روزنامه صمت شماره 1246 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1246

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1246

روزنامه صمت شماره 1246

‫ویژه نامه صادر کنندگان نمونه استان البرز و چهلمین سالگرد انقالب اسالمی منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اندیشه نخستین زیربنای‬ ‫ازادی است‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1246‬پیاپی ‪2564‬‬ ‫رئیس جمهوری اندیشه را نخستین زیربنای ازادی دانست و گفت‪ :‬پیشرفت‬ ‫علم‪ ،‬دانش و فناوری در محیط مناسب و ازاد شروع می شود‪ .‬حسن روحانی‬ ‫در جمع رئیسان و مدیران شرکت های دانش بنیان و استارت اپی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نخستین زیربنای ازادی‪ ،‬اندیشه است‪ .‬فناوری یکی از میوه های علوم و علم‬ ‫و دانش هم پایه اصلی فناوری اس��ت و اگر پیشرفت فناوری بخواهد سرعت‬ ‫پیدا کند باید دانش های پایه رشد یابد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫فرصت ‪ ۴‬ماهه را دریابیم‬ ‫چهره ها‬ ‫سایه سنگین مونتاژ‬ ‫بر اقتصاد ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫نتیجه مذاکره کوتوله ها با دولت‬ ‫باخت بخش خصوصی است‬ ‫‪7‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اهمیت بستر اطالع رسانی‬ ‫بین المللی بین بانکی‬ ‫تعامل با دنیا بدون ‪ FATF‬میسر نیست‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی(‪ ،)FATF‬بار دیگر تعلیق ایران از فهرس��ت سیاه را تمدید‬ ‫ک��رد و فرصت ‪ ۴‬ماهه ب��ه ایران داد‪ .‬این برای چندمین بار اس��ت که مهلت ایران‬ ‫برای تصویب قوانین این س��ازمان تمدید می شود‪ .‬این گروه اعالم کرد هنوز موارد‬ ‫ناتمام��ی درباره خواس��ته هایش از ایران وجود دارد و انتظ��ار دارد که ایران هر چه‬ ‫س��ریع تر خط مش��ی خود را اصالح کند‪ .‬حاال کش��ورمان‪ ۴ ،‬ماه دیگر یعنی تا تیر‬ ‫فرصت دارد که قوانین مربوط به مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م را در‬ ‫پارلمان به تصویب برس��اند‪ .‬اینها‪ ،‬همان لوایحی هس��تند که به دلیل اختالف های‬ ‫مجلس و شورای نگهبان‪ ،‬در صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند‬ ‫‪9‬‬ ‫وکارشناسان معتقدند تعامل با دنیا بدون ‪ FATF‬میسر نیست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تولید با فناوری برای‬ ‫دستیابی به اهداف‬ ‫‪4‬‬ ‫عبور از تحریم اقتصادی‬ ‫در سایه تاب اوری ‪SME‬ها‬ ‫‪11‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫واردات کاالهای اساسی امسال کاهش نیافته است‬ ‫‪600‬کانتینر گوشت‬ ‫در بندر شهید رجایی‬ ‫‪7‬‬ ‫ ‪:‬‬ ‫دفتر دومین جشنواره ملی‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی بسته شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫معاون انرژی ایدرو خبر داد‬ ‫دستیابی به رکورد داخلی سازی تجهیزات پاالیشگاهی فاز ‪ 14‬پارس جنوبی‬ ‫معاون انرژی س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران گفت‪ :‬با‬ ‫اعتماد وزارت نفت به مهندس��ان و ش��رکت های ایـران��ی‪ ،‬به رکـورد‬ ‫‪100‬درصدی س��ـاخت داخـل ‪ 3‬بخش تجهیـزات اصلـی پاالیشگاهی‬ ‫و همچنین راه انـدازی س��کوی دریایـی در کمتـر از یک مـاه دس��ت‬ ‫یافتـه ایم‪.‬‬ ‫حمید بازارگان با اشاره به اینکه وزارت نفت با واگذاری فاز ‪ ۱۴‬پارس‬ ‫جنوبی به کنسرس��یومی کامال ایرانی در حمایت از س��اخت داخل در‬ ‫حوزه اس��تراتژیک انرژی پیشرو است‪ ،‬افزود‪ :‬اعتماد وزارت نفت منجر‬ ‫به افزایش چش��مگیر توانمندی س��اخت داخل تجهی��زات پکیج های‬ ‫اصلی پاالیش��گاهی ش��ده‪ ،‬به گونه ای که در ‪ 3‬بخ��ش تولید پمپ های‬ ‫س��نگین‪ ،‬پمپ های گریز از مرکز عمودی و افقی به رکورد ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫ساخت داخل دست یافته ایم‪.‬‬ ‫نماینده رئیس کنسرسیوم پیمانکاران فاز ‪ ۱۴‬همچنین تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه در زمینه سایر پکیج های اصلی تجهیزات پاالیشگاهی نیز‬ ‫به پیشرفت جدی ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد داخلی سازی رسیده ایم‪.‬‬ ‫ب��ازارگان با اش��اره به تجربه ای��درو در پیمانکاری و س��اخت ‪ ۶‬فاز‬ ‫مختلف پارس جنوبی‪ ،‬سیاس��ت های بخش نفت و انرژی کشور مبنی‬ ‫بر واس��پاری پروژه ه��ای بزرگ نفتی به پیمان��کاران داخلی به ویژه در‬ ‫س��ال های اخیر را عامل اصلی توانمندسازی مهندسان و مجموعه های‬ ‫داخلی و همچنین اشتغالزایی گسترده برشمرد‪.‬‬ ‫معاون انرژی ایدرو با اعالم پیشرفت ‪ ۸۴‬درصدی پروژه فاز ‪ ۱۴‬پارس‬ ‫جنوبی افزود‪ :‬اکنون ایدرو و سایر شرکت های ایرانی عضو کنسرسیوم‬ ‫باوجود تحریم های بین المللی به قدری توانمند هس��تند که پروژه های‬ ‫ان��رژی را در غیاب ش��رکت های خارجی با اتکا به ت��وان داخل با نرخ‬ ‫پیشرفت بسیار مناسبی در حال اجرا دارند‪.‬‬ ‫پ��روژه ف��از ‪ ۱۴‬پارس جنوبی ب��ه ارزش ‪ ۵‬میلی��ارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫دالر از س��وی وزارت نفت و شرکت نفت و گاز پارس به کنسرسیومی‬ ‫متشکل از ‪ ۸‬شرکت ایرانی با راهبری ایدرو واگذار شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با اهدای ‪ 10‬جایزه ویژه از سوی موسسه‬ ‫یک بام و دو هوای حقوق کارگری‬ ‫در معادن خصوصی و دولتی‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫مشاور سرمایه گذاری بین المللی‬ ‫پول حتی در دورافتاده ترین نقاط جهان راهی برای جابه جایی‬ ‫موثر پی��دا می کند‪ .‬نظ��ام حوالجات‪ ،‬تراکنش ه��ای بین بانکی‬ ‫بین الملل��ی همه و همه قابل ردگیری هس��تند اما با روش های‬ ‫گوناگون‪ .‬در ایران نیز در دور نخس��ت تحریم های سازمان ملل‬ ‫صحبت ها و اظهارنظرها درباره س��وئیفت باال گرفت و جزئی از‬ ‫گفتمان مالی بین المللی ایرانیان شد‪ .‬حاال دیگر کمتر کارافرین‪،‬‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬واردکننده و صادرکننده ای اس��ت که با س��وئیفت‬ ‫برخورد نکرده و محدودیت های این شبکه بین المللی بین بانکی‬ ‫برای کار وکسب او مشکل ساز نشده باشد‪.‬‬ ‫س��وئیفت یک س��رویس پیام رس��ان مالی مطمئن است که‬ ‫در مالکیت ش��ریکانی بین المللی قرار گرفته اس��ت‪ .‬مقر اصلی‬ ‫س��وئیفت در بلژیک است و ازسوی سهامدارانش اداره می شود‪.‬‬ ‫این بستر پیام رسان ایمن در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬خورشیدی (‪۱۹۷۳‬‬ ‫می�لادی) ب��رای استانداردس��ازی تراکنش های مال��ی جهانی‬ ‫راه اندازی شد و س��تون اصلی ارتباطات رسمی بین المللی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بانک های مرکزی گروه ‪ ۱۰‬بر س��وئیفت نظارت می کنند‪ .‬این‬ ‫بانک ها ش��امل بانک مرکزی فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬بانک فدرال‬ ‫المان‪ ،‬بانک مرکزی اروپا‪ ،‬بانک ژاپن‪ ،‬بانک مرکزی سوئد‪ ،‬بانک‬ ‫انگلیس‪ ،‬بانک ملی سوئیس و فدرال رزرو امریکا است‪.‬‬ ‫بان��ک ملی بلژیک نی��ز نقش ناظر اصل��ی را دارد و در هیات‬ ‫مدیره ان از مدیران ارش��د بانک های بزرگ جهانی حضور دارند‬ ‫مانند بانک منهتن چیس و سیتی بانک امریکا‪.‬‬ ‫س��وئیفت یک ش��بکه امن تهاتر بانکی اس��ت ک��ه در زمان‬ ‫نقل وانتقال های بانکی دریافت اطالعاتی از جمله ارس��ال کننده‪،‬‬ ‫بانک عامل‪ ،‬فرس��تنده‪ ،‬گیرنده و ذی نفع را در قالب یک شبکه‬ ‫امن برای بانک ها امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫هم اکنون س��وئیفت یکی از مهم ترین مراکز داده های مالی در‬ ‫جهان را داراس��ت؛ داده هایی که اطالعات زیادی برای ردگیری‬ ‫لو انتقال های مالی دارد و دسترس��ی ب��ه این اطالعات برای‬ ‫نق ‬ ‫ردگیری بسیار حساس و تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫امروز بخ��ش بزرگی از بانک ها در جهان از این ش��بکه برای‬ ‫ردوب��دل کردن داده های خود اس��تفاده می کنند و دسترس��ی‬ ‫نداشتن به ان می تواند مش��کالت بسیاری را برای بانکی که از‬ ‫ان محروم ش��ده‪ ،‬ایجاد کند‪ .‬استانداردی که حاکم بر سوئیفت‬ ‫است اس��تاندارد ایزو ‪ ۲۰۰۲۲‬است‪ .‬همچنین پلتفرم سوئیفت‬ ‫براس��اس استانداردهای ضدپولش��ویی‪ ،‬تامین مالی تروریسم را‬ ‫مسدود می کند‪.‬‬ ‫در بس��یاری از م��وارد ایاالت متح��ده امری��کا عالقه مند به‬ ‫دسترس��ی به داده های سوئیفت اس��ت؛ به عنوان مثال در دهه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬میالدی این کش��ور چندین بار به سوئیفت فشار اورد تا‬ ‫شیوه و ساختار ارسال پیام خود را تغییر دهد‪ .‬البته در ان دوره‬ ‫با مقاومت سوئیفت روبه رو شد و نتوانست به اطالعات دسترسی‬ ‫پیدا کند اما زمانی که مبحثی جهانی مانند تحریم های سازمان‬ ‫ملل در میان باش��د‪ ،‬س��وئیفت به عنوان یک نهاد مالی واس��ط‬ ‫بین الملل��ی در حوزه اطالع رس��انی بین بانکی ب��ا انها همکاری‬ ‫خواهد کرد؛ مانند تحریم های دور نخس��ت ایران در س��ال های‬ ‫گذشته‪.‬‬ ‫در زمان دور نخس��ت تحریم ها در ‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی (اوریل‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی) اتحادیه اروپا حکمی را به تصویب رساند‬ ‫که در ان خواس��تار توقف واردات نفتی ایران در س��ال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۲۰۱۲‬میالدی) بود‪ .‬این یک نش��انه اش��کار در‬ ‫تعه��د اروپ��ا برای تاس��ی از تحریم ه��ای س��ازمان ملل متحد‬ ‫ب��ود و یک اثر جانبی در سرتاس��ر جهان مال��ی و تجاری به جا‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1390‬واردات نفتی ژاپن از ایران ‪ ۸۰‬درصد نسبت‬ ‫به س��ال پیش از ان کاه��ش یافته بود‪ .‬حک��م اتحادیه اروپا از‬ ‫سوئیفت خواست تا ارتباط بانک های ایرانی تحریمی را با شبکه‬ ‫پیام رسان مال بین المللی قطع کند و فقط ان تعداد از بانک های‬ ‫ایران��ی به این ش��بکه متصل ماندند که تحریم نش��ده بودند و‬ ‫بیش��تر در زمینه جابه جای��ی و نقل وانتقال مال��ی تجارت مواد‬ ‫غذایی و دارو فعال بودند‪.‬‬ ‫در شرایط حاضر نیز پس از انکه دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ایاالت متحده اعالم کرد امریکا از معاهده هس��ته ای با ایران که‬ ‫در دوره اوباما به امضا رسیده بود‪ ،‬به طور یکجانبه کنار کشیده‪،‬‬ ‫وزارت خزانه داری این کش��ور‪ ،‬مرحله نخست تحریم علیه ایران‬ ‫را در اب��ان اغاز کرد‪ .‬تحریم های اعمال ش��ده ازس��وی ایاالت‬ ‫متح��ده امریکا علیه ایران به طور خاص حوزه هایی مانند انرژی‪،‬‬ ‫بانکداری‪ ،‬لجستیک و شرکت های بیمه را مورد هدف قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��االت متحده در مرحله نخس��ت با اعم��ال تحریم ها علیه‬ ‫ایران‪ ،‬دسترسی این کش��ور به دالر امریکا‪ ،‬فروش اوراق قرضه‬ ‫دولتی‪ ،‬انجام تجارت با طال و دیگر فلزات گرانبها ازجمله فوالد‪،‬‬ ‫الومینیوم‪ ،‬زغال سنگ و مانند ان‪ ،‬واردات هواپیمای مسافربری‬ ‫و قطع��ات یدکی ان را محدود ک��رد‪ .‬در مرحله دوم با محدود‬ ‫کردن فعالیت های بین المللی ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫بازرگانی ایران و ش��رکت ملی تانکر ایران‪ ،‬اقتصاد این کشور را‬ ‫که به ش��کلی جدی به صادرات نفت و فراورده های ان وابسته‬ ‫است‪ ،‬تحریم کرد‪.‬‬ ‫همچنین با خروج دونالد ترامپ از توافق هس��ته ای بین ایران‬ ‫و کشورهای ‪ ،۵+۱‬یکی از مهم ترین معضالت قرار گرفته بر سر‬ ‫راه ایران قطع اتصال به ش��بکه سوئیفت است که امکان انتقال‬ ‫پول از طریق کانال های الکترونیکی بین بانک های سراسر جهان‬ ‫را فراهم می کند‪ .‬در این ش��رایط ش��بکه بین المللی بین بانکی‬ ‫جایگزین س��وئیفت از اهمیت ویژه ای برخ��وردار خواهد بود و‬ ‫اینکه اساسا این جایگزینی امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟‬ ‫اندیشه نخستین زیربنای ازادی است‬ ‫رئیس جمهوری اندیش��ه را نخستین زیربنای‬ ‫ازادی دانس��ت و گفت‪ :‬پیش��رفت علم‪ ،‬دانش و‬ ‫فناوری در محیط مناس��ب و ازاد شروع می شود‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ی در جم��ع رئیس��ان و مدیران‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت اپی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نخس��تین زیربنای ازادی‪ ،‬اندیش��ه است‪.‬‬ ‫فن��اوری یک��ی از میوه های عل��وم و علم و دانش‬ ‫ه��م پای��ه اصلی فناوری اس��ت و اگر پیش��رفت‬ ‫فناوری بخواهد سرعت پیدا کند باید دانش های‬ ‫پایه رش��د یابد‪ .‬رئیس جمهوری تالش در مسیر‬ ‫خودکفایی را گامی عملی در مبارزه با اس��تکبار‬ ‫و قدرت های بزرگ دانس��ت و با بیان اینکه روابط‬ ‫دولت ب��ا ش��رکت های دانش بنی��ان و نوافرین‬ ‫اسان تر خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هدف تحریم ها‪،‬‬ ‫کاس��تن از رشد فناوری اس��ت و باید از تحریم ها‬ ‫به عنوان فرصتی برای رش��د فناوری ها در کشور‬ ‫بهره گرف��ت‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دولت‪ ،‬حس��ن روحان��ی گفت‪ :‬امری��کا زمانی با‬ ‫ج��ذب متخصصان جه��ان پیش��رفت کرد که‬ ‫دورش دیوار نکشیده بود و هر کشوری دور خود‬ ‫دیوار بکش��د نابود می شود و پیشرفت نمی کند‪.‬‬ ‫روحانی پارک فناوری پردیس را از مراکز بس��یار‬ ‫ارزش��مندی که می تواند مبدایی برای تحوالت‬ ‫بس��یار خوب باش��د‪ ،‬توصیف ک��رد و گفت‪ :‬در ‪۵‬‬ ‫سال گذش��ته اقدام های بس��یار خوبی در حوزه‬ ‫علم و فناوری انجام شده که بیشترین مسئولیت‬ ‫ان بر دوش ش��رکت های دانش بنیان و معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بوده و در این‬ ‫عرصه تمام س��ازمان ها به طور ش��بانه روزی در‬ ‫تالش و کوش��ش بوده اند تا زیربنای الزم را برای‬ ‫حرک��ت فناورانه به وجود اورن��د‪ .‬روحانی گفت‪:‬‬ ‫دول��ت مهم تر از اماده س��ازی زیرس��اخت های‬ ‫فیزیکی موظف اس��ت زیرس��اخت های حقوقی‬ ‫را فراه��م س��ازد‪ ،‬چراکه یک فن��اوری و اختراع‬ ‫برای به ثبت رس��یدن با ده ه��ا پیچ وخم حقوقی‬ ‫و مقرراتی روبه رو است؛ بنابراین دولت و مجلس‬ ‫بای��د زیرس��اخت های حقوقی و مقررات��ی را با‬ ‫کمک یکدیگ��ر به وجود بیاورن��د و چنانچه این‬ ‫زیرس��اخت ها اماده باش��د‪ ،‬دانشجو و پژوهشگر‬ ‫می تواند در محیط مناس��ب به رشد و شکوفایی‬ ‫برسد‪ .‬روحانی با تاکید بر ضرورت داشتن ارتباط‬ ‫اس��ان با جهان‪ ،‬گف��ت‪ :‬یک��ی از وظایف دولت‬ ‫برقراری ارتباط اس��ان با جهان است؛ در چنین‬ ‫ش��رایطی برخی کشورها به فکر ساخت دیوار در‬ ‫مرزهای خود افتاده اند که در تامین بودجه ان با‬ ‫کنگره با مش��کل روبه رو هستند‪ .‬اینها همچنین‬ ‫ب��رای ویزا و علم نیز قائل به مرز و دیوار هس��تند‪،‬‬ ‫در حالی که نمی دانند تمام پیشرفت های شان در‬ ‫سایه این بوده که دیوار نداشتند‪ .‬روحانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هر کش��وری اطراف خود دیوار بکشد بدون‬ ‫تردید رش��د و پیش��رفت نخواهد کرد؛ بنابراین‬ ‫باید بتوانیم با متفکران و دانشمندان کشورهای‬ ‫گوناگون و همس��ایه رابطه نزدیک داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه مسئوالن کشور‬ ‫در تمام رده ها باید بپذیرند که اگر می خواهیم از‬ ‫نواوری های بومی اس��تفاده کنیم ممکن است با‬ ‫اش��کاالت موردی هم روبه رو شویم‪ ،‬گفت‪ :‬بروز‬ ‫برخی خطاها و اش��تباه ها طبیعی است و ما باید‬ ‫برای رف��ع این خطاها و اش��تباه ها تالش کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه بخش مهم و بزرگی‬ ‫از تحریم ه��ا در زمینه ارتباط��ات پولی و مالی ما‬ ‫با جهان اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فناوری س��رانجام این‬ ‫مش��کل را حل خواهد کرد و راه ها را می گش��اید‬ ‫و ش��رکت های دانش بنیان می توانند با استفاده‬ ‫از فناوری جدید مس��یر فشار دشمن را سد کنند‬ ‫و جل��وی ان را بگیرند‪ .‬در ای��ن مقطع توقع ما از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان این اس��ت که در این‬ ‫زمینه کمک کنند‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان کمک بزرگی به کشور‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬صرفه جویی ارزی با اس��تفاده از‬ ‫تولیدات ش��ما یک طرف قضیه اس��ت‪ ،‬اما اینکه‬ ‫به عنوان ایرانی تولی��دات خود را صادر می کنید‬ ‫و م��ا صادرکنن��ده محصوالت تولی��د خودمان‬ ‫هس��تیم‪ ،‬موجب عزت ماس��ت‪ .‬خودکفایی که‬ ‫با تالش ش��ما به دس��ت می اید‪ ،‬مبارزه واقعی با‬ ‫تحریم و فش��ار اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری در پایان‬ ‫س��خنان خود با قدردان��ی از تالش های فعاالن‬ ‫حوزه دانش بنیان گفت‪ :‬قول من به شما این است‬ ‫ک��ه تالش می کنیم رواب��ط دولت با این بخش را‬ ‫راحت تر و نیازهای ش��ما را براورده کنیم‪ .‬ما باید‬ ‫محیط را ب��رای فعالیت های علمی و دانش بنیان‬ ‫مس��اعد و مناس��ب کنیم‪ .‬امیدوارم ب��ا فعالیت‬ ‫ش��ما در اغاز دهه پنجم انق�لاب در عرصه علم و‬ ‫دانش در منطقه سرامد باشیم‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫پیش از س��خنرانی در جمع مدیران و رئیس��ان‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تارت اپ ها از‬ ‫نمایش��گاه دستاوردهای جدید این شرکت ها در‬ ‫حوزه علم و فناوری بازدید کرد‪.‬‬ ‫باید ساختار اموزش عالی کشور متحول شود‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه‬ ‫عزت‪ ،‬س��ربلندی و اقتدار کشور در جهان امروز‬ ‫ج��ز با ش��کوفایی و توس��عه علم��ی امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کانون��ی که می تواند ای��ران را از‬ ‫عقب ماندگی های گذش��ته نج��ات دهد مراکز‬ ‫علمی هس��تند‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دولت‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در ایین یکصدمین‬ ‫سال راه اندازی دانش��گاه خوارزمی با بیان اینکه‬ ‫متاسفانه در ایران فاصله ای به وجود امد و کشور‬ ‫را از قافل��ه توس��عه عقب انداخت‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬امیرکبیر خدمات بزرگی برای ایران انجام‬ ‫داد و به دلیل نیاز کش��ور به امر اموزش مدرس��ه‬ ‫دارالفنون را راه اندازی کرد اما متاس��فانه عمرش‬ ‫کوتاه بود و به قتل رس��ید‪ .‬پس از ان دلس��وزان‬ ‫دیگ��ری در کش��ور دانش��گاه دارالمعلمی��ن یا‬ ‫همین دانش��گاه خوارزمی را راه ان��دازی کردند‬ ‫و انگیزه ای جدی برای توس��عه کش��ور داشتند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر اهمیت‬ ‫سرمایه انسانی افزود‪ :‬برای اینکه سرمایه انسانی‬ ‫به توس��عه کشور منجر شود نیازمند منابع مالی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و نیروی انس��انی هس��تیم و در کنار‬ ‫این سه مولفه الزم است اراده سیاسی در باالترین‬ ‫سطح حکومت نیز در این زمینه شکل بگیرد که‬ ‫خوشبختانه دو دهه است که رهبر معظم انقالب‬ ‫پرچم��دار عل��م و فناوری در کش��ور هس��تند و‬ ‫براساس مس��تندات مراکز معتبر‪ ،‬جهش بزرگ‬ ‫علم��ی در این دو دهه حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در قرن ‪ ۲۱‬ش��اهد اوج تحوالت علمی‬ ‫و فناوری هستیم و امروز سرعت تحوالت علمی‬ ‫به قدری باال اس��ت که ممکن اس��ت در چند ماه‬ ‫به اندازه ای دگرگون شود که اگر نتوانیم همپای‬ ‫این تحوالت حرکت کنیم‪ ،‬شاید از مسیر توسعه‬ ‫و تحول عقب بمانیم‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫اضافه کرد‪ :‬دانشگاه باید به عنوان نهادی مستقل‪،‬‬ ‫مسئول و ارمانی‪ ،‬قادر به پاسخگویی به نیازهای‬ ‫کش��ور باشد و همواره مورد توجه جامعه و دولت‬ ‫ق��رار داش��ته و جامعه دانش��مندان محلی برای‬ ‫گفت وگو‪ ،‬اس��تدالل و برخورد اندیش��ه ها باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر می خواهیم دانش��گاه همه ای��ن کارکردها‬ ‫را برای کش��ور داش��ته باش��د و به مرکزی برای‬ ‫تحول و توس��عه تبدیل شود باید لوازم مورد نیاز‬ ‫را برای دانشگاه و دانش��گاهیان تامین کنیم و با‬ ‫تنگ نظری با دانشگاه برخورد نکنیم‪ .‬جهانگیری‬ ‫با بیان اینکه باید احترام دانش��گاه حفظ ش��ود و‬ ‫محیط��ی ازاد برای دانش��گاهیان‪ ،‬اس��تادان و‬ ‫دانش��جویان فراهم باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید در همه‬ ‫مسائل کش��ور از روزمرگی فاصله بگیریم چراکه‬ ‫روزمرگی افت اینده یک ملت و یک کشور است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مراکز ام��وزش عالی بای��د به عنوان‬ ‫مراکز توس��عه علم و فناوری بیش از سایر نهادها‬ ‫از روزمرگی فاصله بگیرند و با اینده نگری نسبت‬ ‫به علم و فناوری‪ ،‬متناس��ب با رویدادهایی که در‬ ‫جهان علم رخ خواهد داد‪ ،‬برنامه ریزی کنند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه تنها قدردانی از دس��تاوردهای‬ ‫علمی دانش��گاه ها و مراکز اموزش کافی نیست‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تکالیفی برای دولت و مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی وجود دارد که در سیاست ها‬ ‫و برنامه ه��ا‪ ،‬بودجه هایی را نیز برای دانش��گاه ها‬ ‫و مراک��ز پژوهش��ی اختصاص دهن��د و در کنار‬ ‫قدردانی از دس��تاوردها‪ ،‬بس��ترهای الزم را نیز‬ ‫طرف مقابل نمی خواهد‬ ‫شرایط را به بن بست بکشاند‬ ‫ماندن یا نماندن در برجام به خواست مردم بستگی دارد‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارج��ه ایران در‬ ‫گفت وگویی با روزنامه سوئیس��ی «باسلر سایتونگ»‬ ‫که روز جمعه منتشر شد‪ ،‬در پاسخ به پرسشی درباره‬ ‫ادامه اج��رای تعهدات برجام گف��ت‪ :‬این موضوع به‬ ‫خواست مردم بس��تگی دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ظریف‬ ‫با ط��رح این احتمال ک��ه اقلیت مخال��ف برجام در‬ ‫ای��ران‪ ،‬روزی به اکثریت تبدیل ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بنا‬ ‫به یک نظرسنجی‪ ،‬هنوز ‪ ۵۱‬درصد مردم از ماندن در‬ ‫توافق حمایت می کنند‪ .‬ما نمی توانیم اقدامی خالف‬ ‫خواس��ت مردم انجام دهیم‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی‬ ‫درب��اره معافیت های امریکا ب��رای فروش نفت ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬این مجوزه��ا نه از روی احترام ب��ه ایران یا به‬ ‫تواف��ق‪ ،‬بلکه برمبنای ارزیابی امری��کا در زمینه بازار‬ ‫نفت صادر شده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جامعه جهانی‬ ‫باید تصمیم بگیرد که ایا تداوم امرونهی های امریکا‪،‬‬ ‫به س��ود انها خواهد بود؟ اروپایی ها باید از خودشان‬ ‫بپرس��ند که اگر این رویه عادی ش��د و فردا امریکا از‬ ‫انها خواس��ت ک��ه روابط تجاری خود ب��ا چین را هم‬ ‫قطع کنند‪ ،‬می خواهند چه واکنش��ی نش��ان دهند؟‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که در‬ ‫صورت پیروی مشتری های نفت ایران از تحریم های‬ ‫امریکا‪ ،‬تهران چه واکنش��ی نشان خواهد داد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫راه های دیگری داری��م‪ ،‬اما از انها صحبتی نمی کنم‪.‬‬ ‫ترام��پ غافلگیری را دوس��ت دارد و ما بر همین مبنا‬ ‫رفتار خواهیم کرد‪ .‬ظریف در پاسخ به ادعای خبرنگار‬ ‫این روزنامه و جریان س��ازی رس��انه های غربی برای‬ ‫القای بحران در ایران گفت‪ :‬ایران کامال باثبات است‪،‬‬ ‫چراک��ه ما به نیروهای خارجی تکیه نمی کنیم‪ .‬ثبات‬ ‫کش��ور از داخل ناشی می شود‪ .‬با این وجود‪ ،‬مردم در‬ ‫حال اسیب دیدن (از تحریم ها) هستند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫فراهم کنند‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری در ادامه‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه در بخش پژوه��ش و فناوری‬ ‫باوج��ود راه ان��دازی پارک های عل��م و فناوری‬ ‫دچار نواقص و کاس��تی هایی هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫در س��اختار اموزش عالی کشور تحوالت جدی‬ ‫ایجاد شود و متناسب با شرایط برای اینده کشور‬ ‫برنامه ریزی کنیم‪ .‬وی با اش��اره به ش��رایط روز‬ ‫کش��ور ادامه داد‪ :‬اگر بتوانیم این دوره را مدیریت‬ ‫کنیم قادر خواهیم بود از بس��یاری از مش��کالت‬ ‫دیگر نیز عب��ور کنیم‪ ،‬به همین دلیل رس��التی‬ ‫که بر دوش نخبگان و دانش��گاهیان کشور وجود‬ ‫دارد این اس��ت که در این شرایط خطیر به دولت‬ ‫کمک کنند‪ .‬جهانگیری در پایان افزود‪ :‬براساس‬ ‫نتایج پایش تازه ای که در کش��ور انجام شد هنوز‬ ‫دانش��گاه و مدرس��ه در می��ان م��ردم به عنوان‬ ‫مراکزی هس��تند که مردم به انه��ا اعتماد دارند‬ ‫و این یعنی دانشگاه ها و مدرسه ها و در این میان‬ ‫دانش��گاه خوارزمی با پیشینه ‪100‬ساله رسالت‬ ‫مهمی برای تقویت س��رمایه اجتماعی کشور بر‬ ‫دوش دارند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ان��رژی اتم��ی درباره‬ ‫تمدید تعلیق اق��دام تقابلی علیه ایران از‬ ‫س��وی گروه ویژه اق��دام مالی (‪)FATF‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این اقدام نشان می دهد طرف‬ ‫مقاب��ل نمی خواه��د ش��رایط را به جایی‬ ‫برساند که بن بست ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی اکب��ر صالحی‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان انرژی اتمی در حاش��یه‬ ‫بازدید از نمایش��گاه س��رامدان فناوری‬ ‫و صنع��ت در جم��ع خبرن��گاران در‬ ‫پاس��خ به پرسش��ی درباره اقدام متقابل‬ ‫ای��ران در براب��ر تعلل اعض��ای برجام در‬ ‫عمل به تعهدات ش��ان با تاکی��د بر اینکه‬ ‫تصمیم ه��ای ما در زمینه برجام حس��اب‬ ‫شده هس��تند و براس��اس احساسات در‬ ‫ای��ن زمین��ه تصمیم گی��ری نمی کنیم‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬همان طور ک��ه رهبر معظم‬ ‫انقالب خیل��ی واضح موض��ع جمهوری‬ ‫اس�لامی را بیان کردن��د‪ ،‬م��ا اقدام ها را‬ ‫رصد و تصمیم هایی حس��اب شده اتخاذ‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر هی��ات نظارت بر برجام‬ ‫و رهبر معظم انقالب به این نتیجه برسند‬ ‫که حضور ما در برجام دیگر مفید نیست‪،‬‬ ‫دس��تورهای الزم را ص��ادر خواهند کرد‪.‬‬ ‫ما لحظ��ه ای تصمیم نمی گیری��م‪ ،‬بلکه‬ ‫براس��اس حقایق و رص��د دقیق تحوالت‬ ‫عمل می کنیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫چرا هیات دولت ایران اینقدر جلسه دارد؟‬ ‫صادق الحسینی‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪ :‬هیات دولت که متشکل از وزیران و معاونان رئیس جمهوری‬ ‫ی اس��ت که به طور مثال در امریکا فقط در دوران‬ ‫اس��ت هر هفته ‪ 2‬بار تشکیل می شود‪ ،‬این درحال ‬ ‫اوباما این جلسات هر ‪ 2‬ماه یک بار ان هم برای هماهنگی‪ ،‬نه تصمیم گیری تشکیل می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایراد این همه جلسه چیست؟‬ ‫‪ -۱‬فرایند تصمیم گیری مختل ش��ده و امتناع تصمی��م به وجود می اید‪ .‬وقتی ‪ ۳۰‬نفر که درباره‬ ‫موضوعی خاص تخصص ندارند می خواهند تصمیم بگیرند یا به تصمیم نمی رسند یا تصمیم غلط‬ ‫می گیرند و می شود ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی! استدالل علمی می شود یک حرف در مقابل انبوه حرف های‬ ‫مربوط و نامربوط دیگران‪.‬‬ ‫‪ -۲‬با ساختار تصمیم گیری جلسه ای هیچ کس مسئولیت نمی پذیرد‪ .‬مسئولیت بنزین و قیمتش‬ ‫با وزیر نفت اس��ت‪ .‬او باید مس��ئولیت افزایش نرخ و مس��ئولیت مصرف زیاد و الودگی در کش��ور را‬ ‫بپذیرد اما چون نتیجه از جلسه بیرون می اید (و همه این را دوست دارند) هیچ کس مسئول نیست‬ ‫و لوث مسئولیت اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در این شرایط چیرگی محافظه کاری بر جسارت و سابقه بر علم و سیاسی کاری بر کارشناسی‬ ‫پیش می اید‪ .‬وزیران محافظه کارتر و باس��ابقه تر به راحتی حرف ش��ان را به کرس��ی می نش��انند‪.‬‬ ‫اس��تدالل های سیاس��ی و امنیتی بدون مطالعه دقیق و برخی اوقات تنها با یک جمله کلیش��ه ای‬ ‫راه را بر اصالحات می بندد‪.‬‬ ‫‹ ‹چه باید کرد؟‬ ‫ارگ تاریخی شهر بلقیس در اسفراین‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫میزان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫هر وزارتخانه باید برمبنای وظایفش تصمیم گیری کند‪ .‬این تصمیم ها بعد از پخته شدن باید به‬ ‫ش��وراهای عالی با حضور متخصصان ان حوزه بیاید و چکش کاری شود‪ .‬مالحظات سیاسی پس از‬ ‫این مرحله باید مطرح ش��ود و به چگونگی پیش��برد طرح درست کمک کند؛ نه اینکه طرح درست‬ ‫را متوقف سازد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫در مصوبه ای اس��تان قدس رضوی‪ ،‬ستاد اجرایی‬ ‫فرمان حض��رت ام��ام (ره) و بنگاه های اقتصادی‬ ‫نیروه��ای مس��لح را موظف به پرداخ��ت مالیات‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬چهاردهمین گ��زارش یوکی��ا امانو‪،‬‬ ‫رئیس اژان��س بین الملل��ی انرژی اتم��ی درباره‬ ‫راس��تی ازمایی اجرای برجام در پرت��و قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنی��ت تاکید می کن��د ایران از‬ ‫تعهداتش در این توافق منحرف نشده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬خبرگ��زاری رویترز اعالم کرد‪ :‬گزارش‬ ‫روز جمع��ه اژانس بین المللی انرژی اتمی نش��ان‬ ‫می دهد ایران باوجود تحریم های امریکا به برجام‬ ‫پایبند بوده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��فیر و نماین��ده ای��ران در اژان��س‬ ‫بین المللی ان��رژی اتمی تاکید کرد‪ :‬چهاردهمین‬ ‫گ��زارش اژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتم��ی‬ ‫پایبن��دی ایران به تعهدات��ش را تایید کرد‪ .‬کاظم‬ ‫غریب اب��ادی‪ ،‬س��فیر و نماینده دائم ای��ران نزد‬ ‫سازمان های بین المللی در وین‪ ،‬همزمان با انتشار‬ ‫چهاردهمین گزارش مدیر کل اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی درباره راس��تی ازمایی اجرای برجام‪،‬‬ ‫این گزارش را بار دیگ��ر دلیلی محکم برای اثبات‬ ‫پایبن��دی ایران به تعهداتش دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫این گزارش‪ ،‬مانند ‪ 13‬گزارش پیش��ین مدیر کل‬ ‫تصریح ش��ده که از روز اجرای برج��ام‪ ،‬اژانس به‬ ‫نظارت و راس��تی ازمایی اج��رای تعهدات مرتبط‬ ‫هسته ای از سوی ایران براساس مفاد برجام ادامه‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬وزیران امور خارجه امریکا و بلژیک در‬ ‫بخش��ی از دیدار خود درباره انچه تهدید به وجود‬ ‫امده ازس��وی ای��ران و چین و تخطی روس��یه از‬ ‫معاهده ای ان اف خوانده شده‪ ،‬گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��فیر کشورمان در مینس��ک با وزیر‬ ‫صنعت بالروس دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬در مالقات‬ ‫مصطفی اویس��ی با پاول اتیوپین‪ ،‬دوطرف ضمن‬ ‫ارزیابی س��طح پیش��رفت هم��کاری بخش های‬ ‫ذی ربط خصوصی و دولتی در زمینه های گوناگون‬ ‫تجاری و صنعت��ی و ارزیابی مثب��ت از اقدام های‬ ‫انج��ام ش��ده در س��ال ج��اری‪ ،‬راه های توس��عه‬ ‫مناسبات برای رسیدن به سقف هدف گذاری شده‬ ‫یک میلیارد یورو ازس��وی مقامات عالی رتبه برای‬ ‫مبادالت تجاری سال اینده را بررسی کردند‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬نماین��دگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در ادامه جلسه علنی مجلس بند الحاقی‬ ‫‪ ۱‬تبصره ‪ ۱۱‬بخش درامدی الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬کل کش��ور را تصوی��ب کردن��د‪ .‬نمایندگان با‬ ‫تصویب بندی از الیحه بودجه درباره لزوم تس��ویه‬ ‫حس��اب خریداران خدمت س��ربازی مشمول در‬ ‫سال جاری‪ ،‬خرید سربازی را در سال ‪ ۹۸‬در عمل‬ ‫منتفی کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬بهروز کمالوندی‪ ،‬سخنگوی سازمان‬ ‫ان��رژی اتمی گف��ت‪ :‬کمت��ر از یک هفت��ه دیگر‬ ‫نیروگاه بوش��هر برای تعویض سوخت و تعمیرات‬ ‫برنامه ریزی ش��ده از مدار خارج می شود‪ ،‬در حالی‬ ‫که هنوز مطالبات پیمانکار برای تعمیرات س��ال‬ ‫گذش��ته به طور کام��ل پرداخت نش��ده و با رقم‬ ‫بودجه ارائه ش��ده فعلی‪ ،‬تکلیف این نیروگاه برای‬ ‫سال اینده هم مشخص نیست‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬رئیس‬ ‫س��رویس اطالعات��ی بریتانی��ا (ام ای ‪ )۶‬به طور‬ ‫محرمانه به س��رزمین های اش��غالی سفر کرد تا با‬ ‫همتای اس��رائیلی خود درباره برج��ام گفت وگو‬ ‫کن��د‪ .‬گزارش ه��ا حاکی از ان اس��ت ک��ه وی با‬ ‫«یوسی کوهن» رئیس س��ازمان جاسوسی رژیم‬ ‫صهیونیستی (موساد) و شماری از مقام های دیگر‬ ‫سرویس های اطالعاتی رژیم صهیونیستی دیدار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬نماین��دگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در جلسه علنی روز گذش��ته و در ادامه‬ ‫بررس��ی جزئیات الیح��ه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬با بند‬ ‫د تبص��ره ‪ ۱۱‬موافق��ت کردند‪ .‬مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی مصوب کرد در سال ‪ ۹۸‬زائران اربعین که‬ ‫از تاریخ ‪ ۲۴‬ش��هریورتا ‪ ۱۲‬ابان از مرزهای زمینی‬ ‫به مقص��د عراق خارج ش��وند از پرداخت عوارض‬ ‫معافند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حیدرعل��ی عاب��دی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجل��س با بیان‬ ‫اینکه دولت مش��کلی برای تامی��ن ارز دارو ندارد‪،‬‬ ‫اختص��اص ارز ‪ 4200‬تومان��ی را یک راهکار برای‬ ‫جلوگی��ری از افزایش ن��رخ دارو در س��ال اینده‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬راهکار دیگر ان اس��ت که وزارت‬ ‫بهداش��ت برای جب��ران خس��ارت داروخانه ها و‬ ‫تجهیزات پزشکی درصدی را در نظر گیرد تا فشار‬ ‫بر مردم وارد نشود‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬نمایندگان مجلس در مصوبه ای‬ ‫مقرر کردند دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری‬ ‫تسهیالت بانکی دریافت کنند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬عب��اداهلل موالی��ی‪ ،‬س��فیر جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در اتریش دیروز با اینگو اپه‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای فدرال اتریش دیدار کرد‪ .‬در این‬ ‫دی��دار پیرام��ون اخرین تحوالت رواب��ط ایران و‬ ‫اتریش گفت وگو و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اهمیت بستر اطالع رسانی‬ ‫بین المللی بین بانکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫قیمت های رقابتی‬ ‫با استفاده از فناوری‬ ‫رئیس انجمن تعالی کسب و کار ایران در گفت وگو با‬ ‫وام مسکن در بازار را‬ ‫باز می کند یا می بندد؟‬ ‫خراسان شمالی ظرفیت‬ ‫کشت فراسرزمینی در‬ ‫ترکمنستان را دارد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مطرح کرد‬ ‫سایه سنگین مونتاژ بر اقتصاد ایـران‬ ‫‹ ‹نواوری‪ ،‬موتور محرک‬ ‫منطقی با بیان اینکه نواوری‪ ،‬موتور محرک رشد اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دلیل اصلی رش��د اقتصادی کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬نواوری اس��ت‪ .‬بدون ش��ک اگر کشور بخواهد‬ ‫ب��ه س��مت توس��عه یافتگی حرکت کن��د‪ ،‬باید ن��واوری در‬ ‫سیاست گذاری های اقتصادی‪ ،‬نقش محوری داشته باشد‪ .‬این‬ ‫‹ ‹تعامل ایدرو با سازمان های دیگر‬ ‫رئیس انجمن تعالی کس��ب و کار ایران ب��ا بیان اینکه ایدرو‬ ‫و س��ازمان مدیری��ت صنعتی می توانن��د در تعامل با معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬نقش سازنده در راهبری‬ ‫و شتاب دهی اس��تارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران برای س��اخت اقتصاد دانش بنیان و‬ ‫کاهش شکاف توس��عه خود با کشورهای پیشرفته‪ ،‬راهی جز ‬ ‫توسعه دانش بنیان ندارد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫امیر مهرزاد ‪ :‬صنایع ایران به گفته بسیاری از کارشناسان‪،‬‬ ‫بر مبنای مونتاژ طراحی شده و نگاهی بر پیکره صنعتی کشور‬ ‫نش��ان می دهد که گویا از همان اغاز مس��یر صنعتی شدن‪،‬‬ ‫ایران قرار بوده «مونتاژکار» باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬شرایط اقتصاد‬ ‫جهانی نش��ان می دهد شرکت های مونتاژکار سهم چندانی از‬ ‫ب��ازار نمی برند و ب��ه نوعی در دام درامد متوس��ط می افتند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬نی��از به تغییر برنامه صنعتی کش��ور بیش از‬ ‫گذشته احساس می شود‪ .‬اگر ایران می خواهد درامد بیشتری‬ ‫از بازارهای جهانی داش��ته باش��د باید روی صنایعی با سطح‬ ‫فناوری پیشرفته س��رمایه گذاری کند‪ .‬امروزه فعاالن اقتصاد ‬ ‫معتقدند مونتاژ س��قف کوتاهی از درامد را ایجاد می کند که‬ ‫امکان عبور از ان وجود ندارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ورود و توسعه‬ ‫صنعت در کشور بر مبنای فعالیت های مونتاژی باعث می شود‬ ‫ایران هرگز نتواند از سقف این بازار فرارتر رود‪.‬‬ ‫منوچهر منطق��ی‪ ،‬رئیس مرکز ملی‬ ‫فضایی که پی��ش از این مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو بود درباره لزوم خروج از‬ ‫مونتاژکاری به‬ ‫گفت‪ :‬حمایت‬ ‫از تولی��د داخل��ی‪ ،‬ب��دون تدوی��ن‬ ‫سیاس��ت های الزم برای گ��ذار‬ ‫بنگاه های تولیدی به س��طوح باالی‬ ‫ن��واوری موجب ش��کل گیری خطوط مونتاژ ب��ر پایه فناوری‬ ‫وارداتی اس��ت‪ .‬ای��ن خطوط مونت��اژ بعد از مدت��ی که عمر‬ ‫محصول در بازار به سر می رسد‪ ،‬و بال اقتصاد کشور می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن حالت هر چقدر هم ک��ه دولت به این خطوط مونتاژ‬ ‫پ��ول تزریق کند‪ ،‬هی��چ عایدی برای اقتصاد کش��ور نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در حالی اس��ت که با یک جست وجوی ساده متوجه خواهید‬ ‫شد که بیشتر مدیران ما‪ ،‬با مفاهیم نواوری اشنا نیستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی به صحبت های مدیران گوش می کنیم‪،‬‬ ‫م��واردی همچون ن��رخ ارز‪ ،‬تعرفه واردات‪ ،‬رش��د نقدینگی‪،‬‬ ‫تس��هیالت بانکی‪ ،‬س��رمایه در گردش‪ ،‬حمای��ت از صادرات‪،‬‬ ‫مبارزه با قاچاق و‪ ...‬در سخنرانی های انها موج می زند‪ .‬تمامی‬ ‫این موارد برای پیش��رفت کش��ور‪ ،‬مهم هس��تند اما نواوری‬ ‫مهم تر است‪.‬‬ ‫منطقی با ابراز تاسف از اینکه نقش کلیدی نواوری به عنوان‬ ‫مهم ترین عامل رش��د اقتصادی کشور در میان انبوه امارها و‬ ‫تحلیل ه��ای اقتصادی‪ ،‬نادیده گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫نوعی می توان گفت ما در حوزه نواوری دچار غفلت راهبردی‬ ‫ش��ده ایم‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬به همت انجمن مدیریت فناوری و‬ ‫نواوری ایران و س��ازمان مدیریت صنعتی دوره های ‪MBA‬‬ ‫نواوری و فناوری خاص مدیران و کارکنان‪ ،‬به ویژه مدیران و‬ ‫کارکنان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬طراحی و راه اندازی ش��ده‬ ‫اس��ت و درصدد ان هس��تیم که این خال راهبردی نااشنایی‬ ‫مدیران با مباحث نواوری‪ ،‬را برطرف سازیم‪.‬‬ ‫رئیس کنفرانس بین المللی نواوری در مدیریت کسب و کار‬ ‫و اقتصاد با اش��اره به اینکه سیاست های کالن اقتصادی باید‬ ‫ارتباط معناداری با سیاس��ت های خرد و با هدف ارتقای توان‬ ‫نواوری بنگاه ها داش��ته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫سیاس��ت ها محک��وم به شکس��ت خواهد ب��ود‪ .‬نتیجه غفلت‬ ‫راهبردی از نواوری بنگاه ها در سیاس��ت های کالن اقتصادی‬ ‫ایران‪ ،‬کامال اشکار است‪.‬‬ ‫منطقی با اش��اره به گزارش سال ‪ ،)۹۶-۹۵(۲۰۱۷‬شاخص‬ ‫بین الملل��ی ن��واوری تصری��ح ک��رد‪ :‬در بی��ن ‪ ۱۲۷‬کش��ور‪،‬‬ ‫ای��ران در جای��گاه ‪ ۷۵‬و پایین ت��ر از کش��ورهایی همچ��ون‬ ‫امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬قطر‪ ،‬عربس��تان و کویت ق��رار دارد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫باید تدبیری اندیش��یده ش��ود ت��ا نواوری ب��ه دغدغه اصلی‬ ‫سیاس��ت گذاران اقتصادی کش��ور تبدیل ش��ود‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬حرکت از مونتاژ به نواوری در حد شعار باقی خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به هدف گذاری داریم‬ ‫منطقی با تاکید بر اینکه باید در تیم اقتصادی دولت‪ ،‬ستاد‬ ‫اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬جای��ی برای صاحب نظ��ران و متخصصان‬ ‫نواوری باز ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬بدون هدف گذاری درس��ت و پایش‬ ‫سیاس��ت ها در ح��وزه ن��واوری همچنی��ن در اولویت نبودن‬ ‫نواوری در نظام حکمرانی در عمل‪ ،‬گذار از پارادایم مونتاژ به‬ ‫نواوری‪ ،‬ابتر خواهد ماند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تعالی کس��ب و کار ایران تاکی��د کرد‪ :‬رهبر‬ ‫معظم انقالب می فرمایند که باید کش��ور از مونتاژ به نواوری ‬ ‫گ��ذار نماید و به درس��تی ب��ازه زمانی ‪ ۱۰‬س��اله را برای ان‬ ‫پیشنهاد می کنند‪ .‬فرایند رسیدن از مرحله مونتاژ به نواوری‬ ‫در قال��ب ‪ ۳‬مرحله‪ ،‬مونت��اژ کار‪ ،‬تقلید خالقان��ه و در نهایت ‪،‬‬ ‫نواوری قابل انجام اس��ت می توان با با برنامه ریزی درس��ت و‬ ‫به دور از ش��تابزدگی‪ ،‬این مراحل را طی کرد و به ش��کوفایی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫منطقی با ابراز امی��د واری از اینکه در برخی صنایع مانند‬ ‫ارایشی‪ -‬بهداشتی و صنعت دفاعی در مرحله ورود به نواوری‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون در فرایند تبدیل از مونتاژ به نواوری‪،‬‬ ‫دو بازیگر اصلی داریم که می توانند نقش کلیدی بازی کنند؛‬ ‫یکی حاکمیت و دیگری شرکت های دانش بنیان‪ ،‬دانشگاه ها و‬ ‫مراکز تحقیقاتی‪ ،‬پارک های علم و فناوری هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نکته مهم این است که تا زمانی که حاکمیت‬ ‫بخواه��د نقش اجرایی و نه تنظیم گری داش��ته باش��د‪ ،‬کمتر‬ ‫ش��اهد موفقیت خواهیم بود و به واقع نق��ش حاکمیت باید‬ ‫حمایتی و تنظیم گری باشد‪.‬‬ ‫تا زمانی که حاکمیت بخواهد نقش اجرایی‪ ،‬نه تنظیم گری داش��ته باشد‪،‬‬ ‫کمتر شاهد موفقیت خواهیم بود و به واقع نقش حاکمیت باید حمایتی و‬ ‫تنظیم گری باشد‬ ‫سیاست گذاری و برنامه ریزی اثربخش برای توسعه اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬نیازمند ش��ناخت وضعیت موج��ود و تحوالت‬ ‫ان در مقایس��ه با سایر کشورها اس��ت‪ .‬در این رهگذر همان‬ ‫طور که پیش از این نیز اش��اره شد‪ ،‬تشکیل تیم متخصص و‬ ‫خبره اعم از نخبگان دانشگاهی و صنعت در قالب هیات های‬ ‫اندیش��ه ورز‪ ،‬الزم و ضروری است‪ .‬منطقی افزود‪ :‬انچه روشن‬ ‫و مبرهن اس��ت‪ ،‬اینکه باید دوس��وتوانی صنعتی یعنی بهبود‬ ‫وضعیت فعلی و حرکت در اینده به س��مت فناوری پیشرفته‬ ‫در صنایع ایران حاکم ش��ود‪ .‬امیدواریم بتوانیم از ظرفیت ها‬ ‫و فرصت های امروزی به درس��تی اس��تفاده کنیم و به دنبال‬ ‫خل��ق ارزش و ارزش افرین��ی برای اینده باش��یم و این مهم‬ ‫زمانی قابل دس��تیابی اس��ت که پیوند صنعت و دانش��گاه به‬ ‫خوبی برقرار باش��د‪ .‬رئیس انجمن تعالی کسب و کار ایران در‬ ‫پایان با اش��اره به اینکه امروزه در دنیا دیگر مرزهای دانشگاه‬ ‫و صنعت کمرنگ ش��ده است‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬در خیلی از‬ ‫زمینه ها به اس��انی نمی توان نهادها ی نام ب��رده را از یکدیگر‬ ‫متمایز کرد‪ .‬دانش��گاه کارافرین‪ ،‬شاهدی از پیوند ناگسستنی‬ ‫صنعت و دانشگاه هستند‪.‬‬ ‫امید که با پیوند عمیق بین نخبگان صنعت و دانش��گاه به‬ ‫دنبال تفکر راهبردی در زمین��ه پیامدها و چالش های اینده‬ ‫صنعت کش��ور باش��یم‪ .‬در ان صورت است که صنعت کشور‬ ‫می تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید با‬ ‫فناوری برای‬ ‫دستیابی به‬ ‫اهداف‬ ‫خبر‬ ‫نوبت دهی اینترنتی‬ ‫مراکز معاینه فنی تهران‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاین��ه فنی خودروهای‬ ‫تهران با تش��ریح فرایند نوبت دهی اینترنتی‬ ‫مراکز معاینه فنی تهران اعالم کرد‪ :‬استقبال‬ ‫از نوبت دهی اینترنتی در زمانی که در مراکز‬ ‫صف وجود دارد‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫س��ید نواب حس��ینی منش در گفت وگو با‬ ‫خبرخ��ودرو درباره نوبت دهی اینترنتی مراکز‬ ‫معاینه فن��ی‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در پورتال س��تاد‬ ‫معاینه فنی ته��ران برنامه ای به نام نوبت دهی‬ ‫اینترنتی فراهم شده که شهروندان می توانند‬ ‫در ای��ن س��امانه دو عامل زم��ان و مکان را‬ ‫انتخاب کنند‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬به عبارتی ش��هروندان هم‬ ‫مرک��ز معاینه فنی نزدیک به خود و همزمان‬ ‫م��ورد نظر خ��ود را انتخاب کرده و ش��ماره‬ ‫خ��ودرو و ش��ماره تماس خود را در س��امانه‬ ‫ثبت می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اس��تفاده از ش��ماره خودرو و‬ ‫شماره تماس برای ش��هروندان نوبت تعیین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ضمن انکه ش��هروندان مبلغ مورد‬ ‫نظر را نیز به صورت اینترنتی واریز می کنند‪.‬‬ ‫برای ثبت نام کنن��دگان از طریق پیامک یک‬ ‫کد ارسال می شود که با در دست داشتن این‬ ‫کد در س��اعت مشخص شده به مرکز معاینه‬ ‫فن��ی مراجعه و از یک در جداگانه وارد مرکز‬ ‫معاینه فنی مورد نظر می شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اس��تقبال م��ردم از نوبت دهی‬ ‫اینترنتی معاینه فنی اظهارکرد‪ :‬اس��تقبال از‬ ‫این امر بسیار خوب بوده و به مرور زمان این‬ ‫موضوع جا افتاده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اوای��ل مراجعات اینترنتی کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬م��ورد در روز بود ام��ا اکنون به حدود‬ ‫‪۵۰۰‬مراجع��ه و پذی��رش اینترنت��ی در روز‬ ‫رس��یده اس��ت؛ البته اس��تقبال از نوبت دهی‬ ‫اینترنتی در زمانی ک��ه در مراکز صف وجود‬ ‫دارد بیش��تر ب��وده و در روزه��ای کنونی که‬ ‫در مراک��ز صف وجود ندارد می��زان پذیرش‬ ‫نوبت دهی اینترنتی کمتر است‪.‬‬ ‫حس��ینی منش درباره نوبت دهی اینترنتی‬ ‫خودروه��ای دولتی گف��ت‪ :‬در این باره‪ ،‬هیچ‬ ‫تفاوتی وج��ود ندارد و نوبت ده��ی اینترنتی‬ ‫خودروهای دولتی نیز درست مشابه با فرایند‬ ‫توضیح داده شده برای خودروهای عادی و از‬ ‫طریق همان سامانه انجام می شود‪.‬‬ ‫برای کاهش قیمت خودرو پیشنهاد کرد‬ ‫قیمت های رقابتی با استفاده از فناوری‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫صنعت خ��ودرو براس��اس اس��تراتژی‪‎‬های‬ ‫تدوین ش��ده باید در س��ال‪۱۴۰۴‬به تولید ‪۳‬‬ ‫میلیون خودرو برسد‪ .‬مفهوم ان این است که‬ ‫با بسترس��ازی های الزم باید در ان مقطع به‬ ‫اهداف مورد نظر برسیم‪.‬‬ ‫با مرور برنامه‪‎‬های ‪۱۰‬ساله که تدوین شده‬ ‫باید هر سال نسبت به سال پیش یک درصد‬ ‫رش��د را تجربه کنیم‪ .‬این رش��د هم به لحاظ‬ ‫کم��ی باید اتفاق بیفتد و میزان تولید افزایش‬ ‫پیدا کند و هم به لحاظ کیفی تا در بازارهای‬ ‫جهانی جایگاه خ��ود را پیدا کنیم؛ زیرا مردم‬ ‫در توس��عه و کیفیت محصوالت‪ ،‬مطالباتی از‬ ‫صنعت خودرو داخل دارند که منطقی اس��ت‪.‬‬ ‫یک��ی از خواس��ته‪‎‬های متقاضی��ان در بحث‬ ‫قیمت های رقابتی اس��ت‪ .‬بازخوردها نش��ان‬ ‫می دهد محصوالت و شرایط فعلی پاسخگوی‬ ‫نیاز مش��تری به لحاظ کیف��ی‪ ،‬قیمت و تنوع‬ ‫نیس��تند در این ب��اره بای��د کن��ار برنامه های‬ ‫کوتاه م��دت برای خ��روج از وضعیت موجود‪،‬‬ ‫برنامه های بلند نیز تدوین کرد و از این بخش‬ ‫از اهداف غافل نشد‪.‬‬ ‫این انتظ��ار وج��ود دارد که ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی داخلی محصوالت فناوریک‪‎‬تر‬ ‫ب��ا امکان��ات روزامدت��ر ب��ه مش��تریان ارائه‬ ‫دهن��د‪ .‬در نتیج��ه اگر خودروس��ازی به این‬ ‫س��و حرکت کند قطعه س��از نی��ز می تواند با‬ ‫تنوع بخش��ی خود را روزامد کند‪ .‬س��ه محور‬ ‫اصل��ی در بحث تجارت دیده ش��ده اینکه در‬ ‫مش��ارکت های بین الملل��ی در ش��اخص‪‎‬های‬ ‫توس��عه محصول‪ ،‬توس��عه کیفیت و توس��عه‬ ‫تولید س��اخت محصول باید در داخل ایران با‬ ‫حداقل ‪۴۰‬درصد باش��د‪ .‬محور دوم مربوط به‬ ‫صادرات است‪ .‬موضوع دیگر تولید در مقیاس‬ ‫و اس��تفاده از تمام ظرفیت های موجود است‪.‬‬ ‫اگر این اهداف محقق ش��ود می توان امیدوار‬ ‫بود در راستای جلب رضایت مشتری گام های‬ ‫بلندی برداشته ایم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا انصاری‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫شاهد افزایش‬ ‫هزینه های‬ ‫تولید هستیم‬ ‫که می توان ان‬ ‫را کاهش داد‪.‬‬ ‫ضعف ما در این‬ ‫صنعت این‬ ‫است که مدیران‬ ‫خودروساز هیچ‬ ‫برنامه عملیاتی‬ ‫برای کاهش‬ ‫قیمت ها و‬ ‫افزایش میزان‬ ‫بهره وری ندارند‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫نظر شخصی‬ ‫من این است‬ ‫که تا زمانی که‬ ‫در اقتصاد ما‬ ‫ثبات برقرار و‬ ‫خودرو به عنوان‬ ‫وسیله نقلیه‬ ‫خریدوفروش‬ ‫نشود‪ ،‬مشکل‬ ‫برطرف‬ ‫نخواهد شد‬ ‫بازار خودرو روزهای پرچالشی را پشت سر می گذارد و‬ ‫از هفته گذشته تا امروز‪ ،‬برخی خودروهای داخلی بیش‬ ‫از ‪۱۰‬میلیون تومان افزایش قیمت داشتند‪ .‬خودروهای‬ ‫وارداتی نیز که به طور تقریبی در چند ماه گذش��ته در‬ ‫حال تجربه قیمت ثابت��ی بودند‪ ،‬به یک باره بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون تومان افزایش قیمت داشتند‪.‬‬ ‫افزای��ش غیرمنطق��ی قیم��ت خودرو س��بب ش��د‬ ‫نماین��دگان در تذکرهای کتبی و ش��فاهی پایان هفته‬ ‫گذش��ته مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬به ای��ن وضعیت‬ ‫انتق��اد کنند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬قاس��م احمدی الش��کی‪،‬‬ ‫نماین��ده مردم نوش��هر و چالوس با انتق��اد از وضعیت‬ ‫نرخ کااله��ا گفته بود؛ قیمت خودرو ب��ه کجا می رود‪،‬‬ ‫پراید ‪۴۷‬میلیون تومان شده است‪ ،‬پس ثبات قیمت ها‬ ‫چه می شود‪ .‬حس��ین امیری خامکانی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی بیان کرده بود؛ درباره‬ ‫گرانی ه��ای اخی��ر به وی��ژه خ��ودرو‪ ،‬دول��ت و مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی باید جلس��ه فوق العاده تشکیل دهند‪.‬‬ ‫اصغ��ر مس��عودی‪ ،‬نماینده م��ردم اس��تهبان در تذکر‬ ‫ش��فاهی به رئیس جمه��وری و وزیران ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماع��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬به فکر معیش��ت مردم باش��ید‬ ‫چراکه خودروس��ازان از وضعیت کنونی سوءاس��تفاده‬ ‫کرده اند‪ .‬حبی��ب اهلل نیکزادی پناه‪ ،‬نماینده مردم بم هم‬ ‫با بی��ان اینکه مجتمع خودروس��ازی جدید بم به دلیل‬ ‫تخصی��ص نیافتن ارز کافی ب��رای واردات قطعات برای‬ ‫تولید به س��مت تعطیلی می رود‪ ،‬خاطرنشان کرده بود؛‬ ‫کارخانه های خودرو سازی در حال تعطیلی هستند که‬ ‫اخراج کارکنان را باعث شده که سونامی جدیدی برای‬ ‫کشور است؛ بنابراین دولت باید موضوع را پیگیری کند‪.‬‬ ‫تذکر جبار کوچکی نژاد نماینده رشت‪ ،‬یعقوب شیویاری‬ ‫و ذبیح اهلل نیک فر لیالس��تانی نمایندگان استان گیالن‬ ‫ب��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت این ب��ود که به چه‬ ‫مج��وزی بیش از قیمت خ��ودرو از مردم هزینه خودرو‬ ‫دریافت می کنید؟‬ ‫در ادامه‬ ‫به سراغ برخی نمایندگان کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی رفت تا برنامه‬ ‫این کمیسیون درباره وضعیت بازار خودرو را جویا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رفتار انفعالی مجلس و دولت‬ ‫رضا انصاری‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چرا‬ ‫قیم��ت خودروهای وارداتی که مدت��ی ثابت باقی مانده‬ ‫ب��ود‪ ،‬دوباره روند صعودی گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫افزایش قیمت ارز قیم��ت خودروهای خارجی افزایش‬ ‫یافت‪ .‬طبیعی اس��ت وقتی قیمت دالر باال برود‪ ،‬قیمت‬ ‫این خودروها هم متاث��ر از ان افزایش می یابد‪ .‬افزایش‬ ‫بازار خودروه��ای داخلی را هم متحول کرده‪ ،‬در حالی‬ ‫که طرحی با نام «طرح ساماندهی بازار» در مجلس در‬ ‫حال پیگیری اس��ت‪ .‬انصاری در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که برنامه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در این باره چیس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی به رئیس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس دستور داده اند کمیسیون به نمایندگی مجلس‪،‬‬ ‫موضوع بازار خودرو و گرانی قیمت ها را پیگیری کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این ب��اره نظر ش��خصی خ��ود را ارائه‬ ‫می دهم؛ به طور قطع‪ ،‬اگر کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس تاکنون برخورد فعاالنه داشت‪ ،‬امروز نباید شاهد‬ ‫این اتفاق ها می بودیم‪ .‬معتقدم رفتار مجلس و دولت در‬ ‫برابر این موج گرانی افسارگسیخته خودروهای داخلی‪،‬‬ ‫انفعالی است‪ .‬می توانستیم پیش از این یا از همین امروز‬ ‫با برنامه ریزی دقیق جلوی برخی اتفاق ها را بگیریم‪ .‬در‬ ‫برخورد با چنین وضعیتی نخس��تین انتقادها به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬و تجارت و همچنین کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی وارد است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫معتقدم باید چند کار انجام می دادیم که ندادیم؛ نخست‬ ‫اینکه از پیش می دانس��تیم صنعت خودرو در فهرست‬ ‫تحریم ه��ا ق��رار دارد؛ بنابراین بای��د از پیش تمهیدات‬ ‫الزم را برای صنع��ت قطعه و خودرو‪ ،‬محصوالتی که با‬ ‫همکاری خودروسازان چینی و فرانسوی تولید می شد‪،‬‬ ‫در نظر می گرفتیم تا با کمبود قطعه روبه رو نمی شدیم‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه حدود ‪۷۰‬هزار خ��ودرو غیرداخلی مانند‬ ‫سراتو‪ ،‬هایما‪ ،‬ال‪ ۹۰‬و‪ ...‬به مردم پیش فروش شده است‬ ‫مصرف کننده و هم تولیدکننده در روند ان ضایع نشود‪.‬‬ ‫باید افزایش قیمت ها متناسب با زمان ثبت نام به شکل‬ ‫متغیر و پلکانی به گونه ای که افزایش ها منطقی باش��د‪،‬‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬عضو کمیسیون مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به مولفه بهره وری در صنعت خودرو‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫موضوع دیگر این اس��ت که ما در صنعت خودرو شاهد‬ ‫افزایش هزینه های تولیدی هس��تیم ک��ه می توان انها‬ ‫را کاه��ش داد‪ .‬ضعف ما در این صنعت این اس��ت که‬ ‫مدیران خودروس��از هیچ برنام��ه عملیاتی برای کاهش‬ ‫قیمت ه��ا و افزایش بار بهره وری ندارن��د‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خودروس��از بین الملل��ی برای اینک��ه قیمت ها را‬ ‫رقابت��ی کند‪ ،‬بهره وری خ��ود را افزایش داده و این امر‬ ‫مه��م را هم ب��ا فناوری به دس��ت اورد ه و م��ا هم باید‬ ‫روی فناوری کار کنیم‪ .‬باید واحد تحقیق و توس��عه به‬ ‫معنای واقعی فعالیت داشته باشند‪ .‬کشورهای دیگر در‬ ‫جه��ان این رویکرد را تجربه کرده اند و ما نیز باید از ان‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬انصاری اظهارک��رد‪ :‬در صنعت خودرو‬ ‫داخل نمی بینیم خودروس��از با این نگاه که هزینه های‬ ‫تولید کاهش یابد‪ ،‬روی برنامه تحقیق و توسعه کار کند‪.‬‬ ‫خودروساز بین المللی برای اینکه قیمت ها را رقابتی کند‪ ،‬بهره وری‬ ‫خود را افزایش داده و این امر مهم را هم با فناوری به دست اورده ‬ ‫است و ما هم باید روی فناوری کار کنیم‪ .‬باید واحد تحقیق و توسعه‬ ‫به معنای واقعی فعالیت داش��ته باشند‪ .‬کش��ورهای دیگر جهان این‬ ‫رویکرد را تجربه کرده اند و ما نیز باید از ان استفاده کنیم‬ ‫نقش افرینی سوداگران در گرانی خودرو‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهارکرد‪ :‬به گمان مسئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بخش اصلی مشکالت حوزه صنعت خودرو مربوط به سوداگران و تنظیم بازار است‪ .‬ولی‬ ‫ملکی در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به دس��تور رئیس مجلس شورای اسالمی کمیسیون صنایع برای‬ ‫رسیدگی به بازار اشفته خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون صنایع با حساسیت بسیار موضوع افزایش قیمت خودرو‬ ‫در بازار را دنبال و به ان رس��یدگی می کند‪ .‬نماینده مردم مشکین ش��هر در مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫باید مش��خص ش��ود افزایش قیمت خودرو از سوی شرکت های خودروسازی است یا در حاشیه بازار اتفاق‬ ‫می افتاد؛ براس��اس پیگیری های انجام ش��ده به احتمال زیاد افزایش قیمت خودرو در حاش��یه بازار اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬وی با بیان اینکه در روزهای گذشته به منظور رسیدگی به مشکل افزایش قیمت خودرو مذاکراتی‬ ‫با فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با دستور علی الریجانی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس حساس��یت کمیسیون نیز نسبت به بررسی و پیگیری مش��کالت حوزه خودرو بیشتر می شود و با‬ ‫برگزاری نشس��ت های گوناگون دالیل و راهکارهای کاهش قیمت خودرو بررس��ی و به سمع و نظر مردم و‬ ‫مس��ئوالن می رسد‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد‪ :‬به گمان مسئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بخش اصلی مشکالت حوزه صنعت خودرو مربوط به سوداگران و حوزه تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه برای رسیدگی به موضوع‬ ‫افزایش سرسام اور قیمت خودرو باید مذاکراتی با رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫نیز انجام شود تا دلیل گرانی چهارچرخ ها مشخص شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هفته جاری نشستی با موضوع افزایش‬ ‫قیمت خودرو در کمیس��یون صنایع برگزار می ش��ود تا افراد مس��ئول در این زمینه به جمع بندی برسند؛‬ ‫به احتمال زیاد‪ ،‬کارگروه صنعت کمیس��یون صنایع مسئول بررسی این مشکل می شود‪ .‬ملکی تاکید کرد‪:‬‬ ‫کمیسیون صنایع مجلس با حساسیت موضوع افزایش قیمت خودرو را پیگیری می کند و به شدت با این‬ ‫افزایش مخالف است‪.‬‬ ‫و امروز در تامین قطعات انها دچار مش��کل شدیم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با اشاره به پیش فروش های محصوالت داخلی‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون یک میلیون خودرو پیش فروش ش��ده‬ ‫در حالی که پرس��ش این است‪ ،‬ایا مدیریت خودروساز‬ ‫نمی دانس��ت تولید خودرو در وضعی��ت تحریمی دچار‬ ‫افت تیراژ می ش��ود؟ این امر نوعی بی تدبیری است که‬ ‫حقوق ش��هروندی و مصرف کنن��ده را تضعیف می کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس دهم اضافه کرد‪ :‬امار پیش فروش ها‬ ‫نشان می دهد پش��ت ان برنامه قوی دیده نشده که یا‬ ‫مدیریتی اس��ت و دو خودروساز برنامه ریزی نداشته اند‪.‬‬ ‫یا اینکه انها می دانس��تند اینکه نمی توانند با این تیراژ‬ ‫تولید کنند و با پیش فروش ها خواس��تند فقط مش��کل‬ ‫نقدینگی خود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اظهارک��رد‪ :‬در هر ح��ال یا این امر ناش��ی از‬ ‫بی تدبی��ری مدیریت��ی اس��ت ی��ا نوعی نق��ض حقوق‬ ‫شهروندی‪.‬‬ ‫‹ ‹نادیده گرفتن بهره وری‬ ‫انصاری با بیان اینکه این اتفاق ها در گذشته رخ داده‬ ‫و ام��روز تنها راه حل افزایش تولید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫اینک��ه در فروش فوری موفق باش��یم و هم به تعهدات‬ ‫‹ ‹مجلس مشغول بودجه‬ ‫قبلی عمل کنی��م‪ ،‬باید تولید محصوالت روند صعودی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره راهکار افزایش تولید نیز بیان کرد‪ :‬نخست‬ ‫باید شرایطی فراهم شود که خودروسازان بتوانند بدهی‬ ‫خود را به قطعه س��ازان بپردازد و در این باره باید دولت‬ ‫تس��هیالت بپردازد‪ .‬به ای��ن ترتیب با تزری��ق مالی به‬ ‫واحده��ای صنعتی‪ ،‬صنعت قطعه از بحران فعلی خارج‬ ‫می ش��ود و می تواند تامین قطعه داشته باشد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬باید افزایش قیمت ها منطقی شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت دولت در قالب تس��هیالت مبلغ ‪۴‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان در اختیار دو خودروس��از کش��ور قرار‬ ‫داده که به عنوان بدهی به قطعه س��ازان پرداخت شود‪.‬‬ ‫پرداخ��ت این مبلغ از س��وی بانک های مربوط از هفته‬ ‫گذشته اغاز شده و در حال انجام است‪.‬‬ ‫انص��اری ادام��ه داد‪ :‬چندی��ن بار این موض��وع را در‬ ‫نشس��ت هایی ک��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫نماین��دگان کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس نیز‬ ‫حض��ور داش��تند‪ ،‬تک��رار ک��رده ام و انه��ا پذیرفته اند‬ ‫ک��ه قیمت ه��ا باید پلکان��ی افزای��ش یاب��د‪ .‬قیمت ها‬ ‫باید در س��ازمان حمای��ت حق��وق مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان به گونه ای محاس��به شود که هم حقوق‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره زمان برگزاری جلسه‬ ‫ف��وری دولت و مجلس به‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور قطع‪،‬‬ ‫زمان ان برای امسال خواهد بود زیرا موکول شدن این‬ ‫نشست به س��ال اینده خیلی دیر خواهد بود‪ .‬البته در‬ ‫جریان دقیق زمان برگزاری نیس��تم‪ .‬وی افزود‪ :‬تغییر‬ ‫ن��رخ دالر در هفته گذش��ته در بازار خ��ودرو بی تاثیر‬ ‫نب��وده و در کنار نبود ثبات‪ ،‬ب��ازار را ملتهب کرد‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که «طرح‬ ‫ساماندهی بازار خودرو» به کجا رسیده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬طرح‬ ‫به طور کامل بررس��ی نش��د و در حقیقت چند تبصره‬ ‫اصلی که شاکله طرح اس��ت در صحن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی مصوبه نش��د و دوباره به کمیسیون صنایع و‬ ‫مع��ادن ارجاع ش��د ت��ا روی ان کار ش��ود و دوباره به‬ ‫صح��ن برود‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬زمان نیاز اس��ت تا طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو نهایی ش��ود‪ .‬درحال حاضر هم‬ ‫مجلس مش��غول بودجه است و تا پایان ان وارد مبحث‬ ‫دیگری نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات بازار متاثر از شرایط اقتصادی‬ ‫عنوان شد با افزایش تولید‪ ،‬قیمت ها شکسته می شود‬ ‫و بنابر اظهارهای فعاالن این حوزه تولید ‪ ۲‬برابر افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬اما قیمت ها همچنان روند صعودی دارند‪ .‬گرمابی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که به عنوان نماینده مردم چه‬ ‫پیشنهادی برای ساماندهی وضعیت موجود بازار خودرو‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نظر ش��خصی من این است تا زمانی که در‬ ‫اقتص��اد ما ثبات برقرار و خودرو به عنوان وس��یله نقلیه‬ ‫خریدوفروش نش��ود‪ ،‬مش��کل برطرف نخواهد شد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬وقتی تقاضا بیش��تر از عرضه باش��د‪ ،‬طبیعی‬ ‫است تولید پاسخگوی نیاز بازار نیست و همچنان مردم‬ ‫به عنوان بازاری برای سرمایه گذاری به این محصول نگاه‬ ‫کنند‪ .‬گرمابی در پایان گفت‪ :‬با توجه به اینکه قیمت ها‬ ‫قرار است ‪۵‬درصد کمتر از قیمت بازار باشد؛ بنابراین تا‬ ‫زمانی که ثب��ات به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار وجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره نوس��ان های اخیر بازار‬ ‫خودرو گفت‪ :‬تالط��م بازار خودرو ارتباطی با خودروس��ازان‬ ‫ن��دارد و بیش��تر مرتبط با اموری اس��ت که خ��ارج از حیطه‬ ‫کنترل خودروسازان است‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی در گفت وگو با مهر درب��اره اخرین وضعیت‬ ‫خودروس��ازان و نوس��ان های اخی��ر بازار خ��ودرو بیان کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان چن��د م��اه گذش��ته ب��ا مش��کالتی روب��ه رو‬ ‫بودن��د ک��ه این مش��کالت در قال��ب کاهش تولی��د نمایان‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز این مش��کالت برطرف ش��ده و وضعیت‬ ‫خودروسازان با تولید بیشتر روزبه روز رو به بهبود یافته است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬هم اکنون هر یک از‬ ‫التهاب بازار خودرو ربطی به خودروسازان ندارد‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده خودرو‪ ،‬روزانه حدود ‪۲‬هزار خودرو‬ ‫تولید می کنند که این امار در گذش��ته کمتر از هزار خودرو‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح کرد‪ :‬ب��ا توجه به پای��ان تالطم های بازار‬ ‫خودرو و رفع مش��کالت خودروس��ازان‪ ،‬امید اس��ت این رقم‬ ‫در این��ده ای نه چندان دور به ‪ ۲۵۰۰‬تا ‪۳‬هزار خودرو در روز‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درب��اره تعه��دات‬ ‫معل��ق خودروس��ازان اب��راز ک��رد‪ :‬به دنبال بهب��ود وضعیت‬ ‫خودروس��ازان و کاه��ش نوس��ان های ب��ازار خ��ودرو‪،‬‬ ‫خودروس��ازان به طور تدریجی به تعهدات خود عمل خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه از تمامی افرادی که قادر به همکاری هس��تند‬ ‫دعوت به مش��ارکت کرد و گفت‪ :‬امروز با همت قطعه س��ازان‬ ‫و خودروس��ازان بیش از ‪۸۰‬درصد قطعات خودرو بومی سازی‬ ‫شده و از تمامی کسانی که می توانند در داخلی سازی قطعات‬ ‫همکاری کنند‪ ،‬دعوت به عمل اورده می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اف��زود‪ :‬در این��ده ای‬ ‫نه چن��دان دور ق��ادر خواهیم بود در س��ال حمایت از کاالی‬ ‫ایران��ی‪ ،‬با افتخار‪ ،‬تمام قس��مت های خودرو را بومی س��ازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی درباره نظ��ارت بر فروش اینترنت��ی خودرو بیان‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه در گذش��ته حکایاتی درباره اینکه افرادی در‬ ‫شهرستان ها خودروها را پیش فروش می کردند و در پایتخت‬ ‫می فروختند‪ ،‬وجود داشت‪ .‬اما هم اکنون با اعمال محدودیت‬ ‫خرید‪ ،‬این مشکل حل شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫مخالفت دنیا با ترامپ‬ ‫مجالی برای فروش‬ ‫نفت ایران‬ ‫بازاری به وسعت نیمی‬ ‫از صادرات غیرنفتی‬ ‫ایران‬ ‫زغال سنگ‪ ،‬خوراک‬ ‫اصلی صنایع جهان‬ ‫نسبت سختی کار با دستمزد در معادن رعایت نشده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س�یرانوش موس�وی‪ :‬مصائب و دش��واری کار‬ ‫در معادن بر کس��ی پوش��یده نیس��ت‪ .‬از ای��ن رو این‬ ‫پرس��ش مطرح است که ایا سختی کار در معدن باید‬ ‫در میزان دس��تمزد کارگران تاثیر بگذارد؟ در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش‪ ،‬کارشناسان می گویند میزان حقوق‬ ‫کارگران براس��اس قانون کار تعیین می شود و قانون‬ ‫برای اینکه عدالت در دریافت دستمزدها رعایت شود‪،‬‬ ‫میزان ساعت کاری و دشواری کار در معادن را در نظر‬ ‫گرفت��ه و برای انها حقوق و مزایا در نظر می گیرد‪ .‬باید‬ ‫این نکته را در نظر داش��ت که دستمزد کارگرانی که‬ ‫در معادن زغال س��نگ کار می کنند نس��بت به دیگر‬ ‫معادن بیشتر اس��ت چراکه احتمال انفجار و از دست‬ ‫دادن جان کارگران در این معادن زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس پیگیرحقوق کارگران‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگو ب��ا معدن نامه گف��ت‪ :‬توجه به‬ ‫معادن جزو برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و کمیسیون صنایع و معادن مجلس است و در بودجه‬ ‫هم در بعد درامدی و هزینه ای به معدن توجه ویژه ای‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ول��ی ملکی با تاکید بر اینکه کمیس��یون اجتماعی‬ ‫مجل��س پیگیر حق��وق کارگران معادن ایران اس��ت‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬می دانیم ک��ه کارگران مع��ادن از نظر‬ ‫معیشتی وضعیت بدی دارند‪ ،‬به همین دلیل توجه به‬ ‫حقوق کارگران و معدنکاران در کمیسیون اجتماعی‬ ‫م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت ک��ه در برابر قانون کار‬ ‫و ضوابط موجود به وضعیت انها رس��یدگی می شود‪،‬‬ ‫البته قانون کار با جزئیات به مسائل پرداخته است اما‬ ‫چنانچه برای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس هم‬ ‫شکایت همراه با مستندات ارسال شود‪ ،‬در اولویت ما‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکاران ملزم به رعایت قانون کار‬ ‫همچنین در این زمینه‪ ،‬محمد مجتهدزاده‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیته زغال س��نگ خانه معدن ایران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بهره ب��رداران معادن موظفند بر‬ ‫اگ��ر کارگ��ری در مع��دن ‪ ۲۰‬س��ال کار کن��د ب��ا ‪ ۳۰‬روز حقوق‬ ‫بازنشس��ته می شود‪ .‬مزایای دیگر این است که نمی توان به این‬ ‫کارگران کار اضافی محول کرد‬ ‫اس��اس قانون کار دستمزد کارگران را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫از انجای��ی ک��ه کار و فعالیت در معادن زغال س��نگ‬ ‫دش��وار اس��ت‪ ،‬بهره برداران این معادن‪ ،‬خود را ملزم‬ ‫به رعای��ت قوانین کار می دانن��د‪ .‬وی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه ش��رایط اقتصادی حاکم بر کشور انگیزه کافی‬ ‫را برای معدنکاران ایجاد نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬س��ختی کار‬ ‫در معادن زغال سنگ اثبات شده است و بهره برداران‬ ‫باید س��ختی کار را در محاسبات حق بیمه‪ ،‬دستمزد‪،‬‬ ‫س��نوات و بازنشس��تگی پیش از موعود لحاظ کنند‬ ‫که ای��ن مهم در بیش��تر معادن زغال س��نگ رعایت‬ ‫می ش��ودرئیس کمیته زغال سنگ خانه معدن ایران‪،‬‬ ‫با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان اور مقررات ویژه ای‬ ‫دارن��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اداره کار‪ ،‬قوانین و مصوبه های‬ ‫س��ختی کار را به بهره ب��رداران ابالغ ک��رده و در این‬ ‫مصوبه ها نحوه محاس��به ساعات کاری‪ ،‬اضافه کاری و‬ ‫بازنشستگی کارگران معدن تعیین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مبنای دوگانه محاسبه دستمزد کارگران‬ ‫حمیدحاج اسماعیلی‪ ،‬کارش��ناس بازار کار نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬محاسبه دستمزد کارگران‬ ‫مع��دن ‪ ۲‬مبن��ای کل��ی دارد؛ نخس��ت اینکه حقوق‬ ‫کارگران معادن وابس��ته به دولت‪ ،‬در ردیف دستمزد‬ ‫برنامه و بودجه محاسبه می شود‪ .‬دوم اینکه در ‪ ۲‬دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بسیاری از معادن کشور به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شدند و حقوق کارگران در این معادن‪ ،‬بر اساس‬ ‫قانون کار محاسبه می شود‪ .‬وی با بیان اینکه دستمزد‬ ‫بنگاه های مش��مول قانون کار‪ ،‬به وسیله شورای عالی‬ ‫کار محاسبه می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ ۱۳ :‬میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار ش��اغل در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند‬ ‫که در پایان هر س��ال‪ ،‬دس��تمزد این افراد برای سال‬ ‫اینده بر اساس مصوبه شورای عالی کار‪ ،‬بین کارگران‪،‬‬ ‫کارفرمایان و دولت‪ ،‬تعیین می ش��ود‪ .‬حاج اسماعیلی‬ ‫ادامه داد‪ :‬طرح طبقه بندی مشاغل باید در بنگاه های‬ ‫اقتصادی که بیش از ‪ ۵۰‬نیروی کار دارند‪ ،‬اجرا ش��ود‪.‬‬ ‫این طرح تخصصی برای حقوق و مزایاس��ت و در ان‪،‬‬ ‫تحصیالت‪ ،‬سمت و تجربه محاس��به می شود اما اگر‬ ‫کارگاهی کمتر از ‪ ۵۰‬نیروی کار داش��ته باشد حداقل‬ ‫قانون کار برای ان محاس��به می شود‪ .‬در این قوانین‪،‬‬ ‫یک نحوه محاس��به دیگ��ر وجود دارد که مش��مول‬ ‫مشاغل س��خت و زیان اور اس��ت‪ ،‬به این معنا که اگر‬ ‫شغلی سخت باشد هم قانون کار تاکیداتی بر ان دارد‬ ‫و هم ش��غل بر اساس مصوبه ها و ایین نامه ها محاسبه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ازار کار درباره حداکثر س��اعت‬ ‫کاری مش��اغل س��خت و زیان اور‪ ،‬گفت‪ ۶ :‬س��اعت‪،‬‬ ‫حداکث��ر س��اعت کاری کارگران معدن اس��ت‪ .‬کار‬ ‫در مع��ادن معافیت هایی را برای کارگ��ران به همراه‬ ‫دارد؛ ب��ه عنوان مثال در زمان بازنشس��تگی برای ان‬ ‫معافیت ه��ای در نظر می گیرند‪ ،‬به ای��ن معنا که هر‬ ‫یک سال کار در معادن مساوی با ‪۶‬ماه سنوات ارفاقی‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر اگر کارگری در معدن ‪ ۲۰‬سال‬ ‫کار کند با ‪ ۳۰‬روز حقوق بازنشس��ته می شود‪ .‬مزایای‬ ‫دیگر این است که نمی توان به این کارگران کار اضافی‬ ‫محول کرد و حق س��ختی کار‪ ،‬به ازای شرایطی که در‬ ‫کار دارند به انها تعلق می گیرد‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫ی کار به شرایط معدن بستگی دارد‪ .‬اگر شرایط‬ ‫سخت ‬ ‫کاری شخصی در معدن ویژه بوده و وی دارای پست و‬ ‫مقامی باشد برای او امتیازهای ویژه در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫هم��واره بای��د این نکت��ه را در نظر گرفت ک��ه کار در‬ ‫معادن‪ ،‬بس��یار دش��وار و ریس��ک خطر‪ ،‬باال و ایمنی‬ ‫در ان پایین اس��ت‪ .‬حاج اس��ماعیلی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که ایا نسبتی بین دستمزد کارگران و میزان‬ ‫خطر کار در معدن وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬معدنکاری جزو‬ ‫مشاغل س��خت است‪ .‬حوادث ناش��ی از کار در ایران‬ ‫در تمام بخش ها نس��بت به کشورهای توسعه یافته ‪۴‬‬ ‫برابر است‪ .‬در این بین علت های متعددی وجود دارد‬ ‫ک��ه یکی از انها‪ ،‬رعایت نکردن اس��تانداردها و ایمنی‬ ‫بهداش��ت در کارگاه هاس��ت‪ .‬به گفته این کارشناس‬ ‫بازار کار‪ ،‬بیش��ترین تلفات و ح��وادث در کارگاه های‬ ‫ت دقیق‬ ‫س��اختمانی وجود دارد و درحال حاضر نظار ‬ ‫ب��ر این فعالیت ها کمتر ش��ده اس��ت‪ .‬پ��س از کار در‬ ‫س��اختمان‪ ،‬معدنکاری بیش��ترین تلفات جانی را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬پس از اینکه مس��ئولیت‬ ‫اداره معادن ب��ه بخش خصوصی واگذار ش��د‪ ،‬دولت‬ ‫اس��تانداردها و نظارت ها را به درستی انجام نمی دهد‪،‬‬ ‫از این رو ش��اهد برخی حوادث در معادن هستیم‪ .‬وی‬ ‫در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬بخش خصوصی برای اینکه‬ ‫از س��وددهی باال برخوردار باشد هزینه چندانی برای‬ ‫اموزش کارگران در نظر نمی گیرد و این عوامل باعث‬ ‫دیده شدن خطر در معادن شده است‪ .‬کار در بنگاهی‬ ‫ک��ه فعالیت در ان همراه با خطر اس��ت باعث افزایش‬ ‫دس��تمزد کارگران می ش��ود‪ ،‬از این رو در معادن باید‬ ‫شاهد پرداخت کمترین حقوق کارگری باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در تمام جهان‪ ،‬کارگ��ران معدن از حقوق و مزایای‬ ‫ی که سخت ترین شغل‬ ‫ویژه برخوردار هستند‪ ،‬در حال ‬ ‫جهان‪ ،‬در ایران حقوق و دس��تمزدی معادل مشاغل‬ ‫دیگر دارد‪ .‬البته بنا به گزارش خبرنگار روزگار معدن‪،‬‬ ‫حال فیش های حقوقی کارگران معادن دولتی نسبت‬ ‫به معادن خصوصی بهتر اس��ت و کارگ��ران دولتی با‬ ‫توجه به س��ختی کار‪ ،‬حقوق و مزای��ای ویژه دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اینجاس��ت که باید گفت در شرایط فعلی اقتصادی‬ ‫که شاهد تورم در اقتصاد کشور هستیم باید تمهیدات‬ ‫وی��ژه ای برای کارگران مع��دن در نظر گرفته و میزان‬ ‫حقوق و دس��تمزد این کارگران با تس��اهل بیشتری‬ ‫محاسبه شود‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ظرفیت های‬ ‫خالی اقتصاد‬ ‫کشور در دهه‬ ‫پنجم انقالب‬ ‫یادداشت‬ ‫یک بام و دو هوای حقوق کارگری در معادن خصوصی و دولتی‬ ‫‪5‬‬ ‫عزیز میرزاییان‬ ‫عضو خانه معدن ایران‬ ‫ایران ما ظرفیت های اقتصادی بسیاری دارد که‬ ‫می توان ادعا کرد در صورت شناس��ایی همه انها با‬ ‫کمب��ود نیروی کار در کش��ور روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫کشور ما ‪ ۲‬شاخصه مهم برای رشد انفجاری اقتصاد‬ ‫یعنی نیروی کار ارزان و فراوانی و دسترسی اسان‬ ‫به انرژی ارزان دارد‪ .‬توس��عه زیرساخت های کشور‬ ‫برای ایجاد یک هاب بین المللی حمل ونقل‪ ،‬توسعه‬ ‫صنعت گردشگری‪ ،‬توسعه صنایع معدنی‪ ،‬تسهیل‬ ‫ورود و تضمی��ن حف��ظ منافع بخ��ش خصوصی‬ ‫واقعی به سرمایه گذاری ها‪ ،‬نبود تصدی گری دولت‬ ‫و نهادهای شبه خصوصی دولتی (خصولتی ها) در‬ ‫واحدهای اقتصادی و ایجاد قوانین دسترسی ازاد‬ ‫به اطالع��ات و منابع‪ ،‬همگی از الزامات و به عبارت‬ ‫دیگر ظرفیت های خالی هس��تند که در دهه پیش‬ ‫رو با اتخاذ سیاست های تش��ویقی می توان از انها‬ ‫به س��ود پیشرفت و رش��د انفجاری اقتصاد کشور‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬ضمن اینکه از ش��اخصه های گفته‬ ‫ش��ده می توان برای جذب مناب��ع خارجی به طور‬ ‫گس��ترده و در قالب شرکت های کوچک و متوسط‬ ‫و ب��ه عنوان راه موثر خنثی س��ازی اث��ر تحریم ها‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬اما چرا اقتصاد مقاومتی در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫گذشته محقق نشد تا اقتصاد کشور قوی و مستقل‬ ‫ش��ود و تحریم‪ ،‬ب��ر ان اثر نکند؟ ب��دون تردید در‬ ‫ه��ر اقتصادی‪ ،‬تحریم ها موث��ر خواهند بود‪ .‬امروز‬ ‫شاهد ان هستیم که جنگ تعرفه ای امریکا و چین‬ ‫بر اقتصاد قوی هر دو کش��ور تاثیر گذاش��ته است‪.‬‬ ‫از این رو سیاس��ت های کالن اقتصاد کش��ور باید‬ ‫مبتنی بر ایجاد‪ ،‬حفظ و توس��عه روابط بین المللی‬ ‫ی و مش��ارکت ‬ ‫تج��اری و ایجاد و توس��عه همکار ‬ ‫بین المللی‪ ،‬بهره گیری از توان فنی سایر کشورها‪،‬‬ ‫توسعه روابط دیپلماتیک با سایر کشورها و پرهیز‬ ‫از هرگون��ه افراط گرایی و عملکرد ایدئولوژیکی در‬ ‫حوزه اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا قلب سیاه‬ ‫زغال سنگ‬ ‫همچنان‬ ‫می تپد؟‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫در جه��ان ح��رف و حدیث درباره زغال س��نگ‬ ‫بس��یار است و گروه های زیس��ت محیطی هر انچه‬ ‫در ت��وان دارن��د را خرج می کنند تا کانی س��یاه هر‬ ‫ی شود‪ ،‬با این وجود اما زغال سنگ‬ ‫چه بیشتر منزو ‬ ‫همچنان اس��تخراج می ش��ود و می س��وزد‪ .‬حتی‬ ‫دس��تاویز دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری قرار می گیرد و او با وعده احیای‬ ‫زغال سنگ بر سر کار می اید‪ .‬برای بقای زغال سنگ‬ ‫با وجود تالش هایی که صرف می شود تا تولید برق‬ ‫با سوزاندن ان متوقف شود‪ ،‬دالیل گوناگونی وجود‬ ‫دارد‪ .‬زغال سنگ از س��ایر منابع تولید انرژی مانند‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬گاز طبیع��ی و نفت ارزان تر اس��ت‪ .‬هر‬ ‫چند تولید برق ب��ا نیروگاه های ابی هم ارزان تمام‬ ‫می شود اما دردسرهای خود را دارد؛ از جمله اینکه‬ ‫دسترس��ی به منابع اب در فصول مختلف یکسان‬ ‫نیس��ت‪ .‬به طور مثال در فصول گرم‪ ،‬مصرف برق و‬ ‫تقاضا برای اب باالس��ت و حجم اب پش��ت سدها‬ ‫پایین می اید؛ در فصول س��رد نیز اب پشت سد در‬ ‫مناطق س��رد یخ می زن��د‪ ،‬در حالی که مصرف برق‬ ‫ب��ه منظور ایجاد گرمای��ش در اوج قرار دارد‪ .‬از نظر‬ ‫سیاسی هم زغال سنگ از ثبات بیشتری برخوردار‬ ‫است و بیشتر می توان به ان اتکا کرد‪ .‬برای استفاده‬ ‫از ان الزم نیست با تحریم کشورهای دارای ذخایر‬ ‫نفت‪ ،‬سر و کله زد و با محدودیت ذخایر گاز طبیعی‬ ‫روبه رو ش��د‪ .‬همچنی��ن بخش تولید و اس��تخراج‬ ‫زغال سنگ در مقایس��ه با دیگر منابع تولید انرژی‬ ‫مانند هس��ته ای‪ ،‬گاز طبیعی‪ ،‬نفت و تولید برق در‬ ‫نیروگاه ها‪ ،‬استعداد بیشتری در تولید فرصت های‬ ‫شغلی دارد؛ مشاغلی که شامل طیفی از فعالیت ها‬ ‫از اس��تخراج و انتقال به تجهیزات فراوری گرفته تا‬ ‫سوزاندن و از بین بردن درست خاکستر زغال سنگ‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین با وج��ود اعتراض هایی که به‬ ‫دلیل تاثیر منفی س��وزاندن زغال سنگ در افزایش‬ ‫گرمایش زمین به ان می شود‪ ،‬هنوز هیچ جایگزین‬ ‫شایس��ته ای برای این کانی سیاه و ارزان پیدا نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫چین‪ ،‬واردات زغال سنگ‬ ‫از استرالیا را محدود کرد‬ ‫در ادامه اختالس در شرکت بزرگ هواوی‪ ،‬چین‬ ‫واردات زغ��ال س��نگ از اس��ترالیا را محدود کرد و‬ ‫حضور زغال سنگ اس��ترالیا در دومین بازار بزرگ‬ ‫خود را در هاله ای از ابهام قرار داد‪ .‬به گزارش فارس‬ ‫به نقل از راشاتودی‪ ،‬یکی از بزرگ ترین بنادر چین‬ ‫ورود زغال سنگ از اس��ترالیا را محدود کرد‪ .‬چین‬ ‫دومین بازار بزرگ زغال س��نگ برای استرالیاست‬ ‫و هم اکنون بندر دالیان چین واردات زغال س��نگ‬ ‫از استرالیا را برای سال جاری میالدی حداکثر ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تن تعیین کرده اس��ت که این محدودیت‬ ‫از م��اه ج��اری می�لادی اعمال می ش��ود‪ .‬گمرک‬ ‫دالیان گفته ک��ه درحال حاضر اج��ازه ورود زغال‬ ‫سنگ از اس��ترالیا را نخواهد داد‪ ،‬در حالی که روند‬ ‫واردات زغال س��نگ از روس��یه و اندونزی به چین‬ ‫بدون تغییر ادامه خواهد یافت‪ .‬س��خنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه چین می گوید‪ :‬گمرک این کش��ور در‬ ‫حال بررس��ی کیفیت و ایمنی زغال سنگ وارداتی‬ ‫از استرالیاس��ت‪ .‬ای��ن اقدام چین باعث ش��د دالر‬ ‫اس��ترالیا ‪ ۱.۱‬درص��د در براب��ر دالر امریکا کاهش‬ ‫ارزش را تجربه کند‪ .‬از سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورشیدی) تاکنون روابط چین با استرالیا تار شده‬ ‫چراکه اس��ترالیا چین را ب��ه دخالت در امور داخلی‬ ‫این کش��ور متهم کرده اس��ت‪ .‬البته در ماه جاری‪،‬‬ ‫اس��ترالیا ارائه ویزا به یک تاج��ر چینی را لغو کرد و‬ ‫این مسئله باعث شد روابط دو کشور بدتر شود‪ .‬ماه‬ ‫گذشته میالدی نیز اس��ترالیا به بهانه نگرانی های‬ ‫امنیت ملی‪ ،‬ارائه س��رویس جی‪ ۵‬از سوی شرکت‬ ‫ه��واوی چین را ممنوع کرد‪ .‬اس��ترالیا بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده زغال س��نگ در جهان اس��ت و چین‬ ‫با واردات ‪ ۳۰‬درصد از تولیدات این کش��ور دومین‬ ‫بازار بزرگ زغال سنگ استرالیا به شمار می رود‪.‬‬ ‫حادثه معدنی در کنگو‬ ‫‪ 20‬کشته داد‬ ‫تص��ادف کامی��ون ح��اوی اس��ید در جمهوری‬ ‫دموکراتی��ک کنگ��و در هفت��ه گذش��ته به مرگ‬ ‫‪ ۲۰‬نف��ر انجامی��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نقل‬ ‫از وال اس��تریت ژورنال‪ ،‬ی��ک کامی��ون متعلق به‬ ‫یکی از پیمانکاران ش��رکت ِگل ِنک��ور در جمهوری‬ ‫دموکراتیک کنگو تصادف کرد‪ .‬این کامیون حاوی‬ ‫اسید سولفوریک بود و در پی این حادثه‪ ،‬اسید روی‬ ‫‪ ۲‬ماش��ین ریخت و به کشته شدن ‪ ۲۰‬نفر انجامید‪.‬‬ ‫این اتفاق چهارشنبه هفته گذشته برابر با ‪ ۲۰‬فوریه‬ ‫(اول اسفند) رخ داد‪.‬‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫صنعت الماس‬ ‫انگوال‬ ‫انگ��وال در ت�لاش ب��رای دس��تیابی ب��ه رتب��ه یک‬ ‫ص��ادرات الم��اس در افریقاس��ت‪ ،‬ه��ر چن��د در این‬ ‫مس��یر با چالش هایی رو به رو اس��ت که ت�لاش دارد با‬ ‫خصوصی سازی صنعت الماس بر انها غلبه کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش یورونیوز فارس��ی‪ ،‬الماس یک��ی از منابع‬ ‫اصلی درامد انگوالست‪ .‬فقط ‪ ۷‬الماس درشت محصول‬ ‫این کش��ور که به تازگ��ی به صورت انالی��ن به حراج‬ ‫گذاش��ته شده‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷‬میلیون دالر می ارزد‪ .‬دولت‬ ‫انگ��وال اعالم کرده که می خواهد در صادرات الماس در‬ ‫قاره افریقا به مقام نخست برسد و رئیس شورای الماس‬ ‫افریقا معتقد است با قانون گذاری و اجرای سیاست های‬ ‫جدی��د در زمین��ه الماس‪ ،‬ب��ه یقین انگوال در مس��یر‬ ‫رسیدن به این هدف است‪ .‬کارشناسان نیز می گویند در‬ ‫عمق ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬متری شمال شرق انگوال‪ ،‬معادن بالقوه‬ ‫الماس وجود دارد‪ .‬شرکت معادن انحصاری کوانگو‪ ،‬یک‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری نیمه خصوصی است که ‪۷۰۰‬‬ ‫کارگ��ر محلی و خارجی دارد‪ .‬در صحبت با مهندس��ان‬ ‫معدن و کارشناس��ان این ش��رکت‪ ،‬فرایند اس��تخراج‬ ‫الماس را مرحل��ه به مرحله از ابتدا ت��ا انتها می بینیم‪.‬‬ ‫در بخش نخس��ت عملیات‪ ،‬خاک س��رخ یا همان ماسه‬ ‫کاالهاری با بولدوزر جمع اوری می شود‪ .‬در مرحله دوم‪،‬‬ ‫ماش��ین های بزرگ هر س��اعت بیش از ‪ ۱۳۰‬تن خاک‬ ‫را غرب��ال می کنند س��پس عملیات شست وش��و انجام‬ ‫می شود‪ .‬خاک فراوری شده پس از این مراحل به یقین‬ ‫حاوی الماس اس��ت و برای جداسازی الماس ها‪ ،‬راهی‬ ‫مرکزی تخصصی می ش��ود‪ .‬جداس��ازی نهایی در یک‬ ‫مجموعه بس��یار حفاظت شده انجام می شود و چشمان‬ ‫تیزبین جواهرشناس��ان‪ ،‬الماس های کوچک و بزرگ را‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از خرده س��نگ ها ج��دا می کند‪ .‬این منطق��ه از انگوال‪،‬‬ ‫الماس های��ی با رنگ ه��ای مختل��ف دارد و الماس های‬ ‫صورتی رنگ ان گران قیمت هستند‪ ،‬البته الماس سفید‬ ‫با کیفیت اعال هم در ان یافت می ش��ود‪ .‬وقتی حفاری‬ ‫تمام می ش��ود وقت ان اس��ت که خ��اک و گیاهان را‬ ‫دوباره به سرجای شان بازگردانند‪ .‬شرکت های استخراج‬ ‫معدن از نظر قانونی ملزم هستند به محض تمام شدن‬ ‫عملیات‪ ،‬خاک را به سر جایش برگردانند و بافت گیاهی‬ ‫و جانوری منطقه را احیا کنند‪ .‬قرار است در سال جاری‬ ‫میالدی با خصوصی س��ازی صنع��ت الماس‪ ،‬این معدن‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰‬میلی��ون دالر س��رمایه ج��ذب کند‪ .‬این‬ ‫سرمایه گذاری سالی یک میلیون دالر بازگشت سرمایه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬اینجا هر روز برای کش��ف معادن تازه‬ ‫الماس‪ ،‬حفاری ازمایشی انجام می شود‪ .‬استفن فدرال‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکتی به نام لوکوپاس��ت؛ یک ش��رکت‬ ‫استرالیایی اس��تخراج کننده الماس در انگوال که ارزش‬ ‫سهام ان به تازگی افزایش پیدا کرده است‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫مقررات صنعت الماس اسان تر می شود و افراد بیشتری‬ ‫برای س��رمایه گذاری راهی انگوال می ش��وند‪ .‬گشایش‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬گام بزرگی برای صنعت الماس انگوالس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا ایا انگوال ب��ه زودی نخس��تین صادرکننده الماس‬ ‫افریقا خواهد ش��د؟ مدیر ش��رکت مل��ی الماس انگوال‬ ‫معتقد است هنوز کار زیادی برای رسیدن به این نقطه‬ ‫باقی مانده است‪ .‬خوزه مانوئل اوگوستو گانگا می گوید‪:‬‬ ‫رس��یدن به این نقطه کار می برد‪ .‬پژوهش های معدن و‬ ‫زمین شناس��ی برای رس��یدن به کشف های بیشتر الزم‬ ‫اس��ت تا بتوان نقش تاثیرگذاری در صنعت بین المللی‬ ‫الماس ایفا کرد‪.‬‬ ‫داده های سازمان زمین شناسی انگلیس از پرمصرف ترین موادمعدنی نشان می دهد‬ ‫زغال سنگ‪ ،‬خوراک اصلی صنایع جهان‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سنگ گچ مانند‬ ‫سیمان از‬ ‫مواد و مصالح‬ ‫ساختمانی است‬ ‫و تولید جهانی‬ ‫ان از میزان‬ ‫تولید در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬میالدی‬ ‫که ‪۲۵۸.۱‬‬ ‫میلیون تن بود‪،‬‬ ‫رشد مستمری‬ ‫را تجربه کرد‪.‬‬ ‫چین بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده‬ ‫این ماده معدنی‬ ‫است و در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون تن‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫ایران دومین‬ ‫تولیدکننده‬ ‫بزرگ سنگ‬ ‫گچ در جهان‬ ‫است و در سال‬ ‫‪ 2016‬میالدی‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬میلیون تن‬ ‫تولید کرد که‬ ‫البته فاصله‬ ‫چشمگیری با‬ ‫چین دارد‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی انگلیس از س��ال ‪۱۹۱۳‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۲۹۲‬خورش��یدی) ام��ار بخش معدن‬ ‫جهان را منتش��ر کرده اس��ت‪ .‬اخرین نسخه ان نیز‬ ‫به س��ند تولید مواد معدنی در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) برمی گردد‪ .‬در ادامه و مبتنی‬ ‫بر داده های این س��ازمان‪ ،‬به ‪ ۵‬م��اده معدنی که در‬ ‫س��ال های ‪ ۱۲۹۲‬تا ‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی بیش از همه‬ ‫در جهان استخراج شده اند‪ ،‬اشاره می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۷.۴‬میلیارد تن زغال سنگ‬ ‫داده های س��ازمان زمین شناس��ی انگلیس نش��ان‬ ‫می ده��د ک��ه بی��ش از ی��ک تریلی��ون ت��ن ذخایر‬ ‫زغال س��نگ در سراس��ر جهان وجود دارد‪ .‬با در نظر‬ ‫گرفتن میزان کنونی تولید‪ ۱۵۰ ،‬سال طول می کشد‬ ‫تا تمام این ذخایر اس��تخراج ش��وند‪ ،‬بنابراین جای‬ ‫تعجب ندارد که بگوییم زغال س��نگ بیش از س��ایر‬ ‫مواد معدنی در جهان اس��تخراج می ش��ود‪ ،‬در حالی‬ ‫که چین پیشتاز تولید زغال سنگ در جهان است و‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۳.۳‬میلیارد تن از این کانی‬ ‫استخراج کرد‪.‬‬ ‫این رقم البته نسبت به میزان استخراج زغال سنگ‬ ‫در چین در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی (‪ ۱۳۹۱‬خورشیدی)‬ ‫ک��ه ‪ ۳.۹‬میلیون تن بود‪ ۱۶ ،‬درصد کاهش داش��ت‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��د که چین در سال ‪۲۰۱۶‬میالدی‪،‬‬ ‫‪ ۳.۴‬میلیارد تن تولید داشته باشد که میزان تولیدش‬ ‫از این رقم هم کمتر شد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د با گس��ترش مناب��ع تولید انرژی‬ ‫تجدیدپذیر‪ ،‬روند کاهش��ی تولید ای��ن کانی در این‬ ‫کشور ادامه یابد‪.‬‬ ‫کاهش تولید چین‪ ،‬نش��ان دهنده روالی اس��ت که‬ ‫در تولید زغال س��نگ در س��طح جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫تولی��د جهانی این کانی در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی به‬ ‫‪ ۷.۴‬میلی��ارد تن رس��ید‪ ،‬در حالی ک��ه این رقم در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی ‪ ۸.۲‬میلیارد تن بود اما تولید‬ ‫زغال س��نگ اس��ترالیا و روسیه در ‪ ۵‬س��ال گذشته‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬افریقای جنوبی و امریکا‪ ،‬شاهد‬ ‫کاهش چشمگیر تولید زغال سنگ انتراسیت و زغال‬ ‫قیری بودند‪.‬‬ ‫تولید زغال س��نگ امریکا نیز کاهش چشمگیری‬ ‫داشت و از ‪ ۹۰۰‬میلیون تن در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی‬ ‫به ‪ ۷۸۲‬میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬در حالی که ‪ ۷۸۲‬میلیون تن تولید‪ ،‬از س��ال‬ ‫‪ ۱۹۷۹‬می�لادی (‪ ۱۳۵۸‬خورش��یدی) تا ان س��ال‪،‬‬ ‫سابقه نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۴.۶‬میلیارد تن اهن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی‪ ۴.۶ ،‬میلی��ارد تن اهن‬ ‫تولید شد که شامل سنگ اهن و اهن خام می شود‪.‬‬ ‫تولید این ‪ ۲‬ماده‪ ،‬روند صعودی داشته است‪.‬‬ ‫تولید جهانی س��نگ اه��ن از ‪ ۲.۹‬میلیارد تن در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۲‬می�لادی به ‪ ۳.۳‬میلیارد تن در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی رس��ید‪ .‬اوج تولید این کامودیتی در‬ ‫داده های س��ازمان زمین شناسی انگلیس نشان می دهد که بیش‬ ‫از یک تریلیون تن ذخایـر زغال سنگ در سراسر جهان وجـود دارد‪.‬‬ ‫با در نظـر گرفتن میزان کنونی تولید‪ ۱۵۰ ،‬س��ال طول می کشد تا‬ ‫تمام این ذخایـر اس��تخراج شوند‪ ،‬بنابـراین جای تعجب نـدارد کـه‬ ‫بگوییم زغـال سنگ بیش از سایـر مواد معدنی در جهان استخـراج‬ ‫می شود‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‪ ۳.۳۸ ،‬میلی��ارد تن بود‪ .‬تولید‬ ‫اه��ن خ��ام از ‪ ۱.۲۴‬میلی��ارد تن در س��ال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی) ب��ه ‪ ۱.۲۳‬میلیارد تن‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی رسید‪.‬‬ ‫اوج تولید ان نیز مانند سنگ اهن در سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫میالدی به میزان ‪ ۱.۲۶‬میلیارد تن بود‪.‬‬ ‫اهن همچنان برای صنعت و ساخت وس��از‪ ،‬مهم و‬ ‫حیاتی تلقی می شود که به دلیل جایگاه ان در تولید‬ ‫فوالد و بتن است‪.‬‬ ‫با ای��ن حال افت عیار کانی ها و هزینه های مرتبط‬ ‫ب��ا افزایش تولی��د‪ ،‬منتج به کاهش تولی��د این ماده‬ ‫در برخ��ی از بزرگ تری��ن کش��ورهای تولیدکنن��ده‬ ‫ان از جمل��ه افریق��ای جنوبی‪ ،‬امریکا و چین ش��ده‬ ‫که همگ��ی از کاهش میزان تولید در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی در مقایس��ه با س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی خبر‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه برزیل و اس��ترالیا انتظار‬ ‫افزایش تولید اهن را داشته اند و شرکت های مستقر‬ ‫در این کش��ور بر مع��ادن جدیدی س��رمایه گذاری‬ ‫می کنن��د که قرار اس��ت جایگزین مع��ادن قدیمی‬ ‫تولیدکننده کانی اهن باشند‪.‬‬ ‫در ژوئن (نیمه خرداد تا نیمه تیر)‪ ،‬بی اچ پی بیلتون‬ ‫استرالیایی‪ ،‬بزرگ ترین شرکت معدنکار جهان‪ ،‬پروژه‬ ‫‪۴‬میلیارد دالری س��نگ اهن خود را در اس��ترالیای‬ ‫غربی به راه انداخت‪.‬‬ ‫این پ��روژه قرار اس��ت تا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی) جایگزی��ن مع��دن یان��دی‬ ‫ش��ود که س��االنه ‪ ۸۰‬میلیون تن سنگ اهن تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۲۸۹‬میلیون تن بوکسیت‬ ‫تولی��د بوکس��یت که م��اده ای کلی��دی در تولید‬ ‫الومینی��وم به ش��مار می اید‪ ،‬در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته‬ ‫نوسانات زیادی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫اوج تولی��د ان در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬می�لادی‪۲۹۹ ،‬‬ ‫میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬هند‪ ،‬گین��ه‪ ،‬برزیل‪ ،‬چین و‬ ‫اس��ترالیا ‪ ۵‬کشوری هس��تند که بیشترین بوکسیت‬ ‫جه��ان را تولید می کنند و در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫‪ ۲۴۶.۱‬میلیون تن بوکس��یت تولی��د کردند‪ .‬میزان‬ ‫تولید همه انها در این س��ال نس��بت به سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫میالدی‪ ،‬افزایشی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ 289‬میلیون تن بوکس�یت جهان‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫گین��ه ک��ه در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی‪ ،‬چهارمین‬ ‫تولیدکننده بزرگ به ش��مار می امد‪ ،‬بیشترین تغییر‬ ‫را در میزان تولید تجربه کرده است‪.‬‬ ‫تولی��د بوکس��یت ای��ن کش��ور مس��تقر در غرب‬ ‫افریق��ا از ‪ ۱۷.۸‬میلی��ون ت��ن در س��ال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫می�لادی ب��ه ‪ ۳۰.۸‬میلی��ون ت��ن در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی رس��ید و رش��د ‪ ۲‬براب��ری را تجرب��ه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اوری��ل‪ ،‬دول��ت گینه اعالم کرد ک��ه تصمیم دارد‬ ‫س��رمایه ای به ارزش ‪ ۱.۴‬میلیارد دالر را به ش��رکت‬ ‫یا ِتی دی بوکسایتزدی گینه» به عنوان یکی‬ ‫«سوس ‬ ‫از زیرمجموعه های شرکت کانادایی متال کورپ اعطا‬ ‫کند‪ .‬این س��رمایه به این منظور به این شرکت داده‬ ‫می شود که یک کارخانه جدید فراوری بوکسیت در‬ ‫گینه ساخته شود‪.‬‬ ‫گین��ه بزرگ ترین ذخایر بوکس��یت جه��ان را در‬ ‫اختی��ار دارد و تا کن��ون مقدار بس��یار کمی از این‬ ‫ذخایر را فراوری کرده اس��ت‪ ،‬به جای ان بوکسیت‬ ‫استخراج شده را به کشورهای خارجی صادر می کند‬ ‫ان هم در معامالتی که به سود شرکت های خارجی‬ ‫تمام می ش��د‪ .‬ب��ه طور مثال در توافق��ی که گینه با‬ ‫شرکت روس��ی روسال داش��ت‪ ،‬طرف روس موظف‬ ‫به بازگرداندن ‪ ۰.۰۱‬درصد س��ود بوکسیت دریافتی‬ ‫به گین��ه بود‪ .‬این رقم با حدود ی��ک دالر در هر تن‬ ‫بوکسیت استخراجی برابری می کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری در گین��ه امیدوارن��د کارخانه جدیدی‬ ‫که متال کورپ می س��ازد بتواند ب��ه مردم گینه این‬ ‫امکان را بدهد که از ذخایر بوکسیت این کشور بهره‬ ‫بیشتری ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۲۷۶‬میلیون تن سنگ فسفات‬ ‫سازمان زمین شناسی انگلیس‪ ،‬امار و ارقام مرتبط‬ ‫با تولید همه سنگ هایی که دربردارنده فسفر معدنی‬ ‫هستند را در هم ادغام کرده است‪.‬‬ ‫این ماده‪ ،‬بیش��تر به عنوان کود گیاهی اس��تفاده‬ ‫می شود و همچنین در چوب کبریت و ابزار اشتعالزا‪،‬‬ ‫عامل ایجاد جرقه اتش است‪.‬‬ ‫ت��ا کنون چی��ن بزرگ ترین تولیدکننده فس��فات‬ ‫ب��وده و از کل تولی��د ‪ ۲۷۶‬میلیون تن فس��فاتی که‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی در جهان تولید شده‪ ،‬تولید‬ ‫‪ ۱۴۴‬میلیون را در اختیار داش��ته است؛ رقمی بیش‬ ‫از نیمی از کل تولید جهان‪.‬‬ ‫یک��ی از غیرعادی تری��ن مناب��ع فس��فات‪ ،‬جزیره‬ ‫کریسمس اس��ت‪ .‬این جزیره در قلمروی استرالیا و‬ ‫در اقیانوس هند قرار دارد و ش��مار منابع فسفات ان‬ ‫به یک هزار و ‪ ۸۰۰‬مورد می رس��د‪ .‬هم اکنون تنها از‬ ‫یک معدن فس��فات این جزیره بهره برداری می شود‬ ‫که قدمت اس��تخراج ذخایر ان به بیش از ‪ ۱۰۰‬سال‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی از این معدن ‪۷۷۰‬هزار تن‬ ‫س��نگ فسفات به دس��ت امد‪ .‬با این حال بالتکلیفی‬ ‫سیاس��ی معضلی اس��ت که ب��ر اینده ای��ن منطقه‬ ‫س��ایه انداخته و به دنبال این اتفاق‪ ،‬دولت اس��ترالیا‬ ‫درخواست شرکت ها را برای توسعه استخراج ذخایر‬ ‫این منطقه رد می کند‪.‬‬ ‫استدالل دولت استرالیا این است که فعالیت های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬بقای جمعی��ت خرچنگ ه��ای قرمزی که‬ ‫زیس��تگاه انها این منطقه است را تهدید می کند‪ ،‬در‬ ‫حالی که ش��مار انها از حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون به حدود‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون در دهه گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۲۶۷.۱‬میلیون تن سنگ گچ‬ ‫سنگ گچ مانند سیمان از مواد و مصالح ساختمانی‬ ‫اس��ت و تولید جهان��ی ان از میزان تولید در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬میالدی ک��ه ‪ ۲۵۸.۱‬میلیون تن بود‪ ،‬رش��د‬ ‫مستمری را تجربه کرد‪ .‬چین بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫این ماده معدنی است و در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیون تن تولید کرد‪.‬‬ ‫ای��ران دومی��ن تولیدکننده بزرگ س��نگ گچ در‬ ‫جهان است و در س��ال ‪ 2016‬میالدی‪ ۱۶ ،‬میلیون‬ ‫ت��ن تولید کرد که البته فاصله چش��مگیری با چین‬ ‫یپِکس‪ ،‬س��ال‬ ‫دارد‪ .‬موسس��ه انگلیس��ی اس��میترا ِ ‬ ‫گذش��ته میالدی گزارش داد ک��ه تقاضای باال برای‬ ‫مصالح ساختمانی پایدار مانند تخته گچی که از گچ‬ ‫مصنوعی درست شده‪ ،‬رشد داشته است‪.‬‬ ‫این شرکت تحلیلگر همچنین براورد کرده بود که‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۲۵۲‬میلیون تن در جهان‬ ‫تولید می ش��د‪ ،‬در حالی که تولید جهانی از این رقم‬ ‫پیشی گرفت‪ .‬همچنین براورد می شود که امریکای‬ ‫ش��مالی و اروپا دربردارنده نیمی از ذخایر سنگ گچ‬ ‫در جهان باش��ند و می��زان تولید نی��ز در ‪ ۲‬منطقه‬ ‫رشد داشته است‪ ۸ .‬کش��ور اروپایی در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی‪ ،‬بیش از یک میلیون تن از این ماده معدنی‬ ‫تولید کردند و در میان انها اس��پانیا ‪ ۸.۶۶‬میلیون و‬ ‫ترکیه ‪ ۸.۶‬میلیون تن تولید داشتند‪.‬‬ ‫تولید س��نگ گچ امریکا نیز در سال های اخیر رشد‬ ‫چش��مگیری داش��ته و از ‪ ۱۲.۸‬میلیون تن در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬میالدی با ‪ ۱۷‬درصد رشد به ‪ ۱۵.۵‬میلیون تن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی رسید‪ .‬تولید سنگ گچ جهان‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۲۶۷.۱‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫روش های نوین‬ ‫مدرسه داری را‬ ‫معرفی کنیم‬ ‫تعامل با دنیا بدون‬ ‫‪ FATF‬میسر نیست‬ ‫واردات کاالهای اساسی امسال کاهش نیافته است‬ ‫‪600‬کانتینر گوشت در بندر شهید رجایی‬ ‫حدود یک ماه گذش��ته شدت افزایش قیمت‬ ‫گوشت مش��هود بود و حتی از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫در ه��ر کیلو هم عبور کرد‪ .‬در این ش��رایط اثر‬ ‫تورمی ان نیز قابل مالحظه بوده و مرکز امار به‬ ‫صراحت اعالم کرده‪ ،‬در گروه گوش��ت (گوشت‬ ‫گوس��فند‪ ،‬گاو‪ ،‬ماهی و مرغ) بیشترین افزایش‬ ‫قیمت نس��بت به ماه گذشته در مقایسه با سایر‬ ‫خوراکی ها اتفاق افتاده اس��ت‪.‬البته در کنار نرخ‬ ‫گوشت‪ ،‬نرخ گروه سبزیجات نیز افزایش زیادی‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش مرکز امار‪ ،‬در‬ ‫ماه گذش��ته و در جریان افزایش قیمت گوشت‬ ‫قرمز در بازار اث��ر تورمی ان قابل مالحظه بوده‪،‬‬ ‫به طوری که تورم در گروه گوش��ت از ‪۹۰‬درصد‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برخ��ی‪ ،‬دالیل تنش‬ ‫در بازار گوش��ت و ایجاد صف هایی که به گفته‬ ‫ش��اهرودی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس در ش��ان مردم ایران نیس��ت را ماندن‬ ‫محموله ه��ا در گمرک و کاه��ش واردات اقالم‬ ‫اساسی می دانند‪ .‬با این حال‪ ،‬رئیس کل گمرک‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه واردات ‪ 25‬قل��م کاالهای‬ ‫اساسی در ‪ 11‬ماه امسال از لحاظ وزنی افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪95 :‬درصد گوش��ت از بندر‬ ‫ش��هید رجایی وارد می ش��ود و براساس اخرین‬ ‫ام��ار هم اکن��ون ‪ 600‬کانتینر گوش��ت در این‬ ‫گمرک اس��ت که ‪ 300‬کانتینر ان به پشتیبانی‬ ‫امور دام اختصاص دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ‪ 137‬ه�زار تن گوش�ت در‬ ‫‪11‬ماه‬ ‫رئیس کل گمرک اظهارکرد‪ :‬واردات ‪ 25‬قلم‬ ‫کاالهای اساس��ی در ‪ 11‬ماه امسال در مقایسه‬ ‫با س��ال های گذشته نه تنها کاهش نیافته‪ ،‬بلکه‬ ‫ب��ه لحاظ وزنی افزایش یافته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی گمرک ایران‪ ،‬مهدی میراش��رفی‬ ‫در نشس��ت دادس��تانی تهران ک��ه درباره نحوه‬ ‫تامی��ن و توزیع گوش��ت وارداتی برگزار ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ 11‬ماه امس��ال ‪ 137‬هزار تن گوشت‬ ‫گ��رم و منجمد وارد ش��ده که ای��ن امار غیر از‬ ‫واردات دام زن��ده و م��واد پروتئینی و مرغ بوده‬ ‫و میانگی��ن ماهان��ه واردات ‪ 12‬هزار و ‪ 500‬تن‬ ‫گوشت بوده است‪.‬‬ ‫میراش��رفی اف��زود‪ :‬هم اکن��ون ‪ 600‬تا ‪700‬‬ ‫کانتینر گوشت در گمرک وجود دارد که وجود‬ ‫این تعداد کانتینر طبیعی است و در گمرک هر‬ ‫کاالیی که وارد ش��ود پ��س از دریافت مجوزها‪،‬‬ ‫ترخیص خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پیش از تحریم ه��ا میانگین مدت‬ ‫زمان��ی که کاال از کش��تی پی��اده و در گمرک‬ ‫اظهار می ش��د ‪ 20‬روز بود‪ ،‬اما ه��م اکنون این‬ ‫مدت به ‪ 40‬روز افزایش پیدا کرده است‪ .‬رئیس‬ ‫کل گم��رک با انتق��اد از برخی ک��ه از کاهش‬ ‫واردات کاالهای اساس��ی اخباری منتشر کرده‬ ‫بودند‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ‪ 11‬ماه امس��ال در بحث ‪25‬‬ ‫قلم کاالهای اساس��ی در مقایس��ه با سال های‬ ‫گذش��ته نه تنها کاهش نیافت��ه‪ ،‬بلکه به لحاظ‬ ‫وزنی افزایش یافته اس��ت و امسال یک میلیون‬ ‫تن بیشتر از سال گذشته کاالهای اساسی وارد‬ ‫کشور شده اس��ت و درباره امار نهاده های دامی‬ ‫در بح��ث ذرت در ‪ 11‬م��اه امس��ال ‪ 17‬درصد‬ ‫افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مان�دن ‪10‬کانتین�ر گوش�ت در‬ ‫گمرک‪ ،‬از مهر ماه‬ ‫میراش��رفی افزود‪ 95 :‬درصد گوش��ت از بندر‬ ‫ش��هید رجایی وارد می ش��ود و براساس اخرین‬ ‫ام��ار هم اکن��ون ‪ 600‬کانتینر گوش��ت در این‬ ‫گمرک اس��ت که ‪ 300‬کانتینر ان به ش��رکت‬ ‫پشتیبانی امور دام اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬وقتی بحث انتقال ارز با مش��کل‬ ‫روب��ه رو می ش��ود اس��ناد مالکی��ت به دس��ت‬ ‫واردکننده نمی رس��د و در این شرایط کاال مال‬ ‫فروشنده خارجی است‪.‬‬ ‫میراش��رفی افزود‪99 :‬درصد گوشت هایی که‬ ‫به گمرک وارد می ش��ود از مس��یر سبز گمرک‬ ‫عبور می کند و کمتر از چند س��اعت در گمرک‬ ‫می مان��د و ‪ 2‬تا ‪ 3‬روزه مجوز دامپزش��کی انها‬ ‫دریاف��ت خواه��د ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬ح��دود ‪10‬‬ ‫کانتین��ر گوش��ت از مهر و ش��هریور در گمرک‬ ‫مانده که به دلیل مش��کالت انتقال پول یا مجوز‬ ‫مقرراتی اس��ت و نباید این گون��ه القا کرد که از‬ ‫مهر و ش��هریور در گمرک گوشت وجود دارد و‬ ‫گمرک ترخیص نکرده بلکه این مش��کل مربوط‬ ‫به دریافت نکردن مجوزها یا اسناد خرید ازسوی‬ ‫صاحب محموله گوشت است‪.‬‬ ‫رئی��س کل گمرک اف��زود‪ :‬هزین��ه برقی که‬ ‫کانتینرها باید در بندره��ا پرداخت کنند بیش‬ ‫از سودی اس��ت که بخواهند ان را نگهداری یا‬ ‫س��ودجویی کنند‪ .‬میراش��رفی گفت‪ :‬در بحث‬ ‫صادرات دام زنده از ‪ 7‬خرداد امس��ال ممنوعیت‬ ‫اعمال شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مان�دن کانتینره�ای گوش�ت در‬ ‫بندرها برای سودجویی نیست‬ ‫در ادامه این نشس��ت مدی��ر کل تامین دام و‬ ‫ف��راوری محصوالت دامی ش��رکت پش��تیبانی‬ ‫امور دام نیز گفت‪ :‬ماندن کانتینرهای گوش��ت‬ ‫در بندرها برای سودجویی نیست؛ چراکه دپوی‬ ‫این کانتینرها هزینه های اولیه را بیشتر می کند‬ ‫و بح��ث دموراژ ه��م مطرح می ش��ود و پس از‬ ‫مدتی این کااله��ا به عنوان کااله��ای متروکه‬ ‫ش��ناخته می ش��وند ک��ه باید هزینه بیش��تری‬ ‫برای ترخیص پرداخت ش��ود‪ .‬جعفری افزود‪ :‬در‬ ‫بیشتر ش��رکت ها تخصیص ارز انجام شده است‬ ‫اما مش��کل انتقال ارز دارد و مش��کالت گمرک‬ ‫هم ناشی از همین مس��ئله است‪ .‬وی گفت‪ :‬ما‬ ‫ه��م اکنون روزانه ‪ 125‬تن گوش��ت وارداتی در‬ ‫تهران توزیع می کنیم که پیش تر این گوشت ها‬ ‫در هزار و ‪ 240‬فروشگاه عرضه می شد اما برای‬ ‫نظارت بیش��تر تع��داد فروش��گاه ها را به ‪200‬‬ ‫فروشگاه کاهش داده ایم‪.‬‬ ‫دفتر دومین جشنواره‬ ‫ملی پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی بسته شد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین‪:‬‬ ‫نتیجه مذاکره کوتوله ها با دولت‪ ،‬باخت بخش خصوصی است‬ ‫زهرا طهرانی‪«:‬کس��ی باید به عن��وان نماینده بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬مقابل بانک مرکزی و دولت بنشیند و مذاکره‬ ‫کند که دستش پاک و قدش بلندتر از قد نماینده دولت‬ ‫باشد‪ .‬وقتی کوتوله ها به عنوان نماینده بخش خصوصی‬ ‫ب��ا دولت و بانک مرکزی مذاکره می کنند‪ ،‬به طور قطع‪،‬‬ ‫نتیجه اش باخت بخش خصوصی است‪ ».‬‬ ‫این س��خنان مجیدرضا حریری‪ ،‬نای��ب رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران و چین بود که در یک نشس��ت خبری در‬ ‫جمع خبرنگاران عنوان کرد و افزود‪ :‬در تاریخ جمهوری‬ ‫اسالمی ایران بانک مرکزی فقط علیه یک تاجر اطالعیه‬ ‫ص��ادر کرده و ان هم اقای عس��گراوالدی بوده که این‬ ‫موضوع نش��ان می دهد‪ ،‬اندازه این فرد از بانک مرکزی‬ ‫بزرگ تر است چراکه نمی توانند پشت پرده با او مذاکره‬ ‫کند و موضوع را رس��انه ای می کند؛ ان هم در اس��تانه‬ ‫انتخابات اتاق بازرگانی‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬وی با بیان اینکه اقتصاد ایران هم‬ ‫اکنون در ش��رایط خاص و ویژه ای به سر می برد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اقتصاد ایران در ش��رایط کنونی با توجه به تحریم های‬ ‫پیش رو شرایط عادی را سپری نمی کند‪ .‬شرایط کنونی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مرد جنگی می خواهد و اگر معتقدیم در جنگ‬ ‫اقتص��ادی ب��ا امریکا و‪ ...‬ق��رار داریم‪ ،‬پ��س باید بخش‬ ‫خصوصی ه��م باید در فرماندهی و اتاق فکر اتاق جنگ‬ ‫نقش داشته باشد‪ .‬اصوال فکر می کنیم مطالبات بخش‬ ‫خصوصی در قالب شرایط ویژه با نوع دیگری با تعامل با‬ ‫نظام قابل طرح است‪.‬‬ ‫حریری تاکید کرد‪ :‬قرار نیس��ت اگر روزگار س��خت‬ ‫شد‪ ،‬بنشینیم در هواپیما و برویم‪ .‬ما می مانیم و معتقدم‬ ‫این مشکالت تا ‪ 4 ،3‬ماه اینده برطرف خواهد شد؛ البته‬ ‫این را نه براس��اس ش��عار‪ ،‬بلکه با توجه به تحلیل های‬ ‫اقتصادی مطرح می کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹خریدار‪« ،‬نیما» نمی شناسد‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران و چین با بی��ان اینکه‬ ‫حاضرم تمام اس��ناد مرتبط با ف��روش ارز صادراتی ام را‬ ‫ب��ه مراجع صالح ارائه دهم‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک مرکزی با من‬ ‫لجبازی کرده است و نشست مشترک برگزار نمی کند‪.‬‬ ‫اس��داهلل عس��گراوالدی در ای��ن نشس��ت با اش��اره به‬ ‫انتقادهای بانک مرکزی از بازگشت نشدن ارز حاصل از‬ ‫صادرات و اطالعیه ای که درباره او صادرکرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ 67‬سال است که فعالیت تجاری و صادراتی دارم‬ ‫و ای��ن در حالی اس��ت بانک مرکزی ‪64‬س��ال پیش در‬ ‫کشور تاسیس ش��د و من در ان زمان که بانک مرکزی‬ ‫تاسیس شد‪ ،‬مش��غول صادرات بودم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫از ان زم��ان تاکنون یک بار هم نش��ده که ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود را به کش��ور بازنگردانم‪ ،‬افزود‪ :‬این حرف‬ ‫بان��ک مرکزی که من ‪ ۱۶.۶‬میلی��ون دالر ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود را به کشور باز نگردانده ام‪ ،‬دروغ است‪ .‬در‬ ‫حالی که در ‪۶‬ماه نخس��ت امسال صادرات من کمتر از‬ ‫ی��ک میلیون دالر بوده که ارز را به واردکننده ها داده ام‪.‬‬ ‫اکنون نیز کار صادرات را به دلیل ناتوانی در بازگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات به سامانه نیما متوقف کرده ام‪ .‬رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد‪ :‬برای من جای‬ ‫تعجب اس��ت که چرا بانک مرکزی اس��رار یک تاجر را‬ ‫منتشر می کند و این در شرایطی است که بانک مرکزی‬ ‫حاضر نیس��ت با من حرف بزند و باید اکنون پاسخ دهد‬ ‫که به استناد کدام مدارک این اتهام را به من وارد کرده‬ ‫و این در ش��رایطی است که تمام دفاتر و اسنادم را برای‬ ‫صادرات به مراجع صالح ارائه خواهم کرد‪ .‬عسگراوالدی‬ ‫گفت‪ :‬من ارز حاصل از صادرات را نمی توانم به س��امانه‬ ‫نیما بی��اورم‪ ،‬چراکه خریدار کاالی صادراتی من حاضر‬ ‫نیس��ت واریز ارز را به این س��امانه داش��ته باشد چون‬ ‫سامانه نیما نمی شناسد؛ بنابراین باید بانک مرکزی این‬ ‫وضعیت صادرکنندگان را نیز درک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد هوشمند از تله های اقتصادی در‬ ‫امان خواهد ماند‬ ‫سیدحمید حس��ینی‪ ،‬دبیر کل اتاق مشترک ایران و‬ ‫عراق نیز اظهارکرد‪ :‬اتاق های بازرگانی مش��ترک نقش‬ ‫بس��زایی در مدیریت فضای کنونی دارند که براس��اس‬ ‫ان ما هم در اتاق بازرگانی ایران و عراق تالش می کنیم‬ ‫تا ش��رایط را به گون��ه ای رقم بزنیم که اقتص��اد ایران با‬ ‫کشورهای همسایه در تعامل جدی باشد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫ابالغ سیاست های گام دوم انقالب از سوی رهبر انقالب‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اقتصاد هوش��مند از تله ه��ای اقتصادی در‬ ‫امان خواهد بود و ما نیز تالش خواهیم کرد که این نقش‬ ‫را از سوی بخش خصوصی ایفا کنیم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫صنایع اموزشی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رئیس نمایشگاه دستاوردهای مدرسه ها و مراکز غیردولتی‪:‬‬ ‫دستاوردهایی‬ ‫که باید‬ ‫به نمایش‬ ‫گذاشت‬ ‫روش های نوین مدرسه داری را معرفی کنیم‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بسیاری بر این اعتقاد هستند که نمایشگاه‬ ‫«دستاوردهای مدرسه ها و مراکز غیردولتی و‬ ‫صنایع اموزش��ی وابسته» باید زودتر از این ها‬ ‫دایر می ش��د‪ .‬به هرحال چنین ش��د و ابتکار‬ ‫ش��ورای هماهنگی موسس��ان مدرس��ه های‬ ‫غیردولتی در کنار یاری و همیاری بخش های‬ ‫گوناگ��ون اموزش وپرورش به بار نشس��ت تا‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران‪ ،‬شاهد برگزاری‬ ‫نخستین دوره این رویداد باشد‪.‬‬ ‫برگزاری این نمایشگاه از چه نظر مهم است‬ ‫و چه فوایدی ب��ه حال جامعه تعلیم و تربیت‬ ‫ما خواهد داش��ت؟ ش��عار انتخاب شده برای‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬تا حد زیادی پاسخ این پرسش را‬ ‫می دهد؛ مهارت‪ ،‬خالقیت و یادگیری‪ .‬روزنامه‬ ‫ح��دود ی��ک ماه اس��ت ک��ه از اهالی‬ ‫بخش دولتی و غیردولتی درباره معنای دقیق‬ ‫این س��ه مفهوم س��وال می کند‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫خالصه ای از پاس��خ ها و نظرهای انها را بیان‬ ‫کنیم باید گفت که؛‬ ‫نمایش��گاه برگ��زار می ش��ود ک��ه روحی��ه‬ ‫خالقیت و نواوری را در بخش اموزش کشور‬ ‫ل و ان را برای‬ ‫تقوی��ت‪ ،‬یادگی��ری را تس��هی ‬ ‫معل��م و دانش اموز به تجربه ای خوش��ایند و‬ ‫لذت بخش و مدرسه های ما را به مکانی برای‬ ‫تجهیز دانش اموزان ب��ه مهارت های علمی و‬ ‫عملی تبدیل کند‪.‬‬ ‫وقت��ی به این س��ه م��ورد‪ ،‬تبدی��ل فرایند‬ ‫یادده��ی ب��ه یادگی��ری‪ ،‬تقوی��ت روحی��ه‬ ‫پژوهش��گری‪ ،‬مش��ارکت فعال دانش اموزان‬ ‫و والدی��ن در امر اموزش و بس��یاری مفاهیم‬ ‫م��درن اموزش وپ��رورش را اضاف��ه کنید به‬ ‫احتم��ال زی��اد‪ ،‬به ای��ن نتیجه می رس��د که‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه را بای��د به فال نیک‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫هدف دیگر نمایش��گاه که به اندازه مواردی‬ ‫که برش��مرده ش��د مهم اس��ت‪ ،‬این است که‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه فرصتی دس��ت داده که‬ ‫بخ��ش غیردولتی از دس��تاوردها‪ ،‬موفقیت ها‬ ‫و مش��روعیت خ��ود دفاع کند و نش��ان دهد‬ ‫اموزش دولت��ی و غیردولتی نه دش��من‪ ،‬که‬ ‫ی��ار و مکمل هم هس��تند و نب��ود هر یک از‬ ‫انها فاجع��ه می افریند‪ .‬موسس��ان و مدیران‬ ‫مدرس��ه ها و مراک��ز غیردولت��ی می خواهند‬ ‫نشان دهند که بنگاه اقتصادی صرف نیستند‬ ‫و پی��ش از هر چیز برای رش��د ابعاد گوناگون‬ ‫اموزش وپ��رورش کش��ور به ای��ن عرصه وارد‬ ‫ش��ده اند‪ .‬انها همواره از قضاوت های ناعادالنه ‬ ‫و نگاه��ی که این ن��وع مدرس��ه ها را «بنگاه‬ ‫اقتص��ادی» صرف می داند ش��کوه کرده اند و‬ ‫در نشست های هم اندیش��ی گوناگونی که به‬ ‫مناس��بت برگزاری نمایش��گاه برگزار شده از‬ ‫مخالفان خود خواس��ته اند از نمایشگاه دیدن‬ ‫کنن��د و توانایی ه��ا و ظرفیت ه��ای بخ��ش‬ ‫غیردولت��ی را از نزدی��ک ببینن��د‪.‬در مطلوب‬ ‫بودن اهداف نمایشگاه شکی نیست؛ فقط باید‬ ‫دید اس��تقبال اهالی جامعه تعلیم و تربیت و‬ ‫صدالبته عموم مردم از ان چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫قرائن و نش��انه ها امیدوارکننده است‪ .‬شورای‬ ‫هماهنگی موسسان مدرسه های غیردولتی و‬ ‫بخش های گوناگ��ون وزارت اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫مدت هاس��ت ک��ه برنامه ری��زی می کنند و با‬ ‫برگ��زاری نشس��ت های مختلف هم اندیش��ی‬ ‫س��عی کرده اند پرسش های مدیران و معلمان‬ ‫و ش��رکت هایی که در بخش صنایع اموزشی‬ ‫وابسته حضور پیدا می کنند را پاسخ دهند‪ .‬از‬ ‫همه مهم تر اموزش وپرورش به طور مستمر از‬ ‫مدیران و معلمان مدرسه های دولتی و فعاالن‬ ‫دیگر این بخش خواس��ته است که انها هم از‬ ‫نمایش��گاه بازدید کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬امار‬ ‫ش��رکت کنندگان تا این لحظه بس��یار خوب‬ ‫اس��ت و ان طور که مدیر نمایش��گاه‪ ،‬ادریس‬ ‫مازندران��ی ب��ه ما گفته اس��ت به ندرت پیش‬ ‫می اید که نخس��تین دوره یک نمایشگاه‪ ،‬این‬ ‫مقدار ش��رکت کننده (حدود ‪ ۱۸۰‬مدرس��ه‪،‬‬ ‫مجتمع و ش��رکت) داش��ته باش��د‪ .‬اگر دوره‬ ‫نخست نمایشگاه به خوبی برگزار شود می توان‬ ‫در دوره های بعدی‪ ،‬مدرس��ه ها و شرکت های‬ ‫کشورهای دیگر را هم دعوت کرد و برچسب‬ ‫بین المللی را به عنوان نمایش��گاه اضافه کرد‪.‬‬ ‫مانند هر نمایش��گاه نوپای دیگری‪ ،‬پوش��ش‬ ‫رس��انه ای و اطالع رس��انی نمایش��گاه یکی از‬ ‫عوامل اصلی موفقیت این نمایش��گاه خواهد‬ ‫بود‪ .‬براس��اس برنامه ری��زی به عمل امده قرار‬ ‫است که صداوسیما‪ ،‬خبرگزاری ها و کانال های‬ ‫رس��انه ای دیگر ب��ا تاکید ب��ر دانش اموزان و‬ ‫والدین‪ ،‬از هیچ تالش رسانه ای دریغ نکنند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه دستاوردهای مدرس��ه ها و مراکز غیردولتی‬ ‫در ‪۳‬بخ��ش برگ��زار می ش��ود‪ :‬رویکردها‪ ،‬دس��تاوردها و‬ ‫زیرساخت ها‪.‬‬ ‫نخس��تین دوره نمایش��گاه دس��تاوردهای مدرس��ه ها‬ ‫و مراک��ز غیردولت��ی و صنایع وابس��ته‪ ۵ ،‬تا ‪ ۸‬اس��فند در‬ ‫مص�لای اما م خمینی برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬مدرس��ه های غیردولتی دستاوردها و‬ ‫موفقیت های ‪۳۰‬س��اله خود را در معرض دید همگان قرار‬ ‫ی غیردولتی‬ ‫می دهند‪ .‬نمایشگاه دستاوردهای مدرسه ها ‬ ‫چ��ه اهداف��ی را دنبال می کند؟ فلس��فه اش چیس��ت؟ و‬ ‫کم وکی��ف برگ��زاری ان چگونه خواهد ب��ود؟ برای یافتن‬ ‫پاس��خ این پرس��ش ها با یکی از اعضای شورای هماهنگی‬ ‫موسسان مدرسه های غیردولتی به گفت وگو نشستیم تا از‬ ‫اهداف و جزئیات برگزاری نمایشگاه‪ ،‬مطلع شویم‪.‬‬ ‫خود طراحی کرده را معرفی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوم‪ :‬دستاوردها‬ ‫ناصرالملکی در ادامه افزود‪ :‬بخش دوم «دستاوردها» یا‬ ‫موفقیت های علمی‪ ،‬تربیتی‪ ،‬هن��ری‪ ،‬قرانی و بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال مدرس��ه های می توانن��د چهره های‬ ‫موفق��ی ک��ه فارغ التحصیل ش��ده اند را دع��وت و معرفی‬ ‫کنن��د یا می توانند فعالیت هایی که در حوزه مس��ابقه ها و‬ ‫جش��نواره های داخلی و خارجی انجام داده اند را تش��ریح‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سوم‪ :‬زیرساخت ها‬ ‫بخ��ش س��وم ب��ه «زیرس��اخت ها» مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫ناصرالملک��ی در تش��ریح ای��ن بخش از نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫در بخ��ش زیرس��اخت ها و امکانات؛ تجهیز مدرس��ه های‬ ‫ب��ه امکانات کمک اموزش��ی‪ ،‬بهره من��دی از فناوری های‬ ‫دیجیتال‪ ،‬هوشمندس��ازی کالس ها‪ ،‬تجهیز ازمایشگاه ها‬ ‫و کارگاه ه��ا و کتابخانه‪ ،‬س��الن های ورزش��ی و فرهنگی و‬ ‫اس��تفاده بهینه از فضای فیزیکی مدرسه ازجمله مباحث‬ ‫و سرفصل هایی هستند که به نمایش گذاشته می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای اشنایی والدین با مدرسه های‬ ‫موفق‬ ‫به جایی نیاز بود‬ ‫که مدرسه های‬ ‫غیردولتی‬ ‫بتوانند خود را‬ ‫معرفی و عرضه‬ ‫کنند‪ .‬برگزاری‬ ‫این نمایشگاه‬ ‫انتخاب را برای‬ ‫مردم‪ ،‬راحت تر و‬ ‫اگاهانه تر می کند‬ ‫منوچهر ناصر الملکی‪ ،‬عضو شورای هماهنگی موسسان‬ ‫مدرس��ه های غیردولت��ی و رئی��س نمایش��گاه در معرفی‬ ‫نمایش��گاه دس��تاوردهای مدرس��ه های غیردولتی گفت‪:‬‬ ‫صن��ف اموزش وپ��رورش تنها صنفی اس��ت ک��ه تاکنون‬ ‫نمایش��گاه نداشته اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه برگزار می شود‬ ‫تا مدرس��ه های غیردولتی بتوانند دس��تاوردهای خود را‬ ‫نمایش دهند‪ .‬بخش غیردولتی به این اقدام نیاز دارد چون‬ ‫به هرحال مش��غول یک فعالیت اقتصادی است و با والدین‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬بده بس��تان مال��ی دارد؛ بنابراین باید بتواند‬ ‫عملکرد و کارنامه خود را در قالب یک نمایشگاه به نمایش‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬از ط��رف دیگر به جایی نیاز بود که مدرس��ه های‬ ‫غیردولتی بتوانند خ��ود را معرفی و عرضه کنند‪ .‬برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه انتخاب را برای مردم‪ ،‬راحت تر و اگاهانه تر‬ ‫می کند‪ .‬انه��ا پیش تر فقط از طریق اعالن ه��ا و تابلوهای‬ ‫ی و ش��نیده ها برای فرزندان خود مدرس��ه انتخاب‬ ‫تبلیغات ‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‪ ،‬فرصتی برای تبادل تجربه‬ ‫وی در تکمیل این قسمت از سخنان خود به عامل سومی‬ ‫ک��ه برگزاری نمایش��گاه را ضروری کرده بود‪ ،‬اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬جایی برای تبادل تجربه وجود نداش��ت‪ .‬والدین‬ ‫نمی توانستند تجربه های خود را در اختیار دیگران بگذارند‬ ‫یا از تجربه های دیگران استفاده کنند‪ .‬یکی از اهداف اصلی‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای مدرس��ه های غیردولتی ان است‬ ‫که محلی باشد برای تبادل تجربه‪.‬‬ ‫‹ ‹مکان�ی ب�رای ط�رح ش�یوه های نوی�ن‬ ‫‹ ‹نمایشگاه را بین المللی می کنیم‬ ‫ش��ورا بلندمدت فکر می کند و اگر این نمایش��گاه در س��طح داخلی با‬ ‫موفقیت برگزار شود‪ ،‬به طور حتم‪ ،‬ان را بین المللی خواهیم کرد منظور‬ ‫از بین المللی ش��دن ان اس��ت که مدرسه های کشورهای دیگر منطقه‪،‬‬ ‫به ویژه کشورهای اسالمی برای حضور در نمایشگاه دعوت شوند‬ ‫مدرسه داری‬ ‫رئی��س نمایش��گاه دس��تاوردهای مدرس��ه ها و مراکز‬ ‫غیردولت��ی در ادام��ه گفت وگو‪ ،‬چند ه��دف مهم دیگری‬ ‫که این نمایش��گاه دنبال می کنند را برشمرد و اظهارکرد‪:‬‬ ‫تقوی��ت رویک��رد پژوهش مح��وری یکی دیگ��ر از اهداف‬ ‫نمایش��گاه اس��ت‪ .‬معتقدیم مدرس��ه های غیردولتی اگر‬ ‫بتوانند روحیه پژوهشگری و مهارت اموزی را نهادینه کنند‬ ‫به س��ود روند توسعه کشور تمام خواهد شد‪ .‬در این صورت‬ ‫مدرسه های غیردولتی به لحاظ کمی و کیفی رشد خواهند‬ ‫کرد و ش��اهد رشد بیش��تر دانش اموزان در ابعاد گوناگون‬ ‫اموزشی‪ ،‬تربیتی‪ ،‬اخالقی و مهارت اموزی خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اسناد باالدستی غنی‪ ،‬اما ناکافی‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای مدرسه های غیردولتی می تواند‬ ‫ایده ه��ای جدی��دی به نظام اموزش��ی کش��ور ارائه کند‪.‬‬ ‫ناصرالملک��ی ضمن بیان ای��ن مطلب اظهار کرد‪ :‬اس��ناد‬ ‫باالدستی ما در حوزه اموزش وپرورش بسیار غنی هستند‪.‬‬ ‫سند تحول بنیادین اموزش وپرورش‪ ،‬کامل و تحول افرین‬ ‫و نقش��ه را ه بس��یار خوبی اس��ت‪ ،‬ولی به روش های نوین‬ ‫مدرس��ه داری نیاز داریم‪ .‬نمایشگاه می خواهد محلی باشد‬ ‫برای تبادل تجربه ها و ایده های مدیران مدرسه ها‪.‬‬ ‫‹ ‹اول‪ :‬رویکردها‬ ‫ناصرالملکی در تش��ریح بخش های گوناگون نمایشگاه‬ ‫گفت‪ :‬در بخش «رویکردها» بیشتر به اهداف‪ ،‬چشم اندازها‬ ‫و برنامه ها توجه می ش��ود‪ .‬موارد گفته ش��ده ممکن است‬ ‫در قال��ب پاورپوینت و کارگاه ارائه ش��وند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫فالن مدرس��ه می تواند چش��م اندازی که برای رس��یدن‬ ‫دانش اموزان خود به نقطه مش��خصی از رش��د و پیشرفت‬ ‫اندیشیده را شرح دهد و برنامه ای که برای رسیدن به هدف‬ ‫مدیر موسسه پردیس خرد در گفت وگو با‬ ‫به اعتقاد موس��س و مدیر موسس��ه پردیس خرد‪ ،‬هنرس��تان ها‬ ‫مظلوم واقع شده اند و پوشش رسانه ای چندانی دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫س��ارا عزت پور می گوید‪ :‬نمایشگاه دستاوردهای مدرسه ها و مراکز‬ ‫غیردولتی فرصتی است که می توان از ان برای بیان اهمیت و جایگاه‬ ‫هنرستان ها در بازار کار بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬عکاس��ی‪ ،‬طراحی لباس‪ ،‬نقشه کشی و بیشتر‬ ‫رش��ته هایی که در هنرس��تان ها تدریس می ش��وند‪ ،‬به طور عمده‪،‬‬ ‫کاربردی هس��تند و دانش اموختگان این قبیل رشته ها‪ ،‬در صورت‬ ‫دریافت اموزش های باکیفیت و استاندارد می توانند بسیار زودتر از‬ ‫رش��ته های دیگر وارد بازار کار شوند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬با رئیس یکی‬ ‫از همین هنرس��تان ها به گفت وگو نشس��تیم تا از او درباره وضعیت‬ ‫هنرس��تان های غیردولتی و نی��ز نحوه حضور ای��ن بخش مهم در‬ ‫نمایشگاه دستاوردها سوال کنیم‪.‬‬ ‫موس��س اموزشگاه پردیس خرد نخس��ت به معرفی این مجتمع‬ ‫اموزش��ی پرداخت و در ادامه اظهارکرد‪ :‬به جرات می توان گفت که‬ ‫مجتمع خرد‪ ،‬تنها مجتمعی است که فقط دانش اموزان هنرستانی‬ ‫را زیرپوش��ش ق��رار می ده��د‪ .‬مجتم��ع در دو مقط��ع کاردانی و‬ ‫کارشناسی‪ ،‬به هنراموزان اموزش می دهد و انها را برای کنکورهای‬ ‫مرتبط اماده می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال افرینی را جدی گرفته ایم‬ ‫موس��س پردیس در ادامه‪ ،‬اصول اموزش��ی این موسسه را بیان‬ ‫ناصرالملک��ی در تکمی��ل بحث بخش های نمایش��گاه‬ ‫افزود‪ :‬در مجموع نمایش��گاه می خواهد ش��یوه های نوین‬ ‫مدرس��ه داری‪ ،‬چشم اندازها‪ ،‬دس��تاوردها و زیرساخت ها‬ ‫را در مع��رض دید مردم‪ ،‬مس��ئوالن نهادها و س��ازمان ها‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس و رس��انه ها قرار دهد‪ .‬متاس��فانه بخش‬ ‫اموزش غیردولتی و موفقیت های ان‪ ،‬چندان شناس��انده‬ ‫نش��ده است و ش��ورای هماهنگی موسس��ان مدرسه های‬ ‫غیردولت��ی می خواه��د فرصت الزم ب��رای معرفی بخش‬ ‫غیردولت��ی را فراه��م اورد ت��ا در نهایت ارتب��اط و تعامل‬ ‫بهت��ری ایجاد ش��ود‪ .‬ش��ورا بلندمدت فک��ر می کند و اگر‬ ‫این نمایش��گاه در س��طح داخلی‪ ،‬با موفقیت برگزار شود‪،‬‬ ‫به ط��ور حت��م‪ ،‬ان را بین المللی خواهیم ک��رد‪ .‬منظور از‬ ‫بین المللی ش��دن ان اس��ت که مدرس��ه های کشورهای‬ ‫دیگر منطقه‪ ،‬به ویژه کش��ورهای اس�لامی دعوت ش��وند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر مدرس��ه های خ��ود را تش��ویق خواهیم‬ ‫کرد ک��ه در نمایش��گاه های مش��ابه بین المللی ش��رکت‬ ‫کنند‪ .‬در منطقه ما نمایش��گاه مهم و شناخته ش��ده ای در‬ ‫امارات برگزار می شود‪ .‬انگلیس‪ ،‬کانادا‪ ،‬استرالیا‪ ،‬کره‪ ،‬چین‬ ‫و روس��یه ازجمله کشورهایی هس��تند که این نمایشگاه را‬ ‫همه س��اله برگزار می کنند‪ .‬نمایشگاه بهترین رسانه برای‬ ‫عرضه دس��تاوردها اس��ت و امیدواریم نمایش��گاه امسال‬ ‫به خوبی و با موفقیت برگزار شود‪.‬‬ ‫تاکید کرد‬ ‫نمایشگاه دستاوردها‪ ،‬فرصتی برای هنرستان ها‬ ‫وی دراین ب��اره گف��ت‪ :‬براس��اس برنامه ری��زی به عمل امده‪ ،‬یک‬ ‫کلی��پ تهیه کرده ایم و از طریق ان؛ فض��ا و حال و هوای کالس ها‪،‬‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬دستاوردها‪ ،‬دست سازه های دانش اموزان‪ ،‬طرح درس ها‬ ‫و فعالیت های پژوهشی را به نمایش عموم بازدیدکنندگان خواهیم‬ ‫گذاش��ت‪ .‬خالصه با دس��ت پر به نمایش��گاه می رویم و هر انچه بر‬ ‫موفقیت ها و دس��تاوردهای پردیس خرد شهادت می دهد را عرضه‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هنرستان ها مظلوم واقع شده اند‬ ‫کرد و گفت‪ :‬س��عی کرده ایم در چارچوب اصول سند تحول بنیادین‬ ‫اموزش وپرورش کار کنی��م‪ .‬مدیریت مجموعه عالوه بر جنبه های‬ ‫اموزشی و زیباشناختی به بعد تربیتی هنراموزان خود توجه داشته‬ ‫و خوشبختانه در تمام این زمینه ها عملکرد درخشانی داشته است‪.‬‬ ‫عزت پ��ور در ادام��ه ب��ه یک��ی دیگر از ابع��اد مهم ای��ن مجتمع‬ ‫اش��اره و اظهارک��رد‪ :‬مجتم��ع پردی��س خ��رد به بح��ث اموزش‬ ‫بس��نده نکرد و س��عی کرده در زمینه اش��تغال و اش��تغال افرینی‬ ‫ه��م فع��ال و نواور باش��د‪ .‬م��ا به ط��ور رای��گان از هنرس��تان ها‪،‬‬ ‫کارام��وز می گیری��م و در حوزه های��ی مانن��د صنایع دس��تی‪،‬‬ ‫دوره های اموزش��ی برگ��زار می کنیم و دست س��ازه های انها را در‬ ‫نمایش��گاه هایی که ب��رای همین موضوع دای��ر می کنیم به فروش‬ ‫می رسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹غیردولتی ها‪ ،‬پیشتاز در نواوری‬ ‫موسس مجتمع پردیس خرد در ادامه به بحث نواوری و خالقیت‬ ‫در بخ��ش ام��وزش خصوصی پرداخت و تصریح کرد‪ :‬مدرس��ه ها و‬ ‫مراکز غیردولتی در مقایس��ه با مدرس��ه ها و مراکز دولتی‪ ،‬نواورتر‬ ‫هس��تند‪ .‬دس��ت بخش خصوصی بازتر اس��ت‪ .‬دلیل اصلی نواورتر‬ ‫ب��ودن بخش خصوصی ان اس��ت ک��ه مدیر فالن مدرس��ه یا مرکز‬ ‫مهارت ام��وزی دولتی‪ ،‬منابع مالی ک��ه در اختیار بخش خصوصی‬ ‫قرار دارد را در اختیار ندارد‪ .‬این مسئله باعث می شود مدیران دولتی‬ ‫برای انجام هر ایده جدیدی به دریافت مجوز‪ ،‬نیاز داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ موفقیت های خود را به نمایش می گذاریم‬ ‫از موس��س موسسه پردیس خرد درباره نحوه حضور این موسسه‬ ‫در نمایش��گاه دستاوردهای مدرس��ه های غیردولتی سوال کردیم‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح فوای��د ای��ن نمایش��گاه اظهارکرد‪ :‬بدون ش��ک‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬به حال فعاالن ح��وزه اموزش وپ��رورش مفید خواهد‬ ‫بود‪ .‬من در کنار اموزش��گاه داری‪ ،‬در حوزه اموزش وپرورش دولتی‬ ‫هم فعال هس��تم و هم��واره بر این اعتقاد بوده ام که این نمایش��گاه‬ ‫فرصت خوب و ارزش��مندی است و از طریق ان می توان بسیاری از‬ ‫مطالب گفته نش��ده درباره اموزش غیردولتی را با مردم به اشتراک‬ ‫گذاشت‪ .‬متاسفانه هنرستانی ها‪ ،‬مظلوم واقع شده اند و هیچ پوشش‬ ‫رس��انه ای دریافت نمی کنند‪ .‬تاکنون ندیده ام که رسانه ای‪ ،‬اخبار و‬ ‫رویدادهای این بخش مهم از جامعه اموزش وپرورش ما را پوش��ش‬ ‫ده��د‪ .‬اکنون فرصت خوبی دس��ت داده که بت��وان جامعه و به ویژه‬ ‫والدین و دانش اموزان را از اهمیت هنرس��تان و رشته های ان اگاه‬ ‫کرد‪ .‬وقت ان رسیده که بدانیم جامعه در کنار پزشک و مهندس به‬ ‫دانش اموختگان ماهر هنرستان ها هم نیاز دارد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع اموزشی صالحین‪:‬‬ ‫اولویت نمایشگاه‪ ،‬دانش اموزان باشد‬ ‫به اعتقاد مدیر مجتمع اموزش��ی صالحین در امر تعلیم و تربیت‬ ‫دانش اموزان باید به تفاوت های شخصیتی انها احترام گذاشت و از‬ ‫پیچیدن نسخه های واحد‪ ،‬خودداری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در اس��تانه نخستین نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫مدرس��ه های غیردولتی هس��تیم‪ .‬یک��ی از بخش ه��ای مهم این‬ ‫نمایشگاه «چشم اندازها» اس��ت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬با مدیر مجتمع‬ ‫اموزش��ی صالحین به گفت وگو نشستیم تا بدانیم این مجتمع‪ ،‬چه‬ ‫چش��م اندازی برای مدرسه های خود ترس��یم کرده است‪ .‬گفتنی‬ ‫است که نخس��تین دوره نمایش��گاه دس��تاوردهای مدرسه های‬ ‫غیردولتی و صنایع اموزشی وابسته‪ ۵ ،‬تا ‪ ۸‬اسفند برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تربیت شدن‪ ،‬مهم تر از تربیت کردن‬ ‫مجید اسدی در ابتدای سخنان خود به وضعیت اموزش وپرورش‬ ‫کشور اش��اره کرد و گفت‪ :‬بعضی ها دنبال تربیت کردن هستند اما‬ ‫ب��ه اعتقاد من باید دنبال تربیت ش��دن ب��ود‪ .‬تربیت کردن با اجبار‬ ‫همراه اس��ت ولی تربیت ش��دن اختیاری اس��ت‪ .‬متاس��فانه نگاه‬ ‫اموزش وپرورش ما بیش��تر از نوع نخست اس��ت‪ .‬دید ما دستوری‬ ‫‹ ‹حضور دانش اموزان در اولویت نمایشگاه باشد‬ ‫مجی��د اس��دی از حض��ور مجتم��ع مدرس��ه های صالحین در‬ ‫ی غیردولتی خبر‬ ‫نخستین دوره نمایشگاه دستاوردهای مدرسه ها ‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬البته بعضی زمینه ها به عنوان مثال‪ ،‬روابط انس��انی را‬ ‫نمی توان به نمایش عام گذاش��ت‪ .‬در ای��ن زمینه ها باید اجازه داد‬ ‫ک��ه بچه ها خود س��خن بگویند‪ .‬باید در نمایش��گاه‪ ،‬فضایی فراهم‬ ‫شود که دانش اموزان صحبت کنند تا مشخص شود ایا توانسته اند‬ ‫حداقل های ارتباط اجتماعی را یاد بگیرند یا نه؟‬ ‫‹ ‹فقط ضعف ها را می بینند‬ ‫اس��ت و به تفاوت های ش��خصیتی دانش اموزان توجه نمی کنیم‪.‬‬ ‫دانش ام��وزان متفاوت هس��تند و ب��ه برنامه اموزش��ی و تربیتی‪،‬‬ ‫متف��اوت نیاز دارن��د‪ .‬یکس��ان دیدن انه��ا ظالمانه اس��ت‪ .‬ما در‬ ‫چش��م انداز و ماموریت مجتمع یک ش��عار داریم‪ :‬مدرسه زندگی‬ ‫س��الم‪ .‬به اعتقاد ما مدرسه جایی است که کودکان باید در ان نحوه‬ ‫زندگی کردن را بیاموزند‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتمع صالحی��ن درب��اره اهمیت برگزاری نمایش��گاه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مدرس��ه های غیردولتی زیر هجمه ش��دیدی هستند‪.‬‬ ‫متاس��فانه نوع نگاه به بخش خصوصی‪ ،‬منفی است و کوچک ترین‬ ‫معایب و ایرادهای مدرس��ه های غیردولتی به س��رعت برجس��ته‬ ‫می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه ها می تواند مردم را از توانمندی های این‬ ‫مدرس��ه ها اگاه کند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬مردم بای��د بدانند که درصد‬ ‫زی��ادی از قبول��ی در کنکور‪ ،‬ب��ه مدرس��ه های غیردولتی مربوط‬ ‫می شود‪ .‬باید در کنار ضعف ها‪ ،‬توانمندی ها و دستاوردها را هم دید‬ ‫و نمایش��گاه فرصت خوبی برای نمایش دستاوردهاست‪ .‬چه خوب‬ ‫است که مدرسه ها‪ ،‬اهداف و برنامه های خود را در قالب پاورپوینت‬ ‫و کارگاه اموزشی ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفاقت‪ ،‬بهتر از رقابت‬ ‫وی در ادام��ه به بحث زمان بندی برگزاری نمایش��گاه پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬به نظر می رس��د زمان برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬درست نباشد‪.‬‬ ‫وس��ط هفته‪ ،‬مدرسه ها درگیر هستند و چه خوب بود که نمایشگاه‬ ‫به اخر هفته موکول می ش��د‪ .‬در این صورت‪ ،‬حضور خانواده ها هم‬ ‫تسهیل می شد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬برگزاری این نمایشگاه باید خیلی‬ ‫زودتر از این ها به اطالع مدرسه ها می رسید تا امادگی الزم را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه این بخش از سخنان خود افزود‪ :‬امیدوارم نمایشگاه‬ ‫فرصتی برای رفاقت باشد نه رقابت‪ .‬شعار جهانی اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫«اموزش وپرورش برای همه» اس��ت‪ .‬بای��د به دنبال ایجاد رقابت و‬ ‫هم افزایی و همفکری بود که زمینه انتقال تجربه ها فراهم شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫فرصت ‪ ۴‬ماهه را دریابیم‬ ‫تعامل با دنیا بدون ‪ FATF‬میسر نیست‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی(‪ ،)FATF‬بار دیگر تعلیق ایران‬ ‫از فهرس��ت س��یاه را تمدید کرد و فرص��ت ‪ ۴‬ماهه به‬ ‫ایران داد‪.‬‬ ‫ای��ن برای چندمین بار اس��ت که مهل��ت ایران برای‬ ‫تصویب قوانین این س��ازمان تمدید می شود‪ .‬گروه ویژه‬ ‫اقدام مال��ی (‪ )FATF‬جمع��ه اعالم کرد ک��ه تا ژوئن‬ ‫‪(۲۰۱۹‬تی��ر ‪ )۹۸‬به ایران مهل��ت می دهد تا انتظاراتش‬ ‫را در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریس��م و پولشویی‬ ‫براورده کن�� د و قوانین الزم در این زمینه را به تصویب‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫این گروه اعالم کرده اس��ت که هنوز موارد ناتمامی‬ ‫درباره خواس��ته های ای��ن گروه از ایران وج��ود دارد و‬ ‫انتظار دارد که ایران هر چه س��ریع تر خط مش��ی خود‬ ‫را اصالح کند‪.‬‬ ‫ای��ن گروه همچنین تاکید کرده اس��ت که اگر ایران‬ ‫تا ژوئن ‪ ( ۲۰۱۹‬تیر ‪ )۹۸‬قوانین مرتبط با استانداردهای‬ ‫‪ FATF‬را اجرایی نکند ارزیابی نظارتی خود از شعبه ها‬ ‫و نهاده��ای وابس��ته ب��ه موسس��ه های مالی ای��ران را‬ ‫الزم االجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫حاال کشورمان‪ ۴ ،‬ماه دیگر یعنی تا حوالی تیر فرصت‬ ‫دارد که قوانین مربوط به پولشویی تامین مالی تروریسم‬ ‫را در پارلم��ان به تصویب برس��اند‪ .‬اینها‪ ،‬همان لوایحی‬ ‫هس��تند که به دلی��ل اختالف های مجلس و ش��ورای‬ ‫نگهبان‪ ،‬فعال در صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام قرار دارند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫واکنش بانک مرکزی به تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران‬ ‫روابط عموم��ی بانک مرکزی ضمن قدردانی از نهادهای تصمیم گیر کش��ورمان که با تصویب دو الیحه اصالح‬ ‫قوانین مربوط به مبارزه با پولش��ویی و مبارزه با تامین مالی تروریس��م‪ ،‬زمینه تمدید دوباره تعلیق اقدام تقابلی‬ ‫علیه ایران را موجب شدند‪ ،‬از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (‪ ) FATF‬استقبال کرد‪ .‬روابط عمومی بانک مرکزی‬ ‫اب��راز امیدواری کرد که دو الیح��ه باقی مانده نیز هرچه زودتر تعیین تکلیف ش��ود‪ .‬روابط عمومی بانک مرکزی‬ ‫همچنین اعالم کرد با اینکه ابزار اعالم ش��ده از طرف ‪ ۳‬کش��ور اروپایی برای تجارت وکانال مالی با ایران بسیار‬ ‫کمتر از تعهد اروپایی ها برای جلوگیری از شکست برجام است‪ ،‬برای نشان دادن تعامل به زودی شرکت متناظر‬ ‫با ان را که در جریان تاسیس است برای شروع همکاری با اروپا معرفی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت لوایح چهارگانه‬ ‫دول��ت ‪ ۴‬الیحه برای راه نیافتن به فهرس��ت س��یاه‬ ‫گروه ویژه اق��دام مالی علیه پولش��ویی (‪ )FATF‬ارائه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی که‬ ‫این الیحه در ش��ورای نگهبان به تایید رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جزو‬ ‫نخستین الیحه ای بود که ش��ورای نگهبان ان را تایید‬ ‫ک��رد‪ .‬الیحه الحاق ب��ه کنوانس��یون بین المللی مقابله‬ ‫ب��ا تامین مالی تروریس��م‪ ،‬از لوایح چهارگانه اس��ت که‬ ‫مجلس ان را تصویب کرده اما از س��وی شورای نگهبان‬ ‫رد ش��ده اس��ت‪ .‬الیحه پالرمو نیز از دیگر لوایحی است‬ ‫که در مجلس شورای اسالمی تصویب شده اما به دلیل‬ ‫مخالفت ش��ورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام ارجاع شده اما مجمع تا کنون‬ ‫نتوانسته تصمیمی بگیرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با حذف ایران از فهرست سیاه‬ ‫‪ ،FATF‬ای��ن مه��م عاملی کلیدی برای ثبات نس��بی‬ ‫اقتص��اد ایران و تس��هیل مب��ادالت مال��ی و تجاری با‬ ‫س��ایر کشور در شرایط تحریم خواهد شد‪ .‬از این رو‪ ،‬بر‬ ‫تصویب لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی‬ ‫تروریسم در فرصت پیش امده تاکید دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تنش های اقتصادی‬ ‫احمد کیمیایی اس��دی ‪ ،‬عضو کمیس��یون بازار پول و‬ ‫س��رمایه اتاق تهران در این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه تعلی��ق دوباره اقدام تقابل��ی علیه ایران‪،‬‬ ‫خبر خوبی اس��ت که باید ان را به ف��ال نیک گرفت و‬ ‫از فرص��ت ‪ ۴‬ماهه ای که به ایران در راس��تای براورده‬ ‫شدن انتظارات این گروه در زمینه مبارزه با تامین مالی‬ ‫تروریس��م و پولشویی داده است اس��تفاده الزم را کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این گروه ب��ه ایران فرصت داده تا موارد ناتمامی‬ ‫که درباره خواس��ته های این گروه از ای��ران وجود دارد‬ ‫به پایان برس��د که از این فرصت باید اس��تفاده و برای‬ ‫تصویب سایر لوایح اقدام های اساسی شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه به نظر می رس��د اقدام های مثبت‬ ‫و تصوی��ب دو الیحه اصالح قوانی��ن مربوط به مبارزه با‬ ‫پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در مدت اخیر‬ ‫زمین��ه تمدید دوباره تعلیق اق��دام تقابلی علیه ایران را‬ ‫موجب ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود نتیجه‬ ‫مثب��ت این اقدام ه��ا‪ ،‬ضروری اس��ت در زمینه تصویب‬ ‫الیحه الحاق به کنوانس��یون بین المللی مقابله با تامین‬ ‫مال��ی تروریس��م و الیح��ه پالرمو هم هرچه س��ریع تر‬ ‫تصمیم گیری ش��ود و این لوایح هم به تصویب برسد تا‬ ‫از این بابت ش��رایط برای خروج دائمی ایران از فهرست‬ ‫سیاه گرو ه ‪ FATF‬فراهم شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با بیان اینکه امیدواریم هرچه‬ ‫س��ریع تر موضوع پیوستن به گروه ‪ FATF‬به سرانجام‬ ‫مثبتی برسد یاداور شد‪ :‬باید قبول کنیم بحث هایی که‬ ‫درباره تصویب ش��دن یا نش��دن لوایح دولت در زمینه‬ ‫راه نیافتن به فهرس��ت سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه‬ ‫پولشویی به گوش می رسد‪ ،‬بر وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫تاثیر منفی خواهد داشت و تنش ایجاد می کند‪ ،‬به ویژه‬ ‫در ح��وزه ارزی کش��ور‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬امیدواریم موضوع‬ ‫‪ FATF‬هرچه س��ریع تر به سرانجام مناسبی برسد زیرا‬ ‫بی تردی��د تصویب ان به ثبات اقتصادی کش��ور کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است در ش��رایط تحریم که‬ ‫فش��ارهای زیادی بر بخش های مختلف کشور تحمیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬کش��ورهایی هنوز هس��تند که تمایل به‬ ‫همکاری و تعامل با ایران دارند که پیش نیاز گس��ترش‬ ‫این تعامالت مان با ش��ریکان تجاری م��ان همین بحث‬ ‫پیوس��تن به ‪ FATF‬اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬پیوس��تن به‬ ‫‪ FATF‬توصیه کشورهایی مانند چین‪ ،‬روسیه و ترکیه‬ ‫اس��ت که ما باالترین حجم مبادالت تج��اری را با انها‬ ‫داریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬ضروری است هرچه زودتر‬ ‫تصویب لوایح چهارگانه دولت به شکل کامل به سرانجام‬ ‫برسد تا این امر زمینه تسهیل مبادالت مالی و اقتصادی‬ ‫را برای فعالیت های اقتصادی کش��ور با س��ایر کشورها‬ ‫فراهم کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با توجه به ش��رایط فعلی باید‬ ‫تالش کنیم تا از همه ظرفیت های اقتصادی کش��ور به‬ ‫ش��کل مناسب بهره بگیریم تا شاید از این بابت اثرهای‬ ‫منف��ی تحریم بر بخش های اقتصادی کاهش یابد‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق تهران معتقد است‬ ‫اگر لوایح‪ ،‬نهایی و نظام مالی ما به استانداردهای جهانی‬ ‫نزدیک تر ش��ود می ت��وان امیدوار ب��ود بهانه گیری های‬ ‫کشورها برای تعامل با ایران از بین برود‪.‬‬ ‫‹ ‹ کاهش ریسک اعتباری و مالی ایران‬ ‫همچنین علی صادقین‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و اس��تاد‬ ‫دانش��گاه در این زمینه در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه تمدید دوباره تعلیق ایران از فهرست سیاه کارگروه‬ ‫اقدام مالی (‪ )FATF‬به مدت ‪ ۴‬ماه‪ ،‬خبر مثبتی اس��ت‬ ‫که می تواند فرصت مناسبی را در اختیار ایران قرار دهد‬ ‫که بتواند خودش را با قوانین این کارگروه تطبیق دهد‬ ‫اف��زود‪ :‬باید قبول کنیم که برای ارتباط با دنی ا و حضور‬ ‫در بازارهای بین المللی و ب��رای اینکه به امر صادرات و‬ ‫واردات کاال ادام��ه دهیم‪ ،‬بدون تردید نیاز به سیس��تم‬ ‫بانکی و مالی بین المللی داریم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ما حتی برای اینکه بتوانیم با کش��ورهای‬ ‫منطقه و ش��ریکان تجاری مان ارتباط داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫این امر باید با قبول رعای��ت مقررات بین المللی همراه‬ ‫باش��د و این امر می تواند با پیوستن دائمی به ‪FATF‬‬ ‫ممکن ش��ود‪ .‬ما در مدت اخیر به صورت موقت از قرار‬ ‫گرفتن در فهرس��ت سیاه ‪ FATF‬تعلیق شدیم که این‬ ‫موضوع باعث کاهش نس��بی ریسک اعتباری و مالی ما‬ ‫در س��طح بین المللی شد و این زمینه را فراهم کرد که‬ ‫همچن��ان با موسس��ه های مالی محدودی در ش��رایط‬ ‫تحریم ارتباط داشته باشیم که این مهم می تواند تداوم‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬مش��خص اس��ت که ای��ن فرصت‬ ‫‪ ۴‬ماه��ه که ب��ار دیگر به ایران داده ش��ده اس��ت‪ ،‬برای‬ ‫کش��ور ما اهمیت دارد و می توان��د در این مدت با کار‬ ‫کارشناس��ی بیشتر و بررس��ی تمامی جنبه های مرتبط‬ ‫با لوای��ح پیش نی��از ‪ ، FATF‬ازجمله الیح��ه پالرمو و‬ ‫‪ CFT‬تصمیم گیری ش��ود و این فرص��ت را در اختیار‬ ‫اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام قرار دهد که‬ ‫در ای��ن زمینه ب��دون اقدام عجوالنه تصمیم مناس��بی‬ ‫برای سرنوش��ت اینده اقتصاد کش��ور بگیرند‪ .‬به گفته‬ ‫ش رو صادرکنن��دگان و فعاالن‬ ‫صادقی��ن‪ ،‬در ‪ ۴‬ماه پی ‬ ‫اقتصا د می توانند از این فرصت ایجاد ش��ده برای تعامل‬ ‫و مبادالت هر چه بیش��تر با شریکان تجاری شان اقدام‬ ‫کنن��د و از طریق کانال مالی ایجاد ش��ده با اروپایی ها‪،‬‬ ‫امتیازاتی را ب ه دست اورند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬این ‪ ۴‬ماه تنفس‬ ‫خوبی است که فراهم شده است‪ .‬این کارشناس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اما در نهایت در این ‪ ۴‬ماه باید تکلیف تصویب لوایح‬ ‫مبارزه با پولش��ویی مشخص و فارغ از بحث تحریم ها و‬ ‫محدودیت های ایجاد ش��ده‪ ،‬به جزئیات مرتبط با لوایح‬ ‫پیش نیاز ‪ FATF‬با دقت بیشتری پرداخته شود‪.‬‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫ ایران کیش‬ ‫افزایش سرمایه می دهد‬ ‫علی صادقین‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹امور بانکی تاجران تسهیل شد‬ ‫رئی��س کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی توافق‬ ‫اخی��ر ایران و عراق در زمینه مس��ائل بانک��ی را مثبت و گامی‬ ‫به جلو توصیف کرد و اف��زود‪ :‬با این توافق هزینه های زائران و‬ ‫تاجران کاهش یافته و تس��هیل می شود‪ .‬کوروش پرویزیان در‬ ‫گفت وگو با ایبِنا درباره توافق های اخیر بانکی ایران و عراق که‬ ‫در س��فر عبدالناصر همتی ‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی به بغداد‬ ‫حاصل ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ارتباطات مردمی بین ایران و عراق بس��یار‬ ‫باالس��ت و زائران بس��یاری از هر دو کش��ور به عتبات عالیات‬ ‫و ش��هرهای مشهد‪ ،‬قم و شیراز در س��ال سفر می کنند‪ .‬وی با‬ ‫تاریخ��ی توصیف کردن روابط مردم��ی و تجاری ایران و عراق‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه ساالنه میلیون ها نفر از ایران و عراق‬ ‫تو امد‬ ‫به کش��ورهای مقابل سفر می کنند باید شرایط برای رف ‬ ‫انها مهیا باش��د که بخش��ی از این موضوع نی��ز متوجه نقل و‬ ‫انتقال های پولی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک پارس��یان ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬بانک‬ ‫پارس��یان دارای دو ش��عبه در کشور عراق اس��ت اما ما امکان‬ ‫افزایش ش��عب خود در این کش��ور را نیز داریم‪ .‬رئیس کانون‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری خصوصی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫زیرس��اخت الزم ب��رای ارتباط بی��ن کارت های بانک��ی ایران‬ ‫ب��ا عراق وج��ود داش��ته و اتباع دو کش��ور در ص��ورت توافق‬ ‫بانک های مرکزی می توانند از دس��تگاه های خودپرداز یا برای‬ ‫خرید اس��تفاده کنن��د‪ .‬پرویزیان توافق های اخیر حاصل ش��ده‬ ‫بی��ن بانک های مرکزی ای��ران و عراق را کمک به تس��هیل و‬ ‫کاه��ش هزینه های زائ��ران و تاج��ران و بازرگانان دو کش��ور‬ ‫خوان��د و افزود‪ :‬البت��ه این تواف��ق دارای موضوع های تکمیلی‬ ‫اس��ت که امیدواری��م به زودی و به تدریج ای��ن موضوع تکمیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از نادیده گرفتن عملکرد مثبت نظام بانکی‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی ایران با تش��ریح عملک��رد و مهم ترین‬ ‫اقدام ه��ای این بانک‪ ،‬از نادی��ده گرفتن اقدام های مثبت و قابل‬ ‫توجه نظام بانکی در کش��ور انتقاد کرد‪ .‬محمدرضا حسین زاده‬ ‫در گفت وگو با ایبِنا درباره عملکرد و دستاوردهای بانک ملی در‬ ‫طول س��ال های اخیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نسبت به عملکرد نظام بانکی‬ ‫کش��ور اغلب به صورت ناعادالنه قضاوت می شود و به نوعی به‬ ‫ نظام بانکی به دلیل نادیده گرفتن اقدام ها و خدمات ارائه ش��ده‬ ‫جفا می ش��ود‪ ،‬بانک ملی هم از این قاعده مس��تثنا نیست‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اما در طول سال های گذشته بانکی ملی به عنوان یکی از‬ ‫شناخته ش��ده ترین بانک ها توانسته خدمات مهم و قابل توجهی‬ ‫به مردم در تمامی نقاط کش��ور ارائه دهد‪ .‬مدیرعامل بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اقدام های مهم بانک ملی در خارج از کشور‪،‬‬ ‫تاسیس شعب در س��ایر کشورها است که پس از انقالب تعداد‬ ‫این ش��عب دو برابر ش��ده و در کش��ورهای زیادی حضور دارد‪.‬‬ ‫همچنین بانک ملی در چندین بانک در کش��ورهای مختلف به‬ ‫عنوان صاحب س��رمایه در حال فعالیت و ارائه خدمات است که‬ ‫بانک هایی قابل اعتماد و شناخته شده هستند‪ .‬حسین زاده ادامه‬ ‫داد‪ :‬در داخل کش��ور نیز بانک مل��ی در تمامی پروژه های مهم‬ ‫کش��ور حضور داشته به ویژه پروژهای زیر ساختی و دیربازده که‬ ‫بخش خصوصی تمایلی به ورود به این حوزه ندارد و بانک ملی‬ ‫ن‪ -‬زنجان ‪-‬‬ ‫با س��رمایه گذاری در این پروژه ها‪ ،‬مثل ازاد راه قزوی ‬ ‫ تبریز که از ش��اهراه های اتصال کش��ور به اروپا اس��ت‪ ،‬توانسته‬ ‫نقش بس��زایی داشته باش��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه بانک ملی‬ ‫در س��ایر پروژه ها اعم از پتروشیمی‪ ،‬پاالیشگاه‪ ،‬الستیک سازی‬ ‫و‪ ...‬حضور داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در توسعه کشور نقش بی بدیل ‬ ‫داش��ته به ویژه توس��عه نقاط مح��روم که توجی��ه اقتصادی و‬ ‫سرمایه گذاری ندارد اما بانک ملی به عنوان نماینده نظام بانکی‬ ‫و دولت وظیفه س��رمایه گذاری در این مناطق را دارد‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران‪ ،‬عدد قابل توجهی از اش��تغالزایی در‬ ‫کش��ور ناشی از سرمایه گذاری بانک ها در این پروژه ها و طرح ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین‬ ‫رئی��س اداره بانک��داری مج��ازی بان��ک ایران زمی��ن گفت‪:‬‬ ‫ایران زمین بوم در حقیقت یک اکوسیستم برای توسعه بانکداری‬ ‫دیجیتال اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ایران زمین‪،‬‬ ‫احمدرضا ایرجی زاده با اشاره به نقشی که پلتفرم ایران زمین بوم‬ ‫می تواند در توس��عه بانکداری دیجیتال و تجربه مشتری داشته‬ ‫ل روی تجربه مشتری‬ ‫باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنیان بانکداری دیجیتا ‬ ‫اس��توار است‪ .‬پیش از این تجربه مشتری از سوی خود بانک ها‬ ‫توسعه داده می ش د اما درحال حاضر این امر از سوی فین تک ها‬ ‫و ش��رکت هایی که در حوزه عملی��ات مالی فعالیت دارند انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬ایرجی زاده افزود‪ :‬این ش��رکت ها خدمات متنوعی را‬ ‫به مش��تریان ارائه می کنند که ممکن اس��ت بانک ها با توجه به‬ ‫محدودیت های ساختاری‪ ،‬نتوانند به ان حوزه ورو د کنند یا این‬ ‫موضوع برای بانک ها مستلزم صرف زمان و هزینه بسیاری باشد‬ ‫که انجام ان برای بانک به صرفه نباش��د‪ .‬اما شرکت های کوچک‬ ‫این امکان را دارند تا با ش��ناخت بازار و خواس��ته مشتریان در‬ ‫محدوده فعالیت خودش��ان‪ ،‬با ارائه خدم��ات خالقانه موجبات‬ ‫بهبود تجربه مش��تریان را در ان حوزه فراهم کنند‪ .‬وی درباره‬ ‫نقش پلتفرم ایران زمین بوم در ارتباط مشتریان با شرکت هایی‬ ‫که در حوزه های مختلف مالی‪ ،‬بیمه ای و خدماتی فعالیت دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های اخیر در بانکداری باز فقط شیوه های بانکی‬ ‫ب��ا تصدیق هویت در زم��ان تراکنش‪ ،‬مانن�� د کارت به کارت و‬ ‫گرفت��ن موجودی و صورتحس��اب کارت مطرح ب��ود و به دلیل‬ ‫ل همه خدمات بانکی به طور کامل‬ ‫موان��ع موجود به طور معمو ‬ ‫بان��ک مرک��زی رق��م کل س��پرده های بخش‬ ‫غیردولت��ی ن��زد بانک ها و موسس��ه های اعتباری‬ ‫غیر بانکی را در ‪ ۹‬ماه امس��ال ‪ ۱،۷۱۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعالم کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس امار‬ ‫بانک مرکزی از ‪ ۹‬ماه نخس��ت بخش پولی و بانکی‬ ‫کشور‪ ،‬میزان مانده سپرده های بخش غیردولتی در‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتب��اری غیربانکی در ماه‬ ‫ یادش��ده در مجموع ‪ ۱،۷۱۹‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که نسبت به ماه مش��ابه سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۲۲‬درصد افزایش داشته است‪ .‬میزان سپرده های‬ ‫بخ��ش غیردولتی در این بانک ها و موسس��ه ه ا در‬ ‫اذ ر سال گذش��ته ‪ ۱،۴۱۰‬هزار میلیارد تومان و در‬ ‫اسفند سال پیش ‪ ۱،۴۸۵‬هزار میلیارد تومان بوده‬ ‫است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬از مجموع سپرده های‬ ‫بخ��ش غیردولت��ی ن��زد بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری غیربانکی‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ان مربوط به س��پرده های دیداری اس��ت که رقم‬ ‫این س��پرده ها نسبت به س��ال گذشته رشد ‪۴۳.۷‬‬ ‫درصدی داشته اس��ت‪ .‬میزان سپرده های دیداری‬ ‫بانک ها در اذ ر س��ال گذش��ته ‪ ۱۳۸‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان و در اس��فن د همان س��ال ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بوده اس��ت‪ .‬بانک ها همچنین ‪ ۱،۴۰۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سپرده مدت دار از بخش غیردولتی‬ ‫جذب کرده اند که این رقم در مقایس��ه با اذ ر س��ال‬ ‫گذش��ته که ‪ ۱،۱۸۰‬هزار میلیارد تومان بوده‪ ،‬رشد‬ ‫حدود ‪ ۱۹‬درصدی و نسبت به اسفند سال گذشته‬ ‫رش��د ‪ ۱۳.۸‬درصدی داشته است‪ .‬اما بر اساس امار‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬میزان س��پرده های قرض الحس��نه‬ ‫بخ��ش غیردولت��ی ن��زد بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتب��اری غیربانکی ب��ه بیش از ‪ ۸۸‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان رس��یده و با افزایش ‪ ۲۷‬درصدی نس��بت به‬ ‫اذ ر سال گذشته همراه بوده است‪.‬‬ ‫سپرده های قرض الحس��نه در اذ ر سال گذشته‬ ‫ح��دود ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان و در اس��فند همان‬ ‫س��ال بیش از ‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬رقم سایر سپرده های بخش‬ ‫غیردولت��ی ن��زد بانک ها و موسس��ه های اعتباری‬ ‫غیربانکی نیز در اذر امسال ‪ ۲۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در اختیار عموم فین تک ها قرار نمی گرفت‪ ،‬در ضمن بانک ها به‬ ‫دلیل حفظ امنیت مش��تریان نمی توانستند شیوه هایی همچون‬ ‫تصدی��ق هویت مش��تری را در اختیار فین تک ه��ا قرار دهند و‬ ‫تصدیق هویت را به انها بس��پارند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬خوشبختانه در‬ ‫ایران زمین بوم با وجود س��امانه احراز هویت مرکزی این امکان‬ ‫وجود دارد که مشتری را در سرورهای بانک به صورت دیجیتال‬ ‫تصدی��ق هویت کرده و بعد اجازه اس��تفاده از خدمات بانکی را‬ ‫برای مشتری از طریق نرم افزار فین تک صادر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹با همراه بانک سینا حسابدار شخصی خود باشید‬ ‫بروزرسانی نسخه همراه بانک س��ینا امکانات جدید و مطلوبی را‬ ‫در زمینه دسترس��ی به خدمات بانک��ی در اختیار کاربران قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬از جمله امکاناتی که‬ ‫به تازگی در نس��خه جدید همراه بانک س��ینا به بهره برداری رسیده‬ ‫و می توان��د نقش مهمی در مدیریت مالی کاربران ایفا کند‪ ،‬خدمت‬ ‫حس��ابداری ش��خصی اس��ت‪ .‬از جمله مزایای ای��ن خدمت جدید‬ ‫می توان به مواردی چون مدیریت هزینه ها و درامدها‪ ،‬وجود تمامی‬ ‫تراکنش ها به صورت اتوماتیک در نرم افزار موبایل بانک و بی نیازی از‬ ‫ورود دستی اطالعات و ادغام تراکنش های گردش حساب ماهانه در‬ ‫صفحه سابقه تراکنش ها اشاره کرد‪ .‬همچنین کاربران همراه بانک‬ ‫سینا با این خدمت‪ ،‬امکان دسته بندی خودکار تراکنش ها براساس‬ ‫نوع تراکنش (واریز‪-‬برداش��ت)‪ ،‬امکان انتخاب فروشنده (پذیرنده)‬ ‫برای تراکنش های خرید یا برداش��ت در صفحه سابقه و تراکنش ها‬ ‫و مش��اهده نمودار دایره ای تراکنش ها براس��اس دسته بندی های‬ ‫تعیین ش��ده در دو بخش هزینه و درامد در منوی سابقه تراکنش ها‬ ‫را دارند‪ .‬نس��خه همراه بانک سینا به تازگی بروزرسانی و ‪ ۴‬سرویس‬ ‫حسابداری شخصی‪ ،‬خرید شارژ با تکانک‪ ،‬سرویس قبوض پیامکی‬ ‫و س��رویس پرداخت قبض ش��تابی برای خدمت رسانی مطلوب به‬ ‫کاربران‪ ،‬به ان اضافه شد‪.‬‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی ش��رکت کارت اعتب��اری ایران کیش‬ ‫موافقت کرد‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق به��ادار در پی درخواس��ت افزایش‬ ‫‪ ۳۰‬درص��دی س��رمایه ش��رکت کارت اعتب��اری‬ ‫ایران کیش‪ ،‬مجوز این افزایش سرمایه را صادر کرد‪.‬‬ ‫این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال به مبلغ ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫افزایش دهد‪ .‬این افزایش سرمایه از محل مطالبات‬ ‫حال ش��ده س��هامداران و اورده نق��دی تامین و به‬ ‫منظور اجرای طرح توس��عه و خرید دس��تگاه های‬ ‫پذیرنده عملیاتی می ش��ود‪ .‬یاداور می شود‪ ،‬شروع‬ ‫پذیره نویس��ی حداکثر تا ‪ ۶۰‬روز از تاریخ این مجوز‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪ .‬همچنین ش��روع نش��دن‬ ‫پذیره نویس��ی در مهلت مقرر‪ ،‬موج��ب ابطال این‬ ‫مجوز شده و انجام ان مستلزم دریافت مجوز جدید‬ ‫از این سازمان خواهد بود‪.‬‬ ‫م��اده ‪ ۲۱‬قان��ون ب��ازار اوراق بهادار‪،‬‬ ‫ب��ر مبنای ‬ ‫ثب��ت اوراق بهادار نزد س��ازمان‪ ،‬به منظور حصول‬ ‫اطمین��ان از رعایت مق��ررات قانونی و مصوبه های‬ ‫س��ازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزل ه تایید‬ ‫ی یا توصیه و سفارشی در‬ ‫مزایا‪ ،‬تضمین س��وداور ‬ ‫زمینه ش��رکت یا ط��رح مرتبط ب��ا اوراق بهادار‪ ،‬از‬ ‫سوی سازمان نیست‪.‬‬ ‫ مجمع فوق العاده‬ ‫بیمه البرز برگزار شد‬ ‫مجم��ع عمومی فوق العاده ش��رکت بیمه البرز‪،‬‬ ‫چهارش��نبه اول اسفند ‪ ۱۳۹۷‬با حضور بیش از ‪۸۷‬‬ ‫درصد از سهامداران این شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه الب��رز‪ ،‬در این‬ ‫مجم��ع ک��ه محمدرض��ا میری لواس��انی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدی��ره بیمه البرز به عنوان رئیس جلس��ه و‬ ‫نماین��دگان وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و بیمه‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران به عنوان ناظران‬ ‫جلسه حضور داشتند‪ ،‬اساسنامه شرکت بیمه البرز‬ ‫اصالح شد و به تصویب سهامداران حاضر در مجمع‬ ‫فوق العاده بیمه البرز رسید‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ مردم در بانک ها‬ ‫چقدر پول دارند؟‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ ‪:‬‬ ‫با اهدا ‪ 10‬جایزه ویژه از سوی موسسه‬ ‫دفتر دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی بسته شد‬ ‫س��ارا رش��ادی زاده‪ :‬دومین جش��نواره ملی پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی روز گذش��ته با اعالم برندگان این دوره به کار‬ ‫خ��ود پایان داد‪ .‬ایین اهدای جوایز برندگان جش��نواره ملی‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی در جریان همایش بین المللی صنعت‬ ‫نمایشگاهی برگزار شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقش حاکمیتی نمایش��گاه را عهده دار اس��ت به‬ ‫همین دلیل نمایشگاه های ایران با سایر جهان متفاوت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار ما حمایت بیش��تر و تشکیل کارگروه هایی‬ ‫برای رسیدگی به خواسته ها و مشکالت ما است‪ .‬نباید از نظر‬ ‫دور داش��ت که در مقطع فعلی‪ ،‬توجه به صنعت نمایشگاهی‬ ‫به دلیل نقشی که می تواند در رقابت افرینی‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی و توسعه گردشگری داشته باشد‪ ،‬اهمیت این حوزه‬ ‫دو چندان می ش��ود‪ .‬مرادی گفت‪ :‬تشکیل کارگروه شوراها‬ ‫می تواند باعث افزایش زمان اعطا مجوزها به ‪ ۳‬س��ال ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین می تواند مش��کالتی مانند عدم هماهنگی تعرفه با‬ ‫نرخ تورم را از بین ببرد و باعث تغییر رویکرد ایران در برپایی‬ ‫نمایشگاه های خارج کشور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه جزو اولویت های ما است‬ ‫‹ ‹برگزیدگان دومین رقابت‬ ‫عکس ها ‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در این همایش محمدرضا مودودی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت درباره‬ ‫صنعت نمایشگاهی گفت‪ :‬انتظارات‬ ‫از ای��ن صنع��ت زیاد اس��ت و همه‬ ‫می دانیم زمانی که ش��رایط کش��ور‬ ‫سخت تر می شود نقش ابزار ترویجی‬ ‫نیز مهم تر خواهد شد‪ .‬اگرچه امروز‬ ‫به دلیل شرایط تحریم با مشکالت گوناگونی به ویژه در حوزه‬ ‫صنعت نمایش��گاهی روبه رو هس��تیم و مجریان نمایشگاهی‬ ‫می دانن��د که جذب ش��رکت های نمایش��گاهی خارجی در‬ ‫نمایشگاه بین المللی داخلی دشوار شده است‪ .‬به همان اندازه‬ ‫بای��د بپذیری��م ش��رایط ایج��اب می کن��د ک��ه در موضوع‬ ‫توانمندی های داخلی کش��ور بیش��تر تالش کنیم و س��عی‬ ‫داش��ته باش��یم که نماینده های شایس��ته ای ب��رای معرفی‬ ‫ظرفیت ها و قابلیت ها در عرصه بین المللی باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه در زمینه تحریم و خنثی کردن ان اظهارکرد‪:‬‬ ‫نکت��ه حائ��ز اهمیت موض��وع برند ای��ران اس��ت و صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ویتری��ن توانمندی های و صنای��ع در داخل و‬ ‫خارج کش��ور اس��ت‪ .‬در ش��رایط فعلی و تحریم بیش از هر‬ ‫موضوع��ی حتی بی��ش از جابه جای��ی کاال و ارز به امید نیاز‬ ‫داری��م و بحث جنگ بین امید و ناامیدی اس��ت‪ .‬انچه بیش‬ ‫از همه در تحریم ها دنبال می شود ناامید کردن مردم نسبت‬ ‫به اینده اس��ت‪ .‬یکی از ابزارهای مهمی که این دسیس��ه را‬ ‫می تواند خنثی کند‪ ،‬صنعت نمایشگاهی است‪ .‬با وجود تمام‬ ‫مشکالتی که درگیر ان هستیم باید امید را بین مردم حفظ‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در ادامه درب��اره نگاه این‬ ‫سازمنان نس��بت به صنعت نمایش��گاهی چنین اشاره کرد‪:‬‬ ‫امروز مهم اس��ت که به صنعت نمایشگاهی که نقش ویترین‬ ‫صنعت و توانمندی های خدماتی کشور را دارد بهایی بیش از‬ ‫هر زمان بدهیم‪ .‬زمانی که صحبت از بها دادن به یک صنعت‬ ‫می ش��ود ان را باید در یک بازه بلندمدت دید‪ .‬در س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ن��گاه به این صنعت به صورت نمایش��گاهی‬ ‫نیس��ت بلکه به ای��ن صنعت نگاه روی��دادی داریم‪ .‬در طول‬ ‫س��ال باید رویدادهای گوناگونی تعریف شود تا این رویدادها‬ ‫ب��ه بلوغ صنعت کم��ک کند و در نهایت به خارج از کش��ور‬ ‫برود‪ .‬یک سلس��له شاخص ها در نظر گرفته شد که باید انها‬ ‫رعایت ش��ود و باعث می ش��ود جایگاه مجریان نیز ارتقا پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در پایان به برنامه های س��ازمان توس��عه تجارت اشاره‬ ‫کرد‪ :‬یک س��ری برنامه ها از جمله بحث مدرس��ه صادراتی را‬ ‫نیز به طور جدی در حال دنبال کردن هس��تیم برای افزایش‬ ‫توانای��ی فنی تاجران این��ده و تولیدکنندگانی که می خواند‬ ‫وارد عرصه بین المللی شوند‪.‬‬ ‫در بخ��ش توس��عه نیز به ط��ور وی��ژه روی مگاپروژه های‬ ‫صادرات��ی و فروش��گاه های زنجی��ره ای کار خواهی��م کرد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه هنوز هم جزو اولویت های ما اس��ت‪ .‬گفتنی است‬ ‫که گمرک اعالم کرده بس��ته حمایت از توسعه صادرات غیر‬ ‫نفتی به مبلغ ‪۵۰۰‬میلیارد تومان پیش بینی شده و قرار است‬ ‫تا پایان سال پرداخت شود‪.‬‬ ‫در جریان برپایی دومین جش��نـواره ملی پوس��تـرهای نمایش��گاهی‬ ‫عالوه بر اهـدای جوایز به ‪۳‬پوس��تر نخس��ت‪۷ ،‬پوس��تر نیز شایسته‬ ‫قدردانی شناخته شدنـد‬ ‫‹ ‹‪ 4‬گام برای توسعه‬ ‫بهمن حسین زاده‪ ،‬سرپرست سایت‬ ‫ته��ران نی��ز در ای��ن ایی��ن گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه صنعت نمایش��گاهی با‬ ‫هدف کمک به این صنعت با حضور‬ ‫تمامی فعاالن ان برپا ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه سابقه ایجاد یک رویداد مهم‬ ‫اس��ت اما هرگز نمایش��گاه ها نقش‬ ‫فعلی را در تجارت جهانی نداشته اند و توسعه تجارت جهانی‬ ‫مدیون رویدادهای برپا ش��ده در بیش از ‪۵‬هزار ش��هر جهان‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬برای بقا در این حوزه نیاز به تالش بسیاری‬ ‫هستیم‪ .‬در این راس��تا مهم ترین فعالیت هایی که باید انجام‬ ‫شود‪ ،‬شامل این موارد می ش��ود‪- :‬ارتقای زیرساخت صنعت‬ ‫نمایشگاهی ( شامل بازسازی سالن ها و سرمایه گذاری برای‬ ‫بهبود وضعیت س��ایت ها‪ ،‬تالش برای اتصال به شبکه مترو‪،‬‬ ‫تنوع خدمات نمایشگاهی و توس��عه زیرساخت های فناوری‬ ‫اطالعات)؛‬ ‫تعامل و هماهنگی بین بخشی؛‬‫توجه به مبحث برندینگ در حوزه نمایشگاهی؛‬‫ارتقای جایگاه صنعتی نمایشگاه در سطح بین المللی ‪.‬‬‫ادامه روند فعلی در صنعت نمایشگاهی به صالح ما نیست‬ ‫فرید موس��وی‪ ،‬نماینده مجلس ش��ورای اسالمی از دیگر‬ ‫س��خنرانان این ایین بود و گفت‪ :‬س��ازمان توسعه تجارت و‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه هم در حوزه تجارت خارجی و هم‬ ‫در ح��وزه بهبود تولید و هم تبیی��ن رقابت نقش مهمی ایفا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا باید امروز بیش از گذش��ته فض��ا را برای‬ ‫نقش افرین��ی مجریان فراهم کنیم‪ .‬بس��یاری از مش��کالت‬ ‫فعلی ناش��ی از چالش های پیش رو در حوزه پول ملی است‬ ‫و معتق��دم هیچ راهی برای تقوی��ت ارزش پول ملی‪ ،‬بهتر از‬ ‫تقویت تولید نیس��ت ‪ .‬موسوی گفت‪ :‬س��ختی ها وجود دارد‬ ‫اما اگ��ر بر توانمندی های داخلی تکیه کنیم این مش��کالت‬ ‫برطرف می ش��ود‪ .‬شرکت سهامی نمایش��گاه ها در این حوزه‬ ‫می توان��د نق��ش مهم��ی ایفا کن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ادامه روند‬ ‫صنعت نمایش��گاهی به این صورت به صالح نیس��ت‪ .‬ما باید‬ ‫اس��تاندارد های برگزاری نمایش��گاه را ارتقا دهیم تا بتوانیم‬ ‫مفی��د واقع ش��ویم‪ .‬این تالش های بخ��ش خصوصی باید با‬ ‫کیفیت همراه شود‪ .‬ما سال هاس��ت عضو انجمن بین المللی ‬ ‫یوفی هس��تیم اما این عضوی��ت چه مزیت های��ی به همراه‬ ‫داشته؟ این افتخار باید قابل لمس باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شورای هماهنگی‪ ،‬فرصتی برای رفع مشکالت‬ ‫نلسون حضرتی‪ ،‬رئیس انجمن نمایشگاه های ایران در این‬ ‫همایش گفت‪ :‬نمایش��گاه صنعتی جوان و یک راه برون رفت‬ ‫از مش��کالت اس��ت‪ .‬من فکر می کنم با نگاهی که به صنعت‬ ‫نمایش��گاهی شده می توان از مشکالت به سالمت عبور کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مش��کالت صنعت نمایشگاهی افزود‪ :‬شورای‬ ‫هماهنگی می تواند فرصتی برای حل مش��کالت باشد اما اگر‬ ‫فقط رفع تکلیف باش��د‪ ،‬نتیجه ای نخواهد داش��ت‪ .‬معتقدم‬ ‫همه به دنبال رش��د صنعت نمایش��گاهی هستیم‪ .‬این هدف‬ ‫حاصل نمی ش��ود جز با هماهنگی و همدل��ی‪ .‬علی مرادی‪،‬‬ ‫رئی��س انجم��ن برگزار کنندگان نیز در ای��ن همایش گفت‪:‬‬ ‫م��ن ب��ه نمایندگی بی��ش از ‪ ۷۰‬برگزار کننده در کش��ور به‬ ‫اینج��ا امده ام ت��ا بگویم هم��کاری س��ازنده ای بین انجمن‬ ‫برگزارکنندگان‪ ،‬س��ازمان توس��عه تجارت و شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن همکاری باعث ش��ده‬ ‫بخش خصوصی رش��د زیادی را تجربه کند‪ .‬شرکت سهامی‬ ‫در دومی��ن جش��نواره ملی پوس��ترهای نمایش��گاهی در‬ ‫مجموع ‪۷۱‬اثر از س��وی مجموعه های گوناگون نمایشگاهی‬ ‫برای حضور در رقابت س��ال‪ ۹۷‬ارس��ال شد‪ ،‬که از این میان‬ ‫‪۶‬مورد به دلیل رعایت نکردن قوانین و ش��اخص های مشخص‬ ‫شده‪ ،‬از دور رقابت ها حذف شدند و ‪ ۶۵‬اثر برای داوری نهایی‬ ‫در اختیار هیات داوران قرار گرفت‪.‬‬ ‫عصر ش��نبه ‪۲۷‬بهم��ن‪ ،‬نشس��ت داوری اثار ارس��الی به‬ ‫دومین جش��نواره ملی پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی در‬ ‫س��الن اجتماعات موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫و به‬ ‫ریاس��ت محمد وجدانی برگزار شد‪ .‬محمد وجدانی‪ ،‬پیشینه‬ ‫طراحی اثار مش��هوری از جمله پوس��تر پنجمین جشنواره‬ ‫موس��یقی فج��ر را در کارنامه دارد‪ .‬مه��دی نجفی در حوزه‬ ‫طراحی و گرافیک رس��انه‪ ،‬مانی روش��ن در حوزه طراحی و‬ ‫گرافیک اثار هنری‪ ،‬محمدعلی فخارمنش در حوزه گرافیک‬ ‫شهری و حس��ین علیزاده در حوزه طراحی و گرافیک مدرن‬ ‫به عنوان اعضای هیات داوران و فعال در برگزاری جش��نواره‬ ‫ملی پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی‪ ،‬در این نشست حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫در نهایت براس��اس تصمیم داوران دومین جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی پوس��تر «نهمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی مبلمان ش��هری»‪ ،‬پوستر «س��مپوزیوم بین المللی‬ ‫تج��ارت گوهرس��نگ ها در ای��ران ب��ا محوری��ت عقی��ق و‬ ‫پیروزه» و پوس��تر «نخستین نمایش��گاه بین المللی خرما»‬ ‫به ترتیب رتبه نخس��ت‪ ،‬دوم و س��وم را ب��ه خود اختصاص‬ ‫دادند‪« .‬نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان شهری» شهریور‬ ‫سال ‪ ۹۷‬ازسوی نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این رویداد ‪۲۴‬شرکت از استان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شهرکرد‬ ‫و سمنان دستاوردهای خود در زمینه های مبلمان شهری و‬ ‫پارکی‪ ،‬روشنایی های پارکی و شهری‪ ،‬الیت باکس تبلیغاتی‪،‬‬ ‫تبلیغات ش��هری‪ ،‬تولیدات پلی اتیلن ه��ای پارکی‪ ،‬مبلمان و‬ ‫المان های شهری‪ ،‬نمایشگرها و تجهیزات روشنایی‪ ،‬کفپوش‬ ‫و چم��ن مصنوع��ی را در بی��ش از ‪ 2500‬مترمرب��ع فضای‬ ‫نمایشگاهی به نمایش گذاشتند‪ .‬اصلی ترین تفاوت این دوره‬ ‫از نمایشگاه با دوره های گذش��ته‪ ،‬حضور جدی سازمان ها و‬ ‫نهادهای اصلی و متولی عنوان نمایشگاه مبلمان شهری بود‪.‬‬ ‫این رویداد «س��مپوزیوم بین المللی تجارت گوهرسنگ ها در‬ ‫ای��ران با محوریت عقیق و پیروزه» نیز در روزهای ‪۲۸‬ابان تا‬ ‫یک اذر در جزیره کیش میزبان عالقه مندان بود‪ .‬این رویداد‬ ‫ازسوی شرکت رستاک پادویژن برپا شد‪.‬‬ ‫این سمپوزیوم که باحضور ش��خصیت ها و صاحب نظران‬ ‫مراک��ز علمی‪-‬تجاری داخلی و خارجی به مدت ‪4‬روز برگزار‬ ‫و در ان جدیدتری��ن مطال��ب علمی در زمینه ه��ای‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫طراح��ی‪ ،‬بازاریابی و تج��ارت بین المللی گوهرس��نگ ها از‬ ‫س��وی ‪۱۵‬سخنران و صاحب نظر مطرح ش��د‪ .‬رونق بخشی‬ ‫ب��ه تجارت و صنعت جواه��رات و بهره برداری از ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی های ملی توس��عه صادرات و اشتغالزایی و ارزاوری‬ ‫و حض��ور پررنگ تر در بازاره��ای جهانی از جمله اهداف این‬ ‫س��مپوزیوم بود‪« .‬نخس��تین نمایش��گاه بین المللی خرما»‬ ‫که پوس��تر ان موفق به کس��ب مقام س��وم ش��د‪ ،‬از ‪ ۲۳‬تا‬ ‫‪۲۷‬بهمن در شیراز برپا بود‪ .‬برگزارکننده این رویداد شرکت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی اس��تان فارس است‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫با حض��ور نمایندگان��ی از اس��تان های بوش��هر‪ ،‬هرمزگان‪،‬‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬کرمان‪ ،‬تهران‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬فارس و یزد و‬ ‫نمایندگانی از کش��ور های سریالنکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬تونس‪ ،‬اندونزی‬ ‫و اتحادیه خرمای پاکس��تان برپا ش��د‪ .‬همزمان با برگزاری‬ ‫این نمایشگاه‪ ،‬برنامه های جانبی دیگری از جمله سمینار های‬ ‫تخصصی‪ ،‬همایش و نشست های تخصصی با رایزنان تجاری‬ ‫ایران در کش��ور های پاکس��تان‪ ،‬ویتنام و هند و وابس��تگان‬ ‫اقتصادی کشور های روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عمان و مالزی نیز برگزار‬ ‫شد‪ .‬همچنین همزمان با برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬هیات های‬ ‫تجاری از کش��ور های پاکس��تان‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬عمان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬بالروس‪ ،‬تونس‪ ،‬هند و فرانسه از ان بازدید کردند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خرم��ا با ‪۱۵۰‬غرف��ه در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��تان فارس واقع در ش��هرک‬ ‫گلس��تان شیراز برگزار ش��د‪ .‬عالوه بر این ‪۳‬پوستر نخست‪،‬‬ ‫‪۶‬پوستر دیگر نیز از سوی داوران به عنوان پوسترهای برگزیده‬ ‫و شایسته قدردانی شناخته شدند‪ .‬در میان این پوسترها به‬ ‫ترتیب می توان پوس��تر «ش��انزدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫دام‪ ،‬طیور و ابزیان»‪« ،‬نخستین نمایشگاه تخصصی مبلمان‪،‬‬ ‫لوس��تر و دکوراس��یون داخل��ی»‪« ،‬دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی صنعت فلزات گرانبها‪ ،‬طال و سنگ های قیمتی»‪،‬‬ ‫«دومی��ن همای��ش و نمایش��گاه بین المللی اکتش��اف مواد‬ ‫معدنی با نگرش ویژه بر توسعه پایدار»‪« ،‬نخستین نمایشگاه‬ ‫کاالی ایرانی‪ ،‬خانه ایرانی»‪« ،‬دهمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته»‬ ‫و «چهاردهمین نمایش��گاه تخصصی کاش��ی و س��رامیک‪،‬‬ ‫چین��ی االت بهداش��تی و س��نگ های تزئینی» را مش��اهده‬ ‫کرد‪ .‬این جش��نواره همزمان با دومین همایش و نمایش��گاه‬ ‫بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران برپا شده است‪.‬‬ ‫دومین همایش و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران با همکاری مس��تقیم ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی‪ ،‬سازمان توس��عه تجارت و انجمن ها و تشکل های‬ ‫صنعت نمایش��گاهی برگزار می ش��ود ک��ه در واقع فرصتی‬ ‫ب��رای گردهمای��ی‪ ،‬هم اندیش��ی و هم افزای��ی در راس��تای‬ ‫توس��عه صنع��ت نمایش��گاهی و یافتن راهکاره��ای جدید‬ ‫برای چش��م انداز س��ال اینده صنعت نمایش��گاهی کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند فعالیت های نمایش��گاهی هن��وز به عنوان‬ ‫صنعت ش��ناخته نمی شود‪ ،‬اما همه دست اندرکاران و فعاالن‬ ‫به گون��ه ای در تالش هس��تند ت��ا بتوانند برای به رس��میت‬ ‫ش��ناختن قانونی این فعالیت ها به عنوان یک صنعت حرکت‬ ‫کنند‪ .‬این نمایشگاه نیز در یافتن طرف های تجاری جدید در‬ ‫صنای��ع گوناگونی مانند بیمه‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬هتلداری و صنایع‬ ‫دیگر برای ش��رکت کنندگان و بازدید کنندگان از نمایش��گاه‬ ‫مفید است‪ .‬همچنین پایگاه خبری گسترش نیوز در جریان‬ ‫برپایی نخس��تین جشنواره وب و اپلیکیشن های نمایشگاهی‬ ‫به عن��وان رس��انه برگزیده در ح��وزه صنعت نمایش��گاهی‬ ‫شناخته ش��د‪ .‬دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫مانند دوره نخست ان از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اسفند در سالن ‪ ۵‬نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران برپا شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بخش خصوصی ایران به بازسازی سوریه کمک می کند‬ ‫بازاری به وسعت نیمی از صادرات غیرنفتی ایران‬ ‫محمدحسین سادات حسینی‬ ‫خواجوئی دانشجوی دکترای‬ ‫مدیریت صنعتی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با ورود به دوره پس��اداعش روند ساخت وساز ویرانه ها‬ ‫در سوریه اغاز شده و انتظار می رود تقاضای محصوالت‬ ‫طویل فوالدی برای صادرات به این کش��ور نیز افزایش‬ ‫پی��دا کند‪ .‬س��وریه ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد دالر برای بازس��ازی‬ ‫نی��از دارد که اگ��ر ایران بتواند س��همی از این میزان را‬ ‫از ان خ��ود کن��د‪ ،‬می توان��د رقم قابل توجهی باش��د‪ .‬از‬ ‫انجاک��ه واحدهای تولی��دی انواع محص��والت فوالدی‬ ‫به ویژه محصوالت طویل در داخل کش��ور در رکود به سر‬ ‫می برند‪ ،‬درحقیقت بازار س��وریه می تواند یک بازار ناب‬ ‫برای این محصوالت به شمار رود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سوریه در دست ما است‬ ‫درباره فرصت های بازار س��وریه و امکان صادرات انواع‬ ‫محص��والت فوالدی به این کش��ور‪ ،‬زکری��ا نایبی‪ ،‬مدیر‬ ‫تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بازار س��وریه فرصت بس��یار مناس��بی برای‬ ‫صادرکنندگان محصوالت فوالدی به شمار می رود که به‬ ‫هیچ عنوان نباید این فرصت را از دست داد‪ .‬شرکت های‬ ‫ما درحال حاضر مهم ترین کش��ور هدف صادراتی خود را‬ ‫سوریه قرار داده اند‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬البته در زمینه مصرف‬ ‫محصوالت فوالدی در س��وریه محص��والت به ‪ ۲‬بخش‬ ‫تقسیم می ش��وند؛ یک بخش صنعت ساختمان و بخش‬ ‫دیگ��ر حوزه صنعت و ایج��اد نیروگاه ها و خطوط انتقال‬ ‫ب��رق‪ .‬در خطوط انتق��ال برق به س��وریه و لبنان‪ ،‬ایران‬ ‫بس��یار فعال اس��ت و قادر شده اس��ت این بخش را در‬ ‫دست بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر محصوالتی که ما برای سوریه‬ ‫و لبنان ارس��ال می کنیم بیشتر در زمینه صنعتی است‬ ‫و بخش ساختمان س��ازی ان هنوز اغاز نشده و مشخص‬ ‫نیس��ت که قراردادهای ان با ایران به چه ش��کل اس��ت‬ ‫و ایا ممکن اس��ت ساختمان س��ازی این کشور به دست‬ ‫روس��یه یا ترکی��ه بیفتد؟ چراکه این دو کش��ور صنعت‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری اولیه برای بازسازی سوریه‬ ‫نیاز اس��ت که اگر ایران از این بازار ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالری ‪۱۰‬درصد‬ ‫هم س��هم داشته باش��د‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد دالر می شود که همین‬ ‫مقدار هم رقم قابل توجهی است‬ ‫ساختمان سازی قوی دارند‪ ،‬به ویژه ترکیه در این زمینه‬ ‫بس��یار رش��د کرده اس��ت‪ .‬اگرچه دول��ت ترکیه تالش‬ ‫می کند وارد بازار س��وریه ش��ود اما در این راستا دولت‬ ‫سوریه همچنان قبول نکرده است‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توسعه فوالد ناب تبریز با اشاره به این‬ ‫موضوع که س��طح ویرانی کشور س��وریه انقدر گسترده‬ ‫اس��ت که می تواند همزمان برای چند کشور بازار خوبی‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اع�لام کرده اند ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری اولیه برای بازس��ازی س��وریه نیاز است‬ ‫ک��ه اگر ایران از این بازار ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالری ‪۱۰‬درصد‬ ‫هم س��هم داشته باشد‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد دالر می شود‬ ‫ک��ه همین مقدار ه��م رقم قابل توجهی اس��ت و برابر با‬ ‫‪۵۰‬درصد صادرات غیرنفتی ایران می شود‪.‬‬ ‫نایبی ادامه داد‪ :‬شرکت های ایرانی محصوالت فوالدی‬ ‫خود را به بندر اسکندرون در ترکیه می فرستند و از این‬ ‫طریق به سوریه صادر می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه یاداور ش��د‪ :‬درحال حاض��ر بازار داخلی‬ ‫ایران مناس��ب نیس��ت و در رکود به س��ر می برد و واحد‬ ‫تولی��دی ما کل محصوالت خود را ‪ -‬به ویژه به س��وریه‪-‬‬ ‫صادر می کند‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که درحال حاضر به رایزنی های بیش��تری‬ ‫برای در دس��ت گرفتن بازار کامل این کشور نیاز داریم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در پی س��فر مع��اون اول رئیس جمهوری به‬ ‫این کشور و رایزنی هایی که انجام شد و قراردادهایی که‬ ‫به امضا رس��ید‪ ،‬اوضاع بسیار خوب به نظر می رسد‪ .‬البته‬ ‫باید سطح دیپلماسی ها در سطح رئیس جمهوری باشد‪.‬‬ ‫نایبی در پاسخ به این پرسش که شرکت های تولیدی‬ ‫تا چ��ه اندازه می توانند رایزنی انجام بدهند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر س��وریه ویران شده است و نهادهایی چون‬ ‫ات��اق بازرگانی و نهادهای این چنین��ی فعالی ندارند که‬ ‫بت��وان از این طریق وارد ش��د‪ .‬اگرچه مهم ترین موضوع‬ ‫حال حاضر‪ ،‬سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش که کیفیت‬ ‫محصوالت تا چه اندازه می تواند کش��ور س��وریه را برای‬ ‫بازسازی به س��مت ما یا کشورهای همسایه دیگر سوق‬ ‫دهد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کیفیت بیش��تر محص��والت ما نه تنها‬ ‫از کش��وری مانن��د ترکیه پایین تر نیس��ت بلک��ه باالتر‬ ‫هم اس��ت‪ .‬محصوالتی با برندهای ف��والد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬ذوب اه��ن و ناب و‪ ...‬در کن��ار محصوالت‬ ‫ترکیه ای قرار دارد و از لحاظ کیفیت در سطح پایین تری‬ ‫نیس��ت و این محصوالت به عنوان برند در بازار شناخته‬ ‫شده اند‪ .‬نایبی تاکید کرد‪ :‬مشتری ها دیگر هر محصولی‬ ‫را در بازار نمی پس��ندند و محصول بی کیفیت به سرعت‬ ‫از بازار حذف می شود‪ .‬کیفیت و قیمت‪ ۲ ،‬عامل مهم در‬ ‫رقابت صادراتی به شمار می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹نی�از ب�ازار س�وریه ب�ه محص�والت بعد از‬ ‫نوردکاری‬ ‫درباره نوع محصوالتی که نیاز بازار س��وریه در زمینه‬ ‫محصوالت فوالدی است‪ ،‬فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫هرمزگان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازار سوریه‬ ‫می تواند بازار مناس��بی برای ان��واع محصوالت فوالدی‬ ‫چون تیراهن و میلگرد و محصوالت نهایی باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البت��ه فوالد هرمزگان‬ ‫جزو بازارهای صادراتی به ش��مار می رود اما محصول این‬ ‫واحد برای صادرات به این کشور مناسب نیست‪ .‬از انجا‬ ‫که محصوالت ما اس��لب است‪ ،‬مناسب این کشور نیست‬ ‫چراکه چنی��ن محصوالتی نیاز به ن��وردکاری دارند که‬ ‫گمان نمی کنم در این کش��ور چنین واحدهایی باش��د‪.‬‬ ‫از ای��ن رو واحدهای تولیدی بیل��ت و میلگرد و تیراهن‬ ‫ایران باید از این فرصت صادراتی اس��تفاده کنند چراکه‬ ‫مهم ترین موضوع در این کشور ساختمان سازی است‪.‬‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫‹ ‹کانال های صادراتی برای سوریه‬ ‫همچنی��ن مصطفی عبدالله��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ن��ورد فوالد تهران ک��ه یک ش��رکت تولیدکننده تولید‬ ‫ناودانی و نبش��ی اس��ت‪ ،‬در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بازار س��وریه می تواند بازار مناس��بی برای صادرات‬ ‫ان��واع محصوالت ف��والدی ایران به ش��مار رود اما واحد‬ ‫تولیدی م��ا هنوز موفق نش��ده به این ب��ازار ورود پیدا‬ ‫کند‪ .‬البته بس��یاری از ش��رکت ها از طریق کشور ترکیه‬ ‫اقدام به صادرات به بازار س��وریه می کنند‪ .‬عبداللهی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬واحد ما نیز در حال پیدا کردن‬ ‫کانال های ترکیه برای صادرات به بازار سوریه است‪.‬‬ ‫فرزاد ارزانی‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫جای ش��کی وجود ندارد که بازار سوریه می تواند یک‬ ‫بازار ناب و بکر برای ایران نه تنها در انواع اهناالت که در‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬فلزی و غیرفلزی باشد‪ .‬فراتر از در دست‬ ‫گرفت��ن این بازار باید روی موض��وع کیفیت محصوالت‬ ‫ایرانی کار کرد تا این بازار ما را به دلیل بی کیفیت بودن‬ ‫محصوالت پس نزند‪.‬‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫سرمایه گذاری فوالد مبارکه در اکسین به سود خوزستان است‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬سرمایه گذاری فوالد مبارکه‬ ‫در ش��رکت فوالد اکسین را به سود اس��تان خوزستان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬فوالد اکس��ین متصل به فوالد خوزس��تان است و اگر‬ ‫اکسین تعطیل ش��ود‪ ،‬بر فعالیت فوالد خوزستان تاثیر خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی در نشس��ت کارگروه تخصصی ش��ورای اشتغال‬ ‫اس��تان خوزستان در اهواز‪ ،‬با تاکید بر ضرورت بومی گزینی در‬ ‫استخدام ها اظهار کرد‪ :‬اگر در یک اگهی استخدام شرکت ها به‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه اصفهان تاکی��د کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫برای بانک مرکزی نیز اثبات ش��ده اس��ت که فوالدس��ازان ارز‬ ‫صادراتی را در داخل کش��ور ارائه کرده اند و اگر مقداری از ارز‬ ‫هم وارد نشده به دلیل مصرف ارزی شرکت های فوالدی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمیان در تش��ریح هدف‬ ‫برگزاری نمایشگاه سمپوزیوم فوالد در جزیره کیش گفت‪ :‬این‬ ‫س��مپوزیوم بیش��تر برای ارائه مقاالت علمی و کارشناسی در‬ ‫بحث بومی س��ازی برگزار شد و هدف ان افزایش کیفیت فوالد‬ ‫تولیدی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در حال رس��یدن به نسل سوم فوالد هستیم‪ .‬از‬ ‫اولویت بومی اشاره نشد‪ ،‬ان را ابطال کنید و من این‬ ‫اختیار را به استاندار می دهم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پیمان��کاران نیز باید در ش��رایط برابر‪،‬‬ ‫نی��روی بومی انتخاب کنند و م��ن این موضوع را به‬ ‫شورای اشتغال خواهم برد زیرا اتفاق مهمی در جهت‬ ‫اشتغالزایی در استان است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری درباره اعتراض برخ��ی نمایندگان‬ ‫در زمینه فروش س��هام فوالد اکسین به فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬مواد اولیه موردنیاز این شرکت که اسلب است‪ ،‬به ارزش‬ ‫‪ ۲۵۰‬یورو به جای وارد کردن از خارج‪ ،‬از داخل کشور‬ ‫می توان تامین کرد؛ تامین مایحتاج اکسین از داخل‬ ‫ربطی به خوزس��تان و اصفهان ن��دارد و به نفع همه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به اینکه فوالد اکس��ین متصل‬ ‫به فوالد خوزستان اس��ت‪ ،‬اگر شرکت فوالد اکسین‬ ‫تعطیل شود‪ ،‬بر فعالیت فوالد خوزستان تاثیر خواهد‬ ‫گذاشت؛ اتصال این شرکت به نفع استان‪ ،‬کارگران و مهندسان‬ ‫خوزستان است‪.‬‬ ‫بازگشت ارز صادراتی فوالد برای بانک مرکزی اثبات شده است‬ ‫خصوصیات نسل سوم فوالد‪ ،‬استحکام باال‪ ،‬نرخ کمتر‬ ‫و انعطاف باالتر اس��ت‪ .‬تحقق این موارد نیاز به دانش‬ ‫های تک دارد‪ .‬باید تالش کنیم این دانش را به دست‬ ‫بیاوری��م و ان را بومی کنیم وگرن��ه از جریان فوالد‬ ‫جهان عقب می مانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد‪ :‬تحریم ها‬ ‫نیز یک��ی از انگیزه های اصلی ما برای حرکت در این‬ ‫مسیر است‪ .‬عظیمیان در پاسخ به این پرسش که اولویت فوالد‬ ‫مبارکه صادرات اس��ت یا فروش داخلی اظهار کرد‪ :‬هر ‪۲‬مورد‬ ‫برای ما مهم اس��ت‪ .‬ما مجموعه ای هس��تیم ک��ه هم به دنبال‬ ‫صادرات هس��تیم و هم برای جلوگیری از التهاب در‬ ‫بازارهای داخلی به فروش داخل توجه داریم‪ .‬در واقع‬ ‫نگاه م��ان به طور توامان هم به تامین نیازهای داخلی‬ ‫اس��ت و هم به صادرات برای تامین ارز کش��ور‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به گفت وگ��و با خری��داران داخلی ازجمله‬ ‫تولیدکنندگان لول��ه و پروفیل تصریح کرد‪ :‬هدف ما‬ ‫ایجاد منافع دوجانبه و ایجاد ش��رایط برد‪-‬برد است‪.‬‬ ‫درحال حاضر هماهنگی های بس��یارخوبی میان ما و خریداران‬ ‫داخلی وجود دارد‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان اضافه کرد‪:‬‬ ‫ما در فوالد مبارکه افزایش س��رمایه داشتیم و سرمایه شرکت‬ ‫ش��ریعتمداری با طرح این پرس��ش خطاب ب��ه نمایندگان‬ ‫مخالف واگذاری سهام فوالد اکسین عنوان کرد‪ :‬علت مخالفت‬ ‫ش��ما چیست؟ این مسئله چه ارتباطی به اصفهان و خوزستان‬ ‫دارد؛ ب��رای اینک��ه س��هام در اس��تان بماند باید به س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی س��فته و چک داده ش��ود‪ ،‬درغیر این صورت‬ ‫به طورقانونی یقه گروه ملی را می گیرند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درنهایت خریدار اصفهان��ی یکی از معاونان خود‬ ‫را در ش��رکت فوالد اکسین بر س��رکار می اورد اما شما باید از‬ ‫سرمایه گذاری در استان حمایت کنید‪.‬‬ ‫را از ‪ ۷۵‬هزار میلیارد ریال به ‪ ۱۳۰‬هزار میلیارد ریال رساندیم‬ ‫و درحال حاضر از نظر س��رمایه ثبت ش��ده‪ ،‬بزرگ ترین شرکت‬ ‫بورسی هستیم‪.‬‬ ‫عظیمی��ان در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ایا ای��ن ادعا که‬ ‫فوالدس��ازان‪ ،‬ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی گردانند‪،‬‬ ‫صحت دارد؟ خاطرنش��ان کرد‪ :‬خیر‪ ،‬این ادعا درس��ت نیست‬ ‫و درحال حاض��ر برای بانک مرکزی نیز اثبات ش��ده اس��ت که‬ ‫فوالدس��ازان ارز صادراتی را در داخل کشور ارائه کرده اند و اگر‬ ‫مقداری از ارز هم وارد نشده به دلیل مصرف ارزی شرکت های‬ ‫فوالدی است‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار فرانسیس بیکن در قرن‬ ‫هفدهم می�لادی از تاب اوری (‪)Resiliency‬‬ ‫اس��تفاده کرد (در التی��ن ‪ ،resilire‬به معنای‬ ‫بازگش��ت به حالت گذشته اس��ت)‪ .‬مهندسان‬ ‫قرن نوزدهم میالدی‪ ،‬ساختارهای انعطاف پذیر‬ ‫و ت��اب اوری مانن��د پل ها و س��اختمان هایی را‬ ‫بنا کردن��د که می توانس��تند پ��س از تاثیرات‬ ‫ناگهانی به حالت پیش��ین خ��ود بازگردند‪ .‬این‬ ‫ام��ر منتج به تمرکز بر تاب اوری و قائل ش��دن‬ ‫تمایز میان تاب اوری اکوسیس��تمی و تاب اوری‬ ‫در فراینده��ای مهندس��ی ش��د‪ .‬ت��اب اوری‬ ‫اکوسیستمی‪ ،‬ویژگی مهمی از اکوسیستم های‬ ‫پیچیده اس��ت که حول حال��ت پایداری‪ ،‬مانند‬ ‫شبکه های تاب اور مهندس��ی تکامل نمی یابند‬ ‫اما به حالت تعادل پویا می رس��ند‪ ،‬به این معنی‬ ‫که یک اختالل موثر ممکن اس��ت شبکه را به‬ ‫حالت پایدار جدیدی برساند‪ .‬تفکر غالب درباره‬ ‫‪SME‬ه��ا این اس��ت که ان��دازه انه��ا به دلیل‬ ‫کمبود مناب��ع‪ ،‬انها را اس��یب پذیر می کند اما‬ ‫تحقیقات مبین ان است که اسنادی اماری دال‬ ‫ب��ر اقدامات احتیاطی س��نتی مانند حفاظت از‬ ‫س��اختار به عنوان تضمینی برای بقای تجاری‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ .‬دوم اینکه انها متوجه شدند بیشتر‬ ‫ش��رکت ها پس از یک بحران موفق می ش��وند‬ ‫مگر ش��رکت هایی که ضعیف هس��تند‪ .‬س��وم‪،‬‬ ‫بیشتر صاحبان شرکت ها‪ ،‬ایده هایی درباره نحوه‬ ‫سازگاری با وضعیت جدید خود دارند‪ .‬این مقوله‬ ‫به ما می گوید که ‪SME‬ها حتی با وجود منابع‬ ‫انسانی بزرگ‪ ،‬در موقعیتی قرار دارند که بتوانند‬ ‫انعطاف پذیرت��ر و تاب اورت��ر ش��وند‪ .‬بنگاه های‬ ‫کوچ��ک می توانن��د نس��بت به ان��واع بزرگ تر‬ ‫خود در مواردی چون بروکراس��ی کمتر‪ ،‬امکان‬ ‫اتخاذ تصمیم های س��ریع تر‪ ،‬ارتباطات سریع تر‬ ‫و فرایندهای کوتاه تر از مزایای بیش��تری بهره‬ ‫گیرند‪ .‬واقعیت این است که ‪SME‬ها باید نبود‬ ‫قطعیت و اس��یب پذیری بیش��تری را مدیریت‬ ‫کنند تا پس از پشت س��ر گذاشتن هر بحران‪،‬‬ ‫به انعطاف پذیری‪ ،‬تاب اوری و پاسخگویی بیشتر‬ ‫دس��ت یابند‪ ،‬در حالی که اس��تواری‪ ،‬استحکام‬ ‫یک ش��بکه یا س��ازمان را در از بین بردن یک‬ ‫شوک یا اغتشاش نشان می دهد‪ .‬تاب اوری یک‬ ‫ویژگی از ش��بکه های پیچیده اس��ت که انها را‬ ‫قادر ب��ه جذب و انطباق با بحران یا اغتش��اش‬ ‫ناگهانی و تغییر غیرمنتظ��ره می کند‪ .‬هنگامی‬ ‫که یک اخت�لال غیرمنتظره رخ می دهد‪ ،‬مانند‬ ‫بالی��ای طبیعی که بر خدمت رس��انی ش��بکه‬ ‫تاثیر می گ��ذارد‪ .‬تاب اوری به معنی بازگش��ت‬ ‫س��ریع شبکه به حالت عادی است‪ ،‬در حالی که‬ ‫عناصر کلیدی‪ ،‬در استواری‪ ،‬افزونگی در ذخایر‬ ‫یا وج��ود زنجیره تامی��ن چندگانه و‪ ...‬اس��ت‪.‬‬ ‫طراحی یک ش��بکه واقعا تاب اور بس��یار دشوار‬ ‫اس��ت چراکه به طور طبیعی بای��د از تعامالت‬ ‫اجزای تش��کیل دهنده ان حاصل شود و تکامل‬ ‫یابد‪ .‬یک ش��بکه تاب اور نه تنها تنش را جذب‬ ‫می کن��د بلکه از ان نیز س��ود می برد (یک دوز‬ ‫کم از یک سم ممکن است برای یک ارگانیسم‬ ‫مفید باش��د‪ ،‬ب��ه همی��ن دلیل باع��ث تقویت‬ ‫سیس��تم ایمنی بدن می ش��ود و در نتیجه بدن‬ ‫را در برابر دوز بیش��تر مقاوم می کند)‪ .‬بنابراین‬ ‫تاب اوری بیش از حد موجب سقوط یک شبکه‬ ‫می ش��ود اما حد کمتر ان ب��ه توقف و در طول‬ ‫زمان ب��ه ضع��ف می انجامد‪SME .‬ه��ا درباره‬ ‫قابلی��ت انعطاف پذیری‪ ،‬چالش ه��ا و همچنین‬ ‫مزایایی دارند اما دارای ظرفیت مناس��بی برای‬ ‫پاسخ سریع‪ ،‬انعطاف پذیری و تاب اوری هستند‪.‬‬ ‫ب��ا افزای��ش پیچیدگ��ی و توال��ی رویدادهای‬ ‫غیرمنتظ��ره (بح��ران)‪ ،‬م��ا نیاز به یک پاس��خ‬ ‫مناس��ب به عنوان جایگزین برای س��ردرگمی‬ ‫داریم‪ .‬راهکاری که در ش��رایط حساس کنونی‪،‬‬ ‫برای پشت سر نهادن تالطم ناشی از بحرانی به‬ ‫نام تحریم‪ ،‬به ذهن نگارنده متبادر می شود این‬ ‫است که استواری در س��طح کالن اقتصاد را با‬ ‫ساختاردهی مجدد ‪SME‬ها و انعطاف پذیری و‬ ‫تاب اوری در انها فراهم کنیم‪.‬‬ ‫این امر نیازمند همت تمام بخش های دولتی‬ ‫در توانمندس��ازی بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫ب��ه عنوان بخ��ش ‪ ۹۰‬درصدی اقتصاد کش��ور‬ ‫است؛ بخش��ی که فعال سازی و س��اختاردهی‬ ‫ان می توان��د به واس��طه تاثی��رات اجتماعی بر‬ ‫اقتصاد اثر بگذارد و این امر به معنای مشارکت‬ ‫اجتماعی اس��ت به واسطه اینکه هر عضو عادی‬ ‫جامعه می تواند به دلیل مشغولیت یا مسئولیت‬ ‫در یک سازمان کوچک و متوسط با امید بیشتر‬ ‫به اینده و با انرژی بیش��تر در مقابله با بحران‪،‬‬ ‫به عنوان یک رکن در تاب اوری اقتصاد کش��ور‬ ‫فعال باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عبور از تحریم‬ ‫اقتصادی در‬ ‫سایه تاب اوری‬ ‫‪SME‬ها‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫ژاپنی ها خواستار‬ ‫شفافیت برای خرید‬ ‫نفت ایران شدند‬ ‫پاالیش��گاه های ژاپنی خواس��تار ش��فافیت‬ ‫درب��اره تمدی��د معافیت ‪ ۱۸۰‬روزه از س��وی‬ ‫واشنگتن هس��تند که بتوانند به واردات نفت‬ ‫ایران ادامه دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تاکاش��ی تسوکیوکا‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن نف��ت ژاپن در کنفران��س مطبوعاتی‬ ‫توکیو اظهار کرد‪ :‬پاالیشگاه های ژاپنی سرگرم‬ ‫برنامه ری��زی برای بارگی��ری نفت ایران تا ماه‬ ‫مارس (اس��فند‪-‬فروردین) هستند و همچنین‬ ‫گزینه های ش��ان پس از ماه مه (اردیبهش��ت ‪-‬‬ ‫ خ��رداد) را که مهلت نخس��تین دور معافیت‬ ‫از تحریم ه��ای ای��ران ب��ه پای��ان می رس��د‪،‬‬ ‫بررس��ی می کنند‪ .‬تس��وکیوکا گفت‪ :‬در نبود‬ ‫شفافیت درباره تمدید معافیت از تحریم های‬ ‫امری��کا در مارس‪ ،‬خرید نفت ایران از س��وی‬ ‫پاالیش��گاه های ژاپن��ی در اوریل(فروردین‪-‬‬ ‫ ادیبهشت) متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بهتر اس��ت درباره معافیت‬ ‫از تحریم های امریکا تا پایان مارس ش��فافیت‬ ‫وجود داش��ته باش��د و اگر درباره این مسئله‬ ‫در مارس تصمیم گیری شود‪ ،‬ما می توانیم به‬ ‫بارگیری نفت ایران ادامه دهیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن نفت ژاپن خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫پاالیش��گاه های ژاپن��ی خ��واه قرارداده��ای‬ ‫بلندمدت ش��ان تمدی��د ش��ود‪ ،‬خواه نش��ود‪،‬‬ ‫به خری��د تک محموله های نفت ای��ران ادامه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫ش��رکت های «شوا ش��ل»‪« ،‬فوجی اویل»‬ ‫و «کاس��مو اویل»‪ ،‬نخس��تین پاالیشگاه هایی‬ ‫بودن��د ک��ه بارگیری نف��ت ایران ب��ه میزان‬ ‫ح��دود ‪ ۴.۹‬میلیون بش��که را پ��س از ‪ ۴‬ماه‬ ‫وقف��ه در ژانوی��ه اغ��از کردند و پ��س از ان‬ ‫ش��رکت «‪ JXTG‬نیپون اویل اند انرژی» در‬ ‫فوریه(بهمن‪-‬اسفند) بارگیری نفت ایران را از‬ ‫سرگرفت‪ .‬شرکت ایدمیتس��و نیز اعالم کرده‬ ‫قصد دارد در طول مدت معافیت فعلی خرید‬ ‫نفت ایران را از سربگیرد‪.‬‬ ‫تسوکیوکا درباره دورنمای مذاکرات با یک‬ ‫مقام ارش��د وزارت خارجه امری��کا در توکیو‪،‬‬ ‫ای��ن دیدار را تایید و اب��راز امیدواری کرد که‬ ‫پیش��رفتی درباره تضمی��ن تمدید معافیت از‬ ‫تحریم های نفتی ایران حاصل شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫دریاف��ت معافی��ت از تحریم ها ب��ه نفع ژاپن‬ ‫خواهد بود و ما به دولت امیدوار هستیم‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش پالتس‪ ،‬ای��ن دیدار در‬ ‫حالی انجام می گیرد که مصرف کنندگان نفت‬ ‫اسیای شرقی‪ ،‬خواستار تمدید معافیت ‪۱۸۰‬‬ ‫روزه برای واردات نفت ایران هستند‪.‬‬ ‫یک منبع دیپلماتیک‪ ،‬پنجش��نبه گذشته‬ ‫به پالتس گفته بود‪ :‬یون کانگ هیون‪ ،‬معاون‬ ‫امور اقتص��ادی وزارت امور خارج��ه با فانون‬ ‫دیدار و درباره مسئله نفت ایران و تالش های‬ ‫کره جنوبی برای متن��وع کردن منابع واردات‬ ‫نفت گفت وگو کرده اند‪.‬‬ ‫اضافه برداشت اب‬ ‫از دشت های ممنوعه‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت اب منطقه ای خراسان‬ ‫ش��مالی گف��ت‪ :‬در ط��ول س��ال های اخی��ر‬ ‫اضافه برداش��ت اب از دشت های ممنوعه این‬ ‫استان وجود داشته است‪.‬‬ ‫س��ید عقیل مرتضوی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫با اش��اره به اینکه ‪ ۱۱‬دش��ت در این اس��تان‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬از ‪ ۱۱‬دش��ت موجود‪۴ ،‬‬ ‫دش��ت ممنوعه و ‪ ۴‬دش��ت دیگر نیز ممنوعه‬ ‫بحرانی هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تصری��ح بر اینک��ه هیچ گونه اضافی‬ ‫برداش��تی نبای��د از دش��ت های ممنوع��ه و‬ ‫ممنوعه بحرانی اس��تان انجام شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برداش��ت جدید از این دشت ها خط قرمز این‬ ‫شرکت است و اگر کشاورزی اقدام به برداشت‬ ‫غیرمجاز اب از این دش��ت ها کن��د در قالب‬ ‫گشت های نظارت با انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫مرتض��وی اظهار ک��رد‪ :‬یک��ی از اقدام های‬ ‫مناس��بی که به منظور جلوگیری از برداشت‬ ‫غیرمجاز اب یا اضافه برداش��ت انجام ش��ده‬ ‫هوش��مند ش��دن چاه های برقی اب است که‬ ‫برای ‪ ۱۰۰‬درصد چاه های برقی استان‪ ،‬کنتور‬ ‫هوش��مند نصب ش��ده اس��ت‪ .‬برای چاه های‬ ‫دیزلی نیز با ش��رکت هایی مانند شرکت نفت‬ ‫هماهنگ ش��ده اس��ت تا بر اس��اس پروانه به‬ ‫مالکان این چاه ها سوخت ارائه شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تصریح ک��رد‪ :‬از انجا که‬ ‫مناب��ع اب زیرزمینی رو به کمبود اس��ت در‬ ‫بس��یاری از مواق��ع با چاه ه��ای دارای پروانه‬ ‫که اضافه برداش��ت داش��ته اند برخورد شده و‬ ‫چاه های غیرمجاز کشف نیز پر شده است‪.‬‬ ‫حرف برقی ها‬ ‫به کرسی‬ ‫ننشست‬ ‫در حال��ی که قرار ب��ود از اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۷‬طرح‬ ‫رای��گان ش��دن اب و برق تا س��قف الگ��وی مصرف‬ ‫در تمامی مد رس��ه ها اجرایی ش��ود ام��ا این موضوع‬ ‫تاکنون وارد مرحله اجرا نش��ده بود چراکه بسیاری از‬ ‫برقی ه��ا مخالف اجرای این طرح ب��وده و ان را مغایر‬ ‫با برنامه های مدیریت مصرف وزارت نیرو می دانستن د‬ ‫اما س��رانجام پس از کش وقوس های فراوان‪ ،‬این طرح‬ ‫وارد مرحله اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬تمامی واحدهای‬ ‫اموزش��ی دولتی وزارت اموزش و پرورش را با رعایت‬ ‫الگوی مصرف از پرداخ��ت هزینه های اب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬معاف کردند‪ .‬س��قف الگوی مصرف‪،‬‬ ‫در ش��یوه نامه ای از س��وی وزارتخانه ه��ای نفت‪ ،‬نیرو‬ ‫و ام��وزش و پ��رورش حداکثر تا ‪ ۳‬ماه اب�لاغ و اجرا‬ ‫می ش��ود‪ .‬این ط��رح که مدت ها در ص��ف انتظار بود‪،‬‬ ‫گالیه ه��ای برقی ها را در پی داش��ت ت��ا جایی که در‬ ‫هم��ان زم��ان‪ ،‬غالمرضا خوش خل��ق‪ ،‬مدیرعامل برق‬ ‫ته��ران به صراحت اعالم ک��رد که هرچند‬ ‫ ‬ ‫منطق��ه ای‬ ‫قانون گذاران نیت ش��ان خیر اس��ت ام��ا از اجرای این‬ ‫مصوب��ه نتیجه خوبی نمی گیرند زی��را این امر موجب‬ ‫ مدیریت نش��دن مصرف در مد رس��ه ها می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫پیش��نهاد کرد که برای کمک به مد رس��ه ها اعتباری‬ ‫به طور اختصاصی به منظ��ور پرداخت هزینه های اب‬ ‫و برق در اختیار اموزش و پرورش قرار داده ش��ود که‬ ‫خود این س��ازمان ان را مدیری��ت کند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ماه گذش��ته نیز علی الهیار ترکمن‪ ،‬معاون‬ ‫توس��عه مدیریت و پشتیبانی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫از اجر ا نشدن قانون «معافیت مدارس از پرداخت بهای‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ان��رژی از س��وی وزارت نیرو» گالیه ک��رد و گفت‪ :‬ما‬ ‫ب��ه میزانی که از پرداخت بهای برق معاف ش��دیم‪ ،‬به‬ ‫وزارت نیرو مبلغی پرداخت نمی کنیم تا تکلیف قانون‬ ‫روشن شود زیرا همه ما برای اجرای قانون تعهد داریم‬ ‫و وزارت نی��رو ه��م باید تعهد خود را اج��را کند‪ .‬وی ‬ ‫درب��اره اجرای قان��ون معافیت مد رس��ه ها از پرداخت‬ ‫بهای اب‪ ،‬برق و گاز مصرفی اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۴۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۴۰‬میلیارد تومان در طول یک سال تحصیلی برای‬ ‫بهای اب‪ ،‬برق و گاز مد رسه ها باید اعتبار هزینه کنیم‬ ‫که برای کاهش این هزینه های مد رس��ه ها‪ ،‬امسال در‬ ‫بند (ی) تبصره ‪ ۶‬بودجه‪ ،‬پیش بینی شد که مد رسه ها‬ ‫از پرداخ��ت بهای قبوض انرژی معاف ش��وند‪ .‬معاون‬ ‫توس��عه مدیریت و پشتیبانی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه معافی��ت در نظام اجرای��ی همواره با‬ ‫موانعی روبه رو می شود و نهادها مقاومت کرده و سعی‬ ‫می کنن��د ان را انجام ندهند‪ ،‬گفته بود‪ :‬ش��رکت های‬ ‫اب و گاز ب��ا اموزش و پرورش همکاری داش��تند اما‬ ‫بزرگ ترین مش��کل م��ا وزارت نیرو اس��ت و در قبال‬ ‫اجرای معافیت برق مد رسه ها به شدت مقاومت کرده و‬ ‫کمک��ی به اجرای ان نمی کند‪ .‬با این حال‪ ،‬در اخرین‬ ‫جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اس�لامی و در جریان‬ ‫بررس��ی جزئیات الیحه بودجه سال ‪ ،۱۳۹۸‬پیشنهاد‬ ‫الحاقی تبصره ‪ ۶‬مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب‬ ‫نمایندگان رس��ید‪ .‬به موجب این بند الحاقی‪ ،‬تمامی‬ ‫واحدهای اموزش��ی دولت��ی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫از پرداخ��ت هزینه های اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز(با رعایت الگوی‬ ‫مصرف) معاف شدند و به نظر می رسد که پیگیری های‬ ‫وزارت نیرو در این بخش نتیجه نداده است‪.‬‬ ‫مخالفت دنیا با ترامپ‪ ،‬مجالی برای فروش نفت ایران‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدمهدی حسینی‬ ‫ادامه صادرات‬ ‫نفت و حفظ‬ ‫نسبی بازار‪،‬‬ ‫بازگرداندن‬ ‫وجوه صادراتی‪،‬‬ ‫پرداختن به‬ ‫نوسازی صنعت‪،‬‬ ‫بهبود بازدهی‬ ‫کاری و کاهش‬ ‫هزینه ها و‬ ‫حفظ نگهداری‬ ‫از مخازن‪،‬‬ ‫مهم ترین‬ ‫اولویت های‬ ‫صنعت‬ ‫نفت در این‬ ‫شرایط است‬ ‫کارشناس��ان برای صنعت نفت ایران که هدف نوک‬ ‫پیکان تحریم های امریکا قرار گرفته‪ ،‬ایند ه متفاوتی را‬ ‫پیش بینی می کنند؛ یکی از صدمه خوردن این صنعت‬ ‫می گوید و دیگری این صنعت را حتی در شرایط تحریم‬ ‫س��رپا و مقتدر می خواند‪ .‬در این می��ان‪ ،‬یک تحلیلگر‬ ‫ح��وزه ان��رژی‪ ۳ ،‬س��ناریو را ب��رای اینده نف��ت ایران‬ ‫پیش بینی می کند‪.‬‬ ‫ت ‪ ۹۷‬که امریکا از برجام خارج شد‪ ،‬نه تنها‬ ‫اردیبهش�� ‬ ‫صنعت نفت ایران را تحریم کرد بلکه مش��تریان نفتی‬ ‫ایران را تهدید کرد که اگر به واردات نفت از ایران ادامه‬ ‫دهن��د‪ ،‬انها را هم تحریم خواه��د کرد‪ .‬هدف امریکا به‬ ‫صفر رساندن نفت ایران بود که در نهایت موفق نشد و‬ ‫به ‪ ۸‬مشتری نفت ایران معافیت داد اما از انها خواست‬ ‫ب��ه مرور واردات نفت از ایران را کاهش دهند و به صفر‬ ‫برسانند‪ .‬زمان تعیین شده برای این کشورها اردیبهشت ‬ ‫‪ 98‬است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬سیدمهدی حسینی‪ ،‬کارشناس حوزه‬ ‫انرژی ‪ ۳‬س��ناریوی خوش��بینانه‪ ،‬بدبینانه و بینابین را‬ ‫برای صنعت نفت ایران در ش��رایط تحریم تبیین کرد‪.‬‬ ‫در خوشبینانه ترین حالت‪ ،‬اس پی وی به صورت گسترده‬ ‫و قانع کننده فعال ش��ده و همکاری خوبی با بانک های‬ ‫اروپایی‪ ،‬چینی و هندی برقرار می شود‪ .‬معافیت های ‪۸‬‬ ‫کش��ور واردکننده نفت ایران از یک سو و روند کاهشی‬ ‫تولید نفت اوپک از س��وی دیگر ادام��ه خواهد یافت و‬ ‫تهاتر نفت ب��ا تجهیزات و کاالهای مورد نیاز به ویژه در‬ ‫همکاری با همسایگان دنبال می شود که در این شرایط‬ ‫روزانه ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه نفت ایران صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اما درباره بدبینانه ترین سناریو‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬در‬ ‫بدبینانه ترین سناریوها‪ ،‬صادرات نفت ایران بین ‪ ۶۰۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار بشکه خواهد بود و در سناریوی بین این دو‬ ‫حالت‪ ،‬صادرات روزانه یک تا ‪ ۱.۲‬میلیون بش��که نفت‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر ح��وزه ان��رژی‪ ،‬درب��اره مهم تری��ن‬ ‫اولویت های صنعت نفت در ش��رایط فعلی توضیح داد‪:‬‬ ‫ادامه صادرات نفت و حفظ نسبی بازار بازگرداندن وجوه‬ ‫صادراتی‪ ،‬پرداختن به نوس��ازی صنعت‪ ،‬بهبود بازدهی‬ ‫کاری و کاه��ش هزینه ها و حف��ظ نگهداری از مخازن‪،‬‬ ‫مهم ترین اولویت های صنعت نفت در این شرایط است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهایی برای مقابله با تحریم‬ ‫ی همچنی��ن درباره راهکارهای��ی که صنعت‬ ‫حس��ین ‬ ‫نفت ایران می تواند در ش��رایط تحریم ب��ه کار بگیرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برخورد حقوقی فعال با اصل تحریم در س��طح‬ ‫بین المللی‪ ،‬فعال س��ازی بیش��تر دیپلماسی اقتصادی و‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬پیگیری جدی برای گس��ترش اس پی وی و‬ ‫استفاده از تضاد پیش امده بین امریکا و دیگر کشورها‪،‬‬ ‫از جمله راهکارهای مقابله با شرایط کنونی صنعت نفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر ح��وزه انرژی برای مقابل��ه با تحریم ها‬ ‫راهکارهایی را پیش��نهاد کرد ک��ه ادامه صادرات نفت‪،‬‬ ‫معافیت ه��ای ‪ ۸‬کش��ور واردکننده نفت ایران از یک س��و و روند‬ ‫کاهش��ی تولی��د نفت اوپک از س��وی دیگ��ر ادامه خواه��د یافت و‬ ‫تهات��ر نفت با تجهی��زات و کاالهای مورد نیاز به وی��ژه در همکاری با‬ ‫همس��ایگان دنبال می ش��ود که در این ش��رایط روزانه ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫بشکه نفت ایران صادر خواهد شد‬ ‫بازگرداندن وجوه صادراتی در شرایط قفل بودن شبکه‬ ‫انتقال پول بانک ها و س��وئیفت‪ ،‬پرداختن به نوس��ازی‬ ‫صنعت در س��طح توان فنی‪ ،‬مالی و ملی‪ ،‬بهبود بازده و‬ ‫کاهش هزینه ها در عملیات اکتش��اف و تولید‪ ،‬حفظ و‬ ‫نگهداری از مخازن و تالش برای جلوگیری از هدررفت‬ ‫ظرفیت های تولیدی بخشی از ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی وضعیت نفت ایران در ‪ ۳‬شرایط‬ ‫حس��ینی در ادام��ه در ب��اره وضعیت نف��ت ایران در‬ ‫ش��رایطی که این صنع��ت در حالت خوش��بینانه قرار‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این ش��رایط اس پ��ی وی به‬ ‫صورت گس��ترده و قانع کننده فعال می ش��ود‪ .‬با برخی‬ ‫از بانک ه��ای اروپ��ا مانن�� د ای ای اچ و بانک های چینی‬ ‫مثل کن لون و بعضی بانک های هندی همکاری بهتری‬ ‫می ش��ود‪ .‬معافیت های ‪ ۸‬کش��ور واردکننده نفت ادامه‬ ‫می یاب��د و تولی��د اوپک کاهش یافته و رش��د قیمت ها‬ ‫بهتر می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬در ای��ن ش��رایط‪ ،‬تهاتر نف��ت با کاال‬ ‫و تجهی��زات به وی��ژه با همس��ایگان انجام می ش��ود و‬ ‫کش��ورهای نیازمند مانن��د ژاپن‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬هند‪ ،‬یونان‪،‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬کره جنوبی و افریقای جنوبی در س��طح بخش‬ ‫خصوصی و بورس می توانند مورد مذاکره باشند و نفت‬ ‫بیش��تری بگیرند‪ .‬همچنین بانک های سوئیس‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬عمان و روس��یه می توانند در رون��د انتقال پول‬ ‫مورد مذاکره ق��رار بگیرند‪ .‬در این حالت ش��اید بتوان‬ ‫س��هم نفت در بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬یعنی صادرات ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون بشکه را تحقق بخشید‪.‬‬ ‫این تحلیلگر حوزه انرژی در ادامه درباره س��ناریوی‬ ‫متوس��ط یا همان بینابین توضیح داد‪ :‬در این ش��رایط‪،‬‬ ‫اس پی وی به صورت بس��یار محدود و در حد نگهداری‬ ‫وج��وه صادرات��ی در بانک��ی وی��ژه‪ ،‬فقط ب��رای موارد‬ ‫بشردوس��تانه و نی��ز بعض��ی کاالها و خدم��ات همان‬ ‫کش��ورها با محدودیت های فراوان مانند صادر نش��دن‬ ‫فناوری ه��ای پیش��رفت ه یا مصرف دوگان��ه خواهد بود‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت‪ ،‬مش��تریان نفتی اروپای��ی یا با گرفتن‬ ‫ت ی��ا با حمای��ت اتحادیه اروپا و قبول ریس��ک‬ ‫معافی ‬ ‫س��طحی از خری��د را انجام می دهند‪ .‬حمای��ت اروپا از‬ ‫ش��رکت های اروپایی در این ش��رایط در سطح محدود‬ ‫اعمال خواهد ش��د و شاید بتوان س��طح صادرات را تا‬ ‫حد یک تا ‪ ۱.۲‬میلیون بش��که در روز نگه داش��ت‪ .‬وی‬ ‫در ادامه‪ ،‬س��ناریوی منفی را نی��ز این گونه توضیح داد‪:‬‬ ‫یک اتفاق خوب برای سرمایه گذاران انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫میزان عوارض ب��رق از ‪ ۸‬به ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته و مقرر ش��ده است وجوه حاصل شده هم به‬ ‫حساب ش��رکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور‬ ‫واریز ش��ود تا ‪ ۱۰۰‬درص��د ان فقط بابت کمک‬ ‫به اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های‬ ‫روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود‪.‬‬ ‫ب ه گ��زارش پاون‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬که نرخ های‬ ‫خری��د تضمینی برق طراحی ش��د و وزارت نیرو‬ ‫ان را ابالغ کرد‪ ،‬تاکن��ون حدود ‪ ۲.۵‬برابر هزینه‬ ‫س��رمایه گذاری ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر کاهش‬ ‫پی��دا کرده اس��ت‪ ،‬ب�� ه گونه ای که اگر در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۵‬ه��ر یک واح��د نیروگاه خورش��یدی به‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬تا ‪ ۱۳۰۰‬یورو س��رمایه نیاز داشت‪ ،‬اکنون‬ ‫ای��ن میزان ب��ه ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬ی��ورو کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن با توج��ه به اینکه در س��ال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بیشتر س��رمایه گذاری ها در این صنعت خارجی‬ ‫ب��ود‪ ،‬ایران توانس��ته فناوری در این ح��وزه را تا‬ ‫حد زیادی توس��عه دهد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬اکنون خط‬ ‫تولی��د تجهیزات ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درص��د نیروگاه ها در‬ ‫داخل ایران تولید می شود و میزان تولید پنل های‬ ‫خورش��یدی نیز به ‪ ۳۰۰‬م��گاوات افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بر اساس گفته های سیدمحمد‬ ‫صادق زاده‪ ،‬رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و به��ره وری انرژی برق‪ ،‬قرار ش��ده اس��ت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد عوارض برق به صورت مس��تقیم و تفکیک‬ ‫شده به دو بخش برق رس��انی روستایی و توسعه‬ ‫تجدیدپذیرها تعلق بگیرد و تا پایان سال‪۱۲۸۰ ،‬‬ ‫میلیارد تومان بودجه پیش بینی ش��ده به این دو‬ ‫بخش اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم‪ ،‬در قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬معادل‬ ‫‪ ۱۲۸۰‬میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض برق‬ ‫پیش بینی ش��د که به دو بخ��ش تجدیدپذیرها و‬ ‫برق رس��انی روس��تایی اختصاص یاب��د و تاکنون‬ ‫‪ ۵۸۰‬میلی��ارد تومان از این محل از مش��ترکان‬ ‫دریافت شده است‪ .‬اما رئیس سازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر و بهره وری انرژی ب��رق در این باره‬ ‫گفته اس��ت که از این میزان‪ ،‬تنها ‪ ۴۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه به این‬ ‫دو بخش اختصاص یافت��ه که امیدواریم تا پایان‬ ‫س��ال کل مبل��غ پیش بینی ش��ده یعنی ‪۱۲۸۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان به این دو بخ��ش اختصاص یابد‪.‬‬ ‫صادق زاده همچنین درباره افزایش عوارض برق و‬ ‫زم��ان تخصیص این مبلغ به تجدیدپذیرها اظهار‬ ‫کرده که بر اس��اس الیحه بودجه س��ال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫ع��وارض برق از ‪ ۸‬به ‪ ۱۰‬درص��د افزایش خواهد‬ ‫یاف��ت و با توج��ه به اینکه مبلغ ع��وارض برق از‬ ‫مردم گرفته می ش��ود و برای دو بخش توس��عه‬ ‫تجدیدپذیرها و برق رس��انی روستایی باید هزینه‬ ‫شود‪ ،‬به نظر نمی رسد که مشکلی برای پرداخت‬ ‫مبالغ س��رمایه گذاران ایجاد شود‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫س��یدمحمدجواد موس��وی‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫انجمن انرژی های تجدیدپذیر در این باره به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬سرمایه تجدیدپذیرها از محل عوارض برق‬ ‫به دس��ت می اید‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت که از‬ ‫محل عوارض ‪ ۵۰‬درصد این سرمایه صرف توسعه‬ ‫روستایی می شود و با توجه به اینکه نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر نیز بیشتر در روستاها ایجاد می شوند‪،‬‬ ‫الزم است میزان درصد تخصیص تغییر یابد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬اس پی وی‪ ،‬در حد محدود و فقط برای‬ ‫موارد بشردوس��تانه به کار گرفته می شود‪ .‬معافیت های‬ ‫کشورهای خریدار لغو شده و عربستان سعودی‪ ،‬روسیه‬ ‫و عراق جایگزین ایران در بازار می شوند‪ .‬در این صورت‪،‬‬ ‫صادرات تا حد موارد محدودی مانند دور زدن تحریم ها‬ ‫با س��ختی و هزینه های فراوان کوچک خواهد شد و به‬ ‫‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه خواهد رسید‪.‬‬ ‫این تحلیلگر حوزه انرژی‪ ،‬درباره پیشنهادهایی برای‬ ‫مقابل��ه با ش��رایط تحریم در هر ‪ ۳‬حال��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در س��طح بین الملل��ی‪ ،‬باید به برخ��ورد حقوقی فعال‬ ‫ب��ا اصل تحریم در س��طح بین المللی وارد ش��ویم و با‬ ‫مراجعه به ش��ورای امنیت‪ ،‬انها را لغو کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫سیاس��ی‪ -‬نفتی‬ ‫ ‬ ‫ اقتصادی و‬ ‫ ‬ ‫ی‪-‬‬ ‫باید دیپلماس��ی سیاس�� ‬ ‫در س��طح بین المللی برای یارگی��ری برای تحقق مورد‬ ‫قبل��ی را فع��ال کنیم‪ .‬همچنی��ن باید گ��روه اقدام به‬ ‫منظور مدیریت مجمو ع اقدام های سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬مذاکراتی و حقوقی را تشکیل دهیم‪.‬‬ ‫ن تصریح کرد‪ :‬باید به صورت جدی‬ ‫حس��ینی در پایا ‬ ‫در گسترش اس پی وی در بهترین شکل ان را پیگیری‬ ‫کنیم و به قراردادهای بزرگ اس��تراتژیک با کشورهایی‬ ‫ک��ه ب��ه این گونه رابط��ه عالقه من��د هس��تند‪ ،‬به ویژه‬ ‫کش��ورهای بزرگ و اثرگذار وارد ش��ویم و از این رابطه‬ ‫برای مقابله با تحریم امریکا استفاده کنیم‪ .‬باید از تضاد‬ ‫ایجاد شده بین امریکا و کشورهای بزرگ و مصرف کننده‬ ‫نفت و ادامه دادن برجام نیز در راس��تای تحقق اهداف‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬در سطح داخلی هم طرح های توسعه ای‬ ‫را در حوزه نفتی و نه گازی‪ ،‬توس��عه ای و نه اکتشافی‪،‬‬ ‫میدان های س��اده و نه پیچیده‪ ،‬میدان های نفت سبک‬ ‫به جای نفت سنگین محدود کنیم‪.‬‬ ‫پیش بینی رتبه نخست ذخایر نفتی برای ایران‬ ‫رئیس سیاس��ت گذاری ششمین کنگره صنعت‬ ‫حفاری پیش بینی کرد‪ :‬اگر کشفیات جدیدی در‬ ‫الیه های ماسه ای و هیدرات های گازی انجام شود‪،‬‬ ‫ممکن است ایران از نظر ذخایر نفتی هم در دنیا‬ ‫در رتبه نخست باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬رکن الدین جوادی در س��ومین‬ ‫کنگره اکتش��اف و تولید گفت‪ :‬به دلیل فشارهای‬ ‫اقتص��ادی و تحریم ه��ای تحمیل��ی‪ ،‬ای��ن ب��اور‬ ‫روز به روز بین دس��ت اندرکاران بخش خصوصی و‬ ‫دولتی شکل می گیرد که می توانند روی پای خود‬ ‫بایستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه جایگاه ایران از نظر داش��تن‬ ‫ذخای��ر نفتی به گازی در جهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران‬ ‫دارای نخستین ذخیره گاز و ‪ ۴.۵‬ذخیره نفت در‬ ‫دنیاس��ت‪ ،‬البته این امار بر اساس توسعه صنعتی‬ ‫مید ان ها در طول ‪ ۱۰۰‬سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫اگر کشفیات جدید در الیه های ماسه ای برای‬ ‫نف��ت و گاز و هیدرات ه��ای گازی را به ان اضافه‬ ‫کنیم‪ ،‬شاید در ذخایر نفتی هم در جایگاه نخست‬ ‫قرار بگیریم‪ .‬رئیس سیاست گذاری ششمین کنگره‬ ‫صنع��ت حفاری تاکید کرد‪ :‬این ذخایر و موقعیت‬ ‫ژئوپلتیکی کش��ور‪ ،‬این زمین��ه را ایجاد می کند‬ ‫که هرچه می توانیم برای توس��عه سرمایه گذاری‬ ‫کنی��م زی��را افق های بلن��دی پی��ش روی ما قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جوادی با اش��اره به تولید نفت در امریکا‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید نفت ش��یل در امریکا ب��ه ‪ ۸‬میلیون‬ ‫بشکه در روز رسید در حالی که در سال گذشته‪،‬‬ ‫این ظرفی��ت در امریکا وجود نداش��ت‪ .‬ما با این‬ ‫هم��ه ذخایر باید هدف را برای توس��عه منابع در‬ ‫نظر بگیریم و فرصت زی��ادی برای اثبات جایگاه‬ ‫خود نداریم‪.‬رئیس سیاست گذاری ششمین کنگره‬ ‫صنعت حفاری با اش��اره ب��ه حکمرانی در صنایع‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انچه در حکمرانی در طول‬ ‫سال های گذشته شاهد بودیم‪ ،‬نقش تعیین کننده‬ ‫دول��ت در توس��عه و عمران از جمل��ه در صنعت‬ ‫نفت ایران بوده است‪ .‬امروز نیاز داریم این نگاه را‬ ‫موشکافی کنیم‪ .‬فرصت هایی که اصالح حکمرانی‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬ش��تاب الزم را برای توس��عه این‬ ‫صنعت فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مخالفت وزیر راه و شهرسازی با افزایش تسهیالت خرید خانه‬ ‫وام مسکن در بازار را باز می کند یا می بندد؟‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر به ش��رایط ح��ادی که برای بخ��ش خصوصی ایجاد ش��ده توجه‬ ‫نکنیم‪ ،‬در اینده ش��اهد کاهش تولید مس��کن و به تب��ع ان‪ ،‬برهم‬ ‫خ��وردن نظم عرض��ه و تقاضا در بازار مس��کن خواهیم بود که نتایج‬ ‫نامطلوب تری نسبت به افزایش نرخ مسکن دارد‬ ‫انچ��ه در حوزه مس��کن می تواند فوری انجام ش��ود‪،‬‬ ‫کنترل سوداگری و مسائل مالیاتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹شکل ارائه تسهیالت عوض شود‬ ‫برخ�لاف نظ��ر بیضای��ی‪ ،‬دبی��ر کانون سراس��ری‬ ‫انبوه س��ازان معتقد به لزوم افزایش وام مس��کن برای‬ ‫افزایش توان خریداران اس��ت و می گوید اگر وزیر راه‪،‬‬ ‫واهمه افزایش تورم در اثر افزایش وام مس��کن را دارد‬ ‫می توان این وام را به تولیدکنندگان پرداخت کرد‪.‬‬ ‫فرشید پورحاجت در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای تقویت قدرت خرید مردم‪ ،‬یا باید دولت درصدد‬ ‫افزایش حقوق کارگران و کارمندان باشد یا تسهیالت‬ ‫مناسب به انها بپردازد؛ راه سومی وجود ندارد‪.‬‬ ‫پورحاجت ادامه داد‪ :‬بح��ث افزایش حقوق‪ ،‬ارتباط‬ ‫مستقیم با اقتصاد کالن دارد و به سادگی قابلیت اجرا‬ ‫ندارد؛ از این رو در س��ال های گذش��ته دولت ها برای‬ ‫تقویت قدرت خرید مردم‪ ،‬اقدام به پرداخت تسهیالت‬ ‫مناسب کرده اند که در تمام دنیا نیز امری رایج است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه کاهش نقدینگی م��ردم در اثر‬ ‫کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬موجب شده متقاضیان خرید‬ ‫مسکن‪ ،‬دچار چالش اساسی شوند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی اعتقادی به وام مسکن ندارد‪ ،‬الزم است‬ ‫با حضور کارشناس��ان و نخبگان اقتصادی‪ ،‬دوباره این‬ ‫موضوع را بررسی کند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه مسکن ادامه داد‪ :‬درحال حاضر بازار‬ ‫مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم دچار مشکل‬ ‫اساس��ی و ساختمان سازی به عنوان صنعتی پیشران و‬ ‫راهبردی‪ ،‬دچار مخاطره جدی شده است‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬وزیر راه و شهرس��ازی توضیح نداده‬ ‫که چرا مخالف افزایش تسهیالت خرید مسکن است‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت احتم��ال ایجاد تورم به دلی��ل پرداخت‬ ‫تخفیف طرح ترافیک برای اژانس ها و وانت بارها‬ ‫قائم مقام معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫ته��ران از تخفیف ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی طرح ترافیک‬ ‫در سقف سهمیه ای برای اژانس ها و وانت بارها خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬این تخفیف در حلقه دوم (طرح زوج‬ ‫و فرد) نیز بدون وجود سقف سهمیه منوط به ارائه‬ ‫سند سفر و باربرگ لحاظ شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��هریار افن��دی زاده درباره‬ ‫س��همیه طرح ترافیک و حلقه دوم برای اژانس ها‬ ‫و وانت بارها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال برای طرح ترافیک‬ ‫اژانس ها س��قف س��همیه ‪ ۵۰‬درصد تخفیف لحاظ‬ ‫شده و در صورت داشتن سند سفر این تخفیف به‬ ‫‪ ۷۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمین��ه وانت باره��ا نی��ز همی��ن‬ ‫تخفیف لحاظ ش��ده و اگر خودرویی دارای باربرگ‬ ‫یا س��ند حمل باش��د‪ ،‬این تخفیف ب��ه ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫می رس��د؛ یعنی ضرایب ‪ ۰.۵‬به ‪ ۰.۳‬کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫قائم مق��ام معاونت حمل ونق��ل و ترافیک درباره‬ ‫مح��دوده حلق��ه دوم توضی��ح داد‪ :‬همین تخفیف‬ ‫ب��رای اژانس ها و وانت بارها درب��اره حلقه دوم نیز‬ ‫لحاظ ش��ده اس��ت‪ .‬تنها تفاوت ان با طرح ترافیک‬ ‫این اس��ت که در محدوده حلقه دوم سقف سهمیه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مش��کالت طرح ترافیک سال ‪۹۷‬‬ ‫برطرف شده و س��امانه یکپارچه ای برای محدوده‬ ‫ط��رح ترافی��ک و حلق��ه دوم ایجاد خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫افزای��ش ح��دود ‪ ۲‬برابری نرخ مس��کن در ماه های‬ ‫گذش��ته در تهران و دیگر کالنش��هرها‪ ،‬ش��کی باقی‬ ‫نمی گ��ذارد که ب��رای خانه دار ش��دن‪ ،‬دیگر نمی توان‬ ‫روی وام مسکن حساب کرد‪ .‬تا پیش از این‪ ،‬قشرهای‬ ‫کم درامد یا دارای درامد متوس��ط‪ ،‬می توانستند برای‬ ‫خرید خانه ای کم متراژ در تهران و دیگر کالنش��هرها‪،‬‬ ‫عالوه بر پس انداز فردی‪ ،‬از وام های مس��کن نیز کمک‬ ‫بگیرند و س��رپناهی برای خود دس��ت و پ��ا کنند اما‬ ‫افزایش قیمت ها در یک سال گذشته‪ ،‬همه معادله ها‬ ‫را بر هم زده و خریداران را س��ردرگم کرده است‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی نیز در روزهای‬ ‫گذشته اعالم کرد این وزارتخانه برنامه ای برای افزایش‬ ‫وام مسکن ندارد چراکه این کار‪ ،‬کمکی به متقاضیان‬ ‫مس��کن نخواهد کرد‪ .‬گرچه برخی کارشناس��ان‪ ،‬این‬ ‫سخن وزیر راه و شهرس��ازی را به کمبود منابع مالی‬ ‫بانک مسکن ارتباط داده و ان را منطقی می دانند اما‬ ‫برخی دیگر معتقدند ب��رای افزایش قدرت متقاضیان‬ ‫خرید مس��کن‪ ،‬یا باید تسهیالت افزایش یابد یا حقوق‬ ‫و دستمزد و راه سومی وجود ندارد‪.‬‬ ‫فره��اد بیضای��ی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد مس��کن در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬با تاکید ب��ر اینکه درحال حاضر‪،‬‬ ‫امکان افزایش وام خرید خانه از س��وی بانک مس��کن‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگر دول��ت بخواهد مانند‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بخش بزرگی از مبلغ خرید خانه را در قالب‬ ‫تس��هیالت بانکی ارائ��ه دهد‪ ،‬ای��ن کار نیازمند منابع‬ ‫مالی بزرگی است که در شرایط فعلی در بانک مسکن‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫بیضای��ی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه افزای��ش وام خرید‪،‬‬ ‫راهکاری مکمل است و نمی تواند سیاست اصلی بخش‬ ‫مس��کن باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مس��ئله اصلی که باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ ،‬افزایش عرضه و ساخت وس��از به ویژه‬ ‫عرضه زمین است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس��کن ادامه داد‪ :‬تسهیالت خرید‬ ‫مس��کن در بهترین حالت‪ ۴۰ ،‬تا ‪ ۵۰‬درصد نرخ واحد‬ ‫مسکونی را پوش��ش می دهد‪ ،‬درحالی که سهم زمین‬ ‫از نرخ تمام ش��ده مسکن در تهران بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬وقتی دولت هیچ سیاستی‬ ‫در حوزه زمین ندارد‪ ،‬افزایش تس��هیالت موجب هدر‬ ‫رفتن منابع می شود‪.‬‬ ‫بیضای��ی ب��ا تاکید بر ل��زوم وضع سیاس��ت دولتی‬ ‫مش��خص در حوزه زمین اف��زود‪ :‬عرضه زمین در ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶‬س��ال گذشته در کش��ور متوقف شده و زمین برای‬ ‫ساخت وس��از در اختی��ار افراد ق��رار نمی گیرد‪ .‬چنین‬ ‫ش��رایطی منجر به افزایش س��وداگری در بازار زمین‬ ‫می ش��ود‪ .‬درواقع منابع زمین مح��دود و تقاضا برای‬ ‫ساخت وس��از بیشتر می شود و سوداگری در این حوزه‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬در دوره های گوناگون‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫مختلفی برای عرضه زمین وجود داشته است؛ به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در دوره ای‪ ،‬زمین به انبوه س��ازان و در دوره ای‬ ‫ب��ه افراد یا تعاونی ها واگذار می ش��د و در دوره ای هم‬ ‫در قالب مسکن مهر‪ ،‬زمین به انبوه سازان واگذار شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه تمرکز بر بحث زمین و نقش‬ ‫ان در نرخ نهایی مسکن‪ ،‬درحال حاضر بهترین راهکار‬ ‫پیش روی دولت برای س��اماندهی بازار مسکن است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در بازار مس��کن هیچ راه��کار کوتاه مدتی‬ ‫وج��ود ن��دارد و همه سیاس��ت های این ح��وزه برای‬ ‫تاثیرگذار بودن‪ ،‬دس��ت کم به دو سال زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫همچنین مطالعات و بررس��ی های مناس��بی برای‬ ‫طرح ترافیک و حلقه دوم در سال ‪ ۹۸‬انجام شده و‬ ‫طرح خوبی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫افندی زاده با اش��اره به اینکه شورای حمل ونقل‬ ‫و ترافی��ک ‪ ۳‬م��اه فرجه برای اج��رای طرح حلقه‬ ‫دوم در نظ��ر گرفت��ه تا مردم به خوبی با ان اش��نا‬ ‫ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬هر خودرو ب��رای ورود به حلقه دوم‬ ‫در هر فصل می تواند ‪ ۲۰‬روز به طور رایگان و بدون‬ ‫لحاظ پالک در محدوده حضور داشته باشد و برای‬ ‫تردد بیش��تر در ای��ن محدوده ع��وارض پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره خودروه��ای پالک شهرس��تان نیز‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬روزه��ای مج��از ب��رای ورود پ�لاک‬ ‫شهرس��تان به حلق��ه دوم در هر فص��ل ‪ ۱۵‬روز و‬ ‫منوط به ثبت نام در سامانه تهران من است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام معاونت حمل ونق��ل و ترافیک گفت‪:‬‬ ‫س��قف سهمیه در هیچ یک از روزهای ‪ ۹۷‬پر نشد‪،‬‬ ‫برهمین اساس سقف سهمیه طرح ترافیک در سال‬ ‫‪ ۹۸‬تغیی��ر نخواهد کرد‪ .‬به گفته وی س��همیه های‬ ‫مربوط به جانبازان‪ ،‬خبرنگاران و سایر موارد بدون‬ ‫تغییر اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫افن��دی زاده تاکی��د ک��رد‪ :‬زمان پیک نخس��ت‬ ‫ترافیک از ساعت ‪ ۶‬و ‪ ۳۰‬دقیقه تا ‪ ۱۰‬صبح و پیک‬ ‫دوم از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در روزهای پنجش��نبه نیز طرح از س��اعت ‪ ۶‬و ‪۳۰‬‬ ‫دقیقه تا ‪ ۱۳‬خواهد بود‪.‬‬ ‫تس��هیالت او را ب��ه دله��ره انداخته باش��د ام��ا نباید‬ ‫فرام��وش کنیم افزایش قدرت خرید مس��کن موجب‬ ‫گردش چرخ صنعتی مولد‪ ،‬رش��د اقتصادی و افزایش‬ ‫اشتغال کشور می شود‪.‬‬ ‫پورحاجت با بی��ان اینکه نمی توانیم به صرف اینکه‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی می خواهد تورم حوزه مسکن را‬ ‫کنترل کند‪ ،‬از وام اس��تفاده نکنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اسالمی‬ ‫می تواند س��ایر ابزارهای موجود را برای تعادل بخشی‬ ‫ب��ه بازار مس��کن مدنظر قرار دهد‪ .‬م��ا فعاالن صنعت‬ ‫س��اختمان نیز امادگی داریم راهکاره��ای موجود را‬ ‫برای او توضیح دهیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس یاداور ش��د‪ :‬وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫اعالم نکرده که فقط افزایش س��قف تس��هیالت حوزه‬ ‫خرید از دستور کار خارج شده یا این مسئله در زمینه‬ ‫تولی��د هم مورد توجه نیس��ت؟ درحال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۱۴۰‬ه��زار هکتار بافت فرس��وده ش��هری داریم که‬ ‫اص�لاح انها نیازمند تقویت ق��درت مالی بخش تولید‬ ‫و سازندگان است‪.‬‬ ‫پورحاجت با بیان اینکه نوس��ان ن��رخ ارز‪ ،‬بی ثباتی‬ ‫اقتص��ادی و کاه��ش ارزش پول ملی‪ ،‬موجب ش��ده‬ ‫در یک س��ال گذش��ته‪ ،‬ق��درت نقدینگ��ی بنگاه های‬ ‫تولیدی به یک سوم کاهش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تسهیالت‬ ‫بازافرینی بافت های فرس��وده را ‪ ۵۰‬میلیون تومان در‬ ‫نظر بگیریم این رقم درحال حاضر برای ساخت و تولید‬ ‫بیش از ‪ ۱۷‬مترمربع ساختمان‪ ،‬کفاف نمی دهد‪ .‬البته‬ ‫ای��ن‪ ،‬بدون در نظر گرفتن هزینه های تملک و س��ایر‬ ‫هزینه هاست‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬چگونه انتظار داریم‬ ‫برای بازافرینی‪ ،‬اقدام های مثبتی انجام شود؟‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اگر به شرایط حادی که برای بخش‬ ‫خصوصی ایجاد ش��ده توجه نکنیم‪ ،‬در اینده ش��اهد‬ ‫کاهش تولید مس��کن و به تبع ان‪ ،‬برهم خوردن نظم‬ ‫عرضه و تقاضا در بازار مس��کن خواهیم بود که نتایج‬ ‫نامطلوب تری نسبت به افزایش نرخ مسکن دارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با بی��ان اینک��ه گرچ��ه پرداخت‬ ‫تس��هیالت خرید خانه‪ ،‬بدون پش��توانه و برنامه ریزی‬ ‫مش��خص‪ ،‬امکان ت��ورم زا ب��ودن دارد اما وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی می تواند مس��یر پرداخت این تس��هیالت‬ ‫را تغیی��ر دهد و به س��مت کانال تولی��د ببرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر وزیر قصد جلوگی��ری از ت��ورم را دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫بنگاه ه��ای تولی��دی بخش مس��کن را از راه پرداخت‬ ‫تسهیالت مناسب تقویت کند‪.‬‬ ‫اگر تس��هیالت به جای خری��داران‪ ،‬به بخش تولید‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬چرخه اقتصادی سالم ایجاد می شود‬ ‫و چرخ اش��تغال به گ��ردش درمی ای��د‪ .‬همچنین در‬ ‫نهایت این تس��هیالت به مردم قابل واگذاری اس��ت‪.‬‬ ‫این مس��یری شفاف است که در همه جای دنیا دنبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پورحاج��ت با بی��ان اینکه امنی��ت اقتصادی بخش‬ ‫تولی��د باید تامین ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬قوانین خ��وب باید‬ ‫تقوی��ت و قوانین مزاحم مانن��د قانون پیش فروش که‬ ‫منابع ریالی بخش تولید را به شدت تضعیف کرده و از‬ ‫گرفتاری های اساسی بخش تولید است‪ ،‬اصالح شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر لزوم بازنگری فوری در قوانین مالیاتی‬ ‫حوزه مس��کن‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با شرایط فعلی‪ ،‬افقی برای‬ ‫بازار مسکن قائل نیستیم‪.‬‬ ‫دبیر کانون انبوه سازان با اش��اره به پیشنهاد برخی‬ ‫کارشناس��ان برای تمرکز دولت بر کاهش سهم زمین‬ ‫از نرخ نهایی مس��کن اظهار ک��رد‪ :‬بحث تامین زمین‬ ‫هم می تواند در افزایش قدرت خرید مردم موثر باش��د‬ ‫اما مگر وزارت راه و شهرس��ازی چقدر زمین دارد که‬ ‫بخواهد این مسئله را به تعادل برساند؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رئیس جمهوری س��ال گذشته تاکید‬ ‫کرد همه نهادها و سازمان های دولتی باید زمین های‬ ‫خ��ود را ب��رای بازافرینی به وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫بدهند اما براس��اس اخرین اظهارات اخوندی پیش از‬ ‫اس��تعفا از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬بعد از تالش های‬ ‫زی��اد‪ ،‬کمت��ر از ‪ ۵۰‬مترمربع زمین به ای��ن وزارتخانه‬ ‫تحویل داده شد!‬ ‫اهمال نهادهای دولتی در اجرای دستور رئیس جمهوری‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه‬ ‫پیش��نهاد افزایش س��قف وام مسکن هم برای‬ ‫طرف عرضه و هم طرف تقاضا در بافت فرسوده‬ ‫را به بانک مرکزی داده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫تصمی��م نهایی خ��ود را درباره افزایش س��قف‬ ‫تسهیالت مس��کن در بافت فرسوده در اسفند‬ ‫اعالم می کند‪.‬‬ ‫محم��د پژم��ان در گفت وگو با ایلن��ا درباره‬ ‫واگ��ذار نش��دن زمین ه��ای دولتی از س��وی‬ ‫نهاده��ای گوناگون به وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫برای اجرای پروژه بازافرینی ش��هری‪ ،‬باوجود‬ ‫دس��تور رئیس جمه��وری اظه��ار ک��رد‪ :‬همه‬ ‫سازمان ها باید از دستور رئیس جمهوری مبنی‬ ‫ب��ر واگ��ذاری زمی��ن در محدوده باف��ت برای‬ ‫اجرای بازافرینی شهری پیروی کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ه��ر نهادی تمای��ل دارد که‬ ‫از امکان��ات در اختی��ار ب��رای اج��رای اهداف‬ ‫خود اس��تفاده کند ام��ا س��ازمان های دولتی‬ ‫هی��چ راهی ج��ز واگ��ذاری زمین ه��ای خود‬ ‫ب��رای اج��رای طرح ه��ای بازافرینی ش��هری‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بازافرین��ی ش��هری با‬ ‫بی��ان اینک��ه زمین ه��ای قابل توجه��ی برای‬ ‫واگذاری وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال استخراج‬ ‫اطالع��ات از می��زان زمین ه��ای در اختی��ار‬ ‫نهاد های دولتی در محدوده بافت های فرسوده‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حال اس��تخراج اطالعات‬ ‫هستیم و در جمع بندی ها هنوز به این موضوع‬ ‫نرسیده ایم که س��ازمانی قصد واگذاری امالک‬ ‫خود را ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬نهادها‬ ‫اگر زمین مازاد در محدوده بافت های فرس��وده‬ ‫داش��ته باشند مکلف هس��تند ان را به شرکت‬ ‫بازافرینی شهری معرفی کنند و تحویل دهند‬ ‫یا اینکه این زمین ها را با زمین و امالک موجود‬ ‫در منطقه ای دیگر تهاتر کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه تاکنون‬ ‫سازمان های دولتی چه میزان از زمین های در‬ ‫مالکی��ت خود را در اختیار ش��رکت بازافرینی‬ ‫ش��هری گذاش��ته اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تاکنون هیچ‬ ‫زمینی از س��وی نهاد های دولتی واگذار نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پژمان در پاس��خ به این پرسش که برخی از‬ ‫نهادهای عمومی و سازمان های دولتی اقدام به‬ ‫مزایده گذاش��تن اراضی خود کرده اند تا پیش‬ ‫از اجرای دس��تور رئیس جمه��وری این اراضی‬ ‫را به ف��روش برس��انند‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی اس��ت‬ ‫که نهاده��ای عمومی براس��اس ایین نامه های‬ ‫مس��تقل خود در زمینه واگ��ذاری زمین اقدام‬ ‫به برگ��زاری مزایده کنند؛ هرچن��د که انتظار‬ ‫می رود متعهد به دستور رئیس جمهوری مبنی‬ ‫یادداشت‬ ‫دوگانه های‬ ‫«مشتری اخر‬ ‫شب» دولت‬ ‫فرهاد بیضایی‬ ‫وقتی دولت‬ ‫هیچ سیاستی‬ ‫در حوزه زمین‬ ‫ندارد‪ ،‬افزایش‬ ‫تسهیالت موجب‬ ‫هدر رفتن‬ ‫منابع می شود‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫اگر وزیر قصد‬ ‫جلوگیری از‬ ‫تورم را دارد‪،‬‬ ‫می تواند‬ ‫بنگاه های‬ ‫تولیدی بخش‬ ‫مسکن را از‬ ‫راه پرداخت‬ ‫تسهیالت‬ ‫مناسب‬ ‫تقویت کند‬ ‫ب��ر ارائه زمین های خود به ش��رکت بازافرینی‬ ‫شهری باشند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫موضوع بافت ها‪ ،‬موضوع مدیریت شهری است‬ ‫و شهرداری برای اجرای بازافرینی شهری باید‬ ‫نهایت همکاری را داش��ته باش��د‪ .‬اگر رفتاری‬ ‫منطقی در پیش بگیریم و اعتماد بین دو طرف‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬س��ایر سازمان ها اقدام به همکاری‬ ‫با وزارت راه و شهرس��ازی و شرکت بازافرینی‬ ‫شهری خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازافرینی شهری درباره‬ ‫ارائه تس��هیالت ساخت مس��کن به سازندگان‬ ‫فعال در بافت های فرسوده اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫سیاس��ت های دولت برای تامی��ن منابع مورد‬ ‫نیاز و اعتباراتی که در اختیار ما گذاش��ته شده‬ ‫از همی��ن امروز هم می توانیم نس��بت به ارائه‬ ‫تسهیالت اقدام کنیم اما در حال اصالح برخی‬ ‫موضوعات به س��ود مردم هس��تیم تا با شرایط‬ ‫بهتری برای دریافت وام اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش��نهاد ما به بانک مرکزی‬ ‫ای��ن اس��ت که س��قف تس��هیالت ه��م برای‬ ‫تولیدکنن��دگان و هم متقاضی��ان افزایش پیدا‬ ‫کن��د و در ای��ن ب��اره تفاهمنامه ای ب��ا بانک‬ ‫مس��کن در حال انعقاد اس��ت‪ .‬دید مس��ئوالن‬ ‫بانک مرکزی هم در این باره مثبت اس��ت و در‬ ‫اسفند‪ ،‬تصمیم نهایی اعالم می شود‪.‬‬ ‫محم��د اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی ‪۱۹‬‬ ‫اب��ان در ایی��ن معارفه خود گف��ت‪« :‬وزیری که‬ ‫از میان��ه دولت بر س��رکار امده‪ ،‬مانند مش��تری‬ ‫اخر ش��ب اس��ت‪ ».‬او در همان ایین اعالم کرد‪:‬‬ ‫«قول می دهم دغدغه مردم و رئیس جمهوری را‬ ‫در اولوی��ت قرار دهم» یاداوری ای��ن نکته از ان‬ ‫جهت ضروری اس��ت که اس�لامی در کمتر از ‪۴‬‬ ‫ماهی که از حضورش در وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫می گذرد‪ ،‬س��خنان متناقضی بر زب��ان رانده که‬ ‫موجب طرح این پرسش می شود که مردم و البته‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬کجای این س��خنان متناقض‬ ‫قرار دارند؟ به عنوان مثال‪ ،‬او ‪ ۱۰‬بهمن امس��ال‪،‬‬ ‫در حاش��یه اغاز عملیات اجرایی زیرساخت های‬ ‫ش��هر پردیس‪ ،‬در جمع خبرنگاران با بیان اینکه‬ ‫«فروش بلی��ت چارتری ممنوع اس��ت»‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪« :‬اگر کس��ی از ابتدای بهمن ‪ ۹۷‬بلیت پرواز‬ ‫برنام��ه ای را چارتری فروخت��ه‪ ،‬تخلف کرده که‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری با ان برخورد خواهد‬ ‫کرد‪ ».‬اما واکنش علی عابدزاده‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫هواپیمای��ی و فعال کهن��ه کار صنعت هوانوردی‬ ‫کشورمان به این س��خنان این بود‪« :‬نمی توانیم‬ ‫شبکه چارتری را به طور کامل قطع کنیم‪ .‬بخشی‬ ‫از مسافرت ها باید در قالب چارتر باقی بماند و این‬ ‫مس��ئله در دنیا تعریف ش��ده است‪ .‬چند شرکت‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬ساختار توزیع و فروش بلیت به شکل‬ ‫سیس��تمی را ندارند و باید ب��ه ایرالین ها فرصت‬ ‫دهیم ف��روش چارتری خود را به کمترین میزان‬ ‫برس��انند‪ » .‬چند روز بعد از این سخنان عابدزاده‪،‬‬ ‫در ‪ ۲۷‬بهمن امس��ال‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی در‬ ‫حاش��یه اغاز به کار اش��یانه ش��ماره ‪ ۲‬ش��رکت‬ ‫ایران ایر‪ ،‬در جمع خبرنگاران با تکذیب س��خنان‬ ‫پیشین خود گفت‪« :‬ما نگفتیم پروازهای چارتری‬ ‫به طور کامل قطع ش��ود بلکه صحبت ما این بود‬ ‫که پروازهای چارتری باید با بس��ته س��فر همراه‬ ‫باش��د و ایرالینی که چارتر می کند‪ ،‬خودش هم‬ ‫مس��افر بیاورد؛ نه اینک��ه ایرالین ها‪ ،‬پروازها را به‬ ‫اژانس ها بفروش��ند تا انها اق��دام به چارتر کردن‬ ‫پروازها کنند؛ این کار خالف اس��ت‪ ».‬یکی دیگر‬ ‫از اظهارنظرهای دوگانه اس�لامی در مدت زمانی‬ ‫ک��ه از تص��دی پس��ت وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫می گذرد‪ ،‬مس��ئله تس��هیالت مس��کن اس��ت‪.‬‬ ‫«افزایش توان خرید‪ ،‬بهس��ازی و ارتقای مسکن‬ ‫متقاضی��ان به همراه ایجاد س��ازکار تامین مالی‬ ‫سازندگان از سوی بانک مسکن» یکی از بندهای‬ ‫برنامه اس�لامی ب��رای وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫ب��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬اظه��ارات جدیدتر او‪ ،‬اظهارات‬ ‫پیش��ین را بی اثر می کند‪ .‬او در اخرین روز هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در ایین گرامیداشت روز مهندسی‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه «افزایش س��قف وام به خانه دار شدن‬ ‫مردم کم��ک نمی کند و هیچ گاه اعالم نکردم که‬ ‫برنامه ای برای افزایش وام مس��کن داریم» اضافه‬ ‫کرد‪« :‬یکی از وظایف ما تعادل بخش��ی به عرضه‬ ‫و تقاضای مس��کن‪ ،‬به ویژه برای قشر کم درامد و‬ ‫پایین جامعه اس��ت‪ .‬باید جریانی ایجاد کنیم که‬ ‫به خانه دار ش��دن مردم منتهی شود‪ .‬ما زمین در‬ ‫اختیار فعاالن بخش مسکن قرار می دهیم‪ .‬ما باید‬ ‫به دهک های پایین جامعه کمک کنیم تا بتوانند‬ ‫صاحب خانه مناس��ب ش��وند‪ ».‬البته اس�لامی‬ ‫توضیحی نداده اس��ت که منظ��ور او از «افزایش‬ ‫ت��وان مردم برای خرید مس��کن» که در برنامه او‬ ‫ب��رای وزارت بر ان تاکید ش��ده بود و نیز «کمک‬ ‫ب��ه دهک های پایی��ن جامعه ب��رای صاحبخانه‬ ‫شدن» که در س��خنان روزهای گذشته او امده‪،‬‬ ‫چه چی��زی جز افزای��ش وام مس��کن می تواند‬ ‫باش��د؟ او توضیحی نداده ک��ه واگذاری زمین به‬ ‫سازندگان‪ ،‬چطور می تواند به افزایش توان خرید‬ ‫متقاضیان مسکن کمک کند؟ انچه مسلم است‬ ‫افزایش ‪ ۹۰‬درصدی نرخ مسکن در تهران در یک‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬در عمل‪ ،‬نقش وام مسکن فعلی‬ ‫را در خان��ه دار ک��ردن دهک ه��ای پایین جامعه‬ ‫بی اث��ر کرده ام��ا وقتی س��خن از افزایش قدرت‬ ‫خرید مس��کن به میان می اید‪ ،‬در شرایط فعلی‪،‬‬ ‫مس��ئله افزایش وام مس��کن‪ ،‬فوری و موثرترین‬ ‫گزینه ممکن به نظر می رسد‪ .‬با این حال‪ ،‬تناقض‬ ‫س��خن تازه وزیر راه و شهرسازی درباره بی تاثیر‬ ‫بودن وام مس��کن در خانه دار شدن مردم با تاکید‬ ‫برنامه او بر افزایش توان متقاضیان خرید مسکن‪،‬‬ ‫نشان می دهد او از خانه دار شدن بخش زیادی از‬ ‫مردم با استفاده از وام مسکن در سال های گذشته‬ ‫بی خبر اس��ت یا ش��اید بعد از ورود به وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی و رویارویی نزدیک با واقعیت‪ ،‬نظر او‬ ‫تغییر کرده است‪ .‬برنامه اسالمی برای پروازهای‬ ‫چارتری و وام مسکن هرچه باشد‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫او باید دقت بیشتری در اظهارنظرهای تخصصی‬ ‫کند تا ادامه دوگانه گویی او‪ ،‬پرسش های بیشتری‬ ‫در ذهن مخاطبان ایجاد نکند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫زمینه ارتباط میان‬ ‫بنگاه های کوچک و‬ ‫صنایع مادر فراهم شود‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬دولت و بانک مرکزی‬ ‫باید از طریق ارائه بسته های حمایتی با نرخ‬ ‫س��ود پایین از بنگاه ه��ای اقتصادی کوچک‬ ‫و متوس��ط حمایت و پش��تیبانی کرده و از‬ ‫تعطیلی انها جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫رامین نورقلی پور با اشاره به نقش بنگاه های‬ ‫اقتصادی کوچک و متوس��ط (اس ام ای) در‬ ‫توس��عه اقتصاد به خانه مل��ت گفت‪ :‬صنایع‬ ‫کوچک توان باالیی در اشتغالزایی دارند و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬اشتغالزایی در بنگاه های کوچک‬ ‫نس��بت به صنایع بزرگ به سرمایه کمتری‬ ‫نیاز دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬نحوه عرضه محصوالت‬ ‫به بازار یکی از مشکالتی است که بنگاه های‬ ‫اقتصادی کوچک و متوس��ط درحال حاضر با‬ ‫ان دست وپنجه نرم می کنند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫از انجا که این صنایع توان مالی کمی دارند‪،‬‬ ‫همواره در نوس��انات ارزی برای تامین مواد‬ ‫اولیه و تجهیزات با سختی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم کردکوی‪ ،‬ترکمن‪ ،‬بندر گز و‬ ‫گمیشان در مجلس ش��ورای اسالمی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬دول��ت و بانک مرکزی بای��د از طریق‬ ‫ارائه بس��ته های حمایتی با نرخ سود پایین‪،‬‬ ‫از بنگاه ه��ای اقتصادی کوچک و متوس��ط‬ ‫حمایت و پش��تیبانی کرده و از تعطیلی انها‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬اگرچه در ‪ ۲‬س��ال گذشته‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با رویکرد‬ ‫حمای��ت از ای��ن بنگاه ها و ب��ه منظور رونق‬ ‫تولید‪ ،‬بس��ته های حمایتی برای انها درنظر‬ ‫گرفته اما نیاز اس��ت این اقدامات گسترده تر‬ ‫ش��ود‪ .‬نورقلی پور با بیان اینک��ه با پرداخت‬ ‫یارانه به بنگاه های اقتصادی کوچک می توان‬ ‫از انها حمایت کرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید با‬ ‫تس��هیل روابط و طراحی کانال هایی‪ ،‬زمینه‬ ‫تامی��ن م��واد اولی��ه موردنیاز ای��ن بنگاه ها‬ ‫فراه��م ش��ود چراکه بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫مواد اولی��ه موردنیاز این بنگاه ه��ا‪ ،‬وارداتی‬ ‫یا قطعات س��ی کی دی اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تامین مواد اولی��ه دغدغه اصلی این بنگاه ها‬ ‫پ��س از افزایش نرخ ارز و محدودیت واردات‬ ‫اس��ت که باید برای حل این مشکل تدبیری‬ ‫اندیشیده ش��ود‪ .‬البته توجه به این نکته نیز‬ ‫دارای اهمیت اس��ت که درحال حاضر دولت‬ ‫در واردات کاال و تامین ارز با محدودیت هایی‬ ‫روبه رو است‪.‬‬ ‫اولویت با حمایت‬ ‫و پایش واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬حمایت و‬ ‫پایش از واحدهای صنعتی کوچک‪ ،‬مهم تر از‬ ‫ایجاد این واحدها است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران‪،‬‬ ‫محمدعل��ی عزیزمحم��دی اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫حمای��ت از واحده��ا و خوش��ه های صنعتی‬ ‫از اولویت های جدی برخوردار اس��ت‪.‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه الزمه توسعه صنعتی‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرساخت های کافی برای واحدهای صنعتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ ۹ :‬ه��زار مگاوات ب��رق برای‬ ‫شهرک های صنعتی فراهم شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران ب��ا بیان اینکه‬ ‫توسعه صادرات از برنامه های ما است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اگر صنعت پایش نشود‪ ،‬عمر محدودی‬ ‫خواهد داش��ت و بازار را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫عزیزمحمدی تصریح ک��رد‪ :‬با حمایت هایی‬ ‫که انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬واحده��ای بازمانده‬ ‫از تولی��د به چرخ��ه تولید بازگش��ته اند‪ .‬با‬ ‫بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار ش��غل جدید ایجاد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با تاکید بر حمایت‬ ‫از صنای��ع کوچک افزود‪ :‬ثابت ش��ده اس��ت‬ ‫که حمای��ت و پای��ش از واحدهای صنعتی‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬مهم تر از ایجاد س��هل الوصول این‬ ‫واحدها است‪ .‬عزیزمحمدی با تاکید بر اینکه‬ ‫بحث بازار مهم اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬تولیدکننده‬ ‫بای��د ب��ه بازار ه��م توجه کن��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه موتور محرک کش��ور صنعت اس��ت‪،‬‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬صنایع کوچک همواره به عنوان‬ ‫موتور محرک صنعت کش��ور به شمار می رود‬ ‫و مسئوالن در ‪۴‬دهه گذشته تالش کرده اند‬ ‫ب��ا پیگیری سیاس��ت های مختل��ف و ایجاد‬ ‫شهرک های صنعتی فضا را برای رشد صنایع‬ ‫مختلف فراهم کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خراسان شمالی ظرفیت کشت فراسرزمینی در ترکمنستان را دارد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدمحمد احمدی‬ ‫محمدعلی شجاعی‬ ‫س��فیر ایران در ترکمنس��تان گفت‪ :‬استان خراسان‬ ‫ش��مالی ت��وان‪ ،‬قابلیت و دانش کش��ت فراس��رزمینی‬ ‫محصوالت کشاورزی در ترکمنستان را دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��یدمحمد احمدی در نشس��ت‬ ‫تخصصی فعاالن اقتصادی این اس��تان در ترکمنستان‬ ‫که در بجنورد برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬کشور همسایه منابع‬ ‫ابی و عرصه کشاورزی فراوانی دارد و کشاورزان‪ ،‬فعاالن‬ ‫و مهندس��ان این حوزه در اس��تان خراسان شمالی نیز‬ ‫توانمندی فعالیت در این کشور را دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نزدیکی س��رزمینی دو منطقه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حتی کش��اورزان و مهندس��ان خراس��ان شمالی‬ ‫می توانند روزانه برای کار کش��اورزی به کشور همسایه‬ ‫سفر کرده و شب به خانه برگردند‪.‬‬ ‫احم��دی اظهار کرد‪ :‬ما می توانیم محصوالتی ازجمله‬ ‫چغندرقند را در ترکمنس��تان کش��ت کنیم و محصول‬ ‫را برای فراوری به کارخانه قند شیروان انتقال دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ظرفیت فراوانی برای پیوس��تگی ‪ ۳‬استان‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬رضوی و گلستان با کشور ترکمنستان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫احم��دی بر ایجاد پیون��د بین این اس��تان ها به ویژه‬ ‫خراس��ان شمالی با ترکمنس��تان تاکید و تصریح کرد‪:‬‬ ‫مردم این اس��تان با ترکمن ها قوم وخویش هستند که‬ ‫این امر عالقه انان را برای رونق مراودات تجاری بیشتر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬س��فیر ایران در ترکمنس��تان به شرایط‬ ‫حس��اس کنونی کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫دش��من با تمام وج��ود برای محصور ک��ردن انقالب و‬ ‫محدود کردن شتاب رش��د ان تالش می کند اما ایران‬ ‫قادر اس��ت دهه پنجم را با عزت و اقتدار اغاز کند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه پیش ترها جهانیان‪ ،‬ایران را با «قالی» اش‬ ‫می ش��ناختند‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون به برکت انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫ای��ران در تمام��ی زمینه ها حرفی ب��رای گفتن دارد و‬ ‫اس��تقالل‪ ،‬مهم ترین دس��تاورد ان است‪ .‬س��فیر ایران‬ ‫در ترکمنستان با اش��اره به تغییر شرایط بازار و کشور‬ ‫ترکمنستان گفت‪ :‬هم اکنون رقیبان تجاری زیادی وارد‬ ‫این کش��ور ش��ده اند که می طلبد ما تالش ها را در این‬ ‫زمین��ه مضاعف کنی��م‪ .‬احمدی‪ ،‬یک��ی از توانایی های‬ ‫کش��ور و خراسان شمالی را اجرای طرح های راهسازی‬ ‫در ترکمنستان دانست و افزود‪ :‬تالش داریم پروژه هایی‬ ‫را در این بخش برعهده بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارچه مرزی نیازمند زیرساخت‬ ‫سفیر ایران در ترکمنس��تان ایجاد بازارچه مرزی در‬ ‫ما می توانیم محصوالتی ازجمله چغندرقند را در ترکمنستان کشت‬ ‫کنی��م و محصول را ب��رای فراوری به کارخانه قند ش��یروان انتقال‬ ‫دهیم‬ ‫شهرس��تان راز و جرگالن را ی��ک مطالبه بحق مردمی‬ ‫خوان��د و اظهار ک��رد‪ :‬ایجاد ای��ن فضا نیاز ب��ه تامین‬ ‫زیرس��اخت هایی ازجمل��ه راه دارد ک��ه در کوتاه مدت‬ ‫میسر نیست‪.‬‬ ‫احمدی با بی��ان اینکه ‪ ۲۰۰‬کیلومتر راهس��ازی در‬ ‫حوزه ترکمنس��تان برای اجرای این طرح نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این کش��ور اکنون دارای ‪ ۴‬بازارچه در مرز ایران‬ ‫است که همراه با مشکالتی است‪.‬‬ ‫وی ب��ر لزوم حل مس��ائل و مش��کالت حوزه تجارت‬ ‫تاکی��د کرد و افزود‪ :‬این امر نیازمند یک مدیریت کالن‬ ‫اس��ت ت��ا بتوانیم از ای��ن ظرفیت در ح��وزه اقتصادی‬ ‫بهره مند شویم‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه ما گزینه ای بهتر از ترکمنستان‬ ‫نداری��م‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬کش��ور همس��ایه نیز ای��ران را‬ ‫گزینه ای مناس��ب می داند و ما باید با ُحس��ن استفاده‪،‬‬ ‫روابط اقتصادی را به دوران شکوفایی پیشین برگردانیم‪.‬‬ ‫احم��دی در زمین��ه مش��کالت روادی��د نی��ز گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت این بخش در حال بررس��ی است و به دنبال‬ ‫فراهم کردن بستر برای صدور روادید ‪ ۶‬ماهه هستیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراسان ش��مالی نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫این اس��تان با بی��ش از ‪ ۳۰۰‬کیلومتر مرز مش��ترک با‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬باید در حوزه تج��اری و اقتصادی موثر‬ ‫عمل کرده و باری از دوش کشور بردارد‪.‬‬ ‫محمدعلی شجاعی‪ ،‬با اشاره به قابلیت های این استان‪،‬‬ ‫بر لزوم استفاده حداکثری از ارتباطات بین المللی برای‬ ‫رشد و توسعه استان و کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته دولت نیز باید زیرس��اخت های الزم‬ ‫را ب��ه ای��ن منظور فراهم کرده و مس��ائل و مش��کالت‬ ‫پیش روی فعاالن حوزه اقتصاد استان را برطرف کند‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در خراس��ان ش��مالی با اشاره به‬ ‫برگزاری برخی نمایشگاه های خارجی و سفر مسئوالن‬ ‫و تاجران به س��ایر کش��ورها گفت‪ :‬ای��ن برنامه ها باید‬ ‫خروجی مثبتی داشته باشد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬فعاالن اقتصادی خراس��ان شمالی‪،‬‬ ‫مس��ائل و مش��کالت خود در حوزه کشور ترکمنستان‬ ‫را مطرح کردند‪.‬‬ ‫س��یدمحمد احمدی‪ ،‬س��فیر ایران در ترکمنس��تان‬ ‫به منظور دیدار با فعاالن اقتصادی خراس��ان ش��مالی و‬ ‫بررسی مشکالت انان و نیز بازدید از صنایع منطقه‪ ،‬به‬ ‫این استان سفر کرده است‪.‬‬ ‫استان خراسان ش��مالی ‪ ۳۰۱‬کیلومتر مرز مشترک‬ ‫با کش��ور ترکمنستان دارد‪ .‬خراسان شمالی در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫امس��ال بیش از ‪ ۸۵‬میلی��ون دالر کاال صادر کرده که‬ ‫سهم کشور همسایه‪ ،‬ترکمنس��تان از این میزان کمتر‬ ‫از ‪۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫بنیاد برکت ‪ ۱۵‬هزار طرح اشتغالزایی اجرا می کند‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان امام‬ ‫(ره) گفت‪ :‬برای س��ال اینده افزون بر ‪ ۱۵‬هزار طرح اشتغالزایی‬ ‫در س��طح مناطق محروم کشور از سوی این بنیاد هدف گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��عید جعفری ب��ه ایرنا گفت‪ :‬ب��ا اجرای این تع��داد طرح‬ ‫اشتغالزایی افزون بر ‪۲۳‬هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از مجموع حدود ‪ ۴۱‬هزار ش��غل مس��تقیم‬ ‫ایجاد ش��ده در سال جاری از سوی س��تاد اجرایی فرمان امام‬ ‫(ره)‪ ،‬سهم بنیاد برکت از این تعداد ‪ ۱۸‬هزار مورد با حدود ‪۱۰‬‬ ‫هزار طرح اشتغالزایی بوده است‪.‬‬ ‫جعفری یاداور ش��د‪ :‬رویکرد و سیاس��ت راهبردی‬ ‫بنیاد برکت و س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‬ ‫توانمندس��ازی و اجرای طرح ه��ای اجتماع محور در‬ ‫سطح مناطق محروم کشور است‪.‬‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در چند سال گذشته‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۰‬هزار پروژه را با س��رمایه گذاری افزون بر‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد ریال در س��طح کش��ور راه اندازی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بی��ش از یک هزار و ‪ ۵۵۰‬مدرس��ه‪ ،‬یک ه��زار و ‪ ۲۰۰‬مرکز‬ ‫فرهنگ��ی‪ ۳۰ ،‬هزار واحد مس��کونی‪ ،‬یک ه��زار و ‪ ۱۰۰‬پروژه‬ ‫درمانی‪ ۲ ،‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تخت بیمارس��تانی و ‪۱۵۹‬‬ ‫مرکز جامع پزشکی ازجمله این پروژه ها هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن به همت بنیاد برکت‪ ،‬س��الن ورزش��ی‬ ‫چندمنظوره س��ردار س��تار اورنگ نخس��تین شهید‬ ‫مداف��ع حرم کهگیلویه و بویراحمد با حضور س��عید‬ ‫جعف��ری مدیرعامل این بنی��اد‪ ،‬علی محمد احمدی‬ ‫اس��تاندار و جمعی از مس��ئوالن محلی در روستای‬ ‫نقاره خانه شهرستان بویراحمد به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫میزان اعتبار هزینه شده برای این سالن ورزشی افزون بر ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی خبر داد‪:‬‬ ‫چهاردهمین جشنواره صنایع غذایی در شمال شرق کشور برگزار می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‪ ،‬از‬ ‫برگزاری چهاردهمین جش��نواره صنایع غذایی در ش��هرک فناوری‬ ‫صنایع غذایی و بیوفناوری شمال شرق کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم‪ ،‬در این ایین که با حضور‬ ‫دبیر فن بازار ملی ایران و مسئوالن استانی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اهمیت موضوع نواوری و پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی‬ ‫صنایع کشور‪ ،‬شرکت ش��هرک های صنعتی استان با همکاری مرکز‬ ‫فن بازار ملی ایران‪ ،‬شرکت فرابورس ایران و با حمایت معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬چهاردهمین جشنواره اختراعات را در‬ ‫زمینه نواوری های صنایع غذایی برگزار کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این جش��نواره در زمینه های نواوری ماشین االت خط‬ ‫ تولید و تجهیزات بسته بندی اعم از نانو فناوری‪ ،‬پالسما‪ ،‬فرموالسیون‬ ‫مواد غذایی با رویکرد غذایی س��الم‪ ،‬ارگانیک و مغذی و بسته بندی‬ ‫مواد غذایی بود و طرح های مختلفی از کل کشور ارسال شد که پس‬ ‫از بررسی و ممیزی‪ ،‬انتخاب شدند‪.‬‬ ‫مه��دی زاده مقدم ادامه داد‪ :‬در فرایند اجرای��ی این رویداد بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬نواوری به دبیرخانه جش��نواره ارس��ال ش��ده که ‪ ۱۱‬طرح‬ ‫منتخب برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و دیگر مخاطبان حوزه‬ ‫صنایع غذایی ارائه حضوری شد و همچنین اطالعات بقیه نواوری ها‪،‬‬ ‫طرح ها و فهرس��تی از اختراعات این حوزه نی��ز در قالب کتابچه در‬ ‫اختیار مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این رویداد با هدف ارتقای شاخص نواوری و توسعه‬ ‫زیرساخت ها در کشور و استان خراسان رضوی به شیوه نوین‪ ،‬توسعه‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬تجاری س��ازی و رونق مبادالت فناورانه در حوزه‬ ‫صنایع غذایی است‪.‬‬ ‫وی در بخش��ی دیگ��ر از مزایای درنظر گرفته ش��ده برای حضور‬ ‫مخترعان و ن��واوران عنوان کرد‪ :‬امکان تجاری س��ازی اختراعات از‬ ‫طریق سرمایه گذاری مشترک‪ ،‬توسعه بازار و رشد تولید محصوالت و‬ ‫استفاده از توانمندی مدیریتی و تولیدی صنعتگران با ایجاد همکاری‬ ‫مش��ترک‪ ،‬فرصت مناسب کسب امتیاز تسهیالت برای فروش دانش‬ ‫فنی یا مش��ارکت در قالب تجاری س��ازی و حضور در نشس��ت های‬ ‫رودررو از دیگر اهداف این جش��نواره بود که به بهترین شکل انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫خراس��ان رضوی خاطرنشان کرد‪ :‬امید اس��ت با همکاری نهادهای‬ ‫تاثیرگذار‪ ،‬رس��انه های پویا و خبرنگاران پرت�لاش در امور نواوری و‬ ‫فناوری و صنایع کش��ور‪ ،‬شاهد برگزاری رویدادهای اثربخش و پربار‬ ‫در حوزه س��رمایه گذاری و فناوری باش��یم تا رشد و رونق اقتصادی‬ ‫مستمر و پایدار باشد‪.‬‬ ‫در ادام��ه دبیر مرک��ز فن بازار ملی ایران نیز گف��ت‪ :‬مرکز فن بازار‬ ‫ملی ایران مس��تقر در پارک فناوری پردیس فعالیت خود را از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬به منظور ایجاد بس��تر توسعه و انتقال فناوری در کشور اغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫محس��ن علی اکبری��ان افزود‪ :‬در اکوسیس��تم فناوری کش��ور در‬ ‫س��ال های گذش��ته ‪۲‬رویکرد غالب بوده که رویکرد نخست توسعه‬ ‫فناوری در قالب وضع قوانین‪ ،‬راه اندازی صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫و ایجاد نهادهایی ازجمله دانش��گاه ها‪ ،‬مراکز رشد‪ ،‬شتاب دهنده ها و‬ ‫پارک های علم و فناوری بودند که نتیجه این اقدام راه اندازی ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬ش��رکت دانش بنیان با افزون بر ‪ ۱۴‬ه��زار محصول های تک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی رویکرد دوم اکوسیس��تم فناوری را در کش��ور‪ ،‬توسعه بازار و‬ ‫رس��اندن ایده به محصول دانست و بیان کرد‪ :‬در این حوزه خالهای‬ ‫زیادی وجود دارد و ش��رکت های دانش بنیانی هس��تند که با وجود‬ ‫داش��تن بدنه علمی خوب‪ ،‬در رس��یدن به بازار دچار مشکل شده اند‬ ‫و برای این مهم نیازمند منابع مالی و حمایت هس��تند‪ .‬علی اکبریان‬ ‫ادامه داد‪ :‬فن بازار به عنوان مرجعی برای توس��عه بازار فناوری کشور‬ ‫بوده و در ‪ ۱۵‬س��ال گذشته تالش کرده بازار فناوری را توسعه دهد‬ ‫و در این راس��تا ‪ ۳‬ماموریت وجود داش��ته که ش��امل توس��عه بازار‬ ‫محصوالت صنعت��ی به صورت خاص‪ ،‬انتقال فن��اوری به واحدهای‬ ‫صنعتی و جذب س��رمایه ها برای تجاری س��ازی محصول هس��تند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برگزاری جش��نواره های نواوری صنایع در راس��تای رشد‬ ‫ایده های اس��تارت اپ ها‪ ،‬شرکت های نوپا و هس��ته های فناور است‬ ‫تا با معرفی ایده ها به س��رمایه گذاران در جش��نواره و انعقاد قرارداد‬ ‫ی��ا تفاهمنامه بین دوطرف به تجاری س��ازی طرح ه��ا‪ ،‬نواوری ها و‬ ‫اختراعات کمک ش��ود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬جشنواره نواوری های صنایع‬ ‫ناظر بر ماموریت س��وم مرکز فن بازار ملی ایران بوده و در این راستا‬ ‫در ‪ ۱۳‬دوره برگزاری جش��نواره از سال ‪ ۱۳۹۳‬تاکنون هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫اختراع‪ ،‬نواوری یا طرح از جامعه نخبگان و صنعتگران ارائه ش��ده و‬ ‫از بی��ن انها ‪ ۱۰۰‬اختراع یا ایده در معرض دید س��رمایه گذاران قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬درنهایت ‪ ۲۹‬طرح یا اختراع منتج به انعقاد قرارداد با‬ ‫سرمایه گذاری به مبلغ ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال و تجاری سازی شده اند‪.‬‬ ‫گش��ایش این سالن ورزشی نخس��تین طرح از مجموع ‪۱۰۶‬‬ ‫پروژه عمرانی تعهد ش��ده از س��وی بنیاد برکت در این استان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۵‬اس��فند ‪ ۱۳۹۵‬تفاهمنام��ه ای بین مجموعه اس��تانداری‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد با بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی‬ ‫فرمان امام (ره) در حوزه های عمرانی و اقتصادی به امضا رسید‪.‬‬ ‫میزان تفاهمنامه امضا شده بین مجموعه استانداری کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د و این بنی��اد افزون بر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬س��هم طرح های عمرانی در قال��ب ‪ ۱۰۶‬پروژه نیز‬ ‫رقمی افزون بر ‪۴۳۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد‪:‬‬ ‫‹تولید شیالت کشور‬ ‫‪ ۴۰‬برابر شده است‬ ‫وزیر جه��اد کش��اورزی با بیان‬ ‫اینکه تولید ش��یالت کشور بعد از‬ ‫انقالب ‪ ۴۰‬برابر شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به ترامپ می گوییم هرکاری دلش‬ ‫می خواهد انجام دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمود حجتی‬ ‫در ایین گشایش مجتمع پرورش‬ ‫ماهی��ان خاوی��اری پلدختر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان تشکر می کنم که‬ ‫با همه ضعف هایی که داریم‪ ،‬ش��بانه روز تالش می کنند و‬ ‫فعالیت های شان را ادامه می دهند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬کل تولید شیالت کشور پیش از انقالب‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تن بود که این امار اکنون به یک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن رسیده و ‪ ۴۰‬برابر شده است‪.‬‬ ‫حجتی بیان کرد‪ :‬ظرفیت های زیادی در کشور داریم که‬ ‫به برکت نظام و حمایت مس��ئوالن خوش��بختانه در بحث‬ ‫تولیدات این بخش وضعیت خوبی داریم‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی همچنین به نرخ خرید تضمینی‬ ‫برخی محصوالت اش��اره کرد و افزود‪ :‬در حال پیگیری ان‬ ‫هس��تیم‪ ۲۷۷ .‬نماینده مجلس در زمینه نرخ گندم و برای‬ ‫حمایت از کش��اورزان یک نام��ه را امضا کرده اند که کمتر‬ ‫شاهد چنین چیزی با این همه امضا بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬با وجود خشکس��الی ها خوش��بختانه‬ ‫توانس��ته ایم ب��ا ت�لاش کش��اورزان در زمین��ه گن��دم‬ ‫ب��ه تولی��د خ��وب مل��ی برس��یم و واردات نداش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫حجتی با بیان اینکه امروز نان را با دستان خودمان تولید‬ ‫می کنیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با وجود چنین ش��رایطی اس��ت که‬ ‫به ترامپ می گوییم هر کاری دلش می خواهد انجام دهد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1246‬‬ ‫پیاپی ‪2564‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫یداهلل ثمره درگذشت‬ ‫گزارشی از برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر و دستاوردهای ان‬ ‫یو چهارمین جشنواره موس��یقی فجر از چهارشنبه‪،‬‬ ‫س ‬ ‫‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۹‬بهمن در ‪ ۸‬س��الن و ایین پایانی ان سه ش��نبه‬ ‫ن در تاالر وحدت برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬بهم ‬ ‫به گزارش‬ ‫ این دوره جشنواره با تغییرات معنادار‬ ‫همراه بو د چرا که برگزارکنندگان جش��نواره امسال توجه‬ ‫ویژه ای به اثار اهنگس��ازان ایرانی داشتند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫اثار بسیاری از بزرگان موسیقی در جشنواره اجرا شد که‬ ‫از جمله حسین دهلوی‪ ،‬جواد معروفی‪ ،‬فرهاد فخرالدینی‪،‬‬ ‫هرم��ز و ش��اهین فره��ت‪ ،‬احم��د پژمان‪ ،‬محمدس��عید‬ ‫ش��ریفیان‪ ،‬علیرضا مشایخی‪ ،‬فوزیه مجد‪ ،‬روح اهلل خالقی‪،‬‬ ‫ابوالحس��ن صبا‪ ،‬فرام��رز پایور‪ ،‬محمدرض��ا لطفی‪ ،‬پرویز‬ ‫مشکاتیان‪ ،‬حسین علیزاده‪ ،‬شاهرخ خواجه نوری‪ ،‬همایون‬ ‫رحیمی��ان‪ ،‬انوش��یروان روحانی‪ ،‬محمدرض��ا تفضلی و‪...‬‬ ‫افرادی هستند که اثارشان در این ‪ ۵‬روز به اجرا درامد‪.‬‬ ‫توجه ویژه به حضور موس��یقیدانان برجسته در مسند‬ ‫اجراگر از جمله فریماه قوام صدری‪ ،‬رافائل میناسکانیان‪،‬‬ ‫منوچه��ر صهبایی‪ ،‬مجید کیان��ی‪ ،‬ارپینه ایس��رائیلیان‪،‬‬ ‫س��یمون ایوازیان‪ ،‬محمد اسماعیلی‪ ،‬سعید ثابت‪ ،‬حسین‬ ‫بهروزی نیا‪ ،‬مظفر شفیعی‪ ،‬ابراهیم لطفی و‪ ...‬از دیگر نکات‬ ‫مورد نظر برگزارکنندگان جشنواره بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن مراکز مهم اکادمیک کش��ور چه در بخش‬ ‫موس��یقی کالس��یک ایران��ی و چه در بخش موس��یقی‬ ‫کالسیک بین المللی همگی در جدول اجراهای جشنواره‬ ‫حضور داشتند که این شامل دانشگاه هنر‪ ،‬دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫هنرس��تان موسیقی دختران و هنرستان موسیقی پسران‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گذش��ته از این‪ ،‬برگزیدگان جش��نواره ملی جوانان که‬ ‫با رای استادانی چون حس��ین علیزاده‪ ،‬داریوش طالیی‪،‬‬ ‫اذی��ن موح��د‪ ،‬علی اکب��ر ش��کارچی‪ ،‬داوود گنج��ه ای‪،‬‬ ‫داری��وش پیرنیاکان‪ ،‬نادر مش��ایخی و‪ . ..‬انتخاب ش��دند‬ ‫س��یو چهارمین جش��نواره موس��یقی فج��ر در قالب‬ ‫ ‬ ‫در‬ ‫گروه نوازی‪ ،‬دونوازی و تک نوازی در ‪ ۳‬ش��اخه دستگاهی‪،‬‬ ‫نواحی و کالسیک روی صحنه حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬از انجا که هنرمندان و هنردوس��تان‬ ‫ش��هرهای دیگر اغلب سهم بس��یار کمی از موسیقی در‬ ‫سال های گذشته داش��تند‪ ،‬امسال ‪ ۲۵‬درصد از اجراهای‬ ‫جش��نواره در اختیار اهالی شهرهای غیر از پایتخت بوده‬ ‫و جش��نواره در ‪ ۷‬اس��تان دیگر با تعداد اجراهای درخور‬ ‫توجه برگزار شد‪.‬‬ ‫اتف��اق مهم دیگ��ری که برای جش��نواره رخ داد اعالن‬ ‫فراخ��وان و انتخاب ‪ ۲۰‬درصد اجراهای جش��نواره از این‬ ‫طریق بود‪ .‬گروه ه��ا و هنرمندانی تراز اول با انتخاب یک‬ ‫هیات ‪ ۱۰‬نفره با سالیق و عالیق متفاوت‪ ،‬پا به جشنواره‬ ‫گذاش��ته موس��یقیدانانی با س��بک ها و روحیات متنوع‬ ‫گذاش��تند که حال و ه��وای دیگری برای جش��نواره به‬ ‫ارمغان اوردند‪ .‬نمایش فیلم های مس��تند درباره موسیقی‬ ‫و برگزاری بخش نواحی با یک موضوع مش��خص از دیگر‬ ‫تغییرات درخور توجه جشنواره بود‪.‬‬ ‫ن مهم تری�ن ویژگ�ی‬ ‫‹ ‹حمای�ت از جوان�ا ‬ ‫جشنواره موسیقی فجر است‬ ‫مظفر شفیعی از اعضای هیات مدیره کانون خوانندگان‬ ‫س��نتی خانه موس��یقی‪ ،‬ضمن بر ش��مردن نکات مثبت‬ ‫یو چهارمین جش��نواره موس��یقی فجر گف��ت‪ :‬اینکه‬ ‫س�� ‬ ‫برگزیدگان جش��نواره موسیقی جوان امسال به طور ویژه‬ ‫یو چهارمین جشنواره موس��یقی فجر دیده شدند‪،‬‬ ‫در س�� ‬ ‫بخش جذاب این رویداد هنری بود‪.‬‬ ‫یو چهارمین‬ ‫وی با مثب��ت ارزیابی کردن برگزاری س�� ‬ ‫جش��نواره موس��یقی فجر‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کل��ی معتقدم‬ ‫جشنواره موسیقی فجر باید کاری کند تا موسیقی ایرانی‬ ‫بیش��تر معرفی شود‪ .‬موس��یقی ایرانی نیاز دارد تا بیشتر‬ ‫مطرح ش��ود و بهتر است که در س��طح جهانی این اقدام‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره کان��ون خوانندگان س��نتی خانه‬ ‫موسیقی با اش��اره به غنا و پرباری موسیقی ایران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بتوانیم ان را گس��ترش دهیم همگانی می شود و هر سال ‬ ‫مخاطبانی از سر اسر جهان برای شنیدن این نوع موسیقی‬ ‫به جشنواره خواهند امد‪.‬‬ ‫وی ب��ا س��تایش توج��ه جش��نواره موس��یقی فجر به‬ ‫موسیقی کالسیک ایرانی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مسئوالن جشنواره‬ ‫بای��د کاری کنند تا عالوه بر مخاطبان ایرانی‪ ،‬غیرایرانی ها‬ ‫هم جذب این جشنواره شوند‪.‬‬ ‫این هنرمند در ادامه تاکید کرد‪ :‬با برنامه ریزی درست و‬ ‫همکاری هنرمندان پیشکسوت می توانیم موسیقی ایرانی‬ ‫را به دوران طالیی خود بازگردانیم‪.‬‬ ‫مظفر ش��فیعی گفت‪ :‬جشنواره موسیقی امسال نسبت‬ ‫به سال های قبل پیش��رفت کرد و هنرمندان و مسئوالن‬ ‫همکاری خوبی با هم داش��تند که این همکاری منجر به‬ ‫اتفاق های خوبی در جشنواره شد‪.‬‬ ‫این خواننده‪ ،‬مهم ترین مسئله جشنواره موسیقی فجر‬ ‫امس��ال را حضور برگزیدگان جشنواره ملی جوانان که با‬ ‫رای اس��تادان انتخاب شدند در این جش��نواره در قالب‬ ‫گروه نوازی‪ ،‬دونوازی‪ ،‬تک نوازی در ‪ ۳‬ش��اخه دستگاهی‪،‬‬ ‫نواحی و کالس��یک خواند و افزود‪ :‬این امر نشان می دهد‬ ‫ک��ه این جوان��ان هنرمن��د حمایت می ش��وند و در واقع‬ ‫جشنواره انها را به جامعه موسیقی معرفی می کند‪.‬‬ ‫شفیعی افزود‪ :‬جوانان باید حمایت شوند یعنی بتوانند‬ ‫هنر خود را ارائه دهند و چه خوب اس��ت که جش��نواره‬ ‫از انجا که هنرمندان و هنردوس��تان ش��هرهای دیگر اغلب س��هم‬ ‫بس��یار کمی از موس��یقی در سال های گذشته داش��تند‪ ،‬امسال ‪۲۵‬‬ ‫درصد از اجراهای جشنواره در اختیار اهالی شهرهای غیر از پایتخت‬ ‫بوده و جش��نواره در ‪ ۷‬اس��تان دیگر با تعداد اجراهای درخور توجه‬ ‫برگزار شد‬ ‫موسیقی فجر این فرصت را در اختیار انها قرار داده است‬ ‫تا مخاطبان با هنر انها اشنا شوند‪.‬‬ ‫این خواننده در ادامه به تصویب ایین نامه جشنواره بعد‬ ‫از ‪ ۳۳‬سال‪ ،‬اشاره کرد و ان را نشان برنامه ریزی درست و‬ ‫دقیق مسئوالن دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹نبای�د ه�ر س�ال یک ه�دف جدی�د برای‬ ‫جشنواره موسیقی در نظر بگیریم‬ ‫ارس�لان کام��کار می گوید‪ :‬جش��نواره موس��یقی فجر‬ ‫همواره یک هدف دارد و نباید هر س��ال یک هدف جدید‬ ‫برای ان در نظر بگیریم‪ .‬خوشبختانه امسال با ایین نامه ای‬ ‫که در نظر گرفته شده این مشکل برطرف شد‪ .‬هنرمندان‬ ‫در طول یک س��ال چندین کنس��رت برگزار می کنند اما‬ ‫برای این جش��نواره همیش��ه بهترین اثار خ��ود را اجرا‬ ‫می کنند زیرا جش��نواره موس��یقی فجر برای انها مهم و‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬هر س��ال باید از هنرمندان جدید دعوت‬ ‫ش��ود نه اینکه فقط تعدادی از هنرمندان هر سال حضور‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این نوازن��ده در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬مهم ترین ویژگی‬ ‫ای��ن جش��نواره تجلیل از بزرگان و پیشکس��وتان اس��ت‬ ‫زیرا موس��یقی تا به امروز به کمک انها رشد کرده است‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر بخش بین الملل است که باید به ان توجه‬ ‫ش��ود زیرا با یک تیر دو نش��ان می زنیم هم مخاطبان را‬ ‫با موس��یقی های دیگر اشنا می کنیم هم موسیقی ایرانی‬ ‫و مناطق مختلف ایران را به جهانیان معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫به گفته کامکار‪ ،‬امسال یک هیات ‪ ۱۰‬نفره با سالیق و‬ ‫عالیق متفاوت در جش��نواره حضور داشتند که روحیات‬ ‫انها متنوع اس��ت و این موضوع س��بب شد حال و هوای‬ ‫یو چهارم متفاوت باشد؛ زمانی که هنرمندان‬ ‫جشنواره س ‬ ‫متفاوت ک��ه در حوزه های مختل��ف فعالیت می کنند در‬ ‫کن��ار هم ق��رار بگیرند و با هم برنامه ریزی کنند‪ ،‬س��بب‬ ‫می ش��ود جشنواره خاص برگزار شود‪ .‬سبک های متفاوت‬ ‫برای جش��نواره الزم و ضروری اس��ت زی��را از هر ژانری‬ ‫باید اجرا داش��ته باش��یم تا همه س��لیقه ها را در بر بگیرد‪،‬‬ ‫همچنین پیشکس��وتان می توانند با برنامه ریزی درس��ت‬ ‫سمت و سوی جش��نواره را تغییر دهند که این اتفاق در‬ ‫جشنواره امسال رخ داده اس��ت‪ .‬جشنواره موسیقی فجر‬ ‫از حضور هنرمندان جوان اس��تفاده کرده اس��ت که این‬ ‫جوانان می توانند به صحنه روند و در درجه نخس��ت کار‬ ‫گروه��ی را یاد بگیرند و بتوانند بیاموزند چگونه در مقابل‬ ‫مخاطب به اجرای برنامه بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹جش�نواره موس�یقی فجر با وجود ایین نامه‬ ‫پیشرفت کرده است‬ ‫یو چهارمین جشنواره‬ ‫هادی منتظری‪ ،‬نوازنده درباره س ‬ ‫موسیقی فجر گفت‪ :‬به طور کلی جشنواره موسیقی فجر‬ ‫در چند س��ال اخیر خیلی پیشرفت کرده است و هر سال‬ ‫که می گذرد بهتر از سال های قبل می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نوازن��ده پیشکس��وت گف��ت‪ :‬مهم تری��ن ویژگی‬ ‫جشنواره موسیقی فجر امس��ال این است که پس از ‪۳۳‬‬ ‫سال جش��نواره صاحب ایین نامه شده و این اتفاق بسیار‬ ‫خوب اس��ت‪ .‬وجود ایین نامه نش��ان دهنده این است که‬ ‫جش��نواره راه صعود را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬زمانی که‬ ‫ایین نامه وجود داش��ته باشد هر مس��ئولی در هر زمانی‬ ‫موظف است که بر اساس همان ایین نامه پیش رود‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند در ادام��ه بیان کرد‪ :‬به ط��ور کلی قانون‬ ‫و ایین نام��ه از ابت��دا برای جش��نواره الزم و ضروری بود‬ ‫ام��ا جلوی ض��رر را از هر کجایی بگیریم منفعت اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین وجود ایین نامه س��بب می ش��ود تا جش��نواره‬ ‫س��لیقه ای نشود یعنی هر فردی مس��ئولیت جشنواره را‬ ‫برعهده گرفت بر اساس ایین نامه اصلی عمل کند‪.‬‬ ‫منتظ��ری در ادام��ه بیان کرد‪ :‬جش��نواره ب��رای بهتر‬ ‫شدن نیاز به بررسی بیش��تر دارد یعنی اینکه هنرمندان‬ ‫و مسئوالن بعد از پایان جشنواره تمامی مسائل را بررسی‬ ‫کنند و نقاط قوت و ضعف ان را شناسایی کنند‪ .‬همچنین‬ ‫بهتر اس��ت در طول یک س��ال جش��نواره های بیشتری‬ ‫برگزار شود تا هنرمندان بتوانند هنر خود را ارائه دهند و‬ ‫بیشتر با مخاطبان در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند اف��زود‪ :‬همه ما می دانیم ک��ه هنرمندان‬ ‫نی��از دارند تا هنر خ��ود را روی صحنه اج��را کنند پس‬ ‫مس��ئوالن باید ش��رایطی فراهم کنند تا انها بتوانند هنر‬ ‫خ��ود را عرضه کنند‪ .‬هنرمندان نیز نباید نگاه سرس��ری‬ ‫به جش��نواره داشته باش��ند زیرا مخاطبان باید بیشتر با‬ ‫موسیقی ایرانی اشنا شوند‪.‬‬ ‫ منتظ��ری در پایان گفت‪ :‬بخش مهم دیگر جش��نواره‬ ‫یو چهارم فجر وجود فیلم مس��تند درباره موس��یقی‬ ‫س�� ‬ ‫ب��ود‪ .‬این فیلم های موس��یقی مخاطبان و عالقه مندان به‬ ‫موس��یقی را اگاه می کند و محتوای انها می تواند فضای‬ ‫حال حاضر موسیقی را دگرگون کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود ایین نامه به جش�نواره موسیقی فجر‬ ‫نظم داده است‬ ‫س��یاوش ظهیرالدین��ی‪ ،‬اهنگس��از و نوازن��ده درباره‬ ‫یو چهارمین جشنواره موس��یقی فجر گفت‪ :‬جشنواره‬ ‫س ‬ ‫موس��یقی فجر رویداد هنری مهمی اس��ت که هر س��ال ‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬پس این جش��نواره فقط نباید مختص‬ ‫افراد سرش��ناس و بنام باشد‪ ،‬بلکه باید از هنرمندانی که‬ ‫هنوز نتوانس��ته اند هنر خود را ارائه دهند دعوت کنیم تا‬ ‫در این جشنواره حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫ظهیرالدینی در ادامه بیان کرد‪ :‬جش��نواره موس��یقی‬ ‫نبای��د س��لیقه ای باش��د بلکه بای��د با نظر کارشناس��ان‬ ‫این حوزه برگزار ش��ود‪ .‬اینکه امس��ال این رویداد دارای‬ ‫ایین نامه مشخص شده این معضل را برطرف کرده است‪.‬‬ ‫این نوازنده اف��زود‪ :‬به کمک این جش��نواره می توانیم‬ ‫استعدادهای جوان را به مخاطبان معرفی کنیم و جوانان‬ ‫می توانن��د در ای��ن جش��نواره هنر خ��ود را ارائه دهند و‬ ‫مخاطبان خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫این اهنگس��از در ادامه تاکید کرد‪ :‬جشنواره موسیقی‬ ‫فجر و همه جش��نواره ها باید به دور از حاشیه باشد تا به‬ ‫هدف اصلی خود برس��د زیرا حاشیه جشنواره را از مسیر‬ ‫اصلی خود خارج می کند‪.‬‬ ‫ظهیرالدینی گفت‪ :‬هنرمندان باید چش�� م و هم چشمی‬ ‫را کنار بگذارند و با هم و دست در دست هم بهترین ها را‬ ‫برای هنر کشور رقم بزنند‪.‬‬ ‫این هنرمند افزود‪ :‬به نظر من مهم ترین اتفاق جشنواره‬ ‫موسیقی فجر امسال این بود که به اثار اهنگسازان ایرانی‬ ‫توجه ویژه ای ش��د‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اثار بسیاری از بزرگان‬ ‫موسیقی در جشنواره اجرا شد ک ه نشان می ده د جشنواره‬ ‫می خواهد موسیقی ایرانی را گسترش دهد و مخاطبان را‬ ‫بیشتر با موسیقی ارزشمند اشنا کند‪.‬‬ ‫ظهیرالدین��ی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬م��ا هنرمندان و‬ ‫پیشکسوتان برجسته ای در حوزه موسیقی داریم که اثار‬ ‫انها ماندگار ش��ده است اما هنوز خیلی ها با این اثار اشنا‬ ‫نیس��تند پس با این اقدام مهم جش��نواره امسال این اثار‬ ‫اجرا و به گوش مخاطبان می رسد‪.‬‬ ‫ای��ن نوازنده تاکید کرد‪ :‬همچنین وج��ود ایین نامه در‬ ‫جشنواره سبب می شو د این رویداد هنری سمت و سوی‬ ‫مشخصی داشته باشد و این اتفاق بعد از ‪ ۳۳‬سال رخ داده‬ ‫است‪ .‬ایین نامه سبب می شود جشنواره نظم داشته باشد‬ ‫که در جشنواره امسال شاهد این نظم هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹در هم�ه دنی�ا فقط ع�ده خاصی موس�یقی‬ ‫کالسیک گوش می کنند‬ ‫یو چهارمین‬ ‫جاوید مجلس��ی‪ ،‬رهبر ارکس��تر درباره س ‬ ‫جش��نواره موس��یقی فجر هم گفت‪ :‬بسیاری از مخاطبان‬ ‫با موس��یقی کالس��یک اش��نایی ندارند پس باید انها را‬ ‫با انواع موس��یقی اش��نا کنیم و گوش انها را به شنیدن‬ ‫موس��یقی خوب عادت دهیم‪ .‬مجلسی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫در جش��نواره امسال موسیقی کالس��یک جایگاه ویژه ای‬ ‫دارد که همین امر س��بب شده است مخاطبان بیشتر به‬ ‫سمت این نوع موسیقی گرایش پیدا کنند‪.‬‬ ‫این رهبر ارکس��تر افزود‪ :‬در هم��ه جای دنیا فقط عده‬ ‫خاصی موس��یقی کالس��یک گوش می کنند‪ .‬ما به کمک‬ ‫جشنواره موسیقی امسال می توانیم مخاطبان بیشتری را‬ ‫با این نوع موسیقی اشنا کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمن��د تاکید کرد‪ :‬هدف جش��نواره گس��ترش‬ ‫موس��یقی است که خوشبختانه امس��ال جشنواره به این‬ ‫هدف خود رس��ید‪ .‬جش��نواره موس��یقی فجر امسال به‬ ‫حضور موس��یقیدانان برجس��ته اهمیت داد و بسیاری از‬ ‫این هنرمندان اجرای صحنه ای داشتند که سبب می شود‬ ‫مخاطبان با پیشکسوتان عرصه موسیقی بیشتر در ارتباط‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫جاوی��د مجلس��ی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬حضور‬ ‫پیشکس��وتان در هر حوزه ای الزم و ضروری است و باید‬ ‫به ان اهمیت داده ش��ود‪ .‬در س��ال های گذشته جشنواره‬ ‫دارای ایین نامه نبود و به همین دلیل ضعف های بسیاری‬ ‫داش��ت اما از امس��ال این اتفاق مهم رخ داد و وجود این‬ ‫ایین نامه سبب رشد جشنواره می شود‪.‬‬ ‫مجلس��ی افزود‪ :‬مهم ترین پرس��ش این اس��ت که چرا‬ ‫جش��نواره برگزار می ش��ود؟ جش��نواره برگزار می شود تا‬ ‫هنرمندان جوان و پیشکسوتان به صحنه روند و مخاطبان‬ ‫را با موسیقی های مختلف اشنا کنند‪.‬‬ ‫این رهبر ارکستر تاکید کرد‪ :‬جشنواره موسیقی امسال‬ ‫ب��ه همه ژانرها توجه داش��ت و همین موضوع باعث بهتر‬ ‫ش��دن روند جش��نواره شد‪ .‬ما در جش��نواره باید به همه‬ ‫سلیقه ها احترام بگذاریم‪ .‬امسال یک هیات ‪ ۱۰‬نفره برای‬ ‫جش��نواره تصمیم گیری کردند و فقط بر اس��اس سلیقه‬ ‫ی��ک نف��ر برنامه ریزی نش��د‪ .‬زمانی که هم��کاری وجود‬ ‫داش��ته باشد جش��نواره هر سال بهتر از س��ال های قبل‬ ‫برگزار می شود که خوش��بختانه روند برگزاری جشنواره‬ ‫یو چهارم بسیار خوب بود‪.‬‬ ‫س ‬ ‫‹ ‹اگر ایرانی هس�تیم باید به موسیقی نواحی‬ ‫توجه کنیم‬ ‫مهدی اذرس��ینا‪ ،‬اهنگس��از و نوازنده کمانچه با اشاره‬ ‫یو چهارمین جشنواره‬ ‫به بخش موس��یقی نواحی در س�� ‬ ‫موسیقی فجر گفت‪ :‬جشنواره موسیقی فجر امسال برای‬ ‫همه با س��ال های قبل فرق داش��ت و به نظرم و تا جایی‬ ‫که در جریان هس��تم همه از این جشنواره راضی بودند‪.‬‬ ‫خوشبختانه امسال به بخش موسیقی نواحی بیشتر توجه‬ ‫شد‪ .‬موس��یقی نواحی نیاز به معرفی بیشتر دارد و اگر به‬ ‫ان بها داده نشود از یادها می رود‪.‬‬ ‫این اهنگس��از خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬باید ب��ه هنرمندان‬ ‫موس��یقی نواحی میدان داده ش��ود تا انه��ا اثار مناطق‬ ‫مختل��ف را اجرا کنند و بتوانند موس��یقی نواحی را احیا‬ ‫کنند‪ .‬کشور ما شهرها و مناطق مختلف دارد که هر کدام‬ ‫دارای موس��یقی خاص خودشان هس��تند و اگر ما ایرانی‬ ‫هستیم باید با موس��یقی مناطق مختلف کشورمان اشنا‬ ‫شویم‪ .‬همچنین باید فرهنگ سازی شود تا مخاطبان این‬ ‫نوع موس��یقی ها را هم جدی بگیرند و گوش کنن د زیرا با‬ ‫برگزاری یک بار جش��نواره در س��ال این اتفاق به وجود‬ ‫نمی اید‪.‬‬ ‫اذر سینا با بیان اینکه در جشنواره امسال همه ژانرهای‬ ‫موس��یقی ارائه ش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫مخاطب��ان با هر س��لیقه ای ک��ه دارند از این جش��نواره‬ ‫راضی بودند‪ .‬همچنین وجود هیات ‪ ۱۰‬نفره در ش��ورای‬ ‫یو چهارمین‬ ‫سیاست گذاری جشنواره کمک بسیاری به س ‬ ‫جشنواره موس��یقی فجر کر د زیرا زمانی که تعداد نظرها‬ ‫و پیش��نهادها زیاد باش��د و به انها عمل شود کار گروهی‬ ‫خوبی انجام می ش��ود که در جش��نواره امسال شاهد ان‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫یو چهارمین جش�نواره موسیقی‬ ‫‹ ‹دغدغه س� ‬ ‫فجر حمایت از جوانان بود‬ ‫وارطان س��اهاکیان‪ ،‬موس��یقیدان و اهنگس��از ایرانی‬ ‫یو چهارمین جش��نواره‬ ‫ارمنی تب��ار درب��اره برگزاری س�� ‬ ‫موسیقی فجر نیز گفت‪ :‬جش��نواره موسیقی فجر نسبت‬ ‫به س��ال های گذشته خیلی پیشرفت کرد و دلیل ان این‬ ‫اس��ت که در جشنواره امس��ال همه جوانب بررسی شد و‬ ‫از هر شاخه ای موسیقی در این رویداد حضور داشتند‪.‬‬ ‫س��اهاکیان در ادام��ه بیان ک��رد‪ :‬اجرای اهنگس��ازان‬ ‫برجس��ته ایران��ی یکی از نق��اط قوت این جش��نواره بود‬ ‫زیرا در این جش��نواره نباید هر اثری اجرا شود بلکه باید‬ ‫مخاطبان را با اثار ماندگار بیشتر اشنا کنیم‪.‬‬ ‫این موس��یقیدان افزود‪ :‬بس��یاری از پیشکس��وتان در‬ ‫سال های گذشته دلگیر شده بودند زیرا در سال های قبل‬ ‫به حضور انها بها داده نمی ش��د اما خوشبختانه جشنواره‬ ‫یو چهارم فجر از حضور پیشکسوتان سرشار شد و این‬ ‫س ‬ ‫روند باید ادامه یابد‪.‬‬ ‫این اهنگس��از در ادامه تاکید کرد‪ :‬به نظرم هنرمندان‬ ‫جوان باید پیشکس��وتان را س��رلوحه خود قرار دهند و از‬ ‫تجربه های انها اس��تفاده کنند‪ .‬پیشکسوتان هم باید هر‬ ‫چ��ه می دانند به جوان��ان بیاموزند تا انه��ا دچار خطا یا‬ ‫اشتباه نشوند‪.‬‬ ‫ س��اهاکیان خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی که اثار بزرگان اجرا‬ ‫شود جوانان متوجه می ش��وند که جشنواره جای اجرای‬ ‫هر اثری نیس��ت و همه تالش خود را می کنند تا بهترین‬ ‫اثار را خلق کنند‪.‬‬ ‫س��اهاکیان در پایان گفت‪ :‬جش��نواره موسیقی امسال‬ ‫از هنرمن��دان جوان خیل��ی حمایت کرد و انها به صورت‬ ‫فردی ی��ا گروهی ب��ه اج��رای برنامه در این جش��نواره‬ ‫یو چهارمین‬ ‫پرداختند که این نش��ان می دهد دغدغه س ‬ ‫جشنواره موسیقی فجر حمایت از جوانان بود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«توران میرهادی»‬ ‫به روایت خودش‬ ‫مظفر شفیعی‬ ‫ارسالن کامکار‬ ‫هادی منتظری‬ ‫کتاب «افسانه پیروز‪ :‬مصاحبه تاریخ شفاهی‬ ‫با توران میرهادی» منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این کتاب در ‪ ۲۰۰‬صفحه‬ ‫در انتش��ارات سازمان اس��ناد و کتابخانه ملی‬ ‫راهی بازار ش��ده اس��ت‪ .‬مصاحبه ای��ن اثر را‬ ‫سیدحجت الحق حس��ینی و تحقیق و تدوین‬ ‫ان را ندا رسولی انجام داده اند‪.‬‬ ‫در ای��ن کت��اب‪ ،‬اطالعاتی درباره پیش��ینه‬ ‫خانوادگ��ی و وقای��ع تاثیرگذار بر ش��خصیت‬ ‫ت��وران میره��ادی‪ ،‬دوران تحصی��ل و‬ ‫بازگش��ت به ای��ران‪ ،‬تولد ش��ورای کودک و‬ ‫ش��کل گیری فرهنگنام��ه‪ ،‬انتش��ار کتاب ها و‬ ‫مس��ائل مربوط ب��ه انها‪ ،‬عضوی��ت و فعالیت‬ ‫در مجام��ع بین الملل��ی‪ ،‬فعالیت ه��ای دیگر‬ ‫ت��وران میرهادی‪ ،‬کتاب شناس��ی اث��ار توران‬ ‫میره��ادی( ‪ )۱۳۳۳-۱۳۹۶‬و‪ ...‬از زب��ان ای��ن‬ ‫چهره فقید ادبیات کودک ارائه شده است‪.‬‬ ‫افسانه پیروز نام مستعار توران میرهادی در‬ ‫سلسله مطالبی بود که در مجله «سپید فردا»‬ ‫در دهه ‪ ۳۰‬منتشر می کرد‪.‬عالقه مندان برای‬ ‫تهیه این اثر می توانند به فروش��گاه انتشارات‬ ‫سازمان اس��ناد واقع در س��اختمان کتابخانه‬ ‫مل��ی ای��ران مراجعه کنند یا با ش��ماره تلفن‬ ‫‪ ۸۱۶۲۳۳۱۵‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫تاک شوی مهران غفوریان‬ ‫با مدل جیمی فالن‬ ‫سیاوش ظهیرالدینی‬ ‫جاوید مجلسی‬ ‫مهدی اذرسینا‬ ‫وارطان ساهاکیان‬ ‫مهران غفوریان از ساخت تاک شوی جدید‬ ‫خود در ش��بکه نس��یم خبر داد که قرار است‬ ‫خودش اجرا‪ ،‬کارگردانی و تهیه کنندگی اش را‬ ‫بر عهده بگیرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مهران غفوریان‬ ‫با اش��اره به پروژه جدیدش که زودتر از باقی‬ ‫کارهایش می خواهد ان را شروع کند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برنامه ای در ش��بکه نس��یم دارم که یک‬ ‫تاک ش��و اس��ت که خودم اجرا‪ ،‬کارگردانی و‬ ‫تهیه کنندگی ان را بر عهده دارم و درگیر این‬ ‫کار خواه��م بود و درحال حاضر ش��رایط من‬ ‫برای این برنامه مهیا شده است‪ .‬وی در پایان‬ ‫درباره جزئیات بیش��تر این برنامه توضیح داد‪:‬‬ ‫هنوز اسم این تاک ش��و قطعی نشده اما مثل‬ ‫خیلی از تاک شوهای امریکایی است که برخی‬ ‫از انها در کش��ور اجرا ش��ده اند و برخی نه اما‬ ‫این مدل برنامه که در همه دنیا انجام شده در‬ ‫ایران هنوز تولید نش��ده است و به کار جیمی‬ ‫فالن شباهت دارد‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام اهالی رسانه‬ ‫و منتقدان در جشنواره‬ ‫جهانی فیلم فجر‬ ‫ثبت ن��ام اهال��ی رس��انه و اعض��ای انجمن‬ ‫منتقدان و نویس��ندگان س��ینمای ایران برای‬ ‫حضور در سی وهفتمین جشنواره جهانی فیلم‬ ‫فجر از ش��نبه‪ ۴ ،‬اس��فند اغاز ش��ده است‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫ ثبت نام اهالی رس��انه و اعضای‬ ‫انجم��ن منتق��دان و نویس��ندگان س��ینمای‬ ‫ایران برای حضور در س��ی وهفتمین جشنواره‬ ‫جهانی فیلم فجر از شنبه‪ ۴ ،‬اسفند اغاز شده‬ ‫و به مدت ‪ ۱۵‬روز ادامه خواهد داش��ت‪ .‬ثبت‬ ‫درخواس��ت ب��رای دریاف��ت کارت حضور در‬ ‫جشنواره جهانی فیلم فجر تنها از طریق سایت‬ ‫این رویداد انجام می ش��ود و درخواس��ت های‬ ‫حض��وری پذیرفته نمی ش��ود‪ .‬اهالی رس��انه‬ ‫ضمن تکمیل اطالعات ش��خصی الزم اس��ت‬ ‫معرفینامه ای از س��وی رس��انه متبوع خود در‬ ‫س��ایت ارائه کنند و حداقل ‪ ۲‬نمونه از مطالب‬ ‫خود را درباره سی وششمین جشنواره جهانی‬ ‫فیلم فجر و اثار حاضر در ان بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫موسیقی ایران در مسیر جوانگرایی و رشد‬ ‫یداهلل ثمره‪ ،‬چهره پیشکسوت زبان شناسی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬شیرین عاصمی‪ ،‬مسئول‬ ‫دبیرخانه ش��ورای فرهنگس��تان زبان و ادب‬ ‫فارس��ی با تایید ای��ن خبر گف��ت‪ :‬این عضو‬ ‫پیوس��ته فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی‬ ‫شامگاه پنجش��نبه(‪ ۲‬اسفند ‪ )۹۷‬از دنیا رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬برنامه مراسم تشییع پیکر‬ ‫ثمره هنوز قطعی نش��ده اس��ت‪ .‬یداهلل ثمره‪،‬‬ ‫زبان ش��ناس‪ ،‬استاد بازنشسته دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی‬ ‫و نخس��تین رئیس انجمن زبان شناسی ایران‬ ‫در س��ن ‪ ۸۶‬سالگی درگذشت‪ .‬تخصص او در‬ ‫حوزه اواشناس��ی و واج شناسی بود‪ .‬همچنین‬ ‫چندین کتاب در زمینه اموزش زبان فارس��ی‬ ‫تالی��ف کرده اس��ت‪ .‬یک��ی از برجس��ته ترین‬ ‫اث��ار ای��ن زبان ش��ناس‪ ،‬کتاب «اواشناس��ی‬ ‫زبان فارس��ی» است که از س��وی مرکز نشر‬ ‫دانشگاهی به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫معصومانه ها‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪ 18 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 24 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1246‬پیاپی ‪2564‬‬ ‫انسانک‬ ‫س�ارا اصغری‪ ،‬نویس�نده‪ :‬تص��ورش را‬ ‫بکنید دوختن دکمه ای به یک پیراهن‪ ،‬بشود‬ ‫معصومانه ترین کار دنیا‪!...‬‬ ‫گاهی فکر می کردم معصوم ترین موجودات‬ ‫روی زمین گیاهان هس��تند که در بی تعلقی‬ ‫محض ریشه می دوانند و به سمت نور حرکت‬ ‫می کنن��د و با انچ��ه در درون خویش دارند‪،‬‬ ‫سبز می مانند‪ ...‬یا شاید هم پرندگان باشند که با سختی تمام پوش جمع‬ ‫می کنن��د و ب��ر فراز بلندترین درخت النه ای می س��ازند و در فصل کوچ‪،‬‬ ‫انچه را که خود س��اخته رها می کنند و معصومانه می روند‪ ...‬ش��اید هم‬ ‫معصومانه ترین موجود روی زمین‪ ،‬قطره ای باش��د که بیقرار در چرخش‬ ‫عجیب و غریب و بی نظیر این طبیعت‪ ،‬از دل ابری در مشرق زمین روی‬ ‫رودی جاری می ش��ود تا ب��ه اقیانوس ارامی در مغرب زمین برس��د‪ ،‬اما‬ ‫نمی دانم چرا به یکباره سر از چشمان من درمی اورد که شره کند و بچکد‬ ‫روی دستانم‪ ...‬من با همین دس��تانم معصومانه های بسیاری را دیده ام‪...‬‬ ‫البت��ه که تمام موجودات خداوند به نوع��ی زیبایی خاصی از معصومیت‬ ‫دارند‪ ...‬اما من دلم غنج می زند برای معصوم ترین انها‪ ...‬تا انکه ان ش��ب‬ ‫دی��دم م��ادر با چه ظرافت‪ ،‬دقت و حوصله خاص��ی دکمه پیراهن پدر را‬ ‫وصله می کند‪ .‬او نخ و س��وزن را نه ی��ک بار و دو بار که چندین بار و ان‬ ‫هم با تمام وجودش به پیراهن می دوخت‪ ،‬گویی که اخرین نقص هستی‬ ‫را برطرف کرده باشد‪ ...‬همان گونه که زنی تمام هستی اش را گره می زند‬ ‫به سرنوشت یک مرد‪ ...‬مطمئنم دکمه ای که مادر به پیراهن پدر دوخت‪،‬‬ ‫دیگر هیچ گاه کنده نخواهد شد‪ ...‬ان شب دریافتم که سادگی و خوبی در‬ ‫هر موجودی هبوط کند‪« ،‬بهترین» خواهد بود‪...‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خاطرات یک مدیر اخراج ش��ده اف‪ .‬بی‪.‬ای در حالت‬ ‫عادی ممکن است چندان جذاب نباشد‪ ،‬اما زمانی که‬ ‫ای��ن اتفاق مربوط به دوران ریاس��ت جمهوری دونالد‬ ‫ترامپ باشد ان را به یک اثر پرفروش تبدیل می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا و به نق��ل از س��ی ان ان‪ ،‬کتاب‬ ‫ککِی��ب » یک روز پیش‬ ‫«تهدید » نوش��ته «اندرو م ‬ ‫از انکه به طور رس��می در روز سه شنبه منتشر شود‪،‬‬ ‫رتب��ه نخس��ت را در فهرس��ت کتاب ه��ای پرفروش‬ ‫امازون به دس��ت اورد‪« .‬تهدید » توانس��ت «شدن» ‪،‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫روز جهانی زبـان مادری‬ ‫«امید» را به اغوش بکشیم‬ ‫نش��ان داده که به طور معمول کس��انی که از بچگی به‬ ‫زبان مادری ش��ان حرف نزده اند‪ ،‬بعدتر بسیار کم اتفاق‬ ‫می افت��د که ب ه خواس��ت و عالقه خ��ود ان زبان را یاد‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫یکی از دوستانم که به کانادا مهاجرت کرده می گفت‬ ‫وقت��ی به کان��ادا رفتیم یک��ی از فرزندانم ‪۷‬س��اله بود‬ ‫و دیگری ‪۴‬س��اله‪ .‬حال که هر دو بزرگ و از دانش��گاه‬ ‫فارغ التحصیل ش��ده اند من و همس��رم را مورد شماتت‬ ‫قرار می دهند که چرا شما با ما در خانه به فارسی حرف‬ ‫زدن ادام��ه ندادید؟ ما حاال اعتم��اد به نفس الزم برای‬ ‫فارس��ی حرف زدن را نداریم‪ .‬چ��ه خوب بود که ما هم‬ ‫مثل دوس��تان چینی و مکزیکی که داریم می توانستیم‬ ‫ب��ه زبانی که خودمان را متعلق ب��ه ان می دانیم حرف‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫م��ن معتقدم زب��ان مادری حداقل چیزی اس��ت که‬ ‫می توانم به فرزندم یاد بدهم؛ حال اگر خودش دوس��ت‬ ‫نداشت از ان زبان استفاده کند بحث دیگری است و به‬ ‫او مربوط می شود‪.‬‬ ‫برای کشور ایران با گنجینه ای از زبان ها و گویش ها‪،‬‬ ‫اموزش چندزبانه بهترین راه اس��ت‪ .‬اموزش چندزبانه‬ ‫یعنی استفاده دس��ت کم از ‪ ۳‬زبان برای اموزش شامل‬ ‫زبان اول یا زبان مادری‪ ،‬زبان ملی یا زبان رسمی کشور‬ ‫و زبان بین المللی‪ .‬اموزش زبان مادری کیفیت اموزش‬ ‫را ارتقا می بخشد چون توانایی یادگیری دیگر زبان ها را‬ ‫دو گ��روه اصلی وجود دارند؛ گروه نخس��ت از همان‬ ‫زم��ان تولد فرزند به زبان فارس��ی ب��ا او حرف می زنند‬ ‫و استدالل ش��ان این اس��ت که به دلیل اینکه در تهران‬ ‫زندگ��ی می کنیم بهتر اس��ت بچه فقط ی��ک زبان یاد‬ ‫بگی��رد و به همان زبان خوب حرف بزند تا بعدتر که به‬ ‫مدرسه رفت در رویارویی با بچه های دیگر به دلیل لهجه‬ ‫یا بد ادا کردن بعضی کلمات مورد تمسخر قرار نگیرد‪.‬‬ ‫گروه دوم اما کسانی هستند که با فرزندشان به همان‬ ‫زبان م��ادری حرف می زنند و می گویند که به هر حال‬ ‫با ورود به مدرسه و به دلیل شرایط جامعه و‪ ...‬بچه زبان‬ ‫فارسی را یاد می گیرد اما امکان یادگیری زبان مادری را‬ ‫ندارد؛ پس بهتر است ما در خانه با او به زبان مادری مان‬ ‫حرف بزنیم‪.‬‬ ‫هر دو گ��روه به نوعی درس��ت می گوین��د اما تجربه‬ ‫باال می برد و فرایند اموزش را تسهیل می کند‪.‬‬ ‫جمله بس��یار معروف��ی از الفونس دوده (نویس��نده‬ ‫فرانس��وی) وجود دارد که می گوی��د‪ :‬هر ملتی که زبان‬ ‫مادری خود را فراموش کند‪ ،‬مانند فردی زندانی اس��ت‬ ‫که کلید زندانش گم شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب روز زبان مادری‬ ‫براس��اس متن منتش��ر ش��ده در ویکی پدی��ا‪ ،‬دلیل‬ ‫نام گ��ذاری روز جهان��ی زبان مادری این اس��ت که در‬ ‫س��ال ‪1331‬خورش��یدی (‪۱۹۵۲‬میالدی) دانشجویان‬ ‫دانش��گاه های گوناگون ش��هر داکا‪ ،‬پایتخ��ت امروزی‬ ‫کشور بنگالدش که در ان زمان پاکستان شرقی نامیده‬ ‫می شد و هنوز مستقل نش��ده بود‪ ،‬ازجمله دانشجویان‬ ‫دانشگاه داکا و دانش��کده پزشکی‪ ،‬در تالش برای ملی‬ ‫کردن زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکس��تان (در‬ ‫کنار زبان اردو) تظاهرات مس��المت امیزی در این شهر‬ ‫به راه انداختند‪.‬‬ ‫به دنب��ال ای��ن حرکت دانش��جویان‪ ،‬پلی��س به انها‬ ‫تیراندازی کرد و عده ای از انها را کشت‪ .‬بعد از استقالل‬ ‫بنگالدش از پاکس��تان به درخواس��ت این کشور‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار سازمان یونسکو در ‪ ۱۷‬نوامبر سال ‪،۱۳۷۸‬‬ ‫‪ ۲۱‬فوری��ه (برابر با ‪ 2‬و گاهی ‪ 3‬اس��فند) را روز جهانی‬ ‫زبان مادری نامید و از س��ال ‪ ۱۳۷۹‬این روز در بیش��تر‬ ‫کش��ورها گرامی داش��ته و برنامه هایی در ارتباط با ان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫کتاب مدیر اخراجی اف‪ .‬بی‪.‬ای در صدر پرفروش ها‬ ‫کتاب میشل اوباما را که از زمان انتشارش‬ ‫در اب��ان (نوامبر) به ط��ور تقریبی هر روز‬ ‫در صدر فهرس��ت پرفروش ها قرار گرفته‬ ‫ب��ود کنار بزن��د‪ .‬فروش کت��اب «تهدید» ‬ ‫پ��س از مصاحبه «مک کی��ب» در برنامه‬ ‫« ‪ ۶۰‬دقیقه» و انتش��ار گزیده ای از ان در‬ ‫رس��انه های گوناگون که درباره انتقادهای‬ ‫او از «دونال��د ترامپ » بود‪ ،‬ش��دت گرفت‪« .‬تهدید» ‬ ‫جدیدتری��ن اثری اس��ت ک��ه در فهرس��ت طوالنی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کتاب های��ی ق��رار دارد ک��ه از عالقه یا‬ ‫ترس از «دونالد ترامپ » سود می برند‪ .‬با‬ ‫اینکه با قطعی��ت نمی توان اعالم کرد اما‬ ‫ممکن است توییت های ضد «مک کیب» ‬ ‫نوشته ش��ده ازس��وی «دونال��د ترامپ»‬ ‫در فروش ای��ن اثر بی تاثیر نباش��د‪ .‬روز‬ ‫سه ش��نبه گذش��ته این اثر ب��ه رده دوم‬ ‫فهرس��ت پرفروش های ام��ازون تنزل پی��دا کرد اما‬ ‫همچنان در صدر فهرست کتاب های تازه منتشرشده‬ ‫قرار دارد‪ .‬کتاب «تهدید » که پر از هشدارهای جدی‬ ‫درب��اره اخت�لال عملکردی موجود در کاخ س��فید و‬ ‫وزارت دادگس��تری ایاالت متحده است‪ ،‬قرار بود اذر‬ ‫(دسامبر) منتشر شود اما روند بازبینی پیش از انتشار‬ ‫این اثر بیش از انچه انتظار می رفت طول کشید‪.‬‬ ‫انتش��ار کتاب ه��ای ضدترامپ بی س��ابقه نیس��ت‪.‬‬ ‫پیش تر نیز «جیم اکوس��تا » خبرنگار شبکه سی ان ان‬ ‫اعالم کرد قصد دارد کتابی با نام «دش��من مردم» را‬ ‫منتشر کند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫چ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫س‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫‪13‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫س ک‬ ‫ک س‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ش ک‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ جواب جدول‬ ‫شماره ‪100‬‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪101‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ج‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هنرمندان محترم! مجله بخرید مثل پیتزا‬ ‫برای انج��ام کاری به اداره ای رفته بودم‪.‬‬ ‫در الب��ی ان س��اختمان یک ش��خصیت‬ ‫هنری مش��هور و یک منتقد س��ینمایی را‬ ‫کنار او دیدم که به طبع با همان اداره کاری‬ ‫داش��تند‪ .‬وقتی خودم را و به تناسب عالیق‬ ‫ان دو‪ ،‬مجل��ه هن��ری متبوع��م را معرفی‬ ‫کردم گفت وگ��وی صمیمانه تری درگرفت‪.‬‬ ‫هن��گام خداحافظی پرس��یدم مجله را که‬ ‫می خوانید؟ پاس��خ هر دو بزرگوار این بود‪:‬‬ ‫برای مان نمی اید!‬ ‫هرچند ب��ه احت��رام ان دو ق��ول دادم‬ ‫برای شان بفرس��تم اما اگر مجله هنری را‬ ‫اهل هنر و مجله مهندس��ی را مهندسان و‬ ‫به همین شیوه دیگران خریداری نکنند و‬ ‫همه انتظار داشته باش��ند رایگان دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬اقتصاد مطبوعات چه می شود؟‬ ‫روال این اس��ت که وقتی از ش��خصیتی‬ ‫فرهنگی یا سیاسی یا اجتماعی یادداشتی‬ ‫گرفته یا با انها گفت وگویی انجام می شود‬ ‫یک یا دو نسخه می فرستند تا حاصل کار‬ ‫را ببینند و اگر نکته ای از قلم افتاده و نیاز‬ ‫به توضیح در شماره اینده دارد این امکان‬ ‫فراهم اید‪.‬‬ ‫اما نمی توان هر ش��ماره را برای همه به‬ ‫رایگان فرس��تاد؛ ان هم در حالی که برای‬ ‫اداره پس��ت فرقی نمی کند مرس��وله شما‬ ‫کتاب و مجله است یا اجر و سنگ و معیار‬ ‫انها وزن کاالست‪.‬‬ ‫پس انتظ��ار خرید مجله ‪ ۱۵‬یا ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومانی از هنرمند محترم و سینماگری که‬ ‫فیلم او چند میلیارد تومان می فروشد گزاف‬ ‫نیس��ت‪ .‬اصال فکر کنید پیت��زا می خورید‪.‬‬ ‫پیتزای ‪ ۲۵‬هزار تومانی ‪ 2‬ساعت وقت شما‬ ‫را می گیرد؛ یک ساعت در صف و انتظار و‬ ‫یک س��اعت صرف خوردن و گپ و گفت‪.‬‬ ‫مجله ‪ ۱۵‬هزار تومانی را یک ماه می توانید‬ ‫همراه داش��ته باشید و در البی های همین‬ ‫اداره ها بخوانید‪...‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ناحیه قشالقی که دمای میانگین در ان‬ ‫باالست ‪ -‬هیچکس‬ ‫‪ -2‬پیش��گاه و س��ردرخانه ‪ -‬بسیار خوب ‪-‬‬ ‫بهار زندگی‬ ‫‪ -3‬فیلم های کابویی ‪ -‬نصف اجر ‪ -‬وس��یله‬ ‫دوخت و دوز‬ ‫‪ -4‬غیر از ان ‪ -‬ش��تر ق��وی بارکش ‪ -‬نامی‬ ‫در شاهنامه‬ ‫‪ -5‬اغوش ‪ -‬کتابی نوش��ته فرانتس کافکا ‪-‬‬ ‫موی درهم پیچیده‬ ‫‪ -6‬انعکاس صوت ‪ -‬صداقت‬ ‫‪ -7‬بخش��ی از گوارش گوس��فندی ‪ -‬فرمان‬ ‫حرکت‬ ‫‪ -8‬وارد شدن به جایی ‪ -‬پارلمان روسیه‬ ‫‪ -9‬پهلـوان ‪ -‬شاگــرد دبیـرستـان حـرفـه‬ ‫و فن‬ ‫‪ -10‬جادو ‪ -‬گمشده و از دست رفته‬ ‫‪ -11‬جن��س مذک��ر ‪ -‬نم��اد وطن پرس��تی‬ ‫ایرانیان به روایت شاهنامه ‪ -‬دهان تازی‬ ‫‪ -12‬گونه ای بیماری پوستی ‪ -‬زمین دور از‬ ‫اب ‪ -‬ژاندارمری سابق‬ ‫‪ -13‬خ��ادم کلیس��ا ‪ -‬اهرم ترم��ز و گاز در‬ ‫خودرو ‪ -‬ضربه ای در بدمینتون‬ ‫‪ -14‬تمدن��ی در امری��کای جنوبی ‪ -‬نوعی‬ ‫پارچه ‪ -‬خطاط الهیجی‬ ‫‪ -15‬کم عرض تری��ن ناحی��ه خلیج فارس ‪-‬‬ ‫جرمی مرتکب نشده است‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬درجه ای در ارتش ‪ -‬محوطه اطراف فیلمبرداری‬ ‫‪ -2‬قوم اسالو ‪ -‬صریح اللهجه ‪ -‬اوامر بزرگان‬ ‫‪ -3‬سوگ ‪ -‬ورم رگ پا ‪ -‬کاشف اتر‬ ‫‪ -4‬حکیم یونانی و نوش��نده جام شوکران ‪ -‬نوعی‬ ‫اسلحه کمری ‪ -‬سین طالیی‬ ‫‪ -5‬خویش��اوندی ‪ -‬از هالوژن ها ‪ -‬دودمان ‪ -‬نفس‬ ‫بلند‬ ‫‪ -6‬عالمت مفعول بی واس��طه ‪ -‬به جای او ‪ -‬شکل‬ ‫و قیافه‬ ‫‪ -7‬میوه طبی شبیه سنجد ‪ -‬تا زمانی که‬ ‫‪ -8‬مبحثی در علم شیمی ‪ -‬پول معتبر خارجی‬ ‫‪ -9‬ابستن ‪ -‬تندرست‬ ‫‪ -10‬ضربه ای در ورزش بوکس ‪ -‬تیرگی چش��م ‪-‬‬ ‫کباب بی اب‬ ‫‪ -11‬برامدگی ته کفش ‪ -‬فاقد ش��فافیت ‪ -‬روستا‬ ‫ عدد مجهول‬‫‪ -12‬از خودراضی ‪ -‬خلیفه هزار و یک شب ‪ -‬فریب‬ ‫‪ -13‬تی��ر کوچک پیکاندار ‪ -‬قوم س��فید پوس��ت‬ ‫باستانی در بین النهرین ‪ -‬کوبنده مطبخ‬ ‫‪ -14‬صمغ زرد رنگ گیاهی ‪ -‬میان تهی ‪ -‬چروک‬ ‫پوست‬ ‫‪ -15‬ملتهب ش��دن حفره های جمجمه و مجاری‬ ‫تنفسی ‪ -‬طلب کننده قرض‬ ‫دانن�ده‪،‬‬ ‫مصطف�ی‬ ‫روزنامه نگار‪:‬ای��ن روزه��ا‬ ‫بسیاری از ما با ناامیدی دست‬ ‫به گریبان هس��تیم‪ .‬منتظریم‬ ‫یک اتفاق بیفتد تا ناامیدی مان‬ ‫را داد بزنیم‪ .‬در صف گوشت و‬ ‫مرغ‪ ،‬در دانشگاه‪ ،‬در محل کار‬ ‫و‪...‬‬ ‫اغوش م��ان را باز کرده ایم ت��ا ناامیدی‬ ‫حس��ابی بغل مان کند‪ .‬در اوج ناامیدی اما‬ ‫می خواه��م از روزنامه نگاری بنویس��م که‬ ‫امید را بغل کرده است‪.‬‬ ‫مه��دی ش��ادمانی هم��کار خ��وب‬ ‫ورزش��ی نویس ما‪ ،‬چند صباحی اس��ت به‬ ‫جن��گ س��رطان رفته اس��ت؛ ان هم یک‬ ‫سرطان عجیب و غریب به نام «سارکوم»‪.‬‬ ‫سارکوم نوعی از سرطان است که پزشکان‬ ‫می گویند دلیل ابتال به ان ناشناخته است‪.‬‬ ‫جنگ با س��رطان سخت است‪ .‬سخت تر‬ ‫از انچه که تصور می کنیم؛ چیزی ش��بیه‬ ‫جنگ گالدیاتورها‪.‬‬ ‫خیل��ی وقت ه��ا در این جن��گ نابرابر‪،‬‬ ‫س��رطان به راحتی از پس ادم ها برمی اید؛‬ ‫در هم��ان روزه��ای نخس��ت‪ ،‬در هم��ان‬ ‫ماه های ابتدایی‪ .‬س��رطان عاشق ادم هایی‬ ‫است که زود تسلیم می شوند‪.‬‬ ‫مهدی شادمانی اما از ان گالدیاتورهای‬ ‫جان سخت است‪ .‬او مانند «ماکسیموس»‬ ‫با بازی «راس��ل کرو» در فیلم گالدیاتور‪،‬‬ ‫می جنگد و امید را فریاد می زند‪.‬‬ ‫ادم��ی با دیدن امید مهدی ش��ادمانی‪،‬‬ ‫جان دوب��اره می گیرد‪ .‬واقع��ا ما برای چه‬ ‫چیزهای مس��خره ای ناامید می ش��ویم و‬ ‫ح��س پوچی تم��ام زندگی ما را اش��غال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در دانش��گاه زندگی‪ ،‬مهدی ش��ادمانی‪،‬‬ ‫اس��تاد امی��د اس��ت‪ .‬از ان اس��تادها که‬ ‫شاگردها برای کالس برداشتن‬ ‫با او س��ر و دس��ت می شکنند‪.‬‬ ‫خیل��ی از ما که ب��ه مالقات او‬ ‫می رویم‪ ،‬مث�لا می خواهیم به‬ ‫مهدی امید بدهیم‪ .‬به او بگوییم‬ ‫در کنارش هستیم‪ .‬راستش را‬ ‫بخواهید وقتی از خانه شادمانی‬ ‫بیرون می اییم‪ ،‬پر از امیدی هستیم که او‬ ‫به ما داده است‪ ،‬پر از انرژی های مثبت‪ ،‬پر‬ ‫از شور زندگی‪.‬‬ ‫«پس��رخاله» ش��خصیت محبوب فیلم‬ ‫س��ینمایی «کاله قرم��زی و پس��رخاله»‬ ‫دیال��وگ معروفی دارد ک��ه در ان به کاله‬ ‫قرمزی که حس��ابی از اقای مجری و کار‬ ‫در تلویزی��ون ناامید ش��ده‪ ،‬می گوید‪« :‬یه‬ ‫مورچه اگر ص��د دفعه دونش بیفته‪ ....‬صد‬ ‫دفع��ه برش می داره‪ ...‬واس��ه چی؟ واس��ه‬ ‫اینکه امید داره»‬ ‫ب��رای انهایی که با امی��د روی ناامیدی‬ ‫را ک��م کردن��د‪ ،‬الن��س ارمس��ترانگ‪،‬‬ ‫دوچرخه س��وار معروف امریکایی هم مثال‬ ‫خوبی است‪.‬‬ ‫دکتر ریوز‪ ،‬پزش��ک معالج ارمسترانگ‬ ‫درباره شانس بهبودی او گفته بود‪« :‬ما به‬ ‫النس گفته بودیم ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد شانس‬ ‫بهبودی دارد تا به او امید بدهیم‪ ،‬اما با این‬ ‫نوع سرطانی که او دارد و باتوجه به اشعه‬ ‫ایکس و ازمایش خون گرفته ش��ده‪ ،‬باید‬ ‫گف��ت به طور تقریبی هی��چ امیدی وجود‬ ‫ندارد‪».‬‬ ‫ارمس��ترانگ اما با دوچرخ��ه به جنگ‬ ‫س��رطان رف��ت و در نهایت در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫رس��انه ها تیت��ر زدند ک��ه او س��رطان را‬ ‫شکست داده است‪.‬‬ ‫بیاییم در میان گرانی گوش��ت مرغ در‬ ‫می��ان پراید ‪ ۴۵‬میلی��ون تومانی‪ ،‬امید را‬ ‫جدی بگیریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاوه معین فر‪ ۲۱ :‬فوریه (‪ 2‬اسفند) روز جهانی زبان‬ ‫مادری اس��ت‪ .‬این نام گذاری در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬از سوی‬ ‫یونسکو و با هدف کمک به حفظ تنوع زبانی و فرهنگی‬ ‫جهان انجام ش��د‪ .‬زبان مادری مانند رنگ چشم‪ ،‬شکل‬ ‫بینی‪ ،‬حالت ابرو و‪ ...‬اس��ت؛ یعنی پیش از انکه بخواهی‬ ‫نقشی در انتخابش داشته باش��ی ان را داری؛ بنابراین‬ ‫بخشی از هویت هر شخص است‪.‬‬ ‫زب��ان م��ادری به گونه ای اس��ت ک��ه در تنهاترین و‬ ‫حساس ترین لحظات زندگی هر شخص ناخوداگاه افکار‬ ‫و دغدغه های ش��خصی اش به ان زبان شکل می گیرد‪.‬‬ ‫تجربه ش��خصی خ��ود بنده این اس��ت که ه��رگاه در‬ ‫مغازه ای یا در خیابانی ش��خصی را می بینم که به زبان‬ ‫مادری ام حرف می زند ناخوداگاه یک احساس خوشایند‬ ‫به من دس��ت می دهد‪ .‬انگار شخصی را پیدا کرده ام که‬ ‫با هم یک بخش مش��ترک داریم‪ ،‬یک تنهایی مشترک‬ ‫داریم‪ ،‬انگار در ش��هری غریبه دوستی قدیمی را دوباره‬ ‫پیدا کرده ام‪.‬‬ ‫این احساس هیچ ربطی به طرف مقابلت ندارد؛ اینکه‬ ‫او چگونه ادمی اس��ت یا از چه پای��گاه اجتماعی امده‬ ‫است در شکل گیری این احساس هیچ تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫در طول س��ال ها بارها با پدیده ای روبه رو شده ام که‬ ‫کسانی که در تهران زندگی می کنند و از یک منطق ه از‬ ‫ایران امده اند که زبان مادری انها غیر از فارسی است‪ ،‬با‬ ‫معضلی بزرگ در برخورد با فرزندان شان روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!