روزنامه صمت شماره 1248 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1248

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1248

روزنامه صمت شماره 1248

‫سالروز میالد فرخنده فرزند گرامی رسول خدا(ص) حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها‬ ‫خجسته و مبارک باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شفافیت و نظارت عمومی‬ ‫جلوی فساد را می گیرد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬ش��فافیت از عواملی است که جلوی فساد را می گیرد‪ .‬اگر‬ ‫می خواهیم با فس��اد مبارزه کنیم یکی از راه های ان‪ ،‬ش��فافیت و نظارت عمومی‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬وی به رونمایی از س��امانه های مرتبط با ش��فافیت که روز گذشته در‬ ‫وزارت تعاون انجام ش��د‪ ،‬اش��اره و خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی اطالعات روی سایت قرار‬ ‫گرفت شفافیت از طریق همین سامانه ها تحقق می یابد و نظارت عمومی و همگانی‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬این کار بسیار ارزشمندی است و امیدوارم وزارت کار در این زمینه‬ ‫‪2‬‬ ‫فعالیت بیشتری انجام دهد‪.‬‬ ‫ سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1248‬پیاپی ‪ 16 2566‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫چهره ها‬ ‫کاهش هزینه های بانکی با‬ ‫گسترش بانکداری الکترونیک‬ ‫‪9‬‬ ‫توسعه کسب وکار مبتنی بر‬ ‫صنعت فضایی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫بی اعتمادی تقاضا‬ ‫به ثبات بازار‬ ‫مدیریت بازار‬ ‫بدون مردم ممکن نیست‬ ‫هر استان‬ ‫یک ایرالین؟!‬ ‫گفت و گو‬ ‫اجازه دهید ثابت کنیم‬ ‫حامی تروریسم نیستیم‬ ‫گزارش های روز‬ ‫نمایش در ایران‬ ‫سرگردان میان اقتصاد و هنر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫امسال کار تعزیرات زودتر اغاز می شود‬ ‫اغاز به کار گشت های نوروزی بازار از امروز‬ ‫امسال هم مانند سال های گذشته بازرسی ها و مدیریت بازار در استانه نوروز قوت‬ ‫بیش��تری می گیرد که البته این بار به دلیل شرایط حساس کنونی‪ ،‬تعزیرات کار خود‬ ‫را زودتر از هر س��ال شروع می کند‪ .‬نمی توان در هیجان های بازار و افزایش قیمت ها‪،‬‬ ‫تخلف ها را نادیده گرفت چراکه در این شرایط هستند افرادی که هیزم اتش می شوند‬ ‫و بر این هیجان ها می افزایند‪ .‬در همین راس��تا بازرس��ان و متولیان ارامش بازار باید‬ ‫قوی تر وارد عمل ش��وند و در روزهایی که به س��ال نو نزدیک می شویم‪ ،‬شرایط را به‬ ‫گونه ای مدیریت کنند که ضرری متوجه کس��ی نش��ود‪ .‬کار گش��ت های تعزیرات از‬ ‫امروز و با ‪۵۰۰‬گروه گشت اغاز شد و تا ‪16‬فروردین ادامه دارد‪ .‬اگر مردم در این ایام‬ ‫شکایتی داشته باشند می توانند با سامانه ‪ ۱۳۵‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دهن کجی برج ها‬ ‫به طرح جامع شهری‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪15‬‬ ‫در شانزدهمین همایش تعالی سازمانی عنوان شد‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫بستری برای تعالی سازمانی‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫گفت و گو‬ ‫دودس��تگی در رویاروی��ی با ‪FATF‬‬ ‫باع��ث ش��ده فع��االن اقتصادی نس��بت‬ ‫به این��ده و اوضاعی که پی��ش رو داریم‪،‬‬ ‫نگرانی هایی داشته باشند‪ .‬مخالفان هیچ‬ ‫اس��تداللی را نمی پذیرن��د و می گویند با‬ ‫تصوی��ب ‪ FATF‬وارد مرحل��ه جدیدی‬ ‫از تحریم ه��ا می ش��ویم‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫اقتصادانالین فرش��اد مومنی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه عالم��ه مخالفان‬ ‫‪ FATF‬را به نوعی خیانتکار توصیف می کند و می گوید اگر مشکلی‬ ‫باشد بعد از پذیرفتن اصل عضویت ‪ FATF‬قابل چانه زدن است‪ .‬در‬ ‫ادامه بخش هایی از گفت وگو با فرش��اد مومنی‪ ،‬اقتصاددان و رئیس‬ ‫موسسه دین و اقتصاد می اید‪:‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر در زمین�ه تصوی�ب ‪ FATF‬در مجم�ع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام ش�اهد دودستگی در نظرها هستیم‪.‬‬ ‫شما با دیدگاه کارشناسی در این باره چه نظری دارید؟‬ ‫متاس��فانه ما بیش از انکه اس��تدالل های منطقی به ویژه از ناحیه‬ ‫مخالفان این مسئله را شنیده باشیم برچسب زنی‪ ،‬اتهام وارد کردن‬ ‫و تهدید کردن را مش��اهده می کنیم‪ .‬اگ��ر گفت وگویی ملی درباره‬ ‫مس��ائل حیاتی چون ‪ FATF‬موضوعیت پیدا می کرد و افرادی که‬ ‫هیچ نوع انتص��اب باندی و جناحی ندارند اما از صالحیت تخصصی‬ ‫برخوردار هس��تند می امدند و در این زمینه بحث می کردند‪ ،‬شاید‬ ‫خیلی بهتر و کم هزینه تر موضوع ‪ FATF‬بررس��ی می ش��د و ما به‬ ‫اجماع ملی در تصویب ان می رس��یدیم‪ .‬اصل ماجرا این اس��ت که‬ ‫حساسیت های شدید نسبت به مسئله پولشویی ‪ ۳‬خاستگاه جدی‬ ‫دارد؛ یکی از خاستگاه ها این است که می گویند باتوجه به روندهای‬ ‫مربوط به جهانی شدن اقتصاد‪ ،‬افزایش پیوندها و تعامل ها در دنیای‬ ‫اقتصادی بین واحدهای گوناگون چه کش��ورها و چه بنگاه ها‪ ،‬ما در‬ ‫معرض این هستیم که برای فعالیت های قاچاق کاال و خدمات مجاز‪،‬‬ ‫کس��انی ان پول های الوده را با سازکارهای شناخته شده ای تطهیر‬ ‫می کنند‪ .‬یک مس��ئله مهم دیگر که پولشویی را به مثابه جرم ثانویه‬ ‫مطرح کرده‪ ،‬احتمال این اس��ت ک��ه پول های حاصل از قاچاق مواد‬ ‫مخدر در معرض تطهیر قرار بگیرند و س��ومین مسئله این است که‬ ‫شبهه های بس��یار جدی وجود دارد که پول های پولشویی شده در‬ ‫خدمت تامین مالی فعالیت های تروریستی قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €وقتی حجم قاچاق در کش�ور زیاد است نمی توان منکر‬ ‫پولش�ویی ش�د‪ .‬اما مخالفان ‪ FATF‬می گوین�د از انجا که‬ ‫ای�ران همواره ب�ا قاچاقچیان برخورد کرده‪ ،‬هیچ کش�وری‬ ‫نمی توان�د اَنگ پولش�ویی به ایران بزند‪ .‬چنین اس�تداللی‬ ‫قابل قبول است؟‬ ‫امارهای رس��می می گوید س��االنه دس��ت کم ‪ ۱۰‬میلیارد دالر و‬ ‫حداکث��ر ‪ ۲۵‬میلیارد دالر قاچاق کاال و خدمات انجام می ش��ود که‬ ‫اصل مبادله ان مجاز اس��ت اما به ش��یوه قاچاق وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫رس��انه های رس��می حکومت هم هر س��ال صدها بار می نویس��ند‬ ‫قاچاقچیان مواد مخدر دس��تگیر یا تعدادی اعدام شدند‪ .‬این حجم‬ ‫از قاچاق کاال و مواد مخدر نش��ان می دهد پولشویی انجام می شود‪.‬‬ ‫معتقدم شیوه برخوردی که مخالفان این مسئله اتخاذ کردند شیوه‬ ‫درس��تی نیس��ت و حرف هایی می زنند که صرف نظر از جهات دیگر‬ ‫فاقد بنیه کارشناسی است‪.‬‬ ‫€ €منتقدان ‪ FATF‬عن�وان کردند با تصویب این موضوع‬ ‫اس�تقالل کش�ور زیر س�وال می رود‪ .‬واقعا چنی�ن اتفاقی‬ ‫می افتد؟‬ ‫وقت��ی کس��ی این حرف را می زن��د کامال معلوم اس��ت که الفبا و‬ ‫فلس��فه وج��ودی س��ازمان های بین الملل��ی را نمی دان��د‪ .‬تعریف‬ ‫کالسیک شکل گیری سازمان های بین المللی از اینجا عبور می کند‬ ‫که کش��ورها به تجربه و به واسطه اصطکاک های پرهزینه و برجسته‬ ‫کردن خطر جنگ در تعامل با س��ایر کش��ورها اگاهانه و داوطلبانه‬ ‫بخش های��ی از حق حاکمیت ملی ش��ان را به س��ازمان بین المللی‬ ‫واگ��ذار می کنند برای اینک��ه از اقتدار ناش��ی از ان حق حاکمیت‬ ‫بتوانند امکان تس��هیل مبادله ها در همه عرصه های حیات جمعی‬ ‫را فراهم کنند‪ .‬این مس��ئله به هیچ وج��ه منحصر به امور اقتصادی‬ ‫نیست‪ .‬عضویت داوطلبانه و اگاهانه در یونسکو‪ ،‬صندوق بین المللی‬ ‫پول یا سازمان بین المللی کار هم محدودیت هایی در تصمیم گیری‬ ‫کش��ورها ایجاد می کند اما پیوس��تن به انها خیلی بهتر از نپیوستن‬ ‫اس��ت؛ بنابراین‪ ،‬این موضوع ش��ناخته شده اس��ت و به معنای نفی‬ ‫استقالل نیس��ت‪ .‬نمی خواهم بگویم فقط مخالفان ‪ FATF‬چنین‬ ‫حرف های بی پایه ای می زنند‪ .‬به ش��رحی که اش��اره شد در مطالب‬ ‫برخی کارشناسان منصف و اگاه نیز یک سلسله نگرانی های اصولی‬ ‫در این زمینه مطرح می ش��ود که متاسفانه در البه الی این هیاهوها‬ ‫این نگرانی های اصولی هم کنار زده می شود‪.‬‬ ‫€ €توصیه ش�ما برای شرایط فعلی چیس�ت؛ به ویژه انکه‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام چند وقتی است که تصویب‬ ‫ان را به هفته های اینده موکول می کند؟‬ ‫توصیه مش��فقانه من این اس��ت که ما این مس��ئله (‪ )FATF‬را‬ ‫بپذیریم‪ .‬ما باید برای خارج ش��دن از تهمت ها که گویی ما از قاچاق‬ ‫مواد مخدر و تامین مالی تروریسم بهره هایی می بریم اصل عضویت‬ ‫را بپذیری��م‪ .‬درباره ان مواردی که اختالف نظر وجود دارد‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ا گفتمان مش��کالت را حل ک��رد‪ .‬مانند اینکه دش��منان ایران از‬ ‫جمله رژیم صهیونیس��تی و امریکا از نفوذش��ان استفاده می کنند‬ ‫و از برخ��ی س��ازمان هایی که ما ان را س��ازمان های رهایی بخش و‬ ‫ازادیخ��واه می دانی��م مصوبه می گیرند که ایران تروریس��تی تلقی‬ ‫ش��ود‪ .‬با س��ازکارهای درس��ت می توان این چالش ها را حل و فصل‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس توضیحاتی که وزیر ام��ور خارجه ارائه کرد‪ ،‬مواردی‬ ‫که برخی ها ایراد می گیرند در قالب مذاکره حل ش��دنی اس��ت‪ .‬ما با‬ ‫برانگیخت��ن اجماع باید کاری کنیم که خود را از معرض اتهام خارج‬ ‫کنیم و نش��ان دهیم که ما هر س��ال چندده شهید در مسیر مبارزه‬ ‫ب��ا مواد مخ��در می دهیم‪ .‬اجازه دهید ثابت کنیم حامی تروریس��م‬ ‫نیس��تیم‪ .‬توصیه من این است که ‪ FATF‬را از بازی سیاست زدگی‬ ‫خارج و به بازی با منطق کارشناسی تبدیل کنیم‪ .‬هزینه این برخورد‬ ‫سیاس��ت زده برای کش��ور می توان��د حتی س��نگین تر از تحریم ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در جمع مدیران وزارت تعاون‪:‬‬ ‫شفافیت و نظارت عمومی جلوی فساد را می گیرد‬ ‫رئیس جمه��وری گفت‪ :‬ش��فافیت از عواملی‬ ‫است که جلوی فساد را می گیرد‪ .‬اگر می خواهیم‬ ‫با فساد مبارزه کنیم یکی از راه های ان‪ ،‬شفافیت‬ ‫و نظارت عمومی مردم است‪.‬‬ ‫وی ب��ه رونمای��ی از س��امانه های مرتب��ط با‬ ‫ش��فافیت ک��ه روز گذش��ته در وزارت تع��اون‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬اش��اره و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬وقتی‬ ‫اطالع��ات روی س��ایت قرار گرفت ش��فافیت از‬ ‫طریق همین س��امانه ها تحقق می یابد و نظارت‬ ‫عمومی و همگانی ایجاد می شود‪ .‬این کار بسیار‬ ‫ارزشمندی اس��ت و امیدوارم وزارت کار در این‬ ‫زمینه فعالیت بیشتری انجام دهد‪.‬‬ ‫روحان��ی تاکید کرد‪ :‬م��ردم باید ببینند که در‬ ‫این س��امانه ها ک��دام مراکز به کدام ش��رکت ها‬ ‫ی��ا س��ازمان های مردم نه��اد واگذار ش��ده اند؛‬ ‫مشخصات و اطالعات مربوط به صاحبان جدید‬ ‫ان و اداره ان چگونه است‪« .‬الیحه شفافیت» در‬ ‫دول��ت برای تقدیم ب��ه مجلس در مراحل نهایی‬ ‫قرار دارد و الیحه تزاحم منافع نیز الیحه دیگری‬ ‫است که در دولت در حال بررسی است‪.‬‬ ‫رونمایی از سامانه هایی برای شفافیت و مبارزه با فساد‬ ‫س��امانه های مرتبط با ش��فافیت و مبارزه با فساد در بخش های تعاون‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬صندوق‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬اشتغال و تامین اجتماعی با حضور رئیس جمهوری رونمایی شد‪ .‬حسن روحانی‬ ‫با حضور در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ضمن رونمایی از این سامانه ها‪ ،‬با توضیحات‬ ‫مس��ئوالن و مدیران ذی ربط در جریان چگونگی اقدام ها و فعالیت های این س��امانه ها قرار‬ ‫گرفت‪ ۳.‬سامانه مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در حوزه های تعاون‪ ،‬بهزیستی و صندوق‬ ‫بازنشستگی و سامانه ناظر پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور از جمله این سامانه ها‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین س��امانه نس��خه الکترونیکی مراکز درمانی به منظور حذف دفترچه های‬ ‫درمان��ی و پایش الکترونیک و یکپارچه نظام س�لامت رونمایی و به طور فراگیر در سراس��ر‬ ‫کشور مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬در این سامانه که تا این لحظه متشکل از ‪ ۳۷۸‬مرکز درمانی‬ ‫ملکی متعلق به س��ازمان تامین اجتماعی و ‪4‬هزار پزش��ک طرف قرارداد این سازمان است‪،‬‬ ‫نزدیک ‪ ۱۱۰‬میلیون نس��خه صادر و ثبت شده اس��ت‪ .‬دربرگیری پرونده الکترونیک درمان‬ ‫بیم��اران‪ ،‬کنترل هزینه ها و تداخالت داروی��ی و ‪ ۳۰‬درصد کاهش صدور دفترچه به لحاظ‬ ‫پذیرش بیماران با استفاده از کد ملی ازجمله مزیت های این سامانه است‪.‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با گرامیداشت‬ ‫س��الروز والدت فاطم��ه زه��را (س) و روز زن‪،‬‬ ‫موضوع برند را بس��یار مهم دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫اعتم��اد اجتماعی که باید برای محصوالت ایجاد‬ ‫ش��ود از طریق برندها انجام می شود‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫برن��دی را به مردم معرفی کنیم و مردم در مقام‬ ‫عمل احس��اس کنن��د این برند و م��ارک برای‬ ‫اطمینان انها کافی اس��ت‪ ،‬ب��ه محض اینکه ان‬ ‫را ببینند متوجه می شوند‪.‬‬ ‫روحان��ی اضافه کرد‪ :‬یکی از گام های مبارزه با‬ ‫تحریم انجام کار باکیفیت اس��ت؛ باید نیاز کاری‬ ‫که امروز محصول ان به خارج نیازمند اس��ت را‬ ‫رف��ع کنی��م‪ .‬این کار امکان پذیر اس��ت؛ یعنی با‬ ‫‹ ‹موفقی�ت کاالی ایران�ی در گ�رو‬ ‫کیفیت‬ ‫رئیس جمهوری اعتمادافرینی در روابط میان‬ ‫کارگ��ر و کارافرین را از مهم ترین ماموریت های‬ ‫وزارت تع��اون عنوان کرد و گفت‪ :‬کیفیت و نرخ‬ ‫مناس��ب‪ ،‬کاالی ایران��ی را در رقاب��ت با کاالی‬ ‫خارجی موفق می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حسن‬ ‫روحانی در جمع وزیر‪ ،‬معاونان و مدیران ارش��د‬ ‫جوانان بااس��تعداد‪ ،‬مخلص و وطن دوست‪ .‬الزم‬ ‫نیس��ت تقوای انها ‪ ۹۰‬یا ‪ ۱۰۰‬درجه باشد بلکه‬ ‫بای��د به ش��غل و محصول تولیدی خ��ود ایمان‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل‪ ،‬کم نشدن پایه بیکاری است‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یکی از افتخارات این دولت در‬ ‫طول حدود ‪ 5‬س��ال و نیم مس��ئله اشتغال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما این اش��تغال را بس��یاری از مردم باور‬ ‫نمی کنن��د چون پایه بیکاری کم نمی ش��ود و ما‬ ‫هرچ��ه از ان برداش��ت و مش��غول کار می کنیم‬ ‫خرمن بیکاری همچنان هست‪ .‬وی بهترین امار‬ ‫را امار شاغالن عنوان کرد و گفت‪ :‬مجموع تعداد‬ ‫ش��اغالن کش��ور در ابتدای دولت ما حدود ‪۲۰‬‬ ‫توسعه کسب وکار مبتنی بر صنعت فضایی‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با برش��مردن‬ ‫پیشرفت های چشمگیر صنعت فضایی ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نخس��تین مرکز توس��عه کس��ب وکار مبتنی‬ ‫ب��ر صنعت فضایی کش��ور ب��ه زودی در مازندران‬ ‫ب��ه بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫محمدج��واد اذری جهرم��ی در ایی��ن گش��ایش‬ ‫ازمایشگاه مرجع س��ازگاری الکترومغناطیسی در‬ ‫محل پژوهش��گاه فضایی ایران گفت‪ :‬این س��امانه‬ ‫با س��رمایه ‪ ۲۵‬میلی��ارد تومانی راه اندازی ش��د و‬ ‫اکنون به پیش��رفت بس��یار زیادی رس��یده است‪.‬‬ ‫گزارش ه��ای دریافتی به کم��ک صنعت فضایی و‬ ‫اطالعات ماهواره ها از س��طح زمین نش��ان داد که‬ ‫م��ا از نظر فنی‪ ،‬به مرحل��ه کاربردی کردن صنعت‬ ‫فضای��ی رس��یده ایم‪ .‬وزیر جوان کابین��ه دوازدهم‬ ‫درب��اره تفاهمنامه ه��ای وزارت ارتباطات با دیگر‬ ‫مجموعه ها گفت‪ :‬تفاهمنامه ای با سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ری��زی امضا کرده ایم و براس��اس ان طرح‬ ‫امایش س��رزمین در ‪ 4‬اس��تان اغاز ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهمنامه ای نیز با وزارت نیرو برای مدیریت‬ ‫منابع ابی در دس��تور کار قرار گرفته و چهارشنبه‬ ‫جلس��ه ای برای به سرانجام رس��یدن و امضای ان‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬اذری جهرم��ی اف��زود‪ :‬وزارت‬ ‫معاون وزیر امور خارجه پیشین امریکا تاکید‬ ‫کرد لغو توافق هس��ته ای تا زمانی که ایران به‬ ‫این توافق پایبند اس��ت‪ ،‬کار اشتباهی است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬وندی شرمن‪ ،‬معاون وزیر امور‬ ‫خارجه پیش��ین امریکا که در دوران ریاس��ت‬ ‫جمهوری بیل کلینتون در مذاکرات هس��ته ای‬ ‫با رهبر وقت کره ش��مالی و در دوران ریاس��ت‬ ‫جمهوری باراک اوباما در مذاکرات هس��ته ای‬ ‫ب��ا ایران نقش کلیدی داش��ت در گفت وگو با‬ ‫‹ ‹برداشته شدن فقر مطلق‬ ‫رئیس جمهوری در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود با بیان اینکه برخی به دلیل ش��رایط مالی با‬ ‫زندگی متوس��ط فاصله دارند و ما باید ان را حل‬ ‫کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برداش��ته شدن فقر مطلق از‬ ‫اهداف بزرگ ماس��ت‪ .‬البته کمیت��ه امداد به ما‬ ‫می گفت فقر مطلق وجود ندارد‪ .‬روحانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما باید برای برداشتن فقر مطلق در جامعه‬ ‫ت�لاش کنی��م‪ .‬البته فقر و نیازمن��دی همچنان‬ ‫وجود خواهد داش��ت اما باید اقدامی انجام دهیم‬ ‫که فقر مطلق نباشد و حداقل زندگی برای مردم‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬این وظیفه همه ماس��ت و‬ ‫وزارتخان��ه تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی این بار‬ ‫سنگین را بر دوش دارد‪.‬‬ ‫اینده شهرها در دست شهرهای خالق است‬ ‫معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و‬ ‫روس��تایی وزیر کش��ور تاکید ک��رد‪ :‬اماده‬ ‫هم��کاری با س��ازمان ها و نهاد های مرتبط‬ ‫و مراکز علمی ب��رای معرفی و ترویج ابعاد‬ ‫گوناگون ش��هر خ�لاق به ش��هرداری ها و‬ ‫همچنین افزایش ش��هرهای خ�لاق ایران‬ ‫هستیم‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬مهدی جمالی نژاد‬ ‫که در نشست شهرهای خالق در کمیسیون‬ ‫ملی یونس��کو در ایران س��خن می گفت‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه در ش��هرهای خالق برای تحقق‬ ‫توس��عه پای��دار ش��هری‪ ،‬خالقی��ت عامل‬ ‫راهبردی به ش��مار می رود‪ ،‬گف��ت‪ :‬باتوجه‬ ‫به وجود مراکز علمی و پژوهشی‪ ،‬استادان‪،‬‬ ‫نخب��گان و جوان��ان خالق و س��ازمان های‬ ‫مردم نهاد؛ بای��د در حرکتی جمعی‪ ،‬تعداد‬ ‫شهرهای خالق کشورمان را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های‬ ‫کش��ور با اشاره به اینکه ش��هرهای خالق‬ ‫شهرهایی هستند که قادرند برای مشکالت‬ ‫روزم��ره خ��ود راه حل های جدی��دی ارائه‬ ‫کنند و این ش��هرها بر تولی��دات فرهنگی‬ ‫متمرکزن��د و تولی��د کااله��ا و خدم��ات‬ ‫جهاد کش��اورزی برای پایش س��طوح زیر کشت‪،‬‬ ‫نیازمندی های��ی دارد که به کمک صنعت فضاپایه‬ ‫در حال انجام اس��ت و با کمک این وزارتخانه باید‬ ‫به سمتی برویم که این سامانه را در سراسر کشور‬ ‫پیاده کنیم و در اختیارشان قرار دهیم‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر این ‪ ۳‬مجموعه‪ ،‬با س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت نی��ز همکاری هایی داش��ته ایم که‬ ‫جنگل ملی گلس��تان حاصل نخستین کار اجرایی‬ ‫ماست‪ .‬وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت برنامه های‬ ‫پیش روی این وزارتخانه‪ ،‬گفت‪ :‬خرداد سال اینده‬ ‫ماه��واره ناهید ‪ ۱‬در م��دار ‪ ۲۵۰‬کیلومتری زمین‬ ‫ق��رار می گیرد و امیدواریم در برنامه پرتاب باش��د‪.‬‬ ‫فراین��د تحوی��ل این ماه��واره ب��ه وزارت دفاع در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ،۹۸‬ماهواره‬ ‫ظف��ر علم و صنع��ت که یک ماهواره سنجش��ی و‬ ‫تصویربرداری اس��ت نی��ز در مدار ‪ ۵۰۰‬کیلومتری‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬ماهواره پارس ‪ ۱‬هم س��اخته خواهد‬ ‫ش��د و امیدواریم در بهمن سال اینده تحویل داده‬ ‫و ام��اده قرار گرفتن در مدار ش��ود‪ .‬اذری جهرمی‬ ‫گفت‪ :‬تجربه های گذش��ته توشه راه اینده ماست و‬ ‫از ان اس��تفاده می کنیم و برنامه اینده ما‪ ،‬ش��تاب‬ ‫بخشیدن به ساخت ماهواره است‪.‬‬ ‫لغو توافق هسته ای تا زمان پایبندی ایران کار درستی نیست‬ ‫رسانه سوئیسی اس‪.‬ار‪.‬اف گفت خروج از توافق‬ ‫هسته ای با ایران راه درستی نیست‪ .‬شرمن در‬ ‫بخشی از این گفت وگو درباره مذاکرات کنونی‬ ‫امریکا با کره ش��مالی برای رسیدن به توافقی‬ ‫بر سر تسلیحات هس��ته ای پیونگ یانگ‪ ،‬این‬ ‫مسئله را که کره شمالی ازمایش های موشکی‬ ‫خود را متوقف کرده باعث خرسندی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬اما پیونگ یانگ دیگر نیازی به ان ندارد‪،‬‬ ‫چراکه این ازمایش ها را به طور تقریبی می تواند‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار نفر ب��وده و اکنون حدود‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون نفر است؛ یعنی در طول این ‪ 5‬سال‬ ‫‪ 3‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار اش��تغال خالص ایجاد‬ ‫کرده ای��م‪ .‬روحان��ی ادامه داد‪ :‬ما س��االنه به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۵۵۰‬هزار شغل خالص ایجاد کرده ایم؛‬ ‫بنابراین می گوییم امار ش��اغالن را باید مد نظر‬ ‫ق��رار دهید ام��ا در عین حال که ای��ن همه کار‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬تعداد بی��کاران ما اگر ابتدای دولت‬ ‫‪ 3‬میلی��ون نفر بوده اکنون ه��م به طور تقریبی‬ ‫همان است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای عالی اش��تغال یاداور شد‪ :‬امار‬ ‫بیکاران کم نشده‪ ،‬زیرا نیروی جوان مدام وارد و‬ ‫تقاضای کار اضافه می شود و ما باید بتوانیم بیش‬ ‫از متقاضی ش��غل ایجاد کنیم تا مشکل بیکاری‬ ‫به طور ریشه ای حل شود‪.‬‬ ‫در رایانه انجام دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به طور قطع‬ ‫مذاکره بهتر از راه انداختن جنگ اس��ت اما در‬ ‫این میان‪ ،‬کره شمالی زرادخانه های هسته ای‬ ‫و موش��کی خود را برنمی چیند‪ .‬پیشرفت هایی‬ ‫که تاکنون در مذاکرات حاصل ش��ده نیز هیچ‬ ‫تغییری در فضای کنونی ایجاد نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫این مقام پیش��ین امریکای��ی همچنین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رایط توافق هس��ته ای با ایران نیز به‬ ‫همین اندازه ناامیدکنن��ده بود‪ .‬دونالد ترامپ‬ ‫عکس روز‬ ‫فرهنگ��ی از محورهای خالقیت به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در شهرهای خالق بر‬ ‫جذب س��رمایه انسانی تاکید شده و مفهوم‬ ‫شهر خالق با بسیاری از مفاهیم دیگر مانند‬ ‫صنایع خالق‪ ،‬صنایع فرهنگی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫فرهنگی و فعالیت های هنری شهر و اقتصاد‬ ‫دانای��ی پیوند خورده اس��ت‪ .‬جمالی نژاد با‬ ‫اش��اره به راه اندازی شبکه شهرهای خالق‬ ‫یونس��کو با ه��دف ترویج هم��کاری میان‬ ‫ش��هرهایی که از خالقیت به عنوان عاملی‬ ‫راهب��ردی برای پیش��رفت پایدار ش��هری‬ ‫اس��تفاده ک��رده بودند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۸۰‬ش��هر عضو این ش��بکه‬ ‫هستند و برای رسیدن به اهداف مشترک با‬ ‫هم کار می کنند و این شبکه ‪ ۷‬حوزه خالق‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬هنرهای بوم��ی‪ ،‬هنرهای‬ ‫رس��انه ای‪ ،‬فیلم‪ ،‬طراحی‪ ،‬خوراک شناسی‪،‬‬ ‫ادبی��ات و موس��یقی را پوش��ش می دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در ش��هرهای کش��ور‬ ‫با برنامه ریزی های انجام شده شاهد اجرای‬ ‫حرکت ه��ای خالقان��ه ای در ‪ ۷‬حوزه مورد‬ ‫نظر شبکه شهرهای خالق بوده ایم‪.‬‬ ‫(رئیس جمه��وری امریکا) در این باره کامال بر‬ ‫رویک��رد تقابل تاکی��د دارد‪ .‬به گزارش اس‪.‬ار‪.‬‬ ‫اف ش��رمن همچنین باوجود انتقادهایی که به‬ ‫نق��ش ایران در خاورمیان��ه دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫لغو توافق هس��ته ای تا زمان��ی که ایران به ان‬ ‫پایبند اس��ت‪ ،‬راه درستی به شمار نمی اید‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه به توافق موش��کی روس��یه و امریکا‬ ‫(‪ )INF‬اش��اره و خ��روج از ای��ن توافق را مایه‬ ‫تاسف توصیف کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اگر انتخابات امریکا امروز برگزار شود‬ ‫ترامپ می بازد‬ ‫جزیره رنگین هرمز‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬فارس‬ ‫ت��ا انتخابات ‪ ۲۰۲۰‬امریکا (س��ال اینده می�لادی) کمتر از ‪ ۶۲۰‬روز باقی مانده اما‬ ‫نتای��ج نظرس��نجی ایالت به ایالت جدید گالوپ نش��ان می دهد اگ��ر انتخابات امروز‬ ‫برگزار ش��ود‪ ،‬دونالد ترامپ به طور قطع بازنده خواهد بود‪ .‬به گزارش ایس��نا تغییرات‬ ‫زیادی ممکن است از امروز تا روز انتخابات بعدی امریکا به وجود اید؛ نرخ رضایت ‪۵۰‬‬ ‫درصدی یا باالتر می تواند دونالد ترامپ را در موضع خوبی برای پیروزی در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری اینده قرار دهد‪ .‬نتایج نظرسنجی گالوپ نشان می دهد‪ ۱۷ ،‬ایالت با‬ ‫میزان رضایت باالی ‪ ۵۰‬درصد در مجموع ‪ ۱۰۲‬رای الکترال را تشکیل می دهند‪ .‬در‬ ‫مقابل ایالت هایی که محبوبیت ترامپ در انها زیر ‪ ۴۰‬درصد است‪ ۲۰۱ ،‬رای الکترال‬ ‫دارند‪ .‬شبکه خبری سی ان ان با استناد به این نظرسنجی گزارش داد چنانچه دونالد‬ ‫ترامپ بخواهد ‪ ۲۷۰‬رای الکترال الزم برای پیروزی را به دس��ت اورد‪ ،‬باید رای همه‬ ‫ایالت ها را به جز یکی دو مورد از ایالت هایی که محبوبیتش در انها در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی بین ‪ ۴۱‬تا ‪ ۴۹‬درصد بوده‪ ،‬به دست اورد‪ .‬همین امر موجب می شود چالشی‬ ‫برای ترامپ و تیم انتخابات او از اکنون تا ‪ 3‬نوامبر س��ال اینده میالدی به وجود اید‪.‬‬ ‫محبوبیت ترامپ در ایالت های تگزاس‪ ،‬پنسیلوانیا‪ ،‬میشیگان و فلوریدا زیر ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬این ‪ 4‬ایالت در مجموع ‪ ۱۰۳‬رای الکترال دارند و ترامپ در انتخابات گذش��ته‬ ‫در همگی انها پیروز شد‪.‬‬ ‫ایرناپالس‪ -‬رئیس کمیس��یون امنیت ملی‬ ‫و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی ‪4‬‬ ‫ماه بعد از ربوده ش��دن سربازان هنگ میرجاوه‬ ‫می گوید براساس اخرین اطالع ما این سربازان‬ ‫سالم و زنده هستند‪ .‬حشمت اهلل فالحت پیشه‪،‬‬ ‫تاکید دارد‪ :‬ما از راه های گوناگون پیگیر ازادی‬ ‫این س��ربازان هستیم و امیدواریم هرچه زودتر‬ ‫ب��ه نتیجه برس��یم‪ ۱۱ .‬نف��ر از نیروهای هنگ‬ ‫مرزی میرجاوه بامداد ‪ ۲۴‬مهر امس��ال به دست‬ ‫اعضای گروهک تروریس��تی جیش العدل ربوده‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک‪،‬‬ ‫س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روس��یه با‬ ‫اش��اره به اجالس پی��ش روی دونالد ترامپ و‬ ‫کیم جونگ اون‪ ،‬رهبران امریکا و کره شمالی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر این اج�لاس موفقیت امیز به پایان‬ ‫برس��د‪ ،‬مذاکرات ش��ش جانبه با حض��ور کره‬ ‫ش��مالی‪ ،‬امریکا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی و‬ ‫ژاپن به احتمالی از سر گرفته می شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جمه��وری در واکن��ش به‬ ‫شکایت دادس��تان کل کشور از وزیر ارتباطات‬ ‫گف��ت‪ :‬وزیر جوان دولت کار خ��ود را با قدرت‬ ‫انج��ام می دهد و ب��ه دس��تورات بی ربط اعتنا‬ ‫نمی کن��د‪ .‬حس��ن روحانی در جم��ع مدیران‬ ‫وزارت کار‪ ،‬تع��اون و رف��اه اجتماع��ی‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬قوه قضاییه می گوید از وزیر جوان دولت‬ ‫شکایت می کند‪ ،‬در حالی که وزیر کار خودش‬ ‫را با قدرت انجام می دهد‪ .‬او به س��ود مردم کار‬ ‫می کن��د و به دس��تورات بی ربط اعتن��ا ندارد‪.‬‬ ‫یک نفر در قوه قضاییه می گوید از او ش��کایت‬ ‫می کند؛ خب شکایت کنید‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬علی الریجانی هنگام بررس��ی‬ ‫بند مربوط به برداش��ت از صندوق توسعه برای‬ ‫تقوی��ت بنیه دفاع��ی گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۱۵‬مورد‬ ‫برداشت از صندوق توس��عه را پیشنهاد دادیم‬ ‫ک��ه در نهای��ت برای ‪ ۱۰‬م��ورد از انها از رهبر‬ ‫معظ��م انقالب اجازه گرفتیم؛ برهمین اس��اس‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی مقرر کردند‬ ‫تا س��قف ‪ ۱.۵‬میلیارد ی��ورو از منابع صندوق‬ ‫توسعه برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر خارجه مصر اظهارنظر درباره‬ ‫هجمه رجب طیب اردوغ��ان‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ترکیه علیه عبدالفتاح سیس��ی را رد کرد‪ .‬امح‬ ‫شکری‪ ،‬درباره انتقادهای تند و تیز رجب طیب‬ ‫اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه علیه عبدالفتاح‬ ‫سیس��ی‪ ،‬رئیس جمهوری مصر گفت‪ :‬ما چنین‬ ‫روش��ی را در پیش نمی گیریم و خود را تا این‬ ‫حد کوچک نمی کنیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬عباس عراقچی‪ ،‬مع��اون وزیر امور‬ ‫خارج��ه جمه��وری اس�لامی ایران ب��ا عادل‬ ‫عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر عراق دیدار کرد‪ .‬در‬ ‫این دیدار که ایرج مس��جدی‪ ،‬سفیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در بغ��داد و هی��ات هم��راه‬ ‫عراقچی نی��ز حضور داش��تند دو طرف درباره‬ ‫اخری��ن وضعیت روابط می��ان تهران و بغداد و‬ ‫راهکارهای تقویت ان گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به گزارش پایگاه خبری النشره‪ ،‬احمد‬ ‫ابوالغی��ط‪ ،‬دبی��رکل اتحادیه عرب با اش��اره به‬ ‫اینکه امیدوارم کشورهای اروپایی اهمیت ثبات‬ ‫جه��ان عرب و دخالت نک��ردن در امور داخلی‬ ‫کش��ورهای ان را درک ک��رده باش��ند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موض��ع اروپایی ها و اع��راب درباره دخالت های‬ ‫ایران در امور کش��ورهای عربی یکس��ان است‬ ‫و هر دو طرف مخالف این دخالت ها هستند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش روزنامه س��عودی عکاظ‪،‬‬ ‫س��لمان بن عبدالعزیز‪ ،‬پادش��اه عربس��تان در‬ ‫نخس��تین روز نشست موس��وم به شرم الشیخ‬ ‫ک��ه میان کش��ورهای عض��و اتحادی��ه عرب و‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در مصر در حال‬ ‫برگزاری اس��ت‪ ،‬مدعی ش��د حوثی ها که مورد‬ ‫حمای��ت ایران ق��رار دارند‪ ،‬مس��ئول وضعیت‬ ‫کنونی یمن هس��تند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬عربس��تان‬ ‫ب��ر اهمیت تالش های بین المللی در حمایت از‬ ‫دولت قانونی یمن (دولت مستعفی) تاکید دارد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم‬ ‫کرد تبعه فرانسوی که در ایران بازداشت شده‬ ‫بود ازاد ش��ده است‪ .‬بهرام قاسمی در پاسخ به‬ ‫پرسش��ی در این زمینه گفت‪ :‬یک تبعه فرانسه‬ ‫که به دلی��ل ورود غیرمجاز به ایران بازداش��ت‬ ‫شده بود پس از طی مراحل قانونی و رفع سایر‬ ‫اتهام ها در روزهای گذشته ازاد شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬در جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتص��ادی س��ران ق��وا‪ ،‬گزارش��ی از وضعیت‬ ‫نرخ و تنظیم بازار کاالهای اساس��ی ارائه ش��د‬ ‫و پیش��نهادهای س��ازمان برنام��ه و بودج��ه و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای بهبود‬ ‫ش��یوه تخصیص ارز و تامین کاالهای اساس��ی‬ ‫و حمایت از قدرت خرید خانوارهای کم درامد‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرف��ت و تصمیم های الزم‬ ‫ب��رای اصالح سیاس��ت ها و تقوی��ت اختیارات‬ ‫مدیریتی برای اجرای هماهنگ سیاس��ت های‬ ‫تنظیم بازار و حص��ول اطمینان از برخورداری‬ ‫خانوارها از سیاست حمایتی دولت اتخاذ شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اجازه دهید ثابت کنیم‬ ‫حامی تروریسم نیستیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫بستری برای تعالی‬ ‫سازمانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫نانوپوشش‬ ‫دهن کجی برج ها‬ ‫به طرح جامع تهران‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در نشست خبری یکی از اعضای انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران مطرح شد‬ ‫ یکی از مهم ترین سیاست های کشور تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی و حمایت از کاالهای صادراتی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راستا ‪ ،‬روز گذشته حسین نیکخواه‪ ،‬عضو انجمن صنفی‬ ‫صنایع روغن نباتی ایران و فعاالن صنعت روغن نباتی از‬ ‫‪ ۸۰۰‬تن محصول در گمرکات کش��ور خبر داد‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬عام��ل اصلی این موضوع ش��یوه ممنوعیت صادرات‬ ‫روغن است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫نیکخواه با اش��اره به وجود‬ ‫‪ ۸۰۰‬ت��ن محصول در گمرک های کش��ور توضیح داد‪:‬‬ ‫اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قصد دارد نیازهای‬ ‫اساسی را تامین کند‪ ،‬سیاست مناسبی است و با شرایط‬ ‫امروز کشور همخوانی دارد اما شیوه اجرای این سیاست‬ ‫اسیب های بسیاری را به کارخانه های روغن نباتی وارد‬ ‫کرد‪ .‬در حالی که بسیاری از کارخانه ها تالش کردند در‬ ‫سال های متمادی بازارهای صادراتی مناسبی برای خود‬ ‫ایجاد کنند‪ ،‬برخی سیاست های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت این مجال را از بین ب��رد‪ .‬صادرات روغن نباتی‬ ‫از ‪9‬مرداد با توجه به تخصیص ارز رس��می برای روغن‬ ‫خام وارداتی و لزوم تامین و تنظیم بازار روغن خوراکی‬ ‫و شمول این کاال در اولویت اول کاالیی ممنوع شد‪).‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از قیمت های کنونی‬ ‫این عضو انجمن صنفی صنای��ع روغن نباتی ایران با‬ ‫اش��اره به قیمت محصوالت کنونی توضیح داد‪ :‬سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان در تعیین‬ ‫قیمت افزای��ش هزینه های تولی��د را در نظر نمی گیرد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹تولید با استانداردهای مقصد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قصد دارد نیازهای اساس��ی‬ ‫را تامین کند‪ ،‬سیاس��ت مناس��بی اس��ت و با ش��رایط امروز کش��ور‬ ‫همخوانی دارد اما ش��یوه اجرای این سیاست اسیب های بسیاری را‬ ‫به کارخانه های روغن نباتی وارد کرد‬ ‫و ای��ن موضوع مجال��ی را برای بازار س��یاه ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد مواد اولیه روغن نباتی در ایران‬ ‫وارداتی است و همچنین بیش از ‪ ۹۰‬درصد هزینه های‬ ‫تولی��د هم به م��واد اولیه اختصاص دارد‪ .‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫س��ازمان هایی که قیمت را تعیین می کنند همچنان به‬ ‫فروش با همان قیمت های پیشین اصرار دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال جاری بس��یاری از کارخانه های‬ ‫روغ��ن نباتی مجبور ش��دند با ظرفی��ت کمتر و تعدیل‬ ‫نیرو ادامه حیات دهند‪ .‬این در حالی است که با اجرای‬ ‫سیاست های مناسب می توان مانع بروز چنین مشکالتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نیکخواه به پرسش‬ ‫درباره اینکه روغن از جمله‬ ‫کاالهای اساسی است و ارز دولتی به ان تعلق می گیرد‪،‬‬ ‫چرا باید افزایش قیمت داش��ته باشد‪ ،‬این گونه توضیح‬ ‫داد‪ :‬دو موض��وع در ای��ن زمینه وج��ود دارد که باعث‬ ‫افزایش هزینه های تولید ش��ده است‪ .‬یکی از موضوع ها‬ ‫باالترین نرخ رشد اقتصادی متعلق به کدام کشورها است؟‬ ‫هند بار دیگر موفق شد رکورددار سریع ترین‬ ‫رشد اقتصادی جهان شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس اینسایدر‪،‬‬ ‫موسس��ه «اکس��فورد اکونومیکس» به معرفی‬ ‫اقتصاده��ای برت��ر جه��ان در یک ده��ه اینده‬ ‫پرداخته است که بیش��تر انها کشورهای شرق‬ ‫و جنوب شرق اس��یا هستند‪ .‬بر این اساس ‪۱۰‬‬ ‫کشوری که باالترین سطح رشد اقتصادی را در‬ ‫یک دهه اینده تجربه خواهند کرد عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬هند‪ :‬س��ومین اقتصاد ب��زرگ دنیا تا ‪۱۰‬‬ ‫سال اینده و به طو ر احتمالی بزرگ ترین اقتصاد‬ ‫جه��ان ب��ه زودی! هند تنها کش��وری در جهان‬ ‫اس��ت که متوس��ط نرخ رش��د اقتصادی ان در‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال اینده باالی ‪ ۶‬درصد است و بر اساس‬ ‫براورد موسس��ه اکسفورد اکونومیکس‪ ،‬متوسط‬ ‫رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ حال حاضر‬ ‫اسیا ‪ ۶.۵‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬فیلیپین‪ :‬از زم��ان روی کار امدن رودریگو‬ ‫دوترت��ه‪ ،‬رئیس جمهوری این کش��ور‪ ،‬منازعات‬ ‫ت اما این‬ ‫فیلیپی��ن با غ��رب افزایش یافته اس�� ‬ ‫کشور به لطف اصالحات س��اختاری در نیروی‬ ‫کار و به��ره وری خود‪ ،‬س��طوح باالیی از رش��د‬ ‫اقتص��ادی را تجرب��ه خواه��د ک��رد‪ .‬موسس��ه‬ ‫اکس��فورد اکونومیکس‪ ،‬متوسط رشد اقتصادی‬ ‫س��االنه این کش��ور در ‪ ۱۰‬س��ال اینده را ‪۵.۳‬‬ ‫درصد براورد کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اندونزی‪ :‬کش��وری که از پیوستن هزاران‬ ‫جزیره به یکدیگر‪ ،‬اکنون به یکی از منابع عمده‬ ‫صادرات کاالهای اساس��ی جهان تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت در ‪ ۱۰‬س��ال اینده به طور متوسط ‪۵.۱‬‬ ‫درصد رشد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬چی��ن‪ :‬دومی��ن اقتصاد ب��زرگ جهان که‬ ‫ش��اید دیدن نام��ش در رده چهارم ان هم پس‬ ‫از یک دهه رش��د اقتصادی خیره کننده عجیب‬ ‫باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬رشد اقتصادی چین همچنان‬ ‫سریع و یکی از بهترین ها در جهان خواهد بود‪.‬‬ ‫موسس��ه اکس��فورد اکونومیکس‪ ،‬متوسط رشد‬ ‫اقتصادی ساالنه این کش��ور در ‪ ۱۰‬سال اینده‬ ‫را ‪ ۵.۱‬درصد براورد کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مالزی‪ :‬کشوری که زمانی تنها صادرکننده‬ ‫محصوالت غذایی بود در حال تبدیل ش��دن به‬ ‫یکی از قطب های صنعتی جهان است‪ .‬موسسه‬ ‫اکس��فورد اکونومیکس‪ ،‬متوسط رشد اقتصادی‬ ‫س��االنه این کش��ور در ‪ ۱۰‬س��ال اینده را ‪۳.۸‬‬ ‫درصد براورد کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ترکیه‪ :‬ترکیه ب��ه عنوان پل ارتباطی بین‬ ‫اروپا و اس��یا‪ ،‬همواره یکی از کشورهای اثر گذار‬ ‫در اقتصاد جهانی بوده است‪ .‬موسسه اکسفورد‬ ‫اکونومیکس‪ ،‬متوسط رشد اقتصادی ساالنه این‬ ‫کشور در ‪ ۱۰‬سال اینده را ‪ ۳‬درصد براورد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۷‬تایلند‪ :‬سرزمین لبخندها با دارا بودن نرخ‬ ‫رش��د اقتصادی متوسط ‪ ۲.۹‬درصد در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫ این��ده یکی از پیش��روترین اقتصادهای جهانی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۸‬شیلی‪ :‬تنها نماینده از امریکای جنوبی که‬ ‫اکنون با پیش��ی گرفتن از برزیل و ارژانتین‪ ،‬به‬ ‫جذاب ترین مقصد برای سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در ای��ن منطقه تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬موسس��ه‬ ‫اکس��فورد اکونومیکس‪ ،‬متوسط رشد اقتصادی‬ ‫س��االنه این کش��ور در ‪ ۱۰‬س��ال اینده را ‪۲.۶‬‬ ‫درصد براورد کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۹‬لهس��تان‪ :‬تنها کش��ور اروپایی که نام ان‬ ‫در فهرس��ت به چش��م می خورد لهستان است‬ ‫ک��ه از زمان عضویت در اتحادیه اروپا به رش��د‬ ‫اقتص��ادی قاب��ل توجهی دس��ت یافته اس��ت‪.‬‬ ‫موسس��ه اکس��فورد اکونومیکس‪ ،‬متوسط رشد‬ ‫اقتصادی ساالنه این کش��ور در ‪ ۱۰‬سال اینده‬ ‫را ‪ ۲.۵‬درصد براورد کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬افریق��ای جنوبی‪ :‬تنها کش��ور افریقایی‬ ‫حاضر در این فهرس��ت که موسس��ه اکسفورد‬ ‫اکونومیکس‪ ،‬متوسط رشد اقتصادی ساالنه ان‬ ‫در ‪ ۱۰‬س��ال اینده را ‪ ۲.۳‬درص��د براورد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گران��ی نهاده های تولی��د روغن نبات��ی در کل دنیا‬ ‫مربوط می ش��ود‪ .‬در بس��یا ری از موارد نهاده های تولید‬ ‫روغ��ن نباتی در دنیا ب��ه ازای هر تن بیش از ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫افزایش قیمت داشته است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬نهاده هایی‬ ‫که در سال گذشته ‪ ۶۶۰‬دالر خریده می شد امروز ‪۷۷۰‬‬ ‫دالر ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬هزینه های حمل پول و‬ ‫نهاده های به داخل کشور افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این عضو انجمن صنفی کره گیاهی ایران افزود‪ :‬پیش‬ ‫از تحریم های امریکا مبادله با کشورهای خارجی هزینه‬ ‫غیرمتعارف نداش��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬پس از خروج امریکا‬ ‫از برح��ام هزین��ه انتقال نهاده و رد و ب��دل کردن دالر‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینکه صنع��ت روغن در کش��ور یکی از‬ ‫صنایع وابسته به خارج به شمار می رود و هزینه ارتباط‬ ‫با کش��ورهای دیگر افزایش یافته امروزه محصول نهایی‬ ‫در قیمت گذاری نیاز به تغییرات جدی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالف قیمت روغن در منطقه‬ ‫این عض��و انجمن صنفی صنایع روغ��ن نباتی ایران با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه قیمت روغ��ن در خارج از ای��ران و بین‬ ‫کشورهای همسایه بسیار بیشتر از قیمت روغن در داخل‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این موضوع باعث شده تا پس‬ ‫از افزایش ن��رخ دالر در ایران میزان قاچاق روغن ‪ ۳‬برابر‬ ‫شود‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت اجازه صادرات را از تولیدکنندگان‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬یکی از پیش��نهادهایی ک��ه در این زمینه‬ ‫مطرح ش��ده این است که دولت از بازار موجود در منطقه‬ ‫اس��تفاده کند و اجازه صادرات بدهد‪ .‬این صنعت به ویژه‬ ‫در ش��رایط خاص کنونی می تواند ارزاوری مناسبی برای‬ ‫کش��ور داشته باشد‪ .‬تولیدکنندگان بزرگ روغن در ایران‬ ‫وابستگی های زیرساختی به دولت دارند و به نوعی دولتی‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬دولت نظارت مناسبی بر‬ ‫انه��ا دارد و می توان در ش��رایط کنون��ی از ارزاوری این‬ ‫کارخانه ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫نیکخواه با بیان اینکه کش��ور ب��ا کاهش ذخایر روغن‬ ‫روبه رو شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این ش��رایط سیاست منع‬ ‫صادرات نمی تواند کارس��از باش��د‪ .‬راه حلی ک��ه امروز با‬ ‫بکارگیری ان می توان ذخایر کشور را افزایش داد‪ ،‬مجوز‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬دولت می تواند با استفاده از مزیت قیمت‬ ‫روغن در ایران نس��بت به دیگر کشورهای همسایه میزان‬ ‫قابل توجهی از این محصول را صادر کند و با درامد ناشی‬ ‫از ان به تامین نیاز داخل بپردازد‪.‬‬ ‫حسین نیکخواه‬ ‫استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد‬ ‫سوء استفاده برخی شرکت های دانش بنیان از تسهیالت و معافیت ها‬ ‫مدیرگ��روه مهندس��ی‪ ،‬فیزی��ک و نانوفن��اوری‬ ‫پزش��کی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی با‬ ‫اشاره به سوءاس��تفاده برخی شرکت ها از تسهیالت‬ ‫و معافیت ه��ای ش��رکت های دانش بنی��ان که نابجا‬ ‫رخت دانش بنیانی بر ت��ن می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از‬ ‫این شرکت ها فقط از مهندسی معکوس بهره برداری‬ ‫کرده و فقط قطعاتی از دس��تگاه های مشابه خارجی‬ ‫را کپی ب��رداری و ب��ه عنوان محص��ول دانش بنیان‬ ‫عرضه می کنن��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی اس��تکی در‬ ‫همای��ش «اموزش پزش��کی مبتنی بر دس��تاورد با‬ ‫تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و فناوری» با بیان اینکه‬ ‫تمام��ی امار و اطالعات ارائه ش��ده در حوزه فناوری‬ ‫ارزش��مند اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال‪ ،‬باید بررس��ی‬ ‫ش��ود که چرا به دنبال تحریم‪ ،‬این قدر محس��وس و‬ ‫معنی دار ش��رکت ها و محصوالت انها دچار مشکل‬ ‫می شوند! واقعیت چیست؟‬ ‫این عضو هیات علمی دانش��گاه در این همایش که‬ ‫به همت معاونت اموزشی امور دستیاری و تحصیالت‬ ‫تکمیلی دانش��کده پزش��کی علوم پزش��کی ش��هید‬ ‫بهشتی و با همکاری مرکز نواوری و شکوفایی جهاد‬ ‫دانشگاهی علوم پزشکی ش��هید بهشتی برگزار شد‪،‬‬ ‫درباره «فناوری های پیش��رفته مرتبط با شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان» با توجه ب��ه مراحل چرخه عمل که از‬ ‫بینش اغاز ش��ده و به سیاس��ت گذاری‪ ،‬برنامه ریزی‪،‬‬ ‫اج��را و نظارت منجر می ش��ود‪ ،‬به قانون «حمایت از‬ ‫ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان‪ ،‬تجاری سازی‪،‬‬ ‫نواوری ها و اختراعات» که در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬از سوی‬ ‫مجلس به تصویب رسید‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫این قانون‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫به عنوان مجری و ناظر بر این قانون باالترین مرجع‬ ‫در این زمینه اس��ت‪ .‬استاد گروه مهندسی و فیزیک‬ ‫ادامه امارهای موج��ود در این زمینه را‬ ‫پزش��کی در ‬ ‫بیان کرد و گفت‪ :‬تعداد ش��رکت های دانش بنیان از‬ ‫‪ ۵۵‬ش��رکت در س��ال ‪ ۹۲‬به حدود ‪ ۳۷۰۰‬ش��رکت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬افزایش یافته است و در مجموع حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد شرکت های دانش بنیان در حوزه سالمت‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫بر اساس نوع فعالیت در حوزه سالمت‪ ،‬شرکت های‬ ‫مس��تقیم در ‪ ۳‬حوزه فناوری زیس��تی‪،‬‬ ‫ ‬ ‫دانش بنیان‬ ‫داروهای پیش��رفته و ملزومات و تجهیزات پزش��کی‬ ‫و به صورت غیرمس��تقیم در ‪ ۳‬ح��وزه فناوری نانو‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات و تجهیزات پیش��رفته ازمایشگاهی‬ ‫طبقه بندی می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس امار رسمی‪ ،‬درامد شرکت های‬ ‫دانش بنیان در سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫براورد ش��د ه که به صورت مطلق قابل توجه بوده اما‬ ‫در مقایسه با درامد شرکت های غیر دانش بنیان هنوز‬ ‫مقدار ناچیزی است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی حقوق قدرت خرید را باال نمی برد‬ ‫عض��و کمیس��یون تلفیق بودجه س��ال ‪ ۹۸‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی می گوید تورم بر زندگی حقوق بگیر ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومانی و حقوق بگی��ر یک میلیونی تاثیرگذار‬ ‫اس��ت با این تفاوت که تورم باعث می شود تجمالت از‬ ‫زندگی یکی حذف شود و زندگی فرد دیگر را در شرایط‬ ‫س��ختی قرار دهد‪ .‬عبدالرضا مصری‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو ب ا خانه ملت‪ ،‬با اش��اره ب��ه اینکه نرخ تورم‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۲۷‬درصد اعالم شده‪ ،‬میزان افزایش‬ ‫حقوق های سال اینده ‪ ۲۰‬درصد است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫ج��اری تورم نقطه به نقطه متنوع��ی را تجربه کردیم از‬ ‫تورم ‪ ۳۸‬درصدی تا ‪ ۲۷‬درصدی را شاهد بودیم و حتی‬ ‫در ابتدای س��ال میزان تورم کمتر از این گزارش ش��د‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ‪ ۹۸‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬میزان تورم ساالنه مهم نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫انچه تورم س��االنه مخابره می کند مهم جلوه می کند‪،‬‬ ‫میزان تورم س��االنه در واقع گویای این اس��ت که پایه‬ ‫ق��درت خرید س��ال اینده م��ردم چه میزان ب��وده و با‬ ‫افزایش قیمت ها در س��ال اینده به تورم موجود افزوده‬ ‫می ش��ود‪ .‬نماینده م��ردم کرمانش��اه در مجلس دهم‬ ‫ش��ورای اس�لامی بیان کرد‪ :‬بنابراین اگر معادل تورم‬ ‫هر س��ال به حقوق ها افزوده شود در واقع قدرت خرید‬ ‫امس��ال بدون یک ریال افزایش در س��ال اینده حفظ‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در این بین اگر کمتر از میزان‬ ‫تورم‪ ،‬دستمزدها را افزایش دهیم در واقع حتی قدرت‬ ‫خرید مردم در س��ال جدید کمتر از گذشته خواهد بود‬ ‫و به این موضوع باید میزان تورم جدید را در نظر بگیرد‬ ‫مگر اینکه تورمی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫مصری با بیان اینکه با افزایش ‪ ۲۰‬درصدی حقوق ها‬ ‫در س��ال اینده در واقع قدرت خرید مردم کاهش پیدا‬ ‫می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی ق��درت خرید کاهش پیدا‬ ‫نمی کند که دول��ت برنامه ای برای کاهش تورم و مهار‬ ‫ان داشته باش��د‪ .‬این در شرایطی است که هم منابعی‬ ‫در کش��ور وجود ندارد که حقوق ه��ا افزایش یابد و هم‬ ‫می دانیم قدرت خرید مردم کاهش یافته است‪ ،‬در واقع‬ ‫در دوراه��ی کالفه کننده ای قرار داری��م‪ .‬این نماینده‬ ‫مجل��س با بیان اینکه افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی حقوق در‬ ‫برابر تورم افسارگس��یخته ظلم به اقش��ار حقوق بگیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬در باره ایده افزایش حقوق ها به صورت پلکانی‬ ‫گفت‪ :‬تور م روی تمام اقش��ار جامعه اث��ر می گذارد اما‬ ‫تاثیرات ان بر کس��انی که حقوق کمت��ری می گیرند‬ ‫بیش��تر اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت امسال روش مالیات‬ ‫معکوس را برای حمایت از اقش��ار در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬در ای��ن ایده کس��انی ک��ه کمتر از ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان حق��وق می گیرند مالیاتی‬ ‫پرداخت نمی کنند و کس��انی که بیشترین دریافتی را‬ ‫دارند ‪ ۳۵‬درصد مالیات می دهند و حقوق های بین این‬ ‫دو مبلغ پلکانی مالیات می دهند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۳۰۰‬واح��د صنعتی در مدت یک س��ال‬ ‫گذش��ته ب��ا تزریق مناب��ع ریالی به چرخ��ه تولید‬ ‫بازگش��تند و اکن��ون ‪ ۴۳‬ه��زار واح��د تولیدی در‬ ‫شهرک های صنعتی کشور مستقرند که ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫مجموع اش��تغال را به خود اختص��اص داده اند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬محس��ن صالحی نیا گفت‪ ۹۵ :‬درصد‬ ‫بو کارها به وسیله صنایع کوچک و متوسط‬ ‫از کس ‬ ‫ایجاد می ش��ود و ‪ ۵۰‬درصد ص��ادرات و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫اش��تغالزایی برعهده انها اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬با‬ ‫توجه به شرایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬میزان تعطیلی‬ ‫یا رکود در واحدهای صنعتی در حال تغییر است و‬ ‫بر مبنای اخرین براوردها‪ ،‬از ‪ ۴۳‬هزار واحد صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫بنگاه کوچک و متوسط در وضعیت رکود قرار دارند‪.‬‬ ‫از دس��ت دادن س��هم بازار‪ ،‬تملک واحدها از سوی‬ ‫بانک ها و اختالف س��هامداران با یکدیگر ‪ ۳‬دلیلی‬ ‫اس��ت که صالحی نیا از انها به عنوان دالیل رکود در‬ ‫ای��ن واحدهای تولیدی نام برد‪ .‬رئیس هیات مدیره‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬برای برخی واحدهای تولیدی که در تملک‬ ‫بانک ها قرار دارند‪ ،‬تفاهمنامه ای بین این س��ازمان‬ ‫و معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی امضا ش��ده‬ ‫تا برای بازگش��ت انها به چرخه تولید‪ ،‬منابع ریالی‬ ‫در اختیارشان قرار گیرد‪ .‬صالحی نیا پیرامون برنامه‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫برای س��ال اینده گفت‪ :‬واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫و متوس��ط متاثر از فضای کالن اقتصادی کشورند‬ ‫که بر اس��اس سیاست های کالن و بر مبنای تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬قانون بودجه‪ ،‬دولت قرار است گام هایی را برای‬ ‫حمای��ت از واحدهای تولیدی ب��ردارد‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ارائه تس��هیالت در قالب یارانه برای تکمیل‬ ‫طرح ها با پیشرفت فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬تامین‬ ‫س��رمایه در گردش بنگاه ها‪ ،‬نوس��ازی و بازسازی‬ ‫تجهی��زات و عارضه یابی و تاس��یس کلینیک های‬ ‫بو کار‪ ،‬از جمله اقدام هایی است که سال ‪۹۸‬‬ ‫کس�� ‬ ‫برای فع��االن این حوزه اجرا می ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ۲۹ ،‬بهمن امسال از وجود رکود در ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫خب��ر داده و گفته بود ک��ه ‪ ۳۰‬درصد این واحدها با‬ ‫ظرفی��ت کمتر از ‪ ۵۰‬درص��د‪ ۲۰ ،‬درصد واحدها با‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درص��د و بقیه با ظرفیت بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬درصد فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف دستمزد‬ ‫کارگران تا پایان سال‬ ‫ی عالی‬ ‫نخستین جلسه دستمزد سال ‪ ۹۸‬شورا ‬ ‫کار ب��دون اع�لام افزایش درصد و رقم دس��تمزد‬ ‫کارگران برگزار شد و نمایندگان کارفرمایی و دولت‬ ‫نظر خود را درب��اره افزایش درصد مزد کارگران به‬ ‫جلس��له بعدی موکول کردند؛ همچنین مقرر شد‬ ‫ت��ا کمیته های جانبی مزد به منظور نزدیک کردن‬ ‫دیدگاه های گروه کارگری و کارفرمایی تش��کیل‬ ‫ش��ود‪ .‬ابوالفض��ل فتح الهی‪ ،‬نماین��ده کارگران در‬ ‫ش��ورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات برگزاری‬ ‫این جلس��ه‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��تین جلس��ه دس��تمزد‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬کارگران با حضور نمایندگان کارگری‪،‬‬ ‫کارفرمایی و نمایندگان اقتصادی دولت برگزار شد‬ ‫ام��ا وارد موضوع تعیین مزد و تصمیم گیری درباره‬ ‫میزان ان نش��دیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش��تر وقت جلسه‬ ‫به ارائه گزارش مبس��وط از جلسه های کمیته های‬ ‫مزد گذش��ت و در کنار ان مس��ائل حواش��ی مزد‪،‬‬ ‫مش��کالت کارفرمایان‪ ،‬عقب افتادگی های مزدی‬ ‫کارگران و ش��رایط اقتصادی مطرح شد‪ .‬فتح الهی‬ ‫در عی��ن حال از برگزاری جلس��ه های جانبی مزد‬ ‫برای نزدیک شدن دیدگاه های شریکان اجتماعی‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬دومین جلس��ه دس��تمزد هفته‬ ‫این��ده برگزار می ش��ود اما مقرر ش��د ت��ا عالوه بر‬ ‫برگ��زاری دومی��ن جلس��ه دس��تمزد در هفت��ه‬ ‫ا ینده‪ ،‬جلس��ه های جانبی هم برای نزدیک کردن‬ ‫دیدگاه ه��ا می��ان گ��روه کارگری و دول��ت‪ ،‬گروه‬ ‫کارفرمایی و کارگری برگزار ش��ود و پس از نزدیک‬ ‫ش��دن دیدگاه ها‪ ،‬جلس��ه نهایی مزد را به منظور‬ ‫تعیین حداقل دس��تمزد و سایر س��طوح مزدی با‬ ‫حضور وزیر کار داش��ته باش��یم‪ .‬به گفته نماینده‬ ‫ی عالی کار‪ ،‬قرار شد تا نمایندگان‬ ‫کارگران در شورا ‬ ‫کارفرمایی و دولت در جلس��ه بعدی دیدگاه خود‬ ‫را درب��اره میزان افزایش دس��تمزد ارائ��ه کنند و‬ ‫گروه کارگ��ری تنها گروهی بود ک��ه مواضع خود‬ ‫را ب��ه طور صریح و روش��ن اعالم و ب��ر لزوم جبران‬ ‫عقب افتادگی سبد هزینه معیشت کارگران از سال‬ ‫گذش��ته تا کنون تاکید ک��رد‪ .‬وی در پایان با بیان‬ ‫اینک��ه در این جلس��ه عدد و رق��م و درصدی برای‬ ‫افزایش دستمزد سال ‪ ۹۸‬مطرح نشد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دس��تمزد س��ال ‪ ۹۸‬کارگران این طرف سال‬ ‫تعیین می شود و به سال اینده موکول نخواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ ‪ ۱۳۰۰‬واحد به چرخه‬ ‫تولید بازگشتند‬ ‫‪ ۸۰۰‬تن روغن خوراکی در گمرک خاک می خورد‬ ‫این عض��و انجمن صنفی کره گیاهی ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه تولید با اس��تانداردهای خاص کش��ور مقصد گفت‪:‬‬ ‫محصوالت��ی ک��ه ام��روز در گمرک های کش��ور مانده‪،‬‬ ‫محصوالتی اس��ت که با استانداردهای متقاضی خارجی‬ ‫تولید شده و استانداردهای داخلی ایران اجازه استفاده‬ ‫از انها را در داخل کشور نمی دهد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬ماندن‬ ‫این محص��والت در گمرک هیچ فایده ای برای کش��ور‬ ‫ندارد‪ .‬در بدترین شرایط اگر محصول صادراتی وارد بازار‬ ‫داخلی می شد‪ ،‬می توانستیم توجیهی برای این سیاست‬ ‫داشته باشیم اما در ش��رایطی که اجازه مصرف داخلی‬ ‫هم وجود ندارد‪ ،‬ممنوعیت صادرات این محصوالت هیچ‬ ‫توجیهی ندارد‪.‬‬ ‫نیکخواه در ادامه به بررس��ی مش��کالت تولید در ‪۱۱‬‬ ‫ماه گذش��ته پرداخت و در این باره توضیح داد‪ :‬امسال‬ ‫عالوه بر نوس��ان های شدید ارز و تعدد شیوه نامه ها برای‬ ‫کارخانه ها و واحدهای تولیدی‪ ،‬نبود برخی از محصوالت‬ ‫پتروش��یمی و اعتصاب کامیونداران نیز به فعالیت های‬ ‫تولید اسیب بسیاری وارد کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بهترین زمان‬ ‫برای تعویض‬ ‫روغن موتور‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در شانزدهمین همایش تعالی سازمانی عنوان شد‬ ‫اقتصاد مقاومتی بستری برای تعالی سازمانی‬ ‫محمدجواد شریفی‬ ‫کارشناس ارشد صنایع‬ ‫روغن موتور مهم ترین ماده در داخل موتور‬ ‫اس��ت که وظایف گوناگون��ی در داخل موتور‬ ‫انجام می دهد‪ .‬شناختن روغن موتور که برای‬ ‫افزایش طول عمر موتور اس��تفاده می ش��ود‪،‬‬ ‫باعث خواهد ش��د در انتخ��اب ان دقت الزم‬ ‫را به عم��ل بیاوریم‪ .‬ماده اصلی س��اخت روغن‬ ‫به نام روغن پایه شناخته می شود و تمام روغن‬ ‫موتورها در جهان از روغن پایه نفتی(معدنی)‬ ‫یا روغن پایه هایی به طور س��نتز شده به عمل‬ ‫می این��د که به انها فول س��ینتیک می گویند‪،‬‬ ‫تهی��ه می ش��ود‪ .‬هر چند برخی س��ازندگان و‬ ‫تولید کنن��دگان روغ��ن موت��ور از روغن پایه‬ ‫ترکیبی نفتی‪-‬س��ینتیک به نام نیمه سینتیک‬ ‫برای حفظ س��هم بازار خود استفاده می کنند‪.‬‬ ‫به دلیل روند ارزان و اسان تهیه روغن موتور ها‬ ‫با پایه نفتی بسیاری از تولید کنندگان به سوی‬ ‫تولید این نوع روغن می روند؛ روغن موتورهای‬ ‫پایه نفتی با شکست مولکولی به وسیله فرایند‬ ‫تمام کاتالیستی که در مجاورت گاز هیدروژن‬ ‫واکنش نشان می دهد‪ ،‬س��اخته شده و بسیار‬ ‫بهت��ر از روغن موت��ور پایه نفتی با شکس��ت‬ ‫مولکولی و روغن پایه پارافینی است‪ .‬در ایران‬ ‫فعال تولی��د روغن موتور پای��ه نفتی پارافینی‬ ‫مرسوم اس��ت‪ .‬متاس��فانه به دلیل هزینه های‬ ‫باالی فرایند شکست مولکولی و کاتالیستی که‬ ‫بیشتر به نام هیدروکراکینگ شناخته می شود‬ ‫در ایران کمتر ش��رکتی اقدام به تولید روغن‬ ‫پایه از این نوع کرده اس��ت‪ .‬یکی از پرسش ها‬ ‫این است که بهترین زمان برای تعویض روغن‬ ‫موتور چه موقع است؟ در پاسخ به این پرسش‬ ‫قصد داریم عواملی که برکاهش میزان کیفیت‬ ‫روغن موتورها می شوند را توضیح دهیم‪ .‬تمام‬ ‫روانکارها در موارد یکس��ان دچار افت کیفیت‬ ‫عملکرد می ش��وند اما اینکه چه اتفاقی باعث‬ ‫افت کیفیت می ش��ود به ‪۳‬عامل بستگی دارد؛‬ ‫یک عامل تخریب ش��دن روغن پایه است که‬ ‫به ج��رات می توان ان را یک��ی از عمده ترین‬ ‫عوام��ل افت کیفی��ت روغن دانس��ت‪ .‬به طور‬ ‫معمول روغن پایه به واس��طه اکسیداس��یون‬ ‫تخریب ش��ده و به محص��والت جانبی مانند‬ ‫اس��یدها و مواد نامحلول تبدیل می شود‪ .‬این‬ ‫اتفاق منجر به ایجاد رسوب در موتور و سایش‬ ‫و خوردگی سطوح گوناگون پیشرانه می شود‪.‬‬ ‫البته تولیدکنندگان برای جلوگیری از چنین‬ ‫فراین��دی ترکیب��ات ضداکسیداس��یون را در‬ ‫فرموالسیون محصوالت شان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫با این حال این دسته از ادیتیوها برای همیشه‬ ‫نمی توان��د مانع اکسیداس��یون روغن ش��وند‬ ‫و بازدارنده های اکسیداس��یون ب��ا اتمام دوره‬ ‫عملکردش��ان در روغن موتور‪ ،‬شرایط را برای‬ ‫اغاز اکسیداسیون روغن پایه فراهم می کنند‪.‬‬ ‫نکت��ه ای که نباید از ان غافل ش��د‪ ،‬تنش دما‬ ‫در س��رعت بخش��یدن به اکسیداسیون روغن‬ ‫و همچنی��ن ورود ذرات الودگ��ی ب��ه محیط‬ ‫روغن اس��ت‪ .‬ذرات محلول نشدنی که به عنوان‬ ‫کاتالیزور عمل می کنند و سبب افزایش سرعت‬ ‫فرایند اکسیداس��یون روغن می ش��وند‪ .‬ذرات‬ ‫ناشی از س��ایش قطعات نیز به طور چشمگیر‬ ‫منجر ب��ه افزایش واکنش به وی��ژه در حضور‬ ‫اب می ش��وند‪ .‬عالوه بر اکسیداس��یون روغن‬ ‫پایه با اس��تفاده از تخریب حرارتی‪ ،‬هیدرولیز‬ ‫و انواع واکنش های شیمیایی با الودگی ها نیز‬ ‫دچار افت می ش��ود‪ .‬پس از تخریب روغن پایه‬ ‫می ت��وان عامل بعدی در کاه��ش افت روغن‬ ‫را مص��رف ادیتیوه��ا یا همان م��واد افزودنی‬ ‫دانس��ت‪ .‬برخالف بعضی م��واد افزودنی مانند‬ ‫بازدارنده های اکسیداس��یون که زمان مصرف‬ ‫انها تاثیر مس��تقیمی بر کیفی��ت روغن پایه‬ ‫دارد‪ ،‬عملک��رد ادیتیوه��ا‪ ،‬پاک کننده ه��ا و‬ ‫ترکیبات ضدس��ایش معلق کننده و‪ ...‬ارتباطی‬ ‫باکیفیت روغن پایه ندارد‪.‬‬ ‫اگرچه افزایش کیفیت روغن پایه نمی تواند‬ ‫روی عملک��رد این مواد افزودنی تاثیر داش��ته‬ ‫باش��د اما مواد افزودنی به وس��یله مکانیسمی‬ ‫مشخص انجام می شود‪ .‬حضور اب در روانکار‬ ‫منج��ر به واکنش ب��ا مواد افزودنی ش��ده که‬ ‫در نهای��ت منجر به هیدرولیز م��اده افزودنی‬ ‫خواهد شد یا اینکه سبب حذف ماده افزودنی‬ ‫و به عبارتی شس��ته ش��دن م��اده افزودنی از‬ ‫روغن می ش��ود‪ .‬اخرین عامل موثر در کاهش‬ ‫کیفیت روغ��ن موتور را می توان ورود الودگی‬ ‫به محیط روانکار دانس��ت‪ .‬توجه داشته باشید‬ ‫که الودگی ها و ذرات ناشی از سایش مکانیکی‬ ‫باعث افت کیفیت روانکار می ش��وند به همین‬ ‫دلی��ل به طور معمول روغ��ن را در فاصله های‬ ‫زمانی مشخص باید با فیلتر تعویض کرد‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��انزدهمین همای��ش تعالی س��ازمانی ب��ا محوریت‬ ‫«رهبری سازمانی برای تعالی در محیط پایدار» دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند در محل مرکز همایش های صدا و سیما برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این همایش که با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی و قائم مقام شورای‬ ‫راهبری جایزه ملی تعالی سازمان‪ ،‬فاطمه پهلوانی رئیس‬ ‫س��ازمان مل��ی بهره وری ایران‪ ،‬حس��ن ش��یخ نیا معاون‬ ‫مش��اوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬سیدمسعود‬ ‫همایونفر عضو کارگروه داوری جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫برگزار شد با اهدای جوایز سطح تندیس و تقدیرنامه برای‬ ‫تعالی و نیز جوایز سطح گواهی تعهد به تعالی و ارزیابان‬ ‫ارشد شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی به کار‬ ‫خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ماموریت مرکز تعالی سازمانی‬ ‫ابو الفضل کیانی بختیاری‬ ‫مع��اون مش��اوره و تحقیق س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ابت��دای همای��ش با بی��ان اینکه ماموری��ت مرکز تعالی‬ ‫س��ازمانی در قال��ب ‪ ۳‬ح��وزه تعریف ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ماموریت ها ش��امل اعطای جایزه ملی تعالی س��ازمانی‪،‬‬ ‫ام��وزش و تب��ادل تجربه های تعالی س��ازمانی و اجرای‬ ‫پروژه های توسعه سازمانی می شود‪.‬‬ ‫حس��ن ش��یخ نیا ادامه داد‪ :‬در بحث ام��وزش و تبادل‬ ‫تجربه ه��ا‪ ،‬اموزش ه��ای تخصصی‪ ،‬ام��وزش توانمندی‬ ‫تعالی سازمانی و‪ ...‬از جمله اهداف مورد نظر مرکز تعالی‬ ‫س��ازمانی بوده اس��ت‪ .‬او با اشاره به ش��کل گیری جایزه‬ ‫ملی تعالی س��ازمانی عنوان کرد‪ :‬ما کار خود را از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬در بخ��ش صنع��ت اغاز کردیم‪ ،‬اما در ادامه دامنه‬ ‫ان تا س��ایر س��طوح از جمله س�لامت و‪ ...‬گسترش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬معاون مش��اوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫گف��ت‪ :‬از اهداف ای��ن جایزه ایجاد فض��ای رقابتی برای‬ ‫تعالی س��ازمانی و تشویق سازمان ها برای انجام عملیات‬ ‫خودارزیاب��ی و همچنین ایجاد فض��ای الزم برای تبادل‬ ‫تجربه ها است‪.‬‬ ‫ش��یخ نیا در پای��ان گفت‪ :‬همزمان ب��ا رصد برنامه های‬ ‫همای��ش‪ ،‬هفدمی��ن دوره همای��ش نیز کلی��د خورد و‬ ‫فراخوان ان نیز داده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت ملی برای توسعه‬ ‫فاطمه پهلوان‬ ‫حسن شیخ نیا‬ ‫در ادامه سیدمس��عود همایونفر‪ ،‬عضو کارگروه داوری‬ ‫جای��زه ملی تعالی س��ازمانی در س��خنانی گفت‪ :‬به طور‬ ‫معم��ول‪ ،‬هنگام تالطم محیط کس��ب و کار‪ ،‬شکس��ت‬ ‫را ب��ه گ��ردن دیگری می اندازیم‪ .‬اما چه خوب اس��ت که‬ ‫شکس��ت را بس��تری برای تجربه اموزی و موفقیت اینده‬ ‫درنظر بگیریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمی توان منکر تاثیر منفی محیط متالطم در‬ ‫کس��ب و کار ش��د زیرا توان رقابت را از سازمان می گیرد‪،‬‬ ‫ام��ا رص��د محیط بیرون��ی و اتخاذ اس��تراتژی های الزم‬ ‫می توان��د بر تغیی��ر محیط درونی س��ازمان تاثیر مثبت‬ ‫بگذارد‪ .‬همایونفر با اش��اره به شرکت های ثبت نام کننده‬ ‫ب��رای دریافت جایزه ملی تعالی س��ازمانی اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫این همایش ‪ ۴۸‬سازمان برای تندیس‪ ۲۵ ،‬سازمان برای‬ ‫تقدیرنامه و ‪ ۱۶‬س��ازمان برای تعه��د به تعالی ثبت نام و‬ ‫اظهارنامه خود را به مرکز تعالی س��ازمانی ارسال کردند‬ ‫که به ترتیب ‪ ۲۱ ،۳‬و ‪ ۱۳‬سازمان شایسته دریافت جوایز‬ ‫شناخته شدند‪.‬‬ ‫عض��و کارگ��روه داوری جای��زه ملی تعالی س��ازمانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با ‪۱۶‬س��ال تالش ثمربخش‪ ،‬اطمینان داریم‬ ‫این حرکت ملی زمینه س��از رش��د و توس��عه کشور شده‬ ‫و س��ازمان های کش��وری ابادانی را برای وطن به ارمغان‬ ‫خواهند اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹بنگاه ها غافل از تحوالت بین المللی نباشند‬ ‫سیدمسعود همایونفر‬ ‫در ادام��ه ای��ن همای��ش‪ ،‬ابو الفض��ل کیانی بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی با اش��اره به بیانات‬ ‫از موارد مهم در اقتصاد مقاومتی محور قراردادن رش��د بهره وری‬ ‫در اقتصاد با تقویت عوامل تولید‪ ،‬توانمندسازی نیروی کار و تقویت‬ ‫رقابت پذیری اقتصاد اس��ت که الزم��ه ان برنامه ریزی برای ارتقای‬ ‫کیفیت و رقابت پذیری در تولید است‬ ‫رهب��ر معظم انقالب درباره اهمی��ت اقتصاد مقاومتی در‬ ‫ایران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امس��ال نیز مانند چند س��ال گذشته با‬ ‫عن��وان اقتصاد مقاومتی نام گذاری ش��د که این موضوع‬ ‫اهمیت این رویکرد اقتصادی را در ایران نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫از م��وارد مهم در اقتصاد مقاومتی محور قراردادن رش��د‬ ‫بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید‪ ،‬توانمندسازی‬ ‫نیروی کار‪ ،‬تقویت رقابت پذیری اقتصاد اس��ت که الزمه‬ ‫ان برنامه ری��زی ب��رای ارتقای کیفی��ت و رقابت پذیری‬ ‫در تولید اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تقویت فرهنگ‬ ‫جهادی و توس��عه مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق‬ ‫تهیه و اجرای طرح های واکنش هوش��مند‪ ،‬فعال‪ ،‬سریع‬ ‫و بهن��گام در براب��ر مخاط��رات و اختالل ه��ای داخلی و‬ ‫خارجی و همچنی��ن تولید ثروت‪ ،‬بهره وری‪ ،‬کارافرینی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و اش��تغال مولد از دیگر زیرساخت های‬ ‫م��ورد نی��از تحقق اقتص��اد مقاومتی اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬با بیان این موضوع که نگرش‬ ‫علم��ی‪ ،‬نظام من��د و نتیجه گ��را به مدیریت‪ ،‬زمینه س��از‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬نواوری در کس��ب و کار‪،‬‬ ‫تولی��د رقابت پذیر‪ ،‬ایجاد ارزش اف��زوده و ثروت افرینی و‬ ‫درونزایی و ش��کوفایی اقتصاد از درون را از جمله عوامل‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد‪ .‬کیانی بختیاری هدف‬ ‫از استقرار نظام تعالی سازمانی را استقرار رویکرد مدیریت‬ ‫نظام مند به جای مدیریت مبتنی بر فرد و ش��یوه سنتی‪،‬‬ ‫ارتقای س��طح کیفی خدم��ات و محصوالت و نیز ارتقای‬ ‫به��ره وری نهاده های تولید محصول یا خدمت دانس��ت‪.‬‬ ‫وی خل��ق ارزش ب��رای تمامی ذی نفعان؛ دس��تیابی به‬ ‫اهداف ترس��یم شده در بهترین س��طح؛ ثروت افرینی و‬ ‫توس��عه پایدار و در نهایت تاثیرگذاری مثبت مس��تقیم‬ ‫یا غیرمس��تقیم بر نظام اقتصادی و اجتماعی کش��ور را‬ ‫از دیگر اهداف اس��تقرار نظام تعالی س��ازمانی بیان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت��ی‪ ،‬درباره مهم ترین‬ ‫کاربرده��ای نظ��ام تعالی س��ازمانی در اقتصاد مقاومتی‬ ‫گفت‪ :‬نظام تعالی س��ازمانی کمک می کند س��ازمان ها با‬ ‫اب��زاری برگرفت��ه از دانش نوپدید مدیری��ت و با تکیه بر‬ ‫عبور تولید روزانه ایران خودرو از مرز ‪۲۱۰۰‬خودرو‬ ‫ب��ا رونق تولید در زنجی��ره تامین گروه صنعتی ایران‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬تولید روزانه این خودروس��از ‪4‬اس��فند از مرز‬ ‫‪۲‬ه��زار و ‪۱۰۰‬خودرو عبور ک��رد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫با حمایت های انجام ش��ده از سوی دولت و رونق دوباره‬ ‫خطوط تولید س��ازندگان‪ ،‬گ��روه صنعتی ایران خودرو‬ ‫موفق به افزایش تیراژ روزانه و تولید ‪۲‬هزار و‪۱۹۱‬خودرو‬ ‫در ‪4‬اس��فند ش��د‪ .‬بر مبنای این گزارش‪ ،‬تمامی تالش‬ ‫مجموعه گروه صنعتی ایران خ��ودرو حفظ عدد تولید‬ ‫باالت��ر از ‪۲‬هزار خ��ودرو به طور روزانه اس��ت‪ .‬در حوزه‬ ‫فروش نیز متناس��ب با افزایش تی��راژ تولید و به محض‬ ‫تجاری شدن‪ ،‬خودروها تحویل مشتریان می شود و در‬ ‫چند روز گذشته تعداد قابل توجهی از محصوالت ایران‬ ‫خودرو وارد بازار ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬فروش فوری‬ ‫روزانه محصوالت ایران خودرو نیز براس��اس مجوزهای‬ ‫الزم انجام می ش��ود که این اقدام نیز در مسیر دستیابی‬ ‫ب��ه نقط��ه تع��ادل در ب��ازار ازاد ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر تسهیالت اختصاص یافته به قطعه سازان‬ ‫از سوی دولت‪ ،‬درحال طی کردن مراحل اجرایی است‬ ‫که با تحقق ان و تزریق نقدینگی بیشتر‪ ،‬وضعیت تولید‬ ‫در زنجیره ارزش خودرو روز به روز بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ا ادامه روال کنونی و بهبود ش��رایط تولید در روزهای‬ ‫اینده‪ ،‬پیش بینی می ش��ود تا پایان سال اهداف تعیین‬ ‫ش��ده تولید محقق ش��ده و نیاز بازار در روزهای پایانی‬ ‫سال تامین شود‪.‬‬ ‫بررسی برنامه های ده گانه ساماندهی صنعت خودرو‬ ‫نشس��ت بررس��ی برنامه های ده گانه س��اماندهی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو با ه��دف برنامه ریزی در راس��تای‬ ‫افزایش عمق س��اخت داخل برخ��ی قطعات خودرو‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این نشست مشترک‬ ‫ک��ه به طور جداگانه در ش��رکت های خودرو س��ازی‬ ‫س��ایپا و ایران خودرو برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫فعالیت های انجام ش��ده در مرک��ز تحقیقات موتور‬ ‫ایران خودرو با محوریت سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران(ایدرو) و تجمیع ظرفیت ها و تقاضاها‪،‬‬ ‫برنامه ریزی الزم برای تامین نیاز داخل انجام شده و‬ ‫باید به سرعت اقدام های اجرایی شروع شود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با تاکید بر اهمیت تجمیع ظرفیت های موجود‬ ‫در تولید خودرو خواستار تشکیل کارگروه تخصصی‬ ‫قوای محرکه در معاونت امور صنایع با مشارکت تمام‬ ‫دست اندرکاران شد‪.‬‬ ‫منابع بومی در راس��تای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫گام بردارن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬روش های ترویجی‪-‬تش��ویقی‬ ‫مانند جایزه تعالی س��ازمانی‪ ،‬فرهنگ سازی رویکردهای‬ ‫مدیریتی متعالی از مضمون های پنهان در سیاس��ت های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی اس��ت‪ .‬کیانی بختیاری ب��ا تاکید بر‬ ‫ض��رورت اس��تقرار رویکردهای نوظه��ور مدیریتی برای‬ ‫تعالی س��ازمانی اظهارکرد‪ :‬رویکردهای مدرن مدیریتی‬ ‫دارای مزیت های��ی ب��رای اقتصاد اس��ت ازجمله افزایش‬ ‫بهره وری و استفاده بهینه از منابع؛ تقویت نظام خالقیت و‬ ‫نواوری در خلق ارزش برای ذی نفعان و توسعه و استقرار‬ ‫اص��ول بنیادی��ن مس��ئولیت اجتماعی و توس��عه پایدار‬ ‫و نظام ه��ای پاس��خگویی به جامع��ه‪ .‬وی افزود‪ :‬از دیگر‬ ‫مزیت های اس��تقرار رویکردهای نوین مدیریتی‪ ،‬توسعه‬ ‫نگرش سیس��تمی مدیران ب��رای تصمیم گیری و عبور از‬ ‫ش��رایط بحرانی‪ ،‬تقویت سرعت و ابتکار عمل مدیران در‬ ‫انطباق راهبردها با ش��رایط محیط��ی با رویکرد علمی و‬ ‫رش��د ارزش افزوده در س��ازمان ها‪ ،‬شرکت ها و در نتیجه‬ ‫بهره مندی همه ذی نفعان از جمله کارکنان‪ ،‬سهامداران‪،‬‬ ‫دولت و اقتصاد و ش��هروندان اس��ت‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی با بیان مفاهیم مرتبط با موج ‪ 4‬صنعت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تاثیر مثب��ت این انقالب افزای��ش کارایی منابع‪،‬‬ ‫اعتالی به��ره وری‪ ،‬بهبود کیفیت زندگی‪ ،‬تاثیر مثبت بر‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬هزین ه پایین ارائ ه خدمات‪ ،‬ایمنی باالتر‪،‬‬ ‫لجس��تیک بهتر‪ ،‬تغییر در بازارهای کار و مهارت‪ ،‬ایجاد‬ ‫کس��ب وکارهای جدید‪ ،‬طراح��ی محصوالت قابل اتصال‬ ‫به اینترنت اش��یاء و اضافه ش��دن خدم��ات دیجیتال به‬ ‫محصوالت اس��ت‪ .‬وی درباره تحول دیجیتال اظهارکرد‪:‬‬ ‫تح��ول دیجیتال به معنای اس��تفاده از فناوری اطالعات‬ ‫برای تس��هیل در فرایندهای جاری نیست‪ ،‬بلکه تحولی‬ ‫عمیق اس��ت که مدل فعالیت و تمامی ابعاد س��ازمان را‬ ‫تحت تاثی��ر قرار می دهد‪ .‬کیانی بختیاری ضمن تش��ریح‬ ‫ابعاد تحول دیجیتال سازمانی یاداور شد‪ :‬با ورود فناوری‬ ‫نوین و با اس��تفاده از نحوه های بس��یار جدید در تامین‬ ‫نیاز ه��ا‪ ،‬متولیان کس��ب وکار می توانند ب��رای بازاریابی‪،‬‬ ‫ف��روش‪ ،‬توزیع محصوالت و م��وارد از این قبیل‪ ،‬راه های‬ ‫متفاوت تر و البته س��ریع تر و ب��ا کیفیت تری را در پیش‬ ‫گیرند‪ .‬در زمین ه تقاضا نیز اوضاع بس��یار متفاوت خواهد‬ ‫بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بخش عرضه‪ ،‬بس��یاری از مش��اغل‬ ‫ب��ا فناوری های نوینی روبه رو می ش��وند که به طور کامل‬ ‫روش های تازه ای برای پاس��خگویی به نیازها پیش��نهاد‬ ‫می کنند‪ .‬وی ظهور و رش��د و توس��عه کس��ب وکارهای‬ ‫پلتفرمی را نمود ورود به موج ‪ 4‬صنعت دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫پلتفرم ها با تس��هیل تراکنش ه��ا ارزش ایجاد می کنند‪،‬‬ ‫درحالی که کسب وکارهای خطی با تولید کاال یا خدمات‪،‬‬ ‫این کار را می کنند به بیان دیگر‪ ،‬پلتفرم ها با ساختن رابطه‬ ‫و ایج��اد تراکنش‪ ،‬ارزش خلق می کنند‪ .‬کیانی بختیاری‬ ‫در زمینه ضرورت تحول در مدل تعالی س��ازمانی گفت‪:‬‬ ‫باید سعی کنیم مدل تعالی سازمانی را بنا بر ویژگی های‬ ‫خاص محیط های کس��ب و کار و براس��اس نیاز بنگاه ها‬ ‫که مش��تریان اصلی این مدل هس��تند‪ ،‬بازپیکره بندی و‬ ‫اص�لاح کنیم‪ .‬وی نتای��ج بازپیکره بندی و تحول الگوی‬ ‫تعالی س��ازمانی را تحول در مدل های کسب و کار؛تحول‬ ‫در بکارگیری فناوری در کسب وکار؛ تحول در شیوه های‬ ‫خلق ارزش برای مش��تریان و تامین کنندگان؛ تحول در‬ ‫ویژگی های س��رمایه های انس��انی؛ تحول در ویژگی های‬ ‫بنیادی��ن فرایندهای عملیاتی؛ تمرکز و توجه بیش��تر بر‬ ‫نتایج در راس��تای تحول دیجیتالی و تطابق شاخص های‬ ‫توانمندس��از و عملکردی مدل با سیاست های اقتصادی‬ ‫مقاومتی به عنوان مدل بومی عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد منبع محوری و بهره ورمحوری‬ ‫فاطمه پهلوان‪ ،‬رئیس س��ازمان ملی بهره وری ایران نیز‬ ‫در این همایش گفت‪ :‬ما باید برای حرکت در مسیر تعالی‬ ‫باید این پرسش را از خود بپرسیم که کارهای مورد نظر‬ ‫انجام شده است‪ ،‬به اهداف هم رسیده ایم و‪ ...‬در ادامه قرار‬ ‫است چه اتفاقی بیفتد؟ این پرسش به ما هشدار می دهد‬ ‫که در مس��یر تعالی و رش��د باید کاره��ای معمول انجام‬ ‫ش��ود اما نباید به ان بس��نده کرد با گرفتن جایزه و رتبه‬ ‫اوردن در یک سطح‪ ،‬کار به پایان نمی رسد‪ ،‬بلکه بهره وری‬ ‫ب��رای رس��یدن به تعال��ی راه طوالن��ی دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫س��ال ها مفاهیمی مانند کیفیت‪ ،‬زمان‪ ،‬ارتقای سازمانی‪،‬‬ ‫به��ره وری‪ ،‬تحوالت دیجیتال و‪ ...‬مطرح اس��ت و تجربه‬ ‫نشان داده همه عالقه مند به استفاده از این مفاهیم برای‬ ‫حل مش��کالت هستند‪ .‬نکته مهم این است که تمام این‬ ‫ابزارها و تکنیک ها برای یک امر مهم اس��ت تا یک بنگاه‬ ‫اقتصادی به خلق ارزش برای مش��تریان‪ ،‬س��اختن اینده‬ ‫پایدار و نیز توس��عه ظرفیت های س��ازمانی خود بپردازد‪.‬‬ ‫خالقیت و نواوری‪ ،‬مدیریت زیرکانه‪ ،‬جانشین پروری و‪...‬‬ ‫مفاهیمی بنیادینی اس��ت که در موضوع تعالی سازمانی‬ ‫به وج��ود می ای��د تا کنار باقی تکنیک ه��ا به یکپارچگی‬ ‫برس��یم‪ .‬رئیس س��ازمان ملی بهره وری ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫در جه��ان دو رویک��رد در کش��ورها مطرح بوده اس��ت؛‬ ‫کش��ورهایی ک��ه از منابع خ��دادادی برخ��وردار نبودند‬ ‫اقتصادی غیرمنبع محور و در واقع بهره ورمحور داشتند و‬ ‫کشورهای صاحب منابع زیرزمینی اقتصادی منبع محور‪.‬‬ ‫پهلوان در پایان افزود‪ :‬بهترین نمونه اقتصاد منبع محور‬ ‫ای��ران اس��ت و نمونه بارز در اقتص��اد بهره ورمحور ژاپن‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬خوب اس��ت به نمونه دیگری اشاره شود؛‬ ‫پاکس��تان از س��ال ‪ ۲۰۰۰‬ت��ا ‪ ۱۳۷۸(۲۰۱۵‬تا ‪)1393‬‬ ‫ب��ا تالش‪ ،‬توانس��ته با تغیی��رات رویک��ردی‪ ،‬در اقتصاد‬ ‫بهره ور محور به رش��د ‪۴۰‬درصدی دست یابد‪ .‬در این نوع‬ ‫اقتصاد یکپارچگی حرف نخست را می زند‪.‬‬ ‫در این همایش همچنی��ن از ویرایش نظامنامه جایزه‬ ‫ملی تعالی س��ازمانی ازس��وی ابو الفضل کیانی بختیاری‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت��ی و فاطمه پهلوانی‬ ‫رئیس سازمان ملی بهره وری رونمایی شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫فوالد هرمزگان‬ ‫تقدیرنامه ‪ ۲‬ستاره‬ ‫تعالی سازمانی را گرفت‬ ‫تندیس زرین جایزه ملی‬ ‫تعالی سازمانی‬ ‫به فوالد خوزستان رسید‬ ‫پارس جنوبی برگ‬ ‫برنده ایران در بازار‬ ‫جهانی صادرات گاز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چاره جویی برای رفع ممنوعیت برداشت از معادن‬ ‫معادن شن و ماسه مازندران در ‪5‬منطقه تجمیع می شوند‬ ‫سیرانوش موس�وی‪ :‬مدتی اس��ت که ادامه فعالی ‬ ‫ت‬ ‫معادن ش��ن و ماس��ه در اس��تان مازندران با چالش های‬ ‫جدی روبه رو ش��ده است زیرا مس��ئوالن محیط زیست بر‬ ‫این باورند که فعالیت این معادن چهره محیط زیس��ت را‬ ‫تغییر داده است‪ .‬از سوی دیگر مسئوالن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بر این باورند که فعالیت این معادن باید‬ ‫ادامه داش��ته باش��د چراکه این مع��ادن تامین کننده نیاز‬ ‫اصلی اس��تان در زمینه مصالح س��اختمانی هستند و اگر‬ ‫به فعالیت خ��ود ادامه ندهند بدون تردید ش��اهد گرانی‬ ‫مصالح س��اختمانی و منازل مس��کونی در استان خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعی�ت برداش�ت ش�ن و ماس�ه از‬ ‫رودخانه های گیالن‬ ‫‹ ‹فعالیت ‪ ۲۴۲‬معدن در استان مازندران‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬یزدان برس��ان‪ ،‬مع��اون امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬قربانعل��ی محمدپور‪ ،‬مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیست گیالن‪ ،‬از ممنوعیت برداشت شن و ماسه از‬ ‫رودخانه های اس��تان از نیمه اسفند سال جاری و برخورد‬ ‫قانون��ی با متخلفان خب��ر داد و افزود‪ :‬مرجع صدور مجوز‬ ‫این فعالیت‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است و در‬ ‫پاسخ استعالم های واصل از سازمان یادشده و موافقتنامه‬ ‫اب منطقه ای‪ ،‬صدور موافقتنامه زیس��ت محیطی از سوی‬ ‫این اداره کل بر اساس ضوابط زیست محیطی فعالیت های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ش��یوه نامه کارشناس��ی برای بررس��ی و نظارت‬ ‫بر بهره برداری از ش��ن و ماس��ه رودخانه ابالغی س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت و شیوه نامه س��اماندهی و کنترلی‬ ‫س��یالب ابالغی استانداری گیالن و بررسی میدانی مکان‬ ‫مورد تعرفه‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬اداره کل حفاظت محیط زیس��ت به‬ ‫عنوان یکی از اعضای اصلی هیات شن و ماسه استانداری‪،‬‬ ‫با همکاری دفتر فنی اس��تانداری‪ ،‬مدیریت بحران استان‪،‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اب منطقه ای‪ ،‬معاونت‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال‪،‬‬ ‫جه��اد کش��اورزی‪ ،‬منابع طبیعی و س��ایر س��ازمان های‬ ‫ذی مدخل‪ ،‬مصوبه ها و سیاست های هیات مربوط را برای‬ ‫رشد و توسعه استان پیگیری می کند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬امسال بیش از ‪ ۴۰۰‬اس��تعالم درباره‬ ‫برداشت شن و ماسه به این اداره کل‪ ،‬ارسال شده و حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬مورد منجر به صدور مجوز شده اند‪.‬‬ ‫اگر فعالیت معادن ش��ن و ماسه در مازندران متوقف شود بدون تردید‬ ‫نرخ مصالح در اس��تان افزایش می یابد و متعاقب ان خانه مسکونی گران‬ ‫می شود‪ ،‬گرانی خانه نیز مردم را اسیب پذیر می کند‬ ‫مازن��دران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اس��تان‬ ‫مازن��دران ‪ ۲۴۲‬واحد معدنی فع��ال وجود دارد که از این‬ ‫تعداد ‪ ۵۲‬واحد در زمینه زغال سنگ فعالند و ‪ ۱۳۰‬معدن‬ ‫نیز اقدام به تولید سنگ الشه و شن و ماسه می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه تراکم نس��بی جمعیت در‬ ‫مازندران ‪۳‬برابر جمعیت کش��ور است‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت وساز‬ ‫به وی��ژه ویال در اس��تان مازندران باعث ش��ده اس��ت که‬ ‫میزان مصرف ش��ن و ماسه در این اس��تان بیش از سایر‬ ‫اس��تان ها باش��د‪ .‬اما باید این نکته را در نظر داش��ت که‬ ‫محدودیت های زیس��ت محیطی در این استان زیاد است‬ ‫از این رو نمی توان از تم��ام ظرفیت های معدنی مازندران‬ ‫بهره گرفت و باید در پی استخراج مواد معدنی باشیم که‬ ‫کمترین تخریب را بر محیط زیست وارد می کند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول درباره علت چالش های ایجاد شده در‬ ‫برداشت ش��ن و ماسه در استان مازندران‪ ،‬گفت‪ :‬برداشت‬ ‫شن و ماس��ه در زمین های کشاورزی و بستر رودخانه ها‪،‬‬ ‫بیشترین حاشیه ها را در این زمینه ایجاد کرده است‪ .‬این‬ ‫مس��ئله منجر به این شده که گاهی بس��تر رودخانه ها از‬ ‫حالت طبیعی خارج شود‪.‬‬ ‫برس��ان در ادامه‪ ،‬ب��ا بیان اینکه نبود نظ��ارت کافی بر‬ ‫زمین های کش��اورزی باعث تغییر کاربری انها شده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برداشت از زمین های کشاورزی‪ ،‬با برخی‬ ‫محدودیت ها امکان پذیر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص ‪ ۵‬منطقه برای ساخت مجتمع شن‬ ‫و ماسه‬ ‫وی با بیان اینکه حساسیت ها در راستای برداشت شن‬ ‫و ماسه در اس��تان افزایش یافته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫رف��ع چالش های ایجاد ش��ده‪ ،‬مناطق مش��خصی را برای‬ ‫مجتمع ش��ن و ماس��ه در نظر گرفته اند‪ .‬باید به این نکته‬ ‫اش��اره کرد که برداش��ت های لکه ای ش��ن و ماسه‪ ،‬چهره‬ ‫محیط زیست در این مناطق را زشت کرده است‪.‬‬ ‫از این رو ‪ ۵‬منطقه را برای س��اخت مجتمع های ش��ن و‬ ‫ماس��ه‪ ،‬در نظر گرفتیم‪ .‬این ‪ ۵‬منطقه در تنکابن‪ ،‬چالوس‪،‬‬ ‫امل‪ ،‬کیاسر ساری و رستمکال هستند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول‪ ،‬اگر این چند مجتمع معدنی‬ ‫فعال شوند مشکل نیاز استان به شن و ماسه حل می شود‪.‬‬ ‫معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مازن��دران‪ ،‬در ادام��ه بیان کرد‪:‬‬ ‫برخ��ی دخالت ه��ا و تنش ه��ای اجتماعی باعث ش��د که‬ ‫نتوانی��م انگونه که باید کارها را به درس��تی جلو ببریم اما‬ ‫بای��د این نکت��ه را در نظر گرفت ک��ه فعالیت این معادن‬ ‫در راس��تای تامی��ن مصالح س��اختمانی مورد نیاز ش��هر‬ ‫است‪.‬‬ ‫برس��ان با بی��ان اینکه بر اس��اس براوردها‪ ،‬در اس��تان‬ ‫مازندران برای س��اخت پروژه های عمران��ی افزون بر ‪۱۸‬‬ ‫هزار متر مکعب مصالح ساختمانی نیاز است‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫ساخت وس��از در اس��تان مازندران به ‪ ۱۰‬هزار متر مکعب‬ ‫و ب��رای پروژه های عمران��ی ‪ ۸‬هزار مت��ر مکعب‪ ،‬مصالح‬ ‫ساختمانی نیاز است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول درب��اره مهم ترین اقدامات س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش معدن‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تنوع‬ ‫مواد معدنی در اس��تان قابل توجه اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۲۵‬نوع‬ ‫ماده معدنی در این اس��تان شناس��ایی شده اند که از این‬ ‫تعداد ‪ ۱۷‬نوع مورد بهره برداری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان بی��ان ک��رد‪ :‬زغال س��نگ‪ ،‬فلورین‪ ،‬پوکه‬ ‫معدنی و س��نگ تزئینی در منطقه کالردش��ت جزو مواد‬ ‫معدنی مهم استان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ن�رخ مصالح س�اختمانی ب�ا توقف‬ ‫معدنکاری‬ ‫در این زمینه‪ ،‬سیدمس��عود مس��عودی‪ ،‬مدیر اکتشاف‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مازندران نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی معادن شن وماسه در‬ ‫مازندران‪ ،‬به دلیل تولید باکیفیت این محصول در کش��ور‬ ‫صاحب نام شده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬حساس��یت ها در برداشت شن و‬ ‫ماسه باعث شده اند که س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بر روند برداش��ت شن و ماس��ه نظارت دقیق کنند و مانع‬ ‫برداشت های غیرمجاز این معادن شوند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در ادامه گفت‪ :‬مازندران یک ش��هر‬ ‫گردش��گری و پرجمعیت بوده و فاصله روستاها کم است‬ ‫که در بیش��تر زمین ها کش��اورزی می کنند ی��ا انها را به‬ ‫محلی مناسب برای چرای دام ها تبدیل می کنند‪ ،‬از این رو‬ ‫نمی توان این اس��تان را با س��ایر استان های ایران مقایسه‬ ‫کرد‪ .‬در این ش��رایط جمعیتی‪ ،‬اگر مردم ش��اهد تخلفی‬ ‫باشند اعتراض می کنند‪.‬‬ ‫مس��عودی در پایان بیان کرد‪ :‬ساخت وسازها در استان‬ ‫نیازمند مصالح ساختمانی اند و نمی توان مانع فعالیت این‬ ‫معادن ش��د‪ .‬اگر فعالیت معادن شن و ماسه در مازندران‬ ‫متوقف ش��ود بدون تردید نرخ مصالح در اس��تان افزایش‬ ‫می یابد و متعاقب ان خانه مسکونی گران می شود‪ ،‬گرانی‬ ‫خانه نیز مردم را اسیب پذیر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫رودخانه ها زیس��تگاه و محل رش��د و نمو بس��یاری از‬ ‫جانوران و ابزیان و ماهیان هس��تند و تخریب و تعرض به‬ ‫انها با تخریب زیستگاه و سلب امنیت‪ ،‬می تواند حیات این‬ ‫موج��ودات را با خطر روبه رو کن��د و منجر به نابودی این‬ ‫جانوران شود‪ ،‬از این رو برداشت شن و ماسه نیز در عین‬ ‫فراهم کردن منافع مادی‪ ،‬می تواند اثرات زیس��ت محیطی‬ ‫ش��دیدی نظیر فرس��ایش بس��تر‪ ،‬اختالل در ویژگی های‬ ‫فیزیک��ی و ش��یمیایی اب‪ ،‬تغیی��ر مهندس��ی رودخانه و‬ ‫تخریب زیستگاه ابزیان داشته باشد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بر اساس مصوبه شماره یک شورای عالی‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت م��ورخ ‪ ۶‬مه��ر ‪۱۳۶۴‬؛ مرداب ها‪،‬‬ ‫رودگاه ه��ا و خلیج ه��ای مجاور دریای خ��زر و همچنین‬ ‫رودخانه های استان های گیالن و مازندران که به اب های‬ ‫مزبور یا دریای خزر می ریزند‪ ،‬حفاظت شده اعالم شده اند‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬رودخانه هایی ک��ه به دری��ای خزر‬ ‫می ریزند‪ ،‬رودخانه های حفاظت ش��ده به ش��مار می روند‬ ‫و نظ��ر به نق��ش مهم رودخانه ه��ای اس��تان در تکثیر و‬ ‫پرورش ابزیان به ویژه ماهیان اقتصادی نظیر ماهی سفید‪،‬‬ ‫قزل اال‪ ،‬انواع تاس ماهیان‪ ،‬کولی و س��ایر موجودات ابزی‬ ‫و به منظ��ور تامین امنیت زیس��تگاهی در فصل تکثیر و‬ ‫زاداوری ابزی��ان که به طور معمول از اواخر زمس��تان تا‬ ‫اواس��ط بهار ادامه دارد‪ ،‬بر اس��اس تقویم هر سال‪ ،‬از ‪۱۵‬‬ ‫اس��فند تا ‪ ۳۱‬اردیبهشت‪ ،‬ممنوعیت برداشت شن و ماسه‬ ‫رودخانه ای برقرار می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫مجـمـع‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 875‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت پاکسان در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫ش��رکت پاکس��ان با حض��ور ‪ 90/13‬درصد از س��هامداران‬ ‫شرکت درمحل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک‬ ‫واق��ع در تهران‪ -‬ضلع غربی مجموعه ورزش��ی ازادی ‪ -‬بلوار‬ ‫دهکده‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این جلس��ه به ریاست اقای علی ملکی‬ ‫و نظ��ارت اقای��ان علیرضا فاطم��ی و داراب وکیلی و دبیری‬ ‫اقای فرهنگ س��اکی تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع‬ ‫اقای مهندس فرهنگ ساکی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه‬ ‫گزارش عملکرد هیات مدیره به س��واالت اکثر س��هامداران‬ ‫پاسخ گفت‪ .‬سپس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 1397/09/30‬به تصویب حضار رسید‪.‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه پس از تصوی��ب صورت های مالی‬ ‫از س��وی س��هامداران تقس��یم مبلغ ‪ 875‬ریال سود به ازای‬ ‫هر س��هم مورد تایید حاضران قرار گرف��ت‪ .‬انتخاب روزنامه‬ ‫اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت و موسسه‬ ‫حسابرس��ی «هش��یار بهمن��د» به عنوان ب��ازرس قانونی و‬ ‫حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی «شراکت» به عنوان‬ ‫بازرس علی البدل شرکت برای سال ‪ 98‬از دیگر مصوبات این‬ ‫مجمع بود‪ .‬بر اساس تصمیمات مجمع‪ ،‬اعضای هیئت مدیره‬ ‫به مدت ‪ 2‬سال به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید به شرح‬ ‫ذیل انتخاب ش��دند‪ :‬اعضای اصلی‪ :‬ش��رکت سرمایه گذاری‬ ‫گروه صنایع بهش��هر ایران‪ ،‬شرکت توس��عه صنایع بهشهر‪،‬‬ ‫ش��رکت مدیریت صنعت ش��وینده توس��عه صنایع بهشهر‪،‬‬ ‫ش��رکت مدیریت یاران توس��عه بهشهر‪ ،‬ش��رکت صنعتی‬ ‫بهپاک‪ .‬اعضای علی البدل‪ :‬ش��رکت مروارید هامون‪ ،‬شرکت‬ ‫رستوران های زنجیره ای گل فوده‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت پاکسان‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬فروش داخلی و‬ ‫درامد ارائه خدمات ش��رکت‬ ‫نس��بت به دوره مش��ابه سال‬ ‫گذشته ‪ 39/9‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که فروش صادراتی ‪39‬‬ ‫درصد و فروش کل ‪ 39/8‬درصد رش��د را نسبت به سال مالی‬ ‫‪ 1396‬تجربه کرده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬مهم ترین اس��تراتژی‬ ‫ش��رکت‪ ،‬تالش در جهت تولید مواد اولیه وارداتی در داخل‬ ‫ش��رکت جهت صرفه جویی ارزی و کاهش اثر تحریم ها می‬ ‫باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬افزایش س��هم بازار محص��والت با اولویت‬ ‫محصوالت صنعتی در دس��تور کار مدیریت شرکت پاکسان‬ ‫قرار دارد‪ .‬این مقام اگاه عنوان کرد‪ :‬تولید بیش از ‪127.061‬‬ ‫تن ان��واع محصوالت صابون‪ ،‬پودر رختش��ویی‪ ،‬محصوالت‬ ‫صنعتی‪ ،‬ملحقات پودر و صابون در سال مالی ‪ 1397‬محقق‬ ‫شده است‪ .‬مهندس ساکی تاکید کرد‪ :‬طراحی و تولید اسید‬ ‫اس��تئاریک در واحد تولید اس��ید چرب ب��ه عنوان محصول‬ ‫جدی��د در ش��رکت پاکس��ان و اولی��ن تولید کننده اس��ید‬ ‫استئاریک در ایران از جمله افتخارات به دست امده در سالی‬ ‫که گذش��ت می باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تولید نی��دل صابون برای‬ ‫اولین مرتبه در ش��رکت پاکسان جهت مصرف در پودرهای‬ ‫لباسش��ویی و فروش برون سازمانی و همچنین جمع اوری و‬ ‫مصرف اب کندانس در فرایندهای تولیدات ش��رکت جهت‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب و انرژی از جمله افتخارات کسب‬ ‫شده در سال مالی ‪ 1397‬در این واحد صنعتی می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫س��پاس خداوند یکت��ا را که بار دیگر توفی��ق ارائه عملکرد‬ ‫یک ساله هیات مدیره را به س��هامداران محترم‪ ،‬برما ارزانی‬ ‫داش��ت و امید انکه تالش این مجموعه مورد اطمینان داریم‬ ‫که ش��ما سهامداران گرامی بر اوضاع فعلی اقتصادی کشور و‬ ‫مشکالت و معضالت پیش روی صنعت به خوبی اگاهید‪ .‬لذا‬ ‫مواردی را به اختصار به استحضار می رسانیم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬م�رور کلی بر وضعیت و تح�والت این صنعت در‬ ‫سال مالی مورد گزارش‬ ‫در س��الی که گذش��ت اتفاقات متعددی در بازار های هدف‬ ‫داخلی و صادراتی شرکت پاکسان رخ دادند که بر کسب وکار‬ ‫این شرکت تاثیرگذار بودند‪.‬‬ ‫در بازار های صادراتی عمده اتفاقات عبارت بودند از‪:‬‬ ‫الف ) انتخاب پاکسان به عنوان صادرکننده نمونه‬ ‫دربازار های داخلی چالش های عمده اتفاقات عبارت بودند از‪:‬‬ ‫ال��ف ) ورود جدی رقبای خارج��ی به صورت تولیدکننده و‬ ‫واردکننده در محصوالت مختلف شوینده‬ ‫ب ) کاهش قدرت خرید خانوار ها‬ ‫ج ) افزایش حاشیه س��ود توزیع شده رقبا در سطح عاملین‬ ‫فروش برای حفظ سهم بازار‬ ‫د ) توسعه شبکه فروشگاه های زنجیره ای در کشور‬ ‫و ) افزایش تعرفه برخی از ملزومات وارداتی‬ ‫ه ) افزایش فش��ار تبلیغاتی رقبای بزرگ در تمامی سطوح‬ ‫برای کنترل بازار‬ ‫‪ - 2‬مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی‬ ‫ان در سال مالی مورد گزارش‬ ‫براساس تناژ فروش کل‪ ،‬شرکت پاکسان در مقایسه با رقبا‬ ‫در رتبه چهارم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ - 3‬بیان استراتژی شرکت‬ ‫رهبری صنعت ش��وینده‪ ،‬ارزش افرینی برای مش��تریان‪،‬‬ ‫بهبود مستمر در محصوالت و خدمات خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-4‬مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف‬ ‫تعیین شده و دستاورد های مهم در سال مالی مورد گزارش‬ ‫‪ - 5‬بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای‬ ‫سال مالی اتی‬ ‫دستیابی حداکثر س��هم بازار داخلی با محصوالت نواورانه‬ ‫و انگیزش تقاضای مصرف کنن��دگان با تکیه بر برنامه ریزی‬ ‫مشخص‪ ،‬تبلیغات و روابط عمومی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ - 6‬بیان ریسک های عمده شرکت‬ ‫مش��روح ریس��ک هایی که ش��رکت در تح��ت موضوعات‬ ‫و محور ه��ای متعدد نرخ تس��هیالت‪ ،‬نوس��انات ن��رخ ارز‪،‬‬ ‫قیمت های مواد اولیه و نهاده های تولیدی‪ ،‬تهدیدات عوامل‬ ‫خارجی (بین المللی) و تغییرات ضوابط داخلی و قیمت های‬ ‫جایگزینی رقبای خارجی‪ ،‬مطرح بوده و در بخش های دیگر‬ ‫گزارش ها نیز بیان گردیده است‪.‬‬ ‫در خاتم��ه ضمن اب��راز قدردانی و تش��کر از کلیه کارکنان‬ ‫ش��رکت که در این مس��یر پرفراز و نش��یب همواره یار و یاور‬ ‫هیات مدیره بوده اند‪ ،‬س�لامتی‪ ،‬شادکامی و بهروزی همگان‬ ‫را از درگاه ایزدمنان مسئلت می نماییم‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت و خدمات‪:‬‬ ‫شرکت پاکسان به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت های تولید کنن��ده در کش��ور و دارای س��بد کامل‬ ‫محصوالت ش��وینده و بهداش��تی مالک برند های مشهور و‬ ‫باس��ابقه‪ ،‬با بیش از ‪ 150‬کد کاال (‪ )SKU‬در حوزه مذکور به‬ ‫فعالیت می پردازد‪ .‬برند س��پید در بخش پودر های ماشینی‪،‬‬ ‫برند برف‪ ،‬کیمیا و ارکید در قس��مت پودر های دس��تی‪ ،‬برند‬ ‫س��یو‪ ،‬گلنار و ع��روس در حوزه صابون بهداش��تی و حمام و‬ ‫همچنی��ن مواد اولیه محصوالت صنعتی مثل گلیس��یرین‪،‬‬ ‫اس��ید چرب‪ ،‬اسید سولفونیک و س��دیم لوریل اتر سولفات‬ ‫با ن��ام تجاری پاکس��اپون از عمده محصوالت این ش��رکت‬ ‫ل باالی تولید اقالم‬ ‫می باشد‪ .‬این ش��رکت با توجه به پتانسی ‬ ‫فوق بخش��ی از ظرفیت تولید خود را به فروش انها به س��ایر‬ ‫تولیدکنن��دگان محص��والت نهایی اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫مالکیت برند های ش��بنم‪ ،‬گلی‪ ،‬پونه و نس��یم نیز در اختیار‬ ‫پاکس��ان قراردارد که تولید محص��والت مربوط به ان تحت‬ ‫لیسانس شرکت پاکسان و در شرکت های ساینا و گلتاش که‬ ‫از شرکت های مجموعه مدیریت صنعت شوینده می باشند‪،‬‬ ‫تولید می گردد و بابت انها حق لیسانس دریافت می نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹روش توزیع‪:‬‬ ‫‪ 59‬درص��د مبل��غ فروش محص��والت نهایی این ش��رکت‬ ‫از طریق ش��رکت س��هامی عام بهپخش که از ش��رکت های‬ ‫گروه توس��عه صنایع بهش��هر می باش��د‪ ،‬توزی��ع می گردد‪.‬‬ ‫‪13.30‬درصد مبلغ فروش مربوط به حوزه صادرات و مابقی‬ ‫به فروش محصوالت صنعتی و خدمات کارمزدی بوده است‪.‬‬ ‫توس��عه فروش محصوالت صنعتی از رویکرد های اصلی این‬ ‫دوره بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم محصوالت پاکسان در بازار ها‪:‬‬ ‫دارایی ها‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫ش��رکت پاکس��ان در حال حاض��ر ‪10‬درصد از س��هم بازار‬ ‫داخلی پودر های ش��وینده را در اختی��ار دارد و این رقم برای‬ ‫گروه صابون ها و کفش��وی حدود ‪35‬درصد می باشد‪ .‬شرکت‬ ‫پاکسان به عنوان تولیدکننده مواد اولیه صنعتی نیز در کشور‬ ‫‪22‬درصد نیاز تولیدکنندگان را تامین می نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه فعلی شرکت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ش��رکت پاکس��ان در صنعت ش��وینده در‬ ‫محصوالت اصلی صابون و کفشوی رتبه اول و در پودر ها رتبه‬ ‫چهارم را به خود اختصاص داده است‪ .‬فروش شرکت پاکسان‬ ‫در بازار های داخلی طی س��ا ل مالی ج��اری ‪5.295‬میلیارد‬ ‫ریال بوده است‪.‬‬ ‫رشد صنعت در سال جاری ‪1‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع�ات مهمی که ب�ر اینده ش�رکت تاثیر‬ ‫خواهدداشت‬ ‫اه��م ضواب��ط و مقررات وضع ش��ده ط��ی دوره مالی مورد‬ ‫گزارش که تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت ش��رکت داشته‬ ‫و یا انتظار می رود تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت ش��رکت‬ ‫داشته باشند‪ ،‬به شرح زیر می باشد‪:‬‬ ‫ ‪ -‬شرایط تخصیص‪ ،‬تامین و انتقاالت ارز برای واردات مواد‬ ‫اولیه و ملزومات تولید‬ ‫ ‪ -‬محدودیت در واردات محصوالت خارجی‬ ‫ ‪ -‬مش��کالت ناش��ی از تحریم ه��ای برنامه ری��زی ش��ده‬ ‫درخصوص خرید های خارجی‬ ‫ ‪ -‬عدم ثبات در نرخ ارز‬ ‫ ‪ -‬تغیی��ر در تعرفه واردات محصوالت ش��وینده و مواد اولیه‬ ‫موردنیاز‬ ‫‹ ‹منابع‪ ،‬ریسک ها و روابط‬ ‫‪ - 1‬ریسک عدم تامین و نوسانات نرخ ارز و سود بانکی‬ ‫حدود ‪ %37‬مواد اولیه و ادوات بسته بندی موردنیاز شرکت از‬ ‫طریق واردات از کشور های مختلف تامین می گردد و برخی از‬ ‫مواد اولیه و ادوات بس��ته بندی که از داخل تامین می گردد نیز‬ ‫دارای منبع خارجی بوده و هرگونه مشکل درخصوص شرایط‬ ‫تامین و واریز ارز به حساب تامین کنندگان و همچنین نوسان‬ ‫در نرخ ارز و تغییرات در شرایط خرید های خارجی می تواند بر‬ ‫فروش‪ ،‬قیمت تمام شده تولید و حاشیه سود شرکت تاثیرگذار‬ ‫باشد‪ ،‬لذا با توجه به قانون نرخ گذاری محصوالت نهایی و وجود‬ ‫راه کار ه��ای قانونی تغییرات نرخ فروش محصوالت و از طرفی‬ ‫وجود سیستم کنترل دائمی حاشیه سود محصوالت براساس‬ ‫نرخ ه��ای اس��تاندارد و موجودی س��ازی بهینه م��واد اولیه و‬ ‫ملزوم��ات تولید‪ ،‬هرگونه تغییری در این خصوص قبل از انکه‬ ‫بتواند به صورت عملیاتی وارد چرخه س��ود و زیانی ش��رکت‬ ‫ش��ود و حاشیه سود ش��رکت را تغییر دهد‪ ،‬با استفاده از موارد‬ ‫عنوان ش��ده‪ ،‬تغیی��رات الزم در نرخ و ش��رایط فروش اعمال‬ ‫ترازنامه در تاریخ ‪1397/09/30‬‬ ‫‪1396/09/30‬‬ ‫دارایی های جاری‪:‬‬ ‫موجودی نقد‬ ‫دریافتنی های تجاری و غیرتجاری‬ ‫موجودی مواد و کاال‬ ‫سفارشات و پیش پرداخت ها‬ ‫ریال‬ ‫‪290.661.138.791‬‬ ‫‪1.592.282.353.758‬‬ ‫‪1.184.685.413.947‬‬ ‫‪710.743.177.898‬‬ ‫ریال‬ ‫‪65.182.683.255‬‬ ‫‪1.581.740.739.595‬‬ ‫‪739.269.374.579‬‬ ‫‪398.601.504.671‬‬ ‫جمع دارایی های جاری‬ ‫دارایی های غیرجاری‪:‬‬ ‫دریافتنی های بلندمدت‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫دارایی های نامشهود‬ ‫دارایی های ثابت مشهود‬ ‫جمع دارایی های غیرجاری‬ ‫‪3.778.372.084.394‬‬ ‫‪2.784.794.302.100‬‬ ‫‪10.841.042.676‬‬ ‫‪2.543.837.962‬‬ ‫‪3.758.311.243‬‬ ‫‪272.044.605.409‬‬ ‫‪289.187.797.290‬‬ ‫‪11.739.033.000‬‬ ‫‪2.425.183.962‬‬ ‫‪5.034.979.706‬‬ ‫‪282.016.198.098‬‬ ‫‪301.215.394.766‬‬ ‫جمع دارایی ها‬ ‫‪4.067.559.881.684‬‬ ‫‪3.086.009.696.866‬‬ ‫بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫بدهی هایی جاری‪:‬‬ ‫پرداختنی های تجاری و غیرتجاری‬ ‫مالیات پرداختنی‬ ‫سود سهام پرداختنی‬ ‫تسهیالت مالی دریافتی‬ ‫ذخایر‬ ‫پیش دریافت ها‬ ‫جمع بدهی های جاری‬ ‫بدهی های غیرجاری‪:‬‬ ‫تسهیالت مالی بلندمدت‬ ‫ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان‬ ‫جمع بدهی های غیرجاری‬ ‫جمع بدهی ها‬ ‫حقوق صاحبان سهام‪:‬‬ ‫سرمایه‬ ‫اندوخت ه قانونی‬ ‫سودانباشته‬ ‫جمع حقوق صاحبان سهام‬ ‫جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫می گ��ردد‪ .‬هرچند که تغییرات قدرت خرید مصرف کنندگان‬ ‫نی��ز می توان��د موثر واقع گ��ردد‪ .‬نظر به تغییرات ب��ازار ارز در‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬برنامه وض��ع تحریم ها و تدوین سیاس��ت های‬ ‫جدید ارزی (س��امانه نظام یکپارچ��ه مدیریت ارزی) از طرف‬ ‫بان��ک مرکزی درخصوص نح��وه تخصیص و تامی��ن ارز‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت برقراری ثبات نرخ ارز و بهبود محدودیت ورود کاالی‬ ‫خارجی می تواند باعث رشد فروش محصوالت داخلی ازجمله‬ ‫محصوالت شوینده و بهداشتی شود‪ .‬در مورد سود های بانکی‬ ‫نیز با توجه به اینکه درحال حاضر س��پرده گذاری در سیستم ‬ ‫بانکی انجام نشده است لذا از این بابت ریسکی متوجه فعالیت‬ ‫شرکت نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ریسک نقدینگی‬ ‫بهای تمام شده محصوالت شرکت شامل حدود ‪ %85‬مواد‬ ‫اولیه و ادوات بس��ته بندی می باش��د‪ .‬با توجه به لزوم انبار ش‬ ‫مناس��ب ملزومات تولید در ش��رایط حاکم‪ ،‬ماهیت فرایند‬ ‫خرید های خارج��ی که مدت زمان متفاوت��ی از نظر تامین‬ ‫مال��ی نیاز دارد و ش��رایط بازار در وص��ول وجه نقد عملیاتی‬ ‫حاص��ل از فروش محص��والت نهایی‪ ،‬باع��ث افزایش دوره‬ ‫گردش عملی��ات گردی��ده و وجود نقدینگی ب��رای تامین‬ ‫س��رمایه در گردش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد‪ ،‬لذا‬ ‫برای مدیریت ریس��ک فوق‪ ،‬شرکت در سال ‪ 1393‬اقدام به‬ ‫افزایش سرمایه از محل های سود انباشته و اورده نقدی نمود‬ ‫و ساختار س��رمایه‪ ،‬ترازنامه و نس��بت مالکانه خود را بهبود‬ ‫بخش��ید و از طرفی با توجه به وجود حد اعتباری مصوب نزد‬ ‫بانک ها ریسک فوق را مدیریت نموده است‪.‬‬ ‫‪ - 3‬منابع تامین مالی‬ ‫در پای��ان س��ال مال��ی منته��ی ب��ه ‪ 1397/09/30‬جمع‬ ‫دارایی های ش��رکت مبلغ ‪4.067‬میلیارد ریال و بدهی های‬ ‫جاری شرکت با ‪243‬میلیارد ریال افزایش به ‪1.934‬میلیارد‬ ‫ریال رس��یده اس��ت‪ .‬س��رمایه در گردش ش��رکت از مبلغ‬ ‫‪1.093‬میلیارد ریال در سال مالی منتهی به ‪1396/09/30‬‬ ‫به مبل��غ ‪1.844‬میلی��ارد ریال در س��ال مال��ی منتهی به‬ ‫‪ 1397/09/30‬افزایش یافته اس��ت‪ .‬همچنین از مهم ترین‬ ‫منابع ب��رای تامی��ن مالی درس��ال جاری‪ ،‬بع��د از دریافت‬ ‫تس��هیالت بانکی می توان تغییر سیاست فروش از نسیه به‬ ‫نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت‬ ‫امیدوار اس��ت حفظ این روند در دوره اتی نیز انجام و فروش‬ ‫کوتاه م��دت به عنوان منب��ع دائمی تامی��ن نقدینگی برای‬ ‫ش��رکت تبدیل گردد‪ ،‬شایان ذکر اس��ت این موضوع نتیجه‬ ‫باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن‬ ‫است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬نقدینگی و جریان های نقدی‬ ‫ط��ی س��ال مال��ی منته��ی ب��ه ‪ ،1397/09/30‬جریان‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫‪1396/09/30‬‬ ‫ریال‬ ‫‪605.566.501.544‬‬ ‫‪137.158.157.944‬‬ ‫‪292.337.517.627‬‬ ‫‪572.082.993.798‬‬ ‫‪252.103.398.899‬‬ ‫‪32.872.647.876‬‬ ‫‪1.892.121.217.688‬‬ ‫ریال‬ ‫‪601.156.484.578‬‬ ‫‪55.768.978.517‬‬ ‫‪155.781.875.451‬‬ ‫‪753.123.614.312‬‬ ‫‪109.553.637.952‬‬ ‫‪15.695.116.304‬‬ ‫‪1.691.079.707.114‬‬ ‫‪42.000.000.000‬‬ ‫‪50.729.677.847‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36.091.394.007‬‬ ‫‪92.729.677.847‬‬ ‫‪1.984.850.895.535‬‬ ‫‪36.091.394.007‬‬ ‫‪1.727.171.101.121‬‬ ‫‪540.000.000.000‬‬ ‫‪54.000.000.000‬‬ ‫‪1.488.708.986.149‬‬ ‫‪2.082.708.986.149‬‬ ‫‪4.067.559.881.684‬‬ ‫‪540.000.000.000‬‬ ‫‪54.000.000.000‬‬ ‫‪764.838.595.745‬‬ ‫‪1.358.838.595.745‬‬ ‫‪3.086.009.696.866‬‬ ‫خال��ص ورود وج��ه نق��د ناش��ی از فعالیت ه��ای عملیاتی‬ ‫‪665‬میلیارد ریال بوده‪ ،‬خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده‬ ‫س��رمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی به مبلغ‬ ‫‪236‬میلیارد ریال بوده که به دلیل شروع پرداخت سود سهام‬ ‫پرداختنی س��ال مالی قبل (طبق برنامه) و پرداخت س��ود‬ ‫تس��هیالت مالی به صورت خروجی وجه نقد نمایان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بخش پرداخت مالیات عملکرد مبلغ ‪55‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخت نقدی وجود دارد که ناش��ی از شروع پرداخت‬ ‫مالیات عملکرد س��ال مال��ی قبل و قطعی نم��ودن مالیات‬ ‫عملکرد سال ‪ 1393‬می باشد‪ .‬در بخش خروج وجه نقد ناشی‬ ‫از فعالیت های سرمایه گذاری مبلغ ‪26‬میلیارد ریال مربوط‬ ‫به اضافات دارایی های ثابت می باشد‪ .‬در بخش ورود (خروج)‬ ‫وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی مبلغ ‪123‬میلیارد‬ ‫ریال وجه نقد خروجی وجود دارد که عمدتا بابت بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت می باش��د‪ .‬نظر به اینکه موجودی نقد و بانک در‬ ‫پایان س��ال مالی مورد گزارش به مبل��غ ‪290‬میلیارد ریال‬ ‫می باش��د‪ ،‬مبلغ فوق عمدتا در حساب های پشتیبان با سود‬ ‫مناس��ب بوده و تس��هیالت دریافتی نیز با نرخ موثر مناسب‬ ‫اخذ گردیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های اتی توسعه بازار های فعلی‪:‬‬ ‫ * تولی��د محص��والت جدی��د صاب��ون س��یو دوس��تدار‬ ‫محیط زیست برای ورود به سبد کاالیی سبز‬ ‫ * افزایش کیفی محصوالت پودری‬ ‫ * بهبود بسته بندی محصوالت موجود‬ ‫ * ارتقای امکان ارتباط مشتریان با شرکت‬ ‫ * اجرای جامع بررسی بازار صنعت شوینده به خصوص در‬ ‫سطح مصرف کنندگان نهایی‬ ‫ * تبلیغات محیطی در شهر های اصلی‬ ‫ * تبلیغات داخل فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫ * ارزیابی وحفاظت جایگاه برند های پاکسان در ذهن مردم‬ ‫ * پروموشن های مصرف کننده و معرفی کاال‬ ‫ * ایجاد تیم مس��تقل برای چیدم��ان و ارائه خدمات محل‬ ‫عرضه کاال در شبکه فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫ * ایجاد تیم بازارپردازی برای چیدمان و ارائه خدمات محل‬ ‫عرضه کاال در شبکه خرده فروشی‬ ‫ * اج��را و راه ان��دازی نرم افزار تح��ت وب تحقیقات بازار به‬ ‫جه��ت ایجاد داش��بورد مدیریتی دسترس��ی س��ریع تر به‬ ‫اطالعات بازار و رقبا‬ ‫‹ ‹برنامه های فروش و حجم ریالی تخفیفات این‬ ‫دوره و برنامه های اتی‬ ‫ * تحق��ق بودجه س��ال ‪ 2018‬ب��ا اجرای پروموش��ن ها و‬ ‫تبلیغات گسترده پیش بینی شده‬ ‫ * اجاره فضای اختصاصی در فروشگاه ها‬ ‫ * حمایت از فروشندگان به شکل موثر‬ ‫ * کنترل تخفیفات به خصوص در نیمه دوم سال‬ ‫ * ارتباط موثر با عاملین و عمده فروشان‬ ‫ * تقویت حضور در خرده فروشی‬ ‫‹ ‹وضعیت و توان رقابت پذیری شرکت‪:‬‬ ‫ * تنوع محصوالت و قدرت برند با سابقه طوالنی‪ ،‬معروفیت‬ ‫و کامل بودن سبد کاالیی شوینده‬ ‫ * توزیع گس��ترده محص��والت با نرخ تثبیت ش��ده برای‬ ‫مصرف کننده‬ ‫ * جذابیت محصوالت گروه پاکس��ان برای ش��رکت های‬ ‫پخش از لحاظ کامل بودن سبد کاالیی و حجم باالی توزیع‬ ‫ * پاس��خ ب��ه نیاز های متن��وع مصرف کنن��دگان و قدرت‬ ‫انتخاب در محصوالت گروه پاکسان‬ ‫ * ظرفیت تولید باال همراه با تنوع بخش��یدن به محصوالت‬ ‫در مجموعه شرکت های پاکسان‬ ‫ * پش��توانه مالی باال در کلیه ش��رکت های گروه و تداوم در‬ ‫تولید دائم کاال ها علی رغم مشکالت پیش امده در تامین‬ ‫ * تندرو بودن بسیاری از کاال های مجموعه و ایجاد گردش‬ ‫مالی باال‬ ‫ * داشتن پخش مستقل و منحصر‬ ‫‹ ‹پیش بینی ه�ای الزم درخص�وص تغیی�رات‬ ‫الگوی خرید مشتریان‪:‬‬ ‫ * تمرکز بر رسانه های تحت وب‬ ‫ * ف��روش از طری��ق فروش��گاه های اینترنت��ی انالی��ن‬ ‫(دیجی کاال)‬ ‫درامد های عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامد های عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامد ها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫سودخالص‬ ‫سود (زیان)پایه هر سهم‪:‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سود (زیان) غیرعملیاتی‬ ‫سود(زیان) پایه هر سهم‬ ‫سود خالص‬ ‫سود انباشته در ابتدای سال‬ ‫تعدیالت سنواتی‬ ‫سود انباشته در ابتدای سال‪-‬تعدیل شده‬ ‫سود سهم مصوب مجمع‬ ‫انتقال به علی الحساب افزایش سرمایه‬ ‫سود قابل تخصیص‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سودانباشته در پایان سال‬ ‫ * تاکید بر برنامه ریزی مش��خص تبلیغات و روابط عمومی‬ ‫در راس��تای افزایش سطح رضایت مش��تریان و مخاطبان از‬ ‫برند و محصوالت گروه پاکسان‬ ‫ * پیاده سازی طرح تحقیقات بازار انالین و تحت وب‬ ‫ * اخذ س��فارش کاال به صورت انالین در شرکت بهپخش‬ ‫– اپلیکیشن فروش بخش خرده فروشی (به پخش مارکت)‬ ‫‹ ‹دس�تاورد های مه�م در س�ال مال�ی منته�ی به‬ ‫‪:1397/09/30‬‬ ‫ ‪ -‬تغییر و بهبود بسته بندی محصوالت‬ ‫ ‪ -‬حفظ کیفیت و رایحه صابون های سیو علی رغم مشکالت‬ ‫عدید ه در تامین‬ ‫ ‪ -‬پودر ماش��ینی س��پید ‪ 5‬تغیی��ر بس��ته بندی و کیفیت‬ ‫محصول دی ماه‪96‬‬ ‫ ‪ -‬اصالح و بهینه س��ازی فرموالس��یون پودر سپید‪ 3‬در جهت‬ ‫باالبردن حاللیت محصول و اف��زودن خاصیت نرم کنندگی به‬ ‫ان‬ ‫ ‪ -‬اص�لاح قالب صابون های گلنار به جهت حفظ کیفیت در‬ ‫حین مصرف و جلوگیری از ترک خوردگی صابون‬ ‫ ‪ -‬پودر دس��تی برف ح��اوی انزیم تغییر در بس��ته بندی و‬ ‫کیفیت ابان ماه ‪97‬‬ ‫‹ ‹توسعه محصوالت جدید‬ ‫ * تولی��د اس��ید اس��تئاریک ب��رای اولین بار در کش��ور با‬ ‫تالش و همت مهندس��ان و محققان ش��رکت پاکس��ان در‬ ‫فاز ازمایش��ی به اتمام رس��ید و در حال حاضر ش��رکت این‬ ‫م��واد اولیه پرمص��رف را برای مصرف کنن��دگان به صورت‬ ‫کارمزدی تولید می نماید‪ .‬مدیریت ش��رکت امیدوار است‪ ،‬با‬ ‫توجه به ریس��ک های مربوط به نرخ ارز و همچنین مشکالت‬ ‫واردات کاال از خارج کشور در تولید انبوه این محصول بتواند‬ ‫استفاده کنندگان این ماده را از واردات ان بی نیاز نمایند‪.‬‬ ‫ * پودر های جدید ش��وینده با فرم��ول ارتقا یافته و دارای‬ ‫ق��درت لکه بری بی نظی��ر (دس��ت نیافتنی‪ ،‬باورنکردنی)‬ ‫ب��ا قدرت زی��اد در از بین بردن انواع لکه ها با بس��ته بندی‬ ‫جدی��د در فص��ل به تولید انبوه رس��یده اس��ت‪ .‬مدیریت‬ ‫ش��رکت امیدوار است طراحی و تولید پودر با فرمول خاص‬ ‫که با تامی��ن نظر کیفی مصرف کنن��دگان نهایی طراحی‬ ‫و تولید ش��ده اس��ت‪ ،‬با ترویج و تبلی��غ صحیح در تکمیل‬ ‫س��بد عرضه و سوداوری ش��رکت تاثیرگذار باشد‪ .‬شایان‬ ‫ذکر اس��ت موضوع افزایش س��هم بازار ای��ن محصوالت‪،‬‬ ‫نتیج��ه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت اس��ت و با توجه‬ ‫به برخی ریس��ک ها (کیفی س��ازی برتر محصوالت مشابه‬ ‫توس��ط رقبا‪ -‬ارائه محصوالت مش��ابه با قیمت پایین تر) و‬ ‫مفروضات غیرقطعی نتایج واقعی ممکن اس��ت متفاوت از‬ ‫نتایج مورد انتظار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحلیلی از وضعیت موجود و چشم انداز اتی شرکت‬ ‫‪ - 1‬مهم ترین استراتژی شرکت تالش در جهت تولید مواد‬ ‫اولیه وارداتی در داخل ش��رکت جه��ت صرفه جویی ارزی و‬ ‫کاهش اثر تحریم ها‬ ‫‪ - 2‬براس��اس تایید ش��رکت مدیریت صنعت ش��وینده به‬ ‫عنوان س��هامدار عمده ش��رکت در نظر دارد طی سال مالی‬ ‫منته��ی ب��ه ‪ 1398/09/30‬س��رمایه خود را از محل س��ود‬ ‫انباش��ته معادل ‪( %100‬به مبلغ ‪540‬میلیارد ریال) افزایش‬ ‫دهد و براس��اس بخشنامه ش��ماره ‪/230/97/79‬ص مورخ‬ ‫‪ 1397/05/23‬و بخش��نامه ش��ماره ‪ 200/97/139‬مورخ‬ ‫‪ 1397/10/12‬س��ازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی ان‬ ‫بهره مند گردد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬افزایش سهم بازار محصوالت با اولویت محصوالت صنعتی‬ ‫‪ - 4‬تدوین اس��تراتژی های جدید درخصوص مدیریت برند‬ ‫از طریق بازاریابی و تبلیغات‬ ‫‪ - 5‬س��اماندهی و اس��تفاده بهینه از منابع سرمایه ای ثابت‬ ‫(زمین و امالک) در شرکت‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫برای سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذر ‪1397‬‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 1397/09/30‬ریال‬ ‫‪5.295.626.469.154‬‬ ‫(‪)3.739.542.281.317‬‬ ‫‪1.556.084.187.837‬‬ ‫(‪)479.709.954.836‬‬ ‫‪135.184.350.529‬‬ ‫(‪)344.525.604.307‬‬ ‫‪1.211.558.583.530‬‬ ‫(‪)165.137.417.346‬‬ ‫‪22.181.335.037‬‬ ‫(‪)142.956.082.309‬‬ ‫‪1.068.602.501.221‬‬ ‫(‪)123.332.110.817‬‬ ‫‪945.270.390.404‬‬ ‫‪1.954‬‬ ‫(‪)204‬‬ ‫‪1.750‬‬ ‫گردش حساب سود انباشته‬ ‫‪945.270.390.404‬‬ ‫‪764.838.595.745‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪764.838.595.745‬‬ ‫(‪)221.400.000.000‬‬ ‫‪1.488.708.986.149‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.488.708.986.149‬‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1396/09/30‬ریال‬ ‫‪3.789.065.390.768‬‬ ‫(‪)3.226.423.447.620‬‬ ‫‪562.641.943.148‬‬ ‫(‪)326.676.387.577‬‬ ‫‪111.154.959.020‬‬ ‫(‪)215.521.428.557‬‬ ‫‪347.120.514.591‬‬ ‫(‪)109.848.781.249‬‬ ‫‪132.352.904.416‬‬ ‫‪22.504.123.167‬‬ ‫‪369.624.637.758‬‬ ‫(‪)94.478.657.108‬‬ ‫‪275.145.980.650‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪275.145.980.650‬‬ ‫‪813.692.615.095‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪813.692.615.095‬‬ ‫(‪)324.000.000.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪764.838.595.745‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪764.838.595.745‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫ن بازار طال‬ ‫از هیجا ‬ ‫و سکه کاسته شد‬ ‫حامی واقعی‬ ‫مصرف کننده باشیم‬ ‫تالش ما تربیت انسان‬ ‫تراز انقالب اسالمی‬ ‫است‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گشت تعزیراتی با ‪500‬گروه‬ ‫‹ ‹برای یک ریال افزایش نرخ کاالها شرمنده‬ ‫می شویم‬ ‫وزیر دادگستری درباره افزایش لحظه ای قیمت ها گفت‪:‬‬ ‫باب��ت یک ریال افزایش قیمت ها ما ش��رمنده می ش��ویم‪.‬‬ ‫علیرضا اوایی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه اقای‬ ‫وزیر شما ‪16‬بهمن به نیابت از دولت از مردم عذرخواهی‬ ‫کردید‪ ،‬رئی��س تعزیرات پیش تر هم اع�لام کردند برای‬ ‫س��امان دهی بازار تالش می کنند اما نه تنها شاهد ثبات‬ ‫بازار نبودیم‪ ،‬بلکه روز گذشته دادستان تهران هم با انتقاد‬ ‫از مس��ئوالن دولتی نس��بت به افزایش قیمت ها هش��دار‬ ‫دادن��د‪ ،‬چرا بازار به ثبات نمی رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬تورم به هیچ‬ ‫وجه مطلوب دولت نبوده و دولت همه تالش خود را برای‬ ‫ثابت نگاه داشتن ارز انجام داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نسبت به برخی دوستان که می گویند دولت‬ ‫ناتوان اس��ت می گویم چ��ون من در دول��ت قبل نبودم‬ ‫راحت تر می توانم بگویم‪ ،‬عناصر دولت همان عناصر دولت‬ ‫قبل است‪ ،‬انسان ها همان و سیاست ها همان سیاست های‬ ‫دولت قبل است که توانست تورم را تک رقمی کند‪.‬‬ ‫اوایی ادامه داد‪ :‬واقعیت ها را باید در نظر گرفت‪ ،‬صرف‬ ‫انتقاد بدون ارائه پیشنهاد نباید باشد‪ .‬اوایی درباره افزایش‬ ‫قیمت ها گف��ت‪ :‬یک ریال که بر قیمت ها افزایش می یابد‬ ‫ما ش��رمنده می شویم‪ .‬مگر خوشایند دولت است؟ مگر از‬ ‫اخبار کشور بی اطالع هس��تیم؟ خودتان را به جای دولت‬ ‫بگذارید‪ ،‬جنگ اقتصادی پیامد دارد‪ .‬دولت برای کم شدن‬ ‫فش��ار ها بر مردم فعالیت می کند که یکی از انها فعالیت‬ ‫س��ازمان تعزیرات اس��ت و ب��ا تالش هایی ک��ه می کنیم‬ ‫امیدواریم مش��کالت تا حدی تا پایان سال برطرف شود‬ ‫کار گش��ت های تعزیرات از امروز و با ‪۵۰۰‬گروه گش��ت اغاز شد و‬ ‫تا ‪16‬فروردین ادامه دارد‪ .‬اگر مردم در این ایام ش��کایتی داش��ته‬ ‫باشند می توانند با سامانه ‪ ۱۳۵‬در ارتباط باشند‬ ‫و ب��ا وجود تمام مس��ائل باز هم از مردم بابت مش��کالت‬ ‫عذر می خواهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۴۵‬درصدی تعطیل�ی واحد های‬ ‫صنفی‬ ‫رئیس س��ازمان تعزیرات گفت‪ :‬این س��ازمان عالوه بر‬ ‫جریمه از ابزارهای قانونی گوناگون برای نظارت اس��تفاده‬ ‫می کن��د و در ‪١١‬ماه امس��ال تعطیلی واحد های صنفی و‬ ‫توقف کسب بیش از ‪۴۵‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫جم��ال انصاری در نشس��ت خبری برای ش��روع طرح‬ ‫نظارت ن��وروزی تعزیرات که با حضور وزیر دادگس��تری‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ضمانت اجرایی نس��بت به گذش��ته‬ ‫متفاوت شده است و بخشی از اقدام های تعزیرات منتهی‬ ‫به صدور حکم می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه نگاه تعزیرات‬ ‫اصالح بازار اس��ت و نه فقط جریمه‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل قانونی‬ ‫نداری��م و نمی توان گفت ک��ه ابزارهای فعل��ی ناکارامد‬ ‫هس��تند‪ .‬مقیاس کار تعزیرات ش��به قضایی اس��ت و در‬ ‫دریافت جرایم نقدی در برخی موارد در مقایسه با جزای‬ ‫نقدی در قوه قضاییه باالتر اس��ت‪ .‬تعزی��رات در جاهایی‬ ‫از حداکثر ابزارهای ضمان��ت اجرایی که در اختیار دارد‪،‬‬ ‫اس��تفاده می کند اما هم��ه تصمیم های این س��ازمان به‬ ‫جریمه منجر نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان تعزیرات حکومت��ی تصریح کرد‪ :‬اینکه‬ ‫گفته ش��ود مقررات موجب کندی نظارت است یا روزامد‬ ‫نیست‪ ،‬نگاه درستی نمی تواند باشد هر چند ما متناسب با‬ ‫شرایط فعلی به دنبال اصالح قوانین هستیم‪.‬‬ ‫انص��اری تصری��ح ک��رد‪ :‬اهتم��ام س��ازمان تعزیرات و‬ ‫مشارکت سایر نهاد ها در امر مبارزه با قاچاق جدی است‪،‬‬ ‫البته اتفاقی که می تواند به کنترل دامنه قاچاق در پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬و س��ال اینده کمک کند‪ ،‬این است که دولت‬ ‫بیش از همه بر راه اندازی س��امانه ها و زیرساخت ها تاکید‬ ‫داشته باشد و بخش هایی از قانون سال ‪۱۳۹۲‬که تاکنون‬ ‫بخش هایی از ان مغفول مانده است‪ ،‬اجرا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار داغ تخلفاتی که پرونده ساز شد‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی گفت‪ :‬کس��به‬ ‫متخلف امس��ال‪ ۸۲ ،‬هزار میلیارد ریال جریمه شدند در‬ ‫حالی که میزان محکومیت متخلفان در سال گذشته ‪۳۹‬‬ ‫هزار میلیارد بوده و مقایس��ه این ارقام نشانگر رشد ‪۱۱۰‬‬ ‫درصدی محکومیت ریالی در تعزیرات اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬سیدیاسر رایگانی نیز در نشست خبری شروع طرح‬ ‫نظ��ارت نوروزی تعزیرات افزود‪ :‬در ‪۱۱‬ماه امس��ال تعداد‬ ‫‪۴۵۸‬هزار و ‪ ۳۷‬پرونده در حوزه های صالحیتی س��ازمان‬ ‫تش��کیل شده که این رقم در مقایسه با همین بازه زمانی‬ ‫در سال گذشته که ‪ ۴۰۷‬هزار و ‪ ۲۷۷‬پرونده تشکیل شده‬ ‫بود‪ ،‬نش��ان دهنده رشد ‪۱۲‬درصدی پرونده های وارد شده‬ ‫به تعزیرات است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال ‪ ۴۶۵‬ه��زار و ‪۴۱۴‬‬ ‫پرونده مختومه ش��ده‪ ،‬در حالی که در همین بازه زمانی‬ ‫در سال گذش��ته تعداد ‪ ۴۳۱‬هزار و ‪۹۷۲‬پرونده مختومه‬ ‫ش��ده و این امار نشان دهنده رشد ‪۸‬درصدی پرونده های‬ ‫مختومه تعزیرات در این بازه زمانی اس��ت‪ .‬در حوزه کاال‬ ‫و خدمات ‪ ۳۵۰‬هزار و ‪۳۸۵‬پرونده تش��کیل و ‪ ۳۵۵‬هزار‬ ‫و‪ ۴۶۶‬پرونده مختومه شد و متخلفان به پرداخت ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫میلیارد ریال محکوم ش��ده اند‪ .‬در حوزه بهداشت‪ ،‬دارو و‬ ‫درمان‪ ۴۲ ،‬هزار و ‪ ۸۲۴‬پرونده تشکیل و ‪ ۴۴‬هزار و ‪۴۶۲‬‬ ‫پرونده مختومه شده اس��ت و متخلفان به پرداخت ‪۲۰۷‬‬ ‫میلیارد ریال محکوم شده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در حوزه قاچ��اق کاال و ارز‪ ۶۴ ،‬هزار و ‪۸۲۸‬‬ ‫پرونده تشکیل و ‪ ۶۵‬هزار ‪ ۴۸۶‬پرونده مختومه و متخلفان‬ ‫به پرداخت ‪ ۴۱‬هزار میلیارد ریال محکوم شده اند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬امس��ال تعطیل��ی واحدهای صنفی‬ ‫متخلف و پلمب رشد ‪ ۱۲‬درصدی داشته و تعداد تعطیل‬ ‫شدن کسب و کار در ‪ ۱۱‬ماه امسال به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۸‬مورد‬ ‫رس��یده‪ ،‬در حالی که امار سال گذشته هزار و ‪ ۸۴۴‬مورد‬ ‫پلمب بوده است‪.‬‬ ‫رایگان��ی افزود‪ :‬امس��ال هزار و ‪ ۸۲۹‬پرون��ده در حوزه‬ ‫احتکار وارد س��ازمان و هزار و ‪ ۷۵۱‬پرونده مختومه شده‬ ‫اس��ت و متخلفان به پرداخت ‪ ۶۰۳‬میلیارد ریال جریمه‬ ‫محکوم ش��دند که این رقم در س��ال گذشته تعداد ‪۱۷۷‬‬ ‫پرونده‪ ۲۷۳ ،‬پرونده مختومه و جریمه ‪ ۴۸۶‬میلیون ریالی‬ ‫متخلفان را نش��ان می دهد‪ .‬وی درباره مقایسه امار اخفا‬ ‫و امتناع از عرضه کاال در س��ال جاری گفت‪ :‬هزار و ‪۳۸۹‬‬ ‫پرونده در حوزه اخفا و امتناع از عرضه کاال وارد تعزیرات‬ ‫و هزار و ‪ ۳۴۶‬پرونده مختومه شد و متخلفان به پرداخت‬ ‫‪ ۱۱۲‬میلی��ارد تومان جریمه محکوم ش��دند که این رقم‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۰۴‬پرونده‪ ۲۲۸ ،‬پرونده مختومه و جریمه‬ ‫‪ ۸‬میلی��ارد ریالی متخلفان را نش��ان می دهد و مقایس��ه‬ ‫این امارها نشان دهنده رش��د ‪ ۵۸۱‬درصدی پرونده های‬ ‫تشکیل ش��ده‪ ،‬رشد ‪ ۴۹۰‬درصدی پرونده های مختومه و‬ ‫دام سنگین برای تنظیم بازار شب عید وارد می شود‬ ‫مدیرکل دفت��ر برنامه ری��زی تامین‪ ،‬توزیع‪ ،‬تنظی��م بازار و‬ ‫ذخایر راهبردی وزارت جهادکش��اورزی از واردات دام سنگین‬ ‫برای تنظیم بازار ش��ب عید خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی‪ ،‬مس��عود بصیری درباره برنام��ه تنظیم بازار‬ ‫گوش��ت قرم��ز در ایام عید‪ ،‬افزود‪ :‬قرار اس��ت دام س��نگین با‬ ‫ارز ‪4200‬تومانی وارد کش��ور ش��ود و ما مجوزه��ای ان را به‬ ‫بخ��ش خصوصی داده ایم‪ .‬مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی تامین‪،‬‬ ‫توزیع و تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهادکش��اورزی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ما برای توزیع گوش��ت قرمز بازار شب عید تدابیری‬ ‫اندیش��یده ایم و منتظریم دولت جامع��ه هدف را برای دریافت‬ ‫گوش��ت قرمز با قیم��ت تنظیم بازار برای م��ا از طریق وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی یا دهک های مورد نظر مش��خص‬ ‫کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این راس��تا در وزارت جهادکشاورزی‬ ‫سامانه ای برای توزیع گوشت قرمز طراحی شده و جامعه هدف‬ ‫در ان سامانه تعریف می شود‪ .‬مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین‪،‬‬ ‫توزیع و تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهادکشاورزی با‬ ‫بیان اینکه گوش��ت تنظیم بازار ایام عید در استان های تهران‪،‬‬ ‫البرز و اس��تان های تعیین شده از طریق فروشگاه های منتخب‬ ‫عرضه خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬تعاونی های‬ ‫مصرف و میدان های میوه و تره بار در این سامانه دیده خواهند‬ ‫ش��د تا در طول روز بتوانند گوش��ت کافی داشته باشند و ان‬ ‫را عرض��ه کنند‪ .‬بصیری افزود‪ :‬در مناطقی که فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای وجود ندارد‪ ،‬توزیع گوشت های تنظیم بازار از طریق‬ ‫اصناف انجام می شود‪ .‬مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین‪ ،‬توزیع‬ ‫و تنظی��م ب��ازار و ذخایر راهب��ردی وزارت جهادکش��اورزی با‬ ‫اش��اره به اینکه براساس بخش��نامه دولت قرار است گوشت با‬ ‫ارز نیمایی و س��ود بازرگانی صفر نیز وارد ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫منتظریم س��ازکارها برای این واردات مش��خص شود‪ .‬گوشت‬ ‫واردات��ی ب��ا ارز نیمایی وارد چرخه تنظیم بازار نمی ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫قیمت ان از گوشت داخلی کمتر است و به دست جامعه هدف‬ ‫خود می رسد‪ .‬بصیری اضافه کرد‪ :‬مجوز واردات گوشت قرمز با‬ ‫ارز نیمایی ازسوی وزارت جهادکشاورزی صادر می شود‪.‬‬ ‫رش��د بیش از ‪ ۱۳۹‬برابری محکومیت ریالی متخلفان در‬ ‫این حوزه است‪.‬‬ ‫سخنگوی تعزیرات درباره تخلفات گوشت دام در سال‬ ‫جاری اظهارکرد‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۶۷۹‬پرونده در حوزه تخلفات‬ ‫گوشت دام از عرضه کاال تشکیل و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۱۹‬پرونده‬ ‫مختومه ش��ده اس��ت و متخلفان به پرداخت ‪ ۴۶‬میلیارد‬ ‫ریال جریمه محکوم ش��دند که این رقم در سال گذشته‬ ‫هزار و ‪ ۲۸۶‬پرونده‪ ،‬هزار و ‪ ۳۲۰‬پرونده مختومه و جریمه‬ ‫‪ ۱۲‬میلیارد ریالی متخلفان است و مقایسه امارها نشاگر‬ ‫رش��د ‪ ۱۰۸‬درصدی پرونده های تش��کیل شده‪ ،‬رشد ‪۹۸‬‬ ‫درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از ‪ ۲۷۶‬برابری‬ ‫محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است‪.‬‬ ‫رایگانی درباره تخلفات گوش��ت مرغ گفت‪ :‬امس��ال ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۹۱‬پرون��ده در حوزه تخلفات گوش��ت مرغ از‬ ‫عرضه کاال تشکیل و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۵۲‬پرونده مختومه شده‬ ‫اس��ت و متخلفان به پرداخت ‪ ۷۱۷‬میلیارد ریال جریمه‬ ‫محکوم ش��دند که این رقم در س��ال گذشته هزار و ‪۱۹۶‬‬ ‫پرون��ده‪ ،‬هزار و ‪ ۳۵۲‬پرونده مختومه و جریمه ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫ریالی متخلفان را نش��ان می دهد و مقایسه امارها نشانگر‬ ‫رش��د ‪ ۱۲۵‬درصدی پرونده های تش��کیل شده‪ ،‬رشد ‪۸۹‬‬ ‫درصدی پرونده های مختومه و رش��د بی��ش از ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵٧۶‬براب��ری محکومی��ت ریالی متخلف��ان در این حوزه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرسی های اصناف تشدید شد‬ ‫اتاق اصناف تهران نیز با توجه به سیاست های هر سال‬ ‫خود و برنامه هایی که از س��وی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان تعیین می شود‪ ،‬کار بازرسی ها و رصد بازار‬ ‫را از بهم��ن اغاز کرده ‪ ،‬اما از‪ 5‬اس��فند این روند تش��دید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در همین باره‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه و معاون هماهنگی‬ ‫بازرس��ی و نظارت اتاق اصناف تهران از برگزاری نشستی‬ ‫با معاون دادستانی درباره مدیریت بازار شب عید خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این نشس��ت درباره میوه ش��ب عید و همچنین‬ ‫موضوع هایی که ش��ب عید در س��بد خانوار وجود دارد‪،‬‬ ‫است که امروز تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫حسین درودیان به‬ ‫گفت‪ :‬گشت های مشترک با‬ ‫تمام نهادهای مرتبط با بازارهای شب عید مانند تعزیرات‪،‬‬ ‫بهداش��ت و اس��تاندارد در حال حاضر ش��روع به فعالیت‬ ‫کرده ان��د‪ .‬در واقع از ‪20‬بهمن به ما اعالم ش��د که درباره‬ ‫تشدید بازرسی شب عید اقدام های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه خوش��بختانه در این مدت‬ ‫نشست های گوناگونی هم داشتیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از ‪5‬اسفند‬ ‫بازرسی ها را تش��دید کردیم که هم رصد بازار داشتیم و‬ ‫هم اینکه در صورت مش��اهده تخل��ف‪ ،‬به تعزیرات اطالع‬ ‫می دادیم و برای واحد متخلف پرونده تشکیل می شد‪.‬‬ ‫تحسین جامعه جهانی‬ ‫از اقدام های گمرک ایران‬ ‫حسین درودیان‬ ‫از ‪5‬اسفند‬ ‫بازرسی ها را‬ ‫تشدید کردیم‬ ‫که هم رصد‬ ‫بازار داشتیم‬ ‫و هم اینکه‬ ‫در صورت‬ ‫مشاهده تخلف‪،‬‬ ‫به تعزیرات‬ ‫اطالع می دادیم‬ ‫مراکز دارای تابلوی برند قاچاق در تهران جمع اوری شد‬ ‫رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یکی از اقدام های خوب‬ ‫س��ال جاری را برخورد با برندهای قاچ��اق عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫مراکز دارای تابلوی برند قاچاق در پایتخت کش��ور جمع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سردار علی مویدی در حاشیه نشست‬ ‫ساماندهی سامانه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز در وزارت کشور‬ ‫در جمع خبرنگاران‪ ،‬افزود‪ :‬بخش��ی از پاکسازی در تهران انجام‬ ‫ش��د و تالش می ش��ود تابلوهای دارای برند قاچاق در استان ها‬ ‫هم جمع ش��ود‪ .‬وی درباره س��اماندهی سامانه مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز نیز گفت‪ :‬برای چرخه تجارت باید شفاف سازی داشته‬ ‫باشیم و اگر سامانه ها عملیاتی نشود‪ ،‬این شفاف سازی به دست‬ ‫نخواهد امد‪ .‬رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تنها راهکار‬ ‫برون رف��ت از بخش زیادی از قاچاق را وجود س��امانه دانس��ت‬ ‫و ادامه داد‪ :‬س��امانه رانت و دس��تکاری را افش��ا می کند و مانع‬ ‫فرصت طلبی برخی افراد می ش��ود؛ با وجود س��امانه می توانیم‬ ‫یک تجارت ش��فاف شایس��ته نظام داشته باش��یم‪ .‬مویدی در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ایا بیشتر سامانه های مرتبط با قاچاق‬ ‫معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی‪ ،‬گفت‪ :‬مجوز واردات ‪300‬هزار تن‬ ‫گوش��ت به ‪ 274‬ش��رکت صادر ش��ده و انحصاری‬ ‫در زمین��ه واردات گوش��ت قرمز به کش��ور وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا از وزارت جهادکش��اورزی‪،‬‬ ‫علی اکب��ر مهرفرد درب��اره ادعای برخی افراد مبنی‬ ‫بر اینک��ه انحصار در صدور مجوز واردات گوش��ت‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع مجوز فروش��ی واردات‬ ‫گوش��ت‪ ،‬تکذیب می شود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬بخشی از‬ ‫گوش��ت وارداتی در بندرهای کش��ور موجود است‪،‬‬ ‫اما تاکنون ترخیص نش��ده اند‪ .‬مهرفرد تصریح کرد‪:‬‬ ‫گوش��ت ها وارد شده و بانک مرکزی نیز بیشتر این‬ ‫محموله ها را تخصیص ارز داده‪ ،‬اما پول به حس��اب‬ ‫فروش��نده منتقل نش��ده تا انها اسناد را به خریدار‬ ‫داخلی منتقل کنند و طرف ایرانی بتواند محموله ها‬ ‫را ترخیص کند‪ ،‬بنابراین بدون داش��تن اسناد الزم‪،‬‬ ‫امکان ترخیص گوشت ها وجود ندارد‪ .‬معاون توسعه‬ ‫بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی‬ ‫درباره قیمت گوش��ت گرم گوسفند وارداتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی وارداتی بین‬ ‫‪33‬تا ‪ 40‬هزار تومان متغیر اس��ت‪ .‬مهرفرد تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬قیمت ‪120‬ه��زار تومانی ب��رای هرکیلوگرم‬ ‫الش��ه گوش��ت گوس��فند داخلی اش��تباه است و‬ ‫براس��اس امارنامه بانک مرکزی و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬میانگین قیمت‬ ‫هر کیلوگرم الش��ه گوس��فند داخلی بین ‪ 75‬تا ‪97‬‬ ‫هزار تومان متغیر اس��ت‪ .‬گوشت گوسفند وارداتی‬ ‫ب��رای مصرف کننده به قیمت هر کیلوگرم ‪ 40‬هزار‬ ‫تومان در میدان های میوه و تره و بار‪ ،‬فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای و برخی فروش��گاه های منتخب عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کاال و ارز عملیاتی نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این گونه نیست؛ ده ها سامانه‬ ‫فعال اس��ت و تکالیفی که برعهده این سامانه ها گذاشته شده‪،‬‬ ‫‪70‬بند دارد که ‪60‬بند ان عملیاتی ش��ده اس��ت‪ .‬اولویت کاری‬ ‫ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬تمرکز بر بحث سامانه ها است‬ ‫که پیشرفت های قابل توجهی هم داشته است؛ اما ضرورت دارد‬ ‫تا پایان س��ال نهاد های گوناگون نسبت به ساماندهی ان اقدام‬ ‫کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬صدها س��امانه فعالی��ت دارند‪ ،‬اما تعدادی‬ ‫هم مس��تلزم زمان بیشتری هس��تند؛ نهادها این اهمیت و این‬ ‫حساسیت را درک می کنند و تا پایان امسال و در نهایت اوایل‬ ‫س��ال بعد‪ ،‬بخش زیادی از اقدام های عملیاتی نشده‪ ،‬عملیاتی‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئیس س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز همچنین‬ ‫درباره چرایی لینک نشدن سامانه ها به هم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬سامانه ها‬ ‫فرایندی فنی‪ ،‬پیچیده و زمان بر است که عملیاتی شدن ان تا‬ ‫‪۳‬سال طول می کشد‪ .‬بسترهای الزم برای لینک شدن سامانه ها‬ ‫باید ازسوی وزارت ارتباطات فراهم شود که بخشی از این بستر‬ ‫فراهم شده و بخشی هم نیازمند توسعه بیشتر است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن دفتر اطالع��ات منطقه ای س��ازمان‬ ‫جهانی گمرک در دیدار با رئیس کل گمرک ایران‪،‬‬ ‫اقدام ه��ای گمرک جمهوری اس�لامی ایران را در‬ ‫مب��ارزه ب��ا تخلفات و قاچاق کاال تحس��ین و اعالم‬ ‫کردند‪ :‬اعضای س��ازمان جهانی گمرک‪ ،‬اقدام های‬ ‫گمرک ای��ران را به عنوان یک س��ازمان فوق العاده‬ ‫موف��ق در مب��ارزه با تخلفات‪ ،‬قاچ��اق مواد مخدر‪،‬‬ ‫پیش س��ازها و قاچاق کاال به رسمیت می شناسند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گمرک ایران‪ ،‬در این دیدار‬ ‫نخس��ت مهدی میراش��رفی‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد و‬ ‫رئیس کل گمرک ایران به تش��ریح نقش گمرکات‬ ‫در تس��هیل تجارت و مب��ارزه با تخلفات پرداخت و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در حال حاضر تولید ناخالص کشورهای‬ ‫جه��ان به میزان ‪70‬هزار میلیارد دالر اس��ت که از‬ ‫ای��ن می��زان حدود به ‪18‬هزار میلی��ارد دالر حجم‬ ‫تجارت خارجی است که این امار نقش سازمان های‬ ‫درگی��ر در تج��ارت ازجمله گم��رکات را روزبه روز‬ ‫مهم ت��ر نش��ان می دهد‪ .‬رئی��س کل گمرک ایران‬ ‫به این نکته اش��اره ک��رد که هزینه کاهش تخلفات‬ ‫باید عادالنه بین کش��ورهای جهان تقس��یم شود و‬ ‫کش��ورهایی که هزینه بیشتری می دهند باید برای‬ ‫کاهش تخلفات بیش��تر مورد حمایت قرار بگیرند‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬در همس��ایگی ما و در افغانس��تان و‬ ‫قس��متی از پاکس��تان قس��مت اعظم مواد مخدر‬ ‫جهان تولید می شود و هزینه جلوگیری از ترانزیت‬ ‫و انتقال این مواد متوجه ایران است‪ .‬میراشرفی در‬ ‫ادامه به عملکرد گمرک ایران در کشف مواد مخدر‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬کس��ب مقام اول کشفیات مواد‬ ‫مخدر نش��ان دهنده اقدام ها و عملکرد بسیار خوب‬ ‫گمرک ایران در مبارزه با مواد مخدر است‪ .‬بنابراین‬ ‫گزارش در ادامه این دیدار کیونگ چا‪ ،‬معاون دفتر‬ ‫اطالعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک به نقش‬ ‫مهم ایران و تاریخچه کشورمان اشاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫از نظر رایلو نقش ایران با عنوان پل ارتباطی اس��یا‬ ‫و اروپا فوق العاده مهم اس��ت و ما همیش��ه قدردان‬ ‫کشور ایران و گمرک این کشور به خاطر کمک هایی‬ ‫که انجام می دهد هستیم و از عملکرد گمرک ایران‬ ‫در مب��ارزه ب��ا تخلفات و قاچاق مواد مخدر بس��یار‬ ‫سپاس��گزاریم‪ .‬وی ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت انجام‬ ‫عملیات های مش��ترک در منطقه اب��راز امیدواری‬ ‫کرد که بتوانیم با مس��اعدت های دو طرف از انتقال‬ ‫و ترانزیت مواد مخدر از افعانستان پیشگیری کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون دفتر اطالعات منطقه ای س��ازمان جهانی‬ ‫گم��رک گف��ت‪ :‬اعضای س��ازمان جهان��ی گمرک‬ ‫اعتق��اد دارند که اقدام های گمرک ایران در مبارزه‬ ‫با مواد مخدر‪ ،‬تخلفات و قاچاق کاال خیلی اثربخش‬ ‫ب��وده و این س��ازمان اماده اس��ت ک��ه کمک های‬ ‫متناس��ب با ای��ن اقدامات را به گم��رک ایران ارائه‬ ‫کند‪ .‬فعالیت های گم��رک ایران برای جلوگیری از‬ ‫قاچاق مواد مخدر‪ ،‬پیش س��ازها‪ ،‬تخلفات و قاچاق‬ ‫کاال فوق العاده موفقیت امیز بوده و اعضای سازمان‬ ‫جهانی گمرک اقدام های قابل تحسین گمرک ایران‬ ‫را در این زمینه به رسمیت می شناسند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز به کار گشت های نوروزی بازار از امروز‬ ‫وزیر دادگس��تری روز گذش��ته از اغاز ط��رح نوروزی‬ ‫تعزی��رات خب��ر داد و گفت‪ :‬ای��ن طرح از امروز ش��روع‬ ‫می ش��ود و تا ‪ 16‬فروردین ادامه می یاب��د‪ .‬علیرضا اوایی‬ ‫در نشس��ت خب��ری برای ش��روع طرح نظ��ارت نوروزی‬ ‫تعزی��رات با بیان اینکه حمایت از م��ردم و مقابله با ظلم‬ ‫از طریق گران فروش��ی از تکالیف نظام جمهوری اسالمی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این حمایت ها در عید باید بیش��تر باشد به‬ ‫همین منظور امس��ال کار تعزیرات زودتر اغاز می ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کار گشت های تعزیرات از امروز و با ‪۵۰۰‬گروه‬ ‫گش��ت اغاز ش��د و تا ‪16‬فروردین ادامه دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫مه��ر‪ ،‬اوای��ی از اجرای این ط��رح در مراکز اس��تان ها و‬ ‫برخی شهرس��تان ها خبر داد و گفت‪ :‬اگ��ر مردم در این‬ ‫ایام ش��کایتی داش��ته باش��ند می توانند با س��امانه ‪۱۳۵‬‬ ‫در ارتباط باش��ند‪ .‬وی افزود‪ :‬مراک��ز تولیدی و خدماتی‬ ‫و انبارها‪ ،‬فروش��گاه ها و‪ ...‬از نقاط م��ورد تمرکز تعزیرات‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر دادگس��تری درباره تفاوت های طرح نوروزی‬ ‫‪ ۹۸‬گفت‪ :‬در این طرح شاهد افزایش زمان اجرا از یک ماه‬ ‫به ‪ ۴۵‬روز و افزایش ‪ ۳‬برابری تعداد گشت ها و کشیک ها‬ ‫هستیم‪ .‬وزیر دادگس��تری اظهارکرد‪ :‬توقع ما این نیست‬ ‫که تمجیدی به ناحق از دولت انجام ش��ود اما از رسانه ها‬ ‫توقع داریم حس��اس باشند‪ .‬گاهی یک مصاحبه برخی ها‬ ‫را ورشکس��ت و برخی ها را دچار یاس می کند‪ .‬همان گونه‬ ‫که ما مس��ئوالن موظف هستیم که کم و سنجیده سخن‬ ‫بگوییم‪ ،‬رس��انه ها ه��م باید دقت کنند مطالبی منتش��ر‬ ‫نکنند که به جریانی که به دنبال القای ناامیدی در کشور‬ ‫است‪ ،‬کمک کنند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫صدور مجوز واردات‬ ‫‪ 300‬هزارتن گوشت‬ ‫امسال کار تعزیرات زودتر اغاز می شود‬ ‫امسال هم مانند سال های گذشته بازرسی ها و مدیریت‬ ‫ب��ازار در اس��تانه نوروز قوت بیش��تری می گیرد که البته‬ ‫این ب��ار به دلیل ش��رایط حس��اس کنونی‪ ،‬تعزی��رات کار‬ ‫خود را زودتر از هر س��ال ش��روع می کن��د‪ .‬نمی توان در‬ ‫هیجان های بازار و افزایش قیمت ها‪ ،‬تخلف ها را هم نادیده‬ ‫گرفت چراکه در این ش��رایط هس��تند افرادی که هیزم‬ ‫اتش می ش��وند و بر این هیجان ه��ا می افزایند‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا بازرس��ان و متولیان ارامش بازار باید قوی تر وارد‬ ‫عمل شوند و در روزهایی که به سال نو نزدیک می شویم‪،‬‬ ‫ش��رایط را به گونه ای مدیریت کنند ک��ه ضرری متوجه‬ ‫کسی نشود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫وقت عمل است؛ نه شعار‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت بازار‬ ‫بدون مردم‬ ‫ممکن نیست‬ ‫حامی واقعی مصرف کننده باشیم‬ ‫محمدعلی صدیقی‬ ‫عضوهیات نمایندگان اتاق اصناف ایران‬ ‫خبر‬ ‫نرخ ارایشگاه های مردانه‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪۲۵‬هزار تومان‬ ‫رئیس اتحادیه ارایش��گران مردانه تهران نرخ‬ ‫خدمات ارائه ش��ده در این واحدهای صنفی را‬ ‫بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬هزار تومان اعالم کرد‪ .‬مصطفی‬ ‫گواه��ی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درب��اره فعالیت‬ ‫واحدهای ارایش��ی س��طح ته��ران اظهارکرد‪:‬‬ ‫قیمت گ��ذاری فعالیت واحدهای ارایش��گری از‬ ‫‪ ۱۵‬ت��ا ‪۲۵‬هزار تومان ب��وده و تصمیمی درباره‬ ‫نرخنام��ه جدید گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه ارایش��گران مردانه ته��ران تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخی واحده��ای صنفی بنابر ش��رایط منطقه‬ ‫اجاره به��ا‪ ،‬مالیات و ارائه خدم��ات‪ ،‬هزینه های‬ ‫بیش��تری نس��بت ب��ه نرخنام��ه تعیین ش��ده‬ ‫دریاف��ت می کنن��د ک��ه ای��ن موض��وع خالف‬ ‫قانون نیس��ت‪ ،‬اما اگر فردی نس��بت به هزینه‬ ‫ارایش��گران اعتراض دارد می توان��د به اتحادیه‬ ‫مراجع��ه کن��د‪ .‬وی در واکن��ش به پرسش��ی‬ ‫مبنی بر اینکه وزارت بهداش��ت نسبت به انجام‬ ‫خالکوب��ی موضع گیری های خاص��ی دارد و در‬ ‫برخی واحدهای صنفی ای��ن اتحادیه خالکوبی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬انج��ام خالکوبی در‬ ‫واحدهای ارایش��ی ب��ا توجه به تاکی��د وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی مبنی بر‬ ‫غیربهداش��تی بودن این عمل‪ ،‬غیرمجاز است و‬ ‫در صورت مشاهده برخورد خواهد شد‪ .‬گواهی‬ ‫ادامه داد‪ :‬فعالیت هایی که ارتباط مس��تقیمی با‬ ‫پوست دارد نباید در واحدهای ارایشگری انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬زیرا این فعالیت ها نیاز به تخصص دارد‬ ‫و تنها پزش��کان اجازه انجام اینگونه فعالیت ها‬ ‫همچ��ون برنزه کردن پوس��ت را دارند‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه ارایش��گران مردان��ه ته��ران گف��ت‪:‬‬ ‫ارایشگران مردانه می توانند در واحدهای صنفی‬ ‫فعالیت هایی در زمینه حذف موهای زائد صورت‬ ‫انجام دهند و در این زمینه نرخ رس��می تعیین‬ ‫نشده و به طور توافقی نرخ اعالم می شود‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین ابراهیمی‬ ‫نمایندگان‬ ‫انجمن ملی‬ ‫حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫کشور در‬ ‫نشست های‬ ‫تصمیم سازی‬ ‫شرکت داده‬ ‫نمی شوند‬ ‫مجید ارغنده پور‬ ‫قوانین نظارتی‬ ‫ما در رویارویی‬ ‫با حقوق‬ ‫مصرف کننده‪،‬‬ ‫پایداری و‬ ‫بازدارندگی‬ ‫الزم را ندارد‬ ‫مدت��ی پی��ش در برنام��ه تلویزیونی«پای��ش»‪ ،‬چند‬ ‫نفر از تولیدکنن��دگان خوش اوازه ایران دعوت ش��ده‪،‬‬ ‫به طور مس��تقیم و بی واس��طه با مردم صحبت کرده و‬ ‫از انه��ا کمک خواس��تند‪ .‬انها از م��ردم دعوت کردند‬ ‫به جای س��لبریتی های تلویزیونی و چهره های دولتی با‬ ‫تولیدکنندگانی که برای چند هزار نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬عکس ی��ادگاری بگیرند و مق��ام انها را ارج‬ ‫نهند‪ .‬این س��لبریتی های تولیدگر بناب��ر اطالعاتی که‬ ‫داش��تند‪ ،‬معتقد بود گوش��ت های واردات��ی باید با نرخ‬ ‫بسیار پایین تری به دست مصرف کننده برسد و در ادامه‬ ‫از واگ��ذاری برخی مجوز های واردات ب��ه افراد خاصی‬ ‫ک��ه انچنان خاص هس��تند که گاهی ق��درت مقابله با‬ ‫تخلف های ش��ان وجود ندارد و از برخی فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای که گاهی کاالهای تقلبی خارجی را بهتر از‬ ‫کاالهای با کیفیت داخلی در طبقات ش��ان می چینند‪،‬‬ ‫انتقاد کردند و از مردم خواس��تند که مطالبه گر باشند‪.‬‬ ‫یک��ی از انها که ب��ه نظر کمتر دچ��ار هیجان صحبت‬ ‫مس��تقیم با مردم ش��ده بود‪ ،‬گفت که مردم نمی توانند‬ ‫ب��رای جزء به جزء حقوق خود به خیابان ها بیایند و ان‬ ‫را مطالبه کنند و به این جهت‪ ،‬حاال وقت ان اس��ت که‬ ‫انجمن های مردم نهاد خودی نشان دهند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬گفته ه��ای این تولیدکنندگان به‬ ‫دل می نشیند اما واقعا جایگاه انجمن های مردم نهاد در‬ ‫مدیریت بازار کجاست؟‬ ‫اگرچ��ه س��ازمانی ب��ا عن��وان حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان وجود دارد اما منابع‬ ‫و اختیارات این س��ازمان برای حمایت از این دو طیف‬ ‫گس��ترده کافی نیس��ت‪ .‬نشان به ان نش��ان که حقوق‬ ‫پایمال ش��ده زیادی در هر دو ح��وزه تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنن��دگان وجود دارد‪ .‬در ح��وزه مصرف کننده‪،‬‬ ‫گاهی ای��ن حقوق انچنان پایمال ش��ده ک��ه نگرانیم‬ ‫ایس��تادن در صف های طول و دراز ب��رای خرید ارزاق‪،‬‬ ‫پ��س از ده ها س��ال‪ ،‬دوباره به ع��ادات روزمره مردمان‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫پس باید ب��رای احیای حقوق انها چه کرد؟ بزرگ تر‬ ‫ک��ردن س��ازمان حمای��ت از حق��وق مصرف کننده و‬ ‫تولید کننده نه سیاست دولت است و نه پیشنهاد ما؛ اما‬ ‫بزرگ و قدرتمند ک��ردن انجمن های حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کننده الزم اس��ت‪ .‬اتاق های اصناف و بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی بیشتر حول محور مشکالت‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان‪،‬‬ ‫توزیع کنندگان‪ ،‬فروش��ندگان و ارائه دهندگان خدمات‬ ‫کار می کنن��د اما حقوق مصرف کننده در ایران بیش��تر‬ ‫از طریق رسانه ها دنبال می شود‪.‬‬ ‫حال اینکه رس��انه ها که خود ق��درت اجرایی ندارند‪،‬‬ ‫تنها می توانند با گزارش های میدانی از بازار‪ ،‬مش��کالت‬ ‫را به هم��ان مقامات دولتی یا اتاق ه��ا انتقال دهند‪ .‬از‬ ‫وظایف دولت که بگذریم‪ ،‬بی انصافی اس��ت اگر بگوییم‬ ‫تشکل های بخش خصوصی از منفعت مصرف کننده در‬ ‫نشس��ت های تصمیم گی��ری دفاع نمی کنن��د اما به هر‬ ‫حال‪ ،‬اصلی تری��ن وظیفه انها ش��نیدن صدای فعاالن‬ ‫اقتص��ادی اس��ت و در این بی��ن‪ ،‬مصرف کنندگان هم‬ ‫نیاز به نمایندگانی اختصاصی دارند تا حرف ه ای ش��ان‬ ‫را شنیده‪ ،‬به تصمیم گیران انتقال داده و تا محقق شدن‬ ‫ان اصرار ورزند‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬اگرچه انجمن ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان کشور برگرفته از انتخابات انجمن های‬ ‫شهرستانی شکل گرفته اس��ت اما چه کسی از انها در‬ ‫نشست های تصمیم گیری نظری می پرسد؟ در ماه های‬ ‫پر التهاب بازار این انجمن چه کاری توانست انجام دهد‬ ‫و از این پس چه کاری از دستش ساخته است؟‬ ‫‹ ‹تصمیم گیری بدون رای نماینده مردمی‬ ‫رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫کشور در این باره گفت‪ :‬نمایندگان انجمن ملی حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنن��دگان کش��ور در نشس��ت های‬ ‫تصمیم س��ازی ش��رکت داده نمی ش��وند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫رئیس جدید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولید کنندگان نامه ای به س��تاد تنظی��م بازار زده اند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چندین س��ال اس��ت که در نشس��ت های‬ ‫رسمی و غیررسمی و در گفت وگو با رسانه ها‬ ‫تاکید می کنی��م که روش مدیری��ت بازار در‬ ‫جهان تغییر کرده اس��ت‪ .‬چین که به اندیشه‬ ‫کمونیستی گرایش داش��ته اگر از اس ام ای ها‬ ‫بهره نمی برد به سرنوش��ت ش��وروی س��ابق‬ ‫دچار می ش��د‪ .‬با وجود این‪ ،‬چین که در ابتدا‬ ‫پافشاری های زیادی بر س��ر ارمان های خود‬ ‫داش��ت‪ ،‬در س��اختار اقتصادی خود تغییراتی‬ ‫داد و اقتصاد و سیاست را از هم جدا کرد‪ .‬این‬ ‫کشور در تصمیم گیری ها کارگاه های کوچک‬ ‫تولی��دی و اصناف را مش��ارکت داد و نتیجه‬ ‫این ش��د که امروز به قدرت نخست اقتصادی‬ ‫جهان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ما در ایران هم س��ال ها اس��ت که هش��دار‬ ‫می دهیم که مردم و تولید کنندگان و اصناف‬ ‫را که در دوران های س��خت یاور این مملکت‬ ‫بودند و با وجود نداری ها در زمان سیل‪ ،‬زلزله‪،‬‬ ‫جنگ و‪ ...‬کارهای بزرگی انجام دادند‪.‬‬ ‫مشکالت اصناف و مصرف کنندگان همواره‬ ‫ب��ا ن��گاه دولت��ی حل می ش��ود اما ای��ن کار‬ ‫ممکن نیس��ت‪ .‬کارمند دولت‪ ،‬وظایف خاص‬ ‫خ��ود را دارد و در این راس��تا نمی تواند امور‬ ‫مصرف کننده و اصناف را حل کند‪ .‬کارمندان‬ ‫س��ازمان های دولت��ی و وزارتخانه ها بیش��تر‬ ‫به دنبال وقت گذرانی هس��تند و از انجایی که‬ ‫به امور مصرف کننده و اصناف واقف نیس��تند‬ ‫در عمل به مدیریتی ضعیف در بازار می رسیم‪.‬‬ ‫اگ��ر مدیریت دولتی جواب می داد در این ‪۴۰‬‬ ‫س��ال گذش��ته نتیجه خوب��ی می گرفتیم اما‬ ‫شاهدیم که مشارکت ندادن مردم و تشکل ها‬ ‫در تصمیم گیری ها منجر به مدیریتی ضعیف‬ ‫در اقتصاد شده است‪.‬‬ ‫مش��کالت موجود در اقتصاد حل ش��دنی‬ ‫است و می توان صدها مثال در این باره زد‪ .‬این‬ ‫کار ممکن است اگر از انجمن های مردم نهاد‬ ‫و تشکل ها در تصمیم گیری ها مشارکت دهیم‬ ‫و نمایندگان انها نیز در نشست تصمیم گیری‬ ‫حضور داشته و حق نظر و رای داشته باشند‪.‬‬ ‫در س��ال های گذشته بارها ش��اهد بوده ایم‬ ‫که با ن��گاه دولتی و کلیش��ه ای تصمیم هایی‬ ‫ش��د و کار از قب��ل هم بدتر ش��د‪ .‬ما ش��عار‬ ‫خصوصی س��ازی دادی��م ام��ا انچه ت��ا امروز‬ ‫در ای��ن راس��تا انجام ش��ده‪ ،‬بس��یار ضعیف‬ ‫اس��ت‪ .‬حاال وقت ان اس��ت که تغییراتی در‬ ‫تصمیم گیری ه��ای اقتصادی دهیم و من افق‬ ‫روشنی برای اقتصاد ایران متصور هستم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حق��وق پایمال ش��ده زی��ادی در ه��ر دو ح��وزه تولیدکنن��دگان و‬ ‫مصرف کنندگان وجود دارد‪ .‬در حوزه مصرف کننده‪ ،‬گاهی این حقوق‬ ‫انچنان پایمال ش��ده که نگرانیم ایستادن در صف های طوالنی برای‬ ‫خری��د ارزاق‪ ،‬پ��س از ده ها س��ال‪ ،‬دوباره به ع��ادت روزمره مردم‬ ‫تبدیل شود‬ ‫ک��ه نماینده این انجم��ن در نشس��ت های انها حضور‬ ‫یاب��د اما هنوز دعوت نش��ده ایم‪ .‬احتم��ال می دهم که‬ ‫تغییر ایین نامه در حال اجرا باش��د‪ .‬همچنین به تازگی‬ ‫بر اس��اس ابالغیه رضا رحمانی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مقرر شده تا در کمیسیون نمایشگاه های عرضه‬ ‫مستقیم کاال (مثل نمایشگاه بهاره) و فروش فوق العاده‬ ‫حضور داشته باشیم که این امر هم هنوز اجرایی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬تنهای جایی که ما در نشس��ت های اس��تان ها‬ ‫شرکت می کنیم‪ ،‬کمیسیون نظارت بر واحد های صنفی‬ ‫است که انجا دارای حق رای هستیم‪.‬‬ ‫حسین ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ادامه‬ ‫داد‪ :‬انجم��ن تقاضا دارد در راس��تای حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کننده از این نمایندگان مردمی در نشست های‬ ‫تصمیم گیری دعوت به عمل اید‪.‬‬ ‫وی به این پرس��ش که اگر در این نشس��ت ها حضور‬ ‫می یافتید چه کاری انجام می ش��د‪ ،‬این گونه پاسخ داد‪:‬‬ ‫اگر نماین��دگان انجمن در نشس��ت های تصمیم گیری‬ ‫حض��ور نداش��ته باش��ند‪ ،‬از نظ��ر اطالعات��ی روزامد‬ ‫نمی ش��وند‪ .‬اگ��ر موضوع��ی پیش اید و م��ا در جریان‬ ‫منش��ا ان قرار نگیریم‪ ،‬به عنوان نماینده مصرف کننده‬ ‫نمی توانیم ان امر را دنبال کنیم‪ .‬اگر قرار است مجوزی‬ ‫به کسی داده شود‪ ،‬یا اختیاراتی واگذار شود‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫رزومه ه��ا را بررس��ی کنیم و به واگذاری ه��ا به انها که‬ ‫شایس��تگی ندارند‪ ،‬اعتراض و از انه��ا که باید‪ ،‬حمایت‬ ‫کنیم‪ .‬اگر در نشست ها حضور یابیم می توانیم به عنوان‬ ‫رای دهنده در ان نشست اظهارنظر کنیم و اگر مشکلی‬ ‫وجود داشت‪ ،‬ان را در قالب مصاحبه با رسانه ها مطرح‬ ‫کنیم‪ .‬ابراهیمی گف��ت‪ :‬انجمن ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان بای��د در کمیس��یون های تخصصی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬کارگروه های کارشناس��ی‬ ‫یا کمیس��یون های دولتی باید حضور داش��ته باش��د تا‬ ‫به عنوان نماینده مصرف کنن��ده‪ ،‬انجا اظهارنظر کنیم‬ ‫ی��ا حداقل در جریان مصوب��ات و فرایند تصمیم گیری‬ ‫باشیم تا قضاوت نادرستی نکنیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫کش��ور در ادامه به یکی از اقدام های روزهای گذش��ته‬ ‫ای��ن انجمن اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در جری��ان افزایش‬ ‫نرخ خودروها ما نخس��تین گروه��ی بودیم که پیش از‬ ‫ای��ن اقدام مخالفت جدی انجم��ن را اعالم کردیم‪ .‬این‬ ‫برگزاری نمایشگاه های فروش بهاره در نیمه نخست اسفند‬ ‫دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬نمایشگاه های‬ ‫بهاره با تخفیف ویژه در نیمه نخس��ت اسفند در‬ ‫سراسر کشور برپا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و س��یما ‪ ،‬علی عوض پور افزود‪:‬‬ ‫نمایش��گاه های ویژه بهاره قرار است در نیمه اول‬ ‫اس��فند در استان های گوناگون کش��ور برپا شود‬ ‫البته تصمیم گیری نهایی در استان ها با صالح دید‬ ‫مدیران کل صنعت و معدن هر اس��تان و س��تاد‬ ‫تنظیم بازار خواهد بود‪.‬‬ ‫عوض پور افزود‪ :‬در تهران سه محل برای برپایی‬ ‫این نمایش��گاه ها تعیین ش��ده که شامل مصالی‬ ‫تهران‪ ،‬بوس��تان والیت و خاوران است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫جانمایی این محل ها در س��تاد اس��تانی و با کار‬ ‫کارشناسی تعیین شده است‪.‬‬ ‫عوض پور در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫چرا در غرب پایتخت نمایش��گاهی در نظر گرفته‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬براساس تصمیم ستاد تنظیم‬ ‫بازار اس��تان تهران فقط در ‪ ۳‬منطقه ای که اعالم‬ ‫شده نمایشگاه برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ای��ن نمایش��گاه ها اکیپ ه��ای‬ ‫بازرس��ی ویژه مستقر هس��تند و هرگونه تخلف و‬ ‫گران فروشی را رصد و برخورد می کنند‪.‬‬ ‫عوض پ��ور درباره درج برچس��ب قیمت بر روی‬ ‫کاال ها نیز افزود‪ :‬بیش��تر تولیدی ها مکلف شده اند‬ ‫تا قیمت را روی محصول درج کنند‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق اصناف ای��ران گفت‪ :‬پس از نیمه‬ ‫نخس��ت اسفند فروش های فوق العاده را در اصناف‬ ‫ش��اهد خواهیم بود به طوری که تم��ام مغازه ها و‬ ‫فروش��گاه های دارای جواز کسب می توانند به طور‬ ‫ویژه فروش داشته باشند‪.‬‬ ‫مخالفت ه��ا را با انتش��ار اطالعیه و نی��ز در مصاحبه با‬ ‫رسانه ها اعالم کردیم‪ .‬وی درباره راهکارهای پیش بینی‬ ‫شده در قانون برای قدرتمند کردن ساختارهای انجمن‬ ‫مل��ی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان کش��ور بیان‬ ‫کرد‪ :‬در اساس��نامه این انجمن امده که کمیس��یون ها‬ ‫و کارگروه های تخصصی دیده ش��ود که این کار موجب‬ ‫قدرتمند ش��دن انجمن خواهد ش��د ام��ا نقطه ضعفی‬ ‫که وجود دارد این اس��ت که ای��ن انجمن‪ ،‬منابع مالی‬ ‫پای��داری در اختیار ندارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬گاهی دولت‬ ‫س��ختگیری هایی در جذب منابع مال��ی انجمن انجام‬ ‫می ده��د و کارهایی که می خواهی��م انجام دهیم مورد‬ ‫تایید قرار نمی گی��رد‪ .‬اگر بخواهیم به دنبال درامدزایی‬ ‫برویم همچون غیر تجاری هس��تیم باز هم نمی توانیم‬ ‫باز هم مخالفت می شود‪ .‬بر اساس قانون باید ‪۵‬درصد از‬ ‫محل اجرت المثل شکایت های منجر به نتیجه شده به‬ ‫انجمن برسد اما در عمل به شکایاتی که از سوی انجمن‬ ‫ثبت و ارجاع می شود اهمیتی داده نشده است و از این رو‬ ‫در ‪ ۷‬س��ال گذش��ته درامدی در این زمینه نداشته ایم‪.‬‬ ‫ما به دنبال حقوق گرفتن نیس��تیم اما هر نشس��تی که‬ ‫بخواهی��م برگزار کنیم و هر کاری ک��ه بخواهیم انجام‬ ‫دهی��م‪ ،‬هزینه هایی دارد‪ .‬رئیس انجمن ملی حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان کشور همچنین درباره ساختار‬ ‫این انجمن توضیح داد‪ :‬در هر شهرستانی‪ ،‬افراد حقیقی‬ ‫انتخابات��ی برگزار و هیات مدی��ره را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫س��پس در هر اس��تان‪ ،‬انتخابات انجام می شود و بعد‪،‬‬ ‫نمایندگان اس��تان ها‪ ،‬هیات مدیره انجمن کش��وری را‬ ‫انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال لغو یک همایش‬ ‫در حال��ی ک��ه نارضایتی ه��ای مصرف کنن��دگان از‬ ‫نحوه مدیریت بازار بر کس��ی پوشیده نیست‪ ،‬به لحاظ‬ ‫تقویمی‪ ،‬به روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫(‪9‬اسفند) نزدیک می شویم‪ .‬در چنین شرایطی به نظر‬ ‫می رس��د دولت در برگزاری همایش��ی ب��ا این عنوان‪،‬‬ ‫با تردید روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬مجی��د ارغنده پور‪ ،‬دبیر‬ ‫همای��ش ملی حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان در‬ ‫گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬با بیان اینکه همایش ملی رعایت‬ ‫حق��وق مصرف کنندگان در روز ‪ ۹‬اس��فند‪ ،‬فعال برگزار‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برگزاری ای��ن همایش به منظور‬ ‫معرفی و تش��ویق بنگاه ها و شرکت هایی است که برای‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان تالش کرده اند ولی شاید‬ ‫با توجه به ش��رایط موج��ود و وضعیت اقتصادی مردم‪،‬‬ ‫برگزاری همایش یادش��ده‪ ،‬نتیج��ه ای عکس در افکار‬ ‫عمومی داشته باشد‪ .‬وی با بیان اینکه سازمان حمایت‬ ‫برای انتخاب بنگاه ها و شرکت های برتر در حوزه رعایت‬ ‫حقوق مصرف کننده‪ ،‬نظارت مس��تمری بر فعالیت این‬ ‫شرکت ها در بازه زمانی مرداد تا پایان سال دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن فرایند به نوعی فرایندی نظارتی اس��ت که نتایج‬ ‫ان به منزله تش��ویق این بنگاه ه��ا در حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان اس��ت‪ .‬ارغنده پور در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که در شرایط فعلی که هر روز مردم با مشکالت‬ ‫گران��ی و اقتص��ادی روبه رو هس��تند‪ ،‬چ��را برخوردی‬ ‫از س��وی این س��ازمان انجام نمی ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما در‬ ‫ارزیابی های خود عالوه بر تشویق بنگاه ها و شرکت های‬ ‫حام��ی حقوق مصرف کننده‪ ،‬با هرگونه رعایت نش��دن‬ ‫حقوق مردم نیز برخورد می کنی��م و اخطارهایی برای‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه حق��وق مصرف کنن��دگان را نادیده‬ ‫می گیرن��د صادر می کنیم‪ ،‬به عنوان نمونه‪ ،‬امس��ال نیز‬ ‫بارها به ش��رکت های گوناگونی از جمله تولید کنندگان‬ ‫لبنی��ات اخط��ار داده ایم‪ .‬دبیر همای��ش ملی حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنندگان با اش��اره به بررس��ی ‪۳۰۰‬‬ ‫ش��اخص ب��رای انتخاب ش��رکت های برت��ر در رعایت‬ ‫حقوق مصرف کننده‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬ش��رکت هایی‬ ‫که برند برتر را دریافت می کنند‪ ،‬متعهد می ش��وند که‬ ‫در طول س��ال اینده نیز این رون��د را ادامه دهند و در‬ ‫غیر این صورت‪ ،‬گواهینامه صادرشده برای این شرکت ها‬ ‫از انها پس گرفته خواهد ش��د و در س��ال های گذشته‬ ‫نیز مواردی از این دس��ت داش��ته ایم‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که در ش��رایط امروز که مردم به ش��دت‬ ‫از گران��ی در حوزه هایی مانند گران��ی خودرو‪ ،‬لبنیات‪،‬‬ ‫گوشت و‪ ...‬گالیه مندند‪ ،‬چگونه می توان گواهی رعایت‬ ‫حق��وق مصرف کننده به این بنگاه ها داد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نه‬ ‫امسال و نه در سال های گذشته‪ ،‬هیچ گاه خودروسازان‬ ‫در این همایش برگزیده نش��ده اند و به س��طح رعایت‬ ‫حقوق مصرف کننده نرسیده اند‪ .‬ارغنده پور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه قوانین نظارتی ما در رویارویی با حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده‪ ،‬پای��داری و بازدارندگ��ی الزم را ندارد‬ ‫چراکه به عنوان نمونه‪ ،‬جریمه ثبت نش��دن نرخ به روی‬ ‫ی��ک کاال‪ ،‬جریمه ای ‪۸۰‬هزار تومانی اعمال می ش��ود و‬ ‫این جرایم نمی تواند بازدارندگی الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫این درس��ت است که در چنین ش��رایطی‪ ،‬قدردانی‬ ‫و تش��کر و م��دال دادن ب��ه برندهای��ی که ب��ه حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده احت��رام گذاش��ته اند دور از انتظار ملت‬ ‫اس��ت با این ح��ال‪ ،‬کاش به این بهانه دس��ت کم در ‪9‬‬ ‫اسفند سلسله نشست هایی با نتایج عملی برای افزایش‬ ‫قدرت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و‬ ‫تاثیر گذاری انها در مدیریت بازار برگزار شود‪.‬‬ ‫طرح تسهیم وجوه به طور موقت متوقف شد‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ای��ران گفت‪ :‬در‬ ‫اخرین نشس��ت ب��ا مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مقرر ش��د به‬ ‫منظور تسهیل امور طرح تسهیم وجوه‬ ‫به طور موقت متوقف شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق‬ ‫اصناف ایران‪ ،‬س��عید ممبینی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به مش��کالتی که در همایش رئیس��ان اتاق های‬ ‫اصناف مراکز اس��تان ها درباره نحوه اجرای طرح‬ ‫تس��هیم وجوه مطرح شده بود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه بس��یاری از اتاق های اصناف و اتحادیه های‬ ‫صنفی نسبت به نحوه اجرا و فرایندهای موجود‬ ‫در ای��ن طرح‪ ،‬انتقادهای فراوانی داش��تند؛ پس‬ ‫از گفت وگو و نشس��ت های گوناگون با مسئوالن‬ ‫ ذی ربط سرانجام موفق شدیم از اجرای ان به طور‬ ‫موقت ممانعت به عمل اوریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره زمان اج��رای این طرح‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط موجود‬ ‫مقرر ش��ده این طرح از تاریخ دوشنبه‬ ‫‪ ۶‬اس��فند س��ال جاری تا پایان س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬متوقف ش��ود؛ البته در صورت‬ ‫نی��از این زم��ان به طور مح��دود قابل‬ ‫افزای��ش اس��ت‪ .‬از جمل��ه مش��کالتی این طرح‬ ‫برای اتاق ه��ای اصناف ایجاد ک��رده بود‪ ،‬تاخیر‬ ‫در پرداخ��ت حس��اب ها بود؛ ای��ن تاخیرها روند‬ ‫کاری و مال��ی اتاق ه��ا را دچ��ار مش��کل کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصن��اف ایران درب��اره اقدام هایی‬ ‫ک��ه در زمان توق��ف این طرح ب��ه انجام خواهد‬ ‫رس��ید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به حجم و گس��تره‬ ‫انتقادها و دسته بندی های غیردقیق پیرامون این‬ ‫انتقادها‪ ،‬مقرر است تا در این زمان همه انتقادها‬ ‫از ناحی��ه فعاالن صنفی احصاء و دس��ته بندی و‬ ‫حداکثر تا ‪۱۳۹۷/۱۲/۲۰‬به اتاق منعکس شود تا‬ ‫در اختیار مسئوالن امر قرار گرفته و زمینه برای‬ ‫رفع مش��کالت نهادی و اجرایی این طرح اماده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ممبینی این اقدام را یک مسئله ضروری برای‬ ‫اصناف دانس��ته و گفت‪ :‬برای رفع مش��کالتی از‬ ‫این دس��ت باید با برنامه ریزی دقیق و منس��جم‬ ‫عمل کرد و مش��اوره های کارشناسی‪ ،‬تخصصی‬ ‫و کارام��دی را در اختیار س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫مرب��وط ق��رار داد‪ .‬افزون بر این‪ ،‬باید مس��ئله را‬ ‫به طور روش��ن تبیین و با تمام امکانات از حقوق‬ ‫اصناف دفاع کرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫مردم به جوسازی ها و شایعه ها توجه نکنند‬ ‫از هیجان بازار طال و سکه کاسته شد‬ ‫‹ ‹مراقب سودجویان باشید‬ ‫ایت محمدولی‪ ،‬رئیس اتحادیه طال و جواهر درباره‬ ‫وضعی��ت این روزهای بازار طال و س��که در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬به دلیل جذابی��ت فلز طال و‬ ‫تقاضایی که همواره برای ان وجود دارد‪ ،‬تاثیر پذیری‬ ‫این فلز نس��بت به س��ایر فل��زات درب��اره اتفاق های‬ ‫پیرامون بیشتر است و عوامل داخلی و بیرونی زیادی‬ ‫هس��تند که می توانند باعث تغییرات قیمتی این فلز‬ ‫خاص شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه همین اس��تدالل هم در‬ ‫روزهای اخیر که اون��س جهانی طال تاحدی افزایش‬ ‫ت و از‬ ‫یافته و نرخ ارز با نوس��ان هایی روبه رو شده اس ‬ ‫ل در ایام‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬به دلیل تقاضاهایی که هر سا ‬ ‫پایانی س��ال ایجاد می شود ‪ ،‬ش��اهد رشد قیمت ها در‬ ‫حوزه طال و سکه هستیم‪.‬‬ ‫او در ادامه به جز ای��ن فاکتورهای اثرگذار بر بازار‪،‬‬ ‫فضاس��ازی هایی که از س��وی برخی س��ودجویان در‬ ‫فضاهای مجازی می ش��ود را عاملی برای تشدید این‬ ‫التهاب ها دانست و گفت ‪ :‬درحال حاضر شاهد هستیم‬ ‫که تقاضا برای مصنوعات طال به شدت کم است اما در‬ ‫زمینه خرید سکه و طالی خام تقاضای باالیی وجود‬ ‫دارد که این جوس��ازی ها در کن��ار بی اعتمادی هایی‬ ‫که از س��وی مردم وجود دارد سبب شده تا دارندگان‬ ‫س��رمایه‪ ،‬پول شان را به سکه یا طالی اب شده تبدیل‬ ‫کنند و این حجم تقاضا در روزهای پایانی س��ال را به‬ ‫وجود اورند‪ .‬مردم در این موقعیت احساس می کنند‬ ‫که نرخ ها باز ه��م افزایش خواهد یافت و از این بابت‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫موج دوباره روند افزایش��ی ن��رخ ارز در حالی چند‬ ‫هفته ای اس��ت اغاز ش��ده که در چند روز گذشته به‬ ‫اوج خ��ود رس��یده و دالر که مدتی ب��ود در محدوده‬ ‫قیمتی ‪ ۱۱‬هزار تومان به ثبات رس��یده بود به کانال‬ ‫‪ ۱۴‬هزار تومان وارد ش��د‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬قیمت سکه‬ ‫ه��م به دنبال باال رفتن قیمت ارز و همچنین افزایش‬ ‫ل در روزهای پایانی س��ال ایجاد‬ ‫تقاضایی که هر س��ا ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به حدود ‪ ۵‬میلی��ون تومان افزایش یافت و‬ ‫به باالترین نرخ خود در مدت اخیر رسید‪ .‬اگرچه روز‬ ‫گذش��ته تا حدی از این هیجان ها کاسته شد و ترمز‬ ‫رش��د قیمت سکه کشیده ش د به طوری که هر قطعه‬ ‫س��که تمام بهار ازادی طرح جدید روز گذش��ته به ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۶۰‬هزار تومان رس��ی د ام ا هنوز شاهد باال‬ ‫بودن قیمت ها نسبت به ماه های گذشته هستیم‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن‪ ،‬ان طور که فعاالن بازار طال و س��که‬ ‫می گویند‪ ،‬به ج��ز عامل افزایش ن��رخ ارز و تقاضای‬ ‫ایجاد ش��ده در ایام پایانی س��ال‪ ،‬فضاسازی ها و دامن‬ ‫زدن به شایعه ها در فضای مجازی‪ ،‬خود عامل اثرگذار‬ ‫دیگری اس��ت که باعث شد تا نرخ سکه نجومی شود‬ ‫و حباب ش��دید قیمتی را در این بازار به وجود اورد‪.‬‬ ‫به گفته انها‪ ،‬شرایط این روزها به این شکل است که‬ ‫بازار مصنوعات طال همچنان به شدت با رکود روبه رو‬ ‫اس��ت اما بازار خرید س��که و طالی خام داغ شده و‬ ‫مردم در حال تبدیل سرمایه ش��ان هس��تند‪ .‬توصیه‬ ‫فعاالن بازار طال و س��که در این شرایط این است که‬ ‫مردم به شایعه ها و فضاسازی هایی که گا ه در فضاهای‬ ‫مجازی ایجاد می شود توجه نکنند و با ایجاد تقاضای‬ ‫بّهای قیمتی دامن نزنند‪.‬‬ ‫غیر واقعی به التها ‬ ‫توصیه می ش��ود افرادی که تخصص و ش��ناخت کاف��ی از حوزه طال‬ ‫و س��که ندارن��د‪ ،‬با خرید ط�لای خام و اب ش��ده‪ ،‬ض��رری را متوجه‬ ‫سرمایه ش��ان نکنند زیرا در این ش��رایط‪ ،‬فضای سوءاس��تفاده برای‬ ‫سودجویان فراهم است‬ ‫می توانند از این شرایط سود کسب کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار معتقد اس��ت ک��ه تمامی این‬ ‫عوامل دس��ت به دس��ت هم داده تا شرایط موجود را‬ ‫ب��ه وجود اورد که برای کاه��ش این التهاب ها ضمن‬ ‫ایج��اد تعادل در عرض��ه و تقاضا چه در حوزه ارز چه‬ ‫س��که‪ ،‬باید از جوس��ازی های موج��ود در این بازارها‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه محمد ول��ی‪ ،‬در این زمینه باید ش��رایط‬ ‫این��ده برای مردم روش��ن ش��ود تا با ایج��اد اعتماد‪،‬‬ ‫انتظ��ارات تورم��ی در ب��ازار را کم ک��رد‪ .‬باید در این‬ ‫زمینه فرهنگ س��ازی شود که مردم برای کسب سود‬ ‫و سرمایه وارد این بازارها نشوند و با خرید طال‪ ،‬سکه‪،‬‬ ‫ارز ارامش بازارها را بر هم نریزند‪.‬‬ ‫بای��د اج��ازه داد تا سیاس��ت گذار پولی‪ ،‬ب��ازار را‬ ‫مدیری��ت و از تنش خارج کند‪ .‬مردم باید متوجه این‬ ‫موضوع باشند که تداوم این شرایط در نهایت اقتصاد‬ ‫کش��ور را دچار مش��کل خواهد کرد و این شرایط به‬ ‫ضرر خودشان خواهد بود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه طال و جواهر در عین حال به مردم‬ ‫توصیه کرد که به فضاس��ازی ها و جوس��ازی موجود‬ ‫توجه نکنند و با هر ش��ایعه ای واکنش نش��ان ندهند‬ ‫تا ارام��ش به تدریج به بازار بازگ��ردد‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫توصیه می ش��ود افرادی که تخصص و شناخت کافی‬ ‫از ح��وزه طال و س��که ندارند‪ ،‬با خری��د طالی خام و‬ ‫اب ش��ده‪ ،‬ضرری را متوجه سرمایه ش��ان نکنند زیرا‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬فضای سوءاستفاده برای سودجویان‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹شایعه ها هم به تقاضاها دامن زد‬ ‫محمد کشتی ارای‪ ،‬رئیس کمیسیون تخصصی طال‬ ‫و جواه��ر نیز در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پس‬ ‫از ی��ک دوره ثبات نس��بی و کاه��ش قیمت ها که در‬ ‫ماه های اخیر در بازار طال و ارز شاهد بودیم ‪ ،‬بار دیگر‬ ‫نوسان های این بازار ها تشدید شده و رشد قیمت ها را‬ ‫رقم زده است‪.‬‬ ‫ل به روال س��ال های گذش��ته‪،‬‬ ‫او افزود‪ :‬ما هر س��ا ‬ ‫به ش��کل سنتی‪ ،‬با نزدیک ش��دن به ایام پایانی سال‬ ‫به دلیل رش��د تقاضاهای ایجا دش��ده شاهد باال رفتن‬ ‫قیمت ه��ا هس��تیم که امس��ال هم مس��تثنا از روال‬ ‫سال های گذشته نبوده اس��ت‪ .‬اما امسال انچه بیش‬ ‫از ه��ر زمان دیگری به گرانی طال و س��که دامن زده‬ ‫است‪ ،‬رش��د نرخ ارز است که تقاضا برای ان به شدت‬ ‫افزایش یافته و نوسان های شدیدی را در این بازار به‬ ‫وجود اورده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه افزایش تقاضا برای س��که‪،‬‬ ‫حب��اب ان را به بی��ش از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان رس��انده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که در هفته های اخیر حباب س��که‬ ‫ت��ا ‪ ۳۸۰‬هزار تومان کاهش پیدا کرده بود‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫شرایط سبب شده تا نرخ سکه در روزهای اخیر حتی‬ ‫تا نزدیک ‪ ۵‬میلیون توم��ان پیش برود و در یک روز‬ ‫رشد ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی را تجربه کند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬با توجه به ش��رایط و نوس��ان هایی که‬ ‫در حوزه ارز وج��ود دارد نمی توان پیش بینی دقیقی‬ ‫از وضعیت اینده بازار طال و س��که داش��ت اما انچه‬ ‫مشخص است‪ ،‬اینکه تا زمانی که نوسان های بازار ارز‬ ‫کم نشود ش��اهد تغییرات قیمتی در بازار طالو سکه‬ ‫خواهی��م بود‪ .‬او با اش��اره به تغیی��رات قیمتی اونس‬ ‫جهانی طال و اثر ان بر بازار داخلی تاکید کرد‪ :‬قیمت‬ ‫جهانی ط�لا این هفته در حالی ب��ا افزایش ناچیزی‬ ‫همراه ش��ده که تاثیر کمی بر بازار طال داشته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬انچه بیش از هر عامل دیگری باعث ایجاد‬ ‫التهاب در این بازار ش��ده ‪ ،‬همی��ن بحث تقاضا برای‬ ‫خرید سکه و نوسان های ایجاد شده در بازار ارز است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬شرایط این روزها به این شکل است که‬ ‫بازار مصنوعات همچنان به شدت دچار رکود است اما‬ ‫بازار خرید س��که و طالی خام داغ ش��ده و مردم در‬ ‫حال تبدیل سرمایه ش��ان هستند و همین موضوع بر‬ ‫نوسان های قیمتی بیشتر دامن می زند‪.‬‬ ‫کش��تی ارای در باره عامل هجوم مردم برای تبدیل‬ ‫سرمایه ش��ان به س��که و ط�لای خام گف��ت‪ :‬برخی‬ ‫ش��ایعه ها و فضاس��ازی ها در فض��ای مج��ازی خود‬ ‫عامل مهمی برای رش��د قیمت ها و دامن زدن به این‬ ‫التهاب ها شده است‪.‬‬ ‫این شرایط سبب ش��ده که مردم نگران از کاهش‬ ‫ارزش پول ش��ان و انتظارات تورمی ایجاد ش��ده‪ ،‬در‬ ‫تالش باشند که سرمایه شان را به سکه و طال تبدیل‬ ‫کنن��د در حالی ک��ه ما چنین تقاضای��ی را در حوزه‬ ‫مصنوع��ات طال نداری��م و این بازار با رکود ش��دید‬ ‫روبه رو است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬عامل تقاضا در رش��د قیمت بیشترین‬ ‫تاثی��ر را داش��ته و اگر این تقاضا کم ش��ود می توان‬ ‫انتظار تعدیل قیمت ها را در این بازار داشت‪.‬‬ ‫او البته به این موضوع هم اش��اره ک��رد که از روز‬ ‫گذش��ته تاح��دی از هیجان ه��ای اخیر کم ش��ده و‬ ‫ترمز افزایش قیمت س��که کشیده شده به طوری که‬ ‫هر قطعه س��که تمام بهار ازادی ط��رح جدید دیروز‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۸۶۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم س��که ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۹۰‬ه��زار تومان‪ ،‬ربع س��که ی��ک میلیون و ‪۷۴۰‬‬ ‫هزار تومان و س��که های گرمی نیز ‪ ۸۵۰‬هزار تومان‬ ‫قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫ایت محمدولی‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین نمایشگاه دستاوردها و محصوالت نوین بانکی تاکید کرد ‬ ‫کاهش هزینه های بانکی با گسترش بانکداری الکترونیک‬ ‫با حضور وزیر امور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬نایب رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬رئیس س��ازمان ثبت احوال‪ ،‬معاون امور‬ ‫بانک��ی‪ ،‬بیمه و ش��رکت های دولت��ی وزارت ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی‪ ،‬اعض��ای هیات مدیره بانک ملی ای��ران و جمعی از‬ ‫اصحاب رس��انه‪ ،‬تازه ترین محصوالت بانک ملی ایران« کارت‬ ‫هوشمند ملی» و « س��امانه سککوک» در رویداد «ملی شو ‪»۲‬‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در این ایین‬ ‫با بیان اینکه فعالیت های تحول زا نباید برای کشور ما ب ه ارزو‬ ‫تبدیل ش��ود بلکه باید برای ما عینیت یابد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز باید‬ ‫با رونمایی از فناوری های بانک ملی ایران به پیشینه‪ ،‬بزرگی‪،‬‬ ‫مدرن و پیشرو بودن و مشتری مداری این بانک بزرگ افتخار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه انعقاد کامل‬ ‫اقتصاد هوش��مند در کشور به سرعت امکان پذیر نیست‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬بان��ک ملی ای��ران گام های خوبی در تحق��ق بانکداری‬ ‫الکترونیک برداش��ته است که باید از ان عبور کند و به سمت‬ ‫بانکداری دیجیتال پیش رود تا بتواند کارایی کامل خود را در‬ ‫تحقق اقتصاد هوشمند به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تحوالتی که در رویداد ملی ش��و ‪ ۲‬شاهد ان‬ ‫بودیم‪ ،‬نمایشی کوتاه اما امیدبخش برای یک حرکت بزرگ و‬ ‫مقدمه تحقق اقتصاد هوشمند در کشور بود‪ .‬دژپسند با تاکید‬ ‫بر اینکه امروز بانک های کشور از مشکل باال بودن هزینه های‬ ‫بانک��ی ب��ه دنبال باال ب��ودن تعداد ش��عب در رنج هس��تند‪،‬‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬نخستین اثر گسترش بانکداری الکترونیک و‬ ‫سپس دیجیتال‪ ،‬کاهش این هزینه هاست‪ .‬در اقتصاد هوشمند‬ ‫ب��ا منابع ک��م‪ ،‬خدمات باال‪ ،‬موث��ر و با هدف ارائه می ش��ود و‬ ‫می توانیم به یک اقتصاد مقاوم و متعالی دست یابیم‪.‬‬ ‫دژپسند در حاشیه معرفی دستاوردهای نوین بانک ملی نیز‬ ‫با اش��اره به پیشرفت های حاصل شده در بانکداری الکترونیک‬ ‫گفت‪ :‬یکی از نگرانی های فعاالن اقتصا د و مردم این است که‬ ‫اگر س��پرده ارزی داشته باش��ند ایا می توانند در زمان مورد‬ ‫نی��از به ان دسترس��ی پیدا کنند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از نظر مقررات‬ ‫این تضمین داده ش��ده که افراد می توانند ضمن برخورداری‬ ‫از سود سپرده ارزی خود هر زمان که بخواهند ان را برداشت‬ ‫کنند و امروز این موض��وع از طریق ابزارهای الکترونیکی نیز‬ ‫میسر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردانی از اقدام های نواورانه بانک ملی‬ ‫مس��عود پزش��کیان‪ ،‬نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالم ‬ ‫ی‬ ‫نیز به عنوان دیگر س��خنران این ایی��ن اقدام های بانک ملی‬ ‫در پیوس��تن کارت ملی هوش��مند ب��ه کارت بانکی به عنوان‬ ‫بخش��ی از اطالع��ات اقتصادی افراد را س��تود و با بیان اینکه‬ ‫یکی از مهم ترین مشکالت کشور‪ ،‬در دسترس نبودن اطالعات‬ ‫اقتصادی افرادی است که به سوداگری در حوزه های مختلف‬ ‫می پردازن��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬اگ��ر اطالعات هویت��ی و اطالعات‬ ‫اقتص��ادی افراد به یک س��امانه متصل باش��د‪ ،‬جلوی قاچاق‪،‬‬ ‫رانت‪ ،‬س��فته بازی‪ ،‬زمین خواری و فعالیت های ناس��الم گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه این موضوع‪ ،‬خواس��ته رهبر معظم‬ ‫انق�لاب و دول��ت و مجل��س اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫بان��ک مل��ی ای��ران رونمایی از س��امانه اتص��ال کارت بانکی‬ ‫به کارت هوش��مند ملی‪ ،‬بخش��ی از این پ��روژه را کلید زده‬ ‫اس��ت‪ .‬پزش��کیان با قدردانی از اقدام های بانک ملی ایران در‬ ‫ح��وزه بانک��داری الکترونیکی و دیجیتال‪ ،‬رون��د حرکت این‬ ‫بانک را نویدبخش اینده ای درخش��ان دانست و از مدیرعامل‬ ‫و اعضای هیات مدیره این بانک برای ارائه محصوالت نوین در‬ ‫این رویداد قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹«ملی شو» نماد تحول گرایی است‬ ‫محمد رضا حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل بانک ملی ایران در این‬ ‫رویداد با بیان اینکه این بانک همواره در تحول گرایی پیشتاز‬ ‫بوده است‪ ،‬گفت‪« :‬ملی شو» نماد پررنگ این تحول گرایی در‬ ‫طول تاریخ ‪ ۹۰‬ساله بانک است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه دنیا در ح��ال تجربه کردن تحوالت‬ ‫روزمره در حوزه دیجیتال اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬بانک ملی ایران‬ ‫از ای��ن قافله عقب نمان��ده و در هر دوره با معرفی محصوالت‬ ‫جدی��د و به روز خود‪ ،‬یک س��ازمان پویا و زن��ده را به نمایش‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬انچه در دومین «ملی شو» عرضه شده‪ ،‬تنها‬ ‫بخش کوچکی از توانمندی های این بانک است به طوری که‬ ‫قرار است هر سال در رویدادهای مشابه‪ ،‬تازه ترین دستاوردها‬ ‫و توانمندی ه��ای ای��ن بان��ک در مع��رض دی��د مخاطبان‬ ‫ق��رار داده شود‪.‬حس��ین زاده با تاکید ب��ر اینکه محصوالت‬ ‫عرضه ش��ده در «ملی ش��و» حاصل فکر و ایده متخصصان‬ ‫داخل��ی ای��ن بانک و نیز دانش��جویان و دانش��مندان ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه نرم افزارها و عمده س��خت افزارهای‬ ‫ارائه ش��ده در ای��ن روی��داد در داخل کش��ور ایده پردازی و‬ ‫طراحی ش��ده در حالی که این تنها بخش��ی از توانایی های‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با اش��اره به تولی��د کارت ملی هوش��مند با‬ ‫همکاری سازمان ثبت احوال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز کارت ملی‬ ‫هوشمند تبدیل به یک کارت بانکی شد که در سراسر کشور‬ ‫قابل استفاده است‪ .‬سازمان ثبت احوال این امکان را فراهم‬ ‫کرده ت��ا با حضور در ‪VTM‬ها از مش��تریان احراز هویت‬ ‫ش��ده و از کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ ،BTM‬کیف پول‪ ،‬سککوک‪ ،‬ویدئو بام‪ ،‬پرداخت خودکار‪،‬‬ ‫ملی پالس‪ ،‬امکان اتصال کارت بانکی به کارت ملی هوشمند‬ ‫و روب��ات الفا‪ ،‬از جمله محصوالتی بود که در «ملی ش��و ‪»۲‬‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬در حاش��یه این ایین‪ ،‬مقامات ارشد حاضر‬ ‫در «ملی ش��و ‪ »۲‬با حضور در نمایشگاه مربوطه از نزدیک با‬ ‫برخی محصوالت نوین بان��ک ملی ایران از جمله ‪،VTM‬‬ ‫نحوه کارکرد کارت ملی هوش��مند ب��ه عنوان کارت بانکی‪،‬‬ ‫رمز یکبار مصرف و‪ ...‬اشنا شدند‪.‬‬ ‫رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات گفت‪:‬‬ ‫به منظور تس��هیل در خدمت رسانی به استان های‬ ‫محروم کشور‪ ،‬بسته های خاصی تعریف شده که در‬ ‫ان افزایش اختیارات شعب پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مس��عود عبدیان در نشست تخصصی اشنایی با‬ ‫خدمات این بانک در بیرجند گفت‪ :‬این طرح در چند‬ ‫اس��تان به صورت ازمایش��ی در حال اجراست و بنا‬ ‫داریم در طول ‪ ۶‬ماه اینده ان را به سایر استان های‬ ‫محروم و کمتر برخ��وردار تعمیم دهیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بان��ک در نظر دارد عالوه بر منابع ارزان قیمتی که از‬ ‫صندوق توسعه ملی با نرخ ‪ ۱۲‬درصد دریافت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تسهیالت ارزان قیمت تری نیز برای مناطق‬ ‫کمتر برخوردار و محروم اختصاص دهد‪ .‬وی درباره‬ ‫درخواس��ت یکی از فعاالن اقتصا د حاضر در جلسه‬ ‫مبنی بر افزایش شعب ه یا تاسیس باجه بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران در محل ش��رکت ها گفت‪ :‬به دالیل‬ ‫مختلف برنامه ای برای افزایش نیرو و ایجاد ش��عبه‬ ‫در بان��ک نداریم ‪ .‬در واقع رویکرد ما این اس��ت که‬ ‫نیاز مش��تریان را به ص��ورت الکترونیکی براورده‬ ‫س��ازیم؛ سیاس��ت کلی بانک توس��عه صادرات بر‬ ‫این مهم بنا ش��ده که در ط��ول زمان بدون افزایش‬ ‫نیرو و ش��عبه خدمات خود را توسعه دهد‪ .‬عبدیان‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬تا پی��ش از اعمال محدودیت در‬ ‫نق��ل و انتقال های ارزی از س��وی بانک مرکزی که‬ ‫به دلیل نوس��ان های ارزی لحاظ ش��د‪ ،‬سقف نقل‬ ‫و انتقال های ریالی بانک توس��عه صادرات ایران تا‬ ‫یک میلیارد تومان بود؛ به محض برداش��ته ش��دن‬ ‫این محدودیت ها‪ ،‬امادگ��ی داریم تا در این زمینه‬ ‫گام ت��ازه ای برداریم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر نیز‬ ‫به منظور بهره مندی از خدمت پاس کردن چک ها‬ ‫در شعب بانک توسعه صادرات با بانک ملی قرارداد‬ ‫طرح خدمت داریم که به موجب ان چک های بانک‬ ‫توس��عه صادرات در ش��عب بانک ملی پاس خواهد‬ ‫ش��د؛ سقف در نظر گرفته ش��ده برای این تصمیم‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اس��ت‪ .‬به گفت��ه عبدیان بانک‬ ‫توس��عه صادرات امادگی دارد ب��رای رفع نیازهای‬ ‫مشتریان خود‪ ،‬بالفاصله پس از اگاهی از نوع نیاز و‬ ‫مطالبه مشتریان برای حل و رفع ان تیم تخصصی‬ ‫تشکیل بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�روش ‪ ۲۶۴۰‬میلیارد ریال از امالک‬ ‫مازاد بانک مهر اقتصاد‬ ‫مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در همایش مدیران‬ ‫عال��ی این بان��ک از فروش ‪ ۲۶۴۰‬میلی��ارد ریال از‬ ‫امالک مازاد در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک مهر اقتصاد‪ ،‬سید ضیاء ایمانی‪،‬‬ ‫در ای��ن همایش‪ ،‬فروش دارایی ه��ای مازاد را یکی‬ ‫از مولفه ه��ای اصلی بهره وری و خ��روج بانک ها از‬ ‫بنگاه��داری عنوان کرد و گف��ت‪ :‬بانک مهر اقتصاد‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ا ف��روش ‪ ۲۶۴۰‬میلی��ارد ریال از‬ ‫ام�لاک مازاد و دارایی های س��می توانس��ت اقدام‬ ‫بس��یار بزرگی در این عرص��ه انجام دهد و از بودجه‬ ‫پیش بینی ش��ده نیز فراتر رود‪ .‬ایمانی با مروری بر‬ ‫عملکرد ‪ ۱۰‬ماه گذش��ته بانک‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫اصلی ترین رویکرد بانک مهر اقتصاد در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫تحقق س��ود بر مبنای کنترل و نظ��ارت بر قیمت‬ ‫تم ام ش��ده پول قرار داش��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬با توجه به‬ ‫برخی محدودیت ه��ا و در نظر گرفتن چالش های‬ ‫احتمال��ی ب��رای ه��ر ی��ک از معاونت ه��ای بانک‬ ‫ماموریتی تعریف ش��د‪ .‬ایمان��ی همچنین با تاکید‬ ‫ب��ر کاهش هزینه ه��ا‪ ،‬پربازده کردن تس��هیالت و‬ ‫افزای��ش فروش امالک مازاد‪ ،‬ابراز امیدواری کرد تا‬ ‫با تالش و حمایت های همه جانبه همکاران تمامی‬ ‫برنامه های مورد نظر محقق ش��ود و بانک با قوت و‬ ‫قدرت مضاعف به مسیر خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای تفاهمنامه بین بیمه دانا و بسیج‬ ‫اصناف کشور‬ ‫ایین امضای تفاهمنامه بیمه ای س��ازمان بسیج‬ ‫اصناف کشور و شرکت بیمه دانا با حضور حسن پور‬ ‫رئیس سازمان بسیج اصناف کشور‪ ،‬مجید طلیمی‬ ‫ی عالی رس��انه و فضای مجازی بسیج‪،‬‬ ‫دبیر ش��ورا ‬ ‫زمانی فرمان��ده مرکز مقاومت بس��یج وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی‪ ،‬ابراهیم کاردگ��ر مدیرعامل‬ ‫بیمه دانا‪ ،‬قاس��م نوده فراهان��ی رئیس اتاق اصناف‬ ‫تهران در محل همایش های بیمه دانا برگزار ش��د‪.‬‬ ‫ابراهیم کاردگ��ر‪ ،‬مدیرعامل بیمه دانا در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬در قالب طرح مهر دانا تالش می کنیم تا مردم‬ ‫راحت ت��ر بیمه نامه تهیه کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬طرح مهر‬ ‫دان��ا با هماهنگی بانک قرض الحس��نه مهر اقتصاد‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬هر ف��ردی بخواهد بیمه ثالث‪،‬‬ ‫بدنه یا اتش س��وزی را تا سقف ‪ ۲.۵‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران بدون کارمزد‪ ،‬سود‬ ‫و ضام��ن تس��هیالت می پ��ردازد‪ .‬کاردگر تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این طرح در چارچوب بانکداری اس�لامی به‬ ‫امضا رس��یده اس��ت‪ .‬کاردگر از گفت وگو و تفاهم با‬ ‫سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی در قالب این طرح‬ ‫خبر داد و اظهار ک��رد‪ :‬با اتاق اصناف هم مذاکراتی‬ ‫داش��تیم که مردم بتوانند راحت تر بیمه نامه تهیه‬ ‫کنن��د‪ .‬مدیرعامل بیمه دانا ادام��ه داد‪ :‬در اینده در‬ ‫نظ��ر داریم بعد از به حدنصاب رس��یدن ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫نف��ر متقاضی بیمه درمان تکمیلی اصناف را نیز در‬ ‫چارچوب طرح مهر دانا انجام دهیم‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹حمایت ویژه بانک توسعه صادرات از‬ ‫مناطق کمتر برخوردار‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گفت وگو با مدیرعامل موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسالمی‬ ‫تالش ما تربیت انسان تراز انقالب اسالمی است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ش�اپور پش�ابادی‪ :‬مدیرعامل موسس��ه فرهنگی شهدای‬ ‫موتلف��ه اس�لامی‪ ،‬تاریخچه ش��کل گیری و اص��ول و مبانی‬ ‫مدرس��ه هایی که زیرنظر این موسس��ه فعالی��ت می کنند را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حسین حائری زاده پس از سالم و درود‬ ‫به ارواح طیبه ش��هدا در معرفی خود گفت بیش از ‪ 40‬س��ال‬ ‫در جایگاهای گوناگون مدیریتی فعالیت کرده است؛ از وزارت‬ ‫بازرگانی گرفته تا شورای نگهبان‪ ،‬کمیته امداد و حزب موتلفه‬ ‫اسالمی و معاونت اداری و مالی موسسه‪ .‬او اکنون مدیرعامل‬ ‫موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسالمی است‪.‬‬ ‫حائ��ری زاده ابتدا از نح��وه و انگیزه های ورودش به عرصه‬ ‫ام��وزش و پرورش س��خن گفت و اظهارک��رد‪ :‬به عنوان یک‬ ‫روحانی زاده به حوزه تعلیم و تربیت عالقه داشته و دارم‪ .‬هیات‬ ‫امنای موسس��ه که همگی افراد ش��اخصی هستند‪ ،‬به واسطه‬ ‫شناخت بلندمدتی که نسبت به عملکرد من داشتند‪ ،‬پس از‬ ‫بررس��ی ها و مش��ورت ها این مسئولیت و امانت را به اینجانب‬ ‫سپرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹فلسفه تشکیل موسسه شهدای موتلفه اسالمی‬ ‫وی در تشریح نحوه تاسیس این موسسه گفت‪ :‬مبانی نظری‬ ‫و نطفه شکل گیری یک فعالیت فرهنگی به سال های پس از‬ ‫سال ‪ 1342‬و زندان رژیم شاه برمی گردد‪ .‬بزرگوارانی که امروز‬ ‫به نام شهدای موتلفه می شناسیم و سایر هم رزمان شان به این‬ ‫فکر افتادند تا به دیدگاه های قرانی و انگیزه های انقالبی خود‬ ‫جامه عمل بپوش��انند‪ .‬پس از ترور حس��نعلی منصور و اعدام‬ ‫جمع��ی از ان بزرگ��واران‪ ،‬و پس از انقالب‪ ،‬زنده یاد حبیب اهلل‬ ‫عسگراوالدی با پیگیری های مستمر و استجازه از رهبر معظم‬ ‫انقالب به همراه برخی دیگر از عزیزان در سال ‪ 1368‬موسسه‬ ‫فرهنگی شهدای موتلفه اسالمی را بنیان نهادند‪.‬‬ ‫در گفت و گوی‬ ‫حائری زاده در ادامه افزود‪ :‬یکی از اقدام های این موسس��ه‪،‬‬ ‫تش��کیل مدرس��ه ها و مجتمع ه��ا از پیش دبس��تانی تا پایه‬ ‫دوازدهم پسرانه و دخترانه است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ح��دود ‪2‬هزار دانش اموز در مدرس��ه های‬ ‫زیرپوش��ش موسس��ه در ته��ران پردی��س و دماوند تحصیل‬ ‫می کنند‪ .‬موسسه در شهر تهران ‪ 2‬مجتمع دارد که از سطح‬ ‫پیش دبس��تانی تا دوازدهم فعالیت می کنند‪ .‬مجتمع پردیس‬ ‫فق��ط مقطع ابتدایی را پوش��ش می ده��د و مجتمع دماوند‬ ‫از پیش دبس��تان ت��ا پایه دوازدهم‪ ،‬به ام��وزش دانش اموزان‬ ‫مشغول است‪.‬‬ ‫حائری زاده در ادامه به تشریح اصول و چشم انداز مدرسه های‬ ‫این موسس��ه پرداخت و گفت‪ :‬مدرسه های این موسسه به دو‬ ‫گروه تقسیم می شوند‪ .‬مدرسه های دولتی که از بودجه دولتی‬ ‫اس��تفاده می کنند و به طور کامل تابع مقررات دولتی هستند‬ ‫و مدرسه های غیردولتی که مردم محور هستند؛ یعنی بودجه‬ ‫انها ازس��وی مردم تامین می ش��ود و مردم در نحوه اداره ان‬ ‫نقش دارند‪ .‬به اعتقاد ما مدرسه های ما باید در راستای تربیت‬ ‫«انسان تراز انقالب اسالمی» تالش کنند‪.‬‬ ‫مبانی کار ما اصولی اس��ت که در قران کریم برای رش��د و‬ ‫تربیت یک انس��ان برشمرده ش��ده است‪ .‬فرمایشات حضرت‬ ‫امام و اموزه های مشخص رهبر معظم انقالب هم‪ ،‬دو منبع و‬ ‫سرچشمه دیگر برای ما هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ما انسان تربیت می کنیم‬ ‫حائری زاده در پاسخ این پرسش که تا چه حد توانسته اید‬ ‫اهداف این موسسه را محقق کنید‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از تفاوت های‬ ‫ما با برخی مدرسه ها این است که به جای کمیت به کیفیت‬ ‫بها می دهیم‪ .‬ما تولید افرادی که س��مت و پس��ت برجسته‬ ‫بگیرند را هنر نمی دانیم‪.‬‬ ‫هدف ما تربیت انس��ان اس��ت‪ ،‬نه تولید افراد برای تصدی‬ ‫پس��ت های صدارتی و مدیریتی‪ .‬دانش اموز ما ممکن است‬ ‫تاجر یا نجار متخصصی ش��ود‪ ،‬اما در همان صنف و ش��غل‬ ‫به راس��تی «شخصیت» به ش��مار می اید؛ انسانی گمنام اما‬ ‫دین مدار و والیت مدار‪ .‬او شاخصه های یک شخصیت واقعی‬ ‫را دارد‪ .‬او مودب به اداب و متخلق به اخالق است اما جایگاه‬ ‫ظاهری را ندارد‪ .‬فارغ التحصیالن ما برخی به درجه اجتهاد‬ ‫رس��یده اند‪ ،‬نویسنده و تهیه کننده‪ ،‬رئیس یا استاد دانشگاه‪،‬‬ ‫مدیر‪ ...‬شده اند‪.‬‬ ‫دانش اموخته یک مدرس��ه ممکن اس��ت به درجه وزارت‬ ‫برس��د یا به عن��وان نماینده به مجلس ب��رود اما چون فقط‬ ‫برای تصدی‪ ،‬تربیت ش��ده اس��ت ب��رای جامعه مایه خیر و‬ ‫برکت نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدرسه های دولتی‪ ،‬اسیر بروکراسی‬ ‫مدیرعامل موسس��ه فرهنگی ش��هدای موتلفه اس�لامی‬ ‫در بخ��ش بعدی س��خنان خ��ود به ویژگی ه��ای اموزش و‬ ‫پ��رورش غیردولت��ی و مزیت ها و توانمندی های ان اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬بخش دولتی با وجود توانمندی هایی که دارد‬ ‫و تالش های صادقانه ای که مسئوالن ان انجام می دهند به‬ ‫ناچار اسیر یکسری بروکراسی های گسترده است؛ بنابراین‬ ‫تنب��ل می ش��ود و در زم��ان و جایگاه خودش به س��رانجام‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫در بخش غیردولتی یک یا چند نفر تصمیم گیری و عمل‬ ‫می کنن��د‪ ،‬موقعیت و ش��رایط را رصد و ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫مصال��ح‪ ،‬تصمیم گیری می کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در بخش‬ ‫دولت��ی بین ح��وزه تصمیم گیری و بخ��ش اجرایی‪ ،‬فاصله‬ ‫زی��ادی وجود دارد و به همین دلیل تصمیم ها گاه ش��دنی‬ ‫نیستند یا در اجرا ناقص می مانند‪.‬‬ ‫با مدیر عامل مرکز اموزشی سوده مطرح شد‬ ‫‹ ‹هزینه دوره غیرحضوری‪ ،‬یک دهم دوره حضوری‬ ‫مدیر مرکز سوده در تشریح خالقیت ها و نواوری های این مرکز‬ ‫گفت‪ :‬تا کنون برداش��تی که از دوره های ضمن خدمت می ش��د‪،‬‬ ‫دوره های حضوری بود اما س��وده از ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماه پیش به این سمت‬ ‫حائری زاده در تکمیل س��خنان خ��ود اظهارکرد‪ :‬بعضی‬ ‫معتقدن��د بین بخش دولت��ی و غیردولتی تضاد وجود دارد‪،‬‬ ‫اما این گونه نیس��ت و به جای تضاد و رقابت‪ ،‬رفاقت وجود‬ ‫دارد؛ تعامل اس��ت و نه تقابل‪ .‬اگر مدرس��ه های غیردولتی‬ ‫به مدد مدرس��ه های دولتی نرس��ند و بخشی از کار را تقبل‬ ‫کنند‪ ،‬بخش دولتی به تنهایی نمی تواند از عهده کار براید‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬در مدرس��ه های دولتی به دلیل‬ ‫قالب ه��ا و محدودیت های��ی ک��ه وجود دارد‪ ،‬رش��د ذهنی‬ ‫دانش اموزان محدود می ش��ود‪ .‬در مدرس��ه های غیردولتی‬ ‫زمینه‪ ،‬باز اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ما در موسس��ه فرهنگی‬ ‫ش��هدای موتلفه‪ ،‬پژوهش محور عمل می کنیم یعنی عرصه‬ ‫را ب��از می گذاری��م که دانش اموز بتواند پژوهش و بررس��ی‬ ‫کن��د‪ .‬این کار هزینه بر اس��ت و بخش دولت��ی از عهده ان‬ ‫برنمی اید‪ .‬دانش اموز بخش دولتی‪ ،‬مشتاق به پژوهش است‬ ‫و والدین هم عالقه مند هس��تند اما مدرس��ه نه بودجه الزم‬ ‫را در اختی��ار دارد و ن��ه می توان��د از والدی��ن پول بخواهد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه دست مدرس��ه های غیردولتی باز است البته‬ ‫انها در چارچوب قوانین و اس��ناد باالدستی و بخشنامه های‬ ‫ام��وزش و پرورش عمل می کنند‪ ،‬اما امکان اعمال س��لیقه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چیدم�ان کالس ه�ا را ب�ه دانش ام�وزان‬ ‫ش معلمان است‬ ‫‹ ‹هدف ما بروزرسانی دان ‬ ‫وی پاس��خ این پرس��ش که برگ��زاری نمایش��گاه در این حوزه‬ ‫چه س��ودی برای نظ��ام تعلیم و تربیت کش��ور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد‬ ‫مراکز اموزش ضمن خدمت‪ ،‬انگشت ش��مار است‪ .‬نمایشگاه فرصت‬ ‫بس��یار خوبی اس��ت که این گون ه مراکز اموزشی بتوانند خودشان‬ ‫را ب��ه مدرس��ه ها معرف��ی کنند‪ ،‬زی��را یک��ی از اصلی ترین مبانی‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬تربیت معلم متخصص است‪ .‬اگر بتوانیم معلمان‬ ‫باس��واد و بروز تربیت کنی��م جامعه تعلیم و تربی��ت ما بهره مند‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬تالش داریم معلمان را براساس روش ها و رشته های‬ ‫خودمان بروزرس��انی کنی��م تا در نهایت ش��اهد یادگیری بهتر و‬ ‫عمیق تر دانش اموزان باشیم‪.‬‬ ‫وی در تکمیل س��خنان خود افزود‪ :‬به نظر می رسد استقبال از‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬بس��یار خوب باش��د اما با توجه به بازه زمانی برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬کمی زود اس��ت که بخواهیم درباره کیفیت بازدید از‬ ‫نمایشگاه قضاوت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگاه مهارت اموزی داریم‬ ‫حائ��ری زاده در ادام��ه ب��ه یک��ی از مواردی ک��ه در این‬ ‫مدرس��ه عملیاتی ش��ده‪ ،‬پرداخت و گفت‪ :‬م��ا کارگاه های‬ ‫مهارت اموزی داریم‪.‬‬ ‫مدیریت موسس��ه بر این اعتقاد اس��ت که نمره و کس��ب‬ ‫م��درک‪ ،‬کفایت نمی کن��د و دانش اموزان بای��د بتوانند به‬ ‫یکس��ری مهارت های کاربردی دس��ت یابند‪ .‬س��عی داریم‬ ‫دانش اموزان و دانش اموختگان ما دس��ت کم ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬حرفه‬ ‫کارافری��ن و درام��دزا را یاد بگیرند و از این طریق به خود و‬ ‫خانواده خود کمک کنند‪.‬‬ ‫در پایان مدیر عامل موسس��ه ش��هدای موتلفه اس�لامی‬ ‫برای تمام عزیزانی که در سرتاس��ر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در عرص��ه تعلی��م و تربیت‪ ،‬مش��تاقانه و متعهدانه فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬توفیق روزافزون‪ ،‬و ب��رای مقام عظمای والیت و‬ ‫مسئوالن خدوم طول عمر با عزت همراه با صحت و سالمت‬ ‫از خداوند متعال مسئلت کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت س��ما اریانیک‪ ،‬نماینده چند برند بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬فاطمه ش��هبازی‪ ،‬دانش اموخته دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف و مدیرعامل شرکت س��ما اریانیک ضمن بیان‬ ‫این مطلب‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هدف این برندها؛ اموزش تلفیقی‬ ‫علوم‪ ،‬ریاضی و هنر است‪ .‬این روش اموزشی به اموزش‬ ‫‪ steam‬ش��هره اس��ت‪ .‬ما با ای��ن برندها در نمایش��گاه‬ ‫فن��اوری و اموزش��ی جه��ان مانند دوبی و لندن اش��نا‬ ‫ش��دیم‪ .‬برنامه نویس��ی و رباتیک باعث می شود کودکان‬ ‫اشتیاق بیش��تری به حل مسائل نش��ان دهند‪ .‬در واقع‬ ‫برنامه نویس��ی‪ ،‬هنر حل مس��ئله را به انه��ا یاد می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در دوران مدرس��ه به انه��ا کمک می کند‬ ‫که متغیرها و مس��ئله ها را تش��خیص دهند و برای انها‬ ‫راه حل پیدا کنند‪ .‬ما واحد ا ر اند دی(تحقیق و توس��عه)‬ ‫ش��رکت را زیر نظ��ر متخصص��ان حرف��ه ای‪ ،‬راه اندازی‬ ‫کرده ایم و قصدمان این است که این محصوالت وارداتی‬ ‫را بومی س��ازی کنیم و در حال تولید یک ربات سخنگو‬ ‫هس��تیم که به طور کامل تولید داخل است و تا چند ماه‬ ‫این��ده وارد بازار خواهد ش��د‪ .‬این محص��والت در ایران‬ ‫مشابه ندارند و به همین دلیل بازار کار ما بی رقیب بوده‬ ‫و استقبال خوبی از انها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش مربی‪ ،‬رایگان است‬ ‫ش��هبازی درباره چگونگی همکاری مدرس��ه ها با این‬ ‫شرکت گفت‪ :‬مدرسه ها با خرید تعداد محدودی کیت و‬ ‫پکیج می توانند تمامی مقاطع تحصیلی را پوشش دهند‪.‬‬ ‫در حال حاضر مدرس��ه ها رباتیک برای هر سال باید یک‬ ‫‪:‬‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نرم افزاری که مشابه خارجی ندارد‬ ‫‹ ‹ربات سخنگو در دست تولید‬ ‫رفت که دوره هایش را به طور مجازی برگزار کند‪ .‬با این روش هم‬ ‫حضور مخاطبان ما راحت تر است و هم از لحاظ هزینه به سود انها‬ ‫خواهد بود‪ .‬گفتنی اس��ت که هزینه دوره های مجازی ما یک دهم‬ ‫هزینه دوره های حضوری اس��ت‪ .‬این موضوع در هیات مدیره مرکز‬ ‫س��وده موردبحث قرار گرفت و قرار ش��د تمام دوره های ما به طور‬ ‫مجازی برگزار شود‪.‬‬ ‫سپرده ایم‬ ‫حائ��ری زاده در ادام��ه این بخش از س��خنان خود افزود‪:‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در مدرس��ه های م��ا دانش اموزان چیدمان‬ ‫کالس ه��ا را تغییر می دهند‪ ،‬دکور را عوض می کنند اما در‬ ‫مدرس��ه دولتی نمی ش��ود چنین کرد‪ .‬مدرسه های دولتی‬ ‫درگیر کمبود بودجه هستند و در چنین شرایطی خالقیت‬ ‫و سهیم کردن دانش اموزان به حاشیه می رود‪.‬‬ ‫بازار به خوبی استقبال کرده است‬ ‫یک��ی از بخش ه��ای مهم نمایش��گاه دس��تاوردهای‬ ‫مدرس��ه های غیردولتی‪ ،‬صنایع اموزش��ی وابسته است‪.‬‬ ‫در حاش��یه نمایش��گاه با مدیر گروه جوان��ی که در این‬ ‫ح��وزه فعالی��ت می کند ب��ه گفت وگ��و نشس��تیم تا با‬ ‫بخش های گوناگون کارشان و خدماتی که به مدرسه ها و‬ ‫دانش اموزان ارائه می کنند‪ ،‬اشنا شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری دوره های مجازی برای ‪۳۸‬هزار نفر‬ ‫عل��ی طال��ب زاده‪ ،‬مدیر مرکز اموزش مدرس��ه نیروی انس��انی‬ ‫سوده در معرفی این مرکز و مهم ترین فعالیت های ان‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مرک��ز ام��وزش و توس��عه نیروی انس��انی س��وده دارای مجوز از‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان تهران است اما از سازمان‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬جدا اس��ت‪ .‬وظیفه این مرکز برگزاری دوره های‬ ‫ اموزشی برای معلمان و کارکنان دولت است‪ .‬این گونه مراکز چند‬ ‫س��الی است که از س��وی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‬ ‫تهران راه اندازی شده اند و تعداد انها انگشت شمار است‪ .‬هرکدام از‬ ‫انها در یک حیطه خاص مشغول به فعالیت هستند‪ .‬مرکز اموزش‬ ‫س��وده در حوزه تربیتی مش��غول به فعالیت است‪ .‬مراکز اموزشی‬ ‫دیگر در زمینه های اموزش��ی و پژوهشی‪ ،‬فنی و حرفه ای فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫طالب زاده درباره نیروی اموزش دیده در این مرکز‪ ،‬گفت‪ :‬ما یک‬ ‫ت س��ال ‪ ۹۶‬شروع به کار کردیم‬ ‫مرکز نوپ ا هس��تیم و از اردیبهش ‬ ‫اما در همین مدت به نس��بت کوتاه ب��رای ‪۳۸‬هزار نفر از معلمان‬ ‫مدرسه ها غیرانتفاعی‪ ،‬دوره های مجازی و حضوری برگزار کردیم‪.‬‬ ‫شو پرورش کل کش��ور بحث سند تحول بنیادین را به‬ ‫وزارت اموز ‬ ‫ما محول کرد که فقط در این سرفصل‪ ۳۷ ،‬هزار نفر شرکت کردند‬ ‫و به طور مجازی‪ ،‬اموزش دیدند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدرس�ه های دولت�ی و غیردولت�ی؛ ی�اور‬ ‫یکدیگرند نه رقیب‬ ‫مدیرعامل شرکت سما اریانیک در گفت وگو با‬ ‫مرکزی برای بروزرسانی معلمان‬ ‫به اعتقاد مدیرعامل مرکز اموزش��ی س��وده‪ ،‬غیرحضوری شدن‬ ‫دوره های اموزشی معلمان باعث شده هزینه ها به یک دهم کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه دس��تاوردهای مدرسه ها و مراکز‬ ‫غیردولت��ی فرصتی اس��ت ب��رای پرداختن به یک��ی از ابعاد مهم‬ ‫اموزش و پرورش؛ یعنی اموزش معلمان‪ .‬در حاش��یه نمایشگاه با‬ ‫مدیر مرکز سوده به گفت وگو نشستیم تا با کم و کیف این بخش‬ ‫مهم از نظام اموزش و پرورش کشور اشنا شویم‪.‬‬ ‫س��عی داریم دانش اموزان و دانش اموختگان ما دس��ت کم ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬حرفه‬ ‫کارافری��ن و درامدزا را یاد بگیرند و از این طریق به خود و خانواده خود‬ ‫کمک کنند‬ ‫کی��ت بخرن��د‪ ،‬یعنی برای اول دبس��تان یک کیت و هر‬ ‫س��ال کیت جدید؛ اما این ربات ها برای ‪ ۶‬تا ‪ ۱۸‬ساله ها‬ ‫قابل اس��تفاده اس��ت که خود این مس��ئله از هزینه های‬ ‫مدرس��ه کم خواهد کرد و فقط یک ب��ار کیت خریداری‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین اموزش مربیان هم رایگان است یعنی‬ ‫مدرس��ه های که از ما خرید کنن��د مربیان انها را به طور‬ ‫رایگان اموزش خواهیم داد‪ .‬پشتیبانی و خدمات دهی ما‬ ‫مادام العمر است و پس از تماس با ما‪ ،‬کارشناس شرکت‪،‬‬ ‫مسئله را پیگیری می کنند و انها پشتیبانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نصف قیمت نمونه خارجی!‬ ‫وی درب��اره زمان تربیت نیرو در مدرس��ه ها ادامه داد‪:‬‬ ‫این زمان به تخصص ان مربی بستگی دارد؛ ممکن است‬ ‫مربی مهدکودک باش��د یا مقاطع باالتر که هرکدام باید‬ ‫باتوجه به ان رده سنی خاص‪ ،‬اموزش داده شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��ما اریانی��ک در ادام��ه افزود‪:‬‬ ‫این ش��رکت به غیراز ای��ن ربات های اموزش��ی‪ ،‬نرم افزار‬ ‫«موزاب��وز» ک��ه کامل تری��ن نرم اف��زار بین المللی برای‬ ‫بردهای هوشمند بوده را طراحی کرده است‪ .‬این نرم افزار‬ ‫ترجمه به طور کامل فارس��ی دارد و قیمتی که ما عرضه‬ ‫می کنیم از س��ایت ان هم ارزان تر اس��ت‪ .‬قیمت اصلی‬ ‫این محصول ‪ ۲۰۰‬یورو (معادل ‪ ۳‬میلیون) اس��ت که ما‬ ‫ب��ا قیمت یک میلی��ون و ‪ ۴۴۰‬هزار توم��ان ان را عرضه‬ ‫ش��هبازی در تش��ریح کاربردهای ای��ن نرم افزار گفت‪:‬‬ ‫ای��ن نرم افزار برای تولید محتوا اس��تفاده می ش��ود و از‬ ‫قسمت ها گوناگونی تشکیل ش��ده است‪ .‬نرم افزار شامل‬ ‫یکس��ری ازمایشگاه های مجازی اس��ت که می تواند پایه‬ ‫تحصیل��ی کودکان را مش��خص کند و تم��ام درس ها را‬ ‫پوشش دهد‪ .‬مربیان می توانند به هر طریقی که بخواهند‬ ‫از این نرم افزار استفاده کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در ازمایشگاه‬ ‫درس علوم؛ می توان روش بس��تن مدار اینه ها را تمرین‬ ‫کرد‪ .‬همین طور یکسری بازی های اموزشی و صحنه های‬ ‫س��ه بعدی دارد که کودکان می توانند راحت تر و اسان تر‬ ‫مطالب را درک کنند و یاد بگیرند‪.‬‬ ‫ش��هبازی در ادام��ه اظهارکرد‪ :‬یک گروه بس��یار قوی‬ ‫از کارشناس��ان مدیریت‪ ،‬مهندسی صنایع‪ ،‬الکترونیک و‬ ‫مکانیک را گرد اورده ایم‪ .‬انها محصوالت را داخلی سازی‬ ‫می کنند‪ .‬محصولی که در حال تولید ان هس��تیم حتی‬ ‫مش��ابه خارج��ی هم ندارد‪ .‬گفتنی اس��ت ک��ه گروه ما‬ ‫بسیار جوان اس��ت و شرکت ما واحد فناور برتر دانشگاه‬ ‫امیرکبیر شده است‪.‬‬ ‫نرم اف��زاری که ما تولید کردیم جزء نیازهای اساس��ی‬ ‫مدرسه ها اس��ت‪ .‬این نرم افزار کامل ترین نرم افزار جهان‬ ‫و همچنین ترجمه ش��ده است و مش��ابه ان نه در داخل‬ ‫کشور و نه در خارج از کشور‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬خارج از کشور‬ ‫این نرم افزار را مشابه س��ازی کردن��د اما تنها در حد ‪۴۰‬‬ ‫درصد‪.‬‬ ‫وی در پایان درباره کیفیت برگزاری نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه این نمایشگاه از کیفیت خوبی برخوردار بود‬ ‫و در روز نخس��ت‪ ،‬استقبال خوبی ش��ده است‪ .‬امیدوارم‬ ‫در روزهای بعد‪ ،‬ش��اهد بازدید بیش��تر باشیم‪ .‬رونق این‬ ‫نمایشگاه باعث می شود سال های بعد بتوان شرکت های‬ ‫خارجی را هم دعوت کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در شانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی‬ ‫ش��انزدهمین همایش ملی تعالی س��ازمانی با حضور‬ ‫مقام��ات‪ ،‬مدیران ارش��د س��ازمان ها و متخصصان در‬ ‫مرک��ز همایش ه��ای بین الملل��ی صدا و س��یما برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬هرس��ال در برگ��زاری همایش‬ ‫مل��ی تعالی س��ازمانی‪ ،‬یکی از مس��ائل روز و مبتال به‬ ‫بنگاه ه��ای تولیدی و خدماتی کش��ور م��ورد تحلیل و‬ ‫بررسی قرار می گیرد که با توجه به شرایط فعلی کشور‬ ‫و نظرس��نجی از کارگ��روه علمی و ارزیاب��ان و فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬موضوع محوری همایش ش��انزدهم «رهبری‬ ‫س��ازمانی ب��رای تعال��ی در محی��ط ناپای��دار» تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ای��ن همایش ش��رکت ف��والد هرم��زگان موفق‬ ‫ب��ه دریاف��ت جای��زه تقدیرنام��ه تعال��ی س��ازمانی‬ ‫‪۲‬س��تاره در زمینه س��اخت و تولید ش��د ک��ه علیرضا‬ ‫کاظم��ی‪ ،‬مع��اون فناوری و توس��عه ف��والد هرمزگان‬ ‫ب��ه نیابت از این مجموع��ه این تقدیرنام��ه را دریافت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان‪-‬عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹برنامه های رشد برای گرفتن جایزه باالتر‬ ‫در حاش��یه این همای��ش علیرضا کاظم��ی‪ ،‬معاون‬ ‫فناوری و توسعه فوالد هرمزگان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فوالد هرمزگان برای دومین سال متوالی از‬ ‫همایش ملی تعالی سازمانی جایزه دریافت کرده است‬ ‫و امس��ال نیز با ‪ ۲‬پله ترقی قادر ش��ده ک��ه تقدیرنامه‬ ‫‪۲‬ستاره را دریافت کند‪.‬‬ ‫کاظمی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬فرایند حضور در‬ ‫جای��زه ارزیابی تعالی به این ش��کل اس��ت که حداقل‬ ‫معیارهای��ی که م��دل ارزیابی تعالی روی س��ایت خود‬ ‫ق��رار داده اس��ت را دارد تا براس��اس ان ارزیابی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت فوالد هرمزگان برای دریافت‬ ‫این جایزه در سال های گذشته مسیر رشد را طی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون فناوری و توس��عه فوالد هرم��زگان ادامه داد‪:‬‬ ‫برای شرکت در این همایش باید متنی به نام اظهارنامه‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان مس��یر تعالی را برای این انتخاب کرده که‬ ‫ب��ه رش��د همه جانبه و متوازن در تمامی س��طوح دس��ت پیدا کند و‬ ‫فقط معیارهای کمیت و کیفیت تولید را مالک قرار نداده اس��ت و به‬ ‫کارکنان‪ ،‬مشتریان و جامعه نیز توجه دارد‬ ‫تهیه می ک��رد که این اظهارنامه از س��وی همکاران ما‬ ‫تهیه و به دبیرخانه جایزه ملی تعالی فرس��تاده ش��ده‬ ‫اس��ت که پس از مطالعه این اظهارنام��ه زمان ارزیابی‬ ‫برای ش��رکت ها تعیین می ش��ود‪ .‬پس از انکه ارزیابان‬ ‫اش��نایی اولیه با ش��رکت پیدا کردن��د‪ ،‬در زمان بندی‬ ‫انجام ش��ده براس��اس مدل های خود‪ ،‬ارزیاب��ی الزم از‬ ‫عملکرد شرکت تهیه می شود‪.‬‬ ‫کاظم��ی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن گزارش‬ ‫پ��س از انک��ه در کارگ��روه علمی صحه گذاری ش��د‪،‬‬ ‫ب��ه دبیرخانه همایش ملی تعالی س��ازمانی فرس��تاده‬ ‫می ش��ود که درنهایت منجر به امتیازبندی ش��رکت ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت فوالد هرمزگان برای س��ال دوم‬ ‫موفق به دریافت تقدیرنامه ‪۲‬س��تاره ش��د‪ .‬کاظمی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که چه برنامه ای ب��رای ارتقای‬ ‫ش��رکت خود دارید که موفق ب��ه دریافت جایزه تعالی‬ ‫در نشست مشترک مدیران شرکت های فوالد خوزستان و فوالد اکسین‪:‬‬ ‫هدف ما دستیابی به محصول نهایی خاص است‬ ‫نشس��ت مش��ترک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ش��رکت فوالد خوزستان با‬ ‫مدیرعامل فوالد اکسین با هدف دستیابی به محصول نهایی خاص برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این نشس��ت صبح یکش��نبه ‪ ۵‬اس��فند ‪ ۹۷‬در سالن کنفرانس‬ ‫شرکت فوالد اکسین انجام شد‪.‬‬ ‫امی��ن ابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل فوالد اکس��ین در ابتدای جلس��ه ضمن خیرمقدم و‬ ‫خوش��امدگویی اظهار کرد‪ :‬برای اینکه فوالد اکس��ین را به جایگاه اصلی اش برسانیم‬ ‫درنظر داریم‪ ،‬در اینده جلسه های مشترکی را با فوالد خوزستان داشته باشیم تا بدین‬ ‫صورت با تبادل دانش فنی‪ ،‬این شرکت به لحاظ صادرات‪ ،‬تولید‪ ،‬اشتغالزایی و فناوری‬ ‫گام های موثری بردارد‪ ،‬خوشبختانه فوالد اکسین دارای نیروی های بسیار باانرژی و‬ ‫فنی است که دارای نگاه های تولیدی هستند‪ ،‬به طورقطع این ظرفیت در کنار توجه‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان می تواند به پیشبرد اهداف فوالد اکسین که همان تولید و‬ ‫س��وداوری است‪ ،‬کمک شایانی کند‪ .‬محمد کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان با‬ ‫بیان تبریک و ارزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید فوالد اکسین گفت‪ :‬در ابتدا باید‬ ‫عرض کنم تمام سرمایه و دارایی های خوزستان متعلق به این استان است‪ .‬از گذشته‬ ‫تاکنون گردش نقدینگی و پرداخت های مالیاتی فوالد خوزس��تان در همین استان‬ ‫انجام می شد و هدف ما‪ ،‬تکمیل و ارتقای دانش فنی است‪ .‬امروزه به تولید محصوالتی‬ ‫که در راه و س��اختمان کاربرد دارند بسنده کرده ایم اما با ایجاد کارگروه مشترک که‬ ‫در یکی دو روز اینده تشکیل می شود‪ ،‬سبد محصول هر دو شرکت باید بررسی شود؛‬ ‫س��بد محصولی که به عنوان ارزش افزوده‪ ،‬می تواند در راستای همکاری دو مجموعه‬ ‫بکارگیری شود‪ .‬اگر بتوانیم اسلبی که به صورت نیمه محصول صادر می شود را تبدیل‬ ‫به ورق نهایی کنیم‪ ،‬بی شک سود ان به دو شرکت خواهد رسید‪.‬‬ ‫کشانی در سخنان خود با درخواست برای ارتباط معاونان دو شرکت گفت‪ :‬با ایجاد‬ ‫هم افزایی و توانایی در تولید مشترک می توانیم موجب کاهش نرخ تمام شده شویم؛‬ ‫حضور ما در جلس��ه فوالد اکس��ین برای ایجاد کارگروه مش��ترک و برقراری ارتباط‬ ‫نزدیک در جهت رفع مش��کالت در امر صادرات‪ ،‬به ظرفیت رس��اندن فوالد اکس��ین‬ ‫خوزستان و برچیدن تولیدات کارمزدی با تکیه بر توان نیروهای مجرب و متخصص‬ ‫این شرکت است‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با اشاره به میزان تولید در سال‬ ‫این��ده اعالم کرد‪ :‬هدف ما‪ ،‬افزایش تولید نخواهد ب��ود‪ ،‬بلکه تولید ‪ ۳‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫ه��زار تن را به عنوان پایه درنظر گرفته و به س��وی تولی��د محصوالت خاص و کیفی‬ ‫حرک��ت خواهیم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از ان محصوالت خاص‪ ،‬با اس��تفاده از دیدگاه‬ ‫گروه تحقیقات و تولید‪ ،‬در بخش اسلب است که باید نیاز فوالد اکسین را با ظرفیتی‬ ‫قابل اجرا برطرف کند‪.‬‬ ‫کش��انی اظهار کرد‪ :‬نگاه ما باید یک نگاه فنی باشد‪ ،‬مباحث سیاسی و اقتصادی در‬ ‫مکان های دیگر مرور می شوند و به ارتباط میان دو شرکت مربوط نمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان در ادامه گفت‪ :‬امیدواریم همان گونه که توانس��تیم از‬ ‫گروه ملی حمایت کنیم و با مدیریت بهینه و با همکاری ش��ما عزیزان‪ ،‬س��رامد بودن‬ ‫فوالد خوزستان به عنوان یک صنعت مادر در این استان روزبه روز نمود بیشتری پیدا‬ ‫کند‪ .‬وی با اش��اره به طرح های توس��عه فوالد اکسین گفت‪ :‬در بحث توسعه نیز فوالد‬ ‫خوزستان در کنار سهامداران و اعضای هیات مدیره فوالد اکسین است‪ ،‬چراکه هدف‬ ‫ما اشتغالزایی و حمایت از صنایع پایین دستی است‪.‬‬ ‫در ادامه این جلس��ه دکتر عرفانیان‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��رکت فوالد خوزس��تان‬ ‫گفت‪ :‬ما امروز به دنبال مس��ائل فنی هس��تیم؛ همانگونه که صنعت قبل از هرگونه‬ ‫موضوع سیاسی و اقتصادی یک مسئله فنی است‪ .‬در زمینه موضوع فوالد اکسین نیز‬ ‫به این نتیجه رس��یدیم که مسئله میان این دو شرکت باید به شکل فنی حل شود‪ ،‬بر‬ ‫این اس��اس نیز نشست هایی را با سهامداران فوالد اکسین داشته ایم و تقاضای من از‬ ‫مجموعه فوالد اکسین و فوالد خوزستان این است که در فضایی فنی و کاری و به دور‬ ‫از فضای سیاس��ی دست به دست یکدیگر داده و ش��رایط را برای هر دو شرکت تغییر‬ ‫دهیم‪ .‬در ادامه این نشس��ت‪ ،‬معاونان و مدیران ش��رکت نیز با تشریح مسائل فنی به‬ ‫معرفی شرکت و توانمندی های ان پرداختند‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬فوالد اکس��ین با تولید ورق های عریض فوالدی در ابعاد‬ ‫و ضخامت های مختلف در جوار ش��رکت فوالد خوزستان قرار داشته و مواد اولیه ان‬ ‫تختال فوالدی (اسلب) بوده که در فوالد خوزستان تولید می شود‪.‬‬ ‫‪۴‬ستاره یا باالتر ش��وید‪ ،‬گفت‪ :‬برای سطوح باالتر باید‬ ‫یک سری پروژه های بهبود را تعریف کرد‪.‬‬ ‫در پروژه ه��ای بهب��ود‪ ،‬انتظ��ار م��ی رود امتی��از ما‬ ‫در دوره ه��ای بع��دی افزای��ش پی��دا کن��د ت��ا حتی‬ ‫بتوانی��م به س��طح تندی��س این همایش دس��ت پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت فوالد هرمزگان مسیر تعالی را‬ ‫برای این انتخاب کرده که به رشد همه جانبه و متوازن‬ ‫در تمامی س��طوح دس��ت پیدا کند و تنه��ا معیارهای‬ ‫کمی��ت و کیفیت تولید را مالک قرار نداده اس��ت و به‬ ‫کارکنان‪ ،‬مشتریان و جامعه نیز توجه دارد‪.‬‬ ‫دستیابی به جایزه درحقیقت جنبه فرعی این مسیر‬ ‫رشد است اما مسیر واقعی ان است که یک شرکت راه‬ ‫رش��د و توسعه را طی کند که فوالد هرمزگان با افتخار‬ ‫و ثابت قدم قصد طی کردن این مسیر را دارد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان برای‬ ‫سال دوم موفق‬ ‫به دریافت‬ ‫تقدیرنامه‬ ‫‪۲‬ستاره شد‬ ‫تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫به فوالد خوزستان رسید‬ ‫ش��انزدهمین همایش مل��ی تعالی س��ازمانی‬ ‫با حض��ور مقامات‪ ،‬مدیران ارش��د س��ازمان ها و‬ ‫متخصصان در مرکز همایش های بین المللی صدا‬ ‫و س��یما برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬امسال‬ ‫نیز سازمان ها و ش��رکت های ایرانی پس از انجام‬ ‫خودارزیابی بر اس��اس الگوی تعالی سازمانی و به‬ ‫اجرا گذاش��تن برنامه های بهبود‪ ،‬متقاضی جایزه‬ ‫ملی تعالی سازمانی در یکی از ‪ ۵‬بخش ساخت و‬ ‫تولید‪ ،‬خدمات‪ ،‬سالمت‪ ،‬اموزش و بخش عمومی‬ ‫مورد ارزیابی ق��رار گرفته اند که نتیجه و بازخورد‬ ‫ان همچون س��ال های گذش��ته در شانزدهمین‬ ‫همایش ملی تعالی سازمانی اعالم و از شرکت های‬ ‫برتر با اهدای جایزه هایی تجلیل شد‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش فوالد خوزس��تان در زمینه‬ ‫س��اخت و تولید در س��طح س��ازمان های بزرگ‪،‬‬ ‫موف��ق به دریافت تندیس زرین جایزه ملی تعالی‬ ‫سازمانی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد خوزستان پیشرو در راه توسعه‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان در ش��انزدهمین‬ ‫همای��ش مل��ی تعال��ی س��ازمانی عن��وان کرد‪:‬‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان به واسطه برخورداری از‬ ‫مناب��ع و قابلیت های ویژه ای مانند س��رمایه های‬ ‫انس��انی متخص��ص و توانمندی تولی��د همزمان‬ ‫محص��والت تخت طویل و دسترس��ی به اب های‬ ‫ازاد و برخورداری از اسکله اختصاصی و صادرات‬ ‫محصوالت باهدف توس��عه‪ ،‬توانسته باوجود تمام‬ ‫محدودیت ه��ای بین الملل��ی و داخل��ی‪ ،‬ضم��ن‬ ‫ت��اب اوری و کس��ب نتیج��ه پایدار از س��ال های‬ ‫گذش��ته تاکن��ون به اس��تفاده بهین��ه از منابع و‬ ‫قابلیت های داخلی‪ ،‬افزایش تولید و حضور موفق‬ ‫با هدف صادراتی دس��ت یابد‪ .‬محمد کشانی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرکت فوالد خوزستان با‬ ‫همکاری کل سازمان‪ ،‬ضمن عینیت بخشیدن به‬ ‫درون زا ب��ودن اقتصاد ملی با گش��ایش بازارهای‬ ‫هدف در سراس��ر جهان‪ ،‬ب��رون زا بودن اقتصاد را‬ ‫تفس��یر و الگوی موفقی از عملیاتی شدن اقتصاد‬ ‫مقاومتی را محقق کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت فوالد خوزس��تان در‬ ‫توس��عه صنعتی و اقتصادی کشور نقش محوری‬ ‫ایفا کرده و با تمرکز بر اسناد باالدستی و تحمیل‬ ‫محیط��ی ب��ا ن��گاه واقع بینانه و شفاف س��ازی به‬ ‫حرکت خود در مس��یر تعالی س��رعت بخش��یده‬ ‫اس��ت و اینک به عنوان س��ازمان س��رامد کشور‪،‬‬ ‫دارای ش��رایط دریافت تندیس زرین جایزه ملی‬ ‫تعالی سازمانی شده است‪.‬‬ ‫کش��انی ادامه داد‪ :‬فوالد خوزستان قصد دارد‬ ‫مسیر تعالی را تا انتها و با همت و تالش بیشتر طی‬ ‫کند‪ .‬کشانی در پایان ضمن قدردانی از زحمت ها‬ ‫و تالش های شبانه روزی تمام همکارانش ازجمله‬ ‫کارگران‪ ،‬کارمندان‪ ،‬تکنیسین کاران و سرپرستان‪،‬‬ ‫مدیران و معاونان و اعضای هیات مدیره شرکت‪ ،‬از‬ ‫مدیران گذشته فوالد خوزستان نیز قدردانی کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فوالد هرمزگان تقدیرنامه ‪ ۲‬ستاره تعالی سازمانی را گرفت‬ ‫بی اعتمادی‬ ‫تقاضا به ثبات‬ ‫بازار‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫ب��ازار میلگ��رد اجدار‪ ،‬خ��ارج از بورس‬ ‫کاال از کنت��رل به مرات��ب ضعیف ت��ری‬ ‫برخوردار است و التهاب ان همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫انچه مس��لم اس��ت‪ ،‬چند روزی اس��ت‬ ‫هجوم تقاضا در بورس کاال به واسطه سقف‬ ‫ب��از رقابتی‪ ،‬در کنار فش��ار روانی التهابات‬ ‫ارزی‪ ،‬کف سازی های جدید می کند‪.‬‬ ‫در ادامه این فرایند بازار خارج از بورس‬ ‫کاال که بیشتر در دست برخی از بنکداران‬ ‫و تولیدکنن��دگان بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫این کف س��ازی ها را بسط داده و دوباره باال‬ ‫می برن��د و این رویه با کمک نقدینگی های‬ ‫سرگردان و التهاب افرینی هایی که در حوزه‬ ‫ارزی کش��ور به وجود امده اس��ت؛ تقویت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در این میان اصلی ترین عاملی که از این‬ ‫فراین��د حمایت می کند‪ ،‬بحث بی اعتمادی‬ ‫کامل تقاضا به ثبات ب��ازار اینده کاالیی و‬ ‫ارزی در ‪ ۲‬جهت ترس از افزایش قیمت های‬ ‫بیش��تر برای مصرف کننده واقعی و تالش‬ ‫برای نوس��ان گیری و کسب سود از طریق‬ ‫سفته بازی ها اس��ت که زمینه بی اعتمادی‬ ‫ب��ه عنوان بزرگ ترین اس��یب به بازارهای‬ ‫کاالی��ی در س��ال ج��اری را ایج��اد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یک��ی از عجیب تری��ن اقدامات امس��ال‪،‬‬ ‫مش��اهده تض��اد در جبهه گیری ه��ای‬ ‫وزارتخان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در دو‬ ‫ب��ازه متف��اوت زمانی بوده اس��ت؛ در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال‪ ،‬در چند ماه ابتدایی تکیه‬ ‫ب��ر دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی در جهت حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنن��ده نهایی ب��ود که با‬ ‫راهکاره��ای نه چندان کارب��ردی ضررهای‬ ‫کالن��ی را به منافع برخی از تولیدکنندگان‬ ‫و بیت المال وارد کرد‪.‬‬ ‫در تابس��تان ب��رای کنت��رل ب��ازار‬ ‫افسارگس��یخته ف��والد در اوج التهاب��ات‬ ‫(وضعیتی شبیه این روزها)؛ دولت مصوبات‬ ‫و ش��یوه نامه هایی را به منظ��ور تنظیم بازار‬ ‫فوالد صادر ک��رد تا روند بازار داخلی را در‬ ‫ادام��ه راه و متاثر از این کنترل‪ ،‬کاهش��ی‬ ‫کند‪ ،‬از س��وی دیگر موجب��ات نارضایتی و‬ ‫مقاوم��ت فوالدس��ازان را فراه��م کرد که‬ ‫درنهای��ت منجر به رانت ه��ای کالن برای‬ ‫برخ��ی ش��د اما ب��ا تغیی��ر وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و ظهور ش��یوه نامه جدید‬ ‫ب��ا موضع گیری متضاد در جهت حمایت از‬ ‫فوالدسازان و نگاه به نرخ های دریای سیاه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درنهای��ت این ش��یوه نامه جدید در کنار‬ ‫س��ایر دالیل بنیادین اثرگ��ذار‪ ،‬بازار کار را‬ ‫به اینجا رس��اند که میلگ��رد اجدار ‪۳۳۰۰‬‬ ‫تومانی انتهای اذر به حدود ‪ ۴۷۵۰‬تومانی‬ ‫امروز در بازار خارج از بورس کاال یا افزایش‬ ‫حدود ‪۴۴‬درصدی رسیده است‪.‬‬ ‫اینکه کدام ش��یوه نامه بجا یا کجای کار‬ ‫درس��ت یا نادرست بوده اس��ت‪ ،‬احتیاج به‬ ‫یک کارگروه تخصص��ی بی طرف دارد ولی‬ ‫جدا از ای��ن مباحث‪ ،‬به نظر می رس��د عزم‬ ‫ج��دی در رویاروی��ی با س��نگ اندازی های‬ ‫امریکا درباره تاثیرات ان بر حوزه های ارزی‬ ‫کشور و به دنبال ان حوزه های کاالیی بین‬ ‫برخی مسئوالن دیده نمی شود‪.‬‬ ‫همچن��ان در برخ��ی از الیه ه��ای‬ ‫تصمیم گیری‪ ،‬ش��اهد هس��تیم که باوجود‬ ‫تاکید رهبر معظم انقالب‪ ،‬متاسفانه برخی از‬ ‫متغیرهای داخلی همچنان بر پایه شاخص‬ ‫دالری تعیین تکلی��ف می ش��وند و ت�لاش‬ ‫جدی درباره فاصله گرفتن از ش��اخص های‬ ‫دالری در حوزه ه��ای کاالیی داخلی دیده‬ ‫نمی شود و تا زمانی که شاخص های دالری‬ ‫برای ب��ازار داخل��ی تعیین تکلی��ف کنند‪،‬‬ ‫وضع همین اس��ت و روال همین و شایدم‬ ‫بدتر‪. ...‬‬ ‫س��خت اس��ت که باورها و اموخته های‬ ‫درس های اقتصاد بین الملل در رویارویی با‬ ‫چالش های کش��ورمان در مقابله با صاحب‬ ‫دالری که اقتص��اد جهانی را در درس های‬ ‫دانش��گاهی ما تعریف کرده‪ ،‬کنار بگذاریم‬ ‫و فکر چ��اره مقاوم س��ازی در رویارویی یا‬ ‫مبارزه رودررو با صاحب دالر باش��یم و اگر‬ ‫اراده ب��ر اس��تقالل و برائت از دالر باش��د‪،‬‬ ‫چنانچ��ه م��ردم و مس��ئوالن بخواهند؛ به‬ ‫همت نخبگان دلسوز شدنی است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫قدرت صنعت نفت‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر‬ ‫اشفتگی اقلیمی‬ ‫نگرانی سازمان‬ ‫هواشناسی‬ ‫سرپرس��ت پژوهش��کده اقلیم شناسی وضع‬ ‫ب��ارش و دمای ایران در ط��ول ‪ ۳‬ماه اینده را‬ ‫در مح��دوده نرمال و تا ح��دی بیش از نرمال‬ ‫پیش بین��ی ک��رد و نس��بت به اش��فتگی های‬ ‫اقلیمی در کش��ور اب��راز نگرانی ک��رد‪ .‬ایمان‬ ‫بابائیان به ایس��نا گفت‪ :‬پیش بینی می شود که‬ ‫در دوره ‪ ۳‬اسفند ‪ ۱۳۹۷‬تا اردیبهشت ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫بارش ها نس��بت ب��ه میانگین بلندم��دت‪ ،‬در‬ ‫محدوده نرمال تا قدری بیشتر از نرمال‪ ،‬به ویژه‬ ‫در نیمه شمالی و شرقی کشور باشد‪ .‬وی درباره‬ ‫جزئیات بارش��ی کشور در ماه جاری گفت‪ :‬در‬ ‫اخرین ماه از س��ال ‪ ۹۷‬انتظار می رود مس��یر‬ ‫عبور سامانه های بارشی به طور عمده متمرکز‬ ‫ب��ر نیمه ش��مالی کش��ور باش��د و در مناطق‬ ‫جنوب غرب��ی‪ ،‬ب��ارش در مح��دوده نرمال تا‬ ‫کمتر از نرمال قرار گیرد‪ .‬سرپرست پژوهشکده‬ ‫اقلیم شناسی درباره شرایط دمایی کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دمای کش��ور در دوره ‪ ۳‬ماهه اسفند ‪۹۷‬‬ ‫تا اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در محدوده نرمال نسبت به‬ ‫میانگین بلندمدت پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته بابائیان‪ ،‬در اس��فن د به اس��تثنای مناطق‬ ‫شمالی و مرکزی کش��ور‪ ،‬در سایر مناطق دما‬ ‫در محدوده نرمال تا یک درجه کمتر از نرمال‬ ‫مورد انتظار اس��ت‪ .‬این اقلیم ش��ناس در ادامه‬ ‫با اش��اره به اینکه بر اس��اس میانگین اقلیمی‪،‬‬ ‫میزان بارش کشور در دوره زمانی اول مهر (اول‬ ‫س��ال زراعی) تا ‪ ۳۰‬بهم��ن ‪ ۱۳۰.۸ ،‬میلی متر‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که امسال در‬ ‫این بازه زمانی‪ ،‬میزان بارندگی کش��ور ‪۱۶۶.۶‬‬ ‫میلی متر ثبت شده است و در مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۵۹.۹‬میلی متر بارش در سطح کشور‬ ‫رخ داده بود که نش��ان دهنده افزایش ‪ ۲۷.۳‬و‬ ‫‪ ۱۷۸.۱‬درصدی بارش امس��ال در مقایس��ه با‬ ‫دوره بلندمدت و سال گذشته است‪ .‬بابائیان با‬ ‫اشاره به یک نکته مهم درباره بارش های اخیر‬ ‫کشور‪ ،‬این طور توضیح داد که با وجود افزایش‬ ‫بارش کشور تاکنون بیشتر استان های واقع در‬ ‫جنوب و جنوب ش��رق کش��ور تا پایان دی با‬ ‫کاهش بارش بین ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۸۵‬درصدی روبه رو‬ ‫بوده اند‪ .‬چنین ش��رایطی نشان از افزایش روند‬ ‫اشفتگی های اقلیمی کش��ور به ویژه در زمینه‬ ‫متغی��ر «بارش» را دارد ک��ه انتظار می رود در‬ ‫ش��رایط گرمایش جهانی موج��ود‪ ،‬کم و بیش‬ ‫تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫پارس جنوبی برگ برنده ایران در بازار جهانی صادرات گاز‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مس�عود قربانی‪ -‬کارش�ناس اقتص�اد‪ :‬ایا‬ ‫می دانید از ‪ ۱۱‬ش��رکت پاالیش��ی و نفتی سود ده‬ ‫و ‪ ۱۷‬پتروش��یمی سودده و ‪ ۳‬ش��رکت شیمیایی‬ ‫س��ودده که س��هام انها در بورس ایران ارائه ش��ده‬ ‫است‪ ،‬درامدهای س��ال ‪ ۹۷‬و سود تعدیلی خالص‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬چقدر اس��ت؟ جم��ع درام��د این ‪۳۱‬‬ ‫ش��رکت در س��ال ‪ ۹۷‬مع��ادل ‪ ۱۶۱۳۳۵‬میلیارد‬ ‫تومان س��ود خالص یک ساله ‪ ۴۲۰۰۰ :۹۷‬میلیارد‬ ‫تومان( حدود یک سوم فروش نفت در بودجه سال‬ ‫‪ )۹۸‬بوده است‪ .‬برای درک بهتر این ارقام باید گفت‬ ‫که از ‪ ۳۱۳‬شرکت سودده بورسی که جمع‪۸۶۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان س��ود خالص در سال ‪ ۹۷‬شناسایی‬ ‫کرده اند‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬درصد این س��ود فقط مربوط‬ ‫به ‪ ۳۱‬شرکت در زمینه های پاالیش و پتروشیمی‬ ‫و ش��یمیایی اس��ت‪ .‬می بینیم که قدرت اقتصادی‬ ‫بس��یار باال و متراکمی در این صنعت نهفته اس��ت‬ ‫که س��ود خالص انها حدود یک س��وم‪ ،‬رقم فروش‬ ‫نفت در س��ال ‪ ۹۸‬اس��ت‪ .‬این صنایع از یک طرف‬ ‫نش��ان دهنده تولید ارزش اضافه در کشور است و‬ ‫نقط ه مثبتی تلقی می شود اما از طرف دیگر‪ ،‬نشان‬ ‫از تمرکز بس��یار باالی ثروت در دستان گروه هایی‬ ‫ق چه‬ ‫خ��اص دارد که معلوم نیس��ت به ط��ور دقی ‬ ‫مقدار از این ثروت ملی در ایجاد اشتغال و رفع فقر‬ ‫و کاهش بیکاری و پر کردن شکاف عمیق طبقاتی‬ ‫در کشور به کار گرفته شده است‪ .‬ضروری است که‬ ‫مجلس با نگاهی کالن به این صنایع‪ ،‬انها را وادار به‬ ‫شفاف س��ازی بیشتر کند تا مردم از میزان خدمات‬ ‫اجتماعی و اقتصادی این صنایع اگاه شوند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این صنایع از میزان باالی یارانه های بسیار‬ ‫ارزان قیمت دولتی اس��تفاده می کنن��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ضروری است که متناسب با استفاده از منابع ملی‪،‬‬ ‫خدمات اجتماع��ی و اقتصادی انها نیز برای مردم‬ ‫روش��ن شود‪ .‬در کنار ارائه امار پیش گفته می توان‬ ‫صنایع معدنی مانند فوالدی ها و س��یمانی ها را هم‬ ‫مورد بررس��ی قرار داد و ضرورت نظارت دقیق تر و‬ ‫شفاف سازی را به نمایندگان مجلس گوشزد کرد‪.‬‬ ‫پرس��ش مهمی نیز در این زمینه وج��ود دارد که‬ ‫چه مقدار از این س��ود هنگفت به انباشت سرمایه‬ ‫در کش��ور و افزایش ت��وان تولید ملی به کار گرفته‬ ‫می ش��ود؟ چه میزان از این سود هنگفت از کشور‬ ‫خارج می شود؟ مرجع اصلی پاسخ به این پرسش ها‬ ‫کیست؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران اکنون‬ ‫حدود ‪۱.۵‬‬ ‫درصد بازار‬ ‫جهانی صادرات‬ ‫گاز را در اختیار‬ ‫دارد اما با توجه‬ ‫به ذخایر فراوان‬ ‫گازی و موقعیت‬ ‫استراتژیک‪،‬‬ ‫توان افزایش‬ ‫سهم خود‬ ‫در بازارهای‬ ‫منطقه ای و‬ ‫بین المللی گاز را‬ ‫دارد‬ ‫ایران که تا چند س��ال پیش با معضل قطع گاز بخش‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬صنایع و پتروش��یمی روبه رو ب��ود‪ ،‬اکنون به‬ ‫پشتوانه توسعه پارس جنوبی و افزایش تولید گاز ضمن‬ ‫رف��ع نیاز داخل‪ ،‬اماده نقش افرینی بیش��تر در صادرات‬ ‫گاز و کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬تا پیش از اس��تقرار دولت یازدهم‪،‬‬ ‫معض��ل کمبود گاز گریبان بخ��ش خانگی و صنعتی را‬ ‫در روزهای س��رد س��ال می گرفت به طوری که ش��اهد‬ ‫قطع گاز در مناطق سردس��یر و قطع گاز صنایع بزرگ‬ ‫و پتروشیمی ها بودی م اما پس از تمرکز بر توسعه پارس‬ ‫جنوبی‪ ،‬میزان تولید گاز کش��ور افزایش یافت و معضل‬ ‫کمبود گاز رنگ باخت‪.‬‬ ‫مجموع تولید روزانه گاز کشور امروز به بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب در روز رسیده که فراتر از نیاز داخلی‬ ‫است و حتی امکان براورده کردن حجم قابل توجهی از‬ ‫نیاز کشورهای همسایه به گاز را نیز دارد‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود با راه ان��دازی همه فازهای پارس‬ ‫جنوبی‪ ،‬تولید گاز کشور به یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب در روز افزای��ش پیدا کند ک��ه این موضوع‬ ‫مصرف کنندگان بزرگ گاز مانند اروپا و ش��به قاره هند‬ ‫را ب��ه تکاپو انداخته تا بخش��ی از نی��از خود را از طریق‬ ‫ایران تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت رکورد تولید روزانه‬ ‫تولید گاز از ‪ ۱۰‬فاز نخس��ت پارس جنوبی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬نزدیک ب��ه ‪ ۲۸۵‬میلیون مترمکعب بود که پس‬ ‫از روی کار امدن دولت یازدهم و شتاب در روند توسعه‬ ‫این می��دان‪ ،‬حجم تولی��د گاز از این میدان مش��ترک‬ ‫افزایش قابل توجهی یافت‪.‬‬ ‫اکن��ون تولید گاز از این میدان از روزانه ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب فراتر رفته که عالوه بر رفع نیاز داخل‪ ،‬باعث‬ ‫پیشی گرفتن از قطر در برداشت از این میدان نیز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران در جمع بزرگان گاز دنیا‬ ‫بر اساس گزارش ساالنه شرکت بریتیش پترولیوم (‪)BP‬‬ ‫در پای��ان س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی(‪ ،)۹5-۹6‬ای��ران از‬ ‫نظ��ر حجم ذخای��ر گاز با دارا ب��ودن ‪ ۳۳.۲۰۰‬تریلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز پس از روس��یه در مقام دوم جهان قرار‬ ‫دارد و س��همی معادل ‪ ۱۷.۲‬درصد از ذخایر گازی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫همچنین ایران با تولید س��االنه ‪ ۲۲۳‬میلیارد و ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب گاز پس از امریکا و روس��یه در رتبه‬ ‫تولید گاز از ‪ ۱۰‬فاز نخس��ت پارس جنوبی در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬نزدیک به‬ ‫‪ ۲۸۵‬میلیون مترمکع��ب بود‪ .‬اکنون تولید گاز از این میدان از روزانه‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی��ون مترمکعب فراتر رفته ک��ه عالوه بر رفع نیاز داخل‪ ،‬باعث‬ ‫پیشی گرفتن از قطر در برداشت از این میدان نیز شده است‬ ‫س��وم کش��ورهای تولیدکننده گاز جهان قرار دارد و در‬ ‫این زمینه سهم ‪ ۶.۱‬درصدی را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در جست وجوی سهم ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫ایران اکنون حدود ‪ ۱.۵‬درص��د بازار جهانی صادرات‬ ‫گاز را در اختیار دار د اما با توجه به ذخایر فراوان گازی‬ ‫و موقعیت اس��تراتژیک‪ ،‬ت��وان افزایش س��هم خود در‬ ‫بازارهای منطقه ای و بین المللی گاز را دارد‪.‬‬ ‫تهران تالش می کند با بسترسازی برای صادرات گاز‪،‬‬ ‫س��هم خود از بازار جهان��ی گاز را به حداقل ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬صادرات روزانه ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز در برنامه شش��م توسعه هدف گذاری شده که البته‬ ‫اولوی��ت بازار صادراتی گاز ایران‪ ،‬کش��ورهای همس��ایه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقص��د بع��دی ص��ادرات گاز قاره اروپاس��ت؛ پس از‬ ‫افزای��ش تولید گاز کش��ور‪ ،‬امکان صادرات س��االنه ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد مترمکعب گاز به اروپا وجود خواهد داش��ت‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬ایران در نظر دارد در بلند مدت‪ ،‬سهمی از‬ ‫بازار انرژی این قاره را در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارهای صادرات گاز ایران‬ ‫ب��ا وجود برخورداری کش��ورمان از بزرگ ترین ذخایر‬ ‫گازی دنی��ا تاکنون ب��ه دلیل کمبود تولی��د در داخل‪،‬‬ ‫تحریم و وجود مش��کل در مناس��بات بین المللی‪ ،‬ایران‬ ‫نتوانس��ته ان گونه که شایسته اس��ت اقدام به صادرات‬ ‫گاز کند‪.‬‬ ‫خط لوله و ال ان جی (گاز طبیعی مایع شده) مهم ترین‬ ‫روش های صادرات گاز هس��تند که ایران تاکنون موفق‬ ‫به صادرات از طریق خط لوله شده است‪.‬‬ ‫صادرات از طریق ال ان جی به تاسیسات و فناوری های‬ ‫پیشرفته ای نیاز دارد که در انحصار کشورهای محدودی‬ ‫اس��ت که به عل��ت تحریم تاکنون نتوانس��ته ایم به انها‬ ‫دسترس��ی پیدا کنیم‪ .‬مهم تری��ن بازارهای صادرات گاز‬ ‫ایران اکنون ترکیه و عراق هستند؛ جمهوری اذربایجان‬ ‫و ارمنستان نیز حجم اندکی گاز خریداری می کنند‪.‬‬ ‫صنعت برق کشور زیانده شده است‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫دف��اع از مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اضافه ش��دن‬ ‫ماهانه ‪ ۳۰۰‬تومان به قب��وض برق و گاز واحدهای‬ ‫مس��کونی‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی با نگاه عوام فریبانه درصدد‬ ‫ثابت نگه داشتن نرخ انرژی هستند‪.‬‬ ‫عل��ی بختیار در تحلیل مصوب��ه اخیر مجلس در‬ ‫زمینه اضافه ش��دن ماهان��ه ‪ ۳۰۰‬تومان به قبوض‬ ‫برق و گاز واحدهای مس��کونی در پی بررسی الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬به خانه ملت گفت‪ :‬بهترین نحوه‬ ‫افزایش نرخ حامل های انرژی در قانون برنامه توسعه‬ ‫دوم و س��وم با افزایش به ترتیب ‪ ۲۰‬و ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫اتفاق افتاده و باید بدترین نوع این افزایش قیمت را‬ ‫به صورت جهش��ی دانست چراکه تاثیرات منفی بر‬ ‫شاخص های کالن اقتصادی ازجمله تورم می گذارد‬ ‫در حال��ی که اقتص��اد ایران توان افزایش جهش��ی‬ ‫قیمت ها را ندارد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬افرادی با نگاه عوام فریبانه‬ ‫درصدد ثابت نگه داش��تن نرخ انرژی هستند اما این‬ ‫کار منجر به افزایش به یکباره قیمت ش��ده و فشار‬ ‫بسیاری را به لحاظ اقتصادی به جامعه وارد می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هر تصمیمی باید بر اس��اس‬ ‫مطالعات عمیق و دقیق انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬هر ‪ ۱۰۰‬در ص��د افزایش قیم��ت بنزین‪۴ ،‬‬ ‫درص��د بر تورم تاثیر می گ��ذارد و اگر قیمت بنزین‬ ‫ب��ه یکباره از ‪ ۱۰۰۰‬تومان به ‪ ۵۰۰۰‬تومان برس��د‬ ‫به یقین ‪ ۲۰‬درص��د به نرخ ت��ورم می افزاید‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬نباید تصمیم احساس��ی گرف��ت و باید پذیرفت‬ ‫بهتری��ن افزایش نرخ قیمت ه��ا افزایش تدریجی و‬ ‫متناسب با نرخ تورم است‪.‬‬ ‫بختیار ب��ا بیان اینکه صنعت برق کش��ور زیانده‬ ‫شده چراکه افزایش قیمت تمام شده تولید با قیمت‬ ‫ت برای نوسازی‬ ‫فروش تناس��ب ندارد‪ ،‬معتقد اس�� ‬ ‫و افزای��ش بازده نیروگاه های برق و رس��اندن ان از‬ ‫‪ ۳۷‬ب��ه ‪ ۶۰‬درصد و پرداخ��ت مطالبات پیمانکاران‬ ‫ک��ه فوق العاده باال رفته باید تصمیم های همه جانبه‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم هش��دار دارد‪:‬‬ ‫اگر تصمیم های درس��ت اتخاذ نشود تابستان سال‬ ‫اینده ب��ا خاموش��ی های بس��یار رو ب��ه رو خواهیم‬ ‫بود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬باید در تصمیم های مس��ائل کالن‬ ‫اقتصادی کش��ور و پیش��رفت صنعتی را نیز در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اعتقاد به اینکه نباید اش��تباه های گذش��ته را تکرار‬ ‫کرد چراکه اگر دولت در س��ال های گذشته نرخ ارز‬ ‫را به تناسب افزایش می داد به یقین اکنون با چنین‬ ‫تورمی رو به رو نبودیم‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع درباره نحوه‬ ‫افزایش انرژی های همچون برق‪ ،‬گاز و اب نیز صدق‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اکن��ون روزانه به طور میانگین ‪ ۳۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز به ترکیه صادر می ش��ود‪ ،‬میزان متوس��ط صادرات‬ ‫گاز به عراق نیز روزانه ‪ ۱۵‬میلیون مترمکعب اس��ت که‬ ‫بر اساس توافق های حاصل ش��ده در سال های ا ینده به‬ ‫روزانه ‪ ۴۰‬میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫میانگین صادرات گاز ایران به ارمنستان یک میلیون‬ ‫مترمکع��ب در روز اس��ت ک��ه در ازای ان برق دریافت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫گاز به دو شیوه به جمهوری اذربایجان صادر می شود؛‬ ‫در ش��یوه نخس��ت‪ ،‬حدود یک میلی��ون مترمکعب گاز‬ ‫از جمه��وری اذربایجان به منطق��ه خودمختار نخجوان‬ ‫معاوضه (سواپ) می ش��ود و در شیوه دوم‪ ،‬یک شرکت‬ ‫ایران��ی در ترکمنس��تان گاز را خری��داری ک��رده و در‬ ‫جمهوری اذربایج��ان به میزان ‪ ۶‬میلیون مترمکعب در‬ ‫روز می فروشد که البته اکنون متوقف است‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬شماری از کش��ورهای اروپایی از‬ ‫جمله گرجستان‪ ،‬بلغارستان و یونان درخواست واردات‬ ‫گاز از ای��ران را مطرح کرده اند ک��ه البته تاکنون نهایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ایران خط لوله صادرات گاز به پاکستان را ساخت ه اما‬ ‫پاکس��تان برای تکمیل خط لوله در خاک خود اقدامی‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫مطالع��ات مربوط به ص��ادرات گاز به عم��ان نیز در‬ ‫ح��ال انجام اس��ت که پیش بینی می ش��ود تا ‪ ۳‬س��ال‬ ‫اینده به نتیجه برس��د‪ .‬کویت‪ ،‬امارات‪ ،‬گرجستان‪ ،‬هند‬ ‫و افغانس��تان از دیگر کشورهایی هستند که درخواست‬ ‫خ��ود برای واردات گاز از ایران را مطرح کرده اند و حتی‬ ‫مذاکراتی نیز انجام شده اما هنوز نهایی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش ص�ادرات گاز در تقوی�ت ق�درت‬ ‫منطقه ای ایران‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ذخایر بی ش��مار گازی در کش��ورمان و‬ ‫همچنین نیاز کشورهای منطقه و اروپا به گاز‪ ،‬فرصت ها‬ ‫و ظرفیت های گس��ترده ای برای افزای��ش صادرات این‬ ‫کاالی استراتژیک وجود دارد که باید از ان بهره گرفت‪.‬‬ ‫ای��ران اکنون به لطف توس��عه فازهای پارس جنوبی‪،‬‬ ‫کمبودی در داخل ندارد و نیاز همه بخش ها و صنایع به‬ ‫گاز تامین ش��ده است‪ ،‬گاز مازاد می تواند برای صادرات‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫تهران می تواند از طریق صادرات گاز‪ ،‬قدرت سیاس��ی‬ ‫و اقتص��ادی خ��ود را در ابعاد منطق��ه ای و بین المللی‬ ‫تقویت کند و جایگاه خود را در مناسبات جهانی تحکیم‬ ‫ببخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹گام های پایانی توسعه پارس جنوبی‬ ‫ی گس��ترده ترین می��دان گازی‬ ‫منطق��ه پارس جنوب ‬ ‫جهان را در خود جای داده که بین ایران و قطر مشترک‬ ‫اس��ت‪ .‬این می��دان گازی روی خط م��رزی و در فاصله‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۶۹‬با حفر نخستین چاه اکتشافی در این‬ ‫میدان و بر اساس نتایج حاصل از لرزه نگاری‪ ،‬وجود گاز‬ ‫تایید شد‪ .‬س��هم ایران از این میدان ‪ ۹۷۰۰‬کیلومتری‪،‬‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫در بخش ایرانی ای��ن میدان‪ ،‬ذخیره گاز ‪ ۱۴‬تریلیون‬ ‫مترمکعب گاز به همراه ‪ ۱۸‬میلیارد بشکه میعانات گازی‬ ‫اس��ت که ‪ ۸‬درص��د کل گاز دنیا و نزدی��ک به نیمی از‬ ‫ذخایر گاز کشور را شامل می شود‪.‬‬ ‫مرحله نخست فعالیت های توسعه ای در پارس جنوبی‬ ‫رو به پایان است‪ ،‬بیشتر فازهای این میدان بزرگ گازی‬ ‫راه اندازی شده یا در مرحله بهره برداری قرار گرفته اند‪ .‬با‬ ‫بهره برداری کامل از فاز ‪ ۱۴‬در س��ال اینده‪ ،‬تنها بخش‬ ‫باقی مانده توس��عه در پارس جنوب��ی به فاز ‪ ۱۱‬محدود‬ ‫خواهد شد‪ .‬البته با توجه به افت فشار در پارس جنوبی‬ ‫قرار اس��ت طرح تقویت فشار چاه های این میدان گازی‬ ‫به اجرا گذاشته شود که مربوط به سال های ا ینده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬فاز اماده بهره برداری‬ ‫فازه��ای ‪ ۱۳‬و ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬پارس جنوبی قرار اس��ت در‬ ‫روزهای ا ینده با حضور رئیس جمهوری گشایش می یابد ‪.‬‬ ‫طرح توس��عه فاز ‪ ۱۳‬پارس جنوبی ب��رای تولید ‪۵۶‬‬ ‫میلیون متر مکعب گاز غنی از میدان مش��ترک و تولید‬ ‫روزان��ه ‪ ۵۰‬میلی��ون مترمکعب گاز مت��ان‪ ۲۹۰۰ ،‬تن‬ ‫گاز مایع (ال پی ج��ی)‪ ۲۷۵۰ ،‬تن اتان‪ ۷۵ ،‬هزار بش��که‬ ‫میعانات گازی و ‪ ۴۰۰‬تن گوگرد طراحی شده است‪.‬‬ ‫طرح توسعه فازهای ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬پارس جنوبی نیز برای‬ ‫تولی��د روزان��ه ‪ ۵۶‬میلیون متر مکع��ب گاز ترش از این‬ ‫میدان مش��ترک و تولید روزان��ه ‪ ۵۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫گاز متان انجام شده است‪.‬‬ ‫پروژه های بزرگ نفت و گاز امسال ‪ ۳‬برابر می شوند‬ ‫بر اس��اس پیش بینی محققان‪ ،‬تایید پروژه ب��رای پروژه های نفت و گاز‬ ‫مرسوم ممکن است امسال از نظر حجمی ‪ ۳‬برابر شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬پژوهش��گران ش��رکت «ریس��تاد ان��رژی» اعالم‬ ‫کردن��د بدون لحاظ کردن هزینه در صنعت ش��یل و چش��م انداز محدود‬ ‫نف��ت و گاز‪ ،‬انتظ��ار می رود س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی معادل‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۶‬میلی��ارد بش��که نفت را در س��ال جاری می�لادی ازاد کند‬ ‫ک��ه باالت��ر از معادل ‪ ۱۶‬میلیارد بش��که نفت در س��ال گذش��ته خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سال ها مقررات سختگیرانه در زمینه هزینه از سوی اپراتورها‪ ،‬هزینه های‬ ‫پایین تر و قیمت های باالتر به اوج گیری هزینه در بخش باالدس��تی کمک‬ ‫ک��رده اس��ت در حالی ک��ه پس از ری��زش قیمت نفت از ‪ ۵‬س��ال پیش‪،‬‬ ‫میلیاردها دالر پروژه مسکوت شده بود‪.‬‬ ‫بیشتر پروژه های جدیدی که برنامه ریزی شده اند‪ ،‬کارخانه های ال ان جی‬ ‫با ظرفیت معادل چند میلیارد بش��که نفت مانن��د ال ان جی موزامبیک و‬ ‫پروژه ارکتیک روسیه هستند‪.‬‬ ‫توس��عه ال ان ج��ی در قطر و پاپوا گین��ه نو نیز منتظر س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارجی اس��ت در حالی که پروژه های نفتی اب های عمیق در‬ ‫برزیل‪ ،‬گویان و نروژ نیز وجود دارند‪.‬‬ ‫انتظار می رود عربستان سعودی نیز ‪ ۳‬پروژه فراساحلی بزرگ را تصویب‬ ‫مجموع حدود یک پنجم از حجم س��رمایه گذاری مس��تقیم‬ ‫ ‬ ‫کند ک��ه در‬ ‫خارج��ی جهانی در س��ال جاری می�لادی را به خ��ود اختصاص خواهند‬ ‫داد‪.‬‬ ‫قانون توزیع عادالنه اب رعایت شود‬ ‫معاون اب و ابفای وزارت نیرو گفت‪ :‬الزم است مدیریت در حوزه اب با تدبیر انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬به این معنا که باید توازنی به منظور رعایت حقابه ها در کش��ور برقرار و قانون‬ ‫توزیع عادالنه اب رعایت شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید روش و منشی پیش بینی کرد تا مسائل‬ ‫این حوزه برطرف ش��ود‪ .‬به گزارش پاون‪ ،‬قاس��م تقی زاده خامس��ی در ایین معارفه‬ ‫مدیرعامل جدید ش��رکت اب منطقه ای چهارمحال و بختیاری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موضوع‬ ‫اب بس��یار مهم است و توجه ویژه ای در این دولت از سوی رهبری و رئیس جمهوری‬ ‫به این موضوع شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به مهم بودن این موضوع باید برای اینده برنامه ای داشته باشیم‬ ‫و مصرف بهینه را مدنظر قرار دهیم‪ .‬تقی زاده خامسی با اشاره به اینکه همه باید باور‬ ‫کنیم که کشور کم ابی هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سال هاست مشهد از کم ابی رنج می برد‬ ‫و در روس��تاهای ان منطقه زمین بدون اب بی ارزش است‪ .‬از این رو‪ ،‬وضعیت منابع‬ ‫ابی در کش��ور مطلوب نیس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬الزم اس��ت مدیریت در حوزه اب با تدبیر‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬به این معنا که باید توازنی به منظور رعایت حقابه ها در کش��ور برقرار و‬ ‫قانون توزیع عادالنه اب رعایت ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬باید روشی پیش بینی کرد تا مسائل‬ ‫این حوزه برطرف شود‪ .‬معاون اب و ابفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه در اسالم بیان‬ ‫ش��ده اب مایه حیات است و بعد از گذشت ‪ ۱۴۰۰‬س��ال غربی ها بیان می کنند اب‬ ‫مبنای توسعه پایدار است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسفانه صنایع اب بر در مناطقی که با کمبود‬ ‫اب روبه رو هس��تند‪ ،‬ایجاد شده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در طول ‪ ۱۲‬سال گذشته در‬ ‫کش��ور ‪ ۱۰۰‬هزار چاه غیر مجاز وجود داشت در صورتی که اکنون به ‪ ۳۰۰‬هزار چاه‬ ‫رس��یده است‪ ،‬همچنین میزان برداش��ت اب از این چاه ها از ‪ ۴‬میلیارد متر مکعب به‬ ‫‪ ۸.۵‬میلیارد متر مکعب رس��ید ه و تعداد چاه های غیرمجاز زاینده رود به طور تقریبی‬ ‫به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫شهرداری تهران روزانه ‪ ۳۰‬میلیارد تومان هزینه دارد‬ ‫اکرم امینی‪ :‬س��ومین شهردار منتخب پنجمین دوره شورای‬ ‫ش��هر تهران می گوید برج س��ازی بی رویه در منطقه ‪ ۲۲‬تهران‪،‬‬ ‫به دلیل تصمیم های س��لیقه ای‪ ،‬ناش��ی از زیر پا گذاش��تن طرح‬ ‫تفصیلی و جامع شهر تهران در دوران پیشین مدیریت شهری و‬ ‫مصداق تخلفات شهرسازی است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پیروز حناچی در نخستین نشست خبری‬ ‫با رس��انه ها که ‪ ۶‬اس��فند در انجمن اثار و مفاخر فرهنگی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با بیان اینکه در این دوره با چالش جدی در زمینه تامین‬ ‫منابع روبه رو هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��هرداری تهران باید روزانه‬ ‫‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۰‬میلیارد تومان برای هزینه های جاری‪ ،‬درامد کس��ب‬ ‫کند و هرگونه وقفه در کس��ب درامد‪ ،‬اداره ش��هر را با مش��کل‬ ‫روبه رو خواهد کرد‪ .‬حناچی با بیان اینکه براس��اس نظرسنجی از‬ ‫ش��هروندان تهرانی‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۶‬ترافیک و الودگی هوا در صدر‬ ‫مش��کالت شهر قرار داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بهره برداری از خطوط ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫مت��رو‪ ،‬اصلی ترین هدف ما در حوزه حمل ونقل اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬راه اندازی ‪ ۲۲‬کیلومتر باقیمانده خط ‪ ۶‬مترو با ‪ ۸‬ایس��تگاه و‬ ‫راه اندازی کامل این خط در پایان امسال یا اوایل سال اینده‪ ،‬در‬ ‫اولویت است‪ .‬همچنین تا پایان امسال یا اوایل سال اینده‪ ،‬خط ‪۷‬‬ ‫مترو از ایستگاه مهدیه تا ایستگاه صنعت به طول ‪ ۱۳‬کیلومتر به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪ .‬البته خط ‪ ۷‬پیش از این به بهره برداری‬ ‫رس��یده اما به دلیل مسائل ایمنی متوقف شده بود‪ .‬برای تکمیل‬ ‫این خط ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان از مسیر اوراق مشارکت وام گرفتیم‪.‬‬ ‫حناچ��ی با بیان اینکه ح��دود ‪ ۷۰۰‬واگن خریده ایم که ترخیص‬ ‫‪ ۸۵‬درص��د انها انجام ش��ده و باقی به دلی��ل بدهی مالیات ارزش‬ ‫افزوده هنوز از گمرک ترخیص نشده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برنامه این‬ ‫است که هر ‪ ۲۲‬روز یک قطار اماده و وارد مدار بهره برداری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز تهران به ‪۲‬هزار واگن‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر روزانه کمتر از ‪ ۲‬میلیون س��فر‬ ‫درون ش��هری با قطار شهری انجام می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هدف این‬ ‫اس��ت که تعداد س��فرهای روزانه قطار شهری تهران به ‪ ۷‬میلیون‬ ‫س��فر برس��د‪ .‬در این زمینه به ‪ ۲‬هزار واگن و نیز تکمیل خطوط‬ ‫باقیمانده مترو نیاز داریم‪ .‬به گفته حناچی تامین ‪ ۳۷۶‬واگن برای‬ ‫خط ‪ ۷‬مترو از راه فاینانس در حال پیگیری است‪ .‬همچنین برای‬ ‫خرید هزار اتوبوس و ‪ ۵۰‬اتوبوس دیزلی تفاهمنامه منعقد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬او با اش��اره به تاثیر قابل توجه اجرای فاز دوم طرح کاهش‬ ‫بیان کرد‪ :‬تعداد روزهای پاک از ‪ ۳‬روز در سال گذشته به ‪ ۱۳‬روز‬ ‫در س��ال جاری افزایش یافته است‪ .‬همچنین روزهای قابل قبول‬ ‫از ‪ ۶۰‬روز در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۹۲‬روز در سال جاری افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬امس��ال ‪ ۲۹‬روز ناسالم برای گروه های حساس داشتیم که‬ ‫این رقم در سال گذشته ‪ ۶۶‬روز بود‪ .‬حناچی با بیان اینکه تهران‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬تا این تاریخ هیچ روز ناسالمی نداشته‪ ،‬در حالی که در‬ ‫سال گذشته ‪ ۵‬روز ناسالم داشتیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬امسال بارش های‬ ‫بیش��تری هم داشتیم اما مقایسه امار مربوط به ساعت های پیک‬ ‫ترافیک در س��ال جاری و گذش��ته نش��ان می دهد این موفقیت‬ ‫فقط به دلیل افزایش بارش ها نبوده و سختگیری نسبت به معاینه‬ ‫فنی در این زمینه نقش داش��ته اس��ت‪ .‬شهردار تهران با اشاره به‬ ‫کرد‪ :‬حادثه پالسکو نشان داد ما در کنترل و خاموش کردن اتش‬ ‫به ویژه در ساختمان های نامتعارف مشکل داریم‪ .‬درحال حاضر ‪۱۵‬‬ ‫نردبان هیدرولیکی وارد کرده ایم که ‪ ۳‬نردبان تحویل داده ش��ده‪،‬‬ ‫‪ ۶‬نردب��ان تا هفته اینده تحویل داده می ش��ود و ‪ ۶‬نردبان هم در‬ ‫گمرک در انتظار پرداخت مالیات ارزش افزوده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫اقدام به جذب ‪ ۲۰۰‬اتش نشان کرده ایم‪ .‬حناچی با اشاره به اینکه‬ ‫میدان ه��ای می��وه و تره بار از دیگر حوزه های فعالیت ش��هرداری‬ ‫است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نرخ کاالهایی که در این میدان ها عرضه می شود‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد از نرخ محصوالت در سطح شهر ارزان تر است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تا پایان سال ‪ ۱۲‬بوستان با مجموع مساحت ‪ ۱۱‬هکتار‬ ‫در تهران به بهره برداری می رسد‪ .‬همچنین بهره برداری از ‪۱۲۵۰‬‬ ‫هکتار از زمین های کمربند س��بز شمال تهران و تهیه شناسنامه‬ ‫برای ‪۱۵‬هزار درخت نیز در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫از رویه ه��ا ب��ه روال زندگی عده ای گره خورده و اگر ما ترمز قطار‬ ‫را هم بکشیم ‪ ۲۰۰‬متر تا ایست کامل حرکت می کند‪ .‬در زمینه‬ ‫این پرونده ها نیز ما به تصمیم شورای شهر تهران عمل خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬ش��هردار تهران درباره تغیی��رات طرح ترافیک و زوج و فرد‬ ‫گفت‪ :‬طرح زوج و فرد به طور مقطعی تاثیرگذار بود اما در اجرای‬ ‫دائمی‪ ،‬تاثیرگذاری خود را از دس��ت داده است‪ .‬در طرح ترافیک‬ ‫پیش��ین ‪ ۴۴۱‬گروه گوناگون سهمیه دریافت می کردند و در این‬ ‫زمینه قانون مناسبی برای توزیع وجود نداشت‪ .‬همچنین به جای‬ ‫اینک��ه مردم را به قانون مداری تش��ویق کنیم با جریمه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومانی در مقایس��ه با ورودی ‪ ۴۰‬هزار تومانی انها را به بی قانونی‬ ‫تشویق می کردیم‪ .‬شهردار تهران با بیان اینکه ‪ ۷۰‬درصد الودگی‬ ‫هوای پایتخت ناشی از تردد وسایل موتوری است‪ ،‬اضافه کرد‪۴۰ :‬‬ ‫درصد این الودگی ها به دلیل تردد وس��ایل ش��خصی است و تنها‬ ‫راه حل این است که تردد خودروهای شخصی در پایتخت کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬حناچی در پاس��خ به پرسش��ی درباره شیوه جلوگیری‬ ‫ج به ویژه در منطق��ه ‪ ۲۲‬گفت‪ :‬موضوع منطقه ‪۲۲‬‬ ‫از س��اخت بر ‬ ‫در طرح تفصیلی پیگیری ش��ده و تا جایی که می ش��د جلو ان را‬ ‫گرفتیم‪ .‬در مواردی که پروانه صادر شده بود‪ ،‬نمی شد کاری کرد‬ ‫اما بر اجرای ان نظارت کردیم‪ .‬تنها دلیلی که این اتفاق انجا افتاد‬ ‫این بود که طرح تفصیلی و جامع زیر پا گذاش��ته و تصمیم های‬ ‫س��لیقه ای گرفته شده است‪ .‬وی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر‬ ‫مدارا با فساد در شهرداری گفت‪ :‬ما با فساد برخورد می کنیم اما‬ ‫سروصدا نمی کنیم و ممکن است خیلی چیزها را داد نزنیم‪ .‬خیلی‬ ‫از موارد را پیگیری می کنیم‪ ،‬اما ما مرجع تش��خیص نیس��تیم و‬ ‫فقط اطالعات را در اختیار س��ازمان های نظارتی قرار می دهیم‪.‬‬ ‫حناچ��ی درب��اره معاینه فن��ی موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫گف��ت‪ ۱۸ :‬درص��د الودگی هوای تهران مرب��وط به موتورهای ‪۲‬‬ ‫چرخ کاربراتوری اس��ت‪ .‬البته فرهنگی رایج ش��ده که می گوید‬ ‫موتورس��یکلت متعلق به کسانی اس��ت که نمی خواهند قانون را‬ ‫رعای��ت کنن��د؛ بنابراین ابتدا باید این نگرش را اصالح کنیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬می توانیم برای موتورهای بنزینی موانع جدی ایجاد کنیم و‬ ‫موتورهای برقی را مورد استفاده قرار دهیم‪ .‬خوشبختانه کارهای‬ ‫زیادی در این زمینه از سوی استارت اپ ها انجام شده است‪ .‬یکی‬ ‫از فعالیت های مهم تبدیل موتورهای بنزینی به برقی است که در‬ ‫این زمینه در داخل‪ ،‬شرکت هایی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫حناچی با بیان اینکه به سخنان و وعده های خود وفادار هستم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬به ان دلیل پیش از ورود به شهرداری‪ ،‬ادبیات تندتری‬ ‫داشتم که در جایگاه کنترل کننده بودم و اکنون در جایگاه اجرا‬ ‫هستم‪ .‬طبیعی است که در جایگاه جدید برای ادامه روند اجرایی‪،‬‬ ‫مالحظات��ی را در نظر می گیرم که کار خدمت به مردم و فعالیت‬ ‫اجرایی به خوبی انجام ش��ود‪ .‬اداره ش��هر و مسئولیتی که در این‬ ‫حوزه وجود دارد می طلبد به حاش��یه ها نپردازیم‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی درباره اجازه ساخت در بیش از ‪ ۵۰‬پرونده برج باغ ها‬ ‫گفت‪ :‬برج باغ ها اتفاق پسندیده ای نبود که از سال ‪ ۸۲‬نامه ای در‬ ‫این زمینه فرستادیم و با دالیلی این مصوبه را رد کردیم اما بعضی‬ ‫ش��هردار تهران در پاس��خ به پرسش خبرنگاری که مدعی شد‬ ‫پس��ت ها در شهرداری تهران خرید و فروش می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫امور قضایی گفته می ش��ود اگر ادعا دارید باید مدارک ان را نیز‬ ‫ارائه کنید‪ .‬اگر مدعی هس��تید که پس��ت ها در شهرداری تهران‬ ‫خرید و فروش می شوند باید مدارک ان را ارائه کنید‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت محاکم قضایی به سراغ شما می ایند‪ .‬البته ما از خبرنگاران‬ ‫ش��کایت نمی کنیم اما اگر مدارکی دارید باید ان را به ما بدهید‪.‬‬ ‫این ادعای ش��ما تمامی بدنه ش��هرداری تهران را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬چون بخشی از این افراد را من منصوب می کنم و کسانی‬ ‫که من انها را منصوب کردم‪ ،‬عده دیگری را منصوب می کنند‪.‬‬ ‫حناچی‪ :‬ما با فساد برخورد می کنیم اما سروصدا نمی کنیم و ممکن است خیلی‬ ‫چیزها را داد نزنیم‪ .‬خیلی از موارد را پیگیری می کنیم‪ ،‬اما ما مرجع تشخیص‬ ‫نیستیم و فقط اطالعات را در اختیار سازمان های نظارتی قرار می دهیم‬ ‫تالش برای کاهش یک دقیقه ای سرفاصله حرکت قطارهای مترو‬ ‫گفت‪ :‬فعال کردن مجتمع های ایستگاهی مترو‪ ،‬جایگزینی ‪ ۲‬هزار‬ ‫اتوبوس فرسوده با بهره گیری از تسهیالت دولت‪ ،‬نوسازی ‪۱۰‬هزار‬ ‫تاکس��ی فرس��وده و خرید و نصب ‪ ۷۰۰‬فیلتر جاذب دوده برای‬ ‫اتوبوس ها از برنامه های اینده ما اس��ت‪ .‬حناچی با اشاره به برنامه‬ ‫ش��هرداری در زمینه مناسب س��ازی فضای شهر برای معلوالن و‬ ‫گروه ه��ای خاص گفت‪ :‬اج��رای پروژه های ازمایش��ی به منظور‬ ‫مناسب س��ازی فضای ش��هر برای معلوالن و گروه های خاص در‬ ‫مناطق ‪۲۲‬گانه اغاز ش��ده و در مجم��وع ‪ ۸۸‬پروژه در این زمینه‬ ‫داریم‪ .‬ش��هردار تهران با اش��اره به ازادسازی بیش از ‪ ۶۱۴‬هکتار‬ ‫زمی��ن در حریم ته��ران که مورد تعرض قرار گرفت��ه بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫جمع اوری کارگاه های س��اختمانی از مهم ترین کارهایی اس��ت‬ ‫ک��ه در این دوره انجام ش��د‪ .‬وس��ط میدان هفت تی��ر یک کارگاه‬ ‫س��اختمانی و بچینگ تولید بتن وجود داشت که در هیچ کجای‬ ‫دنیا چنین چیزی مرس��وم نیس��ت و ما ان را جمع اوری کردیم‬ ‫زیرا اعتقاد داریم تهران کارگاه نیس��ت‪ .‬وی با اش��اره به احیای ‪۷‬‬ ‫رود دره ته��ران گف��ت‪ :‬تهران و ری به دلیل اب های گوارایی که از‬ ‫البرز سرچش��مه گرفته اند ایجاد شده است‪ .‬تهران تا پیش از دهه‬ ‫‪ ۴۰‬س��یل های زیادی را به خود می دید و بعد تصمیم گرفته ش��د‬ ‫این اب ها به دو کانال اصلی فیروزاباد و کن هدایت شوند‪ .‬احیای‬ ‫این رود دره ها از دیگر برنامه های ما است‪ .‬شهردار تهران افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه حمل ونقل یکی از کارهایی که دنبال می ش��ود به کمترین‬ ‫میزان رس��اندن استفاده از خودرو ش��خصی است‪ .‬اجرای پویش‬ ‫سه ش��نبه های بدون خودرو نیز در همین راس��تا است‪ .‬وی اضافه‬ ‫‹ ‹شهردار نباید وارد حاشیه شود‬ ‫‹ ‹خرید و فروش پست در شهرداری؟‬ ‫یادداشت‬ ‫دهن کجی برج ها به طرح جامع تهران‬ ‫هر استان یک‬ ‫ایرالین؟!‬ ‫مهدی علی زاده‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫چندی پیش نخس��تین شرکت هواپیمایی‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی به نام «اوج س��پهر‬ ‫کوی��ر» به ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬مدتی پیش‬ ‫نیز مس��ئوالن اس��تان اصفهان اصرار داشتند‬ ‫این اس��تان را صاحب ایرالین کنند! اما با چه‬ ‫استدالل و برنامه ای؟‬ ‫اینک��ه تم��ام اس��تان ها یا حتی ش��هرها و‬ ‫روس��تاهای کش��ور را صاح��ب ایرالین کرده‬ ‫باشیم‪ ،‬هیچ جذابیتی ندارد و این موضوع در‬ ‫هیچ کتابی نیز به عنوان یک سند افتخار ثبت‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫با این حال بیان این نکته نیز خالی از لطف‬ ‫نیست که وقتی از اصطالح شرکت هواپیمایی‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬نباید انتظار مجموعه ای در‬ ‫حد شرکت های معتبر کم هزینه سراسر جهان‬ ‫مانند ایراس��یا‪ ،‬رایان ایر‪ ،‬ناک ای��ر‪ ،‬گل و‪ ...‬را‬ ‫داشت!‬ ‫به نظر می رس��د صنعت هوانوردی کشور با‬ ‫این تصمیم های نادرست و افزایش قارچ گونه‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی به معن��ی واقع��ی‬ ‫کلم��ه رو به ناب��ودی م��ی رود و روز به روز با‬ ‫استانداردهای شرکت های هواپیمایی حرفه ای‬ ‫در حال فاصله گرفتن است‪.‬‬ ‫پاس��خ این پرس��ش نیز هنوز نامش��خص‬ ‫اس��ت که اصفهان‪ ،‬مازندران‪ ،‬خراسان جنوبی‬ ‫و‪ ...‬نیازمن��د چه خدمات هواپیمایی هس��تند‬ ‫که ای��ران ایر‪ ،‬ماهان و اس��مان از پاس��خ به‬ ‫ان عاجزن��د؟! در لحظه نگارش این نوش��تار‪،‬‬ ‫همچنان بیش از ‪ ۲۰‬ش��رکت هواپیمایی در‬ ‫ایران مشغول فعالیت هستند که برخی حتی‬ ‫با ناوگانی ‪۲‬فروندی (ان هم به شدت فرسوده‬ ‫و دور از ش��ان) عملیات پروازی خود را انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬بدون ش��ک مردم ای��ران‪ ،‬به ویژه‬ ‫استان های مرزی کشور مانند خراسان جنوبی‬ ‫شایس��ته فراه��م اوردن بهتری��ن امکانات و‬ ‫خدمات هستند اما مسیری که در چند سال‬ ‫گذشته پیگیری می شود‪ ،‬مقصد دیگری دارد‪.‬‬ ‫البت��ه هیچ جری��ان روش��نفکری در صنعت‬ ‫هوانوردی با راه اندازی شرکت های هواپیمایی‬ ‫مدرن با رعایت اس��تانداردهای روز جهانی (با‬ ‫چاش��نی حس مس��ئولیت پذیری) مخالفتی‬ ‫نخواهد داش��ت و به طور قطع‪ ،‬مردم ما الیق‬ ‫بهترین امکانات هستند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیشرفت دانش به صنایع شیراالت بهداشتی و یراق االت ساختمانی رسید‬ ‫یادداشت‬ ‫علم در سطح‬ ‫اجتماع و‬ ‫علم در سطح‬ ‫دانشگر‬ ‫اقتصاد نانـوپوشش‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫در بح��ث «علم در س��طح اجتماع و علم‬ ‫در س��طح دانش��گر» همواره بای��د متوجه‬ ‫تفاوت های اساس��ی میان دادوستد علمی و‬ ‫دادوستد اقتصادی بود‪.‬‬ ‫ب��ر مبن��ای مدل ه��ای خردگرایی روش‬ ‫ش��ناختی‪ ،‬پدیده های اجتماعی در س��طح‬ ‫کالن و ت��وده را بای��د از طری��ق کن��ش و‬ ‫برهم کنش افراد توجیه کرد‪.‬‬ ‫در این بین رهیاف��ت گزینش بخردانه به‬ ‫علم می کوشد نهادهای علمی یا پدیده های‬ ‫دیگر علمی را در جامعه با استفاده از مفهوم‬ ‫دانش��گر و انگیزه ه��ا و کنش هایش توضیح‬ ‫دهد‪ .‬این روش در مقاب��ل کل گرایی روش‬ ‫شناختی قرار داد که در ان به عنوان نمونه‬ ‫یک هدف کلی‪ ،‬مانند شناخت عالم یا توان‬ ‫توضیح‪ ،‬از ابتدا فرض می شود‪.‬‬ ‫س��نت گرایان در فلس��فه عل��م ب��ا فرض‬ ‫کل گرایی روش ش��ناختی بر این باورند که‬ ‫قواعد روش ش��ناختی علوم حتی رفتار هر‬ ‫دانشگر را هم تعیین می کند‪.‬‬ ‫درمجم��وع طرف��داران کل گرای��ی در‬ ‫مطالعات علم‪ ،‬اصالت را به نهادهای علمی یا‬ ‫ساختارهای کالن دیگر می دهند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫این س��اختار و محیط اجتماعی اس��ت که‬ ‫دانش��گر را برنامه ری��زی می کند و درنهایت‬ ‫رفت��ار‪ ،‬تصمیم گیری ه��ا و گزینش ه��ای‬ ‫دانش��گر متاث��ر از این نهادها و س��اختارها‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین رهیافت خردگرا چارچوب‬ ‫مناس��بی ارائه می کند ب��رای پل زدن میان‬ ‫علم در سطح کالن و کنش علمی در سطح‬ ‫خُ رد‪ .‬به ویژه نس��بت می��ان نهادهای علمی‬ ‫و فرد دانش��گر‪ .‬مس��ئله محوری که شی با‬ ‫رهیاف��ت مبتنی بر گزین��ش بخردانه خود‬ ‫توضیح می ده��د‪ ،‬اختالف میان خرد فردی‬ ‫دانش��گران و خ��رد جمع��ی‪ ،‬دانش اس��ت‪.‬‬ ‫چگونه می توان خردگرایی در س��طح فرد را‬ ‫با دانشگر بودن در سطح اجتماع یا در سطح‬ ‫جامع��ه جمع ک��رد؟ رهیافت های کل گرای‬ ‫عل��م‪ ،‬برخالف مدل ه��ای ش��به اقتصادی‪،‬‬ ‫توضیح��ی برای نقش بخردانه فرد دانش��گر‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید ضدزنگ مقاوم‬ ‫در برابر خوردگی‬ ‫بس��یاری از شرکت های تولیدی و صنعتی‬ ‫به ماده اولیه پوش��ش های مقاوم نس��بت به‬ ‫خوردگی نیازمندند‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد فن��اوری نانو‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ن��واوران نانوصنعت با نص��ب تجهیزات خط‬ ‫تولید نانوافزودنی ویژه رنگ و اپوکسی‪ ،‬اقدام‬ ‫به تولید انبوه ضدزنگ با مقاومت باال نسبت‬ ‫به خوردگی کرده اس��ت‪ .‬ای��ن خط تولید با‬ ‫دستگاه های ایرانی راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت نواوران نانوصنعت معین در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬تاس��یس ش��ده اس��ت و در زمین��ه‬ ‫تولید‪ ،‬توزی��ع و فروش مواد افزودنی مبتنی‬ ‫ب��ر فن��اوری نانو به رن��گ رزی��ن و تمامی‬ ‫اپوکس��ی های موج��ود در ب��ازار و تحقیق و‬ ‫توسعه در حوزه فناوری نانو فعالیت می کند‪.‬‬ ‫این شرکت پیش از این تاییدیه ازمایشی‬ ‫نانومقی��اس خود را از س��تاد ویژه توس��عه‬ ‫فناوری نانو دریافت کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن خ��ط تولید ب��ا حمایت س��تاد ویژه‬ ‫توس��عه فناوری نانو راه اندازی ش��ده است‪.‬‬ ‫ضدزن��گ نانویی ب��ا اضافه ش��دن به رنگ‪،‬‬ ‫موجب افزایش مقاوم��ت در برابر خوردگی‬ ‫در پابندهای راه اهن و درنتیجه افزایش دوام‬ ‫انها می شود‪.‬‬ ‫این ش��رکت امیدوار است بتواند در اینده‬ ‫نزدی��ک با راه ان��دازی خط تولی��د صنعتی‪،‬‬ ‫ب��ه ظرفیت تولید روزان��ه یک کیلو ضدزنگ‬ ‫نانویی دس��ت یابد که ای��ن مقدار برای یک‬ ‫تن رنگ موردنیاز است‪.‬‬ ‫چندی پی��ش‪ ،‬تولید اولی��ه این ضدزنگ‬ ‫نانویی انجام شده و شرکت راه اهن کرمان‪-‬‬ ‫زاهدان این محصول را خریداری کرده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۰۰۰‬قطعه پابند و پیچ رنگ‬ ‫و پوشش داده شده که یک محصول عملیاتی‬ ‫است‪ ،‬اماده تحویل به شرکت راه اهن طبس‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تس��ت پوش��ش راکتوره��ای‬ ‫ش��یمیایی شرکت سدیم س��ولفید به اتمام‬ ‫رسیده و عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای انتی باکتریال‬ ‫کردن شیراالت و‬ ‫یراق االت خانگی‬ ‫از پوشش های‬ ‫انتی باکتریال‬ ‫شرکت از جنس‬ ‫دی اکسید‬ ‫تیتانیوم استفاده‬ ‫می شود که‬ ‫براساس فناوری‬ ‫نانوفتوکاتالیست‬ ‫فعالیت می کنند‬ ‫و باکتری ها‪ ،‬بوها‪،‬‬ ‫االینده ها و‪ ...‬را‬ ‫ازبین می برند‬ ‫ب��ا پیش��رفت دان��ش و فن��اوری نان��و‪ ،‬ای��ن فناوری‬ ‫کاربردهای گس��ترده ای در صنایع ش��یراالت بهداشتی‪،‬‬ ‫یراق االت س��اختمان و صنایع وابس��ته پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مشکالت موجود در صنایع ساخت شیراالت بهداشتی و‬ ‫یراق االت خانگی در زمینه های تولید‪ ،‬کیفیت محصوالت‬ ‫نهای��ی و همچنی��ن الودگی ه��ای زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ فعال در تولید ای��ن محصوالت را از‬ ‫پوشش دهی با روش های سنتی ابکاری به سمت استفاده‬ ‫از پوش��ش های نوین به ویژه «نانوپوش��ش ها» سوق داده‬ ‫است‪ .‬امروز اس��تفاده از پوشش های نانوساختاری مانند‬ ‫‪ TiN، TiCN، TiAlN، ZrN، ZrCN‬و…‬ ‫ب��ه روش ‪ PVD‬روی ش��یراالت‪ ،‬دس��تگیره دره��ا و‬ ‫یراق االت‪ ،‬پرکاربرد و مرس��وم شده است‪ .‬این پوشش ها‬ ‫نه تنه��ا دوام قطعات‪ ،‬مقاومت ب��ه خوردگی‪ ،‬مقاومت به‬ ‫خ��راش و مقاومت به کدرش��دگی را ب��اال می برند که با‬ ‫اعمال پوش��ش های خاص ‪ PVD‬می ت��وان به خواصی‬ ‫مانند اب گریز بودن‪ ،‬خودتمیزش��وندگی‪ ،‬ضد باکتری و‬ ‫ضداثرانگش��ت بودن دست یافت‪ .‬این پوشش های نوین‬ ‫دوس��تدار محیط زیست بوده و عالوه بر کاهش چشمگیر‬ ‫هزینه های تولید‪ ،‬کاهش هزینه های بازیافت پس��اب ها‪،‬‬ ‫الودگی ه��ای حاص��ل از روش ه��ای اب��کاری و افزایش‬ ‫کیفیت محصول نهایی و همچنین امکان دسترس��ی به‬ ‫طیف وس��یعی از رنگ ها را روی بیش��تر س��طوح ایجاد‬ ‫می کنند‪ .‬در این صنایع‪ ،‬اس��تفاده از نانوپوش��ش ها از ‪۲‬‬ ‫بعد دارای اهمیت است‪ .‬در گام نخست حفظ و نگهداری‬ ‫تجهی��زات موردنی��از خطوط تولی��د در برابر س��ایش‪،‬‬ ‫فرس��ایش‪ ،‬خوردگ��ی و عوام��ل مخرب دیگ��ر از موارد‬ ‫مهم و تاثیرگذار در افزایش عملکرد اقتصادی اس��ت که‬ ‫بی اعتنایی به این مس��ائل سبب باال بردن هزینه تولید و‬ ‫کاهش رضایت مشتری خواهد شد‪.‬‬ ‫در مرحل��ه بعد‪ ،‬بهبود کیفی��ت محصوالت تولیدی از‬ ‫لح��اظ کیفیت عملکردی و زیبایی ظاهری اس��ت که از‬ ‫اهمیت ویژه ای در بازارس��ازی و بازاریابی این محصوالت‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های مهم‬ ‫از چالش های مطرح در این صنایع می توان به تخریب‬ ‫س��طوح محصوالت به دلیل عواملی مانن��د خوردگی و‬ ‫همچنین ش��رایط مخرب محیطی اشاره کرد‪ .‬همچنین‬ ‫الودگی های زیست محیطی ناشی از ابکاری کروم سخت‪،‬‬ ‫تولیدنکردن محصوالت با تنوع رنگی وسیع‪ ،‬کدرشدگی‬ ‫محص��والت‪ ،‬مقاوم��ت پایین در برابر س��ایش‪ ،‬خراش و‬ ‫خوردگی و همچنین بحث زیباسازی و جلوه های ظاهری‬ ‫پوش��ش و نداش��تن کیفیت مطلوب س��طحی محصول‬ ‫مانند نداش��تن خواص انتی باکتریال و ضد اثرانگشت از‬ ‫مهم تری��ن چالش ها در این صنایع اس��ت‪ .‬از این رو برای‬ ‫ح��ل این چالش ها‪ ،‬طراحان با اس��تفاده از «مهندس��ی‬ ‫س��طح» و اعمال فرایندهای پوش��ش دهی توانسته اند‬ ‫درص��د تخریب قطعات را کاهش و زیبایی محصوالت را‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫در فناوری نانوپوش��ش به دلی��ل ماهیت نانویی بودن‬ ‫پوش��ش ها‪ ،‬خاصیت متفاوت و منحصربه فردی به قطعه‬ ‫بخش��یده خواهد ش��د‪ .‬افزای��ش فوق العاده س��ختی تا‬ ‫مح��دوده ‪ ۵۰‬گیگاپاس��کال‪ ،‬ضریب اصط��کاک ‪،۰.۰۱‬‬ ‫کاهش زبری س��طح‪ ،‬بهبود مقاومت به خوردگی ازجمله‬ ‫این خواص است تا درنهایت ساختاری با سطحی هموار‬ ‫روی قطعات ایجاد ش��ود‪ .‬این س��اختار موجب باال رفتن‬ ‫عم��ر کاری‪ ،‬بازده��ی و توان باالت��ر و همچنین زیبایی‬ ‫منحصربه فرد در قطعات خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نانوپوشش های سخت و مقاوم‬ ‫نانوپوشش ها به دسته ای از روکش ها گفته می شود که‬ ‫دارای ‪ ۲‬ویژگی باشد‪:‬‬ ‫‪ )۱‬یکی از اجزای ان (ساختار یا اجزای سازنده) دارای‬ ‫ابعاد بین ‪ ۱‬تا ‪ ۱۰۰‬نانومتر باشد‪.‬‬ ‫‪ )۲‬نس��بت به حال��ت مت��داول دارای خاصیت ویژه و‬ ‫منحصربه ف��ردی باش��د مانند خواص مطل��وب مقاوم به‬ ‫سایش‪ ،‬فرسایش و خوردگی‪.‬‬ ‫‹ ‹زیبایی ماندگار‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن عوام��ل موفقیت اقتص��ادی در‬ ‫صنعت‪ ،‬ت��وان رقابت با ش��رکت های خارجی اس��ت‪ .‬با‬ ‫ارتقای تجهیزات در صنعت ش��یراالت و تحول در نحوه‬ ‫تولی��د محص��والت‪ ،‬می توان ب��ه عرصه رقابت با س��ایر‬ ‫کشورها بازگشت‪ .‬فناوری نانوپوشش ها نقش بسزایی در‬ ‫ارتقای تجهیزات این صنعت ایفا می کند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه با اس��تفاده از نانوپوشش ها در سطوح‬ ‫داخلی قالب های ریخته گری ش��یراالت‪ ،‬می توان میزان‬ ‫تولید را در یک بازه زمانی ثابت ‪ ۱۰‬تا ‪۳۰‬درصد افزایش‬ ‫داد‪ .‬ازجمل��ه پارامترهای مهم در رقابت اقتصادی‪ ،‬تولید‬ ‫محص��والت با تن��وع رنگ‪ ،‬طرح و نرخ مطرح اس��ت که‬ ‫مشکالت موجود در صنایع شیراالت بهداشتی و یراق االت خانگی‬ ‫در زمینه های تولید‪ ،‬کیفیت محصوالت نهایی و همچنین الودگی های‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬ش��رکت های بزرگ فعال در تولید این محصوالت را‬ ‫از پوش��ش دهی با روش های س��نتی ابکاری به س��مت استفاده از‬ ‫پوشش های نوین به ویژه «نانوپوشش ها» سوق داده است‬ ‫تولی��د با این تنوع با تکیه بر روش های مرس��وم ابکاری‬ ‫به راحتی امکان پذیر نیست‪ ،‬بنابراین پیش بینی می شود‬ ‫بازار صنعت شیراالت بهداشتی و یراق االت خانگی تا ‪۵‬‬ ‫س��ال اینده رشد س��االنه ‪۹‬درصدی را در جهان تجربه‬ ‫کند و با توجه به میزان درحال توس��عه بودن کش��ورها‪،‬‬ ‫رشد جمعیت و افزایش میزان ساخت وساز در کشورهایی‬ ‫مانن��د چین‪ ،‬هند و ایران این نرخ رش��د به بیش از ‪۱۵‬‬ ‫درصد در س��ال برسد‪ .‬همچنین پیش بینی می شود تا ‪۵‬‬ ‫سال اینده‪ ،‬بازار جهانی شیراالت و یراق االت خانگی به‬ ‫بیش از ‪ ۲۲۰‬میلیارد دالر برس��د‪ .‬با توجه به س��هم ‪۱.۱‬‬ ‫درص��دی جمعیت ایران از جهان‪ ،‬این بازار درحال حاضر‬ ‫در کشورمان‪ ،‬ساالنه حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫درحال حاضر در داخل کش��ور بیش از ‪ ۴۵۰‬مجموعه‬ ‫س��ازنده ش��یراالت و یراق االت خانگی در حال فعالیت‬ ‫هس��تند ک��ه از ای��ن تعداد ح��دود ‪ ۵۰‬ش��رکت دارای‬ ‫تولیدات وس��یع بوده و بر اساس اس��تانداردهای جهانی‬ ‫کار می کنن��د‪ .‬همچنی��ن درحال حاض��ر بی��ش از ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیون قطعه شیراالت بهداشتی و بیش از ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫قطعه یراق االت شامل دستگیره و اویز و‪ ...‬درحال تولید‬ ‫هس��تند و با توجه به ساخت وس��ازهای جدید‪ ،‬افزایش‬ ‫جمعی��ت‪ ،‬توس��عه صنعتی کش��ور و همچنی��ن نیاز به‬ ‫نوس��ازی و تعویض ش��یراالت و یراق االت‪ ،‬نیاز س��االنه‬ ‫ب��ه حدود ‪ ۵۰‬میلیون قطعه ش��یر و ‪ ۱۰۰‬میلیون قطعه‬ ‫یراق االت ساختمانی پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه نیاز باالی کش��ور‪ ،‬وج��ود قابلیت تامین‬ ‫صددرص��دی این نی��از و همچنین توجه وی��ژه به بازار‬ ‫رقابت��ی صادرات در کش��ورهای منطق��ه و جهان‪ ،‬لزوم‬ ‫توج��ه به کیفیت‪ ،‬تن��وع و زیبایی محص��والت‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه های تولید‪ ،‬نوسازی فناوری های تولید و همچنین‬ ‫کاهش الودگی های زیس��ت محیطی حاصل از روش های‬ ‫سنتی ابکاری‪ ،‬بیش ازپیش در این صنایع کشور احساس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربردهای تجاری نانوپوشش‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از صنعتگ��ران در زمینه تولید‬ ‫ش��یراالت بهداش��تی از روش ابکاری استفاده می کنند‪.‬‬ ‫این روش در کش��ورهای پیشرفته منسوخ شده یا کمتر‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬در مقابل روش های مختلف‬ ‫الیه نش��انی در ابعاد نانو با ایجاد طیف وسیعی از رنگ و‬ ‫طرح و همچنین س��ازگاری باال با محیط زیس��ت‪ ،‬گزینه‬ ‫موردعالقه بس��یاری از برندهای تولید کننده ش��یراالت‬ ‫بهداشتی در جهان است‪ .‬با بررسی مقاالت معتبر موجود‬ ‫در جهان در زمینه پوش��ش دهی ش��یراالت و یراق االت‬ ‫س��اختمانی مشاهده شد که در بیش��تر انها‪ ،‬در ابتدا از‬ ‫الی��ه ای از کروم نانوس��اختار با ضخام��ت ‪ ۲۰‬نانومتر به‬ ‫روش ‪ PVD‬روی بدنه ش��یر اس��تفاده می کنند‪ .‬سپس‬ ‫یک الیه مقاوم نیتریدکروم نانوساختار با ضخامت حدود‬ ‫‪ ۳‬میکرون روی س��طح ش��یر استفاده می ش��ود‪ .‬پس از‬ ‫اعمال پوشش نیترید کروم‪ ،‬یک الیه شبه الماس امورف‬ ‫به ضخامت حدود ‪ ۳۰۰‬نانومتر با صافی سطح بسیار باال‬ ‫و صیقلی روی ش��یراالت الیه نش��انی می شود‪ .‬این نوع‬ ‫پوشش ها عالوه بر سختی و مقاومت به خراش و سایش‬ ‫باالی��ی که دارند‪ ،‬به علت صافی زیاد و ضریب اصطکاک‬ ‫فوق الع��اده پایی��ن س��طح‪ ،‬هیچ گونه رس��وب و لکه ای‬ ‫روی خ��ود جذب نمی کنند و به راحتی تمیز می ش��وند‪.‬‬ ‫همچنین در سال های گذش��ته پوشش های نوینی روی‬ ‫شیراالت بهداشتی و یراق االت خانگی معرفی شده است‬ ‫که دارای رنگ های متنوع زیبا و همچنین مقاومت باال به‬ ‫خوردگی‪ ،‬سایش و مواد شیمیایی هستند‪ .‬این پوشش ها‬ ‫ش��امل یک یا چند الیه مقاوم به خوردگی هس��تند که از‬ ‫س��وی روش های ‪ PVD‬با عناص��ر زیرکونیوم‪ ،‬هافنیم‪،‬‬ ‫تیتانیم‪ ،‬کروم و‪ ...‬الیه نشانی می شوند‪ .‬خارجی ترین الیه‬ ‫از این پوش��ش ها‪ ،‬بس��یاری از رنگ ها مانند خاکستری‪،‬‬ ‫مش��کی‪ ،‬طالیی و‪ ....‬را با استفاده از عناصر زیرکونیوم و‬ ‫هافنیم به عنوان جزء اصلی پوش��ش فراهم می کنند‪ .‬در‬ ‫روش های س��نتی ابکاری‪ ،‬برای الیه ه��ا از کروم‪ ،‬نیکل‪،‬‬ ‫نیکل پاالدیوم‪ ،‬نیکل قلع‪ ،‬بورنیکل و تنگس��تن اس��تفاده‬ ‫می کنن��د که گاه��ی از لحاظ کیفیت و هزینه مناس��ب‬ ‫نیس��تند اما در روش های جدید با عناص��ری ارزان تر و‬ ‫به مقدار بس��یار کمتر‪ ،‬به محدوده وس��یعی از رنگ ها و‬ ‫خ��واص می توان رس��ید‪ .‬ازجمله مزای��ای بهره گیری از‬ ‫الیه های س��خت به عنوان پوش��ش های تزئینی به عمر‬ ‫کاری طوالنی ت��ر‪ ،‬تنوع رنگ های فلزی و براق‪ ،‬مقاوم در‬ ‫برابر خراش و سازگاری با محیط زیست انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫اعمال پوشش هایی به رنگ های سیاه و خاکستری به‬ ‫روش ‪ PVD‬روی قطع��ات زنگ نزن و کروم اندود‪ ،‬رنگ‬ ‫و جالی زیبایی ایجاد می کند‪ .‬بیش��تر این پوش��ش های‬ ‫رنگ��ی تزئینی‪ ،‬روی مس‪ ،‬روی‪ ،‬فوالد‪ ،‬کروم‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫فوالد ضدزنگ و پالستیک ‪ ABS‬قابل اعمال هستند‪.‬‬ ‫پوش��ش های ‪ PVD‬نیکل روی ش��یر اب‪ ،‬دستگیره‬ ‫در و‪ ...‬اعمال می ش��ود‪ .‬البته ب��ه علت دوام و مقاومت به‬ ‫خوردگی کمتر نیکل نس��بت به کروم‪ ،‬پوش��ش ‪PVD‬‬ ‫نیکل روی کروم اس��تفاده می ش��ود که عالوه بر هزینه‬ ‫تعمی��ر و نگهداری کمتر‪ ،‬ظاهر بس��یار خوبی نیز دارد و‬ ‫روی س��طوح زیادی قابل اعمال اس��ت‪ .‬استفاده از روش‬ ‫‪ PVD‬در مرحله پایانی و ایجاد پوشش هایی با رنگ های‬ ‫جذاب است که سبب می شود محصوالتی زیبا و باکیفیت‬ ‫باال تولید شوند‪ .‬ش��یراالت تولید شده با استفاده از این‬ ‫روش مقاومت به س��ایش‪ ،‬خوردگی و کدرشدگی باالیی‬ ‫دارن��د‪ .‬در کل می توان گفت مزایای کلی نانوپوش��ش ها‬ ‫عبارتن��د از مقاوم به کدرشدگی‪-‬س��ختی ب��اال (‪۲۰۰۰‬‬ ‫ویکرز‪ ۶ -‬برابر فوالد)‪-‬از نظر شیمیایی بی اثر و غیرسمی‪-‬‬ ‫مقاومت در برابر اش��عه ماورای بنفش‪-‬طول عمر و دوام‬ ‫باال‪ ،‬ضریب اصطکاک فوق العاده پایین‪-‬قابلیت اعمال بر‬ ‫قطعات مختلف‪-‬امکان حکاکی لیزری سطح‪-‬سازگاری با‬ ‫اب و مواد غذایی‪-‬مقاومت در برابر سایش‪-‬چس��بندگی‬ ‫باال و سهولت در تمیز کردن‪.‬‬ ‫مس را می توان به عنوان یک پوشش روی برنج اعمال‬ ‫کرد اما مس ضعف های بسیاری دارد ازجمله نرمی‪ ،‬کدر‬ ‫ش��دن با گذشت زمان و‪ ...‬که اس��تفاده از ان را محدود‬ ‫می کند‪ .‬امروز ظاهر مس را می توان با استفاده از ‪PVD‬‬ ‫تیتانیوم یا زیرکونیم که مقاومت به خراش و کدرشدگی‬ ‫ب��اال دارد‪ ،‬ایجاد ک��رد‪ ۳ .‬عنصر فلزی اساس��ی که برای‬ ‫پوشش های تزئینی ‪ PVD‬اس��تفاده می شوند‪ ،‬تیتانیم‪،‬‬ ‫زیرکونیم و کروم هس��تند‪ .‬این مواد برای شبیه س��ازی‬ ‫رنگ س��ایر موادی که مناس��ب ‪ PVD‬نیستند استفاده‬ ‫می شوند‪ .‬رنگ های مختلف با ترکیب با گازهای غیرفعال‬ ‫تولید شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پوشش انتی باکتریال‬ ‫ب��رای انتی باکتری��ال کردن ش��یراالت و ی��راق االت‬ ‫خانگی از پوش��ش های انتی باکتریال ش��رکت از جنس‬ ‫دی اکسید تیتانیوم استفاده می شود که براساس فناوری‬ ‫نانوفتوکاتالیس��ت فعالیت می کنن��د و باکتری ها‪ ،‬بوها‪،‬‬ ‫االینده ها و‪ ...‬را ازبین می برند‪.‬‬ ‫این پوش��ش ب��رای دره��ا‪ ،‬دیواره��ا‪ ،‬دس��تگیره ها و‬ ‫درکل ب��رای مکان های عمومی و بیمارس��تانی بس��یار‬ ‫مناسب است‪ .‬این س��طح عالوه بر حذف میکروب ها اثر‬ ‫خودتمیزشوندگی نیز دارد‪ .‬به علت نیاز نداشتن به دمای‬ ‫ب��اال برای پخت‪ ،‬این پوش��ش قابل اعمال روی بیش��تر‬ ‫زیرالیه ها است‪ .‬با اعمال پوشش نانونقره روی محصوالت‬ ‫فلزی مانند شیر اب‪ ،‬قفل و دستگیره های در و‪ ...‬می توان‬ ‫به س��طوح انتی باکتریال دس��ت یافت‪ .‬این پوش��ش ها‬ ‫بس��یاری از باکتری های بیم��اری زا‪ ،‬قارچ ها و ویروس ها‬ ‫ازجمله ویروس کرونا را از بین می برند و برای انسان نیز‬ ‫بی خطر بوده و برای دستگیره ها و شیراالت بهداشتی در‬ ‫مکان های عمومی و بیمارستان ها بسیار مناسب هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز توسعه نانوپوشش‬ ‫مرکز توس��عه نانوپوش��ش‪ ،‬یک��ی از زیرمجموعه های‬ ‫کارگروه صنعت و بازار س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬با هدف رس��وخ فناوری نانوپوش��ش ها‬ ‫در صنایع و ش��رکت های متقاض��ی همچنین هدایت و‬ ‫حمایت ش��رکت های فناور در حوزه نانوپوشش تشکیل‬ ‫ش��د‪ .‬هدف این مرکز حل مش��کالت صنع��ت در حوزه‬ ‫س��ایش‪ ،‬فرس��ایش و خوردگی با تاکید بر توان فناوری‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬درحال حاضر این مرکز ب��ا ارائه خدماتی‬ ‫همچ��ون مش��اوره و عارضه یابی‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬تحقیق و‬ ‫توس��عه‪ ،‬ام��وزش تخصص��ی و حمایت ه��ای مالی ویژه‬ ‫درصدد بهره مندی صنایع و ش��رکت های متقاضی از این‬ ‫فناوری است‪ .‬اهداف این مرکز عبارتند از‪:‬‬ ‫• اش��نایی صنای��ع ب��ا ظرفیت های بالق��وه و بالفعل‬ ‫فناوری نانوپوشش‬ ‫• ارائه خدمات فنی‪ ،‬مش��اوره ای‪ ،‬تحقیق وتوسعه ای به‬ ‫صنایع‬ ‫• حل مش��کالت صنعتی موجود با تکیه بر توانمندی‬ ‫فناوری‬ ‫• رس��وخ‪ ،‬بکارگیری و توس��عه فناوری نانوپوشش در‬ ‫صنایع‬ ‫•کمک به فناوران برای عرضه فناوری به صنعت‬ ‫• بازارسازی و بازاریابی فناوری نانوپوشش‬ ‫• کمک به افزایش بهره وری صنایع از طریق بکارگیری‬ ‫فناوری نانوپوشش‬ ‫• رص��د اخرین تحوالت جهانی در حوزه پژوهش��ی و‬ ‫صنعتی فناوری نانوپوشش‬ ‫صنایع عالقه مند به اش��نایی ب��ا خدمات این مرکز و‬ ‫نیز بهره مندی از ان‪ ،‬می توانند به وب سایت مرکز توسعه‬ ‫نانوپوشش ایران به نشانی ‪www.NanoCoating.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رونق نانوپوشش ها در بازار محصوالت صنعتی نانویی‬ ‫نانوپوش��ش ها باالترین می��زان فروش در ب��ازار محصوالت‬ ‫صنعتی نانویی را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫یک��ی از ش��رکت های فعال در زمینه الیه نش��انی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫یارنیکان صالح اس��ت که به تولید دس��تگاه های الیه نشانی در‬ ‫خال پرداخته اس��ت‪ .‬برخی از ش��رکت های تولیدی شیراالت‬ ‫مانند ادرینا‪ ،‬کالرپویا و شودر همچنین مجموعه های تولیدی‬ ‫کاشی و سرامیک نگارس��تان و اراسرام با همکاری ستاد ویژه‬ ‫توس��عه فناوری نانو‪ ،‬اقدام به خریداری این دس��تگاه ها برای‬ ‫انج��ام فرایند نانوپوش��ش دهی محصوالت خ��ود کرده اند‪ .‬به‬ ‫گزارش س��تاد فناوری نانو با توجه به اهمیت نانوپوشش ها در‬ ‫بازار نانو و به منظور تقویت این حوزه‪ ،‬نشس��ت هایی تخصصی‬ ‫با حضور تولیدکنندگان ش��یراالت بهداش��تی و کارشناس��ان‬ ‫مرتبط در س��تاد نانو انجام ش��ده اس��ت‪ .‬پس از برگزاری این‬ ‫نشس��ت ها‪ ،‬پیگیری هایی در زمینه فراهم اوری بس��تری برای‬ ‫تبادل فناوری های الزم انجام ش��د و شیراالت ادرینا به عنوان‬ ‫نخس��تین شرکت‪ ،‬دس��تگاه الیه نش��انی در خال را از شرکت‬ ‫یارنی��کان صال��ح خریداری کرده اس��ت‪ .‬پس از ای��ن تجربه‪،‬‬ ‫ش��رکت های دیگر ازجمله شرکت ش��یراالت کالرپویا و پس‬ ‫از ان ش��رکت شودر و همچنین دو ش��رکت تولیدی کاشی و‬ ‫سرامیک برای خرید تجهیزات الیه نشانی اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1248‬‬ ‫پیاپی ‪2566‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از دستاوردهای تئاتر ایران به بهانه برگزاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر‬ ‫نمایش در ایران سرگردان میان اقتصاد و هنر‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاتر فجر دوره سی وهفتم خود را‬ ‫س��پری کرد؛ جشنواره ای که به نظر اهالی تئاتر از هیجان و‬ ‫تاثیرگذاری تهی شده و نیازمند تغییر ساختار است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ۳۷‬دوره از برگ��زاری جش��نواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر گذش��ته است و این مهم ترین رویداد‬ ‫تئاتر ایران است که از سال ‪ ۱۳۶۱‬حرکت خود را اغاز کرده‬ ‫و فرا زو نش��یب های زیادی را پشت س��ر گذاشته است‪ .‬این‬ ‫جش��نواره در دوران نوجوانی خود با س��اختاری متفاوت و‬ ‫به صورت داخلی برگزار می شد و رقابت در ان معنا داشت‪.‬‬ ‫جشنواره تئاتر فجر وقتی به سن قانونی یعنی ‪ ۱۸‬سالگی‬ ‫رس��ید واژه «بین المللی» به ان افزوده ش��د و کش��ورهای‬ ‫مختلف نیز برای ش��رکت در ان متقاضی ش��دند‪ .‬تا قبل از‬ ‫س��نین ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۵‬سالگی‪ ،‬جش��نواره بین المللی تئاتر فجر‬ ‫براین��دی از تولیدات جدید تئاتری بود که اجراهای س��ال‬ ‫جدید تئاتر را رقم می زدند‪.‬‬ ‫در ان دوران ش��رط حضور هنرمندان در مجموعه تئاتر‬ ‫ش��هر و اجرای عمومی در مجموعه این بود که اثرش��ان در‬ ‫جشنواره انتخاب و اجرا شود‪.‬‬ ‫اما بعد از ان و در بیشتر سال های اخیر از عمر خود که بیش‬ ‫از یک دهه می شود‪ ،‬جشنواره «فجر» تبدیل به برایندی از‬ ‫اجراهای عمومی سال گذشته تئاتر شده و اثاری که اجرای‬ ‫عمومی خود را س��پری کرده اند در صورت تقاضا و انتخاب‬ ‫در ای��ن رویداد حضور یافته و در بخش های مس��ابقه ان به‬ ‫ی یا خارجی می پردازند‪.‬‬ ‫رقابت با دیگر اثار داخل ‬ ‫البت��ه در همین س��اختار جدی��د نی��ز گاه «رقابت» از‬ ‫جش��نواره ح��ذف می ش��د و گاه ح��ال و ه��وای رقابت به‬ ‫جش��نواره بر می گش��ت‪ .‬در دوران مختلف جشنواره تئاتر‬ ‫فج��ر‪ ،‬چه هنگام��ی که داخلی بود و چ��ه در دوره هایی که‬ ‫بین المللی بودن را تجربه می کند‪ ،‬با راه اندازی بخش هایی‬ ‫با عنوان هایی مختلف از جوانان تئاتری نیز میزبانی می کرد‪.‬‬ ‫در دوره ه��ای مختلف‪ ،‬سیاس��ت جش��نواره را دبیران و‬ ‫مدیران کل هنرهای نمایش��ی تعیی��ن کرده اند به همین‬ ‫دلیل «تئاتر فجر» هیچ گاه رویکرد ثابت و مشخصی نداشته‬ ‫ یا به ضرورت شرایط تئاتر سیاست ان تعیین نشده و کامال‬ ‫سلیقه ای با ان برخورد شده است‪ .‬حال جشنواره تئاتر فجر‬ ‫‪ ۳۷‬سالگی را نیز پشت سر گذاشته و با تجربه های متفاوتی‬ ‫که داشته به ‪ ۳۸‬س��الگی نزدیک می شود‪ .‬هنرمندان تئاتر‬ ‫درباره برگزاری این جشنواره تئاتری دیدگاه های مختلفی‬ ‫دارند اما بیش��تر انها در یک نکته هم نظر هس��تند و ان هم‬ ‫نیاز به تغییر در ساختار جشنواره و برگزاری جشنواره است‪.‬‬ ‫برخی نیز معتقدند که جش��نواره تئاتر فجر از هیجان تهی‬ ‫شده و برگزاری ان تاثیری بر روند تئاتر ایران ندارد‪.‬‬ ‫هر چه هست بعد از گذشت ‪ ۳۷‬دوره با ازمون و خطاهای‬ ‫مختلف‪ ،‬جش��نواره تئاتر فجر نیازمن د بازنگری اساسی در‬ ‫ساختار و روند برگزاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹«فجر» تافته جدابافته از بدنه تئاتر نیست‬ ‫کوروش نریمانی‪ ،‬کارگردان و نمایشنامه نویس تئاتر که‬ ‫در دوره های مختلف جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور‬ ‫داش��ته و کارهای قابل توجهی را تولید و اجرا کرده‪ ،‬معتقد‬ ‫اس��ت که جشنواره تئاتر فجر تافته جدا بافته ای از بدنه کل‬ ‫تئاتر ایران نیست‪.‬‬ ‫وی یاداور می ش��ود‪ :‬تئاتر ما نسبت به ‪ ۱۵‬سال یا ‪ ۲‬دهه‬ ‫پیش تغییرات ش��گرفی ک��رده و به لحاظ تع��داد فعاالن‪،‬‬ ‫دامنه وسیع تری را بدون توجه به امکانات زیرساختی پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬نریمانی معتقد اس��ت در شرایط فعلی امکان‬ ‫اینکه جش��نواره محلی برای اجرای تولی��د جدید تئاتری‬ ‫باش��د نزدیک به صفر است زیرا ش��رایط اقتصادی و کاری‬ ‫چنی��ن امکانی را فراهم نمی کن��د‪ .‬وی در این باره توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬پی��ش از این‪ ،‬هنرمندان این ام��کان اقتصادی را‬ ‫داش��تند ت��ا چندین ماه در کنار هم باش��ند و تمرین کنند‬ ‫ت��ا نمایش خود را در جش��نواره اجرا کنن��د و چند ماه بعد‬ ‫از جش��نواره نی��ز ان را در قالب اجرای عمومی روی صحنه‬ ‫ببرن��د‪ .‬درحال حاضر این امکان از گروه ها س��لب ش��ده و‬ ‫غیر از اثار خارجی در جش��نواره‪ ،‬نمی توانیم ش��اهد دیگر‬ ‫کارهای تازه تئاتری باش��یم‪ .‬نویس��نده و کارگردان اثاری‬ ‫چون «ش��ب های اوینیون» و «والس مرده شوران» اظهار‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هنرمندان تئاتر درباره برگزاری این جش��نواره تئاتری دیدگاه های‬ ‫مختلف��ی دارند اما بیش��تر انه��ا در یک نکته هم نظر هس��تند و ان‬ ‫هم نیاز به تغییر در س��اختار و برگزاری جش��نواره است‪ .‬برخی نیز‬ ‫معتقدند که جش��نواره تئاتر فجر از هیجان تهی شده و برگزاری ان‬ ‫تاثیری بر روند تئاتر ایران ندارد‬ ‫می کند‪ :‬اینکه در جش��نواره تئات��ر فجر نمایش هایی را که‬ ‫اجرای عموم��ی رفته اند در یک بازه زمان��ی کوتاه در کنار‬ ‫یکدیگ��ر ببینیم و اجرا ش��وند‪ ،‬امکان بدی نیس��ت‪ .‬امکان‬ ‫دیگری ک��ه در دوره های مختلف جش��نواره جدی گرفته‬ ‫نش��د‪ ،‬اجرای گروه های تئاتر شهرس��تانی بود که در دوره‬ ‫سی وهفتم برای گروه های شهرستان و همچنین گروه های‬ ‫جوان فراهم شد‪.‬‬ ‫نریمانی درباره این موضوع که ایا می توان جشنواره تئاتر‬ ‫فجر را همچون گذش��ته و بر اساس تولیدات جدید تئاتری‬ ‫برگ��زار کرد‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬برگزاری جش��نواره تئاتر فجر‬ ‫مانند دو دهه پیش امکان پذیر نیس��ت زیرا تناس��بی بین‬ ‫امکانات و تعداد دست اندرکاران وجود ندارد و در عین حال‬ ‫امکان و توان مالی نیز برای این کار فراهم نیست‪ .‬نکته قابل‬ ‫تامل این است که حمایت از اثاری که در طول سال اجرای‬ ‫عمومی می روند هم وضعیت مناسبی ندارد‪ ،‬در این شرایط‬ ‫ب��ه طور حتم حمایت از تولی��دات جدیدی که بخواهند در‬ ‫جشنواره تئاتر فجر اجرا شوند‪ ،‬امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر و جشنواره تئاتر فجر‬ ‫با هم تفاوت دارند‪ ،‬اضافه می کند‪ :‬در جشنواره فیلم می توان‬ ‫تولی��دات جدید را نمایش داد زیرا برخالف تئاتر با ادم ها به‬ ‫صورت زنده روی صحنه س��ر و کار ن��دارد و فیلم ها از قبل‬ ‫ساخته شده اند و نیاز به جابه جایی ادم ها ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مخاطبانی که از تئاتر سیراب شده اند‬ ‫این هنرمند تئاتر درباره اینکه برخی معتقدند جشنواره‬ ‫تئاتر فجر هیجان گذش��ته را ن��دارد و تاثیرگذاری خود را‬ ‫از دس��ت داده اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬پیش از ای��ن‪ ،‬فضای تئاتر‬ ‫محدودتر بود اما اکنون تعدد اجراها و س��الن های هر چند‬ ‫کوچ��ک خصوصی باال اس��ت‪ .‬اگر کاری بتوان��د به لحاظ‬ ‫کیفیت بدرخش��د در جش��نواره تئاتر فجر ه��م معرفی و‬ ‫ش��ناخته می شود اما اینکه هیجان جش��نواره پایین است‬ ‫ش��اید مرتبط به این موضوع باش��د که تماشاگران به دلیل‬ ‫تعدد اجراها از تئاتر س��یراب شده اند و دیگر مانند گذشته‬ ‫برای دیدن کارها رغبتی ندارند‪ .‬ش��اید به این فکر می کنند‬ ‫که نمایش ها در س��الن های مختلف اجرا خواهند داشت و‬ ‫انها فرصت تماش��ای نمایش در خارج از ایام جش��نواره را‬ ‫دارند‪ ،‬دهه های قبل شرایط اجرای تئاتر این گونه نبود‪.‬‬ ‫نریمانی در ادامه س��خنان خود تصریح می کند‪ :‬مادامی‬ ‫که تئاتر ما دولتی اس��ت میزان دخال��ت هنرمندان در باال‬ ‫بردن س��طح کیفی جش��نواره تحت تاثی��ر مدیران دولتی‬ ‫و کس��انی اس��ت که بودجه جش��نواره را تعیین می کنند‪.‬‬ ‫سال هاست که می گوییم دیگر نمی شود روی جشنواره ها‬ ‫حساب کرد و بیشتر باید روی اجرای عمومی اثار فکر شود‪.‬‬ ‫جشنواره ها مثل گذشته ان قدر تعیین کننده نیستند مگر‬ ‫در شهرس��تان ها که متاس��فانه جش��نواره ها برای اجرای‬ ‫عموم��ی اثار را گرفته اس��ت که البته در بعضی اس��تان ها‬ ‫این گونه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹«فجر» عالوه بر گذش�ته‪ ،‬این�ده را هم باید‬ ‫مدنظر قرار دهد‬ ‫کیوم��رث م��رادی‪ ،‬کارگردان و مدرس تئات��ر نیز که در‬ ‫دوره های مختلف جشنواره تئاتر فجر حضور داشته‪ ،‬درباره‬ ‫روند برگزاری این رویداد تئاتری چنین توضیح می دهد‪ :‬ما‬ ‫در طول بیش از ‪ ۳‬دهه گذش��ته در برگزاری جشنواره تئاتر‬ ‫فجر دو گونه تجربه و رویکرد داش��تیم؛ رویکرد نخست این‬ ‫بود که همچون جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬اثاری ویژه جشنواره‬ ‫تئاتر فجر تولید‪ ،‬انتخاب و اجرا شوند‪ .‬در ان رویکرد اثار وارد‬ ‫جش��نواره می شدند و برایند جش��نواره در طول سال اجرا‬ ‫می شد اما به دلیل حجم باالی تقاضای حضور در جشنواره‬ ‫تئاتر فجر و همچنین ظرفیت ک م س��الن و بودجه‪ ،‬رویکرد‬ ‫دوم شکل گرفت و جش��نواره برایند اجراهای عمومی اثار‬ ‫در طول سال گذشته شد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که س��ال های متمادی هر دو رویکرد‬ ‫اشاره شده در جشنواره تئاتر فجر تجربه شد و طبیعی است‬ ‫که هر دو رویکرد کمبودها و کاستی هایی داشت و نتوانست‬ ‫اجماع خانواده تئاتر را جواب دهد و نگه دارد‪.‬‬ ‫مرادی تاکید می کند‪ :‬حاال زمان این است که نگاه دیگری‬ ‫به این دو رویکرد ش��ود زیرا ظرفی��ت ما در دهه ‪ ۹۰‬به ویژه‬ ‫به لحاظ س��الن و تعداد اجراها تغییر کرده است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫فکر می کنم باید راهکار دیگری به لحاظ س��اختاری برای‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر در نظر گرفته شود‪ .‬خانواده تئاتر رشد‬ ‫زیادی کرده و جش��نواره باید در عین ح��ال برای انچه در‬ ‫تئاتر گذش��ته و انچه را در اینده خواه��د امد‪ ،‬مدنظر قرار‬ ‫ده��د‪ .‬باید از فرایند دو تجربه و رویکرد گذش��ته به تجربه‬ ‫جدیدی برسیم و جشنواره تئاتر فجر را به روزهای اوج خود‬ ‫برگردانیم که اجماعی از قدردانی و رقابت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف از برگزاری «فجر» چیست؟‬ ‫شهرام کرمی ‪ ،‬مدیرکل هنرهای نمایشی نیز که خود‬ ‫پیش از حضور در اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان‬ ‫نمایش��نامه نویس و کارگردان در جش��نواره تئاتر فجر‬ ‫حضور داش��ته‪ ،‬معتقد اس��ت که ‪ ۳۷‬دوره از برگزاری‬ ‫جش��نواره تئاتر فج��ر می گذرد و این روی��داد تئاتری‬ ‫تو خیزهای زیادی را به ویژه در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال اخیر‬ ‫اف ‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه جش��نواره تئاتر فجر متحول شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداور می ش��ود‪ :‬باید ببینیم هدف مان از برگزاری‬ ‫جشنواره تئاتر فجر چیست و بعد از ان برای ساختار و شیوه‬ ‫جشنواره برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫کرم��ی ادامه می دهد‪ :‬در ایین نامه جش��نواره تئاتر فجر‬ ‫چن��د هدف برای برگزاری این رویداد تئاتری عنوان ش��ده‬ ‫مانند گردهمایی بزرگ هنرمندان تئاتر‪ ،‬معرفی برایند یک‬ ‫س��ال تئاتر کشور و امکان تبادل نظر و تجربه بین گروه های‬ ‫داخلی و خارجی‪ .‬این پرس��ش مطرح می ش��ود که شکل و‬ ‫شیوه برگزاری جشنواره چگونه باید باشد؟‬ ‫این نمایش��نامه نویس و کارگردان تئاتر درباره چگونگی‬ ‫ش��کل و شیوه برگزاری جشنواره تئاتر فجر‪ ،‬چنین توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬در دنیا جش��نواره های تئات��ری مختلفی برگزار‬ ‫می شوند و برگزاری جشنواره های تئاتری سابقه طوالنی از‬ ‫یونان باستان تاکنون دارد‪ .‬جشنواره های دوران کالسیک‬ ‫یک همای��ش تئاتری با هدف مخاطب مح��وری بودند اما‬ ‫در دوران معاصر جش��نواره ها یک گردهمایی هنرمندان و‬ ‫عرصه تولیدات نمایشی است‪.‬‬ ‫هر جش��نواره ای ب��ر اس��اس فرهنگ‪ ،‬تاریخ نمایش��ی‬ ‫و س��اختار هر کش��وری برگزار می ش��ود و به همین دلیل‬ ‫جش��نواره ها با یکدیگ��ر تفاوت دارند‪ .‬مدی��رکل هنرهای‬ ‫نمایش��ی اظهار می کند‪ :‬اما یک نکته درباره جشنواره های‬ ‫تئات��ری در همه ج��ای دنیا ثابت و ان نکته این اس��ت که‬ ‫جشنواره باید به س��متی برود که تولیدات حرفه ای داشته‬ ‫باش��د و از بهترین اجراه��ای بین المللی نیز برای حضور در‬ ‫خود استفاده کند‪.‬‬ ‫کرمی معتقد است که جشنواره تئاتر فجر در تحول ‪ ۱۰‬تا‬ ‫ل اخیر خود این روند را طی کرده است که البته در هر‬ ‫‪ ۱۵‬سا ‬ ‫دوره ای نس��بت به تغییرات جشنواره مانند رقابتی بودن یا‬ ‫نب��ودن و حضور تولیدات جدید یا اثاری که اجرای عمومی‬ ‫شده اند‪ ،‬از س��وی هنرمندان و خانواده تئاتر مقاومت هایی‬ ‫وجود داشته است‪.‬‬ ‫مدی��رکل هنرهای نمایش��ی در پایان س��خنان خود با‬ ‫صراحت می گوید‪ :‬جشنواره تئاتر فجر نیاز به تحول اساسی‬ ‫دارد و روح ت��ازه ای را می طلب��د اما این تح��ول باید با نگاه‬ ‫به اینده باش��د نه با نگاه ‪ ۲۰‬س��ال پی��ش‪ .‬معتقدم تحول‬ ‫در جش��نواره تئاتر فجر الزم اس��ت و باید به ضرورت تئاتر‬ ‫امروزمان باشد‪.‬‬ ‫کوروش نریمانی‬ ‫کیومرث مرادی‬ ‫شهرام کرمی‬ ‫اسکار نود ویکم در قرق رنگین پوستان‬ ‫«کتاب س��بز» در حالی جایزه اصل��ی نو دو یکمین دوره جوایز‬ ‫اس��کار را از ان خود کرد که «حماس��ه کولی» بیشترین جایزه‬ ‫را گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫فیلم «کتاب سبز» به کارگردانی پیتر فارلی‬ ‫برنده جایزه اس��کار بهترین فیلم نودویکمین دوره جوایز ساالنه‬ ‫اکادمی علوم و هنرهای سینمایی شد‪.‬‬ ‫«کتاب س��بز» برای دریافت این جایزه فیلم های «بلک پنتر»‪،‬‬ ‫«کو کالکس کالن سیاه پوس��ت»‪« ،‬حماسه کولی»‪« ،‬سوگلی»‪،‬‬ ‫«رما»‪« ،‬ستاره ای متولد می شود» و «معاون» را پیش رو داشت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫«کتاب س��بز» در دو بخش بهترین فیلمنامه غیراقتباس��ی (پیتر‬ ‫فارل��ی‪ ،‬نی��ک واله لونگا‪ ،‬برایان هیز ک��ری) و بهترین بازیگر مرد‬ ‫مکمل (ماهرشاال علی) نیز جایزه گرفت‪.‬‬ ‫اعط��ای جایزه بهتری��ن فیلم به «کتاب س��بز» با واکنش تند‬ ‫اسپایک لی کارگردان «کو کالکس کالن سیاه پوست» همراه بود‬ ‫ک��ه فیلمش در ‪ ۶‬بخش از جمله جای��زه بهترین فیلم و بهترین‬ ‫کارگردانی نامزد بود‪ .‬گفته می ش��ود او پیش از اینکه سازندگان‬ ‫«کتاب س��بز» برای دریافت جایزه روی صحنه بروند تالش کرد‬ ‫مراسم را ترک کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬فیلم زندگینامه ای «حماسه کولی» به کارگردانی‬ ‫برایان سینگر که در ‪ ۵‬بخش نامزد اسکار بود با دریافت ‪ ۴‬جایزه‪،‬‬ ‫دیگر فیلم موفق این دوره جوایز اس��کار بود که بامداد دوش��نبه‬ ‫به وقت ایران در دالبی تیه تر در هالیوود‪ ،‬لس انجلس و کالیفرنیا‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫رامی مالک برای بازی در نقش فردی مرکوری‪ ،‬خواننده گروه‬ ‫کویین در فیلم جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫«حماسه کولی» در ‪ ۳‬بخش فنی بهترین تدوین‪ ،‬بهترین تدوین‬ ‫صدا و بهترین صداگذاری هم برنده شد‪.‬‬ ‫«رما» ب��ه کارگردانی الفونس��و کوارون‬ ‫فیلم س��یاه و س��فید ُ‬ ‫فیلمس��از مکزیکی که در ‪ ۱۰‬بخش شانس دریافت جایزه اسکار‬ ‫را داش��ت در ‪ ۳‬بخش بهترین کارگردان��ی‪ ،‬بهترین فیلمبرداری‬ ‫و بهتری��ن فیلم خارجی زبان برنده جایزه ش��د ک��ه هر ‪ ۳‬جایزه‬ ‫به کوارون رس��ید‪ .‬فیلم ابرقهرمانی «بلک پنتر» از ش��رکت های‬ ‫دیزن��ی و مارول که در ‪ ۷‬بخش نامزد بود جوایز ‪ ۳‬بخش بهترین‬ ‫طراحی صحنه‪ ،‬بهترین طراحی لباس و بهترین موسیقی را از ان‬ ‫خود کرد‪ .‬الیویا کلمن برای بازی در کمدی تاریخی «س��وگلی»‬ ‫ب��ه کارگردانی یورگوس النتیموس جایزه اس��کار بهترین بازیگر‬ ‫زن را گرفت‪« .‬س��وگلی» هم در ‪ ۱۰‬بخش شانس دریافت جوایز‬ ‫اس��کار را داشت‪ .‬کلمن در حالی جایزه اسکار بهترین بازیگر زن‬ ‫را دریافت ک��رد که خیلی ها گلن کلوز را برنده جایزه این بخش‬ ‫می دانس��تند‪ .‬کلوز پیش از این برای کار خود در «همسر» جوایز‬ ‫گلدن گلوب‪ ،‬انجمن بازیگران امریکا و ده ها جایزه دیگر دریافت‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬هر چند در جوایز بفتا جای��زه این بخش را به کلمن‬ ‫واگذار کرد‪ .‬کلوز تاکنون ‪ ۷‬بار نامزد اسکار بود ه اما هر بار دست‬ ‫خالی مراس��م را ترک کرده است‪ .‬او تنها بازیگر همچنان در قید‬ ‫حیات اس��ت که با وجود بیشترین نامزدی اسکار‪ ،‬جایزه نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬رجینا کینگ برای بازی در فیلم «اگر بیل استریت زبان‬ ‫داش��ت» ساخته بری جنکینز جایزه اسکار بهترین بازیگر مکمل‬ ‫زن را دریافت کرد‪.‬‬ ‫«س��تاره ای متولد می ش��ود» به کارگردانی برادلی کوپر که ‪۸‬‬ ‫نامزدی کس��ب کرده بود در بخش بهترین ترانه برای «سطحی»‬ ‫برنده اسکار ش��د‪ .‬لیدی گاگا‪ ،‬مارک رانس��ن‪ ،‬انتونی رزاماندو و‬ ‫اندرو وایات جایزه این بخش را گرفتند‪.‬‬ ‫«معاون» س��اخته ادام مکی که ‪ ۸‬نامزدی کس��ب کرده بود‪،‬‬ ‫جایزه بهترین چهره پردازی و مو را برد‪.‬‬ ‫جای��زه بهتری��ن فیلم بلند انیمیش��ن ب��ه «اس��پایدرمن‪ :‬در‬ ‫اسپایدرورس» از شرکت سونی پیکچرز انیمیشن رسید و الیزابت‬ ‫چای واس��ارهی و جیمی چی��ن جایزه بهترین مس��تند بلند را‬ ‫دریاف��ت کردند‪ .‬رایکا زهتابچی کارگ��ردان ایرانی‪-‬امریکایی هم‬ ‫ب��رای « ‪ » Period End of Sentence‬اس��کار بهتری��ن‬ ‫مس��تند کوتاه را دریافت کرد‪ .‬نودویکمین دوره جوایز اسکار در‬ ‫حالی برگزار ش��د که امس��ال این مراس��م مجری نداشت‪ .‬گروه‬ ‫کویین با خوانندگی ادام لمبرت در اغاز مراس��م چند قطعه اجرا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایین پایانی هش��تمین دوره اهدای جایزه کتاب‬ ‫سال سینمای ایران با حضور جمعی از سینماگران‬ ‫در خانه سینما برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایین‬ ‫پایانی و مراسم اهدای جوایز هشتمین دوره کتاب‬ ‫سال س��ینمای ایران یکشنبه‪ ۵ ،‬اس��فن د در خانه‬ ‫سینما برگزار ش��د‪ .‬منوچهر شاهسواری‪ ،‬سیروس‬ ‫الوند‪ ،‬فرش��ته طائرپ��ور‪ ،‬نیکی کریم��ی‪ ،‬عزیزاهلل‬ ‫حمیدنژاد‪ ،‬غالمرضا موس��وی‪ ،‬محمدعلی نجفی‪،‬‬ ‫محمدعلی س��جادی‪ ،‬هوش��نگ گلمکانی‪ ،‬احمد‬ ‫طالبی ن��ژاد و‪ ...‬از جمله مهمان��ان این ایین بودند‬ ‫که کارگردانی ان را رضا مهران فر برعهده داش��ت‪.‬‬ ‫کام��ران ملکی در اغاز این ایین از خس��رو دهقان‪،‬‬ ‫دبیر این دوره از جایزه کتاب س��ال سینمای ایران‬ ‫دعوت به س��خنرانی کرد ‪ .‬دهقان با حضور در پشت‬ ‫تریب��ون بیان کرد‪ :‬برخالف خیلی از افراد که وقتی‬ ‫تریبونی می بینند گالیه های شان را بیان می کنند‬ ‫من می خواهم خدا را به خاطر بس��یاری از اتفاق ها‬ ‫ش��کر کنم‪ .‬دهقان در پایان س��خنان کوتاه خود بر‬ ‫«مکتوب کردن» به عنوان یک ویژگی بش��ر تاکید‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬هر نوع ارتباطی که م��ا اکنون داریم‬ ‫بر اس��اس نوشته هاست‪ .‬در ادامه کلیپی پخش شد‬ ‫ک��ه در ان اعضای هیات داوران ب��ه همراه برخی از‬ ‫چهره ه��ای س��ینمایی از پژوهش س��خن گفتند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬منوچهر شاهس��واری مدیرعامل خانه‬ ‫س��ینما تصریح کرد‪ :‬جش��ن کتاب سال سینما که‬ ‫خانه س��ینما وجه حقوق��ی ان را بر عهده دارد یک‬ ‫وجه تالیفی نیز دارد که بر عهده کس��انی اس��ت که‬ ‫م��ا تالش می کنیم قدردان انها باش��یم‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬هر جش��نواره ای صدها حاش��یه درس��ت و‬ ‫نادرست دارد اما من ندیدم در این سال ها معلمی یا‬ ‫نویسنده ای به جایزه ای که اینجا داده شده اعتراض‬ ‫کند‪ .‬وی در پایان س��خنانش گفت‪ :‬ممنونم از همه‬ ‫کسانی که بدون هیچ مالحظه ای داوری کردند‪ .‬به‬ ‫نظرم ارزش ذاتی جش��ن کتاب سال سینما در این‬ ‫اس��ت که در این مقطع بتواند از پوس��ته های تنگ‬ ‫موضعی و س��اختاری خود رها شود و به نسل جوان‬ ‫این نوید را می دهم که زیبایی ش��ان با دانش است‬ ‫که فرصت پرواز می یابد‪ .‬در ادامه ایین‪ ،‬سیدحسن‬ ‫حس��ینی برای خواندن بیانیه هی��ات داوران روی‬ ‫س��ن رفت و عالوه بر خواندن بیانیه گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۳۱۶‬عنوان کتاب سینمایی چاپ شد که‬ ‫‪ ۷۲‬عنوان برای داوری ارس��ال شد‪ .‬در بخش دیگر‬ ‫این ایین‪ ،‬مهرزاد دانش‪ ،‬علیرضا محمودی‪ ،‬حسن‬ ‫خجس��ته و عزیزاهلل حمیدنژاد برای اهدای جوایز‬ ‫روی سن رفتند‪ .‬مهرزاد دانش‪ ،‬مدیرکل دفتر امور‬ ‫چاپ و نش��ر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪:‬‬ ‫خوش��حالم در محفلی هس��تم که واژگان سینما و‬ ‫ادبیات دائم تکرار می ش��وند‪ .‬ب��ا صحبت هایی که‬ ‫کردیم قرار ش��د اداره کل چاپ و نش��ر نس��بت به‬ ‫اثار برگزیدگان خرید داش��ته باشند؛ از کتاب های‬ ‫برگزی��ده ‪ ۳۰۰‬نس��خه و از کتاب های��ی که نامزد‬ ‫هستند ‪ ۲۰۰‬نسخه خریداری می شود و در اختیار‬ ‫کتابخانه ه��ا ق��رار می گیرد‪ .‬در بخ��ش تالیف لوح‬ ‫تقدیر هش��تمین دوره جایزه کتاب سال سینمای‬ ‫ایران به اثر «سینما س��وزی» نوش��ته عباس بهارلو‬ ‫رس��ید‪ .‬تندیس زرین و لوح تقدیر هم به مجموعه‬ ‫کتاب های «فیلم به مثابه فلس��فه» اثر صالح نجفی‬ ‫اهدا ش��د‪ .‬در بخش نش��ر از لیال ارجمند‪ ،‬حس��ن‬ ‫حس��ینی‪ ،‬ناصر صفاریان‪ ،‬رامین حیدری فاروقی‬ ‫و فرش��ته طائرپور دعوت شد که جایزه را اهدا کنند‬ ‫که در این بخش تندیس زرین به اعظم کیان افراز‪،‬‬ ‫مدیرمس��ئول نش��ر افراز تعلق گرف��ت‪ .‬در بخش‬ ‫پایانی حس��ن حسن دوس��ت‪ ،‬غالمرضا موسوی‪،‬‬ ‫گل��ی امامی و فت��اح محم��دی روی صحنه رفتند‬ ‫ت��ا جایزه را اهدا کنند‪ .‬در ای��ن بخش برای ترجمه‬ ‫کت��اب «درک تئ��وری فیلم» از رحیم قاس��میان‬ ‫قدردانی ش��د که مریم امینی‪ ،‬همسر شهید اوینی‬ ‫جای��زه وی را دریافت کرد‪ .‬همچنین تندیس زرین‬ ‫این بخش به اثر «قاب زدایی»(جستارهایی در باب‬ ‫نقاشی و س��ینما) ترجمه مهدیس محمدی تعلق‬ ‫گرف��ت‪ .‬در ادامه ای��ن ایین‪ ،‬کلیپ��ی از فیلمخانه‬ ‫مل��ی و فعالیت ه��ای ان پخ��ش و بع��د از الدن‬ ‫طاهری قدردانی ش��د‪ .‬در بخ��ش بعدی قدردانی‪،‬‬ ‫مس��عود مهرابی روی س��ن امد تا درباره «وازریک‬ ‫درس��اهاکیان» سخن بگوید و عنوان کرد‪ :‬در ‪۱۰۰‬‬ ‫س��ال گذش��ته ارامنه نقش مهمی در گس��ترش‬ ‫س��ینما داش��تند؛ انها نخس��تین س��الن سینما و‬ ‫نخستین اموزش��گاه سینمایی را تاسیس کردند و‬ ‫نخستین فیلم س��ینمایی هم به دست انها ساخته‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین وازریک درس��اهاکیان کتاب های‬ ‫بس��یاری ترجمه کرد‪ .‬تقدیر ویژه هیات داوران در‬ ‫این ایین به محمد تهامی نژاد تعلق داشت‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫برگزیدگان جایزه کتاب‬ ‫سال سینمای ایران‬ ‫معرفی شدند‬ ‫سه شنبه‬ ‫ابعاد پنهان قتل خاشقجی‬ ‫در «خشونت دیپلماتیک»‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪ 20 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 26 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1248‬پیاپی ‪2566‬‬ ‫گزارش اقلیت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کتاب��ی باعن��وان «خش��ونت دیپلماتیک؛‬ ‫اس��رار تاریک قتل جمال خاش��قجی» که با‬ ‫قلم ‪ 3‬روزنامه نگار ترکی��ه ای به ابعاد پنهان‬ ‫این ماجرا می پردازد‪ ،‬در دست ترجمه است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬میران��دا میناس‪ ،‬مترجم‬ ‫این کتاب گفت‪ :‬همراه با ایدین روش��ن در‬ ‫ح��ال ترجمه کتاب «خش��ونت دیپلماتیک؛‬ ‫اس��رار تاریک قتل جمال خاشقجی» هستیم‪ .‬این کتاب حدود یک ماه‬ ‫و نیم پیش در ترکیه به چاپ رس��ید‪ .‬به گفته وی روزنامه صاباح ترکیه‬ ‫از روزنامه هایی است که در ماجرای قتل جمال خاشقجی گروه ویژه ای‬ ‫تش��کیل داده بود تا اطالعات دس��ت اول از منابع موثق دولتی بگیرند‬ ‫و منتش��ر کنند‪ .‬در نتیجه ای��ن روزنامه نخس��تین روزنامه ای بود که‬ ‫تصاویری از جوخه ترور جمال خاشقجی را فاش کرد و به یک برند در‬ ‫این زمینه بدل شد‪ .‬میناس با بیان اینکه انتشار «خشونت دیپلماتیک؛‬ ‫اس��رار تاریک قتل جمال خاش��قجی» با س��روصدای زیادی در ترکیه‬ ‫همراه شد‪ ،‬افزود‪ :‬این واکنش به گونه ای بود که چاپ نخست کتاب که‬ ‫با تیراژ باالیی منتشر شده بود‪ ،‬به سرعت فروش رفت‪ .‬ما (مترجمان و‬ ‫نش��ر ثالث) نیز فکر می کنیم باتوجه به اینکه موضع جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در زمینه قتل جمال خاش��قجی با موضع کش��ور ترکیه در این‬ ‫ب��اره همس��ان بود‪ ،‬این کت��اب بتواند نظر مخاطب��ان را جلب کند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل ترجمه این اثر را در دستور کار قرار دادیم‪ .‬انتشارات ثالث‬ ‫می کوشد کتاب را تا نمایشگاه کتاب سال ‪ ۱۳۹۸‬منتشر کند‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ش��اید هیچ کس باور نمی کرد که منطقه نفتون مسجدس��لیمان‬ ‫در س��حرگاه یکی از روزهای خرداد س��ال ‪ ۱۲۸۷‬خورشیدی‪ ،‬با‬ ‫بغض س��یاهی که بیرون داد‪ ،‬سرنوش��ت ای��ران و خاورمیانه را‬ ‫دگرگون سازد‬ ‫که ماحص��ل ان امروز می تواند روایتگر تاریخ ان دوران‬ ‫باش��د‪ .‬به هر روی‪ ،‬ب��ا اغاز انتقال نفت خ��ام به ابادان‬ ‫و راه اندازی بزرگ ترین پاالیش��گاه خاورمیانه و به دنبال‬ ‫ان ضرورت ایجاد مجموعه ای اموزش��ی‪ ،‬نخستین مرکز‬ ‫اموزش کاراموزان در این منطقه ش��کل گرفت تا عالوه‬ ‫بر نیروی ماهر انگلیسی‪ ،‬توانمندان ایرانی نیز با استفاده‬ ‫از اموزه ها‪ ،‬در این صنعت نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫اموزش��گاهی ب��زرگ با ه��زاران کارام��وز و اموزش‬ ‫مهارت ه��ای پای��ه ای مانند فل��زکاری‪ ،‬ب��رق‪ ،‬نجاری‪،‬‬ ‫تراش��کاری‪ ،‬ریخته گ��ری و‪ ...‬اموزش��گاهی ک��ه عباس‬ ‫کاظمی‪ ،‬معاون پیشین زنگنه در امور پاالیش و پخش با‬ ‫افتخار درباره ان می گوید در دهه های ‪ ۱۳۳۰‬و ‪،۱۳۴۰‬‬ ‫عربس��تان‪ ،‬بحرین‪ ،‬قطر‪ ،‬عراق و حت��ی باکو نیز نیروی‬ ‫ج��وان خود را برای فراگیری تخصص هایی راهی ابادان‬ ‫می کردند تا در این ش��هر مهر تایید را پای مدارک شان‬ ‫به ثبت برسانند!‬ ‫به ابادان که می رس��ی‪ ،‬نمی توانی بدون دیدن ساحل‬ ‫و ابی ارام��ش‪ ،‬انجا را ترک گویی! باید هر لحظه اش را‬ ‫باید س��وخته دالنی می بودند تا از به غارت رفتن این‬ ‫گنجینه های گران بها جلوگیری کنند و برای احیای انها‬ ‫تالش خود را به کار گرفته و با یک برنامه ریزی حس��اب‬ ‫ش��ده‪ ،‬یادگارهای به جا مان��ده از ان دوران را که حکم‬ ‫میراث صنعت اول کش��ور را دارند‪ ،‬در گردونه همیش��ه‬ ‫تاریخ برای مان به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نفتون مسجد سلیمان‪« ،‬نفط» و زندگی!‬ ‫ش��اید هیچ کس ب��اور نمی ک��رد که منطق��ه نفتون‬ ‫مسجدس��لیمان در س��حرگاه یکی از روزه��ای خرداد‬ ‫سال ‪ ۱۲۸۷‬خورشیدی‪ ،‬با بغض سیاهی که بیرون داد‪،‬‬ ‫سرنوش��ت ایران و خاورمیانه را دگرگون س��ازد‪ .‬ش��اید‬ ‫در ب��اور هیچ کس نمی گنجید ک��ه این بغض فروخورده‬ ‫س��یاه رنگ‪ ،‬دس��تمایه جنگ هایی ش��ود ک��ه اقتصاد‬ ‫بس��یاری از کش��ورها برپایه ان برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫اما اقتصادی ش��کوفا‪ ،‬شهری صنعتی و منطقه ای اباد از‬ ‫پ قلپ»های سیاه سر براورد و شرکت نفتی‬ ‫دل این «قل ‬ ‫ایرانی‪-‬انگلیس��ی مجال یافت تا «خودی» نش��ان دهد‬ ‫و در قلب ابادان‪ ،‬رویش صنعتی را به تماش��ا بنش��یند‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫ز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫س س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪11‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫‪13‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ک ش‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫س‬ ‫‪8‬‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪102‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ک س‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫یک کتاب اولی در فهرست پرفروش های امازون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪103‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‬ ‫‪8‬‬ ‫پ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جمع��ی از کلیمی��ان مقیم‬ ‫ای��ران روز جمعه ب��ا حضور در‬ ‫اس��تان مقدس حضرت دانیال‬ ‫نبی (ع) در ش��وش در ش��مال‬ ‫خوزس��تان به نیایش و عبادت‬ ‫پرداختن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش ایرنا‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۰‬نف��ر از کلیمیان‬ ‫س��اکن تهران که به وس��یله یک اتوبوس‬ ‫به شهرس��تان شوش سفر کرده اند بر مزار‬ ‫حض��رت دانیال نبی (ع) گرد امده و ایین‬ ‫ویژه نیایش س��االنه خود را برگزار کردند‪.‬‬ ‫یهودی��ان ش��رکت کننده در ای��ن ایین‪،‬‬ ‫تهیلیم‪ ،‬کت��اب مزامیر حض��رت داوود را‬ ‫قرائ��ت کردند‪ .‬رئی��س اداره اوقاف و امور‬ ‫خیریه شهرس��تان ش��وش به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫ایین نیایش کلیمیان س��ال های متمادی‬ ‫است که با هماهنگی انجمن کلیمیان در‬ ‫کنار قبر حضرت دانیال نبی (ع) در شوش‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬محمدحسن‬ ‫پورنعمت افزود‪ :‬به منظور فراهم‬ ‫کردن ام��کان نیایش کلیمیان‬ ‫در کنار قبر حضرت دانیال نبی‬ ‫(ع) در اصلی م��زار این پیامبر‬ ‫الهی در زیر زمین ارامگاه روی‬ ‫انها باز شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کلیمیان هر سال در قالب نذری مبالغی را‬ ‫به ارامگاه دانیال نبی (ع) اهدا می کنند که‬ ‫صرف تجهیز این مکان مقدس می شود‪.‬‬ ‫حض��رت دانی��ال نب��ی (ع) از پیامبران‬ ‫بزرگ الهی اس��ت که در س��ال ‪ ۵۹۸‬ق‪.‬م‬ ‫در بیت المق��دس دیده به جهان گش��ود‪.‬‬ ‫ان حضرت ح��وادث اینده و بعثت پیامبر‬ ‫اخر الزم��ان را در کتاب خود پیش��گویی‬ ‫کرده است‪ .‬ایشان به عدالت ورزی مشهور‬ ‫بودند و قضاوت های شان مورد توجه خاص‬ ‫امام علی (ع) نیز قرار گرفت ه است‪.‬‬ ‫«جایی که جنگل با س��تارگان‬ ‫مالق��ات می کن��د» نام اث��ر اول‬ ‫نویس��نده امریکای��ی اس��ت که‬ ‫توانس��ته به فهرس��ت کتاب های‬ ‫پرف��روش ام��ازون در بخ��ش‬ ‫داس��تانی راه پیدا کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا کتاب اول «گلندی وندرا»‬ ‫برای س��ومین هفته متوالی در فهرس��ت ‪۲۰‬‬ ‫کتاب پرف��روش امازون ک��ه به طور هفتگی‬ ‫منتشر می شود‪ ،‬قرار دارد‪« .‬جایی که جنگل‬ ‫س��تارگان را مالقات می کند» داس��تان زنی‬ ‫را روای��ت می کند که پ��س از مرگ مادرش و‬ ‫مبارزه خودش با سرطان به تحقیق دانشگاهی‬ ‫خود درباره پرندگان در «ایلینوی» مش��غول‬ ‫می ش��ود تا به خود ثابت کند سختی هایی که‬ ‫از س��ر گذرانده او را در هم نشکس��ته است‪ .‬او‬ ‫از س��پیده دم تا غ��روب خود را در‬ ‫کار غرق می کن��د تا اینکه حضور‬ ‫دختری مرم��وز با پ��ای برهنه و‬ ‫بدنی ممل��و از کب��ودی‪ ،‬تنهایی‬ ‫او را از بی��ن می ب��رد‪« .‬گلن��دی‬ ‫وندرا» نویس��نده این اثر پیش از‬ ‫انکه نوشتن را اغاز کند‪ ،‬به عنوان‬ ‫یک متخص��ص گونه های در خط��ر انقراض‬ ‫پرندگان در ایالت «ایلینوی» مشغول کار بود‪.‬‬ ‫کتاب «جایی که جنگل س��تارگان را مالقات‬ ‫می کند» نخس��تین اثر او اس��ت‪ .‬در رده اول‬ ‫تا سوم این فهرس��ت «جایی که خرچنگ ها‬ ‫اواز می خوانند » نوش��ته «دلیا اونز»‪« ،‬افسانه‬ ‫اسکاندیناوی» نوشته «نیل گیمن» و «بیمار‬ ‫س��اکت» نوش��ته «الکس مایکلیدس » قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مـراجـع��ت ک��ردن ‪ -‬اثـ��ری معـروف‬ ‫از فرانس��ـواز س��ـاگـان بان��وی نـویس��نـده‬ ‫فـرانسوی‬ ‫‪ -2‬از درختان برگ پنجه ای ‪ -‬ضمیر اش��اره‬ ‫به غایبان ‪ -‬فنایافته‬ ‫‪ -3‬در اغ��از کاره��ا ‪ -‬طفیل��ی و س��ربار ‪-‬‬ ‫سردساز هوا‬ ‫‪ -4‬زنگ کلیسا ‪ -‬نشان تجاری کاالها بود ‪-‬‬ ‫پسوند مراقبتی‬ ‫‪ -5‬به اندازه ‪ -‬ظریف قامت ‪ -‬نت هفتم‬ ‫‪ -6‬در مرحله نخستین ‪ -‬الستیک یدک‬ ‫‪ -7‬همگی و کل ‪ -‬امر به زیستن‬ ‫‪ -8‬فرسوده شده ‪ -‬جالی رویه کفش‬ ‫‪ -9‬تایید انگلیسی ‪ -‬پیوستگی‬ ‫‪ -10‬از ابزاره��ای موس��یقی ‪ -‬چرب��ی‬ ‫جـانوری‬ ‫‪ -11‬خمیدگی پارچه ‪ -‬از پادش��اهان دوره‬ ‫ساسانی‪ -‬نفی اعراب‬ ‫‪ -12‬کار خ�لاف ‪ -‬پرچ��م‪ ،‬بیرق ‪ -‬وس��ایل‬ ‫جنگی‬ ‫‪ -13‬خان��ه باش��کوه ‪ -‬واح��دی در ارتش ‪-‬‬ ‫غذای ابکی بیمار‬ ‫‪ -14‬شهری در شمال اس��تان خوزستان ‪-‬‬ ‫قسمت اصلی دندان ‪ -‬تداول‬ ‫‪ -15‬اصل سرمایه ‪ -‬نوعی تجارت‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهم و درخور توجه ‪ -‬کاونده‬ ‫‪ -2‬بازسازی فرش فرسوده ‪ -‬لکه هایی کوچک فراوان‬ ‫در پوست ‪ -‬یکی از دو فرودگاه بین المللی توکیو‬ ‫‪ -3‬سنگین و ثقیل ‪ -‬اصل و منشا هر چیز ‪ -‬صفتی‬ ‫برای گربه‬ ‫‪ -4‬الیق و سزاوار ‪ -‬از بین برده و باطل شده ‪ -‬کتابی‬ ‫از دافنه دوموریه‬ ‫‪ -5‬روی و چهره ‪ -‬اوای رزمی کار ‪ -‬پیامبران ‪ -‬قلب‬ ‫‪ -6‬خسته ندارد ‪ -‬صدای زنبور ‪ -‬فلز الیاژ و ورشو‬ ‫‪ -7‬زاهد و عبادت کننده ‪ -‬عدسی محدب‬ ‫‪ -8‬از مراسم نظامی ‪ -‬عشیره‬ ‫‪ -9‬راه رفتن با پای اس��یب دیده ‪ -‬حرکت الیه های‬ ‫زمین‬ ‫‪ -10‬س��خن غضب الود زیرلب ‪ -‬دوس��تی ‪ -‬سعی و‬ ‫کوشش‬ ‫‪ -11‬ضمیر وزنی ‪ -‬سوخت تمیز ‪ -‬پوستین ‪ -‬زادگاه‬ ‫علی اسفندیاری شاعر افسانه‬ ‫‪ -12‬بیم و ترس ‪ -‬افزون از نیاز ‪ -‬اواره از وطن‬ ‫‪ -13‬ناپسری ‪ -‬قسمتی از ساز ‪ -‬کشتار سیاسی‬ ‫‪ -14‬دارای هیکل بزرگ و قوی ‪ -‬شهری در اسپانیا‬ ‫ هر فصل کتاب‬‫‪ -15‬اییـ��ن ش��یوه جـدید ‪ -‬لقـب اش��ـرافی در‬ ‫هندوستان‬ ‫ایین نیایش کلیمیان در شوش دانیال برگزار شد‬ ‫میراث‬ ‫س�هیال زمانی‪ :‬ابادان را بس��یاری از م��ردم با صنعت‬ ‫نفت می شناسند؛ شهری که شعله های سوزنده «فلر»ها‬ ‫در جای ج��ای اس��مانش دیده می ش��ود و ب��وی نفت‪،‬‬ ‫اش��نای همه مردم شهر اس��ت‪ .‬ش��هری که بار امانت‬ ‫«نخس��تین ها» را به دوش کشید و صدای فریاد خود را‬ ‫در چاه های نفتش خفه کرد!‬ ‫تمامی س��ال ها‪ ،‬هر زمان که به ش��هری که س��رامد‬ ‫ش��هرهای ایران در میراث فرهنگی مرتبط با نفت بود پا‬ ‫گذاشتم‪ ،‬زنده بودن را از ذره ذره این خاک حس کردم؛‬ ‫حتی ب��ا اینکه ابادانی ان تا زمانی ک��ه ارابه های مرگ‬ ‫دش��من در جنگ تحمیلی وارد این شهر شدند‪ ،‬بیشتر‬ ‫طول نکش��ید و همه جالل و ش��کوه و زیبایی ‪۶۸‬ساله‬ ‫عروس ایران‪ ،‬تنها در مدت چند روز به یغما رفت!‬ ‫ب��ار دیگر مقص��د اصلی ابادان بود‪ .‬ش��هر عش��ق ها‬ ‫و نخل ه��ا‪ ،‬ش��هر بندر و خلیج‪ ،‬ش��هر مردمان ش��اد و‬ ‫مهمان ن��واز‪ ،‬ش��هری ک��ه در روزگاری نه چن��دان دور‪،‬‬ ‫تاسیس��ات نفت یکی یکی در ان ق��د علم می کردند و‬ ‫انگلیس��ی ها و امریکایی هایی که با خانواده های شان به‬ ‫اینجا مهاجرت کرده بودند‪ ،‬خود را در بهش��تی زمینی‬ ‫یافتن��د‪ .‬عروس ای��ران ان زمان خوش می درخش��ید و‬ ‫اکنون پس از گذر س��ال ها می بینیم ک��ه باوجود تمام‬ ‫تهاجم ها‪ ،‬همچنان پابرجا ایستاده تا یادواره های صنعتی‬ ‫را که با ظهور ان اباد ش��د‪ ،‬جاودانه سازد‪ .‬مدرسه فنی‪-‬‬ ‫حرفه ای انگلیس��ی ها یا هم��ان ‪،Artesian School‬‬ ‫یک��ی از هم��ان یادواره ه��ا اس��ت! نامی درخ��ور برای‬ ‫مدرس��ه و یا به عبارتی چند س��وله بزرگ با محوطه ای‬ ‫باز و دس��تگاه های گوناگون ب��رای یادگیری حرفه های‬ ‫گوناگون‪ .‬شاید این مدرسه نشان از اهمیت این صنعت‬ ‫و دانش فنی ان برای همه به ویژه انگلیس��ی ها داش��ت‬ ‫که تالش می کردند به دوستداران این صنعت‪ ،‬از همان‬ ‫ابتدای نوجوانی‪ ،‬رشته های فنی‪-‬حرفه ای را بیاموزند‪ .‬با‬ ‫کاروان خبرنگار راهی ش��هر نخل های سرافراز شدیم تا‬ ‫یادمان��ی از صنعت نفت را که ب��ر جای جای دیوارهای‬ ‫ش��هر‪ ،‬اثار ان باقی است‪ ،‬به سینه سپید کاغذ بسپاریم‬ ‫و فری��اد کنیم که یادواره ها باید بمانند تا هرگز فراموش‬ ‫نکنیم از کجا به اینجا رسیده ایم!‬ ‫«زندگی» کنی تا خدای ناکرده‪ ،‬دست خالی از این شهر‬ ‫صنعتی ن��روی که زمانی عروس ش��هرهای ایران بود و‬ ‫امروز در تالش برای زنده کردن پایه های صنعتی اس��ت‬ ‫که به ان شکوه و عظمت داد!‬ ‫شاید بر همین اساس بود که دومین موزه از شهرموزه‬ ‫اب��ادان چندی پیش در ایینی ب��ا حضور برخی مدیران‬ ‫ارش��د صنعت نفت به طور رسمی گش��ایش یافت تا بار‬ ‫دیگر‪ ،‬این واقعیت را نش��ان دهد که ابادان شهری زنده‬ ‫اس��ت و هیچ گاه باوجود تمامی تهاجم ها‪ ،‬روی در نقاب‬ ‫خاک نمی کشد!‬ ‫این تمثیل در گفت��ار علی اکبر میرقادری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پاالیش��گاه ابادان نیز به خوبی خود را نش��ان داد؛ انجا‬ ‫که گفت‪ :‬ابادان ش��هری زنده است و زنده خواهد ماند‬ ‫و این مس��ئولیت بر دوش ماست که با زنده نگاه داشتن‬ ‫میراث ه��ای نفتی ان‪ ،‬این ش��هر را همچن��ان پابرجا و‬ ‫اس��توار نگاه داریم‪ .‬میرقادری ب��ه درس هایی که باید از‬ ‫تاریخ نفت گرفت‪ ،‬اش��اره و تاکید کرد‪ :‬درسی که باید از‬ ‫این صنعت‪ ،‬موجودیت و تاریخ ان فراگیریم‪ ،‬این اس��ت‬ ‫که بدون تعارف‪ ،‬در ‪ 30‬سال گذشته‪ ،‬کم کاری داشته ایم‬ ‫و در واقع‪ ،‬ضعف های موجود را برای توس��عه این ش��هر‬ ‫برطرف نکرده ایم‪ .‬به این س��خنان‪ ،‬باید س��خنان عباس‬ ‫کاظم��ی‪ ،‬معاون پیش��ین وزیر را افزود ک��ه بر این باور‬ ‫اس��ت که ابادان یک شهر گردش��گری‪-‬صنعتی است و‬ ‫موزه های نفت ابادان‪ ،‬فقط برای مردم این شهر نیست‪،‬‬ ‫بلکه باید در س��طحی ملی دیده ش��ود‪ .‬وی با بیان این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬از گذش��ته به تاریخ ابادان عالقه مند شدم‬ ‫و درباره ان مطالعه کردم‪ .‬ابادان شهر مظلومی است که‬ ‫در سرشماری سال ‪ ،۱۳۳۵‬یکی از ‪ 5‬شهر بزرگ کشور‬ ‫بوده و نبای��د فراموش کنیم که ع��رض تاریخی ابادان‬ ‫در تمامی این دوران‪ ،‬بیشتر از طول تاریخی ان است‪.‬‬ ‫‪ ...‬و این واقعیتی اس��ت غی��ر قابل انکار که اگر همت‬ ‫و زحم��ات بزرگان ما نبود‪ ،‬امروز م��ا در این موقعیت و‬ ‫مکان ایس��تاده نبودیم! پس این موقعیت را ارج نهاده و‬ ‫ان را برای نسل بعدی ایران و ایرانی‪ ،‬زنده نگاه داریم و‬ ‫در برابر این همه تالش و پایمردی برای از دست نرفتن‬ ‫«تاریخ ماندگار صنعت نفت»‪ ،‬سر تعظیم فرود اوریم‪.‬‬ ‫مرضی�ه  ت�وکل‪،‬‬ ‫روزنامه ن�گار‪ :‬چش��مانم را‬ ‫ک��ه می بن��دم ص��دای ت��و در‬ ‫گوش��م می پیچد‪ .‬چش��مانم را‬ ‫باز می کنم‪ .‬ب��از هم خیال بود‪.‬‬ ‫ذهنم ب��ه ان روزها برمی گردد‪.‬‬ ‫برف تا زانو در حیاط نشس��ته و‬ ‫هوا هنوز گرگ و میش‪ .‬با صدای مهربانت‬ ‫از خ��واب بیدار می ش��وم؛ «بیدار ش��و از‬ ‫امتحان ج��ا می مونی دختر»‪ .‬به س��اعتم‬ ‫نگاه می کنم با غ��ر زدنی می گویم‪« :‬هنوز‬ ‫ک��ه خیل��ی زوده‪ ،‬تو خواب ن��داری؟ اخه‬ ‫چطور صبح به این زودی بیدار می ش��ی»‬ ‫می خندی و می گویی‪« :‬پاش��و‪ ،‬پاشو؛ مادر‬ ‫نش��دی و نمی دونی» اس��باب سفرم را که‬ ‫می بن��دی می گویی‪« :‬بیا ن��گاه کن ببین‬ ‫کم و کسری نیس��ت» می گویم‪« :‬نه مادر‬ ‫چرا همیش��ه احس��اس می کنی یه چیزی‬ ‫کمه؟» و می خندم‪ .‬زیباترین نقش هستی‬ ‫ب��ر لبانت نقش می بندد و می گویی‪« :‬مادر‬ ‫نش��دی و نمی دونی»‪ .‬تا وس��ایلم را روی‬ ‫زمین می گذارم تلفنم زن��گ می خورد‪ .‬از‬ ‫ان طرف خط با صدای مهربانت می گویی‪:‬‬ ‫«رس��یدی؟» با خنده می گوی��م‪« :‬همین‬ ‫تازه رس��یدم‪ .‬چه خوب زمان رس��یدنم رو‬ ‫محاس��به کردی؟» می خندی و می گویی‪:‬‬ ‫«م��ادر نش��دی و نمی دونی؛ تو که س��فر‬ ‫می کنی من هم با تو در س��فرم» با خودم‬ ‫می اندیش��م چگون��ه ممک��ن‬ ‫است؟ مگر می شود با این همه‬ ‫مش��غله دم به دم حال نازنینت‬ ‫را رص��د کنی و باز هم بخندی‪.‬‬ ‫ص��دای گریه دخترک��م مرا به‬ ‫خ��ود م��ی اورد‪ .‬او را در اغوش‬ ‫می کش��م و در حسرت اغوش‬ ‫تو گونه هایم از اشک خیس می شود‪ .‬حاال‬ ‫می فهمم داش��تن تو چقدر برایم ارزشمند‬ ‫اس��ت‪ .‬حاال می دان��م که نه تنها با ش��یره‬ ‫جانت که با رش��ته رشته روح و روانت مرا‬ ‫پروراندی‪ .‬می دانم که بس��یار کوچک تر از‬ ‫ان��م که بزرگ��ی ات‪ ،‬عش��قت‪ ،‬صبوری ات‬ ‫را در قال��ب کالم بی��اورم‪ .‬می دان��ی مادر‪،‬‬ ‫حاال «مادر ش��دم و می دان��م» که زندگی‬ ‫کردن برای دیگ��ری یعنی چه‪ .‬گاهی دلم‬ ‫می خواهد همان کودک نوپایی شوم که با‬ ‫هر بار زمین خوردن دس��تان تو در دستم‬ ‫بود‪ .‬دلم می خواهد همان نوجوانی باش��م‬ ‫ک��ه باد کله ام با گرمای س��خنان و لبخند‬ ‫ت��و ارام می گرف��ت؛ مطمئن��م که خودت‬ ‫نمی دان��ی لبخن��د ت��و معج��زه می کند‪.‬‬ ‫روزهای جوانی ام در حال گذر اس��ت مادر!‬ ‫اما خوب می دانم نه به قدر عزت تو بزرگ‬ ‫ش��ده ام که عشقت را درک کنم و نه اصال‬ ‫می توانم محبتت را جبران کنم اما قدردان‬ ‫لحظه لحظه ای هستم که پا به پایم زندگی‬ ‫کردی و به من از هستی اموختی‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شکوه بازگشته به صنعتی افتخارافرین‬ ‫لبخند تو معجزه می کند‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!