روزنامه صمت شماره 1258 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1258

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1258

روزنامه صمت شماره 1258

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫عراق امن و با ثبات‬ ‫باعث امنیت بیشتر منطقه خواهد شد‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران به دعوت رسمی برهم صالح‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫و عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر عراق برای انجام س��فر رسمی سه روزه وارد‬ ‫پایتخت عراق شد‪.‬‬ ‫روحان��ی در دیدار با برهم صال��ح گفت‪ :‬امنیت‪ ،‬ثبات و روند دموکراتیک‬ ‫در عراق برای جمهوری اس�لامی ایران بسیار بااهمیت است‪ ،‬چراکه ثبات‬ ‫در ع��راق و تقویت امنیت در این کش��ور به س��ود ثب��ات و امنیت منطقه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1258‬پیاپی ‪2576‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫اتخاذ یک استراتژی صنعتی‬ ‫بومی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫روند عادی توسعه‬ ‫و تالش برای رسیدن‬ ‫دست وپای بسته‬ ‫تولیدکننده‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بررسی کردند‬ ‫‪ 2‬شیوه برای کاهش انحراف پرداخت یارانه های نقدی‬ ‫پرداخت یارانه نقدی از جمله سیاس��ت هایی بود که از اغاز با بحران های جدی همراه ش��د‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬رفتار دولت ها در اجرای این طرح منجر به هدررفت باالی منابع دولت شد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬دولت دوازدهم اقدام کارسازی برای رفع این موضوع نکرد تا اینکه بحران های اقتصادی‬ ‫امسال به وجود امدند‪ .‬پس از این بحران ها زمانی که دولت با کاهش شدید منابع روبه رو شد‪،‬‬ ‫تصمیم گرفت وضعیت پرداخت یارانه ها را ساماندهی کند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دولت تصمیم گرفت‬ ‫پرداخت یارانه ها را به س��ازمان ها و نهادهای اس��تانی بس��پارد؛ موضوعی که با انتقاد بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان همراه ش��د‪ .‬کارشناس��ان و فعاالن روابط کار در ایران معتقدند واگذاری این‬ ‫اختیار به اس��تان ها به نوعی گریز از مسئله است و موضوع را به دلیل روابطی که در بسیاری از‬ ‫‪3‬‬ ‫شهرستان ها وجود دارد‪ ،‬پیچیده تر می کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شکاف اطالعاتی ‪4200‬تومانی‬ ‫بین دولت و اصناف‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪8‬‬ ‫جدیدترین مدل بوئینگ با ‪ ۱۵۷‬سرنشین‬ ‫در اتیوپی سقوط کرد‬ ‫خوب شد بوئینگ نخریدیم؟‬ ‫تقاضا در بازار ارز و سکه‬ ‫نزولی شد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫«واردات بدون انتقال ارز»‬ ‫خواسته قطعه سازان برای بقا‬ ‫تیر خالص انفجار قیمت مواد اولیه به کاشی و سرامیک‬ ‫اخری��ن نشس��ت خب��ری انجم��ن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودروی��ی در س��ال ‪ ۹۷‬برگ��زار ش��د‪.‬‬ ‫ثبت س��فارش «بدون انتقال ارز» اصطالحی فنی و یکی از‬ ‫گزینه ها برای ثبت سفارش محصول است که درحال حاضر‬ ‫غیرفعال شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قوانینی که تولید را فلج کرده است‬ ‫‪11‬‬ ‫ورزشگاه ُمدرن فوالد‬ ‫به نام «شهدای فوالد خوزستان» مزین شد‬ ‫«موفقیت های ش��رکت فوالد خوزس��تان مره��ون فداکاری ها و‬ ‫ایثارگری های ‪ ۵۶‬شهید واالمقام فوالدی است‪».‬‬ ‫محمد کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان ب��ا بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬نام گذاری ورزش��گاه فوالد خوزس��تان به نام «شهدای فوالد‬ ‫خوزستان» بنابر وظیفه ای که در قبال فداکاری ها و ایثارگری های‬ ‫ش��هدا داریم و به برکت وجود ‪ ۵۶‬شهید واالمقام این شرکت انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد خوزس��تان حاکی اس��ت‪،‬‬ ‫ورزش��گاه ش��هدای ف��والد خوزس��تان از بزرگ تری��ن پروژه های‬ ‫ساختمانی این ش��رکت در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی‬ ‫اس��ت که تاکن��ون افزون بر ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد ریال برای س��اخت ان‬ ‫هزینه ش��ده است‪ .‬این مجموعه تازه تاس��یس در مجاورت شهرک‬ ‫مس��کونی فوالد خوزس��تان در جنوب ش��رقی ش��هر اهواز‪ ،‬یکی‬ ‫از مجهزترین ورزش��گاه های مدرن کش��ور اس��ت و امید می رود با‬ ‫بهره برداری کامل ان‪ ،‬نقش بس��زایی در پیشبرد اهداف فرهنگی‪-‬‬ ‫ورزشی استان ایفا کند‪.‬‬ ‫روابط عمومی فوالد خوزس��تان با تاکید بر رسمیت نام ورزشگاه‪،‬‬ ‫از اصحاب رس��انه خواست ترتیبی دهند تا از این پس در خبرها و‬ ‫گزارش ها منحصرا از نام «ورزشگاه شهدای فوالد خوزستان» برای‬ ‫اشاره به این مجموعه عظیم فرهنگی‪-‬ورزشی استفاده شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اتخاذ یک استراتژی‬ ‫صنعتی بومی‬ ‫علی صادقی همدانی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫در یک اقتصاد چه کاالهایی باید تولید ش��وند؟ این پرس��ش‬ ‫یکی از مهم ترین پرسش های حوزه تولید است که اقتصاددانان‬ ‫قرن ها در پی پاسخ به ان به پژوهش و بحث پرداخته اند‪ .‬پاسخ‬ ‫به این پرس��ش جهت گیری کلی صنعتی هر کشور را مشخص‬ ‫می کن��د و از این جهت اهمیت دارد که اقتصادها با محدودیت‬ ‫نهاده ها و منابع تولیدی روبه رو هس��تند و باید به بهترین شکل‬ ‫ممکن از انها استفاده کنند‪ .‬نظریه های اقتصادی استدالل های‬ ‫متفاوتی درباره منطق اقتصادی تولید کاالها و خدمات در یک‬ ‫اقتصاد که با جهان پیرامونی تعامل دارد‪ ،‬ارائه کرده اند‪ .‬در بین‬ ‫دیدگاه های موجود نظریه مزیت نس��بی و نظریه مزیت رقابتی‬ ‫نظریه های غالب هس��تند‪ .‬یعنی تنها کاالهایی باید تولید شوند‬ ‫که اقتصاد مورد نظر در انها دارای مزیت نسبی و مزیت رقابتی‬ ‫اس��ت و س��ایر کاالها باید با بهای کمتر از کش��ورهای شریک‬ ‫تجاری وارد شود‪.‬‬ ‫این نظریه ها همچنین مبنا و چگونگی ش��کل گیری تجارت‬ ‫بین کشورهای گوناگون را معرفی می کنند‪.‬‬ ‫کش��ور ما به دلیل دسترس��ی به منابع کالن نف��ت و گاز از‬ ‫ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه انرژی برخوردار است و باید‬ ‫به توس��عه صنایع باالدستی و پایین دستی مرتبط با این حوزه‬ ‫بپردازد و برای دس��تیابی به تازه ترین فناوری های اس��تخراج‪،‬‬ ‫استحصال و پاالیش سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫شاید بهتر بود به جای سرمایه گذاری منابع مالی در صنایعی‬ ‫مانن��د خ��ودرو ک��ه در انها از مزیت نس��بی و مزی��ت رقابتی‬ ‫برخوردار نیستیم در زمینه دستیابی به فناوری های استخراج‪،‬‬ ‫اس��تحصال و پاالیش نفت و گاز س��رمایه گذاری کرده بودیم تا‬ ‫امروز بتوانیم با کمترین هزینه و به اقتصادی ترین شکل ممکن‬ ‫از منابع خدادادی خود بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫ایا ما امروز توانایی داریم که به لحاظ فنی با کمترین هزینه‬ ‫نفت و گازمان را اس��تخراج و اس��تحصال کنیم؟ یا کماکان در‬ ‫این زمینه نیازمند کمک شرکت های خارجی هستیم؟‬ ‫تجربه صنعتی کش��ور نشان داده با ساختارهای فعلی اقتصاد‬ ‫ای��ران و باوجود هم��ه حمایت های تعرف��ه ای از صنعت خودرو‬ ‫هن��وز به لحاظ کیفیت و نرخ قابلی��ت و قدرت رقابت با رقیبان‬ ‫بین المللی را دارا نیستیم‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که صنع��ت خودرو تنها ب��ه کمک دیوار‬ ‫تعرفه ای که دور کش��ور کشیده شده س��رپا است و در صورتی‬ ‫که این دیوار برداش��ته ش��ود به زودی به مرز انحالل و تعطیلی‬ ‫خواهد رسید‪ .‬این ادعا قابلیت ازمون دارد و در صورت تردید در‬ ‫ان به راحت��ی می توان برای مدت کوتاهی ان را به بوته ازمایش‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫حمایت ه��ای غیراصول��ی از صنع��ت خ��ودرو حق��وق‬ ‫مصرف کنن��دگان را نیز پایمال می کند و از هر دو منظر مصرف‬ ‫و تولید غیرعادالنه است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬سرمایه گذاری در صنعت خودرو هزینه فرصت‬ ‫بس��یار باالیی به کش��ور تحمیل کرده اس��ت؛ به عب��ارت دیگر‬ ‫فرصت های فراوان سرمایه گذاری دیگری وجود دارند که بسیار‬ ‫س��ودده هس��تند و به دلیل اختصاص منابع به صنعت خودرو از‬ ‫اقتصاد و ملت ایران س��لب ش��ده اند‪ .‬ای��ن فرصت ها تنها و تنها‬ ‫تشنه سرمایه مالی هستند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از نکات مهمی که باید در اتخاذ استراتژی صنعتی‬ ‫کشور مد نظر قرار گیرد تعریف حوزه های انحصار و رقابت است‪.‬‬ ‫براس��اس راهبرد صنعتی فعلی کش��ور صنعت خودرو صنعتی‬ ‫انحصاری در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫انحصار به خودی خود مس��ئله بدی نیس��ت به ش��رطی که‬ ‫در ج��ای خودش به کار گرفته ش��ود‪ .‬در اقتصادهای پیش��رفته‬ ‫قانون های حمایتی از اکتشاف ها‪ ،‬اختراع ها و نواوری در فناوری‬ ‫وضع ش��ده که به مخترعان‪ ،‬مکتش��فان و نواوران حق انحصار‬ ‫می دهد؛ به طوری که در برخی اقتصادها براساس قانون چنانچه‬ ‫کارافرینی اکتش��اف یا اختراعی ارائه دهد خودش یا حتی پس‬ ‫از مرگ��ش خان��واده اش می توانند تا چندین ده��ه از ان به طور‬ ‫انحصاری بهره مند شوند‪.‬‬ ‫اکتشاف و اختراع تشویق‬ ‫ ‬ ‫براساس این انحصار‪ ،‬کارافرینان به‬ ‫می ش��وند و از این طریق انحصار به گس��ترش مرزهای دانش و‬ ‫کیفیت کمک می کند‪.‬‬ ‫ام��روز زمان ان رس��یده که از خود بپرس��یم ای��ا انحصار در‬ ‫صنع��ت خودرو ما منجر به گس��ترش مرزهای دانش و کیفیت‬ ‫شده است؟‬ ‫بق��ا در بازارهای بین المللی و نبرد با رقیبان خارجی منوط به‬ ‫ارائه کیفیت و نرخ مناس��ب اس��ت و باید از هر سیاست گذاری‬ ‫ی��ا اقدام��ی که در جه��ت تنزل ق��درت رقابت��ی صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی اس��ت به شدت دوری کرد‪ .‬اعمال نابجای‬ ‫انحص��ار در صنع��ت به گونه ای که بیان ش��د س��بب می ش��ود‬ ‫صنعتگران به خواب ف��رو بروند و الزامی برای ارتقای کیفیت و‬ ‫توان رقابتی خود احساس نکنند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د اقتصاد کش��ور از فقدان ی��ک راهبرد بومی‬ ‫صنعت��ی رنج می برد زیرا انتخاب رش��ته فعالیت های صنعتی و‬ ‫مکان س��اخت انها اغلب براساس مالحظات غیراقتصادی انجام‬ ‫شده است‪ .‬اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدوین‬ ‫راهبرد صنعتی بومی کش��ور با مش��ارکت جامع��ه اقتصاددانان‬ ‫است‪.‬‬ ‫متاسفانه اقتصاددانان در تدوین راهبرد صنعتی کشور دخیل‬ ‫نیستند و همین امر سبب شده برخی جهت گیری های صنعتی‬ ‫به طور کلی اقتصادی نباشند که موجب شده هزینه های گزافی‬ ‫به کش��ور تحمیل ش��ود؛ ب��ا این حال ماهی را ه��ر وقت از اب‬ ‫بگیریم تازه است‪.‬‬ ‫رئیس جدید قوه قضاییه گفت‪ :‬تمام تالشم‬ ‫ان اس��ت که از همه ظرفیت فعلی و بالقوه در‬ ‫قوه قضاییه در جهت کاهش االم و مش��کالت‬ ‫و احقاق حقوق م��ردم‪ ،‬اجرای عدالت و انچه‬ ‫مورد خواست مردم عزیز است‪ ،‬استفاده کنم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ید ابراهیم رئیس��ی در‬ ‫ایین تکریم و معارفه رئیس��ان قدیم و جدید‬ ‫قوه قضاییه اظهار کرد‪ :‬باید ابتدا سر بر استان‬ ‫ربوبی بسایم و شاکر نعمت های بسیار خداوند‬ ‫متع��ال در توفیقاتی که عنایت و زمینه ای که‬ ‫فراهم ک��رد برای اینکه بتوان��م خدمت کنم‪،‬‬ ‫باش��م؛ به ویژه خدمتی که در اس��تان مقدس‬ ‫رضوی (ع) فراهم ش��د؛ فرصت مغتنمی برای‬ ‫خدمتگ��زاری به م��ردم و مهمان��ان عالیقدر‬ ‫حضرت امام رضا (ع)‪.‬‬ ‫رئی��س جدید قوه قضاییه در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود گفت‪ :‬در نظرسنجی هایی که‬ ‫از مردم انجام شده‪ ،‬مردم همچنان‬ ‫درب��اره اج��رای عدال��ت نگرانند‪.‬‬ ‫مطالب��ه م��ردم این اس��ت که در‬ ‫س��طوح گوناگون اجرای عدالت را‬ ‫بیش از گذش��ته ببینند؛ بنابراین‬ ‫تحول قضایی باید بر بستر گام دوم‬ ‫انقالب شکل گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برنامه تحول قضایی بر بس��تر‬ ‫گام دوم انق�لاب که رهبر معظم انقالب به ان‬ ‫اش��اره کردند نیازمند همکاری همه بخش ها‬ ‫اعم از دولت‪ ،‬مجلس و همکاران قضایی است‬ ‫ک��ه باید هر کس در ح��وزه کاری خود تالش‬ ‫کند تا گام دوم به ویژه در حوزه اجرای عدالت‬ ‫به خوبی برداش��ته ش��ود‪ .‬رئیس ق��وه قضاییه‬ ‫اف��زود‪ :‬در گام دوم انقالب اجرای عدالت برای‬ ‫همه اح��اد جامعه‪ ،‬مس��ئوالن و نهاد قضایی‬ ‫به عنوان یکی از محورهای مهم تلقی ش��ده و‬ ‫از نقطه های اساسی در تفکر دینی‪،‬‬ ‫قانون اساس��ی و قوانی��ن موضوعه‬ ‫اس��ت که مورد تاکید همیش��گی‬ ‫امامین انق�لاب بوده و این موضوع‬ ‫می طلبد که امروز ما در یک نقطه‬ ‫قابل قبول در زمینه اجرای عدالت‬ ‫به تفاهم برسیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بنده نمی خواهم بگویم اجرای‬ ‫عدال��ت مس��اوی با اج��رای قانون اس��ت؛ اما‬ ‫درحال حاضر اگر بخواهیم بر یک اصل تفاهم‬ ‫و تواف��ق کنیم که نزدیک ترین اصل به اجرای‬ ‫عدالت باشد‪ ،‬ان اجرای قانون است‪.‬‬ ‫در کشور همه موظفند قانون را اجرا کنند‪.‬‬ ‫هیچ کس در هیچ ش��رایطی و هیچ جایگاهی‬ ‫حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه اف��زود‪ :‬محور باید قانون‬ ‫باش��د و همه بر محور قان��ون عمل کنند؛ چه‬ ‫در نه��اد قضایی و چه در همه نهاد های اداری‬ ‫کش��ور‪ .‬در م��واردی که به احتمال��ی به دلیل‬ ‫ش��رایط اضطراری و ش��رایط خ��اص بحرانی‬ ‫مش��کل وجود داشته باشد‪ ،‬در انجا نیز قانون‬ ‫تعیی��ن کرده که چگونه بای��د از این وضعیت‬ ‫عب��ور کرد‪ .‬رئیس��ی با بیان اینک��ه امروز باید‬ ‫مس��ئله اجرای قانون در همه س��طوح کشور‬ ‫جدی گرفته ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬کش��ور ما کشوری‬ ‫اس��ت که ه��ر روز ی��ک گروه‪ ،‬ی��ک حزب و‬ ‫جریانی در مجل��س‪ ،‬دولت و بخش های دیگر‬ ‫می ای��د‪ .‬ما باید بر اجرای قانون توافق کنیم و‬ ‫اجرای ان را ج��دی بگیریم‪ .‬بنده نیز تاکیدم‬ ‫بر اجرای قانون به عنوان نقطه محوری خواهد‬ ‫بود‪ .‬هرچند این مهم ممکن است همه موضوع‬ ‫عدالت را پوش��ش ندهد‪ ،‬اما نقطه ای است که‬ ‫به طور حتم باید روی ان تفاهم کنیم‪.‬‬ ‫روحانی در دیدار با برهم صالح‪:‬‬ ‫عراق امن و با ثبات باعث امنیت بیشتر منطقه خواهد شد‬ ‫رئیس جمه��وری اس�لامی ای��ران به دعوت‬ ‫رس��می برهم صالح‪ ،‬رئیس جمهوری و عادل‬ ‫عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر ع��راق برای انجام‬ ‫سفر رس��می سه روزه وارد پایتخت عراق شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری پس از ورود به عراق با حضور‬ ‫در کاظمی��ن‪ ،‬به زیارت ح��رم مطهر و نورانی‬ ‫حض��رت امام موس��ی کاظ��م (ع) و حضرت‬ ‫ام��ام محمدتقی (ع) مش��رف ش��د‪ .‬س��پس‬ ‫ایین اس��تقبال رس��می از حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری اس�لامی ای��ران ب��ا حضور‬ ‫برهم صالح‪ ،‬رئیس جمه��وری عراق در محل‬ ‫قصرالس�لام (صلح) ریاس��ت جمه��وری این‬ ‫کش��ور برگزار ش��د‪ .‬روحانی بعد ازظهر دیروز‬ ‫ب��ا عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق نیز‬ ‫دیدار و گفت و گو کرد‪.‬‬ ‫رئیس��ان جمهوری ایران و عراق با حضور‬ ‫هیات های بلندپایه دو کشور‪ ،‬گفت وگو درباره‬ ‫مس��ائل دوجانبه و منطق��ه ای را اغاز کردند‪.‬‬ ‫برهم صالح با ابراز خرس��ندی از سفر روحانی‬ ‫و خوش��امدگویی ب��ه وی و هی��ات هم��راه‪،‬‬ ‫روابط دو کش��ور را متکی بر ریشه های عمیق‬ ‫تاریخ��ی و فرهنگ��ی دانس��ت‪ .‬روحانی نیز با‬ ‫تبری��ک موفقیت های دول��ت و ملت عراق در‬ ‫شکس��ت داعش و تش��کیل دولت و حکومت‬ ‫جدی��د‪ ،‬امادگ��ی جمه��وری اس�لامی برای‬ ‫تقویت همکاری ه��ا در حوزه های گوناگون را‬ ‫مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹چارچوب های جدید همکاری‬ ‫به گزارش ایرنا برهم صالح‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ع��راق در کنفرانس خبری به همراه حس��ن‬ ‫روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری اسالمی ایران تاکید‬ ‫کرد دو کش��ور برای رفع مشکالت و موانع در‬ ‫مناس��بات از جمل��ه در تجارت‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و زی��ارت ت�لاش می کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬س��فر‬ ‫روحانی برای ما بس��یار دارای اهمیت اس��ت‬ ‫و ایش��ان مهمان عزیز و محترم ماست‪ .‬صالح‬ ‫گف��ت‪ :‬چارچوب های جدید هم��کاری میان‬ ‫دو کش��ور مورد توافق ق��رار گرفته که اعالم‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬رئیس جمهوری ع��راق افزود‪:‬‬ ‫امنیت مشترک از عناصری است که مستلزم‬ ‫افزای��ش همکاری ه��ا میان ته��ران و بغداد و‬ ‫همچنی��ن همکاری همه کش��ورهای منطقه‬ ‫ب��ا ه��دف افزایش ثب��ات و امنی��ت و تامین‬ ‫منافع مشترک در مبارزه با افکار و گروه های‬ ‫منحرف تروریس��تی اس��ت‪ .‬صالح با اشاره به‬ ‫مذاکرات و تفاهم انجام ش��ده میان دو هیات‬ ‫ایران��ی و عراقی در روزهای گذش��ته‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬باید از جزئیات در روابط دو طرف عبور‬ ‫کرد و به فضای بزرگ تر و وس��یع همکاری ها‬ ‫و روابط اندیش��ید چراکه این امر در راستای‬ ‫منافع هر دو ملت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقطه اختالفی وجود ندارد‬ ‫روحان��ی نی��ز در این کنفران��س خبری با‬ ‫تشکر از دولت و ملت عراق برای مهمان نوازی‬ ‫از هیات ایرانی در این سفر سه روزه همچنین‬ ‫از محب��ت‪ ،‬بخش��ندگی و مهمان نوازی ملت‬ ‫دوست و برادر عراق از زائران ایرانی به ویژه در‬ ‫ایام اربعین حس��ینی (ع)‪ ،‬روابط دو کشور را‬ ‫تاریخی و عمیق دانست‪ .‬وی گفت‪ :‬مناسبات‬ ‫دو کش��ور هزاران س��ال پیش��ینه دارد و ما‬ ‫بای��د حداکثر ت�لاش خود را برای توس��عه و‬ ‫گس��ترش ان به کار ببندیم‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران افزود‪ :‬گفت وگوی بسیار خوب‬ ‫و س��ازنده ای با رئیس جمهوری عراق داشتم‬ ‫و نقط��ه تفارق و اختالف��ی در مباحث مطرح‬ ‫شده ندیدم‪ .‬روحانی گفت‪ :‬تقویت روابط میان‬ ‫تهران و بغداد به س��ود دو کش��ور است و ما‬ ‫نخواهیم گذاشت مس��یر و سیر تحول مثبت‬ ‫ان متوقف ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ما خواهان اتحاد‬ ‫عکس روز‬ ‫ایران و عراق هس��تیم و این اتحاد و همکاری‬ ‫نه علیه دیگری بلکه برای دعوت از دیگران به‬ ‫همکاری های گسترده تر است‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اس�لامی ای��ران گف��ت‪:‬‬ ‫در نشس��ت امروز با اقای دکت��ر برهم صالح‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگ��ون از جمل��ه در زمینه‬ ‫تجارت‪ ،‬صنعت‪ ،‬ایجاد بازارچه های مشترک‪،‬‬ ‫رفت وام��د زائ��ران‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬ب��رق‪ ،‬بانک‪،‬‬ ‫خط اه��ن‪ ،‬محیط زیس��ت و س��ایر مس��ائل‬ ‫منطقه ای و جهانی گفت وگو کردیم‪ .‬روحانی‬ ‫گفت‪ :‬هر دو کش��ور در س��ال های گذشته با‬ ‫دشواری های ناشی از پدیده تروریسم روبه رو‬ ‫بودیم و ملت های ایران و عراق از این امر رنج‬ ‫بسیار بردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ران در جری��ان مب��ارزه با‬ ‫تروریس��م در کنار عراق ق��رار گرفت‪ ،‬چراکه‬ ‫چنین امری را وظیفه خود می دانست‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری تاکی��د کرد‪ :‬م��ا عراق را‬ ‫یک کش��ور مهم اسالمی و عربی می دانیم که‬ ‫می تواند نقش مهم تری در منطقه و نزدیک تر‬ ‫ک��ردن دیدگاه ها ایف��ا کن��د‪ .‬روحانی گفت‪:‬‬ ‫امنیت‪ ،‬ثب��ات و روند دموکراتی��ک در عراق‬ ‫برای جمهوری اسالمی ایران بسیار بااهمیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه ثبات در عراق و تقویت امنیت‬ ‫در این کشور به س��ود ثبات و امنیت منطقه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای توسعه ترانزیت‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا حس��ن روحان��ی پیش از‬ ‫عزیم��ت به عراق در فرودگاه مهراباد با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه ب��رادری ایران در حق کش��ورهای‬ ‫منطق��ه از جمله ع��راق در یادها باقی خواهد‬ ‫مان��د و رابطه ما و بغ��داد قابل قیاس با رابطه‬ ‫این کشور با اش��غالگری مانند امریکا نیست‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ای��ران بس��یاری از نیازهایش را‬ ‫می توان��د از عراق تامین کند و در این س��فر‬ ‫طرح ه��ای مهمی در دس��ت داری��م و برای‬ ‫م��ا موض��وع ترانزیت اهمیت خاص��ی دارد و‬ ‫عالقه مند به توس��عه راه ه��ای ارتباطی میان‬ ‫ایران و عراق هستیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری همچنین بیان کرد‪ :‬امروز‬ ‫به ط��ور تقریبی با عراق در هم��ه زمینه ها از‬ ‫جمل��ه حمل ونقل‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬تامین س��رمایه‪،‬‬ ‫گردش��گری‪ ،‬زیارت‪ ،‬تجارت‪ ،‬سرمایه گذاری و‬ ‫مسائل سیاسی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی دارای‬ ‫رابطه هستیم‪ .‬میزان مبادالت اقتصادی ما با‬ ‫عراق حدود ‪ ۱۲‬میلیارد دالر در س��ال است‪،‬‬ ‫در حالی که به راحتی می توانیم در س��ال های‬ ‫این��ده این رقم را به ‪ ۲۰‬میلیارد دالر افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ایران و عراق بسیاری از‬ ‫نیازهای خ��ود را از یکدیگر تامین می کنند و‬ ‫روابط نزدیک ما به سود هر دو کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹عالقه مند به الیروبی اروندرود‬ ‫رئیس جمه��وری گفت‪ :‬عالقه مند هس��تیم‬ ‫تا هر چه س��ریع تر براس��اس معاهده ‪۱۹۷۵‬‬ ‫الیروبی اروندرود اغاز شود که به سود ابادانی‬ ‫شهرهای خرمشهر‪ ،‬ابادان و بصره خواهد بود‪.‬‬ ‫روحان��ی توضیح داد‪ :‬امروز تنها کش��تی های‬ ‫کوچک و متوسط می توانند از اروندرود عبور‬ ‫کنند‪ ،‬اما چنانچه الیروبی این رود انجام شود‪،‬‬ ‫ام��کان رفت وام��د و پهلوگیری کش��تی های‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬هزار تن نیز فراهم خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫مسائل مربوط به شهرک های صنعتی در کنار‬ ‫مرزهای دو کش��ور‪ ،‬مس��ائل مرزی و امنیتی‬ ‫و مس��ائل محیط زیس��تی و ریزگ��رد و اقدام‬ ‫الزم ب��رای مقابله ب��ا ان را از موضوعات مهم‬ ‫و مورد عالقه مقام��ات ایرانی و عراقی عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬امی��دوارم در جریان مذاکراتی‬ ‫که در این سفر میان مقامات دو کشور انجام‬ ‫می شود در بسیاری از موارد به توافق برسیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫دموکرات ها اماده نبردی تازه با ترامپ‬ ‫پل اللی خوزستان‪ ،‬بزرگ ترین پل کابلی کشور‬ ‫رهب��ران ح��زب دموک��رات به ط��رح احتمال��ی دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا برای درخواس��ت ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫دالر بودجه به منظور س��اخت دیوار در مرز مکزیک واکنش نش��ان‬ ‫داده و هش��دار دادن��د که درصورت ارائه چنین درخواس��تی دولت‬ ‫دوباره تعطیل و ترامپ وادار به پذیرش شکست می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا به نقل از تارنمای هیل‪ ،‬نانسی پلوسی‪ ،‬رئیس دموکرات مجلس‬ ‫نمایندگان و چاک ش��ومر‪ ،‬رهبر اقلیت دموکرات در س��نا با صدور‬ ‫بیانی��ه ای اعالم کردند‪ :‬ترامپ وقتی برای س��اخت دیوار پرهزینه و‬ ‫بی تاثیر خود دولت را به تعطیلی کش��اند‪ ،‬ب��ه میلیون ها امریکایی‬ ‫ضربه زد و باعث بروز هرج ومرج گس��ترده در کش��ور ش��د‪ .‬رهبران‬ ‫ح��زب دموکرات افزودند‪ :‬کنگره از تامین هزینه س��اخت این دیوار‬ ‫امتناع کرد و ترامپ وادار شد شکست را بپذیرد و دولت را بازگشایی‬ ‫کند‪ .‬اگر او درخواس��تش را تک��رار کند همان اتفاق ه��ا دوباره رخ‬ ‫خواهد داد‪ .‬ما امیدوار بودیم او درس گرفته باش��د‪ .‬پلوسی و شومر‬ ‫پیش��نهاد کردند ترامپ پولی را که می خواهد صرف س��اخت دیوار‬ ‫کند‪ ،‬برای اموزش و برنامه های توسعه نیروی کار هزینه کند‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د بیانیه رهبران حزب دموکرات پیش زمینه ای بر مذاکرات‬ ‫دش��وار بر سر طرح بودجه ترامپ باشد‪ .‬ش��ماری از ایالت ها که در‬ ‫کنترل دموکرات ها هس��تند علیه این تصمیم ترامپ شکایت کردند‬ ‫و مجلس نمایندگان نی��ز رای به لغو وضعیت اضطراری داد‪ .‬انتظار‬ ‫می رود سنا نیز در رای گیری هفته جاری رای به لغو ان بدهد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مردم درباره عدالت نگرانند‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدجواد ظریف در پیامی دریافت‬ ‫نشان ذوالفقار‪ ،‬باالترین نشان نظامی کشور را‬ ‫به سردار قاسم سلیمانی تبریک گفت‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬فرماندهی معظم کل قوا روز‬ ‫یکشنبه به سرلشکر پاس��دار قاسم سلیمانی‪،‬‬ ‫فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی نشان «ذوالفقار» اهدا کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬یافته ه��ای س��االنه موسس��ه‬ ‫پژوهش ه��ای بین الملل��ی صل��ح اس��تکهلم‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده افزایش ‪ ۱۹۲‬درص��دی واردات‬ ‫سالح عربستان در ‪ ۵‬س��ال گذشته است‪ .‬در‬ ‫این گزارش مصر و امارات نیز جزو ‪ ۱۰‬کش��ور‬ ‫نخس��ت خریدار سالح در جهان هستند‪ .‬یکی‬ ‫از پژوهشگران این موسس��ه به پایگاه خبری‬ ‫میدل ایس��ت ای‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش جدید نشان‬ ‫می ده��د امریکا و کش��ورهای اروپایی چطور‬ ‫بمب افکن‪ ،‬خودروه��ای جنگی و دیگر ادوات‬ ‫نظام��ی را برای اس��تفاده در جن��گ یمن به‬ ‫عربستان فروخته اند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬بهرام قاسمی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه با وحشیانه خواندن حمله جنگنده های‬ ‫متجاوز ائتالف سعودی به شهروندان یمنی در‬ ‫«طالن» در بخش کشر در استان حجه که در‬ ‫نتیج��ه ان دس��ت کم ‪ ۲۰‬زن و کودک یمنی‬ ‫به ش��هادت رس��یدند‪ ،‬این اقدام متجاوزان را‬ ‫به شدت محکوم کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬اس��تاد علوم سیاس��ی دانش��گاه‬ ‫وورتس��بورگ المان با تاکید بر کارکرد مثبت‬ ‫توافق هس��ته ای‪ ،‬خروج از برجام را شکس��ت‬ ‫سیاس��ت خارجه ترام��پ دانس��ت‪ .‬جیمز ام‬ ‫دورس��ی با تایید کارکرد مثب��ت برجام برای‬ ‫ایران و امریکا‪ ،‬خ��روج ترامپ از این توافق را‬ ‫مورد انتقاد ق��رار داد و گفت‪ :‬ترامپ در حالی‬ ‫از برج��ام خارج ش��د که جوام��ع بین المللی‬ ‫پایبن��دی ایران ب��ه برجام را تایی��د کرده اند؛‬ ‫بنابراین این تصمیم یک اشتباه بود و شکستی‬ ‫برای سیاست خارجه ترامپ به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ایت اهلل امل��ی الریجانی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام در ایین‬ ‫تودیع و معارفه رئی��س قوه قضاییه با تبریک‬ ‫به حجت االس�لام رئیس��ی که با اب�لاغ رهبر‬ ‫معظم انقالب به اصل خودش برگشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خدمت رس��انی بزرگی در نه��اد قضایی انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬رس��یدگی به ‪ ۱۷‬میلیون پرونده‬ ‫کار فوق العاده بزرگی است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور‬ ‫خارجه با کمیس��یونر علم و فن��اوری اتحادیه‬ ‫افریقا در وزارت امور خارجه دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬غالمرضا انصاری در این دیدار با اش��اره‬ ‫به ارتقای جایگاه جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫کشوری پیشرو در عرصه علم و فناوری گفت‪:‬‬ ‫تمامی پیشرفت های علمی کشور در ‪ ۴۰‬سال‬ ‫تحریم ظالمانه محقق شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬روزنامه دیلی تایمز پاکس��تان در‬ ‫یادداش��تی باتوجه به تنش ه��ای میان ایران‬ ‫و عربس��تان‪ ،‬بر لزوم ایفای نقش��ی خنثی در‬ ‫روابط منطقه ای پاکس��تان با این دو کش��ور‬ ‫تاکید کرد‪ .‬این روزنامه نوش��ت‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫دولت پاکستان نقشی مالحظه جویانه در برابر‬ ‫تهران ایفا کند‪ .‬ایران و عربس��تان سعودی از‬ ‫زمان انقالب اسالمی ایران درگیر جنگ سرد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مع��اون رئیس جمه��وری در‬ ‫اینس��تاگرام خود از تجربه سفرش به خراسان‬ ‫رض��وی با یک خلب��ان زن نوش��ت‪ .‬معصومه‬ ‫ابتکار‪ ،‬معاون رئیس جمهوری در اینس��تاگرام‬ ‫خود با اشاره به تجربه سفر استانی به خراسان‬ ‫رضوی نوشت‪ :‬صدایی که هنگام پرواز از کابین‬ ‫خلبان در هواپیما پیچید‪ ،‬مانند همیشه نبود‪.‬‬ ‫کاپیت��ان فهیمه احمدی دس��تجردی خلبان‬ ‫پرواز تهران‪-‬مشهد صحبت می کرد؛ مسلط و‬ ‫متواضع‪ ...‬جای شما خالی‪ ،‬پرواز بسیار خوبی‬ ‫بود برای اغاز سفر استانی این هفته‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گ��زارش خبرگ��زاری اناتولی‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬وزارت دف��اع ترکی��ه در صفحه خود‬ ‫در توییت��ر اعالم ک��رد نی��روی هوایی ترکیه‬ ‫پایگاه های متعلق به حزب کارگران کردستان‬ ‫در دو منطق��ه «افاش��ین» و «باس��یان» در‬ ‫ش��مال ع��راق را هدف ق��رار داد‪ .‬وزارت دفاع‬ ‫ترکی��ه همچنی��ن اعالم ک��رد‪ :‬در نتیجه این‬ ‫حمالت انبارهای سالح‪ ،‬مخفیگاه ها و مقرهای‬ ‫نیروهای این گروه تروریستی تخریب شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جمه��وری ترکی��ه تاکید‬ ‫کرد این کش��ور گروه های «تروریس��تی» را‬ ‫در ط��ول مرزه��ا با عراق و س��وریه متوقف و‬ ‫منطقه امن را در ش��مال سوریه ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��بکه روس��یاالیوم‪ ،‬رجب طیب‬ ‫اردوغ��ان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکی��ه در تجمع‬ ‫انتخابات��ی ح��زب عدالت و توس��عه گفت‪ :‬ما‬ ‫هرگز اجازه تش��کیل کریدور «تروریس��تی»‬ ‫ازس��وی یگان های مدافع خلق کرد در شمال‬ ‫سوریه را نخواهیم داد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫«واردات بدون‬ ‫انتقال ارز» خواسته‬ ‫قطعه سازان برای بقا‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫خوب شد بوئینگ‬ ‫نخریدیم؟‬ ‫تولید منسوجات‬ ‫خودتمیزشونده‬ ‫با فناوری نانو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی کردند‬ ‫‪ 2‬شیوه برای کاهش انحراف پرداخت یارانه های نقدی‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬پرداخت یارانه نقدی از جمله سیاست هایی‬ ‫ب��ود که از اغاز ب��ا بحران های جدی همراه ش��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬رفتار دولت ها در اجرای این طرح منجر به هدررفت‬ ‫باالیی از منابع دولت ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت دوازدهم تا‬ ‫امسال اقدام کارسازی برای رفع این موضوع نکرد تا اینکه‬ ‫بحران های اقتصادی امس��ال به وج��ود امدند‪ .‬پس از این‬ ‫بحران ه��ا زمانی که دولت با کاهش ش��دید منابع روبه رو‬ ‫شد‪ ،‬تصمیم گرفت وضعیت پرداخت یارانه ها را ساماندهی‬ ‫کند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دولت تصمیم گرفت پرداخت یارانه ها‬ ‫را به س��ازمان ها و نهادهای اس��تانی بسپارد؛ موضوعی که‬ ‫با انتقاد بس��یاری از کارشناسان همراه شد‪ .‬کارشناسان و‬ ‫فعاالن روابط کار در ای��ران معتقدند واگذاری این اختیار‬ ‫به اس��تان ها به نوعی گریز از مس��ئله اس��ت و موضوع را‬ ‫ب��ه دلیل روابطی که در بس��یاری از شهرس��تان ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬پیچیده تر کرده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نبود بانک جامع‬ ‫اطالعاتی در کشور از دیگر مواردی است که باعث می شود‬ ‫هدفمندی یارانه ها با انحراف قابل توجهی همراه باش��د‪ .‬در‬ ‫این زمینه دو شیوه پرداخت وجود دارد که با احتساب انها‬ ‫دول��ت می تواند مقداری از این انحراف را کم کند‪.‬‬ ‫در ادامه از مشکالت مربوط به پرداخت یارانه های نقدی و‬ ‫چگونگی اصالح این سیاست گزارش می دهد‪.‬‬ ‫حمی��د حاج اس��ماعیلی‪ ،‬تحلیلگ��ر رواب��ط کار درب��اره‬ ‫یارانه های نقدی و انحراف پرداخت در این ش��یوه حمایتی‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��ت هدفمندی یارانه ه��ا از ابتدا با‬ ‫مش��کالت جدی همراه بود‪ .‬در مرحله نخست تمام ارکان‬ ‫کشور که شامل مجلس هم می شود معتقد بودند همه باید‬ ‫یارانه دریافت کنند و این موضوع زمینه س��از بحرانی شد‬ ‫که امروز با عنوان یارانه نقدی شناخته می شود‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی با اش��اره به اینکه پرداخ��ت یارانه های‬ ‫نق��دی امروز با انحراف قابل توجهی همراه اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬دول��ت ت��ا پیش از بحران های اقتصادی س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫فک��ر اصالح این موضوع نبود‪ .‬پ��س از بحران های کنونی‪،‬‬ ‫رفته رفت��ه تاثی��ر انح��راف یارانه ه��ای نقدی خ��ودش را‬ ‫نمایان کرد‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه پیامدهای منفی طرح‬ ‫هدفمندی یارانه ه��ا در بنگاه های تولیدی و اقتصادی هم‬ ‫دود اختالف های سیاس��ی بی��ن دولت های مختلف و بی��ن دولتمردان به‬ ‫چش��م مردم می رود و س��رمایه های مل��ی به نوعی بازیچه رفتار سیاس��ی‬ ‫دولتمردان می شود‬ ‫نمایان ش��ده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬موضوعی که امروز باید‬ ‫بررس��ی ش��ود این اس��ت که یارانه های نقدی قرار است‬ ‫برای کش��ور چه پیامدهای مثبتی داش��ته باشد‪ .‬تا زمانی‬ ‫که پاس��خ این پرسش به طور دقیق مطرح نشود نمی توان‬ ‫برای ادامه این سیاس��ت برنامه ریزی مناسبی داشت‪ .‬ابتدا‬ ‫باید بررس��ی ش��ود که این یارانه ها در اقتص��اد ایران قرار‬ ‫اس��ت چه نقشی داشته باش��ند‪ .‬اگر یارانه های نقدی قرار‬ ‫اس��ت به اقشار اسیب دیده و اس��یب پذیر کمک کند باید‬ ‫این اقش��ار شناسایی ش��وند و یارانه با کمترین انحراف از‬ ‫جامعه مورد نظر پرداخت شود‪.‬‬ ‫این تحلیلگر روابط کار با بیان اینکه متاسفانه دیدگاه های‬ ‫سیاس��ی مختلف در کش��ور منافع ملی را قربانی می کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به دلیل اینکه از ابتدا سیاس��ت گذاری بر اس��اس‬ ‫شناس��ایی افراد مس��تحق انجام نش��ده بود در تخصیص‬ ‫دریافت یارانه در بخش بهداش��ت و درمان نیز مش��کالت‬ ‫ج��دی به وجود ام��د‪ .‬دولت های مختلف ب��ا دیدگاه های‬ ‫سیاسی مختلف باعث می شوند س��رمایه کشور در چنین‬ ‫سیاس��ت هایی هدررفت باالیی داش��ته باشد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫گاهی اختالف های��ی که در دل دولت ها وجود دارد نیز به ‬ ‫بروز چنین انحراف هایی دامن می زند‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی افزود‪ :‬در این ش��رایط دود اختالف های‬ ‫سیاس��ی بی��ن دولت های مختل��ف و بین دولتم��ردان به‬ ‫چش��م مردم می رود و س��رمایه های ملی به نوعی بازیچه‬ ‫رفتار سیاس��ی دولتمردان می ش��ود‪ .‬موض��وع یارانه های‬ ‫نقدی در س��ال های گذشته مانند توپ بین دولت‪ ،‬مجلس‬ ‫و حاکمی��ت دست به دس��ت ش��د و نتیجه ان ام��روز در‬ ‫بحران های اقتصادی ایران خودش را نمایان ساخته است‪.‬‬ ‫به جای اینکه بحث های سیاس��ی هزینه های گزافی را به‬ ‫دول��ت تحمیل کن��د باید یک بار به ط��ور اصولی موضوع‬ ‫یارانه های نقدی اصالح ساختار شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای اصالح س��اختار نیز انچه نیاز داریم در‬ ‫اغاز بانک جامع اطالعاتی است‪ .‬تا زمانی که بانک جامعی‬ ‫از شرایط دهک های مختلف در جامعه وجود نداشته باشد‬ ‫نمی توان برای یارانه های نقدی برنامه ریزی کرد‪ .‬متاسفانه‬ ‫در این بین سیاس��ت دیگری ه��م در دولت دوازدهم اجرا‬ ‫شد که مصداق فرافکنی بود‪ .‬دولت تصمیم گرفت موضوع‬ ‫پرداخت و شناس��ایی اقشار مس��تحق دریافت یارانه های‬ ‫نقدی را به اس��تان ها واگذار کند‪ .‬این تصمیم در شرایطی‬ ‫گرفته ش��د که سیاس��ت های متمرکز در پایتخت کارایی‬ ‫کافی نداش��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬دول��ت تصمیم گرفت موضوع‬ ‫شناس��ایی را پراکنده کند‪ .‬این پراکندگی به نوعی ش��انه‬ ‫خال��ی کردن ب��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬باید در نظر داش��ت که در‬ ‫بسیاری از شهرس��تان های کشور روابط قومیتی و فامیلی‬ ‫بسیار عمیق و ریشه دار است‪ .‬در این شرایط روابط موجود‬ ‫زمینه ساز فساد و انحراف بیشتر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر روابط کار درباره ش��یوه شناس��ایی افراد‬ ‫مس��تحق دریافت یاران��ه نقدی گفت‪ 2 :‬ش��یوه برای این‬ ‫کار وجود دارد که ش��امل شناسایی افراد پردرامد و افراد‬ ‫کم درامد می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬دولت می تواند افراد‬ ‫پردرامد را از جامعه کس��ر کن��د و به دیگران یارانه نقدی‬ ‫بدهد و شیوه دیگر شناسایی مورد به مورد اقشار کم درامد‬ ‫است‪ .‬طبیعی است که ش��یوه دوم انحراف بسیار کمتری‬ ‫دارد اما روند اجرای ان طوالنی است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دولت‬ ‫می تواند با شناس��ایی افرادی که نباید یارانه دریافت کنند‬ ‫باقی افراد را شناسایی کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬معتقدم جدا از ای��ن موضوع ها باید بازنگری‬ ‫ج��دی کنیم تا این سیاس��ت به طور کامل اصالح ش��ود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬افراد اس��یب دیده و اس��یب پذیر باید به طور‬ ‫کامل شناسایی شوند تا انحراف پرداخت به حداقل ممکن‬ ‫برس��د‪ .‬با این حال‪ ،‬در شرایط کنونی نمی توان به سرعت‬ ‫افراد نیازمند را شناسایی کرد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬دولت می تواند‬ ‫با شناسایی افرادی که نیاز ندارند‪ ،‬به دیگران یارانه نقدی‬ ‫پرداخت کند تا شناسایی افراد نیازمند کامل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت از امارها استفاده کند‬ ‫عل��ی خدایی‪ ،‬فع��ال کارگری و عضو کمیته دس��تمزد‬ ‫درب��اره یارانه ه��ای نقدی به‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت در این‬ ‫زمین��ه تالش زی��ادی نکرد و اکنون ک��ه اوضاع اقتصادی‬ ‫شرایط پیچیده ای را ایجاد کرده دولت تصمیم به حل این‬ ‫موضوع گرفته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که اگر سیاست‬ ‫پرداخ��ت یارانه های نقدی از ابت��دا اصولی پیش می رفت‪،‬‬ ‫منابع قابل توجهی برای دولت ذخیره می شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بان��ک جامع اطالعاتی نی��از جدی پرداخت‬ ‫یارانه های نقدی اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬مبلغ��ی که امروز داده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تاثیر چندانی در زندگی اقشار کم درامد ندارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬دولت با اصالح س��اختاری نظام پرداخت‬ ‫یارانه های نقدی می تواند منابع بس��یاری را ذخیره و برای‬ ‫افزایش این میزان اقدام کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از موضوع هایی که در زمینه سیاست های‬ ‫حمایت��ی مط��رح می ش��ود‪ ،‬کاهش اخت�لاف طبقاتی در‬ ‫جامعه است‪ .‬رقم و ش��یوه پرداخت امروز هیچ تاثیری در‬ ‫ح��ل این موضوع ندارد‪ .‬زمانی که دولت یارانه نقدی را به‬ ‫افراد پردرامد و کم درامد می دهد‪ ،‬هر دو طیف در جامعه‬ ‫ب��ا افزایش درامد روبه رو می ش��وند‪ ،‬بر ای��ن مبنا‪ ،‬انچه با‬ ‫عنوان اختالف طبقاتی مطرح می ش��ود‪ ،‬پابرجا می ماند و‬ ‫این سیاست کارکرد و هدف خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫خدایی با اش��اره ب��ه وضعیت کارمن��دان دولت توضیح‬ ‫داد‪ :‬بر اس��اس اماره��ای موجود ح��دود ‪ ۵‬میلیون نفر از‬ ‫دول��ت حقوق می گیرن��د‪ .‬در این ش��رایط دولت می تواند‬ ‫یاران��ه اف��رادی را که بیش��تر از ‪ ۳‬میلیون توم��ان در ماه‬ ‫دریاف��ت می کنند‪ ،‬قط��ع کند‪ .‬این ام��ار در اختیار دولت‬ ‫اس��ت اما اس��تفاده ای از ان نمی ش��ود‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬در‬ ‫جامع��ه کارگری در بیش��ترین حالت ‪ ۷‬درص��د از ماهی‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون توم��ان بیش��تر درام��د دارند که شناس��ایی‬ ‫انها نیز کار دش��واری نیس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬دول��ت می تواند‬ ‫در ای��ن زمین��ه نیز از داده ه��ای اماری موجود اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی عنوان کردند‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روند عادی‬ ‫توسعه و تالش‬ ‫برای رسیدن‬ ‫علی اکبر جوانروح‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رقابت زمینه ای برای توس��عه و پویایی بازار‬ ‫اس��ت و نمی توان ورود محص��والت را محدود‬ ‫ک��رد به این دلیل ک��ه نمی توانیم با انها رقابت‬ ‫کنیم؛ چنین خواس��ته ای انحصارطلبی است و‬ ‫به طور قطع‪ ،‬راه��کار نخواهد بود‪ .‬بازار طبیعی‬ ‫این گونه اس��ت که محصوالت گوناگون در ان‬ ‫عرضه شود و کسی در عرصه باقی بماند که توان‬ ‫رقابت داش��ته باشد و بتواند مشتریان بیشتری‬ ‫را ج��ذب کند‪ .‬جذب مش��تری فق��ط در بازار‬ ‫داخل ش��رط نیست‪ ،‬بلکه فراگیری محصوالت‬ ‫در بازاره��ای بین المللی‪ ،‬نقطه عطفی در تولید‬ ‫رقابتی خواهد ب��ود‪ .‬رقابت واقعی یعنی تالش‬ ‫کنی��د س��هم بیش��تری در بازار هدف داش��ته‬ ‫باش��ید‪ .‬برای داشتن بازار باید توان تولید ارتقا‬ ‫پیدا کند زیرا توس��عه در دانش هیچ گاه متوقف‬ ‫نمی شود و کشورها در این باره سخت در تالش‬ ‫هستند‪ .‬پیشرفت هر روز در حال اتفاق افتادن‬ ‫اس��ت و ارتقای فناوری در تم��ام حوزه ها پویا‬ ‫ب��وده و تولیدکنن��دگان ایرانی بای��د خود را با‬ ‫ش��رایط روز ب��ازار منطبق کنن��د‪ .‬واحدهای‬ ‫تولید داخل به نوعی انحصاری ش��ده ‪ ،‬هزینه ای‬ ‫ب��ه کارفرما پرداخت و فعالیت انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫امروز مهندس��ان داخلی بیش از انکه به دنبال‬ ‫خالقیت و نواوری باش��ند به روند عادی تولید‬ ‫همچون گذش��ته عادت کرد ه و همان را تکرار‬ ‫می کنن��د‪ .‬ب��رای رقابت پذیر ش��دن به ویژه در‬ ‫صنعت قطعه ایران نیاز است تا تمام ساختارها‬ ‫تغییر کند‪ .‬خودرو محصولی مانند شکر نیست‬ ‫که انحصار ان‪ ،‬به شرکتی داده شود‪ .‬این صنایع‬ ‫اگر بخواهند بازار خود را توس��عه دهند نیاز به‬ ‫خالقیت دارند‪ .‬همچنین اگر مهندسان نواوری‬ ‫ندارند نباید کار به انها سپرده شود‪ .‬خودروساز‬ ‫و قطعه س��از داخلی باید بتوانند در بازار رقابت‬ ‫کنند و حضور صنعتگران خارجی د ر بازارهای‬ ‫جهان��ی در حالی اس��ت که کمت��ر از ‪ 2‬دهه به‬ ‫این صنعت وارد ش��ده اند ام��ا ایران تجربه ‪50‬‬ ‫س��اله دارد‪ .‬ای��ن فاصل��ه در بخش پیش��ینه و‬ ‫س��هم بازار‪ ،‬با یکدیگر ضدیت دارد‪ .‬این موضوع‬ ‫نش��ان می دهد صنعتگر ایرانی باید برای چنین‬ ‫حضوری گام های بلندتری بردارد‪.‬‬ ‫«واردات بدون انتقال ارز» خواسته قطعه سازان برای بقا‬ ‫اخرین نشس��ت خبری انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی در سال ‪ ۹۷‬برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت که با حضور حسین نجاری مدیرعامل ساپکو‪،‬‬ ‫معصوم نجفی��ان مدیرعامل سازه گس��تر‪ ،‬مازیار بیگلو‬ ‫دبی��ر انجمن و برخ��ی اعضای هیات مدی��ره در محل‬ ‫انجمن برگزار ش��د‪ ،‬اقدام های انجام ش��ده در سال ‪۹۷‬‬ ‫و برنامه های سال ‪ ۹۸‬مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت صنعتگران در سال ‪۹۷‬‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫خبر‬ ‫فرایند ثبت نام خودرو‬ ‫دارای نقص و ابهام است‬ ‫نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬در چند ماه گذشته چندین بار‬ ‫ثبت نام خرید خودرو برگزار ش��ده اما متاسفانه‬ ‫تع��دادی مع��دودی از متقاضی��ان توانس��ته اند‬ ‫اقدام به خرید خودرو کنند‪ .‬سیداحس��ن علوی‬ ‫در گفت وگ��و با خانه ملت‪ ،‬ب��ا انتقاد از عملکرد‬ ‫خودروس��ازان در نح��وه برگ��زاری پیش فروش‬ ‫اینترنت��ی خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه س��ازکار‬ ‫برگزاری پیش فروش اینترنتی خودرو در هاله ای‬ ‫از ابهام قرار دارد و مش��خص نیست این ثبت نام‬ ‫چگون��ه برگزار می ش��ود‪ .‬او بر ض��رورت اصالح‬ ‫س��ازکار ثبت ن��ام خرید خ��ودرو تاکی��د کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬در چند ماه گذش��ته چندین بار ثبت نام‬ ‫خرید خودرو برگزار ش��ده اما متاس��فانه تعداد‬ ‫مع��دودی از متقاضی��ان توانس��ته اند اق��دام به‬ ‫خرید خودرو کنند‪ ،‬از این رو‪ ،‬این مس��ئله نشان‬ ‫می دهد که فرایند ثبت ن��ام خودرو دارای ابهام‬ ‫و نقص اس��ت‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬قیمت خودرو‬ ‫در یک سال گذش��ته به طورفزاینده ای افزایش‬ ‫پیدا کرده و این مس��ئله موجب بروز مش��کالت‬ ‫و بی سرسامانی بسیاری در حوزه فروش خودرو‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬علوی با بیان اینکه مردم باید‬ ‫خرید خودرو را تحری��م کنند‪ ،‬افزود‪ :‬مردم باید‬ ‫با نخری��دن خودروهای تولیدی خودروس��ازان‬ ‫ب��ه بروز بی قانونی های این عرصه پاس��خ دهند‪،‬‬ ‫به ط��ور قط��ع‪ ،‬اگ��ر م��ردم این محص��والت را‬ ‫خری��داری نمی کردند‪ ،‬خودروس��ازان مجبور به‬ ‫تغیی��ر و اص�لاح رفتار خود می ش��دند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬متاسفانه در ش��رایط کنونی تقاضای خرید‬ ‫خودرو بس��یار باال اس��ت و این مس��ئله دست‬ ‫خودروسازان را برای اقدامات غیراصولی خود باز‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید اس��تراتژی جدیدی را برای‬ ‫اصالح وضعیت خودروس��ازان و صنعت خودرو‬ ‫کش��ور بیاندیش��د زیرا عملک��رد کنونی دولت‬ ‫به ویژه این وزارتخانه موجب بروز تالطم در بازار‬ ‫خودرو کش��ور شده اس��ت‪ .‬علوی با بیان اینکه‬ ‫فرایند ثبت نام خودرو ازس��وی خودروس��ازان‬ ‫باید تغییر کند‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط کنونی شرایط‬ ‫ثبت نام خودرو ش��فاف نیست و این مسئله تنها‬ ‫بر افزایش ناامیدی مردم اثر می گذارد‪.‬‬ ‫حسین نجاری‬ ‫معصوم نجفیان‬ ‫مازی��ار بیگل��و‪ ،‬دبیر انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی با بی��ان اینکه صنعت خودرو‬ ‫و قطعه س��ال پر التهابی را پشت س��ر گذاشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ابتدای س��ال صنعتگران با افزایش قیمت ارز از ‪۳۵۰۰‬‬ ‫ب��ه ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان رو به رو ش��دند که نوعی ش��وک به‬ ‫بخ��ش صنعت بود‪ .‬در ادامه با افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫مش��کالت بیش��تر ش��د و واحدهای صنعتی با کمبود‬ ‫نقدینگ��ی روب��ه رو ش��دند‪ .‬از این رو‪ ،‬انجم��ن به عنوان‬ ‫نماینده صنف قطعه س��ازان روی این مسئله متمرکز و‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬حدود ‪ ۷۵‬نشست با نهادهای گوناگون‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫بیگلو ادامه داد‪ :‬نخس��تین مس��ئله کمبود نقدینگی‬ ‫بود که می خواس��تیم با تزریق نقدینگی تیراژ تولید را‬ ‫افزای��ش دهیم‪ .‬امری که در خرداد کلید خورد‪ ،‬دی به‬ ‫ثمر نشست و در نهایت تسهیالت پرداخت شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه ‪۱۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت برای این صنعت در نظر گرفته شد‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪۴ :‬ه��زار میلیارد تومان در قال��ب ریالی بود‬ ‫ک��ه ‪۳۵۰۰‬هزار میلی��ارد تومان ان تا ام��روز پرداخت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬باقی تس��هیالت در قالب ارزی و با مبلغ‬ ‫‪۸۸۴‬میلیون یورو قرار است پرداخت شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی درباره دیگر برنامه های س��ال ‪ ۹۷‬به پیگیری‬ ‫انجم��ن درب��اره افزایش قیمت خودروها اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬همیش��ه فرم��ول قیمت گذاری ش��ورای رقابت‬ ‫م��ورد اعتراض خودروس��ازان و قطعه س��ازان بود که با‬ ‫پیگیری های انجام شده در نهایت این وظیفه به سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش قیم��ت خودرو ب��ا توجه به‬ ‫افزای��ش م��واد اولیه محرز ب��ود‪ ،‬اما انجام نمی ش��د‪ .‬با‬ ‫پیگیری ه��ای بس��یار موضوع در ماه های پایانی س��ال‬ ‫پذیرفته شد‪.‬‬ ‫بیگلو با انتقاد به این مسئله که همیشه درباره افزایش‬ ‫قیمت محص��والت اعتراض ه��ا متوجه خودروس��ازان‬ ‫و قطعه س��ازان اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫صنعتگران خود مصرف کننده هستند‪.‬‬ ‫بیگلو با بی��ان اینکه موضوعی که بای��د مرداد اتفاق‬ ‫می افت��اد تا مانع اش��فتگی ب��ازار خ��ودرو در روزها و‬ ‫ماه های اینده می ش��د‪ ،‬دی محقق شد‪ ،‬افزود‪ :‬خواسته‬ ‫ما این بود مانند دهه ‪ ۸۰‬با توجه به حاشیه بازار قیمت‬ ‫خودروها تعیین شود که در دوره محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫گروه صنعت‪ :‬س��ال ‪ ۱۹۵۶‬میالدی بی ش��ک سال خاصی در‬ ‫طراحی خودروهای ولوو به شمار می رود؛ چراکه در این سال ولوو‬ ‫با معرفی خاص ترین خودرو خود یعنی «امازون» توانس��ت نظر ها‬ ‫را بی��ش از پی��ش به خود جلب کن��د و از طراحی ضعیف خود در‬ ‫مدل ‪ ۴۴۴pv‬کمی فاصله بگیرد و با کمک یک جوان خالق به نام‬ ‫ویلسگارد و طراحی محصول جدید خود یعنی امازون که با الهام‬ ‫از خودروهای اروپایی و امریکایی احیا شده بود‪ ،‬نظر منتقدان را به‬ ‫خود جلب کند‪ .‬البته در همان سال انتخاب این نام برای محصول‬ ‫جدید ولوو کمی برای این ش��رکت دردسرساز شد و به ناچار ولوو‬ ‫برای عرضه امازون از اعداد اس��تفاده و عنوان ولوو ‪ ۱۲۱‬و ‪ ۱۲۲‬را‬ ‫برای این محصول انتخاب کرد‪ .‬دلیل این تغییرنام اس��تفاده ولوو‬ ‫از نام امازون بود که به یکی از جنگجویان یونان باس��تان ش��هرت‬ ‫تمرک��ز روی ‪ ۳‬موضوع خودکفایی برای کاه��ش ارزبری‪ ،‬افزایش‬ ‫تی��راژ محصوالت (زیرا تا تولید افزای��ش نیابد‪ ،‬نمی توان قیمت را‬ ‫در بازار مدیریت کرد) و ثبت سفارش بدون انتقال ارز است که در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬پیگیری خواهد شد زیرا درحال حاضر این امر ممنوع شده‬ ‫که به نوعی خودتحریمی است‬ ‫وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موضوع پذیرفته‬ ‫شد اما وی پیش از تحویل وزارت موضوع را ابالغ نکرد‬ ‫و دوباره این امر به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی در ادامه با اش��اره به برنامه های س��ال ‪۹۸‬‬ ‫انجم��ن اظهارکرد‪ :‬تمرک��ز روی ‪ ۳‬موضوع خودکفایی‬ ‫برای کاهش ارزب��ری‪ ،‬افزایش تیراژ محصوالت (زیرا تا‬ ‫تولید افزایش نیابد‪ ،‬نمی توان قیمت را در بازار مدیریت‬ ‫کرد) و ثبت س��فارش بدون انتقال ارز است که در سال‬ ‫‪ ۹۸‬پیگی��ری خواهد ش��د زیرا درحال حاض��ر این امر‬ ‫ممنوع شده که به نوعی خودتحریمی است‪.‬‬ ‫بیگل��و ادامه داد‪ :‬این امر پیش تر در س��ال های ‪ ۹۰‬و‬ ‫‪ ۹۱‬برای دور زدن تحریم ها انجام می ش��ده و امروز هم‬ ‫درخواس��ت انجمن به عنوان نماینده صنعتگران حوزه‬ ‫قطعه س��ازی همین موضوع اس��ت‪ .‬به این ترتیب تیراژ‬ ‫افزایش یافته و با جبران کمبودها بازار و قیمت خودرو‬ ‫مدیریت می شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ثبت س��فارش «ب��دون انتق��ال ارز»‬ ‫اصطالح��ی فنی و یکی از گزینه ها برای ثبت س��فارش‬ ‫محصول است که درحال حاضر غیرفعال شده است‪ .‬این‬ ‫امر به معنی تامین ارزش موردنیاز از طریق صرافی ها و‬ ‫کانال های غیربانکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صنعت قطعه کشور‬ ‫در ادامه حسین نجاری‪ ،‬مدیرعامل ساپکو اظهارکرد‪:‬‬ ‫باق��ی تس��هیالت از محل ‪ ۴‬هزار میلی��ارد تومان برای‬ ‫قطعه س��ازان تا پای��ان هفته و پیش از س��ال جدید به‬ ‫پایان می رسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امس��ال ش��رایط تحریم ه��ا متفاوت تر و‬ ‫س��خت تر از تحری��م س��ال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬ب��ود زیرا در‬ ‫تحری��م جدید نقل و انتقال ارز ه��م از موارد تحریمی‬ ‫قرار گرفته و این امر چالش ها را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��اپکو در ادامه با بیان مش��کالت تامین‬ ‫قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در سال ‪ ۹۷‬گفت‪:‬‬ ‫بیشتر مش��کالت در بخش قطعات برقی و الکترونیکی‬ ‫خودرو اس��ت که همت برای بومی س��ازی انها مضاعف‬ ‫شد‪ .‬در این فاصله تولید خودروها به شکل ناقص ادامه‬ ‫داش��ت (‪۸۴‬هزار خودرو) تا صنع��ت قطعه دچار رکود‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به قطع همکاری شرکت رنو عنوان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا اغاز تحریم ها ش��رکت رنو نتوانس��ت حتی قطعات‬ ‫خریداری ش��ده را تحویل بدهد‪ .‬با تالش بس��یار پس‬ ‫از ‪ ۴‬ماه به کمک قطعه س��ازان داخل��ی برخی قطعات‬ ‫تامین ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تصمیم ما در گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و ش��رکت ساپکو با توجه به روند تغییرات‬ ‫صنعت خودرو در جهان حرکت در این مسیر است زیرا‬ ‫دیر یا زود بخش های زیادی از خودرو دگرگون خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬باید بازنگری در برنامه ها و سیاست های‬ ‫خودرویی اعمال شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ساپکو با اش��اره به اینکه برای هر خودرو‬ ‫‪ ۵‬مگاماژول تعریف شده‪ ،‬گفت‪ :‬این بخش ‪ ۵‬مگاماژول‬ ‫شامل «بدنه و مکانیسم ها»‪« ،‬قوای محرکه»‪« ،‬شاسی»‪،‬‬ ‫«تزئین��ات داخلی و خارجی» و «ب��رق و الکترونیک»‬ ‫است که در برخی بخش ها مانند قوای محرکه و قطعات‬ ‫مکانیکی درصد داخلی س��ازی ها باال است و حتی مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز ان در داخل تولید می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬همان گونه که گفتم بیش��ترین چالش که‬ ‫منج��ر به تولید ناقص خودروها هم ش��د ماژول برق و‬ ‫الکترونیک بود که کمترین بومی س��ازی در این بخش‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی با بیان اینکه در یک ماه گذشته‬ ‫ش��رایط تولید بهبود پی��دا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫می دانند اگر بخواهند تولید را افزیش دهند و مدل های‬ ‫جدید خودرویی را به سبد محصوالت خود اضافه کنند‪،‬‬ ‫چاره ای جز خودکفایی و افزایش عمق س��اخت داخل‬ ‫ندارند‪ .‬در این باره برنامه ریزی شده و قرار است هر سال‬ ‫‪۱۰‬درصد ارزبری محصوالت کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه داخلی س��ازی افزود‪ :‬بخش نخست‬ ‫که ش��امل برخی قطعات است راحت تر خواهد بود زیرا‬ ‫ظرفی��ت و امکان��ات ان در صنعت قطعه فراهم اس��ت‬ ‫اینکه به ‪۸۰‬درصد عمق ساخت داخل برسیم اما مشکل‬ ‫به قطعات های تک برمی گردد که س��رمایه گذاری برای‬ ‫تولید انها در ایران صرف��ه اقتصادی ندارد و تولید این‬ ‫قطعات که از ریزقطعات دیگر تشکیل می شوند در دست‬ ‫تعداد محدودی از شرکت های بعضا امریکایی است‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬قطعاتی ک��ه درصد خودکفایی پایینی دارند‬ ‫در ‪ ۳‬مرحله انجام خواهد ش��د ضم��ن انکه باید روی‬ ‫تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز انها نیز برنامه ریزی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬برخی مواد اولیه مورد نیاز در داخل تولید‬ ‫می ش��ود اما در بخش��ی مواد اولیه مانند مواد پلیمری‬ ‫باید برنامه ریزی ش��ود‪ .‬نجاری در بخش��ی از سخنان‬ ‫خ��ود به موضوع قالب ها و بومی س��ازی انها پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مواردی که با تعریف پروژه ها زمان زیادی‬ ‫از صنعتگران می گیرد موضوع تامین قالب ها اس��ت که‬ ‫خارج از کش��ور تامین می شود‪ .‬ثبت سفارش تا ساخت‬ ‫و ارس��ال این قالب ها زمان زی��ادی از پروژه ها می گیرد‬ ‫که خوشبختانه قطعه سازان با سرمایه گذاری در بخش‬ ‫قالب س��ازی‪ ،‬در حال دنبال ک��ردن برنامه خودکفایی‬ ‫هس��تند‪ .‬وی یاداور شد تحقق این امر تاثیر مستقیم‬ ‫روی قیمت تمام ش��ده محصوالت نهایی خواهد داشت‬ ‫که می تواند در س��اماندهی بازار کمک بس��یاری کند‪.‬‬ ‫س��اخت قالب در داخل ضمن کوتاه ش��دن مدت زمان‬ ‫پروژه ه��ا منج��ر به ارتق��ای فن��اوری در صنعت قطعه‬ ‫کش��ور می شود‪ .‬مدیرعمل س��اپکو در ادامه به موضوع‬ ‫صادرات اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��ال گذشته ما صادرات‬ ‫قطعه داش��تیم که با ش��روع تحریم ای��ن امکر متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬اما نباید فراموش کنیم ب��ازار خوبی برای قطعات‬ ‫ایران��ی وج��ود دارد که با افزایش عمق س��اخت داخل‬ ‫کمک بزرگی به توس��عه صادرات خود کرده ایم‪ .‬نجاری‬ ‫در پای��ان اظهارکرد‪ :‬راهی جز رقابت برای بقای صنعت‬ ‫خ��ودرو نداریم‪ .‬ب��رای این امر مهم نی��ز باید به لحاظ‬ ‫فناوری ارتقای فناوری داش��ته باشیم‪ .‬از این رو‪ ،‬تالش‬ ‫داریم با تعریف های انجام شده در سامانه های گوناگون‬ ‫تامین قطعات قطعه سازی کشور را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید روزانه ‪۲۲۰۰‬خودرو‬ ‫معص��وم نجفیان‪ ،‬مدیرعامل سازه گس��تر در ادامه به‬ ‫جذابیت بازار خودرو اشاره کرد و افزود‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫دارای ‪ ۲‬ویژگی خاص اس��ت؛ این صنعت ضمن جذاب‬ ‫ب��ودن‪ ،‬به لحاظ ایمنی و حفظ محیط زیس��ت بس��یار‬ ‫حساس است‪ .‬در این باره یک مسئله سوم را در کشور‬ ‫م��ا باید به این دو موض��وع صنعت خودرو اضافه کرد و‬ ‫ان هم مسئله تحریم ها است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به س��ال پرالتهابی ک��ه در این‬ ‫صنعت داش��تیم‪ ،‬پرداخت تسهیالت در روزهای پایانی‬ ‫سال نویدبخش خوبی برای این صنعت بود‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی اظهار کرد‪ :‬تولید شرکت سایپا‬ ‫سال گذش��ته ‪۳‬هزار و ‪۳۱۵‬خودرو بود که در دو نوبت‬ ‫کاری با حمایت قطعه س��ازان انجام شد و رکوردی تازه‬ ‫در این صنعت برای کشور رقم زد اما با وجود مشکالت‬ ‫امسال تولید عادی کاهش بسیاری داشت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫خوشبختانه توانس��تیم بر مشکالت غلبه کنیم و تولید‬ ‫ابتدای هفته به ‪۲‬هزار و ‪۲۰۰‬خودرو در روز رسید‪.‬‬ ‫نجفیان ادامه داد‪ :‬برنامه تولید تا پایان س��ال تحقق‬ ‫تولید ‪۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬خودرو اس��ت‪ .‬امیدواریم افزایش‬ ‫تولید با بح��ث خودکفایی همراه با قطعه س��ازان برای‬ ‫سال ‪ ۹۸‬محقق شود زیرا تا زمانی که ارزبری و ارزاوری‬ ‫صنعت باهم برابر نباش��د‪ ،‬فعالیت ه��ا مطلوب نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬بنابراین ضمن دنبال ک��ردن موضوع خودکفایی‪،‬‬ ‫صادرات نیز از برنامه های ما به ش��مار می رود که ان را‬ ‫پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ولوو «امازون» در داتیس خودرو احیا شد‬ ‫داش��ت و همین امر باعث ش��د تا ولوو دس��ت به تغییر نام بزند اما‬ ‫این محصول با همان نام امازون در بازار جهانی شهرت پیدا کرد‪.‬‬ ‫امازون در همان س��ال ها با پیشرانه ‪ ۱۸B‬که نمونه ‪ ۱.۸‬لیتری‬ ‫‪ ۴‬س��یلندر ب��ود پ��ا به بازار گذاش��ت و پ��س از ان در مدل ‪۱۲۲‬‬ ‫به طورتقویت ش��ده عرضه ش��د‪ .‬دو س��ال بعد ولوو نسخه اسپرت‬ ‫ام��ازون را ب��ه محصوالت خ��ود اضافه کرد‪ ،‬نس��خه ای که از یک‬ ‫پیشرانه دو کاربراتوری با خروجی ‪ ۸۵‬اسب بخار بهره می برد‪.‬‬ ‫ولوو در سال ‪۱۹۶۲‬میالدی نسخه های استیشن‪ ،‬دو در و چهار‬ ‫در ام��ازون را ب��ه ب��ازار عرصه ک��رد و پس از ان در س��ال ‪۱۹۶۷‬‬ ‫هنرنمای��ی خ��ود را کامل ک��رد و با ارائه نمونه ‪ ۱۲۳gt‬توانس��ت‬ ‫محصولی خاص با یک اتاق بزرگ و اسپرت و خروجی ‪ ۱۱۵‬اسب‬ ‫بخار را به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫ارائه این محصول باعث ش��د ش��رکت ولوو در همان س��ال ها با‬ ‫صادرات ‪۶۰‬درصد محصوالت خود بتواند نام خود را به عنوان یکی‬ ‫از بزرگ ترین خودروسازان جهان به ثبت برساند‪.‬‬ ‫در همان سال ها بود که برخی صاحب نظران امازون را به عنوان‬ ‫خودرو پیشگام در شاخص ایمنی نام بردند و ان را اغازگر سبکی‬ ‫خاص در ایمنی دانستند‪.‬‬ ‫پس از انکه خودرو امازون پا به ایران گذاشت با استقبال خوبی‬ ‫روبه رو شد‪ .‬هر چند در ایران در ان سال ها توان خرید این گونه از‬ ‫خودروها کم بود‪ ،‬اما نمونه هایی از این خودرو به کش��ور وارد ش��د‬ ‫و حاال پس از س��ال ها این نمونه ها به عنوان سرمایه های ارزشمند‬ ‫ملی در کش��ور دیده می ش��ود‪ .‬نمونه هایی که هلدینگ داتیس با‬ ‫احیای درس��ت و تخصصی انها س��عی در حف��ظ و نگهداری این‬ ‫گنجینه های ارزشمند دارد‪.‬‬ ‫داتیس خ��ودرو به عن��وان یکی از ش��رکت های زیرمجموعه این‬ ‫هلدینگ قصد دارد با بهره گیری از کلینیک تخصصی تعمیرگاهی‬ ‫خ��ود این گنجینه های ارزش��مند را برای صاحب��ان خودروهای‬ ‫کالس��یک حفظ و با احیای درست‪ ،‬از انها محافظت کند‪ .‬شرکت‬ ‫داتی��س خودرو به عن��وان نماین��ده انحصاری هایکو اس��پورتیو‪،‬‬ ‫ش��ریک تجاری ولوو در ایران امادگی ان را دارد تا تعمیرات کلی‬ ‫خودروهای کالس��یک را در کلینیک تخصصی خود انجام دهد و‬ ‫انها پذیرش کند‪.‬‬ ‫دارن��دگان این ن��وع خودروها می توانند برای کس��ب اطالعات‬ ‫بیش��تر به سایت ‪ www.datiskhodro.com‬مراجعه کنند یا‬ ‫با شماره تلفن ‪ ۰۲۱-۷۵۳۰۶‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫روزهای پررونق معادن‬ ‫افریقای جنوبی‬ ‫رو به افول است؟‬ ‫قوانینی که تولید‬ ‫را فلج کرده است‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫می تواند اب را‬ ‫نجات دهد؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دستاورد یک ساله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫بیش از ‪2‬میلیارد دالر سرمایه گذاری در طرح های جدید و ایجاد‪4600‬شغل‬ ‫‹ ‹ راه عبور از تحریم‬ ‫همچنین کمک به ادامه تولید و توس��عه در ش��رایط تحریم‬ ‫از دیگ��ر برنامه های پیش روی این س��ازمان اس��ت‪ .‬ایمیدرو‬ ‫به عنوان حلقه واس��ط ش��رکت های مختل��ف بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬راهکارهای کاهش اثرات تحریم را شناسایی و‬ ‫عملیاتی می کند‪ .‬از س��وی دیگر ایجاد کنسرسیوم های بزرگ‬ ‫بخ��ش خصوصی در حوزه اکتش��اف‪ ،‬توس��عه معادن‪ ،‬کمک‬ ‫ب��ه بومی س��ازی فناوری و نیز دس��تیابی به دان��ش مورد نیاز‬ ‫‹ ‹توسعه فعالیت های اکتشافی‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران با‬ ‫توجه به رس��الت توسعه ای خود‪ ،‬برنامه های اکتشافی وسیعی‬ ‫را به منظور جبران عقب ماندگی تاریخی اکتش��اف در کش��ور‬ ‫اغاز کرده اس��ت‪ .‬اکتش��اف در قالب پهنه هایی با وسعت ‪۳۰۰‬‬ ‫هزارکیلومت��ر مربع در مناطق مرزی ش��رق و غرب کش��ور و‬ ‫مناط��ق مح��روم به منظ��ور ایجاد اش��تغال در مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافته و بکارگیری فناوری های نوین اکتش��افی نظیر‬ ‫اج��رای عملیات ژئوفیزیک هوایی برای کش��ف ذخایر پنهان‪،‬‬ ‫بخشی از این عملیات است‪ .‬استراتژی های اصلی ایمیدرو در‬ ‫راس��تای اجرای این برنامه مش��تمل بر«کشف منابع معدنی‬ ‫متنوع جدید برای توس��عه بخش معدن و افزایش س��هم ان‬ ‫در تولید ناخالص ملی»‪« ،‬فراهم کردن بس��تر مناس��ب برای‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری داخلی و خارجی با تهیه مس��تندات‬ ‫اکتشافی بر اساس اس��تانداردهای جهانی»‪« ،‬سرمایه گذاری‬ ‫اکتش��افی در مناط��ق محروم و دارای ظرفی��ت معدنی برای‬ ‫هدایت منابع‪ ،‬ایجاد توس��عه‪ ،‬اش��تغالزایی و تامین امنیت در‬ ‫ان مناط��ق»‪« ،‬ایجاد اقتصاد چند محصولی و گام برداش��تن‬ ‫در مس��یر توس��عه پای��دار و تبدیل معدن به عن��وان یکی از‬ ‫محورهای مهم اقتصاد کش��ور» و «کشف فلزات استراتژیک و‬ ‫تامین خوراک مورد نیاز صنایع کش��ور» است‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫اکتش��اف پهنه ه��ا در فازه��ای شناس��ایی و پی جویی در ‪۲۵‬‬ ‫اس��تان شامل ‪ ۵۳‬پهنه در بیش از ‪ ۳۰۰‬هزارکیلومتر مربع در‬ ‫حال اجراس��ت و نتایج حاصل از اکتش��اف پهنه های یادشده‪،‬‬ ‫شناس��ایی بیش از ‪ ۴۰۰‬محدوده امیدبخش معدنی جدید در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬با شناس��ایی این تعداد ظرفیت جدید معدنی‪،‬‬ ‫ت برای اخذ پروانه اکتش��اف و اجرای فازهای عمومی و‬ ‫فعالی ‬ ‫تفصیلی به موازات فعالیت های اکتش��افی پهنه ها اغاز ش��د و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه معدن ‪ :‬س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران در حالی س��ال ‪ ۹۷‬را به پایان برده که توانس��ته‬ ‫طرح ه��ای متع��ددی را راه اندازی و اش��تغال قابل توجهی را‬ ‫ایجاد کند‪ .‬س��کان هدایت این سازمان از اواخر اذر در اختیار‬ ‫خ��داداد غریب پور‪ ،‬رئیس جدید قرار گرفت که تاکید ویژه ای‬ ‫بر همکاری با تش��کل ها‪ ،‬تنوع بخش��ی در تامین مالی‪ ،‬توسعه‬ ‫اش��تغال و ایف��ای نقش مس��ئولیت اجتماع��ی و نیز تقویت‬ ‫زیربناه��ا در مناطق معدنی دارد‪ ،‬به طوری که می توان اذعان‬ ‫کرد برنامه های جدید ایمیدرو در این زمینه اجرایی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬این س��ازمان از ابتدای‬ ‫س��ال ت��ا بهمن ‪ ،۹۷‬به میزان ‪ ۱۴‬پ��روژه را به مدار تولید وارد‬ ‫کرده و ‪ ۳‬طرح نیز در بخش زیربناها راه اندازی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت نزدیک به ‪ ۲.۲‬میلی��ارد دالر در حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی پروژه وارد مدار تولید شده است که جملگی با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی بوده ان��د‪ .‬این میزان طرح تا بهمن‬ ‫امسال س��بب ایجاد‪ ۴۶۵۰‬شغل در سراسر کشور شده است‪.‬‬ ‫تعدادی طرح نیز اماده بهره برداری هستند که مهم ترین انها‬ ‫الومینیوم جاجرم اس��ت و به ارقام اشتغال و سرمایه گذاری ها‬ ‫افزوده خواهند ش��د‪ .‬عملکرد تولید س��ال ‪ ۹۷‬به طور کلی در‬ ‫زنجیره معدن و صنایع معدنی روندی صعودی داش��ته که در‬ ‫برخی موارد رش��د ‪ ۲‬رقمی را ش��اهد بوده ایم‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫نگاهی به امار این بخش نشان می دهد که بخش قابل توجهی‬ ‫از توسعه کشور در سال ‪ ۹۷‬مربوط به معدن و صنایع معدنی‬ ‫بود‪ ،‬در حالی که ارزش صادرات دچار افت نش��د و تا ماه دهم‬ ‫سال ‪ ۹۷‬همچنان سهم بیش از ‪۲۰‬درصدی خود را حفظ کرد‪.‬‬ ‫در مدت مورد اشاره‪ ،‬بیش از ‪ ۷.۵‬میلیارد دالر کاالی معدنی و‬ ‫صنایع معدنی به بازارهای هدف صادر شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت های این بخش‪ ،‬از دیگر برنامه هایی است که از سوی‬ ‫این س��ازمان عملیاتی ش��ده و پیگیری می شود‪ .‬این سازمان‬ ‫همچنی��ن حمای��ت از ت��وان داخلی تولید ب��ه منظور کاهش‬ ‫اثرات تحری��م‪ ،‬ایجاد هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی‪،‬‬ ‫تبادل نظر و اس��تفاده از نظر کارشناسی تشکل های تخصصی‬ ‫در سیاس��ت گذاری ها را به عنوان دیگر برنامه های خود انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬اکتش��اف پهنه ه��ا در فازه��ای شناس��ایی و پی جوی��ی در‬ ‫‪ ۲۵‬اس��تان ش��امل ‪ ۵۳‬پهنه در بیش از ‪ ۳۰۰‬هزارکیلومتر مربع در حال‬ ‫اجراست‬ ‫پ��س از دریافت تع��دادی از پروانه ها‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۷۴‬پروژه‬ ‫اکتش��افی در فازهای اکتشاف عمومی‪ ،‬تفصیلی و تکمیلی در‬ ‫مناطق مختلف کش��ور روی م��واد معدنی مختلف نظیر اهن‪،‬‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬پلی متال‪ ،‬طال‪ ،‬مس‪ ،‬انتیموان‪ ،‬س��رب و روی‪،‬‬ ‫کرومیت‪ ،‬تیتان‪ ،‬نیکل‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬باریت‪ ،‬فس��فات‪ ،‬بوکسیت و‬ ‫ش��ورابه ها (پتاس‪ ،‬منیزیم‪ ،‬لیتیم و‪ )...‬در دست اجراست و در‬ ‫سال اینده نیز پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتایج اکتشاف‬ ‫معادن‬ ‫در بخش اکتشافات تکمیلی‪ ،‬درحال حاضر در همه‬ ‫ِ‬ ‫دارای پروانه بهره برداری‪ ،‬عملیات اکتشاف تکمیلی در دست‬ ‫اجراس��ت و ادام��ه خواهد یافت‪ .‬در این حوزه‪ ،‬نتایج بس��یار‬ ‫امیدوارکننده و مناس��بی حاصل شده اس��ت‪ .‬تنها در پروژه‬ ‫اکتش��اف تکمیلی طالی زرش��وران ‪ ۵۰‬درصد به ذخایر این‬ ‫معدن اضافه شده است و در اکتشاف بوکسیت‪ ،‬ذخایر قطعی‬ ‫بوکسیت کشور از ‪ ۱۴‬میلیون تن به ‪ ۳۵‬میلیون تن افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬افزون بر این‪ ،‬برنامه های اکتشافی ایمیدرو شامل‬ ‫‪ ۴‬بخ��ش «تهیه و پیاده س��ازی بان��ک اطالعاتی مکان محور‬ ‫‪ GIS‬برای حفظ داده ها»‪« ،‬اکتش��اف ذخایر پنهان و عمیق‬ ‫با اس��تفاده از روش های نوین»‪« ،‬اکتشاف و فراوری عناصر‬ ‫کمی��اب و ن��ادر خاکی ب��ا فناوری های وی��ژه» و نیز «جلب‬ ‫مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اکتشافی» است‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن کوچک و متوسط‬ ‫از س��وی دیگر ایمیدرو در فعال س��ازی معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همکاری نزدیک‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن طرح ایمیدرو و ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی برای س��اماندهی و فعال کردن مع��ادن این بخش‬ ‫اقداماتی انجام داده اند‪.‬‬ ‫در این مس��یر تفاهمنامه ای با ش��رکت های بزرگ امضا‬ ‫شده اس��ت‪ .‬همچنین اجرای برنامه های اموزش و پژوهش‬ ‫و توس��عه زیرساخت ها به وسیله شناس��ایی معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط و اتصال انها به بازاره��ای مصرف با هدف تولید‬ ‫پایدار از دیگر اقداماتی است که در این طرح اجرا و پیگیری‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کشور طالیی قاره سیاه‪ ۲۵ ،‬سال پس از پایان اپارتاید‬ ‫یادداشت‬ ‫دست وپای‬ ‫بسته‬ ‫تولیدکننده‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫کارشناس الومینیوم‬ ‫درحال حاضر ثبات��ی در ب��ازار الومینیوم وجود‬ ‫ندارد‪ .‬هرچند در ماه های گذش��ته نرخ دالر روندی‬ ‫کاهش��ی داشت اما همچنان تورم در تمام کاالهای‬ ‫بازار وجود دارد؛ از مواد غذایی تا خودرو و مس��کن‪.‬‬ ‫این تورم مانند دومینو عمل می کند‪ ،‬زمانی که نرخ‬ ‫مسکن یا خودرو افزایش می یابد بازار الومینیوم نیز‬ ‫تغییر می کند‪ .‬موضوع دیگر مسئله تحریم ها است‬ ‫که اثرات منفی بر بازار گذاشته و مشکالت بسیاری‬ ‫در زمینه واردات‪ ،‬صادرات و حمل ونقل ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬کش��تیرانی های بین المللی دیگر با ایران کار‬ ‫نمی کنند و فقط کشتیرانی جمهوری اسالمی باقی‬ ‫مان��ده که این س��ازمان نیز با مش��کالت عدیده ای‬ ‫هم��راه اس��ت‪ .‬در زمینه ب��ازار صادراتی هم اکنون‬ ‫با ‪۲‬مش��کل روبه رو هس��تیم‪ ،‬از یک سو هر کشوری‬ ‫حاضر به همکاری با ایران نیست‪ ،‬از سوی دیگر یکی‬ ‫از بازارهای صادراتی ایران‪ ،‬کش��ور عراق است که با‬ ‫توجه به قوانینی که از س��وی ایران وضع می ش��ود‪،‬‬ ‫این بازار را از دس��ت داده ای��م‪ .‬موضوع دیگر قوانین‬ ‫دس��ت وپاگیری است که از س��وی دولت از ابتدای‬ ‫سال و به تدریج تا هم اکنون ابالغ کرده و تمامی انها‬ ‫را نیز عطف به ماس��بق کرده اس��ت‪ .‬بخشنامه های‬ ‫بانک مرک��زی به طور گوناگون صادر می ش��ود که‬ ‫بیش��تر انها برخالف بخشنامه های مقام های باالتر‬ ‫و حتی قانون است‪ .‬در چنین وضعیتی صادرکننده‬ ‫دچار س��ردرگمی می شود و به نظر می رسد از سوی‬ ‫نهاد ه��ای مختل��ف در حال تهدید اس��ت‪ .‬قانون را‬ ‫که نمی توان نقض کرد مگر اینکه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بخواه��د ان را تغیی��ر دهد‪ .‬ای��ن قوانین‬ ‫متناقض برای صادرکننده تهدید قلمداد می شود‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که س��ال های قبل صادرکننده‬ ‫را تش��ویق می کردند‪ .‬پ��س از مدتی دیگر خبری از‬ ‫تش��ویق برای صادرات نیس��ت‪ ،‬گویی موضوع این‬ ‫اس��ت که صادرکننده را نیز تهدید می کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تولیدکننده به سختی صادرات انجام‬ ‫می دهد و با کلی موانع و مشکالت روبه رو است‪.‬‬ ‫روزهای پررونق معادن افریقای جنوبی رو به افول است؟‬ ‫ثمن رحیم�ی راد ‪ :‬حدود ‪ ۲‬دهه پیش اپارتاید در‬ ‫افریقای جنوبی تمام ش��د‪ .‬این اتفاق همراه بود با اغاز‬ ‫دوره ای از ارتقای ایمنی در معادن این کش��ور؛ روندی‬ ‫ک��ه تا س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی)‬ ‫همچنان ادامه داش��ت‪ .‬از ان س��ال اما روند کاهش��ی‬ ‫م��رگ و میره��ا در معادن ط�لای افریق��ای جنوبی‬ ‫کاهشی ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که این کشور یکی‬ ‫از ‪ ۱۰‬کشور برتر جهان در تولید طال به شمار می اید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از بلومب��رگ‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫ابتدایی س��ال گذش��ته میالدی (نیمه دی ‪ ۱۳۹۵‬تا‬ ‫نیمه ابان ‪ ،)۱۳۹۶‬بیشتر از ‪ ۵۰‬نفر در معادن افریقای‬ ‫جنوبی جان باختند‪ .‬در س��ال پیش از ان (‪ )۲۰۱۷‬نیز‬ ‫رقم تلف��ات جانی به همین میزان ب��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در سال ‪ ۱۹۹۳‬میالدی (‪ ۱۳۷۲‬خورشیدی)‬ ‫ش��مار تلفات مرگبار مربوط ب��ه فعالیت های معدنی‬ ‫این کش��ور ‪ ۶۱۵‬نفر بود‪ .‬ان س��ال‪ ،‬اخرین سال بقای‬ ‫اپارتای��د در افریقای جنوبی به ش��مار می امد و پس‬ ‫از ان‪ ،‬تلفات جانی در معادن این کش��ور س��یر نزولی‬ ‫ب��ه خود گرفت تا اینکه در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی برای‬ ‫نخستین بار در ‪ ۱۰‬سال پیش از ان‪ ،‬بر شمار تلفات در‬ ‫بخش معدن افزوده شد‪.‬‬ ‫بیش��تر م��رگ و میرهایی ک��ه در مع��ادن طالی‬ ‫این کش��ور اتفاق می افتد‪ ،‬به دلیل س��قوط س��نگ و‬ ‫مان��دن کارگران در زیر ان اس��ت‪ .‬این اتفاق برامده از‬ ‫لرزش هایی است که در چند سال گذشته بیشتر شده‬ ‫و ب��ه این دلیل اتفاق می افتد که ش��رکت های معدنی‬ ‫برای دسترس��ی به ذخایر پرعی��ار این فلز گرانبها باید‬ ‫عمق بیش��تری از زمین را حفر کنند‪ .‬در برخی موارد‬ ‫حتی عمق حفاری به بیش از ‪ ۴‬کیلومتر می رسد‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬دولت افریقای جنوبی به بررس��ی‬ ‫ی ُگلد مشغول ش��ده است‪ ،‬با‬ ‫فعالیت شرکت س��یبان ‬ ‫توج��ه ب��ه اینکه بیش از نیمی از م��رگ و میرهای رخ‬ ‫داده در معادن طال در سال گذشته میالدی‪ ،‬مربوط به‬ ‫فعالیت های معدنی این شرکت بوده است‪.‬‬ ‫س��یولی َمنگ��وال‪ ۴۰ ،‬س��اله و راننده یک ماش��ین‬ ‫حف��اری اس��ت که در یک��ی از معادن س��یبانی به نام‬ ‫ب��ا پای��ان اپارتای��د و پس از گذش��ت ‪ 25‬س��ال از اِ عمال‬ ‫قوانین اقلیت سفیدپوس��ت در افریق��ای جنوبی‪ ،‬از میزان‬ ‫تلفات جانی در بخش استخراج طال کاسته شد اما ویژگی های‬ ‫زمین شناس��ی ذخایر افریقای جنوبی همچنان پیشرفت های‬ ‫فناورانه را محدود می کند و هزینه های کار را باال می برد‬ ‫دایفونتی��ن کار می کن��د و در گفت وگو ب��ا بلومبرگ‬ ‫می گوید‪ :‬صبح که از خواب بیدار می ش��وی با خودت‬ ‫فکر می کنی شب زنده برمی گردم یا نه؟‬ ‫او یک ب��ار به دلی��ل ریزش صخ��ره‪ ۳۰ ،‬دقیقه در‬ ‫زیر زمین حبس ش��ده ب��ود و ان را تجربه ای توصیف‬ ‫می کند که رنج روانی س��نگینی برایش داشته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که اس��تخراج مواد معدنی در افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬صنعتی با پیش��ینه طوالنی به ش��مار می اید‬ ‫که دهه هاست اقتصاد این کشور را پشتیبانی می کند‬ ‫ام��ا بخش معدن این کش��ور با رقیبانی روبه رو اس��ت‬ ‫ک��ه به معادن��ی با ذخای��ر در عمق کمتر دسترس��ی‬ ‫دارند و این رقیبان ش��امل شرکت هایی می شوند که‬ ‫از غن��ا در افریق��ا گرفته تا کانادا در امریکای ش��مالی‬ ‫مس��تقر هس��تند‪ .‬تولیدکنندگان افریقای جنوبی اما‬ ‫تاکید می کنند که امنیت کارگران‪ ،‬اولویت انهاس��ت‪.‬‬ ‫با این حال عمیق تر ش��دن معادن برای دس��تیابی به‬ ‫ذخایر با عیار بیش��تر‪ ،‬چالش ه��ای گوناگونی را پیش‬ ‫پای کارگران قرار می دهد‪ .‬نی��ک هوالند‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ُگلدفیلدز است‪ .‬این شرکت بزرگ ترین ذخایر‬ ‫ط�لای افریقای جنوبی را اس��تخراج می کند و در این‬ ‫باره به بلومبرگ می گوید‪ :‬مس��ئله اصل��ی که در این‬ ‫بین وج��ود دارد‪ ،‬ویژگی های زمین شناس��ی معادن‬ ‫طالست‪ .‬فش��ار برامده از میلیاردها تن سنگ‪ ،‬منجر‬ ‫به ل��رزش می ش��ود و چنین مس��ئله ای‪ ،‬این صنعت‬ ‫متمرکز ب��ر کار نیروی انس��انی را در افریقای جنوبی‬ ‫با محدود ش��دن تالش انسانی روبه رو می کند‪ .‬هوالند‬ ‫در ادامه گفت وگو با بلومب��رگ می افزاید‪ :‬معدنکاری‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی باعث لرزه خیزی می ش��ود و هر‬ ‫وق��ت به زیرزمین می رویم‪ ،‬با ش��رایط پرخطر روبه رو‬ ‫می ش��ویم‪ .‬معدن��کاری در دوران اپارتاید به افریقای‬ ‫جنوب��ی ق��درت م��ی داد‪ .‬در ان زمان‪ ،‬ای��ن بخش با‬ ‫روش ه��ای مبتنی بر حفاری و انفج��ار و توان نیروی‬ ‫کار سیاه پوستی که با کمترین استانداردهای امنیتی‬ ‫کار می کردند‪ ،‬پیش می رف��ت‪ .‬چنین رویکردی‪ ،‬این‬ ‫کش��ور را ب��ه بزرگ ترین تولیدکننده ط�لا در جهان‬ ‫تبدیل کرده بود‪ .‬با پایان اپارتاید و پس از گذش��ت ‪25‬‬ ‫س��ال از ا ِعمال قوانین اقلیت سفیدپوست در افریقای‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬از می��زان تلفات جانی در بخش اس��تخراج‬ ‫طال کاسته ش��د اما ویژگی های زمین شناسی ذخایر‬ ‫افریق��ای جنوبی همچنان پیش��رفت های فناورانه را‬ ‫مح��دود می کند و هزینه های کار را باال می برد‪ .‬ذخایر‬ ‫ط�لا در صخره ه��ای باریک با ش��یب های ‪ ۳۰‬درجه‬ ‫س��انتی گراد یاف��ت می ش��وند که حاال پ��س از ‪۱۳۰‬‬ ‫سال اس��تخراج‪ ،‬به تدریج عمیق تر می شوند‪ .‬کارگران‬ ‫باید روزانه ‪ ۴‬س��اعت در تونل ه��ا راه بروند تا به ذخایر‬ ‫برس��ند‪ .‬در انجا چاله هایی را با پهنای ‪ ۳۰‬سانتی متر‬ ‫در شکاف صخره ها ایجاد می کنند و با استفاده از مواد‬ ‫منفج��ره‪ ،‬صخ��ره را می ش��کنند‪ .‬اداره منابع معدنی‬ ‫افریقای جنوبی نیز در حال بررس��ی شکایت هایی بر‬ ‫این اساس است که برخی کارگران از ورود به مناطقی‬ ‫که در ان احس��اس ناامنی می کنند‪ ،‬امتناع می کنند‬ ‫و مجازات می ش��وند‪ .‬دامنه نگران��ی از انچه در معادن‬ ‫ط�لای افریق��ای جنوب��ی رخ داده‪ ،‬به موسس��ه های‬ ‫تحلیلگر کش��یده شده اس��ت‪ .‬از جمله کسانی که در‬ ‫این زمینه اظهارنظر کرده اند‪ ،‬ژوان اس��تِین و شاشی‬ ‫شِ خار‪ ،‬تحلیلگران ش��رکت سیتی گروپ هستند‪ .‬این‬ ‫دو می گویند‪ :‬شرکت سیبانی نظارت بر امنیت فضای‬ ‫کار را کاهش داده اس��ت‪ .‬این ش��رکت نقاط پرعیاری‬ ‫را اس��تخراج کرده که پیش از ای��ن بهره برداری از انها‬ ‫بسیار خطرناک به ش��مار می امد‪ .‬سیبانی همچنین‬ ‫پروژه هایی را بر عهده گرفته که این ش��رکت را به یک‬ ‫شرکت منحصر به فرد استخراج کننده فلزات گرانبها‬ ‫در افریق��ای جنوبی و امریکا تبدیل کرده و حاال نیز به‬ ‫دنبال ان اس��ت که شرکت انگلیسی الن مین را که در‬ ‫زمین��ه تولید پالتین فعالیت می کند‪ ،‬به مالکیت خود‬ ‫دراورد‪ .‬نیل فرون مان‪ ،‬مدیرعامل س��یبانی در پاسخ‬ ‫به اطالعات منتشرشده از س��وی تحلیلگران شرکت‬ ‫س��یتی‪ ،‬انه��ا را نادرس��ت می داند و پاس��خ می دهد‪:‬‬ ‫شرکت به امنیت کارگران متعهد است‪ .‬جیکز ِولستِد‪،‬‬ ‫سخنگوی این شرکت نیز در این باره می گوید‪ :‬نتایجی‬ ‫که این تحلیلگران ارائه داده اند‪ ،‬مبتنی بر هیچ داده ای‬ ‫نیست‪ .‬ام س��یزا‪ ،‬بازرس ارشد معادن افریقای جنوبی‬ ‫نیز از ارائه پاسخ بیشتر درباره بررسی دولتی سیبانی‪،‬‬ ‫خودداری ک��رد‪ .‬در همی��ن حال‪ُ ،‬گلدفیل��دز‪ ،‬دیگر‬ ‫شرکت استخراج کننده طال در افریقای جنوبی‪ ،‬هیچ‬ ‫تلف��ات جانی را در جاری میالدی گ��زارش نکرده اما‬ ‫تالش و تقالی او برای ایجاد تغییر در ذخایر نه چندان‬ ‫سودده و عمیق ان‪ ،‬نشان دهنده چالش هایی است که‬ ‫افریقای جنوبی با انها روبه روس��ت‪ .‬طرح این شرکت‬ ‫ب��رای پایان دادن به ضرره��ای ‪ ۶.۵‬میلیون دالری در‬ ‫ماه‪ ،‬منتج به تعدیل ‪ ۱۵۰۰‬نیروی انس��انی شده است؛‬ ‫اقدامی که برای دولت افریقای جنوبی خوشایند نبود‬ ‫چون این دولت اکنون با نرخ بیکاری ‪ ۲۷‬درصد روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬در شرایطی که افریقای جنوبی‬ ‫بیش��ترین ذخایر طالی جهان را پس از استرالیا دارد‪،‬‬ ‫کاهش س��وددهی استخراج و تولید طال مانع می شود‬ ‫ک��ه ش��رکت های معدن��ی‪ ،‬بیش��تر در ای��ن صنعت‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬در حالی که اس��تخراج و تولید‬ ‫طال در افریقای جنوبی باید هر چه بیشتر مکانیزه شود‬ ‫و این امر نیاز به صرف س��رمایه از سوی این شرکت ها‬ ‫دارد‪ .‬ش��رکت های ُگلدفیل��د و انگِلو ُگلداش��انتی به‬ ‫عنوان س��ومین تولیدکنندگان بزرگ شمش طال در‬ ‫جهان‪ ،‬از حج��م فعالیت های خود در افریقای جنوبی‬ ‫کاسته اند و سرمایه های خود را به غرب افریقا‪ ،‬استرالیا‬ ‫و امری��کای جنوب��ی منتق��ل می کنند چ��ون در این‬ ‫کشورها هزینه های استخراج پایین تر است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫تقاضا در بازار‬ ‫ارز و سکه‬ ‫نزولی شد‬ ‫شکاف اطالعاتی‬ ‫‪4200‬تومانی بین دولت‬ ‫و اتاق اصناف تهران‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫الیحه همدلی‬ ‫و حمایت از‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مجلس به بخش خصوصی‪« ،‬کرسی» بدهد‬ ‫خبر کوتاه اس��ت اما مهم؛ «اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫تهران صاحب یک کرس��ی در مجلس شورای اس�لامی شد»‪ .‬اعطای این‬ ‫کرس��ی در خانه ملت به اتاق بازرگانی تهران پس از ان انجام شد که این‬ ‫مطالبه در مناظره تلویزیونی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران و‬ ‫سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی که هفته گذشته در برنامه‬ ‫«تیتر امشب» شبکه خبر به روی انتن رفت‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫در این برنامه زنده در رس��انه ملی‪ ،‬رضا پدیدار که ریاس��ت کمیسیون‬ ‫انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم هیات نمایندگان‬ ‫این اتاق را برعهده دارد و بهروز نعمتی که س��خنگوی هیات رئیس��ه و از‬ ‫اعضای کمیس��یون انرژی مجلس است‪ ،‬در نشستی در رسانه ملی درباره‬ ‫ب��ورس انرژی و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه گفت وگو کردند‪ .‬در‬ ‫تصویب با کار کارشناسی ‬ ‫س�یده فاطمه مقیم�ی‪ ،‬منتخب بخش‬ ‫بازرگانی در نهمی�ن دوره اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫موضوع اساس��ی این اس��ت که وقتی قرار‬ ‫است تصمیم گیری درباره موضوعی در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی انجام ش��ود؛ بهتر است نظر‬ ‫فعاالن بخش خصوصی را هم داش��ته باشند‪.‬‬ ‫یک��ی از مکان هایی هم که می توان��د به طور دقیق و متقن اطالعات را‬ ‫ارائه دهد اتاق بازرگانی اس��ت چراکه این اتاق ها به ویژه اتاق بازرگانی‬ ‫تهران دارای کمیس��یون های تخصصی قابل قبولی هس��تند‪ .‬بنابراین‬ ‫اتاق بازرگانی می تواند اطالعات روزامد و همچنین دغدغه های بخش‬ ‫خصوصی را به نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی ارائه دهد تا درباره‬ ‫تعیین یک طرح یا الیحه بررس��ی های کارشناس��ی بهتری هم انجام‬ ‫شود‪ .‬درحال حاضر نیز بخش خصوصی می تواند از این فرصت بهترین‬ ‫اس��تفاده را داش��ته باشد که در کمیس��یون انرژی مجلس دارای یک‬ ‫کرسی و صندلی شده است‪.‬‬ ‫به یاد دارم که در س��ال های گذش��ته نیز کمیسیون عمران مجلس‬ ‫لو نقل بود‪ ،‬در بسیاری از موارد ما‬ ‫برای لوایحی که حداقل درباره حم ‬ ‫را خبر و از نظرهای ما استفاده می کردند‪ .‬ان زمان عضو هیات رئیسه‬ ‫انجمن حمل و نقل بودم‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال اگر این موضوع یعنی اختصاص یک کرس��ی به بخش‬ ‫خصوصی در کمیس��یون های مجلس شورای اس�لامی نهادینه شود‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د می تواند هم از نظر کار کارشناس��ی ب��ه نمایندگان‬ ‫مجلس کمک کند و هم از ایجاد بحران هایی که ممکن اس��ت به دلیل‬ ‫بی توجهی ب��ه جزئیات یک موضوعی که قرار اس��ت به قانون تبدیل‬ ‫شود‪ ،‬ایجاد شود جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫این گفت وگو رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیس��یون انرژی و محیط زیس��ت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با اش��اره به نبود نماینده بخش خصوصی در نشست های‬ ‫تصمیم س��ازی و سیاس��ت گذاری در مجلس‪ ،‬این مطالب��ه را مطرح کرد‬ ‫که نماین��دگان مردم در مجلس باید س��خن نمایندگان بخش خصوصی‬ ‫در پارلم��ان اقتصاد را نیز بش��نوند‪ .‬این مطالبه بالفاصله با پاس��خ مثبت‬ ‫سخنگوی هیات رئیسه مجلس روبه رو شد‪ .‬بهروز نعمتی خطاب به پدیدار‬ ‫گفت‪« :‬از االن یک کرسی در کمیسیون (انرژی) دارید‪».‬‬ ‫تو گو با روابط عمومی ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫پدی��دار در این ب��اره در گف ‬ ‫و با اش��اره به موافقت سخنگوی هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تخصیص یک کرس��ی به اتاق بازرگانی تهران در مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬در طول‬ ‫دوره هش��تم هیات نمایندگان ات��اق تهران‪ ،‬کمیس��یون انرژی و محیط‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬منتخب بخش‬ ‫صنع�ت در نهمین دوره ات�اق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫اگر عضو ثابتی از س��وی بخش خصوصی‬ ‫در کمیس��یون های مجلس حضور داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬به طور قط��ع‪ ،‬در انتقال مس��ائل و‬ ‫واقعیت ه��ا ب��ه نمایندگان مجلس بس��یار‬ ‫کمک کننده و مثبت خواهد بود‪ .‬اگر این حرکت اغاز و‬ ‫اجرایی شود‪ ،‬دیگر کمیسیون ها نیز از این روند پیروی‬ ‫می کنند و نماینده تش��کل ها نیز همکاری ویژه ای در‬ ‫ان خواهد داشت‪ .‬ضمن اینکه در قانون بهبود مستمر‬ ‫کس��ب و کار نیز نوشته ش��ده که زمان وضع قوانین و‬ ‫مشارکت فعال در بخش معدن ‬ ‫محمدرض�ا بهرام�ن ‪ ،‬منتخ�ب بخش‬ ‫مع�دن در نهمی�ن دوره ات�اق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫اختص��اص دادن ی��ک کرس��ی در‬ ‫کمیس��یون های مجلس ش��ورای اسالمی به‬ ‫بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اقدام بس��یار‬ ‫ارزشمندی تلقی می ش��ود که الزم است در‬ ‫تمام بخش ها شاهد اجرای ان باشیم‪.‬‬ ‫خوشبختانه بخش خصوصی در بخش معدن در عمل‬ ‫در هم��ه جا و در تمام نشس��ت های مرب��وط به بخش‬ ‫ن مجلس حضور دارد و مش��ارکت‬ ‫معدن در کمیس��یو ‬ ‫فعالی را در این میان ش��اهد هس��تیم‪ .‬پس‬ ‫از قان��ون جدید مجلس‪ ،‬معدن تنها بخش��ی‬ ‫بود که از این اتفاق بهره برد؛ ضمن اینکه ما‬ ‫یک س��هم در تمام تصمیم گیری های کشور‬ ‫داری��م و نمایندگان این بخش همیش��ه در‬ ‫نشست های گوناگون دولت و مجلس حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در قانون به روش��نی واژه «خانه معدن» امده اس��ت‬ ‫و در عم��ل نماین��دگان ان در بیش��تر تصمیم گیری ها‬ ‫حضور دارند‪ ،‬ام��ا اینکه دولت از نظره��ا و دیدگاه های‬ ‫انها استفاده می کند یا خیر‪ ،‬موضوع جداگانه ای است‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کمک به تصویب قوانینی‬ ‫که قابلیت اجرا داشته باشند‬ ‫یک تیر و دونشان‬ ‫قواعد باید نظر تش��کل ها هم خواسته شود‪.‬‬ ‫در واق��ع با این اتفاق با یک تیر دو نش��ان‬ ‫زده می ش��ود؛ نخس��ت اینک��ه تاثیر گذاری‬ ‫خوبی در تعامل و همکاری بخش خصوصی‬ ‫و مجل��س دارد و دوم اینکه ان بند از قانون‬ ‫هم اجرایی می شود‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬ارتباط‬ ‫بخ��ش خصوصی و مجل��س به طور موردی‬ ‫است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ما دارای فراکسیون قطعه سازی‬ ‫هستیم که مش��کالت و دغدغه ها را را به انجا منتقل‬ ‫می کنی��م و انها هم پیگی��ری می کنند؛ اما اگر به طور‬ ‫نظام مند باش��د به ط��ور قطع‪ ،‬اثرات بهتری را ش��اهد‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫سمیه سلحشوری اردستانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫احم�د صادقی�ان‪ ،‬منتخ�ب بخ�ش‬ ‫کش�اورزی در نهمی�ن دوره ات�اق‬ ‫بازرگانی تهران‬ ‫یکی از بخش هایی که اساس و بنیان کار‬ ‫است‪ ،‬موضوع قانون گذاری و تصمیم هایی‬ ‫است که در مجلس شورای اسالمی گرفته‬ ‫می شود‪ .‬اتاق بازرگانی نیز به عنوان مشاور‬ ‫‪3‬ق��وه که یک��ی از انها قوه مقننه اس��ت‪ ،‬می تواند نقش موثری در‬ ‫تدوین قوانین داشته باش��د تا قوانین قابلیت اجرایی داشته باشند‬ ‫و مشکالت اقتصاد کش��ور را کاهش دهند‪ .‬جای خوشبختی است‬ ‫که قرار ش��د اتاق بازرگانی تهران در کمیس��یون انرژی دارای یک‬ ‫کرس��ی باشد اما الزم اس��ت که در تمام کمیسیون ها این نماینده‬ ‫را داش��ته باش��د‪ .‬حتی به نظر می رسد در صحن علنی مجلس هم‬ ‫ش��اهد این حضور و مشارکت بخش خصوصی و نمایندگان مجلس‬ ‫باش��یم‪ .‬بخش خصوصی مش��کالت اقتصادی را با پوست و گوشت‬ ‫و اس��تخوانش درک می کند و می تواند مس��ائل را به سویی هدایت‬ ‫کند که قوانین درس��ت تری مصوب ش��ود و نقش مهم خود را در‬ ‫انجا ایفا کن��د‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬ارتباط بخ��ش خصوصی و مجلس‬ ‫بس��یار کمرنگ است و به طور نظام مند و منظم نیست؛ گاه با اصرار‬ ‫کمیس��یون های اتاق‪ ،‬نشست هایی را با مجلس برگزار می کنیم‪ ،‬اما‬ ‫اینکه اتاق بازرگانی دارای یک کرس��ی در کمیسیون های گوناگون‬ ‫مجلس باشد و نماینده بخش خصوصی در تمام تصمیم گیری های‬ ‫تخصصی ان حضور داش��ته باش��ند‪ ،‬بس��یار مهم و ارزشمند تلقی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گسترش همکاری های صنعتی و تجاری ایران و عراق‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران در سفر خود به عراق‬ ‫که مقدمه ای بر س��فر رئیس جمهوری اس�لامی ایران به دعوت‬ ‫رئیس جمه��وری و نخس��ت وزیر عراق بوده‪ ،‬در نشس��ت هایی با‬ ‫همتایان خود‪ ،‬زمینه های توسعه همکاری های صنعتی و تجاری‬ ‫دو کش��ور و نیز محورهای مهم تفاهمنامه ای را که میان وزیران‬ ‫دو کش��ور به امضا خواهد رسید‪ ،‬بررس��ی کرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬محمدرضا مودودی در‬ ‫دیدار با مکی‪ ،‬مع��اون وزیر صنایع عراق‪ ،‬درباره موافقت کلی در‬ ‫زمینه بازس��ازی و احیای صنایع عراق ناش��ی از جنگ با داعش‪،‬‬ ‫زمینه های صنعتی و تجاری مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت‬ ‫روش ترخیص یک روزه کاالهای اساسی‬ ‫از گمرکات کشور طراحی شد‬ ‫س��خنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬روش خاصی برای‬ ‫ترخیص یک روزه تمامی کاالهای اساس��ی مانند نهاده های دامی‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬دارو‬ ‫و‪ ...‬از گمرکات کشور طراحی شده تا نیاز مردم به این کاالها به راحتی رفع شود‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬ولی ملکی افزود‪ :‬نشس��ت کمیس��یون با حضور فرش��اد‬ ‫مقیمی معاون صنعت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مهدی میراش��رفی رئیس‬ ‫گمرک کل کش��ور برگزار ش��د‪ .‬نماینده مردم مشکین ش��هر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬در ابتدای این نشست گزارش کاملی از مسائل و مشکالت گمرک‬ ‫و کاالهای رسوب شده در گمرکات کشور‪ ،‬ارائه شد‪ .‬براساس این گزارش مشخص‬ ‫ش��د مکانیس��م خاصی برای ترخیص ی��ک روزه تمامی کاالهای اساس��ی مانند‬ ‫نهاده های دامی‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬دارو و‪ ...‬از گمرکات کشور طراحی شده تا نیاز مردم به‬ ‫این کاالها رفع شود‪ .‬وی با بیان اینکه براساس گفته های اقای میراشرفی ‪ 10‬هزار‬ ‫کانتینر لوازم یدکی خودرو مدت مدیدی در گمرک رس��وب کرده اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬انتش��ار این خبرها در جامعه باعث تخریب اذهان عمومی می ش��ود چراکه‬ ‫مردم تصور می کنند خودروسازان به عمد و با هدف افزایش قیمت چهارچرخ ها‪،‬‬ ‫کانتینرهای لوازم یدکی را از گمرک ترخیص نمی کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫خودروسازان باوجود پرداخت هزینه مربوط به خرید این قطعات به دلیل مشکالت‬ ‫موجود در مبادالت بانکی میان ایران‪ ،‬کلن و چین تاکنون نتوانس��تند برگه سبز‬ ‫موردنیاز ترخیص را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ملکی ادامه داد‪ :‬خودروسازان ناچار هستند روزانه بابت کانتینرهای حاوی لوازم‬ ‫یدکی موجود در گمرک هزینه های کالنی پرداخت کنند در واقع این ش��رکت ها‬ ‫هزینه های بس��یاری باب��ت کرایه کانتینرهای حاوی قطع��ات می پردازند که این‬ ‫هزینه در طول زمان صرفه افتصادی ندارد‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس تصریح کرد‪ :‬به باور رئیس گمرک ماندگار ش��دن لوازم یدکی خودرو در‬ ‫گمرک به س��ود خودروسازان نیست‪ .‬براس��اس گفته های اقای مقیمی‪ ،‬نماینده‬ ‫شرکت چانگان با خودروسازان به توافق رسیده تا قطعات موردنیاز خودرو چانگان‬ ‫ازاد ش��ود و تولید این خودرو در کشور رونق گیرد‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس اظهارکرد‪ :‬براس��اس پیش��نهاد من مقرر ش��د با حضور وزیران‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اقتصاد و دارایی‪ ،‬رئیس گمرک کل کشور‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و اعضای کمیسیون صنایع کارگروهی برای تعیین و تکلیف کاالهای رسوب شده‬ ‫در گمرک تشکیل شود‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی مش��ترک ب��ا س��رمایه گذاری دو طرف در‬ ‫محدوده مرزهای دو کش��ور و براساس قوانین جاری دو همسایه‬ ‫گفت وگ��و کرد‪ .‬وی همچنین در نشس��ت خود با ح��داد عادل‪،‬‬ ‫دس��تیار ویژه وزیر تجارت عراق درباره بندهای توافقنامه به ویژه‬ ‫لو نقل‪ ،‬استاندارد‪،‬‬ ‫در بخش زیرساخت ها مانندذ روابط بانکی‪ ،‬حم ‬ ‫مدیرعام��ل فروش��گاه های زنجیره ای ش��هروند‪ ،‬از اغاز‬ ‫تخفیف های ویژه این فروش��گاه زنجی��ره ای از امروز خبر‬ ‫داد‪ .‬مس��عود س��ریع القلم در گفت وگو با مهر با بیان اینکه‬ ‫فروش��گاه ش��هروند برای روزهای ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۹‬اس��فند برای‬ ‫گروه ه��ای کاالیی گوناگون از ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۵۰‬درصد تخفیف در‬ ‫نظر گرفت��ه‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬کار ویژه ای که امس��ال انجام‬ ‫داده ایم‪ ،‬این اس��ت که با تدابیر شهرداری تهران و مصوبه‬ ‫ثب��ت محصوالت به ویژه دارو‪ ،‬روادید و تس��هیالت تجاری مانند‬ ‫امکانات م��ورد نیاز گمرکات مرزی گفت وگ��و و تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که این س��فر مقدمه ای بر س��فر رئیس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به عراق است که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫وزیران دیگر کابینه وی را همراهی خواهند کرد‪.‬‬ ‫اغاز تخفیف ویژه شهروند از سه شنبه‬ ‫هی��ات مدیره از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۹‬اس��فند تمام س��ود فروش��گاه‬ ‫زنجیره ای ش��هروند را صفر کردیم و این عیدی شهرداری‬ ‫تهران به مردم در اس��تانه س��ال نو خواهد بود‪ .‬وی درباره‬ ‫دو خدمت جدید در فروشگاه های شهروند نیز توضیح داد‪:‬‬ ‫برای نخس��تین بار در ایران س��امانه ‪ self checkout‬در‬ ‫فروشگاه بیهقی شهروند راه اندازی شده است‪ .‬به این معنا‬ ‫که مش��تری پس از پایان خرید بدون معطلی در صندوق‬ ‫می توان��د هزین��ه کاال را پرداخ��ت کند ک��ه طراحی این‬ ‫س��امانه نیز ازسوی شهروند انجام ش��ده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای شهروند افزود‪ :‬همچنین خدمت‬ ‫جدی��دی را در هفت��ه جاری با عنوان س��امانه ‪ RVM‬در‬ ‫منطقه ‪ ۲‬ته��ران رونمایی می کنیم که این دس��تگاه های‬ ‫اتوماتیک بطری های پالس��تیکی را دریافت می کنند و در‬ ‫ازای ان به مشتری بلیت های خرید ارائه می دهد‪.‬‬ ‫صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله ممنوع است‬ ‫گمرک ایران با ارسال بخشنامه ای‪ ،‬اعالم کرد ممنوعیت‬ ‫صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله همچنان برقرار اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬گمرک ایران با ارسال بخشنامه ای خطاب به‬ ‫گمرکات اجرایی کش��ور‪ ،‬صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله‬ ‫را ممن��وع اعالم کرد‪ .‬در این بخش��نامه امده اس��ت‪ :‬پیرو‬ ‫بخشنامه های ش��ماره ‪ ۲۰۴.۹۷.۷۳۵۵۱۵‬مورخ ‪۹۷.۶.۲۰‬‬ ‫و ‪ ۳۳۳.۹۷.۱۳۴۲۳۳۹‬مورخ ‪ ،۹۷.۱۱.۱‬به پیوست تصویر‬ ‫نامه ش��ماره ‪ ۶۰.۲۹۷۴۴۱‬مورخ ‪ ۹۷.۱۱.۱۶‬دفتر مقررات‬ ‫و واردات ارس��ال و اعالم می کند‪ :‬ممنوعیت صادرات انواع‬ ‫کاغ��ذ و کاغذ باطله تحت تعرفه های مندرج در ردیف های‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۲‬جدول پیوس��ت نامه ش��ماره ‪ ۶۰.۱۵۸۲۷‬مورخ‬ ‫‪ ۹۷.۶.۱۵‬ابالغ ش��ده طی بخش��نامه ‪۲۰۴.۹۷.۷۳۵۵۱۵‬‬ ‫و کاغذه��ای موضوع نامه ش��ماره ‪ ۹۷.۱۰۰.۵۰۸۷۹‬مورخ‬ ‫‪ ۹۷.۱۰.۳۰‬سازمان توس��عه تجارت ایران (ابالغ شده طی‬ ‫بخشنامه ش��ماره ‪ ،۳۳۳.۹۷.۱۳۴۲۳۳۹‬همچنان به قوت‬ ‫خود باقی اس��ت‪ .‬دس��تور فرمایید ارزیابان و کارشناس��ان‬ ‫دقت کافی در راستای رعایت مفاد بخشنامه های ابالغی به‬ ‫عمل اورند‪ .‬بنابراین شایسته است ضمن اقدام الزم‪ ،‬مراتب‬ ‫را ب��ه تمام��ی واحدهای تابع نیز ابالغ و بر حس��ن اجرای‬ ‫امر نظارت مس��تمر معمول کند‪ .‬این بخشنامه به امضای‬ ‫علی اکبر شامانی‪ ،‬مدیرکل دفتر صادرات رسید‪.‬‬ ‫تعرفه های گمرکی ایران و سوریه به زودی صفر می شود‬ ‫کاردار سوریه در ایران با دعوت از سرمایه گذاران ایرانی‬ ‫برای سرمایه گذاری در بازسازی سوریه از حذف تعرفه های‬ ‫گمرکی دو کشور در اینده ای نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی الس��ید احمد در نشس��ت مشترک‬ ‫هیات تجاری س��وری با فعاالن اقتصادی بخش تعاون که‬ ‫س��اعاتی قبل در اتاق تعاون ایران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫تعاون ایران با ‪ ۱۴‬میلیون عضو نش��ان می دهد که س��هم‬ ‫قابل توجه��ی در اقتصاد ای��ران دارد و نباید از این ظرفیت‬ ‫غافل شد‪.‬‬ ‫کاردار سوریه در ایران با تاکید بر اینکه روابط بین ایران‬ ‫و س��وریه وجود داش��ته و م��ا نیز به این روابط و توس��عه‬ ‫ان پایبند هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا از طرف ه��ای ایرانی برای‬ ‫سرمایه گذاری در سوریه دعوت می کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه امروز داعش در س��وریه مراحل‬ ‫پایان��ی عم��ر خ��ود را طی می کن��د و رو به زوال اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬س��وریه امروز در دوران بازسازی قرار دارد و از‬ ‫این جهت از بخش های دولت��ی و خصوصی ایرانی دعوت‬ ‫می کنیم تا در بازسازی کشور ما کمک کنند‪.‬‬ ‫علی الس��ید احمد با بیان اینکه بازسازی سوریه نیازمند‬ ‫حدود ده ها میلیارد دالر سرمایه گذاری است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ش��رکت های ایرانی برای ورود به بازس��ازی این کش��ور‬ ‫دعوت کرد‪.‬‬ ‫کاردار سوریه در ایران تصریح کرد‪ :‬روابط اقتصادی ایران‬ ‫و سوریه متاسفانه به میزان روابط بسیار خوب سیاسی دو‬ ‫کش��ور قابل توجه نیست و در حال حاضر روابط تجاری دو‬ ‫کش��ور فقط ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر اس��ت که این حجم بسیار‬ ‫پایینی برای تجارت دو کش��ور به ش��مار م��ی رود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که روابط سیاسی میان دو کشور روابط بسیار‬ ‫مناس��بی اس��ت‪ .‬وی با اشاره به مش��کالت و موانع پیش‬ ‫روی سرمایه گذاری و تجارت دو کشور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشکل‬ ‫تامین مالی صادرات و گش��ایش بانک های مش��ترک برای‬ ‫تبادل ارزهای محلی ایران و سوریه از موانعی است که باید‬ ‫نسبت به رفع ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫این روزها در مجلس و نهادهای رسمی کشور‬ ‫بحث لوایح و بودجه از جذاب ترین خبرهاس��ت‪،‬‬ ‫از اضافه ش��دن حقوق کارمن��دان تا لوایح دیگر‬ ‫که البته جای خالی بعضی موارد مهم احس��اس‬ ‫می ش��ود‪ ،‬م��واردی که ش��اید در هی��چ قانونی‬ ‫نوش��ته نشده اس��ت اما نیاز این روزهای جامعه‬ ‫و ش��رایط اقتصادی توجه ب��ه انها را بیش از هر‬ ‫زمان��ی می طلبد‪ .‬از همه اینها که بگذریم‪ ،‬اواخر‬ ‫سال همیشه فرصت مناس��بی است برای تامل‬ ‫ب��ر انچه در طول ان س��ال گذش��ت و انچه در‬ ‫س��ال اینده پیش خواهد امد‪ .‬سال ‪ 97‬با تمام‬ ‫سختی ها و فش��ارها بر تمام قشرهای مردم‪ ،‬رو‬ ‫به پایان اس��ت اما در این یادداش��ت جدا از این‬ ‫مقول��ه اصلی تمرکزمان را روی بخش خصوصی‬ ‫و کارفرمایانش ق��رار می دهیم؛ بخش خصوصی‬ ‫که با س��رمایه های شخصی برای تولید محصول‬ ‫ایرانی سال ها زحمت کشیده اند‪ ،‬کارفرمایانی که‬ ‫ش��بانه روز برای نگه داشتن کارخانه های شان از‬ ‫هیچ کوشش��ی دریغ نکرده اند‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫روزه��ای س��ختی را در س��ال ‪ 97‬گذران��د‪،‬‬ ‫حمایت های��ی بود اما اندک ب��ود وکافی نبود تا‬ ‫دلگرم��ی و انرژی به بدنه افس��رده ان برگردد‪،‬‬ ‫کارفرمایان بخش خصوصی هر روز با مش��کالت‬ ‫جدی��د چ��ون نب��ود م��واد اولیه‪ ،‬نوس��ان های‬ ‫ارز‪ ،‬مالیات های س��نگین‪ ،‬مش��کالت صادرات‪،‬‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬مالیات و‪ ...‬دس��ت به گریبان بودند‪،‬‬ ‫بس��یاری از کارخانه ه��ای ما ب��ا قدمت چندین‬ ‫س��اله متاس��فانه به مرز ورشکستگی و تعطیلی‬ ‫رس��یدند و بس��یاری از کارگ��ران زحمتکش از‬ ‫س��وی کارفرمای��ان تعدیل نیرو ش��دند‪ .‬در این‬ ‫بین‪ ،‬باور کنید ناراحتی کارگ��ران وکارفرمایان‬ ‫برای تصمیم ب��ه تعدیل نیرو‪ ،‬اگر به یک میزان‬ ‫نبود ولی هر دو گروه را بسیار غمگین کرد‪ .‬اینها‬ ‫واقعیت های تلخی اس��ت که در پس هر کدام از‬ ‫انه��ا دنیایی از حرف های نگفته وجود دارد و ما‬ ‫نیز باز از انها می گذریم‪ ،‬هر دو بخش کارفرمایان‬ ‫و کارگران اس��یب دیدند‪ .‬سال‪ ،‬سال حمایت از‬ ‫تولید ملی بود اما کاالهای چینی بازار را پُر کرده‬ ‫و کاالی ایرانی دیگر نمی توانس��ت مزیت رقابتی‬ ‫داشته باشد و نظارت کافی هم انجام نشد‪ .‬حال‬ ‫پرس��ش اساسی چیس��ت یا از چه شخصی باید‬ ‫پرس��ید؟ چه کس��ی یا کس��انی را باید مسئول‬ ‫این مش��کالت دانس��ت؟ دلیل این اشفته بازار‬ ‫را در چ��ه مس��ائلی باید خالصه ک��رد؟ در این‬ ‫زمانه س��خت که ما درگیر مشکالت در سطوح‬ ‫باالی مدیریتی کش��ور از س��ویی و تحریم ها از‬ ‫س��مت دگر هس��تیم ایا راه حل برای رهایی از‬ ‫این بحران ها پیدا نمی ش��ود؟! ایا بهتر نیس��ت‬ ‫به جای مقصر کردن‪ ،‬این بار رس��م را براس��اس‬ ‫اسطوره هایی چون جهان پهلوان تختی و مانند‬ ‫وی ق��رار دهیم‪ ،‬ای��ا بهتر نیس��ت از همیاری‪،‬‬ ‫همدل��ی و مهربانی اس��تفاده کنی��م؟ ایا بهتر‬ ‫نیست در لوایح مطرح شده جایی برای مشکالت‬ ‫کارافرینان بخش خصوصی قرار دهیم؟ نشستی‬ ‫ب��ا انها برگزار ش��ود و به درد و دل ش��ان گوش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫به یزدان این کمترین کاری است که می شود‬ ‫برای این افراد که شبانه روز را با عشق به مام وطن‬ ‫طی می کنند و تمام تالش شان ابادانی وطن مان‬ ‫اس��ت‪ ،‬انجام دهیم‪ .‬کاش نمایندگان مجلس و‬ ‫همچنین دولت از این بخش مهم غافل نش��وند‬ ‫چراکه روحیه مهم ترین اصل در شکوفایی است‪،‬‬ ‫ما تا زمانی که نتوانیم سرمایه گذاران داخلی خود‬ ‫را امی��دوار کنیم چطور و چگونه انتظار داریم به‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در کش��ورمان؟! بهار‬ ‫نزدیک اس��ت‪ ،‬از کاالی ایران��ی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی و کارفرمایان بخ��ش خصوصی حمایت‬ ‫کنید زیرا س��ال پیش رو س��ختی ها دو چندان‬ ‫می شود‪ ،‬همدلی کنید با توجه بیشتر‪ ،‬حمایت‪،‬‬ ‫کمک و حتی با کالمی از َسر مهر که بدانند تنها‬ ‫نیستند و کسانی صدای شان را می شنوند‪ .‬فارغ‬ ‫از هر دیدگاه سیاس��ی ای��ن یک موضوع حیاتی‬ ‫برای ایران مان است‪ ،‬نباید بگذاریم چرخ صنعت‬ ‫هر روز به س��ختی و با هزاران مشکل بچرخد و‬ ‫کس��ی نیز پاسخگو نباش��د‪ .‬ما نیاز داریم الیحه‬ ‫همیاری‪ ،‬همدلی‪ ،‬اتح��اد و مهربانی را با بخش‬ ‫خصوصی دوباره ترمیم کنی��م؛ اما این بار عالوه‬ ‫ب��ر اصول قانونی کمی مهر و قدردانی نیز به ان‬ ‫اضاف��ه کنیم تا جانی ت��ازه بگیرند و چه فصلی‬ ‫بهتر از بهار که اغازش نویداور تازگی و شروعی‬ ‫دوباره است‪.‬‬ ‫به امید ایران اباد که مهد دلیران است؛ شادی‬ ‫و نکویی سهم دل ایرانی‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫با هدف شتاب در تعامل و همفکری برای عبور از موانع اقتصادی‬ ‫زیس��ت با دعوت از مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس در بخش انرژی‬ ‫کش��ور‪ ،‬ضمن طرح دیدگاه های بخ��ش خصوصی در این ح��وزه‪ ،‬درباره‬ ‫بو کار به رایزنی و تعیین‬ ‫حل مش��کالت و موانع پیش روی فعاالن کس�� ‬ ‫راهکارهایی پرداخت که با تعیین کرس��ی اتاق تهران در کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس‪ ،‬از این پس تعامل و همفکری ها برای عبور از موانع شتاب بیشتری‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این اقدام در حال��ی می تواند به تعامل و همفکری نزدیک تر نمایندگان‬ ‫بخش خصوصی با تصمیم گیران و قانون گذاران کش��ور منجر ش��ود که در‬ ‫همه بخش ها به ویژه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز ش��اهد چنین اتفاق هایی‬ ‫باشیم‪ .‬در ادامه دیدگاه برخی منتخبان دور جدید اتاق بازرگانی تهران در‬ ‫بخش های گوناگون در گفت وگو با‬ ‫را می خوانید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از «گیفتکس» تا‬ ‫رویداد صوفیه‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۲۷۴‬میلیارد ریال‬ ‫پرونده تخلف صنفی‬ ‫تشکیل شد‬ ‫بهمن امس��ال پرونده تخل��ف مراکز عرضه در‬ ‫سطح خرد و کالن به ارزش بیش از ‪ ۲۷۴‬میلیارد‬ ‫ریال تش��کیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی‬ ‫ارسال شده است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬در همین مدت‬ ‫تع��داد ‪ ۳۸‬ه��زار و ‪ ۴۲۳‬مورد بازرس��ی از مراکز‬ ‫عرضه در س��طح خرد و کالن انجام و از این تعداد‬ ‫‪ ۸۸۳‬مورد پرونده تخل��ف به ارزش بیش از ‪۲۷۴‬‬ ‫میلیارد ریال تش��کیل شده اس��ت‪ .‬در بازه زمانی‬ ‫مورد اش��اره‪ ،‬استان تهران با ‪ ۷۳۹۱‬مورد بازرسی‬ ‫و ‪ ۱۲۶‬مورد تش��کیل پرونده و اس��تان مرکزی با‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۸۱‬میلیارد ری��ال ارزش کاالی قاچاق‬ ‫مکش��وفه‪ ،‬باالترین عملکرد را بین اس��تان های‬ ‫کش��ور داشته اند‪ .‬بیشترین ارزش ریالی کاالهای‬ ‫قاچاق مکشوفه نیز به ترتیب مربوط به گروه های‬ ‫محص��والت صنایع ش��یمیایی ب��ا ‪ ۱۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬لباس و متفرعات لباس با ‪ ۳۷‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫خمیرچوب‪ ،‬کاغذ یا مقوا با ‪ ۱۱‬میلیارد ریال‪ ،‬مواد‬ ‫خوراکی و محصوالت صنایع غذایی با ‪ ۱۱‬میلیارد‬ ‫ریال و لوازم خانگی با ‪ ۱۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫گفت وگوی تفصیلی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با قاسم نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫شکاف اطالعاتی ‪ 4200‬تومانی بین دولت و اتاق اصناف تهران‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دعوت به «نکوداشت»‬ ‫پیشکسوتان اصناف‬ ‫رئی��س کمیس��یون فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماع��ی و‬ ‫ارتباطات ات��اق اصناف تهران گف��ت‪ :‬در صورت‬ ‫فراهم شدن شرایط‪ ،‬ایین پسندیده «نکوداشت»‬ ‫پیشکس��وتان و بزرگانى که س��ال های زیادی از‬ ‫عم��ر پربرکت خود را صرف انتظ��ام امور اصناف‬ ‫و بازاری��ان کردن��د‪ ،‬در مناس��بات فرهنگ��ى و‬ ‫اجتماعى خانواده بزرگ اصناف بسیار الهام بخش‬ ‫و تاثیرگ��ذار خواه��د ب��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬علی توس��طی‬ ‫افزود‪ :‬در ش��رایط امروز ک��ه واحدها و بنگاه هاى‬ ‫صنف��ى تحت تاثی��ر نوس��ان های اقتص��ادى و‬ ‫مشکالتی چون تورم و رکود هستند‪ ،‬بزرگداشت‬ ‫یاد و خاطره پیشکس��وتان و بزرگ مردانى که در‬ ‫سال های گذش��ته که شرایط سختری داشته ایم‬ ‫ب��ا درایت و صداقت س��کاندار «اصن��اف و بازار»‬ ‫بوده اند‪ ،‬کمترین اداى دین به ایش��ان است‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برگزارى ایین پاسداش��ت از رئیسان‬ ‫برجس��ته اتحادیه ه��اى صنف��ى ک��ه به دالیل‬ ‫گوناگ��ون از جمل��ه محدودیت س��نى مصرح در‬ ‫قان��ون‪ ،‬از مجموعه اتاق اصناف خارج ش��ده اند‪،‬‬ ‫فرصت��ی براى قدردانی و تکری��م از این عزیزان و‬ ‫اشاعه و ترویج «فرهنگ قدرشناسى» است‪.‬‬ ‫احتمال افزایش ورودیه‬ ‫عضویت در اتحادیه ها‬ ‫رئیس کمیس��یون بودجه ات��اق اصناف تهران‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در نشس��تی ک��ه ‪ ۱۴‬اس��فند ‪ ۹۷‬با‬ ‫حضور قاس��م نوده فراهانی رئی��س و علی فاضلی‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق اصناف و تمامی اعضای‬ ‫کمیس��یون بودجه برگزار ش��د‪ ،‬کلی��ات بودجه‬ ‫اتحادیه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر‬ ‫شد تا پیش از پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬به اتحادیه ها ابالغ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬محمد خادم منصوری با اش��اره به بودجه‬ ‫اتاق اصناف گفت‪ :‬بودجه اتاق نیز در کمیس��یون‬ ‫بودج��ه مطرح و مقرر ش��د ب��ا هماهنگی بخش‬ ‫حس��ابداری و حسابرسی اتاق بررسی های الزم و‬ ‫بیشتر و تبادل نظر انجام شود‪ .‬بنابراین چهارشنبه‬ ‫این هفته نشست کمیسیون فوق العاده ای برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬تمام تالش مان بر تصویب بودجه در‬ ‫پایان سال ‪ ۹۷‬اس��ت که اگر چنین نشد در اوایل‬ ‫سال ‪ ۹۸‬مصوب خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون بودج��ه در ادام��ه افزود‪:‬‬ ‫اتحادیه ها می توانند هرس��ال تقاض��ای افزایش‬ ‫حق عضوی��ت را به اتاق تقدیم ت��ا مراحل اداری‬ ‫ان طی ش��ود اما برخی از اتحادیه ها هر چند سال‬ ‫ی��ک بار این تقاضا را به اتاق می فرس��تند و انتظار‬ ‫دارند تا حق عضویت با توجه به ش��رایط اقتصادی‬ ‫کش��ور افزایش یاب��د حال انکه به لح��اظ قانونی‬ ‫نمی توان به یکب��اره ‪ ۸۰‬درصد حق عضویت یک‬ ‫اتحادیه را افزایش داد اگر تقاضا هرس��اله باش��د‬ ‫افزایش هم پلکانی م��ورد توافق قرار می گیرد در‬ ‫صورت��ی که افزایش به یکباره پس از چند س��ال‬ ‫با مش��کل روبه رو خواهد شد‪ .‬بنابراین اتحادیه ها‬ ‫اگاه باشند که می توانند هرسال متقاضی افزایش‬ ‫حق عضویت اعضای خود باشند‪.‬‬ ‫منصوری با اش��اره ب��ه افزای��ش ورودیه برای‬ ‫عضویت متقاضی��ان اضافه کرد‪ :‬تقاضای افزایش‬ ‫ورودیه حق عضویت اتحادیه ها از ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫ب��ه یک میلیون تومان ازس��وی ات��اق به تصویب‬ ‫رسیده و به کمیس��یون نظارت ارسال شده است‬ ‫و منتظر پاسخ استعالم اتاق از کمیسیون نظارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هستیم‪.‬‬ ‫سال های‬ ‫گذشته شاید‬ ‫گفته می شد که‬ ‫در واحد های‬ ‫صنفی افراد‬ ‫تحصیلکرده‬ ‫نداریم اما در‬ ‫حال حاضر در‬ ‫هر واحد صنفی‬ ‫چند نفر با مدرک‬ ‫لیسانس و‬ ‫فوق لیسانس کار‬ ‫می کنند‬ ‫اتاق اصناف تهران به عنوان متولی اصلی بازار پایتخت‬ ‫در سال گذش��ته تحوالت زیادی را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫در اوج مش��کالت بازار‪ ،‬انتخاباتی حس��اس برگزار شد‪.‬‬ ‫س��رانجام قاس��م نوده فراهان��ی به عنوان رئی��س اتاق‬ ‫اصناف تهران از س��وی بازاریانی که به شهادت او حاال‬ ‫از فارغ التحصیالن دانش��گاهی زیادی برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫برگزیده ش��د تا به عنوان ف��ردی کارازموده‪ ،‬این روزها‬ ‫در سخت ترین شرایط بازار را مدیریت کند‪ .‬در این باره‬ ‫خبرنگار‬ ‫با او به گفت وگو نشس��ت تا از انچه در‬ ‫چند ماه ریاس��ت ب��ر اتاق اصناف ته��ران انجام داده و‬ ‫برنامه های پیش روی او و همکارانش جویا شویم‪ .‬شرح‬ ‫این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در روزهای پایانی سال قرار داریم و نهادهای‬ ‫گوناگ�ون در ح�ال ارائه گ�زارش عملک�رد خود‬ ‫هستند‪ .‬ما می دانیم که هیات رئیسه اتاق اصناف‬ ‫تهران تنها چند ماه است انتخابات خود را پشت‬ ‫سر گذاشته و اغاز به کار کرده است‪ .‬هیات رئیسه‬ ‫جدی�د‪ ،‬در این مدت محدود چ�ه کارهایی انجام‬ ‫داده است؟‬ ‫بله‪ .‬هیات رئیس��ه جدید اتاق اصناف تهران‪ ،‬چند ماه‬ ‫اس��ت پس از برگزاری انتخابات اغاز به کار کرده است‪.‬‬ ‫ش��ما می دانید‪ ،‬با برگزاری انتخاب��ات‪ ،‬تغییراتی ایجاد‬ ‫می ش��ود اما در هیات رئیس��ه اتاق اصناف تهران تنها‬ ‫ف��ردی که تغییر کرد‪ ،‬من بودم و س��ایر اعضای هیات‪،‬‬ ‫همان افراد دوره قبل هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬مجموعه ای از اف��راد در کنار هیات‬ ‫رئیس��ه کار می کنن��د که اصلی ترین ای��ن مجموعه ها‪،‬‬ ‫کمیس��یون ها به عنوان بازوهای هیات رئیس��ه هستند‪.‬‬ ‫بنابراین پس از اینکه انتخابات برگزار و هیات رئیس��ه‬ ‫مش��خص ش��د‪ ،‬یکی از مهم ترین تغییرات و کارهایی‬ ‫که انجام ش��د ای��ن بود ک��ه فراخوانی برای تش��کیل‬ ‫کمیس��یون ها ب��ه ‪ 134‬اتحادیه دادیم و ب��ه همه انها‬ ‫به ط��ور مکت��وب اع�لام کردیم ک��ه هر ک��س در هر‬ ‫کمیس��یونی تخصص دارد و می خواهد حضور داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬درخواس��ت مکتوب خود را ارائه دهد‪ .‬این کار‬ ‫زمان ب��ری بود چراکه هر کدام از اتحادیه باید در هیات‬ ‫مدیره این موضوع را بررس��ی می کردند‪ .‬در نهایت این‬ ‫اس��امی به دس��ت اتاق اصناف تهران رسید و بر مبنای‬ ‫ان درخواس��ت ها و تخصص هایی که اعالم ش��ده بود‪،‬‬ ‫کمیسیون ها تشکیل شد که تا به امروز فعال هستند و‬ ‫نشست های شان برگزار می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در حال حاضر‪ ،‬هیات رئیس��ه اتاق اصناف‬ ‫ته��ران‪ 8 ،‬کمیس��یون تخصصی را در کن��ار خود دارد‬ ‫که ش��امل «ام��وزش و پژوهش»‪« ،‬ام��ور اقتصادی»‪،‬‬ ‫«فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ارتباطات»‪« ،‬بازرسی و رسیدگی‬ ‫به ش��کایات»‪« ،‬بودجه و تشکیالت»‪« ،‬حل اختالف»‪،‬‬ ‫«حقوق��ی» و «تش��خیص نرخ گذاری» اس��ت‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت که هر کدام از این کمیس��یون ها تعدادی عضو‬ ‫دارد ک��ه این افراد با توجه به تخصص کاری خود فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬کارهایی که اتحادیه ها باید انجام دهند را در‬ ‫کمیس��یون ها مورد بحث و کارشناسی قرار می دهند و‬ ‫نتیجه را به هیات رئیس��ه اعالم می کنند‪ .‬هیات رئیسه‬ ‫ه��م نظ��رش را می دهد و بعد ب��رای تصویب نهایی در‬ ‫اجالس ماهانه اتاق اصناف به رای گذاش��ته می ش��ود‬ ‫و مانن��د مجل��س در پارلمان اصن��اف موافق و مخالف‬ ‫نظر شان را مطرح می کنند و در نهایت رای گیری شده‬ ‫و پس از انکه تصویب ش��د به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تهران برای گرفتن تاییدیه کمیس��یون نظارت‬ ‫فرستاده می شود‪ .‬پس از انکه این کار انجام شد دوباره‬ ‫به اتاق اصناف تهران فرستاده می شود و ما به اتحادیه ها‬ ‫اب�لاغ می کنیم و به این ترتیب قانونی ش��کل گرفته و‬ ‫اتحادیه ها کارشان را انجام می دهند‪.‬‬ ‫چندی��ن بار اعالم کرده ایم وقتی دولت ارز ‪ 4200‬تومانی به ورود‬ ‫کاالیی اختصاص می دهد‪ ،‬فهرست اقالم وارد شده‪ ،‬افرادی که وارد‬ ‫کرده اند و اینکه با چه قیمتی عرضه خواهند کرد را در اختیار اتاق‬ ‫اصناف تهران بگذارند اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است‬ ‫موض��وع مهم دیگری که هیات رئیس��ه اتاق اصناف‬ ‫تهران با ان روبه رو بود‪ ،‬بازار پایان سال و شب عید بود‪.‬‬ ‫چند ماه گذش��ته که بازار با مشکالتی روبه رو شده بود‬ ‫و چند روزی بازار تعطیل ش��ده بود‪ ،‬ما به بازاریان قول‬ ‫دادیم امسال نمایش��گاه بهاره برگزار نمی کنیم‪ .‬چراکه‬ ‫کسبه همیشه با برگزاری این نمایشگاه مخالف بوده اند‪.‬‬ ‫دلیل انها هم این اس��ت که یک سال به امید بازار شب‬ ‫عید می نش��ینند اما شب عید با برگزاری نمایشگاه های‬ ‫بهاره‪ ،‬عده ای محدود غرفه ای می گیرند و سودی می برد‬ ‫اما حجم بزرگی از واحدهای صنفی مش��تریان خود را‬ ‫از دس��ت می دهند و بیکار می ش��وند‪ .‬به این ترتیب ما‬ ‫به انها قول دادیم امسال نمایشگاه بهاره برگزار نشود‪.‬‬ ‫نتیجه اینکه در زمان تصمیم گیری برای نمایش��گاه‬ ‫بهاره در نشس��ت هایی که با نهادهای دیگر داشتیم‪ ،‬بر‬ ‫ای��ن امر تاکی��د کردیم و موفق ش��دیم از برگزاری دو‬ ‫نمایشگاه بزرگی که هر س��ال در حکیمیه و پارک ارم‬ ‫برقرار بود‪ ،‬جلوگیری کنیم و فقط ‪ 3‬نمایشگاه کوچک‬ ‫در پ��ارک والی��ت‪ ،‬خ��اوران و مصال ب��رای تمکین از‬ ‫خواسته استاندار تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها هم نیاز ب��ه کارهای تخصصی‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن راس��تا‪ ،‬کارشناس��ی کاال‪ ،‬نرخ گ��ذاری‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی با اتش نش��انی‪ ،‬اورژانس‪ ،‬پلی��س و‪ ...‬انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن م�دت ک�ه هی�ات رئیس�ه جدی�د‬ ‫مس�ئولیت را به دس�ت گرفت‪ 3 ،‬بازار از حواشی‬ ‫زیادی برخ�وردار بود‪ .‬منظورم بازار گوش�ی های‬ ‫تلف�ن هم�راه‪ ،‬لوازم خانگ�ی و کاالهای اساس�ی‬ ‫به ویژه گوش�ت اس�ت‪ .‬اتاق اصناف تهران در این‬ ‫مدت چ�ه اقدام هایی انجام داد ت�ا این بازارها به‬ ‫ثبات نزدیک شود؟‬ ‫همان گونه که می دانید‪ ،‬اصناف در تهیه کاال نقش��ی‬ ‫ن��دارد‪ .‬ای��ن به معن��ای ناتوانی اصن��اف در این عرصه‬ ‫نیس��ت؛ بلکه نهادهای دیگر نخواس��تند که ما در این‬ ‫امر مشارکت کنیم‪.‬‬ ‫€ €منظورت�ان از تهیه کاال چیس�ت؟ واردات یا‬ ‫تولید؟‬ ‫منظور این است که وقتی کاالیی وارد می شود‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف از ان بی خبر اس��ت‪ .‬چندین بار اعالم کرده ایم‬ ‫وقتی دولت ارز ‪ 4200‬تومانی به ورود کاالیی اختصاص‬ ‫می دهد‪ ،‬فهرس��ت اقالم وارد ش��ده‪ ،‬اف��رادی که وارد‬ ‫کرده ان��د و اینکه با چه قیمتی عرض��ه خواهند کرد را‬ ‫در اختی��ار اتاق اصناف تهران بگذارند تا بتوانیم نظارت‬ ‫و کنترلی بر بازار داش��ته باشیم اما هنوز چنین اتفاقی‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫مورد دوم این اس��ت که گاهی با کمبود کاال و رش��د‬ ‫قیم��ت روبه رو می ش��ویم‪ .‬ما این کمب��ود را به اطالع‬ ‫مس��ئوالن می رس��انیم ام��ا زمانی ک��ه تصمیم گیری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حضور نداریم‪ .‬نمی دانیم این گزارش به کجا‬ ‫رف��ت و چه تصمیمی گرفته می ش��ود‪ .‬منظور من این‬ ‫اس��ت که از ظرفیت اصناف اس��تفاده بهینه نمی شود‪.‬‬ ‫اصناف مجموعه ای اس��ت که برای دولت هیچ گونه بار‬ ‫مال��ی ندارد اما اگر از ظرفیت های ان اس��تفاده ش��ود‬ ‫می تواند کارهای زیادی برای بهبود ش��رایط بازار انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫درباره گوش��ت‪ ،‬در واردات گوشت نقشی نداریم‪ .‬اگر‬ ‫این گوشت ها برای توزیع در اختیار اصناف قرار بگیرد‪،‬‬ ‫توزیع می کنیم و اگر ندهند‪ ،‬ما کاره ای نیس��تیم‪ .‬قرار‬ ‫است ‪ 2‬هزار و ‪ 200‬تن در اختیار اصناف گذاشته شود‬ ‫که بخش��ی از ان انجام ش��د و اصناف بی��ن پزندگان‪،‬‬ ‫زندان ها‪ ،‬بیمارستان ها و‪ ...‬توزیع کردند‪.‬‬ ‫درباره گوشی های تلفن همراه هم‪ ،‬همین طور است‪.‬‬ ‫ما معتقدیم پیش��گیری بهتر از درمان است‪ .‬در اقتصاد‬ ‫هم‪ ،‬همین طور اس��ت‪ .‬پیش از اینک��ه کاالیی در بازار‬ ‫با بحران روبه رو ش��ود‪ ،‬باید فکری برای حل مشکالت‬ ‫کرد‪ .‬نه اینکه بگذاریم بحرانی ایجاد ش��ود و پس از ان‬ ‫به فکر چاره باش��یم‪ .‬ان زمان دیگ��ر باید چندین برابر‬ ‫هزینه کنیم‪ .‬گوش��ی های تلفن هم��راه هم‪ ،‬بازار عادی‬ ‫خود را می گذراندند که یک مرتبه جلوی رجیس��تری‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه مسافری را گرفتند‪ .‬حرف این‬ ‫کسبه این بود که اگر قرار بود این کار انجام شود‪ ،‬مدتی‬ ‫پیش اعالم می کردید تا انها از مس��افران گوشی تلفن‬ ‫هم��راه نخرند‪ .‬وقتی از رجیس��تری انها در چند هفته‬ ‫گذشته ممانعت شد‪ ،‬کس��به داشتند مجبور می شدند‬ ‫انچ��ه خریده بودن��د را دور بیندازند و ب��ه این ترتیب‬ ‫اعتراض هایی شد‪ .‬به این ترتیب صحبت هایی شد و قرار‬ ‫ش��د کارها مانند قبل دنبال شود تا زمان بهتری برای‬ ‫ساماندهی گوشی های وارد شده مسافری ایجاد شود‪.‬‬ ‫€ €مجموع�ه اقدام های�ی به وی�ژه در جلوگیری‬ ‫از برگزاری نمایش�گاه های به�اره بزرگ و اجرای‬ ‫گس�ترده فروش فوق الع�اده در واحد های صنفی‬ ‫انجام ش�ده که نش�ان دهنده ابت�کار عمل هیات‬ ‫رئیس�ه در رفع مشکالت روز اس�ت‪ .‬برنامه هایی‬ ‫که برای س�ال اینده در نظر دارید‪ ،‬چیس�ت؟ ایا‬ ‫همچنان شاهد ابتکار عمل هایی از سوی این اتاق‬ ‫خواهیم بود؟‬ ‫چند کار برای س��ال اینده در اولویت قرار دارد‪ .‬یکی‬ ‫اینک��ه چند بن��دی از قانون نظام صنف��ی باید اصالح‬ ‫ش��ود‪ .‬کار دوم این اس��ت که تغییراتی در ساختار اتاق‬ ‫اصناف تهران ایجاد ش��ود‪ .‬ما در نظر داریم ارتباط مان‬ ‫با دانش��گاه بیشتر شود و دانشگاه اصناف داشته باشیم‬ ‫چراک��ه معتقدیم علم هرجا که با تجربه تلفیق ش��ود‪،‬‬ ‫ش��اهد بهره وری باالیی خواهیم ب��ود‪ .‬در دو دوره قبل‬ ‫که ریاست اصناف با من بود‪ ،‬اموزش را با مصوبه هیات‬ ‫عالی نظارت بر امور صنفی اجباری کردم و امروز شاهد‬ ‫هس��تیم که هر کس��ی که برای دریافت پروانه کسب‬ ‫ی��ا تمدید ان مراجع��ه می کند باید دوره ای اموزش��ی‬ ‫را پش��ت س��ر بگذارد‪ .‬البته انچه در این دوره‪ ،‬اموزش‬ ‫می بینند‪ ،‬محدود اس��ت اما کاری است که عملی شده‬ ‫و حاال باید توس��عه یاب��د‪ .‬اگر ما بخواهی��م در کارمان‬ ‫پیش��رفتی داشته باش��یم باید با علم روز پیش برویم‪،‬‬ ‫اگر با علم روز پیش نرویم بدانید که عقب مانده ایم‪ .‬در‬ ‫سال های گذشته ش��اید گفته می شد که در واحد های‬ ‫صنفی افراد تحصیلکرده نداریم اما در حال حاضر در هر‬ ‫واحد صنفی چند نفر با مدرک لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫کار می کنند اما اموزش ها باید تخصصی اصناف باش��د‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬س��ال اینده پیگی��ر ایجاد دانش��گاه اصناف‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫ایجاد مجموعه فرهنگی و ورزش��ی برای اصناف نیز‬ ‫از برنامه ه��ای دیگری اس��ت که در س��ال اینده دنبال‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫€ €به نظر می رسد شرایط اقتصادی کنونی‪ ،‬سال‬ ‫این�ده نی�ز ادامه خواهد داش�ت‪ .‬امس�ال برخی‬ ‫اتحادیه ها به دلیل همین شرایط سخت اقتصادی‬ ‫با ری�زش تعداد اعضا روبه رو ش�دند‪ .‬چه اقدامی‬ ‫انجام خواهید داد تا این روند ادامه نداشته باشد؟‬ ‫در می��ان این مش��کالت اقتصادی ک��ه از ان حرف‬ ‫می زنی��د‪ ،‬ناتوان��ی واحد ه��ای صنف��ی در پرداخ��ت‬ ‫مالیات های سنگین از مهم ترین ها است‪ .‬چند سال پیش‬ ‫وقتی از نظام جامع مالیاتی برای شفاف س��ازی مالیات‬ ‫صحبت شد ما خیلی خوش��حال بودیم و می گفتیم ما‬ ‫که هر س��ال مالیات مان را می دهیم‪ ،‬مشکلی نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما بعد فهمیدیم که این طور نیس��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در حالی که ما مالیات مان را در سال های گذشته‬ ‫پرداخت کرده بودیم‪ ،‬متمم هایی برایمان می نویسند و‬ ‫می گویند برای س��ال ‪ 91‬عالوه بر انچه پرداخت کرده‬ ‫بودید‪ ،‬بای��د مبلغی اضافه تر هم بپردازید‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ان قدر ش��رایط امس��ال رکود داشت که ما‬ ‫نمی توانیم مالیاتی برای همین امس��ال هم بپردازیم‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬تعداد قابل توجهی از فع��االن صنفی واحد های‬ ‫خود را تعطیل کرده اند‪ .‬رایزنی هایی خواهیم داش��ت تا‬ ‫بلکه این مشکالت کمتر شود‪.‬‬ ‫€ €س�ال ‪ ۹۷‬با چه شخصیت هایی دیدار داشتید‬ ‫و چه مواردی را در راس�تای برنامه های بلندمدت‬ ‫و کوتاه مدت دنبال کردید؟‬ ‫یک��ی از دیدار های ما با ش��هردار ته��ران بود و چند‬ ‫مورد را از ایش��ان پیگیر شدیم‪ .‬از او خواستیم تا اجازه‬ ‫ادامه کار را به اتحادیه هایی که در واحدهای مس��کونی‬ ‫مس��تقلی (که همسایه ای در طبقات دیگر ندارند) دایر‬ ‫هس��تند‪ ،‬بدهد‪ .‬کار اتحادیه ها کس��ب و کار و تجارت‬ ‫نیس��ت و کاره��ای اداری انجام می دهن��د‪ .‬در موضوع‬ ‫عوارض پس��ماند هم رایزنی هایی انجام شد و همچنین‬ ‫از او خواستیم تا در هر محل از شهرداری‪ ،‬مکانی برای‬ ‫بازرسی و نظارت به ما بدهد که ما هم عالوه بر نظارت‬ ‫بر بازار منطقه‪ ،‬به ش��هرداری در وصول عوارض کمک‬ ‫خواهی��م کرد‪ .‬موضوع های دیگری از جمله مش��کالت‬ ‫صن��ف حمل ونق��ل را نیز مط��رح کردی��م و در نتیجه‬ ‫این رایزنی ها قرار ش��د نمایندگان اصناف و شهرداری‬ ‫کارگروه هایی تش��کیل دهند تا به ط��ور ماهانه امور را‬ ‫بررسی و مشکالت را کم کنند‪.‬‬ ‫دی��دار ب��ا رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی از دیگر‬ ‫دیدار های ما بود‪ .‬ایش��ان از اصن��اف انتظاراتی دارند و‬ ‫م��ا گفتیم که در ح��ال حاضر در برخی ام��ور ما تنها‬ ‫مس��ئولیت توزیع داریم اما مس��ئولیت تهیه و تامین با‬ ‫نهادهای دیگر است‪ .‬پس باید در تهیه و تامین مواد نیز‬ ‫مش��ارکت داشته باشیم تا بازار بهتر اداره شود‪ .‬دخالت‬ ‫س��ازمان های دیگر در امور صنفی از مواردی بود که با‬ ‫ایشان در میان گذاشتیم‪ .‬ایشان هم در مقابل خواستند‬ ‫ت��ا در کارگروه های��ی در مجل��س ب��ا حض��ور اصناف‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬در اخری��ن دیداری که ب��ا وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت داش��تیم‪ ،‬واگذاری ام��ور به اصناف و‬ ‫مس��ئولیت خواهی از این تشکل مورد تاکید ایشان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬دیداری هم با رئیس ش��ورای شهر داشتیم که‬ ‫همه این نشس��ت ها در راستای بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫در سال اینده بوده است‪.‬‬ ‫€ €در پایان هر چ�ه الزم می دانید و البته درباره‬ ‫همکاری رسانه ها با اصناف نیز اگر مطلبی دارید‪،‬‬ ‫مطرح کنید‪.‬‬ ‫در روزهای پایانی س��ال هس��تیم و اصناف باید تمام‬ ‫تالش خود را صرف کنند تا مردم ارامش داشته باشند‪.‬‬ ‫از تمامی رسانه هایی هم که در این مدت با ما همکاری‬ ‫داشتند رضایت داریم و از همگی انها و به ویژه روزنامه‬ ‫که ان را از خودمان می دانیم‪ ،‬سپاسگزاریم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بازگشت دالر به کانال ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫تقاضا در بازار ارز و سکه نزولی شد‬ ‫دالر روز گذشته به کانال ‪ ۱۲‬هزار تومان بازگشت و سکه‬ ‫از رشد هفته های گذشته خود باز ماند‪ .‬فعاالن بازار انچ ه در‬ ‫دالیل این افت قیمت عنوان می کنند‪ ،‬کاهش تقاضا برای‬ ‫خرید ارز و س��که در این بازار اس��ت‪ .‬بعد از رشد قیمت ارز‬ ‫در هفته های گذش��ته و گذر از مرز روانی ‪ ۱۳‬هزار تومان ‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به کم ش��دن تقاضای خری��د ارز در روزهایی که‬ ‫به پایان س��ال نزدیک می شویم‪ ،‬دالر وارد کانال ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان ش��د و دیروز در صرافی بانک ها به بهای ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۵۰‬تومان به فروش رسید‪ .‬ان طور که مشخص است نرخ‬ ‫دالر نس��بت به یکش��نبه حدود ‪ ۱۰۰‬تومان ارزش خود را‬ ‫از دس��ت داده است‪ .‬به هر حال به دنبال کاهش نرخ دالر‬ ‫در ب��ازار‪ ،‬اف��ت قیمت اونس جهانی طال و کاهش تقاضای‬ ‫خرید‪ ،‬سکه و طال هم متاثر از این جریان رشدشان متوقف‬ ‫و در روز گذشته با کاهش روبه رو شد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬سکه‬ ‫تمام به��ار ازادی در حال��ی که روز نخس��ت هفته افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬هزار تومان را تجربه کرده بود‪ ،‬دیروز با کاهش‬ ‫‪ ۸۰‬هزار تومانی قیمت روبه رو ش��د و روی عدد ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۹۰‬ه��زار توم��ان قرار گرفت‪ .‬ان طور ک��ه فعاالن این‬ ‫بازارها می گویند‪ ،‬ارامش روزهای اخیر بازار سبب شده تا‬ ‫واس��طه گران و دالالن فعالیت شان در این بازارها کم شود‬ ‫و بازار ه��ا ی��ک روند عادی معامله را طی کنند و چندان از‬ ‫تقاضاهای کاذب خبری نباشد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار ارز مثل گذش��ته دیگر هیجانی و پرالتهاب نیس��ت و همچون‬ ‫قبل نظر سرمایه گذاران را جلب نمی کند و همین شرایط سبب شده‬ ‫تا نوسان های این بازار تعدیل شود‬ ‫‹ ‹بازار ارز خریدار ندارد‬ ‫امیر صادقی از فعاالن و کارشناسان بازار ارز در این زمینه‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بیان اینکه ب��ازار ارز چند روزی‬ ‫است که روند باثباتی را طی می کند و از خرید های هیجانی‬ ‫و تقاضاهای کاذب در این بازار خبری نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫شرایط سبب شده که در یکی دو روز گذشته قیمت ارز به‬ ‫زیر ‪ ۱۳‬هزار تومان کاهش یابد و حدود ‪ ۱۰۰‬تومان ارزان‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بازار ارز مثل گذش��ته دیگر هیجانی‬ ‫و پرالتهاب نیس��ت و همچون قبل نظر س��رمایه گذاران را‬ ‫جلب نمی کند و همین ش��رایط س��بب شده تا نوسان های‬ ‫این بازار تعدیل ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه در این بین عرضه ارز‬ ‫و کنت��رل بانک مرکزی و همچنین محدودیت هایی که در‬ ‫بحث تراکنش های بانکی ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬در این بازار‬ ‫ تاثیر مثبتی گذاش��ته و باعث ش��ده تا تقاضای کاذب د ر‬ ‫این بازار ش��کل نگیرد و قیمت ها هم به تدریج به س��مت‬ ‫کاه��ش حرکت کن��د‪ .‬او با بیان اینک��ه درحال حاضر بازار‬ ‫ارز دچار رکود ش��ده و خیل��ی خرید و فروش در ان انجام‬ ‫نمی ش��ود و این طور به نظر می رس��د که س��رمایه گذاران‬ ‫بازارهای دیگری را جایگزین این بازار کرده اند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫پیش بین��ی این اس��ت که اگر اتف��اق خاصی رخ ندهد این‬ ‫روند تا فروردین ادامه یابد و شاه د ثبات نسبی در این بازار‬ ‫باش��یم‪ .‬احمدی یکی از صرافان چهارراه اس��تانبول هم در‬ ‫ای��ن باره در گفت وگوی��ی تاکی د کرد که تقاضا برای خرید‬ ‫ارز کم ش��ده و بیش��تر مردم در بازار فروشنده هستند‪ .‬وی‬ ‫ل در روزهای پایانی سال با افزایش تقاضا و‬ ‫ادامه داد‪ :‬هر سا ‬ ‫افزایش قیمت ها رو به رو بودیم اما امسال با کاهش قیمت ها‬ ‫طالی جهانی از صعود بازماند‬ ‫طال در معامالت دوش��نبه بازار جهانی تحت تاثیر رش��د ارزش دالر و امار اش��تغال ضعیف امریکاس��ت که‬ ‫نگرانی ها نسبت به کندی اقتصاد جهانی را برانگیخت و در بازه محدودی معامله شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس‬ ‫طال برای تحویل فوری حدود ‪ ۰.۱‬درصد کاهش داشت که به ‪ ۱۲۹۷.۳۵‬دالر رسید‪ .‬طال روز جمعه برای مدت‬ ‫کوتاهی به باالی مرز ‪ ۱۳۰۰‬دالر صعود کرده و در همان روز یک درصد افزایش پیدا کرده بود که بزرگ ترین‬ ‫افزایش یک روزه از ‪ ۹‬فوریه بود‪ .‬در بازار امریکا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل در اوریل ‪ ۰.۱‬درصد کاهش یافت‬ ‫و به ‪ ۱۲۹۷.۵۰‬دالر رسید‪ .‬دالر در برابر ارزهای رقیب ‪ ۰.۱‬درصد رشد کرد و نزدیک به باالترین رکورد ‪ ۳‬ماه‬ ‫گذش��ته که هفته گذشته به ثبت رس��انده بود‪ ،‬ایستاد و در نتیجه طال را برای خریداران غیرامریکایی گران تر‬ ‫کرد‪ .‬به گفته جفری هالی‪ ،‬تحلیلگر ارش��د بازار در ش��رکت ‪ ،OANDA‬کاهش روز گذش��ته قیمت طال یک‬ ‫اتفاق موقتی و ناشی از سودگیری معامله گران از افزایش قیمت ها در روز جمعه است‪ .‬دالر عموما قوی شده و‬ ‫طال را دچار فش��ار نزولی بیشتری کرده است‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬طال اغلب یک سرمایه گذاری مطمئن‬ ‫در ش��رایط ابهام های سیاس��ی و مالی به ش��مار می رود‪ .‬انچه افت قیمت طال را محدود کرده‪ ،‬عملکرد ضعیف‬ ‫بازارهای سهام است که پس از انتشار امار اشتغال ضعیف امریکا در روز جمعه‪ -‬که تردیدها نسبت به استحکام‬ ‫اقتصاد جهانی را برانگیخت‪ -‬به شدت تالش می کنند به پیشروی خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫و افزایش عرضه مواجهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حباب سکه کم شد‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬محم��د کش��تی ارای‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫تخصصی طال و جواهر در زمینه وضعیت فعلی بازار طال و‬ ‫سکه در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬کاهش نرخ جهانی‬ ‫طال و همچنین افت قیمت ارز س��بب ش��د تا قیمت سکه‬ ‫و طال نس��بت به روزهای گذش��ته پایین بیایید و به همان‬ ‫نس��بت از تقاضا خرید در این بازار کاس��ته شود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه پیش بینی ها و انتظارات در پایان بهمن و اغاز اسفند‬ ‫این بود که قیمت ها در روزهای پایانی سال با رشد مواجه‬ ‫ش��ود و قیمت ها روند صعودی به خود بگیرد که به دلیل‬ ‫ایجاد نش��دن این تقاضا‪ ،‬قیمت ها به تدریج روند نزولی به‬ ‫خود گرفت و سکه و طال از رشد قیمت بازماند‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعی��ت معامالت توضی��ح داد‪ :‬برخالف‬ ‫س��ال های گذشته در چنین روزهایی‪ ،‬امسال شاهد روال‬ ‫عادی دا دو س��تدها هس��تیم و هیچ گونه افزایش تقاضا در‬ ‫بازار مش��اهده نمی شود که افزایش قیمت ها در هفته های‬ ‫اخیر را می توان یکی از عوامل این مس��ئله دانس��ت‪ .‬او در‬ ‫عی��ن ح��ال به افت قیمت ارز در روزه��ای اخیر و کاهش‬ ‫قیمت اونس جهانی طال اش��اره کرد و گفت‪ :‬این دو عامل‬ ‫هم نیز بر افت قیمت سکه و طال موثر بوده و زمینه کاهش‬ ‫التهاب ه��ای این بازار را فراهم کرده اس��ت‪ .‬کش��تی ارای‬ ‫پیش بین��ی کرد‪ :‬باتوجه به تثبی��ت قیمت ها در چند روز‬ ‫گذشته انتظار داریم که تا پایان هفته ثبات قیمت ها ادامه‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬این فعال بازار افزود‪ :‬دیروز در بازار قیمت‬ ‫س��که تمام بهار ازادی طرح جدید تا مقطعی حتی به نرخ‬ ‫‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۶۰‬هزار تومان هم رس��ید اما در نهایت در‬ ‫مح��دوده ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۴۹۰‬هزار تومان تثبیت ش��د‪ .‬در‬ ‫عین حال‪ ،‬س��که تمام بهار ازادی طرح قدیم ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم س��که ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۸۵‬هزار تومان‪،‬‬ ‫ربع سکه یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان و سکه های گرمی‬ ‫‪ ۸۶۰‬هزار تومان داد و ستد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به کاهش تقاضا‪ ،‬حباب س��که‬ ‫هم پایین امده و به ‪ ۴۲۰‬هزار تومان رس��یده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین‪ ،‬هر مثقال طال به عنوان مبنای تعیین‬ ‫قیمت نس��بت ب ه یکش��نبه ‪ ۴۰‬هزار تومان کاهش یافته و‬ ‫اکن��ون به قیمت یک میلی��ون و ‪ ۷۸۰‬هزار تومان معامله‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال ب��ازار ط�لا و جواه��ر گف��ت‪ :‬در ب��ازار‬ ‫دی��روز ط�لای ‪ ۱۸‬عی��ار ب��ه گرم��ی ‪ ۴۱۱‬ه��زار تومان‬ ‫رس��یده ک��ه نس��بت ب��ه روز پی��ش از ان نش��ان دهنده‬ ‫‪ ۹‬هزار تومان کاهش نرخ است‪.‬‬ ‫باتوجه به تثبیت‬ ‫قیمت ها در چند‬ ‫روز گذشته‬ ‫انتظار داریم‬ ‫که تا پایان‬ ‫هفته ثبات‬ ‫قیمت ها ادامه‬ ‫داشته باشد‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹گشایش مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین‬ ‫مرک��ز جامع و یکپارچه ارتباط با مش��تریان بانک ایران زمین‬ ‫ب��ا بکارگیری مدرن ترین فناوری ها و فرایندهای پاس��خگویی‪،‬‬ ‫با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران این مجموعه گش��ایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬مرک��ز تماس جامع و یکپارچه مش��تریان ای��ن بانک با‬ ‫بکارگیری شیوه های پاسخگویی مدرن به منظور کسب رضایت‪،‬‬ ‫ایجاد وفاداری و تس��هیل خدمت رس��انی به مشتریان به صورت‬ ‫‪ ۲۴‬س��اعته به ره برداری شد‪ .‬در این ایین‪ ،‬عبدالمجید پورسعید‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ایران زمین‪ ،‬با بیان نق��ش مدیریت ارتباط با‬ ‫مش��تری در توانمندسازی س��ازمان برای ارائه خدمات بهتر به‬ ‫مشتریان گفت‪ :‬بسیاری از مسائل و راهکارها در ارتباط نزدیک‬ ‫با مش��تریان‪ ،‬از طریق جمع اوری و پردازش اطالعات ب ه دس��ت‬ ‫می اید و این نقطه ای اس��ت که این مرکز می تواند نقش کلیدی‬ ‫خود را ایفا کند‪ .‬پورس��عید با اش��اره به اهمیت ارائه خدمات از‬ ‫طریق کانال های متنوع‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه با رشد فناوری این امکان‬ ‫فراهم ش��ده که طیف وس��یعی از خدمات از راه های متنوع به‬ ‫مش��تریان ارائه ش��ود و انها خود انتخاب کنند که از چه راهی‬ ‫و ب��ا چ��ه ابزاری این خدم��ت را دریافت کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫ام��ر موجب بهبود تجربه مش��تری و افزایش رضایت از خدمت‬ ‫دریافتی‪ ،‬می ش��ود‪ .‬مدیرعامل بانک ایران زمین‪ ،‬ضمن بازدید از‬ ‫مرکز جدید ارتباط با مش��تریان این بانک‪ ،‬بر نقش کلیدی ان‬ ‫در تعیین راهبردها و اس��تراتژی های ارائه خدمات به مشتریان‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز توزیع اسکناس نو از چهارشنبه‬ ‫بانک مرکزی اس��امی بانک های منتخب برای توزیع اسکناس‬ ‫ن��و در روزه��ای پایانی س��ال را اع�لام کرد‪ .‬به گ��زارش‬بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬به مناس��بت فرارسیدن ایام نوروز ‪ ،۱۳۹۸‬از چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۳۹۷.۱۲.۲۲‬ت��ا دوش��نبه ‪ ،۱۳۹۷.۱۲.۲۷‬ش��عب منتخ��ب‬ ‫بانک های ملی‪ ،‬صادرات‪ ،‬ملت‪ ،‬اقتصاد نوین‪ ،‬س��په‪ ،‬گردشگری‪،‬‬ ‫پس��ت بانک‪ ،‬س��ینا‪ ،‬رفاه کارگران‪ ،‬پارسیان‪ ،‬پاسارگاد و سرمایه‬ ‫در س��طح اس��تان تهران برای توزیع اس��کناس نو‪ ،‬شامل ‪۱۰۰‬‬ ‫برگ اس��کناس ‪ ۲۰.۰۰۰‬ریالی و ‪ ۱۰۰‬برگ اسکناس ‪۵۰.۰۰۰‬‬ ‫ریالی برای هر مراجعه کننده اقدام می کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫سایر استان ها‪ ،‬ناظران پولی با همکاری شعب بانک های منتخب‪،‬‬ ‫اس��کناس نو را توزیع عمومی خواهند کرد‪ .‬اطالع رسانی در این‬ ‫زمینه نیز از طریق بانک های تعیین شده انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت نو افزایش سرمایه می دهد‬ ‫س��رمایه تجارت نو ب��ا برگزاری مجمع عموم��ی فوق العاده‪۲۰‬‬ ‫اس��فند‪ ،‬از محل موجود مطالبات حال ش��ده سهامداران از ‪۱۲۵‬‬ ‫به ‪ ۱۵۷‬میلیارد تومان افزایش می یابد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیم��ه تجارت نو‪ ،‬در این مجم��ع عالوه برتامین نظر بیمه مرکزی‬ ‫مبنی بر داش��تن سرمایه اولیه مصوب شده ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومانی‬ ‫برای ش��رکت های بیمه ای‪ ،‬اساسنامه شرکت نیز بر اساس نمونه‬ ‫مورد تایید بیمه مرکزی و سازمان بورس تغییر خواهد کرد‪ .‬پیش‬ ‫از این‪ ،‬نیما نور اللهی ‪ ،‬مدیرعامل تجارت نو در جمع اصحاب رسانه‬ ‫از رس��یدن به س��رمایه ثبتی ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومانی و حفظ ارزش‬ ‫س��هام ش��رکت در اینده نزدیک خبر داده بود که این مجمع را‬ ‫می توان اغازگر تحقق سرمایه مدنظر مجموعه مدیریتی دانست‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬با اقدام های انجام شده و برگزاری این مجمع نماد‬ ‫«بنو» در فرابورس برای معامله سهام اماده بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردان�ی از بانک صادرات در طرح ملی نهضت‬ ‫درختکاری‬ ‫حمایت بانک صادرات ایران از طرح ملی نهضت درختکاری از‬ ‫سوی دبیر این نهضت مورد قدردانی قرار گرفت‪ .‬محسن گلی با‬ ‫ارسال لوحی از حجت اله صیدی‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات ایران‬ ‫ب ه دلیل این حمایت تشکر کرد‪ .‬در بخشی از متن این لوح امده‬ ‫اس��ت‪« :‬رشد و توس��عه محیط زیست در نظام مقدس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران مرهون تالش های گس��ترده و زحمات ارزشمند‬ ‫افرادی اس��ت که دانش و تخصص خود را سرمایه قرار داده اند تا‬ ‫محیط زیس��ت و فرهنگ حفاظت از ان ارتقای روزافزون یابد‪ .‬بر‬ ‫خود واجب دانستیم از تالش جنابعالی و مجموعه بانک صادرات‬ ‫ای��ران در حمایت از طرح ملی نهضت درختکاری که با کاش��ت‬ ‫‪ ۴۰۰‬نه��ال در پردی��س مفرح بانک صادرات ایران در بوس��تان‬ ‫جنگلی چیتگر همراه بوده است‪ ،‬تشکر و قدردانی کنیم‪ .‬پردیس‬ ‫«مفرح بانک صادرات ایران»‪ ۱۵ ،‬اس��فند ‪ ۹۷‬در روز درختکاری‬ ‫با کاشت ‪ ۴ ۰۰‬درخت و با نیت گرامیداشت یاد و جانفشانی های‬ ‫شهدا و ایثارگران بانک در بوستان چیتگر تهران گشایش یافت ‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�فافیت و انضباط مالی یکی از مش�خصات بارز‬ ‫پست بانک‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک با اش��اره به وضعیت مطلوب درامد به‬ ‫هزینه پست بانک گفت‪ :‬این بانک در سال های اخیر بانکی سودده‬ ‫بوده و دس��تیابی به این ه��دف نتیجه تعصب و تالش واحدهای‬ ‫س��تادی و اجرای��ی بانک بوده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫پست بانک ایران‪ ،‬خسرو فرحی به کسب رتبه نخست در ارزیابی‬ ‫عملکرد بانک های دولتی از س��وی این بانک اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫کس��ب این افتخ��ار موجب ارتقای جایگاه پس��ت بانک ایران در‬ ‫نظام بانکی کش��ور ش��ده است و امروزه ش��بکه بانکی کشور به‬ ‫پس��ت بانک به عنوان یک بانک موفق ن��گاه می کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫پس��ت بانک ایران اس��تقرار س��امانه یکپارچه بانک��ی (‪ )core‬را‬ ‫حرکتی بزرگ توصیف و تصریح کرد‪ :‬بر بستر این نرم افزار زمینه‬ ‫ارائ��ه خدم��ات متنوع و جدید در بانک فراهم ش��ده و می توانیم‬ ‫ماموریت های جدید بانک را به خوبی انجام دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫یکی از مشخصات بارز پست بانک ایران انضباط مالی و شفافیت‬ ‫اس��ت که رویکرد بانک مرکزی نیز تایید کننده همین امر است‪.‬‬ ‫فرحی به تفاهمنامه ها و قراردادهای متعدد این بانک با نهاد های‬ ‫اجرایی کش��ور اش��اره کرد و افزود‪ :‬موفقیت بانک در اجرای این‬ ‫تفاهمنامه ها نش��ان دهنده توان‪ ،‬انضب��اط مالی و همکاری تمام‬ ‫واحدهای بانک است و وجود این مزیت ها باعث شده که این بانک‬ ‫به عنوان بانکی منضبط در نظام بانکی قلمداد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش س�قف برداش�ت وجه از خودپردازهای‬ ‫بانک کارافرین‬ ‫س��قف برداش��ت وجه از خودپردازهای بانک کارافرین در ایام‬ ‫ن��وروز از ‪ ۲‬میلی��ون ریال‪ ،‬به ‪ ۵‬میلیون ری��ال افزایش یافت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک کارافرین‪ ،‬برداش��ت وجه نقد از‬ ‫کارت ه��ای بانک کارافرین از خودپردازه��ای این بانک‪ ،‬در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۲۵‬اسفند ‪ ۱۳۹۷‬تا ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ،۱۳۹۸‬از مبلغ ‪ ۲‬میلیون‬ ‫ری��ال ب��ه ‪ ۵‬میلیون ری��ال در روز افزایش یافت‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫برداش��ت این مبلغ با انتخاب گزینه س��ایر مبالغ در دستگاه های‬ ‫خودپرداز کارافرین امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب منابع ارزان قیمت زمینه س�از س�وداوری‬ ‫است‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک دی در بازدید از ش��عبه کی��ش به اهمیت‬ ‫ج��ذب مناب��ع ارزان قیمت در راس��تای کاهش نرخ تمام ش��ده‬ ‫پول و دس��تیابی به س��وداوری تاکید کرد‪ .‬به گزارش بانک دی‪،‬‬ ‫ی مدیرعامل به همراه شعبانعلی داورپنا ه معاون‬ ‫محمد رضا قربان ‬ ‫ی مدیرکل امور ش��عب و بازاریابی‪ ،‬احمد‬ ‫اعتبارات ‪ ،‬ناصر ش��ریعت ‬ ‫عبداللهی��ان مدیرکل س��رمایه گذاری و امور ش��رکت ها و احمد‬ ‫حش��می پو ر مدیرکل حوزه مدیریت به منظور بازدید از ش��عبه‬ ‫کیش به استان هرمزگان سفر کرد‪ .‬قربانی در دیدار با کارکنان‬ ‫ش��عبه کیش با تاکید بر اهمیت جذب منابع ارزان قیمت گفت‪:‬‬ ‫جذب منابع ارزان قیمت‪ ،‬بانک را در مس��یر توس��عه و پیشرفت‬ ‫قرار خواهد داد و برای تحقق این مهم ش��عب باید توجه ویژه ای‬ ‫به توس��عه بانکداری الکترونیک و مش��تری مداری به عنوان یک‬ ‫مزیت رقابتی مهم داشته باشند‪ .‬مدیرعامل بانک دی با اشاره به‬ ‫مزای��ای جذب منابع ارزان قیمت گفت‪ :‬یکی از مهم ترین مزایای‬ ‫جذب منابع ارزان قیمت‪ ،‬کاهش نرخ تمام ش��ده پول اس��ت که‬ ‫موجب پایین امدن نرخ تس��هیالت و رونق اقتصادی می ش��ود از‬ ‫این رو‪ ،‬انتظار می رود همکاران ستاد با ارائه ایده های خالقانه در‬ ‫طراح��ی محصوالت و خدمات تم��ام تالش خود را به کار گیرند‬ ‫و همکاران ش��عب نیز با پایبندی به تکریم مش��تریان نسبت به‬ ‫ج��ذب مناب��ع ارزان قیمت اهتمام ورزند‪ .‬وی با بیان اینکه تالش‬ ‫در راس��تای کاه��ش مطالبات‪ ،‬حرکت در مس��یر تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی است‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها موجب‬ ‫افزای��ش نقدینگی و تورم ش��ده و به دلی��ل کاهش فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در درازمدت بر نرخ رش��د اقتصادی کشور تاثیر‬ ‫منفی می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم ش�عب و باجه های کش�یک نوروزی بانک‬ ‫شهر در سال جدید‬ ‫ب��ه منظور ارائه خدمات مناس��ب به ش��هروندان در تعطیالت‬ ‫نوروز س��ال ‪ ،۹۸‬فهرست ش��عب و باجه های کشیک بانک شهر‬ ‫در این ایام اعالم شد‪ .‬به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫بانک ش��هر‪ ،‬با توجه به سپری ش��دن روزهای پایانی سال ‪ ۹۷‬و‬ ‫فرا رس��یدن تعطیالت نوروزی سال جدید و رویه بانک ها مبنی بر‬ ‫تعیین تعدادی از ش��عب به عنوان ش��عب کشیک در ایام تعطیل‬ ‫رس��می برای ارائه خدمات به مس��افران نوروزی‪ ،‬به منظور ارائه‬ ‫خدمات بهتر و شایس��ته به مشتریان و عموم مراجعه کنندگان‪،‬‬ ‫ساعات کار شعب و باجه های کشیک در این ایام اعالم شد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ۸۳ ،‬شعب و باجه برای حضور در روزهای کشیک نوروزی‬ ‫تعیین ش��ده که به منظور خدمت رسانی به شهرداری ها عالوه بر‬ ‫‪ ۸۳‬ش��عبه و باجه یادش��ده ‪ ۳۲ ،‬شعبه و باجه دیگر نیز فقط برای‬ ‫خدمت رس��انی در ‪ ۲۹‬اس��فن د ‪ ۹۷‬در نظر گرفته ش��ده اند که در‬ ‫مجموع ‪ ۱۱۵‬شعبه و باجه در ‪ ۲۹‬اسفند حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫روزهای کش��یک در کل‪ ۴ ،‬روز ش��امل‪ ۲۹ :‬اس��فند‪ ۴ ، ۳ ،‬و ‪۱۴‬‬ ‫فروردین تعیین شده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون قضای��ی و حقوق��ی‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬کمیسیون قضایی‬ ‫مجلس اماده تعامل با قوه قضاییه برای برخورد با‬ ‫دالالن بازار اس��ت‪ .‬یحیی کمالی پور در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایبِنا با انتقاد از گرانی های هفته های گذش��ته‬ ‫در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رقم��ی در حدود ‪ ۱۱‬میلیارد‬ ‫دالر برای تامین کاالهای اساسی اختصاص یافته ‬ ‫اما هنوز قیمت ها در بازار باالس��ت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫جیرفت و عنبراباد در مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر ضرورت ساماندهی نرخ ها در بازار‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نوس��ان های ارز و طال نقدینگی را سرگردان کرده‬ ‫و مردم ه��ر روز با پول های در اختیار خود به علت‬ ‫نبود برنامه مناس��ب در بخش تولید حباب نرخ ها‬ ‫را بیش��تر می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه دولت باید با‬ ‫برنامه مداری بازار را به سمت ارامش هدایت کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاسفانه شرایط برای حضور دالالن‬ ‫در بازاره��ای مختلف فراهم اس��ت که این خود بر‬ ‫حجم حباب قیمت ها می افزاید‪ .‬کمال پور با تاکید‬ ‫بر اینکه شرایط زندگی برای اقشار ضعیف جامعه‬ ‫به ش��دن سخت شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید هر‬ ‫چه س��ریع تر با شناسایی اقش��ار ثروتمند و حذف‬ ‫انها از فهرست دریافت یارانه حمایت های مستمر‬ ‫و بیشتری از جامعه هدف انجام دهد‪ .‬این نماینده‬ ‫مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با اختصاص ارز‬ ‫دولتی برای تامین کاالهای اساسی باید قیمت ها‬ ‫در بازار افت داش��ته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه داللی‬ ‫و واس��طه گری اجازه کاهش نرخ ها به نفع قش��ر‬ ‫ضعیف جامعه را نمی دهد‪ .‬وی بر ضرورت تشدید‬ ‫نظارت ها به ویژه در روزهای پایانی س��ال در بازار‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬دولت باید با تشکیل کارگروه های‬ ‫تخصصی‪ ،‬گرانی و تورم را مهار کرده و نگرانی های‬ ‫م��ردم بابت تامین نیازهای اصل��ی را از بین ببرد‪.‬‬ ‫کمالی پ��ور همچنین از قاطعی��ت مجلس به ویژه‬ ‫کمیسیون قضایی و حقوقی در برخورد با متخلفان‬ ‫بازار خب��ر داد و افزود‪ :‬در صورتی که تخلفی از هر‬ ‫واح��د صنفی ب��ه مجل��س در زمینه احت��کار یا‬ ‫کم فروش��ی و مانند ان گزارش شود‪ ،‬به طور حتم‬ ‫با تعامل ب��ا قوه قضاییه برخورده��ای قهری اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مجوز جذب ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد دالر فاینانس‬ ‫خارجی در سال ‪۹۸‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات مجوز اخیر‬ ‫مجل��س درباره فراهم ش��دن ام��کان جذب ‪۳۰‬‬ ‫هزار میلیارد دالر فاینانس خارجی در س��ال ‪ ۹۸‬را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬علی صالح ابادی در گفت وگو با ایبِنا‬ ‫در توضیح این تصمیم مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این موضوع در س��ال گذشته نیز وجود‬ ‫ت تا بانک های توس��عه ای یا اگزیم بانک های‬ ‫داش ‬ ‫خ��ارج از کش��ور مث��ل اگزیم بانک کره و س��ایر‬ ‫بانک های��ی که پیش از این نیز فاینانس داش��تند‬ ‫بتوانند در این زمینه فعالیت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫بانک ها وظیفه ارائه فاینانس به پروژه ها را بر عهده‬ ‫دارن د زیرا در کش��ور دو مدل فاینانس وجود دارد؛‬ ‫دسته ای از پروژه ها دولتی و بخشی دیگر خصوصی‬ ‫و غیر دولت��ی هس��تند‪ .‬مدیرعامل بانک توس��عه‬ ‫صادرات ادام��ه داد‪ :‬تامین مالی پروژه های دولتی‬ ‫به گونه ای است که پس از مراجعه صاحب پروژه و‬ ‫ط به بانک و تصویب‪ ،‬ضمانتنامه‬ ‫بخش دولتی مربو ‬ ‫از سوی س��ازمان برنامه و بودجه صادر می شود تا‬ ‫در اینده از بودجه کل کش��ور تامین و بازپرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته صالح ابادی‪ ،‬این پروژه ها با تصویب‬ ‫ش��ورای اقتصاد و تضمین سازمان برنامه و بودجه‬ ‫می توانند از فاینانس های خارج از کشور استفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی درباره فاینان��س پروژه های غیردولتی‬ ‫نیز توضی��ح داد‪ :‬پس از معرف��ی و تضمین پروژه‬ ‫از س��وی بانک به وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫این وازتخانه پروژه ها را در مقابل فاینانسر خارجی‬ ‫تضمین می کند‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در پروژه های دولتی سازمان برنامه و بودجه‬ ‫و پروژه ه��ای غیر دولتی از س��وی صاحب پروژه‪،‬‬ ‫وثیقه ه��ای الزم ب��ه بانک ارائه می ش��ود تا بانک‬ ‫پروژه را در مقاب��ل وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫تضمین کند‪ .‬صالح اب��ادی ادامه داد‪ :‬اما در مقابل‬ ‫فاینانس��ر خارجی یا همان بانک های توسعه ای‪،‬‬ ‫ اقتص��اد وظیفه تضمین ه��ر دو پروژه را بر‬ ‫ ‬ ‫وزارت‬ ‫عهده دارد و این وازتخانه براس��اس مصوبه هیات‬ ‫وزی��ران پروژه هایی که از فاینانس��رهای خراجی‬ ‫استفاده می کنند تضمین می کند و برای هر پروژه‬ ‫ضمانت نامه ای خ��اص ارائه می کند‪ .‬وی در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬پیش از این نیز پروژه هایی در کش��ور‬ ‫وجود داش��ته و ضمانتنامه های ان صادر شده و از‬ ‫محل فاینانس خارجی در حال اجرا اس��ت‪ .‬دلیل‬ ‫تصمیم گیری دوباره مجلس این است که به دولت‬ ‫اجازه داده شد تا سقف ‪ ۳۰‬هزار میلیارد دالر از این‬ ‫سازکار استفاده کند که شان بودجه ای دارد و باید‬ ‫این رقم برای دولت تعیین شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫امادگی مجلس برای‬ ‫تعامل با قوه قضاییه‬ ‫و برخورد با دالالن بازار‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫از برترین نمایشگاه های اسباب بازی جهان گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫میان بری برای‬ ‫برون رفت از‬ ‫مشکالت‬ ‫از «گیفتکس» تا رویداد صوفیه‬ ‫علی مرادی‪ /‬رئیس انجمن‬ ‫برگزار کنندگان نمایشگاهی ایران‬ ‫ناگفت��ه پیداس��ت ک��ه ش��رایط صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی ایران در سالی که گذشت نسبت‬ ‫به س��ال پیش از ان‪ ،‬بسیار متفاوت بود‪ .‬امسال‬ ‫هم متراژ داخلی و هم متراژ خارجی بس��یاری‬ ‫از غرفه های نمایش��گاهی کم شد‪ .‬این موضوع‬ ‫چن��د دلیل دارد و دلیل عمده ان فکر می کنم‬ ‫این اس��ت که واردات برخی اقالم ممنوع شده‬ ‫و همی��ن ممنوعیت انگیزه ش��رکت کنندگان‬ ‫خارج��ی برای حضور در نمایش��گاه را کمرنگ‬ ‫می کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ش��رکت های خارجی‬ ‫به دلی��ل وجود تحریم ها علیه ایران به س��ختی‬ ‫وارد تجارت با ایران می ش��وند و مش��کالتی از‬ ‫لو انتقال ارز بر س��ر‬ ‫جمله افتتاح حس��اب و نق ‬ ‫راه ش��ان قرار دارد‪ .‬همین مشکالت در صنعت‬ ‫نمایشگاهی باعث می شود که ما یا به اهداف مان‬ ‫نرس��یم یا فقط به بخش��ی از انها دس��ت پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬برای رفع بخش��ی از مش��کالت صنعت‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬شرکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران برای‬ ‫ش��رکت های خارج��ی ک��ه در ای��ران دارای‬ ‫نمایندگی هس��تند‪ ،‬تسهیالتی را منظور کرده‬ ‫بود‪ ،‬اما فرایند پرداخت و تسویه حساب ان برای‬ ‫مجری نمایش��گاه ان چنان تاثیرگذار و مناسب‬ ‫نبود در حالی که برای شرکت کنندگان شرایط‬ ‫خوب��ی را رق��م زد‪ .‬در مجموع وضعیت صنعت‬ ‫نمایش��گاه به گونه ای است که در شرایط فعلی‬ ‫نمی توان اهداف مشخصی را برای اینده ترسیم‬ ‫کرد‪ ،‬چراکه وضعیت اقتصادی به گونه ای است‬ ‫که تکلیف صنای��ع‪ ،‬واردات یا حتی ورود اقالم‬ ‫ممنوعه به نمایش��گاه اصال مشخص نیست‪ .‬با‬ ‫این ش��رایط امکان برنامه ری��زی و پیش بینی‬ ‫برای س��ال اینده وجود ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫بیش��تر ش��رکت های خارجی که سال گذشته‬ ‫در نمایش��گاه حضور داش��تند‪ ،‬امسال کمتر از‬ ‫(یک پنجم) انها در نمایشگاه حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫بنابراین تمام تالش ما این است که فعالیت های‬ ‫نمایشگاهی را ادامه دهیم و فعال به توسعه فکر‬ ‫نکنیم‪ .‬و به در نهایت نظر می رسد به طور قطع‬ ‫تنها راه خالصی از مش��کالت موجود این است‬ ‫ک��ه دولت‪ ،‬روح ت��ازه ای در دل صنعت بدمد تا‬ ‫ی در این حوزه‬ ‫شاهد رشد و نواور ‬ ‫خبر ویژه‬ ‫یک ماه تا برگزاری رویداد‬ ‫«یوفی» در امارات‬ ‫همای��ش منطق��ه ای خاورمیانه و ش��مال‬ ‫افریقای انجمن جهانی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫(یوف��ی) ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬فروردی��ن ‪ ۹۸‬در مرک��ز‬ ‫تجارت جهان��ی دوبی و با موضوع اس��تقبال‬ ‫از تغیی��ر و جس��ت وجوی این��ده برگ��زار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری عصر نمایش��گاه‬ ‫همایش منطقه ای یوفی رویداد بزرگ ساالنه‬ ‫یوفی در منطقه اس��ت که متخصصان صنعت‬ ‫نمایش��گاهی را از سراس��ر جه��ان گ��رد هم‬ ‫م��ی اورد‪ ،‬و رویدادی با اس��تاندارد و کیفیت‬ ‫تعریف ش��ده یوفی است که س��خنرانان تراز‬ ‫اول جهان دعوت شده و فرصتی بی نظیر برای‬ ‫شبکه سازی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫همای��ش منطقه ای تنها ویژه اعضای یوفی‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه شرکت های غیرعضو یوفی شامل‬ ‫برگزار کنندگان نمایشگاه‪ ،‬مراکز نمایشگاهی‬ ‫و انجمن ها و ارائ��ه دهندگان خدمات مربوط‬ ‫به صنعت نمایش��گاهی امکان حضور در این‬ ‫رویداد را دارند‪.‬‬ ‫ای��ن روی��داد در س��ال های گذش��ته در‬ ‫کشورهای عمان (دو بار)‪ ،‬اردن‪ ،‬مصر‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫ام��ارات متحده عربی‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬قطر و‬ ‫مراکش برگزار شده اس��ت‪ .‬رویداد امسال با‬ ‫موضوع اصلی استقبال از تغییر و جست وجوی‬ ‫اینده برگزار می شود‪.‬‬ ‫چش��م انداز صنع��ت نمایش��گاهی در حال‬ ‫تغییر است‪ .‬با وجود چشم اندازهای اقتصادی‬ ‫جدید‪ ،‬سیاست های تجاری‪ ،‬ادغام فناوری های‬ ‫هوش��مند و چالش ه��ای دیگ��ر‪ ،‬صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی باید با این تغییرات همسو شود‪.‬‬ ‫تغیی��رات منطقه‪ ،‬بی ثباتی اقتصادی و نیاز به‬ ‫جوامع دیجیتالی‪ ،‬همه چگونگی برنامه ریزی‬ ‫برای اینده را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫پرس��ش این است که چگونه و تا چه اندازه‬ ‫بازگشت سرمایه گذاری و انتظارات و نیازهای‬ ‫بازدید کنندگان ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫ب��ا تجزیه و تحلیل رفتارها‪ ،‬می توان بینش‬ ‫خوب��ی درباره این��ده و منابع موج��ود برای‬ ‫بهترین شیوه های استفاده به دست اورد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۷‬هزار‬ ‫بازدید کننده‬ ‫از ‪ ۳۳‬کشور‬ ‫در خاورمیانه‪،‬‬ ‫افریقا‪ ،‬مدیترانه‬ ‫و کشورهای‬ ‫اسیایی از‬ ‫نمایشگاه‬ ‫اسباب بازی دوبی‬ ‫بازدید می کنند‬ ‫صنعت اسباب بازی از صنایع جذاب و هیجان انگیزی‬ ‫به ش��مار می اید که برای صاحبان خود نیز درامدهای‬ ‫هنگفت��ی را به همراه اورده اس��ت‪ .‬به همین دلیل هم‬ ‫نمایش��گاه های بازی و اس��باب بازی همیش��ه با حضور‬ ‫گس��ترده فع��االن این صنع��ت برگزار می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫جاذبه های این رویدادها انقدر باالست که مردم از همه‬ ‫رده های س��نی برای حضور در این نمایشگاه ها مشتاق‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مقول��ه اس��باب بازی و س��رگرمی از دیرب��از یکی از‬ ‫جذاب تری��ن دغدغه های جامعه بش��ری بود‪ .‬این حوزه‬ ‫با پیش��رفت فناوری‪ ،‬تغیی��رات فرهنگی و نوع زندگی‪،‬‬ ‫به اب��زاری قدرتمند و جذاب برای رس��یدن به اهداف‬ ‫مشخص برخی ش��رکت ها تبدیل شده است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل هم تولید کنندگان اس��باب بازی سعی می کنند با‬ ‫توجه به فرهنگ هر جامعه و برنامه بازار مخاطب نسبت‬ ‫به طراحی و تولید انواع اسباب بازی اقدام کنند‪.‬‬ ‫انتخاب درس��ت و بهینه اسباب بازی برای کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬مطلب بس��یار مهمی است که باید به خوبی‬ ‫م��ورد توجه فعاالن این حوزه قرار گیرد‪ .‬صنعت تفریح‬ ‫و سرگرمی و اسباب بازی‪ ،‬دنیای عجیبی دارد؛ از سویی‬ ‫محصوالت ان کاالیی فرهنگی ش��ناخته می ش��ود و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬بسیار متنوع است‪.‬‬ ‫مهم ترین ویژگی اسباب بازی ان است که هم می توان‬ ‫ان را به ط��ور خانگی تولید کرد و هم به طور کارگاهی‪.‬‬ ‫س��ازندگان اس��باب بازی می توانن��د ب��ا ایده های خود‬ ‫شخصیت جدید س��اخته و حتی وارد حوزه روباتیک و‬ ‫کنترل هوشمند شوند‪ .‬دنیای اسباب بازی ها دنیایی پر‬ ‫از بازی های فکری‪ ،‬معما‪ ،‬هیجان و نواوری است‪.‬‬ ‫جاذبه ه��ای دنیای بازی و اس��باب بازی از یک س��و و‬ ‫درامدزا بودن این صنعت از س��وی دیگر‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫س��االنه رویدادهای ب��ازی و اس��باب بازی متعددی در‬ ‫سطح جهان برگزار شود‪ .‬این رویدادهای جذاب در واقع‬ ‫برای کودکان برپا می ش��وند‪ ،‬اما بزرگساالن هم نسبت‬ ‫به حضور در این نمایشگاه ها از خود عالقه زیادی نشان‬ ‫می دهند‪ .‬در اینجا ‪ ۱۰‬رویداد برتر تفریح و س��رگرمی‬ ‫ک��ودکان که ش��امل نمایش��گاه های اس��باب بازی نیز‬ ‫می شود را به شما معرفی می کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹ «‪ »ITGF‬نیویورک‬ ‫نمایش��گاه بین المللی بازی و اس��باب بازی امریکا که‬ ‫س��االنه در نیویورک برگزار می شود‪ ،‬بزرگ ترین رویداد‬ ‫بازی جهان اس��ت‪ .‬این رویداد امس��ال ب��رای یکصد و‬ ‫پانزدهمین دوره پیاپی در مرکز نمایش��گاهی جاویتس‬ ‫برپا ش��د‪ .‬در نمایش��گاه بین المللی بازی و اسباب بازی‬ ‫امری��کا بی��ش از هزار و ‪ ۱۰۰‬ش��رکت از کش��ورهای‬ ‫گوناگون جهان و بیش از ‪ ۲۰‬هزار بازدید کننده حضور‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹ «‪ »HKTDC‬هنگ کنگ‬ ‫نمایش��گاه ب��ازی و اس��باب بازی هنگ کنگ دومین‬ ‫رویداد بزرگ جهان و بزرگ ترین نمایش��گاه اس��یا در‬ ‫حوزه اس��باب بازی به ش��مار می اید‪ .‬در این نمایش��گاه‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬ه��زار غرفه دار از ‪ ۴۱‬کش��ور جه��ان مانند‬ ‫انگلیس‪ ،‬چین‪ ،‬اندونزی‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬اس��پانیا و تایوان‬ ‫حضور می یابند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ب��ازی و اس��باب بازی هنگ کن��گ طیف‬ ‫گس��ترده ای از محص��والت ش��امل پوش��اک‪ ،‬کفش و‬ ‫ل��وازم م��د ک��ودک‪ ،‬مبلمان و ل��وازم خ��واب کودک‪،‬‬ ‫محصوالت بهداشتی و مراقبت از پوست‪ ،‬غذای کودک‬ ‫و محصوالت بهداش��تی را در کن��ار محصوالت دوران‬ ‫بارداری‪ ،‬شیردهی و نگهداری کوک را از سراسر جهان‬ ‫به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ «‪ »Giftex‬بمبئی‬ ‫نمایش��گاه «‪ »Giftex‬بمبئی در کش��ور هند برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این رویداد در واقع نمایشگاه هدیه است‪ ،‬اما‬ ‫تولید کنندگان و خرده فروش��ان بازی و اسباب بازی هم‬ ‫در ان حضور می یابند‪ .‬به طور متوس��ط ‪ ۱۲۰‬شرکت و‬ ‫‪ ۱۰‬هزار بازدید کننده از نمایش��گاه «‪ »Giftex‬بمبئی‬ ‫بازدید می کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی ب��ازی و اس��باب بازی امریکا که س��االنه در‬ ‫نیوی��ورک برگزار می ش��ود‪ ،‬بزرگ تری��ن رویداد بازی جهان اس��ت‬ ‫این رویداد امس��ال برای یکصد و پانزدهمین دوره پیاپی در مرکز‬ ‫نمایشگاهی جاویتس برپا شد‬ ‫‹ ‹ «‪ »Toyfair‬لندن‬ ‫نمایش��گاه اس��باب بازی لندن تنها نمایشگاه تجاری‬ ‫اس��باب بازی‪ ،‬ب��ازی و س��رگرمی در انگلیس به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬این نمایشگاه که ‪ ۶۷‬سال پیشینه برپایی دارد‪،‬‬ ‫هر س��ال میزبان ‪ ۲۷۰‬ش��رکت در ‪ ۲۲‬ه��زار مترمربع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹«‪ »Gift Fair‬ملبورن‬ ‫نمایش��گاه هدی��ه ملبورن در اس��ترالیا ب��ا محوریت‬ ‫بازی و اس��باب بازی امس��ال برای نخس��تین بار برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اما در همین دوره توانست به شدت اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه که در مرکز نمایش��گاهی ملبورن به نام‬ ‫‪ MCEC‬برپا شد‪ ،‬توانست میزبان ‪ ۵۰۰‬شرکت کننده‬ ‫و ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار بازدید کننده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹«‪ »CBME‬سنگاپور‬ ‫نمایش��گاه ک��ودکان و ن��وزادان س��نگاپور از دیگ��ر‬ ‫رویدادهای مهم بازی و اس��باب بازی اس��ت که ساالنه‬ ‫به مدت ‪ ۳‬روز در مرکز نمایش��گاهی س��نگاپور برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬مهم ترین ویژگی این نمایش��گاه ان اس��ت‬ ‫که تنها نمایش��گاه به س��بک ‪ B2B‬در جنوب ش��رقی‬ ‫اسیا است‪ .‬هرس��ال ‪ ۲‬هزار بازدید کننده از کشورهای‬ ‫اندونزی‪ ،‬تایلند‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬ویتنام و مالزی از‬ ‫این رویداد بازدید و خرید می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹«‪ »JUVENALIA‬مادرید‬ ‫ای��ن رویداد که س��االنه در ش��هر مادرید از کش��ور‬ ‫اسپانیا برگزار می ش��ود بیش از هر چیز به دنبال ایجاد‬ ‫س��رگرمی های ماندگار برای کودکان و نوجوانان کمتر‬ ‫از ‪ ۱۶‬س��ال اس��ت‪ .‬در این رویداد ع�لاوه بر اموزش و‬ ‫س��رگرمی‪ ،‬برنامه هایی مانند تئاتر‪ ،‬بازی های رایانه ای‪،‬‬ ‫روباتیک‪ ،‬بازی های سنتی‪ ،‬غرفه خالقیت‪ ،‬اشپزی برای‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬ورزش‪ ،‬ش��عبده بازی و موسیقی اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹«‪ »DEAL‬دوبی‬ ‫نمایش��گاه تفریح و س��رگرمی دوب��ی (‪ )DEAL‬در‬ ‫ام��ارات متح��ده عرب��ی‪ ،‬بزرگ تری��ن و پربازدید ترین‬ ‫نمایش��گاه خاورمیانه برای ذی نفع��ان محلی و جهانی‬ ‫صنایع تفریحی و سرگرمی است‪ .‬به طورمعمول ‪ ۷‬هزار‬ ‫بازدید کننده از ‪ ۳۳‬کش��ور جهان ازجمل��ه خاورمیانه‪،‬‬ ‫افریقا‪ ،‬مدیترانه و کشورهای اسیایی برای بازدید از این‬ ‫نمایشگاه به دوبی می ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹ «‪ »Spielwarenmesse‬نورنبرگ‬ ‫نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ (‪)Spielwarenmesse‬‬ ‫در الم��ان برگ��زار می ش��ود و به دلیل اس��تقبال باالی‬ ‫خرده فروشان‪ ،‬خریداران و رس��انه ها یکی از مهم ترین‬ ‫رویدادهای صنعت اسباب بازی اروپا به شمار می اید‪ .‬در‬ ‫این نمایش��گاه لوازم بازی ویژه نوزاد‪ ،‬محصوالت خاص‬ ‫س��بک زندگی‪ ،‬لوازم مدرسه و نوش��ت افزار‪ ،‬لوازم ویژه‬ ‫فضای باز‪ ،‬لوازم جشن و اتش بازی به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫‹ ‹«‪ »BEGExpo‬صوفیه‬ ‫نمایشگاه بازی و سرگرمی بلغارستان (‪)BEGExpo‬‬ ‫در کشور بلغارستان برگزار می شود و بهترین نمایشگاه‬ ‫بازی در منطقه بالکان است‪ .‬نمایشگاه بازی بلغارستان‬ ‫‪ ۹‬سال است که در هر دوره میزبان ‪ ۴‬هزار بازدید کننده‬ ‫و غرفه دار از سراسر جهان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رویدادهای اسباب بازی به سبک ایرانی‬ ‫البته ایران هم در زمینه رویدادهای کودکانه دس��تی‬ ‫بر اتش دارد‪ .‬نمایشگاه بزرگ بازی و اسباب بازی تهران‬ ‫که نیمه های بهمن امس��ال ‪ ۸‬سالگی خود را در کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان جشن می گیرد‪ ،‬فقط‬ ‫یکی از ده ها رویداد اسباب بازی ایران است‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه صد ها نوع اس��باب بازی طراحی و‬ ‫تولیدش��ده ش��رکت های ایرانی و همچنی��ن بازی های‬ ‫بوم��ی مناط��ق مختل��ف کش��ور عرضه و ب��ه نمایش‬ ‫مخاطبان به ویژه کودکان و خانواده ها گذاشته می شود‪.‬‬ ‫ان��واع اس��باب بازی های فکری‪ ،‬هوش��ی‪ ،‬اموزش��ی‪،‬‬ ‫وسایل بازی همچون اسکوتر‪ ،‬اسکیت‪ ،‬اسباب بازی های‬ ‫الکتریک��ی‪ ،‬ربات ه��ا‪ ،‬چرتکه ها‪ ،‬ان��واع پازل ه��ا‪ ،‬انواع‬ ‫بازی های مکعبی سه بعدی‪ ،‬وسایل بازی رنگ شناسی‪،‬‬ ‫خمیرب��ازی‪ ،‬بازی ه��ای اموزش��ی‪ ،‬انواع اس��باب بازی‬ ‫پالسکویی‪ ،‬انواع اس��باب بازی های پسرانه انواع ماشین‬ ‫و کامیون‪ ،‬س��ه چرخه‪ ،‬رالی اسپرت و انواع عروسک ها‪،‬‬ ‫ماش��ین و کامیون‪ ،‬س��ه چرخه و‪ ...‬ازجمله محصوالتی‬ ‫است که در این نمایشگاه به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫معرفی اس��باب بازی های موثر در رش��د جس��می و‬ ‫ذهنی کودکان‪ ،‬اش��نایی تولید کنندگان اسباب بازی با‬ ‫نیازهای این قش��ر‪ ،‬ارائه و معرفی اخرین دستاوردهای‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی و ترویج مبان��ی اصولی ارتباط‬ ‫اگاهانه‪ ،‬یکپارچه سازی فعالیت های حوزه اسباب بازی‪،‬‬ ‫ایجاد فرهنگ انتخاب درست اسباب بازی و ایجاد فضای‬ ‫فرهنگی در توسعه سرگرمی و اسباب بازی‪ ،‬برخی دیگر‬ ‫از مهم ترین اهداف برگزاری رویدادهای بین المللی بازی‬ ‫و اسباب بازی است‪.‬‬ ‫مهم تری��ن ویژگی ای��ن رویداد ان اس��ت که در این‬ ‫نمایشگاه اسباب بازی و تولیداتی که متناسب با فرهنگ‬ ‫ایرانی اس�لامی طراحی و تولیدش��ده و برای رش��د و‬ ‫شکوفایی کودکان مفید است‪ ،‬عرضه می شود‪ .‬همچنین‬ ‫برنامه بازدی��د گروهی دانش اموزان از نمایش��گاه نیز‬ ‫برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬قرار اس��ت در حاشیه هفتمین‬ ‫نمایش��گاه ملی بازی و اسباب بازی؛ برنامه های متنوعی‬ ‫نیز برای کودکان و والدین انها به اجرا گذاشته شود‪.‬‬ ‫مش��ارکت کنندگان در این نمایشگاه‪ ،‬تولید کنندگان‬ ‫اس��باب بازی و س��رگرمی‪ ،‬تولید کنن��دگان بازی های‬ ‫کمک اموزش��ی‪ ،‬دس��ت اندرکاران توزیع اسباب بازی و‬ ‫سرگرمی‪ ،‬تولید کنندگان تجهیزات و مواد اولیه تولید و‬ ‫ساخت اسباب بازی و سرگرمی و ارائه کنندگان خدمات‬ ‫بازرگانی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت صنعت اسباب بازی جهان‬ ‫نگاهی به امارهای انجمن بین المللی تولیدکنندگان‬ ‫اس��باب بازی نش��ان می ده��د ایاالت متح��ده امریکا با‬ ‫داش��تن بازاری ‪ ۲۲‬میلی��ارد دالری در رده مهم ترین و‬ ‫بزرگ ترین بازارهای اسباب بازی در جهان است‪.‬‬ ‫پ��س از امریکا‪ ،‬کش��ورهای ژاپن‪ ،‬چی��ن‪ ،‬بریتانیا و‬ ‫فرانس��ه دارای بزرگ تری��ن بازارهای اس��باب بازی در‬ ‫جهان هس��تند و مردم این کش��ورها به مراتب بیش��تر‬ ‫از س��ایرین اس��باب بازی می خرند‪ .‬این به ان معناست‬ ‫که بخش زیادی از بازار اس��باب بازی در این کش��ورها‬ ‫متمرکزش��ده است‪ .‬اسیا با داش��تن بیشترین جمعیت‬ ‫در بین قاره های جهان‪۲۵ ،‬درصد بازار اس��باب بازی را‬ ‫داراس��ت‪ .‬نرخ ب��االی زادوولد و به دنب��ال ان جمعیت‬ ‫قابل توجه کودکان موجب شده بازار اسباب بازی در این‬ ‫کشورها باالترین رش��د را داشته باشد و گمان می رود‬ ‫بازار اسباب بازی اس��یا در اینده ای نزدیک بازار اروپا و‬ ‫امریکای شمالی را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫اما بیش��ترین رش��د ب��ازار در این بخ��ش مربوط به‬ ‫اقتصاده��ای نوظه��ور یعن��ی برزیل‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین و‬ ‫هند اس��ت ک��ه به ط��ور میانگین رش��د س��االنه بازار‬ ‫اسباب بازی شان به ‪۱۳‬درصد افزون می شود‪.‬‬ ‫مش��کالت اقتصادی موجب ش��ده بازار اسباب بازی‬ ‫در اتحادی��ه اروپ��ا ک��ه زمان��ی دارای ‪۳۲‬درص��د بازار‬ ‫جهان��ی ب��ود به ‪۲۸‬درص��د از مجم��وع ب��ازار جهانی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫پیش بینی ه��ا می گوید باوجود کاه��ش نرخ زادوولد‬ ‫در مقیاس جهان��ی گردش مالی صنعت اس��باب بازی‬ ‫به دلیل باال رفتن قیمت ها و توجه بیش��تر خانواده ها به‬ ‫نیاز بچه ها کاهش نخواهد یافت‪ .‬باوجود وخامت اوضاع‬ ‫اقتص��اد جهانی‪ ،‬اس��باب بازی همچنان یک��ی از اقالم‬ ‫اصلی خرید برای کودکان در کش��ورهای توس��عه یافته‬ ‫و درحال توسعه باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫هنرمندان اصفهانی به رویداد لندن می روند‬ ‫سایمون پنی‪ ،‬کمیسیونر بازرگانی وزارت امور خارجه انگلیس با‬ ‫س��فر به اصفهان‪ ،‬از هنرمندان صنایع دستی این شهر برای شرکت‬ ‫در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی لندن دعوت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نمایندگی وزارت امورخارجه‬ ‫در اس��تان اصفهان افزود‪ :‬این نمایشگاه بین المللی قرار است نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال اینده در انگلیس برگزار ش��ود از این رو‪ ،‬س��ایمون‬ ‫پنی‪ ،‬کمیس��یونر بازرگانی وزارت امور خارجه انگلیس در دیدار با‬ ‫مسئوالن اتحادیه صنایع دستی اصفهان از هنرمندان این شهر برای‬ ‫ش��رکت در این نمایش��گاه دعوت کرد‪ .‬براساس امار موجود ‪۱۹۹‬‬ ‫رش��ته صنایع دستی در اصفهان فعال است و دو سوم صنایع دستی‬ ‫کش��ور در این استان تولید می شود‪ .‬شورای جهانی صنایع دستی‪،‬‬ ‫‪ 14‬ش��هریور ‪ ،۹۴‬اصفهان را از بین ‪ ۶‬ش��هر جهان که نامزد ثبت‬ ‫جهانی صنایع دس��تی شده بود‪ ،‬به عنوان شهر جهانی صنایع دستی‬ ‫برگزی��د‪ .‬احمد س��یفی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��ادی نمایندگی وزارت‬ ‫امورخارجه در اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه سفر یک روزه این‬ ‫مسئول وزارت امور خارجه انگلیس به اصفهان روز جمعه انجام شد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در جریان این سفر سایمون پنی با رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان دی��دار و گفت وگو کرد و با ظرفیت های گردش��گری این‬ ‫ش��هر تاریخی اش��نا ش��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این دیدار مقرر شد‬ ‫اصفهان و لندن در زمینه توس��عه گردش��گری با یکدیگر همکاری‬ ‫و مس��ئوالن شرکت های گردش��گری انگلیس با سفر به اصفهان از‬ ‫ظرفیت های این استان دیدن کنند‪ .‬کارشناس اقتصادی نمایندگی‬ ‫وزارت امورخارجه در استان اصفهان با اشاره به اینکه در این دیدار‬ ‫طرف انگلیسی صادر نشدن روادید الکترونیکی برای شهروندان این‬ ‫کش��ور در فرودگاه بین المللی ش��هید بهشتی را از جمله مشکالت‬ ‫برای توس��عه همکاری اصفهان و لندن در زمینه گردش��گری بیان‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬برای کمیس��یونر بازرگانی وزارت امورخارجه انگلیس‬ ‫توضی��ح دادیم که ای��ن اقدام تصمیم حاکمیتی اس��ت و مقامات‬ ‫انگلی��س برای حل این مش��کل بای��د با مقامات کش��ورمان وارد‬ ‫مذاکره ش��وند‪ .‬برای برطرف شدن مشکل یادشده‪ ،‬دولت انگلیس‬ ‫باید تس��هیالت متقابل برای شهروندان ایرانی در فرودگاه های این‬ ‫کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تیر خالص انفجار قیمت مواد اولیه به کاشی و سرامیک‬ ‫قوانینی که تولید را فلج کرده است‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬بازار کاشی و س��رامیک همراه با تحوالت‬ ‫ارزی‪ ،‬س��ال پرالتهابی را از سر گذراند‪ ،‬این در حالی بود که‬ ‫مهم ترین چالش تولیدکنندگان این صنعت در س��ال جاری‬ ‫تهیه مواد اولیه بود‪ .‬م��واد اولیه در این صنعت با افزایش ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۴‬برابری همراه ش��د و کاش��ی و س��رامیک افزایش ‪ ۲‬تا‬ ‫‪۳‬برابری را تجربه ک��رد اما موضوعی که تولیدکنندگان این‬ ‫صنف از ان گالیه مند بودند‪ ،‬صدور ایین نامه های مختلف و‬ ‫متناقض بود ک��ه کار را برای تولید و فروش و صادرات انها‬ ‫محدود و سخت کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سال خوبی رقم نخورد‬ ‫درب��اره بازار کاش��ی و س��رامیک‪،‬‬ ‫محمد روش��نفکر‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫کاشی و سرامیک ایران در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬امسال با توجه‬ ‫به سیاس��ت هایی که دولت درپیش‬ ‫گرفت‪ ،‬سال خوبی برای تولیدکننده‬ ‫و ب��ازار رق��م نخ��ورد‪ .‬درحقیق��ت‬ ‫عواملی که منجر به کاهش ارزش پول ملی در کش��ور شد‪،‬‬ ‫ش��رایط را نه تنها برای تولیدکنندگان کاشی و سرامیک که‬ ‫برای کل بازار و تولید سخت کرد‪ .‬از انجاکه ارزش پول ملی‬ ‫به یک س��وم کاهش یافت‪ ،‬کارخانه ها را با کاهش نقدینگی‬ ‫روبه رو کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر تولیدکنندگان با انفجار نرخ مواد‬ ‫اولیه و با چالش تهیه مواد اولیه روبه رو ش��دند چراکه دولت‬ ‫به دلیل محدودیت هایی ک��ه در زمینه واردات اعمال کرد‪،‬‬ ‫سبب ش��د‪ ،‬کارخانه های کاشی و س��رامیک با کمبود مواد‬ ‫اولیه روبه رو شوند‪.‬‬ ‫روشنفکر در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از سوی دیگر مهم ترین‬ ‫مشکل امسال برای تولیدکنندگان‪ ،‬بخشنامه های گوناگونی‬ ‫ب��ود که از س��وی دولت یکی پس از دیگری صادر می ش��د‬ ‫و همدیگر را نقض می کردند و درنهایت س��بب س��ردرگمی‬ ‫تولیدکننده شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای س��ال تولیدکنندگان قراردادهایی‬ ‫را ب��ا نرخ دالر به ثبات رس��یده – ح��دود ‪ ۳۷۰۰‬تا ‪۳۸۰۰‬‬ ‫تومان‪ -‬بسته بودند اما در ادامه سال‪ ،‬مجبور شدند تعهدات‬ ‫خود را با ارزی که هر روز در حال گران شدن بود‪ ،‬پاسخگو‬ ‫باشند و این موضوع انها را متحمل ضررهای بسیاری کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران در ادامه یاداور شد‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین چالش هایی که تولیدکنندگان با ان دست‬ ‫به گریبان هستند‪ ،‬چالش تهیه مواد اولیه است که همچنان‬ ‫این مشکل ادام ه دارد و با وجود بخشنامه های سفت وسختی‬ ‫که بان��ک مرکزی برای واردات مواد اولیه و‪ ...‬اعالم می کند‪،‬‬ ‫ش��رایط را برای تولید بسیار سخت کرده است و این نگرانی‬ ‫وجود دارد که بس��یاری از کارخانه ها تعطیل شوند و ریزش‬ ‫نیروی انسانی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫روش��نفکر با توجه به چش��م انداز س��ال اینده برای بازار‬ ‫کاشی و س��رامیک عنوان کرد‪ :‬با توجه به سیاست هایی که‬ ‫دولت درپیش گرفته است‪ ،‬دورنمای خوبی را نمی توان برای‬ ‫تولید درنظر گرفت‪ .‬از انجا که سیاس��ت های دولت ش��فاف‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تدوین یک برنامه مناس��ب ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫همواره با چالش روبه رو است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬دوره ای ک�ه کاش�ی و س�رامیک پشت س�ر‬ ‫گذاشت‬ ‫همچنین درباره وضعیت بازار کاشی‬ ‫و سرامیک س��ینا گلکاری حق‪ ،‬فعال‬ ‫حوزه کاشی و سرامیک در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬امسال ‪ ۳‬دوره‬ ‫زمان��ی را در بازار صنعت کاش��ی و‬ ‫سرامیک س��پری کردیم‪ .‬بازه زمانی‬ ‫نخس��ت از ابتدای سال تا ماه چهارم‬ ‫بود که بازار با نوس��ان های باالیی همراه بود و قیمت ها سیر‬ ‫صع��ودی طی کردند‪ ،‬در ای��ن دوره افزایش قیمت ها به طور‬ ‫لحظه ای اتف��اق می افتاد‪ ،‬بنابراین برای خرید و فروش مواد‬ ‫اولیه و کاشی و س��رامیک نمی شد سیاست گذاری مناسبی‬ ‫درپیش گرفت همچنی��ن قوانین گمرک و التهابات نرخ ارز‬ ‫کار بازار را سخت کرده بود‪.‬‬ ‫گلکاری حق در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از ماه چهارم و پنجم‬ ‫س��ال به بعد‪ ،‬سیاس��ت های ارزی ثابت تر شد‪ ،‬وضعیت بازار‬ ‫نیز ثبات بیشتری پیدا کرد تا اینکه در ابان به دلیل سقوط‬ ‫ریال و بی ارزش ش��دن پول ملی از یک سو و افزایش نیافتن‬ ‫هزینه های انرژی و حقوق و دس��تمزد از س��وی دیگر‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام ش��ده کاشی و س��رامیک کاهش یافت و سبب رقابتی‬ ‫ش��دن این کاال در بازارهای همسایه و منجر به صادرات در‬ ‫حجم باال به کش��ورهایی چون افغانستان‪ ،‬عراق و پاکستان‬ ‫ش��د‪ .‬هرچند صادرات به روس��یه‪ ،‬قطر‪ ،‬عمان‪ ،‬ازبکستان و‬ ‫ترکمنستان نیز اغاز شد اما بخش عمده صادرات به ‪ ۳‬کشور‬ ‫افغانستان‪ ،‬عراق و پاکستان اختصاص یافت و در این بازارها‬ ‫کاشی ایرانی جای کاش��ی های چینی و ترکیه ای را گرفت‪،‬‬ ‫البته این کش��ورها تا پیش از این کانال های مالی خود را با‬ ‫ایران داشتند و به شکل چمدانی و‪ ...‬با ریال‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫انجام می شد‪ .‬این روند صادرات تا ‪ ۱۳‬ابان ادامه داشت‪.‬‬ ‫وی درباره بازار داخل نی��ز عنوان کرد‪ :‬در این بازه زمانی‬ ‫بازار داخل نیز بس��یار خوب ب��ود چراکه با افزایش قیمت ها‬ ‫مردم ترجیح می دادند پیش از گران ش��دن بیش��تر‪ ،‬کاالی‬ ‫خ��ود را خریداری کنند تا خرید انها مش��مول افزایش نرخ‬ ‫بیشتری نش��ود‪ .‬این فعال حوزه کاشی و سرامیک در ادامه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از ‪ ۱۵‬ابان تا هم اکنون که در انتهای س��ال قرار‬ ‫داریم به دلیل ثبات قیمت دالر‪ ،‬بازار کاشی و سرامیک دچار‬ ‫رکود نسبی شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته اگر میزان فروش امس��ال را با س��ال‬ ‫گذشته به لحاظ متراژ درنظر بگیریم با کاهش تولید روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪ ،‬هرچند امس��ال میزان ف��روش به لحاظ ریالی‬ ‫بیش��تر از س��ال گذشته اس��ت و این موضوع از انجا نشات‬ ‫می گیرد که ت��ورم و افزایش قیمت ها این افزایش فروش را‬ ‫رقم زده است‪.‬‬ ‫گلکاری حق تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر زمانی که نرخ دالر‬ ‫ثابت شد‪ ،‬واسطه هایی کاال را به عراق و افغانستان می بردند‬ ‫و س��ودهای خوبی از تفاوت دالر به ریال به دست می اوردند‬ ‫چراکه این کش��ورها در ازای صادرات‪ ،‬ری��ال به کارخانه ها‬ ‫پرداخ��ت می کردن��د‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬ب��ا توجه به قانون‬ ‫پیمان سپاری ارزی و بازگشت صادرات به ریال در نیمه دوم‬ ‫س��ال نسبت به نیمه نخست‪ ،‬صادرات با کاهش روبه رو شد‪.‬‬ ‫البت��ه پس از ان قانونی وضع ش��د که زیر یک میلیون یورو‬ ‫را از بازگش��ت ارز معاف کردند که با این ایین نامه تا حدی‬ ‫دوب��اره صادرات رون��ق پیدا کرد‪ .‬این فعال حوزه کاش��ی و‬ ‫س��رامیک گفت‪ :‬در چند ماه گذش��ته شاهد ثبات نرخ دالر‬ ‫بوده ای��م اما نرخ مواد اولیه همچنان روند صعودی دارد و به‬ ‫دلیل گران ش��دن حمل ونقل و کمبود مواد اولیه‪ ،‬همچنان‬ ‫کاشت ‪ ۱۰۰۰‬نهال به مناسبت روز درختکاری‬ ‫در ش��رکت ف��والد خوزس��تان با حض��ور غالمرضا‬ ‫شریعتی استاندار خوزستان‪ ،‬همایون یوسفی نماینده‬ ‫م��ردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬محمد کش��انی‬ ‫مدیرعامل و سایر مسئوالن ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫تکمی��ل می ش��ود‪ .‬ایی��ن گش��ایش تصفیه خانه اب‬ ‫صنعتی ش��رکت فوالد خوزس��تان و همزمان کاش��ت‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نهال به مناس��بت ‪ ۱۵‬اس��فند روز درختکاری‬ ‫ب��ا حضور غالمرضا ش��ریعتی اس��تاندار خوزس��تان‪،‬‬ ‫همایون یوس��فی نماینده مردم اه��واز‪ ،‬باوی‪ ،‬حمیدیه‬ ‫و کارون در مجلس ش��ورای اس�لامی و دیگر مقامات‬ ‫استانی با اس��تقبال محمد کشانی مدیرعامل‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره و جمعی از مس��ئوالن و کارکنان ش��رکت‬ ‫فوالد خوزستان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬ایین یادش��ده چهارش��نبه‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ۱۵‬اس��فند ‪ ۹۷‬در تصفیه خان��ه جدید ش��رکت فوالد‬ ‫خوزستان در شهرستان کارون برگزار شد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان در سال های گذشته با تکیه‬ ‫بر تکمیل زنجیره ارزش خود توانسته است دروازه های‬ ‫جدیدی را در عرصه توس��عه صنع��ت زیربنایی فوالد‬ ‫جس��ت وجو کند؛ در این راس��تا و بر اساس برنامه های‬ ‫اس��تراتژیک‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪ ۹۶‬نس��بت ب��ه تعریف‬ ‫چهارمی��ن فاز توس��عه خود اق��دام و با پی��اده کردن‬ ‫برنامه ای منس��جم و همچنین با بهره گیری از کارکنان‬ ‫متعهد و مجرب‪ ،‬تکمیل زیرس��اخت های س��ازمان را‬ ‫به منظور تحقق برنامه توسعه چهارم در دستور کار قرار‬ ‫داد‪ ،‬ازجمله ای��ن برنامه ها می توان به اتمام پروژه مهم‬ ‫و حیاتی تصفیه خانه جدید اب صنعتی در شهرس��تان‬ ‫کارون‪ ،‬منطق��ه ک��وت عبداهلل در جن��وب غربی اهواز‬ ‫ب��ا ظرفی��ت ‪ ۱۴۰۰‬مترمکع��ب بر س��اعت و مجهز به‬ ‫پیش��رفته ترین روش های فرایندی تولید اب صنعتی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫غالمرضا شریعتی اس��تاندار خوزستان در این ایین‬ ‫با ابراز خرس��ندی از فعالیت فوالد خوزستان در انجام‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی اظهار کرد‪ :‬با نگاه کالن‪ ،‬ما با‬ ‫تمامی مردم ایران هم وطن و هم میهن هس��تیم اما در‬ ‫مس��ائل منطقه ای‪ ،‬س��رمایه های تولید شده در استان‬ ‫خوزستان باید در همین استان بکارگیری و برای مردم‬ ‫استان استفاده شود‪.‬‬ ‫ش��ریعتی در ادامه بی��ان کرد‪ :‬فوالد خوزس��تان در‬ ‫مسیر توسعه صنعت‪ ،‬پیشرفت قابل مالحظه ای داشته‬ ‫است و باید توس��عه زیرسقفی را متناسب با مجوزهای‬ ‫موجود انجام دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬با برنامه هایی که مهندس‬ ‫کشانی مدیرعامل و همکاران ایشان دارند‪ ،‬در شادگان‪،‬‬ ‫ف��والد اکس��ین‪ ،‬اندیمش��ک و دیگر مناطق اس��تان‬ ‫طرح های توسعه رونق بیشتری خواهد گرفت؛ ازاین رو‬ ‫ب��ر خود فرض می دانیم که با حمایت هم جانبه در کنار‬ ‫فوالد خوزستان باشیم و همکاری خود را با این شرکت‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬در ادامه محمدحس��ین بهنام مدیر‬ ‫پروژه های س��یاالت فوالد خوزس��تان درباره جزئیات‬ ‫پروژه تصفیه خانه جدید اب صنعتی فوالد خوزس��تان‬ ‫گفت‪ :‬این طرح به درخواس��ت معاون��ت برنامه ریزی و‬ ‫توسعه به عنوان کارفرما در قالب پروژه ‪ EPC‬در اختیار‬ ‫شرکت مهندسی شفاب برای طراحی‪ ،‬مهندسی و اجرا‬ ‫قرار گرفت و با نظارت عالیه ش��رکت مهندسین مشاور‬ ‫س��ازاب اهواز و نظارت اجرایی ش��رکت مهندس��ین‬ ‫مشاور پیشگامان فوالد در مدت ‪ ۷‬سال انجام شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬عملیات مهندس��ی پروژه از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬اغاز و عملیات اجرایی ان در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫به اتمام رس��ید؛ گفتنی اس��ت‪ ،‬با اعم��ال تحریم های‬ ‫ظالمانه امریکا و کش��ــورهای غربی‪ ،‬افزایش شــدید‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬حامل های انرژی و مش��کالت مالی پیمانکار‪،‬‬ ‫پروژه از س��ال ‪ ۹۲‬تا نیمه نخست سال ‪ ۹۵‬در وضعیت‬ ‫نیمه تعطیل قرار گرفت‪ .‬بهنام در راستای اهداف اجرای‬ ‫این پ��روژه اظهار کرد‪ :‬با توجه به مش��کالت فرایندی‬ ‫تصفیه خان��ه قدی��م در پایداری تولی��د اب‪ ،‬تجهیزات‬ ‫تصفیه خانه جدید به دلیل نـ��وع طراحـی بـا ضـریب‬ ‫اطمینـان بس��یار باالتر و فناوری اتوماسیون پیشرفته‪،‬‬ ‫اب مورد نیاز را به ظرفیت ‪ ۱۴۰۰‬مترمکعب بر س��اعت‬ ‫تامین خواهد کرد همچنین کاهش رس��وب گذاری در‬ ‫برج های خنک کننده اب مدار باز با توجه به َسبک سازی‬ ‫اب تولیدی‪ ،‬کمک ب��ه تصفیه خانه قدیم برای افزایش‬ ‫تولید اب نرم با ازادس��ازی بخشی از ظرفیت تولید اب‬ ‫صنعتی در راس��تای طرح توس��عه ظرفی��ت و فناوری‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان را از اهداف اجرای این طرح‬ ‫ب��زرگ برش��مرد‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��رق تصفیه خانه قدیم و‬ ‫جدید با توجه به س��اخت پس��ت برق دومداره و امکان‬ ‫مـانور بـین رینـگ های ش��هری مجاور‪ ،‬پایدار خواهد‬ ‫ش��د و به دلیل طراحی ش��بکه بر اس��اس روش تصفیه‬ ‫ثقلی و استفاده از تجهیزات ُمدرن در مصرف انرژی نیز‬ ‫صرفه جویی قابل توجهی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫محمدحس��ین بهنام تاکید ک��رد‪ :‬از دیگر نکته های‬ ‫قابل توجه در این پروژه رعایت مس��ائل زیست محیطی‬ ‫در طراحی و اجرای پروژه است؛ بدین صورت که تمامی‬ ‫پس��اب های حاصل از شبکه‪ ،‬بازیافت و دوباره به چرخه‬ ‫تولید برمی گردد و با این کار برداش��ت کمتری از منابع‬ ‫اب می شود‪ .‬وی همچنین سرمایه گذاری برای اجرای‬ ‫این پروژه بزرگ را هزینه ای افزون بر ‪ ۵۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫و ‪ ۵.۲‬میلیون یورو در بخش ارزی دانست و تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی کرده ایم در فاز دوم این تصفیه خانه ظرفیت‬ ‫تولی��د اب صنعتی را به ‪ ۲۸۰۰‬مترمکعب بر س��اعت و‬ ‫در فاز سوم نیز به ‪ ۴۲۰۰‬مترمکعب بر ساعت برسانیم‪.‬‬ ‫مدیر پروژه تصفیه خانه جدید فوالد خوزس��تان در‬ ‫پایان س��خنان خود اظه��ار کرد‪ :‬در راس��تای عمل به‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و بکارگیری از ت��وان داخلی‪ ،‬در این‬ ‫پروژه به میزان ‪۸۵‬درصد از توان شرکت ها و سازندگان‬ ‫داخلی بهره گیری شده است‪.‬‬ ‫این گ��زارش حاکی اس��ت‪ ،‬پس از گش��ایش طرح‬ ‫تصفیه خانه جدید شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬به مناسبت‬ ‫‪ ۱۵‬اس��فند روز درخت��کاری و با توجه ب��ه تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب نس��بت به توس��عه فضای س��بز و ترویج‬ ‫فرهن��گ ان‪ ،‬ب��ا حضور غالمرضا ش��ریعتی اس��تاندار‬ ‫خوزستان‪ ،‬همایون یوسفی نماینده مردم اهواز‪ ،‬باوی‪،‬‬ ‫حمیدیه و کارون در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬محمد‬ ‫کش��انی مدیرعامل و جمعی از مس��ئوالن و کارکنان‬ ‫فوالد خوزس��تان و با همکاری واحد فضای سبز و حوزه‬ ‫مقاومت بسیج ش��هید بقایی ‪ ۱۰۰۰‬نهال از گونه های‬ ‫مختل��ف گیاه��ی در بخش صنعتی‪ ،‬منازل س��ازمانی‬ ‫‪۲۰۰‬دستگاه‪ ،‬جاده های دسترسی و تصفیه خانه جدید‬ ‫اب صنعتی فول‬ ‫محمد روش��نفکر‪ :‬عواملی که منجر به کاهش ارزش پول ملی در کش��ور‬ ‫ش��د‪ ،‬شرایط را نه تنها برای تولیدکنندگان کاشی و سرامیک که برای کل‬ ‫بازار و تولید سخت کرد‬ ‫نرخ این مواد در حال افزایش اس��ت‪ .‬گلکاری حق در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که چه موادی برای تولید کاشی و سرامیک‬ ‫وارد کشور می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برخی مواد مانند زیرکات‬ ‫زیرکونیوم یا رنگ های دیجیتال و‪ ...‬وارداتی هستند و به طور‬ ‫معمول فناوری انها متعلق به چند کشور خاص است‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد صرفه اقتصادی نداشته باشد که کشورهای دیگر در‬ ‫این زمینه سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه در زمینه کاش��ی و‬ ‫س��رامیک تا چه اندازه تقاضای واقعی در بازار ش��کل گرفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال در بازار داخلی شاهد افزایش تقاضای‬ ‫واقع��ی نبوده ایم‪ .‬تقاضای واقعی زمانی ش��کل می گیرد که‬ ‫ساخت وساز رونق بگیرد و در زمینه کاشی و سرامیک یک تا‬ ‫‪ ۲‬سال طول می کشد که ساخت وساز به مرحله کاشی کاری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫گلکاری حق افزود‪ :‬در زمینه بازار خارج موضوع فرق دارد‪.‬‬ ‫به هر حال کش��ور عراق کاالی خود را یا از چین یا از ایران‬ ‫می خرد که ایران می تواند جای چین در بازار عراق را بگیرد‬ ‫و تقاضای خارجی را افزایش دهد‪ .‬این فعال حوزه کاش��ی و‬ ‫س��رامیک در پاسخ به این پرسش که قیمت های مواد اولیه‬ ‫و کاش��ی و سرامیک تا چه اندازه افزایش یافته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دبی��رکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با اش��اره به‬ ‫ثبت بیش از ‪ ۸‬میلیارد دالر صادرات به عراق گفت‪:‬‬ ‫امس��ال این رق��م صادرات از ‪ ۹‬میلی��ارد دالر عبور‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش صدا و سیما‪ ،‬سیدحمید حسینی‬ ‫با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو‬ ‫س��یما افزود‪ :‬سال گذشته در زمینه روابط دوجانبه‬ ‫و گردش��گری‪ ۱.۵ ،‬میلیون گردشگر عراقی داشتیم‬ ‫که در ‪ ۷‬ماه امسال این رقم به ‪ ۲‬میلیون نفر رسید‬ ‫و پیش بین��ی می ش��ود تا پایان امس��ال این رقم به‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون نفر برس��د که از این رق��م ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نفر گردش��گر درمانی هس��تند که از خدمات‬ ‫درمانی کشور استفاده می کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫درمجموع ‪ ۱۹‬میلیون تن کاال به عراق صادر کردیم‪،‬‬ ‫قیمت های مواد اولیه حداقل ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫البت��ه اگر کارخانه ای مواد اولیه خ��ود را از خارج وارد کند‪،‬‬ ‫پایه نرخ ان بر مبنای دالر محاس��به می ش��ود‪ .‬زمانی دالر‬ ‫‪۳‬هزار تومان بود و هم اکنون به ‪ ۱۳‬هزار تومان رسیده است‪،‬‬ ‫از این رو اگر مواد اولیه به طور کامل خارجی باش��د‪ ،‬قیمت ها‬ ‫بیش از ‪ ۴‬برابر است اما محصول کاشی و سرامیک بین ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬برابر افزایش نرخ یافته است‪.‬‬ ‫گلکاری حق ادامه داد‪ :‬البته روند تولید کاشی و سرامیک‬ ‫امسال با مشکالت خاصی روبه رو بود چراکه کارخانه ها یک‬ ‫روز با کمبود مواد اولیه‪ ،‬یک روز با مشکل بسته بندی و روز‬ ‫دیگر با مشکل حمل ونقل روبه رو بودند که تمامی این موارد‬ ‫– به ویژه در نیمه نخست سال‪ -‬سبب شد برخی کارخانه ها‬ ‫تعطیل ش��وند و این عوامل س��بب کاهش میزان تولید در‬ ‫سال جاری ش��د‪ .‬برای نمونه اگر یک کارخان ه سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۶‬میلیون مترمربع تولید داش��ته‪ ،‬امس��ال ‪ ۶‬میلیون‬ ‫مترمرب��ع تولید کرده اس��ت چراکه هر روز با یک کس��ری‬ ‫روبه رو بوده اند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که پیش بینی‬ ‫ش��ما برای صنعت کاشی و سرامیک در سال اینده چیست‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬چشم انداز س��ال اینده بستگی به سیاست های‬ ‫ارزی و بانکی و عرضه مواد اولیه از سوی دولت دارد‪.‬‬ ‫افزایش صادرات به عراق‬ ‫ادامه داد‪ :‬نگران��ی صادرکنندگان ما با پیمان ارزی‬ ‫برطرف ش��ده اس��ت و امیدواریم این روند در سال‬ ‫اینده هم ادامه یابد‪ .‬حس��ینی اضافه کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫امار سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪ )۱۳۹۷‬ترکیه‪ ،‬این کشور‬ ‫س��ال گذشته ‪۶.۹‬درصد صادراتش به بازار عراق بود‬ ‫که این رقم برای امس��ال به ‪۴.۵‬درصد کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬کل صادرات ترکی��ه به عراق در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر‬ ‫بود درحالی که ما در همین سال‪ ۸ ،‬میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون دالر صادرات به عراق داشتیم و شاید امسال‬ ‫بتوانی��م از ص��ادرات چین به عراق ه��م جلو بزنیم‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق افزود‪:‬‬ ‫مجموعه دس��ت اندرکاران‪ ،‬دیپلماس��ی اقتصادی‪،‬‬ ‫س��فارت‪ ،‬سازمان توس��عه تجارت‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫و ش��رایط کشور و نرخ ارز کمک کردند تا ‪۴۶‬درصد‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش صادرات داشته‬ ‫باشیم‪ .‬دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق‬ ‫ه��م با بیان اینکه هیات ‪۳۲‬نفره از بخش خصوصی‪،‬‬ ‫روحانی را در س��فر به عراق همراهی می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این سفر دس��تاوردهای بسیار خوبی را برای بخش‬ ‫خصوصی درپی خواهد داشت‪ .‬حسینی افزود‪ :‬برای‬ ‫این س��فر ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��فر مقدماتی و توافق های خوبی‬ ‫انجام ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬توصی��ه بخش خصوصی این‬ ‫اس��ت که کمیسیون مش��ترک بازرگانی دو کشور‬ ‫ایران و عراق تش��کیل ش��ود تا تبادالت تجاری دو‬ ‫کشور تسهیل شود‪.‬‬ ‫شرایط برای فوالدی ها مطلوب نیست‬ ‫ش��رایط ب��رای فوالدی ه��ا مطلوب نیس��ت و‬ ‫‪ ،۹۸‬س��ال س��خت تری ب��رای تمام��ی صنای��ع‬ ‫به وی��ژه صنعت ف��والد خواهد ب��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫چیالن‪ ،‬سیدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ای��ران گفت‪ :‬تا‬ ‫پایان امس��ال متاسفانه ش��اهد کاهش تولید در‬ ‫تمام��ی محصوالت ف��والدی خواهیم بود چراکه‬ ‫بخش��نامه های پی درپی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دست به دست هم داده و شرایطی ایجاد‬ ‫ش��ده که تا پایان س��ال ‪۳۵‬درص��د تولید فوالد‬ ‫کشور کاهش یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬به عبارت دیگر اگر‬ ‫معدل تولید ماهانه فوالد کشور را در سال جاری‬ ‫‪ ۲‬ت��ا ‪ ۲.۱‬میلیون تن تصور کنی��م‪ ،‬در ماه های‬ ‫پایانی این رقم به ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۱.۶‬میلیون تن کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬شهرس��تانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر پیش بینی می شود هزینه ها افزایشی‬ ‫باشد‪ .‬نه تنها شاهد افزایش هزینه های حمل برای‬ ‫فوالدس��ازان بوده ایم که هزینه ه��ای انرژی نیز‬ ‫برای انها افزایش یافته و صحبت هایی از افزایش‬ ‫بهای الکترود گرافیتی در بازارهای جهانی مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ای��ران در پایان گفت‪ :‬از طرفی نوس��انات‬ ‫ن��رخ ارز و خرید قطعات و تجهی��زات با نرخ ارز‬ ‫ازاد برای فوالدسازان هم گران تمام می شود‪ .‬از‬ ‫این رو ش��رایط برای فوالدی ها مطلوب نیست و‬ ‫‪ ،۹۸‬س��ال سخت تری برای تمامی صنایع به ویژه‬ ‫صنعت فوالد خواهد بود‪.‬‬ ‫پیشنهاد تبدیل کارخانه سیمان ری به موزه‬ ‫ش��هرداری ته��ران‪ ،‬پیش��نهاد ص��دور مجوز‬ ‫اس��تفاده از کارخان��ه س��یمان ری را به منظور‬ ‫مرمت‪ ،‬بازسازی و تبدیل به موزه صنعت سیمان‬ ‫و مجموعه گردش��گری با کاربری های فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و اقتص��ادی‪ ،‬به منظور س��یر مراحل‬ ‫بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مرک��ز اطالع رس��انی دفتر هیات‬ ‫دولت در دهه نخس��ت قرن حاضر خورش��یدی‪،‬‬ ‫به دلی��ل حرکت پرش��تاب ساختمان س��ازی و‬ ‫س��اخت خط اهن سراس��ری‪ ،‬صنعت سیمان از‬ ‫نیازهای اساسی کش��ور به شمار می امد‪ .‬بدین‬ ‫روی کارخانه س��یمان ری به عنوان نخس��تین‬ ‫مجموعه تولید س��یمان در کش��ور و خاورمیانه‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۱۲‬در منطق��ه مرکزی ش��هر ری‬ ‫گشایش یافت اما با توس��عه شهر و لزوم توسعه‬ ‫خدمات شهری و کاهش الودگی‪ ،‬از سال ‪۱۳۶۴‬‬ ‫تعطیل شد‪ .‬قرارگیری کارخانه سیمان در بافت‬ ‫تاریخی و قدیمی ش��هر ری و نی��ز همجواری با‬ ‫بناهای تاریخی و ارزش��مندی چون تپه باستانی‬ ‫دژ رش��کان‪ ،‬برج تاریخی طغرل‪ ،‬باروی تاریخی‬ ‫ش��هر ری‪ ،‬چش��مه عل��ی و گورس��تان تاریخی‬ ‫ابن بابویه و بقعه بی بی زبیده‪ ،‬حرم شاه عبدالعظیم‬ ‫و کاروانس��راهای عباس��ی و قاجاری و درنتیجه‬ ‫موقعی��ت وی��ژه ب��رای گردش��گران و خدمات‬ ‫گردش��گری‪ ،‬به ای��ن مکان جایگاه ارزش��مندی‬ ‫بخش��یده اس��ت‪ .‬افزون بر این‪ ،‬در این کارخانه‬ ‫از نظ��ر معم��اری نیز حجم های ب��زرگ بناهای‬ ‫بتنی با فرم های خالص هندس��ی مانند استوانه‬ ‫و مکعب مس��تطیل در ترکیب��ی خال��ص کن��ار‬ ‫یکدیگر قرار گرفته اند که س��بک راسیونالیستی‬ ‫صنعتی را به نمایش می گذارند‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫ای��ن بنا از لح��اظ تاریخی‪ ،‬معاصر با س��اختمان‬ ‫دانش��گاه تهران و موزه ملی اس��ت و نماد تاریخ‬ ‫فناوری صنعت س��یمان به ش��مار می رود‪ .‬بنای‬ ‫یادش��ده در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در فهرس��ت اثار ملی‬ ‫به ثبت رس��ید و هم اکنون از س��رمایه های ملی‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬از دیگر سو‪ ،‬رسیدگی‬ ‫نک��ردن به ای��ن مجموعه ب��اارزش نه تنها باعث‬ ‫ش��ده از حالت تاریخی خارج ش��ود که به دلیل‬ ‫قرارگیری در بافت مسکونی‪ ،‬مزاحمت و ناراحتی‬ ‫س��اکنان و اهالی را نیز به همراه داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن س��اماندهی و بازافرینی ای��ن محله با‬ ‫انج��ام یک پروژه محرک توس��عه‪ ،‬ضرورت دارد‬ ‫و اق��دام مهمی در نگهداش��ت می��راث صنعتی‬ ‫معاص��ر‪ ،‬حف��ظ هویت ان و انتقال ب��ه ایندگان‬ ‫است‪ .‬همچنین موقعیت اس��تراتژیک محدوده‬ ‫قرارگی��ری کارخان��ه‪ ،‬زیرس��اخت های موجود و‬ ‫مساحت قابل توجه‪ ،‬به ان کارکردی فرامنطقه ای‬ ‫بخشیده و با توجه به جریان بین المللی استفاده‬ ‫دوب��اره از کارخانه های متروک مان��ده مربوط به‬ ‫ابتدای تاریخ صنعت��ی حفظ و انتقال ارزش های‬ ‫نخس��تین کارخانه س��یمان پایتخت که ‪ ۳‬دهه‬ ‫رونق این صنعت در کش��ور را به عهده داش��ته‪،‬‬ ‫می تواند الگویی برای موارد مشابه باشد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قیمت می تواند اب را نجات دهد؟‬ ‫‪110‬شرکت اروپایی اماده‬ ‫همکاری با صنعت نفت‬ ‫رئیس س��ازندگان تجهی��زات صنعت نفت‪،‬‬ ‫اخرین وضعیت حضور ش��رکت های کوچک‬ ‫اروپای��ی در صنع��ت نف��ت ایران را تش��ریح‬ ‫کرد‪ .‬رضا خیامیان با اش��اره به اعالم امادگی‬ ‫تعدادی از شرکت های اروپایی در صنعت نفت‬ ‫ایران به ایسنا گفت‪ :‬از انجا که تکلیف مسائل‬ ‫ل مش��خص‬ ‫مالی و جابه جایی پول هنوز کام ‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬همه منتظرند که وضعیت مالی‬ ‫مش��خص ش��ود و جابه جایی پ��ول به راحتی‬ ‫امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۱۱۰‬شرکت اعالم‬ ‫امادگی کرده اند و منتظر برنامه مالی اتحادیه‬ ‫اروپا و ایران هستند‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای ای��ن گ��زارش‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫سازندگان تجهیزات صنعت نفت پیش از این‬ ‫از امادگی ‪ ۱۱۰‬ش��رکت کوچک و متوس��ط‬ ‫اروپایی برای همکاری با ش��رکت های ایرانی‬ ‫خبر داده و گفته بود‪ :‬یکی از اهداف این است‬ ‫که شرکت های ایرانی برای ساخت تجهیزات‬ ‫نفتی که در داخل ایران به فناوری نیاز دارند‪،‬‬ ‫با شرکت های کوچک و متوسط متصل شوند‪.‬‬ ‫این اقدام باعث می شود شرکت های ایرانی‬ ‫در سطح بین المللی فعالیت کنند و از انجا که‬ ‫تولید انها با برند ش��رکت های اروپایی انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می توانند ب��ه بازار این ش��رکت ها‬ ‫دس��ت پیدا کنند و به منطقه صادرات داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همچنی��ن اتحادی��ه اروپا و ای��ران در حال‬ ‫مذاکره برای راه اندازی یک کانال مالی هستند‬ ‫که تاکنون به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫اب اشامیدنی به ‪۶‬‬ ‫میلیون روستایی رسید‬ ‫از اغ��از دول��ت دوازدهم تاکن��ون‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۶‬میلی��ون نفر جمعیت روس��تایی از نعمت‬ ‫اب سالم برخوردار ش��دند‪ .‬این در شرایطی‬ ‫اس��ت که ب��ا افزایش عوارض ب��رق و هزینه‬ ‫بخش��ی از این س��رمایه در حوزه اب رسانی‬ ‫روس��تایی‪ ،‬می توان به بهبود شرایط در این‬ ‫حوزه امیدوار بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬دولت‪ ،‬در‬ ‫قالب بند (ب) تبصره ‪ ۶‬الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬اورده اس��ت‪« :‬وزارت نی��رو از طریق‬ ‫ش��رکت های ابفای ش��هری سراس��ر کشور‪،‬‬ ‫مکلف اس��ت عالوه بر دریاف��ت نرخ اب های‬ ‫ش��هری‪ ،‬به ازای هر مترمکع��ب فروش اب‬ ‫اش��امیدنی‪ ۲۰۰ ،‬ری��ال از مش��ترکان اب‬ ‫دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د وجوه دریافتی تا س��قف ‪۹۶۵‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬از حس��اب یادشده در بودجه‬ ‫این ش��رکت صرفا برای اب رسانی اشامیدنی‬ ‫روس��تایی و عش��ایری اختص��اص می یابد‪».‬‬ ‫میزان عوارض دریافتی در قبوض اب از این‬ ‫محل‪ ،‬در سال ‪ ،۱۳۹۷‬معادل ‪ ۱۵۰‬ریال بود‬ ‫و س��قف وجوه دریافتی از ای��ن محل‪ ،‬برای‬ ‫اب رس��انی اشامیدنی روس��تایی و عشایری‪،‬‬ ‫در س��ال جاری به میزان ‪ ۷۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫اس��ت که به طور قطع این مسئله در توسعه‬ ‫اب رسانی به روستاها می تواند موثر باشد‪ .‬در‬ ‫طول سال گذشته‪ ۱۵۸۳ ،‬روستا با جمعیتی‬ ‫افزون ب��ر یک میلی��ون و ‪ ۱۷۳‬ه��زار نفر‪ ،‬از‬ ‫اب اش��امیدنی سالم و بهداش��تی برخوردار‬ ‫ش��ده اند‪ .‬برای اینده نیز بر اساس گفته های‬ ‫مسعود خشایی‪ ،‬معاون شرکت اب و فاضالب‬ ‫کشور‪ ،‬با توجه به افزایش میزان درامد برای‬ ‫اب رس��انی اش��امیدنی روس��تاها و عشایر‪،‬‬ ‫می ت��وان امید داش��ت وضعیت اب رس��انی‬ ‫بهبود یابد‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اب در ایران به فروش می رس��د‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مقرر ش��ده ‪ ۲۰‬توم��ان به ازای‬ ‫هر مترمکعب اب اشامیدنی‪ ،‬روی قبوض از‬ ‫مشترکان دریافت شود که عددی حدود ‪۸۰‬‬ ‫میلیارد تومان می ش��ود در حالی که تاکنون‬ ‫این عدد ‪ ۶۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه در این درامد برای‬ ‫اب رس��انی روس��تاها و عش��ایر‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫ش��اخص جمعیت و کمبود اب اش��امیدنی‬ ‫س��الم توزیع خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫مبلغ در ‪ ۳۱‬اس��تان‪ ،‬توزیع و برای هر استان‬ ‫مبلغی در نظر گرفته می ش��ود که امیدواریم‬ ‫بتوانیم اقدام های مفیدی در این راستا انجام‬ ‫دهیم‪ .‬رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو نیز به تازگی‬ ‫اع�لام کرد که در س��ال اینده ب��ا اذن رهبر‬ ‫معظم انقالب برای س��رعت دادن به اجرای‬ ‫طرح ه��ای اب رس��انی روس��تایی از مناب��ع‬ ‫صندوق توسعه ملی اس��تفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د عزم مسئوالن برای سیراب‬ ‫ش��دن تمام روستاهای ایران جزم شده است‬ ‫و پیش بینی می شود زمان بسیاری تا تحقق‬ ‫این اتفاق مهم باقی نمانده باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نباید قیمت‬ ‫اب در بخش‬ ‫کشاورزی‬ ‫افزایش یابد‪،‬‬ ‫چاره راه این‬ ‫است که در‬ ‫بحث عرضه و‬ ‫تقاضا‪ ،‬مدیریت‬ ‫الزم اعمال شود‬ ‫یک کارشناس حوزه منابع ابی و اقتصاد کشاورزی‪،‬‬ ‫معتقد است اقتصاد اب در بخش کشاورزی نمی تواند‬ ‫راهگش��ای حل بحران ابی در ایران باشد چراکه اب‬ ‫به عنوان یک نهاده در سبد تولید کشاورزان قرار دارد‬ ‫و اگ��ر اب از این س��بد حذف ش��ود‪ ،‬بی ش��ک تولید‬ ‫محص��ول کش��اورزی و امنیت غذایی ب��ه هم خواهد‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫علی کیان��ی راد با تاکید بر این مس��ئله که اقتصاد‬ ‫اب در حوزه های غیر کش��اورزی یعن��ی در صنعت و‬ ‫اش��امیدنی موضوعی متفاوت اس��ت‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر قیمت اب در ای��ن دو حوزه تغیی��ر یابد‪ ،‬تقاضا‬ ‫نیز متغیر می شود اما در حوزه کشاورزی شرایط نوع‬ ‫دیگری است و ما نمی توانیم اب را از بخش کشاورزی‬ ‫جدا کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه منابع ابی و اقتصاد کشاورزی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه افزایش قیمت اب در بخش کش��اورزی‬ ‫متناقض با سیاس��ت های امنیتی غذایی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه کشاورز‪ ،‬چاره ای جز مصرف اب‬ ‫ندارد‪ ،‬نباید این نهاده مهم دستخوش تغییر شود زیرا‬ ‫در این صورت‪ ،‬کش��اورز ت��ا جایی که می تواند قیمت‬ ‫محصول را افزایش می دهد که این موضوع نیز موجب‬ ‫کاهش بهره وری می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اگر کشاورز با‬ ‫این روش نتواند به کاش��ت محصول خود ادامه دهد‪،‬‬ ‫ب��ه طور قط��ع از فعالیت در بخش کش��اورزی خارج‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این مس��ئله تاثیرات منفی زیادی ‬ ‫به دنبال خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این صورت مجبور‬ ‫به واردات و مختل ش��دن امنیت غذایی می ش��ویم‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل باید به مفه��وم اقتصاد اب در بخش‬ ‫کشاورزی توجه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبای�د قیم�ت اب در بخ�ش کش�اورزی‬ ‫افزایش یابد‬ ‫این کارشناس حوزه منابع ابی و اقتصاد کشاورزی‪،‬‬ ‫با تاکید بر اینکه نباید قیمت اب در بخش کشاورزی‬ ‫افزای��ش یابد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬چاره راه این اس��ت که در‬ ‫بحث عرضه و تقاضا‪ ،‬مدیریت الزم اعمال ش��ود‪ .‬این‬ ‫نیز موضوعی اس��ت که در تمام دنیا مورد توجه قرار‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬به طور مث��ال‪ ،‬باید با اس��تفاده از روش های‬ ‫ابخیزداری‪ ،‬توس��عه روش های نوین ابیاری‪ ،‬توس��عه‬ ‫نهاده های کم اب بر‪ ،‬تغییر تاریخ کشت و تغییر کشت‬ ‫از بذری به نش��ایی‪ ،‬بهره وری اب در بخش کشاورزی‬ ‫را افزایش داد‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می دهد در ش��رایطی ک��ه فقط ‪۱۲‬‬ ‫درصد مس��احت ایران زیر کش��ت م��ی رود‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د اب مصرفی کش��ور به بخش کش��اورزی‬ ‫اختص��اص دارد که بخش��ی از ان تلف هم می ش��ود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که میانگین بازدهی اب مصرفی‬ ‫بخش کشاورزی در ایران ‪ ۴۰‬درصد کمتر از متوسط‬ ‫استاندارد جهانی است‪ .‬این در شرایطی است که فقط‬ ‫‪ ۱۱‬درص��د تولی��د ناخالص ملی از راه کش��اورزی به ‬ ‫دس��ت می اید و فقط ‪ ۱۷‬درصد نی��روی کار در این‬ ‫بخش مش��غول به فعالیت هستند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سطح‬ ‫زیر کش��ت ابی هم به ‪ ۸.۸‬میلیون هکتار رس��یده در‬ ‫حالی که ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر‬ ‫کش��ت ابی است اما سی امین تولیدکننده محصوالت‬ ‫سهم زیادی از اب ایران در بخش کشاورزی مصرف می شود و این‬ ‫در ش��رایطی اس��ت که میزان هدررفت اب در این حوزه نیز بسیار‬ ‫زیاد اعالم شده است‬ ‫ابی به ش��مار م��ی رود و این به معن��ای عمل نکردن‬ ‫به س��از کارهای اقتصاد اب در بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫بخش عمده کشاورزی ایران‪ ،‬معیشتی است و نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۹۲‬درصد از زمین ها در روس��تاها خرده مالکی و‬ ‫متوس��ط اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بی��ش از ‪ ۹۴‬درصد‬ ‫از اقتصاد روس��تایی در ایران وابس��ته به کشاورزی و‬ ‫دامپروری س��نتی و به طور عمده معیش��تی است که‬ ‫ب��ا معیارهای اقتصادی و صنعتی ام��روزه دنیا فاصله‬ ‫بس��یاری دارد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بنا بر اعالم وزارت نیرو‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر قیمت دریافتی باب��ت تامین اب بهای‬ ‫کشاورزی از اب زیرزمینی به عنوان یکی از نهاده های‬ ‫کش��اورزی رای��گان ب��وده و در زمینه اب س��طحی‬ ‫حداکثر ‪ ۳‬درصد هزینه تامین ان است‪.‬‬ ‫اما در بخش اشامیدنی‪ ،‬برای بخش شهری‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۴۷‬درص��د و در روس��تاها فق��ط ‪ ۲۴‬درص��د هزینه‬ ‫تمام شده تامین اب‪ ،‬از مصرف کننده دریافت می شود‪.‬‬ ‫اختصاص یارانه به بخش کش��اورزی در بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای جهان امری معمول اس��ت ام��ا مدیریت‬ ‫مقدار و چگونگی تخصیص ان مس��ئله بسیار مهمی‬ ‫اس��ت که به ویژه باید از منظر اقتص��ادی مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه نجات اب ایران در دست کشاورزان‬ ‫ی��ک کارش��ناس ح��وزه مناب��ع اب معتقد اس��ت‬ ‫ب��ا توجه ب��ه وضعیت مناب��ع ابی ایران بای��د به فکر‬ ‫افزایش بهره وری در حوزه کش��اورزی باش��یم چراکه‬ ‫درحال حاض��ر بخ��ش عم��ده ای از اب در این حوزه‬ ‫مصرف می ش��ود و می توان با راهکاره��ای گوناگونی‬ ‫میزان مصرف اب را در این بخش کاهش داد‪.‬‬ ‫عبداهلل س��لیمانی با بیان اینکه در حوزه برنجکاری‬ ‫می توان با اس��تفاده از روش ابی��اری متناوب میزان‬ ‫مصرف اب را کاهش داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر کش��اورزان‬ ‫‪ ۲۵‬روز بعد از نش��اء‪ ،‬ابیاری متناوب را اغاز و تا زمان‬ ‫برداشت ادامه دهند‪ ،‬نه تنها میزان مصرف اب کاهش‬ ‫می یابد بلکه میزان برداش��ت محص��ول افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با این روش می توان ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫می��زان مصرف اب را در کاش��ت برن��ج کاهش داد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر کش��اورز مطمئن باش��د که از طریق‬ ‫ابیاری متن��اوب می تواند محصول خود را برداش��ت‬ ‫کند‪ ،‬بی ش��ک از این روش اس��تفاده خواهد کرد اما‬ ‫نگرانی که برای کش��اورزان وجود دارد‪ ،‬این است که‬ ‫در نوبت های اب دهی با مشکل بی ابی روبه رو شوند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس حوزه منابع اب‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫کمت��ر از ‪ ۴۰‬درص��د کش��اورزان از ای��ن روش برای‬ ‫ابیاری و برداشت محصول خود استفاده می کنند‪ .‬این‬ ‫در شرایطی اس��ت که روش ابیاری متناوب می تواند‬ ‫برداش��ت محص��ول را تا ح��د قابل توجه��ی افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫س��لیمانی تصریح کرد‪ :‬الزم است در حوزه مصرف‬ ‫اب در بخش کشاورزی‪ ،‬س��از کارهایی در نظر گرفته‬ ‫ش��ود که میزان مصرف اب در این حوزه کاهش یابد‬ ‫و به نظر من‪ ،‬با انجام یک هماهنگی میان بخش های‬ ‫مختلف می توان به راحتی به این مهم دست یافت‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬س��هم زی��ادی از اب ایران در بخش‬ ‫کش��اورزی مصرف می ش��ود و این در شرایطی است‬ ‫که میزان هدررفت اب در این حوزه نیز بس��یار زیاد‬ ‫اعالم ش��ده و به اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬الزم اس��ت که‬ ‫راهکارهای��ی برای کاهش مص��رف اب در این حوزه‬ ‫داده ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬درحال حاضر قیمت دریافتی‬ ‫باب��ت تامین اب بهای کش��اورزی از اب زیرزمینی به‬ ‫طور تقریبی رایگان و درباره اب س��طحی‪ ،‬حداکثر ‪۳‬‬ ‫درصد هزینه تامین ان است‪ .‬در بخش اشامیدنی نیز‬ ‫برای بخش ش��هری حدود ‪ ۴۷‬درصد و در روس��تاها‪،‬‬ ‫فق��ط ‪ ۲۴‬درص��د هزین��ه تمام ش��ده تامی��ن اب‪ ،‬از‬ ‫مصرف کننده دریافت می ش��ود‪ .‬اختص��اص یارانه به‬ ‫بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری‬ ‫معمول اس��ت اما مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص‬ ‫ان مس��ئله بسیار مهمی است که به ویژه باید از منظر‬ ‫اقتصادی موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫کارشناسان بر این باورند که باید توجه کرد مفاهیم‬ ‫اص�لاح قیم��ت اب و واقعی کردن قیم��ت ان از هم‬ ‫متف��اوت هس��تند‪ ،‬در اص�لاح قیمت‪ ،‬وض��ع موجود‬ ‫پذیرفته شده و بر اساس سیاست های دولت تغییراتی‬ ‫در ان اعم��ال می ش��ود اما در واقعی ک��ردن قیمت‪،‬‬ ‫اصالح س��اختار اقتصاد اب مدنظر است که بر اساس‬ ‫گفته ه��ای رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو اصالح س��اختار‬ ‫فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست بلکه باید‬ ‫اب‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬خاک و منابع طبیعی با هم و در‬ ‫کنار هم دیده شوند که بهترین نتیجه حاصل اید‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ورود بخ��ش خصوصی به بحث‬ ‫اقتص��اد اب ک��ه زیرس��اخت های بازار اب را ش��کل‬ ‫می دهد نیز تاثیر بس��زایی در بهبود کیفیت مدیریت‬ ‫عرضه و بهره برداری مطلوب تر از اب خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از نمونه های موفق عملکرد سرمایه گذاران‬ ‫در حوزه اب‪ ،‬فروش اب بسته بندی است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی نیز با ورود به‬ ‫مقوله اب مجازی‪ ،‬کشت های فرا سرزمینی مشروط به‬ ‫وارد کردن محصوالت و تنظیم سیاست های صادرات‬ ‫و واردات محصوالت کش��اورزی‪ ،‬افق روش��ن تری را‬ ‫برای اصالح مش��کالت و ورود بخش خصوصی فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫واکنش وزارت نفت به اظهارات محمود احمدی نژاد‬ ‫اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی انتش��ار اظهارات‬ ‫محمود احمدی نژاد‪ ،‬با هدف روش��ن ش��دن اف��کار عمومی‬ ‫توضیح داد‪ .‬متن بیانیه به این ش��رح است‪« :‬اظهارات اقای‬ ‫محم��ود احمدی ن��ژاد‪ ،‬رئیس جمهوری محترم پیش��ین در‬ ‫گفت وگوی اخیر با یکی از رس��انه ها مبنی بر دریافت نکردن‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد دالر پول نفت فروخته ش��ده در ‪ ۵‬سال گذشته‪،‬‬ ‫کذب محض است و هیچ پایه و اساسی ندارد‪.‬‬ ‫همچنین ادعای ایش��ان درباره بازنگش��تن ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫پول نفت از سوی فردی ناشناس در دوبی از اساس غیر واقعی‬ ‫و عاری از حقیقت بوده و در خوشبینانه ترین حالت ناشی از‬ ‫بی اطالعی یا ارائه اطالعات دروغ به ایشان است‪.‬‬ ‫وزارت نف��ت ب��ه صراحت اعالم می کن��د درامد حاصل از‬ ‫فروش محموله های نفتی در سر رس��ید مق��رر دریافت و به‬ ‫حساب های قانونی کشور واریز شده است‪.‬‬ ‫جناب اقای احمدی نژاد در بخش دیگری از این گفت وگو‬ ‫اعالم کرده اند در دور گذش��ته تحریم ها‪ ،‬به صدها ش��رکت‪،‬‬ ‫نفت فروخته ش��ده که یکی از انها بابک زنجانی بوده است‪.‬‬ ‫مزید اطالع ایش��ان و افکار عموم��ی باید اعالم کنیم در دور‬ ‫گذش��ته تحریم ها به هیچ وجه از س��طح میانگی��ن مجوزها‬ ‫و معافیت ه��ای بین الملل��ی‪ ،‬نفت بیش��تری فروخته نش��د‪.‬‬ ‫همچنین در فروش های غیرمتعارف هم به جز یک محموله‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب خراسان شمالی مطرح کرد ‬ ‫ابراز نگرانی از مصرف ‪ ۲‬برابری اب برای خانه تکانی‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب خراسان شمالی‬ ‫از مصرف ‪ ۲‬برابری اب در روزهای پایان س��ال‬ ‫به دلیل خانه تکانی ابراز نگرانی کرد‪ .‬غالمحسین‬ ‫س��اقی با اشاره به اینکه ‪ ۱۰‬روز پایانی سال اوج‬ ‫مصرف اب در فصل زمستان است‪ ،‬به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫هواشناس��ی پیش بینی افزایش دمای هوا تا ‪۱۰‬‬ ‫درجه س��انتی گراد را داشته که این امر نیز مزید‬ ‫ب��ر علت ش��ده و نگرانی افزای��ش مصرف اب را‬ ‫باال برده اس��ت‪ .‬پیش بینی می شود از دوشنبه تا‬ ‫ش��نبه هفته اینده مصرف اب به حالت بحرانی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫س��اقی در پاسخ به این پرسش که اگر مصرف‬ ‫مردم به دلیل خانه تکانی به همین روال باشد و‬ ‫روند افزایش��ی را داش��ته باشد‪ ،‬اب قطع خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توصیه می شود تا مردم مصرف‬ ‫اب را در روزهای پایانی س��ال مدیریت کنند تا‬ ‫اینک��ه اب به دلیل افزایش مصرف قطع ش��ود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در بهار و تابستان امسال‬ ‫با کاهش بارندگی ش��دید در این استان مواجه‬ ‫بودی��م‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬با مدیری��ت مصرفی که از‬ ‫س��وی شهروندان انجام شد میزان مصرف اب از‬ ‫س��وی شهروندان در این استان ‪ ۲‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مع��اون حفاظ��ت و بهره برداری ش��رکت اب‬ ‫منطقه ای خراسان ش��مالی نیز در بهمن امسال‬ ‫از کس��ری ی��ک میلیون متر مکعب��ی حجم اب‬ ‫در مخازن س��دهای این اس��تان نسبت به سال‬ ‫گذشته خبر داده بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه می��زان اب ورودی به‬ ‫س��دهای اس��تان از اغاز مهر امسال تاکنون ‪۴۷‬‬ ‫درصد رش��د داشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬میزان ابی که‬ ‫در سال ابی گذشته وارد مخازن سدهای استان‬ ‫ش��ده ‪ ۲۳‬میلیون متر مکعب ب��وده در حالی که‬ ‫ای��ن میزان در س��ال اب��ی ج��اری ‪ ۳۴‬میلیون‬ ‫متر مکعب بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجا که تابس��تان امسال و سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تابس��تان س��ختی بوده و اب موجود‬ ‫در س��دها صرف مواردی همچون اش��امیدنی و‬ ‫کشاورزی شده ‪ ،‬حجم مخازن فعلی سدها نسبت‬ ‫به سال گذشته ‪ ۴‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫واس��طه با بیان اینکه می��زان بارندگی از اغاز‬ ‫مهر امس��ال تاکنون در خراس��ان شمالی ‪۱۷۵‬‬ ‫متر مکعب بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این میزان در‬ ‫س��ال ابی گذش��ته ‪ ۵۶‬مترمکعب بوده اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬میزان بارندگی نس��بت به بلند مدت‬ ‫‪ ۶۰‬درصد افزایش داش��ته اما بیشتر بارندگی ها‬ ‫در منطقه ایرقایه و غالمان در شهرستان مرزی‬ ‫راز و جرگالن بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با بیان اینک��ه بارش برف‬ ‫است که تاثیر چش��مگیر ب ر سرشاخه ها و منابع‬ ‫ابی سد خواهد داش��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬روی بارش‬ ‫باران ان قدر نمی توان حس��اب کرد زیرا دو سال‬ ‫اس��ت که کاهش ه��ای ‪ ۳۰‬درص��دی بارندگی‬ ‫را تجرب��ه کرده ایم و تاثی��ر کاهش ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫را در منابع ابی اس��تان به دوش کش��یده ایم و‬ ‫باید منتظر بمانیم تا ببینی��م میزان بارندگی ها‬ ‫تا شهریور سال اینده به چه شکل خواهد بود‪.‬‬ ‫بقیه نتیجه ای بهتر از ماجراهای بابک زنجانی نداشت‪.‬‬ ‫الزم اس��ت به مردم ش��ریف ایران اطمینان دهیم وزارت‬ ‫نفت با وجود همه سختی ها و نامالیمات ناشی از تحریم ها و‬ ‫جن��گ اقتصادی‪ ،‬همه دقت و تالش خود را به کار گرفته تا‬ ‫از تکرار تجربه های تلخ گذش��ته در به تاراج رفتن پول نفت‬ ‫به بهانه دور زدن تحریم ها توسط کاسبان تحریم جلوگیری‬ ‫کند‪».‬‬ ‫‪ ۶۲‬سد بزرگ کشور کمتر از ‪ ۴۰‬درصد اب دارند‬ ‫زمس��تان امس��ال جزو فصل های پربارش‬ ‫در سال های گذشته به ش��مار می رود اما به‬ ‫دلیل پراکندگی بارش ها و نوس��ان روان اب‪،‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۶۲‬س��د مع��ادل ‪ ۳۵‬درص��د از‬ ‫مجموع ‪ ۱۷۸‬س��د بزرگ کشور کمتر از ‪۴۰‬‬ ‫درصد اب دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا از وزارت نیرو‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫گزارش ش��رکت مدیریت مناب��ع اب ایران تا‬ ‫پایان نیمه نخس��ت اس��فند امسال‪ ،‬سدهای‬ ‫ی در مازن��دران‪ ،‬زاین��ده رو د‬ ‫ش��هید رجای�� ‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬تهم زنجان و مالصدر ا در اس��تان‬ ‫فارس از مهم ترین سدهای دارای ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫اب به شمار می ایند که بیشتر کاربری تامین‬ ‫اب اشامیدنی دارند‪.‬‬ ‫این گزارش نش��ان می دهد ‪ ۴۴‬سد معادل‬ ‫‪ ۲۵‬درصد س��دهای بزرگ کش��ور بیشتر از‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د اب دارد ک��ه س��دهای س��ورال‬ ‫کردس��تان‪ ،‬میج��ران رامس��ر‪ ،‬تنگ حم��ا م‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬گاوشان کردس��تان‪ ،‬دویرج ایالم‪،‬‬ ‫ سلیمان ش��اه کرمانشاه و کرخه در خوزستان‬ ‫از مهم ترین انها به شمار می روند؛ این سدها‬ ‫ب��ه طور عم��ده تامین کننده اب کش��اورزی‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین‪ ،‬بیش از نیمی از مخازن‬ ‫‪ ۳۴‬س��د معادل ‪ ۱۹‬درصد از سدهای بزرگ‬ ‫کش��ور از جمله رودبال و داراب فارس‪ ،‬کرج ‬ ‫ن البرز‪ ،‬بانه کردس��تان و ارس جلفا‬ ‫و طالق��ا ‬ ‫پر شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬همچنین مخزن ‪۱۳‬‬ ‫س��د معادل ‪ ۷‬درصد سدهای بزرگ کشور از‬ ‫جمل��ه لتیان و جیرفت بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اب دارد‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬درحال حاضر میزان پرش��دگی‬ ‫مخزن ‪ ۷۵‬س��د بزرگ کش��ور کمت��ر از ‪۵۰‬‬ ‫درصد و ‪ ۱۰۳‬س��د بزرگ ب��االی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬میزان پرش��دگی مخزن ‪ ۲۵‬سد‬ ‫معادل ‪ ۱۴‬درصد س��دهای بزرگ کش��ور از‬ ‫ن‪ ۴‬در چهارمحال‬ ‫جمله بافت کرم��ان‪ ،‬کارو ‬ ‫و بختیاری‪ ،‬گتوند علی ا و شهیدعباس��پو ر در‬ ‫خوزستان‪ ،‬ش��یرین دره در خراسان شمالی‪،‬‬ ‫ الب��رز مازندران و سردش��ت بی��ن ‪ ۷۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫جدیدترین مدل بوئینگ با ‪ ۱۵۷‬سرنشین در اتیوپی سقوط کرد‬ ‫‹ ‹باید بوئینگ و ایرباس نو بخریم‬ ‫یکی از کارشناس��ان حمل ونقل هوایی کش��ورمان معتقد‬ ‫است این ادعا که باتوجه به سقوط بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مکس که قرار‬ ‫ب��ود ایران نیز از این مدل خریداری کند‪ ،‬لغو این تفاهمنامه ها‬ ‫به سود ایران بود‪ ،‬مردود اس��ت‪ .‬شاهرخ ظهراب زاده در پاسخ‬ ‫به‬ ‫اف��زود‪ :‬به طور کلی ما دو نگاه غالب در زمینه خرید‬ ‫ناوگان هوایی در کش��ور داریم؛ یک نگاه به طور کلی با هرگونه‬ ‫خری��د از بوئینگ و ایرباس مخالف��ت می کند که این نوع نگاه‬ ‫را پس از خرید ایرباس های برجامی بس��یار شاهد بودیم است‪.‬‬ ‫اکن��ون نیز به احتمال زیاد همین عده می گویند که چه خوب‬ ‫ش��د از بوئینگ هواپیم��ا نخریدیم‪ .‬این گ��روه به عنوان اقدام‬ ‫هواپیماها ش��ده که در نهایت صدور دس��تور اصالحی ازسوی‬ ‫کارخانه س��ازنده را به دنبال داشته است‪ .‬در ایران نیز پیش تر‬ ‫ما مش��ابه ان هواپیماها را داشته ایم و برخی را هنوز هم داریم‬ ‫و براس��اس دس��تور کارخانه س��ازنده‪ ،‬اصالحیه الزم را انجام‬ ‫داده ایم؛ بنابراین اینکه با اس��تناد به دو س��انحه اخیر بوئینگ‬ ‫‪ ۷۳۷‬مکس که البته درباره علت دومی‪ ،‬هنوز چیزی نمی دانیم‬ ‫بابت نخریدن این مدل خرسند باشیم‪ ،‬معقول نیست‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سایه سانحه ها بر سر بوئینگ‬ ‫س��انحه هواپیم��ای بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مکس در اتیوپ��ی‪ ،‬تاثیر زیادی بر این‬ ‫ش��رکت هواپیماس��از خواهد گذاش��ت زیرا بوئینگ در سال های گذشته‬ ‫مان��ور زیادی روی س��ری مک��س بوئینگ ‪ ۷۳۷‬داده و به ط��ور کلی‪ ،‬اینده‬ ‫هواپیماهای باریک پیکر این شرکت به موفقیت این سری وابسته است‬ ‫جایگزین اصرار دارند که خودمان هواپیما بس��ازیم و هواپیما‬ ‫نخریم که من با این نگاه موافق نیس��تم‪ .‬ظهراب زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫در مقاب��ل این گ��روه‪ ،‬عده دیگری نیز هس��تند که می گویند‬ ‫بای��د از بوئینگ و ایرب��اس هواپیما خری��داری کنیم‪ .‬تا اینجا‬ ‫ب��ا این گروه موافق و معتقدم ما بای��د جدیدترین بوئینگ ها و‬ ‫ایرباس ه��ا را بخریم چون گزینه عاقالنه دیگری برای پاس��خ‬ ‫ب��ه نیازمان نداریم‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬این گ��روه هرگونه پروژه‬ ‫داخلی را هم س��رکوب می کنند‪ .‬ظهراب زاده معتقد اس��ت ما‬ ‫در ای��ران‪ ،‬هم باید به طور مس��تقیم از ش��رکت های بوئینگ و‬ ‫ایرب��اس‪ ،‬بهترین محصوالت را خریداری کنیم و هم خودمان‬ ‫در زمینه ساخت برخی محصوالت هوایی که در دسته خاصی‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬فعال باش��یم‪ .‬او در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫باتوجه به دو س��قوط پی در پ��ی بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مکس به عنوان‬ ‫جدیدترین م��دل این هواپیما‪ ،‬ایا در س��ال های اینده خرید‬ ‫نوع دس��ت دوم این هواپیما از س��وی ای��ران‪ ،‬اقدامی عاقالنه‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مدل ه��ای گوناگونی دارد و‬ ‫اکنون نیز هواپیماهایی از نسل های پیشین این پرنده از سوی‬ ‫ایرالین های کش��ور خریداری شده و درحال خدمت رسانی به‬ ‫مسافران است‪ .‬به طور قطع تهیه تعداد بیشتری بوئینگ ‪۷۳۷‬‬ ‫البته با ش��رایط سنی و سیکلی مناس��ب‪ ،‬برای کشور مطلوب‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارش��ناس حمل ونق��ل هوایی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫دو س��انحه اخی��ر مربوط به مدل مکس ای��ن هواپیما بوده که‬ ‫بس��یار جدید است و نمونه قابل فروش��ی از نوع دست دوم به‬ ‫ایران ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید توجه داش��ته باش��یم که بوئینگ‬ ‫هم بیکار نمی نش��یند و در صورت وجود نقص فنی‪ ،‬اصالحیه‬ ‫الزم را اع�لام و اج��را می کند‪ .‬او با بیان اینکه چنین مس��ائلی‬ ‫پیش از این نیز س��ابقه داش��ته‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به عنوان مثال در‬ ‫نسل نخس��ت بوئینگ ‪ ۷۳۷‬عملگر رادر‪ ،‬بوئینگ ‪ ۷۴۷‬پایلون‬ ‫موت��ور‪ ،‬ایرباس ‪۶۰۰-۳۰۰‬س��ازه د م عمودی و مواردی دیگر‬ ‫وجود نقص در طراحی‪ ،‬منجر به بروز س��وانح مرگباری در این‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان و تحلیلگ��ران صنعت هوانوردی‬ ‫کش��ورمان معتقد است سانحه هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مکس‬ ‫در اتیوپ��ی‪ ،‬تاثیر زیادی بر این ش��رکت هواپیماس��از خواهد‬ ‫گذاش��ت زیرا بوئینگ در سال های گذش��ته مانور زیادی روی‬ ‫سری مکس بوئینگ ‪ ۷۳۷‬داده و به طور کلی‪ ،‬اینده هواپیماهای‬ ‫باریک پیکر این ش��رکت به موفقیت این س��ری وابسته است‪.‬‬ ‫بهروز حیدریان در پاسخ به‬ ‫افزود‪ :‬شرکت بوئینگ بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰۰‬سفارش از بیش از ‪ ۷۰‬شرکت برای این سری هواپیما‬ ‫دریاف��ت کرده و به طور تقریبی همه این ش��رکت ها با دقت در‬ ‫حال تحلیل رفتار بوئینگ نس��بت به دو س��انحه اخیر هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت های بیمه‪ ،‬شرکت های سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫تامین کنن��دگان قطع��ات‪ ،‬ده ها ش��رکت و صده��ا کارمند و‬ ‫همین طور س��هام و س��هامداران این شرکت‪ ،‬همگی منتظرند‬ ‫ببینند ایا واقعا مش��کل ساختاری در این هواپیما وجود دارد یا‬ ‫این دو س��انحه اخیر‪ ،‬مواردی خ��اص بوده اند‪ .‬حیدریان افزود‪:‬‬ ‫فشاری که بعد از سانحه یکشنبه در اتیوپی‪ ،‬به مدیران شرکت‬ ‫بوئینگ وارد ش��ده‪ ،‬به طور کم سابقه ای زیاد است‪ .‬باید منتظر‬ ‫بمانیم و ببینیم در چند ماه اینده نتیجه چه می شود و ایا واقعا با‬ ‫یک مورد کالسیک شکست محصول روبه رو هستیم یا بوئینگ‬ ‫می تواند مانند مدل ‪ ۷۸۷‬این بار هم مش��کالت را برطرف کند‬ ‫و درنهایت‪ ،‬پروژه موفق ش��ود‪ .‬ای��ن تحلیلگر هوانوردی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬ش��رکت های هواپیمای��ی ‪ Lion Air، FlyDubai‬و‬ ‫‪ Southwest‬به ط��ور تقریبی تمام ناوگان اینده خود را روی‬ ‫این هواپیما برنامه ریزی کرده اند و لغو کردن یا کاهش سفارش‬ ‫از سوی هر یک از این شرکت ها می تواند احتمالی جدی باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باید منتظر بمانیم و ببینیم ایا این س��وانح‪ ،‬تاثیری‬ ‫روی می��زان س��فارش های این��ده ای��ن ش��رکت‪ ،‬به ویژه در‬ ‫نمایش��گاه های بزرگ هوایی پیش رو در پاریس و دوبی خواهد‬ ‫داشت یا خیر‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هواپیم��ای مس��افربری که روز یکش��نبه‪ ،‬دقایق��ی بعد از‬ ‫برخاستن از باند فرودگاه در پایتخت اتیوپی سقوط کرد و همه‬ ‫‪ ۱۵۷‬سرنشین خود را به کام مرگ فرستاد‪ ،‬یک بوئینگ ‪۷۳۷‬‬ ‫مکس بود‪ .‬این‪ ،‬جدیدترین مدل بوئینگ اس��ت که در مهر ‪۹۷‬‬ ‫(اکتبر ‪ )۲۰۱۸‬نخستین پرواز خود را انجام داده بود‪ .‬این مدل‬ ‫بوئینگ‪ ۷ ،‬ابان امسال نیز دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه‬ ‫جاکارتا در اندونزی‪ ،‬دچار سانحه شد و همه ‪ ۱۸۹‬سرنشین ان‬ ‫کش��ته شدند‪ .‬علت سقوط این هواپیما در اندونزی‪ ،‬نقص فنی‬ ‫اعالم ش��د و احتمال داده می شود س��قوط هواپیما در اتیوپی‬ ‫نی��ز به همین دلیل باش��د‪ .‬ای��ران نیز به مدد برجام توانس��ته‬ ‫بود تفاهمنامه خرید تع��دادی بوئینگ از جمله بوئینگ ‪۷۳۷‬‬ ‫مک��س را با این غول هواپیماس��از امریکا به امضا برس��اند اما‬ ‫ب��ا روی کار ام��دن ترام��پ‪ ،‬این خریدها منتفی ش��د‪ .‬اکنون‬ ‫برخی می گویند باتوجه به س��انحه های پی در پی این هواپیما‪،‬‬ ‫لغو این خریدها به س��ود ایران بوده اس��ت؛ سخنی که برخی‬ ‫کارشناسان ان را غیرمنطقی می دانند‪ .‬به گزارش‬ ‫بعد‬ ‫از امض��ای برجام در س��ال ‪ ۹۴‬ش��رکت های هواپیمایی هما و‬ ‫اسمان توانستند بعد از مذاکره مستقیم با شرکت هواپیماساز‬ ‫بوئین��گ‪ ،‬تفاهمنامه هایی برای خرید در مجموع ‪ ۸۰‬بوئینگ‬ ‫‪ ۷۳۷‬مکس به امضا برس��انند اما ب��ا روی کار امدن ترامپ در‬ ‫امریکا و اجرای دوباره تحریم ها‪ ،‬این تفاهمنامه ها وارد فاز اجرا‬ ‫نش��د‪ .‬باتوجه به دو سانحه تازه و پی درپی بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مکس‬ ‫در اندونزی و اتیوپی به فاصله کمتر از ‪ ۵‬ماه‪ ،‬انتقادهایی به این‬ ‫هواپیمای بوئینگ به عنوان اخرین مدل این پرنده‪ ،‬وارد ش��ده‬ ‫و برخ��ی می گویند لغو تفاهمنامه های ای��ران برای خرید این‬ ‫هواپیما به سود کشورمان بوده است‪.‬‬ ‫خوب شد بوئینگ نخریدیم؟‬ ‫سانحه هوایی‬ ‫اتیوپی و درس‬ ‫مدیریت بحران‬ ‫در ایران‪ ،‬هم‬ ‫باید به طور‬ ‫مستقیم از‬ ‫شرکت های‬ ‫بوئینگ و‬ ‫ایرباس‪ ،‬بهترین‬ ‫محصوالت را‬ ‫خریداری کنیم‬ ‫و هم خودمان‬ ‫در زمینه ساخت‬ ‫برخی محصوالت‬ ‫هوایی که در‬ ‫دسته خاصی‬ ‫قرار می گیرند‪،‬‬ ‫فعال باشیم‬ ‫اطالع رسانی درست و به موقع پس از وقوع سانحه‬ ‫هوای��ی‪ ،‬یک��ی از مهم تری��ن و نخس��تین اقدام های‬ ‫مدیریت بحران ازس��وی ایرالین ها در تمام دنیاست‪.‬‬ ‫در این زمینه نخستین اقدام‪ ،‬اعالم شماره تلفن های‬ ‫اضطراری برای فراهم ک��ردن امکان تماس خانواده‬ ‫مس��افران و خدمه پرواز و اطالع از جزئیات سانحه و‬ ‫اخرین وضعیت مسافران و خدمه پرواز است‪ .‬انتشار‬ ‫اعالمیه رسمی از سوی ایرالین یا برگزاری کنفرانس‬ ‫خبری به طور م��داوم و در فاصله های چندس��اعته‪،‬‬ ‫اقدام مهم دیگری اس��ت که ایرالین باید انجام دهد و‬ ‫در ان‪ ،‬اخرین یافته ها درباره علت و جزئیات سانحه‪،‬‬ ‫وضعیت درمانی اس��یب دیدگان یا جست وجو برای‬ ‫یافتن پیکر کشته شدگان و مسائلی از این دست بیان‬ ‫ش��ود‪ .‬اقدام مهم دیگری که ایرالی��ن باید در چنین‬ ‫مواقعی انجام دهد‪ ،‬اطالع رس��انی از راه سایت رسمی‬ ‫ایرالین‪ ،‬ش��بکه های اجتماعی و سایر رسانه هاست‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می گویند بعد از س��قوط بوئینگ ‪۷۳۷‬‬ ‫مک��س در ادیس ابابا‪ ،‬ش��رکت هواپیمای��ی اتیوپی‬ ‫به عنوان مال��ک هواپیما‪ ،‬همه ای��ن اقدام ها را انجام‬ ‫داده و در حال انجام دادن اس��ت‪ .‬مقایسه این اقدام ها‬ ‫با انچه بعد از وقوع سوانح هوایی در ایران رخ می دهد‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده ان اس��ت که در ایران هنوز با مدیریت‬ ‫بحران این س��وانح‪ ،‬فاصله داریم؛ به عنوان مثال بعد‬ ‫از سقوط هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۰۷‬ارتش در دی سال‬ ‫ج��اری در فرودگاه فتح کرج‪ ،‬س��خنگوی س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری به اش��تباه‪ ،‬هواپیمای سقوط‬ ‫ک��رده را متعلق به قزقیزس��تان اعالم کرد و در ادامه‪،‬‬ ‫اخبار ضد و نقیض دیگری منتشر شد‪ .‬گرچه ساعتی‬ ‫بعد از سانحه‪ ،‬سخنگوی ارتش در گفت وگو با رسانه ها‬ ‫اطالعات رس��می درباره ای��ن هواپیما و ماموریت ان‬ ‫داد اما برگزار نش��دن کنفرانس خب��ری و اینکه یک‬ ‫نهاد رسمی و مسئول‪ ،‬جریان انتشار اخبار درباره این‬ ‫سانحه را به دست نگرفت‪ ،‬موجب انتشار گمانه زنی ها‪،‬‬ ‫انتشار اخبار متناقض و شایعه هایی درباره این سانحه‬ ‫شد که هنوز ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید منسوجات خودتمیزشونده با فناوری نانو‬ ‫نقش روال در‬ ‫درک دادوستد‬ ‫علمی‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫ب��رای درک بهتر رفتار دانش��گر در اجتماع‬ ‫علمی‪« ،‬ش��ی» به نظریه های اموزش تطبیقی‬ ‫یا اموزش تکامل گرا و نیز مدل تکاملی بنگاه ها‬ ‫متوس��ل می ش��ود‪ :‬مفهوم روتین ی��ا روال‪ ،‬که‬ ‫مفهوم محوری در مدل تکاملی بنگاه ها اس��ت‪،‬‬ ‫حاال نقش مهم��ی برعهده می گیرد‪ .‬از روال به‬ ‫گونه ای صحبت می ش��ود که از ژن در مباحث‬ ‫ژنتی��ک و نظریه ه��ای تکامل انس��ان صحبت‬ ‫می ش��ود‪ .‬همان طور که ژن ها در ارگانیس��م ها‬ ‫اطالعات را منتقل می کنن��د‪ ،‬روال های علمی‬ ‫هم اطالعات و مهارت ها را منتقل می کنند و تا‬ ‫حدی این ظرفی��ت را دارندکه از طریق تقلید‪،‬‬ ‫ی��ا روش های دیگ��ر اموزش تطبیق��ی‪ ،‬تکثیر‬ ‫شوند‪ .‬دانشگران از این طریق رفتارهای خود را‬ ‫تصحیح می کنند‪ ،‬و روال های خود را به گونه ای‬ ‫شکل می دهندکه بیاموزند چگونه رفتار کنند تا‬ ‫به نتایج رضایتبخش برسند‪ .‬گرچه تشابه میان‬ ‫ژن و روال را نمی توان خیلی گس��ترش داد اما‬ ‫ویژگی های��ی مانند تغییر‪ ،‬گزین��ش‪ ،‬و وراثت‬ ‫کمابیش در روال های علمی هم موجود اس��ت‬ ‫که به درک ما از رابطه دانشگر با اجتماع علمی‬ ‫کمک می کند‪ .‬دانش��گران‪ ،‬که به دنبال اعتبار‬ ‫هس��تند چون به دنبال روال های سوداورتری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬باع��ث ایج��اد جه��ش در روال ه��ا‬ ‫می ش��وند‪ .‬روال ها انواع و سطوح مختلف دارند‬ ‫اما در مجم��وع به کمک دو س��ازکار تکاملی‪،‬‬ ‫یعنی اموزش تطبیقی و گزینش‪ ،‬اجتماع علمی‬ ‫را به پیش��رفت علمی هدایت می کنند‪ .‬اکنون‪،‬‬ ‫پس از تحلیل رفتاری دانش��گر منفعت خواه بر‬ ‫مبن��ای نظریه بازی و ام��وزش تطبیقی‪ ،‬نوبت‬ ‫درک برهم کنش دانشگر و اجتماع علمی است ‬ ‫یعنی محیطی دادوس��تدی که در ان دانش��گر‬ ‫ابداعات و کش��فیات خ��ود را در ازای اعتبار به‬ ‫دانشگران می دهد‪.‬‬ ‫رنگ های خود تمیز شونده‬ ‫خبر‬ ‫فن��اوری خود تمیز ش��وندگی موجب کاهش‬ ‫هزینه های مربوط به نگهداری و مدت زمان الزم‬ ‫برای تمیز نگه داش��تن تجهی��زات و همین طور‬ ‫س��بب افزایش دوام انها می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ستاد فناوری نانو پژوهشگران دانشگاه گیالن با‬ ‫حمایت کانون خالقیت و شکوفایی پارک علم و‬ ‫فناوری گیالن و همکاری شرکت توسع ه شیمی‬ ‫اریا امکان طرح بهره گیری از نانوذرات اکس��ید‬ ‫روی در س��اختار رنگ ه��ای پلیم��ری و ایجاد‬ ‫خاصی��ت خود تمیز ش��وندگی در انه��ا را مورد‬ ‫بررس��ی قرار داده اند‪ .‬از نتایج این طرح می توان‬ ‫در س��اخت رنگ های ترافیکی معابر‪ ،‬رنگ های‬ ‫ساختمانی و صنایع خودرو استفاده کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن ط��رح یک پوش��ش رزین��ی حاوی‬ ‫رنگدانه ه��ای اصالح ش��ده اکس��ید روی‪ ،‬تولید‬ ‫ش��ده اس��ت که همزمان از خاصیت ابدوستی‬ ‫و فتوکاتالیس��تی برخوردار اس��ت‪ .‬این مسئله‬ ‫باعث می ش��ود که الودگی های روی س��طح در‬ ‫مجاورت نور خورش��ید با نان��وذرات موجود در‬ ‫پوش��ش وارد واکنش ش��ده و به راحتی از روی‬ ‫سطح تمیز شوند‪.‬‬ ‫از تیتانیوم دی اکس��ید به عنوان معروف ترین‬ ‫رنگدانه س��فید در زمین ه خود تمیز شوندگی به‬ ‫ ‬ ‫هزینه باالی‬ ‫ ‬ ‫کار م��ی رود ام�� ا وارداتی ب��ودن و‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬استفاده از ان را با محدودیت روبه رو‬ ‫کرده است‪ .‬در این طرح تالش شده تا با کاهش‬ ‫اندازه و اصالح س��اختار نواری ذرات به خواص‬ ‫فیزیکی و ش��یمیایی خ��وب‪ ،‬از جمله خاصیت‬ ‫فتوکاتالیستی و خود تمیزش��وندگی دسترسی‬ ‫پیدا شود‪.‬‬ ‫این محق��ق همچنی��ن در توضیح س��ازکار‬ ‫عملک��رد خودتمیزش��وندگی پوش��ش گف��ت‪:‬‬ ‫ترکیب دو خاصیت فتوکاتالیس��تی و ابدوستی‬ ‫منج��ر به وج��ود خاصیت خودتمیزش��وندگی‬ ‫می ش��ود‪ .‬نان��وذرات اکس��ید روی موج��ود در‬ ‫پوش��ش با تابش نـ��ور‪ ،‬الودگی ه��ای موجود‬ ‫روی س��طوح را از طریق فرایند فتوکاتالیس��ت‬ ‫تجزی��ه می کنند‪ .‬این عمل موجب جدا ش��دن‬ ‫الودگی ها از روی س��طح می شود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫سطح پوش��ش داده شده‪ ،‬از خاصیت ابدوستی‬ ‫برخوردار است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اب روی این سطوح به‬ ‫ش��کل قطره در نمی اید بلک��ه یک الیه نازک از‬ ‫اب تمام سطح را می پوش��اند‪ .‬الیه الودگی که‬ ‫بر اثر خاصیت فتوکاتالیس��تی پوشش از سطح‬ ‫جدا ش��ده ب��ود‪ ،‬اکنون الیه ن��ازک اب زیر ان‬ ‫نفوذ می کند و تمام الودگی ها را از روی س��طح‬ ‫می شوید‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش بینی‬ ‫می شود استفاده‬ ‫از منسوجات‬ ‫خودتمیزشونده‬ ‫به دالیل‬ ‫گوناگونی از‬ ‫جمله تمایل‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫به افزایش سطح‬ ‫پاکیزگی‪ ،‬بحران‬ ‫و کمبود اب و‬ ‫مصرف بی رویه‬ ‫مواد شوینده‬ ‫نفتی با رشد‬ ‫چشمگیری در‬ ‫اینده نه چندان‬ ‫دور روبه رو شود‬ ‫منس��وجات کارا دسته ای از منس��وجات هستند که‬ ‫عالوه بر داشتن ویژگی های ذاتی منسوج‪ ،‬از ویژگی های‬ ‫ارزشمند دیگری مانند خود تمیز شوندگی‪ ،‬ضد میکروب ‪،‬‬ ‫ض��د اب و لکه‪ ،‬ضد اتش و‪ ...‬بهره مند هس��تند‪ .‬در این‬ ‫میان بازار تولید منس��وجات خودتمیزشونده به سرعت‬ ‫در حال رش��د اس��ت‪ .‬پیش بینی می شود اس��تفاده از‬ ‫منسوجات خودتمیزشونده به دالیل گوناگونی از جمله‬ ‫تمای��ل مصرف کنن��دگان به افزایش س��طح پاکیزگی‪،‬‬ ‫بح��ران و کمب��ود اب و مصرف بی رویه مواد ش��وینده‬ ‫نفت��ی با رش��د چش��مگیری در اینده نه چن��دان دور‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬به نظر می رس��د بازار رو‬ ‫به رشد این محصوالت در دنیا با پیشرفت های فناورانه‬ ‫سرعت بیشتری بگیرد و شاهد توسعه منسوجات خود‬ ‫تمیزش��ونده ب��ا بکار گیری فن��اوری نانو در س��ال های‬ ‫پیش رو باش��یم‪ .‬تحقیقات نش��ان داده است که امکان‬ ‫بقای برخی باکتری های بیماری زا بر س��طوح پلیمری‬ ‫و منس��وجات تا بی��ش از ‪ ۹۰‬روز وج��ود دارد‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬بکارگیری س��طوح خودتمیزشونده‪ ،‬نه تنها افراد‬ ‫را از مع��رض ابتال به بیماری ه��ای مختلف مصون نگه‬ ‫می دار د بلکه مانع ایجاد ب��وی نامطبوع‪ ،‬لکه و تخریب‬ ‫ی فناوری نانو رویای داشتن‬ ‫سطوح می ش��ود‪ .‬بکارگیر ‬ ‫منس��وجات و پوش��اک عاری از الودگی را در مواردی‬ ‫از جمله پوشاک ورزش��ی‪ ،‬نظامی و منسوجات خانگی‬ ‫محقق س��اخته اس��ت‪ .‬سطوح خودتمیزش��ونده در دو‬ ‫بخش س��طوح اب گریز و سطوح ابدوست مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ابَر اب گریزها به بازار می ایند‬ ‫با بهره گیری از فناوری نانو در اینده ای نه چندان دور‪،‬‬ ‫ی با اصالح‬ ‫ابر اب گریزه��ا هم به بازار می ایند‪ .‬این ویژگ ‬ ‫شیمیایی و هندسی سطح منسوجات حاصل می شود‪.‬‬ ‫ایج��اد ناهمواری های نانو و میکرومتری با اس��تفاده از‬ ‫یک پوشش اب گریز سبب می شو د الودگی های سطح‬ ‫منسوج به راحتی در حضور اب از روی منسوج اب گریز‬ ‫غلتیده و جدا شود و به این ترتیب سطح منسوج تمیز‬ ‫باقی بمان��د‪ .‬ایده ایج��اد چنین محصولی از س��اختار‬ ‫طبیعی برگ نیلوفر ابی الهام گرفته شده است‪.‬‬ ‫ب روی س��طح از‬ ‫س��هولت حرک��ت قطره ه��ای ا ‬ ‫جمل��ه مکانیس��م های ش��ناخته ش��ده ب��رای ویژگی ‬ ‫خودتمیزشوندگی در نمونه های طبیعی یاد شده است‪.‬‬ ‫قط��ره اب به دلیل زاویه تماس زیاد روی این س��طوح‬ ‫به راحتی با حرکت دادن خواهد لغزید‪ .‬این نوع حرکت‬ ‫ب��ه قطره اب امکان جارو کردن ذرات االینده و اضافی‬ ‫موجود بر سطح را می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ روش های تولید‬ ‫از انج�� ا که خاصیت اب گری��زی و مـیزان ناهمواری‬ ‫س��طح در ارتباط مس��ـتقیم با یکدیـگر هستند‪ ،‬ایجاد‬ ‫ناهمواری ه��ای نانومقی��اس با اس��تفاده از ق��راردادن‬ ‫نانوذرات با اندازه یکنواخت روی سطح امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از نمک های فلزی‬ ‫از نان��وذرات فلزی می توان برای ایجاد ناهمواری های‬ ‫نانومقیاس بر س��طح منسوجات بهره برد‪ .‬بهره گیری از‬ ‫نانوذرات فلزی عالوه بر ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگی‬ ‫سبب بروز خواص دیگری از جمله ویژگی ضد میکروب‬ ‫و رس��انش الکتریکی می شود‪ .‬استفاده از روش گرمابی‬ ‫از جمل��ه روش های تکمیل پارچه پنبه ای با بهره گیری‬ ‫از نانوکریستال های اکسید روی به شمار می رود‪ .‬در این‬ ‫روش پس از قرار دادن نانومیله های ‪ ZnO‬برای ایجاد‬ ‫زبری نانومقیاس بر س��طح پارچه‪ ،‬از پوشش «دودسیل‬ ‫تری متوکس��ی س��یالن» ب��ه منظور ایج��اد خاصیت‬ ‫اب گری��زی بر س��طح اس��تفاده می ش��ود‪ .‬بکارگیری‬ ‫نان��وذرات نقره ب��رای ایجاد ناهمواری س��طح عالوه بر‬ ‫خاصی��ت خودتمیزش��وندگی س��بب ایج��اد خاصیت‬ ‫ضدمیکروبی سطح نیز می شود‪ .‬به این منظور می توان‬ ‫از تکمی��ل پارچه پنبه ای با اس��تفاده از نیترات نقره و‬ ‫هیدروکس��ید پتاسیم و س��پس اب گریزکردن سطح با‬ ‫بهره گیری از اُکتیل تری اتوکسی سیالن استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بکارگیری نانولوله های کربنی‬ ‫عالوه بر نانوذرات فلزی از نانولوله های کربن (‪)CNTs‬‬ ‫نیز می ت��وان برای ایجاد ناهمواری ه��ای نانومقیاس بر‬ ‫ی فناوری نانو رویای داش��تن منسوجات و پوشاک عاری از‬ ‫بکارگیر ‬ ‫الودگی را در مواردی از جمله پوش��اک ورزشی‪ ،‬نظامی و منسوجات‬ ‫خانگی محقق ساخته است‬ ‫سطح منسوجات بهره برد‪ .‬با قرار دادن منسوج پنبه ای‬ ‫در سوسپانس��یون نانولول��ه کربن می توان س��اختاری‬ ‫ناهموار بر سطح پنبه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ترکیبات سیالنی‬ ‫بهره گی��ری از فراین��د ُس��ل ژل به منظـ��ور تکمیل‬ ‫منسوجـات بـا ترکیبات س��یالنی روش دیـگری برای‬ ‫ایجاد سطوح ابَراب گریز است‪ .‬چنانچه از ذرات سیلیکا‬ ‫بر روی پارچه پنبه ای امین دار ش��ده اس��تفاده شود‪،‬‬ ‫گروه های امین با پلی دی متیل سیلوکسان دارای یک‬ ‫عامل اپوکس��ی واکنش می دهد‪ .‬در این تکمیل باوجود‬ ‫ایجاد س��طح ابَراب گریز‪ ،‬به دلی��ل حضور ذرات با ابعاد‬ ‫یک میکرون بر س��طح پارچه‪ ،‬نرم��ی و انعطاف پذیری‬ ‫پنبه دستخوش اسیب نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح سطح با بهره گیری از پالسما‬ ‫پالس��ما حالت چهارم ماده و متشکل از مخلوطی از‬ ‫یون ها‪ ،‬رادیکال های ازاد و ذرات تهییج ش��ده است که‬ ‫به دو گروه اصلی پالسمای حرارتی و سرد تقسیم بندی‬ ‫می ش��ود‪ .‬به دلیل ان��رژی باال در پالس��مای حرارتی‪،‬‬ ‫ای��ن روش فقط برای مواد معدنی پای��دار مانند فلزات‬ ‫و اکس��یدهای فلزی استفاده می ش��ود‪ .‬پالسمای سرد‬ ‫به دلیل دمای پایین تر برای س��طوح حس��اس تر مانند‬ ‫پلیمرها منسوجات پیشنهاد می ش��ود‪ .‬تغییرات ایجاد‬ ‫شده در سطح در اثر افزوده یا جدا شدن ذرات از سطح ‬ ‫است‪ .‬پالس��ما برای ایجاد خراش سطحی‪ ،‬فعال سازی‪،‬‬ ‫پیونددهی ماده ثانویه به س��طح و پلیمریزاسیون روی‬ ‫سطح به کار می رود که ایجاد خراش سطحی یا نشاندن‬ ‫نان��وذرات برای ایج��اد ناهمواری س��طحی برای تولید‬ ‫منسوجات خودتمیزشونده مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫روش رس��وب گذاری بخ��ار ش��یمیایی تقویت ش��ده‬ ‫با پالس��ما (‪ )PECVD‬روش��ی مناس��ب برای ایجاد‬ ‫پوش��ش نانومتری بر س��طح منس��وجات اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬روش ‪ CVD‬ب��رای پوش��ش دهی نانومقیاس‬ ‫س��طح پارچه پنبه ای با س��یلیکون و در پی ان ایجاد‬ ‫یک الیه فلوروکربنی با بهره گیری از روش پالس��ما بر‬ ‫س��طح پارچه‪ ،‬س��بب ایجاد پارچه پنبه ای ابر اب گریز‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین گزارش ش��ده رسوب نش��انی فیلم‬ ‫نازکی از تفلون با اس��تفاده از روش لیزر پالس��ی سبب‬ ‫ایجاد ناهمواری های نانومتری بر سطح سلولز و اب گریز‬ ‫شدن سطح پنبه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روش خودارایی الیه الیه‬ ‫در این روش هر الیه بر سطح قبلی که از بار مخالف‬ ‫برخوردار است قرار داده می ش��ود‪ .‬برخالف روش های‬ ‫دیگ��ر پوش��ش دهی مانند غوطه وری یا پَ��د کردن‪ ،‬در‬ ‫ای��ن روش کنترل ضخام��ت الیه بر منس��وج با تغییر‬ ‫تعداد الیه های ایجاد ش��ده امکان پذیر است‪ .‬به منظور‬ ‫ابراب گریز کردن منس��وج پنبه ای از الیه نشانی متوالی‬ ‫پلی الکترولیت و نانوذرات س��یلیکا و در پی ان عملیات‬ ‫فلوروالکیل سیالنی اس��تفاده می شود‪ .‬با رسوب نشانی‬ ‫س��ه الی��ه‪ ،‬زاویه تم��اس بی��ش از ‪ ۱۵۰‬درجه حاصل‬ ‫می ش��ود و ب��ا افزایش تعداد الیه ها ای��ن زاویه افزایش‬ ‫تو ش��وی‬ ‫می یاب��د‪ .‬تکمیل انجام ش��ده تا ‪ ۳۰‬بار شس ‬ ‫ماشینی پایدار خواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹منسوجات خودتمیزشونده‬ ‫دانش��مندان با الهام از خاصیت فتوسنتز در گیاهان‪،‬‬ ‫موفق به کش��ف پدیده الکترولی��ز اب در اثر تابش نور‬ ‫شدند‪ .‬انها دریافتند که واکنش های نوری‪-‬شیمیایی در‬ ‫محلول الکترولیت ابی حاوی دی اکس��ید تیتانیوم(اند)‬ ‫و پالتینیوم (کات��د) در اثر تابش پرتوفرابنفش‪ ،‬می تواند‬ ‫منج��ر به تجزی��ه اب به اکس��یژن و هیدروژن ش��ود‪.‬‬ ‫همین امر س��بب معرفی مواد فوتوکاتالیست دوستدار‬ ‫محیط زیس��ت ب��ه عن��وان عواملی برای ایج��اد تجزیه‬ ‫الودگی در اثر تابش نور خورشید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ساز کار ترکیبات فتوکاتالیست‬ ‫ماده فتوکاتالیس��ت‪ ،‬ماده ای حس��اس به نور اس��ت‬ ‫ک��ه در اثر دریاف��ت انرژی نور خاصیت اکسیداس��یون‬ ‫قدرتمن��دی از خود بروز می دهد‪ .‬مبنای س��از کار مواد‬ ‫فتوکاتالیست بر تهییج شدن و انتقال الکترون های مدار‬ ‫ظرفی��ت به مدار هدایت در اثر ج��ذب انرژی معادل یا‬ ‫بیش از اختالف انرژی این دو مدار استوار است‪.‬‬ ‫ترکیباتی مانن��د ‪ZnO، ،ZrO۲ ،SnO۲ ،SrTiO۳‬‬ ‫‪ ZnS، CdSe، CdTe، WO۳‬و ‪ Fe۲O۳‬ب��ه دلی��ل‬ ‫اخت�لاف ان��رژی کم می��ان م��دار ظرفی��ت و هدایت‬ ‫و قابلی��ت جذب ن��ور به عن��وان مواد فتوکاتالیس��ت‬ ‫ش��ناخته شده اند‪ .‬با این وجود‪ ،‬در میان انها دی اکسید‬ ‫تیتانی��وم(‪ )TiO۲‬ب��ه دلیل مزیت های متعدد نس��بت‬ ‫به سایر مواد فتوکاتالیس��ت‪ ،‬بیشتر مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬دی اکس��ید تیتانیوم از قابلیت اکسایش قوی‬ ‫و پایداری ش��یمیایی مطلوبی در اثر تابش نورخورشید‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫از نظ��ر اقتصادی‪ ،‬تیتانیوم یک��ی از عناصر فراوان در‬ ‫زمین به ش��مار می رود که سهولت و فراوانی دسترسی‬ ‫به این ماده موجب پایین بودن بهای این ماده ارزشمند‬ ‫ش��ده است‪ .‬دی اکس��یدتیتانیوم غیرس��می است و به‬ ‫عنوان رنگدانه در محصوالت ارایش��ی‪ ،‬رنگ ها و حتی‬ ‫مواد افزودنی خوراکی به کار می رود‪.‬‬ ‫دی اکس��یدتیتانیوم که با عنوان اکس��ید تیتانیوم ‪۴‬‬ ‫ظرفیتی یا تیتانیا نیز ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬به ‪ ۳‬حالت‬ ‫کریس��تالی اناتاز‪ ،‬روتایل‪ ،‬و بروکیت وجود دارد که در‬ ‫این میان نوع اناتاز از فعالیت فتوکاتالیس��تی بیشتری‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودتمیزشونده منسوجات پروتئینی‬ ‫به دلیل محدودیت های ناش��ی از ترکیب شیمیایی‪،‬‬ ‫مقاومت حرارتی و پایداری نوری منسوجات پروتئینی‪،‬‬ ‫تحقیق��ات پیرام��ون تکمی��ل خودتمیزش��ونده ای��ن‬ ‫منسوجات کمتر انجام شده است‪ .‬برخالف پنبه‪ ،‬ساختار‬ ‫ش��یمیایی منس��وجات پروتئینی با حضور کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫درصد گروه های عاملی سطحی‪ ،‬همچون کربوکسیلیک‬ ‫و هیدروکسیل‪ ،‬برای اتصال دی اکسید تیتانیوم چندان‬ ‫ت به همین دلیل به کمک روش های اصالح‬ ‫مناسب نیس ‬ ‫سطح همچون پالسمای‪ ،RF‬پالسمای‪ MW‬پرتودهی‬ ‫فرابنف��ش در خ�لا و‪ ...‬امکان ایج��اد گروه های عاملی‬ ‫دارای ب��ار منفی بر س��طح الیاف پش��م‪ /‬نایلون وجود‪.‬‬ ‫اف��زودن گروه های کربوکس��یلیک ب��ه مکان های فعال‬ ‫پش��م از جمله گروه های کربوکس��یلیک‪ ،‬هیدروکسی‪،‬‬ ‫امینو و تایول‪ ،‬واکنش پذیری زنجیره اصلی الیاف پشم‬ ‫را بهبود می دهد‪.‬‬ ‫همچنین در تحقیقات اخیر‪ ،‬تولید الیاف کامپوزیتی‬ ‫حاوی نانوذرات ‪ TiO۲‬به جای تکمیل الیاف تولید شده‬ ‫پیشنهاد شده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬می توان به تولید الیاف‬ ‫پلی پروپیلن حاوی نانوذرات ‪ TiO۲‬با استفاده از روش‬ ‫ذوب ریس��ی اش��اره کرد‪ .‬با این وجود‪ ،‬افزایش کارایی‬ ‫منس��وجات تهیه شده به روش های عنوان شده اخیر به‬ ‫تحقیقات بیشتری نیازمند است‪ .‬الیاف خودتمیز شونده‬ ‫حاوی نانومواد فتوکاتالیس��ت در منس��وجات بی بافت‪،‬‬ ‫ب��رای مصارف بهداش��تی مانن��د دس��تمال کاغذی و‬ ‫فیلترهای خودتمیزشونده به کار می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹منسوجات با خواص چند منظوره‬ ‫رف��ع انواع بوه��ای نامطب��وع مانند ب��وی حاصل از‬ ‫تعریق‪ ،‬کفش‪ ،‬وس��ایل نقلیه و دود س��یگار و لکه های‬ ‫حاص��ل از ان��واع نوش��یدنی ها‪ ،‬روغ��ن و االینده های‬ ‫محیطی در منسوجات در بیشتر مواقع به شست وشوی‬ ‫معمولی یا خشکش��ویی نیازمند است که سبب صرف‬ ‫هزینه‪ ،‬اس��تفاده از اب و مواد ش��وینده می شود‪ .‬الیاف‬ ‫ی مانند پش��م و ابریش��م اغلب در معرض حمله‬ ‫طبیع ‬ ‫میکروارگانیس��م ها قرار می گیرند؛ استفاده از ‪ TiO۲‬با‬ ‫ساز کاری مشابه تجزیه عوامل االینده‪ ،‬منجر به تجزیه‬ ‫هاگ قارچ های موجود بر الیاف می شود‪.‬‬ ‫الیافی مانند پـلی استر‪ ،‬پشم و ابریـشم به دلیل حضور‬ ‫گروه ه��ای اروماتی��ک‪ ،‬پرتو فرابنـفش نور خورش��یـد‬ ‫را ج��ذب می کنن�� د در حالی که الیاف��ی مانند پنبه و‬ ‫نایلون ای��ن قابلیت را ندارند‪ .‬عالوه ب��ر نوع الیاف‪ ،‬وزن‬ ‫متفاوت پارچه‪ ،‬رنگ‪ ،‬ساختار‪ ،‬تخلخل و انعطاف پذیری‬ ‫می تواند بر جذب یا انتش��ار پرتو فرابنفش موثر باش��د ‪.‬‬ ‫به دلیل قابلیت جذب پرتوفرابنفش به واس��طه ‪،TiO۲‬‬ ‫منسوجات تکمیل شده با این ماده‪ ،‬محافظت خوبی در‬ ‫برابر ‪ UV‬از خود نشان می دهند‪ .‬از منسوجات یاد شده‬ ‫می ت��وان برای تهیه پوش��اک ویژه ن��وزادان‪ ،‬کودکان‪،‬‬ ‫س��المندان‪ ،‬لباس تابستانی و لباس کار در فضای باز و‬ ‫حتی سایبان استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودتمیزشونده ها در خانه‬ ‫منس��وجات خانگ��ی خودتمیز ش��ونده مانن��د‬ ‫دس��تمال های اش��پزخانه‪ ،‬حول��ه حم��ام‪ ،‬پارچه های‬ ‫رومبلی و‪ ...‬از جمله کاربردهای جدید این منس��وجات‬ ‫به شمار می روند‪ .‬عالوه بر حفظ پاکیزگی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫انتش��ار عوامل بیماری زا از جمله مزایای دیگر استفاده‬ ‫از این منس��وجات به ش��مار م��ی رود‪ .‬با وج��ود انجام‬ ‫تحقیقات ف��راوان در زمینه بکارگی��ری از فناوری نانو‬ ‫در تولید منس��وجات خودتمیز شونده‪ ،‬بازار تجاری این‬ ‫محصوالت همچنان نوپاست‪.‬‬ ‫‹ ‹پژوهش در ایران‬ ‫در ای��ران چندین پروژه دکترا‪ ،‬کارشناس��ی ارش��د‬ ‫و کارشناس��ی در دانش��گاه های مختل��ف در زمین��ه‬ ‫خودتمیزشوندگی منس��وجات انجام شده و مقاله های‬ ‫علمی حاصل از انها به انتشار رسیده است که به برخی‬ ‫از انها اشاره می شود‪.‬‬ ‫•پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با استفاده‬ ‫از کامپوزی��ت نان��و ذرات تیتانی��وم‪ /‬اهن ‪ /‬نق��ره الیاف‬ ‫پلی اس��تری چند منظ��وره را تولی��د کردند ک��ه دارای‬ ‫کاربردهایی در حوزه پزش��کی است و فرایند تولید ان‬ ‫الودگی های زیست محیطی ندارد‪ .‬پژوهشگران نساجی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات با بهره گیری‬ ‫از نانوکامپوزی��ت گرافن‪-‬دی اکس��ید تیتانیوم موفق به‬ ‫ایجاد ویژگی ه��ای برجس��ته ای در پارچه های پنبه ای‬ ‫از جمله رس��انایی الکتریکی و خاصی��ت ضد میکروبی‬ ‫عالی و خود تمیز شوندگی شدند و بدین طریق کیفیت‬ ‫پارچه های پنبه ای را بهبود بخشیدند‪.‬‬ ‫• در تحقیقی که در دانش��گاه امیرکبیر انجام ش��د‪،‬‬ ‫لکه بری از پارچه های پنبه‪ ،‬پلی اس��تر و پشم با استفاده‬ ‫موضعی از محلول نانودی اکس��یدتیتانیوم مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت ه است‪.‬‬ ‫• در تحقیق��ی ک��ه در دانش��گاه صنعت��ی اصفهان‬ ‫انجام ش��ده ‪ ،‬پارچه های پلی اس��تری پوشش داده شده‬ ‫با پلی وینیل کلراید(پی وی سی) به عنوان متداول ترین‬ ‫ماده در س��اخت س��ازه های پارچه ای بررس��ی شدند‪.‬‬ ‫ترکیب��ی از ماده ای با انرژی س��طحی ک��م و نانو ذرات‬ ‫ب��ه کار رف��ت‪ ،‬ت��ا ناهمواری های موثری روی س��طح‬ ‫پی وی سی ایجاد شود و با کاهش سطح تماس‪ ،‬موجب‬ ‫کاهش چسبندگی ذرات الودگی و قطرات اب به سطح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫• بررس��ی تاثیر کرونا بر خواص خود تمیزش��وندگی‬ ‫پارچه پنبه ای عمل شده با نانوذرات ‪ TiO۲‬از مطالعات‬ ‫انجام ش��ده در دانش��گاه ازاد اس�لامی یزد اس��ت‪ .‬در‬ ‫این پژوه��ش از عملی��ات کرونا ب��رای افزایش میزان‬ ‫چس��بندگی نانوذرات ‪ TiO۲‬روی کاال اس��تفاده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نتایج به دست امده نشان می دهد که با افزایش‬ ‫میزان شدت و زمان کرونا‪ ،‬میزان چسبندگی نانوذرات‬ ‫‪ TiO۲‬و همچنی��ن خاصیت خودتمیزش��وندگی روی‬ ‫کاالی پنبه ای افزایش یافته است‪.‬‬ ‫• محققان دانشگاه ازاد اسالمی از سنتز نانوکامپوزیت‬ ‫سریسین ابریشم و نانوذرات ‪ TiO۲‬و پوشش دهی این‬ ‫نانوکامپوزیت روی س��طح منسوجات به منظور تکمیل‬ ‫چندگان��ه خودتمیزش��ونده‪ ،‬ض��د پرتو فرابنف��ش و‪...‬‬ ‫استفاده کردند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1258‬‬ ‫پیاپی ‪2576‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫مرکز «نبشی» نیز از ‪ ۲۴‬اسفند تا ‪ ۳۰‬فرودین سال‬ ‫‪ ۹۸‬تعطیل است و برنامه س��ال اینده این مرکز نیز‬ ‫هنوز مشخص نیس��ت‪ .‬همچنین «دیلمان» از دیگر‬ ‫گالری هایی اس��ت که در ایام عی��د برنامه ای ندارد و‬ ‫تعطیل است‪ .‬گالری «نیان» در ایام عید تعطیل است‬ ‫و سال ‪ ۹۸‬را با برگزاری نمایشگاه نقاشی های سیامک‬ ‫عزمی اغاز می کن��د‪ .‬گالری «اثر» نیز تا ‪ ۳۰‬فرودین‬ ‫از «شهر دیوونه» و «ابراهیم» تا «ارش کمانگیر»‪« ،‬ایران من» و «حاال که می روی»‬ ‫مروری بر البوم های موسیقی سال ‪۹۷‬‬ ‫در س��الی ک��ه گذش��ت هنرمندان زی��ادی ازجمله‬ ‫احس��ان خواجه امی��ری‪ ،‬محس��ن چاوش��ی‪ ،‬همایون‬ ‫ش��جریان‪ ،‬محمد معتمدی و‪ ...‬البوم های خود را روانه‬ ‫بازار موسیقی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬تولید و انتش��ار البوم موس��یقی‬ ‫کم کم ج��ای خود را به انتش��ار تک اهنگ ه��ا داده و‬ ‫بس��یاری از خواننده ها دیگر تمایلی برای انتشار البوم‬ ‫نش��ان نمی دهند اما همچنان بعض��ی از خواننده ها به‬ ‫عرض��ه اثارش��ان در قالب پکیجی به ن��ام البوم اصرار‬ ‫می ورزن��د و پیامد ان را که می تواند ناش��نیده ماندن‬ ‫برخی از قطعات البوم باشد‪ ،‬به جان می خرند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬تعدادی از خواننده های شناخته ش��ده‬ ‫کش��ور البو م جدید خود را روانه ب��ازار کردند و چند‬ ‫خوانن��ده جدی��د هم با انتش��ار نخس��تین البوم خود‬ ‫توانس��تند نظر مخاطبان را جل��ب کنند‪ .‬در ادامه این‬ ‫گزارش به بررسی مهم ترین البوم های موسیقی منتشر‬ ‫شده در سال ‪ ۹۷‬خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫ارش کمانگی��ر ‪ ۷‬قطعه به نام های «ش��ب»‪« ،‬قصه»‪،‬‬ ‫«امی��د»‪« ،‬اهنگ دگر»‪« ،‬بدرود»‪« ،‬ارش» و «س��وگ»‬ ‫را شامل می ش��ود‪ .‬پژمان طاهری‪ ،‬طاها عابدیان‪ ،‬فرهاد‬ ‫صفری و بابک غس��الی تکنوازان البوم «ارش کمانگیر»‬ ‫هس��تند و غیر از تکنوازی وی��والی طاها عابدیان که در‬ ‫وین ضبط شده است‪ ،‬دیگر تکنوازی ها و دکلمه در تهران‬ ‫صدابرداری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«ابراهیم» جنجالی و پرفروش چاوشی‬ ‫نهمین البوم رس��می محسن چاوش��ی ‪ ۱۱‬شهریور‬ ‫سال جاری پس از یک ماه حاشیه و جنجال روانه بازار‬ ‫موسیقی کشور شد‪.‬‬ ‫«ب ُِبر به نام خداوندت»‪« ،‬در استانه پیری»‪« ،‬همراه‬ ‫خاک اره»‪« ،‬لطفا به بند اول س��بابه ات بگو»‪« ،‬ای ماه‬ ‫مهر»‪« ،‬جهان فاس��د مردم را»‪ ۶ ،‬قطعه البوم ابراهیم‬ ‫را تش��کیل می دهند که همگی از سروده های حسین‬ ‫صفا هستند‪.‬‬ ‫موس��یقی این البوم به عهده چاوش��ی بود و شهاب‬ ‫اکبری و فرشاد حسامی در بخش تنظیم اثر با چاوشی‬ ‫هم��کاری کردن��د‪ .‬میثم مروس��تی و ع��ادل روحنواز‬ ‫نیز نوازندگان البوم هس��تند‪ .‬چاوش��ی در شناسنامه‬ ‫البوم��ش از هنرمندانی چون پرویز پرس��تویی‪ ،‬حمید‬ ‫فرخ نژاد‪ ،‬حس��ن فتحی‪ ،‬رضا رش��یدپور‪ ،‬امیر جعفری‪،‬‬ ‫علی ضیا و‪ ...‬که در روز های پرخبر و حواشی این البوم‬ ‫از او و اث��ارش حمایت کردند نیز تش��کر و تقدیر کرد‪.‬‬ ‫ه��ادی حس��ینی تهیه کننده این الب��وم یک ماه پس‬ ‫از انتش��ار الب��وم اعالم کرد که «ابراهی��م» بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیارد تومان فروش کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«والسی برای جانان»‬ ‫الب��وم «والس��ی برای جان��ان» اثری اس��ت از امیر‬ ‫عظیمی‪ .‬او پیش از این نخس��تین الب��وم خود به نام‬ ‫«در س��وگ خاطرات از دس��ت رفته» را منتشر کرده‬ ‫بود‪ .‬این مجموعه که ش��هریور امس��ال منتش��ر شد‪،‬‬ ‫نشست تعیین تکلیف‬ ‫اکران نوروزی‬ ‫‹ ‹«شیراز» دنگ شو باالخره رسمی شد‬ ‫تازه ترین البوم گروه موس��یقی دنگ شو که از مدت ها‬ ‫پیش برای دریافت مجوز ان اقدام شده بود‪ ،‬از سه شنبه‬ ‫‪ ۲۷‬اذر با عنوان «ش��یراز» ازسوی موسسه پخش «رها»‬ ‫وارد بازار موسیقی شد‪.‬‬ ‫دنگ ش��و پیش از این الب��وم ‪ ۲‬اثر «اتاق گوش��واره»‬ ‫و «مدونای» را منتش��ر کرده بود‪« .‬ش��یراز چل س��اله»‬ ‫نخس��تین البوم دنگ ش��و بود که س��ال ‪ ۸۸‬به طور غیر‬ ‫رسمی به انتشار رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین البوم اقای ترانه سرا‬ ‫‹ ‹«ش�هر دیوون�ه»؛ هدی�ه ای برای افش�ین‬ ‫یداللهی‬ ‫البوم «شهر دیوونه» با صدای احسان خواجه امیری‬ ‫چهارش��نبه ‪۳‬بهمن ‪ ۹۷‬منتش��ر شد‪« .‬ش��هر دیوونه»‬ ‫نهمین البوم احس��ان خواجه امیری پس از البوم های‬ ‫«من و بابا»‪« ،‬برای نخستین بار»‪« ،‬سالم اخر»‪« ،‬فصل‬ ‫ت��ازه»‪« ،‬یه خاط��ره از ف��ردا»‪« ،‬عاش��قانه ها»‪« ،‬پاییز‬ ‫تنهایی» و «‪ ۳۰‬سالگی» است‪.‬‬ ‫این البوم شامل ‪ ۱۰‬قطعه با نام های «شهر دیوونه»‪،‬‬ ‫«ترکم ک��رد»‪« ،‬غریبه»‪« ،‬لب تر ک��ن»‪« ،‬تو بارون»‪،‬‬ ‫«با دلم»‪« ،‬میرم»‪« ،‬وقتی می خندی»‪« ،‬خالصم کن»‬ ‫و «صحنه» اس��ت‪ .‬روزبه بمانی‪ ،‬پدرام کشتکار‪ ،‬سعید‬ ‫زمانی‪ ،‬معین راهبر‪ ،‬مهدی ایوبی‪ ،‬زهرا عاملی‪ ،‬س��عید‬ ‫شمس‪ ،‬ارش محرابی‪ ،‬س��اره تاجیک‪ ،‬عاطفه حبیبی‪،‬‬ ‫امیرحس��ین فیض‪ ،‬وحید پویان‪ ،‬فرشید ادهمی‪ ،‬بهداد‬ ‫ضرغامی ازجمله هنرمندانی هستند که در البوم جدید‬ ‫احس��ان خواجه امیری همکاری کرده اند‪ .‬خواجه امیری‬ ‫البوم «ش��هر دیوونه» را به ترانه سرای فقید کشورمان‬ ‫تقدیم کرده و نوشته‪« :‬این مجموعه را تقدیم می کنم‬ ‫به افشین یداللهی که این مسیر را با او شروع کردم»‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬تعدادی از خواننده های شناخته ش��ده کش��ور البو ‬ ‫م‬ ‫جدید خود را روانه بازار کردند و چند خواننده جدید هم با انتش��ار‬ ‫نخستین البوم خود توانستند نظر مخاطبان را جلب کنند‬ ‫ش��امل ‪ ۱۰‬اهن��گ ب��ی کالم و نخس��تین تجربه امیر‬ ‫عظیم��ی در زمین��ه تک نوازی ویول��ن و پیانو در کنار‬ ‫اهنگسازی البوم است‪ .‬بیشتر اهنگ ها ریتمی مالیم و‬ ‫ارامش بخش دارند‪ .‬از دیگر نوازندگان این اثر می توان‬ ‫به داریوش بیژنی‪ ،‬بردیا کیارس‪ ،‬پدرام یوس��فی و رضا‬ ‫فدوی نیا اش��اره کرد‪« .‬والس��ی برای جانان» به نسبت‬ ‫ژانرش‪ ،‬با اس��تقبال بس��یار خوبی روبه رو ش��د و چند‬ ‫هفته در فهرست پرفروش ترین البوم ها باقی ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری جدی�د س�هراب پورناظ�ری و‬ ‫همایون شجریان‬ ‫� از «مناجات» تا «حاالکه می روی» و «بی محابا»‬ ‫محمد معتمدی در اخرین ماه سال ‪ ۹۷‬البوم جدیدش‬ ‫را که اثری عاش��قان ه است‪ ،‬منتش��ر کرد‪ .‬این البوم با نام‬ ‫«حاال که می روی» ش��امل ‪ ۸‬قطعه با اهنگس��ازی فرید‬ ‫سعادتمند و براس��اس اشعار محمدمهدی سیار از کتاب‬ ‫«رودخوانی» است‪ .‬معتمدی در رمضان امسال هم البوم‬ ‫دیگری با نام «مناجات» منتشر کرد‪.‬‬ ‫این البوم ش��امل ‪ ۱۰‬قطعه در دس��تگاه های موسیقی‬ ‫ایرانی است‪ .‬اشعار قطعات از شعرای بزرگی چون سعدی‪،‬‬ ‫هالل��ی جغتایی‪ ،‬جام��ی‪ ،‬مولوی‪ ،‬عالمه فیض کاش��انی‪،‬‬ ‫وحشی بافقی و حافظ انتخاب شده اند و بیشترشان حال‬ ‫و هوایی مناجات گونه دارند‪ .‬در این اثر از س��از اس��تفاده‬ ‫نش��ده و اش��عار فقط به صورت اواز اجرا شده اند که این‬ ‫ام��ر بر فضای خاص عرفانی و معنوی اثر می گذارد‪ .‬البته‬ ‫معتم��دی چندی پیش یک البوم دیگ��ر نیز با نام «بی‬ ‫محابا» روانه بازار موس��یقی کرد‪ .‬این اثر به اهنگس��ازی‬ ‫ابراهیم طهرانی پور ازس��وی مرکز موسیقی رها منتشر و‬ ‫راهی بازار موسیقی کشور شده است‪.‬‬ ‫همای��ون ش��جریان و س��هراب پورناظ��ری پس از‬ ‫برگ��زاری تور کنس��رت های «ایران م��ن» در تهران و‬ ‫خارج از کش��ور‪ ،‬باالخره در تابستان امسال با تاخیری‬ ‫چن��د ماهه البوم «ایران من» را روانه بازار کردند‪ .‬این‬ ‫البوم ش��امل ‪ ۱۱‬قطعه اواز و تصنیف اس��ت و در ان‬ ‫از سروده های ش��اعران کهن و معاصر مانند فردوسی‪،‬‬ ‫سعدی‪ ،‬خواجه شمس الدین محمد‪ ،‬اسحاق انور‪ ،‬پوریا‬ ‫س��وری و اهورا ایمان بهره گرفته ش��ده است‪ .‬در این‬ ‫البوم عالوه بر نوازندگان متبحر ایرانی‪ ،‬تعدادی نوازنده‬ ‫خارجی نی��ز حضور دارند و بخش های��ی از ضبط این‬ ‫پروژه در خارج از ایران انجام شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن اثر دلنی��ا ارام به عنوان خواننده س��وپرانو‬ ‫حضور داش��ت و از نوازندگان ان می توان به تهمورث‬ ‫پورناظ��ری‪ ،‬ازاد میرزاپ��ور‪ ،‬حس��ین رضایی نی��ا‪ ،‬اتنا‬ ‫اش��تیاقی‪ ،‬اس��تفانی بیب��و‪ ،‬س��ارا چازی��ن و گابریل‬ ‫بیس��تلین اش��اره کرد‪« .‬مقدمه ق�لاب و اواز قالب»‪،‬‬ ‫«تصنیف قالب»‪« ،‬اواز م��ن کجا باران کجا»‪« ،‬خوب‬ ‫شد»‪« ،‬اس��فند»‪« ،‬نوروزخوانی»‪« ،‬نوروز»‪« ،‬ابر بهار»‪،‬‬ ‫«کمانچ��ه‪ ،‬مقدم��ه و ازوار مرگ اس��فندیار»‪« ،‬مرگ‬ ‫اسفندیار» و «ایران من» قطعات این البوم هستند‪.‬‬ ‫کاوه افاق در س��ال ‪ ۹۷‬دومین و س��ومین البوم خود‬ ‫را منتش��ر کرد‪ .‬سومین البوم کاوه افاق با نام «لوتوس»‬ ‫سه ش��نبه ‪ ۲۳‬بهمن درحالی منتشر شد که تنها حدود‬ ‫ی او یعنی «شال» می گذشت‪.‬‬ ‫‪ ۷‬ماه از انتشار البوم قبل ‬ ‫کاوه اف��اق پ��س از انتش��ار البوم «ش��ال» که حدود‬ ‫نیمی از ان به ش��کل تک ترک منتشر شده بود‪ ،‬با برخی‬ ‫گالیه ها روبه رو شد و این بار البوم «لوتوس» را با ‪ ۹‬قطعه‬ ‫جدی��د و متنوع منتش��ر کرد‪.‬مانند همیش��ه کاوه افاق‬ ‫عالوه بر وکال‪ ،‬اهنگس��ازی و ترانه ه��ای البومش را هم‬ ‫به عهده داش��ته و برخالف البوم پیشین‪ ،‬کارش را با یک‬ ‫تنظیم کننده یعنی ارمان مهربان پیش برده است‪.‬‬ ‫روزبه بمانی ترانه سرا که سال ‪ ۹۶‬با قطعه «کجا باید‬ ‫ب��رم» از توانایی های خود در خوانندگی رونمایی کرد‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬البومی را با همین نام به انتشار رساند که‬ ‫با استقبال خوبی روبه رو شد‪.‬‬ ‫نخستین البوم مستقل روزبه بمانی با نام «کجا باید‬ ‫برم» ‪ ۲۴‬مهر روانه بازار موسیقی شد‪.‬‬ ‫البوم موس��یقی «ارش کمانگیر» بر اس��اس منظوم ه‬ ‫ارش کمانگیر زنده یاد سیاوش کسرایی با صدای شهرام‬ ‫ناظری و با اهنگس��ازی پژمان طاهری ‪۱۳‬اسفند امسال‬ ‫منتشر ش��د‪.‬قطب الدین صادقی‪ ،‬نویس��نده و کارگردان‬ ‫تئاتر نیز به عنوان راوی داس��تان‪ ،‬شهرام ناظری و پژمان‬ ‫طاهری را همراهی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترانه سرایی که خواننده محبوبی شد‬ ‫‹ ‹کاوه افاق؛ هم «شال» هم «لوتوس»‬ ‫‹ ‹«ارش کمانگیر» شهرام ناظری‬ ‫نخس��تین البوم مس��تقل اه��ورا ایمان‪ ،‬ترانه س��رای‬ ‫سرش��ناس کش��ورمان با عنوان «پروانه های پیراهنش»‬ ‫راهی بازار موسیقی شد‪.‬‬ ‫اهورا ایمان در اجرای نخستین اثرش‪ ،‬خواسته است با‬ ‫تلفیق موسیقی مدرن و سنتی کار متفاوتی ارائه دهد که‬ ‫البته با سالیق مخاطب امروزی که در جهان پست مدرن‬ ‫مطابقت کامل دارد‪ .‬از دیگر ویژگی های این البوم که ان‬ ‫را از دیگر البوم های موس��یقی متفاوت می کند‪ ،‬شناخت‬ ‫کام��ل ایم��ان از ظرفیت ه��ای تران��ه و هماهنگی ان با‬ ‫موسیقی زمینه است‪.‬‬ ‫‹ ‹«دنیای نو» کاکوبند‬ ‫دومین البوم رس��می کاکوبند ب��ه نام «دنیای نو» ‪۱۶‬‬ ‫بهمن منتش��ر ش��د‪.‬این الب��وم در ‪ ۷‬قطعه ب��ه نام های‪:‬‬ ‫«طغی��ان‪ ،‬دنیای ن��و‪ ،‬بیابانی‪ ،‬وانیا‪ ،‬عش��ق‪ ،‬رویای فردا‪،‬‬ ‫دعوت» منتش��ر شده است‪ .‬کاکوبند در این البوم از نیما‬ ‫صرافی مهر به عنوان اهنگس��از‪ ،‬تنظیم کننده‪ ،‬میکس و‬ ‫مس��ترینگ‪ ،‬امیر علیزاده (مش��اور تنظیم‪ ،‬اهنگسازی‪،‬‬ ‫طراح��ی ریتم و صدا) و «پویا صرافی مهر» (ملودی س��از‬ ‫و مشاور در اهنگسازی و تنظیم) و برای فرایند تولید از‬ ‫«دنیای نو» بهره برده اس��ت و خوانش اوای این قطعات‬ ‫هم به عهده نیما و پویاصرافی مهر اس��ت‪ .‬دغدغه اصلی‬ ‫این گروه حضور در مارکت جهانی موسیقی است و برای‬ ‫رسیدن به این مهم سال هاست اعضای کاکوبند در حال‬ ‫ش هستند‪.‬‬ ‫تکاپو و پژوه ‬ ‫‹ ‹«بهار» رستاک‬ ‫گروه موس��یقی رستاک‪ ،‬تازه ترین البومش را با عنوان‬ ‫«بهار» ‪ ۲۳‬اردیبهش��ت در ‪ ۲‬نس��خه صوتی و تصویری‬ ‫منتشر کرد‪ .‬البوم «بهار» روایتی است از میزبانی نوروزی‬ ‫گروه موس��یقی رس��تاک‪ ،‬از خاطرات نهفته در موسیقی‬ ‫اق��وام ایران‪ ،‬ش��امل قطعات ب��ا محوریت ایی��ن بهار به‬ ‫نام ه��ای «مندیر»‪« ،‬ن��وروز»‪« ،‬گل پامچ��ال»‪« ،‬وهار»‪،‬‬ ‫«شکوفه»‪« ،‬الله لر» و «گل پونه»‪ .‬از ویژگی های این اثر‪،‬‬ ‫حض��ور پُررنگ دیگر اعضای گ��روه در بخش خوانندگی‬ ‫قطعات است‪ .‬اعضای گروه رستاک به سرپرستی سیامک‬ ‫س��پهری در کنار استادان و هنرمندانی همچون عاشیق‬ ‫ایمران حی��دری‪ ،‬ناصر وحدتی‪ ،‬کورش اس��دپور و اروین‬ ‫زنده دل در این برنامه لحظات اغازین س��ال ‪ ۹۷‬را جشن‬ ‫گرفته اند‪ .‬ترانه های این البوم‪ ،‬برگرفته از موسیقی نواحی‬ ‫اذربایجان‪ ،‬کردستان‪ ،‬گیالن‪ ،‬بختیاری و هرمزگان است‬ ‫و در ان برای نخس��تین بار شاهد اجرای ‪ ۲‬قطعه به زبان‬ ‫فارسی از گروه رستاک هستیم‪.‬‬ ‫«رنگواره ه��ای که��ن»‪« ،‬هم��ه اقوام من»‪« ،‬س��رنای‬ ‫ن��وروز»‪« ،‬می��ان خورش��یدهای همیش��ه» و «به��ار»‬ ‫البوم های گروه رس��تاک در همه سال های فعالیتش در‬ ‫عرصه موسیقی کشور است‪.‬‬ ‫تولید و انتشار‬ ‫البوم موسیقی‬ ‫کم کم جای خود‬ ‫را به انتشار‬ ‫تک اهنگ ها‬ ‫داده و بسیاری‬ ‫از خواننده ها‬ ‫دیگر تمایلی‬ ‫به انتشار‬ ‫البوم نشان‬ ‫نمی دهند اما‬ ‫همچنان بعضی‬ ‫از خواننده ها به‬ ‫عرضه اثارشان‬ ‫در قالب پکیجی‬ ‫به نام البوم‬ ‫اصرار می ورزند‬ ‫و پیامد ان را‬ ‫که می تواند‬ ‫ناشنیده ماندن‬ ‫برخی از قطعات‬ ‫البوم باشد‪ ،‬به‬ ‫جان می خرند‬ ‫«کاپیتان مارول» پرفروش ترین فیلم سال امریکا شد‬ ‫فیلم «کاپیتان مارول» با فروش ‪ ۱۵۳‬میلیون دالری در امریکا‬ ‫پرفروش ترین فیلم س��ال ‪۲۰۱۹‬میالدی (‪۱۳۹۸‬خورشیدی) در‬ ‫بازار داخلی امریکا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نقل از اسوش��یتدپرس‪ ،‬فیلم جدید مارول‬ ‫اس��تودیوز نه تنها پرفروش ترین فیلم سال ‪ ۲۰۱۹‬امریکا تاکنون‬ ‫ش��د که یکی از موفق ترین فیلم های مارول هم خوانده شد‪ .‬تنها‬ ‫فیلم های «انتقام جویان»‪« ،‬پلنگ سیاه»‪« ،‬کاپیتان امریکا‪ :‬جنگ‬ ‫داخلی» و «مرد اهنی» ایین گشایش موفق تری را تجربه کرده‬ ‫بودن��د‪ .‬این فیلم در عین حال شش��مین فیلم در میان فیلم های‬ ‫دیزنی از نظر ایین گش��ایش پرفروش در سراسر جهان نیز شد‪.‬‬ ‫این درحالی است که تاکنون فروش بلیت در بازار داخلی امریکا‬ ‫‪۲۶‬درصد نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش یافته است‪ .‬در این‬ ‫فیلم بری الرس��ون در نقش اصلی بازی کرده اس��ت‪ .‬س��اموئل‬ ‫ال جکس��ون‪ ،‬بن مندلسون‪ ،‬الش��انا لینچ‪ ،‬جود الو‪ ،‬انت بنینگ‪،‬‬ ‫کالرک گریگ و جما چان دیگر بازیگران این فیلم هس��تند‪ .‬انا‬ ‫برگزی��دگان چهارمی��ن دوس��االنه کارتون‬ ‫کت��اب در باغ کتاب تهران معرفی ش��دند‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬ایین گرامیداشت پانزدهمین‬ ‫س��الروز تاس��یس نهاد کتابخانه های عمومی‬ ‫کش��ور و اختتامیه چهارمین دوره دوس��االنه‬ ‫بین المللی کارتون کتاب با حضور سیدعباس‬ ‫صالح��ی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در‬ ‫مجموعه باغ کتاب تهران برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫ایین از برگزیدگان چهارمین دوره بین المللی‬ ‫کارت��ون کتاب قدردانی ش��د‪ .‬نفرات برگزیده‬ ‫این رویداد به این ترتیب معرفی ش��دند‪ :‬نفر‬ ‫نخس��ت عارف نیازی از ایران‪ ،‬نفر دوم سجاد‬ ‫رافع��ی از ای��ران و نفر س��وم ک��راژو واک از‬ ‫لهس��تان‪ .‬جایزه ویژه این رویداد فرهنگی به‬ ‫‪ ۵‬نفر به این ترتیب اهدا شد‪ :‬جیتت کاسنتانا‬ ‫از کش��ور اندونزی‪ ،‬رادولوویچ از صربس��تان‪،‬‬ ‫باقر همتی از ایران‪ ،‬کازانوفسکی از اوکراین و‬ ‫بلینگ با از چین‪ .‬در پایان این ایین از ‪ ۵‬داور‬ ‫چهارمین دوره دوساالنه کارتون کتاب تقدیر‬ ‫ش��د‪ .‬از این ‪ ۵‬نفر ‪ ۳‬داور ایران��ی و ‪ ۲‬داور از‬ ‫ترکیه و روسیه بودند‪ .‬بخش پایانی این ایین‬ ‫رونمایی از کتاب اثار چهارمین دوره دوساالنه‬ ‫کارتون کتاب بود‪.‬‬ ‫بودن و رایان فلیک نویس��نده و کارگردان فیلم هس��تند‪ .‬سایت‬ ‫رات��ن تومیتوز به این فیلم امتیاز ‪۷۹‬درصدی داده اس��ت‪ .‬هفته‬ ‫پی��ش «چگون��ه اژدهای خ��ود را تربیت کنیم‪ :‬جه��ان پنهان»‬ ‫پرفروش ترین فیلم بازار داخلی امریکا بود‪ .‬این فیلم این هفته با‬ ‫فروش ‪ ۱۴.۷‬میلیون دالری به جایگاه دوم رانده شد‪.‬‬ ‫سخنگوی کارگروه اکران پس از لغو نشست‬ ‫دوشنبه این کارگروه‪ ،‬از احتمال برگزاری ان‬ ‫در روز سه شنبه ‪ ۲۱‬اسفند خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در ش��رایطی که پیش تر‬ ‫گفته شده بود‪ ،‬تکلیف فیلم های اکران نوروزی‬ ‫در نشس��ت دوشنبه ‪ ۲۰‬اس��فند در کارگروه‬ ‫اکران مش��خص می ش��ود و ‪۷‬فیل��م معرفی‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬غالمرضا فرجی‪ ،‬سخنگوی این‬ ‫کارگروه بیان کرد‪ :‬قرار بود نشس��ت‪ ،‬دوشنبه‬ ‫‪ ۲۰‬اسفند برگزار شود اما دوستان پیام دادند‬ ‫که این روز برگزار نمی ش��ود و پیش بینی من‬ ‫این اس��ت که به احتمال زیاد نشس��ت امروز‬ ‫(‪ ۲۱‬اسفند) برگزار شود و باید برگزار شود تا‬ ‫علت ان را بپرسیم‪ .‬او درباره اینکه ایا وضعیت‬ ‫اک��ران فیلم های ن��وروزی در همی��ن هفته‬ ‫مشخص خواهد شد؟ گفت‪ :‬از انجا که عده ای‬ ‫از صاحبان فیلم متقاضی بودند از چهارشنبه‬ ‫همین هفته فیلم ها اکران ش��وند‪ ،‬باید هرچه‬ ‫زودت��ر نشس��ت برگزار ش��ود چ��ون هرچه‬ ‫ای��ن اتفاق ها دیرتر رخ ده��د‪ ،‬تهیه کنندگان‬ ‫سخت تر وس��ایل مورد نیاز را به شهرستان ها‬ ‫می رسانند‪ .‬فرجی همچنین در پاسخ به اینکه‬ ‫ایا پیش بینی می کند انتخاب ‪ ۷‬فیلم از میان‬ ‫‪ ۱۴‬متقاض��ی برای اکران ن��وروزی در همین‬ ‫نشست کارگروه اکران به نتیجه برسد یا اینکه‬ ‫باید در ش��ورای عالی اکران حل و فصل شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خیر‪ ،‬به نظر من در همین کارگروه‬ ‫به نتیجه خواهیم رسید و ‪ ۷‬فیلم برای اکران‬ ‫نوروزی معرفی می شود‪.‬‬ ‫انتشار ‪ ۲‬رمان و ‪ ۲‬کتاب‬ ‫روانشناسی‬ ‫«گره کور» نوشته عایش��ه کولین با ترجمه‬ ‫مری��م طباطبائیه��ا و «برف» نوش��ته اورهان‬ ‫پام��وک با ترجمه مصطفی علی��زاده به همراه‬ ‫«ش��اد با هم» نوشته س��وزان پیگلی و جیمز‬ ‫پاولس��کی و «چ��را مردمان خ��وب به خود بد‬ ‫می کنند؟» نوش��ته دبی فورد با ترجمه مهدی‬ ‫قراچه داغی منتشر ش��ده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫«گره کور» نوش��ته عایش��ه کولی��ن با ترجمه‬ ‫مریم طباطبائیها در ‪ ۳۶۹‬صفحه‪ ،‬با شمارگان‬ ‫ه��زار نس��خه و بهای ‪ ۳۹‬هزار تومان ازس��وی‬ ‫نش��ر پوینده منتش��ر ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫چاپ دوم کتاب «برف» نوشته اورهان پاموک‬ ‫(برن��ده جایزه نوبل ادبی��ات ‪ )۲۰۰۶‬با ترجمه‬ ‫مصطفی علیزاده در ‪ ۷۵۱‬صفحه با ش��مارگان‬ ‫هزار نسخه و نرخ ‪ ۹۰۰۰‬تومان ازسوی همین‬ ‫نش��ر منتشر شده است‪« .‬شاد با هم» با عنوان‬ ‫فرع��ی «اس��تفاده از علم روانشناس��ی مثبت‬ ‫برای رس��یدن به عشق پردوام» نوشته سوزان‬ ‫پیگل��ی و جیمز پاولس��کی ب��ا ترجمه مهدی‬ ‫قراچه داغی و پیش��گفتاری از مارتین سلیگمن‬ ‫نیز در ‪۱۶۸‬صفحه با شمارگان ‪ ۱۰۰۰‬نسخه و‬ ‫بهای ‪ ۱۹‬هزار تومانازسوی نشر پوینده منتشر‬ ‫شده است‪ .‬همچنین چاپ سوم «چرا مردمان‬ ‫خ��وب به خود بد می کنند؟» ب��ا عنوان فرعی‬ ‫«چگونه از دش��منی با خود دس��ت بکشید؟»‬ ‫نوش��ته دبی فورد با ترجمه مهدی قراچه داغی‬ ‫در ‪ ۱۸۳‬صفحه با ش��مارگان ‪ ۱۰۰۰‬نس��خه و‬ ‫بهای ‪۲۰‬هزار تومان ازس��وی این نشر منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گالری ها هم‬ ‫به تعطیالت‬ ‫نوروزی‬ ‫می روند‬ ‫تع��داد زی��ادی از گالری ه��ای پایتخت ب��ا وجود‬ ‫ظرفیت بیش��تر برای بازدید از نمایشگاه های هنری‪،‬‬ ‫در تعطیالت نوروز تعطیل هستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این درحالی اس��ت که تعطیالت‬ ‫ن��وروز می توان��د فرص��ت مناس��بی ب��رای افزایش‬ ‫فعالیت های هنری مانند برگزاری نمایش��گاه ها باشد‬ ‫که به نظر می رس��د بسیاری از گالری داران چندان به‬ ‫ای��ن موضوع توجهی ندارن��د و ترجیح می دهند ایام‬ ‫عید را تعطیل باشند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬گالری «اُ» ازجمله گالری هایی است‬ ‫که در تعطیالت نوروز با برگزاری نمایش��گاه چاپ از‬ ‫‪ ۲۴‬اس��فند تا ‪ ۱۴‬فروردین باز است و براساس روال‬ ‫معمول به غیر از شنبه ها و یکشنبه ها از ساعت ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫گالری «فرش��ته» نیز به غیر از چند روز تعطیلی‪،‬‬ ‫نمایش��گاه فروش س��االنه خود را در تعطیالت نوروز‬ ‫همچنان ادام��ه می دهد و میزب��ان بازدیدکنندگان‬ ‫است‪ .‬اما گالری «شیرین» از ‪ ۲۴‬اسفند تا ‪ ۱۷‬فرودین‬ ‫تعطیل اس��ت و س��ال جدید را با برگزاری نمایشگاه‬ ‫تصویرس��ازی اغاز خواهد کرد‪ .‬گالری «سایه» نیز از‬ ‫‪ ۲۸‬اس��فند تا ‪ ۱۶‬فرودین تعطیل است و سال جدید‬ ‫را با برگزاری نمایش��گاه نقاش��ی پوراس��کندریان با‬ ‫عنوان «بعد انجایی دیگ��ر» اغاز می کند‪ .‬همچنین‬ ‫گالری «اتبی��ن» در ایام نوروز ‪ ۹۸‬تعطیل اس��ت و‬ ‫نمایشگاه س��ال اینده این گالری نیز هنوز مشخص‬ ‫نیس��ت‪ .‬گالری «س��یحون» نیز از ‪ ۲۶‬اسفند تا ‪۲۰‬‬ ‫فرودین تعطیل اس��ت و کار خود را در س��ال ‪ ۹۸‬با‬ ‫برگزاری یک نمایشگاه نقاشی اغاز می کند‪.‬‬ ‫تعطیل است و در سال ‪ ۹۸‬نقاشی های حمید پازکی‬ ‫را به عنوان نخس��تین نمایشگاه خود برگزار می کند‪.‬‬ ‫گالری «طراحان ازاد» نیز از ‪ ۱‬تا ‪ ۱۵‬فروردین س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬تعطیل اس��ت‪ .‬گالری های خانه هنرمندان ایران‬ ‫نیز در نوروز ‪ ۹۸‬باز هس��تند و همچنان اثار جش��ن‬ ‫تصویر سال را ارائه خواهند داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن گال��ری «ای��وان» در تعطی�لات نوروز‬ ‫تعطیل است و کار خود را در سال جدید با نمایشگاه‬ ‫فریدون امیدی اغاز می کند‪.‬‬ ‫گالری های «تم»‪« ،‬ویس��تا» و «ش��لمان» نیز در‬ ‫تعطیالت نوروز امکان بازدید ندارند‪.‬‬ ‫گالری «والی» در نوروز ‪ ۹۸‬تعطیل اس��ت و س��ال‬ ‫جدی��د را ب��ا نمایش��گاه گروهی «جنگجو» ش��روع‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫برگزیدگان چهارمین‬ ‫دوره کارتون کتاب‬ ‫معرفی شدند‬ ‫سه شنبه‬ ‫یادنامه غالمحسن اوالد رونمایی می شود‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪ 5 - 1397‬رجب ‪ 12 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1258‬پیاپی ‪2576‬‬ ‫خبر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫معاون فرهنگی و امور رسانه اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی استان فارس از رونمایی یادنامه‬ ‫و اخری��ن کت��اب زنده ی��اد غالمحس��ن اوالد‬ ‫باعن��وان «اس��مان حرف می زند ب��ا من» خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایس��نا مهدی امیدبخش با بیان‬ ‫اینکه قرار ش��د برای بزرگداش��ت غالمحس��ن‬ ‫اوالد یادنامه ای از اندیش��ه ها و اثار این ش��اعر‬ ‫بلن��داوازه ایران جمع اوری و چاپ ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مراحل نهایی به س��رانجام‬ ‫رس��یده و اهال��ی قلم نیز نظ��ر و دیدگاه های خود را در قالب های نوش��ته و‬ ‫ش��عر در این باره بیان کرده اند که در مجلدی منتشر شده است‪ .‬امیدبخش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برگزیده هایی از ‪ ۱۱‬کتاب اس��تاد اوالد باعنوان اخرین منتخب‬ ‫مجموعه های این ش��اعر و نویسنده فقید‪ ،‬با نظارت دکتر خالصی گرداوری‬ ‫ش��ده که در پایان کتاب یادنامه منتش��ر شده اس��ت‪ .‬معاون فرهنگی اداره‬ ‫ارش��اد فارس خاطرنش��ان کرد‪ :‬این کتاب چهارشنبه‪ ۲۲ ،‬اسفند در سالنی‬ ‫که به نام غالمحس��ن اوالد نام گذاری شده‪ ،‬رونمایی خواهد شد‪ .‬غالمحسن‬ ‫ن ‪ ۱۳۲۹‬در شهرس��تان ده��رم فیروزاباد متولد‬ ‫اوالد‪ ،‬ش��اعر و منتقد ‪ ۶‬ابا ‬ ‫ش��د‪ ،‬تحصیالتش را در دبیرس��تان قاموس فیروزاباد گذراند و پس از ان در‬ ‫ش��یراز ساکن شد‪ .‬اوالد از همان ابتدای جوانی ش��عرها و مقاله های خود را‬ ‫درباره فرهنگ و ادب این مرز و بوم در مجله ها و روزنامه ها به چاپ رس��اند‪.‬‬ ‫از غالمحس��ن اوالد که ‪ 5‬فروردین ‪ ۹۶‬از دنیا رفت‪ ۱۱ ،‬دفتر ش��عر شامل باغ‬ ‫اتش‪ ،‬بهار و تکه مهتاب‪ ،‬تریش��ه های غزل‪ ،‬کنار خوش��ه گندم‪ ،‬تو سرو هم‬ ‫که نباش��ی بلندباالیی‪ ،‬در باغ خس��ته بعدازظهر‪ ،‬عاشقانه هایم را هیچ کس‬ ‫ت ای حوصله س��ر رفته ای‪ ،‬صحرای بایزیدی‪ ،‬سایه های‬ ‫نمی خواند‪ ،‬از خود ‬ ‫ترک خورده و ان مرد که در نماز گردن می زد‪ ،‬برجای مانده است‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫اب باریکه ای قابل اتکا‬ ‫مشاور وزیر و دبیر ستاد چهلمین سال انقالب اسالمی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از انتشار «کتاب زمانه‬ ‫فرهنگ‪ ،‬کارنامه چهل س��اله فرهنگ و هنر از زبان امار»‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این کتاب به مناسبت ‪ 40‬سالگی انقالب‬ ‫اسالمی منتشر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫مهدی محمدی گفت‪ :‬انتش��ار این‬ ‫مجموع��ه یکی از مهم ترین برنامه های این وزارتخانه در‬ ‫چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارنامه فرهنگی این انق�لاب قلمروهای‬ ‫گوناگونی را دربرمی گیرد‪ .‬این کتاب دستاورد نهادهای‬ ‫متن��وع و گوناگ��ون فرهنگ��ی‪ ،‬نهاده��ای دی��داری و‬ ‫ش��نیداری و بخش فرهنگ و هنر را ش��امل می شود‪ .‬در‬ ‫کمی‬ ‫این کتاب کوش��ش ش��ده از منظر ام��ار و گزارش ّ‬ ‫در بخش محدود و مش��خص وظای��ف وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‪ ،‬برشی از تصویر فرهنگی ‪ ۴۰‬سال گذشته‬ ‫ترسیم شود‪ .‬دبیر س��تاد چهلمین سال انقالب اسالمی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اظهار کرد‪ :‬امارهای‬ ‫کمی ای��ن گزارش معطوف به تولی��دات و محصوالت و‬ ‫ّ‬ ‫فعالیت های فرهنگی و هنری اس��ت‪ .‬این امارها بیشتر‬ ‫سویه تولید‪ ،‬نه مصرف را نشان می دهند‪ .‬محمدی درباره‬ ‫محتوای این کتاب با اشاره به اینکه امارهای این گزارش‬ ‫ش��امل دو دسته کلی هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دسته نخست‬ ‫امار فعالیت ها و اقدام هایی اس��ت که از س��ال ‪ ۵۷‬وجود‬ ‫داشته و تا سال ‪ ۹۶‬استمرار پیدا کرده اند‪ .‬اطالعات ثبتی‬ ‫برخی از این امارها در ‪ ۴۰‬س��ال موجود بوده و در برخی‬ ‫موارد به دلیل نداش��تن منابع ثبتی‪ ،‬اطالعاتی از انها در‬ ‫دسترس نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬دسته دوم نیز شامل فعالیت ها‬ ‫و اقدام هایی می ش��ود که از سال های پس از ‪ ۵۷‬و در ‪۴۰‬‬ ‫سال گذشته ش��روع شده مانند رس��انه های دیجیتال‪،‬‬ ‫کانون ه��ای فرهنگی‪-‬هنری مس��اجد‪ ،‬موسس��ه های‬ ‫فرهنگی هنری‪ ،‬کانون های تبلیغاتی و‪ ...‬و اطالعات پایه‬ ‫انها به س��ال ها یا دهه های اخیر بازمی گردد‪ .‬مشاور وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامی همچنین درباره شاخص های‬ ‫فرهنگی چهل ساله‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳۰‬شاخص فرهنگی‬ ‫در این کتاب تدوین و بررس��ی ش��ده که منبع مناسبی‬ ‫جدول‬ ‫بس��یار مهم��ی رخ داد و هرچه به‬ ‫انقالب نزدیک می شدیم در حس و‬ ‫شعور مردم این اشعار دیده می شد‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬ح��وزه ش��عر و‬ ‫ادبیات سیاس��ی نی��ز در قالب های‬ ‫مل��ی و مذهب��ی ح��رکات زیادی‬ ‫داشت‪ .‬ش��عر و ادبیات در این فضا‬ ‫بس��یار کمک کرد مردم انچه حس‬ ‫می کردن��د با کلمات بیان کنند‪ ،‬به همین منظور انقالب‬ ‫ایران یک انقالب شعر و شعار شد‪.‬‬ ‫برای پژوهشگران و سیاست گذاران‬ ‫فرهنگی کشور اس��ت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به ام��ار و ش��اخص های اس��تانی‬ ‫اف��زود‪ :‬در ای��ن کت��اب اقالمی که‬ ‫برش اس��تانی ان قابل دس��ترس‬ ‫بوده‪ ،‬از نگاه شاخص های فرهنگی‬ ‫اندازه گی��ری و رتبه بن��دی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬دبیر س��تاد چهلمین سال‬ ‫انقالب اسالمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان‬ ‫از زحم��ات تمامی معاونت ها و س��ازمان ها در تهیه این‬ ‫گ��زارش قدردانی کرد‪ .‬کتاب «زمان��ه فرهنگ‪ ،‬کارنامه‬ ‫چهل س��اله فرهنگ و هنر از زبان امار» به سفارش دبیر‬ ‫ستاد چهلمین س��الگرد انقالب اسالمی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد با همت و تالش خس��رو طالب زاده‪ ،‬مشاور وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی و ازاده پورغفاری مشاور معاون‬ ‫وزیر تهیه و تنظیم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش هنرمندان تئاتر‪ ،‬عکاسی و نقاشی در‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی همچنین خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬هنرمندان زیادی در حوزه عکاس��ی‪ ،‬طراحی و‬ ‫نقاش��ی در انقالب نقش داشتند‪ .‬عکاس های ما در تاریخ‬ ‫این انقالب صحنه های زیادی را به ثبت رساندند‪ ،‬نقاشان‬ ‫ما هم با نوع نس��بتی که با نقاشی سنتی و مدرن داشتند‬ ‫اتفاق های سال ‪ ۵۶‬و ‪ ۵۷‬را نشان دادند‪ ،‬در حوزه هنرهای‬ ‫نمایش��ی نیز ش��اهد هس��تیم که تئاترها و نمایش های‬ ‫سیاسی بالغی اجرا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمای�ز جری�ان فرهن�گ‪ ،‬هنر و رس�انه از‬ ‫ویژگی های انقالب اسالمی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی هم معتقد است یکی از‬ ‫ویژگی های انقالب اس�لامی این بود که جریان فرهنگ‪،‬‬ ‫هنر و اصحاب رس��انه در ان متمایز اس��ت‪ .‬ساحت های‬ ‫حضور اهالی رسانه و هنر در این انقالب نقش مهم انها را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬خیلی از این هنرمندان در تصویرسازی و‬ ‫خبررس��انی کار خود را پیش بردند؛ برای نمونه اعتصاب‬ ‫دوماه��ه و همچنین اعتصاب چه��ارروزه مطبوعات بعد‬ ‫از اعتصاب ش��رکت نفت به عنوان دومین اعتصاب مهم‬ ‫کشور کمر رژیم شاه را شکست‪.‬‬ ‫س��ید عباس صالحی تاکید دارد اهالی رسانه در سال‬ ‫‪ ۵۷‬باوجود س��اختار خاص رس��انه سعی کردند گاهی با‬ ‫خبرهای مهم و گاهی با س��کوت خب��ری کار خود را به‬ ‫بهترین شکل انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنب�ال تبیی�ن نق�ش هنرمن�دان در‬ ‫رستاخیز ملی باشیم‬ ‫عض��و کابینه دول��ت دوازدهم با بی��ان اینکه انقالب‬ ‫ب��زرگ ایران را بدون نق��ش هنرمندان نمی توان تعریف‬ ‫کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید به دنبال نش��ان دادن نقش هنرمندان‬ ‫در این افرینش و رس��تاخیز ملی باشیم‪ .‬همه هنرمندان‬ ‫با گرایش های گوناگون یک مس��یر مشترک یعنی ایران‬ ‫ازاد را دنبال می کردند؛ بنابراین در چهل سالگی انقالب‬ ‫وظیفه داریم نقش هنرمندان در انقالب را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شکل گیری جریان موسیقی انقالب‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی همچنین در دیدار با‬ ‫اعضای کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬با همفک��ری و همکاری این کمیس��یون صدای‬ ‫فرهنگ کشور بیشتر شنیده خواهد شد‪.‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬درامده��ای مه��م دول��ت ‪ -‬زب��ان ابتکاری‬ ‫زامنهوف لهستانی‬ ‫‪ -2‬همراه خاشاک ‪ -‬از گستره های ابی جهان‬ ‫‪ -3‬پی��روز ش��دن و از س��وره های مدنی ‪ -‬نوعی‬ ‫درخت خاردار ‪ -‬دارای طول یا ارتفاع زیاد‬ ‫‪ -4‬پ��روردگارا ‪ -‬تیرگی چش��م ‪ -‬در مرحله اول‬ ‫ فشار عصبی‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ک ش‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ جواب جدول‬ ‫شماره ‪112‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاالهای مشابه ‪ -‬ابر نزدیک به زمین‬ ‫‪ -12‬کار هن��ری ‪ -‬کمربند پارچه ای ‪ -‬واحد پول‬ ‫البانی ‪ -‬چاره جو‬ ‫‪ -13‬صفت اب گوارا ‪ -‬مذاهب ‪ -‬سیال تنفسی‬ ‫‪ -14‬داس��تانی از جک لندن ‪ -‬خاک نرم با ارزش‬ ‫صنعتی‬ ‫‪ -15‬نـام قـدیم گروهبـان یکـم ‪ -‬اراس��تـگـی‬ ‫صفات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪113‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫ز‬ ‫‪2‬‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫‪ -5‬ش��کم بند طبی ‪ -‬از جانوران دریایی ‪ -‬عامل‬ ‫هاری‬ ‫‪ -6‬کالم نفرین ‪ -‬درون ‪ -‬از حروف انگلیسی‬ ‫‪ -7‬حزن انگیز ‪ -‬عجز و التماس‬ ‫‪ -8‬تکاور ‪ -‬از احاد وزن‬ ‫‪ -9‬فرستاده الهی ‪ -‬از مصالح پرمصرف ساختمانی‬ ‫‪ -10‬در مقابل امد ‪ -‬گفتنی از درد ‪ -‬گشوده‬ ‫‪ -11‬باد س��رد ‪ -‬دارای بهای کمتری نس��بت به‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫در س��ال ‪ ۵۷‬تع��داد کتابخانه های کش��ور ‪ ۳۷۳‬بود و‬ ‫درحال حاضر دارای ‪ ۳۴۳۱‬کتابخانه در کش��ور هستیم‬ ‫که در این بازه زمانی رشد ‪ ۹‬برابری در تعداد کتابخانه ها را‬ ‫شاهد بودیم‪ .‬امسال ‪ ۵۳‬کتابخانه جدید ایجاد شده که ‪۲۷‬‬ ‫تای ان در روس��تاها و ‪ ۲۶‬تای ان در شهرها ساخته شده‬ ‫است‪ .‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در تمامی حوزه ها و‬ ‫عرصه های فرهنگ و هنر‪ ،‬رسانه‪ ،‬سینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موسیقی‪،‬‬ ‫هنرهای تجسمی‪ ،‬کتاب و‪ ...‬شاهد تحوالت و رشد و ارتقا‬ ‫بوده که تمامی انها براساس امار و اسناد موجود در اینده‬ ‫نزدیک به طور تفکیک ش��ده و مجزا در هر حوزه کاری و‬ ‫فعالیت منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام ه�ای ش�اخص وزارت ارش�اد در‬ ‫دولت دوازدهم‬ ‫صالحی یاداور می شود‪ :‬جریان موسیقی انقالب نیز در‬ ‫دهه ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬کمک کرد تا ترانه های گوناگون با شورهای‬ ‫حماسی شکل بگیرد‪ .‬پشت پرده این تالش ها اتفاق های‬ ‫ی‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۹‬براب�ری در تع�داد کتابخانه ه�ای‬ ‫کشور نسبت به پیش از انقالب‬ ‫کشف میراث چندهزار ساله در فرودگاه‬ ‫یک سنگ باستانی و ارزشمند‬ ‫ب��ا حکاکی هایی به خط میخی‪،‬‬ ‫در ح��ال انتق��ال غیرقانونی به‬ ‫بریتانی��ا در ف��رودگاه «هیترو»‬ ‫لندن کشف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از‬ ‫گاردین‪ ،‬ای��ن گنجینه باب ِلی که‬ ‫پیش��ینه ان به هزاره دوم پیش‬ ‫از میالد بازمی گردد و می تواند در بهترین‬ ‫موزه های جهان به نمایش گذاش��ته شود‪،‬‬ ‫از عراق به س��رقت رفته و پیش��ینه ان به‬ ‫دوران «نبوکدنص��ر دوم» پادش��اه بابل��ی‬ ‫(‪ ۱۱۲۶‬تا ‪ ۱۱۰۳‬پیش از میالد مس��یح)‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫این سنگ باستانی به همراه محموله ای‬ ‫از س��نگ های تزئینی خانه در حال ورود‬ ‫به خ��اک انگلیس بوده اما به س��بب درج‬ ‫نش��دن درس��ت ن��رخ روی کانتینر مورد‬ ‫بررس��ی بیش��تر ماموران ق��رار می گیرد‬ ‫که درنهایت به کش��ف این اثر باس��تانی و‬ ‫ارزشمند می انجامد‪ .‬این سنگ نمونه ای از‬ ‫سنگ هایی اس��ت که فرامین پادشاه باب ِل‬ ‫روی ان حکاکی می شده است‪.‬‬ ‫قرار است موزه بریتانیا در ماه‬ ‫ج��اری این اثر تاریخی را به طور‬ ‫رسمی به مقامات عراقی تحویل‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫دکت��ر «ج��ان سیمپس��ون»‬ ‫از کیوریتوره��ای ارش��د م��وزه‬ ‫بریتانی��ا اظهار کرد‪ :‬این یک اثر‬ ‫با کیفیت موزه ای است و گرچه بخشی از‬ ‫ان شکسته اما باید در یک موزه در معرض‬ ‫نمایش عموم قرار گیرد‪.‬‬ ‫این اثر تاکنون در جایی ثبت نش��ده و‬ ‫با حفاری ه��ای غیرقانونی در جنوب عراق‬ ‫کشف شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن عنوان کرد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫محوطه های تاریخی در جنوب عراق بین‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۷۳‬تا ‪ ۱۳۸۳‬به شکل بدی‬ ‫غارت ش��دند و به احتمالی این سنگ نیز‬ ‫در ان زمان به دس��ت امده اس��ت‪ .‬مکان‬ ‫نیمه پایینی این س��نگ نامش��خص است‬ ‫و امیدواریم هنوز در عراق باش��د و روزی‬ ‫ازسوی باستان شناسان کشف شود‪.‬‬ ‫میراث‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬جای پنهان گشتن ‪ -‬تکرار مکرر‬ ‫‪ -2‬از تقس��یمات کشورمان با مرکز شیراز ‪-‬‬ ‫شبیه و مانند‬ ‫‪ -3‬ازادمرد دش��ت کربال ‪ -‬فشنگ نورانی ‪-‬‬ ‫پرتابگر سنگ‬ ‫‪ -4‬تصدیق المانی ‪ -‬اقبال و طالع ‪ -‬شهری‬ ‫در شمال شرقی اس��تان اذربایجان شرقی ‪-‬‬ ‫زباندار بی زبان‬ ‫‪ -5‬کمتری��ن ‪ -‬رهاورد زلزله ‪ -‬طعم س��رکه‬ ‫ چاشنی قرمز‬‫‪ -6‬هنر نمایشی ‪ -‬پسوند مولد ‪ -‬لنگه کفش‬ ‫‪ -7‬تپه معروف اتن ‪ -‬ناخالصی‬ ‫‪ -8‬اشاره به دور ادبی ‪ -‬پست و فرومایه‬ ‫‪ -9‬کشوری در مرکز اروپا ‪ -‬جوهر پتاس‬ ‫‪ -10‬عق��ب و دنبال ‪ -‬ش��انه و کول ‪ -‬کلیه‬ ‫افراد‬ ‫‪ -11‬ج��اده مختصر ‪ -‬مارک��ی بر کامیون ‪-‬‬ ‫اشیانه درندگان ‪ -‬پشیمانی‬ ‫‪ -12‬قطبی در برق ‪ -‬رنگ کبودی ‪ -‬مجلس‬ ‫ترحیم ‪ -‬رمق واپسین‬ ‫‪ -13‬کمی و قلت ‪ -‬دارای مقام و مرتبه مهم‬ ‫ دورقمی اول‬‫‪ -14‬همنش��ین ج��ن ‪ -‬پایتخ��ت کش��ور‬ ‫بوروندی‬ ‫‪ -15‬مکانی برای تمرین و مس��ابقه ‪ -‬طریق‬ ‫گم نشدنی‬ ‫س��ید عباس صالحی در ادامه ایج��اد بیش از ‪ ۱۳‬گذر‬ ‫فرهنگوهنرباهدفراه اندازییکپاتوقبرایکسب وکار‬ ‫و ارائه محصوالت فرهنگی و هنری‪ ،‬توجه به ش��بکه های‬ ‫ش��هرهای خالق فرهنگ و هنر ایران‪ ،‬تقویت دسترسی‬ ‫فرهنگی و طرح پردیس‪ ،‬توجه به فضای کسب وکارهای‬ ‫فرهنگ��ی و هنری‪ ،‬تجمیع صدور مجوزها‪ ،‬ش��کل گیری‬ ‫پورت��ال واحد مجوزهای ای��ن وزارتخانه‪ ،‬معرفی جایگاه‬ ‫فرهن��گ در اقتص��اد و برنامه های کالن کش��ور‪ ،‬امضای‬ ‫تفاهمنام��ه ‪۲‬هزار میلی��ارد تومانی ب��رای ایجاد حدود‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زار ش��غل در ح��وزه فرهنگ و هنر در س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫بهره برداری از ط��رح پروانه همزمان با دهه فجر‪ ،‬کاهش‬ ‫فس��اد با حرکت و تقویت دولت الکترونیک‪ ،‬بروزرسانی‬ ‫مجوزها‪ ،‬اقدام های ش��اخص حوزه شفاف س��ازی شامل‬ ‫بروزرس��انی مجوزه��ا‪ ،‬انتش��ار اطالع��ات قرارداده��ا‪،‬‬ ‫قراردادهای موسسه های زیرمجموعه‪ ،‬اطالعات کمک ها‬ ‫و یارانه های اش��خاص حقوقی‪ ،‬انتشار اطالعات یارانه به‬ ‫موسس��ه های فرهنگی‪ ،‬تراز مالی موسس��ه ها‪ ،‬اطالعات‬ ‫مالی رویدادهای برگزار ش��ده‪ ،‬گفت وگوهای فرهنگی‪،‬‬ ‫عملیاتی کردن طرح عدالت فرهنگی‪ ،‬اقدام های شاخص‬ ‫در حوزه رس��انه و مطبوعات‪ ،‬نش��ر و کت��اب و هنرهای‬ ‫تجس��می و سفرهای اس��تانی به ‪ ۱۱‬اس��تان را از جمله‬ ‫اقدام های شاخص این وزارتخانه عنوان کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کارنامه ‪ 40‬ساله فرهنگ و هنر به زبان امار‬ ‫حسن خس�روی‪ ،‬مدرس‬ ‫دانش�گاه و تحلیلگر مسائل‬ ‫مدیریت دولتی‪ :‬جناب اقای‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬سالم علیکم‬ ‫در اغل��ب کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته جهان‪ ،‬انق��در که ما‬ ‫دیده و ش��نیده ایم و درسش را‬ ‫خوانده ایم‪ ،‬کارمندان دولت در زمره افراد‬ ‫رده ب��االی جامع��ه یا به ق��ول امروزی ها‬ ‫«ه��ای کالس» هس��تند و انس��ان هایی‬ ‫فرهیخت��ه و تاثیرگذار و دارای پرس��تیژ‬ ‫اجتماعی باال و قش��ری بس��یار محترم و‬ ‫نقش افرین قلمداد می شوند‪.‬‬ ‫حت��ی پی��ش از انق�لاب اس�لامی نیز‬ ‫کارمن��دان دول��ت‪ ،‬ادم های��ی بانف��وذ‪،‬‬ ‫ش��یک پوش و دارای موقعی��ت اجتماعی‬ ‫خوب به ش��مار می رفتند و یادم هست که‬ ‫رس��م بود اگر کارمندی به خواس��تگاری‬ ‫ی��ک دخت��ر می رف��ت‪ ،‬به خاط��ر جایگاه‬ ‫ش��غلی و اجتماع��ی اش‪ ،‬رغب��ت زیادی‬ ‫به وصلت نش��ان داده می ش��د و توجیه و‬ ‫دفاعیه خانواده دختر این بود که این اقای‬ ‫کارمند خواس��تگار‪ ،‬دس��ت کم یک شغل‬ ‫ابرومن��د اداری و اب باریک��ه ای قابل اتکا‬ ‫دارد؛ بگذریم‪.‬‬ ‫در مق��ام و منزل��ت کارمند‪ ،‬در پیش از‬ ‫انق�لاب‪ ،‬همی��ن بس که پ��س از فوتش‪،‬‬ ‫رس��م بود بر س��نگ مزارش می نوشتند‪:‬‬ ‫کارمن��د عالی رتبه فالن اداره و س��ازمان‪.‬‬ ‫یادش بخیر‪ .‬اما االن بر س��نگ مزارم چه‬ ‫بنویسند؟‬ ‫این چند وقت داشتم مذاکرات مجلس‬ ‫و دولتم��ردان و کارشناس��ان را پیرامون‬ ‫افزایش حقوق کارکنان دولت برای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬دنبال می کردم و با کمال تاسف و‬ ‫تاثر دیدم که همه دارند یک جوری از این‬ ‫کارمن��د بی پناه و بیچ��اره و طفل معصوم‬ ‫می زنند و برایش کم می گذارند‪.‬‬ ‫یادمان باش��د که کارمندان دولت‪ ،‬اهل‬ ‫و عیال و خانواده دولت هستند و هنگامی‬ ‫ک��ه دولت از کارمندان می زند‪ ،‬انها هم به‬ ‫هر ترتیبی به دولت می زنند‪.‬‬ ‫متاسفانه یک دیدگاه بسیار خطرناک در‬ ‫میان عده ای خام و نادان وجود‬ ‫دارد ک��ه بی��ان می کنند‪ :‬مگر‬ ‫کارمندان دولت چه می کنند؟‬ ‫کاری نمی کنند‪ ،‬تاثیری ندارند‪،‬‬ ‫دل نمی س��وزانند‪ ،‬امروز و فردا‬ ‫می کنند و فالن و فالن و فالن‪.‬‬ ‫کارگ��ران ش��ریف‪ ،‬عزی��ز و‬ ‫زحمتکش ما دس��ت کم ی��ک خانه کارگر‬ ‫و دانش��کده و خبرگ��زاری و تش��کل و‬ ‫دفتردستکی لنگان لنگان دارند اما افسوس‬ ‫و صدافس��وس ک��ه کارمن��دان دولت‪ ،‬نه‬ ‫حزب دارند‪ ،‬نه خبرگزاری و دانش��کده و‬ ‫تریبون دارند و نه کسی قدرقدرت که حق‬ ‫و حقوق انها را دنبال کند؟!‬ ‫چ��را دولت ب��ه کارمندان خ��ود توجه‬ ‫نمی کند؟‬ ‫چرا کس��ی پاس��خگوی بی مهری های‬ ‫فراوان ب��ه کارمندان دولت نیس��ت؟ چرا‬ ‫دولت هر جا پول کم می اورد از کارمندان‬ ‫می زند؟ چقدر می زنید؟‬ ‫همی��ن می ش��ود ک��ه کارمند رش��وه‬ ‫می گیرد‪ ،‬همین می ش��ود ک��ه کارمند در‬ ‫اداره‪ ،‬خری��د و ف��روش ماش��ین و برنج و‬ ‫لباس و زعفران و‪ ...‬انجام می دهد‪.‬‬ ‫ظریف��ی می گفت‪ :‬مجب��ورم؛ می فهمی‬ ‫مجبورم؟‬ ‫الغرض ق��وام و دوام ام��ورات دولت به‬ ‫وجود کارمندان ان است‪ .‬اگر کارمند عزیز‬ ‫باش��د به طور قطع بدانید کش��ور سریع تر‬ ‫روی خوش س��عادت و رش��د و توسعه را‬ ‫خواهد دید و اگر کارمند ذلیل باش��د هر‬ ‫اتفاق و فاجعه و نقصانی قابل رویداد است‪.‬‬ ‫انها که چش��م و گوش خود را نسبت به‬ ‫حق و حق��وق و جایگاه و اهمیت کارمندان‬ ‫دول��ت بس��ته اند‪ ،‬به خطا رفت��ه و قایقی را‬ ‫س��وراخ کرده اند که خود نیز در ان س��وار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کارمندان در هر س��ه قوه‪ ،‬س��رمایه ای‬ ‫بی بدیل و چش��م و چراغ کش��ور هستند‬ ‫که باید قدرش��ان را دانس��ت و عزیزشان‬ ‫شمرد‪.‬‬ ‫جن��اب اق��ای رئیس جمهوری‪ ،‬س�لام‬ ‫علیکم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!