ایجاد رقابت سالم بازار به‬ ‫تعادل می رسد‪.‬‬ ‫تهدید استخر های غیرمجاز پرورش ماهی به قطع اب‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران با تاکید بر اینکه‬ ‫صاحبان اس��تخر های غیرمجاز پرورش ماهی باید عالوه بر‬ ‫دریافت مجوز نسبت به پرداخت اب بها اقدام کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در غیر این صورت این واحد های غیرمجاز به وسیله مراجع‬ ‫قضایی تعطیل و مشمول جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬سید حسن رضوی‪،‬‬ ‫مح��ل اس��تقرار عمده اس��تخر های پرورش ماه��ی را در‬ ‫رودخانه های ش��رق اس��تان تهران عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رق اس��تان تهران ‪ ۱۰۰‬واحد پرورش ماهی وجود دارد‬ ‫ک��ه ‪ ۳۹‬واحد دارای مج��وز و ‪ ۶۱‬واحد بدون مجوز معتبر‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با بی��ان اینکه ‪ ۵‬واحد پ��رورش ماهی مجاز‬ ‫در دماون��د وجود دارد‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬در این منطقه ‪ ۸‬واحد‬ ‫غیرمجاز پرورش ماهی شناس��ایی ش��ده که اب موردنیاز‬ ‫خود را به وسیله منابع اب سطحی تامین می کنند‪.‬‬ ‫رض��وی ادامه داد‪ :‬عالوه ب��ر ان ‪ ۳۴‬واحد پرورش ماهی‬ ‫مج��از در فیروزک��وه وج��ود دارد و ‪ ۵۳‬واح��د غیرمج��از‬ ‫شناس��ایی شده که الزم اس��ت واحد های غیرمجاز هرچه‬ ‫سریع تر نس��بت به تعیین تکلیف به وسیله مراجع ذی ربط‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪ :‬ش��رکت اب منطقه ای تهران‬ ‫درنظ��ر دارد در راس��تای طرح ملی «قبوض س��بز» پس‬ ‫از تکمیل زیرس��اخت مناس��ب‪ ،‬قبض های مش��ترکان را‬ ‫الکترونیک��ی ص��ادر کند که اقدام��ات الزم در حال انجام‬ ‫است و در اینده نزدیک این مهم محقق می شود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س ات��اق اصناف ای��ران گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬صنف در سراسر کشور در مرحله‬ ‫نخس��ت از صندوق ه��ای مکانی��زه فروش‬ ‫استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫جالل الدین محمد ش��کریه در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایلن��ا‪ ،‬درب��اره اخرین وضعی��ت نصب‬ ‫صندوق های مکانی��زه فروش گفت‪ :‬در این‬ ‫موض��وع‪ ،‬صن��دوق به ط��ور فیزیکی مطرح‬ ‫نیس��ت بلکه موضوع اصلی نرم افزاری است‬ ‫که قرار اس��ت روی ای��ن صندوق ها نصب‬ ‫ش��ود؛ صندوقی که هم��ه بتوانند با ان کار‬ ‫کنن��د‪ ،‬جام��ع باش��د و موردتایی��د وزارت‬ ‫اقتصادی ق��رار بگیرد به طوری که مهم ترین‬ ‫دلیل این تاخیر نیز همین موضوع است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س ات��اق اصن��اف ای��ران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما به عنوان ات��اق اصناف به دنبال این‬ ‫هس��تیم که با این نرم اف��زار تکلیف مالیات‬ ‫ارزش افزوده مشخص ش��ود تا با این روال‬ ‫دفترهای فصلی و بررس��ی ان به طور کامل‬ ‫قطع ش��ود‪ .‬باید نرم افزار به گونه ای باش��د‬ ‫ک��ه زم��ان ف��روش کاال به ص��ورت انالین‬ ‫ارزش اف��زوده را محاس��به کن��د‪ ،‬از طرفی‬ ‫ص��دور فاکت��ور‪ ،‬موج��ودی کاال و کارهای‬ ‫مربوط را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی درباره زمان اماده س��ازی صندوق ها‬ ‫و گروه هایی که قرار اس��ت از این مکانیسم‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال تا نرم افزار‬ ‫موردتایی��د وزارت اقتص��ادی و س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی ق��رار نگیرد‪ ،‬نمی ت��وان این‬ ‫کار را ش��روع کرد‪ .‬درباره س��خت افزار نیز‬ ‫دس��تگاه ها با توج��ه به فناوری ک��ه دارند‬ ‫قیمت ه��ای متفاوتی دارند‪ .‬به ط��ور نمونه‬ ‫در برخ��ی‪ ،‬چاپگ��ر به گوش��ی تلفن همراه‬ ‫وصل می شود و می توان تمام این امور را با‬ ‫تلفن هم��راه انجام داد‪ .‬بنابراین محل تهیه‬ ‫این صندوق ها در روزهای اینده به وس��یله‬ ‫سخنگوی اتاق اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬صنف در سراسر‬ ‫کشور در مرحله نخس��ت از این صندوق ها‬ ‫اس��تفاده خواهند کرد‪ .‬البته نگاه س��ازمان‬ ‫مالیات حداکثری بوده و اکنون نیز به دنبال‬ ‫افزایش این صنف اس��ت و امسال این طرح‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف گفت‪ :‬اتاق اصناف‬ ‫از ش��فافیت و پرداخ��ت مالیات به وس��یله‬ ‫صندوق های مکانیزه حمایت می کند‪.‬‬ ‫باغداران زیتون‬ ‫خام فروشی نکنند‬ ‫در ابت��دای س��ال جاری افت نرخ س��یر و‬ ‫اوایل تابس��تان نیز افت ن��رخ گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫کش��اورزان را متضرر ک��رد و این بار نوبت به‬ ‫زیتون رسیده است‪.‬‬ ‫دالالن زیتون چند سالی است که دسترنج‬ ‫کشاورزان طارمی را به تاراج می برند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که شهرستان طارم با ‪۴۰‬درصد‬ ‫تولید زیتون کش��ور‪ ،‬رتبه نخست بیشترین‬ ‫تولید زیتون در کشور را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مهدی عباس��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��ورای ملی زیت��ون ایران‪ ،‬ف��روش زیتون‬ ‫ب��ه صورت کنس��روی ی��ا روغن زیت��ون را‬ ‫به کش��اورزان پیش��نهاد ک��رد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫باغداران به جای خام فروش��ی‪ ،‬فراوری میوه‬ ‫زیتون را پیش بگیرند‪ ،‬بس��یار به نفع ش��ان‬ ‫خواهد بود‪ ،‬زیرا تا ح��د زیادی جلوی ورود‬ ‫واسطه ها را می گیرند‪.‬‬ ‫بنا به گفته مجتبی اسکندری‪ ،‬مدیر جهاد‬ ‫کش��اورزی طارم‪ ،‬سطح زیر کشت زیتون در‬ ‫طارم بیش از ‪۲۰‬هزار هکتار است که امسال‪،‬‬ ‫س��ال اور زیتون بوده و عملکرد این محصول‬ ‫در باغ های شهرس��تان طارم نسبت به سال‬ ‫قبل افزایش یافته است‪.‬‬ ‫تع��داد بهره ب��رداران محص��ول زیتون در‬ ‫شهرس��تان طارم نی��ز ‪ ۸۷۰۰‬بهره ب��ردار با‬ ‫‪۴۵۰‬هزار نفر اس��ت که پیش بینی می ش��ود‬ ‫در سال جاری بیش از ‪۴۵‬هزار تن محصول‬ ‫زیتون برداشت و روانه بازار شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫چالش ها و خالهایی که در حوزه کشاورزی‬ ‫طارم احساس می ش��ود‪ ،‬خام فروشی به ویژه‬ ‫در زمینه محصول زیتون اس��ت که س��بب‬ ‫می شود سود از کف کشاورزان برود؛ هرچند‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۲‬واحد فراوری کارگاهی و‬ ‫‪ ۶۰۰‬واحد خانگی زیتون در شهرستان طارم‬ ‫با مش��ارکت بخش خصوصی فعال است‪ ،‬اما‬ ‫توس��عه این واحده��ا با رعای��ت مالحظات‬ ‫زیست محیطی باید در دستورکار قرار گیرد‬ ‫ت��ا ش��اهد بهره مندی کش��اورزان از حاصل‬ ‫دسترنج شان باشیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در نشست رئیسان اتاق های اصناف مراکز استان ها با عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد‬ ‫نرم افزار صندوق های‬ ‫مکانیزه در انتظار تایید‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش‬ ‫سرمایه های‬ ‫اجتماعی در‬ ‫مدیریت پسماند‬ ‫امین صدرنژاد‪ /‬دبیرکل اتحادیه‬ ‫صنایع بازیافت ایران‬ ‫خبر‬ ‫مستندنگاری ایتالیا از‬ ‫اثار تاریخی کرمانشاه‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫کرمانش��اه با دانش��گاه س��اپینزا رم ایتالی��ا برای‬ ‫مس��تندنگاری برخی از اثار تاریخی این استان به‬ ‫امضای طرف ها رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش می��راث اریا‪ ،‬در نشس��ت ب��ا گروه‬ ‫مستندنگاری دانش��گاه س��اپینزا رم ایتالیا که در‬ ‫سرسرای نشست های تاق بستان برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با پیگیری های ای��ن اداره کل و حمایت های‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫گروه مستندنگاری ایتالیایی از اثار تاریخی استان‬ ‫بازدید می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه دانشگاه ساپینزا رم‪ ،‬سابقه‬ ‫دیرین��ه ای در مطالع��ات ایران شناس��ی و تاریخ و‬ ‫تمدن فالت ای��ران را در پرون��ده تجربه های خود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کش��ور ایتالیا نیز از نظر تاریخ و تمدن‬ ‫بش��ری بس��یار مهم و دارای اهمیت جهانی است‬ ‫و ای��ن گروه مس��تندنگاری می توان��د تجربه های‬ ‫ارزش��مند کش��ور خود را در کرمانش��اه عملیاتی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه یاداور ش��د‪ :‬کرمانش��اه با بیش از‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬اث��ر تاریخی دومین اس��تان کش��ور از نظر‬ ‫بی ش��ماری بناهای تاریخی اس��ت که این سرمایه‬ ‫گرانسنگ این استان تاریخی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ق��ادری فراه��م اوردن بس��تر مناس��ب ب��رای‬ ‫ش��ناخت و معرفی ارزش های فرهنگی‪ ،‬تاریخی و‬ ‫طبیعی اثار حوزه میراث فرهنگی محور ساس��انی‬ ‫کرمانشاه‪-‬قصرش��یرین و معب��د اناهیت��ا کنگاور‬ ‫ب��ه منظ��ور ارتق��ای همکاری ه��ای بین المللی و‬ ‫بروزرسانی اسناد تاریخی را مهم ترین هدف بازدید‬ ‫این گروه ایتالیایی برشمرد‪.‬‬ ‫«خدمات» حیاتیتر از کرایه اتاق در صنعت هتلداری‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زنجی��ره مدیری��ت پس��ماند‪ ،‬متش��کل از ‪۷‬‬ ‫فرایند کاهش تولید پس��ماند‪ ،‬تفکیک از مبدا‪،‬‬ ‫جمع اوری‪ ،‬پ��ردازش‪ ،‬بازیافت‪ ،‬بازیابی به منابع‬ ‫اولیه یا انرژی و دفع اس��ت که ای��ن ‪ ۷‬فرایند‪،‬‬ ‫‪ ۳‬ماهیت مختلف فرهنگی‪-‬اجتماعی‪ ،‬خدماتی‬ ‫و تولی��دی دارن��د‪ .‬ماهیت دو مرحل��ه ابتدایی‬ ‫مدیریت پس��ماند ک��ه ش��اخص کارامدی کل‬ ‫چرخ��ه خواهند بود‪ ،‬کام�لا فرهنگی‪ -‬اجتماعی‬ ‫اس��ت و نیازمند مشارکت ش��هروندی است‪ .‬در‬ ‫ادام ه زنجیره‪ ،‬فرایندهای جمع اوری و پردازش‬ ‫ماهی��ت خدماتی دارن��د‪ ،‬تنها فراین��د بازیافت‬ ‫ماهیت تولی��دی دارد و دوباره مراحل بازیابی و‬ ‫دفع نیز ماهیت خدماتی می یابند‪.‬‬ ‫ام��ا انچه ب��رای کارامدی زنجی��ره مدیریت‬ ‫پسماند‪ ،‬چه در اجرای فرایندها و چه در تامین‬ ‫هزینه ه��ای خدم��ات اهمیت دارد‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫شهروندی اس��ت و مهم ترین تضمین مشارکت‬ ‫شهروندی‪ ،‬س��رمایه اجتماعی (اعتماد و ارتباط‬ ‫متقابل شهروندان و حاکمیت‪ ،‬احساس تعلق به‬ ‫جامعه‪ ،‬پویایی اجتماعی و‪ )...‬است که متاسفانه‬ ‫به باور بسیاری این سرمایه در جامعه ما‪ ،‬سرمایه‬ ‫اجتماع��ی رو به فرس��ایش اس��ت و بزرگ ترین‬ ‫چالش پیش روی زیست جامعه ما‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫امروزه برای جلب مش��ارکت اقش��ار مختلف‬ ‫جامعه‪ ،‬از ‪ ۳‬ساز کار همزمان وضع جرائم (گفتمان‬ ‫سلبی)‪ ،‬ایجاد انگیزه ها (گفتمان ایجابی‪ ،‬تشویق‬ ‫و نف��ع اقتص��ادی) و فرهنگ س��ازی(تبدیل امر‬ ‫ب��ه ارزش واالی اخالقی و معن��وی) بهره برده‬ ‫می ش��ود‪ .‬حال انکه در جامعه ما‪ ،‬در بحث وضع‬ ‫جرائم‪ ،‬هیچ گونه ساختار نظارتی کارامدی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬خال فرهنگ سازی و ناکارامدی نهاد های‬ ‫اموزش��ی کش��ور ورد زبان یکایک مسئوالن(از‬ ‫رئیس جمهوری ت��ا وزیر تا نماین��ده مجلس تا‬ ‫معاونان ت��ا مدیران میانی! ) اس��ت؛ هرچند که‬ ‫ش��اید هدف از تاکید بر خالهای فرهنگی سلب‬ ‫مسئولیت از خود و انداختن توپ ناکارامدی به‬ ‫زمین شهروندان باشد‪ ...‬انگیزه های اقتصادی در‬ ‫مدیریت پسماند نیز به ایجاد تعدادی اپلیکیشن‬ ‫در کالنش��هرها ب��رای تحویل گرفتن پس��ماند‬ ‫ارزش��مند از شهروندان خالصه شده است که با‬ ‫مش��کالت بسیار در فضای غیرشفاف مدیریت و‬ ‫کسب وکار پسماند کالنشهرها دست و پنجه نرم‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬کارامدس��ازی زنجی��ره مدیریت‬ ‫پس��ماند کش��ور در گرو مشارکت ش��هروندی‬ ‫است؛ که این امر‪ ،‬از راه احیای سرمای ه اجتماعی‬ ‫فرس��ایش یافته و صرف نظ��ر ک��ردن نهادهای‬ ‫عمومی قدرتمند از منافع بنگاهی و س��ازمانی و‬ ‫بازگشت ایشان به جایگاه خدمت گذار به جامعه‪،‬‬ ‫در پرتو شفافیت‪ ،‬پاسخگویی و مسئولیت پذیری‬ ‫ممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غالمرضا خرمی‬ ‫تابس��تان تمام ش��د و پررونق ترین فصل گردشگری‬ ‫ای��ران به پایان رس��ید‪ .‬با این حال‪ ،‬هتل��داران ان طور‬ ‫ل انها مبنی بر‬ ‫که باید س��ود نکردند و گالیه های هر سا ‬ ‫استقبال مردم از اقامتگاه های غیر رسمی‪ ،‬چادرخوابی‪،‬‬ ‫مدرسه خوابی و‪ ...‬امسال نیز تکرار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫اگرچه نهادهای زیادی در سال های‬ ‫گذش��ته و امس��ال تالش کردند از اقامت مسافران در‬ ‫اقامتگاه های غیررسمی و به ویژه چادر خوابی جلوگیری‬ ‫کنند اما این دس��ت برخوردهای قانونی نتیجه چندانی‬ ‫نداش��ته است‪ .‬مگر می شود مسافران را مجبور کرد که‬ ‫برای اقام��ت خود‪ ،‬هتل را انتخاب کنند؟! بهت ر اس��ت‬ ‫هتل ها خدماتی دهند که مس��افران خو د جذب هتل ها‬ ‫شوند‪ .‬برای رونق صنعت هتلداری در ایران چه کارهایی‬ ‫می توان انجام داد؟‬ ‫دو کارش��ناس ح��وزه هتلداری در ای��ن باره توضیح‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تنوع خدمات محدود شده است‬ ‫سید محمد هانی محرمی‬ ‫یک کارشناس خبره رشته هتلداری درباره روش های‬ ‫رون��ق یافتن صنعت هتل��داری در ایران گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫اینک��ه هتل های ما بیش��تر تمرکز خ��ود را معطوف به‬ ‫حوزه اقامتی کرده اند‪ ،‬اتاق های ش��ان به مراتب نسبت‬ ‫به خدمات شان گران تر است‪ .‬به عبارت دیگر در ایران‪،‬‬ ‫هزینه اقامت جزو گران ترین هزینه های گردش��گری به‬ ‫ش��مار می ای د چرا که ما منابع کسب درامد را از هتل ها‬ ‫بو کارها را بحق از هتل ها‬ ‫گرفته ایم‪ .‬برخی از این کس�� ‬ ‫گرفته ایم که متناسب با قوانین و فرهنگ کلی کشور ما‬ ‫اس��ت اما راه حل جایگزینی برای هتل ها ارائه نداده ایم‬ ‫بو کارهایی را در‬ ‫و ضمن اینکه همچنان می توان کس�� ‬ ‫هتل داشت که در نهایت به رونق هتلداری منجر شود‪.‬‬ ‫چنین می ش��ود که هزینه یک شب اقامت از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان ب��ه ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان می رس��د چرا که هتل ها‬ ‫می خواهند همه هزینه های خود را از اقامت مس��افران‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا خرمی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫هتل ها در کشورهای پیش��رفته به علت اینکه خدمات‬ ‫جانبی زیادی دارند‪ ،‬اتاق های ش��ان بس��یار ارزان است‬ ‫و چنین می ش��ود که در پارک و خیاب��ان چادر نزنند‪.‬‬ ‫اما در کش��ور ما یک خانواده برای ‪ ۵‬ش��ب اقامت باید‬ ‫هزینه میلیونی کند و از انجا که نمی تواند این هزینه را‬ ‫بپردازد به چادرخوابی ر وی می اورد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن بی��ن برخی از افراد ه��م از این‬ ‫هانی محرمی‪:‬هتلی در یکی از شهرهای شمالی وجود دارد که با مراکز‬ ‫تفریحی قراردادی بسته است که مسافران با ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد تخفیف‬ ‫از جت اس��کی‪ ،‬موتور سواری کنار س��احل و‪ ...‬مراکز تفریحی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬چنین کارهایی موجب می شود مشتریان جذب هتل ها شوند‬ ‫شرایط سوء استفاده می کنند و اقامتگاه های غیر مجاز و‬ ‫غیر رسمی را راه می اندازند‪ .‬برای مثال‪ ،‬خانه های خود را‬ ‫با قیمت های نازل برای چند شب اقامت به مردم اجاره‬ ‫می دهند‪ .‬به این ترتیب امنیت گردشگران و امنیت کل‬ ‫کشور به خطر می افتد‪ .‬این سبک از اقامت ها را توصیه‬ ‫نمی کنیم اما واقعیت این اس��ت که با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی جامعه‪ ،‬نمی توانیم مانع از چنین اقامتگاه های‬ ‫غیرمجاز هم بشویم‪.‬‬ ‫خرم��ی بیان کرد‪ :‬م��ا نمی توانیم به کس��ی بگوییم‬ ‫که به دنبال اس��کان ارزان نرخ ب��رای خود و خانواده ات‬ ‫نباش‪ .‬پس باید این مسئله را برون سپاری کنیم‪ .‬کاری‬ ‫که س��تاد اسکان مس��افران نوروزی انجام می دهد‪ .‬در‬ ‫شهرهای گردشگر پذیر ستاد اسکان نوروزی از امکانات‬ ‫ان دس��ته از مردم ش��هر که مایل هس��تند اس��تفاده‬ ‫می کند و این مراکز را بررس��ی می کند‪ ،‬شناس��نامه دار‬ ‫می کند و با نظارت سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی و س��ازمان نظارت ب��ر اماکن عمومی‬ ‫اتاق ها به مس��افران اجاره داده می ش��و د اما باب شده‬ ‫که این کار در کل س��ال انجام شود و این اشتباه است‬ ‫زیرا هر کسی که خانه ای ساخته با قیمت های اندک به‬ ‫رقابت با هتلداران می پردازد‪ .‬برخی از مسافران نیز که‬ ‫به دنبال جایی با شرایط راحت تر از هتل هستند از این‬ ‫خانه ها استقبال می کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس خبره رشته هتلداری‪-‬به عنوان کسی‬ ‫که تحصیالت اکادمیکی در رشته هتلداری ندارد و چند‬ ‫س��الی را در سازمان اموزش فنی و حرفه ای دوره دیده‬ ‫و ‪ ۲۰‬سال اس��ت که در حوزه گردشگری فعال است‪-‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬چنین ش��رایطی منجر به ضرردهی هتلداری‬ ‫شده‪ ،‬کاهش نیروهای انسانی‪ ،‬کاهش خدمات‪ ،‬افزایش‬ ‫ن��رخ اتاق و‪ . ..‬می ش��ود‪ .‬به این ترتی��ب‪ ،‬ما با هتل های‬ ‫گران نرخ و کم بازده و ضعیف روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های اشتباه مدیریتی‬ ‫یک م��درس هتلداری نیز در این ب��اره گفت‪ :‬جذب‬ ‫مس��افران ب��ه هتل طبیعی اس��ت که درام��د هتل ها‬ ‫را افزای��ش می دهد ام��ا وقتی نرخ اتاق ها باال اس��ت و‬ ‫مس��افران نیز درامد مناسبی ندارند نمی توانند در سفر‬ ‫به هتل ها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سید محمد هانی محرمی در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یک خانواده ‪ ۴‬نفره برای ‪ ۳‬روز س��فر ممکن است‬ ‫مجبور به صرف هزینه ‪ ۳‬میلیون تومان در هتل ش��ود‬ ‫اما اگر یک خانه کرایه کند‪ ،‬با ‪ ۴۰۰‬هزار تومان می تواند‬ ‫سفر لذت بخشی داشته باشد‪ ،‬ضمن اینکه به همه چیز‬ ‫دسترس��ی دارد و می تواند هر غذایی که خواست طبخ‬ ‫کن��د‪ .‬حال اگر به هتل بیاید ب��ا توجه به هزینه زیادی‬ ‫که مجبور به پرداخت ان اس��ت‪ ،‬چه چیزی ب ه دس��ت‬ ‫م��ی اورد؟ یک اتاق و رس��تورانی که ن��رخ غذاهای ان‬ ‫سرس��ام اور اس��ت‪ .‬در کش��ورهای پیش��رفته این طور‬ ‫برنامه ریزی می شود که مسافر بتواند تمام نیازهای خود‬ ‫از خری��د و غذا را ب��ا بهای ارزان در هت��ل رفع کند و‬ ‫پولش را خارج از هتل خرج نکند‪ .‬اگر مسافر پول خود‬ ‫را خ��ارج از هت��ل هزینه کند در واقع ب��ه ضرر هتلدار‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در ای��ران اگر بخواهی یک مغ��ازه در فضای‬ ‫هتل اجاره کنی باید هزینه گزافی بپردازی و در نهایت‬ ‫مغ��ازه دار هم ن��رخ کاال را باال می ب��رد و نتیجه اینکه‬ ‫مسافر خریدهای خود را در بیرون از فضای هتل انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی به این پرس��ش که برای رونق هتلداری در ایران‬ ‫چ��ه کاری می توان انجام داد‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪ :‬باید‬ ‫نرخ اتاق ها پایین بیاید و خدمات رایگانی به مس��افران‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬هتلی در یکی از شهرهای‬ ‫شمالی وجود دارد که با مراکز تفریحی قراردادی بسته‬ ‫است که مس��افران با ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد تخفیف از جت‬ ‫اسکی‪ ،‬موتور س��واری کنار س��احل و‪ ...‬مراکز تفریحی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬چنین کارهایی موجب می شود مشتریان‬ ‫جذب هتل ها شوند‪.‬‬ ‫ای��ن م��درس هتلداری بی��ان کرد‪ :‬رفت��ار نگهبان و‬ ‫ایست قلبی در سلیمانیه‪ ،‬احیا در تهران‬ ‫این گزارشی اس��ت از یک مادر عراقی که با عمل سزارین‬ ‫تا حوالی مرگ رفت و برگشت‪ .‬مد تور نیوز نوشت‪ :‬لیلی یک‬ ‫زن کرد متولد س��لیمانیه عراق اس��ت‪ .‬او و همسرش فاضل‬ ‫چشم انتظار تولد سومین فرزندشان بودند که اتفاقی دردناک‬ ‫انه��ا و زندگی ش��ان را دگرگون کرد؛ اتفاقی ک��ه ادامه ان تا‬ ‫بیمارستانی در قلب تهران کشیده شد‪.‬‬ ‫فاضل‪ ،‬در روز زایمان همراه او راهی بیمارس��تان ش��د تا‬ ‫ش��اهد به دنیا امدن فرزند س��وم خود باشد‪ .‬اما انتظار شیرین‬ ‫او تبدیل به غصه ای ش��د که او را راهی تمام بیمارستان های‬ ‫س��لیمانیه کرد تا ش��اید بتواند راه چاره ای برای زنده ماندن‬ ‫لیل��ی بیابد اما تمام بیمارس��تان ها او را جواب کرده بودند و‬ ‫باید خانواده منتظر مرگ کامل او می بودند‪ ۲۷ .‬روز از زایمان‬ ‫لیلی گذشت و فاضل هر روز ناامیدتر از قبل نزد لیلی می رفت‬ ‫تا ش��اید نش��انه ای از زندگی دوباره در او بیاید اما حال و روز‬ ‫لیل��ی وخیم تر از ان بود که بتواند امید را در دل فاضل زنده‬ ‫نگه دارد‪.‬‬ ‫فاضل از تمام پزش��کان و بیمارستان های سلیمانیه ناامید‬ ‫ش��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬تصمی��م گرفت لیلی را به ش��هر یا کش��ور‬ ‫دیگری ببرد تا ش��اید بتواند زندگی او را نجات دهد‪ .‬او بارها‬ ‫از همش��هریان خود از درمان و پزش��کان ایرانی شنیده بود‪،‬‬ ‫همین موضوع برای فاضل کافی بود تا ایران را مقصدی برای‬ ‫درمان لیلی بداند‪.‬‬ ‫فاضل راهی مرز باشماق شد‪ .‬قبل از این سفر با یک شرکت‬ ‫ایرانی گردشگری سالمت اشنا شده و تمامی فرایند این سفر‬ ‫و انتخاب بیمارستان را برعهده انها گذاشته بود‪.‬‬ ‫ب��ا هماهنگی ه��ای ای��ن ش��رکت گردش��گری‬ ‫س�لامت‪ ،‬در م��رز ای��ران امبوالنس��ی هم��راه ب��ا ی��ک‬ ‫تکنس��ین منتظ��ر انه��ا بود ت��ا لیل��ی را به ته��ران منتقل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فاض��ل پس از دی��دن امبوالن��س تعجب کرده ب��ود و از‬ ‫مقایس��ه ان با ماش��ینی ک��ه با ان ب��ه مرز رس��یده بودند‬ ‫ب��ه وجد ام��ده ب��ود‪ .‬همی��ن موض��وع کوچ��ک تبدیل به‬ ‫ی��ک امی��دواری ب��زرگ در دل او ب��رای زنده مان��دن لیلی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جمع��ه ‪ ۱۵‬ش��هریور ‪ ۹۸‬س��اعت حدود ‪ ۵‬صب��ح لیلی با‬ ‫امبوالنس��ی به تهران و بیمارستان مصطفی خمینی منتقل‬ ‫ش��د‪ .‬پرونده پزش��کی ناقص لیلی در اختیار پزش��کان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬پرونده ای که می گفت او مادر ‪ ۳۷‬س��اله ای اس��ت که‬ ‫در هنگام عمل س��زارین دچار ایست قلب و تنفسی شده و با‬ ‫پذیرش��گرهای م��ا باید صحیح باش��د‪ .‬این اف��راد اگر‬ ‫کوچک ترین خطایی داشته باشند مشتری دیگر به ان‬ ‫هتل نمی رود‪.‬‬ ‫هانی محرم��ی تصریح کرد‪ :‬هتل ه��ای ما درامد خود‬ ‫را بر اقامت ها محدود کرده اند و این در حالی اس��ت که‬ ‫ن در هتل ها برگزار کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از ایین ها را می ت��وا ‬ ‫س��ود هتل در غذا و نوشابه اس��ت و نه در فروش اتاق‪.‬‬ ‫ات��اق درامد روزان��ه دارد اما کیفیت غ��ذا و نوع غذاها‬ ‫می تواند مشتریان را زیاد کند‪ .‬رستوران های هتل های‬ ‫ما خدمات مناس��بی ندارند‪ .‬غذاهای تک��راری و گران‬ ‫موجب خروج مسافر از هتل می شود‪ .‬مسافر می خواهد‬ ‫هتل مثل خانه او راحت باش��د‪ .‬مشتری می خواهد در‬ ‫هتل مثل خانه اش راحت باش��د‪ .‬هتل هایی می شناسم‬ ‫که در تابستان خنک نیست و در زمستان گرم نیست‪.‬‬ ‫هتل ه��ای دولت��ی می گویند که پ��ول و بودجه تعمیر‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬می گویند بهترین هتل ها برای تهران‬ ‫اس��ت اما این تصور اش��تباه اس��ت؛ بهتری��ن هتل ها‪،‬‬ ‫خصوصی ها هستند چرا که ساختمان های خود را تعمیر‬ ‫می کنند تا مشتریان خود را جذب کنند‪.‬‬ ‫هانی محرمی گفت‪ :‬برخی از هتل ها حتی مدیر غذا و‬ ‫نوشابه ندارن د چرا که توان مالی پرداخت حقوق نیروی‬ ‫انس��انی را ندارند‪ .‬یکی از ایرادهای هتل های ایران این‬ ‫است که مسئول مالی‪ ،‬معاون مدیر کل می شود‪ .‬مسئول‬ ‫مالی به دنبال این اس��ت که درام��د را افزایش دهد و‬ ‫هزین��ه را کم کن��د‪ .‬انها کیفیت را پایی��ن می اورند تا‬ ‫هزینه ه��ا کاهش یابد و به ای��ن ترتیب به هتل صدمه‬ ‫می زند اما در کش��ورهای پیشرفته‪ ،‬مدیر غذا و نوشابه‬ ‫در گام نخست و بعد مدیر بخش اقامت می تواند معاون‬ ‫مدیرکل باشد‪ .‬چنین اشتباه هایی منجر به این می شود‬ ‫که هتل های ما اتاق های خالی داش��ته باشند و ضررده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫رون��ق هتل ها یکی از معیارهای توس��عه اقتصادی و‬ ‫رفاهی اس��ت‪ ،‬حال اینکه اگر هتل های ایران در ‪ ۳‬ماه‬ ‫تابس��تان به عنوان مهم ترین فصل س��فر نتوانس��ته اند‬ ‫درامد کافی ب ه دس��ت اورده و با اتاق های خالی مواجه‬ ‫بوده اند تنها به این معناست که در روش های مدیریتی‬ ‫و برنامه ریزی مش��کل دارند‪ .‬خدمات خالقانه در نهایت‬ ‫هتل ها را رونق خواهد داد و این همان موضوعی اس��ت‬ ‫که از ان غافل مانده ایم‪.‬‬ ‫وقتی روی اشیای موزه ای می نشینند!‬ ‫‪ CPR‬عالیم حیاتی اش برگشته اس��ت‪ .‬در هنگام این اتفاق‬ ‫مغز او هایپوکس��ی کشیده(اکس��یژن به مغز نرسیده است)‬ ‫و پ��س از ان لیل��ی دیگر به حالت طبیعی خود بازنگش��ت‪.‬‬ ‫پزش��کان س��لیمانیه عراق معتقد بودند که لیل��ی از این به‬ ‫بع��د زندگی نباتی خواهد داش��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬کادر درمان‬ ‫بیمارس��تان اعالم کردند که ‪ ۸۰‬درصد احتمال خوب شدن‬ ‫لیلی وجود دارد‪.‬‬ ‫درم��ان ش��روع ش��د‪ ۳ .‬روز بعد(یکش��نبه) نزدیک ظهر‬ ‫فاض��ل همراه ب��رادر لیلی ب��رای دیدن او ب��ه ‪ ICU‬رفتند‬ ‫و فاض��ل ب��االی س��ر لیل��ی او را ص��دا زد‪ .‬لیلی ب��ه صدای‬ ‫فاض��ل واکن��ش نش��ان داده و چش��مانش را باز ک��رد و با‬ ‫صدای��ی نامفه��وم اما خود خواس��ته ب��ا انها ارتب��اط برقرار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫لیلی پس از چند روز به بخش منتقل شد و حتی با کمک‬ ‫پرستار و همراهانش چند قدمی راه رفت‪ .‬اما به گفته پزشکان‬ ‫طول درمان لیلی حداقل ‪ ۶‬ماه زمان می برد‪.‬‬ ‫پس از انکه لیلی به بخش منتقل شد‪ ،‬فاضل با خانواده اش‬ ‫در س��لیمانیه ارتب��اط تصویری برقرار ک��رد و لیلی با دیدن‬ ‫فرزندانش احساس��اتی ش��ده و واکنش های زیبایی را از خود‬ ‫نشان می داد‪ .‬پس از این مکالمه دیری نپایید که خبر بهبود‬ ‫وضع لیلی در س��لیمانیه پیچید و مردم س��لیمانیه پزشکان‬ ‫و درمان ایران را معجزه دانس��تند و حاال گفته می ش��ود که‬ ‫بس��یاری از بیم��اران ان منطقه می خواهند ت��ا برای درمان‬ ‫بیماری های شان به ایران سفر کنند‪.‬‬ ‫دو عضو شورای شهر تهران روی اشیای خانه موزه سیمین و جالل‬ ‫عکس یادگاری گرفتند‪ .‬به گزارش چمدان‪ ،‬محمد جواد حق ش��ناس‬ ‫و حس��ن خلیل ابادی‪ ،‬دو عضو ش��ورای شهر تهران به تازگی از خانه‬ ‫موزه س��یمین و ج�لال بازدید کردن��د‪ .‬خانه موزه ای که از س��وی‬ ‫ش��هرداری تهران مدیریت می ش��ود‪ .‬تصاویر منتشرش��ده در سایت‬ ‫ش��ورای شهر تهران نش��ان می دهد این دو عضو شورای شهر تهران‬ ‫با کفش وارد بخش ممنوعه خانه ش��ده و روی صندلی های موزه ای‬ ‫این خانه نشسته اند‪ .‬عکس یادگاری این دو عضو شورای شهر تهران‬ ‫و همراهان با ماکت س��یمین و جالل در حالی منتشر شده که گفته‬ ‫می ش��ود ورود ب��ا کفش به این بخش خانه ممنوع اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫استفاده نکردن و لمس نکردن اشیای موزه ای جزو قوانینی است که‬ ‫در همه موزه ها رعایت می ش��وند‪ .‬هر چند تصاویر نشان می دهد که‬ ‫موزه های تحت مدیریت ش��هرداری ته��ران قوانین متفاوتی در موزه‬ ‫داری را رعایت می کنند‪ .‬گفتنی است خلیل ابادی‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫میراث فرهنگی شورای شهر تهران است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بخشودگی ‪ 100‬درصدی جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل بدهی تا پایان مهر‬ ‫فرصتی مناسب برای تولید‬ ‫بتوانند نسبت به پرداخت مالیات عملکرد خوبی از خودشان‬ ‫نشان دهند‪ ،‬البته اعمال سیاست بخشودگی جرایم مالیاتی‬ ‫نیز موید همین موضوع است که به دلیل انباشت بدهی های‬ ‫مالیاتی دولت در تالش است با اجرای این سیاست تا حدی‬ ‫این بدهی ها را وصول کند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بار مالی تولید کم می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بس��یاری از بنگاه های اقتصادی از نب��ود منابع رنج می برند و در انجام‬ ‫فعالیت شان با مشکل روبه رو هستند که این بخشودگی جرایم مالیاتی‬ ‫می توان��د تا حد زی��ادی کمک حال این گونه بنگاه ها باش��د و بخش��ی از‬ ‫دغدغه انها را رفع کند‬ ‫نکته مهم در این بین این اس��ت که به گفته مس��ئوالن‬ ‫س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور‪ ،‬فرصت بهره من��دی از این‬ ‫بخشنامه فقط تا پایان امسال بوده و در سال های بعد تکرار‬ ‫نخواهد ش��د و از س��ال اینده‪ ،‬تفویض اختیار به اس��تان ها‬ ‫کاه��ش یافته‪ ،‬درصد بخش��ودگی ها تغیی��ر و برخوردهای‬ ‫مالیاتی نیز نظام مند خواهد ش��د‪ .‬در این راستا کارشناسان‬ ‫تاکید دارند که این سیاس��ت می تواند فرصت مناسبی برای‬ ‫دولت و هم بخش خصوصی باشد که هم دولت بتواند با این‬ ‫سیاس��ت تش��ویقی‪ ،‬مطالبات خود را وصول کند هم بخش‬ ‫خصوصی از فرصت بخش��ودگی جرایم برای تس��ویه بدهی‬ ‫مالیاتی اش بهره مند شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ نجات شرکت های کوچک تولیدی‬ ‫رضا اریا راد‪ ،‬کارشناس اقتصاد در این باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی به‬ ‫عنوان یک سیاست تشویقی که بخشی از بار بدهی مالیاتی‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی را کاهش خواه��د داد‪ ،‬می تواند گامی‬ ‫مثبت در راستای رفع مشکالت فعاالن تولیدی و رونق این‬ ‫بخش باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر افراد و واحدهای تولیدی‬ ‫هس��تند که به دلیل مش��کالت اقتصادی حاکم بر کشور‪ ،‬با‬ ‫مش��کالت مالی زیادی روبه رو هستند که این موضوع باعث‬ ‫تاخیر در پرداخت بدهی های مالیاتی انها ش��ده اس��ت‪ .‬بر‬ ‫مبن��ای این بخش��نامه‪ ،‬در صورت پرداخ��ت اصل بدهی تا‬ ‫پایان سال‪ ،‬جرایم انها نیز بخشوده خواهد شد و این می تواند‬ ‫کم��ک بزرگی برای ش��رکت های تولیدی به ویژه واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط باشد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬درحال حاضر بس��یاری از ش��رکت ها هستند‬ ‫که به دلیل پرداخت نکردن بدهی ش��ان‪ ،‬با حجم زیادی از‬ ‫جرایم مالیاتی روبه رو هستند که همین موضوع ادامه حیات‬ ‫این گونه بنگاه ها را دچار مشکل کرده است که این سیاست‬ ‫می توان��د امتیاز خوبی برای ای��ن بنگاه ها به ویژه بنگاه های‬ ‫کوچک باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه در بسیاری مواقع علت تاخیر‬ ‫در پرداخت مالیات‪ ،‬مشکالتی است که بنگاه های اقتصادی‬ ‫ی را ندارند که‬ ‫ب��ه ان دچار هس��تند و توان پرداخت بده�� ‬ ‫طبیعی است با اعمال چنین تخفیف ها یا بخشودگی هایی‪،‬‬ ‫می ت��وان ت��ا ح��دی این واحد ه��ا را کمک کرد ت��ا بتوانند‬ ‫بدهی ش��ان را پرداخت کنند و در شرایط فعلی ادامه حیات‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬این بخشنامه فرصتی برای دولت‬ ‫و بخش خصوصی به شمار می اید که هم دولت بتواند بخشی‬ ‫از مطالبات خود را وصول کند هم واحد های تولیدی با فشار‬ ‫کمتری بتوانند بخشی از بدهی شان را پرداخت کنند و این‬ ‫می تواند یک سیاس��ت تشویقی مناسبی برای مدیریت این‬ ‫بدهی ها باشد‪.‬‬ ‫اری��ا راد‪ ،‬در عی��ن حال این موضوع را مورد اش��اره قرار‬ ‫داد که مالیات بر درامد‪ ،‬بر اس��اس عملکرد و س��ود ساالنه‬ ‫واحد های تولیدی می ش��ود که به نظر می رس��د در شرایط‬ ‫کنونی اقتصاد کش��ور که از یک س��و تحریم ها محدودیت‬ ‫ایج��اد کرده و از س��وی دیگر ت��ورم افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫دریاف��ت مالیات بر درامد از این بنگاه های اقتصادی ش��اید‬ ‫خیلی توجیه نداش��ته باشد و در مجموع باید در این زمینه‬ ‫اصالحاتی انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬باید بپذیریم که بس��یاری از‬ ‫بنگاه های اقتصادی درحال حاضر سوددهی الزم را ندارند که‬ ‫عب��اس ارگ��ون‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫ سیاس��ت بخش��ودگی جرایم مالیاتی را‬ ‫ت مناسب هم برای بخش تولید هم دولت دانست‬ ‫یک فرص ‬ ‫و گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر به دلیل مش��کالتی ک��ه در بخش‬ ‫اقتصادی کش��ور حاکم ش��ده است‪ ،‬بس��یاری از بنگاه های‬ ‫اقتصادی هس��تند که از نبود منابع رنج می برند و در انجام‬ ‫فعالیت ش��ان با مشکل روبه رو هس��تند که این بخشودگی‬ ‫جرای��م مالیاتی می تواند تا ح��د زیادی کمک حال این گونه‬ ‫بنگاه ها باشد و بخشی از دغدغه انها را رفع کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه ممک��ن اس��ت بخش��ی از بنگاه ها و‬ ‫تولیدکنندگان باش��ند که با جرایم سنگین مالیاتی مواجه‬ ‫باشند که اگر این جرایم حذف شود‪ ،‬این بخش ها را می تواند‬ ‫در پرداخت اصل بدهی ش��ان کمک کند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬باید‬ ‫بپذیریم ش��رایط تامین مالی بنگاه های اقتصادی از س��وی‬ ‫نهادهای مالی به ش��دت سخت شده اس��ت زیرا سرمایه در‬ ‫گردش مورد نیاز بنگاه ها با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم در‬ ‫کشور حدود ‪ ۳‬برابر افزایش یافته است که همین موضوع کار‬ ‫را برای تامین مالی بنگاه ها از سوی بانک ها و سایر نهادهای‬ ‫مالی دشوار کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در چنین ش��رایطی که بخش های تولیدی‬ ‫برای ادامه حیات نیاز به منابع دارند‪ ،‬این نوع بخشودگی ها‬ ‫می تواند تا حدی بار مالی این بخش ها را کم و ادامه فعالیت‬ ‫را برای شان اندکی اسان تر کند‪.‬‬ ‫ارگ��ون در عین حال بر بحث تحق��ق عدالت مالیاتی در‬ ‫اقتصاد کش��ور تاکید کرد و گفت‪ :‬اینکه بیش��تر فش��ارها بر‬ ‫بنگاه هایی باشد که فعالیت شفاف دارند و دریافت مالیات از‬ ‫انها کار اس��ان تری است‪ ،‬منطقی نیست و باید این رویکرد‬ ‫تغییر کند تا اینکه هر بخش��ی که از فضای اقتصادی کشور‬ ‫برای فعالیت استفاده می کند ملزم به پرداخت مالیات شود‪.‬‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی باید درحال حاضر تمرکزش بیشتر بر‬ ‫بخش هایی باش��د که مالیات پرداخت نمی کنند و از زیر بار‬ ‫مالیات شانه خالی می کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بی تردی��د اگ��ر بخش های��ی ک��ه زیر چتر‬ ‫مالیاتی نیس��تند ملزم به پرداخت مالیات ش��وند‪ ،‬ش��رایط‬ ‫یکس��ان و عادالن��ه ای در اقتص��اد ایج��اد می ش��ود ک��ه‬ ‫ضم��ن افزای��ش انگی��زه در رعایت قوانی��ن‪ ،‬همه بخش ها‬ ‫در نهای��ت مل��زم ب��ه پرداخ��ت مالی��ات در موع��د مقرر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این کارشناس در ادامه تاکید کرد که در مجموع سیاست‬ ‫تش��ویقی که دولت در راستای بخش��ودگی جرایم مالیاتی‬ ‫بده��کاران مالیاتی برای ماه های اینده در نظر گرفته‪ ،‬اقدام‬ ‫خوبی است که می توان با استمرار ان در مدت زمان بیشتر‪،‬‬ ‫دس��تاوردهای مثبتی را این بابت به دس��ت اورد‪ .‬بی تردید‬ ‫اعم��ال این سیاس��ت در نهایت ه��م می تواند کمک بزرگی‬ ‫به بخش تولید باش��د که بخش��ی از بار بدهی اش را کم کند‬ ‫هم دولت را در وصول مطالباتش کمک کند که این شرایط‬ ‫درنهایت به نفع کل اقتصاد خواهد بود‪.‬‬ ‫رضا اریا راد‬ ‫عباس ارگون‬ ‫تحلیل‬ ‫بی توجهی بازارها به تحریم‬ ‫کاهش تدریجی نرخ سود بانکی‬ ‫مهدی هادیان‪ -‬کارش�ناس پولی و بانکی‪ :‬با بروز انتظارات‬ ‫کاهش��ی از تقاضای جهانی و شکل گیری چشم انداز رکودی‬ ‫برای س��ال میالدی اینده و احتمال تداوم ان در س��ال های‬ ‫بعد‪ ،‬منحنی بازده اوراق قرض��ه امریکا و بریتانیا روند نزولی‬ ‫ب��ه خود گرفته و باعث ش��ده که بانک های مرک��زی دنیا از‬ ‫جمل��ه اروپا و امریکا نرخ های بهره مبن��ا را کاهش دهند به‬ ‫نح��وی که در اروپ��ا این نرخ اکنون در مح��دوده منفی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬هر چند که با نگاهی دیگر‪ ،‬این اقدام ها ممکن‬ ‫است در واقع پاسخی پولی به مناقشه های تجاری و به نوعی‬ ‫ش��روع یک جنگ ارزی تمام عیار در س��طح بین الملل باشد‬ ‫اما سیاس��ت گذاران پولی در بیانیه ه��ای خود تداوم پایداری‬ ‫اقتصاد و س��طح فعالیت های ان را مهم ترین دلیل اتخاذ این‬ ‫اقدام ها بیان کرده اند‪.‬‬ ‫در اقتصاد ایران نیز اوضاع کنونی به گونه ای است که بیش‬ ‫از هر زمانی نیازمند اعالن عمومی جهت گیری سیاست پولی‬ ‫اس��ت‪ .‬بعد از یک دوره التهاب در بازاره��ای مالی و دارایی‪،‬‬ ‫اکن��ون نقدینگ��ی س��رگردان در موضعی نامش��خص قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬از اواخر تابس��تان ‪ ۱۳۹۶‬نقدینگی با خروج از‬ ‫س��پرده های سرمایه گذاری بانکی‪ ،‬ش��کل سیال تری به خود‬ ‫گرفت و برای پوش��ش تقاضاهای سفته بازی و سرمایه گذاری‬ ‫به س��مت ب��ازار ارز و ط�لا و در ادامه ان به بازار مس��کن و‬ ‫سپس سهام س��رازیر ش��د‪ .‬اکنون پس از تسلط دولتمردان‬ ‫و سیاس��ت گذاران بر بازار ارز و حصول ثبات نس��بی در این‬ ‫ب��ازار‪ ،‬با توجه به اینکه نرخ های بازدهی در بازارهای مختلف‬ ‫نیز در دوره دو س��اله یادش��ده به طور تقریبی همگرا ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گاه این گون��ه اس��تدالل می ش��ود که ب��رای کاهش‬ ‫س��یالیت نقدینگی و جلوگیری از ش��کل گیری دور جدیدی‬ ‫از تقاضاهای سفته بازی در بازارهای دارایی و به ویژه بازار ارز‬ ‫و طال‪ ،‬ضروری اس��ت که سیاست گذار پولی با جذاب کردن‬ ‫بازدهی س��پرده های بانکی‪ ،‬نقدینگی سرگردان را‬ ‫مه��ار کند‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬با افزایش نرخ س��ود‬ ‫سپرده های س��رمایه گذاری زمینه کاهش سیالیت‬ ‫نقدینگ��ی و تبدیل بیش��تر س��پرده های جاری به‬ ‫سپرده های س��رمایه گذاری را فراهم کند تا از این‬ ‫طریق ثبات در بازارها نیز ایجاد شود‪.‬‬ ‫واقعی��ت ان اس��ت ک��ه پیش ف��رض چنی��ن‬ ‫اس��تدالل هایی این اس��ت که حبس نقدینگ��ی در بانک ها‬ ‫را معادل ثب��ات در بازارها و در مرحل��ه بعد ثبات اقتصادی‬ ‫می دان��د‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه رجوع به تح��والت نیمه‬ ‫نخس��ت دهه جاری پیش فرض ها و داللت های این دیدگاه را‬ ‫به صراحت نقض می کند‪ .‬در ان زمان نیز برای مهار سیالیت‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬نرخ س��ود س��پرده ها افزایش یاف��ت و با کاهش‬ ‫انتظ��ارات تورمی و حتی تورم محقق ش��ده‪ ،‬با اینکه اقتصاد‬ ‫در رکود عمیق به س��ر می برد‪ ،‬نرخ سودهای بانکی در سطوح‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬درصد جوالن می داد‪.‬‬ ‫نتیجه ان شد که با مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده ها‪،‬‬ ‫حجم وس��یعی از منابع بانکی به س��پرده های سرمایه گذاری‬ ‫تبدیل شد که با توجه به گردش نامناسب دارایی های بانکی‬ ‫متاث��ر از فضای رکودی اقتصاد‪ ،‬پرداخ��ت هزینه های تامین‬ ‫مالی این منابع برای شبکه بانکی به بهای بروز ایجاد ناترازی‬ ‫شدید در ترازنامه بانک ها و از این رو‪ ،‬افزایش استقراض انها از‬ ‫بانک مرکزی انجام شد‪ .‬در چنین فضایی پمپاژ پول پرقدرت‬ ‫و نقدینگی به جامعه نه برای پوشش فعالیت های اقتصادی و‬ ‫گردش پایدار ان بین بخش های مختلف اقتصادی‪ ،‬بلکه برای‬ ‫تراز شدن صوری ترازنامه های شبکه بانکی انجام می شد‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه از انجا که به ازای نقدینگی های خلق ش��ده در این‬ ‫دوره ارزش افزوده ای در بخش حقیقی اقتصاد ایجاد نمی شد‪،‬‬ ‫نس��بت نقدینگی به تولی��د که در اغاز ده��ه ‪ ۹۰‬حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصد ب��ود‪ ،‬در یک روند صعودی در اواخر س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬به حدود ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش یافت‪ .‬عالوه بر‬ ‫انباشت نقدینگی مازاد‪ ،‬ترکیب تولید در این دوره‬ ‫نیز پیوس��ته به ضرر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص‬ ‫در ح��ال تغیی��ر بود ب��ه گونه ای که س��هم ان از‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬درصد در تقاض��ای کل به کمتر از ‪۲۰‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬تجویز چنین‬ ‫دیدگاهی باعث ش��د که با حبس نقدینگ��ی در نظام بانکی‪،‬‬ ‫در ی��ک دوره ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬س��اله عالوه بر خلق ناس��الم نقدینگی‪،‬‬ ‫تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که موتور رشد اقتصاد و ایجاد‬ ‫اشتغال در بلندمدت است نیز در معرض تهدید قرار گیرد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل بود که اثار بحران مالی اخیر بس��یار گسترده تر‬ ‫از اثار بحران مالی اوایل دهه جاری بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬در ش��رایط‬ ‫فعل��ی اقتصاد ایران نیز که بازارهای مالی و دارایی پس از دو‬ ‫سال نوسان های شدید‪ ،‬به بازدهی به طور تقریبی همگرایی‬ ‫دست یافته اند‪ ،‬ضروری است با بهره گیری از تجربه های دوره‬ ‫قبل‪ ،‬سیاس��ت پولی و به طور ویژه نرخ سود بانکی به نحوی‬ ‫مدیریت شود که از ایجاد بحران هایی به مراتب سنگین تر از‬ ‫دو بحران قبلی در اینده جلوگیری ش��ود‪ .‬بدین منظور باید‬ ‫ش��رایط متغیرهای کالن اقتصادی را مدنظر قرار داد‪ .‬از یک‬ ‫سو تورم انتظاری روندی نزولی به خود گرفته است و انتظار‬ ‫م��ی رود که تورم نقطه ای در پایان س��ال به کانال ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تنزل یابد و در مقطع یک س��ال اینده نیز به حول و حوش‬ ‫‪ ۱۵‬درصد کاهش یابد که به نوعی با میانگین بلندمدت نرخ‬ ‫تورم اقتصاد همخوانی دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬وضعیت تولید به گونه ای اس��ت که متاثر‬ ‫از کاهش ش��دید درامدهای نفتی و همچنین محدودیت در‬ ‫مخارج عمرانی دولت‪ ،‬انتظاری مثبتی برای رش��د اقتصادی‬ ‫وجود ندارد و در صورت بهبود نیافتن شرایط بودجه ای دولت‪،‬‬ ‫معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره‬ ‫کل اتباع س��ازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬برای‬ ‫تس��ریع روند بیمه ایرانیان خارج از کش��ور ‪۲۷‬‬ ‫کارگزار در ‪ ۱۸‬کشور دنیا مشغول ارائه خدمات‬ ‫بیمه ای به انها هس��تند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مجید‬ ‫حس��ن زاده اف��زود‪ :‬اداره کل اتب��اع برای انجام‬ ‫امور بیمه ای ایرانیان خارج از کش��ور در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬جه��ت انج��ام و تس��هیل در امور بیمه‬ ‫تامین اجتماعی ایرانیان خارج از کش��ور و اتباع‬ ‫خارجی و همچنین راهبری و اجرای توافق های‬ ‫تامین اجتماعی با سایر کشورها تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۲‬میلی��ون نفر از جمعیت کش��ور را‬ ‫زی��ر پوش��ش دارد و ب��ه همی��ن دلیل بس��یار‬ ‫پراهمیت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این سازمان بحث‬ ‫س��ه جانبه گرایی را در دس��تور کار خود دارد و‬ ‫کارفرمایان یکی از اضالع اصلی سه جانبه گرایی‬ ‫هس��تند‪ .‬او با بیان اینک��ه اهمیت بیمه ایرانیان‬ ‫خارج از کشور از هر لحاظ قابل بررسی و تحلیل‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه ایرانیان خارج‬ ‫از کش��ور به ویژه س��اکن و شاغل در کشورهای‬ ‫همس��ایه و حاش��یه خلیج ف��ارس از پوش��ش‬ ‫بیم��ه ای بی به��ره هس��تند‪ ،‬تامی��ن اجتماعی‬ ‫ای��ن مه��م را برعه��ده گرفته و ام��ور بیمه ای‬ ‫ای��ن افراد را انجام می دهد‪ .‬حس��ن زاده تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬س��ال ‪ ۱۳۸۵‬به موجب م��اده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫حداکث��ر اس��تفاده از توان تولی��دی و خدماتی‬ ‫در تامی��ن نیازهای کش��ور و تقویت انها در امر‬ ‫صادرات‪ ،‬با صدور بخش��نامه ای این امکان برای‬ ‫ش��رکت های خدمات فنی مهندسی فراهم شد‬ ‫ت��ا از طریق دفاتر مرکزی ش��رکت ها‪ ،‬نیروهای‬ ‫اعزامی به خارج از کش��ور را زیر پوش��ش بیمه‬ ‫تامین اجتماعی قرار دهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬سامانه‬ ‫ص��دور گواهی ش��غلی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬یکی از درگاه ه��ای ارائه خدمات به‬ ‫این اقش��ار بوده که امتیازاتی مانند معافیت در‬ ‫پرداخ��ت عوارض خ��روج و معافیت گمرکی را‬ ‫برای تمامی ایرانیان شاغل در سراسر جهان در‬ ‫نظر گرفته و ش��رکت های صادر کننده خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی برای بیم��ه نیروهای اعزامی‬ ‫الزم اس��ت تا برای دریافت این گواهینامه ها به ‬ ‫صورت گروهی اقدام کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قراردادهای خارج از کش��ور ک��ه واگذارنده کار‬ ‫انها ایرانی است‪ ،‬مشمول ماده ‪ ۳۸‬قانون تامین‬ ‫اجتماعی هستند اما درباره قراردادهای مرتبط‬ ‫با صدور خدمات فنی و مهندسی که محل پروژه‬ ‫در س��ایر کشورهاست‪ ،‬شرکت ها باید به منظور‬ ‫برخورداری نیروه��ای اعزامی خود از مجموعه‬ ‫ت س��ازمان به ویژه بیمه حوادث از‬ ‫کامل خدما ‬ ‫محل دفتر مرکزی فهرست و حق بیمه مربوطه‬ ‫را به شعب سازمان ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به اینکه کش��ورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬قوانین و مقررات حوزه تامین اجتماعی‬ ‫و کار خ��ود را دارند‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫ب��ه دنبال ایجاد هماهنگی ه��ای الزم در زمینه‬ ‫ارائ��ه خدمات مختل��ف بیمه ای ب��ا هماهنگی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور‬ ‫خارجه است‪.‬‬ ‫امکان تداوم وضعیت رکودی برای سال اینده نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که در چنین ش��رایطی‪ ،‬در ص��ورت باال بودن‬ ‫نرخ س��ود بانکی‪ ،‬عمده طرح های سرمایه گذاری فاقد توجیه‬ ‫ن رو‪ ،‬تش��کیل سرمایه ثابت در معرض‬ ‫اقتصادی بوده و از ای ‬ ‫تهدی��د قرار می گی��رد و حتی ممکن اس��ت در صورت نبود‬ ‫چش��م انداز مناسبی برای س��رمایه گذاری‪ ،‬جبران استهالک‬ ‫ماش��ین االت و نهاد های تولیدی نیز انجام نشود‪ .‬با توجه به‬ ‫نرخ س��ودهای رایج بانکی‪ ،‬رون��د متغیرهای کالن به معنای‬ ‫مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی در یک سال‬ ‫اینده اس��ت در حالی که بازدهی س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫بو کار‬ ‫حقیقی اقتصاد با تحمل انواع ریس��ک های فضای کس ‬ ‫چش��م انداز روشنی ندارد‪ .‬حال اگر قرار باشد مانند دوره قبل‬ ‫در ش��رایط رکودی‪ ،‬پرداخت سود به سپرده های بانکی فارغ‬ ‫از واقعیت های اقتصاد باش��د‪ ،‬ه��ر چند که این امر به حبس‬ ‫نقدینگ��ی در ش��بکه بانکی منجر خواهد ش��د اما هیچ گونه‬ ‫ثباتی چ��ه مالی و چه اقتصادی به همراه نخواهد داش��ت و‬ ‫دوباره در یک بازه ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬س��اله به ناترازی بانک ها‪ ،‬انباش��ت‬ ‫عمده ش��به پول و نقدینگی غیرسیال‪ ،‬کاهش سرمایه گذاری‬ ‫حقیقی و تشکیل سرمایه ثابت و در نهایت بروز بحران مالی‬ ‫منته��ی خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای جلوگی��ری از بروز این‬ ‫مشکالت‪ ،‬ضروری است برای پایداری فعالیت های بخش های‬ ‫مختلف اقتصاد‪ ،‬سیاس��ت پولی موثری برای کاهش تدریجی‬ ‫نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نقطه ای پیگیری شود‪.‬‬ ‫برای عملیاتی ش��دن این سیاس��ت نیز‪ ،‬بای��د اصالح واقعی‬ ‫نظام بانکی با تش��دید نظارت و برخ��ورد انضباطی و قضایی‬ ‫ب��ا بانک ه��ای متخلف‪ ،‬ب��ا محوریت جلوگی��ری از پرداخت‬ ‫سودهای موهومی و انباش��ت دارایی های منجمد و رساندن‬ ‫نس��بت های مالی انها به سطوح نرمال مقررات بانکی اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک مرکزی بع��د از هر تحریمی موفق‬ ‫ش��ده تا راهی ب��رای عبور از ان پی��دا کند که‬ ‫ای��ن موض��وع خ��ود نش��ان از بی تاثی��ری این‬ ‫تحریم هاست‪ .‬محمدحسن دیده ور در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایبِنا درباره تاثیر تحریم های جدید امریکا بر‬ ‫بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی گفت‪ :‬هنوز‬ ‫جزئی��ات بیش��تر و دقیق ت��ری از این تحریم ها‬ ‫اعالم نش��ده و هنوز نمی دانیم که تا چه س��طح‬ ‫و ان��دازه ای احتمال تاثیرگ��ذاری بر روندهای‬ ‫صادراتی و وارداتی کشور را دربرخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امریکایی ها هر روز یا به بهانه مسائل‬ ‫موش��کی یا دفاع از حقوق بش��ر یا هسته ای و‪...‬‬ ‫تحریم جدیدی علیه نهادها و شرکت های ایرانی‬ ‫اعمال می کنند‪ ،‬اما انچه مش��خص است اینکه‬ ‫تاکن��ون بانک مرکزی موفق ش��ده راهی برای‬ ‫عبور از این تحریم ها پیدا کند‪ .‬وی درباره تاثیر‬ ‫اعم��ال تحریم های جدید ب��ر بازارهای مختلف‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬اعمال تحریم دیگر برای مردم عادی‬ ‫ش��ده و تاثیرگذاری خود را بر بازارها از دس��ت‬ ‫داده اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در گذش��ته هر زمانی‬ ‫تحریم جدیدی اعمال می شد‪ ،‬بازار ممکن بود با‬ ‫تغییرات عمده و واکنش شدید روبه رو شود‪ ،‬اما‬ ‫در ماه های اخیر شاهد بودیم که این اتفاق دیگر‬ ‫رخ نمی دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬پیش از این امکان‬ ‫داش��ت که با اعمال تحریم ه��ای جدید‪ ،‬برخی‬ ‫فع��االن اقتصادی اجناس خود را در انبارها نگه‬ ‫دارن��د و به بازار عرضه نکنند اما امروز می بینیم‬ ‫که همه در حال کار خود هستند و تحریم اخیر‬ ‫تاثیری نداشته است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ش��رایط بخش��ودگی جرای��م مالیات��ی قاب��ل بخش��ش‬ ‫موض��وع برخی م��واد قانون مالیات های مس��تقیم و قانون‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده در قالب تفوی��ض اختیار در حالی در‬ ‫بخش��نامه ای اوایل مرداد امسال و شیوه نامه تکمیلی ان در‬ ‫قالب بخش��نامه ای اواخر مرداد به منظور حمایت از فعاالن‬ ‫اقتصادی و جلب رضایت مودیان مالیاتی از سوی رئیس کل‬ ‫امور مالیاتی کشور به اداره های کل استان ها ابالغ شد که بر‬ ‫اساس این بخشنامه‪ ،‬به فعاالن اقتصاد و واحدهای تولیدی‬ ‫تا پایان س��ال فرصت داده ش��ده است تا برای بهره مندی از‬ ‫این بخشودگی جرایم اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر مبنای این بخشنامه مقرر شده تا همه مودیان مالیاتی‬ ‫حقیق��ی و حقوق��ی غیردولت��ی که تا پایان مه��ر جاری به‬ ‫پرداخ��ت بدهی مالیاتی خود اقدام می کنند از ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫بخشش جرایم مالیاتی بهره مند شوند و به تناسب دیرکردی‬ ‫که تا پایان س��ال داش��ته باش��ند به ازای هر یک ماه برای‬ ‫بخش های تولیدی ‪ ۲‬درصد و برای س��ایر بخش ها ‪ ۴‬درصد‬ ‫از بخش��ودگی مالیات انها کم ش��ود و اجرای این بخشنامه‬ ‫تاپایان امسال ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور درباره جزئیات این‬ ‫بخش��نامه ضمن تاکی��د بر حمایت نظ��ام مالیاتی از تولید‬ ‫در کش��ور تصریح کرد‪ :‬حمایت محدود‪ ،‬مش��روط‪ ،‬کاهنده‬ ‫و تضمین دار از کس��انی که به امر تولید مش��غول هس��تند‪،‬‬ ‫وظیف��ه حکومت اس��ت اما ای��ن حمایت ها برای کس��انی‬ ‫اس��ت که فعالیت اقتصادی س��الم دارند‪ .‬امید علی پارسا در‬ ‫دی��دار با مراج��ع تقلید و علمای حوزه علمی��ه قم‪ ،‬در این‬ ‫ب��اره به برنامه های س��ازمان امور مالیاتی ب��رای حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬بخشنامه ای به منظور‬ ‫بخش��ودگی جرایم قابل بخشش تولیدکنندگان صادر شده‬ ‫که فرصت مناس��بی است برای کسانی که جرایم سنگینی‬ ‫دارن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬چنان چه تولیدکنندگان و فعاالن اقتصاد ‪،‬‬ ‫بدهی مالیات��ی خ��ود را تا پایان مهر پرداخ��ت کنند‪۱۰۰ ،‬‬ ‫درصد جرایم قابل بخشش انها بخشوده می شود‪.‬‬ ‫وی در عی��ن حال ب��ا بیان اینکه معتقدی��م برای تحقق‬ ‫عدال��ت مالیاتی‪ ،‬مالیات باید متناس��ب با ث��روت‪ ،‬درامد و‬ ‫مصرف افراد گرفته شود‪ ،‬افزود‪ :‬با یک نظام مالیاتی کارامد‪،‬‬ ‫منصف‪ ،‬عادل و ش��جاع می توانی��م انتظار تحقق عدالت در‬ ‫جامعه را داش��ته باش��یم‪ .‬پارس��ا اظهار کرد‪ :‬وصول مالیات‬ ‫همراه با اصول‪ ،‬دس��تور کار نظام مالیاتی اس��ت که در این‬ ‫بو کار در کشور رو به بهبود‬ ‫صورت فضای اقتصادی و کس�� ‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر مقابله یکپارچه با پدی��ده فرار مالیاتی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬ام��روز عزم خوبی در بین ق��وای مختلف در‬ ‫برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی وجود دارد که‬ ‫امیدوار کننده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان امور مالیاتی با بی��ان اینکه ‪ ۴۰‬درصد از‬ ‫اقتص��اد کش��ور از پرداخت مالیات معاف اس��ت که همین‬ ‫امر موجب سوء اس��تفاده افراد س��ودجو شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در کش��ور فرار مالیاتی زیاد اس��ت و جامعه باید به این‬ ‫فرهنگ و باور برس��د که پرداخت مالیات در واقع کمک به‬ ‫عمران و توس��عه کشور اس��ت و فرار مالیاتی در واقع غارت‬ ‫بیت المال و دزدی از حق دیگر مردم اس��ت‪ .‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫البته هزینه های صرف شده در کشور نیز باالست که می باید‬ ‫با صرفه جویی هزینه ها را مدیریت کرده و ان را کاهش داد‪.‬‬ ‫ارائه خدمات بیمه ای به‬ ‫ایرانیان خارج از کشور‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹تغییر ساعات کاری بانک ها در نیمه‬ ‫نخست مهر‬ ‫اخبار‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ا ارس��ال‬ ‫بخش��نامه ای به تمامی وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها‬ ‫و موسسه ها و ش��رکت های دولتی طرح تغییر‬ ‫س��اعات کاری اداره های ش��هر تهران در نیمه‬ ‫نخس��ت مه��ر را ابالغ کرد‪ .‬به گ��زارش فارس‪،‬‬ ‫با توجه به اغاز س��ال تحصیلی ‪۱۳۹۸-۱۳۹۹‬‬ ‫و به منظور مدیریت تقاضای س��فرهای شهری‬ ‫و کاهش زمان تاخیر ناش��ی از ترافیک سنگین‬ ‫در معابر اصلی و ش��ریانی ش��هر تهران‪ ،‬تمامی‬ ‫نهاد های اجرایی و بانک های شهر تهران مجازند‬ ‫از اول ت��ا ‪ ۱۵‬مه ر در ص��ورت تاخیر کارمندان‬ ‫خود تا ساعت ‪ ۹‬صبح‪ ،‬تاخیر انها را مجاز تلقی‬ ‫کنن��د و در ص��ورت لزوم س��اعات تاخیر را به‬ ‫عنوان مرخصی س��اعتی منظ��ور دارند‪ .‬در این‬ ‫راستا نهاد های اجرایی و بانک ها مکلف هستند‬ ‫به نحوی برنامه ریزی کنند که خدمت رسانی با‬ ‫وقفه نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهل�ت ش�رکت در قرعه کش�ی‬ ‫حساب های قرض الحسنه بانک سپه‬ ‫لو یکمین‬ ‫متقاضیان شرکت در قرعه کشی چه ‬ ‫دوره حس��اب های قرض الحسنه پس انداز بانک‬ ‫س��په برای افتتاح و تکمیل حس��اب های خود‬ ‫تا پایان وقت اداری پنجش��نبه ‪ ۱۱‬مه ر امسال‬ ‫فرصت دارن��د‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫بانک س��په‪ ،‬حداقل مبلغ الزم برای شرکت در‬ ‫قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک سپه‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار ریال اس��ت و برندگان خوش شانس‬ ‫لو یکمی��ن دوره حس��اب های‬ ‫قرعه کش��ی چه ‬ ‫قرض الحسنه این بانک سه شنبه ‪ ۲۳‬مهر امسال‬ ‫لو یکمین‬ ‫مشخص خواهند ش��د‪ .‬جشنواره چه ‬ ‫دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک‬ ‫سپه با ش��عار «روی مهربانی ش��ما حساب باز‬ ‫کرده ایم» برگزار می ش��ود و جوایز ان ش��امل‬ ‫‪ ۲۹۵‬کمک هزین��ه خرید مس��کن یک میلیارد‬ ‫ریالی‪ ۴۹۵ ،‬کمک هزینه خری��د خودر و ایرانی‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون ریالی‪ ۱۸۹۵ ،‬کمک هزینه س��فر‬ ‫به عتبات عالیات ‪ ۲۰‬میلیون ریالی و ‪ ۴۶۵‬هزار‬ ‫ک میلیون‬ ‫کمک هزین��ه خرید صنایع دس��تی ی ‬ ‫ریالی است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری ‪ ۵۱‬هزار نفر س�اعت دوره‬ ‫اموزشی در بیمه اسیا‬ ‫بیمه اس��یا در ‪ ۵‬ماه نخست امسال‪ ۵۱ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۲۹‬نفرس��اعت دوره اموزشی‪ ،‬در رشته های‬ ‫مختل��ف بیم��ه ای برگ��زار ک��رد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه اسیا‪ ،‬این دوره های اموزشی‬ ‫ب��ا حضور ‪ ۴۸۶۷‬نفر از کارکن��ان و نمایندگان‬ ‫در قال��ب رش��ته های تخصصی اتش س��وزی‪،‬‬ ‫بارب��ری‪ ،‬اتومبیل‪ ،‬درمان‪ ،‬عمر و پس انداز‪ ،‬عمر‬ ‫و حوادث‪ ،‬مسئولیت‪ ،‬مهندسی‪ ،‬بازاریابی و‪ ...‬در‬ ‫سراسر کشور برگزار شد‪ .‬این گزارش می افزاید‪:‬‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی بر اساس نیازسنجی‬ ‫اموزش��ی و با ه��دف افزایش توانمند س��ازی و‬ ‫ایجاد بس��تر مناس��ب برای خدمت رسانی بهتر‬ ‫کارکنان در راستای دستیابی به اهداف شرکت‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمی�ت توج�ه س�ازمان ها ب�ه‬ ‫روابط عمومی‬ ‫جمعی از اس��تادان و صاحب نظران برجسته‬ ‫ح��وزه ارتباطات‪ ،‬در محل س��اختمان مرکزی‬ ‫بانک کارافری��ن با حمید تهرانف��ر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک کارافرین دیدار کردن��د و درباره مباحث‬ ‫روز ارتباطات به بح��ث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک کارافرین‪ ،‬در این‬ ‫جلسه حمید تهرانفر‪ ،‬مدیرعامل بانک کارافرین‬ ‫ب��ر اهمی��ت نق��ش روابط عمومی در س��ازمان‬ ‫تاکید و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬روابط عمومی زبان‬ ‫گویای هر س��ازمان اس��ت و این نقش در عصر‬ ‫حاض��ر‪ ،‬از هر زمان دیگ��ری پررنگ تر و مهم تر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین اف��زود‪ :‬در عص��ر حاضر‬ ‫واحد روابط عمومی به عنوان اهرم حمایتگر در‬ ‫دستیابی به اهداف س��ازمان شناخته می شود‪.‬‬ ‫پیگی��ری اهدافی مانند افزای��ش اگاهی مردم‪،‬‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬اموزش‪ ،‬اعتمادسازی‪ ،‬ایجاد درک‬ ‫متقابل و ایجاد فضایی برای پذیرش ش��رکت از‬ ‫س��وی مش��تری‪ ،‬از وظایف ذاتی روابط عمومی‬ ‫است‪ .‬تهرانفر در ادامه با اشاره به اهمیت توجه‬ ‫س��ازمان ها به روابط عمومی اف��زود‪ :‬بی توجهی‬ ‫ب��ه وظایف خطیر روابط عموم��ی‪ ،‬در درازمدت‬ ‫س��ازمان را دچار انفعال می کند‪ .‬س��ازمان های‬ ‫پویا و خ�لاق باید بتوانند در زمان مناس��ب و‬ ‫به شکل درس��ت با مش��تریان خود در تماس‬ ‫باشند و با سیاس��ت گذاری های الزم‪ ،‬در ایجاد‬ ‫و ارتقای رابطه تعاملی میان سازمان‪ ،‬مخاطبان‬ ‫و کارکن��ان حداکث��ر تمهی��دات الزم را به کار‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در ای��ن دی��دار‪ ،‬معاون��ان‬ ‫مدیرعام��ل و مدیران ارش��د بان��ک کارافرین‪،‬‬ ‫ علی اکب��ر قاضی زاده‪ ،‬غالمرض��ا کاظمی دینان‪ ،‬‬ ‫مجید رضائیان ‪ ،‬حسین امامی ‪ ،‬خانی ‪ ،‬شاکری‪،‬‬ ‫ام��راهلل فرهادی گرافیس��ت و ه��ادی حیدری‬ ‫هنرمند کارتونیست حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد‬ ‫کمک خاص بانک توسعه صادرات به اقتصاد در شرایط تحریم‬ ‫صورت ه��ای مال��ی س��ال ‪ ۹۷‬در مجمع عمومی‬ ‫عادی ساالنه بانک توسعه صادرات با حضور اعضای‬ ‫مجمع عموم��ی این بانک و با قدردانی از عملکرد و‬ ‫انضباط مالی این بانک تصویب شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫نشس��ت مجمع عمومی عادی س��االنه این بانک با‬ ‫حضور فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫و دیگ��ر اعض��ای مجمع برگزار ش��د‪ .‬رئیس مجمع‬ ‫عمومی بانک توسعه صادرات با اشاره به صورت های‬ ‫مالی ارائه ش��ده در جلسه مجمع‪ ،‬عملکرد این بانک‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬را با توجه به شرایط تحریم‪ ،‬مطلوب و‬ ‫درخور قدردانی خواند‪ .‬در این جلسه اعضای مجمع‬ ‫ضم��ن بیان دیدگاه های خود و ارائه پیش��نهادهای‬ ‫خ��ود در ح��وزه فعالیت ه��ای این بان��ک بر نقش و‬ ‫اهمی��ت بانک توس��عه صادرات در ح��وزه صادرات‬ ‫غیرنفتی تاکید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند رو به رشد بانک توسعه صادرات‬ ‫فرهاد دژپسند در این نشست با اشاره به ضرورت‬ ‫توجه و کمک به اقتصاد در ش��رایط تحریم از سوی‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران گفت‪ :‬وقتی درامد نفتی‬ ‫کاهش می یابد‪ ،‬بانک توس��عه ص��ادرات باید از یک‬ ‫س��و با کمک به صادرکنندگان‪ ،‬به افزایش صادرات‬ ‫غیرنفت��ی کمک کند و از س��وی دیگر با بکار گیری‬ ‫سیاست های ترغیبی‪ ،‬انها را در بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات به کشور تشویق کند‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با بیان اینکه بانک‬ ‫توس��عه ص��ادرات از بدو تاس��یس به ط��ور صحیح‬ ‫پایه گذاری ش��ده و روند رو به رشد و بالنده ای دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ویژگی بانک توسعه صادرات در مقایسه‬ ‫با سایر بانک ها‪ ،‬چاالکی ان از نظر سرعت و کیفیت‬ ‫خدم��ات‪ ،‬پایین بودن میزان اموال مازاد و باال بودن‬ ‫می��زان به��ره وری ان ب��ا تکیه بر فن��اوری و نیروی‬ ‫انسانی متخصص است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشتریان بانک‬ ‫توسعه صادرات با دنیای خارج ارتباط داشته و مجهز‬ ‫به دانش و مهارت های فناوری های روز هس��تند به‬ ‫همی��ن دلیل این بان��ک در موقعیتی برتر به منظور‬ ‫درخشش در حوزه بانکداری دیجیتال در بین دیگر‬ ‫بانک های کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫دژپس��ند با اش��اره به کمک خاص بانک توس��عه‬ ‫ص��ادرات به اقتصاد در ش��رایط تحریم تاکید کرد‪:‬‬ ‫بان��ک توس��عه ص��ادرات می تواند نق��ش کلیدی و‬ ‫اساسی در زمینه ارائه مشاوره در حوزه های گوناگون‬ ‫به صادرکنندگان ایفا کرده و مامن انها باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی‬ ‫در شرایط تحریم‪ ،‬یکی از اولویت های کشور است و‬ ‫نقش بانک توسعه صادرات در این راستا بسیار مهم‬ ‫قلمداد می ش��ود‪ .‬دژپس��ند با بیان اینکه کشورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬به دلیل نیازهای زیرساختی و توسعه ای‪،‬‬ ‫مقاصد خوبی برای صادرات خدمات فنی مهندسی‬ ‫ب��ه ش��مار می روند‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬این بان��ک باید با‬ ‫صندوق ضمانت صادرات رابطه تنگاتنگی به منظور‬ ‫حمایت از صادرات داش��ته باشد‪ .‬وی ضمن تشکر از‬ ‫اقدام های انجام ش��ده در یک سال گذشته‪ ،‬به بانک‬ ‫توس��عه صادرات توصیه کرد تا همچنان نوع حرکت‬ ‫خود را متناس��ب با وضعیت ارزی کشور قرار داده و‬ ‫صادرکنندگان را به س��مت روش های متعدد تامین‬ ‫ارز و بازپرداخت سوق دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫عل��ی صالح اب��ادی‪ ،‬مدیرعام��ل بان��ک توس��عه‬ ‫صادرات‪ ،‬ضمن تش��ریح برنامه ه��ا و عملکرد بانک‬ ‫توس��عه ص��ادرات در حضور اعض��ای مجمع اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۷‬بانک توسعه صادرات بر اساس‬ ‫اخرین رتبه بندی برترین موسسه های مالی اسالمی‬ ‫شرط ادامه روند کاهشی نرخ مسکن‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتق��د اس��ت رون��د ری��زش نرخ‬ ‫مس��کن با توجه به خ��روج موقت متقاضیان‬ ‫مس��کن از ب��ازار‪ ،‬ادام��ه دار خواهد ب��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک مس��کن‪ ،‬مجید‬ ‫کیان پ��ور در گفت وگو ب��ا پایگاه خبری بانک‬ ‫مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬با اش��اره به اینکه امار مرداد‬ ‫از معامالت مس��کن حاکی از افت قابل توجه‬ ‫خری��د و فروش مس��کن در ای��ن ماه بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ماه گذش��ته تعداد امالک فروخته ش��ده بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫نس��بت به مرداد ‪ ۹۷‬کاهش داش��ته و حتی نس��بت به تیر‬ ‫ ه��م تعداد امالک فروخته ش��ده به ط��ور تقریبی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افت داش��ت‪ .‬این وضعیت نش��ان دهنده رکود بازار مسکن و‬ ‫بی میلی خریداران به معامله در ش��رایط کنونی است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه معامالت مسکن اکنون به پایین ترین حد رسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این وضعیت ناشی از انصراف بخش عمده‬ ‫متقاضیان مس��کن از خرید در بازار کنونی است‪ .‬کیان پور با‬ ‫بیان اینکه یکی از پیامدهای این کاهش معامالت‪ ،‬افت نرخ‬ ‫مسکن بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬امارهای رسمی نشان داد در مرداد‬ ‫نرخ مس��کن ‪ ۳‬درصد نس��بت به تیر کاهش‬ ‫یافته و این یعنی به دنبال رکودی شدن بازار‬ ‫و در صورتی که تقاضای خرید خانه همچنان‬ ‫در س��طح پایین فعلی باق��ی بماند‪ ،‬افت نرخ‬ ‫مسکن به صورت یک روند در هفته های اینده‬ ‫ادامه دار خواهد شد‪.‬‬ ‫ت در صورتی که بی رغبتی‬ ‫وی معتقد اس�� ‬ ‫به خرید مس��کن همچنان در بازار ادامه پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬روند نزولی نرخ مس��کن می تواند ادامه پیدا کند؛ کما‬ ‫اینکه انتظار کاهش��ی متقاضیان خرید مسکن در بازار هنوز‬ ‫وجود دارد و در واقع نرخ باالتر از توان خرید سبب ترک بازار‬ ‫از س��وی متقاضیان مس��کن شده است‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی در ادامه به پیامد دیگر رکود‬ ‫بازار مس��کن نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫رکود معامالت سبب می شود سازندگان انگیزه ای برای شروع‬ ‫پروژه های جدید نداش��ته باشند و در نتیجه ساخت وساز نیز‬ ‫در وضعی��ت رک��ود قرار بگی��رد‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬چنین وضعیتی‬ ‫می توان��د در عمیق تر ش��دن رکود معامالت مس��کن هم از‬ ‫طریق کاهش عرضه جدید اپارتمان‪ ،‬اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫در جهان که از سوی موسسه بین المللی بنکر منتشر‬ ‫ش��د‪ ،‬جزو ‪ ۱۰‬بانک برتر قرار گرفت‪ .‬از نظر عملکرد‬ ‫منطبق بر شریعت اسالم نیز این بانک دومین بانک‬ ‫ایرانی و چهارمین بانک در بین موسس��ه های مالی‬ ‫ی بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬حجم تس��هیالت‬ ‫اس�لام ‬ ‫اعطایی در س��ال ‪ ۹۷‬به نسبت س��ال ‪ ،۹۶‬به میزان‬ ‫‪ ۱۴‬درصد رشد داشته است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬حجم این‬ ‫تس��هیالت ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۶۷۶‬میلیارد ریال رسیده در‬ ‫حالی که در سال ‪ ۶۱ ،۹۶‬هزار و ‪ ۱۶۵‬میلیارد ریال‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬صالح ابادی تس��هیالت اعطایی بانک‬ ‫توس��عه ص��ادرات به ش��رکت های دانش بنیان را به‬ ‫میزان ‪۱۵۰۰‬میلیارد ریال در سال ‪ ۹۷‬بیان کرد که‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در سال ‪ ۹۶‬این رقم ‪ ۹۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده و در این حوزه ‪ ۶۱‬درصد رشد وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تس��هیالت اعطایی به شرکت های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط ‪ ۱۹‬درص��د رش��د داش��ته و‬ ‫قراردادهای س��پرده گذاری ریالی فعال بانک توسعه‬ ‫صادرات با صندوق توس��عه ملی از ‪ ۱۷‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال ب��ه ‪ ۲۶‬هزار میلیارد ریال با ‪ ۵۲‬درصد رش��د‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬رس��یده اس��ت‪ .‬به گفته صالح ابادی‪،‬‬ ‫منابع ریالی ج ذب ش��ده از صندوق توس��عه ملی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ب��ه مبلغ ‪ ۹.۰۰۰‬میلیارد ریال اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با اش��اره به تعدد‬ ‫طرح های تامین مالی شده در خارج از کشور شماری‬ ‫از این طرح ها را نام برد و یاداور شد‪ :‬انتظار ما برای‬ ‫امس��ال این است که در حوزه ضمانتنامه های ریالی‬ ‫و اعتبار اس��نادی داخلی با توجه به هماهنگی هایی‬ ‫که با بانک مرکزی شده است‪ ،‬شاهد رشد باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خدمات ش��رکت صرافی توس��عه‬ ‫صادرات در س��ال ‪ ۹۷‬تصریح کرد‪ :‬درباره بازگش��ت‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات با س��امانه های بانک مرکزی‬ ‫در ارتباط هس��تیم تا در جریان چگونگی بازگش��ت‬ ‫ارز صادرکنندگان به کش��ور ق��رار بگیریم‪ .‬در پایان‬ ‫این نشس��ت‪ ،‬گزارش حسابرس مس��تقل و بازرس‬ ‫قانونی قرائت ش��د و صورت های مالی س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بانک با وضعیت اس��تاندارد و مطلوب مورد تصویب‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫دستیابی به ضریب نفوذ بیمه در گرو توسعه دیجیتالی‬ ‫رئی��س کل بیمه مرک��زی تاکید کرد که دس��تیابی به‬ ‫ضریب نفوذ بیمه هدف گذاری شده در کشور در گرو توسعه‬ ‫دیجیتالی اس��ت‪ .‬به گ��زارش اداره کل روابط عمومی بیمه‬ ‫ی در جمع اعضای هیات امنای‬ ‫مرکزی‪ ،‬غالمرضا س��لیمان ‬ ‫پژوهش��کده بیم ه ب��ا اعالم این مطلب افزود‪ :‬بس��یاری از‬ ‫صنایع کش��ور با ماموریت ه��ا و ظرفیت های صنعت بیمه‬ ‫اشنایی کافی ندارند و همین موضوع مشکالتی را در حوزه‬ ‫پوش��ش های ناکافی بیمه ای برای حجم ارزش دارایی های‬ ‫واقعی این صنایع به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر ش��رکت های بیمه ای با اصول مدیریت ریس��ک و نقش‬ ‫ضریب امنیتی در کاهش حق بیمه اشنایی داشته باشند‪ ،‬دوران جدیدی‬ ‫در تعامالت صنعت کشور و صنعت بیمه اغاز خواهد شد‪ .‬رئیس کل بیمه‬ ‫مرک��زی ب��ا اعالم این مطلب که بیش از ‪ ۱۴۰‬هزار نفر به طور مس��تقیم‬ ‫در صنعت بیمه فعالیت می کنند‪ ،‬اینده صنعت را بس��یار روش��ن ارزیابی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مدیریت مباحث دیجیتالی بالک چین ها و استارت اپ ها در‬ ‫صنعت بیمه نیاز به برنامه ریزی دقیق و مطالعه عمیق دارد و دستیابی به‬ ‫ضریب نفوذ هدف گذاری شده در گرو توسعه دیجیتالی است‪ .‬سلیمانی با‬ ‫ی‪ -‬ریالی و مسائل تورمی‪ ،‬مانع افزایش‬ ‫بیان این مطلب که نوسان های ارز ‬ ‫س��ریع ضریب نف��وذ بیمه های زندگی خواهد ب��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنعت‬ ‫بیمه می تواند با اس��تفاده از روش ه��ا و راهکارهای علمی‬ ‫و عملی که از س��وی پژوهشکده بیمه طراحی می شود‪ ،‬از‬ ‫این چالش عبور کند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای عالی بیمه تصریح کرد‪ :‬پژوهشکده بیمه‬ ‫به عن��وان بازوی علمی صنعت بیمه می تواند در توس��عه‬ ‫صنای��ع دیگ��ر نیز نق��ش مهمی را ایفا کن��د‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر ضرورت برون س��پاری بخشی از فعالیت های پژوهشکده‬ ‫به س��ندیکای بیمه گران‪ ،‬انجمن های حرفه ای و تخصصی‬ ‫و مانن��د ان‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ایجاد فضای تعام��ل در صنعت بیمه در‬ ‫رش��د و توس��عه ان تاثیر بس��یاری دارد و پژوهش��کده بیمه می تواند با‬ ‫واگذاری بخش��ی از مس��ئولیت ها بر مباحث و ماموریت های اصلی خود‬ ‫تمرکز بیش��تری داشته باشد‪ .‬س��لیمانی ارتباط پژوهشکده با دانشگاه ها‬ ‫و ش��رکت های بیمه ای را ضروری توصیف کرد و ضمن تاکید بر اهمیت‬ ‫حمایت از پایان نامه های دانش��گاهی در مقاط��ع باالی تخصصی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پایان نامه ه��ای دانش��جویی می توانند هزینه های پژوهش��ی را در حوزه‬ ‫صنعت بیمه به حداقل برسانند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در اغاز این نشست حمید‬ ‫کردبچه‪ ،‬رئیس پژوهش��کده بیمه گزارش کاملی از عملکرد پژوهش��کده‬ ‫بیمه در سال گذشته این مرکز علمی صنعت بیمه را به رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی و اعضای هیات امنا ارائه کرد‪.‬‬ ‫کسب دو موفقیت بین المللی بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫عضو هیات مدیره بانک قرض الحس��نه مهر ایران در بازدید از ش��عب و دوایر‬ ‫ستادی استان سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬در پی عملکرد موفق بانک در مسیر‬ ‫خدمت رسانی به اقشار مختلف مردم پس از درخشش های ملی و خوشنامی در‬ ‫جامعه‪ ،‬اکنون موفق به کسب ‪ ۲‬افتخار بزرگ و ارزشمند در سطح جهانی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر ایران‪ ،‬سلیمان توکلی‬ ‫ضمن بازدید از شعب و دوایر ستادی مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫در جمع همکاران گفت‪ :‬دریافت جایزه نخبه اقتصادی جهان اس�لام و کس��ب‬ ‫رتبه برتر موسسه های کامال اسالمی دنیا ‪ ۲‬افتخار بزرگ و ارزشمند برای بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران است که با تالش و زحمات تمامی همکاران محقق شده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش برای توانمندسازی نیازمندان جامعه از طریق پرداخت‬ ‫خدمات متنوع ارزی در شرکت خدمات ارزی اقتصاد نوین‬ ‫شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین‬ ‫ب��ا ارائه خدمات متنوع ارزی اماده پاس��خگویی به‬ ‫نیازهای مش��تریان و متقاضیان اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک اقتصاد نوین‪ ،‬ش��رکت خدمات‬ ‫ارزی و صراف��ی اقتصاد نوین ب��رای تامین خدمات‬ ‫ارزی و رفع نیازهای مالی مشتریان تالشی گسترده‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬از جمله این خدم��ات‪ ،‬کارگزاری و‬ ‫ازادسازی ارزهای تخصیصی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در بانک ه��ای گوناگون از جمله کونلون (‪ )Kunlun‬چین‪ ،‬ای‪.‬ای‪.‬‬ ‫اچ (‪ )E.I.H‬الم��ان‪ ،‬بانک مل��ی ایران در امارات‪ ،‬میربیزنس (‪Mir‬‬ ‫‪ )business‬روس��یه و ارسال به حس��اب ذی نفعان در کشورهای‬ ‫مختل��ف‪ ،‬خرید انواع ارزهای معتبر جهانی ب ه صورت اس��کناس یا‬ ‫موجود در حساب های خارج از کشور‪ ،‬فروش ارزهای معتبر جهانی‬ ‫به صورت اس��کناس یا ارس��ال به خارج از کشور برای مصارف ارزی‬ ‫خدمات��ی بر پای��ه ضوابط و مق��ررات ابالغی بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫تبدی��ل و تهات��ر موج��ودی صاحبان ان��واع ارز در‬ ‫حس��اب های خارج از کش��ور با انواع ارزهای مورد‬ ‫درخواست‪ ،‬نگهداری و مدیریت(تبدیل‪ ،‬جابه جایی‬ ‫و ارسال) وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت های‬ ‫صادراتی کش��ور و انجام و ارائه س��ایر خدمات ارزی‬ ‫مج��از در چارچوب مقررات و ضوابط ارزی بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از دیگر خدمات قابل ارائه در ش��رکت خدمات ارزی‬ ‫و صرافی بانک اقتصاد نوین به مشتریان است‪ .‬متقاضیان می توانند‬ ‫برای اطالع از نرخ ارز و سایر خدمات مالی عالوه بر مراجعه حضوری‬ ‫به ش��عبه ش��رکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین به نش��انی‬ ‫تهران‪ ،‬بل��وار افریقا‪ ،‬باالتر از چه��ارراه جهان کودک‪ ،‬نبش خیابان‬ ‫برادران شریفی؛ با شماره تلفن ‪ ۰۲۱-۸۴۶۱۲۰۰۷‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫خرید کاالی باکیفیت ایرانی به پشتوانه بانک ملی‬ ‫با تس��هیالت فروش اقس��اطی خری��د کاالی‬ ‫داخل��ی بانک مل��ی ایران عالوه بر رف��ع نیازهای‬ ‫خان��وار‪ ،‬از گ��ردش چرخ تولید و اش��تغال کارگر‬ ‫ایران��ی حمایت کنید‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬بانک ملی ایران با هدف حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی‪ ،‬از ابتدای امس��ال تا پایان مرداد ‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۶۸‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫فروش اقس��اطی برای خرید کاالی داخل��ی در ‪ ۲۱‬هزار و ‪۸۱۴‬‬ ‫مورد پرداخته است‪.‬‬ ‫این بانک در س��ال گذش��ته نیز ‪ ۸۲‬هزار و ‪ ۲۰‬مورد تسهیالت‬ ‫فروش اقس��اطی خرید کاالی داخلی به ارزش ‪۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۲‬میلیارد ریال پرداخته است‪ .‬همچنین‬ ‫بانک ملی ایران در مدت یادش��ده‪ ۶۷ ،‬هزار و ‪۶۷‬‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت سرمایه در گردش برای‬ ‫حمای��ت از تولی��د و اش��تغال در ‪ ۳۰‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫مورد پرداخته است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ۳۴۱ ،‬هزار و ‪ ۱۰۲‬مورد تسهیالت‬ ‫نیز به صورت فروش اقساطی‪ ،‬جعاله و مرابحه برای رفع نیازهای‬ ‫ضروری خانوار پرداخت ش��ده اس��ت که ارزش این تسهیالت به‬ ‫‪ ۱۰۴‬هزار و ‪ ۵۶۲‬میلیارد ریال می رسد‪.‬‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه با هدف بهبود معیشت‪ ،‬تامین نیازهای ضروری‪ ،‬مقابله‬ ‫با اسیب های اجتماعی و ایجاد رونق اقتصادی از جمله اقدام هایی بود که منجر‬ ‫به کسب این افتخارات برای مجموعه بانک قرض الحسنه مهر ایران شد‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬در این سفر علی طبلشی‪ ،‬رئیس اداره کل پشتیبانی نیز عضو هیات مدیره‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران را همراهی کرد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳۰۰‬درصدی فروش در تجارت نو‬ ‫در حالی که به پایان امسال ‪ ۶‬ماه زمان باقی است‪،‬‬ ‫ت‬ ‫کل بودجه پیش بینی ش��ده ‪ ۹۸‬شرکت بیمه تجار ‬ ‫نو در نیمه نخس��ت سال محقق شد‪ .‬دستاورد بزرگی‬ ‫که نش��ان از رش��د ‪ ۳۰۰‬درصدی فروش نس��بت به‬ ‫مدت مشابه(سال ‪ )۹۷‬دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت بیمه تجارت نو‪ ،‬سناریوی تحقق امار بودجه‬ ‫‪ ۲۴‬فروردی��ن ‪ ۹۸‬در همای��ش معاون��ان‪ ،‬مدی��ران‬ ‫ت نو درجمع کارکنان‬ ‫س��تادی و شعب کلید خورد‪ .‬مدیرعامل تجار ‬ ‫ای��ن مجموع��ه برنامه های تدوین ش��ده روزهای پیش رو را رش��د‬ ‫توس��عه کمی و کیفی در تمام رش��ته های بیمه ای با هدف افزایش‬ ‫درامد اعالم و تاکید کرد‪ :‬نگاه این اس��ت که س��اعت های مان را برای‬ ‫رس��یدن به اهداف موردنظر با هم هماهنگ کنیم تا به همراه تحقق‬ ‫برنامه های توسعه ای ابالغی به شعب و نمایندگی ها‪ ،‬مهم ترین انکه‬ ‫رسیدن به فروش ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومانی در انواع رشته های بیمه ای‬ ‫ب��رای س��ال جدید اس��ت‪ ،‬حاصل ش��ود‪ ۱۷ .‬مرداد‪،‬‬ ‫گردهمایی نخستین همایش سراسری شبکه فروش‬ ‫نی��ز این فرص��ت را ایجاد کرد تا درحضور ‪ ۷۰۰‬نفر از‬ ‫نمایندگان‪ ،‬کارگزاران و مدیران شعب هدف گذاری ها‬ ‫باردیگر مرور ش��ود‪ .‬نیما نورالله��ی در جمع خانواده‬ ‫ت نو‪ ،‬افزایش سهم بازار را با شکار فرصت ها که‬ ‫تجار ‬ ‫الزمه ان ش��ناخت در حوزه های فردی‪ ،‬شخصیتی و‬ ‫سازمانی است‪ ،‬عملی دانست‪.‬‬ ‫ت نو ‪ ۲۷‬م��رداد به ایین گش��ایش‬ ‫گ��ذر مس��یر پیش��رفت تجار ‬ ‫س��اختمان جدید س��تاد مرکزی افتاد‪ .‬نوراللهی در این روز با اعالم‬ ‫اینکه در نتیجه تالش مضاعف مدیران و کارکنان پرتفوی ش��رکت‬ ‫س��یر صعودی قابل توجهی را طی کرده و می کند‪ ،‬افزود‪ :‬امروز برای‬ ‫همه ما مبدا جدیدی خواهد بود تا با تالش مضاعف و انرژی بیشتر‬ ‫پرتفوی شرکت از ‪ ۲۰۰‬به ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان افزایش یابد‪.‬‬ ‫ارتقای همکاری های دوجانبه بیمه «ما» و پژوهشکده بیمه‬ ‫حجت بهاری ف��ر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بیمه «ما» در‬ ‫نشستیبارئیسپژوهشکدهبیمه‪،‬برارتقاوهمکاری های‬ ‫دوجانبه و استفاده از ظرفیت های موجود یکدیگر تاکید‬ ‫کردن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بیمه «م��ا»‪ ،‬در این‬ ‫جلس��ه که با حضور حجت بهاری ف��ر‪ ،‬مدیرعامل بیمه‬ ‫«م��ا» و حمید کردبچه‪ ،‬رئیس پژوهش��کده بیمه و تنی‬ ‫چند از معاونان و مدیران بیمه «ما» و پژوهش��کده بیمه‬ ‫در مح��ل بیم��ه «ما» برگزار ش��د‪ ،‬دو طرف ضمن اس��تقبال از هرگونه‬ ‫همکاری متقابل‪ ،‬بر گسترش و تقویت همکاری های موجود و استفاده از‬ ‫ظرفیت های علمی‪ ،‬اموزشی و پژوهشی یکدیگر تاکید کردند‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش و پیرو مذاکرات انجام ش��ده‪ ،‬تشکیل کمیته‬ ‫همکاری های مش��ترک با حضور نمایندگان بیمه «ما»‬ ‫و پژوهش��کده بیمه برای طراحی و اج��رای برنامه های‬ ‫پژوهش��ی و ارتق��ای همکاری ه��ای دو جانب��ه م��ورد‬ ‫گفت وگو و بررسی قرار گرفت‪ .‬درباره عملی کردن نتایج‬ ‫مذاکرات انجام ش��ده مقرر شد تا بخش های مختلف در‬ ‫قالب کارگروه های مشترک هر دو مجموعه مورد بررسی‬ ‫اولیه قرار گیرند و سپس به مرحله اجرا درایند‪ .‬بهاری فر‪ ،‬مدیرعامل بیمه‬ ‫ ها اغاز مناس��بی برای همکاری و‬ ‫«ما» اظهار امیدواری کر د این جلس��ه ‬ ‫تعامل گسترده میان بیمه «ما» و پژوهشکده بیمه باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫امار از افزایش ‪ ۷۷‬درصدی نرخ اسمی و کاهش ‪ ۳۷‬درصدی نرخ واقعی واحدهای مسکونی حکایت دارد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چرخه فعلی یعنی اینکه هر‪ ۵‬سال یک بار‪ ،‬نرخ مسکن به طور چشمگیری‬ ‫افزایش پیدا کند و دوباره وارد دوره رکود و کاهش نرخ ش��ود‪ ،‬با ابزار‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل و جلوگیری است‬ ‫مس��کن باشیم‪ .‬یعنی ممکن است در اردیبهشت و خرداد‬ ‫‪ ۹۹‬افزایش نرخ مسکن داش��ته باشیم که البته به میزان‬ ‫افزایش سال ‪ ۹۷‬نخواهد بود‪.‬‬ ‫عبدالله��ی با بی��ان اینکه ب��رای حفظ تع��ادل در این‬ ‫ش��رایط و کاهش نرخ مسکن همزمان با حفظ سازندگان‬ ‫و س��رمایه گذاران در ساخت وساز گفت‪ :‬چند راهکار برای‬ ‫رس��یدن به این هدف در گذشته پیش بینی شده که یکی‬ ‫از انها‪ ،‬دریافت مالیات بر عایدی س��رمایه از معامالت پی‬ ‫در پی مس��کن بود‪ .‬این مالیات سوداگری را از بازار حذف‬ ‫می کند و در صورت اجرا می تواند مانع وقوع وضعیت فعلی‬ ‫در بازار مسکن شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬چرخه فعلی یعنی اینکه هر ‪ ۵‬س��ال یک‬ ‫بار‪ ،‬نرخ مس��کن به طور چش��مگیری افزایش پیدا کند و‬ ‫دوباره وارد دوره رکود و کاهش نرخ ش��ود‪ ،‬با ابزار مالیات‬ ‫بر عایدی سرمایه قابل کنترل و جلوگیری است‪.‬‬ ‫عبداللهی با بیان اینکه باید مصرف کننده و تولیدکننده‬ ‫واقع��ی در بازار مس��کن باقی بمانند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬دریافت‬ ‫مالی��ات ب��ر عای��دی س��رمایه و جلوگی��ری از حض��ور‬ ‫واس��طه گران در بازار مسکن‪ ،‬موجب می شود تولیدکننده‬ ‫به کس��ب سود واقعی خود ‪-‬نه بیشتر‪ -‬اقدام کند‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگر نرخ مس��کن به گونه ای اس��ت که مصرف کننده نیز‬ ‫بتوان��د خانه خریداری کند‪ .‬به ای��ن ترتیب رونق تولید را‬ ‫شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در بیان یکی دیگر از راهکارها برای تعادل بخش��ی‬ ‫به بازار و حفظ سرمایه گذار در حوزه ساخت وساز همزمان‬ ‫ساخت خط اهن پرسرعت از سر گرفته شد‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬قطار پرس��رعت اصفهان‪-‬قم‪-‬‬ ‫تهران که چند س��الی دچار رکود و وقفه شده بود دوباره فعال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمد اسالمی در بازدید از طرح قطار پرسرعت اصفهان‪-‬قم‪-‬‬ ‫ته��ران در اصفهان اظهار کرد‪ :‬این قطار یکی از طرح های مهم‬ ‫و راهبردی در حوزه زیربنایی حمل ونقل اس��ت‪ .‬اهمیت اجرای‬ ‫ای��ن طرح فقط از نظر تردد اس��ان در ح��وزه تهران و اصفهان‬ ‫نیس��ت بلکه موضوع اصل��ی ان اتصال به زنجی��ره حمل ونقل‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرمایه گذاری‬ ‫چین برای اجرا و تکمیل این طرح تصریح کرد‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫چی��ن از این طرح به عنوان بخ��ش از طرح «یک کمربند‪ ،‬یک‬ ‫ج��اده» یاد و ب��ر ادامه و تکمیل این طرح ب��زرگ ریلی تاکید‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه راه ابریشم در دوران گذشته‬ ‫به عنوان یک مس��یر تاریخی از ایران عب��ور کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای‬ ‫با کاهش نرخ مس��کن‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال ‪ ۸۷‬قانون ساماندهی‬ ‫و حمای��ت از تولید مس��کن مصوب ش��د‪ .‬در این قانون‪،‬‬ ‫بر صنعتی س��ازی تاکید ش��ده بود اما درحال حاضر فقط‬ ‫‪ ۳‬درصد ساخت وس��ازهای کشور به سمت صنعتی سازی‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصاد مس��کن ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫منظور از صنعتی س��ازی‪ ،‬انبوه سازی نیس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫صنعتی سازی‪ ،‬سرعت و کیفیت کار را باال می برد و موجب‬ ‫می شود رقابت تولیدکنندگان بر سر به دست اوردن زمین‬ ‫ارزان و س��اخت خانه نباش��د بلکه رقابت بر س��ر کیفیت‬ ‫ساخت وساز خواهد بود و این باعث رونق تولید واحدهای‬ ‫مسکونی می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬تجربه صنعتی س��ازی در کش��ورهای‬ ‫گوناگ��ون مانن��د مال��زی و امریکا موفق بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫کش��ورها با این کار‪ ،‬عالوه بر اینکه رونق تولید مس��کن و‬ ‫افزایش ساخت وساز داشته اند‪ ،‬با مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫توانسته اند بازار را کنترل کنند و این کار موجب شده بازار‬ ‫مسکن انها وضعیت مطلوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش جذابیت بازار مسکن‬ ‫یکی دیگر از تحلیلگران بازار مس��کن معتقد است بعد‬ ‫از رش��د قیمتی که از اواخر س��ال ‪ ۹۶‬و سال ‪ ۹۷‬داشتیم‪،‬‬ ‫پیش بینی رس��یدن به توقف افزایش نرخ مسکن در سال‬ ‫‪ ۹۸‬وجود داش��ت‪ ،‬با این حال در نیمه دوم سال ‪ ۹۸‬بازار‬ ‫مس��کن برای افرادی که قصد س��رمایه گذاری دارند‪ ،‬بازار‬ ‫جذابی نخواهد بود‪.‬‬ ‫چنین طرح های بزرگی با فناوری پیش��رفته و حرکت س��ریع‬ ‫اقتصادی می توان��د احیاگر ان راه تاریخی باش��د اما نمی توان‬ ‫بدون سرمایه گذاری سریع و ایمن به ان دست یافت‪.‬‬ ‫اس�لامی تصریح کرد‪ :‬اکنون ‪ ۲۱۵‬کیلومت��ر از این طرح در‬ ‫مس��یر اصفهان‪ ،‬دست کم ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت داشته و از امروز‬ ‫هم با بکارگیری تجهیزات الزم‪ ،‬فعالیت این طرح بزرگ از س��ر‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره زم��ان تکمی��ل طرح گف��ت‪ :‬بنا ب��ه چند عامل‬ ‫ناش��ناخته نمی توان زمانی درس��تی اعالم کرد اما تمام تالش‬ ‫دولت در س��طح رئیس جمهوری و وزارتخانه راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫تکمیل سریع تر این گونه طرح های راهبردی است‪.‬‬ ‫قطار پرسرعت اصفهان‪-‬قم‪-‬تهران یکی از طرح های مهم ملی‬ ‫است که ‪ ۴۲۲‬کیلومتر طول دارد و دست کم ‪ ۳۰۰‬کیلومتر ان‬ ‫در محدوده اس��تان اصفهان است‪ .‬این طرح با اعتباری بیش از‬ ‫‪ ۱۳‬میلیارد یوان فاینانس شده است‪.‬‬ ‫سید امین زرگرمرادی در گفت وگو با‬ ‫در تحلیل‬ ‫امار منتشر شده مبنی بر افزایش ‪ ۷۷‬درصدی نرخ اسمی‬ ‫و کاهش ‪ ۳۷‬درصدی نرخ واقعی مسکن گفت‪ :‬گاهی نرخ‬ ‫واقعی با نرخ اس��می مسکن اش��تباه گرفته می شود‪ .‬نرخ‬ ‫اس��می‪ ،‬نرخ بدون لحاظ ت��ورم و نرخ واقعی‪ ،‬نرخ با لحاظ‬ ‫ت��ورم اس��ت؛ به عنوان مثال اگر قیم��ت ملکی با نرخ یک‬ ‫میلی��ارد تومان بعد از یک س��ال به ی��ک میلیارد و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان برس��د‪ ،‬ما ‪ ۱۰‬درصد افزایش نرخ اس��می‬ ‫مس��کن داش��ته ایم اما برای یافتن اینکه ن��رخ واقعی چه‬ ‫رشدی داشته‪ ،‬باید نرخ تورم در همان بازه زمانی را لحاظ‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بدیهی اس��ت اگر ن��رخ تورم در ان بازه‬ ‫به عنوان مثال ‪ ۴۰‬درصد بوده‪ ،‬نمی توان از س��ودده بودن‬ ‫واقعی این س��رمایه گذاری س��خن گف��ت و در این مثال‪،‬‬ ‫سود اس��می و زیان واقعی را ش��اهدیم‪ .‬البته اینکه تورم‬ ‫براس��اس چه ش��اخص ها و چه کاالهایی سنجیده شده‪،‬‬ ‫مجال دیگری برای توضیح می طلبد‪ .‬این تحلیلگر اقتصاد‬ ‫مس��کن در ارزیاب��ی اینده بازار مس��کن گفت‪ :‬در صورت‬ ‫تغیی��ر نکردن برخ��ی عوامل تاثیرگذار بر بخش مس��کن‬ ‫مانند قدرت خرید‪ ،‬وام مسکن‪ ،‬نرخ ارز و‪ ...‬به نظر می رسد‬ ‫ش��اهد کاهش ارزش واقعی مسکن در س��ال ‪ ۹۸‬باشیم‪.‬‬ ‫درواقع پیش بینی می ش��ود بازار مسکن در حوزه مسکن‬ ‫س��رمایه ای و غیرمصرفی و س��وداگری در ادامه سال ‪۹۸‬‬ ‫جذاب نباشد و به طور طبیعی‪ ،‬حرفه ای ها و افراد هوشمند‬ ‫که تحلیل های اقتصاد مس��کن را دنبال می کنند‪ ،‬در این‬ ‫بازار به عنوان خریدار حضور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار مس��کن اف��زود‪ :‬به طور قطع در ادامه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬با حبس نقدینگی در مسکن و در نتیجه ان با‬ ‫افزایش طیف فروشندگان ‪-‬افراد پول الزم‪ -‬روبه رو خواهیم‬ ‫بود‪ .‬این مسئله عرصه را برای سایر کنشگران بازار مسکن‬ ‫هم سخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫حسین عبداللهی‬ ‫سید امین زرگرمرادی‬ ‫تغییر شرایط حمل سوخت برای ایرانی ها در ترکیه‬ ‫رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل ج��اده ای از توافق جدید‬ ‫ای��ران و ترکیه برای عب��ور کامیون های ترانزیت��ی ایرانی از خاک‬ ‫ترکی��ه خبر داد و گفت‪ :‬ترکیه مجوز همراه داش��تن س��وخت به‬ ‫ان��دازه ظرفیت باک کامیون ها را صادر کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬دولت‬ ‫ترکیه چند سال پیش اعالم کرده بود که کامیون های ایرانی فقط‬ ‫می توانند ‪ ۵۰‬لیتر گازوئیل در باک های خود داش��ته باشند و نباید‬ ‫با بیش��تر از این می��زان وارد خاک ترکیه ش��وند‪ .‬این رقم مدتی‬ ‫بع��د و به دنبال تس��هیل روابط ترانزیتی بین دو کش��ور به ‪ ۳۰۰‬و‬ ‫س��پس به ‪ ۵۰۰‬لیتر افزایش یافت‪ .‬از انجا که س��وخت در ترکیه‬ ‫گران تر از ایران اس��ت کامیون های ایرانی برای محدودیتی که در‬ ‫حمل س��وخت داش��تند مجبور به پرداخت هزینه های بیش��تری‬ ‫بودند‪ .‬عبدالهاش��م حسن نیا‪ ،‬رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای به تازگی اعالم کرد‪ :‬ایران در ‪ ۶‬ماه گذشته دو بار با طرف‬ ‫ترک نشس��ت مشترک برگزار کرد و دو موضوع بسیار مهم مطرح‪،‬‬ ‫بررسی‪ ،‬حل وفصل و اجرایی شد‪ .‬وی گفت‪ :‬براساس توافق پیشین‪،‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات بی ثبات در بازار مسکن‬ ‫مصطفی قلی خسروی‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران‬ ‫کامیون های ایرانی می توانس��تند حداکثر ‪ ۵۵۰‬لیتر س��وخت وارد‬ ‫کشور ترکیه کنند و در ادامه مسیر مجبور به سوخت گیری با نرخ‬ ‫باالتر بودند ک��ه منجر به افزایش هزینه های انها می ش��د‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ادامه داد‪ :‬نخستین دستاورد‬ ‫مذاکرات دوجانبه در ‪ ۶‬ماه گذشته تغییر در این قانون بود‪ .‬باتوجه‬ ‫به تردد ساالنه ‪ ۳۲‬هزار کامیون ترانزیتی ایرانی از قلمرو ترکیه به‬ ‫اروپا و گرجس��تان‪ ،‬مجوز همراه داش��تن سوخت به اندازه ظرفیت‬ ‫باک انها در طول س��فر ازسوی طرف ترک صادر شد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬با ای��ن توافق به ازای ت��ردد هر کامیون‬ ‫ترانزیت��ی عب��وری از خاک ترکیه ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬ی��ورو در هزینه ها‬ ‫صرفه جویی می شود‪ .‬در مقابل به کامیون های ترک نیز اجازه داده‬ ‫شد س��وختی را که همراه خود از ترکمنستان وارد ایران می کنند‬ ‫همراه خود داش��ته باش��ند اما باک ناوگان انه��ا در زمان ورود به‬ ‫داخل مرز کش��ور اندازه گیری و پلمب و در زمان خروج نیز دوباره‬ ‫اندازه گیری و پس از راستی ازمایی‪ ،‬مجوز خروج صادر می شود‬ ‫جهش نرخ ارز در س��ال ‪ ۹۷‬بر بازار مس��کن نیز‬ ‫اثر گذاشت و ش��اهد افزایش نرخ مسکن در سال‬ ‫گذشته بوده ایم‪ .‬در سال ‪ ۹۸‬با ثبات نرخ ارز‪ ،‬شاهد‬ ‫کاهش و ثبات نرخ واحدهای مس��کونی هستیم و‬ ‫به نظر می رس��د اگر روند فعلی ادامه یابد دست کم‬ ‫تا یک سال و نیم اینده‪ ،‬جهش نرخ در بازار مسکن‬ ‫نداشته باش��یم و به احتمال زیاد شاهد ثبات نرخ‬ ‫مس��کن و حتی کاه��ش قیمت ه��ا خواهیم بود‪.‬‬ ‫درباره بازار اجاره نیز باتوجه به اینکه اجاره بها متاثر‬ ‫از نرخ مس��کن است‪ ،‬همین پیش بینی را می توان‬ ‫داشت‪ .‬البته باتوجه به افزایش حدود ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫قیمت ها در بخش اجاره‪ ،‬دولت برای س��اماندهی‬ ‫بازار اجاره نیز برنامه های��ی طراحی کرده و ایجاد‬ ‫موسسه های اجاره داری را پیشنهاد داده است‪ .‬در‬ ‫برخی کشورهای پیش��رفته چنین موسسه هایی‬ ‫داریم اما وضعیت امنیت اقتصادی در این کشورها‬ ‫با کشور ما تفاوت زیادی دارد‪.‬‬ ‫در این طرح گفته می شود با ورود استارت اپ ها‬ ‫و ش��رکت های دانش بنیان قرار اس��ت بازار اجاره‬ ‫س��اماندهی ش��ود‪ ،‬در حالی که انچه گفته ش��ده‬ ‫نیازمن��د برخی اختیارات حقوقی اس��ت که بعید‬ ‫به نظر می رس��د به این موسس��ه ها داده ش��ود و‬ ‫ای��ن نوع برنامه اجرایی به نظر نمی رس��د‪ .‬در واقع‬ ‫هنوز زیرس��اخت های الزم برای راه اندازی چنین‬ ‫موسس��ه هایی در ای��ران فراه��م نیس��ت و هنوز‬ ‫نمی توانیم به این ش��کل‪ ،‬مس��ئله اجاره مسکن را‬ ‫مدیریت کنیم‪ .‬یکی از راه های فعال شدن صنعت‬ ‫اجاره داری این اس��ت که مانند برخی کش��ورها‪،‬‬ ‫ب��ا همکاری ش��هرداری و ش��رکت های بیمه گر‪،‬‬ ‫در برخی محله ه��ا برای خانه اولی ه��ا واحدهای‬ ‫مسکونی بسازیم‪.‬‬ ‫این مسئله موجب عرضه بدون واسطه مسکن و‬ ‫کاهش نرخ ان می شود‪.‬‬ ‫جزئیات ضوابط جدید‬ ‫بلندمرتبه سازی‬ ‫ش��ورای عالی شهرس��ازی و معم��اری ضوابط‬ ‫ع��ام بلندمرتبه س��ازی را تصویب و ب��رای اجرا به‬ ‫استانداران استان های با شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر جمعیت ابالغ کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬شورای عالی‬ ‫شهرسازی و معماری ضوابط عام بلندمرتبه سازی‬ ‫را به استانداران ابالغ کرد‪ .‬از این پس صدور هرگونه‬ ‫مجوز برای س��اخت س��اختمان های بلندمرتبه در‬ ‫س��طح کش��ور فقط در چارچوب این مصوبه مجاز‬ ‫خواهد بود‪ .‬براس��اس اعالم این شورا‪ ،‬صدور مجوز‬ ‫س��اخت هرگونه س��اختمان بلند فقط محدود به‬ ‫ش��هرهای با جمعیت ب��االی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر خواهد‬ ‫بود‪ .‬در ان دسته از ش��هرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫و بیش��تر که عرصه های بلندمرتب��ه در طرح های‬ ‫توسعه ش��هری مصوب ان پیش بینی نشده باشد‪،‬‬ ‫در صورت نیاز شهر و وجود تقاضا‪ ،‬ابتدا باید مصوبه‬ ‫ازسوی شهرداری با تایید شورای اسالمی شهر تهیه‬ ‫و پس از تصویب در کمیس��یون ماده پنج و شورای‬ ‫برنامه ریزی و توسعه استان‪ ،‬برای تصویب نهایی به‬ ‫شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود‪.‬‬ ‫براس��اس این مصوبه‪ ،‬ساختمان هایی با ارتفاع ‪۲۷‬‬ ‫متر و بیش��تر یا س��اختمانی که تع��داد طبقات ان‬ ‫با در نظر گرفتن همکف‪ ۸ ،‬طبقه و بیش��تر است یا‬ ‫ارتفاع باالترین کف طبقه قابل بهره برداری ان بیش‬ ‫از ‪ ۲۳‬متر از تراز متوس��ط زمین باش��د‪ ،‬بلندمرتبه‬ ‫نامیده می ش��ود‪ .‬ب��ا این حال در ش��هرهای دارای‬ ‫طرح جامع معتبر (مصوب شورای عالی شهرسازی‬ ‫و معم��اری ایران) اگر اس��تانه دیگری برای تعیین‬ ‫ارتفاع س��اختمان بلند تعریف ش��ده باشد‪ ،‬همان‬ ‫ارتف��اع با رعایت س��ایر ضوابط ای��ن مصوبه مالک‬ ‫عمل خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫روزهای پایانی ش��هریور‪ ،‬اخرین روزهای تب وتاب بازار‬ ‫مسکن اس��ت‪ .‬این روالی طبیعی و ازمون پس داده است‬ ‫که هر سال با اغاز مهر و فصل درس و مدرسه‪ ،‬خانواده ها‬ ‫به ویژه کسانی که فرزند دانش اموز و دانشجو دارند‪ ،‬کمتر‬ ‫ب��رای جابه جایی قدم پیش می گذارن��د‪ .‬این روند موجب‬ ‫ش��ده نیمه دوم س��ال‪ ،‬همواره به فصل ثبات بازار مسکن‬ ‫مشهور باش��د‪ .‬عالوه بر این مس��ئله‪ ،‬کاهش نرخ مسکن‬ ‫بعد از افزایش افسارگسیخته ان در سال گذشته‪ ،‬موجب‬ ‫شده بازار مس��کن نیمه دوم سال را در وضعیت رخوت و‬ ‫سکون اغاز کند‪ .‬با این حال برخی کارشناسان می گویند‬ ‫وضعیت تولید مس��کن به گونه ای اس��ت که نمی توان به‬ ‫ثبات قیمت ها در بلندمدت امیدوار بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫گزارش اماری منتش��ر شده ازسوی‬ ‫مراجع رس��می خبر از افزایش ‪ ۷۷‬درصدی نرخ اس��می‬ ‫مس��کن در ش��هر تهران می ده��د‪ .‬با این حال مقایس��ه‬ ‫رش��د نرخ ها در این بخش با تورم عمومی نش��ان می دهد‬ ‫درحال حاضر نرخ واقعی مسکن با ‪ ۳۷.۲‬درصد رشد منفی‬ ‫همراه شده است‪.‬‬ ‫یک تحلیلگر اقتصاد مسکن معتقد است این تفاوت در‬ ‫نرخ اس��می و واقعی مسکن به دلیل افزایش ‪100‬درصدی‬ ‫نرخ واحدهای مس��کونی در سال ‪ ۹۷‬و کاهش حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصدی نرخ مسکن در ماه های اخیر است‪.‬‬ ‫حس��ین عبداللهی در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل اینکه سال گذشته قیمت ها در بازار مسکن انقدر باال‬ ‫رفت که منجر به کاهش ش��دید قدرت خرید شد‪ ،‬شاهد‬ ‫کاهش حدود ‪ ۷۰‬درصدی معامالت بوده ایم‪ .‬وقتی چنین‬ ‫اتفاقی می افتد‪ ،‬به تدریج به دلیل کاهش تقاضا‪ ،‬نرخ مسکن‬ ‫کاهش می یابد که این‪ ،‬امری طبیعی در بازار مسکن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ مس��کن نس��بت به سال گذشته‪،‬‬ ‫همچنان باالس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما در س��ال گذشته افزایش‬ ‫ن��رخ ‪100‬درصدی در بازار مس��کن داش��تیم و در س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬شاهد کاهش ‪ ۳۰‬درصدی نرخ ها بوده ایم؛ بنابراین‬ ‫هنوز قیمت ها ‪ ۷۰‬درصد نسبت به سال ‪ 96‬گران تر است‬ ‫و به همین میزان جا ب��رای کاهش نرخ وجود دارد‪ .‬البته‬ ‫بعید اس��ت در اینده این اتف��اق رخ دهد و احتمال اینکه‬ ‫نرخ مسکن از این بیش��تر کاهش داشته باشد‪ ،‬بسیار کم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر اقتصاد مس��کن با بی��ان اینکه در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬فقط ب��ا افزایش درامدهای م��ردم می توان به‬ ‫خانه دار ش��دن انه��ا امیدوار ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تولید مس��کن‬ ‫در حال کاهش یافتن اس��ت زیرا معام�لات و تقاضاهای‬ ‫مصرف��ی کاهش یافته اس��ت‪ .‬وقتی تقاضاه��ای مصرفی‬ ‫کاه��ش می یابد‪ ،‬ب��رای تولیدکننده واقعی‪ ،‬ساخت وس��از‬ ‫به صرفه نخواهد بود زیرا اکنون ساخت وساز‪ ،‬متری حدود‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان هزینه‬ ‫برم��ی دارد ام��ا نرخ ف��روش‪ ،‬روند کاهش��ی دارد‪ .‬درواقع‬ ‫درحال حاضر گرانی طبیعی در بازار داریم؛ نه س��وداگرانه‪،‬‬ ‫با این حال با کاهش نرخ مس��کن‪ ،‬درواقع تولیدکننده از‬ ‫بازار فراری می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این کار پیامدهایی برای بازار مسکن دارد؛‬ ‫به عنوان مثال ممکن اس��ت سال اینده شاهد افزایش نرخ‬ ‫شرط تحقق‬ ‫تدبیر دولت‬ ‫در بازار اجاره‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چرا تهران دوچرخه محور نیست؟‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫ظرفیت مترو از امروز‬ ‫معاون��ت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫ته��ران در اطالعی��ه ای از کاهش س��رفاصله‬ ‫حرکت قطارها به ‪ ۳.۵‬دقیقه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در این اطالعیه امده است‪:‬‬ ‫با برنامه ریزی های انجام شده و افزایش حضور‬ ‫ناوگان فعال در شبکه مترو‪ ،‬سرفاصله حرکت‬ ‫قطاره��ا در ‪ ۳‬خط اصل��ی از این پس به ‪۳.۵‬‬ ‫دقیقه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬قطاره��ا در خطوط یک‪۲ ،‬‬ ‫و ‪ ۴‬مت��رو از اول مهر ‪ ۱۳۹۸‬در س��اعت اوج‬ ‫حضور مسافران‪ ،‬هر ‪ ۳.۵‬دقیقه در ایستگاه ها‬ ‫به مس��افرگیری خواهند پرداخ��ت و به این‬ ‫ترتی��ب ظرفیت پذیرش س��فر در این ‪ ۳‬خط‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫س��رفاصله حرکت قطاره��ا در این ‪ ۳‬خط‬ ‫مترو‪ ،‬پیش از این هم در دوره جدید مدیریت‬ ‫ش��هری در ‪ ۲‬مرحل��ه از ‪ ۶‬و ‪ ۵‬ب��ه ‪ ۴‬دقیقه‬ ‫کاه��ش یافته بود‪ .‬کاهش س��رفاصله حرکت‬ ‫قطاره��ا به معنی کاهش معطلی مس��افران و‬ ‫شلوغی ایستگاه ها در زمان های اوج سفرها در‬ ‫ساعت صبح و عصر است‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۵‬هزار پلیس در کنار‬ ‫دانش اموزان تهرانی‬ ‫رئیس پلیس تهران ب��زرگ گفت‪ :‬همزمان‬ ‫با بازگشایی مدرسه ها ‪ ۱۵‬هزار نیروی پلیس‬ ‫امنی��ت‪ ،‬عبور و مرور در ش��هر را برای حضور‬ ‫دانش اموزان فراهم می سازند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬س��ردار حس��ین رحیمی‬ ‫در رزمای��ش «مهر ایمن‪ ،‬ش��هر ایمن» اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬همه س��ازمان ها و نهادها نی��ز در کنار‬ ‫پلی��س در ایجاد امنیت و ارامش برای حضور‬ ‫دانش اموزان در مراسم نقش خواهند داشت‬ ‫به گونه ای که ‪ ۱۵۰‬هزار نفر از س��ازمان ها در‬ ‫این طرح اماده باش هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ده ها تی��م پلیس مواد مخدر در‬ ‫اطراف مد رسه ها مستقر می کنیم تا امنیت و‬ ‫انضباط را کنترل کنند‪.‬‬ ‫رئیس پلی��س تهران ب��زرگ تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر مناطقی‬ ‫از جمله شوش‪ ،‬مولوی‪ ،‬هرندی و سایر مناطق‬ ‫پاک س��ازی و چندین مدرسه در این منطقه‬ ‫بازگشایی شد‪.‬‬ ‫وی از ساماندهی اموزش رانندگان سرویس‬ ‫مد رس�� ه خبر داد و افزود‪ :‬با همکاری اموزش‬ ‫و پرورش و ش��هرداری اقدام ه��ای الزم انجام‬ ‫و حدود ‪ ۲۰‬هزار سرویس مدرسه ساماندهی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس تهران بزرگ خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫رانندگان س��رویس مد رسه سفیران فرهنگی‬ ‫ترافیکی هس��تند که باید قوانین راهنمایی و‬ ‫رانندگ��ی را رعایت کنند چرا که دانش اموزان‬ ‫همیار پلیس از این افراد الگوبرداری می کنند‪.‬‬ ‫افزایش حضور‬ ‫سرمایه گذاران در بافت‬ ‫تاریخی شیراز‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی استان فارس‬ ‫ضمن اش��اره به بهبود روند س��رمایه گذاری و‬ ‫ورود س��رمایه گذار به بافت تاریخی فرهنگی‬ ‫ش��یراز‪ ،‬ضرورت ورود جدی نظام مهندس��ی‬ ‫در قال��ب کارگروه ه��ای تخصص��ی برای رفع‬ ‫معایب و ارتقای کیفیت پروژه های اجرا ش��ده‬ ‫را یاداور شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مرتضی سیف زاده گفت‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته همواره در بافت های‬ ‫تاریخی مرمت بناها م��ورد توجه بوده که در‬ ‫ج��ای خود باید بررس��ی و ارزیابی ش��ود اما‬ ‫اکن��ون که توج��ه و ورود س��رمایه گذاران به‬ ‫بافت تاریخی فرهنگی شیراز روندی افزایشی‬ ‫دارد‪ ،‬اهمیت دادن به ابعاد مختلف یک پروژه‬ ‫در مقیاس ه��ای مختلف چ��ه از نظر معماری‬ ‫بناها چه شهرس��ازی بافت و فضاهای شهری‬ ‫ضرورت دارد‪.‬‬ ‫سعید زحمت کش��ان‪ ،‬فعال حوزه پژوهشی‬ ‫و اجرای��ی بافت تاریخی فرهنگی ش��یراز نیز‬ ‫با اش��اره به تعدد س��رمایه گذاری ها در بافت‪،‬‬ ‫س��رعت ای��ن اقدام ها را کم دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫انج��ام چنی��ن فعالیت های��ی در گ��ذر زمان‬ ‫می تواند اسیب زا باش��د و گاه فرصت جبران‬ ‫هم باقی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫زحمت کشان گفت‪ :‬اگر به صورت کمی و بر‬ ‫اساس داده های پایگاه پژوهشی شهر تاریخی‬ ‫ش��یراز ای��ن مهم را بررس��ی کنی��م متوجه‬ ‫خواهیم ش��د که اکنون از ‪ ۱۲‬هزار پالک در‬ ‫محدوده ‪ ۳۵۷‬هکتاری شهر قدیم شیراز بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰۰‬اثر باارزش وجود دارد که فقط ‪۳۰۰‬‬ ‫اثر ثبت ملی شده است‪.‬‬ ‫احسان رنجبر‬ ‫همزمان با‬ ‫فرهنگ سازی‬ ‫باید در زمینه‬ ‫زیرساخت های‬ ‫ویژه دوچرخه‬ ‫در شهر اقدام‬ ‫شود‪ .‬اینکه‬ ‫در خیابان‬ ‫کریمخان یا در‬ ‫خیابان زرتشت‬ ‫به طور پراکنده‬ ‫مسیر دوچرخه‬ ‫داشته باشیم‪،‬‬ ‫جوابگو نیست‬ ‫الودگ��ی هوا و ترافیک ناش��ی از هجوم خودروها به‬ ‫ش��هرها موجب شده دوچرخه سواری به عنوان یکی از‬ ‫ش��یوه های حمل ونقل پاک در س��ال های اخیر بیشتر‬ ‫مورد توجه مردم و مسئوالن قرار گیرد‪ .‬برخی مدیران‬ ‫از جمله ش��هردار پایتخت با دوچرخه س��واری منظم‬ ‫ت�لاش کرده اند گام عملی برای حمایت از این ش��یوه‬ ‫بردارند‪ .‬اجرای طرح هایی مانند ایستگاه های دوچرخه‬ ‫و تخصیص بخشی از معابر به مسیر ویژه دوچرخه نیز‬ ‫از جمله اقدام های عملی او و برخی ش��هرداران دیگر‬ ‫کشور در زمینه حمایت از دوچرخه سواری است‪.‬‬ ‫احس��ان رنجبر‪ ،‬عضو هیات علمی گروه شهرس��ازی‬ ‫دانش��گاه تربی��ت م��درس ته��ران درب��اره عیب ها و‬ ‫مزیت ه��ای اس��تفاده از دوچرخ��ه به عن��وان یکی از‬ ‫ش��یوه های حمل ونقل پاک گفت وگویی با ایسنا انجام‬ ‫داده است که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €چگون�ه می ت�وان ش�هرهای دوچرخه محور‬ ‫داشت؟‬ ‫از دوچرخه دو کارکرد انتظار می رود که یکی تفریح‬ ‫و دیگری حمل ونقل اس��ت‪ .‬کارکرد تفریحی دوچرخه‬ ‫به طور حتم در خیابان انجام نمی شود و در فضاهایی‬ ‫همچون مجتمع های تفریحی و پارک ها نیز قابل انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته ممکن اس��ت در خیابان هایی که از انها‬ ‫اس��تفاده تفریحی می ش��ود نیز م��وارد این گونه دیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انچ��ه در دنیا به عنوان ش��هر دوچرخه مدار مطرح‬ ‫می ش��ود این اس��ت که از دوچرخه به عنوان وس��یله‬ ‫حمل ونقل اس��تفاده می ش��ود‪ .‬دوچرخه سواری ضمن‬ ‫رف��ع نیاز حمل ونقلی ش��هروندان فرصتی جدید برای‬ ‫کشف و تجربه شهر در اختیار شهروندان قرار می دهد‪.‬‬ ‫به نوعی دوچرخه س��واری تجربه شهری را دگرگون‬ ‫می کند چون واس��طه ای بین حرک��ت پیاده و حرکت‬ ‫س��واره اس��ت‪ .‬دوچرخه س��وار می تواند س��ر از کوچه‬ ‫و خیابان های��ی در ش��هر دراورد ک��ه عابر پی��اده و‬ ‫خودرو ش��خصی به راحتی نمی توانند دسترس��ی پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫با مطرح شدن دوچرخه در مباحث حمل ونقلی و در‬ ‫موضوع ش��هر انسان محور باید دو مفهوم حمل ونقل و‬ ‫جابه جایی را از هم جدا کرد‪ .‬تجربه ها و ادبیات شهری‬ ‫دنیا کم کم از حمل ونقل ش��هری به جابه جایی شهری‬ ‫حرکت می کند‪.‬‬ ‫در مفهوم جابه جایی ش��هری‪ ،‬عابر پیاده‪ ،‬دوچرخه‪،‬‬ ‫حمل ونقل عمومی و خودرو شخصی به طور یکپارچه‬ ‫در کنار هم دیده می شود‪.‬‬ ‫€ €دوچرخه سواری چه مزایایی دارد؟‬ ‫دوچرخه س��واری و پی��اده روی درک ش��هروندان‬ ‫از فضاهای ش��هری را ارتقا می دهد؛ ب��ه زبانی دیگر‪،‬‬ ‫جابه جایی با این دو ش��یوه س��بب می شود شهروندان‬ ‫تماس بیشتری با ش��هر داشته باشند‪ .‬سرعت حرکت‬ ‫پی��اده و جابه جای��ی ان مح��دود ب��وده در حالی که‬ ‫دوچرخه س��رعت بیش��تری دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬فرد‬ ‫پی��اده فاصله ‪ ۵۰۰‬متری از مرک��ز یک محله را در ‪۵‬‬ ‫دقیقه یا فاصله اس��تاندارد دسترس��ی به مرکز نواحی‬ ‫ش��هری را در ‪ ۲۰‬دقیقه طی می کن��د‪ .‬با این توضیح‬ ‫دوچرخه س��وار می تواند محله های بیش��تر و فضاهای‬ ‫بیشتری از شهر را در زمان کمتری تجربه کند‪.‬‬ ‫جایگاه دوچرخه می��ان حمل ونقل موتوری و پیاده‬ ‫اس��ت یعنی هم نیاز حمل ونقل��ی را برطرف می کند و‬ ‫هم درک شهروند از شهر را ارتقا می دهد‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث شده تا امروزه دوچرخه به عنوان یکی از وسایل‬ ‫حمل ونقلی جدید مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €تجربه ه�ای جهان�ی در ای�ن زمین�ه چگونه‬ ‫است؟‬ ‫دو کش��ور دانم��ارک و هلند در این زمینه پیش��رو‬ ‫هستند‪ .‬کپنهاگ دانمارک یکی از نمونه های عالی در‬ ‫موضوعی که در محافل علمی و تجربه های غنی ایران و تهران کمتر‬ ‫به ان توجه ش��ده طرح هایی با عنوان طرح های جامع جابه جایی است‬ ‫ک��ه پیاده‪ ،‬دوچرخه‪ ،‬انواع وس��یله های حمل ونق��ل عمومی و خودرو‬ ‫شخصی را در کنار هم در نظر می گیرد‬ ‫توجه به زیرساخت های دوچرخه است‪ .‬شهرهای هلند‬ ‫پیشینه طوالنی در دوچرخه مداری داشته و این کشور‬ ‫پیشگام در ارتقای ش��بکه های حرکتی دوچرخه مدار‬ ‫اس��ت‪ .‬ماه گذش��ته بزرگ ترین پارکین��گ دوچرخه‬ ‫جهان در ش��هر اوترخت هلند به بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫کشورهایی مانند هلند و دانمارک زمانی خودرومحور‬ ‫بودند اما رفته رفته پویش های اجتماعی ش��روع ش��د‬ ‫و انجمن های بس��یاری فعال شدند و دوچرخه سواری‬ ‫در این کش��ورها توسعه یافت‪ .‬شروع تحول این کشور‬ ‫ریشه در جریان های اجتماعی داشته است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ای�ران ب�ه س�مت داش�تن ش�هرهای‬ ‫دوچرخه محور حرکت می کند؟‬ ‫در ایران در برخی ش��هرها جنبش های خوبی شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در ش��بکه های مجازی ه��م گروه هایی‬ ‫دوچرخه س��واری و توجه به ش��هرهای انس��ان محور‬ ‫را تروی��ج می کنن��د‪ .‬دوچرخه س��واران در ته��ران و‬ ‫دیگر ش��هرها نیز با وجود مش��کالت زی��اد‪ ،‬همچنان‬ ‫از دوچرخ��ه اس��تفاده می کنن��د‪ .‬ش��اخص ترین این‬ ‫جریان ها «سه شنبه های بدون خودرو» است‪ .‬شهردار‬ ‫تهران نیز حامی این موضوع اس��ت و با شعار «تهران‬ ‫ش��هری برای همه» پیش��گام در امر دوچرخه سواری‬ ‫ش��ده است‪ .‬با این وجود باید پرسید چرا هنوز توسعه‬ ‫ج��دی در موض��وع دوچرخه مداری ش��هرها ش��اهد‬ ‫نیستیم؟‬ ‫اتفاق��ی ک��ه در ته��ران افت��اده این اس��ت که در‬ ‫گوش��ه های ش��هر ایس��تگاه های دوچرخه ایجاد شده‬ ‫ام��ا وقت��ی ش��هروندان نخس��تین پرس��ش را مطرح‬ ‫می کنند که دوچرخه س��وار باید از کدام مس��یر ایمن‬ ‫ت��ردد کند‪ ،‬پاس��خی برای ان نیس��ت‪ .‬م��ا باید بین‬ ‫دوچرخه س��وار حرفه ای و عادی تفاوت قائل ش��ویم‪.‬‬ ‫دوچرخه سوار حرفه ای باالخره راه خود را پیدا می کند‬ ‫اما دوچرخه س��واران عادی نیاز به پیش بینی مسیر و‬ ‫امنیت دارند‪.‬‬ ‫گام نخست برای اینکه شهری دوچرخه محور شود‪،‬‬ ‫این است که ش��هر باید تصمیم بگیرد چگونه شهری‬ ‫باشد؛ دوستدار خودرو یا دوستدار انسان؟ این تصمیم‬ ‫از س��وی عموم مردم باید گرفته شود‪ .‬مدیران شهری‬ ‫تعیین حریم ایمن برای دکل های مخابراتی پایتخت‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه شهری و امور شورای‬ ‫شهردار تهران گفت‪ :‬دکل های مخابراتی باید یک‬ ‫حریم ایمنی مشخص داشته باشند که این حریم‬ ‫ایمن در حال تعیین است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حام��د مظاهریان در بازدید از‬ ‫ش��رکت ارتباط مشترک ش��هر به عنوان متولی‬ ‫س��اماندهی و ص��دور مجوز دکل ه��ای مخابراتی‬ ‫در ش��هر اظهار کرد‪ :‬دو مس��ئله مه��م در زمینه‬ ‫دکل های مخابراتی وجود دارد؛ یکی بحث تعارض‬ ‫منافع و روابط حقوقی در نصب دکل ها در امالک‬ ‫مردم و نسبت ان با امالک مجاور و دیگری بحث‬ ‫حریم ایمنی این دکل ها است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بای��د تجربه دنیا در زمینه نصب‬ ‫دکل در مکان ه��ای عموم��ی و مس��ائل حقوقی‬ ‫مرتب��ط ب��ا ان بررس��ی ش��ود‪ ،‬البته بخش��ی از‬ ‫مطالعات الزم انجام ش��ده ک��ه طرح هایی نیز بر‬ ‫مبنای ان در حال تهیه اس��ت اما نی��از داریم تا‬ ‫با دیدی اینده پژوهانه برای مشکالت‪ ،‬راه حل های‬ ‫منطقی ارائه کنیم‪.‬‬ ‫مظاهریان به موضوع حساسیت اعضای شورای‬ ‫شهر درباره مجاورت دکل های مخابراتی و برخی‬ ‫مد رس��ه ها در ش��هر تهران هم گف��ت‪ :‬دکل های‬ ‫مخابراتی باید حریم ایمنی مشخص داشته باشند‬ ‫ک��ه این حریم ایمن در حال تعیین اس��ت‪ .‬نباید‬ ‫اجازه داد نزدیک فضاهای حس��اس مانند مدرسه‬ ‫یا بیمارستان این دکل ها نصب شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر هم کمیته صدور‬ ‫مجوز دکل ه��ا که با حضور ش��ریکان مختلف از‬ ‫شهرداری‪ ،‬ش��ورای شهر‪ ،‬سازمان تنظیم مقررات‬ ‫و ارتباطات رادیوی��ی و‪ ...‬حضور دارند‪ ،‬دقت الزم‬ ‫ش��ود و در نزدیکی مدرس��ه یا بیمارستان اجازه‬ ‫نصب دکل داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار ته��ران گفت‪ ۱۰ :‬ه��زار دکل‬ ‫مخابرات��ی در ش��هر ته��ران وج��ود دارد که کار‬ ‫ساماندهی این دکل ها و بررسی مجوزهای ان در‬ ‫حال انجام اس��ت و اگر دکلی در گذش��ته بدون‬ ‫مجوز برقرار شده باشد‪ ،‬باید جمع اوری شود‪.‬‬ ‫مظاهریان با تاکید بر اینکه ش��هرداری نماینده‬ ‫مردم اس��ت و درزمینه س�لامت مردم با کس��ی‬ ‫تعارف ن��دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در طرح س��اماندهی‬ ‫دکل ها اگر مش��خص ش��ود دکلی ب��دون مجوز‬ ‫ب��وده یا تشعش��عات ان خارج از حد اس��تاندارد‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��هرداری ورود کرده و اجازه فعالیت ان‬ ‫را نمی دهد‪.‬‬ ‫و س��ازمان های مردم نهاد تس��هیل کننده این موضوع‬ ‫هس��تند‪ .‬در واقع وفاق جمعی و قرارداد اجتماعی بین‬ ‫عموم مردم در نگاه به ش��هر باید ایجاد شود‪ .‬به نوعی‬ ‫فراهم اوردن زیرساخت اجتماعی نخستین گام است‪.‬‬ ‫حال با این توضیح باید پرس��ید چ��ه میزان مدیریت‬ ‫ش��هری در ش��هرهای ایران م��روج و محرک ش��هر‬ ‫پیاده مدار بوده اس��ت؟ نتیجه گیری من این است که‬ ‫کوشش سازمان های مردم نهاد بس��یار پررنگ تر بوده‬ ‫و در نهاده��ای مدیریت ش��هری توجه به این موضوع‬ ‫بیشتر جنبه صوری و شعاری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫گام دوم‪ ،‬ادامه مس��یر بر اس��اس نگاه علمی است‪.‬‬ ‫دوچرخه مداری بر اس��اس تجربه ه��ای جهانی دارای‬ ‫طرح ه��ای وی��ژه و قوانی��ن خ��اص خود اس��ت‪ .‬باید‬ ‫یاداوری کرد ک��ه این نگاه علمی خود محرک مرحله‬ ‫پیش نیز می تواند باشد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫طراحی علمی مسیرهای ویژه دوچرخه‪ ،‬مشوقی برای‬ ‫دوچرخه مداری بیشتر اس��ت‪ .‬در حقیقت بسترسازی‬ ‫اجتماعی و فراهم اوردن زیرساخت فنی باید همزمان‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫موضوعی ک��ه در محافل علم��ی و تجربه های غنی‬ ‫ایران و ته��ران کمتر به ان توجه ش��ده طرح هایی با‬ ‫عن��وان طرح های جامع جابه جایی اس��ت ک��ه پیاده‪،‬‬ ‫دوچرخ��ه‪ ،‬ان��واع وس��یله های حمل ونق��ل عمومی و‬ ‫خودرو ش��خصی را در کنار هم در نظر می گیرد‪ .‬طرح‬ ‫جامع جابه جایی دوچرخه را در کنار دیگر الگوی های‬ ‫جابه جایی به رس��میت می شناس��د و برای انها شبکه‬ ‫مناسب طراحی می کند‪.‬‬ ‫در شهری مثل کپنهاگ وقتی مسیر ویژه دوچرخه‬ ‫مش��خص می ش��ود دیگر ان حق به رسمیت شناخته‬ ‫ش��ده و هیچکس حق تعدی به این مس��یر را ندارد و‬ ‫قوانی��ن جدی برای ان در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬مردم‬ ‫نیز به این قوانین اش��نا هس��تند‪ .‬این شهرها در طول‬ ‫س��ال ها تالش کرده ان��د که س��رعت دوچرخه ها را با‬ ‫کاهش تقاطع در شهرها بیش��تر کنند‪ .‬حتی پل های‬ ‫وی��ژه دوچرخه که از روی خیابان های س��واره حرکت‬ ‫می کند در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫این اقدام ها باعث ش��ده که در سال های اخیر امار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ورودی دوچرخه ها به شهر از امار ورودی خودروهای‬ ‫ش��خصی بیش��تر ش��ود‪ .‬به رس��میت ش��ناختن حق‬ ‫دوچرخه‪ ،‬گامی اساسی است که هنوز در خیابان های‬ ‫ته��ران‪ ،‬بخش عم��ده حق اس��تفاده از فضا در چنگ‬ ‫خودروهای شخصی است‪.‬‬ ‫€ €چگون�ه می توان ایمنی دوچرخه س�وار را در‬ ‫شهر افزایش داد؟‬ ‫س��ال ها روی این موضوع کار شده است که چگونه‬ ‫ایمنی و امنیت دوچرخه سواران افزایش یابد‪ .‬تجربه ها‪،‬‬ ‫اس��تانداردها و قوانین استفاده از دوچرخه در هلند و‬ ‫دانم��ارک در زمینه مس��یر دوچرخ��ه در بزرگراه ها‪،‬‬ ‫خیابان های مش��ترک و‪ ،...‬انواع الگوه��ای جداکننده‬ ‫مس��یر‪ ،‬قراردادن ح��ق عبور دوچرخ��ه در چراغ های‬ ‫راهنم��ا‪ ،‬پارکینگ ه��ای ویژه دوچرخ��ه و‪ ...‬به راحتی‬ ‫می توانن��د در مس��ائل فنی مربوط ب��ه دوچرخه مدار‬ ‫کردن شهرهای ایران و افزایش ایمنی دوچرخه سواران‬ ‫به ما یاری رسانند‪.‬‬ ‫€ €در ته�ران چه مش�کالتی در زمین�ه تامین‬ ‫امنی�ت دوچرخه س�وار وج�ود دارد و ای�ا‬ ‫فرهنگ س�ازی می تواند راه گش�ای این موضوع‬ ‫باشد؟‬ ‫مهم ترین مش��کل ته��ران در این زمین��ه در تهران‬ ‫تصمیم گی��ری به معنی تصمیم جمع��ی مردم تهران‬ ‫اس��ت‪ .‬از نقطه نظر فنی نیز تا زمانی که ش��بکه های‬ ‫دوچرخه س��واری و مس��یرهای وی��ژه دوچرخه ایجاد‬ ‫نشود این موضوع در حد شعار باقی می ماند‪.‬‬ ‫به ای��ن موضوع تغییرات مدیریت ش��هری تهران و‬ ‫تغیی��ر تصمیم های وابس��ته به تغییر مدی��ران را هم‬ ‫اضاف��ه کنید‪ .‬ش��هردار فعلی تهران حام��ی دوچرخه‬ ‫اس��ت و اگر ش��هردار دیگری روی کار ا ید که حامی‬ ‫این موضوع نباش��د ممکن اس��ت همین رگه ها نیز به‬ ‫فراموشی سپرده شود‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا فرهنگ س��ازی بای��د در زمین��ه‬ ‫زیرس��اخت های ویژه دوچرخه در ش��هر اقدام ش��ود‪.‬‬ ‫اینک��ه در خیابان کریمخان یا در خیابان زرتش��ت به‬ ‫طور پراکنده مس��یر دوچرخه داش��ته باشیم‪ ،‬جوابگو‬ ‫نیست‪ .‬تمام این مسائل نیز به این موضوع باز می گردد‬ ‫که تهران هنوز طرح جامع دوچرخه ندارد یعنی اگر از‬ ‫مح��دوده مرکزی تهران تصمیم بگیریم که از نقطه ای‬ ‫به نقطه دیگر برویم باید بتوانیم در مس��یرهای ایمن‬ ‫با دسترس��ی اس��ان و کمترین تقاطع با س��واره تردد‬ ‫کنیم و ش��هر به طور پیوس��ته باش��د و این مسیرها‬ ‫نیز به مراکز حمل ونقل��ی مانند مترو و اتوبوس وصل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫پساب کاغذسازی نباید وارد محیط زیست شود‬ ‫یک کارشناس بهداشت اب مرکز بهداشت استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬پساب های کارخانه کاغذسازی هیچ‬ ‫ارتباطی با اب اش��امیدنی ن��دار د اما به عنوان یک‬ ‫عامل خطر االینده در منطقه‪ ،‬بر این عقیده هستیم‬ ‫که این پس��اب ها نباید وارد محیط زیس��ت شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬چندی پی��ش اخباری مبنی بر ورود‬ ‫االینده های یک کارخانه کاغذس��ازی به زاینده رود‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬زهرا موسویان‪ ،‬کارشناس بهداشت اب‬ ‫مرکز بهداش��ت استان اصفهان در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫فاضالب این کارخانه کاغذسازی به رودخانه ریخته‬ ‫نمی ش��ود و اداره کل محیط زیس��ت استان در حال‬ ‫پیگیری موضوع اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه اداره کل‬ ‫محیط زیس��ت به این نتیجه رس��یده که کارخانه را‬ ‫ج��زو صنایع االین��ده قرار دهد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬این‬ ‫کارخان��ه به مراجع قضایی معرفی ش��ده اس��ت اما‬ ‫درحال حاض��ر پس��اب ها وارد رودخانه نمی ش��ود‪،‬‬ ‫بلکه پس��اب ها داخ��ل حوضچه های��ی جمع اوری‬ ‫و ب��ه رودخان��ه ریخته نمی ش��ود‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫بهداشت اب مرکز بهداشت استان اصفهان توضیح‬ ‫داد‪ :‬پس��اب های ای��ن کارخان��ه کاغذس��ازی وارد‬ ‫حوضچه هایی می ش��ود که در باالدست تصفیه خانه‬ ‫س��اخته شده است‪ .‬این پساب ها پیش تر از نزدیکی‬ ‫خط انتقال اب به تصفیه خانه عبور می کرد و اکنون‬ ‫ب��ه منظ��ور کاهش خطر الودگی که ممکن اس��ت‬ ‫بر اثر نشس��ت در لوله های انتقال اب ایجاد ش��ود‪،‬‬ ‫پساب ها داخل حوضچه ها جمع می شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه وجود این پساب در محیط ممکن است عامل‬ ‫الودگی باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این حال مشکالتی از‬ ‫جمله بوی نامطبوع در فصل تابس��تان ممکن است‬ ‫ناش��ی از جمع اوری این پساب در حوضچه ها ایجاد‬ ‫ش��ود ک��ه اعتراض های مردمی را به دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین چ��راگاه دام در این منطقه وجود‬ ‫دارد که ممکن اس��ت دام ها از این پس��اب استفاده‬ ‫کنند یا تانکرهای سیاری که برای راه سازی استفاده‬ ‫می ش��ود در این مس��یر قرار دارند ک��ه که احتمال‬ ‫الودگی انها وجود دارد‪.‬‬ ‫ضرورت نوسازی ‪ ۵۰‬امبوالنس در اصفهان‬ ‫مع��اون فنی و عملی��ات اورژانس اصفهان گفت‪:‬‬ ‫از حدود ‪ ۲۰۰‬امبوالنس فعال در این اس��تان ‪۵۰‬‬ ‫دس��تگاه با عمر باالی ‪ ۱۰‬س��ال نیاز به بازسازی و‬ ‫بهس��ازی دارد‪ .‬علیرضا قاسمی در گفت وگو با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬اس��تان اصفهان دارای ‪ ۱۵۰‬پایگاه اورژانس‬ ‫است که به ازای هر پایگاه یک امبوالنس فعال و به‬ ‫ازای ه��ر ‪ ۳‬پایگاه‪ ،‬یک امبوالنس رزرو فعال وجود‬ ‫دارد ک��ه ای��ن خودروها از م��دل ‪ ۲۰۰۴‬تا ‪۲۰۱۹‬‬ ‫در حال کار کردن هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه این‬ ‫امبوالنس ها در مرکز بازسازی امبوالنس ها تعمیر‬ ‫خواهن��د ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مرکز بهمن س��ال‬ ‫گذش��ته برای نخس��تین بار در کش��ور در اصفهان‬ ‫با مش��ارکت بخ��ش خصوصی و رویک��رد اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی راه ان��دازی ش��د و امبوالنس ه��ای ‪۱۲‬‬ ‫استان برای بازسازی به این مکان انتقال می یابند‪.‬‬ ‫قاسمی با اشاره به اینکه ‪ ۲۰۰‬عملیات بازسازی از‬ ‫جمل��ه کابین و موت��ور روی امبوالنس های با عمر‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬س��ال و فرس��وده در ای��ن مرکز انجام‬ ‫می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هزینه متوسط برای بازسازی‬ ‫ه��ر امبوالنس در این مرکز ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1374‬‬ ‫پیاپی ‪2692‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت گیشه سینماها در فصل تابستان‬ ‫تابس��تان ‪ ۹۸‬با اکران ‪ ۱۸‬فیلم‪ ۶۴ ،‬میلیارد تومان وارد‬ ‫چرخه س��ینما کرد و پرونده گیش��ه ‪ ۳‬ماه دوم سال هم‬ ‫بسته شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این مقدار فروش در حالی برای گیشه‬ ‫س��ینماها رقم خورد که نسبت به میزان فروش سال های‬ ‫گذش��ته و با در نظر گرفتن افزایش بهای بلیت سینماها‬ ‫رقم قابل مالحظه ای نیس��ت‪ .‬حال بای��د توجه کرد که با‬ ‫وجود نارضایتی سینماگران و سینماداران‪ ،‬چه تمهیداتی‬ ‫برای ادامه سال سینمایی اندیشیده خواهد شد؟‬ ‫س��ینمای ایران در ‪ ۳‬ماهه تابس��تان با اکران ‪ ۱۸‬فیلم‬ ‫س��ینمایی از اول تی��ر ت��ا پایان ش��هریور ب��ه فروش ‪۶۴‬‬ ‫میلیاردی دس��ت یافت و از مجموع فروش در این ‪ ۳‬ماه‪،‬‬ ‫ب��ه تفکیک ‪ ۲۹‬میلیارد و ‪ ۴۹۲‬میلیون تومان در تیر‪۲۳ ،‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۹۱۰‬میلیون توم��ان در مرداد و ‪ ۱۰‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۷۹‬میلیون تومان در شهریور فروش داشته است‪.‬‬ ‫عالوه بر ایجاد نوعی ارامش روانی برای مخاطب و خانواده‬ ‫بر میزان فروش اثار هم تاثیرگذار خواهد بود؟‬ ‫‹ ‹چالش جدی برای سینماداران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹گرمای تابستان و سرمای سینما‬ ‫با مقایس��ه اماری همین بازه زمانی در س��ال های قبل‬ ‫می توان مش��اهده کرد تابستان سال گذشته (‪ )۹۷‬گیشه‬ ‫س��ینما درامدی حدود‪ ۶۲.۵‬میلیارد تومانی و س��ال ‪۹۶‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۵‬میلیارد تومانی داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در سال ‪ ۹۸‬فقط در ماه نخست تابستان میزان‬ ‫فروش از دو سال قبل بیشتر بوده و در مرداد کمتر از سال‬ ‫‪ ۹۷‬و در شهریور این امار حتی کمتر از دو سال قبل خود‬ ‫یعنی سال ‪ ۹۶‬بوده است‪.‬‬ ‫ناگفته نماند هر س��ال انتظار می رود امار فروش فیلم ها‬ ‫به دلیل افزایش نرخ بلیت های سینمایی افزایش پیدا کند‬ ‫اما با این اوصاف همانطور که ارقام نشان می دهند عایدی‬ ‫امس��ال سینما از گیشه فصل تابستان خود در زمان هایی‪،‬‬ ‫کمتر از سال های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫به��ای بلیت س��ینماها در س��ال ‪ ۹۸‬از ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫در س��ینماهای مدرن‪ ،‬ب��ه ‪ ۲۰‬هزار تومان (با احتس��اب‬ ‫ارزش اف��زوده) افزایش پیدا کرد البته با این ش��رط که در‬ ‫روزهای شنبه‪ ،‬یکشنبه‪ ،‬دوشنبه و چهارشنبه بهای بلیت‬ ‫ب��ه همان میزان قبل و فقط پنجش��نبه‪ ،‬جمعه و روزهای‬ ‫تعطیل بلیت سینماها افزایش نرخ داشته باشند‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم نگاه دقیق تری برای بررس��ی امار فروش‬ ‫این فصل داش��ته باشیم بجاس��ت به تعداد مخاطبانی که‬ ‫در این ماه ها به س��ینما امده اند هم اشاره کنیم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در شهریور سال جاری که البته به دلیل همزمانی با‬ ‫ایام ماه محرم چند روزی س��ینماها تعطیل شدند‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۹۵۰‬هزار نفر به س��ینما رفتند‪ ،‬این در حالی است که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬یک میلیون و ‪ ۴۴۰‬هزار نفر و در سال ‪ ۹۶‬یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۸۵‬هزار نفر به تماش��ای فیلم های روی پرده‬ ‫نشستند‪.‬‬ ‫این مقایس��ه برای مرداد هم نش��ان می دهد امس��ال با‬ ‫کاه��ش حدود یک میلی��ون نفری روب��ه رو بودیم به این‬ ‫ترتیب که مرداد امس��ال حدود ‪ ۲‬میلیون نفر و در س��ال‬ ‫‪ ۳ ،۹۷‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار نفر مخاطب داش��تیم و در‬ ‫تیر امس��ال نی��ز با اختالف کمی ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫مخاط��ب و تیر ‪ ۲ ،۹۷‬میلیون و ‪ ۳۶۰‬هزار نفر به س��ینما‬ ‫امدند که نشان می دهد اگر شاهد افزایش فروشی هم در‬ ‫ای��ن ماه بودیم مهم ترین علت ان همین افزایش بها بلیت‬ ‫سینماها است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرفروش ترین های تابستان‬ ‫فیل��م س��ینمایی «ایکس الرج» به کارگردانی محس��ن‬ ‫توکل��ی و تهیه کنندگ��ی محمدحس��ین فرحبخ��ش ب��ا‬ ‫درونمای��ه ای کمدی و با ب��ازی اکبر عب��دی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫شریفی نیا‪ ،‬سحر قریشی‪ ،‬یوس��ف تیموری‪ ،‬علی صادقی‪،‬‬ ‫رض��ا ناجی‪ ،‬بهاره رهنما و‪ ...‬بیش��ترین میزان فروش را از‬ ‫اک��ران این فصل به خود اختصاص داد و ‪ ۶‬میلیارد تومان‬ ‫فروش داشت و حدود ‪ ۶۰۰‬هزار نفر مخاطب ان شدند‪.‬‬ ‫پس از ان دو فیلم «ایده اصلی» ازیتا موگویی و «قصر‬ ‫شیرین» سیدرضا میرکریمی با فروشی بیش از ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی با اختالف فروش کمی در رتبه دوم‬ ‫و س��وم قرار گرفتند‪ .‬این دو فیلم که هر دو در جش��نواره‬ ‫س��ی وهفتم فجر هم حضور داش��تند در زمان اکران روی‬ ‫پرده س��ینماها هر کدام حدود ‪ ۲۸۰‬ه��زار مخاطب را به‬ ‫سینما جذب کردند‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران در ‪ ۳‬ماه تابس��تان با اکران ‪ ۱۸‬فیلم س��ینمایی از‬ ‫اول تیر تا پایان شهریور به فروش ‪ ۶۴‬میلیارد تومانی دست یافت‬ ‫‹ ‹کم فروش ترین های تابستان‬ ‫فیلم سینمایی «صدای منو می شنوید؟» به کارگردانی‬ ‫صادق پروین اشتیانی که اکرانش را از ‪ ۶‬شهریور اغاز کرد‬ ‫پس از گذش��ت چند روز نمایش روی پرده به کف فروش‬ ‫نرس��ید و در نهایت توانست حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۱۴‬هزار‬ ‫تومان فروش داشته باشد که کمترین میزان فروش فیلم‬ ‫از ابتدای سال نیز برای همین اثر بوده است‪.‬‬ ‫قبل از ان فیلم س��ینمایی «برمودا» به کارگردانی رهبر‬ ‫قنبری قرار دارد که ان هم اکرانش را از ‪ ۶‬ش��هریور اغاز‬ ‫کرده و حدود ‪ ۳۵‬میلیون تومان فروش داشته و اکنون در‬ ‫س��ینماهای محدودی اکرانش را ادامه می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫فیل��م «کروکودیل» با حدود ‪ ۵۱‬میلیون تومان فروش در‬ ‫رتبه بعدی قرار دارد‪ .‬البته این اثر به تازگی روی پرده رفته‬ ‫و اگر کف ف��روش را رعایت کند‪ ،‬می تواند اکران ان را در‬ ‫ماه اینده ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تنها یک فیلم در تابستان سهم کودکان شد!‬ ‫با وجود اینکه سرگروه ها موظف به اکران دست کم یک‬ ‫فیلم کودک هس��تند اما در این فص��ل تنها یک فیلم که‬ ‫مناس��ب گروه س��نی کودکان و نوجوانان باشد اکران شد‬ ‫و به احتمال زیاد همه س��هم موظفی خ��ود را برای باقی‬ ‫سال گذاشته اند‪ .‬این در حالی است که مدرسه ها در فصل‬ ‫تابستان تعطیل و فرصت مناسبی بود تا خانواده ها بتوانند‬ ‫همراه با فرزندان خود به سینما بروند‪ .‬بر این اساس فیلم‬ ‫س��ینمایی «تپلی و من» ساخته حسین قناعت تنها فیلم‬ ‫اکران شده در این بازه زمانی بود که پس از حدود دو ماه‬ ‫اکران تا پایان ش��هریور بی��ش از یک و نیم میلیارد تومان‬ ‫فروش داشت و ‪ ۱۵۲‬هزار نفر مخاطب ان بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیگران و گیشه سینما‬ ‫حمید فرخ نژاد که از بازیگران شناخته شده سینماست‬ ‫از ابتدای امس��ال با بازی در اثار گوناگون چندین بار روی‬ ‫پرده رفته اس��ت اما برخالف سال های گذشته تمام اثاری‬ ‫که او در انها نقش افرینی کرده‪ ،‬انچنان پرفروش نش��دند‪.‬‬ ‫فرخ نژاد اکنون با فیلم سینمایی «چاقی» راما قویدل روی‬ ‫پرده سینما است و پیش از ان فیلم های «دخترشیطان»‬ ‫قرب��ان محمدپور و «س��امورایی در برلین» مهدی نادری‬ ‫را روی پرده داش��ت که البته س��امورایی حدود ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫فروش داش��ت و به نس��بت دو فیلم دیگر اقبال بیشتری‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫محس��ن تنابنده هم در این فصل هم فیلم س��ینمایی‬ ‫«قس��م» را به عن��وان کارگردان روی پرده ب��رد‪ ،‬در فیلم‬ ‫سینمایی «شکس��تن همزمان بیست استخوان» به عنوان‬ ‫بازیگ��ر و در کاراکتر یک پناهنده افغان ایفای نقش کرده‬ ‫است‪ .‬مهناز افش��ار هم که در فیلم «قسم» تنابنده نقش‬ ‫اول را ب��ازی می کند‪ ،‬اکن��ون و در اواخر تابس��تان فیلم‬ ‫«شاه کش» را هم روی پرده دارد‪.‬‬ ‫حاال حدود ‪ ۴۰‬س��ال از روزه��ای ابتدایی اغاز جنگ تحمیلی و‬ ‫دفاع مقدس می گذرد؛ ‪ ۴۰‬س��الی که سینما هیچ وقت دستش از‬ ‫روای��ت این ژانر خالی نبوده و حتی گاهی زنان جوان فیلمس��ازی‬ ‫مشق این عشق کردند که خود بدون واسطه وارد ان معرکه نشده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬وقتی بهمن ‪ ۱۳۵۷‬ایرانیان به س��لطه چند‬ ‫قرن حکومت شاهنش��اهی در ایران پایان دادند‪ ،‬طولی نکشید که‬ ‫هنر هفتم هم ش��اهد زایش یک تغییر در ژانر یا گونه خود باشد؛‬ ‫یعنی وقتی هنوز طعم ش��یرین انقالب زیر زبان مردم ایران نرفته‬ ‫بود‪ ،‬خیلی زود یکی از کش��ورهای همس��ایه به ایران حمله کرد و‬ ‫جنگ درگرفت‪ .‬جنگی که ‪ ۸‬س��ال طول کشید و چون ما همواره‬ ‫در طول این ‪ ۸‬س��ال فقط از کیان خود دفاع می کردیم نام ان را‬ ‫دفا ع مقدس گذاشتیم‪.‬‬ ‫هم��ه ادای دین کردن��د‪ .‬جوانان با خون خود‪ ،‬زنان در پش��ت‬ ‫جبهه ها با ایمان خ��ود و خیلی های دیگر در خیلی جاهای دیگر‪.‬‬ ‫اما س��ینما‪ .‬هنر هفتم که اتفاق تاثیرگ��ذار هم بود باید به صحنه‬ ‫نوید محمدزاده هم از دیگر چهره های ش��ناخته ش��ده‬ ‫و پر طرفدار س��ینمایی بعد از بازی و اکران فیلم «متری‬ ‫ش��یش و نیم» سعید روستایی در بهار که استقبال بسیار‬ ‫خوبی از ان ش��د و تا کنون در ‪ ۶‬ماه نخست سال با بیش‬ ‫از ‪ ۲۷‬میلیارد تومان فروش‪ ،‬پرفروش ترین فیلم سینمایی‬ ‫بوده با نقش افرینی در فیلم «سرخپوست» با فروش ‪ ۱۴‬و‬ ‫نیم میلیارد تومانی بین ‪ ۵‬فیلم پرفروش نیمه نخست سال‬ ‫قرار گرفت‪ .‬از دیگر بازیگرانی که دو فیلم روی پرده دارند‬ ‫عل��ی مصفا اس��ت‪ .‬او اکنون با دو اث��ر «چاقی» و «مردی‬ ‫بدون سایه» روی پرده سینماها است‪.‬‬ ‫‹ ‹سینماهای پرفروش‬ ‫‪ ۱۰‬س��ینمای پر ف��روش به ترتیب از دهمین س��ینما‪:‬‬ ‫پردیس سینمایی اطلس مشهد با ‪ ۴‬میلیارد تومان فروش‪،‬‬ ‫پردیس س��ینمایی چارس��و با ‪ ۴‬میلیارد توم��ان فروش‪،‬‬ ‫پردیس س��ینمایی ملت با ‪ ۴‬میلی��ارد تومان فروش‪ ،‬هنر‬ ‫ش��هر افتاب ش��یراز با ‪ ۵‬میلیارد تومان ف��روش‪ ،‬پردیس‬ ‫هویزه مشهد با ‪ ۵‬میلیارد تومان فروش‪ ،‬پردیس سینمایی‬ ‫مگام��ال با ‪ ۵‬میلی��ارد تومان فروش‪ ،‬پردیس س��ینمایی‬ ‫ب��اغ کتاب با ‪ ۶‬میلیارد تومان فروش‪ ،‬پردیس س��ینمایی‬ ‫ایران م��ال با ‪ ۸‬میلیارد تومان فروش‪ ،‬پردیس س��ینمایی‬ ‫ازادی ب��ا ‪ ۸‬میلی��ارد تومان فروش و در رتبه نخس��ت با‬ ‫اختالف فروش بسیار زیادی پردیس سینمایی کوروش با‬ ‫‪ ۲۱‬میلیارد تومان فروش قرار دارند‪ .‬بین این ‪ ۱۰‬س��ینما‪،‬‬ ‫فقط ‪ ۳‬س��ینما سهم شهرس��تان ها است که دو سینما در‬ ‫مشهد و یک سینما در شیراز قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اثار صدر جدول ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۵‬فیلم سینمایی «دختر شیطان»‪« ،‬زهرمار»‪« ،‬ما همه‬ ‫با هم هس��تیم»‪« ،‬سرخپوس��ت» و «ش��بی که ماه کامل‬ ‫شد» اکرانش��ان را در خرداد اغاز کردند و نمایش شان در‬ ‫تابس��تان هم ادامه داشت‪ .‬حتی به دلیل داشتن مخاطب‪،‬‬ ‫برخی از انها تا شهریور هم روی پرده بودند‪ .‬در بین این ‪۵‬‬ ‫اثر‪ ،‬فیلم «شبی که ماه کامل شد» بیشترین میزان فروش‬ ‫را به خود اختصاص داد که تا پایان تابس��تان و با توجه به‬ ‫تمامی ‪ ۳۷‬فیلم اکران ش��ده از ابتدای سال با فروش ‪۱۸‬‬ ‫میلی��ارد تومانی در رتبه چهارم قرار دارد و س��پس فیلم‬ ‫«سرخپوس��ت» نیما جاویدی یا فروش ‪ ۱۴‬میلیاردی در‬ ‫رتبه پنجم جدول فروش س��ینما در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫جای گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹رده بندی سنی‬ ‫نکت��ه قابل توج��ه در اکران ه��ای این فص��ل تاکید بر‬ ‫رده بندی ش��دن فیلم ها ب��ود و به این ترتی��ب فیلم های‬ ‫«ش��اه کش»‪« ،‬کروکودیل»‪« ،‬کلوپ همس��ران»‪« ،‬مردی‬ ‫بدون سایه»‪« ،‬روسی»‪« ،‬سرکوب»‪« ،‬کار کثیف»‪« ،‬شبی‬ ‫که ماه کامل ش��د» و‪ ...‬در این فصل با محدودیت س��نی‬ ‫روی پرده رفتند‪ .‬حال باید دید ایا این اعمال محدودیت ها‬ ‫سینماگرانی که مشق دفاع مقدس کردند‬ ‫می امد تا ادای دین کند و رشادت ها را نشان دهد‪.‬‬ ‫یعن��ی در هم��ان بحبوحه جنگ؛ حوالی س��ال ‪ .۵۹‬جمش��ید‬ ‫حیدری‪ ،‬کارگردان جوان ان روزگار س��ینما دس��ت به کار ش��د‪.‬‬ ‫م��رز را مقاب��ل دوربین برد و این ش��د نخس��تین فیلم جنگی در‬ ‫سینمای ایران‪ .‬البته عنوان جنگی هم خیلی روی این فیلم نماند‬ ‫و خیلی زود همان گونه معروف که شاید به نوعی تنها ویژه سینمای‬ ‫ایران اس��ت؛ یعنی سینمای دفاع مقدس متولد شد‪ .‬بعد ساموئل‬ ‫خاچیکیان‪ ،‬عقاب ها را ساخت‪ .‬فیلمی که هنوز هم به لحاظ تعدد‬ ‫مخاطب عنوان پربیننده ترین فیلم تاریخ س��ینمای ایران را یدک‬ ‫می کش��د‪ .‬عقاب ها انقدر خوب بود و با اس��تقبال مردم در فروش‬ ‫روبه رو ش��د تا بتوان به ان لقب اغازگر جریان فیلمس��ازی درباره‬ ‫جنگ ایران و عراق را داد و تولد یک گونه جدید در سینمای ایران‬ ‫و ش��اید جهان‪ ،‬یعنی دفاع مقدس‪ .‬حاال حوالی دهه ‪ ،۶۰‬رس��ول‬ ‫مالقلی پور‪ ،‬س��یف اهلل داد‪ ،‬مس��عود کیمیایی‪ ،‬مجتبی راعی‪ ،‬بهرام‬ ‫بیضایی‪ ،‬جمال ش��ورجه‪ ،‬عزیز اهلل حمیدنژاد‪ ،‬ابراهیم حاتمی کیا‪،‬‬ ‫احمدرضا درویش‪ ،‬کامبوزیا پرتوی و خیلی های دیگر دست به کار‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬رئیس انجمن سینماداران ضمن انتقاد‬ ‫از شرایط اسف بار فروش فیلم ها در تابستان‪ ،‬از چالش های‬ ‫مالی پیش روی س��ینماداران گفت‪ .‬محمدقاصد اشرفی‪،‬‬ ‫رئیس انجمن س��ینماداران و مدیر س��ینما ماندانا درباره‬ ‫اکران تابس��تان گفت‪ :‬متاس��فانه تابس��تان امسال شاهد‬ ‫ف��روش ناامیدکننده و ضعی��ف بودیم چراک��ه از فیلم ها‬ ‫اس��تقبال نشد؛ این یک خبر بد است اما ما باید واقعیت ها‬ ‫را اعالم کنیم چون وضعیت سینماها بسیار اسف بار است‬ ‫ضم��ن اینکه من فکر می کنم ای��ن وضعیت فروش ادامه‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬در تابس��تان که دانش اموزان و‬ ‫دانشجویان تعطیل هستند می توانستیم شاهد اکران یک‬ ‫فیلم کودک خوب باش��یم ت��ا خانواده ها در کنار بچه های‬ ‫خود بتوانند به تماش��ای چنین فیلمی بنشینند اما برای‬ ‫این امر برنامه ریزی بدی انجام ش��د‪ .‬ما چند فیلم خوب و‬ ‫پرفروش داش��تیم که این فیلم ها در عید نوروز و عید فطر‬ ‫به نمایش درامد و حاال فیلم خوبی نداریم تا مردم از انها‬ ‫بهره ببرند‪ .‬این سینمادار معتقد است اگر فیلم خوبی هم‬ ‫وجود داشت‪ ،‬صاحبان اثار به دلیل همزمانی با ماه محرم و‬ ‫صفر حاضر به اکران فیلم های شان نمی شدند‪ .‬این وضعیت‬ ‫نابسامان س��ینما باعث می شود سرمایه گذاران و صاحبان‬ ‫اثار نگران باشند که اگر فیلم شان اکران شود‪ ،‬با استقبال‬ ‫روبه رو نشود و سرمایه خود را از دست بدهند‪.‬‬ ‫قاص��د اش��رفی عن��وان کرد‪ ۲۵ :‬ش��هریور ب��ا مدیران‬ ‫پردیس های س��ینمایی نشس��تی در انجمن داش��تیم که‬ ‫نگرانی های دوس��تان درباره اکران عنوان ش��د و برخی از‬ ‫انها اعالم کردند که چند س��الن پردیس های خوب مان را‬ ‫به دلیل نداشتن تماشاچی تعطیل کرده اند‪.‬‬ ‫این مدیر س��ینما بیان کرد‪ :‬خواسته ما از وزارت ارشاد‬ ‫این است که قدم پیش بگذارد و وارد این مسئله شود؛ برای‬ ‫مثال درخواست کرده ایم که در مهرماه چند فیلم پرفروش‬ ‫اکران ش��ود تا وضعیت سینماها تغییر پیدا کند که البته‬ ‫قول های مساعدی در این باره داده و قرار شده از سوم مهر‬ ‫فیلم های پرفروش به جدول اکران سینماها تزریق شوند‪.‬‬ ‫قاصداش��رفی افزود‪ :‬این را هم باید بی��ان کنم که هزینه‬ ‫سینماها بسیار باالست به طوری که این هزینه های جاری‬ ‫م��ا ‪ ۸ ،۷‬برابر ش��ده و از همین رو بحث نفروختن فیلم ها‬ ‫از یک س��و و افزایش هزینه های س��ینماها از سوی دیگر‪،‬‬ ‫سینماداران را با یک چالش جدی روبه رو کرده است‪ .‬برای‬ ‫مثال سیس��تم صوتی و تصوی��ری‪ ،‬صندلی ها و حتی مواد‬ ‫ش��وینده هزینه های زیادی دارند که چند برابر شده است‪.‬‬ ‫این موضوع ها ما را در شرایط دشوار و سختی قراری داده‬ ‫است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه سینما ضررده شده‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫س��ینما از ابتدا هم برای ما صنعت س��وددهی نبود‪ ،‬وقتی‬ ‫فیلم های پرفروش اکران می شوند ما فقط از شرایط بسیار‬ ‫س��خت بیرون می اییم و این ش��رایط سخت کمی اسان‬ ‫می شود امادر مجموع واقعا این فروش ها حتی پاسخگوی‬ ‫هزینه های جاری سینما هم نمی شوند‪ .‬دوستان می توانند‬ ‫کارشناس��انی را برای ارزیابی به بهترین سینماهای کشور‬ ‫بفرس��تند تا ببینند ایا سینماداری س��وددهی دارد یا نه‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن س��ینماداران توضیح داد‪ :‬در س��ینماهای‬ ‫مدرن بلیت سینما ‪ ۱۵‬هزارتومان است اما ما سینماهایی‬ ‫داریم که بلیت های ‪ ۸‬هزار تومانی عرضه می کنند‪ ،‬با این‬ ‫قیمت ها چه می ش��ود کرد؟ از س��وی دیگر‪ ،‬باید شرایط‬ ‫مردم را هم در نظر گرفت‪.‬‬ ‫این روزها س��ینماداران خودشان یارانه ای را که دولت‬ ‫باید بدهد‪ ،‬تقبل می کنند و حتی به دولت یارانه می دهند!‬ ‫برای مثال درحال حاضر قبض اب سینما ماندانا ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ه��زار تومان و قبض برق این س��ینما ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزارتومان شده اس��ت؛ همین ارقام وضعیت هزینه‬ ‫سالن سینماها را نشان می دهد!‬ ‫قاصداش��رفی در پای��ان بی��ان کرد‪ :‬ای��ن روزها هزینه‬ ‫تولید فیلم ها چندبرابر شده اما کسی نمی گوید که هزینه‬ ‫س��ینماداری هم چندین برابر بیش��تر از تولید فیلم شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه هزینه همه اقالم ان از کوچک ترین مورد تا‬ ‫باالترین افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ش��دند تا س��ینمای دفاع مقدس اوازه اش در جهان شنیده شود و‬ ‫این گونه س��ینمایی قد علم کند‪ .‬سینمای دفاع مقدس البته ویژه‬ ‫دهه ‪ ۶۰‬نش��د و روایت های ان تا اواسط دهه ‪ ۷۰‬همچنان پُرشور‬ ‫دنبال می شد اما به نظر می رسید تب این گونه سینمایی باید پس‬ ‫از گذشت زمان زیاد کمی کاسته شود‪ .‬کاسته هم شد‪ .‬حتی بعضی‬ ‫س��ال ها انقدر کم ش��د که داد خیلی ها درامد که نکند سینمای‬ ‫دفاع مقدس فراموش ش��ود‪ .‬بعد دوباره تب سینمای دفاع مقدس‬ ‫داغ شد و دوباره و دوباره‪ .‬حاال حوالی سال های پایانی دهه ‪ ۹۰‬هم‬ ‫سینمای ایران هرچند کمتر اما باز هم شاهد رونق سینمای دفاع‬ ‫مقدس اس��ت‪ .‬مثال گاهی یکی از همین فیلم ها جوایز جش��نواره‬ ‫فیل��م فجر را درو کرد؛ مثل دوئل یا به ن��ام پدر یا کمی نزدیک تر‬ ‫ش��یار ‪ ۱۴۳‬یا تنگه ابوقریب و به نوعی حاال توقع مخاطبان سینما‬ ‫از دفاع مقدس انگار با اثار فاخر براورده می شود‪ .‬سینماگران هم‬ ‫اتفاق��ا ک��م نمی گذارند و خوب در این ح��وزه قلم می زنند و فیلم‬ ‫می س��ازند تا نکند حتی لحظه ای فراموش کنیم ما به جوانانی که‬ ‫خون شان برای این انقالب ریخته‪ ،‬دین داریم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نق��ش موالنا در فیلم‬ ‫«مس��ت عش��ق» ب��ه‬ ‫پارس��ا پیروزفر رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫حسنفتحی‪،‬کارگردان‬ ‫«مست عش��ق» پارسا‬ ‫پیروزف��ر را به عن��وان‬ ‫بازیگر نقش موالنا جالل الدین محمدبلخی برگزید‬ ‫که ب��ه زودی جلوی دوربین خواه��د رفت‪ .‬پس از‬ ‫گمانه زنی ه��ای رس��انه ای در چند روز گذش��ته با‬ ‫معرفی بازیگر نقش موالنا‪ ،‬پروژه «مس��ت عشق»‬ ‫وارد مراحل پایانی پیش تولید خود شد‪ .‬همان گونه‬ ‫که پیش تر اعالم ش��د‪ ،‬فیلم تولید مشترک ایران و‬ ‫ترکیه اس��ت و به برشی از زندگی شمس و موالنا در‬ ‫ش��هر قونیه می پردازد‪ .‬مهران برومند‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫«مست عشق» است‪ ،‬فیلمنامه را فرهاد توحیدی و‬ ‫حس��ن فتحی نوشته اند و شهاب حسینی در نقش‬ ‫شمس تبریزی بازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫اغاز اکران ‪ ۳‬فیلم جدید‬ ‫از چهارشنبه‬ ‫از مجموع‬ ‫فروش در این‬ ‫‪ ۳‬ماه‪ ،‬به تفکیک‬ ‫‪ ۲۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۹۲‬میلیون‬ ‫تومان در تیر‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۹۱۰‬میلیون‬ ‫تومان در مرداد‬ ‫و ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۷۹‬میلیون‬ ‫تومان در‬ ‫شهریور رقم‬ ‫خورده است‬ ‫حاال ای��ن چراغ نه تنها خاموش نش��ده‪ ،‬بلکه س��ینماگرانی از‬ ‫جنس زنان نیز در این حوزه مش��ق کرده اند؛ یعنی هر چند شاید‬ ‫تمام س��ینمای دف��اع مقدس در حوزه زنان یک زمانی به انس��یه‬ ‫ب بخیر فرمانده‪ ،‬پنالت��ی و زیباتر از‬ ‫شاه حس��ینی با فیلم های ش�� ‬ ‫زندگی خالصه می شد یا تنها اثر دفاع مقدسی رخشان بنی اعتماد‬ ‫ب��ا عنوان گیالن��ه‪ ،‬اما پس از این اثار نیز زنان فیلمس��از و جوانی‬ ‫چون نرگس ابیار‪ ،‬مریم دوس��تی و منی��ره قیدی ظهور کردند تا‬ ‫چراغ س��ینمای دفاع مقدس هر سال یا با یک اثر فاخر یا معرفی‬ ‫یک فیلمساز جوان یا فیلمساز زن عرض اندام کند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬فیل��م جدی��د از چهارش��نبه ‪ ۳‬مهر ب��ر پرده‬ ‫س��ینماها اکران می ش��وند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫غالمرضا فرجی‪ ،‬سخنگوی شورای صنفی نمایش‬ ‫درباره مصوبات نشست یکشنبه ‪ ۳۱‬شهریور گفت‪:‬‬ ‫از چهارشنبه ‪۳‬مهر فیلم های «ماجرای نیمروز ‪»۲‬‬ ‫محمدحسین مهدویان در گروه ازادی‪« ،‬پیلوت»‬ ‫ابراهیم ابراهیمیان در گروه زندگی و «ابی به رنگ‬ ‫اس��مان» امی��ر رفیعی در گ��روه ازاد نمایش داده‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬قرارداد فیلم «لیالج» داریوش یاری نیز‬ ‫برای اکران در گروه فرهنگ پس از فیلم «سمفونی‬ ‫نه��م» ثبت ش��د‪ .‬به گفته وی می��زان کف فروش‬ ‫بقیه فیلم های روی پرده بررس��ی شد و اکران انها‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬همچنین امروز روابط عمومی‬ ‫فیلم «سال دوم دانشکده من» به کارگردانی رسول‬ ‫صدرعاملی خبری مبنی بر اکران این فیلم از ‪۳‬مهر‬ ‫منتشر کرد که فرجی در این باره به ایسنا گفت‪ :‬این‬ ‫فیلم در برنامه اکران اس��ت اما تاریخ شروع نمایش‬ ‫ان از ‪ ۳‬مهر نیست‪.‬‬ ‫شارجه چگونه به قطب‬ ‫کتاب تبدیل شد؟‬ ‫پس از انکه «ش��ارجه» به عنوان پایتخت جهانی‬ ‫کتاب سال اینده میالدی معرفی شد‪ ،‬این مکان به‬ ‫یکی از بزرگ ترین مقصدهای جهان برای ناش��ران‬ ‫و دوس��تداران ادبیات و کتاب تبدیل ش��د‪ .‬در این‬ ‫گزارش به مس��یر رشد ش��ارجه در حوزه ادبیات و‬ ‫نش��ر نگاهی می اندازیم‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل‬ ‫از نش��نال‪« ،‬س��لطان بن محمد القاس��می»‪ ،‬امیر‬ ‫ش��ارجه‪ ،‬نخس��تین نمایش��گاه بین المللی کتاب‬ ‫شارجه را در سال ‪1361‬خورشیدی برگزار کرد‪ .‬در‬ ‫ان زمان این نمایشگاه تنها نمایشگاه کتاب منطقه‬ ‫به ش��مار می رود که در روزهای نخست گشایش با‬ ‫اس��تقبال چندانی روبه رو نشد اما اوضاع به همین‬ ‫منوال باقی نماند و در نمایشگاه سال ‪ ،۱۳۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬انتش��ارات از ‪ ۷۷‬کشور گوناگون حدود ‪۲۰‬‬ ‫میلیون کت��اب را برای ‪ ۲.۲۳‬میلیون بازدیدکننده‬ ‫فراهم کردند‪ .‬حاال مس��ئوالن برگزاری نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب ش��ارجه انتظار دارند نمایش��گاه‬ ‫بین الملل کتاب ش��ارجه ‪ ۲۰۱۹‬که فعالیت خود را‬ ‫از ‪ ۳۰‬اکتبر اغاز می کند از نمایشگاه سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز‬ ‫باش��کوه تر باشد‪ .‬در راستای تحقق بخشیدن هدف‬ ‫«سلطان بن محمد القاسمی» برای تبدیل شارجه‬ ‫به قطب کتابخوانی‪« ،‬هیات کتاب شارجه » با هدف‬ ‫«تروی��ج اهمیت کت��اب در دنیای چندرس��انه ای‬ ‫امروز» در سال ‪ ۱۳۹۳‬ش��کل گرفت‪ .‬ایجاد «شهر‬ ‫ناش��ران ش��ارجه» نیز از دیگر اقدام های این شهر‬ ‫ب��رای رش��د در حوزه کتاب بود‪« .‬ش��هر ناش��ران‬ ‫شارجه » ش��امل ‪ ۶۰۰‬دفتر برای فعاالن حوزه نشر‬ ‫و کتاب اس��ت که امکان چاپ ‪ ۱۰‬هزار کتاب در ‪۲۴‬‬ ‫س��اعت را فراهم می کند‪ .‬کتابخانه عمومی شارجه‬ ‫نیز هرس��ال میزب��ان ‪ 120000‬عالقه مند اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین جشنواره کتابخوانی کودکان شارجه هر‬ ‫سال حدود ‪ ۲۰۰۰‬رویداد فرهنگی را برای این گروه‬ ‫سنی ترتیب می دهد‪ .‬حدود دو سال پیش سازمان‬ ‫یونس��کو «ش��ارجه» را به عن��وان پایتخت جهانی‬ ‫کت��اب در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬برگزی��د‪ .‬پایتخت جهانی‬ ‫کتاب عنوانی اس��ت که از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬هرسال از‬ ‫سوی سازمان یونسکو به شهری تعلق می گیرد که‬ ‫در راس��تای تقویت جایگاه کت��اب و مطالعه تالش‬ ‫چش��مگیری کرده باش��د‪ .‬هدف یونسکو این است‬ ‫تا از این طریق در ان س��ال به اج��رای برنامه های‬ ‫فرهنگی مرتبط با کتاب بپردازد و از این راه ش��وق‬ ‫مطالع��ه را در مردم ایجاد کند‪ .‬ای��ن انتخاب هیچ‬ ‫جایزه مالی برای شهر برگزیده ندارد و تنها تاییدی‬ ‫بر بهتری��ن برنامه اختصاص داده ش��ده به کتاب و‬ ‫کتابخوانی است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫فروش ‪ ۶۴‬میلیاردی فیلم ها در روزهای بی فروغ سینما‬ ‫پارسا پیروزفر «موالنا»ی‬ ‫حسن فتحی شد‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫اول مهر ‪ 23 - 1398‬محرم ‪ 23 - 1441‬سپتامبر‪ - 2019‬شماره‪ - 1374‬پیاپی‪2692‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ 75:‬درصد مردم از موتورسواران ناراضی هستند‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تله کابین تاق بستان‬ ‫پاسخ به یک ارمان یا یک اسیب جبران ناپذیر‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬هس��تی و وج��ود ‪ -‬گروهی از ویتامین های محل��ول در اب ‪ -‬چهارچوبی‬ ‫برای عکس‬ ‫‪ -2‬چراغ تزئینی کنار مبل (نورتاب) ‪ -‬شیوه مکتوب مبانی عقیدتی‬ ‫‪ -3‬به جای او ‪ -‬هم زمان شده ‪ -‬اغتشاش و اشوب‬ ‫‪ -4‬از کتب اسمانی مقدس ‪ -‬مرز و اندازه ‪ -‬ویتامینی در خون ‪ -‬محموله‬ ‫‪ -5‬ح��رف انتخ��اب و گزینش ‪ -‬بخش��ی از گوش بیرون��ی ‪ -‬گل زینت بخش‬ ‫صحراها ‪ -‬بی حس و پژمرده‬ ‫‪ -6‬قسمت ساینده ترمز خودروها ‪ -‬تولید انفجار می کند‬ ‫‪ -7‬مخترع ژیروسکوپ ‪ -‬پایان‬ ‫‪ -8‬پیش نیست ‪ -‬عالمت جمع عربی ‪ -‬چهره ‪ -‬رودی در اروپا‬ ‫‪ -9‬پیشوا و نشان دهنده مسیر ‪ -‬اندازه لباس فرنگی‬ ‫‪ -10‬از همسران حضرت یعقوب(ع) ‪ -‬نقطه اینترنتی‬ ‫‪ -11‬پسوند مانندگی ‪ -‬کشور قله اورست ‪ -‬روستاها ‪ -‬صوت تعجب‬ ‫‪ -12‬بانگ مهیب جانور ‪ -‬تیر کوتاه پیکاندار ‪ -‬رمق واپس��ین ‪ -‬دوس��ت فاقد‬ ‫صالحیت‬ ‫‪ -13‬از انواع المپ ‪ -‬سازش پنهانی ‪ -‬شجاع و پهلوان‬ ‫‪ -14‬هورمون فوق کلیوی ‪ -‬کشف کریستف کلمب‬ ‫‪ -15‬حرف ‪ 28‬الفبای فارس��ی ‪ -‬ایینی که با یاد ش��خص یا رویدادی برگزار‬ ‫شود ‪ -‬خوردنی درداور!‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪10‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫س س ک‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪228‬‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫ش‬ ‫ح‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪229‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ژ‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫انتشار البوم جدید «لئونارد کوهن»‬ ‫‪ ۳‬سال پس از مرگش‬ ‫مجموع��ه جدید از اهنگ های ش��نیده نش��ده از «لئون��ارد کوهن»‬ ‫خواننده‪ ،‬اهنگساز و ترانه سرای معروف به زودی و ‪ 3‬سال پس از مرگش‬ ‫در قالب یک البوم جدید منتش��ر می ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫گاردین‪ ،‬این البوم جدید با نام «برای رقص متش��کرم» را «ادام کوهن»‬ ‫فرزند این خواننده تنظیم و ان را مجموعه ای غیرمنتظره از اهنگ های‬ ‫جدی��د و ادامه اثار اس��تادانه پدرش توصیف کرده اس��ت‪« .‬کوهن» از‬ ‫پس��رش خواس��ته بود اثار به جا مانده از همکاری پیشین شان در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬را تکمیل کند و «ادام کوهن» نیز به تنهایی کار روی این قطعات‬ ‫را در گاراژ قدیمی خانه شان اغاز و بعدها از همکاران و نوازندگان قدیمی‬ ‫اثار پدرش در این البوم استفاده کرد‪« .‬لئونارد کوهن» یک ماه پیش از‬ ‫مرگ��ش در گفت وگویی با مجله نیویورکر گفته بود‪« :‬ش��ک دارم بتوانم‬ ‫قطعات منتشرنشده خود را تمام کنم‪ .‬نمی دانم شاید توان خود را دوباره‬ ‫بازیابم‪ .‬برای مردن اماده ام و امیدوارم خیلی سخت نباشد‪ ».‬این هنرمند‬ ‫در ابان سال ‪ ۱۳۹۵‬و در سن ‪ ۸۲‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫جنگ و صلح تولستوی‬ ‫در هندوستان جنجالی شد‬ ‫پلیس ش��هر بمبئی در هندوستان ‪ 5‬فعال مدنی را دستگیر کرده که‬ ‫دادخواس��ت خوانده شده برای یکی از این فعاالن در اخبار و شبکه های‬ ‫اجتماعی جنجالی ش��ده است‪ .‬به گزارش بی بی س��ی ماجرا از این قرار‬ ‫اس��ت که در خانه مسکونی «ورنون گونس��الوس» رمان جنگ و صلح‪،‬‬ ‫نوش��ته لئو تولس��توی بوده که دادگاه عالی ش��هر بمبئ��ی درباره علت‬ ‫وجود کتابی درباره جنگ یک کش��ور دیگر از او س��وال کرده است‪ .‬این‬ ‫س��وال مضحک دادس��تان ش��هر در میان کاربران هندی شبکه توییتر‬ ‫واکنش ه��ای زیادی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬بس��یاری از کاربران هندی‬ ‫دادگاه ش��هر را به بی س��وادی ادبی متهم کردند‪ .‬ای��ن فعاالن مدنی ماه‬ ‫پیش ازسوی پلیس دستگیر شدند و به تازگی دادگاه رسیدگی به جرایم‬ ‫انها برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬بعد از جلس��ه دادگاه و واکنش کاربران فضای‬ ‫مجازی س��ارانگ کوتوال‪ ،‬رئیس دادگاه توضیح داده که منظور او رمان‬ ‫کالس��یک تولس��توی نبوده و در اصل می دانس��ته که این رمان یک اثر‬ ‫ادبی اس��ت‪ .‬این قاضی هن��دی در واکنش به حمالت کاربران توییتر در‬ ‫بیانیه ای گفت‪ :‬در مسائل حقوقی هرگونه مدرکی باید مورد بررسی قرار‬ ‫گیرد که کتاب ها و لوح های فشرده به دست امده نیز شامل انها می شود‪.‬‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روانشناس‪:‬‬ ‫یک��ی از موضوعاتی که کمت��ر تمایل داریم درباره ان‬ ‫بش��نویم و ش��اید ان را مربوط به خ��ود و اطرافیان مان‬ ‫نمی دانیم‪ ،‬خودکشی است‪ .‬اگر شما هم جزو این دسته‬ ‫از افراد هس��تید‪ ،‬بد نیس��ت بدانید امار امسال سازمان‬ ‫جهانی بهداش��ت نش��ان می دهد در هر ‪ ۴۰‬ثانیه‪ ،‬یک‬ ‫نفر در دنیا اقدام به خودکشی می کند‪ .‬پس این موضوع‬ ‫شایس��ته مورد اهمیت قرار گرفتن اس��ت‪ ،‬به ویژه که اطرافیان کسانی که چنین‬ ‫قصدی دارند‪ ،‬می توانند نقش��ی تاثیرگذار داشته باش��ند‪ .‬هر سال در ماه جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬با هدف پیش��گیری و اگاهی رس��انی از موضوع خودکش��ی‪ ،‬برنامه ها و‬ ‫تم هایی ازس��وی س��ازمان های بین المللی مربوط اعالم می شود و در پیام اصلی‬ ‫امس��ال‪ ،‬تمام م��ردم‪ ،‬نه فقط متخصصان‪ ،‬ب��ه تعامل در این زمین��ه فراخوانده‬ ‫شده اند‪ .‬در همین زمینه بد نیست اطالعاتی مختصر اما کارساز را در گوشه ذهن‬ ‫خود داش��ته باش��یم‪ .‬باوجود اینکه عالئم خودکشی در افراد بیشتر پنهان است‪،‬‬ ‫همواره نشانه هایی وجود دارد که به ویژه درباره عزیزان مان‪ ،‬قابل شناسایی است‪.‬‬ ‫به احس��اس درونی خود اطمینان و با افرادی که نگران ش��ان ش��ده اید‪ ،‬صحبت‬ ‫کنید‪ .‬نیازی نیس��ت به طور حتم متخصص‪ ،‬پزشک یا روانشناس باشید تا احوال‬ ‫کس��ی را که احس��اس می کنید وضعیت خوبی ندارد بپرس��ید؛ یک شنونده یا‬ ‫دوست خوب‪ ،‬برای شروع کافی است‪ .‬رنجی که این افراد تجربه می کنند‪ ،‬بسیار‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬اگر متوجه ش��دید ادامه مکالمه فراتر از توان شماست‪ ،‬ان وقت او را‬ ‫ترغیب کنید که به سراغ افراد متخصص برود‪ .‬او را در این مسیر با عشق و بدون‬ ‫قض��اوت همراهی و س��عی کنید به جای نصیحت ک��ردن‪ ،‬همدلی کنید و به او‬ ‫تاکید کنید که درست مانند مراجعه به پزشک برای درمان سرماخوردگی‪ ،‬تمایل‬ ‫به خودکشی هم یک چالش قابل حل است‪ .‬امید و نداشتن احساس تنهایی دو‬ ‫عام��ل کلیدی اس��ت که هر فردی می تواند به دیگ��ری منتقل کند تا فردی که‬ ‫در اس��تانه خودکشی است‪ ،‬به س��راغ کمک حرفه ای برود‪ .‬این تصور غلط است‬ ‫که صحبت درباره خودکش��ی‪ ،‬ممکن اس��ت باعث ترغیب فرد یا ایده گرفتن او‬ ‫شود‪ .‬ریشه های برانگیزاننده خودکشی ‪-‬اندوه‪ ،‬ناتوانی‪ ،‬باورهای اشتباه‪ ،‬خستگی‪،‬‬ ‫افسردگی و‪ -...‬بسیار عمیق تر از ان است که فرد فقط با یک مکالمه‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬کالم پایانی را اختصاص می دهم به کسانی که به هر دلیلی‪ ،‬احساس‬ ‫می کنند خودکش��ی می تواند یک راه حل باشد‪« :‬دوست من‪ ،‬هیچ کس نمی تواند‬ ‫به تو بگوید بمان یا برو‪ .‬این انتخاب توس��ت؛ انتخابی که برای عملی کردن ان‪،‬‬ ‫فرصت زیادی داری‪ .‬پس پیش از اینکه تصمیم نهایی را بگیری‪ ،‬مطمئن شو که‬ ‫واقعا دلیل ان را می دانی‪ .‬بعضی وقت ها‪ ،‬انباش��ته ش��دن احساسات و مشکالت‪،‬‬ ‫برداش��ت م��ا را از اتفاق ها محدود و تک بعدی می کن��د و همراهی دیگران‪ ،‬چه‬ ‫متخصص و چه یک دوس��ت‪ ،‬می تواند واقعیت را برای تو کمی ش��فاف تر کند‪...‬‬ ‫پیش از تصمیم نهایی‪ ،‬از اینکه شیشه عینکت غبارالود نیست‪ ،‬مطمئن شو‪».‬‬ ‫امارهای ضد و نقیض بازار کتاب امریکا‬ ‫کتابفروش��ان امریکایی از بازار کتاب امسال رضایت ندارند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫ناشران امریکایی از ثبات نسبی بازار کتاب در ‪ 3‬ماه نخست امسال خبر داده بودند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از گودایریدر‪ ،‬کتابفروش��ان امریکایی در ‪ 6‬ماه نخست سال‬ ‫جاری میالدی چندان از فروش کتاب های چاپی در این کش��ور رضایت ندارند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که ناشران امریکایی از ثبات نسبی بازار کتاب در ‪ 3‬ماه نخست امسال‬ ‫خبر داده بودند‪ .‬براساس امارهای به دست امده از کتابفروشی های مستقل در امریکا‬ ‫در ‪ 6‬ماه نخس��ت س��ال حدود ‪ ۵‬درصد کاهش در فروش کتاب های چاپی مشاهده‬ ‫شده است‪ .‬سال گذشته کتابفروشان امریکایی به دلیل وجود کتاب های سیاسی سال‬ ‫بهتری را تجربه کرده بودند‪ .‬اتحادیه ناشران امریکا از فروش باالی کتاب الکترونیک‬ ‫در فروش��گاه انالین امازون خبر می دهد‪ .‬در گزارش س��االنه این اتحادیه امده است‬ ‫میزان فروش و دانلود کتاب الکترونیک در س��ایت امازون در ‪ 2‬س��ال گذشته رشد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬تحلیلگران بازار کتاب اعتقاد دارند ارائه نسخه های جدید کتابخوان‬ ‫کیندل ازسوی امازون در افزایش فروش کتاب های صوتی و دیجیتال تاثیر عمده ای‬ ‫داش��ته است‪ .‬در نسخه های جدید این دستگاه کاربران قادر هستند به طور مستقیم‬ ‫کتاب های صوتی را دانلود و گوش کنند‪ .‬ابزارهای جانبی دستگاه های جدید کیندل‬ ‫ب��ه کارب��ر اجازه می دهد در هر لحظ��ه و زمان کتاب صوتی خ��ود را با هدفون های‬ ‫وایرلس گوش کند و این جذابیت موجب گرایش بیش��تر به سمت کتاب های صوتی‬ ‫و همچنین دیجیتال شده است‪ .‬البته سهم شرکت های اپل و کوبو را نیز در این بازار‬ ‫نباید دست کم گرفت‪.‬‬ ‫جهان کتاب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬زندان معروف س��لطنتی فرانس��ه در قرن ‪ 18‬میالدی ‪ -‬از رش��ته های ورزش‬ ‫دوومیدانی‬ ‫‪ -2‬کاغذ کاهی ‪ -‬وضع بسیار سخت و پراشوب ‪ -‬از روی قصد‬ ‫‪ -3‬قاضی ورزشی ‪ -‬داخل ‪ -‬سیاهدانه معطر ‪ -‬حیا‪ ،‬شرم‬ ‫‪ -4‬وصف شیر خشمگین و درنده ‪ -‬اتاقکی در جلو هواپیما ‪ -‬واحد پولی در قاره اسیا‬ ‫‪ -5‬رایحه ‪ -‬گرمادرمانی ‪ -‬حرف خطاب‬ ‫‪ -6‬بخشش و سخا ‪ -‬رنج و گرفتاری‬ ‫‪ -7‬امضا و مهر تصدیق نهادن ‪ -‬درخت لرزان‬ ‫‪ -8‬داروی سوختگی ‪ -‬نوعی فناوری‬ ‫‪ -9‬از القاب اروپایی ‪ -‬درجه ورزشی رزمی‬ ‫‪ -10‬نویسنده چک و صاحب رمان مشهور مسخ ‪ -‬دوست و همدم‬ ‫‪ -11‬شرنگ ‪ -‬از پادشاهان مقتدر سلجوقی ‪ -‬ابر رقیق زمینی‬ ‫‪ -12‬بزرگ منشی و تکبر کردن ‪ -‬هم صدا‪ ،‬هم اواز ‪ -‬حلقه چرخ اتومبیل‬ ‫‪ -13‬واحد مکعبی ‪ -‬معبود دروغین ‪ -‬عنصر گواترساز ‪ -‬نویسنده انگلیسی بهشت‬ ‫و جهنم‬ ‫‪ -14‬ثروت و دارایی ها ‪ -‬واژه معادل پارازیت مصوب فرهنگستان زبان فارسی‪ -‬از‬ ‫تن پوش ها‬ ‫‪ -15‬کتاب��ی ادب��ی و تاریخی از عبدالرحمن جامی به س��بک گلس��تان ‪ -‬پرنور و‬ ‫درخشان‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫میان ماندن و رفتن‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫بی�ژن کلهرنی�ا‪ :‬ای��ن هفته این خب��ر از قول‬ ‫مس��ئوالن میراث فرهنگی کش��ور نقل ش��د که‬ ‫ب��ا اجرای تله کابین تاق بس��تان ثب��ت جهانی اثر‬ ‫تاریخ��ی تاق بس��تان ک��ه در مراح��ل پایانی کار‬ ‫اس��ت منتفی می شود‪ .‬حتی از قول مقامات بسیار‬ ‫خوش��نام استان نیز گفته شد که اجرای تله کابین‬ ‫تاق بستان مهم تر از ثبت جهانی تاق بستان است‪.‬‬ ‫صرف نظر از میزان درستی این خبر‪ ،‬فرصتی پدید‬ ‫ام��د که پاره ای نظرهای کارشناس��ی در ای��ن زمینه به بحث‬ ‫گذاش��ته شود و از اندیش��مندان و اهل فرهنگ استان دعوت‬ ‫ش��ود از جوانب گوناگونی این موضوع بس��یار پراهمیت را به‬ ‫بحث بگذارند‪ .‬از رس��انه ها نیز انتظار می رود افکار عمومی را از‬ ‫این نکات اگاه سازند تا کار به نتایج روشن و جامعی بینجامد و‬ ‫امکان تصمیم گیری درست درباره اجرای این طرح در استان‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫نکته اغازین در این تحلیل ان اس��ت که برای اجرای پروژه‬ ‫تله کابین چقدر به افکار عمومی مراجعه شده و نظر شهروندان‬ ‫تا چه اندازه ای در برنامه ریزی تله کابین موثر بوده است؟ به ویژه‬ ‫اکنون که بین ثبت جهانی تاق بستان یا اجرای تله کابین یکی‬ ‫را باید انتخاب کرد‪ ،‬نظر شهروندان در جایگاه ذی نفعان اصلی‬ ‫هر دو جریان می تواند به تصمیم گیری درست کمک کند‪.‬‬ ‫تله کابین تاق بس��تان بیش از یک دهه است که مورد بحث‬ ‫مراجع ش��هرداری و شورای ش��هر و میراث فرهنگی است اما‬ ‫اجرای ان بیش از انکه حاصل یک مطالعه جامع کارشناس��ی‬ ‫باش��د و به گزینه های گوناگونی برای اجرای بهینه کار دست‬ ‫پیدا کرده باشد‪ ،‬حاصل نظر مدیریتی و بررسی های محدودی‬ ‫است و به نظر نمی رسد همه جوانب فنی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫محیطی و زیس��ت محیطی و دورنگری های همه جانبه در ان‬ ‫مورد توجه قرار گرفته باش��د‪ .‬از جمله این موارد‬ ‫می توان به فقدان ارزیابی های زیس��ت محیطی و‬ ‫اقتصادی و سنجش اثرات توسعه بر محیط اشاره‬ ‫کرد‪ ،‬به همین س��بب با اطمینان می توان اظهار‬ ‫کرد که عوامل پنهانی نادیده و ناس��نجیده ای در‬ ‫اجرای این طرح (ریسک فاکتورها) وجود دارد که‬ ‫ممکن است موجب موفق نشدن ان شود؛ به ویژه‬ ‫ب��ا توجه به انجام نش��دن مطالعات و ارزیابی های‬ ‫زیست محیطی به هیچ روی نمی توان از موفقیت اجرای طرح‬ ‫اطمینان یافت‪.‬‬ ‫نکت��ه دارای اهمی��ت در اج��رای طرح ه��ای ب��زرگ‬ ‫امکان سنجی های اجرای گزینه های دیگر و سرانجام انتخاب‬ ‫راه حل بهینه از میان انها اس��ت‪ .‬هنگامی که مدیران فقط یک‬ ‫راه حل را ب��رای اجرا انتخاب می کنند به ط��ور طبیعی همان‬ ‫گزینه به نظرش��ان درس��ت ترین می اید و بر اجرای ان اصرار‬ ‫می ورزند‪ ،‬اما در منطق برنامه ریزی های توس��عه انتخاب یک‬ ‫راه ح��ل به معنی انباش��ت هم��ه ریس��ک ها در ان راه حل نیز‬ ‫هس��ت و احتمال شکست ان به دلیل ممکن نبودن مقایسه با‬ ‫راه حل دیگر زیاد است‪ .‬از اساس تله کابین به تنهایی یک پروژه‬ ‫گردشگری س��وداور به شمار نمی رود و فقط یک وسیله نقلیه‬ ‫است که تکرار استفاده از ان نیز جاذبه ای ندارد؛ بلکه تاسیسات‬ ‫و طرح های زیرمجموعه بر جنبه های گردشگری ان می افزاید‪.‬‬ ‫مکانی که برای اجرای تله کابین کرمانش��اه انتخاب شده فاقد‬ ‫عرصه کاف��ی در محوطه پایینی برای اجرای طرح هایی مانند‬ ‫دهکده گردش��گری است؛ مثال مناسب در این زمینه دهکده‬ ‫گردش��گری گنجنامه همدان در پای تله کابین الوند است که‬ ‫طیف متنوعی از فعالیت های گردش��گری را در این مکان گرد‬ ‫اورده است‪ .‬تله کابین نمک ابرود در چالوس نیز در دامنه هتل‬ ‫و رس��توران و شهربازی و ورزش های ساحلی ایجاد کرده و در‬ ‫باال فقط دارای یک رس��توران کوچک است‪ .‬به هر حال چه در‬ ‫پایین و چه در باالی مکان انتخاب ش��ده برای ایجاد تله کابین‬ ‫تاق بس��تان به منظور اجرای طرح های تکمیل کننده زنجیره‬ ‫گردشگری محدودیت زیاد وجود دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر مطالع��ه جامعی درباره مکان های مناس��ب س��اخت‬ ‫تله کابین تاق بس��تان انجام شود بی ش��ک یکی از گزینه های‬ ‫بس��یار مناس��ب برای اجرای ای��ن طرح دهک��ده المپیک در‬ ‫فاصله کوتاهی از تاق بس��تان در غرب ش��هرک ش��هید باهنر‬ ‫اس��ت‪ .‬دهکده المپیک با برخورداری از ‪ ۱۴۰‬هکتار زمین در‬ ‫اختیار دولت وس��عت و قابلیت ایجاد انواع سایت های ورزشی‬ ‫حرفه ای و س��بک و نیز ایجاد تاسیسات تفریحی و گردشگری‬ ‫و گ��ذران زمان فراغت و حتی بازاره��ای منطقه ای و امکانات‬ ‫اقامت��ی را دارد‪ .‬خ��ط تله کابین نیز در اینجا طوالنی تر اس��ت‬ ‫و در عرصه های باالدس��ت س��طوح ب��از فراوانی ب��رای ایجاد‬ ‫تاسیس��ات تفریحی کوهس��تانی وجود دارد‪ .‬این بخش بدون‬ ‫محدودیت های میراث فرهنگی و زیست محیطی قابلیت های‬ ‫فراوانی را برای اجرای یک طرح موفق در اختیار اجراکنندگان‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫ام��ا درباره اهمیت ثبت جهانی تاق بس��تان ابتدا باید گفت‬ ‫این رویداد بزرگ پیش از هر چیز خدمتی به نس��ل های اینده‬ ‫اس��ت که نیاز به هویت و ش��اخص های باالی فرهنگی دارند‪.‬‬ ‫ثب��ت جهانی اث��ار تاریخ��ی و فرهنگی درس��ت مانند حفظ‬ ‫محیط زیس��ت است و خدمتی است به فرهنگ‪ ،‬تاریخ‪ ،‬هویت‬ ‫و ابزار شان جهانی و اعالم جایگاه تاریخی و فرهنگی سرزمین‬ ‫ما به جهانیان و نس��ل های اینده‪ .‬در برابر اهمیت ثبت جهانی‬ ‫تاق بس��تان تله کابین موضوع بسیار کوچکی است و حتی در‬ ‫صورتی که این طرح اجرا و دایر ش��ده بود جا داشت برای ثبت‬ ‫تاق بس��تان تعطیل و جمع اوری شود‪ .‬این قبیل طرح ها عمر‬ ‫مفید کوتاهی دارند و از دیدگاه طرح های گردش��گری پایدار‬ ‫مربوط به دهه های گذش��ته هس��تند و اکن��ون به دلیل تضاد‬ ‫انه��ا با پایداری طبیعی مورد اس��تقبال جهان به ویژه جوانان‬ ‫ق��رار نمی گیرند‪ .‬همگان همچنان طبیعت بکر و دس��تکاری‬ ‫نشده را بهتر از طرح های صنعتی با کاربرد فناوری های قدیمی‬ ‫می دانند‪ .‬تاق بستان نهمین اثری است که یونسکو پرونده ان ‬ ‫را به طور تقریبی اماده ارائه به کنوانسیون ثبت جهانی میراث‬ ‫تاریخی کرده است‪ .‬تردیدی نیست که ثبت تاق بستان ارتقای‬ ‫نام کرمانش��اه و تاق بس��تان را در س��طح جهان به دنبال دارد‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که شهر کرمانش��اه با بحران هویت روبه رو است‬ ‫این رویداد بزرگ ش��ان کرمانش��اه را در رده شهرهای نام اور‬ ‫اصفهان‪ ،‬شیراز و تبریز قرار می دهد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این باید به یاد داش��ت که مزایای ثبت جهانی اثار‬ ‫تنها به یک شهر یا یک اثر تاریخی محدود نیست‪ ،‬بلکه موجب‬ ‫ارتقای هویت ملی کش��ور می شود؛ بنابراین هیچ گاه نباید این‬ ‫جای��گاه را به دلیل مس��ائلی مانند تله کابین ک��ه در برابر ثبت‬ ‫جهانی تاق بستان موضوع کوچکی است فدا کرد یا به مخاطره‬ ‫انداخت‪ .‬در این صورت کرمانشاه و کرمانشاهیان در برابر همه‬ ‫م��ردم ایران و در برابر تاریخ س��رافکنده خواهند ش��د و هیچ‬ ‫پاس��خی نیز برای نسل های اینده و حتی جوانان امروز در این‬ ‫باره وجود ندارد‪ .‬باش��د که وجدان بی��دار نمایندگان محترم‬ ‫کرمانش��اه در مجلس شورای اس�لامی و مدیران و مسئوالن‬ ‫گرانمایه اس��تان از وقوع این اشتباه پیشگیری کند و فرصتی‬ ‫را نی��ز برای اجرای هرچه بهتر پروژه تله کابین و مجموعه های‬ ‫ورزش��ی و تفریحی همراه ان در مکان مناسب تر فراهم اورند‪.‬‬ ‫همگان به اس��تقبال ثبت جهانی تاق بستان و افزایش برگی به‬ ‫افتخار کرمانشاهیان بشتابیم‪.‬‬ ‫اشکان تقی پور‪ ،‬فعال اجتماعی‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫و پژوهشگر‪:‬‬ ‫چن��د خطی به مناس��بت اغاز هفته ای ک��ه در تاریخ‬ ‫هزاران س��اله ایران ثبت می شود‪ .‬بیش از ‪ 20‬سال است‬ ‫ک��ه «صلح درونی و بیرون��ی» در جغرافیای مرز پرگهر‬ ‫ن ِ زیستنم را تالش‬ ‫تنها ارزوی من است‪ .‬این ارزو‪ ،‬ارما ‬ ‫بی وقفه و مصلحانه در راه س�لامت و اسایش و اموزش‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان نیازمند کهن دیار قرار داده اس��ت‪ ...‬این ارمان برایم تنها با‬ ‫عش��ق بیکران به تک ِ‬ ‫ تک غبارهای معلق در فضای میهنم‪ ،‬عشق اسمانی به اب‬ ‫و خ��اک کهن دی��ار و فرهن��گ‪ ،‬ادب‪ ،‬تاریخ‪ ،‬باور و ایمان مردم��ان بزرگوارش از‬ ‫هزاران سال پیش تاکنون معنا می شود‪ ...‬سراغا ِز هفته دفاع مقدس است‪ ...‬مانند‬ ‫میلیون ه��ا ایرانی‪ ،‬جنگ تحمیلی را با ج��ان و دل در کودکی و نوجوانی لمس‬ ‫ک��رده ام‪ ...‬یادگارهای ماندگار جنگ جدا از ترکش��ی به یادگار مانده از صدام در‬ ‫جسم مادر و جای اندک زخم هایی بر سر و صورت خودم که در قبال جانفشانی‬ ‫شوخی بی مزه ای می مانند‪ ،‬در روح‬ ‫و فداکاری ها و باو ِر ش��هیدان و رزمندگان به‬ ‫ِ‬ ‫و روان یکای��ک اعض��ای خانواده ما خانه دارد‪ ...‬انها که خوزس��تانی و جنوبی اند‬ ‫ای��ن احواالت را بیش��تر درک می کنند‪ ...‬انان که پدران ش��ان خدمت در جبهه‬ ‫و پش��ت جبهه در اس��تان های درگیر مس��تقیم با ارتش بعث را دیده اند کالمم‬ ‫را نی��ک در می یابن��د؛ هرچند که باور راس��خ دارم که در طول ‪ 8‬س��ال جنگ‪،‬‬ ‫ایران یکپارچه از ش��رقی ترین مرزها تا غربی ترین‬ ‫مردمان جای جای جغرافیای‬ ‫ِ‬ ‫و از ش��مال ت��ا جنوب میهن با ج��ان و دل از ایران دفاع کردند و این انس��جام‬ ‫و اتح��اد و وفاق ملی به گونه ای بود که س��بب ش��د در براب��ر ارتش تا بن دندان‬ ‫مس��لح صدام و تمام ابرقدرت های یار و یاورش در فرجام غباری از دیار مادری‬ ‫از دس��ت ن��رود‪ ...‬از جنگ بیزارم اما دفاع از اب و خ��اک و باور و «زن و کودک‬ ‫و ب��وم ایرانی��ان» برایم مفهومی عمیق و در خور س��تایش بی مانند دارد‪ ...‬هفته‬ ‫دفاع مقدس بر همه ایرانیان گرامی خجس��ته باد‪ ...‬و اما چند بیت از بس��یاری‬ ‫و کالمی کوتاه از فردوس��ی بزرگ و ش��اهنامه به روایت از پهلوانان هزاران ساله‬ ‫ایران زمین پیشکش!!! به مناسبت این هفته به ان دسته از بیگانگانی که احیانا‬ ‫اهریمنی دست اندازی به خاک اهورایی را‬ ‫خیال خام ایران ستیزی ش��ان وسوسه‬ ‫ِ‬ ‫در ذهن ش��ان متبادر می کند‪ ...‬کجا دی��ده ای رزم جنگاوران‪ /‬کجا یافتی باد گرز‬ ‫گران‪ ...‬چنانش بکوبم به گرز گران‪ /‬که پوالد کوبند اهنگران‪...‬چنین دارم از موبد‬ ‫پاک یاد‪ /‬چو ایران نباشد تن من مباد‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫چو ایران نباشد تن من مباد‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!