روزنامه صمت شماره 1249 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1249

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1249

روزنامه صمت شماره 1249

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1249‬پیاپی ‪2567‬‬ ‫خبر روز‬ ‫حمایت از سوریه را‬ ‫حمایت از مقاومت می دانیم‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫استعفا تلنگری بود تا وزارت خارجه‬ ‫به جایگاه قانونی اش برگردد‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسلامی‬ ‫در دیدار بش�ار اسد‪ ،‬رئیس جمهوری سوریه‪ ،‬رمز پیروزی‬ ‫سوریه و به شکست کشاندن امریکا و مزدوران منطقه ای‬ ‫ان را استقامت رئیس جمهوری و مردم سوریه و پافشاری‬ ‫انه�ا ب�ر مقاومت خواندند و ب�ا تاکید بر ل�زوم مراقبت در‬ ‫مقاب�ل توطئه های اینده خاطرنش�ان کردن�د‪ :‬جمهوری‬ ‫اسلامی ای�ران‪ ،‬کمک به دول�ت و ملت س�وریه را کمک‬ ‫ب�ه حرکت و جری�ان مقاومت می دان�د و از صمیم قلب به‬ ‫ان افتخ�ار می کند‪ .‬به گ�زارش دفتر اطالع رس�انی مقام‬ ‫معظ�م رهبری‪ ،‬حض�رت ای�ت اهلل خامنه ای با اش�اره به‬ ‫ایس�تادگی صادقانه جمهوری اسالمی ایران در کنار ملت‬ ‫و دولت س�وریه از همان ابتدای بحران‪ ،‬افزودند‪ :‬س�وریه‬ ‫ب�ا اس�تقامت و همراهی مردم ان توانس�ت در مقابل یک‬ ‫ائتلاف بزرگ از امری�کا‪ ،‬اروپا و متح�دان انها در منطقه‬ ‫ایستادگی کند و با پیروزی از این حادثه خارج شود‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اسلامی پیروزی جریان مقاومت در سوریه‬ ‫را موجب عصبانیت امریکایی ها و تالش انها برای طراحی‬ ‫توطئه های جدید دانس�تند و با اش�اره به نمونه ای در این‬ ‫زمینه گفتند‪ :‬مس�ئله منطق�ه حائل ک�ه امریکایی ها در‬ ‫سوریه به دنبال ایجاد ان هستند‪ ،‬از جمله این توطئه های‬ ‫خطرناک اس�ت که باید با قاطعیت ان را رد کرد و در مقابل‬ ‫ان ایستاد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫در مجمع عمومی بانک مرکزی ‪:‬‬ ‫رهبری هیچ مخالفتی‬ ‫با لوایح چهار گانه‬ ‫‪ FATF‬ندارند‬ ‫‪7‬‬ ‫از ظریف‪ ،‬زنگنه و همتی‬ ‫برای ایستادگی در خط‬ ‫مقدم تشکر می کنم‬ ‫‪7‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دومین ایین اهدای جایزه ملی برند تاکید کرد‬ ‫ضرورت اعتمادسازی برای مصرف کنندگان‬ ‫سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬رشد‬ ‫‪۱۰‬هزار درصدی صادرات ایران در ‪ 4‬دهه گذشته‬ ‫را حاصل تالش نش��ان های تجاری کش��ور عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی در دومین ایین اهدای جایزه‬ ‫مل��ی برند در مح��ل دائمی نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جهان امروز شتاب و سرعت‬ ‫موجب به وجود امدن عصر پیچیدگی های انتخاب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی کارخانه ها‪ ،‬س��رمایه ها‪،‬‬ ‫س��رمایه هوش��ی و نواوری ها تعیین کننده قدرت‬ ‫اقتص��ادی بودند‪ ،‬ام��ا امروز برنده��ا تعیین کننده‬ ‫جایگاه کشورها هستند‪.‬‬ ‫به گفته م��ودودی‪ ،‬ام��روز ارزش ‪ ۱۰۰‬برند برتر‬ ‫جهان معادل ‪ ۱۱‬درصد کل صادرات جهان است؛‬ ‫در این میان‪ ۱۰ ،‬برند نخست حدود ‪ ۴۲‬درصد کل‬ ‫ارزش برندها و ‪ 5‬درصد مجموع صادرات جهان را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��هم ایران ب��ا ‪ ۱.۲‬درصد جمعیت‪،‬‬ ‫جغرافی��ا و تولید ناخالص داخلی جهان از صادرات‬ ‫کمتر از ‪ ۰.۳‬درصد است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت یاداور شد‪ :‬در‬ ‫نیم قرن گذش��ته اقتصاد ایران ‪ ۶.۶‬برابر شده‪ ،‬در‬ ‫حالی که اقتص��اد هند ‪ ۱۳‬برابر‪ ،‬مالزی ‪ ۲۰‬برابر و‬ ‫چین ‪ ۶۰‬برابر شده و بخش عمده این بزرگ شدن‬ ‫برعهده برندها بوده است‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون ملی برند ایران یاداور شد‪ :‬در ‪4‬‬ ‫دهه پس از انقالب در حوزه تولید و صادرات رشد‬ ‫چشمگیری داش��ته ایم و امروز بیش��ترین واردات‬ ‫مربوط به مواد اولیه است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در نیم قرن گذشته وضعیت واردات ما تغییر‬ ‫ک��رده و بیش��ترین واردات به کااله��ا و مواد اولیه‬ ‫اختص��اص یافته؛ در حالی که در ‪ ۴‬دهه گذش��ته‬ ‫در زمینه صادرات ‪ ۱۰‬هزار درصد رش��د را تجربه‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در دنیای ام��روز برندها‬ ‫تعیین کننده ثروت و جایگاه یک کش��ور هستند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ده��ه ‪ ۶۰‬میالدی ‪۲۰‬هزار قلم کاال‬ ‫در یک سوپرمارکت وجود داشت اما این رقم امروز‬ ‫بیش از یک میلیون است‪.‬‬ ‫در همین دهه ‪ ۴۰۰‬ایستگاه رادیویی و ‪ ۶‬شبکه‬ ‫تلویزیونی فعالیت اقتصادی و رس��انه ای داش��تند‪،‬‬ ‫اما امروز باوج��ود فضای مجازی این رقم به تعداد‬ ‫نفوس روی زمین اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه امروز‬ ‫تولیدکنندگان وزن س��نگینی از رش��د اقتصادی‬ ‫را به دوش می کش��ند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ایران در نیم‬ ‫قرن گذشته رشد ش��گفت انگیزی در زمینه تولید‬ ‫و صادرات داش��ته و وابس��تگی کش��ور به واردات‬ ‫به گونه ای تغییر کرده که بیش��تر م��واد اولیه وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضــرورت اعتمـــادســـازی بـرای‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت رقاب��ت امروز‬ ‫کشورهای دنیا را مس��ابقه ای میان برندها دانست‬ ‫و گفت‪ :‬تقس��یم بازار‪ ،‬امروز میان کشورها نیست‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش مهر‪ ،‬رضا رحمانی نیز در این‬ ‫ایی��ن با بیان اینکه نش��ان های تج��اری راهکاری‬ ‫برای اعتمادس��ازی میان مصرف کنندگان به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬گفت‪ :‬در جهان اقتصادهای برتر رقابت را‬ ‫میان برنده ای ش��ان شکل می دهند و این کشورها‬ ‫نیس��تند که در بازارهای جهان��ی رقابت می کنند‬ ‫بلکه برندها نقش افرین شده اند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬اکنون در‬ ‫عرصه جهانی‪ ،‬کش��ورها با ه��م رقابت ندارند بلکه‬ ‫رقابت ه��ای خ��ود را از طری��ق حض��ور برندها در‬ ‫بازارهای صادراتی به ثمر می رس��انند و روی ایجاد‬ ‫برندهای خود س��رمایه گذاری می کنن��د‪ .‬به گفته‬ ‫رحمان��ی ‪ 10‬برند اول دنیا متعلق به کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته است که نش��ان از اهمیت این فاکتور‬ ‫در اقتصاد جهانی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قرائت پیام رئیس جمهوری‬ ‫در ای��ن ایی��ن وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫پی��ام حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری به مناسبت دومین جایزه ملی برند‬ ‫تجاری برتر ایران را قرائت کرد‪.‬‬ ‫در این پیام امده است‪:‬‬ ‫«تقارن مراس��م اهدای جای��زه ملی به منتخبان‬ ‫نش��ان های تج��اری برتر کش��ور در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫با می�لاد باس��عادت دخت پیامب��ر (ص) حضرت‬ ‫فاطمه الزهرا (س) را به فال نیک گرفته و تبریکات‬ ‫صمیمان��ه خ��ود را به تمام م��ادران ب��زرگ این‬ ‫س��رزمین تقدیم می نمایم‪ .‬در چهلمین س��الگرد‬ ‫پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران شاهد انیم‬ ‫که دشمنان این کش��ور‪ ،‬اعتماد‪ ،‬باور و امید مردم‬ ‫ای��ران را هدف قرار داده ان��د‪ ،‬غافل از اینکه در این‬ ‫تقابل اشکار‪ ،‬ظرفیت های غنی و بی شمار فرهنگی‬ ‫و تمدنی‪ ،‬ارزش های مذهبی‪ ،‬دارایی های سرش��ار‬ ‫طبیع��ی و توان فنی‪ ،‬علم��ی و اقتصادی و نیروی‬ ‫ج��وان و باانگی��زه به خوبی قادرند از داش��ته های‬ ‫این س��رزمین حراس��ت نمایند‪ .‬ایران س��رزمین‬ ‫س��رمایه های بزرگ تاریخی‪ ،‬مادی و انسانی است‪.‬‬ ‫بسیار بجاست که این سرمایه عظیم را قدر دانسته‬ ‫و در مسیر گس��ترش امید به سوی ساختن ایرانی‬ ‫ابادت��ر حرکت کنیم‪ .‬از این رو ارج نهادن به مقوله‬ ‫نشان تجاری اقدامی بسیار شایسته و کارامد برای‬ ‫معرف��ی وضعیت ه��ا و توانمندی های این کش��ور‬ ‫است‪ .‬بس��یار خرسندم که در مراسم فاخر انتخاب‬ ‫نش��ان های تجاری برتر کش��ور که امروز با حضور‬ ‫بهترین های صنعت ایران در حال برگزاری اس��ت‪،‬‬ ‫به برگزیدگان شایس��ته این دوره تبریک بگویم و‬ ‫برای شان پیشرفت و سربلندی ارزو نمایم‪».‬‬ ‫اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای کاالهای اساسی بهترین راه است‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬بی تردید‬ ‫اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای کاالهای اساسی‬ ‫بهترین راه پیش رو است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت در مخالفت با‬ ‫حذف بندی مبنی ب��ر اختصاص ‪ ۱۴‬میلیارد دالر‬ ‫برای تامین کاالهای اساس��ی‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬از اغاز‬ ‫امسال با نوسان در نرخ ارز این بحث پیش امد که‬ ‫ایا نرخ کاالهای اساس��ی نیز مانند س��ایر کاالها با‬ ‫نرخ ارز گره خواهد خورد یا خیر که در این راس��تا‬ ‫دو راه پیش روی ما بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی اینکه کاالهای اساس��ی را نیز به‬ ‫ن��رخ ارزی که در حال نوس��ان و افزایش بود گره‬ ‫می زدیم یا اینکه ان را محدود به ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫می کردیم‪.‬‬ ‫بی تردی��د اختص��اص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی برای‬ ‫کاالهای اساسی بهترین راهکار بود‪.‬‬ ‫نوبخ��ت ادام��ه داد‪ :‬ب��ا همه کاس��تی هایی که‬ ‫این ش��یوه دارد اگ��ر کاالهای اساس��ی را به نرخ‬ ‫ش��تاب دهنده ارز ازاد وص��ل می کردی��م مردم با‬ ‫مشکل جدی روبه رو می شدند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬انتظار دولت از نهادهای نظارتی‬ ‫این اس��ت که با اعم��ال نظارت بیش��تر اطمینان‬ ‫حاصل کنند که افرادی که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای‬ ‫واردات کاالهای اساس��ی دریافت کرده اند در گام‬ ‫نخس��ت کاالها را وارد کنند و در گام دوم با همان‬ ‫ن��رخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در اختیار مردم قرار دهند‪.‬‬ ‫ما در حال رفع این مشکل نیز هستیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمایت از سوریه را حمایت از مقاومت می دانیم‬ ‫سرمقاله‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫نزدیک ‪ 2‬دهه اس��ت که ‪ ۹‬اسفند‪ ،‬روز ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان نام گ��ذاری و در تقویم رس��می کش��ور درج‬ ‫ش��ده اس��ت؛ روزی که قرار اس��ت همگان برای توجه و احترام‬ ‫ب��ه خواس��ت‪ ،‬نیاز و س��لیقه مصرف کنن��دگان و رعایت حقوق‬ ‫قانونی انها‪ ،‬همداس��تان ش��وند‪ .‬در این م��دت موضوع حقوق‬ ‫مصرف کننده فرازونش��یب هایی داش��ته اس��ت‪ .‬به نحوی که در‬ ‫شرایط تعادل بازار‪ ،‬نگاه و توجه به مصرف کننده مطلوب تر بوده‬ ‫و در شرایط نابسامانی این احترام و توجه‪ ،‬کم رنگ تر شده است‪.‬‬ ‫در مجم��وع می توان گفت در این مدت‪ ،‬حقوق مصرف کنندگان‬ ‫تا رسیدن به نقطه موفقیت‪ ،‬کماکان فاصله زیادی داشته است‪.‬‬ ‫ب��رای تبیین بهتر موضوع می توان این حق��وق را از ‪ ۳‬منظر یا‬ ‫مولف��ه تاثیرگذار مورد بررس��ی ق��رار داد‪ .‬اول احت��رام و توجه‬ ‫به حق��وق مصرف کنندگان از منظر حاکمی��ت‪ ،‬دوم بنگاه های‬ ‫اقتصادی و سوم مصرف کنندگان‪.‬‬ ‫در حوزه دولت و حاکمیت‪ ،‬احترام به حقوق مصرف کنندگان‬ ‫در چند موضوع مهم تبلور پیدا می کند که عبارتند از ایجاد قانون‬ ‫و اجرای ان‪ ،‬اطالع رس��انی و اگاهی بخش��ی و نظارت و برخورد‬ ‫ب��ا متخلفان‪ .‬قوانین الیحه حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫پس از ‪ ۱۶‬س��ال سرگردانی در مجلس شورای اسالمی در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬تصویب و ابالغ ش��د‪ .‬پیش از تصویب این قانون‪ ،‬سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان تنها نهاد حاکمیتی‬ ‫متولی پیگیری مطالبات مصرف کنندگان بود‪.‬‬ ‫درب��اره ماهیت تالش های دولت در اج��رای قانون حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کنندگان می توان گفت نتیج��ه اقدام های انجام‬ ‫ش��ده ازسوی س��ازمان های دولتی دارای نقاط ضعف گوناگونی‬ ‫اس��ت که نمود عینی ان در ش��رایط امروز بازار نمایان اس��ت‪.‬‬ ‫چنانچ��ه بازار با مش��کالتی از قبیل ضع��ف در انطباق قانون با‬ ‫نیاز روز جامعه به س��بب تصویب دیرهنگام قانون حمایت‪ ،‬نبود‬ ‫همکاری و تشریک مساعی نهاد دولتی و حاکمیتی برای اجرای‬ ‫این قانون‪ ،‬تش��کیل دستوری انجمن ها و فعالیت غیرموثر‪ ،‬نبود‬ ‫توانای��ی یا انگیزه الزم برای فعالی��ت در انجمن های حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان‪ ،‬نبود افراد توانمن��د‪ ،‬حذف موادی از‬ ‫قان��ون حمایت با اج��رای قانون نظام صنف��ی و تمکین نکردن‬ ‫جری��ان تولی��د از مفاد قانون به ویژه مفاد مهم��ی مانند ماده ‪۷‬‬ ‫و جلوگی��ری از تبلیغات اغواکنن��ده و خالف قانون و مواردی از‬ ‫این دس��ت روبه رو است که اسیب های جبران ناپذیری بر قانون‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان وارد می کند‪.‬‬ ‫از منظ��ر دوم یعن��ی رعایت ای��ن حقوق ازس��وی بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی نی��ز می توان گفت به س��بب ضعف ه��ای موجود در‬ ‫س��اختار و ماهی��ت اجرایی‪ ،‬این حوزه نیز با مش��کالتی روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬عملکرد بنگاه های اقتص��ادی را می توان با رصد عملکرد‬ ‫انه��ا در زنجیره تولید تا مصرف مش��اهده ک��رد؛ زنجیره ای که‬ ‫متاس��فانه در اقتصاد کشور معیوب ش��ده و دارای نقاط ضعف‬ ‫زیادی است و نتیجه این ضعف ها نیز در یک کالم‪ ،‬بروز مشکل‬ ‫در تنظیم بازار داخلی و درنهایت وجود انواع و اقس��ام تخلفات‬ ‫رایج اقتصادی مانند گرانفروش��ی‪ ،‬کم فروش��ی‪ ،‬عرضه خارج از‬ ‫ش��بکه‪ ،‬اخف��ا و امتناع از عرضه کاال و اجرایی نش��دن تعهدات‬ ‫تولیدکنن��ده در قبال مصرف کننده خواهد بود‪ .‬از منظر اجرایی‬ ‫هم به دلیل نبود س��اختار رقابتی و مشتریان و مصرف کنندگان‬ ‫مطالبه گر به طور عموم یک روند روزمره بدون خالقیت و توسعه‬ ‫دنبال می شود که در ان هیچ کسی خود را مکلف به پاسخگویی‬ ‫مناس��ب به مصرف کنن��ده نمی بیند‪ .‬خروجی ای��ن بنگاه ها نیز‬ ‫دستیابی به منافع زودگذر‪ ،‬مهم نبودن دریافت اعتماد مشتری‬ ‫و نگاه ابزاری به ان و بی تدبیری در مدیریت هزینه ها و پرداخت‬ ‫ان از جیب مصرف کننده اس��ت‪ .‬از نشانه های این بازار می توان‬ ‫به گستردگی بی ضابطه فاصله بین تولیدکننده تا مصرف کننده‬ ‫به وس��یله شبکه های گوناگون واس��طه ای و داللی‪ ،‬تولید کاال یا‬ ‫خدم��ت غیراقتص��ادی و غیررقابتی و نبود خالقی��ت در تولید‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫بخش سوم‪ ،‬حمایت و رعایت حقوق مصرف کنندگان از منظر‬ ‫مصرف کنندگان است‪ .‬در این بخش موضوع کمی نگران کننده تر‬ ‫اس��ت چراکه این بخش می توان��د موتور محرک دو بخش دیگر‬ ‫یعن��ی بنگاه ه��ای اقتصادی و دولت باش��د‪ .‬اگ��ر مصرف کننده‬ ‫مطالبه گر و اشنا به حقوق قانونی خود وجود داشته باشد به طبع‬ ‫ه��م دولت و هم بنگاه های اقتص��ادی در رویارویی با انها‪ ،‬خود‬ ‫را مکلف به پاس��خگویی و رعایت حقوق ش��ان می دانند؛ گرچه‬ ‫باید خاطرنش��ان کرد که دولت هم براساس وظایف قانونی باید‬ ‫بس��ترها را برای ایفای نقش مصرف کننده از منظر اطالع رسانی‬ ‫و اگاهی بخشی فراهم کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر مصرف کننده در س��خت ترین فش��ارهای ناشی‬ ‫از ش��رایط تحریمی قرار دارد و برخی نامهربانی های بنگاه های‬ ‫اقتصادی در افزایش قیمت های بی ضابطه و ش��انه خالی کردن‬ ‫تعدادی از انها از اجرای تعهدات بر مش��کالت و مصائب افزوده‬ ‫اس��ت‪ .‬با عنایت به مطالب پیش گفته در مجموع می توان گفت‬ ‫روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فرصتی اس��ت تا هر‬ ‫سه بخش مهم مرتبط با حقوق مصرف کننده نسبت به بررسی و‬ ‫تجدید نظر در برنامه ها و سیاست ها برای تعالی و نهادینه کردن‬ ‫حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫بی ش��ک مناف��ع این س��ه ح��وزه ارتب��اط تنگاتنگ��ی با هم‬ ‫دارد؛ به طوری که زیان و اس��یب هر ی��ک می تواند زمینه های‬ ‫اضمحالل دیگری را به وجود اورد‪ ۹ .‬اس��فند‪ ،‬روز ملی حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کننده فرصتی اس��ت برای یک حرکت ملی در‬ ‫جهت همگرایی بیشتر میان جریان تولید و مصرف که البته زیر‬ ‫پوشش تدابیر اتخاذ ش��ده و سیاست ها و برنامه های تدوینی از‬ ‫سوی حاکمیت محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی در دیدار بشار اس��د‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫سوریه‪ ،‬رمز پیروزی سوریه و به شکست کشاندن‬ ‫امری��کا و م��زدوران منطقه ای ان را اس��تقامت‬ ‫رئیس جمهوری و مردم س��وریه و پافشاری انها‬ ‫ب��ر مقاومت خواندند و ب��ا تاکید بر لزوم مراقبت‬ ‫در مقابل توطئه های اینده خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬کمک به دولت و ملت‬ ‫س��وریه را کم��ک به حرکت و جری��ان مقاومت‬ ‫می داند و از صمیم قلب به ان افتخار می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش دفتر اطالع رس��انی مق��ام معظم‬ ‫رهب��ری‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای با اش��اره به‬ ‫ایس��تادگی صادقانه جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫کنار ملت و دولت سوریه از همان ابتدای بحران‪،‬‬ ‫افزودند‪ :‬س��وریه با استقامت و همراهی مردم ان‬ ‫توانس��ت در مقابل یک ائت�لاف بزرگ از امریکا‪،‬‬ ‫اروپا و متحدان انها در منطقه ایس��تادگی کند و‬ ‫با پیروزی از این حادثه خارج شود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی پیروزی جریان‬ ‫مقاوم��ت در س��وریه را موج��ب عصبانی��ت‬ ‫امریکایی ه��ا و ت�لاش انه��ا ب��رای طراح��ی‬ ‫توطئه های جدید دانستند و با اشاره به نمونه ای‬ ‫در ای��ن زمینه گفتند‪ :‬مس��ئله منطقه حائل که‬ ‫امریکایی ها در سوریه به دنبال ایجاد ان هستند‪،‬‬ ‫از جمله این توطئه های خطرناک اس��ت که باید‬ ‫با قاطعیت ان را رد کرد و در مقابل ان ایستاد‪.‬‬ ‫ایش��ان برنامه امریکایی ها ب��رای حضور موثر‬ ‫در م��رز ع��راق و س��وریه را نمون��ه ای دیگ��ر از‬ ‫طراحی ه��ای انها برش��مردند و تاکی��د کردند‪:‬‬ ‫ایران و س��وریه عمق راهبردی یکدیگر هستند‬ ‫و هویت و قدرت جریان مقاومت وابس��ته به این‬ ‫ارتباط مس��تمر و راهبردی است‪ ،‬بر این اساس‬ ‫دش��منان نخواهند توانست نقش��ه های خود را‬ ‫عملیاتی کنند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای به یک‬ ‫خطای محاسباتی دشمنان در قضیه سوریه نیز‬ ‫اش��اره و خاطرنشان کردند‪ :‬اشتباه دشمنان این‬ ‫بود که سوریه را با برخی کشورهای عربی اشتباه‬ ‫گرفتن��د‪ ،‬در حالی ک��ه در ان کش��ورها حرکت‬ ‫م��ردم در جهت مقاوم��ت و در واقع‪ ،‬قیام علیه‬ ‫امری��کا و دست نش��اندگان ان نبود‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انق�لاب اس�لامی همچنین ارتباط��ات مذهبی‬ ‫و رفت وام��د علم��ای مذهبی ایران و س��وریه را‬ ‫نیازمن��د تقویت و گس��ترش خواندند و با تاکید‬ ‫بر لزوم حفظ روحیه ایستادگی و افزایش قدرت‬ ‫دولت و ملت س��وریه‪ ،‬خطاب به رئیس جمهوری‬ ‫این کش��ور گفتند‪ :‬جنابعالی با ایستادگی که از‬ ‫خود نش��ان دادید به قهرمان جهان عرب تبدیل‬ ‫شدید و مقاومت در منطقه به وسیله شما قدرت و‬ ‫ابروی بیشتری یافت‪ .‬ایشان خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران همچون گذش��ته در‬ ‫کن��ار ملت س��وریه خواهد بود‪ ،‬زی��را این کار را‬ ‫کمک به جری��ان و حرکت مقاومت می داند و با‬ ‫اعتق��ادی از صمیم قل��ب‪ ،‬به حمایت از مقاومت‬ ‫افتخار می کند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی همچنین برای‬ ‫توفی��ق ملت س��وریه و س�لامتی اقای اس��د و‬ ‫خانواده ایش��ان دعا کردند‪ .‬در این دیدار‪ ،‬بش��ار‬ ‫اس��د‪ ،‬رئیس جمه��وری س��وریه ب��ا قدردانی از‬ ‫حمایت ه��ای بی دریغ جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫از کش��ورش‪ ،‬گفت‪ :‬جنگ س��وریه مشابه جنگ‬ ‫تحمیلی هشت س��اله علیه ایران بود‪ .‬جمهوری‬ ‫اسالمی در این حادثه فداکارانه در کنار ما بود و‬ ‫الزم است موفقیت کنونی را به جنابعالی و همه‬ ‫ایرانیان تبریک بگویم و از انان قدردانی کنم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری س��وریه با اش��اره به برخی‬ ‫تحلیل ها که کار سوریه را تمام شده می دانستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایران و س��وریه ملت هایی دارای هویت و‬ ‫عقیده هس��تند و دس��تاوردهای امروز اگرچه با‬ ‫زحمت و زیان به دس��ت امده‪ ،‬اما به یقین نتیجه‬ ‫ایس��تادگی در کنار جریان مقاومت است‪ .‬بشار‬ ‫اسد با یاداوری خسارت های سنگینی که برخی‬ ‫کش��ورها به دنبال تسلیم شدن در مقابل امریکا‬ ‫دیده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از کشورها مقهور امریکا‬ ‫بودن��د و تص��ور می کردند این امریکا اس��ت که‬ ‫سرنوشت و اینده جهان را تعیین می کند اما در‬ ‫اثر ایس��تادگی ملت ه��ای مقاوم‪ ،‬این تصور غلط‬ ‫در حال فروپاش��ی است‪ .‬رئیس جمهوری سوریه‬ ‫با اشاره به نمونه هایی از تالش های تفرقه افکنانه‬ ‫امری��کا و متحدان منطقه ای ان در میان اقوام و‬ ‫مذاهب سوریه‪ ،‬افزود‪ :‬این تالش ها نتیجه عکس‬ ‫داده و امروز در س��وریه‪ُ ،‬کردها و عش��ایر روابط‬ ‫خوب��ی با دولت دارن��د و حتی برخی گروه ها که‬ ‫س��ابقه درگی��ری و اختالف با دولت داش��تند‪،‬‬ ‫امروز برخالف نظر امریکا و عربستان سعودی با‬ ‫دولت همراه شده اند‪ .‬بشار اسد تقویت ارتباطات‬ ‫مذهب��ی همچ��ون ارتباطات علمای س��وریه با‬ ‫علم��ای ای��ران را فرصت��ی مهم ب��رای مقابله با‬ ‫جریان ه��ای تکفیری برش��مرد و گفت‪ :‬ایران و‬ ‫س��وریه باید روابط اقتصادی خود را به طور دائم‬ ‫گس��ترش دهند چراکه افزایش ارتباطات‪ ،‬عامل‬ ‫مهمی در خنثی کردن توطئه های دش��منان دو‬ ‫ملت خواهد بود‪.‬‬ ‫واکنش ظریف به خبر استعفای دیپلمات ها‬ ‫استعفا تلنگری بود تا وزارت خارجه به جایگاه قانونی اش برگردد‬ ‫تنها دقایقی از س��اعت ‪ ۱۱‬شامگاه دوشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۶‬اسفند گذشته بود که خبری محافل سیاسی‬ ‫داخل��ی و بین المللی را تحت الش��عاع قرار داد‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف با انتش��ار پس��تی در صفحه‬ ‫اینس��تاگرام خود از س��مت وزارت امور خارجه‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران کناره گی��ری کرد؛‬ ‫خب��ری که از همان دقیقه های پس از انتش��ار‪،‬‬ ‫واکنش ه��ای متفاوتی را به دنبال داش��ت‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه کش��ورمان در پست اینستاگرامی‬ ‫خود با تبریک فرا رسیدن میالد حضرت فاطمه‬ ‫زه��را (س)‪ ،‬روز م��ادر و روز زن نوش��ت‪« :‬از‬ ‫بزرگواری مردم عزیز و دالور ایران و مس��ئوالن‬ ‫محترم در ‪ ۶۷‬ماه گذش��ته بسیار سپاسگزارم‪.‬‬ ‫از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاس��تی ها‬ ‫و کوتاهی ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش‬ ‫می خواهم‪ .‬ش��اد و س��ربلند باش��ید‪ ».‬در ادامه‬ ‫سید عباس موس��وی‪ ،‬معاون سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬اصالت پس��ت‬ ‫اینس��تاگرام و اس��تعفای ظریف را مورد تایید‬ ‫ق��رار داد؛ هرچند که س��اعاتی بعد رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬پذیرش اس��تعفای ظریف از‬ ‫س��وی روحانی را تکذیب کرد‪ .‬روحانی هم در‬ ‫سخنرانی خود در مجمع عمومی بانک مرکزی‬ ‫بدون اش��اره به اس��تعفای یکی از وزیران مهم‬ ‫کابینه خود تنها از وی و وزیر نفت و همچنین‬ ‫رئیس بانک مرک��زی قدردانی کرد‪ .‬روحانی در‬ ‫اغاز سخنرانی در بانک مرکزی گفت‪ :‬خط مقدم‬ ‫ما در مقابل امریکا‪ ،‬وزارت خارجه‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و وزارت نفت اس��ت‪ .‬از دکت��ر ظریف‪ ،‬همتی و‬ ‫زنگن��ه بابت ایستادگی ش��ان تش��کر می کنم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری همچنین در اشاره معنی داری‬ ‫به سفر بشار اس��د گفت‪ :‬اقای بشار اسد گفت‬ ‫س��فر من دیپلماتیک نبوده و فقط برای تشکر‬ ‫از ای��ران امده ام‪ .‬رئی��س دفتر رئیس جمهوری‬ ‫همچنین در حساب کاربری خود در اینستاگرام‬ ‫نوشت‪«:‬س��خنان ام��روز رئیس جمه��وری در‬ ‫تجلیل از وزیر امور خارجه اش‪ ،‬گواهی روش��ن‬ ‫بر رضایت کامل نماین��ده ملت ایران از مواضع‬ ‫و عملکرد هوش��مندانه و موث��ر دکتر ظریف و‬ ‫پاسخ محکمی به برخی تحلیل های نادرست و‬ ‫مغرضانه اس��ت‪.‬از نظر دکتر روحانی‪ ،‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران تنها یک سیاست خارجی و یک‬ ‫وزیر امورخارجه دارد‪».‬‬ ‫بااین همه خبر اس��تعفای ظریف به س��رعت‬ ‫در فضای مجازی و خبرگزاری ها منتش��ر ش��د‬ ‫و در ص��در خبرهای رس��انه های خارجی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬ش��خصیت های سیاسی هم به استعفای‬ ‫وزیر امور خارجه واکنش نشان دادند و اکثریت‬ ‫نمایندگان مجلس با حمایت از ظریف خواهان‬ ‫مان��دن او در نه��اد دیپلماس��ی ش��دند‪ .‬علی‬ ‫نجفی خوش��رودی در حاشیه نشست علنی روز‬ ‫گذش��ته مجل��س در جمع خبرن��گاران درباره‬ ‫جم��ع اوری امضا ازس��وی وی در صحن علنی‬ ‫مجل��س گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۱۶۰‬نماین��ده مجلس‬ ‫شورای اسالمی در نامه ای خواستار باقی ماندن‬ ‫محمد جواد ظریف در سمت وزیر امور خارجه‬ ‫ش��دند‪ .‬وی درباره متن این نامه گفت‪ :‬در متن‬ ‫این نامه ما خواستار این شدیم که اقای ظریف‬ ‫وزی��ر محت��رم خارجه بماند‪ .‬به گزارش ایس��نا‬ ‫س��خنگوی وزارت امورخارجه نی��ز اعالم کرد‪:‬‬ ‫متن انتش��اریافته وزیر امور خارجه مورد تایید‬ ‫نیست‪ .‬قاس��می گفت‪ :‬متاس��فانه متن انتشار‬ ‫یافته دست کاری شده و ناقص است‪.‬‬ ‫‹ ‹واکن�ش ظریف ب�ه خبر اس�تعفای‬ ‫دیپلمات ها‬ ‫انتش��ار خب��ر اس��تعفای وزیر ام��ور خارجه‬ ‫واکنش س��فیران و دیپلمات های کش��ورمان و‬ ‫اس��تعفای برخی از انها را به همراه داش��ت که‬ ‫محمد جواد ظریف در واکنش به خبر استعفای‬ ‫دیپلمات ه��ا و مدیران وزارت ام��ور خارجه در‬ ‫حمای��ت از ادامه کار او در این وزارتخانه گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه به جای��گاه قانونی اش در‬ ‫روابط خارجی باشد‪ .‬به گزارش ایرنا محمدجواد‬ ‫ظریف در واکنش به خبر اس��تعفای جمعی از‬ ‫دیپلمات ه��ا و مدیران وزارت ام��ور خارجه در‬ ‫صورت قطعی ش��دن استعفای خود اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکید بنده به همه برادران و خواهران عزیز در‬ ‫وزارت خارج��ه و نمایندگی ها این اس��ت که با‬ ‫کم��ال صالبت وظایف خود در دفاع از کش��ور‬ ‫را دنبال و از چنین اقدام هایی به ش��دت پرهیز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش شخصیت های سیاسی‬ ‫واکنش و نوش��ته های شخصیت های سیاسی‬ ‫ه��م درباره خبر اس��تعفای ظریف حاوی نکات‬ ‫قابل تاملی اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد جواد‬ ‫اذری جهرم��ی‪ ،‬وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری‬ ‫اطالع��ات در واکنش به اس��تعفای محمدجواد‬ ‫ظریف در صفحه توییتری اش نوشت‪« :‬ننشین‬ ‫برادر‪ ،‬پاش��و بایست جواد جان! مردم نگرانند‪».‬‬ ‫حسام الدین اشنا‪ ،‬مش��اور رئیس جمهوری هم‬ ‫در واکن��ش به اس��تعفای محمدج��واد ظریف‬ ‫وزی��ر امور خارجه در حس��اب کاربری خود در‬ ‫توییتر نوشت‪« :‬امان از ناهماهنگی ها!» مرتضی‬ ‫مرادیان‪ ،‬س��فیر ای��ران در دانمارک در واکنش‬ ‫به خبر اس��تعفای ظریف گفت‪ :‬فقط ببینید در‬ ‫خارج از کشور چه کس��انی از استعفای ظریف‬ ‫خوش��حال هس��تند‪ .‬ایش��ان کس��ی است که‬ ‫باالترین مقامات امریکا‪ ،‬رژیم صهیونیس��تی و‬ ‫س��عودی به طور مس��تقیم به او حمله کرده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬او مانعی بزرگ برای انها بود‪ .‬کاش‬ ‫قدر س��رمایه های خود را می دانستیم‪ .‬قضاوت‬ ‫تاریخ درباره فضای سیاسی این روزهای کشور‬ ‫خواندنی خواهد بود‪ .‬حشمت اهلل فالحت پیشه‪،‬‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجل��س تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی ظریف‬ ‫بهتری��ن گزینه ب��رای اداره سیاس��ت خارجی‬ ‫کش��ور اس��ت و دلیلی برای اس��تعفای ایشان‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اما ش��اید دالیل ش��خصی داشته‬ ‫باش��د و ما امیدواریم‪ ،‬دوباره در خدمت ایشان‬ ‫در عرصه سیاست خارجی باشیم‪ .‬نماینده مردم‬ ‫ته��ران و عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در واکنش به این استعفا گفت‪ :‬ظریف‬ ‫دومی ن��دارد‪ .‬رحیمی افزود‪ :‬جانش��ین او یا با‬ ‫کرنش مدیریتی خسارت س��از خواهد شد یا به‬ ‫نام انقالبی گری دس��تاوردهای زیادی را بر باد‬ ‫خواهد داد‪ .‬اگر استعفای ظریف جدی و قطعی‬ ‫باش��د ثابت می کن��د خنجر مخالف��ان داخلی‬ ‫اثرگذار بوده است‪ .‬فراکسیون نمایندگان والیی‬ ‫ه��م در بیانیه ای تاکید کردن��د که ظریف باید‬ ‫بماند‪ .‬نجفی خوش��رودی در گفت وگو با مهر با‬ ‫بی��ان اینکه فعال رئیس دفت��ر رئیس جمهوری‬ ‫این موضوع را تکذیب کرده‪ ،‬گفت‪ :‬تفس��یرهای‬ ‫عجی��ب و غریب از این اس��تعفا نکنیم‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت گمانه زنی های زیادی در محافل سیاسی‬ ‫باش��د اما ما یک سیاس��ت خارجی داریم و ان‬ ‫زی��ر نظر رهبر معظم انقالب اس��ت و ازس��وی‬ ‫نهاد دیپلماسی دنبال می ش��ود و ساختارهای‬ ‫گوناگون تصمیم س��ازی در کش��ور ب��ه اجرا و‬ ‫پیش��برد سیاس��ت خارجی کم��ک می کنند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس با‬ ‫بی��ان اینکه با فرض پذیرش اس��تعفای ظریف‬ ‫این به معنای پایان تعامل در سیاس��ت خارجی‬ ‫ایران نیس��ت و نباید باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایران‬ ‫همیش��ه بر همکاری با کشورهای گوناگون در‬ ‫چارچوب احترام متقاب��ل‪ ،‬منافع و امنیت ملی‬ ‫خودش تاکید کرده و امیدواریم مس��یر تعاملی‬ ‫ایران با کشورهای گوناگون با قدرت و استحکام‬ ‫دنبال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تیتر یک رسانه های خاورمیانه‬ ‫اس��تعفای ناگهانی دوشنبه شب محمدجواد‬ ‫ظری��ف از وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬به س��رعت در‬ ‫ص��در اخب��ار رس��انه های جهان ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫خبرگزاری ه��ای جه��ان از جمل��ه رویت��رز‪،‬‬ ‫فرانس پ��رس‪ ،‬اسوش��یتدپرس‪ ،‬اس��پوتنیک‪،‬‬ ‫دویچه وله و تارنمای خبری روزنامه هایی مانند‬ ‫نیویورک تایم��ز‪ ،‬واشنگتن پس��ت و گاردین در‬ ‫خبری فوری‪ ،‬استعفای ظریف را بازتاب دادند‪.‬‬ ‫ش��بکه های تلویزیونی س��ی ان ان‪ ،‬یورونیوز‪،‬‬ ‫ای بی س��ی و ان بی س��ی هم از جمله نخستین‬ ‫رس��انه هایی بودند که این خب��ر را با عناوینی‬ ‫مانن��د «کناره گی��ری معم��ار برجام» منتش��ر‬ ‫کردند‪ .‬شبکه تلویزیونی الجزیره قطر با پوشش‬ ‫گسترده خبر استعفای وزیر امور خارجه ایران‪،‬‬ ‫به نقل از «عبدالق��ادر فایز» رئیس دفترش در‬ ‫تهران گزارش داد‪ :‬خبر استعفای ظریف خبری‬ ‫بزرگ و س��نگین برای ایران است؛ به طوری که‬ ‫این خبر برای معاونانش در وزارت امور خارجه‬ ‫این کش��ور نی��ز غیرمنتظره بود‪ .‬در ان س��وی‬ ‫مرزه��ا س��خنگوی وزارت امور خارج��ه امریکا‬ ‫اعالم کرد این کش��ور گزارش ه��ای مربوط به‬ ‫اس��تعفای محمدج��واد ظری��ف را از نزدیک و‬ ‫به دقت دنبال می کن��د‪ .‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه امریکا ه��م به خبر اس��تعفای ظریف‬ ‫واکنش نشان داد‪ .‬رئیس نهاد دیپلماسی امریکا‬ ‫در صفحه توییتر خود با تاکید بر اینکه سیاست‬ ‫واش��نگتن در قبال ایران تغییر نیافته‪ ،‬نوش��ت‬ ‫از اس��تعفای ظریف مطلع ش��ده و خواهد دید‬ ‫که این اس��تعفا پذیرفته می ش��ود یا خیر‪ .‬هدر‬ ‫نائورت‪ ،‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه امریکا‬ ‫نی��ز اظهار کرد‪ :‬امریکا تمام اخبار و جریان های‬ ‫مربوط به اس��تعفای ظریف را به دقت بررس��ی‬ ‫و نظ��ارت می کند اما فعال درب��اره این اتفاق از‬ ‫ارائه هر نظ��ر دیگری خودداری می کنیم‪ .‬رژیم‬ ‫صهیونیستی هم نتوانس��ت خوشحالی خود را‬ ‫از اس��تعفای ظریف پنهان کن��د‪ .‬این رژیم در‬ ‫صفحه رس��می توییت��ر وزارت خارجه خود‪ ،‬با‬ ‫نسبت دادن اتهام «دروغ گویی» به محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬به خبر استعفای وزیر امور خارجه ایران‬ ‫واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫ارزیابی وزیر اطالعات از سیاه نمایی ها و سنگ اندازی های داخلی‬ ‫به روحانی رای داده اید نتیجه ان را بچشید‬ ‫پنجمین جلس��ه ش��ورای اداری اس��تانداری‬ ‫ته��ران صبح روز گذش��ته در محل اس��تانداری‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬سیدمحمود علوی‪،‬‬ ‫وزی��ر اطالع��ات در ای��ن ایی��ن ضم��ن تبریک‬ ‫به مناس��بت والدت حضرت فاطم��ه زهرا (س)‬ ‫گفت‪ :‬زندگی این حضرت برای همه ما سرمشق‬ ‫دارد و همه رفتار او برای ما اموزنده است‪ .‬علوی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروز ما در دو عرصه اقتصاد و امنیت‬ ‫با هجمه هایی بی امان از س��وی دش��من روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬عده ای ممکن است تصور کنند کاری‬ ‫ک��ه امریکا می کند فقط ایج��اد بحران در عرصه‬ ‫اقتصادی اس��ت و اقتصاد را هدف قرار داده اما او‬ ‫اقتصاد را هدف قرار داده تا امنیت ما را به چالش‬ ‫بکشد و مردم را به عصیان علیه حاکمیت وادارد‪.‬‬ ‫امروز این دو مورد در هدف دش��من قرار دارد که‬ ‫ب��رای ان برنامه ریزی کرده و می خواهد امنیت را‬ ‫از مسیر اقتصاد به چالش بکشد‪ .‬این عضو کابینه‬ ‫دولت تدبیر و امید تصریح کرد‪ :‬اش��تباه است که‬ ‫ما به جان یکدیگر بیفتیم چراکه شرایط به سود‬ ‫دش��من می شود و این اس��ت که قیمت ها را باال‬ ‫می برد‪ .‬دولت اقای روحانی ‪ 5‬س��ال ونیم اس��ت‬ ‫که کار را ش��روع و از این ‪ 5‬س��ال ونیم دست کم‬ ‫در ‪ 4‬س��ال ونیم ان ثبات قیمت ها را برقرار کرد‪.‬‬ ‫زمانی که دولت روحانی امد نرخ گوشت کیلویی‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار توم��ان بود و تا ‪ 4‬س��ال هم همان ‪۳۰‬‬ ‫ه��زار تومان ب��ود؛ زمانی که امد نرخ دالر ‪ ۳‬هزار‬ ‫تومان بود و تا ‪ ۴‬س��ال ان را نگه داش��ت‪ .‬ایا این‬ ‫ناکارامدی اس��ت؟ انچه در این یک س��ال اتفاق‬ ‫افت��اده کار ای��ن دولت نیس��ت کار تحریم و کار‬ ‫ترامپ اس��ت‪ .‬در زمان انتخاب��ات امریکا عده ای‬ ‫خداخ��دا می کردن��د ترامپ رای بی��اورد تا این‬ ‫دولت با مشکل روبه رو شود‪ .‬وزیر اطالعات تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬در افکار عمومی اگر باور مردم این باش��د‬ ‫که فش��ارهایی که به مردم وارد می ش��ود نتیجه‬ ‫کار دش��من اس��ت‪ ،‬مردم در کنار مسئوالن قرار‬ ‫می گیرند و کشور از این پیچ عبور می کند اما اگر‬ ‫اینط��ور به م��ردم بگوییم که این وضعیت نتیجه‬ ‫کار امریکا نیس��ت و نتیجه کم کاری دولت است‪،‬‬ ‫مردم در برابر مس��ئوالن خود ق��رار می گیرند و‬ ‫اس��تانه تحمل انها پایین می اید و با هم درگیر‬ ‫می شوند که زمین خوردن نتیجه ان است‪ .‬برخی‬ ‫ه��م خطاب به م��ردم می گویند این وضعیت که‬ ‫وجود دارد تقصیر خودتان اس��ت که به روحانی‬ ‫رای داده اید و حال نتیجه ان را بچشید‪ .‬اگر مردم‬ ‫مقابل دولت قرار بگیرند دیگر تفکیک نمی کنند‬ ‫ک��ه بگویند این کار دولت بود یا قوای دیگر بلکه‬ ‫انگاه در شعارهای شان از همه چیز عبور می کنند‬ ‫و می گویند دیگر تمام است ماجرا‪.‬‬ ‫در س��الروز والدت باسعادت ام االئمه حضرت‬ ‫فاطمه زهرا سالم اهلل علیها‪ ،‬فضای حسینیه امام‬ ‫خمین��ی (ره) معطر به عط��ر فضائل و مناقب‬ ‫ان بانوی بزرگ اس�لام بود و جمعی از ذاکران‬ ‫اهل بیت علیهم الس�لام در حضور رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی به مدیحه سرایی پرداختند‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬در این‬ ‫ایین‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در سخنانی‬ ‫ضمن تبریک سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا‬ ‫سالم اهلل علیها‪ ،‬ذاکران و مدیحه سرایان حسینی‬ ‫را س��رمایه و ذخیره ای برای پیش��برد اهداف‬ ‫اس�لام و انقالب خواندند و ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫از این س��رمایه باید در جهت اهداف حسینی و‬ ‫فاطمی و تبیین معارف انقالب اس��تفاده شود‪،‬‬ ‫گفتن��د‪ :‬ام��روز صف بندی جبهه ح��ق و باطل‬ ‫هم��ان صف بندی ه��ای دوران پیامبران بزرگ‬ ‫الهی و دوران ائمه اطهار علیهم الس�لام است و‬ ‫همانگون��ه که در ان زم��ان جبهه باطل به رغم‬ ‫کثرت نفرات و تجهیزات و تبلیغات نابود ش��د‪،‬‬ ‫ام��روز هم هم��ان سرنوش��ت در انتظار جبهه‬ ‫مقابل انقالب اس�لامی است و نباید از دشمن‬ ‫ِ‬ ‫ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب اس�لامی در بخش‬ ‫دیگری از سخنان ش��ان با ی��اداوری صف ارایی‬ ‫دش��منان دین الهی در مقابل پیامبران بزرگ‬ ‫الهی و ائمه معصومین علیهم الس�لام‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫امروز هم صف ارایی همان صف بندی اس��ت و‬ ‫همان سرنوش��ت نابودی در انتظار جبهه باطل‬ ‫اس��ت اما ش��رط ان‪ ،‬توکل به خداوند متعال و‬ ‫نترس��یدن از دشمن است تا اشتباه محاسباتی‬ ‫رخ ندهد‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای مص��داق عینی‬ ‫این موضوع را دوران ‪۴۰‬س��اله انقالب دانستند‬ ‫و گفتن��د‪ :‬در این ‪ 40‬س��ال‪ ،‬دش��منان با همه‬ ‫ت��وان و امکان��ات در مقاب��ل انقالب اس�لامی‬ ‫صف ارایی و ضرباتی را هم وارد کردند اما ملت‬ ‫ای��ران با توکل بر خدا و انجام وظیفه توانس��ت‬ ‫بر این توطئه ها فائ��ق بیاید و اکنون قوی تر از‬ ‫هر دوره ای ش��ده اما جبهه دشمن ضعیف تر از‬ ‫دوره های گذشته است‪.‬‬ ‫ایران مانند گذشته‬ ‫در کنار مردم و دولت‬ ‫سوریه خواهد بود‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به اهتمام و جدیت‬ ‫ایران برای همکاری و کمک به دولت س��وریه‬ ‫در روند بازس��ازی و تثبیت امنیت و ارامش در‬ ‫این کشور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مانند گذش��ته در کنار مردم و دولت س��وریه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی روز‬ ‫دوشنبه در دیدار با بشار اسد‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫س��وریه‪ ،‬پیروزی ه��ای ملت‪ ،‬دول��ت و ارتش‬ ‫سوریه در برابر تروریست ها را بسیار ارزشمند‬ ‫و مهم دانست و گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در مس��یر مبارزه علیه تروریس��م در س��وریه‬ ‫هم��واره در کن��ار م��ردم و دولت این کش��ور‬ ‫ایس��تاد و از هیچ کمکی در ای��ن زمینه دریغ‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ب��ا بیان اینکه ای��ران اماده‬ ‫مشارکت در روند بازسازی سوریه است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تهران در روند ثبات‪ ،‬بازگشت اوارگان و فرایند‬ ‫سیاسی داخلی نیز در کنار دمشق خواهد بود‪.‬‬ ‫روحانی ریش��ه ها و اشتراکات عمیق دینی و‬ ‫فرهنگی را عامل پیوند دو ملت ایران و سوریه‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬روابط دو کش��ور بر مبنای‬ ‫برادری و وحدت استوار است‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫با بیان اینکه خوش��بختانه به واس��طه گسترش‬ ‫همکاری ه��ای چندجانب��ه اوض��اع امنیتی در‬ ‫کل منطق��ه بهبود یافته‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫اجالس اخیر س��وچی س��ران ایران‪ ،‬روس��یه و‬ ‫ترکیه بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی س��وریه‬ ‫تاکی��د و هرگونه ادامه حضور نیروهای خارجی‬ ‫و امریکایی بدون اجازه دولت سوریه را محکوم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫روحان��ی س��فر مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫کش��ورمان به س��وریه را مثبت و موفقیت امیز‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬مس��یر توس��عه مناس��بات‬ ‫و همکاری ه��ای تهران‪-‬دمش��ق در ابع��اد‬ ‫گوناگ��ون سیاس��ی‪ ،‬اقتص��ادی و فرهنگ��ی‬ ‫روش��ن است و جمهوری اس�لامی ایران مانند‬ ‫گذش��ته در کنار مردم و دولت س��وریه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری تاکی��د ک��رد‪ :‬هدایت های‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی پشتوانه محکمی‬ ‫برای استمرار همکاری ها و گسترش روزافزون‬ ‫روابط دو دولت ایران و سوریه است‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫اسیب شناسی مولفه های‬ ‫حمایت از مصرف کننده‬ ‫نباید از دشمن ترسید و‬ ‫دچار اشتباه محاسبه شد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫‪30‬درصد قیمت‬ ‫خودرو با افزایش تیراژ‬ ‫شکسته می شود‬ ‫روزهای سخت راه های‬ ‫روستایی در قلب کویر‬ ‫نخستین روزی که‬ ‫فعالیت صنعت شیر‬ ‫پاستوریزه اغاز شد‬ ‫در نشست خبری روز گذشته معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جزئیات سامانه «تاپ» تشریح شد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امیر مهرزاد ‪ :‬سامانه طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه‬ ‫اشتغال پایدار موسوم به «تاپ » که قرار است ارتباط دانشجویان‬ ‫ممتاز و نخبه تحصیالت تکمیلی‪ ،‬استادان دانشگاهی و سربازان‬ ‫نخبه را با بخش صنعت و تولیدی کشور فراهم کند‪ ،‬روز گذشته‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫س��امانه طرح ملی توانمندس��ازی‬ ‫تولید و توس��عه اشتغال پایدار موس��وم به «تاپ » با حضور برات‬ ‫ن معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫قبادیا ‬ ‫ی معاون قرارگاه مهارت اموزی س��ربازان‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬علی رحیم ‬ ‫س��تاد کل نیروهای مسلح و تیم طراحی و اجرایی این سامانه‪ ،‬به‬ ‫طور الکترونیکی افتتاح شد‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات موجود‪ ،‬این سامانه قرار است با بهره مندی‬ ‫از توانمن��دی علمی دانش��جویان نخبه در مقاطع کارشناس��ی‬ ‫ارش��د و دکترا‪ ،‬اس��تادان دانش��گاهی و س��ربازان نخب��ه‪ ،‬برای‬ ‫توس��عه علمی و فنی صنعت و بنگاه های تولیدی در کش��ور‪ ،‬به‬ ‫ت در سراس��ر کش��ور را‬ ‫عنوان پل ارتباطی‪ ،‬نیازهای بخش صنع ‬ ‫جوابگو باشد و از این مسیر‪ ،‬به افزایش بهره وری در بخش تولید‪،‬‬ ‫گس��ترش فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫جهت دهی و هدایت پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و تقویت‬ ‫کارافرینی‪ ،‬اش��تغالزایی و افزایش فرصت های شغلی جدید در‬ ‫کشور بینجامد‪.‬‬ ‫در جریان راه اندازی این س��امانه‪ ،‬قبادیان در پاسخ به پرسش‬ ‫مبنی بر اینکه نخستین بازخوردها از این طرح چه زمانی‬ ‫خواهد بود و پیش بینی شما از بازخوردها چیست‪ ،‬این گونه پاسخ‬ ‫ت به همین دلیل‬ ‫داد‪« :‬تاپ » یک طرح بس��یار وس��یع و ملی اس ‬ ‫نمی توان توقع داش��ت که به سرعت تغییراتی را ایجاد کند‪ .‬این‬ ‫طرح در س��ال ‪ ۹۸‬به طور ازمایشی اجرا می شود و در پایان سال‬ ‫اینده می توان بازخورد ان را ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫بر اساس اهداف مطرح شده‪ ،‬این طرح زمینه های رسوخ دانش‬ ‫و فناوری ه��ای جدی��د در بنگاه های اقتصادی و افزایش س��طح‬ ‫مهارت دانشجویان و س��ربازان تحصیلکرده و امادگی انها برای‬ ‫بو کار متناسب را فراهم اورد‪.‬‬ ‫حضور در محیط کس ‬ ‫حسن اقاکثیری‪ ،‬مدیر این طرح با تاکید بر اینکه طرح و سامانه‬ ‫سامانه «تاپ» قرار است با بهره مندی از توانمندی علمی دانشجویان‬ ‫نخبه در مقاطع کارشناس��ی ارش��د و دکترا‪ ،‬اس��تادان دانش��گاهی و‬ ‫س��ربازان نخبه‪ ،‬به توسعه علمی و فنی صنعت و بنگاه های تولیدی در‬ ‫کشور کمک کند‬ ‫«ت��اپ» به منظور جامه عمل پوش��اندن به منویات رهبر معظم‬ ‫انقالب در تعمیق بخش��یدن به ارتباط میان صنعت و دانش��گاه‬ ‫طراحی و اجرا ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه ج��زو ‪ ۹‬پروژه ملی‬ ‫دارای اولوی��ت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده تا اقتصاد‬ ‫دانش بنیان در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بهره وری با استفاده از توان علمی‬ ‫مدیر طرح «تاپ» افزود‪ :‬در این طرح از یک س��و‪ ،‬دانشجویان‬ ‫تحصیالت تکمیلی‪ ،‬اس��تادان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها‬ ‫و س��ربازانی قرار دارند ک��ه مهارت های خاصی را دارا هس��تند‬ ‫و در س��وی دیگ��ر‪ ،‬بنگاه ه��ای اقتص��ادی قرار گرفته ان��د که با‬ ‫توانمندی ه��ای بخش علمی کش��ور می توانند بهره وری خود را‬ ‫حلو فصل کنند‪.‬‬ ‫افزایش دهند و مشکالت خود را در تولید ‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬وزارت‬ ‫عل��وم‪ ،‬س��تاد کل نیروهای مس��لح و معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیشنهاد داد‬ ‫لزوم بازنگری در سیاست های حمایتی دولت‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬نشس��ت «راهکارهای ارتقای‬ ‫توان مدیریت و راهبری شرکت ها در تالطم ها‬ ‫و بحران های اقتصادی» با حضور سعید زرندی‪،‬‬ ‫مع��اون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و برخی مدیران و اس��تادان دانشگاهی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫ زرن��دی در اغاز‬ ‫این نشس��ت با اشاره به مش��کالتی که کشور‬ ‫در ش��رایط کنون��ی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬هرچند این‬ ‫نخستین بحران اقتصادی نیست و پیش از این‬ ‫نیز مشکالتی برای کشور به وجود امده بود‪ ،‬اما‬ ‫در ش��رایط کنونی بخش های گوناگون باید با‬ ‫اس��تفاده از عقل در مسیر درست فعالیت های‬ ‫خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه وضعیت اقتصاد کالن‬ ‫کشور‪ ،‬ارتباطات بین المللی و تغییرات قیمتی‬ ‫ش��رایط مناس��بی را ایجاد نکرده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کشور و به ویژه بخش صنعت و تولید باید برای‬ ‫چنین شرایطی مقاومت بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫ع�لاو ه بر این‪ ،‬باید در نظر داش��ت که افزایش‬ ‫سطح تاب اوری نیاز به زیرساخت هایی دارد که‬ ‫نخست باید انها را فراهم کرد‪.‬‬ ‫زرندی با اش��اره به نقش س��تاد تس��هیل و‬ ‫رفع موانع تولید در ادامه اظهارکرد‪ :‬ستادهای‬ ‫مناسبی برای رفع مشکالت کنونی ایجاد شده‬ ‫و فعالیت ه��ای نیز در این زمینه انجام ش��ده‬ ‫اس��ت و این ها بهترین زیرساخت هایی هستند‬ ‫که می توانند به واحدهای تولیدی کمک کنند‪.‬‬ ‫این موضوع را باید در نظر داش��ت که بهترین‬ ‫فعالیت و زیرس��اخت برای افزایش تاب اوری‪،‬‬ ‫بهبود فضای کسب و کار است‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اشاره به تقسیم وظایف برای ادامه‬ ‫حی��ات واحدهای تولی��دی‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫در برخ��ی موارد بخش خصوص��ی بدون هیچ‬ ‫فعالیت��ی از دول��ت توقع حمای��ت دارد‪ .‬دولت‬ ‫برای حمایت وظایف��ی دارد که باید در همان‬ ‫چارچ��وب حرک��ت و عمل کن��د‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫بخش خصوصی هم برای ادامه حیات اقتصادی‬ ‫و تولیدی باید برنامه ریزی هایی داش��ته باشد و‬ ‫اقدام هایی را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنگاه ه��ای اقتص��ادی و تولیدی‬ ‫امروز در کش��ور نیاز به تغییر فضای مدیریتی‬ ‫دارند‪ .‬در برخی از کارخانه ها دیده می شود که‬ ‫مدیر بنگاه قصد دارد به همان ش��یوه ای که تا‬ ‫کنون واحد را اداره می ک��رد‪ ،‬فعالیت هایش را‬ ‫ادامه دهد‪ .‬مش��خص اس��ت که با اس��تفاده از‬ ‫چنین ساختارهای مدیریتی نمی توان واحدها‬ ‫را به رشد و توسعه رساند‪.‬‬ ‫زرن��دی با اش��اره ب��ه اینکه ‪ ۵‬س��طح برای‬ ‫تمام فعالیت ه��ا در این عرصه می توان در نظر‬ ‫گرفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این س��طح ها ش��امل فضای‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصاد کالن‪ ،‬سیاست های صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری‪ ،‬رش��ته فعالیت های منتخب‬ ‫و بنگاه ها می ش��ود‪ .‬با نگاهی به این ‪ ۵‬س��طح‬ ‫درمی یابی��م ک��ه در س��طح بنگاه ه��ا فعالیت‬ ‫چندانی انجام نش��ده است‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی‬ ‫واحدها در این شرایط توانسته اند از تهدیدهای‬ ‫پیش روی اقتصاد ای��ران‪ ،‬فرصت ایجاد کرده و‬ ‫از انه��ا اس��تفاده کنند‪ .‬بر این اس��اس یکی از‬ ‫سیاس��ت هایی که باید در نظ��ر گرفته و اجرا‬ ‫شود‪ ،‬اش��تراک تجربه ها اس��ت‪ .‬باید با دعوت‬ ‫از واحده��ای موفق تجربه ه��ای انها را با دیگر‬ ‫واحدهای تولیدی به اشتراک بگذاریم‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬هیچ کس به اندازه تولیدکنندگان‬ ‫نمی توان��د به انه��ا کمک کند‪ .‬انچ��ه در این‬ ‫شرایط باعث می شود تولیدکنندگان روی پای‬ ‫خود بمانند‪ ،‬اش��تراک تجربه های موفق است‪.‬‬ ‫این واحدها با ارائ��ه محورهای اصلی موفقیت‬ ‫می توانند سهم س��بد اقتصادی تولید کشور را‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه رویک��رد کالن تولید در‬ ‫کشور باید با نگاه جدی به حوزه صادرات باشد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر واحدهای تولیدی برای صادرات‬ ‫و تولید رقابتی برنامه ریزی مناس��بی نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬در اینده ای نه چندان دور با مشکالت‬ ‫و تهدیدهای جدی روبه رو می ش��وند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬باید در نظر داش��ت ک��ه برنامه هایی برای‬ ‫حمایت از واحدهای رقابت پذیر و صادرات محور‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس قرار‬ ‫اس��ت به زودی س��اختار حمایت ه��ای دولتی‬ ‫تغییراتی داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بیان اینکه دول��ت باید برای ارائه‬ ‫تس��هیالت ب��ه واحدهای تولی��دی برنامه های‬ ‫موجود را تغییر دهد‪ ،‬گفت‪ :‬سیاستی که اکنون‬ ‫اجرا می شود‪ ،‬این است که دولت به واحدهایی‬ ‫که نیاز به تس��هیالت دارند و ش��امل ش��رایط‬ ‫ارائه تسهیالت بانکی می ش��وند‪ ،‬در قالب های‬ ‫متفاوت تسهیالتی ارائه می کند‪ .‬در این شرایط‬ ‫بنگاه ه��ا از دید دولت تفاوت��ی ندارند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که اگر یک واحد تولیدی توانسته‬ ‫محصولی ص��ادرات محور و رقابتی تولید کند‪،‬‬ ‫باید از حمایت های بیشتری برخوردار شود‪.‬‬ ‫وی همچنین به وضعی��ت واحدهایی که در‬ ‫شرایط مناس��بی به س��ر نمی برند پرداخت و‬ ‫در اینباره توضیح داد‪ :‬ارائه تس��هیالت بانکی و‬ ‫حمایتی به این دسته از بنگاه ها باعث می شود‬ ‫بدهی انها بیشتر شود‪ .‬عالوه بر این باید در نظر‬ ‫داشت که دولت وظیفه دارد از سرمایه موجود‬ ‫در کشور نیز صیانت کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ب��ا ارائه تس��هیالت بانکی به‬ ‫واحدهای��ی ک��ه در نوس��ازی و به��ره وری با‬ ‫مش��کالت جدی همراه هستند‪ ،‬نه تنها کمک‬ ‫و حمایت��ی رخ ن��داده بلکه حج��م بدهی انها‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬براین اساس لزوم بازنگری‬ ‫در سیاس��ت ه��ای حمایتی بیش از گذش��ته‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫ریاس��ت جمهوری به عن��وان بدنه حاکمیتی‪ ،‬نقش تس��هیلگر‬ ‫و سیاس��ت گذار دارن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این س��امانه ‪ ۳‬س��طح برای‬ ‫دانش��جویان «تاپ»‪ ،‬استادان «تاپ» و س��ربازان «تاپ» دیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اقاکثیری گفت‪ :‬در مرحله نخس��ت‪ ،‬نیازسنجی از بنگاه های‬ ‫تولی��دی و صنعتی به وس��یله این س��امانه انجام می ش��ود و با‬ ‫شناسایی مشکالت واقعی بنگاه های اقتصادی در سراسر کشور‪،‬‬ ‫نیازهای بخش تولید و صنعت در اختیار دانشجویان تحصیالت‬ ‫تکمیلی ق��رار می گیرد تا این دانش��جویان ب��ا انتخاب موضوع‬ ‫پایان نامه ه��ای ارش��د و دکترای خود از میان مش��کالت بخش‬ ‫صنعت کشور‪ ،‬پروژه های علمی مرتبط با نیازهای صنعت را برای‬ ‫پایان نامه های خود تعریف کنند‪.‬‬ ‫مدیر طرح «تاپ» با تاکید بر اینکه در طرح «تاپ»‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫سربازان وظیفه با مدرک تحصیالت تکمیلی نیز استفاده خواهد‬ ‫ش��د و این سربازان با هماهنگی با س��تادکل نیروهای مسلح در‬ ‫قو توس��عه بنگاه های تولیدی می توانند مش��غول‬ ‫بخش تحقی ‬ ‫فعالیت ش��وند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما در این طرح به هیچ وجه به‬ ‫دنبال به خدمت گرفتن س��ربازان وظیفه در قالب امریه نیستیم‬ ‫و این طرح مش��ابه انچه در طرح سرباز صنعت مورد توجه بود‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت علمی سربازان نخبه استفاده می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬ان دسته‬ ‫قو توس��عه‬ ‫از بنگاه های اقتصادی و تولیدی که واحد فعال تحقی ‬ ‫دارند می توانند از س��ربازان نخبه و «تاپ» بهره مند شوند تا هم‬ ‫از ظرفیت علمی انها اس��تفاده کنند و هم سربازان نخبه بتوانند‬ ‫اموزش های عملی ضمن خدمت فراگیرند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به بخ��ش درنظر گرفته ش��ده برای اس��تادان‬ ‫دانش��گاهی نیز گفت‪ :‬از اغاز سال‪ ،۹۳‬ما در تعامل با وزارت علوم‬ ‫متوجه ش��دیم بس��یاری از دانشجویان نخبه کش��ور به سرعت‬ ‫مدارج دانشگاهی و تحصیالت تکمیلی را طی می کنند و با جذب‬ ‫در هیات علمی دانش��گاه ها‪ ،‬عهده دار تدریس در رشته های فنی‬ ‫و مهندسی می شوند و این سرعت به اندازه ای است که در برخی‬ ‫م��وارد‪ ،‬این اعض��ای هیات علمی‪ ،‬در حالی تدریس رش��ته های‬ ‫فنی در دانش��گاه ها را ش��روع می کنند که محیط عملی و فضای‬ ‫صنعت را تجربه نکرده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬مقرر ش��د تا کسانی که قرار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اس��ت جذب هیات علمی دانشگاه ها شوند‪ ،‬به مدت یک سال در‬ ‫محیط صنعتی حضور یابند؛ این بدان معنا است که این استادان‪،‬‬ ‫ه��م تجربی عملی خود را ارتق�� ا می دهند و هم بخش صنعت‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت علمی انها استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶۰۰‬سرباز در سال ‪« ۹۸‬تاپ » می شوند‬ ‫همچنین علی رحیمی‪ ،‬معاون قرارگاه مهارت اموزی سربازان‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به استقبال و حمایت ستادکل‬ ‫نیروهای مس��لح از چنین طرح هایی گفت‪ :‬این طرح در راستای‬ ‫امضای تفاهمنامه ای بین سرلشکر باقری و وزیر پیشین صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬به اجرا درامده و س��تادکل نیروهای مس��لح‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت از این ط��رح حمایت کامل‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنین س��تادکل نیروهای مس��لح‬ ‫می تواند در راس��تای حمای��ت از این طرح‪ ،‬مش��وق هایی برای‬ ‫دانش��جویانی که در این طرح مش��ارکت داش��ته باشند‪ ،‬در نظر‬ ‫بگیرد و این دانش��جویان از ‪ ۱۴‬مش��وقی که برای سربازان ماهر‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده بهره مند خواهند ش��د‪ .‬رحیمی گفت‪ :‬در‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬س��ربازانی که مهارت های خاص��ی دارند ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫پایان خدمت خود را در مراکز و ش��رکت های دانش بنیان سپری‬ ‫خواهند کرد اما برای سال های بعد سایر شرکت های نواور نیز به‬ ‫این فهرست اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در سال اینده‪ ۶۰۰ ،‬سرباز در قالب این طرح قرار‬ ‫خواهند گرفت و این عدد برای س��ال های بعدی افزایش خواهد‬ ‫یافت و این سربازان نیز بر اساس ایین نامه های موجود‪ ،‬مشمول‬ ‫بهره مندی از این طرح خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برای نتایج «تاپ » عجله نکنید‬ ‫همچنین قبادیان‪ ،‬مع��اون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت این طرح خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه این طرح در ابعاد ملی برگزار می ش��ود و‬ ‫هم اکنون همزمان با رونمایی از این س��امانه‪ ،‬بنگاه های صنعتی‬ ‫و تولیدی‪ ،‬می توانند مش��کالت و نیازمندی های خود در سراسر‬ ‫کشور را در این سامانه ثبت کنند و ثبت نام استادان‪ ،‬دانشجویان‬ ‫و س��ربازان «تاپ» از اردیبهش��ت و خردا د در این س��امانه فعال‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬نبای��د برای دیدن نتایج ای��ن طرح‪ ،‬بیش از‬ ‫حد تعجیل کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هم اکنون بیش از یک میلیون دانش��جوی ارشد‬ ‫ل ارتباطی‬ ‫و دکترا در کش��ور درحال تحصیل هستند که در عم ‬ ‫با بخش صنعت کش��ور ندارند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬اگر ارتباط ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫این دانش��جویان با بخش صنعت فراهم ش��ود‪ ،‬شاهد اتفاق های‬ ‫خوبی خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفت وگو با‬ ‫انتخابات‬ ‫اتاق های‬ ‫بازرگانی‬ ‫سعید موسوی‬ ‫مدرس و پژوهشگر‬ ‫چندی پیش اتاق بازرگانی تهران گزارشی از‬ ‫عملکرد ‪4‬ساله اش در این دوره از فعالیت خود‬ ‫ارائه داد که مجموع��ه مفصلی از فعالیت هایی‬ ‫اس��ت که در قالب های گوناگون از س��وی اتاق‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬البته به نظر من‪ ،‬جای یک‬ ‫جمع بندی و نتیجه گیری در این گزارش خالی‬ ‫است و ان هم این است که خوب بود در انتهای‬ ‫این گزارش به این مس��ئله اشاره می شد که بر‬ ‫اث��ر انجام این فعالیت ه��ا و اقدام هایی که اتاق‬ ‫در دوره چهارس��اله اش انجام داده‪ ،‬چه بهبودی‬ ‫در وضعیت کس��ب وکار و فضای کار بخش های‬ ‫گوناگون تجاری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬معدنی و‬ ‫صنعتی در کش��ور رخ داده اس��ت‪ .‬سهم بخش‬ ‫خصوص��ی تحت تاثی��ر این اقدام ه��ا در تولید‬ ‫ناخالص داخلی چقدر افزایش داش��ته اس��ت؟‬ ‫به تعداد کنش��گران و فعاالن اقتصادی در این‬ ‫حوزه ها چه تعداد افزوده شده است؟ مشکالت‪،‬‬ ‫چالش ها و گرفتاری های چند درصد از فعاالن‬ ‫این عرصه ها کاهش پیدا کرده است؟ چه میزان‬ ‫افزای��ش در میزان اج��رای قانون بهبود محیط‬ ‫کس��ب وکار که یکی از مهم ترین قوانین مرتبط‬ ‫ب��ا اتاق و اعضای اتاق به ش��مار م��ی رود‪ ،‬ایجاد‬ ‫شده اس��ت؟ و مسائل مشابه این موضوع ها که‬ ‫امیدوارم در گزارش های بعدی به این مس��ائل‬ ‫هم اش��اره ش��ود؛ چراکه هدف اصلی از تمامی‬ ‫فعالیت ها و اقدام ها‪ ،‬بهبود ش��رایط کسب وکار‬ ‫و فعاالن این عرصه اس��ت‪ ،‬وگرن��ه اقدام برای‬ ‫اقدام و دادن جدول ه��ای گوناگون از اقدام ها‪،‬‬ ‫اگرچ��ه ارزش��مند اس��ت‪ ،‬اما ه��دف اصلی را‬ ‫پوش��ش نمی ده��د‪ .‬در طول هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫همچنین به طور رس��می اعالم شد که ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۳۵‬عضو اتاق بازرگانی تهران حائز ش��رایط‬ ‫رای دادن در نهمی��ن دوره انتخاب��ات هی��ات‬ ‫نماین��دگان این اتاق هس��تند ک��ه ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۳۴۶‬نف��ر دارای کارت بازرگانی و ‪ ۲‬هزار ‪۷۸۹‬‬ ‫نفر نیز دارای کارت عضویت در اتاق هس��تند‪.‬‬ ‫همان طوری که هفته گذشته اشاره کرده بودم‬ ‫در انتخابات دوره گذشته اتاق تهران هم حدود‬ ‫‪ ۱۴‬ه��زار و ‪ 500‬نف��ر حائز ش��رایط برای رای‬ ‫دادن بودند که بین ‪ ۴۰‬نفری که انتخاب شدند‬ ‫اف��راد رده های اخر با حدود ‪ ۶۵۰‬رای به هیات‬ ‫نماین��دگان اتاق راه پیدا کرده بودند که حدود‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬درصد افراد حائز ش��رایط برای رای‬ ‫دادن می ش��ود‪ .‬اینکه اقدام های اتاق در ‪ ۴‬سال‬ ‫گذشته تا چه حد توانسته باعث شود که میزان‬ ‫مش��ارکت دارندگان حق رای و در نتیجه تعداد‬ ‫ارای اف��راد منتخ��ب افزایش یاب��د و این افراد‬ ‫بتوانن��د ادعای نمایندگی از طیف بیش��تری از‬ ‫فعاالن بخش خصوصی را داشته باشند‪ ،‬پس از‬ ‫‪ ۱۱‬اسفند مشخص می شود اما همان طوری که‬ ‫اش��اره کردم جمع بندی و نتایج نهایی فعالیت‬ ‫اتاق هاس��ت ک��ه می توان��د ب��ا افزای��ش رونق‬ ‫بهبود در محیط کس��ب و کار به این انتخابات‬ ‫جامعیت بیشتری ببخشد‪ .‬مسئله مهم دیگری‬ ‫که بد نیس��ت در اینجا به ان اشاره کنم حضور‬ ‫نماین��دگان وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن‪ ،‬تجارت و‬ ‫جه��اد کش��اورزی در هیات ه��ای نمایندگان‬ ‫اتاق های بازرگانی است‪ .‬در انتخابات اتاق تهران‬ ‫‪۴۰‬نفر برای عضوی��ت در هیات نمایندگان در‬ ‫بخش های صنعت‪ ،‬تجارت‪ ،‬معدن و کشاورزی‬ ‫برگزیده می ش��وند اما وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ‪ ۱۵‬عضو و وزارتخانه جهادکش��اورزی‬ ‫‪ ۵‬عض��و ب��ه این افراد به ش��کل انتصابی اضافه‬ ‫می کنند تا تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق‬ ‫تهران به ‪ ۶۰‬نفر برس��د‪ .‬ترکیب افراد انتصابی و‬ ‫چگونگی انتصاب انها‪ ،‬که در مجموع یک س��وم‬ ‫اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران را تشکیل‬ ‫می دهند‪ ،‬اهمیت فوق العاده ای در عملکرد این‬ ‫هیات ها دارد‪.‬‬ ‫نگاهی به دوره های گذش��ته نشان می دهد‬ ‫باوجود تش��کل های فع��ال بخش خصوصی در‬ ‫حوزه ه��ای مهندس��ی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنع��ت اح��داث و‪ ...‬کمت��ر از منتخب��ان‬ ‫ای��ن تش��کل ها در ترکیب ه��ای انتصاب��ی‬ ‫وزارتخانه های یادش��ده اس��تفاده شده است‪،‬‬ ‫در حالی که اس��تفاده از برگزیدگان تشکل های‬ ‫یادش��ده می تواند بار تجربی و علمی هیات ها را‬ ‫افزایش دهد و فعالیت انها را به س��مت و سوی‬ ‫نگاه واقعی تر و عینی تر به مس��ائل و مشکالت‬ ‫فعاالن بخش خصوصی و چالش های کاری انها‬ ‫س��وق دهد و بر دامنه اثربخشی بیشتر فعالیت‬ ‫اتاق ه��ا بیفزای��د‪ ،‬که یکی از برکات ان‪ ،‬س��وق‬ ‫دادن بیش��تر فعالیت ها به حوزه های صنعتی و‬ ‫صنعتگ��ران و تولید کنندگان صنعتی و فعاالن‬ ‫عرص��ه ساخت وس��از و در نتیجه اقبال و توجه‬ ‫بیشتر انها به اتاق است‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪30‬درصد قیمت خودرو با افزایش تیراژ شکسته می شود‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تس��هیالت ‪۴‬ه��زار میلی��ارد تومان ب��رای هر دو‬ ‫خودروساز در حال پرداخت است‪ .‬پیش تر قطعه سازان‬ ‫درباره کمبود نقدینگی و دیرکرد پرداخت ها بس��یار‬ ‫گالیه مند بودند‪.‬‬ ‫این پرداخت چقدر از مش��کالت مالی قطعه سازان‬ ‫کم می کند و این امر چقدر می تواند به رونق تولید و‬ ‫افزایش تیراژ تولید بینجامد؟‬ ‫‹ ‹تسهیالت پیش بینی شده‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫مقرر شده‬ ‫تا پایان‬ ‫هفته ‪۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به‬ ‫دو خودروساز‬ ‫پرداخت و‬ ‫به واحدهای‬ ‫صنعتی‬ ‫قطعه سازی‬ ‫تزریق شود‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور درباره تسهیالت به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫روند پرداخت با کندی انجام می ش��د‪ .‬ابتدای هفته با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشستی برگزار شد و‬ ‫در ادامه وزارتخانه با بانک های عامل نشس��ت برگزار‬ ‫کردن��د و با توصیه های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫روند پرداخت ش��تاب گرفت و مبالغ به طور مستقیم‬ ‫به حساب قطعه سازان واریز می شود‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد افزود‪ :‬مقرر ش��ده ت��ا پایان هفته‬ ‫‪۴‬ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت دو خودروس��از‬ ‫بابت تس��ویه مطالبات معوق ب��ه واحدهای صنعتی‬ ‫قطعه سازی تزریق شود‪.‬‬ ‫او درب��اره اولوی��ت پرداخ��ت ای��ن تس��هیالت به‬ ‫قطعه سازان نیز اظهارکرد‪ :‬اولویت خاصی وجود ندارد‬ ‫و براس��اس فهرس��تی که معرفی ش��ده قطعه سازان‬ ‫تسهیالت را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور با بیان اینکه فهرست از سوی‬ ‫خودروس��ازان ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫داده ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬براس��اس بخش��نامه ‪ ۱۷‬بهمن‬ ‫بانک مرک��زی و پیرو ان مصوبه ‪ ۲۷‬بهمن ش��ورای‬ ‫پول و اعتبار‪ ،‬فهرس��تی که از سوی خودروساز تهیه‬ ‫ش��د ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داده ش��د و‬ ‫وزارتخانه این فهرس��ت را به بانک های عامل ارس��ال‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد ‪ :‬به این ترتیب پ��ول بدون اینکه به‬ ‫حس��اب خودروس��از برود به طور مس��تقیم‪ ،‬از سوی‬ ‫بانک ها به قطعه سازان در حال پرداخت است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬البته انجم��ن دو ماه پیش براورد‬ ‫کرده ب��ود که بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان‬ ‫اگر قطعه س��ازان شروع به تولید کنند و تیراژ افزایش یابد و در‬ ‫ادامه خودروساز خودروهای ناقص را تکمیل و وارد بازار کند‪ ،‬ورود‬ ‫‪ ۱۲۰‬تا ‪۱۵۰‬هزار خودرو بازار را اشباع کرده و تقاضاهای کاذب از‬ ‫بین می رود‪ .‬به این ترتیب کس��انی که برای س��ود مبادرت به خرید‬ ‫کرده اند‪ ،‬متضرر می شوند و ارامش به بازار بازمی گردد‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان ب��وده اما اکنون بدهی‬ ‫معوق خودروس��از به قطعه ساز ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که این ‪ ۴‬هزار میلی��ارد تومان حدود نیمی از‬ ‫این مطالبه را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنفی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۴‬محل‬ ‫برای تامین نقدینگی قطعه سازان وجود دارد که امید‬ ‫می رود دو محل‪ ،‬بدهی خودروس��از به قطعه س��از را‬ ‫پوش��ش دهد؛ نخس��تین ان هم��ان پرداخت ‪۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت اس��ت که به شکل مسکن‬ ‫در ح��ال تزریق ب��ه واحدهای صنعتی قطعه س��ازی‬ ‫ب��وده و دیگ��ر پرداخ��ت ‪۴‬ه��زار میلی��ارد تومان از‬ ‫مح��ل پیش ف��روش و فروش های ف��وری محصوالت‬ ‫خودروس��ازان خواهد بود که توافق ش��ده ‪۸۰‬درصد‬ ‫مبلغ دریافتی از مش��تریان به قطعه س��ازان پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به دو محل پرداخت دیگر اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬دو محل پرداخت دیگر هم در راستای استمرار‬ ‫پرداخت قیمت محصول به قطعه ساز و تامین کسری‬ ‫نقدینگی انها اس��ت‪ .‬نخس��تین محل در این بخش‬ ‫‪ ۸۴۴‬میلیون یورو ارزی اس��ت که در اختیار صنعت‬ ‫خودرو قرار داده ش��ده که بتواند برای اینده نیازهای‬ ‫اساس��ی خ��ود را تامین کن��د (برای ت��داوم و رونق‬ ‫تولید)‪ .‬دیگری هم ‪۴۰‬هزار میلیارد تومان سرمایه در‬ ‫گردش درنظر گرفته ش��ده برای کل صنایع از سوی‬ ‫دولت است که امیدواریم خودروسازی و قطعه سازی‬ ‫بتوان��د مبل��غ قابل توجه��ی از ای��ن رق��م را جذب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور اظهارکرد‪ :‬در واق��ع از وزارت‬ ‫مرجع قضایی هنوز درباره خودروهای دپو شده تصمیمی نگرفته است‬ ‫معاون فروش سازمان اموال تملیکی گفت‪ :‬مرجع قضایی‬ ‫هنوز درباره خودروهای دپو شده در گمرک به جمع بندی‬ ‫نهای��ی نرس��یده و خودروی��ی به م��ا تحویل داده نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیرض��ا روحی علیائ��ی در گفت وگ��و ب��ا مه��ر‪ ،‬درباره‬ ‫تعیین تکلیف خودروهای دپو ش��ده در گمرک اظهارکرد‪:‬‬ ‫هن��وز هی��چ خودرویی به س��ازمان جم��ع اوری و فروش‬ ‫اموال تملیکی تحویل داده نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬پرونده‬ ‫خودروها همچنان در مرجع قضایی در حال رسیدگی قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫روح��ی علیائی توضیح داد‪ :‬هنوز مرج��ع قضایی درباره‬ ‫ضبط��ی‪ ،‬قاچاق یا متروک��ه بودن خودروهای دپو ش��ده‬ ‫ب��ه نتیجه نرس��یده اس��ت؛ بنابراین مش��خص نیس��ت با‬ ‫خودروهای دپو شده‪ ،‬باید مانند کاالی قاچاق برخورد کرد‬ ‫ی��ا کاالی متروکه‪ .‬عضو هیات مدیره س��ازمان جمع اوری‬ ‫و فروش اموال تملیکی یاداور ش��د‪ :‬م��ا منتظر اعالم نظر‬ ‫مرجع قضایی هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هیات وزی��ران اوایل بهمن در نشس��تی‬ ‫با بررس��ی وضعیت ‪ ۱۳‬هزار خودرو دپو ش��ده در گمرک‬ ‫که بخش��ی از انها ثبت س��فارش جعلی داشتند یا پس از‬ ‫ممنوعی��ت واردات کاالهای لوکس به کش��ور وارد ش��ده‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کش��ور برای روزهای اینده پیش بینی‬ ‫ک��رد‪ :‬با افزایش تولید قیمت بازار به کارخانه نزدیک‬ ‫می شود و حباب موجود در این بازار می ترکد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب انتظار می رود حدود ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬درصد قیمت ها‬ ‫شکسته شود‪.‬‬ ‫بودند‪ ،‬تصمیم به تعیین تکلیف این خودروها گرفت‪.‬‬ ‫با تصویب هیات وزیران مقرر شد که سایت ثبت سفارش‬ ‫برای خودروهای دپو ش��ده‪ ،‬باز شود؛ البته خودروهایی که‬ ‫ثبت س��فارش جعلی داشتند مشمول این موضوع نشدند و‬ ‫قرار ش��د مرجع قضایی درباره این خودروها تصمیم گیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پ��س از این مصوبه‪ ،‬گمرک ایران با صدور بخش��نامه ای‬ ‫اعالم کرد خودروهایی که با ثبت سفارش جعلی در گمرک‬ ‫دپو شده اند‪ ،‬مشمول مصوبه هیات وزیران نیستند و با انها‬ ‫ب��ا عنوان «کاالی قاچاق» و ن��ه «کاالی متروکه» برخورد‬ ‫شده و به سازمان اموال تملیکی تحویل خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم از رفتارهای هیجانی بپرهیزند‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت انتظار داری��م رقم باالیی‬ ‫از این ‪۴۰‬ه��زار میلیارد تومان را ب��ه صنعت خودرو‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اصالح قیمت ها از س��وی‬ ‫خودروس��ازان تاکی��د ک��رد‪ :‬البته قیم��ت قطعاتی‬ ‫ک��ه برای خودروس��ازان تامین می ش��ود باید اصالح‬ ‫ش��ود‪ .‬اص�لاح قیمت در کن��ار س��ایر نقدینگی های‬ ‫درنظر گرفته ش��ده‪ ،‬افزایش تیراژ را مس��تمر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ب��ا رونق تولید بیش از ‪ ۱۲۰‬ه��زار خودروهای‬ ‫ک��ف کارخان��ه تجاری می ش��ود و بخ��ش عمده ای‬ ‫از تعه��دات مع��وق ش��رکت های خودروس��ازی ب��ه‬ ‫مش��تریان که پیش ف��روش کرده ان��د‪ ،‬تامین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شکسته شدن قیمت ها‬ ‫محبی نژاد با بیان اینک��ه درحال حاضر قیمت بازار‬ ‫‪۳۵‬درص��د حباب دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر رونق مورد انتظار‬ ‫محقق ش��ود قیمت ها می ش��کند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬توصیه‬ ‫می ش��ود م��ردم به طور مطل��ق از عملک��رد هیجانی‬ ‫در ای��ن ش��رایط بپرهیزن��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫قطعه سازان شروع به تولید کنند و تیراژ افزایش یابد‬ ‫و در ادامه خودروس��از خودروهای ناقص را تکمیل و‬ ‫وارد ب��ازار کند ورود ‪ ۱۲۰‬تا ‪۱۵۰‬هزار خودرو بازار را‬ ‫اشباع کرده و تقاضاهای کاذب از بین می رود‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬کس��انی که برای سود‬ ‫مبادرت به خرید کرده اند‪ ،‬متضرر ش��ده و ارامش به‬ ‫بازار بازمی گردد‪ .‬از این رو‪ ،‬توصیه می شود مردم خرید‬ ‫نداشته باش��ند زیرا خرید مردم از طریق واسطه ها با‬ ‫قیمت های حبابی ضررهای سنگین مالی را متوجه انها‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محبی نژاد در ادامه یاداور ش��د‪ :‬بسیاری از افرادی‬ ‫ک��ه مبادرت ب��ه پیش خرید خودرو ی��ا خودروهایی‬ ‫کرده ان��د برای حفظ ارزش پول و سرمایه ش��ان بوده‬ ‫و اینک��ه در ادام��ه در ب��ازار با قیم��ت باالتر بفروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬از این رو‪ ،‬قول می دهم از ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو کف کارخان��ه که ناقص هس��تند و در حال‬ ‫تکمی��ل و تحوی��ل به مش��تری هس��تند‪100 ،‬هزار‬ ‫خودرو وارد بازار می ش��ود و به ای��ن ترتیب با عرضه‬ ‫باال‪ ،‬تقاضای کاذب از بین می رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وقتی خودروها وارد بازار ش��وند همه در‬ ‫رقابت برای فروش ت�لاش خواهند کرد و اگر فردی‬ ‫برای س��ود بیشتر بخواهد س��ال اینده بفروشد یک‬ ‫م��دل از روی خودروهایش پایین می ای��د‪ .‬از این رو‬ ‫ترجیح می دهد‪ ،‬همین امسال خودرو خود را معامله‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور با بیان اینکه در دو هفته اینده‬ ‫تیراژ افزایش یافته و نیاز بازار برطرف می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این بس��تر کس��انی که رفتار هیجانی داش��ته اند‪،‬‬ ‫متضرر می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بروزرسانی قیمت ها‬ ‫محبی نژاد درباره زمان بروزرس��انی قیمت قطعات‬ ‫از س��وی خودروسازان گفت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬این اصالح‬ ‫قیمت ها باید برای س��ال جاری باش��د و اگر این گونه‬ ‫نش��ود‪ ،‬دوباره تولید در م��دت ‪ ۱۰‬روز اینده متوقف‬ ‫می ش��ود‪ .‬نتایج تجزیه و تحلی��ل و قیمت نهایی باید‬ ‫ب��ه زودی ابالغ ش��ود وگرن��ه برای قطعه س��از صرفه‬ ‫اقتص��ادی ن��دارد که تولی��د کند زیرا مش��کل فقط‬ ‫نقدینگی نیس��ت و اهمیت بروزرس��انی قیمت ها نیز‬ ‫کمتر از نقدینگی نیست‪.‬‬ ‫تسریع در تزریق نقدینگی به صنعت قطعه ‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تش��ریح‬ ‫وضعیت صنعت قطعه کشور از اتخاذ تدابیری برای رفع مشکل‬ ‫نقدینگ��ی تولید کنندگان این صنعت با همکاری بانک مرکزی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬فرش��اد مقیمی در نشست بررسی وضعیت‬ ‫صنعت قطعه کش��ور که با حضور نمایندگان��ی از انجمن های‬ ‫تخصص��ی این صنعت برگزار ش��د‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬صیانت‬ ‫از ای��ن صنعت که نق��ش مهمی در صنعت خودرو و توس��عه‬ ‫صنعتی کشور دارد بر کسی پوشیده نیست و ما به عنوان دولت‬ ‫تم��ام تالش خود را برای حمایت از این صنعت به کار خواهیم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رفع مشکالت پیش روی‬ ‫صنع��ت قطعه را با توجه به تحریم های ایجاد ش��ده مس��تلزم‬ ‫همراهی تشکل های تخصصی و همچنین توسعه ساخت داخلی‬ ‫قطعات عنوان کرد و گفت‪ :‬در توافق با بانک مرکزی مقرر شد‬ ‫به هر یک از خودروسازهای بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا)‬ ‫‪۲‬ه��زار میلیارد تومان اختصاص یابد تا از این محل بدهی خود‬ ‫را با قطعه سازها تسویه کنند‪.‬‬ ‫مقیمی افزود‪ :‬این اعتبار تا پایان امس��ال در نظر گرفته شده‬ ‫و م��ا تمام تالش خود را برای تزری��ق نقدینگی به این صنعت‬ ‫جهت حفظ تولید و اشتغال موجود به کار خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫وی همراه��ی بانک ه��ا را در رف��ع چالش ه��ای ای��ن بخش‬ ‫بس��یار حیاتی توصیف کرد و افزود‪ :‬شبکه بانکی با اعطای این‬ ‫تس��هیالت در فرصت زمانی باقیمانده می تواند بخش عمده ای‬ ‫از مشکالت این صنعت را برطرف کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نمایندگان انجمن های تخصصی صنعت قطعه ‬ ‫نی��ز در این نشس��ت به موضوع های��ی مانند کمبود س��رمایه‬ ‫در گ��ردش‪ ،‬تخصیص ارز م��ورد نیاز ب��رای واردات مواد اولیه‬ ‫تولید قطعات خودرو‪ ،‬رفع مش��کالت گش��ایش ال سی‪ ،‬واردات‬ ‫م��واد اولیه ب��ا مکانیس��م انتق��ال ب��دون ارز و‪ ...‬پرداختند و‬ ‫تصمیم هایی نیز در راستای برون رفت از شرایط موجود گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫توسعه معادن کوچک‬ ‫اقتصادی می شود‬ ‫فعاالن صنعت نسوز‪:‬‬ ‫حتی اجازه واردات با‬ ‫ارز ازاد را نداریم‬ ‫تجارتی‬ ‫از جنس «طال»‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی در گفت وگو با‬ ‫رصد مشکالت واحد های صنعتی درستاد های مختلف خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫س�یرانوش موس�وی‪ :‬پس از اعمال تحریم های امریکا علیه‬ ‫ای��ران‪ ،‬خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور با چالش های جدی‬ ‫روب��ه رو ش��د‪ .‬از این رو فعاالن اقتص��ادی بخش خصوصی درصدد‬ ‫ش خود همگام با دولت در مس��یر حل این‬ ‫برامدن��د با همت و تال ‬ ‫مش��کالت گام بردارند‪ .‬خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‪ ،‬یکی‬ ‫از تشکل هایی اس��ت که توانست در بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫کشور بسیاری از مشکالت را حل کند‪.‬‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رییس خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ای��ران‪ ،‬در‬ ‫انتخابات پیشرو اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و‬ ‫معادن اصفهان نامزد ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫جزو ائتالف مجمع تش��کل ها و فعاالن‬ ‫اقتصادی اس��تان اصفهان با شعار اتاق‬ ‫برای همه و همه ب��رای نجات اصفهان‬ ‫ش��رکت کرده اس��ت ک��ه در گفت وگو با‬ ‫ضمن اش��اره به‬ ‫چالش ه��ای اقتصادی در کش��ور‪ ،‬اقدامات این تش��کل برای رفع‬ ‫مشکالت را بیان کرد‪.‬‬ ‫€ €خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪ ،‬در زمینه شناسایی‬ ‫مشکالت اقتصادی‪ ،‬چه اقداماتی را انجام داده است؟‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران یک تش��کل تخصصی است‬ ‫که در سراس��ر کشور ش��عبه دارد‪ .‬از این رو طبیعی است که زودتر‬ ‫از س��ایر نهادهای خصوصی‪ ،‬از مش��کالت بخش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کشور اگاه ش��ود‪ .‬چالش های واحدهای تولیدی با بانک ها‬ ‫در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬اثرات نامطلوبی در صنعت کشور برجای‬ ‫گذاشته اس��ت‪ .‬به همین دلیل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫برای حل این مش��کل پیگیری های زیادی انجام داده اس��ت‪ .‬خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با طرح مش��کالت فع��االن اقتصادی در‬ ‫ش��ورای گفت وگوی بخ��ش خصوصی با دولت توانس��ت برخی از‬ ‫ای��ن چالش ها را رفع کند‪ .‬ب هَعنوان نمونه‪ ،‬بس��یاری از کارگران در‬ ‫صدور دفترچ��ه تامین اجتماعی‪ ،‬تمدید ان و حسابرس��ی قانونی‬ ‫ش روبه رو بودند و گاهی حسابرسی به دفاتر‬ ‫دفاتر ش��رکت ها با چال ‬ ‫این شرکت ها ‪ ۱۰‬سال طول می کشید اما تالش های خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت سبب شد که این مدت به یک سال کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫همچنین در زمینه بانکی این تشکل تالش می کند پرداخت برخی‬ ‫از سودهای غیرقانونی و غیرشرعی که واحدهای صنعتی پرداخت‬ ‫قوه قضاییه به کمک جامعه صنعتی امد و کارگروه حمایت قضایی در سراس��ر‬ ‫کش��ور ش��کل گرفت‪ ،‬دادس��تان کل کش��ور نیز نهایت همکاری را با واحدهای‬ ‫تولیدی داش��ت و این تکلیف مش��خص ش��د که مرجع طلب��کار نمی تواند مدیر‬ ‫واحدهای تولیدی که دچار مش��کالت اقتصادی اس��ت را زیر فشار قرار دهد و‬ ‫باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شود‬ ‫می کنند را از بین ببرد‪ .‬از این رو به وس��یله مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫پیگیر این موضوع هس��تیم و امیدواریم ای��ن تالش ها در نهایت به‬ ‫نتیجه برس��ند تا مش��کالتی که بخش تولید با انها دس��ت و پنجه‬ ‫نرم می کند کاهش پیدا کند‪ .‬بر اس��اس قانون‪ ،‬بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫درام��د حاصل از هدفمند کردن یارانه ها باید در اختیار صنایع قرار‬ ‫بگیرد اما در عمل چنین مهم��ی تحقق پیدا نکرد‪ ،‬از این رو فعاالن‬ ‫اقتصادی همچنان در پی محقق کردن این مهم هستند‪ .‬اگر چنین‬ ‫ش��ود می توان امیدوار بود که بخشی از بدهی ها و بهره های بانکی‪،‬‬ ‫تس��ویه ش��ود و جامعه صنعتی نفس تازه ای بکشد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬باتوجه به بهره های گرانی که پرداخت می کنند‬ ‫فش��ار زیادی را متحمل می ش��وند‪ .‬خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫به وس��یله ستادهای مختلف‪ ،‬مشکالت واحدهای صنعتی را احصا‬ ‫می کند‪ .‬اتفاق مهمی که در این چند س��ال رخ داد این است که قوه‬ ‫قضایی��ه به کمک جامعه صنعتی امد و کارگروه حمایت قضایی در‬ ‫سراسر کشور شکل گرفت‪ ،‬دادستان کل کشور نیز نهایت همکاری‬ ‫را با واحدهای تولیدی داش��ت و این تکلیف مشخص شد که مرجع‬ ‫طلب��کار نمی تواند مدی��ر واحدهای تولیدی که دچار مش��کالت‬ ‫اقتصادی اس��ت را زیر فش��ار قرار دهد و باع��ث تعطیلی واحدهای‬ ‫تولیدی شود‪ .‬خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬واحدهای بحران دار را‬ ‫شناسایی کرده و برای حل انها برنامه های مدونی دارد‪.‬‬ ‫€ €مهم تری�ن اقدام�ات خانه صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫برای توسعه صادرات چه بود؟‬ ‫مدتی اس��ت تالش می کنیم برای صادرات مواد تولید ش��ده در‬ ‫سوریه‪ ،‬اقداماتی را انجام دهیم‪ .‬اگر این مهم انجام شود بدون تردید‬ ‫ب��ازار خوبی برای صادرات محصوالت پیدا خواهیم کرد‪ .‬بس��یاری‬ ‫از واحده��ای تولیدی با چالش های جدی روبه رو هس��تند و بانک‬ ‫مرکزی در بسیاری از موارد ثبت سفارش ها را سخت کرده است‪ ،‬از‬ ‫این رو خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران تالش می کند زمینه های‬ ‫توس��عه صادرات را فراهم کند‪ .‬باید زمینه های توسعه صادرات در‬ ‫کشور فراهم ش��ود تا ش��رکت های صادراتی بتوانند در این زمینه‬ ‫قوی عمل کنن��د‪ .‬باید بتوانیم ارز حاصل از صادرات مواد صنعتی و‬ ‫معدنی مورد نیاز را وارد کش��ور کنیم‪ .‬به نظر من‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان باید نگاه خود را نس��بت به بازار سوریه مثبت کنند‬ ‫چراک��ه این ب��ازار ظرفیت های قابل توجه��ی دارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫کشورهای عراق‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬افغانستان و روسیه خریدار کاالهایی‬ ‫ایرانی هستند و ما باید برای حفظ و توسعه این بازارها تالش کنیم‪.‬‬ ‫مهم ترین کاری که خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران برای رش��د‬ ‫صادرات انجام داده‪ ،‬توسعه‪ ،‬ترویج و اموزش شرکت های صادراتی‬ ‫اس��ت‪ .‬باید به این نکته دقت کرد ک��ه تولیدکنندگان زمان زیادی‬ ‫برای اینکه بخواهند بازارهای جدید صادراتی را پیدا کنند‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بای��د درباره تصاحب و پیدا‬ ‫کردن بازارهای جدید تالش کند‪.‬‬ ‫€ €رهبر معظم انقالب‪ ،‬امس�ال را سال حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی نام گذاری کردند‪ .‬ایا خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای توسعه این بخش اقداماتی انجام داده است؟‬ ‫م��ا ب��رای نهادینه ک��ردن فرهن��گ اس��تفاده از کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫همایش ه��ای زی��ادی را برگزار کردی��م اما تمایل م��ردم پس از‬ ‫فرمایش های رهبری‪ ،‬برای خرید کاالی ایرانی بیش��تر شد‪ .‬به هر‬ ‫حال همچنان کشور با معضل قاچاق روبه رو است و امیدواریم این‬ ‫معض��ل برای تولیدکنندگان حل ش��ود‪ .‬انها می توانند با قدرت به‬ ‫تولید خود ادامه دهند تا دس��ت کم بتوانند بازارهای داخلی و بازار‬ ‫کشورهای همسایه را از ان خود کنند‪.‬‬ ‫€ €ایا خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در زمینه رفع‬ ‫مشکالت معدنکاری در کشور اقدامات ویژه ای را انجام‬ ‫داده است؟‬ ‫معادن در ایران مغفول مانده اند اما این بخش می تواند جایگزین‬ ‫اقتص��اد نفتی ش��ود چراکه ت��وان و ظرفیت های ای��ران در بخش‬ ‫معادن قابل توجه اس��ت‪ .‬بیش��تر مواد معدنی جدول مندلیف در‬ ‫ای��ران وجود دارد‪ .‬از ای��ن رو درباره بهره ب��رداری در بخش معدن‬ ‫باید مطالعه بیش��تری کرد‪ .‬معادن امروز با چالش ها و مش��کالت‬ ‫زیادی روبه رو هس��تند و یکی از مهم ترین ضعف ها در این زمینه‪،‬‬ ‫به روز نبودن ماش��ین االت معدنی اس��ت‪ .‬فعالیت با ماشین االت‬ ‫قدیمی‪ ،‬فش��ارهای زیادی را به مدیریت مجموع��ه وارد می کند‪.‬‬ ‫اگر تس��هیالت ویژه به معادن داده ش��ود انها می توانند تاحدودی‬ ‫مش��کالت را حل کنند‪ .‬دولت کم��ک چندانی ب ه رونق معدنکاری‬ ‫در کشور نمی کند‪ .‬یکی از این ضعف ها این است که بانک ها پروانه‬ ‫مع��ادن را به عن��وان وثیقه قبول ندارند‪ .‬اگر بانک ها در چند س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬این مش��کالت را حل می کردند بس��یاری از واحدهای‬ ‫معدنی می توانستند ماش��ین االت خود را به روز کنند‪ .‬همچنین‬ ‫بر اس��اس قانون‪ ،‬بخش��ی از حقوق دولتی که معدنکاران پرداخت‬ ‫می کنند باید برای بازس��ازی و احیای مناطق��ی که معادن در ان‬ ‫مستقر هستند صرف جاده سازی‪ ،‬ساخت مدرسه و مراکز بهداشت‬ ‫و‪ ...‬ش��ود اما در عمل ش��اهد این مهم نیس��تیم‪ ،‬از این رو در بیشتر‬ ‫مواقع جمعیت انس��انی محدوده های معدنی با فعالیت معدنکاران‬ ‫مخالفتمی کنند‪.‬‬ ‫€ €ایا معدنکاران می توانند بدون وابستگی به دولت‬ ‫مشکالت خود را حل کنند؟‬ ‫پاس��خ من به این پرسش منفی است‪ .‬من بر این باورم که بخش‬ ‫صنعت کش��ور می تواند با اتکا به توان خود‪ ،‬بس��یاری از مشکالت‬ ‫را ح��ل کند اما معدنکاران بخش خصوصی هنوز به این اس��تقالل‬ ‫نرسیده اند‪ .‬به عبارت دیگر بخش خصوصی در بخش معدن ان قدر‬ ‫قوی نش��ده که بتواند بدون وابس��تگی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬نیازهای خود را رفع کند‪ .‬رکود در ساخت وس��از و توانمند‬ ‫نبودن در صادرات محصوالت معدنی در سال های اخیر این ضعف‬ ‫را تشدید کرده است‪ .‬بسیاری از معادن در کشور غیرفعال شده اند‪،‬‬ ‫ت دولت اس��ت و اگر‬ ‫از این رو بخش معدن همچنان نیازمند حمای ‬ ‫این بخش نتواند تسهیالت با سود کم دریافت کند نمی تواند موفق‬ ‫باش��د‪ .‬باید در راستای یکسان سازی بخش��نامه ها تالش کنیم تا‬ ‫ش��اهد خروج از مشکالت بخش معدن باشیم‪ .‬من در پایان باید به‬ ‫این مهم اشاره کنم که باید معدنکاران در بخش خصوصی اقدامات‬ ‫الزم را در جهت بهبود وضعیت تولید و توس��عه بازارهای صادراتی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫با بهره برداری از واحدفراوری سیار مواد معدنی در یزد‬ ‫اخبار‬ ‫عبور نرخ پاالدیم از مرز‬ ‫‪ ۱۵۵۰‬دالر‬ ‫راز شکل گیری جهان‬ ‫در معدن متروک طال‬ ‫پژوهش��گران قصد دارند ازمایش��ی را در یک‬ ‫معدن مت��روک طال انجام دهند تا بر مبنای ان‬ ‫بتوانند رمز و رازهای مربوط به نحوه شکل گیری‬ ‫جهان را مش��خص کنند‪ .‬به گزارش مهر به نقل‬ ‫از وی تری‪ ،‬به همین منظور ساخت وسازهایی در‬ ‫این معدن در جریان اس��ت تا انچه بزرگ ترین‬ ‫ازمایش تجربی جهان توصیف شده‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫ازمایش یاد ش��ده در معدن ط�لای متروکه ای‬ ‫در داکوتای جنوبی انجام می ش��ود و یک گروه‬ ‫بین المللی متشکل از هزار دانشمند در برگزاری‬ ‫ان همکاری می کنند‪ .‬انه��ا امیدوارند به برخی‬ ‫از پیچیده تری��ن رازه��ای جه��ان در این زمینه‬ ‫پی ببرن��د‪ .‬این ازمایش که نوترینوی زیرزمینی‬ ‫عمیق یا دی ی��واِن ای (‪ )DUNE‬نام گرفته‪ ،‬با‬ ‫استفاده از ‪ ۲‬اشکارس��از نوترینو انجام می شود‬ ‫که در قدرتمندترین پرتوافکن نوترینوی جهان‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬نوترینو یک ذره بنیادی است که‬ ‫از نظ��ر الکتریکی خنثی بوده و ب��ه ندرت وارد‬ ‫برهم کنش می ش��ود‪ .‬نوترینو به معنی «کوچک‬ ‫خنثی»‪ ،‬با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت‬ ‫ک��رده و قادر اس��ت از درون مواد ب��دون هیچ‬ ‫برهم کنش��ی عبور کند‪ .‬نوترینوه��ا دارای جرم‬ ‫بس��یار کوچک ام��ا غیر صفر هس��تند و قادرند‬ ‫مسافت های بس��یار طوالنی را درون مواد بدون‬ ‫برهم کنش طی کنند‪ .‬یکی از این اشکارسازها‪،‬‬ ‫وظیفه شناسایی تعامالت این ذره را در نزدیکی‬ ‫منبع پرتوافکنی بر عهده دارد و اشکارساز بعدی‬ ‫ک��ه بزرگ تر اس��ت در فاصله ی��ک کیلومتری‬ ‫اشکارس��از دیگر نصب می ش��ود‪ .‬پژوهش��گران‬ ‫نیز با اس��تفاده از انها قادر ب��ه درک نقش ذره‬ ‫نوترینو در خلقت جهان هس��تند‪ .‬پژوهش��گران‬ ‫می گویند ای��ن ازمایش ها قادر به درک منش��ا‬ ‫ذره نوترین��و‪ ،‬کش��ف منش��ا وح��دت نیروهای‬ ‫تش��کیل دهنده جهان و درک نحوه شکل گیری‬ ‫برخی س��یاه چاله ها هس��تند‪ .‬انها انتظار دارند‬ ‫پژوهش های ش��ان در این زمینه تا سال ‪۲۰۲۴‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۳‬خورشیدی) به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫توسعه معادن کوچک اقتصادی می شود‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توسعه استخراج معادن کوچک مقیاس و جلوگیری از‬ ‫خام فروش��ی ‪ ۲‬دغدغه مهم بخش معدن کشور به شمار‬ ‫می اید‪ .‬روز گذشته با بهره برداری از یک طرح نواورانه از‬ ‫س��وی بخش خصوصی‪ ،‬کلیدی طالیی برای دستیابی به‬ ‫این ‪ ۲‬امر مهم در اختیار بخش معدن کشور قرار گرفت؛‬ ‫طرحی که به دس��ت جعفر سرقینی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بهره برداری شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬روز گذشته یک واحد سیار فراوری‬ ‫(به روش فلوتاسیون) سرب و روی و مس بهره برداری شد‪.‬‬ ‫این واحد‪ ،‬نخس��تین واحد متحرک فراوری مواد معدنی‬ ‫در ایران است که بهره برداری از ان در معدن سرب و روی‬ ‫منصوراباد تفت یزد و به دست جعفر سرقینی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور در امور معدنی انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق معادن کوچک مقیاس‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫این کارخانه به‬ ‫صورت سیار‬ ‫بهره برداری‬ ‫شده و به‬ ‫فراوری‬ ‫کانی های‬ ‫غیراهنی مانند‬ ‫سرب و روی و‬ ‫مس اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬این اتفاق‬ ‫می تواند تحولی‬ ‫را در فراوری‬ ‫ایجاد کند‬ ‫س��رقینی در ایین گش��ایش این واحد صنعتی سیار‪،‬‬ ‫در گفت وگ��و با رس��انه ها در محل مع��دن گفت‪ :‬یکی از‬ ‫محورهای اصلی توس��عه معادن کش��ور‪ ،‬معادن کوچک‬ ‫به ویژه معادن کوچک فلزی هس��تند‪ .‬بسیاری از معادن‬ ‫کوچ��ک فلزی ان قدر ذخیره ندارند که س��رمایه گذاری‬ ‫زیادی صرف ساخت کارخانه دائمی کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این کارخانه به صورت س��یار بهره برداری‬ ‫شده و به فراوری کانی های غیراهنی مانند سرب و روی‬ ‫و م��س اختصاص دارد‪ .‬این اتف��اق می تواند تحولی را در‬ ‫فراوری ایجاد کند‪ .‬بس��یاری از معادن کوچک مقیاس به‬ ‫دلیل برخ��وردار نبودن از واحد فراوری هرگز به فعالیت‬ ‫نرسیدند یا تعطیل شدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن ب��ا توجه به اینک��ه هزینه های‬ ‫حمل ونقل بس��یار افزایش یافته‪ ،‬انتقال کانی ها به واحد‬ ‫فراوری صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫این کار از چند س��ال پیش به معدنکاران توصیه شده‬ ‫بود که حاال این شرکت پیشتاز شده و این کار را انجام داده‬ ‫که امیدواریم معدنکاران دارای معادن کوچک مقیاس از‬ ‫این طرح اس��تقبال کنند‪ ،‬از فواید این کارخانه بهره مند‬ ‫شوند و معادن کوچک را فعال کنند‪.‬‬ ‫معاون معدنی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان‬ ‫گف��ت‪ :‬ما ‪ ۵۰۰‬معدن کوچک را برای توس��عه بخش��ی‬ ‫از مع��دن ب��ه عنوان نمونه ازمایش��ی انتخ��اب کردیم و‬ ‫کارخان��ه ای که امروز بهره برداری ش��د می تواند دس��ت‬ ‫ک��م به بهره ب��رداری از ‪ ۱۰۰‬مورد از معادن فلزی‪ ،‬کمک‬ ‫بزرگی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فراوری به روش فلوتاسیون برای نخستین‬ ‫بار‬ ‫عل��ی س��دهی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت کانی ف��راوران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا رس��انه ها گفت‪ :‬در پایان س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورش��یدی حدود ‪ ۱۰‬میلیارد توم��ان صرف این پروژه‬ ‫کردیم‪ .‬امروز اگر بخواهیم همان هزینه را صرف راه اندازی‬ ‫پروژه کنیم چیزی حدود ‪ ۲۰‬میلیارد تومان می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح مشابه خارجی دارد و نمونه خارجی‬ ‫ان در ایران اجرا ش��ده اما هیچ یک از شرکت های مشابه‬ ‫خارجی در ایران فراوری فلوتاس��یون را به صورت س��یار‬ ‫اجرا نکرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ایران نیز هیچ ش��رکتی چنین طرحی را‬ ‫به طور کامل ایرانی پیاده نکرده است‪.‬‬ ‫س��دهی گفت‪ :‬هر معدنکاری در سراس��ر کشور تمایل‬ ‫داش��ته باش��د مواد معدنی را به صورت فلوتاسیون یا به‬ ‫اصطالح کانه ارایی فراوری کند‪ ،‬ش��رکت ما این امکان را‬ ‫دارد که در محل معدن با هزینه به نسبت کم و با سرعت‬ ‫باال این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف هزینه حمل و نقل مواد‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نرخ پاالدیم در معامالت روز سه شنبه تحت‬ ‫تاثیر اعتصاب معدنچی��ان افریقای جنوبی به‬ ‫ب��االی ‪ ۱۵۵۰‬دالر در هر اونس صعود کرد و‬ ‫همزمان نرخ طال تحت تاثیر افت ارزش دالر‪،‬‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اون��س پاالدیم برای‬ ‫تحوی��ل ف��وری ب��ا ‪ ۰.۸‬درصد افزای��ش‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۵۵۴.۵۰‬دالر رسید‪ .‬این فلز ارزشمند تحت‬ ‫تاثی��ر کمب��ود عرضه از ابتدای س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی تاکنون ‪ ۲۳‬درصد رش��د نرخ داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۵‬ش��رکت معدنی در افریقای‬ ‫جنوبی که تولیدکننده بزرگ پاالدیم اس��ت‪،‬‬ ‫اطالعی��ه اعتصاب کارکنان ش��ان را که اواخر‬ ‫هفت��ه ج��اری برگ��زار خواهد ش��د‪ ،‬دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته دانیل هاینس‪ ،‬تحلیلگر گروه بانکی‬ ‫‪ ،ANZ‬افزایش نرخ پاالدیم ناشی از مشکالت‬ ‫عرضه به وی��ژه اعتصاب معدنچی��ان افریقای‬ ‫جنوب��ی روی داده که تولید این فلز را مختل‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬اخبار مثب��ت از مذاکره تجاری‬ ‫امری��کا و چین نیز از نرخ این فلز پش��تیبانی‬ ‫کرده است‪ .‬این نظر وجود دارد که تعرفه های‬ ‫تنبیهی از س��وی دو کش��ور روی تقاضا تاثیر‬ ‫منف��ی می گذارن��د ب��ه همین دلی��ل توافق‬ ‫احتمال��ی‪ ،‬چنی��ن خطری را خنث��ی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا روز دوشنبه اعالم کرد‬ ‫اگر ‪ ۲‬کش��ور موفق ش��وند اختالف های باقی‬ ‫مانده را حل کنند‪ ،‬به زودی توافقی را با شیء‬ ‫جین پینگ‪ ،‬رئیس جمهوری چین برای پایان‬ ‫دادن به جنگ تج��اری امضا خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫ای��ن بین‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری با‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۳۲۸.۱۱‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در بازار امریکا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل در‬ ‫اوری��ل با ‪ ۰.۲‬درصد افزای��ش‪ ۱۳۳۱.۷ ،‬دالر‬ ‫معامله شد‪.‬‬ ‫دالر امری��کا در براب��ر ارزه��ای رقی��ب در‬ ‫معامالت روز سه ش��نبه کاهش داشت‪ .‬وانگ‬ ‫تائ��و‪ ،‬تحلیلگ��ر فنی رویت��رز پیش بینی کرد‬ ‫هر اون��س طال برای تحویل ف��وری‪ ،‬حمایت‬ ‫در س��طح ‪ ۱۳۲۱‬دالر را خواه��د ازمود و اگر‬ ‫این نرخ شکسته شود طال ممکن است تا مرز‬ ‫‪ ۱۳۱۱‬دالر عقب نشینی کند‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس‬ ‫نقره برای تحویل فوری با ‪ ۰.۱‬درصد افزایش‪،‬‬ ‫به ‪ ۱۵.۹۰‬دالر رس��ید‪ .‬هر اونس پالتین برای‬ ‫تحویل فوری با ‪ ۰.۹‬درص��د افزایش‪۸۵۶.۵ ،‬‬ ‫دالر معامله شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی س��دهی‪ :‬هر معدنکاری در سراسر کشور تمایل داشته باشد‬ ‫م��واد معدن��ی را به صورت فلوتاس��یون ی��ا به اصط�لاح کانه ارایی‬ ‫ف��راوری کند‪ ،‬ش��رکت ما این ام��کان را دارد ک��ه در محل معدن با‬ ‫هزینه به نسبت کم و با سرعت باال این کار را انجام دهد‬ ‫سیدمحمدجواد کلینی‪ ،‬رئیس هیات مدیره شرکت در‬ ‫گفت وگو با رس��انه ها در محل مع��دن درباره مزایای این‬ ‫ط��رح گفت‪ :‬ویژگی مهم این واحد‪ ،‬قابل حمل بودن ان‬ ‫و قابلیت نصب در معادن کوچک اس��ت که می توان این‬ ‫معادن را به بهره وری بهتر رس��اند و از حمل ونقل بیهوده‬ ‫مواد معدنی در جاده جلوگیری کرد‪ ،‬در نهایت نیز ارزش‬ ‫افزوده بیشتری نسبت به کارخانجات ثابت افرید‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی روش فراوری سیار مواد معدنی‬ ‫میثم صالح فرد‪ ،‬کارش��ناس فنی ش��رکت یادشده در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬این واحد متحرک‪ ،‬یک‬ ‫کارخانه فراوری سنگ معدن سیار است و فراوری در ان‬ ‫به روش فلوتاسیون انجام می شود‪ .‬در این روش می توان‬ ‫قسمت سولفوره را در این واحد سیار فراوری کرد یعنی‬ ‫از عیارهای پایین به عیارهای متوسط رساند تا در نهایت‬ ‫صرفه کار برای کارخانه های ذوب باال برود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سرمایه گذاری این واحد از سوی‬ ‫بخش خصوصی و شرکت یادشده انجام شده است گفت‪:‬‬ ‫ب��ه طور معمول مع��ادن برای فراوری کان��ی مجبور به‬ ‫راه ان��دازی یک کارخانه ثابت هس��تند اما تجهیزات این‬ ‫واحد فراوری‪ ،‬روی تریلر قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از جمل��ه کاربری های مه��م این واحد‪ ،‬در‬ ‫معادن کوچک مقیاس است‪.‬‬ ‫در واق��ع در ای��ن روش ب��ه جای انکه خ��اک از معدن‬ ‫به کارخانه حمل ش��ود واحد فراوری در نزدیکی معدن‬ ‫استقرار پیدا می کند و کار فراوری را انجام می دهد‪ .‬مالک‬ ‫معدن نیز می تواند پس از فراوری‪ ،‬کانی پرعیار را در محل‬ ‫معدن کنس��انتره بفروشد یا به کارخانه ذوب ارسال کند؛‬ ‫اتفاقی که مانعی برای خام فروشی به شمار می اید‪.‬‬ ‫صالح ف��رد در ادامه‪ ،‬جزئیات بیش��تری از پروژه را ارائه‬ ‫ک��رد و در این ب��اره گفت‪ :‬این واح��د دارای چند بخش‬ ‫خردایش‪ ،‬نرمایش‪ ،‬فلوتاس��یون‪ ،‬مواد شیمیایی‪ ،‬ابگیری‬ ‫و کنترل مانیتورینگ است‪ .‬واحد خردایش شامل ‪ ۲‬تریلر‬ ‫سنگ ش��کن به ابعاد ‪ ۱۳‬در ‪ ۲‬متر اس��ت که می تواند در‬ ‫جاده ها حرکت کند و در مکانی مس��تقر شود‪ .‬این واحد‬ ‫می تواند از ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬تن کانی را در روز فراوری کند‪.‬‬ ‫وی تش��ریح کرد‪ :‬واحد خردایش روی ‪ ۲‬تریلی‪ ،‬س��وار و‬ ‫واحد نرمایش بر یک تریلی س��وار اس��ت که ش��امل یک‬ ‫اسیاب گلوله ای می ش��ود و روی تریلی حرکت می کند‪.‬‬ ‫پ��س از انج��ام خردایش و رس��یدن ب��ه ‪ ۱۰۰‬میکرون‬ ‫فراوری‪ ،‬وارد مرحله فلوتاس��یون می شود‪ .‬در فلوتاسیون‬ ‫ه��ر یک از عناصر س��رب و روی و مس‪ ،‬تریلر مخصوص‬ ‫ب��ه خ��ود را دارند‪ .‬یک واحد مواد ش��یمیایی هم موجود‬ ‫اس��ت که به ص��ورت کانتینر حمل می ش��ود و در محل‬ ‫معدن قرار می گیرد‪ .‬بخش بعدی هم ابگیری اس��ت‪ .‬کل‬ ‫کارخانه می تواند با برق شهری و ژنراتور کار کند‪ .‬ژنراتور‬ ‫نیز قابل حمل اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره‬ ‫نمونه های مشابه پروژه در ایران و جهان گفت‪ :‬بخش های‬ ‫سنگ شکن و خردایش این کارخانه در کشور وجود دارند‬ ‫اما اسیاب و دستگاه فلوتاسیون تا به حال در ایران وجود‬ ‫نداش��ته اند‪ .‬صالح فرد در ادامه به سایر مزایای این طرح‬ ‫نواوران��ه پرداخت و گفت‪ :‬هزینه ف��راوری در این واحد‬ ‫س��یار نس��بت به واحدهای ثابت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد بیشتر‬ ‫اس��ت ام��ا هزینه انتقال کانی از مع��دن به واحد فراوری‬ ‫حذف می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت کانی فراوران تاکنون این فناوری را‬ ‫ب��ه صورت اج��اره ای در اختیار معادن قرار می داد و حاال‬ ‫امادگ��ی راه اندازی ان را در صورت تقاضا دارد‪ .‬وی عمر‬ ‫تجهیزات را ‪ ۱۰‬س��ال عنوان کرد و در ادامه افزود‪ :‬برای‬ ‫جابه جایی هر یک از تریلرها تنها نیاز به یک اس��ب است‬ ‫و به ایجاد زیرساخت ویژه نیاز نیست‪.‬‬ ‫کل کارخان��ه طوری طراحی ش��ده که می تواند روی‬ ‫یک سطح کوبیده صاف استقرار پیدا کند و نیاز به ایجاد‬ ‫فونداس��یون ویژه ندارد‪ .‬همچنی��ن بخش هایی از واحد‬ ‫که ممکن اس��ت در باد و باران کارکرد خود را از دس��ت‬ ‫دهند‪ ،‬سرپوشیده هستند که البته پوشش انها باز و بسته‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی درباره ن��واوری به کار رفته در طرح گفت‪:‬‬ ‫بخش اس��یاب کار از یک ش��رکت کانادایی به نام سپرو‬ ‫برداش��ته ش��ده که با الس��تیک درایو می شود اما بخش‬ ‫فلوتاسیون ان به طور کامل حاصل نواوری شرکت کانی‬ ‫فراوران اس��ت‪ .‬وی در پایان به پیش��ینه فعالیت شرکت‬ ‫کانی فراوران تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬این شرکت از سال‬ ‫‪ ۱۳۷۶‬تاکنون در زمینه اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬این شرکت در منصوراباد یزد دارای یک‬ ‫کارخانه فراوری با ظرفیت ‪ ۲۰۰‬تن است که در ان سرب‬ ‫و روی و مس فراوری می ش��ود‪ .‬به گفته این کارش��ناس‬ ‫فن��ی‪ ،‬معادن م��ا درحال حاضر ام��کان خوراک دهی به‬ ‫کارخانه ه��ا را ندارند‪ ،‬در نتیجه این ایده به وجود امد که‬ ‫ما خاک معادن مختلف را در یک کارخانه فراوری کنیم‬ ‫و در این طرح با اعمال تغییرات کوچک در نقطه ورود و‬ ‫خروج از واحد فلوتاس��یون‪ ،‬می توانیم خاک های مختلف‬ ‫را فراوری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود مسائل زیست محیطی‬ ‫در نهای��ت مرتضی درگی‪ ،‬مدیر پروژه در معرفی طرح‬ ‫فراوری سیار به روش فلوتاسیون گفت‪ :‬این طرح کلیدی‬ ‫طالیی برای معادن کوچک و متوس��ط مقیاس اس��ت که‬ ‫به افزایش اش��تغالزایی و اس��تفاده بهت��ر از دارایی های‬ ‫معدن��ی می انجامد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این طرح‪ ،‬متش��کل از‬ ‫مجموعه ای از ماشین االت است که در کمترین زمان برپا‬ ‫و استوار می شود و در پایان کار جمع می شود‪.‬‬ ‫ب��رای برپای��ی ان نیز به فضایی به ابعاد ‪ ۶۵‬در ‪ ۴۰‬نیاز‬ ‫است و در مدیریت اب و مصرف انرژی تاثیر مثبت دارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه دستگاه ها از انعطاف پذیری زیادی برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن مزای��ا ب��ه کاهش بهای تمام ش��ده‬ ‫محص��ول‪ ،‬کاهش هزینه های زیربنایی و بهبود ش��رایط‬ ‫زیست محیطی می انجامد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه یادش��ده در بخشی دیگر از سخنان خود‪،‬‬ ‫زمان بندی اجرای این طرح را ‪ ۶‬ماه برای ساخت و مونتاژ‬ ‫و ی��ک ماه برای نصب و راه اندازی دانس��ت و گفت‪ :‬برای‬ ‫این پروژه به ‪ ۷‬ماه زمان نیاز است‪.‬‬ ‫وی در پایان‪ ،‬این طرح را نماد جسارت بخش خصوصی‬ ‫برای ورود به عرصه ای پرریس��ک عنوان کرد و از امید به‬ ‫دریافت حمایت بخش دولتی در پیشبرد ان گفت‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫همکاری ‪ ۳‬قوه‬ ‫برای مدیریت‬ ‫بازار کاالهای اساسی‬ ‫ترویج تفکر کارافرینی‬ ‫را از مدرسه ها‬ ‫اغاز کنیم‬ ‫تجارتی‬ ‫از جنس «طال»‬ ‫روحانی در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی‪:‬‬ ‫رهبری هیچ مخالفتی با لوایح چهار گانه ‪ FATF‬ندارند‬ ‫گروه تجارت‪ :‬پنجا هو هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی‬ ‫روز گذشته با حضور رئیس جمهوری‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی و دیگر اعضای هیات عامل این بانک‪ ،‬در‬ ‫س��اختمان شیش��ه ای میرداماد برگزار شد و در ان پس از ارائه‬ ‫گزارش سیاس��ت های اعتباری و پولی بان��ک مرکزی‪ ،‬ترازنامه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬به تصویب رس��ید‪ .‬حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫در این ایین در س��خنرانی‪ ،‬رسالت و مسئولیت بانک مرکزی را‬ ‫در بخش های مختلف س��خت و س��نگین توصیف و با قدردانی‬ ‫از تالش های رئیس و مدی��ران بانک مرکزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دکتر‬ ‫همتی در سال بسیار سختی مسئولیت بانک مرکزی را البته با‬ ‫روحیه امید نس��بت به غلبه بر مشکالت و بهبود هر چه بیشتر‬ ‫ش��رایط پولی و بانکی بر عهده گرف��ت و اقدام ها و فعالیت های‬ ‫خوبی تاکنون انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اگر مدیری نس��بت به اینده‬ ‫و حل مس��ائل تردید کند‪ ،‬ان مسئله در راستای بهبود به پیش‬ ‫نخواهد رفت‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ئوالن و مدیران برای روزها و ش��رایط‬ ‫س��خت هستند و الزم است با تالش و همت مضاعف برای حل‬ ‫مشکالت و ایجاد شرایط مناسب‪ ،‬بکوشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکر روحانی از ظریف‪ ،‬زنگنه و همتی‬ ‫روحانی در همین راس��تا از ‪ ۳‬عض��و هیات دولت که در خط‬ ‫مقدم مبارزه با امریکا ایس��تاده اند‪ ،‬قدردانی کرد و گفت‪ :‬از این‬ ‫‪ ۳‬نف��ر‪ ،‬دکتر ظری��ف‪ ،‬دکتر همتی و مهن��دس زنگنه به دلیل‬ ‫ایستادگی و توانمندی در خط مقدم این مبارزه تشکر می کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه می دانید توانی که امریکا در مسئله تحریم علیه‬ ‫ایران گذاش��ته علیه نظام بانکی‪ ،‬فروش نفت و سایر زمینه های‬ ‫اقتصادی ایران اس��ت‪ ،‬امروز خط مقدم م��ا برابر امریکا وزارت‬ ‫خارجه‪ ،‬بان��ک مرکزی و وزارت نفت اس��ت‪ .‬البته بقیه وزیران‬ ‫اقتصادی هم در خط دوم هستند اما خط نخست مربوط به این‬ ‫‪ ۳‬نفر می ش��ود‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬البته بقیه نهادهای اقتصادی‪،‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه و اقتصاد کشور فشار روی انها است اما‬ ‫به طور عمده فشار روی این ‪ ۳‬بخش است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری خاطرنش��ان کرد‪ :‬الحمد هلل ب��ا وجود اینکه‬ ‫س��ختی هایی را تحمل کردیم‪ ،‬موفقیت های بس��یار خوبی هم‬ ‫داش��تیم ما این دو را درکنار هم باید قرار دهیم هم س��ختی و‬ ‫هم مشکالت‪ ،‬مردم هم توقع های کامال درستی دارند که ما باید‬ ‫انها را حل و فصل کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر وزارت امور خارجه و بانک مرکزی کاری‬ ‫می کنند چون نماینده مردم هس��تند؛ دول��ت در کل منتخب‬ ‫ملت است‪ .‬بنابراین‪ ،‬همه این تالش ها در واقع تالش ملت ایران‬ ‫است اما در حد مسئولیتش بار سنگینی را بر دوش دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بدون ارتباط بانکی نمی توان تجارت کرد‬ ‫رئیس جمه��وری همچنین درباره ارتباط ب��ا گروه ویژه اقدام‬ ‫مالی (‪ ) FATF‬گفت‪ :‬چرا در مجامع پولی و بانکی دنیا ش��رکت‬ ‫می کنیم؟ دلیل ان این است که می خواهیم تحوالت بانک ها و‬ ‫سیس��تمی را ببینیم و از دنیا عقب نیفتیم و با انها رابطه برقرار‬ ‫کنیم‪ .‬مگر بدون ارتب��اط مالی و بانکی با جهان می توانیم نفت‬ ‫بفروش��یم و واردات داشته باش��یم؟ این کار را باید نظام بانکی‬ ‫انجام دهد؛ با چمدان ک��ه نمی توانیم تجارت کنیم‪ .‬قطعه ای را‬ ‫می توان با چمدان اورد اما نمی شود ده ها میلیون تن نهاده های‬ ‫دامی را با پول چمدانی وارد کرد‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید ب��ر اینکه اگر رابطه ایران با گروه ویژه اقدام‬ ‫مالی (‪ )FATF‬قطع ش��ود‪ ،‬فعالیت بانکی کشور در سطح دنیا‬ ‫با مش��کل روبه رو می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر یک کارشناس و مسئول‬ ‫بانک��ی در این حرف من تردید دارد‪ ،‬به طور حتم مصاحبه کند‬ ‫و بگوید این حرف درس��ت نیس��ت که اگر ای��ن لوایح تصویب‬ ‫ش��ود یا نش��ود در رابطه ما بانک ها تاثیری ندارد‪ .‬ذره ای برای‬ ‫دنیا عقل و تدبیر را هم بپذیریم‪ .‬تمام کش��ورهای دنیا در یک‬ ‫نظام و گروهی ش��رکت کرده اند یعن��ی هیچ کدام عقل و تدبیر‬ ‫نداش��ته اند؟ وی افزود‪ :‬نمی شود کشور را به دست ‪ ۱۰‬یا‪ ۲۰‬نفر‬ ‫بدهیم و بگوییم هر تصمیم��ی که گرفتند‪ ،‬تابعیم‪ .‬صاحب این‬ ‫کش��ور ملت بزرگ اس��ت به طور حت م مل��ت و بانک مرکزی و‬ ‫بانک های ما حرف خواهند زد‪ .‬اگر نتوانستیم روابط تجاری مان‬ ‫را با دنیا حفظ کنیم‪ ،‬مشکل در قیمت به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫روحانی خاطرنش��ان ک��رد‪ ۹۰ :‬درصد گوش��ت قرمز و ‪۱۰۰‬‬ ‫بان��ک مرکزی و دولت بار مس��ئولیت س��نگینی دارند‪ ،‬اگر ع��ده ای بخواهند دور‬ ‫کش��ور را دیوار بکشند کار دولت را س��خت می کنند‪ .‬از همه می خواهیم که با هر‬ ‫اید ه و عقیده ای و در هر خط و جناحی که قرار دارند دور دولت را دیوار نکشند‬ ‫رئیس جمه��وری اضاف��ه ک��رد‪ :‬چرا ام��روز و ف��ردا می کنید‬ ‫تصمیم گی��ر در این کش��ور یا دولت اس��ت یا مجلس اس��ت یا‬ ‫رهبری اس��ت‪ .‬رهبری چند بار به من گفتند‪ ،‬نه یک بار‪ ،‬گفتند‬ ‫من با لوایح چهار گانه ‪ FATF‬مخالفتی ندارم‪ .‬پس چه کس��ی‬ ‫مخالف است؟ دولت الیحه داده و مجلس تصویب کرده است‪.‬‬ ‫روحان��ی ادامه داد‪ :‬ی��ک تحریم امریکا درس��ت کرده و یک‬ ‫تحریم هم سلیقه ما می خواهد درست کند‪ .‬نمی شود هم امریکا‬ ‫تحریم کند و هم س��لیقه عده ای ما را تحریم کنند‪ .‬این به نفع‬ ‫کش��ور و مردم نیس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بگذارید مس��ائل حل‬ ‫ش��ود و جلو برویم‪ ،‬معتقدم در داخل اگر ما خودمان را تحریم‬ ‫و بد اخالقی نکنی��م و احترام همدیگر را نگه داریم و اگر متحد‬ ‫شویم صاحب کشور ملت ایران است و در این شرایط همه چیز‬ ‫حل می شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری یاداور ش��د‪ :‬فش��ار اقتص��ادی و تحریم تاثیر‬ ‫می گ��ذارد اما ما می توانیم از ان عبور کنیم‪ .‬ما یک ملت بزرگ‬ ‫هس��تیم و راه های مختلف داریم که می توانیم اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫روحانی از مدیران عامل بانک ها و مدیران نظام بانکی خواس��ت‬ ‫ت��ا حرف ح��ق و واقعیت ه��ا را درباره لوای��ح ‪ FATF‬به مردم‬ ‫بگویند‪.‬‬ ‫مدعیان افزایش نقدینگی نیز اظهار کرد‪ :‬برخی مدعی هس��تند‬ ‫که نقدینگی افزایش بس��یار زیادی داشته اما ما امروز در امار و‬ ‫ارقام دیدیم که رشد نقدینگی تا اول دولت یازدهم از سال ‪۸۲‬‬ ‫تا ‪ ۹۱‬بیش از ‪ ۲۷‬درصد بوده‪ ،‬اما از اغاز دولت یازدهم نقدینگی‬ ‫تا به امروز ‪ ۲۳.۸‬درصد رش��د داش��ته اس��ت و دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم توانست نقدینگی را کنترل کند‪.‬‬ ‫روحان��ی همچنین تاکید کرد که موفقی��ت بانک مرکزی در‬ ‫مس��ئله موسس��ه های اعتباری غیر مجاز اتف��اق بزرگی بود که‬ ‫توانس��ت یک بالی بزرگ برای مردم را برطرف کند‪ .‬رئیس کل‬ ‫قبل��ی بانک مرکزی فش��ارهای زیادی را تحمل ک��رد تا بتواند‬ ‫تکلیف موسس��ه های مالی را حل و فصل کند‪ .‬در ان زمان شاهد‬ ‫بودیم که نامه هایی با بیش از ‪ ۱۰۰‬امضا برای فش��ار به س��مت‬ ‫بان��ک مرکزی هدایت می ش��د‪ .‬ای��ن کار بزرگ انجام ش��ده و‬ ‫درحال حاضر نیز برنامه های تکمیلی را در دست اجرا داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هرچند موسسه های مالی پایه پولی را باال بردند ‬ ‫لو فصل‬ ‫اما با سیاست های اجرا ش��ده توانستیم همه چیز را ح ‬ ‫کنیم و به تعادل برسانیم‪ .‬البته این معضل مربوط به این دولت‬ ‫نبود و ش��کل گیری این موسسه ها به سال ‪ ۸۲‬بر می گردد و بار‬ ‫ان ب��ه دوش دولت فعلی افتاد‪ .‬در جلس��ه هایی که با ش��ورای‬ ‫س��ران ‪ ۳‬قوه برگزار کردیم مصوب کردیم که مش��کالت جاری‬ ‫را حل و فصل کنیم و در این زمینه مصوبه هایی نیز داشتیم‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬بانک مرکزی باید نظارت بر بانک ها را افزایش‬ ‫ده��د و تصمیم هایی نیز بر اس��اس چارچوب های تعیین ش��ده‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬مردم باید بدانند که همزمان با فشارهای اقتصادی‬ ‫دش��من‪ ،‬اصالح بانک ها را نیز انجام دادیم که دستاورد بزرگی‬ ‫را در راس��تای سالم س��ازی فض��ای فعلی ش��کل داده اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬به زودی چند بانک نیروهای مس��لح‬ ‫با هم ادغام می ش��وند و در نظر داریم این مسئله تا پایان سال‬ ‫انج��ام ش��ود و مصوبه های ان تصویب ش��ده و در اختیار بانک‬ ‫مرکزی قرار گرفته که باید نهایی و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫روحانی به گزارش مجمع عمومی بانک مرکزی اشاره و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با وجود سختی ها و مشکالتی که امروز داریم‪ ،‬گزارشی که‬ ‫امروز از مجمع ش��نیدیم برای ما امیدوار کننده بود‪ .‬او با اش��اره‬ ‫به رش��د اقتصادی در شرایط فش��ار اقتصادی گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫تحریم باید ش��رایط کش��ور ما مطلوب نباشد اما تراز تجاری ما‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه اخیر مثبت است و بر اساس امارها ‪ ۴۰‬میلیارد دالر‬ ‫ص��ادرات غیر نفتی داری��م و ‪ ۳۸‬میلیارد دالر واردات داریم و بر‬ ‫همین اساس تراز ما مثبت ‪ ۱.۵‬است که نشانه خوبی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واردات در بخش هایی مثل کاالهای اساس��ی‬ ‫بیش��تر ش��ده و در برخی زمینه ها کاهش پیدا ک��رده و منابع‬ ‫ارزی ما برای تامین نیازهای وارداتی مش��کلی ندارد‪ .‬وی درباره‬ ‫روحان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با بی��ان اینکه‬ ‫بانک مرکزی و دولت بار مس��ئولیت سنگینی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫عده ای بخواهند دور کش��ور را دیوار بکشند کار دولت را سخت‬ ‫می کنن��د؛ از همه می خواهیم که با هر ایده و عقیده ای و در هر‬ ‫خط و جناحی که قرار دارند دور دولت را دیوار نکش��ند زیرا به‬ ‫نفع مردم نیست‪ ،‬بگذارید دولت کار خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ما یک هی��ات انتخاب کردیم ت��ا از تهران با یک‬ ‫ماش��ین پرس��رعت با عجله به نزدیک مرز بروند‪ ،‬وقتی به انجا‬ ‫می رس��ند با ما تماس می گیرند و می گویند که «اینجا دیواری‬ ‫کشیده شده است؛ ما چه کار کنیم؟» ‬ ‫وی افزود‪ :‬مگر می ش��ود ما در تهران ی��ک تصمیمی بگیریم‬ ‫درصد گوش��ت مرغ در داخل کش��ور تولید می شود اما به دلیل‬ ‫اینکه برای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هفته در نقل و انتقال پول مش��کل داشتیم‪،‬‬ ‫ورود ‪ ۱۰‬درصد گوشت قرمز وارداتی به مشکل خورد و در بازار‬ ‫تاثیر خود را گذاشت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬گوش��ت امده و به گمرک رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬نظام بانکی ما نمی تواند مش��کل نقل وانتقال پول را حل‬ ‫کند و گوشت ترخیص نمی ش��ود‪ .‬بعد عده ای می گویند عجب‬ ‫دولت بی انصافی است گوشت وارد کرده و در گمرک نگه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬ما گوش��ت وارد نکردیم‪ ،‬ش��رکتی خصوصی وارد کرده‬ ‫است‪ .‬باید مشکالت مالی و پرداخت هایش حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بگذارید مسائل حل شود‬ ‫‹ ‹توانستیم نقدینگی را کنترل کنیم‬ ‫‹ ‹دور کشور و دولت دیوار نکشید‬ ‫و کس��ی که باید ان را اجرا کند س��ر مرز با دیوار روبه رو شود‪،‬‬ ‫این گون��ه که نمی ش��ود؛ باید جاها و مکان های��ی که این دیوار‬ ‫س��اخته شده برداشته ش��ود‪ ،‬البته در جاهایی هم دیوار نیست‬ ‫زیرا انها نتوانسته اند به هر دلیلی انجا دیوار بسازند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬دی��وار دوم‪ ،‬دی��وار دور بانک ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬دولت در کلیات یک طرف قصه است؛ باید بررسی کنیم‬ ‫بانک ه��ای ما چگونه راحت تر و س��الم تر می توانن��د کار کنند؛‬ ‫اگر با بانک های دنیا رابطه راحت تری داش��ته باشیم ایا مسائل‬ ‫اقتصادی راحت تر شکل نمی گیرد؟ شما باید این مسائل را بیان‬ ‫و در این باره صحبت کنید‪.‬‬ ‫روحان��ی در بخش دیگر از س��خنانش افزود‪ :‬تالش بانک ها و‬ ‫بانک مرکزی در تولید و اش��تغال اس��ت که بس��یار مهم است‪.‬‬ ‫ب��ه طور حتم اگر فعالیت بانک ها نباش��د تولید ما می خوابد‪ .‬در‬ ‫جلس��ه هایی که هفته های اخیر داشتیم‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به دنبال این بود ک��ه اعتباراتی از بانک ها برای گردش‬ ‫در سرمایه یک سری از موسسه ها و بانک های اقتصادی بگیرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر موسسه اقتصادی و مالی اگر بتواند‬ ‫در کمتر از یک س��ال با فروش‪ ،‬محصوالتش را برگرداند ما این‬ ‫کار را می کنی��م‪ ۴۰ .‬هزار میلیارد ریال برای این موارد تصویب‬ ‫کرده ایم‪ .‬ما باید مش��کل تولید و اشتغال را حل کنیم چه وامی‬ ‫که در روستاها داده می شود و چه وامی که شما به بخش تولید‬ ‫می دهید می تواند اشتغال ما را به حرکت در می اورد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬اش��تغال ما در س��ایه تولید صنعت و‬ ‫تولید کش��اورزی‪ ،‬خدمات و تولید مسکن است که ما روی ان‬ ‫تاکی��د داریم که تحرک در بخش مس��کن به وج��ود بیاید هم‬ ‫قیمت مس��کن را مهار کند هم اش��تغالزایی کن��د و هم مرد م‬ ‫را که مشکل ش��ان پرداخت اجاره مسکن است‪ ،‬خانه دار کنیم؛‬ ‫این هم کاری اس��ت که بانک مرکزی و بانک ها تالش کردند و‬ ‫خواهش می کنم برای سال اینده تالش بیشتری کنیم و بتوانیم‬ ‫اش��تغال را ایجاد کنیم و تولید را به رونق بیندازیم تا صادرات‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با بیان اینکه مس��ئله ارز و تعادل قیمت ان‬ ‫بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کار اقای همتی در این زمینه بسیار‬ ‫سخت است و باید ایشان را یاری کنیم‪ ،‬بانک ها و صادرکنندگان‬ ‫و بخش سیاس��ت خارجی کمک کنند‪ .‬همه دست به دست هم‬ ‫دهیم تا رئیس کل بانک مرکزی این روند را ادامه دهد و قیمت‬ ‫ارز به یک حد منطقی و متعادل و قابل قبول برگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخایر ارزی کشور در بهترین شرایط است‬ ‫همچنی��ن عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی در این‬ ‫نشست‪ ،‬گزارشی از فعالیت ها و جهت گیری های سیاستی بانک‬ ‫مرکزی و تحوالت متغیرهای اقتصادی کشور در سال ‪ ۹۶‬و ‪۹۷‬‬ ‫ارائه کرد و گ��زارش هیات نظارت درباره ترازنامه و صورت های‬ ‫مالی بانک مرکزی در سال ‪ ،۹۶‬ارائه و تصویب شد‪.‬‬ ‫همتی ش��اخص های اقتصادی در س��ال ‪ ۹۶‬را مثبت و ممتاز‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬پایداری نرخ تورم در س��طوح تک رقمی و‬ ‫ثبات بخشیدن به رشد نقدینگی از جمله مهم ترین شاخص های‬ ‫اقتصادی در سال ‪ ۹۶‬بوده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ذخایر ارزی کش��ور در بهترین شرایط قرار دارد و‬ ‫نه تنها از دست نرفته‪ ،‬بلکه به سرعت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توانس��تیم با همه فشارها ثبات نسبی ایجاد‬ ‫کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬نظام بانکی منظم ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی ادامه داد‪ :‬در ش��رایط س��خت توانس��ته ایم اقدام های‬ ‫مناس��بی انجام دهیم و جلوی بدتر ش��دن شرایط را گرفتیم و‬ ‫امادگی داریم تصمیم های بهتری بگیریم‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬درحال حاضر در ش��رایطی هستیم که می توانیم‬ ‫به س��مت بهبود حرکت کنی��م و در ماه های اینده تصمیم های‬ ‫بهت��ر و مهم ت��ری برای کم کردن فش��ار و افزای��ش رفاه مردم‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ذخایر ارزی کش��ور در بهترین ش��رایط قرار‬ ‫دارد و نه تنها از دست نرفته‪ ،‬بلکه به سرعت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫همتی تصریح کرد‪ :‬جو روانی دشمن در مقاطعی اثراتی بر بازار‬ ‫ارز داش��ته اما نرخ ها دوباره بازگشته اس��ت چرا که فاکتورهای‬ ‫اقتصادی را توانس��تیم متعادل کنی��م و عرضه و تقاضا در بازار‬ ‫پول و ارز در شرایط ثبات قرار دارد‪.‬‬ ‫شوک موقت قیمتی‬ ‫ خبر استعفای وزیر امور خارجه ایران در حالی دوشنبه شب‪،‬‬ ‫‪ ۶‬اسفند ‪ ۹۷‬در صدر خبرهای مهم سیاسی قرار گرفت که این‬ ‫موضوع بالفاصله واکنش های زیادی را با خود همراه کرد‪ .‬بازار‬ ‫ارز و س��که هم که این روزها ش��رایط بی ثباتی را می گذراند و‬ ‫با هر خبری دس��تخوش تغییر می شود‪ ،‬در همان ساعت اولیه‬ ‫در واکنش به این خبر با نوسان روبه رو شد و قیمت ها با وجود‬ ‫بسته بودن بازارها‪ ،‬در فضای مجازی روند رو به رشدی به خود‬ ‫گرفت‪ .‬این روند که با بازگش��ایی بازارها در روز سه شنبه ادامه‬ ‫داش��ت‪ ،‬سبب ش��د تا نرخ سکه نس��بت به روز دوشنبه حدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار تومان گران ش��ود و به ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫برس��د و دالر که بر کانال ‪ ۱۳‬هزار تومان جا خوش کرده بود‪،‬‬ ‫بار دیگر وارد کانال ‪ ۱۴‬هزار تومان شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ای��ن بازارها که تحت تاثی��ر جریان های‬ ‫بازار ارز و سکه ارام شد‬ ‫سیاسی‪ ،‬برای چند ساعتی ملتهب شده بود در میانه های روز از‬ ‫التهاب ان کاس��ته شد به طوری که نرخ ها روند نزولی به خود‬ ‫گرفت و بار دیگر به کانال قیمتی روز دوشنبه بازگشت‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر در دالیل نوسان های‬ ‫روز گذش��ته ب��ازار در گفت وگو با‬ ‫عن��وا ن کرد‪ :‬ما پس‬ ‫از جهش های ش��دید قیمتی که در روزهای گذشته شاهد ان‬ ‫بودیم‪ ،‬روز دوشنبه با ریزش قیمت ها در بازار ارز و سکه روبه رو‬ ‫ش��دیم که این انتظار وجود داشت که این سیر نزولی قیمت ها‬ ‫در روزهای اینده ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما از ساعات اولیه دوشنبه شب و اغاز صبح دیروز‬ ‫قیمت ها در واکنش به جریان های سیاس��ی و خبر اس��تعفای‬ ‫اقای ظریف‪ ،‬رش��د ش��دیدی به خود گرفته و دالر از مرز ‪۱۴‬‬ ‫هزار تومان عبور کرد و س��که و طال هم با وجود کاهش قیمت‬ ‫جهانی طال‪ ،‬جهش های شدید قیمتی را تجربه کرد و نرخ سکه‬ ‫ب��ه حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزارتومان رس��ید‪ ،‬یعنی رش��دی‬ ‫حدود ‪ ۱۸۰‬هزار تومان‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصریح کرد‪ :‬اما با ش��روع معامالت و کاهش‬ ‫التهاب های بازار ارز‪ ،‬از ش��دت این رشد ها به تدریج کاسته شد‬ ‫و در میانه روز‪ ،‬قیمت ارز با ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬تومان کاهش به نرخ‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رس��ید و س��که نرخ ‪ ۴‬میلیون و ‪۶۲۰‬‬ ‫ه��زار تومان را تجربه کرد‪ .‬وی در دالیل این افت قیمت گفت‪:‬‬ ‫تجربه نش��ان داده ک��ه برخی اخبار باعث ش��وک های قیمتی‬ ‫می ش��ود که در نهایت به دلیل براورده نش��دن انتظارات بازار‬ ‫و وارد نشدن تقاضای کاذب به بازار‪ ،‬به مرور این شوک از بین‬ ‫می رود و قیمت ها تعدیل می شود که این شرایط را روز گذشته‬ ‫ش��اهد بودیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ضمن اینکه حضور رئیس جمهوری‬ ‫در مجمع بانک مرکزی و صحبت های اطمینان بخش وی‪ ،‬این‬ ‫سیگنال مثبت را به بازار داد که همین موضوع موجب کاهش‬ ‫قیمت ها شد و بازار به روال عادی خود برگشت‪.‬‬ ‫بورس هم از جمله بازارهایی بود که روز گذشته در نخستین‬ ‫دقیقه های اغاز معامالت تحت تاثیر خبر اس��تعفای وزیر امور‬ ‫حدود و ‪ ۱ ۳۰۰‬پله ای ش��روع کرد و‬ ‫ ‬ ‫خارجه کار خود را با افت‬ ‫به تدریج به ش��دت افت شاخص افزوده شد‪ .‬افت شدید شاخص‬ ‫در معامالت روز گذش��ته در حال��ی رخ داد که در هفته جاری‬ ‫ش��اهد معامالت مثبت بازار سرمایه و رشد قابل توجه شاخص‬ ‫بوده ایم؛ ش��اخص بورس در معامالت دوش��نبه تا ‪ ۱۶۶‬هزار و‬ ‫‪ ۷۹۳‬واحد صعود کرده بود‪ .‬گروهی از کارشناس��ان تاثیر منفی‬ ‫انتش��ار خبر اس��تعفای ظریف بر بازار س��رمایه را مانند سایر‬ ‫خبرهای سیاسی موقت و زودگذر می دانند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‹ ‹کمب�ود متخصصان بیمه ای‪ ،‬معضل‬ ‫صنعت نفت‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت بیم��ه البرز در‬ ‫ششمین کنگره صنعت حفاری ایران از کمبود‬ ‫نیروی متخصص در ح��وزه بیمه صنعت نفت‬ ‫انتق��اد کرد و گف��ت‪ :‬صنایع نف��ت و بیمه هر‬ ‫یک با پیش��ینه ‪ ۱۰۰‬س��اله جزو قدیمی ترین‬ ‫صنایع کش��ور هس��تند و صنع��ت حفاری نیز‬ ‫ج��زو ارکان اصلی صنعت نفت از اکتش��اف تا‬ ‫بهره برداری اس��ت اما متاس��فانه شرکت های‬ ‫بیمه تا کنون به صورت تخصصی و دانش محور‬ ‫در صنع��ت نفت به ویژه بخ��ش حفاری حضور‬ ‫نداشته اند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه البرز‪،‬‬ ‫س��ید محمد رضا میری لواس��انی اف��زود‪ :‬بیمه‬ ‫البرز در چند ماه گذش��ته تالش کرده اس��ت‬ ‫با برگ��زاری دوره های اموزش��ی تخصصی در‬ ‫این بخ��ش گام های مثبت��ی در صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشیمی بردارد‪ .‬وی که دارای مدرک‬ ‫دکترای مدیریت ریس��ک و کارشناس��ی ارشد‬ ‫س��ازه های دریایی از انگلستان و سابقه مشاور‬ ‫بیمه ای در ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬ش��رکت‬ ‫حفاری ش��مال و ش��رکت نف��ت و گاز پارس‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬صنعت بیمه ب��ه صورت‬ ‫کنسرس��یومی متش��کل از ‪ ۸‬ش��رکت بیمه با‬ ‫صنعت نفت همکاری دارد اما متاس��فانه تعداد‬ ‫متخصصان در بخش های ساحلی و فراساحلی‬ ‫صنعت نفت بسیار اندک است‪ .‬بنابراین‪ ،‬هدف‬ ‫م��ن از ورود ب��ه صنعت بیمه و ش��رکت بیمه‬ ‫البرز‪ ،‬تقویت حضور تخصصی صنعت بیمه در‬ ‫بخش نفت و گاز و پرورش نیروهای متخصص‬ ‫در این بخش است‪ .‬به گفته رئیس هیات مدیره‬ ‫بیمه الب��رز در فرایند صدور بیمه نامه تا تاریخ‬ ‫انقضای ان در صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫باید یک س��ری ارزیابی هایی به صورت دوره ای‬ ‫انجام شود اما متاسفانه در ایران نه شرکت های‬ ‫معتبر واسط بین دو صنعت وجود دارند که این‬ ‫ارزیابی را انجام دهند و نه نیروهای متخصصی‬ ‫در ش��رکت های بیمه پرورش پیدا کرده اند که‬ ‫بتوانند این شکاف و خال را پر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۱۳۰‬درص�دی پرداخ�ت‬ ‫تسهیالت جعاله مسکن‬ ‫میزان پرداخت تس��هیالت جعاله(تسهیالت‬ ‫تعمیرات) مس��کن در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۱۳۰‬درصد رش��د کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه خبری بانک مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬اطالعات‬ ‫منتشر ش��ده از سوی این بانک نشان می دهد‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه نخست امس��ال‪ ۱۲۸ ،‬هزار و ‪۱۶۴‬‬ ‫مورد تسهیالت جعاله به ارزش ریالی ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۴۳‬میلیارد و ‪ ۳۶۳‬میلیون تومان تس��هیالت‬ ‫جعاله ب��ه متقاضیان دریافت این تس��هیالت‬ ‫پرداخت شده که نس��بت به دوره مشابه سال‬ ‫گذش��ته ح��دود ‪ ۱۳۰‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۱۰‬ماه نخست س��ال ‪ ۹۶‬تعداد ‪۷۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۸‬مورد تس��هیالت جعاله(تعمیرات)‬ ‫مس��کن به متقاضیان پرداخت ش��ده بود که‬ ‫ارزش ریالی این تس��هیالت در ‪ ۱۰‬ماه نخست‬ ‫سال گذشته(فروردین تا پایان دی ‪ )۹۶‬معادل‬ ‫‪ ۹۸۱‬میلی��ارد و ‪ ۶۸۵‬میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬ه��زار‬ ‫تومان گزارش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت اصول حرف�ه ای در انعقاد‬ ‫قراردادهای بزرگ از سوی بیمه دانا‬ ‫شرکت بیمه دانا با رعایت اصول حرفه ای در‬ ‫عملی��ات بیمه گری‪ ،‬به ویژه قراردادهای بزرگ‪،‬‬ ‫از تمدید قرارداد با ش��رکت مخابرات منصرف‬ ‫شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه دانا‪ ،‬با توجه‬ ‫به پایان زم��ان قرارداد بیم��ه درمان تکمیلی‬ ‫کارکن��ان و بازنشس��تگان ش��رکت مخابرات‬ ‫ایران و با وجود تمایل ان شرکت برای تمدید‬ ‫قرارداد از سوی بیمه دانا‪ ،‬این شرکت از تمدید‬ ‫قرارداد با ش��رکت مخابرات منصرف شد‪ .‬بیمه‬ ‫دانا در حالی از تمدید این قرارداد انصراف داد‬ ‫که به طور مکرر در جلسه های مختلف از سوی‬ ‫کارشناس��ان و مدیران ارشد شرکت مخابرات‪،‬‬ ‫برای تمدید دوباره قرارداد ابراز تمایل می ش��د ‬ ‫اما همان طور که اش��اره شد‪ ،‬بیمه دانا به دلیل‬ ‫پایی��ن بودن نرخ که از لحاظ فنی قابل توجیه‬ ‫نیس��ت و رعای��ت اص��ول حرف��ه ای در انعقاد‬ ‫قراردادهای بزرگ‪ ،‬از تمدید قرارداد با شرکت‬ ‫مخابرات ایران منصرف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک پاسارگاد تندیس گرفت‬ ‫ک پاس��ارگاد برای پنجمین س��ال پیاپی‪،‬‬ ‫بان ‬ ‫موف��ق به کس��ب تندی��س زرین جای��زه ملی‬ ‫مدیری��ت مال��ی ایران (یادواره دکت��ر غالمرضا‬ ‫اسالمی بیدگلی) شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک پاسارگاد‪ ،‬بر اساس ارزیابی به عمل امده از‬ ‫سوی کمیته داوری‪ ،‬در نهمین دوره جایزه ملی‬ ‫مدیری��ت مالی ای��ران و دوازدهمین کنفرانس‬ ‫حسابداران و مدیران مالی که ‪ ۶‬اسفند ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در س��الن اجالس س��ران کش��ورهای اسالمی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬موفق به کس��ب باالترین س��طح‬ ‫جایزه یعنی تندیس زرین شد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫از ظریف‪ ،‬زنگنه و همتی برای ایستادگی در خط مقدم تشکر می کنم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫تجارت‬ ‫گفت وگوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با دکتر مجتبی مالاحمدی‪،‬خیرمدرسه ساز و کارافرین ملی‬ ‫ترویج تفکر کارافرینی را از مدرسه ها اغاز کنیم‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫مشوق های‬ ‫ما در ایجاد‬ ‫مدرسه های‬ ‫کارافرین‪،‬‬ ‫هیات رئیسه‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫به ویژه جناب‬ ‫اقای سهل ابادی‪،‬‬ ‫رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان‬ ‫و رئیس اتاق‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫ایران بود‬ ‫دکت��ر مجتب��ی مالاحم��دی ک��ه در ح��ال حاضر‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اس�لامی واحد دهق‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی استان اصفهان‪ ،‬عضو ش��ورای گفت وگوی‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی اس��تان اصفهان اس��ت؛ در‬ ‫خط مقدم ایفای مس��ئولیت های اجتماعی ایس��تاده‬ ‫و از س��اخت ج��اده گرفت��ه ت��ا امام��زاده‪ ،‬کلینی��ک‬ ‫درمانی‪ ،‬دانش��گاه‪ ،‬خیریه های درمانی‪ ،‬تامین جهیزیه‬ ‫قرض الحسنه و‪ ...‬از دستاوردهای فعالیت خیرخواهانه‬ ‫او اس��ت‪ .‬عالوه براین ها‪ ،‬ایجاد ‪۲۵۰۰‬فرصت شغلی در‬ ‫بخش نساجی‪ ،‬بافندگی و ریس��ندگی نیز در کارنامه‬ ‫ت او در‬ ‫او به چش��م می خورد ک��ه ‪۷۰‬درصد تولی��دا ‬ ‫ش��رکت های بهارریس‪ ،‬بهار جی��ن و گل ریز هم صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬مالاحمدی همچنین برای نخس��تین بار در‬ ‫کش��ور مجتمع اموزش��ی کارافرینی اندیشه از مقطع‬ ‫دبس��تان تا دانشگاه را در اصفهان تاسیس کرده که از‬ ‫امس��ال فعالیت ان اغاز شده است‪ .‬درباره فعالیت های‬ ‫خیرخواهانه و وطن دوس��تی دکتر مالاحمدی‪،‬‬ ‫گفت وگویی با او داشته که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه به فعالیتی ک�ه در بخش اموزش و‬ ‫مس�ئولیت اجتماعی دارید؛ نخس�ت از دیدگاه‬ ‫خود درباره نقش اموزش در توس�عه اقتصادی و‬ ‫همچنین ارتباط صنعت با دانشگاه بگویید‪.‬‬ ‫به نظر من در این بخش دکانی در دانشگاه ها ایجاد‬ ‫کرده ایم که هیچ خروجی هم نداش��ته است‪ .‬در اینکه‬ ‫صنعت ما باید بستری برای اموزش دانشجویان شود‪،‬‬ ‫شکی نیست و باید زیرساخت های ان فراهم و قوانین‬ ‫و ایین نامه ه��ای مربوط درباره ان تصویب ش��ود و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬صنعت هم مورد حمایت دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫متاسفانه در این بخش نه دولت و نه بخش خصوصی‪ ،‬‬ ‫هیچ کدام اعتقادی به این رویکرد ندارند‪.‬‬ ‫یک��ی از وظایف مهمی ک��ه اتاق ه��ای بازرگانی ما‬ ‫برعه��ده دارند‪ ،‬اموزش اس��ت؛ یعنی ای��ن مهم باید‬ ‫به عنوان یک رس��الت و وظیفه اصلی تعریف شود که‬ ‫ما جانشین پروری کنیم‪ .‬متاسفانه اتفاقی که در بخش‬ ‫دولتی ما در ‪۴۰‬ساله گذشته رخ داده و هنوز هم شاهد‬ ‫ان هس��تیم این است که وزیر ما همان وزیر ‪ ۳۰‬سال‬ ‫پیش اس��ت‪ ،‬به این دلیل که مدی��ر پرورش نداده ایم‪.‬‬ ‫ما به عنوان بخ��ش خصوصی بای��د بازرگانان کوچک‬ ‫و تاج��ران و مدیران صنعتی این��ده را به طور عملی و‬ ‫تجربی اموزش دهیم و دانشگاه ها هم در قالب تئوری‬ ‫وارد عمل ش��وند و مسائل روز جهان را به انها اموزش‬ ‫دهند‪ .‬این موضوع یکی از حلقه های گمش��ده ای است‬ ‫که اگر اجرایی ش��ود شاید بسیاری از مشکالت بخش‬ ‫صنعت و اقتصاد کش��ور با برقراری چنین تعاملی حل‬ ‫می ش��ود‪ .‬متاس��فانه این تعامل وجود ن��دارد و عمده‬ ‫پژوهش های دانش��گاهی هم ب��ه درد بخش صنعت ما‬ ‫نمی خورد چراکه مبتنی بر واقعیات در بطن کارخانه‪،‬‬ ‫تولی��د و تج��ارت ما نیس��ت‪ ،‬بلکه براس��اس مقاله ها‪،‬‬ ‫کتاب ها و نوشته ها است‪ .‬در نتیجه بخش صنعت باید‬ ‫ارتباط ناگسس��تنی را با دانشگاه برقرار کند و دانشگاه‬ ‫هم خدمات خوب و قابل اجرا به این بخش ارائه دهد‪.‬‬ ‫€ €ش�ما نخس�تین مدرس�ه کارافرینی کشور‬ ‫را راه ان�دازی کرده ای�د ک�ه اغاز اتفاق�ی مهم و‬ ‫تاثیر گذار اس�ت؛ درب�اره این موض�وع توضیح‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫نخستین مدرسه کارافرینی کشور با رویکرد تربیت‬ ‫نیروی انسانی کارامد و فعال در سال ‪ ۱۳۹۷‬راه اندازی‬ ‫شد‪ .‬این مدرسه ویژه پسران است و با ظرفیت پذیرش‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۰‬دانش اموز در پای��ه ابتدایی فعالیت خود‬ ‫را در ناحی��ه ‪ ۵‬اموزش وپ��رورش اصفه��ان اغاز کرد‪.‬‬ ‫هدف ما در ایجاد مدرس��ه های کارافرین‪ ،‬مدرس��ه ای‬ ‫کارامد با برنامه جامع کسب وکار برای تمام دوره های‬ ‫تحصیلی به منظور تربی��ت نیروهای خالق‪ ،‬کارافرین‪،‬‬ ‫ماهر‪ ،‬متعهد‪ ،‬مس��ئولیت پذیر‪ ،‬اینده نگر و اماده ورود‬ ‫ب��ه زندگ��ی ف��ردی‪ ،‬خانوادگی و اجتماعی براس��اس‬ ‫معیاره��ای اس�لامی اس��ت‪ .‬اساس��ی ترین برنامه در‬ ‫مدرس��ه های کارافرین این اس��ت که بچه ها خالق و‬ ‫نواور باشند‪ .‬کارافرین‪ ،‬فردی است که مشکلی را حل‬ ‫می کند و هرچه مشکالت بیشتری را حل و گره گشایی‬ ‫کنیم‪ ،‬ب ه ان معنا است که بیشتر کارافرین بوده ایم‪.‬‬ ‫€ € ایده ایجاد مدرسه کارافرین چگونه در ذهن‬ ‫شما شکل گرفت؟‬ ‫یک��ی از علت ه��ای بی��کاری به وی��ژه در بی��ن‬ ‫دانش اموختگان‪ ،‬مطابقت نداشتن مدارک تحصیلی و‬ ‫عالقه های فارغ التحصیالن با اشتغال موجود در جامعه‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��وزش و پرورش نیروی کار ب��ا توجه به نیاز‬ ‫جامع��ه به عنوان یک ضرورت بای��د مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫این گونه مش��کالت موجب شد ما برای نخستین بار در‬ ‫کش��ور‪ ،‬مدرس��ه کار افرین را در اصفهان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫چش��م انداز مدرسه کارافرین مدرسه ای کارامد با یک‬ ‫برنامه جامع کس��ب وکار و نو اور ب��ر ای تمام دوره های‬ ‫تحصیل��ی برای تربی��ت نیرو هایی خ�لاق‪ ،‬کارافرین‪،‬‬ ‫مقتص��د‪ ،‬ماهر‪ ،‬مس��ئولیت پذیر و ام��اده ورود به یک‬ ‫زندگی شایس��ته فردی‪ ،‬خانوادگی‪ ،‬اجتماعی براساس‬ ‫معیار های نظام اسالمی است‪.‬‬ ‫€ €تفاوت مدرسه کارافرین با مدرسه های دیگر‬ ‫نخس��تین مدرس��ه کارافرینی کش��ور با رویک��رد تربیت نیروی‬ ‫انسانی کارامد و فعال در سال ‪ ۱۳۹۷‬راه اندازی شد‪ .‬این مدرسه‬ ‫ویژه پس��ران اس��ت و با ظرفیت پذیرش حدود ‪ ۱۰۰‬دانش اموز‬ ‫در پای��ه ابتدایی فعالیت خ��ود را در ناحی��ه ‪ ۵‬اموزش وپرورش‬ ‫اصفهان اغاز کرد‬ ‫در حوزه اموزش وپرورش چیست؟‬ ‫اموزش وپ��رورش ما ام��روز تنها به دنب��ال اموزش‬ ‫محفوظ��ات صرف به بچه ها اس��ت ک��ه در نتیجه ان‬ ‫پس از گرفت��ن دیپلم و پایان دوره پیش دانش��گاهی‬ ‫پش��ت دیوار کنک��ور و دانش��گاه ها می مانند‪ .‬خروجی‬ ‫مدرس��ه های نظام اموزش��ی کش��ور ما ب��ه درد بازار‬ ‫کار نمی خ��ورد‪ .‬تف��اوت مدرس��ه های کارافری��ن ب��ا‬ ‫مدرس��ه های دیگ��ر در ح��وزه اموزش وپ��رورش این‬ ‫اس��ت که ما عالوه بر اموزش کالس��یک که در تمام‬ ‫مدرسه ها به دانش اموزان ارائه داد ه می شود‪ .‬یک سری‬ ‫برنامه ریزی های ویژه برای اموزش مس��ئولیت پذیری‬ ‫و موضوع ه��ای این چنینی ب��رای دانش اموزان در نظر‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬در رویه های اموزشی این مدرسه ها‪،‬‬ ‫پرورش انسان های مولد (به جای تربیت نیروی انسانی)‬ ‫و تمرکز بیش��تر ب��ر اموزش مفاهی��م عملی (به جای‬ ‫تمرکز ب��ر محفوظات و مباحث تئوریک) در دس��تور‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫€ €ایا براساس نیاز جامعه و نیاز سنجی بازار کار‬ ‫به دانش اموزان‪ ،‬مهارت ها اموخته می شود؟‬ ‫تقوی��ت روحی��ه خودب��اوری و اعتمادبه نف��س در‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬جزء مهم ترین س��رفصل های اموزش��ی‬ ‫در مدرس��ه های کارافرین��ی اس��ت‪ .‬همچنین کاهش‬ ‫نظارت های کنترل��ی و به جای ان افزایش نظارت های‬ ‫مشاوره ای را در دستور کار قرار دادیم‪ .‬موضوع تفویض‬ ‫ت دادن به دانش اموزان در راستای‬ ‫اختیار و مس��ئولی ‬ ‫باال ب��ردن روحیه مس��ئولیت پذیری انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫امای��ش س��رزمین را در دس��تور کار این مدرس��ه ها‬ ‫داریم تا براس��اس نیاز جامعه و نیاز س��نجی بازار کار‬ ‫ب��ه دانش اموزان‪ ،‬مهارت ها را ام��وزش دهیم‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه نی��از به یک گروه قوی مش��اوره وجود دارد‬ ‫یکی از مهم ترین چشم انداز ها و اهدافی که این مدرسه‬ ‫برای خود تعریف کرده‪ ،‬ارائه مشاوره به دانش اموزان‪،‬‬ ‫خانواده ها و بازار کار کشور است‪.‬‬ ‫€ €محیط اموزشی این مدرسه ها چگونه است؟‬ ‫محیط اموزش��ی ما محدود به کالس نیس��ت‪ .‬تمام‬ ‫بخش ه��ا و مکان های��ی ک��ه دانش ام��وزان در طول‬ ‫ش��بانه روز در انها حضور می یابن��د می تواند به عنوان‬ ‫یک محیط اموزش��ی استفاده شود‪ .‬در این مدرسه ها‪،‬‬ ‫خانواده ه��ا در کنار دانش اموزان‪ ،‬ام��وزش می بینند‪.‬‬ ‫حتی ب��رای رانن��دگان س��رویس ای��ن دانش اموزان‬ ‫نی��ز اموزش ه��ای الزم را در نظر می گیری��م‪ .‬یکی از‬ ‫موضوع ه��ای موردتوج��ه در این مدرس��ه ها‪ ،‬توجه به‬ ‫اردوهای دانش اموزی اس��ت‪ .‬روش کار به این صورت‬ ‫اس��ت که پیش از اردو‪ ،‬گروه مش��اوره به محل بازدید‬ ‫اعزام می شود و در نشستی با مسئوالن محل موردنظر‪،‬‬ ‫اهداف و هر انچه قرار اس��ت دانش اموزان در بازدید یا‬ ‫اردو بیاموزند‪ ،‬مشخص می شود‪.‬‬ ‫€ €محتوای این مدرس�ه ها به چه شکل تعریف‬ ‫می شود؟‬ ‫قرار نیس��ت در این مدرسه ها مهارت اموزی و شغل‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬قرار اس��ت در این مدرس��ه ها شیوه تفکر‬ ‫و نگرش کارافرینی ب��رای عبور از بحران ها را اموزش‬ ‫دهیم‪ .‬دنبال محتوای درس��ی جدیدی هستیم که در‬ ‫کنار محتوای درس��ی‪ ،‬اهداف و چش��م انداز خود را در‬ ‫ان ترسیم کنیم‪ .‬تالیف و توسعه مولفه های کارافرینی‬ ‫خالقیت و نواوری‪ ،‬فرصت افرینی تجاری سازی ایده ها‬ ‫و از هم��ه مهم تر تعریفی اس��ت که ب��رای کارافرینی‬ ‫داری��م‪ .‬ثروت افرین��ی به دنب��ال ارزش افرین��ی ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اموزش ه��ای مهارت های زندگی خ��وب در جامعه‬ ‫مانند تصمیم گیری‪ ،‬حل مس��ئله‪ ،‬تفکر خالقانه‪ ،‬تفکر‬ ‫نقادان��ه‪ ،‬خوداگاهی و همدلی‪ ،‬مدیرت احساس��ات و‬ ‫مدیریت استرس ازجمله نکاتی است که دانش اموزان‬ ‫در ای��ن مدرس��ه های ی��اد می گیرن��د و ای��ن تفاوت‬ ‫دانش اموزان ما با سایر دانش اموزان است‪.‬‬ ‫€ €این مدرس�ه ها بر اینده کش�ور چه تاثیری‬ ‫دارند؟‬ ‫تاثی��ر این مدرس��ه ها بر اینده کش��ور به طور قطع‪،‬‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬با این شبکه اموزشی‪ ،‬در اینده می توانیم‬ ‫بچه هایی را تربیت کنی��م و پرورش دهیم که بتوانند‬ ‫ب��ا کمک نگرش کارافرینی و تفکری که ازس��وی این‬ ‫مدرسه ایجاد شده‪ ،‬خودشان کارافرینی موفق شوند‪.‬‬ ‫ت کارافرینان موف�ق نیز برای‬ ‫€ €ای�ا از ظرفی� ‬ ‫مشاوره استفاده می شود؟‬ ‫در حوزه مدرس��ه های کارافرین وج��ود کارافرینان‬ ‫موف��ق در کن��ار مجموعه ها به عنوان مش��اوران امین‬ ‫راهگشا و راهنما برای خود مجموعه ها و دانش اموزان‬ ‫می تواند نکته بس��یار مهمی باش��د که امروز ما از این‬ ‫ظرفیت استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫چش��م انداز ما برای اینده‪ ،‬ایجاد مدرسه ای کارامد‬ ‫با برنام��ه ای جامع کس��ب وکار برای هم��ه دوره های‬ ‫تحصیل��ی اس��ت‪ .‬ه��دف م��ا‪ ،‬تربی��ت دانش اموزان‬ ‫خالق و کارافرینی اس��ت که مقتص��د‪ ،‬ماهر‪ ،‬متعهد‪،‬‬ ‫مس��ئولیت پذیر و اینده نگ��ر بوده و امادگ��ی ورود به‬ ‫زندگی شایسته فردی و خانوادگی داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €بزرگ ترین مشوق شما در ایجاد مدرسه های‬ ‫کارافرینی چه کسانی بودند؟‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن مش��وق های م��ا در ایج��اد‬ ‫مدرس��ه های کارافرین‪ ،‬هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی و‬ ‫به ویژه جناب اقای س��هل ابادی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان و رئیس اتاق صنعت و معدن ایران بود‪ .‬جناب‬ ‫اقای سهل ابادی از پیشگامان و موثر ترین افرادی است‬ ‫ک��ه در این حوزه‪ ،‬نگاه وی��ژه ای به اقتصاد دانش بنیان‬ ‫دارن��د و معتقدن��د هیچ راهی جز اینکه مدرس��ه های‬ ‫کارافری��ن را در کش��ور توس��عه دهیم وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫امیدواریم تمام ارکان مدیریتی و دولتی دست خود را‬ ‫در دس��ت بخش خصوصی بگذارند و این حرکت را به‬ ‫منصه ظهور برسانند‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما‪ ،‬در ش�رایط امروز کشور جایگاه‬ ‫بخش خصوصی در اقتصاد چیست و ایا ان گونه‬ ‫که باید از نقش مهم ان استفاده می شود؟‬ ‫خیر‪ .‬متاس��فانه بخش خصوصی م��ا به بازی گرفته‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬اگر دولت مس��ئولیت ام��ور اقتصادی را به‬ ‫بخش خصوصی واقعی واگذار کند (نه ش��به دولتی ها‬ ‫و خصولتی ها و‪ )...‬وضعیت بهتر خواهد شد و به دنبال‬ ‫ب��ا بحران های��ی که ه��ر روز هم به عم��ق انها اضافه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬کمتر دچار خواهیم شد‪ .‬ش��رایط تحریم را‬ ‫نمیت��وان نادیده گرفت چراکه تاثیر خود را بر کش��ور‬ ‫خواهد گذاش��ت و نقطه هدف و اتکای وضع تحریم ها‬ ‫نیز همین است که در نهایت اقتصاد ما را فلج کنند‪.‬‬ ‫در همین مسیر هوشمندی و ذکاوت مدیران دولتی‬ ‫و حاکمی��ت را نیاز داریم که در این ش��رایط س��خت‬ ‫تحریم‪ ،‬دیگر دچار خودتحریمی نش��ویم‪ .‬متاس��فانه‬ ‫تع��داد بخش��نامه هایی که دولت پ��س از تحریم های‬ ‫جدی��د در حوزه ارزی و گمرک��ی ابالغ کرده‪ ،‬بیش از‬ ‫‪۵۰‬بخش��نامه است که هر روز با یک بخشنامه جدید‪،‬‬ ‫بخش��نامه دیروزی لغو ش��ده اس��ت‪ .‬فعال اقتصادی‪،‬‬ ‫امروز با مش��کالت نقل و انتقاالت پ��ول و خرید مواد‬ ‫اولی��ه و تجهیزات و ماش��ین االت و‪ ...‬روبه رو اس��ت و‬ ‫اگر داخل کش��ور هم بروکراس��ی ها و سختگیری های‬ ‫ش��دید و بخشنامه های دس��ت و پاگیر و نرم افزارهای‬ ‫کارشناسی نشده ای وجود داشته باشد‪ ،‬کشور به شدت‬ ‫گرفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫دول��ت ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی را یک ش��به اعالم می کند‬ ‫و پرس��ش اینجاس��ت که بخ��ش خصوص��ی کجای‬ ‫این تصمیم اقتصادی اس��ت؟ مگر قرار نیس��ت بخش‬ ‫خصوصی صاحب نظر و اندیش��ه باش��د؟ مگر نه اینکه‬ ‫ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل‬ ‫می دهی��م و اتاق بازرگان��ی را به عنوان مش��اور ‪۳‬قوه‬ ‫تعیی��ن می کنیم و‪ ،...‬اما هم��ه اینها صوری و ظاهری‬ ‫است چراکه بخش خصوصی در تصمیم گیری ها هیچ‬ ‫نقشی ندارد و تصمیم های خلق الساعه یک شبه و بدون‬ ‫کار کارشناس��ی گرفته می شود که به اقتصاد و فعاالن‬ ‫اقتصادی ضربه می زند‪ .‬اگر با همین روش جلو برویم‪،‬‬ ‫شرایط بدتر از حال خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €برای بهبود شرایط چه باید کرد؟‬ ‫باید بخش خصوصی و دولت تعامل ویژه و همکاری‬ ‫نزدیکی با هم داش��ته باش��ند تا کش��ور بتواند از این‬ ‫بح��ران عبور کند‪ .‬دولت بای��د نقش انکارناپذیر بخش‬ ‫خصوصی را بپذیرد‪ .‬بخش خصوصی ما تحریم نش��ده‬ ‫و یکی از نکاتی که دولت باید به ان توجه می کرد‪ ،‬اما‬ ‫نکرد این بود که از ظرفیت خوبی که بخش خصوصی‬ ‫از ان برخوردار است‪ ،‬استفاده کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه بیش از ‪۸۰‬درصد اقتصاد ما دولتی است‬ ‫که در بخش خصوصی سازی نیز عملکرد خوبی نداشته‬ ‫و اصل ‪۴۴‬قانون اساسی را به درستی اجرا نکرده است‪.‬‬ ‫م��ا به عنوان بخش خصوصی اعتمادی به دولت نداریم‬ ‫چراکه یک شبه‪ ،‬من به عنوان تولیدکننده به دلیل یک‬ ‫تصمیم اشتباه دولت‪ ،‬میلیاردها تومان بدهکار می شوم‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬من ‪۱۰‬میلیون یورو تسهیالت گرفته ام‬ ‫و تجهی��زات و مواد اولیه تولید با ن��رخ ‪۳۷۰۰‬تومانی‬ ‫وارد کرده ام و وقتی زمان پرداخت قس��ط ها می رسد‪،‬‬ ‫باید براساس نرخ نیمایی انها را پرداخت کنم‪ .‬چگونه‬ ‫می توان چنین رفتارها با فعال اقتصادی داشت؟‬ ‫ب��ه نظر می رس��د‪ ،‬یک تعامل وی��ژه و تغییر نگرش‬ ‫از س��وی دولت به بخش خصوصی باید انجام ش��ود تا‬ ‫در ش��رایط کنونی و تحریم ها‪ ،‬واحدهای ما به همین‬ ‫صورت که دچار تعطیلی و افت تولید و رکود شده اند‪،‬‬ ‫پی��ش نروند؛ از س��وی دیگر‪ ،‬جامعه بع��د از تولید ما‪،‬‬ ‫مصرف کننده اس��ت و با توجه به شرایط اقتصاد و بازار‬ ‫کش��ور‪ ،‬مردم نیز قدرت خرید تولیدات ما را نخواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬در کن��ار تحریم ها و بخش��نامه های دولتی و‬ ‫مش��کالت گوناگون‪ ،‬این مش��کل ه��م دغدغه بزرگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزی س��رفصل مش��کالت ما در بخش ه��ای بیمه‪،‬‬ ‫دارای��ی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬نرخ س��ود و‪ ...‬بود؛ اما امروز نوس��ان‬ ‫نرخ مواد اولیه و نداش��تن سیاس��ت درست و باثبات‪،‬‬ ‫از دغدغه ه��ای اصل��ی فع��االن اقتصادی اس��ت‪ .‬من‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬واقعا نمی دانم امروز مواد اولیه بخرم‪ ،‬فردا‬ ‫چ��ه اتفاقی رخ می دهد و اینک��ه ایا فردا می توانم انها‬ ‫را از گمرک ترخیص کنم یا بخش��نامه جدیدی صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €ایا مشکل از قانون است؟‬ ‫خیر‪ .‬مشکل این است که ما «برنامه» نداریم؛ اگرنه‬ ‫قوانین بسیار خوبی مانند قانون بهبود فضای کسب و‬ ‫کار و استفاده از حداکثر توان داخلی در کشور داریم‪.‬‬ ‫مشکالت یکی دوتا نیس��ت‪ ،‬بلکه ساختاری است‪ .‬اما‬ ‫امروز‪ ،‬روز اصالح س��اختار نیس��ت‪ ،‬بلک��ه روز تعامل‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی برای عب��ور و گذر از بحران‬ ‫بزرگ تحریم های خارجی و ش��رایط داخلی اقتصادی‬ ‫کشور است‪ .‬ضمن اینکه دولت باید به بخش خصوصی‬ ‫اعتماد کند‪.‬‬ ‫€ €ش�ما اش�اره کردید که بخ�ش خصوصی به‬ ‫دول�ت اعتماد ندارد‪ ،‬فک�ر می کنید این موضوع‬ ‫متقابل باش�د؟ برای ایجاد ای�ن اعتماد چه باید‬ ‫کرد؟‬ ‫بله همین طور است‪ .‬هیچ کدام از طرف ها به دیگری‬ ‫اعتم��اد ن��دارد‪ .‬اعتماد بخش خصوصی ب��ه دولت در‬ ‫شرایطی ایجاد می شود که دولت در کسب وکار فعاالن‬ ‫اقتصادی دخالتی نداشته باش��د و فقط وظیفه اصلی‬ ‫خ��ود را ایفا کند‪ .‬دولت ش��رکتی ایج��اد می کند و از‬ ‫درام��د حاصل از فروش نفت‪ ،‬خس��ارت ها و ضررهای‬ ‫ان ش��رکت را می پ��ردازد و ت��ازه ان ش��رکت دولتی‬ ‫قرار اس��ت با من بخش خصوصی رقابت کند؛ در این‬ ‫ش��رایط دولت هم می گوید من حامی تولید هس��تم؛‬ ‫چگون��ه می خواهد با این ش��رایط نابرابر حامی تولید‬ ‫باشد؟‬ ‫اگر قرار اس��ت اعتماد بین دولت و بخش خصوصی‬ ‫ایج��اد ش��ود‪ ،‬هم ما به عن��وان بخ��ش خصوصی باید‬ ‫به طورش��فاف با دول��ت کار کنیم و ه��م اینکه دولت‬ ‫بای��د ای��ن رویه را پی��ش ببرد‪ ،‬ضم��ن اینکه تصمیم‬ ‫خلق الساعه نگیرد چراکه فعال اقتصادی باید تاوان ان‬ ‫را پس بدهد‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه به اینکه در اس�تانه انتخابات اتاق‬ ‫بازرگانی سراس�ر کش�ور هستیم‪ ،‬اش�اره ای هم‬ ‫ت دوره هش�تم ات�اق بازرگانی اصفهان‬ ‫به فعالی ‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫اتاق های بازرگانی به عنوان اتاق فکر و موتور محرک‬ ‫اقتصاد ملی هستند و هرقدر هم افزایی دولت با بخش‬ ‫خصوصی بیشتر باشد‪ ،‬نمود ان در رونق تولید و صنعت‬ ‫مش��هود است‪ .‬در دوره هش��تم اتاق بازرگانی‪ ،‬باوجود‬ ‫تصمیم های یک ش��به و غیرکارشناسی‪ ،‬توفیقاتی هم‬ ‫حاصل شد که بس��تر ان توفیق‪ ،‬در بکارگیری بخش‬ ‫خصوصی و پیش��نهادها تشکل ها و انجمن های صنفی‬ ‫تخصص��ی و پیگیری در ش��ورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی و ستاد تسهیل بوده است‪.‬‬ ‫اس��تان اصفهان با توجه به گستردگی و مقام اول از‬ ‫حیث تعداد واحدهای صنعتی کشور‪ ،‬از جایگاه ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت به همین دلیل ‪ ۱۳‬کارگروه تخصصی‬ ‫در کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی اس��تان اصفهان فعالیت دارند که به عنوان‬ ‫بیشترین کمیسیون دارای برنامه و هدفمند‪ ،‬بسیاری‬ ‫از طرح ه��ای رفع موانع تولی��د از کارگروه های همین‬ ‫کمیسیون به دولت رفت و عملیاتی شد‪.‬‬ ‫در دوره هش��تم فعالی��ت اتاق بازرگان��ی اصفهان‪،‬‬ ‫کمیس��یون صنایع ب��ا ارائه پیش��نهادها و راهکارهای‬ ‫مناسب به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی برای بررس��ی مس��ائل و موان��ع موجود در‬ ‫مراحل فرایند تولید و تج��ارت قانونی فلزات گرانبها‪،‬‬ ‫س��نگ های قیمت��ی و مصنوعات مرتب��ط همچنین‬ ‫ارائ��ه راهکارهای علم��ی‪ ،‬عملی و اجرای��ی مرتبط با‬ ‫کمیس��یون برنامه ریزی‪ ،‬هماهنگی و نظارت بر مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز اس��تان اصفهان اقدام کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تهی��ه گزارش و ارائ��ه دیدگاه ها و پیش��نهادها درباره‬ ‫ایین نام��ه اصالحی پیش��نهادی اتحادیه طال و جواهر‬ ‫به دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری اصفهان دیگر‬ ‫موضوع��ی بود که مورد توجه کمیس��یون صنایع اتاق‬ ‫اصفهان قرار گرفت‪.‬‬ ‫درباره بررس��ی وضعیت نامساعد و تعطیلی گسترده‬ ‫واحده��ای صنعتی از جمله نس��اجی و پوش��اک نیز‬ ‫گزارش های تخصصی توس��ط کمیسیون صنایع تهیه‬ ‫که در این راس��تا پیش��نهادهایی به مراجع ذی صالح‬ ‫معاونت استان های اتاق بازرگانی ایران ارائه شده است‪.‬‬ ‫همچنین به منظور بررسی و پیگیری ثبت درخواست‬ ‫انجمن بازیافت فلزی استان اصفهان‪ ،‬موانع و مشکالت‬ ‫قوانین صنایع بازیافت کشور مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫و راه حل هایی به دبیرخانه ش��ورای گفت وگوی دولت‬ ‫و بخش خصوصی ازس��وی این کمیس��یون ارائه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €اس�تان اصفه�ان درحال حاض�ر ب�ا چ�ه‬ ‫چالش هایی روبه رو است؟‬ ‫چالش مه��م اصفهان این اس��ت ک��ه برنامه جامع‬ ‫و نقش��ه راهب��ردی در مباحث گردش��گری ندارد در‬ ‫حالی که تنها راهکار توس��عه اقتصادی استان موضوع‬ ‫گردش��گری اس��ت‪ .‬ضم��ن اینک��ه اصفهان مش��کل‬ ‫کم ابی ش��دیدی را هم در کنار دیگر مشکالت دارد و‬ ‫کشاورزی در این استان تعطیل شده و در کنار تمامی‬ ‫اینها وضعیت نامطلوب گردش��گری استان قرار گرفته‬ ‫که باید زیرساخت های الزم برای ان فراهم شود‪.‬‬ ‫استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور با‬ ‫برخورداری از ‪۹‬هزار واحد صنعتی‪ ،‬مشکالت بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬درحال حاض��ر‪ ،‬یک��ی از دغدغه ها و مش��کالتی‬ ‫که ب��ه بحث دارای��ی‪ ،‬بان��ک‪ ،‬بیمه و‪ ...‬اضافه ش��ده‪،‬‬ ‫موضوع نوس��ان قیمت ها اس��ت در این ش��رایط هیچ‬ ‫تولیدکنن��ده ای نمی تواند برای ف��ردای خود تصمیم‬ ‫بگیرد‪ .‬موضوع بعدی غیرواقعی بودن نرخ ارز است که‬ ‫با چند نرخ ارز هم روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال باید مس��ئوالن نگاه ویژه ای به اس��تان‬ ‫اصفهان به عنوان ش��هر صنعتی و فعال کشور‪ ،‬داشته‬ ‫باش��ند و دولت تکلیف کند که همراهی حداکثری با‬ ‫واحدهای تولیدی اس��تان داشته باشند تا بتوانیم این‬ ‫شرایط سخت را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه در وضعیت بد اقتصادی و‬ ‫تحریم های خارجی‪ ،‬نخستین استانی که دچار بحران‬ ‫شدید خواهد شد‪ ،‬اس��تان اصفهان خواهد بود چراکه‬ ‫بیشترین اثر تحریم ها به واحدهای صنعتی این استان‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط همراهی دولت باید بیش��تر ش��ود‬ ‫و فع��االن اقتص��ادی مانن��د زم��ان جن��گ‪ ،‬تعامل و‬ ‫همراهی بیش��تری با هم داشته باش��ند‪ .‬شرایط امروز‬ ‫هم به گفته مس��ئوالن‪ ،‬یک جنگ اقتصادی است که‬ ‫س��ربازان این جنگ هم فعاالن اقتصادی هس��تند‪ .‬اما‬ ‫در سنگر جنگ ‪۳۰‬سال پیش کشور‪ ،‬فرماندهان کنار‬ ‫س��ربازان می نشستند و از همان کنسروی می خوردند‬ ‫که س��ربازان می خوردند؛ اما ای��ا امروز هم فرماندهان‬ ‫و حاکمی��ت م��ا کنار س��ربازان این جن��گ اقتصادی‬ ‫هس��تند؟ متاس��فانه با ش��رایطی که ایجاد می کنند‪،‬‬ ‫این گونه نیست‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫نقش افرینی فعاالن اقتصاد برای رفع موانع اقتصاد ی و نجات صنعتی ترین استان ایران‬ ‫یک جریان و تفکر برای نجات اصفهان از مشکالت‬ ‫به�روز راع�ی‪ :‬نهمین دوره انتخاب�ات اتاق بازرگان�ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش�اورزی اس�تان اصفهان همزمان‬ ‫با سراس�ر کش�ور‪۱۱ ،‬اس�فند برگزار می ش�ود‪ .‬اس�تان اصفهان با فعالیت حدود ‪ ۱۰‬هزار واحد صنعتی‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگ ترین بخش های اقتصادی مولد کش�ور به ش�مار م�ی رود که نقش پارلمان بخش خصوصی در ان بس�یار‬ ‫پررنگ اس�ت‪ .‬تعامل و گس�ترش رواب�ط تجاری و هم افزایی با دولت برای پیش�برد اهداف‪ ،‬هم�واره در محور‬ ‫فعالیت های اتاق بازرگانی قرار داش�ته اس�ت‪ .‬فراز و نشیب های منحنی رشد اقتصادی کشور‪ ،‬ناشی از انعکاس‬ ‫نتایج سیاس�ت گذاری ها و برنامه های متخصصان متعهد‪ ،‬کارشناس�ان مجرب و دلس�وزان است که همواره در‬ ‫مسیر رشد‪ ،‬تعالی و توسعه همه جانبه و متوازن کشور گام برمی دارند‪.‬‬ ‫یکی از این سیاس�ت ها ازسوی مجمع تش�کل ها و فعاالن اقتصاد ی استان اصفهان و در قالب «برنامه نجات‬ ‫اصفهان» تدوین ش�ده است‪ .‬در اس�تانه برگزاری این رویداد بزرگ‪ ،‬ستاد انتخابات مجمع‪ ،‬تشکل ها و فعاالن‬ ‫اقتصادی استان اصفهان اقدام به طرح برنامه ها و پاسخ به پرسش های خبرنگاران رسانه های گروهی با برگزاری‬ ‫نشست خبری کرد‪ .‬در ادامه بخش هایی از سخنان مطرح شده د ر این نشست را می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ کار و تولی�د ش�بانه روزی ‪ ،‬افتخار و کارنامه‬ ‫اتاق اصفهان است‬ ‫◀ سیدعبدالوهاب س��هل ابادی‪،‬‬ ‫رئی��س خان��ه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ای��ران و رئی��س ات��اق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کشاورزی استان اصفهان‪:‬‬ ‫اتاق اصفهان ‪ ۴‬س��ال تالش‬ ‫کرد تا کارهای بزرگی انجام دهد‬ ‫و کار و تولید ش��بانه روزی افتخار و کارنامه اتاق اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫رفتو امدهای‬ ‫اتاق اصفهان ب��رای اب زاین��ده رود‪ ،‬‬ ‫بس��یاری کرد‪ ،‬چ��ه رای بیاوری��م و چ��ه رای نیاوریم‪،‬‬ ‫کارهایی که انجام شده‪ ،‬برای خدمت به مردم بوده است‪.‬‬ ‫من برای حقوق از دس��ت رفته فعاالن اقتصادی در‬ ‫زمینه وضعیت دارایی شکایت شخصی از رئیس سازمان‬ ‫مالیاتی کش��ور به دادستان کل کردم‪ ،‬گفتم من شکایت‬ ‫کردم و به دادگاه می ایید و دادگاه فصل الخطاب است‪.‬‬ ‫به لطف خدا‪ ،‬در دوره هشتم به همه ثابت کردم که‬ ‫سوختم تا شمعی روشن باشد‪.‬‬ ‫خوشبختانه در دوره هشتم اتاق بازرگانی‪ ،‬کارهایی‬ ‫را به یاری همکارانم انجام دادم که ش��اید س��ال ها پیش‬ ‫باید انجام می شد‪.‬‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی ‪۱۸۰۰‬میلیارد توم��ان از دولت‬ ‫طلبکار است که اتاق اصفهان پیگیر ان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹م�ا ب�رای وف�اق ب�زرگ نج�ات اصفه�ان‬ ‫امده ایم‬ ‫◀ محمود اس�لامیان‪ ،‬خزانه دار و‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران(‪ ۹۰‬ت��ا ‪ ،)۹۳‬بنیان گ��ذار‬ ‫انجم��ن ف��والد ای��ران و عض��و‬ ‫هیات رئیس��ه و نایب رئی��س اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کشاورزی اصفهان‪:‬‬ ‫این ‪۱۵‬نفر در لیس��ت نج��ات اصفهان امدند تا اتاق‬ ‫برای همه باشد‪ ،‬نه برای یک جریان خاص‪.‬‬ ‫اتاق اصفهان به س��بب اتحاد و انسجامی که همراه‬ ‫دارد‪ ،‬خودش را به عنوان یک اتاق موفق معرفی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش چش�مگیر نق�ش جوان�ان در اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان‬ ‫◀ امی��ر کش��انی‪ ،‬نام��زد گ��روه‬ ‫صنعت‪:‬‬ ‫امیرکش��انی‪ ،‬رئیس شورای ‬ ‫عال��ی جوان��ان ات��اق بازرگان��ی‬ ‫اصفه��ان و نام��زد گ��روه صنعت‬ ‫ائت�لاف «مجم��ع تش��کل ها و‬ ‫فعاالن اقتصادی» گفت‪ :‬از جمله‬ ‫فعالیت های ش��ورای عالی جوانان در دوره هش��تم اتاق‬ ‫بازرگان��ی اصفهان می توان برگزاری ‪ ۲۰‬دوره رویداد « در‬ ‫مس��یر موفقیت » در راستای اشنایی بیش از ‪ ۶۰۰‬نفر از‬ ‫جوانان با ‪ ۲۰‬کارافرین و بهره گیری از پنل های حضوری‪،‬‬ ‫برگ��زاری ‪ ۴‬دوره س��مپوزیوم جوان��ان و ثروت افرین��ی‬ ‫ب��ا هدف توانمندس��ازی و ب��اال بردن هم��کاری اعضای‬ ‫جوان ات��اق بازرگانی‪ ،‬برگزاری دوره اموزش��ی بازرگانان‬ ‫کوچک و ارائ��ه راهبردهایی برای افزایش س��طح دانش‬ ‫اقتص��ادی تاجران این��ده‪ ،‬عضویت در ات��اق بین المللی‬ ‫جوان��ان و دریاف��ت نمایندگی ان پس از ‪ ۱۰۰‬س��ال در‬ ‫ات��اق بازرگانی اصفه��ان و معرفی و قدردان��ی از جوانان‬ ‫برت��ر کارافرین به منظور ایجاد انگی��زه در بین انها را نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫واقعیت این است که ما دو جریان نیستیم و چنین‬ ‫احساس��ی به این موضوع نداریم و س��عی کردیم در یک‬ ‫جریان برای اتاق بازرگانی و صنعتگران کار کنیم‪.‬‬ ‫م��ا معتقدیم همه گروه ها با تفک��رات گوناگون باید‬ ‫بو کارهای‬ ‫در اتاق بازرگانی حضور داش��ته باش��ند و کس ‬ ‫کوچک و ب��زرگ در ات��اق بازرگانی دست به دس��ت هم‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫ما پاس��خگوی عملکرد ‪ ۴‬س��اله کمیسیون هایی که‬ ‫داشتیم‪ ،‬هس��تیم‪ .‬تمامی این کمیسیون ها برای اموزش‬ ‫بو کار در اتاق حضور پیدا کردند‪ .‬ما جریانی بودیم‬ ‫و کس ‬ ‫ن رو‪ ،‬پاس��خگوی‬ ‫ک��ه همه با ه��م کار می کردی��م‪ .‬از ای ‬ ‫عملکردمان در هیات رئیسه هس��تیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬خواهش‬ ‫می کنیم بزرگواران نیز پاسخگوی بی عملکردی خودشان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫باید منتش��ر شود کمیسیون تجارت در سال جاری‬ ‫چند نشس��ت داشته اس��ت و در کمیسیون صنایع در ‪۴‬‬ ‫سال گذشته چند نشست رئیس کمیسیون حضور داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬تجارت‪ ،‬کشاورزی و معدن کمیسیون هایی‬ ‫اس��ت که در دس��ت اقایا ن بوده و پاس��خگوی عملکرد‬ ‫خودشان باشند‪.‬‬ ‫کمیس��یون اموزش در این ‪ ۴‬س��ال‪ ،‬اول است‪ .‬در‬ ‫حوزه مس��ئولیت های اجتماعی در جهان دوم ش��دیم و‬ ‫کارنامه همه چیز مش��خص است؛ کمیس��یون صنایع را‬ ‫اقای مالاحمدی اداره کردند و هیات رئیس��ه «مرکز رشد‬ ‫ص��ادرات» را ایجاد کرد که پیش از اغاز س��ال راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ما یک جریان و تفک�ر برای نجات اصفهان‬ ‫از مشکالت و جبران عقب ماندگی ها هستیم‬ ‫◀مجتبی مالاحمدی‪ ،‬نامزد گروه‬ ‫صنعت‪:‬‬ ‫ت یا ائتالف نیستیم‬ ‫ما لیس�� ‬ ‫و این مس��ئله را اصالح کنید‪ ،‬ما‬ ‫یک جریان و یک تفکر هستیم تا‬ ‫راه اتاق بازرگان��ی را برای فعاالن‬ ‫اقتصادی باز کنیم و مس��یر چند‬ ‫سال گذشته را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫یک جریان سالم و عقبه دار هستیم و جای هر فعال‬ ‫اقتصادی در جمع ما هس��ت؛ با تالش هیات رئیس��ه اتاق‬ ‫ایج��اد کمیته ب��رای صنایع کوچک و متوس��ط ایجاد و‬ ‫استراتژی تدوین شد‪.‬‬ ‫یکی از کارهایی که در حال رخ دادن اس��ت‪ ،‬تامین‬ ‫م��واد اولیه واحدهای کوچک و ب��زرگ از واحدهای مادر‬ ‫است؛ تامین مالی این موضوع به وسیله واحدهای بزرگ‬ ‫یکی از نکاتی بود که خواس��ته فعاالن اقتصادی اس��ت و‬ ‫خوشبختانه اقدام های الزم برای ان شکل گرفت‪.‬‬ ‫ام��وزش کارکنان واحدهای کوچک و متوس��ط در‬ ‫ای��ن دوره برنامه ریزی و برای ان اس��تراتژی اماده ش��د؛‬ ‫خوشبختانه بخشی از این فضا نیز شکل گرفته و در اینده‬ ‫تمرکز بیش��تری برای عملیاتی کردن این موضوع انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این س��وال ب��رای همه ما وج��ود دارد که فردی در‬ ‫اتاق بازرگانی نشسته و امروز می گوید فرار سرمایه وجود‬ ‫دارد! کس��ی که خودش نماینده بخش خصوصی اس��ت ‬ ‫چرا به عنوان رئیس کمیس��یون صنعت اتاق اصفهان در‬ ‫استان خراسان سرمایه گذاری می کند! همان انسان هایی‬ ‫که مدعی هستند سرمایه خودشان را برده اند!‬ ‫امی��دوارم کس��انی انتخ��اب ش��وند ک��ه ب��رای‬ ‫ش خصوصی دفاع کنند و‬ ‫س��رمایه گریزی اصفهان از بخ ‬ ‫در اصفهان سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫امروز در مشکالت اقتصادی فعلی اتاق بازرگانی باید‬ ‫خاستگاه اصلی فعاالن اقتصا د باشد‪.‬‬ ‫جایگاه بخش خصوصی باید در این ش��رایط جدی‬ ‫گرفته شود و دولت دست از تصدی گری های خود در این‬ ‫عرصه بردارد و اقتصاد را بر عهده بخش خصوصی بگذارد‪.‬‬ ‫م��ا در جریان مجمع تش��کل ها و فعاالن اقتصا د به‬ ‫دنبال تحقق این موضوع هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد امید در مردم‪ ،‬از ماموریت های اتاق‬ ‫بازرگانی است‬ ‫◀محمد رض��ا جب��ار زارع‪ ،‬نامزد‬ ‫گروه صنعت‪:‬‬ ‫جهان س��وم ج��ای خاصی‬ ‫نیس��ت بلکه جایی است که در‬ ‫ان حاش��یه زیاد است؛ اگر همه‬ ‫کارنامه اتاق هش��تم در س��ایت‬ ‫اتاق بازرگانی منتش��ر شده بود‪،‬‬ ‫دیگر سوالی وجود نداشت‪.‬‬ ‫ی��ک نق��د به اتاق هش��تم این اس��ت ک��ه حاصل‬ ‫کارهایش به اطالع مردم و اصحاب رسانه داده نشده؛ باید‬ ‫نقش��ه راه را تعریف کرد و حضور و غیاب کمیسیون ها را‬ ‫ساالنه اطالع داد‪.‬‬ ‫محمدرض�� ا جب��ارزارع‪ ،‬رئیس گروه صنعت��ی همگام‪،‬‬ ‫مشتمل بر ‪ ۱۰‬شرکت تولیدی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬بازرگانی و چهره‬ ‫ماندگار صنعت با بیش از ‪ ۴‬دهه تجربه در صنعت کشور‬ ‫که در س��تاد مجمع تشکل های اقتصادی استان اصفهان‬ ‫در لیس��ت «اتاقی برای همه‪ ،‬همه برای نجات اصفهان»‬ ‫حضور یافته‪ ،‬با اش��اره به جایگاه اتاق های بازرگانی گفت‪:‬‬ ‫یکی از ماموریت های اتاق ایجاد امید است‪.‬‬ ‫ت قوانی��ن موجود را اج��را کند ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اگ��ر دول ‬ ‫مشکالت ما حل می ش��ود و این پیگیری پارلمان بخش‬ ‫خصوصی را می خواهد‪.‬‬ ‫بخشی از دالیل س��رمایه گریزی در اصفهان به این‬ ‫دلیل است که اصفهانی ها در کنار هم کار نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت نا بس�امان اقتص�ادی حاص�ل‬ ‫ندانم کاری هاست‬ ‫◀قاس��معلی جباری‪ ،‬نامزد گروه‬ ‫بازرگانی‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوصی ثابت کرده‬ ‫کارها را سریع تر‪ ،‬ارزان تر‪ ،‬دقیق تر‬ ‫و با کیفیت تر انجام می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫در اس��تان اصفهان ایجاد شده اما‬ ‫انچه ش��اخص ها نش��ان می دهد‬ ‫ب��ا توجه به مهاجرپذیری اس��تان و خی��ل انبوه صنایع‪،‬‬ ‫تحریم ها بیش��ترین اس��یب را به اصفه��ان می زند زیرا‬ ‫بیشترین فعالیت را داشته است‪.‬‬ ‫برای جذب س��رمایه گذارهای خارج��ی اقدام هایی‬ ‫داش��تیم و در فضای موجود فعالیت های مثبت و خوبی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ب��ا حمای��ت خ��ود س��بب رش��د‬ ‫بخ��ش خصوص��ی ش��ده و در صورت داش��تن ش��رایط‬ ‫رش��د بیش��تر‪ ،‬بخش خصوصی پاس��خگوی مش��کالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل فرار سرمایه‬ ‫◀ مهدی هراتیانف��ر‪ ،‬نامزد گروه‬ ‫بازرگانی‪:‬‬ ‫ب��رای اش��تغالزایی‪ ،‬کمیته‬ ‫مش��ترکی می��ان ش��هرداری ها‪،‬‬ ‫نماین��دگان اس��تانداری و بخش‬ ‫خصوصی و صنایع شهری تشکیل‬ ‫شده تا در حوزه ساختمان سازی و‬ ‫گردشگری فعالیت های ویژه ای انجام دهند‪.‬‬ ‫دلیل فرار سرمایه‪ ،‬فشار بیش از حد شهرداری ها به‬ ‫س��رمایه داران شهری اس��ت‪ ،‬هر چه ساختمان سازی کم‬ ‫می شود فشار را به این بخش بیشتر می کنند‪.‬‬ ‫صنعت س��اختمان به دلیل همین مشکالت از بین‬ ‫رفته و کارهای کوچک انجام می ش��ود و متاس��فانه کار‬ ‫کوچک هزینه زیادتر می خواهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه های اتاق افزایش یافت‬ ‫◀محس��ن پورس��ینا‪ ،‬نامزد گروه‬ ‫صنعت‪:‬‬ ‫در موض وع ه��ای مالی دقت‬ ‫نظ��ر باالی��ی وج��ود دارد؛ جایی‬ ‫ش��بهه ایج��اد کردند ک��ه درامد‬ ‫س��االنه اتاق ‪ ۳۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫اس��ت اما رکورد درامدی حاصل ‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫ات��اق را با ‪ ۱۳‬میلیارد تومان منابع تحویل گرفتیم و‬ ‫امروز با مدیریت خ��وب مالی بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫منابع در اختیار داریم که نش��ان دهنده عملکرد مطلوب‬ ‫این دوره است‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته دارایی هایی مانند س��اختمان‬ ‫جدید اتاق‪ ،‬زمین ‪ ۱۵۰۰۰‬متری اجالس و افزایش سهم‬ ‫اتاق در نمایش��گاه به ‪ ۳۳‬درصد نیز به س��رمایه های اتاق‬ ‫اضافه شده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از س��فرهای انجام ش��ده به دع��وت طرف‬ ‫خارج��ی و با میزبان��ی و صرف هزینه کش��ور پذیرنده و‬ ‫بخش دیگر ب��ا صرف هزینه ‪ ۵۰‬درصدی خود افراد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد کشور از سفره نفت جدا شود‬ ‫◀ احم��د خ��وروش‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی‬ ‫فوالد س��پید فرابد کوی��ر و رئیس‬ ‫کمیسیون معادن و صنایع معدنی‬ ‫و عض��و هیات نماین��دگان ات��اق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کشاورزی اصفهان‪:‬‬ ‫اقتصاد کشور ما زمانی می تواند به پویایی برسد که از‬ ‫سفره نفت جدا شود و روی پای خودش بایستد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی امروز مشکالت مختلفی دارد؛ از جمله‬ ‫این مش��کالت مس��ائل مختلف با منابع طبیعی اس��ت که‬ ‫امیدوارم با برطرف شدن ان‪ ،‬وضعیت این عرصه اقتصادی‬ ‫مطلوب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل مهم اقتصاد امروز‬ ‫ی رناس��ی‪ ،‬بنیان گذار و‬ ‫◀ مصطف�� ‬ ‫رئی��س هیات مدیره ش��رکت های‬ ‫کهرن��گ الس��تیک‪ ،‬س��ازندیش‪،‬‬ ‫کهرنگ بسپار‪ ،‬پارس بندر‪ ،‬کهرنگ‬ ‫نیرو و گسترش فن اوری کوهرنگ‬ ‫و نایب رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی اصفهان‪:‬‬ ‫مدیر کسی است که استراتژی را تدوین می کند‪.‬‬ ‫اقتصاد اصفهان جدا از اقتصاد ایران نیست‪.‬‬ ‫ب��زرگ ب��ودن دول��ت و وجود غ��ول بزرگ��ی به نام‬ ‫ش��رکت های خصولت��ی معض��ل مه��م اقتصاد ام��روز ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکوسیستم استارت اپی موفقی نداریم‬ ‫◀ سعید بزرگی‪ ،‬نامزد ستاد مجمع‬ ‫تشکل های اقتصادی اصفهان‪:‬‬ ‫امروز به این دلیل استارت اپ‬ ‫موفق در اصفه��ان وجود ندارد که‬ ‫اکوسیستم استارت اپی موفقی در‬ ‫این شهر نیست‪.‬‬ ‫بای��د بپذیری��م صنایع بزرگ‬ ‫امروز فارغ از تجربه نیاز به بکارگیری جوانان دارد‪.‬‬ ‫قواع��د مالیات��ی امروز به گونه ای اس��ت ک��ه جایگاه‬ ‫تولیدکنن��ده مورد توجه قرار نمی گی��رد‪ ،‬این فضا در اتاق‬ ‫هشتم اصالحاتی داش��ت که نیازمند تغییرات جدی تر در‬ ‫اتاق اینده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک فرصت برون مرزی‬ ‫◀ حمیدرض��ا مومنی‪ ،‬فعال حوزه‬ ‫کش��اورزی و نامزد دوره نهم اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کشاورزی استان اصفهان‪:‬‬ ‫ص��ادرات یعن��ی یک فرصت‬ ‫برون مرزی ب��رای تعامل منطقی با‬ ‫اقتصاد دنیا‪.‬‬ ‫م��ن به عن��وان یک فعال در ح��وزه بخش خصوصی‬ ‫اعتق��اد دارم ظرفیت های صادراتی م��ا می تواند جدی تر از‬ ‫اکنون م��ورد توجه قرار بگی��رد و زمینه های فعالیت برای‬ ‫ان فراهم شود‪.‬‬ ‫به اموزش در دوره هش��تم توجه ش��ده و بس��ترهای‬ ‫مناسبی برای ان شکل گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به جوانان‬ ‫◀ مجی��د اجل لوئیان‪ ،‬نامزد بخش‬ ‫بازرگانی‪:‬‬ ‫اتفاق مثبتی که در دوره هشتم‬ ‫رقم خورد‪ ،‬پوشش همه طیف های‬ ‫فعاالن اقتصا د در اتاق بود‪.‬‬ ‫هدف ما این بود که جوانی که‬ ‫قصد ورود ب��ه فضای کارافرینی را‬ ‫دارد‪ ،‬بتواند با استفاده از بخش جوانان وارد این اتاق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت جمعی بیشتر بود‬ ‫◀ مجید کرباسچی‪ ،‬نامزد بازرگانی‪:‬‬ ‫دوره هش��تم معقولی��ت‬ ‫بیش��تری داش��ته زیرا مش��ارکت‬ ‫جمعی بیشتر بوده و اموزش سهم‬ ‫بیشتری داشته است‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ،‬مجموعه اقدام هایی‬ ‫اس��ت که مرحله اخر ان صادرات‬ ‫خ��ود محصول را ش��امل می ش��ود؛ قوانی��ن‪ ،‬پروتکل ها و‬ ‫ارتباطات زمینه های مهمی اس��ت ک��ه در فرایند صادرات‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجدی�د عه�د و دی�دار منتخب�ان بان�وان‬ ‫کارافرین‬ ‫◀ زه��را اخوان نس��ب‪ ،‬نامزد گروه‬ ‫کشاورزی‪:‬‬ ‫در دوره گذشته اتاق بازرگانی‬ ‫سعی کردیم عالوه بر توجه به رشد‬ ‫همه جانبه‪ ،‬ب��ه زمینه های فردی و‬ ‫تامی��ن نیازهای بان��وان نیز توجه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مهم ترین مس��یری که در ش��ورای عالی بانوان در ‪۴‬‬ ‫س��ال گذشته طی شد‪ ،‬فراهم سازی زمینه مشارکت بانوان‬ ‫در مباحث فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی بود‪.‬‬ ‫ایجاد زمینه و توانمندس��ازی بانوان در دوره هش��تم‬ ‫اتاق بازرگانی موضوع مهمی اس��ت که در ‪ ۴‬س��ال گذشته‬ ‫ش��کل گرف��ت و نیازمند توجه بیش��تر در دوره های اینده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫تمهیدات‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫برای فروش‬ ‫فوق العاده‬ ‫مجید افتخاری‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک تهران‬ ‫نمایش��گاه های فروش بهاره در تهران امسال‬ ‫به حداقل رس��یده و دو نمایش��گاه کلیدی (ارم‬ ‫و حکیمی��ه) ک��ه بازاره��ای بزرگ��ی داش��تند‬ ‫ب��ا تالش های��ی ک��ه بخش ه��ای گوناگ��ون از‬ ‫تشکل های صنفی انجام دادند‪ ،‬به حداقل رسید‪.‬‬ ‫کاس��ب مغازه دار تمام س��ال را با وجود پرداخت‬ ‫مالیات و عوارض منتظر بازار ش��ب عید می ماند‬ ‫اما بخش��ی از بازار شب عید هم با برگزاری چند‬ ‫نمایش��گاه از دست می رفت‪ .‬در این نمایشگاه ها‬ ‫بیش��تر اوق��ات کااله��ای بی کیفی��ت عرضه و‬ ‫مصرف کننده متضرر می ش��ود‪ .‬اگرچه امسال باز‬ ‫هم ‪ ۳‬نمایشگاه بهاره در تهران برگزار می شود اما‬ ‫در مقایسه با نمایشگاه های ارم و حکیمیه نیست‪.‬‬ ‫بوس��تان والیت‪ ،‬خاوران و مصال محل برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های امس��ال هس��تند‪ .‬نمایشگاه ارم‬ ‫به دلیل وسعت و قدمت بیش از ‪ ۲۰‬سال برگزاری‪،‬‬ ‫از استقبال زیادی برخوردار بود و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بازار استان تهران و استان البرز را بهم می زد‪ .‬این‬ ‫منطقه استراتژیک است‪ .‬نمایشگاه حکیمیه هم‬ ‫بعد از نمایش��گاه ارم پر بازدید ترین بود‪ .‬اما حاال‬ ‫تهمیداتی اندیشیده شده تا مغازه داران پوشاک‬ ‫در کل ته��ران بتوانند فروش فوق العاده داش��ته‬ ‫باش��ند و نیاز مصرف کنن��دگان را رفع کنند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬مغازه داران نیز بازار خود را از دست‬ ‫ندهن��د‪ .‬برای رف��اه حال مردم ب��از هم ‪ ۳‬نقطه‬ ‫از ش��هر برای برگزاری نمایش��گاه بهاره در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که می توانند ب��ا مراجعه به ان نیاز‬ ‫احتمالی خود را تامین کنند‪ .‬اتحادیه پوش��اک‬ ‫به ط��ور رایگان اج��ازه فروش فوق الع��اده از ‪۱۵‬‬ ‫اس��فند تا ‪ ۱۵‬فروردین را به مغازه داران می دهد‬ ‫و در ای��ن زمان بر این مغازه ه��ا نظارت می کند‬ ‫که تخفیف های واقع��ی بدهند‪ .‬ضمن اینکه اگر‬ ‫مصرف کننده به هر شکلی متضرر شود با مراجعه‬ ‫به اتحادیه مش��کل خود را رفع می کند‪ .‬اصناف‬ ‫ب��رای بخش های دیگر هم قرار اس��ت طرح های‬ ‫مشابهی را نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۲۰‬هزار تن گوشت در انبارها و وعده افزایش توزیع‬ ‫همکاری ‪ ۳‬قوه برای مدیریت بازار کاالهای اساسی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اصناف‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫خبر‬ ‫پایان شایعه کمبود‬ ‫گندم مورد نیاز‬ ‫رئی��س س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت اس��تان تهران‬ ‫از پایان شایعه کمبود‬ ‫گن��دم مورد نی��از در‬ ‫استان تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬یداهلل‬ ‫صادقی در نشس��ت تنظیم بازار اس��تان تهران‬ ‫که با حضور قاس��می فرزاد‪ ،‬مدیرکل هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی اس��تانداری تهران صادقی رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و سایر‬ ‫اعض��ای این س��تاد در محل اس��تانداری تهران‬ ‫برگزار ش��د با اشاره به برخی مشکالت در حوزه‬ ‫معیشتی و اقتصادی مردم اظهار کرد‪ :‬اکنون در‬ ‫شرایط خاص و حساس اقتصادی قرار داریم و در‬ ‫چنین وضعیتی تامین کاالهای احساسی مردم‬ ‫و همچنی��ن برخورد با متخلف��ان و اخاللگران‬ ‫می تواند نقش مسکن را در این شرایط ایفا کند‪.‬‬ ‫صادقی گفت‪ :‬هیچ مشکلی در تامین گندم مورد‬ ‫نیاز اس��تان وجود نداشته و حتی برای مصارف‬ ‫نظام��ی و اموزش��ی نیز گن��دم الزم پیش بینی‬ ‫و اندیش��یده ش��ده است‪ .‬با این س��ازکار که ارد‬ ‫م��ورد نیاز مراک��ز نظامی هم خارج از س��امانه‬ ‫تامین خواهد ش��د‪ .‬وی همچنین ضمن اش��اره‬ ‫به لزوم صرفه جوی��ی در عرضه و مصرف کاالها‬ ‫در شرایط کنونی‪ ،‬برپایی نمایشگاه های بهاره را‬ ‫فرصت خوبی جهت عرضه کاال به مردم دانست‬ ‫و خاطرنشان کرد کاالهای اساسی مردم امسال‬ ‫در نمایش��گاه ه��ای به��اره و در محل مصالی‬ ‫امام خمینی فرهنگس��رای خاوران و بوس��تان‬ ‫والیت به ش��هروندان عرضه ش��ده و برپایی این‬ ‫نمایش��گاه ها در شهرس��تان ها نیس��ت بر عهده‬ ‫ش��هرداران و فرمان��داران خواهد ب��ود‪ .‬صادقی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن جش��نواره های گوناگون‬ ‫فروش فوق العاده در دس��تور کار فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای در کل کش��ور و اس��تان تهران قرار‬ ‫گرفته و حراج های صنفی در بازار انجام می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ضمن عرضه میوه در بازار ش��ب‬ ‫عید یاداور شد‪ :‬میوه های پرتقال و سیب به دلیل‬ ‫تنظیم بازار ایام پایانی س��ال عرضه ش��ده و در‬ ‫نمایش��گاه های بهاره نیز توزیع کاالهایی مانند‬ ‫روغن نباتی ش��کر و برنج انجام می ش��ود‪ ،‬البته‬ ‫کاالهای��ی مانند گوش��ت و مرغ در ش��بکه های‬ ‫عرض��ه بازار در ح��ال توزیع بوده و عرضه ان در‬ ‫نمایشگاه های بهاره انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی عوض پور‬ ‫می گویند ب��ه کودکی از خانواده ای ثروتمند گفتند‬ ‫انشایی درباره فقر بنویس و او نوشت‪« :‬خانواد ه بسیار‬ ‫فقیری بودند که در جایی از ش��هر زندگی می کردند‪.‬‬ ‫انه��ا ان ق��در فقیر بودند که یک س��ال نتوانس��تند‬ ‫مبلمان خانه شان را عوض کنند!»‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حاال یکی از نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی که دستی بر تعیین بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫دارد‪ ،‬می گوید «تورم بر زندگی حقوق بگیر ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تومان��ی و حقوق بگیر یک میلیونی تاثیرگذار اس��ت با‬ ‫این تفاوت که تورم باعث می شود تجمالت از زندگی‬ ‫یک��ی حذف ش��ود و زندگی فرد دیگر را در ش��رایط‬ ‫س��ختی قرار دهد‪ ».‬با این اوصاف ک��ه اقای نماینده‬ ‫مشکل مردم را در حذف تجمالت یا به سختی افتادن‬ ‫می داند‪ ،‬نمی دانم خبر نامه نویسی ‪۱۵۷‬نفر نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهوری تا چه حد‬ ‫مهم باشد‪.‬‬ ‫با این حال به حکم وظیفه می نویسم که به گزارش‬ ‫خبرگ��زاری خانه ملت‪ ،‬احم��د امیرابادی فراهانی در‬ ‫نشست علنی ‪ ۶‬اس��فند مجلس شورای اسالمی نامه‬ ‫‪١۵٧‬نماین��ده خطاب ب��ه رئیس جمه��وری را قرائت‬ ‫کرد که در بخش��ی از ان امده اس��ت‪« :‬جناب اقای‬ ‫روحان��ی؛ حضرت عالی اگاهی دارید با توجه به ضعف‬ ‫مدیری��ت دول��ت در کنترل نرخ کاالهای اساس��ی از‬ ‫جمله نرخ سرسام اور گوش��ت قرمز‪ ،‬مرغ و لبنیات و‬ ‫برخی محصوالت نظیر خودرو که فش��ار فوق العاده ای‬ ‫بر ملت عزیز می اورد و از طرفی تبلیغات سوء دشمن‬ ‫در فض��ای مجازی و رس��انه های بیگانه که تش��دید‬ ‫بحران ه��ا را در ایران حمایت می کن��د ضرورت دارد‬ ‫هرچه س��ریع تر تدبی��ری برای حل مش��کالت مردم‬ ‫درباره کاالهای اساس��ی و تامی��ن حداقل رفاه مردم‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫م��ا نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫خواس��تار ان هس��تیم ک��ه با ح��ل این مش��کالت‬ ‫اج��ازه ندهید بازیگران اس��تکبار جهان��ی در میدان‬ ‫موضوع های اقتصادی نقش افرینی کنند و اعتقادات‪،‬‬ ‫احساس��ات پاک مردم و فرهنگ انق�لاب را به بازی‬ ‫بگیرند‪».‬‬ ‫پس از این اقدام از سوی نمایندگان‪ ،‬دو روز پیش‬ ‫نیز کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫نشستی مشترک با رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف‬ ‫ایران و وزیر و معاونان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تنظیم ب��ازار و تامین و توزیع اقالم و کاالهای‬ ‫اساسی و پرمصرف برگزار کرد‪.‬‬ ‫نشست ستاد تنظیم بازار با حضور مقامات عالی قوه قضاییه‬ ‫نرخ گوش��ت تا ‪ ۲‬هفته اینده متعادل می ش��ود و نرخ لوازم خانگی‬ ‫کاهش می یابد درحال حاضر توزیع گوش��ت اغاز ش��ده و تا دو هفته‬ ‫اینده می تواند تاثیر خود را در بازار برجای گذارد‬ ‫‹ ‹تعادل نرخ گوشت و کاهش نرخ لوازم خانگی‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در حاش��یه برگزاری‬ ‫این نشست گفت‪ :‬نرخ گوشت تا ‪ ۲‬هفته اینده متعادل‬ ‫می شود و نرخ لوازم خانگی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه تنظیم بازار در پایان سال و تامین اقالم مورد‬ ‫نیاز م��ردم یکی از دغدغه های جدی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و دولت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه های گذشته در‬ ‫برخی اقالم مانند گوشت مشکالتی ایجاد شد که برخی‬ ‫ب��ا تصمیم ها و پیگیری ها حل ش��ده یا در ش��رف رفع‬ ‫ش��دن این مشکالت هستیم اما برخی دیگر باید دوباره‬ ‫پیگیری ش��ده تا دغدغه مردم در تامین مایحتاج شب‬ ‫عی��د و کاالها به ویژه کاالهای پرمصرف برطرف ش��ود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫در هیچ کاالیی کمبودی در کش��ور وجود ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ماه های پیش مشکالتی در بحث گوشت ایجاد شده‬ ‫بود ک��ه درحال حاضر ب��ا توجه به ش��رایطی که برای‬ ‫واردات گوش��ت ایجاد ش��ده و خریدهای انجام ش��ده‪،‬‬ ‫اوضاع بازار گوش��ت بهتر ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دولت سیاست ها و تصمیم هایی در حوزه گوشت گرفته‬ ‫و به عن��وان نمونه‪ ،‬تعرفه واردات گوش��ت را صفر کرده‬ ‫که این موضوع با تسهیل روند واردات و افزایش توزیع‬ ‫شرایط بازار گوشت را بهبود بخشیده است‪.‬‬ ‫رحمانی ب��ا بیان اینکه درحال حاضر توزیع گوش��ت‬ ‫اغاز ش��ده و تا دو هفته اینده می تواند تاثیر خود را در‬ ‫بازار برجای گ��ذارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه به تصمیم های‬ ‫گرفته ش��ده نرخ گوشت تعدیل شده و کاهش می یابد‬ ‫و بخش��ی از گوش��ت ک��ه در یکی از بندرهای کش��ور‬ ‫وجود داشته این هفته ترخیص شده و به سراسر نقاط‬ ‫کش��ور حمل می ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دست کم‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زار تن گوش��ت در انبارهای کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬واردات گوش��ت از کشورهای همسایه و مناطقی‬ ‫که به طور س��نتی از انها گوش��ت وارد می شده تسهیل‬ ‫شده اس��ت و بانک مرکزی نیز اولویت بندی هایی برای‬ ‫ثبت سفارش ها در نظر گرفته که این سیاست ها و تامین‬ ‫کااله��ا اثراتی در بازار برجا می گذارد‪ .‬این عضو کابینه‬ ‫دولت دوازده��م با تاکید بر اینک��ه روزانه قیمت ها در‬ ‫بازار رصد می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نرخ برخی کاالها افزایشی‬ ‫نداشته و حتی روند کاهشی داشته است‪ ،‬چراکه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تمام اقالم کاالیی ش��امل مس‬ ‫و فوالد تا لوازم خانگی و مواد غذایی و کاالهای اساسی‬ ‫را رصد می کند‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش نرخ در حوزه‬ ‫لوازم خانگ��ی مبنایی ندارد‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬ظرفیت تولید‬ ‫لوازم خانگی ‪ ۲‬تا ‪۳‬برابر نیاز کشور بوده و کیفیت بیشتر‬ ‫کاالها در حد اس��تاندارد و محصوالت روز جهان است‪.‬‬ ‫رحمان��ی با تاکید ب��ر اینکه لوازم خانگ��ی باید کاهش‬ ‫ن��رخ خ��ود را ادامه دهد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ماه های گذش��ته‬ ‫لوازم خانگ��ی حدود ‪۱۰‬درصد کاهش نرخ داش��ته اند و‬ ‫انجمن لوازم خانگی در نشس��ت های گوناگون قول داده‬ ‫ک��ه با توجه به محدودیتی ک��ه دولت در واردات ایجاد‬ ‫کرده این صنعت در کنار س��ایر صنایع مانند پوش��اک‬ ‫رش��د کند و کاالها به وفور در بازار عرضه شده و حتی‬ ‫نرخ انها نسبت به مشابه خارجی کمتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تب�ادل نظر بر س�ر ل�وازم خانگ�ی‪ ،‬ارد و‬ ‫گوشت‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬به نظر می رس��د وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت از نشس��تی که ب��ا بخش خصوصی و‬ ‫مجلس داشته‪ ،‬دست پر بیرون امده است‪ .‬اما جزئیات‬ ‫بیشتر این نشست چه بود؟ دبیرکل اتاق اصناف ایران‬ ‫به عن��وان یکی از حاض��ران در این نشس��ت بیان کرد‪:‬‬ ‫این نشس��ت در ادامه نشس��ت های پیشین کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی و در راستای موضوع‬ ‫تنظیم ب��ازار و تامین کاالی مورد نیاز مصرف کنندگان‬ ‫در ایام پایانی سال و کاالهای پر مصرف در سال اینده‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫عل��ی عوض پ��ور در گفت وگ��و با خبرن��گار‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و معاونان‬ ‫بازرگان��ی داخلی و معاون امور صنایع‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫رئیس مرکز اصناف و بازرگان از این وزارتخانه و رئیس‬ ‫و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران‪ ،‬نمایندگان اتاق تعاون‬ ‫و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی در این نشست به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این موضوع های پیرامون تامین کاال‪،‬‬ ‫نقش اصناف در ش��بکه های توزیع‪ ،‬بازار لوازم خانگی و‬ ‫مشکالت تولید کنندگان و توزیع کنندگان‪ ،‬شبکه توزیع‬ ‫ارد و مباح��ث مربوط به نان مطرح ش��د‪ .‬عوض پور به‬ ‫پرسشی مبنی بر انچه پیرامون لوازم خانگی مطرح شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این نشست گزارش نمایندگان تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگ��ی از وضعی��ت تولید و نح��وه تخصیص ارز‬ ‫عن��وان ش��د‪ .‬ب��رای تکمیل ای��ن گزارش با رئیس��ان‬ ‫اتحادیه های گوشت گاوی و گوسفندی تماس گرفتیم‬ ‫ام��ا یک��ی از انها گفت که به انها توصیه ش��ده تا فعال‬ ‫مصاحب��ه نکنند و دیگری به دلیل حضور در نشس��تی‪،‬‬ ‫زمانی برای مصاحبه نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نشست قوه مقننه و مجریه‬ ‫ماج��رای تنظی��م ب��ازار ب��ه ورود ق��وه مقننه ختم‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬روز گذشته قوه قضاییه نیز در کنار سکاندار‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از قوه مجریه قرار گرفت تا به‬ ‫کمک هم‪ ،‬سرکشی این کاالی اساسی را رام کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫تاکید دولت و به دنبال ان تالش وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت معطوف به حفظ وضعیت فعلی تولید‪ ،‬تنظیم‬ ‫بازار و تامین کاالهای اساسی و پرمصرف مردم با قیمت‬ ‫مناس��ب است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در نشست ستاد تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬عالوه بر رضا رحمانی مقام های عالی قوه قضاییه‪،‬‬ ‫وزیران دادگس��تری و جهاد کش��اورزی حضور یافتند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫تامین کاالهای اساسی مردم برای روزهای پایانی سال‬ ‫و ماه مبارک رمضان براساس تمهیدات الزم اندیشیده‬ ‫شده است‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬تالش می شود با برنامه ریزی‬ ‫الزم تا کاالها با قیمت مناسب و به وفور در اختیار مردم‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وزیرصنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬سیاست‬ ‫این وزارتخانه به گونه ای است که در در روزهای پایانی‬ ‫س��ال جاری کاالهای اساس��ی و پرمصرف مردم تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫نشس��ت کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بخش خصوص��ی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پر خبرتر از نشس��ت وزیر ب��ا قوه قضاییه بود و‬ ‫امیدواری هایی را برای به تعادل رس��یدن نرخ گوش��ت‬ ‫و بهب��ود نح��وه توزیع ان ایجاد و م��ا را به کاهش نرخ‬ ‫لوازم خانگی خوشبین کرد‪.‬‬ ‫حاال باید منتظر ماند و دید این ‪ ۳‬قوه با خط و نشانی‬ ‫که برای سرکش��ی «کاالی اساسی» کشیده است‪ ،‬در‬ ‫روزهای اینده رضایت مصرف کنندگان را جلب خواهند‬ ‫کرد؟‬ ‫ساماندهی امدادخودروهای بدون مجوز در تهران‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف دارن��دگان اتوس��رویس‪ ،‬تعمیرگاه‪،‬‬ ‫پارکینگ و کارواش تهران مهم ترین چالش صنف را س��اماندهی‬ ‫فع��االن در ام��داد خودرو برش��مرد و تاکید کرد‪ :‬ع��زم اتحادیه‬ ‫درراس��تای س��اماندهی افراد بدون پروانه و مجوز فعالیت برای‬ ‫این گروه جزم ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه خبری اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬محس��ن فقیهی با اش��اره ب��ه مش��کالت اتحادیه صنف‬ ‫دارندگان اتوس��رویس‪ ،‬تعمیرگاه‪ ،‬پارکین��گ و کارواش تهران‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در نظر داریم تا با تالش‪ ‎‬جدی تمام س��ال‪‎‬های گذش��ته‬ ‫داشته ایم همه افرادی را که با نام امداد خودرو‪ ،‬وسایل‬ ‫نقلی��ه مردم را در ج��اده و خیابان تعمیر می کنند و در‬ ‫بس��یاری از موارد مردم ناراضی از انها هستند‪ ،‬سامان‬ ‫و شناس��نامه فعالیت بدهیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫رسوخ بسیاری از افراد س��ودجو در میان تعمیرکاران‬ ‫حرف��ه ای‪ ،‬کارام��د و ب��ا تجربه و متعه��د باعث ایجاد‬ ‫نارضایتی مردم از کل این گروه ش��ده اس��ت؛ بنابراین‬ ‫هر دفت��ری که فعاالن امداد خ��ودرو را اس��تخدام می کند باید‬ ‫تحت نظارت اتحادیه باش��د و مدیریت صاحب پروانه‬ ‫موظف اس��ت از سپر جلو تا سپر عقب را درست و سالم‬ ‫تحویل مشتری بدهد‪ ،‬حائز اهمیت است که صالحیت‬ ‫ف��ردی امدادگر بای��د مورد تایید اتحادی��ه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف اتوسرویس با اشاره به رسته های‬ ‫فعال در اتحادیه‪ ،‬افزود‪ :‬رس��ته های فعال این اتحادیه‬ ‫تعمیرگاه و اتوسرویس مجاز‪ ،‬تعمیرگاه و اتوسرویس‪،‬‬ ‫تعمی��رگاه‪ ،‬پارکینگ و توفقگاه‪ ،‬خودروش��ویی‪ ،‬موتورش��ویی‪،‬‬ ‫خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر‬ ‫ب��رای تکری��م جامعه کارگری کش��ور‪ ،‬ش��رکت اس��یاتک در‬ ‫ق��راردادی با خانه کارگر‪ ،‬خدمات خ��ود را به بیش از ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪300‬هزار عضو این مرکز ارائه می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اس��یاتک‪ ،‬با انعقاد قراردادی بین این‬ ‫شرکت و خانه کارگر‪ ،‬بسته های ویژه ای برای اعضای خانه کارگر‬ ‫طراحی و عرضه شده است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬تمامی ‪2‬میلیون‬ ‫و ‪300‬ه��زار عضو فعال خانه کارگر در سراس��ر کش��ور می توانند‬ ‫س��رویس های جذاب و متنوع ارائه ش��ده ازسوی اس��یاتک را با‬ ‫تخفیف و شرایط مناسب تهیه کنند‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس‪ ،‬ش��رکت اس��یاتک ‪50‬درص��د تخفیف در‬ ‫سرویس های ‪ ،+ADSL2‬بیش از ‪75‬درصد تخفیف در سرویس‬ ‫تلف��ن ثابت اس��یاتل با قابلیت جابه جایی ش��هری و کش��وری و‬ ‫همچنین ش��رایط و تخفیف های جذاب دیگر در زمینه سرویس‬ ‫پر س��رعت و سراسری ‪ TD LTE‬و س��ایر محصوالت خود را به‬ ‫تمامی اعضای خانه کارگر در سراسر کشور ارائه می دهد‪.‬‬ ‫در راس��تای افزای��ش رضایت مخاطبان و دسترس��ی اس��ان‬ ‫اعضای خانه کارگ��ر‪ ،‬متقاضیان خرید این بس��ته ها می توانند با‬ ‫اس��تفاده از یکی از روش های مراجعه به نمایندگی های اسیاتک‬ ‫در سراسر کشور‪ ،‬مراجعه به نشانی صفحه اختصاصی خانه کارگر‬ ‫‪ https://www.asiatech.ir/workerhouse‬ی��ا تماس با‬ ‫شماره تماس سراس��ری ‪ 1544‬اقدام به کسب اطالعات یا خرید‬ ‫سرویس های مورد اش��اره کنند‪ .‬روابط عمومی شرکت اسیاتک‬ ‫در پایان اعالم کرد‪ :‬برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور در تالش‬ ‫اس��ت س��بد کامل محصوالت خود را با هزین��ه متعادل‪ ،‬کیفیت‬ ‫قابل قبول و اس��تانداردهای جهانی به مردم عرضه کرده و در این‬ ‫راه و با هدف کارافرینی داخلی‪ ،‬از توان جوانان متخصص کش��ور‬ ‫استفاده می کند‪.‬‬ ‫کارواش داخل خودرو و دفتر امداد خودرو تش��کیل ش��ده است؛‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬صنوف فعال در داخل تعمیرگاه و اتوسرویس شامل‬ ‫مکانیکی‪ ،‬باتری س��ازی‪ ،‬صاف کاری رنگ‪ ،‬جلوبندی‪ ،‬س��رویس‬ ‫و شست وش��وی خ��ودرو و کامل(زیر و رو) و ت��ودوزی اتومبیل‬ ‫هس��تند‪ .‬فقیه��ی اظهارکرد‪ :‬تم��ام قصد و نیت ما در راس��تای‬ ‫رفاه حال مردم اس��ت و خواهان س��اماندهی اعضای بدون مجوز‬ ‫هس��تیم امیدواریم ب��ه فضل الهی بتوانیم ب��ه خلق خدا خدمت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫صنعت نس��وز در فرازونش��یب امسال و با تحوالت ان‬ ‫که با تحریم های جدی��د و افزایش بهای ارز همراه بود‪،‬‬ ‫توانست همپای صنایع استراتژیکی چون فوالد‪ ،‬سیمان‪،‬‬ ‫نفت و گاز و پتروشیمی به پیش برود‪ .‬البته فعاالن حوزه‬ ‫نس��وز معتقدند اتفاق خوبی که هم��راه تحریم ها برای‬ ‫صنع��ت دیرگ��داز رخ داد‪ ،‬روی اوردن مصرف کنندگان‬ ‫نس��وز در صنایع مختلف به تولیدکنندگان داخلی بود‪.‬‬ ‫هرچند در سال ‪ ۹۷‬در کشاکش بازار و فرازوفرود ارزی و‬ ‫ابالغ قوانین مختلف از سوی نهادهای دولتی‪ ،‬این صنعت‬ ‫همواره با مشکالت تامین مواد اولیه دست به گریبان بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی که با تحریم ها ایجاد شد‬ ‫‹ ‹‪ ۱۲۰‬میلیون یورو نیاز صنعت نسوز‬ ‫درباره تحوالت صنعت نسوز در‬ ‫س��ال جاری علی حسین زاویه‪،‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت نسوز ایران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برای تولید ‪۲۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد در س��ال ج��اری به طور‬ ‫متوس��ط حدود ‪ ۴۲۰‬هزار تن‬ ‫نسوز تولید شده است‪ ،‬به عبارت دیگر برای هر تن فوالد‬ ‫حدود ‪۱۵‬کیلو نسوز تولید می شود‪ .‬زاویه در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که امس��ال چه میزان واردات و صادرات نسوز‬ ‫انجام شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬واردات برخی نسوزهایی انجام‬ ‫ش��ده که این محصوالت در داخل تولید نمی ش��وند که‬ ‫امیدواریم س��ال اینده در زمینه نسوزهای خاص هم به‬ ‫خودکفای��ی رس��یده و در این زمینه نی��ز بی نیاز و قادر‬ ‫ش��ویم که قطعات ویژه نس��وز را در داخل تولید کنیم‪.‬‬ ‫برای نمونه واردات دریچه کشویی (دریچه های کشویی‬ ‫پاتیل ه��ای ف��والد) قط��ع ش��ده اس��ت و به وس��یله‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی می توان این نیاز را برطرف کند‪.‬‬ ‫البته قطع��ات محدودی همچنان وارد می ش��وند که تا‬ ‫میانه سال اینده واردات انها قطع خواهد شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درس��ال جاری صادراتی نیز انجام نشده است‪ .‬زاویه در‬ ‫ادامه با اشاره به مشکالتی که امسال صنعت نسوز با ان‬ ‫دس��ت به گریبان ب��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫مش��کالت ما در س��ال جاری‪ ،‬نحوه نظام اداری کشور و‬ ‫قوانینی بود که از س��وی دولت ابالغ و اعالم می شد‪ .‬این‬ ‫قوانین موجب س��ردرگمی تولیدکننده ش��ده است‪ ،‬به‬ ‫گون��ه ای که قادر نیس��تیم ب��ه اندازه کافی م��واد اولیه‬ ‫موردنی��از ای��ن صنع��ت را وارد کنیم که اگ��ر این روند‬ ‫ادامه دار باش��د‪ ،‬این صنعت با مش��کل تامین مواد اولیه‬ ‫روبه رو خواه��د بود‪ .‬دبیر انجمن صنعت نس��وز ایران با‬ ‫اشاره به نیاز صنعت نسوز به نقدینگی عنوان کرد‪ :‬اگر به‬ ‫صنعت نس��وز حدود ‪ ۱۲۰‬میلی��ون یورو اختصاص داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬این صنعت به ط��ور کامل قادر خواه��د بود نیاز‬ ‫صنای��ع م��ادری چون ف��والد‪ ،‬س��یمان‪ ،‬نف��ت و گاز و‬ ‫پتروشیمی را پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫زاویه ادامه داد‪ :‬اگر نسوز تولید نشود محصوالت حیاتی‬ ‫مانند فوالد و س��یمان تولید نخواهند شد از این رو این‬ ‫صنع��ت برای صنایع مادر کش��ور دارای اهمیت اس��ت‪.‬‬ ‫زاویه ادام��ه داد‪ :‬ارزش افزوده صنعت نس��وز حدود ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪۱۶‬درصد اس��ت اما اگر صنعت نس��وز نباشد‪ ،‬صنایع‬ ‫مادری چون فوالد در کش��ور با مشکل روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت در تامین مواد اولیه با مش��کل روبه رو بوده‬ ‫درحالی ک��ه اگ��ر ارزی ب��ه این صنعت اختص��اص داده‬ ‫نش��ود‪ ،‬قادر به تولی��د نخواهد بود اما اگ��ر ارز موردنیاز‬ ‫اختصاص یابد هم فضای کس��ب وکار رونق پیدا می کند‬ ‫و هم ارزش افزوده ایجاد می شود‪ .‬وی با اشاره به افزایش‬ ‫قیمت ها در س��ال ‪ ۹۷‬عنوان کرد‪ :‬محصوالت نس��وز با‬ ‫افزایش نرخ چندانی روبه رو نبوده است‪ .‬در صنعت نسوز‬ ‫س��عی کرده ایم مصرف انرژی را به شدت کاهش دهیم‬ ‫که تولید نسوز در بازار قابل رقابت باشد‪ ،‬البته مواد اولیه‬ ‫تا حدی افزایش یافته و به ش��کل نامحسوس اثر خود را‬ ‫بر صنعت نسوز گذاشته است اما به طور کلی قیمت های‬ ‫نس��وز ایرانی با خارجی ها قابل رقابت است‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫صنعت نس��وز ایران با اش��اره ب��ه اتفاق های امس��ال و‬ ‫تحوالتی که بازار ب��ا ان روبه رو بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین اتفاق های رخ داده در س��ال جاری سردرگمی‬ ‫مسئوالن در صدور بخشنامه ها و شیوه نامه های مختلف‬ ‫بود که به شدت سبب س��ردرگمی تولیدکنندگان شد‪.‬‬ ‫تناس��ب رفتاری می��ان بان��ک مرک��زی و تولیدکننده‬ ‫ب��ا وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در زمین��ه قوانین‬ ‫وجود ندارد که این موضوع س��بب ش��ده تولیدکننده با‬ ‫سردرگمی روبه رو شود‪.‬‬ ‫برای نمونه در برخی زمینه ها شاهد واردات غیرضروری‬ ‫برخی کاالها هس��تیم اما برای واردات کاالهای ضروری‬ ‫مانع تراش��ی می کنند‪ .‬زاویه در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫موضوع دیگر ان اس��ت که به واردات مواد اولیه صنعت‬ ‫نس��وز ارزی اختصاص داده نمی ش��ود‪ ،‬درحالی که ما از‬ ‫دولت درخواس��ت داریم اجازه دهن��د بدون انتقال ارز و‬ ‫با ارز ازاد‪ ،‬تولیدکنن��دگان مواد اولیه خود را وارد کنند‬ ‫اما قوانین در این زمینه انقدر دس��ت انداز ایجاد می کند‬ ‫ک��ه دیگر ما قادر نباش��یم از ارز خودمان هم اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که س��ال اینده را‬ ‫برای صنعت نس��وز چگونه ارزیابی می کنید‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫س��ال اینده اگر صنعت نس��وز نتواند در زنجیره تامین‬ ‫صنعت فوالد قرار بگیرد و از ارز حاصل از صادرات فوالد‬ ‫استفاده کند‪ ،‬تولید ان دچار مشکل می شود و به دنبال‬ ‫ان صنعت فوالد نیز دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن درب��اره تح��والت‬ ‫صنعت نس��وز در س��ال جاری‬ ‫حس��ام ادیب‪ ،‬فعال حوزه نسوز‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تحریم ه��ای جدید امریکا‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬و خروج بسیاری از‬ ‫ش��رکت های خارجی از صنعت‬ ‫فوالد و نس��وز کش��ور و ب��ه دنبال ان جایگزین ش��دن‬ ‫ش��رکت های داخلی‪ ،‬از مهم ترین تحوالت برای صنعت‬ ‫نسوز به ش��مار می رود که این موضوع می تواند به نوعی‬ ‫مثبت تلقی ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به مشکالتی که امسال‬ ‫برای صنعت نس��وز پیش امد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬تامین مواد‬ ‫اولیه تولید نسوز از خارج‪ ،‬از مهم ترین اتفاق های صنعت‬ ‫نس��وز در سال ‪ ۹۷‬بود چراکه با توجه به قوانینی که در‬ ‫سال جاری وضع شد‪ ،‬واردات مواد اولیه با مشکل روبه رو‬ ‫ش��د‪ .‬این فعال حوزه نس��وز در پاسخ به این پرسش که‬ ‫امس��ال نرخ محصوالت ش��ما تا چه اندازه افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ محصوالت نسوز با توجه به افزایش نرخ‬ ‫دالر تا ‪ ۳‬برابر افزایش یافت‪ .‬نرخ افزودنی های نس��وز که‬ ‫به طور عمده اروپایی هس��تند‪ ،‬ب��ه دلیل تحریم و تولید‬ ‫نشدن انها در کشور بیشتر افزایش پیدا کرده و مشکالت‬ ‫تامین انها هم گریبان صنعت نسوز را گرفته است‪ .‬ادیب‬ ‫ادامه داد‪ :‬البته در زمینه فرایند واردات مواد اولیه چند‬ ‫ماه دچار س��ردرگمی ش��ده بودیم که درحال حاضر این‬ ‫وضعیت بهتر ش��ده و مراکز اس��تانی مس��ئولیت تایید‬ ‫ثبت سفارش ها را برعهده گرفته اند اما متاسفانه اختصاص‬ ‫نیافتن ارز و همکاری نکردن بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫خارجی در زمینه فروش به ایران و مشکالت انتقال پول‬ ‫همچن��ان پابرجاس��ت‪ .‬وی همچنین در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که چشم انداز سال اینده صنعت نسوز را چگونه‬ ‫می بینید‪ ،‬گفت‪ :‬از انجاکه بیشترین مصرف نسور کشور‬ ‫در زمین��ه فوالد اس��ت از این رو چنانچ��ه صنعت فوالد‬ ‫به خاط��ر رکود داخل��ی و کاهش صادرات ف��والد دچار‬ ‫مش��کالت جدی نش��ود‪ ،‬ب��ا توجه به کم ش��دن رقابت‬ ‫خارجی ها‪ ،‬صنعت نس��وز می تواند رش��د خوبی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬البته به ش��رط امکان تامین م��واد اولیه در این‬ ‫صنعت این اتفاق روی می دهد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسام ادیب‪:‬‬ ‫با توجه به کم‬ ‫شدن رقابت‬ ‫خارجی ها‪،‬‬ ‫صنعت نسوز‬ ‫می تواند‬ ‫رشد خوبی‬ ‫داشته باشد‬ ‫بیش از ‪۹۵‬درصد نس��وزها در داخل تولید‬ ‫می ش��وند و دان��ش فن��ی ان نی��ز در اختیار‬ ‫واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫در موارد معدودی می توان ادعا کرد که این‬ ‫صنعت قادر ش��ده خ��ود را از واردات بی نیاز‬ ‫کند‪ ،‬البته این موضوعی است که تا چند سال‬ ‫گذش��ته مورد اعتراض تولیدکنندگان داخلی‬ ‫نسوز قرار داشت که با وجود تولید داخلی چرا‬ ‫باید واردات انجام ش��ود چراکه در س��ال های‬ ‫گذش��ته شاهد این موضوع بودیم که با وجود‬ ‫تولید مازاد نس��وز در کشور مصرف کنندگان‬ ‫داخلی تمای��ل به واردات داش��تند و همواره‬ ‫نی��ز تولیدات خارج��ی را بر داخل��ی ترجیح‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫البته این درحالی است که تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی معتقدند کیفی��ت محصوالت انها در‬ ‫رقابت ب��ا محصوالت خارج��ی و هم ردیف با‬ ‫محصوالت انها قرار دارد‪ ،‬هم اکنون تحریم ها‬ ‫و من��ع وارداتی در زمینه نس��ور‪ ،‬فرصت های‬ ‫مناس��بی را برای واحده��ای تولیدکننده این‬ ‫صنعت فراهم کرده اس��ت‪ ،‬به گونه ای که این‬ ‫تولیدکنن��دگان در حال پی��ش رفتن به این‬ ‫سمت وس��و هس��تند که همان ‪۵‬درصد تولید‬ ‫نسوز خاص را نیز در داخل تولید کرده و این‬ ‫صنعت را به یک صنعت ‪۱۰۰‬درصد بومی شده‬ ‫تبدیل کنند‪.‬البت��ه تولیدکنندگان در صنعت‬ ‫دیرگداز معتقدند حلقه گمشده ای در صنعت‬ ‫نس��وز وجود دارد که اگر ای��ن حلقه تکمیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬این صنعت به معنای واقعی بی نیاز از‬ ‫خارج خواهد بود‪.‬‬ ‫این حلقه گمشده همان حلقه واسطه میان‬ ‫معدن و واحد تولیدی نس��وز است تا فراوری‬ ‫اولیه نسوز نیز در داخل انجام شود و به شکل‬ ‫بومی سازی شده مسیر خود را به پیش ببرد‪.‬‬ ‫عراق شریک نخست تجاری ایران در صادرات غیرنفتی می شود‬ ‫رئی��س کل گم��رک ای��ران از افزای��ش صادرات‬ ‫غیرنفت��ی ب��ه می��زان ‪ ۴۰‬میلی��ارد دالر در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫امس��ال خبر داد و اعالم کرد‪ :‬ترانزیت محموله های‬ ‫ایران��ی به س��وریه و ترکیه از خاک ع��راق به زودی‬ ‫اجرایی می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی میراشرفی‬ ‫در جم��ع هی��ات بلندپایه گمرک اقلیم کردس��تان‬ ‫عراق‪ ،‬مدیران گمرکات مرزی و معاونان اس��تانداری‬ ‫کردس��تان و کرمانش��اه اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس انچه‬ ‫س��ازمان جهان��ی گمرک اعالم کرده اس��ت هریک‬ ‫روز توق��ف کاال یک درصد هزین��ه کاال را باال می برد‬ ‫بنابراین باید با توسعه همکاری های مشترک معطلی‬ ‫در مرزهای گمرکی را به حداقل برسانیم‪ .‬وی ایجاد‬ ‫هماهنگی میان گمرکات دوطرف و پس از ان میان‬ ‫سازمان های داخلی را در امر تجارت از استانداردهای‬ ‫توصیه ش��ده سازمان جهانی عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫دوطرف مرز س��ازمان های ذی مدخل در امر تجارت‬ ‫خارج��ی هنوز مورد مدیری��ت هماهنگ مرزی قرار‬ ‫نگرفته ان��د و باید دروازه مش��ترک م��رزی میان دو‬ ‫ط��رف ایجاد ش��ود‪ .‬البته برخ��ی رویه های گمرکی‬ ‫ازجمل��ه کارنه تی��ر‪ ،‬کارنه دوپاس��اژ ی��ا تریپتیک‬ ‫(‪ )TRIPTYQUE‬نی��ز در ع��راق ش��کل نگرفته‬ ‫است‪ .‬رئیس کل گمرک ایران به حجم تجاری میان‬ ‫ایران و عراق اش��اره کرد و گفت‪ :‬رقم صادرات ایران‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه امسال به ‪ ۴۰‬میلیارد دالر رسید و عراق و‬ ‫به ویژه اقلیم کردستان بزرگ ترین شریک تجاری ما‬ ‫است که پیش بینی می شود‪ ،‬رقم صادرات ما به عراق‬ ‫تا پایان سال به ‪ ۱۰‬میلیارد دالر برسد‪ .‬عراق در حوزه‬ ‫صادرات انواع کاال فقط با اختالف ‪۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫پ��س از چی��ن در رتبه دوم قرار گرفته و ‪ ۸‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر از صادرات کش��ورمان را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت و این امار حکایت از ان دارد‬ ‫که این کش��ور به زودی شریک نخست تجاری ایران‬ ‫در بخش صادرات غیرنفتی خواهد بود‪.‬‬ ‫رئی��س کل گم��رک ای��ران در ادامه ب��ه افزایش‬ ‫‪۱۰‬درص��دی ترانزیت انواع کاال به عراق اش��اره کرد‬ ‫و در زمینه توس��عه تجارت با ارائه چندین پیشنهاد‪،‬‬ ‫خواس��تار رفع موانع گمرکی میان دو کش��ور ش��د‪.‬‬ ‫میراشرفی ایجاد دروازه مشترک مرزی را در اولویت‬ ‫ق��رار داد و گفت‪ :‬دروازه مش��ترک مرزی در جهان‬ ‫تجربه بسیار مفیدی است و ما باید با حل مشکالت‬ ‫هرچ��ه زودتر به اس��تانداردهای گمرکی موجود در‬ ‫جهان برس��یم‪ .‬در این نشست‪ ،‬رئیس گمرک اقلیم‬ ‫کردس��تان عراق نیز از توافق با دولت مرکزی عراق‬ ‫برای اعمال قوانین یکسان گمرکی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فعاالن صنعت نسوز‪ :‬حتی اجازه واردات با ارز ازاد را نداریم‬ ‫دیرگدازهایی‬ ‫با خلوص‬ ‫‪100‬درصد‬ ‫ایرانی‬ ‫از ‪۱۰‬روز پیش این قوانین یکس��ان اعمال می شوند‪.‬‬ ‫س��امان عبدالرحمن عزی��ز افزود‪ :‬بخش��نامه اخیر‬ ‫درب��اره یکپارچگی قوانین گم��رکات عراق کمی با‬ ‫شتاب زدگی ابالغ و اجرایی شد و ما به زودی نواقص‬ ‫ان را برط��رف خواهی��م کرد‪ .‬وی درب��اره ترانزیت‬ ‫محموله های ایرانی به س��وریه و ترکیه و دریافت ‪۲‬‬ ‫نوع عوارض از تاجران ایرانی را نبود هماهنگی میان‬ ‫دولت مرکزی عراق عنوان و تاکید کرد‪ :‬این مش��کل‬ ‫حل ش��ده و به زودی اجرایی می شود‪ .‬رئیس گمرک‬ ‫اقلیم کردس��تان عراق افزود‪ :‬ما با وزیر اقتصاد اقلیم‬ ‫کردس��تان در حال رایزنی هس��تیم که با مسئولیت‬ ‫خودم��ان تس��هیالتی را ایجاد کنی��م‪ .‬عبدالرحمن‬ ‫عزیز ادامه داد‪ :‬درحال حاضر در ‪ ۳‬مرز مش��ترک ما‬ ‫نمایندگانی مستقر هس��تند و کارشان را برای ارائه‬ ‫تس��هیالت به بازرگان��ان اغاز کرده ان��د‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫نخس��تین قدم ما در اقلیم کردستان یکپارچه سازی‬ ‫رویه ها و در گام بعدی استقرار ایکس ری در مرزهای‬ ‫گمرکی و اسکن تمامی کاالها به ویژه کاالهای نفتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بازار عراق و سوریه می تواند بخش‬ ‫قابل توجه��ی از صادرات صنای��ع معدنی را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫از نمایشگاه های جواهر اسیا گزارش می دهد‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری ‪ ۳‬نمایشگاه‬ ‫بهاره در تهران‬ ‫استاندار تهران از برگزاری ‪ ۳‬نمایشگاه بهاره‬ ‫در ته��ران خبر داد و گفت‪ :‬با نظر فرمانداران‬ ‫نمایشگاه های بهاره در سطح شهرستان های‬ ‫استان تهران نیز برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬انوشیروان محسنی بندپی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امس��ال در ‪ ۳‬منطق��ه تهران ‪۳‬‬ ‫نمایش��گاه بهاره برگزار خواهد شد البته اگر‬ ‫تقاضا زیاد باش��د این احتمال وجود دارد که‬ ‫دو نمایشگاه بهاره دیگر در تهران ایجاد شود‬ ‫و به این ترتیب تعداد نمایشگاه های بهاره به ‪۵‬‬ ‫نمایشگاه برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایش��گاه های به��اره از ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 20‬اس��فند س��ال جاری برگزار خواهند شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ها در سال های گذشته برگزار‬ ‫می ش��ده و رضایتمندی مردم را نیز به همراه‬ ‫داشته است‪ .‬در حقیقت تقاضا و مطالبه مردم‬ ‫اس��ت؛ بنابراین ما هم کمک خواهیم کرد که‬ ‫با هم��کاری اتحادیه ها و صن��وف این کار به‬ ‫بهترین شکل ممکن انجام شود‪.‬‬ ‫محسنی بندپی ادامه داد‪ :‬در شهرستان های‬ ‫اس��تان تهران نیز با نظر فرمان��داران امکان‬ ‫برگزاری این نمایشگاه ها وجود دارد‪ .‬استاندار‬ ‫ته��ران درباره محل برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫تهران گفت‪ :‬نمایش��گاه های به��اره تهران در‬ ‫نقاط��ع مصالی امام(ره)‪ ،‬خاوران و بوس��تان‬ ‫والیت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬براس��اس رصد نی��از بازار‬ ‫نمایش��گاه های جانمایی ش��ده در حکیمیه و‬ ‫پ��ارک ارم در انتظار اعالم نی��از اتاق اصناف‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حقیقت مج��وز برگزاری ‪ 5‬نمایش��گاه‬ ‫در ش��هر تهران و یک نمایشگاه در هریک از‬ ‫شهرستان های استان تهران صادرشده است‪.‬‬ ‫بنابراین ‪ 3‬نمایش��گاه در ایام شب عید برگزار‬ ‫می ش��ود و در صورت نیاز بازار ‪ ۲‬نمایش��گاه‬ ‫دیگر نیز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪۷‬میلیارد ریال یارانه در‬ ‫شانزدهمین نمایشگاه‬ ‫کتاب هرمزگان‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان‬ ‫گف��ت‪ ۷ :‬میلی��ارد ری��ال یاران��ه خری��د در‬ ‫شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر‪ ،‬رض��ا‬ ‫کمالی زرکانی در نشست خبری شانزدهمین‬ ‫نمایشگاه سرتاس��ری کتاب هرمزگان ضمن‬ ‫تاکید ب��ر نقش رس��انه ها در محقق ش��دن‬ ‫مطالبه مردم گفت‪ :‬ب��ا توجه به لغو برگزاری‬ ‫نمایش��گاه امسال‪ ،‬رسانه ها و مطبوعات نقش‬ ‫خ��ود را برای رس��اندن ص��دای مطالبه گری‬ ‫مردم به مس��ئوالن به خوبی ایف��ا کردند و با‬ ‫حمایت های اس��تاندار و وزارتخانه هم اکنون‬ ‫ش��اهد برگزاری این رویداد بزرگ در استان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی به دالیل برگزاری این نمایش��گاه اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬نمایش��گاه هرم��زگان ازلحاظ‬ ‫فروش و میزان اس��تقبال مردم و ناشران در‬ ‫کشور جایگاه شاخصی دارد و جزو استان های‬ ‫تراز نخس��ت اس��ت که نش��انگر توجه مردم‬ ‫هرمزگان به مطالعه و کتاب است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان‬ ‫ضمن اعالم زمان برگزاری نمایش��گاه کتاب‬ ‫عن��وان کرد‪ ۸ :‬تا ‪ ۱۳‬اس��فند ش��انزدهمین‬ ‫نمایشگاه کتاب که ‪۳۸۶‬مین نمایشگاه کتاب‬ ‫کشور است در محل دائمی نمایشگاه ها واقع‬ ‫در س��ه راه جهان بار بندرعباس با ‪ ۳۳۲‬غرفه‬ ‫و حض��ور ‪ ۴۰۰‬ناش��ر و نمایندگی فروش ‪ ،‬با‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۹۷۶‬عنوان کتاب برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کمالی زرکانی به کیفیت نمایش��گاه اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬امس��ال سعی شده به جنبه های‬ ‫کیفی نمایش��گاه توجه بیش��تری ش��ود و بر‬ ‫همین اس��اس امس��ال ‪ 7‬میلیارد ریال یارانه‬ ‫خرید کتاب در نظر گرفته ش��ده که نسبت با‬ ‫سال گذشته ‪ ۸‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫کمالی اضافه کرد‪ :‬برای حمایت از ناش��ران‬ ‫هرم��زگان تمهیدات الزم برای حضور انها در‬ ‫نمایشگاه فراهم شده که ‪ 5‬نشر اندیشه استاد‪،‬‬ ‫جی بل‪ ،‬پاپیروس‪ ،‬سومی تا و زبانکده پردیس‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان‬ ‫به بن ه��ای تخفیفی نمایش��گاه اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تا س��قف ‪ ۷‬میلیارد ری��ال یارانه بن‬ ‫خری��د کتاب با تخفی��ف ‪ ۳۰‬درصد به مردم‬ ‫عرضه می ش��ود که ‪ ۲۰‬درص��د ان از طریق‬ ‫بن خرید خواهد بود و ‪ ۱۰‬درصد هم ازسوی‬ ‫ناشران عرضه می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تجارتی از جنس «طال»‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در میان فهرس��ت بلندب��االی رویداده��ای پرطرفدار‪،‬‬ ‫نمایش��گاه های طال و جواهر جایگاه ویژه ای دارند‪ .‬به طور‬ ‫معمول‪ ،‬ظرافت و زیبایی جواهرات و س��نگ های قیمتی‬ ‫حاضر در این رویدادها چش��م هر بینن��ده ای را به خود‬ ‫خیره می کند‪ .‬نکته جالب درباره رویدادهای طال و جواهر‬ ‫ان اس��ت که عالوه بر فعاالن ب��ازار طال و جواهر‪ ،‬به طور‬ ‫معم��ول‪ ،‬خانم ها در ردیف نخس��ت بازدیدکنندگان قرار‬ ‫دارند‪ .‬ما در این گزارش‪ ۷ ،‬رویداد مهم طال و جواهر اسیا‬ ‫را به شما معرفی می کنیم‪ .‬این رویدادها به طور ساالنه یا‬ ‫دوساالنه برپا می شوند و در هر دوره هزاران مخاطب را به‬ ‫سوی خود جلب می کنند‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹درخشش ابوظبی و شارجه‬ ‫سنگاپور‬ ‫درسراسر جهان‬ ‫به عنوان مرکز‬ ‫مهم جواهرات‬ ‫ظریف و زیبا به‬ ‫رسمیت شناخته‬ ‫شده است‬ ‫نمایشگاه جواهرات ابوظبی که با نام اختصاری(‪)JWS‬‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬هر س��ال در نیمه های پاییز برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این روی��داد عرب��ی فرصتی اس��تثنایی برای‬ ‫عالقه من��دان جواهرات نفیس اس��ت و اخرین مدل های‬ ‫جواهرات و ساعت را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫نمایشگاه جواهرات ابوظبی ویژگی های منحصربه فردی‬ ‫دارد که ازجمله انها ارائه جدیدترین طرح های جواهرات‬ ‫در بی��ش از ‪ ۱۵۰‬غرف ه و انجام قرعه کش��ی با جوایزی به‬ ‫ارزش بیش از ی هزار درهم است‪.‬‬ ‫امارات متحده عربی عالوه بر رویداد جواهرات ابوظبی‪،‬‬ ‫هر دو سال یکبار نیز در شهر شارجه میزبان عالقه مندان‬ ‫دنیای جواهرات می ش��ود‪ .‬نمایش��گاه ساعت و جواهرات‬ ‫ش��ارجه یکی از برترین و مهم ترین نمایشگاه های ساعت‬ ‫و جواهرات در منطقه اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه با همکاری‬ ‫اتاق بازرگانی شارجه برگزار می شود و یکی از ویژگی های‬ ‫جال��ب ان‪ ،‬اختص��اص زمانی خاص ب��رای بازدید بانوان‬ ‫است‪ .‬بحرین‪ ،‬چین‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬هند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬اردن‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬مالزی‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬عربس��تان س��عودی‪،‬‬ ‫س��نگاپور‪ ،‬تایلند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات متح��ده عربی‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫انگلیس و یمن برخی از کشورهای شرکت کننده هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹طال و جواهر کواالالمپور‬ ‫کواالالمپ��ور در جنوب ش��رق اس��یا ه��ر س��ال در‬ ‫فصل پایی��ز میزبان نمایش��گاه پاییزه ط�لا و جواهرات‬ ‫کواالالمپور(‪ )MIJ‬می ش��ود‪ .‬از این رویداد به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین و حیاتی ترین قطب های تجارت جواهرات در‬ ‫منطقه جنوب شرق اسیا یاد می شود‪ .‬به اعتقاد بسیاری‬ ‫از کارشناسان این نمایشگاه فرصتی برای نمایش بهترین‬ ‫مجموع��ه جواه��رات منطقه ش��امل الم��اس‪ ،‬مروارید‪،‬‬ ‫یش��م‪ ،‬س��نگ های گرانبها‪ ،‬فلزات گرانبها و س��نگ های‬ ‫قیمت��ی برای همه ایجاد کرده اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫هم دس��ت اندرکاران صنعت جواهر از سراس��ر جهان در‬ ‫نمایشگاه جواهرات کواالالمپور گرد هم می ایند تا از این‬ ‫فرصت برای نفوذ به بازار مالزی بهره ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹رویداد تابستانی سنگاپور‬ ‫عالوه بر کواالالمپور‪ ،‬شهر سنگاپور در کشور سنگاپور‬ ‫نیز با رویداد تابستانی جواهرات ‪ SIJE‬هر سال حرف های‬ ‫زیادی برای گفتن دارد‪ .‬به طوری که از ان به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین نمایش��گاه های اس��یا در حوزه جواهرات نام‬ ‫می برند‪ .‬به عالوه سنگاپور درسراسر جهان به عنوان مرکز‬ ‫مهم جواهرات ظریف و زیبا به رس��میت ش��ناخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نمایش��گاه جواهرات س��نگاپور مجموعه هایی‬ ‫خیره کنن��ده از مش��هورترین جواهرس��ازها ب��ه چش��م‬ ‫می خورد‪ .‬غرف��ه داران بین المللی صنعت طال و جواهر از‬ ‫نمایشگاه الماس و جواهر هنگ کنگ (‪ )HKIDGPS‬که هر سال در‬ ‫فصل زمستان در شهر هنگ کنگ برگزار می شود‪ ،‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫و گسترده ترین بازارهای جواهرات در جهان است‬ ‫سراس��ر جهان از ایاالت متحده تا اروپا‪ ،‬اسیا‪ ،‬هنگ کنگ‬ ‫و اس��ترالیا به این نمایشگاه می ایند و همین موضوع این‬ ‫روی��داد را به جایگاهی ایده ال برای پیدا کردن ش��ریکان‬ ‫تج��اری و همچنین توس��عه روابط جدید با مش��تریان‬ ‫تبدیل کرده اس��ت‪ .‬بیش از ‪ ٢٠٠‬غرفه دار از بیش از ‪٢٥‬‬ ‫کشور خالقیت خود را در این نمایشگاه ارائه می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین رویداد طالیی اسیا‬ ‫نمایشگاه الماس و جواهر هنگ کنگ (‪)HKIDGPS‬‬ ‫که هر سال در فصل زمستان در شهر هنگ کنگ برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬یکی از بزرگ ترین و گس��ترده ترین بازارهای‬ ‫جواهرات در جهان اس��ت‪ .‬در این نمایشگاه سمینارهای‬ ‫تخصص��ی و انجمن خری��داران برای ارائ��ه روزامدترین‬ ‫اطالعات بازار س��ازماندهی ش��ده اند و طیف گسترده ای‬ ‫از موضوع ه��ا مانند جدیدترین توس��عه ها و فرصت های‬ ‫موج��ود در صنعت جواه��ر در بازارهای در حال ظهور را‬ ‫پوش��ش می دهند‪ .‬در اخرین نمایش��گاه الماس و جواهر‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬دو رویداد مجزا در دوس��الن با حضور ‪١٨٧٥‬‬ ‫غرفه دار برپا شد‪ .‬سال گذشته در مجموع ‪ ١١٠‬خرید‪ ،‬از‬ ‫‪ ٨٥٠٠‬خریدار از ‪ ٧٧‬کشور و منطقه انجام شد‪ .‬همچنین‬ ‫براس��اس امار ارائه شده از سوی مس��ئوالن برپایی این‬ ‫رویداد ‪ ٦٢٤٩‬از بازدیدکنندگان از هنگ کنگ و ‪٢٣١٤٧‬‬ ‫بازدید کنن��ده از خ��ارج از هنگ کنگ به این نمایش��گاه‬ ‫امدند که این نش��ان دهنده بین المللی بودن نمایش��گاه‬ ‫جواه��ر و مروارید هنگ کنگ اس��ت‪ .‬همچنین ‪۳‬کش��ور‬ ‫خارج��ی چین هن��د و تایلند از پ��ر بازدید ترین غرفه ها‬ ‫در نمایش��گاه بودند‪ .‬عالوه بر این ‪ ۳‬کشور‪ ،‬جواهرسازان‬ ‫از ای��االت متح��ده امری��کا‪ ،‬هن��د‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫ترکی��ه و امارات متح��ده عربی نیز به ای��ن رویداد امده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹گردهمایی ‪ ۲‬هزار جواهرساز در استانبول‬ ‫نمایش��گاه طال و جواهر و س��اعت استانبول که ساالنه‬ ‫دو بار‪ ،‬برگزار می ش��ود‪ ،‬ب��ا ارائه فرصت ه��ای تجاری و‬ ‫ی منحصربه فرد به حرفه ای ه��ای این صنعت‪ ،‬از‬ ‫ش��بکه ا ‬ ‫اروپای ش��رقی تا اسیای نزدیک‪ ،‬روسیه تا شمال افریقا‪،‬‬ ‫از کش��ورهای مش��ترک المنافع تا خاورمیان��ه‪ ،‬به عنوان‬ ‫نمایش��گاه پیشرو در بخش صنعت طال و جواهر شناخته‬ ‫می شود‪ .‬این نمایشگاه‪ ،‬با‪ ۳۰‬سال سابقه‪ ،‬نقش بزرگی را‬ ‫در ایجاد ارتباطات تجاری جدید و همچنین توسعه بازار‬ ‫محصوالت جدید شرکت ها ایفا می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه می توان ب��ا اخری��ن نواوری ها در‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬م��واد‪ ،‬محص��والت و مجموعه ه��ای طال‪،‬‬ ‫الماس‪ ،‬نقره‪ ،‬س��نگ های قیمتی‪ ،‬مروارید‪ ،‬س��اعت های‬ ‫گران قیمت و‪ ...‬اشنا شد‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪۱۲۰۰‬تولیدکنن��ده محل��ی و برون م��رزی‪،‬‬ ‫ش و خرده فروش‪ ،‬از ‪۲۵‬‬ ‫ط��راح طال و جواهر‪ ،‬عمده ف��رو ‬ ‫کش��ور جهان‪ ،‬ازجمله‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ایتالیا و ‪،...‬‬ ‫هرساله در این نمایشگاه گرد هم می ایند و مجموعه های‬ ‫بی نظیر خود را به نمایش می گذارند‪ .‬از میان کشورهای‬ ‫بازدیدکننده نیز‪ ،‬بیشترین سهم متعلق به ترکیه‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬یونان و عراق است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان ترکیه ای در چند س��ال گذشته به جای‬ ‫تولی��د انب��وه‪ ،‬دوباره ب��ه طراحی جواه��رات فاخر روی‬ ‫اورده ان��د و موفقیت خود را مدیون ‪ ۵‬هزار س��ال میراث‬ ‫تاریخی و فرهنگی اناتولی هستند‪.‬‬ ‫ترکیه با قرار گرفتن در بین ‪ ۵‬کشور برتر صنعت طال و‬ ‫جواهر‪ ،‬چه از لحاظ تولید و مصرف و چه از لحاظ واردات‬ ‫و صادرات‪ ،‬ازجمله پیشگامان این صنعت به شمار می رود‬ ‫و س��االنه ‪ ۲‬میلیارد دالر طال و جواهر صادر می کند‪ .‬بنا‬ ‫بر گفته ‪ ،UBM Retaforte‬موسس نمایشگاه‪ ،‬صنعت‬ ‫ط�لا و جواهر این کش��ور‪ ،‬قصد دارد در ‪ ۳‬س��ال اینده‪،‬‬ ‫س��طح صادرات خود را به ‪ ۵‬میلیارد دالر برساند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این کشور با پیش��رفت خیره کننده ای که در ‪۱۰‬‬ ‫س��ال گذشته در این صنعت تجربه کرده‪ ،‬هم اکنون پس‬ ‫از ایتالیا‪ ،‬دومین کش��ور بزرگ صادرکننده طال و جواهر‬ ‫اس��ت و محصوالت خود را به ‪ ۱۴۰‬کش��ور جهان صادر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه طال و جواهر استانبول که از حمایت انجمن‬ ‫کارشناس��ان طال و جواهر ترکیه و انجمن کارشناس��ان‬ ‫جواهرات و کانی ه��ای معدنی گرانبها برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫مهم ترین رویداد صنعت طال و جواهر ترکیه اس��ت‪ .‬ورود‬ ‫به نمایش��گاه تنه��ا برای صاحبان مش��اغلی که عالوه بر‬ ‫مدارک شناس��ایی‪ ،‬کارت تجاری معتبر یا مدرکی مشابه‬ ‫ب��رای اثبات اش��تغال در این حرفه‪ ،‬ارائ��ه می کنند‪ ،‬ازاد‬ ‫اس��ت‪ .‬ورود افراد کمتر از ‪ ۱۵‬س��ال نیز به این نمایشگاه‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر تمامی موارد یادش��ده‪ ،‬مزی��ت دیگری که‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬مانند دیگ��ر رویدادهای مرکز ‪ ،CNR‬از‬ ‫ان برخوردار اس��ت‪ ،‬فاصله بس��یار نزدیک ان با فرودگاه‬ ‫بین المللی اتاتورک (‪ ۲‬دقیقه از نزدیک ترین سالن) بوده‬ ‫که روزانه به تمامی پایتخت های اروپایی پرواز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رویدادی برای هندی ها‬ ‫نمایش��گاه طال و جواهر بین المللی هن��د(‪ )IIJS‬یکی‬ ‫از رویداده��ای طالیی مهم جهان به ش��مار می اید‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه که به طور س��االنه در ش��هر بمبئی و از سوی‬ ‫شورای توسعه صادرات طال و جواهر هند برگزار می شود‪،‬‬ ‫به طور تقریبی ش��امل هزار غرفه از ‪ ۸۷۵‬شهر هند است‪.‬‬ ‫براس��اس اماره��ای منتشرش��ده ش��رکت کنندگان این‬ ‫نمایش��گاه در دوره گذشته از ‪ ۸۵‬کشور گوناگون به هند‬ ‫رفته بودند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه بازدیدکنن��دگان می توانن��د همه‬ ‫موارد مرب��وط به جواهرات‪ ،‬ازجمل��ه الماس های خاص‪،‬‬ ‫س��نگ های رنگی‪ ،‬ماش��ین االت و لوازم برای تولید طال‬ ‫و جواهر را پیدا کنند‪.‬‬ ‫در نشست خبری گشایش پروژه های «شعا» مطرح شد‪:‬‬ ‫مدیر اپراتوری ش��بکه علمی ایران گف��ت‪ :‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫اپراتور شبکه علمی ایران را به جهان متصل کنیم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫مذاکرات ما با ژئانت (شبکه علمی اروپا) به نتایج مثبتی رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشست خبری راه اندازی پروژه های شبکه‬ ‫علمی ایران «شعا» سه ش��نبه ‪۷‬اسفند در هتل سیمرغ برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این ایین‪ ،‬سونیا پوریامین مشاور رسانه ای وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬سادینا ابایی رئیس هیات مدیره اپراتور شبکه‬ ‫ن مقدم فر مدیر اجرایی این شبکه‬ ‫علمی ایران و سیدمحمدحس ‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫س��ونیا پوریامین‪ ،‬مش��اور رس��انه ای وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در معرفی شبکه علمی ایران «شعا» گفت‪ :‬این شبکه با‬ ‫هدف ایجاد عدالت علمی اغاز به کار کرده و تالش می کند اگر‬ ‫کس��ی کاری علمی در جایی از کشور انجام می دهد‪ ،‬بقیه هم‬ ‫از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مجری این طرح یک بانوی کارافرین‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬زن��ان م��ا در دوران تحریم بس��یار خوب عمل‬ ‫می کنند‪ ،‬اما متاسفانه انها را نمی شناسیم‪.‬‬ ‫سادینا ابایی‪ ،‬رئیس هیات مدیره این پروژه علمی در ابتدای‬ ‫س��خنان خود گفت‪ :‬ش��بکه علمی ایران تنها اپراتور حوزه علم‬ ‫کش��ور است‪ .‬در این شبکه علمی تمام مراکز علمی و پژوهشی‬ ‫کش��ور روی بس��تر فیبر نوری به یکدیگر متصل می شوند‪ .‬این‬ ‫اپراتور تنها اپراتوری است که از علم واقعی استفاده می کند‪.‬‬ ‫ابایی در این نشس��ت از موفقیت شبکه علمی ایران خبر داد‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬اتحادی��ه بین المللی مخابرات ‪ ITU‬اعالم کرد‪ :‬از‬ ‫میان ‪ ۹۰‬پروژه مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات از سراسر‬ ‫جهان ک��ه برای دریافت ای��ن جایزه در س��ال ‪۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫شبکه علمی ایران به اروپا متصل می شود‬ ‫رقابت می کنند‪ ،‬ش��بکه علمی ایران تنها ش��رکت ایرانی است‬ ‫ک��ه موفق به کس��ب نامزدی این دوره از جایزه ‪ WSIS‬ش��د‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬ایران جزو ‪ ۶‬پروژه برتر علمی جهان ش��ناخته‬ ‫ش��ده و در فروردین شانس برنده ش��دن جایزه اول تا سوم را‬ ‫دارد‪( SHOA .‬ش��عا‪ :‬ش��بکه علمی ایران)‪ ،‬به عنوان نخستین‬ ‫پ��روژه مش��ارکت دولتی‪-‬خصوصی (‪ )PPP‬بین دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫مراکز پژوهش��ی‪ ،‬مراکز اموزش��ی و درمانی‪ ،‬حوزه های علمیه‬ ‫و کتابخانه ها‪ ،‬یک ش��بکه پژوهش��ی و اموزش ملی اس��ت که‬ ‫خدم��ات تخصصی برای حمای��ت از نیازهای جوامع پژوهش و‬ ‫اموزش به عنوان زیرساخت س��ند باالسری نقشه جامع علمی‬ ‫کشور را ایفا می کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت امسال در جایزه ‪ WSIS‬بیش از ‪ ۱۱۰۰‬پروژه‬ ‫در ‪ ۱۸‬گ��روه درخواس��ت ارزیابی و بی��ش از ‪ ۲‬میلیون نفر در‬ ‫رای گیری ان شرکت کرده اند که در نهایت از بین این پروژه ها‬ ‫‪ ۹۰‬پ��روژه در ‪ ۱۸‬گروه به مرحل��ه دوم راه یافتند‪ .‬از ایران نیز‬ ‫‪ ۶‬پروژه ملی در این ارزیابی شرکت که در نهایت شبکه علمی‬ ‫از می��ان پروژه ه��ا و طرح های مرتبط با ای س��ی تی(‪ )ICT‬با‬ ‫کسب باالترین امتیاز به هشتمین دوره مسابقه های ‪ WSIS‬و‬ ‫کاندیداتوری نهایی ان راه یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به کمک این پروژه فرصت ایجاد ارتباط تنگاتنگ‬ ‫میان مراکز علمی فراهم می ش��ود و زمینه برای سرقت علمی‬ ‫کاهش می یاب��د‪ .‬به این ترتیب همه می توانن��د تولید کننده و‬ ‫مصرف کنن��ده عل��م باش��ند‪ .‬این ش��بکه در جه��ان می تواند‬ ‫ارتباط��ات علم��ی برقرار کند و فرصت را برای همسان س��ازی‬ ‫امکانات فراهم کند‪ .‬امیدواریم بتوانیم اپراتور شبکه علمی ایران‬ ‫را به جهان متصل کنیم‪ .‬درحال حاضر مذاکرات ما با ژئانت اروپا‬ ‫به نتایج مثبتی رس��یده و امیدواریم به زودی شاهد اتصال این‬ ‫شبکه به جهان باشیم‪.‬‬ ‫ابای��ی که خود یکی از نامزدهای اتاق بازرگانی ایران اس��ت‪،‬‬ ‫درباره نامزدی فعاالن حوزه ای سی تی(‪)ICT‬در انتخابات اتاق‬ ‫بازرگانی گفت‪ :‬ما ‪ ۹‬نامزد برای انتخابات داریم و اولویت های ما‬ ‫نیز همان اولویت های مردم ایران است‪.‬‬ ‫سید محمدحسن مقدم فر‪ ،‬مدیر اجرایی شبکه علمی کشور‬ ‫نیز در این مراس��م گفت‪ :‬دغدغه م��ا در این پروژه‪ ،‬معرفی ان‬ ‫اس��ت‪ .‬این شبکه مس��تقل و با اس��تفاده از فیبر نوری و سایر‬ ‫امکان��ات دارندگان پروانه مجاز‪ ،‬مش��ترکان خود را به یکدیگر‬ ‫متصل می کند‪.‬‬ ‫مقدم ف��ر اظهار کرد‪ :‬ماموریت نس��ل س��وم ش��بکه علمی‪،‬‬ ‫خدمت گرایی اس��ت‪ .‬گروه نخس��ت مخاطبان ما دانشگاه های‬ ‫بزرگ کش��ور‪ ،‬گروه دوم دانش��گاه های کوچک و گروه س��وم‬ ‫دانشگاه های وزارت بهداشت‪ ،‬دانشگاه ازاد‪ ،‬علمی و کاربردی و‬ ‫دانشگاه های چندین مرکزی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز در ‪ ۱۸‬اس��تان امکان ارائه خدمات ش��بکه‬ ‫علم��ی وجود دارد‪ .‬در بقیه اس��تان ها هم تجهیزات وجود دارد‬ ‫اما همکاری با مخابرات و راه اندازی تجهیزات از سوی مخابرات‬ ‫ایران کند پیش می رود‪.‬‬ ‫مقدم فر درباره اهداف واقعی ش��بکه علمی کش��ور گفت‪ :‬ما‬ ‫به دنبال ایجاد زیس��ت بوم اقتصاد علم هستیم‪ .‬به این معنا که‬ ‫می خواهیم فرایندی را بسازیم که نشان دهد اصل درامد یک‬ ‫پروژه علمی برای دانشگاه ها است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بر بستر این‬ ‫شبکه محتوای علمی به دست مشتریان می رسد‪.‬‬ ‫مقدم فر همچنین گفت‪ :‬یکی دیگر از کاربردهای این ش��بکه‬ ‫کنترل کپی رایت اس��ت و می تواند یک��ی از دغدغه های مراکز‬ ‫علمی را کاهش دهد‪ .‬این ش��بکه اکوسیستمی ‪ ۷‬میلیون نفره‬ ‫اس��ت‪ .‬م��ا در ‪ 3‬فرایند کارم��ان را پیش می بری��م‪ .‬در فرایند‬ ‫نخس��ت شبکه را به گونه ای می س��ازیم که ارتباط برقرار شود‪.‬‬ ‫در مرحله دوم فرصت ارتباط فراهم می شود و میزان دسترسی‬ ‫هر مشترک به شبکه علمی کشور تعیین می شود‪ .‬در فاز سوم‬ ‫نیز اتصال بین المللی به شبکه های جهانی مانند ژئانت (شبکه‬ ‫علمی اروپا) اس��ت ‪ .‬وی در پایان س��خنان خ��ود گفت‪ :‬وظیفه‬ ‫نهایی ما پس از ایجاد و گس��ترش زیس��ت بوم اقتصاد علم در‬ ‫کش��ور‪ ،‬تولید پایدار علمی کش��ور و تبدیل دانشگاه ها و مراکز‬ ‫پژوهشی از نگاه سنتی هزینه ای به درامدزایی است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کمبود منابع مالی‪ ،‬سرعت رفع نقاط حادثه خیز را گرفت‬ ‫روزهای سخت راه های روستایی در قلب کویر‬ ‫گردش��گرپذیر بودن از مهم ترین ویژگی های استان یزد‬ ‫و شهرس��تان های گوناگون ان اس��ت اما این موضوع‪ ،‬در‬ ‫برخی موارد به ضرر ساکنان این استان به ویژه در روستاها‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬افزایش تردد در راه های کم عرض و نامناسب‬ ‫روس��تایی ش��هرهای گوناگون این اس��تان در تعطیالت‪،‬‬ ‫موجب ش��ده این راه ه��ا هر روز بی کیفیت ت��ر و بر تعداد‬ ‫س��انحه های رانندگی در این مس��یرها افزوده شود‪ .‬تردد‬ ‫زیاد ماشین االت حمل مواد معدنی در راه های مواصالتی‬ ‫روستاهای استان یزد را نیز باید به فهرست مشکالت این‬ ‫راه ها اضافه کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫اس��تان یزد ب��ا دارا ب��ودن ‪۱۳۶۴‬‬ ‫روس��تا‪ ،‬درمجموع ح��دود ‪ ۲۲۵۰‬کیلومتر راه روس��تایی‬ ‫دارد‪ .‬براس��اس انچه ساکنان روس��تاها و مسئوالن محلی‬ ‫می گویند‪ ،‬بی کیفیت��ی و وجود نقاط حادثه خیز‪ ،‬برخی از‬ ‫مهم ترین مشکالت تعدادی از راه های روستایی این استان‬ ‫پهناور است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت راه های روستایی مهریز‬ ‫مهریز با ‪ ۵۰‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬از جمله شهرس��تان های‬ ‫یزد اس��ت ک��ه جمعیت روس��تایی باالی��ی دارد و حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد س��اکنان ان در ‪ ۵‬دهس��تان میانکوه‪ ،‬بهادران‪،‬‬ ‫خورمیزات‪ ،‬تنگ چنار و ارنان زندگی می کنند‪.‬‬ ‫تنگ چنار‪ ،‬س��رو‪ ،‬خورمیزات‪ ،‬منش��اد‪ ،‬گل افشان‪ ،‬دره‪،‬‬ ‫گهور‪ ،‬هن��زا‪ ،‬بنادک س��ادات‪ ،‬ثانی اب��اد و ابراهیم اباد‪ ،‬از‬ ‫روس��تاهای بخش مرک��زی مهریز به ش��مار می روند که‬ ‫به دلی��ل اب و هوای خوب‪ ،‬به ط��ور معمول پذیرای تعداد‬ ‫زیادی از مس��افران هس��تند‪ .‬رفت وامد زیاد مس��افران از‬ ‫یک س��و و عرض کم و کیفیت پایین جاده های روستایی‬ ‫موجود در این مناطق از سوی دیگر‪ ،‬موجب شده حوادث‬ ‫رانندگی در این مسیرها افزایش یابد‪.‬‬ ‫محمدرضا صباغیان بافق��ی‪ ،‬نماینده مهریز در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با اش��اره به حادثه خیز ب��ودن راه های‬ ‫روس��تایی این شهرس��تان به‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل تردد‬ ‫زیاد مس��افران در راه های روس��تایی منطقه‪ ،‬در سال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬طرح تعریض مسیر اصلی مهریز به میانکوه از ‪۶‬‬ ‫به ‪ ۹‬متر اجرا ش��د اما همچنان مشکالت و تصادف ها در‬ ‫این منطقه ادامه دارد و مردم خواستار دوطرفه شدن این‬ ‫هزینه ای که از معادن سنگ گرفته می شود در مقایسه با خسارتی‬ ‫که به راه ها می زنند بسیار پایین است‬ ‫مسیر هستند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به مش��کالت راه ه��ای کنج کوه‬ ‫گفت‪ :‬در طول این مسیر نیز نقاط حادثه خیز زیادی وجود‬ ‫دارد و ع��رض جاده در ورودی منش��اد و بنادک س��ادات‬ ‫نس��بت به مناطق دیگر بسیار کم اس��ت و تاکنون شاهد‬ ‫تعداد زیادی تصادف در این مسیر بوده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس معتقد اس��ت برای حل مش��کل‬ ‫راه های روس��تایی مهریز‪ ،‬باید برای تبدیل بخش��ی از این‬ ‫راه ه��ا به راه ه��ای فرعی و اصلی اقدام ش��ود‪ .‬به گفته وی‬ ‫کمب��ود مناب��ع مال��ی از مهم ترین دالیل پیش��رفت کند‬ ‫بهسازی راه های منطقه و حل نشدن مشکالت ایمنی انها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫صباغیان بافقی با بیان اینکه بخشی از مهم ترین راه های‬ ‫روس��تایی مهریز از جمله مس��یر منتهی به منشاد‪ ،‬دره‪،‬‬ ‫گل افشان و گهور در سال های گذشته تعریض شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای س��اماندهی جاده های روستایی و تعریض‪ ،‬بهسازی‪،‬‬ ‫س��اخت ابنیه فنی و نصب عالئم بیش از ‪ ۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار نیاز اس��ت‪ .‬او با تاکید بر عرض کم و پرتردد بودن‬ ‫مس��یر مهریز به حدود ‪ ۴۰‬روس��تای واقع در دهس��تان‬ ‫میان کوه‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در صورت اختصاص بودجه می توان با‬ ‫تعریض نسبت به دوطرفه کردن ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیب حمل مواد معدنی به راه های تفت‬ ‫‪ ۶۰‬درصد جمعیت شهرستان تفت در روستاها زندگی‬ ‫می کنند؛ ب��ا این حال همچن��ان راه های روس��تایی این‬ ‫شهرستان کیفیت الزم را ندارد‪ ،‬این درحالی است که تفت‬ ‫با دارا بودن ‪ ۳۶۴‬روستا‪ ،‬یکی از مهم ترین شهرستان های‬ ‫یزد در زمینه گردشگری است‪.‬‬ ‫براس��اس انچه غالمرضا ف�لاح‪ ،‬رئی��س اداره راهداری‬ ‫شهرس��تان تفت می گوید‪ ،‬کمبود منابع مالی از مهم ترین‬ ‫دالیل سرعت پایین بهبود و ارتقای راه های روستایی یزد‬ ‫اس��ت‪ .‬او در این زمینه به ایرنا گفت‪ :‬رفع نقاط حادثه خیز‬ ‫راه های روس��تایی در اولویت ماست اما به دلیل نبود منابع‬ ‫مالی‪ ،‬کارها کند پیش می رود‪.‬‬ ‫به گفت��ه فالح‪ ،‬تردد ماش��ین های معدن��ی از مهم ترین‬ ‫دالیل کاه��ش کیفیت راه های روس��تایی موجود در یزد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه شهرستان تفت دارای معادن‬ ‫غنی انواع سنگ های گرانیت‪ ،‬چینی‪ ،‬مرمریت‪ ،‬نمک ابی‪،‬‬ ‫تراورتن‪ ،‬سرب‪ ،‬روی‪ ،‬مس است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬روزانه ‪۳۰۰‬‬ ‫تریلی سنگ در شهرستان تفت تردد می کند که عالوه بر‬ ‫الودگی‪ ،‬موجب تخریب راه های روستایی و کاهش کیفیت‬ ‫این مسیرها می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ ۷۰۳ :‬کیلومت��ر راه به دلی��ل حم��ل‬ ‫س��نگ های معدنی تولیدی معادن شهرس��تان به تمامی‬ ‫نقاط کشور زیر بار ترافیکی محموله های مواد معدنی قرار‬ ‫دارد و این خودروها هیچ گونه عوارضی بابت این تخریب ها‬ ‫نمی پردازند‪ .‬به گفته او هزینه ای که از معادن سنگ گرفته‬ ‫می شود در مقایسه با خسارتی که به راه ها می زنند بسیار‬ ‫پایین است‪ .‬فالح با بیان اینکه ایجاد رقابت بین رانندگان‬ ‫برای حمل مواد معدنی بیش��تر و باالرفتن س��رعت تردد‬ ‫انها سبب ایجاد موارد گوناگون برخورد تریلرها در مناطق‬ ‫مسکونی روستایی با اهالی می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مسئله‬ ‫تاکنون منجر به خسارت مالی و جانی فراوانی شده و راه ها‬ ‫نیز نیاز به مرمت پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫نبود گاردریل‪ ،‬مش��کالت روشنایی مسیر و وجود نقاط‬ ‫حادثه خیز‪ ،‬از دیگر مشکالت فعلی راه های روستایی تفت‬ ‫از نظر رئیس اداره راهداری شهرستان تفت است‪ .‬به گفته‬ ‫او اصالح پل های باغ بید به نیر‪ ،‬اسفالت جاده نیر به گاریز‬ ‫و اس��فالت نیر به زردین از جدیدترین اقدام های این اداره‬ ‫برای ارتقای وضعیت راه های روستایی تفت در سال جاری‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬ترانش��ه های محدوده گردنه‬ ‫علی اب��اد که یکی از مس��یرهای ش��لوغ در ایام تعطیالت‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور مرتب در حال ریزش است؛ به ویژه در زمان‬ ‫بارندگی الزم اس��ت الیه های لغزنده برداشته و از خطرات‬ ‫جانی و مالی احتمالی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ف�لاح با اش��اره به کمبوده��ای مالی ب��رای ارتقای راه‬ ‫روس��تایی گفت‪ :‬هنوز اعتباری برای این مس��یر و برخی‬ ‫مسیرهای دیگر در نظر گرفته نشده و نگرانی این مدیریت‬ ‫درباره خطرات ان مثل ریزش سنگ ها در جاده و به دنبال‬ ‫ان مس��دود ش��دن راه ها‪ ،‬ریزش س��نگ روی خودروها و‬ ‫واژگونی خودروها و تصادف های جانی و مالی ادامه دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پایان ‪ ۴‬سال‬ ‫گفتار درمانی‬ ‫روح اهلل فالح تبار‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کمبود منابع‬ ‫مالی از مهم ترین‬ ‫دالیل پیشرفت‬ ‫کند بهسازی‬ ‫راه های منطقه‬ ‫و حل نشدن‬ ‫مشکالت ایمنی‬ ‫انها بوده است‬ ‫در روزه��ای گذش��ته‪ ۸۴ ،‬نف��ر از کنترلرهای‬ ‫ترافی��ک هوای��ی ف��رودگاه مهراب��اد نام��ه ای‬ ‫سرگش��اده به وزیر راه و شهرس��ازی نوشتند و در‬ ‫ان از مش��کالت و شرایط بسیار سخت کاری خود‬ ‫س��خن گفتند‪ .‬در این نامه هش��دار داده شده که‬ ‫بی توجهی به حقوق و تالش نکردن برای کاهش‬ ‫مش��کالت روحی و جس��می نیروی انسانی این‬ ‫بخش که جایگاه حساس��ی در صنعت هوانوردی‬ ‫دارد‪ ،‬می توان��د به نتایج غیرقاب��ل جبرانی ختم‬ ‫ش��ود‪ .‬نام��ه سرگش��اده ‪ ۸۴‬نف��ر از کنترلرهای‬ ‫ترافی��ک هوایی مهراباد به وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫گرچه از منظر یک سخنرانی متکی بر تئوری های‬ ‫س��وخته‪ ،‬رفتاری غیرحرفه ای در عصر یخبندان‬ ‫به ش��مار م��ی رود که بع��د از ‪ ۴‬س��ال حرکت در‬ ‫راهروی شایستگی‪ ،‬مس��یر روشن را گم و تهدید‬ ‫را جایگزی��ن گفتمان کرده ام��ا در واقعیت‪ ،‬زنگ‬ ‫هشداری ‪ ۱۰‬ثانیه ای است که می گوید باید برای‬ ‫نجات توان تولید خدمت در حس��اس ترین نقطه‬ ‫شرکت فرودگاه ها‪ ،‬تیم تجسس و نجات تشکیل‬ ‫داد‪ .‬صنعت ناوبری هوایی از جایی متولد ش��د که‬ ‫هواپیمایی به دنبال س��اختار مناس��ب و بهره ور‬ ‫بوده تا بتوان��د الزامات عملیات هوانوردی موثر را‬ ‫براورده و چالش های عصر جدید در این بخش را‬ ‫مدیریت کند‪ .‬حرکت در راس��تای طراحی فضای‬ ‫یکپارچ��ه و به��ره ور و همچنین ایج��اد ظرفیت‬ ‫مضاع��ف ب��رای نیازهای ترافی��ک هوایی اینده‪،‬‬ ‫ارتباطی تنگاتنگ با ساختار صنعت دارد و مسیر‬ ‫حرکت کشورها در دنیا به سمت استقالل صنعت‬ ‫ناوبری از صنعت فرودگاهی است تا از مزیت های‬ ‫مدیری��ت تجاری تخصصی و مس��تقل هر بخش‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬رویکرد مبنایی در این حوزه فقط‬ ‫جدایی صنعت ناوبری از فرودگاهی بوده تا بتوان‬ ‫مش��کالت هر بخ��ش را در زمین خ��ودش حل و‬ ‫فصل کرد‪.‬‬ ‫افزایش سهم ایران از ترانزیت بین المللی کلید خورد‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به راه اندازی خط اهن قزوین‪-‬رشت در هفته‬ ‫اینده گفت‪ :‬خطوط ریلی که بندر چابهار را به افغانستان و اسیای میانه متصل‬ ‫می کند و خط ریلی که چین را از راه ایران به اروپا متصل می کند‪ ،‬از اصلی ترین‬ ‫برنامه های ایران در توسعه خطوط ریلی است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمد اس�لامی در همایش توسعه بندر چابهار اظهار کرد‪:‬‬ ‫در هفته جاری‪ ،‬نخستین محموله کاالهای صادراتی افغانستان به سمت هند از‬ ‫طریق چابهار حرکت کرد و عصر دوشنبه به بندر چابهار رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قرار گرفتن ایران در مسیر مبادالت تجاری و اقتصادی شرقی‪-‬‬ ‫غربی و ش��مالی‪-‬جنوبی می تواند به عنوان پیون��د ترانزیتی مطمئن و به صرفه‬ ‫مورد توجه و بهره برداری کشورهای ذی نفع قرار گیرد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی ادامه داد‪ :‬باتوجه به موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه‪،‬‬ ‫توس��عه بندر چابهار به عنوان یک قطب بن��دری در ترانزیت منطقه ای‪ ،‬فرصتی‬ ‫را برای رونق تجارت و ترانزیت در غرب اس��یا فراهم کرده که از راه مش��ارکت‬ ‫منطقه ای به ویژه تس��هیالت س��رمایه گذاری هندوستان ش��اهد توسعه بیش از‬ ‫پیش ان در اینده خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۴ :‬س��ال پیش رئیس��ان جمهوری ایران و افغانستان و نخست وزیر‬ ‫هن��د‪ ،‬موافقتنامه ترانزیتی چابهار را که س��نگ بنای ناش��ی از اراده سیاس��ی‬ ‫ای��ن دولت ها برای رونق منطقه ای ترانزی��ت از راه این بندر بود در تهران امضا‬ ‫کردند‪ .‬اس�لامی با بیان اینکه نشست های شورای هماهنگی و کارگروه پیگیری‬ ‫موافقتنامه برای اجرایی س��ازی تس��هیالت ترانزیت در این کریدور در ماه های‬ ‫گذش��ته برگزار شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ظرفیت بندر چابهار در فاز نخست طرح توسعه‬ ‫ان ‪ ۲.۵‬میلیون تن هدف گذاری ش��ده بود که در فاز دوم‪ ،‬ظرفیت بندر ش��هید‬ ‫بهشتی به ‪ ۸.۵‬میلیون تن افزایش یافت و هم اکنون با سرمایه گذاری منطقه ای‬ ‫به عمل امده و مشارکت شرکت های هندی در این زمینه و از رهگذر برنامه های‬ ‫توس��عه ای ایران‪ ،‬افق بلندمدت برای توسعه ظرفیت این بندر تا ‪ ۷۷‬میلیون تن‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد‪ :‬بهره برداری موثر از بن��در چابهار می تواند‬ ‫کاهش چش��مگیری در زمان و هزینه انتقال اموال تجارتی کش��ورهای منطقه‬ ‫به وجود اورد و در کنار اتصال کش��ورهای اس��یای جنوبی با اس��یای مرکزی‪،‬‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس‪ ،‬اس��یای میانه و حوزه قفقاز را هم با یکدیگر‬ ‫متصل می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این بندر با ایفای نقش محوری در ش��بکه لجس��تیک می تواند به‬ ‫تناس��ب تقاضای بازار و نیازهای مش��تریان و همگام با رش��د فناوری روز روند‬ ‫توسعه و بالندگی را طی کند و جایگاه بهینه و بهره ور را برای همه ذی نفعان در‬ ‫بازار تجاری منطقه ای فراهم اورد‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه بیش از ‪ ۹۰‬درصد تجارت جهانی با حمل ونقل دریایی‬ ‫انجام می شود و درحال حاضر ‪ ۹۵‬درصد واردات و ‪ ۸۵‬درصد صادرات ایران از راه‬ ‫بندرها اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بندرهای ایران در دریای خزر‪ ،‬دریای عمان و خلیج فارس‬ ‫قادر به جابه جایی ‪ ۲۳۲‬میلیون بار هس��تند و خدمات موثری را برای صاحبان‬ ‫کاال و مشتریان فراهم می کنند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬حرکت های توس��عه ای مطلوب چند س��ال‬ ‫گذش��ته در بندرها از شکاف عملکردی بندرهای کشور با شاخص های مطلوب‬ ‫جهانی کاسته و به نظر می رسد می توان با چاره اندیشی‪ ،‬تدوین برنامه در راستای‬ ‫همکاری و مش��ارکت و هم افزایی بیش��تر میان بندرهای کش��ورها به ویژه بندر‬ ‫چابه��ار و بندرهای کش��ورهای همجوار‪ ،‬پیش��رفت مطلوبی را ب��رای بندرهای‬ ‫منطقه میس��ر کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬برقراری ارتباط ترانزیتی افغانس��تان و اس��یای‬ ‫میان��ه از محور ترانزیتی ش��رق کش��ور یعنی چابهار‪-‬میلک‪ ،‬نزدیکی مس��افت‬ ‫بندر چابهار و افغانس��تان‪ ،‬سرمایه گذاری های گس��ترده در بخش های گوناگون‬ ‫حمل ونقل به ویژه در بخش بندری و دریایی‪ ،‬ایجاد تسهیالت ترانزیتی گمرکی‬ ‫در زیرساخت های حمل ونقل در محور شرق و حمایت های گسترده دولتی بندر‬ ‫چابهار را ب ه نقطه اتصال ترانزیتی منطقه ای‪ ،‬بین هند و افغانستان تبدیل کرده‬ ‫و در صورت رفع موانع عالوه بر توسعه محور شرق شاهد رونق ترانزیت در این‬ ‫مسیر خواهیم بود‪.‬‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬هفته اینده با بهره برداری از راه اهن قزوین‪-‬رش��ت به دس��ت‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬بخش دیگری از مس��یر ریلی کریدور ش��مال‪-‬جنوب تکمیل‬ ‫می ش��ود که در نتیجه ان زمان حمل محموله های ترانزیتی در مقایسه با سایر‬ ‫کریدوره��ا به ویژه کریدور ترانزیتی اروپای ش��مالی به اقیان��وس هند‪ ۲۴ ،‬روز‬ ‫کوتاه تر خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬این خط اهن در کنار خطوط ریلی که بندر‬ ‫چابهار را به افغانستان و اسیای میانه و خط ریلی که چین را از مسیر ایران به‬ ‫اروپا متصل می کند از اصلی ترین برنامه های ایران در توسعه خطوط ریلی برای‬ ‫افزایش سهم ترانزیتی در حمل ونقل جهانی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایران درصدد توسعه شبکه راه اهن خود به ‪ ۲۵‬هزار کیلومتر است‬ ‫و ‪ ۷۵۰۰‬کیلومتر خط اهن در دست ساخت داریم‪.‬‬ ‫مسکن مهر در گرانی رونق گرفت‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت‪ :‬گرانی های تازه سبب‬ ‫شده بازار ان دسته از واحدهای مسکن مهر که تاکنون بی مشتری بودند‪ ،‬رونق‬ ‫بگیرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی اصغر مهرابادی‪ ،‬امار مسکن مهر بدون مشتری در‬ ‫سطح کشور را ‪ ۸۰‬هزار واحد اعالم کرد و گفت‪ :‬براساس توافق با کمیته امداد‬ ‫امام (ره) قرار است ‪ ۵۰‬هزار واحد از این خانه ها در استان های کشور به این نهاد‬ ‫واگذار شود و تاکنون با خرید ‪ ۱۰‬هزار واحد موافقت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظر می رسد کمیته امداد امام (ره) حدود ‪ ۵۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫مهر بدون مشتری را برای مددجویانش در اختیار بگیرد و ‪ ۳۰‬هزار واحد دیگر‬ ‫نیز به سایر متقاضیان در استان ها واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫مهرابادی با اش��اره به اینک��ه تاکنون حدود ‪۲‬میلیون واحد مس��کن مهر در‬ ‫کش��ور به متقاضیان واگذار ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از نیمی از این واحدها در دولت‬ ‫تدبی��ر و امی��د تکمیل و واگذار ش��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در مجم��وع حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کن مهر در برخی استان های کش��ور نیمه تمام باقی ماند که با‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده براس��اس زمان بندی مش��خص‪ ،‬این واحدها نیز تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۸‬تکمیل و واگذار می ش��ود‪ .‬قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در‬ ‫مس��کن مهر ادامه داد‪ :‬پرونده بخش��ی از مس��کن مهر که در قالب شرکت های‬ ‫تعاونی در دس��ت س��اخت قرار گرفت‪ ،‬به دلیل وجود مع��ارض در نهاد قضایی‬ ‫در حال بررس��ی اس��ت و تالش می ش��ود با هماهنگی نهاد قضایی مشکل این‬ ‫واحدها نیز برطرف ش��ود تا بتوانیم به کار مس��کن مهر پایان دهیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر میزان تس��هیالت پرداختی برای مسکن مهر حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫ریال اس��ت که پیش��نهاد ما افزایش ‪ ۱۰۰‬میلیون ریالی و رساندن ان به ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریال است که اگر تصویب شود همین رقم به متقاضیان پرداخت خواهد‬ ‫شد‪ .‬مهرابادی با اعالم اینکه در مجموع تاکنون برای ساخت مسکن مهر افزون‬ ‫بر ‪ ۵۴۰‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت از س��وی بانک های عامل پرداخت شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس اعالم بانک های عامل حدود ‪ ۶‬درصد تسهیالت پرداختی معوق‬ ‫شده که بیشتر ان هم مربوط به مسکن روستایی است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫تاریخچه صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بسته بندی‬ ‫جذابیت‬ ‫صنعت‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بس��ته بندی کاال یکی از ضرورت های فعالیت‬ ‫صنعتی اس��ت زی��را محصول صنعت��ی باید با‬ ‫بسته بندی های مناسب عرضه شود‪ .‬بسته بندی‬ ‫‪ ۲‬هدف دارد‪ :‬نخس��ت محافظت از کاالی تولید‬ ‫شده و دوم جلب مشتری‪ .‬از نظر اثرات روحی‪،‬‬ ‫هر نوع بس��ته بندی به ش��کل مخصوصی جلوه‬ ‫می کند‪ .‬به همین دلی��ل تولیدکنندگان کاالها‬ ‫در زمینه بس��ته بندی کوش��ش می کنند از این‬ ‫روش افزای��ش کیفیت اس��تفاده نمایند‪ .‬نکته‬ ‫دیگ��ری که باید درنظر داش��ت ان اس��ت که‬ ‫اگ��ر کاالیی برای صادرات درنظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫ه��ر ملت��ی ع��ادت وی��ژه خ��ود را دارد که در‬ ‫بس��ته بندی نیز باید این موضوع مراعات ش��ود‬ ‫در غیراین ص��ورت بس��ته بندی نتیجه معکوس‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬برای نمونه نقل می کنند که در‬ ‫س��ال های دور در امریکای جنوبی بازار فروش‬ ‫سوزن انگلیسی‪ ،‬به واسطه وجود سوزن المانی‪،‬‬ ‫به کلی کساد شده بود زیرا سوزن های انگلیسی‬ ‫در بسته های ابی رنگ در معرض فروش گذاشته‬ ‫ش��ده بود و چون رنگ ابی در امریکای جنوبی‬ ‫نش��انه بدبختی اس��ت‪ ،‬مردم نس��بت به خرید‬ ‫سوزن های انگلیسی تمایلی نداشتند یا یکی از‬ ‫موسس��ه های معروف سوئیسی کاالی خود را با‬ ‫عالمت جغد به بازار عرضه می کرد و برای صدور‬ ‫ای��ن کاال به انگلیس‪ ،‬صادرکننده با مش��کالتی‬ ‫روبه رو می ش��د زیرا جغد عالمت بدبختی بود و‬ ‫هر جنسی که دارای این عالمت باشد خریداری‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫باید به این نکته توجه کرد که بیش��تر مردم‬ ‫خریدار کاالیی هستند که بسته بندی ان توجه‬ ‫انه��ا را جلب کند‪ .‬بدیهی اس��ت ک��ه خریدار‬ ‫کاال در نخس��تین مرحله از راه چش��م نس��بت‬ ‫ب��ه خری��د کاال تمایل پیدا می کن��د‪ .‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬بهره گیری مناس��ب و درس��ت از رنگ ها‬ ‫نیز در این مرحله ضروری است‪ .‬تصویرهایی که‬ ‫روی بسته بندی چاپ می شود عالوه بر کیفیت‪،‬‬ ‫طراح��ی رن��گ در انها نیز تاثی��ر فراوانی دارد‪.‬‬ ‫درمجموع بس��ته بندی برای تولیدکننده کاالی‬ ‫صنعتی‪ ،‬صادرکننده و فروش��نده نقش اساسی‬ ‫را ایف��ا می کند زیرا هدف اولیه عالوه بر معرفی‬ ‫کیفیت کاال‪ ،‬تحریک و جلب رضایت خریدار با‬ ‫بهره گیری از ش��یوه های گرافیکی و فنی است‪.‬‬ ‫البت��ه طراحی باید به گونه ای انجام ش��ود که با‬ ‫توجه به پیش��ینه تاریخ��ی و فرهنگی‪ ،‬مطابق‬ ‫میل خریدار باشد‪ ،‬فقط جنبه زیبایی و ظرافت‬ ‫را نبای��د در بس��ته بندی درنظر گرف��ت‪ .‬البته‬ ‫الزم اس��ت به این نکته که هم��ه دارای عقیده‬ ‫و س��لیقه واحدی در زمینه خرید کاال نیستند‪،‬‬ ‫توجه ش��ود‪ .‬در این راس��تا می توان با تجربه و‬ ‫بکارگی��ری ازمایش های گوناگ��ون نظر و ذائقه‬ ‫اکثری��ت را دریافت‪ .‬درنهای��ت توجه به اهمیت‬ ‫بس��یار باالی بس��ته بندی در صنعت بوده است‬ ‫که در ایالت میش��یگان یک موسس��ه صنعتی‬ ‫برای نخس��تین بار یک مدرس��ه بس��ته بندی را‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۵۲‬به منظور نظم بخش��یدن به‬ ‫محصوالت خود و س��پس به عنوان یک مدرسه‬ ‫مستقل در سال ‪ ۱۹۵۷‬تاسیس کرد‪ .‬همچنین‬ ‫به دلیل ضرورت بهره گیری از بس��ته بندی بود‬ ‫ک��ه ضوابطی هم برای بهره گی��ری از عبارت ها‬ ‫و عنوان ه��ای درج ش��ده روی بس��ته بندی ها‬ ‫تدوین ش��د‪ .‬برای نخس��تین بار الزامات اساسی‬ ‫برای بس��ته بندی های م��واد غذایی در انگلیس‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬این الزامات عبارت بودند از‪ :‬غذاها‬ ‫باید با نام غذا‪ ،‬مواد تش��کیل دهنده خاص ان‪،‬‬ ‫بهترین تاریخ م صرف‪ ،‬ش��رایط نگهداری و…‬ ‫برچسب گذاری شوند‪ .‬در هر حال‪ ،‬در طول زمان‬ ‫و با بکارگیری مداوم بس��ته بندی‪ ،‬ضرورت های‬ ‫جدیدی در جهت بسته بندی کاالهای صنعتی‬ ‫مطرح شد که یکی از انها ایجاد روشی برای ضد‬ ‫جعل یا س��اخت تقلبی یک کاال بود‪ .‬همچنین‬ ‫خالقیت در بس��ته بندی ها نیز موردتوجه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬برای نمونه پژوهش��گران دانشگاهی در‬ ‫انگلیس‪ ،‬یک پالستیک «هوشمند» را به وجود‬ ‫اوردند که وقتی م��واد غذایی تازگی خود را از‬ ‫دست می دهد‪ ،‬رنگ ان تغییر می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫ب��ا توجه به جای��گاه و اهمیت بس��ته بندی در‬ ‫جهان ام��روزی‪ ،‬جلوگیری از یک بس��ته بندی‬ ‫خوب برای ی��ک کاال به عنوان ی��ک تنبیه در‬ ‫حوزه صنعتی درنظر گرفته ش��ده است‪ .‬در این‬ ‫زمینه اس��ترالیا نخستین کشور جهان است که‬ ‫به طور فعال اس��تفاده از برندینگ و بسته بندی‬ ‫خ�لاق برای ترویج ف��روش دخانیات را ممنوع‬ ‫ک��رد و یک الزام قانون��ی به وجود اورد که تمام‬ ‫بسته بندی ها باید بدون مواد تزئینی و به شکل‬ ‫ساده باشند‪.‬‬ ‫نخستین روزی که فعالیت صنعت شیر پاستوریزه اغاز شد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در پاکت های‬ ‫محتوی شیر‪،‬‬ ‫چربی روی‬ ‫بدنه ظرف جمع‬ ‫نمی شود و این‬ ‫مسئله موجب‬ ‫تازگی در مصرف‬ ‫شیر است و‬ ‫مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫شیر یکنواخت‬ ‫مصرف‬ ‫خواهند کرد‬ ‫شیر مصرفی مردم تا سال ‪ ۱۳۵۰‬در شیشه ها توزیع‬ ‫می شد‪ .‬در اذر این سال اعالم شد که شیر فاسدنشدنی‬ ‫و در بسته بندی های جدید به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانه تولید این شیر اعالم کرد در هفته‬ ‫اخر اذر ‪ ۱۳۵۰‬محصول جدید و ازمایش��ی کارخانه به‬ ‫بازار خواه��د امد و پس از ان به ط��ور کامل از ابتدای‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۱‬شیرهای پاکتی و هموژنیزه عرضه می شود‪.‬‬ ‫درباره این ش��یرها به ویژگی هایی اش��اره ش��ده است‬ ‫ازجمل��ه اینکه این نوع بس��ته بندی از نظر بهداش��تی‬ ‫دارای امتیازهایی است و در زمان پرکردن‪ ،‬هوای داخل‬ ‫قوطی خارج ش��ده و شیر در خال محض می ماند و شیر‬ ‫محتوی پاکت دیرتر از ش��یر بطری شیش��ه ای فاس��د‬ ‫می ش��ود‪ .‬بهداشت شیر پاس��توریزه و هموژنیزه که در‬ ‫پاکت مقوایی توزیع می شود‪ ،‬اطمینان بخش است‪ .‬نکته‬ ‫مهم دیگر انکه از این پس در پاکت های محتوی ش��یر‪،‬‬ ‫چربی روی بدنه ظرف جمع نخواهد ش��د و این مسئله‬ ‫موجب تازگی در مصرف شیر است و مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫شیر یکنواخت مصرف خواهند کرد‪.‬‬ ‫همچنین تاکید می شد که وزن کاغذ شیر پاستوریزه‬ ‫و هموژنیزه بس��یار کم و قابل حمل است‪ .‬این نوع شیر‬ ‫را ک��ودکان به راحتی می توانند حم��ل کنند زیرا دیگر‬ ‫خطر شکستگی شیشه با احتمال بریدگی دست افرادی‬ ‫که بارها به علت زمین خوردن و شکس��تن شیشه شیر‬ ‫با این خطر روبه رو ش��ده اند را دربر ن��دارد‪ .‬پاکت های‬ ‫محتوی ش��یر هموژنیزه در زمان حم��ل و در یخچال‬ ‫جای کمتری را می گیرند‪.‬‬ ‫کارخانه در توصیف ش��یر در بسته بندی جدید اعالم‬ ‫کرده ب��ود که پاکت های محتوی ش��یر پاس��توریزه و‬ ‫هموژنیزه به شکل هرم بوده و دارای یک سوراخی است‬ ‫که از انجا با نی می توان شیر را نوشید‪ .‬روی این سوراخ‬ ‫به وس��یله نواری پوش��یده شده اس��ت‪ .‬نرخ یک پاکت‬ ‫ش��یر هموژنیزه پاستوریزه ‪ ۶‬ریال اعالم شد درحالی که‬ ‫نرخ ش��یر بطری ‪ ۵‬ریال ب��ود‪ .‬مطبوعات ان زمان اعالم‬ ‫کردند با به بازار امدن این نوع ش��یر مردم تهران دیگر‬ ‫از گذاش��تن ان در یخچال بی نیاز شده و می توانند ان‬ ‫را به پیک نیک‪ ،‬کنار دریا و مناطق دوردست ببرند‪.‬‬ ‫تامین بهداش��ت شیش��ه برای کارخانه و مهندسان‬ ‫توزیع ش��یر پاکتی اندکی از توزیع ش��یر شیش��ه ای گران تر تمام‬ ‫می ش��د‪ .‬علت این گرانی‪ ،‬کاغذ بود که از کش��ور سوئد وارد شده و‬ ‫نرخ تمام شده ان باال تر بود‬ ‫بس��یار س��خت بود و گاهی نیز در این زمینه مشکالتی‬ ‫پیش می امد‪ .‬ماش��ین االتی که در زمینه تولید ش��یر‬ ‫پاس��توریزه ب��ه کار گرفته می ش��د‪ ،‬از س��وی کش��ور‬ ‫س��وئد ب��ود و در سراس��ر جهان م��ورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گرفت‪ .‬حمل این شیر بس��یار اسان بود و سرویس‬ ‫حمل ان کوچک تر ش��ده و نیازی به برگرداندن ظرف‬ ‫به کارخانه نبود زیرا تا مدت ها حمل ش��یر در شیشه و‬ ‫قرار دادن شیش��ه ها در س��بدهای فلزی و بازگرداندن‬ ‫شیش��ه ها به کارخانه از مهم ترین مش��کالت به ش��مار‬ ‫می رف��ت‪ .‬مطلب مهم دیگر و امتیاز چش��مگیر ش��یر‬ ‫هموژنیزه محتوی پاکت‪ ،‬این بود که از جدار پاکت های‬ ‫صنعت اب معدنی رونق می یابد‬ ‫در شهریور سال ‪ ۱۳۵۴‬کارشناسان فرانسوی اعالم‬ ‫کردند موفق به کش��ف چش��مه اب حیات در ایران‬ ‫شدند‪ .‬اب این چش��مه در بطری های پالستیکی به‬ ‫بازارهای ایران‪ ،‬کش��ورهای عربی و حتی اروپا عرضه‬ ‫خواهد شد‪ .‬چش��مه ای که کارشناسان فرانسوی اب‬ ‫ان را حیات بخش اعالم کردند چشمه اعلی نام دارد‬ ‫و در منطق��ه دماوند واقع اس��ت‪ .‬اهالی بومی منطقه‬ ‫از زمان ه��ای دور معتق��د به وج��ود خواصی در اب‬ ‫چش��مه اعلی بوده اند‪ .‬توجه گروهی از کارشناس��ان‬ ‫اب های معدنی فرانس��ه مدتی پیش به این چش��مه‬ ‫جلب ش��د‪ .‬انه��ا نمونه هایی از اب چش��مه اعلی را‬ ‫برای ازمایش به فرانسه فرستادند و ازمایشات انجام‬ ‫در اذرماه س��ال ‪ ۱۳۵۰‬اعالم ش��د شناس��نامه های‬ ‫موجود در دس��ت مردم جمع اوری می ش��ود زیرا اداره‬ ‫امار و ثبت احوال اعالم داشته که تعداد شناسنامه های‬ ‫ص��ادر ش��ده از امار نفراتی مردم ایران بیش��تر اس��ت‪.‬‬ ‫دکترسان وزیر کش��ور وقت این موضوع را اعالم کرد و‬ ‫در توضیح تغییر شناسنامه گفت‪ :‬طرح جدید که تحت‬ ‫تغییر شناسنامه ها‬ ‫عنوان طرح «کاراندیش» نامگذاری شده تمام اقدامات‬ ‫و برنامه کار ثبت احوال را زیرورو می کند‪ .‬به موجب این‬ ‫طرح شناسنامه های موجود در دست مردم جمع اوری و‬ ‫از اعتبار ساقط شده و به جای انها کارت های شناسایی‬ ‫تازه ای که در انها تنها به نوشتن نام نام خانوادگی گروه‬ ‫خون نام پدر ش��ماره شناسنامه محل تولد و تاریخ تولد‬ ‫کاغذی برخالف شیش��ه ای‪ ،‬دیگر نور افتاب نمی تواند‬ ‫عبور کند و موجب فس��اد ویتامین ها و به ویژه ویتامین‬ ‫ب در شیر شود‪ .‬توزیع شیر در بطری و اجتناب ناپذیری‬ ‫توزیع در زی��ر افتاب‪ ،‬موجب از بین رفتن ویتامین های‬ ‫ش��یر می شد و نقش این ویتامین ها در درمان پوست و‬ ‫بیماری های پوستی‪ ،‬رویش ناخن و جلوگیری از ریزش‬ ‫مو بس��یار مهم بود و به همین دلیل عنوان می شد که‬ ‫ش��یر در داخ��ل پاکت به علت محفوظ ب��ودن در برابر‬ ‫افت��اب سرش��ار از این ویتامین خواهد ب��ود‪ .‬در تهران‬ ‫قدیم و در دهه ‪ ۳۰‬مصرف ش��یر چندان رواج نداشت و‬ ‫ش��یر غذای کودکان و پیران بود‪ .‬از زمانی که کارخانه‬ ‫ش��ده در مجهزترین البراتوارهای فرانس��ه ثابت کرد‬ ‫که اب چش��مه اعال دارای امالح متعددی اس��ت که‬ ‫برای بسیاری از بیماری ها ازجمله کم اشتهایی و دیر‬ ‫هضمی غذا س��خت موثر است‪ .‬خواص گوناگون اب‬ ‫چشمه اعلی موجب شده بود کارشناسان فرانسوی به‬ ‫این چشمه عنوان چشمه اب حیات بدهند‪.‬‬ ‫در ش��هریور سال ‪ ۱۳۵۴‬س��خنگوی وزارت‬ ‫کش��اورزی و منابع طبیعی اظه��ار کرد در پی‬ ‫تثبیت برخی از تپه های ریگ روان حاشیه کویر‬ ‫هندوانه و خربزه تخمه ژاپنی روی تپه ها کشت و‬ ‫تولید خواهد شد‪ .‬این اقدام به دنبال برنامه های‬ ‫تحقیقاتی توسعه تحقیقات جنگلها و مراتع در‬ ‫زمینه های مختل��ف خصوصاً در امر تحقیق در‬ ‫روش های علم��ی تثبیت تپه ه��ای ریگ روان‬ ‫صورت می گرفت‪ .‬بعد از این که کاشت درختان‬ ‫گز و تاغ به نتیجه رس��یدند‪ .‬در خصوص امکان‬ ‫کشت محصوالت مختلف کشاورزی با استفاده‬ ‫از ابهای شور و کاربرد تکنیکهای جدید بر روی‬ ‫واردات اتومبیل برقی‬ ‫در ابان ماه س��ال ‪ ۱۳۵۰‬هانس فریدریش وزیر اقتصاد المان استفاده از اتومبیل وهای برقی‬ ‫س��اخت المان را به ایرانیها پیش��نهاد کرد‪ .‬س��ال قبل وزارت نیرو اقدام به خرید دو دس��تگاه‬ ‫اتومبیل برقی از انگلستان نموده بود که دوره ازمایشی خود را طی می کرد تا چنانچه استفاده‬ ‫از این اتومبیل ها در ایران س��ودمند باشد برای واردات اقداماتی صورت بگیرد‪ .‬با پیشنهاد وزیر‬ ‫اقتصاد المان در خصوص اس��تفاده از اتومبیل های برقی المانی نیز در این س��ال بررسی هایی‬ ‫انجام گرفت‪.‬‬ ‫اکتفا شده است‪ ،‬به دست مردم داده می شود‪ .‬دیگر احوال‬ ‫ش��خصی افراد پس از اجرای قانون جدید در ورق های‬ ‫س��جلی که در بایگانی جداگانه نگهداری می شود ثبت‬ ‫می گردید‪ .‬در کارت های شناسایی جدید همه مطالب به‬ ‫وسیله ماشین نوشته شده و دست نویسی در امار و ثبت‬ ‫احوال منسوخ می شد‪.‬‬ ‫هندوانه در کویر‬ ‫تولید ش��یر پاس��توریزه و هموژنیزه فعالیتش را شروع‬ ‫کرد مصرف ش��یر از ‪ ۵‬تن در روز ب��ه ‪ ۲۰۰‬تن در روز‬ ‫رسیده و به تدریج شیر غذای رایج و ضروری مردم شد‪.‬‬ ‫شیر پاستوریزه در تهران‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز تولید و به دست‬ ‫م��ردم می رس��ید‪ .‬همزمان با توزیع ش��یر پاس��توریزه‬ ‫و هموژنیزه در ش��هر‪ ،‬توزیع ش��یر در شیشه همچنان‬ ‫ادام��ه یاف��ت‪ .‬دلیل این امر ان بود ک��ه به علت عادت‬ ‫مردم‪ ،‬توزیع چیزی که مردم در سال های گذشته با ان‬ ‫خو گرفته اند‪ ،‬یک مرتبه قطع نش��ود و اگر روزی برسد‬ ‫که دیگر به س��بب استقبال مردم از توزیع شیر پاکتی‪،‬‬ ‫شیر شیشه ای خریدار نداشته باشد‪ ،‬انگاه در امر توزیع‬ ‫تجدیدنظر شود‪ .‬توزیع شیر پاکتی اندکی از توزیع شیر‬ ‫شیشه ای گران تر تمام می ش��د‪ .‬علت این گرانی‪ ،‬کاغذ‬ ‫بود که از کش��ور سوئد وارد ش��ده و نرخ تمام شده ان‬ ‫گران تر بود ولی بهداش��ت و س�لامت ش��یر هموژنیزه‬ ‫مطمئن بود و این امتیاز یک ارزش انکارنشدنی به شمار‬ ‫می امد‪.‬‬ ‫کارخانه کاغذسازی با پارچه کهنه‬ ‫نخستین کارخانه کاغذسازی در قرن ‪ ۱۷‬در کشور فنالند تاسیس شد‪ .‬مواد اولیه این‬ ‫کارخانه ابتدا از کهنه و پارچه های پاره بود که پس از شستن در کارخانجات کاغذسازی‬ ‫مورد استفاده قرار میگرفت‪ .‬این کارخانه تا اواخر قرن ‪ ۱۹‬از پارچه های کهنه به عنوان‬ ‫مواد اولیه استفاده می کرد‪ .‬تا انکه از سال ‪ ۱۸۸۰‬با اجازه دولت‪ ،‬موسسات کاغذسازی‬ ‫تمام ماشین االت قدیمی خود را به ماشین االت جدید تغییر داده و از الیاف چوب برای‬ ‫مواد اولیه استفاده نمودند‪.‬‬ ‫نخستین نمایشگاه بین المللی کشاورزی‬ ‫شن های تثبیت ش��ده امیدواری هایی به وجود‬ ‫امده بود‪ .‬به همین جهت توس��عه فعالیت های‬ ‫کش��اورزی در کویر موردتوج��ه قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫این برنامه علمی‪ ،‬کشت هندوانه واریته ژاپنی و‬ ‫خربزه ژاپنی همچنین هندوانه چارلستون گری‬ ‫روی تپه های ریگ روان قرار بود کاشته شود‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین المللی کشاورزی و مواد‬ ‫غذایی در ابان ماه سال ‪ ۱۳۵۴‬در محل نمایشگاه های‬ ‫بین المللی برگزار ش��د‪ .‬در این نمایشگاه بیش از ‪۸۵‬‬ ‫واح��د بزرگ صنعتی کش��اورزی و خدماتی ایران و‬ ‫همچنین شرکت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و‬ ‫س��ازمان ها و موسسات وابسته به این وزارت و بانک‬ ‫توسعه کشاورزی ش��رکت کردند‪ .‬همچنین بیش از‬ ‫یکصد کمپانی از کش��ورهای جمهوری فدرال المان‬ ‫اس��پانیا بلژیک امریکا فرانسه س��وئیس سوئد ایتالیا‬ ‫هلند اتریش انگلستان در این نمایشگاه حضور یافته‬ ‫و وس��ایل و لوازم صنعتی خ��ود را در این زمینه در‬ ‫معرض نمایش و دیدار عموم قرار دادند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1249‬‬ ‫پیاپی ‪2567‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫مجموعه تئاتر ش��هر نیز با وجود پیگیری ها‪ ،‬هنوز‬ ‫امار فروش هفته پایانی اجراهای پیش از جش��نواره‬ ‫خود را ارائه نکرده است‪.‬‬ ‫ای��ن اث��ار ش��امل نمایش ه��ای «ازدواج اق��ای‬ ‫برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی» جشنواره فیلم فجر معرفی شدند‬ ‫مشکالت کشور را می توان از طریق سینما حل کرد‬ ‫یو هفتمین‬ ‫برگزیدگان بخ��ش «تجلی اراده ملی» س�� ‬ ‫جشنواره فیلم فجر معرفی شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ ایین معرف��ی برگزی��دگان بخش‬ ‫یو هفتمین جش��نواره فیلم فجر و‬ ‫«تجلی اراده ملی» س�� ‬ ‫اهدای جوایز‪ ،‬دوش��نبه ش��ب با حضور مدیران سینمایی‪،‬‬ ‫س��ینماگران‪ ،‬داورها و نمایندگان س��ازمان ها و نهادها در‬ ‫تاالر ایوان شمس برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای این ایین دبیر جش��نواره فیلم فجر گفت‪ :‬هر‬ ‫چند در طول س��ال های گذشته‪ ،‬به دلیل ناکارامدی هایی‬ ‫رویداد «تجلی اراده ملی» متوقف بود اما دو س��ال است که‬ ‫این رویداد بازویی برای رشد سینما به شمار می رود‪.‬‬ ‫ابراهیم داروغه زاده در ایی��ن اهدای جوایز بخش تجلی‬ ‫یو هفتمین جشنواره فیلم فجر‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اراده ملی س�� ‬ ‫دومین س��الی اس��ت که در دوره جدی��د و در دولت تدبیر‬ ‫و امید میزبان س��ازمان ها و نهادهای مدیریتی کش��ور در‬ ‫جش��نواره فیلم فجر هس��تیم‪ ،‬هر چند این رویداد س��ابقه ‬ ‫دیرین��ه ای در جش��نواره فیلم فجر دارد اما در س��ال هایی‬ ‫به دلیل ناکارامدی اش نس��بت به سینما متوقف شده بود‬ ‫که در دو س��ال گذشته با رویکرد و نگاه تخصصی نهادهای‬ ‫مدیریتی کش��ور به س��ینما‪ ،‬بار دیگر به بازویی برای رشد‬ ‫سینما تبدیل شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حضور حدود ‪ ۲۰‬س��ازمان در این رویداد‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬برخی از اث��اری که از ن��گاه غیرتخصصی در‬ ‫جشنواره گاه با نقدهایی روبه رو می شدند‪ ،‬در نگاه تخصصی‬ ‫این س��ازمان های مدیریتی ویژگی هایی ممتاز را کس��ب‬ ‫کردند‪ .‬این یعنی نگاه سینماگر به موضوع های‪ ،‬تخصصی تر‬ ‫و کاربردی تر است‪.‬‬ ‫ی نیز در میانه‬ ‫حس��ین انتظامی‪ ،‬رئیس سازمان سینمای ‬ ‫ای��ن ایی��ن‪ ،‬جلو ه وجود حساس��یت در نهاد ها نس��بت به‬ ‫سینما را حضور در چنین ایینی دانست و اظهار کرد‪ :‬نقطه‬ ‫کانونی این جلس��ه هر چند با پیشینه همراه بوده است و به‬ ‫صورت مقطعی قطع ش��ده بود‪ ،‬باردیگر ب��ه جریان افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه فرمایش رهبر معظم انق�لاب در دیدار با‬ ‫س��ینماگران که گفته بودند «کلید حل مشکالت کشور در‬ ‫دس��ت شما سینماگران است»‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این حرف تعارف‬ ‫نبوده است‪ ،‬بلکه یک نگاه راهبردی را نمایندگی می کند و‬ ‫نهادهایی که به ظرفیت فرهنگ و هنر و به ویژه سینما توجه‬ ‫می کنند‪ ،‬عالوه بر اینکه از زاوی ه مس��ئولیت اجتماعی وارد‬ ‫می شوند به این ظرفیت هم توجه دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما به عنوان وزارت فرهنگ از این نهاد ها‬ ‫قدردان��ی می کنیم ک��ه عالوه بر اینکه به بعد مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی توجه دارن��د و جانب ان را نگه می دارند‪ ،‬حتی از‬ ‫ظرفیت ان نیز بی اطالع نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین رویکردی‬ ‫این نهادها باید پاسخگو باش��ند که چقدر می توانند از این‬ ‫ظرفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه در این رویکرد جایی برای نقد س��ینما‬ ‫نیس��ت و ان باید در جای خود انجام ش��ود ک��ه از این کار‬ ‫سینماگران نیز استقبال می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬با این وجود اکنون‬ ‫داروغ��ه زاده‪ :‬برخی از اثاری که از نگاه غیرتخصصی در جش��نواره‬ ‫گاه با نقدهایی روبه رو می ش��دند‪ ،‬در نگاه تخصصی این سازمان های‬ ‫مدیریتی ویژگی هایی ممتاز را کسب کردند‬ ‫زمان پاسخگویی نهاد هاست که ما چقدر توانسته ایم از این‬ ‫ظرفیت بهره بگیریم‪.‬‬ ‫انتظامی ادامه داد‪ :‬ش��اید جمله نامناس��بی که به اهالی‬ ‫فرهنگ گفته می ش��ود این اس��ت که «ما در خدمتیم»‪ .‬با‬ ‫این جمله به نظر می رس��د درخواس��تی از انها کرده باشند‬ ‫و انه��ا نیز بای��د کاری برای اهالی س��ینما انجام دهند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که باید نگاه ها معکوس باشد‪ ،‬یعنی نهاد ها‬ ‫باید متوجه باش��ند که چگونه می توانند از ظرفیت سینما‬ ‫اس��تفاده کنند و وابس��تگی خ��ود به این جریان را نش��ان‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه همه دنیا مش��کالت دارد ام��ا ما باید از‬ ‫ظرفیت سینما برای برطرف کردن انها بهره بگیریم‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم نهاد هایی که در سال های بعد از این ظرفیت‬ ‫اس��تفاده می کنند و مشکالت کشور را از طریق سینما حل‬ ‫می کنند‪ ،‬بیشتر شوند‪.‬‬ ‫در ادامه برنام��ه‪ ،‬برای اهدای جوایز بخ��ش تجلی اراده‬ ‫ملی‪ ،‬به دعوت فرزاد حسنی مجری مراسم‪ ،‬اصغر دانشیان‪،‬‬ ‫س��یدفرید موس��وی‪ ،‬معصومه ابتکار‪ ،‬جعفر صانعی مقدم‪،‬‬ ‫مهدی کرم پور و رضا مقصودی روی سن حاضر شدند‪.‬‬ ‫سعید ملکان و بهرام توکلی تهیه کننده و کارگردان فیلم‬ ‫«غالمرضا تختی» جایزه بخش تجلی اراده ملی را دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫تندیس تجلی اراده ملی به س��بب بیان داس��تان زندگی‬ ‫صلح جویانه یک انسان با محیط اطرافش به ارش الهوتی و‬ ‫قاسم خان برای «روزهای نارنجی» اهدا شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تندیس تجلی اراده ملی برای توجه درس��ت‬ ‫به فقر به نرگس ابیار و محمدحس��ین قاس��می برای فیلم‬ ‫«شبی که ماه کامل شد» اهدا شد‪.‬‬ ‫در این ایین هیات داوران فراکس��یون جوانان دو فیلم را‬ ‫شایس��ته دریافت تندیس تجلی اراده ملی دانست‪ .‬مهدی‬ ‫جعف��ری کارگردان «‪ ۲۳‬نفر» ب��ا این مضمون که «خوش‬ ‫ب��ه حال مملکتی که جوانانی مثل ش��ما دارد» و همچنین‬ ‫تندیس تجلی اراده ملی بابت اینکه بهارستان فقط نام یک‬ ‫میدان نیست به بابک بهداد تهیه کننده و کارگردان مستند‬ ‫«بهارستان خانه ملت» اهدا شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه هی��ات داوران معاون��ت امور زن��ان و خانواده‬ ‫ریاس��ت جمهوری دو اثر را شایس��ته تندی��س تجلی اراده‬ ‫ملی دانس��ت‪ :‬به دلیل چهره باورپذیر زنی موفق در جامعه‬ ‫و زن��ی در خانواده به علیرضا رئیس��یان برای «مردی بدون‬ ‫سایه» تعلق گرفت‪ .‬همچنین تندیس بهترین فیلم مرتبط‬ ‫با مس��ائل خان��واده به دلیل پرداختن ب��ه اهمیت اخالق و‬ ‫احترام به ویژه س��المندان به مونا زندی برای فیلم «بنفشه‬ ‫افریقایی» اهدا شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این ایین برای اعطای تع��داد دیگری از جوایز‬ ‫ب��ه دعوت مجری‪ ،‬س��یدعلیرضا اوایی وزیر دادگس��تری‪،‬‬ ‫محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین المللی وزارت‬ ‫دادگستری‪ ،‬حس��ین انتظامی ریاست سازمان سینمایی‪،‬‬ ‫حجت االس�لام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه‪،‬‬ ‫سیدمحمدرضا خوشرو مدیرکل فرهنگ حقوقی و قضایی‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬ایت اهلل محمدحسین اختری دبیر کل مجمع‬ ‫جهان��ی اهل بیت‪ ،‬حس��ین عرفانی مق��دم مدیر کل دفتر‬ ‫حقوق بش��ر و پیگیری حقوق ش��هروندی معاونت حقوق‬ ‫بین الملل وزارت دادگستری‪ ،‬محمود عزیزی‪،‬سجاده چی‪،‬‬ ‫مصطفی رس��تگاری داوران س��ینمایی روی س��ن حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫هیات داوران حقوق بش��ر وزارت دادگس��تری به ‪ ۳‬فیلم‬ ‫منتخ��ب تندیس تجل��ی اراده ملی تقدیم ک��رد‪ :‬به خاطر‬ ‫روایتگری زیبا و جذاب از نقض اش��کار موازین حقوق بشر‬ ‫رژیم بعث‪ ،‬مجتبی ف��راورده تهیه کننده «‪ ۲۳‬نفر» جایزه‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫هی��ات داوران معاونت فرهنگی ق��وه قضاییه به دو فیلم‬ ‫تندی��س تجلی اراده ملی داد‪ :‬تندی��س تجلی اراده ملی به‬ ‫فردین خلعتبری و یلدا جبلی برای «جمش��یدیه» به دلیل‬ ‫تبیین یک��ی از موضوع های اصلی اس��یب های اجتماعی‪،‬‬ ‫ضرورت کنترل خش��م به همراه ترویج مفهوم بخش��ایش‬ ‫و گذشت‪.‬‬ ‫تندی��س تجلی اراده مل��ی به علی مصف��ا تهیه کننده و‬ ‫مسعود بخشی نویسنده و کارگردان «یلدا» به دلیل ترویج‬ ‫مفهوم بخشایش‪ ،‬عفو و گذشت‪.‬‬ ‫هیات داوران معاونت فرهنگی وزارت بهداش��ت درمان و‬ ‫اموزش پزشکی؛ تندیس تجلی اراده ملی را به خاطر تبیین‬ ‫رس��ا‪ ،‬خالقانه و تاثیرگذار اسیب های اجتماعی جوانان به‬ ‫سعید روستایی برای فیلم «متری شیش و نیم» اهدا کرد‪.‬‬ ‫همچنین هی��ات داوران س��ازمان بهزیس��تی تندیس‬ ‫تجلی اراده ملی را به دلیل پرداخت مناس��ب به مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی فردی و ترویج روحیه پهلوان��ی به بهرام توکلی‬ ‫کارگردان «غالمرضا تختی» تقدیم کرد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این ایین مس��عود س��لطانی فر وزیر‬ ‫ورزش و جوان��ان‪ ،‬علی اصغ��ر کاراندی��ش‪ ،‬ش��هیندخت‬ ‫م��والوردی دبی��ر کل جمعی��ت حمای��ت از حقوق بش��ر‬ ‫زنان‪ ،‬مه��دی صالحی رئیس انجم��ن فرهنگی ویرایش و‬ ‫درست نویسی‪ ،‬حسین ترابی و مسعود محدث برای اهدای‬ ‫جوایز روی سن حاضر شدند‪.‬‬ ‫هی��ات داوران انجم��ن فرهنگ��ی اموزش��ی ویرایش و‬ ‫درست نویسی تندیس تجلی اراده ملی را از منظر بکارگیری‬ ‫درس��ت زبان و ادبیات فارسی در س��ینما به نیما جاویدی‬ ‫کارگردان «سرخپوست» اهدا کرد‪.‬‬ ‫پایان بخش ای��ن ایین نیز جوایز هی��ات داوران انجمن‬ ‫صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران بود که ‪ ۳‬عکاس را شایسته‬ ‫یو هفتمین‬ ‫قدردانی به عنوان بهترین عکاس��ان خبری س ‬ ‫جش��نواره فیلم فجر دانس��ت‪ :‬مریم کامیاب از خبرگزاری‬ ‫مه��ر‪ ،‬علی حدادی از خبرگزاری انا‪ ،‬معین باقری از س��تاد‬ ‫یو هفتمین جشنواره فیلم فجر‪.‬‬ ‫خبری س ‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین انتظامی‪:‬‬ ‫جلوه وجود‬ ‫حساسیت در‬ ‫نهاد ها نسبت به‬ ‫سینما‪ ،‬حضور‬ ‫در چنین ایینی‬ ‫است‪ .‬نقطه‬ ‫کانونی این‬ ‫جلسه هر چند با‬ ‫پیشینه همراه‬ ‫بوده است و به‬ ‫صورت مقطعی‬ ‫قطع شده‬ ‫بود‪ ،‬باردیگر‬ ‫به جریان‬ ‫افتاده است‬ ‫نشست خبری جشنواره فیلم ‪ ۱۰۰‬برگزار شد‬ ‫عل��ی قربانی در نشس��ت دوازدهمین جش��نواره فیلم ‪،۱۰۰‬‬ ‫جزئیات این جشنواره را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ نشس��ت دوازدهمین جشنواره بین المللی‬ ‫ی دبیر جش��نواره‪ ،‬یزدان‬ ‫«فیل��م ‪ »۱۰۰‬ب��ا حضور عل��ی قربان ‬ ‫عشیری مدیر روابط عمومی جش��نواره‪ ،‬محمد زرویی نصر اباد ‬ ‫اسفند در تماشاخانه «مهر»‬ ‫ ‬ ‫مدیرعامل «سپهر س��وره هنر» ‪۶‬‬ ‫حوزه هنری برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشس��ت‪ ،‬یزدان عش��یری در سخنان کوتاهی‬ ‫گفت‪ :‬دوازدهمین جشنواره بین المللی «فیلم ‪ »۱۰۰‬در روزهای‬ ‫‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬اسفند در پردیس سینمایی ازادی تهران و ایین پایانی‬ ‫ان عصر جمعه ‪ ۱۰‬اس��فند در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در ادامه‪ ،‬علی قربانی‪ ،‬دبیر جشنوار ه فیلم ‪ ۱۰۰‬گفت‪:‬‬ ‫جشنواره برای ما یک بهانه است و هیچ وقت اهمیت چندانی در‬ ‫برابر تولید فیلم های ‪ ۱۰۰‬ثانیه ای نداشته و تولید در ژانر کوتاه‬ ‫مهم ترین دغدغه ما بوده است‪ .‬دبیر جشنواره با بیان اینکه «ما‬ ‫معتقدیم فیلم های ‪ 100‬ثانیه ای بهترین رسانه برای ابزارهایی‬ ‫اس��ت که به ان اشاره کردم» س��خنانش را این گونه ادامه داد‪:‬‬ ‫مشکالت مالی اجازه نداد مهمان خارجی بیاوریم‬ ‫به طور کلی س��ینما‪ ،‬بهتری��ن ابزار برای انتقال پیام اس��ت و‬ ‫فیل��م ‪ ۱۰۰‬ثانیه ای به خودی خود ای��ن کار را می کند‪ .‬هدف‬ ‫ما برگزاری جش��نواره نیست بلکه می خواهیم با تولید و به ویژه‬ ‫پخش فیلم های کوتاه‪ ،‬مفاهیم اخالقی را منتقل کنیم‪ .‬قربانی‬ ‫با اش��اره به اینکه «ش��عار همیشگی این جش��نواره‪ ،‬سینمای‬ ‫اخالق اس��ت» ادامه داد‪ :‬س��ینمای ‪ 100‬ثانی��ه ای می تواند به‬ ‫وس��یله تبلت و تلفن همراه فرهنگ سازی کند و به طور مداوم‬ ‫با مردم در ارتباط باش��د‪ .‬دین ما خود پر از اموزه های اخالقی‬ ‫اس��ت و بهترین وس��یله برای رس��اندن این اموزه ها فیلم های‬ ‫‪ 100‬ثانی��ه ای هس��تند‪ .‬در ادامه این نشس��ت‪ ،‬محمد زرویی‬ ‫نصر اباد نیز گفت‪ :‬عالوه بر اینکه جش��نواره فیلم ‪ ۱۰۰‬ثانیه ای‬ ‫ن��گاه تولید محور دارد‪ ،‬از نس��ل جوان هم حمایت می کند و به‬ ‫عنوان یک درگاه ورودی برای حمایت از هنرمندان جوان است‪.‬‬ ‫اگر هنرمندی در این جش��نواره برگزیده شود‪ ،‬در ادامه راه نیز‬ ‫حمایت ه��ای حوزه هن��ری را با خود دارد‪ .‬او افزود‪ :‬جش��نواره‬ ‫«فیلم ‪ »۱۰۰‬دوازدهمین دوره اش را با یک س��ال وقفه برگزار‬ ‫می کند دلیل ان هم معلوم اس��ت؛ محدودیت های مالی که در‬ ‫حوزه هنری و فرهنگ وجود دارد باعث تاخیر ان ش��ده است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس ما تصمیم گرفتیم این جشنواره را دو ساالنه‬ ‫برگزار کنیم‪ .‬زرویی درباره اثاری که در این جش��نواره حضور‬ ‫دارند‪ ،‬گف��ت‪ ۱۳۲۸ :‬اثر از ‪ ۹۴۳‬نفر در بخش ملی جش��نواره‬ ‫ثبت نام ش��ده است که از ‪ ۵۲۵‬اثر از ‪ ۴۱۶‬نفر در بخش مسیر‬ ‫تجرب��ه و ‪ ۸۰۳‬اث��ر از ‪ ۵۷۱‬نفر در بخش مس��ابقه ملی حضور‬ ‫دارند‪( .‬بخش مس��یر تجربه مربوط به فیلم اولی ها اس��ت)‪ .‬این‬ ‫اثار در ‪ ۳‬بخش انیمیش��ن‪ ،‬مس��تند و داستانی و در ‪ ۲‬قسمت‬ ‫با عنوان مس��یر تجربه و مسابقه ملی با یکدیگر رقابت می کند‪.‬‬ ‫در بخش انیمیش��ن ‪ ۵۲‬اثر در مس��یر تجربه و ‪ ۱۰۷‬در بخش‬ ‫مس��ابقه ملی‪ ،‬در بخش مستند ‪ ۸۳‬اثر در مسیر تجربه و ‪۱۳۰‬‬ ‫اثر در مسابقه ملی‪ ،‬در بخش داستانی ‪ ۳۹۰‬اثر در مسیر تجربه‬ ‫و ‪ ۵۶۶‬اثر در مس��ابقه ملی حضور دارند‪ .‬در ادامه‪ ،‬علی قربانی‬ ‫درباره بخش بین الملل این جش��نواره گف��ت‪ :‬تولید فیلم های‬ ‫‪ ۱۰۰‬ثانیه ای در دنیا فرم گرا هس��تند‪ ،‬ن��ه محتوا گرا و ممکن‬ ‫اس��ت خیلی با این جشنواره س��نخیتی نداشته باشن د اما ما با‬ ‫بررسی های مان تعدادی فیلم را در این جشنواره پذیرفتیم تا به‬ ‫فیلمسازان خودمان نش��ان دهیم‪ .‬او افزود‪ :‬حدود ‪ ۳‬هزار فیلم‬ ‫از ‪ ۱۱۵‬کش��ور ب ه دس��ت ما رس��ید که ‪ ۳۳‬فیلم ‪ 100‬ثانیه ای‬ ‫از ‪ ۱۹‬کش��ور در این جش��نواره حضور دارند‪ .‬قربانی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل محدودیت های مالی نتوانستیم مانند سال های‬ ‫گذش��ته مهمانان خارجی دعوت کنیم اما برگزیده های بخش‬ ‫بین الملل را دعوت کردیم‪ ،‬یعنی ‪ ۴‬فیلمساز از ‪ ۴‬کشور توکیو‪،‬‬ ‫هندوستان‪ ،‬ایتالیا و المان در این جشنواره حضور دارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اخرین امار‬ ‫تماشاخانه های‬ ‫اداره کل‬ ‫هنرهای نمایشی‬ ‫اعالم شد‬ ‫اخری��ن امار تفکیک��ی اطالعات ف��روش و تعداد‬ ‫تماش��اگر تماش��اخانه های اداره کل هنره��ای‬ ‫نمایش��ی به اس��تثنای مجموعه تئاتر شهر مشخص‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫اخرین امار فروش تاالر هنر تا‬ ‫جمعه‪ ۳ ،‬اس��فند و تماشاخانه سنگلج تا جمعه‪۱۹ ،‬‬ ‫بهمن مشخص شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه برگزاری س��ی و هفتمین جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی تئات��ر فجر به م��دت دو هفت��ه (از ‪۲۲‬‬ ‫بهمن تا ‪ ۴‬اس��فند) و میزبانی مجموعه تئاتر ش��هر‬ ‫و تماش��اخانه س��نگلج از این رویداد‪ ،‬امار ارائه شده‬ ‫از تماشاخانه س��نگلج مربوط به هفته پایانی اجرای‬ ‫نمایش «شاه اباس» است‪.‬‬ ‫این نمایش با اغاز برگزاری جشنواره تئاتر فجر به‬ ‫می سی سی پی» (س��الن اصلی)‪« ،‬اوازه خوان خیابان‬ ‫منهتن»(ت��االر چهارس��و)‪« ،‬در انتظ��ار گ��ودو» و‬ ‫«ماه در اب»(س��الن قش��قایی) و «کالبدشکافی» و‬ ‫«برفک»(سالن سایه) می شود که تا ‪ ۱۸‬بهمن روی‬ ‫صحنه بوده اند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬تماش��اخانه س��نگلج از اول بهمن‬ ‫‪ ۹۷‬میزبان «ش��اه اباس» به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫حسین نوشیر شد‪.‬‬ ‫نمایشی که در طول ‪ ۱۷‬اجرا تا ‪ ۱۹‬بهمن(اجرای‬ ‫پایان��ی)‪ ،‬میزب��ان ‪ ۱۰۷۲‬تماش��اگر ب��ود‪ .‬ب��رای‬ ‫«ش��اه اباس» ‪ ۳۷۵‬بلیت تمام بها‪ ۲۸۸ ،‬بلیت نیم بها‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬بلیت تخفیف دار و ‪ ۳۹۲‬بلیت مهمان صادر ش��د‬ ‫تا با بهای بلیت ‪ ۲۵۰‬هزار ریالی‪ ،‬در گیش��ه به رقم‬ ‫‪ ۱۳۲‬میلیون و ‪ ۶۲۵‬هزار ریال دست پیدا کند‪.‬‬ ‫تاالر هنر نیز که همزمان با برگزاری سی و هفتمین‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر به فعالیت عادی خود‬ ‫ادامه می داد‪ ،‬امار نمایش «ش��اهزاده و خرس» را تا‬ ‫جمعه‪ ۳ ،‬اسفند به این شرح اعالم کرد‪:‬‬ ‫نمای��ش «ش��اهزاده و خ��رس» به نویس��ندگی و‬ ‫کارگردان��ی ماندانا عبقری ک��ه اجرای خود را از ‪۱۰‬‬ ‫بهمن ش��روع کرده اس��ت و همچنان ادامه می دهد‬ ‫تا جمعه ‪ ۳‬اس��فند‪ ،‬با پشت س��ر گذاش��تن ‪ ۲۰‬اجرا‬ ‫میزبان ‪۱۵۷۰‬تماشاگر شد‪.‬‬ ‫از این ‪ ۱۵۷۰‬نفر‪ ۳۵۹ ،‬نفر با بلیت تمام بها‪۷۲۷ ،‬‬ ‫نف��ر با بلیت نیم بها‪ ۲۶۸ ،‬نفر ب��ا بلیت تخفیف دار و‬ ‫‪ ۲۱۶‬نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند‬ ‫تا با بهای بلیت ‪ ۲۰۰‬هزار ریال‪ ،‬رقم ‪ ۱۸۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار ریال در گیشه ان ثبت شود‪.‬‬ ‫دو پیشنهاد‬ ‫برای تقویت‬ ‫وحدت ملی‬ ‫جعفر محمدی‬ ‫نویسنده ‬ ‫رئیس فراکس��یون حقوق شهروندی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی (عبدالکریم حس��ین زاده)‬ ‫پیش��نهاد داده است‪« :‬فرهنگس��تان زبان و ادب‬ ‫فارس��ی به فرهنگس��تان زبان های ایرانی تبدیل‬ ‫ش��ود‪ ».‬به ج��رات می ت��وان گفت ای��ن یکی از‬ ‫حرفه ای ترین و ملی ترین پیش��نهادهایی اس��ت‬ ‫که یک نماینده م��ردم در خانه ملت مطرح کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید ان را س��تود و حمایت کرد‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬کش��وری است با اقوام و زبان های گوناگون‬ ‫بدون فارس ه��ا‪ ،‬ترک ها‪ ،‬کردها‪ ،‬لره��ا‪ ،‬بلوچ ها‪،‬‬ ‫عرب ه��ا‪ ،‬تات ها‪ ،‬ارمنی ها و‪ ...‬ماهیتی به نام ایران‬ ‫وجود خارجی نخواهد داش��ت‪ .‬نکته اینجاس��ت‬ ‫که صاحبان هم��ه این زبان ها در درازای تاریخ به‬ ‫میه��ن بزرگی به نام ایران وف��ادار بوده اند و حتی‬ ‫در م��واردی که حکومت مرک��زی ضعیف بوده و‬ ‫می توانس��تند اعالم جدایی کنند‪ ،‬نه تنها چنین‬ ‫نکرده اند بلکه به حف��ظ تمامیت ارضی و هویتی‬ ‫ایران کم��ک کرده اند؛ نمونه اش مردم اذربایجان‬ ‫در دوران مش��روطه که به رهبری بزرگانی چون‬ ‫س��تارخان و باقرخ��ان از مش��روطه خواهان در‬ ‫تهران حمای��ت کردند تا نخس��تین رویش های‬ ‫مردم ساالری در ایران جوانمرگ نشود‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫هر گاه ایران در خطر بوده است‪ ،‬همه اقوام ایرانی‬ ‫در کنار هم از میهن ش��ان دف��اع کرده اند و نمونه‬ ‫حماس��ی ان ‪ ۸‬س��ال دفاع مقدس اس��ت‪ .‬با این‬ ‫همه‪ ،‬وقتی نوبت به تاس��یس فرهنگستانی برای‬ ‫زبان و ادب رس��یده‪ ،‬ان را به «فارس��ی» محدود‬ ‫کرده اند‪ .‬فارس��ی البته زبان مش��ترکی است که‬ ‫هم��ه ایرانی ها را به هم متص��ل می کند‪ .‬در طول‬ ‫تاری��خ هم همه اقوام ایرانی ان را پاس داش��ته اند‬ ‫ت اما‬ ‫و هی��چ گاه دعوای زبانی در میان نبوده اس�� ‬ ‫این دلیل نمی شود فرهنگستان زبان و ادب‪ ،‬چتر‬ ‫خود را محدود به یک زبان کند و س��ایر زبان ها را‬ ‫از ش��مول خود خارج س��ازد‪ .‬همان طور که الزم‬ ‫اس��ت زبان زیبای فارس��ی پاس داش��ته شود و‬ ‫ببالد‪ ،‬درباره سایر زبان های ایرانی هم باید چنین‬ ‫دغدغه ارجمندی وجود داش��ته باش��د چه انکه‬ ‫زبان‪ ،‬بخشی از ثروت و هویت ملی است‪.‬‬ ‫بنابر ای��ن دو اتفاق ملی و مب��ارک مورد انتظار‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪« - ۱‬فرهنگس��تان زب��ان و ادب فارس��ی» به‬ ‫«فرهنگس��تان زبان های ایرانی» تبدیل ش��ود تا‬ ‫ن گ��رد هم ایند‬ ‫متخصص��ان همه زبان های ایرا ‬ ‫و ه��ر کدام در بخ��ش مربوط به زب��ان خود و در‬ ‫تعام��ل همدالنه با یکدیگر‪ ،‬حراس��ت از گنجینه‬ ‫زبانی ایران را عهده دار شوند‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬برخ��ی قوانین و مقررات مرب��وط به زبان‪،‬‬ ‫اصالح ش��ود‪ .‬به عنوان مثال «م��اده ‪ ۶‬ایین نامه‬ ‫اجرای��ی قان��ون ممنوعیت بکارگیری اس��امی‪،‬‬ ‫عناوی��ن و اصطالح��ات بیگانه» ک��ه می گوید‪:‬‬ ‫« اف��رادی ک��ه عالوه بر زبان فارس��ی ب��ه یکی از‬ ‫زبان های خاص اقلیت های دینی شناخته شده در‬ ‫قانون اساس��ی یا گویش های محلی و قومی رایج‬ ‫در بعضی مناطق ایران س��خن می گویند مجازند‬ ‫از اس��امی خاص متعلق به ان زب��ان یا گویش در‬ ‫نام گذاری محصوالت و موسسه ها و اماکن مربوط‬ ‫به خود درهمان مناطق اس��تفاده کنند‪ ».‬بر پایه‬ ‫ای��ن ایین نام��ه ک ه در دول��ت اصالحات تصویب‬ ‫ش��ده‪ ،‬ش��ما برای مثال‪ ،‬به عنوان یک ترک زبان‬ ‫می توانید در ش��هر ترک نش��ین از اسامی ترکی‬ ‫برای محصول‪ ،‬موسس��ه یا فروشگاه تان استفاده‬ ‫کنید اما نمی توانید در س��ایر نقاط کش��ور از ان‬ ‫کلمه اس��تفاده کنید! این در حالی است که همه‬ ‫ایران به طور مش��اع متعلق به همه ایرانیان است‬ ‫و این گونه نیس��ت که اذربایج��ان فقط متعلق به‬ ‫ترک ها باشد و بلوچستان صرفا مال بلوچ ها‪ ،‬بلکه‬ ‫هر انکه شناس��نامه ایران��ی دارد‪ ،‬در ذره ذره این‬ ‫خاک سهیم اس��ت‪ ،‬فارغ از اینکه چه زبانی دارد‪.‬‬ ‫مگ��ر در دوران دفاع مقدس که از همه جای ایران‬ ‫برای ازادی خرمش��هر جمع شده بودند‪ ،‬نیروها را‬ ‫تفکی��ک می کردند که تو ترک یا کرد هس��تی و‬ ‫نباید از خرمش��هر که عم��ده جمعیت ان عرب و‬ ‫فارس هستند‪ ،‬دفاع کنی؟! همه جای ایران ملک‬ ‫همه اقوام ایرانی اس��ت و هم��ه انها باید بتوانند از‬ ‫زبان مادری خودش��ان در هر نقطه از س��رزمین‬ ‫خودش��ان اس��تفاده کنند؛ هیچ دولت و مجلس‬ ‫و ایین نام��ه ای هم نمی توان��د این حق طبیعی را‬ ‫نادیده بگیرد‪.‬‬ ‫این دو اق��دام می تواند وحدت ملی را که مانند‬ ‫نان ش��ب برای ایران واجب است‪ ،‬تقویت کند‪ .‬از‬ ‫نماین��دگان مجلس نیز انتظار می رود پیش��نهاد‬ ‫رئیس فراکسیون حقوق شهروندی درباره تبدیل‬ ‫فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی به فرهنگستان‬ ‫زبان های ایرانی را ج��دی بگیرند و نامی ماندگار‬ ‫از خود در عرصه پاسداشت فرهنگ جمعی ایران‬ ‫بر جای بگذارند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪ 21 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 27 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1249‬پیاپی ‪2567‬‬ ‫ترجمه چند داستان خارجی منتشر شد‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫کتاب «تب بشکه» نوشته دیوید سداریس‬ ‫با ترجمه علی مجتهدزاده‪« ،‬من و مرش��دم»‬ ‫نوشته پل زیندل با ترجمه شهال طهماسبی و‬ ‫«ادم های عادی پرواز نمی کنند» نوشته پاول‬ ‫وژینف با ترجمه حضرت وهریز منتشر شد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا کتاب «تب بشکه»‪ ،‬مجموعه‬ ‫داس��تان کوت��اه نوش��ته دیوید س��داریس با‬ ‫ترجمه علی مجتهدزاده در ‪ ۱۹۲‬صفحه با ش��مارگان هزار نس��خه ازسوی‬ ‫بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است‪ .‬در روی جلد‪ ،‬این کتاب‬ ‫به عنوان «کتاب برگزیده س��ال به انتخاب ویلج وویس» معرفی شده است‪.‬‬ ‫همچنین «من و مرش��دم»‪ ،‬داس��تان کوتاه برای گروه نوجوان‪ ،‬نوشته پل‬ ‫زیندل با ترجمه ش��هال طهماسبی در ‪ ۱۷۶‬صفحه با شمارگان ‪ ۷۰۰‬نسخه‬ ‫و نرخ ‪ ۲۲‬هزار تومان ازس��وی نشر یادشده منتشر شده است‪ .‬در روی جلد‪،‬‬ ‫این کتاب به عنوان «برگزیده کتاب س��ال نوجوانان از سوی نیویورک تایمز‬ ‫و انجمن کتابخانه های امریکایی برای کودکان و نوجوانان» و نویس��نده ان‬ ‫نی��ز به عنوان برنده «جایزه پولیتزر و جایزه مارگرت ادوارد» معرفی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬پل زیندل از مش��هورترین و موفق ترین نویسندگان امریکایی قرن‬ ‫‪ 20‬اس��ت که برای این کتاب و س��ایر اثارش جوایز گوناگونی را از ان خود‬ ‫کرد‪ .‬دیگر کتاب تازه منتشرش��ده در نش��ر کتاب پارس��ه‪« ،‬ادم های عادی‬ ‫پرواز نمی کنند» داس��تانی است ترجمه شده از روسی‪ ،‬نوشته پاول وژینف‬ ‫با ترجمه حضرت وهریز که در ‪ ۱۴۴‬صفحه با ش��مارگان هزار نس��خه و نرخ‬ ‫‪ ۱۹‬هزار تومان به چاپ رس��یده اس��ت‪ .‬داس��تان در دوره اوج اقتدار حزب‬ ‫کمونیست بلغارستان نوشته و منتشر شده است‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫جشنواره پویانمایی با محوریت اقتصاد‬ ‫در این جش��نواره حضور دارند و حدود ‪ ۸۵‬کش��ور در این‬ ‫جش��نواره ش��رکت کردند‪ .‬تیم هایی که انیمیشن تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬نیازمند انس��ان های متخصص هس��تند که این‬ ‫جشنواره با نشست های تخصصی در جذب این افراد تالش‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه افزای��ش نرخ ارز و مش��کالتی ک��ه در این‬ ‫زمینه به وجود امده‪ ،‬امس��ال برای نخستین دوره سازمان‬ ‫س��ینمایی در برگزاری نیمی از جشنواره مشارکت داشته‬ ‫و ب��ا گفت وگوهایی که داش��تیم امیدواری��م این حمایت‬ ‫ادامه دار باش��د‪ .‬محمدرضا کریمی در ادامه این نشس��ت‬ ‫درباره جزئیات این دوره از جشنواره گفت‪ :‬امسال همزمان‬ ‫در ‪ 31‬اس��تان کشور این جش��نواره برگزار می شود که در‬ ‫شهرستان ها صبح ها در مدرس��ه ها نمایش رایگان داریم‬ ‫و هنرس��تان ها و دانش��گاه ها اگر متقاضی باشند برای انها‬ ‫نی��ز بعدازظهره��ا نمایش رایگان برگ��زار می کنیم‪ .‬دبیر‬ ‫جشنواره پویانمایی توضیح داد‪ :‬در این جشنواره ‪ ۶‬بخش‬ ‫داوری داریم‪ .‬همچنین دو بخش چشم انداز و نمایش ویژه‬ ‫را برگزار می کنیم‪ .‬در بخش چش��م انداز یک هیات ‪8‬نفره‬ ‫از مجارس��تان داریم که مهمانان این جش��نواره هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مروری بر اثار انها خواهیم داش��ت و در بخش‬ ‫نمایش ویژه نیز ‪ ۶‬قسمت جداگانه داریم‪.‬‬ ‫کریم��ی در ادامه گفت‪ ۱۵ :‬نشس��ت تخصصی در این‬ ‫جش��نواره برگزار می شود که یکی از این نشست ها مربوط‬ ‫به انیمیشن مستقل و انیمیش��ن مستند است‪ .‬نخستین‬ ‫نشس��ت های ما مربوط به مربیان کانون است که از صبح تا‬ ‫داش��ت انها از من حمایت کردند‪ ،‬گفت‪ :‬تاریخ جش��نواره‬ ‫‪ 2‬س��ال بعد نیز مشخص ش��ده و از ‪ 10‬اس��فند سال ‪۹۹‬‬ ‫دوازدهمین جش��نواره پویانمایی تهران اغاز به کار خواهد‬ ‫کرد‪ .‬دبیر این جش��نواره در پاس��خ به این پرسش که چرا‬ ‫بخ��ش اثار دین��ی و ارزش های انقالب از بخش مس��ابقه‬ ‫جدا اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اثار دینی و ارزش های انقالب اسالمی‬ ‫که بخش��ی از اثار تلویزیونی م��ا را در بر می گیرد‪ ،‬ممکن‬ ‫است در داوری با بخش های دیگر همخوانی نداشته باشد؛‬ ‫بنابراین ما از ‪ 4‬دوره پیش داوری این بخش را جدا کردیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه هزینه هیچ کدام از مهمان های خارجی‬ ‫ک��ه در این جش��نواره حضور دارند را جش��نواره پرداخت‬ ‫نمی کند‪ ،‬افزود‪ :‬جشنواره موظف است فقط هزینه داوران‬ ‫خارجی را از صفر ت��ا صد بپردازد که برای این دوره حدود‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫در این بین ربانی درباره حضور مهمانان خارجی در این‬ ‫جش��نواره گفت‪ :‬به نظر من بهتر اس��ت از خرده پاش های‬ ‫دیگر در ح��وزه فرهنگ بزنی��م‪ ،‬چراکه در ح��وزه تبادل‬ ‫فرهنگ��ی ما بای��د ارتباط مان را با دنیا حف��ظ کنیم و این‬ ‫اتفاق در پویانمایی‪ ،‬غیر از تبادل فرهنگی جذب س��رمایه‬ ‫خارج��ی را به دنب��ال خواهد داش��ت‪ .‬کریم��ی در ادامه‬ ‫صحبت هایش گف��ت‪ :‬امروز بیش از ‪ ۱۵‬فیلم س��ینمایی‬ ‫به طور مشارکتی تولید می شود و هر روز تعداد انها افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی‪ ،‬بهترین فرصت‬ ‫است که نیروهای کارامد در تولید مشترک شرکت کنند‪.‬‬ ‫خیلی افتخار بزرگی است که در جامعه انیمیشن تکنیکال‬ ‫ب��ودن ما را در دنیا پذیرفته اند‪ ،‬ش��اید در س��ینمای زنده‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۵‬فیلم مشارکتی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره پویانمای��ی در پایان با اینک��ه اگر روزی‬ ‫دبیر جش��نواره نباش��م مانند یک دوست در کنار جشنواره‬ ‫خواه��م ماند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف اصلی ما از برپایی بازارها معرفی‬ ‫کمپانی ها و جذب اس��تعدادها است‪ .‬یازدهمین جشنواره‬ ‫بین الملل��ی پویانمایی تهران از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫دبیری محمدرضا کریمی صارم��ی در مرکز افرینش های‬ ‫فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫واق��ع در خیابان حج��اب با نمایش اث��ار منتخب داخلی و‬ ‫خارج��ی در چند بخش میزبان هنرمن��دان و عالقه مندان‬ ‫ظهر برگزار می ش��ود و از ساعت ‪ ۳‬بعدازظهر نشست های‬ ‫تخصصی خود جشنواره برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه س��اعت ‪ 8‬هر ش��ب فیلم ها نقد و بررسی‬ ‫می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از داورهای این جش��نواره که یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن انیماتورهای جه��ان یعنی مایکل دودوک‬ ‫اس��ت‪ ،‬ورک ش��اپی را پنجش��نبه صبح برگ��زار می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بازار فیلم این جش��نواره ‪ ۲۲‬غرفه داریم که‬ ‫‪ 30‬مهم��ان خارجی به عنوان فروش��نده یا خریدار در این‬ ‫بازار حضور دارند‪ .‬کریمی افزود‪ :‬بخشی به نام «پیچینگ»‬ ‫داریم که ‪ 3‬ماه روی ان کار ش��ده و از روسیه برای اموزش‬ ‫ان ام��ده بودند که روز چهاردهم ش��اهد ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن یک میز میتینگ برای مالق��ات عالقه مندان‪،‬‬ ‫انیمیشن س��ازان و‪ ...‬خواهیم داش��ت‪ .‬در این جشنواره از‬ ‫کتاب اقتصاد انیمیش��ن که مربوط به موضوع جش��نواره‬ ‫اس��ت هم رونمای��ی و بخش های��ی از ان کت��اب را انالیز‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬همچنی��ن تم��ام نشس��ت های‬ ‫جشنواره ضبط می شود و با لینکی که اپارات در اختیار ما‬ ‫می گذارد‪ ،‬این نشست ها را در اختیار کسانی که نمی توانند‬ ‫در جشنواره حاضر باشند‪ ،‬می گذاریم‪ .‬حدود ‪۵‬هزار کارت‬ ‫ورود ب��رای حضور در این جش��نواره صادر ش��ده و از فردا‬ ‫هر کس��ی که می خواهد در این جش��نواره ش��رکت کند‪،‬‬ ‫می تواند برای دریافت این کارت اقدام کند‪.‬‬ ‫دبیر این دوره از جش��نواره با بیان اینکه درباره سازمان‬ ‫س��ینمایی نیز باید بگویم در ش��رایط س��ختی که کانون‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫گ ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ک س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪10‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫‪12‬‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪103‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫غ‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ک س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ک س‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ج‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪104‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫«سایه» غزل پارسی‬ ‫هوش��نگ ابته��اج متخلص به‬ ‫س��ایه‪ ،‬ش��اعر و ادیب برجس��ته‬ ‫ای��ران اس��ت ک��ه تصنیف ه��ای‬ ‫خاطره انگی��زی چ��ون «ارغوان»‬ ‫را ب��ا بهره گی��ری از ظرفیت های‬ ‫موجود در سبک س��نتی و مدرن‬ ‫ش��عر فارس��ی س��رود و در قالب‬ ‫ش��اهکارهایی مانند «درد گنگ» جلوه هایی از‬ ‫شعر نو پارسی را به تصویر کشید و با الگوگیری‬ ‫از غزل ش��اعرانی بزرگ مانند حافظ‪ ،‬سعدی و‬ ‫مولوی و الهام از عشق و عرفان توانست اشعاری‬ ‫نغز و گویا بسراید‪.‬‬ ‫امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به «ه‪.‬ا‪.‬سایه»‬ ‫در ‪ ۶‬اس��فند ‪ ۱۳۰۶‬در رش��ت دی��ده به جهان‬ ‫گش��ود‪ .‬عالق��ه او در هم��ان ابت��دا به ش��عر و‬ ‫موسیقی س��بب ش��د در دوران نوجوانی و در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۲۵‬نخستین دفتر ش��عرش را با نام‬ ‫«نخس��تین نغمه ها» به رش��ته تحریر دراورد‪.‬‬ ‫این ادی��ب بزرگ دوره تحصیالت ابتدایی را در‬ ‫رشت و دبیرس��تان را در تهران گذراند و مدتی‬ ‫به عنوان مدیر کل شرکت دولتی سیمان تهران‬ ‫اشتغال داش��ت‪ .‬هوشنگ ابتهاج از نظر کمیت‬ ‫و تعداد اثار جزو ش��اعران کم کار ادبیات و شعر‬ ‫فارسی به شمار می رود‪ ،‬به طوری که خود درباره‬ ‫کم کاری اش اش��اره دارد که نسبت به شاعران‬ ‫معاص��ر خیلی ک��م کار و انقدر ای��ن کم کاری‬ ‫نمای��ان بوده که گویی ش��اعر اماتور اس��ت و‬ ‫به ط��ور حرفه ای ش��عر نمی گوید‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن اثار ابته��اج می توان‬ ‫ب��ه نخس��تین نغمه ه��ا‪ ،‬س��راب‪،‬‬ ‫سیاه مش��ق‪ ،‬ش��بگیر‪ ،‬زمین‪ ،‬چند‬ ‫برگ از یلدا‪ ،‬یادنامه‪ ،‬تا صبح ش��ب‬ ‫یل��دا‪ ،‬ی��ادگار خون س��رو‪ ،‬حافظ‬ ‫به س��عی س��ایه (دی��وان حافظ با‬ ‫تصحیح ابتهاج)‪ ،‬تاسیان مهر (اشعار ابتهاج در‬ ‫قالب نو) و بانگ نی اشاره کرد‪.‬‬ ‫از مهم ترین اثار هوش��نگ ابتهاج تصحیح او‬ ‫از غزل های حافظ اس��ت ک��ه باعنوان «حافظ‬ ‫به سعی س��ایه» نخس��تین بار در سال ‪۱۳۷۲‬‬ ‫ازس��وی نش��ر کارنامه به چاپ رسید و بار دیگر‬ ‫با تجدیدنظر و تصحیحات تازه منتش��ر ش��د‪.‬‬ ‫س��ایه س��ال های زیادی را ص��رف پژوهش و‬ ‫حافظ شناسی کرد‪.‬‬ ‫ادبیات و شعر فارسی از مهم ترین عرصه های‬ ‫جهانی فرهنگ ایران زمین به شمار می رود که‬ ‫توانایی جذب مخاطب در سراس��ر دنیا را دارد و‬ ‫اثار ادیبان و نویس��ندگان ایرانی همواره توجه‬ ‫جهانی را به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫ابته��اج به عن��وان یک��ی از افتخ��ارات زنده‬ ‫ادبی��ات معاص��ر ایران نقش مهم��ی در تبادل‬ ‫فرهن��گ ایرانی در عرص��ه جهانی ایفا می کند‬ ‫و باوجود گذر از نهمین دهه زندگی هنوز ش��ور‬ ‫و ش��وق زندگ��ی و کار در او به روش��نی دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نصیحت مدیر دانشگاه هلسینکی فنالند به والدین‬ ‫ب��ر حذر باش��ید از اینکه ب��رای فرزندان تان‬ ‫واحد مس��کونی بس��ازید یا منزل��ی خریداری‬ ‫کنید‪ ،‬یا اینکه زمینی به منظور سرمایه گذاری‬ ‫برای ش��ان بخری��د ی��ا برای ش��ان در بان��ک‬ ‫سرمایه گذاری کنید‪ .‬اگر دارایی تان زیاد است‪،‬‬ ‫فرزندان ت��ان را بارور (تقوی��ت) کنید؛ نه اینکه‬ ‫جایی و مکانی را برای ش��ان ب��ارور کنید‪ .‬تمام‬ ‫پول های زیادی تان را برای پیشرفت خودشان‬ ‫صرف کنید‪.‬‬ ‫ب��ه بهتری��ن مدرس��ه ها و دانش��گاه ها‬ ‫بفرستیدش��ان‪ ،‬بهترین علوم را به انها اموزش‬ ‫دهید و برنامه ریزی کنید دس��ت کم دو زبان را‬ ‫یاد بگیرند و اگر امکان داش��ت ‪ 3‬زبان یا ‪ 4‬زبان‪.‬‬ ‫ب��ه انها بفهمانید که موفقیت در زندگی تنها به‬ ‫موفقیت در مدرس��ه و دانش��گاه نیست چراکه‬ ‫پروردگارم��ان به هر بنده اش نعمتی داده که با‬ ‫دیگری متفاوت اس��ت‪ .‬خوشبخت کسی است‬ ‫که ان نعمت را کشف کند و باهوش کسی است‬ ‫که با اس��تعدادش کار کند و موفق کسی است‬ ‫که اس��تعدادش را به کار بگی��رد‪ .‬پس نعمت ها‬ ‫و اس��تعدادهای فرزندان تان را کشف و شکوفا‬ ‫کنید و رشدش��ان دهی��د‪ .‬از انه��ا بخواهید از‬ ‫استعدادهای ش��ان اس��تفاده کنند و با کمک‬ ‫انها بزرگ ش��وند‪ .‬پول و ثروت هیچ کاری برای‬ ‫فرزندان ت��ان انجام نخواه��د داد زیرا زمانی که‬ ‫بزرگ ش��وند و خودش��ان را پیدا کنند جز پول‬ ‫چیز دیگری همراه انها نخواهد بود‪ .‬خانه ای که‬ ‫تمام عمرتان را صرف س��اختنش و دارایی تان‬ ‫را در ان س��رمایه گذاری کرده ای��د خودش��ان‬ ‫خواهند توانس��ت با کمترین هزینه و وقت بهتر‬ ‫از ان را بس��ازند؛ اگر ش��ما پول ه��ا و تالش تان‬ ‫را در س��اختن خودشان و شخصیت شان صرف‬ ‫کنید‪ .‬فرزندت را بساز؛ نه اینکه برایش بسازی‪.‬‬ ‫فرزندت را شکوفا و مثمر گردان؛ نه اینکه برای‬ ‫فرزندان باغ های میوه به ارث بگذاری‪.‬‬ ‫مال و من��زل و زمین می��راث حقیقی برای‬ ‫فرزندان تان نخواهند ب��ود‪ ،‬بلکه خود فرزندان‬ ‫تعلیم دیده میراث حقیقی شما خواهند بود‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مغلوب‪ -‬از هر جهت کامل و بدون نقص‬ ‫در خود‬ ‫‪ -2‬ش��ماره و رق��م ‪ -‬گاز م��رداب ‪ -‬امتداد‬ ‫فیزیکی‬ ‫‪ -3‬از نام ه��ای خداون��د ‪ -‬خی��ال خ��ام ‪-‬‬ ‫جزیره ای در اندونزی‬ ‫‪ -4‬افسوس ‪ -‬عادت و سنت‪ -‬زانوان‬ ‫‪ -5‬صـدایی در مـوس��یـقی ‪ -‬کشـوری در‬ ‫شمـال شرقی اس��یای مرکزی ‪ -‬واحدی در‬ ‫سطـح‬ ‫‪ -6‬قسمت ته برگ از دسته چک باقیمانده ‪-‬‬ ‫پیاپی وارد شدن‬ ‫‪ -7‬بر حرفی پای فشردن ‪ -‬شالوده‬ ‫‪ -8‬بسیار کشنده و صفت عقرب زرد ‪ -‬اهرم‬ ‫ترمز و گاز در خودرو‬ ‫‪ -9‬پسوند فاعلی ‪ -‬اسباب و لوازم معاش‬ ‫‪ -10‬اطرافیان سلطان ‪ -‬روز عرب‬ ‫‪ -11‬ویتامین جوانی ‪ -‬معادل فارسی انونس‬ ‫ کار ناتمام‬‫‪ -12‬از خودراض��ی ‪ -‬چین��ه دیوار گلی ‪ -‬از‬ ‫پیامبران‬ ‫‪ -13‬فکر و اندیش��ه ‪ -‬خرمافروش ‪ -‬س��دی‬ ‫روی رود نیل‬ ‫‪ -14‬بخش��ی از ویدئو ‪ -‬رفتن��ی از خنده ‪-‬‬ ‫حیله گران‬ ‫‪ -15‬مثمـ��ر و بـافـایـ��ده ‪ -‬اس��تـخـوان‬ ‫صـورت‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬تبانی‪ -‬اگاه نبودن و بی خبری‬ ‫‪ -2‬ولیک��ن ‪ -‬صفـت دریـای توفـانی ‪ -‬واحـد پـول‬ ‫مالزی‬ ‫‪ -3‬قسمت وس��ط تخم مرغ ‪ -‬اختالل در دوستی ‪-‬‬ ‫روایتگر‬ ‫‪ -4‬غای��ت و انتها ‪ -‬همراهان صمیمی ‪ -‬نوعی قایق‬ ‫موتوری‬ ‫‪ -5‬ازادشده ‪ -‬صدف نشین ‪ -‬چشم درد ‪ -‬جاده کوتاه‬ ‫‪ -6‬پیشوند اش��تراک ‪ -‬دندانه سوهان ‪ -‬واحد توان‬ ‫الکتریکی‬ ‫‪ -7‬ازمون چندگزینه ای ‪ -‬نصف چهره‬ ‫‪ -8‬مشقت و تحمل ‪ -‬زمین اماده برای کشاورزی‬ ‫‪ -9‬کهنه و نخ نما ‪ -‬استان حافظیه‬ ‫‪ -10‬از افعال ربطی ‪ -‬پهلوان ‪ -‬نشانه جمع در فارسی‬ ‫‪ -11‬تلخ مزه اعراب ‪ -‬فاقد درخش��ش ‪ -‬دنبال ‪ -‬از‬ ‫همسران حضرت یعقوب(ع)‬ ‫‪ -12‬دندان فیل ‪ -‬صحرای ازمایش��ات اتمی امریکا‬ ‫ پایتخت لسوتو‬‫‪ -13‬جناح چپ لشکر ‪ -‬نام ها ‪ -‬حمام کاهش وزن‬ ‫‪ -14‬خودرو جهانگردی ‪ -‬تغار چوبی ‪ -‬زادگاه پیامبر‬ ‫بت شکن‬ ‫‪ -15‬جایگزی��ن اس��تراتژی در فرهنگس��تان ادب‬ ‫فارسی ‪ -‬حافظ منافع جمع‬ ‫دهخ��دا به راس��تی یک��ی از‬ ‫اس��توانه های نهضت مش��روطه‬ ‫ب��ود‪ .‬او با روش��نگری های خود‬ ‫در اندیش��ه سیاس��ی مشروطه‬ ‫و همچنی��ن نواوری های��ش در‬ ‫قلم��رو روزنامه ن��گاری‪ ،‬یکی از‬ ‫ارکان فک��ر و فرهن��گ ملی این‬ ‫س��رزمین اس��ت‪ .‬تمامی اثارش نمونه بارز‬ ‫احیاگ��ری فرهن��گ و ادبی��ات ملی اس��ت‪.‬‬ ‫بنی��اد و اهتم��ام وی در لغت نام��ه دهخدا‪،‬‬ ‫میراث��ی گران س��نگ به ش��مار م��ی رود‪ .‬او‬ ‫تنها مش��روطه خواه میهن دوستی بود که تا‬ ‫پایان عم��ر خود بر ان اصول پایدار ماند‪ .‬در‬ ‫دوران نهض��ت ملی ایران‪ ،‬از پش��تیبانان ان‬ ‫نهضت به رهبری دکتر محمد مصدق بود‪ .‬او‬ ‫مصدق را تداوم گر و تکامل دهنده‬ ‫مشروطه می دانست؛ تا جایی که‬ ‫باوج��ود کهولت س��ن و‪ ...‬پس از‬ ‫کودتای ‪ ۲۸‬مرداد در کنار دیگر‬ ‫مدافعان نهضت مقاومت ملی‪ ،‬به‬ ‫هواخواهی از نهضت ملی و دکتر‬ ‫مصدق پایدار ماند‪ .‬به واسطه این‬ ‫س��وگیری او را دستگیر و ش��کنجه کردند‪.‬‬ ‫دکتر غالم حس��ین صدیقی درب��اره دهخدا‬ ‫در ابن بابویه چنین گفت‪ :‬استاد گرانمایه ای‬ ‫که در سن ‪۷۴‬سالگی با تن رنجور در شدت‬ ‫س��رما او را ب��ه فرمانداری نظام��ی بردند و‬ ‫سپس خسته و نیم جان بازگرداند؛ در برف و‬ ‫یخبندان پشت در خانه اش بی انکه اهل خانه‬ ‫را خبر کنند‪ ،‬انداختند و رفتند‪.‬‬ ‫درنگ‬ ‫عل�ی نعیم�ی‪ :‬محمدرض��ا کریم��ی صارم��ی‪ ،‬دبیر‬ ‫یازدهمی��ن جش��نواره بین المللی پویانمای��ی تهران در‬ ‫نشستی جزئیات این رویداد را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشست خبری یازدهمین جشنواره‬ ‫بین المللی پویانمایی تهران ‪ ۷‬اس��فند با حضور محمدرضا‬ ‫کریمی صارمی دبیر جشنواره‪ ،‬حامد رهنما مدیرکل روابط‬ ‫عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حسین‬ ‫ربانی غریبی رئیس جشنواره در مرکز افرینش های کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد‪.‬‬ ‫حس��ین ربانی غریب��ی در ابتدای این نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫جش��نواره امس��ال با محوریت اقتصاد انیمیش��ن برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در دنیا کادر برگزاری جشنواره ها تغییر نمی کند‬ ‫اما در کش��ور ما هر ‪ 2‬س��ال یا یک س��ال یک بار‪ ،‬این کادر‬ ‫عوض می ش��وند؛ با این حال اس��تثنائا ‪ 22‬س��ال است که‬ ‫جش��نواره پویانمایی با دبیری اق��ای محمدرضا کریمی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬درحال حاضر ح��دود ‪ ۱۵‬انیمیش��ن به طور‬ ‫مش��ارکتی با کمپانی های خارجی در حال تولید و اکران‬ ‫است‪ .‬اقتصاد انیمیشن در جهان پیچیدگی های گوناگونی‬ ‫دارد‪ .‬در کش��ور ما چند س��الی اس��ت که تولیدکنندگان‬ ‫انیمیشن توانستند مسیر تولیدات شان را در زمینه اکران‪،‬‬ ‫پی��دا کنند‪ .‬ربانی ادامه داد‪ :‬برای پیش��رفت در این حوزه‪،‬‬ ‫نیازمندیم دولت در بخش های گوناگون س��رمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬ح��وزه اموزش های حرف��ه ای نیازمن��د بازنگری و‬ ‫تع��دد مراک��ز خصوصی اموزش��ی اس��ت‪ .‬در عین حال‬ ‫اموزش��گاه های خصوصی زیادی وارد این حرفه شده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن فناوری ه��ا در این ح��وزه نیازمند پیش��رفت‬ ‫هس��تند‪ .‬رئی��س جش��نواره پویانمایی بیان ک��رد‪ :‬ذائقه‬ ‫مخاطب در سینمای کشور تغییر کرده و همه این موضوع‬ ‫را فری��اد می زنن��د‪ .‬اکران ه��ا منوط به بازیگ��ر و تبلیغات‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما سینمای کودک و نوجوان این امکان را ندارد‪.‬‬ ‫م��ا باید خانواده ها را بیش از پی��ش درگیر موضوع کنیم و‬ ‫باتوجه به ش��رایط اقتصادی باید به گونه ای فعالیت کنیم‬ ‫که تولیدات این حوزه به اقتصاد کمک کنند‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه در همه ابعاد به دنبال این هس��تیم که‬ ‫تبادل فرهنگ داشته باشیم‪ ،‬گفت‪5 :‬هزار فعال انیمیشنی‬ ‫کدخدای زبان پارسی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!