روزنامه صمت شماره 1371 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1371

روزنامه صمت شماره 1371

روزنامه صمت شماره 1371

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫عالج مشکالت گوناگون‬ ‫در دست مردم است‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1371‬پیاپی ‪2689‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تغییر کاربری‬ ‫برای ادامه حیات‬ ‫صادرات راه نجات کاشی و‬ ‫سرامیک‬ ‫موانع حفظ‬ ‫ثبات بلندمدت بازار ارز‬ ‫درامد پروازهای عبوری‬ ‫کجا صرف شود؟‬ ‫گزارش های روز‬ ‫فروکش قیمت ها‬ ‫در بازار خودرو‬ ‫قوانینی که‬ ‫اجرا نمی شود‬ ‫‪3‬‬ ‫گام بعدی‪ ،‬توسعه روابط بانکی با اوراسیا‬ ‫بان��ک مرکزی در مقابل تحریم های امریکا علیه ای��ران‪ ،‬اقدام هایی برای ادامه روابط بانکی‬ ‫خارجی در دس��تور کار قرار داد و درنهایت س��امانه ای برای از بین بردن اثر تحریم سوئیفت به‬ ‫نام «س��پام» در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬تهیه و راه اندازی شد‪ .‬در س��فر تازه روحانی به انکارا و در جریان‬ ‫نشست های دوجانبه س��ران ایران با سران کشورهای ترکیه و روسیه‪ ،‬مذاکرات برای اجرایی‬ ‫ش��دن همکاری سامانه انتقال پیا م مالی روس��ی «میر» و سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی‬ ‫ایرانی با نام «س��پام» به عنوان جایگزین س��وئیفت انجام شد و رئیس کل بانک مرکزی ایران‬ ‫از برقراری ارتباط بانکی ایران و روس��یه از طریق س��امانه «سپام» خبر داد‪ .‬عبدالناصر همتی‬ ‫همچنین با اش��اره به عضویت تازه ایران در اتحادیه اوراسیا‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از این سامانه برای‬ ‫مبادالت تجاری بین کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا می تواند به توس��عه مبادالت تجاری‬ ‫کش��ورهای عضو کمک شایانی کند‪ .‬کارشناسان نیز معتقدند این سامانه می تواند یک الگوی‬ ‫جدید برای نقل و انتقال های غیردالری با کشورهایی باشد که تمایل دارند در سبد ارزی شان‬ ‫به جز دالر با سایر ارزها مبادله کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهربانی تولید با «مهر»‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مخارج «خاص»‬ ‫برای درامدهای عام‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ «سپام» به سامانه پیام رسان مالی روسیه متصل شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫نفت بالی جان‬ ‫توسعه‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای صبح روز گذش��ته با اش��اره ب��ه هوش��یاری عمیق و‬ ‫تحس��ین برانگیز مردم در مقابل توطئه های دش��منان در ‪ 4‬دهه گذشته‪ ،‬تنها راه عالج‬ ‫مشکالت کشور را تکیه به مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت های داخلی دانستند و‬ ‫با اشاره به طرح دوباره موضوع مذاکره از جانب امریکایی ها‪ ،‬هدف انها از ترفند مذاکره را‬ ‫تحمیل خواسته های خود و اثبات تاثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران خواندند‪ .‬ایشان‬ ‫با تاکید بر اینکه عالج مش��کالت گوناگون در دست مردم است‪ ،‬افزودند‪ :‬به بیگانه نباید‬ ‫نگاه کرد‪ ،‬به فالن دولت و فالن دولت نباید امید بس��ت‪ ،‬به نشس��ت و برخاست با دیگران‬ ‫‪2‬‬ ‫نباید اتکا کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫نفت بالی‬ ‫جان توسعه‬ ‫رضااریاراد‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫سال هاس��ت بخش انرژی در ایران به عنوان یک صنعت بی رقیب‪،‬‬ ‫یکه تاز تامین عمده درامد ملی کش��ور‪ ،‬در حالی که ایران در صنایع‬ ‫دیگر به ویژه صنعت خودرو و خودروس��ازی حضوری فعال داش��ته و‬ ‫حت��ی در برهه هایی از زمان با بس��یاری از کش��ورهای تولیدکننده‬ ‫ای��ن صنعت برابر و پیش��گام بوده اس��ت‪ .‬اما چ��را صنعت خودرو در‬ ‫ای��ران باوج��ود تامین مالی حاصل از فروش نف��ت‪ ،‬تجهیزات بروز و‬ ‫مدرن‪ ،‬دانش و نیروی توانمند بومی‪ ،‬مانند صنعت خودروسازی کره‬ ‫جنوب��ی در تولید برند داخلی و حضور در بازارهای بین المللی موفق‬ ‫ظاهر نش��ده اس��ت‪ .‬برای پاسخ به این پرسش ارتباط تنگاتنگ ان با‬ ‫صنعت نفت و نقش کلیدی نفت در به چالش کش��یدن سایر صنایع‬ ‫باید مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬پس از ملی ش��دن نفت ایران باوجود‬ ‫جلوگیری و پافش��اری اس��تعمارگران نفتی در تسهیم دانش فنی به‬ ‫نیروی انسانی ایرانی‪ ،‬اقدام هایی هرچند اندک در کارهای تخصصی‬ ‫اکتشاف و بهره برداری نفت در حال انجام بود‪ .‬براساس امار مجموع‬ ‫تولی��د نفت ایران بین س��ال های ‪ ۱۲۹۰‬تا پی��ش از پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی ‪ ۲۸‬میلیارد بش��که ب��وده و افزون ب��ر ‪ ۱۳۱.۵‬میلیارد دالر‬ ‫درامد ارزی برای کشور به دنبال داشته است‪ .‬درامدی که می توانست‬ ‫به جای هدررفت در توسعه بی حد و حصر واردات کاالهای مصرفی‪،‬‬ ‫در خدمت خودکفایی و ش��کوفایی اقتصاد قرار گیرد و س��هم ایران‬ ‫را در توس��عه فناوری و صنعت به جایگاهی ممتاز برس��اند‪ .‬در اینجا‬ ‫این پرس��ش مطرح اس��ت که ایا پیشرفت در صنعت خودرو در گرو‬ ‫افزایش صادرات نفت خام است؟ و ایا صنعت خودرو با حمایت های‬ ‫مال��ی حاصل از اس��تحصال و ف��روش نفت‪ ،‬به جای��گاه بین المللی‬ ‫خود می رس��د؟ اغاز به کار صنعت خودرو در ایران به س��ال ‪۱۳۳۸‬‬ ‫بازمی گردد که با مونتاژ خودرو جیپ‪ ،‬تمامی قطعات به شکل ‪CKD‬‬ ‫وارد و این خودرو در ایران تولید می شد‪ .‬اما نخستین خودرو ساخت‬ ‫داخل با نام پیکان با لیس��انس کارخانه تالبوت انگلس��تان و در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۶‬در ش��رکت س��هامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال‬ ‫تولید و وارد بازار ش��د‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۴۶‬تا ‪ ۱۳۵۷‬پیکان در مدل های‬ ‫گوناگون کار‪ ،‬لوکس‪ ،‬جوانان‪ ،‬استیش��ن‪ ،‬وانت‪ ،‬اتوبوس در مدل های‬ ‫اتوبوس ‪ ۳۰۲‬شهری‪ ،‬بیابانی و سوپرلوکس‪ ،‬مینی بوس و امبوالنس‬ ‫تولید شد که با استقبال مردم از ان تولید این خودرو تا سال ‪۱۳۵۶‬‬ ‫به حدود ‪ ۹۸۰۰۰‬دس��تگاه رسید‪ .‬خودروسازان ایران در ان سال ها‬ ‫توانس��ته بودند صنعت خودرو را ب��ه یک صنعت بومی تبدیل کنند‬ ‫و ب�� ه یک��ی از خودروس��ازان رو به رش��د در جهان مبدل ش��وند اما‬ ‫در زمینه ه��ای طراحی‪ ،‬مهندس��ی و تولید همچنان جایگاهی برای‬ ‫برند ایرانی متصور نبود‪ .‬با نگاهی مقایس��ه ای بین صنعت خودرو در‬ ‫ای��ران و ک��ره جنوبی در فاصله زمانی ‪ ۱۳۴۷‬تا ‪ ۱۳۵۹‬خورش��یدی‬ ‫می توان گفت ایران همزمان با این کش��ور و به پش��توانه میلیاردها‬ ‫دالر درام��د ارزی نفتی‪ ،‬متخصصان و مهندس��ان باهوش و توانمند‬ ‫بومی و تحصیلکرده‪ ،‬منابع و امکانات پیش��رفته و در دس��ترس‪ ،‬وارد‬ ‫صنعت خودروس��ازی شده است؛ شرایط و امکاناتی که به هیچ وجه‬ ‫برای کشوری مانند کره جنوبی در این سطح کالن مهیا نبوده است‪.‬‬ ‫در نگاه��ی موازی به صنعت خودروس��ازی ایران و کره جنوبی‪ ،‬این‬ ‫کشور مانند ایران با مونتاژ یک خودرو خارجی شروع به کار و تنها با‬ ‫گذش��ت ‪ ۸‬س��ال از مونتاژ خودرو توانست نخستین خودرو خود را با‬ ‫نام هیوندای وارد بازار کند و پس از گذشت ‪ ۱۰‬سال از تولید و عرضه‬ ‫برن��د خ��ود در بازارهای داخلی‪ ،‬پس از رفع نواقص و ارتقای س��طح‬ ‫کیفی وارد بازارهای بین المللی شود‪ .‬این محصول به دلیل کیفیت و‬ ‫نرخ مناسبی که داشت به سرعت در سراسر جهان طرفداران زیادی‬ ‫پی��دا ک��رد‪ .‬به طور تقریبی بین س��ال های ‪ ۱۳۴۶‬تا ‪ ۱۳۵۶‬با رش��د‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬ایران می بایست مالک برند خود و مانند برند کره ای‬ ‫در اندیشه فتح بازارهای بین المللی بود‪ .‬دالیل زیادی برای درجا زدن‬ ‫این صنعت در ان دوران مطرح اس��ت‪ .‬برخی کارشناس��ان معتقدند‬ ‫عامل اصلی موفقیت کره در صنعت خودرو‪ ،‬ارتباط گسترده با امریکا‬ ‫و اس��تفاده از توان و فناوری انها بوده‪ ،‬اما ایران نیز در ان زمان زیر‬ ‫سیطره و نفوذ استعماری امریکا قرار داشت و در صورت صحت این‬ ‫ادع��ا‪ ،‬صنعت خ��ودرو ایران نیز می بایس��ت در ان روزگار به قدرت‬ ‫جهانی بدل می شد‪ .‬اما از مهم ترین عوامل عقب افتادن از کره ای ها در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬می توان به تمرکز و توجه حاکمان به نفت اشاره کرد‪.‬‬ ‫از همی��ن رو می ت��وان نفت را بالی جان ترقی صنایع به ویژه صنعت‬ ‫خودرو در ان روزگار دانست‪ .‬امروز بسیاری از اقتصاددانان معتقدند‬ ‫کاهش دادن فاصله و رقابت خودروسازان ایران با سایر خودروسازان‬ ‫مطرح جهان بسیار دشوار است‪ ،‬اما تحلیلگران بر این باورند که با به‬ ‫کاربستن رویه های مدیریتی نوین و جذب سرمایه گذاران خارجی از‬ ‫طریق «همکاری های مشترک» می توان در صنعت خودرو به جایگاه‬ ‫بین المللی قابل قبولی رس��ید و با ظرفی��ت باالی تقاضای داخلی و‬ ‫همچنین موقعیت جغرافیایی س��رزمین ایران در مسیر راه ابریشم‪،‬‬ ‫به یک رش��د س��ریع و بدون ریسک با اس��تفاده از فناوری های برتر‬ ‫خودروسازی خارجی چشم داشت‪ .‬شاید به ظاهر با عقد قراردادهای‬ ‫همکاری مش��ترک با صاحبان برنده��ای مطرح جهان بتوان به یک‬ ‫موقعیت بین المللی پایین دس��تی در صنعت خودروسازی رسید‪ ،‬اما‬ ‫س��اده لوحانه است که باور کنیم طرف های خارجی تمایل به انتقال‬ ‫فن��اوری و نتای��ج پژوهش های صنعتی در حوزه خودرو که س��ال ها‬ ‫با صرف میلیاردها دالر به ان دس��ت یافته اند‪ ،‬بدون کس��ب منافع‬ ‫قابل مالحظه داشته باشند‪ .‬از طرفی باید توان و ظرفیت قطعه سازان‬ ‫داخل��ی را همگام و همس��و با نیازهای جدی��د در نظر گرفت‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د در قراردادهای همکاری مش��ترک‪ ،‬صنع��ت خودرو ایران‬ ‫همچنان یک صنعت مونتاژ خواهد بود و می توان ان را ادامه دهنده‬ ‫راه گذش��تگان خواند؛ از این رو س��رمایه گذاری و تمرکز بر ارتقای‬ ‫برندهای داخلی مانند س��مند‪ ،‬دنا و‪ ...‬را می توان به عنوان نظریه ای‬ ‫ارجح که امروزه به ان کمتر پرداخته شده‪ ،‬مطرح کرد‪ .‬سرمایه گذاری‬ ‫در زمینه های تولید باکیفیت و بی نقص محصول‪ ،‬اعمال گارانتی های‬ ‫بلندمدت دس��ت کم ده س��اله‪ ،‬ارتقای برند داخلی در فواصل زمانی‬ ‫دس��ت کم ‪ ۴‬س��ال یک بار‪ 3 ،‬عامل اصلی حض��ور و تحکیم جایگاه‬ ‫خودروسازان ایران در بازارهای بین المللی هستند‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای صبح روز گذش��ته‬ ‫با اش��اره به هوش��یاری عمیق و تحس��ین برانگیز‬ ‫م��ردم در مقابل توطئه های دش��منان در ‪ 4‬دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تنها راه عالج مش��کالت کشور را تکیه‬ ‫ب��ه مردم و جوانان و ج��دی گرفتن ظرفیت های‬ ‫داخلی دانستند و با اشاره به طرح دوباره موضوع‬ ‫مذاک��ره از جانب امریکایی ها‪ ،‬هدف انها از ترفند‬ ‫مذاک��ره را تحمیل خواس��ته های خ��ود و اثبات‬ ‫تاثیرگذاری فش��ار حداکثری بر ایران خواندند و‬ ‫تاکید کردند‪ :‬سیاس��ت فشار حداکثری در مقابل‬ ‫ملت ایران پش��یزی ارزش ندارد و همه مسئوالن‬ ‫جمهوری اس�لامی یک صدا معتقدند که با امریکا‬ ‫در هیچ س��طحی مذاکره نخواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری‪،‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی در ابتدای جلس��ه‬ ‫درس خارج فقه در اغاز سال تحصیلی حوزه های‬ ‫علمی��ه‪ ،‬مجال��س ع��زاداری حض��رت اباعبداهلل‬ ‫علیه الس�لام در محرم امس��ال را پررونق تر از هر‬ ‫سال دانس��تند و خاطرنشان کردند‪ :‬این حقیقت‬ ‫پرمعنا نش��ان می دهد که پیوند مردم با اهل بیت‬ ‫علیهم الس�لام یک پیوند مس��تحکم است و برغم‬ ‫انبوه تبلیغات دش��منان علیه مقدسات و باوجود‬ ‫ان��واع س��رگرمی ها و جاذبه ه��ای گوناگون برای‬ ‫جوانان‪ ،‬با فرا رسیدن محرم‪ ،‬امواج عظیم مردمی‬ ‫ک��ه اغلب نیز جوانان هس��تند به س��مت خیمه‬ ‫حسین بن علی علیه السالم حرکت می کند و ملت‬ ‫م��ا در زی��ر خیمه حضرت اباعب��داهلل به راه خود‬ ‫ادامه می دهد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در ادامه‬ ‫با اش��اره به برخی مس��ائل مهم روز‪ ،‬گفتند‪ :‬ملت‬ ‫ایران در مواجهه با موج تبلیغاتی گسترده‪ ،‬عظیم‬ ‫و عمیق دش��من علیه کش��ور و مقدسات در حال‬ ‫تصمیم گیری است‪ .‬البته در مقابل این امواج غالبا‬ ‫پنهان و زیرزمینی که گاهی در گوشه ای از کشور‬ ‫نیز خود را نش��ان می دهد‪ ،‬دس��تگاه های مختلف‬ ‫هوش��یار هستند‪ ،‬اما مهم‪ ،‬نقش مردم است‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی با اش��اره به پیشرفت های‬ ‫کش��ور در عل��م و فن��اوری و همچنین خبرهای‬ ‫خ��وب از بخ��ش تولید‪ ،‬گفتن��د‪ :‬در بخش تولید‪،‬‬ ‫غفلت ها و کوتاهی هایی وجود داش��ته اس��ت اما‬ ‫حرکت های خوبی به س��مت اه��داف مطلوب در‬ ‫جریان اس��ت که انشااهلل مردم اثار ان را خواهند‬ ‫دید‪ .‬ایش��ان ب��ا تاکید بر اینکه عالج مش��کالت‬ ‫گوناگون در دس��ت مردم است‪ ،‬افزودند‪ :‬به بیگانه‬ ‫نباید نگاه کرد‪ ،‬به فالن دولت و فالن دولت نباید‬ ‫امید بست‪ ،‬به نشست و برخاست با دیگران نباید‬ ‫ات��کا ک��رد‪ .‬البته این حرف به معنای بس��تن باب‬ ‫مراوده با دولت های عالم نیس��ت‪ .‬ما اهل مراوده و‬ ‫گفت وگو و نشس��ت و برخاس��ت هستیم اما نباید‬ ‫کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران‬ ‫موک��ول کرد‪ .‬هرچ��ه می توانی��د از امکانات دنیا‬ ‫اس��تفاده کنی��د اما عالج در داخل کش��ور و حل‬ ‫مشکالت به دست مردم است‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای درب��اره ه��دف‬ ‫امریکایی ها از مطرح کردن دوباره موضوع مذاکره‬ ‫ب��ا ایران گفتند‪ :‬همه باید بدانند و توجه کنند که‬ ‫این یک ترفند اس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫با اش��اره به مواضع متف��اوت مقام های امریکایی‬ ‫درباره مذاک��ره افزودند‪ :‬گاهی می گویند مذاکره‬ ‫بدون پیش ش��رط‪ ،‬گاهی نیز می گویند مذاکره با‬ ‫‪ ۱۲‬ش��رط؛ این گونه س��خنان یا ناشی از سیاست‬ ‫اشفته انها است یا ترفندی برای سردرگم کردن‬ ‫طرف مقابل‪ .‬البته جمهوری اس�لامی س��ردرگم‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬چراکه راه ما روش��ن است و می دانیم‬ ‫چ��ه می کنی��م‪ .‬حضرت ای��ت اهلل خامن��ه ای در‬ ‫ادامه به تبیین اهداف امریکا از سیاس��ت فش��ار‬ ‫حداکثری و در عین حال‪ ،‬تالش برای کش��اندن‬ ‫ایران پای میز مذاکره پرداختند و گفتند‪ :‬سیاست‬ ‫دولت امریکا‪ ،‬فش��ار حداکث��ری به ایران در قالب‬ ‫تحریم ه��ای گوناگون‪ ،‬تهدی��د و یاوه گویی های‬ ‫مختلف اس��ت‪ ،‬چراکه دولت کنونی امریکا معتقد‬ ‫اس��ت با رودربایستی و تعارف نمی توان جمهوری‬ ‫اسالمی را به زانو دراورد و وادار به تواضع و قبول‬ ‫کرد‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی افزودند‪ :‬رژیم‬ ‫ای��االت متح��ده به دنبال ان اس��ت که هم برای‬ ‫رقب��ای داخلی خود و هم ب��رای اروپایی ها این را‬ ‫به عنوان یک سیاس��ت قطعی جا بیندازد که تنها‬ ‫راه مواجهه با ایران‪ ،‬فشار حداکثری است‪ .‬ایشان‬ ‫با اش��اره به اذع��ان امریکایی ها و متحدان انها به‬ ‫ناکام ماندن سیاس��ت فش��ار حداکثری در به زانو‬ ‫دراوردن ای��ران‪ ،‬گفتند‪ :‬هدف انها از مذاکره این‬ ‫است که به همه ثابت کنند فشار حداکثری جواب‬ ‫داد و مس��ئوالن جمهوری اسالمی برخالف انکه‬ ‫می گفتن��د مذاکره نمی کنیم مجبور ش��دند پای‬ ‫می��ز مذاکره بیایند؛ بنابراین تنه��ا راه مواجهه با‬ ‫ایران‪ ،‬فش��ار حداکثری اس��ت‪ .‬حض��رت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای تاکید کردند‪ :‬اگر دشمن توانست اثبات‬ ‫کند که فش��ار حداکثری ع�لاج کار ایران و موثر‬ ‫ب��ر ایران اس��ت‪ ،‬ایران و ملت عزی��ز ما دیگر روی‬ ‫اس��ایش را نخواهند دید‪ ،‬چون پش��ت س��ر همه‬ ‫سیاست های مستکبرانه امریکا این سیاست قرار‬ ‫خواه��د گرف��ت و از این به بع��د‪ ،‬هر چیزی را که‬ ‫قلدرانه از جمهوری اسالمی مطالبه کنند‪ ،‬اگر به‬ ‫«چش��م» گفتیم‪ ،‬مس��ئله تمام است اما اگر‬ ‫انها َ‬ ‫«نه» گفتیم دوباره فش��ار حداکثری اغاز خواهد‬ ‫شد‪ .‬ایشان علت اصرار امریکایی ها و واسطه کردن‬ ‫برخی اروپایی ها برای مذاکره و دیدار را در همین‬ ‫چارچ��وب دانس��تند و افزودند‪ :‬البته من راجع به‬ ‫اروپایی ه��ا در یک وقت دیگر صحبت خواهم کرد‬ ‫اما علت اصرار انها به اینکه اگر با رئیس جمهوری‬ ‫امریکا یک جلس��ه بگذارید همه مش��کالت شما‬ ‫حل خواهد ش��د‪ ،‬این اس��ت که اثبات کنند فشار‬ ‫حداکث��ری در مقاب��ل ایران یک سیاس��ت موفق‬ ‫اس��ت و باید همین سیاست را به کار بست‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی تاکید کردند‪ :‬ما در مقابل‬ ‫باید ثابت کنیم که سیاس��ت فش��ار حداکثری در‬ ‫مقاب��ل ملت ایران پش��یزی ارزش ندارد‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای س��خنان خود درب��اره مذاکره‬ ‫ب��ا امری��کا را در دو نکته جمع بن��دی کردند‪)۱ :‬‬ ‫مذاکره با امریکا یعنی تحمیل خواس��ته های انان‬ ‫ب��ه جمهوری اس�لامی‪ )۲ ،‬مذاکره یعنی نمایش‬ ‫موفقیت سیاس��ت فشار حداکثری امریکا‪ .‬ایشان‬ ‫افزودند‪ :‬برای همین اس��ت که مسئوالن کشور از‬ ‫رئیس جمه��وری و وزیر ام��ور خارجه و دیگران‪،‬‬ ‫یک صدا اعالم کردند که با امریکا مذاکره نخواهیم‬ ‫کرد؛ نه مذاکره دوجانبه نه چندجانبه‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی تاکی��د کردند‪ :‬چنانچ��ه امریکا‬ ‫ح��رف خود را پس گرفت و به معاهده هس��ته ای‬ ‫ک��ه ان را نقض کرده اس��ت‪ ،‬بازگش��ت‪ ،‬ان وقت‬ ‫در جمع کش��ورهای عضو معاهده که ش��رکت و‬ ‫ب��ا ای��ران صحبت می کنند‪ ،‬امری��کا هم می تواند‬ ‫ش��رکت کند‪ ،‬در غی��ر این صورت هیچ مذاکره ای‬ ‫در هیچ سطحی بین مسئوالن جمهوری اسالمی‬ ‫و امریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد؛ نه در نیویورک‬ ‫و نه غیر ان‪.‬‬ ‫دستاورد نشست انکارا؛ تاکید بر حفظ تمامیت ارضی سوریه‬ ‫ایران میزبان ششمین اجالس سه جانبه ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه شد‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫که برای ش��رکت در اجالس س��ه جانبه رهبران‬ ‫ایران‪ ،‬ترکیه و روس��یه به انکارا س��فر کرده بود‬ ‫بع��د از پای��ان دیدارهای خود در ان��کارا بامداد‬ ‫روز گذش��ته به مقص��د تهران حرک��ت کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس جمهوری اس�لامی ایران که‬ ‫یکش��نبه ش��ب وارد انکارا شده بود در نخستین‬ ‫برنامه رس��می خود ی��ک دیدار دوجانبه با رجب‬ ‫طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه داشت‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت که پش��ت درهای بسته برگزار شد‪،‬‬ ‫رئیس��ان جمهوری دو کش��ور در زمینه مس��ائل‬ ‫دوجانبه به ویژه مسائل مورد عالقه اقتصادی بین‬ ‫دو طرف‪ ،‬مس��ائل منطق��ه ای و بین المللی بحث‬ ‫و تبادل نظ��ر کردن��د‪ .‬روحانی پیش از نشس��ت‬ ‫س��ه جانبه با والدیمیر پوتی��ن‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه نیز یک دی��دار دوجانبه داش��ت‪ .‬بعد از‬ ‫دی��دار روحانی و پوتین رئیس��ان جمهوری س��ه‬ ‫کشور نشست سه جانبه خود را برگزار کردند‪ .‬بعد‬ ‫از نشست سه جانبه رئیسان جمهوری سه کشور‪،‬‬ ‫کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫ایران در گفت وگوی مطبوعاتی مش��ترک با بیان‬ ‫اینکه خوش��بختانه هر س��ه کش��ور ب��رای حل‬ ‫مس��ائل س��وریه اتفاق نظر دارند‪ ،‬گفت‪ :‬همه ما‬ ‫درباره مس��ئله حفظ تمامیت ارضی سوریه نظر‬ ‫واحدی داریم‪ .‬رئیس جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫بیان اینکه برای سه کشور روسیه‪ ،‬ایران و ترکیه‬ ‫س��وءنیت امریکایی ها قابل قبول نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حفظ تمامیت ارضی س��وریه برای هر سه کشور‬ ‫از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت‪ .‬وی از برگزاری‬ ‫ششمین اجالس سه جانبه ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه‬ ‫در ته��ران خب��ر داد و گفت‪ :‬بس��یار خوش��حال‬ ‫خواهد کرد‪ .‬رئیس جمهوری روسیه گفت‪ :‬با همه‬ ‫دش��واری ها در اجرای برجام‪ ،‬راه منطقی دیگری‬ ‫برای جایگزینی این توافق وجود ندارد‪ .‬روس��یه‬ ‫مصمم به کمک به این روند اس��ت و با ایران در‬ ‫ای��ن باره مذاکره می کند و ب��ا امریکا نیز در این‬ ‫عرصه کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫هس��تیم در این اجالس میزبان سران کشورهای‬ ‫روسیه و ترکیه در تهران خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ تمامیت ارضی سوریه‬ ‫رئیس جمه��وری ترکی��ه نی��ز در س��خنان‬ ‫خود در نشس��ت مطبوعاتی مش��ترک در پایان‬ ‫نشس��ت س��ه جانبه گفت‪ :‬ابعاد گوناگون مسئله‬ ‫س��وریه در این نشس��ت مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫و رهبران س��ه کش��ور در زمینه م��وارد مختلف‬ ‫مس��ئله س��وریه دارای اتفاق نظر بودند‪ .‬اردوغان‬ ‫با تاکید بر اینکه هر س��ه کش��ور در زمینه حفظ‬ ‫تمامی��ت ارضی س��وریه و وحدت سیاس��ی این‬ ‫کش��ور حساس��یت های یکس��انی دارند و بر این‬ ‫حساس��یت ها یک ب��ار دیگر تاکید ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حفظ ارامش در س��وریه‪ ،‬بازگشت پناهجویان و‬ ‫ایجاد ش��رایط مناس��ب برای این بازگشت و حل‬ ‫اختالف ها از طرق سیاس��ی مس��ائلی بود که در‬ ‫نشس��ت رهبران سه کشور مورد بررسی و توافق‬ ‫نظ��ر قرار گرفت‪ .‬رئیس جمه��وری ترکیه با بیان‬ ‫اینکه مش��کالت موجود بر سر تشکیل کارگروه‬ ‫قانون اساسی سوریه حل شده‪ ،‬گفت‪ :‬در نشست‬ ‫س��ه جانبه در زمینه اغ��از فعالیت های کارگروه‬ ‫قانون اساسی به توافق رسیدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور غیرقانونی امریکا در سوریه‬ ‫رئیس جمهوری روس��یه نیز در س��خنان خود‬ ‫عکس روز‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر غیرقانونی بودن حض��ور نیروهای‬ ‫امریکایی در سوریه گفت‪ :‬به این نکته توجه داریم‬ ‫که تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای امریکایی‬ ‫از س��وریه به طور کامل اجرا ش��ود‪ .‬پوتین گفت‪:‬‬ ‫تح��رکات جنگجویان مان��ع از برقراری امنیت و‬ ‫ارامش کامل در س��وریه است که تهدیدی برای‬ ‫این کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬وی درباره حمله به‬ ‫تاسیس��ات نفتی عربس��تان گفت‪ :‬برای انچه که‬ ‫مربوط به کمک به عربس��تان برای دفاع از خود‬ ‫می ش��ود‪ ،‬امادگی داریم‪ .‬وی با اش��اره به فروش‬ ‫س��امانه های دفاع هوایی اس ‪ ۳۰۰‬به ایران و اس‬ ‫‪ ۴۰۰‬ب��ه ترکیه به طور تلویحی از امادگی فروش‬ ‫این س��امانه ها به عربس��تان سخن به میان اورد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری روسیه در پایان سخنانش با بیان‬ ‫اینک��ه از تمامیت ارضی س��وریه دفاع می کنیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر همه مس��ائل این کشور حل شود‬ ‫باید تمامیت ارضی ان دوباره برقرار ش��ود و همه‬ ‫نظامیان خارجی خاک این کشور را ترک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق جدید با ایران‬ ‫والدیمیر پوتی��ن در این کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫مش��ترک افزود‪ :‬با حس��ن روحانی توافق کردیم‬ ‫ت با ارزهای ملی را گس��ترش دهیم‪،‬‬ ‫ک��ه پرداخ ‬ ‫ب��ر حفظ برجام ه��م توافق داریم و معتقدیم این‬ ‫تواف��ق بین المللی قابلی��ت اجرایی خود را حفظ‬ ‫‹ ‹استناد به ایه ای از قران کریم‬ ‫پوتی��ن با بیان اینکه امروز در ترکیه با اکثریت‬ ‫جمعیت مس��لمان حضور داری��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫ای��ه ای از قران کریم اس��تناد می کنم که در ان‬ ‫می گوید رحمت خداوند را بپذیرید و روزی شما‬ ‫دشمن هم بودید اما دوست شدید‪ .‬پوتین گفت‪:‬‬ ‫ما اماده ایم به عربستان سعودی برای دفاع از خود‬ ‫کم��ک کنیم‪ .‬به ایران کمک کردیم و اس‪۳۰۰-‬‬ ‫دادیم به ترکیه نیز سامانه اس‪ ۴۰۰-‬فروختیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بیانیه مشترک‬ ‫در پایان پنجمین نشس��ت س��ران کشورهای‬ ‫ای��ران‪ ،‬روس��یه و ترکی��ه بیانی��ه مش��ترک‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬رئیس فدراسیون‬ ‫روسیه و رئیس جمهوری ترکیه صادر و در ان بر‬ ‫حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید شد‪ .‬همچنین‬ ‫رئیس��ان جمهوری ای��ران‪ ،‬روس��یه و ترکی��ه در‬ ‫بیانیه ای مش��ترک تاکید کردند‪ :‬حمالت نظامی‬ ‫رژیم صهیونیس��تی به سوریه تنش در منطقه را‬ ‫تش��دید می کند‪ .‬س��ران ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه‬ ‫همچنین با توافق بر س��ر برگزاری نشست اینده‬ ‫سه جانبه در تهران‪ ،‬اخرین تحوالت منطقه ای و‬ ‫بین المللی و نیز همکاری در زمینه های گوناگون‬ ‫را بررسی کرده و بر تصمیم خود مبنی بر ارتقای‬ ‫همکاری مش��ترک اقتص��ادی و بازرگانی تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫از سیاست بازی دوری کند‬ ‫برداشت رطب و خارک در ابادان‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫رئیس شرکت دولتی روس اتم با اشاره به مراحل انتخاب رئیس جدید برای اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی خواستار دور ماندن این نهاد از سیاست بازی شد و اعالم کرد اژانس در مهم ترین‬ ‫دوران تاریخی خود قرار دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬الکسی لیخاچوف در شصت وسومین کنفرانس‬ ‫عمومی اژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬ما خواستار اژانسی عاری‬ ‫از سیاس��ت بازی هس��تیم و می خواهیم این نهاد به دور از مسائل سیاسی میان کشورها به کار‬ ‫خ��ود ادامه دهد‪ .‬مدیر کل پیش��ین اژانس بین المللی ان��رژی اتمی یوکیا امانو بوده که ‪ 2‬ماه‬ ‫پیش فوت کرد‪ .‬رئیس ش��رکت روس اتم در ادامه س��خنانش خاطرنش��ان کرد‪ :‬مسائلی که در‬ ‫برابر اژانس قرار دارند پیچیده و گوناگون هستند‪ ،‬اما ما اطمینان داریم که اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی از توانایی کافی برای حل انها برخوردار است‪ .‬اژانس می تواند در این شرایط روی‬ ‫حمایت بی بدیل روسیه حساب باز کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬الزم است که اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی به طور مستمر قابل پیش بینی و به دور از سیاست زدگی برای تبادل تجربه ها و همکاری‬ ‫کشورهای عضو باشد‪ .‬تاکنون برخی نام ها در محافل خبری و رسانه ای جهان برای جانشینی‬ ‫امانو در مقام مدیر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح ش��ده که از ان جمله می توان به‬ ‫کورنل فروتا هماهنگ کننده فعلی اژانس و رافائل گروس��ی نماینده ارژانتین در اژانس اشاره‬ ‫کرد‪ .‬فروتا دیپلمات رومانیایی و از نامزدهای پست ریاست اژانس بین المللی انرژی اتمی است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬محمد بن س��لمان‪ ،‬ولیعهد عربستان‬ ‫س��عودی در نخس��تین واکن��ش ب��ه حمالت‬ ‫پهپ��ادی نیروه��ای یمنی به تاسیس��ات نفتی‬ ‫ارامکو در ش��رق این کش��ور گفت عربس��تان‬ ‫قادر به مقابله با این حمالت اس��ت‪ .‬خبرگزاری‬ ‫رسمی عربستان (واس) با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫بن س��لمان در تماس تلفنی با محمد بن زائد‪،‬‬ ‫ولیعه��د ابوظبی در واکنش ب��ه حمالت اخیر‬ ‫نیروه��ای یمنی به تاسیس��ات نفت��ی بقیق و‬ ‫خریص وابس��ته به ارامکو ای��ن مطلب را بیان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سفیر ایران در لندن گفت‪ :‬دادگاه‬ ‫عال��ی بریتانی��ا بع��د از ‪ ۷‬س��ال‪ ،‬درخواس��ت‬ ‫وکالی امریکای��ی ب��رای محکومی��ت ایران به‬ ‫پرداخت دس��ت کم ‪ ۵۱۲‬میلیون دالر خسارت‬ ‫باب��ت تلفات نظامی��ان امریکا در پای��گاه خُ بر‬ ‫عربس��تان را مردود دانس��ته و اعالم کرد رای‬ ‫محاکم امریکایی علیه دیگر کشورها‪ ،‬در حوزه‬ ‫قضای��ی انگلیس قابل پیگیری نیس��ت‪ .‬حمید‬ ‫بعیدی نژاد در صفحه توییتر خود نوش��ت‪ :‬رای‬ ‫دادگاه عالی بریتانیا مان��ع امکان طرح دعاوی‬ ‫جدی��د وکالی امریکایی علیه ایران می ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن رای با توجه به تصمیم ت��ازه کانادا برای‬ ‫فروش اموال دولت ایران در این کشور‪ ،‬اهمیت‬ ‫بیشتری می یابد و نشان می دهد چگونه امریکا‬ ‫و کانادا اصولی ترین مقررات بین المللی را نقض‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزی��ر امور خارج��ه انگلیس گفت با‬ ‫ش��ریکان بین المللی برای تشکیل بزرگ ترین و‬ ‫موثرترین پاسخ درباره حمله به تاسیسات نفتی‬ ‫عربس��تان همکاری می کنیم‪« .‬دومینیک راب»‬ ‫ب��ا انتش��ار پیامی در توییتر عن��وان کرد در این‬ ‫ب��اره با همتایان س��عودی‪ ،‬المانی‪ ،‬فرانس��وی و‬ ‫امریکایی خود گفت وگو کرده تا به روشنی اعالم‬ ‫کن��د که لندن حمله به تاسیس��ات نفتی ارامکو‬ ‫در عربس��تان را محکوم می کند‪ .‬با این حال راب‬ ‫خالف واشنگتن اتهامی را به ایران نسبت نداد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نخس��ت وزیر ژاپ��ن از دی��دار ب��ا‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ران در اواخر ماه جاری خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش رویترز‪ ،‬ش��ینزو ابه‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫ژاپ��ن اع�لام کرد ب��ه زودی با حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ران دیدار می کن��د‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه گف��ت‪ :‬در اواخ��ر ماه جاری در حاش��یه‬ ‫مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل در نیویورک با‬ ‫رئیس جمهوری ایران دیدار خواهم کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نماینده ارش��د دول��ت اوباما در زمان‬ ‫مذاکرات هس��ته ای گفت سنای امریکا در حال‬ ‫بررس��ی طرحی اس��ت که تایید می کند ترامپ‬ ‫مج��وز جنگ با ایران را ندارد‪ .‬وندی ش��رمن در‬ ‫پیامی توییتری نوش��ت‪ :‬س��نا در حال بررس��ی‬ ‫طرحی اس��ت که در مجلس نمایندگان تصویب‬ ‫شده و تایید می کند که دونالد ترامپ اجازه ندارد‬ ‫با قانون «مجوز اس��تفاده از نی��روی نظامی» به‬ ‫جنگ با ایران برود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس کمیس��یون ام��ور بین الملل‬ ‫ش��ورای فدراس��یون (مجلس س��نای) روسیه‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬هی��چ دلیلی ب��رای مته��م کردن‬ ‫ای��ران در موض��وع حمله به پاالیش��گاه نفت در‬ ‫عربس��تان وجود ندارد‪ .‬کنس��تانتین کاساچوف‬ ‫در فیس بوک خود نوش��ت‪ :‬امریکا از هر موردی‬ ‫به عنوان دستاویز برای متهم کردن ایران به همه‬ ‫مس��ائل در خاورمیانه اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬هرچن��د ایران نفوذ معین��ی بر حوثی ها‬ ‫(شیعیان یمن) دارد اما دلیلی برای اینکه تهران‬ ‫را در ای��ن زمینه (حمله ب��ه مرکز نفتی ارامکو)‬ ‫مته��م کرد‪ ،‬وج��ود ندارد؛ غی��ر از این مورد که‬ ‫برای واش��نگتن ایران مانند پیشاهنگی است که‬ ‫مسئول همه رویدادهای بد در خاورمیانه است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��خنگوی دفتر سیاس��ی طالبان‬ ‫در قط��ر اع�لام کرد هیات این گ��روه به رهبری‬ ‫عبدالس�لام حنفی به ایران س��فر کرده است‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرگ��زاری اریانا نی��وز‪ ،‬اعضای دفتر‬ ‫سیاس��ی طالبان در قطر پس از س��فر به مسکو‬ ‫عازم تهران ش��دند تا با مقام��ات ایران پیرامون‬ ‫مذاکرات صلح افغانس��تان به گفت وگو بنشینند‪.‬‬ ‫رون��د صل��ح‪ ،‬مذاک��رات بین االفغان��ی و توقف‬ ‫مذاک��رات صلح میان طالب��ان و امریکا از جمله‬ ‫موضوعات مورد بحث میان اعضای دفتر سیاسی‬ ‫طالبان و مقامات جمهوری اس�لامی ایران بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماینده زن مس��لمان کنگره امریکا‬ ‫با اش��اره ب��ه دروغ گوی��ی دولت ترام��پ درباره‬ ‫نقش��ه های هواشناس��ی در زمان وق��وع توفان‬ ‫دوری��ان‪ ،‬گف��ت اطالعات چنی��ن دولتی درباره‬ ‫ایران قابل اعتماد نیس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬حق قانونی‬ ‫اع�لام جنگ ب��ا کنگره اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫چنین حقی ندارد‪ .‬وزیر امور خارجه چنین حقی‬ ‫ندارد و عربستان سعودی هم به طور قطع ندارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬به گزارش منابع خبری افغانس��تان‪،‬‬ ‫حوالی ظهر دیروز انفجاری در محل س��خنرانی‬ ‫انتخاباتی محمد اش��رف غن��ی در والیت پروان‬ ‫در ش��مال کابل رخ داد اما ب��ه رئیس جمهوری‬ ‫افغانستان اسیبی وارد نشده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫عالج مشکالت گوناگون در دست مردم است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫طرح ساماندهی بازار‬ ‫خودرو به کجا رسید؟‬ ‫مخارج «خاص»‬ ‫برای درامدهای عام‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تغییر کاربری‬ ‫برای‬ ‫ادامه حیات‬ ‫نرخ قطعات در «چراغ برق» فقط ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد افت داشت‬ ‫ماشااهلل قاسمی نژاد‬ ‫رئیس انجمن صنعت قطعه موتورسیکلت‬ ‫ای��ن روزه��ا در ب��ازار ش��اهد کاهش ن��رخ برخی‬ ‫محص��والت از جمل��ه خودرو هس��تیم زی��را نرخ ارز‬ ‫کاهش یافته و در چند هفته گذش��ته به نسبت ثابت‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬این روند نزولی اگرچه شیب کمی دارد‬ ‫ام��ا اگر ادامه دار باش��د حباب قیمت��ی را تا حدودی‬ ‫می ش��کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تقاضایی در بازار خودرو‬ ‫وجود ندارد و رکود س��نگینی ب��ر این بازار حکمفرما‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه فعاالن بازار خودرو‪ ،‬مردم تمایلی به خرید‬ ‫یا تعویض خ��ودرو ندارند و فقط تعداد بس��یار کمی‬ ‫بنا ب��ر ضرورت خری��د می کنند‪ .‬همین ش��رایط هم‬ ‫ب��ر بازار لوازم یدکی خودرو حکمفرماس��ت‪ ،‬اما چون‬ ‫نظارتی بر این بازار وجود ندارد نرخ قطعات بین ‪۳۰۰‬‬ ‫(داخل��ی) تا ‪(۶۰۰‬خارجی) درص��د افزایش یافته که‬ ‫گالیه هایی را به دنبال داش��ته و سبب شده صاحبان‬ ‫خودرو بیش��تر به تعمیر قطعات رو بیاورند تا تعویض‬ ‫انها‪ .‬درحال حاضر عوان می ش��ود برخی قطعات افت‬ ‫نرخی بین ‪ 10‬تا ‪15‬درصد داشته اند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫کسانی که‬ ‫پیش تر با‬ ‫قیمت ها بازی‬ ‫می کردند‪ ،‬دیگر‬ ‫در راس بازار‬ ‫قرار ندارند که‬ ‫این امر فعالیت‬ ‫عمده فروشان‬ ‫را که پیش تر با‬ ‫فروش کارتکسی‬ ‫از سوی‬ ‫خودروسازان‪،‬‬ ‫بازار را مدیریت‬ ‫می کردند‪ ،‬کم‬ ‫کرده است‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹تفاوت قیمت بازار و کارخانه‬ ‫به گفته فعاالن بازار خودرو‪ ،‬مردم تمایلی به خرید یا تعویض خودرو‬ ‫ندارند و فقط تعداد بسیار کمی بنا بر ضرورت خرید می کنند‪ .‬همین‬ ‫شرایط هم بر بازار لوازم یدکی خودرو حکمفرماست‬ ‫‹ ‹فراز و فرود بازار‬ ‫‹ ‹کاهش عرضه قطعات‬ ‫با این وضعیت حال باید دید بازار قطعات هم تجربه‬ ‫بازار خودرو را داش��ت؟ مهدی ستوده از فعاالن بازار‬ ‫ل��وازم یدکی خودرو در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬نرخ‬ ‫قطع��ات خیلی پایین نیامده‪ ،‬اما نس��بت به چند ماه‬ ‫پیش به لحاظ قیمتی بازار متعادل تر ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫معتقد است قیمت ها روند کاهشی زیادی ندارند زیرا‬ ‫عرضه قطعات به بازار کم است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ممنوعیت واردات ادامه داد‪ :‬کاالیی‬ ‫وارد بازار نمی ش��ود تا ش��اهد افت قیمت ها باش��یم‪.‬‬ ‫نایابی و کمیابی قطعات س��بب ش��ده با نرخ های باال‬ ‫محصوالت خرید و فروش شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار تصریح کرد‪ :‬حت��ی کاهش عرضه‬ ‫ممکن اس��ت منجر به افزایش بیش��تر هم شود زیرا‬ ‫وقت��ی تعادل عرض��ه و تقاضا به��م می خورد طبیعی‬ ‫است شاهد این نابس��امانی قیمتی باشیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫البته برخی قطعات چه داخلی و چه خارجی نس��بت‬ ‫به چند هفته گذشته ارزان تر شده اند‪ ،‬اما این کاهش‬ ‫چشمگیر نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار قطعات انبارشده‬ ‫س��توده در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ برخی‬ ‫قطعات کاهش داش��ته اما برخی دیگ��ر برعکس باال‬ ‫رفته ‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل اصلی این امر همان عرضه محصول‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره ب��ه کاهش ق��درت خرید مردم‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ب��ازار لوازم یدکی خودرو ه��م مانند بازار‬ ‫خودرو کس��اد اس��ت اما این رکود تاثیر زیادی روی‬ ‫افت قیمت ها نداشته شاید فقط بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫نرخ برخی قطعات پایین امده است‪ .‬وی درباره اینده‬ ‫این بازار افزود‪ :‬وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت زیرا‬ ‫مردم تمایلی به خرید ندارند و از س��وی دیگر‪ ،‬عرضه‬ ‫هم کم است‪.‬‬ ‫پیش ت��ر یکی از رانندگان خودروهای س��نگین به‬ ‫گفت��ه ب��ود درحال حاضر برخ��ی قطعات که‬ ‫خری��داری می ش��ود روی کارت��ون ان گ��رد و خاک‬ ‫بس��یاری نشس��ته اس��ت‪ .‬این حاکی از این است که‬ ‫بسیاری از این قطعات در انبارها دپو شده بودند و در‬ ‫شرایط فعلی وارد چرخه مصرف می شوند‪ .‬ستوده در‬ ‫توضیح این موض��وع اظهارکرد‪ :‬چون محصول جدید‬ ‫وارد نمی شود بسیاری از قطعات با کیفیت درجه دوم‬ ‫و س��وم که پیش تر خریدار نداشت به دلیل کمبود‪ ،‬به‬ ‫ب��ازار عرضه ش��ده و تقاضا هم دارند‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫کاالی بی کیفیت بدون مش��تری در چنین ش��رایطی‬ ‫به راحتی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت چنین وضعیتی در ب��ازار خودرو هم‬ ‫تجربه ش��د و خودروهای مدیران خودرو که در زمان‬ ‫رون��ق‪ ،‬کمتر م��ردم تمایل به خرید داش��تند در این‬ ‫روزه��ا بازار خوبی پیدا کرده اند؛ بنابراین بس��یاری از‬ ‫مدل های بدون مش��تری با کمبود عرضه در چند ماه‬ ‫گذشته با نرخ باالیی خرید و فروش شدند‪.‬‬ ‫مهدی ستوده‬ ‫قیمت ها روند‬ ‫کاهشی زیادی‬ ‫ندارند زیرا‬ ‫عرضه قطعات به‬ ‫بازار کم است‬ ‫وضعیت بغرنج «چراغ برق»‬ ‫بررسی بازار لوازم یدکی پایتخت حاکی از گرانی و کمیابی‬ ‫قطعات بیش��تر خودروهاس��ت‪ ،‬این کمبودها در خودروهای‬ ‫پرتیراژ داخلی مانند پراید‪ ،‬س��مند و پژو ‪ ۴۰۵‬کمتر مشهود‬ ‫است‪ ،‬اما سایر خودروها وضعیت مناسبی ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مردی ‪ ۴۵‬س��اله ب��ا چهره ای بر افروخته از‬ ‫پاس��اژ کاش��انی تهران بیرون می اید؛ می گوید «برای خرید‬ ‫چند قطعه از خرمشهر به تهران امده ام اما نیست‪ ،‬می گویند‬ ‫به بازار خاوران برو ش��اید از اوراقچی ه��ا بتوانی تهیه کنی»‪.‬‬ ‫او به دنب��ال تهی��ه ‪ ۳‬قطعه برای تن��در پیکاپ اس��ت؛ ابتدا‬ ‫تصور می کنیم هنوز فروش��گاه های لوازم یدکی را به درستی‬ ‫جس��ت وجو نکرده اما با قدم زدن در راهروی پاس��اژ متوجه‬ ‫می ش��ویم ک��ه قطعات برخ��ی خودروها از جمل��ه ال ‪ ۹۰‬و‬ ‫ساندرو به سختی یافت می شود‪.‬‬ ‫رص��د بازار حاکی اس��ت‪ ،‬در صندوق س��اندرو ب��ه نرخ ‪۸‬‬ ‫میلی��ون تومان‪ ،‬چ��راغ جلوی ان یک میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬مجموعه فن ان یک میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان و‬ ‫دیس��ک و صفحه ان یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان در بازار‬ ‫به فروش می رسد که به سختی یافت می شوند و البته پوسته‬ ‫سقف این خودرو نیز به هیچ عنوان موجود نیست‪.‬‬ ‫یکی از فروش��ندگان لوازم یدکی خودروهای گروه رنو نیز‬ ‫می گوید از حدود یک سال پیش تاکنون و با خروج فرانسه از‬ ‫بازار ایران‪ ،‬قطعات گیربکس اتومات س��اندرو بسیار کم یافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از فروش��ندگان قطع��ات ال ‪ ،۹۰‬درباره نرخ‬ ‫قطعات وانت بار این خودرو (تندر پیکاپ) معتقد اس��ت این‬ ‫خودرو شمارگان تولید پایینی دارد و به همین دلیل قطعات‬ ‫ان در بازار یافت نمی ش��ود‪ ،‬اگر قطعه هم باش��د نرخ باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬چراغ خطر این خودرو ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫نرخ دارد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می کند ک��ه قطعاتی همچ��ون گلگیر عقب یا‬ ‫در صن��دوق این خودرو نیز به هیچ عنوان در بازار نیس��ت و‬ ‫یک دس��ت دیسک و صفحه این خودرو ‪ ۲.۵‬میلیون تومان و‬ ‫بلبرینگ کالچ ان ‪ ۸۰۰‬هزار تومان نرخ دارد‪.‬‬ ‫پیگی��ری از قطعات خودرو پژو ‪( ۲۰۰۸‬نخس��تین خودرو‬ ‫پس��ابرجامی) نی��ز حاک��ی از فروش مح��دود برخی قطعات‬ ‫مصرفی ان در پاس��اژ کاش��انی و برخی واحده��ای خیابان‬ ‫اکباتان در محدوده میدان امام خمینی (ره) تهران اس��ت که‬ ‫بیش��تر شامل لنت ترمز و تس��مه تایم است‪ ،‬اما قطعات بدنه‪،‬‬ ‫گیربکس و موتور ان به هیچ عنوان یافت نمی شود‪.‬‬ ‫فروش��نده دیگری درباره لوازم خودروی دانگ فنگ اچ سی‬ ‫کراس می گوید‪ ،‬از انجایی که موتور این خودرو همان موتور‬ ‫تی یو ‪ ۵‬اس��ت که روی پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬س��وار است‪ ،‬قطعات‬ ‫موتوری ان یافت می شود‪ ،‬اما برخی لوازم یدکی ان از جمله‬ ‫لوازم جلوبندی‪ ،‬چراغ ها‪ ،‬در و کاپوت هر چند تقاضای زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا موجود نیس��ت‪ .‬چنین وضعیت��ی را درباره خودرو‬ ‫هایما مونتاژی هم شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی عن��وان می کن��د وضعی��ت به گونه ای اس��ت که حتی‬ ‫نمایندگی ها هم مش��تریان خود را برای تهیه قطعات به بازار‬ ‫لوازم یدکی خودرو هدایت می کنند‪.‬‬ ‫یک فروشنده در بازار لوازم یدکی چراغ برق‪ ،‬از وضعیت بد‬ ‫درامدی فروش��ندگان گالیه دارد و می گوید‪ ،‬بسیاری کاالها‬ ‫از چین و ترکیه وارد گمرک شده‪ ،‬اما گاهی تا ‪ ۹‬ماه گمرک‬ ‫اجازه ترخیص نمی دهد‪.‬‬ ‫فروشنده دیگری‪ ،‬اما از تغییرات پیاپی نرخ لوازم یدکی به‬ ‫عن��وان عامل بی ثباتی بازار ی��اد می کند و می گوید‪ ،‬به عنوان‬ ‫نمون��ه نرخ چراغ خودروه��ا از ابتدای امس��ال تاکنون ‪ ۴‬بار‬ ‫افزایش یافته که بر کاهش تعداد خریداران تاثیرگذار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه رصد بازار ل��وازم یدکی پایتخ��ت در چراغ‬ ‫ب��رق و س��عدی‪ ،‬همچنین خیاب��ان اکباتان وض��ع جالبی را‬ ‫نوید نمی دهد‪ ،‬اما برخی مس��ئوالن شرکت های خودروساز و‬ ‫اتحادیه ها‪ ،‬منکر این موضوع هستند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر مهدی کاظمی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره اتحادیه صنف‬ ‫فروشندگان لوازم یدکی خودرو به‬ ‫گفته بود‪ ،‬کمبودی‬ ‫در ب��ازار ب��رای خودروه��ای پر تردد نیس��ت فق��ط قطعات‬ ‫خودروه��ای خاص و لوکس کمیاب هس��تند ک��ه با نرخ باال‬ ‫قابل س��فارش و تهیه اس��ت چون باید از راه ه��ای گوناگون‬ ‫تحریم دور زده ش��ود تا قطعه مورد نظ��ر را بتوان وارد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره وضعیت قیمت ها هم گفته بود بیش��تر‬ ‫افزای��ش نرخ ها مربوط به خودروهای خارجی و وارداتی بوده‬ ‫و درب��اره خودروهای داخلی مش��کلی در ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫خودرو وجود ندارد‪ .‬این در حالی است که محمدرضا مالکی‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی همی��ن اتحادیه به‬ ‫گفته‬ ‫بود‪ ،‬نمی توان منکر مش��کالت و معضالت ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫خودرو ش��د زیرا بیش از ‪ ۵۰‬درصد موجود رد این بازار بدون‬ ‫شناس��نامه بوده و مش��خص نیس��ت از کجا به ب��ازار عرضه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید در چنین بازار اش��فته ای مدی��ران وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چه برنامه هایی خواهند داشت و چرا‬ ‫به این موضوع ورود نمی کنند؟‬ ‫فعالی��ت بس��یاری از تولیدکنن��دگان قطعات‬ ‫موتورسیکلت متوقف ش��ده و انهایی که هنوز در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ ،‬با کمترین ظرفیت مشغول‬ ‫کار هستند‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬صنعت موتورسیکلت‬ ‫دغدغ��ه دولت و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نبوده و جزو فهرست اولویت ها و سیاست های این‬ ‫مس��ئوالن نیس��ت‪ .‬با وضعیت موجودی که برای‬ ‫این صنعت رقم خورده تولید در این حوزه تعطیل‬ ‫و برخی واحدهای صنعتی تغییر کاربری داده اند‪.‬‬ ‫در گذش��ته عنوان می ش��د صنعت موتورسیکت‬ ‫مانند خودرو مورد توجه مس��ئوالن دولتی است‪،‬‬ ‫اگرچه صنعت خودرو هم این روزها با مش��کالت‬ ‫و مس��ائل گوناگونی دس��ت وپنجه نرم می کند اما‬ ‫شاهد هستیم که صنعت موتورسیکلت به معنای‬ ‫واقعی به فراموش��ی سپرده ش��ده است‪ .‬افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه منجر به افزایش نرخ قطعه ش��ده و‬ ‫متاس��فانه با وجود انکه مواد اولیه اصلی در داخل‬ ‫کشور تولید می ش��ود‪ ،‬سلسله مراتب غیرمتعادل‬ ‫توزی��ع انها باعث افزایش بی رویه قیمت ها ش��ده‬ ‫است‪ ،‬به عنوان نمونه‪ ،‬مواد پتروشیمی افزایش ‪۳۰‬‬ ‫درصدی داش��ت اما تولیدکنندگان ناگزیر اس��ت‬ ‫ان را ب��ا افزای��ش ‪ ۳۰۰‬درصدی ب��ازار تهیه کند‪.‬‬ ‫در واقع خانه از پای بس��ت ویران اس��ت‪ .‬زمانی که‬ ‫انجمن قطعه س��ازان موتورسیکلت‪ ،‬امادگی خود‬ ‫را ب��رای تامین قطعات بدنه موتورس��یکلت های‬ ‫تولید داخل با اس��تانداردهای جدی��د به انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اع�لام کرد‪ ،‬منوط به این موضوع‬ ‫بود که موتورسیکلت س��ازان از پس تامین انجین‬ ‫و ان ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬درصد قطعاتی که از خارج کش��ور‬ ‫تامی��ن می ش��ود بربیاین��د اما در عم��ل انها هم‬ ‫نتوانس��تند نیاز تولید خ��ود را تامین کنند‪ .‬تولید‬ ‫تولیدکنن��دگان قطعات موتورس��یکلت فقط به‬ ‫رف��ع نیاز بازار محدود ش��ده و تولی��د انهایی که‬ ‫وابس��ته به کارخانه ه��ای تولید موتورس��یکلت‬ ‫بودند چند ماهی اس��ت متوقف شده است‪ .‬جامعه‬ ‫موتورسیکلت س��واران کشور شاید ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مردم باش��د و برای همین ای��ن صنعت در اولویت‬ ‫ق��رار نگرفته اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر بزرگ ترین‬ ‫مش��کل صنعتگ��ران از جمل��ه فع��االن ح��وزه‬ ‫موتورسیکلت گرانی مواد اولیه و باالدستی است و‬ ‫از س��ویی هنگامی که نرخ تولید و محصول نهایی‬ ‫باال می رود‪ ،‬تقاضا در بازار کم می ش��ود‪ .‬تمام این‬ ‫مس��ائل تولید و بازار موتورسیکلت را تحت شعاع‬ ‫قرار داده و توان این صنعت را کاهش داده است‪.‬‬ ‫دست دالالن‬ ‫از بازار خودرو کوتاه شد‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬تمهیدات سایپا‬ ‫در زمینه فروش فوری‪ ،‬موجب کوتاه ش��دن دست‬ ‫دالالن از بازار محصوالت این گروه ش��ده است‪ .‬به‬ ‫گزارش سایپانیوز‪ ،‬س��یدجواد حسینی کیا افزود‪:‬‬ ‫اعمال تس��هیالت روی محص��والت‪ ،‬باقی ماندن‬ ‫یک س��اله س��ند خ��ودرو در رهن س��ایپا در کنار‬ ‫محدودیت ه��ا ب��رای کد ملی و س��ن خریداران و‬ ‫همچنی��ن رعایت برخی الزام��ات دیگر در زمینه‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ ،‬دس��ت دالالن و سودجویان‬ ‫را در بازار محصوالت س��ایپا کوت��اه کرد و التهاب‬ ‫ب��ازار خ��ودرو را از بین برد‪ .‬نماینده مردم س��نقر‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬با تدابیر‬ ‫مدیران کنونی س��ایپا‪ ،‬درحال حاضر شاهد ثبات‬ ‫نسبی خوبی هستیم و امیدواریم روند بکارگیری‬ ‫تدابیر موثر‪ ،‬به طور مس��تمر ادامه داش��ته باشد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا گف��ت‪ :‬اعم��ال تس��هیالت ‪ ۵ ،۴‬و‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون تومانی در فروش های س��ایپا باعث‬ ‫می ش��ود خودرو تا یک سال پس از فروش در رهن‬ ‫باق��ی مان��ده و امکان ف��روش ان بالفاصله پس از‬ ‫خرید از بین ب��رود و موجب کاهش انگیزه دالالن‬ ‫ب��رای حضور در بازار محصوالت این خودروس��از‬ ‫ش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬تمامی اقدام های انجام‬ ‫ش��ده از جمله افزایش عرضه و فراهم شدن امکان‬ ‫ثبت نام و خرید خودروهای تولیدی در وب سایت‬ ‫فروش اینترنتی سایپا بدون بروز مشکالت قبلی‪،‬‬ ‫اقدام های خوب و موثر این خودروس��از به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬حس��ینی کیا اف��زود‪ :‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی باید قوانین مربوط ب��ه پرداخت مالیات‬ ‫خریداران و فروشندگان خودرو را مدنظر قرار دهد‬ ‫تا انگیزه واس��طه ها برای خرید از خودروسازان و‬ ‫ف��روش محصوالت در بازار ب��ا قیمت های باالتر از‬ ‫بین برود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫موتمنی با اش��اره به تغییر سیاس��ت خودروسازان‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬کس��انی که پیش تر ب��ا قیمت ها بازی‬ ‫می کردن��د‪ ،‬دیگ��ر در راس بازار ق��رار ندارند که این‬ ‫ام��ر فعالیت عمده فروش��ان را که پیش ت��ر با فروش‬ ‫کارتکس��ی از س��وی خودروس��ازان‪ ،‬بازار را مدیریت‬ ‫می کردند‪ ،‬کم کرده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬یک خودرو‬ ‫نو در دس��ت ده ها نفر نمی چرخد‪ .‬تمام این مس��ائل‬ ‫در برق��راری ارامش بر بازار تاثیرگذار اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو در‬ ‫ادامه با تش��ریح روند افزایش قیمت ها در بازار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تغییرات قیمتی بازار خودرو از دی سال گذشته رقم‬ ‫خورد‪ ۲۰ .‬اس��فند شاهد اوج قیمت ها در بازار خودرو‬ ‫بودیم‪ .‬از ‪ ۲۵‬اس��فند تا ‪ ۱۸‬فروردین بازار به نس��بت‬ ‫ارامش داش��ت اما دوب��اره از ‪ ۲۵‬همین ماه قیمت ها‬ ‫بی��ن ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد افزایش یافت‪ .‬نرخ ها کاذب بود‬ ‫و کس��انی که در این اشفته بازار سرمایه گذاری کرده‬ ‫بودند‪ ،‬امروز متضرر ش��دند‪ .‬او افزود‪ :‬با تحوالتی که‬ ‫در مدیریت خودروسازها رخ داد جلو انحصارطلبی ها‬ ‫گرفته و فروش کارتکس��ی متوقف ش��د‪ .‬خودروها با‬ ‫شماره تحویل داده می شود‪ ،‬روندی که پیش از سال‬ ‫‪ ۹۰‬هم وجود داش��ت‪ .‬موتمن��ی اظهارکرد‪ :‬تحوالت‬ ‫اخیر گام مثبتی در راس��تای س��اماندهی ب��ازار بود‪،‬‬ ‫به طوری که برخی خودروها مانند پراید ‪،۱۱۱ ،۱۳۱‬‬ ‫تیبا و پژو ‪ ۴۰۵‬به نرخ ابتدای س��ال رس��ید ه و برخی‬ ‫ه��م مانند پژو پ��ارس‪ ،‬تندر و‪ ...‬هن��وز حباب قیمت‬ ‫دارن��د‪ .‬البته اگ��ر مدیریت فعلی ادام��ه پیدا کند در‬ ‫اینده نزدیک نرخ کارخانه و بازار تمام خودروها به هم‬ ‫نزدیک می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فروکش قیمت ها در بازار خودرو‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو درباره وضعیت بازار در روزهای‬ ‫پایانی تابس��تان به‬ ‫گفت‪ :‬نرخ خودرو در چند‬ ‫هفته گذشته ثابت بود و فقط تغییرات جزئی را شاهد‬ ‫بودیم‪ .‬البته قیمت ها رو به کاهش اس��ت‪ ،‬اما با شیب‬ ‫مالیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬نرخ پژو ‪ ۲۰۰۸‬که بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان بود درحال حاضر به ‪ ۲۹۸‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬نرخ برخی خودروها در بازار حتی کمتر‬ ‫از کارخانه و نمایندگی ها است از ان جمله سراتو که‬ ‫نرخ ان در بازار ‪ ۲۹۲‬میلیون تومان و پایین تر از نرخ‬ ‫اعالم ش��ده از سوی کارخانه است‪ .‬یا جک اس که در‬ ‫بازار ‪ ۲۶۳‬میلیون تومان است در حالی که نمایندگی‬ ‫ان را ‪ ۲۹۹‬میلیون تومان عرضه می کند‪ .‬این وضعیت‬ ‫یعن��ی پایین تر ب��ودن نرخ بازار از نمایندگی ش��امل‬ ‫مدل ه��ای ش��رکت مدیران خودرو هم می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫در ادامه موض��وع قیمت ها به بازار وارداتی ها اش��اره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬وقتی نرخ خودروه��ای داخلی در بازار‬ ‫افت پیدا می کند به همان نس��بت ب��ازار خودروهای‬ ‫واردات��ی تحت تاثیر قرار گرفت��ه و قیمت ها فروکش‬ ‫می کند؛ بنابراین نرخ خودروهای خارجی هم با شیب‬ ‫کندی در حال کاهش اس��ت و به عن��وان نمونه‪ ،‬نرخ‬ ‫سراتو وارداتی که پیش تر بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫معامله می ش��د به حدود ‪ ۴۶۰‬میلیون تومان رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا تاکید ب��ر رکود حاکم بر ب��ازار گفت‪:‬‬ ‫معامالت خودرویی در پایین ترین س��طح ممکن قرار‬ ‫دارد که بی س��ابقه اس��ت‪ .‬ضمن انک��ه درحال حاضر‬ ‫خودرو در بازار زیاد اس��ت زیرا همان طور که پیش تر‬ ‫هم گفتم افرادی که با سرمایه خود مبادرت به خرید‬ ‫خودرو ک��رده بودند برای جلوگیری از ضرر بیش��تر‪،‬‬ ‫امروز فروش��نده هس��تند‪ ،‬اما خریداری وجود ندارد‪.‬‬ ‫رک��ود عجیبی بر بازار کش��ور حاکم اس��ت که دیگر‬ ‫همچون س��ابق گردش مالی در کل بازار کشور وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایران از قطر در پارس‬ ‫جنوبی جلو زد‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫طرح ساماندهی بازار خودرو به کجا رسید؟‬ ‫کسی نمی تواند مانع‬ ‫خصوصی سازی شود‬ ‫خبر‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یک عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به قانونی‬ ‫ش��دن طرح خصوصی س��ازی ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی گفت‪ :‬صنعت خودرو کش��ور‬ ‫به زودی خصوصی خواهد شد و این موضوع‬ ‫قانون و الزم االجرا است‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت وگو با اقتصادانالین با‬ ‫اش��اره به اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی اظهارکرد‪:‬‬ ‫براس��اس ای��ن اص��ل‪ ،‬خصوصی س��ازی‬ ‫الزم االجرا اس��ت؛ خودروس��ازی ما در عمل‬ ‫خصوصی هس��تند چراکه سهام غالب برای‬ ‫افراد خصوصی است اما دولت به دلیل سهم‬ ‫یک پنجمی که در این صنعت دارد مدیریت‬ ‫را خ��ودش برعه��ده گرفته و ای��ن موضوع‬ ‫خودروسازی را از حالت خصوصی دور کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬یک��ی از مواد طرح س��اماندهی صنعت‬ ‫خودرو این اس��ت که دولت موظف شده در‬ ‫مدت ‪ ۳‬س��ال تمام س��هام خودروسازی را‬ ‫واگذار و این صنعت را ‪ ۱۰۰‬درصد خصوصی‬ ‫کند‪ ،‬این اتفاق به زودی خواهد افتاد چراکه‬ ‫قانون و الزم االجرا است‪.‬‬ ‫ملک��ی تصریح ک��رد‪ :‬حتی اگر کس��انی‬ ‫باش��ند که مانع خصوصی س��ازی ش��وند با‬ ‫توجه به قانونی ش��دن این طرح نمی توانند‬ ‫کاری از پی��ش ببرند و با قانونی ش��دن این‬ ‫موضوع دست های پشت پرده از بین خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اصلی ترین مش��کل این‬ ‫صنعت را تعدد ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫عن��وان ک��رد و گف��ت‪ :‬ب��ر خ�لاف تصور‪،‬‬ ‫یکی از مش��کالت اصلی ای��ن صنعت تعدد‬ ‫خودروسازی ها است؛ تا کنون ‪ ۴۰‬خودروساز‬ ‫از م��ا مجوز گرفته اند که ‪ ۲۶‬مورد انها فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بیش��تر کش��ورها‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی ب��ا ه��م ادغام‬ ‫ش��ده و در قال��ب ی��ک ی��ا دو برن��د کار‬ ‫می کنن��د اما در ای��ران تعدد ش��رکت ها و‬ ‫نیز نمایندگی های هر ش��رکت باعث ش��ده‬ ‫مش��کالت این صنعت هر روز بیشتر از قبل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ملک��ی افزایش هزینه ها‪ ،‬نبود هماهنگی و‬ ‫کنت��رل را از عمده مش��کالت تعدد در این‬ ‫صنعت دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬صنعت‬ ‫خودرو کش��ور مانن��د گوش��ت قربانی بین‬ ‫بخش خصوصی تقسیم شده و ضرورت دارد‬ ‫تا هرچه س��ریع تر این شرکت ها با هم ادغام‬ ‫و یکپارچه شوند‪.‬‬ ‫دستور وزیر نفت‬ ‫برای ساخت ایستگاه‬ ‫تقلیل فشار گاز‬ ‫بی��ژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت دس��تور س��اخت‬ ‫ایستگاه تقلیل فش��ار گاز ‪ CGS‬در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی گرمسار را به شرکت ملی گاز‬ ‫ایران صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬ساخت این ایستگاه‪،‬‬ ‫گاز منطق��ه را با حجم ‪۸۰‬ه��زار متر مکعب‬ ‫در س��اعت تامین می کند‪ .‬زیرس��اخت های‬ ‫ش��بکه داخل��ی و خط��وط انتق��ال گاز و‬ ‫ایس��تگاه ‪ TBS‬منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی‬ ‫گرمس��ار با هزین��ه ای افزون ب��ر ‪۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال پیش از این از سوی ایدرو ساخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه موقعی��ت جغرافیای��ی و‬ ‫منحصر به ف��رد ای��ن منطق��ه‪ ،‬معافیت های‬ ‫قانونی‪ ،‬تامین زیرساخت های اولیه‪ ،‬استقرار‬ ‫گمرک‪ ،‬اتصال به ش��بکه راه اهن سراسری و‬ ‫مترو تهران و‪ ...‬س��اخت این ایستگاه‪ ،‬تامین‬ ‫ان��رژی پاک برای گازرس��انی ب��ه واحدهای‬ ‫صنعتی تجاری منطقه را با س��هولت بیشتر‬ ‫امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با مساحت‬ ‫‪ ۲‬ه��زار هکتار زیر نظر س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ایران(ای��درو) و از نقاط‬ ‫کانون��ی صنعتی تولیدی و اش��تغال در ‪۹۰‬‬ ‫کیلومتری پایتخت و در محل تقاطع بزرگراه‬ ‫تهران‪-‬گرمس��ار و ازاد راه قم‪-‬گرمس��ار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫وضعی��ت بازار خ��ودرو از موضوع ه��ای بحث برانگیز‬ ‫یک س��ال گذش��ته بوده چراکه قیمت ها در دوره ای به‬ ‫ش��کل نجومی افزایش یاف��ت‪ .‬پیش تر طرحی با عنوان‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو از س��وی نماین��دگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی پیشنهاد ش��ده بود که به طور جدی‬ ‫پیگیری نمی ش�� د اما با اعمال تحری��م و وضعیت ویژه‬ ‫برای ای��ن صنعت این پ��روژه دوباره ب��ه صحن علنی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی و پس از تصویب بندهای ان‬ ‫به شورای نگهبان رفت‪.‬‬ ‫البت��ه گفتنی اس��ت‪ ،‬نام ای��ن طرح‪ ،‬خ��ود یکی از‬ ‫چالش ه��ای نمایندگان مجلس و کارشناس��ان صنعت‬ ‫خودرو اس��ت زیرا طراحان اولیه عنوان کردند نام طرح‬ ‫«س��اماندهی بازار خودرو» بود اما برخ��ی ان را به نام‬ ‫«ساماندهی صنعت خودرو» می شناسند‪.‬‬ ‫ب��ه هر روی چن��د روز قبل ش��ورای نگهب��ان متن‬ ‫ایرادهایی که به طرح س��اماندهی بازار خودرو وارد بود‬ ‫را منتشر کرد‪.‬‬ ‫ملی باش��د ام��ا به س��بب برخی مالحظ��ات این مهم‬ ‫رعایت نشده و خودروسازان زیر بار رعایت استانداردها‬ ‫نرفته اند‪.‬‬ ‫در زمین��ه ای��ن ط��رح امیرحس��ن کاکای��ی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علم��ی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت معتقد اس��ت ب��ا توجه به اینک��ه بقای صنعت‬ ‫خودرو اولویت این صنعت اس��ت بای��د دغدغه واردات‬ ‫خ��ودر و هیبری��دی و محیط زیس��ت را در اولویت های‬ ‫بعدی قرار دهیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تجربه یک سال گذشته‬ ‫نش��ان می دهد روش قیمت گذاری دس��توری از سوی‬ ‫شورای رقابت زیان زیادی به صنعت خودرو وارد کرده‬ ‫به طوری که این صنعت از نقدینگی خالی ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین لزوم تایید از س��وی س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫برای ش��ماره گذاری خودروها‪ ،‬پیش از این طرح انجام‬ ‫شده و نیازی به مصوبه جدید نداشته است‪.‬‬ ‫همچنین یکی از کارشناس��ان صنعت خودرو معتقد‬ ‫اس��ت مش��کل این صنعت‪ ،‬اش��فتگی در ب��ازار ازاد و‬ ‫استمرار نیافتن عرضه به بازار است و راه حل را برداشته‬ ‫شدن موانع تولید خودرو بیان می کند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد وی‪ ،‬ورود دوب��اره ش��ورای رقاب��ت به‬ ‫قیمت گذاری ها اش��فتگی بازار را بیش��تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫درب��اره خودروهای هیبریدی نیز‪ ،‬وقتی واردات خودرو‬ ‫ممنوع اس��ت؛ مطرح ش��دن این موض��وع چه اهمیتی‬ ‫دارد؟‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ب��ه گفته یک��ی از اعضای‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫ط��رح س��اماندهی بازار خ��ودرو نمی تواند در ش��رایط‬ ‫کنونی تاثیر بس��زایی در بازار خودرو داشته باش د بلکه‬ ‫افزایش تولید خودروها و به دنبال ان رس��یدن خودرو‬ ‫ب ه دست مصرف کننده واقعی‪ ،‬دو مولفه اصلی است که‬ ‫توجه به ان در مدیریت بازار خودرو در ش��رایط کنونی‬ ‫بسیار موثر است‪.‬‬ ‫س��ید مهدی مقدسی معتقد است این طرح می تواند‬ ‫موجب ایجاد ارامش در بازار خودرو شود‪ ،‬دست دالالن‬ ‫را کوتاه و قیمت گذاری شفاف برای کاهش قیمت ها را‬ ‫در بازار خودرو ایجاد کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر این ایرادها از س��وی ش��ورای نگهبان‬ ‫مطرح و به مجلس ش��ورای اس�لامی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫اکن��ون باید منتظر ماند و دی��د چه تصمیمی برای ان‬ ‫اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی در میانه راه‬ ‫پس از تصویب بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫ایرادهایی از سوی ش��ورای نگهبان به طرح گرفته شد‬ ‫که قرار ش��د پس از اصالح از سوی نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی دوباره برای نهایی شدن به این شورا‬ ‫ارجاع شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سخنگوی شورای نگهبان‬ ‫با ارس��ال نامه ای به رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫ایرادهای طرح س��اماندهی بازار خ��ودرو را اعالم کرد‪.‬‬ ‫این طرح با اصالحاتی که در جلس��ه ‪ ۲۷‬مرداد امسال‬ ‫به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رسید‪ ،‬در جلسه ‪۶‬‬ ‫ش��هریور در ش��ورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت و با توجه به اصالحات انجام ش��ده‪ ،‬ایرادهای ان‬ ‫در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم شد‪.‬‬ ‫ ‪ ۲۹‬اردیبهشت امسال مجلس شورای اسالمی برخی‬ ‫از مواد طرح ساماندهی بازار خودرو شامل شماره گذاری‬ ‫خودروه��ا منوط ب��ه تایید س��ازمان ملی اس��تاندارد‪،‬‬ ‫معافیت خودروه��ای هیبریدی و تمام برقی از پرداخت‬ ‫حقوق ورودی و اعالم نرخ تمام ش��ده خودروها از سوی‬ ‫خودروسازان به شورای رقابت ر ا تصویب کرد‪.‬‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫‹ ‹نظر کارشناسان‬ ‫سید مهدی مقدسی‬ ‫اما در بررس��ی این ط��رح ابوالفض��ل خلخالی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی دانشگاه علم و صنعت معتقد است برداشته‬ ‫ش��دن تعرفه خودروه��ای هیبریدی در ش��رایط حال‬ ‫پس از تصویب بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو‪ ،‬شورای نگهبان‬ ‫ایرادهایی به طرح گرفت که قرار شد پس از اصالح از سوی نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی دوباره برای نهایی ش��دن به این شورا ارجاع‬ ‫شود‬ ‫حاضر غیرمنطقی و شماره گذاری خودروها پس از تایید‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد تاکید بر امری از پیش مقرر شده‬ ‫است‪ .‬همچنین بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری‬ ‫خودرو تکرار یک اش��تباه خواه��د بود اما نظارت بر ان‬ ‫می تواند شفافیت بیش��تری در کار خودروسازان ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ب��ه اعتق��اد ام��راهلل امین��ی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫هر ‪ ۳‬مورد اصلی مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫ت اما به شرطی که‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬خوب و کارامد اس�� ‬ ‫خودروسازان ما امکان اجرایی کردن انها را فراهم کنند‪.‬‬ ‫در زمینه بحث قیمت گذاری ها‪ ،‬خوب اس��ت که دوباره‬ ‫ش��ورای رقابت وارد شده و بر نرخ تمام شده محصوالت‬ ‫دولت به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اعالم می کند‬ ‫که جا ماندن خودروس��ازان از س��قف پیش بینی‬ ‫تولید خودرو در س��ال ‪ ۹۸‬تنه��ا به دلیل کمبود‬ ‫نقدینگی اس��ت و دولت باید بر اساس قانون‪ ،‬به‬ ‫خودروسازان کمک زیان پرداخت کند‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخ��ش در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫درباره جبران عقب ماندن خودروسازان از سقف‬ ‫پیش بین��ی تولید خودرو در س��ال ‪ ۹۸‬و انطباق‬ ‫تی��راژ تولید با برنامه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اظهار کرد‪ :‬مش��کل اساسی در این باره‬ ‫کمبود نقدینگی است‪.‬‬ ‫با توجه به دس��تورهای دولتی به شرکت های‬ ‫خودروس��از مبنی بر فروش خودرو با قیمت های‬ ‫پیش��ین‪ ،‬هر یک از ‪ ۲‬خودروس��از بزرگ کشور‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان زیان دیده اند و این‬ ‫مسئله در مجمع شرکت ها گزارش شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫م��اده ‪ ۱۰۱‬برنامه پنجم توس��عه و بند ‪ ۹۷‬اصل‬ ‫‪ ،۴۴‬دولت موظف اس��ت اگر نرخ کاالیی را کمتر‬ ‫از ن��رخ واقعی تعیین کند‪ ،‬کمک زی��ان بپردازد‪.‬‬ ‫انجمن خودروسازان ایران به اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول ریاست جمهوری نامه نگاری کرد که بر‬ ‫مبنای دستورهای وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫شورای رقابت و با توجه به قیمت های غیرواقعی‬ ‫فروش خودرو‪ ،‬خودروسازان متحمل زیان فراوان‬ ‫شده اند و باید به اس��تناد قانون های یادشده‪ ،‬به‬ ‫خودروس��ازان کمک زیان پرداخت ش��ود اما این‬ ‫امر محقق نش��د زیرا وضعیت مالی دولت مساعد‬ ‫نیس��ت‪ .‬نعمت بخش افزود‪ :‬این مس��ئله به ستاد‬ ‫اقتصادی س��ران ق��وا ارجاع داده ش��د و بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬قرار ش��د به خودروس��ازان وام ‪۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی اختصاص یابد‪ .‬در اس��فند س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬مبلغ ‪۴‬هزار میلیارد توم��ان از این وام‬ ‫به خودروس��ازان اعطا شد و به واسطه ان‪ ،‬تولید‬ ‫ت اما ‪۷‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫خ��ودرو افزایش یاف ‬ ‫باقی مانده که قرار ب��ود به صورت ارزی پرداخت‬ ‫شود تاکنون پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ای��ران اف��زود‪:‬‬ ‫خودروس��ازان مش��کل کمبود نقدینگی دار ند و‬ ‫جاماندن خودروسازان از سقف پیش بینی تولید‬ ‫خودرو در سال ‪ ۹۸‬تنها به دلیل کمبود نقدینگی‬ ‫اس��ت؛ اگر نقدینگی خودروسازان تامین شود به‬ ‫طور قطع تیراژ تولید افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫نعمت بخش گفت‪ :‬خودروسازان حدود ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان به قطعه س��ازان بده��ی دارند‪ .‬با‬ ‫توجه به این ش��رایط‪ ،‬توان قطعه سازان نیز برای‬ ‫تولید محدود اس��ت و اگر خودروسازان مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان را پرداخت کنن��د‪ ،‬انها می توانند با‬ ‫دور زدن تحریم ه��ا به خوبی قطع��ات مورد نیاز‬ ‫خطوط تولی��د را تامین کنن�� د چراکه همچنان‬ ‫حدود ‪۱۴۰‬هزار خ��ودرو ناقص کف پارکینگ ها‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ان هم در ش��رایط انحصاری‪ ،‬نظارت و دخالت داش��ته‬ ‫باش�� د اما در اجرایی ش��دن این مه��م‪ ،‬عالوه بر اینکه‬ ‫خودروس��ازان زیر بار دخالت های ش��ورای رقابت برای‬ ‫نرخ تمام ش��ده محصوالت نمی روند‪ ،‬هزینه های بسیار‬ ‫غیرش��فاف هم دارند که راهی برای ش��ورای رقابت باز‬ ‫نخواه��د کرد‪ .‬درباره معافی��ت پرداخت حقوق ورودی‪،‬‬ ‫با توجه به اینکه در کش��ور الودگی هوا معضل بزرگی‬ ‫بوده‪ ،‬ازاد ش��دن واردات خودروهای هیبریدی بس��یار‬ ‫کمک کننده است‪ ،‬ضمن اینکه خودروسازان داخلی نیز‬ ‫متوجه می ش��وند قرار نیس��ت تا ابد مورد حمایت قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬بحث ش��ماره گذاری ها هم ک��ه موضوع تازه ای‬ ‫نیست؛ شماره گذاری های راهنمایی و رانندگی بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬سال است که باید بر اساس استانداردهای سازمان‬ ‫سرمایه در گردش صنعتگران سمنان ‪ ۳‬برابر شد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کمب��ود نقدینگ��ی موجب ش��ده‬ ‫خودروس��ازان نتوانن��د مطالب��ات قطعه س��ازان‬ ‫را بپردازن��د و ب��ه دنب��ال ان‪ ،‬قطعه س��ازان‬ ‫نتوانند به ش��کل کامل خطوط تولی��د را تغذیه‬ ‫کنند‪ .‬تنها راه حل این است که بر پایه قانون‪ ،‬به‬ ‫خودروسازان کمک زیان پرداخت شود و اگر این‬ ‫امر انجام نشود دولت حق سهامداران ایران خودرو‬ ‫و س��ایپا را غصب کرده و این مسئله خالف شرع‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ای��ران گف��ت‪:‬‬ ‫دولت‪ ،‬مالک ایران خودرو و س��ایپا نیست و نباید‬ ‫خودروس��ازان را مجبور به ف��روش محصوالت با‬ ‫نرخ پایین کند‪.‬‬ ‫نعمت بخش اف��زود‪ :‬خودروس��ازان در گمرک‬ ‫قطعاتی دارند که نقدینگی الزم را برای ترخیص‬ ‫ای��ن اقالم و قطع��ات خودرو «س��ی کی دی» در‬ ‫اختی��ار ندارند؛ این مس��ائل موجب ش��ده حتی‬ ‫برخ��ی از تعهدات اذر ‪ ۹۷‬خودروس��ازان محقق‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید نقدینگی مورد نیاز خودروسازان‬ ‫تامین شود و نخستین قدم در این راستا پرداخت‬ ‫کمک زی��ان به خودروس��ازان بر اس��اس قوانین‬ ‫م��اده ‪ ۱۰۱‬برنامه پنجم توس��عه و بند ‪ ۹۷‬اصل‬ ‫‪ ۴۴‬اس��ت یا اینکه دس��ت کم وام ‪۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی مصوب را به خودروسازان پرداخت کنند‬ ‫تا افزایش تولید محقق شود‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫س��منان با بیان اینکه سال گذشته ‪ ۵۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت برای سرمایه در گردش در کل‬ ‫استان پرداخت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم امسال‬ ‫به ‪ ۳‬برابر رس��یده است‪ .‬حشمت اهلل عسگری در‬ ‫گفت وگو با مهر‪ ،‬با بیان اینکه نقدینگی و تامین‬ ‫س��رمایه در گردش به عنوان یکی از مش��کالت‬ ‫پیش روی تولیدکنندگان همواره در جلسه هایی‬ ‫مانن��د گفت وگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی و‬ ‫ستاد تس��هیل مطرح می ش��ود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬برای‬ ‫حل این مش��کل پیش روی تولیدکنندگان سال‬ ‫گذش��ته مبلغ ‪ ۵۶۰‬میلیارد تومان تسهیالت به‬ ‫واحدهای تولیدی اس��تان پرداخت ش��ده است‪.‬‬ ‫وی ضمن بیان اینکه س��رمایه در گردش امسال‬ ‫افزایش ‪ ۳‬برابری داش��ت ‪ ،‬اف��زود‪ :‬تنها در بخش‬ ‫صنعت یک ه��زار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان و ‪۲۳۵‬‬ ‫میلیارد تومان نیز در بخش کش��اورزی سرمایه‬ ‫در گردش به واحدهای تولیدی س��طح اس��تان‬ ‫س��منان پرداخت شده اس��ت‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی اس��تاندار سمنان با بیان اینکه به‬ ‫دلی��ل افزایش نرخ ارز و گران ش��دن مواد اولیه‪،‬‬ ‫تقاضا برای نقدینگی و س��رمایه در گردش زیاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در نظر داریم این مبلغ‬ ‫را به س��قف ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان افزایش دهیم‬ ‫تا مش��کل پی��ش روی تولیدکنن��دگان برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش�ودگی کامل جرای�م مالیاتی و‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫عسگری همچنین بابیان اینکه اختیارات خوبی‬ ‫به ستاد تسهیل استان سمنان واگذار شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بخش��ودگی کامل جرایم مالیاتی و‬ ‫تامی��ن اجتماعی از جمله این بندها اس��ت اما با‬ ‫توج��ه به اینکه پیش از این تا ‪ ۳۰‬ماه بدهی های‬ ‫مالیاتی تقس��یط می شد اکنون این مصوبه ابالغ‬ ‫ش��ده که تا ‪ ۶۰‬ماه می توان تقس��یط بلندمدت‬ ‫انجام داد ت��ا تولیدکننده بتواند بدهی های قبلی‬ ‫را پرداخ��ت کن��د و ای��ن کمک خوب��ی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تالش ها همواره در راس��تای‬ ‫رفع مش��کالت تولیدکنندگان بوده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از س��ال گذش��ته تاکنون با همت ستاد تسهیل‬ ‫و رون��ق تولید ‪ ۱۲۰‬واحد تولیدی راکد اس��تان‬ ‫س��منان به م��دار تولید بازگش��تند و ‪ ۴۰‬واحد‬ ‫تملیکی از سوی بانک ها دوباره به سرمایه گذاران‬ ‫واگذار شدند‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫س��منان با بیان اینک��ه در هفته دولت امس��ال‬ ‫‪ ۳۳۸‬میلیارد تومان طرح اقتصادی افتتاح ش��ده‬ ‫و به بهره برداری رس��ید‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این طرح ها‬ ‫برای یک هزار و ‪ ۲۵۶‬نفر اش��تغالزایی داش��ت و‬ ‫امیدواریم این پروژه ها بتواند س��هم قابل توجهی‬ ‫در رونق اقتصادی استان ایفا کند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن‬ ‫‪82/558/000‬‬ ‫‪91/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫‪67/880/000‬‬ ‫‪80/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪780/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫توقف فروش‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫‪80/213/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف تولید‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫‪167/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫‪139/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫‪92/000/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪299/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2018‬‬ ‫‪53/800/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪468/000/000‬‬ ‫‪38/441/000‬‬ ‫‪44/300/000‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪92/000/000‬‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪670/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫‪176/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪840/000/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪287/000/000‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪640/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫‪450/000/000‬‬ ‫لکسوس‪ T‬ان ایکس ‪۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪645/000/000‬‬ ‫‪810/000/000‬‬ ‫‪1/030/000/000‬‬ ‫‪930/000/000‬‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫پیشروی استخراج‬ ‫ماسه همگام‬ ‫با رشد جمعیت‬ ‫بازارهای منطقه‬ ‫راه تحقق اهداف‬ ‫صادراتی فوالد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫جایگزینی معدن با نفت جواب می دهد‬ ‫فراوری مواد معدنی‪ ،‬رمز عبور از تحریم ها‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬از این مهم زیاد صحبت ش��ده که بخش‬ ‫معدن یتیم بوده و به عبارتی معدن پاس��وز نفت ش��ده است؛‬ ‫بنابراین از نفت به عنوان بخش��ی که اجازه توجه به بخش های‬ ‫دیگر ازجمله معادن را نمی دهد‪ ،‬یاد ش��ده است‪ .‬از وقتی نفت‬ ‫با تحریم روبه رو ش��د و در ارزاوری به کش��ور با مشکل جدی‬ ‫برخورد کردیم‪ ،‬این صحبت بیش ازپیش مطرح شد‪.‬‬ ‫دراین بین کارشناس��ان مطرح می کنند که معدن باید جای‬ ‫نف��ت را بگی��رد و در دفاع از خود بر نقش مع��ادن در افزایش‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬تامین مواد اولیه موردنیاز کشورها و ایجاد اشتغال‬ ‫تاکید می کنند‪.‬‬ ‫درب��اره اهمی��ت توج��ه به مع��ادن کش��ور و اینکه‬ ‫ایا درس��ت اس��ت در مس��یر جایگزینی با نفت حرکت کرد‪ ،‬با‬ ‫کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن از تحریم ها کمتر تاثیر می پذیرد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عباس��علی ایروان��ی‪ ،‬مدی��رکل دفتر‬ ‫نظارت امور معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره اهمیت تغییر‬ ‫نگ��رش از نفت به معدن در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬نفت هم یک‬ ‫م��اده اولیه معدنی اس��ت و با معادن‬ ‫دیگ��ر فرقی ندارد بلکه فقط به دلیل‬ ‫اهمیت��ش زیر نظر یک وزارتخانه دیگر قرار دارد و زیرمجموعه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیس��ت‪ .‬مدیرکل دفتر نظارت‬ ‫ام��ور معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه ش��رایطی ک��ه نف��ت دارد می تواند ه��م ابزار ق��وی و هم‬ ‫نقطه ضعفی برای توسعه اقتصاد کش��ور باشد؛ بنابراین مسئله‬ ‫مهم این اس��ت که ما چطور ان را بهره برداری و از ان استفاده‬ ‫می کنی��م‪ .‬دراین بین کش��ورهایی که بخواهند به ایران فش��ار‬ ‫بیاورن��د با دخال��ت در فروش نف��ت‪ ،‬محدودیت هایی به وجود‬ ‫می اورند و می توانند اقتصاد کشورمان را دچار چالش کنند‪ .‬او‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬باوجود اینکه نفت و معادن هر کدام جایگاه خاص‬ ‫خود را دارند اما نفت با دخالت برخی کش��ورها اس��یب پذیری‬ ‫بیشتری نسبت به معدن دارد‪.‬‬ ‫ایروانی با اشاره به اینکه معادن کشور محدودیت های نفت را‬ ‫ندارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در زمینه مواد معدنی احتمال اینکه کشورها‬ ‫برای ما محدودیت ایجاد کنند کمتر اس��ت چراکه مواد معدنی‬ ‫ی می شوند و ارزش افزوده و اشتغال ایجاد‬ ‫در داخل کشور فراور ‬ ‫می کنند اما در حوزه نفت کمتر این اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬درس��ت اس��ت که در بخش نفت هم می توان‬ ‫به س��مت ارزش افزوده رفت اما در نهایت بخش عمده محصول‬ ‫نهایی ان باید به خارج صادر ش��ود و به ناچار از تحریم ها تاثیر‬ ‫شدیدتری می پذیرد اما مواد معدنی به لحاظ تنوع و کاربرد ان‬ ‫در صنایع مختلف کشور کمتر از اثار تحریم ها ضرر می بینند و‬ ‫می توانند به حیات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظارت امور معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اشاره به اهمیت رشد معادن و رونق اشتغال گفت‪ :‬اگر‬ ‫واحدهای فراوری معادن توس��عه پیدا کنند می توانند اشتغال‬ ‫بیش��تری را ایجاد کنند و در روند رش��د اقتصاد کش��ور موثر‬ ‫باش��ند‪ .‬البته در این روند به س��رمایه گذاری و فناوری پیچیده‬ ‫نیاز داریم و نمی توانیم با استفاده از ماشین االت فرسوده‪ ،‬مسیر‬ ‫رشد را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تکیه بر توان داخل‬ ‫س��عید چهره چلگانی‪ ،‬استاد دانشگاه‬ ‫لولئا سوئد با بیان اینکه به هر چیزی‬ ‫دیدگاه تک بعدی داش��ته باشیم ان‬ ‫نگاه با شکست روبه رو خواهد شد به‬ ‫گفت‪ :‬تحریم ها چه در حوزه‬ ‫مع��دن و چه در حوزه نفت می توانند‬ ‫برای اقتصاد کشور ضرر داشته باشد‪.‬‬ ‫هرچند ممکن اس��ت معادن نس��بت به نف��ت محدودیت های‬ ‫کمتری داشته و در رویارویی با تحریم ها شرایط بهتری داشته‬ ‫باش��ند اما در س��طح بین الملل ما را با مشکالت زیادی روبه رو‬ ‫می کنن��د‪ .‬او ب��رای نمونه اظهار ک��رد‪ :‬اگر بخواهی��د به عنوان‬ ‫دانش��جو در مجله های خارجی مقاله بدهید کار خیلی سختی‬ ‫اس��ت که مقاله ای درباره کارخانه یا معدنی در ایران که تحریم‬ ‫ش��ده است بنویسید چراکه اگر در مقاله فقط به نام ان معدن‬ ‫اش��اره کنید‪ ،‬مقاله ش��ما رد می ش��ود؛ بنابرای��ن اینکه بگوییم‬ ‫نگاه م��ان را از نف��ت ب��ه معدن تغیی��ر بدیم یک ن��وع نگرش‬ ‫یک جانب��ه و نادرس��ت اس��ت‪ .‬وقت��ی م��ا تحریم می ش��ویم‬ ‫درامدهای م��ان را می بندند و برای مان مانع تراش��ی می کنند؛‬ ‫هّهای‬ ‫س��عید چهره چلگانی‪ :‬اگ��ر به عنوان یک دانش��جو بخواهید در مجل ‬ ‫خارجی مقال��ه چاپ کنید و مقاله ای درباره کارخانه یا معدنی در ایران که‬ ‫تحریم ش��ده است بنویسید فقط اش��اره به نام ان معدن باعث می شود‬ ‫مقاله شما رد شود‬ ‫درنتیجه برای انها فرقی نمی کند که این درامد از کجا باشد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به عواقب تحریم ها برای معدن‬ ‫گفت‪ :‬تحریم می تواند در بس��یاری از بخش ها فلج کننده باشد‪.‬‬ ‫برای نمونه اسیدس��ولفوریک با توجه به تغییر نرخ ارز افزایش‬ ‫نرخ زیادی پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن تحریم ها باعث بس��ته ش��دن معادن‬ ‫کوچ��ک می ش��وند به این دلیل که درگذش��ته ازمون س��اده‬ ‫عیارسنجی به صرفه بوده اما امروز دیگر به صرفه نیست و هزینه ‬ ‫ازمایشگاه یا تهیه ماشین االت ان قدر زیاد است که معدنکار را‬ ‫با مشکل روبه رو می کند‪.‬‬ ‫چهره چلگانی با تاکید بر اینکه باید بر تولید داخلی و رش��د‬ ‫توانمندی های مان تمرکز کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر دقت کرده باشید‬ ‫کش��ور ما هیچ وقت از نظر مرغ تحریم نمی ش��ود به این دلیل‬ ‫که از معدود کش��ورهایی هستیم که می توانیم مرغ را خودمان‬ ‫تولی��د کنیم‪ .‬از زمان جنگ تا س��ال ‪ ۸۰‬حدود ‪۹۰‬درصد مرغ‬ ‫را خودم��ان تامین کردی��م و در کنار ان به کش��ورهای دیگر‬ ‫هم صادر می کردیم؛ بنابراین وقتی توان تولید داش��ته باش��یم‬ ‫دیگ��ر نمی توانند ب��ا ابزار تحری��م مانور دهند و م��ا را تهدید‬ ‫کنند‪ .‬این پژوهش��گر حوزه معدن با اش��اره ب��ه اهمیت برخی‬ ‫م��واد معدنی در ای��ران و جهان گفت‪ :‬اه��ن را تحریم کردند‬ ‫ب��ه این دلی��ل که ان را هم چین می فروش��د و ه��م امریکا و‬ ‫مش��تری های خود را دارد اما م��س را تحریم نمی کنند به این‬ ‫دلی��ل که بازارهای اطراف به مس نیاز دارند و در این حوزه به‬ ‫ایران وابسته هستند‪.‬‬ ‫او با اشاره به روش کشورهای موفق اظهار کرد‪ :‬سوئد مزیتی‬ ‫نس��بت به ما ندارد و ما می توانیم به ان برس��یم‪ .‬از نظر نیروی‬ ‫کار‪ ،‬ما توانمند هستیم و برخالف تصور همه که گفته می شود‬ ‫ایرانی ها ادم های باهوش��ی هس��تند‪ ،‬من ب��اور دارم ما باهوش‬ ‫نیس��تیم بلکه س��ختکوش هس��تیم؛ بنابراین با تکیه بر توان‬ ‫داخلی و ظرفیت هایی ک��ه در اختیار داریم می توانیم گام های‬ ‫مثبتی در جهت رشد اشتغال و اقتصاد کشور برداریم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات راه‬ ‫نجات کاشی و‬ ‫سرامیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازارهای منطقه‪ ،‬راه تحقق اهداف صادراتی فوالد‬ ‫بهنام عزیززاده‬ ‫مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫خبر‬ ‫عرضه و تقاضای فوالد‬ ‫زیر فشار قرار نگیرد‬ ‫تعیین نرخ ارز یا نحوه عرضه محصوالت در‬ ‫بازار کار دولت نیس��ت و بهتر است دولت در‬ ‫راس��تای تخصیص صحیح منابع و ارز کشور‬ ‫به شکل بهینه برای توسعه کشور کمک کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬جمش��ید مالرحمان‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫گف��ت‪ :‬چند نرخ��ی بودن ارز در ب��ازار تاثیر‬ ‫مس��تقیمی ب��ر تولی��د و ف��روش بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ .‬بنابرای��ن اگ��ر ارز حاصل از‬ ‫ف��روش و خدمات با برنامه به پش��تیبانی از‬ ‫تولی��د براید‪ ،‬نیاز تولیدکنن��دگان در زمینه‬ ‫قطعات تامین شده و به دنبال ان پایین دست‬ ‫تقویت ش��ده و باعث توس��عه صنایع وابسته‬ ‫ف��والد مانند مس��کن و بخش های اساس��ی‬ ‫دیگر اقتصاد کش��ور می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬باید‬ ‫دقت کنیم که تعیین نرخ ارز یا نحوه عرضه‬ ‫محصوالت در بازار کار دولت نیس��ت‪ .‬دولت‬ ‫باید در تخصیص صحیح منابع و ارز کشور به‬ ‫شکل بهینه برای توسعه کشور کمک کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنعت کاش��ی و س��رامیک جزو صنایعی‬ ‫اس��ت که رون��ق ان ب��ه رونق مس��کن گره‬ ‫خ��ورده و از انجا که رونق مس��کن در رکورد‬ ‫چندساله به سر می برد‪ ،‬بازار کاشی و سرامیک‬ ‫نی��ز در رکود ق��رار دارد‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که حجم تولید کاش��ی و س��رامیک در سطح‬ ‫باالیی قرار دارد که تناس��بی با میزان مصرف‬ ‫ان ندارد‪ .‬از این رو با توجه به ش��رایط داخلی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان کاش��ی و س��رامیک باید به‬ ‫س��مت ب��ازار ص��ادرات گام بردارند‪.‬البته در‬ ‫زمینه صادرات نیز مش��کالت قبلی همچنان‬ ‫پابرجاست‪ ،‬زیرا صادرکنندگان همچنان قادر‬ ‫به برگشت ارز به کشور نیستند‪.‬‬ ‫البت��ه براس��اس ام��ار در زمینه کاش��ی و‬ ‫س��رامیک امارهای به نس��بت خوبی به ثبت‬ ‫رس��یده اس��ت اما باید این موضوع را درنظر‬ ‫گرفت به کجا و با چه قیمتی صادرات را انجام‬ ‫می دهی��م‪ .‬واحده��ای تولیدی فق��ط به این‬ ‫دلیل که چرخ تولی��د انها بچرخد‪ ،‬مجبور به‬ ‫صادرات محصوالت خود با نرخ ارزان هستند‬ ‫و درحقیقت در حاش��یه زی��ان به تولید خود‬ ‫ادام��ه می دهند‪ .‬بنابراین برای پیش��گیری از‬ ‫زیاندهی باید به س��مت صادرات پیش رفت‪،‬‬ ‫زیرا راه نجات بازار کاشی و سرامیک صادرات‬ ‫است‪ .‬البته در زمینه صادرات‪ ،‬بازارهای عراق‬ ‫در اختیار ما اس��ت‪ .‬برای تصرف بازار سوریه‬ ‫اقدام هایی در دس��ت اجراس��ت‪ .‬ام��ا باید به‬ ‫س��مت بازارهای هدف دیگر رف��ت‪ .‬موضوع‬ ‫مهم در زمینه صادرات این اس��ت که شرایط‬ ‫داخلی برای صادرکنندگان مناس��ب نیس��ت‬ ‫و تولیدکنندگان بیش��تر به ص��ورت انفرادی‬ ‫تولیدات خود را صادر می کنند و این س��بب‬ ‫ناهماهنگی در صادرات کاش��ی و س��رامیک‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬ایده ال ترین میزان صادرات‬ ‫فوالد در سال جاری را ‪ ۱۰‬میلیون تن عنوان‬ ‫کرده ان��د؛ چراکه با توجه ب��ه میزان تولید ‪۲۵‬‬ ‫ت��ا ‪۲۸‬میلی��ون تنی ف��والد و مص��رف حدود‬ ‫‪۱۵‬میلیون تن داخل��ی‪ ،‬باید تولیدکنندگان و‬ ‫دست اندرکاران دست کم به صادرات ‪۸‬میلیون‬ ‫تن��ی فوالد هم��ت بگمارند تا با م��ازاد تولید‬ ‫روبه رو نباشیم‪.‬‬ ‫در زمین��ه صادرات‪ ،‬کارشناس��ان فوالد نظر‬ ‫متفاوت��ی دارن��د؛ برخی اعتق��اد دارند اهداف‬ ‫صادراتی فوالد تا پایان سال محقق خواهد شد‬ ‫و برخی نیز معتقدند‪ ،‬صادرات بیشتر نیازمند‬ ‫مش��وق های صادراتی است و دولت باید بیش‬ ‫از پیش برای ص��ادرات فوالد زمینه ها را مهیا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کش�ورهای منطقه بهتری�ن گزینه‬ ‫برای صادرات‬ ‫اگر تولیدکنندگان فوالد در زمینه صادرات‪،‬‬ ‫تمام تمرکز خود را بر کشورهای منطقه سوق‬ ‫دهند‪ ،‬اهداف صادراتی کش��ور محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن مطل��ب را زکریا‬ ‫نایب��ی‪ ،‬مدیر تحقیق و‬ ‫توسعه فوالد ناب تبریز‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫عن��وان و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته حدود‬ ‫‪۲۵‬میلیون تن فوالد در‬ ‫کشور تولید شد و رتبه تولید فوالد کشور نیز‬ ‫به دهم جهان ارتقا پیدا کرد‪ .‬برای سال جاری‬ ‫نیز پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال تولید‬ ‫کشور از مرز ‪۲۸‬میلیون تن عبور کند‪.‬‬ ‫نایب��ی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مصرف‬ ‫داخلی کش��ور حدود ‪ ۲۰‬میلی��ون تن خواهد‬ ‫بود که سال گذش��ته صادرات فوالد کشور از‬ ‫مرز ‪ ۶‬میلیون تن عبور کرد و امس��ال نیز قادر‬ ‫ب��ه صادرات ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬میلیون ت��ن خواهیم بود‪.‬‬ ‫برای ای��ن میزان صادرات با مش��کلی روبه رو‬ ‫تولیدکنندگان فوالد برای ص��ادرات راهکارهایی پیش رو‬ ‫دارند و به این معنا نیست که کل بازار صادراتی انها تعطیل‬ ‫شده است‬ ‫نخواهیم بود و با توجه به امار ‪ ۵‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری اه��داف صادراتی ت��ا هم اکنون‬ ‫محقق ش��ده و مشکلی برای صادرات تا پایان‬ ‫سال نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه این موضوع ک��ه بازارهای‬ ‫همس��ایه مهم تری��ن گزین��ه برای ص��ادرات‬ ‫کش��ور به ش��مار می روند‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬برای‬ ‫صادرات فرامنطقه ای نیاز به حمل ونقل داریم‬ ‫و از انجا که ردیاب��ی حمل ونقل دریایی برای‬ ‫امریکایی ه��ا که پیگیر تحریم ایران هس��تند‬ ‫به راحتی انجام می ش��ود‪ ،‬صادرات را با مشکل‬ ‫روبه رو می کند‪ .‬این درحالی اس��ت حمل ونقل‬ ‫زمین��ی چندان قابل ردیابی نیس��ت و یکی از‬ ‫بزرگ تری��ن مش��کالت تحریم کنن��دگان این‬ ‫اس��ت که حمل ونق��ل زمین��ی را نمی توانند‬ ‫ردیاب��ی کنن��د‪ .‬از این رو بازاره��ای منطقه ای‬ ‫ای��ران در زمینه تحریم ه��ا قابل پیگیری برای‬ ‫امریکایی ها نیس��ت و می تواند بهترین گزینه‬ ‫برای صادرات به ش��مار رود‪ .‬برای نمونه عراق‬ ‫از هیچ یک از تحریم های امریکا پیروی نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمین��ه ص��ادرات ف��والد در منطقه‬ ‫وضعیت به نس��بت خوب اس��ت‪ ،‬ب��رای نمونه‬ ‫ش��رکت ما برخی ماه ها بی��ن ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد‬ ‫از محصوالت خود را به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫صادر کرده و در این زمینه با محدودیت هایی‬ ‫روبه رو نبوده ایم‪.‬‬ ‫نایبی با اش��اره ب��ه تحریم فل��زات ایران از‬ ‫اردیبهشت س��ال جاری عنوان کرد‪ :‬از زمانی‬ ‫ک��ه امریکا تحری��م ف��والد‪ ،‬الومینیوم و مس‬ ‫ایران را تش��دید ک��رد‪ ،‬تاثی��ر قابل توجهی بر‬ ‫صادرات این فلزات نداش��ته اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر براس��اس امار ‪ ۵‬ماه‪ ،‬کاهشی در زمینه‬ ‫صادرات گزارش نشده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط موجود‪،‬‬ ‫بهتری��ن گزینه ب��رای صادرات ف��والد ایران‪،‬‬ ‫کش��ورهای همس��ایه هس��تند و باید بیش از‬ ‫پیش به این بازارها توجه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند همکاری بین بخشی‬ ‫برخ��ی تولیدکنن��دگان ف��والد معتقدن��د‪،‬‬ ‫نمی توانی��م ادعا کنیم ک��ه تحریم های امریکا‬ ‫بر بازار صادراتی ایران بی تاثیر بوده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫برای رس��یدن به اه��داف صادراتی فوالد باید‬ ‫تمام بخش ه��ای این صنع��ت ازجمله بخش‬ ‫خصوص��ی و انجمن ها تا دولت با هم اندیش��ی‬ ‫بیش��تر رس��یدن به اهداف صادراتی را محقق‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مطل��ب را عزی��ز‬ ‫قنوات��ی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫شرکت اتیه خلیج فارس‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬بازار‬ ‫داخل��ی ایران ب��ا مازاد‬ ‫تولید روبه رو است و اگر‬ ‫تولیدکنندگان بخواهن��د کم وبیش با ظرفیتی‬ ‫ک��ه دارند به تولید ادامه دهند‪ ،‬باید به س��مت‬ ‫صادرات پیش بروند که با توجه به تحریم های‬ ‫امریکا ای��ن موضوع نیز قدری مش��کل به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬ازاین رو شاهد کاهش صادرات برخی‬ ‫از شرکت های بزرگ فوالدی در کشور هستیم‪.‬‬ ‫قنوات��ی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البت��ه‬ ‫تولیدکنندگان فوالد برای صادرات راهکارهایی‬ ‫پیش رو دارند و به این معنا نیست که کل بازار‬ ‫پیشروی استخراج ماسه همگام با رشد جمعیت‬ ‫ثم�ن رحیمی راد‪ :‬شهرنش��ینی در س��طح جهان رش��د یافت��ه و در پی ان‬ ‫ساخت وس��از نیز بیشتر شده است‪ .‬در پی این اتفاق تقاضا برای مواد و مصالحی‬ ‫که در این صنعت مصرف می شود‪ ،‬افزایش می یابد‪ .‬ماسه از این مصالح است که‬ ‫در ساخت بتن کاربرد دارد‪.‬‬ ‫با رشد ساخت وساز‪ ،‬ماسه بیش��تری در مقایسه با گذشته استخراج می شود؛‬ ‫اتفاقی که ویرانی گس��ترده محیط زیس��ت و تهی ش��دن حاش��یه رودخانه ها و‬ ‫ابراهه ها را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از ماینینگ‪ ،‬تقاضا برای ماس��ه به دنبال رش��د‬ ‫شهرنش��ینی در جهان به وی��ژه در چین و هند افزایش یافته اس��ت‪ .‬این اتفاق‬ ‫هر چند به رونق بازار مواد معدنی از جمله ماس��ه انجامیده اما در حاش��یه این‬ ‫ش��کوفایی به اس��تخراج غیرقانونی ماسه در سراس��ر جهان نیز دامن زده است؛‬ ‫پدیده ای که کنترل چندانی بر ان نیس��ت و به طور مستمر به تخریب ابراهه ها‬ ‫و سواحل و اکوسیستم انها منجر می شود‪ .‬اگر چه سطوح ماسه ای جهان بسیار‬ ‫فراوانند اما فقط انواع ویژه ای از ان در ساخت وساز کارایی دارد‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫ماس��ه های صحرایی برای ساخت وساز مناسب نیس��تند و به دلیل لبه های گرد‬ ‫و ساییده ش��د ه به عنوان سیلیکون نیز کارایی ندارند؛ از این رو ماسه های بستر‬ ‫رودخانه ها و سواحل به غارت می روند‪ .‬از سال ‪۱۹۵۰‬میالدی(‪۱۳۲۹‬خورشیدی)‬ ‫شمار کسانی که در شهرها زندگی می کنند ‪۴‬برابر شده و به ‪۴‬میلیارد نفر رسیده‬ ‫است؛ رقمی که نشان دهنده نیمی از جمعیت کنونی جهان است‪.‬‬ ‫برای س��اخت خانه برای این جمعیت رو به رش��د‪ ،‬نیاز به ماس��ه به منظور‬ ‫س��اخت بتن است که عالوه بر ساخت وساز ماسه در ساخت شیشه و تولید برق‬ ‫هم استفاده می شود‪ .‬در س��ال گذشته میالدی‪ ،‬چین ان قدر ماسه مصرف کرد‬ ‫که با ان حجم می توانس��ت سطح وسیع ترین ش��هر جهان یعنی نیویورک را با‬ ‫ک اینچ (حدود ‪۲.۵‬سانتی متر)‬ ‫مساحت ‪۷۸۹‬کیلومتر مربع با ماسه ای به عمق ی ‬ ‫بپوش��اند‪ .‬در امریکا نیز استخراج ماسه بین س��ال های ‪ ۲۰۱۲‬تا ‪۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۱‬تا ‪۱۳۹۵‬خورشیدی) ‪۲‬برابر شده است‪.‬‬ ‫ماس��ه در شکاف هیدرولیک (شکاف وابس��ته به نیرومحرکه اب) نیز استفاده‬ ‫می ش��ود و به عنوان بخش��ی از ترکیبی که برای اس��تخراج گاز طبیعی موجود‬ ‫در ان به داخل زمین پمپاژ می ش��ود کارایی دارد‪ .‬در س��ال گذشته ‪۸‬میلیون‬ ‫تن ماس��ه در بخش اس��تخراج امریکا استفاده ش��د و از جمله ان ماسه قهوه ای‬ ‫بود که ارزان تر و بیش��تر است‪ .‬حدود ‪۵۰‬سال پیش نیز سنگاپور با خالی کردن‬ ‫ماس��ه به داخل اب ه��ا حجم کل زمین خود را ح��دود ‪۲۰‬درصد افزایش داد و‬ ‫این ماس��ه را از جزایر حوالی س��واحل اندونزی وارد کرد‪۲ .‬م��ورد از جزایر این‬ ‫منطقه به اندازه ای اس��تخراج ش��ده اند که حاال دیگر وج��ود ندارند‪ .‬در همین‬ ‫حال از انجا که ماس��ه یک کامودیتی ارزان اس��ت‪ ،‬واردات ان از نظر اقتصادی‬ ‫ به صرفه نیست‪ .‬همچنین استخراج ماسه‪ ،‬اسیب های بسیاری به محیط زیست و‬ ‫اکوسیستم می زند‪ .‬بیشتر ماسه ها با بیرون کشیده شدن از بستر رودها و دریاها‬ ‫صادراتی انها تعطیل شده است‪ .‬بنابراین باید‬ ‫به کمک دولت و بخش خصوصی و با همکاری‬ ‫انجمن ه��ای مربوط و تولیدکنن��دگان به ویژه‬ ‫واحدهای صادرات محور‪ ،‬بس��ته ای متناسب با‬ ‫تحریم ها تنظیم کرد‪.‬‬ ‫قنوات��ی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬اگر صادرات‬ ‫م��ا کاهش یابد‪ ،‬ب��ازار داخلی ب��ا کاهش نرخ‬ ‫بیش��تری روبه رو خواهد ش��د‪ .‬البت��ه اگر نرخ‬ ‫داخل��ی کاهش پی��دا کند‪ ،‬بازاره��ای عراق و‬ ‫افغانس��تان که بهتری��ن بازار ایران هس��تند‪،‬‬ ‫به دنبال نازل ترین نرخ از ما خواهند بود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬تحریم ها اثار خود‬ ‫را برج��ای می گذارن��د‪ ،‬ام��ا تولیدکنندگان با‬ ‫راهکارهایی که درپی��ش می گیرند‪ ،‬می توانند‬ ‫ای��ن اثار را به کمترین میزان برس��انند و این‬ ‫موض��وع در گرو همدلی و مش��ارکت بیش��تر‬ ‫بخش های این صنعت با یکدیگر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند مشوق ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫در مقابل برخی نیز معتقدند‪ ،‬اگر مشوق های‬ ‫بیش��تری به صادرکنندگان ارائه نش��ود‪ ،‬بازار‬ ‫صادراتی فوالد ایران در س��ال جاری با توجه‬ ‫ب��ه رکود داخلی و نبود ب��ازار پایدار صادراتی‬ ‫رونق نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن مطل��ب را بهمن‬ ‫تجل��ی زاده‪ ،‬مع��اون‬ ‫بازاریابی و فروش فوالد‬ ‫خوزستان عنوان کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬ص��ادرات برای‬ ‫هم��ه زمان ه��ا‪ ،‬هم��ه‬ ‫دولت ه��ا و کش��ورها‬ ‫بااهمیت اس��ت و همواره در جهت تقویت ان‬ ‫برنامه ریزی می شود‪ .‬این تقویت ها شامل انواع‬ ‫مشوق هایی است که کشورها درنظر می گیرند‪.‬‬ ‫برای کش��وری مانن��د ایران‪ ،‬این مش��وق ها‪،‬‬ ‫کمک ها و هموارسازی مس��یرها برای توسعه‬ ‫ص��ادرات بای��د مضاعف باش��د تا در ش��رایط‬ ‫موجود و تحریم ها بتوانیم بر مشکالت موجود‬ ‫چیره شویم‪.‬‬ ‫به دس��ت می ایند؛ فعالیتی که حیات گیاهان و س��ایر موجودات زنده را تهدید‬ ‫می کند‪ .‬اس��تخراج ماس��ه در حاشیه رودخانه مس��یر ان را تغییر می دهد یا در‬ ‫برخی موارد نبود ماسه به خشکی ان می انجامد‪ .‬عالوه بر بستر رودخانه‪ ،‬پل ها و‬ ‫زیرس��اخت های اطراف هم از استخراج بی رویه ماسه ها اسیب دیده اند‪ .‬در سال‬ ‫‪۲۰۰۱‬میالدی (‪۱۳۸۰‬خورش��یدی) در پرتغال یک پل به دلیل استخراج ماسه‬ ‫اطراف ان و اسیبی که به فونداسیون امده بود‪ ،‬فروپاشید و ‪۷۰‬نفر کشته شدند‪.‬‬ ‫پدیده تخریب س��واحل اما بیش از هر واقعیت دیگری‪ ،‬زش��تی استخراج ماسه‬ ‫را به رخ می کشد‪ .‬اس��تخراج ماسه پدیده فرسایش ساحلی را تشدید می کند و‬ ‫مشکالت بسیاری را باعث می شود که برامده از باال امدن سطح اب دریا به دلیل‬ ‫نبودن ماس��ه در ساحل است‪ .‬داس��تان فقط به اسیب های زیست محیطی ختم‬ ‫نمی شود بلکه اسیب های اجتماعی هم ریشه در استخراج غیرقانونی ماسه دارند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا در هند‪ ،‬مافیای ماس��ه ش��کل گرفته و گروهی متش��کل از‬ ‫کارگران و فروش��ندگان با پرداخت رشوه به بازرسان‪ ،‬ساالنه صدها میلیون تن‬ ‫ماس��ه از ابراهه های هند به دس��ت می اورند‪ .‬این مافیا به سادگی و بدون مجوز‬ ‫به کار خود ادامه می دهد‪ .‬در هند ماس��ه در گروه مواد معدنی فرعی قرار دارد‪،‬‬ ‫برخ�لاف کامودیتی هایی مانند الماس و زغال س��نگ که در گ��روه مواد اصلی‬ ‫معدنی می گنجند‪ .‬همچنین ماس��ه در هند فقط در پوش��ش قانون ایالتی قرار‬ ‫دارد نه قانون فدرال؛ بنابراین قانون مربوط به اس��تخراج ماسه و نوع اجرای ان‬ ‫در ایالت های گوناگون متفاوت است و در برخی ایالت ها سود حاصل از استخراج‪،‬‬ ‫از میزان جریمه بیشتر است‪.‬‬ ‫در نهایت هر چند ماسه به طور مستمر در طبیعت ایجاد و بازسازی می شود‬ ‫اما س��رعت ایجاد ان از س��رعت استفاده انسان از ان بسیار بیشتر است و با این‬ ‫روش معلوم نیس��ت اسیب های برامده از استخراج ماس��ه تا کجا ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چیالن‪ ،‬تجل��ی زاده افزود‪ :‬با این‬ ‫حال نه تنها مش��وقی در زمینه صادرات درنظر‬ ‫گرفته نمی ش��ود بلکه در جهت عادی س��ازی‬ ‫و بازگش��ت ب��ه نقطه صف��ر نیز هن��وز فاصله‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫البت��ه ناگفته نماند ک��ه به تازگی فعالیت هایی‬ ‫دس��ت کم در لف��ظ‪ ،‬بی��ان و فرهنگ س��ازی‬ ‫عموم��ی در راس��تای بازگ��و ک��ردن اهمیت‬ ‫صادرات اغاز ش��ده و بای��د ان را به فال نیک‬ ‫گرف��ت‪ .‬برای نمونه در بحث ارز نیمایی و نیز‬ ‫خرید های خارجی در ازای بخشی از صادرات‬ ‫یا همان تهاتر گش��ایش هایی انجام شده است‬ ‫اما درباره حجم صادرات گشایشی انجام نشده‬ ‫و کم وبی��ش کف عرضه ه��ای داخلی از میزان‬ ‫صادرات باالتر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از زاویه تن��اژ نیز می توان به‬ ‫این مسئله نگاه کرد‪ .‬کل مصرف ظاهری فوالد‬ ‫کشور کمتر از ‪۱۵‬میلیون تن است‪ ،‬درحالی که‬ ‫در سال گذشته افزون بر ‪۲۵‬میلیون تن تولید‬ ‫و امس��ال حدود ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۰‬میلیون تن براورد‬ ‫تولید اتفاق افت��اد که این به معنای مازاد ‪۱۳‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬میلیون تنی فوالد در بازار داخل اس��ت‬ ‫اما کل صادرات فوالد در س��ال گذش��ته به ‪۹‬‬ ‫میلیون تن نیز نرس��یده اس��ت‪ .‬ازاین رو برای‬ ‫اینک��ه بتوانیم مازاد را ص��ادر کنیم و ان را به‬ ‫‪۱۵‬میلیون تن برسانیم‪ ،‬باید بیش از ‪۷۰‬درصد‬ ‫توان صادراتی خ��ود را باال ببریم‪ ،‬درحالی که‬ ‫امارها و معامالت بیانگر ان است که صادرات‬ ‫امسال نیز به واس��طه محدودیت های داخلی‪،‬‬ ‫ابهامات بین المللی‪ ،‬تحریم و س��ایر مس��ائل و‬ ‫مش��کالت تولیدکنن��دگان در همان رقم های‬ ‫س��ال گذش��ته و حدود ‪ ۹‬میلی��ون تن باقی‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از ای��ن رو برای انکه‬ ‫ب��ه ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۵‬میلیون ت��ن ص��ادرات مازاد‬ ‫تولید دس��ت یابیم‪ ،‬باید مش��وق ها ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درص��د افزای��ش پی��دا کند و از س��وی دیگر‬ ‫محدودیت های داخلی برداشته شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫تصویب عجوالنه‬ ‫الیحه تجارت‬ ‫به صالح کشور نیست‬ ‫مهربانی تولید‬ ‫با «مهر»‬ ‫همجواری پرندگان‬ ‫و پرنده نگران‬ ‫در تاالب بوجاق‬ ‫سومین نامه به جهانگیری برای اجرای قانون استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان‬ ‫موانع حفظ‬ ‫ثبات بلندمدت‬ ‫بازار ارز‬ ‫قوانینی که اجرا نمی شود‬ ‫عباس ارگون‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماه های متمادی اس��ت اس��ترداد مالیات ارزش اف��زوده صادرات‪،‬‬ ‫به دلیل قانون بودجه دچار مش��کل است باید به دنبال اجرای قانون‬ ‫باشیم؛ چراکه مکاتبات‪ ،‬دیگر پاسخگو نخواهد بود‬ ‫اجرای ّمر قانون را داش��ته باش��یم؛ در حالی که تا به‬ ‫امروز ش��اهدیم که این اتفاق رخ نداده اس��ت‪ .‬اگر به‬ ‫نظر بخش خصوصی توجه می شد‪ ،‬شاهد تصمیم های‬ ‫ناگهانی و متفاوتی با عنوان ممنوعیت و محدودیت در‬ ‫تجارت خارجی نبودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انچه بر صادرکنندگان می گذرد‬ ‫در این ب��اره احمدرضا فرش��چیان از صادرکنندگان‬ ‫برتر کش��ور در زمینه خش��کبار ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ما‬ ‫در بخ��ش کاری خ��ود ب��ا مش��کل اس��ترداد مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده روبه رو نبودیم چون ب��ه تعهد ارزی مان‬ ‫به خوبی عمل کردیم‪ .‬وی به عنوان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫صادرات��ی فراورده های ش��رق میان��ه و رئیس هیات‬ ‫مدیره شرکت فراورده های خاورمیانه است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی صادرکنندگان هنوز با این موضوع مشکل دارند‬ ‫که ناشی از بازگش��ت ارز صادراتی شان است‪ .‬به گفته‬ ‫فرش��چیان‪ ،‬این در حالی است که مدت زمان طوالنی‬ ‫استرداد مالیات ارزش افزوده و سخت بودن این فرایند‬ ‫و برگشت مبلغ مش��خص به صادرکنندگان همچنان‬ ‫پابرجاست و صادرکنندگان با کمبود نقدینگی روبه رو‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫نبود ش��فافیت در قوانین و ضوابط یکی از مهم ترین‬ ‫مش��کالتی اس��ت که فعاالن اقتصادی با ان دست به‬ ‫ن هس��تند‪ .‬به نحوی که شاهد اجرای سلیقه ای‬ ‫گریبا ‬ ‫قوانین هس��تیم چراکه تفاس��یر گوناگون��ی را از یک‬ ‫قانون ارائه می دهند‪.‬‬ ‫در همی��ن باره احمد صادقیان ک��ه کهنه کار حوزه‬ ‫بازرگانی اس��ت و کارافرینی بسیاری در اقتصاد ایران‬ ‫داش��ته اس��ت در گفت وگ��و با‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت‬ ‫اعالم کرده که صادرکننده نخس��ت باید ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات را برگردانند و بعد مبلغ مالیات ارزش افزوده‬ ‫مس��ترد ش��ود‪ .‬در این ش��رایط دولت واقعا با سرمایه ‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حال حل مشکالت‬ ‫خ��ود اس��ت؛ در حالی ک��ه فعاالن اقتص��ادی در این‬ ‫شرایط با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی روبه رو‬ ‫هستند‪ .‬صادقیان که رئیس هیات مدیره شرکت های‬ ‫تک م��اکارون‪ ،‬ف��رش خاطره کویر یزد‪ ،‬نس��اجی یزد‪،‬‬ ‫رنگ��رزی ی��زد‪ ،‬الیاف ی��زد‪ ،‬توس��عه صنع��ت الوان‬ ‫(پتروش��یمی)‪ ،‬ارد داران‪ ،‬صنایع غذای��ی و بازرگانی‬ ‫دراژه اس��ت‪ ،‬با بیان اینکه این انصاف نیست که دولت‬ ‫به جای حمایت‪ ،‬مشکالت را بیشتر و مسیر صادرات را‬ ‫سخت تر کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متاسفانه قوانین‪ ،‬بخشنامه ها‬ ‫و ضوابط خیلی ش��فاف نیست و قابل تفسیر است که‬ ‫در این صورت تفسیرهای گوناگونی با منافع خودشان‬ ‫انجام و س��لیقه ای اجرا می ش��ود‪ .‬این مصوبه استرداد‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده صادرکنن��دگان نیز جزو همین‬ ‫بخش هایی اس��ت که وزارت اقتصاد به س��ود خود ان‬ ‫را تفسیر می کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ما مش��کالت بس��یاری در بخش‬ ‫صادرات داریم که این اس��ترداد هم یکی از انهاست‪.‬‬ ‫متاس��فانه ما کاهش صادرات هم داش��تیم و بسیاری‬ ‫ترخیص گوشی های تلفن همراه پستی از گمرک کلید خورد‬ ‫معافیت جدید مالیاتی برای کاالهای اساسی‬ ‫هی��ات مقررات زدایی‪ ،‬مبنای محاس��به مالیات علی الحس��اب‬ ‫‪ ۴‬درص��دی واردات را از پای��ه ارزش گمرک��ی و حقوق و عوارض‬ ‫به ارزش گمرکی درج ش��ده در اظهارنام��ه کاهش داد‪ .‬به گزارش‬ ‫تسنیم‪ ،‬در بیست و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل‬ ‫صدور مجوزهای کسب و کار‪ ،‬بخشنامه اعطای معافیت از پرداخت‬ ‫مالیات ‪ ۴‬درصد علی الحساب واردات تصویب شد‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬واردات قطعی کاال از س��وی تمامی اش��خاص‬ ‫حقیقی و حقوقی‪ ،‬مش��مول پرداخت مالیات علی الحساب واردات‬ ‫کاال به نرخ ‪ ۴‬درصد ارزش گمرکی درج شده در اظهارنامه خواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنین نیاز واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت و پروانه‬ ‫بهره برداری و جواز تاس��یس از مراجع قانون��ی ذی ربط نهاد های‬ ‫اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کش��ور تعاونی های‬ ‫مرزنش��ینان کااله��ای موضوع م��اده ‪ ۱۱۹‬قانون ام��ور گمرکی‪،‬‬ ‫کاالهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر ایا واردات از طریق پست‬ ‫و کاالهای اساسی را برمبنای مصوبه کارگروه تنظیم بازار مشمول‬ ‫پرداخت مالیات علی الحساب واردات نیستند‪ .‬همچنین اشخاصی‬ ‫که براس��اس تصویب نامه ‪ ۱۴‬دی ‪ ۹۷‬رتبه بندی اعتباری ش��ده و‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال گذشته نسبت به تس��لیم اظهارنامه مالیاتی در موعد‬ ‫مقرر قانونی اق��دام کرده اند تا میزان مجاز براس��اس تصویب نامه‬ ‫اشاره ش��ده نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند‬ ‫اس��تفاده دوباره از سقف واردات یادش��ده در تصویب نامه یادشده‬ ‫مس��تلزم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی و‬ ‫همچنین پرداخت مالیات علی الحس��اب وارداتی اس��ت که قصد‬ ‫استفاده دوباره از ان وجود دارد‪.‬‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫احمدرضا فرشچیان‬ ‫احمد صادقیان‬ ‫محمدحسین روشنک‬ ‫توری خرید گندم‪ ،‬استاندارد نیست‬ ‫کشاورزی انجام می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد در حوزه واحدهای های تولیدی فعالیت دارد‬ ‫و گندم ماده اولیه واحدهای اردس��ازی است‪ ،‬این واحدها را‬ ‫موظف کردیم از گندم بر مبنای اس��تاندارد در فرایند تولید‬ ‫اس��تفاده کنند‪ ،‬چراکه اگر گندم دارای استانداردهای کیفی‬ ‫پایین تری باش��د‪ ،‬هزینه و وقت زیادی را به کارخانه های ارد‬ ‫تحمیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران درباره موضوع مطرح شده مبنی‬ ‫بر وجود ضایعاتی همچون ش��ن و خاک در گندم خریداری‬ ‫ش��ده از س��وی دول��ت در فراین��د خرید تضمین��ی گندم‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬کانون انجمن های صنایع غذایی ایران پیش تر این‬ ‫موض��وع را به ما اعالم کرده بود و س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫ش��یوه نامه ای که ازسوی متولی اصلی خرید گندم تهیه شده‬ ‫بود را بررس��ی کرد که براساس نتیجه ان الک (توری) گندم‬ ‫با اس��تاندارد ملی ایران انطباق نداشت و به دنبال این نتایج‪،‬‬ ‫در نشس��ت هایی از متولی��ان این بخش خواس��تیم که این‬ ‫موضوع را اصالح کنند تا با استاندارد ملی ایران انطباق پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی درجه الک با اس��تاندارد ملی ایران انطباق‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬می تواند کیفیت گندم تحویلی به کارخانه های‬ ‫اردسازی و کیفیت ارد تولید شده انها را پایین بیاورد‪.‬‬ ‫امین��ی با بیان اینکه اجرای اس��تاندارد نی��از به اقدام ها و‬ ‫زیرس��اخت هایی دارد‪ ،‬از ورود کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫شورای اسالمی برای بررسی کیفیت گندم خبر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در نشس��ت هایی که امس��ال با حضور مسئوالن وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬متولیان خرید گندم و اعضای کمیسیون‬ ‫کشاورزی مجلس شورای اسالمی برگزار شده بود‪ ،‬مسئوالن‬ ‫مربوط وعده دادند ش��رایط الزم برای اجرای این اس��تاندارد‬ ‫را فراهم کنند‪.‬‬ ‫ثبات��ی که بخش خصوصی از بازار ارز می خواهد‪،‬‬ ‫چیس��ت؟ بخش خصوصی همواره از سرکوب نرخ‬ ‫ارز از طری��ق تزریق درامده��ای نفتی و پایین نگاه‬ ‫داش��تن دستوری ان گالیه کرده است‪ .‬ایا بازدهی‬ ‫منفی در بازار ارز از اغاز امس��ال را می توان مطلوب‬ ‫بخش خصوصی دانست؟‬ ‫خواس��ته بخش خصوصی‪ ،‬واقعی بودن نرخ ارز‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بخش خصوصی به دنبال این است که‬ ‫ن��رخ ارز نه به طور غیرواقع��ی افزایش پیدا کند و نه‬ ‫به طور دس��توری کاهش یابد‪ .‬نرخ شناور متناسب‬ ‫با شرایط اقتصادی کشور مطلوب بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع این عرضه و تقاضای واقعی در بازار‬ ‫ارز است که باید نرخ ارز را تعیین کند و عرضه مازاد‬ ‫ارز ی��ا التهاب های بیرونی‪ ،‬برهم زننده مکانیس��م‬ ‫بازار و روند طبیعی ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته بارها ش��اهد بودیم که‬ ‫دولت ها با تزریق دالر اجازه رش��د نرخ ارز متناسب‬ ‫ب��ا تورم موجود در اقتص��اد را ندادند و این مداخله‪،‬‬ ‫جه��ش بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی ن��رخ دالر را در بازار‬ ‫رقم زد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تهدیدهای خارجی و تحریم‬ ‫نرخ ارز را به س��مت غیرواقعی شدن سوق می داد‪.‬‬ ‫بنابر تجربه س��ال های گذش��ته‪ ،‬هر زمان که بازار‬ ‫ارز به ثبات نسبی می رسد باید دالیل ان را بررسی‬ ‫کرد و دید ثباتی که ایجادشده تا چه اندازه می تواند‬ ‫به پیش بینی پذی��ری فعال اقتصادی و اینده نگری‬ ‫او کمک کند؟‬ ‫ش فرانس��ه برای‬ ‫انتش��ار خبرهای مثبت از تال ‬ ‫کاه��ش تن��ش می��ان ای��ران و امری��کا‪ ،‬از عوامل‬ ‫تاثیرگ��ذار بر ثبات نس��بی ب��ازار و کاهش دالر در‬ ‫بعضی از روزهای سال بوده است‪ .‬کاهش التهاب در‬ ‫روابط بین المللی زمینه محدود شدن دامنه نوسان‬ ‫نرخ را فراهم کرده اس��ت؛ بنابراین س��وداگرانی که‬ ‫به دنب��ال بهره بردن از نوس��ان های ناگهانی بودند‪،‬‬ ‫از بازار خارج ش��دند‪ .‬بازدهی منفی بازار ارز در چند‬ ‫ما ه گذش��ته و حرکت پول از این بازار به سمت بازار‬ ‫سهام که شتابان رش��د کرده‪ ،‬کاهش سرعت رشد‬ ‫تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته و محدود‬ ‫شدن فعالیت سفته بازان با قاعده گذاری های بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به نرخ‬ ‫بازار ازاد و افزایش بازگش��ت ارز حاصل از صادرات‪،‬‬ ‫ب��ه نهایت رس��یدن انتظارات منف��ی از تحریم در‬ ‫داخل و مدیری��ت تقاضای ارز در ثبات کنونی بازار‬ ‫ارز اثرگذار بوده اس��ت‪ .‬در واقع این ثبات برایندی‬ ‫از چند عامل است‪.‬‬ ‫اما چه باید کرد که این ثبات به سرنوش��ت دیگر‬ ‫دوره ه��ای ثبات ب��ازار ارز تبدیل نش��ود و چرخه‬ ‫س��رکوب و جهش نرخ ارز دوباره جامعه اقتصادی‬ ‫را به��م نری��زد؟ کلید واقعی ماندن ن��رخ ارز در این‬ ‫اس��ت که دولت نقش عوامل غیراقتصادی در بازار‬ ‫ارز را ب��ه کمتری��ن میزان ممکن برس��اند‪ .‬اگر نرخ‬ ‫ارز متناس��ب با شرایط اقتصادی و به معنای واقعی‬ ‫شناور شود‪ ،‬و به دلیل نگاه به عوامل غیراقتصادی و‬ ‫با تزریق درامدهای نفتی نرخ ارز کاهش پیدا نکند‪،‬‬ ‫امکان برنامه ریزی برای اینده برای فعال اقتصادی‬ ‫در بخش خصوصی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫صدور مجوز برای‬ ‫منطقه ویژه پارسیان‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ویژه اقتصادی پارس��یان‬ ‫از ص��دور «مج��وز مرز مج��از ورود و خروج کاال و‬ ‫مس��افر» ازس��وی هیات دولت برای این منطقه‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬حس��ن ش��اهرخی‬ ‫افزود‪ :‬پس از پیگیری های مس��تمر و پیش��رفت‬ ‫زیرس��اخت های توس��عه منطقه‪ ،‬مجوز مرز مجاز‬ ‫دریایی منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان در یکی از‬ ‫استراتژیک ترین سواحل خلیج فارس به پیشنهاد‬ ‫وزیر کش��ور به نشس��ت هیات وزیران ارائه و شب‬ ‫گذش��ته ب��ا حداکثر ارا ب��ه تصویب رس��ید‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با تصویب این مج��وز از این پس تمام‬ ‫برنامه ه��ای ورود و خ��روج کاال از بندر پارس��یان‬ ‫تسهیل خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ویژه اقتصادی پارس��یان‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اس��تقرار گم��رک در این منطقه‬ ‫اقتص��ادی در حال توس��عه‪ ،‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫ورود م��واد اولیه ب��رای صنایع این منطقه و صدور‬ ‫ان به خارج کش��ور س��رعت گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین براس��اس این مجوز با استقرار نیروهای‬ ‫مرزبانی و وزارت امور خارجه‪ ،‬تردد مس��افران نیز‬ ‫از ای��ن منطقه وی��ژه اقتص��ادی عملیاتی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان‬ ‫در غرب استان هرمزگان واقع شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چند روزی اس��ت گالیه هایی ش��نیده می ش��ود مبنی بر اینکه‬ ‫گم��رک امام خمینی(ره) از ترخیص و تحویل گوش��ی های تلفن‬ ‫همراهی که از طریق پست ارسال شده بودند‪ ،‬خودداری می کرده‬ ‫است؛ گوشی هایی که تعداد انها بیش از هزار یا ‪ ۱۵۰۰‬تا تخمین‬ ‫زده می ش��ود‪ .‬مع��اون فنی گم��رک به ایرنا خبر داد که مش��کل‬ ‫ترخیص گوش��ی تلفن همراه هایی که به طور پستی به گمرک امام‬ ‫خمینی(ره) ارسال شده بود‪ ،‬برطرف شده و صاحبان کاال می توانند‬ ‫با انجام تشریفات قانونی‪ ،‬نسبت به تحویل محموله های شان اقدام‬ ‫کنند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬مقرر ش��د گمرکات با اس��تفاده از بس��تر‬ ‫س��امانه جامع گمرکی نس��بت به ترخیص کاالهایی که از طریق‬ ‫پس��ت وارد می ش��وند‪ ،‬اقدام کنند؛ بنابراین برای ترخیص اقالمی‬ ‫که از طریق گمرک فرودگاه امام(ره) وارد شده اند‪ ،‬مشکل خاصی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬گمرکات موظف هس��تند‬ ‫معافیتی را که در این نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات ذکر‬ ‫ش��ده لحاظ کنند‪ ،‬معافیتی که برای هر فرد‪ ،‬سالی یک بار اعمال‬ ‫می ش��ود‪ .‬براس��اس قوانین‪ ،‬ترخیص کاالهایی که از طریق پست‬ ‫وارد می ش��ود‪ ،‬به اس��تثنای اقالمی که ورود انها از نظر شرعی یا‬ ‫قانونی ممنوع باش��د مش��روط براینکه جنبه تج��ای پیدا نکند تا‬ ‫ارزش حداکثر ‪ ۵۰‬دالر به نام هر فرد بدون پرداخت حقوق گمرکی‬ ‫و س��ود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر‬ ‫در جدول مقررات صادرات و واردات بالمانع است‪ .‬همچنین ارسال‬ ‫کاال از طریق پس��ت نی��ز با حفظ جنبه غیرتجاری به اس��تثنای‬ ‫کاالهایی که ش��رعا یا قانونا ممنوع الصدور هستند‪ ،‬بدون مطالبه‬ ‫کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ نرخ با رعایت‬ ‫سایر مقررات مجاز اس��ت‪ .‬همچنین سقف میزان کاالی خارجی‬ ‫قابل ارس��ال از طریق پس��ت حداکثر ‪ ۸۰‬دالر برای هر فرد است‪.‬‬ ‫اگر ورود و صدور برخی کاالها از این طریق به یک جریان تجاری‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می تواند با هماهنگی‬ ‫وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن‪ ،‬فهرست کاالهای یادشده را برای‬ ‫جلوگیری از ترخیص یا خروج به گمرک اعالم کند‪.‬‬ ‫از بازارهای خود را از دس��ت دادیم که بخش��ی از ان‬ ‫به دلی��ل تحریم ه��ا بود که ما را رها کردند و بخش��ی‬ ‫هم به دلیل مش��کالت داخلی و س��ختی های مس��یر‬ ‫صادرات‪.‬‬ ‫محمدحس��ین روش��نک‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫صادرکنندگان خراس��ان رضوی نی��ز در همین باره به‬ ‫گفت‪ :‬ذات قان��ون مالیات ارزش افزوده و نحوه‬ ‫وصول ان در بخش صادرات مش��کل دارد‪ .‬مسئوالن‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کشور چاره ای جز این کاری که‬ ‫می کنند ندارند‪ .‬حتی مس��ئوالن این بخش در استان‬ ‫انصافا ب��ا صادرکنندگان همکاری خوبی داش��تند اما‬ ‫خود این قانون باعث می ش��ود به عن��وان نمونه ممیز‬ ‫مالیات��ی اگ��ر جایی همراه��ی می کند بازرس��ی کار‬ ‫را خ��راب می کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مش��کل اس��ترداد‬ ‫مالیات ارزش افزوده همچنان پابرجاست چراکه قانون‬ ‫قاب��ل اجرا نیس��ت‪ .‬دولت می گوی��د کارخانه تولیدی‬ ‫‪۳‬م��اه فرص��ت دارد که گ��زارش ارزش اف��زوده بدهد‬ ‫و پ��س از گزارش ده��ی ارزش اف��زوده را به س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی پرداخت کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬دولت به‬ ‫صادرکننده متعهد اس��ت که حداکثر تا یک ماه پول‬ ‫مالیات ارزش افزوده را مسترد کند در حالی که دوماه‬ ‫باقیمانده اس��ت که کس��ی که ارزش اف��زوده گرفته‪،‬‬ ‫گزارش را ارائه دهد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬امور مالیاتی هم‬ ‫تا پول را نگیرد به صادرکننده پاس��خ نمی دهد‪ .‬یعنی‬ ‫اسناد و مدارک صادرکننده و گمرک را قبول نمی کند‬ ‫و می گوید باید نخست کسی که اررش افزوده را گرفته‬ ‫گ��زارش را ارائه دهد و بعد من اق��دام کنم‪ .‬در حالی‬ ‫که فصل به فصل باید ای��ن گزارش را ارئه بدهند‪ .‬در‬ ‫نتیجه صادرکننده باید دو ماه منتظر بماند و برخالف‬ ‫قان��ون س��ازمان امور مالیات��ی پاس��خ صادرکننده را‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل س��ازمان ملی استاندارد با بیان اینکه توری گندم‬ ‫مورد اس��تفاده در فرایند خرید تضمینی گندم با استاندارد‬ ‫ملی ایران انطباق ندارد‪ ،‬از ورود کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫شورای اسالمی برای بررسی کیفیت گندم خبر داد‪.‬‬ ‫دو روز پیش رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران‬ ‫موضوع وجود فس��اد گس��ترده در فراین��د خرید تضمینی‬ ‫گندم را مط��رح کرد و گفت‪ :‬دالالن س��االنه ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫ضایع��ات همچون ش��ن و خاک و ضایعات گن��دم به ارزش‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد تومان را به عنوان گن��دم وارد فرایند خرید‬ ‫و ف��روش و تحویل گندم به دولت می کنند‪ ،‬اما پاس��خ وزیر‬ ‫جهادکش��اورزی به هشدارها نسبت به این موضوع این بوده‬ ‫که «اشکالی ندارد‪ ،‬به جیب کشاورز می رود‪».‬‬ ‫به گفته محمدرضا مرتضوی‪ ،‬براس��اس قان��ون در فرایند‬ ‫خری��د تضمینی گندم برای جلوگی��ری از تحویل ضایعات و‬ ‫ش��ن و خاک همراه گن��دم‪ ،‬باید از توری اس��تاندارد ‪۲×۲۰‬‬ ‫استفاده کنند اما مسئوالن مربوط برای انکه تخلف خودشان‬ ‫را بپوش��انند‪ ،‬به جای اس��تفاده از توری اس��تاندارد از توری‬ ‫غیراستاندارد ‪ ۲×۲‬که ضایعات و شن و خاک را از خود عبور‬ ‫نمی دهد در مراکز خرید گندم استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ایس��نا این موض��وع را از س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران‬ ‫پیگیری کرده اس��ت‪ .‬غالمرضا امینی‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت‬ ‫بر اجرای اس��تاندارد صنایع غیرفلزی این س��ازمان در پاسخ‬ ‫یک��ی از وظایف اصلی س��ازمان مل��ی اس��تاندارد را تدوین‬ ‫اس��تاندردهای ملی برای همه کاالهایی که در کش��ور تولید‬ ‫می شود عنوان کرد و گفت‪ :‬گندم مشمول مقررات استاندارد‬ ‫اجباری نیست و سازمان ملی استاندارد هیچ کنترل و نظارتی‬ ‫بر موضوع گندم نداش��ته و در این زمینه مسئولیتی بر عهده‬ ‫این سازمان نیست‪ ،‬بلکه متولی اصلی محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫وزارت جهادکشاورزی است و بررسی ها و کنترل ها بر گندم‬ ‫در موسس��ه های پژوهش��ی و ازمایش��گاه های وزارت جهاد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هیچ وق��ت در اقتصاد ایران صحب��ت از خال قانونی‬ ‫نب��وده و نیس��ت؛ یعنی به این اندازه ک��ه درباره اجرا‬ ‫نش��دن درس��ت قانون نقد می ش��ود به نب��ود قانون‬ ‫نمی پردازند‪ .‬ما قانون های بس��یاری داریم‪ ،‬اما مشکل‬ ‫از سیس��تم مدیریتی و اجرا نکردن این قانون ها است‪.‬‬ ‫قانونی های��ی که به طور عمده به خوبی نوش��ته ش��ده‬ ‫و درخواس��ت صاحب نظ��ران خبره اقتص��ادی بوده و‬ ‫مس��ئوالن عالی رتبه هم تایی��د و تاکید بر اجرای انها‬ ‫داش��تند اما گوش شنوایی نیست؛ یعنی دستور از باال‬ ‫ص��ادر می ش��ود و تاکید دوباره و چندب��اره هم بر ان‬ ‫دارند اما در اجرا وامی مانند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین چالش ها در این میان‪ ،‬مربوط به‬ ‫صادرکنندگان درباره اجرای قانون مالیات ارزش افزوده‬ ‫اس��ت که در ‪ ۱۰‬سال گذشته مسئله استرداد مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده برای انه��ا به دغدغه ای ب��زرگ تبدیل‬ ‫ش��ده که به دو ش��کل بروز ک��رده اس��ت‪ .‬در برخی‬ ‫موارد درخواس��ت مودیان مبنی بر اس��ترداد مالیات‬ ‫ارزش افزوده رد شده و در عمده موارد استرداد مالیاتی‬ ‫به انها با س��ختی فراوان ناش��ی از بروکراسی اداری و‬ ‫س��پری ش��دن زمان زیاد همراه بوده اس��ت به طوری‬ ‫که محدودیت نقدینگی ش��دیدی بر مودیان یادشده‬ ‫تحمیل ک��رده و قدرت رقابت پذی��ری صادرکنندگان‬ ‫رسمی را کاهش چشمگیری داده است‪.‬‬ ‫استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان مشکل‬ ‫جدی صادرکنندگان است به نحوی که با وجود ارسال‬ ‫نامه های گوناگون به مقامات دولتی و تاکید بر اجرای‬ ‫ان‪ ،‬هنوز هم مش��کالتی در این زمینه وجود دارد‪ .‬در‬ ‫همین باره‪ ،‬رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه‬ ‫صادرات اتاق بازرگانی تهران از ارسال ‪ ۳‬نامه گوناگون‬ ‫درباره اس��ترداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری خبر داد‪.‬‬ ‫محم��د الهوتی صبح دیروز در شش��مین نشس��ت‬ ‫هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی ته��ران با بیان اینکه‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی تهران نامه ای را برای اس��حاق‬ ‫جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری درباره تاخیر‬ ‫در استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان ارسال‬ ‫کرده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این س��ومین نامه ای است که درباره‬ ‫اج��رای قانون مالیات ارزش اف��زوده در حوزه صادرات‬ ‫به معاون اول ارس��ال ش��ده و ایشان هم تاکید زیادی‬ ‫بر اجرای قانون داش��ته اند‪ ،‬اما اکنون ماه های متمادی‬ ‫اس��ت که اس��ترداد مالی��ات ارزش افزوده ص��ادرات‪،‬‬ ‫به دلی��ل قانون بودجه دچار مش��کل اس��ت‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬درخواست من این اس��ت که به دنبال اجرای‬ ‫قانون باش��یم؛ چراکه مکاتبات‪ ،‬دیگر پاسخگو نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز در کش��ور قوانین زی��ادی داریم‬ ‫که اجرا نمی ش��وند‪ ،‬کس��انی که ب��ه ان قانون عمل‬ ‫نمی کنن��د‪ ،‬نگران��ی از اجرای��ی نش��دن ان ندارند و‬ ‫مجازات نمی شوند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون تسهیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫ات��اق بازرگان��ی تهران تصری��ح کرد‪ :‬ما بای��د مطالبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید شد‪:‬‬ ‫تصویب عجوالنه الیحه تجارت به صالح کشور نیست‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بحث بازگشت‬ ‫ارز حاصل از‬ ‫صادرات بازه‬ ‫زمانی حداکثر‬ ‫یک ماهه در نظر‬ ‫گرفته شده اما‬ ‫در قانون بودجه‬ ‫متاسفانه بندی‬ ‫تصویب شد‬ ‫که مشکالتی را‬ ‫برای این موضوع‬ ‫ایجاد کرد‬ ‫شش��مین نشس��ت هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران صبح دی��روز با حضور اعضا در س��اختمان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران برگزار ش��د و مسعود خوانساری‪ ،‬رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به موضوع بررسی الیحه‬ ‫تجارت در مجلس گفت‪ :‬الیحه تجارت پیشینه ‪ ۸۵‬ساله‬ ‫دارد و به عنوان یک قانون مادر و مدنی شناخته می شود‬ ‫و همه کس��انی که در کس��ب و کار دستی دارند با این‬ ‫قانون سر و کار داشته و حتی تک تک مواد ان را حفظ‬ ‫هستند و با ان کار می کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬تغیی��ر چنین قانونی به نظر می رس��د با‬ ‫یک ضرب االجل منطقی نیس��ت و در ای��ن زمینه نیاز‬ ‫است نظر کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫به ویژه فعاالن کسب و کار گرفته شود‪ .‬متاسفانه شاهد‬ ‫بودی��م بس��یار عجوالن��ه و در چند س��اعت ‪ ۱۰۹‬ماده‬ ‫الیحه تجارت تصویب شد؛ از مجلس می خواهیم ادامه‬ ‫رس��یدگی به این الیحه را متوقف کند چراکه این نوع‬ ‫رس��یدگی به چنین الیحه ای به صالح کش��ور نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خب��ری ات��اق بازرگان��ی تهران‪،‬‬ ‫خوانساری همچنین با تشکر ویژه از رئیس قوه قضاییه‬ ‫و هیات دولت گفت‪ :‬بخشنامه ای که به تازگی رئیس قوه‬ ‫قضایی��ه در ارتباط با نحوه احضار اش��خاص حقوقی در‬ ‫راس��تای حمایت از تولید و اقتصاد کش��ور صادر کرده‪،‬‬ ‫بس��یار اصولی و مهم ب��ود و امیدواریم نه��اد قضایی و‬ ‫دادگستری ها به ان عمل کنند‪ .‬همچنین الزم است از‬ ‫هیات وزیران و دولت تش��کر کنم‪ ،‬در چند ماه گذشته‬ ‫اتاق بازارگانی تهران چند درخواس��ت از دولت داش��ت‬ ‫که همه را تصویب و پیگیری کردند‪ .‬بخشودگی جرایم‬ ‫مالیات��ی یکی از انها بود که ت��ا ماه ‪ ۸‬فرصت دادند که‬ ‫اگر مالیات پرداخت شود‪ ،‬جرایم بخشوده شوند‪ .‬دومین‬ ‫موضوع تمدید تجدید ارزیابی ها بود؛ خیلی از بنگاه های‬ ‫تولیدی دچار مش��کل بودند و با تصمیم های جدید این‬ ‫مش��کل حل خواهد شد و سومین تصمیم قبول تامین‬ ‫ارز ماش��ین االت برای خطوط تولید (ماش��ین االتی که‬ ‫سال گذشته و با نرخ ارز رسمی تا پیش از ‪ ۱۶‬مرداد ‪۹۷‬‬ ‫گشایش اعتبار ش��ده) با نرخ زمان گشایش و ترخیص‬ ‫بسیار عجوالنه و در چند ساعت ‪ ۱۰۹‬ماده الیحه تجارت تصویب شد؛ از‬ ‫مجلس می خواهیم ادامه رسیدگی به این الیحه را متوقف کند‬ ‫از گم��رکات بود؛ هر ‪ ۳‬این موارد اتفاق ها و تصمیم های‬ ‫بسیار خوبی بود که دولت مصوب کرد و نتایج خوبی را‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه به نشس��ت هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با رئیس��ان کمیس��یون های تخصصی اتاق اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در اخرین نشس��تی که روز ش��نبه برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬موضوع ه��ای گوناگون��ی ط��رح و تصمیم هایی‬ ‫گرفته ش��د که مهم ترین انها را بیان می کنم‪ .‬قرار شد‬ ‫کمیس��یون صنعت کارگروه وی��ژه ای را با کمک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای رس��یدگی به مش��کالت‬ ‫شهرک های صنعتی تش��کیل دهد‪ .‬در نشست تصمیم‬ ‫گرفته ش��د کمیسیون تس��هیل تجارت با کمک مرکز‬ ‫اموزش و بان��ک مرکزی‪ ،‬دوره ای را درب��اره نحوه رفع‬ ‫تعهدات ارزی برای صادرکنندگان برگزار کنند‪.‬‬ ‫خوانس��اری ادامه داد‪ :‬همچنین کارگروه کسب و کار‬ ‫چن��د مورد قانون��ی را پیگیری خواهد ک��رد؛ در بحث‬ ‫بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بازه حداکثر یک ماهه‬ ‫در نظر گرفته شده اما در قانون بودجه متاسفانه بندی‬ ‫تصویب شد که مشکالتی را برای این موضوع ایجاد کرد‬ ‫و حاال قرار اس��ت نامه ای به سران نوشته و مکاتباتی را‬ ‫صادرات کاالهای بی کیفیت و غیراستاندارد متوقف می شود‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬باید ص��ادرات کاالهای‬ ‫بی کیفیت و غیراس��تاندارد متوقف ش��ود‪ ،‬این یک تکلیف است و‬ ‫صادرات این گونه کاالها عالوه بر اینکه از نظر شرعی درست نیست‬ ‫به ابروی کشور اسیب می زند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمان��ی در کارگ��روه تنظی��م بازار‬ ‫ب��ا تاکی��د بر ای��ن مطلب‪ ،‬اف��زود‪ :‬ام��روز ارامش بر بازار کش��ور‬ ‫حکمفرم��ا اس��ت و رص��د کااله��ای اساس��ی و مورد نی��از مردم‬ ‫به طور روزانه انجام می ش��ود و کاهش یا افزای��ش قیمت ها مورد پایش قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی کارگروه تنظیم بازار را از کارگروه های جدی و فعال دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬مسائل در این کارگروه به طور کارشناسی موشکافی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره ممنوعیت ثبت س��فارش‬ ‫برنج وارداتی تا پایان فصل برداش��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اتفاق غیرمعمولی‬ ‫رخ نداده و از اول هم بنا بر این بود که در راستای حمایت از تولید‬ ‫داخل‪ ،‬برنج در فصل برداشت وارد نشود‪.‬‬ ‫بیست و هفتمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه‬ ‫همزمان با سفر روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری کشورمان برای اجالس‬ ‫س��ه جانبه ایران‪ ،‬ترکیه و روسیه به انکارا‪ ،‬نشست های کمیته های‬ ‫تخصصی کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و ترکیه در انکارا‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫روز دوشنبه ‪ ۲۵‬شهریور‪ ،‬هیات مقامات ارشد مذاکرات کمیسیون‬ ‫مش��ترک اقتصادی ایران و ترکیه مذاکرات خ��ود را در انکارا اغاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حمید زادبوم‪ ،‬سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬با اعالم این خبر‬ ‫افزود‪ :‬روزهای سه ش��نبه و چهارش��نبه ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬ش��هریور بیست وهفتمین‬ ‫اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه به ریاست محمود واعظی‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمهوری و سرپرس��ت نهاد ریاس��ت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و فاتح دونم��ز وزیر انرژی ترکی��ه در انکارا برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در حاش��یه کمیس��یون مش��ترک اقتصادی‬ ‫مالقات های��ی با وزیر تجارت‪ ،‬وزیر انرژی‪ ،‬وزیر حمل ونقل و برخی‬ ‫مقامات ترکیه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن نشس��ت بخ��ش خصوص��ی و معرف��ی فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری دو کشور چهارش��نبه ‪ ۲۷‬شهریور در هتل ش��رایتون انکارا‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬یادداشت تفاهم کمیس��یون مشترک‪ ،‬عصر‬ ‫امروز به امضای طرفین خواهد رسید‪.‬‬ ‫ایران هفتمین کشور صادرکننده فرش ماشینی در جهان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران‪ ،‬با اش��اره ب��ه رونق‬ ‫تولید فرش ماش��ینی در کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران در زمینه صادرات فرش ماش��ینی‪،‬‬ ‫موک��ت و کفپوش هفتمین کش��ور برتر‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬بهمن‬ ‫حس��ین زاده افزود‪ :‬ارزش بازار انواع فرش‬ ‫و قالیچ��ه ماش��ینی‪ ،‬موکت و کفپ��وش در جهان‬ ‫‪ ۸۴.۳‬میلیارد دالر است که این رقم در سال ‪1402‬‬ ‫می�لادی (‪ )۲۰۲۳‬ب��ه ‪ ۱۰۸‬میلی��ارد دالر خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬او با بیان اینکه در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫ارزش صادرات انواع فرش های ماشینی و دستباف‪،‬‬ ‫موک��ت و کفپوش در جه��ان ‪ ۱۶.۵‬میلی��ارد دالر‬ ‫ب��وده‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬ایران در میان کش��ورهای برتر‬ ‫صادرکنن��ده این محصوالت توانس��ته‬ ‫در رتب��ه هفتم قرار بگیرد و کش��ورهای‬ ‫چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هندوستان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬هلند‬ ‫و ایاالت متح��ده از جمل��ه کش��ورهای‬ ‫برت��ر در این زمینه هس��تند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران‪،‬‬ ‫همچنین اع�لام ک��رد‪ :‬ارزش صادرات‬ ‫انواع فرش ماش��ینی‪ ،‬موکت و کفپ��وش ایرانی در‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی ح��دود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫بوده که بازارهای مناس��بی ب��رای این کاالی ایرانی‬ ‫در کش��ورهای افغانس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬جمهوری های‬ ‫اس��یای مرک��زی و شیخ نش��ین های خلیج فارس‬ ‫درکنار کش��ورهای اروپایی وجود دارد‪ .‬حسین زاده‬ ‫ب��ا یاداوری این مطلب ک��ه در ایران بیش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫واحد به تولید فرش ماش��ینی مش��غول هس��تند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��االنه بی��ش از ‪ ۹۵‬میلیون مترمربع‬ ‫فرش از س��وی این واحدها بافته می شود‪ .‬البته این‬ ‫در حالی اس��ت که ظرفیت تولید فرش ماشینی در‬ ‫ای��ران ح��دود ‪۱۴۰‬میلیون مترمربع اس��ت‪ .‬او در‬ ‫پایان به حمایت ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اسالمی ایران از صنعت فرش‬ ‫ماش��ینی کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬این شرکت با‬ ‫مش��ارکت نمایش��گاه های مه��م بین المللی مانند‬ ‫نمایش��گاه دموتکس ش��انگهای و کل��ن و برپایی‬ ‫نمایش��گاه های اختصاصی در کشورهای همسایه‬ ‫ل گذش��ته تالش کرده که ویژگی های‬ ‫در چند س��ا ‬ ‫منحصر به فرد انواع فرش های دس��تباف و ماشینی‬ ‫ایران را به جهانیان معرفی کند‪.‬‬ ‫انجام دهیم و مشکالت صادرکنندگان در این زمینه را‬ ‫حل کنیم‪ .‬عالوه بر اینها قرار شد کمیسیون گردشگری‬ ‫موض��وع اس��تفاده از اس��تارت اپ های گردش��گری را‬ ‫پیگیری کند؛ ش��اهدیم گردش��گری به سمت و سوی‬ ‫استفاده بیش��تر از شبکه های مجازی به جای اژانس ها‬ ‫پیش می رود؛ اتاق بازرگانی با تمام توان از استارت اپ ها‬ ‫در ای��ن زمین��ه حمای��ت خواه��د کرد و مصوب ش��د‬ ‫کمیسیون گردشگری نحوه همکاری ها را مشخص کند‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی ته��ران تاکید ک��رد‪ :‬عالوه بر‬ ‫اینها در نشس��ت هیات رئیسه با رئیسان کمیسیون ها‪،‬‬ ‫کمیسیون بهبود کسب و کار دو موضوع را پیشنهاد داد‬ ‫و قرار ش��د پیگیری شود‪ ،‬بحث تسویه حساب ها یعنی‬ ‫ماده ‪ ۱۸۶‬قانون مالیات ها مش��کالت را به وجود اورده و‬ ‫زمان زیادی را از فعاالن بخش خصوصی می گیرد؛ قرار‬ ‫شد از س��ران قوا درخواست کنیم گرفتن مفصاحساب‬ ‫و موضوع اجرای ماده ‪ ۱۸۶‬یکبار در س��ال انجام ش��ود‬ ‫که کس��ب و کار دچار اسیب نش��ود‪ .‬همچنین تمدید‬ ‫دفترچه ه��ای بیمه کارگری بحث دیگ��ری بود که این‬ ‫کمیسیون مطرح کرد‪ .‬درحال حاضر اگر ارسال فهرست‬ ‫کارفرما به هر دلیلی با تاخیر رو به رو ش��ود‪ ،‬فهرس��ت‬ ‫تایید نمی ش��ود و این انصاف نیس��ت؛ مصوب شد این‬ ‫موضوع را هم پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین به تحلیل شاخص ها و شرایط اقتصادی‬ ‫کش��ور پرداخت و اظهار کرد‪ :‬واردات در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫‪ ۹۸‬حدود ‪ ۱۷‬میلیارد و ‪ ۷۳۹‬میلیون دالر بوده است و‬ ‫‪ ۷‬درصد کاهش نش��ان می دهد به طور عمده در ارتباط‬ ‫با چین‪ ،‬کره جنوبی و فرانس��ه ب��وده‪ .‬همچنین امارها‬ ‫نشان می دهد سطح تجارت ما با دو کشور ترکیه و هند‬ ‫رش��د داش��ته که مرتبط با واردات از این کشورها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خوانس��اری س��پس به امارهای بانک مرکزی درباره‬ ‫رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬نقدینگی‬ ‫کش��ور در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به خرداد امس��ال‪ ۲۵ ،‬درصد‬ ‫افزای��ش پیدا کرده و ب��ه ‪ ۱۹۸۰‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫رسیده است و سهم پول در کل نقدینگی از ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫به ‪ ۱۵‬درصد افزایش یافته و این یعنی از س��پرده های‬ ‫بلندمدت به سمت سپرده های کوتاه مدت حرکت کرده‬ ‫و در این مدت ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان از س��پرده های‬ ‫بلندمدت کم شده است و به نظر می رسد این نقدینگی‬ ‫بیشتر در واسطه گری و س��وداگری ممکن است به کار‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ماج�رای خط ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالری ایران و‬ ‫چین‬ ‫همچنین در این نشس��ت‪ ،‬فریال مستوفی‪ ،‬عضو اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با بیان اینکه براس��اس مستندات‪ ،‬ایران‬ ‫و چی��ن خط ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد دالری را ب��رای معامالت‬ ‫تجاری برق��رار کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اس��اس چینی ها‬ ‫بدون ش��رکت در مناقصه ها به پروژه ها ورود می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬او با بیان اینکه براس��اس مس��تندات‪،‬‬ ‫ایران و چین خط ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالری را برای معامالت‬ ‫تج��اری برقرار کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اس��اس چینی ها‪،‬‬ ‫بدون ش��رکت در مناقصه ها به پروژه ها ورود می کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون بازار پول و سرمایه افزود‪ :‬قرار بر این‬ ‫اس��ت فرانس��ه ‪ ۱۵‬میلیارد دالر با تضمین خرید نفت‪،‬‬ ‫در قال��ب یک خط اعتباری به ای��ران بدهد که در این‬ ‫میان بحث بر س��ر این اس��ت که اگر امریکا این مجوز‬ ‫را برای فرانس��ه ص��ادر نکند‪ ،‬کار متوقف می ش��ود‪ ،‬در‬ ‫حالیکه به نظر می رسد حتی در صورت موافقت نکردن‬ ‫امری��کا‪ ،‬فرانس��ه می تواند ای��ن خ��ط را به عنوان یک‬ ‫خ��ط اعتباری می��ان بان��ک مرکزی دو کش��ور برقرار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مس��توفی تصریح ک��رد‪ :‬وزیر نفت معتقد اس��ت اگر‬ ‫ای��ران ای��ن ‪ ۱۵‬میلیارد دالر را دریاف��ت کند‪ ،‬مقروض‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬براساس مس��تندات دریافت شده‪،‬‬ ‫ای��ران و چین ی��ک قرارداد ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد دالری امضا‬ ‫کرده ان��د که برمبن��ای ان‪ ،‬ش��رکت های چینی بدون‬ ‫ورود در مناقصه ها کار را بر عهده خواهند گرفت‪ .‬البته‬ ‫اتاق تهران ش��بهاتی را در این زمینه داشت که اکنون‬ ‫بخشی از مستندات مرتبط با ان دریافت شده که نشان‬ ‫می دهد این خط برقرار شده است‪ .‬این یک معامله مالی‬ ‫بزرگ است که براساس ان‪ ،‬به نظر می رسد ایران نفت‬ ‫را ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد ارزان تر به چینی ها می فروشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫بازار مهر تامین است‬ ‫مهربانی تولید با «مهر»‬ ‫ب��ازار مهر روز به روز داغ تر می ش��ود‪ .‬تولیدکنندگان کار‬ ‫خ��ود را انج��ام داده ان��د و خرید از عمده فروش��ان نیز ارام‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬حاال نوبت خرده فروشان است که پاسخگوی‬ ‫نیاز جامعه باش��ند‪ .‬به این ترتیب فروشگاه های نوشت افزار‪،‬‬ ‫کفش‪ ،‬کتانی و کوله فروش��ی ها شلوغ ترین روزهای خود را‬ ‫پشت س��ر می گذارند‪ .‬خیاطی های روپ��وش دوز نیز همین ‬ ‫شرایط را دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در بازار مه��ر‪ ،‬خیاطان تنها صنفی‬ ‫هس��تند که میزان س��ود و زیان ش��ان وابس��ته به حمایت‬ ‫مستقیم وزارت اموزش و پرورش است‪ .‬حال اینکه اموزش‬ ‫و پرورش هنوز نتوانسته با این صنف قول و قراری بگذارد تا‬ ‫مدرسه ها به جای سفارش دوخت به غیرمجاز ها با خیاطان‬ ‫دارای پروانه کسب معامله کنند‪ .‬حال اینکه بازار مهر چگونه‬ ‫می گذرد؟‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کفش های ورزشی بازار ایرانی هستند‬ ‫نایب رئیس اتحادیه کفش های ماشینی تهران درباره بازار‬ ‫کفش های ورزش��ی در اس��تانه مهر گفت‪ :‬بازار کفش های‬ ‫ورزش��ی عمده فروش��ان ارام ش��ده و انها ف��روش خود را‬ ‫کرده اند و بازار تک فروشی ها اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مه��دی عبداله��ی در گفت وگ��و با‬ ‫گف��ت‪ :‬نرخ‬ ‫کفش های ورزش��ی و همین طور کفش های چرمی با وجود‬ ‫ثبات نس��بی نرخ دالر کاهش��ی نداشته اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫تولیدی ه��ا مهلت پرداخت پول به فروش��ندگان را افزایش‬ ‫داده و حتی به ‪ ۳‬ماه رس��انده اند‪ .‬این درحالی اس��ت که در‬ ‫ماه ه��ای قبل به طور نقدی یا درنهایت با مهلت یک ماه این‬ ‫دست از معامالت انجام می شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازار کفش های ورزش��ی به اندازه کافی اشباع‬ ‫ش در همه اندازه ه ا با تنوع خوبی تامین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫و کف ‬ ‫همان ط��ور که می دانی��د‪ ،‬واردات کفش ممن��وع و میزان‬ ‫کفش ه��ای قاچاق ورزش��ی هم در بازار ناچیز اس��ت و ان‬ ‫دس��ت از کفش های��ی که با نش��ان خارجی در ب��ازار دیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بیشترش��ان مونتاژ اس��ت؛ چراکه واردات زیره و‬ ‫رویه کفش ممنوع نش��ده است‪ .‬به این ترتیب کارخانه های‬ ‫ای��ران‪ ،‬کفش های خارجی را مونتاژ می کنند و کیفیت انها‬ ‫نیز به میزان کارخانه های اصل است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه کفش های ماشینی تهران بیان کرد‪:‬‬ ‫برخی از فروشندگان از طرح فروش فوق العاده به مناسبت‬ ‫ایام مهر استقبال کرده اند اما اگر نمایشگاه های مهر برگزار‬ ‫نمی ش��د‪ ،‬تعداد اف��رادی که از فروش فوق العاده اس��تفاده‬ ‫می کردند بیشتر می ش��د؛ چراکه چنین نمایشگاه هایی بر‬ ‫میزان فروش مغازه هایی که در تمام سال به امید این بازار‬ ‫می مانن��د‪ ،‬تاثیر منفی می گذارد‪ .‬این موضوعی اس��ت که‬ ‫درب��اره تمام حوزه های کیف‪ ،‬کفش و نوش��ت افزار مصداق‬ ‫دارد‪ ،‬از ای��ن رو ب��ر این باوری��م که برگزار نک��ردن چنین‬ ‫نمایش��گاه هایی ب��رای خرده فروش��ان بهت��ر و در چنی��ن‬ ‫شرایطی نیاز مصرف کنندگان نیز با طرح فروش فوق العاده‬ ‫قابل تامین است‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش و پرورش امسال هم حمایت نکرد‬ ‫رئی��س اتحادیه خیاط��ان زنانه و مردانه تهران نیز درباره‬ ‫ب��ازار روپوش مدرس��ه اظهار کرد‪ :‬در زمین��ه میزان تولید‬ ‫روپ��وش نگرانی نیس��ت ام��ا انچه بر ان انتق��اد وارد بوده‪،‬‬ ‫حمای��ت نکردن اموزش و پ��روش از صنف خیاطان مجاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫حبیب طهماسبی نیک در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫خیاط��ان مج��از می توانند با ن��رخ کمت��ر و کیفیت باالتر‬ ‫روپوش های��ی را برای تمام مناطق ته��ران تامین کنند‪ .‬ما‬ ‫تعاون��ی داریم و می توانیم با نرخ مناس��ب این کار را انجام‬ ‫دهیم‪ .‬ما سال های قبل به اموزش و پرورش نامه می دادیم‬ ‫ک��ه همکاری بین اتحادیه و این س��ازمان برقرار ش��ود اما‬ ‫عبدالهی‪ :‬واردات کفش ممنوع و میزان کفش های ورزش��ی قاچاق‬ ‫هم در بازار ناچیز اس��ت و بیشتر کفش هایی که با نشان خارجی در‬ ‫بازار دیده می شود‪ ،‬مونتاژ است‬ ‫امسال دیگر نامه ای به این نهاد نفرستادیم‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬به نظر می رس��د ‪۵۰‬درص��د روپوش ها‬ ‫را واحد ه��ای مج��از تولی��د می کنن��د و نیم��ی از انها در‬ ‫خیاطی های بدون پروانه کسب دوخته می شود‪.‬‬ ‫طهماس��بی نیک همچنی��ن گف��ت‪۸۰ :‬درص��د پارچه ‬ ‫روپوش ها ایرانی است و کیفیت خوبی هم دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ پارچه لباس فرم مدرسه ها‬ ‫خیاطی ها در س��ایر ش��هر ها هم ش��رایط خوبی ندارند‪.‬‬ ‫انچن��ان که رئیس اتحادیه خیاطان همدان از افزایش نرخ‬ ‫پارچه خبر داد و گفت‪ :‬امسال نرخ پارچه های تولید داخل‬ ‫با ‪ ۳‬برابر رش��د‪ ،‬عرضه شده و افزایش نرخ تولید لباس فرم‬ ‫مدرسه ها به این علت بوده است‪.‬‬ ‫س��یدرضا حس��ینی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره افزایش‬ ‫ن��رخ لب��اس فرم مدرس��ه ها اظهار ک��رد‪ :‬پارچه های مورد‬ ‫اس��تفاده در تولید روپوش مدرسه های استان تولید داخل‬ ‫است و با ‪ ۳‬برابر نرخ سال گذشته عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه دس��تمزد خیاطان در س��ال جاری‬ ‫افزایش چشمگیری نداشته است‪ ،‬افزود‪ :‬دستمزد خیاطان‬ ‫تولیدی ه��ای اس��تان ‪۲۰‬درصد رش��د یافته اس��ت و ‪۸۰‬‬ ‫تولیدکننده اس��تان س��فارش تولید روپوش مدرس��ه ها را‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی اندازه بندی روپوش مدرس��ه ها را از مقطع امادگی تا‬ ‫دبیرس��تان اعالم کرد و گفت‪ :‬روپوش ها براس��اس اندازه از‬ ‫نرخ ‪۶۰‬هزار تومان به باال عرضه ش��ده و با توجه به دریافت‬ ‫سفارش از مدرسه ها و جنس پارچه ای که درخواست شده‪،‬‬ ‫مابه تف��اوت نرخ ها از خانواده ها دریافت می ش��ود؛ به عنوان‬ ‫نمون��ه نرخ تمام ش��ده روپوش دانش اموزان مدرس��ه ها با‬ ‫سفارش جنس پارچ ه فاستونی ‪۱۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫حس��ینی با اشاره به اینکه خانواده ها باید مابه تفاوت نرخ‬ ‫تمام شده تولید را پرداخت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬سفارش مدرسه ها‬ ‫ب��ا توجه به رایزنی مدیران مدرس��ه ها با مس��ئوالن اولیا و‬ ‫مربیان مدرسه ها و سنجش توانایی مالی خانواده ها تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه خیاطان با بیان اینکه برخی مدرس��ه ها در تهیه‬ ‫روپوش نفع دانش اموز و خانواده را درنظر نمی گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫مدرس��ه ها برای تهیه پوشاک دانش اموزان به واحدهای زیرزمینی‬ ‫و غیرمج��از مراجع��ه می کنن��د‪ .‬حبیب طهماس��بی در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایس��نا‪ ،‬درباره دوخ��ت و عرضه مانتوی مدرس��ه اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫وی ن��رخ مقنعه عرضه ش��ده ب��رای مدرس��ه های ویژه‬ ‫دانش ام��وزان دخت��ر را هم اعالم کرد و گفت‪ :‬مقنعه با نرخ‬ ‫‪۱۰‬ه��زار تومان و مقنعه دبیرس��تانی و دانش��جویی با نرخ‬ ‫‪۱۶‬هزار تومان تولید می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه خیاطان همدان تعداد سفارش دریافتی از‬ ‫مدرسه ها را حدود ‪۷۰‬هزار روپوش اعالم کرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫امار دقیقی از تعداد تولید روپوش در تولیدی های اس��تان‬ ‫در دست نداریم و پایان مهر امار دقیق را ارائه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوشت افزار های ایرانی محبوب شده اند‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی‬ ‫ته��ران نی��ز در این زمینه گفت‪ :‬با توجه به فرهنگ س��ازی‬ ‫انجام ش��ده در سال های گذشته‪ ،‬اس��تقبال از نوشت افزار‬ ‫ایرانی افزایش یافته و به همین واس��طه تولید هم افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬خودکار و مداد ازجمل��ه کاالهایی بوده که‬ ‫افزایش تولید داشت ه است‪.‬‬ ‫موس��ی فرزانیان چند روز پی��ش در گفت وگو با‬ ‫درب��اره تولید داخلی هم اظهار کرد‪ :‬س��هم تولید ایرانی از‬ ‫بازار کم اس��ت اما پاک کن تولید می کنیم‪ .‬درباره مداد هم‬ ‫این نکته را باید یاداوری کرد که حدود یک س��ال اس��ت‬ ‫واردات ان ممن��وع ش��ده و ب��ه این ترتی��ب دولت از تولید‬ ‫داخل��ی حمایت کرده اس��ت و اگرچ��ه واحدهای تولیدی‬ ‫مش��کالت خود را دارند اما به طور کلی از ش��رایط موجود‬ ‫رضای��ت دارند؛ چراکه همین که درباره تولید‪ ،‬صحبت های‬ ‫حمایتی می شود امیددهنده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوشت افزار گران شده است‬ ‫مه��دی راس��تگو مق��دم‪ ،‬رئی��س اتحادیه نوش��ت افزار‬ ‫شهرس��تان بیرجند نی��ز در گفت وگو با مه��ر بیان کرد‪ :‬از‬ ‫موضوع نرخ باالی نوش��ت افزار و افزای��ش ‪۲‬تا‪ ۳‬برابری ان‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته همه اطالع دارند و طرح ان فقط‬ ‫نمک پاشیدن بر زخم مردم است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬چند س��ال اس��ت که در ب��ازار خبری‬ ‫از نوش��ت افزار تعاونی نیس��ت و مردم به ص��ورت ازاد نیاز‬ ‫فرزندان خود در این حوزه را تامین می کنند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫چند س��ال گذشته بارها به مدرس��ه ها و اموزش و پرورش مناطق‬ ‫گوناگون تهران اعالم ش��ده که مدرس��ه ها ب��رای تهیه روپوش به‬ ‫واحدهای مجاز صنفی مراجعه کنند‪ ،‬اما همچنان مدرس��ه ها نیاز‬ ‫خود را به وس��یله واحدهای غیرمج��از و زیرزمینی تامین می کنند‬ ‫که در نهایت منجر به ایجاد ضرر و زیان برای خانواده ها می ش��ود‪.‬‬ ‫برگزاری سمینار اذین چوب در سرعین‬ ‫نسل نوین در های ضدسرقت رونمایی خواهد شد‬ ‫سمینار ‪۳‬روزه تخصصی اذین چوب با حضور فعاالن درهای‬ ‫ضدس��رقت از سراس��ر کشور در شهر س��رعین برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬نخستین سمینار تجاری خانواده بزرگ اذین‬ ‫چوب با نام های تجاری «قاالن درب‪ -‬اورال درب» صبح شنبه‬ ‫‪ ۲۳‬ش��هریور ‪ ۱۳۹۸‬با حض��ور بیش از ‪ ۲۵‬نماین��ده فعال از‬ ‫سراسر کشور در محل برگزاری سالن همایش های بین المللی‬ ‫هتل الله س��رعین برگزار ش��د‪ .‬این همایش با تمرکز بر چند‬ ‫محو ر اصلی شامل توسعه روابط تجاری میان اعضای شرکت و‬ ‫زیرمجموعه ها‪ ،‬توسعه کسب و کارهای مرتبط با صنعت چوب‪،‬‬ ‫بررس��ی روش های نوین فروش و زنجی��ره تولید موردتحلیل‬ ‫و بررس��ی ق��رار گرفت‪ .‬همچنین بازدی��د از مجموعه تولیدی‬ ‫در منطقه ش��هرک صنعتی اردبیل‪ ،‬با هدف اگاهی بیش��تر از‬ ‫روش های تولید از مراحل ابتدایی ایده و طرح تا مراحل پایانی‬ ‫س��اخت و اجرا از مهم ترین دستاورد های این سمینار به شمار‬ ‫می اید‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬نمایندگان فعال این مجموعه در حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش از سراس��ر کشور شامل‬ ‫نوش��ت افزار بیرجند در پاسخ به این پرسش که در صورت‬ ‫توزیع نش��دن نوش��ت افزار تعاونی چرا شاهد اگهی فروش‬ ‫دفتره��ای تعاونی ازس��وی برخی از مغازه ه��ا و واحدهای‬ ‫فروش هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اینه��ا همه تبلیغ های دروغین‪،‬‬ ‫نوع��ی کالهبرداری و فقط برای ج��ذب مردم برای فروش‬ ‫اس��ت‪ .‬راستگو مقدم افزود‪ :‬برای امسال نیز هنوز دفترهای‬ ‫تعاونی وارد ش��هر بیرجند نش��ده و احتم��ال توزیع ان در‬ ‫روزهای اینده وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف ‪ ۵‬تا ‪۲۵‬درصدی‬ ‫نمایشگاه های استقبال از مهر در شهرهای ایران برپا شده‬ ‫ است‪ .‬معاون امور بازرگانی توسعه و تجارت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬نمایش��گاه اس��تقبال از مهر با عرضه‬ ‫کاال و نوش��ت افزار تولید داخل و تخفیف ‪ ۵‬تا ‪۲۵‬درصدی‬ ‫شروع به کار کرده است‪.‬‬ ‫مجتبی شیرقاضی در ایین گشایش نمایشگاه مهر که با‬ ‫حض��ور پیمان زن��دی‪ ،‬رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و عض��و هیات رئیس��ه‬ ‫اتاق اصناف تهران برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه های‬ ‫اس��تقبال از مه��ر (پاییزه) در ‪2‬منطقه از تهران (بوس��تان‬ ‫گفت وگ��و و حکیمی��ه) از ‪۲۴‬ش��هریور تا ‪۵‬مهر از س��اعت‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۱‬برقرار اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬س��تاد تنظیم بازار‬ ‫کشور در راس��تای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها برگزاری‬ ‫نمایشگاه های مهر را به تمامی استان ها ابالغ کرده است که‬ ‫با محوریت اتاق های اصناف برگزار ش��ود‪ .‬شیرقاضی افزود‪:‬‬ ‫به هیچ عنوان کمبودی در عرضه کاالهای نوش��ت افزار در‬ ‫کشور نداریم و به اندازه نیاز بازار کاال با نرخ مناسب توزیع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور بازرگانی توس��عه و تج��ارت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت تصریح کرد‪ :‬کاالهای موردنیاز با تخفیف‬ ‫‪ ۵‬تا ‪۲۵‬درصدی عرضه خواهد ش��د و دفترچه های تنظیم‬ ‫ب��ازاری برای هر دانش اموز تا ‪۵‬جلد دفترچه با نرخ مصوب‬ ‫توزیع خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬کارگروهی متشکل از اتحادیه‬ ‫مربوط‪ ،‬برای نرخ گذاری کاالهای توزیعی در این نمایشگاه‬ ‫اقدام کرده اند تا نوشت افزار و کاالهایی که در این نمایشگاه‬ ‫عرض��ه می ش��ود‪١۵ ،‬درصد کمت��ر از نرخ بازار به دس��ت‬ ‫مصرف کنندگان برسد‪ .‬ازاین رو بیش از ‪۴۰‬گروه از بازرسان‬ ‫س��ازمان حمایت و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران‪ ،‬بازرسی بر عرضه نوشت افزار در سطح پایتخت را به‬ ‫صورت ویژه در دستورکار قرار داده اند‪.‬‬ ‫برخی مدرسه ها به واحدهای غیرمجاز سفارش می دهند‬ ‫اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬تهران‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬یزد‪ ،‬رش��ت‪ ،‬مازندران‪ ،‬گرگان‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬بابلس��ر‪ ،‬اس��تارا و‪ ...‬به همراه خانواده در این س��مینار‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬اذین چوب به زودی قرار است از فناوری های‬ ‫جدیدی در حوزه تولید در های ضدسرقت رونمایی کند‪ .‬جهت‬ ‫دریافت اطالعات بیش��تر به وب س��ایت ‪ www.galan.co‬یا‬ ‫‪ www.uraldoor.co‬مراجعه شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه خیاطان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صورتی که مدرسه ها‬ ‫و خانواده ه��ا ب��ه واحده��ای مجاز خیاطی مراجع��ه کنند روپوش‬ ‫مدرس��ه با توجه به نیاز دانش اموز و کیفیت پارچه‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫و ارائه می ش��ود که در این فرایند اتحادیه و س��ازمان های نظارتی‪،‬‬ ‫بازرسی و نظارت قابل توجهی بر کیفیت محصول ارائه شده خواهند‬ ‫مهدی عبدالهی‬ ‫حبیب طهماسبی نیک‬ ‫موسی فرزانیان‬ ‫داش��ت‪ .‬طهماسبی با بیان اینکه واحدهای دارای جواز کسب برای‬ ‫روپوش مدرس��ه باتوجه به دس��تمزد‪ ،‬کیفیت پارچه و متراژ پارچه‬ ‫مصرفی‪ ،‬نرخ اصولی ارائه می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل نفع برخی افراد‬ ‫و بی توجه��ی به منافع خانواده ها‪ ،‬مدرس��ه ها به اتحادیه و اعضای‬ ‫زیرمجموعه انها برای تهیه روپوش مراجعه نمی کنند‪.‬‬ ‫«یاسوج» میدان میوه و تره بار می خواهد‬ ‫ ش��هردار یاس��وج گف��ت‪ :‬اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د‬ ‫ظرفیت های خوبی در حوزه کش��اورزی دارد و یاسوج به عنوان‬ ‫مرکز این استان می تواند یک میدان میوه و تره بار داشته باشد‪.‬‬ ‫ به گزارش ایسنا‪ ،‬نس��تهن مقدم‪ ،‬در نشست بررسی وضعیت‬ ‫می��دان میوه و تره بار یاس��وج اف��زود‪ :‬باید مراک��ز نگهداری و‬ ‫س��ردخانه ای میوه داشته باش��یم تا بتوانیم در این زمینه بهتر‬ ‫عمل کنیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬متولیان امر واحدهای فروش میوه را موظف‬ ‫کنن��د که میوه موردنیاز خود را از می��دان میوه و تره بار تامین‬ ‫کنند‪ .‬ش��هردار یاس��وج خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صورت راه اندازی‬ ‫میدان میوه و تره بار در محله های ش��هر یاسوج ‪۵‬بازارچه محلی‬ ‫ایجاد و راه اندازی می شود که می تواند فرصتی برای تقویت این‬ ‫میدان باش��د‪ .‬مقدم تصریح ک��رد‪ :‬این میدان در فرصتی برابر و‬ ‫در قالب فراخوان به افراد دارای ش��رایط واگذار می شود‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه عزم م��ا برای راه اندازی میدان میوه و تره بار ش��هر‬ ‫یاسوج جزم است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬میدان میوه و تره بار در شهر یاسوج‬ ‫داریم اما چه مس��ئله ای باعث شده که هم اکنون بدون استفاده‬ ‫یادداشت‬ ‫رویارویی با‬ ‫کاالهای لوکس‬ ‫یا بی کیفیت‬ ‫باش��د‪ .‬باید ما مسئوالن و متولیان پاس��خگو باشیم‪ .‬همچنین‬ ‫براتعلی صالحی‪ ،‬مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد نیز در این نشس��ت گف��ت‪ :‬موقعیت میدان میوه و‬ ‫تره بار یاسوج مناسب است‪ ،‬دسترسی به مرکز شهر دارد‪ ،‬مردم‬ ‫اس��تقبال خواهند کرد و جوابگو نیاز اس��ت که باید همه تالش‬ ‫کنند این مشکل در مرکز استان رفع شود‪ .‬وی افزود‪ :‬باید میدان‬ ‫میوه و تره بار یاسوج راه اندازی و مشکالت پیش رو برطرف شود‬ ‫و با موانع نیز بر اساس قانون برخورد خواهد شد‪ .‬صالحی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خودروهای دس��تفروش میوه باید ساماندهی و موظف به‬ ‫خرید از میدان میوه و تره بار شوند‪ .‬مدیرکل تعزیرات حکومتی‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد‪ :‬چرا در شهرستان‬ ‫گچس��اران دنبال دومی��ن میدان میوه و تره بار هس��تند اما در‬ ‫یاسوج‪ ،‬مرکز استان عملی نمی شود؟ صالحی تصریح کرد‪ :‬حق‬ ‫مردم استان به ویژه ش��هر یاسوج است که میدان میوه و تره بار‬ ‫داشته باشند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مرکز استان به میدان میوه و تره بار‬ ‫نیاز دارد که باید نهادهای متولی همکاری الزم را برای تس��ریع‬ ‫در روند راه اندازی داشته باشند‪.‬‬ ‫«پس��رم کول��ه و کفش را از دس��تفروش‬ ‫بخری��م ارزان ت��ر اس��ت»؛ «دخت��رم اینجا‬ ‫خرید کردن بی کالس��ی است‪ ،‬برویم باالی‬ ‫شهر»‪ .‬تفاوت فرهنگ ها از همین جمله های‬ ‫س��اده اغاز می ش��ود‪ .‬درصد قابل توجهی از‬ ‫تف��اوت فرهنگ خرید قش��رهای اجتماعی‬ ‫از خرید ه��ای دانش ام��وزی و در اس��تانه‬ ‫دوره جدید اموزش نش��ات می گیرد‪ .‬وقتی‬ ‫خانواده ها دس��ت فرزندان خود را می گیرند‬ ‫و می گویند‪« :‬برویم خرید مدرس��ه» و بعد‬ ‫چند گ��روه می ش��وند؛ خانواده هایی که به‬ ‫ارزان س��راهایی ک��ه کاالی کم کیفی��ت اما‬ ‫ارزان دارند س��رمی زنند و خانواده هایی که‬ ‫فروشگاه های لوکس و گران فروش را پاتوق‬ ‫خانوادگ��ی خود می کنند‪ .‬بی انصافی اس��ت‬ ‫اگ��ر نگویی��م گروهی هم ت�لاش می کنند‬ ‫کاالی��ی ب��ا ن��رخ و کیفی��ت مناس��ب را از‬ ‫فروشگاه های معتبر بخرند‪.‬‬ ‫ناگفت��ه پیداس��ت‪ ،‬تف��اوت درامد برخی‬ ‫خانواده ها منجر ب��ه تفاوت امکانات رفاهی‪،‬‬ ‫تفریحی‪ ،‬تربیتی و‪ ...‬فرزندان شده است‪ .‬این‬ ‫خوب است یا بد؟‬ ‫طبیعی است یا غیرطبیعی؟ قضاوت با شما‬ ‫ام��ا به هر حال این پدیده‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫واردکنن��دگان را مجاب می کن��د که برای‬ ‫‪ ۳‬گ��روه تولی��د یا واردات داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫خانواده های به اصطالح پولدار‪ ،‬خانواده های‬ ‫کم درام��د و انها که همیش��ه به دنبال نرخ‬ ‫متوسط هس��تند‪ .‬مشتری شناسی و تخمین‬ ‫ت��وان خری��د خانواده ها از بدیهی��ات تولید‬ ‫و تجارت اس��ت و ایرادی به ان نیس��ت اما‬ ‫مش��تری هوش��مند هرچه تولید ش��ده را‬ ‫نمی خ��رد و هرچه نرخ نهایی خوانده ش��ده‬ ‫را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫وقتی از مش��تری س��خن می گوییم‪ ،‬همه‬ ‫گروه های سنی را درنظر می گیریم‪ .‬درست‬ ‫اس��ت که در اخر والدین دس��ت در جیب‬ ‫ک��رده و به کس��به پول می پردازن��د اما در‬ ‫خرید کاالهای مدرس��ه ای مش��تری اصلی‬ ‫گ��روه س��نی ‪ ۷‬تا ‪ ۱۸‬س��ال هس��تند‪ .‬انها‬ ‫هستند که درنهایت یک دفتر مشق‪ ،‬مداد و‬ ‫پاک کن‪ ،‬کوله پشتی و کفش را می پسندند‬ ‫و مش��خص می کنند که چه چیزی فروخته‬ ‫و در دوره های بعد تولید یا واردات شود‪ .‬اما‬ ‫ایا والدین نقش تربیتی در این میان ندارند؟‬ ‫پاسخ منفی است‪.‬‬ ‫چند روزی است که خبر از به بازار امدن‬ ‫جامدادی های چندصدهزار تومانی‪ ،‬ارامش‬ ‫روان��ی برخی از مردم را بره��م زده و البته‬ ‫این درحالی اس��ت که فروش رفتن ان نیز‬ ‫دور از ذهن به نظر نمی رس��د‪ .‬در ش��هر که‬ ‫قدم بزن��ی‪ ،‬بچه های��ی را می بینی که برای‬ ‫خرید لوازم مدرس��ه الکچ��ری همراه پدر و‬ ‫مادر خود امده اند و در مقابل بچه هایی هم‬ ‫هس��تند که به خاطر نخریدن نوشت افزار با‬ ‫نگاه حسرت بار به این کاالها‪ ،‬به مسیر خود‬ ‫ادامه می دهند‪.‬‬ ‫بچه هایی را می شناسم که شرم می کنند‬ ‫از اینک��ه ب��ه پ��در کارمن��د خ��ود بگویند‬ ‫چیزی می خواهن��د و در مقابل بچه هایی را‬ ‫می شناس��م که از خریدن کاالها با نرخ زیر‬ ‫‪۵۰‬هزار تومان خجالت می کشند‪ .‬چه فاصله‬ ‫عمیقی بین نگاه این هم سن و سال ها ایجاد‬ ‫کرده ایم‪ .‬چه تلخ اس��ت که بچه ها را درگیر‬ ‫فرهنگ لوکس و ارزان کرده ایم‪.‬‬ ‫مگر ن��ه اینک��ه جام��دادی چندصدهزار‬ ‫تومان��ی هم��ان کاربرد جام��دادی ‪۲۰‬هزار‬ ‫تومان��ی را دارد؟ چطور خری��د کرده ایم که‬ ‫چنی��ن کاالهای��ی تولید و وارد ب��ازار ایران‬ ‫می شود؟ در مقابل همین پرسش را می توان‬ ‫نس��بت به جامدادی ها‪ ،‬کیف ها یا مداد های‬ ‫بی کیفیت داشت‪ .‬چطور خرید کرده ایم که‬ ‫اجازه ورود این کاالهای بی کیفیت را به بازار‬ ‫داده ایم؟‬ ‫در مباحث اقتص��ادی موضوعی با عنوان‬ ‫«مدیریت س��رمایه» مطرح است‪ .‬مدیریت‬ ‫س��رمایه را کدام گروه از افراد ‪ ۷‬تا ‪ ۱۸‬سال‬ ‫س��اده تر می اموزند؟ انها که از خانواده های‬ ‫متمول هس��تند یا انها ک��ه از خانواده های‬ ‫کم درامد هستند؟ شاید هم هیچ کدام‪.‬‬ ‫بی توج��ه به اینک��ه چقدر پ��ول داریم تا‬ ‫هزینه کاالهای موردنیاز بچه های مان کنیم‪،‬‬ ‫کدام یک از ما مدیریت س��رمایه را در زمان‬ ‫خرید مه��ر ب��ه بچه های م��ان می اموزیم؟‬ ‫وقت ان اس��ت ک��ه در خرید ک��ردن برای‬ ‫فرزندان مان اگاهانه تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همجواری پرندگان و پرنده نگران در تاالب بوجاق‬ ‫ضرورت رعایت قوانین‬ ‫جدید درسفربه گرجستان‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بومیان تاالب‬ ‫بوجاق قایق هایی‬ ‫را برای‬ ‫گردشگران در‬ ‫نظر گرفته اند‬ ‫اما به دلیل‬ ‫اینکه این تاالب‬ ‫الیروبی نشده‬ ‫است گاهی‬ ‫قایق ها در گل ‬ ‫گیر می کنند و‬ ‫قایقرانان برای‬ ‫رفع مشکل‬ ‫گردشگران‪ ،‬به‬ ‫اب می زنند و ان‬ ‫را هل می دهند‬ ‫کسی می داند که چند نفر از مردم ایران به پرنده نگری‬ ‫عالقه دارند و به این بهانه سفر می کنند؟ شاید این نوع از‬ ‫س��رگرمی حتی برای بعضی ایرانی ها عجیب و ناشناخته‬ ‫باش��د و ندانند پرنده نگری به چه معنا است‪ .‬پرنده نگری‬ ‫نوعی س��رگرمی اس��ت که مربوط به مشاهده و بررسی‬ ‫پرن��دگان در طبیعت می ش��ود‪ .‬این نوع س��رگرمی بین‬ ‫م��ردم جهان رواج یافته و عالقه مندان به ان‪ ،‬جدا از نوع‬ ‫ش��غل یا تخصص با شوق و ذوق وافر به این تفریح سالم‬ ‫می پردازند‪ .‬خالف تص��ور بعضی‪ ،‬برای پرنده نگری الزم‬ ‫نیس��ت پرنده شناس بود و عالقه به طبیعت کافی است‪.‬‬ ‫پرنده نگری بخش��ی از فعالیت بومگردی (اکوتوریس��م)‬ ‫به ش��مار می اید و جالب اس��ت بدانیم که ایران یک روز‬ ‫(‪ ۲۵‬ابان) را به پرنده نگری اختصاص داده اس��ت‪ .‬حال‬ ‫برای پرنده نگری در این فصل به کجا می توان سفر کرد؟‬ ‫بناب��ر گ��زارش میدان��ی ع��کاس‬ ‫و براس��اس‬ ‫داده های��ی گرداوری ش��ده از مناب��ع گوناگون خبری‪،‬‬ ‫بوج��اق یک��ی از جاهایی اس��ت که این روزه��ا میزبان‬ ‫پرنده ها اس��ت و گردشگرانی را که عالقه مند به تماشای‬ ‫پرندگان‪ ،‬تاالب‪ ،‬طبیعت یا قایق سواری هستند‪ ،‬به خود‬ ‫جلب می کند‪.‬‬ ‫بوج��اق در محدوده بندر کیاش��هر ت��ا زیباکنار واقع‬ ‫ش��ده و بخش��ی از نوار ساحلی دریای مازندران را شامل‬ ‫می شود‪ .‬تمام پارک ملی بوجاق با عنوان تاالب کیاشهر‬ ‫در فهرس��ت تاالب های بین المللی کنوانسیون رامسر به‬ ‫ثبت رس��یده است‪ .‬این تاالب یکی از بهترین تاالب های‬ ‫کش��ور برای پرنده نگری اس��ت‪ .‬ت��االب بوجاق عالوه بر‬ ‫میزبان��ى گونه ه��اى گوناگون پرنده‪ ،‬زیس��تگاه بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬گون��ه ماه��ى و ابزی��ان بومى و مهاج�� ِر و از معدود‬ ‫زیس��تگاه هاى فک خزر است‪ .‬بوجاق با وجود زخم های‬ ‫زی��ادی که بر ت��ن دارد با تالش محیط بان��ان منطقه و‬ ‫دوس��تداران حیات وحش همچنان پابرجا و تماش��ایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫پ��ارک مل��ی بوجاق منطقه ای حفاظت ش��ده در بندر‬ ‫کیاشهر استان گیالن است‪ .‬این منطقه نخستین «پارک‬ ‫ملی خش��کی ـ دریایی» ثبت ش��ده در ایران به ش��مار‬ ‫می رود و ‪۳‬هزار و ‪ ۲۶۰‬هکتار وس��عت دارد‪ .‬از این مقدار‬ ‫حدود هزار و ‪ ۶۰۰‬هکتار ان محوطه دریایی‪ ،‬حدود ‪۱۶۰‬‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س��فیر ای��ران در گرجس��تان اظهارک��رد‪:‬‬ ‫مقام��ات گرجس��تانی در دیدارهای��ی که با‬ ‫انها داش��ته ایم از س��فر ایرانیان به این کشور‬ ‫اس��تقبال کامل کردند‪ .‬همچنین مشکل منع‬ ‫ورود برخی ایرانی ها به این کش��ور‪ ،‬مربوط به‬ ‫اگاهی نداش��تن مسافران از قوانین و مقررات‬ ‫گرجستان اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدجواد‬ ‫قوام شهیدی در گفت وگو با خبرنگاران درباره‬ ‫برخی مس��ائلی که گاه برای شهروندان ایرانی‬ ‫هن��گام س��فر به گرجس��تان پی��ش می اید‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بخش��ی از انچ��ه رخ داده مربوط‬ ‫به اگاهی نداش��تن برخی ش��هروندان ایرانی‬ ‫نسبت به قوانین کشور مقصد بوده است‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه وزارت خارجه و س��فارت ایران‬ ‫در گرجستان نس��بت به اطالع رسانی در این‬ ‫زمینه برای ش��هروندان ایرانی اقدام های الزم‬ ‫را انج��ام داده و در دف��اع از حقوق هموطنان‬ ‫هی��چ کوتاهی نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هم��واره تالش‬ ‫کرده ایم از حق��وق هموطنان خود و از جمله‬ ‫کسانی که به عنوان سرمایه گذار یا گردشگر به‬ ‫گرجستان سفر می کنند‪ ،‬دفاع کنیم‪ .‬برخی از‬ ‫مسائلی که برای تعداد محدودی از هموطنان‬ ‫ما در جریان ورود به گرجس��تان ایجاد شده‪،‬‬ ‫ناش��ی از اطالع نداشتن شهروندان از مقررات‬ ‫این کش��ور بوده اس��ت و برخی از انها نیز به‬ ‫سیاس��ت های جدید گرجس��تان بازمی گردد‬ ‫چراک��ه این کش��ور ناگزیر اس��ت در قوانین‬ ‫و مق��ررات خ��ود در این زمینه ب��ا پیروی از‬ ‫اتحادی��ه اروپا تغییراتی ایج��اد کند و قاعدتا‬ ‫با ای��ن تغییرات و تحوالت س��ختگیری های‬ ‫جدیدی اعمال می ش��ود‪ .‬این دیپلمات ادامه‬ ‫داد‪ :‬در همی��ن چارچ��وب مصران��ه از هم��ه‬ ‫هموطنان تقاضا می کنیم در جریان س��فر به‬ ‫دیگر کشورها از جمله گرجستان مواردی در‬ ‫حوزه تهیه بلیت بازگش��ت‪ ،‬رزرو هتل‪ ،‬بیمه‬ ‫و داش��تن پول کافی و همچنین دیگر مسائل‬ ‫مورد تقاضای کش��ور مقص��د را رعایت کنند‪.‬‬ ‫گرجستانی ها نیز در این زمینه کمک خواهند‬ ‫کرد و موجبات نارضایتی شهروندان ایرانی را‬ ‫فراهم نمی کنند‪ .‬قوام ش��هیدی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در مالقات های گوناگونی که با مقامات‬ ‫گرجس��تانی از جمله مقامات وزارت خارجه و‬ ‫دیگر نهاد های این کشور داشتیم‪ ،‬انها تاکید‬ ‫کرده ان��د که عالقه مند به س��فر ش��هروندان‬ ‫ایرانی به این کشور هستند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گردش��گران در روزهای پایانی تابس��تان ‪ ۹۸‬هن��وز در حال ورود به‬ ‫تاالب بوجاق هستند و از قایق سواری و قدم زدن روی پل چوبی در کنار‬ ‫پرندگان زیبا‪ ،‬در این منطقه لذت می برند‬ ‫هکتار محوطه تاالبی و بقیه ان محوطه خش��کی شامل‬ ‫زمین های ساحلی‪ ،‬جلگه ای و علفزار است‪.‬‬ ‫این منطقه از ‪ ۳‬تاالب ِکیاش��هر در ش��رق‪ ،‬بوجاق در‬ ‫غ��رب و ‪ ۲۲‬بهم��ن در مرک��ز همراه دلتای س��فیدرود‪،‬‬ ‫جلگه ها و علفزارهای غرب دلتای سفیدرود و زمین ها و‬ ‫اب های ساحلی دریای خزر تشکیل می شود‪ .‬این منطقه‬ ‫از سال ‪ ۸۱‬به عنوان پارک ملی تعیین شده است‪.‬‬ ‫ان��واع قو‪ ،‬غاز‪ ،‬مرغابی‪ ،‬فالمینگو‪ ،‬انقوت‪ ،‬چنگر(پرال)‪،‬‬ ‫پرس��توی دریای��ی‪ ،‬بوتیم��ار‪ ،‬ق��ار‪ ،‬خوتکا‪ ،‬مرغ س��قا‪،‬‬ ‫گیالنش��اه‪ ،‬گی�لار‪ ،‬کش��یم‪ ،‬لک لک‪ ،‬کاکای��ی‪ ،‬باکالن‪،‬‬ ‫حواصی��ل‪ ،‬درن��ا‪ ،‬قرق��اول‪ ،‬بلدرچین‪ ،‬چاخ ل��ق‪ ،‬زنگوله‬ ‫بال‪ ،‬س��لیم‪ ،‬خروس کولی‪ ،‬ابچلیک‪ ،‬ابیا‪ ،‬پاشلک‪ ،‬تلیله‪،‬‬ ‫جغ��د‪ ،‬چکاوک‪ ،‬دارکوب‪ ،‬هدهد‪ ،‬س��بزه قبا‪ ،‬زنبورخوار‪،‬‬ ‫ماهی خ��ورک و پرن��دگان ش��کاری مانند ان��واع عقاب‪،‬‬ ‫کورکور‪ ،‬س��ارگپه‪ ،‬س��نقر‪ ،‬عقاب دریای��ی‪ ،‬هما‪ ،‬قرقی‪،‬‬ ‫ط��رالن‪ ،‬پیغو‪ ،‬ترمت��ای‪ ،‬دلیجه‪ ،‬لی��ل‪ ،‬باالبان‪ ،‬الچین‬ ‫و بحری‪ ،‬سس��ک‪ ،‬پپ��ت‪ ،‬زرده پره‪ ،‬ت��وکا‪ ،‬قمری‪ ،‬چرخ‬ ‫ریس��ک‪ ،‬مگس گیر‪ ،‬دم جنبانک‪ ،‬س��نگ چش��م‪ ،‬بلبل‪،‬‬ ‫س��ینه س��رخ‪ ،‬کوکو و چلچله از جمله پرندگان بوجاق‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫البت��ه تعداد پرندگان بومی س��اکن ای��ن پارک‪ ،‬فقط‬ ‫‪۲۰‬گونه است و بقیه از پرندگان مهاجر و عبوری هستند‬ ‫که بیش��تر انها فصل زمس��تان را در منطقه می گذرانند‬ ‫و س��پس به زادگاه های خود باز می گردند‪ .‬شناگر بلوطی‬ ‫پرنده نادری اس��ت که تاکنون فقط ‪ ۲‬بار در ایران دیده‬ ‫ش��ده که یک بار در بوجاق و بار دیگر در جنوب کش��ور‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬پرندگان ن��ادر دیگری چ��ون عروس غاز‪،‬‬ ‫فاالروپ‪ ،‬غاز پازرد‪ ،‬و غاز پیشانی س��فید کوچک هم در‬ ‫این منطقه دیده ش��ده اند‪ .‬همچنی��ن حضور پرندگانی‬ ‫مث��ل طرق��ه کوهی و چکچک ابلق که به طور معمول در‬ ‫مناطق کوهس��تانی زندگی می کنند تعجب کارشناسان‬ ‫را برانگیخته است‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬گون��ه از ابزیان گوناگ��ون هم در منطقه‬ ‫شناس��ایی ش��ده که ماهی س��فید‪ ،‬کپور‪ ،‬اردک ماهی‪،‬‬ ‫ُکلمه‪ ،‬ماهی کاراس‪ ،‬الی ماهی‪ ،‬س��یم پرک و سرخ باله از‬ ‫جمله انها هس��تند‪ .‬همچنین فک خزری‪ ،‬تنها پستاندار‬ ‫دری��ای خزر ه��م در این منطقه دیده می ش��وند‪ .‬تعداد‬ ‫گونه های گیاهی شناسایی شده در این منطقه هم ‪۲۴۸‬‬ ‫گونه است‪.‬‬ ‫این منطقه از طریق جاده های حسن رود به زیباکنار‪،‬‬ ‫لش��ت نش��اء ب��ه زیباکنار و نی��ز از طریق ج��اده خاکی‬ ‫زیباکن��ار ه��م که در جوار رودخانه اش��مک قرار دارد و‬ ‫مس��یرهای خاکی گوناگون دیگر برای بازدیدکنندگان‬ ‫و پژوهش��گران قابل دسترس��ی اس��ت‪ .‬گردشگران در‬ ‫روزه��ای پایانی تابس��تان ‪ ۹۸‬هنوز در حال ورود به این‬ ‫منطقه هس��تند و از قایق س��واری و ق��دم زدن روی پل‬ ‫چوبی در کنار پرندگان زیبا‪ ،‬در این منطقه لذت می برند‪.‬‬ ‫با این حال مش��کالتی گریبانگیر گردش��گری در تاالب‬ ‫بوجاق است‪.‬‬ ‫بومی��ان تاالب بوجاق قایق هایی را برای گردش��گران‬ ‫در نظ��ر گرفته اند اما به دلی��ل اینکه این تاالب الیروبی‬ ‫نشده است گاهی قایق ها در گل گیر می کنند و قایقرانان‬ ‫برای رفع مش��کل گردشگران‪ ،‬به اب می زنند‪ ،‬ان را هل‬ ‫می دهند تا از گل خارج شده و به راه افتد‪ .‬هرچند منابع‬ ‫مالی برای ساخت زیرساخت ها برای صنعت گردشگری‬ ‫هم��واره دلیل چنین مش��کالتی مطرح می ش��ود اما ما‬ ‫ایرانی ها بر این باوریم که هر مش��کلی را راه حلی است و‬ ‫با همین امید به رفع مش��کالت اس��ت که گردشگران از‬ ‫بازدید از تاالب بوجاق‪ ،‬استقبال می کنند‪.‬‬ ‫تمایل شهروندان اصفهانی‬ ‫به توسعه گردشگری خالق‬ ‫نتای��ج ی��ک پژوهش نش��ان می دهد نقش‬ ‫ش��هروندی در راس��تای توس��عه گردشگری‬ ‫خالق ش��هر اصفهان موثر اس��ت‪ .‬گردشگری‬ ‫ل گذش��ته در جهان رشد‬ ‫خالق در چند س��ا ‬ ‫قابل توجه��ی داش��ته که عل��ت ای��ن امر را‬ ‫می ت��وان افزای��ش تمایل افراد ب��ه گونه های‬ ‫گردشگری ش��هری و به دنبال ان گردشگری‬ ‫خالق دانس��ت‪ .‬در این میان نقش شهروندان‬ ‫به عنوان اصلی ترین و بزرگ ترین جامعه درون‬ ‫ش��هرها بسیار حائز اهمیت است‪ .‬فعالیت ها و‬ ‫نقش هایی که شهروندان می توانند در راستای‬ ‫توسعه گردشگری شهری و به ویژه گردشگری‬ ‫خالق به عنوان جامعه محلی داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫و براس��اس گزارش��ی‬ ‫از ایس��نا‪ ،‬ش��هر اصفهان در اس��تان اصفهان‬ ‫دارای ظرفیت ه��ای بس��یار غن��ی در زمینه‬ ‫گردش��گری خ�لاق اس��ت‪ .‬کس��ب عن��وان‬ ‫ش��هر خالق صنایع دستی از س��وی یونسکو‬ ‫گواهی بر این مدعاس��ت‪ .‬بنابراین پژوهش��ی‬ ‫با هدف «شناس��ایی نقش ه��ا و فعالیت هایی‬ ‫که ش��هروندان ش��هر اصفه��ان می توانند در‬ ‫راس��تای توسعه گردش��گری خالق این شهر‬ ‫ایفا کنند» و البت��ه چند هدف دیگر‪ ،‬انجام و‬ ‫یکی از روش های گرداوری اطالعات‪ ،‬استفاده‬ ‫از پرسشنامه بس��ته بود که ‪ ۳۸۴‬پرسشنامه‬ ‫به طور تصادفی در اختیار ش��هروندان ش��هر‬ ‫اصفهان قرار گرفت و سپس پاسخ ها تجزیه و‬ ‫تحلیل شد‪ .‬نتیجه این پژوهش نشان می دهد‬ ‫بیش��تر فعالیت ها و نقش های مطرح شده در‬ ‫پرسشنامه‪ ،‬مورد تمایل ش��هروندان اصفهان‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ر این اس��اس تالش ب��رای «اعمال‬ ‫رفتار مناس��ب با گردشگران و مهمان نوازی»‪،‬‬ ‫«محافظ��ت از میراث تاریخ��ی و فرهنگی»‪،‬‬ ‫«احیای اداب و رس��وم س��نتی و فرهنگی»‪،‬‬ ‫«محافظت از محیط زیست و اسیب نرساندن‬ ‫به ان»‪« ،‬یادگیری زبان انگلیسی» و «عضویت‬ ‫و فعالیت در سازمان های مردم نهاد» اولویت‬ ‫نخس��ت فعالیت ها و نقش های شهروندی در‬ ‫راستای توسعه گردش��گری خالق از دیدگاه‬ ‫شهروندان در شهر اصفهان است‪.‬‬ ‫تخریب کنندگان نقش برجسته ثالث باباجانی به دنبال گنج!‬ ‫مدی��ر اداره کل حف��ظ و احیای بناها‪ ،‬بافت ه��ا و محوطه های‬ ‫تاریخی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی معتقد‬ ‫است‪ ،‬نقش برجسته ثالث باباجانی هدفمندانه تخریب شده است‪.‬‬ ‫سیدهادی احمدی روئینی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫به تخریب نقش برجسته ثالث باباجانی اشاره کرد و گفت‪ :‬تا جایی‬ ‫که می دانیم نقش برجسته ثالث باباجانی در مکانی شناسایی شده‬ ‫که صعب العبور و دور از ش��هر بوده اس��ت‪ .‬متاسفانه به این مکان‬ ‫رفت��ه و ب��ه هر دلیل��ی بخش باالیی این نقش برجس��ته را خراب‬ ‫کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون نهادهای مربوط به دنبال شناسایی‬ ‫افرادی هستند که نقش برجسته ثالث باباجانی را تخریب کردند‪.‬‬ ‫مدیر اداره کل حفظ و احیای بناها‪ ،‬بافت ها و محوطه های تاریخی‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که مگر وزارتخانه میراث فرهنگی پس‬ ‫از شناس��ایی اث��ار تاریخی اقدام های الزم ب��رای نگهداری انها را‬ ‫انج��ام نمی دهد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تعداد اث��ار تاریخی در منطقه ای که‬ ‫نق��ش برجس��ته ثالث باباجان��ی قرار دارد‪ ،‬به اندازه ای اس��ت که‬ ‫نمی توان برای هر اثر یک مراقب گذاش��ت‪ .‬به طور معمول‪ ،‬مردم‬ ‫گیالن برای نخس��تین بار در کشور «س��امانه اطالعات تورهای‬ ‫گردش��گری» راه ان��دازی می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی و اطالع رسانی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی گی�لان‪ ،‬مدی��رکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و صنایع دس��تی گی�لان با توجه افزایش امار مس��افران و تورهای‬ ‫اث��ار تاریخی را برای خودش��ان می دانند‪ ،‬اما نمی دانم چه اتفاقی‬ ‫افتاده که برخی از افراد تصور می کنند پشت هر نقش برجسته ای‬ ‫گنج اس��ت‪ .‬این یک اتفاق هدفمند و بد است که نمی دانم از کجا‬ ‫هدایت می ش��ود‪ .‬گفتنی است در روزهای گذشته شهاب نادری‪،‬‬ ‫نایب رئیس فراکس��یون گردشگری مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫مصاحبه ای گفت اعضای فراکس��یون گردشگری مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در ح��ال بررس��ی عل��ت تخریب نقش برجس��ته ثالث‬ ‫باباجانی هس��تند‪ .‬به گفته نایب رئیس فراکس��یون گردش��گری‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نماین��دگان مجلس ب��ه زودی با طرح‬ ‫پرسش از وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ‪ ،‬وی را‬ ‫به مجلس فرا می خوانند تا درباره این موضوع توضیح دهد‪ .‬نقش‬ ‫برجس��ته ثالث باباجانی اسفند ‪ ۹۷‬با همکاری افراد محلی و یکی‬ ‫از باستان شناس��ان اداره کل میراث فرهنگی کرمانشاه کشف شد؛‬ ‫اما حدود دو ماه پیش قس��متی از این نقش برجس��ته تاریخی که‬ ‫صحنه پیروزی «ایدین س��ین» حاکم دولت «سیموروم» را نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬تخریب شد‪.‬‬ ‫فلک االفالک جهانی می شود‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری استان‬ ‫لرستان گفت‪ :‬مدیریت نابسامان حریم اطراف این قلعه باعث ثبت‬ ‫نشدن این سایت شده است‪ .‬امین قاسمی در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬درباره رفع موانع در مس��یر ثبت جهانی قلعه‬ ‫فلک االفالک و دره خرم اباد گفت‪ :‬مدیریت نابسامان حریم اطراف‬ ‫این قلعه باعث شده این سایت هنوز جهانی نشود‪ .‬وی افزود‪ :‬وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی در سال های گذشته‬ ‫برای برطرف شدن این مشکل شروع به خرید عرصه فلک االفالک از‬ ‫نهادهای نظامی کرد‪ .‬مجموع مطالبات سپاه حضرت ابوالفضل(ع)‬ ‫برای واگذاری عرصه قلعه فلک االفالک ‪ ۶۹‬میلیارد تومان است که‬ ‫‪ ۴۸‬میلیارد تومان از این مطالبات در س��ال های گذشته پرداخت‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫لرس��تان ادامه داد‪ :‬ت��ا ‪ ۲۰‬روز اینده مبل��غ ‪ ۲۱‬میلیارد تومان از‬ ‫مطالبات باقیمانده نیز برای س��اماندهی و ازادس��ازی عرصه قلعه‬ ‫فلک االفالک خرم اباد نیز که اختصاص یافته بود پرداخت خواهد‬ ‫شد؛ با تغییر کاربری‪ ،‬عرصه فلک االفالک‪ ،‬دره خرم اباد در فهرست‬ ‫راه اندازی سامانه اطالعات تورهای گردشگری‬ ‫اس��تان گیالن «س��امانه اطالعات تورهای گردشگری» در گیالن‬ ‫را اندازی خواهد ش��د‪ .‬ش��هرود امیر انتخابی ضمن اعالم این خبر‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬به منظور س��اماندهی توره��ای گردش��گری داخلی که از‬ ‫س��وی دفاتر خدمات مس��افرتی اجرا می ش��وند و در راستای طرح‬ ‫س��اماندهی تورهای غیرمجاز برای پیش��گیری از بروز مش��کالت‬ ‫احتمالی در س��طح اس��تان گی�لان ای��ن اداره کل در نظر دارد تا‬ ‫با همکاری نیروی انتظامی برای نخس��تین بار در کش��ور اقدام به‬ ‫طراحی س��امانه الکترونیکی با عنوان «س��امانه اطالعات تورهای‬ ‫گردش��گری» (ساتگ) کند‪ .‬امیرانتخابی افزود‪ :‬با اجرای این طرح‬ ‫تمام��ی توره��ای اجرایی که از س��وی دفاتر خدمات مس��افرتی‪،‬‬ ‫دائم فهرست جهانی قرار خواهد گرفت‪ .‬امین قاسمی درباره دره‬ ‫خرم اباد گفت‪ :‬قدمت دره خرم اباد ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬س��ال اس��ت و‬ ‫می توان ان را در شمار ‪ ۱۰‬سایت معروف جهان توصیف کرد‪ ،‬دره‬ ‫خرم اباد مولفه ها و معیارهای ثبت جهانی را داراس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دره خرم اباد نش��ان از نبوغ وخالقیت انس��ان ها است و تعامل بین‬ ‫انس��ان ومحیط پیرامونش را به خوبی ب��ه نمایش می گذارد‪ .‬دره‬ ‫خرم اباد به طور موقت در فهرس��ت یونس��کو قرار دارد که عواملی‬ ‫مانند توسعه نامتوازن شهری و تغییر کاربری عرصه فلک االفالک‪،‬‬ ‫احتمال خروج دره را از فهرس��ت موقت یونس��کو به وجود اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬قاسمی گفت‪ :‬مقدمات تغییر کاربری عرصه فلک االفالک‬ ‫فراهم ش��د و تهدید دیگر برای جلوگیری از مس��یر ثبت جهانی‬ ‫دره خرم اباد‪ ،‬تعارض توس��عه عمران ش��هری با نمادهای تاریخی‬ ‫این ش��هر ب��ود ک��ه س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری استان لرس��تان در حد توان و با پیگیری های بسیار‬ ‫س��عی بر همگام سازی توسعه ش��هری با نمادهای تاریخی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫راهنمایان مجاز کارت دار و افراد ش��رکت کننده در تور در س��امانه‬ ‫یادش��ده از س��وی کارشناس��ان این اداره کل تایید و کد شناسایی‬ ‫برای تورهای گردش��گری دریافت می کنند‪ .‬امیرانتخابی در انتها‬ ‫گفت‪« :‬س��امانه اطالعات تورهای گردشگری» (ساتگ) همزمان با‬ ‫هفته گردشگری مهر امسال رونمایی می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ «سپام» به سامانه پیام رسان مالی روسیه متصل شد‬ ‫گام بعدی‪ ،‬توسعه روابط بانکی با اوراسیا‬ ‫محدودی��ت و تحریم ه��ای امریکا علی��ه ایران باعث‬ ‫ش��د تا دسترسی بسیاری از بانک های ایرانی به سامانه‬ ‫پیام رس��ان مالی س��وئیفت قطع ش��ود‪ .‬این مسئله در‬ ‫حال��ی رخ داد که س��وئیفت به عنوان یک پیام رس��ان‬ ‫بین بانک��ی اروپایی نباید از تحریم ه��ای امریکا پیروی‬ ‫می کرد‪ .‬این شرایط سبب ش��د تا توجه ها به راهکارها‬ ‫برای فرار و دور زدن تحریم ها ش��روع شود که با توجه‬ ‫به قطع دسترسی و محدودیت بانک های ایرانی در این‬ ‫زمینه‪ ،‬در دولت تصمیم گرفته ش��د تا پیام رسان مالی‬ ‫برای مراودات بانکی ایجاد و از ان اس��تفاده ش��ود‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا نیز بانک مرک��زی اقدام هایی برای ادامه‬ ‫روابط بانکی خارجی در دستور کار قرار داد و سامانه ای‬ ‫برای از بین بردن اثر تحریم س��وئیفت و امادگی نظام‬ ‫بانکی تهیه و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫روس��یه عالوه بر اینکه یکی از ش��ریکان اقتصادی و‬ ‫سیاسی مهم ایران به شمار می رود‪ ،‬ارزش قابل توجهی‬ ‫از تجارت خارجی با ایران را به خود اختصاص داده که‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬ادامه هم��کاری و مبادالت اقتصادی‬ ‫برای طرف ها از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬با توجه به محدودیت های اعمال ش��ده بر اثر‬ ‫تحریم ه��ای امریکا توافق هایی می��ان دو طرف حاصل‬ ‫شد تا سامانه ای به عنوان جایگزین سوئیفت تهیه شود‪.‬‬ ‫در این باره یوری اوشاکوف‪ ،‬دستیار و الدیمیر پوتین با‬ ‫تاکید بر اینکه ایران و روسیه تدابیری را برای گسترش‬ ‫پرداخت ه��ای مالی به صورت مس��تقیم و اس��تفاده از‬ ‫ارزهای مالی اتخاذ خواهند کرد‪ ،‬گفته است‪ :‬دو کشور‬ ‫به دنبال همکاری س��امانه انتقال پیام های مالی روسی‬ ‫و سامانه مالی ایرانی سپام به عنوان جایگزین سوئیفت‬ ‫برای رفع اثرات تحریم هستند‪ .‬دستیار رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه تاکید کرده بود در سال ‪ ۲۰۱۸‬حجم مبادالت‬ ‫بازرگانی کش��ورهای نام برده با ‪ ۲‬درصد رش��د به ‪۱.۷‬‬ ‫میلیارد دالر رسید و در ‪ ۶‬ماه نخست امسال با افزایش‬ ‫‪ ۱۷‬درصدی به ‪ ۱.۱‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫به هر حال ارائه این اطالعات از سوی مقامات روسی‬ ‫در حالی نشان از این داشت که روند اتصال سامانه های‬ ‫بانکی ایرانی به س��امانه های روسی به صورت جدی در‬ ‫حال پیگیری اس��ت و می توان انتظار داشت که بعد از‬ ‫اتصال س��پام به عنوان س��امانه پیام رسانی الکترونیکی‬ ‫مالی ایران به ش��بکه پیام رس��انی بانکی روسیه‪ ،‬پروژه‬ ‫چندین س��اله و معطل اتصال ش��بکه ش��تاب ایران به‬ ‫شبکه «میر» روسیه به س��رانجام برسد که رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی در تازه ترین خبرها ضمن تاکید بر توسعه‬ ‫رواب��ط بانکی بین ایران و روس��یه از برق��راری ارتباط‬ ‫بانکی دو کشور بدون سوئیفت خبر داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برق�راری ارتباط بانکی ایران و روس�یه با‬ ‫سپام‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫بی��ان اینکه در جریان دیدار رئیس��ان جمهوری ایران و‬ ‫روس��یه‪ ،‬ضمن انجام مذاکرات بانکی‪ ،‬توسعه و ارتقای‬ ‫روابط بانکی دوکش��ور از موضوع ه��ای مهم دیدار بود‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد ارتب��اط بانکی ای��ران و روس��یه از طریق‬ ‫پیام رس��ان روسی و س��پام بانک مرکزی بدون نیاز به‬ ‫سوئیفت برقرار شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همت��ی با اش��اره به عضوی��ت اخیر ای��ران در اتحادیه‬ ‫اوراس��یا‪ ،‬گف��ت‪ :‬امکان اس��تفاده از این س��امانه برای‬ ‫مبادالت تجاری بین کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا‬ ‫می توان��د به توس��عه مبادالت تجاری بین کش��ورهای‬ ‫عضو اتحادیه کمک ش��ایانی کند‪ .‬وی گفت‪ :‬در جریان‬ ‫دیدار رئیس��ان جمهوری ایران و روس��یه‪ ،‬ضمن انجام‬ ‫مذاکرات بانکی‪ ،‬توسعه و ارتقای روابط بانکی دو کشور‬ ‫از موضوع های مهم دیدار بود‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬طرف ها به س��قوط تدریجی نقش دالر در روابط‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اتصال سپام به شبکه داده های مالی روسیه می تواند یک کمک رسان‬ ‫در مراودات مالی و تجاری دو کشور به شمار اید و زمینه دور زدن بخشی‬ ‫از تحریم ها را فراهم کند‬ ‫اقتصادی جهان به دلیل سیاس��ت های امریکا اش��اره و‬ ‫بر انجام مبادالت تجاری بر مبنای پول ملی دو کش��ور‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹سپام چیست؟‬ ‫سپام ( ‪ ،)SEPAM‬س��امانه پیام رسانی الکترونیکی‬ ‫مال��ی اس��ت که کارک��ردی ش��بیه به س��وئیفت دارد‬ ‫و ب��ه س��فارش بانک مرکزی ایران از س��وی ش��رکت‬ ‫خدم��ات انفورماتیک به منظور اس��تفاده در ش��رایط‬ ‫تحریم ایران از سوی س��وئیفت تهیه شده تا جایگزین‬ ‫س��وئیفت برای ادامه روابط بانکی شود؛ این سامانه به‬ ‫عنوان پیام رس��انی بانکی و زیرساخت حیاتی تبادالت‬ ‫ارزی کش��ور و همین ط��ور تب��ادالت بی��ن بانک��ی را‬ ‫مدیریت می کن��د و با پروتکل س��وئیفت تطابق کامل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ان گونه که بانک مرکزی در معرفی س��پام به عنوان‬ ‫یک سامانه پیام رسان الکترونیکی مالی تاکید دارد ‪ ،‬قرار‬ ‫است تمام شبکه های بانکی را با ان تحت پروتکل های‬ ‫استاندارد مبادالت مالی به یکدیگر متصل و ارتباطات‪،‬‬ ‫مکاتبات و م��راودات میان بانک ه��ا و بانک مرکزی را‬ ‫ب��ه صورت الکترونیکی و امن میس��ر ک��رد و ابزارهای‬ ‫نظارتی بان��ک مرکزی بر این م��راودات روی ان قابل‬ ‫اجرا ست‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از س��پام نه تنها برای نخس��تین بار‪ ،‬یک‬ ‫زیرساخت پیام رس��انی واحد مالی ملی در کشور برای‬ ‫تم��ام م��راودات مالی عم��ده بانک ها مانن��د اعتبارات‬ ‫اس��نادی ارزی و ریالی‪ ،‬ضمانتنامه های ارزی و ریالی‪،‬‬ ‫حواله ه��ای ارزی‪ ،‬مکاتبات‪ ،‬اس��تعالم ها و مذاکرات از‬ ‫طریق یک ش��بکه واحد پیام رس��انی قابل انجام بوده‪،‬‬ ‫بلکه امکان اتصال ب��ه بانک های خارجی را می توان به‬ ‫گونه ای برقرار کرد که بدون بکارگیری امکانات موسسه‬ ‫س��وئیفت و نگرانی های مربوط به ان‪ ،‬با زبانی مشترک‬ ‫و اش��نا‪ ،‬تعامالت مالی با اخری��ن فناوری های موجود‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫در حالی ش��بکه پیام رس��ان شبه س��وئیفت با هدف‬ ‫فعال س��ازی پیمان ه��ای پول��ی و دور زدن بخش��ی از‬ ‫تحریم های امریکا‪ ،‬ش��کل عملیات��ی به خود گرفته که‬ ‫باید دید‪ ،‬اتصال س��پام به شبکه داده های مالی روسیه‪،‬‬ ‫چق��در می تواند کمک رس��ان مراودات باش��د‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬کارشناس��ان بر این باورند که این اقدام می تواند‬ ‫در راستای دوری از تحریم های امریکا‪ ،‬زمینه مراودات‬ ‫مالی ایران را در قالب ان تاحدی ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گام�ی در راس�تای توس�عه تعاملات‬ ‫بین المللی‬ ‫سید حسین سلیمی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون بازار پول‬ ‫و سرمایه اتاق تهران و صاحب نظر در حوزه پولی در این‬ ‫باره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با تاکید بر این موضوع که‬ ‫هر اقدامی که زمینه تعامالت مالی و تجاری ایران را با‬ ‫س��ایر کشور ها افزایش دهد می تواند اقدام مثبتی تلقی‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬محدودیت های ناش��ی از تحریم ها‪ ،‬سبب‬ ‫ش��ده تا فعاالن اقتصا د و تاجران و بازرگانان کشور‪ ،‬در‬ ‫امر تجارت و صادرات و نقل و انتقال های پولی ش��ان با‬ ‫مشکالت و موانع زیادی روبه رو شوند که هر دریچه ای‬ ‫ک��ه ب��ه روی بازرگان��ان ایرانی باز ش��ود می تواند یک‬ ‫گام مثبت برای بهبود ش��رایط و رونق اقتصاد کش��ور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اتصال س��پام به شبکه داده های مالی‬ ‫روس��یه می تواند یک کمک رس��ان در مراودات مالی و‬ ‫تجاری دو کشور به شمار اید و زمینه دور زدن بخشی‬ ‫از تحریم ها را فراهم کند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر این س��امانه بتواند‬ ‫در این زمینه راهگشا باشد‪ ،‬از ان می توان برای توسعه‬ ‫تعامالت کش��ور با سایر کش��ورها نیز بهره برد و بحث‬ ‫نق��ل و انتقال های پول و کاال را از این طریق تس��هیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ا تاکید ب��ر این موض��وع که این‬ ‫سامانه ان طور که گفته می شود می تواند امکان اتصال‬ ‫ب��ه بانک های خارج��ی را بدون بکارگی��ری از امکانات‬ ‫سوئیفت که استفاده از ان برای ما با محدودیت روبه رو‬ ‫است‪ ،‬با یک زبان مشترک و از طریق پیمان های پولی‬ ‫فراهم کند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر چه اس��تفاده از پیمان های پولی‬ ‫به دلیل تبدیل پول ها‪ ،‬هزینه ای را به صادرکنندگان و‬ ‫تاجران کشور تحمیل می کند اما به هر حال یک مسیر‬ ‫راهگشاس��ت که در ش��رایط فعلی تحریم ها می توان از‬ ‫این فرصت استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گفته سلیمی‪ ،‬هر چه دریچه ها به سوی کشورهای‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد‬ ‫مشاغل جدید مشمول نصب سامانه صندوق فروش‬ ‫رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با اشاره به‬ ‫برگ��زاری جلس��ه های هماهنگ��ی و تصمیم گیری در‬ ‫س��ازمان‪ ،‬با حض��ور نمایندگان اتاق اصن��اف و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ایر مراجع و تش��کل های‬ ‫صنف��ی و حرفه ای ذی ربط‪ ،‬از تعیین فهرس��ت نهایی‬ ‫صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬امید علی پارسا با اشاره به مفاد ماده‬ ‫(‪ )۳‬ایین نام��ه اجرایی تبص��ره (‪ )۲‬ماده (‪ )۱۶۹‬قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول‬ ‫نصب س��امانه صن��دوق فروش عنوان کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫ف مشمول نصب سامانه‬ ‫مصوبه اخیر‪ ،‬این مشاغل و حر ‬ ‫فروش هستند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬وکال‪ -۲ ،‬مش��اوران حقوقی و مش��اوران خانواده‪،‬‬ ‫‪-۳‬دفات��ر اس��ناد رس��می‪ -۴ ،‬مش��اورین ام�لاک‪،‬‬ ‫‪ -۵‬تاالر پذیرایی‪ ،‬رستوران ها‪ ،‬چلوکبابی ها‪ ،‬کبابی ها‪،‬‬ ‫اغذیه فروشی ها و فست فودی ها‪ ،‬سفره خانه های سنتی‬ ‫و کافی ش��اپ ها‪ ،‬کترینگ ها و تهیه غذاها‪ ،‬قهو خانه ها‪،‬‬ ‫سالن های غذاخوری و باغ تاالرها‪ ،‬باغ سراها‪ ،‬طباخی ها‪،‬‬ ‫ اش و حلیم پزی ه��ا‪ ،‬جگرکی ه��ا‪ ،‬کته کبابی ه��ا‪،‬‬ ‫بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه‪ -۶ ،‬مرکز اقامتی مانند‬ ‫هتل ها‪ ،‬هتل اپارتمان ها‪ ،‬مهمان پذیرها‪ ،‬مهمان سراها‪،‬‬ ‫مهمان خانه ها‪ ،‬مس��افرخانه ها‪ ،‬باغ ویالها‪ ،‬اقامتگاه های‬ ‫بین راه��ی و متل ها‪ -۷ ،‬نمایش��گاه ها و فروش��گاه های‬ ‫وس��ایط نقلی��ه موتوری( به اس��تثنای ماش��ین االت‬ ‫راهس��ازی‪ ،‬ساختمانی و کشاورزی)‪ -۸ ،‬ارایشگاه های‬ ‫مردان��ه و زنان��ه‪ -۹ ،‬اجی��ل و خشکبارفروش��ی ها(به‬ ‫اس��تثنای مش��موالن م��اده (‪ )۸۱‬قان��ون مالیات های‬ ‫مس��تقیم و واردکنن��دگان)‪-۱۰ ،‬قنادی ه��ا و‬ ‫شیرینی فروش��ی ها‪ ،‬ابمیوه فروش��ی ها‪ ،‬بس��تنی و‬ ‫فالوده فروش��ی ها‪ -۱۱ ،‬میوه و تره بار فروش های مستقر‬ ‫در میدان ه��ای می��وه و تره بار‪ ،‬بار فروش��ی های میوه و‬ ‫تره ب��ار‪ ،‬میوه فروش��ی ها‪-۱۲ ،‬مجموعه ه��ای فرهنگی‬ ‫و ورزش��ی‪ -۱۳ ،‬نوشت افزار فروش��ی ها( به اس��تثنای‬ ‫تولید کنن��دگان و وارد کنن��دگان)‪ -۱۴ ،‬بازی ه��ای‬ ‫رایانه ای(گیم نت ه��ا) و کافی نت ها‪ -۱۵ ،‬دفاتر خدمات‬ ‫ارتباطی(دفتر خدمات مش��ترکین تلفن همراه و ثابت‬ ‫و خدمات پس��تی)‪ ،‬دفاتر خدمات الکترونیکی( از جمله‬ ‫دفاتر پلیس‪ ،۱۰+‬دفاتر خدمات الکترونیک شهر‪ ،‬دفاتر‬ ‫خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)‪.‬‬ ‫رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیات��ی کش��ور یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬صاحبان مش��اغل یادش��ده‪ ،‬از اغاز سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مل��زم به اس��تفاده از س��امانه صن��دوق فروش(پایانه‬ ‫پرداخ��ت متصل به ش��بکه پرداخت بانک��ی) و صدور‬ ‫صورتحس��اب فروش(فاکت��ور) مطاب��ق مق��ررات‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از تمامی صاحبان مشاغل و حرف نام برده‬ ‫دعوت می ش��ود از اغاز مهر امسال‪ ،‬با مراجعه به درگاه‬ ‫عملیات الکترونیکی س��ازمان امور مالیاتی کش��ور به‬ ‫نش��انی الکترونیکی ‪ https: //tax.gov.ir‬نس��بت به‬ ‫ثبت س��ریال اس��تاندارد پایانه ی��ا پایانه های پرداخت‬ ‫متصل به ش��بکه پرداخت بانک��ی خود ( کارتخوان های‬ ‫بانکی) اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیات��ی کش��ور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مودیان هن��گام مراجعه به س��امانه الکترونیکی‬ ‫یادش��ده‪ ،‬وارد س��امانه ثبت ن��ام الکترونیک��ی و ارائه‬ ‫ش��ماره اقتصادی ش��ده‪ ،‬در قس��مت ثبت مشخصات‬ ‫صن��دوق ف��روش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن‬ ‫ن��ام کارب��ری و رمز عبور‪ ،‬برای ثبت مش��خصات اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هدف که روابط تجاری مناس��بی با کش��ور دارند بازتر‬ ‫ش��ود و بت��وان از این طریق مش��کالت خرید و فروش‬ ‫کاال و نق��ل و انتقال پول را ک��ه درحال حاضر به یکی‬ ‫از معضالت اصلی بازرگانان کش��ور تبدیل شده را رفع‬ ‫ک��رد‪ ،‬می تواند اتفاق خوبی باش��د ک��ه در حال تحقق‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک الگوی جدید برای نقل و انتقال های‬ ‫غیر دالری‬ ‫علی صادقین‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد نیز در این زمینه‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه س��امانه س��پام که‬ ‫مدت هاست درباره سازکار اجرایی ان صحبت می شود‪،‬‬ ‫س��امانه ای مشابه با اینستکس جدید است که می تواند‬ ‫زمینه مراودات مالی روس��یه و اوراسیا را با نظام بانکی‬ ‫ایران مرتبط کند‪ ،‬افزود‪ :‬اما اینکه اتصال سپام به شبکه ‬ ‫داده ه��ای مالی روس��یه‪ ،‬چقدر می تواند کمک رس��ان‬ ‫مراودات این کشور ها باشد‪ ،‬موضوعی است که باید در‬ ‫عمل ان را بررسی کرد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اما موضوعی که وجود دارد این اس��ت‬ ‫ک��ه اگ��ر بپذیریم این س��امانه می توان��د زمینه نقل و‬ ‫انتقال غیردالری مربوط به کاالها و خدمات و مبادالت‬ ‫را بی��ن ایران و روس��یه فراهم کند و کش��ورهای عضو‬ ‫اتحادیه اوراس��یا هم می توانند به این سامانه بپیوندند‪،‬‬ ‫این س��امانه می تواند یک الگ��وی جدیدی برای نقل و‬ ‫انتقال های غیر دالر ی با کش��ورهایی باش��د که تمایل‬ ‫دارند در سبد ارزی شان به جز دالر با سایر ارزها مبادله‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ا بیان اینک��ه بر اس��اس این الگو‬ ‫می توان یک بلوک تجاری غیر دالری جدیدی را تعریف‬ ‫کرد که بر اس��اس ان دالر به تدریج از مبادالت تجاری‬ ‫برخی از کشورها حذف شود که این موضوع در نهایت‬ ‫گامی در راس��تای دور زدن بخشی از تحریم ها خواهد‬ ‫بود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬به هر حال‪ ،‬تحقق این اهداف بستگی‬ ‫ب��ه عملکرد فعالیت این س��امانه دارد که اگر در اینده‬ ‫نتای��ج ان مثب��ت بود می توان با توس��عه ان به اهداف‬ ‫مثبت دیگری در زمینه تعامل تجاری و مالی با س��ایر‬ ‫کشورها دست یافت‪.‬‬ ‫صادقین با بیان اینکه بهره گیری از این الگو در رابطه‬ ‫با چین هم می تواند ممکن شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از انجا که‬ ‫چین روابط تجاری بس��یار گسترده ای با ایران و روسیه‬ ‫ن الکترونیکی مالی به‬ ‫دارد‪ ،‬اس��تفاده از سامانه پیام رسا ‬ ‫ط��ور احتمالی با چین هم امکان پذی��ر و موفقیت امیز‬ ‫باش��د اما به هر حال‪ ،‬ابعاد این موضوع را باید در عمل‬ ‫سنجید‪.‬‬ ‫سید حسین سلیمی‬ ‫علی صادقین‬ ‫دیگر نیازی به توسعه شعب فیزیکی بانک ها نیست‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس‪ ،‬بر ضرورت چابک سازی شبکه بانکی‬ ‫کش��ور با فروش اموال مازاد بانکی تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬نیازی به این میزان شعبه فیزیکی در‬ ‫کشور نداریم‪.‬‬ ‫سیدمهدی فرش��ادان در گفت وگو با ایبِنا‬ ‫ب��ا تاکید بر ضرورت افزایش س��رمایه بانک ها‬ ‫با هدف باز ش��دن دست انها در ارائه خدمات‬ ‫بهت��ر به م��ردم و دوری از بنگاهداری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک ها باید با کاهش هر چه بیش��تر منابع و‬ ‫امالک مازاد خود در مس��یر چابک سازی گام‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��نندج در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه ب��ا فناوری های جدید‬ ‫در ح��وزه بانک��ی دیگر نیازی به ش��عبه های‬ ‫بس��یار وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه فرمان‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در ح��وزه ادغام بانک ها‬ ‫و ورود بان��ک مرک��زی به این موضوع بس��یار‬ ‫مورد قبول بوده و انتظار می رود درباره س��ایر‬ ‫بانک ه��ا نی��ز این مه��م در دس��تور کار قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫فرش��ادان با تاکید بر اینکه باید حجم اموال‬ ‫مازاد ش��بکه بانکی در س��ال های پیش رو به‬ ‫سمت صفر شدن حرکت کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫کشورهای پیشرفته چابک سازی شبکه بانکی‬ ‫با کاهش هر چه بیشتر شعبه های فیزیکی در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه بانک ه��ا با ف��روش اموال م��ازاد خود‬ ‫می توانند از طرح های اش��تغالزا و مولد به ویژه‬ ‫در مناطق روس��تایی حمایت کنند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫به طور حتم ف��روش اموال مازاد و هزینه کرد‬ ‫در این امور منافع بیشتری برای شبکه بانکی‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫برخ��ی بانک ه��ا با اعالم نرخ نامناس��ب برای‬ ‫ام��وال خود در عم��ل‪ ،‬مانع از به فروش رفتن‬ ‫انها می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬در این م��وارد بانک ها‬ ‫باید از نهاد های مش��ورتی اس��تفاده کنند تا‬ ‫بتوانند نرخی منطقی برای اموال خود در نظر‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫ب��ه وضعیت بازار ارز گفت‪ :‬ارامش نس��بی بر‬ ‫بازار حاکم ش��ده است‪ .‬محس��ن بیگلری در‬ ‫گفت وگو با ایبِنا با اش��اره به رویه فعلی بانک‬ ‫مرکزی در س��اماندهی بازار ارز و سکه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه ثبات نسبی بر بازار حاکم شده‪ ،‬از‬ ‫این نظر شیوه مدیریت فعلی مورد تایید است‪.‬‬ ‫نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬با بی��ان اینکه انتظار م��ی رود بازار‬ ‫ثباتی نس��بی در ح��وزه قیمت ها تجربه کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬همان گون��ه که نرخ ها با نوس��ان های‬ ‫ارزی در بازارهای موازی درگیر رشد شده اند‪،‬‬ ‫اکنون با سراش��یبی قیمت ها باید به س��مت‬ ‫کاهش میل کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه واگ��ذاری اختیارات‬ ‫س��اماندهی ارزی به بان��ک مرکزی مهم ترین‬ ‫تصمیم در ش��رایط فعلی بوده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دولت باید با تیمی متحد در زمینه سایر‬ ‫بازارها نی��ز از تجربه بانک مرکزی اس��تفاده‬ ‫کرده تا ارامش نس��بی را بر بازار حاکم کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه در ش��رایط فعلی بای��د تالش ها برای‬ ‫رس��یدن ن��رخ ارز به کان��ال ‪ ۸‬ه��زار تومان‬ ‫معطوف ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬هر چند رون��د نزولی‬ ‫ت اما شکس��تن‬ ‫ن��رخ ارز رضایت بخ��ش اس�� ‬ ‫حباب قیمتی نیز واجب اس��ت‪ .‬بیگلری ادامه‬ ‫داد‪ :‬خوش��بختانه ایجاد شبکه مالی جایگزین‬ ‫س��وئیفت می��ان ای��ران و روس��یه مهم ترین‬ ‫اقدامی بوده که می تواند از نوس��ان های ارزی‬ ‫نیز جلوگیری کرده و به اس��تمرار مراودات با‬ ‫کش��ورهای دیگر نیز بینجام��د‪ .‬این نماینده‬ ‫م��ردم در مجلس ده��م با بی��ان اینکه بانک‬ ‫مرک��زی باید از هم��ه ظرفیت ه��ای موجود‬ ‫در مس��یر بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور و‬ ‫کاهش هر چه بیش��تر تاثیرپذیری اقتصاد از‬ ‫نوسان های ارزی اس��تفاده کند‪ ،‬گفت‪ :‬حذف‬ ‫تدریج��ی دالر از مراودات خارجی نیز اقدامی‬ ‫اس��ت که می تواند اقتصاد کشور را بیمه کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬روند فعلی در حوزه ثبات بازار ارز و سکه‬ ‫نش��ان می دهد که بازار به س��مت ارامش در‬ ‫حرکت است‪.‬‬ ‫شاخص بورس‬ ‫کمی عقب نشینی کرد‬ ‫ش��اخص کل در بازار ب��ورس دیروز ‪ ۳‬هزار‬ ‫ت به رقم‬ ‫و ‪ ۸۳۴‬واحد افت داش��ت و در نهای ‬ ‫‪ ۳۰۲‬ه��زار و ‪ ۸۲‬واح��د رس��ید‪ .‬در معامالت‬ ‫دی��روز بورس بی��ش از ‪ ۱۰‬میلی��ارد و ‪۵۵۸‬‬ ‫میلیون س��هم‪ ،‬ح��ق تق��دم و اوراق بهادار به‬ ‫ارزش ‪ ۲۵‬ه��زار و ‪ ۹۴۵‬میلیارد ریال در ‪۶۵۵‬‬ ‫هزار نوبت دا دو ستد ش��د‪ .‬همچنین شاخص‬ ‫کل (ه��م وزن) ب��ا ‪ ۴۸۹‬واح��د کاهش به ‪۸۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۶۹‬واحد و ش��اخص نرخ (هم وزن) با‬ ‫‪ ۳۲۷‬واحد کاهش ب��ه ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۸۱۶‬واحد‬ ‫رسیدند‪ .‬شاخص ازاد ش��ناور نیز با ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحد کاه��ش به رقم ‪ ۳۴۶‬هزار و ‪۷۳۸‬‬ ‫واحد رس��ید‪ ،‬ش��اخص بازار اول ‪۳‬هزار و ‪۲۱‬‬ ‫واحد و شاخص بازار دوم ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۴۷‬واحد‬ ‫کاهش داش��تند‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬در بین همه‬ ‫نمادها‪ ،‬فوالد خراسان (فخاس) با ‪ ،۱۶۹‬بانک‬ ‫تجارت (وتجارت) با ‪ ۱۲۸‬واحد‪ ،‬بانک صادرات‬ ‫ایران (وبص��ادر) با ‪ ۱۱۰‬واحد و پتروش��یمی‬ ‫جم (ج��م) با ‪ ۴۱‬واحد بیش��ترین تاثیر مثبت‬ ‫را بر شاخص کل داشتند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل فوالد مبارک��ه اصفهان (فوالد) با‬ ‫‪ ۳۴۴‬واحد‪ ،‬ش��رکت مخابرات ایران (اخابر) با‬ ‫‪ ۲۱۶‬واحد‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)‬ ‫ب��ا ‪ ۱۹۱‬واح��د‪ ،‬س‪ .‬نفت و گاز پتروش��یمی‬ ‫تامین (تاپیکو) با ‪ ۱۸۵‬واحد‪ ،‬معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر (کگل) با ‪ ۱۸۳‬واحد و سرمایه گذاری‬ ‫غدیر (وغدیر) با ‪ ۱۷۳‬واحد از جمله گروه هایی‬ ‫بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬در بین نمادهای دیروز‬ ‫نماد بانک تجارت‪ ،‬سایپا‪ ،‬ایران خودرو‪ ،‬پاالیش‬ ‫نفت تهران‪ ،‬بانک ص��ادرات ایران‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫بین المللی خلیج فارس و فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند‪.‬‬ ‫گروه بانکی ها در معامالت دیروز صدرنشین‬ ‫برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه‬ ‫‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۸۸۹‬میلیون برگه سهم به ارزش‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال دا دو س��تد ش��د‪.‬‬ ‫ش��اخص فرابورس نیز بیش از ‪ ۲۱‬واحد افت‬ ‫داشت و روی کانال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۹۰‬واحد ثابت‬ ‫ماند‪ .‬همچنی��ن در این بازار ی��ک میلیارد و‬ ‫‪ ۶۴۰‬هزار برگه س��هم ب��ه ارزش بیش از ‪۱۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۵۰‬میلیارد ریال دا دو ستد شد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫حرکت بازار ارز‬ ‫به سمت ارامش‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹افزایش سهم بازار بانک ایران زمین‬ ‫اخبار‬ ‫جلس��ه تکری��م و معارفه مدیریت امور ش��عب‬ ‫اس��تان های اذربایجان ش��رقی‪ ،‬غرب��ی و اردبیل‬ ‫بان��ک ایران زمین با حضور معاون عملیات بانکی‪،‬‬ ‫مدیریت امور ش��عب اس��تان ها‪ ،‬معاونان اس��تان‬ ‫و تمام��ی همکاران س��تاد و صف برگزار ش��د‪.‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بان��ک ایران زمین‪ ،‬هادی‬ ‫قدیمی‪ ،‬عضو هیات عامل بانک ایران زمین‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردانی و تش��کر از زحمات شهرود‪ ،‬مدیر پیشین‬ ‫و خیرمقدم به اسدی‪ ،‬مدیرجدید استان‪ ،‬خواستار‬ ‫تالش بیش از پیش همکاران در راس��تای تحقق‬ ‫اهداف بانک ش��د‪ .‬وی ضمن تاکی��د بر حمایت از‬ ‫رونق تولید اظهار کرد‪ :‬ش��عب تالش خود را برای‬ ‫جذب منابع ارزان نرخ بیش��تر از گذشته کنند تا با‬ ‫ارائ��ه طرح های مختل��ف از طرح های رونق تولید‬ ‫و کارافرینی حمایت ش��ود‪ .‬قدیمی با بیان اینکه‬ ‫جذب منابع با هر قیمتی مطلوب بانک نیس��ت و‬ ‫باید ترکیب منابع به سمت جذب منابع ارزان نرخ‬ ‫س��وق داده ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صدور ضمانتنامه و‬ ‫گشایش اعتباری اسنادی باید در دستور کار شعب‬ ‫قرار گیرد این امر به طور حتم با تالش و مس��اعی‬ ‫کارکن��ان در این زمینه محقق می ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫عملیات بانکی در ادامه به اهمیت موضوع اموزش‬ ‫و ارتقای کیفی اموزش تاکید فراوان داشت و بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬کارکنان باید خود را با اس��تراتژی بانک که‬ ‫حول محور بانکداری دیجیتال است همگام کرده‬ ‫تا بتوانیم س��هم خود را از بازار به دس��ت اوریم‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬حس��ینی کناروئی به ارائه امار کلی و جامع‬ ‫استان پرداخته و رتبه و جایگاه مدیریت را در بین‬ ‫سایر مناطق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نقاط‬ ‫ضعف و قوت استان را بررسی کردند‪ .‬شهرود‪ ،‬مدیر‬ ‫پیشین استان درباره عملکرد ‪ ۳‬ساله خود به ارائه‬ ‫گزارش و امار پرداخت‪ .‬س��پس اسدی‪ ،‬مدیریت‬ ‫ی از مدیران ارشد بانک‬ ‫جدید استان ضمن قدردان ‬ ‫ابراز ک��رد که هدف مدیریت را بر اس��اس اهداف‬ ‫ابالغی بانک قرار می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت ش�بکه ش�عب بانک توس�عه‬ ‫تعاون بر اساس حداکثر کارامدی‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه‬ ‫تعاون گفت‪ :‬هدایت ش��بکه ش��عب بانک توسعه‬ ‫تع��اون ب��ر اس��اس حداکث��ر کارام��دی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه‬ ‫تعاون‪ ،‬حج��ت اهلل مهدیان‪ ،‬رئی��س هیات مدیره‬ ‫و مدیرعام��ل بانک توس��عه تعاون در جلس��ه ای‬ ‫که بر اس��اس ارتباط ویدئوکنفران��س با مدیران‬ ‫ش��عب استان ها تش��کیل ش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫توس��عه تعاون برای نیل به اه��داف کیفی و کمی‬ ‫برگرفت��ه از تکالی��ف توس��عه ای نیاز ب��ه دقت و‬ ‫چابکی ف��راوان در فرایندهای عملیات بانکداری‬ ‫دارد که بر این اس��اس نیاز اس��ت ش��بکه شعب با‬ ‫حداکثر کارامدی و بهره وری هدایت ش��وند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬عملکرد مناس��ب بانک توس��عه تعاون در‬ ‫طرح ه��ای مل��ی و تکالیف دولتی باع��ث ارتقای‬ ‫جای��گاه این بان��ک در میان مس��ئوالن دولتی و‬ ‫نهادهای باالدستی ش��ده و تجربه عملی و نظری‬ ‫این بان��ک در اجرای طرح ها ب��ه گونه ای بوده که‬ ‫دیدگاه های بانک نه تنها در س��طح عملیاتی‪ ،‬بلکه‬ ‫در سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ای‬ ‫لحاظ می ش��ود‪ .‬مهدی��ان جایگاه طرح اش��تغال‬ ‫پایدار روس��تایی و عشایری را در صدر برنامه های‬ ‫جاری بان��ک تلقی کرد و مجموعه بانک توس��عه‬ ‫تع��اون را به ادامه اجرای مناس��ب این طرح ملی‬ ‫فراخواند‪ .‬وی در این ب��اره افزود‪ :‬رویکرد بانک در‬ ‫طرح های اش��تغالزایی و تامین مال��ی بنگاه های‬ ‫خ��رد و متوس��ط بر مبنای تس��هیل یافته اس��ت‬ ‫و ضم��ن رعایت اهلی��ت متقاضیان تس��هیالت‪،‬‬ ‫حداکثر همکاری و راهنمایی لحاظ می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫ صورت��ی که تاکنون مبل��غ ‪ ۱۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت اشتغال پایدار روستایی پرداخت شده و‬ ‫بر مبنای هدف گذاری‪ ،‬رقم پرداختی بانک در این‬ ‫طرح به مبلغ ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه کوثر در بی�ن ‪ ۴۰‬ش�رکت برتر‬ ‫ش��رکت بیمه کوثر باتوجه به بهبود قابل مالحظه‬ ‫عملکرد مالی سال ‪ ۹۷‬در مقایسه با سال گذشته‪ ،‬به‬ ‫عنوان تنها شرکت بیمه ای در بین ‪ ۴۰‬شرکت برتر‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫بیمه کوثر با س��رمایه گذاری در بازارهای سودده و‬ ‫جهش در س��وداوری توانست از میان شرکت های‬ ‫پذیرفته ش��ده ن��زد ب��ورس ته��ران و فراب��ورس‬ ‫ای��ران در فهرس��ت برترین ه��ای س��ال‪ ۹۷‬ق��رار‬ ‫گیرد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬سرمایه گذاری های‬ ‫مناس��ب ش��رکت در س��ال ‪ ۹۷‬موج��ب رش��د‬ ‫‪۱۴۵‬درصدی درامد س��رمایه گذاری و رشد ‪۱۴۲‬‬ ‫درصدی س��ود خالص این ش��رکت در مقایس��ه با‬ ‫سال گذش��ته شده است‪ .‬از ش��رکت های موجود‬ ‫در فهرست ‪ ۴۰‬ش��رکت برتر می توان به ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر‪ ،‬پتروش��یمی شازند‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫پ��ارس‪ ،‬پتروش��یمی پردی��س‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫زاگرس‪ ،‬پتروش��یمی مارون‪ ،‬صنایع پتروش��یمی‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬ش��رکت پاالیش نفت تهران‪ ،‬شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‪ ،‬شرکت ارتباطات سیار ایران‬ ‫و شرکت سرمایه گذاری غدیر اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست مجمع عمومی عادی ساالنه بانک صنعت و معدن تاکید شد‬ ‫برنامه بانک صنعت و معدن برای رونق تولید‬ ‫با حضور اعضای مجمع عمومی بانک صنعت و‬ ‫معدن صورت های مالی این بانک مربوط به سال‬ ‫مالی منتهی به پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬تصویب شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬نشس��ت مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫بانک صنعت و معدن با حضور دژپسن د وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و دیگر اعضای مجمع در محل ساختمان‬ ‫مرکزی این بانک برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه اعضای مجم��ع عمومی بانک‬ ‫صنعت و معدن ضمن بی��ان دیدگاه های خود و‬ ‫ارائه پیش��نهادها و راهکارهای الزم در راس��تای‬ ‫رونق تولید بر اهمیت و نقش این بانک در تامین‬ ‫مالی طرح های صنعتی و معدنی تاکید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ه بان�ک صنع�ت و مع�دن ن�گاه‬ ‫تخصصی داشته باشیم‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬بانک صنعت و معدن می تواند‬ ‫مح��ور تامین مالی برنامه ه��ای این وزارتخانه در‬ ‫راستای داخلی سازی قطعات و قطع وابستگی به‬ ‫واردات باشد‪ .‬رحمانی با بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬می خواهیم حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر از‬ ‫قطعات و ملزومات وارداتی را داخلی سازی کنیم‬ ‫ک��ه بانک صنعت و مع��دن در حوزه تامین مالی‬ ‫این ماموریت می تواند نقش مهمی ایفا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه عملک��رد هیات مدیره و‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن بانک مطل��وب بوده و ش��اهد‬ ‫تالش های انها بوده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امس��ال که‬ ‫به عنوان «رونق تولید» نام گذاری شده و تمامی‬ ‫توجه ه��ا ب��ه اهمیت ای��ن موضوع اس��ت‪ ،‬بانک‬ ‫صنع��ت و معدن نیز باید برای این موضوع برنامه‬ ‫ویژه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به تدوین مجموعه برنامه های‬ ‫الزام��ات رون��ق تولید برای ارائه ب��ه دولت‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬این مجموعه برنامه ها در راس��تای اقتصاد‬ ‫مقاومتی و قطع وابستگی است که بانک صنعت‬ ‫و معدن در حوزه تامین مالی انها می تواند نقشی‬ ‫مهم و اساسی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬البته موضوع افزایش‬ ‫س��رمایه این بانک‪ ،‬نکته مهم و اساس��ی اس��ت‬ ‫ک��ه باید مدنظر واقع ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ا تاکید بر لزوم انج��ام گردش مالی‬ ‫طرح ها و پروژه ه��ا در همان منطقه محل طرح‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بانک صنعت و معدن عالوه بر ش��عبه هایی‬ ‫که در مراکز استان ها دارد‪ ،‬در شهرهای صنعتی‬ ‫دارای ظرفیت نیز می تواند ش��عبه ایجاد کند و با‬ ‫تعامل و هم افزایی گردش مالی بنگاه های تولیدی‬ ‫ان منطقه را به سمت خود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹برن�د بانک صنع�ت و مع�دن معرف‬ ‫بانکی مدرن است‬ ‫‹ ‹تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت‬ ‫فرهاد دژپس��ند‪ ،‬رئیس مجم��ع عمومی بانک‬ ‫صنع��ت و معدن نیز تاکید ک��رد‪ :‬بانک صنعت و‬ ‫معدن پیشرو در همه زمینه هاست و این موضوع‬ ‫تمایز این بانک با س��ایر بانک ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ضمن تش��کر از اقدام های انجام شده در یک‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬گزارش ارائه ش��ده به مجمع را‬ ‫گزارش��ی واقع بینانه و مبتنی بر حل مشکالت و‬ ‫کمک به صنایع کشور دانست‪.‬‬ ‫وی موض��وع بانک��داری دیجیتال و اس��تقرار‬ ‫بانک��داری ش��رکتی را دو موضوع اساس��ی برای‬ ‫حفظ پیش��رو بودن بانک صنعت و معدن از سایر‬ ‫بانک ها قلمداد و اضافه کرد‪ :‬بانک ها همواره باید‬ ‫با نواوری به دنبال تحول در رس��یدن به اهداف‬ ‫پرداخت خسارت از سوی تجارت نو به سیل زدگان‬ ‫نهمین چک از س��وی بیمه تجارت ن��و در ادامه‬ ‫پرداخت خس��ارات ناش��ی از س��یل‪ ،‬به مبلغ ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال در وجه کمیته امداد امام خمینی(ره)‬ ‫صادر ش��د‪ .‬به گزارش روابط عموم��ی بیمه تجارت‬ ‫ نو‪ ،‬باگذش��ت ‪ ۶‬ماه از س��یل فروردین که مشکالت‬ ‫زی��ادی را برای اس��تان های حادثه دی��ده به دنبال‬ ‫داش��ت‪ ،‬بیمه تجارت نو در راس��تای ایفای تعهدات‬ ‫خود بخش دیگری از خسا رت های براورد شده مدد جویان کمیته‬ ‫خود باشند‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی بانک صنعت و‬ ‫معدن را براساس رس��الت توسعه ای و تخصصی‬ ‫متفاوت از سایر بانک ها دانست و ضمن برشمردن‬ ‫خصوصیات این بانک در کمک به صنایع و معادن‬ ‫کشور تاکید کرد با اتخاذ راهکارهای متناسب با‬ ‫ش��رایط روز‪ ،‬تالش کنید تا راه های برون رفت از‬ ‫مشکالت کنونی را پیدا کنید‪.‬‬ ‫دژپس��ند اعالم کرد‪ :‬بانک صنعت و معدن در‬ ‫توس��عه صنعت نقش ویژه ای دارد و باید از برند‬ ‫این بانک که معرف بانکی مدرن است به درستی‬ ‫در بخش صنعت و معدن استفاده کند‪.‬‬ ‫رئیس مجم��ع ضمن تاکید بر انجام مطالعات‬ ‫مس��تمر و تطبیقی از وصول مطالبات به عنوان‬ ‫یکی از ابزارهای مناس��ب در تجهیز منابع بانک‬ ‫اش��اره کرد و نقش نظارت ب��ر طرح ها به منظور‬ ‫پرداخت تس��هیالت به مش��تریان را امری مهم‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ام��داد را پرداخت کرد که ب��ه این ترتیب جمع کل‬ ‫خسارت پرداختی این ش��رکت از مرز‪ ۶۵۳‬میلیارد‬ ‫ریال گذش��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬پیرو تاکی��دات نیما‬ ‫نوراللهی‪ ،‬مدیرعامل تجارت نو مبنی بر سروس��امان‬ ‫گرفتن هر چه سریع تر زندگی مددجویان سیل زده‬ ‫پس از ارزیابی خس��ا رت های واردش��ده در کمترین‬ ‫زمان‪ ،‬پرداخت خس��ارت مددجویان از‪ ۱۰‬فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬اغاز شد که با جدیت تا امروز ادامه دارد‪.‬‬ ‫پورمحم��دی‪ ،‬معاون اقتص��ادی و هماهنگی‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه با بی��ان اینکه اولویت‬ ‫بانک صنعت و معدن تکمیل طرح های نیمه تمام‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش س��رمایه بان��ک به منظور‬ ‫تامین مال��ی واحدهای صنعت��ی و تولیدی را از‬ ‫طری��ق ظرفیت های موجود باید در دس��تور کار‬ ‫قرار داده و به دلیل ماهیت توس��عه ای این بانک‬ ‫از هم��ه ابزارها به منظور افزایش س��رمایه بانک‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی بانک صنعت و معدن را یکی از خوشنام ترین‬ ‫بانک ها در کم��ک به کارافرین��ان و صنعتگران‬ ‫دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬در موضوع تسهیالت ارزی‬ ‫و فاینانس ها‪ ،‬با توجه به مشکالت ایجادشده باید‬ ‫حداکثر کمک را به این بانک داش��ته باشیم‪ .‬وی‬ ‫همچنین از اقدام ه��ای هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بان��ک صنعت و معدن در چابک س��ازی و اصالح‬ ‫فرایندهای کاری نیز تشکر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین برنامه های بانک در سال ‪۹۸‬‬ ‫حسین مهری‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بان��ک صنع��ت و مع��دن ضمن تش��ریح اهداف‬ ‫و اس��تراتژی های بان��ک صنع��ت و مع��دن در‬ ‫کس��ب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری‬ ‫توس��عه ای به بیان مهم ترین استراتژی های بانک‬ ‫شامل تقویت بانکداری شرکتی‪ ،‬توسعه تعامالت‬ ‫بین المللی‪ ،‬توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری و‬ ‫ارتقای بهره وری بانک پرداخت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن مهم تری��ن برنامه ه��ای بان��ک‬ ‫در س��ال ج��اری را اجرای بانک��داری دیجیتال‪،‬‬ ‫اس��تقرار بانکداری شرکتی‪ ،‬حمایت از طرح های‬ ‫صادرات محور‪ ،‬دانش بنیان و ‪ Start up‬در بخش‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬کاهش سهم پرتفوی تسهیالت‬ ‫ارزی نسبت به تس��هیالت ریالی و استقرار نظام‬ ‫پرداخ��ت مبتنی بر عملک��رد و افزایش بهره وری‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��ایر اعضای مجمع ضم��ن ارائه‬ ‫دیدگ اه ه��ای خ��ود بر اس��تفاده بهین��ه از منابع‬ ‫موج��ود و یافت��ن راهکاره��ای مناس��ب ب��رای‬ ‫برون رف��ت از وضعی��ت کنون��ی‪ ،‬خواهان کمک‬ ‫دولت و مجلس در تامین منابع مالی برای انجام‬ ‫ماموریت های توس��عه ای این بانک ش��دند و در‬ ‫ادامه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی‬ ‫قرائت ش��د و صورت های مالی سال ‪ ۱۳۹۷‬بانک‬ ‫مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫دریافت گواهینامه ایزو ‪ ۵۰۰۰۱‬از سوی بانک ملی‬ ‫بانک ملی ایران موفق شد گواهی استاندارد‬ ‫بین الملل��ی ای��زو ‪ ۲۰۱۱ :۵۰۰۰۱‬را ک��ه به‬ ‫حوزه بهینه سازی مصرف انرژی مربوط است‪،‬‬ ‫دریافت کند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو‬ ‫‪ ۲۰۱۱ :۵۰۰۰۱‬برای نخس��تین بار در شبکه‬ ‫بانکی کش��ور برای ‪ ۳۵‬ساختمان بانک درباره‬ ‫شبکه مدیریت انرژی صادر شده است‪ .‬استاندارد بین المللی‬ ‫ای��زو ‪ ۵۰۰۰۱‬ورژن ‪ ۲۰۱۱‬اخری��ن ویرایش‬ ‫اس��تاندارد مدیریت انرژی از س��وی سازمان‬ ‫بین المللی ایزو اس��ت که در برگیرنده الزامات‬ ‫اجرا‪ ،‬نگهداری و بهبود شبکه مدیریت انرژی‬ ‫اس��ت و مقصود ان توانمند س��ازی سازمان ها‬ ‫ب��رای ایجاد س��امانه ها و فرایندهای ضروری‬ ‫ب��رای بهب��ود عملکرد انرژی ش��امل کارایی‪،‬‬ ‫استفاده و مصرف انرژی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد‬ ‫بانکداری از طریق موبایل‪ ،‬ارائه خدمات بانکداری اینترنتی و‬ ‫سایر خدماتی که با توسعه بانکداری الکترونیک شکل گرفت‪،‬‬ ‫نیاز به حضور مش��تری در شعب را به حداقل رساند و امروز با‬ ‫ش��عب مازاد روبه رو هستیم‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬علی‬ ‫صالح ابادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران معتقد است‬ ‫برای کاهش تعداد ش��عب بانک ها نیاز به وضع مقررات جدید‬ ‫نیست بلکه باید اول هماهنگی یکپارچه در سطح کشور داشته‬ ‫باشیم‪ .‬سپس بانک مرکزی با همکاری خود بانک ها‪ ،‬نسبت به‬ ‫تعیین تعداد شعب مجاز هر بانک اقدام کند‪.‬‬ ‫صالح ابادی گفت‪ :‬برای حذف ش��عب بانکی مازاد در کشور‬ ‫باید در س��طح س��ران ‪ ۳‬قوه به اجماع برس��یم‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫برای تعطیلی یک ش��عبه بانک در اس��تان مالحظات استانی‬ ‫وجود دارد که رعایت نکردن ان مش��کالت دیگری را به وجود‬ ‫کاهش تعداد شعب بانک ها‪ ،‬الزام ها و بایدها‬ ‫می اورد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه عمده ش��عب اضافه‬ ‫کش��ور در دوره خال بانک��داری الکترونی��ک ایجاد‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک��داری از طریق موبای��ل‪ ،‬ارائه‬ ‫خدم��ات بانکداری اینترنتی و س��ایر خدماتی که با‬ ‫توس��عه بانکداری الکترونیک ش��کل گرفت‪ ،‬نیازبه‬ ‫حضور مشتری در شعب را به حداقل رساند و امروز‬ ‫با شعب مازاد روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫عضو شورای هماهنگی بانک ها گفت‪ :‬ضروری است پیش از‬ ‫اقدام به حذف ش��عب مازاد‪ ،‬با تشکیل جلسه در بانک مرکزی‬ ‫چالش های این تصمیم مورد بررسی قرار بگیرد و تعداد شعب‬ ‫اضافه هر بانک متناس��ب با تعداد مشتریان‪ ،‬توزیع جغرافیایی‬ ‫و س��طح عملکرد ان بانک استخراج ش��ود و بر اساس ان‪ ،‬در‬ ‫یک اقدام هماهنگ‪ ،‬در بازه زمانی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال از تعداد شعب‬ ‫رویت قبض برق از طریق نرم افزار کیپاد‬ ‫حمایت از تامین اشتغال خرد با وام قرض الحسنه‬ ‫بانک قرض الحس��نه رس��الت و معاونت‬ ‫اش��تغال و خودکفای��ی کمیته ام��داد امام‬ ‫خمینی (ره) از ایجاد مشاغل خرد و خانگی‬ ‫برای مددجویان در ‪ ۵‬استان کشور حمایت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک‬ ‫قرض الحس��نه رس��الت‪ ،‬محمدحس��ین‬ ‫حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل این بانک در نشستی با حجت اهلل‬ ‫عبدالملک��ی‪ ،‬مع��اون اش��تغال و خودکفای��ی و معاونان‬ ‫اش��تغال کمیته امداد امام خمینی(ره) در ‪ ۵‬استان کشور‪،‬‬ ‫به تش��ریح الگوی توس��عه کارافرینی اجتماعی رس��الت‬ ‫پرداخت‪ .‬وی با بیان اینکه بانک قرض الحس��نه رسالت در‬ ‫برخی اس��تان ها به عنوان معین اقتص��اد مقاومتی ورود و‬ ‫بو کارهای ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کس�� ‬ ‫در این اس��تان ها با عملیات��ی کردن الگوی‬ ‫توس��عه کارافرینی اجتماعی رس��الت‪ ،‬به‬ ‫بو کارهای خرد و خانگی با‬ ‫حمایت از کس�� ‬ ‫هدف تولید در ش��هرهای کوچک و مصرف‬ ‫در کالنشهرها پرداخته ایم‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫قرض الحسنه رسالت با تشریح ابعاد فعالیت‬ ‫نمونه های عملیاتی شده شبکه توسعه اجتماعی رسالت در‬ ‫برخی اس��تان ها افزود‪ :‬با همکاری شبکه و معاونت اشتغال‬ ‫و خودکفای��ی کمیته امداد امام خمینی (ره) در ‪ ۵‬اس��تان‬ ‫خوزستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬مازندران و خراسان رضوی با‬ ‫بو کارهای‬ ‫پرداخت وام قرض الحسنه به مددجویان از کس ‬ ‫خرد و خانگی حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از امادگی این بانک‬ ‫برای پرداخت تس��هیالت تکلیفی ب��ه مددجویان کمیته امداد‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش خبرنگار ایبِنا‪ ،‬مرتض��ی اکبری در ایین‬ ‫امضای تفاهمنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران با کمیته امداد‬ ‫درباره وام های تکلیفی از س��وی بانک مرکزی برای اشتغالزایی‬ ‫افراد زیر پوش��ش این کمیته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما هر سال بر اساس‬ ‫بودجه‪ ،‬سهمیه ای از این وام های تکلیفی را در اختیار داریم که‬ ‫از س��وی بانک مرکزی به ما تکلیف می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای‬ ‫امسال نیز سهمیه ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی برای بانک قرض الحسنه‬ ‫کاسته ش��ود‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫یاداور شد‪ :‬نیروی انسانی شعب حذف شده موضوعی‬ ‫است که باید ان را با سوق دادن به سمت خدمات با‬ ‫ارزش افزوده باالتر مدیریت کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره موضوع س��ود بانک ه��ا از خرید ملک‬ ‫گف��ت‪ :‬س��اختمان ش��عب می توان��د ارزش دارایی‬ ‫بانک ه��ا را افزای��ش ده��د اما از نظ��ر عملیاتی این‬ ‫س��ود در صورت ه��ای مال��ی بان��ک شناس��ایی نمی ش��ود و‬ ‫همان طور که گفته ش��د تنها ارزش دارایی بانک ها را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫صالح ابادی با بیان اینکه در مسیر حذف شعب اضافه بانک ها‬ ‫در کش��ور نیازمند گفتمان سازی هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬مقررات الزم‬ ‫ب��رای این اقدام وجود دارد و تنها الزم اس��ت گفتمان س��ازی‬ ‫مطلوب در کشور شکل بگیرد‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات‬ ‫ای��ران درب��اره اهمیت س��وداوری در بانک ها گف��ت‪ :‬بانک ها‬ ‫عالوه بر ارائه خدمات‪ ،‬تامی��ن مالی کننده بنگاه های اقتصادی‬ ‫نیز هستند و باید سوداور باشند؛ هزینه خدمات بانکی هنوز در‬ ‫جامعه جا نیفتاده حتی برای هزینه کارمزد پیامک های بانکی‬ ‫که ارسال می شود نیز شاهد اعتراض هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬در حالی که در دنیا عمده س��ود بانکی‬ ‫از مح��ل خدمات کارمزدی احصا می ش��ود‪ ،‬این رقم در ایران‬ ‫ناچیز اس��ت؛ باید در این حوزه فرهنگ س��ازی انجام ش��ود تا‬ ‫بانک ها به جای کسب سود از محل تفاوت نرخ سود سپرده و‬ ‫تسهیالت به س��مت درامدزایی از محل ارائه خدمات حرکت‬ ‫کنند؛ با این رویه زمینه برای اس��تقرار بانکداری اس�لامی نیز‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک پاسارگاد به عنوان نخستین بانک در کشور‪« ،‬طرح‬ ‫ملی قبض س��بز» را در نرم اف��زار کیف پول همراه (کیپاد)‬ ‫اجرا کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪« ،‬طرح‬ ‫ملی قبض سبز» از سوی شرکت توانیر‪ ،‬در راستای توسعه‬ ‫دول��ت الکترونی��ک‪ ،‬حذف قب��ض کاغ��ذی و جایگزینی‬ ‫قب��ض الکترونیکی رونمایی ش��د‪ .‬این طرح با هدف حفظ‬ ‫محیط زیست و ارتقای سطح رفاه و خدمات مشتریان اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در پی عملیاتی ش��دن این طرح‪ ،‬بانک پاس��ارگاد با اختصاص گزینه‬ ‫«قبض برق» در نس��خه جدید نرم افزار کیپاد‪ ،‬پیشگام اجرای طرح ملی‬ ‫قبض سبز شد‪ .‬از این پس مشترکان برق سراسر کشور‪ ،‬می توانند با نصب‬ ‫نرم افزار کیپاد و مراجعه به گزینه «قبض برق» در این نرم افزار‪ ،‬تنها یک‬ ‫بار شناس��ه قبض برق خود را وارد کرده و نس��بت به رویت صورتحساب‬ ‫امادگی پرداخت تسهیالت تکلیفی به مددجویان کمیته امداد‬ ‫مهر ایران در نظر گرفته ش��ده که پس از امضای‬ ‫این تفاهمنامه ما امادگی پرداخت به اعضای این‬ ‫کمیته را داریم‪ .‬مدیرعامل بانک قرض الحس��نه‬ ‫مه��ر ایران‪ ،‬با تاکی��د بر اینکه ای��ن بانک ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد قرض الحس��نه است و با محدودیت منابع‬ ‫نسبت به س��ایر بانک ها روبه رو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تمام این ش��رایط خوش��بختانه تاکنون هرگونه‬ ‫تکلیفی که به بانک س��پرده ش��ده به خوبی پرداخت و سپس‬ ‫پیگیری شده است‪.‬‬ ‫ب��رق مصرف��ی و پرداخت مبلغ ان اقدام کنند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این خبر‪ ،‬بانک پاس��ارگاد با مش��ارکت ش��رکت پرداخت‬ ‫الکترونیک پاس��ارگاد‪ ،‬نسخه جدیدی از کیف پول همراه‬ ‫پاسارگاد (کیپاد) را در راستای توسعه راه کارهای پرداخت‬ ‫الکترونیک از طریق تلفن همراه هوش��مند طراحی کرده‬ ‫ اس��ت‪ .‬مش��تریان می توانند از طریق این برنامه‪ ،‬به راحتی‬ ‫و بدون اتالف وقت‪ ،‬پرداختی س��ریع‪ ،‬امن و خوش��ایند را‬ ‫در ح��وزه مختلف تجربه کنند‪ .‬پرداخ��ت الکترونیک عوارض ازادراهی‪،‬‬ ‫پرداخ��ت عوارض طرح ترافیک‪ ،‬انتقال پ��ول به دیگر کاربران‪ ،‬انتقال به‬ ‫حساب‪ ،‬اشتراک و پخش انالین فیلم و سریال ایو‪ ،‬پرداخت قبض‪ ،‬خرید‬ ‫بس��ته اینترنتی‪ ،‬خرید شارژ مس��تقیم‪ ،‬انجام امور نیکوکاری‪ ،‬اسکن کد‬ ‫‪ ،QR‬افزایش اعتبار کارت ش��هروندی مشهد و‪ ...‬از جمله خدماتی است‬ ‫که در نرم افزار کیپاد ارائه می شود‪.‬‬ ‫ی ادام��ه داد‪ :‬همچنین یکی از اقدام های‬ ‫اکبر ‬ ‫مهمی که از س��ال گذشته انجام شده‪ ،‬همکاری‬ ‫بانک و صندوق والیت اس��ت که این تسهیالت‬ ‫به معیش��ت‪ ،‬اش��تغال و ودیعه مرتبط اس��ت و‬ ‫تاکن��ون ح��دود ‪ ۱۹۰‬ه��زار نف��ر از مددجویان‬ ‫کمیته امداد زیر پوش��ش ای��ن طرح قرار گرفته‬ ‫و تس��هیالت دریاف��ت کرده اند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه تالش بانک بر این است تا هم افزایی و مشارکت خوبی با‬ ‫مجموعه کمیته امداد داش��ته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬ما امادگی پرداخت‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان تس��هیالت تکلیفی را داریم‪ ،‬اما تنها نکته‬ ‫ت زیرا تنها ابزار بانک‬ ‫مهم موضوع ضمانت این تس��هیالت اس ‬ ‫برای بازپرداخت و وصول تس��هیالت پرداختی‪ ،‬ضامن اس��ت‪.‬‬ ‫ی درب��اره موضوع ضمانت این تس��هیالت ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫و ‬ ‫معوقه های این بانک فقط یک درصد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫تنه��ا ابزار ما ضامن اس��ت و با توجه به اینکه معوقه ها پاش��نه‬ ‫ی داریم که با معرف��ی مددجویان‬ ‫اش��یل بانک اس��ت‪ ،‬امادگ ‬ ‫از س��وی ای��ن کمیته در زمین��ه ضامن نیز تغییراتی داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫برخی کارشناسان به انحصاری شدن درامد پروازهای عبوری انتقاد دارند‬ ‫مخارج «خاص» برای درامدهای عام‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬س��ال از تصویب م��اده ‪ ۳۶‬الیحه احکام‬ ‫دائمی برنامه توس��عه کش��ور معروف به قانون خاص‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوای��ی ایران می گذرد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن قانون که ک��ه قرار بود تا پایان س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬به طور ازمایش��ی وارد فاز اجرا شود «‪100‬درصد‬ ‫درامدهای ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‬ ‫و ش��رکت ش��هر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعم از‬ ‫فروش خدمات و دارایی های شرکت‪ ،‬اختصاصی است‬ ‫و پس از واریز به حس��اب شرکت‪ ،‬افتتاح شده ازسوی‬ ‫خزانه داری کل کش��ور نزد بان��ک مرکزی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران برای اج��رای ماموریت های ش��رکت‬ ‫ازجمله نوسازی س��امانه های ناوبری هوایی و توسعه‬ ‫فرودگاه های کشور هزینه می شود‪ ».‬گرچه مسئوالن‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها تصویب قانون خ��اص را فرصتی‬ ‫تاریخی برای صنعت فرودگاهی و زمان مناسبی برای‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های ناوبری می دانند‪ ،‬اما برخی‬ ‫کارشناسان می گویند این درامدها مانند درامد نفت‪،‬‬ ‫ملی است و باید برای همه مردم و براساس اولویت ها‬ ‫خرج شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫مس��ئوالن ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوب��ری هوای��ی ای��ران می گویند با اج��رای قانون‬ ‫خاص‪ ،‬این شرکت که درامد‪-‬هزینه ای اداره می شود‪،‬‬ ‫می تواند بنگاهداری درس��ت داش��ته باش��د و نیروی‬ ‫انسانی الزم را به درس��تی و براساس نیاز خود جذب‬ ‫کند‪ .‬مدیران این ش��رکت اعالم کرده اند با استفاده از‬ ‫این قانون‪ ،‬س��اختار پرداخت ها در شرکت فرودگاه ها‬ ‫اصالح و عادالنه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد پروازهای عبوری مش�ابه درامد‬ ‫نفت‬ ‫یک کارشناس هوانوردی با اشتباه دانستن تصویب‬ ‫قانون خاص معتقد است درامدهای هوانوردی به ویژه‬ ‫درامده��ای سرش��ار پروازهای عب��وری باید در کل‬ ‫کشور هزینه شود‪.‬‬ ‫حمی��د نج��ف در پاس��خ ب��ه‬ ‫بی��ان ک��رد‪:‬‬ ‫فرودگاه ها درحال حاضر از خدماتی که ارائه می دهند‬ ‫مانند کانترهای پرواز‪ ،‬پارکینگ و‪ ...‬درامدهای خوبی‬ ‫دارند و با تصویب قان��ون خاص‪ ،‬عالوه بر درامدهای‬ ‫سرش��ار فعلی‪ ،‬درامدهای داالن هوای��ی و پروازهای‬ ‫عبوری نیز به این ش��رکت اختصاص داده می ش��ود‪،‬‬ ‫درحال��ی که این درامدها مانند نفت‪ ،‬درامدهای ملی‬ ‫است و باید به طور ملی خرج شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درامد ملی یک کشور متعلق به همه‬ ‫مردم و همه ارکان نظام اس��ت و در راس��تای اجرای‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬باید براساس اولویت‪ ،‬در بخش های‬ ‫مورد نیاز هزینه شود‪.‬‬ ‫نجف یاداور شد‪ :‬درحالی که همین حاال فرودگاه ها‬ ‫درام��د خوب��ی دارند برخ��ی ایرالین ها تح��ت تاثیر‬ ‫تحریم‪ ،‬در فش��ار هس��تند و از پس هزینه های خود‬ ‫برنمی این��د؛ بنابرای��ن به ج��ای اختصاص��ی کردن‬ ‫درامدهای هوانوردی برای شرکت فرودگاه ها می توان‬ ‫اکرم امینی‬ ‫از این درامدها برای رس��یدگی ب��ه اوضاع ایرالین ها‬ ‫و دیگ��ر بخش های ضعیف تر صنعت هوانوردی کمک‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫او با تاکی��د بر اینکه قانون خ��اص باید در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی مورد بازنگری قرار گیرد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بای��د این پرس��ش را مط��رح کرد ک��ه درحال حاضر‬ ‫درامدهای سرشار ش��رکت فرودگاه ها کجا می رود و‬ ‫در کجا خرج می ش��ود‪ ،‬ان هم در شرایطی که تعداد‬ ‫زی��ادی از فرودگاه ها حالت ویران��ه پیدا کرده اند و به‬ ‫انها رسیدگی نمی شود؟‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینک��ه درحال حاضر تعداد‬ ‫زیادی فرودگاه در کش��ور داریم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬عالوه‬ ‫ب��ر درامده��ای فرودگاه��ی فعلی‪ ،‬قان��ون خاص به‬ ‫شرکت فرودگاه ها که همه فرودگاه ها زیرمجموعه اش‬ ‫هس��تند‪ ،‬پول اضاف��ه و هنگفتی می ده��د که همان‬ ‫درامدهای پروازهای عبوری است‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که فرودگاه ها می توانند بدون اختصاص این درامدها‬ ‫نیز درامد الزم را داشته باشند و پیش از تصویب این‬ ‫قانون هم سرپا بودند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬وقتی یک ش��رکت‪ ،‬درامد دارد و‬ ‫می تواند کسب درامد داشته باشد‪ ،‬اختصاص درامدی‬ ‫تازه به ان کار درس��تی نیس��ت و می تواند فسادانگیز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نج��ف با بیان اینکه این کار با روح عدالت اقتصادی‬ ‫مغایر اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬درامدهای مل��ی باید تمام‬ ‫بخش ها را پوش��ش دهد تا بتوانی��م امنیت اقتصادی‬ ‫و اجتماعی داشته باشیم‪ .‬درامدهای هوانوردی مانند‬ ‫درامد نفت اس��ت و باید براساس اولویت ها در کشور‬ ‫هزینه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درامده�ای هوان�وردی هزین�ه کل‬ ‫صنعت شود‬ ‫یکی دیگر از تحلیلگران صنعت هوانوردی کشورمان‬ ‫نیز معتقد اس��ت باتوجه به اینکه اسمان کشور مانند‬ ‫زمین‪ ،‬اب‪ ،‬انرژی و‪ ...‬جزو منابع ملی و متعلق به همه‬ ‫مردم است‪ ،‬درامدهای حاصل از ان باید برای منافع‬ ‫ملی هزینه شود‪ ،‬نه منافع یک شرکت خاص‪.‬‬ ‫ارم��ان بی��ات در پاس��خ ب��ه‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بخش عمده ای از درامد فرودگاه های کش��ور حاصل‬ ‫ارائ��ه خدم��ات به پروازه��ای عب��وری و بهره برداری‬ ‫شرکت های هواپیمایی خارجی از اسمان ایران است؛‬ ‫بنابراین اختصاصی ش��دن درام��د هوانوردی با اصل‬ ‫ح��ق حاکمیت مطل��ق و انحصاری دول��ت بر فضای‬ ‫فراساحلی (موضوع ماده ‪ ۳‬قانون هواپیمایی کشوری‪،‬‬ ‫مصوب ‪ )۱۳۲۸‬در تضاد جدی است‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر ادام��ه داد‪ :‬الزم اس��ت درامد ارزی‬ ‫حاصل شده از اس��مان در راستای توسعه هوانوردی‬ ‫ملی هزینه شود که گستره وسیع تری دارد و محدود‬ ‫به توس��عه فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی نیس��ت زیرا‬ ‫گرچ��ه ای��ران در س��ال های اخی��ر در زمینه جذب‬ ‫پروازه��ای عبوری رش��د حدود ‪ ۲‬برابری داش��ته اما‬ ‫همزمان زیرس��اخت های عملیات هوان��وردی‪ ،‬منابع‬ ‫انس��انی و حق��وق‪ ،‬ام��وزش‪ ،‬دس��تگاه های ناوبری و‬ ‫راداره��ای هوایی رش��د مطلوبی نداش��ته و نیازمند‬ ‫توسعه و ارتقا است‪.‬‬ ‫حمید نجف‬ ‫در روزهای اخیر جانش��ین قرارگاه پدافند‬ ‫هوای��ی خاتم االنبیا اعالم کرد باتوجه به اینکه‬ ‫تامی��ن امنیت و ایمنی پرواز هواپیماهایی که‬ ‫از کش��ور عبور می کنند‪ ،‬یکی از وظایف این‬ ‫ق��رارگاه اس��ت‪ ،‬باید س��همی ‪ ۳۰‬درصدی از‬ ‫درامد این پروازها به ای��ن قرارگاه اختصاص‬ ‫یابد‪ .‬در ای��ن زمینه باید گفت به طور طبیعی‬ ‫حاکمیت هر کش��ور برای محافظت از امنیت‬ ‫فضای خ��ود‪ ،‬خدماتی ارائ��ه می کند‪ .‬درواقع‬ ‫خدمات پدافند نوعی خدمات حاکمیتی است‬ ‫ک��ه هزین��ه ان از محل هزینه ه��ای عمومی‬ ‫کشور تامین می شود و به نظر نمی رسد الزامی‬ ‫به اختصاص بخشی از درامدهای هوانوردی به‬ ‫این بخش وجود داشته باشد‪ .‬براساس مقررات‬ ‫بین المللی‪ ،‬عبور از فضای همه کش��ورها ازاد‬ ‫اس��ت و هواپیماها از فضای هر کش��وری که‬ ‫عبور می کنند‪ ،‬بابت اس��تفاده از خدماتی که‬ ‫دریاف��ت می کنند‪ ،‬باید هزینه پرداخت کنند‪.‬‬ ‫درام��د پروازهای عبوری بای��د برای خدمات‬ ‫هوانوردی هزینه و صرف خرید و بروزرس��انی‬ ‫تجهیزات هوانوردی و حقوق نیروی انس��انی‬ ‫شود که در این بخش فعالیت می کنند‪ .‬ایمنی‬ ‫پروازها برعهده پدافند نیست بلکه این وظیفه‬ ‫برعهده مرکز کنترل فضای کش��ور است که‬ ‫خدم��ات هوان��وردی ارائه می کن��د؛ بنابراین‬ ‫بهتر اس��ت درامد پروازهای عبوری در بخش‬ ‫هوان��وردی به ویژه بخش��ی که ب��ه پروازهای‬ ‫عبوری خدمات می دهد‪ ،‬صرف شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح ویژه‬ ‫حمل ونقل زائران اربعین‬ ‫‹ ‹پروازهای عبوری هزینه دارند‬ ‫معاون پیش��ین توس��عه مدیریت و منابع ش��رکت‬ ‫فرودگاه ه��ا و ناوب��ری هوایی ای��ران می گوید گرچه‬ ‫باتوجه به افزایش پروازهای عبوری در س��ال گذشته‪،‬‬ ‫درامدهای این پروازها نیز افزایش داشته اما در کنار‬ ‫این درامده��ا‪ ،‬باید خدمات به پروازه��ای عبوری را‬ ‫هم افزایش داد؛ بنابراین ش��رکت فرودگاه ها نیازمند‬ ‫نیروی انسانی و توسعه تجهیزات هوانوردی است که‬ ‫بخش��ی از درامدهای پروازهای عبوری در این بخش‬ ‫به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا امام��ی به‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫درام��د پروازهای عبوری در نقطه سر به س��ر با هزینه‬ ‫امکانات و تجهیزاتی اس��ت ک��ه باید برای خدمات به‬ ‫پروازهای عبوری فراهم شود؛ به عنوان نمونه در این‬ ‫زمینه نیاز به افزایش تجهیزات راداری است و خرید و‬ ‫نصب یک رادار حدود ‪ ۳۰‬میلیارد تومان هزینه دارد‪.‬‬ ‫در کنار این‪ ،‬هزینه نگهداری تجهیزات را نیز باید در‬ ‫نظر گرفت؛ بنابرای��ن اختصاص درامدهای پروازهای‬ ‫عبوری به فرودگاه ها چیز عجیبی نیست‪.‬‬ ‫علیرضا منظری‬ ‫معاون پیشین سازمان هواپیمایی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمی��د نجف‪ :‬عالوه بر درامده��ای فرودگاهی فعلی‪ ،‬قانون خاص به‬ ‫شرکت فرودگاه ها که همه فرودگاه ها زیرمجموعه اش هستند‪ ،‬پول‬ ‫اضاف��ه و هنگفتی می دهد ک��ه همان درامده��ای پروازهای عبوری‬ ‫است‬ ‫یادداشت‬ ‫درامد‬ ‫پروازهای‬ ‫عبوری کجا‬ ‫صرف شود؟‬ ‫ارمان بیات‬ ‫محمدرضا امامی‬ ‫مدیرکل دفتر حمل ونقل مس��افر س��ازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای کش��ور گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۱۷‬مه��ر طرح وی��ژه تردد زائ��ران اربعین‬ ‫اغاز می ش��ود و تا ‪ ۳‬ابان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬داریوش باقر ج��وان با بیان‬ ‫اینکه در زمینه اربعین باید کارها با همکاری‬ ‫و بدون موازی کاری انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از‬ ‫مواردی که باید ب��ه ان توجه کنیم‪ ،‬خوابگاه‬ ‫رانندگان است‪ .‬امنیت مسافران برای ما مهم‬ ‫اس��ت و باید راننده اس��تراحت کافی داشته‬ ‫باش��د و فش��ردگی کاری نبای��د موجب این‬ ‫ش��ود که رانندگان بیش از زمان اس��تاندارد‬ ‫رانندگ��ی کنن��د‪ .‬مدیرکل دفت��ر حمل ونقل‬ ‫مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫کش��ور عنوان کرد‪ :‬بحث انبار توشه و بارهای‬ ‫غیرهمراه یکی دیگر از موارد مهم اس��ت که‬ ‫باید ساماندهی شود‪.‬‬ ‫محرومیت خراسان جنوبی از راه اهن‬ ‫استاندار خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬برای اتصال بیرجند به‬ ‫شبکه ریلی‪ ،‬کنسرسیومی از ‪ ۵‬شرکت ملی در نظر گرفته‬ ‫شده که مسئولیت اجرای مراحل گوناگون از جمله مطالعه‪،‬‬ ‫تملک زمین‪ ،‬زیرس��ازی‪ ،‬ریل گذاری‪ ،‬ایجاد ایس��تگاه ها و‬ ‫راه اندازی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا محمدصادق معتمدیان افزود‪ :‬در زمینه‬ ‫اغاز عملیات اجرایی راه اهن در اس��تان چندین سال است‬ ‫قول هایی داده ش��ده اما تاکنون به سرانجام نرسیده است‪.‬‬ ‫وی ساخت راه اهن در استان را جزو طرح منطقه ای اتصال‬ ‫چابهار به س��رخس دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬عملیات اجرایی‬ ‫قطع��ات گوناگ��ون چابهار‪-‬زاه��دان‪ ،‬زاهدان‪-‬زابل‪ ،‬زابل‪-‬‬ ‫بیرجند و گناباد‪-‬بیرجند در اس��تان های خراس��ان رضوی‬ ‫و سیستان وبلوچس��تان اغاز ش��ده و در حال انجام است و‬ ‫تنها استانی که هیچ گونه عملیات اجرایی نداشته‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوبی اس��ت‪ ،‬این در حالی است که برخی اعالم کرده اند‬ ‫در گذشته این پروژه کلنگ زنی شده است‪.‬‬ ‫رشد اجاره نشینی در ‪ ۸‬سال اخیر‬ ‫ی��ک کارش��ناس اقتصاد مس��کن با‬ ‫بی��ان اینکه افزایش تعداد مس��تاجران‬ ‫و اجاره نش��ینی در کشور‪ ،‬نوعی هشدار‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬سهم اجاره نشینی در کشور‬ ‫از ‪ ۲۹‬درص��د س��ال ‪ ۸۹‬ب��ه ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫رس��یده و این امار نش��ان می دهد باید‬ ‫فکری برای اجاره نشینی در کشور شود‪.‬‬ ‫مه��دی روانش��ادنیا در گفت وگ��و با‬ ‫ف��ارس‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ب��رای کنت��رل و س��اماندهی اجاره بها‬ ‫ب��رای س��ال های این��ده چ��ه می توان‬ ‫کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬مداخله دول��ت در بازارها‬ ‫ان ه��م کوتاه م��دت ج��واب نمی دهد‪.‬‬ ‫نمونه عینی ان دخال��ت دولت در بازار‬ ‫ارز بود که دیدیم چه مش��کالتی ایجاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��کن کاالی��ی ناهمگن‬ ‫و دارای قیمت های متفاوتی اس��ت که‬ ‫ازس��وی متقاضیان خریداری می ش��ود‬ ‫پ��س نمی توان برای ان س��قف قیمتی‬ ‫تعیین کرد و این اقدام بی نتیجه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫روانش��ادنیا ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫کاالی همگ��ن مانن��د دالر هم دخالت‬ ‫دول��ت نتایج خوبی به همراه نداش��ت‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اق��دام اصولی ب��رای بازار‬ ‫اج��اره مس��کن تولی��د به قص��د اجاره‬ ‫و احی��ای نظ��ام اج��اره داری حرفه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مسکن اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬س��هم اجاره نش��ینی در کش��ور‬ ‫از ‪ ۲۹‬درص��د س��ال ‪ ۸۹‬ب��ه ‪ ۳۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درص��د رس��یده که ای��ن امار نش��ان‬ ‫می دهد تقاضای جدی در کش��ور برای‬ ‫ب��ازار اج��اره وج��ود دارد و باید دولت‬ ‫و مجل��س فک��ری ب��رای ای��ن موضوع‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫روانش��ادنیا ادام��ه داد‪ :‬اقدام ه��ای‬ ‫کوتاه م��دت نمی تواند ب��رای بازار اجاره‬ ‫مناسب و مفید باش��د بلکه می توان در‬ ‫افق ‪ ۵‬یا ‪۶‬س��اله برنامه ریزی الزم برای‬ ‫حل این معضل انجام داد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ ۳ :‬پروژه در حوزه راه اهن امس��ال نهایی‬ ‫شد؛ ازجمله اینکه عملیات اجرایی خط انتنی به طول ‪۷۱‬‬ ‫کیلومتر که فردوس در خراس��ان جنوبی را به شبکه بافق‪-‬‬ ‫مشهد متصل می کند در سفر امسال وزیر راه و شهرسازی‬ ‫به استان اغاز شد‪.‬‬ ‫معتمدیان گفت‪ :‬تکمیل زیرساخت های این پروژه ‪ ۹۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومان اعتبار نیاز دارد و عملیات اجرایی ان‬ ‫اغاز ش��ده است‪ .‬وی به پروژه دوم راه اهن شامل قطعه ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتری مس��یر بیرجند‪-‬قائن اشاره کرد و افزود‪ :‬مراحل‬ ‫مطالع��ه و مناقصه این پروژه انجام و ش��رکت ویس��ا برای‬ ‫اجرای این قطعه انتخاب ش��ده ک��ه در حال انعقاد قرارداد‬ ‫هس��تیم‪ .‬در یکی از سفرهای مقامات کش��وری به استان‬ ‫کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی این پروژه انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه برای اتصال بیرجند به شبکه ریلی‬ ‫هدف گذاری جدید کرده ای��م‪ ،‬افزود‪ :‬دولت دوازدهم قطعه‬ ‫بیرجند‪-‬یونس��ی را در دس��تور کار قرار داد و این طرح در‬ ‫ش��ورای اقتصاد و دولت نیز تصویب شد‪ .‬معتمدیان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این زمینه کنسرسیومی متشکل از ‪ 5‬شرکت ملی‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده و در مجموع ‪ ۴‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫اعتبار موردنیاز اس��ت که از این مبلغ ‪ ۹۰‬درصد ازس��وی‬ ‫کنسرس��یوم (‪ ۷۰‬درصد منابع صندوق توس��عه ملی و ‪۲۰‬‬ ‫درصد اورده کنسرس��یوم) و ‪ ۱۰‬درصد از محل منابع مالی‬ ‫دولت (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور‬ ‫به نمایندگی از دولت) تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫استقبال چینی ها از سرمایه گذاری در بندرهای ایران‬ ‫رئیس س��ازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد‪ :‬باتوجه به عقد تفاهم‬ ‫خواهرخواندگی و مذاکرات انجام ش��ده‪ ،‬امید بسیاری وجود دارد که‬ ‫چینی ها در حوزه بندری و دریایی ایران سرمایه گذاری کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫در سفرمان به این کشور مقامات چینی امادگی خود را در این زمینه‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا در هفته های گذش��ته رئیس س��ازمان بنادر و‬ ‫دریان��وردی با هیات همراه به چین س��فر کردند تا با مس��ئوالن این‬ ‫کش��ور در حوزه بندری و دریایی مذاکره کنن��د؛ در همین زمینه از‬ ‫بن��در نینگبو به عنوان چهارمین بندر بزرگ جهان بازدید کردند و در‬ ‫نهایت تفاهم خواهرخواندگی بین دو کشور منعقد شد‪.‬‬ ‫محمد راستاد‪ ،‬مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه‬ ‫شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ‪ ۱۵‬میلیارد دالر پروژه ماده ‪۱۲‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شورای اقتصاد در حال اجرا‬ ‫دارد ک��ه ‪ ۷.۵‬میلیارد دالر ان مربوط ب��ه پروژه های حمل ونقل ریلی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت نفت‪ ،‬ساس��ان کاظمی نژاد‪،‬‬ ‫مدیر بخش حمل ونقل این ش��رکت‪ ،‬در تشریح پروژه های ماده ‪ ۱۲‬در‬ ‫حوزه حمل ونقل ریلی گفت‪ :‬در یک س��ال گذشته ‪ ۱۰۲۵‬واگن باری‬ ‫در قال��ب قراردادهای طرح توس��عه حمل ونقل ریل��ی میان راه اهن و‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۸۲‬با چینی ها موافقتنامه کشتیرانی تجاری داریم‬ ‫و س��ازکاری برای همکاری در حوزه بندری نیز بین دو طرف تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هیات ایرانی و چینی در طول مذاکراتی که در این کشور‬ ‫انجام ش��د بر گسترش تعامل تجاری و حل مشکالت موجود بین دو‬ ‫طرف تاکید کردند‪.‬‬ ‫در این زمینه از طرف چینی خواستیم تا مشکالت بازرگانان ایرانی‬ ‫را در بندرهای این کشور حل کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد‪ :‬در این مذاکرات‬ ‫اع�لام کردیم ظرفیت ه��ای خوبی برای س��رمایه گذاری در بندرهای‬ ‫ای��ران وج��ود دارد و ایران نیز از س��رمایه گذاری چینی ها اس��تقبال‬ ‫پیگیری ‪ ۷.۵‬میلیارد دالر طرح حمل ونقل ریلی‬ ‫ش��رکت های س��رمایه گذار عامل صرفه جویی در قالب ماده ‪ ۱۲‬موفق‬ ‫به دریافت مصوبه هیات مدیره ش��رکت بهینه س��ازی مصرف سوخت‬ ‫ش��دند‪ .‬کاظمی نژاد درباره ش��یوه بازپرداخت یاران��ه صرفه جویی به‬ ‫س��رمایه گذاران بیان کرد‪ :‬تالش می ش��ود روند پرداخت ها با س��رعت‬ ‫باالتر و روش اسان تری برای جلب اعتماد سرمایه گذاران طی شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اشاره به حجم باالی حمل ونقل جاده ای نسبت‬ ‫ب��ه حمل ونق��ل ریلی و اینک��ه انتقال بار از جاده به ریل س��بب ایمن‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به طور مش��خص ساخت مراکز لجستیکی در پسکرانه های بندرها‪،‬‬ ‫توس��عه زیرس��اخت ها‪ ،‬روس��اخت ها و تجهیزات پایانه ه��ای بندری‬ ‫و‪ ...‬ج��زو مواردی اس��ت که همه طرف های خارج��ی مانند چینی ها‬ ‫می توانند در ان سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫این مس��ئله مورد استقبال چین قرار گرفت چراکه باتوجه به حجم‬ ‫تخلی��ه و بارگیری بندرهای کش��ور‪ ،‬این حوزه جذابیت های بس��یار‬ ‫باالیی برای سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت‪.‬‬ ‫راس��تاد ی��اداور ش��د‪ :‬هیات دولت��ی چینی و ش��رکت های بخش‬ ‫خصوصی این کش��ور در حوزه حمل ونقل از سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫بندری و دریایی ایران استقبال کردند و امیدواریم این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ش��دن جاده ها و کاهش تلفات جاده ای خواهد شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫استانداردهای جهانی‪ ،‬سبد حمل ونقل بار جاده ای و ریلی باید متعادل‬ ‫باشد‪ ،‬اما در کشور ما این تعادل وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاظمی نژاد خطاب به س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نظ��ام بازپرداخت یاران ه صرفه جویی به س��رمایه گذاران طرح های ماده‬ ‫‪ ۱۲‬قان��ون رفع موان��ع تولید رقابت پذیر به گونه ای طراحی ش��ده که‬ ‫همه حق و حقوق سرمایه گذاران با ضمانت وزارت نفت پرداخت شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫احبار‬ ‫مذاکرات ایران و ترکیه‬ ‫برای اغاز تجارت برق‬ ‫وزیر نفت با اشاره به افزایش ‪ ۶۰‬درصدی درامد پتروشیمی کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫ایران از قطر در پارس جنوبی جلو زد‬ ‫وزی��ران نی��رو و ان��رژی ای��ران و ترکیه بر‬ ‫ل��زوم انج��ام مذاکره ب��رای برق��راری دوباره‬ ‫تجارت برق بین ای��ران و ترکیه و افزایش دو‬ ‫براب��ری ظرفیت تبادل برق دو کش��ور تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا اردکانیان که به همراه‬ ‫رئیس جمهوری کش��ورمان برای ش��رکت در‬ ‫پنجمین دور اجالس س��ه جانبه سران ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و ترکیه به انکارا رفته اس��ت‪ ،‬با فاتح‬ ‫دونمز‪ ،‬وزیر انرژی ترکیه و رئیس کمیس��یون‬ ‫مشترک همکاری های اقتصادی دیدار کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت دو طرف ضمن بررس��ی‬ ‫فرصت ه��ای هم��کاری ای��ران و ترکی��ه در‬ ‫زمینه ه��ای مختلف انرژی‪ ،‬بر ل��زوم افزایش‬ ‫ظرفی��ت تبادل انرژی بین دو کش��ور از ‪۶۴۰‬‬ ‫مگاوات به ‪ ۱۲۸۰‬مگاوات تاکید کردند‪.‬‬ ‫تش��کیل کمیته ب��ازار ب��رق در چارچوب‬ ‫س��ازمان اقتص��ادی اک��و و مذاک��ره ب��رای‬ ‫ازسرگیری تجارت برق بین دو کشور از دیگر‬ ‫م��واردی بود که در این نشس��ت مورد تاکید‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫عربستان انتقال نفت به‬ ‫بحرین را متوقف کرد‬ ‫عربس��تان به دنبال حمله ه��ای پهپادهای‬ ‫جنبش انصاراهلل یمن به پاالیشگاه های بقیق‬ ‫و حری��ص‪ ،‬انتقال نفت ب��ه بحرین را متوقف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خط بیان شده روزانه بین‬ ‫‪ ۲۲۰‬ت��ا ‪ ۲۳۰‬بش��که نفت خام س��بک را از‬ ‫ش��رکت دولتی ارامکو سعودی واقع در شهر‬ ‫نفتی «الظه��ران» را به پاالیش��گاه «باپکو»‬ ‫بحرین انتقال می داد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬خبرگزاری دولتی عربستان‬ ‫از تماس تلفنی ملک س��لمان شاه سعودی و‬ ‫حمد بن عیس��ی ال خلیفه شاه بحرین خبر‬ ‫داد و نوش��ت‪ :‬با بسته ش��دن این خط لوله‪،‬‬ ‫ش��رکت نفت��ی باپکو در تالش اس��ت تا این‬ ‫میزان را از طریق افزایش تولید از پاالیشگاه‬ ‫سفره‪ ،‬جبران کند تا با مشکالت اقتصادی و‬ ‫مالی شدید روبه رو نشود‪.‬‬ ‫ارت��ش و کمیته ه��ای مردم��ی یم��ن در‬ ‫واکن��ش ب��ه حمله ه��ای ائتالف س��عودی‬ ‫علیه کشورش��ان‪ ،‬شنبه گذش��ته با ‪۱۰‬پهپاد‬ ‫تاسیس��ات نفتی وابسته به ش��رکت ارامکو‬ ‫در ش��هرهای «بقی��ق» و «هج��ره خریص»‬ ‫واقع در استان الشرقیه عربستان را به عنوان‬ ‫بزرگ ترین مخزن نفتی عربس��تان با ظرفیت‬ ‫یک میلیارد بش��که نفت‪ ،‬ه��دف حمله قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫مقامات س��عودی تایی��د کردند که در پی‬ ‫این حمله ها میزان تولید نفت این کشور ‪۵۰‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫پایان توزیع قبض‬ ‫کاغذی برق‬ ‫ب��ا تکمی��ل بان��ک اطالعاتی مش��ترکان‬ ‫تهرانی‪ ،‬چاپ و توزیع قبض کاغذی برق در‬ ‫پایتخت متوقف شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از وزارت نیرو‪ ،‬اطالعات‬ ‫بیش از ‪ ۹۵‬درصد مشترکان برق در تهران‪،‬‬ ‫جم��ع اوری و چاپ و توزی��ع قبض کاغذی‬ ‫ب��رق در پایتخ��ت‪ ،‬از ابت��دای دوره جدید‬ ‫همزمان با اول مهر متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اینک��ه اطالعات م��ورد نیاز‬ ‫مش��ترکان‪ ،‬شامل نام اش��تراک‪ ،‬بهای برق‬ ‫مصرف��ی‪ ،‬شناس��ه قبض‪ ،‬شناس��ه و مهلت‬ ‫پرداخ��ت در ه��ر دوره از مصرف با ارس��ال‬ ‫پیامک به ش��ماره تلفن های اعالم ش��ده‪ ،‬به‬ ‫اط�لاع مش��ترکان خواهد رس��ید‪ ،‬ضروری‬ ‫است مش��ترکانی که تاکنون موفق به ثبت‬ ‫ش��ماره تلفن هم��راه و اش��تراک برق خود‬ ‫نش��ده اند‪ ،‬در زمان باقی مانده‪ ،‬با ارسال ‪*۱‬‬ ‫شناس��ه قبض به سرشماره ‪ ۱ ۰۰۰۱۵۲۱‬یا‬ ‫مراجعه به تارنمای این ش��رکت به نش��انی‬ ‫‪ www.tbtb.ir‬اق��دام ب��ه ثب��ت اطالعات‬ ‫خود کنند‪.‬‬ ‫ضروری است شهروندان پیش از پرداخت‬ ‫صورتحساب های صادرشده از مالکیت قبض‬ ‫الکترونیکی دریافتی‪ ،‬اطمینان کسب کرده و‬ ‫اگر پیش از این‪ ،‬اطالعات صحیح مربوط به‬ ‫اشتراک مورداستفاده خود را در سامانه های‬ ‫ش��رکت توزی��ع نی��روی برق ته��ران ثبت‬ ‫نکرده اند‪ ،‬با ارسال ‪ *۲‬شناسه قبض ناصحیح‬ ‫ب��ه سرش��ماره ‪ ۱۰۰۰۱۵۲۱‬اق��دام به رفع‬ ‫مغایرت کرده و سپس با ارسال ‪ *۱‬شناسه‬ ‫قب��ض صحی��ح‪ ،‬اطالعات خ��ود را تصحیح‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫به طور تقریبی‬ ‫همه تجهیزات‬ ‫شبکه های‬ ‫توزیع گاز در‬ ‫داخل کشور‬ ‫تولید می شود‬ ‫و در عمل بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫پروژه ازسوی‬ ‫شرکت گاز به‬ ‫پیمانکاران‬ ‫و سازندگان‬ ‫ایرانی ارجاع‬ ‫شده است‬ ‫وزی��ر نفت با بیان اینکه ب��ا تکمیل فازهای پارس‬ ‫جنوبی برای نخستین بار میزان برداشت روزانه ایران‬ ‫از میدان مش��ترک گازی پارس جنوبی‪ ،‬نس��بت به‬ ‫قطر افزایش می یابد‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬تولید گاز‬ ‫روزانه ای��ران از این میدان به ح��دود ‪ ۷۹۰‬میلیون‬ ‫متر مکع��ب در برابر تولی��د ‪ ۶۲۰‬میلیون مترمکعبی‬ ‫قطر خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬بیژن زنگنه در جلس��ه س��تاد‬ ‫فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی به ریاس��ت معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه وزارت نفت توانس��ته با‬ ‫دست یافتن به افزایش بیش از ‪ ۵‬برابری تولید نفت‬ ‫خام از میدان های مشترک غرب کارون‪ ،‬تولید روزانه‬ ‫نف��ت در این میدان را از ‪ ۷۰‬هزار بش��که در س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬به ‪ ۳۵۵‬هزار بش��که در سال ‪ ۹۷‬برساند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دس��تیابی به تولید ‪ ۶۰‬هزار بشکه نفت خام در روز از‬ ‫میدان مشترک اذر تا پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬و اغاز تولید‬ ‫از الیه نفتی میدان پارس جنوبی از فروردین ‪۱۳۹۶‬‬ ‫از دیگر دستاوردها در این بخش است‪.‬‬ ‫زنگن��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬ادام��ه اج��رای طرح های‬ ‫نگهداش��ت توان تولید با هدف ایجاد اشتغال و رونق‬ ‫برای پیمانکاران و س��ازندگان داخلی و ایجاد امید و‬ ‫اعالم این نکته بس��یار مهم ک��ه تحریم ها نمی تواند‬ ‫تولید نفت کش��ور را متوقف کند‪ ،‬با س��رمایه گذاری‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۶‬میلی��ارد دالر و ب��ا هدف نگهداش��ت و‬ ‫افزای��ش تولید نفت خام به میزان ‪ ۲۸۱‬هزار بش��که‬ ‫در روز‪ ،‬در ‪ ۳‬سال تعریف شده و در سال گذشته ‪۱۰‬‬ ‫قرارداد به ارزش ‪ ۶۵۰۰‬میلیارد تومان با پیمانکاران‬ ‫داخلی برای اجرای ان بسته شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬پیمان��کاران ملزم‬ ‫ش��ده اند اقالم پرمص��رف پروژه های خ��ود را که در‬ ‫قراردادهای منعقد ش��ده با انها ضمیمه ش��ده است‬ ‫از سازندگان ایرانی خریداری کنند‪.‬‬ ‫وزیر نفت خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه تکمیل میدان‬ ‫گازی پ��ارس جنوبی ب��ا اتمام طرح های در دس��ت‬ ‫اقدام‪ ،‬دستیابی به تولید ‪۷۵۰‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫امکان پذیر شده است‪ .‬همچنین تا پایان سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫فازهای ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬و ‪ ۱۳‬به طور کامل تکمیل خواهند‬ ‫ش��د و بخش دریای فاز ‪ ۱۴‬نیز تکمیل می ش��ود که‬ ‫بدین ترتیب تولید از این فازها ‪ ۷۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫در روز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه به این ترتیب برای نخستین بار‬ ‫می��زان برداش��ت روزانه ای��ران از میدان مش��ترک‬ ‫گازی پ��ارس جنوبی‪ ،‬از قطر پیش��ی خواهد گرفت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ر این اس��اس تولی��د روزانه گاز ای��ران از‬ ‫صنعت پتروشیمی کشور از س��ال ‪ ۹۲‬تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬شاهد‬ ‫افزای��ش ‪ ۲‬برابری تولی��د محصول نهایی و افزای��ش ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫درامد خواهد بود‬ ‫ای��ن میدان به ح��دود ‪ ۷۹۰‬میلی��ون متر مکعب در‬ ‫براب��ر تولی��د ‪ ۶۲۰‬میلیون مترمکعب��ی قطر خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬وزارت نفت در زمینه س��اخت‬ ‫تاسیس��ات جم��ع اوری و جلوگی��ری از س��وزاندن‬ ‫گازهای مش��عل نیز اقدا م های قابل توجهی داش��ته‬ ‫ک��ه ب��ا بهره ب��رداری از تاسیس��ات بید بلن��د ‪ ۲‬با‬ ‫سرمایه گذاری حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر و ارزش تولیدات‬ ‫‪ ۱.۹‬میلیارد دالر در س��ال‪ ،‬تاسیسات ‪NGL۳۲۰۰‬‬ ‫با س��رمایه گذاری حدود ‪ ۱.۲۵‬میلیارد دالر و ارزش‬ ‫تولی��دات ‪۱.۳‬میلی��ارد دالر در س��ال‪ ،‬تاسیس��ات‬ ‫‪ NGL۳۱۰۰‬دهلران با س��رمایه گذاری حدود ‪۹۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر و ‪ NGL‬خارک‪ ،‬مش��کل س��وزاندن‬ ‫گازه��ای همراه نف��ت در مجتمع های پاالیش��گاهی‬ ‫حل ش��ده و عالوه بر اس��تفاده از این گاز برای تولید‬ ‫محصول‪ ،‬مشکالت زیست محیطی ناشی از سوزاندن‬ ‫این گازها برطرف می شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت تاکید کرد‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬ساالنه حدود‬ ‫‪ ۲.۵‬میلی��ون ت��ن محصوالت با ارزش اف��زوده باالی‬ ‫پتروشیمی با ارزش حدود ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر به تولید‬ ‫پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیوستن ‪ ۱۴‬هزار روستای دیگر به شبکه‬ ‫گاز کشور‬ ‫ب��ه گفت��ه زنگن��ه در بخ��ش انتق��ال‪ ،‬توزی��ع و‬ ‫ص��ادرات گاز طبیعی‪ ،‬وزارت نفت‪ ،‬س��هم س��وخت‬ ‫مای��ع نیروگاه ها را از ‪ ۴۳‬درصد در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به‬ ‫‪ ۱۲‬درص��د در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬کاهش داده و پوش��ش‬ ‫گازرسانی کش��ور را از ‪ ۸۵‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۲‬به‬ ‫‪ ۹۳.۵‬درصد در خرداد ‪ ۱۳۹۸‬رس��انده اس��ت و در‬ ‫حالی که از ابتدای شروع گازرسانی در کشور تا پایان‬ ‫تی��ر ‪ ،۱۳۹۲‬تعداد ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۱۹‬روس��تا از نعمت‬ ‫گاز برخوردار ش��ده بودند‪ ،‬از مرداد ‪ ۹۲‬تا مرداد ‪،۹۸‬‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۹۷‬روس��تای جدید‪ ،‬به شبکه سراسری‬ ‫گاز متصل شده اند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این اقدام با صرف هزینه ای بیش از‬ ‫‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان انجام شده که از محل منابع‬ ‫جدید ناش��ی از صرفه جویی در مصرف سوخت های‬ ‫مای��ع تامین ش��ده و این بدان معناس��ت که در این‬ ‫عملیات بزرگ از حداقل منابع بودجه عمومی دولت‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت هزین��ه س��رمایه گذاری پروژه ه��ای‬ ‫گازرسانی در دس��ت اجرا را بیش از ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان بیان ک��رد و افزود‪ :‬ب��ه ط��ور تقریبی همه‬ ‫تجهیزات شبکه های توزیع گاز در داخل کشور تولید‬ ‫می ش��ود و در عمل بیش از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پروژه ازسوی شرکت گاز به پیمانکاران و سازندگان‬ ‫ایرانی ارجاع شده است‪.‬‬ ‫زنگنه تصریح کرد‪ :‬در بخش صادرات گاز طبیعی نیز‬ ‫با اتمام بخش عمده خط ششم سراسری‪ ،‬صادرات گاز‬ ‫به عراق تا ‪ ۱۴‬میلیون مترمکعب در روز‪ ،‬از تیر ‪۱۳۹۷‬‬ ‫با س��رمایه گذاری حدود ‪ ۱.۸‬میلیارد دالر اغاز ش��ده‬ ‫است‪ .‬صادرات گاز کش��ور در تیر ‪ ۱۳۹۸‬روزانه حدود‬ ‫‪ ۶۳‬میلیون متر مکعب بوده که از این رقم‪ ،‬بیش از ‪۳۸‬‬ ‫میلیون متر مکعب در روز مربوط به عراق بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۶۰‬درصدی درامد پتروشیمی‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در صنعت پتروش��یمی از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬ت��ا ‪ ۱۳۹۷‬با بهره ب��رداری از ‪ ۱۵‬طرح‬ ‫ب��ا ‪ ۵.۶‬میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری‪ ۵.۲ ،‬میلیارد‬ ‫دالر تولی��د محصول با نرخ پایه س��ال ‪ ۱۳۹۰‬انجام‬ ‫ش��ده و تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬از ‪ ۲۷‬طرح پتروش��یمی‬ ‫دیگر نیز بهره برداری خواهد ش��د که ظرفیت اسمی‬ ‫تولی��د را ‪ ۷۶‬درصد افزایش خواهد داد‪ .‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫صنعت پتروشیمی کش��ور از سال ‪ ۹۲‬تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬شاهد افزایش ‪ ۲‬برابری تولید محصول نهایی‬ ‫و افزای��ش ‪ ۶۰‬درصدی درامدی خواه��د بود‪ .‬وزیر‬ ‫نفت گفت‪ :‬در بخش پاالی��ش و پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی‪ ،‬ظرفیت پاالیش نفت خ��ام و میعانات گازی‬ ‫از ‪ ۱.۸‬میلیون بش��که در س��ال ‪ ۹۱‬به ‪ ۲.۳‬میلیون‬ ‫بش��که در س��ال ‪ ۹۸‬افزای��ش یافت��ه و تولید بنزین‬ ‫کش��ور با افزایش ‪ ۱۱۵‬درصدی هم��راه بوده که بر‬ ‫این مبن��ا تولید بنزین از ‪ ۵۲‬میلیون لیتر در س��ال‬ ‫‪ ۹۱‬به ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر در روز در س��ال ‪ ۹۸‬رسیده‬ ‫است‪ .‬همچنین در حالی که در سال ‪ ۹۱‬تولید بنزین‬ ‫دارای استاندارد یورو در کشور صفر بود‪ ،‬تولید بنزین‬ ‫حذف چاه از چرخه تامین اب اشامیدنی شیراز‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس‬ ‫با اشاره به پیشرفت ‪ ۹۰‬درصدی خط دوم انتقال‬ ‫اب از س��د درودزن به ش��یراز‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا تکمیل ای��ن پروژه‪ ،‬چاه از چرخ��ه تامین اب‬ ‫اشامیدنی شیراز حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از اس��تان ف��ارس‪ ،‬محمود‬ ‫رضایی کوچ��ی با بی��ان اینکه اغاز ط��رح انتقال‬ ‫اب از س��د درودزن به ش��یراز به ‪ ۴۰‬سال پیش‬ ‫بازمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��یراز ساالنه بین ‪ ۱۳۰‬تا‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیون مترمکعب اب مصرف می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل عالوه بر تامین اب از طریق خط یک‬ ‫انتقال درودزن ش��یراز‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬چاه نیز در‬ ‫پیرامون این کالنشهر تاکنون حفر و تجهیز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضای��ی کوچی با بیان اینک��ه خط دوم انتقال‬ ‫اب س��د درودزن به ش��یراز که اکنون ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیکی دارد‪ ،‬زمینه ساز حذف چاه ها‬ ‫از چرخ��ه تامین اب اش��امیدنی این کالنش��هر‬ ‫خواه��د ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این ط��رح پایان امس��ال با‬ ‫حض��ور رئیس جمهوری به بهره برداری می رس��د‬ ‫و ش��هروندان ش��یرازی از اب اش��امیدنی پایدار‬ ‫بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫مع��اون اس��تانداری فارس ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫ش��یراز‪ ،‬اب مورد نیاز شهرستان های مرودشت و‬ ‫خرامه نیز از محل سد درودزن تامین می شود‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬هم اینک برای هر شهرستان‬ ‫فارس برنامه هایی در دس��ت اج��را داریم تا همه‬ ‫ش��هروندان این استان به اب پایدار و ذخیره های‬ ‫مطمئن که بیش��تر معطوف به اب سدهاس��ت‪،‬‬ ‫دسترسی داشته باشند‪ ،‬در این زمینه اب رسانی‬ ‫به تعدادی از شهرس��تان ها که ب��ه مخزن اب و‬ ‫س��دهای مطمئن نزدیک بوده انجام ش��ده است‬ ‫و ب��رای تعدادی نیز نیازمند س��اخت خط انتقال‬ ‫اب هستیم‪.‬‬ ‫رضایی کوچی گفت‪ :‬برای تامین اب ش��هرهای‬ ‫داراب‪ ،‬زرین دش��ت‪ ،‬فس��ا و اس��تهبان پ��روژه‬ ‫اب رسانی از سد رودبال در دست اجرا قرار دارد‪،‬‬ ‫برای شهر جهرم پروژه انتقال از سد سلمان اجرا‬ ‫ش��د و ب ه دس��ت مع��اون اول رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬برای شهرهای الر‪ ،‬خنج‪ ،‬اوز و‬ ‫قیر و کارزین‪ ،‬انتقال اب از سد سلمان‪ ،‬برای شهر‬ ‫کازرون از سد نرگسی و برای نیریز از سد چشمه‬ ‫عاشق خطوط اب رسانی مدنظر است‪.‬‬ ‫معاون عمرانی اس��تانداری فارس اولویت دوم‬ ‫در ح��وزه فعالیت ه��ای عمران��ی را مبحث راه و‬ ‫حمل ونقل اعالم و اضافه کرد‪ :‬تاکنون حدود هزار‬ ‫و‪ ۷۰۰ ‬کیلومتر بزرگراه در فارس ساخته شده و‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلومتر دیگر نیز در دست ساخت است‪.‬‬ ‫او مجم��وع ش��بکه راه ه��ای اصل��ی‪ ،‬فرع��ی‪،‬‬ ‫بزرگراهی و روس��تایی را ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر اعالم‬ ‫و اضاف��ه کرد‪ :‬ف��ارس از لحاظ وس��عت راه های‬ ‫س��اخته ش��ده در کش��ور رتبه نخس��ت را دارد‪.‬‬ ‫رضای��ی همچنین گف��ت‪ :‬در بح��ث راه اهن نیز‬ ‫‪ ۳۳۰‬کیلومتر خط ساخته شده در استان داریم و‬ ‫حدود‪ ۲ ‬هزار کیلومتر هم در دست ساخت است‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری‬ ‫فارس‪ ،‬بخ��ش مس��کن را از دیگ��ر اولویت های‬ ‫اس��تان در ح��وزه عمران��ی دانس��ت و گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس هدف گ��ذاری دولت‪ ،‬در‪ ۲ ‬س��ال اینده‬ ‫باید‪ ۱۰۰ ‬ه��زار واح��د مس��کونی در بافت های‬ ‫ناکارامد ش��هری س��اخته ش��ود که سهم فارس‬ ‫نیز مشخص ش��ده و اقدام هایی در این زمینه در‬ ‫اس��تان انجام شده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در مدت‬ ‫بیان ش��ده باید‪ ۲۰۰ ‬هزار واحد مسکونی نیز در‬ ‫سایر نقاط در کشور ساخته شود تا به نیاز بخشی‬ ‫از شهروندان متقاضی مسکن پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫دارای این استاندارد در سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۷۶‬میلیون لیتر‬ ‫رسیده که نقش قابل توجهی در بهبود کیفیت هوای‬ ‫کالنشهرها به ویژه تهران داشته است‪.‬‬ ‫زنگنه با اش��اره به اینکه در تولید نفت گاز کش��ور‬ ‫در این دوره ش��اهد افزای��ش ‪ ۱۲‬درصدی بودیم به‬ ‫ط��وری ک��ه از ‪ ۹۴‬میلیون لیتر روزانه در س��ال ‪۹۱‬‬ ‫به ‪ ۱۱۲‬میلیون لیتر در س��ال ‪ ۹۸‬رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ظرفیت تولید نف��ت گاز با کیفیت یورو‬ ‫در سال ‪ ،۱۳۹۱‬حدود ‪ ۶‬میلیون لیتر در روز بوده که‬ ‫درحال حاضر به ‪۴۵‬میلیون لیتر در روز یعنی بیش از‬ ‫‪ ۷‬برابر رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگی�ری از خام ُفروش�ی میعان�ات‬ ‫گازی‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت نفت با اج��رای طرح‬ ‫«س��یراف» از خام فروش��ی میعانات گازی با ساخت‬ ‫‪ ۶‬واحد پاالیش��ی ‪ ۶۰‬هزار بشکه ای جلوگیری کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تولید ‪ ۲۰‬میلیون تن محصوالت‬ ‫پاالیش��ی در س��ال و افزای��ش ‪ ۲۲‬درصدی ظرفیت‬ ‫پاالیش��ی کش��ور در دوران تحری��م‪ ،‬افزای��ش ‪۱۳۰‬‬ ‫درصدی ظرفیت خوراک مایع پتروشیمی در کشور‪،‬‬ ‫رف��ع گلوگاه های صادرات��ی و افزایش س��االنه ‪۱.۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر ارزش افزوده در کش��ور‪ ،‬ایجاد حدود‬ ‫‪ ۱.۵‬میلی��ارد دالر کاال و خدمات برای س��ازندگان‪،‬‬ ‫مش��اوران و پیمانکاران داخلی‪ ،‬ایجاد ‪ ۱۷‬هزار شغل‬ ‫در دوران س��اخت کل طرح فراگیر پاالیشی سیراف‬ ‫و اختصاص ‪ ۴‬درصد مبلغ س��رمایه گذاری هر پروژه‬ ‫برای عم��ران و ایفای مس��ئولیت های اجتماعی در‬ ‫مناطق اجرای طرح ها از اقدام های وزارت نفت برای‬ ‫جلوگیری از خام فروشی نفت بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�ورای حمای�ت از ش�رکت های‬ ‫دانش بنیان در صنعت نفت‬ ‫زنگن��ه اظهار کرد‪ :‬ب��ه منظور حمایت بیش��تر از‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان در بخش ه��ای مختل��ف‬ ‫صنعت نفت و توسعه اس��تارت اپ ها‪ ،‬در اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬دستور تشکیل «شورای حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان در صنعت نفت» ابالغ شد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬مدیریت اس��تفاده از محوطه‬ ‫عمومی پژوهشگاه پیشین صنعت نفت و بخش هایی‬ ‫از انبار کاالی ری که دارای زیرس��اخت های بس��یار‬ ‫مناس��ب برای کارهای دانش بنیان اس��ت‪ ،‬در اختیار‬ ‫معاونت مهندسی وزارتخانه قرار گرفته است تا از این‬ ‫مجموعه به شیوه مناسب برای توسعه استارت اپ ها‬ ‫و شرکت های دانش بنیان مرتبط با صنعت نفت بهره‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫سرنوشت الیه های نفتی پارس جنوبی چه می شود؟‬ ‫تولی��د ازمایش��ی در الیه نفتی‪ ۲۹ ،‬اس��فند‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬اغاز ش��د و این ط��رح در فروردین ‪۹۶‬‬ ‫همزمان با بهره ب��رداری از ‪ ۵‬فاز پارس جنوبی‬ ‫به طور رس��می وارد فاز عملیاتی ش��د اما هنوز‬ ‫امضای ق��رارداد توس��عه این می��دان برخالف‬ ‫فراز و نش��یب هایی که س��پری کرده‪ ،‬به نتیجه‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫به تازگی مس��ئو الن نفتی از روش��ن ش��دن‬ ‫تکلیف این طرح در اینده نزدیک خبر داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قرارداد خدماتی بیع متقابل‬ ‫طرح توس��عه الیه های نفتی در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬با‬ ‫شرکت پتروایران امضا شد‪.‬‬ ‫ای��ن ط��رح ب��ه عن��وان یک��ی از طرح های‬ ‫زیرمجموعه ش��رکت نفت و گاز پارس بر اساس‬ ‫برنام��ه زمانبندی ابتدایی قرار بود در مدت ‪۱۹‬‬ ‫ماه به بهره برداری برسد که به دالیل گوناگون‪،‬‬ ‫زمان اجرای پروژه به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫پ��س از جدا ش��دن طرح از ش��رکت نفت و‬ ‫گاز پارس‪ ،‬س��ازمان مس��تقل این ط��رح با نام‬ ‫اختصاری ‪ SPOL‬از اغاز سال ‪ ۱۳۹۳‬با معرفی‬ ‫مج��ری‪ ،‬زیرنظر مدیرعامل ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫در این بین ش��رکت مرسک که تنها شرکتی‬ ‫بود که خواهان توس��عه الیه ه��ای نفتی بود از‬ ‫هم��ان زمان ک��ه قراردادهای ‪ IPC‬از س��وی‬ ‫وزارت نفت معرفی شد‪ ،‬عالقه خود را به توسعه‬ ‫الیه های نفتی ابراز کرد و مذاکره بین دو طرف‬ ‫اغاز ش��د و تا جایی پیش رفت که مس��ئوالن‬ ‫نفت��ی حتی از احتمال امض��ای دومین قرارداد‬ ‫‪ IPC‬با مرسک خبر دادند‪.‬‬ ‫البت��ه این خبر با خرید بخش نفتی مرس��ک‬ ‫ازس��وی توتال هرگز محقق نش��د اما به تازگی‬ ‫رضا دهقان‪ ،‬معاون توس��عه و مهندسی شرکت‬ ‫ملی نفت ایران درباره اخرین وضعیت الیه های‬ ‫نفت��ی پ��ارس جنوبی گفت‪ ۱۰ :‬ت��ا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫مخزن الیه نفتی پارس جنوبی در س��مت ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫طرح توس��عه ای برای این میدان داش��تیم و‬ ‫پس از برجام مذاکراتی با دو شرکت بین المللی‬ ‫برای توسعه این میدان داشتیم که پس از اغاز‬ ‫دوباره تحریم ها این مذاکره ها متوقف شد‪.‬‬ ‫همچن��ان مذاکراتی در دس��تور کار داریم و‬ ‫بعید نیس��ت که قرارداد توسعه این میدان هم‬ ‫در اینده ای نزدیک امضا شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫پیاپی ‪2689‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫فروش در تئاتر ایران هیچ گاه شفاف نبوده است‪ .‬تئاتر‬ ‫ایران به دلیل وابس��تگی های دولتی و تامین بس��یاری‬ ‫از زیرس��اخت هایش ازس��وی دولت همواره از نبود یک‬ ‫جریان ازاد اقتصادی که منجر به صنعتی فراگیر شود‪،‬‬ ‫رنج برده است‪ .‬نگاهی به امار فروش های فصلی در تئاتر‬ ‫ایران نشان می دهد با وجود انکه برخی تماشاخانه های‬ ‫خصوص��ی امار ف��روش خ��ود را منتش��ر می کنند اما‬ ‫بس��یاری از تماش��اخانه ها به دالیل گوناگونی از این کار‬ ‫صرف نظر می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬جدول امار ف��روش نمایش های‬ ‫روی صحن��ه در برخ��ی تماش��اخانه های دولتی و نیز‬ ‫خصوصی نش��ان می دهد که بهتر است همانند سینما‪،‬‬ ‫س��امانه ای برای اعالم رقم فروش و تعداد تماش��اگران‬ ‫تئاتره��ا راه اندازی ش��ود و در کنار ان میزان حمایت از‬ ‫نمایش ها نیز انتشار یابد‪.‬‬ ‫تازه تری��ن امار ف��روش نمایش های تماش��اخانه های‬ ‫دولتی و خصوصی به دنبال درخواس��ت این اداره کل از‬ ‫مدیران تماش��اخانه ها برای تجمیع امار منتشر شده اما‬ ‫گویا همه تماشاخانه های خصوصی تمایلی به انتشار امار‬ ‫فروش خود ندارند مثل اداره کل هنرهای نمایش��ی که‬ ‫پس از چندبار وعده هنوز از انتشار میزان حمایت هایش‬ ‫از نمایش ها ش��انه خالی می کند‪ ،‬هر چند شاید این دو‬ ‫موضوع جز «شفافیت»‪ ،‬خیلی ارتباط مستقیمی به هم‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش ام��ده اس��ت‪« :‬ارائه ام��ار فروش‬ ‫سالن های دولتی شامل مجموعه تئاترشهر‪ ،‬تماشاخانه‬ ‫س��نگلج و تاالر هنر به صورت تجمیع ش��ده‪ ،‬از تیرماه‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬از طری��ق رواب��ط عموم��ی اداره کل هنره��ای‬ ‫نمایش��ی انجام ش��د‪ .‬این امار به طور تفکیکی ش��امل‬ ‫ن��ام نمایش‪ ،‬کارگ��ردان‪ ،‬تاالر‪ ،‬گنجایش تاالر‪ ،‬ش��روع‬ ‫اجرا‪ ،‬س��اعت اجرا‪ ،‬تع��داد اجرا‪ ،‬نرخ بلی��ت (به ریال)‪،‬‬ ‫تعداد بلی��ت تمام بها‪ ،‬تعداد بلیت نیم به��ا‪ ،‬تعداد بلیت‬ ‫تخفیف دار‪ ،‬تعداد بلیت مهمان‪ ،‬جمع کل تماش��اگران‬ ‫و مبل��غ فروش (به ریال) سه ش��نبه هر هفته در اختیار‬ ‫رسانه ها قرار گرفت و این روند تا ‪۳۱‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬ادامه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به دنبال درخواس��ت های جمع��ی از هنرمندان تئاتر‬ ‫برای ارائه امار فروش تماشاخانه های خصوصی به عنوان‬ ‫مطالبه ای عمومی‪ ،‬این اداره کل در نشست های گوناگون‬ ‫خواس��ته یادش��ده را با مدیران تماشاخانه ها و مدیریت‬ ‫رواب��ط عمومی انها در میان گذاش��ت و اکنون پس از‬ ‫حدود‪ ۳‬ماه از طرح این مطالب��ه‪ ،‬اخرین امار دریافتی‬ ‫به پیوس��ت این خبر در قالب یک فایل پی دی اف ارائه‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫نکت��ه قاب��ل تام��ل در ای��ن امار ب��اال ب��ودن تعداد‬ ‫تماش��اگران مهمان در بیش��تر تماش��اخانه ها است که‬ ‫گاه ب��ه هزار یا هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر هم می رس��د و با توجه‬ ‫به کم بودن ظرفیت س��الن های نمایش��ی و نرخ بلیت‬ ‫تئات��ر و هزینه های تولید یک نمای��ش در مجموع رقم‬ ‫قابل توجهی می شود‪.‬‬ ‫البته درباره مجموعه تئاترشهر هم اگرچه تصمیم به‬ ‫کنترل بلیت های مهمان ش��ده و این تعداد تا حدودی‬ ‫کاهش یافته اس��ت ام��ا برخی گروه های نمایش��ی که‬ ‫در تئاترش��هر اجرا دارند گله مندی هایی از نحوه توزیع‬ ‫بلیت های مهمان به گروه ها و جایگاهی که به مهمانان‬ ‫گروه ها داده می شود‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین شفاف نیست‬ ‫ج��واد عاطف��ه‪ ،‬نویس��نده و کارگردان تئات��ر درباره‬ ‫مش��کالت در عرص��ه نمایش گفت‪ :‬مش��کل اصلی ما‪،‬‬ ‫ش��فاف نبودن قانون در ش��ورای نظارت اس��ت‪ .‬بماند‬ ‫که اصوال سانس��ور در هنر‪ ،‬بی معناس��ت؛ اما کم دانشی‬ ‫برخ��ی دوس��تان در ش��ورای نظ��ارت‪ ،‬بدفهمی ه��ا و‬ ‫شخصی نگری ها را س��بب می شود من نویسنده متحیر‬ ‫از ای��ن تاویل ها می ش��وم‪ .‬با این روی��ه و منش یاد این‬ ‫جمل��ه اورول می افتم «که هم��ه در برابر قانون برابرند‪،‬‬ ‫بعض��ی برابرترند!» و ما این را ای��ن روزها کامل با تمام‬ ‫وجود درک می کنیم‪.‬‬ ‫عاطفه افزود‪ :‬در این س��ال ها ب��ا مدیریت‪ ،‬برنامه ها و‬ ‫حمایت های غلط از برخی جریان ها‪ ،‬منش ها و روش ها‪،‬‬ ‫ش��رایط را به سمتی برده اند که فقط کارهای «بشکن و‬ ‫باالبنداز» سرشار از ش��وخی ها و دیالوگ های رکیک و‬ ‫این نویسنده را ترجمه کرده ام که به زودی در قالب مجلدی‬ ‫با عنوان «دوس��تان ما بد زندگی می کنیم» منتشر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این کارگردان با اشاره به سبک اثار نوشتاری چخوف‬ ‫می گوید‪ :‬چخوف می خواهد هنر فراموش ش��ده زندگی را‬ ‫به مخاطب خود یاداوری کند پس ابتذال مناسبات انسانی‬ ‫را تبدیل به جانمایه اصلی محور کنش��ی نمایش های خود‬ ‫می کند‪ .‬در واقع نبود کنش‪ ،‬خودکنش نمایش��ی به شمار‬ ‫مجموعه مس��تند «اقای وکی��ل» تولید خانه‬ ‫مس��تند درباره مسلمان های س��اکن ایتالیا که‬ ‫متهم به خرابکاری می شوند‪ ،‬اماده نمایش شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مس��تند «اقای وکیل» به‬ ‫کارگردانی طاها فروت��ن و تهیه کنندگی مجید‬ ‫عزیزی در دو نسخه تلویزیونی و سینمایی اماده‬ ‫نمایش ش��د‪ .‬تولید این مس��تند از سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ت س��ر گذاش��تن‬ ‫اغاز ش��ده بود و پس از پش�� ‬ ‫مراح��ل پژوهش و تولید‪ ،‬به تازگی اماده نمایش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عباس رافعی‬ ‫یک فیلم اکشن می سازد‬ ‫از وضعیت گیشه و بلیت فروشی در تئاتر‬ ‫شفافیت‪ ،‬حلقه گمشده صحنه اجرا‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عب��اس رافعی ک��ه همچنان درص��دد فراهم‬ ‫ش��دن ش��رایط برای اکران فیلم «بُهت» است‪،‬‬ ‫قصد دارد به زودی یک فیلم حادثه ای و اکشن را‬ ‫جلوی دوربین ببرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این فیلمساز به تازگی برای‬ ‫فیلمنامه ای که خ��ود ان را به نگارش دراورده‪،‬‬ ‫ی ان‬ ‫مجوز ساخت گرفته در حالی که فیلم قبل ‬ ‫با نام «بهت» هنوز اکران نشده است‪.‬‬ ‫او درب��اره پ��روژه جدیدش گفت‪« :‬شکس��ت‬ ‫زمان» فیلمی براس��اس یک حادثه ترور اس��ت‬ ‫ک��ه از ‪ ۴‬زاویه به طور همزمان روایت می ش��ود‬ ‫که البته ش��کل خطی این نوع فیلم ها را پیش تر‬ ‫داش��ته ایم اما شکل غیرخطی ان را تا کنون در‬ ‫ای��ران تجرب��ه نکرده ایم‪ .‬ضمن اینک��ه این نوع‬ ‫روای��ت پیش تر ب��ه لحاظ مضمونی هم س��بب‬ ‫می شود به قضاوت های مان شک کنیم‪.‬‬ ‫«عنکبوت» کلید خورد‬ ‫تازه ترین امار فروش نمایش های تماشاخانه های دولتی و خصوصی‬ ‫به دنب��ال درخواس��ت ای��ن اداره کل از مدیران تماش��اخانه ها برای‬ ‫تجمیع امار‪ ،‬منتش��ر شده اما گویا تماشاخانه های خصوصی تمایلی به‬ ‫انتشار امار فروش خود ندارند‬ ‫سخیف‪ ،‬مخاطب دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹درگیر امار و ارقام بلیت مهمان نیستم‬ ‫لیلی عاج که نمایش اجتماعی «کمیته نان» را خرداد‬ ‫‪ ۹۸‬در س��الن قشقایی تئاترشهر روی صحنه داشت‪ ،‬به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬هر گروهی که در تاالر قشقایی اجرا می کند‬ ‫از مجموع بلیت های مهمان هر ش��ب ‪ ۵‬بلیت س��همیه‬ ‫دارد و این س��همیه تغییر نمی یابد‪ ۲ .‬ردیف جلو یعنی‬ ‫‪ ۲۰‬صندلی برای اجرای نمایش ها به مهمانان اختصاص‬ ‫داده می ش��وند ک��ه ‪ ۵‬بلی��ت به کارگ��ردان و گروهش‬ ‫اختص��اص دارد و ‪ ۱۵‬بلیت مهمان دیگر برای مدیریت‪،‬‬ ‫روابط عمومی و تشریفات سالن است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬من هم گاه��ی دغدغه امارهای��ی را که از‬ ‫بلیت های مهمان منتش��ر می شوند دارم‪ ،‬چون در طول‬ ‫اجرا فقط ش��بی ‪ ۵‬بلیت مهمان داش��تم و هیچ مهمان‬ ‫اضافه تری نبوده است‪ .‬فکر می کنم این امار از بلیت های‬ ‫ن بر این اساس اس��ت که ابتدا بلیت های فروخته‬ ‫مهما ‬ ‫ش��ده نمایش ها ش��امل نیم بها‪ ،‬تمام بها و تخفیف دار را‬ ‫می شمارند و میزان ظرفیت باقیمانده را با بلیت مهمان‬ ‫پرمی کنند‪ ،‬اما درواقع چنین چیزی نیس��ت و همیشه‬ ‫چالش من این است که شبی ‪ ۵‬بلیت را بین بازیگران و‬ ‫عوامل گروه تقسیم کنم‪.‬‬ ‫عاج با بیان اینکه پاس��خ روش��نی برای این س��ازکار‬ ‫ن��دارم و فق��ط از س��همیه ای که دارم مطلع هس��تم و‬ ‫درباره ام��ار اضافه بلیت های مهمان باید از مس��ئوالن‬ ‫تئاترشهر پرسیده شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به نظر من وجود این‬ ‫بلیت های مهمان اش��کالی ندارد‪ ،‬شاید روزی تئاترشهر‬ ‫تصمیم بگیرد س��همیه ‪ ۵‬بلیت خود را به خانه تئاتر یا‬ ‫به کارمندان بنیاد رودکی و‪ ...‬بدهد‪ ،‬به عنوان کارگردان‬ ‫خیلی درگیر امار و ارقام اینکه چه کسی مهمان است‪،‬‬ ‫نمی شوم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬فروش برای من مهم است‪ ،‬چون کار‪ ،‬حاصل‬ ‫ماه ها تالش گروهی اس��ت که از نظ��ر مادی و معنوی‬ ‫ب��ه انها دی��ن دارم‪ ،‬اما اینکه در جدول فروش منتش��ر‬ ‫ش��ود که من ‪ ۲۰۰‬یا ‪ ۲۵۰‬مهمان داش��تم برایم فرقی‬ ‫ندارد‪ ،‬چ��ون تئاتری ها حتی انهایی که در س��الن های‬ ‫خصوص��ی اج��را می کنن��د‪ ،‬می دانند ک��ه گروه ها یک‬ ‫سهمیه محدود دارند و انهایی هم که نمی دانند قضاوت‬ ‫با خودش��ان اس��ت‪ .‬در درجه نخست رضایت مخاطبان‬ ‫مهم است‪ ،‬حال چه مهمان باشند چه بلیت تهیه کرده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم گرفتیم بلیت مهمان نداشته باشیم‬ ‫ازاده انص��اری‪ ،‬کارگ��ردان «کچل کفترب��از» هم که‬ ‫نمایش خود را خرداد امس��ال در کانون پرورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوان��ان روی صحنه برد‪ ،‬با ارائه بلیت های‬ ‫مهمان به ش��دت مخالف است و در این باره گفت‪ :‬من و‬ ‫تمام عوامل گروه تصمیم گرفتیم در اجرای نمایش مان‬ ‫بلیت مهمان نداشته باشیم و برای مهمانان یا خودمان‬ ‫بلیت تهی��ه کنیم یا به راحتی می گوییم که خودش��ان‬ ‫بلیت تهیه کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاضر ع��ادت خوبی بین‬ ‫بچه ه��ای تئاتری ش��کل گرفته که برای تماش��ای کار‬ ‫همکارش��ان بلی��ت تهیه کنن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در اجرای‬ ‫نمایش «کچل کفترباز» هم یک ردیف برای تماشاگران‬ ‫مهمان اختصاص داده ش��ده که ما از بخشی که مربوط‬ ‫به گروه است‪ ،‬اس��تفاده نمی کنیم و مهمانان خودشان‬ ‫بلی��ت تهیه می کنند؛ چ��ون می دانند که برای یک کار‬ ‫گروهی زحمت کشیده می شود و فروش بلیت برای شان‬ ‫تاثیر دارد‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمن��د اف��زود‪ :‬ام��ا س��ازمان ها و نهادهایی‬ ‫هس��تند ک��ه ع��ادت کرده ان��د ب��ا بلی��ت مهم��ان به‬ ‫تماش��ای نمایش ه��ا بنش��ینند و ای��ن ب��ه ی��ک روند‬ ‫نادرس��ت تبدیل شده اس��ت‪ .‬درحال حاضر که شرایط‬ ‫اقتص��ادی ب��ه گروه ه��ای نمای��ش فش��ار م��ی اورد‪،‬‬ ‫بای��د با یک فرهنگ س��ازی درس��ت این رون��د از بین‬ ‫برود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬هر کس��ی در ه��ر جایی ک��ه کار می کند‪،‬‬ ‫ب��دون حقوق و مجان��ی کاری را انج��ام نمی دهد‪ .‬این‬ ‫اتفاق درباره هنرمندان هم صادق اس��ت‪ .‬طبیعی است‬ ‫گروه��ی که چند ماه تمرین می کند و کلی هزینه دارد‪،‬‬ ‫از مخاطب��ان نمایش توقع داش��ته باش��د برای تماش��ا‬ ‫بلیت تهیه کنند‪ .‬تهیه بلیت برای تماش��ای یک نمایش‬ ‫کمترین احترامی است که برای زحمت و تالش عوامل‬ ‫ان نمایش قائل می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از بلیت مهمان اختیاری است‬ ‫س��اناز بی��ان‪ ،‬کارگ��ردان تئات��ر که به ط��ور معمول‬ ‫کارهای��ش با اس��تقبال مخاطبان همراه اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اینکه گروهی سالن نمایش خود را با بلیت های مهمان‬ ‫پرمی کن��د‪ ،‬انتخاب خودش اس��ت و م��ن نمی توانم در‬ ‫این باره نظری بدهم‪ .‬در بعضی نمایش ها ش��نیدیم که‬ ‫یک شب چندین ردیف از صندلی های سالن خالی بوده‬ ‫و اجرا در یک سالن خالی برای بازیگران و گروه سخت‬ ‫اس��ت‪ .‬در این هنگام ام��کان دارد از ع��ده ای به عنوان‬ ‫مهمان برای تماشای کار دعوت شود‪.‬‬ ‫بی��ان افزود‪ :‬اما قضی��ه فراتر از بلیت مهمان اس��ت؛‬ ‫اگر بلیت های نمایش خریده ش��ده باشد دیگر از بلیت‬ ‫مهمان های بی ش��مار خبری نیس��ت‪ .‬بلیت مهمان های‬ ‫زیاد زمانی مطرح می شود که بلیت های نمایش فروش‬ ‫نروند‪.‬‬ ‫ای��ن کارگردان ب��ا بیان اینک��ه در ای��ن میان بحث‬ ‫ترغیب تماش��اگران برای امدن به س��الن های نمایش‬ ‫مط��رح اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در گام نخس��ت بای��د بگویم که‬ ‫یک کار خ��وب چه در تئاتر و چه در س��ینما مخاطب‬ ‫خ��ود را دارد‪ ،‬البته گاهی هم اس��تثنا وجود دارد مانند‬ ‫فیلم س��ینمایی «تختی» یا بس��یاری از کارهای خوب‬ ‫مهج��ور مان��ده در تئاتر؛ در این زمینه ه��م باید دنبال‬ ‫ریش��ه های موضوع گش��ت‪ .‬انچه واضح است اینکه این‬ ‫روزها تماش��اگران ما ش��رطی ش��ده اند که چهره های‬ ‫خاصی را در سینما و تئاتر ببینند و این اتفاق ریشه دار‬ ‫اس��ت و بای��د به ط��ور همه جانب��ه و تاریخی بررس��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کارگردان «عامدانه‪ ،‬عاش��قانه‪ ،‬قاتالنه» معتقد است‪،‬‬ ‫استقبال مخاطبان از یک نمایش چند وجه دارد‪ .‬ما باید‬ ‫جامعه شناس��ی مخاطبان را بدانیم و ب��ا انها در ارتباط‬ ‫باشیم‪ .‬کارگردان ها جامعه هدف مشخصی دارند‪.‬‬ ‫گاه��ی یک کارگردان برای هن��ر کار می کند یا یکی‬ ‫برای دل خودش‪ .‬در این بین شخصی هست که انتظار‬ ‫دارد اثرش به ش��کل عمومی و فراگیر مورد اس��تقبال‬ ‫قرار گیرد و درعین حال افرادی هم هستند که یک کار‬ ‫پژوهش��ی و ازمایش��گاهی روی صحنه می برند و طیف‬ ‫مخاطبان شان خاص اس��ت؛ این موضوع برمی گردد به‬ ‫همان گوناگونی دغدغه ها و ذائقه ها و هرکاری هم قرار‬ ‫نیست شبی ‪ ۵۰۰‬تماشاگر داشته باشد‪ .‬البته زمانی هم‬ ‫هس��ت که یک کار درست در سالن درستی با ظرفیت‬ ‫مناسب اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه صحبت های��ش بیان ک��رد‪ :‬فکر می کنم‬ ‫پرداختن به موضوع ترغیب مخاطب برای تماشای تئاتر‬ ‫جنبه های گس��ترده ای دارد‪ .‬در جامعه امروز که تامین‬ ‫خوراک‪ ،‬پوش��اک و مس��کن برای مردم مس��ئله است‪،‬‬ ‫حوزه فرهن��گ و هنر متاس��فانه در اولویت های بعدی‬ ‫جای می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫نگاه��ی گذرا ب��ه مجموعه تئاترش��هر که ب��ا وجود‬ ‫گس��ترش س��الن های تئاتر‪ ،‬هنوز به اعتقاد هنرمندان‬ ‫و تماش��اگران‪ ،‬قلب تئاتر پایتخت به شمارمی رود نشان‬ ‫می دهد تئاتر در این مجموعه دولتی حال و روز خوشی‬ ‫ندارد؛ در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬تئاترش��هر میزبان ‪ ۱۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۷۲۳‬مخاطب بوده که نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۶‬و فروش‬ ‫ی ان‪ ،‬با ‪۲۵.۴‬درصد‬ ‫‪ ۸‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان�� ‬ ‫کاهش مخاطب روبه رو بوده است‪ .‬این کاهش مخاطب‬ ‫ب��ر درامد گیش��ه تئاترش��هر نیز تاثیر منفی گذاش��ته‬ ‫است‪ .‬به طوری که در س��ال گذشته‪ ،‬سهم تئاترشهر از‬ ‫فروش نمایش ها حدود ‪ ۶‬میلیارد تومان بوده و امس��ال‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬میانگین نرخ بلیت تئاتر دست کم ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان است‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینکه حداقل حق��وق روزانه یک کارگر‬ ‫در ایران ‪ ۵۰‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬یعنی حقوق هر کارگر‬ ‫ایرانی در هر ساعت حدود ‪ ۶۵۰۰‬تومان است؛ بنابراین‬ ‫تئاتر در ایران برای کارگران یک مصرف فرهنگی لوکس‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫فیل��م س��ینمایی «عنکبوت» ب��ه کارگردانی‬ ‫ابراهی��م ای��رج زاد ب��ا تکمیل ش��دن فهرس��ت‬ ‫بازیگران در تهران کلید خورد و بازیگران مقابل‬ ‫دوربین محمود کالری رفتند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم سینمایی «عنکبوت»‬ ‫دومین ساخته ابراهیم ایرج زاد به تهیه کنندگی‬ ‫جواد نوروزبیگی پس از گذراندن مراحل طوالنی‬ ‫پی��ش تولی��د‪ ۲۲ ،‬ش��هریور در ته��ران جلوی‬ ‫دوربین محم��ود کالری رفت و بر این اس��اس‬ ‫به گفته عوامل سازنده این اثر‪ ،‬نخستین نمایش‬ ‫فیلم احتماال در سی و هشتمین جشنواره فجر‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬در این فیل��م که اث��ری پربازیگر‬ ‫به ش��مار می اید‪ ،‬محسن تنابنده‪ ،‬س��اره بیات‪،‬‬ ‫ماه��ور الوند و ش��یرین یزدان بخ��ش بازیگران‬ ‫ان را تش��کیل می دهن��د‪« .‬عنکبوت» که پس‬ ‫از «تابس��تان داغ» دومی��ن س��اخته ای��رج زاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬یک داس��تان جنایی با رگه های پررنگ‬ ‫اجتماعی اش دارد و روایت زندگی مردی اس��ت‬ ‫که قصد دارد ریش��ه فس��اد را خشک کند و در‬ ‫حقیقت اسیب شناسی و نقد نگاه تند است‪.‬‬ ‫جواد عاطفه‬ ‫لیلی عاج‬ ‫ازاده انصاری‬ ‫ساناز بیان‬ ‫ششمین همکاری‬ ‫مصفا و مهرجویی‬ ‫علی مصفا‪ ،‬بازیگر فیلم س��ینمایی «المینور»‬ ‫داریوش مهرجویی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬علی‬ ‫مصفا در تازه ترین فیل��م داریوش مهرجویی به‬ ‫ایف��ای نق��ش می پردازد ت��ا پ��س از فیلم های‬ ‫«پ��ری»‪« ،‬لی�لا»‪« ،‬دختردای��ی گمش��ده»‪،‬‬ ‫«میک��س» و «اس��مان محب��وب» شش��مین‬ ‫حضورش در فیلمی از داریوش مهرجویی باشد‪.‬‬ ‫پی��ش از این حضور علی نصیریان‪ ،‬س��یامک‬ ‫انص��اری‪ ،‬پردیس احمدیه‪ ،‬مه��رداد صدیقیان‪،‬‬ ‫عزت اهلل رمضانی فر‪ ،‬کاوه افاق و پردیس احمدیه‬ ‫در این فیلم قطعی شده است‪.‬‬ ‫«خورشید کاروان»‬ ‫به برج میالد رسید‬ ‫نمایش «خورشید کاروان» در بیست و نهمین‬ ‫س��ال اجرای خود‪ ،‬از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۶‬مهر امس��ال در‬ ‫س��الن همایش های بین المللی برج میالد روی‬ ‫صحنه می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نمای��ش «خورش��ید‬ ‫کاروان» که ازس��وی مهدی متوسلی و براساس‬ ‫نمایشنامه «هیهات» اثر زنده یاد ابوباسم حیادار‬ ‫نوشته ش��ده‪ ،‬در بیس��ت و نهمین سال اجرای‬ ‫خود‪ ،‬ب��ا کارگردانی محمود فرهنگ در س��الن‬ ‫همایش ه��ای بین المللی برج میالد روی صحنه‬ ‫م��ی رود‪ .‬ای��ن نمایش از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۶‬مهر امس��ال‬ ‫اجرا می ش��ود‪« .‬خورش��ید کاروان» نخستین بار‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۱‬و با کارگردانی حس��ین نورایی‬ ‫در دانش��کده هنره��ای زیبای دانش��گاه تهران‬ ‫روی صحن��ه رفت و از ان زمان تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬اجرا در تهران و شهرهای گوناگون ایران‬ ‫و همچنین کش��ورهای هلند‪ ،‬انگلیس و امارات‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫مودبیان‬ ‫و انتشار‬ ‫کتابی از‬ ‫داستان های‬ ‫کوتاه چخوف‬ ‫داریوش مودبیان‪ ،‬مترجم‪ ،‬نویس��نده و کارگردان عرصه‬ ‫نمایش به زودی کتاب جدیدش را به همت نش��ر گویا روانه‬ ‫ب��ازار می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫«دوس��تان‪ ،‬ما بد زندگی‬ ‫می کنیم» عن��وان جدیدترین ترجمه مودبیان اس��ت که‬ ‫گزیده ای از داس��تان های کوتاه نمایش��ی انتون چخوف را‬ ‫انتخاب و ترجمه کرده اس��ت‪ .‬در پش��ت جلد این کتاب که‬ ‫ازسوی نش��ر گویا به چاپ رس��یده و ‪ ۳۱‬شهریور رونمایی‬ ‫می شود‪ ،‬امده است‪ :‬جانمایه داس��تان های کوتاه چخوف‬ ‫و در ی��ک نگاه کل��ی درونمایه تمامی اثار وی (نمایش��ی و‬ ‫غیرنمایشی)‪ ،‬شاید همین یک جمله کوتاه باشد‪« :‬دوستان‬ ‫ما ب��د زندگی می کنیم» انتون چخ��وف همچون نیکالی‬ ‫گوگول‪ ،‬به ما هش��دار می دهد‪« :‬دوس��تان‪ ،‬بله می خندید‬ ‫اما فرام��وش نکنید که دارید به خودت��ان می خندید!» اما‬ ‫هش��دار چخوف واقع گراتر و اجتماعی تر اس��ت‪ .‬هشدار او‬ ‫با انگش��ت نشانه ای مستقیم به س��وی بیهودگی‪ ،‬پوچی و‬ ‫ابتذال برامده از این دو همراه اس��ت‪ .‬ابتذال زندگی روزمره‬ ‫و مناس��بات میان ش��خصیت ها در اثار چخ��وف تبدیل به‬ ‫جانمایه اصلی و محور کنش��ی داستان نمایشی شده است‪.‬‬ ‫و این همه‪ ،‬پنهان در دل بسیاری از داستان هایی که در این‬ ‫مجموعه امده و اشکارا در نامه های بسیاری که به برادران‪،‬‬ ‫دوس��تان نزدیک و نویسندگان و خردمندان هم عصر خود‬ ‫نگاشته و در نهایت‪ ،‬مستقیم و رودررو با دوستانش با گفتن‬ ‫این جمله‪« :‬دوس��تان‪ ،‬ما بد زندگ��ی می کنیم‪ ».‬مودبیان‬ ‫در گفت وگویی درباره انتش��ار ای��ن کتاب می گوید‪ :‬به طور‬ ‫معمول اثار نمایش��ی را ترجمه می کن��م که امکان اجرا به‬ ‫کارگردانی خودم را داشته باشد‪ .‬ارتباط من با داستان های‬ ‫نمایشی به دوران نوجوانی ام باز می گردد و در همان دوران‬ ‫با چخوف و اثارش اشنا شدم‪ .‬تاکنون ‪ ۷۷‬داستان نمایشی از‬ ‫می رود‪ .‬گاه این کنش یا حتی نبود کنش‪ ،‬رویکرد اجتماعی‬ ‫دارد و ابتذال در روابط خانوادگی‪ ،‬اجتماعی و حتی سیاسی‬ ‫را اش��کار می کند‪ .‬نمایش این ابتذال می طلبد که همواره‬ ‫یادمان باش��د که هیچ کنش و واکنش دراماتیکی به معنای‬ ‫کالس��یک ان در جریان نیست‪ ،‬در غیر این صورت چیزی‬ ‫که س��اخته می ش��ود‪ ،‬هر ق��در هم جذاب باش��د‪ ،‬نمایش‬ ‫چخوف نیس��ت‪ .‬بازیگران باید ای��ن را به طور عمیق درک‬ ‫کنند که ضمن باورپذیر بودن‪ ،‬هر ش��خصیت کاریکاتوری‬ ‫تمام عی��ار از نمونه های مش��ابه خود هس��تند‪ .‬انچه برای‬ ‫چخوف از موقعیت و موقعیت پردازی مهم تر اس��ت‪ ،‬تعمیم‬ ‫ان اس��ت و این کارکرد نهایی و ارزشمند موقعیت نمایشی‬ ‫از دید او اس��ت‪ .‬طراحی میزانس��ن و به ویژه بازی ها باید به‬ ‫شکلی باشد که در پایان نمایش تماشاگر به خود بگوید «اه‪،‬‬ ‫چقدر ما انسان ها بد زندگی می کنیم!»‬ ‫مستندی برای دفاع از‬ ‫مسلمان های متهم‬ ‫در ایتالیا‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪ 18 - 1398‬محرم ‪ 18 - 1441‬سپتامبر‪ - 2019‬شماره‪ - 1371‬پیاپی‪2689‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫شهید همه اعصار‬ ‫در «سایه سار مهر» یادمان مهردخت برومند‬ ‫کتاب «در سایه س��ار مهر» یادمان مهردخت برومند‬ ‫هم��راه با نامه های دکتر محمدجعفر محجوب منتش��ر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ای��ن کت��اب ک��ه به کوش��ش‬ ‫عبدالحس��ین برومند منتش��ر ش��ده نگاهی به زندگی‬ ‫ش��اعر معاصر مهردخت برومند دارد‪ .‬در سایه س��ار مهر‬ ‫که ازس��وی نشر البرز منتشر ش��ده حاوی نکات مهمی‬ ‫اس��ت که می ت��وان از الب��ه الی نامه ها‪ ،‬س��خنرانی ها و‬ ‫زندگی مهردخت برومند از جهان ادبیات و ش��عر معاصر‬ ‫استخراج کرد‪.‬‬ ‫عبدالحس��ین برومند برادر مهردخت برومند که این‬ ‫کتاب به کوش��ش او منتش��ر شده در بخش��ی از مقدمه‬ ‫اورده است‪ :‬از انجا که ان زنده یاد‪ ،‬در نوشتن مقاله و کار‬ ‫تصحیح و پژوهش‪ ،‬بس��یار سختگیر بود و اصوال کار را از‬ ‫نوع برجسته و کارستانش می پسندید و اعتقادش بر این‬ ‫بود که کار کم مای��ه و به اصطالح ابکی‪ ،‬نکردنش اولی تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬با این توجیه و به این س��بب‪ ،‬اث��ری دندان گیر از‬ ‫خود به جا نگذاشت و بیشتر ترجیح می داد خواننده اثار‬ ‫اس��تادان و بزرگان و دانشمندانی باشد که به گمان او در‬ ‫ش��اخه های گوناگون شعر و ادب و عرفان فارسی سرامد‬ ‫بودن��د و حد اعالی پژوهش و تبحر را به کار بس��ته اند و‬ ‫بی م��ورد می دید‪ ،‬پس از انان دوباره کاری کردن و تکرار‬ ‫مکررات را به احتمالی عرض خود بردن و زحمت دیگران‬ ‫داش��تن و این وس��واس و پرهیز تا ان��دازه ای در او وجود‬ ‫داش��ت که مانع از ان شد تا رساله دکترای خود را هم که‬ ‫پژوهش��ی جامع و کامل و شاید کم نظیر است‪ ،‬با موضوع‬ ‫تحقیق در داس��تان های هزار و یک ش��ب به راهنمایی‬ ‫استاد فقید فاضل ارجمند و دکتر محمدجعفر محجوب‬ ‫به چاپ برس��اند و نشر کند‪ .‬باری‪ ،‬انچه از او به جا مانده‪،‬‬ ‫بیشتر یادداشت ها و مقاله هایی کوتاه است‪ ،‬نقدگونه و تا‬ ‫حدی ژورنالیس��تی بر اثار دیگران؛ به ویژه معاصران که‬ ‫با بعضی از انان دوس��تی و اش��نایی و همدلی داشته یا از‬ ‫اس��تادان او در دوران تحصیلش بوده اند‪ .‬نوشته ها ساده‬ ‫و صمیمانه و بی تکلف اس��ت‪ ،‬درس��ت مانند شخصیت و‬ ‫روحیات��ش‪ .‬مهردخت گاه��ی ه��وس طبع ازمایی نیز‬ ‫می کرد و به س��راغ شعر می رفت‪ ،‬اما همان وسواس مورد‬ ‫اش��اره در کار‪ ،‬در سرودن شعر هم دست و پاگیرش بود و‬ ‫تنها چندتایی را نگه داشت و باقی را دورریز کرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این کتاب یادداش��تی از محمد وجدانی‬ ‫باعنوان «اشک است پاسخش» را می خوانیم که در پاییز‬ ‫‪ ۹۶‬در رس��ای مهردخت برومند نوش��ته است‪« :‬احاطه‬ ‫دکت��ر مهردخت برومند بر ادبیات کهن و معاصر بماند و‬ ‫بی خبری ما از پژوهش گرانقدرش بر باب هزار و یک شب‬ ‫که رساله دکتری اش نیز بود بماند و شرح نگاهش به ادب‬ ‫و ش��عر و جهان نیز بماند و دغدغه اش که چرا دانش��گاه‬ ‫ج��دی گرفته نمی ش��ود و فارغ التحصیالن چه گرهی از‬ ‫کار کشور می توانند بگشایند و ایا فقط بچه های مسن تر‬ ‫شده ای هستند نیز بماند و بماند هزار حرف دیگر هم‪ .‬اما‬ ‫حجب او از سویی و غفلت ما از دیگر سو سبب شد حداقل‬ ‫ایستادن در مشهد خویش‬ ‫خاطره های او را نیز ندانیم یا بهتر است بگویم‪ ،‬نپرسیم‪.‬‬ ‫وجدان��ی در این یادداش��ت که برای م��رگ غریبانه‬ ‫مهردخت برومند نوش��ته‪ ،‬اورده است‪ :‬اینکه می گویند‬ ‫ی است‬ ‫«بخت» موضوعی ش��بهه امیز اس��ت‪ ،‬مس��ئله ا ‬ ‫که نباید براس��اس این باور ب��ه ان نپرداخت؛ زیرا همین‬ ‫«بخت» یا «روزگار» مرا در دانش��گاه با دانشجویی اشنا‬ ‫کرد که این اش��نایی به دوس��تی بی مانندی بدل شد و‬ ‫سپاس��گزارم از همان بخت که پس از ‪ 50‬س��ال‪ ،‬ش��وق‬ ‫دی��دار و حضور لحظه ه��ای بی برگش��ت را از من و این‬ ‫دوست نگرفت‪ .‬این ارجمند‪ ،‬عبدالحسین برومند است؛‬ ‫برادر زنده یاد‪ ،‬اس��تاد مهردخت برومند که من به واسطه‬ ‫او مکتب اس��تاد را درک کردم و این دفتر نیز با همت او و‬ ‫دخترش انتشار یافته است‪.‬‬ ‫ام��ا ش��گفت ک��ه همی��ن روزگار م��ورد اش��اره‪ ،‬با‬ ‫وقت نشناسی و شتابکاری‪ ،‬فرصت بهره وری از دانش او و‬ ‫مهربانی او و عاطفه محض او و بزرگواری او را بی ش��رمانه‬ ‫از ما دریغ کرد؛ ما از جمله من که غریبانه دریافتم گرچه‬ ‫مرگ برای همه یکسان است‪ ،‬مرگ همه برای ما یکسان‬ ‫نیست‪ .‬کتاب در سایه سار مهر ازسوی نشر البرز در ‪۶۸۲‬‬ ‫صفحه منتشر شده و در دسترس عالقه مندان قرار دارد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ن‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪225‬‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫س ک‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪226‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫پرویز خائفی درگذشت‬ ‫پروی��ز خائف��ی‪ ،‬ش��اعر و حافظ پ��ژوه‬ ‫پیشکسوت در سن ‪ ۸۳‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا خائفی ش��امگاه‬ ‫دوش��نبه‪ ۲۵ ،‬ش��هریور پس از یک دوره‬ ‫بیم��اری در بیمارس��تانی در زادگاهش‪،‬‬ ‫شیراز از دنیا رفت‪.‬‬ ‫ایین تشییع پیکر این شاعر و پژوهشگر‬ ‫‪ ۹‬صبح پنجش��نبه (‪ ۲۸‬ش��هریور) از روبه روی ت��االر حافظ برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پرویز خائفی متولد ‪ ۱۶‬اذر س��ال ‪ ۱۳۱۵‬در ش��یراز بود‪ .‬او در کنار‬ ‫تدریس در دانشگاه‪ ،‬مدتی سرپرست مرکز حافظ شناسی در ارامگاه‬ ‫حافظ نیز بود‪.‬‬ ‫نخستین مجموعه ش��عر پرویز خائفی با عنوان «حصار» در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬منتشر شد‪« .‬باز اسمان ابی است»‪« ،‬از لحظه تا یقین»‪« ،‬این‬ ‫خاک تابناک»‪« ،‬کی ش��عر ترانگیزد»‪« ،‬پنج کتاب در یک کتاب»‪،‬‬ ‫«پی��رار و پار»‪« ،‬یاد و باد»‪« ،‬اخرین اغاز» و «کنار لحظه های عمر»‬ ‫دیگر کتاب های منتشرشده این شاعرند‪.‬‬ ‫خائفی همچنین پژوهش هایی در زمینه ش��عر کالس��یک به ویژه‬ ‫حافظ منتش��ر کرده و از جمله کتاب هایش درباره حافظ «حافظ در‬ ‫اوج»‪« ،‬مقاالت و مقابله ها» و «نگاهی به غزل حافظ» است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی «از ‪ ۵۷‬ت��ا ‪ ۶۷‬ب��ه روایت امیرش��هاب‬ ‫رضویان» با نقاشی هایی از انقالب و جنگ به شکل پرده خوانی‬ ‫در گالری کاما برپا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نمایش��گاه نقاشی «از ‪ ۵۷‬تا ‪ ۶۷‬به روایت‬ ‫امیرشهاب رضویان» با نمایش ‪ ۹‬اثر نقاشی با موضوع جنگ از‬ ‫امیرش��هاب رضویان (کارگردان سینما) از جمعه‪ ۲۹ ،‬شهریور‬ ‫در گالری کاما برپا می شود‪.‬‬ ‫در کنار نمایش این اثار نقاش��ی‪ ،‬رضویان قرار اس��ت روایتگری کند؛ در واقع این اثار‪،‬‬ ‫خاطرات این هنرمند از انقالب ‪ ۵۷‬و جنگ ‪8‬ساله ایران و عراق است‪ .‬امیر شهاب رضویان‬ ‫متولد ‪ ۱۳۴۴‬در همدان است و تاکنون بیش از ‪ ۴۰‬فیلم کوتاه‪ ،‬مستند و پویانمایی ساخته‬ ‫و ‪ 7‬فیلم س��ینمایی را کارگردانی کرده اس��ت‪ .‬او عالوه بر کارگردانی نقاشی هم می کند و‬ ‫طراحی پوس��تر روز جهانی مبارزه با نژادپرس��تی را سال ‪ ۱۳۷۵‬در هلند انجام داده است‪.‬‬ ‫اثار نقاش��ی او در نمایشگاه هایی در خارج از کشور ازجمله نمایشگاه جمعی هنرمندان در‬ ‫گالری «اشتول ورک» شهر کلن المان مهر ‪ ۱۳۷۵‬به نمایش درامده است‪ .‬نمایشگاه های‬ ‫انف��رادی وی نی��ز با موضوع خاط��ره‪ ،‬رویا و جنگ پیش از این در چندی��ن نقطه از امریکا‬ ‫به نمایش درامده اس��ت‪ .‬عالقه مندان برای بازدید از این نمایش��گاه می توانند به خیابان‬ ‫پاسداران‪ ،‬گلستان دهم‪ ،‬شماره ‪ ۴۴‬طبقه دوم مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کتاب های نادر در یک مزایده‬ ‫یک حراجی واقع در ش��یکاگو مجموعه ای از کتاب های نادر یک مجموعه دار خصوصی‬ ‫را در نوامبر (ابان ) به مزایده می گذارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از ارت دیلی‪ ،‬از مهم ترین کتاب هایی که در حراجی «هیندمن» ‬ ‫به مزایده گذاش��ته می ش��وند‪ ،‬به نخستین نس��خه های اثار چهره های برجسته ای مانند‬ ‫«چارلز داروین»‪« ،‬اقلدیس»‪« ،‬گالیلئو گالیله»‪« ،‬جیمز جویس» ‪« ،‬ایزاک نیوتن» ‪« ،‬جی‪.‬‬ ‫کی‪ .‬رولینگ » و «ارنست شکلتون» می توان اشاره کرد‪ .‬ارزش تمامی کتاب های ارائه شده‬ ‫در این حراجی بین یک تا ‪ ۱.۵‬میلیون دالر تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئول بخ��ش کتاب های حراجی «هیندمن» ‪ ،‬مجموع��ه ای از کمیاب ترین‬ ‫کتاب ه��ای حوزه ه��ای علمی‪ ،‬فناوری‪ ،‬ریاض��ی و امار‪ ،‬ادبیات و عل��وم اجتماعی در این‬ ‫مزایده گرد هم اورده ش��ده اند‪ .‬نس��خه اول «منش��ا گونه ها» نوش��ته «چارلز داروین» از‬ ‫جمله اثاری اس��ت که در این حراجی عرضه خواهد شد و نرخ ‪ ۱۲۰‬هزار تا ‪ ۱۸۰‬هزار دالر‬ ‫برای ان تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬ارزش تقریبی نس��خه اول «هری پاتر و سنگ جادو» نوشته‬ ‫«جی‪ .‬کی‪ .‬رولینگ » متعلق به س��ال ‪ ۱۳۷۶‬نیز بین ‪ ۸۰‬هزار تا ‪ ۱۲۰‬هزار دالر تعیین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از نس��خه های اول «اولیس» نوش��ته «جیمز جویس» که به تعداد محدود به‬ ‫چاپ رسیده بود با نرخ تقریبی ‪ ۱۲۰‬هزار تا ‪ ۱۸۰‬هزار در این مزایده عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه نقاشی یک کارگردان سینما‬ ‫تجسمی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از نام های خورشید ‪ -‬الیق و شایسته ‪ -‬از احاد زمان‬ ‫‪ -2‬از نقاط دیدنی در حوالی اصفهان ‪ -‬هست و نیست‬ ‫‪ -3‬خیس ‪ -‬فاصله خیلی کم بین مرگ و زندگی ‪ -‬قوم کهن در امریکای مرکزی‬ ‫‪ -4‬به متهم زده شده ‪ -‬حرف شرط کوتاه ‪ -‬پیرامون دهان ‪ -‬کشت بدون اب‬ ‫‪ -5‬درخ��ت زبان گنجش��ک ‪ -‬پرنده ای ش��بیه کبک با گوش��ت لذیذ ‪ -‬مخزن‬ ‫گلوله ‪ -‬الفبای هفت گام‬ ‫‪ -6‬یکباره خودمانی ‪ -‬بر هم زننده نظم‬ ‫‪ -7‬چهار عرب ‪ -‬سومین شهر بزرگ بلغارستان‬ ‫‪ -8‬عدد دایره ‪ -‬جامه بر تن ندارد ‪ -‬مساوی و یکسان ‪ -‬سودای ناله‬ ‫‪ -9‬کوچ تابستانی ‪ -‬فاقد گوشت و چربی‬ ‫‪ -10‬نمونه و الگو ‪ -‬یاری دهنده‬ ‫‪ -11‬گرما و حرارت دادن ‪ -‬اصل و نس��ب ‪ -‬خوب و پس��ندیده ‪ -‬ضمیر مونث‬ ‫انگلیسی‬ ‫‪ -12‬از دش��منان درخ��ت ‪ -‬باختنی عاش��ق ‪ -‬زدنی بهانه گی��ر ‪ -‬مخزن بزرگ‬ ‫حمل مایعات‬ ‫‪ -13‬بخش مهم ساختمان ‪ -‬شیوه نوشیدن نوزادان ‪ -‬درخت تاکستان‬ ‫‪ -14‬کارگردان پراوازه هفت سامورایی ‪ -‬قرینه یکدیگر‬ ‫‪ -15‬از ح��روف یونانی ‪ -‬عنصر ش��یمیایی فلزی با ع��دد اتمی ‪ -12‬اندامی در‬ ‫قفسه سینه‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬کشوری در جنوب شرقی افریقا با مرکز لیلنگوه ‪ -‬عرصه ورزشی برف پوش‬ ‫‪ -2‬کاله انگلیسی ‪ -‬خلوت و جدایی از دیگران ‪ -‬کهنسال ناتوان‬ ‫‪ -3‬اش پشت پای مسافر ‪ -‬پهلو و کنار ‪ -‬فن مخصوص ‪ -‬هلهله تحسین‬ ‫‪ -4‬واحدی برای سنجش زاویه ‪ -‬پسران یک پدر ‪ -‬مدرن و جدید‬ ‫‪ -5‬حرف همراهی ‪ -‬پیشوای مذهبی شیعی ‪ -‬شرنگ‬ ‫‪ -6‬از بند رسته ‪ -‬شهری در استان گیالن‬ ‫‪ -7‬سرگشته و متحیر ‪ -‬محله و برزن‬ ‫‪ -8‬کتاب مقدس داود نبی ‪ -‬احتیاج و درخواست‬ ‫‪ -9‬شماره ‪2‬رقمی ‪ -‬وجه حاضر‬ ‫‪ -10‬دژخیم و بی رحم ‪ -‬رشد و بالندگی‬ ‫‪ -11‬فریاد اعتراض ‪ -‬بنیان گذار نمایشنامه نویسی معروف به پوچی ‪ -‬موضوع‬ ‫زمینه و اهنگ‬ ‫‪ -12‬رطوبت اندک‪ -‬ش��هر همنش��ین سمرقند‪ -‬هم داس��تان عذرا در منظومه‬ ‫داستانی‬ ‫‪ -13‬از ماهی های خوراکی جنوب کش��ور ‪ -‬طایفه ای در غرب کش��ور ‪ -‬حزن‬ ‫و اندوه ‪ -‬تزئین پرده‬ ‫‪ -14‬ضدضربه و کنایه از بس��یار س��خت و محکم ‪ -‬گل س��فید و معطر ‪ -‬شهر‬ ‫حضرت عبدالعظیم(ع)‬ ‫‪ -15‬زندان‪ -‬باستانی و قدیمی‬ ‫او ک��ه ذره ذره رنج مان را از لحظه لحظه‬ ‫زمان گرفته بود‪ ،‬دیش��ب (ش��ب عاشورا)‬ ‫به مش��هد خویش ایس��تاد و امیدمان را‬ ‫در فری��ادش خواند که س��خن از پیکاری‬ ‫پربیم و امید شکس��ت و پیروزی نیس��ت‬ ‫که اصال پیکاری نیس��ت‪ ،‬صحرای محشر‬ ‫است و هنگامه داوری‪ .‬هر که به جنگیدن‬ ‫امده اس��ت و به امید غنیمت‪ ،‬س��ر خویش گیرد و در ظلمت ش��ب‬ ‫ج��ان تاریک خویش برهان��د‪ .‬فردا در گس��ترده ترین دامن خاک و‬ ‫گش��اده ترین چشم اس��مان‪ ،‬هر تن‪ ،‬رنج قرن ها را پذیره می شود و‬ ‫خون درد خویش را که درد قرن هاست به چشم زمان می پاشد‪ .‬فردا‬ ‫س��خن از چگونه کشتن نیست‪ ،‬س��خن از چگونه کشته شدن است‪.‬‬ ‫فردا س��خن از چه گرفتن نیست‪ ،‬سخن از همه چیز دادن است‪ .‬فردا‬ ‫هنگامه خوب تر مردن است‪.‬‬ ‫انان که گرس��نگی را با ذره ذره پوست ش��ان نچشیده اند‪ ،‬انان که‬ ‫تش��نگی را با تمام جان ش��ان له له نزده اند‪ ،‬انان که تازیانه را در شط‬ ‫س��رخ خون خویش شناور ندیده اند‪ ،‬انان که مرگ را در قلب خویش‬ ‫نتپیده اند‪ ،‬انان که در لحظه لحظه رنج ادم شریک نبوده اند‪ ،‬انان که‬ ‫خویش را در بلندترین قله رنج ادمی‪ ،‬به انسان نبخشیده اند‪ ،‬انان که‬ ‫در خویش��ند و برای خویش می زیند‪ ،‬س��ر خود گیرند و جان تاریک‬ ‫خود برهانند که فردا روز بی خویش��ی است و روز انفجار خود بر معبر‬ ‫فروبس��ته زمان‪ .‬فردا نمایش��گر رنجی است که بر انسان رفته است و‬ ‫می رود و این نه رنجی اس��ت که هر جانی تاب اورد‪ .‬فردا روز شهادت‬ ‫است و قیامت‪ .‬شهیدان بمانند که شکستن را می توانند‪.‬‬ ‫این��ک‪ ،‬امروز‪ ،‬محش��ر عاش��ورا‪ .‬نخس��تین و اخری��ن دادگاهی‬ ‫ک��ه به رس��وا ک��ردن و محکوم کردن ایس��تاده اس��ت‪ .‬اینک کربال‬ ‫هابی�لان تمامی قرن ها در پیکر حس��ین بلن��د و بلندتر‬ ‫جای��ی که‬ ‫ِ‬ ‫می ایس��تند ت��ا در پنهان تری��ن زوایای خ��اک نیز قامت انس��ان را‬ ‫بتوانن��د دید و ان همه یک بار دیگر در پیکر حس��ین می ش��کنند و‬ ‫در قطره قطره خون حس��ین می چکند تا عصمت س��رخ انس��ان را‬ ‫برافرازن��د و قابیالن را در پناهگاه بال کالغان رس��وا کنند‪ .‬حس��ین‬ ‫تمام��ی خان��واده اش را به ش��هادت خوانده اس��ت و تمامی یارانش‬ ‫را‪.‬‬ ‫در پیکر جوانش‪ ،‬جوانی در هم شکسته مان را می گوید و در گلوی‬ ‫بریده کودکش‪ ،‬کودکان گلو بریده مان را بر دست می گیرد‪ .‬در کربال‪،‬‬ ‫هر که با حس��ین امده است شهید است‪ ،‬با تمامی معنای این کلمه‪.‬‬ ‫مردان هم��ه میدان ها‪ .‬هر که پیش‬ ‫هم��ه حافظان ق��ران و خوب تر‬ ‫ِ‬ ‫می اید‪ ،‬همه به نامش می خوانند که می شناسندش و از شکستنش‬ ‫هراس دارند که می دانند هر ضربه ای که فرود ارند‪ ،‬نه بر پیکر دشمن‬ ‫که بر جان خویش کوفته اند‪.‬‬ ‫در فریاد مردی فریاد می کش��ند که اینک معلم ما و معلم کودکان‬ ‫ما! و در فریاد مردی دیگر فریاد بر می اورند که با کش��تن او زنان مان‬ ‫را بر خویش حرام می کنیم که او حالل کننده ماست‪.‬‬ ‫* از نوش��ته های استاد پرویز خرس��ند با نام شهید همه اعصار که‬ ‫در عاشورای سال ‪ ۱۳۵۰‬نوشته و در حسینیه ارشاد خوانده شد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‪ ،‬منتقد‪:‬‬ ‫واقع گرایی در س��ینما بر بس��تر درام گاهی می تواند‬ ‫انچن��ان پیش ب��رود که جامعه و هر انچه پیش��امد ان‬ ‫است را بر قایق تراژدی سوار کند‪ .‬مسیری که گاه هیچ‬ ‫تلخی و گزندی در ان انتها و نقطه پایانی ندارد‪.‬‬ ‫«کارت پ��رواز» س��اخته مهدی رحمانی ب��ا تکیه بر‬ ‫همی��ن واقع گرایی و نمایش عریان ی��ک بزه در جامعه‬ ‫شهری س��اخته شده اس��ت‪ .‬فیلمی که در الیه های زیرین جامعه به ظاهر ارام‬ ‫ش��هری به دنبال التهاب هایی است که ش��اید روزانه از کنارمان عبور می کنند و‬ ‫در اتوبوس های ش��رکت واحد و ایستگاه های مترو و پیاده روهای شلوغ در رفت‬ ‫و امدند و هیچ کس به رنگ زرد چهره انها که از نش��ت کیس��ه مواد مخدر در‬ ‫شکم شان ایجاد شده‪ ،‬توجه نمی کند‪.‬‬ ‫«کارت پرواز» ش��خصی ترین فیلم مهدی رحمانی است؛ فیلمسازی که کارش‬ ‫را در سینمای تجربی اغاز کرد و اثار متاخرش همواره در کشمکش میان اراده‬ ‫انس��ان و تسخیر نفس ادمی در سیطره زندگی مدرن در رفت و امد بوده است‪.‬‬ ‫این نگاه رحمانی در «کارت پرواز» ش��کل ش��خصی تری به خ��ود گرفته و گاه‬ ‫می توان این تلنگر و نهیب درون فیلم را با صدایی رس��اتر شنید‪ .‬رحمانی تالش‬ ‫کرده چهره کریه سلطه مواد مخدر بر الیه های گوناگون جامعه را عریان تر از هر‬ ‫نگاه سینمایی به مخاطب نشان دهد؛ از این رو فیلمساز هیچ واهمه ای ندارد که‬ ‫تصاوی��رش زهر تلخی یک اتفاق را به نمایش بگذارد‪ ،‬به همین دلیل تا انجا که‬ ‫مدیوم تصویر اجازه می دهد خودش را سانسور نکرده است‪ .‬این افراط در نمایش‬ ‫اتفاق ها و جزئیات قاچاق مواد مخدر گاه انچنان زیاد است که از حوصله و طاقت‬ ‫مخاطب خارج می شود‪ ،‬اما فیلمساز با اگاهی از این موضوع تالش دارد کمتر در‬ ‫ش��کل واقعی رخداد دست ببرد‪ .‬شاید برای همین هم اسم بازیگران اصلی فیلم‬ ‫نام واقعی انها یعنی منصور و ندا اس��ت‪ ،‬چراکه این گونه حس بازیگر به اتفاق ها‬ ‫نزدیک تر است و شرایط درون قصه برایش واقعی تر و ملموس تر به نظر می اید‪.‬‬ ‫بی پروایی فیلمساز در «کارت پرواز» گاه از توضیح درباره چگونگی انجام یک‬ ‫بزه اجتماعی فراتر می رود و در صحنه هایی مخاطب را چنان با شالق تلخ فقر از‬ ‫خواب بیدار می کند که نمی توان لحظه ای از فکر سرنوشت قهرمان قربانی قصه‬ ‫رها ش��د‪ .‬فیلم در این میان البته گاهی در دام افراط در نمایش تلخی می افتد و‬ ‫برای هر بحرانی یک دلیل و بهان ه می تراشد‪ .‬ندا دختری است که به خاطر اینکه‬ ‫بتواند فرزندش را پیش خودش نگه دارد و همسر سابقش حضانت فرزند را از او‬ ‫نگیرد مجبور به خالفی می ش��ود که در نهایت یک اتفاق ناگوار به همراه دارد اما‬ ‫در این میان گویی دلیل همه اتفاق ها و خطاها از ناحیه همسر پیشین ندا به او‬ ‫تحمیل می ش��ود‪ .‬ورطه تراشیدن توجیه درون فیلم انچنان تکراری می شود که‬ ‫مخاطب از تصمیم قهرمان قصه جلوتر می افتد‪ .‬یاس و ناامیدی در بحران درون‬ ‫قصه هیچ راه فراری ندارد و هیچ بزنگاهی برای بیرون امدن از ان برای قهرمان‬ ‫قصه نمی توان متصور بود‪ .‬گویی تمامی راه ها روی او بس��ته ش��ده و ریس��مانی‬ ‫نیس��ت که بتواند برای جدا ش��دن از عمق تراژدی ب��ه ان چنگ بزند‪ .‬این حد‬ ‫از ناامیدی البته خالف معرفت و ذات زندگی اس��ت؛ اینکه هیچ راه دومی برای‬ ‫قهرمان قصه در روند داستان تصویر نشده تا بلکه بتوان وجدان مخاطب را نسبت‬ ‫به مرگ او ارام کرد‪ .‬هرچند سرنوشت محتوم قهرمان قصه در پایان فیلم مرگ‬ ‫اس��ت اما می ش��د با نگاه مثبت به روند جاری زندگی راهی را ولو خارج از قواعد‬ ‫بازی ندا تصور کرد که اگر ندا به س��مت ان می رفت می توانست زندگی بهتری‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬شخصیت پردازی قهرمان قصه با این اوصاف دارای نقص است‪ .‬اگر‬ ‫ش��رایط زندگی او برای مخاطب بهتر باز می ش��د و دلیل بن بس��ت زندگی او در‬ ‫سکانس هایی با نگاه بازتری مطرح می شد شرایط بحرانی قهرمان قصه قابل درک‬ ‫بود اما در قامت ش��خصیتی مانند ندا رس��یدن به چنین تصمیمی برای به دست‬ ‫اوردن پول بیشتر‪ ،‬قابل پذیرش به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫«کارت پرواز» در س��ینمای اجتماعی ایران فیلم مهمی است‪ .‬فیلمی است که‬ ‫می تواند هر مخاطبی را در مقام مقایسه بگذارد و لحظه ای خود را جای قهرمان‬ ‫قص��ه بگ��ذارد‪ .‬عفریت اعتیاد و مواد مخدر در ای��ران گاه انچنان می تواند به هر‬ ‫شهروندی نزدیک باشد که شرایط و سرنوشت تلخ ندا می تواند مابه ازای بسیاری‬ ‫از اف��رادی باش��د که هر روز از کنار ما می گذرن��د‪ .‬افرادی که به امید یک هوای‬ ‫تازه ت��ر و یک زندگی ایده ال ت��ر در ورودی فرودگاه با انکه منتظر دریافت کارت‬ ‫پروازش��ان هستند در یک لحظه کیسه مواد مخدر در شکم شان می ترکد و زهر‬ ‫واقعی یک زندگی تلخ را به تمام رگ های بدن جاری می کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫به امید هوای تازه تر‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!