روزنامه صمت شماره 1252 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1252

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1252

روزنامه صمت شماره 1252

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1252‬پیاپی ‪2570‬‬ ‫چهره ها‬ ‫زمینه های نشاط اجتماعی‬ ‫را فراهم کنیم‬ ‫قوانین ناکارامد‪ ،‬بساط شغل دومی ها و کالفگی بازاریان‬ ‫‪2‬‬ ‫رتبه جهانی ایران در بهبود‬ ‫فضای کسب وکار مطلوب نیست‬ ‫سرمقاله‬ ‫حوزه انرژی و جایگاه ایران‬ ‫در منطقه‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫کاهش اعتماد عمومی‬ ‫به صنعت خودرو‬ ‫بساط هایی به وسعت‬ ‫پیاده رو های شهر‬ ‫حلقه های اتصال‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫تکریم ارباب رجوع‬ ‫به سبک قطارهای ژاپنی‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫«دستفروشان حقیقی» ساماندهی شدند‬ ‫ش��هری در معابر‪ ،‬خیابان ها و به طور کلی‪ ،‬تمامی س��طح شهر نباید مشکلی برای رفت وامد‬ ‫مردم به وجود اورند و از طرفی براس��اس قوانین کش��ور هیچ فردی نمی تواند بدون داش��تن‬ ‫مجوز های الزم اقدام به فروش کاال کند و هر دوی این اتفاق ها تخطی از قانون تلقی می شود‪،‬‬ ‫نکته پیچیده ای نیس��ت؛ دستفروشی جرم نیس��ت‪ ،‬با این حال‪ ،‬انچه دستفروشان انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬مصداق تخلف هایی اس��ت که در قانون برای ان مجازات هایی تعیین ش��ده است‪.‬‬ ‫مثل عرضه خارج از شبکه‪ ،‬فرار از پرداخت مالیات و‪ ...‬چراکه براساس قانون مدیریت خدمات‬ ‫قطعه سازان بی نصیب از‬ ‫افزایش قیمت خودرو‬ ‫پس دستفروش��ان مرتکب تخلف می شوند‪ .‬حاال پیرو درخواست شهروندان به ویژه کسبه و‬ ‫س��اکنان برخی مناطق‪ ،‬طرح ساماندهی دستفروشان اجرا شد و «دستفروشان حقیقی» با‬ ‫‪8‬‬ ‫دریافت شناسنامه کارساماندهی شدند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کاهش ریسک نوسانات نرخ‬ ‫زعفران برای کشاورزان‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در شرایطی که هر روز سایه تحریم ها و فشارهای‬ ‫بین المللی بر اقتصاد کش��ور س��نگین تر می شود‪ ،‬تا‬ ‫ام��روز تالش ها برای تعامل با اروپ��ا هم نتایج مورد‬ ‫انتظار را در بر نداشته است‪ .‬در این صورت نگاه اصلی‬ ‫اقتصاد کشور باید به کدام سو باشد؟ ایا سیاست های‬ ‫منطقه ای تمایل به ش��رق دارد ی��ا کماکان غربی ها‬ ‫در کانون توجه خواهند بود؟ توجه داشته باشیم که‬ ‫کشورهای منطقه گرچه در ظاهر یک نظام سیاسی‬ ‫ایدئولوژیک دارند اما در حوزه اقتصاد بسیار عمل گرا‬ ‫هس��تند و ت��ا جایی که به سودش��ان باش��د با همه‬ ‫کش��ورها از جمله ما همکاری خواهند کرد‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که افزایش انزوای اقتصادی ما و نیز نبود‬ ‫درک منطقی در دلواپس��ان داخلی ب��رای اتصال به‬ ‫شبکه مالی بین المللی‪ ،‬اینده تعامل اقتصادی ایران با‬ ‫کشورهایی مانند چین و روسیه را با مخاطرات جدی‬ ‫روب��ه رو خواهد ک��رد‪ .‬در این ش��رایط تصویب لوایح‬ ‫‪ FATF‬مهم تری��ن و عملی ترین اقدام برای تضمین‬ ‫و تس��هیل روابط بانکی و مالی با کش��ورهای منطقه‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬همچنین اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫بالق��وه در ح��وز ه ان��رژی کش��ور می توان��د ضریب‬ ‫اطمینانی برای تحقق جایگاه نخست ایران در منطقه‬ ‫باش��د و به دنبال ان ان��رژی ارزان و به موقع را برای‬ ‫تمامی کشورهای نیازمند‪ ،‬به ویژه همسایگان فراهم‬ ‫کند‪ .‬این در حالی اس��ت که بروز مش��کالتی مانند‬ ‫تامین برق و ظرفیت تولید حاکی از راه طوالنی است‬ ‫که ما برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه داریم‪.‬‬ ‫تبدیل ش��دن به قطب منطقه ای انرژی هدفی است‬ ‫که در برنامه شش��م توسعه و افق ‪ ۱۴۰۴‬پیش بینی‬ ‫ش��ده اما تحقق این هدف استراتژیک مستلزم ایجاد‬ ‫بازار برق با همسایگان و نقش افرینی پررنگ تر بخش‬ ‫خصوصی و نیز امنیت در کش��ورهای همسایه است‪.‬‬ ‫در این زمینه با عنایت به مرزهای وس��یع کش��ور با‬ ‫همسایگان می توان از تمام ظرفیت های حوزه انرژی‬ ‫و نیز منابع تجدیدپذیر استفاده کرد‪ .‬برای تحقق این‬ ‫مهم‪ ،‬ابرچالش های بس��یاری وجود دارند که به دلیل‬ ‫ضع��ف در مدیری��ت دولت��ی‪ ،‬با این گون��ه چالش ها‬ ‫کن��ار امده و روند رو به رش��د یا توس��عه صنعتی را‬ ‫فراموش کرده ایم‪ ،‬این در حالی است که برای تبدیل‬ ‫ش��دن به قطب انرژی منطقه‪ ،‬باید ع�لاوه بر منابع‬ ‫متعارف‪ ،‬از اهرم انرژی های تجدیدپذیر هم استفاده‬ ‫کنیم؛ بنابراین برای بهینه س��ازی فناوری انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر‪ ،‬نیازمند همکاری ها و سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی هس��تیم و به گفته مس��ئوالن امر در حوزه‬ ‫نیروگاه های خورش��یدی حدود ‪ ۷۵‬درصد تجهیزات‬ ‫را وارد می کنی��م‪ .‬به درس��تی باید گفت متاس��فانه‬ ‫در ش��رایط کنونی چش��م انداز روش��نی در این گونه‬ ‫فعالیت ه��ا دیده نمی ش��ود‪ ،‬درحالی ک��ه باتوجه به‬ ‫ظرفیت های بس��یار باالی کش��ور در تنوع بخشی به‬ ‫مناب��ع انرژی و نیز س��اختار متنوع تولی��د و توزیع‬ ‫انرژی‪ ،‬باید از ظرفیت های تولید منابع هیدروکربوری‬ ‫به نحو احس��ن بهره برداری ک��رده و در مقابل ان در‬ ‫قالب تهاتر پروژه های مورد هدف را به مرحله اجرایی‬ ‫دراوریم‪ .‬هرچند مسئوالن کشور می خواهند ناکامی‬ ‫در جذب س��رمایه خارج��ی را به کل به فش��ارهای‬ ‫بین الملل��ی ارتباط دهند‪ ،‬اما واقعیت ان اس��ت که‬ ‫وضعیت اشفته ارز در کش��ور تاثیر بسیار مهمی در‬ ‫دوری گزی��دن ش��رکت های خارجی از ای��ران دارد‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به ظرفیت س��ازی های انجام ش��ده‬ ‫در تولی��د نفت خام و گاز‪ ،‬می ت��وان از این انرژی ها‬ ‫به عن��وان ی��ک فرصت طالی��ی بهره برد و ب��ا انجام‬ ‫مذاکرات فوری و مس��تقل با هر یک از کش��ورهای‬ ‫منطقه‪ ،‬نسبت به صادرات محلی اقدام و در مقابل از‬ ‫س��ایر ظرفیت های تولیدی و فنی انها در قالب تهاتر‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬براس��اس گزارش صندوق بین المللی‬ ‫پ��ول در اجالس اخیر داووس رش��د اقتصادی ایران‬ ‫در ص��ورت کاهش تولید محص��والت پایه انرژی به‬ ‫منفی ‪ ۳.۵‬درصد خواهد رس��ید که تداوم ان به قفل‬ ‫اقتصادی منجر خواهد ش��د‪ .‬در این شرایط ضرورت‬ ‫دارد ب��ا تدابیری کاهش مصرف انرژی در کش��ور را‬ ‫به عنوان یک فرهن��گ جامع نهادینه کرد و به نقطه‬ ‫کور سوء مدیریت ها و نبوده برنامه ریزی درست پایان‬ ‫داد‪ .‬ب��ه هر صورت با کاهش تنش های منطقه ای که‬ ‫این روزها ش��اهد ان هس��تیم می توانیم با یک تیر‬ ‫دو نش��ان بزنیم؛ هم وضعیت تولی��د و بازار مصرف‬ ‫انرژی را سامان دهیم و هم سهم واقعی خود را برای‬ ‫صادرات مس��تمر و پایدار در منطقه به دست اوریم‪.‬‬ ‫در این صورت با توس��عه مکانیس��م صادرات انرژی‬ ‫به کش��ورهای منطقه و بهبود بخشیدن به مکانیسم‬ ‫اجرایی و عملیاتی ان توانسته ایم به طور غیرمستقیم‬ ‫بر ب��ازار منطقه و عوامل اصل��ی ان مانند ارز و طال‬ ‫تاثیر بگذاریم و مس��یرهای انحرافی در این زمینه را‬ ‫مسدود کنیم‪ .‬ایران عزیزمان سرشار از امکانات بالقوه‬ ‫و بالفع��ل در حوزه انرژی اس��ت و می تواند به عنوان‬ ‫هاب منطقه جایگاه واقعی خود را حفظ و حراس��ت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حل مسئله اب با جلب مشارکت عمومی‬ ‫وزی��ر نیرو گمش��ده کش��ور برای حل مس��ائل‬ ‫کنونی را اخالق حرفه ای دانست و گفت‪ :‬هرچه در‬ ‫فعالیت های فردی‪ ،‬گروهی‪ ،‬صنفی و ش��غلی خود‬ ‫پایبندی بیش��تری به اخالق داشته باشیم مسائل‬ ‫موجود بهتر حل و فصل می شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫رضا اردکانیان در ایین پایانی نخس��تین جشنواره‬ ‫نی��رو و رس��انه اف��زود‪ :‬ب��دون جلب مش��ارکت و‬ ‫به رسمیت شناختن ماهیت چندانضباطه بودن اب‬ ‫هیچ مس��ئله ای در این حوزه به طور ریشه ای حل‬ ‫نمی شود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬از سال برگزاری نخستین‬ ‫کنفرانس جهانی توسعه پایدار در برزیل‪ ،‬مقرر شد‬ ‫هر س��ال یک روز به نام روز جهانی اب‬ ‫ب��ا یک ش��عار در نظر گرفته ش��ود که‬ ‫به نوع��ی دربرگیرنده برنامه های مرتبط‬ ‫با اب و محیط زیست همه سازمان های‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬کش��ورها و دول��ت‬ ‫باش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بر این اس��اس هر‬ ‫س��ال روز ‪ 2‬فروردی��ن به عن��وان روز‬ ‫جهانی اب ش��ناخته می شود و ش��عار امسال این‬ ‫اس��ت که هیچ فردی در زمینه دسترسی به منابع‬ ‫زیست محیطی نباید نادیده گرفته شود‪ .‬اردکانیان‬ ‫در بخش دیگری از س��خنان خ��ود گفت‪ :‬هر چه‬ ‫زمینه های نشاط اجتماعی را فراهم کنیم‬ ‫وزیر کش��ور گف��ت‪ :‬باتوجه‬ ‫به ش��رایط کنونی الزم اس��ت‬ ‫بس��ترها و زمینه های نش��اط‬ ‫در جامع��ه فراه��م ش��ود و‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‬ ‫عبدالرض��ا رحمان��ی فضل��ی‬ ‫در صدوچهاردهمی��ن جلس��ه‬ ‫ش��ورای اجتماعی کش��ور با محور نشاط‬ ‫اجتماع��ی افزود‪ :‬نش��اط ام��ری درونی‬ ‫اس��ت و جنب��ه بیرونی ان در ش��ادی ها‬ ‫بروز پی��دا می کند‪ .‬انس��ان به طور ذاتی‬ ‫موج��ودی بی ق��رار و کمال گراس��ت و‬ ‫هم��واره برنامه هایی دارد که به س��مت‬ ‫ل حرکت کن��د‪ .‬ای��ن کمال گرایی‬ ‫کم��ا ‬ ‫برای رس��یدن به تعالی اس��ت که انسان‬ ‫را ب��ه ارام��ش می رس��اند؛ بنابراین باید‬ ‫زمینه های نشاط در جامعه فراهم شود‪.‬‬ ‫وزی��ر کش��ور تاکی��د ک��رد‪ :‬ادراک‬ ‫م��ردم ما مرتب دس��تکاری می ش��ود و‬ ‫تاثیرگذاری های��ی از طری��ق رس��انه ها‬ ‫و برخ��ی قوانی��ن در این زمین��ه انجام‬ ‫می شود‪ .‬رحمانی فضلی با اشاره به انجام‬ ‫ش��دن دو س��نجش درباره جم��ع اوری‬ ‫اطالعات در زمینه نشاط اجتماعی افزود‪:‬‬ ‫این س��نجش ها نش��ان می دهد پنداشت‬ ‫اجتماعی و افکار عمومی نامناس��ب تر از‬ ‫ادراکات ش��خصی درباره نشاط اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمانی خطاب به س��ازمان های‬ ‫گوناگون درباره نشاط اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬باید شورای اجتماعی در‬ ‫کارگروه اجتماع��ی برنامه های‬ ‫بلندم��دت و میان م��دت را‬ ‫تعریف کند تا جامعه به سمت‬ ‫نش��اط حرک��ت کن��د‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینک��ه برنامه ها و مواردی‬ ‫که در این نشس��ت مطرح ش��د‪ ،‬محدود‬ ‫بوده‪ ،‬از همه سازمان ها خواست در حوزه‬ ‫مس��ئولیت خود ب��ا ارتباط ب��ا مخاطب‬ ‫بیرون��ی زمینه ه��ای نش��اط را افزای��ش‬ ‫دهن��د‪ .‬وزیر کش��ور ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫القائات برخی رس��انه ها در ایجاد روحیه‬ ‫نشاط موثر اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬صداوسیما‬ ‫می توان��د در این می��ان نقش مهمی ایفا‬ ‫کند‪ .‬مش��ارکت جویی و نشاط عمومی و‬ ‫اوقات فراغت می تواند از مسائلی باشد که‬ ‫در صداوسیما مطرح شود و این نشاط را‬ ‫گسترش دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بحث نشاط باید‬ ‫خودج��وش و مردمی باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نباید این موضوع به طور رسمی و دولتی‬ ‫مطرح شود‪ ،‬بلکه باید مشارکت مردم این‬ ‫امور اجرایی شود‪ .‬ما نیز باید زمینه سازی‬ ‫انجام دهیم و بستر ارامش را برای مردم‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬در واقع باید تاکید کرد این‬ ‫موضوع بعد پیش��گیرانه و درمانگری در‬ ‫بحث اسیب های اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫از چارچوب های اخالقی دور شویم گره‬ ‫فعالیت های م��ان کورتر می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر یک جامعه دس��تاوردی‬ ‫برای افتخار به گذش��ته نداش��ته باشد‬ ‫برای اینده نیز ارزویی نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬امروزه گرفتار بالیی‬ ‫شده ایم که بی محابا همه دستاوردهای‬ ‫گذش��ته را زیر سوال می بریم؛ در حالی که در این‬ ‫فضا مس��ئله ای حل و هم افزایی ایجاد نمی ش��ود‪.‬‬ ‫اردکانیان اضافه کرد‪ :‬امروز ش��ما هیچ عرصه ای را‬ ‫پیدا نمی کنید که مش��کالت ان در سس��ت بودن‬ ‫مبان��ی اخالقی ان حرف��ه‪ ،‬صنف یا گروه ریش��ه‬ ‫نداش��ته باش��د؛ بنابراین راه نجات ما بازگشت به‬ ‫مبانی اخالقی اس��ت که اهالی رسانه در این زمینه‬ ‫نقش بس��یار اثرگذاری دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬همانگونه‬ ‫ک��ه بخش اجرایی نیازمند دانش جدید و ارتباط و‬ ‫تعامل با دنیای پیش��رفته در این عرصه اس��ت ما‬ ‫نیز باید بتوانیم برای ارتقای سطح دانش و تجهیز‬ ‫بیشتر رس��انه های خود به عنوان پل ارتباطی میان‬ ‫مصرف کنن��ده و وزارت نیرو ابزار و امکانات الزم را‬ ‫به منظور دسترسی به تازه های این عرصه در جهان‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫رتبه جهانی ایران در بهبود فضای کسب وکار مطلوب نیست‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی رتبه فعلی‬ ‫ایران در بهبود فضای کسب وکار را مطلوب‬ ‫ندانس��ت و گفت‪ :‬رتب��ه ‪ ۱۲۴‬جهانی یعنی‬ ‫اینک��ه فع��االن اقتصادی با موانع بس��یاری‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری و توس��عه فض��ای‬ ‫کس��ب وکار روبه رو هستند‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند در ایین رونمایی از پنجره‬ ‫واحد شروع کس��ب وکار در وزارت اقتصاد اظهار کرد‪:‬‬ ‫فضای کنونی کس��ب وکار یکی از موانع چابک س��ازی‬ ‫س��رمایه گذار داخل��ی ب��رای حض��ور در بازاره��ای‬ ‫بین المللی و نیز جذب س��رمایه گذاری خارجی است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینک��ه فع��االن اقتصادی ب��رای ایجاد یا‬ ‫توس��عه کس��ب وکارهای خود گرفت��ار مراحل اداری‬ ‫در س��ازمان های گوناگون می ش��وند‪ ،‬وزارتخانه ای را‬ ‫مثال زد ک��ه باید ‪ ۴۴۰‬مجوز گوناگ��ون صادر کند و‬ ‫با اینکه در هی��ات مقررات زدایی با حذف ‪ ۳۰۰‬مجوز‬ ‫ان موافق��ت ش��ده‪ ،‬در عم��ل اتفاقی نیفتاده اس��ت‪.‬‬ ‫دژپسند اتحاد سازمان های اجرایی برای بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار و هموارس��ازی مسیر س��رمایه گذاری را‬ ‫خواستار شد و افزود‪ :‬یکی دیگر از راه های بهبود رتبه‬ ‫جهان��ی ایران در این زمینه‪ ،‬اس��تفاده از فناوری های‬ ‫نوین اس��ت؛ در غیر این صورت ب��ا اتکا به روش های‬ ‫سنتی‪ ،‬حرکت اقتصاد کش��ور به سوی اهداف تعیین‬ ‫ش��ده «مورچه وار» خواهد ب��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬برای‬ ‫صبر کردن و گرفتار شدن در حاشیه ها زمانی نداریم و‬ ‫باید با بهره گیری از فناوری های نوین هم درامد سرانه‬ ‫کشور را باال ببریم و هم نرخ بیکاری را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫دژپس��ند اعالم ک��رد‪ :‬از ‪ ۴۰‬میلی��ارد دالر صادرات‬ ‫غیرنفت��ی امس��ال تاکنون فق��ط حدود ‪۹‬‬ ‫میلی��ارد دالر ارز حاص��ل از ان به کش��ور‬ ‫بازگش��ته اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬ام��روز باید با‬ ‫دانش بنیان کردن همه حوزه ها نرخ نواوری‬ ‫را در اقتصاد کش��ور رش��د دهیم تا اقتصاد‬ ‫از ات��کا ب��ه بودجه نفتی خ��ارج و تبدیل به‬ ‫اقتصادی هوشمند که اقتصادی مقاوم است‪،‬‬ ‫شود‪ .‬وی اقتصاد هوشمند را ضد فساد توصیف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اقتصاد زالل زمانی به دس��ت می اید که اقتصاد‬ ‫هوشمند به معنای واقعی به وجود اید‪ .‬در این ایین که‬ ‫با حضور رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان تامین اجتماعی و سرپرست سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی کش��ور و معاونان و مدی��ران نهادهای‬ ‫مرتب��ط با وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار ش��د‪،‬‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی از پنجره واحد ش��روع‬ ‫کس��ب وکار رونمایی ک��رد‪ .‬با راه اندازی این س��امانه‪،‬‬ ‫امکان برقراری ارتباط الکترونیکی میان سازمان ثبت‬ ‫اس��ناد و امالک و س��ازمان امور مالیاتی کش��ور برای‬ ‫اطالع رس��انی ب��ه س��ازمان مالیاتی در زمینه ش��روع‬ ‫فعالیت اقتصادی موضوع ماده ‪ ۱۷۷‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم فراهم می ش��ود‪ .‬همچنین دریافت تاییدیه و‬ ‫کد رهگیری پیش ثبت نام مالیاتی بدون مراجعه ارباب‬ ‫رجوع به س��ازمان امور مالیاتی کشور از طریق درگاه‬ ‫الکترونیک��ی اداره کل ثبت ش��رکت ها و موسس��ات‬ ‫غیرتجاری انجام می ش��ود‪ .‬با راه ان��دازی پنجره واحد‬ ‫کسب وکار‪ ،‬امکان ثبت نام واحد برای مالیات مستقیم‬ ‫و مالیات ارزش افزوده‪ ،‬بدون مراجعه به س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی کشور فراهم خواهد شد‬ ‫تردیدی در حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه نیست‬ ‫بهرام قاسمی‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫ب��ا تاکی��د بر اینک��ه تردیدی در ح��ق حاکمیت‬ ‫ایران بر جزایر س��ه گانه ابوموس��ی‪ ،‬تنب کوچک‬ ‫و تنب بزرگ وجود ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران هرگ��ز ذره ای از این حق تاریخی‬ ‫و قطع��ی خ��ود عقب نش��ینی نخواهد ک��رد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا از وزارت امور خارجه‪ ،‬قاس��می در‬ ‫تش��ریح اتفاق ه��ای روز پایانی نشس��ت وزیران‬ ‫خارجه س��ازمان همکاری اس�لامی (‪ )OIC‬در‬ ‫ابوظب��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در روز پایانی این نشس��ت که‬ ‫به طور معمول اس��ناد بررسی و تصویب می شود‪،‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه امارات با ارائ��ه متنی باعنوان‬ ‫«بیانیه ابوظبی» قصد داش��ت بدون کس��ب نظر‬ ‫و دیدگاه های س��ایر هیات های حاضر‪،‬‬ ‫ای��ن مت��ن را به عن��وان بیانی��ه نهایی‬ ‫نشس��ت معرف��ی کن��د و ب��ه تصویب‬ ‫برس��اند ک��ه این ش��یوه اداره جلس��ه‬ ‫بالفاصله مورد اعتراض هیات اعزامی از‬ ‫تهران و همچنین پاکستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باوج��ود اعت��راض هیات‬ ‫کش��ورمان و برخی دیگر از هیات ه��ا‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه امارات با سوءاس��تفاده از شرایط میزبانی‬ ‫و در اقدامی خالف تمامی موازین شناخته شده‪،‬‬ ‫ب��ا بی توجهی به اعتراض های به عمل امده قصد‬ ‫داش��ت امیال خود را به این نشست تحمیل کند‬ ‫و به زع��م خ��ود این متن را تصویب و نهایی اعالم‬ ‫کرد‪ .‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به دنب��ال ای��ن اقدام طرف‬ ‫اماراتی به ویژه باتوجه به اینکه در متن‬ ‫ارائه شده ازسوی هیات اماراتی‪ ،‬ادعای‬ ‫واهی این کش��ور درب��اره جزایر ایرانی‬ ‫ابوموس��ی‪ ،‬تنب کوچک و تنب بزرگ‬ ‫اورده ش��ده بود‪ ،‬با اعتراض ش��دید و‬ ‫بهن��گام هیات ایرانی و متعاقب ان ترک جلس��ه‬ ‫اعضای هیات جمهوری اس�لامی ای��ران روبه رو‬ ‫ش��د که همین موضوع موجب متش��نج ش��دن‬ ‫این نشس��ت‪ ،‬پایان جلسه و خروج تدریجی دیگر‬ ‫هیات ه��ا و در نتیج��ه ناکامی ام��ارات در تحقق‬ ‫هدف از پیش تعیین شده و خواسته نامشروعش‬ ‫ش��د‪ .‬قاسمی با اشاره به اینکه هیات کشورمان با‬ ‫طرح اعتراض های خود‪ ،‬متن پیش��نهادی امارات‬ ‫به عنوان بیانیه پایانی را بی اعتبار دانس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این اتفاق ها پیش از ایین پایانی نشس��ت رخ داد‬ ‫و همین موضوع باعث برگزار نش��دن ایین پایانی‬ ‫به روال معمول این گونه نشس��ت های بین المللی‬ ‫ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از نظر جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران بیانیه ارائه شده در روز پایانی این نشست از‬ ‫سوی هیات اماراتی فاقد اعتبار حقوقی و غیرقابل‬ ‫استناد است و همان گونه که گفته شد وزیر امور‬ ‫خارجه امارات در اقدامی ناپخته و غیرحرفه ای و‬ ‫کامال بدوی‪ ،‬قصد تحمیل این بیانیه خودساخته‬ ‫به نشست را داشت که در ان ناکام ماند‪.‬‬ ‫تا وقتی دولت سوریه بخواهد در این کشور می مانیم‬ ‫دبی��ر ش��ورای عالی امنیت مل��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ای��ران ب��رای کمک ب��ه دولت و ملت س��وریه‬ ‫در این کش��ور اس��ت و تا وقتی دولت س��وریه‬ ‫بخواهد‪ ،‬هست‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬دریابان علی ش��مخانی‬ ‫در جم��ع خبرن��گاران ادامه حض��ور ایران در‬ ‫س��وریه را مبتن��ی ب��ر درخواس��ت دولت این‬ ‫کش��ور دانس��ت و گفت‪ ۴۰ :‬س��ال است نبرد‬ ‫در دو جبه��ه ثبات خواه��ان و بی ثبات خواهان‬ ‫در منطق��ه در جریان اس��ت و امروز کفه ترازو‬ ‫بین این دو مشخص می کند ثبات خواهان هیچ‬ ‫گاه شکس��ت ندارند و این در منطقه نفتخیز ما‬ ‫کامال مشخص است‪.‬‬ ‫ای��ران برای کمک به دولت و ملت س��وریه‬ ‫در این کش��ور اس��ت و تا وقتی دولت س��وریه‬ ‫عکس روز‬ ‫بخواهد هست و این حرف های بی فایده و عمل‬ ‫نتانیاهو و س��فرهای بیهوده اش تاثیری نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬پی��روزی ثبات خواهان در‬ ‫س��وریه و منطق��ه امروز به وس��عت خاورمیانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫افزایش حقوق ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی‬ ‫کارمندان الزم االجراست‬ ‫پل شکسته خرم اباد متعلق به دوره ساسانیان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی مصوبه افزایش حقوق ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ی کارکنان و بازنشس��تگان در الیحه بودج��ه ‪ ۹۸‬را الزم االجرا‬ ‫دانس��ت‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در بررس��ی بندهای الحاقی به الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور‬ ‫پیش��نهاد حمیدرضا حاجی بابایی‪ ،‬نماینده همدان را تصویب کردند‬ ‫که بر این اس��اس‪ ،‬حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال‬ ‫این��ده باید ‪ ۴۰۰‬هزار تومان افزایش یابد‪ .‬نمایندگان مجلس تصویب‬ ‫کردند که حقوق ثابت گروه های حقوق بگیر از قبیل هیات های علمی‪،‬‬ ‫قضات و کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان کشوری و لشکری‬ ‫تمامی س��ازمان های اجرایی و همچنین وزارت اطالعات و س��ازمان‬ ‫ان��رژی اتم��ی از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬به میزان ‪ ۴‬میلی��ون ریال افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬عالوه بر این افزایش جز یک ضریب ریالی س��االنه مشموالن‬ ‫این بند نسبت به ضریب ریالی سال ‪ ۹۷‬به میزان تا ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬براساس الیحه دولت‪ ،‬قرار بود ‪ ۲۰‬درصد به حقوق کارکنان و‬ ‫بازنشستگان دولت اضافه شود‪ ،‬اما محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه در نامه ای به رئیس مجلس اعالم کرد دولت نمی تواند‬ ‫مصوب��ه افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشس��تگان‬ ‫دولت را اجرایی کند‪ .‬در مقابل علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد این قانون و مصوبه مجلس الزم االجراست‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی مقرر کردند ق��وای س��ه گانه مجاز به‬ ‫دریاف��ت س��ود از حس��اب های بانک��ی مفتوح‬ ‫در بانک ه��ای دولت��ی و غیردولت��ی نیس��تند‪.‬‬ ‫نمایندگان مقرر کردند‪ :‬س��ازمان های مشمول‬ ‫ماده (‪ )۲۹‬قانون برنامه پنج س��اله ششم توسعه‬ ‫(از جمله قوای س��ه گانه) مجاز به دریافت س��ود‬ ‫از حس��اب های بانکی (حساب جاری‪ ،‬پشتیبان‪،‬‬ ‫سپرده گذاری کوتاه مدت‪ ،‬بلندمدت) مفتوح در‬ ‫بانک های دولتی و غیردولتی نیستند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزی��ران ام��ور خارج��ه ای��ران و‬ ‫ع��راق در یک گفت وگوی تلفن��ی درباره روابط‬ ‫دوجانب��ه دو کش��ور به ویژه س��فر قریب الوقوع‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران به عراق گفت وگو‬ ‫کردند‪ .‬محمدجواد ظریف و محمدعلی الحکیم‬ ‫در ای��ن گفت وگ��و درب��اره اخری��ن تحوالت و‬ ‫رواب��ط دوجانب��ه به وی��ژه س��فر قریب الوق��وع‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران به عراق رایزنی‬ ‫و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬علی عبدالکریم علی‪ ،‬س��فیر سوریه‬ ‫در لبنان تاکید کرد مهم ترین پیام س��فر بش��ار‬ ‫اس��د به تهران این است که در اینده سوریه حق‬ ‫تقدم با ایران اس��ت‪ .‬سفیر س��وریه افزود‪ :‬البته‬ ‫دیگر کش��ورها نیز در پیروزی س��وریه بر جنگ‬ ‫و بحران س��هیم هس��تند‪ ،‬اما ح��ق تقدم در این‬ ‫زمینه با ایران اس��ت‪ .‬عبدالکری��م درباره حضور‬ ‫غیرقانونی نیروهای امریکا در خاک س��وریه نیز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬واشنگتن دیر یا زود باید خاک کشور‬ ‫ما را ترک کند‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در جریان بررس��ی طرح اصالح موادی‬ ‫از قانون انتخابات مجلس‪ ،‬سازمان صداوسیمای‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران را مکل��ف کردن��د‬ ‫به منظ��ور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه‬ ‫کردن انها در فرهن��گ عمومی‪ ،‬عالوه بر تبیین‬ ‫جای��گاه مجلس و وظایف نماین��دگان‪ ،‬قواعد و‬ ‫ضواب��ط حاکم بر فراین��د انتخاب��ات‪ ،‬تبلیغات‬ ‫ازس��وی نامزدهای انتخاب��ات و طرفداران انها و‬ ‫همچنین جرائم و تخلفات انتخاباتی را به شکلی‬ ‫مناسب اطالع رسانی کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حجت االسالم والمسلمین نوری‬ ‫شاهرودی‪ ،‬س��فیر ایران در عمان با درویش بن‬ ‫اسماعیل البلوشی‪ ،‬وزیر مس��ئول در امور مالی‬ ‫عم��ان دی��دار و گفت وگو ک��رد‪ .‬در ای��ن دیدار‬ ‫دوطرف درب��اره راه های توس��عه همکاری های‬ ‫اقتصادی و افزایش حجم تجارت میان دو کشور‬ ‫بح��ث و تبادل نظر کردند‪ .‬گفتنی اس��ت حجم‬ ‫رواب��ط تجاری عمان و ای��ران در ‪ 10‬ماه ابتدایی‬ ‫امس��ال از یک میلیارد دالر فراتر رفته و نس��بت‬ ‫به مدت مشابه س��ال گذشته بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬دو س��ناتور امریکای��ی ک��ه از‬ ‫سرس��خت ترین حامیان رژیم صهیونیستی در‬ ‫کنگره به ش��مار می روند‪ ،‬در رویکردی نه چندان‬ ‫معمول‪ ،‬از بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخس��ت وزیر رژیم‬ ‫صهیونیس��تی به دلیل ورود به همکاری سیاسی‬ ‫ب��ا حزب راس��ت افراطی «اوتزم��ا یهودیت» در‬ ‫استانه انتخابات اینده انتقاد کردند‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬احم��د امیراب��ادی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات رئیس��ه مجلس در جلس��ه علنی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نامه ‪ ۱۵۲‬نماین��ده مجلس‬ ‫ب��ه رئیس جمه��وری را قرائ��ت ک��رد ک��ه در‬ ‫ان امضاکنن��دگان نام��ه از رئیس جمه��وری‬ ‫درخواس��ت کردن��د ‪ ۱۵‬ه��زار میلی��ارد ریال‬ ‫از ع��وارض واری��زی ش��هرداری ها به حس��اب‬ ‫هدفمندس��ازی یارانه ه��ا را ب��رای جلوگی��ری‬ ‫از ایج��اد بح��ران و تن��ش ب��ه ش��هرداری ها و‬ ‫دهیاری های کشور اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��ید عزت اهلل ضرغام��ی درباره‬ ‫ماجرای انتقال ارش��یو رس��انه ملی به خارج از‬ ‫کش��ور توضیحات��ی را مطرح ک��رد‪ .‬ضرغامی با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه در طول این م��دت هیچ گونه‬ ‫برگ��ه‪ ،‬اطالعات‪ ،‬تماس تلفنی و اطالع رس��انی‬ ‫در زمینه ارشیو و مس��ائلی که مطرح می کنند‪،‬‬ ‫به وی ارائه نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این مس��ائلی که اعالم‬ ‫می کنند نه تنها با من مطرح نشده‪ ،‬بلکه با رئیس‬ ‫وقت ارشیو هم مطرح نشده است؛ به نظرم خوب‬ ‫است این بحث ازسوی س��ازمان های اطالعاتی‬ ‫روش��ن ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه وزارت اطالعات‬ ‫وظیفه دارد این موارد را بررسی کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اصال معلوم نیس��ت چنین چیزی اتفاق افتاده یا‬ ‫نه که در دوره ما هم باشد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس‬ ‫شورای اسالمی و در جریان بررسی طرح استانی‬ ‫ش��دن انتخابات مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ماده ‪۴‬‬ ‫این طرح ب��ا ‪ ۱۴۰‬رای موافق‪ ۸۴ ،‬رای مخالف و‬ ‫‪ ۵‬رای ممتن��ع از مجم��وع ‪ ۲۴۴‬نماینده حاضر‬ ‫در مجلس به تصویب رس��ید‪ .‬براساس این ماده‪،‬‬ ‫مقرر ش��د یک ماده به این شرح به عنوان ماده ‪۷‬‬ ‫مکرر به قانون الحاق ش��ود‪« :‬ثبت نام داوطلبان‬ ‫از طری��ق فهرس��تی ک��ه اح��زاب ی��ا گروه ها و‬ ‫تش��کل های قانون��ی ارائ��ه می کنند ی��ا به طور‬ ‫انفرادی انجام می شود»‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫حوزه انرژی و‬ ‫جایگاه ایران‬ ‫در منطقه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫قطعه سازان بی نصیب‬ ‫از افزایش قیمت‬ ‫خودرو‬ ‫قطار حومه ای روی تیغ‬ ‫دو لبه حمایت دولتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و سازمان پدافند غیرعامل امضا شد‬ ‫به صفر ش��ود‪ .‬پدافند غیرعامل از این جهت برای سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حفاظت از صنایع و مردم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ب��ا اجرای پدافن��د غیرعام��ل می ت��وان در زمان حادث��ه تاب اوری‬ ‫واحدهای صنعتی را افزایش داد که این موضوع با توجه به ش��رایط‬ ‫کنونی اهمیت ویژه ای دارد‬ ‫تولیدی بس��یاری در انها مش��غول فعالیت هستند‪ ،‬تامین‬ ‫زیرس��اخت پدافند غیرعامل برای انه��ا فعالیت پیچیده و‬ ‫دش��واری اس��ت که نیاز به برنامه ریزی های قابل توجهی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه شاید در جریان اجرای این پروژه‬ ‫نی��از به تغییراتی باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران اماده اس��ت تا در صورت نیاز‬ ‫ب��ه تغییرات انه��ا را اجرا کن��د‪ .‬امروز یک��ی از مهم ترین‬ ‫اولویت های ما اجرای این پروژه اس��ت ک��ه در این زمینه‬ ‫امادگ��ی داری��م‪ ،‬البت��ه باید در نظر داش��ت که ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی تاکنون زیرساخت های مناسبی را در‬ ‫حوزه ایمنی و موضوع های مربوط به حوزه محیط زیس��ت‬ ‫انجام داده اند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬برخی از سیاست ها و برنامه هایی‬ ‫که در اینده اجرا خواهد ش��د اکنون اماده است و مشکلی‬ ‫در این زمینه نیست‪ .‬با این حال‪ ،‬سازمان پدافند غیرعامل‬ ‫اس��تانداردهایی دارد که رعایت کردن انها در شهرک های‬ ‫صنعتی می تواند مشکالت زیادی را برطرف کند‪.‬‬ ‫صالحی نیا با اشاره به اهمیت پیشگیری از بحران توضیح‬ ‫داد‪ :‬متاس��فانه در برخی از حوزه ها منتظر هستیم مشکلی‬ ‫ایج��اد ش��ود و بعد برای ح��ل ان هزینه های بس��یاری را‬ ‫بپردازیم‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه اجرای پدافند غیرعامل‬ ‫باعث می شود احتمال وقوع حوادث قابل پیش بینی نزدیک‬ ‫سردار س��رتیپ غالمرضا جاللی‪ ،‬رئیس سازمان پدافند‬ ‫غیرعامل نیز در ایین امضای این تفاهمنامه گفت‪ :‬پدافند‬ ‫غیرعامل به موضوع های ایمنی و امنیتی به طور غیردفاعی‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬در جریان این فعالیت مش��ترک س��ازمان به‬ ‫عنوان یک حامی غیراقتصادی در کنار شهرک های صنعتی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در ایران‬ ‫مجموعه وس��یعی است که باید با اجرای برخی سیاست ها‬ ‫و تامین برخی زیرساخت ها‪ ،‬انچه در این شهرک ها تامین‬ ‫ش��ده را به پایداری رس��اند‪ .‬با پایداری زیرس��اخت ها در‬ ‫ش��هرک هایی که روی این موضوع فعالیت کردند و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های مناسب در ش��هرک های پدافند غیرعامل‬ ‫ندارند‪ ،‬تاب اوری و ریس��ک س��رمایه واحده��ای تولیدی‬ ‫کاهش می یابد که این موضوع برای پروژه ها اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬س��ردار س��رتیپ جاللی با بیان اینکه استانداردها و‬ ‫مق��ررات در جریان این فعالیت امکان تغییر دارند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬پیش بین��ی م��ا از اجرای ای��ن تفاهمنام��ه تغییراتی‬ ‫اس��ت که در ادامه احتمال وقوع دارند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬اماده‬ ‫تغییراتی در استانداردها هستیم‪ .‬احتمال حادثه در برخی‬ ‫از واحده��ای صنعتی بیش��تر از واحدهای دیگر اس��ت‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس نمی توان بر مبنای یک الگو تمام شهرک های‬ ‫صنعتی را مجهز کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حفاظت از مردم در مقابل صنایع توضیح‬ ‫داد‪ :‬پدافن��د غیرعامل در موضوع صنای��ع دو وظیفه دارد‬ ‫که ش��امل حمایت از صنایع در قبال حوادث و حمایت از‬ ‫مردم در قبال صنایع می ش��ود‪ .‬از دیگر برنامه هایی که در‬ ‫این همکاری دیده ش��ده‪ ،‬حمایت از مردم در قبال صنایع‬ ‫است‪ .‬سازمان وظیفه دارد که از مردم در قبال اسیب های‬ ‫احتمال��ی صنایع مانند الودگی ه��وا حمایت کند‪ .‬به طور‬ ‫کلی هدف دو سازمان کاهش مخاطرات قابل پیش بینی در‬ ‫واحدها و محیط های صنعتی است‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫سردار سرتیپ جاللی‬ ‫فرمان��دار ورامی��ن گف��ت‪ :‬ح��دود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫مترمکع��ب پس��ماند حاصل از تولید در ش��هرک‬ ‫چرمش��هر در سال های گذش��ته تا امروز دپو شده‬ ‫اس��ت که این پس��ماندها باید در زم��ان کوتاهی‬ ‫ب��ه خ��ارج از ش��هرک صنعتی و ب��ه مناطق دفن‬ ‫تایید ش��ده انتقال داده ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫حس��ین کاغذلو در جلسه مشترک با هیات امنای‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی چرمش��هر درباره‬ ‫برخ��ی مش��کالت ش��هرک صنعتی چرمش��هر و‬ ‫س��االریه ضم��ن تایید منطقه معرفی ش��ده برای‬ ‫دفن پسماند شهرک صنعتی چرمشهر افزود‪ :‬باید‬ ‫هر چه س��ریع تر برای پیگیری اراضی واگذار شده‬ ‫اقدام ش��ود و ما مس��ئوالن باید هم��ت گماریم تا‬ ‫موضوع پسماند و االیندگی واحدهای تولیدی این‬ ‫ش��هرک صنعتی پس از س��ال ها رفع شود‪ .‬حسن‬ ‫میرزای��ی‪ ،‬رئی��س اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫شهرس��تان ورامین نیز در این جلس��ه با حمایت‬ ‫از تولیدکنن��دگان گفت‪ :‬از ابتدای ایجاد ش��هرک‬ ‫صنعتی چرمش��هر تاکنون‪ ،‬توجه��ی به وضعیت‬ ‫پسماند این شهرک صنعتی نشده و اگر از گذشته‬ ‫درباره ان از س��وی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫اقدام های جدی برای تعیین مکان تخلیه پسماندها‬ ‫در اس��تان تهران انجام می ش��د‪ ،‬اکنون ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن پس��ماند در این منطقه انباشته نمی شد‪ .‬پس‬ ‫از برگ��زاری جلس��ه از ی��ک واح��د تولیدی چرم‬ ‫س��بک و س��نگین که اقدام به نصب پیش تصفیه‬ ‫فاضالب کرده بود برای پیش��نهاد و نصب در دیگر‬ ‫واحدها بازدید شد‪ .‬جلسه مشترک حسین کاغذلو ‬ ‫فرماندار ورامین با هیات امنای شرکت شهرک های‬ ‫ن مدیرعامل‬ ‫صنعتی چرمشهر با حضور صابر پرنیا ‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬حسن‬ ‫ی رئی��س اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫میرزای�� ‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬احمد فدایی اردس��تانی رئیس منابع‬ ‫طبیعی شهرس��تان‪ ،‬منص��ور گل محمدی رئیس‬ ‫اداره محیط زیس��ت شهرس��تان و تع��دادی از‬ ‫صاحبان صنایع چرم در زمینه بررس��ی مشکالت‬ ‫تصفیه خانه پس��ماند شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫در محل شهرک صنعتی چرمشهر برگزار شد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده فروش امالک مازاد بر نیاز‬ ‫مدیریت بانک کشاورزی استان اردبیل‬ ‫مدیریت بانک کش�اورزی اس�تان اردبی�ل در نظر دارد‬ ‫ام�لاک مازاد بر نی��از خود را به ش��رح اتی از طری��ق مزایده‬ ‫عمومی به فروش برس��اند‪ ،‬متقاضیان می توانند جهت کس��ب‬ ‫اطالعات بیشتر‪ ،‬بازدید از امالک‪ ،‬دریافت اسناد مزایده و تسلیم‬ ‫پیش��نهادات خود از تاریخ انتشار اگهی تا اخر وقت اداری روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ 1397/12/26‬به مدیریت شعب بانک کشاورزی‬ ‫استان اردبیل به نشانی‪ :‬اردبیل ـ خیابان امام خمینی ـ نرسیده‬ ‫به میدان ش��ریعتی ساختمان بانک کشاورزی طبقه سوم دایره‬ ‫خدمات مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫توضیحات و شرایط‪:‬‬ ‫‪ )1‬جهت دریافت اس��ناد مزایده واری��ز مبلغ ‪ 150/000‬ریال‬ ‫به حس��اب بانک کش��اورزی ش��عبه مرکزی اردبیل (حس��اب‬ ‫درامدهای متفرقه) و ارائه اصل فیش واریزی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ )2‬مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل ‪ %5‬مبلغ پایه مزایده‬ ‫مندرج در اگهی می باشد که باید توسط متقاضیان به حساب‬ ‫ادرس ملک‬ ‫بانک کشاورزی شعبه مرکزی اردبیل (حساب بستانکاران موقت‬ ‫ـ متفرق��ه ت ک��د‪ )1752‬واریز و رس��ید ان در پاکت مربوطه‬ ‫تحویل گردد‪( .‬ضمانتنامه معتبر بانکی نیز مورد قبول می باشد‪).‬‬ ‫‪ )3‬بازدید از امالک و مطالعه مدارک و اسناد و سوابق مربوطه‬ ‫قبل از ش��رکت در مزای��ده برای تمامی ش��رکت کنندگان در‬ ‫مزایده ضروری است و امضای اوراق مزایده و شرکت در مزایده‬ ‫به منزله بازدید از امالک و مطالعه مدارک و س��وابق مربوطه و‬ ‫پذیرش امالک با ش��رایط موجود گرمی توس��ط شرکت کننده‬ ‫بوده و هرگونه ادعایی بر خالف ان مردود می باشد‪.‬‬ ‫‪ )4‬کلی��ه امالک عرضه ش��ده با وضعیت موج��ود به فروش‬ ‫می رسد‪( .‬تخلیه و خلع ید به عهده برنده مزایده می باشد‪).‬‬ ‫‪ )5‬بان��ک در رد و قب��ول یک یا تمامی پیش��نهادهای خرید‬ ‫مختار است‪.‬‬ ‫‪ )6‬کلیه هزینه های اگهی مزایده و کارشناسی و ثبت قرارداد‬ ‫و صدور اسناد انتقال قطعی و سند مالکیت در دفترخانه اسناد‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫مبلغ پایه مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫رسمی و اداره ثبت به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ )7‬مبلغ پیشنهادی باید مشخص و معین و بدون ابهام باشد و‬ ‫در پاک سربسته و الک و مهر شده تحویل گردد‪ .‬به پیشنهادات‬ ‫مبهم‪ ،‬مشروط‪ ،‬و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای‬ ‫مدت مقرر در اگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪ )8‬شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات‬ ‫و تکالیف دستگاه مزایده گذار می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬اخ��ذ کلی��ه مجوزها و پروانه های مربوط��ه در صورت دارا‬ ‫بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ )10‬در شرایط برابر اولویت با پیشنهاد نقدی می باشد‪.‬‬ ‫پیش��نهادات ارائه شده در روز دوش��نبه مورخ ‪1397/12/27‬‬ ‫س��اعت ‪ 10‬صبح در مدیریت شعب بانک کشاورزی اردبیل به‬ ‫نشانی فوق الذکر در حضور اعضای کمیسیون معامالت مفتوح‬ ‫و قرائت خواهد شد‪ .‬حضور پیشنهاددهندگان در روز بازگشایی‬ ‫پاکات بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫متراژ (مترمربع)‬ ‫شرایط پرداخت‬ ‫توضیحات‬ ‫ردیف‬ ‫نام شعبه‬ ‫نوع ملک‬ ‫‪3152‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪%20‬نقدی و مابقی به صورت‬ ‫اقساط ‪ 36‬ماهه با نرخ سود‬ ‫بانکی‬ ‫ملک به صورت مشاع است و‬ ‫سهم بانک با وضعیت موجود‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گرمی‬ ‫ساختمان‬ ‫مقدار ‪ 34‬شعیر و یک خردل و ‪ 11‬فلس و ‪ %32‬یک فلس از ‪ 96‬شعیر از مقدار‬ ‫گرمی ـ خیابان بلوار ولیعصر ـ محله‬ ‫کل ‪ 41189‬س��هم مش��اع از ‪ 115200‬س��هم عرصه و اعیان از ملک به شماره‬ ‫هالل احم��ر ـ س��اختمان اتحادیه‬ ‫‪ 4642‬فرعی از ‪ 120‬اصلی مفروز و مجزی شده از ‪ 1463‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫تعاون روستائی شهرستان گرمی‬ ‫به مساحت کل ‪ 3152/6‬مترمربع واقع در گرمی بخش ‪ 20‬اردبیل‬ ‫‪4/648/025/756‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪%20‬نقدی و مابقی به صورت‬ ‫اقساط ‪ 36‬ماهه با نرخ سود‬ ‫بانکی‬ ‫ملک به صورت ششدانگ‬ ‫می باشد‬ ‫‪2‬‬ ‫گرمی‬ ‫ساختمان و‬ ‫محوطه‬ ‫گرمی ـ روس��تای شکراب ـ شهرک شش��دانگ ی��ک قطعه مرتع قطعه اول تفکیکی به ش��ماره پ�لاک ‪ 290‬فرعی‬ ‫صنعتی ش��کراب ـ ش��رکت تهیه و تفکیک��ی از قطعه ‪ 4‬از پالک ‪ 271‬فرعی از ‪ 122‬اصلی واقع در قریه ش��کراب‬ ‫بسته بندی روده اذرسام اراز سابق گرمی بخش بیست اردبیل‬ ‫‪1/450/000/000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گرمی‬ ‫مسکونی‬ ‫گرم��ی ـ محل��ه عباس��یه ـ محله شش��دانگ یکباب خانه به ش��ماره پالک ‪ 5930‬فرعی مف��روز از پالک ‪654‬‬ ‫اله درق ـ انتهای خیابان شهید فاخری فرعی از ‪ 120‬اصلی واقع در گرمی بخش بیست اردبیل‬ ‫‪1/050/000/000‬‬ ‫‪1815‬‬ ‫عرصه‬ ‫اعیان(حدودا)‬ ‫‪329‬‬ ‫‪%20‬نق��دی و مابقی به صورت‬ ‫اقساط ‪ 36‬ماهه با نرخ سود بانکی‬ ‫ملک به صورت ششدانگ‬ ‫می باشد‬ ‫خبر‬ ‫دپوی ‪ ۲۰۰‬هزار مترمکعب‬ ‫پسماند صنعت چرم‬ ‫گامی برای افزایش تاب اوری بنگاه های صنعتی‬ ‫تفاهمنامه همکاری مش��ترک سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی و سازمان پدافند غیرعامل روز گذشته‬ ‫در محل س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی به امضا رس��ید‪ .‬در جری��ان امضای این تفاهمنامه‬ ‫محس��ن صالحی نیا ‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و س��ردار س��رتیپ غالمرضا جاللی‪ ،‬رئیس سازمان پدافند‬ ‫غیرعامل و تعدادی از مدیران و معاونان دو مجموعه حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫محس��ن صالحی نیا درب��اره اهمیت‬ ‫پدافند غیرعامل در ش��هرک های صنعتی گفت‪ :‬س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در امضای این‬ ‫تفاهمنامه به دنبال دو محور اس��ت که می توان با اجرایی‬ ‫ک��ردن این تفاهمنامه به اهداف مورد نیاز دس��ت یافت‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه تامین زیرساخت های تولید از جمله وظایف‬ ‫این س��ازمان است‪ ،‬امنیت نیز باید به شیوه مناسبی ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نخس��تین محوری که در امضای این‬ ‫تفاهمنامه اهمیت دارد‪ ،‬ایجاد و توس��عه زیرساخت ها برای‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی تولیدی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬موضوع توس��عه زیرس��اخت ها‬ ‫ویژه اس��ت‪ .‬با‬ ‫ب��رای حمای��ت از صنایع نیز دارای اهمیت ‬ ‫اجرای پدافند غیرعامل می توان در زمان حادثه تاب اوری‬ ‫واحدهای صنعتی را افزایش داد که این موضوع با توجه به‬ ‫شرایط کنونی اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫صالحی نیا توضیح داد‪ :‬تاکنون در ش��هرک های صنعتی‬ ‫کش��ور زیرساخت های مناسبی در نظر گرفته شده و برای‬ ‫تولید تامین شده اس��ت‪ .‬در این شرایط حفظ و نگهداری‬ ‫زیرس��اخت های موج��ود از دیگر موضوع هایی اس��ت که‬ ‫اجرای این تفاهمنامه اهمیت زیادی پیدا می کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید‬ ‫ویژه داشته باشیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به موضوع پدافند غیرعامل توجه ‬ ‫از دیگر موضوع هایی که باید برای ان برنامه ریزی مدون و‬ ‫مشخص انجام دهیم به پراکندگی شهرک های صنعتی در‬ ‫کل کشور مربوط می ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه تعداد زیادی‬ ‫شهرک صنعتی در کشور وجود دارد و کارخانه و واحدهای‬ ‫‪3‬‬ ‫برون داد های‬ ‫درون زایی پول‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫قطعه سازان بی نصیب از افزایش قیمت خودرو‬ ‫نگران روغن موتور‬ ‫خودرو نباشید‬ ‫خبر‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اصالح قیمت ها اعمال شود‬ ‫رضا رضایی‬ ‫تغییر نرخ‬ ‫قطعات باید از‬ ‫همان زمانی‬ ‫که قیمت مواد‬ ‫اولیه چند‬ ‫برابر شد‪،‬‬ ‫اعمال می شد‬ ‫تا به نوعی‬ ‫از صنعت‬ ‫قطعه کشور‬ ‫حمایت شود‬ ‫‹ ‹فیلترهای تقلبی در بازار‬ ‫س��عادتی نژاد خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نزدیک‬ ‫شدن به روزهای پایانی سال پیامد افزایش‬ ‫مراجعه افراد به تعمیرگاه ها برای س��رویس‬ ‫خ��ودرو ب��ه منظور س��فرهای ن��وروزی را‬ ‫به دنب��ال دارد‪ ،‬اما تفاوت بی��ن قیمت های‬ ‫مص��وب و نرخ بازار روغن و فیلتر نیز ناچیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬حدود ‪ ۲‬هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫قیمت روغن موتور در بازار رش��د چشمگیر‬ ‫داش��ت اما این اتحادیه با برگزاری جلساتی‬ ‫با ش��رکت های تولیدکننده انه��ا را مجاب‬ ‫به کاه��ش قیمت ها ک��رد و اکنون حداقل‬ ‫اخت�لاف بی��ن قیمت های مص��وب و بازار‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام صنف��ی‪ ۴ ،‬برند داخلی‬ ‫روغ��ن موتور در کش��ور فعالی��ت می کنند‬ ‫ک��ه به دلیل کیفیت باالی محصوالت ش��ان‬ ‫ب��ا محص��والت جهان��ی رقاب��ت می کنند‪،‬‬ ‫همچنین با س��اماندهی انجام ش��ده برای‬ ‫واردات مواد اولیه خارجی مورد نیاز انها که‬ ‫با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی انجام می ش��ود‪ ،‬نگرانی‬ ‫در زمینه تولید انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی پیرامون استفاده از روغن های تقلبی‬ ‫ی��ا س��وخته در مراکز تعوی��ض روغن‪ ،‬این‬ ‫موض��وع را ش��ایعه خواند و گف��ت‪ :‬روغن‬ ‫خودرو محصولی نیست که متقلبان بتوانند‬ ‫زیرپل��ه ان را تولید کنن��د؛ بنابراین مردم‬ ‫نگرانی از بابت روغن ه��ای موجود در بازار‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک‪،‬‬ ‫روغ��ن‪ ،‬فیلت��ر‪ ،‬پنچرگیران و فیلترس��ازان‬ ‫ته��ران با بیان اینکه نرخ گ��ذاری در زمینه‬ ‫فیلترهای مورد استفاده در خودروها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬چنانچه اختالف قیمتی‬ ‫بین ان��واع فیلترها وج��ود دارد‪ ،‬مربوط به‬ ‫کیفیت تولید انها اس��ت‪ .‬وی با بیان اندک‬ ‫بودن نیروها برای نظارت بر بازار انواع فیلتر‬ ‫خودرو‪ ،‬خواس��تار دقت نظر مش��تریان در‬ ‫استفاده از محصوالت معتبر و باکیفیت شد‬ ‫تا شاهد خسارت به خودروی شان نباشند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت براس��اس امارنامه ه��ای‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت مجموع‬ ‫ظرفیت واحدهای تولیدکننده روغن موتور‬ ‫و صنعتی کش��ور تا پایان س��ال گذشته ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۸۹‬ه��زار و ‪ ۱۵‬تن بوده که در‬ ‫‪ ۲۵۳‬واحد تولید می شود‪.‬‬ ‫تالش قطعه سازان و خودروسازان از ابتدای سال در‬ ‫نهایت ج��واب داد و از ابتدای بهمن قیمت خودروها‬ ‫در کارخان��ه افزایش یافت‪ .‬قطعه س��ازان به این امید‬ ‫موضوع افزایش قیمت خودروها را پیگیری کردند که‬ ‫خودروسازان نیز قیمت قطعات را اصالح کنند‪ .‬عنوان‬ ‫می ش��ود مدارک و اسناد قیمت تمام شده محصوالت‬ ‫از س��وی قطعه س��ازان به خودروس��ازان ارائه شده و‬ ‫انه��ا نیز در ح��ال تجزیه و تحلیل قیمت ها هس��تند‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬رفع مش��کالت نقدینگی ضمن رونق‬ ‫تولی��د به بروزرس��انی واحدهای صنعت��ی نیز کمک‬ ‫می کند در حالی که بخش��ی زی��ادی از صنعت ایران‬ ‫از جمله قطعه سازی همچنان به شکل سنتی فعالیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫غالمعلی قرایی‬ ‫با توجه به‬ ‫توان مالی که‬ ‫قطعه سازان‬ ‫دارند تولید‬ ‫با فناوری‬ ‫جدید کمی‬ ‫دشوار است‬ ‫رض��ا رضایی‪ ،‬یکی از صنعتگران حوزه قطعه درباره‬ ‫افزای��ش و اصالح قیمت قطعات به‬ ‫گفت‪ :‬همه‬ ‫مدیران اگاه هستند که هزینه تمام شده محصول در‬ ‫تمام بنگاه های تولیدی به ویژه قطعه س��ازی از بهمن‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۵۰‬تا ‪۳۰۰‬درصد افزای��ش یافت‪ .‬در‬ ‫واق��ع از زمانی که امریکا صنعت خ��ودرو ایران را در‬ ‫اولویت تحریم گذاشت‪ ،‬تحریم های داخلی اغاز شد و‬ ‫مواد اولیه ای که در داخل تولید می ش��د مانند فوالد‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬س��رب‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و‪ ...‬در کنار نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬قیمت ها را بسیار باال برد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومان��ی س��ال ‪ ۹۶‬ابت��دای‬ ‫س��ال ‪۴۲۰۰ ،۹۷‬تومانی ش��د و در ادامه ارز نیمایی‬ ‫ب��ا هزینه های جانبی ه��ر دالر ‪ ۹‬ه��زار تومان برای‬ ‫صنعتگر س��بب افزایش قیمت ها و افت ارزش سرمایه‬ ‫در گردش قطعه س��از ش��د‪ .‬به این ترتیب اگر س��ال‬ ‫گذش��ته تولیدکننده با یک میلیارد تومان نقدینگی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬م��اه بنگاه خ��ود را اداره می کرد‪ ،‬این مدت زمان با‬ ‫افزایش نرخ ارز و مواد اولیه به کمتر از یک ماه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضایی گفت‪ :‬تیراژ تا ‪۷۰‬درصد در اذر افت داش��ت‬ ‫ک��ه روی واحدهای صنعت��ی تاثیر منفی گذاش��ت‪.‬‬ ‫این عوامل فش��ار زی��ادی روی مدیریت بنگاه ها اورد‬ ‫و بنگاه��داری را روزبه روز دش��وارتر ک��رد‪ ،‬در حالی‬ ‫که قیمت محص��والت بدون درنظ��ر گرفتن افزایش‬ ‫نهاده های تولید مانند قبل محاس��به می ش��د‪ .‬به این‬ ‫ترتیب بدنه قطعه سازی ضعیف شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مدی��ران این صنعت بارها عنوان‬ ‫کردند اگ��ر روند همین گونه پیش برود زمینه نابودی‬ ‫صنع��ت قطعه را فراه��م می اورد‪ ،‬گف��ت‪ :‬با تالش ها‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت موض��وع در دولت‬ ‫مطرح و تصمیم های الزم گرفته شد‪.‬‬ ‫رئی��س پیش��ین انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی یاداور ش��د‪ :‬نیمه نخس��ت‬ ‫سال خودروس��ازان به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫افزایش قیمت محدودی روی قطعات داشتند اما این‬ ‫مبل��غ ‪۵‬درصد ض��رر و زیان قطعه س��از را هم جبران‬ ‫نمی کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اصالح منطقی قیمت ها به اضافه سود‬ ‫‪ ۷‬تا ‪۸‬درصدی گفت‪ :‬درحال حاضر مدارک از س��وی‬ ‫قطعه س��ازان ارائه ش��ده و با تجزیه و تحلیل قیمت ها‬ ‫از س��وی خودروسازان قرار اس��ت نرخ ها اصالح شود‪.‬‬ ‫ای��ن امر باید هرچ��ه زودتر عملیاتی ش��ود زیرا کنار‬ ‫یادداشت‬ ‫علیرضا یعقوبی اوینی‪ -‬کارشناس‬ ‫صنعت خودرو ‪ :‬بازار خودرو در اغاز‬ ‫فراین��د ف��روش محص��والت دو‬ ‫خودروس��از ب��زرگ کش��ور ب��ا‬ ‫واکنش ه��ای ج��دی دالالن و‬ ‫سرمایه گذاران این بخش روبه رو شد‬ ‫ت��ا جای��ی ک��ه تالط��م قیمت ها و‬ ‫غیرمتعارف بودن بهای برخی محصوالت در بازارهای رقابتی‬ ‫ب��ا واکنش های مردم‪ ،‬اصحاب رس��انه‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نمایندگان مجلس همراه بود‪.‬‬ ‫زمانی که پیتر دراکر‪ ،‬صنع��ت خودرو را به عنوان «صنعت‬ ‫صنعت ها» نامید ش��رکت های بزرگ خودرو سازی در اروپای‬ ‫غربی‪ ،‬اس��یای ش��رقی و البته امریکا در حال رش��د سریع و‬ ‫تبدیل شدن به غول های صنعتی با روند جدی خصوصی سازی‬ ‫بودن��د و در این حال تنها نگران��ی انها مربوط به فرصت ها و‬ ‫تهدیدهای مرتبط ب��ا تمرکززدایی و همین طور رابطه بخش‬ ‫دولتی با بخش خصوصی و سازمان های غیرانتفاعی بود‪.‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬اگر بخواهیم نگاه اجمالی به صنعت خودرو‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته بیندازیم‪ ،‬اعتقاد بر موضوعیت صنعت‬ ‫خودرو به عنوان هسته رقابتی و میعادگاه سایر صنایع وابسته‬ ‫در مدیریت های کالن و صنعتی کشورهای یادشده باعث ارتقا‬ ‫رقابت پذیری تاثیر گذار در کیفیت‪ ،‬تنوع‪ ،‬تیراژ تولید‪ ،‬خدمات‬ ‫پس از فروش و در نهایت قیمت تمام ش��ده محصوالت شده‬ ‫تا جایی که ش��اهد رقاب��ت میلی متری ش��رکت های بزرگ‬ ‫خودروس��ازی در ایجاد اپش��ن های رفاه��ی ‪ ،‬طراحی مدرن‬ ‫خودروه��ا و تعریف مدل های چگونگی دریافت وجه محصول‬ ‫با نگاه مش��تری مداری از مصرف کنندگان هستیم‪ .‬اما از یک‬ ‫س��و‪ ،‬پس انقالب اس�لامی و تا زمان حاضر‪ ،‬یک اس��تراتژی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فعاالن صنایع الس��تیک‪ ،‬روغن‪ ،‬فیلتر و‬ ‫فیلترس��ازان معتقدند ای��ن کاالها به اندازه‬ ‫کاف��ی در ب��ازار وج��ود دارد و با تش��دید‬ ‫نظارت ها تفاوت بی��ن قیمت های مصوب و‬ ‫بازار به حداقل رسیده است‪.‬‬ ‫داود س��عادتی نژاد‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان الس��تیک‪ ،‬روغ��ن‪ ،‬فیلت��ر‪،‬‬ ‫پنچرگی��ران و فیلترس��ازان ته��ران در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا ایرنا گف��ت‪ :‬الس��تیک انواع‬ ‫خودرو ب��ا تمهیدات اندیش��یده ش��ده در‬ ‫زمینه تولید و واردات در ماه های گذش��ته‬ ‫به اندازه کافی در بازار موجود است و توزیع‬ ‫ان نیز تداوم دارد‪ .‬بازار الستیک با توجه به‬ ‫کاهش فاصله قیمت های رسمی با بازار ازاد‬ ‫در مقایسه با ماه های پاییز به تعادل نزدیک‬ ‫شده و از ثبات نسبی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬هفته های گذش��ته در‬ ‫‪ ۲‬ان��دازه تای��ر‪ ،‬مش��کالت قیمت��ی وجود‬ ‫داش��ت که یکی از انها تای��ر پراید بود که‬ ‫در ه��ر جفت ان اخت�لاف ‪ ۹۰‬هزار تومانی‬ ‫بی��ن قیمت های مصوب و ن��رخ بازار وجود‬ ‫داشت‪ .‬این اتحادیه از هفته گذشته نسبت‬ ‫ب��ه تش��دید نظارت ها اقدام ک��رد و اکنون‬ ‫اختالف قیمت های الس��تیک پراید به ‪۴۵‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬هزار تومان رسیده است‪ .‬اختالف در‬ ‫س��ایر تایرها بین نرخ مصوب و بازار ناچیز‬ ‫ب��وده و در دامنه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار تومان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پیش تر مصطفی تنها‪ ،‬س��خنگوی انجمن‬ ‫صنعت تایر ایران از تولید بیش از ‪۳۳‬میلیون‬ ‫حلقه تایر ب��ا وزن تقریبی ‪۲۰۸‬هزار تن در‬ ‫‪ ۱۰‬م��اه امس��ال خبر داده ب��ود و این امار‬ ‫در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته به‬ ‫ترتی��ب از نظر تعداد ‪ ۶.۱‬درص��د و از نظر‬ ‫وزنی ‪ ۱.۶‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هم اکن��ون برای تامین یک قطعه س��ورس های زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬در بخ��ش لنت ترمز بی��ش از ‪ ۱۶‬واح��د صنعتی‬ ‫فعالی��ت دارند و ح��دود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬فعال خودروس��از داریم که ‪۶۲‬‬ ‫واحد دیگر ه��م موافقت اصولی برای تولید خودرو دارند‪ .‬در حالی‬ ‫که چین با تیراژ دست کم ‪۲۰‬میلیون خودرو در سال‪ ۵ ،‬تا ‪ ۶‬کارخانه‬ ‫خودروس��ازی دارد‪ .‬این موارد از جمله چالش های موجود بر سر راه‬ ‫توسعه است‬ ‫مواد اولیه که برخی تا ‪۳۰۰‬درصد افزایش یافته سایر‬ ‫هزینه های جانبی‪ ،‬فعالیت را برای قطعه س��از سخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش ها مضاعف شود‬ ‫رضای��ی با تاکی��د بر منطقی ش��دن قیمت قطعات‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ضعیف ش��دن بدنه قطعه سازی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان نتوانس��تند به لحاظ س��خت افزاری‬ ‫واحدهای صنعتی خود را روزامد کنند و مهارت های‬ ‫نیروی انسانی ش��ان در یک س��ال گذشته هم روزامد‬ ‫نش��د‪ ،‬اما دس��ت کم بای��د قیمت ه��ا اصالح ش��ود‪.‬‬ ‫خودروس��ازان قول داده اند توجه وی��ژه ای به این امر‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه معتقد اس��ت قیمت ها‬ ‫بای��د از زمانی که م��واد اولیه افزای��ش یافت اصالح‬ ‫می ش��د؛ بنابرای��ن درحال حاض��ر ه��م تغیی��ر نرخ‬ ‫قطع��ات بای��د از هم��ان تاریخ��ی که قیم��ت مواد‬ ‫اولی��ه چند برابر ش��د اعمال می ش��د تا ب��ه نوعی از‬ ‫صنع��ت قطع��ه کش��ور حمایت ش��ود‪ .‬در غی��ر این‬ ‫صورت قطعه س��ازان ضرر و زیان س��نگینی خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬واحدهایی که در برابر س��ختی ها‬ ‫ایس��تادگی کردن��د برای ادام��ه حیات انه��ا باید به‬ ‫مشکالت شان رسیدگی شود‪ .‬تالش هایی می شود اما‬ ‫باید بیشتر ش��ود‪ .‬یک بیمار را در مرحله ای می توان‬ ‫با قرص درمان کرد اما وقتی به او رس��یدگی نشود در‬ ‫ادامه جبران خیلی سخت تر خواهد شد‪ .‬برای صنعت‬ ‫‹ ‹چالش کار گروهی‬ ‫هم همین گونه است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید سنتی‬ ‫پیش تر یک��ی از کارشناس��ان خودرویی به‬ ‫گفته بود پیش از تحریم جدید در فاصله زمانی قبلی‬ ‫خودروسازان واحد تحقیق و توسعه خود را با جدیت‬ ‫دنب��ال کردن��د‪ ،‬اما این ام��ر در صنع��ت قطعه هنوز‬ ‫محقق نش��ده است‪ .‬از این رو‪ ،‬اس��یبی که به ویژه در‬ ‫زمان تحریم ها به صنعت خودرو در حال وارد ش��دن‬ ‫است‪ ،‬بیش��تر به دلیل دوری قطعه سازان از فناوری و‬ ‫دانش الزم در این زمینه است‪.‬‬ ‫غالمعلی قرایی‪ ،‬دبیر انجمن قطعه س��ازان اس��تان‬ ‫تهران در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬داخلی سازی قطعات‬ ‫با توجه به مدل هر قطعه فرق می کند‪ .‬برخی قطعات‬ ‫به دلیل ط��ول عمر زیاد ان و اینک��ه یک بار در طول‬ ‫عمر خودرو‪ ،‬مصرف می ش��ود مانند ش��اتون ضرورت‬ ‫زیادی برای داخلی س��ازی ان وجود نداشت‪ .‬در واقع‬ ‫تولید قطعه باید صرفه اقتصادی داشته باشد تا واحد‬ ‫تولیدی س��رمایه گذاری کند‪ .‬تامین ماش��ین االت به‬ ‫لحاظ س��خت افزاری با تیراژه��ای پایین هزینه کردها‬ ‫را پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ولی در شرایط فعلی بسیج عمومی شده‬ ‫تا فناوری جدید دریافت و قطعات در داخل س��اخته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی دانش فنی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬درحال حاضر بخشی از قطعه سازان‬ ‫به شکل س��نتی فعالیت دارند‪ .‬تولید به شیوه سنتی‬ ‫با روش فناوری به لحاظ کیفیت و صرف زمان بسیار‬ ‫متفاوت است‪ .‬یک واحد سنتی ممکن است قطعه ای‬ ‫را ب��ا تیراژ هزار ع��دد در ‪ ۲‬روز کاری تولید کند‪ ،‬اما‬ ‫واح��د تولیدی دیگ��ر با تجهیزات پیش��رفته تر همان‬ ‫تعداد را در ‪ ۵‬س��اعت تولید و تامی��ن کند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫این قطعه س��از با قیمت کمتر و زم��ان تحویل زودتر‬ ‫مشتری بیش��تری جذب می کند و سهم تولیدکننده‬ ‫سنتی کم می شود و ممکن است معترض شوند‪.‬‬ ‫قرایی با بیان اینکه رفتن به سوی شیوه های نو نیاز‬ ‫به سرمایه گذاری دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به توان مالی که‬ ‫قطعه سازان دارند تولید با فناوری جدید کمی دشوار‬ ‫اس��ت‪ .‬هم اکنون برای تامین یک قطعه س��ورس های‬ ‫زی��ادی وجود دارد به طور مث��ال‪ ،‬در بخش لنت ترمز‬ ‫بیش از ‪ ۱۶‬واحد صنعتی در این زمینه فعالیت دارند‬ ‫و حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬فعال خودروساز داریم که ‪ ۶۲‬واحد‬ ‫دیگر هم موافقت اصولی برای تولید خودرو دارند‪ .‬در‬ ‫حال��ی که چین با تیراژ دس��ت کم ‪۲۰‬میلیون خودرو‬ ‫در س��ال‪ ۵ ،‬ت��ا ‪ ۶‬کارخان��ه خودروس��ازی دارد‪ .‬این‬ ‫موارد از جمله چالش های موجود بر س��ر راه توس��عه‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه سازان استان تهران چالش اصلی‬ ‫توس��عه صنعت قطع��ه را مربوط به خ�لا دانش فنی‬ ‫قرایی در ادامه چالش های توس��عه صنعت قطعه به‬ ‫ناکارامدی کارهای گروهی در کشور اشاره و اظهارکرد‪:‬‬ ‫صنایع همگن نتوانس��تند در کارهای اشتراکی موفق‬ ‫عم��ل کنن��د‪ ،‬در حالی ک��ه در فعالیت ه��ای فردی‬ ‫موفق بوده ایم‪ .‬صنایع همگن که نوع فعالیت ش��ان با‬ ‫یکدیگر همسان است اگر با هم متحد شوند می توانند‬ ‫قطع��ات را با تولید اقتصادی بین خود تقس��یم کنند‬ ‫و تامی��ن قطعه برای خودروس��ازان کش��ور داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬این اتحاد هزینه های س��ربار را بسیار کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این امر ازمون شد اما به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫چ��ون فردی که به ط��ور مثال‪ ۲۰ ،‬س��ال مدیرعامل‬ ‫ش��رکتی بود حاضر نبود کارمند یک مجموعه بزرگ‬ ‫متشکل از چند شرکت شود‪ .‬متاسفانه در کار جمعی‬ ‫شکسته خورده ایم در حالی که صنایع همگن بهترین‬ ‫فرصت برای این امر است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت اجرایی انجمن ها‬ ‫این مق��ام صنفی در ادامه س��خنان خ��ود با بیان‬ ‫اینکه تشکل ها قدرت اجرایی ندارند و در حد مذاکره‬ ‫ام��ور را پیگیری می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه انجمن فرانس��ه به عنوان نه��اد خصوصی قدرت‬ ‫اجرایی دارد و اگ��ر تصمیم بگیرد که به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫این هفته به خودروس��از قطعه نده��د‪ ،‬این امر اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬همچنین کس��انی که در این انجمن فعالیت‬ ‫دارند سازنده نیس��تند تا افراد به فکر منافع شخصی‬ ‫خود باش��ند‪ ،‬اما این اعضا با قدرت اجرایی که دارند‪،‬‬ ‫می توانند خودروساز را ملزم کند که اگر مثال قیمت ها‬ ‫اصالح نشود تامین قطعه نکنند‪.‬‬ ‫قرایی با اش��اره به پرداخت ‪۴‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫قطعه سازان افزود‪ :‬قطعه ساز برای دریافت طلب خود‬ ‫هم باید ش��رط و شروط نداش��تن چک برگشتی و‪...‬‬ ‫را بپذیرد‪ .‬به نوعی قطعه س��ازان برای گذر امور روزانه‬ ‫خود باید با مشکالت بسیاری دست وپنجه نرم کند‪.‬‬ ‫کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودرو‬ ‫مش��خص اما با حرکتی ارام و کند در این صنعت پدیدار شد‬ ‫تا جایی که ش��رکت های خودروساز بتوانند از مونتاژکاری به‬ ‫س��مت طراحی و زنجیره تامین حرک��ت کنند‪ .‬در حالی که‬ ‫به واس��طه وابستگی این صنعت به دولت‪ ،‬همواره شرکت های‬ ‫یادش��ده تحت تاثیر تحوالت سیاس��ی قرار گرفته و چشم به‬ ‫حمایت های مستقیم و غیرمستقیم دولت داشته اند و با وجود‬ ‫حدود نیم قرن سابقه در این صنعت‪ ،‬هنوز نتوانسته اند همگام‬ ‫با تحوالت جهانی حرکت کرده و در بازارهای رقابتی حرف و‬ ‫عملی برای گفتن داشته باشند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬زمانی که در جامعه دارای اقتصاد س��نتی ‪،‬‬ ‫احس��اس ناامنی اقتصادی ش��کل بگیرد برخ��ی به احتکار و‬ ‫افزایش غیراصولی درامد های مالی روی می اورند بدون انکه‬ ‫به این مس��ئله فکر کنند که این اقدام چه ضربه و اس��یبی‬ ‫می تواند به کلیت جامعه وارد کند‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬برخی افراد و سازمان ها‪ ،‬منافع فردی خود‬ ‫را به منافع جمعی ترجیح می دهند و این اقدام سبب کاهش‬ ‫اعتماد عمومی می شود‪ .‬تفاوت کش��وری که اعتماد عمومی‬ ‫در ان جریان دارد و کش��وری که فاقد اعتماد عمومی اس��ت‬ ‫در اینجا مش��خص می ش��ود که «وقتی دول��ت ان با تحریم‬ ‫امریکا روبه رو می ش��ود‪ ،‬مردم ان کش��ور دالرها را فروخته تا‬ ‫باعث افزایش قیمت پول داخلی و چندباره تورم نشود‪ ،‬اما در‬ ‫ش��رایطی مشابه‪ ،‬مردم ما بیشتر به سمت خرید بیش از نیاز‬ ‫می روند که می تواند سبب افزایش تورم شود» که مصداق این‬ ‫مسئله درباره خودرو نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان بر این اص��ل معتقدند که بازاره��ای دارایی‬ ‫ش��امل پول‪ ،‬ارز و سرمایه های انباش��ته شده افراد حقیقی و‬ ‫ش��رکت های س��رمایه گذاری‪ ،‬می تواند تاثیر قابل توجهی در‬ ‫ش��کل دهی انتظارات تورمی‪ ،‬جذب بی تعادلی ها و شوک های‬ ‫وارد شده به بازارهای رقابتی ایجاد کنند‪ ،‬ولی به نظر می رسد‬ ‫سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین رکن تاثیرگذاری تورم در‬ ‫حوزه خودرو‪ ،‬ضمن اس��تفاده از خال به وجود امده در تنظیم‬ ‫ب��ازار و با ایجاد حباب و هموار س��ازی نوس��ان های قیمتی و‬ ‫همچنین در حاش��یه قرار دادن ای��ن کاالی مصرفی به دلیل‬ ‫افزایش عایدی و س��ود بیش��تر‪ ،‬همواره سعی در ایجاد تقابل‬ ‫بین مشتریان‪ ،‬خودروس��ازان و نظام اقتصادی کشور کرده و‬ ‫راهکارهای موقتی و اجرایی تعیین شده نیز تاکنون ثمربخش‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫به طور س��نتی در هدف گیری تورم‪ ،‬تنه��ا قیمت کاالها و‬ ‫خدمات مورد نظر است اما بانک مرکزی و سازمان های متولی‬ ‫اقتصاد کش��ور می توانند به شکل مس��تقیم و غیرمستقیم با‬ ‫واکن��ش ب��ه اثرات قیم��ت دارایی ها ب��ر تورم و س��تانده در‬ ‫راستای کاهش قیمت خودرو و افزایش دوباره اعتماد عمومی‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬اثر گذار باشد‪.‬‬ ‫این اقدام ها باید در چارچوب نظرهای کارشناس��ان خبره‬ ‫مدنظر س��تاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان ق��رار گی��رد ت��ا در عم��ل س��ودجویان و‬ ‫س��رمایه گذاران تقوی��ت و مصرف کنن��دگان واقعی تضعیف‬ ‫نش��وند چراک��ه در ش��رایطی کنونی کش��ور‪ ،‬ش��اهد رقابت‬ ‫تنگاتن��گ دالالن و س��رمایه گذاران و کاه��ش قدرت خرید‬ ‫مصرف کنندگان واقعی هستیم‪.‬‬ ‫در نگاه تامل برانگیز می توان اش��اره ک��رد که پس از ایجاد‬ ‫هیجان های رقابتی و بی ثبات در عرصه مس��کن‪ ،‬سکه‪ ،‬ارز و‬ ‫بورس؛ چند وقتی است هدایت سیاست های پولی سودجویان‬ ‫و س��ازوکار اثرگذار انان به بازار خودرو داخلی و مشتریان ان‬ ‫رس��یده تا جایی که پیش بینی می ش��ود تا پایان سال بیش‬ ‫از ‪۱۰‬ه��زار میلیارد تومان پول مش��تریان و مصرف کنندگان‬ ‫واقع��ی به جیب دالالن برود‪ .‬حال س��وال اصلی این اس��ت‬ ‫که چه کس��انی پشت پرده جوس��ازی ها و التهاب های اخیر‬ ‫بازار خودرو قرار گرفته اند و به نوعی به دنبال به پرواز درامدن‬ ‫فیل ها هس��تند‪ .‬اکنون که عرضه قط��ره چکانی خودروها به‬ ‫همت سیاست های جدید وزیر و مدیران خودروسازی کشور‬ ‫با ایجاد تناس��ب میان تولید‪ ،‬عرضه و تقاضا در ش��رف بهبود‬ ‫اس��ت و مس��ئوالن نظارتی و قضایی کش��ور هم ب��ر این امر‬ ‫اگاه هس��تند که خطر قطور ش��دن رگه های فساد به لحاظ‬ ‫نداشتن سیستم های شفاف و قیمت های غیرواقعی در عرصه‬ ‫خودرو‪ ،‬می تواند بحران ملی ایجاد کند؛ پس بهتر است هرچه‬ ‫سریع تر برخورد قهری و قطعی همانند برخورد با چند تن از‬ ‫اخالل گران بازار سکه و ارز درباره اخالل گران بازار خودرو هم‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬هرچند ابعاد سوءاستفاده های اقتصادی در حال‬ ‫گس��ترش و پیچیده تر شدن است و با اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫نظارتی و برخوردهای قهری هم نمی توان به طورکامل ان را‬ ‫مهار کرد‪ .‬ولی در این برهه از زمان که خودروسازان همراستا‬ ‫با سیاس��ت های دولت در راس��تای کنترل قیمت و تناس��ب‬ ‫تولید و عرضه خودروها گام نهاده اند‪ ،‬می تواند اهمیت باالیی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬ترخیص حدود ‪۱۳‬ه��زار خودرو وارداتی‬ ‫مس��تقر در گمرکات کش��ور و ورود این تعداد خودرو به بازار‬ ‫باعث سوق و گردش مالی سرمایه گذاران واقعی به این بخش‬ ‫و کاهش محدود قیمت خودروهای ساخت داخل خواهد شد‪.‬‬ ‫هر چند نباید از حمایت خودروسازان خصوصی نیز غافل بود‬ ‫چراکه بیش��تر حمایت ها و مش��وق های دولت مرتبط به دو‬ ‫شرکت بزرگ خودروسازی بوده و به نوعی شیب ارام حمایت‬ ‫از خودروسازان خصوصی‪ ،‬می تواند باعث افزایش قیمت تمام‬ ‫شده و چندگانگی قیمت در بازار ازاد رقابتی شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫کاهش ریسک نوسانات‬ ‫نرخ زعفران برای‬ ‫کشاورزان‬ ‫تولید اجر سفال‬ ‫دیگر به صرفه نیست‬ ‫قانونی که سرنوشت‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون نفر را‬ ‫به چالش کشید‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پس از لیتیوم و کبالت اغاز می شود‬ ‫ثمن رحیمی راد‪ :‬گرافین یکی از مشتقات ماده معدنی‬ ‫گرافیت اس��ت که هر چند هن��وز مصرف تجاری ندارد اما‬ ‫پیش بینی می ش��ود صنعت باتری س��ازی ظرفیت زیادی‬ ‫برای این ماده داش��ته باش��د و با توس��عه این صنعت در‬ ‫سال های پیش رو بازار گرافین و گرافیت رونق چشمگیری‬ ‫را تجربه کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪،‬‬ ‫این روزه��ا همه می دانند که ب��ازار باتری های لیتیوم یون‬ ‫پررونق اس��ت چون دولت ها و ش��رکت ها به اس��تفاده از‬ ‫ای��ن گونه باتری ها روی اورده ان��د که در تولید انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر و خودروهای برقی‪ ،‬ذخیره انرژی را بر عهده‬ ‫دارند‪ .‬پیش بینی می ش��ود تا سال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی (‪۱۴۱۹‬‬ ‫خورش��یدی) ‪ ۵۳۰‬میلیون خ��ودروی الکتریکی در جهان‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫درحال حاضر نیز تولید باتری هایی که در س��اخت ابزار‬ ‫های ت ِ��ک به کار می روند‪ ،‬در س��طح جهان رو به توس��عه‬ ‫اس��ت و شرکت هایی مانند ت ِس�لا و گیگا َفکتوری‪ ،‬پیشتاز‬ ‫این جریان هستند‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش بلومبرگ‪ ،‬تا سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪۱۴۰۰‬‬ ‫خورش��یدی) ‪ ۲۷۰‬وات س��اعت باتری های لیتیوم یون در‬ ‫خودروه��ای الکتریکی تولید خواهد ش��د‪ ،‬در حالی که در‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی (‪ ،)۲۰۱۸‬این رق��م ‪ ۹۰‬گیگاوات‬ ‫ساعت بود‪.‬‬ ‫تاکن��ون بیش��تر م��واد معدن��ی ک��ه در ای��ن باتری ها‬ ‫اس��تفاده می ش��ده اس��ت‪ ،‬لیتی��وم و کبال��ت ب��وده اما‬ ‫گرافیت ه��م یکی از ‪ ۳‬ماده طبیعی به ش��مار می اید که‬ ‫ب��ه ایجاد کرب��ن روی زمین می انجامد ام��ا نادیده گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ی��ک باتری لیتیوم یون ‪۴۰‬‬ ‫برابر لیتیوم‪ ،‬گرافیت وج��ود دارد‪ .‬چنین اتفاقی به عنوان‬ ‫یک محرک کلیدی برای افزایش تقاضای این ماده معدنی‬ ‫به ش��مار می اید‪ ،‬در حالی که میزان تقاضای ان تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی) نسبت به زمان حاضر‬ ‫فصلی نو در صنایع «های ِتک» با گرافین‬ ‫س��رعت انتقال برق در گرافین ‪ ۱۴۰‬برابر بیش��تر از لیتیوم و در همین حال‬ ‫‪ ۱۰۰‬برابر سبک تر از الومینیوم است‪ ،‬به این معنا که گرافین می تواند چگالی‬ ‫نیروی یک باتری اس��تاندارد لیتیوم یون را تا ‪ ۴۵‬درصد افزایش دهد‪ .‬از انجا‬ ‫که می توان حجم کمی از گرافین را در طوالنی مدت اس��تفاده کرد‪ ،‬این ماده از‬ ‫جذابیت های اقتصادی نیز برخوردار است‬ ‫‪ ۲۰۰‬درصد افزایش پیدا می کند‪ .‬افزایش تقاضا باعث شده‬ ‫که در بازه زمانی دس��امبر ‪( ۲۰۱۶‬دی ‪ )۱۳۹۵‬تا دسامبر‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬دی ‪ )۱۳۹۶‬به��ای گرافی��ت ‪ ۲۵‬درصد رش��د را‬ ‫تجربه کند‪ .‬گرافین نیز که به تازگی ساخته شده و توسعه‬ ‫یافت��ه اس��ت می تواند به ط��ور چش��مگیری فناوری های‬ ‫مربوط به باتری را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫زمس��تان ‪ ۱۳۹۶‬و اوایل س��ال گذش��ته می�لادی بود‬ ‫که ش��رکت سامس��ونگ خبر داد تصمی��م دارد در باتری‬ ‫تلفن ه��ای خ��ود یون گرافین را ق��رار دهد و ب��ا این کار‬ ‫کمک کند انها س��ریع تر ش��ارژ شوند و ش��ارژ را به مدت‬ ‫طوالنی تری نگه دارند‪ .‬دانش��مندان دانش��گاه منچستر از‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی (‪ ۱۳۸۳‬خورشیدی) کار روی گرافین‬ ‫را اغ��از کردند‪ .‬گرافین در واقع یک الیه ‪ ۲‬بعدی اتمی از‬ ‫گرافیت اس��ت که به طور کل��ی در داخل تراش مکانیکی‬ ‫ایجاد ش��ده است‪ .‬دانشمندان این دانشگاه در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫می�لادی (‪۱۳۸۹‬خورش��یدی) برای این کش��ف موفق به‬ ‫دریافت جایزه نوبل شدند‪.‬‬ ‫گراهام استوارت‪ ،‬وزیر سرمایه گذاری انگلیس در سازمان‬ ‫تجارت داخلی این کش��ور در ای��ن باره گفت‪ :‬گرافین یک‬ ‫محصول انقالبی به ش��مار می اید که می تواند به سریع تر‬ ‫شدن ارتباطات اینترنتی بینجامد‪.‬‬ ‫ای��ن م��اده همچنی��ن در فیلت��ر ش��دن نم��ک از اب‬ ‫کارایی دارد و باعث می ش��ود صفح��ات تلفن های همراه‬ ‫شکست ناپذیر شوند‪.‬‬ ‫این ماده به روش��نی یک نمون��ه اولیه از قابلیت نواوری‬ ‫شرکت های انگلیس��ی به شمار می اید؛ نواوری هایی که با‬ ‫استفاده از انها این شرکت ها می توانند چشم انداز تولید را‬ ‫در مقیاس جهانی تغییر دهند‪.‬‬ ‫گرافین همچنین قوی ترین ماده معدنی کش��ف شده به‬ ‫شمار می اید‪ .‬این ماده ‪ ۴۰‬برابر سخت تر از الماس است و‬ ‫به عنون هادی گرما و برق در مقایس��ه با گرافیت موثرتر‬ ‫عمل می کند‪.‬‬ ‫در ‪ ۸‬س��ال گذش��ته‪ ،‬کاربرده��ای بیش��تری از گرافین‬ ‫کش��ف شده که اس��تفاده در ابرخازن ها یکی از انهاست و‬ ‫به عنوان پوسته و غشای میانی در فیلتراسیون نیز کاربرد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سرعت انتقال برق در گرافین ‪ ۱۴۰‬برابر بیشتر از لیتیوم‬ ‫و در همین حال ‪ ۱۰۰‬برابر سبک تر از الومینیوم است‪ ،‬به‬ ‫این معن��ا که گرافین می تواند چگال��ی نیروی یک باتری‬ ‫اس��تاندارد لیتیوم یون را تا ‪ ۴۵‬درصد افزایش دهد‪ .‬از انجا‬ ‫که می ت��وان حجم کم��ی از گرافی��ن را در طوالنی مدت‬ ‫اس��تفاده ک��رد‪ ،‬این م��اده از جذابیت ه��ای اقتصادی نیز‬ ‫برخ��وردار اس��ت‪ .‬بنا بر گفته ای��وان باکل ِ��ی‪ ،‬مدیر پروژه‬ ‫موسسه ملی گرافین‪ ،‬یک گرم از یک الیه مجزای گرافین‬ ‫چیزی برابر با ‪ ۲‬زمین فوتبال را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫در تیر (ژوئیه) ازمایش��گاه ملی فیزیک و موسسه ملی‬ ‫گرافین در دانش��گاه منچستر‪ ،‬نخس��تین سرویس تعیین‬ ‫مشخصات گرافین جهان را تاسیس کرد‪.‬‬ ‫اس��توارت ک��ه پیش تر معرفی ش��د‪ ،‬در زم��ان برپایی‬ ‫این س��رویس در لندن گفت‪ :‬این س��رویس حلقه گمشده‬ ‫صنعت و دانش��گاه را فراهم خواهد اورد و انقالبی را بر پا‬ ‫خواهد کرد که مبتنی بر ان‪ ،‬گرافین در چند س��ال اینده‬ ‫تجاری سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫باکلی نیز در این باره می گوید‪ :‬این اتفاق‪ ،‬هم خوشایند‬ ‫پژوهشگران است و هم انهایی که در صنعت گرافین فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با توسعه باتری های لیتیوم یون‪ ،‬تقاضا برای گرافیت هم‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ ،‬در حالی که هم امریکا و هم اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬این ماده را در فهرس��ت مواد اس��تراتژیک خود قرار‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫تاکنون گرافیت ب��ه عنوان ماده معدنی که گرافن از ان‬ ‫مش��تق می شود‪ ،‬به دلیل پایداری و همچنین به این دلیل‬ ‫که تا دمای ‪۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬درجه س��انتی گراد نیز س��ختی‬ ‫خود را حفظ می کند‪ ،‬بیشتر در تولید فوالد کاربرد داشته‬ ‫و هزاران س��ال اس��ت در صنایع گوناگون ب��ه کار می اید‪.‬‬ ‫گرافیت‪ ،‬رسانای بسیار خوب گرما و برق است‪.‬‬ ‫گرافی��ن نیز به دلی��ل داش��تن توانای��ی فوق العاده در‬ ‫رس��انندگی الکتریکی و رس��انندگی گرمایی‪ ،‬چگالی باال‬ ‫و تحرک پذی��ری حامل ه��ای ب��ار‪ ،‬رس��انندگی اپتیکی و‬ ‫ویژگ��ی مکانیکی ب��ه ماده ای منحصربه فرد تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن س��امانه جدید حالت جامد‪ ،‬ب��ه دلیل این ویژگی‬ ‫فوق العاده‪ ،‬به عنوان گزینه بسیار مناسبی برای جایگزینی‬ ‫سیلیکان در نسل بعدی قطعه های فوتونیکی و الکترونیکی‬ ‫نیز در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو در پژوهش های‬ ‫بنیادی و کاربردی مورد توجه است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش ‪ ۳۷‬درصدی‬ ‫تولید کنسانتره‬ ‫نفلین سینیت کلیبر‬ ‫تولید طال در موته‬ ‫‪3۳‬درصد جلوتر از‬ ‫برنامه‬ ‫مجتمع طالی موته در ‪۱۰‬ماه ابتدای امسال‬ ‫‪۳۴۶‬کیلوگرم طال تولید کرده که نس��بت به‬ ‫برنامه تولید‪ ۳۳ ،‬درصد رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬بنابر امارها‬ ‫ای��ن می��زان تولید در حالی ثبت ش��د که بر‬ ‫اس��اس برنامه‪ ،‬تولی��د ‪ ۳۰۵‬کیلوگرم طال در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه ابتدای امس��ال پیش بینی ش��ده بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم مسئوالن این مجتمع‪ ،‬طالی‬ ‫موته تا پایان امسال برنامه ‪۴۰۰‬کیلوگرم طال‬ ‫را دس��تور کار دارد که ‪ ۱۵۰‬کیلوگرم بیش از‬ ‫میانگین تولید س��ال های گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫مجتمع طالی موت��ه درحال حاضر برای‪۲۵۰‬‬ ‫نفر ایجاد اشتغال کرده است‪.‬‬ ‫امکان ورود افراد خرد با قرارداد های ‪100‬گرمی زعفران به بورس کاال مهیا شد‬ ‫کاهش ریسک نوسانات نرخ زعفران برای کشاورزان‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۱‬ماه از نگاه امار‬ ‫حامد س��لطانی نژاد در نشس��ت خب��ری گفت‪ :‬بورس‬ ‫کاالی ای��ران با ارزش معامالت ‪۱۵۲۴‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال‪ ،‬س��هم ‪ ۴۱‬درصدی را از کل ارزش‬ ‫معامالت بازار س��رمایه به خ��ود اختصاص داده و جایگاه‬ ‫نخست را در میان سایر بورس های فعال در کشور کسب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران در ادامه‪ ،‬به ارزش کل‬ ‫معامالت بورس کاال از سال ‪ ۱۳۸۶‬تا پایان بهمن ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬در دوره ‪ ۱۱‬ماهه امس��ال‪ ،‬ارزش‬ ‫معامالت بورس کاالی ایران از ‪ ۱۶۵۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫عبور کرد تا رکورد جدیدی در ارزش معامالت بورس کاال‬ ‫از زمان راه اندازی تاکنون به ثبت برس��د که از این رقم‪،‬‬ ‫ارزش معام�لات بازار فیزیکی به ‪ ۷۷۳‬هزار میلیارد ریال‬ ‫رس��یده و ارزش معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال نیز‬ ‫به بیش از ‪ ۸۸۴‬هزار میلیارد ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تاوردهای ت�االر صنعت�ی و معدنی در‬ ‫سال ‪۹۷‬‬ ‫حامد سلطانی نژاد‬ ‫سنگ اهن‬ ‫و کنسانتره‪،‬‬ ‫بازار خاص خود‬ ‫را دارند اما‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫که تعیین می کند‬ ‫کدام کاالها از‬ ‫فرایند بازار‬ ‫پیروی می کنند‬ ‫قائل به این امر‬ ‫نبوده است‬ ‫ایجاد بانک اطالعاتی‬ ‫تامین کنندگان و‬ ‫پیمانکاران شرکت مس‬ ‫مه��دی مجدفر‪ ،‬معاون هماهنگی ش��رکت‬ ‫مس گف��ت‪ :‬با هم��کاری ام��ور بازرگانی‪ ،‬در‬ ‫ح��ال تهیه بانک اطالعات��ی تامین کنندگان و‬ ‫پیمانکاران هس��تیم تا با توج��ه به ظرفیت و‬ ‫تخصص ش��ان مورد ارزیابی و شناس��ایی قرار‬ ‫گیرند‪ .‬به گ��زارش مس پرس‪ ،‬مجدفر با اعالم‬ ‫این خبر و با بیان اینکه هم اکنون این ماموریت‬ ‫با همکاری همه مجتمع ها در حال انجام است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با تهیه این بان��ک اطالعاتی می توانیم‬ ‫منابع واقع��ی و باکیفیت و نیز تولیدکنندگان‬ ‫اصلی را شناسایی کنیم‪ .‬مجدفر با بیان اینکه‬ ‫در سال جاری‪ ،‬روی مفاد قراردادهای شرکت‬ ‫مس بازنگری هایی ش��د گف��ت‪ :‬در این زمینه‬ ‫مقرر ش��د برای قانونمندتر شدن‪ -‬با توجه به‬ ‫ترم های اس��تاندارد قراردادی‪ -‬قراردادها مورد‬ ‫تجدیدنظر ق��رار گیرند که در ای��ن زمینه‪ ،‬با‬ ‫همکاری امور اموزش دوره های تخصصی برای‬ ‫همکاران ستاد و مجتمع برگزار شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنین درباره ائین نامه معامالت ش��رکت‪،‬‬ ‫فرایند خرید و معامالت را با توجه به ش��رایط‬ ‫روز و تورم حاکم بر کش��ور تس��هیل کردیم و‬ ‫سرعت انعقاد قراردادها را افزایش دادیم‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬در این چارچوب و با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تع��دادی از بخش ه��ای ایین نامه‬ ‫ح ش��ده است‪ .‬مجدفر ادامه داد‪:‬‬ ‫معامالت اصال ‬ ‫در حوزه سیس��تمی هم ام��ور قراردادها اقدام‬ ‫به خری��د نرم افزار قرارداده��ا کرد که موجب‬ ‫تسریع در فرایند قراردادها و همچنین کاهش‬ ‫بروکراسی و صرفه جویی در مصرف کاغذ شد‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ش��رکت مس با اش��اره به‬ ‫اقدامات انجام ش��ده در حوزه حقوقی شرکت‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در س��ال جاری‪ ،‬ش��اهد تعیین‬ ‫مدیر حقوقی در ساختار س��ازمانی بودیم که‬ ‫ماموری��ت ان تقویت بنیه حقوقی این امور در‬ ‫شان شرکت ملی صنایع مس ایران است‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬با توجه ب��ه ابعاد مختلف حقوقی‬ ‫در حوزه ه��ای محیط زیس��ت‪ ،‬منابع طبیعی‪،‬‬ ‫معدن و‪ ...‬الزم است گروهی متخصص‪ ،‬در این‬ ‫چارچوب از حقوق حقه ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران دفاع کند‪.‬‬ ‫در ایی��ن راه ان��دازی ق��رارداد «اپش��ن زعف��ران» در‬ ‫ب��ورس کاال ک��ه دیروز در هتل پارس��یان انقالب برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬مدیرعامل بورس کاالی ایران در نشس��ت خبری‬ ‫پایان س��ال با اصحاب رسانه‪ ،‬مهم ترین اقدامات سال ‪۹۷‬‬ ‫و برنامه های پیش��رفت و توس��عه این بورس در سال ‪۹۸‬‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫س��لطانی نژاد افزای��ش ‪ ۵۵‬درص��دی ارزش معامالت‬ ‫محص��والت صنعت��ی و معدنی در ‪ ۱۱‬ماه ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته را از مهم ترین‬ ‫نتایج راهبردی تاالر صنعتی و معدنی دانس��ت و در بیان‬ ‫سایر موارد گفت‪ :‬سهم ‪ ۳۶‬درصدی معامالت محصوالت‬ ‫صنعتی و معدنی از کل ارزش معامالت فیزیکی ش��رکت‬ ‫بورس کاالی ایران در ‪ ۱۱‬ماه ابتدای سال ‪ ۱۳۹۷‬و سهم‬ ‫‪ ۶۵‬درصدی معامالت سلف در حوزه محصوالت صنعتی‬ ‫و معدنی در دوره یادش��ده نیز از دیگر نتایج محقق شده‬ ‫در این تاالر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رکورد معامالت پتروشیمی شکست‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران‪ ،‬از ثبت رکورد در حجم‬ ‫و ارزش معامالت ساالنه در بازار پتروشیمی در ‪ ۱۱‬ماهه‬ ‫امسال خبر داد و گفت‪ :‬در این دوره‪ ،‬در بازار پتروشیمی‬ ‫ب��ورس کاال بی��ش از ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۲۳۲‬ه��زار تن انواع‬ ‫محص��ول به ارزش��ی بیش از ‪ ۲۶۶‬ه��زار و ‪ ۵۸۲‬میلیارد‬ ‫ریال معامله ش��ده که رک��ورد جدیدی در حجم و ارزش‬ ‫معامالت ساالنه اس��ت‪ .‬ارزش معامالت بازار محصوالت‬ ‫فراورده های نفتی نیز به بیش از ‪ ۱۹۳‬هزار و ‪ ۸۸۲‬میلیارد‬ ‫ریال رسیده تا رکورد جدیدی در ارزش معامالت این بازار‬ ‫به ثبت برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین اقدامات در تاالر کشاورزی‬ ‫س��لطانی نژاد با اش��اره به توسعه گس��تره جغرافیایی‬ ‫فعالی��ت بورس کاالی ایران در کش��ور درباره اقدامات و‬ ‫نتای��ج راهب��ردی تاالرهای مختلف این بورس در س��ال‬ ‫ج��اری اظهار کرد‪ :‬از مهم ترین اقدامات و نتایج راهبردی‬ ‫در ت��االر محصوالت کش��اورزی می توان ب��ه مواردی از‬ ‫جمله ایجاد بس��تر اجرای سیاست خرید توافقی زعفران‬ ‫در ب��ورس کاالی ای��ران‪ ،‬اقدامات الزم درب��اره پذیرش‬ ‫انباره��ای جدید و ایجاد نماد معامالتی برای انها‪ ،‬معامله‬ ‫‪ ۲۵‬تن زعفران در قالب معامالت گواهی سپرده کاالیی و‬ ‫‪ ۶۶‬تن زعفران در قالب معامالت بازار فیزیکی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های سال ‪۹۸‬‬ ‫علیرضا ناصرپور‬ ‫قرارداد اپشن‬ ‫روی‬ ‫زعفران نگین‬ ‫راه اندازی‬ ‫می شود و‬ ‫اندازه قرارداد‬ ‫‪۱۰۰‬گرمی تعیین‬ ‫شده است تا‬ ‫امکان ورود افراد‬ ‫خرد به بازار وجود‬ ‫داشته‬ ‫باشد‬ ‫س��لطانی نژاد‪ ،‬رئوس برنامه های س��ال ‪ ۱۳۹۸‬شرکت‬ ‫ب��ورس کاالی ای��ران را چنی��ن تش��ریح کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫اینده‪ ،‬توس��عه دارایی های پایه روی اوراق بهادار مبتنی‬ ‫ب��ر کاالی موجود را به وس��یله راه ان��دازی صندوق های‬ ‫کاالیی محصوالت کش��اورزی از جمله صندوق زعفران و‬ ‫راه اندازی قراردادهای اتی و اختیار معامله بر صندوق های‬ ‫کاالی��ی‪ ،‬در برنامه داریم‪ .‬توس��عه اوراق بهادار مبتنی بر‬ ‫کاالی جدی��د به وس��یله راه اندازی معامالت اوراق خرید‬ ‫دی��ن به عنوان ی��ک ابزار تامین مال��ی جدید در بورس‬ ‫کاالی ای��ران و راه ان��دازی معامالت ح��ق امتیاز از دیگر‬ ‫برنامه های سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل بورس کاالی ایران‪ ،‬توسعه روش های‬ ‫معامالتی و تسویه در بازار فیزیکی با فراهم کردن امکان‬ ‫انج��ام معامالت تقاضامحور (مبتنی بر مناقصه) و فراهم‬ ‫کردن امکان انجام تس��ویه چند مرحله ای در معامالت از‬ ‫جمله برنامه های سال اینده بورس کاالست‪.‬‬ ‫وی در بی��ان دیگ��ر برنامه های بورس کاال برای س��ال‬ ‫اینده گفت‪ :‬توس��عه مش��ارکت با نهادهای پولی و مالی‬ ‫به وس��یله استفاده بیش��تر از ظرفیت بانک های تجاری‬ ‫در ح��وزه گواهی س��پرده کاالیی و اس��تفاده از خدمات‬ ‫بازارگردان��ی نهادهای مالی از جمله ش��رکت های تامین‬ ‫س��رمایه ب��رای تعمیق بازار اوراق به��ادار مبتنی بر کاال‪،‬‬ ‫پشتیبانی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به ذی نفعان‬ ‫و احص��ا و بهبود فرایندهای ش��رکت نیز رئوس دیگری‬ ‫هس��تند که به عنوان برنامه های سال ‪ ۹۸‬بورس کاال در‬ ‫نظر گرفته شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹برداش�تن س�قف قیمتی فوالد‪ ،‬ب�ازار را به‬ ‫تعادل رساند‬ ‫س��لطانی نژاد در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاران درباره‬ ‫اقدام��ات بورس کاال ب��رای بهبود روند ص��ادرات فوالد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫می��زان تولی��د کنس��انتره مجتم��ع نفلین‬ ‫س��ینیت کلیبر در ‪ ۱۱‬ماهه امسال ‪ ۳۷‬درصد‬ ‫رشد یافت‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬مجتمع نفلین سینیت کلیبر از ابتدای‬ ‫فروردی��ن تا پایان بهمن امس��ال‪ ۷۰۵۰ ،‬تن‬ ‫کنسانتره تولید کرد‪ .‬این رقم در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪ ۵۱۵۷ ،‬تن بود‪ .‬همچنین میزان‬ ‫فروش کنس��انتره در مجتمع نفلین سینیت‬ ‫کلیب��ر در مدت یاد ش��ده‪ ۷۲۵۲ ،‬تن بود که‬ ‫در مقایس��ه با رقم مدت مشابه سال گذشته‬ ‫(‪ ۴۷۸۲‬تن) رشد ‪ ۵۱‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫بن��ا به این گزارش‪ ۲ ،‬اس��فند امس��ال‪ ،‬طرح‬ ‫س��اخت واحد ‪ ۴۰‬هزار تنی تولید کنس��انتره‬ ‫نفلین س��ینیت‪ ،‬با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کلنگ زنی ش��د‪ .‬این طرح با فناوری‬ ‫جداسازی تَر در ‪ ۴‬فاز اجرا خواهد شد و میزان‬ ‫س��رمایه گذاری ارزی و ریالی ان به ترتیب ‪۵‬‬ ‫میلیون دالر و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال براورد شده‬ ‫است‪ .‬س��رمایه فاز نخس��ت این پروژه با ‪۵.۲‬‬ ‫میلیون دالر از س��وی سرمایه گذار خارجی و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال از س��وی س��رمایه گذاران‬ ‫داخل��ی تامین خواهد ش��د‪ .‬مجتم��ع نفلین‬ ‫س��ینیت کلیبر در کیلومت��ر ‪ ۲۰‬جاده کلیبر‬ ‫به اهر در استان اذربایجان شرقی قرار دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��هم ‪ ۳۶‬درصدی معامالت محصوالت صنعتی و معدنی از کل ارزش‬ ‫معامالت فیزیکی ش��رکت ب��ورس کاالی ایران در ‪ ۱۱‬ماه ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و س��هم ‪ ۶۵‬درصدی معامالت سلف در حوزه محصوالت صنعتی‬ ‫و معدنی در دوره یادش��ده نیز از دیگر نتایج محقق ش��ده در این تاالر‬ ‫بوده است‬ ‫به وسیله بورس کاال گفت‪ :‬در حوزه بازار فوالد با افزایش‬ ‫ی��ا فزون��ی عرضه بر تقاض��ا روبه روییم ام��ا در چند روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬این روند برعکس ش��ده اس��ت یعنی هرچه در‬ ‫بازار عرضه می ش��ود برایش مش��تری وجود دارد‪ .‬با این‬ ‫حال بارها اعالم کردیم رینگ صادراتی بورس کاال اماده‬ ‫عرضه همه محصوالت فوالدی است و اگر دوستان تمایل‬ ‫دارند می توانند از زیرساختش استفاده کنند‪ ،‬هر چند به‬ ‫دلیل مشکالت زیرساختی بانکی‪ ،‬سخت است که پول ها‬ ‫در رینگ صادراتی در اتاق پایاپای مبادله شود‪ ،‬با این حال‬ ‫شرایطش را فراهم کردیم و امادگی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره عرضه س��نگ اهن در ب��ورس داخلی نیز‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درباره عرضه اه��ن در بورس کاال‪ ،‬از‬ ‫حدود یک سال گذشته در حال پیگیری هستیم که کل‬ ‫زنحیره فوالد در بورس کاال قابلیت عرضه داش��ته باشد‪.‬‬ ‫معتقدیم این روش که نرخ س��نگ اهن را بر اس��اس نرخ‬ ‫شمش فوالد تنظیم کنیم‪ ،‬خیلی منطقی به نظر نمی رسد‬ ‫کما اینکه در جهان نیز مشاهده می کنید روند تغییر نرخ‬ ‫سنگ اهن با شمش‪ ،‬یک روند واحد با ضریب هماهنگی‬ ‫مثبت نبوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سنگ اهن و کنسانتره‪ ،‬بازار خاص خود‬ ‫را دارند اما سیاست گذاری که تعیین می کند کدام کاالها‬ ‫از فراین��د بازاری پی��روی می کنند قائل به این امر نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس کاال با بیان اینکه عرضه های س��نگ‬ ‫اهن نیز به تازگی در بورس شروع شده و ادامه دار است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما نیز اصرار داریم که کل زنجیره در بورس حضور‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬اگرچه بر اس��اس مصوبه های اخیر‪ ،‬عرضه‬ ‫اهن اسفنجی و سنگ اهن در بورس اختیاری شده است‪.‬‬ ‫وی درباره کوپن الکترونیکی و تاثیر ان در بورس کاال‬ ‫گفت‪ :‬اگر سیاس��ت گذار بخواه��د یارانه بپردازد‪ ،‬در واقع‬ ‫حضور محصوالت کشاورزی در بورس معنایی ندارد زیرا‬ ‫اگر قرار باش��د یارانه پرداخت شود با هدف رقابت است و‬ ‫اگر یارانه پرداخت ش��ود دیگر رقابت معنا ندارد‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه ش��نبه‪ ،‬مجلس ‪ ۲‬راهکار گذاشته که یکی کوپن‬ ‫اس��ت و دیگ��ری عرضه به نرخ بازار‪ ،‬اگ��ر دومی انتخاب‬ ‫شود بورس می تواند نقش افرینی کند اما در عرضه کوپن‬ ‫دیگر بورس جایگاهی ندارد و در بورس هم چنین چیزی‬ ‫تعریف نشده و زیرساختی برای ان اماده نشده است‪.‬‬ ‫س��لطانی نژاد در ادام��ه‪ ،‬با اش��اره به اینک��ه یارانه در‬ ‫بخ��ش توزی��ع نمی توان��د کارا باش��د و م��ا را ب��ه هدف‬ ‫برس��اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬صدور انبوهی از شیوه نامه ها‬ ‫در س��ال جاری موجب گالیه شده و بورس کاال را مقصر‬ ‫می دانستند؛ اتفاقی که افتاد و شیوه نامه های صادرشده‪،‬‬ ‫ما را به س��وی قیمت گذاری س��وق داد تا رقابت‪ .‬اگر این‬ ‫اتفاق رخ نمی داد به س��رعت نمی توانستیم واکنش نشان‬ ‫دهیم‪ .‬واکنش بورس باعث ش��د مشکالت قیمت گذاری‬ ‫رف��ع ش��وند و اث��ری از انه��ا نبینیم‪ .‬چنانچ��ه مالحظه‬ ‫می کنید‪ ،‬کاالهای دیگری که در بورس نیستند همچنان‬ ‫از شبکه توزیع یارانه ای استفاده می کنند‪ ،‬درحالی که ما‬ ‫معتقدیم قیمت گذاری بهتر از روش رقابت نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش شرط راه اندازی اپشن صنعت‬ ‫مدیرعام��ل بورس کاال در بخش دیگری از س��خنانش‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه اپش��ن در صنعت هم متقاضیانی داریم‪.‬‬ ‫حوزه ای مثل مس یا الومینیوم در بورس حضور یافت ه اما‬ ‫ابتدا باید از گواهی سپرده شروع کنند‪ .‬در بازار مشتقات‬ ‫به ویژه در بخش حوزه مشتقات نیز به بازیگر زیادی نیاز‬ ‫خواهیم داش��ت و اگر بخواهیم اپشنی تعریف کنیم ابتدا‬ ‫باید یک بازار نقد اس��تاندارد برایش تعریف کنیم‪ .‬شرط‬ ‫دیگر این است که متقاضی برای این بخش وجود داشته‬ ‫باشند‪ .‬اگر بازیگران زیادی وجود داشته باشند‪ ،‬با تعریف‬ ‫احساس نیاز می توان این خدمت را نیز کلید زد‪ .‬خواهشم‬ ‫این است که خبرنگاران حوزه فلزات و معدنی کمک کنند‬ ‫تا این هدف محقق شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش درباره حذف نوسان‬ ‫از بازار افزود‪ :‬ما به دنبال این نیس��تیم که بازار نوس��ان‬ ‫نداش��ته باش��د بلکه نوس��ان‪ ،‬ذات بازار و رقابت اس��ت و‬ ‫بای��د جلوی نوس��ان مصنوعی گرفته ش��ود‪ .‬برای اینکه‬ ‫مصرف کنندگان واقعی هم وجود داشته باشند‪ ،‬فهرست‬ ‫انها از س��وی مراجع معرفی می ش��ود و رقابت در سطح‬ ‫همان افراد برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره بازارهای جدید و از جمله بازار اتی س��که‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬یک مدل جدید بازار اتی گواهی صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری در سال جدید راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫س��لطانی نژاد در پاسخ به پرسش��ی درباره عرضه های‬ ‫کااله��ا در بازار عراق گفت‪ :‬در ع��راق فعالیتی را تعریف‬ ‫کرده بودیم که در سال ‪ ۹۷‬انجام شود اما با نوسان هایی‬ ‫که امسال در وضعیت اقتصادی کشور داشتیم‪ ،‬این طرح‬ ‫دچ��ار وقفه ش��د و با ثبات در ب��ازار به زودی این طرح را‬ ‫در پیش می گیریم چون هنوز سیاس��ت گذاری نشده بود‬ ‫ک��ه چه کاالهایی را می توان ص��ادر کرد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫صبر کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه شمش الومینیوم به زودی در بورس‬ ‫کاال‬ ‫مدیرعامل بورس کاال درباره عرضه ش��مش الومینیوم‬ ‫المهدی در ب��ورس کاال نیز گفت‪ :‬همانطور که می دانید‬ ‫الومینی��وم المه��دی‪ ،‬عرض��ه ای در ب��ورس نداش��ت تا‬ ‫مالکیت��ش تغییر کرد و اکنون خواس��تار عرضه ش��مش‬ ‫در ب��ورس کاالس��ت‪ .‬از طرف��ی‪ ،‬تضامین ش��رکت های‬ ‫عرضه کنن��ده در ب��ورس کاال بای��د از س��وی ش��رکت‬ ‫س��پرده گذاری مرکزی اخذ شوند که روی بحث تضامین‬ ‫الومینیوم المهدی مشکالتی وجود داشت‪ .‬این مشکالت‬ ‫به تازگی رفع ش��ده اند و تضامینش مورد قبول ش��رکت‬ ‫سپرده گذاری مرکزی قرار دارد‪ .‬درصورت وصول تاییدیه‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬به زودی عرضه ش��مش المهدی در بورس‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره حوزه س��یمان هم گفت‪ :‬ما بارها از متولیان‬ ‫س��یمان کش��ور خواس��تیم زودتر تصمیم گی��ری کنند‬ ‫تا صادرات س��یمان به طور متمرکز انجام ش��ود یا بازار‬ ‫داخلی اش در بورس شکل بگیرد‪ .‬با وجود صحبت با دبیر‬ ‫انجم��ن س��یمان که تالش زیادی کرد ت��ا این اتفاق رخ‬ ‫ده��د‪ ،‬به دلیل تع��دد مراکز تصمیم گیری در این بخش‪،‬‬ ‫این موضوع به جایی نرسید‪ .‬با توجه به اینکه فرصت های‬ ‫زیادی در حوزه سیمان از دست رفت و نگران این صنعت‬ ‫در حوزه صادراتی هستیم‪ ،‬همچنان پیگیر این موضوعیم‪.‬‬ ‫بورس کاال می تواند کمک کند تا قیمت های بهتری برای‬ ‫تولیدکنندگان ایجاد شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بورس کاال در بخش دیگری از س��خنانش‬ ‫درب��اره قیمت گ��ذاری محص��والت فوالدی بر اس��اس‬ ‫ش��مش فوالد خوزس��تان گف��ت‪ :‬این مش��کل که همه‬ ‫چیز را به ش��مش مرتبط می کردند‪ ،‬تا حدی رفع ش��ده‬ ‫و درحال حاضر فقط برای س��نگ اهن و محصوالت قبل‬ ‫از ش��مش برقرار است که مورد قبول ما نیست‪ .‬خواهش‬ ‫من از خبرنگاران تخصصی حوزه فوالد و معدن این است‬ ‫ک��ه مطالع��ه ای انجام دهند تا رابطه نرخ ها را اس��تخراج‬ ‫کنیم‪ .‬اگرچه ارتباط منطقی بین این ارقام وجود دارد اما‬ ‫همیش��ه از هم پیروی نمی کنند‪ .‬اگرچه این مطالعات را‬ ‫ب��ورس هم انج��ام داده و دریافته که نرخ محصول از نرخ‬ ‫م��اده اولی��ه پیروی نمی کند‪ .‬به طور مث��ال در مقطعی‪،‬‬ ‫س��نگ اهن روند افزایش��ی و مقاطع‪ ،‬روند کاهشی دارد‪.‬‬ ‫در حقیقت بازار ذات خودش را دارد و نرخ کاالها همیشه‬ ‫به هم وابسته نیست‪.‬‬ ‫سلطانی نژاد درباره س��رانجام راه اندازی بازار مسکن و‬ ‫فروش متری مسکن نیز عنوان کرد‪ :‬بورس‪ ،‬طرح فروش‬ ‫متری مس��کن را ارائه داد و ش��رکت های سرمایه گذاری‬ ‫مس��کن و تامین س��رمایه مس��کن نیز پروژه ای را برای‬ ‫ف��روش مت��ری معرفی کردن��د اما با مس��ائل حقوقی و‬ ‫قوانی��ن س��ختگیرانه درب��اره انتقال مالکی��ت متری در‬ ‫س��ند‪ ،‬مش��کالتی به وج��ود امد‪ .‬درحال حاض��ر نیز اگر‬ ‫زیرس��اخت های مقرراتی الزم تدوین ش��ود برای اجرای‬ ‫ان امادگی داریم‪ .‬اگرچه درحال حاضر فروش متری هم‬ ‫انجام می ش��ود اما با توافق دوطرف است و لزوما برای ان‬ ‫قانونی تعریف نشده است‪ .‬مدل بین المللی فروش متری‪،‬‬ ‫ش��یرینگ اس��ت که ما می خواستیم همان مدل را اینجا‬ ‫پیاده کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش‬ ‫درباره اثرات برداشتن‬ ‫س��قف قیمتی از فلزات و تاثیر ان بر صنایع پایین دس��ت‬ ‫گفت‪ :‬برداش��تن س��قف قیمتی باعث ش��د اف��رادی که‬ ‫خواهان کاال هس��تند مراجعه کنن��د‪ .‬در حالت قبلی هر‬ ‫ق��در هم ک��ه متقاضیان را رصد می کردیم به دلیل اینکه‬ ‫قیمت گذاری دستوری‪ ،‬منجر به شکاف قیمتی شده بود‬ ‫و ناهنجاری هایی رخ داد اما با برداش��تن س��قف قیمتی‪،‬‬ ‫بازار به تعادل رسید‪.‬‬ ‫به گفته س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعامل بورس کاال‪ ،‬بسیاری‬ ‫پیش بینی می کردند فوالد با عددهای عجیب و غریبی بر‬ ‫اثر تقاضا روبه رو ش��ود که خوشبختانه این اتفاق رخ نداد‬ ‫و چون مازاد عرضه فوالد نس��بت به تقاضا وجود داش��ت‬ ‫خیلی زود به تعادل رس��ید و کم��ی باالتر از قیمت های‬ ‫پیشین متوقف شد‪ .‬البته این روند در پتروشیمی با فوالد‬ ‫متفاوت بود‪ ،‬به ویژه درباره مواد پتروشیمی با گریدهای‬ ‫وی��ژه که با فقدان عرضه کاف��ی روبه روییم‪ ،‬مدتی طول‬ ‫کشید تا قیمت ها به تعادل برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹ت�ا رونق معاملات زعفران‪ ،‬از کش�اورزان‬ ‫کارمزد گرفته نمی شود‬ ‫معاون توس��عه بازار و مطالع��ات اقتصادی بورس کاال‬ ‫گف��ت‪ :‬ق��رارداد اپش��ن‪ ،‬روی زعفران نگی��ن راه اندازی‬ ‫می ش��ود و اندازه قرارداد ‪ ۱۰۰‬گرمی تعیین ش��ده است‬ ‫تا امکان ورود افراد خرد به بازار وجود داشته باشد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬با همکاری سازمان بورس و تصویب هیات مدیره‬ ‫بورس کاال مقرر ش��ده است تا زمان رونق معامالت‪ ،‬حق‬ ‫کارمزد معامالت صفر در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا ناصرپور در ایین راه اندازی‬ ‫معامالت اختیار معامله زعفران اظهار کرد‪ :‬برای راه اندازی‬ ‫معام�لات اختیار معامله زعفران الزم بود یک بازار نقدی‬ ‫قوی برای پایه این محصول فراهم شود که در این زمینه‪،‬‬ ‫قرارداد اتی زعفران در بورس کاال راه اندازی شد تا فعاالن‬ ‫بازار با معامالت مشتقه اشنا شوند‪ .‬به این ترتیب از خرداد‬ ‫امس��ال و با ورود معامالت اتی زعفران به بازار مش��تقه‪،‬‬ ‫نخستین قرارداد اتی زعفران در بازار کشاورزی امضا شد‪.‬‬ ‫ناصرپ��ور با اش��اره به جزئی��ات راه ان��دازی معامالت‬ ‫اپش��ن زعفران‪ ،‬گفت‪ :‬قرارداد اپشن روی زعفران نگین‬ ‫راه اندازی می ش��ود و اندازه ق��رارداد ‪ ۱۰۰‬گرمی تعیین‬ ‫ش��ده است تا امکان ورود افراد خرد به بازار وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬به منطق راه اندازی معامالت اپشن اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬منطق راه اندازی قرارداد اپش��ن زعفران غیر‬ ‫قابل انکار اس��ت زی��را این قرارداد ابزاری برای پوش��ش‬ ‫ریسک و بیمه کردن نوسانات نرخ برای کشاورزان است‪.‬‬ ‫ای��ن اب��زار دارای منطق اقتصادی قوی ب��وده و طراحی‬ ‫ای��ن اب��زار در حوزه معامالت کش��اورزی‪ ،‬بس��یار موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه ناصرپور‪ ،‬با راه ان��دازی صندوق های کاالیی‬ ‫زعفران‪ ،‬زنجیره ابزارهای مالی در حوزه کشاورزی تکمیل‬ ‫می ش��ود که امیدواریم صندوق های کاالی کشاورزی با‬ ‫ورود به بازار زعفران بتوانند پرتفوی مناسبی از ابزارهای‬ ‫موجود ایجاد کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫«دستفروشان حقیقی»‬ ‫به طور موقت‬ ‫ساماندهی شدند‬ ‫اغاز تحول نظام بانکی‬ ‫با ادغام بانک ها‬ ‫چراغ سایت تهران‬ ‫با ‪ ۸۱‬رویداد‬ ‫روشن می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی خبر داد‬ ‫تراز مثبت تجاری ‪ ٨٠‬میلیارد دالری مناطق ازاد و ویژه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬نشست استراتژی های توسعه خدمات‪ ،‬تولیدات‬ ‫و صادرات برترین شرکت های ایران «طرح انتخاب ملی» با موضوع‬ ‫«بررس��ی نقش افرین��ی مناط��ق ازاد و ویژه اقتص��ادی در دوران‬ ‫تحری��م» با حضور مرتضی بانک مش��اور رئیس جمه��وری و دبیر‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‪ ،‬عیسی فرهادی فرماندار‬ ‫تهران‪ ،‬عیسی منصوری معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی‪ ،‬محمد طحان پور رئی��س اتحادیه‬ ‫فروشندگان لوازم خانگی و حمیده زرابادی عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در مرکز همایش های بین المللی‬ ‫س��ازمان صدا و سیما برگزار ش��د‪ .‬در نشست طرح انتخاب ملی‪ ،‬از‬ ‫تایره��ای مفهومی جدید گروه صنعتی بارز نیز رونمایی ش��د که با‬ ‫این اتفاق‪ ،‬چهارمین کش��ور در جهان هستیم که برای نخستین بار‬ ‫توانس��تیم به فناوری تولید این تایرها دس��ت پی��دا کنیم‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬مرتضی بانک‪ ،‬اماری از فعالیت ه��ای مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی در ‪5‬س��ال گذشته ارائه و از تراز مثبت تجاری ‪ ٨٠‬میلیارد‬ ‫دالری مناطق ازاد و ویژه خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی ‪ 395‬هزار نفری‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناط��ق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی از فعالی��ت هزار و ‪ ۶۰۷‬واحد‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬کشاورزی با ‪205‬هزار‬ ‫نفر اش��تغال در مناط��ق ازاد خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در مناطق ویژه نیز معادل ‪1800‬‬ ‫واحد صنعتی‪ ،‬تولیدی و خدماتی داریم‬ ‫که برای ‪ 190‬هزار نفر اشتغالزایی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مرتضی بانک در نشس��ت طرح انتخاب ملی اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫‪5‬سال گذش��ته ‪130‬هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری از سوی‬ ‫بخش خصوصی در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫در همین دوره ‪ ۵‬س��اله ‪ ۱۱۸‬میلیارد دالر صادرات از مناطق ازاد و‬ ‫ویژه اقتصادی انجام و میزان واردات در همین زمان نیز ‪ 38‬میلیارد‬ ‫دالر ثبت شده است‪ .‬وی با اشاره به برخی محدودیت ها در مناطق‬ ‫ازاد یاداور ش��د‪ :‬باوجود ای��ن محدودیت ها توانس��ته ایم عملکرد‬ ‫موفقی داش��ته باشیم‪ .‬بحث کنترل ریس��ک نیز یکی از مهم ترین‬ ‫عوامل س��رمایه گذاری اس��ت که باید م��ورد توجه ق��رار گرفته و‬ ‫سرمایه گذار با دسترسی اسان به مواد اولیه بتواند هزینه تمام شده‬ ‫تولید را کاهش دهد‪ .‬دبیر شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫از راه اندازی بورس بین المللی در مناطق ازاد با مکانیسم ارز خارجی‬ ‫و مش��ارکت ‪ ۵۰‬درصدی بخش های داخل��ی و خارجی خبر داد و‬ ‫گفت ‪ :‬اگرچه در بخش شبکه بانکی بین المللی هنوز به توافق هایی‬ ‫دس��ت نیافته ای��م‪ ،‬ام��ا در بخش بورس بی��ن الملل با اس��تفاده از‬ ‫مکانیسم ارز خارجی‪ ،‬فعالیت خود را به طور مشارکت ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫بخش داخلی و ‪ ۵۰‬درصدی بخش خارجی اغاز خواهیم کرد‪ .‬بانک‬ ‫با بی��ان اینکه ساده س��ازی قوانی��ن و مقررات زدایی در تس��هیل‬ ‫سرمایه گذاری موثر است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حال حاضر فقط ‪ ۰.۳‬وسعت‬ ‫کش��ور به مناطق ازاد اختصاص دارد که کمتر از یک میلیون نفر از‬ ‫جمعیت کشور در این مناطق ساکن است‪ .‬مشاور رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا اش��اره به وضعی��ت معافی��ت مالیات��ی ‪ ۲۰‬س��اله و همچنین‬ ‫معافیت های صادراتی در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد‪:‬‬ ‫این ظرفیت های قانونی برای استفاده از توسعه کسب و کار و تولید‬ ‫و صادرات اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه به دنبال این هستیم تا‬ ‫مناطق ازاد را به کریدوری برای ورود فناوری تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت منفعل‪ ،‬فعال شود‬ ‫مع��اون توس��عه کارافرینی و اش��تغال‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نیز در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬دولت باید با خروج از‬ ‫انفعال‪ ،‬بنگاه های اقتصادی را به یکدیگر‬ ‫متص��ل کن��د و ب��رای حض��ور انها در‬ ‫بازاره��ای جهانی ریس��ک فعالیت این‬ ‫بنگاه ه��ا را برعه��ده بگی��رد‪ .‬عیس��ی‬ ‫منصوری افزود‪ :‬باید این واقعیت را بپذیریم َسبک حکمرانی کشور‬ ‫در دسته نظام منفعل قرار دارد و سیاست گذاران نقش ارائه مجوز و‬ ‫پرداخت وام را ایفا می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬نوع دوم حکمرانی نیز وجود‬ ‫دارد که دولت ها در ان فعال هس��تند و خودشان دو طرف بازیگران‬ ‫معامله که همان بخش خصوصی هس��تند را ب��ه یکدیگر متصل و‬ ‫روابط این ها را تسهیل می کند‪ .‬معاون توسعه کارافرینی و اشتغال‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی اظهارک��رد‪ 70 :‬درصد ارزش‬ ‫اشتغال‪ ،‬در تولید محتوا است اما کشور فقط ‪ 30‬درصد از این نقش‬ ‫را برعه��ده دارد؛ نتیج��ه اینکه بخ��ش عمده بازیگ��ران این حوزه‬ ‫کوچک است و فعاالن این بخش اقدام به کپی برداری از محصوالت‬ ‫می کنن��د‪ .‬اکنون ‪ 10‬درصد بنگاه های ب��زرگ‪ ۰.۴ ،‬درصد بنگاه ها‬ ‫متوسط و ‪96 . 5‬درصد بنگاه ها خرد هستند‪ .‬توجه به این امار نشان‬ ‫می ده��د ما تولی��د بن��گاه می کنیم اما توس��عه نداری��م‪ .‬به گفته‬ ‫منصوری‪ ،‬برای افزایش بهره وری این بنگاه ها باید انها را به یکدیگر‬ ‫اتص��ال دهیم و نقش دولت این اس��ت که تقوی��ت و اتصال بنگاه ها‬ ‫باش��د‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه حضور در بازاره��ای جهانی صادرات‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار است در بازار جهانی حاضر شویم باید صاحب‬ ‫برند باش��یم یا اینکه به برندهای مطرح وصل شویم‪ .‬معاون توسعه‬ ‫کارافرینی و اش��تغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه هزینه حضور در بازارهای جهانی افزایش یافته است‪،‬‬ ‫بای��د دولت به بنگاه ها کمک کند تا ابت��دا وارد بازارهای منطقه ای‬ ‫ش��وند‪ .‬هم اکنون برخی رش��ته ها در منطقه رونق یافته اند و فضای‬ ‫کس��ب و کار اختصاصی برای انها فراهم شده و در ‪ ٢٢‬رشته به طور‬ ‫اختصاصی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹به جای ممنوعیت‪ ،‬واردات مدیریت شود‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه نیاز به‬ ‫استراتژی بلندمدت داریم‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید یک سیاست یکپارچه داشته باشد‬ ‫و ام��روز اگر ی��ک تولیدکنن��ده با چند‬ ‫س��ازمان مراجع��ه کند با تفس��یرهای‬ ‫گوناگون��ی از قان��ون روبه رو می ش��ود‪.‬‬ ‫حمیده زرابادی با اشاره به اینکه باید واگذاری های بنگاه ها به بخش‬ ‫خصوصی به طور جدی دنبال شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬همه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان مشکالت ناشی از تحریم را خوب درک کرده اند‪ .‬ما‬ ‫دو مش��کل داشته ایم نخست اقتصاد مبتنی بر نفت است که مانع از‬ ‫س��رمایه گذاری روی سایر بخش ها شده است‪ .‬دوم اینکه در روابط‬ ‫پولی و بانکی دچار مش��کل هستیم‪ .‬وی با بیان اینکه مناطق ازاد و‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی می توانند اقتصاد کش��ور را نجات دهن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه از فرصت ه��ا به خوبی اس��تفاده نکرده ایم‪ ،‬ب��رای نمونه‬ ‫مناط��ق ازاد دارای قوانی��ن خ��اص خود اس��ت ام��ا می بینیم که‬ ‫ثبت س��فارش کاال در این مناطق همچون س��رزمین اصلی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬یا می توانستیم ش��عبه خارجی بانک ها را در این مناطق‬ ‫داش��تیم‪ .‬زرابادی ب��ا تاکید بر اینکه م��ا نبای��د واردات را ممنوع‬ ‫می کردیم‪ ،‬بلکه باید در راس��تای صادرات مدیریت می شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دولت باید یک سیاس��ت یکپارچه داشته باشد و امروز اگر یک‬ ‫تولیدکننده با چند سازمان مراجعه کند با تفسیرهای گوناگونی از‬ ‫قانون روبه رو می ش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم ژنرال های جنگ‬ ‫تحمیلی تولیدکنندگان هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬هرقدر فش��ارها به کشور‬ ‫افزایش می یابد باید برای تولید تسهیل گری بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از ‪ ۳‬محصول جدید بارز‬ ‫در ای��ن ایین از محص��والت جدید بارز‬ ‫رونمایی شد که پرویز اخوان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫این گروه صنعتی با اشاره به ویژگی های‬ ‫این محصوالت گفت‪ :‬گروه صنعتی بارز‬ ‫با وج��ود تحریم ها در مرکز نواوری این‬ ‫مجموعه همکاری نزدیکی با اس��تادان‬ ‫دانشگاه داشته و نتیجه این همکاری ها‬ ‫منجر به ایجاد یکی از روزامدترین و پیش��رفته ترین ش��رکت ها در‬ ‫زمینه تولید تایر در منطقه شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ن��گاه ویژه ای ب��ه اینده در این گروه وج��ود دارد و به‬ ‫موفقیت های به دس��ت امده بس��نده نشده اس��ت‪ .‬این نگاه منجر‬ ‫به ایجاد گروه نواوری ش��د و این اتفاق برای نخس��تین بار است که‬ ‫به طور رسمی با بهره مندی از جوان ترین فارغ التحصیالن دانشگاه‬ ‫و دانش��مندان تراز نخست کشور روی داده اس��ت‪ .‬اخوان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مواد به کار رفته در محصوالت جدید‪ ،‬به طور کامل روزامد و با‬ ‫فناوری و طراحی بومی داخلی بوده که پیش از این نمونه هایی از ان‬ ‫در شرکت هایی همچون بریجستون‪ ،‬میشلن و گودیر دیده می شد‪.‬‬ ‫ب��ا تولید این محصول ایران به عنوان چهارمین کش��ور‪ ،‬به فناوری‬ ‫تولید الستیک های مفهومی دست یافت‪.‬‬ ‫‪ 40‬نماینده بخش خصوصی پایتخت انتخاب شدند‬ ‫در نهمین دوره انتخابات اتاق تهران ‪ 3417‬نفر از فعاالن اقتصادی از س��اعت ‪ 8‬صبح‬ ‫ت��ا ‪ 19:30‬به پای صندوق رای امدند و نمایندگان خود را برای حضور در پارلمان بخش‬ ‫خصوصی برگزیدند‪ .‬به گزارش اتاق تهران‪ ،‬در بخش بازرگانی ‪ 16‬نفر به ترتیب مس��عود‬ ‫خوانساری‪ ،‬سیده فاطمه مقیمی‪ ،‬ناصر ریاحی‪ ،‬محمدرضا انصاری‪ ،‬عباس ارگون‪ ،‬محمد‬ ‫الهوتی‪ ،‬سیدرضی حاجی اقامیری‪ ،‬افشین کالهی‪ ،‬محمد امیرزاده‪ ،‬شهاب جوانمردی‪،‬‬ ‫س��یدمجید صدری‪ ،‬محمدرضا طالیی‪ ،‬مجید حس��ین نژاد‪ ،‬مهدی شریفی نیک نفس‪،‬‬ ‫مه��راد عب��اد‪ ،‬محمدمهدی فنایی؛ در بخش صنعت ‪ 14‬نفر ب��ه ترتیب هاله حامدی فر‪،‬‬ ‫حس��ن احمدیان‪ ،‬س��یدمحمد اتابک‪ ،‬محمدرضا زهره وندی‪ ،‬رضا پدیدار‪ ،‬علی نقیب‪،‬‬ ‫محمود نجفی ع��رب‪ ،‬حمیدرضا صالحی‪ ،‬محمدرضا نجفی منش‪ ،‬عباس��علی قصاعی‪،‬‬ ‫علیرضا کالهی صمدی‪ ،‬هرویک یاریجانیان‪ ،‬فرزین فردیس و محمدحس��ن دیده ور‪ ،‬در‬ ‫بخش معدن ‪ ۴‬نفر به ترتیب عالمیرمحمد صادقی‪ ،‬فریال مستوفی‪ ،‬محمدرضا بهرامن‪،‬‬ ‫س��جاد غرقی و در بخش کش��اورزی ‪ ۶‬نفر به ترتیب احمدرضا فرشچیان‪ ،‬کاوه زرگران‪،‬‬ ‫احمد صادقیان‪ ،‬حس��ن فروزان فرد‪ ،‬مهدی معصوم��ی اصفهانی و علی تقوی فر انتخاب‬ ‫شُافرینی می کنند‪.‬‬ ‫شدند و در دوره جدید پارلمان بخش خصوصی تهران نق ‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بساط هایی‬ ‫به وسعت‬ ‫پیاده رو های‬ ‫شهر‬ ‫مجید افتخاری‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک تهران‬ ‫صن��ف پوش��اک دچار رک��ود اس��ت و هنوز‬ ‫مناس��بت سال نو‪ ،‬نتوانس��ته رونقی به این بازار‬ ‫ببخشد‪ .‬این در حالی است که سال های گذشته‬ ‫در چنین روزهایی بازار پوشاک به بهترین حالت‬ ‫می رس��ید‪ .‬با وجود این‪ ،‬ب��ه علت کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم‪ ،‬شاهد کنار گذاشتن پوشاک از سبد‬ ‫خرید بسیاری از مردم هستیم‪ .‬بنابراین مشتری‬ ‫برای پوش��اک کم ش��ده اس��ت اما تمام مشکل‬ ‫فروشگاه داران و مغازه های پوشاک به اینجا ختم‬ ‫نمی شود‪ .‬نمایشگاه های بهاره مورد اعتراض این‬ ‫صنف بوده اند که امس��ال تعداد این نمایشگاه ها‬ ‫کاه��ش یافت ام��ا مش��کل بعدی‪ ،‬مرب��وط به‬ ‫دستفروشان و بس��اط کنندگان غیرواقعی است‬ ‫ک��ه تعداد انه��ا در روزه��ای پایانی س��ال زیاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬دس��تفروش کسی اس��ت که کاال را‬ ‫روی دس��ت هایش بفروش��د‪ .‬اما این افراد بساط‬ ‫می کنند و گاه به اندازه یک مغازه فضای ش��هری‬ ‫را به خود اختصاص می دهد‪ .‬این افراد در بیشتر‬ ‫مراکز پر تردد ش��هر‪ ،‬کاالهایی که به نظر مشابه‬ ‫کاالهای مغازه ها است را بساط می کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که معلوم نیس��ت این کاالها دزدی‬ ‫یا قاچاق هس��تند یا اینکه از بهداشت و کیفیت‬ ‫پارچ��ه و دوخت‪ ،‬در چه س��طحی ق��رار دارند‪.‬‬ ‫گاهی هم ش��اهد درگیری بین فروشگاه داران و‬ ‫انها که بس��اط می کنند‪ ،‬هستیم‪ .‬این افراد اغلب‬ ‫به دلیل اینکه به طور گروهی می ایند مشکالتی‬ ‫را برای مغازه داران ایجاد می کنند‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫اتحادی��ه پوش��اک دو نامه به ش��هردار و رئیس‬ ‫شورای ش��هر تهران نوشته اس��ت که تمهیدی‬ ‫اندیشیده اما هنوز پاسخ مشخصی به ما نرسیده‬ ‫است‪ .‬مغازه داران در طول سال عوارض می دهند‬ ‫و مالیات می پردازند‪ .‬پس انصاف نیست در ادامه‬ ‫همه بحران های اقتصادی‪ ،‬عده ای که شغل شان‬ ‫دستفروشی نیست فشار های مضاعفی بر کسبه‬ ‫وارد کنن��د‪ .‬همان گون��ه ک��ه گفته ش��د‪ ،‬انچه‬ ‫ش��اهد ان هس��تیم اصال دستفروش��ی نیست‪.‬‬ ‫حج��م کاالهایی که هر کدام از این افراد بس��اط‬ ‫می کنند بس��یار باالتر از ان اس��ت ک��ه بتوان به‬ ‫ان دستفروش��ی گف��ت‪ .‬تع��داد این اف��راد در‬ ‫روزهای پایانی س��ال انچنان زیاد می ش��ود که‬ ‫ام��کان مدیریت ک��ردن انها وجود ن��دارد‪ .‬این‬ ‫اف��راد در این روزه��ا ان قدر زیاد می ش��وند که‬ ‫تم��ام فض��ای پیاده روها و بخش��ی از خیابان ها‬ ‫را پر می کنند و مش��کالتی به وج��ود می اورند‪.‬‬ ‫کمترین کار این اس��ت که فضای��ی را برای انها‬ ‫در نظر بگیرند تا در مقابل مغازه ها بساط نکنند‪.‬‬ ‫در مقابل گفته می ش��ود برخی مغازه داران خود‬ ‫در مقابل مغازه های شان دستفروشی می کنند‪.‬‬ ‫چنین م��وردی ب��ه اتحادیه گزارش نش��ده اما‬ ‫به طور کلی می ت��وان گفت اگر خود مغازه دار در‬ ‫مقابل مغازه خود نایس��تد‪ ،‬ف��رد دیگری این کار‬ ‫را می کن��د‪ .‬ب��ه هر حال این کار ه��م مورد تایید‬ ‫قانون نیست‪ .‬در تمام جهان به شغلی که مالیات‬ ‫پرداخت نمی کند‪ ،‬شغل سیاه می گویند و با این‬ ‫مش��اغل برخورد می ش��ود‪ ،‬اما اینجا برخورد ها‬ ‫کافی نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امکان رجیستری تلفن‬ ‫همراه مسافری مهیا است‬ ‫ابراهی��م درس��تی‪،‬‬ ‫نماین��ده وزی��ر و عضو‬ ‫هی��ات رئیس��ه ات��اق‬ ‫اصناف ای��ران و تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬مق��رر ش��ده تا‬ ‫امکان ثبت و رجیستری‬ ‫گوش های تلفن همراه‬ ‫مس��افری مانند قبل فراهم شود‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروشندگان دس��تگاه های صوتی‪ ،‬تصویری‪ ،‬تلفن‬ ‫هم��راه و ل��وازم جانبی اف��زود‪ :‬در نشس��تی که به‬ ‫همین منظور ‪ ۱۱‬اس��فند به ریاست عباس قبادی‪،‬‬ ‫مع��اون بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و با حضور ش��یرکوند مع��اون هماهنگی و‬ ‫نظارت اقتصادی و صادق نجفی مش��اور عالی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دادس��تانی‪ ،‬ستاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال‪ ،‬س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان‪ ،‬گمرک و اتحادیه تش��کیل شد‪،‬‬ ‫پس از تبادل نظر و رفع ابهام های موجود از س��وی‬ ‫اتحادیه‪ ،‬مقرر ش��د س��ایت ثبت گوشی های تلفن‬ ‫هم��راه مس��افری مانند قبل فع��ال و امکان ثبت و‬ ‫رجیس��تری تلفن همراه مس��افری مانند گذشته‬ ‫(‪ )1397/12/07‬فراهم ش��ود‪ .‬مسافران نیز مانند‬ ‫قب��ل می توانند با کدملی خود نس��بت به ثبت یک‬ ‫گوشی تلفن همراه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قوانین ناکارامد‪ ،‬بساط شغل دومی ها و کالفگی بازاریان‬ ‫«دستفروشان حقیقی» به طور موقت ساماندهی شدند‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رسول جهانگیری‬ ‫ حسین مردانی‬ ‫سردار محمدکریم بیات‬ ‫نکته پیچیده ای نیس��ت؛ دستفروشی جرم نیست؛ با‬ ‫این حال‪ ،‬انچه دستفروش��ان انج��ام می دهند‪ ،‬مصداق‬ ‫تخلف هایی اس��ت که در قانون ب��رای ان مجازات هایی‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬مثل عرضه خارج از ش��بکه‪ ،‬فرار‬ ‫از پرداخت مالیات و‪ ...‬چراکه براس��اس قانون مدیریت‬ ‫خدمات ش��هری در معاب��ر‪ ،‬خیابان ه��ا و به طور کلی‪،‬‬ ‫تمامی س��طح شهر نباید مش��کلی برای رفت وامدهای‬ ‫مردم به وجود اورند و از طرفی براس��اس قوانین کشور‬ ‫هیچ فردی نمی تواند بدون داشتن مجوز های الزم اقدام‬ ‫به ف��روش کاالها کند و هر دوی این اتفاق های تخطی‬ ‫از قانون تلقی می شود‪ .‬پس دستفروشان مرتکب تخلف‬ ‫می ش��وند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬اما مگر ن��ه اینکه وقتی‬ ‫تعداد متخلفان زیاد می ش��ود؛ نا مناسب بودن قانون و‬ ‫الزام تغییر قانون‪ ،‬انکار ناپذیر می شود؟ پس حاال که ما‬ ‫این قدر (نمی دانیم چقدر اما خیلی زیاد! ) دس��تفروش‬ ‫داریم؛ چرا هنوز این کار را تخلف بر می ش��ماریم؟ بهتر‬ ‫نیس��ت قوانینی تدوین کنیم که به جای فحش و ناسزا‬ ‫به درصد قابل توجهی از انسان های شریف سرزمین مان؛‬ ‫س��از و کار کس��ب و کارش��ان را تقوی��ت و قابل دفاع‬ ‫کنیم؟‬ ‫اگرچ��ه به یاد نمی اوریم ام��ا در تاریخ خوانده ایم که‬ ‫سال ها قبل‪ ،‬موضوعی به اسم فروشنده و خریدار وجود‬ ‫نداش��ت و مردم تب��ادل کاال ب��ه کاال می کردند‪ .‬فرض‬ ‫کنید کس��ی بیاید و بگوید از فردا هر کسی که کاالیی‬ ‫فروخت مجرم است؛ بزنید شیشه مغازه اش را بشکنید‬ ‫و با تهدید و ناسزا حقش را کف دستش بگذارید! چیزی‬ ‫شبیه به همان رفتاری که با دستفروش ها می شود‪ .‬این‬ ‫فرض محال اس��ت؟ بله محال اس��ت اما چرا؟ چون ‪۳‬‬ ‫میلیون واحد صنفی در کشور ما مشغول به کار هستند‬ ‫و به همین دلیل‪ ،‬ممنوعیت کار برای انها دور از تصور‬ ‫شده است‪ .‬پس چگونه می ش��ود که با وجود این همه‬ ‫دستفروش در سطح کشور‪ ،‬هنوز دستفروشی را تخلف‬ ‫بدانیم؟! چه بخواهیم و چه نخواهیم دستفروشی جزئی‬ ‫از اقتصاد ما اس��ت اما جزئی از قوانین مان نیست! پس‬ ‫بهتر نیس��ت ک��ه قوانین را اص�لاح و س��ازکار قانونی‬ ‫دستفروشی را تدوین کنیم؟!‬ ‫هرچند ما پیش��نهاد س��اماندهی دستفروشان را در‬ ‫قالب ی��ک اتحادیه به اتاق های اصناف می دهیم‪ ،‬اما به‬ ‫نظر می رسد این موضوع قابلیت اجرایی نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت‪ ،‬تع�داد دستفروش�ان را زی�اد‬ ‫می کند‬ ‫عضو هیات رئیس��ه ات��اق اصناف ایران در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی مبنی ب��ر امکان پذی��ر بودن ایج��اد اتحادیه‬ ‫دستفروشان گفت‪ :‬دستفروش��ی زیبنده کالنشهرهای‬ ‫م��ا نیس��ت‪ .‬حتی اگر ای��ن افراد را در محلی مناس��ب‬ ‫جمع اوری کنیم‪ ،‬باز هم کار خوبی نیست‪.‬‬ ‫رس��ول جهانگیری در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫بیان کرد‪ :‬توس��عه دستفروش��ی در قالب یک اتحادیه‬ ‫ب��ه صالح نیس��ت چراک��ه واحدهای صنف��ی دیگر در‬ ‫نهایت از کار خواهند افتاد و به جمعیت بیکاران دوباره‬ ‫اضافه می شود و از سوی دیگر‪ ،‬شکل کشورهایی مانند‬ ‫پاکستان و هند را پیدا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این در ش��ان و منزلت نظام اقتصادی‬ ‫کش��ور ما نیست‪ .‬از س��وی دیگر ما پروانه کسب را در‬ ‫صورت��ی ص��ادر می کنیم که از س��وی متقاضی مکانی‬ ‫دارای پروانه ساخت معرفی شده باشد و فضایی فیزیکی‬ ‫داشته باشد‪ .‬پس ایجاد اتحادیه مخصوص دستفروشان‬ ‫نه تنه��ا به صالح اقتصاد ملی نیس��ت‪ ،‬بلکه ممکن هم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش دستفروشان با ایجاد فروشگاه های‬ ‫بزرگ‬ ‫عضوهیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه با انتقاد‬ ‫از انطب��اق نداش��تن سیاس��ت های کالن اقتص��ادی با‬ ‫بسترهای موجود و در نتیجه توسعه دستفروشی گفت‪:‬‬ ‫ساخت وساز شهری و ساختار صنفی کشور ما از ابتدا بر‬ ‫پایه واحد های صنفی خطی و طولی بنا ش��ده و توسعه‬ ‫یافته اس��ت؛ یعنی ساختار شهرس��ازی ما طوری است‬ ‫که ما ناگزیریم به س��مت واحد ه��ای صنفی کوچک و‬ ‫گوناگون برویم‪.‬‬ ‫جهانگیری اف��زود‪ :‬بنابرای��ن فروش��گاه های بزرگ‪،‬‬ ‫مناس��ب ش��هرهای م��ا نیس��تند‪ .‬البته اصل داش��تن‬ ‫فروش��گاه های بزرگ خوب اس��ت اما ساختار اقتصادی‬ ‫برای انها برای برخ��ورداری از بازار نوروز تدارک دیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در تهران ه��م اقدامی مش��ابه انجام ش��ده اما‬ ‫مقام��ی از ش��هرداری با به کار بردن کلم��ه مافیا برای‬ ‫دستفروش��ان سر فصلی جدید باز کرده که از پرداختن‬ ‫به ان در این گزارش می گذریم‪.‬‬ ‫بدنه اصناف محل تجمع جامعه بیکار شده است و برخی شاغالن در‬ ‫بخش ه��ای دیگر نیز اوقات فراغت خود را در چند ش��نبه بازار ها و‬ ‫خیابان ها به عنوان دستفروش می گذرانند‬ ‫‹ ‹‪ ۸۰۰‬دستفروش در تهران شناسایی شدند‬ ‫کش��ور ما ب��ر مبنای واحد های صنف��ی خرد و کوچک‬ ‫و گوناگ��ون ب��وده و به ط��ور خط��ی و طول��ی در کل‬ ‫استان های کشور توسعه پیدا کرده است‪ .‬پس نمی توان‬ ‫به فروش��گاه های بزرگ امیدوار بود‪ .‬این شرایطی است‬ ‫که به ما به ارث رس��یده و این روش��ن اس��ت که باید‬ ‫سیاست های کالن بازار براس��اس بستر موجود تعیین‬ ‫کنیم‪ .‬بنابراین فروش��گاه های بزرگ‪ ،‬ساختار اقتصادی‬ ‫صنفی شهرها را بهم خواهند زد و با راه اندازی هر کدام‬ ‫از انه��ا بیش از ‪۱۵۰‬واحد صنف��ی از بین رفته و خود‬ ‫این موضوع موجب رشد دستفروشی می شود‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫این دستفروش��ان برای مدیریت ش��هری ایجاد دردسر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی در بخش��ی دیگر از اظهارات خود درباره موضوع‬ ‫دستفروش��ان بی��ان کرد‪ :‬ج��ای تاس��ف دارد‪ ،‬اما بدنه‬ ‫اصناف محل تجمع جامعه بیکار ش��ده اس��ت و برخی‬ ‫ش��اغالن در بخش های دیگر نی��ز اوقات فراغت خود را‬ ‫در چند ش��نبه بازار ها و خیابان ها به عنوان دستفروش‬ ‫می گذرانند‪.‬‬ ‫‹ ‹برای بعضی‪ ،‬دستفروشی شغل دوم است‬ ‫جهانگیری اظهارکرد‪ :‬فعاالن صنفی واقعی یک س��ال‬ ‫زحمت کش��یده و با رکود و تورم ب��ازار کنار امده اند و‬ ‫تنها به بازار شب عید دل خوش دارد‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫افرادی با عنوان دس��تفروش به بازار ورود پیدا کرده و‬ ‫کسب و کار واحد های صنفی را دچار مشکل می کنند‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات رئیس��ه ات��اق اصن��اف ای��ران گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ما مش��کلی برای تامین نیاز مردم نداریم‬ ‫و هم��ه چیز فراهم اس��ت و ب��ه این جه��ت‪ ،‬از قانون‬ ‫ک��ه بگذریم از نظ��ر اخالقی (به قول مع��روف) خدا را‬ ‫خوش نمی اید که کس��ی که از جامعه صنفی نیس��ت‬ ‫و ش��غل دیگری دارد به دستفروش��ی پرداخته و کسب‬ ‫و کار واحد ه��ای صنف��ی را ب��ر هم زند‪ .‬اگ��ر فردی از‬ ‫ابتدای عمر کاری خود‪ ،‬دس��تفروش بوده اس��ت‪ ،‬بحث‬ ‫جداگان��ه ای دارد ک��ه ش��هرداری ها در اقدام هایی انها‬ ‫را شناس��ایی و س��اماندهی می کنن��د‪ .‬اما چندش��نبه‬ ‫بازار ها پدیده ای هس��تند که به واحد های صنفی ظلم‬ ‫می کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬حق مصرف کننده هم پایمال‬ ‫می شود‪ .‬چراکه قابلیت رصد کاالها به طور مناسب مهیا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق اصناف ای��ران و رئیس اتاق‬ ‫اصن��اف اصفهان درس��ت می گوید ش��هرداری ها برای‬ ‫شناسایی دستفروش��ان واقعی اقدام هایی داشته اند که‬ ‫البت��ه به نظر می رس��د حمایت های انه��ا از این افراد‪،‬‬ ‫موقتی و به بهانه بازار ایام پایانی س��ال است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬شهرداری همدان در اقدامی موقتی و به مناسبت‬ ‫نوروز در این کار پیشگام شده است‪.‬‬ ‫ی شناسنامه دار شدند‬ ‫‹ ‹ ‪ ۴۰۰‬دستفروش همدان ‬ ‫ سرپرس��ت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری‬ ‫ش��هرداری همدان گفت‪ :‬دستفروشان و بساط گستران‬ ‫همدان شناسنامه دار می شوند‪.‬‬ ‫ حس��ین مردان��ی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همزمان ب��ا اجرای طرح س��اماندهی دستفروش��ان و‬ ‫اس��تقبال از بهار کارت هایی با کد تعریف ش��ده صادر‬ ‫و محلی ثابت برای اس��تقرار هر کدام از دستفروش��ان‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۳۹۴‬نفر از دستفروش��ان و‬ ‫بس��اط گس��تران واقعی ثبت نام و پس از ارائه مدارک‬ ‫شناس��ایی و احراز هوی��ت برای انها کارت شناس��ایی‬ ‫صادر و کاورهای متحدالش��کل به همراه چاپ لوگوی‬ ‫ش��هرداری با عنوان «طرح ساماندهی بساط گستران»‬ ‫در اختیار انها قرار می گیرد ‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اجرای این طرح در ایام پایانی‬ ‫س��ال و از ‪۱۰‬اس��فند ‪ ۹۷‬با راه اندازی روزبازار پیاده راه‬ ‫اکباتان از س��اعت ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۸‬ش��ب و نیز ش��ب بازار‬ ‫پیاده راه بوعلی از ساعت ‪ ۸‬شب اجرا و عملیاتی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مردان��ی اف��زود‪ :‬با توجه به مش��کالت معیش��تی و‬ ‫اقتصادی جامعه‪ ،‬سیاست ش��هرداری عاری از هرگونه‬ ‫برخورد قهری با دستفروش��ان و حذف انها اس��ت و در‬ ‫طرح س��اماندهی‪ ،‬منافع ش��هروندان و دستفروشان در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و با شناس��نامه دار ش��دن انها ضمن‬ ‫شناس��ایی دستفروش��ان واقعی و بومی‪ ،‬ش��هروندان با‬ ‫اعتماد بیش��تری از دستفروشان خرید می کنند چراکه‬ ‫اطمینان دارند دستفروش��ان در س��امانه ش��هرداری‪،‬‬ ‫شناس��نامه و دارای کد مش��خص و تح��ت نظارت به‬ ‫فعالیت مشغول هستند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری‬ ‫شهرداری همدان گفت‪ :‬در این طرح منافع مغازه داران‬ ‫و واحده��ای صنف��ی نی��ز در نظ��ر گرفته ش��ده و با‬ ‫تمرکز دستفروش��ان در مکان های مناس��ب ‪ ،‬ثابت و در‬ ‫س��اعت های مشخص‪ ،‬رونق بازار نیز به طور هدفمند در‬ ‫نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر حفظ حقوق ش��هروندی و اش��اره به‬ ‫ازدحام جمعیت در معابر ش��هری در ایام پایانی س��ال‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اجرای این طرح با در نظر گرفتن معیش��ت‬ ‫دستفروش��ان و مغازه داران ‪ ،‬ازادس��ازی معابر عمومی‬ ‫و راحتی تردد ش��هروندان موج��ب حذف زواید بصری‬ ‫و نظارت بیش��تر ش��ده و به دنبال ان ارامش ‪ ،‬نشاط و‬ ‫امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫خوش��ا به حال (حدود) ‪ ۴۰۰‬دستفروش همدانی که‬ ‫مقامی از ش��هرداری در نهایت احترام‪ ،‬شناسنامه هایی‬ ‫در همی��ن حال فرمان��ده یگان حفاظت ش��هرداری‬ ‫ته��ران از شناس��ایی و برخ��ورد ب��ا لیدره��ا و مافیای‬ ‫دستفروشی در مناطق گوناگون پایتخت خبر داد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬س��ردار محمدکریم بی��ات چند روز پیش‬ ‫ب��ا حضور در جمع خبرن��گاران درباره وضعیت فعالیت‬ ‫دستفروش��ان در مناطق گوناگون تهران به ویژه مناطق‬ ‫مرکزی اظهارکرد‪ :‬پیرو درخواس��ت شهروندان به ویژه‬ ‫کس��به و س��اکنان مناطق مرکزی تهران در مناطق ‪۶‬‬ ‫و ‪ ۱۱‬ش��هرداری‪ ،‬تصمیم بر ان ش��د ت��ا طرحی برای‬ ‫س��اماندهی دستفروش��ان اجرا ش��ود و بر این اساس‬ ‫در محدوده چهارراه ولیعصر‪ ،‬پارک دانش��جو‪ ،‬س��ه راه‬ ‫جمه��وری‪ ،‬چه��ارراه امیراک��رم و این مح��دوده طرح‬ ‫ساماندهی دستفروشان اجرا شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این طرح به هیچ عنوان جمع اوری‬ ‫و مقابله با دستفروش��ان نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این طرح در‬ ‫شورای تامین نیز مطرح شده و با دستور شهردار تهران‬ ‫به اجرا درامد و براس��اس ان دستفروشان در دو نقطه‬ ‫از همین مح��دوده در غرفه ها و فضاهای فروش��گاهی‬ ‫س��اماندهی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه اجرای این‬ ‫طرح تا ای��ام نوروز ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬دس��تفروش که از قبل شناس��ایی ش��ده و واقعا‬ ‫دس��تفروش بودند در این طرح س��اماندهی شده و به‬ ‫این دو منطقه هدایت شده اند‪ .‬انها با پرداخت هزینه ای‬ ‫بس��یار کم می توانند در این فضاها به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫بی��ات با بیان اینکه درحال حاض��ر در محدوده های یاد‬ ‫ش��ده دستفروش��ان حضور ندارند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه خود دستفروش��ان نیز از اجرای این طرح‬ ‫رضایت داشته و ساماندهی انها بدون هیچ گونه حاشیه و‬ ‫تنشی در دو فضای پیش بینی شده در محدوده چهارراه‬ ‫ولیعصر انجام ش��د‪ .‬بیات درباره اینکه ایا این طرح در‬ ‫مناطقی مانند می��دان تجریش‪ ،‬میدان نبوت‪ ،‬نازی اباد‬ ‫صادقیه‪ ،‬عبدل اباد و‪ ...‬نیز اجرا می ش��ود یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫این طرح در تمام نقاط پایتخت و هر جا که نیاز باشد و‬ ‫شهروندان و کسبه نیز مطالبه ان را داشته باشند‪ ،‬اجرا‬ ‫می شود‪ .‬وی با اش��اره به وضعیت دستفروشی در مترو‬ ‫نی��ز اظهار کرد‪ :‬در هماهنگی ب��ا پلیس مترو نیز مقرر‬ ‫ش��ده تا این دستفروشان س��اماندهی شوند و از حضور‬ ‫و فعالیت انها در ایس��تگاه های مت��رو و داخل واگن ها‬ ‫ممانعت ش��ود و انها پس از فراهم شدن بسترهای الزم‬ ‫در مکان های مناسب ساماندهی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بعضی می گویند جمع اوری دستفروش��ان به ویژه در‬ ‫ایام نوروز ممکن نیس��ت؛ می پرس��م که ایا ساماندهی‬ ‫دستفروشان هم غیرممکن است؟ اجازه دهید دست کم‬ ‫در رویاهای مان ببینیم که تشکلی مثال با عنوان اتحادیه‬ ‫یا انجمن دستفروشان یا چیزی شبیه به ان ایجاد شود‪.‬‬ ‫روزی ‪30‬تن قارچ صادر می شود‬ ‫رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به کاهش تقاضا در ایام پایانی سال و گرمای هوا‪ ،‬نرخ قارچ در‬ ‫بازار افت خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدحسن افش��ار در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫از کاهش نرخ قارچ در بازار خبر داد و گفت‪ :‬هفته گذشته نرخ‬ ‫هر کیلو قارچ در بازار به س��بب ممنوعیت صادرات به عراق به‬ ‫کمتر از ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رس��ید که هم اکنون با باز شدن‬ ‫مرزها‪ ،‬نرخ هر کیلو قارچ به ‪ ۹‬تا ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در بازار‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی ن��رخ تمام ش��ده هر کیلو قارچ را ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫اعالم ک��رد و افزود‪ :‬با توجه به انک��ه ‪ ۷۰‬درصد قارچ تولیدی‬ ‫درجه یک‪ ۲۰ ،‬درصد درجه ‪ ۲‬و بقیه درجه ‪ ۳‬اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫متوس��ط نرخ هر کیلو قارچ در بازار باید ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان باشد تا بتواند جوابگوی هزینه های تولید و سود معقول‬ ‫برای پرورش دهندگان باشد‪.‬‬ ‫افشار ادامه داد‪ :‬با توجه به کاهش تقاضا در ایام پایانی سال و‬ ‫رفتن به سمت گرما‪ ،‬نرخ قارچ در بازار افت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول تولید روزانه قارچ در کش��ور را ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫اع�لام کرد و گفت‪ :‬روزانه رقمی حدود ‪ ۳۰‬تن از قارچ تولیدی‬ ‫به بازار های هدف صادر و باقیمانده ان در داخل مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫افش��ار راه اندازی صندوق خری��د تضمینی ق��ارچ را راهکار‬ ‫مناس��ب کنترل ن��رخ در ب��ازار برش��مرد و اف��زود‪ :‬انجمن با‬ ‫راه ان��دازی صندوق خرید تضمینی قارچ‪ ،‬م��ازاد قارچ تولیدی‬ ‫تولیدکنن��دگان را ب��ه منظور ثبات نرخ خریداری و به س��مت‬ ‫صنای��ع تبدیلی هدای��ت می کند ت��ا دالالن نتوانند در صورت‬ ‫مازاد‪ ،‬قارچ را با قیمت های پایینی از تولیدکنندگان خریداری‬ ‫کنن��د و پس از هدایت به س��مت صنایع تبدیلی با قیمت های‬ ‫باالیی بفروشند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پرورش دهن��دگان قارچ خوراکی نرخ هر کیلو‬ ‫ق��ارچ در بازار های جهان��ی را ‪ ۲.۵‬دالر اعالم ک��رد و افزود‪ :‬با‬ ‫احتساب نرخ ارز‪ ،‬نرخ قارچ صادراتی حدود ‪ ۳۰‬هزار تومان است‬ ‫که با کسر هزینه های صادرات و حمل ونقل‪ ،‬صادرکنندگان در‬ ‫فروش هر کیلو قارچ با حاشیه سود ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬هزار تومانی روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه عمده صادرات قارچ به بازار عراق انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬روزانه ‪ ۲۰‬تن ق��ارچ به عراق و ‪ ۱۰‬تن به‬ ‫سایر کشور های همس��ایه انجام می شود‪ ،‬که در فصل تابستان‬ ‫با کاهش تقاضا برای خرید قارچ‪ ،‬نرخ به شدت افت می کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫همتی از ایجاد بازار متشکل ارزی از نیمه فروردین ‪ ۹۸‬خبر داد‬ ‫اغاز تحول نظام بانکی با ادغام بانک ها‬ ‫قیمت دالر به کانال ‪ ۱۱‬هزار تومان برمی گردد‬ ‫بحث ادغ��ام بانک های نظامی‪ ،‬در حال��ی این روزها به‬ ‫یکی از خبرهای مهم حوزه اقتصادی تبدیل ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه نحوه ادغام و فرایند انجام ای��ن کار‪ ،‬گاه نگرانی هایی‬ ‫را برای ذی نفعان این بانک ها به وجود اورده است‪ .‬رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی ب��ا حضور در برنام��ه گفت وگوی ویژه‬ ‫خبری ش��بکه دو سیما با موضوع بر رسی ادغام بانک های‬ ‫وابسته به نیروی های مسلح‪ ،‬ضمن تشریح جزئیات فرایند‬ ‫ادغام ها و اطمینان دادن به س��پرده گذاران‪ ،‬سهامداران و‬ ‫در کل ذی نفع��ان ای��ن بانک ه��ا‪ ،‬در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫صحبت هایش ب��ه موضوع ارز و وضعیت این بازار اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬همتی در این ب��اره ضمن اعالم خبر اج��رای بازار‬ ‫متشکل ارزی تا دو هفته اینده‪ ،‬تاکید کرد که قیمت دالر‬ ‫ب��ه پایین برمی گردد زیرا عوامل اقتصادی این قیمت ها را‬ ‫برنمی تابد‪.‬‬ ‫ی��ورو نیز عرضه صادر کنندگان ب��وده که ‪ ۷‬میلیارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلی��ون ی��ورو فروش ‪ ۶۰۰‬میلیون ی��ورو واردات در مقابل‬ ‫صادرات و واگذاری امتیاز به غیر بوده اس��ت‪ .‬همتی با بیان‬ ‫اینک��ه این ‪ ۸‬میلیارد یورو معادل ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر خواه��د ب��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬این در حالی اس��ت که صادرات‬ ‫غیر نفت��ی ‪ ۴۰‬میلیارد دالر بوده که اگر س��هم ش��رکت گاز‬ ‫هم که بخش��ی از ان بوده را کم کنیم ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات به کش��ور بازگش��ته و حدود ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫هنوز بازنگشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بای�د ب�ه س�مت مثب�ت ک�ردن ت�راز ارزی‬ ‫حرکت کنیم‬ ‫‹ ‹تا ‪ ۴‬ماه دیگر ادغام انجام می شود‬ ‫ همت��ی در این برنامه با تاکید بر اینکه بانک های انصار‪،‬‬ ‫قوامین‪ ،‬حکمت ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و موسس��ه اعتباری‬ ‫کوثر تا ‪ ۴‬ماه اینده در بانک س��په ادغام می شوند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مدتی است تحول در نظام بانکی را دنبال می کنیم و‬ ‫یکی از اقدا م های مهم ادغام این بانک ها بود که در شورای‬ ‫پول و اعتبار و ستاد اقتصادی سران قوا بحث و در نهایت‬ ‫ب��ه این نتیجه رس��یدیم که ‪ ۵‬بانک و موسس��ه در بانک‬ ‫س��په ادغام ش��وند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این تحول مهم از امروز‬ ‫کلید خورد و با هماهنگی های انجام شده با ستاد نیروهای‬ ‫مس��لح و بانک ها به س��مت انجام مطلوب پیش می رویم‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره ب��ه اطالعیه بانک مرک��زی گفت‪ :‬این ‪۵‬‬ ‫موسسه بانکی نزدیک به ‪ ۲۱۵‬هزار میلیارد تومان سپرده‬ ‫دارند و تمهیدات خوبی نیز اندیشیده شده است‪ .‬سپرده ها‬ ‫نیز با سودهایی که تا کنون پرداخت می شد‪ ،‬ادامه می یابد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینک�� ه برنامه ریزی هایی‬ ‫در قالب مصوبه های ‪ ۳۰‬بندی انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��پرده گذاران تا پایان قرارداد س��ود کنون��ی را دریافت‬ ‫می کنند و موسس��ه هایی که برای ادغام قطعی می ش��وند‬ ‫می توانن��د ان را ادام��ه دهند‪ .‬همتی رقم تس��هیالت این‬ ‫بانک ها را ‪ ۱۳۰‬هزار میلیارد تومان و تعداد سپرده گذاران‬ ‫را ‪ ۲۴‬میلی��ون س��پرده گذار اع�لام ک��رد و اف��زود‪ :‬این‬ ‫تس��هیالت بر اس��اس قرارداد ادامه دارد و کارکنان هم بر‬ ‫مبنای قراردادها ادامه کار می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلیف سهامداران مشخص است‬ ‫بانک های انصار‪ ،‬قوامین‪ ،‬حکمت ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و موسس��ه‬ ‫اعتباری کوثر تا ‪ ۴‬ماه اینده در بانک سپه ادغام می شوند‬ ‫اساس ارزش اسمی سهام خود را بفروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ما می خواهیم نظام بانکی سالم باشد‬ ‫وی درباره وضعیت خدمات رس��انی بانک جدید پس از‬ ‫تکمیل فراین��د ادغام‪ ،‬افزود‪ :‬بانک س��په تصمیم خواهد‬ ‫گرفت که خدمات بانک جدید به نیروهای مس��لح از بعد‬ ‫از ادغام چگونه باش��د و خانواده نیروهای مسلح با اولویت‬ ‫امکان دریافت س��رویس از بانک را خواهند داشت‪ .‬ما در‬ ‫اص�لاح نظ��ام بانکی که کار بزرگی اس��ت و ناترازی نظام‬ ‫بانکی و س��ایر مشکالت به تدریج در حال حل شدن است‬ ‫و بر اس��اس ش��رایط و امکانات این کارها انجام می شود و‬ ‫ما می خواهیم نظام بانکی باثبات و س��الم باشد و به تولید‬ ‫و م��ردم خدمات مناس��ب دهد‪ .‬همتی تاکی��د کرد‪ :‬نحوه‬ ‫محاسبات نرخ سود و معوقه ها از کارهای مهمی است که‬ ‫در درون نظ��ام بانکی در حال انجام اس��ت‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫اختی��ارات تام دارد که با کس��انی که ب��ازار پول را به هم‬ ‫بزنن��د برخورد کند و ما به تدری��ج کارها را انجام خواهیم‬ ‫داد و درحال حاضر به وظایف بانک مرکزی عمل می کنیم‬ ‫و مردم معتقد هس��تند که ما بای��د کار کنیم‪ .‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی افزود‪ :‬هدف اصلی دشمن تضعیف بازار پول‬ ‫و ارز بود و سیاس��ت امریکا این بخش ها را به عنوان مرکز‬ ‫اصلی ش��یطنت ها قرار داده بود اما درحال حاضر بازار پول‬ ‫از ثبات مناس��بی برخوردار اس��ت‪ .‬با این حال‪ ۱۶۰ ،‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان از منابع مردم درحال حاضر در نظام بانکی‬ ‫ماندگار ش��د و مردم به نظام بانکی اعتماد دارند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬باالترین مقام کش��ور از موضوع ادغام حمایت کردند‬ ‫و ما عالوه ب��ر این‪ ،‬اقدام های دیگری انج��ام خواهیم داد‪.‬‬ ‫رئیس کل بان��ک مرکزی ادامه داد‪ :‬به صورت کلی حدود‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬ش��عبه در این بانک های ادغامی اس��ت و با ‪۱۶۰۰‬‬ ‫ش��عبه بانک سپه‪ ۱۰۰۰ ،‬ش��عبه از بانک ملی نیز بیشتر‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬هدف ما مراعات و حفظ کارکنان بانک ها و‬ ‫همچنین تداوم فعالیت سپرده گذاران است‪ .‬به مرور زمان‬ ‫راهکارهایی را دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت نظارت بر فعالیت های نظام بانکی‬ ‫همت��ی درباره تقویت نظارت ای��ن بانک بر فعالیت های‬ ‫نظام بانکی گفت‪ :‬نظارت باید ای تی محور باش��د اما هنوز‬ ‫به ان مرحله نرسیده ایم و فاصله زمانی بین انچه در بانک‬ ‫اتفاق می افتد تا زمانی که بانک مرکزی متوجه شود قابل‬ ‫قبول نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬بحث دوم درباره نظارت مربوط به‬ ‫مدیریت بانک هاس��ت که ضعف هایی در این بخش وجود‬ ‫دارد‪ .‬همتی مورد س��وم در تقویت نظ��ارت بانک مرکزی‬ ‫را قاطعی��ت در برخورد با انحراف ها عن��وان کرد و افزود‪:‬‬ ‫در باره رعایت معیارهای نظارتی همچون کفایت س��رمایه‪،‬‬ ‫ناترازی ها و‪ ...‬جدی هس��تیم و تالش می کنیم ناترازی ها‬ ‫را حذف کنی��م تا بتوانیم به صورت جدی سیاس��ت های‬ ‫پول��ی بازار باز را به اجرا بگذاریم‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از طری��ق سیاس��ت های پولی‪ ،‬ب��ازار باز بانک‬ ‫مرک��زی می تواند اوراق دولتی را خری��د و فروش کند تا‬ ‫از طری��ق ان بتواند نرخ بهره را تنظیم و تورم را از طریق‬ ‫سیاس��ت های پولی کنترل کند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید‬ ‫اصالحات س��اختاری انجام ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تا وقتی بودجه‬ ‫وابس��ته به صادرات نفت اس��ت این مش��کالت قابل حل‬ ‫نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید به سمت اصالح بودجه برویم‪ .‬همتی‬ ‫با بیان اینکه دولت کنترل هزینه ها را در دس��تور کار قرار‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا جای ممکن س��عی کرده ایم که‬ ‫استقراض از بانک مرکزی نشود و از رئیس جمهوری تشکر‬ ‫می کنیم که تاکید جدی بر اس��تقالل مالی بانک مرکزی‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت دالر به پایین برمی گردد‬ ‫همت��ی ب��ا تاکید بر اینکه قیم��ت دالر به کانال ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫تومان برمی گردد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قیمت دالر به پایین برمی گردد‬ ‫چراک��ه عوامل اقتص��ادی این قیمت ه��ا را برنمی تابد‪ ،‬نرخ‬ ‫میانگی��ن ی��ورو بابت عرضه ‪ ۱۱.۵‬میلیارد یورو در س��امانه‬ ‫ت اما یورو در بازار ازاد ‪۱۵‬‬ ‫نیما ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۲۸‬تومان اس�� ‬ ‫ه��زار تومان خرید و فروش می ش��ود که این قیمت ها برای‬ ‫واردکننده به صرفه نیست و ماندگار نخواهد بود‪ .‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی با اشاره به علل افزایش قیمت ارز روزهای اخیر‬ ‫افزود‪ :‬قرار گرفتن در روزهای اخر س��ال‪ ،‬انتش��ار چند خبر‬ ‫منفی مانند بحث ‪ FATF‬و یک سری جوسازی ها منجر به‬ ‫افزایش قیمت ارز ش��د؛ گاهی برخی از نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫هم��کاران م��ا در دولت و کارشناس��ان بحث هایی را مطرح‬ ‫می کنن��د که جو منفی روانی ب��ه وجود اورده و بی ثباتی را‬ ‫در پی خواهد داش��ت‪ .‬وی با تش��ریح جزئیات عرضه ‪۱۱.۵‬‬ ‫میلیارد یورو ارز در سامانه نیما بیان کرد‪ ۳ :‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون یورو از طریق بانک مرکزی عرضه شده و ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی افزود‪ :‬درحال حاضر تراز تجاری‬ ‫مثبت اس��ت و باید به س��متی برویم که تراز ارزی نیز مثبت‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬بان��ک مرکزی حدود ‪ ۳۸‬میلیارد‬ ‫دالر ارز تامی��ن کرده اس��ت که ‪ ۹.۳‬میلی��ارد دالر از طریق‬ ‫سامانه نیما و ‪ ۲۴‬میلیارد دالر از سوی نظام بانکی بوده که‬ ‫از طریق بانک مرکزی تامین شده است‪ .‬به گفته رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬اگ��ر صادرکنندگان ارز را تامین کنند‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی دیگر نیاز دارند به این کار اقدام کند‪ .‬همتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس امارها روند کلی بازار نش��ان می دهد که تا‬ ‫اذر‪ ،‬سیاست ها به درستی عمل شد و واکنش بازار نیز نسبت‬ ‫ب��ه ان قاب��ل قبول و قیمت کاالهای اساس��ی از تورم کمتر‬ ‫ب��ود‪ .‬ام��ا بعد از ابان به دلیل ضعف ش��بکه توزیع کاالهای‬ ‫اساس��ی این روند دچار اختالل ش��د به طوری که کاالهای‬ ‫غیر مش��مول با کاهش تقاضا و کاالهای مش��مول با افزایش‬ ‫تقاضا روبه رو شدند که برای اصالح این وضعیت باید شبکه‬ ‫توزیع که مسئولیت ان با وزارت بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است به صورت‬ ‫بهینه تر و سازماندهی شده معایب را برطرف کنند‪ .‬همتی با‬ ‫اشاره به ضرورت استفاده از نقدینگی در زمینه تولید گفت‪:‬‬ ‫ورود نقدینگی زیاد به بازار باعث افزایش پایه پولی می شود ‬ ‫ام��ا بانک مرک��زی به تولید با توجه به مزایا منابع می دهد و‬ ‫نگران��ی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬هدایت نقدینگی معنی خاصی ندارد‪ ،‬نقدینگی‬ ‫ب��ه جایی می رود که بازدهی داش��ته باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬باید‬ ‫جذابی��ت بازاره��ای مولد افزایش پیدا کن��د تا نقدینگی در‬ ‫بازارهای جذاب و در راه سالم سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای بازار متشکل ارزی تا دو هفته اینده‬ ‫قیمت دالر به‬ ‫پایین برمی گردد‬ ‫چراکه عوامل‬ ‫اقتصادی این‬ ‫قیمت ها را‬ ‫برنمی تابد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زیر س��اخت های بازار متش��کل ارزی اماده‬ ‫ش��ده اس��ت که ش��اید در دو هفت��ه این��ده ان را اجرایی‬ ‫کنی�� م اما ترجیح می دهیم این اتفاق فروردین س��ال اینده‬ ‫عملیاتی شود‪ .‬درحال حاضر همه زیرساخت های نرم افزاری‬ ‫و س��خت افزاری اماده شده است‪ .‬او درباره ورود ارز ناشی از‬ ‫ص��ادرات نفت و کااله��ای غیرنفتی نیز گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫نیز تالش های زیادی ش��ده اس��ت به ط��وری که بر خالف‬ ‫پیش بینی ها میزان حجم ارزی صادرات نفتی امیدوار کننده‬ ‫بوده است به گونه ای که درحال حاضر صاد رات نفت به ژاپن‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق و‪ ...‬به صورت مستمر با تالش های وزارت‬ ‫نفت ادامه دارد و باعث ش��ده تا این روند ‪ ۱.۷‬درصد خالص‬ ‫ذخایر ارزی افزایش یابد‪.‬‬ ‫همت��ی در ادام��ه اف��زود‪ :‬از نظر درام��دی و ذخایر ارزی‬ ‫با مش��کل جدی روبه رو نیس��تیم و از ش��هریور تاکنون ‪۱.۷‬‬ ‫درص��د خال��ص ذخایر ارزی افزایش یافت��ه و به ذخایر کل‬ ‫بان��ک مرکزی افزوده ش��ده و برای ش��رایط خاص ذخایر و‬ ‫اسکناس کافی داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬ما بر اساس تصمیم دیگران‬ ‫تصمی��م نمی گیریم و در صورت لزوم به بازار ورود خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬درحال حاضر کشور در شرایط جنگی است و از طریق‬ ‫بس��یاری از کش��ورها جنگ اقتصادی علیه ایران اغاز شده‬ ‫و راه ه��ای حاش��یه ای نیز برای واردات و ص��ادرات نیز پیدا‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫اخبار بانک‬ ‫‹ ‹«رمزینه» بانک سامان رونمایی شد‬ ‫بانک س��امان در راس��تای ارتقای امنیت کاربران هنگام استفاده‬ ‫از درگاه ه��ای الکترونیکی‪ ،‬از اپلیکیش��ن تولی��د رمز یکبار مصرف‬ ‫خود با نام تجاری«رمزینه» رونمایی کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک سامان‪ ،‬استفاده از رمز یکبار مصرف برای ورود به سامانه های‬ ‫مجازی و انجام تراکنش های مالی اس��ت که با هدف افزایش امنیت‬ ‫خدمات بانکداری الکترونیک ارائه می ش��ود‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫اپلیکیش��ن «رمزینه» در دو نس��خه اندروی��د و ای او اس از طریق‬ ‫س��ایت بانک سامان در اختیار کاربران قرار گرفته است و مشتریان‬ ‫س��امان برای ورود به س��امانه های مجازی و انج��ام تراکنش های‬ ‫مالی می توانند از ان اس��تفاده کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫اپلیکیش��ن «رمزینه» امکان تولید و فعال سازی رمز دوم کارت را به‬ ‫صورت یکبار مصرف دارد و به زودی سایر رمزها مانند رمز اول کارت‬ ‫و رم��ز نت بان��ک نیز به صورت یکبار مصرف از طریق ان قابل تولید‬ ‫است‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬همه مشتریان حقیقی بانک سامان که دارای‬ ‫کارت های قابل برداش��ت هس��تند می توانند از خدمات رمز یکبار‬ ‫مصرف اپلیکیشن «رمزینه» استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه مشترک بانک ایران زمین و پژوهشکده‬ ‫اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫بانک ایران زمین و پژوهش��کده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫تفاهمنامه ای با هدف ایجاد بس��تر هم��کاری و هم افزایی در تامین‬ ‫و ارائ��ه خدم��ات به صاحب��ان طرح های خالق و کس��ب وکارهای‬ ‫نوپا (استا رت اپ) بستند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین‪،‬‬ ‫در ایی��ن عقد ای��ن تفاهمنامه که با حضور عبدالمجید پورس��عید‬ ‫مدیرعام��ل بانک با ابراز خرس��ندی از تعام��ل دو مجموعه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در عصر جدید که س��رعت تغییر و رش��د فناوری بس��یار باالست‪،‬‬ ‫سازمان ها بدون نواوری و خالقیت هرچقدر هم که قدرتمند باشند‬ ‫از بین خواهند رفت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این میان توجه به استارت اپ های‬ ‫نوپ��ا و بهره گیری از ن��واوری انها می تواند موجبات رش��د و تعالی‬ ‫اقتص��اد در بهره گی��ری از ای��ن قابلیت ها را فراه��م اورد‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫فرهاد اینالوئی‪ ،‬معاون فن��اوری اطالعات بانک ایران زمین با تاکید‬ ‫بر اهمیت تزریق نواوری از بیرون س��ازمان به داخل گفت‪ :‬س��مت‬ ‫و س��وی بانکداری دیجیتال همواره بر اس��اس ایده های خالقانه و‬ ‫نواوری اس��توار اس��ت‪ .‬ما در ‪ ۳‬سال گذش��ته همواره بر اساس این‬ ‫اصل حرکت کرده ایم و در این مسیر از ایده های ارائه شده استقبال ‬ ‫و انها را اجرا کرده ایم‪ .‬وی با اش��اره به راه اندازی مرکز نواوری بانک‬ ‫ایران زمین گفت‪ :‬ما با راه اندازی این مرکز به دنبال ش��تاب دهی به‬ ‫استارت اپ هایی هستیم که با اموزش‪ ،‬محصول نهایی با خطاهای‬ ‫کمت��ر تولید کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬همکاری بانک ایران زمین با دانش��گاه‬ ‫عالمه طباطبای��ی از همین حیث بس��یار با اهمیت اس��ت‪ .‬اینالوئی‬ ‫افزود‪ :‬دانش��گاه عالمه طباطبایی هم مانند دیگر دانش��گاه ها مراکز‬ ‫رشد دارد‪ .‬اما دانشگاه ها توان رسیدگی به تمام پروژه های مرکز رشد‬ ‫را ندارند در نتیجه بان��ک ایران زمین می تواند با برگزاری دوره های‬ ‫کاراموزی برای دانشجویان و کا ر روی ایده های مرکز رشد‪ ،‬در مرکز‬ ‫نواوری خود به این دانشگاه کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت قرض الحس�نه ب�رای واگ�ذاری‬ ‫موتورسیکلت سازگار با محیط زیست‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران در راس��تای سیاس��ت های خود‬ ‫باهدف حفظ محیط زیست با همکاری شرکت ملی پست و شرکت‬ ‫نیرو محرکه‪ ،‬تس��هیالت قرض الحس��نه خرید موتورسیکلت های‬ ‫س��ازگار با محیط زیس��ت ارائه می کند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران‪ ،‬مرتضی اکبری‪ ،‬مدیرعامل بانک با‬ ‫اشاره به همکاری انجام ش��ده بیان کرد‪ :‬با توجه به ضرورت حرکت‬ ‫بیش از پیش در مس��یر بانکداری سبز و حفظ محیط زیست پایدار‪،‬‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران در برنامه ای با عنوان اعطای وام سبز‬ ‫قرض الحس��نه‪ ،‬با همکاری شرکت ملی پس��ت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و ش��رکت تولیدی نیرومحرکه‪ ،‬به معرفی ش��دگان ش��رکت‬ ‫پس��ت‪ ،‬تسهیالت خرید موتورسیکلت های سازگار با محیط زیست‬ ‫اعطا می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک قرض الحس��نه مهر ای��ران افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫ای��ن تفاهمنام��ه‪ ،‬بانک قرض الحس��نه مهر ایران ب��ه ‪ ۴۳۰۰‬نفر از‬ ‫توزیع کنندگان معرفی ش��ده از سوی شرکت ملی پست جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬تس��هیالت قرض الحسنه خرید موتورسیکلت ‪۱۵۰‬‬ ‫سی س��ی از شرکت تولیدی نیرومحرکه اعطا می کند که اعتبار این‬ ‫تفاهمنامه در فاز نخس��ت‪ ،‬مبلغ ‪ ۳۲۰‬میلیارد ریال اس��ت‪ .‬اکبری‬ ‫افزود‪ :‬تس��هیالت اعطایی برای خرید یک موتورسیکلت انژکتوری‬ ‫مطابق با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬است که بدون سود و با کارمزد ‪ ۴‬درصد‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک دی گواهینامه اس�تاندارد سیس�تم مدیریت‬ ‫اموزش دریافت کرد‬ ‫بان��ک دی موفق به دریاف��ت گواهینامه اس��تاندارد بین المللی‬ ‫سیس��تم مدیری��ت ام��وزش (‪ ) ISO۱۰۰۱۵ :۱۹۹۹‬از نه��اد‬ ‫گواهی دهنده مورد تایید س��ازمان بین المللی اس��تاندارد ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش اداره روابط عموم��ی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬به منظور ارتقای‬ ‫اثربخش��ی فرایند ام��وزش کارکنان‪ ،‬معاونت س��رمایه انس��انی‬ ‫بان��ک دی اق��دام به اجرای سیس��تم مدیریت ام��وزش مبتنی بر‬ ‫اس��تاندارد‪ ISO۱۰۰۱۵ :۱۹۹۹‬کرده اس��ت که در همین راس��تا‬ ‫ش��رکت بین الملل��ی ‪ BRS‬ضمن انج��ام ممیزی و تایی��د انطباق‬ ‫فعالیت ه��ا‪ ،‬گواهینامه اس��تاندارد بین المللی سیس��تم مدیریت‬ ‫اموزش ‪ ISO۱۰۰۱۵ :۱۹۹۹‬را به بانک دی اعطا کرد‪.‬‬ ‫ای��ن ممیزی که با ه��دف تایید پیاده س��ازی فرایندهای مدون‬ ‫در راس��تای استانداردس��ازی حوزه اموزش کارکنان انجام ش��د‪،‬‬ ‫اقدام های انجام ش��ده در زمینه تدوین و بازنگری ‪ ۱۴‬دستورالعمل‬ ‫در حوزه اموزش کارکنان‪ ،‬تدوین شایستگی های مشاغل بر اساس‬ ‫ساختار جدید بانک و پیاده سازی تمامی فرایندها در سیستم جامع‬ ‫منابع انسانی را مورد ارزیابی قرار داد و اداره اموزش معاونت سرمایه‬ ‫انس��انی بانک دی با احراز شرایط الزم‪ ،‬موفق به دریافت گواهینامه‬ ‫اموزش شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫استاندارد بین المللی سیستم مدیریت‬ ‫امادگی بانک سپه برای‬ ‫انجام مطلوب فرایند ادغام‬ ‫مدیرعامل بانک س��په در اطالعی��ه ای امادگی‬ ‫کامل بانک سپه برای انجام مطلوب ماموریت های‬ ‫ل و اج��رای فراینده��ای ادغ��ام بانک های‬ ‫مح��و ‬ ‫یادش��ده در نخس��تین بانک ایرانی را اعالم کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬در اطالعی��ه محمدکاظم چقازردی‬ ‫ضمن اش��اره به پیشینه ‪ ۹۵‬ساله این بانک در نظام‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬تصریح ش��ده اس��ت‪ :‬بانک سپه‬ ‫ب��ا تکیه بر پش��توانه اعتماد عموم��ی‪ ،‬تجربه های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬ظرفیت دانش��ی نیروی انسانی متعهد و‬ ‫مس��ئولیت پذیر خود و همچنین به مدد پشتیبانی‬ ‫ارکان نظام و همکاری موثر بانک های ادغام شونده‬ ‫برای انجام مطل��وب فرایندهای عملیاتی ادغام در‬ ‫قال��ب یک برنام��ه جامع و م��دون‪ ،‬از امادگی الزم‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬در اطالعیه رئی��س هیات مدیره‬ ‫بانک س��په ب��ه وضعی��ت مناس��ب‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫مدیریت��ی و کارام��دی نیروی انس��انی توانمند و‬ ‫باانگی��زه بانک های ادغام ش��ونده در مس��یر انجام‬ ‫این طرح ملی به عنوان گامی اساس��ی در راستای‬ ‫اصالح نظام بانکی کش��ور‪ ،‬تاکید شده است‪ .‬در این‬ ‫اطالعیه امده اس��ت‪ :‬با تشکیل مدیریت ویژه امور‬ ‫ادغام و تبیین مس��ئولیت های جدید هیات مدیره‬ ‫بانک و نیز همکاری الزم از س��وی مدیران محترم‬ ‫بانک های ادغام شونده‪ ،‬ان ش��اءاهلل عملیات ادغام‬ ‫بانک های نام برده با رویکرد اس��تمرار ارائه خدمات‬ ‫مطل��وب به تمامی ذی نفعان‪ ،‬محقق خواهد ش��د‪.‬‬ ‫چقازردی در این اطالعیه یاداور شده است‪ :‬تا زمان‬ ‫انجام تمامی فرایندهای ادغام‪ ،‬بانک های قوامین‪،‬‬ ‫حکم��ت ایرانیان‪ ،‬مه��ر اقتصاد‪ ،‬انصار و موسس��ه‬ ‫اعتب��اری کوثر‪ ،‬کماکان نس��بت ب��ه ارائه خدمات‬ ‫بانکی به خانواده نیروهای مس��لح و ملت ش��ریف‬ ‫ایران‪ ،‬اقدام می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وی در ب��اره س��هامداران نیز گفت‪ :‬تکلیف س��هامداران‬ ‫وابس��ته به نیروی های مسلح مش��خص است و ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫س��هامدار جزء نیز مشکلی نخواهند داش��ت‪ .‬از حاال تا ‪۴‬‬ ‫م��اه بانک ها می توانند مجام��ع را برگزار کنند‪ ،‬پس از ان‬ ‫در بانک س��په ادغام می ش��وند‪ .‬همتی درباره مش��کالت‬ ‫بانک ه��ای ادغامی بی��ان کرد‪ :‬باید گف��ت بانک های بهتر‬ ‫و ضعیف ت��ر در می��ان بانک های ادغامی داری��م اما برای‬ ‫مش��کالت موجود پیش بینی ش��ده که دارایی ه��ا باید از‬ ‫سوی نیروی انتظامی و‪ ...‬منتقل تا ناترازی ها پوشش داده‬ ‫ش��ود ولی در کل مردم نگران نباش��ند‪ .‬مشکل نقدینگی‬ ‫ای��ن بانک ها درحال حاضر نیز با بانک مرکزی حل ش��ده‬ ‫و از ای��ن به بعد هم مش��کلی نیس��ت ام��ا در طول ‪ ۴‬ماه‬ ‫اینده تمام دارایی های اینها کارشناس��ی می شود و بعد از‬ ‫ان ارزش ویژه بانک ها مش��خص خواهد ش��د‪ .‬رئیس کل‬ ‫بان��ک مرکزی افزود‪ :‬مردم مطمئن باش��ند که مش��کلی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تا یک ماه اینده با هماهنگی س��ازمان بورس‬ ‫نماد بانک ها باز می ش��ود و بر اساس ارزش اسمی سهام یا‬ ‫ارزش زمان بس��ته ش��دن‪ ،‬هر کدام بیشتر باشد مجموعه‬ ‫ادغامی می تواند س��هام سهامداران را خریداری کند و اگر‬ ‫سهامداری نیز احساس می کند قیمت باالتر است می تواند‬ ‫‪ ۴‬ماه صبر کند اما درحال حاضر س��هامداران می توانند بر‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی ب��ا‬ ‫بی��ان اینک��ه ایج��اد‬ ‫محدودی��ت در توزیع‬ ‫ارز ب��ه عرضه ارز تقلبی‬ ‫می انجام��د‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫اکن��ون ک��ه محدودیت ها در توزی��ع ارز از مجاری‬ ‫رس��می کمتر شده به طور حتم ارز تقلبی نیز کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایبِنا‬ ‫با اش��اره به برخی اخب��ار مبنی بر وج��ود ارزهای‬ ‫تقلب��ی در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬وجود ارزهای تقلبی در بازار‬ ‫مربوط به برهه فعلی نیس��ت زی��را این موضوع در‬ ‫گذش��ته نیز ب��وده و حتی درباره پول رایج کش��ور‬ ‫نیز متاس��فانه وجود داشته اس��ت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫کرمان در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫وقتی محدودیت هایی ب��رای صرافی ها در خرید و‬ ‫فروش ارز ایجاد ش��ود توزیع ارز تقلبی دور از ذهن‬ ‫نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬توزیع ارز تقلبی ب��ا محدودیت در‬ ‫عرص��ه قانونی ارز دامن زده می ش��ود‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه بارها بانک مرک��زی این موضوع را مطرح‬ ‫کرده و هش��دارهای الزم را داده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مردم باید با دقت بیش��تر از افت��ادن در دام این نوع‬ ‫کالهبرداری ها جلوگیری کنند‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجلس دهم با بیان اینکه تهیه ارز خارج از شبکه‬ ‫رسمی از جمله صرافی های مجاز و بانک ها احتمال‬ ‫عرضه ارز تقلبی را بیش��تر می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫ک��ه محدودیت ها در توزیع ارز از مجاری رس��می‬ ‫کمتر ش��ده به طور حتم ارز تقلبی نیز کمتر است‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی با تاکید بر اینکه گ��ردش ارز باید از‬ ‫مس��یرهای قانونی باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اینکه ارز از‬ ‫مجاری قانونی توزیع شود به علت شدت نظارت ها‬ ‫هی��چ تخلفی از حی��ث تقلبی ب��ودن ارز محتمل‬ ‫نیست‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد‪:‬‬ ‫احتمال تهی��ه ارز تقلبی با خرید از کوچه و خیابان‬ ‫وج��ود دارد و همچنین خرید از اف��راد فاقد مجوز‬ ‫ب��ه طور حتم احتم��ال کالهبرداری وج��ود دارد‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی ب��ا بیان اینکه مردم بای��د با خرید از‬ ‫صرافی های مجاز و بانک های مشخص شده بساط‬ ‫توزی��ع ارزهای تقلبی را جم��ع کنند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اکنون بانک مرکزی نباید شرایطی را فراهم کند که‬ ‫گردش ارز در صرافی های غیر مجاز و افراد سودجو‬ ‫رخ ده��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬باید به هدای��ت متقاضیان به‬ ‫سمت مبادی رسمی اقدام کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر‬ ‫چرای��ی روند رو به رش��د نرخ ارز‪ ،‬گف��ت‪ :‬چندین‬ ‫عامل در نوس��ان رو به رش��د ن��رخ ارز دخیل بوده‬ ‫ک��ه یکی از انه��ا ورود نقدینگی به ب��ازار با کاهش‬ ‫سود سپرده های بانکی است‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجلس دهم با بیان اینکه از نظر ما عوامل اقتصادی‬ ‫هیچ کدام دلیلی برای رش��د نرخ ارز نیستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عوامل غیر اقتصادی ه��ر چیزی را می توانند تحت‬ ‫تاثی��ر قرار دهند از جمله مباحث روانی‪ ،‬سیاس��ی‬ ‫و‪ ...‬ک��ه در این ب��اره نرخ ارز نیز متاث��ر از این موارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫از کوچه و خیابان‬ ‫ارز نخرید‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫نگاهی به تقویم نمایشگاهی ‪۹۸‬‬ ‫خبر‬ ‫درخشش ایران‬ ‫در نمایشگاه گلفود دوبی‬ ‫نمایشگاه گلفود از ‪ ۲۸‬بهمن تا ‪ ۲‬اسفند ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در دوبی برگزار و یک شرکت ایرانی برنده جایزه‬ ‫نواوری این نمایش��گاه ش��د‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫خبری عصر نمایش��گاه‪ ،‬نمایش��گاه گلفود دوبی‬ ‫یکی از بزرگ ترین نمایش��گاه های صنایع غذایی‬ ‫جهان از ‪ ۲۸‬بهمن تا ‪ ۲‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬با حضور‬ ‫‪ ۵۰‬غرف��ه دار ایرانی برگزار ش��د‪ .‬همچنین پیرو‬ ‫تفاهمنامه همکاری میان سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران و مرکز تجارت جهانی دوبی هیاتی از ‪۱۰۰‬‬ ‫ش��رکت ایرانی از سوی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫برای بازدید و ش��رکت در کارگاه های اموزش��ی‬ ‫ب��رای اش��نایی با بازارهای بین المللی و کس��ب‬ ‫امادگی برای حضور در نمایشگاه های بین المللی‬ ‫به این نمایش��گاه اعزام ش��دند‪ .‬اتفاق ویژه این‬ ‫رویداد برای شرکت های ایرانی برنده شدن گروه‬ ‫ش��رکت های رحمانی در بخ��ش جایزه نواوری‬ ‫گلفود به دلیل بسته بندی نواورانه عسل بود‪ .‬این‬ ‫شرکت از میان ‪ ۵‬نامزد موفق به کسب این جایزه‬ ‫شد و این نشان از رشد صنعت بسته بندی کشور‬ ‫در س��طح کالن دارد و ش��اید دلی��ل ناتوانی در‬ ‫رقابت با کشورهای دیگر در صادرات محصوالت‬ ‫غذایی ایرانی را باید در جایی غیر از بس��ته بندی‬ ‫جست وجو کرد‪.‬‬ ‫چراغ سایت تهران با ‪ ۸۱‬رویداد روشن می شود‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میزبانی همدان‬ ‫از نمایشگاه «گل‬ ‫و ماهی های زینتی»‬ ‫پانزدهمین نمایش��گاه «گل و گیاه‪ ،‬گیاهان‬ ‫داروی��ی و ماهی ه��ای زینت��ی» همزم��ان با‬ ‫نمایشگاه «صنایع دس��تی» در همدان برگزار‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬پانزدهمین نمایشگاه‬ ‫«گل و گی��اه‪ ،‬گیاه��ان داروی��ی و ماهی های‬ ‫زینتی» همزمان با نمایشگاه «صنایع دستی»‬ ‫در همدان برگزار می شود‪ .‬این نمایشگاه ها از‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۷‬اسفند امسال در مرکز نمایشگاه های‬ ‫بین المللی اس��تان برگزار خواهد شد که ‪۹۰‬‬ ‫واح��د از اس��تان های تهران‪ ،‬الب��رز‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬فارس‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫اصفه��ان و همدان در ان ش��رکت کرده و به‬ ‫ارائ��ه کاال می پردازند‪ .‬محصوالتی که در این‬ ‫نمایشگاه عرضه می شود شامل انواع گل های‬ ‫اپارتمانی و تزئینی‪ ،‬کاکتوس‪ ،‬درختچه‪ ،‬انواع‬ ‫ک��ود‪ ،‬گلدان‪ ،‬خاک گل‪ ،‬س��م‪ ،‬انواع داروهای‬ ‫گیاهی‪ ،‬عرقیات س��نتی و‪ ...‬است‪ .‬در همین‬ ‫بازه زمانی نمایش��گاه صنایع دستی و سوغات‬ ‫نی��ز برگ��زار خواه��د ش��د چراک��ه در طول‬ ‫س��ال های گذش��ته اس��تقبال خوب��ی از این‬ ‫نمایشگاه شده و مشارکت کنندگان هم سعی‬ ‫کرده ان��د بهتری��ن و باکیفیت ترین محصول‬ ‫خود را ارائه کنند‪ .‬پانزدهمین نمایشگاه «گل‬ ‫و گیاه‪ ،‬گیاهان دارویی و ماهی های زینتی» و‬ ‫«صنایع دس��تی» در فضایی افزون بر ‪ ۵‬هزار‬ ‫مترمربع و در ‪ ۳‬سالن ابن سینا‪ ،‬الوند‪ ،‬هگمتانه‬ ‫و فضای باز ش��رکت نمایشگاه های بین المللی‬ ‫استان برپا خواهد شد‪ .‬این نمایشگاه ها هر روز‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬و در روز جمعه از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۱‬پذیرای عالقه مندان است‪.‬‬ ‫خراسان جنوبی میزبان‬ ‫رویدادهای بهاره‬ ‫معاون بازرس��ی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت خراس��ان جنوبی از برپایی نمایش��گاه‬ ‫به��اره از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۹‬اس��فند در بیرجند خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اس��تان های باشگاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان‪ ،‬علی تهوری‪ ،‬معاون بازرس��ی و حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان جنوبی گفت‪ :‬در راستای کنترل‬ ‫ن��رخ و ارائه خدمات مطلوب نمایش��گاه عرضه‬ ‫مس��تقیم محصوالت بهاره از ‪13‬تا ‪ 19‬اس��فند‬ ‫در بیرجند برپا خواهد ش��د تا کاالها ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد پایین تر از نرخ بازار به دست هم استانی ها‬ ‫برسد‪ .‬وی با اشاره به جزئیات این رویداد افزود‪:‬‬ ‫همچنی��ن در نمایش��گاه ‪ ۱۰‬غرف��ه کااله��ای‬ ‫س��نگین بازار برای ارائه خدمت به هم استانی ها‬ ‫برپا می ش��ود‪ .‬تهوری همچنین با اشاره به طرح‬ ‫ویژه نظارت نوروزی که از سوی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان جنوبی اجرا می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح ویژه نظارت نوروزی تا ‪ ۱۵‬فروردین ‬ ‫و با همکاری ‪ ۴۰‬بازرس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت خراس��ان جنوبی ادام��ه دارد‪ .‬معاون‬ ‫بازرس��ی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان جنوبی در‬ ‫پایان س��خنان خود گفت‪ :‬شهروندان می توانند‬ ‫در صورت مشاهده هرگونه تخلف و سوءاستفاده‬ ‫احتمال��ی اف��راد س��ودجو مراتب را به س��امانه‬ ‫ارتباطی ‪ ۱۲۴‬اعالم کنند تا با متخلفان برخورد‬ ‫قانونی انجام شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمیدرضا املی‬ ‫تقویم‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫داخلی تا سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬تدوین‬ ‫و منتشر شده‬ ‫است‪۸۰ .‬درصد‬ ‫از این تقویم‬ ‫به رویدادهای‬ ‫ثابت ساالنه‬ ‫تعلق دارد‬ ‫از چن��د ماه پی��ش تقویم رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫تدوین و برنامه ریزی برای چگونگی به سرانجام رساندن‬ ‫این برنامه ها اغاز شده است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا نی��ز به تازگی بهمن حس��ین زاده‪،‬‬ ‫سرپرست ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران از برنامه ریزی برای س��ال‬ ‫اینده خبر داد و گفت‪ :‬برگزاری ‪۱۶‬نمایش��گاه خارجی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬از جمله برنامه های مهمی اس��ت که در‬ ‫تقویم کاری ش��رکت سهامی نمایش��گاه ها قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش از این هم حمیدرضا املی‪ ،‬مدیر نمایش��گاهی‬ ‫و سخنگوی شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران در گفت وگ��و با‬ ‫به‬ ‫وضعیت تقویم نمایش��گاهی س��ال اینده اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال جاری با تالش بخش نمایش��گاه های‬ ‫داخل��ی و بازاریابی ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اسالمی ایران تقویم نمایشگاه های‬ ‫داخلی تا سال ‪ ۱۴۰۰‬تدوین شد و روی پورتال شرکت‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬این تقوی��م ‪۸۰‬درص��د رویدادهای ثابت‬ ‫س��االنه و ‪۲۰‬درصد ان به درخواست هایی که به مرور‬ ‫اضافه می شود‪ ،‬تعلق خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال این��ده (‪ )۱۳۹۸‬رویدادهای داخلی‬ ‫در تقویم نمایش��گاهی افزایش خواهد یافت‪ .‬همچنین‬ ‫از ایده ه��ای جدی��د و خل��ق رویدادهای ن��و حمایت‬ ‫و نمایش��گاه های بیس��ت وچند س��اله و با متراژ زیاد و‬ ‫دارای پیش��ینه مانند نفت وگاز‪ ،‬س��اختمان‪ ،‬اگروفود‪،‬‬ ‫ایران هلث‪ ،‬چاپ و بس��ته بندی‪ ،‬مبلمان و‪ ...‬را به روال‬ ‫قبل برگزار می کنیم‪ .‬این رویدادها از افتخارات صنعت‬ ‫نمایشگاهی و س��رمایه ای برای کشور هستند و انها را‬ ‫حفظ خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بررس��ی های‬ ‫نش��ان می ده��د س��ال اینده‬ ‫مح��ل دائم��ی نمایش��گاه بین المللی ته��ران میزبان‬ ‫‪ ۸۱‬روی��داد خواهد ش��د‪ .‬از این می��ان ‪ ۱۱‬رویداد در‬ ‫فصل به��ار‪ 20 ،‬روی��داد در تابس��تان‪ 27 ،‬رویداد در‬ ‫فص��ل پاییز و ‪ 23‬روی��داد دیگر نیز در زمس��تان برپا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹میزبانی از ‪ ۱۱‬رویداد در بهار‬ ‫س��ایت تهران‪ ،‬در بهار ‪ ۹۸‬میزبان ‪ ۱۱‬رویداد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به رس��م هر س��ال س��راغاز رویداده��ای ‪ ۹۸‬با‬ ‫مسابقه های بین المللی ربوکاپ ازاد ایران همراه خواهد‬ ‫بود و پس از ان ت��ا پایان فصل بهار نوبت به رویدادها‬ ‫مهمی مانند نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه‪،‬‬ ‫نمایش��گا ه بین المللی نفت و حمل ونقل ریلی می رسد‪.‬‬ ‫این رویدادها به ترتیب عبارتند از‬ ‫چهاردهمی��ن دوره مس��ابقه های بین المللی ربوکاپ‬ ‫ازاد ایران؛‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی ایران س��بز (‪Iran‬‬ ‫‪)Green‬؛‬ ‫بیست وشش��مین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده‪،‬‬ ‫پاک کننده‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬سلولزی و ماشین االت وابسته؛‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه اش��تغال‪ ،‬کاریاب��ی داخل��ی و‬ ‫بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی؛‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه بین المللی م��واد و تجهیزات‬ ‫دندانپزشکی؛‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی ب��ورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه؛‬ ‫بیس��ت وچهارمین نمایش��گاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروشیمی؛‬ ‫بیس��ت ودومین نمایش��گاه بین الملل��ی تجهی��زات‬ ‫پزشکی‪ ،‬دارویی و ازمایشگاهی؛‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین الملل��ی حمل ونقل و صنایع‬ ‫ریلی؛‬ ‫پنجمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نواوری؛‬ ‫و بیست وشش��مین نمایش��گاه بین الملل��ی صنای��ع‬ ‫کشاورزی‪ ،‬موادغذایی‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 20‬رویداد در تابستان‬ ‫هرچند محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران بهار‬ ‫‪ ۹۸‬را ک��م کار اغاز می کند‪ ،‬ام��ا به جای ان‪ ،‬از ابتدای‬ ‫فصل تابس��تان‪ ،‬ش��ور و نشاط نمایش��گاهی به سایت‬ ‫شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و صنایع وابسته‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه تقوی��م رویدادهای ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران نشان می دهد‪ ،‬سایت تهران در‬ ‫سال ‪ ،۹۸‬میزبان ‪ ۸۱‬رویداد بین المللی خواهد شد‪ .‬مانند سال های‬ ‫گذشته بیشتر این رویدادها در ‪ ۶‬ماه پایانی سال برپا می شود‬ ‫تهران باز می گردد‪ .‬فهرس��ت رویدادهای تابستانه این‬ ‫مجموعه نمایشگاهی عبارتند از‬ ‫هفدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع و تجهیزات‬ ‫اشپزخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬سونا و استخر؛‬ ‫بیست وشش��مین نمایش��گاه بین الملل��ی کاش��ی‪،‬‬ ‫سرامیک و چینی بهداشتی؛‬ ‫نخستین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب‬ ‫(‪)wood working‬؛‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی در و پنجره و‬ ‫صنایع وابسته؛‬ ‫هجدهمین نمایش��گاه بین المللی ورزش و تجهیزات‬ ‫ورزشی؛‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه بین المللی سنگ های تزئینی‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات مربوط؛‬ ‫نخستین نمایش��گاه توانمندی های صنایع کوچک و‬ ‫متوسط؛‬ ‫بیس��ت وپنجمین نمایش��گاه بین المللی الکترونیک‪،‬‬ ‫یارانه و تجارت الکترونیکی؛‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان؛‬ ‫دومین نمایشگاه بین المللی کاغذ‪ ،‬مقوا‪ ،‬فراورده های‬ ‫سلولوزی و ماشین االت مربوط؛‬ ‫بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل؛‬ ‫بیست وهشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران؛‬ ‫سی ودومین نمایشگاه ملی صنایع دستی؛‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام‪ ،‬طیور و صنایع‬ ‫وابسته؛‬ ‫یازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش‪ ،‬موکت‬ ‫و فرش ماشینی و صنایع وابسته؛‬ ‫دهمین نمایشگاه بین المللی مادر‪ ،‬نوزاد و کودک؛‬ ‫سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ارد و نان؛‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین االت و مواد‬ ‫اولیه بیسکویت‪ ،‬شیرینی و شکالت ایران؛‬ ‫نمایشگاه ابتکارات و اختراعات؛‬ ‫و سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست ‪.2019‬‬ ‫‹ ‹میزبانی از ‪ ۲۷‬رویداد در پاییز‬ ‫رویدادهای پاییزه ای که قرار است به میزبانی سایت‬ ‫تهران برپا شود‪ ،‬عبارتند از‬ ‫پانزدهمین نمایشگاه بین المللی اب و تاسیسات اب‬ ‫و فاضالب؛‬ ‫بیس��تمین نمایش��گاه بین المللی صنایع مخابرات و‬ ‫‹ ‹‪ 23‬رویداد زمستانی‬ ‫اطالع رسانی (تلکام)؛‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران؛‬ ‫پنجمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی تجهی��زات و‬ ‫فناوری ه��ای نوین بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫اتش نشانی‪ ،‬مدیریت بحران و امداد و نجات؛‬ ‫دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو؛‬ ‫هفدهمین نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل عمومی‬ ‫و خدمات شهری؛‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه بین المللی ش��یالت‪ ،‬ابزیان‪،‬‬ ‫ماهیگیری و صنایع وابسته؛‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان‬ ‫و سیستم های سرمایشی و گرمایشی؛‬ ‫نخستین نمایشگاه اختصاصی کره جنوبی در ایران؛‬ ‫ششمین نمایش��گاه بین المللی کیف‪ ،‬کفش‪ ،‬چرم و‬ ‫صنایع وابسته؛‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق؛‬ ‫پانزدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی مع��دن‪،‬‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و صنایع وابسته‬ ‫(‪)2019 Iran Conmin‬؛‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه بین الملل��ی قطعات خودرو‪،‬‬ ‫لوازم و مجموعه های خودرو؛‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی لیزر‪-‬فوتونیک ایران؛‬ ‫نمایشگاه بین المللی اکسپو حالل؛‬ ‫نمایشگاه خشکبار و زعفران؛‬ ‫سومین نمایش��گاه بین المللی محصوالت پروتئینی‬ ‫حالل و صنایع وابسته؛‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی؛‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک؛‬ ‫بیست وپنجمین نمایش��گاه بین المللی ماشین االت‪،‬‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬منس��وجات خانگی‪ ،‬ماشین های گلدوزی و‬ ‫محصوالت نساجی؛‬ ‫شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی متالورژی (فوالد‪،‬‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬اهنگری و ماش��ین کاری‪ ،‬قالب سازی و‬ ‫ریخته گری)؛‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی رن��گ‪ ،‬رزی��ن‪،‬‬ ‫پوشش های صنعتی و کامپوزیت؛‬ ‫بیست وشش��مین نمایش��گاه بین الملل��ی چ��اپ‪،‬‬ ‫بسته بندی و ماشین االت وابسته؛‬ ‫بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری‬ ‫کشور؛‬ ‫در اخرین فصل س��ال ‪ ،۹۸‬س��ایت تهران قرار است‬ ‫میزبان��ی از ‪ ۲۳‬روی��داد ملی و بین الملل��ی را برعهده‬ ‫بگیرد‪ .‬براس��اس تقویم نمایش��گاهی ش��رکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬این‬ ‫رویدادها عبارتند از‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی کاال‪ ،‬خدمات و‬ ‫تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای؛‬ ‫بیست وشش��مین نمایش��گاه بین الملل��ی لوس��تر و‬ ‫چراغ های تزئینی؛‬ ‫نمایش��گاه توانمندی های صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬تجاری و‬ ‫فرهنگی استان ها در تهران؛‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی ماش��ین االت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬نهاده ها و سیستم های نوین ابیاری؛‬ ‫دهمین نمایش��گاه بین المللی خانه مدرن‪ ،‬معماری‬ ‫داخلی و دکوراسیون؛‬ ‫یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر‪ ،‬اسفالت‪ ،‬عایق ها‬ ‫و ماشین االت وابسته؛‬ ‫نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری؛‬ ‫هشتمین نمایش��گاه بین المللی اسانسور و صنایع و‬ ‫تجهیزات وابسته؛‬ ‫س��ومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و‬ ‫صنایع وابسته؛‬ ‫نخستین نمایشگاه کاالی نفیس ایرانی؛‬ ‫هجدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی ی��راق االت‪،‬‬ ‫ماشین االت مبلمان و صنایع وابسته؛‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی گردش��گری و‬ ‫صنایع وابسته؛‬ ‫س��ومین نمایش��گاه بین المللی خدمات و تجهیزات‬ ‫هتلداری؛‬ ‫س��ومین نمایش��گاه بین المللی شیش��ه و تجهیزات‬ ‫وابسته؛‬ ‫نمایش��گاه و همایش لجس��تیک و زنجی��ره تامین‪،‬‬ ‫صنایع و تجهیزات وابسته؛‬ ‫دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی طال‪ ،‬نقره‪ ،‬جواهر‪،‬‬ ‫ساعت و صنایع وابسته؛‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست؛‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی انرژی ه��ای نو‪،‬‬ ‫تجدیدپذیر و صرفه جویی؛‬ ‫س��ومین نمایش��گاه و همای��ش بین المللی صنعت‬ ‫نمایشگاهی؛‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین المللی امالک و مستغالت؛‬ ‫دومین نمایش��گاه بین المللی صنعت صوت‪ ،‬تصویر‪،‬‬ ‫نور‪ ،‬خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته؛‬ ‫نهمین جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی‪.‬‬ ‫در رویداد جهانی «موبایل بارسلون» چه گذشت؟‬ ‫نس��ل پنجم تلفن های همراه و گوش��ی های تاشو مهم ترین‬ ‫نواوری های کنگره جهانی موبایل در ش��هر بارس��لون اسپانیا‬ ‫هس��تند‪ .‬تولیدکنندگان گوش��ی های تلفن همراه از سراس��ر‬ ‫جهان از‪ ۶‬تا ‪ ۹‬اس��فند‪ ،‬اخرین مدل محصوالت خود را عرضه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادبرتر به نق��ل از دویچه وله‪ ،‬اینترنت ‪،۵G‬‬ ‫استانداردی که قرار است در شبکه های مخابراتی انقالب ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬از موضوع های محوری نمایشگاه موبایل بارسلون است‪.‬‬ ‫گوش��ی های هوشمند در اس��تانه تحولی تازه هستند‪ .‬نسل‬ ‫پنجم تلفن های همراه که گوش��ی های ‪ ۵G‬خوانده می شوند‪،‬‬ ‫از مهم تری��ن نواوری ه��ای «کنگره جهانی موبایل» هس��تند‬ ‫ک��ه دوش��نبه ‪ ۶‬اس��فند (‪۲۵‬فوریه) در بارس��لون گش��ایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫گو ش��ی های نس��ل جدید ازس��وی ش��بکه جدید ارتباطات‬ ‫مخابراتی یعنی اینترنت ‪ ۵G‬پشتیبانی می شوند‪ .‬اینترنت ‪۵G‬‬ ‫س‬ ‫با س��رعت بسیار باالتری به کاربران ش��بکه اینترنت سروی ‬ ‫می دهند و س��رعت انتقال داده در ان تا ‪ ۲۰‬گیگابیت بر ثانیه‬ ‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫کارب��ران در ح��ال حرکت نیز در این سیس��تم به اینترنت‬ ‫پرسرعت دسترسی پیدا می کنند‪ .‬برخی تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫گوشی های هوشمند‪ ،‬نس��ل پنجم تلفن های همراه خود را به‬ ‫صفحه نمای��ش بزرگ تری مجهز کرده اند که مورد اس��تقبال‬ ‫بسیاری از کاربران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این گوش��ی ها مانند تبلت تا می ش��وند تا فضای کمتری را‬ ‫اش��غال کنند‪ .‬البته قیمت این گوشی های تاشو رکورد قیمت‬ ‫گوشی همراه را شکسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی درباره امنیت فناوری چینی‬ ‫منتقدان محصوالت چین��ی می گویند دولت چین می تواند‬ ‫حفره هایی برای کنترل تبادل اطالعات کاربران در این شبکه‬ ‫در نظ��ر گرفته باش��د‪ .‬ریچارد یو‪ ،‬مدیر پش��تیبانی خریداران‬ ‫هواوی این نگرانی ها را بی اساس می داند‪.‬‬ ‫او د ر «کنگ��ره جهانی موبایل بارس��لون» در پاس��خ به این‬ ‫نگران��ی منتق��دان گف��ت‪« :‬ما ب��رای هیچ دولت��ی در مخفی‬ ‫بازنخواهیم گذاشت‪».‬‬ ‫‹ ‹گوشی هوشمند با ‪ ۵‬دوربین‬ ‫ش��رکت ‪ HMD Global‬در «کنگ��ره جهان��ی موبای��ل‬ ‫بارس��لون» یک گوشی هوش��مند با نام س��نتی نوکیا و مدل‬ ‫‪ PureView 9 Nokia‬عرض��ه ک��رده اس��ت ک��ه نواوری‬ ‫قابل توجهی دیگری دارد‪.‬‬ ‫این مدل ‪ 5‬دوربین دارد که همزمان تصویربرداری می کنند‪.‬‬ ‫خروجی این دوربین ها تصویری با کیفیت بسیار باالست که از‬ ‫مجموع ‪ 5‬تصویر ترکیب شده و دربرگیرنده جزئیات بیشتری‬ ‫است‪.‬‬ ‫فوکوس روی این تصویر را هم می توان به دلخواه تغییر داد‪.‬‬ ‫این نواوری شرکت ‪ HMD Global‬فناوری یک استارت اپ‬ ‫امریکایی اس��ت که برای نخستین بار در گوشی تلفن همراه از‬ ‫ان استفاده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری غالب کدام است؟‬ ‫اینترن��ت ‪ ،۵G‬اس��تانداردی که قرار اس��ت در ش��بکه های‬ ‫مخابراتی انقالب ایجاد کند‪ ،‬از موضوع های محوری نمایشگاه‬ ‫موبایل بارسلون است‪.‬‬ ‫با گوش��ی های تاش��و هم پ��س از مدت ها فن��اوری تازه ای‬ ‫در ب��ازار اشباع ش��ده گوش��ی های هوش��مند معرف��ی ش��ده‬ ‫است‪ .‬در این دوره‪ ،‬جوایز در ‪ ۹‬دسته بندی گوناگون تعیین و‬ ‫ش��رکت هایی که در دسته بندی های گوناگون تا مرحله نهایی‬ ‫راه پیدا کردند‪ ،‬مشخص شده اند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫نماین��ده م��ردم اردبیل‪ ،‬نیر و نمی��ن در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با اع�لام اینکه در چن��د هفته‬ ‫گذش��ته نرخ بسیاری از مصالح س��اختمانی حدود‬ ‫با افزایش نرخ ‪۴۰‬درصدی و بسته شدن بازارهای صادراتی‬ ‫تولید اجر سفال دیگر به صرفه نیست‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹تمام ظرفیت کار نمی کنند‬ ‫درباره وضعی��ت بازار اجر س��فال و این صنعت در‬ ‫س��ال جاری مرتضی منبع چی‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف‬ ‫فخاران استان تهران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫موضوع رکود ادامه دار مس��کن س��بب ش��ده است در‬ ‫حوزه اجر سفالی اتفاق خاصی روی ندهد و این حوزه‬ ‫نیز همچنان از رکود ادامه دار خارج نشود‪.‬‬ ‫البته در ‪ ۲‬ماه گذش��ته بیشتر کارخانه ها با افزایش‬ ‫تقاضا روبه رو ش��ده اند و این تقاض��ای ناگهانی به این‬ ‫دلیل اس��ت که بیش��تر کارخانه ها در وضعیت کنونی‬ ‫به س��مت تعطیلی رفته اند و چون تولید کاهش یافته‪،‬‬ ‫تقاضا تا حدی افزایش یافته اس��ت‪ .‬در گذش��ته همه‬ ‫کارخانه هافعال بودند اما مدتی است مانند قبل تولید‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫منبع چی با اشاره به ظرفیت کارخانه های اجر سفال‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برخی کارخانه ها تعطیل ش��ده اند و برخی‬ ‫با یک پنجم و برخی با دوس��وم ظرفیت مشغول تولید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به میزان تولید امس��ال نسبت به سال‬ ‫گذش��ته عنوان ک��رد‪ :‬در زمینه تولید اجر س��فال در‬ ‫س��ال جاری نسبت به سال گذشته اتفاق خاصی روی‬ ‫نداده است؛ رکودی که در چند سال گذشته در بخش‬ ‫مسکن روی داده‪ ،‬همچنان ادامه دار است‪.‬‬ ‫‹ ‹انبوه سازان باعث تحرک بازار‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فخاران اس��تان تهران با اشاره‬ ‫به بخش هایی که در حوزه مس��کن فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه مس��کن ‪ ۲‬گروه فعالیت می کنند؛ یک‬ ‫بخش انبوه س��ازان دولتی و همچنین بخش خصوصی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫البته زمانی که مسکن مهر در حال اجرا بود‪ ،‬رونق‬ ‫خوبی در حوزه مصالح س��اختمانی روی داد‪ ،‬هرچند‬ ‫هم اکن��ون مبنای درس��ت و نادرس��ت ای��ن طرح یا‬ ‫بی کیفیت بودن س��اخت این طرح مدنظر نیس��ت اما‬ ‫انبوه سازی در این طرح به خوبی قادر شد حوزه مصالح‬ ‫س��اختمانی را برای چند سال به تحرک وادارد‪ .‬البته‬ ‫حدود ‪ ۳‬سال است که مسکن مهر متوقف شده است‪.‬‬ ‫فعالیت انبوه سازان شخصی نیز محدود است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به ‪ ۴‬میلیون مسکن‬ ‫منبع چی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬دبیر انبوه سازان‬ ‫مدتی قبل عن��وان کرد که م��ا درحال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۴‬میلیون مس��کن در س��طح کش��ور نیاز داریم و اگر‬ ‫بتوانیم هر س��ال ‪ ۴۰۰۰‬واحد مسکونی را بسازیم‪۱۰ ،‬‬ ‫سال طول می کشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در ساخت مسکن بسیار عقب هستیم‬ ‫و عجیب اس��ت با وجود اشتغالزایی که بخش مسکن‬ ‫قادر اس��ت ایجاد کند اما در ای��ن بخش کاری انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه صادرات اجر س��فال نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫تا پیش از این بیش��ترین صادرات ما به کش��ور عراق‬ ‫بود اما چندین س��ال به دلیل وج��ود جنگ و داعش‬ ‫صادرات متوقف ش��ده بود‪ .‬البته مدتی است صادرات‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت اما به ط��ور مح��دود و در کل‬ ‫صادرات خوبی در زمینه اجر سفال نداریم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فخاران استان تهران در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش ک��ه قیمت ها تا چه ان��دازه باتوجه به‬ ‫تحوالت ارزی افزایش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫ادعا می کنند تهیه اجر سفال ربطی به نرخ ارز و دالر‬ ‫ن��دارد که بر نرخ ان تاثیرگذار باش��د اما موضوع این‬ ‫اس��ت که هزینه های تولید چندین برابر ش��ده و این‬ ‫موضوع روی نرخ تمام ش��ده تاثیرگذار است‪ .‬از این رو‬ ‫قیمت ه��ا حدود ‪ ۴۰‬تا ‪۴۵‬درصد افزایش یافته اس��ت‬ ‫ام��ا هنوز با توج��ه به تورم جای افزای��ش نرخ دوباره‬ ‫نیز دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به ع�لاوه اینکه این‬ ‫افزای��ش ن��رخ درحالی رخ داده که ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��ال اجر‬ ‫مرتضی منبع چی‬ ‫برخی ادعا‬ ‫می کنند تهیه‬ ‫اجر سفال ربطی‬ ‫به نرخ ارز و‬ ‫دالر ندارد‬ ‫اما موضوع‬ ‫این است که‬ ‫هزینه های‬ ‫تولید چندین‬ ‫برابر شده و‬ ‫این موضوع روی‬ ‫نرخ تمام شده‬ ‫تاثیرگذار است‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه های اهن و فوالد‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫نرخ قراضه اهن‬ ‫انالیز‬ ‫ابعاد‬ ‫طول‬ ‫شهر‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪41800‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪42000‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪42600‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫کاشان‬ ‫‪42300‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪42300‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪42000‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪42500‬‬ ‫یکی از مهمترین برنامه های توسعه زنجیره‬ ‫فوالد این است که بتوانیم توسعه این زنجیره‬ ‫را ب��ه تناس��ب و گام ب��ه گام به جل��و ببریم‪.‬‬ ‫چراکه در چند س��ال گذش��ته شاهد بوده ایم‬ ‫واحدهای اهن اس��فنجی بس��یاری در کشور‬ ‫وارد چرخه تولید ش��ده ان د ک��ه برخی از این‬ ‫واحده��ا با کمب��ود گندله روبه رو هس��تند و‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که واحده��ای فوالدی‬ ‫ب��ه عن��وان واحده��ای پایین دس��ت گندله‬ ‫نیز توس��عه چندان��ی نداش��ته اند‪ .‬بنابراین با‬ ‫توجه به ای��ن روند می توان ادع��ا کرد که به‬ ‫نوع��ی در ای��ن مرحله ب��ا نبود تع��ادل بین‬ ‫واحده��ای تامین گندل��ه و واحدهای احیای‬ ‫مس��تقیم روبه رو ش��ده ایم‪ .‬موضوع دیگر ان‬ ‫اس��ت که در باالدس��ت گندله س��ازی نیز با‬ ‫کمبودهای��ی روبه رو هس��تیم و این موضوع‬ ‫از انجا نش��ات می گیرد که دیرتر نس��بت به‬ ‫س��اخت واحدهای کنسانتره سازی اقدام شده‬ ‫و در جریان س��اخت‪ ،‬ای��ن واحدها با موانعی‬ ‫روبه رو ش��ده اند و همین س��بب ش��ده است‬ ‫همزمان با گندله س��ازی ها به تولید نرس��ند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو می ت��وان پیش بینی ک��رد که در‬ ‫س��ال های پیش رو با کمبود کنسانتره روبه رو‬ ‫خواهیم ش��د‪ .‬اگر زنجیره را تا معدن پیگیری‬ ‫کنیم شاهد خواهیم بود که در حلقه باالتر از‬ ‫کنسانتره در اینده با کمبود سنگ اهن روبه رو‬ ‫خواهیم شد و حتی این پیش بینی وجود دارد‬ ‫که در س��ال های اینده برای تامین واحدهای‬ ‫تولیدی س��نگ اهن وارد کنی��م‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت واحدهای پایین دس��ت س��نگ اهن با‬ ‫مش��کل تامین مواد اولیه روبه رو خواهند بود‪،‬‬ ‫چراکه معادن سنگ اهن متناسب با واحدهای‬ ‫کنسانتره سازی در کشور توسعه نیافته اند که‬ ‫البته در زمینه اکتش��اف معادن س��نگ اهن‪،‬‬ ‫برنامه های مناس��بی در دس��ت اقدام است و‬ ‫مناطق امیدبخش��ی هم کش��ف ش��ده اند اما‬ ‫براس��اس چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬به معادن سنگ‬ ‫اهن بیشتری نیاز است‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫میزبان پیشکسوتان‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫‹ ‹تولید بسیار افزایش یافته است‬ ‫همچنین درباره وضعیت تولید اجر س��فال در سال‬ ‫‪ ،۹۷‬مجید مرادی‪ ،‬مدیرعامل یک کارخانه اجر سفال‬ ‫نی��ز در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امس��ال حوزه‬ ‫ساخت وساز کارخانه های اجر سفال را در رکود برده و‬ ‫واحد تولیدی ما با نصف ظرفیت مشغول به کار است‪.‬‬ ‫مرادی در ادامه با اشاره به موضوع افزایش هزینه های‬ ‫تولید عنوان کرد‪ :‬لوازم و قطعات موردنیاز در کارخانه‬ ‫بس��یار گران شده اس��ت‪ ،‬برای نمونه تسمه نوار نقاله‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان��ی به یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫رس��یده اس��ت که این قطعات نیز باید نقد خریداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این درحالی است که نرخ محصوالت‬ ‫ما به این میزان افزایش نیافته‪ ،‬عالوه بر اینکه بازار در‬ ‫رکود باقی مانده است و تقاضایی برای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫مرادی در ادامه عنوان ک��رد‪ :‬همچنین هزینه های‬ ‫نیروی انس��انی و ان��رژی وجود دارد که ب��ا تمام این‬ ‫هزینه ه��ا‪ ،‬تولید دیگر به صرفه نیس��ت‪ .‬ما با کمترین‬ ‫میزان ظرفیت کار می کنیم تا چرخ کارخانه همچنان‬ ‫بچرخد‪.‬‬ ‫مجید محمودی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫شهر‬ ‫نرخ قبلی(ریال)‬ ‫نرخ جدید (ریال)‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۲۹۲۰۰‬‬ ‫‪۲۹۴۰۰‬‬ ‫اردبیل‬ ‫‪۲۷۶۰۰‬‬ ‫‪۳۰۰۰۰‬‬ ‫بناب‬ ‫‪۲۹۵۰۰‬‬ ‫‪۳۰۱۰۰‬‬ ‫بستان اباد‬ ‫‪۲۹۵۰۰‬‬ ‫‪۳۰۵۰۰‬‬ ‫سمنان‬ ‫‪۲۴۵۰۰‬‬ ‫‪۲۶۰۰۰‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۸۹۰۰‬‬ ‫‪۲۹۲۰۰‬‬ ‫معمرین مجتمع بزرگ صنعتی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬در یکی از روزهای س��رد زمستان گردهم‬ ‫جمع ش��دند تا برای نخس��تین بار ب��ا مدیرعامل‬ ‫ف��والد مبارکه در دی��داری صمیمانه از انتظارات‪،‬‬ ‫مش��کالت و درخواس��ت های خ��ود بگوین��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی ف��والد مبارکه حمیدرضا‬ ‫عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعام��ل فوالد مبارکه ‪ ۵‬اس��فند‬ ‫میزبان ‪ ۱۲۰۰‬نفر از بازنشس��تگان این ش��رکت‬ ‫در س��الن نگی��ن نقش جهان ب��ود‪ .‬در این دیدار‬ ‫صمیمی که با هدف بررس��ی درخواست ها و رفع‬ ‫مش��کالت احتمالی بازنشس��تگان برپا شده بود‪،‬‬ ‫در ابتدا حس��ینقلی فاطم��ی‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫کانون بازنشس��تگان شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬ضمن‬ ‫تقدی��ر از حمیدرضا عظیمیان به دلیل موافقت و‬ ‫همکاری در برگزاری این نشست صمیمانه‪ ،‬ان را‬ ‫به فال نی��ک گرفت و ضمن تبریک روز مهندس‬ ‫و والدت حضرت زهرا (س) گفت‪ :‬این نخس��تین‬ ‫نشست بازنشس��تگان با مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫در طول تاریخ این شرکت است؛ بنابراین باید این‬ ‫فرصت را غنیمت بشماریم و از ایشان تشکر کنیم‪.‬‬ ‫اینک��ه اقای عظیمیان ‪ ۲.۵‬ماه قبل به من گفتند‬ ‫عالقه مند هس��تند با بازنشس��تگان دیدار کنند‪،‬‬ ‫نش��انه حسن توجه ایشان به شرایط بازنشستگان‬ ‫عزیز اس��ت‪ .‬همکاران بازنشس��ته خواسته هایی‬ ‫دارند که پیگیری انها از مدت ها قبل شروع شده‬ ‫و البته با وجود اقدامات انجام ش��ده برخی از انها‬ ‫نیاز به پیگیری بیش��تری برای رسیدن به نتیجه‬ ‫دارد‪ .‬در ادام��ه ای��ن دیدار‪ ،‬رئی��س هیات مدیره‬ ‫کان��ون بازنشس��تگان ش��رکت ب��ه نمایندگی از‬ ‫بازنشس��تگان صندوق فوالد و تامین اجتماعی به‬ ‫برخی از درخواست های بازنشستگان مانند امکان‬ ‫اس��تخدام فرزندان بازنشس��ته‪ ،‬مسائل مربوط به‬ ‫بیم��ه و درمان بیماران صعب العالج و ازکارافتاده‪،‬‬ ‫اجرای معاینات دوره ای‪ ،‬استفاده از مراکز رفاهی و‬ ‫تفریحی‪ ،‬تداوم پرداخت کمک هزینه تحصیلی به‬ ‫فرزندان‪ ،‬تشکیل کارگروهی برای سرکشی و رصد‬ ‫مشکالت خاص‪ ،‬مش��ارکت مالی بازنشستگان با‬ ‫اختصاص سهام و تخصیص وام اشاره کرد‪ .‬ابراهیم‬ ‫مهدیان از همکاران بازنشس��ته و فعال صنفی‪ ،‬از‬ ‫دیگ��ر کس��انی ب��ود ک��ه دیگر درخواس��ت های‬ ‫بازنشستگان را عنوان کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولیدکنندگان صنف اجر س��فال امس��ال را نیز در‬ ‫رکود ادامه دار س��ال های گذشته به سر بردند و امیدی‬ ‫نیز ندارند که س��ال اینده را با چشم انداز بهتری ادامه‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫اگرچه اجر س��فال با افزای��ش نرخ باالی ‪۴۰‬درصد‬ ‫هم��راه بوده ام��ا تولیدکنندگان ای��ن صنف معتقدند‬ ‫هزینه ه��ای تولید انها بیش از ‪۴۰‬درصد افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو دیگر تولید برای انها به صرفه نخواهد‬ ‫بود‪ .‬باتوجه به این ش��رایط برخی از کارخانه های اجر‬ ‫س��فال‪ ،‬یا تعطیل ش��ده اند یا با نیمی از ظرفیت خود‬ ‫کار می کنند‪.‬‬ ‫مجی��د مرادی‪ :‬با هزینه های نیروی انس��انی و انرژی که وجود دارد‬ ‫تولید دیگر به صرفه نیست ما با کمترین ظرفیت کار می کنیم تا چرخ‬ ‫کارخانه همچنان بچرخد‬ ‫س��فال با افزایش نرخ روبه رو نشده بود‪ ،‬درصورتی که‬ ‫اگر تورم همین سال ها را درنظر بگیریم باید با افزایش‬ ‫ن��رخ ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬درصد هم روبه رو ش��ویم‪ .‬با توجه به‬ ‫این شرایط تولید برای ما به صرفه نیست و همراه ضرر‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع چی در پاس��خ به این پرسش که سال اینده را‬ ‫چگون��ه می بینید‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به بودجه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫به نظر نمی رسد تحول قابل توجهی پیش رو باشد و در‬ ‫بهترین حالت اگر مانند س��ال ‪ ۹۷‬ه��م پیش برویم‪،‬‬ ‫انتظار بیشتری نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫‪۳۰‬درصدی‬ ‫نرخ مصالح‬ ‫ساختمانی‬ ‫در هفته های‬ ‫گذشته‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی عنوان کرد‪ :‬افزایش نرخ مصالح ساختمانی‬ ‫یک��ی از دالیل باال رفتن نرخ مس��کن اس��ت‪ ،‬حال‬ ‫امس��ال ای��ن مس��ئله موجب ش��ده نرخ مس��کن‬ ‫به وی��ژه در کالنش��هرها ‪۹۰‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬صدیف بدری‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫انتق��اد از نبود نظ��ارت بر بازار مصالح س��اختمانی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬متاس��فانه در ش��رایط کنونی نظارت‬ ‫و کنترل��ی بر ب��ازار مصالح س��اختمانی و فعالیت‬ ‫اف��راد در ای��ن حوزه وج��ود ندارد و در یک س��ال‬ ‫گذشته ش��اهد افزایش چندین برابری نرخ مصالح‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪۳۰‬درصد افزایش یافته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنون��ی بس��یاری از محصوالت ازجمل��ه میلگرد و‬ ‫سیمان و تجهیزات س��اختمانی دچار افزایش نرخ‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬حال فعاالن در این عرصه اعالم می کنند‬ ‫ک��ه دلی��ل افزای��ش قیمت ها ب��اال رفتن ن��رخ ارز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بسیاری از تجهیزات ساختمانی در‬ ‫شرایط کنونی در داخل کش��ور تولید شده و ارزبر‬ ‫نیس��تند‪ ،‬بنابرای��ن بهانه برخی اف��راد درباره تاثیر‬ ‫افزای��ش ارز بر نرخ تجهیزات س��اختمانی درس��ت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بدری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه افزایش‬ ‫بی دلیل و چش��مگیر نرخ مصالح س��اختمانی بازار‬ ‫ساخت وساز مسکن را با چالش روبه رو کرده است‪،‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی س��ازندگان نمی توانن��د حتی‬ ‫از اغ��از‪ ،‬می��زان هزین��ه را براورد کنن��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫بسیاری از س��ازندگان برای ساخت مسکن ریسک‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از ط��رف دیگر افزایش ن��رخ مصالح‬ ‫س��اختمانی یک��ی از دالیل باال رفتن نرخ مس��کن‬ ‫اس��ت‪ ،‬حال امس��ال این مس��ئله موجب شده نرخ‬ ‫مس��کن به وی��ژه در کالنش��هرها ‪۹۰‬درصد افزایش‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون عم��ران مجل��س افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه در ش��رایط کنون��ی‪ ،‬ب��ازار مس��کن‬ ‫در تم��ام بخش ه��ا ب��ه ح��ال خ��ود رها ش��ده و‬ ‫دول��ت نظارتی ب��ر عملک��رد حوزه ه��ای مختلف‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫حلقه های‬ ‫اتصال‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫تحلیل روز‬ ‫نقش نفت در فشارهای‬ ‫امریکا بر ونزوئال‬ ‫نگاه حداکثری به تجارت و کس��ب حداکثر‬ ‫مناف��ع اقتصادی‪ ،‬رویکردی اس��ت که ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا از دوران تبلیغ��ات‬ ‫انتخابات تا استقرار در کاخ سفید دنبال کرده و‬ ‫این روزها دامنه ان را به ونزوئال کشانده است‪.‬‬ ‫ خوان گوایدو‪ ،‬رهبر ح��زب مخالف که رئیس‬ ‫مجلس ملی ونزوئالست‪ ۳ ،‬بهمن با حضور در‬ ‫جمع هوادارانش‪ ،‬خود را رئیس جمهوری این‬ ‫کش��ور خواند و سوگند ریاس��ت جمهوری یاد‬ ‫کرد‪ .‬وی کارلوس مادورو را فاقد مش��روعیت‬ ‫برای این مسند دانس��ت و خواستار برگزاری‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��د‪ .‬ب��ه دنبال‬ ‫ان‪ ،‬دونال��د ترامپ ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا و‬ ‫شماری از کش��ورهای منطقه‪ ،‬از وی حمایت‬ ‫ک��رده و او را به عنوان رئی��س دولت موقت به‬ ‫رسمیت ش��ناختند‪ .‬بهانه ترامپ این است که‬ ‫مادورو در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این‬ ‫کش��ور‪ ،‬به صورت دموکراتیک انتخاب نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬کاخ سفید برای مقابله با مادورو‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��ه تحریم های مالی و نفتی علیه دولت حاکم‬ ‫کرد؛ باتوجه به اینکه اقتصاد ونزوئال وابستگی‬ ‫شدیدی به نفت دارد و به طور تقریبی بیشتر‬ ‫منابع دول��ت از طریق نفت تامین می ش��ود‪،‬‬ ‫ای��ن تحریم ها و بلوکه ک��ردن میلیاردها دالر‬ ‫از درامده��ای کاراکاس‪ ،‬فش��ار ب��ر دولت را‬ ‫دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای خروج رقیبان‬ ‫اتفاق ه��ای رخ داده در عرص��ه تج��ارت و‬ ‫اقتص��اد جهانی بعد از حض��ور ترامپ در کاخ‬ ‫س��فید نش��ان می دهد که دول��ت وی‪ ،‬بدون‬ ‫واهمه از گفتن درباره سهم خواهی این کشور‬ ‫در بخش ه��ای مختلف اقتص��اد جهان‪ ،‬هر جا‬ ‫احساس کن د رقیبی در حال تجارت با کشوری‬ ‫ی فضا را‬ ‫بوده و امریکا س��همی ندارد‪ ،‬به بهانه ا ‬ ‫برای تنگ تر کردن فعالیت رقیبان بیشتر کرده‬ ‫و حتی به س��متی گام بردارد که در ان بخش‬ ‫یکه تازی کند‪ .‬سیاست امریکا در حوزه اقتصاد‬ ‫انرژی‪ ،‬توسعه بازارها به ویژه در مناطقی است‬ ‫که رقیبان س��نتی وی یعنی اوپک(س��ازمان‬ ‫کش��ورهای صادر کنن��ده نف��ت) و روس��یه‬ ‫نقش افرینی می کنن��د؛ موضوعی که تارنمای‬ ‫«اویل پرایس» نیز به ان اذعان و تصریح کرده‬ ‫که امریکا با تحری��م ایران و ونزوئال‪ ،‬به دنبال‬ ‫گس��ترش بازار فروش نفت خام خود در اروپا‬ ‫و اسیاس��ت‪ .‬ونزوئال از جمله کشورهای مهم‬ ‫در اوپک اس��ت؛ در دو س��ال اخی��ر‪ ،‬هر زمان‬ ‫که اعضای این س��ازمان با کاه��ش تولید‪ ،‬به‬ ‫دنبال کاهش قیمت در بازار نفت بودند‪ ،‬دولت‬ ‫ترامپ به نحوی جنگ انرژی را با این سازمان‬ ‫اغاز ک��رده‪ ،‬به ویژه در یک س��ال اخیر بعد از‬ ‫تحری��م ای��ران‪ .‬کاهش عرضه نف��ت ونزوئال و‬ ‫ایران به عنوان دو کش��ور عضو اوپک‪ ،‬می تواند‬ ‫ب��ازار نفت را در س��ال جاری دچ��ار تالطم و‬ ‫قیم��ت نف��ت را صعودی کن��د؛ موضوعی که‬ ‫اژانس بین المللی انرژی نیز نسبت به بازگشت‬ ‫قیمت نفت به باالی ‪ ۸۰‬دالر بر اثر از دس��ت‬ ‫رفتن تولید ای��ران و ونزوئال بر اثر تحریم ها و‬ ‫سایر مشکالت هشدار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرانجام جنگ انرژی‬ ‫دامن��ه جنگ ان��رژی امری��کا در ونزوئال با‬ ‫هدف کس��ب مناف��ع حداکثری‪ ،‬ب��ه هند نیز‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬چندی پیش رویترز به نقل از‬ ‫ سانجی س��ینگ‪ ،‬رئیس ش��رکت نفت دولتی‬ ‫هند از امضای نخس��تین قرارداد ساالنه برای‬ ‫خرید روزانه ‪ ۳‬میلیون تن یا ‪ ۶۰‬هزار بش��که‬ ‫از نفت امریکا از س��وی پاالیشگاه بزرگ هند‬ ‫خب��ر داد‪ .‬هند از جمله خری��داران نفت ایران‬ ‫و ونزوئالس��ت‪ .‬اوض��اع در ونزوئ�لا همچنان‬ ‫نابس��امان اس��ت و این کشور اس��یر جنگ بر‬ ‫سر انرژی شده اس��ت‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‪،‬‬ ‫ت��داوم ناارامی در ونزوئال و فش��ارها بر دولت‬ ‫حاک��م ‪ ،‬در میان م��دت و طوالنی مدت قیمت‬ ‫نف��ت را افزای��ش خواه��د داد و پیامده��ای‬ ‫ان ب��ر بازار ان��رژی جهان تاثی��ر خواهد بود؛‬ ‫هرچند گفته می ش��ود امریکا ت�لاش دارد با‬ ‫عرض��ه ذخایر نفتی خود به ب��ازار‪ ،‬از افزایش‬ ‫قیمت ها جلوگیری کند‪ .‬در کنار نفت‪ ،‬ونزوئال‬ ‫در بخ��ش منابع گازی نی��ز چهارمین ذخایر‬ ‫ب��زرگ گاز جهان را دارد؛ منابع غنی از ذخایر‬ ‫معدنی همچون الم��اس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬اهن و‪...‬‬ ‫در این کش��ور وجود دارد‪ .‬این ثروت ها سبب‬ ‫ش��ده تا امریکا با نقض مکرر و اش��کار قوانین‬ ‫بین المللی‪ ،‬دولت قانونی ونزوئال را تهدید و در‬ ‫امور داخلی ان دخالت کند‪ .‬هرچند بس��یاری‬ ‫از کشورها با این رویه واشنگتن مخالفت کرده‬ ‫و روند یکجانبه گرایی از س��وی کاخ س��فید را‬ ‫چی��زی جز به خط��ر افتادن امنی��ت جهانی‬ ‫نمی دانند‪ ،‬اما به گفته تحلیلگران بین المللی‪،‬‬ ‫ادامه این روند‪ ،‬اقتصاد جهانی را با مشکالت و‬ ‫تالطم های زیادی روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قانونی که سرنوشت ‪ ۶۰‬میلیون نفر را به چالش کشید‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داریوش مختاری‬ ‫رشد نزدیک‬ ‫به ‪ ۳۲‬مخاطره‬ ‫زمین شناختی‬ ‫در پهنه دشت‬ ‫تهران به دنبال‬ ‫اقدام های‬ ‫مخرب ‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫در دهه های‬ ‫گذشته پدید‬ ‫امده است‬ ‫یک کارش��ناس‪ ،‬دهه های ‪ ۳۰‬و ‪ ۴۰‬خورش��یدی را‬ ‫بدترین س��ال ها در زمینه تدوین قانون های حوزه اب‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬منابع طبیعی و به طور کلی محیط زیست‬ ‫ایران دانس��ته و معتقد اس��ت که قانون های «تاسیس‬ ‫ش��هرداری ها ‪« ،»۱۳۳۴-‬ملی ش��دن جنگل ه��ا و‬ ‫مراتع ‪« ،»۱۳۴۱-‬اب و نحوه ملی ش��دن ان ‪،»۱۳۴۷-‬‬ ‫از بنیان نادرس��ت ب��ود ‬ه و هیچ گونه کاربردی در پدید‬ ‫اوردن توس��عه پای��دار ندارن��د‪ .‬در این می��ان‪ ،‬قانون‬ ‫تاس��یس ش��هرداری ها منبعی برای تخلف و جرم زایی‬ ‫شده و سرنوشت بیش از ‪ ۶۰‬میلیون جمعیت شهری را‬ ‫به چالش کشیده است‪.‬‬ ‫داری��وش مختاری ب��ا تاکید بر این مس��ئله که باید‬ ‫توجه داشت قانون تاسیس شهرداری ها فقط یک نگاه‬ ‫یک طرفه به زیس��ت بوم های شهری دارد و این کاستی‬ ‫زمینه رواج ش��هرخواری را پدید اورده است‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬در شهر تهران به طور معمول تمامی مسیل های‬ ‫ت یا‬ ‫ورودی به ش��هر در باالدست ان تخریب شده اس ‬ ‫اینکه می توان از تخریب فزاینده بافت کالبدی و فضای‬ ‫سبز خیابان های فرش��ته در تهران و ارم در شیراز که‬ ‫این قانون نتوانس��ته اس��ت از ان جلوگی��ری کند‪ ،‬نام‬ ‫برد‪ .‬جذابیت ه��ای درامدزایی که این قانون برای نهاد‬ ‫شهرداری ها پدید اورده‪ ،‬موجب شده است شهرداری ها‬ ‫از وظایف کلیدی درباره پایداری زیست بوم های شهری‬ ‫باز بمانند‪.‬‬ ‫یک کارشناس حوزه اب‪ ،‬کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫شهرداری ها را منبع اقدام های مستقل و بدون هرگونه‬ ‫پاس��خگویی برش��مرد و افزود‪ :‬برای نمونه‪ ،‬ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫قانون ش��هرداری ها به طور خوش��بینان ه ف��رض را بر‬ ‫تخلف ه��ای ش��هروندان از ضواب��ط مدیریت ش��هری‬ ‫ت در حالی که به مح��ض اینکه میزان‬ ‫گذاش��ت ‬ه اس�� ‬ ‫تخلف ه��ا از می��زان مش��خصی می گ��ذرد‪ ،‬بهت��ر بود‬ ‫قانون گذار پیش بینی می کرد که اش��کال در س��ازمان‬ ‫ش��هرداری و کمیس��یون م��اده ‪ ۱۰۰‬اس��ت و به طور‬ ‫احتمالی به طور زیرپوس��تی تخلف های حوزه شهری‬ ‫مورد تش��ویق این نهاد دیوان س��االری ق��رار می گیرد ‬ ‫چراک��ه جریمه ناش��ی از این تخلف ه��ا منبعی برای‬ ‫درامدزایی شهرداری پدید می اورد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در چنی��ن وضعیت��ی بهت��ر بود‬ ‫قانون گ��ذار پیش بینی می کرد که اعضای کمیس��یون‬ ‫ماده ‪ ‬۱۰۰‬پاسخگوی حجم باالی تخلف های مدیریت‬ ‫بهتر بود قانون گذار پیش بینی می کرد که اعضای کمیس��یون ماده‬ ‫‪ ‬۱۰۰‬پاس��خگوی حجم باالی تخلف های مدیریت ش��هری باش��ند‪ ،‬نه‬ ‫اینکه به طور پیاپی و فزاینده از متخلفان جریمه دریافت شود‬ ‫ش��هری باش��ند نه اینکه به ط��ور پیاپ��ی و فزاینده از‬ ‫متخلف��ان جریمه دریافت ش��ود‪ .‬همچنین این قانون‪،‬‬ ‫زمین��ه کوه خواری در پیرامون ش��هرها و باغ خواری و‬ ‫ش��هرخواری را با اجرای پروژه های شهری ناکارامد و‬ ‫ی هدف فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ب‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬برای نمونه‪ ،‬در حالی که س��اخت‬ ‫سد تنگ س��رخ در دستور کار ش��هرداری شیراز قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬ساخت ان به سبب ناپایداری شدید بافت‬ ‫زمین شناختی محل ساخت ان‪ ،‬زمینه رخداد سیالب‬ ‫ویرانگ��ر و ناگهانی ب��ا ارتفاع تا حداکث��ر ‪ ‬۵‬متر را در‬ ‫شعاعی با دس��ت کم ‪ ۴۵‬کیلومتر در زیردستش فراهم‬ ‫م��ی اور د به طوری ک��ه پیش بینی می ش��ود به دنبال‬ ‫شکست این سد‪ ،‬به طور تقریبی کل شهر شیراز برای‬ ‫چندین س��اعت و حتی چند روز زیر اب خواهد بود و‬ ‫پس از قطع جریان س��یالبی‪ ،‬گل و الی با چندین متر‬ ‫ارتفاع بخش زیادی از شهر را خواهد پوشاند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بدتر از ان در باالدس��ت محل ساخت‬ ‫همین س��ازه سد‪ ،‬توسعه ش��هرک ها ادامه داشته و با‬ ‫وجود حفره ه��ا و تونل های طبیع��ی در دل ارتفاعات‬ ‫واقع در باالدس��ت و غرب کالنشهر ش��یراز‪ ،‬همچنان‬ ‫از عطش ش��هرداری برای کس��ب درامدهای ناشی از‬ ‫عوارض س��اختمانی و در همان حال اجرای پروژه های‬ ‫خطرناک و ناکارامد کاسته نمی شود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬ش��هرداری ش��یراز با دسترس��ی به‬ ‫مناب��ع قدرت و ثروت و در نبود ی��ک قانون که امکان‬ ‫پاس��خگویی مدی��ران ان را فراهم کن��د‪ ،‬چنین پروژه‬ ‫خطرناک��ی را در دس��تور کار قرار داد ه و ش��وربختانه‬ ‫بخشی از عملیات اجرایی ان تحقق یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬رش��د نزدی��ک ب��ه ‪ ۳۲‬مخاط��ره‬ ‫زمین شناختی در پهنه دشت تهران به دنبال اقدام های‬ ‫ب شهرداری تهران در دهه های گذشته پدید امده‬ ‫مخر ‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همان حال باید توجه داشت که با وجود بسیاری‬ ‫از اشکال ها در قانون تاسیس شهرداری ها به ویژه نبود‬ ‫هیچ گونه ابزار مناس��بی برای نظارت موثر بر تراز مالی‬ ‫این نه��اد دیوان س��االری عریض و طوی��ل‪ ،‬همچنان‬ ‫کاس��تی های پیش گفته در قانون «تشکیالت‪ ،‬وظایف‬ ‫و انتخابات ش��وراهای اس�لامی و شهرداران» معطل و‬ ‫بدون پاسخ مانده است‪.‬‬ ‫ق گفت‪:‬‬ ‫چندی پیش نیز علی خرم‪ ،‬کارش��ناس حقو ‬ ‫انچه به حوزه داخل کش��ور مربوط می شود این است‬ ‫ک ه ابتدا باید مبنایی گذاش��ته شود به عنوان اینکه اب‬ ‫در کشور دارای چه شرایطی است و بعد قانون بتواند از‬ ‫این موضوع حمایت کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر درباره حقوق اب قانون مناسبی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬جز اینکه گفته می ش��ود برای مثال‪ ،‬اب را هدر‬ ‫ندهیم و به اصطالح‪ ،‬بیش��تر مطالب توصیه ای است و‬ ‫روش اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۴۰‬میلیون تن محصوالت پتروشیمی در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع ش��یمیایی و س��لولزی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از تولی��د ‪ ۴۰‬میلی��ون و ‪ ۱۲۳‬ه��زار ت��ن‬ ‫محصوالت پتروش��یمی از اغاز امس��ال تا پای��ان اذر خبر داد‬ ‫که در همس��نجی با س��ال گذش��ته کمتر از یک درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬پروین نباتی ‬ ‫افزود‪ :‬با وجود مش��کالت و محدودیت ه��ای صنعت در زمینه‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬صنایع ش��یمیایی و س��لولزی تا حد زیادی‬ ‫توانس��ت تولید مشابه س��ال پیش را حفظ کند و در مواردی‬ ‫رشد قابل مالحظه ای هم داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این ‪ ۹‬ماه ‪ ۱۷۴‬هزار تن الستیک خودرو تولید‬ ‫شد که در همسنجی با سال گذشته ‪ ۱.۱‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫«این مقدار با احتساب تایر و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت‬ ‫به ‪ ۱۸۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن می رس��د که ‪ ۴۵‬درصد کل‬ ‫تولید تایر س��واری و ‪ ۴۰‬درصد تایر باری و اتوبوسی‬ ‫بوده است‪».‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع ش��یمیایی و سلولزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تولید کاغذ گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۹‬ماه امس��ال تولید انواع کاغذ نزدیک به ‪ ۵۹۰‬هزار‬ ‫تن بود که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪۲.۲‬‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در تولید کاغذ بس��ته بندی که به طور عمده‬ ‫با اس��تفاده از کاغذ باطله انجام می ش��ود‪ ،‬می��زان افزایش در‬ ‫همسنجی با سال پیش به ‪ ۷‬درصد رسید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬دوده صنعتی که به دست ‪ ۴‬تولیدکننده اصلی‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬در ‪ ۹‬ماه امس��ال ‪ ۹۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن بود که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۴.۵‬درصد رشد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی مقدار تولید ام دی اف در ‪ ۹‬ما ه امس��ال را یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۵‬هزار مترمکعب اعالم کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ‪۲۱‬‬ ‫درص��د افزایش یافت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬تولید نئوپان در‬ ‫همین مدت ‪ ۴۸۵‬ه��زار مترمکعب بود که حدود ‪۹‬‬ ‫درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت‪.‬‬ ‫«دلی��ل اصلی ای��ن کاهش به جایگزینی ان ب��ا ام دی اف از‬ ‫سوی مصرف کنندگان باز می گردد‪ ».‬این مسئول ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این مدت حدود ‪ ۳۵۳‬هزار تن کارتن تولید شد که مشابه سال‬ ‫گذشته بود و پیش بینی می شود تا پایان سال تغییرات چندانی‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال پیش نداشته باشد‪.‬‬ ‫نقش پررنگ بالک چین در توسعه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫بر اس��اس گزارش اژان��س بین المللی انرژی ه��ای پایدار‪،‬‬ ‫بالک چین یکی از ان دسته فناوری هایی است که در توسعه‬ ‫زیرس��اخت های مرب��وط به انرژی تجدیدپذیر نقش بس��یار‬ ‫مهمی ایفا خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اگر بخواهیم فناوری‬ ‫بالک چین را تعریف کنی��م‪ ،‬باید بگوییم که بالک چین نوع‬ ‫جدید و خاصی از ش��بکه اینترنتی است که در ان اطالعات‬ ‫مختلف به صورت بلوک های هم شکل طبقه بندی می شوند‪.‬‬ ‫اگ��ر واضح تر بخواهیم تفاوت اصلی و عمده این نوع خاص از‬ ‫ش��بکه به هم پیوسته را با شبکه اینترنت عادی عنوان کنیم‪،‬‬ ‫باید به نحوه ذخیره س��ازی اطالعات اش��اره کنیم؛ این بدان‬ ‫معناس��ت که اطالعات رد و بدل ش��ده در ش��بکه اینترنت‬ ‫عادی به صورت متمرکز در یک سرور اصلی ذخیره می شوند‬ ‫که قابل دسترسی و ردیابی برای هکرها و نهادهای ذی ربط‬ ‫هستند‪ .‬این در حالی است که اطالعات منتقل شده در شبکه‬ ‫بالک چین امکان دسترس��ی‪ ،‬نف��وذ و ردیابی را به هیچ نهاد‬ ‫ی��ا فرد حقیقی و حقوقی نمی دهند‪ .‬در واقع به زبان س��اده‬ ‫می توان چنین بیان کرد که بالک چین یک پایگاه توزیع داده‬ ‫مبتنی بر اجتماع میلیون ها نقطه اشتراک است که به صورت‬ ‫همزمان داده هایی در ان ثبت و اصالح می شود که می توان‬ ‫ب��ا بهره گیری از این پلتفرم باز‪ ،‬ازاد و در عین حال پیچیده‪،‬‬ ‫به تبادالت مالی‪ ،‬علمی و اطالعاتی پرداخت که از مهم ترین‬ ‫فناوری ه��ای مبتنی بر پلتفرم بالک چین می توان به ارزهای‬ ‫دیجیت��ال رمزنگاری ش��ده همچون بیت کوی��ن و نظام های‬ ‫مالی و بانکی اشاره کرد‪ .‬البته بالک چین در صنایع مختلف‬ ‫کاربردهای فراوان و گوناگونی دارد‪ .‬اکنون بر اساس تازه ترین‬ ‫گزارشی که اژانس بین المللی انرژی های پایدار و تجدید پذیر‬ ‫منتش��ر کرده اس��ت می توان دریافت که این فناوری نوین‬ ‫قابلی��ت بکارگیری در این صنعت را نی��ز دارد و می تواند به‬ ‫توس��عه و بهبود زیرساخت های مربوط به ان کمک بسزایی‬ ‫کن��د‪ .‬در این گزارش که در مجل��ه فوربس امده‪ ،‬همچنین‬ ‫عنوان ش��ده اس��ت که بالک چین در شتاب بخشی به رشد‬ ‫زیرس��اخت های مربوط به انرژی ه��ای تجدید پذیر و صنعت‬ ‫برق حاصل از ان قادر خواهد بود کمک بس��زایی کند و در‬ ‫کش��ورهای مختلفی به صورت ابزاره��ای نواورانه گوناگونی‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬این گزارش که با عنوان «نواوری‬ ‫برای اینده انرژی های پایدار» منتش��ر شده است‪ ،‬به تبیین‬ ‫‪ ۳۰‬مورد از نواوری های اساس��ی و کلیدی و ‪ ۱۱‬راه حل که‬ ‫در چشم انداز انرژی های تجدید پذیر متنوع (‪ )VRE‬پرداخته‬ ‫اس��ت و کارشناس��ان و تحلیلگران فعال در ای��ن حوزه نیز‬ ‫براورد کرده اند که بالک چین قابلیت ایجاد تغییر و تحوالت‬ ‫عظیم��ی را در ای��ن صنعت خواهد داش��ت و ب��ه طور کلی‬ ‫می ت��وان گفت ک��ه می تواند در حفاظت از محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫جلوگیری از انتش��ار گازهای االینده و س��می به جو زمین‬ ‫و همچنین کاهش روند گرمایش زمین نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫عدن��ان امین‪ ،‬مدیر کل این اژان��س بین المللی در این باره‬ ‫خاطرنشان کرده است که برای رسیدن به اهداف توافقنامه‬ ‫پاریس در راستای کاهش الودگی و گرمایش زمین‪ ،‬تمامی‬ ‫کش��ورها موظف خواهند بود که به توس��عه زیرساخت های‬ ‫مرب��وط ب��ه انرژی های تجدید پذی��ر اقدام کرده و تا س��ال‬ ‫‪ (۱۴۲۸‬خورشیدی)‪ ،‬س��هم انرژی های پایدار از کل ظرفیت‬ ‫تولید برق در جهان را به ‪ ۸۵‬درصد برسانند‪.‬‬ ‫رشد حجم بارش پاییز نسبت به سال گذشته‬ ‫حجم بارش های فصل پاییز کش��ور از اغاز مه ر تاکنون به‬ ‫‪ ۱۹۳.۳‬میلی متر رس��ید که در مقایسه با میانگین ‪ ۱۰‬سال ‬ ‫گذشته از ‪ ۱۳۴‬میلی متر رشد برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬بر اساس امار بارندگی تجمعی حوضه های‬ ‫ابریز درجه یک کش��ور‪ ،‬میزان بارندگی ها در مدت مش��ابه‬ ‫س��ال ابی ‪ ۹۶-۹۷‬در این حوضه ها ‪ ۸۸.۴‬میلی متر گزارش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این میزان بارش‪ ،‬از س��ال ابی گذشته ‪ ۱۱۹‬درصد بیشتر‬ ‫شده و نس��بت به میانگین بلندمدت ‪ ۵۰‬ساله از ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫ل اخیر از ‪ ۴۴‬درصد رشد‬ ‫و در مقایس��ه با میانگین ‪ ۱۰‬س��ا ‬ ‫برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫در امار بارش تجمعی از اول مهر تا ‪ ۱۰‬اس��فند‪ ،‬نسبت به‬ ‫ل ‪ ۱۵۰.۲‬میلی متر افزایش مشاهده می شود‪.‬‬ ‫میانگین ‪ ۵۰‬سا ‬ ‫حوضه ابریز خلیج فارس و دریای عمان با ‪ ۳۴۸.۴‬میلی متر‬ ‫بارش و حوضه ابریز مرزی شرق با ‪ ۴۴.۶‬میلی متر به ترتیب‬ ‫از بیش��ترین و کمتری��ن میزان بارندگ��ی حوضه های ابریز‬ ‫درجه یک برخوردار بوده اند‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬میزان بارندگی سال ابی جاری در حوضه‬ ‫ل‬ ‫مرزی ش��رق ‪ ۲۳‬درصد کمتر از متوسط بلندمدت ‪ ۵۰‬سا ‬ ‫و ‪ ۵‬درصد کمتر از متوس��ط ‪ ۱۰‬سال گذشته گزارش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران در دهه گذش��ته با خشکسالی هیدرولوژیکی بسیار‬ ‫ش��دیدی روبه رو بوده ک��ه جبران این کمبوده��ا به ویژه در‬ ‫بخش اب زیرزمینی نیازمند زمان بسیار طوالنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید روغن موتور‬ ‫به گفته مدیر کل دفتر صنایع ش��یمیایی و س��لولزی‪ ،‬تولید‬ ‫‪ ۹‬م��ا ه روغ��ن موتور و صنعتی تصفی��ه اول ‪ ۴۹۶‬هزار تن بود‬ ‫که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۵۸‬درصد رشد را‬ ‫ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در مدت یاد ش��ده ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن س��موم‬ ‫دفع افات کشاورزی تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲۴‬درصد کاه��ش یافت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫کاه��ش ‪ ۲۶‬درصدی واردات س��موم اماده‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫امسال تقاضا برای مصرف سموم شیمیایی کم شود‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت پتروشیمی از ابتدای سال تا پایان مهر ‪،‬‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲‬میلی��ون و ‪ ۶۴۱‬هزار تن ب��ه ارزش ‪ ۷‬میلیارد و ‪۴۴۵‬‬ ‫میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫رتبه نخست ذخایر نفت دنیا از ان ایران‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫ام��ار و ارق��ام خب��ر از جای��گاه دوم ای��ران در ذخای��ر گازی جهان‬ ‫می دهد؛ این در حالی اس��ت که گفته می شود هنوز بخشی از مخزن ها‬ ‫و میدان ه��ای نفتی و گازی ایران توس��عه نیافته اس��ت و حتی برخی‬ ‫پیش بینی ه��ا وجود دارد مبنی بر اینکه ایران از نظر ذخایر نفتی نیز در‬ ‫جایگاه نخست جهان می ایستد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اخرین چشم انداز مجمع کشورهای صادرکننده گاز‬ ‫که دسامبر ‪ ۲۰۱۸‬منتشر شده حاکی از ان است که در طول ‪ ۲۳‬سال‬ ‫اینده امریکا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین و ای��ران‪ ۴ ،‬عرضه کننده اصلی گاز خواهند‬ ‫بود‪ .‬این گزارش در حالی منتش��ر شده که جایگاه دوم دارا بودن ذخایر‬ ‫گازی در جهان برای ایران به اثبات رسیده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬چندی پیش س��یدصالح هندی‪ ،‬مدیر اکتشاف شرکت‬ ‫ملی نفت در یک نشست خبری اعالم کرده بود حدود ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬مخزن‬ ‫کشف شده توس��عه نیافت ه در ایران وجود دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اکتشاف‬ ‫در ایران از توسعه و تولید جلوتر است‪ .‬امارها حاکی است که از مجموع‬ ‫‪ ۲۵۰‬ذخی��ره نفتی ‪ ۱۲۰‬و از مجم��وع ‪ ۱۳۰‬ذخیره گازی ‪ ۱۰۰‬ذخیره‬ ‫توسعه پیدا نکرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن ذخایر توس��عه نیافته در کنار برخی مناطق کش��ف نش��ده قرار‬ ‫گرفته و باعث ش��ده است برخی رتبه نخست ذخایر نفتی را برای ایران‬ ‫پیش بینی کنند‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬اگر کشفیات جدید در الیه های‬ ‫ماس��ه ای ب��رای نفت و گاز و هیدرات ه��ای گازی را به ان اضافه کنیم‪،‬‬ ‫شاید در ذخایر نفتی هم در جایگاه نخست قرار بگیریم‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬هندی درباره احتمال اینکه ایران از نظر ذخایر نفتی‬ ‫در رتبه نخس��ت دنیا قرار بگیرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تا چاه در منطقه حفاری‬ ‫نش��ود‪ ،‬هیچ چیز مشخص نخواهد شد‪ .‬باید چاه حفاری شود که بتوان‬ ‫در این باره نظر قطعی داد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اقدام ها در این حوزه نیز گفت‪ :‬هنوز هیچ اقدامی نش��ده‬ ‫است زیرا سرمایه کافی نداریم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫یک شرکت ریلی جدید در دولت متولد می شود‬ ‫قطار حومه ای روی تیغ دولبه حمایت دولتی‬ ‫با تصویب اساس��نامه ش��رکت قطارهای حومه ای در‬ ‫هیات دول��ت‪ ،‬یکی از ایده های ریلی دولت یازدهم بعد‬ ‫از سال ها اماواگر در استانه عملیاتی شدن است‪ .‬وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی دولت یازده��م و در راس ان‪ ،‬عباس‬ ‫اخوندی‪ ،‬از ابتدا توس��عه و تقوی��ت قطارهای حومه ای‬ ‫را در اولوی��ت برنامه ه��ای ریل��ی خود ق��رار دادند‪ ،‬بر‬ ‫همین اساس اعالم ش��د قرار است با راه اندازی شرکت‬ ‫قطارهای حومه ای‪ ،‬ایجاد این قطارها در سراس��ر کشور‬ ‫از یک کانال مجزا پیگیری و بر ان‪ ،‬نظارت شود‪ .‬برخی‬ ‫کارشناس��ان این اقدام را به معنی بزرگ کردن سازمان‬ ‫اداری دول��ت و بیرون از اولویت ه��ای حمل ونقل ریلی‬ ‫حومه ای می دانند اما برخ��ی دیگر معتقدند باتوجه به‬ ‫اینکه تامین ناوگان ریلی بدون کمک دولت امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬راه اندازی این ش��رکت می تواند نقطه اتکایی‬ ‫برای توسعه و تقویت قطارهای حومه ای کشور باشد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬خط ریلی در سراسر‬ ‫کشور در قالب قطارهای حومه ای در حال خدمات رسانی‬ ‫به مردم هس��تند‪ .‬بر اس��اس امارهای رسمی‪ ،‬در چند‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬تعداد مسافران قطارهای حومه ای‪ ،‬رشد‬ ‫بیش از ‪ ۲.۵‬برابری داش��ته و مس��افران این بخش ‪۳۰‬‬ ‫درصد مجموع مس��افران راه اهن را تش��کیل می دهند‪.‬‬ ‫رش��د فعالیت این قطارها‪ ،‬دس��تاورد توجه ویژه دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم به قطارهای حومه ای بوده است‪.‬‬ ‫در کن��ار این مس��ئله‪ ،‬راه اندازی ش��رکت قطارهای‬ ‫حوم��ه ای نیز در دس��تور کار دو دولت اخی��ر بوده و با‬ ‫تالش دولت یازدهم‪ ،‬این مسئله در برنامه ششم توسعه‬ ‫نیز تصویب ش��ده اس��ت‪ .‬وزارت راه و شهرسازی دولت‬ ‫یازدهم‪ ،‬از ابتدای اغاز به کار‪ ،‬ایجاد این ش��رکت را در‬ ‫دستور کار داشت و همواره وعده راه اندازی ان را می داد‬ ‫اما عمر این دولت‪ ،‬به عملیاتی شدن این وعده قد نداد‬ ‫و اکنون پس از گذش��ت حدود ‪ ۲‬س��ال از اغاز به کار‬ ‫دولت دوازدهم‪ ،‬خبر می رسد که سرانجام اساسنامه این‬ ‫شرکت به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫میرحسن موسوی‪ ،‬معاون مسافری شرکت راه اهن با‬ ‫اشاره به تصویب اساس��نامه شرکت قطارهای حومه ای‬ ‫در ‪ 5‬اس��فند امس��ال در هیات دولت ب��ه فارس گفت‪:‬‬ ‫شرکت قطارهای حومه ای براساس بند ‪ ۵۲‬قانون برنامه‬ ‫ششم توس��عه و با هدف س��اماندهی حاشیه شهرها و‬ ‫توس��عه امور حمل ونقل ریلی حومه ای در زیر مجموعه‬ ‫راه اهن شکل می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت در بند ‪ ۵۲‬قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫مکلف شده اساسنامه این شرکت را با مشارکت سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی و وزارت‬ ‫کشور تهیه و تصویب کند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول در شرکت راه اهن‪ ،‬در طول‬ ‫یک سال گذشته‪ ،‬ش��رکت راه اهن با تهیه پیش نویس‬ ‫این اساسنامه و برگزاری جلس��ه های گوناگون با سایر‬ ‫بخش های دولت مانند وزارت کشور‪ ،‬سازمان مدیریت و‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬توانست نظرات این بخش ها را‬ ‫بگی��رد و تایید انها را دریافت کند و تالش های راه اهن‬ ‫ب��رای تصویب این اساس��نامه در هی��ات دولت یکی از‬ ‫گام های مهم و اصلی ایجاد ش��رکت قطارهای حومه ای‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬راهکار بلندمدت نیز حذف‬ ‫یارانه انرژی و اصالح قیمت س��وخت اس��ت‪ .‬درواقع با‬ ‫واقعی س��ازی قیمت بنزین م��ردم به حمل و نقل ریلی‬ ‫روی خواهن��د اورد و حاضرند پول بیش��تری نیز برای‬ ‫رفت وامد با قطار بپردازند‪.‬‬ ‫قصابیان یاداور شد‪ :‬متاسفانه نرخ بلیت مترو و قطار‬ ‫حومه ای برمبنای نرخ های بسیار پایین پایه ریزی شده و‬ ‫مردم به قیمت های بسیار کم عادت کرده اند‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل اکنون تغییر ذهنیت مردم در این زمینه بس��یار‬ ‫دشوار اس��ت اما به هر حال اصالح باید از جایی شروع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اسماعیل درگاهی‬ ‫کارشناس مرکز کنترل و فرمان مترو‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اهمی�ت فعالی�ت ش�رکت قطاره�ای‬ ‫حومه ای در دولت‬ ‫مطلوب ان اس��ت که به جای راه اندازی ش��رکت دولتی و ترسیم‬ ‫چارت سازمانی جدید‪ ،‬وقت مسئوالن و دست اندرکاران حمل ونقل‬ ‫ریلی صرف بررسی این مسئله ش��ود که چگونه می توان کاری کرد‬ ‫که دخل قطار حومه ای بر خرج ان بچربد‬ ‫‹ ‹ایجاد شرکت جدید اولویت ندارد‬ ‫براس��اس اعالم مس��ئوالن ش��رکت راه اهن‪ ،‬شرکت‬ ‫قطاره��ای حوم��ه ای صددرص��د دولت��ی اس��ت ام��ا‬ ‫بهره ب��رداری از ای��ن قطارها‪ ،‬ازس��وی بخش خصوصی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬این شرکت مس��تقل و موظف است با‬ ‫همکاری شهرداری ها نسبت به توسعه حمل ونقل ریلی‬ ‫حومه ای اقدام کند‪.‬‬ ‫یکی از کارشناسان ریلی کش��ورمان معتقد است به‬ ‫جای راه اندازی ش��رکت قطاره��ای حومه ای در دولت‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت فکری به حال اولویت های فعلی و نیازهای‬ ‫واقعی این بخش شود‪.‬‬ ‫س��عید قصابیان در پاسخ به‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫راه اندازی یک ش��رکت دولتی جدی��د درحال حاضر در‬ ‫کش��ور اقدام مثبتی به شمار نمی رود و به نظر نمی رسد‬ ‫س��ودی به ح��ال بخ��ش ریلی داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫راه اندازی یک شرکت جدید‪ ،‬مستلزم بکارگیری تعداد‬ ‫زیادی نیروی انس��انی و طی ش��دن رونده��ای اداری‬ ‫بیشتر و در واقع افزایش بروکراسی اداری در حمل ونقل‬ ‫مسافری است‪.‬‬ ‫او با طرح این پرس��ش که در ش��رایطی که دولت با‬ ‫کس��ری بودجه روبه رو اس��ت‪ ،‬بزرگ کردن نهاد اداری‬ ‫کش��ور چه توجیهی دارد؟ ادام��ه داد‪ :‬به جای افزایش‬ ‫شرکت های دولتی و چارت های سازمانی و امور اداری‪،‬‬ ‫مطلوب تر ان است که اقدام های موثر و عملی در زمینه‬ ‫حمل ونقل مسافری انجام شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با طرح این پرس��ش که ایا به راس��تی‬ ‫توس��عه قطارهای حومه ای‪ ،‬معطل راه اندازی ش��رکت‬ ‫اختصاصی اس��ت و در ش��رایط موجود و با داشته های‬ ‫س��ازمانی فعلی‪ ،‬کار پیش نمی رود؟ بی��ان کرد‪ :‬به نظر‬ ‫نمی رس��د ش��رایط فعلی قطارهای حوم��ه ای از جمله‬ ‫زیانده بودن انها‪ ،‬ناشی از نبود شرکت اختصاصی برای‬ ‫این قطارها باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تضمینی وجود ندارد که با راه اندازی شرکت‬ ‫اختصاصی‪ ،‬این قطارها به س��وددهی برسند و برعکس‪،‬‬ ‫حتی این احتمال وجود دارد که بار مالی یک س��ازمان‬ ‫عریض و طویل نیز به این قطارها تحمیل شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اضافه کرد‪ :‬مطلوب ان اس��ت که به‬ ‫جای راه اندازی شرکت دولتی و ترسیم چارت سازمانی‬ ‫جدید‪ ،‬وقت مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران حمل ونقل‬ ‫ریلی صرف بررسی این مسئله شود که چگونه می توان‬ ‫کاری کرد که دخل قطار حومه ای بر خرج ان بچربد‪.‬‬ ‫قصابی��ان با بی��ان اینکه ممکن اس��ت برخی بگویند‬ ‫زیانده بودن‪ ،‬ماهیت قطار حومه ای و این بخش نیازمند‬ ‫یارانه دولتی است‪ ،‬گفت‪ :‬کسب وکاری که با یارانه سرپا‬ ‫باش��د‪ ،‬پایدار نیس��ت و مانند کسی است که با عصا راه‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫او در بیان پیش��نهادی برای جب��ران زیان قطارهای‬ ‫حومه ای ی��ا افزایش درامدزایی انه��ا اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫رسیدن به این هدف‪ ،‬راهکار کوتاه مدت‪ ،‬اصالح قیمت‬ ‫بلیت اس��ت؛ البته افزایش قیمت نباید به گونه ای باشد‬ ‫ک��ه این بخش مش��تریان خود را که بیش��تر از قش��ر‬ ‫کارمند‪ ،‬کارگر و دانشجو هستند‪ ،‬از دست بدهد‪.‬‬ ‫گرچه برخی کارشناسان راه اندازی شرکت قطارهای‬ ‫حوم��ه ای را اقدامی بدون بازده��ی و غیرضروری برای‬ ‫بخش مس��افری می دانند ام��ا برخی دیگ��ر نیز ان را‬ ‫اقدامی مهم ب��رای رفع نیازه��ای تجهیزاتی قطارهای‬ ‫حومه ای عنوان می کنند‪ .‬مجید بابایی در فضای مجازی‬ ‫در این زمینه نوشت‪ :‬توسعه حمل ونقل ریلی حومه ای با‬ ‫س��ازکارهای فعلی در بخش دولتی و غیردولتی چندان‬ ‫قابل تحقق نخواهد بود و نیازمند س��ازمانی مس��تقل و‬ ‫البته با مشارکت دولت و بخش غیردولتی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه توس��عه ش��بکه و تامین ناوگان‬ ‫حومه ای بدون حضور جامع دولت امکان پذیر نیس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬البته مدیریت و بهره ب��رداری‪ ،‬مقوله ای متفاوت‬ ‫اس��ت و بخ��ش غیردولتی ب��ا تغییراتی در س��اختار‪،‬‬ ‫می تواند از پس ان براید‪.‬‬ ‫دبیر انجمن شرکت های ریلی با بیان اینکه چگونگی‬ ‫ایجاد ش��رکت قطاره��ای حومه ای و قال��ب ان‪ ،‬جای‬ ‫بح��ث دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رابطه بخ��ش حومه ای ریلی با‬ ‫حمل ونقل شهری و ساختار مدیریتی ان نیز باید مورد‬ ‫بحث و بررس��ی ق��رار گیرد زیرا ایجاد ش��رکت دولتی‬ ‫قطارهای حوم��ه ای‪ ،‬زیر نظر راه اهن بدون مش��ارکت‬ ‫سازمان شهرداری ها‪ ،‬ممکن اس��ت مشکالتی به دنبال‬ ‫داشته باش��د‪ .‬وی در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان‬ ‫مبنی بر اینکه به جای راه اندازی شرکت دولتی جدید‪،‬‬ ‫بهتر است فکری برای زیان ده بودن قطارهای حومه ای‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه قطار حومه ای زیان می دهد‪ ،‬مربوط‬ ‫به ماهیت این نوع قطار اس��ت‪ .‬در بیش��تر نقاط جهان‬ ‫به دلی��ل اهمیت این بخش و ت�لاش در زمینه تقویت‬ ‫حمل ونق��ل حومه ای‪ ،‬دولت ها متولی اصلی این قطارها‬ ‫هستند و تامین شبکه و ناوگان را برعهده دارند‪.‬‬ ‫بابای��ی اف��زود‪ :‬اینک��ه چط��ور دخ��ل و خ��رج این‬ ‫قطاره��ا با هم بخواند‪ ،‬صورت مس��ئله اصلی نیس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه مه��م‪ ،‬چگونگ��ی توس��عه کم��ی ش��بکه ریلی‬ ‫حومه ای است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه ریل��ی یاداور ش��د‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫دهه های گذشته به دلیل ناکارامدی دولت ها‪ ،‬این حس‬ ‫تقویت ش��ده که نیازی به دولت نیست و کارها خودش‬ ‫تنظیم می شود و دستی نامرئی‪ ،‬تعادل را برقرار می کند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ما مجبوریم در برخی حوزه ها‪،‬‬ ‫همچن��ان به دولت اعتم��اد و در عین حال‪ ،‬با ابزارهای‬ ‫گوناگون به عملکردشان نقد و انها را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫شرکت قطارهای‬ ‫حومه ای‬ ‫براساس بند‬ ‫‪ ۵۲‬قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه و با‬ ‫هدف ساماندهی‬ ‫حاشیه شهرها‬ ‫و توسعه امور‬ ‫حمل ونقل ریلی‬ ‫حومه ای در زیر‬ ‫مجموعه راه اهن‬ ‫شکل می گیرد‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی یک��ی از اصلی تری��ن روش های‬ ‫حمل ونقلی ژاپن است‪ .‬نظم و سرعت باالی شبکه ریلی‬ ‫این کش��ور باعث ش��ده قطار به گزینه نخست ژاپنی ها‬ ‫برای مس��افرت های درون و برون شهری تبدیل شود‪.‬‬ ‫س��اکنان ژاپن از پیش��رفته ترین قطارهای مگلو بهره‬ ‫می برند که س��رعتی حدود ‪ ۵۹۰‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫دارن��د‪ .‬قطاره��ای پرس��رعت به نوعی نم��اد ژاپنی ها‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬شینکاس��ن‪ ،‬قطار پرس��رعت ژاپن‪،‬‬ ‫برای نخستین بار در س��ال ‪1343‬خورشیدی (‪۱۹۶۴‬‬ ‫میالدی) کار خود را اغاز کرد و اکنون مس��افت بین دو‬ ‫شهر اوزاکا و توکیو را در ‪ ۲‬ساعت طی می کند‪ .‬این قطار‬ ‫که یکی از ایمن ترین روش های حمل ونقل ژاپن است‪،‬‬ ‫توانسته در سال های گذشته بیشتر از ‪ ۷‬میلیارد مسافر‬ ‫را بدون هیچ تلفاتی جابه جا کند‪ .‬شینکاسن رکوردهای‬ ‫زیادی به ثبت رس��انده است‪ .‬میانگین تاخیر این قطار‬ ‫در خط توکایدو در سال گذشته فقط ‪ ۵۴‬ثانیه بوده که‬ ‫این رقم با درنظر گرفتن وقایع طبیعی رخ داده در خط‬ ‫محاسبه شده است‪ .‬در ژاپن وقتی قطار بیش از ‪ ۵‬دقیقه‬ ‫تاخیر داشته باشد‪ ،‬می توان ادعای خسارت کرد و اگر به‬ ‫همین دلیل در ورود به اداره خود تاخیر داش��ته باشید‪،‬‬ ‫می توان غیبت را موجه کرد‪ .‬مترو توکیو یکی از بهترین‬ ‫نمونه ها در نوع خود به ش��مار می رود که میزان مسافر‬ ‫جابه جا شده با این شبکه‪ ،‬ساالنه ‪ ۲‬برابر مترو نیویورک‬ ‫اس��ت‪ .‬مترو توکیو یکی از ارام ترین بخش های ش��هر‬ ‫به ش��مار می رود و در میان مس��افران ان‪ ،‬کمتر کسی‬ ‫را می ت��وان یافت ک��ه با حرکات خ��ود مزاحم دیگران‬ ‫ش��ود‪ .‬شبکه حمل ونقل ریلی ژاپن‪ ،‬مانند ساعت بدون‬ ‫نقص کار می کند و بخشی از فرهنگ ژاپن را به نمایش‬ ‫می گذارد‪ .‬راه اهن در این کش��ور به طور کامل به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شده و درحال حاضر‪ ۷ ،‬شرکت مطرح‬ ‫در این بخش فعالیت می کنند‪ .‬خطوط ریلی‪ ،‬واگن ها‪،‬‬ ‫لکوموتیوها و حتی ایستگاه های راه اهن ازسوی بخش‬ ‫خصوصی اداره می شوند و شاید بهره وری باالی سامانه‬ ‫حمل ونقل ریلی این کش��ور نیز به همین دلیل باش��د‪.‬‬ ‫نیروهای انس��انی در این بخش مدت ها پیش از اغاز به‬ ‫کار اموزش می بینند و با تجهیزات شبیه سازی‪ ،‬تمرین‬ ‫می کنند‪ .‬لکوموتیورانان اینده خطوط مترو بارها مسیر‬ ‫بین دو ایس��تگاه را در دوران ام��وزش طی می کنند تا‬ ‫به اس��تانداردها نزدیک ش��وند‪ .‬هر رانن��ده باید بتواند‬ ‫به حدی برس��د که فاصله بین دو ایس��تگاه را در زمان‬ ‫مقرر یک دقیقه و ‪ ۴۵‬ثانیه طی کند‪ .‬رانندگی لکوموتیو‬ ‫و کامیون دو ش��غل پرمتقاضی در بی��ن جوانان ژاپنی‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬مسئوالن ریلی این کش��ور امکانات‬ ‫گوناگونی را به مسافران عرضه کرده اند؛ به عنوان نمونه‬ ‫راه اهن این کشور در ساعت های شلوغ‪ ،‬واگن هایی را به‬ ‫بان��وان اختصاص می دهد تا در محیط اختصاصی خود‬ ‫به اس��تراحت بپردازند‪ .‬عالوه بر این در برخی قطارها‪،‬‬ ‫حوضچه ای ترتیب داده اند تا مس��افران خس��ته از کار‬ ‫روزانه پاهای خود را در اب خنک قرار دهند‪.‬‬ ‫باوج��ود همه این ویژگی ها‪ ،‬راه اه��ن ژاپن روزبه روز‬ ‫بهتر می ش��ود و ش��رکت های ریلی این کشور به دنبال‬ ‫بهبود و افزایش سرعت سیر قطارهای خود هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تکریم ارباب‬ ‫رجوع به سبک‬ ‫قطارهای ژاپنی‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫«پول»؛ کتابی درباره‬ ‫خصلت های چهارگانه‬ ‫فلسفی پول‬ ‫کت��اب «پول» نوش��ته اری��ک لونرگن که‬ ‫ب��ا ترجم��ه احد علیقلیان منتش��ر ش��ده در‬ ‫نظام ه��ای مالی فعالیت می کن��د‪ .‬این کتاب ‬ ‫رازه��ای پولدار ش��دن را نمی گوی��د و فق��ط‬ ‫درباره فلس��فه پول صحبت می کن��د؛ درباره‬ ‫خصلت ه��ای چهارگانه فلس��فی پ��ول یعنی‬ ‫وابس��تگی متقابل‪ ،‬مهار اینده‪ ،‬اندازه گیری و‬ ‫افسون‪.‬‬ ‫پ��ول چیزی اس��ت ک��ه فکروذکر بیش��تر‬ ‫ادم ه��ا ش��ده اس��ت‪ .‬هم��ه می خواهن��د تا‬ ‫جایی ک��ه می توانند پول بیش��تری به دس��ت‬ ‫اورند‪ .‬بس��یاری تاریخ ش��کل گرفتن پول را‬ ‫فرام��وش کرده اند و یادش��ان نیس��ت که در‬ ‫ابتدا پول نبود‪ .‬افراد به تنهایی یا در قبیله های‬ ‫کوچک شان فعالیت کرده و همه نیازهای شان‬ ‫را براورده می کردند‪ .‬نیاز انس��ان ها هم بیشتر‬ ‫در همان سطوح پایین هرم مازلو بود‪ .‬به مرور‬ ‫ادم ه��ا مبادل��ه را اموختن��د و در یک س��یر‬ ‫تاریخی پول اختراع ش��د‪ .‬پول فقط س��که و‬ ‫اس��کناس نیس��ت و مظاهر مختلفی دارد‪ .‬با‬ ‫اینکه بس��یاری از ما تصور می کنیم چیزهای‬ ‫زیادی درباره پ��ول می دانیم اما ما هنوز چیز‬ ‫زیادی درباره پول نمی دانیم‪ .‬ممکن اس��ت از‬ ‫نظر حس��ابداری پول را درک کرده باشیم که‬ ‫ان وقت پول تنها وس��یله اندازه گیری اس��ت‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت از نظر اقتصادی پول را شناخته‬ ‫باش��یم که ان وقت پول ابزاری بی احساس و‬ ‫بدون اراده در خدمت اقتصاد است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬اقتصاددان پیش��نهاد کردند؛ برای تحقق عدالت اقتصادی‬ ‫یاران��ه پنه��ان در نرخ حامل ه��ای انرژی ح��ذف و در صندوقی‬ ‫تجمیع ش��ود تا عواید ان به صورت هفتگی و یکسان بین همه‬ ‫ایرانیان توزیع شود‪.‬‬ ‫در بیانیه انجمن اقتصاددانان ایران که منتشر شد‪ ،‬امده است‪:‬‬ ‫ریش��ه ناکامی در عدالت اقتصادی را می توان در نوع سیاس��ت‬ ‫حمایتی م��ان یافت‪ .‬در این ‪ 40‬س��ال‪ ،‬ش��الوده سیاس��ت های‬ ‫حمایت��ی دولت‪ ،‬حمایت از مصرف کنندگان از طریق عرضه کاال‬ ‫با قیمت های یارانه ای و تعیین دستوری نرخ بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن بیانیه می افزاید‪« :‬یارانه پنه��ان در نرخ حامل های انرژی‬ ‫را ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تا ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان در س��ال اعالم‬ ‫کرده ان��د ک��ه معادل روزی ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬دالر یارانه پنه��ان برای هر‬ ‫ایرانی است؛ لیکن یارانه پنهان‪ ،‬یکسان توزیع نمی شود‪ .‬ساکنان‬ ‫ش��هرهای بزرگ مث��ل تهران‪ ،‬چندی��ن برابر حاشیه نش��ینان‪،‬‬ ‫کارگران ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره می برند‪».‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان��ان معتقدن��د «بهره مندترین اف��راد از یارانه‬ ‫پنهان در قیمت‪ ،‬پرمصرف ترین ها هس��تند نه نیازمندترین ها»‪،‬‬ ‫‪ 40‬اقتصاددان پیشنهادهای اصالح ساختاری دادند‬ ‫«قیمت ه��ای یاران��ه ای مزیت های نس��بی را مخدوش می کنند‬ ‫و به��ره وری تولید را کاهش می دهن��د» و «در کنار قیمت های‬ ‫یارانه ای‪ ،‬بازار س��یاه و قیمت های مرزی شکل می گیرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫مش ّوق رانت جویی و قاچاق می شود»‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددانان دلیل اصلی نگارش ای��ن بیانیه را نگرانی از‬ ‫افزایش فقر معیشتی‪ ،‬تولید غیربهینه و فساد دانسته و نوشتند‪:‬‬ ‫ای��ن دالیل ما را بر ان داش��ت ت��ا طرحی به منظ��ور بازنگری‬ ‫ریشه ای در سیاست حمایتی دولت پیشنهاد کنیم‪.‬‬ ‫ان��ان یکی از مولفه های این بازنگری را «حذف تدریجی یارانه‬ ‫پنه��ان حامل های انرژی و توزیع نقدی و یکس��ان عواید ان در‬ ‫جامعه به ش��کل درامد پایه همگانی» برشمردند و تاکید کردند‬ ‫که این روش موثرترین راه تحقق عدالت اقتصادی است‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان��ان تاکید کردن��د «درامد پای��ه همگانی باید‬ ‫مستقل از بودجه» باشد که «تنها از محل اصالح نرخ حامل های‬ ‫انرژی تامین ش��ود» زیرا به باور ان��ان «اگر درامد پایه همگانی‬ ‫برای بودجه تعهداور باش��د‪ ،‬به کس��ری بودجه منجر می شود و‬ ‫به دنبال ان سیاس��ت گذاری بودجه ای و سیاست گذاری پولی را‬ ‫مختل می کند‪».‬‬ ‫بر این اس��اس «تاس��یس یک صندوق انرژی‪ ،‬ب��ا بهره مندی‬ ‫یکس��ان تک تک ایرانیان پیشنهاد می شود؛ عواید ناشی از حذف‬ ‫یاران��ه پنه��ان در نرخ حامل ه��ای انرژی‪ ،‬وارد صن��دوق انرژی‬ ‫خواهد ش��د و موجودی صندوق‪ ،‬به ش��کل هفتگی و یکس��ان‪،‬‬ ‫بین تک تک ایرانیان توزیع می ش��ود‪ ،‬درنتیجه میزان درامد پایه‬ ‫همگانی‪ ،‬رقم ثابت ازپیش تعهدش��ده ای نخواهد بود که رابطه ای‬ ‫مس��تقیم با میزان اصالح نرخ حامل های انرژی خواهد داشت‪».‬‬ ‫ای��ن اقتصاددانان تاکید کردند «ح��ذف یارانه پنهان حامل های‬ ‫انرژی باید تدریجی و مس��تمر تا رس��یدن نرخ به هزینه فرصت‬ ‫صادرات ادام��ه یابد؛ تغییر ناگهانی قیمت‪ ،‬فرصت اصالح الگوی‬ ‫مصرف را به جامعه نمی دهد؛ ازاین رو رکودزاست‪ .‬تعهد به حذف‬ ‫مس��تمر مداخله های قیمتی‪ ،‬افق بلندمدت را روش��ن می کند و‬ ‫مش��وق بهینه سازی مصرف انرژی اس��ت‪ .‬به باور انان‪« ،‬با تغییر‬ ‫سیاس��ت حمایتی از قیمت ه��ای یارانه ای به نظ��ام درامد پایه‬ ‫همگانی‪ ،‬باید فرایند حذف تدریجی یارانه پنهان در سایر کاالها‬ ‫نیز اغاز ش��ود تا از ان پس‪ ،‬حمایت از مصرف کنندگان برمبنای‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزای��ش بهینگی تولید و مصرف و از طری��ق نظارت بر کیفیت‬ ‫و رقابت انجام ش��ود‪ ».‬امضاکنندگان این بیانیه تاکید دارند «با‬ ‫حذف یارانه های پنهان‪ ،‬ممنوعیت های صادراتی و موانع وارداتی‬ ‫دیگر توجیهی ندارد‪ ،‬ازاین رو باید تجارت تس��هیل شود؛ تسهیل‬ ‫تجارت‪ ،‬تاکی��د بر کیفیت و رقابت‪ ،‬حذف دخالت های موردی و‬ ‫صالحدی��د دولت و کنارگ��ذاردن واردات یارانه ای به عنوان ابزار‬ ‫تنظی��م بازار‪ ،‬موثرترین راه افزای��ش بهره وری و کاهش قاچاق و‬ ‫رانت اس��ت‪ ».‬این اقتصاددانان نوشتند‪« :‬تحقق عدالت‪ ،‬افزایش‬ ‫بهینگی و سالمت فعالیت های اقتصادی‪ ،‬متنافر نیستند‪ .‬با حذف‬ ‫مداخالت قیمتی و تبدی��ل یارانه پنهان به درامد پایه همگانی‪،‬‬ ‫می توان هر ‪ ۳‬را محقق کرد‪ ».‬بر اس��اس پیشنهاد ارائه شده این‬ ‫اقتصاددانان‪ ،‬باید «درامد پایه همگانی مستقل از بودجه و فقط‬ ‫از محل اصالح نرخ حامل های انرژی باشد»‪« ،‬فرایند جایگزینی‬ ‫یارانه پنهان با درامد پایه همگانی تدریجی و مس��تمر باش��د»‪،‬‬ ‫«برق��راری درامد پای��ه همگانی‪ ،‬توام با ح��ذف تدریجی یارانه‬ ‫پنهان س��ایر کاالها باش��د» و «هم زمان با ح��ذف یارانه پنهان‪،‬‬ ‫تجارت بخش خصوصی به تدریج تسهیل شود‪».‬‬ ‫برون داد های درون زایی پول‬ ‫علی سعدوندی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ساختار صنعتی ایران در‬ ‫اینه برنامه های توسعه ای‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کتاب «س��اختار صنعت��ی ای��ران در اینه‬ ‫برنامه ه��ای توس��عه ای» ب��ه بررس��ی اث��ار‬ ‫سیاس��ت های صنعتی‪ ،‬تج��اری و فناوری بر‬ ‫رش��ته فعالیت های صنعتی کشور می پردازد‬ ‫که از سوی دکتر داریوش مبصر‪ ،‬دکتر افسانه‬ ‫ش��فیعی‪ ،‬دکتر الهام اس��معیلی پور ماس��وله‬ ‫نوش��ته شده و ش��رکت چاپ و نشر بازرگانی‬ ‫ان را منتشر کرده است‪.‬‬ ‫برنامه های توس��عه ای چه تاثیری بر اقتصاد‬ ‫ایران داشته است؟ برنامه های توسعه اقتصادی‬ ‫کشور چه هس��تند؟ تا به حال چه دستاوردی‬ ‫داش��ته اند؟ و مهم ترین نکته ه��ای اموخته از‬ ‫این برنامه ها ب��رای اج��رای برنامه های اینده‬ ‫چیس��ت؟ اینها پرس��ش هایی هس��تند که در‬ ‫این کتاب س��عی شده به انها پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫تدوین و اجرای ‪ ۵‬برنامه توسعه اقتصادی پس‬ ‫از انقالب اس�لامی ای��ران باعث تاثیرات جدی‬ ‫بر س��اختار صنعتی کش��ور بوده است‪ .‬اگرچه‬ ‫برق��راری ارتباط��ی یک به یک بی��ن محتوای‬ ‫اس��ناد‪ ،‬سیاس��ت های عنوان ش��ده در قوانین‬ ‫برنام��ه و س��اختار صنعتی برام��ده از ان‪ ،‬به‬ ‫دلیل کلی بودن بیش��تر سیاست های اعالمی‪،‬‬ ‫تغییر جه��ت برخی از سیاس��ت ها در محیط‬ ‫رو به تحول داخل��ی و خارجی و ظرفیت های‬ ‫متفاوت نظام بوروکراس��ی کشور‪ ،‬برای اجرای‬ ‫هر یک از سیاس��ت ها بس��یار دش��وار اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ا این حال کن��ار هم ق��راردادن تدابیری که‬ ‫سیاست گذاران اقتصادی برای توسعه صنعتی‬ ‫کشور در برنامه های توسعه بعد از انقالب اتخاذ‬ ‫کرده اند‪ ،‬با س��اختار صنعتی که پس از اجرای‬ ‫هریک از برنامه ها تحقق یافته اس��ت‪ ،‬می تواند‬ ‫درک بهتری از تحوالت صنعتی کش��ور و علل‬ ‫و عوام��ل ذی مدخل در ان ارائ��ه کند‪ .‬چنین‬ ‫موضوعی حتی اگر از برخی ابعاد به اندازه کافی‬ ‫ش��فاف و روشن نباش��د‪ ،‬به طور حتم می تواند‬ ‫نکته های اموزن��ده ای در حوزه نظر و عمل به‬ ‫کشور ارائه کند‪ .‬تدوین برنامه های توسعه ای با‬ ‫رویکرد رفع نقص های زنجیره تامین و تکمیل‬ ‫زنجی��ره ارزش فعالیت های صنعتی که باید با‬ ‫ات��کا به بازیگ��ران و ذی نفعان ای��ن حوزه و با‬ ‫تاکی��د بر عملیاتی ک��ردن خروجی های ان با‬ ‫مشارکت نهادهای سیاست گذار تدوین و اجرا‬ ‫ش��ود‪ ،‬می تواند نقش مهمی در بهبود ساختار‬ ‫صنعتی کش��ور داشته باشد‪ .‬این درحالی است‬ ‫که ب��ا توجه به چش��م انداز تغیی��رات ترکیب‬ ‫رش��ته فعالیت های صنعت��ی در برنامه ه��ای‬ ‫توس��عه‪ ،‬رفع موانع توسعه صنایع پایین دست‬ ‫و توس��عه بازار‪ ،‬رش��ته فعالیت مواد غذایی در‬ ‫مقاوم سازی اقتصاد کش��ور در شرایط تشدید‬ ‫تحریم ه��ای خارج��ی نق��ش تعیین کننده ای‬ ‫خواهد داشت‪ .‬کتاب «س��اختار صنعتی ایران‬ ‫در اینه برنامه های توس��عه ای» به بررسی اثار‬ ‫سیاس��ت های صنعت��ی‪ ،‬تجاری و فن��اوری بر‬ ‫رش��ته فعالیت های صنعتی کشور می پردازد و‬ ‫تصویری از برنامه های ‪ ۵‬س��اله توس��عه پس از‬ ‫انق�لاب و تحوالت رش��ته فعالیت های صنعتی‬ ‫کشور در بستر ان را ارائه می کند‪.‬‬ ‫علی سعدوندی‬ ‫باید دانست‬ ‫منشا هر نوع‬ ‫پول یک بدهی‬ ‫یا اعتبار است‪.‬‬ ‫اسکناسی که در‬ ‫جیب شماست‪،‬‬ ‫سند بدهی‬ ‫(‪ )IOU‬بانک‬ ‫مرکزی است‬ ‫یعنی تضمین‬ ‫بانک مرکزی را با‬ ‫خود دارد‬ ‫(حال��ت ‪ )۱‬فرض کنی��د در یک اقتص��اد ‪ ۱۰‬بانک‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ح��ال ه��ر ‪ ۱۰‬بانک در ی��ک روز مبلغی‬ ‫مش��خص برای نمونه یک میلیارد تومان وام می دهند‪.‬‬ ‫غ این وام ها به حس��اب های سپرده مشتریان واریز‬ ‫مبل ‬ ‫غ دریافت��ی را به‬ ‫می ش��ود و مش��تریان بالفاصل��ه مبل ‬ ‫حس��اب دیگری نزد بانک مجاور انتق��ال می دهند‪ .‬در‬ ‫ای��ن حالت حج��م پول در اقتصاد مع��ادل ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش می یابد اما از انجا که دریافت و پرداخت‬ ‫همه بانک ها یکی اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن خالص دریافت ها و‬ ‫پرداخت ه��ا صفر بوده و نیازی ب��ه تزریق پایه پولی در‬ ‫بازار بین بانکی نیس��ت‪ .‬در این حالت نظام بانکی بدون‬ ‫کوچک ترین نی��ازی به دخالت بانک مرکزی خلق پول‬ ‫خ اقتصاد را ب��ه گردش درمی اورد‪( .‬ضریب‬ ‫کرده و چر ‬ ‫فزاین��ده‪ :‬بی نهایت) (حالت ‪ )۲‬ح��ال فرض کنید همه‬ ‫ان ‪ ۱۰‬میلی��ارد تومان وام را تنها یک بانک ایجاد کند‬ ‫و مبلغ های حاصل‪ ،‬س��پرده شده و انتقال یابد‪ .‬در این‬ ‫حالت به میزان ‪ ۱۰‬میلیارد تومان نقدینگی خلق ش��ده‬ ‫و پایه پولی برای تس��ویه بین بانکی نیاز خواهد بود‪ .‬در‬ ‫این حالت رابطه بین خلق پول نظام بانکی (نقدینگی)‬ ‫و خلق پول بانک مرکزی (پایه پولی) یک به یک اس��ت‪.‬‬ ‫(ضریب فزاینده‪ :‬واحد)‬ ‫(حالت ‪ )۳‬حالت ‪ ۲‬را ف��رض بگیرید اما این بار بانک‬ ‫مرکزی به بهانه کنترل ت��ورم از خلق پایه پولی دوری‬ ‫می کن��د‪ .‬واکنش مدیریت بانکی که ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت ایجاد کرده‪ ،‬چیس��ت؟ بله‪ ،‬درست حدس‬ ‫زدید مدیر بانک برای جلوگیری از ورشکستگی باید از‬ ‫خروج منابع جلوگیری کند‪ ،‬بنابراین نرخ سود سپرده ها‬ ‫تا حد مورددرخواست سپرده گذار باال می رود‪ .‬این سود‬ ‫موهومی بوده و از هیچ به وجود امده اس��ت‪ .‬بنابراین با‬ ‫وجود کنت��رل پایه پولی‪ ،‬نقدینگی رو به فزونی خواهد‬ ‫رفت همچنین افزایش نرخ سود در جامعه موجب بروز‬ ‫رک��ود و افزایش نمای��ی از معوقات می ش��ود‪ .‬معوقات‬ ‫فرایند بازگش��ت وام های پیشین را مختل می کند‪ .‬در‬ ‫این اقتصاد خلق پ��ول داریم ولی از حذف پول خبری‬ ‫نیس��ت‪ .‬پس از ‪ ۲‬محل س��ود موهومی به س��پرده ها و‬ ‫اخت�لال در حذف پ��ول (افزای��ش معوق��ات بانکی)‪،‬‬ ‫نقدینگی مرتب افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹معنای درون زایی پول‬ ‫درون زای��ی پ��ول ب��ه این معنا نیس��ت که ش��بکه‬ ‫بانک ه��ای تجاری بدون توجه به حجم ذخایر خود نزد‬ ‫بانک مرکزی (پای��ه پولی) نقدینگی به وجود می اورند‬ ‫همچنی��ن بدین معنی نیس��ت که افزای��ش پایه پولی‬ ‫تورم زا نیس��ت یا به ابرتورم منجر نمی شود و نیز بدین‬ ‫معنی نیست که سیاست گذاری پولی بی تاثیر است‪.‬‬ ‫درون زایی پول بدین معنی است که رابطه میان پایه‬ ‫درون زایی پول به این معنا نیس��ت که شبکه بانک های تجاری بدون‬ ‫توج��ه به حجم ذخای��ر خود نزد بانک مرکزی (پای��ه پولی) نقدینگی به‬ ‫وج��ود می اورند همچنین بدین معنی نیس��ت ک��ه افزایش پایه پولی‬ ‫تورم زا نیس��ت یا به ابرتورم منجر نمی ش��ود و نیز بدین معنی نیست‬ ‫که سیاست گذاری پولی بی تاثیر است‬ ‫پول��ی و حجم پ��ول در جامعه (نقدینگ��ی) یک رابطه‬ ‫مبهم است که وابسته به شرایط است‪ ،‬چه بسا رشد پایه‬ ‫پولی‪ ،‬رشد نقدینگی را افزایش دهد و کاهش رشد پایه‬ ‫پولی به رشد نقدینگی نیز منتهی شود‪ .‬درون زایی پول‬ ‫یعنی س��اده انگاری در سیاست گذاری پولی خسارت بار‬ ‫اس��ت‪ .‬در شرایط عادی که رشد اقتصاد در نبود معضل‬ ‫هماهنگی اتفاق می افتد‪ ،‬شبکه بانکی توانسته با دخالت‬ ‫حداقلی سیاس��ت گذار پولی نقدینگی موردنیاز اقتصاد‬ ‫را فراهم کند‪ .‬در ش��رایط معض��ل هماهنگی که رکود‬ ‫حکم فرماس��ت‪ ،‬اقدامات مس��تقل بانک ها قمار بزرگی‬ ‫اس��ت چراکه به میزان خلق پول نی��از به تزریق منابع‬ ‫به بازار بین بانکی اس��ت و در ص��ورت کمبود‪ ،‬بانک به‬ ‫س��مت اعسار می رود‪ .‬در این ش��رایط ابتکارعمل بانک‬ ‫مرک��زی در تزریق پایه پولی در صورت نبود هماهنگی‬ ‫ابتر خواهد ماند‪ .‬بنابراین سیاس��ت گذاری پولی که در‬ ‫ش��رایط عادی موثر اس��ت‪ ،‬بی فایده می شود‪ .‬چاره این‬ ‫اس��ت که تزریق مس��تقیم به ب��ازار بین بانکی در ازای‬ ‫خرید دارایی های ریسکی در بخش واقعی انجام می شود‬ ‫یعنی معادل تزریق پایه پولی نقدینگی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ب��ه این دخال��ت قوی و موثر بانک مرک��زی در اقتصاد‬ ‫«تس��هیل کمی» یا «تس��هیل کیفی» گفته می شود‪.‬‬ ‫در امری��کای ‪۲۰۰۸-۲۰۱۴‬می�لادی (‪)۱۳۸۶-۱۳۹۲‬‬ ‫در ازای رش��د ‪ ۴‬برابری پای��ه پولی نقدینگی ‪۵۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت تا اقتصاد از رکود خارج ش��د‪( .‬حالت ‪)۲‬‬ ‫(حالت ‪ )۳‬وضعیت ایران در س��ال های ‪۱۳۹۳-۱۳۹۶‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اگر سیاست گذاری پولی در ان زمان اقدام‬ ‫به تزریق پایه پولی می کرد‪ ،‬نرخ بازار بین بانکی کاهش‬ ‫می یاف��ت‪ .‬بنابراین بانک ها لزومی به حبس س��پرده ها‬ ‫نمی دیدند و نرخ بهره واقعی افزایش نمی یافت و اقتصاد‬ ‫به رکود نمی رفت و بحران معوقات و اعس��ار کش��ور را‬ ‫فرا نمی گرفت‪ .‬در ان ش��رایط تزریق پایه پولی موجب‬ ‫کاهش رشد نقدینگی می ش��د نه افزایش ان‪ .‬اگر پول‬ ‫برون زا تعیین می ش��د‪ ،‬کاهش رش��د پایه پولی سرعت‬ ‫رشد نقدینگی را کاهش می داد‪ .‬بنابراین می توان گفت‬ ‫خلق پول به معنای خلق ثروت نیس��ت و انچه اهمیت‬ ‫ویژه دارد این است که خلق پول بر مبنای واقعیت های‬ ‫بخش حقیق��ی اقتصاد انجام ش��ود در غیر این صورت‬ ‫صدور چک بی محل‪ ،‬اعطای تسهیالت مرتبط‪ ،‬پرداخت‬ ‫سودهای موهومی یا ایجاد دارایی های موهومی همگی‬ ‫از مصادیق کالهبرداری است‪ .‬وای بر کشوری که ناظر‬ ‫بانکی از میان بانکداران تجاری انتخاب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منشا هر نوع پول‬ ‫باید دانس��ت منش��ا هر نوع پول یک بدهی یا اعتبار‬ ‫اس��ت‪ .‬اسکناس��ی که در جیب شماس��ت‪ ،‬سند بدهی‬ ‫(‪ )IOU‬بانک مرکزی است یعنی تضمین بانک مرکزی‬ ‫را با خود دارد‪ .‬سپرده ای که در بانک دارید سند بدهی‬ ‫بانک تجاری اس��ت با این حال تا س��قف ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان از س��وی صندوق ضمانت س��پرده ها (حکومت)‬ ‫تضمین ش��ده اس��ت و حس��اب بانک های تجاری نزد‬ ‫بانک مرکزی نیز سند بدهی بانک مرکزی است البته از‬ ‫دسترس عموم به دور بوده و تنها برای تسویه بین بانکی‬ ‫مورداس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬چک تاجر نیز سند بدهی‬ ‫ان تاجر است که ممکن است پذیرش ان محدود باشد‪،‬‬ ‫ب��ا این حال کارکرد پ��ول را در اقتصاد م��ا پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته جالب اینکه سپرده افراد نزد بانک ها بدون‬ ‫ریسک نیست و حامل ریسک اعتباری بانک است‪ .‬اگر‬ ‫بانک ورشکست شود‪ ،‬سپرده های مازاد بر ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان ممکن اس��ت سوخت شود‪ .‬با این حال نه تنها در‬ ‫ایران که در سراسر جهان برداشت عمومی این است که‬ ‫پول نظام بانکی امن تر از پول کاغذی است چراکه پول‬ ‫فیزیکی در معرض ریسک هایی مانند جعل و فرسایش‬ ‫بوده و حمل و انتقال ان هزینه بر اس��ت‪ .‬هر پول منشا‬ ‫بده��ی دارد اما هر بدهی پول نیس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫بخش��ی از تسهیالت خلق ش��ده ازسوی نظام بانکی به‬ ‫عنوان س��رمایه یا بدهی بلندمدت در طرف بدهی های‬ ‫ترازنامه بانک قرار می گیرد‪ .‬این اقالم ترازنامه ای بدهی‬ ‫بانک به ش��مار می ایند اما برخالف سپرده ها نقش پول‬ ‫را ایفا نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پول یک سند بدهی است‬ ‫با اینکه پول یک س��ند بدهی اس��ت ام��ا در اختیار‬ ‫مالک ان اس��ت‪ .‬فردی که س��پرده ای ن��زد بانک دارد‬ ‫صرف نظر از منشا ان‪ ،‬می تواند ان مبلغ را صرف خرید‬ ‫طال‪ ،‬ارز‪ ،‬کاالها یا خدمات کند‪ .‬به همین شکل ممکن‬ ‫اس��ت ان مبلغ صرف س��رمایه گذاری یا حتی وام دهی‬ ‫ش��ود‪ .‬اینکه منشا س��پرده از یک وام بوده است مخل‬ ‫بازوام ده��ی س��پرده نخواهد ب��ود اما اینکه س��پرده ها‬ ‫صرف مصرف کاالهای عادی ش��ود ی��ا اینکه به بخش‬ ‫مولد اقتصاد هدایت شده و سرمایه گذاری شود‪ ،‬در کل‬ ‫تفاوت های چشمگیری ایجاد خواهد کرد‪ .‬درواقع نقش‬ ‫سیاست گذار این اس��ت که با تغییرات شرایط‪ ،‬قوانین‬ ‫و مقررات ترکیب پورتفوی س��رمایه گذاری جامعه را به‬ ‫سمت گزینه های مطلوب با برون داد مثبت سوق دهد‪.‬‬ ‫این مهم از طری��ق افزایش بازدهی بخش های هدف یا‬ ‫ازطریق کاهش ریس��ک ان بخش ها مقدور خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین هدایت نقدینگی امری ش��دنی و الزم اس��ت‪.‬‬ ‫بدون هدایت نقدینگی هدایت اعتبار نیز ممکن نیست‬ ‫چراکه بدون تصحیح سبد دارایی های جامعه هر تزریق‬ ‫منابع جدید نیز به س��رعت در قالب س��بد دارایی های‬ ‫موج��ود قرار خواهد گرفت‪ .‬بان��ک مرکزی در ظاهر بنا‬ ‫دارد س��قف باالی کریدور نرخ بهره را باعنوان عملیات‬ ‫بازار باز اجرایی کند که یا اگاه نیستند که این عملیات‬ ‫چیس��ت یا اهداف دیگ��ری دنبال می ش��ود که در هر‬ ‫صورت جای تعجب است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫درنهای��ت می ت��وان گف��ت درون زایی پ��ول بدین‬ ‫معناس��ت که بس��ته به ش��رایط اقتصاد ممکن اس��ت‬ ‫تقاضای بخش واقعی اقتصاد برای دریافت تس��هیالت‬ ‫(خلق پول) باال یا پایین باش��د‪ .‬در هر صورت به محض‬ ‫نی��از بانک ها به ذخایر در بازار بین بانکی‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫چ��اره ای ندارد ج��ز اینکه میان ورشکس��تگی بانک یا‬ ‫تزری��ق ذخایر‪ ،‬دومی را انتخاب کند اما افس��انه ای که‬ ‫ابطال ان پس از بحران ‪ ۲۰۰۸‬مسجل شد‪ ،‬فرض ثبات‬ ‫ضریب فزاینده بود‪ .‬پس از بحران مالی ضریب فزاینده‬ ‫به ش��دت کاهش یافت‪ .‬با وجود جه��ش ‪۲‬برابری پایه‬ ‫پولی در س��ال نخس��ت پس از بحران‪ ،‬ضریب تکاثر از‬ ‫‪ ۳.۹‬ب��ه کمتر از ‪ ۵‬کاهش یافت‪ .‬به عبارت دیگر قدرت‬ ‫خل��ق نقدینگی برای پایه پولی جدید صفر بود‪ .‬پس از‬ ‫ان نیز در عملیات «تسهیل کمی» تنها به اندازه تزریق‬ ‫پایه پولی نقدینگی ایجاد می شد‪ .‬ازاین رو تا ‪ ۵‬سال پس‬ ‫از بحران‪ ،‬پایه پولی قدرت باروری نداشت‪.‬‬ ‫عکس این قضیه در ایران صادق بود که در سال های‬ ‫ابتدای��ی دولت تدبیر و امید رش��د مالی��م پایه پولی با‬ ‫رش��د نقدینگی باالیی هم��راه بود‪ .‬چنانچ��ه دولت به‬ ‫درون زایی پول اعتقاد داش��ت معلوم می شد که کنترل‬ ‫پایه پولی به تنهایی بدون درنظر گرفتن نرخ های س��ود‬ ‫بانکی به ویژه نرخ بازار بین بانکی برای کنترل نقدینگی‬ ‫کافی نیست‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1252‬‬ ‫پیاپی ‪2570‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از اوضاع نابسامان فروش کتاب و انچه بر سر بازار ان امده است‬ ‫نیمی از بازار کتاب در دست قاچاقچی هاست‬ ‫‹ ‹از ‪ ۱۹۸۴‬تا ملت عشق‬ ‫رون��ق گرفتن ب��ازار کتاب ه��ای تقلب��ی و عواقب و‬ ‫قب��ل این اتف��اق گریب��ان اهالی‬ ‫اس��یب هایی ک��ه از َ‬ ‫نشر(مولف‪ ،‬ناشر‪ ،‬توزیع کننده و کتابفروش) را می گیرد‪،‬‬ ‫برکس��ی پوشیده نیست‪ .‬همه می دانند سودجویانی که‬ ‫در کمی��ن کتاب ه��ای پرفروش نشس��ته اند تا بی اعتنا‬ ‫به حقوق مولف و ناش��ر و ش��بکه توزیع و فروش‪ ،‬انها‬ ‫را افس��ت کنند‪ ،‬چه ضربه ای ب��ه این صنعت ضعیف و‬ ‫اس��یب پذیر وارد می کنند‪ .‬اما حاال این رویه‪ ،‬هدفی را‬ ‫که طرح های فصلی کتاب دنبال می کنند‪ ،‬هدف گرفته‬ ‫اس��ت؛ برگزارکنندگان عیدانه کتاب سعی دارند با ارائه‬ ‫تخفیف ه��ای ‪ ۲۰‬درص��دی‪ ،‬مردم را با کتابفروش��ی ها‬ ‫اش��تی دهند ام��ا درس��ت در مقابل کتابفروش��ی ها‪،‬‬ ‫بس��اط های عریض و طویل فروش کتاب های تقلبی‪ ،‬با‬ ‫‪ ۵۰‬درصد تخفیف گسترده است‪.‬‬ ‫دست بر قضا‪ ،‬بساط این بساطی ها تنوع قابل توجهی‬ ‫ه��م دارد‪ :‬از جوجو مویز که با «من پیش از تو»‪« ،‬پس‬ ‫از تو» و‪ ...‬یکی دو س��الی است بازارش داغ شده گرفته‬ ‫تا الیف ش��افاک که «ملت عشق» او باب طبع مخاطب‬ ‫ایرانی قرار گرفته اس��ت‪ .‬کالس��یک ها و ش��اهکارهای‬ ‫ادبی��ات جهان هم ک��ه ج��ای خودش��ان را دارند؛ از‬ ‫«جنایت و مکافات» داستایوفسکی گرفته تا «‪»۱۹۸۴‬‬ ‫جورج اورول یا «ش��ازده کوچولو»ی دوسنت اگزوپری‪.‬‬ ‫اث��ار نویس��ندگان ایران��ی ه��م طبق معم��ول در این‬ ‫بساطی ها فراوان اس��ت‪ .‬حاال می خواهد «بوف کور» و‬ ‫«سه قطره خون» صادق هدایت باشد یا «چشم هایش»‬ ‫بزرگ علوی و «عزاداران ب َ َیل» غالمحسین ساعدی‪.‬‬ ‫‹ ‹نشانه های تقلب‬ ‫ب��رای س��ودجویان‪ ،‬فرقی نمی کند کت��اب پرفروش‬ ‫متعلق به چه ناش��ری باش��د‪ .‬نگاه‪ ،‬ققنوس‪ ،‬امیرکبیر‪،‬‬ ‫اموت‪ ،‬راه معاصر‪ ،‬نش��ر قصه‪ ،‬نی��ک فرجام‪ ،‬ایلیا یا هر‬ ‫ناش��ر قدیم و جدیدی که باش��د‪ ،‬انها کار خودشان را‬ ‫می کنند؛ یک نسخه از کتاب اصلی را تهیه کرده‪ ،‬جلد‬ ‫و صفحه های ان را اسکن می کنند و تمام!‬ ‫ب��ه همین دلیل اس��ت که کیفیت چ��اپ کتاب های‬ ‫تقلبی‪ ،‬پایین اس��ت! اگر کمی دقت کنیم‪ ،‬رنجه شدن‬ ‫نوش��ته ها یا کمرنگ و محو ش��دن برخی از خطوط را‬ ‫می ش��ود در انها به روش��نی دید‪ ...‬یا ب��رای مثال‪ ،‬کج‬ ‫ش��دن س��تون کلمات در بعضی صفح��ات‪ .‬همچنین‬ ‫کیفی��ت صحافی پایی��ن و جنس نامرغ��وب کاغذ این‬ ‫ت وگرنه‬ ‫کتاب ه��ا گواه��ی ب��ر تقلبی بودن ش��ان اس�� ‬ ‫اطالع��ات فیپا و نام ناش��ر و‪ ...‬همانند کتاب های اصلی‬ ‫کپی می شود و قابل تشخیص نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مروری بر انچه گذشت‬ ‫در یکی دو سال اخیر مقابله با پدیده شوم کتاب های‬ ‫تقلب��ی ک��ه ان را به «قاچاق کت��اب» تعبیر می کنند‪،‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در ش��رایطی ک��ه عیدان��ه کتاب و س��ایر طرح های‬ ‫حمایتی فصلی با ارائه تخفیف های ‪ ۲۰‬درصدی س��عی‬ ‫در ترغی��ب مردم ب��ه حضور در کتابفروش��ی ها دارند‪،‬‬ ‫کتاب ه��ای افس��ت مقابل کتابفروش��ی ها با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫تخفیف فروخته می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫«قاچاق کتاب» یا انتشار کتاب های‬ ‫تقلبی از سوی برخی سودجویان در بازار کتاب‪ ،‬همواره‬ ‫یکی از بالیای جدی صنعت نش��ر کشور بوده که دست‬ ‫بر قضا در طول سال های اخیر بیشترین نگرانی ها را در‬ ‫اهالی نشر برانگیخته است‪.‬‬ ‫ح��اال در این ش��رایط ش��اهد بس��ط بس��اط فروش‬ ‫کتاب های تقلبی هس��تیم که س��ومین ط��رح عیدانه‬ ‫کتاب از ‪ ۲۲‬اس��فند در اس��تان ها و از ‪ ۲۵‬اس��فند در‬ ‫ته��ران اغ��از ب��ه کار کرده و ت��ا ‪ ۱۲‬فروردی��ن تداوم‬ ‫خواهد یافت؛ پدیده ای که خروجی اش توزیع و فروش‬ ‫کتاب های افس��ت‪ ،‬ان هم با ‪ ۵۰‬درصد تخفیف و بدون‬ ‫س��قف اس��ت‪ .‬حال انکه میزان تخفیف لحاظ شده در‬ ‫ط��رح عیدانه کت��اب‪ ۲۰ ،‬درصد تا س��قف ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان اس��ت؛ تخفیفی که با در نظر گرفتن هزینه های‬ ‫منطقی تولید کتاب های اصلی از سوی ناشران و حقوق‬ ‫حلقه های مختلف نش��ر تعیین شده و طبیعی است که‬ ‫دست اندرکاران تولید و فروش کتاب های تقلبی به هیچ‬ ‫یک از این موارد‪ ،‬تقیدی ندارند‪.‬‬ ‫صالحی امیری‪ :‬درحال حاضر نیمی از بازار کتاب در دست قاچاقچی های‬ ‫کتاب اس��ت‪ .‬اعتقاد من بر این است که باید در جامعه ایران به بحث‬ ‫افزایش سرانه مطالعه توجه جدی شود‪ .‬در زمینه کتاب‪ ،‬مولف‪ ،‬ناشر‪،‬‬ ‫چاپخانه دار و کتابفروش همگی به بحث کتابخوانی گره خورده اند‬ ‫به ریس��مان های پرگره و تودرتویی ش��باهت یافته که‬ ‫به نظر باز ش��دنش کاری دش��وار و پیچیده می نماید‪.‬‬ ‫نام معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪،‬‬ ‫اتحادیه ناش��ران و کتابفروش��ان ته��ران‪ ،‬قوه قضاییه‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬شورای ش��هر تهران‪ ،‬کارگروه صیانت‬ ‫از حقوق مادی و معنوی پدیداورندگان و ناش��ران و‪...‬‬ ‫هم��ه و همه به نحوی در اخب��ار و گزارش های مربوط‬ ‫به این مقوله‪ ،‬امده اما کم��اکان درمان قاطعی حاصل‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫در ادامه م��روری می کنیم به بری��ده اخبار‪ ،‬گزارش‬ ‫عملکردها و برخ��ی اظهار نظرها درباره رواج کتاب های‬ ‫تقلبی و ضرورت رویارویی با ان‪.‬‬ ‫‹ ‹نیمی از بازار کتاب در اختیار قاچاقچیان‬ ‫‪ ۲۷‬ابان ‪ ،۹۵‬در برنامه ای که سیدرضا صالحی امیری‪،‬‬ ‫وزی��ر وقت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در ان ش��رکت‬ ‫داشت و از کتابفروشی های خیابان انقالب بازدید کرد‪،‬‬ ‫ص به مقوله قاچاق کتاب پرداخته ش��د‪.‬‬ ‫به طور مش��خ ‬ ‫صالحی امیری با انتق��اد از فروش غیرقانونی کتاب های‬ ‫پرفروش اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر نیمی از بازار کتاب‬ ‫در دست قاچاقچی های کتاب است‪.‬‬ ‫م با نماینده قوه قضاییه‬ ‫وی افزود گف��ت‪ :‬به طور حت ‬ ‫جلس��ه ای تشکیل می دهیم تا این موضوع را پیگیری و‬ ‫با ان برخ��ورد کنیم‪ .‬اعتقاد من بر این اس��ت که باید‬ ‫در جامع��ه ایران به بحث افزایش س��رانه مطالعه توجه‬ ‫جدی ش��ود‪ .‬در زمینه کتاب‪ ،‬مولف‪ ،‬ناشر‪ ،‬چاپخانه دار‬ ‫و کتابفروش همگی به بحث کتابخوانی گره خورده اند‪.‬‬ ‫کتابخوانی به اموزش و پرورش و قبل از ان به خانواده‪،‬‬ ‫همچنین فضای مجازی و عوامل مهم دیگری وابس��ته‬ ‫است‪ .‬باید در این زمینه برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای تفاهمنامه‬ ‫‪ ۱۳‬دی ‪ ،۹۵‬معاون��ت وق��ت ام��ور فرهنگ��ی وزارت‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی و اتحادی��ه ناش��ران و‬ ‫کتابفروش��ان تهران‪ ،‬تفاهمنام��ه ای را با موضوع مقابله‬ ‫ب��ا جریان تکثیر و عرضه غیرقانونی اثار پدیداورندگان‬ ‫و ناش��ران به روش های چاپ��ی‪ ،‬الکترونیکی‪ ،‬صوتی و‬ ‫نرم افزاری چندرس��انه ای در فض��ای حقیقی و مجازی‬ ‫امضا کردند‪.‬‬ ‫س��یدعباس صالح��ی در ای��ن جلس��ه ب��ا تاکید بر‬ ‫جلوگی��ری از انتش��ار غیرقانونی کتاب ب��ه روش های‬ ‫مختلف‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع مب��ارزه با قاچاق کتاب یکی از‬ ‫مس��ائل اصلی در حوزه نشر اس��ت و در صورت تداوم‬ ‫این کار ضربه ه��ای مهلکی بر پیکر صنعت نش��ر وارد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬برای جلوگیری از متضرر شدن‬ ‫ناشران و مولفان و به طور کلی چرخه نشر‪ ،‬مقابله با این‬ ‫موض��وع یکی از اولویت های مهم معاونت امور فرهنگی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ض��رورت اقدام عاجل و س��ریع در‬ ‫برخ��ورد با این موضوع‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر هرچه س��ریع تر‬ ‫به این موضوع پرداخته نش��ود‪ ،‬این اقدام غیرقانونی به‬ ‫مح��ل معاش گروهی خاص تبدیل می ش��ود و برخورد‬ ‫با ان س��خت تر خواهد ش��د‪ .‬اگر س��رعت عمل الزم را‬ ‫به کار نگیریم ‪ ،‬ای��ن جریان به یک رویه تبدیل خواهد‬ ‫ش��د که ضررهای جبران ناپذیری به صنعت نش��ر وارد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کارگروه‬ ‫‪ ۲۷‬فروردین ‪ ،۹۶‬نشس��ت خبری محمود اموزگار با‬ ‫موضوع صیانت از حقوق ناش��ران‪ ،‬مولفان و مترجمان‬ ‫درباره چاپ غیرقانونی کتاب در محل اتحادیه ناش��ران‬ ‫و کتابفروشان تهران‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫محمود اموزگار در این نشست با اشاره به تفاهمنامه‬ ‫میان معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و‬ ‫اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که با ‪ ۳‬هدف بسته‬ ‫ش��د؛ صیانت از حقوق مادی و معنوی پدیداورندگان و‬ ‫بو کار و رونق اقتصادی در‬ ‫ناش��ران‪ ،‬بهبود فضای کس�� ‬ ‫حوزه نش��ر و فرهنگ س��ازی برای موضوع تفاهمنامه و‬ ‫ترویج اخ�لاق حرفه ای‪ ،‬درباره س��از کار و رویکردهای‬ ‫کارگروه صیانت از حقوق ناشران و مولفان و مترجمان‬ ‫توضیح های��ی داد‪ .‬اعض��ای ای��ن کارگ��روه عبارتند از‪:‬‬ ‫دبیرکل دفتر توس��عه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی ارش��اد‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه ناش��ران و کتابفروش��ان تهران‪ ۴ ،‬صاحب نظر‬ ‫و کارش��ناس خبره با معرفی اتحادیه ناش��ران در کنار‬ ‫مدیرکل ارش��اد اس��تان تهران و مدیرکل دفتر چاپ و‬ ‫نشر‪.‬‬ ‫‹ ‹از نیروی انتظامی تا دادگاه و شکایت و‪...‬‬ ‫ام��وزگار در این نشس��ت همچنین گف��ت‪ :‬معاونت‬ ‫فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و اتحادیه‬ ‫ناشران و کتابفروشان تهران به این نتیجه رسیده اند که‬ ‫برای حل مس��ئله تکثیر غیرقانونی کتاب به طور حتم ‬ ‫هم��کاری و همیاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیاز‬ ‫است‪ .‬در این راستا علی جنتی‪ ،‬وزیر پیشین فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی نامه ای را به رئیس قوه قضاییه و اتحادیه‬ ‫تجلیل از مفاخر هنرهای تجسمی‬ ‫دبیر اجرایی یازدهمین جش��نواره تجسمی فجر از تجلیل ‪ ۱۴‬نفر‬ ‫از مفاخ��ر ایران در حوز ه هنرهای تجس��می همزمان با ایین پایانی‬ ‫این جش��نواره خبر داد و گفت‪ :‬این ایین ‪ ۱۵‬اسفند در تاالر وحدت‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محس��ن س��لیمانی با اشاره به جزئیات این ایین‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تجلیل از مفاخر کش��ور یکی از وظایف جش��نواره هنرهای‬ ‫تجس��می فجر اس��ت که امس��ال در رش��ته های مختلف هنری و‬ ‫همچنین در حوزه منتقدان و پژوهشگران از مفاخر این حوزه تجلیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬مقرر است از پرویز اقبالی هنرمند رشته‬ ‫تصویرگری‪ ،‬یعقوب امدادیان هنرمند رشته نقاشی‪ ،‬قدراهلل معماریان‬ ‫هنرمند رش��ته مجسمه س��ازی‪ ،‬احمد نادعلیان هنرمندان رش��ته‬ ‫هنرهای جدید‪ ،‬س��ید محسن نوری نجفی هنرمند رشته کاریکاتور‪،‬‬ ‫احمد عبدالرضایی هنرمند رش��ته خوشنویس��ی‪ ،‬جاسم غضبان پور‬ ‫هنرمند رش��ته عکاسی‪ ،‬مهین افش��ان پور هنرمند رشته نگارگری‪،‬‬ ‫مجید بلوچ هنرمند رشته گرافیک به عنوان مفاخر هنرهای تجسمی‬ ‫تجلیل شود‪ .‬همچنین از منتقدان و پژوهشگران برجسته حمید رضا‬ ‫قلیچ خانی‪ ،‬مجید اخگر‪ ،‬س��یامک دلزنده‪ ،‬هادی سیف تجلیل شده‬ ‫و از مرحوم عربعلی ش��روه نیز به پاس سال ها فعالیت خود در حوزه‬ ‫پژوهش یاد و با حضور خانواده وی از اقدام های وی در طول حیاتش‬ ‫تجلیل می شود‪ .‬مسابقه جش��نواره با نام «طوبای زرین»‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫«پالک ‪ ،»۴۰‬اجرای بخش «سینمای تجسمی»‪ ،‬نمایشگاه «عکس‬ ‫روزهای انقالب»‪ ،‬بخش «چهارس��وی هنر»‪ ،‬دستاوردهای انتشارات‬ ‫هنرهای تجس��می ب��ا عنوان «نمایه چه��ل»‪ ،‬نمایش��گاهی از اثار‬ ‫محف��وظ در مجموعه موزه هنرهای معاص��ر تهران با عنوان «چهل‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬چهل شهر»‪ ،‬بخش نمایشگاه طراحی با عنوان «طراحی‬ ‫به مثابه نقد» در کنار نشس��ت های تخصصی و پژوهشی جشنواره با‬ ‫عنوان «کجا ایستاده ایم» با حضور منتقدان و پژوهشگران به عنوان‬ ‫برخی از برنامه های یازدهمین جش��نواره تجسمی فجر برگزار شد‪.‬‬ ‫یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ساعت ‪ ۱۸‬روز ‪ ۱۵‬اسفند‬ ‫در تاالر وحدت برگزار می شود‪ .‬‬ ‫ناش��ران و کتابفروش��ان تهران نامه ای ب��ه رئیس کل‬ ‫دادگستری اس��تان تهران ارسال کردند‪ .‬در این نامه ها‬ ‫درخواس��ت شد که نس��بت به برخورد با مسئله تکثیر‬ ‫غیرقانونی کتاب توجه جدی شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫تاکنون در این زمینه دو جلس��ه با س��ردار ساجدی نیا‪،‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شده است‪.‬‬ ‫جلس��ه بعدی نی��ز هفته اینده برگزار خواهد ش��د که‬ ‫در ان س��ردار لطفی‪-‬فرمانده امنی��ت و قطبی‪-‬رئیس‬ ‫دادسرای فرهنگ و رسانه حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫ام��وزگار توضی��ح داد‪ :‬تمام افرادی که اثارش��ان به‬ ‫صورت غیرقانونی منتشر ش��ده است و شکایت دارند‪،‬‬ ‫می توانند در دفترخان��ه وکالتنامه ای را تنظیم کنند تا‬ ‫اتحادیه انها را به دادگستری ارجاع دهد و دادگستری‬ ‫نیز نسبت به پیگیری شکایت انها اقدام کند‪.‬‬ ‫«هفت خان رستم» میزبان‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مخاطب در ‪ ۳‬روز‬ ‫‹ ‹در انتظار احکام جدید‬ ‫‪ ۱۸‬بهم��ن ‪ ،۹۶‬محمود اموزگار در گفت وگو با ایبنا ‪،‬‬ ‫با بیان اینک��ه اداره کتاب یکی از ارکان اصلی کارگروه‬ ‫صیانت از حقوق ناش��ران و مولفان و مترجمان اس��ت‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬به دنبال تغییر مدیر این دفتر و جایگزین‬ ‫شدن فرد جدید در این سمت هنوز به کارگروه معرفی‬ ‫نش��ده اس��ت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین با توجه به اینکه‬ ‫مدیرکل ارشاد استان تهران ریاست کارگروه را برعهده‬ ‫دارد و ب��ا جابه جایی در این س��مت‪ ،‬نامه حکم هر دو‬ ‫س��مت نوشته شده اس��ت‪ ،‬جلس��ه ای به زودی برگزار‬ ‫می شود تا این اعضای جدید به کارگروه معرفی شوند‪.‬‬ ‫اموزگار با بی��ان اینکه کارگروه در حال پیگیری کارها‬ ‫و برنامه ه��ای جاری اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫یک س��ری برنامه ها ب��ا س��ازمان ها و نهادهای مختلف‬ ‫داش��تیم حضور رئیس کارگروه ضروری است تا کارها‬ ‫شکل اجرایی به خود بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حرف اخر‪...‬‬ ‫موضوع مبارزه‬ ‫با قاچاق کتاب‬ ‫یکی از مسائل‬ ‫اصلی در حوزه‬ ‫نشر است‬ ‫و در صورت‬ ‫تداوم این‬ ‫کار ضربه های‬ ‫مهلکی بر پیکر‬ ‫صنعت نشر‬ ‫وارد خواهد شد‬ ‫جای خالی کپی رایت و عضو نبودن ایران در معاهده‬ ‫جهانی برن‪ ،‬قبول! اما برچیدن بساط کتاب های تقلبی‬ ‫در داخل کش��ور ب��ا اهتمامی که مقامات عالی کش��ور‬ ‫دارن��د‪ ،‬نباید کار چن��دان پیچیده ای باش��د‪ .‬این رویه‬ ‫ناگوار که متاس��فانه گسترش ان در مال عام از قبح ان‬ ‫کاسته اس��ت‪ ،‬صنعت نشر ما را که خود به هزار و یک‬ ‫مش��کل و نگرانی دچار است‪ ،‬تهدید می کند و چنانچه‬ ‫گفته شد با سیاست های حمایتی مدیریت فرهنگی (در‬ ‫راس انه��ا طرح های فصلی کتاب) در تناقض اس��ت‪ .‬با‬ ‫این توضیح‪ ،‬امیدواریم در س��ال ‪ ۹۷‬ش��اهد و ش��نوای‬ ‫رویداده��ا و خبره��ای خوش��ایند و امیدوارکننده در‬ ‫ای��ن زمینه باش��یم تا میدان رش��د و توس��عه صنعت‬ ‫نش��ر کشور‪ ،‬هموارتر از گذشته باش��د‪ .‬این امر البته با‬ ‫تقوی��ت کارگروه و برنامه ریزی بیش��تر فعالیت های ان‬ ‫محقق خواهد شد زیرا این کارگروه‪ ،‬محصول نشست ها‬ ‫و جلس��ه های گوناگونی اس��ت که با عقد تفاهمنامه و‬ ‫تعیین اعضا‪ ،‬همراه شده است‪.‬‬ ‫پایتخت در قرق انیمیشن‬ ‫یازدهمی��ن جش��نواره بین المللی پویانمای��ی تهران در‬ ‫کان��ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کار خود را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫یازدهمین جش��نواره بین المللی‬ ‫پویانمای��ی ته��ران از صبح یکش��نبه‪ ۱۲ ،‬اس��فند ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در ته��ران کلی د خ��ورد‪ .‬کانون پرورش فک��ری کودکان و‬ ‫نوجوانان در ‪ ۲۲‬س��ال اخیر متولی برپایی این دوس��االنه‬ ‫هنری بود و امس��ال یازدهمی��ن دوره ان را در بخش های‬ ‫مختلف رقابتی و جنبی برگزار می کند‪ .‬بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬اس��فند و در روز نخست جش��نواره از ساعت ‪ ۸:۳۰‬تا‬ ‫‪ ۲۳‬در چندین س��انس فیلم های��ی از بخش های مختلف‬ ‫مس��ابقه در مرکز افرینش های فرهنگی هنری کانون واقع‬ ‫در خیابان حجاب و س��ینما تئاتر کان��ون واقع در خیابان‬ ‫خالد اس�لامبولی به نمایش درمی ای��د‪ .‬همچنین در این‬ ‫روز نشست ها و کارگاه هایی با عنوان های «فیلم نامه نویسی‬ ‫خالق»‪« ،‬پایان نامه های برتر»‪ ۱۱« ،‬تکنیک‪ ۱۱ ،‬فیلمساز»‬ ‫مجموعه اشعار نیما یوش��یج به همراه دستخط‬ ‫این ش��اعر منتشر ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬کتاب‬ ‫«دفترهای نیما‪ /‬مجموعه اش��عار نیما یوشیج» به‬ ‫مراقبت ش��راگیم یوشیج در نش��ر رشدیه منتشر‬ ‫ش��ده است‪ .‬در معرفی این کتاب عنوان شده است‪:‬‬ ‫در این اثر عالوه بر بازخوانی دوباره ش��عرها‪ ،‬تصویر‬ ‫دس��تخط نیما نیز که اس��اس ویرای��ش و تصحیح‬ ‫دوب��اره بوده‪ ،‬در پای��ان کتاب امده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫مجموعه‪ ،‬ش��عرهای تازه یابی نیز برای نخستین بار‬ ‫منتشر شده اند‪ .‬همچنین‪ ،‬طرح جلد این مجموعه‪،‬‬ ‫پرتره نیما اثری از ایدین اغداشلو است‪ .‬در بخشی‬ ‫از مقدمه ناش��ر نیز امده است‪ :‬کابوس تا ِر نیما تا به‬ ‫امروزتعبیرشدهواثاراوهرگزبهشایستگیوسالمت‬ ‫ت چراکه دستنوشته های او‬ ‫به مقصد نرسیده اس�� ‬ ‫هیچ گاه در برابر نگاه مخاطبانش به رویت درنیامد‬ ‫تا رویارو با دس��تخط شاعر‪ ،‬بر انچه محذوف بوده یا‬ ‫نادرست خوانده ش��ده‪ ،‬اگاهی یابند‪ .‬در این کتاب‬ ‫امکان بایس��ته و غایب محقق شده و همه انچه‬ ‫این‬ ‫ِ‬ ‫در نظر و عمل داش��ته ایم‪ ،‬پایان بخش��یدن به این‬ ‫کابوس صدساله اس��ت‪ .‬در این مجلد‪ ،‬همراه بودن‬ ‫تصویر دس��تخط ها در کنار اشعار‪ ،‬امکانی کمیاب‬ ‫فراهم اورده اس��ت و عالوه بر تطبیق دقیق اشعار با‬ ‫دستنوشته های شاعر‪ ،‬نسخه های اشعار او را تا سال‬ ‫ن خاموشی نیما) در نشریه ها‪ ،‬مجله ها‬ ‫‪( ۱۳۳۸‬زما ‬ ‫و روزنامه ها بازیافته و اثار منتشرش��ده از او را در هر‬ ‫جا با یکدیگر مقایسه شده است ‪ .‬همچنین‪ ،‬عالوه بر‬ ‫پیش تر منتشرشده ها‪ ،‬اشعار تازه یابی نیز در پایان‬ ‫هر دفتر امده اند‪.‬‬ ‫و «نقد فیلم» برگزار می شود‪ .‬سالن های نمایش کانون در‬ ‫سراس��ر کشور نیز از صبح یکشنبه اکران های ویژه خود را‬ ‫اغاز می کنند که صبح ها ویژه دانش اموزان مد رسه ها است‬ ‫و عصرها برای دانشجویان و خانواده ها خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن بازار انیمیش��ن نیز در جش��نواره پویانمایی‬ ‫تهران از ساعت ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۱‬برپا می شود و در بخش میتینگ‬ ‫ه��م فرصت��ی برای دی��دار و مذاک��ره بین فیلمس��ازان و‬ ‫سرمایه گذاران و تهیه کنندگان فراهم می شود‪ .‬امسال برای‬ ‫نخستین بار پیچینگ انیمیش��ن ایران نیز برگزار می شود‪.‬‬ ‫یازدهمین جش��نواره بین المللی پویانمایی تهران از ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬به دبیری محمدرضا کریمی صارمی در‬ ‫مرکز افرینش های فرهنگی هن��ری کانون پرورش فکری‬ ‫ک��ودکان و نوجوان��ان با نمای��ش اثار منتخ��ب داخلی و‬ ‫خارج��ی در چند بخش میزب��ان هنرمندان و عالقه مندان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫موس��یقی‪ -‬نمایش «هفت خان رس��تم» نقلی‬ ‫برای کودکان‪ ،‬به کارگردانی بهاره جهاندوس��ت از‬ ‫چهارش��نبه‪ ۸ ،‬اس��فن د به مدت ‪ ۳‬شب در پردیس‬ ‫تئات��ر «ش��هرزاد» به روی صحنه رف��ت و در طول‬ ‫ای��ن ‪ ۳‬اجرا‪ ،‬میزبان بیش از هزار نفر از عالقه مندان‬ ‫و مهمانان داخلی و خارجی بود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫بهاره جهاندوس��ت کارگردان نمایش «هفت خان‬ ‫رس��تم» با اعالم این خبر گفت‪ :‬این اجرا پنجمین‬ ‫اثر نمایش��ی من در حوزه ش��اهنامه و نقالی است‬ ‫و مهم ترین ویژگی ان بازنویس��ی طومار داس��تان‬ ‫«هفت خان رستم» از روی طومارهای معتبر نقاالن‬ ‫باتجربه برای کودکان اس��ت‪ .‬این نمایش تلفیقی از‬ ‫هنر نقالی‪ ،‬موسیقی و نمایش بود که ‪ ۳۷‬کودک ان‬ ‫را اجرا کردند و ‪ ۳‬نفر مربی انها را در طول ‪ ۵‬ماه برای‬ ‫این نمایش اماده کردند‪ .‬وی گفت‪ :‬در این ‪ ۳‬ش��ب‬ ‫میزبان مهمانان ویژه ای بودیم‪ .‬تعدادی از کودکان‬ ‫کار زیر پوشش بنیاد خیریه قلب سفید و کودکان و‬ ‫خانواده های مهاجران افغان نیز به صورت افتخاری‬ ‫به تماش��ای نمایش نشستند‪ .‬همچنین‪ ،‬نخستین‬ ‫اجرای نمایش هفت خان رستم با رخصت از استاد‬ ‫فتحعلی بیگی از استادان پیشکسوت نمایش ایرانی‬ ‫و نواختن زنگ زورخانه ای اغاز شد‪ .‬در این نمایش‬ ‫داستان «هفت خان رستم» را ‪ ۱۲‬کودک و نوجوان‬ ‫نق��ال با مربیگری بهاره جهاندوس��ت نقل کردند و‬ ‫همزمان ‪ ۸‬قطعه موسیقی با مربیگری ایدین بیات‬ ‫نواخته شد و ‪ ۱۰‬نقاش با مربیگری زهرا هوشیار به‬ ‫طور زنده پرده نقاش��ی ‪ ۱۰‬متری ش��امل ‪ ۹‬تصویر‬ ‫از ش��رح هف��ت خان رس��تم و نبردها و س��فرهای‬ ‫ش��خصیت های ای��ن داس��تان را نقاش��ی کردند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مهدی خس��روی‪ ،‬مجری طرح و پریسا‬ ‫طالبی‪ ،‬زهرا احمدلو دس��تیاران کارگردان نمایش‬ ‫«هفت خان رستم» بودند‪.‬‬ ‫بزرگداشت‬ ‫رکن الدین خسروی‬ ‫بزرگداشت رکن الدین خسروی‪ ،‬چهارشنبه‪۱۵ ،‬‬ ‫اسفند ‪ ۹۷‬در خانه تئاتر برگزار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫بزرگداشت رکن الدین خسروی همزمان با‬ ‫زادروز این هنرمند فقید در س��الن عباس جوانمرد‬ ‫خانه تئاتر برگزار خواهد ش��د‪ .‬رکن الدین خسروی‬ ‫کارگردان‪ ،‬نویسنده‪ ،‬مترجم و مدرس تئاتر‪ ،‬متولد‬ ‫‪ ۱۶‬اسفند ‪ ۱۳۰۸‬است که در سال ‪ ۱۳۳۴‬هنرهای‬ ‫نمایشی را زیر نظر پروفسور دیویدسون فرا گرفت‪.‬‬ ‫وی همچنین در س��ال ‪ ۱۳۳۵‬دوره هنرپیش��گی‬ ‫و کارگردان��ی را ن��زد دکتر محمد مه��دی فروغی‬ ‫اموخت و از نخس��تین دانش��جویان این رشته در‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬او در س��ال ‪ ۱۳۳۶‬ب��ه همراهی دکتر‬ ‫فروغی اداره هنرهای دراماتیک را تاس��یس کرد و‬ ‫یک س��ال بعد نمایش «جایی که صلیب گذاش��ته‬ ‫ش��د» را به صحنه برد‪ .‬خس��روی در طول زندگی‬ ‫هنری خود نمایش های بس��یاری از جمله «لبخند‬ ‫با شکوه اقای گیل»‪« ،‬خاموشی دریا»‪« ،‬باغ البالو»‪،‬‬ ‫«دش��من مردم» و‪ ...‬را در ای��ران و نمایش هایی از‬ ‫جمل��ه «همه عطره��ای تابس��تان»‪« ،‬اوازه خوان‬ ‫طاس»‪« ،‬یادداش��ت های روزانه یک دیوانه» و‪ ...‬را‬ ‫در اروپا به روی صحنه برد‪ .‬رکن الدین خسروی‪۲۶ ،‬‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۵‬در گذشت‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫انتشار مجموعه اشعار‬ ‫نیمایوشیج ب ه همراه‬ ‫دستخط شاعر‬ ‫دوشنبه‬ ‫واکنش به نظرسنجی جشنواره جام جم‬ ‫صداوسیما‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪ 26 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 4 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1252‬پیاپی ‪2570‬‬ ‫در حاشیه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫به دنبال ارس��ال پیامک های مشکوک به مخاطبان درباره جشنواره جام جم‪،‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و روابط عمومی سیما به این پیامک ها واکنش‬ ‫نش��ان دادند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬روابط عمومی معاونت سیما اعالم کرد رای گیری‬ ‫بخش مردمی جشنواره تلویزیونی جام جم که از ‪ ۲۳‬بهمن شروع شد تا پنجشنبه‬ ‫‪ ۹‬اسفند بیش از ‪ ۴۰‬میلیون رای در سامانه ‪ USSD‬و روبیکا به خود اختصاص‬ ‫داد‪ ،‬اما ایجاد اختالل در این سامانه حاشیه ساز شد‪ .‬بخش مردمی این جشنواره‬ ‫که ‪ ۱۴۲‬فرد و اثر را ش��امل می ش��ود به ‪ ۴۸‬فرد و اثر برتر محدود ش��د و رقابت‬ ‫تنگاتنگی ش��کل گرفت‪ .‬به این ترتیب تا پنجشنبه در گروه سریال پایتخت ‪ ۵‬و‬ ‫بانوی عمارت‪ ،‬برنامه های ش��اخص نود و برنده باش‪ ،‬برنامه های پرمخاطب حاال‬ ‫خورش��ید و س��مت خدا‪ ،‬مجریان برتر مرد رضا رشیدپور و نجم الدین شریعتی‪،‬‬ ‫مجریان برتر زن مژده لواسانی و فاطمه امینی‪ ،‬تیتراژهای برتر دورهمی و شبی‬ ‫با عبدی‪ ،‬بازیگران برتر زن مریم مومن و ریما رامین فر‪ ،‬بازیگران برتر مرد حسام‬ ‫منظور و بهرام افشاری به ترتیب صدرنشین شدند‪ .‬این استقبال گسترده مردم‬ ‫از هنرمندان و برنامه های تلویزیون البته بی حاشیه نماند‪ .‬به دنبال ایجاد اختالل‬ ‫در س��امانه و پس از بررسی های فنی و رایانه ای گسترده‪ ،‬ارای مردمی تا ساعت‬ ‫‪ ۲۴‬پنجش��نبه لحاظ اما روند رای گیری مردمی تا زمان برطرف ش��دن مشکل‪،‬‬ ‫متوقف ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت اصالت ارای رس��یده در بازه زمانی بروز اختالل‪ ،‬در‬ ‫حال بررس��ی اس��ت‪ .‬روند رای دهی نیز به روال گذشته از دوشنبه اغاز و تا پیش‬ ‫از ایین پایانی ادامه خواهد داش��ت‪ .‬در این زمینه اذر جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات با انتش��ار تصاویری از نمودار ثبت ارای مردمی در توییتر خود‬ ‫نوش��ت‪ :‬تصاویر نمودارهای ثبت ارا‪ ،‬گویای بخش��ی از اتفاق هایی اس��ت که در‬ ‫نظرس��نجی انتخاب محبوب ترین های سال صداوسیما‪ ،‬رخ داده است‪ .‬گزارش‬ ‫بررسی تکمیلی در حال نهایی شدن است‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تالش برای کاهش نقش دولت در اکران‬ ‫عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران‪:‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی تهیه کنندگان با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫تالش هس��تیم نقش دولت در اکران س��ال اینده کمرنگ‬ ‫شود تاکید کرد کمیته انضباطی دیگر فعالیتی ندارد‪.‬‬ ‫س��یدضیاء هاش��می‪ ،‬دبی��ر‬ ‫شورای عالی تهیه کنندگان در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا مه��ر درب��اره‬ ‫پیش��نهادهای این شورا برای‬ ‫ن��گارش ایین نام��ه اکران در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬شورای عالی‬ ‫تهیه کنن��دگان در هفته های‬ ‫گذشته به دلیل مسائلی که در طول سال در سینمای ایران‬ ‫به وجود امد و دخالت های دولت در برخی مس��ائل سینما‪،‬‬ ‫ایین نامه پیش��نهادی خود برای اکران س��ال ‪ ۹۸‬را تدوین‬ ‫کرده اس��ت‪.‬وی با اش��اره به اینکه وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی در جایی که باید حضور پیدا می کرد‪ ،‬خود را کنار‬ ‫کش��ید و باعث گسترده ش��دن بی انضباطی در اکران شد‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ب��رای تنظی��م و تدوین ایین نامه پیش��نهادی‬ ‫س��اعت ها وقت صرف شد تا ایین نامه مناسبی را برای سال‬ ‫جدید تدوین و ارائه کنیم‪.‬دبیر شورای عالی تهیه کنندگان‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��ورای عالی تهیه کنندگان برای تنظیم هرچه‬ ‫بهتر ایین نامه با برخی افراد کانون کارگردانان مشورت کرد‬ ‫و با تعامل س��ینماداران‪ ،‬متن پیشنهادی اماده شد‪ .‬تالش‬ ‫مدی��رکل هنره��ای نمایش��ی اع�لام کرد ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری دوره سی وهشتم جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فجر براس��اس ایین نامه‪ ،‬دبیر این رویداد را انتخاب‬ ‫می کند و تالش بر این است که دبیر تا پایان سال معرفی‬ ‫شود‪ .‬ش��هرام کرمی‪ ،‬مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره وضعیت انتخاب و معرفی‬ ‫دبیر سی وهشتمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬به‬ ‫مهر گف��ت‪ :‬باتوجه به اینکه جش��نواره بین المللی تئاتر‬ ‫فجر ایین نامه دارد‪ ،‬بعد از پایان جش��نواره س��ی وهفتم‬ ‫باید گزارش ارزیابی این دوره در شورای سیاست گذاری‬ ‫جش��نواره مطرح و در شورا درباره انتخاب و معرفی دبیر‬ ‫اش��اره به اینکه سینماداران خواستار افزایش سرگروه های‬ ‫س��ینمایی هس��تند‪ ،‬بیان کرد اثار در حال اکران برای اغاز‬ ‫اکران فیلم های نوروز با سینماها به توافق رسیده اند‪.‬‬ ‫غالمرضا فرجی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫شورای صنفی نمایش با اشاره‬ ‫به اکران ن��وروز ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬در‬ ‫ت�لاش هس��تیم فیلم ه��ای‬ ‫اکران نوروز سال ‪ ۹۸‬دوشنبه‬ ‫این هفته‪ ۱۳ ،‬اسفند (امروز)‬ ‫اعالم ش��ود‪ ،‬چراک��ه فرصت‬ ‫کم��ی تا نوروز باقی مانده و صاحبان فیلم ها باید این فرصت‬ ‫را داش��ته باش��ند تا برای اکران نوروزی خود را اماده و برای‬ ‫تبلیغات محیط��ی برنامه ریزی کنند‪.‬وی درباره اغاز اکران‬ ‫فیلم ه��ای نوروزی توضی��ح داد‪ :‬اغاز اکران ه��ای نوروزی‬ ‫بس��تگی به پایان زمان نمایش سرگروه های سینمایی دارد‬ ‫و فیلم ه��ای نوروزی بعد از پایان اکران فیلم ها در گروه های‬ ‫سینمایی‪ ،‬نمایش داده می شوند؛ البته بیشتر فیلم هایی که‬ ‫برای نوروز انتخاب می شوند‪ ،‬تا پیش از پایان سال روی پرده‬ ‫می روند‪ .‬بیش��تر فیلم های در حال اکران ه��م برای اکران‬ ‫نوروزی با س��ینماها به توافق رسیده اند‪.‬سخنگوی شورای‬ ‫صنفی نمایش با اشاره به سرگروه های سینمایی بیان کرد‪:‬‬ ‫منتظر هستیم ایین نامه اکران اعالم شود تا ببینیم وضعیت‬ ‫شده برخی مواد دست وپاگیر و اضافه ایین نامه اکران حذف‬ ‫شود و نقش دولت را در حوزه اکران در ایین نامه اماده شده‬ ‫کمرنگ کردیم تا شاید بخش��ی از مشکالت اکران برطرف‬ ‫شود‪ .‬وی با بیان اینکه از زمانی که شورای صنفی نمایش در‬ ‫دوره زنده یاد س��یف اهلل داد‪ ،‬ش��کل گرفت‪ ،‬هیچ گاه حضور‬ ‫دول��ت در حوزه اکران تا به این اندازه پررنگ نبوده‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در واقع ش��رایط در حوزه اکران به گونه ای است که همه‬ ‫چیز ازس��وی دولت اداره می ش��ود؛ به عنوان مثال اعضای‬ ‫شورای عالی اکران ازسوی دولت انتخاب می شوند‪ ،‬چرا باید‬ ‫چنین اتفاقی بیفتد؟ هرقدر حسین انتظامی‪ ،‬باالترین مقام‬ ‫سینمایی به دنبال شفاف سازی و اعتبار بخشیدن به صنوف‬ ‫سینمایی و واس��پاری امور به دست اصناف است این همت‬ ‫در برخ��ی مدیران س��ازمان س��ینمایی دیده نمی ش��ود و‬ ‫به دنبال حذف صنوف هستند تا در حوزه اکران تصدی خود‬ ‫را دوچن��دان کنند‪ .‬دبیر ش��ورای عالی تهیه کنندگان بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ایین نام��ه پیش��نهادی با ص��رف وق��ت و تعامل با‬ ‫س��ینماداران و رئیس کانون کارگردانان اماده ش��ده است‪.‬‬ ‫البته یک اختالف با انجمن س��ینماداران و یک اختالف هم‬ ‫با کانون کارگردانان وجود دارد که به زودی حل می ش��ود و‬ ‫ایین نامه اصالح شده‪ ،‬قابل استفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست افزایش سرگروه های اکران‬ ‫در همی��ن حال س��خنگوی ش��ورای صنف��ی نمایش با‬ ‫س��رگروه های سینمایی چه خواهد ش��د‪ .‬در سال جاری ‪7‬‬ ‫سرگروه سینمایی ش��امل ازادی‪ ،‬استقالل‪ ،‬کورش‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫ماندانا‪ ،‬زندگی و باغ کتاب داش��تیم و تغییر سرگروه ها برای‬ ‫سال اینده بس��تگی به ایین نامه اکران ‪ ۹۸‬دارد‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬انجمن س��ینماداران پیش��نهاد افزایش یک سرگروه‬ ‫سینمایی را ارائه کرده است‪ .‬این پیشنهاد به این دلیل است‬ ‫که س��ال گذش��ته اک��ران ازاد وج��ود نداش��ت و انجمن‬ ‫س��ینماداران برای اکران های ازاد درخواست افزایش یک‬ ‫گروه س��ینمایی را ارائه کرده اس��ت‪ .‬باید دید این پیشنهاد‬ ‫م��ورد قبول قرار می گی��رد یا خیر‪ .‬فرج��ی در پایان گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم تا دوشنبه این هفته ایین نامه اکران ‪ ۹۸‬و ترکیب‬ ‫فیلم های نوروزی اعالم ش��وند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬از همین جا‬ ‫اع�لام می کنم هر ایین نامه دیگری که ازس��وی هر جریان‬ ‫اقتدارگ��را یا جریان های تمامیت خواه تنظیم و ارائه ش��ود‬ ‫به طبع مورد قبول شورای عالی تهیه کنندگان نخواهد بود‪.‬‬ ‫فرجی گفت‪ :‬دخالت برخی مدیران س��ازمان سینمایی در‬ ‫این کمیته قابل مش��اهده است‪ .‬این دوستان بیشتر به فکر‬ ‫جایگاه خود هس��تند و عالقه بس��یاری به ارامش ظاهری‬ ‫دارند‪ .‬ذات کمیته انضباطی ب��ا نگاه این مدیران همخوانی‬ ‫ندارد‪ ،‬از س��وی دیگر ایین نامه کمیته ازس��وی ذی نفعان و‬ ‫برخی دوستان نزدیک من در شورای عالی اکران مخدوش‬ ‫شد و قابلیت چندانی نداشت‪.‬‬ ‫از ان اس��تقبال کند و در دوره های گذش��ته نیز ش��اهد‬ ‫بودیم ک��ه دبیران دوره های گوناگ��ون از تمدید حضور‬ ‫خود ب��رای دوره بعدی پرهیز می کردن��د‪ .‬البته انتخاب‬ ‫فردی که مورد اجماع نظر هنرمندان باش��د نیز س��خت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه نزدیک ‪ 2۷‬س��ال اس��ت که به‬ ‫شکل های گوناگون درگیر برگزاری جشنواره تئاتر فجر‬ ‫و با تمام جزئیات و ضرورت ها‪ ،‬موانع و مشکالت ان اشنا‬ ‫هستم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬نادر برهانی مرند توفیق بسیاری در‬ ‫برگزاری جشنواره سی وهفتم تئاتر فجر داشت و در کنار‬ ‫نقاط قوت گوناگونی که این دوره از جش��نواره داش��ت‪،‬‬ ‫ضعف هایی نیز به چشم می خورد که طبیعی است‪.‬‬ ‫کسی از دبیری جشنواره تئاتر فجر استقبال نمی کند‬ ‫دوره سی وهشتم‪ ،‬نتیجه گیری شود‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا شورای سیاست گذاری جشنواره تئاتر فجر‬ ‫تا پایان امسال دبیر دوره سی وهشتم را انتخاب و معرفی‬ ‫خواهد کرد؟ یاداور شد‪ :‬تالش می کنیم در نزدیک ترین‬ ‫زمان ممکن جلس��ه شورای سیاست گذاری جشنواره را‬ ‫یو هفتم را ارائه‬ ‫برگ��زار کنیم و گزارش ارزیابی دوره س�� ‬ ‫دهی��م تا هر چه زودتر انتخاب و معرفی دبیر جش��نواره‬ ‫سی وهشتم انجام شود‪ .‬کرمی در ادامه سخنان خود بیان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از ایرادهایی که همیشه به درستی به جشنواره‬ ‫تئاتر فجر گرفته شده‪ ،‬انتخاب دیرهنگام دبیر جشنواره‬ ‫اس��ت‪ .‬این انتخاب دیرهنگام کار دبیر را سخت می کند‪.‬‬ ‫درس��ت است که جشنواره از فراخوان شروع می شود اما‬ ‫دبی��ر نی��از دارد که در ارام��ش و با فراغت ب��ه ارزیابی و‬ ‫برنامه ریزی برای تدوین فراخوان و برگزاری جش��نواره‬ ‫بپردازد‪ .‬متاس��فانه ما همیش��ه زمان را از دست داده ایم‬ ‫و امیدوارم انتخاب و معرفی دبیر جش��نواره سی وهشتم‬ ‫سریع تر اتفاق بیفتد‪ .‬مدیرکل هنرهای نمایشی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دبیری جش��نواره تئاتر فجر کاری نیست که کسی‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫‪11‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪106‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪107‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬خش��ت اول چون نه��د معمار ک��ج‪ /‬تا ثریا‬ ‫می رود‪ - ....‬مادر ناصرالدین شاه قاجار‬ ‫‪ -2‬پرتوشناسی ‪ -‬عقیده انتخاباتی‬ ‫‪ -3‬مادر اعراب ‪ -‬زادگاه ‪ -‬دعوت شده به مهمانی‬ ‫‪ -4‬نقش��ه فرنگی ‪ -‬ملک واقع شده در تقاطع ها‬ ‫ انگشت شمار ‪ -‬قسمتی از پا‬‫‪ -5‬س��وره ای کوتاه در ق��ران ‪ -‬معادل ‪ 3‬کیلو ‪-‬‬ ‫ارایش درختان ‪ -‬روحانی مسیحی‬ ‫‪ -6‬هوش��یاری و اگاه��ی داش��تن ‪ -‬ع��دد اول‬ ‫عامیانه ‪ -‬حرف نداری‬ ‫‪ -7‬شب اغاز زمستان ‪ -‬فنی در ورزش کشتی‬ ‫‪ -8‬انجام دهنده و اثرگذار ‪ -‬فرزند پسر عرب‬ ‫‪ -9‬ثالثه باستانی مصر ‪ -‬پول و نقدینه ها‬ ‫‪ -10‬خ��اک صنعت��ی ‪ -‬دندان سس��ت ‪ -‬قالب‬ ‫سنگ‬ ‫‪ -11‬ش��کم بند طبی ‪ -‬حالتی از نیم کره روشن‬ ‫ماه ‪ -‬عنوان سرداران قدیم روم ‪ -‬پدربزرگ‬ ‫‪ -12‬الی��ه ح��اوی موادمعدن��ی ‪ -‬لوح فش��رده‬ ‫رایانه ای ‪ -‬مرطوب ‪ -‬عالمت مفعولی‬ ‫‪ -13‬زراع��ت ب��ا اب باران ‪ -‬ش��اعر فرانس��وی‬ ‫داستان های بی کالم ‪ -‬سایه گاه‬ ‫‪ -14‬ارزش و به��ا ‪ -‬م��ورد بهره کش��ی ن��اروای‬ ‫دیگران قرار گرفتن‬ ‫‪ -15‬معروفیت‪ -‬دانش زیست شناسی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دچ��ار رنج ‪ -‬مس��ئول اصلی ش��کل و معنی‬ ‫بخشیدن به فیلم‬ ‫‪ -2‬حرف انتخاب ‪ -‬مربوط به دومین بخش عصر‬ ‫حجر‬ ‫‪ -3‬کتاب مقدس هندوان ‪ -‬دارای صفات ممتاز و‬ ‫برجسته در نوع خود ‪ -‬بخشنده و بلندهمت‬ ‫‪ -4‬درپناه‪ -‬عنصر ش��یمیایی ‪ -‬رودی در اروپای‬ ‫مرکزی ‪ -‬چروک پوست‬ ‫‪ -5‬چهره و رخس��ار ‪ -‬اولین قبله گاه مسلمانان ‪-‬‬ ‫اتمسفر کره زمین‬ ‫‪ -6‬همگی ‪ -‬تردید ‪ -‬کامیون ارتشی‬ ‫‪ -7‬جوانمردی و بخشش ‪ -‬گونه ای کتاب‬ ‫‪ -8‬وصف شیر خشمگین ‪ -‬انبار مخصوص گندم‬ ‫‪ -9‬حد وسط ‪ -‬خالص و سره‬ ‫‪ -10‬صف و رسته ‪ -‬کلمه درد ‪ -‬چهارمن تبریز‬ ‫‪ -11‬ورودی خان��ه ‪ -‬مخت��رع ایتالیایی پیانو ‪ -‬از‬ ‫اقمار مشتری‬ ‫‪ -12‬مردم عادی ‪ -‬ستاره کوچکی در دب اکبر ‪-‬‬ ‫پوشش ستور ‪ -‬کفش چوبی‬ ‫‪ -13‬رئیس ح��زب ‪ -‬از جزایر ایرانی خلیج فارس‬ ‫ طنزپرداز ایرلندی سالح ها و انسان‬‫‪ -14‬نیک فرجام ‪ -‬قلعه نظامی‬ ‫‪ -15‬شهر بندری و پایتخت پاراگوئه ‪ -‬اغتشاش‬ ‫فره��اد نصراله پور‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫و دبیر انجم��ن مدیریت پ��روژه ایران‬ ‫درباره اهمیت برگ��زاری همایش های‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی در س��ازمان ها‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجایی که با گذش��ت زمان‬ ‫دسترس��ی س��ازمان ها‪ ،‬گروه ه��ای‬ ‫اقتصادی و ش��رکت ها ب��ه منابع مورد‬ ‫نی��از کاهش می یابد‪ ،‬برای ادامه حیات‬ ‫باید تمام افراد یک جامعه به مسئولیت‬ ‫اجتماعی خود عم��ل کنند‪ ،‬به همین‬ ‫منظ��ور موسس��ه خیری��ه مح��ک ب��ا‬ ‫برگزاری همایش های این حوزه ترویج‬ ‫مفهوم عم��ل به مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫ش��رکت ها را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫او در ادام��ه‬ ‫با اش��اره ب��ه اینک��ه ای��ن همایش ها‬ ‫تاکنون نیاز جامع��ه به اموزش مفهوم‬ ‫عمل به مس��ئولیت اجتماع��ی را بیان‬ ‫ک��رده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نتیج��ه برگزاری این‬ ‫همایش ه��ا شناس��ایی س��ازمان های‬ ‫پیشرو در زمینه مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫شرکت ها و گس��ترش تدریجی ان در‬ ‫میان احاد جامعه است‪ .‬امروز می توان‬ ‫گفت س��تون اصلی جامعه ما با مفهوم‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی اشناست و افراد‬ ‫ذی ص�لاح هم اکن��ون در ح��ال تالش‬ ‫برای فراگیر شدن بیشتر ان هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همایش های مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی همواره به ش��کل دوره ای در‬ ‫سازمان ها و ش��رکت ها برگزار می شود‬ ‫ام��ا برپایی ای��ن گردهمایی ازس��وی‬ ‫یک س��ازمان مردم نهاد تاثیر بیشتری‬ ‫روی اف��راد جامع��ه می گ��ذارد؛ از این‬ ‫رو پ��س از برگ��زاری پنجمین دوره از‬ ‫همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها‬ ‫در مح��ک‪ ،‬باید موضوع��ات دیگری با‬ ‫محوری��ت تمرکز افراد به طور تخصصی‬ ‫روی پروژه ه��ای مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫شرکت ها مطرح شود‪.‬‬ ‫نصراله پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه نی��از‬ ‫ش��رکت ها و س��ازمان ها برای پذیرش‬ ‫تغییرات راهب��ردی به منظ��ور اجرای‬ ‫پروژه ه��ای مس��ئولیت اجتماعی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬مس��ئولیت اجتماع��ی یک��ی از‬ ‫زیرش��اخه های توس��عه پایدار است؛ از‬ ‫ای��ن رو تعریف پروژه های مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی در س��ازمان ها نیازمند تغییر‬ ‫در باور و تفکر مدیران ارشد سازمان ها‬ ‫اس��ت‪ .‬این افراد باید بدانند سهامداران‬ ‫تنه��ا ذی نفعان پروژه های مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی نیس��تند‪ ،‬بلک��ه این پروژه ها‬ ‫باید در راس��تای مرتفع ک��ردن نیاز و‬ ‫مسائل جامعه پیش بروند‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت موفقیت الزم را کسب نخواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن مدیریت‬ ‫پروژه ای��ران ضمن ارائ��ه راهکارهایی‬ ‫برای نهادینه ک��ردن طراحی و اجرای‬ ‫پروژه ه��ای مس��ئولیت اجتماع��ی در‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نگاه پروژه ای به‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی موج��ب نهادینه‬ ‫ش��دن ای��ن ام��ر در بین س��ازمان ها‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬اما به دنبال ان الزم است‬ ‫ای��ن موضوع به ط��ور دقیق و ش��فاف‬ ‫اطالع رسانی شود‪ .‬معرفی اثرات اجرای‬ ‫پروژه های مسئولیت اجتماعی همواره‬ ‫می تواند دیگر سازمان ها و شرکت ها را‬ ‫به تبیین و اجرای این پروژه ها ترغیب‬ ‫و تشویق کند‪.‬‬ ‫تجلی مس��ئولیت اجتماعی در باور و‬ ‫رفتار مدیران ارشد سازمان ها‬ ‫دبیر انجم��ن مدیریت پ��روژه ایران‬ ‫همچنی��ن درب��اره وظای��ف مدی��ران‬ ‫س��ازمان ها در طراح��ی و اج��رای‬ ‫پروژه ه��ای مس��ئولیت اجتماع��ی‬ ‫گف��ت‪ :‬پروژهای مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫شرکت ها در گام نخس��ت نباید منجر‬ ‫به ب��روز تداخل در س��اختار قوانین و‬ ‫مقررات ش��رکت ها ش��ود‪ .‬در گام های‬ ‫بع��دی‪ ،‬مدیران س��ازمان ها ع�لاوه بر‬ ‫ایجاد س��اختار اولیه اجرای پروژه های‬ ‫مسئولیت اجتماعی و تخصیص بودجه‬ ‫مورد نیاز الزم است عمل به مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی را باور کنن��د؛ به گونه ای که‬ ‫تجلی این امر در رفتارش��ان به وضوح‬ ‫مش��اهده ش��ود‪ .‬اگر مدی��ری خود به‬ ‫مسئولیت اجتماعی عمل نکند تعریف‬ ‫پروژه ای در این زمینه کارامد نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬ای��ن درحالی اس��ت ک��ه نتیجه‬ ‫پروژه هایی با موضوع مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماعی از اهمیت زی��ادی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬به عبارتی این پروژه ها زمانی‬ ‫که به نتیجه برسند ارزشمندند‪.‬‬ ‫نصراله پور درباره تف��اوت پروژه های‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ب��ا دیگر پروژه ها‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬عالوه بر اینک��ه پروژه های‬ ‫مسئولیت اجتماعی منابع را به جامعه‬ ‫بازمی گردانن��د‪ ،‬نیازمن��د ایجاد نیروی‬ ‫محرک��ه در افراد هس��تند‪ .‬این نیروی‬ ‫محرک��ه در اف��راد موج��ب می ش��ود‬ ‫پروژه ه��ای مس��ئولیت اجتماع��ی ب��ا‬ ‫دسترس��ی به کمترین منابع بیشترین‬ ‫بهره وری را داش��ته باش��ند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل سازمان های مردم نهاد می کوشند‬ ‫تا ب��ا پرورش ای��ن احس��اس در افراد‬ ‫جامعه نتایج حاص��ل از این پروژه ها را‬ ‫برای طوالنی مدت در جامعه گسترش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن مدیریت‬ ‫پروژه ای��ران در پایان می��زان فراوانی‬ ‫اجرای پروژه های مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫را در کش��ور ان��دک دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫باتوج��ه به وضعیت کنون��ی اقتصادی‪،‬‬ ‫پروژه ه��ای مس��ئولیت اجتماع��ی در‬ ‫س��ازمان ها و ش��رکت های زیادی اجرا‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬ام��ا مح��ک به عن��وان یک‬ ‫موسسه دلس��وز نقش موثری در عمل‬ ‫به مس��ئولیت اجتماعی در شرکت ها و‬ ‫س��ازمان ها ایفا کرده است‪ .‬پروژه های‬ ‫موف��ق در زمینه مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫مانند مرکز پذیره نویس��ی س��لول های‬ ‫بنیادی خون س��از محک ک��ه بهترین‬ ‫پروژه مس��ئولیت اجتماعی در س��طح‬ ‫مل��ی و بین الملل��ی اس��ت نیازمن��د‬ ‫اطالع رس��انی به منظور فراگیر ش��دن‬ ‫مفه��وم مس��ئولیت پذیری اجتماع��ی‬ ‫در جامع��ه هس��تند‪ .‬می ت��وان گف��ت‬ ‫اطالع رس��انی در ای��ن زمین��ه کلیدی‬ ‫اس��ت که می تواند چ��راغ اجرای دیگر‬ ‫پروژه ه��ای مس��ئولیت اجتماعی را در‬ ‫کشور روشن کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کمیته انضباطی دیگر فعالیتی ندارد‬ ‫محک ستون اصلی جامعه را با مفهوم‬ ‫مسئولیت اجتماعی اشنا کرد‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!