روزنامه صمت شماره 1253 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1253

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1253

روزنامه صمت شماره 1253

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫کار را در محدوده مقدورات کشور‬ ‫با جدیت دنبال کنید‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1253‬پیاپی ‪2571‬‬ ‫چهره ها‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫چرا این بیانیه ارزشمند را‬ ‫امضا نکردم؟‬ ‫راهکارهایی برای‬ ‫بازگشت ارز صادراتی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سند نروژی برای اثبات توان‬ ‫ایران در تعمیر هواپیما‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪13‬‬ ‫برنامه ایران برای تجاری سازی‬ ‫کریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫صنعت موتورسیکلت‬ ‫ارکستری که رهبر ندارد‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تعدیل اجباری‬ ‫چاپخانه داران از نخستین پیامد کاهش تیراژ و صفحات روزنامه ها می گویند‬ ‫امنیت اروپا مرهون تالش های‬ ‫ایران است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫در دست نیست!‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نش��ر اثار حض��رت ایت اهلل العظمی خامنه ای‬ ‫جزئیات بیش��تری از دیدار اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقالب منتش��ر کرد‬ ‫که در تیر ‪ ۱۳۹۷‬انجام ش��ده است‪ .‬در این دیدار ایشان تاکید کردند مردم را درباره‬ ‫بس��ته اروپایی ش��رطی نکنید‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر اثار‬ ‫حضرت ایت اهلل العظم��ی خامنه ای‪ ،‬متن بخش هایی از بیانات رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی به این شرح است‪« :‬کار را در محدوده مقدورات کشور با جدیت دنبال کنید؛‬ ‫منتظر این و ان نباشید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫به طور تقریبی‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۵‬مصوبه های بسیاری هر سال‬ ‫در حوزه موتورس��یکلت تصویب می شود اما در نهایت پس‬ ‫از چند ماه ابالغ و توقف تولید‪ ،‬اجرای انها را به زمانی دیگر‬ ‫موکول می کنند‪ .‬این نوع عملکرد‪ ،‬صنعت کش��ور را دچار‬ ‫اسیب های مالی و ضررهای زمانی می کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫«درد» که می دانی چیس��ت؟! می دانم که می دانی! پس از درد من بخوان که در هر قدم از‬ ‫چش��م هایت روی کاغذ‪ ،‬شاید که ‪ ۱۰۰‬نفر (کمی کمتر یا بیشتر) دعاگوی افزایش اگاهی و‬ ‫اطالعات تو باشند و اگر بی توجه‪ ،‬حاصل اضطراب های روز گذشته انها را دور بیندازی با کمی‬ ‫طنز و کنایه باید گفت که قیافه هر کدام شان دیدنی می شود! انها که با وجود همه سختی ها‪،‬‬ ‫نوش��تند و چاپ کردند که بدانی اما نخواندی و ندانستی‪ .‬نتیجه اینکه روزنامه ها یک به یک‬ ‫کاهش صفحات‪ ،‬تیراژ و نیروی انس��انی می دهند و به دنبال ان نیروهای انسانی چاپخانه ها‬ ‫هم در س��کوتی غم انگیز‪ ،‬هر ماه اب می روند‪ .‬اگر متهم به برهم زدن بازار نش��وم می گویم که‬ ‫بش��تابید و تا روزنامه ها زیر چتر چاپخانه ها نفس می کشند‪ ،‬چند شماره از انها را که ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪8‬‬ ‫نهایت ‪ ۲‬هزار تومان (بیشتر انها ‪ ۱۰۰۰‬تومان) نرخ دارند‪ ،‬بخرید‪.‬‬ ‫مصوبه جدید مجلس درباره ساماندهی بازارکاالهای اساسی را بررسی می کند‬ ‫چالش نوستـالژی کوپنیسم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا این بیانیه ارزشمند‬ ‫را امضا نکردم؟‬ ‫میثم هاشم خانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫توزی��ع حجم انبوه یارانه س��یاه‪ ،‬کلیدی ترین نق��د نگارنده به دولت‬ ‫در یک س��ال گذش��ته بوده اس��ت؛ یارانه هایی که با توجیه کاهش فقر‬ ‫یا کاهش تورم توزیع می ش��وند‪ ،‬اما تنها نتیجه محس��وس انها تخریب‬ ‫بازارهای رقابتی‪ ،‬تش��دید فس��اد و نابرابری اقتصادی است‪ .‬یارانه ارزی‬ ‫در قالب توزیع دالر دولتی بین مسافران خارج از کشور و واردکنندگان‬ ‫نورچشمی و امثال انها و یارانه انرژی در قالب فروش انرژی به خانوارها‬ ‫و کارخانه ها به قیمتی بس��یار کمتر از میانگین کشورهای همسایه‪ ،‬دو‬ ‫مثال بارز از یارانه های سیاه هستند‪ .‬حجم یارانه ارزی در سال ‪ ۹۷‬افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۱۶۰‬هزار میلیارد تومان ب��وده (‪ ۲‬میلیون تومان به ازای هر ایرانی)‬ ‫و حج��م یارانه انرژی هم افزون ب��ر ‪ ۵۵۰‬هزار میلیارد تومان (‪ ۶‬میلیون‬ ‫تومان به ازای هر ایرانی)‪ .‬با این مقدمه‪ ،‬بیانیه تازه جمعی از اقتصاددانان‬ ‫ج��وان در حمایت از حذف یارانه انرژی و اختصاص درامد حاصل برای‬ ‫تامین «درامد پایه همگانی»‪ ،‬اقدامی ارزشمند و قابل تحسین است‪ .‬هم‬ ‫تنظیم کنندگان متن ابتدایی این بیانیه و هم بخش��ی از امضاکنندگان‬ ‫ان‪ ،‬از دوس��تانی هس��تند که در دغدغه های ملی و نیت خیر انها‪ ،‬هیچ‬ ‫تردی��دی ندارم‪ .‬با این وجود‪ ،‬در چند نوبت گفت وگو با تنظیم کنندگان‬ ‫بیانی��ه‪ ۳ ،‬نق��د کلیدی طرح کردم که چون در مت��ن بیانیه مدنظر قرار‬ ‫نگرفت‪ ،‬از امضای ان معذور بودم‪:‬‬ ‫نقد اول‪:‬‬ ‫در مت��ن بیانیه تاکید ش��ود ک��ه ‪ ۱۰۰‬درصد عواید مال��ی حاصل از‬ ‫افزایش نرخ انرژی‪ ،‬به طور مس��اوی بین مردم توزیع می ش��ود و س��هم‬ ‫دول��ت «صفر» خواهد بود‪ .‬به نظر نگارنده‪ ،‬دولت ما سال هاس��ت که در‬ ‫یک تله اقتصاد سیاس��ی گرفتار ش��ده که صرف نظر از گرایش سیاسی‬ ‫حاک��م‪ ،‬تا حدی ک��ه جیبش یاری کن��د‪ ،‬انواع «یارانه های س��یاه» را‬ ‫طراحی و توزیع می کند؛ در نتیجه اگر دولت قس��متی از درامد حاصل‬ ‫از افزای��ش نرخ ان��رژی را به جیب بزند‪ ،‬قاعدتا بخ��ش عمده ان صرف‬ ‫افزایش انواع «یارانه سیاه» خواهد شد؛ از افزایش حجم ارائه دالر ارزان‬ ‫به نورچشمی ها گرفته تا افزایش بذل و بخشش بیت المال برای پوشش‬ ‫فسادهای بانک ها و موسسه های اعتباری و امثال ان‪.‬‬ ‫نقد دوم‪:‬‬ ‫در متن بیانیه تصریح شود که از دولت مطالبه می کنیم گزارش مالی‬ ‫«هفتگی» درباره ورودی صندوق انرژی (ناشی از فروش انواع انرژی) و‬ ‫خروج��ی صندوق (انواع یارانه نقدی پرداختی به مردم) را در قالب یک‬ ‫گزارش یک صفحه ای و ساده فهم‪ ،‬به طور علنی منتشر کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که شفافیت مالی حداکثری دولت در حوزه انرژی‪،‬‬ ‫س��نگ بنای همدل س��ازی ش��هروندان با جایگزینی «یارانه نقدی»‬ ‫به ج��ای «یارانه س��یاه انرژی» خواه��د بود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬در منتش��ر‬ ‫نشدن گزارش هفتگی ساده فهم‪ ،‬این ریسک وجود دارد که مانند شیوه‬ ‫فعل��ی اجرای برنامه یارانه نقدی‪ ،‬به تدریج رقم پرداختی به مردم کامال‬ ‫مستقل از درامد حاصل از فروش انرژی تعیین شود‪.‬‬ ‫نقد سوم‪:‬‬ ‫در مت��ن بیانیه ام��ده‪ ،‬مقصود از حذف تدریجی یارانه س��یاه انرژی‪،‬‬ ‫ان اس��ت که نرخ بنزین‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬گاز و برق (خانگی و صنعتی) به طور‬ ‫«ضریبی از میانگین نرخ در کش��ورهای همسایه» تعیین شود و روزانه‬ ‫نوسان کند‪.‬‬ ‫تا زمانی که قیمت گذاری انرژی به طور کامل از رقابت های سیاس��ی‬ ‫خارج نشود‪ ،‬هر سال بخش بزرگی از انرژی ذهنی سیاست گذاران ارشد‬ ‫کشور‪ ،‬برای تصمیم هایی هدر می رود که در هیچ اقتصاد توسعه یافته ای‬ ‫حتی یک مورد مشابه ندارد؛ از تصمیم درباره نرخ بنزین‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬برق‬ ‫و گاز گرفته تا تصمیم درباره اینکه به مس��افران خارج از کش��ور چقدر‬ ‫دالر دولتی داده ش��ود و امثالهم‪ .‬تنها راه خروج قیمت گذاری انرژی از‬ ‫رقابت های سیاسی‪ ،‬ان است که به جای تصویب مکرر «سطح قیمت»‪،‬‬ ‫یک بار برای همیشه «فرمول قیمت» را تصویب کنیم‪ .‬پیشنهاد نگارنده‬ ‫ان اس��ت که بهترین فرمول‪ ،‬تعیین نرخ انواع انرژی براساس ضریبی از‬ ‫«میانگین نرخ در کشورهای همسایه» است‪ .‬خالصه انکه گرچه کلیت‬ ‫بیانی��ه اخیر اقتصاددانان جوان درباره تبدیل «یارانه س��یاه انرژی» به‬ ‫«یارانه نقدی» را تحسین می کنم‪ ،‬اما تصور می کنم بی توجهی به ‪ ۳‬نقد‬ ‫یادش��ده‪ ،‬ممکن اس��ت هر برنامه ای در این زمینه را با شکستی فاحش‬ ‫روبه رو کند؛ شکس��تی چنان فاحش که تا مدت ها کسی جرات صحبت‬ ‫درباره بازارایی ساختار یارانه ای در کشور را نداشته باشد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال «اقتصاد اجتماعی»‬ ‫بهره مندی مرزنشینان‬ ‫از عواید کشف تخلف‬ ‫خبر‬ ‫مش��اور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر س��تاد هماهنگی مبارزه‬ ‫با مفاس��د اقتصادی با اش��اره به جلوگیری از تخلفات در جریان صدور‬ ‫حواله های صادرات سوخت و خشکبار اذربایجان غربی در سال جاری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اختصاص عواید مالی ناش��ی از این امر به مرزنش��ینان اس��تان و‬ ‫کمک های اجتماعی به انان نمود عینی مبارزه با فس��اد در دولت تدبیر‬ ‫و امی��د اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬کاظم پالیزدار با اش��اره ب��ه اینکه دولت‬ ‫هیچ خط قرمزی در امر مقابله با فس��اد ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در گذش��ته‬ ‫حواله های زیادی صادر می ش��د اما به دلیل بروز تخلفات عدیده در این‬ ‫حوزه‪ ،‬عایدی ان برای مرزنشینان بسیار ناچیز بود‪ .‬وی با ابراز تاسف از‬ ‫تضییع حقوق مرزنشینان در دوره های گذشته بیان کرد‪ :‬در جریان این‬ ‫س��فر هماهنگی خوبی با مقامات اجرایی‪ ،‬نهاد نظارتی و مرجع قضایی‬ ‫اس��تان انجام ش��د؛ البته نیاز است بررس��ی های تکمیلی در این زمینه‬ ‫انجام ش��ود که گزارش ابعاد گوناگون این موضوع در جلسه اینده ستاد‬ ‫هماهنگی مبارزه با مفاس��د اقتصادی ارائه و تصمیم الزم در این زمینه‬ ‫اتخاذ خواهد شد‪ .‬دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر عایدی این طرح به مرزنشینان در قالب پرداخت های‬ ‫نقدی و کمک های غیرنقدی و اجتماعی ش��امل کمک های بهداشتی و‬ ‫درمانی اختصاص می یابد‪ .‬پالیزدار اظهار کرد‪ :‬میزان وجه نقد پرداختی‬ ‫به هر خانوار مرزنش��ین اذربایجان غربی در س��ال جاری به حدود یک‬ ‫میلیون تومان می رسد‪ ،‬در حالی که این رقم در سال های گذشته کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان برای هر خانوار بود‪.‬‬ ‫پای��گاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نش��ر اثار‬ ‫حض��رت ایت اهلل العظم��ی خامن��ه ای جزئیات‬ ‫بیش��تری از دیدار اعضای هی��ات دولت با رهبر‬ ‫معظ��م انقالب منتش��ر کرد ک��ه در تیر ‪۱۳۹۷‬‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در این دیدار ایش��ان تاکید‬ ‫کردن��د مردم را درباره بس��ته اروپایی ش��رطی‬ ‫نکنید‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ‬ ‫و نش��ر اثار حضرت ای��ت اهلل العظمی خامنه ای‪،‬‬ ‫مت��ن بخش هایی از بیانات رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی به این شرح اس��ت‪« :‬کار را در محدوده‬ ‫مقدورات کش��ور با جدیت دنب��ال کنید؛ منتظر‬ ‫این و ان نباش��ید‪ .‬ما یک روز مش��کل اقتصادی‬ ‫کش��ور را موکول کردیم به برج��ام‪[ ،‬اما] برجام‬ ‫نتوانس��ت مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف و‬ ‫ب��ه ما کمک قابل توجهی بکند و نتیجه این ش��د‬ ‫که مردم نسبت به برجام شرطی شدند که وقتی‬ ‫ان باب��ا (رئیس جمهوری امری��کا) می خواهد از‬ ‫برجام خارج بشود‪ ،‬تا مدتی که او می گوید خارج‬ ‫می ش��وم‪ ،‬ما همین ط��ور دچار تالط��م در بازار‬ ‫خواهیم بود؛ ما ش��رطی ش��ده ایم دیگر‪ ،‬مردم را‬ ‫ما ش��رطی کرده ایم‪ .‬حاال هم «بس��ته اروپایی»؛‬ ‫مردم را درباره بسته اروپایی شرطی نکنید‪ .‬البته‬ ‫اروپایی ها مجبورند‪ ،‬ناچارند‪ ،‬چشم شان چهارتا!‬ ‫بایستی بگویند چگونه خواهند توانست از منافع‬ ‫ما دفاع کنند ‪-‬که اس��مش همان بسته است‪ -‬اما‬ ‫این را جزو موضوعات اصلی کش��ور قرار ندهید؛‬ ‫بس��ته اروپایی بیاید‪ ،‬نیاید‪ .‬ما کارهایی در کشور‬ ‫داریم‪ ،‬مقدوراتی در کش��ور داریم‪ ،‬این مقدورات‬ ‫بایس��تی تحقق پیدا کند؛ دنب��ال این مقدورات‬ ‫بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی‬ ‫ک��ه از اختیار ما خارج اس��ت‪ .‬انها ه��م البته در‬ ‫همی��ن زمینه دارند بدجنس��ی می کنند ‪-‬البته‬ ‫من نمی خواهم درباره این بس��ته اروپایی و اروپا‬ ‫و مانند اینها وارد بش��وم‪َ ،‬و اّال انجا هم حرف زیاد‬ ‫اس��ت‪ -‬و من به اقای رئیس جمهور هم گفتم که‬ ‫اینه��ا همان نوامبری را که از اول گفتند‪ ،‬همان را‬ ‫دولت با استانی شدن انتخابات موافق است‬ ‫مع��اون پارلمانی رئیس جمهوری‬ ‫گف��ت‪ :‬دول��ت ب��ا اس��تانی ش��دن‬ ‫انتخاب��ات موافق اس��ت و ش��رایط‬ ‫عمومی و اختصاص��ی ان در الیحه‬ ‫جام��ع انتخابات پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسینعلی امیری‬ ‫در جلس��ه علنی روز گذشته مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در جریان بررسی طرح اصالح‬ ‫موادی از قانون انتخابات به عنوان نماینده دولت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دایره مدار این طرح‪ ،‬اس��تانی شدن‬ ‫انتخابات اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬دولت چون در الیحه‬ ‫جامع انتخابات حکمی نس��بت به استانی شدن‬ ‫انتخاب��ات نی��اورده‪ ،‬از ای��ن جهت ب��ا این طرح‬ ‫به دلیل اس��تانی ش��دن موافق اس��ت و شرایط‬ ‫عمومی و اختصاص��ی در الیحه جامع انتخابات‬ ‫نیز پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مع��اون پارلمانی رئیس جمه��وری همچنین‬ ‫درباره الیح��ه جامع انتخابات که روز گذش��ته‬ ‫در مجلس اعالم وصول ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن الیحه براین��د کارشناس��ی و‬ ‫بحث های مبس��وط و مفصلی است‬ ‫ک��ه صاحب نظران گوناگون و فعاالن‬ ‫سیاس��ی درباره ان نظ��ر می دهند‪.‬‬ ‫امیری اف��زود‪ :‬زمانی ک��ه در وزارت‬ ‫کش��ور بودم‪ ،‬جلسات جامعی درباره‬ ‫الیح��ه جامع انتخابات برگزار ش��د‪،‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬این الیحه در سایت وزارت کشور قرار‬ ‫داده ش��د و صاحب نظران درب��اره ان اظهار نظر‬ ‫کردند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬نظر فعاالن سیاسی‬ ‫و احزاب فع��ال در این زمینه اخذ و در نهایت در‬ ‫دولت بحث و بررس��ی شد و با ابالغ سیاست های‬ ‫کلی انتخابات ازسوی رهبر معظم انقالب مقارن‬ ‫ش��د؛ پس از ان با لحاظ سیاس��ت های کلی بار‬ ‫دیگ��ر م��ورد بازنگری ق��رار گرف��ت و در دولت‬ ‫تصویب ش��د‪ .‬نمایندگان مجلس از روز گذشته‬ ‫بررس��ی طرح اصالح م��وادی از قانون انتخابات‬ ‫را اغاز کردند‪.‬‬ ‫توسعه کشور از مسیر رشد دانش بنیان ها می گذرد‬ ‫استاندار تهران با اشاره به ضرورت‬ ‫مطالبه گری در اس��تان تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با وزیر کش��ور مذاکره ش��ده تا‬ ‫برای رسیدن به توازن منطقه ای در‬ ‫اس��تان تهران پیگیر مشکالت این‬ ‫اس��تان در کابینه و جلس��ات هیات‬ ‫وزیران باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا انوش��یروان‬ ‫محس��نی بندپی در نشست مشترک با رئیس و‬ ‫معاونان دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با اش��اره به‬ ‫ظرفیت واحدهای فناورانه در دانشگاه امیرکبیر‬ ‫گف��ت‪ :‬در کنار پارک های عل��م و فناوری وجود‬ ‫واحده��ای فناورانه در دانش��گاه ظرفیت خوبی‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توس��عه کشور از مسیر رشد‬ ‫و توس��عه واحده��ای دانش بنی��ان و فناوران��ه‬ ‫می گذرد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬اگر به جای رش��د کمی‬ ‫در دانش��گاه ب��ه فکر رش��د کیفی دانش��جویان‬ ‫فارغ التحصیل بودیم و ایده را تبدیل به محصول‬ ‫می کردیم‪ ،‬به طور قطع ش��اهد توسعه بیشتری‬ ‫در کش��ور بودیم چراکه رش��د فناوریک کشور‬ ‫در گرو ارتباط مس��تمر مراکز صنعتی با محافل‬ ‫علمی و دانشگاهی اس��ت‪ .‬استاندار تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬در بودجه س��ال ‪ ۹۷‬استان تهران نسبت به‬ ‫سال گذشته‪ ۵۴ ،‬درصد رشد منفی را‬ ‫شاهد بودیم که این یک فاجعه است‪،‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫جمعی��ت کش��ور در اس��تان تهران‬ ‫متمرکز هس��تند و این میزان بودجه‬ ‫به هیچ وجه متناس��ب ب��ا جمعیت‬ ‫تهران نیست‪ .‬محسنی بندپی افزود‪:‬‬ ‫در اس��تان تهران یک مطالبه گری را‬ ‫اغ��از کردیم و در حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز اش��اره کردم ک��ه ‪ ۲۰‬درصد صنایع‬ ‫کش��ور در استان تهران تمرکز دارند اما اعتباری‬ ‫که برای تسهیالت سرمایه در گردش و نوسازی‬ ‫صنایع به تهران اختصاص داده شده به هیچ وجه‬ ‫کافی نیست‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با وزیر کش��ور نیز مذاکره شده‬ ‫تا پیگیر مش��کالت تهران در کابینه و جلس��ات‬ ‫هیات وزیران باش��د تا بتوان دست کم به توازن‬ ‫منطقه ای در اس��تان تهران رس��ید‪ .‬اس��تاندار‬ ‫تهران با اش��اره به ظرفیت رسانه ای در پایتخت‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬همه اس��تان های کش��ور از یک‬ ‫شبکه مستقل تلویزیونی برای بازتاب رسانه ای‬ ‫عملک��رد دولت برخوردار هس��تند اما ش��بکه‬ ‫پایتخ��ت روزانه تنها ‪ ۱۴‬دقیقه اقدام های دولت‬ ‫را منعکس می کند‪.‬‬ ‫دارند دنبال می کنند ‪-‬که تا نوامبر ادامه بدهند‪-‬‬ ‫بعد که همه چیز تثبیت شد و تحریم ها جا افتاد‪،‬‬ ‫یک چیزک��ی مثال بدهند یا ندهن��د‪ .‬دنبال این‬ ‫هس��تند و ای��ن‪ ،‬خباثت اینها اس��ت‪ .‬در روزنامه‬ ‫خواندم که ترامپ گفته من می خواس��تم به ترزا‬ ‫مِی (نخست وزیر انگلیس) سفارش کنم راجع به‬ ‫سختگیری نسبت به ایران‪[ ،‬اما] او به من سفارش‬ ‫کرد درباره س��ختگیری راجع به ایران! اینها این‬ ‫[جور] هس��تند دیگر‪ .‬ان وق��ت تلفن می زند به‬ ‫اقای دکت��ر روحانی و اظهار ارادت و اخالص هم‬ ‫به ایش��ان می کند‪.‬اینها را بایستی این جوری و با‬ ‫این چشم نگاه کرد؛ اینها بدند‪ ،‬اینها خیلی بدند‪.‬‬ ‫بنده یک س��ینه حرف دارم در زمینه اروپایی ها‬ ‫نه به خاطر سیاس��ت های امروزشان‪ -‬به خاطر‬‫ذات خبیثی که حکومت ه��ای اروپایی در طول‬ ‫این چند قرن از خودش��ان نشان داده اند؛ خیلی‬ ‫حرف گفتنی اینجا زیاد است‪ ،‬نمی خواهیم حاال‬ ‫وارد ان مسائل بشویم‪ .‬به هر حال‪ ،‬اقتصاد کشور‬ ‫امنیت اروپا مرهون تالش های ایران است‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫گفت در این��ده ای نزدیک میزبان‬ ‫هیات��ی از اتحادی��ه اروپ��ا ک��ه در‬ ‫زمینه سازکار ویژه مالی (ساحات)‬ ‫مسئولیت دارند‪ ،‬خواهیم بود‪ .‬این‬ ‫هیات‪ ،‬هیات عالی رتبه کارشناسی‬ ‫اقتص��ادی و فنی خواه��د بود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬بهرام قاس��می در نشست خبری‬ ‫ب��ا خبرن��گاران در پاس��خ به پرسش��ی درباره‬ ‫سازکار مالی اروپا (ساحات‪-‬اینستکس) اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬راه اندازی این س��ازکار به عنوان یک گام‬ ‫نخست و دیرهنگام و البته مهم بود و در داخل‬ ‫ایران نهادهای ذی ربط در حال ایجاد س��ازکار‬ ‫متناظر هس��تند تا بتوانند در ارتباط با سازکار‬ ‫اروپایی اقدام عملی خود را اغاز کنند‪ .‬قاس��می‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در هفته های گذش��ته در س��طوح‬ ‫کارشناس��ی در بخش های گوناگون اقتصادی‬ ‫و بانک��ی تب��ادالت خوبی داش��تیم و در اینده‬ ‫نزدی��ک میزبان هیات های��ی از اروپا که در این‬ ‫س��ازکار مس��ئولیت دارند‪ ،‬خواهی��م بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در جریان این سفر کارشناسان دو طرف‬ ‫درباره گام های عملیاتی ش��دن این س��ازکار و‬ ‫نهایی کردن ان گفت وگو خواهند کرد‪ .‬در عین‬ ‫حال اینکه بگوییم این س��ازکار اقدام مشخصی‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬هنوز به ان مرحله نرس��یده ایم‪،‬‬ ‫ش��اید با امدن هی��ات اروپایی بتوانیم گام های‬ ‫بلندت��ری در ای��ن زمینه برداریم‪ .‬س��خنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه گفت‪ :‬دولت های اروپایی و‬ ‫سرویس های امنیتی انها به طور حتم به خوبی‬ ‫می دانن��د امنیت��ی ک��ه ام��روز در اروپا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مره��ون تالش های ایران بوده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫بهرام قاس��می تصریح کرد‪ :‬ما شاهد بودیم که‬ ‫گروه های تروریستی و تکفیری در خیابان های‬ ‫پاری��س و دیگ��ر پایتخت ه��ای اروپای��ی چه‬ ‫حوادثی را رقم زده و موجب ناامنی و خشونت‬ ‫ش��دند‪ .‬مبارزه ای��ران با تروریس��م در منطقه‬ ‫جدی بوده؛ به طوری که امروز شاهدیم به طور‬ ‫تقریبی تا حد بسیاری از اراضی سوریه و عراق‬ ‫از لوث وجود تروریس��ت ها پاک شده است؛ اما‬ ‫معتقدیم باوجود ضعیف ش��دن انها‪ ،‬تروریسم‬ ‫هن��وز وجود دارد و به یک عزم جدی و اجماع‬ ‫جهانی برای نابودی ان نیاز اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کشورهای اروپایی باید به این نکته توجه کنند‬ ‫که تس��ری خشونت در اروپا ازسوی گروه های‬ ‫تروریس��تی‪ ،‬در واقع به پیشینه عملکرد خود‬ ‫عکس روز‬ ‫را به بس��ته اروپایی موکول نکنی��د‪ .‬ما کارهایی‬ ‫داریم در داخل کش��ور‪ ،‬اینها را باید انجام بدهیم‪.‬‬ ‫انها هم البته بایس��تی حتما ان کار [خودشان]‬ ‫را بکنند منتها ما مش��کالت مان را به ان [بسته]‬ ‫موکول نکنیم‪ .‬من البته می گویم ارتباطات باید‬ ‫حفظ بشود؛ دوس��تانی که با من مرتبط بوده اند‬ ‫در این س��ال های متمادی‪ ،‬می دانند که عقیده‬ ‫من در زمینه ارتباطات دیپلماس��ی این است که‬ ‫ارتباطات باید روزبه روز تقویت بش��ود و توس��عه‬ ‫فعلیت پیدا کند و گسترش پیدا کند؛‬ ‫پیدا کند و ّ‬ ‫عقیده من این است‪ .‬عقیده من کنار رفتن و قطع‬ ‫ک��ردن و مانند اینها نیس��ت؛ ج��ز در یک موارد‬ ‫معدودی مثل امریکا‪ ،‬در غیر این موارد عقیده ام‬ ‫این نیس��ت؛ رابطه با شرق تقویت بشود‪ ،‬با غرب‬ ‫تقویت بشود؛ هر چه می توانیم تحرک عملیاتی‬ ‫و هدفمند دیپلماسی بایستی افزایش پیدا کند‪،‬‬ ‫یعنی تحرک دیپلماسی کشور باید افزایش پیدا‬ ‫کند؛ تحرک هدفمند‪».‬‬ ‫انه��ا بازمی گردد‪ .‬تروریس��ت ها در‬ ‫همی��ن منطقه ازس��وی کانون های‬ ‫مش��خصی پرورش یافتند‪ ،‬تولید و‬ ‫تسلیح ش��دند و به کمک ابزار مالی‬ ‫که در اختیارش��ان ق��رار گرفت در‬ ‫اروپا وحشت و دهشت ایجاد کردند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه درباره‬ ‫مقابله با اقدام های گروه های تروریستی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬این موض��وع در رون��د کار وزارت امور‬ ‫خارجه جدید نیس��ت و همیشه پیگیری شده‬ ‫است؛ اما متاسفانه شاهد رفتار دوگانه مقام ها یا‬ ‫کشورهای اروپایی هستیم که باوجود شعارها و‬ ‫سخن های زیبایی که ایراد می کنند‪ ،‬در مقابل‬ ‫تروریس��م سیاس��تی دوگانه اتخ��اذ کرده اند‪.‬‬ ‫کش��ورهای اروپایی در عمل در راستای منافع‬ ‫خودشان اس��تانداردهایی تعریف می کنند که‬ ‫بر اثر این تعریف با برخی گروه های تروریستی‬ ‫نه تنه��ا برخورد جدی ندارند‪ ،‬بلکه انها را مورد‬ ‫توج��ه خود نیز قرار می دهند‪ .‬همین نوع رفتار‬ ‫دوگانه کشورهای اروپایی سبب شده از اعتماد‬ ‫بسیاری از مردم در جهان نسبت به کشورها و‬ ‫سیاستمداران اروپایی کاسته شود؛ از همین رو‬ ‫است که برخی معتقدند سیاستمداران اروپایی‬ ‫تنه��ا به خاطر منافع خودش��ان از ه��ر ابزاری‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬اس��تفاده ابزاری اروپاییان‬ ‫از تروریس��م‪ ،‬موض��وع جدیدی نیس��ت و انها‬ ‫تروریس��ت ها را به دو شاخه خوب و بد تقسیم‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی درباره اتهام های اثبات نش��ده‬ ‫علیه ایران در حوزه حمالت سایبری احتمالی‬ ‫به نمایندگان مجلس اس��ترالیا ازسوی برخی‬ ‫تحلیلگ��ران حوزه س��ایبری اظهار کرد‪ :‬روابط‬ ‫ایران با اس��ترالیا روابط خوبی بوده و دو طرف‬ ‫عالقه من��د ب��ه اس��تمرار این رابطه هس��تند‪.‬‬ ‫گمانه زن��ی درب��اره حم�لات س��ایبری علیه‬ ‫کش��ورهای دیگر ازسوی ایران را باید از جنس‬ ‫جن��گ روانی دانس��ت‪ .‬برخی ب��ا طرح چنین‬ ‫اتهام هایی سعی می کنند افکار عمومی جهان‬ ‫و منطقه را علیه ایران‪ ،‬تحریک و حساس کنند‪.‬‬ ‫کسانی که چنین اتهام های بی پایه و اساسی را‬ ‫مطرح می کنند‪ ،‬در تالش هستند با دروغ بافی‬ ‫و گفت��ار غلط به ایران هراس��ی در جهان دامن‬ ‫بزنند‪ .‬س��خنانی از این دس��ت که ایران منشا‬ ‫حمالت س��ایبری اس��ت‪ ،‬گزافه گویی و سخن‬ ‫نابجایی اس��ت‪ .‬باید اضافه کنم که اصوال ما در‬ ‫ای��ن حوزه فعالیتی نداش��ته و نداریم و به طور‬ ‫کلی دلیلی هم برای این کار وجود ندارد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نخستین کنسولگری سوئیس‬ ‫در ایران را پیدا کنید‬ ‫نفتون‪ -‬مسجدسلیمان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫س��فیر سوئیس در ایران‪ ،‬درخواست جست وجو برای نخستین دفتر سفارتخانه‬ ‫س��وئیس در ایران را که به احتمالی در محدوده کاخ گلستان است‪ ،‬داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬به دنبال س��فر «برناد لمان»‪ ،‬وزیر کشاورزی س��وئیس به ایران و همراهی‬ ‫مارکوس الیپنر‪ ،‬س��فیر س��وئیس در تهران با او در کاخ گلستان‪ ،‬سفیر سوئیس در‬ ‫گفت وگو با مسعود نصرتی‪ ،‬مدیر مجموعه کاخ گلستان و دالور بزرگ نیا‪ ،‬مدیر اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی استان تهران گفت‪ :‬اطالعات چندانی از مکان دقیق نخستین‬ ‫کنس��ولگری س��وئیس در تهران نداریم‪ ،‬اما تمایل داریم موقعیت دقیق این مکان‬ ‫را که به احتمالی در محدوده کاخ گلس��تان ام��روزی و بازار تهران بوده‪ ،‬پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬می دانیم که این کنس��ولگری سال ‪ ۱۹۲۰‬میالدی (‪ ۱۲۹۸‬خورشیدی)‬ ‫در یک خانه ایجاد ش��ده اما اطالعات دیگری نداریم؛ بنابراین تمایل به جست وجو‬ ‫در ای��ن زمینه داریم‪ .‬او همچنین با اش��اره به اینکه امس��ال صدمین س��ال روابط‬ ‫دیپلماتیک سوئیس با ایران است و این سفارتخانه قصد برگزاری ایین بزرگداشتی‬ ‫به این مناسبت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬قصد داریم تعدادی برنامه با هدف بیشتر شدن تبادالت‬ ‫فرهنگ��ی و روابط دیپلماتیک در تهران برگزار کنیم‪ .‬لمان همچنین از پیش��نهاد‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر انجام تبادالت موزه ای بین ایران و‬ ‫سوئیس استقبال کرد‪ .‬بزرگ نیا نیز در این دیدار به این هیات سوئیسی قول مساعد‬ ‫داد و اعالم کرد بدنه کارشناس��ی اداره کل میراث فرهنگی اس��تان تهران در پیدا‬ ‫کردن مکان دقیق سفارت س��وئیس همکاری الزم را انجام می دهد و کارشناسان‬ ‫میراث فرهنگی بعد از شناسایی خانه‪ ،‬عملیات مرمتی ان را نیز انجام می دهند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫کار را در محدوده مقدورات کشور با جدیت دنبال کنید‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه در صفح��ه توییتر خود نوش��ت‪ :‬باوجود‬ ‫کارشناس��ی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق‬ ‫کارمندان و اش��کاالت گوناگون اجرایی در مصوبه‬ ‫مجلس‪ ،‬اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود‪ ،‬دولت‬ ‫ن را اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫با جدیت ا ‬ ‫ایس�نا‪ -‬منابعی در س��وریه از پیشرفت روابط‬ ‫میان ریاض و دمش��ق و همچنین رویکرد دوستانه‬ ‫می��ان نمایندگان دو کش��ور در جریان نشس��ت‬ ‫اتحادی��ه پارلمان ه��ای عرب در ام��ان خبر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه فرامنطق��ه ای رای الیوم‪ ،‬منابع‬ ‫اگاه سوریه اعالم کردند نمایندگان پارلمان سوری‬ ‫شرکت کرده در نشست اتحادیه پارلمان های عرب‬ ‫در ام��ان و همچنین همتایان س��عودی حاضر در‬ ‫این نشس��ت ش��یوه نامه های دقیقی مبنی بر این‬ ‫ام��ر دریافت ک��رده بودن��د که علیه ط��رف دیگر‬ ‫اظهارنظرهای��ی را مط��رح نکنند و تعام��ل انها با‬ ‫یکدیگر دوستانه باشد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ماریا زاخارووا‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه روس��یه رون��د خروج انگلی��س از اتحادیه‬ ‫اروپ��ا یا برکس��یت (‪ )Brexit‬را فاجعه بار خواند و‬ ‫اظهار کرد هی��چ کس در داخل انگلیس یا بروکس‬ ‫از روندی که ترزا می‪ ،‬نخس��ت وزیر انگلیس دنبال‬ ‫می کند‪ ،‬راضی نیست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مایک پومپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫دولت باراک اوباما را به غفلت ورزیدن نسبت به حل‬ ‫مسائلی که دولت ترامپ را درگیر کرده نظیر بحران‬ ‫ونزوئال و مسئله روابط تجاری با چین متهم کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مهرداد الهوت��ی‪ ،‬نماین��ده لنگرود در‬ ‫مجلس شورای اسالمی در تذکری با استناد به ماده‬ ‫‪ ۲۲‬ایین نامه داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬الیحه جامع انتخابات‬ ‫در مجلس اعالم وصول ش��د‪ .‬باتوجه به این موضوع‬ ‫بهتر اس��ت طرح اصالح م��وادی از قانون انتخابات‬ ‫مجلس به کمیسیون شوراها ارجاع شود تا مجلس‬ ‫شورای اسالمی دوباره کاری نکند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬به دنبال ب��اال گرفتن رقابت روس��یه و‬ ‫امریکا برای تصاحب بازار هس��ته ای عربستان‪ ،‬یک‬ ‫مقام روس��ی از امادگی مسکو برای فروش فناوری‬ ‫راکتورهای هس��ته ای نس��ل س��وم خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش تارنمای «روزنامه لندنی» الشرق االوسط‪،‬‬ ‫«الکساندر ورونکف» مدیرکل منطقه خاورمیانه و‬ ‫شمال افریقای ش��رکت دولتی «روس اتم» اعالم‬ ‫کرد کشورش پیشنهاد فروش فناوری راکتورهای‬ ‫نسل س��وم «راکتورهای بی‪-‬ابی» را به عربستان‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬روزنامه الشرق االوس��ط به نقل از منابع‬ ‫اگاه نوش��ت ‪ ۴‬کش��ور اروپای��ی ضام��ن برج��ام‪،‬‬ ‫دیدارهایی با نمایندگان ایران داش��ته اند و ‪ 3‬شرط‬ ‫را ب��رای پایان اختالف ها و ادامه کار با کش��ورمان‬ ‫مطرح کرده اند‪ .‬این روزنامه مدعی شد اعضای این‬ ‫گروه اروپایی که به ‪ E۴‬مش��هور هس��تند از ایران‬ ‫خواس��ته اند مواضع خود را در زمینه کش��ورهای‬ ‫لبنان‪ ،‬سوریه‪ ،‬یمن و عراق‪ ،‬تغییر دهد و روابط خود‬ ‫با انها را براساس معاهده وین تنظیم کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬وزیر مش��اور امارات در امور خارجه بار‬ ‫دیگر مدعی اش��غال جزایر س��ه گانه (تنب بزرگ‪،‬‬ ‫تنب کوچک و ابوموس��ی) از س��وی ایران شد‪ .‬انور‬ ‫قرقاش‪ ،‬وزیر مش��اور امارات در امور خارجه با طرح‬ ‫ادعای اش��غال جزایر س��ه گانه از س��وی ایران در‬ ‫صفحه توییتر خود نوشت‪ :‬حساسیت مفرط ایران‬ ‫نسبت به جزایر سه گانه (تنب بزرگ‪ ،‬تنب کوچک‪،‬‬ ‫ابوموسی) امری نامفهوم است‪ .‬تهران در هر نشست‬ ‫بین المللی حساسیت نشان می دهد زیرا اشغال انها‬ ‫غیرقانونی و غیرشرعی خواهد ماند و هیچ کس ان‬ ‫را به رسمیت نخواهد شناخت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رئیس مجلس کویت با تاکید بر ضرورت‬ ‫تحرک برای حمایت از مس��ئله «قدس» در سطح‬ ‫بین المللی‪ ،‬خواستار مقابله با عادی سازی روابط با‬ ‫رژیم صهیونیس��تی و «حرام دانستن» ان به لحاظ‬ ‫سیاسی شد‪ .‬به گزارش «سی ان ان عربی»‪« ،‬مرزوق‬ ‫الغانم» رئیس مجلس امت کویت در س��خنان خود‬ ‫در بیس��ت ونهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان های‬ ‫ع��رب در امان‪ ،‬پایتخت اردن‪ ،‬خواس��تار این ش��د‬ ‫ک��ه موضوع مقابله با عادی س��ازی رواب��ط با رژیم‬ ‫صهیونیستی در بیانیه نهایی این نشست قرار گیرد‬ ‫و این موضوع تنها در حد س��خن نباش��د‪ ،‬بلکه این‬ ‫امر به صراحت و بدون هیچ تردیدی حرام سیاس��ی‬ ‫اعالم شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬وزیر کشور عربستان در نشست شورای‬ ‫وزیران کش��ورهای عرب��ی مدعی دخال��ت ایران‬ ‫در امور کش��ورهای عربی ش��د‪ .‬به گزارش روزنامه‬ ‫س��عودی ع��کاظ‪ ،‬عبدالعزیز بن س��عود بن نایف‪،‬‬ ‫همچنین مدعی ش��د ایران ب��رای ایجاد بی ثباتی‬ ‫و ناامنی در کش��ورهای عربی و فتنه انگیزی میان‬ ‫ملت ها تالش می کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬رئیس دانشگاه تهران از قطع همکاری‬ ‫با دانش��گاه لوون بلژیک به دلیل بازداش��ت استاد‬ ‫ایرانی‪-‬بلژیک��ی این دانش��گاه در ای��ران خبر داد‪.‬‬ ‫محمود نیلی احمد ابادی گفت‪ :‬دانش��گاه تهران با‬ ‫یکی از دانش��گاه های بلژیک به نام دانش��گاه لوون‬ ‫ی داشت و دوره های مشترک اموزشی بین‬ ‫همکار ‬ ‫دو دانشگاه برگزار می شد که این همکاری به دلیل‬ ‫مسائل سیاسی از سوی دانشگاه لوون لغو شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫برنامه ایران برای‬ ‫تجاری سازی کریدور‬ ‫شمال‪-‬جنوب‬ ‫صنعت موتورسیکلت‬ ‫ارکستری که‬ ‫رهبر ندارد‬ ‫نانو در نبـرد‬ ‫با لغزش‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نگرشی بر تغییر وزیران کابینه دولت دوازدهم‬ ‫سیاست ورزی به اسم اقتصاد یا اقتصاد برای سیاست ورزی‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬پس از بروز برخی از مشکالت اقتصادی و پیدایش‬ ‫خاله��ای مدیریت��ی در کش��ور برخی از فعاالن و کارشناس��ان‬ ‫اقتصاد بر طبل تغییرات در دولت کوبیدند‪ .‬این دسته از فعاالن‬ ‫و کارشناسان اقتصاد معتقدند دولت با ایجاد برخی تغییرات در‬ ‫کابینه باید وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد‪ .‬هرچند که‬ ‫ای��ن طرح در دول��ت دوازدهم جدید نیس��ت و پیش از این نیز‬ ‫رئیس جمهوری با برخی تغییرات تالش کرد تا ساختار کابینه را‬ ‫تقویت کند اما وجود مشکالت اقتصادی برخی از کارشناسان را‬ ‫به این نتیجه رساند که دولت دوباره باید برای تغییرات ساختاری‬ ‫و تقویت گروه اقتصادی کابینه اقدام کند‪.‬‬ ‫در ادامه لزوم‬ ‫تغییرات گروه اقتصادی کابینه دولت دوازدهم را بررسی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر کابینه هزینه باالیی دارد‬ ‫حمی��د گرماب��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به اینکه دولت باید تغییراتی را در حوزه‬ ‫سیاس��ت گذاری اعمال کند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬من معتقد نیستم‬ ‫که خروج از ش��رایط کنونی وابسته به تغییر وزیران است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬شرایط کنونی نیاز جدی به تغییر سیاست ها را ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬بین تغییر وزیران و تغییر سیاست گذاری باید‬ ‫مرزی منطقی قائل باش��یم‪ .‬در شرایطی که برخی از سودجویان‬ ‫با اس��یب به بازار به دنبال افزایش س��ود هستند‪ ،‬تغییر وزیران‬ ‫برای انها برگ برنده است‪ .‬به عبارت دیگر ‪ ،‬انها می توانند از تغییر‬ ‫وزیران اس��تفاده کنند و ش��رایط بازار برخی از کاالها را بیش از‬ ‫گذشته پیچیده و پرنوسان کنند‪ .‬به گفته گرمابی‪ ،‬کشور امروز‬ ‫ب��ه دو موض��وع نیاز ج��دی دارد که دولت ب��رای ایجاد انها باید‬ ‫ی داشته باشد‪ .‬سیاست گذاری ها‬ ‫برنامه ریزی های دقیق تر و اجرای ‬ ‫در برخی از موارد به دور از واقعیت های اقتصادی کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬دولت باید برنامه هایی را در دستور کار قرار دهد‬ ‫که اجرایی باش��ند و در واقعیت بتوانند شرایط اقتصادی جامعه‬ ‫را بهبود بخشند‪ .‬یکی از بزرگ ترین عواملی که مشکالت کنونی‬ ‫را ایجاد کرد‪ ،‬تغییر سیاست های کشور در بازه زمانی کوتاه مدت‬ ‫بود‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه در ماه های نخس��تین نوس��ان های ارزی دولت‬ ‫نمی دانس��ت مش��کالت را چگونه باید برطرف کند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫این در حالی بود که با برخی تغییرات در کابینه و مش��اوره های‬ ‫دولت باید با کارشناس��ان و مشاوران بیشتری در ارتباط باشد‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که کش��ور امروز در ش��رایط خاص و پیچی��ده ای قرارگرفته و‬ ‫افرادی که دلسوز مردم باشند امروز تالش می کنند تا با ارائه دیدگاه های‬ ‫خود به دولت در خروج از بحران های کنونی کمک کنند‬ ‫کاربردی دولت توانس��ت تا حدی ثبات را به سیاست های ارزی‬ ‫بازگرداند‪ .‬در این شرایط موضوع دیگری که مطرح می شود این‬ ‫است که اعتماد مردم به دولت دوباره باید بازگردد‪ .‬در شرایطی‬ ‫ک��ه مردم ب��ا کاه��ش ارزش دارایی های خود روبه رو هس��تند‬ ‫نمی توان برای این موضوع برنامه ریزی کرد و بهترین سیاس��ت‬ ‫این اس��ت که دولت مردم را به بهترین ش��کل اگاه کند که راه‬ ‫حفظ ارزش دارایی ها خروج س��رمایه مردم از بازارهای پر تنش‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار ارز و س��که متاسفانه هنوز از جمله بازارهای پرتنش‬ ‫به ش��مار می رود و تا زمانی که مردم عملکرد اقتصادی مناسبی‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬نمی توان سیاستی کاربردی را در این زمینه اجرا‬ ‫ک��رد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬هرچند که دولت با برخی سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی اش��تباه باعث شد س��رمایه مردم به سمت خرید ارز و‬ ‫سکه هدایت ش��ود اما در شرایط کنونی سیاست های اقتصادی‬ ‫مرس��وم پاسخگوی شرایط کنونی نیس��ت و عبور از این بحران‬ ‫تنها با کمک مردم میس��ر خواهد ش��د‪ .‬گرمابی به این پرس��ش‬ ‫ک��ه ایا حضور وزیران جدید می تواند برای پیش��برد این اهداف‬ ‫به دولت کمک کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اکنون در ش��رایط عادی به سر‬ ‫نمی بریم که با سیاست های تجربه شده بتوانیم به نتیجه مناسب‬ ‫برسیم‪ .‬در شرایط کنونی بهترین و کارامدترین کابینه هم روی‬ ‫کار بیاید‪ ،‬در اغاز تغییرات ش��رایط اقتصادی بحرانی تر می شود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬باید در نظر داش��ت که برخی از سیاس��ت های‬ ‫پیش برن��ده در اقتصاد ایران امروز وابس��ته به تصمیم نهادهایی‬ ‫اس��ت که از دولت پیروی نمی کنند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه قانون‬ ‫برای تمام نهادها مرز مشخصی را تعیین کرده است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬عده ای با استفاده از حق قانونی خود با تصویب الیحه‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) مخالف هستند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫بس��یاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند‬ ‫یکی از راه های خروج از مش��کالت کنونی تصویب همین الیحه‬ ‫اس��ت‪ .‬این اختالف دیدگاه باید برطرف ش��ود‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫نمی ت��وان از دولت توقع داش��ت خارج از ح��وزه اختیارات خود‬ ‫حرک��ت کند‪ .‬تصمیم گیری درباره ای��ن موضوع فقط در اختیار‬ ‫دولت نیس��ت و باید تفاهمی در این زمینه ش��کل گیرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬تمام نهادهایی که در تصویب این الیحه حق اظهار و اعمال‬ ‫نظر دارند باید مس��ئولیت این تصمی��م را بر عهده گیرند‪ .‬دولت‬ ‫معتقد است تصویب این الیحه گامی موثر برای خروج از شرایط‬ ‫کنونی اس��ت‪ ،‬عده ای با این دیدگاه مخالف هستند اما حاضر به‬ ‫پذیرش ش��رایط نیس��تند‪ .‬دولت باید انها را مجاب کند که نظر‬ ‫درستی دارد یا اینکه بپذیرد تصویب این الیحه به ضرر کشور و‬ ‫مردم است‪ .‬تا زمانی که این بحث ها شفاف پیش نرود نمی توان‬ ‫در اقتصاد ایران کار تاثیرگذاری انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹روحانی باید کابینه را تغییر دهد‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬ان س��وی دیدگاه معتقد اس��ت دول��ت با تغییر‬ ‫کابینه می تواند فرماندهی اقتصاد را بر عهده داش��ته باشد‪ .‬یحیی‬ ‫ال اسحاق در این زمینه به ایلنا گفت‪ :‬وزیران فعلی محترم هستند‬ ‫و م��ا به انها اراد ت داریم اما واقعیت این اس��ت که این افراد مرد‬ ‫میدان فعلی نیستند‪ .‬ما زمانی فکر می کردیم مذاکرات با کدخدا‬ ‫مش��کالت را حل می کند اما نشد‪ ،‬برجام پایدار می ماند اما نشد‪،‬‬ ‫روابط ما با اروپا بیش��تر می ش��ود اما نش��د؛ این اقایان برای این‬ ‫«شد»ها امده بودند و حاال که این اهداف پیش نرفته بهتر است‬ ‫بروند‪ .‬اکنون برخی اعالم کردند خسته شدند و یک سری ناراحت‬ ‫هس��تند می توانند اکنون دولت را ت��رک کنند تا نیروهای دیگر‬ ‫بیاین د مش��کالت را برطرف کنند‪ .‬ال اس��حاق با اش��اره به جو به‬ ‫وجود امده در کش��ور گف��ت‪ :‬درحال حاضر مهم ترین چالش ان‬ ‫قدم اعتماد بین مردم و مسئوالن است و بر همین اساس‪ ،‬شاهد‬ ‫مشکالت در تمام بخش های مختلف حتی در حوزه تامین اقالم‬ ‫اساس��ی هس��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای اینکه مشکالت کشور حل‬ ‫ش��ود‪ ،‬باید ابزار اعتماد فراهم شود یعنی مردم باید باور کنند که‬ ‫تیم اقتصادی دولت می تواند مش��کالت را حل کند‪ .‬هیچ ایرادی‬ ‫ن��دارد که فردا روحانی کابینه خود را تغییر دهد‪ .‬اکنون وضعیت‬ ‫فرق کرده است‪ .‬ال اسحاق با بیان اینکه اگر کابینه عوض شود ان‬ ‫وقت اعتماد به وجود می اید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم می گویند خبری‬ ‫اس��ت که دولت این کارها را انجام می دهد و قرار است مشکالت‬ ‫حل ش��ود‪ ،‬به ویژه اگر ادم هایی که تجربه دارند و این بحران ها را‬ ‫دیده ان��د و امتحان خود را پس داده اند‪ ،‬جایگزین ش��وند‪ .‬اکنون‬ ‫وقت ان اس��ت که بدون نگاه سیاس��ی مسئوالن در کنار یکدیگر‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬من زمانی که وزیر بازرگانی بودم‪ ،‬معاونان‬ ‫خود را از گرایش های مختلف سیاسی انتخاب کرده بودم و اتفاقا‬ ‫همان دوره یکی از بهترین دوره وزارت بازرگانی بود‪ .‬وزیر پیشین‬ ‫بازرگان��ی با انتقاد از ناهماهنگی بین دولت خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما‬ ‫باره��ا این حرف را زده ایم‪ ،‬ناهماهنگ��ی یعنی اینکه هفته پیش‬ ‫همتی رئیس بانک مرکزی بگوید تا حاال ‪ ۱۰‬بار در دولت گفته ام‬ ‫که ازادسازی واردات برخی از کاالها در بازارچه های مرزی انجام‬ ‫نش��ود‪ ،‬االن وقت این کار نیس��ت‪ .‬نتیجه این تصمیم افزایش ‪۲‬‬ ‫ه��زار تومانی قیمت دالر بود‪ .‬همین ناهماهنگی اس��ت که وزیر‬ ‫امور خارجه می گوید من را بازی نمی دهند‪ .‬وزیری که این حرف‬ ‫را بزند دیگر وزیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹دلسوزی یعنی ارائه راهکار‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره تغییرات کابینه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬این‬ ‫موض��وع در ح��وزه اختیارات دولت اس��ت و اگر تصمیم به تغییر‬ ‫کابینه داش��ته باش��د برای چگونگی اجرای ان مجلس می تواند‬ ‫ب��ه دول��ت کمک کند‪ .‬با این حال‪ ،‬باید در نظر داش��ت که دولت‬ ‫می تواند درباره این موضوع تصمیم بگیرد و تاکید بر لزوم تغییرات‬ ‫کابینه موضوعی سیاسی است و ارتباطی به معیشت مردم ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در سال های گذشته معیشت مردم اسباب‬ ‫سیاس��ی کاری برخی جناح های سیاسی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫در شرایط کنونی به اندازه خودش مقصر است اما باید این موضوع‬ ‫را در نظر داشت که نهادهای دیگر هم به اندازه خودشان تقصیر‬ ‫دارند و نمی توان تمام ش��رایط را پای دولت گذاش��ت‪ .‬منصوری‬ ‫با اش��اره به ل��زوم همفکری در دولت توضی��ح داد‪ :‬دولت باید با‬ ‫کارشناسان و مشاوران بیشتری در ارتباط باشد‪ .‬واقعیت این است‬ ‫که کشور امروز در شرایط خاص و پیچیده ای قرارگرفته و افرادی‬ ‫که دلسوز مردم باشند امروز تالش می کنند تا با ارائه دیدگاه های‬ ‫خود به دولت در خروج از بحران های کنونی کمک کنند‪.‬‬ ‫ گام دیگر ایدرو برای گسترش همکاری های خارجی‬ ‫شرکت های توربین توان گس��تر ایرانیان( ایتکو ) و «لیائو نینگ فوان» چین‬ ‫برای همکاری در زمینه پایش‪ ،‬تولید قطعه و تجهیزات دوار صنایع نیروگاهی‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و قطعات انواع توربین با یکدیگر توافق کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت توربین توان گستر ایرانیان (ایتکو)‬ ‫در دی��دار با مع��اون مدیرعامل هلدینگ فوان چین ضم��ن اعالم امادگی این‬ ‫شرکت برای اجرای پروژه های مشترک‪ ،‬تهیه نقشه راه همکاری دو شرکت در‬ ‫اینده را خواستار شد‪.‬‬ ‫احمد خادم المله اظهار ک��رد‪ :‬ایتکو می تواند دروازه ورود فوان چین به بازار‬ ‫ایران و منطقه باش��د و تمایل دارد در قالب س��رمایه گذاری مشترک‪ ،‬جوینت‬ ‫ونچ ر یا فاینانس و تامین کاالهای مورد نیاز شرکت های نیروگاهی و نفت و گاز‬ ‫ایران با شرکت چینی همکاری کند‪ .‬معاون مدیرعامل هلدینگ فوان چین نیز‬ ‫در این دیدار ضمن معرفی توانمندی های این هلدینگ ‪ ،‬امادگی این ش��رکت‬ ‫برای همکاری با ش��رکت توربین توان گس��تر ایرانیان را اع�لام و اظهار کرد‪:‬‬ ‫این ش��رکت با مجموعه های صنعتی مختلفی در برزی��ل‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬امریکا‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫المان و روس��یه همکاری دارد و اماده اس��ت در ایران نیز با شرکت های ایرانی‬ ‫همکاری کند‪ .‬ژوفوجن اظهار کرد‪ :‬ش��رکت فو ان در س��اخت تجهیزات موتور‬ ‫هواپیما و هلی کوپتر های امدادی و اتش نش��انی نیز فعال است و امادگی دارد‬ ‫توانمندی های خود را در اختیار شرکت ایتکو قرار دهد‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ‪ ۲‬واحد تولیدی در خرامه‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر به اس��تان‬ ‫فارس در ایین اغاز عملیات اجرایی شرکت گسترش‬ ‫کاغذ س��بز خرامه حضور یافت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا‬ ‫رحمانی در س��فری یک روزه به استان فارس در ایین‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ش��رکت گس��ترش کاغذ س��بز‬ ‫خرامه حضور یافت‪ .‬این ش��رکت با س��رمایه گذاری ‪۲‬‬ ‫هزار میلیارد ریال‪ ،‬ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۲۰‬هزار تن‬ ‫کاغذ از کربنات کلسیم دارد‪ .‬با بهره برداری از شرکت‬ ‫گسترش کاغذ سبز خرامه در سال ‪ ۱۳۹۹‬برای ‪۲۰۱‬‬ ‫نفر اش��تغال ایجادمی ش��ود‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همچنین در س��فر به اس��تان فارس در ایین‬ ‫اغ��از عملیات اجرایی پروژه مجتمع صنعتی و معدنی‬ ‫گهر فرزانگان خرامه حض��ور یافت‪ .‬رحمانی در ادامه‬ ‫سفر یک روزه به اس��تان فارس در ایین اغاز عملیات‬ ‫اجرایی پ��روژه تولید گندله اه��ن مجتمع صنعتی و‬ ‫معدنی گهر فرزانگان خرامه شرکت کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مجتمع که برای س��اخت ان ‪ ۱۵‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال هزینه خواهد ش��د‪ ،‬می تواند س��االنه ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن گندله اهن تولید کند‪.‬‬ ‫ب��ا بهره برداری از واحد تولی��د گندله اهن مجتمع‬ ‫صنعتی و معدنی گهر فرزانگان خرامه در سال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫به طور مستقیم برای ‪ ۴۳۰‬نفر اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صنعت موتورسیکلت‪ ،‬ارکستری که رهبر ندارد‬ ‫خودروسازان بر‬ ‫نمایندگی ها نظارت ندارند‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹قانون و زیرساخت ها در مقابل هم‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫در بحث اسقاط‪،‬‬ ‫خودروها کنار‬ ‫گذاشته شده‬ ‫اما به صاحب‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫فشار اورده ایم‬ ‫وسیله ای‬ ‫که نان اور‬ ‫خانواده اش‬ ‫است را تعویض‬ ‫کند‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت ایران با بیان اینکه الزام اس��قاط‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده تا یک سال به تعویق افتاده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬در این یک‬ ‫س��ال‪ ،‬الزم است زیرس��اخت ها برای اجرای این طرح‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬با اماده شدن فضا ش��اید تولیدکنندگان‬ ‫زودتر برای اس��قاط موتورس��یکلت های فرسوده اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که انجمن در این زمینه‬ ‫چه کارهایی انجام داده‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن از تولیدکنندگان‬ ‫حمایت می کند‪ ،‬نمی توانیم به امری که در قانون برای‬ ‫انجمن تعریف نش��ده‪ ،‬ورود کنی��م‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در‬ ‫قانون به نیروی انتظامی امنیت شهر واگذار شده و این‬ ‫نهاد نمی تواند به حوزه دیگر ورود کند‪.‬‬ ‫ت به نوعی موجب‬ ‫گفتنی اس��ت اسقاط موتورس��یکل ‬ ‫رونق تولید ش��ده و به تولیدکنندگان کمک می کند در‬ ‫تیراژ باالتر تولید کنند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت ایران در این باره اظهارکرد‪ :‬قانون مالکیت‬ ‫اجازه نمی دهد افراد مجبور به کاری شوند که تمایلی به‬ ‫ان ندارند‪ .‬در قانون اساس��ی‪ ،‬مالکیت جزو حق هر فرد‬ ‫بوده؛ بنابراین نمی توان صاحب موتورس��یکلت را ملزم‬ ‫کرد که ان را با یک موتورسیکلت نو تعویض کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قانون مصوبه ای را تصویب و برای ان‬ ‫راه��کار تعیین کرده اس��ت‪ .‬عمر هر موتورس��یکلت ‪۸‬‬ ‫س��ال تعریف شده و پس از این مدت باید اسقاط شود‬ ‫اما باید زیرس��اخت ان هم فراهم باش��د تا اگر پلیس‪،‬‬ ‫موتورسیکلت فرس��وده ای را در خیابان توقیف کرد به‬ ‫س��مت عرضه اسقاط ان هدایت ش��ود؛ بنابراین قانون‬ ‫وج��ود دارد اما زیرس��اخت های الزم ب��رای ان فراهم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی و قدرت خرید افراد‬ ‫باید از قطعه سازان‬ ‫حمایت شود‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تحریم ه��ای صنع��ت خ��ودرو را‬ ‫ناجوانمردان��ه خوان��د و اظهارک��رد‪ :‬واردات در‬ ‫ش��رایطی ک��ه تحریم ه��ای ناجوانمردان��ه بر‬ ‫کش��ور اعمال شده‪ ،‬ناشدنی اس��ت با این وجود‬ ‫تاکی��دات رهبر معظم انق�لاب مبنی بر حمایت‬ ‫از تولی��د داخل قطعه س��ازان م��ورد بی مهری‬ ‫ق��رار گرفتن��د‪ .‬س��یدناصر موس��وی الریگانی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبرخ��ودرو‪ ،‬گف��ت‪ :‬واردات‬ ‫در ش��رایطی ک��ه تحریم ه��ای ناجوانمردانه بر‬ ‫کش��ور اعمال ش��ده‪ ،‬ناشدنی اس��ت اما با وجود‬ ‫تاکی��دات رهبر معظم انق�لاب مبنی بر حمایت‬ ‫از تولید داخل قطعه س��ازان مورد بی مهری قرار‬ ‫گرفتند و در این برهه زمانی که رکود بر کش��ور‬ ‫س��ایه انداخته قطعه س��ازان ک��ه مدت ها حتی‬ ‫ب��دون دریاف��ت هزینه از خودروس��ازان‪ ،‬قطعه‬ ‫س��اختند و تحویل دادند و ما را از وابس��تگی به‬ ‫واردات نجات دادن��د‪ ،‬امروز با بی توجهی روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر ب��ا تالش و‬ ‫همت قطعه سازان‪ ،‬خودروسازی کشور از حالت‬ ‫مونتاژ به تولید سوق داده شده بنابراین روا است‬ ‫دولت ب��ا ارائه تس��هیالت ارزان قیمت و کاهش‬ ‫فش��ارهای اقتصادی از این فع��االن اقتصادی و‬ ‫صنعتی حمایت کن��د‪ .‬نماینده مردم فالورجان‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همان طور که خودروس��ازان در چند دقیقه ‪۴۰‬‬ ‫ه��زار خودرو را ب��ه فروش می رس��انند‪ ،‬باید در‬ ‫پرداخ��ت معوقات قطعه س��ازان تالش مضاعف‬ ‫داشته باشند تا مشکالت انهان نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫موس��وی الریگانی گف��ت‪ :‬از دولت درخواس��ت‬ ‫داریم از اش��تغال قابل توجهی که قطعه س��ازان‬ ‫ایج��اد کرده ان��د حمایت کند و ب��رای حفظ ان‬ ‫تمام ت�لاش خود را ب��ه کار گیرد‪ ،‬زی��را نابودی‬ ‫صنایع تولیدی برابر اس��ت با وابستگی به خارج‬ ‫و زمین گی��ر ش��دن خودروس��ازان‪ .‬بنابراین در‬ ‫شرایط س��خت تحریم که اجازه واردات قطعه را‬ ‫نداریم باید از قطعه سازان حمایت شود نه اینکه‬ ‫چوب الی چرخ انها بگذاریم‪.‬‬ ‫براس��اس مصوب��ه ‪30‬مه��ر‪ ،‬پالک گ��ذاری ه��ر‬ ‫موتورس��یکلت نو منوط به اس��قاط یک موتورسیکلت‬ ‫فرس��وده ش��د‪ .‬این مصوبه از ابتدای ابان اجرایی شد‪،‬‬ ‫ام��ا در نهایت این طرح با رایزنی ه��ای انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت در تاریخ ‪ ۹۷/۱۱/۲۷‬متوقف و اجرای ان‬ ‫به یک سال اینده موکول شد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬این طرح‬ ‫تا پایان بهمن ‪ ۹۸‬به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫به طور تقریبی‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۵‬مصوبه های بسیاری هر‬ ‫س��ال در حوزه موتورس��یکلت تصویب می شود اما در‬ ‫نهای��ت پس از چند ماه ابالغ و توقف تولید‪ ،‬اجرای انها‬ ‫را ب��ه زمانی دیگر موکول می کنن��د‪ .‬این نوع عملکرد‪،‬‬ ‫صنعت کش��ور را دچار اس��یب های مال��ی و ضررهای‬ ‫زمانی می کند و نشان می دهد در برنامه ریزی ها‪ ،‬نوعی‬ ‫بی برنامه گ��ی وج��ود دارد که طرحی پ��س از اجرا در‬ ‫فاصله چند ماه متوقف می شود‪.‬‬ ‫سیدنواب حسینی منش‬ ‫از منظر الودگی‬ ‫و ایمنی‪ ،‬تعویق‬ ‫طرح اسقاط‬ ‫موتورسیکلت به‬ ‫سود کشور نبود‬ ‫حجازی درب��اره اینکه چرا مردم خود برای اس��قاط‬ ‫وس��ایل نقلیه فرسوده ش��ان اقدام نمی کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫وضعیت موجود انجام ای��ن کار به لحاظ مالی به مردم‬ ‫فش��ار می اورد‪ .‬در بحث خودرو اس��قاط کنار گذاشته‬ ‫ش��ده اما به صاح��ب موتورس��یکلت فش��ار اورده ایم‬ ‫وس��یله ای که نان اور خانواده اش است را تعویض کند‪.‬‬ ‫همان گونه که بارها عنوان شده قشر موتورسیکلت سوار‬ ‫از طبق��ه ضعیف بوده و قدرت مالی انها اجازه نمی دهد‬ ‫یک موتورسیکلت ‪۸‬میلیون تومانی خریداری کنند‪.‬‬ ‫قیمت موتورسیکلت نسبت به ارزان ترین مدل خودرو‬ ‫بسیار پایین تر بوده و این کمک می کند نوسازی از این‬ ‫صنف اغاز شود‪ .‬این مقام صنفی در این باره اظهارکرد‪:‬‬ ‫توجه داش��ته باش��یم در این فاصله قدرت خرید مردم‬ ‫افزایش نیافته اس��ت‪ .‬قش��ر کارگری که یک میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تومان حقوق می گیرد زمانی که موتورسیکلت‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان بود‪ ،‬می توانس��ت با حقوق‬ ‫حدود ‪ ۲‬ماه موتورس��یکلت مورد نظر خود را بخرد اما‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروس��ازی‬ ‫از خودروس��ازان گالی��ه ک��رد ک��ه ب��ر عملکرد‬ ‫نمایندگی ه��ای خ��ود نظ��ارت نمی کنن��د‪.‬‬ ‫مجتبی حاج��ی زاده در گفت وگو ب��ا ایلنا گفت‪:‬‬ ‫خودروسازان نباید تنها مجوز بدهند‪ .‬انها وظیفه‬ ‫نظارت بر نمایندگی ها را نیز دارند‪ .‬خودروسازان‬ ‫باید صالحیت کسی را که به او نمایندگی داده اند‪،‬‬ ‫اح��راز کنند‪ .‬باید دریابند که دس��تمزد کارگران‬ ‫پرداخت یا فهرس��ت بیمه ها ارسال می شود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه شرکت های مادر باید به نمایندگی ها‬ ‫هش��دار بدهند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر نمایندگی ها بخشنامه‬ ‫را اج��را نکردند‪ ،‬باید برخورد ش��ود‪ .‬متاس��فانه با‬ ‫توجه به تغییرات مکرر مدیریتی در شرکت مادر‬ ‫خودروساز‪ ،‬نظارت هایی که باید باشد حذف شده ‬ ‫یا کمرنگ است‪ .‬رئیس اتحادیه کارگران صنعت‬ ‫خودروس��ازی با بیان اینکه خودروسازان به دلیل‬ ‫اعتبار برندش��ان هم که ش��ده بر چارت سازمانی‬ ‫نمایندگی ها نظ��ارت می کنند اما با کارگران انها‬ ‫کاری ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان بزرگ جهان‬ ‫تقس��یم جهانی کار بر ش��رایط کار‬ ‫حتی در روند‬ ‫ِ‬ ‫نیروه��ایِ ش��رکت هایی که س��اخت قطعات یا‬ ‫خدم��ات پس از فروش را ارائ��ه می کنند‪ ،‬نظارت‬ ‫دارند اما در ایران در کمال تاس��ف خودروسازان‬ ‫اهمیت��ی به ش��رایط کار کارگران ش��رکت های‬ ‫اقماری خود نمی دهن��د و در واقع هیچ حمایتی‬ ‫از انه��ا به عمل نمی اورند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬منظور از‬ ‫حمایت اعالم هش��دار به نمایندگی ها و ارس��ال‬ ‫ای��ن پیام ب��ه کارفرمایان انها اس��ت که بر س��ر‬ ‫حقوق کارگران مماش��ات نمی کنی��م حتی اگر‬ ‫ش��ده برخورد می کنیم‪ .‬رئیس اتحادیه کارگران‬ ‫صنعت خودروس��ازی با بیان اینکه مدتی اس��ت‬ ‫ک��ه خودروس��ازان به دلیل حجم طل��ب خود از‬ ‫نمایندگی ه��ا مجوز انها را لغ��و می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انه��ا می توانن��د از همی��ن ابزار برای اس��تیفای‬ ‫حقوق صنفی کارگران اس��تفاده کنند‪ .‬متاسفانه‬ ‫خودروسازان متوجه نیستند که اگر انگیزه نیروی‬ ‫کار نمایندگی ها بمیرد و ش��وقی برای کار کردن‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ ،‬کیفیت کار انها پایین می اید و‬ ‫در نهایت اعتبار برند اسیب می بیند‪ .‬حاجی زاده‬ ‫افزود‪ :‬ش��خصی که در ی��ک نمایندگی به عنوان‬ ‫مکانیک درجه یک کار می کند باید مدارکی را که‬ ‫صالحیت او را احراز می کند‪ ،‬ارائه کند اما بستگان‬ ‫کارفرمایان هیچ کدام از این مدارک را ندارند و تازه‬ ‫اسم شان در فهرس��ت بیمه ای گنجانده می شود‪.‬‬ ‫حتی موردی بوده که کارفرما اس��م پس��رعموی‬ ‫خود را در فهرس��ت بیمه به عنوان مکانیک درجه‬ ‫یک گذاشته تا او با بهره بردن از مزیت های قانونی‪،‬‬ ‫بازنشسته شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دول��ت باید ش��رکت هایی که همه س��ی کی دی کار هس��تند را در‬ ‫صنعت موتورسیکلت ملزم کند برای مونتاژ به سوی نوسازی حرکت‬ ‫کنند‪ .‬صنعتگر به نوس��ازی تن نمی دهد و هر س��ال بهانه می اورد و‬ ‫در این بین منفعت مردم در البی ها گم می شود‬ ‫ام��روز با ح��دود ‪ ۷‬ماه حقوق باید یک موتورس��یکلت‬ ‫ن��و خری��داری کند‪ .‬به همی��ن دلیل در ب��ازار مصرف‬ ‫موتورسیکلت ‪۸۰‬درصد افت را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این در حالی اس��ت که در بازار خودرو‪،‬‬ ‫بخش��ی از خریدها مربوط به دالل بازی‪ ،‬حفظ سرمایه‬ ‫و‪ ...‬است اما در بازار موتورسیکلت‪ ،‬خریدار تنها می تواند‬ ‫از این وس��یله نقلیه به عنوان پیک استفاده کند‪ .‬قدرت‬ ‫خرید موتورس��یکلت نو با قیمت ‪۸‬میلیون تومان وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬در حالی که قیمت ها برای س��ال اینده مشخص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت افزود‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫موتورس��یکلت فرس��وده ‪۵۰۰‬ه��زار توم��ان خریداری‬ ‫می شود و نباید انتظار داشته باشیم با این وضعیت افراد‬ ‫با پرداخ��ت ‪۷‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار توم��ان رغبتی برای‬ ‫نوسازی موتورسیکلت های خود داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذی نفعان در طرح ها‬ ‫در شکل کالن‪ ،‬هزینه به خطر افتادن سالمت جامعه‬ ‫که شامل صاحبان وسایل نقلیه هم موتورسیکلت و هم‬ ‫خودرو می شود‪ ،‬بسیار باال است و ضرورت دارد موضوع‬ ‫با جدیت بیشتری دنبال شود‪ .‬ضمن انکه اگر قیمت ها‬ ‫را در نظر بگیریم هزینه یک موتورس��یکلت‪ ،‬پایین تر از‬ ‫ارزان ترین خودرو است؛ بنابراین منطقی است نوسازی‬ ‫از این بخش اغاز شود‪ .‬حجازی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که راهکار انجمن برای به س��رانجام رساندن این طرح‬ ‫چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم ب��رای این امر‪ ،‬نباید از قش��ر‬ ‫ضعیف جامعه اغاز کرد‪ .‬طرح اس��قاط خودرو با قیمتی‬ ‫که خودروها دارند (‪۵۰‬میلیون تا ‪ ۲‬میلیارد تومان) رها‬ ‫ش��ده و می خواهیم کار را از موتورس��یکلت اغاز کنیم‪،‬‬ ‫در حالی که کامیون های با عمر ‪ ۵۰‬سال در جاده های‬ ‫کش��ور ت��ردد دارند کامیون هایی ک��ه در یک ماه‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬میلیون تومان درامد دارند‪ ،‬می توانند از بانک‬ ‫تسهیالت بگیرند و قانون هم این تسهیالت را برای ان‬ ‫پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران‬ ‫با بی��ان اینکه تولیدکنندگان مخالف نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل موتورس��یکلت نیس��تند اما باید زیرساخت‬ ‫فراهم باشد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نمی توان بدون بسترسازی افراد‬ ‫‹ ‹تولید انبوه و شکسته شدن قیمت ها‬ ‫جامعه را به چالش کش��اند‪ .‬امروز کش��ور دچار تحریم‬ ‫خارجی اس��ت نباید تحریم های داخلی را به ان اضافه‬ ‫کنیم‪ .‬موتورس��یکلت نبای��د مظلوم واق��ع و وارد امور‬ ‫سیاسی شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قانون باید اجرا شود و انجمن موافق‬ ‫اس��قاط موتورسیکلت های فرس��ود ه است‪ .‬این امر باید‬ ‫ش��امل تمام وسایل نقلیه فرسوده ش��ود اما در شرایط‬ ‫تحریم که وضعیت ارزی کش��ور دارای محدودیت هایی‬ ‫است باید در برخی مصوبات بازنگری کرد‪.‬‬ ‫حج��ازی در پای��ان با اش��اره به موفقیت ه��ای ژاپن‬ ‫و المان در مس��یر صنعتی ش��دن‪ ،‬گفت‪ :‬این کشورها‬ ‫با ش��رایطی که داش��تند بخش ه��ای الزم را مدیریت‬ ‫کردن��د؛ بنابراین امروز جزو کش��ورهای موفق صنعتی‬ ‫به شمار می روند‪ .‬ما در کش��ور مشکل مدیریتی داریم‪.‬‬ ‫کارشناس ها در برخی تصمیم ها ذی نفع هستند و برای‬ ‫ان درصد(پورسانت) دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم حق انتخاب ندارند‬ ‫افتادن اس��قاط موتورسیکلت یکی از اتفاق های ناگوار و‬ ‫نگران کننده اس��ت که رخ داد‪ .‬این امر نش��ان می دهد‬ ‫البی ها می توانند بر مصالح غلبه پیدا کنند‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬ش��هرداری ‪ ۱۰۰‬درصد می تواند کمک‬ ‫کن��د و ما دپ��وی بی��ش از ‪ ۵‬تا ‪۶‬هزار موتورس��یکلت‬ ‫کاربراتوری فرسوده داریم که به مدت چند ماه است در‬ ‫توقیف پلیس هس��تند‪ .‬تولیدکنندگان از این پارکینگ‬ ‫بازدید کرده اند و از اس��قاط انها استقبال و حتی طرح‬ ‫س��وئیچ به س��وئیچ را مطرح کردند‪ .‬اما امروز متاسفانه‬ ‫بحث زیرس��اخت ها و در دسترس نبودن موتورسیکلت‬ ‫اسقاطی را مطرح می کنند که به نظر می رسد بهانه ای‬ ‫است تا تن به تغییر ندهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید ب��ه صنعت موتورس��یکلت به عنوان‬ ‫صنعت��ی که تنه��ا از منظر ایجاد اش��تغال به ان توجه‬ ‫می شود از بعد دیگر هم بنگریم اینکه ‪۳۰‬درصد کشته‬ ‫ش��ده های تصادفات کشور (راکب و عابر پیاده) یعنی از‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪۱۷‬هزار نفر کش��ته در سال مربوط به این وسیله‬ ‫نقلیه اس��ت (حدود ‪۴‬هزار نفر کشته)‪ .‬البته این جدا از‬ ‫مش��کالت معلولی است که در امار نیامده است‪ .‬چقدر‬ ‫بای��د جوانان خ��ود را به این دلیل از دس��ت بدهیم تا‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت بیکار نشوند؟‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی شهر تهران تاکید کرد‪:‬‬ ‫از منظر الودگی و ایمنی تعویق طرح اس��قاط به س��ود‬ ‫کشور نبود‪.‬‬ ‫به س��راغ یکی از مدیران شهرداری‬ ‫در ادامه‪،‬‬ ‫رفت و موضوع را از طریق وی پیگیری کرد‪ .‬س��یدنواب‬ ‫حسینی منش‪ ،‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا شهرداری می تواند در‬ ‫موضوع جمع اوری موتورسیکلت های فرسوده همکاری‬ ‫و انها را به تولیدکنندگان معرفی کند‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت‬ ‫در نظر داشته باشیم موتورسیکلت ها با پیمایش زیادی‬ ‫ک��ه درون ش��هرها دارند‪ ،‬الودگی بس��یار باالیی تولید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وقتی صنعت موتورس��یکلت یا خ��ودرو تالش دارد‬ ‫ارتقا پیدا نکند‪ ،‬نمی ت��وان کاری از پیش برد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬هنوز ما در کش��ور پراید تولیدی ‪۱۹۸۸‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۶۶-۶۷‬خورش��یدی) که نس��ل نخست ان در مزدا‬ ‫به س��فارش امریکا تولید ش��ده را تولید می کنیم‪ .‬این‬ ‫نشان می دهد صنعتگران وقتی سودی از کاری به دست‬ ‫می اورند رغبتی برای تغییر ان ندارند‪ .‬از این رو‪ ،‬شاهد‬ ‫هس��تیم در س��طح کیفیت‪ ،‬فناوری و‪ ...‬تغییری ایجاد‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن منفعت هر صنف��ی بر منفعت‬ ‫کشور اولویت پیدا کرده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬به تعویق‬ ‫حسینی منش در پاسخ به این پرسش که راهکار این‬ ‫مشکل چیست تا صاحبان موتورسیکلت خود ترغیب به‬ ‫تعویض وسیله نقلیه خود شوند‪ ،‬گفت‪ :‬من به عنوان یک‬ ‫ش��هروند به دنبال خرید یک موتورسیکلت برقی بودم‪.‬‬ ‫در چند ماه گذشته گواهینامه موتورسیکلت را دریافت‬ ‫کردم تا به عنوان یک شهروند کمکی به کاهش الودگی‬ ‫هوا کرده باش��م‪ .‬بازار را بسیار جست وجو کردم اما یک‬ ‫موتورسیکلت ‪ ۳‬کیلووات پیدا نکردم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬موتورس��یکلت های موجود در بازار یک‬ ‫و ‪ ۱/۵‬کیلووات هس��تند که س��رباالیی ها را نمی توانند‬ ‫خ��وب طی کنن��د‪ .‬وقت��ی چنی��ن موت��وری در بازار‬ ‫موتورسیکلت پیدا نمی ش��ود ایا می توان انتظار داشت‬ ‫موتورسیکلت س��وارانی که ب��ا ان امرارمعاش می کنند‬ ‫موتورس��یکلت فرس��وده کاربرات��وری خ��ود را با یک‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری نو تعویض کند؟ ضمن اینکه با‬ ‫همان موتورسیکلت فرسوده کارش راه می افتد‪.‬‬ ‫وی با اظهار نگرانی نسبت به قیمت موتورسیکلت ها‬ ‫گفت‪ :‬تا زمانی که صنعت موتورسیکلت کشور به سمت‬ ‫انبوه س��ازی با تیراژ باال ن��رود‪ ،‬قیمت ها پایین نمی اید‬ ‫که قشر ضعیف جامعه توانایی خرید یک موتورسیکلت‬ ‫ن��و انژکت��وری ی��ا برق��ی را داش��ته باش��ند‪ .‬بنابراین‬ ‫تولید کنن��دگان این صن��ف تنها به دنب��ال بهانه هایی‬ ‫هستند که تغییری در روند تولید خود به وجود نیاورند‬ ‫و با روال گذشته به تولید ادامه دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هر ته��ران با انتقاد‬ ‫از رون��د تولید خودرو و موتورس��یکلت ادامه داد‪ :‬مردم‬ ‫در کش��ور حق انتخ��اب ندارند که ب��رای خرید پراید‬ ‫ص��ف می بندند وگرنه با قیمت ‪۷‬ه��زار دالری که ادعا‬ ‫می ش��ود قیمت پراید اس��ت افراد می توانند کیاپیکانتو‬ ‫بخرند‪ .‬قرار بود س��ال گذشته تولید پراید متوقف شود‬ ‫اما در ادامه عنوان ش��د تا زمانی که خریدار وجود دارد‬ ‫باید تولید ش��ود در حالی که بحث این اس��ت که بازار‬ ‫خودرو به گونه ای نیس��ت که مردم حق انتخاب داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حسینی منش در پایان گفت‪ :‬دولت باید شرکت هایی‬ ‫که همه سی کی دی کار هستند در صنعت موتورسیکلت‬ ‫ملزم کند برای مونتاژ به س��وی نوسازی حرکت کنند‪.‬‬ ‫صنعتگر نمی خواهد و هر سال بهانه می اورند و در این‬ ‫بین منفعت مردم در البی ها گم می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روغن موتور و کارکرد خودرو‬ ‫محمدجواد ش�ریفی ‪ -‬کارشناس‬ ‫ارش�د صنایع‪ :‬وظیف��ه اصلی روغن‬ ‫موتور‪ ،‬روانکاری قسمت های گوناگون‬ ‫موتور‪ ،‬به حداقل رس��اندن اصطکاک و‬ ‫فرسایش‪ ،‬کمک به تمیز کردن سطوح‬ ‫داخل��ی موتور‪ ،‬کاهش حرارت و خنک‬ ‫کردن موتور‪ ،‬جمع اوری جرم ها‪ ،‬ذرات‬ ‫معلق حاصل از سایش قطعات و رسوبات لجنی حاصل از احتراق‬ ‫اس��ت‪ .‬ان��واع روغ��ن موتوره��ا ش��امل مین��رال‪ ،‬س��ینتیک و‬ ‫نیمه سینتیک است‪.‬‬ ‫روغ��ن موتورهای مین��رال‪ :‬روغن هایی که ب��ر پایه نفت خام‬ ‫س��اخته می شود‪ ،‬همان روغن هایی اس��ت که سال ها در خودرو‬ ‫به کار برده می شود که همه با انها اشنا هستیم‪.‬‬ ‫روغ��ن موتورهای س��ینتیک‪ :‬روغنی اس��ت ک��ه از ترکیبات‬ ‫ش��یمیایی یا پولیراس��یون هیدروکربن ها تولید می شود و نه با‬ ‫تصفیه نفت خام‪ ،‬این نوع روغن‪ ،‬نخستین بار برای موتورهای جت‬ ‫به کار گرفته ش��د که به دلیل مزیت هایی که این روغن نسبت به‬ ‫نوع مینرال دارا است در چند سال گذشته مصرف ان در خودروها‬ ‫نیز فزونی یافته است‪ .‬روغن های سینتیک انواع گوناگون با مواد‬ ‫تشکیل دهنده متفاوتی دارند که این امر انها را از لحاظ کیفیت و‬ ‫نوع مصرف با یکدیگر متمایز می کند از بین ‪ 100‬روغن سینتیک‬ ‫با فرموالس��یون گوناگون که هر یک محاسن و معایبی دارند اما‬ ‫نوعی ک��ه بر پایه ‪ Polyalphaolefins‬ی��ا به اختصار ‪PAO‬‬ ‫س��اخته می ش��ود مقادیر کمی هم ‪ Ester‬در خود دارد‪ ،‬دارای‬ ‫کارایی و قابلیت بیشتری است‪.‬‬ ‫روغ��ن موتوره��ای نیمه س��ینتیک‪ :‬پای��ه روغ��ن موت��ور‬ ‫نیمه س��ینتیک وجود ن��دارد‪ ،‬بلکه ش��رکت های روغن س��از و‬ ‫تولیدکننده برای پرکردن فاصله بین روغن موتورهای پایه نفتی‬ ‫با روغن موتورهای پایه فول س��ینتیک اق��دام به مخلوط کردن‬ ‫ای��ن نوع روغن موتور ب��ا درصدهای گوناگ��ون می کنند تا بهتر‬ ‫در بازار به فروش برس��د‪ .‬انواع روغن های پایه س��ینتیک ‪ ،‬روغن‬ ‫پایه ‪ PAO‬یا همان پلی الفا اوکفین ها دارای س��اختاری خاص‬ ‫و باکیفیت هس��تند و تمام مولکول های ان به طور اش��باع شده و‬ ‫یکس��ان در کنار یکدیگر قرارگرفته اند به همین دلیل اصطکاک‬ ‫لغزشی در این دسته از روغن ها بسیار پایین است‪ .‬گروه دیگری از‬ ‫روغن پایه های سینتیک روغن ‪ PAG‬است‪ ،‬یعنی پلی الکاالین‬ ‫گلیکول ه��ا ک��ه این روغن ها نی��ز مانند ‪PAO‬ها تهیه ش��ده و‬ ‫مانن��د انها کمترین میزان اصطکاک لغزش را دارند این روغن ها‬ ‫از داشتن گوگرد محروم هس��تند و همین موضوع الودگی های‬ ‫ناشی از اس��تفاده از انها را به حداقل رسانده است از سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۹۳-۹۴‬خورش��یدی) به بعد نسل جدیدی از روغن‬ ‫پایه های س��ینتیک نی��ز وارد بازار ش��دند روغن هایی که به پایه‬ ‫گروه ‪ ۵‬و در بازار به اس��تر معروف هس��تند روغن های اس��تری‬ ‫ی��ا همان روغن ه��ای پایه ای گروه ‪ ۵‬به طور کام��ل با روغن های‬ ‫پایه س��ینتیک گروه ‪ ۴‬تفاوت و درکالس بندی جدیدی از ‪API‬‬ ‫ق��رار دارن��د‪ ،‬حاللیت عال��ی‪ ،‬پاک کنندگی بی نظی��ر ‪ ،‬پایداری‬ ‫اکسیداس��یونی و تحمل دما و فشارهای بسیار باال از ویژگی های‬ ‫روغن های گروه ‪ ۵‬هس��تند‪ .‬اگر از خودروهای مدل ‪ ۲۰۱۵‬به بعد‬ ‫اس��تفاده می کنید بهتر است از روغن های موتوری برای پیشرانه‬ ‫خ��ود اس��تفاده کنید که ب��ا روغن پایه گروه ‪ ۵‬یا همان اس��ترها‬ ‫تولید ش��ده باش��ند زیرا این روغن ها در برابر تبخیر بسیار مقاوم‬ ‫هستند و تا دمای ‪ ۶۰۰‬درجه سانتیگراد هم تبخیر نخواهند شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این در برابر اتش نیز به ش��دت مقاوم هستند و به همین‬ ‫دلیل عالوه بر این خودروهای روز جهان به گزینه مناسبی برای‬ ‫موتورهای جت نیز تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�را روغن موتورهای س�ینتیک ب�ا کیفیت تر‬ ‫هستند؟‬ ‫مهم تری��ن دلیل ان با کیفی��ت بودن روغ��ن موتورهای پایه‬ ‫سینتیک یکس��ان و هم اندازه بودن مولکول های تشکیل دهنده‬ ‫انها است به همین دلیل است که روغن های سینتیک می توانند‬ ‫الیه های بس��یار نازکی را روی قطعات موتورهای جدید تشکیل‬ ‫دهند که باعث افزایش کارایی انها می شود‪.‬‬ ‫مش��خصات اصلی روغن موتورهای پایه سینتیک‪ :‬روانکاری‬ ‫عال��ی‪ ،‬روانکاری در پایین ترین دم��ای ممکن (حدود منفی ‪۴۰‬‬ ‫درج��ه)‪ ،‬نقطه ریزش و انجماد بس��یار پایین (منفی ‪ ۵۰‬درجه)‪،‬‬ ‫نقط��ه اش��تغال و اتش گیری بس��یار باال (ح��دود ‪ ۴۰۰‬درجه)‪،‬‬ ‫مقاومت باال در برابر اکسیداس��یون (ترکیب ش��دن با اکسیژن)‪،‬‬ ‫تمیز کننده طبیعی موتور‪ ،‬پای��داری حرارتی فوق العاده در برابر‬ ‫تخریب ش��دن‪ ،‬درجه س��رطان زایی بس��یار کم (سمی نبودن)‪،‬‬ ‫کاهش مصرف سوخت موتور به میزان ‪۴‬درصد و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫چند نکته کاربردی هنگام استفاده از روغن موتورها الزم است‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ :‬با هر بار تعویض روغن موتور‪ ،‬فیلتر روغن را‬ ‫نی��ز تعویض کنید (بدون توجه به میزان کارکرد)‪ .‬از ترکیب چند‬ ‫روغ��ن موتور با یکدیگ��ر خودداری کنید‪ .‬پس از اس��تارت زدن‬ ‫اجازه دهید موتور حداقل ‪ ۱۵‬ثانیه در دور ارام کار کند س��پس تا‬ ‫‪ ۲‬دقیقه با دور پایین برانید‪ .‬هیچ گاه افزودنی های دیگر را به روغن‬ ‫موتور اضافه نکنید چراکه ممکن اس��ت با ترکیبات اصلی روغن‬ ‫س��ازگار نباش��د و این را نیز بدانید که هر چه الزم باش��د در خود‬ ‫روغن موتور وجود دارد‪ .‬از روغن موتور که بیش از ‪ ۳‬سال از تاریخ‬ ‫تولید ان گذش��ته است‪ ،‬استفاده نکنید‪ .‬سیاه شدن روغن نشانه‬ ‫مرغوبیت ان نیست بلکه به این معناست که روغن قابلیت جذب‬ ‫ذرات اس��یدی و ناخالصی ها را ندارد‪ .‬درصورتی که سال هاس��ت‬ ‫از روغ��ن مینرال اس��تفاده می کنید اقدام به تعوی��ض ان با نوع‬ ‫سینتیک یا نیمه سینتیک نکنید‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫«ماریانا» تکرار شد‬ ‫«فابیو» رفت‬ ‫ارامش به بازار‬ ‫الومینیوم بازمی گردد‬ ‫حضور مقتدرانه امیکو‬ ‫در شهر چابک سواران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گزارشی از روند احیای معادن کوچک در برخی استان های کشور‬ ‫‹ ‹تالش برای رفع چالش ها‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬محمدرض��ا حاجی پور‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مرک��زی‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به سیاست های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در راس��تای‬ ‫احیای معادن کوچک و متوسط‪ ،‬سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی در راستای احیای معادن‬ ‫کوچک و متوسط تالش های خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اس��تان مرکزی دارای ظرفیت های مناس��ب در‬ ‫ح��وزه مع��ادن فلزی اس��ت‪ .‬از این رو س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان مرکزی‪ ،‬با تبادل نظر با سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫م��واد معدنی‪ ،‬در زمینه شناس��ایی ظرفیت ه��ا‪ ،‬چگونگی تامین‬ ‫نقدینگی و سرمایه در گردش و بازسازی و نوسازی ماشین االت‬ ‫معدنی اقدام کرده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان اینکه برای رفع مشکالت پیش روی‬ ‫معادن کوچک و متوسط‪ ،‬اقدامات جدی انجام دادیم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در راس��تای تامین نقدینگی و س��رمایه در گردش به ویژه‬ ‫بازس��ازی و نوسازی ماش��ین االت از محل تسهیالت روستایی‪،‬‬ ‫تعدادی از معادن کوچک و متوسط بهره مند شدند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س�یرانوش موس�وی‪ :‬ط��رح احیای مع��ادن کوچک مقیاس‪،‬‬ ‫این روزه��ا ب��ه یک��ی از اولویت های فعاالن ح��وزه معدن تبدیل‬ ‫ش��ده است چراکه این معادن می توانند برای تعداد قابل توجهی‬ ‫از نیروهای کار در ش��هرهای کمتر توس��عه یافته اشتغال ایجاد‬ ‫کنن��د‪ .‬باید این نکته را در نظر گرفت که این معادن توان تامین‬ ‫بس��یاری از م��واد اولیه کارخانه ها را در ش��رایط تحریم دارند و‬ ‫می توانن��د در این ش��رایط زمینه خودکفایی م��ا را فراهم کنند‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت دیگر‪ ،‬زودبازده بودن‪ ،‬نیاز نداش��تن به فناوری باال و‬ ‫استفاده از نیروهای بومی با اموزش مختصر‪ ،‬در کنار هزینه های‬ ‫عملیات��ی پایین از جمله مهم ترین ویژگی های معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط است‪ .‬مسئوالن معدنی بر این باورند که احیای معادن‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط یک ضرورت اس��ت و برای تحق��ق ان باید‬ ‫ش��رایط فروش محصوالت معدنی و نوس��ازی ماش��ین االت این‬ ‫معادن را فراهم کرد‪.‬‬ ‫نبود بازار‪ ،‬نفس معادن کوچک را گرفت‬ ‫یکی از اصلی ترین مش��کالت مع��ادن کوچک و متوس��ط در زمینه دریافت‬ ‫حق��وق دولتی اس��ت‪ .‬درحال حاضر اخ��ذ این درامد باید ب��ا توجه به میزان‬ ‫استخراج واقعی معادن محاسبه شود در حالی که در واقعیت چنین نیست و‬ ‫میزان حقوق دولتی بر اساس استخراج اسمی حساب می شود‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه ثبت جهانی س��نگ تراورتن‬ ‫محالت‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادی از معادن در این استان در دسته معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط جای می گیرن��د و پس از اینکه این محصول‬ ‫معدنی در جهان صاحب نام شد سازمان برای احیای این معادن‬ ‫تالش ویژه کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به خام فروشی سنگ تراورتن‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های گذشته‪ ،‬سنگ‬ ‫خام تراورتن‪ ،‬به کشورهای دیگر صادر و پس از برش با نام همان‬ ‫کش��ورها در دیگر بازارها عرضه می ش��د اما امروز برای افزایش‬ ‫ارزش اف��زوده و اش��تغال در این حوزه‪ ،‬ش��رکت های فراوری در‬ ‫اس��تان تاسیس شده اند تا فراوری این محصول در استان انجام‬ ‫شود و محصول نهایی به بازارهای جهانی صادر شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مرکزی‪ ،‬در‬ ‫پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��ازمان برای تعیین تکلیف معادنی که‬ ‫صاحب��ان انه��ا صالحیت کافی ندارند‪ ،‬تالش و برای اس��تیفای‬ ‫حقوق دولت‪ ،‬معادن غیرفعال و بلوکه ش��ده را به وس��یله مزایده‬ ‫واگذار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش�ش ‪ ۹۵‬درص�دی جرایم مع�ادن کوچک و‬ ‫متوسط‬ ‫همچنی��ن ولی اهلل ب��اج‪ ،‬معاون معدنی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫ای�لام در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫‪ ،‬درباره‬ ‫اقدامات این س��ازمان در زمینه احیای‬ ‫معادن کوچک و متوسط در ایالم‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬بارها ش��نیده می شود که سازمان‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬معدنکاران کوچک و متوس��ط را معاف کند اما‬ ‫معافی��ت مالیاتی‪ ،‬خارج از قدرت س��ازمان اس��ت‪ .‬س��ازمان‬ ‫یادش��ده ب��رای انجام ای��ن مهم‪ ،‬قوانین ویژه خ��ود را دارد و‬ ‫نمی تواند در این زمینه ورود کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫ای�لام می تواند در زمینه بخش��ودگی جرای��م و دیرکردهای‬ ‫معادن کوچک و متوسط تالش کند و تاکنون به وسیله ستاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ۹۵ ،‬درصد جرایم معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫را بخشیده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با بی��ان اینکه برخ��ی از جرایم قابلیت‬ ‫تقس��یط دارند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬معافیت از مالیات‪ ،‬شروط‬ ‫ویژه خود را دارد و یکی از انها اینکه معادن در زمان مشخص‬ ‫اظهارنامه ه��ای مالیاتی خود را تحویل س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور دهند‪ .‬در این شرایط این امکان وجود دارد که مالیات‬ ‫انها در صفر ضرب و بخشوده شود‪.‬‬ ‫باج در ادامه‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش که س��ازمان برای‬ ‫احی��ای معادن کوچک و متوس��ط چه اقدامات��ی انجام داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اصلی ترین مش��کالت معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط در زمینه دریافت حقوق دولتی است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫اخذ این درامد باید با توجه به میزان استخراج واقعی معادن‬ ‫محاس��به ش��ود در حالی که در واقعیت چنین نیست و میزان‬ ‫دریافت حقوق دولتی بر اس��اس اس��تخراج اس��می حساب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ایالم‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه نباید در جرایم به معدنکاران س��خت بگیریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نوس��ان های نرخ ارز باعث ش��د که نرخ ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی رون��د صعودی بگیرد‪ ،‬از این رو الزم اس��ت در تامین‬ ‫ماشین االت با انها همراهی کنیم‪.‬‬ ‫باج در ادامه‪ ،‬با اشاره به اصلی ترین مشکل واحدهای معدنی‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬گف��ت‪ :‬این معادن از معض��ل نبود بازار‬ ‫فروش رنج می برند‪ .‬از این رو الزم است شرایط را برای فروش‬ ‫محصوالت این مع��ادن فراهم کرد‪ .‬به عنوان مثال می توان با‬ ‫س��اخت کارخانه های فراوری در نزدیکی یک معدن کوچک‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬عالوه بر تامین م��واد معدنی ان واحد‪ ،‬رونقی در‬ ‫صنعت استان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان درباره تعداد معادن موجود در اس��تان ایالم‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۰۵‬معدن در استان بدون بهره بردار‬ ‫مانده اند و حدود ‪ ۸۰‬معدن در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای اعطای تسهیالت کم بهره‬ ‫همچنی��ن چندی پیش‪ ،‬س��یدرضا عظیمی‪ ،‬مجری طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس‪ ،‬در همایش‬ ‫«طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس»‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از اصلی ترین مش��کالت معادن این اس��ت که‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬پروان��ه بهره ب��رداری مع��ادن را به عن��وان وثیق��ه‬ ‫نمی پذیرن��د؛ از ای��ن رو ب��رای دادن ضمان��ت ب��ه بانک ها با‬ ‫مشکالت جدی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای پیش��نهادی در ای��ن زمین��ه‪ ،‬ارائه‬ ‫ضمانتنامه ه��ا به وس��یله صن��دوق بیمه اس��ت‪ .‬عالوه بر این‬ ‫تالش می کنیم تسهیالت با بهره کم به معادن اعطا شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیامدهای نوسان نرخ ارز بر معادن کوچک‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نوس��ان نرخ ارز باعث ش��ده که نرخ تجهیزات معدنی و‬ ‫هزینه های اداره یک معدن بسیار باال برود‪ ،‬از این رو الزم است‬ ‫برای ثابت کردن نرخ ارز تالش کنیم‪.‬‬ ‫عظیم��ی اف��زود‪ :‬تامین نب��ودن تجهیزات‪ ،‬مش��کالتی که‬ ‫هنگام استخراج معدن با منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نبود اکتشافات سیستماتیک و در نهایت ضعف در‬ ‫بازاریابی‪ ،‬عمده ترین مشکالت معدنکاران است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه در زمینه بازاریابی به اموزش‬ ‫نیاز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید به دنبال راهکارهایی برای حضور فعال‬ ‫در بازارهای جهانی باشیم‪ ،‬محصوالت معدنی باید به گونه ای‬ ‫به جهانیان معرفی ش��وند که انها پیش از اس��تخراج خواهان‬ ‫فراورده های معدنی ما باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از توسعه زیرساخت ها‬ ‫در معادن‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اجرای زیرساخت های حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫اسکله های تخصصی‪ ،‬تسهیل امور اداری در بخش محصوالت‬ ‫معدنی‪ ،‬اعطای تس��هیالت زیرس��اختی‪ ،‬اس��تفاده رایگان از‬ ‫فضای اموزش��ی‪ ،‬اس��تفاده از معافیت های اموزشی‪ ،‬حمایت‬ ‫از اس��تارت اپ های ف��روش معدن��ی‪ ،‬تس��هیالت مالی برای‬ ‫س��رمایه گذاری و تسهیل در پذیرش ضمانتنامه های بانکی از‬ ‫اقداماتی اس��ت که با کمک ایمیدرو برای به روز کردن معادن‬ ‫انجام داده ایم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وعده های مدیر عامل واله را اب برد‬ ‫یادداشت‬ ‫امار دقیق‬ ‫معادن نیازمند‬ ‫«احیا» در‬ ‫دست نیست‬ ‫«ماریانا» تکرار شد؛ « فابیو» رفت‬ ‫فرزاد اسدی‬ ‫رئیس خانه معدن گیالن‬ ‫طرح احیای معادن کوچک و متوس��ط به‬ ‫پیشنهاد خانه معدن ایران مطرح شده است‪.‬‬ ‫به نظ��ر من اگر ای��ن طرح عملیاتی ش��ود‪،‬‬ ‫بسیاری از مش��کالت معدنکاران رفع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نبود بازار مناس��ب ب��رای محصوالت این‬ ‫مع��ادن و همچنین دور ب��ودن این معادن از‬ ‫فناوری جدید باعث شده است که این معادن‬ ‫رونق چندانی نداش��ته باشند اما موفقیت در‬ ‫این مس��یر نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه‬ ‫است‪ .‬از این رو ش��رکت های بزرگ خصوصی‬ ‫باید در این مسیر با دولت همراه شوند‪.‬‬ ‫اما تا امروز ام��ار دقیقی از معادنی که نیاز‬ ‫به احیا دارند در دس��ت نیست چراکه معادن‬ ‫نیازمند احیا در ایران پراکنده هس��تند‪ .‬باید‬ ‫ب��ه این نکت��ه توجه ک��رد که ب��ا رونق این‬ ‫معادن‪ ،‬مش��اغل وابس��ته به ان نیز پیشرفت‬ ‫قاب��ل توجه��ی خواهن��د ک��رد‪ .‬در واقع یک‬ ‫ش��غل معدنی برای ‪۷‬شغل مرتبط‪ ،‬کار ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬وقتی چنین قابلیتی در معادن وجود‬ ‫دارد بای��د با تمام توان ب��رای احیای معادن‬ ‫متروک تالش کنیم‪.‬‬ ‫الزم اس��ت به این نکته اش��اره کنم که بر‬ ‫اس��اس قانون معادن‪ ،‬دولت موظف به تامین‬ ‫زیرساخت هاست‪ .‬برای شکوفایی فعالیت های‬ ‫معدنی باید زیرس��اخت ها را در معادن ایجاد‬ ‫کنی��م‪ .‬ش��ماری از مع��ادن در مناطقی قرار‬ ‫گرفته اند که امکان دسترس��ی به انها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬حتی اگر شرکتی بخواهد از این معادن‬ ‫بهره بگیرد مدت ه��ا درگیر اخذ مجوز ایجاد‬ ‫راه از منابع طبیعی می ش��ود اما دولت‪ ،‬خود‬ ‫را متعه��د به تامین زیرس��اخت ها در معادن‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫بسیاری از معضالت معدنکاران با مسئوالن‬ ‫محیط زیس��ت با تعامل در حال حل ش��دن‬ ‫اس��ت‪ .‬بهتر اس��ت از این فرصت بیشتر بهره‬ ‫بگیریم و در راستای احیای معادن کوچک و‬ ‫متوسط تالش ویژه کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بحران دریاچه نمک‬ ‫تهدید جدی برای قم‬ ‫یکی از اس��تادان برجسته حوزه علمیه با‬ ‫اش��اره به کاهش اورد دریاچه نمک‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با استمرار این وضعیت‪ ،‬گرد و خاک همراه‬ ‫با نمک در اس��تان های مج��اور قم از جمله‬ ‫ته��ران پراکنده می ش��ود ک��ه ترکیب این‬ ‫عناص��ر مس��موم کننده ب��وده و تهدیدهای‬ ‫جدی به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ایت اهلل سیدمحمدجواد‬ ‫علوی بروجردی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشکل کم ابی‬ ‫ق��م ب��رای امروز نیس��ت و ب��ا همین وضع‬ ‫موجود نیز رویکرد جنگل کاری با اس��تفاده‬ ‫از درختان کم مصرف در دهه های گذش��ته‬ ‫دنبال شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تش��ویق مردم برای‬ ‫مشارکت در امور منابع طبیعی باید به عنوان‬ ‫اولویت اصلی دولت دنبال شود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫مردم در عرصه های مختلف با منابع طبیعی‬ ‫مرتبط هستند‪ ،‬به همین علت با استفاده از‬ ‫ظرفی��ت انها می توان به اه��داف مورد نظر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تولیت مس��جد اعظم قم خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مناب��ع طبیعی باید تالش کن��د تا وضعیت‬ ‫بیابان��ی قم در ش��رایط بی اب��ی نیز کنترل‬ ‫ش��ود؛ در ش��رایطی که اب های زیرزمینی‬ ‫تحلیل رفته اس��ت‪ ،‬بهره ب��رداری بی رویه از‬ ‫چاه ه��ا موجب نشس��ت های زمین و از بین‬ ‫رفت��ن منابع می ش��ود‪ ،‬درحالی که چاه های‬ ‫ب��دون مج��وز و چاه هایی که ب��دون علت‪،‬‬ ‫مجوز دریافت کرده اند کم نیستند و باید از‬ ‫استخراج اب از این چاه ها جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه ابی��اری باید با‬ ‫استفاده از روش های نوین از جمله قطره ای‬ ‫دنبال ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬روش های نوین‬ ‫باید ب��ا مش��ارکت و حمایت م��ردم دنبال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫عل��وی بروج��ردی ب��ا بی��ان اینک��ه در‬ ‫سدس��ازی ها‪ ،‬مطالع��ات اساس��ی مرتبط با‬ ‫مناب��ع طبیعی انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مطالعات سدس��ازی گاهی ‪ ۱۰۰‬سال طول‬ ‫می کشد اما امروز سدسازی هایی با مطالعات‬ ‫پایی��ن موجب به��م ریختن چرخ��ه منابع‬ ‫طبیعی شد ه اند‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فابیو شوارتسمن از سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) مدیرعامل واله شد‪.‬‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫واله به شدت‬ ‫به دنبال خرید‬ ‫کنسانتره‬ ‫و گندله از‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫مختلف مانند‬ ‫هند‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫اوکراین و‬ ‫روسیه به غیر‬ ‫از ایران بود تا‬ ‫ان را با بارهای‬ ‫خود ترکیب کند‬ ‫و به مشتریان‬ ‫بفروشد‬ ‫پیامدهای فاجعه برامده از شکسته شدن سدهای‬ ‫باطله ‪ ۲‬معدن‪ ،‬کار دس��ت بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫س��نگ اهن و نیکل جه��ان داد‪ .‬مدیرعامل واله که‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬سال پیش کار خود را در این سمت اغاز‬ ‫کرده و با وعده تکرار نش��دن این حوادث بر سرکار‬ ‫امده بود‪ ،‬به همراه جمعی از مدیران ارش��د استعفا‬ ‫داد‪ .‬ای��ن اتفاق عالوه بر اینکه ارزش س��هام واله را‬ ‫پایین م��ی اورد‪ ،‬روزهای س��ختی را برای این غول‬ ‫معدنی رقم می زند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از گاردی��ن‪ ،‬فابیو‬ ‫شوارتس��من و چند تن دیگر از اعضای هیات رئیسه‬ ‫واله استعفا دادند‪.‬‬ ‫این استعفا پس از ادعاهایی انجام شد که حکایت‬ ‫می کرد ش��رکت واله می دانس��ت س��د باطله معدن‬ ‫فی جائو که به تازگی شکسته‪ ،‬سست و ناپایدار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این اتفاق به خش��م فزاینده افکار عمومی و‬ ‫مقام های برزیلی انجامید‪.‬‬ ‫در این فاجعه‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۱۸۶‬نفر جان خود را از‬ ‫دس��ت دادند و پس از گذشت بیش از یک ماه هنوز‬ ‫‪ ۱۲۲‬نفر گم شده اند‪.‬‬ ‫فابی��و شوارتس��من و دیگ��ر مدیران ارش��د واله‪،‬‬ ‫اس��تعفای خود را ش��نبه اعالم کردند‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که شاکیان این حادثه از مدت ها پیش خواستار‬ ‫برکناری انها بودند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬رسانه های برزیلی‬ ‫از افش��ای اس��ناد رس��می خبر داده اند که نش��ان‬ ‫می دهد واله از خطر فروپاشی معدن اگاه بود‪.‬‬ ‫روزنامه برزیلی «فول ه��ا دی اِس پائوال» در همین‬ ‫زمینه نوش��ته ک��ه یک مدیر واله ب��ه اعضای هیات‬ ‫مدیره گفته بود اس��تحکام س��د کاهش یافته است‪،‬‬ ‫اگرچه واله این اخبار را به شدت تکذیب می کند‪.‬‬ ‫شوارتس��من از س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫شوارتسمن از سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) مدیرعامل‬ ‫وال��ه ش��د‪ .‬او با این ش��عار بر س��رکار ام��د؛ «ماریانا دیگ��ر تکرار‬ ‫نمی شود»‪ .‬حادثه معدن ماریانا به شکستن سد باطله معدن سامارکو‬ ‫در ‪ ۵‬نوامبر ‪ ۱۴( ۲۰۱۵‬ابان ‪ )۱۳۹۴‬اشاره دارد‬ ‫خورش��یدی) مدیرعامل واله ش��د‪ .‬او با این شعار بر‬ ‫س��رکار امد؛ «ماریانا دیگر تکرار نمی شود»‪ .‬حادثه‬ ‫معدن ماریانا به شکس��تن سد باطله معدن سامارکو‬ ‫در ‪ ۵‬نوامب��ر ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی (‪ ۱۴‬اب��ان ‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورشیدی) اش��اره دارد و ماریانا نام شهری بود که‬ ‫در پی شکس��ته شدن سد معدن‪ ،‬اسیب بسیار دید‬ ‫و ‪ ۱۹‬نف��ر جان خود را از دس��ت دادن��د‪ .‬ان حادثه‬ ‫بدتری��ن فاجعه زیس��ت محیطی برزیل ن��ام گرفت‬ ‫و حال پس از ‪ ۴‬س��ال‪ ،‬این دومی��ن حادثه مرگبار‬ ‫معدنی اس��ت که در برزیل ب��ه وجود امده و به واله‬ ‫ارتباط پیدا می کند‪.‬‬ ‫شوارتسمن در متن استعفای خود گفت‪ :‬هر چند‬ ‫من از صحت کار خ��ود اطمینان دارم و به تعهدات‬ ‫خود وفادار بودم اما از هیات مدیره خواس��تارم ترک‬ ‫موقت این سمت را در راستای منافع شرکت و ادامه‬ ‫فعالیت های ان بپذیرد‪.‬‬ ‫جانشین موقت او‪ ،‬ادواردو بارتولومِئو‪ ،‬یکی دیگر از‬ ‫اعضای هیات رئیسه است‪.‬‬ ‫این استعفا در حالی انجام می شود که ماه گذشته‪،‬‬ ‫پلی��س برزیل ‪ ۸‬عض��و وال��ه را به اتهام س��رپوش‬ ‫گذاشتن بر ضعف سد دستگیر کرد‪.‬‬ ‫مقام��ات برزیل��ی نی��ز درب��اره اینک��ه ای��ا واله‬ ‫فراینده��ای ایمن��ی را رعایت کرده یا نه دس��ت به‬ ‫بررسی زده اند‪ .‬در نهایت بیشترین جریمه ای که واله‬ ‫مجبور به پرداخت ان است‪ ،‬حدود ‪۲۰‬درصد درامد‬ ‫ناخالص این غول معدنی در س��ال گذشته میالدی‬ ‫را دربرمی گیرد یعنی رقمی حدود ‪۵‬میلیارد پوند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستگیری ‪ ۹‬تن در پی حادثه فی جائو‬ ‫جمع��ه ‪ ۲۶‬بهم��ن‪ ۳ ،‬عضو غول معدن��ی واله در‬ ‫برزیل بازداشت شدند‪.‬‬ ‫عالوه بر بازداش��ت ‪ ۳‬عضو یادش��ده‪ ۴ ،‬نفر از یک‬ ‫گروه مشاور المانی به نام تووسوج نیز در این زمینه‬ ‫بازداشت شدند‪.‬‬ ‫این گروه امنیت س��دهای باطله واله را تایید کرده‬ ‫بود‪ .‬کانال تلویزیونی گلوبونیوز نیز خبر بازداش��ت ‪۲‬‬ ‫تن از اعضای هیات رئیسه این شرکت معدنی را داد‬ ‫که وظیفه تامین ایمنی و حفظ اس��تحکام س��د این‬ ‫معدن را بر عهده داشتند‪.‬‬ ‫روزنامه فول ه��ا دی اِس پائوال ک��ه پیش تر معرفی‬ ‫ش��ده بود نیز در گزارش��ی وال��ه را مقصر اصلی این‬ ‫رویداد معرفی کرده و نوش��ته بود که واله می دانست‬ ‫این سد‪ ،‬مستعد خطرسازی است و در واقع از ماه ها‬ ‫پیش به این ش��رکت گفته ش��ده بود که سد معدن‬ ‫فی جائو شکاف برداشته است‪ .‬واله این ادعا را همانند‬ ‫ادعاهای مش��ابه رد کرده و گفته هیچ مدرکی برای‬ ‫اثبات درستی ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫کشف الماس ‪ ۱۰۰‬قیراطی از زیر خاک در روسیه‬ ‫یک الماس ‪ ۱۰۰‬قیراطی باکیفیت جواهر در منطقه‬ ‫یاکوتیا در شمال شرقی روسیه کشف شد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم به نقل از راش��اتودی‪ ،‬الورس��ا‪،‬‬ ‫رتبه نخس��ت معدنکاری الم��اس در جهان که مقر ان‬ ‫در روس��یه اس��ت‪ ،‬یک الماس ‪ ۱۰۰‬قیراطی باکیفیت‬ ‫جواهر در منطقه یاکوتیا در شمال شرقی روسیه کشف‬ ‫کرده است‪ .‬این دومین جواهر بزرگ کشف شده جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫این الماس که یک ش��کل ‪ ۸‬وجهی دارد‪ ۱۷ ،‬فوریه‬ ‫در کانس��ار الماس «ورخنه مانس��کویه» کش��ف شد‪.‬‬ ‫گنجینه تازه اکتش��اف ش��ده ثابت می کند که معدن‬ ‫الم��اس یاکوتی��ا‪ ،‬بزرگ ترین پ��روژه س��رمایه گذاری‬ ‫الورسا‪ ،‬ظرفیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده الماس در بیانیه ای گفت‪ :‬این دومین‬ ‫کش��ف بزرگ ما از زمان اغاز بهره برداری از کانسار در‬ ‫اکتبر گذشته اس��ت و می توانیم درباره ظرفیت باالی‬ ‫این کانس��ار صحبت کنیم‪ .‬نخس��تین جواهر بزرگ با‬ ‫وزن ‪ ۵۱.۴۹‬قیراط‪ ،‬س��ال گذش��ته تنها چند روز پس‬ ‫از اغ��از معدنکاری در ‪ ۳۱‬اکتب��ر (‪ ۹‬ابان) در ورخنه‬ ‫مانسکویه کشف شد‪.‬‬ ‫الورس��ا ادعا کرد ‪ ۶۰‬میلیارد روب��ل (‪ ۹۱۰‬میلیون‬ ‫دالر) در ای��ن پروژه تا س��ال ‪ ۲۰۴۲‬میالدی (‪۱۴۲۱‬‬ ‫خورش��یدی) س��رمایه گذاری کرده اس��ت‪ .‬ذخایر این‬ ‫منطق��ه برای ادام��ه عملیات معدنکاری تا ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫اینده کافی هستند و انتظار می رود حدود ‪ ۱.۸‬میلیون‬ ‫قیراط الماس در سال تولید شود‪.‬‬ ‫تالش دوباره طال برای بازگشت به مرز ‪ ۱۳۰۰‬دالر‬ ‫قیم��ت طال در بازار جهانی پ��س از اینکه روز جمعه‬ ‫تحت تاثیر رش��د ارزش دالر ب��ه پایین مرز ‪ ۱۳۰۰‬دالر‬ ‫س��قوط کرد‪ ،‬در معامالت روز دوش��نبه اندکی افزایش‬ ‫یافت اما همچنان پایین تر از این مرز روانی مهم ماند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری در‬ ‫معام�لات روز جاری بازار س��نگاپور ‪ ۰.۳‬درصد افزایش‬ ‫یافت و به ‪ ۱۲۹۶.۶۱‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در بازار امریکا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل در اوریل با‬ ‫‪ ۰.۲‬درصد کاهش‪ ،‬به ‪ ۱۲۹۷.۲۰‬دالر رسید‪ .‬یک منبع‬ ‫اگاه از مذاک��ره تجاری امری��کا و چین به رویترز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به نظر می رس��د این قرارداد ب��ه واقعیت نزدیک‬ ‫ش��ده و تهدید تعرفه های امری��کا روی کاالهای چینی‬ ‫رفع می شود زیرا پکن قول تغییرات اقتصادی ساختاری‬ ‫و حذف تعرفه های تالفی جویانه را داده است‪.‬‬ ‫به گفته کایل رودا‪ ،‬تحلیلگر بازار در شرکت «ای جی‬ ‫مارکتس»‪ ،‬دالر هفته گذش��ته رش��د قابل مالحظه ای‬ ‫داشت و نرخ طال را پایین برد اما اکنون شاهد معکوس‬ ‫شدن این روند هستیم‪.‬‬ ‫اقتص��اد جهانی همچنان رش��د اهس��ته ای را تجربه‬ ‫می کن��د و بانک های مرک��زی باید برای پش��تیبانی از‬ ‫اقتصادش��ان مداخل��ه کنند که طال موقعیت مناس��بی‬ ‫برای افزایش در میان م��دت را تجربه می کند و راه حل‬ ‫برای پایان دادن به جنگ تجاری نیز به بهبود دورنمای‬ ‫رشد اقتصادی کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫دالر در معامالت روز جاری حدود ‪ ۰.۱‬درصد در برابر‬ ‫ارزهای رقیب افت کرد‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬پس از‬ ‫اظهارات دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا که اعالم‬ ‫کرده سیاست پولی تحکیمی بانک مرکزی‪ ،‬عامل قوی‬ ‫ش��دن دالر و اس��یب دیدن رقابت پذیری امریکا بوده‪،‬‬ ‫دالر زیر فشار کاهشی بیشتری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وانگ تائ��و‪ ،‬تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد طال‬ ‫ممکن است حمایت در محدوده ‪ ۱۲۸۹‬دالر را بشکند‬ ‫و تا سطح حمایتی بعدی که در ‪ ۱۲۷۱‬دالر قرار دارد‪،‬‬ ‫عقب نشینی کند‪.‬‬ ‫قیمت ط�لا روز جمعه تحت تاثیر صع��ود بازارهای‬ ‫س��هام جهانی‪ ،‬به پایین تر از مرز ‪ ۱۳۰۰‬دالر س��قوط‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ا افت نرخ ط�لا‪ ،‬ذخایر صن��دوق «اس پی دی ای‬ ‫گلدتراس��ت» که بزرگ ترین صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫تحت پش��توانه طال در جهان است‪ ،‬جمعه ‪ ۱.۵۰‬درصد‬ ‫کاهش یافت که بیش��ترین کاهش یک روز از دسامبر‬ ‫سال ‪( ۲۰۱۶‬نیمه اذر تا نیمه دی ‪ )۱۳۹۵‬بود‪.‬‬ ‫در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس پاالدیوم برای‬ ‫تحویل فوری ‪ ۰.۸‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۵۵۷‬دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬هر اونس نقره برای تحوی��ل فوری ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫افزای��ش یاف��ت و ‪ ۱۵.۲۲‬دالر معامله ش��د‪ .‬هر اونس‬ ‫پالتی��ن برای تحویل فوری ب��ا ‪ ۰.۱‬درصد افزایش‪ ،‬در‬ ‫‪ ۸۵۷.۶۵‬دالر ایستاد‪.‬‬ ‫‹ ‹واله می خرد و می فروشد‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬کارش��ناس ارشد بازارهای‬ ‫بین الملل فوالد و س��نگ اهن‪ ،‬خبر استعفای مدیران‬ ‫ارش��د واله را در کانال تلگرام خود منتشر کرد و در‬ ‫توضیح بیش��تر در این باره نوش��ت‪ :‬خبر اس��تعفای‬ ‫مدیرعامل شرکت واله برزیل بسیار شوکه کننده بود‪،‬‬ ‫هرچند این اتفاق پیش بینی می ش��د چراکه واله به‬ ‫ش��دت در فشار قرار گرفته و ارزش سهام ان هم در‬ ‫حال نزول است‪ .‬در همین حال دولت برزیل این بار‬ ‫واله را در تنگنا قرار داده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬در کنفرانس هفته پیش‬ ‫س��نگ اهن چین که من نیز در ان حضور داش��تم‪،‬‬ ‫واله به ش��دت به دنبال خرید کنس��انتره و گندله از‬ ‫تولیدکنن��دگان مختلف مانند هند‪ ،‬بحرین‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬اوکراین و روس��یه به غیر از ایران بود تا ان‬ ‫را با بارهای خود ترکیب کند و به مشتریان بفروشد‪.‬‬ ‫وال��ه با این کار قص��د دارد اعتبار خ��ود را در بازار‪،‬‬ ‫حفظ و به قراردادهایش عمل کند‪ ،‬هرچند محصول‬ ‫خودش نباش��د‪ .‬متاس��فانه به دلی��ل تحریم ها‪ ،‬واله‬ ‫امکان خرید از ایران را ندارد‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی همچنین گفت‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫رون��د کنونی و تغییر و تح��ول رخ داده در مدیریت‬ ‫واله باعث ادامه افت ارزش س��هام این شرکت شود و‬ ‫بر تحویل محصول این ش��رکت در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال‬ ‫ج��اری میالدی (‪ ۱۲‬فروردین تا ‪ ۹‬تیر ‪ )۱۳۹۸‬تاثیر‬ ‫منفی بگذارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به نظر می رسد با توجه به احتمال‬ ‫اعالم برنامه های دولت چین برای توسعه استان های‬ ‫کمتر توسعه یافته غربی خود در کنگره ساالنه حزب‬ ‫کمونیس��ت که ب��ه زودی برگزار خواهد ش��د‪ ،‬بازار‬ ‫سنگ اهن تا حدود زیادی مثبت باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫ادغام باعث‬ ‫هم افزایی می شود‬ ‫تعدیل اجباری‬ ‫دو دستاورد مهم‬ ‫رویداد «‪»UZBUILD‬‬ ‫برای ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مصوبه جدید مجلس درباره ساماندهی بازارکاالهای اساسی را بررسی می کند‬ ‫زهرا طهران�ی‪ :‬ابتدای هفت��ه جاری نماین��دگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ادامه بررس��ی جزئیات بودجه ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫اختص��اص ‪ ۱۴‬میلی��ارد دالر برای تامین کاالهای اساس��ی و‬ ‫داروی��ی با نرخ ارز ترجیحی در س��ال اینده موافقت و مصوب‬ ‫کردند دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسی‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬کوپنی که نوس��تالژی دهه ‪ 60‬اس��ت و برخی‬ ‫نس��بت به ان انتقاد دارند و برخی هم معتقدند بهترین راهکار‬ ‫برای ساماندهی بازار کاالهای اساسی و تامین نیاز مردم به ویژه‬ ‫قش��رهای کم درامد است‪ .‬اما مهم ترین نکته در این میان این‬ ‫اس��ت که نظارت ها باید با ش��دت و حدت درباره اجرای کوپن‬ ‫الکترونیکی انجام شود چراکه در غیر این صورت شاهد رانت و‬ ‫فساد گسترده ای خواهیم بود‪.‬‬ ‫نماین��دگان خانه ملت در جلس��ه علنی نوبت عصر ش��نبه‬ ‫‪11‬اس��فند و در ادامه بررس��ی جزئیات بودج��ه ‪ ۹۸‬در بخش‬ ‫هزین��ه ای ب��ا ‪ ۱۵۸‬رای مواف��ق‪ ۳۸ ،‬رای مخال��ف و ‪ ۹‬رای‬ ‫ممتنع از مجم��وع ‪ ۲۳۶‬نماینده حاضر در مجلس بند مربوط‬ ‫به اختص��اص ‪ ۱۴‬میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساس��ی‬ ‫را تصویب کردند‪ .‬براس��اس این مصوبه دولت مکلف اس��ت در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬مابه التفاوت ریالی ‪ ۱۴‬میلیارد دالر از منابع حاصل‬ ‫از صادرات نفت س��هم خود را به ش��یوه زیر صرف حمایت از‬ ‫معیشت مردم و حمایت از تولید کند‪:‬‬ ‫‪ :۱‬واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬دارو‪ ،‬تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی‬ ‫با نرخ ارز ترجیحی‬ ‫‪ :۲‬واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫دارو و تجهیزات پزش��کی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ‬ ‫ارز نیمای��ی و اختص��اص مابه التفاوت ان با ن��رخ نیمایی برای‬ ‫معیشت مردم و حمایت از تولید‬ ‫‪ .۳‬دولت از کاالبرگ الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسی‬ ‫مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی اس��تفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دولت موظف به حس��ن نظارت بر اجرای این برنامه است‬ ‫و گزارش عملکرد خود را هر ‪ ۳‬ماه یک بار به کمیس��یون های‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬کش��اورزی و صنایع مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی ارائه می کند‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬مصوبه مجلس درباره توزیع کاالهای اساسی در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۸‬هنوز مبهم است و باید منتظر سازکار اجرایی ان از‬ ‫س��وی دولت باشیم‪ .‬هرچند رئیس کل بانک مرکزی در برنامه‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری ش��نبه شب با اشاره به مصوبه مجلس‬ ‫درباره تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاالهای اساسی و توزیع‬ ‫ان ب��ا کارت الکترونیک گفت‪« :‬امروز مصوبه ای که در مجلس‬ ‫تصویب ش��د‪ ،‬بحث جدیدی است‪ .‬دو پیشنهاد وجود داشت و‬ ‫عده ای می گفتند ش��ما ازاد کنید و بعد یارانه بدهید اما انچه‬ ‫اکنون مجلس شورای اسالمی تصویب کرده است‪ ،‬این نیست‪.‬‬ ‫مجلس مصوب کرده کاالهای اساس��ی را با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وارد کنید و بعد ان در قالب سهمیه بدهید‪ .‬امکانات این طرح‬ ‫فراهم اس��ت و همین امروز به من اطالع دادند که توانسته اند‬ ‫س��امانه ای در بانک مرکزی ب��رای ان نهایی کنند و اکنون هر‬ ‫سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی کند که‬ ‫ی او می دهیم‪ ،‬راحت‬ ‫برای کدام بانک باش��د چون به شماره مل ‬ ‫می تواند برود و هر سهمیه کاالیی را در هر سقفی که مسئوالن‬ ‫توزیع تامین کرده اند‪ ،‬با همان نرخ خریداری کند؛ یعنی پولی‬ ‫که از حسابش برداش��ته می شود با همان نرخ است‪ .‬ما اکنون‬ ‫این سامانه را برای گوشت اماده کرده ایم که این اتفاق بیفتد و‬ ‫از این به بعد انجام خواهد شد‪ .‬درباره سایر کاالها هم می توانند‬ ‫این کار را انجام دهند»‪.‬‬ ‫با توجه به اظه��ارات رئیس کل بانک مرکزی انتظار می رود‬ ‫ب��ه زودی ش��اهد توزیع برخی کاالهای اساس��ی ب��ا کاالبرگ‬ ‫چالش نوستـالژی کوپنیسم‬ ‫دولت از کاالبرگ الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ‬ ‫ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی اس��تفاده می کند‪ ،‬دولت موظف به حس��ن نظارت بر‬ ‫اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر ‪ ۳‬ماه یک بار به کمیسیون های‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسالمی ارائه دهد‬ ‫الکترونیک��ی بی��ن مردم ک��ه گام بزرگی در راس��تای اجرای‬ ‫مصوبه جدید مجلس شورای اسالمی درباره این موضوع است‪،‬‬ ‫باشیم‪ .‬درباره این موضوع نیز مانند هر مسئله دیگر‪ ،‬موافقان و‬ ‫مخالفانی وجود دارد که به اجرای موضوع بیشتر کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مجید ش��اکری‪ ،‬کارش��ناس مسائل‬ ‫اقتصاد با حمای��ت از مصوبه مجلس‬ ‫درباره توزیع کاالهای اساسی با کوپن‬ ‫الکترونی��ک نوش��ت‪« :‬تص��ور انکه‬ ‫تضمین حداقلی از سبد غذایی برای‬ ‫قش��رهای نیازمند فقط ویژه شرایط‬ ‫جنگی اس��ت‪ ،‬نادرست است‪ .‬از سال‬ ‫‪ )1342( 1964‬تامی��ن حداقل های غذای��ی در امریکا به طور‬ ‫ثاب��ت و بی وقف��ه بر بس��تر قانونى جدید در حال اجراس��ت و‬ ‫کارت های اعتباری مربوط به این برنامه(‪ )EBT‬به طور فراگیر‬ ‫از س��ال ‪ )1382( 2004‬در امریکا مورد اس��تفاده است‪ ،‬بدون‬ ‫انکه این کشور درگیر جنگ باشد‪ .‬بدون هیچ نوع سر و صدا و‬ ‫تنش‪ ،‬کارت الکترونیک رفاه( که در بسیاری جنبه ها به ‪EBT‬‬ ‫شباهت دارد) بیش از ‪ 4‬سال است که بدون تشکیل صف‪ ،‬سر‬ ‫و صدا و بدون گزارش حتی یک مورد ناارامی اجتماعی(شبیه‬ ‫به انچه امروز در صف های گوشت شاهدیم و شبیه به انچه در‬ ‫اوایل دولت اقای روحانی در توزیع سبد کاال شاهد بودیم) در‬ ‫حال خدمات رس��انی است و دوره های متوالی توزیع سبد کاال‬ ‫به وس��یله ان انجام شده اس��ت‪ ،‬بدون انکه«کشور در شرایط‬ ‫جنگی باشد» یا «به عقب بازگشته باشد»‪ .‬در نسخه اجرا شده‬ ‫تاکنون شخص به س��لیقه خود و در پایانه های توزیعی به طور‬ ‫تقریبی همه فروشگاه های زنجیره ای امکان دریافت حداقل های‬ ‫مورد نیاز خود را داش��ته و دارند‪ ،‬بدون انکه شان او لگدکوب‬ ‫ش��ود یا نیاز ب��ه یافت��ن «توزیع کنندگان پاک» باش��د‪ .‬همه‬ ‫نقدهای تی��ز و تند به دولت اقای روحانی به جای خود‪ ،‬کارت‬ ‫الکترونی��ک رفاه یک��ی از بهترین اجراه��ای یک طرح معقول‬ ‫رفاهی است که تا به حال در ایران دیده ام و فعال محتمل ترین(‬ ‫و عاقالنه ترین) سناریوی ممکن درباره مصوبه مجلس گسترش‬ ‫پوشش کارت رفاه است‪».‬‬ ‫‹ ‹نظارت ها باید تشدید شود‬ ‫یک��ی از مخالف��ان مصوبه کوپ��ن الکترونیکی ب��رای تامین‬ ‫کاالهای اساس��ی در مجلس ش��ورای اسالمی نیز معتقد است‬ ‫پ��س از اینکه مصوبه اختصاص ‪ ۱۴‬میلی��ارد دالر برای تامین‬ ‫کاالهای اساس��ی و دارویی در مجلس ش��ورای اسالمی دوبار‬ ‫به کمیس��یون تلفیق برگش��ت و موافقتی دراین باره نشد‪ ،‬در‬ ‫نهای��ت نمایندگان تصوی��ب کردند که کاالب��رگ الکترونیکی‬ ‫در اختی��ار م��ردم ق��رار گی��رد و مابه التف��اوت ارز نیمایی و‬ ‫ترجیحی(‪4200‬تومانی) بدهند‪.‬‬ ‫ناصر موس��وی الرگانی در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح ک��رد ‪ :‬اگ��ر نظارت‬ ‫نباش��د به طور قطع مش��کالتی بروز‬ ‫خواهد ک��رد مانند همی��ن حاال که‬ ‫مشکالتی به دلیل نبود نظارت دقیق‬ ‫و کام��ل به وجود امده اس��ت‪ .‬نباید‬ ‫ع��ده ای ب��ا ارز ‪ 4200‬تومانی کاال را‬ ‫وارد می کردند و کاال را به قیمت ارز ازاد به فروش می رساندند‬ ‫که نشان از کوتاهی نهادهای نظارتی دارد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫سازکارهای استفاده از کوپن الکترونیکی را دولت باید تدوین و‬ ‫تبیین کند که به عنوان نمونه‪ ،‬چه کاالهایی سهمیه بندی شود‬ ‫و چه میزان به خانوارها تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫او در واکن��ش ب��ه اینکه برخی معتقدند ای��ن مصوبه یعنی‬ ‫بازگش��ت به دهه ‪ 60‬و کوپن های کاغذی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ش��اید‬ ‫من هم نسبت به این موضوع انتقاد داشته باشم‪ ،‬اما موضوعی‬ ‫وج��ود دارد که در حال حاضر دول��ت ارز ‪4200‬تومان را برای‬ ‫کاالهای اساس��ی در نظ��ر گرفته اما در اختی��ار وی ژه خوارها و‬ ‫دالالن قرار می گیرد‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی با اشاره به صف هایی که برای تامین گوشت‬ ‫و مرغ تش��کیل می ش��ود‪ ،‬گفت ‪ :‬ب��ا این وضعیت ش��ان ملت‬ ‫ایران زیرس��وال می رود‪ .‬همین امروز ساعت ‪ 6:30‬صبح وقتی‬ ‫س��رکار می امدم ش��اهد صفی بودم که م��ردم در مقابل یکی‬ ‫از فروش��گاه های زنجیره ای بس��ته بودند‪ .‬در این میان عده ای‬ ‫هستند که هر روز از این شرایط استفاده می کنند و عده ای هم‬ ‫توان و امکان این کار را ندارند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهارکرد‪:‬‬ ‫با اس��تفاده از کوپن الکترونیکی شاید افراد مطمئن باشند که‬ ‫سهمیه ش��ان محفوظ اس��ت و هرزمان فرصت کردند و بدون‬ ‫دغدغه نس��بت به تهیه ان اقدام کنند‪ ،‬ام��ا اگر دولت نظارت‬ ‫جدی در این باره داشته باشد دیگر نیازی به چنین طرح هایی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به دلیل کوتاهی دولت و مس��ئوالن‪ ،‬ناظر‬ ‫ش��اهد چنین مش��کالتی در ب��ازار هس��تیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬یکی‬ ‫از نظارت کنندگان نیز خود مجلس ش��ورای اس�لامی اس��ت‬ ‫که وقت��ی روی اجرای قانون نظارت ضعیفی دارد‪ ،‬مش��کالت‬ ‫گوناگون��ی هم ایجاد خواهد ش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬مدتی پیش‬ ‫اقای عادل اذر‪ ،‬رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی از تفریغ‬ ‫بودجه س��ال ‪ 96‬ارائه داد و اعالم ک��رد‪ 62 :‬درصد انحراف در‬ ‫اج��رای بودجه بوده که این موضوع به مجلس مرتبط اس��ت‪،‬‬ ‫چون باید نظارت کافی می داشت تا شاهد اجرا نشدن قانون یا‬ ‫هر موضوع دیگری نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کوپن فساداور است‬ ‫رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫اینکه کوپن یعنی ایجاد رانت و فساد در توزیع کاال‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما هیچ وقت نتوانستیم با کوپن‪ ،‬تاثیر مثبتی بر جا بگذاریم‪ .‬ان‬ ‫زمان که از کوپن کاغذی اس��تفاده کردیم‪ ،‬زمان جنگ بود که‬ ‫همبس��تگی مردم بیشتر بود و ما دشمن واحدی داشتیم به نام‬ ‫عراق که همه با هم متحدانه به دنبال شکست ان بودیم‪.‬‬ ‫خس��رو فروغان گران س��ایه به‬ ‫گفت‪ :‬با امدن کوپن‬ ‫در دهه ‪ 60‬فس��ادهای بسیاری ایجاد ش��د که ریشه بسیاری‬ ‫از فس��ادهای کنونی از همان افراد قبلی نش��ات گرفته است‪.‬‬ ‫امروز اما جامعه ما امادگی ایجاد فس��اد را دارد و کوپنی شدن‬ ‫کاال باعث فس��اد بیشتر خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این گونه‬ ‫نیس��ت که با اس��تفاده از کوپنی کردن کاال ب��ه تنظیم بازار و‬ ‫ثبات بازار کمک کنیم چراکه قاعده تنظیم بازار را به درس��تی‬ ‫اجرا نکرده ایم و ساختار مناسبی نداریم‪ .‬نخست باید مشکالت‬ ‫پایه ای اصالح شود و بعد به فکر اجرای طرح جدیدی باشیم‪.‬‬ ‫فروغان گران سایه با بیان اینکه کوپن‬ ‫تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به جای این کار باید توزیع‬ ‫کاال را ساماندهی کنند چراکه در این‬ ‫بخ��ش نهادها‪ ،‬ایده ها و ش��کل های‬ ‫گوناگون��ی وجود دارد ک��ه نه تنها در‬ ‫یک راس��تا حرکت می کنن��د‪ ،‬بلکه‬ ‫مخالف هم هستند و همین موضوع باعث شده ساختار درستی‬ ‫در ش��بکه توزیع نداش��ته باش��یم‪ .‬به گفته رئیس کمیسیون‬ ‫بازرگانی داخل��ی اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬با اصالح ش��بکه توزیع‬ ‫بس��یاری از مش��کالت برطرف می ش��ود و قیمت نهایی برای‬ ‫مصرف کنن��ده نی��ز منطقی خواه��د بود‪ .‬ما زمان��ی که دقیق‬ ‫نمی دانیم نیاز بازار به چه میزان و چیس��ت و امارهای اشتباه‬ ‫ارائه می دهیم و پیش بینی اشتباه می کنیم مشکالت همچنان‬ ‫پابرجاس��ت‪ .‬در نتیجه وزارتخانه های مرتبط مانند کشاورزی و‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید ب��ا بهره گیری از متخصصان امر‬ ‫تصمیم گیری کنند‪ ،‬نه اینک��ه بدون در نظر گرفتن امکانات و‬ ‫شرایط و ظرفیت ها تصمیمی بگیرند که به ضرر مردم باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجدیدنظر شود‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است همانطور‬ ‫که تجربه ماه های گذش��ته نیز نش��ان می دهد توزیع کاالهای‬ ‫اساسی به شکل سهمیه بندی نتیجه بخش نیست و باید در این‬ ‫سیاست تجدیدنظر شود‪.‬‬ ‫فاطمه مقیمی اظهارکرد‪ :‬متاسفانه از‬ ‫چند ماه پیش و همزمان با باال رفتن‬ ‫قیمت گوش��ت در بازارهای داخلی‪،‬‬ ‫بح��ث توزیع س��همیه بندی این کاال‬ ‫مطرح شد‪ ،‬موضوعی که پس از چند‬ ‫ماه پیگیری نه توانس��ت نیاز بازار را‬ ‫پاس��خ دهد و ن��ه در براب��ر افزایش‬ ‫قیمت ها ابزار قابل اتکایی بود‪ .‬وی در گفت وگو با ایسنا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وقتی در سطح خرد امکان برقرار کردن نظم در بازارهای‬ ‫اقتصادی فراهم نشده به طور قطع در سطح کالن و درباره گروه‬ ‫کاالهای اساس��ی نی��ز فراهم نخواه��د بود‪ .‬ای��ن فعال بخش‬ ‫خصوص��ی با بیان اینک��ه منابع دولت می توان��د در حوزه های‬ ‫تاثیرگذار صرف شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬موضوع برقرار کردن دوباره‬ ‫نظام کوپن دهی و تش��کیل صف مردم ب��رای گرفتن کاالهای‬ ‫مورد نیازش��ان‪ ،‬از یک سو مش��کالت کالن تر اقتصادی مانند‬ ‫انچه تولیدکنندگان در ماه های گذشته با ان رو به رو بوده اند را‬ ‫برطرف نخواهد کرد و از س��وی دیگر‪ ،‬شان مردم نیز به عنوان‬ ‫یکی از مهم ترین ارزش های اجتماعی با تشکیل دوباره صف ها‬ ‫رعایت نخواهد ش��د و از این رو‪ ،‬امیدوارم موضوع هایی که فعال‬ ‫در سطح پیشنهاد و طرح های اولیه مطرح می شوند‪ ،‬در اینده‬ ‫از سوی دولت حذف شود و سیاست ها تغییر کند‪ .‬مقیمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬انچه در این زمینه می تواند بیش��ترین کمک را به اقتصاد‬ ‫ای��ران بکند‪ ،‬تالش برای تغییر در الگ��وی مصرف و باال بردن‬ ‫بهره وری اس��ت‪ .‬موضوعی که ش��اید در بس��یاری از حوزه ها‬ ‫اقتصاد ایران نقش افرینی در انها را فراموش کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر منابعی که در حوزه های توزیعی صرف ش��ده برای‬ ‫کاهش مصرف های بی مورد و افزایش بهره وری هزینه می شد‪،‬‬ ‫امروز نیاز کش��ور با واقعیت ها انطباق بیش��تری داشت‪ ،‬اما اگر‬ ‫توقع داش��ته باش��یم به جای پرداختن به مس��ائل ریش��ه ای‪،‬‬ ‫سیاست هایی همچون احیای توزیع کوپنی مشکالت ما را حل‬ ‫کند نه تنها امکان پذیر نیس��ت که حتی مشکالت جدیدی نیز‬ ‫به وجود خواهند اورد‪.‬‬ ‫در همایش چهارمین بزرگداشت روز ملی اب تاکید شد‬ ‫همه برای احیای منابع ابی به کمک دولت بشتابند‬ ‫همای��ش چهارمین بزرگداش��ت روز مل��ی اب‪ ،‬همزمان با «نوروز اب ها» با ش��عار‬ ‫مل��ی «نجات اب‪ ،‬ضرورت ملی و رس��الت جهانی» با حضور غالمحس��ین ش��افعی‪،‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران‪ ،‬مدیران و معاونان ش��رکت مهندس��ی اب و فاضالب‬ ‫کش��ور‪ ،‬ش��رکت مدیریت منابع اب ایران‪ ،‬معاونت اب وخاک وزارت جهادکشاورزی‪،‬‬ ‫سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬سازمان‬ ‫پژوهش و برنامه ریزی وزارت اموزش وپرورش‪ ،‬بانک مسکن‪ ،‬کمیسیون ملی یونسکو‬ ‫و نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی‬ ‫ایران‪ ،‬سیدمحمدحسین شریعتمدار‪ ،‬رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی‬ ‫و اب ات��اق ایران در اغاز ای��ن رویداد‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که ایندگان با تکمیل کردن‬ ‫مفاهیم این همایش‪ ،‬نوروز اب ها را نسل به نسل گرامی بدارند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امارهای‬ ‫رس��می منتشرشده حکایت از افت ش��اخص های منابع ابی در کشور دارد؛ بر همین‬ ‫اس��اس در این شرایط ضروری اس��ت تا همه نهاد های ذی نفع در کشور باهدف احیا و‬ ‫ترمیم منابع ابی کشور به یاری دولت بشتابند‪.‬‬ ‫ش ‪ ،‬مهم ترین چالش در حوزه‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی‪ ،‬رئیس اتاق ایران در این همای ‬ ‫منابع کش��ور را نحوه توزیع ان دانست نه محدودیت منابع‪ .‬وی افزود‪ :‬توسعه روستاها‬ ‫و اش��تغال روس��تاها یکی از مهم ترین مصداق های چالش در توزیع منابع است که با‬ ‫وجود تخصیص منابع قابل توجه‪ ،‬نتیجه عکس داده و امروز ش��اهد مهاجرت معکوس‬ ‫و رش��د حاشیه نشینی شهری هستیم‪ .‬ش��افعی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه در سیر تحول‬ ‫حرکت جهانی همیش��ه از قافله عقب مانده ایم‪ .‬در مس��ئله اب هم مسئله همین گونه‬ ‫است و زمانی که همه از ما عبور می کنند‪ ،‬تازه از خواب بیدار می شویم‪ .‬مسائل بنیادی‬ ‫در حوزه برنامه ریزی وجود دارد که باید در برنامه های توس��عه ای کشور سرلوحه قرار‬ ‫گیرد؛ در حوزه اب هم باید اب را از سرچش��مه زالل کرد‪ .‬محس��ن کوهکن‪ ،‬نماینده‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و از مدعوین چهارمین بزرگداش��ت روز ملی اب با اشاره به‬ ‫تش��کیل کارگروه کارگروه اسیا و استقرار دبیرخانه این کارگروه در ایران‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫که تشکیل این کارگروه و برگزاری نشست های مرتبط با ان را باید به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫به گفته این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬نشس��ت بعدی این کارگروه قرار است‬ ‫س��ال اینده در مسکو برگزار شود و یکی از مهم ترین پیشنهادهای ایران برای اعضای‬ ‫کارگروه کارگروه اسیا‪ ،‬این است که با هدف بحران اب همکاری ‪ 3‬جانبه میان بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬پارلمان ها و بخش های دولتی کشورهای اسیایی شکل گیرد‪ .‬کوهکن در‬ ‫بخشی از صحبت های خود با تاکید بر رسالت بخش خصوصی و طرح موضوع «امایش‬ ‫سرزمین» از سوی اتاق ایران گفت‪ :‬باید این موضوع به مطالبه جدی بخش خصوصی‬ ‫تبدی��ل ش��ود و نه تنها وزارت نیرو‪ ،‬بلکه تمامی وزارتخانه ه��ا در تحقق این امر دخیل‬ ‫ش��وند‪ .‬پوی��ش اجتماعی «من ایرانم‪ ،‬مرا دریاب» ب��ا محوریت اموزش عمومی برای‬ ‫مقابله با بحران کم ابی با حمایت بانک مس��کن از اسفند سال گذشته با هدف اموزش‬ ‫شیوه درست مصرف اب‪ ،‬کار خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م رحیمی انارکی‪ ،‬مدیرعامل بانک مسکن‪ ،‬درباره این پویش گفت‪ :‬اساس‬ ‫تش��کیل این پویش در بانک مس��کن در راستای تحقق مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬رشد‬ ‫اگاه��ی عمومی در زمینه تغییرات اقلیمی و حمایت از محیط زیس��ت اس��ت و بانک‬ ‫مسکن تالش کرده از زمان تاسیس این پویش‪ ،‬ان را از یک حس مسئوالنه به اولویت‬ ‫کلیدی تبدیل کند‪ .‬رحیمی انارکی تاکید کرد‪ :‬بانک ها به عنوان قلب تپنده اقتصاد‪ ،‬در‬ ‫کنار توجه به موضوع ها و دغدغه های مالی و اقتصادی کشور‪ ،‬توجه ویژه ای به مسائل‬ ‫زیست محیطی دارند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چاپخانه داران از نخستین پیامد کاهش تیراژ و صفحات روزنامه ها می گویند‬ ‫یادداشت‬ ‫اطالعاتی در‬ ‫دست نیست!‬ ‫تعدیل اجباری‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خبر‬ ‫گوشت و مرغ در حال‬ ‫حذف از سفره مردم‬ ‫نماین��ده م��ردم‬ ‫اردبیل گف��ت‪ :‬تورم و‬ ‫گران��ی کمر م��ردم را‬ ‫شکس��ته‪ ،‬چه کس��ی‬ ‫ترم��ز افزایش قیمت‬ ‫گوش��ت و م��رغ را‬ ‫می کش��د‪ ،‬به دلی��ل‬ ‫گرانی بس��یاری از اقالم در حال حذف ش��دن از‬ ‫س��فره مردم هس��تند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬صدیف‬ ‫بدری گفت‪ :‬در اصل (‪ )۴۳‬قانون اساس��ی امده‬ ‫ک��ه برای تامین اس��تقالل اقتص��ادی جامعه و‬ ‫ریش��ه کن کردن فق��ر و محرومیت و همچنین‬ ‫ب��راوردن نیاز انس��ان در جریان رش��د با حفظ‬ ‫ازادگ��ی او بای��د نیازهای اساس��ی انها ش��امل‬ ‫مس��کن‪ ،‬خوراک‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬بهداشت‪ ،‬اموزش‬ ‫و پرورش تامین ش��ود‪ .‬نماینده م��ردم اردبیل‪،‬‬ ‫نمین‪ ،‬نیر و س��رعین در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بی��ان اینکه باید امکانات و ش��رایط کار برای‬ ‫همه به منظور رس��یدن به اش��تغال کامل و قرار‬ ‫دادن وس��ایل برای کس��انی که قادر به فعالیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬تامین ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اصل (‪)۴۳‬‬ ‫قان��ون اساس��ی ‪ ۷‬بند دیگ��ر دارد اما در این دو‬ ‫بند دول��ت به عنوان مجری قانون اساس��ی چه‬ ‫اقدام ه��ای انج��ام داده و چ��ه تمهیداتی برای‬ ‫مس��کن مردم در نظر گرفته اس��ت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه افزایش چند برابری قیمت مس��کن ته‬ ‫مانده امید خانواده های ش��هری را برای خانه دار‬ ‫شدن از بین برده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تورم و گرانی‬ ‫کمر مردم را شکس��ته‪ ،‬چه کس��ی ترمز افزایش‬ ‫قیمت گوش��ت و مرغ را می کشد‪ ،‬به دلیل گرانی‬ ‫بس��یاری از اقالم در حال حذف ش��دن از سفره‬ ‫مردم هستند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمید اصغرپور‬ ‫شهاب قاسمی پناه‬ ‫‹ ‹نیاز جدی به واردات زینک‬ ‫مدیر اجرای��ی یکی از چاپخانه ه��ا در این باره گفت‪:‬‬ ‫چاپخانه ه��ا بخش��ی از حلق��ه خدمات هس��تند و اگر‬ ‫تولیدکنن��دگان در تولی��د موفق نباش��د یا به واس��طه‬ ‫تغیی��رات ذائقه بازار‪ ،‬اقبالی از س��وی مصرف کنندگان‬ ‫به ان تولیدات وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬بر تمامی اجزای‬ ‫ان حلقه خدم��ات تاثیر می گذارد‪ .‬ه��ر چند چاپخانه‬ ‫ما کارهای متفاوتی انجام می دهد اما بیش��تر تولیدات‬ ‫ما در حوزه مطبوعات اس��ت و از ای��ن رو‪ ،‬اگر تولید در‬ ‫مطبوع��ات پایین بیاید بر کار چاپخانه ها نیز اثر خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫حمی��د اصغرپور در گفت وگو با‬ ‫درباره چرایی‬ ‫بح��ران اقتصادی در مطبوعات گف��ت‪ :‬ضعف محتوای‬ ‫تخصصی و کارامد و نداش��تن تحلیل ه��ای عمیق در‬ ‫مطبوعات منجر به دور ش��دن خوانندگان از رسانه های‬ ‫چاپی شد و از سوی دیگر‪ ،‬رقبای سرسختی مانند فضای‬ ‫مجازی با سرعت عمل و جذابیت های بصری توانستند‬ ‫بازار مطبوعات را به چالش بکش��ند‪ .‬سیاست هایی مثل‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هیچ ک��س اطالعات جدیدی ارائه نمی دهد‪.‬‬ ‫هیچ کس تحلیل درس��تی از ب��ازار این روزها‬ ‫ن��دارد‪ .‬این طور نبود اما حاال اینجا کش��وری‬ ‫با مردمی ش��ده که با تم��ام عزت و منتی که‬ ‫بر س��ر مسئوالن شان دارند‪ ،‬ساعت ها در صف‬ ‫می ایس��تند‪ .‬صف گوش��ت های یخ زده‪ ،‬صف‬ ‫خرید مایحتاج روزانه و البته از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫صف رس��توران های لوکس و‪ ...‬خدا پدرش��ان‬ ‫را بیام��رزد که خرید بلیت قط��ار را اینترنتی‬ ‫کردند و ب��ه قدر نیاز دفاتر ف��روش بلیت در‬ ‫ش��هرها گذاش��ته اند و گرنه در استانه نوروز‪،‬‬ ‫این ه��م به صف ه��ای دیگر اضافه می ش��د‪.‬‬ ‫حداقلش این اس��ت که در خانه می نشینیم‪،‬‬ ‫پاه ای مان را دراز می کنیم و افس��وس بس��ته‬ ‫شدن سایت های فروش بلیت را می خوریم!‬ ‫می گویند گوش��ت ‪۲‬ت��ا ‪۳‬برابر س��ال های‬ ‫قب��ل وارد ش��ده اس��ت اما مردم��ی حتی از‬ ‫طبقه متوس��ط از یک س��ال خورد و خوراک‬ ‫کم گوش��ت‪ ،‬ش��کوه می کنند‪ .‬از طرف مقابل‬ ‫برخی فروشگاه های زنجیره ای مملو از جمعیت‬ ‫ف ان فروشگاه‬ ‫اس��ت و سبد های خرید تا سق ‬ ‫پر! م��ن که هیچ! به گمانم کارشناس��انی که‬ ‫دست ش��ان از پش��ت پرده ای کوتاه است هم‬ ‫به قول م��ا امروزی ها «هن��گ» کرده اند‪ .‬در‬ ‫راستای مسئولیتم به عنوان خبرنگار بازار باید‬ ‫در مدیریت بازار به مس��ئوالن کش��ورم و در‬ ‫مدیریت دخل و خرج به مردم میهنم اگاهی‬ ‫بدهم؛ باید به انها بگویم اینجا چه خبر است‬ ‫اما به ناچ��ار فراخوانی می دهم و می پرس��م‪:‬‬ ‫اینجا چه خبر اس��ت؟ مثل خیلی های دیگر‬ ‫از مردم کشورم هاج و واج ایستاده ام و اطراف‬ ‫را نظاره گر هستم؛ انگار سوزن پرگار اطالعات‪،‬‬ ‫دانش و حتی منابع خبری با نفوذم بر نقطه ای‬ ‫از زمین کوبیده شده است و من چون مدادی‬ ‫«رو سیاه» با یک حالت بی حالتی به دور خود‬ ‫می چرخم و می چرخم و از این همه چرخیدن‬ ‫تنه��ا دایره ای مح��دود از اطالعات به دس��ت‬ ‫می اورم‪ .‬تسلیم نمی ش��وم‪ .‬همچنان به دنبال‬ ‫اطالعاتی به دردبخور هس��تم که بازار را برای‬ ‫س��رمایه گذاران و مردمم قابل پیش بینی کند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬تنها یک چیز را مس��لم می دانم‬ ‫و ان اینکه وقت ان اس��ت ک��ه دوباره به هم‬ ‫رحم کنیم‪ ،‬مثل س��ال هایی ن��ه چندان دور‪.‬‬ ‫یک راه رحم کردن به خودمان این اس��ت که‬ ‫کاالهای با کیفی��ت ایرانی بخریم تا خودمان‬ ‫بیکار نشویم‪ .‬هیچ می دانید امسال چند کارگر‬ ‫تولید کننده و فروش��نده بیکار ش��ده اند؟ انها‬ ‫امروز کجا هس��تند؟ چگونه زندگی می کنند؟‬ ‫اطالعاتی در دست نیست‪!...‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫«درد» ک��ه می دانی چیس��ت؟! می دانم که می دانی!‬ ‫پ��س از درد من بخوان که در هر قدم از چش��م هایت‬ ‫روی کاغذ‪ ،‬ش��اید که ‪ ۱۰۰‬نفر (کمی کمتر یا بیشتر)‬ ‫دعاگ��وی افزایش اگاه��ی و اطالعات تو باش��ند و اگر‬ ‫بی توجه‪ ،‬حاصل اضطراب های روز گذش��ته انها را دور‬ ‫بین��دازی ب��ا کمی طن��ز و کنایه باید گف��ت که قیافه‬ ‫هر کدام ش��ان دیدنی می ش��ود! انها که ب��ا وجود همه‬ ‫سختی ها‪ ،‬نوشتند و چاپ کردند که بدانی اما نخواندی‬ ‫و ندانس��تی‪ .‬نتیجه اینکه روزنامه ها یک به یک کاهش‬ ‫صفح��ات‪ ،‬تیراژ و نیروی انس��انی می دهند و در مقابل‬ ‫نیروهای انسانی چاپخانه ها هم در سکوتی غم انگیز‪ ،‬هر‬ ‫ماه اب می روند‪.‬‬ ‫اگ��ر متهم ب��ه برهم زدن ب��ازار نش��وم می گویم که‬ ‫بش��تابید و ت��ا روزنامه ها زی��ر چت��ر چاپخانه ها نفس‬ ‫می کش��ند‪ ،‬چند شماره از انها که ‪ ۵۰۰‬تا نهایت ‪ ۲‬هزار‬ ‫تومان (بیش��تر انها ‪ ۱۰۰۰‬تومان) نرخ دارند را بخرید‪.‬‬ ‫بلکه تا فرصت هست‪ ،‬اطالعاتی دقیق درباره دغدغه های‬ ‫روزت��ان و راه ه��ای مقابله ب��ا مش��کالت تان را بیابید‪.‬‬ ‫این گونه هش��داری می دهیم چراکه به نظر می رس��د‬ ‫ش��لختگی تصمیم ها و اقدام ها از س��وی برخی درباره‬ ‫موض��وع واردات کاغذ و تامین مواد اولیه چاپ‪ ،‬موجب‬ ‫شرمندگی روزنامه نگاران در مقابل مخاطبان شان شده‬ ‫و کاه��ش اجباری تیراژ انها‪ ،‬عالوه ب��ر تعدیل نیرو در‬ ‫روزنامه ه��ا به تعدی��ل نیرو در چاپخانه ها نیز کش��یده‬ ‫شده است و این نخستین اثر اشکار این کاهش تیراژ و‬ ‫صفحات در جامعه است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬اوایل س��ال ‪ ۹۶‬نرخ کاغذ حدود‬ ‫‪ 2500‬تومان بود اما این روزها یعنی در اخرین روزهای‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نرخ ان به بیش از‪۱۲‬هزار تومان رسیده است‬ ‫و نرخ زینک خام دو ورقی هم که س��ال گذشته ‪6800‬‬ ‫تومان بود حاال به ‪ ۳۷‬تا ‪ ۴۲‬هزار تومان رس��یده و این‬ ‫ش ب��ه چاپخانه ها‬ ‫اغ��ازی بر موج جدید کاهش س��فار ‬ ‫است‪.‬‬ ‫دعاگویان افزایش اگاهی و اطالعات با وجود همه س��ختی ها‪ ،‬نوش��تند و‬ ‫چ��اپ کردند که بدانی اما نخواندی و ندانس��تی‪ .‬نتیجه اینکه روزنامه ها‬ ‫یک به یک کاهش صفحات‪ ،‬تیراژ و نیروی انس��انی می دهند و در مقابل‬ ‫نیروهای انسانی چاپخانه ها هم در سکوتی غم انگیز‪ ،‬هر ماه اب می روند‬ ‫یارانه ها و اش��تراک ها که برای رشد مطبوعات در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده‪ ،‬در اجرا اث��ر الزم را نداش��ت‪ .‬مجموعه‬ ‫مش��کالت مطبوعات‪ ،‬دامن گیر کسب و کار چاپخانه ها‬ ‫هم ش��د و طراوت را این بخش گرفت‪ .‬انچنان که حاال‬ ‫مش��تریان الزم را نداری��م‪ .‬اصغرپ��ور گف��ت‪ :‬عالوه بر‬ ‫مش��کالت مطبوعات‪ ،‬تامین نبودن م��واد اولیه چاپ و‬ ‫هزینه های تمام شده تعمیرات و قطعات نیز چاپخانه ها‬ ‫را با مش��کالت فراوانی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬بارها شاهد‬ ‫بوده ای��م که در زمان تهدید ه��ای اقتصادی بین المللی‬ ‫در داخل هم اتفاق های جدی��دی رخ می دهد‪ .‬بانک ها‬ ‫و گمرکات س��خت می گیرند و به عن��وان نمونه‪ ،‬مدتی‬ ‫اس��ت که برای گرفتن اس��تاندارد مرکب باید یک ماه‬ ‫زمان صرف ش��ود و به طور کلی در سیاست های کالن‬ ‫بدسلیقگی هایی داریم و زمان سنجی مناسبی در اجرای‬ ‫سیاس��ت های س��ختگیرانه نداریم‪ .‬هزینه ارز باال رفت‬ ‫مهم تر از ان‪ ،‬بالتکلیفی و زمان بر ش��دن واردات ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬مشکل دیگر این است که تاجر و‬ ‫کاس��ب ما قوانین معامله اسالمی را اجرا نمی کنند‪ .‬در‬ ‫موضوع فروش زینک ها‪ ،‬هر کس��ی به دنبال سود خود‬ ‫اس��ت و فرمول هزینه تمام ش��ده و سود متعارف را در‬ ‫نظر نمی گیرد و به این ترتیب‪ ،‬بازار بهم می ریزد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت چاپ ادام��ه داد‪ :‬برای تامین مواد‬ ‫اولیه همیش��ه برنامه داش��تیم اما شوکی که وارد شده‬ ‫به همه فش��ار می اورد‪ .‬در حال حاض��ر نیاز به واردات‬ ‫زینک جدی اس��ت‪ .‬انهایی که از قبل زینک داشته اند‬ ‫با نرخ بازار س��یاه اقدام به ف��روش می کنند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫نیازمند س��اماندهی این بازار هس��تیم‪ .‬اصغرپور تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در چاپخانه هایی که به مطبوعات وابسته هستند‪،‬‬ ‫بیش��تر از سایر چاپخانه ها شاهد تعدیل نیرو هستیم‪ .‬و‬ ‫امید اس��ت با استفاده از تجربیات گذشته و مالک قرار‬ ‫دادن منفعت جمع به منفعت فردی به س��مت جامعه‬ ‫بهتر برویم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش بسیار شدید تیراژ نشریات‬ ‫عض��و هیات مدیره و مدیر تولی��د یکی از چاپخانه ها‬ ‫نیز در این باره بیان کرد‪ :‬چاپخانه ها در س��ال ‪ ۹۷‬چند‬ ‫مشکل داشتند‪ .‬نخست‪ ،‬کاهش ظرفیت تولید است که‬ ‫دلیل ان نیز کاهش بس��یار شدید تیراژ نشریات است‪.‬‬ ‫وقت��ی برگش��تی روزنامه ها زیاد می ش��ود انها کاهش‬ ‫تیراژ و صفحات دارند‪ .‬چاپخانه ها به مطبوعات وابس��ته ‬ ‫هس��تند و نوع چاپ ما نیز تنها در راس��تای مطبوعات‬ ‫اس��ت؛ بنابراین هر مش��کلی که برای مطبوعات پیش‬ ‫بیاید بر کسب و کار چاپخانه ها نیز تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫ش��هاب قاس��می پناه در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬کاهش درامد برای مطبوعات هم بر درامد‬ ‫و کس��ب و کار چاپخانه ه��ا موثر اس��ت‪ .‬کاهش درامد‬ ‫چاپخانه ه��ا در نهای��ت ب��ه تعدیل نی��روی انها منجر‬ ‫می ش��ود‪ .‬چاپخانه ای که ابتدای س��ال با بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫نف��ر در ‪۳‬نوبت کار می کرده‪ ،‬نیروی های انس��انی خود‬ ‫را ب��ه کمت��ر از ‪ ۶۰‬نفر رس��انده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مشکل دیگری که امس��ال پیش امده‪ ،‬تامین ارز برای‬ ‫واردات م��واد اولیه چاپ ش��امل زینک‪ ،‬مرکب‪ ،‬الکل و‬ ‫مواد اولیه مرکب اس��ت‪ .‬در حال حاضر هم در واردات‬ ‫مرکب و هم در واردات مواد اولیه مرکب برای کارخانه‬ ‫تولید مرکب مش��کل داریم‪ .‬در نب��ود ارز دولتی دچار‬ ‫بازار س��یاه و دالل بازی می ش��ویم‪ .‬قاسمی پناه گفت‪:‬‬ ‫در این ب��اره مکاتباتی با وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و فرهنگ و ارش��اد اس�لامی شده است‪ .‬زمانی‬ ‫که محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ود ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به زین��ک اختصاص داد چراکه‬ ‫در ان زم��ان (حدود ‪ ۵‬ماه پیش) ن��رخ زینک در بازار‬ ‫‪ ۴‬برابر شده بود‪ .‬پیش پرداخت هایی به تعاونی اتحادیه‬ ‫لیتوگرافان انجام ش��ده اس��ت اما ای��ن تعاونی هنوز با‬ ‫مش��کل ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی روبه رو است و ما امیدواریم‬ ‫که وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به عنوان وزارتخانه‬ ‫متصدی تالش کند تا این مشکل رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫خبرنگار‪ ،‬عکاس‪ ،‬دبیر‪ ،‬ویراستار‪ ،‬صفحه ارا‪ ،‬سردبیر‪،‬‬ ‫مدیر مسئول‪ ،‬ناظر چاپ‪ ،‬عوامل چاپخانه‪ ،‬توزیع کنندگان‪،‬‬ ‫دک��ه داران و چندی��ن نف��ر دیگر با عنوان ه��ای اداری‬ ‫س��ال های زیادی اس��ت ک��ه با هم به یک «دس��ت به‬ ‫یکی» صادقانه و س��الم دست زده اند تا تو که نخستین‬ ‫جمله را می خوانی‪ ،‬تا پایان ان خبر‪ ،‬گزارش‪ ،‬گفت وگو‬ ‫یا یادداش��ت همر اه ش��ان ش��وی و اطالعاتی به دست‬ ‫بی��اوری که به تو ق��درت پیش بینی وقای��ع‪ ،‬اگاهی از‬ ‫راه حل های برون رفت از مش��کالت و ش��ناخت شرایط‬ ‫موجود را می دهد‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬پس از اینکه سال ها‬ ‫چاپخانه ها و مطبوعات از م��ردم حمایت کرده اند حاال‬ ‫وقت ان اس��ت که مردم حمایت از رس��انه های ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان��ی پر اطالعات را در فهرس��ت مطالب��ات خود از‬ ‫دولت قرار دهند و اگر در س��ال های گذش��ته دولت را‬ ‫یاریگر بودی��م‪ ،‬این بار دولت از تعطیل��ی چاپخانه ها و‬ ‫مطبوعات جلوگیری کند‪ .‬مگر این رسم رفاقت نیست؟‬ ‫بازارچه خیران و کارافرینان «سما» به سود مردم سیستان و بلوچستان برگزار شد‬ ‫قلب تپنده صنایع دستی در مدرسه ها‬ ‫س�ینا ستوده‪ :‬نمایش��گاه خیران و کارافرینان سما هر سال‬ ‫با هدف ترویج و ش��ناخت بیش��تر صنایع دس��تی ب��ه جوانان و‬ ‫دانش ام��وزان و همچنی��ن فروش صنایع دس��تی ایرانی برگزار‬ ‫و درام��د حاص��ل از فروش محصوالت ان ب��رای کمک به مردم‬ ‫سیس��تان و بلوچستان و چند ش��هر دیگر اهدا می شود‪ .‬معاون‬ ‫صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫استان تهران درباره هدف برگزاری این نمایشگاه در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار پایگاه خبری «گسترش نیوز»اظهارکرد‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫که با مش��ارکت معاونت صنایع دس��تی اس��تان تهران و مدرسه‬ ‫سما برگزار شد‪ ،‬درباره توانمندی بانوان و شاغالن صنایع دستی‬ ‫است که در چند رشته فعالیت می کنند‪ .‬هدف ما از برگزاری این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬نشان دادن گوشه ای از توانمندی هنرمندان به منظور‬ ‫اش��نا شدن نس��ل جوان و به ویژه دانش اموزان با صنایع دستی‬ ‫کش��ور است‪ .‬محمد انشائی درباره تاثیرگذاری این نمایشگاه بر‬ ‫پرورش دانش اموزان گفت‪ :‬بعد از پایان نمایش��گاه و نظرسنجی‬ ‫کلی از دانش اموزان‪ ،‬بازخورد این نمایش��گاه مشخص می شود‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذشته با برگزاری نمایش��گاه های گوناگونی که‬ ‫داش��تیم عموما دانش ام��وزان و خانواده ها راضی بودند و از این‬ ‫نمایش��گاه ها اس��تقبال می کردند‪ ،‬چراکه اغلب با رش��ته هایی‬ ‫برخورد می کردند که تاکنون شناخت ه شده نبوده و با ان اشنایی‬ ‫نداش��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در این نمایشگاه شیشه گری حرارت‬ ‫مستقیم داشتیم که در چند دقیقه یک محصول را از صفر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫به کمک حرارت و هنر دست و بدون هیچ ابزار یا کوره خاصی در‬ ‫حضور دانش اموزان اماده می کنند که همین موضوع و از نزدیک‬ ‫اشنا ش��دن و دیدن مراحل ساخت یک محصول‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫را مشتاق به این صنعت خواهد کرد‪ .‬خانواده ها نیز با دیدن این‬ ‫نمایشگاه و اطمینانی که به دست می اورند‪ ،‬با خیال اسوده تری‬ ‫صنایع دس��تی را خریداری می کنند‪ .‬معاون صنایع دستی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری استان تهران‬ ‫درباره فراگیر ش��دن این نمایش��گاه ها در تمامی مدرس��ه های‬ ‫کش��ور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما از حدود ‪ ۵‬س��ال‬ ‫گذشته در استان تهران این کار را انجام‬ ‫دادیم و حتی با مس��ئوالن هنرستان ها‬ ‫و اموزش وپرورش مذاکراتی انجام شد‬ ‫که انه��ا هم قول هایی به ما داده اند که‬ ‫البته قدری از لحاظ اعتبارات مشکالتی‬ ‫وجود دارد اما کار در حال پیگیری است‬ ‫و انجام می ش��ود‪ .‬درحال حاضر با چند هنرس��تان پسرانه قصد‬ ‫هم��کاری داریم و س��ال اینده برنامه های بیش��تری را خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬عالوه بر مدرسه های در دانش��گاه ها نیز نمایشگاه هایی‬ ‫را برگ��زار می کنیم‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬س��ال گذش��ته با دانش��گاه‬ ‫ش��هید بهشتی همکاری داش��تیم و همچنین دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف به شکل گس��ترده و مفصل نمایش��گاه را برگزار کردند‬ ‫و مدیران دانش��گاه همکاری بس��یار خوبی با ما داش��تند‪ .‬وی‬ ‫درباره نحوه حمایت س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری از این مدرس��ه ها گفت‪ :‬سازمان صنایع دستی برای‬ ‫این مدرس��ه ها هنرمندان و اس��تادان صنایع دستی و همچنین‬ ‫اب��زار کار انها را و مدرس��ه ها ه��م امکانات دیگری از قبیل میز و‬ ‫صندلی‪ ،‬محل برگزاری و پذیرایی و‪ ...‬را فراهم می کنند که این‬ ‫کار با مشارکت هر دو طرف انجام شود‪ .‬این کار در امور فرهنگی‬ ‫مدرس��ه ها قرار می گیرد که بازخورد دوجانبه خواهد داشت که‬ ‫هم س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری اهداف‬ ‫خ��ود را پیگی��ری خواه��د کرد و ه��م اهداف مدرس��ه از لحاظ‬ ‫فرهنگی تامین خواهد ش��د که دانش اموزان به ش��کل عملی با‬ ‫ی��ک تولی��د زنده روبه رو ش��دند‪ .‬چون متولی این کار س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی و صنایع دس��تی و گردش��گری است بهتر انجام‬ ‫می شود‪ ،‬به دلیل اینکه ما می دانیم کدام هنرمند‪ ،‬هنرمند واقعی‬ ‫است و صنایع دستی ایرانی تولید می کنند و کدام یک کپی کاری‬ ‫می کند‪ .‬انش��ائی درب��اره تاثیرگذاری این نمایش��گاه در اینده‬ ‫دانش ام��وزان و انتخاب رش��ته تحصیلی انه��ا ادامه داد‪ :‬به طور‬ ‫حتم‪ ،‬ای��ن نمایش��گاه در عالقه مندی‬ ‫دانش اموزان به صنایع دس��تی و حتی‬ ‫انتخاب این رش��ته تاثیرگ��ذار خواهد‬ ‫بود‪ .‬ما در این نمایش��گاه ها بخش هایی‬ ‫مانند چرم‪ ،‬سفال گری‪ ،‬شیشه و‪ ...‬داریم‬ ‫که دانش اموزان از نزدیک با این ابزارها‬ ‫کار می کنند‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬سفالگری‬ ‫ما که با چرخ س��فال انجام می ش��ود و دانش ام��وزان می توانند‬ ‫کوزه س��فالی درس��ت کنند و از نزدیک با چگونگی کار با چرخ‬ ‫س��فال اش��نا ش��وند‪ .‬در واقع ما یک چرخه کاملی از رشته های‬ ‫گوناگون را در صنایع دس��تی کشور داریم که برای دانش اموزان‬ ‫و کسانی که در این نمایشگاه حضور دارند‪ ،‬جذاب و جالب است‪.‬‬ ‫معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری اس��تان تهران اظهارکرد‪ :‬امیدواری��م که با این کار‬ ‫ترویجی دانش اموزان ما بیشتر به سمت کار عملی سوق پیدا کنند‬ ‫و همان طور که مسئوالن اموزش وپرورش هم اذعان داشتند‪ ،‬ما‬ ‫در بخش های��ی با این موض��وع روبه رو بودیم که دانش اموزان ما‬ ‫روبه تنبلی می روند و از کار عملی دور می شوند که این نمایشگاه‬ ‫انگیزه ای ایجاد می کند که انها با کار عملی بیشتر اشنا شده و از‬ ‫نزدیک با صنایع دستی و چگونگی ساخت و تولید ان اشنا شوند‬ ‫و صف��ر ت��ا صد کار را خود تولید کنند‪ .‬مدیر مجتمع س��ما«‪»۱‬‬ ‫نیز درباره چگونگی برگزاری این نمایش��گاه گفت‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫هشتمین دوره خود را سپری می کند‪ .‬در دوره های قبل ما فقط‬ ‫صنایع دس��تی و کارهایی که خود دانش اموزان تولید می کردند‬ ‫را به نمایش می گذاشتیم اما امسال به دلیل اینکه سال حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی بود ما می خواستیم از کاالی ایرانی حمایت کنیم و‬ ‫به همین دلیل از معاونت صنایع دستی تهران خواهش کردیم که‬ ‫هنرمندان و استادان درجه یک در صنایع دستی را به ما معرفی‬ ‫کردند و در این نمایش��گاه حضور داش��تند که غرفه هایی که در‬ ‫این نمایش��گاه وجود دارد همگی از صنعتگران و استادان نمونه‬ ‫کش��ور هس��تند که هم به دانش اموزان کار با ابزار و تولید را یاد‬ ‫می دهن��د و هم این کاالها را عرض��ه می کنند‪ .‬در واقع در دوره‬ ‫م��ا ه��م کارافرینی دانش اموزان و کارهایی که صفر تا صد ان را‬ ‫خود انها تولید کردند و هم تولید و فروش صنایع دس��تی کشور‬ ‫را عرض��ه می کنیم که درامد حاصل از فروش این محصوالت به‬ ‫صورت خیریه در اس��تان سیستان و بلوچستان‪ ،‬هشتگرد و یک‬ ‫ش��هر دیگر کمک خواهیم کرد‪ .‬خدیجه رضایی در گفت وگو با‬ ‫پایگاه خبری «گسترش نیوز»‪ ،‬درباره تاثیری که دانش اموزان از‬ ‫این نمایشگاه می گیرند‪ ،‬افزود‪ :‬ما باید به این واقعیت برسیم که‬ ‫دنیا‪ ،‬دنیای مهارت اس��ت و نه مدرک‪ .‬سازمان سما با این هدف‬ ‫قص��د دارد کارافرینی ایجاد کند ما مهارت های دانش اموزی را‬ ‫تقوی��ت کردیم و تاکنون بیش از ‪ ۴‬رش��ته را به طور حرفه ای به‬ ‫دانش اموزان یاد داده ایم‪ .‬رضایی درباره برگزاری این نمایشگاه‬ ‫در س��طح کشور ادامه داد‪ :‬این نمایش��گاه به طور اختصاصی در‬ ‫این مدرس��ه(مجتمع س��ما ‪ )۱‬برگزار می شود‪ .‬به دلیل اینکه ما‬ ‫در مدرس��ه های قبل��ی هم این کار انج��ام داده بودیم‪ ،‬از طریق‬ ‫تعامالت و ارتباطاتی که داش��تیم توانس��تیم که این جشنواره را‬ ‫به شکل منحصربه فرد برگزار کنیم‪ .‬درواقع ما نخستین مدرسه‬ ‫هستیم که در این زمینه با سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری ارتباط گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی درباره حمایت س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری از این نمایشگاه افزود‪ :‬سازمان صنعتگران و استادان‬ ‫صنایع دس��تی را به ما معرفی کرده و برای ما فرس��تاده اند؛ البته‬ ‫معاون س��ازمان صنایع دس��تی تهران به ما در این راس��تا کمک‬ ‫کردند و این طرح و نمایش��گاه از اهداف این س��ازمان اس��ت که‬ ‫در س��طح تهران و در مدرس��ه های غیرانتفاعی در حال پیگیری‬ ‫و برگزاری اس��ت‪ .‬مدیر مدرس��ه س��ما گفت‪ :‬تقاضا دارم از تمام‬ ‫هوش ه��ای ‪۹‬گانه فرزندان مان اس��تفاده کنیم و فقط یادگیری‬ ‫درس ها تئوری نباشد و به شکل عملی به انها مهارت های زندگی‬ ‫را یاد دهیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫کارشناسان از مزیت های ادغام بانک های نظامی می گویند‬ ‫‹ ‹ایجاد توازن در بانک ها‬ ‫بها ءالدین حسینی هاشمی‪ ،‬کارشناس امور بانکی در‬ ‫ای��ن ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه ادغام‬ ‫بانک های نظامی در بانک س��په‪ ،‬شیوه مناسبی برای‬ ‫نظم بخشیدن و پیشگیری از مشکالت احتمالی برخی‬ ‫از این بانک ها در اینده است که اجرای ان در دستور‬ ‫کار بانک مرکزی قرار گرفته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دالیلی‪،‬‬ ‫ما درحال حاضر با بانک هایی روبه رو هستیم که حاشیه‬ ‫س��ود منفی دارند و با نات��رازی در منابع مواجهند که‬ ‫این بانک ها می توانند با ادغام در بانک های با تراز مالی‬ ‫مثبت از وضعیت بهتری برخوردار ش��وند و در نهایت‬ ‫یک بانک قدرتمند و کارامد را به وجود اورند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه از انجا که این بانک های نظامی‪،‬‬ ‫ذی نفع واحد دارند‪ ،‬در زمینه ادغام این نوع از بانک ها‪،‬‬ ‫ادغام باعث هم افزایی می شود‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چند روزی اس��ت ک��ه ادغام ‪ ۴‬بان��ک انصار‪،‬‬ ‫حکم��ت ایرانی��ان‪ ،‬مه��ر اقتص��اد و قوامی��ن و‬ ‫همچنین موسس��ه کوث��ر در بانک س��په کلید‬ ‫خورده و این بانک ها قرار است به تدریج در بانک‬ ‫سپه ادغام شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��پرده گذاران بانک های‬ ‫وابسته به نیروهای مسلح که بانک شان در بانک‬ ‫سپه ادغام شده تا ‪ ۴‬ماه دیگر می توانند به همان‬ ‫روال قبلی‪ ،‬امور بانکی خود را انجام دهند و فعال ‬ ‫تغییری در ارائه این خدمات ایجاد نخواهد شد؛‬ ‫تصمیم ه��ای جدید کمیته ادغ��ام نیز در زمان‬ ‫خود اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه عبدالناصر همت��ی‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی این ‪ ۵‬بانک و موسس��ه بانکی حدود ‪۲۴‬‬ ‫میلیون س��پرده گذار با ارزش ‪ ۲۱۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان دارند و رقم تس��هیالت ای��ن بانک ها نیز‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫پاس��خ ب��ه نگرانی ای��ن س��پرده گذاران یکی از‬ ‫مهم ترین اقدام هایی است که در این زمینه باید‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهامداران چه کنند؟‬ ‫درحال حاضر با بانک هایی روبه رو هس��تیم که حاش��یه س��ود منفی‬ ‫دارن��د و با نات��رازی در منابع مواجهند که ای��ن بانک ها می توانند با‬ ‫ادغ��ام در بانک های با تراز مالی مثب��ت از وضعیت بهتری برخوردار‬ ‫شوند و در نهایت یک بانک قدرتمند و کارامد را به وجود اورند‬ ‫به نظر می رس��د ش��یوه ادغام فرایند مطلوبی را طی‬ ‫کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر برخی از ای��ن بانک ها با‬ ‫مشکالت مالی روبه رو هس��تند که ممکن است ادامه‬ ‫این روند در نهایت این مش��کالت را تش��دید کند که‬ ‫ادغام انها می تواند از بروز این مش��کالت پیش��گیری‬ ‫کند و این اتفاق بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫حسینی هاشمی بر این باور است که بانک سپه بانک‬ ‫بزرگ و دارای استحکام مالی خوبی است و این ادغام‬ ‫می تواند نتیجه مطلوبی داش��ته باش��د و توازن مالی‬ ‫خوب��ی را در این بانک ها به وج��ود اورد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫این بانک ها هر کدام دارای امالک مازاد و شعب زیادی‬ ‫هس��تند که در فرایند ادغام‪ ،‬به فروش خواهند رسید‬ ‫و دارایی مناسبی از این محل ازاد خواهد شد که این‬ ‫خ��ود به مدیریت هزینه بانک ه��ا کمک قابل توجهی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬اگ��ر این ادغ��ام به نحو‬ ‫مطلوب��ی به اجرا دراید ضمن اینک��ه می تواند امنیت‬ ‫مناس��بی را برای سپرده گذاران و س��هامداران ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬در عین حال می تواند الگوی مناسبی باشد برای‬ ‫اجرای گس��ترده تر بحث ادغام در نظام بانکی کش��ور‬ ‫و ایج��اد بانک های مقت��در و کارامد تر دیگر که باعث‬ ‫هم افزایی در نظام بانکی و اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت در فرایند این ادغام‬ ‫ن اطمینان داده شود که بانک‬ ‫باید به مردم و سهامدارا ‬ ‫در حال تقویت شدن است و این موضوع برای اقتصاد‬ ‫کشور هم اتفاق خوبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت نظارت ها‬ ‫سیدحس��ن حسینـی ش��اهرودی‪ ،‬نایـب رئی��س‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی نیز در‬ ‫گفت وگو تسنیم با اشاره به مصوبه بانک مرکزی درباره‬ ‫ادغ��ام بانک های نظام��ی گفت‪ :‬این اق��دام به منظور‬ ‫پیش��گیری از اتفاقی که برای برخی از موسس��ه های‬ ‫مالی و اعتباری افتاد‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬این گونه ادغام‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ه های کوچک باع��ث تقویت نظام‬ ‫بانکی کشور می شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با تاکید بر‬ ‫اینکه ادغام بانک ها باعث هم افزایی ش��ده و تزلزلی در‬ ‫فعالیت های انها ایجاد نخواه��د کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ادغام‬ ‫بانک ها باعث می شو د عالوه بر بانک مرکزی‪ ،‬ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح نیز بر فعالیت انها نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫شاهرودی تصریح کرد‪ :‬با این روش نظارت جامع تری‬ ‫ب��ر این بانک ها وجود خواهد داش��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬به نفع‬ ‫س��هامداران‪ ،‬سپرده گذاران و مش��تریان است که این‬ ‫ادغام انجام شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��اهرود در مجل��س تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫ادغام در راستای ساماندهی وضعیت سرمایه بانک ها و‬ ‫کاهش هزینه های بانکی با کاهش تعداد ش��عب انجام‬ ‫می شود و جای نگرانی برای سپرده گذاران وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹این ادغام می تواند الگویی مناسب باشد‬ ‫محمد ربی��ع زاده‪ ،‬کارش��ناس حوزه بان��ک نیز در‬ ‫این زمینه در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه ادغام‬ ‫بانک های نظامی اقدام بسیار مثبتی است که به تازگی‬ ‫ف��از عملیاتی به خ��ود گرفته و در دس��تور کار بانک‬ ‫مرکزی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬گاه اظهارات��ی مبنی بر ناترازی‬ ‫برخ��ی از این بانک ها مطرح می ش��ود ک��ه این امر با‬ ‫ادغام می تواند مشکالت را بیشتر کند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫ت��ا زمانی که صورت های مال��ی این بانک ها به صورت‬ ‫ش��فاف ارائه نشود نمی توان به ش��کل دقیق این گونه‬ ‫اظهارات را مطرح کرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در نظام بانکی ما درحال حاضر بانک هایی‬ ‫با حاش��یه س��ود منفی و دارای ناترازی وجود دارد اما‬ ‫اینکه با حدس و گمان بخواهیم‪ ،‬در این باره اظهار نظر‬ ‫کنی��م خیل��ی نمی تواند کمک کننده باش��د و ممکن‬ ‫بهاء الدین حسینی هاشمی‬ ‫است حتی باعث ایجاد نگرانی در بین سپرده گذاران و‬ ‫سهامداران بانک ها نیز شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ان طور که بان��ک مرکزی اعالم‬ ‫کرده است‪ ،‬در فرایند ادغام بانک ها‪ ،‬بانک مرکزی در‬ ‫تالش اس��ت تا بانک هایی که دارای ناترازی بیشتری‬ ‫هس��تند را در بانک هایی که دارای تراز مثبت هستند‬ ‫تجمی��ع کند و یک توازن مناس��ب را در این بانک ها‬ ‫به وجود اورد که این اتفاق بس��یار خوبی است که در‬ ‫حال رخ دادن اس��ت و می تواند گامی اثر گذار در این‬ ‫بخش به شمار اید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬اگ��ر این بانک ها در بانک بزرگ س��په سید حسن حسینی شاهرودی‬ ‫ادغ��ام ش��وند و فراین��د این ادغ��ام با لح��اظ کردن‬ ‫تمام��ی جزئی��ات کار انج��ام ش��ود‪ ،‬می تواند ضمن‬ ‫کوچک س��ازی ب��ازار پولی‪ ،‬باعث ت��وازن مالی در این‬ ‫بانک ها ش��ود‪ ،‬نظارت ب��ر عملکرد بانک ها را بیش��تر‬ ‫کن��د‪ ،‬کارای��ی و بازده��ی بان��ک را افزای��ش دهد و‬ ‫همچنی��ن رقابت مخربی که در ح��وزه پرداخت نرخ‬ ‫س��ود باال وجود دارد را تا بخ��ش قابل توجهی از بین‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بر این باور اس��ت که در عین حال‬ ‫محمد ربیع زاده‬ ‫فروش اموال مازاد این بانک ها و کم ش��دن شعب انها‬ ‫از دیگر مزیت هایی است که از بابت این ادغام حاصل‬ ‫خواهد ش��د و مدیری��ت هزینه بانک ه��ا را مطلوب تر‬ ‫خواهد کرد و این موضوع را باید به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫ربی��ع زاده معتقد اس��ت که ب��ا بکار گی��ری تجربه‬ ‫موض��وع ادغام در برخ��ی از بانک ها که در گذش��ته‬ ‫انجام ش��ده اس��ت و با کمی وس��واس و دقت بیشتر‪،‬‬ ‫ت الگویی برای‬ ‫این طرح می تواند موفق باشد و در نهای ‬ ‫ی در سایر بانک ها به شمار اید‪.‬‬ ‫پیاده ساز ‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹صورت ه�ای مال�ی «س�پ» ب�ه تصوی�ب‬ ‫سهامداران رسید‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه ش��رکت پرداخت الکترونیک‬ ‫س��امان کی��ش‪ ۱۱ ،‬اس��فند با حض��ور بی��ش از ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫سهامداران در هتـل اس��پیناس خلیـج فارس تهران برگـزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت پرداخ��ت الکترونیک‬ ‫سامان (س��پ)‪ ،‬در این مجمع پ��س از قرائت گزارش عملکرد‬ ‫هیات مدی��ره و بازرس و حس��ابرس قانونی‪ ،‬صورت های مالی‬ ‫منته��ی ب��ه اذ ر ‪ ۱۳۹۷‬این ش��رکت ب��ا رای قاطع بیش��تر‬ ‫سهامداران به تصویب رسید‪.‬‬ ‫همچنین حق حض��ور اعضای هیات مدی��ره و حق الزحمه‬ ‫ب��ازرس قانون��ی نی��ز از طری��ق مجم��ع عموم��ی تعیی��ن‬ ‫ش��د‪ .‬در ادامه‪ ،‬با توجه به پیشنهاد هیات مدیره و رای بیشتر‬ ‫س��هامداران‪ ،‬س��ود نقدی تعلق گرفته به هر سهم شرکت در‬ ‫پایان سال مالی گزارش شده‪ ،‬مبلغ ‪ ۳۰۰‬ریال تعیین و مقرر‬ ‫شد بقیه سود برای افزایش سرمایه ‪ ۶۶.۷‬درصدی (از ‪۱۸۰۰‬‬ ‫به ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد ریال) در حس��اب س��ود انباش��ته منظور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬جلسه مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش‬ ‫این سرمای ه به منظور استفاده از مزایای مالیاتی‪ ،‬پس از طی‬ ‫تشریفات قانونی تا پایان سال ‪ ۹۷‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در پای��ان رای گیری از س��هامداران ب��رای انتخاب اعضای‬ ‫هیات مدیره شرکت برگزار ش��د که بانک سامان‪ ،‬بانک رفاه‪،‬‬ ‫ش��رکت توسعه سرمایه گذاری سامان‪ ،‬گروه مالی و اقتصادی‬ ‫سامان و شرکت توسعه سرامد اندوخته سازان فردا با تصویب‬ ‫سهامداران به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت برای‬ ‫مدت ‪ ۲‬سال انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹سککوک بانک ملی به بازار امد‬ ‫بان��ک ملی ایران با هدف ارتقا و تس��هیل تعامالت تجاری‬ ‫داخلی و بین المللی‪ ،‬سامانه کشوری کسب وکار به کسب وکار‬ ‫موس��وم ب��ه «س��ککوک» را راه ان��دازی ک��رد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک ملی ایران‪ ،‬بانک مل��ی ایران با رونمایی‬ ‫از طرح س��ککوک در رویداد س��االنه «ملی ش��و ‪ »۲‬به عنوان‬ ‫نخس��تین س��امانه مبادالت اعتباری در ایران‪ ،‬این امکان را‬ ‫فراهم کرده اس��ت تا تامین کنن��دگان کاال‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫توزیع کنن��دگان کاال‪ ،‬ارائه دهندگان خدم��ات مرتبط مانند‬ ‫فین تک ه��ا و‪ ...‬گر د ه��م ایند و کس��ب وکارها بتوانند بدون‬ ‫واس��طه و بر اس��اس مدل تجارت به تجارت ( ‪ ) B2B‬فعالیت‬ ‫کنن��د‪ .‬در این س��امانه که با هدف حمای��ت از کاالی ایرانی‬ ‫و در راس��تای اجرای سیاس��ت های توس��عه اقتصادی کشور‬ ‫راه اندازی ش��ده است‪ ،‬طرف معامله یک کس��ب وکار بوده و‬ ‫هر کس��ب وکاری نیز از ویترین اختصاصی خود برای معرفی‬ ‫تولیدات و خدمات بهره مند اس��ت تا به س��ادگی و س��هولت‬ ‫ن ی��ا تولیدات خ��ود را در‬ ‫بتوان��د م��واد اولیه خ��ود را تامی ‬ ‫ویتری��ن ویژ ه خود عرضه کن��د‪ .‬حمایت از تولیدکنندگان و‬ ‫فروش��ندگان از طریق ایجاد تقاضا برای کاال و توس��عه بازار‪،‬‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان با متنوع سازی روش های پرداخت‬ ‫با نرخ های ویژه‪ ،‬شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با هدایت‬ ‫مناب��ع به بخش واقعی اقتصاد‪ ،‬جلوگی��ری از رفتن منابع به‬ ‫س��مت بازارهای کاذب‪ ،‬کاه��ش جذابی��ت کاالی قاچاق با‬ ‫ایجاد شرایط مناسب خرید (تس��هیالت مدت دار با نرخ ویژه‬ ‫و ارزان) کااله��ای هدف برای اقش��ار مختلف جامعه‪ ،‬کمک‬ ‫به رشد و توسعه اقتصادی کشور با افزایش گردش معامالت‪،‬‬ ‫سرعت‪ ،‬اس��انی و اطمینان پرداخت از جمله مزایای سامانه‬ ‫سککوک اس��ت‪ .‬همچنین در این س��امانه خدمات عمومی‬ ‫ش��امل ارائه محصوالت و خدمات ه��ر عضو از طریق ویترین‬ ‫مج��ازی اختصاص��ی‪ ،‬خدم��ات بازاریابی و ارتق��ای فروش‪،‬‬ ‫خدم��ات مبتنی بر رایانش ابری‪ ،‬خدمات مش��اوره ای و‪ ...‬نیز‬ ‫ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راب�ط کارب�ری درگاه پرداخ�ت اینترنت�ی‬ ‫«به پرداخت ملت» تغییر کرد‬ ‫ش��رکت به پرداخت ملت که در چند ماه گذشته تغییراتی‬ ‫در هویت بصری خود تجربه کرده اس��ت‪ ،‬به تناسب تغییرات‬ ‫یادشده و در راس��تای ارتقای تجربه کاربری مشتریان خود‪،‬‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬راب��ط کارب��ری درگاه پرداخت‬ ‫ ‬ ‫بام��داد ‪۱۳‬‬ ‫اینترنتی (ای پی جی) خود را تغییر داد‪ .‬در پی درخواست های‬ ‫کسبو کارها به تغییرات‬ ‫ ‬ ‫متعدد کاربران و محسوس بودن نیاز‬ ‫در درگاه یادش��ده‪ ،‬راب��ط کارب��ری درگاه پرداخت اینترنتی‬ ‫متناس��ب با نیازهای جدید کس��ب وکارهای حوزه پرداخت‬ ‫اینترنتی و هویت جدید بصری شرکت به پرداخت تغییر کرد‪.‬‬ ‫در تغییرات اخیر سعی شده است تجربه کاربری بهبود یابد‬ ‫و در صورت تمایل و تایید کاربر به ذخیره اطاالعات ش��ماره‬ ‫کارت و تاری��خ انقض��ای کارت در هنگام اس��تفاده از درگاه‬ ‫پرداخت اینترنتی با تلفن هم��راه‪ ،‬با لحاظ تمامی مقررات و‬ ‫الزامات ش��رکت ش��اپرک‪ ،‬اطالعات ذخیره شود و در صورت‬ ‫خری��د در فروش��گاه های اینترنتی دیگر‪ ،‬بتوانند از س��هولت‬ ‫بیشتری برای پرداخت اینترنتی خود را در بستری امن بهره‬ ‫ببرند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬حس��ب الزامات مراجع ذی صالح برای‬ ‫ارتقای س��طح امنیت کاربران و اسودگی بیشتر مخاطبان در‬ ‫خریدهای اینترنتی‪ ،‬کنترل های امنیتی روی رفتار پذیرندگان‬ ‫اینترنت��ی انجام خواهد ش��د تا ضمن شناس��ایی پذیرندگان‬ ‫متخلف‪ ،‬اس��ودگی و ارامش برای دارندگان کارت های بانکی‬ ‫ش��بکه ش��تاب‪ ،‬در خریدهای اینترنتی تامین شود‪ .‬شرکت‬ ‫به پرداخت ملت‪ ،‬س��عی دارد در توس��عه محص��والت حوزه‬ ‫پرداخت الکترونیکی‪ ،‬ارتقای تجربه کاربری را در بستری امن‬ ‫برای مشتریان خود فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک سینا تندیس گرفت‬ ‫بانک س��ینا در س��ومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت‬ ‫با رش��د قابل توجه در امتیازات‪ ،‬با یک درجه ارتقا نسبت به‬ ‫دوره قبل‪ ،‬موفق به دریافت تقدیرنامه و تندیس ‪ ۳‬ستاره شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬در ایینی که با حضور‬ ‫مسئوالن کش��وری‪ ،‬مدیران ارشد س��ازمان ها و متخصصان‪،‬‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬این بانک در دومین س��ال حض��ور پی درپی با‬ ‫اه��دای تندیس و لوح تقدیرنامه ‪ ۳‬س��تاره‪ ،‬ک ه س��اروخانی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره ان را دریافت کرد‪ ،‬مورد تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بانک سینا با ش��رکت در فرایند خوداظهاری‪،‬‬ ‫واحدهای زیرمجموعه را در مس��یر ارتقای فرایندهای تعالی‬ ‫سازمانی‪ ،‬ارزیابی کرد و عملکرد واحدها را از این طریق مورد‬ ‫سنجش قرار داد که به موفقیت قابل قبولی دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش س�اعت کاری ش�عب و باجه ه�ای‬ ‫منتخب بانک شهر‬ ‫به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان‪ ،‬ساعت کاری شعب‬ ‫و باجه های منتخب بانک ش��هر از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۸‬اس��فن د افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر‪،‬‬ ‫در راستای تکریم و پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان‬ ‫در ایام پایانی س��ال‪ ،‬ساعت کاری شعب و باجه های منتخب‬ ‫این بانک‪ ،‬ا ز ش��نبه‪ ۱۸ ،‬ت ا سه ش��نبه ‪ ۲۸‬اس��فند امسال‪ ،‬به‬ ‫مدت یک س��اعت (از س��اعت ‪ ۱۶‬به ‪ ) ۱۷‬افزایش می یابد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬خدمات رسانی به مشتریان این شعب در ساعات‬ ‫تعیین ش��ده انجام می شود و پس از ‪ 97.12 . 28‬ساعات کاری‬ ‫شعب نام برده به روال گذشته باز خواهد گشت‪.‬‬ ‫همت��ی درب��اره نگران��ی س��هامداران گفت ‪:‬‬ ‫س��هامداران حقیق��ی این بانک ه��ا می توانند از‬ ‫ح��دود یک ماه دیگر س��هام خ��ود را بر مبنای‬ ‫ارزش اس��می ی��ا اخرین ارزش پیش از بس��ته‬ ‫ش��دن (هر کدام که بیشتر باشد) از طریق بازار‬ ‫سرمایه بفروشند و در غیر این صورت می توانند‬ ‫ت��ا ‪ 4‬ماه دیگر صبر کرده و پس از ارزش گذاری‬ ‫دوباره سهام خود را واگذار کنند‪.‬‬ ‫همتی همچنین با اش��اره ب��ه فرصت ‪ ۴‬ماهه‬ ‫ب��رای فراهم کردن مقدم��ات ادغام‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بانک هایی که ادغام می شوند تا ‪ ۴‬ماه اینده برای‬ ‫برگزاری مجمع فرصت دارن��د‪ ،‬هرچند که این‬ ‫بانک ها درحال حاضر نیز در مدیریت بانک سپه‬ ‫هستند‪ ،‬اما از ‪ ۴‬ماه بعد به طور رسمی در بانک‬ ‫سپه ادغام می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه این بانک ها بدهکارند؟‬ ‫رئیس کل بان��ک مرکزی درب��اره بدهی این‬ ‫بانک ها و احتمال بزرگ تر ش��دن مشکالت انها‬ ‫در صورت ادغام‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط همه این بانک ها‬ ‫یکس��ان نیس��ت؛ برخی از این بانک ها ناترازی‬ ‫بیش��تری دارند و برخی نی��ز دارای تراز مثبت‬ ‫هستند‪ ،‬در عین حال به نیروهای مسلح مرتبط‬ ‫ب��ا هر بانک نیز گفته ش��ده که این بانک ها باید‬ ‫مبال��غ و دارایی هایی را منتق��ل کنند که توازن‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ادام�ه خدم�ات بان�ک س�په ب�ه‬ ‫خانواده های نیروهای مسلح‬ ‫همت��ی با بی��ان اینکه بانک س��په یک بانک‬ ‫دولتی است‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک به نیروهای مسلح‬ ‫نیز بر اساس سیاست های خود خدمات می دهد‬ ‫و پ��س از ادغام نیز این بانک با نگاه ویژه و برتر‬ ‫می تواند به نیروهای مسلح خدمات دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�عب بانک ها ب�ه کار خ�ود ادامه‬ ‫می دهند‬ ‫وی افزود‪ :‬به صورت کلی حدود ‪ ۲۵۰۰‬شعبه‬ ‫در ای��ن بانک های ادغامی وجود دارد و با ‪۱۶۰۰‬‬ ‫شعبه بانک س��په‪ ۴۱۰۰ ،‬شعبه خواهند داشت‬ ‫که از ش��عب بانک ملی نیز بیش��تر خواهد شد‬ ‫اما هدف م��ا مراعات و حفظ کارکنان بانک ها و‬ ‫همچنین تداوم فعالیت سپرده گذاران است و به‬ ‫مرور زمان راهکارهایی را دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت کارت ه�ا‪ ،‬حس�اب ها‪،‬‬ ‫چک ها و دفترچه های اقساط‬ ‫بر اس��اس انچه برای ‪ ۴‬ما ه نخست این ادغام‬ ‫درنظر گرفته ش��ده‪ ،‬تا ‪ ۴‬ماه بع��د هیچ اتفاقی‬ ‫در نحوه عملک��رد این بانک ها برای مش��تریان‬ ‫نمی افتد و تابلوهای ش��عب نیز به همان ش��کل‬ ‫قبلی خواهد ماند‪.‬‬ ‫دارن��دگان حس��اب در بانک هایی ک��ه ادغام‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬در ای��ن ‪ ۴‬ماه به همان ش��کل قبلی‬ ‫به انجام ام��ور بانکی خود خواهن��د پرداخت و‬ ‫کارت های بانکی‪ ،‬حساب ها‪ ،‬دفترچه های اقساط‬ ‫ال در ای��ن مدت بدون تغییر معتبر‬ ‫و چک ها فع ‬ ‫خواه��د بود و س��پرده گذاران باید ب��رای انجام‬ ‫امور بانکی خود به ش��عب بانک های فعلی خود‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫پس از ‪ ۴‬م��اه با برگزاری مجمع این بانک ها‪،‬‬ ‫تصمیم های جدید از س��وی کمیته ای با نظارت‬ ‫بانک مرکزی در راستای نحوه ادغام این بانک ها‬ ‫اتخ��اذ خواهد ش��د که از س��وی همین کمیته‬ ‫اطالع رس��انی و مش��خص می ش��ود که تکلیف‬ ‫کارت ها‪ ،‬چک ها‪ ،‬حساب ها و اقساط پس از این‬ ‫مدت چه خواهد شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬با وجود اینکه ادغام این بانک ها‬ ‫کلید خورده و عملیات زیرساختی ان اغاز شده‬ ‫است‪ ،‬اما هیچ تغییری در نحوه انجام امور بانکی‬ ‫از س��وی مردم رخ نداده و تا ‪ ۴‬ماه دیگر نیز این‬ ‫وضعیت ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫ک سال از اما و اگرها درباره‬ ‫پس از گذشت بیش از ی ‬ ‫ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مسلح‪ ،‬در نهایت‬ ‫ادغ��ام ‪ ۴‬بانک انصار‪ ،‬حکم��ت ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و‬ ‫قوامین و همچنین موسس��ه کوثر در بانک سپه‪ ،‬چند‬ ‫روز گذش��ته کلید خورد و بر اس��اس این سیاس��ت‪،‬‬ ‫قرار اس��ت تا ‪ ۴‬ماه اینده تبدیل به یک «بانک جدید‬ ‫نهادهای نظامی» شوند‪.‬‬ ‫ادغام بانک ها در راستای ایجاد تحول در نظام بانکی‬ ‫ وارد فاز اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫در ای��ن بین نگرانی هایی مطرح اس��ت مبنی بر اینکه‬ ‫ناترازی و کسری منابعی که برخی از این بانک ها با ان‬ ‫روبه رو هستند در صورت ادغام‪ ،‬در نهایت مشکالت را‬ ‫بیش��تر و فش��ار مضاعفی را به بانک مرکزی تحمیل‬ ‫ کن��د‪ .‬بان��ک مرکزی هم ب��رای رفع ای��ن ناترازی ها‪،‬‬ ‫مجبور ش��ود دس��ت به خلق پول بزن��د و این یعنی‬ ‫افزایش نقدینگی و تورم بیشتر در جامعه‪.‬‬ ‫موض��وع افزایش بدهی و نات��رازی منابع و مصارف‬ ‫بانک ها که بخش زیادی از ان ناشی از سود های باالیی‬ ‫است که بانک ها پرداخت می کنند‪ ،‬در طول سال های‬ ‫گذش��ته انتقادهای زیادی را به عملکرد نظام بانکی و‬ ‫بانک مرکزی در این زمینه وارد کرده است که بانک ها‬ ‫در جری��ان این ناترازی ها‪ ،‬با برداش��ت های بی رویه از‬ ‫منابع پرقدرت بانک مرکزی‪ ،‬باعث افزایش پایه پولی‪،‬‬ ‫رشد نقدینگی و دامن زدن به تورم شده اند و مشکالت‬ ‫اقتصادی را تشدید کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال‪ ،‬بان��ک مرک��زی در راس��تای انجام‬ ‫اصالحات در نظام بانکی‪ ،‬با راهکار کوچک سازی نظام‬ ‫بانکی و بکار گیری روش ادغام بانک ها در تالش است‬ ‫تا بتواند بانک هایی که دارای ناترازی بیشتری هستند‬ ‫را در بانک های دارای ت��راز مثبت تجمیع کند و یک‬ ‫توازن مناس��ب را در این بانک ها ب��ه وجود اورد و در‬ ‫همی��ن زمینه هم ان طور که رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫می گوید‪ ،‬به نیروهای مس��لح مرتبط ب��ا هر بانک نیز‬ ‫گفته شده باید مبالغ و دارایی هایی را منتقل کنند که‬ ‫توازن ایجاد شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که ادغام‪ ،‬شیوه مناسبی‬ ‫ب��رای اصالح نظ��ام بانکی اس��ت زی��را در این میان‬ ‫بانک هایی که دارای حاش��یه س��ود منف��ی و ناترازی‬ ‫هس��تند در بانک های قدرتمند و با استحکام مالی باال‬ ‫ادغ��ام خواهند ش��د و این امر ت��وازن الزم را در این‬ ‫بانک ها به وجود خواهد اورد و این یعنی پیشگیری از‬ ‫بروز بحران های احتمالی در اینده‪.‬‬ ‫مشتریان بانک های‬ ‫وابسته به نیروهای‬ ‫مسلح بخوانند‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫دو دستاورد مهم رویداد «‪ »UZBUILD‬برای ایران‬ ‫سرپرست سایت تهران خبر داد‬ ‫خبر‬ ‫افزایش رویدادهای‬ ‫فناورانه در تقویم‬ ‫نمایشگاهی ‪۹۸‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده‬ ‫گف��ت‪ :‬در تقوی��م‬ ‫نمایش��گاهی سال ‪۹۸‬‬ ‫ط��وری برنامه ری��زی‬ ‫کرده ایم تا جشنواره ها‬ ‫و نمایشگاه های حوزه‬ ‫کسب وکارهای نوین‪،‬‬ ‫فناوری‪ ،‬اپلیکیش��ن ها و نواوری افزایش یابد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬هشتمین جش��نواره بین المللی‬ ‫رباتی��ک‪ ،‬هوش مصنوعی و اتوماس��یون ایران از‬ ‫‪ ۱۱‬اسفند برای نخستین بار با همکاری مدیریت‬ ‫جدید شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫تهران در ‪ ۳‬س��الن برپا ش��د‪ .‬بهمن حسین زاده‪،‬‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬درباره‬ ‫اهمیت برگزاری چنین جش��نواره ای در س��طح‬ ‫بین المللی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در تفاهمنامه ای‬ ‫ک��ه با معاونت علمی فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫منعق��د کرده ایم تمام ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ب��رای حض��ور در نمایش��گاه ها از تخفی��ف ‪۵۰‬‬ ‫درصدی برخوردار می ش��وند‪ .‬وی ب��ه این نکته‬ ‫اش��اره کرد که در تقویم نمایش��گاهی سال ‪۹۸‬‬ ‫ط��وری برنامه ری��زی کرده ایم تا جش��نواره ها و‬ ‫نمایش��گاه های ح��وزه کس��ب وکارهای نوین‪،‬‬ ‫فن��اوری‪ ،‬اپلیکیش��ن ها و ن��واوری افزایش یابد‬ ‫به گونه ای که به طور متوس��ط هرماه ش��اهد یک‬ ‫روی��داد در این ح��وزه در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ته��ران خواهی��م ب��ود‪ .‬براس��اس ای��ن گزارش‬ ‫هشتمین جش��نواره بین المللی رباتیک‪ ،‬هوش‬ ‫مصنوعی و اتوماس��یون ایران پذیرای ‪ ۳۰۲‬گروه‬ ‫در قال��ب ‪ ۱۹۲‬گروه دانش ام��وزی و ‪ ۱۱۰‬گروه‬ ‫دانش��جویی برپاشده است که ‪ ۱۵‬کشور خارجی‬ ‫ازجمله روسیه‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫ک��ره جنوبی‪ ،‬برزیل‪ ،‬مکزیک‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ایتالیا و لیتوانی در کنار ایران‬ ‫در ان حضور دارند‪.‬‬ ‫ ‪ ۶۰‬طرح اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در مرحله داوری‬ ‫هفتمی��ن نشس��ت هماهنگ��ی راهب��ردی‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬پی��ش از ظه��ر دیروز ب��ا حضور‬ ‫بهمن حس��ین زاده‪ ،‬سرپرس��ت شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران و معاونانش برگزار ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫خبری گسترش نیوز‪ ،‬در این نشست درباره نحوه‬ ‫مش��ارکت در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی و طراحی ان‬ ‫بح��ث و تبادل نظر ش��د‪ .‬براس��اس گزارش های‬ ‫ارائه ش��ده در ای��ن نشس��ت تاکنون ح��دود ‪۶۰‬‬ ‫ش��رکت در مس��ابقه طراحی پاوی��ون ایران در‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی ش��رکت کرده اند که اسناد‬ ‫انها در حال داوری اس��ت و درنهایت ‪ ۱۰‬شرکت‬ ‫از بین مش��ارکت کنندگان تا پایان اسفند داوری‬ ‫و انتخ��اب می ش��وند‪ .‬داوری طرح ه��ای نهایی‬ ‫برعه��ده دانش��کده هنره��ای زیب��ا خواهد بود‬ ‫ت سال ‪ ۹۸‬س��ه طرح به مرحله‬ ‫که تا اردیبهش�� ‬ ‫نهایی خواهند رس��ید‪ .‬گفتنی اس��ت که اکسپو‪،‬‬ ‫مجموعه ای از نمایش��گاه های جهانی اس��ت که‬ ‫هرچند س��ال یک ب��ار در کش��ورهای گوناگون‬ ‫جه��ان برگ��زار می ش��ود‪ .‬اکس��پوها مهم ترین‬ ‫نمایشگاه های جهان هستند و با نظر موسسه ای‬ ‫به نام دفتر بین المللی نمایشگاه ها (‪Le Bureau‬‬ ‫‪ )international des expositions‬ک��ه‬ ‫در پاریس قرارگرفته اس��ت‪ ،‬برگزار می ش��وند‪.‬‬ ‫رویدادهای اکس��پو به طور متوس��ط هر ‪ 5‬سال‬ ‫یک بار و هر بار در کشوری متفاوت برگزار می شود‪.‬‬ ‫اهمیت این نمایشگاه و پیامدها و برایندهای ان‬ ‫برای کش��ورهای جهان چنان ارزشمند است که‬ ‫امروزه اکس��پوها سومین رویداد مهم جهان پس‬ ‫از مس��ابقه‪‎‬های جام جهانی فوتب��ال و بازی های‬ ‫المپیک هس��تند و به‪‎‬نام«المپیک فرهنگ ملل»‬ ‫شناخته می ش��وند‪ .‬این نمایشگاه فرصتی برای‬ ‫نمایش گذش��ته‪ ،‬اکنون و اینده کشورهاست که‬ ‫در ان دستاوردهای اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬علمی‬ ‫و پیش��ینه فرهنگی و دورنمای توس��عه کشورها‬ ‫به نمایش گذاشته می ش��ود‪ .‬میزبانی نمایشگاه‬ ‫اکس��پو ب��رای توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫زیرس��اختی ش��هرهای میزبان و دادوس��تدها و‬ ‫همکاری های بین المللی بس��یار کارس��از است‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل‪ ،‬همه کش��ورهای عضو «دفتر‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی» (‪ )BIE‬مش��تاق‬ ‫هس��تند که میزبان��ی این نمایش��گاه را بر عهده‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫اکس��پو بعدی س��ال اینده در ش��هر دوبی از‬ ‫کش��ور امارات متحده عربی و در منطقه ای به‪‎‬نام‬ ‫‪ MEASA‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در حاش��یه بیستمین نمایش��گاه صنعت ساختمان با عنوان‬ ‫‪ ،UZBUILD‬پایون ایران از بین ‪ ۲۶‬کش��ور جهان موفق به‬ ‫کسب نشان برتر سازماندهی شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گسترش نیوز‪ ،‬بیستمین نمایشگاه‬ ‫صنعت ساختمان با عنوان ‪ UZBUILD‬چهارشنبه ‪ ۸‬اسفند‬ ‫با حضور مقامات رسمی کشور ازبکستان از جمله معاون وزیر‬ ‫توسعه این کشور‪ ،‬بهمن حسین زاده سرپرست شرکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران و علوی مدیر‬ ‫نمایش��گاه های خارجی شرکت سهامی نمایشگاه ها اغاز به کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه که با حضور ‪ ۳۵۰‬شرکت از ‪ ۲۶‬کشور جهان‬ ‫از جمل��ه ایران‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬قرقیزس��تان‪،‬‬ ‫دانم��ارک‪ ،‬امارت متح��ده عربی‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬المان‪ ،‬روس��یه‪،‬‬ ‫س��وئیس‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امریکا‪ ،‬اوکراین و‪ ...‬در حال برگزاری است تا‬ ‫‪ ۱۰‬اس��فند در‪ UZ EXPO CENTER‬تاشکند ازبکستان‬ ‫برپ��ا خواهد بود‪ ۹ .‬ش��رکت صادراتی ایران��ی فعال در زمینه‬ ‫تولید و صادرات کلینکر‪ ،‬س��یمان‪ ،‬لوله های گالوانیزه‪ ،‬پروفیل‪،‬‬ ‫اجرهای نس��وز‪ ،‬تجهیزات برقی س��اختمان و انواع سنگ در‬ ‫قالب پاویون رس��می جمهوری اسالمی ایران در این نمایشگاه‬ ‫مشارکت دارند‪.‬‬ ‫حس��ین زاده پ��س از راه ان��دازی این نمایش��گاه به همراه‬ ‫مقامات عالی ازبکس��تان از غرفه های شرکت کننده جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران بازدید کردند‪ .‬همچنین در حاشیه این ایین‪،‬‬ ‫حس��ین زاده با «بختیار باخرون بکوویچ» معاون وزیر توس��عه‬ ‫ازبکس��تان و ادوارد چ��ان رئی��س دفت��ر ‪( ITI‬برگزار کننده‬ ‫نمایشگاه) دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی راهکارهای توسعه بازار صادراتی‬ ‫حس��ین زاده‪ ،‬سرپرس��ت شرکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ای��ران در دومین روز از برپایی‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت س��اختمان تاش��کند در کنار‬ ‫مقامات کش��ور ازبکستان و وزیر توس��عه این کشور از پاویون‬ ‫رس��می جمهوری اسالمی ایران و شرکت های مشارکت کننده‬ ‫بازدی��د کرد‪ .‬حس��ین زاده با حضور در غرف��ه صادرکنندگان‬ ‫ایرانی درباره موانع صادراتی‪ ،‬تاثیر مشارکت در نمایشگاه های‬ ‫خارج��ی ب��ر بازار و نحوه حض��ور فعال در بازار ازبکس��تان به‬ ‫گفت وگو نشس��ت‪ .‬در بخش دیگری از این دیدارها به منظور‬ ‫بررس��ی راهکاره��ای گوناگ��ون و مش��ارکت فعال ای��ران در‬ ‫س��ایر نمایشگاه های ازبکس��تان از جمله دور بعدی نمایشگاه‬ ‫صنعت س��اختمان‪ ،‬حسین زاده نشس��تی با ادوارد چان‪ ،‬مدیر‬ ‫منطقه ای ش��رکت ‪ ITE‬برگزار کننده نمایشگاه داشت‪ .‬بهبود‬ ‫فضای استقرار ش��رکت های ایرانی در نمایشگاه های تاشکند‪،‬‬ ‫راهکارهای توس��عه و تعامل دو طرف��ه از دیگر مباحث مطرح‬ ‫شده در این نشست بود‪.‬‬ ‫حسین زاده همچنین با حضور در سفارت ایران در ازبکستان‬ ‫با اقارضی‪ ،‬سفیر کشورمان دیدار کرد‪ .‬در این دیدار بر اهمیت‬ ‫بازار ازبکستان‪ ،‬راهکارهای حضور پررنگ تر شرکت های ایرانی‬ ‫در بازار این کشور‪ ،‬نقش و اهمیت صنعت نمایشگاهی در این‬ ‫حوزه بین دو طرف تاکید ش��د‪ .‬سفیر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در ازبکستان قول مساعد داد تا پیگیری های الزم در این حوزه‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعطای نشان س�ازماندهی برتر به پاویون ایران‬ ‫در نمایشگاه ازبکستان‬ ‫محمدرض��ا عل��وی‪ ،‬مدیر نمایش��گاه های خارجی ش��رکت‬ ‫س��هامی نمایشگاه ها از اعطای نش��ان ارگانایزر برتر به پاویون‬ ‫رس��می ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در نمایش��گاه ازبیلد تاش��کند خبر داد و گفت‪ :‬این برای‬ ‫نخستین بار است که ایران در قالب پاویون رسمی در نمایشگاه‬ ‫ازبکستان حضور یافته و به دلیل نحوه مشارکت‪ ،‬تعامل با طرف‬ ‫ازبکستانی برای برپایی پاویون و شیوه مشارکت نشان برترین‬ ‫س��ازماندهی و مش��ارکت را بین ‪ ۲۶‬کشور مشارکت کننده در‬ ‫این نمایشگاه دریافت کرد‪.‬‬ ‫کمت��ر س��ابقه دارد ک��ه نش��ان برت��ر ارگانای��زر ب��ه‬ ‫برگزارکنندگان نمایش��گاه های برون م��رزی تعلق گیرد‪ .‬علوی‬ ‫همچنی��ن از امض��ای تفاهمنام��ه ای با ش��رکت برگزار کننده‬ ‫نمایش��گاهی در ازبکس��تان خبر دهد و گفت‪ :‬این تفاهمنامه‬ ‫با امضای سرپرس��ت ش��رکت س��هامی نمایش��گاه بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و از اکس��پو سنتر تاش��کند به امضا‬ ‫رسید که تس��هیل کننده کارهای نمایش��گاهی بین دو کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت‬ ‫س��اختمان از ‪8‬تا ‪ 10‬اسفند در اوز اکسپو سنتر شهر تاشکند‬ ‫ازبکس��تان ازسوی ش��رکت نمایش��گاهی بین المللی «‪Iteca‬‬ ‫‪ »Exhibitions‬برگزار می ش��ود‪ ۲۵۱ .‬شرکت از ‪ ۲۶‬کشور‬ ‫جه��ان از جمله جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬اتریش‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬بالروس‪ ،‬المان‪ ،‬یونان‪ ،‬دانمارک‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬چین‪ ،‬قرقیزس��تان‪ ،‬ام��ارات متحده‬ ‫عرب��ی‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬پرتغال‪ ،‬روس��یه‪ ،‬امریکا‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫سوئیس و ازبکستان شرکت دارند‪.‬‬ ‫بیستمین نمایش��گاه بین المللی ساختمان شامل غرفه های‬ ‫«داخ��ل س��اختمان و طراح��ی»‪« ،‬پنجره‪ ،‬در»‪« ،‬س��رامیک‬ ‫و س��نگ های تزئین��ی»‪« ،‬ام��وال غیرمنق��ول»‪ ،‬طراح��ی و‬ ‫معماری»‪« ،‬تجهی��زات»‪« ،‬فناوری های س��اختمانی» و دیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه بین الملل��ی س��اختمان ازبکس��تان دیگ��ر‬ ‫ش��رکت های بزرگ جمهوری اس�لامی ایران مانند «س��یمان‬ ‫ش��اهرود‪ ،‬بجنورد‪ ،‬سبزوار‪ ،‬شرق‪ ،‬ش��رکت سازان سنگ ساالر‪،‬‬ ‫اری��ان ب��ارون‪ ،‬ش��هداد کبیر تج��ارت‪ ،‬کنارک و ی��اران بهار‬ ‫گلس��تان» نیز با تولیدات و خدمات س��اختمانی خود شرکت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گا ه بین الملل��ی س��اختمان ک��ه ازس��وی ش��رکت‬ ‫نمایش��گاهی بین الملل��ی «‪ »Iteca Exhibitions‬برگ��زار‬ ‫می شود‪ ،‬با همکاری وزارت ساختمان ازبکستان‪ ،‬وزارت مسکن‬ ‫ازبکس��تان‪ ،‬وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان‪،‬‬ ‫شرکت سهامی «اوز‪.‬قوریلیش‪.‬ماتریاالری» (مصالح ساختمانی‬ ‫ازبکس��تان) و اتاق بازرگانی و صنایع ازبکستان برگزار می شود‬ ‫تا نیمه نخست اسفند به کار خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫از جزئیات برگزاری نمایشگاه خودرو ژنو گزارش می دهد‬ ‫دیـدار خودرویی در سوئیس‬ ‫شروین اُشیدری‪ :‬نمایش��گاه های خودرو را می توان یکی از جذاب ترین رویدادها‬ ‫دانست که طرفداران خاصی را از سراسر جهان گرد هم می اورد‪ .‬بزرگ ترین رویداد‬ ‫خودرویی امس��ال نیز مانند س��ال های گذش��ته در ژنو‪ ،‬پایتخت صلح‪ ،‬تا چند روز‬ ‫اینده برگزار خواهد ش��د‪ .‬هر سال نمایش��گاه های خودرویی گوناگونی در سراسر‬ ‫جهان برگزار می ش��ود و خودروس��ازان گوناگون با حضور در این نمایش��گاه ها به‬ ‫قدرت نمایی و ارائه محصوالت جدید خود می پردازند‪ .‬نمایشگاه خودرو ژنو به عنوان‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین نمایش��گاه های خودرویی در جهان و به ویژه اروپا‪ ،‬امس��ال به‬ ‫هش��تاد و نهمین دوره خود می رس��د‪ .‬در س��ال جاری نمایش��گاه های خودرویی‬ ‫گوناگونی برگزار ش��د که از جمله انها می توان به نمایش��گاه خودرو پاریس اشاره‬ ‫کرد نمایشگاهی که می توان ان را به نسبت کم رونق دانست اما در ژنو به جز چند‬ ‫برند خاص بیشتر خودروسازان حضور پررنگی خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه نمایشگاه‬ ‫نمایش��گاه خودرو ژنو هر س��ال در ماه مارس(اس��فند) در کشور سوئیس برگزار‬ ‫فراری تریبیوتو‬ ‫فراری در س��اخت خودروهای اس��پرت با پیشرانه قدرتمند تبحر‬ ‫باالیی داش��ته و قصد دارد در نمایش��گاه خودرو ژنو محصول جدید‬ ‫خود که تریبیوتو نام دارد را رونمایی کند‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو از قدرتمند ترین پیش��رانه ‪ ۸‬س��یلندر این ش��رکت‬ ‫به��ره می ب��رد و توانایی تولید حداکثر توان ‪ ۷۲۰‬اس��ب بخار و ‪۷۷۰‬‬ ‫نیوتن متر گش��تاور را دارد‪ .‬به واس��طه بهره گیری از این پیش��رانه‪،‬‬ ‫تریبیوت��و می تواند فق��ط در مدت زمان ‪ ۲.۹‬ثانیه به س��رعت ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر بر س��اعت برس��د‪ .‬این خودرو توانایی دستیابی به حداکثر‬ ‫سرعت ‪ ۳۴۰‬کیلومتر بر ساعت را دارد و بهبودهایی به ویژه در بخش‬ ‫ایرودینامیک نس��بت به محصول دیگر ف��راری یعنی ‪488 GTB‬‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ان گون��ه ک��ه انتظار می رود قرار اس��ت رونمایی ای��ن خودرو در‬ ‫نمایش��گاه ژنو اتفاق بیفتد و باید منتظر قیمت در نظر گرفته شده و‬ ‫سایر مشخصات ان ماند‪.‬‬ ‫مرسدس بنز ‪GLC‬‬ ‫جی ال سی یکی از کراس اوورهای محبوب مرسدس بنز به شمار‬ ‫می رود که قصد دارد مدل ‪ ۲۰۲۰‬خود را در نمایش��گاه خودرو ژنو‬ ‫ب��ه نمایش بگذارد‪ .‬این خودرو در دو نس��خه محور محرک عقب و‬ ‫‪ ۴‬چرخ متحرک در دس��ترس خواهد بود و هر دو مدل از پیش��رانه‬ ‫‪ ۴‬س��یلندر ‪ ۲‬لیت��ری توربو با حداکثر توان ‪ ۲۵۵‬اس��ب بخار بهره‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که جعبه دنده ‪ ۹‬س��رعت اتوماتیک برای تمامی‬ ‫مدل ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬باوجود اینکه با یک کراس اوور‬ ‫روبه رو هس��تیم اما با این خودرو می توانید به واسطه برخورداری از‬ ‫حالت های رانندگی افرود و افرود پالس از سواری در مسیر خارج‬ ‫جاده ای نیز لذت برد‪.‬‬ ‫در باره امکانات و دستیاران رانندگی با جی ال سی جدید می توان‬ ‫به کروز کنترل هوش��مند تطبیقی‪ ،‬سیستم ترمز فعال و سیستم‬ ‫هشدار خروج از خط اشاره کرد‪.‬‬ ‫می شود و محل برگزاری ان به طور معمول یک مرکز همایش در نزدیکی فرودگاه‬ ‫بین المللی ژنو است‪ .‬این رویداد خودرویی برای نخستین بار در سال ‪ ۱۹۰۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۲۸۳‬خورشیدی) فعالیت خود را اغاز کرد و به جرات می توان گفت از ان زمان‬ ‫تا کنون میزبان بیش��تر برندهای خودرویی بوده اس��ت‪ .‬به طور معمول خودروهای‬ ‫اسپرت و مفهومی نه تنها در این نمایشگاه‪ ،‬بلکه در بیشتر نمایشگاه های خودرویی‬ ‫توجه بیش��تری را جلب می کنند‪ .‬س��ال گذش��ته حدود ‪ ۲۰۰‬شرکت کننده از ‪۳۰‬‬ ‫کش��ور گوناگون در این نمایش��گاه حضور داش��ته و حدود ‪ ۱۳۰‬خودرو خود را به‬ ‫نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات روند برگزاری امسال‬ ‫امس��ال نمایشگاه ژنو از ‪ 5‬مارس (‪ ۱۴‬اس��فند) برپا می شود و از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۷‬مارس‬ ‫( ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۶‬اس��فند ) عالقه مندان می توانند از ان بازدید کنند‪ .‬گفتنی اس��ت که‬ ‫در س��ال گذشته نمایشگاه حدود یک میلیون بازدیدکننده از این نمایشگاه دیدن‬ ‫کردند و انتظار می رود امس��ال میزان بازدیدها افزایش نس��بت به س��ال گذش��ته‬ ‫افزایش یابد‪ .‬درباره س��اعت کار نمایشگاه‪ ،‬بازدیدکنندگان می توانند از ‪ ۱۰‬صبح تا‬ ‫‪ ۸‬بعدازظهر به این نمایش��گاه سر بزنند‪ .‬هزینه بلیت برای بزرگساالن ‪ ۱۶‬فرانک و‬ ‫کودکان بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۶‬سال و بازنشستگان ‪ ۹‬فرانک است و در صورت بازدید به طور‬ ‫گروه های ‪ ۲۰‬نفری قیمت ‪ ۱۱‬فرانک برای هر بلیت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی ها‬ ‫در نمایش��گاه ژنو امس��ال به احتمال زیاد برندهایی مانند جگوار‪ ،‬فورد‪ ،‬لندروور‬ ‫ب ام و‪ ،‬ائودی‪ ،‬بنتلی‪ ،‬بوگاتی‪ ،‬استون مارتین‪ ،‬میتسوبیشی‪ ،‬مرسدس بنز‪ ،‬پول استار‪،‬‬ ‫س��وبارو‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬س��انگ یانگ و س��ئات حضور خواهند داش��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه رقابت گس��ترده ای در میان خودروسازان وجود دارد‪ ،‬همگان سعی می کنند‬ ‫ب��ا حضور در نمایش��گاه توانایی های خ��ود را به رخ رقیبان بکش��ند و فروش های‬ ‫موفق ت��ری را در این��ده برای خود رقم بزنن��د‪ .‬در ادامه این گ��زارش قصد داریم‬ ‫به معرف��ی برخی خودروهایی که احتمال دارند در نمایش��گاه ژنو رونمایی ش��وند‪،‬‬ ‫بپردازیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫ائودی ‪ R8‬دسنیوم‬ ‫ش��اید بتوان مدل ‪ R8‬را یکی از محبوب ترین مدل های ائودی دانست‪.‬‬ ‫این برن��د المانی همچنان در ح��ال اعمال تغیی��رات گوناگون روی ان‬ ‫اس��ت‪ .‬ائودی برنامه ریزی هایی را برای رونمایی از خاص ترین نسخه ‪R8‬‬ ‫در نمایش��گاه خودرو ژنو انجام داده اس��ت‪ .‬دس��نیوم پسوندی است که‬ ‫ب��رای محصول جدی��د این برند در نظر گرفته ش��ده و این مدل خاص از‬ ‫‪ R8‬به واس��طه س��الگرد ‪ ۱۰‬س��الگی مدل پرفورمنس تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که مدل دس��نیوم به رنگ خاکس��تری مات خواهد بود و‬ ‫قیمت تقریبی ‪ ۲۵۰‬هزار دالری بر ان در نظر گرفته شده است‪ .‬در بخش‬ ‫فنی این خودرو به پیش��رانه ‪ ۵.۲‬لیتری ‪ ۱۰‬سیلندر با حداکثر توان ‪۶۱۱‬‬ ‫اس��ب بخار و حداکثر گش��تاور ‪ ۵۸۰‬نیوتن متر مجهز شده و می تواند در‬ ‫مدت زمان ‪ ۳.۱‬ثانیه به س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت برس��د‪ .‬زمان‬ ‫ذکر ش��ده حدود ‪ ۰.۱‬ثانیه از مدل پرفورمنس کمتر است و برای حداکثر‬ ‫سرعت مدل دس��نیوم رقم ‪ ۳۳۱‬کیلومتر بر ساعت ازسوی شرکت اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تویوتا سوپرا ‪GT4‬‬ ‫تویوتا با رونمایی از نسل جدید سوپرا در چند ماه گذشته سر و‬ ‫صدای زیادی به پ��ا کرد؛ خودرویی که پس از مدت ها فاصله بین‬ ‫نس��ل قبلی با نسل جدید س��رانجام توانست عطش مخاطبان این‬ ‫مدل را برطرف کند‪.‬‬ ‫ح��ال تویوت��ا قص��د دارد ب��ا م��دل مفهومی س��وپرا ک��ه ویژه‬ ‫مس��ابقه های ‪ GT4‬طراحی ش��ده در نمایش��گاه ژنو حضور پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نس��خه مفهوم��ی ‪ GT4‬از طراح��ی تهاجم��ی به��ره می برد‬ ‫و در بخ��ش عق��ب ان ی��ک ب��ال بزرگ تعبیه ش��ده ک��ه عالوه‬ ‫ب��ر افزای��ش عملک��رد خ��ودرو‪ ،‬باع��ث جذابی��ت خاصی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هن��وز اطالعات خاصی درباره پیش��رانه اس��تفاده ش��ده در این‬ ‫خودرو منتشر نشده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فوالد ایران نیز نتوانس��ت خلل��ی در اراده پوالدین‬ ‫فع��االن صنعت فوالد در ایران ایج��اد کند و تمام‬ ‫تالش فوالدسازان ایرانی بر استفاده از ظرفیت های‬ ‫موج��ود ب��رای دورزدن تحریم ه��ا و بهره بردن از‬ ‫کارشناسان درباره اغاز عرضه شمش الومینیوم در بورس کاال عنوان کردند‪:‬‬ ‫ارامش به بازار الومینیوم بازمی گردد‬ ‫یکی از مش��کالت صنای��ع پایین دس��ت الومینیوم‪،‬‬ ‫عرضه ه��ای نامنظ��م و ناکاف��ی ش��مش الومینیوم در‬ ‫بورس کاال بود‪ .‬این موضوع س��بب شد برخی از صنایع‬ ‫به سختی واحد تولیدی خود را بچرخانند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫به دلیل عرضه محدود شمش الومینیوم شاهد افزایش‬ ‫نرخ این محصول در بازار بودیم‪.‬‬ ‫ایرالک��و‪ ،‬هرم��زال و المه��دی ‪ 3‬کارخانه ش��مش‬ ‫الومینیوم هس��تند که تنها عرضه کننده در بورس کاال‬ ‫شرکت ایرالکو بود‪ ،‬البته شرکت های هرمزال و المهدی‬ ‫پس از خصوصی ش��دن‪ ،‬عرضه های منظمی نداش��تند‬ ‫که پس از واگذاری دوباره انها به مجموعه شستا سبب‬ ‫ش��د عرضه های انها در بورس کاال به طور منظم درنظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫تا چه اندازه می توانند پاس��خگوی نیاز داخل باش��ند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬واحدهای تولید الومینیوم نی��از به تامین پودر‬ ‫الومین��ا به عن��وان مواد اولیه دارن��د و اگر فکری برای‬ ‫تامین مواد اولیه انها نشود‪ ،‬با مشکل روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫البته سازمان ایمیدرو از هم اکنون به فکر تامین الومینا‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل الومینی��وم پارس در پای��ان تاکید کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم با عرضه های مس��تمر ش��مش الومینیوم در‬ ‫بورس کاال ارامش��ی بر بازار حاکم ش��ود که به یکباره‬ ‫ش��اهد افزایش ‪ ۵‬هزار تومانی ن��رخ الومینیوم در یک‬ ‫هفته نباشیم‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بستگی به چگونگی عرضه دارد‬ ‫‹ ‹عرضه شمش الومینیوم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل بورس کاال درباره عرضه شمش الومینیوم‬ ‫المه��دی در بورس کاال عن��وان ک��رد‪ :‬همان گونه که‬ ‫می دانید الومینیوم المهدی‪ ،‬عرضه ای در بورس نداشت‬ ‫تا مالکیتش تغییر کرد و اکنون خواستار عرضه شمش‬ ‫در بورس کاالست‪.‬‬ ‫حامد سلطان نژاد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از سویی‪،‬‬ ‫تضامین ش��رکت های عرضه کنن��ده در بورس کاال باید‬ ‫از س��وی شرکت س��پرده گذاری مرکزی دریافت شوند‬ ‫ک��ه روی بحث تضامین الومینیوم المهدی مش��کالتی‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این مش��کالت به تازگی رفع شده اند و‬ ‫تضامین ارائه ش��ده مورد قبول ش��رکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی قرار گرفته اس��ت‪ .‬درصورت وصول تاییدیه این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬به زودی عرضه شمش المهدی در بورس اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط بازار اگر دو شرکت هرمزال و المهدی بخواهند‬ ‫وارد بازار شوند‪ ،‬با عرضه های منظم این دو شرکت‪ ،‬قیمت ها متعادل‬ ‫می شود‬ ‫‹ ‹بازار به تعادل می رسد‬ ‫درب��اره عرض��ه هرم��زال و المه��دی و تاثی��ر ان بر‬ ‫بازار‪ ،‬اری��ا صادق نیت حقیقی‪ ،‬دبیر س��ندیکای صنایع‬ ‫الومینی��وم در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا پیش‬ ‫از این عرضه ش��مش الومینی��وم در بورس کاال به طور‬ ‫مح��دود انجام می ش��د‪ .‬ش��رکت ایرالک��و عرضه های‬ ‫نامنظمی داشت و ش��رکت های هرمزال و المهدی نیز‬ ‫عرضه ای نداشتند‪ .‬البته عرضه های ایرالکو مدتی است‬ ‫مستمر و منظم شده است‪.‬‬ ‫حقیق��ی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هم اکن��ون‬ ‫ش��رکت های هرمزال و المهدی پس از واگذاری دوباره‬ ‫انها قرار اس��ت که به طور منظم وارد بورس کاال ش��ده‬ ‫و عرضه داش��ته باش��ند که این موضوع می تواند جانی‬ ‫دوب��اره به بازار بدهد و مش��کل صنایع پایین دس��ت را‬ ‫تاحدی برطرف کند‪ .‬وی در ادامه توضیح داد‪ :‬البته اگر‬ ‫بازار بورس از دالالن گرفته شود شمش با نرخ مناسب‬ ‫در دس��ت مصرف کننده قرار می گیرد‪ .‬دبیر سندیکای‬ ‫‹ ‹با عرضه مستمر قیمت ها متعادل می شود‬ ‫همچنین افش��ین مقتدر مدیرعامل الومینیوم پارس‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ایرالک��و‪ ،‬هرمزال‬ ‫و المهدی ش��رکت هایی هس��تند که در ایران شمش‬ ‫تولی��د می کنند که دو ش��رکت هرم��زال و المهدی تا‬ ‫پیش از این بخش عمده ای از تولید ش��مش خود را در‬ ‫براب��ر واردات پودر الومینا به عنوان مواد اولیه ش��مش‬ ‫الومینیوم صادر می کردند و عرضه های بسیار محدودی‬ ‫در بورس کاال داشتند‪.‬‬ ‫مقت��در در ادام��ه عن��وان ک��رد‪ :‬ام��ا در چند وقت‬ ‫گذش��ته ای��ن دو ش��رکت عرض��ه ای در ب��ورس کاال‬ ‫نداش��ته و از س��وی دیگر واردات ممنوع ش��ده است‬ ‫حامد سلطان نژاد‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫پرونده مجتمع الومینیوم المهدی؛ بزرگ ترین پرونده تعزیرات حکومتی هرمزگان به لحاظ ریالی‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در نشستی خبری‬ ‫با بیان اینکه در تمام حوزه های عملکردی تعزیرات‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫ش��فاف اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تعزی��رات حکومتی هرم��زگان با‬ ‫هم��کاری دیگ��ر س��ازمان های ذی ربط در ح��وزه بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار به خوبی نقش خود را ایفا می کند و ذره ای از حقوق‬ ‫مردم کوتاه نخواهد امد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��یدمرتضی مدنی فدکی افزود‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫امسال ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۷۷‬پرونده به شعب تعزیرات استان هرمزگان‬ ‫وارد ش��ده و به ‪ ۱۸‬ه��زار و ‪ ۳۳۰‬پرونده که در س��ال های قبل‬ ‫تشکیل شده بود نیز رسیدگی شده است‪.‬‬ ‫مدن��ی با بیان اینک��ه حجم ارزش ریال��ی پرونده های ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫گذش��ته به ح��دود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال می رس��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بزرگ تری��ن پرونده تعزیرات حکومتی اس��تان ب��ه لحاظ ارزش‬ ‫ریالی مربوط به مدیریت قبل��ی مجتمع الومینیوم المهدی بود‬ ‫که حدود ‪ ۸‬هزار میلیارد ریال جریمه ش��ده اما هنوز به مرحله‬ ‫اجرای حکم نرسیده است‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه های اهن و فوالد‬ ‫نرخ قراضه اهن‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫شهر‬ ‫نرخ قبلی(ریال)‬ ‫نرخ جدید (ریال)‬ ‫انالیز‬ ‫ابعاد‬ ‫طول‬ ‫شهر‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫‪۲۹۲۰۰‬‬ ‫‪۲۹۴۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪41800‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۳۰۰۰۰‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪42000‬‬ ‫اردبیل‬ ‫‪۲۷۶۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪42600‬‬ ‫بناب‬ ‫‪۲۹۵۰۰‬‬ ‫‪۳۰۱۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫کاشان‬ ‫‪42300‬‬ ‫بستان اباد‬ ‫‪۲۹۵۰۰‬‬ ‫‪۳۰۵۰۰‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪42300‬‬ ‫سمنان‬ ‫‪۲۴۵۰۰‬‬ ‫‪۲۶۰۰۰‬‬ ‫مجید رضاپور‪ /‬مدیرعامل شرکت صنایع‬ ‫ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال‬ ‫یک��ی از مش��کالت واحده��ای تولی��دی‬ ‫بازگش��ت ارز صادرات��ی اس��ت ک��ه دول��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان را مل��زم به ان کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همین موضوع س��بب کاهش میزان صادرات‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این درحالی است که مشکلی برای صادرات‬ ‫نخواهد بود اگر بانک مرکزی چند صرافی که‬ ‫مورد اعتمادش اس��ت را ب��ه ما معرفی کند و‬ ‫ما نیز از طریق صراف ها صادرات انجام دهیم‬ ‫و تاییدیه صراف ها تضمین کننده بازگشت ارز‬ ‫صادراتی به داخل کش��ور باشد که خیانت در‬ ‫امانت نیز تلقی نش��ود‪ .‬موضوع این اس��ت که‬ ‫از یک س��و تولیدکننده ای ارز نیمایی دریافت‬ ‫نمی کند ام��ا صادرکننده بای��د ارز صادراتی‬ ‫خ��ود را به به��ای ارز نیمای��ی تحویل دولت‬ ‫بدهد و این نمی تواند برای تولیدکننده از نظر‬ ‫اقتصادی به صرفه باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن می طلبد که ای��ن موضوع هرچه‬ ‫س��ریع تر تعیین تکلیف ش��ود‪ .‬موض��وع دیگر‬ ‫در زمینه صادرات ش��یوه نامه جدید است که‬ ‫کارت ه��ای بازرگانی تا س��قف ی��ک میلیون‬ ‫یورو معاف از بازگش��ت ارزی هس��تند و این‬ ‫بخشنامه بزرگ ترین خطر برای ارز در کشور‬ ‫قلمداد می شود چراکه این احتمال وجود دارد‬ ‫هر تولیدکننده ای که صادرات انجام می دهد‪،‬‬ ‫به اندازه کارکن��ان واحد تولیدی خود‪ ،‬کارت‬ ‫بازرگانی دریافت کند و تا س��قف یک میلیون‬ ‫یورو با هر کارتی صادرات انجام بدهد و متعهد‬ ‫به بازگش��ت ارز نباشد و این موضوع می تواند‬ ‫زمینه های فس��اد را ایجاد کن��د‪ .‬درحالی که‬ ‫می توان بازار صادراتی را تا حدی سروس��امان‬ ‫داد که یک راه��کار می تواند معرفی صراف ها‬ ‫از طری��ق بانک مرکزی باش��د‪ .‬راه��کار دوم‬ ‫قیمت گ��ذاری واقعی ارز و ک��م کردن فاصله‬ ‫انها است‪ .‬راهکار سوم نیز بحث جلوگیری از‬ ‫معافی��ت کارت های بازرگانی زیر یک میلیون‬ ‫یورویی اس��ت‪ .‬اگر این تصمیم ها به درستی و‬ ‫با فکر انجام ش��ود‪ ،‬می تواند در مقطعی کوتاه‬ ‫با یک جهش بزرگ صادراتی روبه رو شود که‬ ‫مناف��ع ان در یک بازه میان مدت به کش��ور‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫واحدهای فوالدی متعلق‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫احمد خوروش‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران عنوان کرد‪ :‬اگر در‬ ‫صنعت فوالد یک تقسیم بندی داشته باشیم‪،‬‬ ‫شاهد ‪۸۵‬درصد تصدی گری دولت بر صنعت‬ ‫فوالد هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬وی افزود‪ :‬اگر واحدهای‬ ‫ب��زرگ را درنظ��ر بگیری��د‪ ،‬س��هامداران انها‬ ‫مش��خص می کنند که تا چه اندازه متعلق به‬ ‫دولت هستند‪ .‬از این رو حدود ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد‬ ‫واحده��ای ف��والدی انهم در ان��دازه کوچک‬ ‫متعلق به بخش خصوصی هستند‪.‬‬ ‫این موضوع نمی توان��د برای صنعت فوالد‬ ‫مطلوب باش��د‪ .‬خوروش در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دولت و س��ردمداران ش��عار اصل ‪ ۴۴‬را‬ ‫س��رمی دهند اما در عمل قادر نشده اند به ان‬ ‫جامع عمل بپوش��انند‪ .‬بنابراین ش��اهد سایه‬ ‫دولت برس��ر ش��یوه نامه های قیمت گذاری در‬ ‫این صنعت هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه اگ��ر بخواهیم‬ ‫کش��ورمان را از این وضعیت اقتصادی نجات‬ ‫دهی��م‪ ،‬راهی غیر از اینکه به بخش خصوصی‬ ‫و م��ردم اعتم��اد کنیم‪ ،‬وجود ن��دارد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با اش��اره به شیوه نامه های دولتی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬شیوه نامه هایی که معاونت معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به بورس اعالم کرده‪،‬‬ ‫ن��رخ محصول نهای��ی را نی��ز تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ .‬س��ازمان بورس ش��یوه نامه ای دارد‬ ‫ک��ه ان را از معاون��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت می گیرد اما با توجه به عرضه محدود‬ ‫در بورس باعث می شود قیمت ها افزایش پیدا‬ ‫کند اما در چند ماه گذش��ته ش��اهد تالطمی‬ ‫در بازار فوالد بودی��م‪ ،‬درحالی که این صنعت‬ ‫کمترین می��زان واردات را دارد و این موضوع‬ ‫از این مسئله نشات می گیرد که تصدی گری‬ ‫دولت در این بازار بس��یار باالست و دولت در‬ ‫این بخش بسیار دخالت دارد و اجازه نمی دهد‬ ‫ب��ازار کار خود را به ش��کل صحیح��ی انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صنای��ع الومینیوم در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته اگر‬ ‫واحد جاجرم نیز وارد مدار تولید ش��ود مش��کل تامین‬ ‫نیاز داخلی به طور کامل برطرف می شود‪.‬‬ ‫حقیقی همچنین در پاس��خ به این پرسش که عرضه‬ ‫کافی در بورس کاال تاچه اندازه بر نرخ شمش الومینیوم‬ ‫تاثیرگ��ذار خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬به یقین عرضه مس��تمر و‬ ‫کافی ش��مش الومینیوم در بورس کاال می تواند در به‬ ‫تعادل رساندن قیمت ها موثر شود‪.‬‬ ‫ک��ه همین موضوع س��بب ش��ده نرخ ش��مش داخلی‬ ‫به ش��دت افزای��ش یاب��د و در ی��ک هفت��ه گذش��ته‬ ‫ش��اهد افزایش ‪۵‬ه��زار تومانی ش��مش الومینیوم در‬ ‫ه��ر کیل��و باش��یم‪ ،‬به گونه ای که ش��مش الومینیوم از‬ ‫کیلوی��ی ‪۲۲‬ه��زار تومان ب��ه ‪۲۷‬هزار تومان رس��یده‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫بازار اگر دو ش��رکت هرمزال و المه��دی بخواهند وارد‬ ‫بازار شوند‪ ،‬با عرضه های منظم این دو شرکت‪ ،‬قیمت ها‬ ‫متعادل می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل الومینیوم پارس با اش��اره به وضعیت بازار‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬از انجا که بازار با عرضه محدود ش��مش‬ ‫روبه رو اس��ت و دیگر نیز وارداتی ندارد‪ ،‬تقاضا افزایش‬ ‫یافت��ه و همین موضوع س��بب افزایش قیمت ها ش��ده‬ ‫اس��ت که امیدواریم با عرضه این دو ش��رکت‪ ،‬هم نیاز‬ ‫بازار تامین شود و هم قیمت ها به تعادل برسد‪.‬‬ ‫مقت��در در ادام��ه عنوان ک��رد‪ :‬نیاز کش��ور به ‪۳۶۰‬‬ ‫ه��زار ت��ن ش��مش الومینی��وم اس��ت که ت��ا پیش از‬ ‫ای��ن ‪۳۰‬درص��د ان در براب��ر تهی��ه مواد اولی��ه صادر‬ ‫می ش��د‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که اگر واحد‬ ‫الومینیوم جن��وب و جاجرم به مرحله تولید برس��ند‪،‬‬ ‫همچنین درباره تاثیر عرضه های شمش شرکت های‬ ‫هرم��زال و المه��دی که به زودی قرار اس��ت در بورس‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬امیرحس��ین بابایی‪ ،‬سرپرس��ت بازرگانی‬ ‫ش��رکت خارجی ش��رکت نورد الومینیوم در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬عرضه های هزم��رال و المهدی‬ ‫می توان��د می��زان عرضه در ب��ازار را افزای��ش دهد اما‬ ‫تاثیرگذاری مثبت عرضه انها به نرخ و چگونگی عرضه‬ ‫نیز بس��تگی دارد که با چه ن��رخ و چه مقداری عرضه‬ ‫کنن��د‪ .‬برای نمونه چ��ه رتبه ای با چ��ه قیمتی عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چه اندازه رقابت شکل می گیرد و نرخ پایه از‬ ‫چه قیمتی اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که نرخ پایه ایرالکو با‬ ‫هرمزال و المهدی در بورس کاال متفاوت اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قیمت ها نزدیک هستند اما چون ایرالکو در مرکز ایران‬ ‫قرار داشته‪ ،‬عرضه های در دسترس و نرخ پایه پایین تری‬ ‫دارد درصورتی که هرمزال و المهدی‪ ،‬هزینه های حمل‬ ‫نیز به انها اضافه می ش��ود ام��ا در کل تفاوت چندانی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫بابای��ی ادام��ه داد‪ :‬قیمت ه��ا در ‪ ۱۰‬روز گذش��ته با‬ ‫افزایش روبه رو ش��ده است‪ .‬زمانی که قیمت ها افزایش‬ ‫پیدا می کند نش��ان دهنده این موضوع اس��ت که بازار‬ ‫نیاز به ش��مش دارد و افزوده ش��دن ان دو شرکت به‬ ‫بازار س��بب ایجاد تعادل در این زمینه می ش��ود ولی‬ ‫به ط��ور یقین زمانی که عرضه افزایش یابد‪ ،‬روی رقابت‬ ‫و کاه��ش قیمت ها نیز تاثیرگ��ذار خواهد بود‪ .‬از این رو‬ ‫باید منتظر عرضه جدید باش��یم تا مشاهده کنیم بازار‬ ‫به کدام سو می رود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که نیاز بازار به شمش‬ ‫چه میزان اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در زمینه تولید ورق در هفته‬ ‫ب��ه ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار تن ش��مش الومینیوم نیاز اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫نرخ متعادل باش��د اغازی برای سال اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر هر سفارش��ی گرفته شده است تولید ان‬ ‫برای س��ال اینده می ماند درنتیجه بر بازار سال اینده‬ ‫اثر مثبتی به جا می گذارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازارهای‬ ‫صادراتی‬ ‫فوالد ایران به‬ ‫جنوب شرق‬ ‫اسیا سوق‬ ‫یافته است‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد‪ :‬این شرکت‬ ‫برای مقابله با مش��کالت ناشی از تحریم‪ ،‬بازارهای‬ ‫فروش خود را به جنوب ش��رق اس��یا س��وق داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمیان درباره‬ ‫تحریم صنعت فوالد در س��ال ج��اری و اثرات ان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت فوالد یکی از صنایع مهم کشور‬ ‫بوده و جایگاه درخشان تولید فوالد ایران در جهان‬ ‫باعث شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این صنعت به عنوان نخس��تین هدف‬ ‫تحریمی امری��کا مورد تمرک��ز وزارت خزانه داری‬ ‫ایاالت متحده قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تالش‬ ‫امریکا در ایجاد تحریم های س��نگین علیه صنعت‬ ‫ظرفیت های قانونی ب��رای صادر کردن محصوالت‬ ‫متمرکز شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ر همی��ن اس��اس‪ ،‬ب��ا وجود‬ ‫عقب نش��ینی برخ��ی کش��ورهای ش��مال اروپا و‬ ‫همچنین کان��ادا در خرید ف��والد ایرانی‪ ،‬صادرات‬ ‫ای��ن محص��ول به کش��ورهای جنوب اروپ��ا ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عظیمی��ان در ادام��ه افزود‪ :‬ف��والد مبارکه برای‬ ‫مقابل��ه با مش��کالت ناش��ی از تحری��م‪ ،‬بازارهای‬ ‫فروش خود را به جنوب ش��رق اس��یا س��وق داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه رش��د مت��وازن صنعت‬ ‫ف��والد را راه��ی ب��رای برقراری رش��د پای��دار در‬ ‫اقتصاد عنوان کرد و گفت‪ :‬برای خلق ارزش افزوده‬ ‫ب��اال در اقتصاد کش��ور‪ ،‬باید صنعت ف��والد به طور‬ ‫متوازن و همه اجزای ان به تناس��ب یکدیگر رشد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عظیمی��ان ب��ا انتقاد از صدور برخ��ی مجوزهای‬ ‫تولید فوالد یاداور ش��د‪ :‬وقتی شرکت های معدنی‬ ‫مجاز ب��ه تولید فوالد ش��وند‪ ،‬نبود ت��وازن به کل‬ ‫صنعت فوالد س��رایت می کند و باعث بروز مشکل‬ ‫برای فوالدسازان می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد مبارکه در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬مصوبه اخی��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین‬ ‫کااله��ای موردنی��از این صنعت نی��ز اتفاق مثبتی‬ ‫اس��ت که می تواند به رفع قسمتی از مشکالت این‬ ‫صنعت کمک کند‪.‬‬ ‫راهکارهایی‬ ‫برای بازگشت‬ ‫ارز صادراتی‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫نظرگاه‬ ‫حضور مقتدرانه امیکو در شهر چابک سواران‬ ‫دوران پدرخواندگی‬ ‫سیاسیون در اقتصاد به‬ ‫پایان رسیده است‬ ‫نایب رئی��س ات��اق بازرگانی ش��یراز تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دوران پدرخواندگی سیاس��یون و ایجاد‬ ‫فش��ارهای اقتص��ادی به م��ردم و فعاالن این‬ ‫حوزه برای دستیابی به منافع گروهی به پایان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫محمدصادق حمیدیان با اشاره به انتقادهای‬ ‫برخی از فعاالن اقتصاد ی و سیاس��ی اس��تان‬ ‫نس��بت به عملک��رد اتاق ش��یراز در روزهای‬ ‫اخیر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کس��انی انتق��اد کرده اند که‬ ‫خود جزو افراد صاحب نفوذ سیاسی هستند‬ ‫و نه تنه��ا در روزهای گذش��ته و در اس��تانه‬ ‫انتخابات اتاق بلکه در طول ماه های گذش��ته‬ ‫با مسموم کردن فضای انتخاباتی اتاق و بیان‬ ‫مطالب ک��ذب علیه اتاق فارس س��عی در به‬ ‫حاشیه بردن اتاق داشته اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی این مس��ئله تا جایی پیش‬ ‫رفته که با فعالیت های نادرست در دقیقه ‪۹۰‬‬ ‫تالش در دس��تکاری فهرست مورد تایید اتاق‬ ‫ایران داش��تند اما با توجه ب��ه اینکه هیچ یک‬ ‫از ادعاهای انها صحت نداش��ته‪ ،‬راه به جایی‬ ‫نبردند‪.‬‬ ‫این فع��ال اقتصادی با بیان اینکه در مقابل‬ ‫هجمه ها س��کوت کردیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫س��وی منتقدان عنوان شده که اتاق بازرگانی‬ ‫در مقط��ع فعل��ی تاییدکننده سیاس��ت های‬ ‫دولت ش��ده و چارچوب های وضع ش��ده در‬ ‫راس��تای تقویت بنی��ه تجارت اس��تان نبوده‬ ‫و ات��اق به ج��ای حل مش��کالت صنعتگران‪،‬‬ ‫تاجران و‪ ...‬تنها تایید کننده وضع موجود بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬حمیدیان ادامه داد‪ :‬انتقادهای صریح‬ ‫و بی پرده رئیس اتاق ش��یراز در سخنرانی ها و‬ ‫مصاحبه ها و حتی به صورت زنده در رس��انه‬ ‫مل��ی خالف ادعاهای مطرح ش��ده از س��وی‬ ‫منتقدان است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نیم نگاهی به برنامه چالشی‬ ‫ت��ار و پود که در دوره هش��تم و در س��یمای‬ ‫فارس و با حمایت کارشناس��ی اتاق بازرگانی‬ ‫ب��رای بی��ان ش��فاف مش��کالت بخش ه��ای‬ ‫تولیدی‪ ،‬بازرگانی و اقتصادی استان در تعامل‬ ‫با نهاد ه��ای دولتی فارس پخش ش��د مبین‬ ‫کذب بودن این ادعا به شکل مشخص بوده و‬ ‫برای مخاطبان کامال قابل درک است‪.‬‬ ‫عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس‬ ‫با طرح پرسش��ی مبنی بر اینک��ه خود اقایان‬ ‫سیاس��ی منتتقد اتاق نیز روزی حامی دولت‬ ‫و رئی��س س��تاد بودند ام��ا ایا انه��ا خود از‬ ‫فعالیت های دولت منتخ��ب رضایت ندارند و‬ ‫اتاق را متهم به همس��ویی با دولت می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر انها همس��ویی اتاق هشتم با دولت‬ ‫را محل نقد می دانن��د چنین به ذهن متبادر‬ ‫می شود که در عمل‪ ،‬حسن فاعلی ریاست شان‬ ‫بر س��تاد انتخاباتی رئیس دولت را زیر سوال‬ ‫برده که این مهم می تواند ابهام های عمده ای‬ ‫را در نگرش سیاسی انها مطرح کند‪.‬‬ ‫حمیدی��ان عنوان کرد‪ :‬برخی خود را فردی‬ ‫توانمن��د در حوزه سیاس��ی می دانن��د اما ایا‬ ‫قادر به پیش��نهاد نامزد اصلح میان چند فرد‬ ‫با س��وابق مش��خص نبوده اند که اکنون علم‬ ‫تخری��ب ائتالف ب��زرگ اتاقی ب��رای همه را‬ ‫برداش��ته اند؟ وی با تصریح بر اینکه همراهی‬ ‫ب��ا دولت تا جایی که ب��ه صالح و نفع اقتصاد‬ ‫استان بوده را کامال صحیح می دانم کما اینکه‬ ‫همراهی و همکاری با اس��تاندار س��ابق و تیم‬ ‫ایش��ان در دوره هش��تم را از افتخارات خود‬ ‫می دان��م‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به بینش اس��تاندار‬ ‫فعلی در مس��ائل اقتصادی نیز اتاق همچنان‬ ‫ب��رای ارتقای تعامل با مدیریت ارش��د به ویژه‬ ‫دس��تیابی به موفقیت های اقتصادی همراهی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این فعال اقتصادی به همسویی‬ ‫دو جناح سیاس��ی در تخریب اتاق شیراز هم‬ ‫اشاره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز شاهد حضور‬ ‫افرادی از دو جناح در عرصه اقتصاد هس��تیم‬ ‫ک��ه در ظاه��ر یا واقعی��ت مخال��ف عملکرد‬ ‫یکدیگ��ر بوده ان��د‪ .‬حمیدیان با بی��ان اینکه‬ ‫عملکرد اتاق در دور هشتم عملکردی شفاف‪،‬‬ ‫مصوب و حسابرسی ش��ده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫معتقدیم تا رسیدن به اهداف واالی اقتصادی‬ ‫و اس��تقرار استراتژی متناس��ب با شان واالی‬ ‫اتاق بازرگانی ف��ارس‪ ،‬راهی طوالنی در پیش‬ ‫است که طی ان نیازمند تبیین درست اصول‬ ‫و روش فعالیت های تش��کلی است‪ .‬این فعال‬ ‫اقتص��ادی یاداور ش��د‪ :‬با وج��ود این اوصاف‬ ‫معتقدیم تا رس��یدن به س��طح مطلوب‪ ،‬الزم‬ ‫است بیش از همه کس نه تنها انتقاد که حتی‬ ‫بی انصاف��ی‪ ،‬نامهربانی و تهمت هایی که احیانا‬ ‫ب��ه نام انتق��اد متوجه مان می ش��ود را تحمل‬ ‫کنیم تا زمینه ای فراهم شد که صداقت منطق‬ ‫و انصاف حاکم بر مراودات شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استان ها‬ ‫گروه صنعتی امیکو در ادامه توسعه نمایندگی های‬ ‫خود‪ ،‬نمایندگی ‪ ۱۹۰۴‬اس��تان گلس��تان را در ش��هر‬ ‫گ��رگان رونمایی کرد‪ .‬همزمان با گش��ایش نمایندگی‬ ‫‪ ۱۹۰۴‬امیک��و (داداش زاده و کرامتی)‪ ،‬چهارمین دوره‬ ‫از گردهمایی باش��گاه مش��تریان این ش��رکت نیز در‬ ‫گرگان برگزار شد‪ .‬در این ایین عبا س حاج محمد علی‪،‬‬ ‫رئیس امور نمایندگان امیکو درباره گشایش نمایندگی‬ ‫جدی��د این ش��رکت گفت‪ :‬به فاصله یک م��اه و نیم از‬ ‫گش��ایش نمایندگی امیکو در کرمانشاه‪ ،‬به وعده خود‬ ‫در زمین��ه راه اندازی یک نمایندگ��ی دیگر و برگزاری‬ ‫دوره دیگری از باش��گاه مش��تریان تا پایان سال عمل‬ ‫کردی��م‪ .‬حاج محمدعلی در ادام��ه از برنامه راه اندازی‬ ‫‪ ۳‬نمایندگی دیگر در ش��هرهای ش��یراز‪ ،‬بندرعباس و‬ ‫اصفهان در طول ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪ .‬وی‬ ‫در این باره بیان کرد‪ :‬سعی خواهیم کرد همزمان با هر‬ ‫افتتاحیه‪ ،‬باشگاه مشتریان را جدیدتر و متنوع تر برگزار‬ ‫کنیم تا در مقایس��ه با دوره های پی��ش از ان متفاوت‬ ‫باش��د‪ .‬وی با اش��اره به تالش امیکو برای گس��ترش‬ ‫نمایندگی ها بیان کرد‪ :‬در گام نخس��ت سعی می کنیم‬ ‫در هر استان یک نمایندگی فعال در زمینه خودروهای‬ ‫س��واری ازجمله پیکاپ های امیکو داشته باشیم و بعد‬ ‫از ان به س��مت راه اندازی یک نمایندگی در هر ش��هر‬ ‫خواهیم رفت‪ .‬وحید محمدی‪ ،‬رئیس س��ازمان فروش‬ ‫گ��روه صنعتی امیک��و نیز در ای��ن ایین با اش��اره به‬ ‫وضعیت فروش پیکاپ امیکو گفت‪ :‬بحث فروش اس��نا‬ ‫از یک س��ال پیش مطرح شد و خوشبختانه تا امروز با‬ ‫شرایط بس��یاری خوبی بین مصرف کنندگان جا افتاده‬ ‫تامی��ن و نگه��داری قطعات یک��ی از مباحث مهم در خودروس��ازی‬ ‫اس��ت و در سال های گذشته‪ ،‬برخی برندها در این زمینه به مشکل‬ ‫برخورده اند‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه درحال حاضر ورود‬ ‫رقیبان خارجی و خودروهایی که در سال های گذشته‬ ‫در کشورهای دیگر ازجمله اسیای شرقی تولید می شد‪،‬‬ ‫به بازار ایران ممنوع ش��ده اس��ت‪ ،‬پیکاپ اسنا از نظر‬ ‫ س��طح و کالس‪ ،‬بی رقیب به ش��مار می رود‪ .‬محمدی‬ ‫با بیان اینکه به زودی کارهای مربوط به استانداردهای‬ ‫مدل توربو پیکاپ اس��نا انجام خواهد ش��د‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫م��دل در مرحل��ه ازمایش جاده ای ق��رار دارد و تولید‬ ‫انبوه ان از پایان فروردین اغاز خواهد شد ‪ .‬وی درباره‬ ‫تامین قطع��ه و خدمات پس از ف��روش این خودروها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تامی��ن و نگهداری قطعات یکی از مباحث‬ ‫مهم در خودروس��ازی اس��ت و در س��ال های گذشته‪،‬‬ ‫برخ��ی برندها در ای��ن زمینه به مش��کل برخورده اند‪.‬‬ ‫ام��ا محصول امیک��و با توجه به برخورداری از ش��بکه‬ ‫نمایندگی ها و گس��ترش ان‪ ،‬توانس��ته است بازخورد‬ ‫خوبی را در بازار ایران داش��ته باش��د‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫فروش گروه صنعتی امیکو در زمینه ش��رایط انتخاب‬ ‫نمایندگ��ی برای ای��ن خودروها توضی��ح داد‪ :‬انتخاب‬ ‫نمایندگی در این شرکت از یک فرایند برخوردار است‬ ‫و نمایندگی ها باید یک س��ری اس��تانداردهای الزم را‬ ‫داشته باشند؛ نخست انکه نمایندگی مورد نظر باید از‬ ‫پیش��ینه خوبی در ان شهر برخوردار باشد و در زمینه‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش‪ ،‬میان مشتریان از نام نیک‬ ‫بهره ببرد و عموم مش��تریان از ان راضی باشند؛ یعنی‬ ‫در سال های گذش��ته خدمات پس از فروش را به نحو‬ ‫مطلوب ارائه داده باش��ند‪ .‬همچنی��ن این نمایندگی ها‬ ‫بای��د از امکانات زیرس��اختی م��ورد نیاز م��ا بهره مند‬ ‫شوند‪ ،‬مانند ش��وروم هایی که برای خودروهای جدید‬ ‫ما نیاز است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬این نمایندگی ها باید افراد‬ ‫اموزش دی��ده ای را در تیم خدمات پس از فروش خود‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬ما به دنبال نمایندگی هایی هستیم که‬ ‫مردم را از خود بدانند‪ .‬محمدی همچنین خبر داد‪ :‬در‬ ‫زمینه خودروهای سواری نیز روی ‪ ۳‬مدل کار می کنیم‬ ‫که از اردیبهش��ت خبرهای خوبی در این زمینه اعالم‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬وی به وضعیت فروش کمپرس��ی ‪۲۶۳۱‬‬ ‫جدی��د امیکو هم اش��اره کرد و گفت‪ :‬این کمپرس��ی‪،‬‬ ‫محصول طالیی ما در حوزه دیزل است‪.‬‬ ‫مال��کان این محصول طالی��ی تمایلی به فروش ان‬ ‫ندارن��د‪ ،‬بلک��ه یک دس��تگاه را به دو دس��تگاه تبدیل‬ ‫می کنند چراکه این محصول بیش��تر از ظرفیت اسمی‬ ‫خ��ود‪ ،‬توانایی جابه جایی بار دارد‪ ،‬اس��تهالک بس��یار‬ ‫پایینی داش��ته و تعویض قطعات ان بس��یار دیر اتفاق‬ ‫ساخت ‪ ۲۵‬هزار واحد مسکن مشارکتی در شهر جدید صدرا‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیات مدیره‬ ‫شرکت تخصصی عمران ش��هرهای جدید ایران از‬ ‫س��اخت ‪ ۲۵‬هزار واحد مسکن به شکل مشارکتی‬ ‫در ش��هر صدرا خبر داد‪ .‬حبی��ب اهلل طاهرخانی در‬ ‫ایین گش��ایش پروژه های عمرانی ش��رکت عمران‬ ‫ش��هر جدید صدرا گفت‪ :‬در راستای سیاست دولت‬ ‫مبنی بر ایجاد ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی برای اقشار‬ ‫متوس��ط در کش��ور این مهم در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬س��اخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد بر عهده‬ ‫ش��هرهای جدید قرار داده ش��ده که شهر صدرا از‬ ‫ای��ن می��زان ‪ ۱۲‬درصد خواهد ب��ود‪ .‬طاهرخانی با‬ ‫بی��ان اینکه این واحدهای مس��کونی با مش��ارکت‬ ‫بخ��ش خصوص��ی انجام خواهد ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬در‬ ‫حوزه مس��کن مهر نیز تم��ام تالش ها باید معطوف‬ ‫ب��ه اتمام پروژه ها تا نیمه دوم س��ال ا ینده باش��د‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی از مدیرعامل ش��رکت‬ ‫عمران صدرا خواس��ت با دق��ت مباحث مربوط به‬ ‫پروژهای مس��کن مهر در ش��هر جدی��د صدرا را تا‬ ‫س��ال اینده تعیین تکلیف کند‪ .‬طاهرخانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در راس��تای ملکی کردن س��ایت های مسکن‬ ‫مهر به عنوان یکی از سیاست های کالن و راهبردی‬ ‫اعالمی در کشور‪ ،‬منابع الزم در اختیار شرکت های‬ ‫ش��هرهای جدید قرار خواه��د گرفت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫س��خنانش از رویکرد ایجاد مراکز محله به ش��کل‬ ‫یکپارچه با اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی در‬ ‫ش��هرهای جدی��د خبر داد و گف��ت‪ :‬از انجا که در‬ ‫ش��هرهای جدید بخش س��کونت از ایجاد خدمات‬ ‫پیشی گرفته و در مقایسه با سکونتگاه های همجوار‬ ‫نیز به لحاظ شاخص های خدماتی عقب تر هستند‪،‬‬ ‫ب��رای جب��ران عقب ماندگی ها در ح��وزه خدمات‬ ‫در ش��هرهای جدید نیازمن��د حرکت های جهادی‬ ‫هس��تیم‪ .‬رئی��س هیات مدیره ش��رکت تخصصی‬ ‫عمران ش��هرهای جدید ایران ب��ا بیان اینکه ایجاد‬ ‫مراک��ز محله به منظور جب��ران عقب ماندگی ها در‬ ‫بخ��ش خدمات از محل مناب��ع عمومی امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طرح ایج��اد مراکز محله که کلنگ‬ ‫ایجاد یکی از انها در شهر جدید صدرا به زمین زده‬ ‫ش��د‪ ،‬عالوه بر ایجاد رونق در ساخت وس��ازها باعث‬ ‫رعایت س��اختارهای مرتبط با شهرس��ازی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬طاهرخانی ادامه داد‪ :‬برای ش��هرهای جدید‬ ‫ایجاد ‪ ۵۰‬مرکز محله با ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی ش��ده ک��ه ‪ ۲۰‬مرکز محله درحال حاضر‬ ‫فرایند انتخاب س��رمایه گذار انجام شده و بقیه نیز‬ ‫تا اغاز س��ال ا ینده تعیین تکلیف خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه برای تس��ریع در ایج��اد مراکز محله‬ ‫نیازمند حمایت مقامات ارشد استان فارس به ویژه‬ ‫اس��تاندار هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬ط��رح تجدید نظر جامع‬ ‫شهر صدرا نیز در راستای ایجاد تحوالت بیشتر در‬ ‫ش��هر صدرا باید سریع تر تصویب شود‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی تاکید کرد که تعامل و هماهنگی‬ ‫همه جانبه در حوزه ش��هرداری‪ ،‬ش��ورا و مدیریت‬ ‫شهری با شرکت عمران صدرا موضوع مهم و الزمه‬ ‫توسعه شهری در شهرهای جدید است‪ .‬طاهرخانی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬معتقدیم شهرداری توانمند و قدرتمند‬ ‫ب��ه ش��هر جدی��د ارزش می ده��د و در نب��ود یک‬ ‫ش��هردار توانمند قادر نخواهیم بود به ماموریت ها و‬ ‫مسئولیت ها عمل کنیم‪ .‬وی تغییر و تحوالت انجام‬ ‫شده در ش��هر صدرا را نتیجه هم افزایی و همراهی‬ ‫ش��ورا و ش��هرداری و سایر مراکز محله ای دانست و‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر این هماهنگی ها نباش��د نمی توان برای‬ ‫توس��عه پای��دار گام های موثری برداش��ت‪ .‬اغوش ‬ ‫شرکت های عمران شهرهای جدید برای همکاری‬ ‫به روی همه نهادها باز اس��ت‪ .‬رئیس هی ات مدیره‬ ‫ش��رکت تخصصی عمران ش��هرهای جدید ایران با‬ ‫بیان اینکه بخشی از انرژی و توان شهرسازی صرف‬ ‫انج��ام تعهدات پروژه های مس��کن مه��ر در دولت‬ ‫تدبیر و امید شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در طول دوران دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم یک میلیون واحد مس��کن مهر‬ ‫تحویل متقاضیان ش��د که در مقایس��ه با واگذاری‬ ‫‪ ۶۷۵‬هزار واحد مس��کونی قبل از ان عملکرد قابل‬ ‫توجه به ش��مار م��ی رود‪ .‬طاهرخانی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫ش��هرهای جدید تمام توان مالی و تش��کیالتی در‬ ‫اختیار پروژه های مسکن مهر گذاشته شده و امروز‬ ‫در ش��هر جدید ص��درا انتظار م��ی رود که اخرین‬ ‫پ��روژه مس��کن مهر که به دلی��ل مباحث قضایی و‬ ‫اختالف های حوزه پیمانکاری به س��رانجام نرسیده‬ ‫هرچه سریع تر پیگیری و تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫انتخاب و تجلیل از ‪ ۳‬ایده برتر بوشهر‬ ‫روی��داد اس��تارت اپی ابزی��ان بوش��هر ک��ه ب��ا ه��دف کارافرین��ی در ح��وزه‬ ‫اس��تارت اپ ها و تجاری س��ازی ایده ها و اختراعات فعاالن در این بخش برپا ش��د‬ ‫با معرفی برگزیدگان پایان یافت‪ .‬مهدی صفوی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان بوش��هر با اعالم خبر برگ��زاری این رویداد گفت‪ :‬اس��تارت اپ ها‬ ‫یک رویداد جالب کارافرینی اس��ت که به پرورش ایده ها و خالقیت در راس��تای‬ ‫کارافرینی کمک می کند‪ .‬وی همچنین تصریح کرد‪ :‬رویداد ها ی اس��تارت اپی در‬ ‫راستای زمینه سازی برای فعالیت بیشتر اجتماع نخبگان در حوزه های کارافرینی‬ ‫و اش��تغالزایی اس��ت‪ .‬در ایین پایانی این رویداد که با حضور استاندار بوشهر برگزار‬ ‫شد رتبه نخست ایده های برتر به سمیه زارعی از شرکت زیست اب جلبک جنوب‬ ‫برای طرح تولید پودر خش��ک اس��پیرولینا‪ ،‬رتبه دوم به حمیدرضا خدادادی بابت‬ ‫طرح هوشمند سازی مزارع پرورش ابزی و رتبه سوم به طرح تبدیل تدریجی مزارع‬ ‫هکتاری به کش��ت گلخانه ای تعلق گرفت به طرح های برتر به ترتیب اول تا س��وم‬ ‫مبالغ ‪ ۲.۵‬و ‪ ۱.۵‬و یک میلیون تومان جایزه اهدا شد‪ .‬مهندس صفوی افزود‪ :‬شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی بوش��هر اماده پذیرش ایده های برتر اس��ت تا با حمایت های‬ ‫الزم بتواند زمینه ادامه فعالیت انها را فراهم کند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬رویداد ایده ها و‬ ‫اس��تارت اپ های شیالتی استان بوشهر از سوی خوشه صنعتی ابزیان‪ ،‬پژوهشکده‬ ‫میگو و پارک علم و فناوری بوش��هر برگزار ش��د و در نهایت طرح های برتر همزمان‬ ‫با چهارمین همایش ملی میگوی ایران انتخاب شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند‪.‬‬ ‫می افتد‪ ،‬همچنین هزینه های ان برای مصرف کنندگان‬ ‫قابل توجیه است‪ .‬در ادامه این ایین‪ ،‬بابک داداش زاده‪،‬‬ ‫مدیر نمایندگی امیکو در اس��تان گلس��تان با اشاره به‬ ‫این برنام��ه گفت‪ :‬در کنار تاس��یس ای��ن نمایندگی‪،‬‬ ‫برنامه باش��گاه مش��تریان در چهارمین دوره خود اجرا‬ ‫ش��د که بازخورد خوب��ی را به همراه داش��ت و حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬مشتری ثبت نام ش��دند‪ .‬وی درباره انتخاب برند‬ ‫امیک��و برای دریاف��ت نمایندگی اظهار کرد‪ ۷ :‬س��ال‬ ‫پیش به عنوان مدیر فروش این نمایندگی در اس��تان‬ ‫گلستان فعالیت داشتم و در ان دوران توانستیم فروش‬ ‫و خدم��ات پس از فروش خوب��ی را ارائه دهیم‪ .‬مدیر‬ ‫نمایندگی امیکو در اس��تا ن گلستان با بیان اینکه که‬ ‫برند امیکو در این استان بسیار خوشنام است و فروش‬ ‫فوق العاده باالیی داشته اظهار کرد‪ :‬خودروهایی که در‬ ‫این استان خریداری ش��ده اند‪ ،‬نیاز به خدمات دارند و‬ ‫وظیفه ما عن��وان عضوی از خان��واده امیکو‪ ،‬ارائه این‬ ‫خدمات است‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه تفاوت فعالیت این ش��رکت با س��ایر‬ ‫برنده��ا تصریح کرد‪ :‬بیش��تر نمایندگی های مربوط به‬ ‫س��ایر برندها‪ ،‬فروش مدت دار را در دس��تور کار دارند؛‬ ‫یعنی ب��ا دریافت پول از مش��تری‪ ،‬کارهای مربوط به‬ ‫خرید خودرو را انجام داده و بعد ان را تحویل مشتری‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫اما امیکو اقدام به فروش خودروهای موجود می کند‬ ‫و بدون داشتن خودرو پیش فروش انجام نمی دهد‪ .‬این‬ ‫بزرگ ترین تبلیغ امیکو اس��ت‪ .‬برنامه ما این است که‬ ‫این روال را با قدرت پیش ببریم و به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫اغاز عملیات عمرانی حفاری تونل متروی اصفهان‬ ‫بهمن راع�ی‪ -‬عملیات عمران��ی حفاری تونل‬ ‫خ��ط دوم مت��روی اصفه��ان با حض��ور مدیران‬ ‫شهری‪ ،‬اس��تانی و اصحاب رسانه به طور رسمی‬ ‫اغاز ش��د تا خط ‪ ۲۵‬کیلومتری مترو اصفهان که‬ ‫شمال شرق اصفهان را به غرب پیوند خواهد داد‬ ‫از نخستین ایستگاه در منطقه دارک شروع و در‬ ‫نهایت به عنوان نخس��تین خط��ی که به یکی از‬ ‫شهرستان های همجوار اصفهان متصل می شود‪،‬‬ ‫به میدان ش��هدای خمینی ش��هر ختم شود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرنگار‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬قدرت اهلل‬ ‫نوروزی‪ ،‬ش��هردار اصفهان در ایین اغاز عملیات‬ ‫عمرانی حف��اری تونل خط دوم متروی اصفهان‪،‬‬ ‫با اش��اره به اینکه س��بب خرس��ندی اس��ت که‬ ‫س��ی امین برنامه عمرانی ش��هر اصفهان با شعار‬ ‫«اصفهان در مسیر امید» به اغاز عملیات عمرانی‬ ‫حف��اری تونل خ��ط دوم مترو اختص��اص دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دو دس��تگاه برای حفاری همزمان دو‬ ‫تونل در این مکان مس��تقر شده است و امیدوارم‬ ‫ب��ا ترخیص یک��ی دیگ��ر از تیغه های دس��تگاه‬ ‫تی بی ام از گمرک‪ ،‬عملیات حفاری از ضلع غربی‬ ‫نی��ز هرچه زودتر اغاز ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در خط‬ ‫دوم متروی اصفهان ابتدا ایس��تگاه ها س��اخته و‬ ‫پس از ان دس��تگاه حفار تونل وارد ایس��تگاه ها‬ ‫می ش��ود که این کار کاهش هزینه ساخت خط‬ ‫را ب��ه دنب��ال دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬حف��اری از زیر در‬ ‫این خط س��بب کاه��ش الودگی ه��ای بصری و‬ ‫محیط زیستی و کاهش ترافیک در زمان عملیات‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ش��هردار اصفهان به حمایت مالی‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومانی از اجرای خط دوم متروی‬ ‫اصفهان اش��اره کرد و با بیان اینکه ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان از این اعتبار صرف خرید میلگرد ش��ده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود ش��رایط اقتصادی سعی ما‬ ‫بر تحویل به موقع پروژه اس��ت‪ .‬شهردار اصفهان‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه عالقه نداریم سرنوش��ت خط‬ ‫دوم به سرنوش��ت خط یک دچار شود و سال ها‬ ‫متوق��ف بماند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگر تجربه کنونی در‬ ‫اج��رای خط اول متروی اصفه��ان به کار گرفته‬ ‫می شد برای س��اخت هر کیلومتر مترو تنها نیاز‬ ‫به صرف ‪ ۲۰‬میلیارد تومان اعتبار وجود داش��ت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون برای اجرای هر کیلومتر‬ ‫مترو در ش��هر اصفهان ب��ه ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار نی��از داریم‪ ،‬گفت‪ :‬این تفاوت چش��مگیر‬ ‫هزینه ها نش��ان می دهد اگر ه��ر کاری در زمان‬ ‫مشخص خودش انجام شود‪ ،‬تحمیل هزینه ها به‬ ‫ش��هر و مردم هم کاهش خواه��د یافت‪ .‬نوروزی‬ ‫بیان کرد‪ :‬درحال حاضر ش��اهد جابه جایی روزانه‬ ‫‪ ۸۰‬هزار مس��افر به وسیله خط یک مترو هستیم‬ ‫ک��ه به زودی این میزان ب��ه روزانه ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬روند رو به رش��د اس��تفاده‬ ‫از مترو در ش��هر اصفهان نشان می دهد که باید‬ ‫افزایش تعداد قطارهای خط یک را در دستور کار‬ ‫قرار دهیم‪ .‬شهردار اصفهان گفت‪ :‬با انگیزه ایجاد‬ ‫اسمانی ابی و هوایی پاک برای همه شهروندان‪،‬‬ ‫ش��هرداری اصفهان تمام توان و امکانات خود را‬ ‫ب��رای تکمیل خطوط مترو به کار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تجربه خط یک به ما نش��ان داد اگر‬ ‫پی��ش از حف��اری تونل ایس��تگاه ها را بس��ازیم‪،‬‬ ‫هزینه ها کمتر خواهد ش��د و به همین دلیل در‬ ‫نظ��ر داریم ب��رای بقیه ایس��تگاه ها نیز از همین‬ ‫روش اس��تفاده کنی��م‪ .‬نوروزی هم��کاری بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬سازمان مدیریت برنامه و بودجه و سایر‬ ‫مس��ئوالن برای ساخت مترو در ش��هر اصفهان‬ ‫را قابل قدردانی دانس��ت و افزود‪ :‬چش��م انداز ما‬ ‫برای متروی اصفهان جابه جایی روزانه ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫نفر اس��ت که با هم��کاری متخصصان و مدیران‬ ‫ای��ن مهم محقق می ش��ود‪ .‬در ادام��ه این ایین‪،‬‬ ‫محمدرضا بنکدار هاش��می‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫قطار شهری اصفهان‪ ،‬با اش��اره به اینکه حفاری‬ ‫مکانیزه تونل مترو در باند ش��رقی را با اس��تفاده‬ ‫از دو دس��تگاهی که از سوی شهرداری اصفهان‬ ‫خریداری ش��ده اس��ت اغاز کردیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خط ‪ ۲‬مترو اصفهان شامل ‪ ۲۴‬ایستگاه‪ ۳ ،‬فاز و‬ ‫به طول ‪ ۲۴.۵‬کیلومتر اس��ت‪ .‬این خط از پایانه‬ ‫زینبی��ه اغاز و به میدان ش��هدای خمینی ش��هر‬ ‫ختم می ش��ود و شمال شرق اصفهان را به غرب‪،‬‬ ‫متصل می کند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫در گردهمایی نمایندگان ‪ ۱۳‬کشور در تهران تشریح شد‬ ‫ایران از روز گذش��ته میزبان نمایندگانی از روسیه‪،‬‬ ‫هن��د‪ ،‬عم��ان‪ ،‬جمه��وری اذربایج��ان‪ ،‬ارمنس��تان‪،‬‬ ‫بلغارس��تان‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬بالروس‪ ،‬س��وریه‪ ،‬قزاقس��تان‪،‬‬ ‫قرقیزستان و تاجیکستان است تا به عنوان کشورهای‬ ‫مس��یر کریدور ش��مال‪-‬جنوب‪ ،‬ب��رای راه ان��دازی و‬ ‫اقتصادی ش��دن این مس��یر بین المللی و حذف موانع‬ ‫ترانزیتی ان‪ ،‬همفکری و مذاکره کنند‪.‬‬ ‫راه ان��دازی خط��وط کش��تیرانی منظم و توس��عه‬ ‫مسیرهای دریایی بندرهای شمالی ایران برای اتصال‬ ‫به دیگر بندرهای حاش��یه خزر‪ ،‬از جمله پیشنهادهای‬ ‫کش��ورمان به ‪ ۱۲‬کش��ور دیگر حاضر در مس��یر این‬ ‫کریدور برای تجاری سازی ان است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمد اس�لامی‪ ،‬وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی در ایی��ن اغاز ب��ه کار هفتمی��ن اجالس‬ ‫شورای هماهنگی کریدور ترانزیتی شمال‪-‬جنوب که‬ ‫‪ ۱۳‬اس��فند با حضور نمایندگان ‪ 13‬کش��ور عضو این‬ ‫کریدور در تهران برگزار ش��د‪ ،‬خط��اب به نمایندگان‬ ‫این کش��ورها گف��ت‪ :‬اطمینان دارم با اراده سیاس��ی‬ ‫مقام��ات دولت های عض��و کریدور ش��مال‪-‬جنوب و‬ ‫نیز کش��ورهای حاضر در مس��یر این کری��دور‪ ،‬موانع‬ ‫روان س��ازی حمل ونقل و ترانزی��ت در این راه‪ ،‬مرتفع‬ ‫و ب��ه تبع ان‪ ،‬از رهگذر توس��عه اقتص��ادی و تجاری‬ ‫منطقه‪ ،‬رفاه ملت ها نیز ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه بهره برداری از‬ ‫راه اهن قزوین‪-‬رش��ت در چهارش��نبه هفته جاری با‬ ‫حضور رئیس جمهوری ایران اظهار کرد‪ :‬این خط اهن‬ ‫یک��ی از بخش ه��ای مه��م کری��دور ش��مال‪-‬جنوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسالمی یاداور ش��د‪ :‬راه اهن رشت‪-‬استارا به عنوان‬ ‫یکی از حلقه های مفقوده کریدور ش��مال‪-‬جنوب نیز‬ ‫تعیین پیمانکار ش��ده و چهارشنبه این هفته‪ ،‬ساخت‬ ‫ان با حض��ور رئیس جمه��وری اغاز می ش��ود‪ .‬منابع‬ ‫مالی س��اخت این خط اهن نیز پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه به طور سنتی و از‬ ‫گذشته‪ ،‬بار کشورهای اس��یای میانه و قفقاز از ایران‬ ‫عبور می کرد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬توس��عه زیرس��اخت ها برای‬ ‫افزایش ظرفیت حمل بار در کریدور ش��مال‪-‬جنوب‪،‬‬ ‫ض��روری اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬توس��عه زیرس��اخت های این کریدور شامل‬ ‫خط اهن بندرعباس‪-‬بافق‪-‬سرخس‪ ،‬بندرهای جنوبی‪،‬‬ ‫چابه��ار و بندرهای ش��مالی و نی��ز خط اهن قزوین‪-‬‬ ‫رشت‪-‬اس��تارا در دس��تور کار بوده و بخشی از انها به‬ ‫نتیجه رسیده است‪.‬‬ ‫اس�لامی ی��اداور ش��د‪ :‬در حال س��اخت خط اهن‬ ‫چابهار‪-‬زاه��دان هس��تیم ک��ه این خط اه��ن بعد از‬ ‫تکمی��ل‪ ،‬بن��در چابهار را به بندرهای ش��مالی متصل‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬همچنین اتص��ال این مس��یر ریلی به‬ ‫محورهای ش��رقی و غربی برای توس��عه ظرفیت این‬ ‫کریدور در دستور کار است‪.‬‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬اقدام مهم دیگر برای افزایش ظرفیت‬ ‫بار عبوری از کریدور شمال‪-‬جنوب‪ ،‬ایجاد شرکت های‬ ‫مش��ترک حمل ونقل ترکیبی و لجس��تیکی است که‬ ‫این کری��دور را به معنای واقع��ی و به طور همه جانبه‪،‬‬ ‫گس��ترش خواه��د داد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین اقدام ها برای بهره برداری مناس��ب‬ ‫اس�لامی‪ :‬اقدام مه��م دیگر ب��رای افزایش ظرفیت ب��ار عبوری از‬ ‫کریدور شمال‪-‬جنوب‪ ،‬ایجاد شرکت های مشترک حمل ونقل ترکیبی‬ ‫و لجس��تیکی اس��ت ک��ه این کری��دور را به معن��ای واقع��ی و به طور‬ ‫همه جانبه‪ ،‬گسترش خواهد داد‬ ‫از کریدور شمال‪-‬جنوب‪ ،‬ایجاد قابلیت برای مدیریت‬ ‫بارها در کریدورها اس��ت‪ .‬باید ظرفیت لجستیکی در‬ ‫این مس��یر ایجاد و از ظرفیت شرکت های حمل ونقل‬ ‫ترکیبی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت اتحاد تجاری کش�ورهای عضو‬ ‫کریدور‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از ایی��ن اغاز ب��ه کار هفتمین‬ ‫اجالس ش��ورای هماهنگی کریدور ترانزیتی ش��مال‪-‬‬ ‫جنوب‪ ،‬ش��هرام ادم نژاد‪ ،‬مع��اون حمل ونقل وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی با اب��راز امیدواری درب��اره اینکه در این‬ ‫اج�لاس تصمیم هایی گرفته ش��ود که رونق بیش��تر‬ ‫ترانزی��ت و رش��د تج��ارت و مبادالت اقتص��ادی در‬ ‫کریدور ش��مال‪-‬جنوب را به دنبال داشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از س��ال‪ ۲۰۰۰( ۱۳۷۸‬می�لادی) تا ای��ن تاریخ‪ ،‬پس‬ ‫از امض��ای موافقتنامه کری��دور حمل ونقل بین المللی‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب میان کش��ورهای ایران‪ ،‬هند و روسیه‬ ‫به عن��وان بنیان گذاران این کریدور و س��پس افزایش‬ ‫اعضا ب��ه ‪ ۱۴‬کش��ور‪ ،‬در مجموع ‪ ۶‬اجالس ش��ورای‬ ‫هماهنگی برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به اتفاق نظر ذی نفعان اقتصادی و‬ ‫صاحب نظران در زمینه صرفه جویی های قابل مالحظه‬ ‫زمان و هزینه در مس��یرهای این کریدور در مقایس��ه‬ ‫با س��ایر مس��یرهای س��نتی‪ ،‬تصمیم های��ی موثر در‬ ‫زمین��ه فعال س��ازی کری��دور گرفت��ه و اج��را ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره‬ ‫ب��ه همزمان��ی برگ��زاری هفتمی��ن اجالس ش��ورای‬ ‫هماهنگی و هشتمین نشس��ت کارشناسی ادامه داد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حام�د جهان�ی پ�ور فتی�ده‪ -‬عض�و باش�گاه نخب�گان و‬ ‫پژوهش�گران ج�وان‪ :‬در ‪ ۲۳‬اذر ‪ ۱۴( ۹۷‬دس��امبر ‪)۲۰۱۸‬‬ ‫ی��ک هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مکس خطوط هواپیمایی نروژ‪،‬‬ ‫هن��گام عبور از اس��مان ایران‪ ،‬دچار نقص فن��ی در موتور و‬ ‫ب��ه تب��ع ان‪ ،‬مجبور به ف��رود اضطراری در فرودگاه ش��هید‬ ‫دستغیب شیراز ش��د‪ .‬این هواپیما در ‪ ۷‬ابان ‪ ۲۹( ۹۷‬اکتبر‬ ‫‪ )۲۰۱۸‬در ش��رکت هواپیماساز بوئینگ ساخته و به شرکت‬ ‫هواپیمایی نروژ تحویل داده شده بود؛ به عبارت ساده تر فقط‬ ‫‪ ۶‬هفته از تاریخ ساخت این هواپیما می گذشت‪.‬‬ ‫در نگاه نخس��ت‪ ،‬این اتفاقی طبیعی در صنعت هوانوردی‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬روزانه بس��یاری از هواپیماها در جهان به دلیل‬ ‫نقص فنی زمین گیر می ش��وند و پس از عیب یابی و تعویض‬ ‫قطعه معیوب به چرخه پرواز بازمی گردند‪ .‬مش��ابه این اتفاق‪،‬‬ ‫ب��رای هواپیمای��ی جمهوری اس�لامی ایران نی��ز رخ داده و‬ ‫هواپیم��ای ایرب��اس ‪ ۳۲۰‬هنگام برخاس��تن از باند فرودگاه‬ ‫ان��کارا‪ ،‬موتور خود را از دس��ت داد و به ناچ��ار‪ ،‬به فرودگاه‬ ‫بازگش��ت‪ .‬مس��افران با پ��رواز دیگری عازم تهران ش��دند و‬ ‫هواپیما در مدت ‪ ۱۰‬روز با تعویض موتور ازسوی متخصصان‬ ‫مهندس��ی و تعمیرات به میهن عزیزمان بازگشت‪ .‬البته نکته‬ ‫قابل تامل درباره اتفاق رخ داده در فرودگاه شیراز‪ ،‬زمین گیر‬ ‫ش��دن ‪۷۰‬روزه هواپیمای ن��روژی با عمر ‪ ۶‬هفت��ه در ایران‬ ‫است که نش��انه ای از عمق تاثیر تحریم بر صنعت هوانوردی‬ ‫کشورمان است‪.‬‬ ‫در س��ال های پ��س از پی��روزی انقالب اس�لامی و بعد از‬ ‫تس��خیر النه جاسوس��ی در ‪ ۱۳‬اب��ان ‪ ۱۳۵۸‬ای��ران به طور‬ ‫رس��می با تحریم های تجاری و اقتصادی امریکا و متحدانش‬ ‫روبه رو شد‪ .‬تحریم اعمال شده امریکا در سال ‪۱۹۹۵( ۱۳۷۴‬‬ ‫هم افزایی و هماهنگی بیشتر کشورهای عضو کریدور‬ ‫در زمینه تس��هیل و تقویت ارتباط��ات و تعامل موثر‬ ‫می��ان س��رمایه گذاران و بازرگانان در قال��ب ایجاد و‬ ‫توسعه فضای کس��ب وکار ملی و منطقه ای کشورهای‬ ‫عضو‪ ،‬به عنوان موتور پیش��ران توس��عه ترانزیت‪ ،‬یکی‬ ‫از اه��داف اصلی م��ورد پیگی��ری اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برنامه ه��ا و اقدام های فعلی و اینده کش��ورهای عضو‬ ‫در زمینه توس��عه و تکمیل زیرس��اخت ها و تسهیالت‬ ‫حمل ونقلی ش��ان‪ ،‬در فض��ای هم افزای��ی و هماهنگی‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬اثرگذاری قابل توجهی در رونق بیش��تر‬ ‫مس��یرهای کریدور خواهد داش��ت‪ .‬براس��اس سخن‬ ‫ادم نژاد‪ ،‬رویکردهای اصلی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫زمینه کریدور شمال‪-‬جنوب به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تجاری س�ازی هم�ه مس�یرهای جایگزی�ن در‬ ‫کریدور‪ :‬به منظور فعال س��ازی این کریدور‪ ،‬بازس��ازی‬ ‫حلقه ه��ای ضعی��ف یا مفق��وده در ط��ول زنجیره در‬ ‫دس��تور کار ق��رار دارد‪ .‬ازجمله اقدام ه��ای راهبردی‬ ‫در این زمینه می توان به توس��عه مس��یرهای دریایی‬ ‫بندرهای شمال ایران برای اتصال به بندرهای حاشیه‬ ‫دری��ای خزر از راه برقراری خطوط کش��تیرانی منظم‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬این امر س��بب تقویت مسیرهای کریدور‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب و جنوب‪-‬غرب برای اتصال به دریای‬ ‫سیاه خواهد شد‪ .‬به موازات بهره برداری از مسیر ریلی‬ ‫ش��رق دریای خزر‪ ،‬ساخت مس��یر ریلی رشت‪-‬استارا‬ ‫برای تکمیل مس��یر غربی کریدور ش��مال‪-‬جنوب در‬ ‫پهنه ایران در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬همکاری نزدیک و اتحاد تجاری میان کشورهای‬ ‫عض�و کریدور‪ :‬هم��کاری نزدی��ک می��ان دولت ها و‬ ‫ارتباطات تجاری مستحکم میان بخش های خصوصی‬ ‫فعال در ایران و کش��ورهای عض��و به منظور بازاریابی‬ ‫با تقویت حلقه های مفقوده در زنجیره کریدور بس��یار‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬از این منظر‪ ،‬داش��تن رویکرد فرایندی و‬ ‫ایج��اد زنجیره ارزش از مبدا تا مقصد به ش��کل «در تا‬ ‫در» الزمه ایجاد مزیت های رقابتی در مسیرهای واقع‬ ‫در کشورهای کریدور شمال‪-‬جنوب است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایج�اد زنجی�ره مراک�ز لجس�تیکی‪ :‬مکان یابی‬ ‫و س��اخت مراک��ز لجس��تیکی در ط��ول کریدورهای‬ ‫ترانزیت��ی جمهوری اس�لامی ای��ران ب��رای برقراری‬ ‫ارتباطات لجس��تیکی و کاهش زمان و هزینه زنجیره‬ ‫تامی��ن در ح��ال انجام اس��ت و اتصال ای��ن زنجیره‬ ‫لجس��تیکی به مراکز لجس��تیکی در سایر کشورها در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد‪ .‬جمهوری اس�لامی ایران اماده‬ ‫همکاری نزدیک برای جذب س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫در چارچ��وب مدل های مش��ارکت عمومی‪-‬خصوصی‬ ‫درزمینه ساخت این مراکز لجستیکی است و مشوق ها‬ ‫و امتیازهایی نیز در این زمینه‪ ،‬به سرمایه گذاران اعطا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬توج�ه ب�ه جذابیت ه�ای گردش�گری کری�دور‬ ‫ش�مال‪-‬جنوب‪ :‬در کنار توس��عه ترانزی��ت بار‪ ،‬بحث‬ ‫راه ان��دازی و تقویت گردش��گری در طول کریدور نیز‬ ‫در حال پیگیری است‪ .‬در این زمینه مذاکره مقدماتی‬ ‫با برخی همس��ایگان انجام ش��ده و طرح این موضوع‬ ‫با س��ایر کش��ورهای عضو کری��دور در دس��تور قرار‬ ‫دارد‪ .‬باتوج��ه ب��ه پیش��ینه تاریخ��ی ای��ران و وجود‬ ‫جذابیت های منحصربه فرد گردش��گری در بس��یاری‬ ‫از ش��هرها از جمله اصفهان‪ ،‬ش��یراز و یزد و امکانات‬ ‫و زیرس��اخت های پیش بینی ش��ده‪ ،‬تعریف بسته های‬ ‫گردش��گری تاریخ��ی‪ ،‬فرهنگ��ی و حتی س�لامتی و‬ ‫درمانی به طور مش��ترک دارای اهمیت اس��ت‪ .‬باتوجه‬ ‫به وج��ود زمینه های گردش��گری مش��ابه در منطقه‬ ‫قفقاز ش��مالی‪ ،‬می توان اقدام های موثری به طور دو یا‬ ‫چندجانب��ه انجام داد‪ .‬در ای��ن زمینه برقراری خطوط‬ ‫هوای��ی مس��افربری منظم بین ایران و قفقاز ش��مالی‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬حمل ونق�ل پای�دار‪ :‬حمل ونق��ل پای��دار و لزوم‬ ‫حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف سوخت های‬ ‫فسیلی یکی دیگر از مباحث در حال پیگیری در ایران‬ ‫است‪ .‬پیش بینی برنامه هایی برای افزایش سهم حمل‬ ‫ریلی بار و اتصال بندره��ای ایران به خطوط ریلی‪ ،‬از‬ ‫جمله اقدام هایی اس��ت که می ت��وان در این حوزه نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫اخرین وضعیت‬ ‫انتقال پایتخت‬ ‫شهرام ادم نژاد‬ ‫‪ -۶‬مدیری�ت واح�د و یکپارچ�ه کریدور ش�مال‪-‬‬ ‫جن�وب در س�طح ایران‪ :‬عالوه بر س��اخت و توس��عه‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقلی در حوزه های گوناگون‪ ،‬از‬ ‫منظر فراین��دی و نرم افزاری نیز باید به دنبال ایجاد و‬ ‫توس��عه مزیت های رقابت��ی در کل زنجیره حمل ونقل‬ ‫کریدور برای تسهیل و روان سازی ترانزیت باشیم‪ .‬در‬ ‫این زمینه با استقرار مفهوم مدیریت کریدور در وزارت‬ ‫راه و شهرسازی ایران به منظور تجاری سازی مسیرهای‬ ‫ترانزیتی‪ ،‬ایجاد مزیت های رقابتی‪ ،‬شناسایی و توسعه‬ ‫ظرفیت های تجاری در سطح بین المللی و شناسایی و‬ ‫حل مش��کالت فرایندی‪ ،‬ساختاری یا قانونی در حوزه‬ ‫ترانزیت در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫سند نروژی برای اثبات توان ایران در تعمیر هواپیما‬ ‫میالدی) شرکت های هوانوردی را از فروش هواپیما‬ ‫و قطعات یدکی به خطوط هوایی ایرانی بازمی دارد‪.‬‬ ‫این تحریم ها فقط به قطعات محدود نش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫ایران را از خرید هرگونه سند تعمیراتی هواپیما نیز‬ ‫محروم می کرد‪ .‬در صنعت هوانوردی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی ب��رای اطمینان یافتن از ت��داوم پرواز‪،‬‬ ‫ملزم به رعایت اس��تانداردهای بین المللی هستند‪.‬‬ ‫این استانداردها ازسوی شرکت های محدودی‪ ،‬تعریف و ابالغ‬ ‫می ش��ود و از هواپیمایی به هواپیمای دیگر‪ ،‬متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫در صورت رعایت نش��دن هر یک از این استانداردها‪ ،‬سازمان‬ ‫هواپیمایی جهانی‪ ،‬بدون کوچک ترین چشم پوش��ی‪ ،‬از پرواز‬ ‫هواپیماهای ان شرکت جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫این س��ازمان های نظارتی پا را فراتر گذاش��ته و با تشکیل‬ ‫س��ازمان نظارتی باعنوان ‪ ،SAFA‬همه هواپیماهای ورودی‬ ‫به فضای اروپا را پس از نشس��تن در مقصد اروپایی‪ ،‬بازرسی‬ ‫می کنن��د ت��ا از اس��تاندارد بودن رون��د تعمیرات��ی‪ ،‬به طور‬ ‫مس��تقیم اطمین��ان یابند و در صورت مش��اهده مورد مغایر‬ ‫با اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬حتی از بازگش��ت هواپیما به مبدا‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر متوسط عمر ناوگان موجود در ایران باالی ‪۲۰‬‬ ‫سال اس��ت‪ .‬حال اگر سن باالی این ناوگان را به تحریم های‬ ‫قطعه و اس��ناد تعمیراتی هواپیما اضافه کنیم‪ ،‬با سوال بسیار‬ ‫بزرگی روبه رو می ش��ویم‪ :‬چگونه هواپیمای خردسال نروژی‪،‬‬ ‫پس از ‪ ۷۰‬روز زمین گیری اماده پرواز ش��د اما ناوگان ایران‪،‬‬ ‫حتی یک بار هم دچار حادثه ای مشابه این‪ ،‬نشده است؟‬ ‫پیش از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬تمامی کارهای تعمیراتی‬ ‫و عملیات��ی هواپیماه��ا‪ ،‬ازس��وی نیروه��ای امریکایی انجام‬ ‫می ش��د‪ .‬نیروهای ایرانی یا ام��وزش ندیده بودند‬ ‫ی��ا در حال اموزش بودند‪ .‬ناگه��ان پس از انقالب‪،‬‬ ‫تمام��ی نیروه��ای امریکایی خاک ای��ران را ترک‬ ‫کرده و صنعت هوانوردی این کش��ور را با تعدادی‬ ‫هواپیما که نه نیروی متخصص تعمیراتی داشت و‬ ‫نه نیروی متخصص عملیاتی‪ ،‬تنها گذاشتند‪.‬‬ ‫سردمداران امریکایی تصور می کردند در صورت‬ ‫ترک ایران‪ ،‬درنهایت در مدت یک س��ال‪ ،‬همه ناوگان هوایی‬ ‫ایران زمین گیر خواهد ش��د اما به همت مهندس��ان تعمیر و‬ ‫نگهداری کش��ورمان‪ ،‬این اتف��اق هیچ گاه نیفت��اد‪ .‬نیروهای‬ ‫متخص��ص تعمی��ر و نگه��داری هواپیما در طول ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫انق�لاب‪ ،‬ثابت کردند ک��ه نه تنها توانایی تعمی��ر و نگهداری‬ ‫هواپیم��ا‪ ،‬بلکه توانای��ی خلق ایده های ن��و در این صنعت با‬ ‫فن��اوری باال را نیز دارند‪ .‬گواه این ادعا‪ ،‬نامه تش��کر کارخانه‬ ‫بوئینگ از نیروی مهندس��ی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در زمین��ه تعمیر و نگهداری ای��ن هواپیما با‬ ‫باالترین استاندارد است‪.‬‬ ‫امریکا ‪ ۱۴‬ابان ‪ ۱۳۹۷‬به طور رس��می‪ ،‬دور جدید تحریم ها‬ ‫علیه جمهوری اس�لامی ای��ران را اغاز و پمپئ��و‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه این کش��ور اعالم کرد‪« :‬تحریم در زمینه های انرژی‪،‬‬ ‫بانکی‪ ،‬حمل ونقل هوایی و صنایع کشتی سازی است‪.‬‬ ‫از زمان روی کار امدن دولت ترامپ‪ ،‬ما دست به ‪ ۱۹‬دور‬ ‫تحری��م زده ایم که ‪ ۱۶۸‬نهاد ایران را م��ورد هدف قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬اقدام های ما همچنین شناسایی ‪ ۴۰۰‬مورد از جمله‬ ‫ایران ایر‪ ،‬بیش از ‪ ۶۵‬هواپیما و شناس��ایی حدود ‪ ۲۵۰‬نفر در‬ ‫ارتباط با دارایی های بلوکه ش��ده را که در فهرست ویژه ملی‬ ‫قرار دارند‪ ،‬در برمی گیرد‪».‬‬ ‫مدیرعام��ل جدید‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوب��ری ای��ران با‬ ‫بی��ان اینک��ه پس از‬ ‫بسته ش��دن فضای‬ ‫هن��د و پاکس��تان‬ ‫روزان��ه ‪ ۱۰۰‬پ��رواز‬ ‫به پروازهای عبوری از اس��مان ایران اضافه‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ مقاومتی در برابر واگذاری‬ ‫مدیریت فرودگاه ها به استانداری ها نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬س��یاوش امیرمکری با‬ ‫اش��اره به خرید دومین فالیت چک کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اقدام ه��ا برای خرید فالیت چک‬ ‫دوم انجام ش��ده ام��ا به دلی��ل تحریم ها در‬ ‫مس��یر تحویل ان مش��کالتی به وجود امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��ور به عملیات فالیت چ��ک نیاز دارد‬ ‫و در ح��ال رفع این مش��کالت برای تحویل‬ ‫گرفتن این هواپیما هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش پروازهای عبوری‬ ‫از اس��مان ایران به دلیل بسته شدن فضای‬ ‫پاکس��تان و هند گفت‪ :‬به دلیل بسته شدن‬ ‫فضای پاکستان و هند مسیر پرواز هواپیماها‬ ‫با هماهنگی ایکائو تغییر کرده اس��ت؛ از این‬ ‫رو روزان��ه ب��ه پروازهای عبوری از اس��مان‬ ‫ای��ران ‪ ۱۰۰‬پ��رواز اضاف��ه ش��ده و تع��داد‬ ‫پروازه��ای عبوری از اس��مان ایران به بیش‬ ‫از هزار پرواز رسیده است‪.‬‬ ‫امیرمکری در پاس��خ به پرسشی مبنی بر‬ ‫اینکه ایا با واگ��ذاری مدیریت فرودگاه ها به‬ ‫استانداری ها موافق هستید‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگی‬ ‫این موضوع مطرح شده اما هنوز بررسی های‬ ‫دقیق��ی درب��اره ان انجام نش��ده اس��ت‪ .‬ما‬ ‫هیچ مقاومت��ی در برابر واگ��ذاری مدیریت‬ ‫فرودگاه ها به استانداری ها نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫این تحریم ها صنایع هوایی ایران را نش��انه گرفته اند‪ .‬قطع‬ ‫ارتباط کامل تمامی کارخانه های سازنده هواپیما و قطعات با‬ ‫ایران‪ ،‬ممنوعیت ورود قطعه به ایران‪ ،‬ممنوعیت تبادل دانش‬ ‫فنی با ایران‪ ،‬ممنوعیت تبادل اسناد هواپیما با ایران و حتی‬ ‫ممنوعیت جوابگویی با پس��ت الکترونیک‪ ،‬از پیامدهای دور‬ ‫جدید تحریم ها بود‪ .‬انها حتی عرصه را انقدر تنگ کردند که‬ ‫یک شرکت نروژی برای وارد کردن قطعه به ایران و استفاده‬ ‫در هواپیمای خود‪ ،‬نیاز به زمان ‪ ۷۰‬روزه داشت‪ ،‬در حالی که‬ ‫‪ ۷۰‬روز زمین گیر شدن هواپیما یعنی ضرر مالی بسیار شدید‬ ‫برای یک شرکت اروپایی‪.‬‬ ‫تعمی��ر و نگهداری هواپیما براس��اس اس��تانداردهای روز‪،‬‬ ‫روبه رو ش��دن با طی��ف عظیمی از هواپیماه��ای غربی‪ ،‬لزوم‬ ‫اصلی بودن قطعات هواپیما‪ ،‬لزوم رعایت اس��تانداردهای روز‬ ‫جه��ان‪ ،‬انج��ام کار در حداقل زمان ممک��ن و‪ ...‬یک نیروی‬ ‫متخص��ص تعمیر و نگهداری هواپیم��ا در ایران را تبدیل به‬ ‫گنجی کرده که هرچه بیش��تر از عمرش می گذرد‪ ،‬گرانبهاتر‬ ‫و قیمتی تر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن افراد با کوله باری از تجرب��ه و دانش فنی و تخصصی‬ ‫و ب��ا یک کار گروهی‪ ،‬غیرممکن ه��ای جهان غرب را ممکن‬ ‫کرده اند‪ .‬این افراد‪ ،‬فعل خواس��تن را صرف کرده و به مرحله‬ ‫«ما توانس��ته ایم» رس��یدند‪ .‬معتقدم با اتکا به دانش و تجربه‬ ‫همین افراد که صحنه گردان ایمنی این صنعت با فناوری باال‬ ‫هستند‪ ،‬می توانیم از این برهه حساس نیز مانند گذشته عبور‬ ‫کنیم و این‪ ،‬مس��تلزم نگاه وی��ژه و تخصصی تر به این افراد‪،‬‬ ‫ازس��وی س��ازمان های مربوط و اعتماد کردن به این عزیزان‬ ‫است تا با ذهنی باز و قلبی پر از عشق وطن‪ ،‬مانند سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬تیر کین دشمنان را به سمت سنگ هدایت کنند‪.‬‬ ‫رئی��س ش��ورای‬ ‫ش��هر ته��ران ب��ا‬ ‫اش��اره به برگزاری‬ ‫جلس��ه ای با معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‬ ‫با موض��وع «انتقال‬ ‫پایتخ��ت» گف��ت‪:‬‬ ‫مدیریت شهری با این موضوع مخالف است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن هاش��می با‬ ‫بی��ان اینک��ه مدیری��ت ش��هری ب��ا انتقال‬ ‫پایتخت مخالف اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بهتر است‬ ‫هزینه های��ی را که می خواهن��د برای انتقال‬ ‫پایتخت بپردازند‪ ،‬به تهران اختصاص دهند‬ ‫تا بتوانیم تهران را ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس شورای اس�لامی شهر تهران‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ه��ر دولتی ک��ه در گذش��ته اداره امور‬ ‫را در دس��ت گرفته‪ ،‬درب��اره انتقال پایتخت‬ ‫مطالعات��ی انج��ام داده و هزین��ه ای نیز در‬ ‫ای��ن زمینه پیش بینی کرده ب��ود اما نظر ما‬ ‫این اس��ت که این هزینه ها ب��ه خود تهران‬ ‫اختصاص پیدا کند تا بتوانیم مشکالت ان را‬ ‫حل و فصل کنیم‪.‬‬ ‫مترو اصفهان از نقش‬ ‫جهان عبور نمی کند‬ ‫مدی��ر اداره کل میراث فرهنگ��ی اس��تان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬مس��یر می��دان نقش جهان از‬ ‫نقشه خط ‪ ۲‬مترو این شهر حذف شد‪.‬‬ ‫فریدون الهیاری در گفت وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در جلسه هایی که در تهران با مسئوالن‬ ‫مترو داشتیم‪ ،‬قرار شد برای ان بخش از مترو‬ ‫که از زیر میدان نق��ش جهان اصفهان عبور‬ ‫می کرد‪ ،‬مسیر جدیدی طراحی شود‪.‬‬ ‫مدی��ر اداره کل میراث فرهنگ��ی اس��تان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه قرار است طرحی قابل‬ ‫مطالعه برای عبور مترو از نقاط دیگر‪ ،‬تهیه و‬ ‫با میراث فرهنگی درباره ان هماهنگی شود‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬مس��یر جدید نی��ز به طور قطع‬ ‫خ��ارج از بافت تاریخی اس��ت و خیابان های‬ ‫مشخص شده متعلق به محور شرق به غرب‬ ‫اصفهان را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدی��ر اداره کل میراث فرهنگ��ی‬ ‫استان اصفهان با خروج میدان نقش جهان از‬ ‫این نقشه‪ ،‬قرار است قطار از محدوده چهارراه‬ ‫نقاشی‪ ،‬خیابان فلسطین و خیابان استانداری‬ ‫عب��ور کند‪ .‬الهیاری تاکید کرد‪ 9 :‬اس��فند با‬ ‫کلنگ زنی برای اغاز س��اخت خ��ط ‪ ۲‬مترو‬ ‫اصفهان‪ ،‬کار به طور رسمی شروع شد اما قرار‬ ‫نیس��ت مسیر هیچ بخش��ی از بافت تاریخی‬ ‫اصفهان عبور کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برنامه ایران برای تجاری سازی کریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫افزایش پروازهای‬ ‫عبوری از اسمان ایران‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش‬ ‫نظریه بازی در‬ ‫درک منافع‬ ‫اجتماع علمی‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نانو در نبـرد با لغزش‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫‪۲‬مدل گزین��ش بخردانه‪ ،‬یک��ی مبتنی بر‬ ‫مدل تصمیم س��ازی بی��زی و دیگری مبتنی‬ ‫ب��ر مدل بازی ب��رای درک چگونگ��ی ارتباط‬ ‫می��ان نفع فرد و نفع اجتم��اع در علم مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت‪« .‬ش��ی» مدل خود را یک مدل‬ ‫گزینش بخردانه نونهادگرای علم می نامد که‬ ‫نظریه بازی محور ان اس��ت و توضیح می دهد‬ ‫که چگونه با فرض منفعت طلبی خودخواهانه‬ ‫دانشگران‪ ،‬به عنوان رفتاری بخردانه‪ ،‬نهادهای‬ ‫علمی و قواعد علمی به وجود می ایند‪ .‬ش��ات ِر‪،‬‬ ‫در پیروی از اقتصاددانان نهادگرا‪ ،‬نش��ان داده‬ ‫که چگونه نهادهای اجتماعی درنتیجه کنش‬ ‫انس��انی و نه طراحی انس��انی‪ ،‬خودبه خود به‬ ‫وج��ود می این��د‪ .‬این ش��کل از نهادها نتیجه‬ ‫برهم کن��ش خودخواهان��ه اف��راد کنش��گر‬ ‫اقتص��ادی اس��ت که هری��ک در پ��ی منافع‬ ‫ش��خصی خود اس��ت‪ .‬ش��اتر بر این مبنا علم‬ ‫اقتص��اد را اینگون��ه تعریف می کن��د‪ :‬مطالعه‬ ‫چگونگی تش��کیل نهادها به عنوان وسیله ای‬ ‫برای ارضای منافع ش��خصی افراد کنشگری‬ ‫که به دنبال اهداف خودخواهانه خود هستند‪.‬‬ ‫شی با استفاده از این تعریف و نیز استفاده‬ ‫از این راه حل برای دریافت چگونگی تش��کیل‬ ‫نهاده��ای اجتماعی‪ ،‬به حل مس��ئله محوری‬ ‫مدل های شبه اقتصادی علم می پردازد‪ .‬به نظر‬ ‫وی‪ ،‬نظریه نونهادگرایان نشان می دهد نتیجه‬ ‫رفت��ار بخردانه افراد دانش��گر در ب��ازی علم‬ ‫ایجاد حالت تعادل زیربهینه اس��ت‪ ،‬برخالف‬ ‫مورد کنشگران اقتصادی و س��ازکار بازار که‬ ‫نتیجه ان تعادل بهینه است و در نظریه بازی‬ ‫تعریف می ش��ود‪ .‬در نظ��ر وی‪ ،‬برخالف انچه‬ ‫سنت گرایان فلس��فه علم بیان می کنند‪ ،‬افراد‬ ‫دانش��گر ه��رکاری می کنند تا ش��کاف میان‬ ‫منافع بخردانه ش��خصی خود و دانش علمی‬ ‫بشر را که یک متاع عمومی است‪ ،‬پرکنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محصول ایرانی‬ ‫ضدلغزش‬ ‫براس��اس گ��زارش موسس��ه ‪ ،CDCP‬هر‬ ‫س��ال ‪ ۲۳۵‬هزار نفر از افراد باالی ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫به عل��ت صدمه دیدن در حم��ام به اورژانس‬ ‫مراجعه می کنند ک��ه از این تعداد ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫بستری می شوند‪.‬‬ ‫درواق��ع لیز خ��وردن یک��ی از علل اصلی‬ ‫جراحت (در محیط های کاری‪ ،‬مراکز خرید و‬ ‫محیط های خانگی) و از مهم ترین علل سقوط‬ ‫از ارتفاع است‪.‬‬ ‫ام��ار نش��ان می ده��د ک��ه ‪ ۶۰‬درص��د از‬ ‫لیزخوردن ه��ا در محی��ط خان��ه و ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫بیرون از منزل رخ می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫یکی از ش��رکت های داخلی توانس��ته اس��ت‬ ‫فن��اوری تولی��د محلول ضدلغ��زش که برای‬ ‫جلوگی��ری از لغزندگی س��طوح کاربرد دارد‬ ‫را در داخل کش��ور تولید و بومی سازی کند‪.‬‬ ‫این شرکت دانش بنیان فناوری تولید محلول‬ ‫ضدلغزش را که ب��رای جلوگیری از لغزندگی‬ ‫س��طوحی مانند سنگ‪ ،‬سرامیک‪ ،‬چوب و فلز‬ ‫در منازل مس��کونی و معاب��ر عمومی کاربرد‬ ‫دارد‪ ،‬تولید کرده اس��ت‪ .‬این محلول تولیدی‬ ‫پی��ش از این با نرخ باالیی از دیگر کش��ورها‬ ‫خریداری می شد‪.‬‬ ‫نمونه وارداتی این محص��ول حدود ‪ ۶‬برابر‬ ‫گران تر از محصول تولیدی این شرکت است‪.‬‬ ‫شرکت ش��ریف فناوران انیل مستقر در مرکز‬ ‫رش��د پژوهشگاه ش��یمی و مهندسی شیمی‬ ‫ای��ران با رویکرد تولید محصوالت دانش بنیان‬ ‫ب��رای خودکفایی و جلوگی��ری از خروج ارز‪،‬‬ ‫شروع به فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫نخس��تین محصول این ش��رکت نیز تولید‬ ‫محلول انتی اسلیپ (ضدلغزش سطوح) است‪.‬‬ ‫محلول ضدلغزش ایس��تا ب��ا افزایش ضریب‬ ‫اصطکاک‪ ،‬باعث کاه��ش احتمال لیزخوردن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن محلول قابل اس��تفاده روی س��طوح‬ ‫س��نگی و س��رامیکی مانند حمام‪ ،‬س��رویس‬ ‫بهداشتی‪ ،‬اشپزخانه‪ ،‬استخر و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫بعد از اس��تفاده از محلول ضدلغزش ایستا‪،‬‬ ‫این محلول ب��ا اس��تفاده از اب به طور کامل‬ ‫از روی س��طح شس��ته می ش��ود اما تاثیر ان‬ ‫(افزای��ش ضریب اصطکاک) حدود یک س��ال‬ ‫باقی می ماند‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از‬ ‫زمینه های‬ ‫کاربرد فناوری‬ ‫نانو به ویژه‬ ‫در حوزه مواد‪،‬‬ ‫پوشش ها‬ ‫و سازه های‬ ‫نانومتری‪،‬‬ ‫حوزه هایی‬ ‫است که در انها‬ ‫نیاز به سطوح‬ ‫ضدلغزش وجود‬ ‫دارد‬ ‫نانوفن��اوری زندگی امروزی را به ش��دت دس��تخوش‬ ‫تغیی��ر کرده اس��ت‪ ،‬به گونه ای که در هم��ه جنبه های‬ ‫زندگی اع��م از خوراک‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنایع‬ ‫گوناگون‪ ،‬س��اختمان و‪ ...‬رد پای��ی از این فناوری دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬پیش��رفت فناوری نانو بر روش ه��ا و فرایند‬ ‫پوش��ش دهی تاثیر چشمگیری داش��ته است‪ .‬شناخت‬ ‫عملکرد جدید روکش های نانو که به واسطه استفاده از‬ ‫نانومواد به دس��ت امده‪ ،‬امکان توسعه کاربردهای جدید‬ ‫را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مزیت ویژه روکش ها و پوشش های نانو این است که‬ ‫امکان تنظیم خواص و مهندس��ی انها را به پژوهشگران‬ ‫می ده��د‪ .‬اص�لاح رنگ ها به وس��یله نانومت��ری کردن‬ ‫ساختار انها منجر به بهبود خاصیت فیزیکی و شیمیایی‬ ‫انها ش��ده و مقاومت در برابر حرارت‪ ،‬س��ایش‪ ،‬نوشتار‪،‬‬ ‫اتش و بس��یاری موارد دیگر را در انها باال می برد‪ .‬یکی‬ ‫از زمینه ه��ای کاربرد فناوری نانو به ویژه در حوزه مواد‪،‬‬ ‫پوش��ش ها و س��ازه های نانومتری‪ ،‬حوزه هایی است که‬ ‫در انها نیاز به س��طوح ضدلغزش وجود دارد‪ .‬مخاطرات‬ ‫ناش��ی از س��رخوردگی و لغزش در محیط های مرطوب‬ ‫مانن��د بیمارس��تان ها‪ ،‬حمام ه��ا‪ ،‬کش��تی ها و پیامدها‬ ‫و خس��ارت های جان��ی و مالی ناش��ی از س��ربودن این‬ ‫سطوح‪ ،‬موجب ش��ده است حوزه ای از فناوری با عنوان‬ ‫«پوشش های ضدلغزش و ضدسرخوردگی» ایجاد شود‪.‬‬ ‫پیشرفت فناوری نانو بر روش ها و فرایند پوشش دهی‬ ‫تاثیر چش��مگیری داشته است‪ .‬توس��عه نانوروکش های‬ ‫ح��اوی نان��وذرات و افزایش زبری س��طح ی��ا افزایش‬ ‫ضریب اصطکاک‪ ،‬منج��ر به ایجاد فرصت های کاربردی‬ ‫جدید به عن��وان روکش های ضدلغزش یا مقاوم در برابر‬ ‫س��رخوردگی شده است‪ .‬این دسته از محصوالت مبتنی‬ ‫بر فناوری نانو می توانند کاربردهای چندمنظوره داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬خ��واص جانبی اضافه ش��ده از س��وی انها به‬ ‫محصول نهایی‪ ،‬مانند پایداری و دوام پوش��ش و قابلیت‬ ‫افزودن خواصی مانند مقاومت در برابر رش��د باکتری ها‬ ‫و مقاوم��ت در برابر خ��راش‪ ،‬عالوه بر خواص ضدلغزش‪،‬‬ ‫ظرفی��ت کاربردی زی��ادی برای این محص��والت ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬در محیط هایی با تع��داد مراجعه کنندگان یا‬ ‫تردد کنن��دگان زیاد همچون مراک��ز تفریحی‪ ،‬درمانی‪،‬‬ ‫خدمات��ی‪ ،‬اماک��ن و گذره��ای عموم��ی و همچنی��ن‬ ‫اداره ه��ا‪ ،‬کارخانه ه��ا و محیط ه��ای کاری مانند انبارها‬ ‫و عرش��ه کش��تی ها که احتم��ال لغزش ب��ار روی انها‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬همه نیاز به پوش��ش های ضدلغزش برای‬ ‫محافظت از مراجعان و کارکنان ش��ان دارند‪ .‬سازندگان‬ ‫و توس��عه دهندگان این پوش��ش ها عالوه بر دس��تیابی‬ ‫ب��ه خاصی��ت مطل��وب ضدلغزندگ��ی‪ ،‬حف��ظ زیبایی‬ ‫ظاهری س��طوح را نیز موردهدف ق��رار داده اند‪ .‬موادی‬ ‫همچون اکسید الومینیوم‪ ،‬ماس��ه‪ ،‬سیلیکای کلوئیدی‬ ‫و پلی الفین ها ازجمله موادی هستند که در پوشش دهی‬ ‫سطوح ضدلغزش به کار می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ضدلغزش ها و مکانیسم عملکردی‬ ‫افزودنی ه��ای ضدلغزش ی��ا مقاوم در براب��ر لغزش‪،‬‬ ‫ترکیباتی هس��تند که مس��تقیم در مقابل افزودنی های‬ ‫لغزنده کنن��ده یا روان کننده ب��ه کار می روند‪ .‬هر ماده ای‬ ‫که به پوش��ش اضافه ش��ده و منجر به کاهش یا حذف‬ ‫کفپوش ه��ای ضدلغزش برای اس��تفاده در پارکینگ های طبقاتی و‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬س��الن های فرایندی و تعمیراتی مرطوب مانند سالن های‬ ‫ف��راوری صنایع غذای��ی و نوش��یدنی‪ ،‬مکان های بهداش��تی‪ ،‬مراکز‬ ‫داروس��ازی‪ ،‬اتاق ه��ای تمیز‪ ،‬نواحی مس��کونی و تجاری‪ ،‬س��الن های‬ ‫ورزشی و مدرسه ها به کار گرفته می شوند همچنین از پوشش های‬ ‫ضدلغزش می توان در کاش��ی ها و س��رامیک های حاشیه استخرها و‬ ‫حمام ها استفاده کرد‬ ‫خطر لغزش روی س��طح فیلم خش��ک شود‪ ،‬یک عامل‬ ‫ضدلغزش اس��ت‪ .‬به طور کل��ی خاصیت «ضدلغزندگی»‬ ‫با افزایش زبری س��طح ی��ا ضریب اصط��کاک به وجود‬ ‫می اید‪ .‬س��طح پوش��ش زمین ها‪ ،‬خیابان ها‪ ،‬عرشه ها و‬ ‫موارد این چنینی‪ ،‬ممکن اس��ت لغزنده باشد‪ ،‬به ویژه اگر‬ ‫روی انها رطوبت وجود داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬بیشتر‬ ‫نیاز اس��ت که عامل ضدلغزش به پوشش اضافه شود تا‬ ‫زبری سطح را افزایش دهد‪ .‬این عوامل عبور یک سطح‬ ‫از روی سطح دیگر را سخت تر می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ استفاده از سازه های ضدلغزش‬ ‫پدیده «س��رخوردگی» به عنوان یک معضل به شمار‬ ‫می ای��د‪ .‬این مس��ئله در محیط هایی که ت��ردد در انها‬ ‫زی��اد و رطوبت ی��ا نمناکی ناش��ی از مج��اورت با اب‬ ‫باالست‪ ،‬شدت بیش��تری می یابد‪ .‬محیط هایی همچون‬ ‫اتاقک های پرس��تاری‪ ،‬فست فودها‪ ،‬رستوران ها‪ ،‬اداره ها‪،‬‬ ‫بیمارس��تان ها‪ ،‬حمام ها‪ ،‬اس��تخرها‪ ،‬گاراژها‪ ،‬سالن های‬ ‫ورزش��ی و اماک��ن عموم��ی‪ ،‬تنها برخ��ی از مکان هایی‬ ‫هس��تند که به پوشش های ضدلغزش برای محافظت از‬ ‫مراجع��ان و کارکنان خود نیاز دارند‪ .‬از این رو اس��تفاده‬ ‫از پوش��ش ها یا س��ازه هایی همچون کفپوش ها و‪ ...‬که‬ ‫میزان لغزندگی و مخاطرات ناش��ی از انها و نیز بار مالی‬ ‫حاصل از اسیب را به حداقل برسانند‪ ،‬به شدت احساس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد پوشش های ضدلغزش‬ ‫کفپوش ه��ای ضدلغ��زش ب��رای اس��تفاده در‬ ‫پارکینگ ه��ای طبقات��ی و زیرزمین��ی‪ ،‬س��الن های‬ ‫فرایندی و تعمیراتی مرطوب مانند س��الن های فراوری‬ ‫صنایع غذایی و نوش��یدنی‪ ،‬مکان های بهداشتی‪ ،‬مراکز‬ ‫داروس��ازی‪ ،‬اتاق های تمیز‪ ،‬نواحی مس��کونی و تجاری‪،‬‬ ‫س��الن های ورزشی و مدرس��ه ها به کار گرفته می شوند‬ ‫همچنی��ن از پوش��ش های ضدلغ��زش می ت��وان در‬ ‫کاشی ها و س��رامیک های حاشیه اس��تخرها و حمام ها‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬وجود این پوش��ش ها‪ ،‬می تواند سالمت‬ ‫کارکن��ان و مراجعه کنن��دگان و در م��واردی همچون‬ ‫کش��تی های حمل بار‪ ،‬س�لامت بار و اجن��اس موجود‬ ‫در کش��تی را تا حد زیادی تضمی��ن کند‪ .‬از انجایی که‬ ‫این پوش��ش ها روی س��طوح مختلف ازجمله کاشی ها‬ ‫و س��رامیک ها‪ ،‬سنگ های س��اختمانی مانند مرمر و‪،...‬‬ ‫سطوح پارکینگ ها‪ ،‬کناره استخرها و‪ ...‬اعمال می شوند‪،‬‬ ‫دس��تیابی به خاصی��ت مطلوب در کن��ار حفظ ظاهر و‬ ‫زیبایی سطوح نیز باید به شدت موردتوجه قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫صورت استفاده از پوشش های میکرونی و سنتی‪ ،‬امکان‬ ‫کاه��ش زیبایی ظاهری و افت کیفی��ت این مواد وجود‬ ‫دارد اما اس��تفاده از پوش��ش های ضدلغ��زش مبتنی بر‬ ‫فناوری نانو‪ ،‬ضمن حفظ زیبایی و جالی سطح‪ ،‬خواص‬ ‫مناسبی را در انها ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ مواد مورداستفاده‬ ‫مواد بسیاری در ابعاد میکرونی و در قالب افزودنی های‬ ‫سنتی و نیز در ابعاد نانومتری در پوشش ها و روکش های‬ ‫ضدلغزش مورداس��تفاده قرار می گیرند که برخی از انها‬ ‫عبارتند از‪ :‬اکسید الومینیوم‪ ،‬ماسه‪ ،‬سیلیکای کلوئیدی‪،‬‬ ‫پلی الفین ها‪.‬‬ ‫عوام��ل گوناگون��ی در انتخ��اب افزودنی ه��ای مقاوم‬ ‫در براب��ر لغ��زش‪ ،‬دارای اهمیت هس��تند‪ .‬ای��ن موارد‬ ‫ش��امل نوع خوشه ها‪ ،‬شکل‪ ،‬س��ختی و اندازه انها است‪.‬‬ ‫خوش��ه های ذرات ضدلغ��زش در مح��دوده ابع��ادی از‬ ‫ذرات ریز تا درش��ت در دسترس هس��تند‪ .‬انتخاب نوع‬ ‫خوش��ه ها بس��تگی به نوع پوش��ش و درجه موردنیاز از‬ ‫مقاومت در برابر لغزش دارد‪ .‬دسته های ریزتر خوشه ها‪،‬‬ ‫در پوش��ش های نازک ت��ر ب��ه کار می رون��د‪ ،‬درحالی که‬ ‫خوش��ه های درش��ت تر تمایل به توده ای ش��دن دارند‪.‬‬ ‫گروه های درشت تر برای پوشش های با ضخامت بیشتر‬ ‫مناس��ب هس��تند‪ ،‬در این موارد گروه های ریزتر ممکن‬ ‫است تاثیر خود را از دست بدهند‪.‬‬ ‫اکسید الومینیوم‪:‬‬‫اکس��ید الومینیوم با س��ختی بس��یار زیاد و ش��کل‬ ‫زاوی��ه دار‪ ،‬ماده ای ای��ده ال برای دس��تیابی به مقاومت‬ ‫لغزش با کارایی باال اس��ت‪ .‬خوش��ه های با ش��کل های‬ ‫زاویه دار‪ ،‬هنگام قرارگیری خارج از سطح پوشش‪ ،‬بسیار‬ ‫موثرتر از خوشه های با شکل های کروی و گرد هستند‪.‬‬ ‫سیلیکای کلوئیدی‪:‬‬‫ترکیباتی مانند س��یلیکای کلوئیدی نیز برای کاهش‬ ‫لغزندگ��ی مورد اس��تفاده قرار می گیرند‪ .‬زبری س��طح‬ ‫ایجاد ش��ده در این مواد قابلیت استفاده به عنوان مواد‬ ‫ضدلغزش را در انها ایجاد کرده اس��ت‪ .‬ماسه سیلیکاتی‬ ‫به عنوان افزودنی مهم در پوش��ش های زمین‪ ،‬عرشه و‬ ‫راه پله ها استفاده می شود‪.‬‬ ‫پلی الفین ها‪:‬‬‫پلی الفین ه��ای با ضری��ب اصطکاک ب��اال‪ ،‬در فرمول‬ ‫پوشش های ضدلغزش به کار می روند‪ .‬عملکرد این مواد‬ ‫نبای��د با خاصیت لغزندگی یا روان کنندگی بس��یاری از‬ ‫پوشش ها که برای ساخت‪ ،‬بسته بندی و انتقال کاالهای‬ ‫پوش��ش داده شده طراحی می شوند‪ ،‬اشتباه گرفته شود‪.‬‬ ‫در جدول نمونه های��ی از واکس های پلیمری که دارای‬ ‫خواص گوناگونی ازجمله ضدلغزش هس��تند‪ ،‬مش��اهده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه نوع واکس و تاثیر انه��ا نیز می توان گفت‬ ‫پارافی��ن دارای خاصیت ضدبلوکه ش��دن و دفع کننده‬ ‫اب اس��ت‪ .‬پلی اتیل��ن س��نگین و س��بک نی��ز در برابر‬ ‫لغ��زش و س��ایش (خ��راش)‪ ،‬ضدبلوک��ه ش��دن مقاوم‬ ‫اس��ت‪ .‬پلی پروپیل��ن‪ ،‬خاصی��ت ضدلغ��زش‪ ،‬ضدبلوکه‬ ‫ش��دن و مقاوم��ت در براب��ر س��ایش دارد و «پلی تترا‬ ‫فلوئورواتیلن» نیز دارای خاصیت لغزش و روان کنندگی‬ ‫عال��ی‪ ،‬ضدبلوک��ه ش��دن‪ ،‬مقاوم��ت در برابر س��ایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش فنی موجود در داخل و خارج‬ ‫• شرکت بساپلیمر‪ ،‬نانوکفپوش اپوکسی ضدسایش با‬ ‫ویژگی چسبندگی باال به فلز به همراه خواص ضدلغزش‬ ‫را ارائه کرده اس��ت‪ .‬ای��ن نانوکفپوش در ش��رکت های‬ ‫صنعت��ی در ایران نصب ش��ده اس��ت‪ .‬از مزای��ای این‬ ‫نانوکفپوش در مقایس��ه با کفپوش های دیگر می توان به‬ ‫چس��بندگی بس��یار باال به فلز و همچنین نفوذناپذیری‬ ‫روغن به کفپوش اش��اره کرد همچنین با کمک س��طح‬ ‫ضدلغزش نانوکفپوش‪ ،‬ایمنی کارکنان در زمینه لغزش‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫• ش��رکت ‪ nanoconcept‬ب��ا بی��ش از ‪ ۶۰‬س��ال‬ ‫پیش��ینه‪ ،‬نوعی پوش��ش ب��ا عن��وان ‪ nano Grip‬به‬ ‫ب��ازار عرض��ه کرده اس��ت ک��ه می توان��د روی تمامی‬ ‫س��طوح سخت مانند س��رامیک ها‪ ،‬اجرها‪ ،‬سنگ مرمر‪،‬‬ ‫سنگ های صیقل خورده‪ ،‬سیمان‪ ،‬وان حمام و‪ ...‬اعمال‬ ‫شود‪ .‬این محصول‪ ،‬پوششی نیست که بتوان ان را جدا‬ ‫کرد اما با فرایند شیمیایی‪ ،‬ردپایی روی سطوح معدنی‬ ‫باق��ی می گذارد‪ ،‬بدون انکه ظاهر ان را خراب کند‪ .‬این‬ ‫ماده ظاهر یا رنگ زمین‪ ،‬کاش��ی یا حمام شما را تغییر‬ ‫نمی دهد و اعمال ان ساده است‪.‬‬ ‫• ش��رکت ‪ national sealing co‬یک��ی دیگ��ر‬ ‫از ش��رکت های ارائ��ه دهنده پوش��ش های ضدلغزش و‬ ‫ضدس��رخوردگی است‪ .‬این شرکت پوشش خود را روی‬ ‫کاشی های سرامیکی‪ ،‬لبه استخرها‪ ،‬سنگ های مرمر و‪...‬‬ ‫اعمال می کند‪ .‬برخالف پوشش های سنتی که هر سال‬ ‫باید تجدید شوند‪ ،‬این نمونه ها مادامی که سازه ها پابرجا‬ ‫هس��تند‪ ،‬دوام دارند و کنده یا پوسته پوسته نمی شوند‪.‬‬ ‫اعمال این پوش��ش در چند مرحله ش��امل اعمال الیه‬ ‫نخست از پوش��ش‪ ،‬افزودن نانوذرات و اعمال تاپ کوت‬ ‫(یک پوشش ‪ ۳‬جزئی) انجام می شود‪.‬‬ ‫• ش��رکت ‪،HALO surfaces international‬‬ ‫محصولی ب��ه ن��ام ‪ Halo SV Anti-slip‬ارائه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این محصول یک پوشش نازک محافظتی حاوی‬ ‫ذرات بس��یار ریز است‪ .‬این محصول قابلیت اعمال روی‬ ‫انواع س��طوح مانند س��یمان‪ ،‬کاش��ی های ساختمانی و‬ ‫زمین ها را دارد‪.‬‬ ‫این محص��ول مبتنی بر فناوری نان��و‪ ،‬در برابر ورقه‬ ‫ورقه ش��دن و پوس��ته پوس��ته ش��دن مقاوم است‪ .‬این‬ ‫محص��ول عالوه بر محافظ��ت در براب��ر رطوبت و نفوذ‬ ‫یون کلر‪ ،‬اسیدها‪ ،‬نوشتار و فضوالت حیوانات‪ ،‬محافظت‬ ‫در برابر افتادن یا لغزش در س��طوح لغزنده را به ارمغان‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫کشف اصطکاکی در حد نانو‬ ‫اصطکاک موضوع مهمی در حوزه های مختلف علمی اس��ت؛‬ ‫از حس��گری تا س��اخت ابزارهای قابل کاش��ت در بدن‪ .‬کاهش‬ ‫اصط��کاک درنهای��ت موج��ب کاهش مصرف انرژی ش��ده و از‬ ‫خستگی مواد می کاهد‪ .‬اصطکاک یک پدیده فیزیکی رایج است‬ ‫که در بس��یاری از فرایند موجب دردسر و مصرف انرژی بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫این پدیده هم باعث افزایش خس��تگی و هم از دس��ت رفتن‬ ‫انرژی بین دو س��طح در حال سایش می شود‪ .‬به گزارش ستاد‬ ‫فناوری نانو‪ ،‬پژوهشگران المانی با استفاده از ‪ AFM‬به بررسی‬ ‫رفت��ار پلیمرهای نانومقیاس پرداختند‪ .‬نتیجه کار انها منجر به‬ ‫کش��ف نوع جدیدی از اصطکاک شده که پیش از این مشاهده‬ ‫نش��ده بود‪ .‬به تازگی پژوهشگران دانش��گاه صنعتی مونیخ که‬ ‫روی رفتار اصطکاک در نانوسیس��تم ها پژوهش کرده اند‪ ،‬موفق‬ ‫به کش��ف ن��وع جدیدی از اصطکاک ش��دند که پی��ش از این‬ ‫مشاهده نشده بود‪ .‬این کشف می تواند برخی پدیده هایی را که‬ ‫پیش از این غیرقابل توضیح بود‪ ،‬توضیح دهد‪.‬‬ ‫این گروه به بررس��ی این موضوع پرداختند که چرا و چگونه‬ ‫مولکول ه��ای پلیمری منفرد در حالل ه��ای مختلف روی یک‬ ‫س��طح چس��بیده یا لیز می خورند‪ .‬هدف پژوهش��گران این بود‬ ‫که ب��ه قوانین بنیادین موجود در مقی��اس مولکولی پی ببرند‪.‬‬ ‫در صورت اطالع از این قوانین می توان س��طوح ضداصطکاک و‬ ‫روان سازی های کارا تولید کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن پژوهش پژوهش��گران مولکول پلیم��ری را به نوک‬ ‫میکروس��کوپ نیروی اتمی (‪ )AFM‬متص��ل کردند‪ .‬انها نوک‬ ‫میکروس��کوپ را روی س��طح کش��یدند و در عین حال نیروی‬ ‫به وجود امده را اندازه گیری کردند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن کار می توان رفت��ار پلیمر را موردبررس��ی قرار داد‪.‬‬ ‫نتیجه کار پژوهش��گران نشان داد که عالوه بر دو نوع مکانیسم‬ ‫اصط��کاک قبلی‪ ،‬چس��بندگی و لیز خ��وردن‪ ،‬نوع س��ومی از‬ ‫اصط��کاک وج��ود دارد که در اثر وجود پلیمر‪ ،‬حالل و س��طح‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫هرچند پلیمر به س��طح می چسبد اما رشته پلیمری از سوی‬ ‫پیکربن��دی خود بدون نیاز به نیروی خارجی به س��مت حالل‬ ‫هـل داده می شود‪ .‬با این کار اصطکاک درونی اندکی در ساختار‬ ‫ُ‬ ‫پلیمر ایجاد می ش��ود‪ .‬در این پدیده نوع حالل نقش اساسی در‬ ‫تعیین رفتار اصطکاک پلیمر دارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1253‬‬ ‫پیاپی ‪2571‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫شناخت مخاطب و استفاده از فضای مجازی‪ ،‬راهکار رونق بازار کتاب‬ ‫کتاب چطور پرفروش می شود؟‬ ‫از ان تاثیرگذار می شود که به کاالیی روزمره تبدیل شده‬ ‫باش د در حالی که مخاطب مانوس با کتاب همواره تالش‬ ‫می کند تا ارتباط خود با کتاب را حفظ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد احساس نیاز در مخاطب‬ ‫‹ ‹تاثیر فصل ها در پرفروش شدن کتاب ها‬ ‫مهدی حسین زادگان‪ ،‬مدیر داخلی نشر ققنوس درباره‬ ‫راه ه��ای پرفروش ش��دن کت��اب بیان ک��رد‪ :‬مولفه های‬ ‫فراوان��ی بر پرفروش ش��دن کتاب موثر اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫معرفی یک روش در عمل امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای مثال‪ ،‬تبلیغات تا حدودی در افزایش‬ ‫فروش کتاب موثر است اما همه ابعاد کار به تبلیغ محدود‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫حس��ین زادگان درباره تاثیر تبلی��غ کتاب ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به شمارگان پایین کتاب ها و همچنین حاشیه سود‬ ‫پایین تولید کتاب‪ ،‬بسیاری از شیوه های فعلی تبلیغ برای‬ ‫کتاب امکان پذیر نیس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید به سمت وسویی‬ ‫حرکت کنیم که از وجود مخاطب مطمئن هستیم‪.‬‬ ‫مدیر داخلی نش��ر ققنوس‪ ،‬رسانه را یکی از پایگاه های‬ ‫موث��ر تبلی��غ و معرف��ی کت��اب ارزیاب��ی ک��رد و درباره‬ ‫قابلیت ه��ای فضای مجازی برای تبلیغ کتاب گفت‪ :‬برای‬ ‫پرفروش ش��دن کتاب می توان ب��ا صاحبان صفحه های‬ ‫فرهنگی در فضای مجازی همکاری کرد‪ .‬یکی از مزایای‬ ‫همکاری با این افراد‪ ،‬قیمت مناسب تبلیغ و معرفی کتاب‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت معرفی کت��اب در صفحه های فرهنگی در‬ ‫مقایسه با صفحه های غیرتخصصی کمتر است‪.‬‬ ‫حسین زادگان با اشاره به حضور نشر ققنوس در فضای‬ ‫مج��ازی ب��رای تبلیغ کتاب بیان کرد‪ :‬ب��ا اداره کنندگان‬ ‫صفحه های مج��ازی فعال در حوزه های فرهنگ ازجمله‬ ‫کت��اب‪ ،‬تئات��ر و س��ینما در ارتباط هس��تیم؛ افرادی که‬ ‫هرچن��د مخاطبان زیادی ندارند اما در پیگیری محتوای‬ ‫فضای مجازی هدفمند هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همکاری با این فعاالن موردی است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬با توجه به ظرفیت کتاب‪ ،‬به ویژه در حوزه عمومی‪،‬‬ ‫تصمی��م می گیری��م در فضای مجازی معرفی ش��ود‪ .‬به‬ ‫ط��ور قطع کتاب تخصصی در حوزه های مختلف انتخاب‬ ‫مناسبی برای تبلیغ حتی در فضای مجازی نیست‪.‬‬ ‫مدیر داخلی نشر ققنوس‪ ،‬درباره هزینه تبلیغ کتاب در‬ ‫فضای مجازی مانند اینس��تاگرام بیان کرد‪ :‬قیمت تبلیغ‬ ‫کت��اب در صفحه های مختلف متفاوت اس��ت‪ .‬میانگین‬ ‫قیم��ت‪ ،‬برای تبلی��غ کتاب در این فضا از ‪ ۶۰‬هزار تومان‬ ‫تا ‪۲۵۰‬هزار تومان متغیر اس��ت‪ .‬عالوه بر این تعیین نرخ‬ ‫معرف��ی و تبلیغ در ای��ن فضا از دنبال کنندگان صفحه ها‬ ‫نیز تاثیر می گیرد‪.‬‬ ‫حس��ین زادگان ب��ا اش��اره به دیگ��ر عوام��ل موثر در‬ ‫پرف��روش کردن کتاب اف��زود‪ :‬مولفه ه��ای متنوعی در‬ ‫پرف��روش کردن کتاب موثر اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اینکه‬ ‫کتاب در چه فصلی از س��ال منتش��ر و عرضه شود نیز در‬ ‫افزای��ش فروش احتمالی ان تاثیر دارد‪ .‬به یقین رونمایی‬ ‫از رمان��ی همزمان با اوایل تابس��تان در پرفروش ش��دن‬ ‫کتاب تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه نمی توان راهی را برای پرفروش‬ ‫ش��دن کت��اب در ایران ارائ��ه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬چ��ه کتابی را‬ ‫پرف��روش تعری��ف می کنیم؟ کتابی که در طول یک تا ‪۳‬‬ ‫ماه‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬هزار نس��خه ان فروخته شود‪ .‬برای نمونه ‪،‬‬ ‫ققنوس در طول س��ال های فعالیت ‪ ۲‬هزار عنوان کتاب‬ ‫توج��ه ب��ه اس��تفاده از ظرفیت ه��ای فض��ای مج��ازی و برگ��زاری‬ ‫نشست های قابل قبول و استاندارد معرفی و نقد کتاب عوامل موثر‬ ‫در پرفروش شدن کتاب به شمار می روند‬ ‫منتشر کرده است اما فقط ‪ ۱۰‬عنوان را می توان در ردیف‬ ‫کتاب های پرفروش قرار داد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه نش��ر با بیان این مطلب که بس��یاری‬ ‫از اماره��ای اعالمی در حوزه نش��ر معتبر نیس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬به عنوان مثال اعالم می کنیم «ملت عشق» پرفروش‬ ‫ک ماه ‪ ۳۰‬هزار نسخه از ان فروش‬ ‫است چراکه در طول ی ‬ ‫می رود یا کتاب «سمفونی مردگان» که ساالنه ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫هزار نسخه می فروشد‪ ،‬پرفروش است‪ .‬اما متاسفانه برخی‬ ‫ناشران با ترفندهایی‪ ،‬کتاب را پرفروش معرفی می کنند‪.‬‬ ‫حس��ین زادگان روش برخی ناش��ران در امارس��ازی‬ ‫کتاب ه��ای پرفروش را کاله گذاش��تن برس��ر مخاطب‬ ‫توصی��ف ک��رد و گفت‪ :‬برخی ناش��ران در حالی که فقط‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬نس��خه از کتاب ‪ ۳۰۰‬یا ‪ ۵۰۰‬نسخه ای فروش‬ ‫رفت��ه به چاپ دوب��اره کتاب اقدام و کت��اب را پرفروش‬ ‫اعالم می کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬به نظر می رس��د ش��اهد بازی با‬ ‫اعداد هستیم‪.‬‬ ‫وی این ش��یوه را ب��رای فعاالن مد و فش��ن کاربردی‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬این ش��یوه تبلیغ برای حوزه کتاب‬ ‫نامناسب است‪.‬‬ ‫مدی��ر داخلی نش��ر ققنوس درباره اینک��ه چه عواملی‬ ‫موجب می ش��ود تا نت��وان به روش ی��ا روش هایی برای‬ ‫پرفروش کردن کتاب رس��ید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بازار پیش بینی‬ ‫نش��ده کتاب موجب ش��ده تا نتوان روش های پرفروش‬ ‫ک��ردن را پیش بینی کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬متاس��فانه حجم‬ ‫مخاطبان بازار نشر مشخص نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ناشر باید مخاطب را جدی بگیرد‬ ‫مدی��ر دفت��ر «نشرچش��مه» توج��ه ب��ه اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های فضای مجازی‪ ،‬برگزاری نشس��ت های قابل‬ ‫قبول و اس��تاندارد معرفی و نقد کتاب را عوامل موثر در‬ ‫پرفروش ش��دن کتاب دانست و جدی گرفتن مخاطب را‬ ‫از مهم ترین عوامل موثر در موفقیت کتاب ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫بهرنگ کیائیان‪ ،‬مدیر دفتر نش��ر «نشرچشمه» درباره‬ ‫راه های پرفروش ش��دن کت��اب بیان کرد‪ :‬رفتار مخاطب‬ ‫کت��اب در ای��ران چندان قابل پیش بینی نیس��ت تا از به‬ ‫ثمر نشس��تن روش یا روش های پرفروش شدن کتاب ها‬ ‫مطمئن باش��یم‪ .‬با وجود این اصل می توان راه هایی برای‬ ‫پرفروش ش��دن کتاب ها به کار گرفت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫معیاره��ای پرف��روش ش��دن کتاب ها اف��زود‪ :‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬ناش��ر فع��ال در حوزه کتاب های عامه پس��ند اگر‬ ‫کتاب های��ش را ب��ا محتوای همه فهم تولید کند و با نگاه‬ ‫کیفی‪ ،‬مخاط��ب را جدی بگیرد و عالوه بر این‪ ،‬محصول‬ ‫نهایی را با سروشکل جذاب ارائه دهد‪ ،‬بی تردید در فروش‬ ‫نیز موفق خواهد شد‪.‬‬ ‫کیائیان درباره توجه ناش��ر ب��ه تولید کیفی ادامه داد‪:‬‬ ‫مخاطب��ان امروز کتاب‪ ،‬به خوبی تفاوت کیفی کتاب ها را‬ ‫می شناس��ند‪ ،‬به ویژه با توجه ب��ه وضعیت رقابت در بازار‬ ‫ترجمه و انتشار‪ ،‬ترجمه های موازی مخاطب را به کیفیت‬ ‫کتاب حس��اس کرده اس��ت‪ .‬در این وضعیت ناشر موفق‪،‬‬ ‫ناش��ری است که مخاطب مطمئن باشد به او و سالیقش‬ ‫احترام می گذارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬طبیعی است که چنین کتابی‬ ‫بیش��تر بفروش��د‪ .‬مدیر دفتر «نشرچشمه» مقایسه بین‬ ‫تاثی��ر کیفیت کتاب بر مخاطب حرفه ای در مقایس��ه با‬ ‫مخاط��ب غیرحرف��ه ای و در نهایت افزایش فروش گفت‪:‬‬ ‫باید بپذیریم افزایش مخاطب در بازار نشر با روند کندی‬ ‫اتفاق می افتد و فردی که چندان با کتاب مانوس نیست‪،‬‬ ‫دیرتر میزان کیفیت کتاب را درک می کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نباید فرام��وش کنیم که جلد و عنوان کتاب‪ ،‬یک مقوله‬ ‫زیبایی شناسانه است و مخاطب غیرحرفه ای با یک نگاه‪،‬‬ ‫درج��ه کیفی طرح جلد دو کتاب را تش��خیص می دهد‬ ‫و می فهم��د کدام جلد بزن درروی��ی و کدام با هنرمندی‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬کیائیان با تاکید بر نقش ناش��ران‬ ‫در پرفروش ش��دن کتاب ه��ا بیان ک��رد‪ :‬عالوه بر اینکه‬ ‫ناشران باید به کیفیت تولید از همه جنبه ها توجه کنند‪،‬‬ ‫ش��یوه های توزیع‪ ،‬اطالع رسانی و بازاریابی بسیار زیاد در‬ ‫پرفروش شدن کتاب نقش دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همه این ش��یوه ها در اختیار ناش��ر قرار دارد‬ ‫و موثرتری��ن روش فعل��ی معرفی کت��اب‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های فضای مجازی است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر نش��ر «نشرچش��مه» اظهار ک��رد‪ :‬برگزاری‬ ‫قابل قبول و اس��تاندارد نشست های نقد و بررسی کتاب‬ ‫و تعام��ل موثر با رس��انه ها‪ ،‬راهکاره��ای موثر در معرفی‬ ‫کتاب است‪ .‬با توجه به این معیارها اگر کتاب از ظرفیت‬ ‫کاف��ی برخوردار بود و نظر مخاطب را جلب کرد‪ ،‬به حق‬ ‫خود می رسد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر نشر «نشرچشمه» درباره تاثیر قیمت کتاب‬ ‫ب��ر پرفروش ش��دن ان گفت‪ :‬قیمت در پرفروش ش��دن‬ ‫کتاب تاثیر دارد اما هنوز ان چنان تعیین کننده نیس��ت‪.‬‬ ‫معتقدم هرچند قیمت کتاب افزایش پیدا کرده اما هنوز‬ ‫کاالی گرانی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی افزایش قیمت کتاب بر میزان استقبال‬ ‫مدی��ر انتش��ارات «فیروزه» یک��ی از راهکارهای موثر‬ ‫در پرفروش ش��دن کتاب را تالش و بهره مندی ناش��ر از‬ ‫ابزاره��ای مختلف برای ایجاد احس��اس نیاز در مخاطب‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬معرف��ی کتاب در فضای اینس��تاگرام‪،‬‬ ‫مراجع��ه به فروش��گاه و همچنین درخواس��ت کتاب از‬ ‫سوی موزعان را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫امیر علی بیک‪ ،‬مدیر انتشارات «فیروزه» و دبیر کمیته‬ ‫اموزش اتحادیه ناشران و کتابفروشان درباره راهکارهای‬ ‫پرفروش شدن کتاب بیان کرد‪ :‬محتوای کتاب نخستین‬ ‫مولفه برای پرفروش شدن و به اوج رساندن کتاب است‪.‬‬ ‫نب��ض بازار باید در دس��ت ناش��ر باش��د و بداند گرایش‬ ‫مخاطب چیست‪ .‬عالوه بر محتوا‪ ،‬مسائل فنی چاپ کتاب‪،‬‬ ‫ازجمل��ه ط��رح جلد‪ ،‬نوع چاپ و توجه به انتخاب کاغذ با‬ ‫در نظ��ر گرفت��ن موضوع کتاب در جلب نظر مش��تری و‬ ‫پرفروش شدن مهم است‪ .‬ناشر باید به این موضوع توجه‬ ‫کند که از چه کاغذی برای چه نوع کتابی استفاده کند‪.‬‬ ‫وی درباره راهکارهای جلب نظر مخاطب غیرحرفه ای‬ ‫کتاب و تقویت بازار نش��ر و افزایش جمعیت مش��تریان‬ ‫کت��اب و در نهایت افزای��ش احتمال فروش کتاب‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بعد از تصمیم گیری قطعی برای چاپ کتاب‪ ،‬ناش��ر‬ ‫می تواند از ظرفیت های شبکه های اجتماعی و وب سایت‬ ‫اختصاص��ی خود برای اطالع رس��انی‪ ،‬ب��ا تاکید بر تبلیغ‬ ‫و معرفی محتوای کتاب اس��تفاده کند‪ .‬معرفی محتوای‬ ‫کت��اب ب��ا توجه به ن��کات کلیدی و مهم کت��اب‪ ،‬زمینه‬ ‫احس��اس نیاز در مخاطب را ایجاد می کند‪ .‬موفقیت ناشر‬ ‫در ایجاد احساس نیاز در مخاطب‪ ،‬باالی ‪۹۰‬درصد منجر‬ ‫به خرید خواهد شد‪.‬‬ ‫علی بی��ک با تاکید ب��ر اهمیت تبلیغ ب��رای پرفروش‬ ‫ک��ردن کتاب‪ ،‬گف��ت‪ :‬عالوه بر اینکه ناش��ر باید به ایجاد‬ ‫احس��اس نیاز در مخاطب غیرحرف��ه ای و هچنین تولید‬ ‫با کیفیت کتاب توجه کند‪ ،‬باید تناس��ب شیوه های تبلیغ‬ ‫ب��ا موضوع کتاب را نیز مد نظر قرار دهد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫ناشر می تواند به تبلیغ کتاب های مربوط به تربیت فرزند‬ ‫در نش��ریه های خانواده یا پایگاه های مجازی با مخاطبان‬ ‫خانم فکر کند‪.‬‬ ‫مدیرمسئول انتش��ارات فیروزه درباره تجربه استفاده‬ ‫از فضای مجازی ادامه داد‪ :‬عالوه بر وب س��ایت‪ ۴ ،‬س��ال‬ ‫است که از فضای اینستاگرام نیز برای معرفی کتاب های‬ ‫جدی��د اس��تفاده می کنی��م و درحال حاض��ر نی��ز ‪۳۱k‬‬ ‫دنبال کنن��ده دارد‪ .‬معرفی کتاب در فضای اینس��تاگرام‪،‬‬ ‫مراجعه به فروشگاه و همچنین درخواست کتاب از سوی‬ ‫توزیع کنندگان را افزایش می دهد‪ .‬معتقدم ش��بکه های‬ ‫مج��ازی به ویژه اینس��تاگرام در مقایس��ه با وب س��ایت‬ ‫ناشران‪ ،‬در میزان فروش کتاب موثرتر است‪.‬‬ ‫وی بر اهمیت فعالیت ناش��ران در شبکه های اجتماعی‬ ‫برای معرفی کتاب های ش��ان تاکی��د و بیان کرد‪ :‬بحث و‬ ‫تبادل نظر درباره کتاب و شناسایی مباحث و دیدگاه های‬ ‫مش��ابه درب��اره کتاب ک��ه در ش��بکه های اجتماعی در‬ ‫می گیرد از معرفی صرف ان و افزایش فروش ناشر بسیار‬ ‫موثرتر است‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬رویارویی با نظرهای موافق و مخالف‪،‬‬ ‫کاربر ش��بکه مجازی مش��تاق می ش��ود تا برای اشنایی‬ ‫بیش��تر‪ ،‬همسو ش��دن یا حتی ابراز نظر مخالف یا کسب‬ ‫اطالعات جدید‪ ،‬کتاب را خریداری کند‪.‬‬ ‫مدیرمس��ئول انتش��ارات فی��روزه ب��ا تایی��د جایگاه‬ ‫ش��بکه های مج��ازی به عن��وان اب��زار بازاریاب��ی افزود‪:‬‬ ‫بازاریابی دارای انواع مختلفی اس��ت و اس��تفاده ناشر از‬ ‫فض��ای مجازی مانند اینس��تاگرام به عن��وان «دیجیتال‬ ‫مارکتینگ» تعریف می شود‪ .‬تجربه نشان می دهد که نقد‬ ‫و تبادل نظ��ر درباره دیدگاه ه��ای موافق یا مخالف درباره‬ ‫ی��ک کتاب‪ ،‬فروش کتاب را افزای��ش داده و به اصطالح‬ ‫موجب شده تا کتاب دیده شود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی حسین زادگان‬ ‫بهرنگ کیائیان‬ ‫خانه ای که به موزه‬ ‫تبدیل شد‬ ‫امیر علی بیک‬ ‫همکاری تئاتری دانشجویان ایرانی و خارجی‬ ‫تو دومین جش��نواره تئاتر دانشگاهی‬ ‫نشس��ت رسانه ای بیس ‬ ‫با حضور امین مختاری دبیر جش��نواره‪ ،‬محمدهادی عسکری‬ ‫مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫مجتبی َجدی مدیر بخش مناطق جشنواره در سالن کنفرانس‬ ‫مجموعه تئاتر شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬در ابت��دای نشس��ت‪ ،‬عس��کری درباره‬ ‫رویکرده��ای وزارت علوم در این دوره از جش��نواره بیان کرد‪:‬‬ ‫مجموع��ه فرهنگی اجتماعی وزارت عل��وم پیگیر برگزاری این‬ ‫جشنواره به بهترین شکل است زیرا این جشنواره توانسته دین‬ ‫خودش را به تئاتر کش��ور ادا کند و هنرمندان بس��یاری را به‬ ‫بخش حرفه ای تئاتر کشور تحویل دهد‪ .‬ما به اینده نگاه داریم‬ ‫و امس��ال هم نسبت به ‪ ۲۱‬دوره گذش��ته خوانش داشته ایم و‬ ‫نقاط ضعف و قوت جش��نواره را بررسی کرده ایم تا بتوانیم این‬ ‫دوره را به بهترین شکل برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬دانش��گاه اجتماعی» یا «دانش��گاه موثر» ایده‬ ‫اصلی ما در معاونت فرهنگی اجتماعی است که بار عمده تحقق‬ ‫این ایده بر عهده دانش��جویان اس��ت و س��هم عمده ای از ان را‬ ‫سفارتخانه ها حمایت می کنند‬ ‫دانشجویان تئاتر بر عهده دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬ما از تئاتر دانشگاهی‬ ‫حمای��ت خواهی��م ک��رد و امیدوارم امس��ال ش��اهد برگزاری‬ ‫جش��نواره ای با کیفیت و جذاب باش��یم‪ .‬مخت��اری در ادامه با‬ ‫ارائه اطالعات اماری جش��نواره درباره برپایی این دوره عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال تالش ما این بود که از تئات��ر تمرکززدایی کنیم‬ ‫به همین دلیل بخش مناطق را تقویت کرده و ورک ش��اپ های‬ ‫بین المللی را در شهرستان ها برگزار کردیم و د و استاد از فرانسه‬ ‫و ترکیه در مناطق‪ ،‬کارگاه های اموزش��ی برگ��زار کردند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امسال ‪ ۱۲‬اثر در بخش مناطق حضور دارند در حالی که‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۹‬اثر در این بخش حضور داشت‪ .‬تالش ما این‬ ‫بود که در این دوره با کانون های مختلف تئاتری دیالوگ برقرار‬ ‫کنی��م و با فراخوانی نیازهای انها را جویا ش��ویم‪ .‬همچنین‪ ،‬ما‬ ‫امسال برای ستاد اجرایی جشنواره نیز فراخوان دادیم و حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر درخواست دادند که بخش بزرگ ستاد اجرایی از بین‬ ‫این متقاضیان که از دانش��جویان سراسر کشور بودند‪ ،‬برگزیده‬ ‫شدند‪ .‬همچنین از دانش��جویان باتجربه و حتی فارغ التحصیل‬ ‫در کن��ار بازبین های باتجربه اس��تفاده کردیم‪ .‬دبیر جش��نواره‬ ‫تئاتر دانشگاهی یاداور شد‪ :‬مسئله اسیب شناسی جشنواره نیز‬ ‫برای من خیلی مهم بود که در همین راس��تا در کنار برگزاری‬ ‫نشس��ت های مختل��ف از همان ابتدا هر کس می خواس��ت در‬ ‫جش��نواره ش��رکت کند از او می خواس��تیم که در اخر فرمش‬ ‫پیش��نهادها و انتقاده��ا و تجربه هایش از حض��ور در دوره های‬ ‫قبلی جش��نواره را نیز در اختیار ما قرار دهد که ما در نهایت با‬ ‫جمع بندی نظرها توانستیم به نتیجه مناسبی برسیم‪.‬‬ ‫مخت��اری درباره بخش بین الملل جش��نواره بی��ان کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن دوره بخش جدی��دی به نام «تئاتر دورنم��ا» را در بخش‬ ‫بین الملل برنامه ریزی کردیم که بخش��ی رقابتی اس��ت که در‬ ‫ان تعاملی بین دانش��جویان ایرانی و خارجی شکل می گیرد و‬ ‫دانش��جویان ایرانی و خارجی می توانند با ثبت نام در این بخش‬ ‫به یک تولید مشترک برس��ند‪ .‬جدی نیز درباره بخش مناطق‬ ‫جش��نواره که در کرمان برگزار می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این دوره‬ ‫‪ ۱۳‬اثر از س��وی هیات انتخاب پذیرفته ش��د ک��ه البته یکی از‬ ‫اثار به دلیل منع قانونی که برای حضور در جش��نواره داش��ت‬ ‫حذف ش��د و در نهایت ‪ ۱۲‬اث��ر در بخش مناطق حضور دارند‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه مدیری��ت س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری از‬ ‫بهره برداری مرحله سوم سامانه یکپارچه فروش‬ ‫بلی��ت الکترونیک��ی موزه ها و اماک��ن تاریخی و‬ ‫فرهنگ��ی در ‪ ۳‬اس��تان اصفه��ان‪ ،‬کرمانش��اه و‬ ‫تهران خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬محمد خیاطیان‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫مدیریت س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در ف��از جدید پ��روژه که با ت�لاش مرکز فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬ارتباط��ات و تحول اداری س��ازمان‬ ‫اجرا ش��ده‪ ۸ ،‬مجموع��ه «عم��ارت عالی قاپو»‪،‬‬ ‫«مسجد ش��یخ لطف اهلل»‪« ،‬منارجنبان»‪« ،‬باغ‬ ‫موزه چهلس��تون»‪« ،‬مس��جد ام��ام (ره)»‪« ،‬باغ‬ ‫فی��ن»‪« ،‬موزه فین» و «خان��ه بروجردی ها» در‬ ‫اس��تان اصفه��ان‪ ۳ ،‬مجموعه «می��راث جهانی‬ ‫بیس��تون»‪« ،‬طاق بس��تان» و «معب��د اناهیتا»‬ ‫در اس��تان کرمانش��اه و ‪ ۴‬مجموع��ه «موزه رضا‬ ‫عباس��ی»‪« ،‬عمارت مسعودیه»‪« ،‬موزه فرش» و‬ ‫«موزه ابگینه و س��فالینه» در اس��تان تهران زیر‬ ‫پوش��ش این سامانه یکپارچه قرار گرفته است‪ .‬او‬ ‫با تاکید بر اینکه بر اس��اس اقدام های انجام شده‬ ‫از ای��ن به بعد در ای��ن مجموعه ها صدور و فروش‬ ‫بلیت به صورت الکترونیکی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬سامانه‬ ‫یکپارچه ص��دور فروش بلیت س��ازمان از نوروز‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در ‪ ۴‬مجموعه س��عداباد‪ ،‬نی��اوران‪ ،‬کاخ‬ ‫گلس��تان و موزه ملی ش��روع به فعالیت کرد و از‬ ‫اغاز دی ‪ ۹۷‬همه اماکن پربازدید اس��تان فارس‬ ‫نیز زیر پوش��ش این سامانه قرار گرفت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫با اضافه شدن مجموعه های جدید درحال حاضر‬ ‫‪ ۲۸‬نقط��ه از موزه ه��ا و اماکن تاریخی و فرهنگی‬ ‫کش��ور مجهز به زیرس��اخت فروش الکترونیکی‬ ‫بلیت شده اند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه برنامه توسعه‬ ‫استقرار س��امانه در فازهای جدید از سوی مرکز‬ ‫فن��اوری اطالع��ات‪ ،‬ارتباطات و تح��ول اداری‬ ‫س��ازمان در دست پیگیری اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫روزه��ای اینده عالوه بر راه ان��دازی فروش بلیت‬ ‫اماک��ن تاریخ��ی و فرهنگ��ی بر بس��تر وب و اپ‬ ‫موبایل‪ ،‬اماکن پربازدید س��ایر استان های کشور‬ ‫ به این زیر س��اخت تجهیز می ش��وند‪ .‬خیاطیان‬ ‫افزایش سرعت و کیفیت خدمت فروش بلیت به‬ ‫گردش��گران‪ ،‬ارتقای شفافیت در فرایند فروش و‬ ‫دسترسی به امار انالین بازدید و تحلیل اطالعات‬ ‫را از مهم ترین اهداف توسعه این سامانه دانست‪.‬‬ ‫ما یک کارگاه ‪ ۷‬روزه در کاش��ان برگ��زار کردیم و یک کارگاه‬ ‫پانتومی��م هم در کرمان خواهیم داش��ت‪ .‬در ای��ن دوره فیلم‬ ‫تئاتره��ای برگزیده دوره های مختلف قرار اس��ت با حضور یک‬ ‫منتقد در دانشگاه های ش��هرهای گوناگون به نمایش گذاشته‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬کارگاه کارگردانی فرهاد مهندس پور و کارگاه‬ ‫جمالی در طول جش��نواره در کرمان برگزار‬ ‫ ‬ ‫بازیگری عب��اس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عسکری درباره تامین بودجه جشنواره بیان کرد‪ :‬تمام تالش‬ ‫ما این اس��ت که بودجه جش��نواره را تامین کنیم اما دوستان‬ ‫دبیرخانه باید در هزینه ها صرفه جویی کنند و همچنین باید از‬ ‫ظرفیت نهادهای مختلف فرهنگی در زمینه مالی و معنوی نیز‬ ‫بهره ببریم‪ .‬مختاری درباره تامین هزینه های بخش بین الملل‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬به دلیل مش��کالت مالی که امس��ال با ان روبه رو‬ ‫بودیم با سفارتخانه ها و دانشگاه هایی که قرار است گروه ها را به‬ ‫جشنواره بفرس��تند‪ ،‬مذاکره کردیم و در همین راستا انها قرار‬ ‫اس��ت هزینه گروه ها را تقبل کنند و ما هزینه بلیت و هدایا را‬ ‫برعهده نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫بی��ش از یک قرن تاریخ عراق در خانه «ش��یخ‬ ‫یوس��ف اکار» واقع در ش��هر مقدس نجف جای‬ ‫گرفته است‪ .‬این معلم بازنشسته در طول ‪ ۵۰‬سال‬ ‫خان��ه خود را پر از عتیقه کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬از تپانچه های مربوط به‬ ‫دوران حکومت عثمانی ها یا بریتانیایی ها در این‬ ‫شهر تا ظ رف های اشامیدنی و سکه و عکس های‬ ‫تاریخی در این خانه نگهداری می شود‪ .‬این موزه‬ ‫کوچک توج��ه تعداد کمی از عالقه مندان عتیقه‬ ‫ت اما «ش��یخ یوس��ف‬ ‫را به خود جلب کرده اس�� ‬ ‫اکار» به ن��درت برای موزه کوچ��ک خود تبلیغ‬ ‫می کند چرا که این مکان کوچک قابلیت پذیرش‬ ‫بازدیدکننده را ندارد‪ .‬این مرد ‪ ۸۰‬س��اله امیدوار‬ ‫است دولت مس��ئولیت این اثار را پس از مرگ او‬ ‫برعهده بگیرد‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬امیدوارم در پایان‬ ‫زندگ��ی ام دولت مکانی را برای نگهداری این اثار‬ ‫در اختیارم قرار دهد‪ ...‬برای نجف‪ ،‬برای عراق»‪.‬‬ ‫نقاشی بی ارزش‬ ‫بار دیگر ارزشمند شد‬ ‫نقاشی منسوب به هنرمند مشهور ایتالیایی که‬ ‫س��ال ها پیش به عنوان یک اثر تقلبی تشخیص‬ ‫داده ش��ده بود‪ ،‬بار دیگر ارزش��مند تلقی ش��د؛‬ ‫این ارزش زمانی به تابلو بازگش��ت که مش��خص‬ ‫ش��د به دس��ت هنرمند ایتالیای��ی دیگری خلق‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از تلگراف‪،‬‬ ‫در ط��ول ق رن ه��ای متمادی اعضای کلیس��ای‬ ‫«س��نت ماری هادلی» از داشتن اثر گران قیمت‬ ‫و با ارزش «کانالتو» به خود می بالیدند‪ .‬اما زمانی‬ ‫که «ویلیام جورج» تاریخ دان هنری از کلیس��ای‬ ‫«س��نت ماری» دی��دن کرد با مش��اهده تابلوی‬ ‫ارزش��مند این کلیس��ا اعالم کرد نه تنها این تابلو‬ ‫نقاش��ی متعلق به «کانالتو» اس��تاد چیره دست‬ ‫ایتالیایی نیس��ت بلکه ارزشی که برای ان تعیین‬ ‫کرد فقط ‪ ۱۵۰‬پوند بود! اما اکنون به نظر می رسد‬ ‫ب��ا وجود اینکه «جورج ویلیام» درباره خالق تابلو‬ ‫تشخیص درس��تی داش��ت ه اما متوجه نشده که‬ ‫ای��ن اث��ر متعلق ب��ه هنرمند هم عص��ر کانالتو و‬ ‫کمتر شناخته ش��ده ای به نام «میشل ماریاچی»‬ ‫است‪ .‬قرار است این اثر هنری در هلند به نمایش‬ ‫گذاشته شود و مس��ئوالن این نمایشگاه امیدوار‬ ‫هس��تند این اث��ر را به قیمت ‪ ۵۰۰‬ه��زار پوند به‬ ‫فروش برسانند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫ راه ه��ای پرفروش ش��دن کتاب متفاوت اس��ت اما به‬ ‫نظر می رس��د در ش��رایط فعلی فضای مجازی و توجه به‬ ‫شناس��ایی مخاطب مهم تری��ن و جدی ترین مولفه های‬ ‫پرفروش شدن کتاب باشد‪.‬‬ ‫پرسش این است که چگونه می توان کتاب را پرفروش‬ ‫کرد؟ به عبارت دیگر‪ ،‬روش های جذب مخاطب بیشتر و‬ ‫روش های نوین معرفی کتاب چیست؟‬ ‫به گزارش‬ ‫کاهش مخاطب و به دنبال ان کاهش‬ ‫شمارگان کتاب و همچنین مسائل دیگر بازار نشر مانند‬ ‫گرانی کاغذ‪ ،‬نبود ویترین و دیگر مس��ائل‪ ،‬اهمیت توجه‬ ‫ناش��ران به شیوه های نوین معرفی و تبلیغ کتاب را بیش‬ ‫از پیش کرده است‪ .‬کتاب مانند دیگر کاالهای مصرفی به‬ ‫تبلیغ و معرفی نیاز دارد اما به نظر می رسد بیشتر ناشران‬ ‫بر اساس تجربه به روش های ثابت و به تعبیر دیگر‪ ،‬سنتی‬ ‫فروش کتاب بسنده می کنند‪.‬‬ ‫سامانه بلیت الکترونیک‬ ‫موزه ها در ‪ ۳‬استان‬ ‫سه شنبه‬ ‫نامزدهای نهایی «هفت اقلیم»‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪ 27 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 5 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1253‬پیاپی ‪2571‬‬ ‫خبر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫کارتون روز‬ ‫نامزده��ای نهایی هش��تمین دوره جایزه ادبی «هف��ت اقلیم» معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نامزدهای هش��تمین دوره جای��زه ادبی هفت اقلیم‬ ‫در دو بخش مجموعه داس��تان و رمان‪ ،‬از بین ‪ ۱۷۵‬رمان و ‪ ۹۵‬مجموعه‬ ‫داس��تان رسیده به دبیرخانه این جایزه ادبی انتخاب شدند‪ .‬داوری بخش‬ ‫مجموعه داستان این دوره از جایزه هفت اقلیم برعهده ناهید طباطبایی‪،‬‬ ‫علی خدایی و غزل مصدق بود و داوری بخش رمان را رضا جوالیی‪ ،‬احمد‬ ‫ارام و رضا زنگی ابادی عهده دار بودند‪.‬‬ ‫نامزدهای نهایی بخش مجموعه داستان‬ ‫زخم شیر‪ /‬صمد طاهری‪ /‬نیماژ‬ ‫خاطرات یک دروغگو‪ /‬نسیم وهابی‪ /‬نشر مرکز‬ ‫روی خط چشم‪ /‬پیمان هوشمندزاده‪ /‬نشر چشمه‬ ‫زن غمگین‪ /‬محسن عباسی‪ /‬نشر نی‬ ‫شکارچیان در برف‪ /‬نسیبه فضل الهی‪ /‬نشر ثالث‬ ‫نامزدهای نهایی بخش رمان‬ ‫بند محکومین‪ /‬کیهان خانجانی‪ /‬نشر چشمه‬ ‫تهرانی ها‪ /‬امیرحسین خورشیدفر‪ /‬نشر مرکز‬ ‫راهنمای مردن با گیاهان دارویی‪ /‬عطیه عطارزاده‪ /‬نشر چشمه‬ ‫سرزمین عجایب‪ /‬جعفر مدرس صادقی‪ /‬نشر مرکز‬ ‫غروبدار‪ /‬سمیه مکیان‪ /‬نشر چشمه‬ ‫به گفت��ه دبیر این جایزه‪ ،‬ایت دولتش��اه‪ ،‬برگزیدگان نهایی این دوره از‬ ‫جایزه هفت اقلیم در ایینی در روزهای پایانی اسفند سال ‪ ۱۳۹۷‬معرفی‬ ‫خواهند شد‪ .‬زمان و مکان برگزاری ایین پایانی نیز به زودی اعالم می شود‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫با دبیر سلسله رویدادهای فرهنگی دهمین سالگرد رحلت ایت اهلل جمی مطرح شد‬ ‫نااستادان و نادانشجویان‬ ‫علی نعیمی‪ :‬ایین پایانی مسابقه فرهنگی صبر‪ ،‬صداقت‬ ‫و مسئولیت پذیری که به مناسبت دهمین سالگرد رحلت‬ ‫عالم مجاهد و اسوه مقاومت ایت اهلل جمی (ره) در پاییز و‬ ‫زمستان سال جاری در سطح مدرسه های ابادان اجرا شد‪،‬‬ ‫روز گذش��ته‪ ۱۳ ،‬اس��فند در ابادان برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫در این ایین از صاحبان اثار برتر که از میان بیش‬ ‫از ‪ ۱۸‬هزار اثر (متن و عکس) ارسالی به دبیرخانه مسابقه‬ ‫انتخاب شدند‪ ،‬قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫محمدعل��ی نظری��ان‪ ،‬دبی��ر‬ ‫سلس��له رویدادهای فرهنگی‬ ‫دهمین سالگرد رحلت ایت اهلل‬ ‫جمی در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫اش��اره به برگزاری این رویداد‬ ‫فرهنگی گفت‪ :‬در دهمین سال‬ ‫رحل��ت ایت اهلل جم��ی تالش‬ ‫کردیم ابعاد اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اخالقی این استاد اخالق‬ ‫را تروی��ج دهی��م و بتوانی��م در ش��هر ابادان می��ان ابعاد‬ ‫ش��خصیت ایشان و شناخت جوانان از ایشان پل ارتباطی‬ ‫برق��رار کنی��م‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬دیدگاه نس��ل هم دوره‬ ‫ایت اهلل جمی (ره) با نس��ل امروز که ایش��ان را از نزدیک‬ ‫ندیده اند‪ ،‬فاصله زیادی دارد‪ .‬برای نسل امروز واضح نیست‬ ‫که ایت اهلل جمی (ره) چه کس��ی بودند و چه ویژگی هایی‬ ‫ایشان را از سایر مسئوالن متمایز و محبوب تر کرده است‪.‬‬ ‫نظریان با بیان اینکه تالش داریم از طریق اموزه های دینی‬ ‫که در ویژگی های اخالقی ایت اهلل جمی متبلور بود با نسل‬ ‫ام��روز ارتباط برق��رار کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬کم کردن این فاصله با‬ ‫زمینه س��ازی درک درست و امروزی از اموزه های ایت اهلل‬ ‫جم��ی (ره)‪ ،‬رویک��رد اصلی برنامه های دهمین س��الگرد‬ ‫ایش��ان اس��ت‪ .‬همی��ن رویک��رد س��بب ش��ده موجی از‬ ‫دانش ام��وزان با همراه��ی معلمان خود به پویش مفاهیم‬ ‫صبر‪ ،‬صداقت و مس��ئولیت پذیری در زندگی امروزش��ان‬ ‫بپردازن��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در نهایت تالش کردیم با این س��ه‬ ‫مفهوم یعنی صبر‪ ،‬صداقت و مسئولیت پذیری کالس هایی‬ ‫را ب��ا همراهی مدرس��ه ها و معلمان برگ��زار کنیم که این‬ ‫رویکرد س��بب ش��د ‪ ۴۵‬معلم در قالب کالس هایی که با‬ ‫استقبال دانش اموزان همراه بود این سه مفهوم را به انها‬ ‫اموزش دهند‪ .‬این اموزش ها منجر ش��د مسابقه ای را در‬ ‫دو بخ��ش برگزار کنیم‪ .‬نظریان افزود‪ :‬مس��ابقه نخس��ت‬ ‫درب��اره س��ه عکس از ایت اهلل جمی ب��ود که در عکس ها‬ ‫مفهوم صبر‪ ،‬صداقت و مس��ئولیت پذیری کامال مشخص‬ ‫بود‪ .‬از دانش اموزان خواس��ته شد باتوجه به این عکس ها‬ ‫جمله های��ی را بنویس��ند ک��ه جمله ه��ای خوب��ی از‬ ‫دانش اموزان رده س��نی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬س��ال برای مان ارسال‬ ‫ش��د‪ .‬وی با اشاره به برخی از این جمله ها گفت‪ :‬برخی از‬ ‫ای��ن جمله ه��ا بس��یار زیب��ا هس��تند؛ به عن��وان مثال‬ ‫دانش اموزی نوشته اس��ت‪« :‬مسئولیت پذیری نخستین‬ ‫چیزی اس��ت که باید در خانواده ی��اد بگیریم‪ ».‬یا «صبر‬ ‫تنها معنی اش س��کوت نیست و معنایش ایستادن است»‬ ‫و دانش ام��وزی نوش��ته اس��ت‪« :‬ادم ص��ادق حتما باید‬ ‫صداقت داش��ته باش��د» و همچنین «فرد مسئولیت پذیر‬ ‫نمی تواند حسود باشد» که نشان می دهد نسل امروز دید‬ ‫خوبی نس��بت به جامعه دارد‪ .‬دبیر سلس��له رویدادهای‬ ‫فرهنگی دهمین س��الگرد رحلت ایت اهلل جمی در ادامه‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در مس��ابقه دوم نی��ز از ‪ ۸۵۰۰‬دانش اموز‬ ‫خواس��ته ش��د با همین سه مفهوم اصلی در شهر عکاسی‬ ‫کنند‪۱۸ .‬هزار اثر در این بخش به دبیرخانه ارس��ال ش��د‬ ‫که عدد قابل توجهی است‪ .‬وی با اشاره به ایین پایانی این‬ ‫روی��داد گفت‪ :‬در ایین پایان��ی از ‪ ۱۶‬اثر دانش اموزان به‬ ‫همراه معلم های انها قدردانی ش��د که در این ایین اقای‬ ‫دکت��ر عم��ادی‪ ،‬معاون وزیر اموزش پ��رورش نیز حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬نظری��ان در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه پژوهش‬ ‫گسترده ای پیرامون شخصیت ایت اهلل جمی برای معرفی‬ ‫به نسل امروز انجام شد‪ ،‬افزود‪ :‬همین رویکرد سبب شده‬ ‫به دنبال فراخوان و جمع اوری اسناد‪ ،‬ده ها نسخه و مطلب‬ ‫از اسناد‪ ،‬خاطره ها و یادگاری های ایت اهلل جمی (ره) پس‬ ‫از س��ال ها از صندوق ها و کتابخانه های ش��خصی بیرون‬ ‫بیای��د و ب��ا ت�لاش ش��بانه روزی در اماده س��ازی‪ ،‬قابل‬ ‫بارگ��ذاری در فض��ای اینترنت ش��ود‪ .‬دبیر ای��ن رویداد‬ ‫فرهنگی ادامه داد‪ :‬ستاد برگزاری دهمین سالگرد افتخار‬ ‫دارد در ایین پایانی سلس��له برنامه های فرهنگی ایت اهلل‬ ‫جمی‪ ،‬از نخستین پایگاه اطالع رسانی ایت اهلل جمی (ره)‬ ‫رونمای��ی کن��د‪ .‬هدف نهایی ش��کل گیری ای��ن پایگاه‪،‬‬ ‫دسترس��ی همگان به اطالعات درس��ت و وس��یع درباره‬ ‫ایشان و فرصت سازی برای مطالعه بهتر درباره شخصیت‬ ‫ایت اهلل با امکانات روز برای نس��ل امروز و فردا است‪ .‬وی‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬راه اندازی این وب س��ایت‪ ،‬گام نخس��ت از‬ ‫حرکت��ی عظیم اس��ت که نیاز به زمان گ��ذاری طوالنی‪،‬‬ ‫پش��تکار‪ ،‬اس��تمرار و همراهی شما عزیزان در تکمیل هر‬ ‫روزه اطالعات و برطرف کردن نقایص ان دارد‪ .‬نظریان با‬ ‫اش��اره به ویژگی های این وب سایت گفت‪ :‬در این سایت‬ ‫مراجعان می توانند عالوه بر دسترس��ی به ده ها نس��خه و‬ ‫مطلب از اس��ناد‪ ،‬خاطره ها و یادگاری های ایت اهلل جمی‬ ‫(ره)‪ ،‬دیدگاه ها‪ ،‬نظرها‪ ،‬خاطره ها‪ ،‬عکس های یادگاری و‪...‬‬ ‫خود را ارس��ال کنن��د تا مورد بهره ب��رداری همگان قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫ر‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ژ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تعطیلی روزنامه سیستان و بلوچستان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫س ک‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪108‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪107‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ژ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ش��رایط اقتصادی مطبوع��ات و افزایش‬ ‫ن��رخ کاغ��ذ نخس��تین قربان��ی را در‬ ‫مطبوع��ات سیستان وبلوچس��تان گرفت و‬ ‫انتش��ار منظم تری��ن روزنامه این اس��تان را‬ ‫بی نظ��م کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬یکش��نبه‬ ‫نخس��تین روزی بود که جای خالی روزنامه‬ ‫«سیستان وبلوچس��تان» روی دکه ه��ای‬ ‫روزنامه فروشی استان خالی بود؛ روزنامه ای‬ ‫ک��ه همی��ن دو س��ال پی��ش جای��زه برتر‬ ‫«پاکیزه نویس��ی» را از فرهنگس��تان زبان و‬ ‫ادبیات کشور کس��ب کرد و به عنوان رسانه‬ ‫برتر اس��تانی کش��ور در پاکیزه نویسی زبان‬ ‫فارسی معرفی ش��د‪ .‬این روزنامه در اخرین‬ ‫رتبه بندی وزارت ارش��اد‪ ،‬دومی��ن روزنامه‬ ‫حرف��ه ای اس��تان ش��ده و باالت��ر از برخی‬ ‫روزنامه ه��ای سراس��ری قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫براساس اطالعات معاونت مطبوعاتی وزارت‬ ‫نو بلوچستان‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستا ‬ ‫منظم ترین روزنامه اس��تان در نظم انتش��ار‬ ‫بوده و به طور تقریبی در ‪ 3‬س��ال گذش��ته‬ ‫تنها در روزهای تعطیل نش��ر نداشته است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن ای��ن روزنامه محلی پنجش��نبه‬ ‫گذش��ته شماره ‪ ۱۳۴۹‬این نش��ریه را روی‬ ‫دکه ها فرستادند که یک تیتر اصلی داشت؛‬ ‫تیتری باعنوان «اخرین شماره» که خبر از‬ ‫تعطیلی این روزنامه می داد‪.‬‬ ‫مطبوعات‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬گفتار خوش��ایند و همراه با مهربانی ‪ -‬از‬ ‫ایین اولیه ازدواج‬ ‫‪ -2‬سیاحت ابی ‪ -‬هرز ادبی‬ ‫‪ -3‬صدایی به نش��انه اعت��راض ‪ -‬روز ازل ‪-‬‬ ‫پابرجایی‬ ‫‪ -4‬کفایت می کند ‪ -‬خوردنی درداور! ‪ -‬عدد‬ ‫چهار یونانی ‪ -‬شهر باستانی در ترکمنستان‬ ‫‪ -5‬محافظ س��م اس��ب ‪ -‬پایتخت لتونی ‪-‬‬ ‫پیشین ‪ -‬رنجوری و بیماری تازی‬ ‫‪ -6‬دارای خوی وحشیانه ‪ -‬شکوه و عظمت‬ ‫ خاک صنعتی‬‫‪ -7‬اشاره به شخص نامعلوم ‪ -‬هماوردی‬ ‫‪ -8‬قالب ماهیگیری ‪ -‬علف خشک‬ ‫‪ -9‬اس��ودگی خاط��ر ‪ -‬اس��تعداد خ�لاق‬ ‫استثنایی‬ ‫‪ -10‬تن پ��وش طی��ور ‪ -‬جهت و س��مت ‪-‬‬ ‫ناگواری اوضاع‬ ‫‪ -11‬ح��رف انتخاب ‪ -‬از ظروف ‪ -‬فرهیخته‬ ‫ خوب و خوش‬‫‪ -12‬س��نگینی اجس��ام ‪ -‬مبارزه و ستیز ‪-‬‬ ‫پوشش ماهی ‪ -‬ضمیر بیگانه‬ ‫‪ -13‬حرک��ت کامل موج الکتریکی ‪ -‬کار ابر‬ ‫ اطراف دهان‬‫‪ -14‬درخت لرزان ‪ -‬استعفا‬ ‫‪ -15‬خلبان ‪ -‬عنصر شیمیایی فلزی با عدد‬ ‫اتمی‪42‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬سازش رندانه ‪ -‬جدا و منقطع‬ ‫‪ -2‬متضاد پایین ‪ -‬سراینده بوستان‬ ‫‪ -3‬نش��انه قرانی ‪ -‬پر و انباش��ته ‪ -‬باد نامساعد‬ ‫برای کشتی‬ ‫‪ -4‬تی��ر کوتاه پیکاندار ‪ -‬جفت ماده ‪ -‬عددی دو‬ ‫رقمی ‪ -‬نرم و سست‬ ‫‪ -5‬قس��مت تحتانی کش��تی ‪ -‬مل��س ‪ -‬ورزش‬ ‫نفس افزا‬ ‫‪ -6‬رودی در کره جنوبی ‪ -‬چه زمانی ‪ -‬انگیزه‬ ‫‪ -7‬خرید و فروش ‪ -‬ارام و ثابت‬ ‫‪ -8‬مثلث جغرافیایی ‪ -‬نو و امروزی‬ ‫‪ -9‬نمره برتر امتحانی ‪ -‬غذای شب‬ ‫‪ -10‬بیم و هراس ‪ -‬ساز عرفا ‪ -‬سطح و ظاهر‬ ‫‪ -11‬کاله انگلیس��ی ‪ -‬مخت��رع دینامیت ‪ -‬دانه‬ ‫خوشبو‬ ‫‪ -12‬درنده رقیب ش��یر ‪ -‬تف��اوت ‪ -‬صوت برای‬ ‫تحسین ‪ -‬از انواع هاون‬ ‫‪ -13‬نامی در ش��اهنامه ‪ -‬دیوی در ش��اهنامه ‪-‬‬ ‫میوه معطر‬ ‫‪ -14‬از اث��ار زیبای معماری دوره قاجار در تهران‬ ‫ نشان و اثر‬‫‪ -15‬ب��دون تمای��ل انج��ام ش��ده ‪ -‬ن��ام واقعی‬ ‫چنگیزخان مغول‬ ‫عبدالحس��ین اذرنگ کتابی دارد‬ ‫باعنوان «اس��تادان و نااستادانم»‬ ‫(انتش��ارات جهان کتاب ‪)۱۳۹۰‬‬ ‫ک��ه زندگینام��ه س��لوک علمی‬ ‫اوس��ت و می کوش��د تا مرز میان‬ ‫اس��تادی و نااس��تادی را مش��خص کن��د و‬ ‫خواندنش لطف بس��یار دارد‪ .‬او در مقایس��ه‬ ‫جو دانشجویی پرشور دانشگاه معتبر شیراز‬ ‫و دانشگاه تازه تاسیس اصفهان در میانه دهه‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬به نکته ای بسیار بدیع اشاره می کند و‬ ‫می نویسد‪« :‬بیشتر دانشجویان این دانشکده‬ ‫را معلم��ان و دبی��ران ام��وزش و پرورش و‬ ‫کارمندان دولت تشکیل می دادند که مدرک‬ ‫کارشناسی را برای ارتقاهای اداری شان الزم‬ ‫داشتند‪ ....‬وقتی عصرها در راهروهای شلوغ‬ ‫دانش��کده ادبیات دانش��گاه اصفهان از میان‬ ‫کارمن��دان دانشجوش��ده می گذش��تم و دو‬ ‫فض��ای متفاوت را با هم مقایس��ه می کردم‪،‬‬ ‫ت��ازه می فهمیدم ک��ه تاثیر دانش��جویان و‬ ‫ترکیب انها بر اس��تادان ش��اید دست کمی‬ ‫از تاثیر استادان بر دانشجویان نداشته باشد‪.‬‬ ‫تاثیر نادانش��جویی بر نااستادی‪ ،‬کم از تاثیر‬ ‫نااس��تادی بر نادانش��جویی نیس��ت‪( ».‬ص‪.‬‬ ‫‪ )۴۶‬اس��تادی خصیصه ای نیس��ت که یک‬ ‫بار در معلمان دانش��گاه پدید اید و مستدام‬ ‫بماند‪ .‬اس��تادانی با انگیزه های فراوان‪ ،‬خوب‬ ‫درس خوان��ده و ب��ا انگی��زه اثربخش��ی وارد‬ ‫دانشگاه شده اند و دست اخر بر اثر رویه های‬ ‫اکادمیک و تعامل با دانش��جویان بی انگیزه‪،‬‬ ‫س��اکت و ب��دون پرسش��گری‪ ،‬به تدریج به‬ ‫«مردار دانشگاهی» بدل شده اند‪ .‬همان گونه‬ ‫که جامعه فاقد ظرفیت و امکان پرسشگری‪،‬‬ ‫صاحبان قدرت را در نخوت سیاسی و مرگ‬ ‫فکری غرق می کند‪ ،‬دانش��جوی ناپرسشگر‬ ‫و بی انگی��زه اس��تادان را به نااس��تادان بدل‬ ‫می س��ازد‪ .‬اگر کارمندان دانشجوش��ده دهه‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬ب��ا ان تعداد اندک پذیرش دانش��جو‬ ‫در ان زم��ان‪ ،‬نادانش��جویانی بودن��د ک��ه‬ ‫نااستادی را برمی انگیختند‪ ،‬نظام دانشگاهی‬ ‫در ایران ‪ 3 ،2‬دهه گذش��ته ش��اهد سیلی از‬ ‫نادانش��جویان بوده است‪ .‬دانشگاه ها ‪-‬چنان‬ ‫ک��ه اذرنگ بی��ان می کن��د‪ -‬از قبل انقالب‬ ‫جای��ی ب��رای نادانش��جویان و کارمندهای‬ ‫نیازمن��د ارتق��ا بودند‪ ،‬اما در س��ال های بعد‬ ‫از انقالب‪ ،‬ابتدا دانش��گاه ازاد‪ ،‬بعد مجموعه‬ ‫دانشگاه های دولتی و پس از ان یک دو جین‬ ‫دانشگاه های گوناگون از جمله دانشگاه های‬ ‫وابسته به نهاد های دولتی‪ ،‬پذیرای سیلی از‬ ‫کارمندان دانشجوش��ده بودند‪ .‬دانشگاه قرار‬ ‫نبود علمی به ایش��ان بیفزاید که از مس��یر‬ ‫کاربس��ت ان عل��م و دان��ش ارتق��ا یابند یا‬ ‫یادداشت‬ ‫ایت اهلل جمی نماد صبر‪ ،‬صداقت و مسئولیت پذیری‬ ‫محم�د فاضل�ی‪ ،‬عض�و هیات‬ ‫علمی دانش�گاه ش�هید بهشتی‪:‬‬ ‫به واس��طه افزایش عملکردش��ان‬ ‫مستحق ارتقا شوند‪ .‬قاعده ارتقای‬ ‫اداری ان بود که هر مدرک باالتر‪،‬‬ ‫حقوق و مزایای بیش��تر به همراه‬ ‫داشت‪ .‬نااستادان در دانشگاه های‬ ‫کشور ‪-‬و به طور تقریبی در عمده‬ ‫دانشگاه های جهان‪ -‬تعداد بیشتر‬ ‫کمی دارند‪ .‬ورود فزاینده نادانشجویان‬ ‫و غلبه ّ‬ ‫نیز به تدریج فضای دانش��گاهی را به س��مت‬ ‫رخوت بیش��تر برد‪ .‬نادانش��جویان به واسطه‬ ‫مش��غله های کاری‪ ،‬غیبت از کالس ها‪ ،‬فشار‬ ‫بر استادان برای کاستن از کیفیت و دشواری‬ ‫دروس و دس��ت اخ��ر متمس��ک ش��دن به‬ ‫لطایف الحیل برای دور زدن قواعد دانشگاهی‬ ‫و کس��ب نمره‪ ،‬روح دانشگاهی را تحت فشار‬ ‫قرار دادند‪ .‬دانشگاه در کنار همه مصائبش‪ ،‬از‬ ‫جمله این واقعیت که راه های ورود نااستادان‬ ‫به ان از گذشته هموارتر شده بود‪ ،‬به معضل‬ ‫کارمندان دانشجوشده نیز گرفتار امده بود و‬ ‫انها به طور عمده هیچ انگیزه ای برای رعایت‬ ‫نظم دانش��گاهی‪ ،‬روح علمی‪ ،‬پرسشگری و‬ ‫مطالب��ه کردن دانش نداش��ته و ندارند‪ .‬این‬ ‫فرایند س��بب ش��ده نااس��تادان نااستادتر و‬ ‫اس��تادان پیشین نیز به نااستادی متمایل تر‬ ‫ش��وند‪ .‬اس��تاد به تدریج به اب راکدی بدل‬ ‫می ش��ود ک��ه س��نگ پرانی هی��چ ک��ودک‬ ‫پرش��وری یا ش��نای هیچ مرغابی ای ارامش‬ ‫ان را به هم نمی زند و به این ترتیب اس��تاد‬ ‫و دانش��جو در فرایند قت��ل انگیزه ها و روح‬ ‫علمی یکدیگر مش��ارکت می جویند و نوعی‬ ‫مقاتله شکل می گیرد‪ .‬انصاف باید داشت که‬ ‫این تاثیر و تاثر نااس��تادان و نادانشجویان و‬ ‫پدیدار ش��دن چرخه ای بدشگون از کشتن‬ ‫روح علمی متقابل‪ ،‬فقط محصول کارمندان‬ ‫دانشجوشده نیس��ت‪ .‬اموزش عالی توده ای‬ ‫در کن��ار جامع��ه ای انباش��ته از بیکاری که‬ ‫تحصی�لات اکادمیک در ان تا اندازه زیادی‬ ‫گزینش��ی ناگزیر است‪ ،‬سیلی از دانشجویان‬ ‫را راه��ی کالس ه��ای درس می کن��د که با‬ ‫وصف نادانش��جو بیشتر سازگارند‪ .‬این گروه‬ ‫نیز به سهم خود در خلق نااستادی سهیم اند‪.‬‬ ‫ترکیب��ی از خصایص نظ��ام اداری در ایران‬ ‫که ارتقای ش��غلی در ان تابع س��ازکارهای‬ ‫شایس��ته گزین نیس��ت و مدارک تحصیلی‬ ‫را بی��ش از ان��دازه ارج می نهد‪ ،‬ضعف بخش‬ ‫خصوص��ی که به عوض م��دارک تحصیلی‪،‬‬ ‫کارامدی ه��ا را معیار ارتقا قرار دهد‪ ،‬اموزش‬ ‫عالی توده ای و تامین مالی نامناسب دانشگاه‬ ‫و روی اوردن ان ب��ه تامی��ن مالی از طریق‬ ‫مدرک فروش��ی‪ ،‬چرخ��ه ای از اث��ر متقابل‬ ‫نااس��تادان و نادانش��جویان را تقویت کرده‬ ‫که هر دو فعاالنه به کش��تن انگیزه ها و روح‬ ‫دانشگاهی در یکدیگر مشغول اند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!