روزنامه صمت شماره 1260 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1260

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1260

روزنامه صمت شماره 1260

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1260‬پیاپی ‪2578‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫جامعه با مطبوعات‬ ‫همیشه زنده است‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مدیر نواور‬ ‫قهرمان اینده‬ ‫سالی که بر بخش معدن‬ ‫گذشت‬ ‫اقتصاد با شیوه کنونی‬ ‫راه به جایی نمی برد‬ ‫گفت و گو‬ ‫توجه به بخش خصوصی‬ ‫در ایمیدرو‪ ،‬شعار نیست‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از تفویض اختیار به استان های کشور در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گزارش می دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش کاغذبازی یا شانه خالی کردن از مسئولیت؟‬ ‫تفویض اختیار به استان ها در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موضوعی است که‬ ‫پس از روی کار امدن دولت یازدهم به طور جدی پیگیری ش��د و رفته رفته دولت‬ ‫تالش کرد اختیار س��ازمان ها و نهادهای اس��تانی را افزایش دهد‪ .‬این سیاس��ت‬ ‫به ویژه در ش��رایط کنونی ب��ا مخالفت و موافقت عده ای از فعاالن و کارشناس��ان‬ ‫همراه ش��ده اس��ت‪ .‬برخی کارشناس��ان بر این باورند که دولت با تفویض اختیار‬ ‫به اس��تان ها کاغذب��ازی را کاهش داده که این موضوع به حل مش��کل در داخل‬ ‫اس��تان ها کمک می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که عده دیگ��ری معتقدند تفویض‬ ‫اختیار به اس��تان ها زمانی که قوانین باالدس��تی مشکل دارد به نوعی شانه خالی‬ ‫‪3‬‬ ‫کردن از بار مسئولیت است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫واردات نامحدود زینک‬ ‫تا پایان فروردین ‪98‬‬ ‫اول بح��ران کاغذ و بعد هم زین��ک؛ در واقع مهم ترین ارکان چاپ‬ ‫یک روزنامه در چاپخانه ها دچار مش��کل ش��د و شرایط سختی را‬ ‫در س��ال ‪ 97‬برای فعاالن این حوزه و صاحبان روزنامه ها در کشور‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫توسعه صنعت فوالد در هرمزگان‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬رونق اقتصادی و رفاه‬ ‫اجتماعی به همراه دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫فاصله عرضه و تقاضای مسکن کم می شود‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل گروه فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫خروج از رکود مسکن؛ شاید وقتی دیگر‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫در هم��ه حکومت های مدعی جمهوری و دموکراس��ی‪ 4 ،‬اصل به عنوان اص��ول پایه ای هر حاکمیتی تعریف‬ ‫ شده است‪.‬‬ ‫نخست پایداری قانون اساسی‪ ،‬دوم ایجاد نظام پارلمانی و داشتن مجلسی از نمایندگان منتخب مردم‪ ،‬سوم‬ ‫وجود احزاب سیاسی و چهارم مطبوعات ازاد به عنوان چرخ چهارم ماشین دموکراسی‪ ،‬حکومت های جمهوری‬ ‫را تشکیل می دهند‪ .‬در کنار این چهار اصل‪ ،‬این روزها اصول دیگری نیز در بعضی کشورها برای اینده بهتر مانند‬ ‫ن شده است‪.‬‬ ‫(ارائه امار واقعی) عنوا ‬ ‫اما مطبوعات در اصل اول‪ ،‬به عنوان تریبون اصلی قانون اساسی و در اصل دوم‪ ،‬به عنوان بلندگوی بیان دردها‬ ‫و مش��کالت ازسوی نمایندگان‪ ،‬واسطه مردم هس��تند؛ به ویژه زمانی که احزاب سیاسی در جایگاه واقعی خود‬ ‫قرار نداشته و ارتباط با سطوح مردمی را از دست داده باشند‪.‬‬ ‫دسترس��ی به اطالعات و اخبار براس��اس قانون اساسی یک حق مهم از حقوق افراد در جامعه به شمار می رود‪.‬‬ ‫همه شهروندان یک سرزمین حق دارند به اخبار و اطالعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند و محدود‬ ‫کردن این حق به معنی محروم کردن شهروندان از اطالعات و معلومات و دانش بشری است‪.‬‬ ‫مهم تری��ن وظیفه رس��انه های همگانی در طول تاریخ‪ ،‬اطالع رس��انی به ش��هروندان و حرکت از حرف های‬ ‫درگوش��ی و جمع ش��دن در قهوه خانه ها و میدان ده و حمام ها به سمت وس��وی خبررس��انی عمومی برمبنای‬ ‫اطالعات درست در جهت اگاهی بخشی و رشد جوامع بوده است‪.‬‬ ‫ش��رایط سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬هنری‪ ،‬علمی و هر انچه به یک جامعه پویا مربوط می شود‪،‬‬ ‫در عنصری به عنوان ازادی رسانه ها در جوامع بشری نهفته است‪.‬‬ ‫در طول تاریخ و حرکت روبه جلو دانش ارتباطات‪ ،‬خط پیشرفت و رسیدن به جهان بهتر و توسعه و پایبندی‬ ‫به حقوق بش��ر از راه دسترس��ی ازاد به اطالعات و ایجاد فضای مناس��ب و امن برای مطبوعات گذش��ته است‪.‬‬ ‫دولت ه��ا و حکومت ه��ا گاهی به بهانه مصلحت عمومی‪ ،‬حفظ نظم‪ ،‬نگهداری خود به هر قیمت و تامین امنیت‪،‬‬ ‫مردم را در بی اطالعی قرار داده و حقایق و واقعیت های اجتماعی را در جامعه به طور غیرواقعی جلوه می دادند‪.‬‬ ‫در حکومت های کمونیس��تی چند دهه با همین تفکر‪ ،‬میلیون ها انس��ان ازاداندیش را از دم تیغ گذراندند و در‬ ‫بسیاری از کشورهای غربی با شیوه های گوناگون هنوز فرهنگ پادشاهی دست از سر ملت ها برنداشته است‪.‬‬ ‫در کش��ورهایی که در چند دهه گذش��ته از افریقای مظلوم تا امریکای التین که بااراده ملت ها به تغییرات و‬ ‫انقالب دست زدند‪ ،‬از فروریختن دیوار برلین تا برچیده شدن تانک ها از خیابان های چک و یوگسالوی‪ ،‬ازادی‬ ‫افراد با ازادی رسانه های همگانی و مطبوعاتی گر ه خورده است‪.‬‬ ‫در اصل ازادی در نشر افکار‪ ،‬دیدگاه ها‪ ،‬واقعیت های اجتماعی‪ ،‬رویدادها و اخبار با وسایل و ابزارهای گوناگون‬ ‫که هرروز هم درحال توسعه و دگرگونی است و در قانون همه کشورها هم به نوعی مطر ح شده‪ ،‬بر حذف سانسور‬ ‫تاکید می ش��ود‪ .‬نش��ریه ها و مطبوعات در بیان مطالب با رعایت موازین حقوقی و قانونی ازاد هستند؛ البته این‬ ‫ازادی ها مانع برخورد با مطالب نادرست نیست‪.‬‬ ‫رس��الت مهم مطبوعات روش��ن ساختن افکار عمومی و باال بردن س��طح اگاهی و دانش عمومی مردم است‪.‬‬ ‫مطبوعات باید نقش مفید و موثرشان را در جهت تحکیم وحدت ملی و ایجاد همدلی و همسویی در جامعه ایفا‬ ‫و از هرگونه اختالف های قومی‪ ،‬نژادی‪ ،‬مذهبی و امثال انها دوری کنند‪.‬‬ ‫ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم‪ ،‬س��تم‪ ،‬اس��تبداد‪ ،‬تبعیض و خشونت و رعایت حقوق زنان و کودکان‪ ،‬عدالت‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬حفظ کرامت انس��انی‪ ،‬تامین ازادی ها و حقوق اساس��ی م��ردم و رعایت قان��ون و تاکید دوباره بر‬ ‫قانون مندی از ارزوهای بشری بوده که به وسیله مطبوعات زنده می تواند تحقق یابد‪.‬‬ ‫هیچ کس نمی تواند منکر این موضوع باش��د که از زمانی که مطبوعات رکن چهارم دموکراس��ی شد تاثیرات‬ ‫شگرفی بر جوامع گذاشت و از یک نهاد کامال خبری‪ ،‬به نهادی که می تواند تاثیرات عمیقی بر مسائل اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی مردم و حکومت بگذارد‪ ،‬تبدیل شد‪.‬‬ ‫در هم��ه دوره های تاریخ‪ ،‬مطبوعات با چالش ها و مش��کالت زیادی روبه رو بودند و اصلی ترین مش��کل انها‬ ‫سانس��ور حکومتی بوده اس��ت؛ یعنی انها بای��د چیزهایی را منعکس می کردند که موافق ب��ا منافع و مطابق با‬ ‫خواس��ت و امیال حکومت ها باش��د و خودبه خود چیزهایی که مطابق میل و ذوق حاکمان نبود‪ ،‬از مطبوعات‬ ‫حذف می شد‪.‬‬ ‫باگذش��ت زمان و انقالب های مردمی و گس��ترش مفاهیمی چون ازادی بیان‪ ،‬حقوق بشر و امثال ان‪ ،‬کم کم‬ ‫مطبوعات هم از قیدوبندهای س��خت رهایی یافتند و به نشر و اش��اعه واقعیت های جامعه پرداختند و با امدن‬ ‫فناوری های مدرن و تبدیل ش��دن هر ش��هروند به خبرنگاری ماهر با موبایلی در دس��ت و ارسال خبر در دنیای‬ ‫مجازی‪ ،‬مطبوعات هم از فضای جدید بهره بردند‪.‬‬ ‫وجود فناوری موبایلی و انالین بودن و ده ها برنامه نرم افزاری دیگر باعث ش��د س��یل اخبار به روی جامعه و‬ ‫مردم روانه ش��ود‪ .‬ش��رایط جدید‪ ،‬کم کم جامعه را از مطالعه عمیق و مراجعه به مطبوعات برای مدتی دور نگه‬ ‫داش��ت‪ .‬فناوری جدید تلفن همراه مانند هر فناوری دیگر‪ ،‬مدتی اس��ت توجه مردم به مطبوعات را کم کرده‪،‬‬ ‫اما مگر امدن تلویزیون‪ ،‬جذابیت های پرده بزرگ س��ینما را برای همیش��ه نابود کرد؟ ویدئو که امد همه نگران‬ ‫تلویزیون و س��ینما ش��دند؛ امروز سینمای خانگی کار خود را می کند و سینمای پرده هم حرف خود را می زند و‬ ‫به یکدیگر کمک می کنند‪.‬‬ ‫من معتقدم این روزهای س��خت هم می گذرد و مطبوعات‪ ،‬مانند کتاب باقی می مانند‪ ،‬خواندن س��طحی و‬ ‫دنیای شایعه س��از و فرهنگ هتاک و اتهام زنی در دنیای مجازی به پایان می رسد و دیری نمی گذرد که مردمی‬ ‫که سربه زیر انداخته و همدیگر را نمی بینند‪ ،‬به خاطر نیازهای واقعی‪ ،‬برای عاشق شدن‪ ،‬برای عمیق فهمیدن‪،‬‬ ‫برای لذت بردن‪ ،‬موبایل ها را در جیب می گذارند و از این وسیله ارتباطی استفاده درست تر خواهند کرد‪.‬‬ ‫مطبوعات و همه رسانه ها در جامعه مسئولیت هایی دارند که بازسازی فرهنگی و سوق دادن مردم وطن شان‬ ‫به س��وی فرهنگ غنی یکی از اصلی ترین انهاست‪ .‬رسانه ها می توانند با رهنمون ساختن جوانان به راه درست‪،‬‬ ‫فرهنگ یک کشور را ناب و غنی سازند‪.‬‬ ‫نقش پررنگ سیاس��ی مطبوعات را نباید فراموش کرد و دس��ت کم گرفت‪ .‬حکومت ها و جریان های سیاسی‬ ‫برای نشر افکار و عقاید سیاسی خویش از مطبوعات مدد می گیرند‪ .‬با نگاهی به تاریخ می توان قدرت مطبوعات‬ ‫را در جریان های سیاس��ی و انقالب ها دریافت؛ نمونه ان نقش مطبوعات در انقالب اس�لامی ‪ ۱۳۵۷‬و تیترهای‬ ‫ماندگار (شاه رفت و امام امد) را همه به یاد دارند‪.‬‬ ‫مطبوع��ات در یک جامعه کارکرده��ای دانش افزایی‪ ،‬اطالعاتی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬علم��ی‪ ،‬هنری‪ ،‬اقتصادی و ده ها‬ ‫موض��وع دیگر دارد؛ به همین دلیل اس��ت که ام��روز در کوچک ترین موضوعات نش��ریه های تخصصی متولد‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫بااین وجود‪ ،‬مطبوعات امروز در کشور از مشکالت زیادی رنج می برند و متاسفانه شرایط بحرانی کاغذ‪ ،‬گرانی‬ ‫ارز و بی کفایتی مدیریتی دست به دست هم داده و از تعداد نشریه ها به شدت کاسته است و خواهد کاست‪ .‬رکود‬ ‫و ایس��تایی مطبوعات در کش��ور به عوامل گوناگون مربوط اس��ت که باید در یادداشت های دیگر همه تکه های‬ ‫پازل از تولید تا توزیع را توضیح دهم‪.‬‬ ‫اما بدون ش��ک حکومت و نهادهای مس��ئول به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد و معاونت مطبوعاتی باید کوشش‬ ‫کنند تا از رکود‪ ،‬ایس��تایی و تعطیلی مطبوعات در کش��ور جلوگیری ش��ود‪ .‬کمک به مطبوعات کشور از لحاظ‬ ‫اقتص��ادی و تامی��ن ابزار ارزان چاپ و کاغ��ذ می تواند هم بر کیفیت مطالب مطبوعات بیفزاید و هم اس��تقالل‬ ‫مطبوعات را فراهم کند‪.‬‬ ‫در قس��مت دیگر می توان با اموزش های الزم به خانواده مطبوعات و رس��انه ها‪ ،‬تعریف درستی از ازادی بیان‬ ‫ارائه و حدومرزهای معقولی برای ان بیان کرد تا رسانه ها با خودسانسوری روبه رو نشوند‪ .‬نمی شود یک جمله و‬ ‫تیتر و خبر و گزارش برای نشریه ای ازاد باشد و برای نشریه ای دیگر ممنوع‪.‬‬ ‫کمک به پررنگ ش��دن رس��انه های تخصص��ی وظیفه ملی میهنی همه مدیران و مس��ئوالن س��ازمان ها و‬ ‫وزارتخانه ها و نهادهای تصمیم گیر است‪.‬‬ ‫یادمان نرود که جامعه بدون چرخ چهارم ماشین دموکراسی امکان حرکت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫از همه کس��انی که در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬هم در کنار خانواده مطبوعاتی‬ ‫ماندند و ما را در انتش��ار اخرین‬ ‫شماره سالی که می گذرد یاری دادند‪ ،‬ممنونم و سپاس خود و همه خبرنگاران و کارکنان را به عنوان نخستین‬ ‫و تنهاترین روزنامه سهامداری ایران عزیز تقدیم شما می کنم‪.‬‬ ‫می دانم بهار خجسته و کمی سخت خواهیم داشت‪ ،‬اما با یاری شما از این گردنه (حیران) هم عبور می کنیم‪.‬‬ ‫جسم تان سالم‪ ،‬دل تان شاد و نوروزتان پیروز‪.‬‬ ‫بسیج حداکثری همه نیروها در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫در مقابل تهاجم حداکثری دش��منان باید به بس��یج‬ ‫حداکثری امکان��ات و توانایی ها و نیروهای خود اقدام‬ ‫کنی��م تا در پرتو باور عمیق مردم و مس��ئوالن به ذکر‬ ‫الهی و توکل به خ��دا‪ ،‬پروردگار وعده های صادق خود‬ ‫را درب��اره مل��ت بزرگ ایران محقق س��ازد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای صبح پنجشنبه در دیدار نمایندگان‬ ‫منتخب مل��ت در مجلس خبرگان رهب��ری‪ ،‬با تاکید‬ ‫ب��ر ضرورت ایجاد یک گفتم��ان و فهم عمیق عمومی‬ ‫درب��اره «نوع و چگونگی مواجهه کش��ور و افراد موثر با‬ ‫چالش ها و حوادث»‪ ،‬محور اصلی س��خنان خود را در‬ ‫قال��ب ‪ ۱۱‬دوگانه بیان کردند و گفتن��د‪ :‬گاهی اوقات‬ ‫برخ��ورد ما در مواجهه با ح��وادث و رویدادها «فعال»‬ ‫و چاره جویان��ه اس��ت و برخ��ی مواقع نی��ز برخورد ما‬ ‫«انفعالی» و مبتنی بر گالیه صرف و بی تحرکی اس��ت‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در بخش��ی از سخنان خود‬ ‫«مواجهه ابتکاری» و «مواجهه عکس العملی» را یکی‬ ‫دیگ��ر از دوگانه ها برش��مردند و افزودن��د‪ :‬در مواجهه‬ ‫عکس العمل��ی‪ ،‬حرکت م��ا تابعی از حرکت دش��من‬ ‫اس��ت اما در مواجهه ابتکاری‪ ،‬ابتکار عمل را به دس��ت‬ ‫می گیریم و از ناحیه ای که دشمن تصور نمی کند‪ ،‬به او‬ ‫ضربه می زنیم‪ .‬ایش��ان با اشاره به «مواجهه مایوسانه»‬ ‫و «مواجه��ه امیدواران��ه» به عن��وان یک��ی دیگ��ر از‬ ‫دوگانه های مطرح در مقابل حوادث و چالش ها گفتند‪:‬‬ ‫یک دوگان��ه دیگر «مواجهه از روی ترس» و «مواجهه‬ ‫با دلیری و شجاعت» است‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه یکی دیگر از دوگانه ه��ا‪ ،‬مواجهه با‬ ‫«ح��زم و تدبی��ر» و «مواجهه از روی سهل اندیش��ی و‬ ‫س��هل انگاری» است» گفتند‪« :‬نگاه جامع به تهدیدها‬ ‫و فرصت ه��ا» و «ن��گاه یکجانبه صرف ب��ه تهدیدها یا‬ ‫فرصت ها» دوگان ه دیگری اس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی در بخش��ی دیگر‪ ،‬با تاکید بر اینکه «شناخت‬ ‫واقعی��ت میدان» یا «نش��ناختن واقعی��ات» از دیگر‬ ‫دوگانه های اساس��ی در مواجهه با چالش ها و حوادث‬ ‫است‪ ،‬افزودند‪ :‬در مسائل داخلی‪ ،‬دشمن و دنباله های‬ ‫او ت�لاش زیادی می کنند تا جایگاه خودی را ضعیف و‬ ‫جایگاه دشمن را قوی نشان دهند و در نهایت این گونه‬ ‫القا کنند که کشور با مش��کالت غیرقابل حل فراوانی‬ ‫مواجه شده و امکان هیچ اقدامی نیز وجود ندارد‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی در بیان یکی دیگر از دوگانه ها‬ ‫به «مواجهه مبتنی بر مدیریت و کنترل احساسات» و‬ ‫«مواجهه با رهاشدگی احساسات» اشاره و خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬یک نوع دیگ��ر مواجهه‪ ،‬دوگانه «بهره گیری از‬ ‫تجربه ها» در مقابل «دوبار از یک سوراخ گزیده شدن»‬ ‫است‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در بیان اخرین دوگانه‬ ‫گفتند‪ :‬یک دوگانه این است که در مواجهه با حوادث‪،‬‬ ‫به یکدیگر حمله کنیم و هرکس دیگری را مقصر جلوه‬ ‫دهد یا اینکه از درگیری داخلی پرهیز کنیم و به تعبیر‬ ‫ام��ام (ره) هرچه فریاد داریم بر س��ر امریکا بکش��یم‪.‬‬ ‫«پرهی��ز از نومیدی» نکته دیگری بود که رهبر معظم‬ ‫انقالب در تبیین «مواجهه صحیح کش��ور و افراد موثر‬ ‫کش��ور با چالش ها و حوادث» مورد تاکید قرار دادند و‬ ‫گفتند‪ :‬به فرموده پروردگار باید همیشه امیدوار باشیم‬ ‫که در س��ایه ایمان‪ ،‬توکل‪ ،‬عزم‪ ،‬تصمیم و اقدام‪ ،‬اهداف‬ ‫خ��ود را محقق کنی��م و بینی قدرت ه��ای بزرگ را به‬ ‫خاک بمالیم‪.‬‬ ‫اغاز بهره برداری از طرح ساماندهی خط ساحلی «هرمز»‬ ‫مرحله نخس��ت طرح س��اماندهی خط س��احلی‬ ‫جزی��ره هرمز با حضور وزیر کش��ور ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬به گفته فریدون همتی‪ ،‬اس��تاندار هرمزگان‬ ‫ب��رای این طرح در ح��د فاصل بندر هرمز تا پش��ت‬ ‫قلعه پرتغالی ها ‪ ۷‬میلیارد تومان هزینه ش��ده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این طرح شامل سنگفرش‪ ،‬مبلمان‬ ‫ش��هری‪ ،‬نورپردازی و ایجاد فضای س��بز و امکانات‬ ‫مناسب برای گردشگران است‪ ،‬افزود‪ :‬مرحله نخست‬ ‫این طرح پنجش��نبه‪ ۲۳ ،‬اس��فند با حضور عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور به بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫همچنی��ن در جریان س��فر وزیر کش��ور ب��ه هرمز‬ ‫ط��رح هتل ‪ ۳‬س��تاره این جزیره ب��ا ظرفیت ‪ ۶۵‬نفر‬ ‫به بهره برداری رس��ید‪ .‬هتل جزی��ره هرمز با ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مترمرب��ع زیربن��ا در ‪ ۴‬طبقه س��اخته ش��ده که در‬ ‫مرحله نخس��ت ظرفی��ت ‪ ۶۵‬نف��ر را دارد و ظرفیت‬ ‫ان در مرحله دوم تا ‪ ۱۲۰‬نفر قابل افزایش اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی پنجشنبه شب‬ ‫در ایین گش��ایش مرحله نخس��ت طرح ساماندهی‬ ‫خط س��احلی جزیره هرمز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توجه ویژه به‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته از اولویت های مورد تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب است و در این راستا جزیره هرمز‬ ‫نیز مورد توجه ویژه قرار دارد‪ .‬وزیر کش��ور بیان کرد‪:‬‬ ‫در کل کشور نزدیک ‪ ۳۵‬شهرستان و منطقه به عنوان‬ ‫الگو برای اجرای پروژه های گوناگون انتخاب شده اند‬ ‫ت��ا در انها اقدام های عمران��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی مناسبی انجام شود و جزیره هرمز نیز یکی‬ ‫از این مناطق به ش��مار م��ی رود‪ .‬عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضل��ی همچنی��ن در گردهمایی دهیاران اس��تان‬ ‫هرم��زگان اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬تالش می ش��ود‬ ‫ب��ا واگ��ذاری اختیار بیش��تر به اس��تان ها و توجه به‬ ‫ظرفیت ه��ای مناطق گوناگ��ون‪ ،‬برنامه های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی را با قدرت بیش��تری پی��ش ببریم‪ .‬وزیر‬ ‫کش��ور در بخش دیگری از س��خنان خود بیان کرد‪:‬‬ ‫امسال امریکا با خروج از برجام برنامه های گوناگونی‬ ‫ب��رای اعمال تحریم ها و ضربه زدن به نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران داش��ت اما به لطف خداوند و همراهی‬ ‫مردم‪ ،‬تاکنون توانسته ایم مدیریت مطلوبی در کشور‬ ‫در این موضوع ها داشته باشیم‪ .‬رحمانی فضلی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با ادامه این روند س��ال ‪ ۹۸‬نیز س��الی سراس��ر‬ ‫موفقیت و اس��تقامت برای ملت ای��ران خواهد بود و‬ ‫این س��ال را به شکس��ت دیگری برای امریکا تبدیل‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت مناطق ازاد در کارگروه ویژه‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه از تش��کیل کارگروه ویژه برای بررس��ی و حل‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی مناط��ق ازاد و اص�لاح برخی‬ ‫بخش��نامه ها خب��ر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدباقر‬ ‫نوبخت پس از نشس��ت ب��ا س��رمایه گذاران و فعاالن‬ ‫اقتصادی جزی��ره کیش در جمع خبرن��گاران گفت‪:‬‬ ‫در کارگ��روه یادش��ده که ب��ه زودی فعالی��ت خود را‬ ‫اغاز می کند‪ ،‬اثار برخی بخش��نامه ها و دستور العمل‬ ‫صادرشده از مرکز در روند فعالیت مناطق ازاد بررسی‬ ‫و تالش خواهد ش��د که در صورت ل��زوم برخی از این‬ ‫بخش��نامه ها اصالح شود و فعاالن اقتصادی بتوانند به‬ ‫فعالیت خود در این مناطق ادامه دهند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به مطالبات و خواس��ته های فعاالن و سرمایه گذاران‬ ‫منطق��ه ازاد کیش که در این نشس��ت مطرح ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی براس��اس‬ ‫قوانی��ن مناط��ق ازاد در این مناطق س��رمایه گذاری‬ ‫کرده اند اما اکنون به جهت ش��رایط ویژه و تحریمی‪،‬‬ ‫بخش��نامه ها و دس��تورالعمل های جدی��دی به این‬ ‫مناطق ابالغ می ش��ود که ب��ا قوانی��ن اصلی مناطق‬ ‫ازاد متفاوت اس��ت‪ .‬بخش��نامه های جدید بر مسائلی‬ ‫تاکید دارد که باتوجه به ش��رایط تحریم و محدودیت‬ ‫مناب��ع ارزی و برای مدیریت بازار ارز صادر ش��ده‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل برخی اقالم که پیش از این به طور عادی‬ ‫وارد مناطق ازاد می ش��د‪ ،‬اکنون ممنوع ش��ده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ن ممنوعیت در رون��د فعالیت‬ ‫مناطق ازاد تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬به همین دلیل دولت با‬ ‫تش��کیل کارگروهی ویژه در حال بررسی و دستیابی‬ ‫به راهکار برون رفت از این مش��کل اس��ت تا از یک سو‬ ‫در جه��ت منافع ملی و تثبیت ن��رخ ارز عمل کند و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند‬ ‫به فعالیت های خود ادام��ه دهند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫کارگروه می تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه ها یا‬ ‫دس��تورالعمل صادرشده را به گونه ای شایسته اصالح‬ ‫کند‪ .‬معاون رئیس جمهوری با اش��اره به سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومت��ی تصریح کرد‪ :‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫در سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی بر اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای مناطق ازاد و توس��عه ص��ادرات تاکید‬ ‫دارند و به تبع ان مجلس و دولت برای رونق بخشیدن‬ ‫بیش از پیش این مناطق همراه و هم نظر هستند‪.‬‬ ‫افزایش صادرات رمز عبور از شرایط کنونی است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه راه نجات‬ ‫از شرایط کنونی کش��ور صادرات است‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش‬ ‫صادرات اشتغال و تولید را رونق می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در س��فر یک روزه به‬ ‫اس��تان قم در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی این اس��تان گفت‪ :‬اگر مسئله تولید کشور در‬ ‫کالن حل ش��ود‪ ،‬به طور حتم مش��کالت اساسی مانند‬ ‫بیکاری‪ ،‬تورم‪ ،‬گرانی و‪ ...‬برطرف می شود‪ .‬گرچه برخی‬ ‫کشورهای پیشرفته گردش��گری هستند‪ ،‬اما بسیاری‬ ‫از انه��ا صنعت و تولی��د را در کنار یکدیگ��ر دارند‪ .‬وی‬ ‫راه نجات از ش��رایط کنونی کشور را صادرات دانست و‬ ‫گفت‪ :‬ایران جزو معدود کشورهایی است که ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫همس��ایه دارد‪ .‬همسایگان ما امس��ال ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر واردات داش��تند ک��ه از ای��ن می��زان ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر س��هم ایران بوده اس��ت؛ یعنی ‪ ۲‬درصد از واردات‬ ‫منطقه را ما انجام داده ایم که بس��یار کم است‪ .‬رحمانی‬ ‫اف��زود‪ :‬در تولی��د داخلی هر کس در ه��ر زمینه ای که‬ ‫ت��وان دارد بای��د ورود کن��د‪ .‬اس��تفاده از تولید داخل‬ ‫نیازمند فرهنگ س��ازی اس��ت‪ .‬هنوز خیل��ی از مردم‬ ‫ای��ران نمی دانند تفاوت تولی��دات داخلی و خارجی در‬ ‫چه چیزی اس��ت یا خیلی ها از بیکاری فرزندان ش��ان‬ ‫معترض هس��تند و نمی دانند عامل ای��ن بیکاری نوع‬ ‫مصرف خودش��ان است‪ .‬وی با بیان اینکه ثبت سفارش‬ ‫در استان ها را تفویض اختیار کرده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬بنده صد‬ ‫درصد به تفویض اختیار قائل هس��تم‪ .‬بخش صنعت در‬ ‫هر اس��تان رئیس دارد‪ .‬در بخش معدن شورای معادن‬ ‫اس��تان و در تجارت کارگروه تنظیم بازار دارند‪ .‬در هیچ‬ ‫بخشی در حمایت از تولیدکننده محدودیت نداریم‪ ،‬اما‬ ‫اغماض هم نداریم‪ .‬واحدی که تولید ندارد‪ ،‬نباید تایید‬ ‫ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره بازگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات عنوان کرد‪ :‬هفته گذش��ته «واردات‬ ‫در مقابل صادرات» را در جلسات دولت مطرح کردیم و‬ ‫بان��ک مرکزی این مورد را پذیرفت‪ .‬رحمانی با تاکید بر‬ ‫اینکه واردات در مقابل صادرات به سود صادرکنندگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای این ن��وع واردات مصوبه ای از دولت‬ ‫گرفتیم تا براس��اس ان صادرکنن��دگان بتوانند اقالم‬ ‫عکس روز‬ ‫خالقیتی زیبا با لباس های زیبای کردی‬ ‫ضروری مانند مواد خاص یا قطعات مورد نیاز در تولید‬ ‫را وارد کنن��د‪ .‬ب��رای ترخیص این گون��ه کاالها کمک‬ ‫می کنیم و اجازه نمی دهیم واحدهای تولیدی تعطیل‬ ‫ش��وند‪ .‬هدف این است که در تحریم شرایط را تسهیل‬ ‫کنی��م‪ .‬فراموش نکنی��م که یکی دیگ��ر از راهکارهای‬ ‫تس��هیل ش��رایط تحری��م‪ ،‬اس��تفاده از ت��وان بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬رحمانی در ادامه این نشس��ت درباره‬ ‫ایج��اد ش��هرک های تخصصی گفت‪ :‬اگ��ر بتوانیم این‬ ‫شهرک ها را در یک سال به بهره برداری برسانیم‪ ،‬بسیار‬ ‫پیشنهاد خوبی است‪ .‬معتقدم شهرک های تخصصی در‬ ‫اینده حفظ می ش��وند‪ .‬رحمانی با اشاره به اینکه تولید‬ ‫ما از صنعت‪ ،‬معدن و کش��اورزی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هر‬ ‫اندازه روی این ‪ ۳‬بخش وقت بگذاریم‪ ،‬کش��ور بیش��تر‬ ‫بیمه می ش��ود و مشکالت اساس��ی هم برطرف خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬درحال حاض��ر ارزش ماهانه مع��دن و تولیدات‬ ‫معدنی کش��ور ‪ ۲۰‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬اگر این میزان‬ ‫تولید را نداش��تیم در ش��رایط کنونی نمی توانستیم به‬ ‫این میزان واردات انجام دهیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫دیدار رحمانی با ایات عظام‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫رضا رحمانی در س��فری یک روزه به قم در دیدار با ایات عظام مکارم‬ ‫ش��یرازی‪ ،‬شهرستانی‪ ،‬صافی گلپایگانی‪ ،‬نوری همدانی‪ ،‬علوی گرگانی‬ ‫و اعرافی گفت‪ :‬دش��منان محور تحریم های خ��ود را تولید قرار دادند تا‬ ‫واحده��ای تولیدی را تعطیل کنند و بخش دیگر تحریم ها نیز تبادالت‬ ‫مالی را نش��انه گرفته است‪ .‬به گزارش ش��اتا ایت اهلل مکارم شیرازی در‬ ‫این دیدار گفت‪ :‬تولید باش��د درامد و اشتغال می اورد و وابستگی را کم‬ ‫می کند‪ ،‬در حالی که اگر تولید با مشکل روبه رو شود گرانی‪ ،‬بیکاری و‪...‬‬ ‫ب��ه همراه م��ی اورد‪ .‬ایت اهلل نوری همدانی نیز با اش��اره به لزوم کنترل‬ ‫نرخ ها‪ ،‬گفت‪ :‬باید در فرایندی بررسی شود کاالیی که تولید شده چقدر‬ ‫هزینه داش��ته و در تمام مناطق کش��ور با یک نرخ به فروش برسد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بخشی از مش��کالت به مدیریت بازمی گردد و ارتباطی با تحریم‬ ‫ندارد‪ .‬ایت اهلل شهرس��تانی با اش��اره به ضرورت تولید کاالی باکیفیت‬ ‫یاداور شد‪ :‬برای توسعه صادرات باید کاالی مناسب تولید کنیم‪ .‬ایت اهلل‬ ‫صافی گلپایگانی نیز بر گس��ترش روابط با سایرکش��ورها تاکید کرد که‬ ‫باید در دستور کار نهاد سیاست خارجی کشور قرار گیرد‪ .‬ایت اهلل علوی‬ ‫گرگانی نیز بر استفاده از افراد و مدیران شایسته تاکید کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مجل��س خب��رگان رهب��ری در‬ ‫بیانی��ه ای خود تاکی��د کرد‪ :‬پیوس��تن ایران به‬ ‫کنوانس��یون های بین الملل��ی مانن��د «پالرمو»‪،‬‬ ‫‪ CFT‬و‪ ...‬اگ��ر به قصد گرفتن بهانه از دش��من‬ ‫باشد‪ ،‬خطای استراتژیک به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ایین بزرگداش��ت نوروز‪ ،‬از سوی ‪۱۲‬‬ ‫کشور ایران‪ ،‬افغانستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬هند‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬عراق و ترکیه در‬ ‫محل س��ازمان ملل در وین با حضور رئیسان و‬ ‫نمایندگان س��ازمان های بین المللی و سفیران و‬ ‫دیپلمات های مقیم‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان در صفحه ش��خصی خود در توییتر‬ ‫نوشت‪« :‬مصونیت در دموکراسی های غربی برای‬ ‫ارتقای تحجر باعث می ش��ود مزدوران اسرائیلی‬ ‫وارد مسجدی در فلسطین شوند تا به مسلمانان‬ ‫توهی��ن کنند و تروریس��ت هایی در نیوزیلند از‬ ‫قتل عام ‪ ۴۹‬مس��لمان پخش زنده داشته باشند‪.‬‬ ‫ری��اکاری غ��رب در دف��اع از بی اعتب��ار کردن‬ ‫مسلمانان در قالب ازادی بیان باید پایان یابد‪».‬‬ ‫خبرگ�زاری اناتول�ی‪ -‬مایک بوش‪ ،‬رئیس‬ ‫اداره کل پلی��س نیوزیلن��د اع�لام کرد‪ :‬ش��مار‬ ‫قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در شهر‬ ‫کرایست چرچ نیوزیلند به ‪ 49‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬پس از ممنوعیت پرواز بوئینگ ‪737‬‬ ‫سری مکس بر فراز اسمان بسیاری از کشورهای‬ ‫جهان‪ ،‬ایران نیز عبور این هواپیما از اسمان خود‬ ‫را ممنوع اعالم کرد‪.‬‬ ‫شاتا‪ -‬عدنان محمود‪ ،‬سفیر سوریه در تهران‬ ‫در نشس��ت مش��ترک فعاالن بخ��ش خصوصی‬ ‫س��وریه ب��ا وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و‬ ‫مسئوالن اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ایران در‬ ‫اولویت بازسازی و مشارکت اقتصادی این کشور‬ ‫قرار دارد‪ ،‬بر لزوم ارائه تس��هیالت برای افزایش‬ ‫همکاری های تجاری بین دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون سیاس��ی وزی��ر امور خارجه از‬ ‫گفت وگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران خواس��تار‬ ‫حل مس��المت امیز تنش ها بین هند و پاکستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گ��زارش س��ایت وزارت خارجه‬ ‫امری��کا‪ ،‬مایک پمپئو در گزارش حقوق بش��ری‬ ‫خود در سال گذشته میالدی درباره ایران مدعی‬ ‫شد وضعیت حقوق بشر در ایران ضعیف بوده و‬ ‫در بس��یاری از موارد هم بدتر ش��ده است‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه ایاالت متحده امریکا در سخنان روز‬ ‫چهارش��نبه مدعی نقض حقوق بشر در ایران و‬ ‫سودان جنوبی‪ ،‬نیکاراگوئه و چین شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬حس��ام الدین اش��نا‪ ،‬مش��اور‬ ‫رئیس جمهوری در حس��اب توییتر خود نوشت‪:‬‬ ‫«گذار از روابط دوس��تانه ب��ه روابط راهبردی»‬ ‫در سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به کشور‬ ‫عراق رونمایی شد‪ .‬روابط راهبردی امروز حاصل‬ ‫ایس��تادگی های ملت ایران ب��رای دفاع از ملت‬ ‫عراق در برابر استبداد صدامی‪ ،‬اشغال امریکایی‬ ‫و فتنه تکفیری است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزارت ام��ور خارج��ه نروژ س��فیر‬ ‫ایران در این کش��ور را بر س��ر پرونده نس��رین‬ ‫س��توده احض��ار ک��رد‪ .‬روزنامه ن��روژی «فتن‬ ‫پوستن» مدعی ش��ده وزارت امور خارجه نروژ‪،‬‬ ‫محمدحسن حبیب اهلل‪ ،‬سفیر کشورمان در نروژ‬ ‫را بر س��ر پرونده نسرین ستوده فراخوانده است‪.‬‬ ‫قاضی مقیس��ه دوشنبه گذش��ته از محکومیت‬ ‫نسرین ستوده به ‪ ۷‬سال حبس و ارسال پرونده‬ ‫او به دادگاه تجدید نظر خبر داد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دول��ت هلن��د در بیانی��ه ای باعنوان‬ ‫افزایش نظارت بر دانش��جویان و پژوهش��گران‬ ‫کش��ورهای ب��ا ریس��ک ب��اال خواه��ان اعمال‬ ‫محدودیت های جدیدی برای دانشجویان ایرانی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬می��گل برگ��ر‪ ،‬عضو المان��ی ناظر‬ ‫بر اینس��تکس در توییتی نوش��ت‪ :‬خوش��حالم‬ ‫که پیش از نوروز ش��اهد حمای��ت قاطع ‪ E۳‬از‬ ‫اینستکس هس��تم‪ .‬المان همچنان متعهد است‬ ‫که اینس��تکس را قابل استفاده و تجارت مشروع‬ ‫اتحادیه اروپا با ایران را تسهیل کند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬نمایش��گاه اث��ار تاریخی و باس��تانی‬ ‫ای��ران باعنوان «ایران؛ مه��د تمدن ها» با حضور‬ ‫حسن قشقاوی‪ ،‬س��فیر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در اس��پانیا‪ ،‬رئی��س موزه ملی ای��ران و تعدادی‬ ‫از مقام��ات محل��ی ایال��ت والنس��یا در م��وزه‬ ‫باستان شناسی الیکانته اسپانیا گشایش یافت‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نخس��تین محموله از افغانس��تان از‬ ‫طری��ق بندر چابهار به هند رس��ید‪ .‬این محموله‬ ‫شامل ‪ ۵۷۰‬تن کاال از افغانستان بود که از طریق‬ ‫بندر چابهار وارد بندر بمبئی هندوستان شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬براس��اس گزارش هایی که روز جمعه‬ ‫منتشر ش��د‪ ،‬یک دیپلمات بلندپایه کره شمالی‬ ‫گفت این کش��ور تعلیق مذاکرات با واشنگتن و‬ ‫تجدیدنظر درباره تعلیق ازمایش های موشکی و‬ ‫هس��ته ای را در صورت خودداری امریکا از دادن‬ ‫امتیاز‪ ،‬بررسی می کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫جامعه با مطبوعات‬ ‫همیشه زنده است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫افزایش سهم دریا‬ ‫در حمل‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫امداد رایگان برای‬ ‫خودروهای زیر ‪ ۵‬سال‬ ‫شورای برنامه ریزی‬ ‫خراسان جنوبی با حضور‬ ‫نوبخت برگزار شد‬ ‫از تفویض اختیار به استان های کشور در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گزارش می دهد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تفویض اختیارات به استا ن ها به ویژه در شرایط کنونی با مخالفت‬ ‫و موافقت عده ای از فعاالن و کارشناسان همراه شده است‬ ‫‹ ‹سیاستی در راستای بهبود تولید‬ ‫سیدعبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رئیس خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ایران درب��اره تفوی��ض اختیار به‬ ‫استان ها به‬ ‫گفت‪ :‬پس از روی کار امدن دولت‬ ‫یازدهم یکی از سیاست هایی که در دولت قرار شد به‬ ‫طور جدی پیگیری ش��ود‪ ،‬کاهش بروکراسی و روند‬ ‫اداری بود‪.‬‬ ‫پیش از این موضوع تصمیم هایی که در اس��تان ها‬ ‫گرفته می ش��د در هر س��طحی که بود باید با مرکز‬ ‫هماهنگی می ش��د و دس��توری ه��م از مرکز برای‬ ‫اجرای ان صادر می شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬در گام نخس��ت ق��درت اتاق های‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬س��ازمان های صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت‪،‬‬ ‫سازمان های جهادکشاورزی و دیگر نهادهای استانی‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این سیاست با هدف کاهش نامه نگاری‬ ‫با مرکز کش��ور انجام ش��د‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫فعالیت های��ی که تا پیش از ان انجام می ش��د‪ ،‬زمان‬ ‫زیادی می برد تا به نتیجه برس��د اما پس از افزایش‬ ‫ق��درت در تصمیم گی��ری نهاده��ای اس��تانی ای��ن‬ ‫موضوع تا حدی برطرف ش��د‪ .‬س��هل ابادی توضیح‬ ‫داد‪ :‬پ��س از این موضوع مش��کل رکود تورمی ایجاد‬ ‫ش��د و واحدهای تولیدی و اقتصادی توقع داش��تند‬ ‫سازمان های استانی به انها کمک کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬رفع مشکالت یک کارخانه بهتر است‬ ‫با کارشناس��ی افرادی باش��د که از منطقه شناخت‬ ‫کاف��ی دارن��د‪ .‬بر ای��ن مبنا‪ ،‬س��تاد تس��هیل و رفع‬ ‫موانع اس��تان ها راه اندازی شد تا مشکالت موجود با‬ ‫همفکری مس��ئوالن و فعاالن استان ها برطرف شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬فق��ط پرونده هایی به ته��ران ارجاع‬ ‫می ش��د که تصمیم گیری درب��اره ان امنیتی یا ملی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئی��س خان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ایران‬ ‫همچنین افزود‪ :‬در نتیجه تفویض اختیار به استان ها‬ ‫در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به طور کلی مسیر‬ ‫مناسبی را پیش رفت‪.‬‬ ‫اکنون بسیاری از استان های کشور مشکالت بزرگ‬ ‫خود را حل می کنن��د و دیگر نیازی به هماهنگی و‬ ‫دولت از طریق بانک مرکزی کسری بودجه خود را تامین نکند‬ ‫علی سعدوندی گفت‪ :‬متاسفانه در کشور ما نحله های مختلف فکری‪ ،‬مخالف‬ ‫نظریه های پیشرفته اقتصاد کالن هستند و به طور تقریبی همگی با جایگزینی‬ ‫اس��تفاده از اوراق ب��رای جب��ران کس��ری بودجه با تامین مال��ی از طریق بانک‬ ‫مرک��زی مخالفت دارن��د‪ .‬این تحلیلگر امور اقتصادی درباره کاهش نرخ رش��د‬ ‫نقطه به نقطه پول از ‪ ۴۶‬درصد مه ر به ‪ ۴۱‬درصد اذ ر به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬پول وسیله‬ ‫مبادله اس��ت و وقتی نرخ رش��د پول باال باش��د پیش اگاهی ایجاد تورم خواهد‬ ‫بود‪ .‬در اغاز امس��ال و س��ال های گذشته نرخ رشد پول بسیار کمتر از نرخ رشد‬ ‫شبه پول بود اما از اواسط امسال وضعیت دگرگون و مقداری از شبه پول به پول‬ ‫تبدیل ش��د و نرخ رش��د پول از شبه پول فزونی گرفت و در نتیجه سهم پول در‬ ‫نقدینگی به تدریج رو به افزایش گذاش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه نرخ رش��د پول‬ ‫تنها در یک ماه تا حدی کاهش داش��ته اس��ت برای اثبات این ادعا کافی نیست‬ ‫که مشکل نرخ رشد نقدینگی‪ ،‬تورم و رشد نرخ ارز در سال اینده کنترل خواهد‬ ‫شد‪ .‬سعدوندی تصریح کرد‪ :‬باید توجه داشت که نرخ رشد پول در اغاز امسال‬ ‫کمت��ر از ‪ ۴۰‬درص��د بود و این نرخ هنوز با نرخ ثبات بخش فاصله دارد و اگر نرخ‬ ‫رش��د پول و ش��به پول را به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد کاهش دهیم‪ ،‬می توانیم ادعا کنیم‬ ‫که به ثبات نزدیک می ش��ویم‪ .‬بانک مرکزی با اس��تفاده از سیاست های رکودزا‬ ‫توانس��ته تا حد اندکی رش��د پول را کنترل کند که همین سیاست های رکودزا‬ ‫در اینده باعث افزایش نقدینگی خواهد ش��د چرا که معوقه های بانکی افزایش‬ ‫می یابد و از این طریق رش��د نقدینگی تداوم خواهد داش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫سیاس��ت ها به قول معروف از «ناس��ازگاری زمانی» رنج می برند و همان طور که‬ ‫‪ ۵‬سال گذشته سیاست های دولت در کنترل تورم موقت و کم اثر در بلندمدت‬ ‫بود ه به همین دلیل اکنون شاهد تورم های باال هستیم‪ .‬سیاست انباشت شوک‬ ‫نه در کنترل تورم و نه در کنترل نرخ ارز موفق نبوده اس��ت‪ .‬این اس��تاد اقتصاد‬ ‫با تاکید بر اس��تفاده از اوراق در نظام اقتصادی کش��ور گفت‪ :‬در کشورهای دیگر‬ ‫به جای اینکه دولت مستقی م از منابع پرقدرت بانکی استفاده کند‪ ،‬از کل بدنه‬ ‫اقتصاد وام می گیرد ‪ .‬در این ش��رایط بانک مرکزی به عنوان بازارس��از اوراق وارد‬ ‫عمل می ش��ود و نرخ س��ود را کنترل می کند‪ .‬در این گونه موارد به طور معمول ‬ ‫بانک های مرکزی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد اوراق دولتی را نگهداری می کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مزیت این روش در ان اس��ت که بیش��تر تامین منابع دولت از طریق استقراض‬ ‫و مالیات گیری اس��ت و دولت مس��تقی م به پولی سازی کسری بودجه نمی تواند‬ ‫اقدام کند که موجب تورم و ابرتورم می ش��ود‪ .‬س��عدوندی ادامه داد‪ :‬این مسئله‬ ‫دارای اهمیت است زیرا بخشی از نقدینگی در اوراق دولتی و به طور کلی اوراق‬ ‫حبس می شود‪ ،‬این نقدینگی را می توان غیرتورمی نامید اما متاسفانه در کشور‬ ‫ما نحله های مختلف فکری‪ ،‬مخالف نظریه های پیشرفته اقتصاد کالن هستند و‬ ‫به طور تقریبی همگی مخالف جایگزینی استفاده از اوراق برای جبران کسری‬ ‫بودجه با تامین مالی از طریق بانک مرکزی هس��تند‪ .‬در واقع تورم س��اختاری‬ ‫ریش��ه در ساختار فکری نخبگان اقتصادی کشور دارد‪ .‬سعدوندی تصریح کرد‪:‬‬ ‫دلیل عمده اینکه در ‪ ۴۰‬س��ال گذشته تورم مزمن داشته ایم پول سازی کسری‬ ‫بودجه بود و اگر بخواهیم بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یابد‪ ،‬باید از طریق‬ ‫اوراق انجام ش��ود‪ .‬سعدوندی گفت‪ :‬باید توجه داشت که اگر استقراض دولت از‬ ‫بانک مرکزی را نس��بت به بودجه دولت یا تولید ناخالص داخلی مقایس��ه کنیم‬ ‫در می یابیم که این نسبت ها به سقف خود رسیده است و بیش از این استقراض‬ ‫مستقیم از بانک مرکزی بدون پرداخت هزینه های سنگین تورمی ممکن نیست ‬ ‫اما از س��وی دیگر نس��بت بدهی دولت در حالت کلی در سطح پایینی قرار دارد‬ ‫پس توصیه اکید این است که دولت از طریق بانک مرکزی کسری بودجه خود‬ ‫را تامین نکند اما می تواند از بدنه اقتصاد استقراض کند‪ .‬این اقتصاددان یاداور‬ ‫شد‪ :‬متاسفانه در سال اینده بنا دارند از طریق فروش ارز یا عملیات حسابداری‬ ‫و صوری اقدام به خلق نقدینگی جدید از طریق بانک مرکزی و گس��ترش پایه‬ ‫پولی کنند که با ش��رایطی که نقدینگی ما از منظر انباش��ت ش��به پول دارد این‬ ‫کار می توان��د وضعیت خطرناکی به ش��مار رود‪ .‬ه��ر چند که نحله های مختلف‬ ‫اقتصاد ایران با انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه‪ ،‬مستقی م و غیرمستقیم‬ ‫ مخالف هس��تند ما باید طرحی نو دراندازیم و اقدام به تغییر اساس��ی روش های‬ ‫تامین کس��ری بودجه بود‪ .‬س��عدوندی درباره تاثیر افزایش پایه پولی در رش��د‬ ‫نقدینگ��ی گف��ت‪ :‬تاثیر افزایش پایه پولی روی نقدینگی خطی نیس��ت؛ ممکن‬ ‫اس��ت در ش��رایطی این رابطه یک به یک باشد اما شرایط دیگری متصور است‬ ‫ک��ه با افزایش بس��یار اندک پایه پولی ممکن اس��ت نقدینگ��ی به طور فزاینده‬ ‫افزای��ش یاب��د به همین دلیل در ادبیات اقتص��ادی از ضریب فزاینده یا ضریب‬ ‫تکاثر استفاده می شود که نشان دهنده رابطه علّی افزایش پایه پولی بر نقدینگی‬ ‫نیست بلکه نشان می دهد وقتی پایه پول افزایش می یابد دست بانک ها را برای‬ ‫ایجاد نقدینگی جدید باز می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای تحلیل اثر افزایش پایه پولی بر‬ ‫تورم شرایط اقتصادی مانند وجود تورم یا رونق‪ ،‬سرعت گردش پول یا تقاضای‬ ‫مبادالتی پول را باید در نظر گرفت‪ .‬این کارش��ناس اقتصا د با اش��اره به انتش��ار‬ ‫اوراق مختلف مانند اوراق منفعت گفت‪ :‬اینکه برای انتشار اوراق از چه عقودی‬ ‫اس��تفاده می ش��ود مسئله فرعی است‪ ،‬مس��ئله اصلی این است که فعال وزارت‬ ‫اقتصاد‪ ،‬بانک مرکزی و دولت به این نتیجه نرس��یده اند که از طریق اوراق چاله‬ ‫ل اوراقی که منتش��ر می شود جایگزین‬ ‫کس��ری بودجه را پر کنند به طور معمو ‬ ‫اوراق گذشته است یا اگر اوراق جدید منتشر شود به دلیل نبود عملیات بازار باز‬ ‫موجب افزایش نرخ های سود می شود که برای اقتصاد خطرناک ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫اتالف وقت برای نامه نگاری با مرکز وجود ندارد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه قدرت یافتن نهادهای اس��تانی در‬ ‫کل به نفع کش��ور اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫باید برخی موضوع ها را هم در نظر داشت؛ در بیشتر‬ ‫استان های کشور و به ویژه شهرستان های نزدیک به‬ ‫هم روابطی بین افراد وجود دارد که ممکن اس��ت بر‬ ‫تقسیم منابع و تسهیالت تاثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از موضوع هایی که در زمینه قدرت دادن به‬ ‫نهادهای اس��تانی باید در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬نظارت‬ ‫و پایش ان فعالیت ها اس��ت‪ ،‬البته این نظارت نباید‬ ‫به گونه ای باش��د که فعالیت ها دوباره زمان بر شوند‬ ‫اما بدون نظ��ارت نباید قدرت تصمیم گیری متمرکز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سهل ابادی با بیان اینکه به تازگی موضوع تفویض‬ ‫اختیار به اس��تان برای ثبت س��فارش از سوی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مطرح ش��ده توضیح داد‪:‬‬ ‫این موضوع از جمله سیاس��ت هایی است که کمک‬ ‫می کند تا تولیدکنن��دگان و فعاالن بازار محصوالت‬ ‫مورد نیاز خود را س��ریع تر ثبت کنن��د با این حال‪،‬‬ ‫بحث ثبت س��فارش در گذش��ته با مشکالتی روبه رو‬ ‫بود و منجر به چند پرونده فس��اد اقتصادی شد‪ .‬باید‬ ‫این مش��کالت برطرف و س��از کار ان نیز مش��خص‬ ‫ش��ود‪ .‬در این صورت می توان برای تسریع فعالیت ها‬ ‫برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫محمدحسین برخوردار‬ ‫سیدعبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫ی��ک فعال کارگ��ری در قزوین از نمایندگان‬ ‫کارگران در شورای عالی کار خواست در صورت‬ ‫افزایش نیافتن حداقل دس��تمزد متناس��ب با‬ ‫معیاره��ای قانون��ی‪ ،‬از امض��ای مصوبه مزدی‬ ‫ناعادالن��ه خودداری کنن��د‪ .‬عیدعلی کریمی‪،‬‬ ‫دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه بر اساس‬ ‫م��اده ‪ ۴۱‬قانون کار‪ ،‬ش��ورای عالی کار وظیفه‬ ‫ل حداقل دس��تمزد کارگران را بر‬ ‫دارد هر س��ا ‬ ‫اس��اس دو معیار واضح شامل نرخ تورم و سبد‬ ‫معیش��ت یک خانوار ‪ ۴‬نفره تعیین کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کارگران در س��ال جاری ح��دود ‪ ۲۱۲‬درصد‬ ‫افزایش تورم را (بر اس��اس نظر کارشناسان) به‬ ‫جان کشیده اند‪ .‬او با بیان اینکه انتظار کارگران‬ ‫از دولت این اس��ت که در اس��تانه س��ال نو بر‬ ‫س��فره رنگ و رو رفت��ه خانواده های انها جانی‬ ‫تازه بخش��یده شود‪ ،‬افزود‪ :‬خواسته ما کارگران‬ ‫از دولت این اس��ت ک��ه همان گونه که حقوق‬ ‫کارکنان دولت افزایش یافت دستمزد کارگران‬ ‫نیز افزایش داش��ته باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با وجود‬ ‫انک��ه حقوق دریافت��ی کارکنان دولت دو برابر‬ ‫کارگران است‪،‬‬ ‫در الیحه بودجه س��ال اینده‪ ،‬دولت دو برابر‬ ‫س��ال گذش��ته افزایش حقوق برای کارکنان‬ ‫دول��ت در نظر گرفته اس��ت‪ .‬دبیر خانه کارگر‬ ‫قزوی��ن ب��ا تاکید بر اینکه در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته فاصله حداقل مزد و س��بد معیش��ت‬ ‫کارگران جبران نش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اکنون‬ ‫رقمی که ش��ورای عالی کار برای سبد حداقل‬ ‫معیش��ت یک خانواده ‪ ۴‬نف��ره اعالم کرده‪۳ ،‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۵۹‬هزار تومان اس��ت که نش��ان‬ ‫می ده��د حداقل در دو دهه گذش��ته تاکنون‬ ‫فاصله سبد معیشت خانوار جبران نشده است‪.‬‬ ‫کریمی با اش��اره به برخی اظهارات نمایندگان‬ ‫کارفرمایی پیرامون ایجاد اخالل در رونق تولید‬ ‫و اش��تغالزایی به وس��یله افزایش دستمزدها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بنابر نظر کارشناس��ان‪ ،‬مسئله دستمزد‬ ‫کارگ��ران یازدهمین مان��ع و معضل تولید در‬ ‫کش��ور ب��رای کارفرمایان به ش��مار می رود و‬ ‫بیانگر این است که این مسئله نباید در بین ‪۱۰‬‬ ‫اولویت نخس��ت کارفرمایان باشد اما متاسفانه‬ ‫می بینیم عده ای به دالیل مختلف بیش��ترین‬ ‫اولوی��ت را در بح��ث مقابله با موان��ع تولید به‬ ‫بحث افزایش دس��تمزد رب��ط می دهند‪ .‬عضو‬ ‫کانون بازنشس��تگان تامین اجتماعی قزوین در‬ ‫ادامه به موانع ادعایی دولت و کارفرمایان برای‬ ‫افزایش دس��تمزد اشاره کرد و افزود‪ :‬مشکالت‬ ‫میان کارفرمایان و دولت که محصول وضعیت‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬به طبقه کارگر ربطی ندارد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬نباید کارگ��ران از حقوق قانونی خود‬ ‫صرف نظر کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تفویض اختیار کمکی نمی کند‬ ‫محمدحس��ین برخوردار‪ ،‬فعال و تحلیلگر مس��ائل‬ ‫صنعت��ی درب��اره واگ��ذاری اختیارات به اس��تان در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫مطرح ک��رد‪ :‬عمده مش��کالت‬ ‫صنعتگران امروز با قوانین کش��وری اس��ت و تفویض‬ ‫اختیار کمک چندانی به تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫نمی کند‪ .‬متاسفانه زمانی که دولت پول داشت حاضر‬ ‫نشد به اس��تان ها تفویض اختیار کند و این سیاست‬ ‫در حال��ی اجرا می ش��ود که بیش��تر به نظ��ر اهداف‬ ‫دیگری در جریان اس��ت‪ .‬برخ��وردار توضیح داد‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی که بانک ها توان چندانی برای پرداخت‬ ‫تس��هیالت ندارند و ثبت س��فارش با مشکالت جدی‬ ‫روبه رو ش��ده است‪ ،‬تفویض اختیار به استان ها بیشتر‬ ‫مانند ش��انه خالی کردن دولت از مسئولیت است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬تفویض اختیار در این شرایط به معنای‬ ‫خروج مشکالت از مرکز به سمت استان ها است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه کشور در این شرایط بیش از‬ ‫هر زمان دیگری نیاز به برنامه استراتژیک دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید برای رفع مش��کالت کنونی برنامه ریزی مناسبی‬ ‫از طرف دولت ارائه ش��ود‪ .‬تا زمان��ی که راهکار برای‬ ‫حل بحران های کنونی ارائه نش��ود‪ ،‬تفویض اختیار و‬ ‫واگذاری ثبت سفارش به استان ها سیاستی نیست که‬ ‫به کشور و تولیدکنندگان کمک کند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر امور صنایع با اش��اره به اینکه تفویض‬ ‫اختیار ثبت س��فارش به اس��تان ها منجر به مشکالت‬ ‫دیگری خواهد شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬روند ثبت سفارش در‬ ‫کشور مش��کل دارد و این مشکالت به راحتی برطرف‬ ‫نمی ش��وند‪ .‬در این زمینه کافی است تا ثبت سفارش‬ ‫یک محصول در اس��تانی با موافقت همراه شود و در‬ ‫استان دیگر با مخالفت‪ .‬این موضوع روند فعالیت های‬ ‫صنعتی را با مش��کل روبه رو می کند و باعث می شود‬ ‫در ادامه مسیر برای تولیدکنندگان با ناامنی بیشتری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارگران خواستار‬ ‫افزایش عادالنه دستمزد‬ ‫کاهش کاغذبازی یا شانه خالی کردن از مسئولیت؟‬ ‫تفویض اختیار به استان ها در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت موضوعی است که پس از روی کار امدن دولت‬ ‫یازدهم به طور جدی پیگیری ش��د و رفته رفته دولت‬ ‫تالش کرد تا اختیار س��ازمان ها و نهادهای استانی را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬این سیاس��ت به ویژه در شرایط کنونی‬ ‫با مخالفت و موافقت عده ای از فعاالن و کارشناس��ان‬ ‫همراه ش��ده است‪ .‬برخی از کارشناسان بر این باورند‬ ‫که دولت با تفویض اختیار به اس��تان ها کاغذبازی را‬ ‫کاهش داده که این موضوع به حل مش��کل در داخل‬ ‫اس��تان ها کمک می کند‪ .‬این در حالی است که عده‬ ‫دیگری معتقدند تفویض اختیار به استان ها زمانی که‬ ‫قوانین باالدس��تی مش��کل دارد به نوعی شانه خالی‬ ‫ک��ردن از بار مس��ئولیت اس��ت‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬دو‬ ‫دیدگاه متفاوت در این زمینه را بررسی می کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رضایت مشتری؛ هدف اصلی «داتیس خودرو»‬ ‫عض��و هیات مدی��ره هلدین��گ داتیس در جمع‬ ‫مشتریان ش��رکت داتیس خودرو با اشاره به اینکه‬ ‫همه ما از چالش امروز خودرو زخم خوردیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چنانچ��ه تجربه امروز را زودتر کس��ب می کردیم‬ ‫هیچ وقت وارد بازار خودرو نمی شدیم‪.‬‬ ‫محمدرضا علینقی با بیان این مطلب گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته بحران فروش خودرو را داشتیم تا جایی که‬ ‫م��ا به خریداران خودروهای مان یک دوچرخه هم‬ ‫هدی��ه می دادیم و امروز افزون بر ‪ ۹۰‬درصد فعاالن‬ ‫صنعت(واردکنن��دگان و تولیدکنندگان خودرو)‬ ‫دچار بحران هس��تند‪ .‬به گزارش گس��ترش نیوز‪،‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره هلدینگ داتیس ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه ش��رکت داتیس خودرو نی��ت و قصد بدی‬ ‫در موض��وع فروش خودرو نداش��ته و امروز برخی‬ ‫بحران ها گریبان این شرکت را گرفته است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چنانچه مانند برخی شرکت ها فقط به کسب‬ ‫منفع��ت از ب��ازار خ��ودرو در ان ورود کرده بودیم‬ ‫امروز با اغوش باز پذیرای مش��تریان خود نبودیم‪.‬‬ ‫علینقی با بیان اینکه خواس��ته و عالقه مندی این‬ ‫مجموع��ه جلب رضایت مندی مش��تریان اس��ت‪،‬‬ ‫خواس��تار همفکری و همراهی بیشتر مشتریان با‬ ‫شرکت داتیس خودرو شد تا این شرکت نیز هرچه‬ ‫زودتر نس��بت به جلب رضایت انان اقدامات موثر‬ ‫و راهگش��ایی داشته باش��د‪ .‬در ادامه این نشست‬ ‫صمیمی‪ ،‬برخی مشتریان که موعد تحویل خودرو‬ ‫انها گذشته بود خواسته های خود را مطرح کردند‬ ‫ک��ه مدی��ران هلدینگ داتیس و ش��رکت داتیس‬ ‫خ��ودرو یک به یک به انها گوش دادند‪ .‬همچنین‬ ‫این مشتریان خواستار تعیین تکلیف برای دریافت‬ ‫خودرو خود یا خودرو جایگزین یا مبالغ پرداختی‬ ‫بودند ک��ه مدیران داتیس خودرو نیز قول دادند تا‬ ‫در ح��د توان برای جل��ب رضایت انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫در پای��ان‪ ،‬خری��داران و مش��تریان حاضر در این‬ ‫نشس��ت با ابراز خرس��ندی از برگزاری این جلسه‬ ‫خواس��تار تصمیم گیری های عاجل مجموعه برای‬ ‫رفع چالش های موجود خریداران شدند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫امداد رایگان برای خودروهای زیر ‪ ۵‬سال‬ ‫در دیدار قائم مقام ایدرو و هیات‬ ‫صنعتی روسیه بررسی شد‬ ‫خبر‬ ‫همکاری روسیه و ایدرو‬ ‫در نوسازی ناوگان تجاری‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در دیدار هیات صنعتی روس��یه و قائم مقام‬ ‫ای��درو زمینه ه��ای هم��کاری خودروس��ازان‬ ‫س��نگین این کش��ور ب��رای طرح نوس��ازی‬ ‫ناوگان تجاری ایران بررس��ی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایدرونیوز‪ ،‬بهزاد اعتمادی‪ ،‬قائم مقام س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران با تاکید‬ ‫بر اینکه طرح ملی نوس��ازی ناوگان فرس��وده‬ ‫تجاری کشور شامل ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو‬ ‫انواع کشنده‪ ،‬کامیون‪ ،‬کامیونت و اتوبوس های‬ ‫گازسوز و بنزین سوز با دستور رئیس جمهوری‬ ‫و محوری��ت این س��ازمان اغاز ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��درو امادگ��ی دارد به منظور بهینه س��ازی‬ ‫اس��تانداردهای کیف��ی و زیس��ت محیطی از‬ ‫توانمندی ش��رکت های روس��ی درباره تامین‬ ‫خودروه��ای س��نگین ب��ه ش��کل قطع��ات‬ ‫منفصل��ه بهره گیرد‪ .‬وی همچنین با اش��اره‬ ‫ب��ه تحریم های ی��ک جانبه و خ�لاف قواعد‬ ‫بین المللی امری��کا تصریح ک��رد‪ :‬بخش های‬ ‫قابل توجه��ی از فرایندهای تولید خودروهای‬ ‫س��نگین و تجاری با اس��تفاده از توان تولید‬ ‫مجموعه های گوناگون خودروسازان داخلی با‬ ‫س��فارش گذاری ایدرو در پروژه ملی نوسازی‬ ‫ناوگان تجاری در حال انجام است‪ .‬نمایندگان‬ ‫خودروس��ازان سنگین روسیه در این دیدار با‬ ‫تش��ریح توانمندی های فنی و استاندارد های‬ ‫زیس��ت محیطی (ی��ورو‪ )۵‬ان��واع کش��نده و‬ ‫اتوبوس های گازس��وز و برقی روسی‪ ،‬امادگی‬ ‫خود را برای بررسی راه اندازی خطوط اعتباری‬ ‫و نحوه تعامالت مالی وصنعتی بین دو کشور‬ ‫اعالم کردند‪ .‬همچنین مقرر ش��د هیات های‬ ‫کارشناس��ی دو طرف‪ ،‬عملیاتی سازی و انعقاد‬ ‫قراردادهای هم��کاری در حوزه های گوناگون‬ ‫همزمان با پانزدهمین کمیس��یون مش��ترک‬ ‫دو کش��ور که خرداد س��ال اینده در اصفهان‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬را بررسی کنند‪ .‬در این دیدار‬ ‫همچنین مدی��ران اموربین الملل‪ ،‬ارتباطات و‬ ‫صنایع خودرویی ایدرو حضور داشتند‪.‬‬ ‫ایی��ن اغاز ب��ه کار طرح خدمات و ام��داد نوروزی‬ ‫س��اپیایدک در محوط��ه این ش��رکت روزپنجش��نبه‬ ‫ب��ا حض��ور س��یدجواد س��لیمانی مدیرعام��ل گ��روه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا و س��ردار محمدرض��ا مهماندار‬ ‫فرمان��ده راهنمای��ی و رانندگی تهران ب��زرگ و اهالی‬ ‫رس��انه برگزار شد‪ .‬براساس این طرح‪ ،‬خدمات و امداد‬ ‫نوروزی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬گروه خودروسازی سایپا با هدف‬ ‫امدادرس��انی به مسافران نوروزی پنجشنبه ‪ ۲۳‬اسفند‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه خدمات دهی نوروزی‬ ‫بهزاد پناهی‬ ‫عباس فخاریان‬ ‫نشست معاون امور‬ ‫صنایع با قطعه سازان‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در دیدار با نمایندگانی از تش��کل های‬ ‫تخصص��ی صنع��ت قطع�� ه کش��ور اظهارکرد‪:‬‬ ‫ی این‬ ‫بان��ک مرک��زی تس��هیالت ویژه ای ب��را ‬ ‫صنع��ت اختص��اص داده که با توج��ه به اتخاذ‬ ‫سیاست های حمایتی‪ ،‬شاهد بهبود وضعیت این‬ ‫صنعت خواهیم بود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬در نشست‬ ‫مش��ترک فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با برخی از اعضای صنعت قطعه ‬ ‫کش��ور موضوع هایی مانند مش��کل تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬ضرورت تداوم تزریق نقدینگی‪ ،‬تس��هیل‬ ‫ورود مواد اولیه به کش��ور و تخصیص ارز مطرح‬ ‫و نمایندگان این صنعت خواس��تار بازنگری در‬ ‫قراردادهای قطعه سازها با خودروسازها و اصالح‬ ‫قیمت ها با توجه به افزایش هزینه تولید شدند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬مقیم��ی نیز با نگاهی به‬ ‫وضعی��ت صنع��ت خودرو و قطع�� ه در چند ماه‬ ‫گذش��ته گف��ت‪ :‬خوش��بختانه با اتخ��اذ تدابیر‬ ‫مناس��ب در شرایطی که صنعت خودرو ایران با‬ ‫محدودیت های بین المللی روبه رو بود‪ ،‬توانستیم‬ ‫رون��د تولید خودرو در کش��ور را مدیریت کرده‬ ‫و امروز تولید کنن��دگان با قدرت به تولید خود‬ ‫ادامه دهند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ضمن قدردانی از همراه��ی تولید کنندگان در‬ ‫صنعت قطع ه گفت‪ :‬با توجه به مشکالت سرمایه‬ ‫در گ��ردش صنعتگران این بخ��ش و تاثیر این‬ ‫موض��وع در فراین��د تولید خودرو در کش��ور‪،‬‬ ‫اعطای تس��هیالت به این صنعت در دستورکار‬ ‫قرار گرفت و خوش��بختانه ب��ا همکاری بانک ها‬ ‫وضعی��ت ای��ن صنعت کنترل ش��د‪ .‬او افزود‪ :‬با‬ ‫پیگیری های انجام شده‪ ،‬بانک مرکزی اعتبارات‬ ‫خاص��ی برای صیانت از ای��ن صنعت اختصاص‬ ‫داد و در مدت کوتاهی این تسهیالت وارد مدار‬ ‫تولی��د ش��د‪ .‬وی تدوین برنامه مش��خص برای‬ ‫صنعت قطع ه در س��ال ‪ ۹۸‬را ضروری برش��مرد‬ ‫ن کرد‪ :‬تشکل های تخصصی صنعت‬ ‫و خاطرنشا ‬ ‫قطع�� ه ب��ا ارائه برنامه ه��ای هدفمن��د از تولید‬ ‫قطعات مورد نیاز خودرو در س��ال اینده‪ ،‬امکان‬ ‫پیش بین��ی وضعی��ت صنعت خودرو در س��ال‬ ‫اینده را فراهم خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بنابر تاکید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت در طرح نوروز ‪ ۹۸‬و در راس��تای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی این گروه‪ ،‬خدمات رسانی به تمام خودروهای‬ ‫کشور عالوه بر محصوالت سایپا ارائه شود‪.‬‬ ‫با اجرای این سیاس��ت‪ ،‬ضمن اولویت بخش��ی ارائه‬ ‫خدم��ات به مش��تریان محصوالت گروه س��ایپا‪ ،‬تمام‬ ‫خودروهای موجود در کش��ور نی��ز در صورت اعالم یا‬ ‫مش��اهده امدادگران‪ ،‬از خدمات ط��رح امداد نوروزی‬ ‫سایپا بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫طرح امداد و خدمات نوروز ‪ ۹۸‬گروه س��ایپا با شعار‬ ‫«هم��راه خودروت هس��تیم» از ‪ ۲۵‬اس��فند‪ ۹۷‬تا ‪۱۶‬‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬در سراس��ر کش��ور به اجرا در می اید‪ .‬در‬ ‫این طرح پایگاه های امدادی و نمایندگی های کش��یک‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا در سراسر کشور اماده ارائه‬ ‫خدم��ات به هموطنان خواهند بود‪ .‬مس��افران نوروزی‬ ‫می توانن��د در صورت نیاز به خدمات امدادی س��ایپا با‬ ‫شماره ‪ ۰۹۶۵۵۰‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫بهزاد پناه��ی‪ ،‬مدیرعامل س��ایپایدک در ایین اغاز‬ ‫ب��ه کار طرح خدمات و امداد نوروزی ‪ ۹۸‬گروه س��ایپا‬ ‫گفت‪ :‬وظیفه شبکه خدمات پس از فروش گروه سایپا‬ ‫در ایام نوروز‪ ،‬ایجاد اطمینان خاطر برای مش��تریان در‬ ‫سفر های نوروزی اس��ت و تمامی پایگاه ها و واحد های‬ ‫امدادی گروه سایپا در جاده های سراسر کشور خدمات‬ ‫امدادی به مشتریان ارائه خواهند داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��بکه خدمات پس از فروش گروه سایپا‬ ‫ب��رای اجرای مطلوب طرح خدمات و امداد نوروزی‪۹۸‬‬ ‫از ‪ ۲۵‬اس��فند ‪ ۹۷‬ت��ا ‪ ۱۶‬فروردین ‪ ۹۸‬ب��ا تمام توان‬ ‫بهتری��ن خدم��ات را در کوتاه تری��ن زم��ان ممکن به‬ ‫مسافران نوروزی ارائه خواهد داد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬در طرح امداد و خدمات نوروزی‬ ‫‪ ۹۸‬گ��روه س��ایپا‪ ۱۱ ،‬دفت��ر منطق��ه ای و ‪ ۲۰‬انجمن‬ ‫صنفی نمایندگی های گروه س��ایپا در سراس��ر کشور‪،‬‬ ‫وظیف��ه کنترل و نظ��ارت بر عملک��رد نمایندگی ها و‬ ‫واحد های امدادی را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایپایدک اعالم کرد‪ :‬مالکان خودروهای‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا در صورت بروز مشکل در‬ ‫هنگام سفرهای نوروزی‪ ،‬می توانند با شماره ‪۰۹۶۵۵۰‬‬ ‫تم��اس بگیرند و از خدم��ات ام��دادی و تعمیرگاهی‬ ‫نمایندگی ه��ای کش��یک ای��ن ط��رح در ای��ام نوروز‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫پناهی گفت‪ :‬در این طرح به تمامی خودروهایی که‬ ‫نی��از به امداد دارند‪ ،‬خدمات امدادی ارائه خواهد ش��د‬ ‫ام��ا اولویت با خودروهای تولیدی گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا است‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان انتظار‪ ۳۳ ،‬دقیقه‬ ‫پناهی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر هزینه های‬ ‫یادداشت‬ ‫حام�د هدائی ‪-‬اقتصاددان رفتاری‪ :‬شرکت های مشاوره ای‬ ‫منابع انس��انی هر چند س��ال یک ب��ار درباره می��زان تعهد‬ ‫کارکنان خود پژوهش ها و بررس��ی هایی را انجام می دهند‪،‬‬ ‫انها چند دهه اس��ت ای��ن کار را انجام می دهند و نتایج ان‬ ‫متاسفانه با واقعیت ها سازگار هستند‪.‬‬ ‫یافته های انها نشان می دهد در کل جهان به طور میانگین‬ ‫کمت��ر از ‪۲۰‬درصد کارکنان تعه��د باالیی به کار خود دارند‪.‬‬ ‫البته در برخی کشورها این درصد کمتر است‪ .‬خیلی ها هم‬ ‫ممکن اس��ت حضور کمتری در کار داشته باشند‪ ،‬اما نسبت‬ ‫به کاری که انجام می دهند‪ ،‬به طور کامل مشتاق باشند‪.‬‬ ‫بنابراین در سراس��ر جهان عده زیادی از کارمندان حدود‬ ‫‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬درصد س��ر کار حضور فیزیک��ی دارند‪ ،‬اما حضور‬ ‫احساس��ی ندارند و با تمام روح خالق خود سر کار نمی ایند‬ ‫و ای��ن هزینه ای اس��ت که ما دیگ��ر توان پرداخ��ت ان را‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫چند س��ال پی��ش در اقتصاد س��نتی‪ ،‬موفقیت تنها حول‬ ‫محور سختکوش��ی‪ ،‬تمرکز‪ ،‬انضباط و چیزهایی مانند اینها‬ ‫می گش��ت و خیلی ه��م مهم نبود که ب��ا کارمندان چگونه‬ ‫برخورد می ش��د‪ ،‬چون انها برای مدیران ش��ان انسان هایی‬ ‫ماش��ینی و بی اراده بودند و هزینه های زیادی هم برای این‬ ‫افراد صرف نمی ش��د‪ .‬اما در این اقتصاد خالق که ایده های‬ ‫جدی��د و نواوری‪ ،‬ثروت ایجاد می کنند این اتالف توانایی ها‬ ‫بسیار گران تمام می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه می خواهم یک هرم متفاوت را به ش��ما‬ ‫معرفی کنم‪ ،‬اس��م این هرم‪« ،‬گری همل» اس��ت‪ .‬این هرم‪،‬‬ ‫ه��رم توانمندی ه��ای افراد در کار اس��ت‪ .‬از پایین این هرم‬ ‫ش��روع می کنیم‪ .‬یکی از مواردی ک��ه هر روز از افراد انتظار‬ ‫داریم اطاعت در زمینه های مشخص است‪.‬‬ ‫ش��ما باید از بعضی اصول قانونی و انس��انی پیروی کنید‪،‬‬ ‫به دستور مدیرعامل گروه سایپا برای تمام خودروهای این گروه صنعتی‬ ‫با عمر کمتر از ‪ ۵‬سال خدمات باید به شکل رایگان ارائه شود‪ .‬البته اگر‬ ‫قطعه ای نیاز به تعویض داش��ته باشد هزینه ان بر عهده مشتری است‪.‬‬ ‫تنها اگر بحث راه اندازی خودرو باشد خدمات رایگان خواهد بود‬ ‫خدمات دهی توضیح داد‪ :‬برای مش��ترکان گروه سایپا‬ ‫هزینه ه��ا رایگان اس��ت (خودروهایی که زیر پوش��ش‬ ‫گارانتی هس��تند) و خ��ودرو به نزدیک تری��ن نماینده‬ ‫مجاز ای��ن گروه صنعتی براس��اس قان��ون حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان منتقل و خدمات به ش��کل‬ ‫رایگان ارائه می ش��ود‪ .‬برای سایر مش��ترکان براساس‬ ‫تعرفه های تعریف شده که مورد تایید نهادهای نظارتی‬ ‫است‪ ،‬هزینه ها دریافت می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایپایدک در پاسخ به این پرسش‬ ‫که عنوان ش��ده خدمات برای خودروهای با عمر کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬س��ال رایگان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای خودروهای زیر‬ ‫پوشش گارانتی که ‪ ۲‬سال نخست است سرویس دهی‬ ‫رایگان اس��ت اما به دستور مدیرعامل گروه سایپا برای‬ ‫تمام خودروهای این گ��روه صنعتی با عمر کمتر از ‪۵‬‬ ‫س��ال خدمات باید به شکل رایگان ارائه شود‪ .‬البته اگر‬ ‫قطعه ای نیاز به تعویض داشته باشد هزینه ان بر عهده‬ ‫مش��تری اس��ت‪ .‬تنها اگر بحث راه اندازی خودرو باشد‬ ‫خدمات رایگان خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره زمان برای خدمات دهی به مشترکان هم‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نرم جهانی این زمان بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬دقیقه‬ ‫اس��ت اما در طول س��ال برای این گروه خودروسازی‬ ‫زمان انتظار مشترکان به طور میانگین حدود ‪ ۳۳‬است‬ ‫و برنامه رساندن این زمان به کمتر از ‪ ۳۰‬دقیقه است‪.‬‬ ‫‹ ‹«‪ »096550‬برای دریافت خدمات و ثبت‬ ‫شکایت ها‬ ‫پناه��ی درب��اره تع��داد اکیپ ه��ای ثاب��ت و س��یار‬ ‫خدمات رس��ان در طول ایام نوروز هم گفت‪ :‬امار تعداد‬ ‫خودروهای ناوگان امدادی سایپا مشخص است‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬نمایندگ��ی مجاز به طور مس��تقیم با ما همکاری‬ ‫دارند ولی با ش��رکت های پیمانکار و زیر پوش��ش این‬ ‫خودروس��ازی که س��ایپایدک از انها خدمات می گیرد‬ ‫( هزار شرکت) به بیش از ‪ ۱۷۰۰‬ناوگان می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ایپایدک در پاس��خ به پرسشی مبنی‬ ‫ب��ر کیفیت قطعات و شناس��ایی قطعات اصل از تقلبی‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬کیفیت قطعات این برند دارای هلوگرام و‬ ‫مشخصات ان ثبت شده است‪ .‬با توجه به این هلوگرام‬ ‫ک��ه ‪ ۳‬بعدی ب��وده و با نش��ان های مش��خص‪ ،‬مردم‬ ‫می توانند قطعات اصل از غیراصل را تشخیص دهند‪.‬‬ ‫وی درباره گرانی قطعات در نمایندگی های خدمات‬ ‫پس از فروش هم گفت‪ :‬شرکت های واسط خدمات پس‬ ‫از فروش مجاز به این کار نیس��تند‪ .‬حوزه های نظارتی‬ ‫از جمله تعزیرات‪ ،‬س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان به طور دائم بر عملکرد ش��رکت های‬ ‫خدمات پس از فروش و هم نمایندگی ها نظارت دارند‬ ‫و این ش��رکت ها نمی توانند خارج از قیمت مصوبی که‬ ‫پیش تر به انها اطالع رس��انی ش��ده قطعات را باالتر از‬ ‫نرخ مصوب عرضه کنند‪.‬‬ ‫پناه��ی در پاس��خ به پرس��ش دیگ��ر‬ ‫مبنی‬ ‫ب��ر اینکه اگر مش��تریان انتقاد و ش��کایتی نس��بت به‬ ‫خدمات دهی نمایندگی ها و اکیپ های خدمات رس��ان‬ ‫در ایام نوروز داش��ته باش��ند باید به کجا اعالم کنند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مش��تریان برای دریافت خدمات و نیز برای‬ ‫انتقاد و ش��کایت نس��بت ب��ه عملکرده��ا می توانند با‬ ‫همان ش��ماره ‪ ۰۹۶۵۵۰‬تماس بگیرند‪ .‬در این سامانه‬ ‫راهنمایی می شود که درخواست ثبت کنند یا انتقاد و‬ ‫پیشنهاد خود را مطرح کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه به مردم برای سفری بی خطر‬ ‫همچنین عباس فخاریان‪ ،‬رئیس س��تاد طرح خدمات‬ ‫درباره توصیه به‬ ‫نوروزی س��ایپا در گفت وگو ب��ا‬ ‫م��ردم ب��رای دریافت خدم��ات نوروزی گفت‪ :‬نخس��ت‬ ‫اینک��ه صاحبان خودرو خدمات مورد نیاز خودرو خود و‬ ‫س��رویس های ادواری و بازدیدهایی که مورد نیاز خودرو‬ ‫است را پیش از اغاز سفر انجام دهند‪ .‬برای سفر خود باید‬ ‫لوازم ایمنی را به همراه داش��ته باش��ند چون پیش بینی‬ ‫ش��ده با شروع تعطیالت نوروزی هوای سردی به همراه‬ ‫بارش باران را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬زنجیر چرخ‪ ،‬وس��ایل‬ ‫گرم و غذایی که فاس��د ش��دنی نیس��ت حتما به همراه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬عجله ای برای طی کردن مس��یر‬ ‫نداشته باشند‪ .‬رعایت سرعت مطمئن و قوانین راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی بس��یار کم��ک می کند که س��فری که اغاز‬ ‫کرده اند را به خوبی به پایان برسانند‪ .‬از مناظر دیدنی در‬ ‫طول مس��یر اس��تفاده کنند و در فواصل گوناگون توقف‬ ‫و اس��تراحت کنند‪ .‬امارها نش��ان می دهد بخش زیادی‬ ‫از تصادفات��ی ک��ه منجر به فوت افراد می ش��ود به دلیل‬ ‫خواب الودگی و خس��تگی بیش از حد است‪ .‬این موضوع‬ ‫در فاصله ‪ ۳۰‬کیلومتری ش��هرها بس��یار پررنگ تر است‬ ‫یعنی جایی که رانندگان احس��اس می کنند تا مقصد راه‬ ‫کوتاهی در پیش دارند و بدون اس��تراحت س��عی دارند‬ ‫زودتر برسند‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد طرح خدمات نوروزی سایپا خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬به طور معم��ول‪ ،‬امارهای پلی��س راهور و پلیس‬ ‫راهنمای��ی و رانندگ��ی ای��ن اس��ت که در ای��ن فاصله‬ ‫تصادف��ات ش��دیدتر ب��وده و صاحب��ان خ��ودرو ب��رای‬ ‫س�لامت خود و سرنش��ینان به این موضوع توجه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه اگر نیاز به خدمات امدادی بود افراد‬ ‫از یک شرکت معتبر این خدمات را دریافت کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما به عنوان ستاد خدمت رسان در خدمت مردم هستیم‪.‬‬ ‫مردم بهتر است برای دریافت خدمات از نمایندگی مجاز‬ ‫و معتبر اس��تفاده کنند تا مشکلی پیش نیاید‪ .‬فخاریان‬ ‫درباره وضعیت قیمت قطعات گفت‪ :‬قیمت ها براس��اس‬ ‫مصوبه ش��رکت های مربوط اس��ت و امکان تخلف وجود‬ ‫ندارد زیرا فاکتورها به شکل الکترونیکی صادر می شود‪.‬‬ ‫مدیر نواور‪ ،‬قهرمان اینده‬ ‫چون می دانیم این قواعد در هر صورت به سود ما‬ ‫هس��تند؛ بنابراین اطاعت مهم اس��ت‪ .‬یک مرحله‬ ‫باالتر از اطاعت‪ ،‬سختکوش��ی قرار دارد‪ ،‬کس��انی‬ ‫که س��خت کار می کنند و تا زمانی که کاری تمام‬ ‫نشود ان را رها نمی کنند‪.‬‬ ‫این افراد در برابر نتایج‪ ،‬خودش��ان را مس��ئول‬ ‫می دانن��د‪ .‬ای��ن مرحله ه��م مهم اس��ت‪ .‬باالتر از‬ ‫سختکوش��ی‪ ،‬ادراک اس��ت‪ ،‬ارزوی من این اس��ت که افراد‬ ‫مهارت هایی در س��طح جهانی داشته باش��ند‪ ،‬کارشناسنان‬ ‫واقعی باش��ند‪ ،‬به دانش هر کاری که انجام می دهند مسلط‬ ‫و به خوبی اموزش دیده باشند‪.‬‬ ‫پس این هم مهم اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬اگر به این توانایی ها‬ ‫یعنی اطاعت‪ ،‬سختکوش��ی و ادراک فکر کنید‪ ،‬می بینید که‬ ‫این توانایی ه��ا تبدیل به کاالهایی پایه ش��ده اند که در هر‬ ‫جای جهان می توانیم به راحتی انها را پیدا کنیم‪ ،‬اما سازمان‬ ‫شما و شما قادر به رقابت نخواهید بود‪ ،‬مگر اینکه افراد شما‬ ‫چیزی بیشتر از اطاعت‪ ،‬سختکوشی و ادراک داشته باشند‪،‬‬ ‫در غی��ر این صورت به جرگه رقیبان ته جدولی می پیوندید‬ ‫و در نهایت مجبور می ش��وید ان ح��وزه را ترک کنید‪ ،‬مگر‬ ‫اینک��ه راهی پیدا کنید که بیش از این ها از افرادتان س��ود‬ ‫ببرید‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬باید به صعودمان در این ه��رم ادامه دهیم تا‬ ‫به توانمندی های بیش��تری از افراد برس��یم‪ .‬مرحله نخست‬ ‫ابتکار است‪ ،‬این ویژگی کسانی است که منتظر نمی شوند تا‬ ‫چیزی از انها خواسته شود‪ ،‬شرح وظایف شان انها را محدود‬ ‫نمی کند و منتظر تایید بقیه نیستند‪.‬‬ ‫مرحله بعدی خالقیت اس��ت‪ ،‬افرادی که از سایر صنایع‬ ‫درس می گیرن��د‪ ،‬وض��ع موج��ود را به چالش می کش��ند و‬ ‫مح��رک خالقیت در کار هس��تند‪ .‬در نهایت می رس��یم به‬ ‫افرادی که واقعا مش��تاق هس��تند‪ ،‬ای��ن افراد به‬ ‫چی��زی که ش��ما روی میزش��ان می گذارید تنها‬ ‫به عنوان کار نگاه نمی کنند‪ ،‬بلکه از ان راهی برای‬ ‫تغییر جهان می سازند‪.‬‬ ‫ای��ن توانایی ه��ای س��طح باالتر یعن��ی ابتکار‪،‬‬ ‫خالقیت و اشتیاق‪ ،‬مواردی هستند که در اقتصاد‬ ‫خ�لاق‪ ،‬ثروت افرین��ی می کنن��د و در عین حال‬ ‫موضوع هایی هس��تند ک��ه افراد در مح��ل کار خود زیاد به‬ ‫انها تمایلی ندارند‪.‬‬ ‫ابتکار‪ ،‬خالقیت و اش��تیاق موهبت هایی هستند که افراد‬ ‫می توانن��د تصمی��م بگیرند که انها را با خ��ود به محل کار‬ ‫بیاورند یا نه‪.‬‬ ‫این س��ه مورد را نمی توان مثل اطالعات یا سختکوش��ی‬ ‫ب��ا اجبار محقق کرد‪ ،‬اما داوطلبانه چرا‪ .‬این توانمندی ها در‬ ‫اقتصاد ما ثروت ایجاد می کنند و کلید موفقیت سازمان شما‬ ‫در این اقتصاد اشفته هستند‪.‬‬ ‫این باعث می ش��ود ما م��دل مدیریتی قدیم��ی خود را‬ ‫از درون ب��ه بیرون تغییر جهت دهی��م و ان را ‪ ۱۸۰‬درجه‬ ‫زیرورو کنیم‪.‬‬ ‫مدیری��ت امروز به این معنا نیس��ت ک��ه کارمندان را به‬ ‫سمت براورده س��ازی اهداف سازمان ترغیب کنیم و از انها‬ ‫بخواهیم که در خدمت اهداف س��ازمان باشند‪ .‬در مدیریت‬ ‫ام��روز باید محیط‪ ،‬عزم‪ ،‬انگی��زه و فضایی در کار ایجاد کرد‬ ‫ک��ه افراد این موهبت ها یعنی خالقیت‪ ،‬اش��تیاق را هر روز‬ ‫به مح��ل کار بیاورند و این چالش جدید مدیریت اس��ت و‬ ‫ش��ما زمانی می توانید در اقتصاد پیش��رو باشید که این نیاز‬ ‫را احساس کنید‪.‬‬ ‫ب��ه ما گفته ان��د که نمی توانیم س��ازمانی را که در ان کار‬ ‫می کنی��م تغییر دهیم‪ ،‬به ما گفته اند ک��ه ما این فرصت را‬ ‫نداریم و این کار را رئیس بخش منابع انس��انی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫یا مدیرعامل باید انجام دهند‪ ،‬همه اش مزخرف اس��ت‪ .‬این‬ ‫راهش نیس��ت‪ ،‬تغییر به دست افرادی مانند جف سیورتز در‬ ‫‪ Best Buy‬ایج��اد می ش��ود یا افرادی مثل راس اس��میت‬ ‫در مایکروس��افت که گام ه��ای بزرگی برای جل��ب اعتماد‬ ‫کارمندان برداش��ت یا کسی مثل جردن کوهن در ‪Pfizer‬‬ ‫که راهی را به وجود اورد که کارمندان معمولی بتوانند بدون‬ ‫کس��ب اجازه کارهای کس��ل کننده خود را از روی میزشان‬ ‫برون سپاری کنند‪.‬‬ ‫راهش این نیس��ت‪ .‬چون برای نخستین بار از زمان انقالب‬ ‫صنعتی نمی توان شرکتی را ساخت که شایسته اینده باشد‬ ‫مگر اینکه این ش��رکت شایس��ته بش��ریت باش��د و ما باید‬ ‫سپاسگزار باشیم که این فرصت به ما داده شده است‪ .‬چون‬ ‫پیشروان مدیریت در سال های گذشته در مسیر ضدبشریت‬ ‫گام برداشتند ولی ما این کار را نمی کنیم‪ .‬حقیقت این است‬ ‫که انسان ها به طرز عجیبی سازش پذیر هستند‪.‬‬ ‫مطمئنم کس��انی هستند که شغل شان را عوض کرده اند‪،‬‬ ‫در میانس��الی دوباره به مدرس��ه بازگش��ته اند‪ ،‬شهر خود را‬ ‫ع��وض کرده ان��د‪ ،‬یا ب��ا تراژدی ها و چالش ه��ای بزرگی در‬ ‫زندگی شخصی شان روبه رو شده اند‪ .‬ما انسان ها موجوداتی با‬ ‫استقامت هستیم‪ ،‬از بسیاری از جهات انسان ها ویژگی هایی‬ ‫دارند که سازمان ها فاقد انها هستند‪.‬‬ ‫چ��ون س��ازمان ها دارای مدل هایی از مدیریت هس��تند‬ ‫که به دنبال س��وداوری هس��تند‪ ،‬اما ما باید س��وداوری و‬ ‫اس��تقامت را با هم داشته باشیم‪ .‬امید است در هر سازمانی‬ ‫ک��ه کار می کنید راه��ی را بیابید که قهرمان اینده‪ ،‬ش��ما‬ ‫باش��ید و مدیری نواور ش��وید که س��ازمانی را می سازد که‬ ‫از قابلیت های تک تک کارکنانش اس��تفاده می کند و به این‬ ‫قابلیت ها احترام می گذارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫توجه به بخش خصوصی‬ ‫در ایمیدرو‬ ‫شعار نیست‬ ‫خروج از رکود مسکن؛‬ ‫شاید وقتی دیگر‬ ‫مصرف بنزین در نوروز‬ ‫‪ ۱۲‬درصد‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بازدید از فوالد هرمزگان مطرح کرد‪:‬‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد مبارک��ه در جریان بازدید از خطوط‬ ‫تولید ش��رکت فوالد هرمزگان و دیدار ب��ا مدیران و کارکنان‬ ‫این ش��رکت ضم��ن تبری��ک ایام خجس��ته ماه رج��ب و با‬ ‫قدردانی از تالش های مدیریت‪ ،‬کارکنان این ش��رکت و تشکر‬ ‫از حمایت ه��ای خانواده های کارکنان در س��ال جاری‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪ ،‬در س��ال اینده نیز این ش��رکت در راس��تای‬ ‫اهداف هلدینگ فوالد مبارکه و اعتالی اقتصاد کش��ور خوش‬ ‫بدرخشد‪.‬‬ ‫مهندس عظیمیان‪ ،‬از ش��رکت فوالد‬ ‫هرمزگان به عنوان یکی از شرکت های‬ ‫بس��یار موفق و منعطف گ��روه فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬یاد و اضافه ک��رد‪ :‬روند روبه‬ ‫رش��د به��ره وری‪ ،‬افزای��ش تولی��د و‬ ‫به طورکلی عملکرد خوب این شرکت‬ ‫در ف��روش داخل��ی و خارج��ی و‬ ‫درامدزایی برای اقتصاد کشور درخور‬ ‫تحس��ین است‪ .‬ازاین رو شایسته اس��ت به نحو مقتضی از این‬ ‫عملکرد درخش��ان و اراده کارکنان این شرکت قدردانی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رکوردها و دس��تاوردهای بزرگ و افتخارامیز‬ ‫کارکنان این ش��رکت در سال ‪ 97‬گفت‪ :‬در سال جاری شاهد‬ ‫به ثبت رسیدن رکوردهای ارزشمند در نواحی مختلف فوالد‬ ‫هرم��زگان و دس��تیابی به اهداف برنامه ریزی ش��ده بودیم که‬ ‫بدون ش��ک کس��ب این موفقیت ها مرهون زحمات مجموعه‬ ‫مدیریت و کارکنان شرکت و پیمانکارانی بوده که دغدغه رشد‬ ‫و شکوفایی بیش از پیش فوالد هرمزگان را داشته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه درباره اهمیت دس��تیابی به اهداف‬ ‫گروه فوالد مبارکه در سال اینده تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫حدود ‪ 50‬درصد فوالد کش��ور در گروه ف��والد مبارکه تولید‬ ‫می ش��ود و ازانجایی ک��ه در اهداف بلندمدت ش��رکت و افق‬ ‫چش��م انداز سال ‪ 1404‬و دستیابی به ظرفیت ‪ 55‬میلیون تن‬ ‫فوالد به گونه ای برنامه ریزی شده است که سهم خود را حفظ‬ ‫کند‪ ،‬یکی از ش��رکت هایی که می توان��د در تحقق این هدف‬ ‫موثر باشد‪ ،‬بدون اغراق فوالد هرمزگان است‪.‬‬ ‫وی از وجود ظرفیت های باالی اس��تان هرمزگان به ویژه در‬ ‫بخش صنعت فوالد به عنوان یکی از مزیت های اصلی توس��عه‬ ‫صنعت فوالد در این اس��تان یاد و اضافه کرد‪ :‬واقع شدن فوالد‬ ‫هرمزگان در کنار س��واحل خلیج ف��ارس و بندرهای صادراتی‬ ‫برای صادرات محصوالت تولیدشده‪ ،‬یکی از ویژگی های بسیار‬ ‫مهم و ارزشمند این فوالدساز ارزشمند کشور است‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه همواره افزایش توان‬ ‫صادراتی کش��ور از س��وی مس��ئوالن عالی رتبه م��ورد تاکید‬ ‫قرارگرفته اس��ت‪ ،‬ش��رکت فوالد هرم��زگان می تواند بیش از‬ ‫پی��ش در بخش صادرات غیرنفت��ی‪ ،‬ارزاوری و تحقق اهداف‬ ‫نظ��ام مق��دس جمهوری اس�لامی خدمات گس��ترده تر ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود ضم��ن قدردانی از‬ ‫حمایت های مدیران و مس��ئوالن محترم استان هرمزگان و با‬ ‫اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در این استان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بدون ش��ک با توسعه صنعت فوالد در استان هرمزگان شاهد‬ ‫ایجاد فرصت های ش��غلی روزافزون‪ ،‬شکل گرفتن شرکت های‬ ‫پیمانکاری بیش��تر و افزایش رونق اقتص��ادی در این منطقه‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫مهن��دس عظیمیان با اش��اره به کیفیت ب��االی محصوالت‬ ‫فوالد هرمزگان و تاکید بر اینکه نام و برند فوالد هرمزگان در‬ ‫داخل و خارج از کش��ور شناخته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با مطالعه‬ ‫طرح و برنامه ریزی بس��یار دقیق و تامین منابع مالی می توان‬ ‫در کوتاه ترین زمان ممکن ب��ه ایجاد ظرفیت ‪ 10‬میلیون تن‬ ‫فوالد مورد تاکید رئیس جمهوری که در بازدید از این اس��تان‬ ‫مطرح کرد‪ ،‬دست یافت‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار امیدواری کرد با همکاری همه مسئوالن‬ ‫مربوط بتوان عملیات توسعه فوالد هرمزگان را تا پایان خرداد‬ ‫سال اینده وارد فاز اجرا کرد و برای مردم شریف و زحمتکش‬ ‫خطه هرمزگان و اقتصاد کشور دستاوردهای بزرگی به ارمغان‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه ف��والد مبارکه در همی��ن زمینه‪ ،‬از همه‬ ‫مس��ئوالن کش��ور و متخصصان حوزه صنعت ف��والد و بازار‬ ‫س��رمایه دعوت کرد ت��ا گروه فوالد مبارک��ه را در تحقق این‬ ‫هدف بزرگ یاری کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مهن��دس عظیمیان ش��کل گرفتن ش��رکت های‬ ‫پیمان��کاری متع��دد و توانمن��د‪ ،‬گ��ردش مالی ف��راوان نزد‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬س��ازندگان و پیمان��کاران و واحده��ای‬ ‫تامین کننده خدمات و درنهایت صالبت بیش��تر نظام مقدس‬ ‫جمه��وری اس�لامی‪ ،‬ایجاد فرصت های ش��غلی متعدد و رفاه‬ ‫اجتماعی بیش��تر‪ ،‬از مهم ترین دس��تاوردهای توسعه صنعت‬ ‫فوالد در استان هرمزگان خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش پایانی س��خنان خود فرارس��یدن فصل بهار‬ ‫و اغاز س��ال نو را پیش��اپیش ب��ه همه مدی��ران‪ ،‬کارکنان و‬ ‫خانواده های ف��والد هرمزگان و همچنین مس��ئوالن و مردم‬ ‫شریف و خونگرم استان زرخیز هرمزگان تبریک گفت و اظهار‬ ‫امی��دواری کرد‪ :‬در س��ال ‪ 98‬با تالش بیش��تر و اتکا به توان‬ ‫جوانان مستعد کشور بتوانیم انچه را که شایسته این سرزمین‬ ‫با افتخار است‪ ،‬جامه عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سوءمدیریت‬ ‫ در صندوق‬ ‫بازنشستگی فوالد‬ ‫نماین��ده مردم کرم��ان و راور در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینک��ه صندوق‬ ‫بازنشس��تگان ف��والد از ثروتمندتری��ن‬ ‫صندوق ه��ای کش��ور اس��ت‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫سوء مدیریت ها در این صندوق باید برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۱۴‬هزار بازنشس��ته‬ ‫فوالد در استان کرمان داریم که ‪ ۱۵۰۰‬نفر‬ ‫انها عضو کانون هس��تند ک��ه باید فراگیری‬ ‫بیشتری از انها داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬کارگ��ران عرصه صنعت‬ ‫ف��والد و زغال س��نگ از س��ختکوش ترین‬ ‫قش��رهای جامعه کارگری استان هستند و‬ ‫اس��تان کرمان بیشترین تعداد بازنشستگان‬ ‫فوالد را بعد از استان اصفهان دارد‪ ،‬از این رو‬ ‫نق��ش کرم��ان در تصمیم گیری های کانون‬ ‫فوالد بسیار مهم است‪.‬‬ ‫پورابراهیمی به اقدامات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درب��اره رف��ع مش��کل کارگ��ران‬ ‫زغال س��نگ و کانون صندوق بازنشس��تگی‬ ‫ف��والد پرداخ��ت و ادام��ه داد‪ :‬انچ��ه در‬ ‫بضاعت و توان مان بود‪ ،‬برای بازنشس��تگان‬ ‫ف��والد انجام دادی��م و حقوق ه��ا و بیمه ها‬ ‫نس��بت ب��ه گذش��ته بهت��ر ش��ده هرچند‬ ‫بای��د ش��رایط بهت��ر از اکن��ون را داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬وی پیش��نهاد برگزاری نشس��تی‬ ‫را ب��ه اتفاق هی��ات مدیره اس��تانی کانون‬ ‫صن��دوق بازنشس��تگان ف��والد کرم��ان و‬ ‫مع��اون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار کرمان‬ ‫ب��ا مدیرعام��ل صن��دوق و هی��ات مدی��ره‬ ‫صن��دوق در تهران را مطرح ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫تنها صندوقی ک��ه ورودی ندارد و به دلیل‬ ‫س��ن باال خروجی زیاد دارد‪ ،‬صندوق فوالد‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه صنعت فوالد در هرمزگان‪ ،‬اشتغالزایی‪ ،‬رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی به همراه دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س هیات عامل ایمیدرو در گفت وگو با‬ ‫معدن و صنایع معدنی از نگاه رئی ‬ ‫یادداشت‬ ‫سالی که بر‬ ‫بخش معدن‬ ‫گذشت‬ ‫توجه به بخش خصوصی در ایمیدرو‪ ،‬شعار نیست‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫به پایان س��الی می رس��یم که از ابتدای‬ ‫ان دالر با اهنگ پرش��تاب و لحظه ای وارد‬ ‫فاز صعودی ش��د و در حالی که امیدوار به‬ ‫حل مس��ائل و کاهش تاثیر مشکالت ان بر‬ ‫اقتصاد بودیم‪ ،‬ش��تاب گرفت تا به ایستگاه‬ ‫‪ ۱۸‬هزار تومان هم رس��ید و متوقف شد و‬ ‫باز به ‪ ۱۰‬تا‪ ۱۱‬هزار تومان برگشت‪.‬‬ ‫واحدهای صنعت��ی و معدنی که پیش از‬ ‫س��ال برنامه خود را در بدبینانه ترین حالت‬ ‫افزایش نرخ دالر یعنی ‪۴۲۰۰‬تومان بس��ته‬ ‫بودن��د با بهمنی از افزایش قیمت ها روبه رو‬ ‫شدند که همه چیز را با خود می برد و انها‬ ‫نیز چاره ای جز همراه ش��دن با این بهمن‬ ‫و حداق��ل حفظ حیات واح��د اقتصادی و‬ ‫تغییر برنامه ها و اس��تراتژی های مدیریتی‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال ب��ه دنبال خ��روج ترامپ از‬ ‫برج��ام‪ ،‬تغیی��رات و تاثی��رات پی درپی به‬ ‫ح��دی غافلگیرکنن��ده ب��ود که ب��ا اینکه‬ ‫توصیه ش��ده ب��ود مدیران و مس��ئوالن به‬ ‫فکر تش��کیل اتاق جنگ در مجموعه خود‬ ‫باش��ند‪ ،‬بازهم با س��ردرگمی های بی پایان‬ ‫به ص��دور بخش��نامه ها و ائین نامه هایی از‬ ‫جمله تعیی��ن قانون مع��روف دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان ی��ا محدودیت در ص��ادرات صنایع‬ ‫معدن��ی ان هم در زمانی ک��ه به دالر بیش‬ ‫از ه��ر زمان دیگری نیاز بود و فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫الومینی��وم و س��رب و روی در بازاره��ای‬ ‫جهانی با ممنوعیت عرضه روبه رو می شدند‬ ‫ی��ا س��امانه نیما و مس��ئله مرتب��ط با ان‬ ‫دس��ت زدند‪ .‬این تصمیم ه��ای لحظه ای با‬ ‫واکنش های منفی صاحبان صنعت به ویژه‬ ‫فوالدسازان روبه رو شد‪.‬‬ ‫مجم��وع ای��ن تصمیم ه��ا‪ ،‬محم��د‬ ‫ش��ریعتمداری را با خطر استیضاح روبه رو‬ ‫کرد و سرانجام با استعفا‪ ،‬از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خارج شد تا رضا رحمانی‪،‬‬ ‫نماینده مجلس و رئیس کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی با حمایت‬ ‫هم��کاران خ��ود در مجل��س رای اعتماد‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬اج��رای قان��ون من��ع‬ ‫بکارگی��ری بازنشس��تگی در ای��ن س��ال‬ ‫پربل��وا‪ ،‬ضربه دیگری ب��ه برخی واحدهای‬ ‫بخش مع��دن و صنایع معدنی زد و مهدی‬ ‫کرباسیان‪ ،‬ردای ریاست ایمیدرو را واگذار‬ ‫کرد تا جمش��ید مالرحمان‪ ،‬معاون معدنی‬ ‫ایمیدرو سرپرس��تی ایمی��درو را به عهده‬ ‫بگی��رد‪ .‬یک ماه بعد خ��داداد غریب پور که‬ ‫پیش از این‪ ،‬مدیرعامل گروه سرمایه گذاری‬ ‫توسعه ملی بود و افتتاح کارخانه ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تنی کنس��انتره و گندله س��ازی ش��رکت‬ ‫صنعتی و معدنی توس��عه ملی در سنگان و‬ ‫بهره برداری پیش از موعد ان را در کارنامه‬ ‫خ��ود دارد ب��ه عنوان رئیس هی��ات عامل‬ ‫ایمیدر و کار خود را اغاز کرد و خیلی زود‬ ‫زمام امور را به دست گرفت‪ .‬پیش از ان نیز‬ ‫که بهرام سبحانی از مدیرعاملی بزرگ ترین‬ ‫مگافوالدساز کشور یعنی فوالد مبارکه کنار‬ ‫کشید‪ ،‬سیگنال منفی به بازار صنعت فوالد‬ ‫فرستاده شد‪.‬‬ ‫سامانه نیما‪ ،‬تعیین س��قف قیمتی برای‬ ‫محص��والت فل��زی اهن��ی و غیراهن��ی‪،‬‬ ‫محدودی��ت در صادرات و مش��روط کردن‬ ‫ان به عرضه در بورس کاال و تامین صنایع‬ ‫پایین دس��تی‪ ،‬اگر چه حیات این صنایع را‬ ‫تضمین می کرد ام��ا درباره صنایع مادر در‬ ‫بازارهای خارجی‪ ،‬تحریم ها لحظه به لحظه‬ ‫بر فش��ار خود می افزودند و عرصه را بر انها‬ ‫تنگ می کردند‪ ،‬در داخل نیز باید مشکالت‬ ‫را تحمل می کردند‪.‬‬ ‫کم��ی که دالر ارام گرفت دولت س��قف‬ ‫قیمتی فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب و روی را حذف‬ ‫کرد اما همچنان ه��ر صادرکننده ای ملزم‬ ‫به رعایت قانون س��امانه نیما و بازگرداندن‬ ‫ارز صادراتی خود به کش��ور بود و هنوز هم‬ ‫هست‪.‬‬ ‫حال‪ ،‬س��ال به پایان خود نزدیک ش��ده‬ ‫اس��ت و بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی با‬ ‫نگاهی به س��ال ‪ ،۹۷‬چش��م به سال پیش‬ ‫رو دوخته ان��د و امیدوارند کش��تی صنعت‬ ‫و معدن فارغ از هر حاش��یه ای به س��احل‬ ‫ارامش برسد تا بتوانند چرخ ان را به دور از‬ ‫تالطم و نابسامانی های اقتصادی به گردش‬ ‫دراورند‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداد غریب پور‪:‬‬ ‫در مدت ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫امسال نزدیک‬ ‫به ‪ ۲.۲‬میلیارد‬ ‫دالر در این‬ ‫حوزه پروژه‬ ‫وارد مدار تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این میزان‬ ‫طرح تا بهمن‬ ‫امسال سبب‬ ‫ایجاد‪۴۶۵۰‬‬ ‫شغل در‬ ‫سراسر کشور‬ ‫شده است‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫در حالی س��ال ‪ ۹۷‬را به پایان برده که توانسته طرح های‬ ‫متعددی را راه اندازی و اشتغال قابل توجهی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫س��کان هدایت این سازمان از اواخر اذر در اختیار خداداد‬ ‫غریب پور‪ ،‬رئیس جدید ق��رار گرفت که تاکید ویژه ای بر‬ ‫همکاری با تش��کل ها‪ ،‬تنوع بخشی در تامین مالی‪ ،‬توسعه‬ ‫اش��تغال و ایفای نقش مس��ئولیت اجتماعی و نیز تقویت‬ ‫زیربناه��ا در مناطق معدنی دارد‪ ،‬ب��ه طوری که می توان‬ ‫اذعان کرد برنامه های جدید ایمیدرو در این زمینه اجرایی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در این س��ازمان از ابتدای سال تا بهمن ‪ ۱۴ ،۹۷‬پروژه‬ ‫به مدار تولید پیوس��ته اند و ‪ ۳‬طرح نیز در بخش زیربناها‬ ‫راه اندازی ش��ده اند‪ .‬در این م��دت نزدیک به ‪ ۲.۲‬میلیارد‬ ‫دالر در ح��وزه مع��دن و صنایع معدنی پ��روژه وارد مدار‬ ‫تولید شده اس��ت که همگی با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫بوده اند‪ .‬این میزان طرح تا بهمن امسال سبب ایجاد‪۴۶۵۰‬‬ ‫شغل در سراسر کشور شده است‪ .‬تعدادی طرح نیز اماده‬ ‫بهره برداری هس��تند که مهم ترین انها الومینیوم جاجرم‬ ‫اس��ت و به ارقام اشتغال و سرمایه گذاری ها افزوده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬عملکرد تولید س��ال ‪ ۹۷‬به طور کل��ی در زنجیره‬ ‫معدن و صنای��ع معدنی‪ ،‬روندی صعودی داش��ته که در‬ ‫برخی موارد رش��د ‪ ۲‬رقمی را ش��اهد بوده ایم‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر نگاهی به امار این بخش نش��ان می دهد بخش قابل‬ ‫توجهی از توس��ع ه کشور در س��ال ‪ ۹۷‬مربوط به معدن و‬ ‫صنایع معدن��ی بوده‪ ،‬در حالی ک��ه ارزش صادرات دچار‬ ‫افت نش��ده و تا ماه دهم س��ال ‪ ۹۷‬همچنان سهم بیش‬ ‫از ‪۲۰‬درص��دی خود را حفظ کرده اس��ت‪ .‬در مدت مورد‬ ‫اش��اره‪ ،‬بیش از ‪ ۷.۵‬میلیارد دالر کاالی معدنی و صنایع‬ ‫معدنی به بازارهای هدف صادر شده است‪.‬‬ ‫دکتر خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو در‬ ‫گفت وگویی اختصاصی ب��ا‬ ‫‪ ،‬مهم ترین برنامه های‬ ‫ایمیدرو برای ادامه تولید و توس��عه در ش��رایط تحریم به‬ ‫عنوان حلقه واس��ط ش��رکت های مختلف بخش معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی را برش��مرد و از راهکارهای کاهش اثرات‬ ‫تحریم گفت‪ .‬وی بر ایجاد کنسرس��یوم های بزرگ بخش‬ ‫خصوصی در حوزه اکتش��اف‪ ،‬توس��عه مع��ادن‪ ،‬کمک به‬ ‫بومی س��ازی فناوری و نیز دس��تیابی به دانش مورد نیاز‬ ‫ش��رکت های این بخش به عنوان برنامه هایی که از سوی‬ ‫این سازمان عملیاتی شده و پیگیری می شود‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫گفت وگوی ما با دکتر غریب پور‪ ،‬به جایگاه این سازمان در‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬مهم ترین برنامه های سال ‪ ،۹۷‬برنامه های‬ ‫س��ال اینده و اکتشاف به عنوان مهم ترین سرفصل کاری‬ ‫این سازمان هم کشیده شد‪ .‬این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €بخش معدن و صنایع معدنی در سال ‪ ۹۷‬از نگاه‬ ‫شما چگونه بود؟‬ ‫عملکرد تولید سال ‪ ۹۷‬به طور کلی در زنجیره معدن و‬ ‫صنایع معدنی روندی صعودی داشته که در برخی موارد‬ ‫رش��د ‪ ۲‬رقمی را ش��اهد بوده ایم‪ .‬در مدت ‪ ۱۰‬ماه امسال‬ ‫نزدیک به ‪ ۲.۲‬میلیارد دالر در این حوزه پروژه وارد مدار‬ ‫تولید شده اس��ت‪ .‬این میزان طرح تا بهمن امسال سبب‬ ‫ایجاد‪ ۴۶۵۰‬شغل در سراسر کشور شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬نگاهی به امار این بخش نشان می دهد‬ ‫بخش قابل توجهی از توس��عه های کش��ور در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫مرب��وط ب��ه معدن و صنای��ع معدنی ب��وده‪ ،‬در حالی که‬ ‫ارزش صادرات دچار افت نش��ده و همچنان سهم بیش از‬ ‫‪۲۰‬درصدی خود را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫€ €ش�اخص ترین طرح های به بهره برداری رسیده‬ ‫در سال جاری در این حوزه چیست؟‬ ‫ش��اخص ترین طرح های بهره برداری ش��ده س��ال ‪۹۷‬‬ ‫ش��امل طرح توسعه فوالدسازی س��با از ‪۷۵۰‬هزار به ‪۱.۶‬‬ ‫میلی��ون ت��ن‪ ،‬احیای مس��تقیم ‪۸۰۰‬هزار تنی س��بزوار‪،‬‬ ‫احیای مس��تقیم ‪ ۱.۸‬میلیون تن��ی چادرملو‪ ،‬تولید کاتد‬ ‫‪۵۰‬هزار تنی مس میدکو به روش جدید‪ ،‬گندله سازی ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون تنی فوالد خراسان‪ ،‬فوالدسازی یک میلیون تنی‬ ‫بردسیر‪ ،‬گندله ‪ ۲.۵‬میلیون تنی سنگ اهن بوتیا‪-‬میدکو‪،‬‬ ‫نیروگاه گازی غدیر‪ ،‬ذوب و فوالدسازی یک میلیون تنی‬ ‫گل گهر‪ ،‬خط ‪ ۲‬اهن اسفنجی کوثر و طرح های گازرسانی‬ ‫و امور زیربنایی معادن منطقه ویژه المِرد اس��ت‪ .‬کارخانه‬ ‫الومینیوم جاجرم و طرح های تکمیلی الومینای ایران نیز‬ ‫اماده بهره برداری هستند‪.‬‬ ‫€ €شما از نیمه سال به ایمیدرو پیوستید‪ .‬دورنمای‬ ‫اداره یک سازمان توس�عه ای چگونه بود و مسیری‬ ‫ک�ه در ای�ن م�دت پیمودی�د را چگون�ه ارزیاب�ی‬ ‫می کنید؟‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای تخصصی همچ��ون ایمیدرو‬ ‫باتوجه به دریافت نکردن س��ود سهام و از دیگر سو واریز نشدن‬ ‫‪ ۷۰‬درصد وج��وه حاصل از واگذاری ها‪ ،‬منابعی در اختیار س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ای��ران (ایمیدرو) باقی‬ ‫نمی مان��د تا ص��رف اج��رای طرح ه��ا و پروژه های س��رمایه گذاری و‬ ‫طرح های نیمه تمام خود کند‬ ‫ب��ازوی اجرایی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هس��تند‪.‬‬ ‫همچنین به عنوان بازوی سیاست گذاری و تصمیم سازی‬ ‫این وزارتخانه عمل می کنند‪ .‬از س��وی دیگر یک شرکت‬ ‫مادرتخصص��ی و هلدین��گ بای��د دارای مجموع��ه ای از‬ ‫نیروهای انس��انی متخصص باشد که بتواند کمک فکری‬ ‫ب��رای سیاس��ت گذاری دولت باش��د و مجموع��ه اهداف‬ ‫حاکمیتی را محقق کند‪ .‬در واقع مجموعه ای از توانمندی‬ ‫و تخصص ه��ا را برای تحقق اهداف کالن نیاز دارد‪ .‬با این‬ ‫نگاه‪ ،‬ایمیدرو س��ازمانی اس��ت که کنترل مالی تا کنترل‬ ‫استراتژیک ‪-‬متناسب با بلوغ شرکت ها‪ -‬را انجام می دهد‪.‬‬ ‫€ €جایگاه ایمیدرو در بودجه ‪ ۹۸‬را چگونه ارزیابی‬ ‫می کنی�د و چ�ه برنامه ای ب�رای دریاف�ت مطالبات‬ ‫سازمان ایمیدرو از دولت دارید؟‬ ‫باتوج��ه به واگ��ذاری تمام ش��رکت های ذیل اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی و واگذاری بیش از ‪ ۸۰‬درصد شرکت های‬ ‫ص��در این اصل و همچنین دریافت نکردن س��ود س��هام‬ ‫و از دیگر س��و واریز نش��دن ‪ ۷۰‬درصد وج��وه حاصل از‬ ‫واگذاری ها‪ ،‬منابعی در اختیار س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران (ایمی��درو) باقی نمی ماند‬ ‫تا ص��رف اجرای طرح ه��ا و پروژه های س��رمایه گذاری و‬ ‫طرح های نیمه تمام خود کند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ایمی��درو برای پیش��برد اه��داف و وظایف‬ ‫خ��ود برای اج��رای طرح ه��ا و پروژه های ب��زرگ ملی و‬ ‫نیز س��رمایه گذاری در مناط��ق کمترتوس��عه یافته‪ ،‬نیاز‬ ‫ب��ه حمایت و پش��تیبانی دول��ت دارد‪ .‬از جمل��ه راه های‬ ‫حمایت دولت‪ ،‬تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری‬ ‫ی��ا تامی��ن حق الس��هم ایمی��درو در مش��ارکت با بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬به وس��یله صندوق توس��عه ملی ی��ا تضمین‬ ‫دولت تا س��قف مطالبات س��ازمان های توس��عه ای‪ ،‬برای‬ ‫تامی��ن خطوط اعتباری فاینانس‪ ،‬صدور اوراق مش��ارکت‬ ‫و دریاف��ت تس��هیالت بانکی اس��ت که خوش��بختانه در‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬موض��وع مطالبات ایمیدرو در‬ ‫جلس��ات کمیس��یون صنایع و معادن و کمیسیون تلفیق‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬مجلس ش��ورای اسالمی با دالیل و امارهای‬ ‫قانونی‪ ،‬مطرح شد و مجلس شورای اسالمی نیز با افزایش‬ ‫مبل��غ ‪ ۴‬هزار میلیارد ریال به مبلغ ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫از مح��ل ردیف جمعی – خرجی من��درج در تبصره (‪)۷‬‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬برای ایمیدرو‪ ،‬ایدرو و وزارت‬ ‫نفت موافقت کرد‪ .‬بدون شک‪ ،‬با ابالغ این قانون‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫می تواند بخش��ی از بدهی های خود بابت مالیات و س��ود‬ ‫سهام را از محل مطالبات خود تسویه و تهاتر کند‪.‬‬ ‫€ €اکتش�افات در ایمیدرو با توج�ه به راهبردهای‬ ‫نقش�ه راه معدنی‪ ،‬چه مس�یری را در س�ال جدید‬ ‫خواهد پیمود؟‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫با توجه به رس��الت توس��عه ای خود‪ ،‬برنامه های اکتشافی‬ ‫وسیعی را به منظور جبران عقب ماندگی تاریخی اکتشاف‬ ‫در کش��ور اغاز کرده اس��ت‪ .‬اجرای عملیات اکتشافی در‬ ‫قال��ب پهنه هایی ب��ا وس��عت ‪ ۳۰۰‬هزارکیلومتر مربع در‬ ‫مناط��ق مرزی ش��رق و غرب کش��ور و مناط��ق محروم‬ ‫به منظ��ور ایجاد اش��تغال در مناطق کمترتوس��عه یافته‬ ‫و بکارگی��ری فناوری ه��ای نوین اکتش��افی نظیر اجرای‬ ‫عملی��ات ژئوفیزیک هوایی برای کش��ف ذخای��ر پنهان‪،‬‬ ‫بخشی از این عملیات است‪.‬‬ ‫اس��تراتژی های اصلی ایمیدرو در راس��تای اجرای این‬ ‫برنامه مش��تمل بر«کش��ف منابع معدن��ی متنوع جدید‬ ‫برای توس��عه بخش معدن و افزایش س��هم ان در تولید‬ ‫ناخالص ملی»‪« ،‬فراهم کردن بس��تر مناسب برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی و خارج��ی با تهیه مس��تندات‬ ‫اکتشافی بر اساس استانداردهای جهانی»‪« ،‬سرمایه گذاری‬ ‫اکتشافی در مناطق محروم و دارای ظرفیت معدنی برای‬ ‫هدایت منابع‪ ،‬ایجاد توس��عه‪ ،‬اشتغالزایی و تامین امنیت‬ ‫در ان مناط��ق»‪« ،‬ایج��اد اقتصاد چن��د محصولی و گام‬ ‫برداش��تن در مس��یر توس��عه پایدار و تبدی��ل معدن به‬ ‫عنوان یکی از محورهای مهم اقتصاد کش��ور» و «کش��ف‬ ‫فلزات اس��تراتژیک و تامی��ن خوراک مورد نی��از صنایع‬ ‫کشور» اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬اکتشاف پهنه ها در فازهای‬ ‫شناس��ایی و پی جویی در ‪ ۲۵‬اس��تان شامل ‪ ۵۳‬پهنه در‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع در حال اجراست و نتایج‬ ‫حاصل از اکتش��اف پهنه های یادش��ده‪ ،‬شناسایی بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬محدوده امیدبخش معدنی جدید در کشور است‪ .‬با‬ ‫شناسایی این تعداد ظرفیت جدید معدنی‪ ،‬فعالیت ها برای‬ ‫اخذ پروانه اکتش��اف و اجرای فازهای عمومی و تفصیلی‬ ‫به موازات فعالیت های اکتش��افی پهنه ه��ا‪ ،‬اغاز و پس از‬ ‫دریافت تع��دادی از پروانه ه��ا‪ ،‬درحال حاض��ر ‪ ۷۴‬پروژه‬ ‫اکتشافی در فازهای اکتشاف عمومی‪ ،‬تفصیلی و تکمیلی‬ ‫در مناطق مختلف کش��ور روی مواد معدنی مختلف نظیر‬ ‫اهن‪ ،‬زغال سنگ‪ ،‬پلی متال‪ ،‬طال‪ ،‬مس‪ ،‬انتیموان‪ ،‬سرب‬ ‫و روی‪ ،‬کرومیت‪ ،‬تیتان‪ ،‬نیکل‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬باریت‪ ،‬فسفات‪،‬‬ ‫بوکسیت و شورابه ها (پتاس‪ ،‬منیزیم‪ ،‬لیتیم و‪ )...‬در دست‬ ‫اجراست و در سال اینده نیز پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫در بخش اکتش��افات تکمیل��ی‪ ،‬درحال حاضر در همه‬ ‫مع��ادن دارای پروان��ه بهره ب��رداری‪ ،‬عملیات اکتش��اف‬ ‫ِ‬ ‫تکمیلی در دس��ت اجراست و ادامه خواهد یافت‪ .‬در این‬ ‫حوزه‪ ،‬نتایج بس��یار امیدوارکننده و مناسبی حاصل شده‬ ‫است‪ .‬تنها در پروژه اکتشاف تکمیلی طالی زرشوران ‪۵۰‬‬ ‫درصد به ذخایر این معدن اضافه شده است و در اکتشاف‬ ‫بوکسیت‪ ،‬ذخایر قطعی بوکسیت کشور از ‪ ۱۴‬میلیون تن‬ ‫به ‪ ۳۵‬میلیون تن افزایش یافته است‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬برنامه های اکتش��افی اتی ایمیدرو شامل‬ ‫‪ ۴‬بخش «تهیه و پیاده س��ازی بانک اطالعاتی مکان محور‬ ‫‪ GIS‬برای حفظ داده ها»‪« ،‬اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق‬ ‫با استفاده از روش های نوین»‪« ،‬اکتشاف و فراوری عناصر‬ ‫کمی��اب و نادر خاکی با فناوری ه��ای ویژه» و نیز «جلب‬ ‫مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اکتشافی» است‪.‬‬ ‫درباره بخش اخر‪ ،‬با اخذ گواهی کش��ف در ‪ ۳‬محدوده‬ ‫س��نگ اهن ‪ ۱۷C ،۱۳C ،۲A‬در اس��تان یزد‪ ،‬اقدامات‬ ‫قانونی برای برگزاری فراخوان و راه اندازی معادن یاد شده‬ ‫با همکاری بخش خصوصی انجام می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬با‬ ‫پایان عملیات اکتش��اف محدوده طالی س��یاه جنگل در‬ ‫استان سیستان و بلوچستان و کشف ذخیره طال‪ ،‬گزارش‬ ‫نهایی برای دریافت گواهی کش��ف به س��ازمان اس��تان‬ ‫ارائه ش��ده که پس از تایید با جذب مشارکت خصوصی‪،‬‬ ‫نخس��تین معدن طال در اس��تان سیس��تان و بلوچستان‬ ‫راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €توجه به بخش خصوصی‪ ،‬در این سال ها بیشتر‬ ‫در شعارهای مسئوالن به وفور دیده می شود‪ .‬برای‬ ‫گریز از شعارزدگی چه باید کرد؟‬ ‫سیاس��ت گذاری هایی که ایمیدرو در سال های گذشته‬ ‫انجام داده‪ ،‬عملیاتی شده اند‪ .‬این سازمان تمام پروژه های‬ ‫در حال اجرا را به وسیله فراخوان جذب سرمایه گذار فعال‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬در این بین ش��رکت های بخش خصوصی‪،‬‬ ‫مش��ارکت فعال��ی در پروژه ها داش��ته اند‪ .‬نمونه اخیر این‬ ‫عملک��رد‪ ،‬تاس��یس ش��رکتی ب��رای بخش پایین دس��ت‬ ‫الومینیوم اس��ت‪ .‬پی��ش از این نیز طرح ه��ای زیادی در‬ ‫ناحیه معدنی س��نگان‪ ،‬گل گهر (ش��امل تم��ام توده های‬ ‫معدنی)‪ ،‬مکران و نواحی ایران مرکزی با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬سرمایه گذاری و فعال شده بودند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ایمیدرو با چنین راهبردی توانسته است برنامه های خود‬ ‫را عملیاتی کند و به منصه ظهور برساند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬طرح تقویت معادن کوچک با مش��ارکت‬ ‫ش��رکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی و تشکل های تخصصی اجرایی شده است‪ .‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬ایمیدرو حمایت اموزش��ی و پژوهش��ی را نیز‬ ‫برعهده دارد‪ .‬معادن کوچک در این طرح‪ ،‬از سوی شرکت‬ ‫تهی��ه و تولید مواد معدنی شناس��ایی ش��ده و مجموعه‬ ‫اقداماتی برای توسعه انها می شود‪ .‬تمام این شرایط نشان‬ ‫از عملگرایی ایمیدرو در توس��عه و توانمندس��ازی بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی دارد که در عی��ن حال برنامه ها‬ ‫بدون شعارزدگی محقق می شوند‪ .‬به این موارد باید طرح‬ ‫ایجاد و توسعه زیربنایی معادن همچون ساخت جاده های‬ ‫دسترس��ی‪ ،‬تامین و توسعه اب‪ ،‬برق و گاز و نیز توجه به‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی در نواحی معدنی و صنایع معدنی را‬ ‫نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫€ €تعامل با بخش خصوصی تا چه حد مهم‪ ،‬عملی‬ ‫و ضروری است و در این زمینه چه برنامه ای دارید؟‬ ‫بر اس��اس قوانین باالدس��ت‪ ،‬ملزم به اس��تفاده از توان‬ ‫بخش خصوصی در حوزه س��رمایه گذاری و اجرا هستیم‪.‬‬ ‫پروژه ه��ای در دس��ت اجرا را به وس��یله بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار و اجرای��ی خواهیم ک��رد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬بیش��تر‬ ‫طرح های س��ازمان به بخش خصوصی واگذار شده اند و با‬ ‫کارگروهی که در این زمینه تشکیل شده است‪ ،‬طرح ها با‬ ‫مسئولیت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در حال‬ ‫واگذاری هس��تند‪ .‬همچنین پروژه فاز توس��عه زرشوران‪،‬‬ ‫زغال س��نگ طب��س و تیتانیوم کهن��وج از طرح های در‬ ‫اس��تانه واگذاری اس��ت‪ .‬برای عملی ش��دن این اهداف‪،‬‬ ‫ایمی��درو مش��وق هایی را در نظر گرفت��ه و اماده هرگونه‬ ‫حمایت از بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫€ €توجه رسانه ها در سال های اخیر به بخش معدن‬ ‫بس�یار پررنگ ش�ده؛ ای�ن اتفاق را ب�رای معدن و‬ ‫صنایع معدنی فرصت تلقی می کنید یا تهدید؟‬ ‫یکی از اتفاق ها در س��ال های اخی��ر‪ ،‬توجه روزافزون به‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی اس��ت‪ .‬این ام��ر در واقع با‬ ‫همیاری رس��انه های مختلف مکتوب‪ ،‬دیداری‪ ،‬شنیداری‬ ‫و دیجیتال��ی از جمل��ه وب س��ایت ها‪ ،‬کانال های خبری و‬ ‫شبکه های اجتماعی شکل گرفته است‪ .‬این نوع همکاری‬ ‫را فرصت��ی برای توس��عه بیش از پیش ای��ن حوزه تلقی‬ ‫می کنی��م‪ .‬همانط��ور که مطلع هس��تید چنی��ن نگاهی‬ ‫سبب شده اس��ت بسیاری از نهادهای حاکمیتی در حوزه‬ ‫سیاس��ت گذاری و تصمیم گی��ری‪ ،‬توجه بیش��تری به این‬ ‫بخش تاثیرگذار نشان دهند‪.‬‬ ‫البت��ه باید در اینجا نقش پررنگ تش��کل های تخصصی‬ ‫را نی��ز یاداور ش��د ک��ه فعاالنه در عرصه حض��ور دارند و‬ ‫به دنب��ال مطالبات این بخش که در نهایت به توس��عه و‬ ‫توانمندسازی بخش منتهی می ش��ود‪ ،‬هستند‪ .‬نقشی که‬ ‫ای��ن بخش در تولید‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬ص��ادرات و همچنین‬ ‫توسعه دانش و بومی سازی ایفا کرده ‪ ،‬چشمگیر بوده است‬ ‫و همین امر س��بب ش��ده که رس��انه ها نیز به بخش های‬ ‫تولی��د و بومی س��ازی دان��ش و فناوری توجه بیش��تری‬ ‫کنند‪ .‬این س��ازمان همواره خود را سپاس گزار رسانه ها به‬ ‫ویژه رس��انه های تخصصی می داند زیرا رس��انه ها از ارکان‬ ‫تاثیرگذار توس��عه هس��تند و حتی با نقده��ای علمی‪ ،‬به‬ ‫خوبی در مسیر توسعه نقش افرینی کرده اند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫شمارش معکوس‬ ‫برای پایان بهترین‬ ‫ایام فروش‬ ‫فاصله عرضه و تقاضای‬ ‫مسکن کم می شود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تشریح شد‬ ‫واردات نامحدود زینک تا پایان فروردین ‪98‬‬ ‫اگ��ر زینک گران خریدید‪ ،‬حتی بدون فاکتور هم می توانید‬ ‫برای شکایت و بررسی موضوع به اتحادیه مراجعه کنید‬ ‫و مش��کل را برطرف کردند‪ .‬خبر خوش دیگر‪ ،‬دس��تور‬ ‫اقای قبادی برای واردات نامحدود و بدون سقف زینک‬ ‫بود‪ .‬متاس��فانه صنعت چاپ در حال تعطیلی اس��ت و‬ ‫ش داشتند‪ ،‬اما‬ ‫در این مدت واحدهایی بودند که س��فار ‬ ‫زینک نداشتند‪ .‬زینک وضعیت حساس تری نسبت به‬ ‫کاغذ دارد چراکه هم با موضوع تحریم روبه رو هس��تیم‬ ‫(به دلیل اینک��ه کامال وارداتی اس��ت) و هم اینکه اگر‬ ‫زینک نباش��د ی��ک روزنامه هم نمی تواند چاپ ش��ود‬ ‫و تعطیل��ی بس��یاری از افراد را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬اما‬ ‫اگر زینک باش��د اما کاغذ کم باش��د‪ ،‬در نهایت از تیراژ‬ ‫روزنامه ه��ا کم می کنن��د که این گونه دس��ت کم کار‬ ‫تعطیل نمی ش��ود‪ .‬در همین باره وقتی این مشکالت را‬ ‫به اقای قبادی گفتیم ایشان با درک درست از موضوع‪،‬‬ ‫دس��تور دادند که تا اخ��ر فروردین زینک را مانند مواد‬ ‫غذایی بدون تش��ریفات و س��قف واردات‪ ،‬وارد و همه‬ ‫ثبت س��فارش ها را تایید کنند‪ .‬برخی هم برای انتقال‬ ‫ارز مشکل داشتند و بانک مرکزی ارز را تایید نمی کرد‬ ‫که ب��از هم اقای قبادی تماس گرفتند و رفع مش��کل‬ ‫ش��د‪ .‬یکی از تاج��ران هم که از پیش اق��دام کرده بود‪،‬‬ ‫زینک اش وارد بندر ش��ده و معاون وزیر گفتند که اگر‬ ‫هم با مش��کل برخورد کردند ایشان مشکل را برطرف‬ ‫خواهند کرد‪ .‬همچنین از یکی دو تاجر خواسته بودیم‬ ‫چون دست ش��ان در ب��ازار ترکیه بازتر ب��ود‪ ،‬زینک را‬ ‫به عنوان کاالی ازاد وارد کش��ور کنند که خوشبختانه‬ ‫ای��ن اتف��اق رخ داد و واردات انجام ش��د‪ .‬در همین جا‬ ‫از ش��رکت هایدلبرگ که پیش��ینه دیرینه در واردات‬ ‫م��واد اولی��ه و صنعت چاپ دارند هم تش��کر می کنیم‬ ‫چراکه مشکالت را به خوبی درک کردند و چون بازار را‬ ‫می ش��ناختند و تنها تاجری بود که از ‪ 3‬ماه پیش اقدام‬ ‫به واردات کردن��د‪ .‬در حال حاضر ‪ 3‬کانتینری که وارد‬ ‫کش��ور شده متعلق به این ش��رکت است که در تعدیل‬ ‫بازار کمک شایانی دارد‪.‬‬ ‫€ €اساس�ا چرا بازار با چنین بحرانی در بخش‬ ‫زینک روبه رو شد؟‬ ‫چند دلیل در ایجاد بحران نقش داش��ت؛ نخس��ت‬ ‫اینکه ثبت س��فارش و تخصیص ارز سخت تر شده بود‬ ‫و تاج��ران نیز دس��ت به عصا حرک��ت کردند‪ .‬موضوع‬ ‫بعدی نبود ثبات و ش��فافیت اقتص��ادی بود که قدرت‬ ‫برنامه ریزی و فعالیت را از تاجران گرفت‪ .‬س��وم اینکه‬ ‫ارز زین��ک پیش تر نیمایی ب��ود و در گروه کاالیی دوم‬ ‫ق��رار داش��ت‪ ،‬اما پ��س از پیگیری برخی دوس��تان با‬ ‫وزارتخانه ه��ای ارش��اد و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫گروه یک انتق��ال پیدا کرد‪ .‬هرچند اقدام خوبی بود اما‬ ‫اش��کالی که داشت این بود که ما مطمئن بودیم دولت‬ ‫رقم��ی باالیی را ب��ه واردات زینک اختصاص نمی دهد‬ ‫چراکه در کاالهای اساسی دیگر مشکل دارند‪ .‬بنابراین‬ ‫برخی تاجران ترس��یدند زینک با نرخ نیمایی بیاورند و‬ ‫اگ��ر باقیمانده ان را با نرخ دولت��ی وارد کنند‪ ،‬اختالف‬ ‫بی��ش از ‪ 2‬برابری در قیمت ایجاد ش��ود‪ .‬دلیل چهارم‬ ‫ایجاد بحران مش��کلی بود که بانک ها به وجود اوردند‪.‬‬ ‫پیش تر اینطور بود که ثبت س��فارش انجام می ش��د و‬ ‫واردکنندگان ‪10‬درصد نقدی ضمانت می گذاشتند و‬ ‫‪ 25‬درص��د هم چک می دادند‪ ،‬اما در حال حاضر یعنی‬ ‫از حدود ‪ 3‬ماه پیش‪ 40 ،‬درصد مبلغ محموله را سپرده‬ ‫می گیرند که باعث ش��ده بود تاجران نتوانند این کار را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫€ €با تخلفاتی که در بازار زینک رخ داده بود‪،‬‬ ‫چگونه برخورد کردید؟ ‬ ‫ما عالوه براینکه وظیفه داشتیم مشکل واردات زینک‬ ‫را برطرف کنی��م‪ ،‬باید بازار را ه��م کنترل می کردیم‪،‬‬ ‫برهمین اساس اعالم کردیم هرکس در حق او اجحاف‬ ‫ش��ده و زینک گران خرید ه به اتحادیه مراجعه کند که‬ ‫برخی مراجعه کردند و در حال پیگیری مشکالت شان‬ ‫هس��تیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬یک نفر که بیش��ترین نقش‬ ‫را در گرانی بازار داش��ت‪ ،‬شناسایی ش��د و به دو دلیل‬ ‫اخطار پلمب گرفت؛ نخس��ت برای اینکه جواز نداشت‬ ‫و دوم اینک��ه زینک های��ی که خریداری ک��رده بود در‬ ‫نهای��ت ‪ 18‬هزارتومان بود اما بیش از این رقم به فروش‬ ‫رس��انده بود‪ .‬او به دروغ گفته بود زینک ها را ‪ 18‬هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان گرفته اما ما مدرک داشتیم که محصوالت‬ ‫را ‪18‬هزارتومان و زیر این قیمت خریده بود؛ اما این اقا‬ ‫از ‪ 26‬هزار تومان فاکتور فروش داش��ت که حتی باالی‬ ‫‪ 40‬هزار تومان هم فروخته بود اما فاکتور نداده بود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت‬ ‫همکاری خوبی با اتحادیه داشته است؟‬ ‫بل��ه انصافا خیلی خ��وب همکاری کردن��د‪ .‬حتی با‬ ‫اینکه اتحادیه لیتوگراف هس��تیم ام��ا به اعضای ما که‬ ‫در صنعت چاپ فعال هستند‪ ،‬در ورود مرکب و مقوای‬ ‫پشت طوسی و ایندربرد کمک کردند که ثبت سفارش‬ ‫انها انجام و ارز ان هم پرداخت شده است که بخشی از‬ ‫انها وارد شده و بخشی هم در راه است‪.‬‬ ‫€ €وزارت ارشاد چطور؟‬ ‫وزارت ارشاد هم در بخش زینک حمایت های خوبی‬ ‫داش��تند‪ .‬ضمن اینک��ه وزارت ارش��اد تعهد محضری‬ ‫گرفته تا زینک های ثبت س��فارش ش��ده با ارز دولتی‬ ‫وقتی وارد کشور ش��دند‪ ،‬زیر نظر این وزارتخانه توزیع‬ ‫شود که ما منتظر هستیم این زینک ها وارد کشور شود‬ ‫ت��ا از وزارتخانه مج��وز بگیریم که توزی��ع را در اختیار‬ ‫اتحادیه ما قرار دهد‪ ،‬چون اتحادیه اش��راف بیشتری به‬ ‫ای��ن صنف دارد و مصرف واحده��ا را می داند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬برخی واحدها فعال نیس��تند و شاید درخواست‬ ‫زینک داشته باشند که می توان این موضوع ها را کنترل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €ایا می توان گفت که بحران زینک تعدیل‬ ‫شده و شرایط بهتری را در پیش داریم؟‬ ‫بل��ه به طور قطع‪ .‬در همان نشس��ت ب��ا معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که تماس برای تس��هیل ورود‬ ‫زینک و ترخیص ان از گمرک گرفته ش��د‪ ،‬شرایط بازار‬ ‫تغییر کرد و بیش از ‪6‬هزارتومان کاهش قیمت داشتیم‬ ‫که بیش از اینها هم کاهش خواهد یافت‪ .‬زینک تا ‪ 50‬و‬ ‫‪ 55‬هزار تومان هم به فروش رفته بود اما در حال حاضر‬ ‫بازار تعدیل و قیمت ها کنترل ش��ده است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫با ورود محموله های جدید وضعیت بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما‪ ،‬دلیل ایجاد بحران کاغذ چه‬ ‫بود؟‬ ‫به نظر من‪ ،‬بیش��ترین ضربه ای که بازار کاغذ خورد‬ ‫ای��ن بود که دولت به جای نظارت‪ ،‬دخالت کرد و باعث‬ ‫شد قیمت ها به طور وحش��تناکی باال برود‪ .‬کاغذ با ارز‬ ‫دولتی در نهایت هر بندی ‪ 130‬هزار تومان باید باش��د‪،‬‬ ‫نه ‪400‬هزار تومان‪ .‬متاس��فانه در بازار‪ ،‬ناش��ر کاغذ را‬ ‫می گی��رد و ب��ه قیمت ‪400‬ه��زار تومانی ب��ه فروش‬ ‫می رس��اند که به خ��ود من هم این موضوع پیش��نهاد‬ ‫ش��د و من نپذیرفت��م و گفتم حرام اس��ت‪ .‬به هرحال‬ ‫رئیس اتحادیه کاغذفروش��ان ه��م در نامه ای از دولت‬ ‫خواس��ته که دخالت نکند و تاکید کرده اس��ت و حتی‬ ‫در نشس��ت اخیر اصناف نیز تاکید کردند اگر امور این‬ ‫بخش به اتحادیه واگذار شود‪ ،‬مشکالت را رفع خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €در پایان اگر نکته ای دارید‪ ،‬بیان کنید‪.‬‬ ‫تشکر ویژه دارم که به خوبی‬ ‫نخست از روزنامه‬ ‫موضوع های صنعت چاپ و مشکالت اتحادیه و فعاالن‬ ‫این بازار را پوش��ش داده و می دهد که بازتاب خوبی هم‬ ‫دارد‪ .‬نکته بعدی اینکه از همین جا اعالم می کنم؛ برای‬ ‫اینک��ه بازار را کنترل کنیم از همه عزیزان صنعت چاپ‬ ‫درخواست داریم اگر زینک گران خریدند‪ ،‬حتی بدون‬ ‫فاکتور هم می توانند به اتحادیه مراجعه کنند و ما قول‬ ‫می دهیم پیگیر موضوع ها باشیم و نتیجه را هم به طور‬ ‫مکتوب به انها اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه مقدمه ای برای معرفی محصوالت و صادرات‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران ب��ا اش��اره به‬ ‫اهمی��ت صنعت نمایش��گاهی در‬ ‫عرص��ه اقتص��اد بین المللی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر ایران قصد دارد صادرات‬ ‫را گس��ترش دهد باید به صنعت‬ ‫نمایش��گاه به ش��کل ج��دی فکر‬ ‫کند‪ ،‬زیرا نمایش��گاه مقدمه ای برای معرفی‬ ‫محص��والت و س��پس عرضه انها به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این زمینه ما با ‪ ۱۳‬کشور مذاکرات‬ ‫جدی داش��تیم و ب��رای ایران‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫همسایه و کشورهایی همچون هند و چین‬ ‫در مرحل ه نخس��ت اولویت قرار دارند‪ .‬ما در‬ ‫ماه ه��ای گذش��ته مذاکرات گس��ترده ای با‬ ‫بسیاری از این کشورها داشتیم و امیدواریم‬ ‫در اینده نه چندان دور شرایط برای برگزاری‬ ‫نمایشگاه های جدید و استفاده از این صنعت‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهارک��رد‪ :‬با پیگیری های‬ ‫انجام ش��ده در اینده نزدیک مقدمات ورود‬ ‫خ��ط‪ 7‬مترو ته��ران به نمایش��گاه دائمی و‬ ‫بین المللی پایتخت فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده گف��ت‪ :‬یک��ی از اصلی ترین‬ ‫مس��ائلی که در س��ال های گذش��ته محل‬ ‫ابه��ام بوده‪ ،‬موض��وع ترافی��ک در محدوده‬ ‫اطراف نمایش��گاه بین المللی تهران است و‬ ‫با توجه به نرس��یدن مترو به این نمایشگاه‪،‬‬ ‫همواره تع��دادی تالش کرده اند کارایی این‬ ‫مجموعه مهم را زیر سوال ببرند‪ .‬برای عبور‬ ‫از این انتقادها مذاکرات خوبی با ش��هرداری‬ ‫و شورای ش��هر تهران انجام ش��ده تا بتوانیم‬ ‫از خ��ط ‪ 7‬مترو ایس��تگاهی به نمایش��گاه‬ ‫بین المللی بیاوریم و به این ترتیب یک تنوع‬ ‫مهم به نحو ه دسترس��ی شهروندان به محل‬ ‫اصلی نمایشگاه اضافه شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران درب��اره اخرین وضعیت‬ ‫پیگی��ری این طرح نیز اظهارکرد‪ :‬براس��اس‬ ‫برنامه ریزی م��ا در روزهای اینده‬ ‫مصوبه ش��ورای ترافی��ک در این‬ ‫زمینه نهایی خواهد ش��د و سپس‬ ‫کار وارد مراحل اجرایی می شود‪ .‬با‬ ‫توجه برنامه ریزی انجام شده یک‬ ‫مجتمع ایس��تگاهی در نمایشگاه‬ ‫طراحی خواهد ش��د تا با استفاده‬ ‫از مزیت های اقتص��ادی ان هزینه ارائ ه این‬ ‫امکانات جدید نیز تامین شود‪.‬‬ ‫حسین زاده با بیان اینکه باید به نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران به عن��وان یک برند ملی و‬ ‫جهانی نگاه شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬س��ال قدمت دارد و در بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای جهان و همچنی��ن در حوزه‬ ‫صنعت نمایشگاهی به عنوان یک برند ایرانی‬ ‫ش��ناخته می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬نه تنها نمی توان‬ ‫به محدود کردن ان فکر کرد که حتی باید‬ ‫ش��رایط را برای توسعه و معرفی بیشتر این‬ ‫زیرساخت مهم اماده کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران ادامه داد‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته بعضی نگاه ه��ا وجود داش��ت که‬ ‫نمایش��گاه ظرفیت برنامه های پرمخاطب را‬ ‫ندارد و حتی در این زمینه مجموعه ای مانند‬ ‫شهرافتاب راه اندازی شد‪ .‬ما با مجموعه های‬ ‫دیگر مش��کلی نداریم‪ ،‬اما معتقد هس��تیم‬ ‫ظرفی��ت فعل��ی نمایش��گاه می توان��د در‬ ‫حوزه ه��ای تخصصی و صنعت��ی بهره مندی‬ ‫باالیی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی صنع��ت نمایش��گاهی را یک��ی از‬ ‫اصلی ترین صنایع اشتغالزا در اقتصاد دانست‬ ‫و گفت‪ :‬برای برگزاری هر نمایش��گاه تعداد‬ ‫قابل توجهی ش��غل جدید ش��کل می گیرد‪.‬‬ ‫از این رو با توس��عه فعالیت ه��ا در این حوزه‬ ‫هم امکان نمایش دس��تاوردهای اقتصادی‬ ‫ایران فراهم می شود و هم در حوزه اشتغال‬ ‫اتفاق ه��ای مثبتی رخ خواهد داد‪ .‬ما در این‬ ‫زمینه نمایشگاه صنعت نمایشگاهی را برگزار‬ ‫کرده ایم و س��ال اینده نیز این نمایشگاه در‬ ‫سطحی بین المللی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصاد با‬ ‫شیوه کنونی‬ ‫راه به جایی‬ ‫نمی برد‬ ‫رضی میری‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ایران‬ ‫برخ��ی معتقدن��د وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کنونی بیش��تر وزیر صنعت اس��ت تا‬ ‫بازرگانی و بیش��ترین تمرک��ز را روی بخش‬ ‫صنعت دارد‪ .‬اگرچه می تواند اینچنین باش��د‪،‬‬ ‫اما وزیر قبلی که انتظار می رفت بیشتر گرایش‬ ‫بازرگانی داشته باشد‪ ،‬چرا تاثیری بر اداره این‬ ‫وزارتخانه نگذاشت‪ .‬من تصور می کنم هر کس‬ ‫این مقام را به دست بیاورد با هر گرایشی باید‬ ‫به هر‪ 3‬مورد توجه مساوی داشته باشد و این‬ ‫ش��دنی است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬این امر به معنی‬ ‫ضرورت تغییر وزیر یا تفکیک بخش بازرگانی‬ ‫از صنع��ت و معدن در کابینه نیس��ت‪ .‬عمده‬ ‫مش��کالتی که در بخش بازرگانی وجود دارد‬ ‫خیلی هم ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ارتباطی ن��دارد؛ چراکه سیاس��ت های کالن‬ ‫باعث بروز این وضعیت نامطلوب در مجموعه‬ ‫اقتص��اد ش��ده اس��ت‪ .‬ادغ��ام وزارتخانه های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنعت و معدن از ابتدا درست نبود؛‬ ‫این تصمیم به انگیزه کوچک س��ازی دولت و‬ ‫کاهش هزینه ها بدون مطالعه و دقت کافی و‬ ‫با شتابزدگی گرفته شد‪ .‬در عمل‪ ،‬هدف مورد‬ ‫نظر محقق نشد و هرچند وزارتخانه ها به طور‬ ‫اسمی یک وزارتخانه ش��دند اما دیوانساالری‬ ‫ان به قوت خود باقی ماند و اندازه وزارتخانه ها‬ ‫نیز کوچک نش��د‪ ،‬تنها اتفاقی که بر اثر انجام‬ ‫ای��ن کار افتاد این بود که یک وزیر کم ش��د‪.‬‬ ‫پس از مدتی‪ ،‬موضوع تفکیک بخش بازرگانی‬ ‫از صنعت و معدن در مجلس شورای اسالمی‬ ‫مطرح ش��د و ما نی��ز در نظرهایی ک��ه ارائه‬ ‫دادیم‪ ،‬گفتیم همان گونه که در موضوع ادغام‪،‬‬ ‫س��ریع و بدون فکر تصمیم گیری شد‪ ،‬درباره‬ ‫تفکیک نباید دوباره همان اش��تباه رخ دهد؛‬ ‫چراکه ب��رای اصالح ام��ور اولویت هایی دیگر‬ ‫وج��ود دارد و نیازی به اج��رای چنین کاری‬ ‫پیش از انجام کار هایی با اولویت باالتر نیست‪.‬‬ ‫حاال هم اگر این کار را انجام ش��ود ممکن‬ ‫اس��ت ش��اهد تاثی��ر مثبتی نباش��یم و انچه‬ ‫انتظار داریم‪ ،‬محقق نش��ود‪ .‬اساس��ا من فکر‬ ‫می کن��م در ش��رایط کنونی ای��ن کار خیلی‬ ‫نمی تواند مثبت باش��د و دردی را از دردهای‬ ‫اقتصاد دوا نمی کند‪ .‬نباید منتظر باشیم که با‬ ‫تغییر وزیر یا دو بخش ش��دن این وزارتخانه‪،‬‬ ‫تغییری در سیاس��ت اصلی دولت نس��بت به‬ ‫مشکالت اقتصادی ایجاد و در نهایت منجر به‬ ‫اصالحاتی ش��ود‪ .‬اما به هر حال باید با دقت و‬ ‫صرف وقت الزم به تغییرات کابینه و تفکیک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اندیشید تا در‬ ‫اینده و در ش��رایط مناسب این کار به درستی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از اتفاق هایی که در بخش تجارت‬ ‫رخ داد و ش��اهد تاثیر منفی ان هس��تیم در‬ ‫زم��ان وزیر قبل��ی صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫بوده اس��ت ک��ه البته خیلی ه��م ارتباطی به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ندارد چراکه‬ ‫هر وزیری که می خواست سیاست های ارزی‬ ‫اینچنی��ن پیش نرود می توانس��ت جلوی کار‬ ‫را بگیرد تا وضعیت به ش��کل فعلی نینجامد‬ ‫و اگر دید این کار میس��ر نیس��ت مانند چند‬ ‫وزیر که نگاه همسو با دولت نداشتند و نسبت‬ ‫به نتیجه بخش��ی اقدامات ش��ان مردد بودند‪،‬‬ ‫کناره گیری کند‪ .‬در واقع بخش��ی از دولت که‬ ‫تصمیم گیران نهایی هستند و به پیشنهادها و‬ ‫تذکرات دیگران اعتقاد ندارند با روبه رو شدن‬ ‫با بحران ها باید خودشان به این نتیجه برسند‬ ‫که با ش��یوه کنونی اقتصاد کشور راه به جایی‬ ‫نمی برد‪.‬‬ ‫در حال حاضر هرکس با هر روشی بخواهد‬ ‫اقتص��ادی کش��ور را هدایت کند با چالش��ی‬ ‫بزرگ یعنی تحریم و ناتوانی ایران در بازیگری‬ ‫در عرصه اقتصادی جهانی روبه رو است اما به‬ ‫هرحال مدیریت داخلی باید به ش��کلی باشد‬ ‫که دچار گرفتاری نشویم‪.‬‬ ‫مش��کل بع��دی هم این اس��ت ک��ه بخش‬ ‫خصوصی واقعی به بازی گرفته نمی شود و در‬ ‫واقع به مش��اوره های ان بی توجهی می شود‪.‬‬ ‫بخش خصوص��ی درباره مس��ائل اقتصادی و‬ ‫بازرگانی‪ ،‬نظریات��ی دارد که در اجرا می تواند‬ ‫بس��یار مثبت باش��د؛ اما متاس��فانه بیش��تر‬ ‫تصمیم ه��ا در دولت و پش��ت در های بس��ته‬ ‫گرفته می ش��ود و بعد در نشس��تی با حضور‬ ‫یک ی��ا چند نماینده بخ��ش خصوصی اعالم‬ ‫می ش��ود؛ فقط به این منظور که گفته شود با‬ ‫نظر بخش خصوصی تصمیم گیری شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خبرهای خوش رئیس اتحادیه لیتوگرافان در گفت وگو با‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬اول بحران کاغ��ذ و بعد هم زینک؛ در‬ ‫واق��ع مهم ترین ارکان چاپ یک روزنامه در چاپخانه ها‬ ‫دچار مش��کل شد و شرایط سختی را در سال ‪ 97‬برای‬ ‫فعاالن این حوزه و صاحبان روزنامه ها در کش��ور ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬هزینه های سرس��ام اوری پدی��د امد که به گفته‬ ‫بس��یاری از صاحب نظران این حوزه‪ ،‬می شد به راحتی‬ ‫کنترل ش��ود‪ ،‬اما خوداگاه یا ناخ��وداگاه این اتفاق رخ‬ ‫نداد و شاهد گرانی و بحران شدید تری در این بخش ها‬ ‫بودی��م‪ .‬قیمت ه��ا نس��بت به س��ال گذش��ته بیش از‬ ‫‪100‬درص��د افزایش یافت که واردات و تخصیص ارز از‬ ‫مهم ترین دالیل بروز این مشکالت بود‪ .‬از بحران کاغذ‬ ‫که بگذریم‪ ،‬مدتی اس��ت با بهم ریختگ��ی بازار زینک‬ ‫روبه رو هس��تیم که خوش��بختانه این بحران با تدبیر و‬ ‫همکاری مس��ئوالن تا حدودی تعدیل ش��ده و در این‬ ‫زمینه نیز شاهد وضعیت بهتری در این بخش خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬احمد ابوالحس��نی‪ ،‬رئیس اتحادی��ه لیتوگرافان‬ ‫ته��ران در گفت وگ��و با‬ ‫از اتفاق های خوش��ی‬ ‫خبر داد که تاثیر مس��تقیم و مثبتی بر بازار گذاش��ته و‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬ابوالحسنی اظهارکرد‪ :‬با دستور عباس‬ ‫قبادی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار ش��د تا‬ ‫پایان فروردین ‪ ،98‬زینک هم مانند کاالهای اساس��ی‬ ‫بدون محدودیت و س��قف معین واردات‪ ،‬ثبت سفارش‬ ‫و به کش��ور وارد ش��ود‪ .‬البته عالوه بر این در بس��یاری‬ ‫از مواردی که تاجران مش��کل داش��تند‪ ،‬تس��هیالتی‬ ‫ایجاد شد‪ .‬مش��روح گفت وگو با ابوالحسنی را در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €برای رفع بحران زینک چه کرده اید و چه‬ ‫دستاوردی داشته است؟‬ ‫زمانی که بحران ش��دیدی برای زینک ایجاد ش��د‪،‬‬ ‫نشس��تی با تاجران زینک برگ��زار کردیم که نتایج ان‬ ‫نیز از س��وی روزنامه شما (صمت ) در گفت وگو با اقای‬ ‫بهادری‪ ،‬دبیر اتحادیه منتش��ر ش��د‪ .‬پس از ان و پیرو‬ ‫همین مشکالت مطرح شده از س��وی واردکنندگان‪،‬‬ ‫نشس��تی هم با معاون بازرگان��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران تشکیل‬ ‫دادی��م که نتیجه بس��یار خوب��ی هم داش��ت‪ .‬در این‬ ‫نشست‪ ،‬از تاجران دعوت کردیم تا مشکالتی که دارند‬ ‫را مطرح کنند‪ .‬یکی از تاجران‪ ،‬در گمرک زینک داشت‬ ‫که به دلیل ب ه پایان رسیدن مدت اعتبار ثبت سفارش‪،‬‬ ‫امکان ترخیص نداشت و تمدید هم حدود یک ماه زمان ‬ ‫می برد اما در همین نشست اقای قبادی تماس گرفتند‬ ‫‪7‬‬ ‫رقص «رخش»‬ ‫در شهر افتاب‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫پیش نیازهایی‬ ‫برای بهبود‬ ‫مدیریت بازار‬ ‫ابراهیم درستی ‪ /‬نماینده وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در هیات رئیسه اتاق‬ ‫اصناف ایران‬ ‫خبر‬ ‫حمایت مجلس‬ ‫از برنامه های راهبردی‬ ‫اتاق اصناف ایران‬ ‫رئیس فراکس��یون اصن��اف مجلس در دیدار‬ ‫با س��عید ممبین��ی‪ ،‬رئیس ات��اق اصناف ایران‬ ‫از مجموع��ه برنامه های راهب��ردی اصناف در‬ ‫ماه های گذش��ته قدردانی ک��رد و گفت‪ :‬هیات‬ ‫رئیسه جدید اتاق اصناف ایران توانسته عملکرد‬ ‫قابل قبول��ی از خ��ود نش��ان دهد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ایران‪ ،‬شهباز‬ ‫حس��ن پور‪ ،‬رئیس فراکس��یون اصناف مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی روز چهارش��نبه با حضور در‬ ‫اتاق اصناف ایران با سعید ممبینی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫ایران دیدار کرد و گفت‪ :‬اتاق اصناف ایران در ‪۳‬‬ ‫ماه گذش��ته اقدام های راهبردی در زمینه های‬ ‫تنظیم بازار داش��ته اس��ت و ای��ن مهم موجب‬ ‫ش��ده تا ارامش قابل توجهی را در بازار کش��ور‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬رویکردهای علمی و‬ ‫کارکارشناسی گروه های متخصص در بدنه اتاق‬ ‫اصناف ایران موجب ش��ده مس��ئوالن کشوری‬ ‫و به وی��ژه نمایندگان مجل��س در ارزیابی های‬ ‫گوناگون رضایت کامل خود را از هیات رئیس��ه‬ ‫جدید ات��اق اصناف ایران اع�لام و بیان کنند‪.‬‬ ‫اتاق اصن��اف ایران بازوی توانمند حاکمیت در‬ ‫راس��تای تنظیم بازار کش��ور به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫سعید ممبینی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف ایران نیز در‬ ‫ادامه این دیدار ضمن قدردانی از حمایت رئیس‬ ‫مجلس و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و‬ ‫فراکس��یون مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬جوان گرایی و تکیه‬ ‫ب��ه دانش ایرانی در دس��تور کار ات��اق اصناف‬ ‫ایران قرار گرفته است و ما به دنبال راهکار های‬ ‫اثربخ��ش در راس��تای تقوی��ت نظ��ام توزیع و‬ ‫حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی‬ ‫هستیم؛ بنابراین همراهی مجلس می تواند راه‬ ‫را برای حرکت توسعه ای اتاق هموار کند‪.‬‬ ‫از اخرین اقدامات مدیریتی در بازار نوروز خبر می دهد‬ ‫شمارش معکوس برای پایان بهترین ایام فروش‬ ‫ش�مارش معکوس خیابان ها برای رس�یدن بهار اغاز ش�ده اس�ت‪ .‬ترافیک و ترافیک و‬ ‫ترافیک تا ‪ ۲۹‬اس�فند ادامه دارد‪ .‬این یک واقعیت اس�ت که هر قدر هم گرانی به اوج خود‬ ‫رسیده باشد‪ ،‬باز هم باید چیزهایی خریداری کرد‪ .‬اگر از بسیاری از کاالهایی که سال های‬ ‫قبل خریداری می کردیم‪ ،‬صرف نظر کنیم باز هم هر کدام از ما نیاز داریم چند قلم خوراکی‬ ‫و پوشاک خریده و صفایی هم به خانه و زندگی مان بدهیم‪.‬‬ ‫به گ�زارش‬ ‫‪ ،‬اهالی هر خانه ایران�ی‪ ،‬این روزها ‪-‬غروب‪ -‬که خس�ته تر از روزهای‬ ‫دیگر سال‪ ،‬دور هم جمع می شوند به شوق خرید چند قلم کاال‪ ،‬استارت ماشینی را زده یا‬ ‫ماشینی را کرایه می کنند و در همین تهران‪ ،‬مساحتی ‪ ۷۳۰‬کیلومتر مربعی را می پیمایند‬ ‫تا بخشی از خانه و زندگی خود را نو نوار کرده‪ ،‬چند بسته ای اجیل و شیرینی‪ ،‬چند کیلویی‬ ‫میوه‪ ،‬ماهی و مرغ یا مانتو‪ ،‬روسری‪ ،‬بلوز‪ ،‬شلوار‪ ،‬کت‪ ،‬کفش یا کیف بخرند‪.‬‬ ‫در هر کدام از خیابان های شهر‪ ،‬به تناسب جمعیت‪ ،‬فرهنگ و امکانات منطقه چند نفری‬ ‫به امید فروش این نوع کاالها در مغازه مانده‪ ،‬در غرفه ای از یک نمایشگاه ایستاده‪ ،‬یا وسط‬ ‫بساط های خیابانی خود نشسته اند‪ .‬بعضی های دیگر هم فروشندگان سیار مترو و گاریچی‬ ‫ش�ده اند و در باالی زمین یا زیر ان به دنبال مش�تریانی عب�وری می گردند‪ .‬در واقع کافی‬ ‫اس�ت هر خانواده ایرانی از خانه و به قصد خرید خارج ش�ود تا با انبوهی از فروشندگان با‬ ‫کاالهای متنوع و البته گاهی هم یک شکل اما با قیمت های متفاوت روبه رو شود‪.‬‬ ‫دیدار اتفاقی یا تعمدی خریدار و فروش�نده در ش�هری مانند تهران در ایام پایانی سال‬ ‫موضوع عجیبی نیس�ت‪ ،‬اما امس�ال چه خبر از خرید؟ چه خب�ر از مدیریت بازار روزهای‬ ‫پایانی سال؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در جه��ان برای ه��ر ‪ ۳۵۰‬نفر ی��ک واحد‬ ‫صنف��ی و در ای��ران به ازای ه��ر ‪ ۲۳‬نفر یک‬ ‫واحد صنف��ی وجود دارد‪ .‬یک��ی از معضالت‬ ‫تعدد بیش از اندازه واحدهای صنفی این است‬ ‫که سود کم می ش��ود و وقتی سود کم شود‪،‬‬ ‫معض�لات دیگ��ری پیش می ای��د‪ .‬این روش‬ ‫مدیریت بازار درس��ت نیس��ت اما با همکاری‬ ‫نهادهای دیگر قابلیت بهبود می یابد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬حمایت ه��ای مالی اهمیت دارد‪ .‬وقتی‬ ‫تولیدکنن��ده بخواه��د کار کن��د‪ ،‬پیش از هر‬ ‫کاری نی��از به پول دارد‪ .‬اگ��ر بخواهند وامی‬ ‫بگیرد با مش��کالت زیادی روبه رو اس��ت و در‬ ‫نهایت وامی ‪ 2‬رقمی با ‪ ۲۳‬درصد س��ود به او‬ ‫می دهن��د‪ .‬اما مثال در ترکی��ه وام از یک تا ‪۳‬‬ ‫درصد سود می دهند‪ .‬دیدگاهی که در برخی‬ ‫کش��ور های اروپایی وجود دارد این اس��ت که‬ ‫وام می دهن��د تا اش��تغال ایجاد ش��ود‪ .‬وقتی‬ ‫دیدگاه ها را مقایس��ه کنیم می بینیم که باید‬ ‫ب��ه ان نقطه برس��یم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اگر ما‬ ‫هم��ه کارها را از دولت بخواهیم هم درس��ت‬ ‫نیس��ت‪ .‬اصناف باید با خالقی��ت راهکارهای‬ ‫بهتری ب��رای رونق کس��ب و کار خود ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬برای این خالقیت نیاز به اموزش هایی‬ ‫داریم‪ .‬اموزش و پژوهش از گزینه هایی اس��ت‬ ‫که هر جامعه ای می تواند به س��مت و س��وی‬ ‫اه��داف راهبری کن��د‪ .‬باید ببینی��م دنیا چه‬ ‫کاری می کن��د‪ .‬ما کمتر از کش��ور های دیگر‬ ‫نیس��تیم و اگر اراده کنیم‪ ،‬کارهای زیادی را‬ ‫می توانیم انجام دهیم‪ .‬همکاری های ملی نیز‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬در ایران اگر بگویند چیزی گران‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به طور غیرمس��تقیم‪ ،‬موجی ایجاد‬ ‫می ش��ود و مصرف کنندگان بیشتر می خرند‪.‬‬ ‫اگ��ر کس��ی بخواه��د ‪ ۲‬کیل��و از ان کاال را‬ ‫بخرد در قالب جمعیتی کش��وری ببینید چه‬ ‫اتفاقی می افتد‪ .‬پس از جو روانی باید کاس��ته‬ ‫ش��ود‪ .‬ش��بکه های مجازی هم گاهی ازادانه‬ ‫موضوع هایی را بی��ان کرده و رها می کنند‪ .‬تا‬ ‫بخواهی��م این موضوع ها پیش امده را کنترل‬ ‫کنیم‪ ،‬باید تدبیری بیندیشم‪ .‬این روزها اتهام‬ ‫و تهم��ت زدن به افراد نیز نقل مجلس ش��ده‬ ‫که باید رفع ش��ود‪ .‬بازاریان نیز باید صبح که‬ ‫از منزل خارج می ش��وند به خدا توکل کنند‬ ‫تا بتوانند مش��کالت مردم را ح��ل کنند‪ .‬هر‬ ‫کسی به اندازه خود باید این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫در نهایت با تعامل��ی که میان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و س��ایر نهاده��ای دولتی و‬ ‫اصناف پیش امده اس��ت به اینده خوش��بین‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شانس فقط برای ‪ ۵۰‬میوه فروشی‬ ‫بازار میوه فروش��ی ها که هنوز داغ نشده است‪.‬‬ ‫خبر چندانی از فروش های فوق العاده هم نیست‪.‬‬ ‫پرتقال ها و س��یب هایی که دولت به قصد تنظیم‬ ‫بازار خریده اس��ت هم قرار است (در تهران) فقط‬ ‫در ‪ ۵۰‬خرده فروش��ی توزیع ش��وند‪ .‬نایب رئیس‬ ‫می��وه و تره بار تهران در این باره گفت‪ :‬خرید میوه‬ ‫برای ایام نوروز هنوز شروع نشده است‪ .‬اسماعیل‬ ‫مرادی��ان در گفت وگو با خبرن��گار‬ ‫بیان‬ ‫کرد‪ :‬دولت برای تنظیم بازار تنها در حوزه پرتقال‬ ‫و س��یب اقدام کرده که ان هم بدون نظرخواهی‬ ‫از اتحادیه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬اتحادیه در تعیین‬ ‫قیمت و تایید کیفیت می توانست به دولت کمک‬ ‫کند‪ .‬خرده فروش��ان در ارتباط مستقیم با مردم‬ ‫هستند و از این رو بهترین اطالعات را درباره نیاز‬ ‫و انتظار مصرف کننده دارند‪ .‬با این حال این اتفاق‬ ‫نیفتاد و در نتیجه قیم��ت پرتقال افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در موضوع توزیع هم خرده فروشان‬ ‫دیده نش��ده اند‪ .‬در حالی که اتحادیه ما ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫واحد صنفی دارد اما دولت خواسته که ‪ ۵۰‬واحد‬ ‫را ب��رای توزیع این اقالم تنظیم ب��ازاری معرفی‬ ‫کنی��م‪ .‬مرادیان گفت‪ :‬در ه��ر محله حداقل یک‬ ‫میوه فروشی وجود دارد و مصرف کننده به راحتی‬ ‫می تواند به انها دسترس��ی داشته باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫تعیین فقط ‪ ۵۰‬میوه فروش��ی برای توزیع اقالم‬ ‫تنظیم بازاری منطقی نیست‪ .‬اتحادیه در این باره‬ ‫افزایش فروش فوق العاده کفش‬ ‫اعت��راض مکتوب خود را اعالم کرده اس��ت و اگر‬ ‫تغییری در شرایط ایجاد نشود‪ ،‬میوه فروشی های‬ ‫مح�لات ب��ازار مناس��بی نخواهند داش��ت و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬مصرف کنندگان نیز با مش��کالتی‬ ‫روب��ه رو خواهند ب��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در حالی‬ ‫که امس��ال با کمبود سیب روبه رو هستیم اگر به‬ ‫درخواس��ت ما توجه و نارنگی وارد می شد‪ ،‬شاید‬ ‫قیمت س��یب پایین تر می امد‪ ،‬اما این کار انجام‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران اما خبر می دهد که‬ ‫فروش فوق العاده در کفش فروش��ی ها بیش��تر از سال گذشته‬ ‫ش��ده است‪ .‬رس��ول ش��جری در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬کفش یکی از کاالهایی اس��ت ک��ه انتظار می رود‬ ‫در ایام پایانی س��ال‪ ،‬بازار خوبی داش��ته باش��د ام��ا با توجه به‬ ‫ش��رایط س��خت اقتصادی امس��ال‪ ،‬باید اقدام های حمایتی از‬ ‫مصرف کنندگان داشته باشیم تا توان خرید داشته باشند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با وجود کاهش قابل توجهی که امس��ال در تولید کفش‬ ‫داش��تیم‪ ،‬درحال حاضر به قدر کافی در بازار کفش دس��ت دوز‬ ‫(چ��رم) داریم و مش��کلی در تامی��ن نیاز بازار وج��ود ندارد اما‬ ‫به واس��طه کاهش قدرت خرید مصرف کننده‪ ،‬هنوز بازار کفش‬ ‫در رکود به سر می برد‪ .‬شجری ادامه داد‪ :‬براساس اطالعاتی که‬ ‫واحد های فروش به م��ا می دهند‪ ،‬تقاضاها برای خرید محدود‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬واحدهای فروش��نده درخواست اجازه‬ ‫ح��راج و ف��روش فوق الع��اده را از اتحادی��ه داش��ته اند‪ .‬به این‬ ‫واس��طه تعداد فروش های فوق العاده کفش های دس��ت دوز به‬ ‫احتمال کاهش خرید اجیل‬ ‫مصطف��ی احم��دی رئی��س اتحادی��ه صن��ف‬ ‫فروش��ندگان اجیل و خشکبار تهران چند ماه قبل‬ ‫در اس��تانه ش��ب یلدا در واکنش به پویش مردمی‬ ‫«ن��ه به خرید اجی��ل» بیان کرد‪ :‬ب��ه نظر من این‬ ‫پویش ها باعث ضربه زدن به تولید داخلی و اقتصاد‬ ‫کشور می شود‪ .‬ریش��ه این پویش ها خارجی است‪،‬‬ ‫معتقدم دش��منان ما این پویش ها را راه می اندازند‬ ‫و برخ��ی از مردم تحت تاثی��ر تبلیغات با این پویش‬ ‫همراهی می کنند‪ .‬به گزارش جام جم انالین‪ ،‬درباره‬ ‫اینکه این چهره صنفی در اس��تانه نوروز نیز چنین‬ ‫اظهاراتی را تکرار کرده اس��ت یا ن��ه‪ ،‬اطالعاتی در‬ ‫دست نیست اما واکنش های چند روز گذشته رسانه‬ ‫ملی و خبرگزاری های رسمی نسبت به این اظهارات‬ ‫بازتاب زیادی داشت‪ .‬به هر حال‪ ،‬امسال اگر اجیلی‬ ‫هم از س��وی مردم خریده ش��ود‪ ،‬ب��ه احتمال زیاد‬ ‫میزان خرید بسیار پایین تر از سال های قبل خواهد‬ ‫بود و این کار دشمن نیست! بلکه تصمیمی منطقی‬ ‫و براس��اس دو‪ ،‬دوتا‪ ،‬چهار تاهای جی��ب خانواده ها‬ ‫اس��ت‪ .‬رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان اجیل‬ ‫و خش��کبار تهران چند روز پیش گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫س��رمازدگی درختان پس��ته در اوایل سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫موجب ش��د تا ‪ ۷۰‬درصد محصول از بین برود و در‬ ‫یک سال گذش��ته کمتر از یک سوم هر سال تولید‬ ‫داشته ایم‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف‬ ‫تهران مصطفی احمدی افزود‪ :‬هر س��ال ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن محصول داش��تیم که ‪ ۱۴۰‬ه��زار تن صادر‪۲۰،‬‬ ‫هزار تن مصرف داخلی و ‪ ۴۰‬درصد دیگر نیز صرف‬ ‫خالل پس��ته یا مصارف صنف قنادی می ش��د؛ اما‬ ‫فروش فوق العاده پوشاک‬ ‫امسال با توجه به س��رمازدگی هیچ پسته ای برای‬ ‫صادرات نیز نداریم‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬بهترین‬ ‫پس��ته های تولیدی در کش��ور مصرف می ش��ود و‬ ‫صادرات به جز کشور هند به تمامی کشورها‪ ،‬پسته‬ ‫های فندقی ریز اس��ت‪ ،‬اما از دیگر مشکالت اینکه‬ ‫تصور بیش��تر مردم از اجیل پسته است‪ .‬حال انکه‬ ‫اجیل ش��امل مخلوطی از چندین نوع دانه روغنی‬ ‫است که در نمایش��گاه فروش بهاره می توان اجیل‬ ‫مخل��وط ش��ور را از ‪ ۶۵‬تا ‪ ۱۱۰‬ه��زار تومان در هر‬ ‫کیلو تهیه کرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره اتحادیه پوش��اک تهران‬ ‫درباره بازار پوش��اک در روزهای اس��فند گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی های��ی انج��ام ش��ده تا مغ��ازه داران‬ ‫پوش��اک در کل تهران بتوانند فروش فوق العاده‬ ‫داش��ته باشند تا از یک سو نیاز مصرف کنندگان‬ ‫را رفع کنندو از سوی دیگر‪ ،‬بازار خود را از دست‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫مجی��د افتخ��اری در گفت وگو با‬ ‫بیان‬ ‫کرد‪ :‬اتحادیه پوشاک به طور رایگان اجازه فروش‬ ‫فوق العاده از ‪ ۱۵‬اس��فند ت��ا ‪ ۱۵‬فروردین را به‬ ‫خبری که بازار سنبل را به هم ریخت‬ ‫«س��نبل» یکی از پر بازارترین گل های نوروزی اس��ت که این‬ ‫روزها بازارش به واس��طه انتش��ار یک خبر به هم ریخته اس��ت‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان گل تهران در این ب��اره اعالم کرد‪:‬‬ ‫تولی��د و ب��ازار گل انقدر تنوع و تع��دد دارد که جایی برای عرضه‬ ‫س��نبل ابی وجود ندارد و تنها دردس��ری که انتشار اخبار سنبل‬ ‫ابی برای فروش��ندگان و فعاالن این صنف داش��ته‪ ،‬این است که‬ ‫مردم هیچ کدام از انواع س��نبل را هم که هیچ ارتباطی با س��نبل‬ ‫ابی ندارد‪ ،‬نمی خرند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬س��نبل ابی یک گیاه ابزی بومی در حوضه امازون بوده و‬ ‫بیش��تر از گونه های مهاجم بسیار مشکل س��از خارج از محدوده‬ ‫بومی خود اس��ت که البته به تازگی در تاالب های ش��مالی کشور‬ ‫نیز رشد چشمگیری داش��ته است؛ در همین زمینه رئیس گروه‬ ‫گیاهی سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬ایرانیان را از خرید سنبل‬ ‫ابی برحذر داشت و تاکید کرد که سنبل ابی سرطان زاست‪ ،‬چون‬ ‫ریشه های این گیاه جاذب االینده ها‪ ،‬فلزات سنگین و مواد سمی‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این سنبل با س��نبل های زینتی‪ ،‬به لحاظ ظاهری و‬ ‫طرز قابل توجهی نس��بت به س��ال های پیش افزایش دارد‪ .‬این‬ ‫کار انجام می ش��ود تا واحد های فروش��نده با تخفیف هایی که‬ ‫ارائ��ه می دهند بتوانن��د عالوه بر خدمت به مش��تری‪ ،‬از رکود‬ ‫خارج ش��وند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در واقع با تولید کافی و با کیفیت‬ ‫و نی��ز حمای��ت از فروش فوق الع��اده‪ ،‬انچه در ت��وان ما بوده را‬ ‫انج��ام داده ایم تا نیاز مصرف کنندگان را در داخل تامین کنیم‪.‬‬ ‫کیفیت کفش های دس��ت دوز هم مناس��ب است‪ .‬حاال از مردم‬ ‫می خواهی��م چنانچه قصد خرید دارن��د‪ ،‬محصوالت با کیفیت‬ ‫ایرانی را امتحان کنند‪.‬‬ ‫ویژگی های گیاه شناس��ی تفاوت دارد و نباید سنبل ابی را با سایر‬ ‫س��نبل ها اشتباه بگیریم‪ .‬به دنبال انتشار این خبر رئیس اتحادیه‬ ‫فروشندگان گل درباره اینکه بازار این گیاه مهاجم چگونه است و‬ ‫در واقع تمایل و اس��تقبالی برای خرید ان بین مردم وجود دارد یا‬ ‫خیر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تولید و بازار گل انقدر تنوع و تعدد دارد که جایی‬ ‫برای عرضه س��نبل ابی وجود ندارد و تنها دردس��ری که انتشار‬ ‫اخبار سنبل ابی برای فروشندگان و فعاالن این صنف داشته این‬ ‫اس��ت که مردم هیچ کدام از انواع سنبل را هم که هیچ ارتباطی با‬ ‫مغازه داران می دهد و در این زمان بر این مغازه ها‬ ‫نظارت می کند که تخفیف ه��ای واقعی بدهند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه اگ��ر مصرف کننده به هر ش��کلی‬ ‫متضرر ش��ود با مراجعه به اتحادیه مشکل خود‬ ‫را رفع می کند‪ .‬اصناف برای بخش های دیگر هم‬ ‫قرار است طرح های مشابهی را نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬برای رفاه حال مردم‬ ‫‪ ۳‬نقطه از شهر برای برگزاری نمایشگاه بهاره در‬ ‫نظر گرفته ش��ده که می توانند با مراجعه به ان‬ ‫نیاز احتمالی خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫ثبات قیمت شیرینی‬ ‫س��نبل ابی ندارد‪ ،‬نمی خرند‪ .‬اکبر شاهرخی افزود‪ :‬سنبل ابی و‬ ‫گل و گیاه هایی مانند ان زمانی می توانند در بازار جای پایی داشته‬ ‫باش��ند که بازار خالی از گونه های دیگر گل باشد اما درحال حاضر‬ ‫وضعیت تولید و عرضه انواع گل و گیاه مناسب بوده و تنوع بسیاری‬ ‫در بازار وجود دارد‪ .‬ش��اهرخی ادامه داد‪ :‬یکی از دردسرهایی که‬ ‫انتشار این گونه اخبار برای ما فروشندگان و فعاالن بازار گل دارد‪،‬‬ ‫این اس��ت که مردم از خرید انواع سنبل بنفش‪ ،‬قرمز و‪ ...‬که هیچ‬ ‫ارتباطی به سنبل ابی ندارد نیز حذر می کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه قنادان تهران خبر بهتری داد و گفت‪ :‬ش��ب عید قیمت شیرینی تغییری‬ ‫نمی کند‪ .‬علی بهره مند در گفت وگو با ایسکانیوز گفت‪ :‬قیمت شیرینی در شب عید افزایش‬ ‫نخواهد یافت‪ .‬رئیس اتحادیه قنادان تهران تصریح کرد‪ :‬گروه های بازرسی ما بازار را رصد‬ ‫کرده تا مردم با مش��کل و گرانفروشی روبه رو نشوند‪ .‬وی با اشاره به قیمت شیرینی های پر‬ ‫مصرف گفت‪ :‬در حال حاضر هر کیلو شیرینی تر منوط به خالص فروشی به قیمت ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬هر کیلو ش��یرینی زبان و پاپیونی و برنج��ی به نرخ ‪ ۱۸‬هزار تومان‪ ،‬هر کیلو‬ ‫شیرینی دانمارکی ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و هر کیلو کیک یزدی به قیمت ‪ ۱۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫چه خبر از بازار دستفروشی؟‬ ‫چند خیابان در تهران این موقع سال پر از دستفروش می شوند‪.‬‬ ‫ابتدای ستارخان حد فاصل فلکه اول تا دوم صادقیه یا در خیابان‬ ‫ولیعصر نزدیک میدان‪ ،‬تعداد افرادی که پرس��ه زنان بازار را شلوغ‬ ‫می کنند‪ ،‬به نظر بیش��تر می اید‪ .‬بس��یاری از م��ردم برای خرید‬ ‫می این��د‪ ،‬اما با دیدن کیفیت پایی��ن کاال‪ ،‬گرانی و ته مانده جیب‬ ‫خود دس��ت خالی برمی گردند‪ .‬این نتیجه چن��د روز رصد بازار از‬ ‫سوی خبرنگار‬ ‫است‪ .‬بعضی ها هم البته با شتاب می ایند‪،‬‬ ‫چش��م می چرخانند و دس��تی به انچه بساط شده می زنند‪ ،‬پولی‬ ‫از کیف در اورده یا به اصطالح کارت می کش��ند‪ ،‬خرید می کنند‬ ‫و می روند‪ .‬پیاده رو ها ش��لوغ اس��ت اما نگاهی گذرا نشان می دهد‬ ‫تعداد دس��تفروش ها بیشتر از خریداران اس��ت‪ .‬بعضی های شان‬ ‫می گویند تا س��ال قبل کارگر تولیدی بودند و حاال از سر بیکاری‬ ‫مجبور به دستفروشی شده اند و بعضی هم می گویند کاالهای شان‬ ‫را از شهرس��تان های دور اورده اند تا در تهران بفروشند‪ .‬در بساط‬ ‫دستفروش‪ ،‬همه چیز پیدا می شود؛ از لباس زنانه و مردانه گرفته‬ ‫تا اسباب بازی‪ ،‬ملحفه و رومیزی‪ ،‬کیف و کفش‪ ،‬ظروف اشپزخانه‬ ‫و وس��ایل تزئینی‪ .‬بعضی ها بس��اط بزرگ تری دارن��د و بعضی ها‬ ‫بس��اط های کوچک‪ ،‬اما در میان تمامی این بساط ها چند پرسش‬ ‫در س��ر می پیچد‪ :‬ایا کاالهای این دستفروش��ان قاچاق اس��ت؟‬ ‫تولید خودش��ان؟ نکند که نخس��تین با استفاده زوارش در برود؟‬ ‫راس��تی این ها بهداشتی هستند؟ اصال قیمت این ها واقعا ارزان تر‬ ‫از مغازه ها اس��ت؟ و پرسش��ی عمیق تر! این ها که دستفروش��ی‬ ‫می کنند‪ ،‬چرا کار بهتری ندارند؟هرچه هست‪ ،‬پر فروش ترین دوره‬ ‫بازار امسال هم این گونه گذشت و فقط ‪ ۵‬روز دیگر برای کاسبان‬ ‫قانونی و غیرقانونی شهرها فرصت باقیمانده است که از بازار نوروز‬ ‫استفاده کنند‪ .‬کاش فروش های فوق العاده جدی تر ازانچه دیدیم‪،‬‬ ‫جدی گرفته می ش��د‪ .‬کاش مردم ش��هر قدرت خریدشان را سال‬ ‫اینده دوباره به دست اورند‪ .‬کاش و کاش و کاش‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫کارشناسان در پی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن پیش بینی کردند‬ ‫فاصله عرضه و تقاضای مسکن کم می شود‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬پرداخت تسهیالت به بخش عرضه و امکان‬ ‫تقس��یط به بخش تقاض��ا در بازه بلندمدت ب��ه خریداران‬ ‫مس��کن نشان می دهد که شورای پول و اعتبار به این بلوغ‬ ‫رس��یده و اتفاق خوبی که در ای��ن مصوبه وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫است که برای تمامی بانک های خصوصی و تجاری و بانک‬ ‫مسکن مجوز داده شده است‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت که قیم��ت مس��کن از ‪ ۱۸‬ماه پیش‬ ‫روند رو به رش��د خود را اغاز کرد‪ ،‬سقف تسهیالت ساخت‬ ‫مس��کن و ش��رایط پرداخت ان هیچ تغییری نکرده است‪،‬‬ ‫پس باید سیکل معیوبی که سال ه ا در پرداخت تسهیالت‬ ‫ساخت مسکن داریم‪ ،‬تغییر کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬اس��فند ‪ ،۹۷‬ش��ورای پول و اعتبار افزایش س��قف‬ ‫تس��هیالت س��اخت مس��کن با قابلیت تبدی��ل به فروش‬ ‫اقس��اطی در بانک های تجاری و بانک مس��کن را تصویب‬ ‫کرد‪ .‬بر اس��اس ان‪ ،‬مقرر ش��د قابلیت انتقال سهم الشرکه‬ ‫بانک در تسهیالت اعطایی ساخت مسکن به خریداران این‬ ‫واحده��ا در تمامی بانک ه��ای تجاری (دولتی و خصوصی)‬ ‫و بانک مس��کن ب��ه ازای هر واحد مس��کونی در چارچوب‬ ‫رعایت تع��ادل منابع و مصارف بانک ها برای ش��هر تهران‬ ‫به صورت انفرادی معادل ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان باش��د‪ .‬نکته‬ ‫مثب��ت این مصوبه حمایت و تش��ویق س��اخت واحدهای‬ ‫کوچک و متوس��ط مقیاس با حداکثر زیربنای مفید ‪۱۰۰‬‬ ‫متر مربع اس��ت که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیالت‬ ‫برای خریداران واحدهای ساخته ش��ده تا ‪ ۱۵‬سال از سوی‬ ‫بانک ها امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫مصوبه جدید ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬تسهیالت جدیدی‬ ‫در حوزه ساخت مسکن روانه بازار نخواهد کرد اما امتیازی‬ ‫در تس��هیالت فعلی س��اخت‪ ،‬به نفع خریداران واحدهای‬ ‫تازه ساز به وجود خواهد اورد که منافع ان‪ ،‬در ابتدا نصیب‬ ‫متقاضیان خرید می شود و در عین حال‪ ،‬سازنده ها نیز در‬ ‫مرحله بعد از ان بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫ ان طور که کارشناسان می گویند‪ ،‬توجه به تولید مسکن‬ ‫و دادن تس��هیالت کافی و س��پس انتقال ان تسهیالت به‬ ‫نام خریداران می تواند هم عرضه مس��کن را افزایش دهد و‬ ‫هم اینکه از افزایش بی رویه قیمت مسکن جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به تحریک بازار‬ ‫عالوه بر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تس��هیالت منتقل ش��ده از سازنده به‬ ‫ن��ام خریدار‪ ،‬دولت راهکاری برای دریافت یک وام دیگر به خریدار‬ ‫ایجاد کند تا در کنار تس��هیالت اول یک تس��هیالت تکمیلی خرید نیز‬ ‫بتواند قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهد‬ ‫‹ ‹پیش بینی رونق ساخت وساز‬ ‫س��عید اس��ویار‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان‬ ‫مس��کن تهران در گفت وگو با فارس درباره مصوبه شورای‬ ‫پول و اعتبار مبنی بر افزایش س��قف تس��هیالت س��اخت‬ ‫مس��کن به ‪ ۱۰۰‬میلیون و انتقال ان به نام خریدار گفت‪:‬‬ ‫این مصوبه شاید بتواند موجب رونق ساخت وساز شود‪ ،‬اما‬ ‫به طور قط ع نمی تواند موجب باال رفتن قدرت خرید مردم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی تسهیالت مسکن به نام خریدار منتقل‬ ‫شود‪ ،‬خریدار نمی تواند از تسهیالت دوم استفاده کند ‪ .‬این‬ ‫مصوبه زمانی می تواند مفید باشد که تسهیالت تکمیلی نیز‬ ‫برای ان دیده شود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬عالوه بر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تس��هیالت منتقل ش��ده از س��ازنده به نام خریدار‪ ،‬دولت‬ ‫راهکاری برای دریافت یک وام دیگر به خریدار ایجاد کند‬ ‫تا در کنار تسهیالت اول یک تسهیالت تکمیلی خرید نیز‬ ‫بتواند قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهد‪.‬‬ ‫اسویار با اشاره به اینکه رشد بیش از حد قیمت مسکن‬ ‫باعث ش��ده ت��ا تس��هیالت ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومانی مصوب‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار نتواند قدرت خرید متقاضیان را باال‬ ‫ببرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به هر حال وقتی س��ازنده ها تس��هیالت‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومانی را اس��تفاده و ان را ب��ه نام خریدار‬ ‫منتقل می کنند‪ ،‬سند ان واحد مسکونی در رهن بانک قرار‬ ‫می گیرد و دیگر دریافت تسهیالت جدید عالوه بر تسهیالت‬ ‫دیگر ممکن نمی ش��ود‪ ،‬پس دولت باید راهکاری بیندیشد‬ ‫که چون قیمت مس��کن بیش از ح��د افزایش یافته‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اینکه تس��هیالت ‪ ۱۰۰‬میلیونی موجب تشویق سازنده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬خریدار و متقاضی خرید نیز بتواند در کنار سایر‬ ‫تسهیالت جرات خرید مسکن را پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک اقدام مثبت و خوب‬ ‫ایرج رهبر‪ ،‬نایب رئیس انجمن انبوه س��ازان مس��کن نیز‬ ‫در گفت وگ��و با فارس با اش��اره به مصوبه ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار برای افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن گفت‪:‬‬ ‫اگر این تس��هیالت بر اس��اس مصوبه جدی��د پرداخت و با‬ ‫بازپرداخت ‪ ۱۵‬ساله به خریدار منتقل شود‪ ،‬اقدام مناسب‬ ‫و خوبی است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اعطای تسهیالت برای حمایت‬ ‫و تش��ویق س��اخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس با‬ ‫حداکثر زیربنای مفی��د ‪ ۱۰۰‬متر مربع یکی دیگر از نکات‬ ‫مثبت این مصوبه است‪.‬‬ ‫رهبر ادام��ه داد‪ :‬به ط��ور قط ع پرداخت تس��هیالت به‬ ‫س��اخت مس��کن و س��پس انتقال ان به نام خریدار نکته‬ ‫مناس��بی است که س��ال ها بود‪ ،‬به ان اشاره می کردی م اما‬ ‫گوش شنوایی نبود‪ .‬نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬به هر حال کسری مسکن در کشور این‬ ‫روزها به ‪ ۴‬میلیون واحد مس��کونی رس��یده اس��ت و باید‬ ‫دول��ت راهکارهای وی��ژه ای برای تقویت تولید مس��کن و‬ ‫تقویت تقاضا بیندیشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر در سیکل معیوب پرداخت تسهیالت‬ ‫فرش��ید پورحاجت‪ ،‬دبیر کانون سراسری انبوه سازان هم‬ ‫فرج اهلل رجب��ی‪ ،‬رئیس کمیته س��اختمان کمیس��یون‬ ‫عم��ران مجلس نیز در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫افزایش تسهیالت مسکن در سال ‪ ،۹۸‬عنوان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫وام مس��کن پس از مصوبه اخی��ر مجلس در الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬درباره افزایش ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی س��رمایه‬ ‫بانک مسکن انجام شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن موضوع بس��یار دارای اهمیت اس��ت ک��ه ایا در‬ ‫نهایت می خواهیم قاعده عرضه و تقاضا را در بازار مس��کن‬ ‫قبول کنیم؟ از این رو‪ ،‬به نظر من اولویت نخس��ت در این‬ ‫حوزه‪ ،‬بازگشت سرمایه ها به بازار مسکن است و پس از ان‬ ‫می توان اقداماتی همچون افزایش تس��هیالت مسکن را در‬ ‫دس��تور کار قرار داد‪ .‬وی افزود‪ :‬یک��ی از نکات قابل توجه‬ ‫در بحث افزایش وام مسکن‪ ،‬مسئله میزان سود تسهیالت‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬باید به نقطه ای برسیم که نه از جیب مردم‬ ‫برای ارائ��ه وام به عده ای خرج کنیم و نه اینکه متقاضیان‬ ‫بدون پش��توانه مالی بمانند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫دهم ادامه داد‪ :‬بر اس��اس امارها‪ ،‬ما در حوزه تولید مسکن‬ ‫در ‪ ۳‬سال گذش��ته‪ ،‬هر سال حدود ‪ ۵۰۰‬هزار واحد عقب‬ ‫ماندیم که این مسئله موجب افزایش قیمت ملک و افزایش‬ ‫بیکاری کارگران س��اختمانی شده اس��ت‪ .‬رجبی گفت‪ :‬به‬ ‫نظر من س��اماندهی بازار مسکن نیازمند تشکیل یک تیم‬ ‫اقتصادی با مدیریت وزارت راه و شهرس��ازی و مش��ارکت‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬ش��ورای پول و اعتبار اس��ت‪ .‬این‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس دهم افزود‪ :‬به طور قط ع افزایش‬ ‫تسهیالت مس��کن با برنامه ریزی انجام شده و افزایش وام‬ ‫بخشی از مراحل ساماندهی بازار مسکن باشد‪ ،‬این مسئله‬ ‫می تواند به تحریک بازار کمک شایانی کند‪ ،‬اما در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬مشکالتی مانند افزایش تورم رخ می دهد‪.‬‬ ‫بر اساس امارها‪،‬‬ ‫ما در حوزه تولید‬ ‫مسکن در ‪۳‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬هر‬ ‫سال حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار واحد عقب‬ ‫ماندیم که این‬ ‫مسئله موجب‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫ملک و افزایش‬ ‫بیکاری کارگران‬ ‫ساختمانی‬ ‫شده است‬ ‫‹ ‹اطالعی�ه پس�ت بانک درب�اره هزین�ه پیام�ک‬ ‫خدمات بانکی‬ ‫بر اس��اس مصوبه ه��ای بانک مرکزی و روی��ه جاری بانک ها‬ ‫برای اطالع رس��انی تمامی عملیات واریز و برداشت حساب های‬ ‫مش��تریان از طریق ارسال پیامک مبلغ ‪۱۰۰‬هزار ریال به ازای‬ ‫هر حساب بابت کارمزد ساالنه ارسال پیامک کسر می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی پس��ت بانک ایران‪ ،‬بر این اس��اس‬ ‫ان دسته از حس��اب هایی که مشمول کارمزد شده اما کسری‬ ‫موج��ودی دارن��د‪ ،‬به عنوان بدهی حس��اب منظور ش��ده و به‬ ‫ط از حساب یادشده کسر‬ ‫محض تکمیل موجودی‪ ،‬کارمزد مربو ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین مشتریانی که تمایلی به استفاده از خدمات پیامکی‬ ‫در س��ال اینده ندارند می توانند به شعب یا باجه های این بانک‬ ‫در سراسر کشور مراجعه و فرم انصراف را تکمیل و ارائه کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬سپرده های حقوق کارکنان‪ ،‬سپرده های بلندمدت‪،‬‬ ‫سپرده های دهیاری ها‪ ،‬حساب های کارگزاران باجه های بانکی و‬ ‫حساب های حقوقی مشمول دریافت این کارمزد نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ایی�ن بزرگداش�ت روز ش�هید در بان�ک دی‬ ‫برگزار شد‬ ‫ایین بزرگداشت روز شهید با حضور رضا سهم دینی ‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره بانک دی‪ ،‬سردار محمداسماعیل کوثری‪ ،‬جانشین‬ ‫قرارگاه ثاراهلل ته��ران و جمعی از مدیران و کارکنان بانک دی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش اداره روابط عموم��ی و تبلیغات بانک‬ ‫دی‪ ،‬رضا س��هم دینی‪ ،‬رئیس هیات مدیره بانک دی و س��ردار‬ ‫محمد اسماعیل کوثری‪ ،‬جانشین قرارگاه ثاراهلل تهران در ایینی‬ ‫که به مناس��بت بزرگداشت روز شهید در بانک دی برگزار شد‪،‬‬ ‫سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫ی با‬ ‫در این ایین‪ ،‬رضا سهم دینی‪ ،‬رئیس هیات مدیره بانک د ‬ ‫گرامیداشت یاد شهدا‪ ۲۲ ،‬اسفند را روز تجدید میثاق با شهدا‬ ‫دانست و گفت‪ :‬سال های دوران دفاع مقدس‪ ،‬نقطه عطف اراده‬ ‫این ملت برای حفظ ارمان ها‪ ،‬مبارزه با تجاوز زورگویان به شمار‬ ‫می رود و ایران اس�لامی مدیون رش��ادت ها و از خودگذشتگی‬ ‫انس��ان هایی اس��ت که در دفاع از کیان‪ ،‬اعتقادات و ارزش های‬ ‫اس�لامی و اخالقی پیش��گام بوده اند‪ .‬س��هم دینی با اشاره به‬ ‫فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در زمینه تاسیس بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران تصریح کرد‪ :‬تاسیس بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگ��ران به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در س��ال ‪۱۳۵۸‬‬ ‫نش��انگر اوج توجه به جایگاه شهیدان و خانواده های معزز انها‬ ‫است و نکوداش��ت و بزرگداشت مقام شهیدان گامی در جهت‬ ‫معنابخشی برای درک بهتر و بیشتر ایثار و فداکاری هایی است‬ ‫که امروز عزت‪ ،‬اقتدار و اس��تقالل ایران به وس��یله ان تضمین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط استفاده از صندوق امانات بانک سامان‬ ‫بانک س��امان با بهره گی��ری از فناوری های نوی��ن و بر پایه‬ ‫اس��تانداردهای جهان��ی‪ ،‬در ش��عب منتخب صن��دوق امانات‬ ‫واگ��ذار می کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک س��امان‪ ،‬محمد‬ ‫فرخی پور‪ ،‬مدیر بانکداری خرد در گفت وگو با «سامان رسانه»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از ش��عب بانک س��امان به انواع صندوق‬ ‫امان��ات الکترونیکی و معمولی مجهز هس��تند و بانک امادگی‬ ‫دارد حداکث��ر امنیت را برای اموال و اس��ناد مش��تریان فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬مدیر بانکداری خرد بانک س��امان گفت‪ :‬صندوق امانات‬ ‫در ‪ ۳‬اندازه کوچک‪ ،‬متوس��ط و بزرگ در اختیار مشتریان قرار‬ ‫می گیر د و برای رفاه حال مشتریان تغییری در مبلغ کارمزدها‬ ‫و ودیعه صندوق ها امانات داده نش��ده است و متقاضیان ضمن‬ ‫افتتاح حس��اب و پرداخت یک تا ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫ودیع��ه و اجاره بهای س��االنه از ‪ ۱۳۰‬هزار ت��ا ‪ ۴۲۰‬هزار تومان‬ ‫می توانند صندوق امانات بانکی در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تم��ام هموطنان که مش��تری بانک‬ ‫سامان نیستند نیز با همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه‬ ‫خود می توانند با مراجعه به شعب دارای صندوق امانات‪ ،‬پس از‬ ‫افتتاح حساب از این خدمت بانکی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫عالقه مندان به بهره مندی از این خدمت می توانند به ش��عب‬ ‫مجهز به صندوق امانات مراجعه کنند یا برای دریافت اطالعات‬ ‫بیش��تر با مرکز س��امان ارتباط به ش��ماره ‪ ۰۲۱-۶۴۲۲‬تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت انالین عوارض ازادراه ها با «کیپاد»‬ ‫کیپاد (کیف پول همراه پاس��ارگاد) به همت بانک پاسارگاد و‬ ‫از سوی ش��رکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد طراحی شده و‬ ‫ت الکترونیک از طریق تلفن ‬ ‫هدف ان توسعه راهکارهای پرداخ ‬ ‫همراه هوشمند است‪ .‬این اپلیکیشن یکی از پیشگامان فناوری‬ ‫پرداخت الکترونیکی عوارض ازادراه است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬با برچیده ش��دن‬ ‫باجه ه��ای دریافت نقدی عوارض ازادراه ه��ا‪ ،‬پرداخت عوارض‬ ‫گذر از اتوبان ها اس��ان تر و س��ریع تر خواهد شد‪ .‬شیوه سنتی‬ ‫پرداخت عوارض ازادراه های کش��ور در س��ال های گذش��ته با‬ ‫ایجاد مسیرهای پرداخت الکترونیک‪ ،‬دستخوش تغییر شد اما‬ ‫بنا بر اعالم س��ید حسین میرشفیع‪ ،‬معاون ساخت ازادراه های‬ ‫ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور‪ ،‬به زودی‬ ‫باجه های دریافت نقدی در ابتدا یا انتهای ازادراه ها به طور کل‬ ‫برچیده می شوند و پرداخت عوارض فقط به صورت الکترونیکی‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬پرداخت الکترونیک به ‬ ‫ص��ورت محدود و با اس��تفاده از برچس��ب الکترونیک یا واریز‬ ‫اینترنتی عوارض ممکن و پرداخت نقدی نیز همچنان میس��ر‬ ‫ل شیوه انالین اصلی ترین‬ ‫ت اما از اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در عم ‬ ‫اس ‬ ‫راه پرداخت عوارض ازادراه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫ن ب��ا عرض�� ه اپلیکیش��ن های پرداخ��ت‬ ‫البت��ه هم اکن��و ‬ ‫الکترونی��ک از طری��ق تلفن هم��راه هوش��مند‪ ،‬دیگ��ر نیازی‬ ‫ب��ه خرید برچس��ب و ش��ارژ ان در ازادراه ه��ای منتخب نیز‬ ‫نخواه��د ب��ود‪ .‬زهرا میرحس��ینی‪ ،‬مع��اون فن��اوری اطالعات‬ ‫و ارتباط��ات بانک پاس��ارگاد‪ ،‬با اش��اره ب��ه قابلیت های کیپاد‬ ‫گفت‪« :‬اپلیکیش��ن کیپاد کی��ف پولی الکترونیکی اس��ت که‬ ‫قابلیت های گوناگونی را در حوزه پرداخت برای کاربران فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫از جمله مهم ترین این قابلیت ها پرداخت الکترونیک عوارض‬ ‫ازادراه��ی‪ ،‬پرداخت مبتنی بر کد تصوی��ری یا ‪ QR Code‬و‬ ‫ش��ارژ کارت های ش��هروندی (درحال حاضر من کارت مش��هد‬ ‫مقدس) اس��ت‪ .‬همچنین به زودی قابلیت ه��ای دیگری به این‬ ‫محصول اضافه خواهد شد و کیپاد را به کیف پولی تمام خدمت‬ ‫برای رفع تمامی نیازهای پرداختی روزمره کاربران بدل خواهد‬ ‫کرد‪ ».‬بر اس��اس این خبر‪ ،‬استفاده از اپلیکیشن کیپاد منحصر‬ ‫ک پاسارگاد نبوده و همه افراد با داشتن کارت‬ ‫به مش��تریان بان ‬ ‫بانکی و رمز دوم (اینترنتی) از هر یک از بانک های سراسر کشور‪،‬‬ ‫می توانند از خدمات الکترونیک این اپلیکیشن بهره مند شوند‪.‬‬ ‫راهبرد جدید تجارت ایران‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی از ش��کل گیری یک‬ ‫تح��ول در ترکی��ب کااله��ا‪ ،‬خدم��ات صادراتی و‬ ‫مقاص��د تجاری ای��ران خبر داد‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪،‬‬ ‫عبدالناصر همتی که رئیس جمهوری کشورمان را‬ ‫در س��فر به عراق همراهی کرده بود در بازگشت از‬ ‫عراق با اشاره به توافق های حاصل شده با مسئوالن‬ ‫عراق��ی تاکید کرد‪ :‬با روندی که در روابط اقتصادی‬ ‫و تج��اری ای��ران و ع��راق می بینم و انچه با س��ایر‬ ‫همس��ایگان مانند ترکیه‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬افغانس��تان‬ ‫و‪ ...‬در حال ش��کل گیری اس��ت می توان��م خبر از‬ ‫شکل گیری یک تحول در ترکیب کاالها و خدمات‬ ‫صادراتی و مقاصد تجاری ای��ران بدهم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شکس��ت سیاس��ت تحریم امریکا در عمل در حال‬ ‫تحقق اس��ت و به تدریج اثار ان در تغییر س��اختار‬ ‫تجاری ایران در حال ظهور اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی تاکید کرد‪ :‬واکنش سریع فعاالن اقتصادی‬ ‫و پشتیبانی سازمان های ذی ربط دولتی تحقق این‬ ‫تحول را شتاب خواهد داد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ح��ذف دالر در مب��ادالت منطقه ای و‬ ‫جهانی ایران با دیگر کش��ورها یک��ی از نتایج مهم‬ ‫راهبرد جدید تجاری ایران اس��ت‪ .‬وی افزود وجود‬ ‫محدودی��ت در مبادالت پولی ایران و عراق به دلیل‬ ‫تحریم ه��ای امریکا علیه ای��ران‪ ،‬پیچیدگی روابط‬ ‫بانکی دو کش��ور را زیاد کرده اما ما با درک شرایط و‬ ‫محدودیت های همکاران مان در عراق و با استفاده‬ ‫از مکانیس��م پرداخت خاص به نح��و مقتضی امور‬ ‫را پی��ش برده و مطالبات و وجوه ناش��ی از صادرات‬ ‫گسترده در جریان را وصول خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫باجه خبر‬ ‫بان��ک مرکزی ب��رای خرید اس��کناس نو برخی‬ ‫ش��عب بانک ه��ا را معرف��ی ک��رد ه اما بس��ته های‬ ‫اس��کناس نو ب��ا قیمت های باالتر در ب��ازار ازاد نیز‬ ‫به فروش می رس��ند‪ .‬هر سال از نیمه اسفند کشور‬ ‫رنگ و بوی س��ال نو به خود می گیرد و در این میان‬ ‫اس��کناس های نو طرف��دار زیادی پی��دا می کند و‬ ‫مردم برای عیدی دادن اسکناس نو تهیه می کنند‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی نیز برای تامی��ن نیاز مردم در برخی‬ ‫شعب خود اس��کناس نو توزیع می کند و مردم نیز‬ ‫می توانند برای دریافت این اس��کناس ها به ش��عب‬ ‫معرفی شده مراجعه کنند‪ .‬در این میان اما بازار ازاد‬ ‫اس��کناس نو نیز همیش��ه در فردوسی در روزهای‬ ‫پایان��ی س��ال داغ بوده‪ ،‬ب��ا این تفاوت ک��ه مردم‬ ‫اس��کناس را از بانک ها با قیمت واقعی خود دریافت‬ ‫می کنند و برای خرید اس��کناس نو از بازار ازاد باید‬ ‫رقم بیشتری پرداخت کنند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬بانک مرک��زی نیز در روزهای‬ ‫گذش��ته ش��عب توزیع کنن��ده اس��کناس ن��و را‬ ‫معرفی کرد ک��ه مردم می توانند ب��رای خرید این‬ ‫اسکناس ها به این ش��عب مراجعه کنند‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬اس��کناس نو در ش��عب معرفی شده از‬ ‫س��وی بانک مرکزی از چهارش��نبه ‪ ۲۲ ،‬اسفن د تا‬ ‫دوش��نبه ‪ ۲۷ ،‬اس��فن د به فروش می رود که شعب‬ ‫منتخ��ب بانک های ملی‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬ملت‪ ،‬اقتصاد‬ ‫نوین‪ ،‬س��په‪ ،‬گردشگری‪ ،‬پس��ت بانک‪ ،‬سینا‪ ،‬رفاه‬ ‫کارگران‪ ،‬پارس��یان‪ ،‬پاس��ارگاد و سرمایه در سطح‬ ‫اس��تان تهران نس��بت به توزیع اسکناس نو شامل‬ ‫‪ ۱۰۰‬برگ اس��کناس ‪ ۲۰‬ه��زار ریالی و ‪ ۱۰۰‬برگ‬ ‫اس��کناس ‪ ۵۰‬هزار ریالی برای ه��ر مراجعه کننده‬ ‫اقدام می کنند‪ .‬بر پایه اعالم بانک مرکزی‪ ،‬در سایر‬ ‫استان ها‪ ،‬ناظران پولی با همکاری شعب بانک های‬ ‫منتخ��ب برای توزی��ع عمومی اس��کناس نو اقدام‬ ‫خواهند کرد که اطالع رسانی در این زمینه از طریق‬ ‫روابط عمومی بانک های تعیین شده‪ ،‬انجام می شود ‬ ‫اما تنوع اسکناس های ارائه شده در بازار ازاد بیشتر‬ ‫از اس��کناس هایی است که در شعب بانک ها توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس مش��اهدات ایس��نا از بازار ازاد فروش‬ ‫اس��کناس ن��و‪ ،‬در این ب��ازار هر بس��ته ‪ ۱۰۰‬برگی‬ ‫اس��کناس ‪ ۵۰۰‬تومانی که رقم واقعی ان ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان می ش��ود‪ ،‬در ب��ازار ازاد ‪ ۷۵‬هزار تومان و هر‬ ‫بس��ته ‪ ۱۰۰‬برگی اسکناس ‪ ۱۰۰۰‬تومانی که رقم‬ ‫واقعی ان ‪ ۱۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ ۱۲۵ ،‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫اما بس��ته های ‪ ۱۰۰‬برگی اسکناس نوی ‪۲۰۰۰‬‬ ‫تومانی ‪ ۳۰‬هزار تومان بیشتر از قیمت واقعی یعنی‬ ‫‪ ۲۳۰‬ه��زار تومان فروخته می ش��ود‪ .‬جالب اینکه‬ ‫بیش��ترین اختالف قیمت واقع��ی و فروش در بازار‬ ‫ازاد اسکناس نو‪ ،‬مربوط به اسکناس ‪ ۵۰۰۰‬تومانی‬ ‫است که قیمت واقعی هر بسته ‪ ۱۰۰‬برگی از ان ‪۸۰‬‬ ‫هزار تومان کمتر از قیمتی است که باید برای خرید‬ ‫این بس��ته ‪ ۱۰۰‬تایی پرداخت کند؛ در واقع بسته‬ ‫‪ ۱۰۰‬برگی اس��کناس ن��وی ‪ ۵۰۰۰‬تومانی در بازار‬ ‫ازاد ‪ ۵۸۰‬هزار تومان به مشتری فروخته می شود‪.‬‬ ‫بس��ته اس��کناس ‪ ۱۰‬هزار تومانی نو نیز ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫تومان برای فروشنده ها سود دارد؛ یعنی یک بسته‬ ‫‪ ۱۰۰‬برگی ‪ ۱۰‬ه��زار تومانی با قیمت یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰‬ه��زار تومان در بازار ازاد به فروش می رس��د‪.‬‬ ‫اکنون مردم می توانند تا دوش��نبه برای خرید یک‬ ‫بسته ‪ ۱۰۰‬برگی اسکناس ‪ ۲۰۰۰‬و ‪ ۵۰۰۰‬تومانی‬ ‫به شعب بانک های منتخب مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫ضرورت‬ ‫تاسیس‬ ‫شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مشترک‬ ‫سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های‬ ‫اقتص��ادی ای��ران و جمهوری اذربایج��ان در باکو به مدت‬ ‫‪ ۲‬روز برگ��زار ش��د‪ .‬در این اجالس راهکارهای گس��ترش‬ ‫همکاری ه��ای ایران و جمه��وری اذربایجان در حوزه های‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬تجاری‪ ،‬مالی و بانکی‪ ،‬گمرک و مس��ائل‬ ‫مرزی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬انرژی و محیط زیست‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬امنیت‬ ‫غذایی و بهداشت‪ ،‬علمی و اموزشی و فرهنگ و گردشگری‬ ‫در قالب ‪ ۸‬کمیته تخصصی بررس��ی ش��د‪ .‬به گزارش ایبِنا‪،‬‬ ‫فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد که به منظور شرکت در اجالس‬ ‫مش��ترک ایران و اذربایجان به این کش��ور س��فر کرده‪ ،‬در‬ ‫ب��دو ورود به باکو تاکی��د کرد‪ :‬امروز اقتض��ا می کند که ما‬ ‫با جمه��وری اذربایجان به دلیل مش��ترکات بس��یار زیاد‬ ‫فرهنگ��ی و اقلیمی روابط را فراتر از طرح های زیرس��اختی‬ ‫گسترش دهیم و در این زمینه ظرفیت و زمینه های خوبی‬ ‫ه��م وج��ود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬دو کش��ور ای��ران و جمهوری‬ ‫اذربایج��ان می توانن��د روابط پولی و مالی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫کشت فراس��رزمینی را گسترش دهند‪ .‬دژپسند با اشاره به‬ ‫اینکه ایران و جمهوری اذربایجان در حوزه زیرس��اختی از‬ ‫جمله راه اهن تجربه خیل��ی خوبی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬می توانیم‬ ‫این کار را در دامنه های گوناگون از جمله در حوزه های اب‬ ‫و برق نیز گس��ترش دهیم‪ .‬دژپسند خاطرنشان کرد‪ :‬ایران‬ ‫در دیپلماس��ی خارجی خود بر برق��راری و تقویت روابط با‬ ‫کش��ورهای همس��ایه خیلی تاکید دارد و خوشبختانه یک‬ ‫ارتب��اط تاریخ��ی خیلی خوبی می��ان ای��ران و جمهوری‬ ‫اذربایجان برقرار اس��ت‪ .‬دژپس��ند همچنی��ن در همایش‬ ‫تجاری و س��رمایه گذاری ایران و جمه��وری اذربایجان از‬ ‫ضرورت تاس��یس ش��رکت های س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫برای تعمیق روابط اقتصادی بین دو کش��ور سخن گفت و‬ ‫تاکید کرد که حجم گردش تجاری میان ایران و جمهوری‬ ‫اذربایجان در یک سال گذشته ‪ ۷۵‬درصد رشد یافته است‪.‬‬ ‫دژپس��ند افزود‪ :‬بهترین راه برای تعمی��ق روابط اقتصادی‬ ‫بین دو کشور‪ ،‬تاسیس شرکت های مشترک در حوزه های‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬خدماتی‪ ،‬گردشگری و تجارت بین المللی‬ ‫ب��ا یک رویک��رد مبتنی بر تضمین برد دو طرف اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬دو کش��ور این ظرفیت را دارند و باید این کار را انجام‬ ‫دهند تا بتوانند به سرعت از ان بهره مند شوند‪ .‬وزیر اقتصاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ایران معتقد اس��ت روابط اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اجتماعی دو کش��ور هر چه بیش��تر گسترش یابد‪ ،‬زمینه‬ ‫تس��ریع برای فرایند رش��د و توس��عه هر دو ط��رف فراهم‬ ‫می ش��ود‪ .‬دژپسند سطح روابط سیاس��ی دو کشور را عالی‬ ‫خواند و برای مصداق به ‪ ۱۲‬نوبت دیدار رئیس��ان جمهوری‬ ‫دو کش��ور در طول ‪ ۵‬س��ال گذش��ته و بیش از ‪ ۱۰۰‬س��فر‬ ‫متقابل هیات های بلند پایه دو طرف به کشور یکدیگر اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در واقع یک ارتباط بسیار وسیع میان دو کشور‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬باید از ظرفیت های موجود در روابط‬ ‫دو کش��ور در حوزه های مختلف و در سطحی باال بهره برد و‬ ‫از این حس��ن روابط مسئوالن ایران و جمهوری اذربایجان‬ ‫حداکث��ر اس��تفاده را دو طرف داش��ته باش��ند‪ .‬دژپس��ند‬ ‫همچنین با اش��اره به اینکه در س��ال گذشته حجم گردش‬ ‫تجاری میان ایران و جمهوری اذربایجان ‪ ۷۵‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته‪ ،‬بر ضرورت گس��ترش همکاری و فعالیت مشترک‬ ‫میان دو کش��ور تاکی��د کرد‪ .‬وزیر امور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫کشورمان افزود‪ :‬بحث ارتقای روابط دو کشور یک ضرورت‬ ‫کوتاه مدت نیس��ت و باید یک راهبرد باشد و در این صورت‬ ‫می توانیم دس��تاورد قابل توجه در رواب��ط اقتصادی میان‬ ‫خود داشته باشیم‪.‬‬ ‫پول نو از کجا بخریم؟‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش ‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت‬ ‫نمایشگاهی را‬ ‫جدی بگیرید‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی فهار‬ ‫در روند برپایی‬ ‫نخستین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫بین المللى‬ ‫صنعت اسب‪،‬‬ ‫حیوانات‬ ‫همزیست و‬ ‫فراورده ها‪،‬‬ ‫ایجاد همزمان‬ ‫جذابیت برای‬ ‫برگزارکنندگان‬ ‫و‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫اولویت اصلی‬ ‫ما بود‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۸‬فروردین ‪۹۸‬‬ ‫خبر ویژه‬ ‫رویداد فرش شانگهای‬ ‫برگزار می شود‬ ‫بیست ویکمین نمایش��گاه بین المللی فرش‬ ‫و کفپوش ش��انگهای چین برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی و ام��ور بین الملل‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬نشس��ت توجیهی‬ ‫بیست ویکمین نمایش��گاه بین المللی فرش و‬ ‫کفپوش دوموتکس شانگهای با حضور مدیران‬ ‫بخش نمایش��گاه های خارجی شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران‪ ،‬نماین��ده صندوق ضمان��ت صادرات‪،‬‬ ‫نماینده مرکز نمایش��گاهی بین المللی هانوفر‬ ‫در ایران و مشارکت کنندگان در این نمایشگاه‬ ‫و کارشناس��ان ذی رب��ط در ت��االر اصفه��ان‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت نظرها و ن��کات مورد نظر‬ ‫ش��رکت کنندگان ب��رای برپای��ی هرچه بهتر‬ ‫پاوی��ون ایران در نمایش��گاه بین المللی فرش‬ ‫و کفپ��وش ش��انگهای چی��ن مط��رح ش��د‪.‬‬ ‫همچنین ضوابط و استانداردهای غرفه سازی‪،‬‬ ‫ش��رایط ضمانتنامه های بیمه ای و صدور انها‬ ‫و راهنمایی ه��ای الزم در راس��تای ص��ادرات‬ ‫اثربخش ازجمله نکاتی بود که در این نشست‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش هرس��ال نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی ف��رش در مرک��ز نمایش��گاهی‬ ‫دوموتکس ش��انگهای چین برپا می ش��ود که‬ ‫در س��ال گذش��ته افزون بر ‪ ۶۰‬ه��زار نفر از‬ ‫این نمایش��گاه بازدید کردند که ‪ ۱۴‬هزار نفر‬ ‫بازدید کننده بین المللی از ‪ ۱۰۴‬کشور جهان‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته ای��ن نمایش��گاه ‪۱۰۱۴‬‬ ‫مش��ارکت کننده در فضایی به مساحت ‪۱۶۰‬‬ ‫ه��زار مترمرب��ع در این نمایش��گاه ش��رکت‬ ‫کرده اند که ‪ ۳۰۳‬مورد ان ش��رکت کنندگان‬ ‫بین المللی بوده اند‪ .‬قرار اس��ت با سازمان دهی‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬شرکت های تولیدی‬ ‫و صادراتی در بخش فرش دستباف و ماشینی‬ ‫در بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی فرش‬ ‫وکفپوش دوموتکس ش��انگهای در فضایی به‬ ‫وسعت ‪ ۳۵۲‬مترمربع حضور می یابند‪.‬‬ ‫بیست ویکمین نمایش��گاه بین المللی فرش‬ ‫و کفپ��وش دوموتک��س ش��انگهای از ‪ ۶‬تا ‪۸‬‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬ازس��وی ‪ ۲‬ش��رکت بین المللی‬ ‫هانوفر المان و ‪ UNU‬چین به عنوان شرکت‬ ‫برگزارکننده نمایشگاهی برپا می شود‪.‬‬ ‫ از نمایشگاه بین المللی صنعت اسب‪ ،‬حیوانات همزیست و فراورده ها‬ ‫رقص «رخش» در شهر افتاب‬ ‫عبدالکریم جاللی‬ ‫کارشناس صنعت نمایشگاهی‬ ‫فع��االن صنع��ت نمایش��گاهی در دوران‬ ‫شکوفایی صنایع کشور‪ ،‬به عنوان برگزارکننده‬ ‫در ای��ن ح��وزه فعالیت داش��تند و در دوران‬ ‫س��خت تحری��م ه��م بای��د در کن��ار صنایع‬ ‫ت در نمایش��گاه باش��ند و با‬ ‫متقاضی ش��رک ‬ ‫همدلی خود کمک کنند از ش��رایط س��خت‬ ‫به س�لامت عبور کنیم‪ .‬در این میان مسئوالن‬ ‫بخش ه��ای کالن کش��ور نی��ز بای��د صنعت‬ ‫نمایش��گاهی را جدی ت��ر بگیرند ت��ا فرصت‬ ‫ادامه و رشد را از دست ندهیم‪ .‬مسئوالن باید‬ ‫تس��هیالتی فراهم کنند که ش��رکت کننده ها‬ ‫در قال��ب تولیدکنندگان داخل��ی یا خارجی‬ ‫یا نمایندگی ها بتوانند راحت تر در نمایش��گاه‬ ‫حضورداشته باشند‪ .‬با توجه به افزایش شدید‬ ‫هزینه های برگزاری نمایشگاه شرایطی فراهم‬ ‫کنن��د که این بحران ها اس��یب ش��دیدی به‬ ‫ش��رکت کنندگان و برگزارکنن��دگان وارد‬ ‫نکن��د‪ .‬نباید فرام��وش کرد ایج��اد و حفظ‬ ‫فضای همدلی در ش��رایط فعلی بیش ازپیش‬ ‫اهمی��ت دارد‪ .‬در ای��ن دوره بای��د باهمدلی‪،‬‬ ‫همس��و باهم حرکت کنیم‪ .‬خوشبختانه فضا‬ ‫این گون��ه اس��ت و فق��ط باید س��رعت عمل‬ ‫بیش��تری به ویژه در تصمیم گیری ها داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬البته با ش��روع دور جدی��د تحریم ها‬ ‫ب��رای نمایندگی ه��ای ش��رکت های خارجی‬ ‫ک��ه در ایران دفتر و کارمند دارند و اش��تغال‬ ‫ایجاد می کنند تس��هیالتی در نظر گرفته شد‬ ‫تا نرخ ارز با تعرفه رس��می برایشان محاسبه‬ ‫ش��ود‪ .‬این موضوع را می توان به عنوان یکی از‬ ‫سیاست های تشویقی در نظر گرفت و امیدوار‬ ‫بود ب��ه کمک چنی��ن راه حل های��ی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی به زودی به رشد و رونق پیشین‬ ‫خود بازگردد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مریم ثابت‬ ‫ما باوجود‬ ‫تمام مشکالت‬ ‫تصمیم داریم‬ ‫رویدادهایی‬ ‫مانند رویداد‬ ‫بین المللی‬ ‫صنعت اسب را‬ ‫سال اینده نیز‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫باید پذیرفت‬ ‫که از تحریم ها‬ ‫اسیب زیادی‬ ‫دیدیم‬ ‫نمایش��گاه های صنع��ت اس��ب همیش��ه در ص��در‬ ‫فهرست زیباترین رویدادهای نمایشگاهی جای دارند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس س��االنه رویدادهای گوناگون صنعت‬ ‫اس��ب در گوش�� ه و کنار ایران و جهان برگزار می شود‬ ‫که هر ی��ک میزبان ه��زاران بازدیدکننده و عالقه مند‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکی از این رویدادها نخس��تین نمایشگاه بین المللى‬ ‫صنعت اس��ب‪ ،‬حیوانات همزیست و فراورده ها بود که‬ ‫توانس��ت در مدت ‪ ۳‬روز برپایی در ش��هر افتاب‪ ،‬نظر‬ ‫بسیاری از فعاالن صنعت اسب و عالقه مندان این حوزه‬ ‫را به سوی خود جلب کند‪.‬‬ ‫این رویداد پیش از این قرار بود در اس��فند ‪ ۹۶‬برپا‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما به دالی��ل گوناگون برگ��زاری ان به روزهای‬ ‫پایانی خرداد ‪ ۹۷‬موکول ش��د‪ .‬اس��تقبال باالی مردم‬ ‫و فع��االن صنع��ت اس��ب از ای��ن رویداد باعث ش��د‬ ‫برگزارکنن��دگان ان به فکر برپایی دومین دوره ان در‬ ‫اس��فند ‪ ۹۷‬بیفتن��د‪ .‬طرحی که بازهم ب��ه هزار و یک‬ ‫دلیل به سال بعد موکول شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬نمی توان جذابیت ها و موفقیت های این‬ ‫رویداد را نادیده گرفت‪ .‬به همین بهانه‬ ‫به سراغ‬ ‫مدیر برگزاری این رویداد رفته تا از جزئیات ان باخبر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵‬بخش اصلی نمایشگاه‬ ‫مهدی فهار‪ ،‬مدیر پروژه نمایشگاه بین المللى صنعت‬ ‫اس��ب‪ ،‬حیوانات همزیس��ت و فراورده ها در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫به جزئی��ات این رویداد اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنعت اس��ب در روزهای پایانی‬ ‫خرداد امس��ال ب��ا هم��کاری وزارت جهادکش��اورزی‬ ‫و فدراس��یون س��وارکاری برپا ش��د‪ .‬این نمایش��گاه با‬ ‫همکاری همزمان س��ازمان فدراس��یون س��وارکاری‪،‬‬ ‫فدراس��یون چوگان‪ ،‬وزارت جهادکش��اورزی‪ ،‬سازمان‬ ‫دامپزش��کی کشور و فرماندهی یگان های ویژه ناجا که‬ ‫بخش پلیس سواره دارند‪ ،‬برپا شد و بخش های جانبی‬ ‫گوناگونی شامل اس��ب های کودک‪ ،‬رژه اقوام‪ ،‬چوگان‬ ‫نمادین‪ ،‬پرش اس��ب نمادین و شو اسب عربی داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنان خود از تالش های گوناگونی که‬ ‫برای برپایی رویدادهای مش��ابه انجام ش��ده‪ ،‬سخن به‬ ‫نمایش��گاه نورنبرگ (‪ )NürnbergMesse‬المان‪ ،‬یکی از‬ ‫‪ ۱۵‬ش��رکت نمایشگاهی بزرگ در جهان است که حدود ‪۱۲۰‬‬ ‫نمایش��گاه و همایش ملی و بین المللی را در مرکز نمایشگاهی‬ ‫نورنبرگ و سایر نقاط جهان برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری عصر نمایش��گاه‪ ،‬نورنبرگ‪ ،‬یکی از‬ ‫شهرهای ایالت بایرن (باواریا) است‪ .‬این شهر با مساحت ‪186‬‬ ‫هزار مترمربعی پس از مونیخ بزرگ ترین شهر بایرن بوده و در‬ ‫‪ 170‬کیلومتری مونیخ واقع ش��ده است‪ .‬نورنبرگ با جمعیتی‬ ‫حدود ‪ 510‬هزار نفر‪ ،‬یکی از زیباترین ش��هرهای المان است‪.‬‬ ‫نورنبرگ برای بس��یاری یاداور نان زنجبیلی سنتی‪ ،‬سس ها و‬ ‫صنایع دستی است‪ .‬به عالوه‪ ،‬بازار کریسمس و مراکز ادیداس و‬ ‫استدلر ازجمله نقاط معروف و دیدنی این شهر به شمار می رود‪.‬‬ ‫نورنب��رگ از ابتدا محل تالقی راه های مه��م تجاری بوده و‬ ‫بیشتر از این شهر به عنوان پایتخت غیررسمی امپراتوری روم‬ ‫یاد می شود‪.‬‬ ‫جایگاه مهم ان در امپراتوری روم‪ ،‬رش��د تجاری و اقتصادی‬ ‫ش��هر را به دنبال داشت و این شهر به یکی از دو مرکز تجاری‬ ‫مهم درراه ایتالیا به شمال اروپا تبدیل شد‪ .‬شکوفایی فرهنگی‬ ‫ش��هر در ق��رن ‪ 15‬و ‪16‬می�لادی باعث ش��د نورنبرگ مرکز‬ ‫رنس��انس المان ش��ود‪ .‬پس از جنگ های پیاپی که شهر را از‬ ‫رش��د بازداش��ته بود در قرن ‪ 19‬میالدی ب��ا انقالب صنعتی‪،‬‬ ‫نورنبرگ جانی دوباره یافت و به مرکزی صنعتی تبدیل شد‪ .‬در‬ ‫زمان جنگ جهانی قسمت های زیادی از شهر در بمباران های‬ ‫هوایی از بین رفت‪ ،‬اما مانند دیگر شهرهای المان دوباره احیا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در قرن ‪ 19‬میالدی نورنب��رگ به قلب صنعتی ایالت بایرن‬ ‫نمایشگاه بین المللى صنعت اسب‪ ،‬حیوانات همزیست و فراورده ها‬ ‫در روزه��ای پایان��ی خ��رداد ب��ا هم��کاری وزارت جهادکش��اورزی و‬ ‫فدراسیون س��وارکاری برپا ش��د‪ .‬این نمایش��گاه بخش های جانبی‬ ‫گوناگونی داش��ت که ش��امل اس��ب های کودک‪ ،‬رژه اق��وام‪ ،‬چوگان‬ ‫نمادین‪ ،‬پرش اسب نمادین و نمایش اسب عربی بود‬ ‫می��ان اورد و اف��زود‪ :‬پ��س از انقالب اف��راد گوناگونی‬ ‫ت�لاش کردن��د رویدادهای مربوط به صنعت اس��ب را‬ ‫برگزار کنند‪ ،‬اما به دالیل متعددی ازجمله اینکه حوزه‬ ‫اسب دو متولی (فدراسیون سوارکاری به عنوان متولی‬ ‫شاخه ورزشی و جهادکشاورزی به عنوان متولی تولید و‬ ‫تکثیر) دارد‪ ،‬این رویدادها برگزار نشد‪ .‬در روند برپایی‬ ‫نخستین نمایش��گاه بین المللى صنعت اسب‪ ،‬حیوانات‬ ‫همزیس��ت و فراورده ها ایجاد همزم��ان جذابیت برای‬ ‫برگزارکنندگان و بازدیدکنندگان از اولویت های اصلی‬ ‫ما بود‪ .‬ما می خواس��تیم این حوزه به عنوان یک فرصت‬ ‫جدید برای درامدزایی و ایجاد کسب وکار جدید دیده‬ ‫ش��ود‪ .‬فهار اجرای برنامه های تفریحی را دلیل تفاوت‬ ‫این رویداد دانس��ته و افزود‪ :‬سبک این رویداد متفاوت‬ ‫از س��ایر رویدادها ب��ود‪ .‬ما در این روی��داد برنامه های‬ ‫تفریح��ی و فرهنگ��ی جالبی ب��رای بازدید کنندگان و‬ ‫برگزار کنندگان داش��تیم‪ .‬یکی از این برنامه های ویژه‪،‬‬ ‫«جشنواره رویال» بود که در ان فضایی نمایشی برای‬ ‫رژه اسب ها از نژادهای پونی‪ ،‬فالبال‪ ،‬اسب ترکمن‪ ،‬کرد‪،‬‬ ‫شتلند‪ ،‬اس��بچه خزر و‪ ...‬داشتیم‪ .‬در این نمایش ‪۱۴۰‬‬ ‫اس��ب با نژادهای گوناگون حضور داش��تند‪ .‬همچنین‬ ‫در کنار این رویداد‪ ،‬نخس��تین نمایشگاه اثار هنرهای‬ ‫تجس��می با محوریت اسب و نمایش ‪ ۷۵‬نقاشی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رویدادی پر از رژه های نمادین‬ ‫مدی��ر پ��روژه نمایش��گاه بین المللى صنعت اس��ب‪،‬‬ ‫حیوانات همزیس��ت و فراورده ها اف��زود‪ :‬در کنار این‬ ‫روی��داد ما بخ��ش قناری ه��ا (پرنده ه��ای تزئینی) را‬ ‫داشتیم که برای خانواده ها بسیار جذاب بود‪ .‬همچنین‬ ‫به کمک فدراس��یون جهانی س��گ های کار و معاونت‬ ‫اصالح نژاد و پرورش دام جهادکش��اورزی‪ ،‬بخش��ی را‬ ‫به عنوان «س��گ های کار» داش��تیم که می توان به ان‬ ‫به چش��م فرصتی ب��رای درامدزایی و ص��ادرات نگاه‬ ‫کرد‪ .‬ما بخش��ی را نیز به اش��نایی مردم با حیوانات و‬ ‫فرهنگ همزیس��تی اختصاص دادیم که در ان بخش‬ ‫زنده نعل بندی‪ ،‬اسبکش‪ ،‬کالسکه و مکمل خوراک دام‬ ‫را داشتیم‪.‬‬ ‫فهار همچنین گفت‪ :‬در کنار همه این برنامه ها‪ ،‬بازی‬ ‫نمادین چوگان‪ ،‬رژه نمادین اسب های پلیس‪ ،‬عملیات‬ ‫نمایشی پلیس‪ ،‬پلیس تشریفات‪ ،‬رقص محلی اسب ها‪،‬‬ ‫س��یاه چادرهای اقوام همراه با پوشش و فرهنگ محلی‬ ‫در کنار اسب های شان نیز برگزار شد‪ .‬خوشبختانه این‬ ‫برنامه ها بازخورد مثبتی داشت که باعث شد فدراسیون‬ ‫س��وارکاری‪ ،‬فدراس��یون چوگان و سازمان های مربوط‬ ‫به دنبال برپایی دوباره این رویداد باشند‪.‬‬ ‫مدی��ر پ��روژه نمایش��گاه بین المللى صنعت اس��ب‪،‬‬ ‫حیوان��ات همزیس��ت و فراورده ها در پایان س��خنان‬ ‫خود اظهارکرد‪ :‬دوره بعدی این رویداد در فصل س��رما‬ ‫برپا خواهد ش��د؛ چراکه در فصل زمستان حیوانات در‬ ‫اوج زیبایی و ش��ادابی خود هس��تند‪ .‬یکی از مشکالت‬ ‫نخس��تین دوره این نمایشگاه ان بود که در فصل گرما‬ ‫برپا ش��د‪ .‬ع�لاوه بر این برای دوره بع��دی قصد داریم‬ ‫ماهیان اب ش��ور و شیرین را در ابعادی وسیع تر اضافه‬ ‫کنیم چراکه دوره پیش بخش ماهی ش��ور تنها با یک‬ ‫غرفه به نام کوسه های تزئینی برپا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انگیزه شرکت کنندگان را بیشتر کنیم‬ ‫مریم ثابت‪ ،‬مدیر ش��رکت برگزار کنن��ده این رویداد‬ ‫نورنبرگ‪ ،‬نمایشگاهی با تمام استانداردها‬ ‫یا همان باواریا تبدیل ش��د که ش��رکت های زیمنس و مان در‬ ‫رش��د اقتصادی ان تاثیر بسزایی داش��تند‪ .‬هنوز هم نورنبرگ‬ ‫ی��ک مکان مه��م اقتص��ادی در بازارهای مرکز و ش��رق اروپا‬ ‫اس��ت‪ .‬ازجمله تولیدات ش��هر می توان تجهیزات الکترونیکی‪،‬‬ ‫محصوالت مکانیکی و نوری‪ ،‬وسایل نقلیه موتوری‪ ،‬محصوالت‬ ‫طراح��ی و نقاش��ی‪ ،‬نوش��ت افزار و مواد چاپ ش��ده را نام برد‪.‬‬ ‫همچنین انرژی‪ ،‬خودکارس��ازی و فناوری پزش��کی جزء نقاط‬ ‫قوت صنایع این شهر به شمار می رود‪.‬‬ ‫گفتنی است ازجمله شاخصه های اقتصادی مهم و تاثیرگذار‬ ‫ش��هر نورنبرگ‪ ،‬نمایشگاه های بین المللی شهر بوده که ساالنه‬ ‫متخصصان بسیاری را از سراسر جهان به خود جذب می کند‪.‬‬ ‫سایت نمایشگاه نورنبرگ به نسبت جدید است‪.‬‬ ‫این مرکز نمایشگاهی در بیش از نیم قرن پیش در فضایی به‬ ‫مس��احت ‪ ۶۰‬هزار مترمربع فضای نمایشگاهی راه اندازی شده‬ ‫و گام به گام گسترش یافته به طوری که درحال حاضر ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫مترمربع فضا دارد که شامل ‪ ۱۶‬سالن نمایشگاهی می شود‪.‬‬ ‫ضمن تاکید بر اینکه رویداد‬ ‫نیز در گفت وگو با‬ ‫صنعت اسب در سال اینده به کار خود ادامه می دهد‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬به دلی��ل نب��ود راهی ب��رای انتق��ال مالی‬ ‫یکی از مهم ترین مش��کالت ما اس��ت که باعث ش��ده‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های خارجی ازجمله شرکت های‬ ‫چینی حض��ور کمرنگ تری در رویدادهای ما داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فهار در پایان سخنان خود به دیگر مشکالت فعاالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫ایین نامه های نمایشگاهی ما قدیمی شده و باید هرچه‬ ‫زودتر به روز ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬وقتی ش��رکت های‬ ‫فعال در ترکیه می خواهند برای حضور در رویدادهای‬ ‫م��ا به ایران بیاین��د‪ ،‬به جای انکه براس��اس لیر از انها‬ ‫وجه پرداخت کنیم‪ ،‬ی��ورو می خواهیم و همین انگیزه‬ ‫انها را کم می کند‪ .‬بهتر اس��ت راهکاری ایجاد شود تا‬ ‫کش��ورهایی که وزن ارزی برابر با ایران دارند‪ ،‬براساس‬ ‫ارز کشور خود وجه پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫اسب به احتمال زیاد دیرتر از سایر حیوانات اهلی شده‬ ‫است‪ .‬در گذشته اسب به طور معمول از بدو اهلی شدن‬ ‫برای س��وارکاری‪ ،‬حمل بار یا انجام کار مورد استفاده‬ ‫ق��رار می گرف��ت‪ ،‬ام��ا در میانه های ق��رن ‪۱۷‬میالدی‬ ‫س��وارکاری به یک حرفه ورزش��ی تبدیل و پس از ان‬ ‫هم به سرعت مسابقه های س��وارکاری به عنوان یکی از‬ ‫جذاب ترین رویدادهای عصر حاضر شناخته شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر صنعت اس��ب در جهان یکی از صنایع‬ ‫پول س��از با گردش مالی باال ش��ناخته می شود‪ ،‬زیرا از‬ ‫یک س��و افراد بس��یاری به نگهداری و پرورش اس��ب‬ ‫عالقه من��د ب��وده و در ان س��رمایه گذاری کرده ان��د و‬ ‫کم کم ان را به شکل اقتصادی دراورده اند و برای ان با‬ ‫تبلیغات و رسانه های جمعی بازار ایجاد کرده اند که این‬ ‫بازار به س��رعت به س��مت حرفه ای شدن پیش می رود‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬دولت ها همیش��ه در حال گسترش‬ ‫فعالیت های مرتبط با اس��ب بوده اند از دو منظر؛ یکی‬ ‫س��رگرمی و دیگری اش��تغالزایی‪ .‬به همین دلیل هم‬ ‫رویدادهای صنعت اس��ب همواره با استقبال خوبی از‬ ‫سوی مردم و فعاالن این حوزه روبه رو می شود‪.‬‬ ‫هرس��ال حدود ‪ ۳۵‬ه��زار غرفه دار و بی��ش از یک میلیون و‬ ‫نیم میلیون بازدید کننده از این رویداد بازدید می کنند که ‪۲۶‬‬ ‫درصد ا نها از کش��ورهای دیگر جه��ان ازجمله چین‪ ،‬امریکای‬ ‫شمالی‪ ،‬برزیل‪ ،‬ایتالیا و هند هستند‪.‬‬ ‫س��هم غرفه داران بین الملل��ی در رویدادهایی که از س��وی‬ ‫نمایشگاه نورنبرگ برگزار می شود‪ ۴۱ ،‬درصد است‪ ،‬درحالی که‬ ‫‪ ۲۴‬درصد از متوسط میزان حضور بین المللی بازدید کنندگان‬ ‫تجاری باالتر اس��ت‪ .‬در ابعاد بین المللی‪ ،‬نمایش��گاه نورنبرگ‬ ‫دارای ‪ ۵۱‬نمایندگی در ‪ ۱۱۶‬کشور است‪.‬‬ ‫به گفته اتحادیه نمایش��گاه های تج��اری المان‪،AUMA ،‬‬ ‫بین المللی بودن نمایش��گاه های الم��ان مهم ترین مزیت این‬ ‫کش��ور در رقابت با س��ایر فعاالن صنعت نمایش��گاهی جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬این واقعیت به ویژه درباره نمایش��گاه نورنبرگ مصداق‬ ‫دارد چراکه نمایش��گاه هایی که در مرکز نمایشگاهی نورنبرگ‬ ‫برگزار می ش��وند از ابعاد بین المللی بسیار قدرتمند هستند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬مرکز نمایش��گاهی نورنبرگ در سراسر جهان از‬ ‫طریق ‪ 5‬شرکت تابع در ‪ 5‬قاره حضور دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت نمایش��گاهی نورنبرگ حدود ‪ ۳۰‬روی��داد را خارج‬ ‫از نورنب��رگ برگزار می کند‪ .‬نمایش��گاه های خارجی نورنبرگ‬ ‫ازیک س��و نقاط قوت فضای کس��ب وکار در کشورهای مربوط‬ ‫را نش��ان می دهد و از س��وی دیگر‪ ،‬رویدادهای خارج از کشور‬ ‫روی مجموعه موضوعی نمایش��گاه های نورنبرگ تمرکز دارد‪.‬‬ ‫عم��ده این عناوین عبارتند از صنعت خودرو‪ ،‬صنایع زیس��تی‬ ‫و ارگانی��ک‪ ،‬رن��گ و پوش��ش‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬پنجره و شیش��ه‪،‬‬ ‫نوشیدنی و فناوری وابس��ته‪ ،‬حیوانات خانگی‪ ،‬امنیت فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬تهویه مطبوع و داروسازی‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫چشم انداز صنایع معدنی غیرفلزی در سال اینده‬ ‫خروج از رکود مسکن؛ شاید وقتی دیگر‬ ‫با توجه به اینکه امس��ال در حوزه ساخت وس��از سال‬ ‫پررونقی نبود‪ ،‬صنایع معدنی غیرفلزی همچون سیمان‪،‬‬ ‫کاشی و س��رامیک‪ ،‬اجر‪ ،‬گچ‪ ،‬شیش��ه و‪ ...‬همچنان در‬ ‫رکود ادامه دار به س��ر می برند و حتی نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته برخی از این صنایع با کاهش تولید نیز روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬اما انچه تولیدکنندگان این صنایع همواره از‬ ‫ان گالیه مند هس��تند این موضوع اس��ت که قوانین و‬ ‫ایین نامه های��ی ک��ه دولت در س��ال ج��اری وضع کرد‬ ‫دس��ت وپای انها را بس��ت و در زمینه صادرات انها را با‬ ‫چال��ش روبه رو کرد‪ .‬بیش��تر تولیدکنندگان این صنایع‬ ‫معتقدند اگر دول��ت در زمینه ایین نامه ها اصالحاتی را‬ ‫انجام ندهد‪ ،‬در س��ال اینده این صنایع وضعیت بهتری‬ ‫نس��بت به امسال نخواهند داشت و چه بسا ممکن است‬ ‫بازارهای هدف صادراتی خود را نیز از دست بدهند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی نداریم‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫محمد روشنفکر‪ :‬زمانی که شبکه بانکی جهان به روی ما بسته است‬ ‫چگون��ه و ب��ا چه راهکاری می توان ارز را وارد کش��ور ک��رد‪ ،‬در این‬ ‫زمینه دولت اگر راهکاری دارد‪ ،‬ارائه کند‬ ‫خارجی بدون گش��ایش اعتبار به تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫اعتم��اد می کردند و قطعات را برای انها می فرس��تادند‬ ‫و تولیدکنن��دگان ماهانه به ش��کل غیررس��می به انها‬ ‫بازپرداخت می کردند اما درحال حاضر اگر یک ش��رکت‬ ‫خارجی یک قطعه به م��ا هبه کند ما اجازه وارد کردن‬ ‫ان را نداریم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران ادامه داد‪ :‬زمانی‬ ‫که ش��بکه بانکی جهان به روی ما بس��ته است چگونه‬ ‫و ب��ا چه راه��کاری می توان ارز را وارد کش��ور کرد‪ ،‬در‬ ‫این زمینه دولت اگر راهکاری دارد‪ ،‬ارائه کند‪ .‬روشنفکر‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در جامعه ای که ‪۹۰‬درصد سیاس��ت های‬ ‫دول��ت را نادرس��ت می پندارند‪ ،‬نمی دانم چ��ه اجبار و‬ ‫الزامی به ادامه این سیاس��ت ها وج��ود دارد‪ .‬زمانی که‬ ‫دول��ت اعالم می کن��د ‪۲۰‬درصد ارز ناش��ی از صادرات‬ ‫برگش��ت داده شده اس��ت‪ ،‬ضروری به نظر می رسد که‬ ‫ایین نامه ها و بخشنامه های خود را اصالح کند‪.‬‬ ‫‹ ‹به اندازه سال ‪ ۹۷‬تولید خواهیم داشت‬ ‫صنعت شیشه امس��ال را هم مانند سال های گذشته‬ ‫س��پری کرده و حال و روز این صنعت به نس��بت خوب‬ ‫اس��ت‪ .‬درباره چش��م انداز این صنعت برای سال اینده‬ ‫حس��ین زجاجی‪ ،‬دبی��ر انجمن صنفی صنعت شیش��ه‬ ‫ای��ران در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫اینکه صنایع معدنی در زمره صنایعی است که وابستگی‬ ‫چندانی به خارج از کشور ندارد‪ ،‬تحریم ها تاثیر چندانی‬ ‫روی ان نخواه��د گذاش��ت‪ .‬از این رو با توجه به س��ال‬ ‫خوبی که برای صنعت شیش��ه رقم خورد‪ ،‬س��ال اینده‬ ‫نیز می تواند سال خوبی برای این صنعت قلمداد شود‪.‬‬ ‫زجاجی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زمینه صادرات‬ ‫صنای��ع معدنی که کش��ورهای همس��ایه می تواند بازار‬ ‫هدف مناس��بی برای این صنایع به ش��مار رود‪ ،‬تعامل و‬ ‫ارتباط س��ازنده با کشورهای همس��ایه می تواند بسیار‬ ‫اغاز عملیات اجرایی فاز ‪ ۴‬سیمان دورود‬ ‫عملیات اجرایی فاز ‪ ۴‬کارخانه سیمان‬ ‫دورود با گذش��ت س��ال ها از کلنگ زنی‬ ‫ان‪ ،‬اغاز ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬پنجشنبه‬ ‫گذش��ته با حضور محمد ش��ریعتمداری‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬استاندار‬ ‫لرس��تان‪ ،‬نماینده م��ردم دورود و ازنا در‬ ‫مجلس شورای اسالمی و جمع دیگری از‬ ‫مسئوالن‪ ،‬عملیات اجرایی فاز ‪ ۴‬کارخانه‬ ‫س��یمان دورود اغاز شد‪ .‬مجید کیان پور‬ ‫نماینده م��ردم دورود و ازن��ا در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در این ایین در سخنانی‬ ‫با اش��اره به اینکه ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۸‬س��ال بوده‬ ‫که قرار است فاز ‪ ۴‬سیمان دورود شروع‬ ‫ش��ود و این پروژه ‪ ۳‬بار ه��م کلنگ زنی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیگیری زیادی‬ ‫ب��رای عملیاتی ش��دن این پ��روژه انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینک��ه از وزیر‬ ‫تش��کر می کنیم ک��ه باالخ��ره عملیات‬ ‫اجرای��ی این پ��روژه اغاز ش��د‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫خواهش می کنیم‪ ،‬پروژه فاز ‪ ۴‬س��یمان‬ ‫دورود را ه��ر هفته رص��د کنند تا پروژه‬ ‫تاثیرگذار باش��د‪ .‬صادرات امس��ال شیشه ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫بوده اس��ت درحالی که ما می توانیم با وجود کشورهایی‬ ‫چون عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکیه و سوریه صادرات مان را‬ ‫به مرز یک میلیون تن برسانیم به طوری که ما قادر به‬ ‫صادرات به اروپا نیز هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به واس��طه کمب��ود نقدینگی کار برای‬ ‫تولیدکنندگان در س��ال اینده س��خت تر خواهد بود و‬ ‫پیش بینی ما این اس��ت که به اندازه سال جاری تولید‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خبری از ساخت وساز در بودجه ‪ ۹۸‬نیست‬ ‫دبیر انجم��ن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که چش��م انداز صنعت سیمان را‬ ‫در س��ال اینده چگونه ارزیابی می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫اینده (صنعت س��یمان خاکستری نی ریز) یک کارخانه‬ ‫س��یمان دیگر با گنجای��ش تولید یک میلی��ون تن به‬ ‫ظرفیت کش��ور اضافه خواهد ش��د‪ .‬از سویی با توجه به‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬و نبود چش��م اندازی در حوزه ساخت وس��از‬ ‫به نظر نمی رس��د بازار بهتری از سال ‪ ۹۷‬پیش روی این‬ ‫صنعت خاکستری باشد‪.‬‬ ‫عبدالرضا شیخان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫صادرات هم اگر تحریم ها ادامه داشته باشد‪ ،‬اثرات منفی‬ ‫ان بیشتر متوجه صنعت س��یمان خواهد بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫ممکن است حدود ‪۲‬تا ‪ ۳‬درصد تولید سال اینده نسبت‬ ‫به س��ال جاری کاهش یابد‪ .‬اگرچ��ه امیدواریم تولید و‬ ‫صادرات ما در حد امس��ال باقی بماند‪ .‬شیخان در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬درخواس��ت ما این اس��ت که دیگر مجوزی‬ ‫برای کارخانه سیمان صادر نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار اج�ر س�فال مانند س�ال ‪ ۹۷‬باش�د‪،‬‬ ‫راضی هستیم‬ ‫همچنین در صنعت اجر س��فال‪ ،‬مرتضی منبع چی‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فخاران استان تهران در گفت وگو‬ ‫ب��ر اس��اس برنامه زمان بن��دی به نتیجه‬ ‫برسد و بتواند به رونق صنعت شهرستان‬ ‫کمک کند‪ .‬مجی��د کیان پور پیش از ان‬ ‫نیز درب��اره اخرین وضعی��ت فاز چهارم‬ ‫کارخانه سیمان دورود گفت‪ :‬از برندهای‬ ‫شهر دورود این کارخانه سیمان است که‬ ‫به دلیل نوس��انات اقتصادی و فرسودگی‬ ‫تجهیزات‪ ،‬مشکالتی برای این صنعت به‬ ‫وجود امد اما خوشبختانه با پیگیری های‬ ‫م��داوم عملی��ات اجرایی ب��ه زودی اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬موضوع رکود ادامه دار مس��کن‬ ‫ب��ا‬ ‫س��بب ش��ده در حوزه اجر س��فالی اتفاق خاصی روی‬ ‫ندهد و این حوزه نی��ز همچنان از رکود ادامه دار خارج‬ ‫نشود‪ .‬البته در ‪ ۲‬ماه گذشته بیشتر کارخانه ها با افزایش‬ ‫تقاضا روبه رو شده اند و این تقاضای ناگهانی به این دلیل‬ ‫است که بیش��تر کارخانه ها در وضعیت کنونی به سمت‬ ‫تعطیل��ی رفته اند و چون تولید کاه��ش یافته‪ ،‬تقاضا تا‬ ‫حدی افزایش یافته اس��ت‪ .‬در گذش��ته همه کارخانه ها‬ ‫فعال بودند اما مدتی است مانند قبل تولید ندارند‪.‬‬ ‫منبع چی با اشاره به ظرفیت کارخانه های اجر سفال‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برخی کارخانه ها تعطیل شده اند و برخی با‬ ‫یک پنج��م و برخی با دوس��وم ظرفیت‪ ،‬چرخ تولید انها‬ ‫می چرخد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به میزان تولید امس��ال نسبت به سال‬ ‫گذش��ته عنوان کرد‪ :‬در زمینه تولید اجر سفال در سال‬ ‫جاری نسبت به س��ال گذشته اتفاق خاصی روی نداده‬ ‫است؛ رکودی که در چند سال گذشته در بخش مسکن‬ ‫روی داده‪ ،‬همچنان ادامه دار است‪.‬‬ ‫منبع چی در پاس��خ به این پرس��ش که سال اینده را‬ ‫چگون��ه می بینید‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به بودجه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫به نظر نمی رس��د تحول قابل توجهی پیش رو باشد و در‬ ‫بهترین حالت اگر مانند سال ‪ ۹۷‬هم پیش برویم‪ ،‬انتظار‬ ‫بیشتری نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫همچنین ابوالفضل اقبالیون‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫صنای��ع و معادن گ��چ ایران در گفت وگ��و با‬ ‫با‬ ‫اش��اره به اینکه بازار گچ به لحاظ مصرفی شاهد تغییر‬ ‫محسوسی در س��ال جاری نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از کارخانه ه��ای گ��چ در رک��ود به س��ر می برن��د‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت ک��ه بیش از ‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬درصد هزینه ها‬ ‫افزایش یافته ام��ا در کل نمی توان ادعا کرد که صنعت‬ ‫گچ ورشکس��ته ش��ده اس��ت‪ ،‬اگرچه بازار مطلوبی هم‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر س��ال اینده اتفاق خاص��ی در زمینه‬ ‫ساخت وس��از روی ندهد و رک��ود در این حوزه ادامه دار‬ ‫باش��د‪ ،‬صنعت گچ با مش��کالت جدید و رک��ود روبه رو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دیگ شماره ‪ ۱۰۰۶‬سالن احیا تولید شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا یاداوری اینکه فرایند تولید ذوب‬ ‫از روزهای ابتدایی هفته جاری اغاز شده‬ ‫بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مش��عل دیگ های واحد‬ ‫احیای این کارخانه در روزهای گذش��ته‬ ‫روش��ن ش��د و س��پس به مرحله ذوب‬ ‫رس��ید‪ .‬غریب پور یاداور شد‪ :‬طرح تولید‬ ‫الومینی��وم جاجرم که از دهه گذش��ته‬ ‫متوق��ف مان��ده بود در دول��ت یازدهم و‬ ‫ازسوی ایمیدرو به عنوان یکی از صنایع‬ ‫استراتژیک کشور در دستور کار اجرا قرار‬ ‫رکود در حوزه مس��کن و ساخت وساز در‬ ‫حال عبور از هفتمین س��ال خود است‪ ،‬البته‬ ‫خری��د و فروش و افزایش ن��رخ در این حوزه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬را نمی توان خروج رکود در این‬ ‫بخش به ش��مار اورد‪ ،‬چراکه در عمل ش��اهد‬ ‫ساخت وس��از و رونقی در این بخش نبوده ایم‪،‬‬ ‫ساخت وسازی که بتواند برای صنایع مختلف‬ ‫در پایین دس��ت این صنعت‪ ،‬س��بب تحرک و‬ ‫گشایش و رونق شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰‬ش��غل در صنایع پایین دس��ت‬ ‫ساخت وس��از مش��غول کار هس��تند که البته‬ ‫بخش عمده ای از انها در حوزه صنایع معدنی‬ ‫تعریف می شوند‪.‬‬ ‫از صنای��ع معدن��ی فل��زی چ��ون اه��ن و‬ ‫الومینیوم گرفته ت��ا صنایع معدنی غیرفلزی‬ ‫ازجمله سیمان‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬اجر و گچ‬ ‫و شیش��ه و‪ ...‬وابسته به حوزه ساختمان سازی‬ ‫هس��تند‪ .‬ب��ا توج��ه به این ش��رایط‪ ،‬ش��اهد‬ ‫هس��تیم که با رکود چندساله بخش مسکن‪،‬‬ ‫بخش قابل توجهی از صنای��ع معدنی مرتبط‬ ‫با ساختمان س��ازی نیز نیمه تعطیل شده یا با‬ ‫حداقل ظرفیت کار می کنند و در رکود به سر‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫البت��ه ب��رای رونق بخش��ی ب��ه ح��وزه‬ ‫ساخت وساز گاهی شاهد بوده ایم که دولت با‬ ‫ارائه تسهیالتی در حوزه مسکن تالش هایی را‬ ‫برای خروج از این رکود درپیش گرفته و این‬ ‫ت توانس��ته رونقی را در این بازار‬ ‫نوع تسهیال ‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫به تازگ��ی نی��ز دولت طرح س��اخت ‪۴۰۰‬‬ ‫س��اختمان در هر س��ال را مطرح کرده است‬ ‫ام��ا بای��د دس��ت اندرکاران در بع��د کالن‪،‬‬ ‫سیاس��ت های زنجیره واری را درپیش بگیرند‬ ‫تا از عمیق ش��دن این رکود پیشگیری شود‪.‬‬ ‫به یقین یک��ی از بخش هایی که قادر اس��ت‬ ‫صنع��ت ساختمان س��ازی را ب��ه تح��رک وا‬ ‫دارد‪ ،‬احیای بافت های فرس��وده است‪ .‬احیای‬ ‫بافت های فرس��وده در کالنشهرها و شهرهای‬ ‫کوچک و متوسط ایران جدا از منظر معماری‬ ‫و شهرس��ازی و مناسب س��ازی فضای شهری‬ ‫ب��ه لح��اظ فرهنگ��ی و اجتماع��ی‪ ،‬می تواند‬ ‫تحرک بخش ‪ ۱۵۰‬شغل و حتی اقتصاد ایران‬ ‫باش��د که این امر مه��م را دولتمردان باید در‬ ‫اولویت نخست خود قرار دهند‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۴‬هزار تن‬ ‫سیمان قشم به سومالی‬ ‫حسین زجاجی‬ ‫‹ ‹گچ خاکستری می ماند‬ ‫نخستین شمش الومینیوم جاجرم به تولید رسید‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو از تولید‬ ‫نخس��تین ش��مش کارخان��ه الومینیوم‬ ‫جاج��رم خب��ر داد‪ ۲۱ .‬اس��فند تولی��د‬ ‫نخستین ش��مش از دیگ شماره ‪۱۰۰۶‬‬ ‫ای��ن کارخان��ه اغاز ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫خداداد غریب پ��ور در این ب��اره گفت‪ :‬با‬ ‫همت و تالش شبانه روزی همه مدیران‪،‬‬ ‫مهندس��ان و کارگ��ران پ��روژه ش��مش‬ ‫الومینیوم جاجرم ‪ ،‬شمش هزار پوندی در‬ ‫محمد روشنفکر‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مرتضی منبع چی‬ ‫ابوالفضل اقبالیون‬ ‫گرف��ت‪ ،‬به طوری که از س��ال ‪ ۹۴‬دوباره‬ ‫فعال ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬پس از برجام‬ ‫و گشایش های بین المللی‪ ،‬تامین مالی و‬ ‫تجهیزات این کارخانه س��رعت گرفت و‬ ‫فاز نخست ان تکمیل شد‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو تصریح کرد‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫ارزی و ریال��ی ای��ن ط��رح به ترتیب ‪۹۴‬‬ ‫میلیون یورو و ‪ ۲۱۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میزان اشتغال مستقیم این‬ ‫کارخانه ‪ ۴۰۰‬نفر و غیرمس��تقیم ‪۲‬هزار‬ ‫نفر است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و حمل ونقل دریایی شرکت‬ ‫توس��عه و مدیریت بنادر منطقه ازاد قش��م از‬ ‫صادرات ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تُن س��یمان قشم به‬ ‫کشور سومالی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ف��ارس‪ ،‬پژم��ان بهرام��ی در‬ ‫جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬عملیاتی س��ازی‬ ‫مطالبات رهبر معظم انقالب در حوزه توسعه‬ ‫تولی��د و ص��ادرات از سیاس��ت های زیربنایی‬ ‫منطقه ازاد قشم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تُن‬ ‫محموله س��یمان پاکتی تولیدی قشم ازسوی‬ ‫کشتی تانزانیایی «‪ »AMINA-H‬از طریق‬ ‫اسکله کاوه به کشور سومالی صادر می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و حمل ونقل دریایی شرکت‬ ‫توس��عه و مدیریت بنادر سازمان منطقه ازاد‬ ‫قشم تصریح کرد‪ :‬این محموله از نوع سیمان‬ ‫پورتلند خاکس��تری تی��پ ‪ ۱-۴۲۵‬بوده که‬ ‫بارگیری ان در بس��ته های ‪ ۵۰‬کیلوگرمی به‬ ‫وسیله طناب یا اسلینگ اغاز شده و اتمام ان‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۵‬روز زمان می برد‪.‬‬ ‫بهرام��ی اضافه ک��رد‪ :‬کش��تی حامل پس‬ ‫از خاتم��ه بارگی��ری به ام��ارات رفت��ه و در‬ ‫پهلوگی��ری نهایی ب��رای تخلی��ه محموله به‬ ‫کشور سومالی می رود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬از ابتدای‬ ‫امس��ال تاکنون ‪ ۱۴۵‬هزار تُن کلینکر و ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۷‬تُن س��یمان به ارزش ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار دالر از جزیره قش��م به کشورهای‬ ‫مختلف صادر شده است‪.‬‬ ‫شرکت سیمان قش��م در کیلومتر ‪ ۷‬جاده‬ ‫درگهان به رمکان مس��تقر شده و برای ‪۲۰۱‬‬ ‫نفر اشتغالزایی کرده است‪.‬‬ ‫این شرکت در س��ال های گذشته با رعایت‬ ‫اس��تانداردهای الزم جهانی در تولید سیمان‪،‬‬ ‫توانس��ته افزون بر ‪۷۰‬درص��د از تولیدات خود‬ ‫را به عنوان محصول صادراتی به کش��ورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس و عراق صادر کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ح��وزه کاش��ی و س��رامیک در س��ال ج��اری با افت‬ ‫صادرات روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬درباره چش��م انداز س��ال‬ ‫این��ده این صنعت‪ ،‬رئیس انجمن کاش��ی و س��رامیک‬ ‫ای��ران در گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫سیاس��ت هایی که دولت درپیش گرفته است دورنمای‬ ‫خوب��ی را نمی توان ب��رای تولید در س��ال اینده درنظر‬ ‫گرف��ت‪ ،‬چراکه به هیچ وجه سیاس��ت های دولت برای‬ ‫تولید و صادرات ش��فاف نیس��تند‪ .‬بنابراین تدوین یک‬ ‫برنامه مشخص برای سال اینده همواره با چالش روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬یعنی تولیدکنندگان برنامه مشخصی پیش روی‬ ‫خ��ود ندارند ت��ا ان را برای س��ال ‪ ۹۸‬عملیاتی کنند و‬ ‫این فض��ا تولیدکنندگان را دچار چالش کرده اس��ت و‬ ‫با چنین فضای کس��ب وکاری‪ ،‬اقتصاد و تولید نمی تواند‬ ‫پویایی داشته باشد‪.‬‬ ‫محمد روش��نفکر با اشاره به چش��م انداز سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬ق��رار بود ما به عنوان یکی‬ ‫از اقتصادهای نوظهور منطقه رش��د داشته باشیم اما در‬ ‫‪ ۲‬سال گذش��ته هیچ یک از سیاست گذاران و مسئوالن‬ ‫درباره چش��م انداز صحبتی به می��ان نمی اورند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬وضعیت کش��ور همچون کالف‬ ‫سردرگمی شده که بیرون امدن از این کالف کار بسیار‬ ‫دشواری شده است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن کاش��ی و س��رامیک ایران با اش��اره به‬ ‫قوانین��ی که در کش��ور در زمینه صادرات وضع ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توج��ه به قوانی��ن موج��ود نمی توان‬ ‫چش��م انداز مثبتی برای صادرات متصور بود‪ .‬از شهریور‬ ‫س��ال جاری بازارهای هدف کاش��ی و سرامیک متوقف‬ ‫ش��ده درحالی که برای این بازار سال ها زحمت کشیده‬ ‫ش��ده ب��ود و برند ایران��ی در حال جاافت��ادن بود که با‬ ‫سیاس��ت های نادرس��ت دولت‪ ،‬در حال ازدس��ت دادن‬ ‫ای��ن بازارها هس��تیم یا بازارهایی که تثبیت ش��ده بود‬ ‫ب��ا کارت های بازرگان��ی یک بار مصرف به ش��دت دچار‬ ‫سردرگمی شد و مشتریان ما را به سمت بازارهای هند‪،‬‬ ‫اندونزی و چین س��رازیر کرد‪ .‬از این رو با این سیاست ها‬ ‫نمی توان به سمت یک اقتصاد پویا پیش رفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تحریم های گذش��ته عن��وان کرد‪:‬‬ ‫در تحریم ه��ای گذش��ته‪ ،‬تولیدکنن��دگان راهکارهای‬ ‫خالقانه ای ب��رای دور زدن تحریم ها ابداع می کردند اما‬ ‫هم اکنون دولت دست وپای تولیدکنندگان را بسته است‪،‬‬ ‫ب��ه گونه ای که ح��ق خرید مواد اولیه ب��ا ارز خود را نیز‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در تحریم ه��ای گذش��ته‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات بیش‬ ‫از ‪ ۵‬میلیون تنی‬ ‫فوالدسازان‬ ‫صادرات فوالدسازان بزرگ کشور از ابتدای امسال‬ ‫ت��ا پایان بهمن ب��ه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۸۹‬ه��زار و ‪ ۵۵‬تن‬ ‫ش��مش و محصوالت فوالدی رس��ید که در مقایسه‬ ‫با دوره مشابه سال گذشته افت ‪۲۲‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بر پایه داده های اماری فوالدسازان‬ ‫بزرگ کشور در بهمن ‪ ۹۷‬مجموع صادرات این بخش‬ ‫ب��ه ‪ ۳۷۳‬هزار و ‪ ۸۸۸‬تن رس��ید که در مقایس��ه با‬ ‫ماه مشابه س��ال گذش��ته کاهش ‪۵۱‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫بررس��ی کارنامه ‪ ۱۱‬ماهه شرکت های بزرگ فوالدی‬ ‫کش��ور نشان می دهد فوالد خوزس��تان در این دوره‬ ‫زمانی یک میلی��ون و ‪ ۹۹۹‬هزار و ‪ ۵۳۰‬تن صادرات‬ ‫داش��ت که نسبت به مدت مش��ابه در سال ‪ ۹۶‬افت‬ ‫‪۲۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫فوالد خوزس��تان در بهمن سال جاری ‪ ۱۵۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۸۷‬تن صادرات داش��ت که در مقایسه با عملکرد‬ ‫بهم��ن ‪ ۹۶‬به میزان ‪۴۳‬درصد کاه��ش را ثبت کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان نیز در ‪ ۱۱‬ماهه س��ال‬ ‫ج��اری نزدیک به ‪۱۶‬درصد از کل صادرات این مدت‬ ‫را در اختیار گرفت‪ ،‬صادرات این ش��رکت ‪ ۸۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۱‬ت��ن بود که از این رق��م ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۷۳۳‬تن‬ ‫س��هم بهمن گذشته بود که نسبت به بهمن ‪ ۹۶‬افت‬ ‫‪۳۲‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه نی��ز ‪۱۵.۳‬درصد از مجموع صادرات‬ ‫این مدت را به خود اختصاص داد که به میزان ‪۷۸۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۸۴‬تن بود و در مقایس��ه با ‪ ۱۱‬ماهه س��ال‬ ‫گذشته افت ‪۲۵‬درصدی داشت عملکرد بهمن سال‬ ‫جاری نیز نش��ان داد این واح��د صنعتی ‪ ۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۷۳۹‬ت��ن ص��ادرات انجام داد که در مقایس��ه با ماه‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته کاهش ‪۸۴‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬ظهور مش��کالت ناش��ی از تحریم دشمن‪،‬‬ ‫مان��ع از انگی��زه صادرات برای فوالدس��ازان نش��ده‪،‬‬ ‫به گونه ای که فوالد اکس��ین‪ ،‬ف��والد هرمزگان‪ ،‬فوالد‬ ‫الی��اژی (ی��زد)‪ ،‬ف��والد اذربایج��ان (میان��ه)‪ ،‬فوالد‬ ‫خراسان (نیش��ابور)‪ ،‬فوالد کاوه جنوب (هرمزگان) و‬ ‫صبا فوالد از دیگر صادرکنندگان این صنعت در دوره‬ ‫مورد بررس��ی بودند که تولیدات انها در زمینه ورق‬ ‫عریض‪ ،‬اسلب‪ ،‬میلگرد‪ ،‬بلوم‪ ،‬بیلت و‪ ...‬راهی بازارهای‬ ‫هدف ش��د‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬ارزش صادرات ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫‪ ۹۷‬چ��دن‪ ،‬اهن و فوالد (بر اس��اس س��رفصل های‬ ‫گمرک) نیز ب��ه بیش از ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪ ۲۲۰‬میلیون‬ ‫دالر رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته‬ ‫رشد ‪۲۷‬درصدی داش��ت‪ .‬جدول های اماری گمرک‬ ‫ایران نش��ان داد‪ ،‬س��هم ارزش صادرات فوالد کشور‬ ‫از ارزش کل صادرات در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال‪۹.۱ ،‬درصد‬ ‫بود‪ .‬امارهای اعالم ش��ده‪ ،‬گویای ان است که ارزش‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی ب��دون احتس��اب میعانات گازی‬ ‫در ‪ ۱۰‬م��اه امس��ال بی��ش از ‪ ۳۳.۳‬میلی��ارد دالر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پیش از ای��ن‪ ،‬میزان صادرات فوالدس��ازان بزرگ‬ ‫کش��ور در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال افزون بر ‪ ۴‬میلیون و ‪۷۱۵‬‬ ‫هزار تن اعالم شده بود‪ .‬انتظار می رود امسال مجموع‬ ‫تولی��د فوالد خام (میانی) ب��ه ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۵‬میلیون تن‬ ‫برسد و از این رقم بیش از ‪۵۰‬درصد در داخل کشور‬ ‫به مصرف می رس��د‪ .‬امارها نش��ان می دهد‪ ،‬اکنون‬ ‫ای��ران به عنوان دهمین فوالدس��از جهان به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ضرورت یک‬ ‫احیا‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫مصرف بنزین در نوروز ‪ ۱۲‬درصد افزایش می یابد‬ ‫عرضه نفت خام و‬ ‫میعانات گازی با تسهیالت‬ ‫جدید در بورس‬ ‫رشد ‪ ۲‬برابری تولید‬ ‫نیرو با انرژی خورشیدی‬ ‫بانک امریکایی گلدمن س��اکس پیش بینی‬ ‫کرد با توس��عه انرژی خورش��یدی در امریکا‪،‬‬ ‫اروپا‪ ،‬خاورمیانه و چین‪ ،‬انتظار می رود ظرفیت‬ ‫انرژی خورشیدی جهانی در مقیاس گسترده‬ ‫برای تولید نیرو در س��ال جاری و سال اینده‬ ‫میالدی ‪ ۲‬برابر رش��د کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫نیروی خورشیدی س��ریع ترین میزان رشد را‬ ‫در میان منابع تولید برق داش��ته و سهم بازار‬ ‫را از س��وخت های فس��یلی مانند زغال سنگ‬ ‫حرارت��ی و گاز طبیع��ی رب��وده اس��ت زیرا‬ ‫دولت ها و ش��رکت ها به می��زان فزاینده روی‬ ‫معرف��ی اهداف انرژی پاک متمرکز ش��ده اند‪.‬‬ ‫بانک امریکایی گلدمن س��اکس در یادداشت‬ ‫تحقیقاتی نوش��ت‪ :‬ما انتظار داریم هزینه های‬ ‫کمت��ر نی��روی خورش��یدی و حمایت ه��ای‬ ‫سیاس��تی مطل��وب‪ ،‬زمین��ه مس��اعدی را‬ ‫برای رش��د ظرفی��ت انرژی خورش��یدی در‬ ‫مقی��اس گس��ترده ب��رای تولید نی��رو فراهم‬ ‫کند‪ .‬گلدمن س��اکس پیش بین��ی کرد نصب‬ ‫انرژی خورش��یدی در مقیاس گسترده برای‬ ‫تولید نیرو در س��طح جهانی امس��ال به ‪۱۰۸‬‬ ‫گیگاوات خواهد رسید که ‪ ۱۲‬درصد باالتر از‬ ‫سال گذش��ته خواهد بود و سپس ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫دیگ��ر در س��ال اینده میالدی رش��د کرده و‬ ‫ب��ه ‪ ۱۱۹‬گیگاوات می رس��د‪ .‬این بانک انتظار‬ ‫دارد رشد ظرفیت خورشیدی در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫(‪ )۹۸-۹۹‬به ‪ ۱۲۹‬گیگاوات و در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫ن شود‪ .‬با‬ ‫(‪ )۹۹- ۱۴۰۰‬به ‪ ۱۳۵‬گیگاوات افزو ‬ ‫در نظر گرفتن تاسیسات خورشیدی مسکونی‪،‬‬ ‫بیش��تر تحلیلگران انتظار دارند ظرفیت تولید‬ ‫نیروی خورش��یدی جهانی ب��ه زودی به ‪۶۰۰‬‬ ‫گیگاوات صعود کند‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪،‬‬ ‫رش��د نیروی خورش��یدی تنها مرهون توجه‬ ‫دولت ها به اهداف پایداری و انرژی پاک نبوده‬ ‫بلکه قیمت پنل های خورشیدی در سال های‬ ‫اخیر افت چشمگیری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی ای��ران پیش بینی کرد مص��رف بنزین تعطیالت‬ ‫نوروز س��ال ‪ ۹۸‬به روزانه ‪ ۱۰۷‬میلی��ون لیتر افزایش‬ ‫یابد که بیش از ‪ ۱۲‬درصد رشد خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��یدمحمدرضا موس��وی خواه با‬ ‫تشریح برنامه های خدمات رسانی به مسافران نوروزی‬ ‫و طرح نظ��ارت بر عرضه مطل��وب فراورده های نفتی‬ ‫افزود‪ :‬ذخیره س��ازی مناسب سوخت برای نوروز انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬راه ان��دازی س��امانه ‪ ۰۹۶۲۷‬برای‬ ‫انتقال مشکالت مربوط به سوخت رسانی و اپلیکیشن‬ ‫«باک» برای یافتن پمپ بنزین در جاده های مواصالتی‬ ‫از جمله اقدام های انجام شده برای تقویت روند تامین‬ ‫سوخت و نظارت بر روند سوخت رسانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید روزانه ‪ ۲۵‬میلیون لیتر بنزین یورو ‪4‬‬ ‫ سیدمحمدرضا موسوی خواه‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی گفت‪ :‬به طور میانگی��ن روزانه ‪ ۲۵‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین یورو ‪ ۴‬در کشور تولید و توزیع می شود‪.‬‬ ‫موسوی خواه گفت‪ :‬در س��ال اینده بنزین سوپر در‬ ‫کش��ور به صورت مس��تمر عرضه خواهد شد و میزان‬ ‫تولید ان به روزانه ‪ 5‬میلیون لیتر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه طور میانگی��ن روزانه‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیون لیتر بنزین س��وپر مصرف ش��ده که این‬ ‫میزان در س��ال ‪ ۹۷‬به روزانه ‪ ۵.۵‬میلیون لیتر رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در بی��ش از ‪ ۵۵۷‬جایگاه کالنش��هرها و‬ ‫محوره��ای مواصالتی کش��ور گازوئیل ی��ورو ‪ ۴‬توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی گف��ت‪ :‬اگرچ��ه کارت جایگاه��داران در بی��ن‬ ‫جایگاه ه��ا برای ایام نوروز توزیع ش��ده اما مس��افران‬ ‫به ویژه انهایی که به استان سیستان و بلوچستان سفر‬ ‫می کنند‪ ،‬کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫موس��وی خواه با بیان اینکه در س��ال ‪ ۹۸‬حق العمل‬ ‫کامل به جایگاهداران عرضه س��وخت پرداخت خواهد‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم این اقدام مشکالت جایگاهداران‬ ‫را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫نف��ت خام ح��دود ‪ ۵‬م��اه و معیانات گازی‬ ‫حدود ‪ ۲‬ماه اس��ت که مهمان بورس شده اند‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن‪ ،‬قرار اس��ت این منابع به‬ ‫ص��ورت هفتگی در رین��گ بین المللی بورس‬ ‫انرژی عرضه ش��وند‪ .‬در این راس��تا مشتریان‬ ‫ب��ا مراجعه ب��ه وزارت نفت درخواس��ت هایی‬ ‫مبنی بر تغییر نحوه عرضه ارائه کرده اند که به‬ ‫دنبال ان‪ ،‬وزارت نفت تس��هیالت جدیدی را‬ ‫برای تسهیل عرضه نفت خام و میعانات گازی‬ ‫در بورس انرژی اعمال کند ‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رینگ بین المللی بورس‬ ‫انرژی تاکنون ‪ ۶‬بار میزبان طالی س��یاه بوده‬ ‫و نف��ت خام در این فرایند تاکنون فقط ‪ ۳‬بار‬ ‫به فروش رفته است‪ .‬البته ان طور که نفتی ها‬ ‫می گوین��د بع��د از هر ب��ار عرض��ه‪ ،‬تعدادی‬ ‫خریدار مراجعه کرده ان��د اما خری د نکرده اند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫میعانات گازی نیز سرنوشتی مشابه نفت خام‬ ‫داش��ته اند و در ‪ ۳‬باری ک��ه در بورس عرضه‬ ‫شدند بی مشتری ماندند‪ .‬البته نفتی ها فروش‬ ‫نرفتن نفت در بورس را اتفاقی طبیعی دانسته‬ ‫و بر این باورند که متقاضیان در حال اشنایی‬ ‫با این فرایند هستند‪ .‬انها همچنین بر عرضه‬ ‫م��داوم و هفتگ��ی نفت و میعان��ات گازی در‬ ‫رین��گ بین المللی بورس ان��رژی تاکید دارند‬ ‫و ای��ن اقدام را وظیف��ه وزارت نفت می دانند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬اع�لام کرده اند ک��ه در هر‬ ‫عرض��ه مراجعان زیادی ب��رای خرید نفت در‬ ‫ب��ورس اقدام می کنند که پیش��نهادهایی نیز‬ ‫داده اند که این پیش��نهادها در حال بررس��ی‬ ‫و در انتظار دریاف��ت مجوز بود‪ .‬اخرین اخبار‬ ‫نشان می دهد ‪ ۵‬تس��هیل جدید برای عرضه‬ ‫در ب��ورس ان��رژی در نظر گرفته ش��د‪ .‬پیش‬ ‫از ای��ن اعالم ش��ده بود واری��ز پیش پرداخت‬ ‫ب��ه صورت ریال��ی ممکن بوده اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬امکان واری��ز پیش پرداخت ‪ ۶‬درصد‬ ‫به صورت ارزی نیز فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫تس��ویه باقی مانده وجه المعامل��ه‪ ،‬خریداران‬ ‫می توانن��د از س��ازکارهای ارزی م��ورد تایید‬ ‫شرکت ملی نفت ایران استفاده کنند؛ در این‬ ‫حالت تس��ویه خارج از پایاپ��ای بورس انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬دوره زمانی تحویل کاال نیز افزایش‬ ‫پیدا کرده است و خریداران می توانند تا ‪ ۴‬ماه‬ ‫پس از انجام معامله محموله را تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫تحویل محموله در خارک انجام می ش��ود‪ .‬از‬ ‫این پس تحویل محموله در س��ایر مناطق با‬ ‫تایید شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر است‪.‬‬ ‫در صورت درخواست خریداران امکان تحویل‬ ‫محمول��ه به ص��ورت زمینی از مخ��ازن نفت‬ ‫پاالیشگاه تبریز نیز امکان پذیر شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگرچ��ه کارت جایگاه��داران در بی��ن جایگاه ها برای ای��ام نوروز‬ ‫توزیع ش��ده اما مس��افران به ویژه انهایی که به اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان سفر می کنند‪ ،‬کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته‬ ‫باشند‬ ‫‹ ‹افزایش مصرف در نوروز‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی گف��ت‪ :‬برای ‪ ۵‬روز پایانی س��ال‪ ،‬مصرف روزانه‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر بنزین پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫موس��وی خواه افرود‪ :‬مصرف بنزین در ‪ ۱۴‬روز اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬به روزانه ‪ ۱۰۷‬میلیون لیتر افزایش می یابد‬ ‫که رشد بیش از ‪ ۱۲‬درصدی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی می ش��ود مصرف بنزین در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬با ‪ ۱۰.۲‬درصد رش��د به روزانه ‪ ۹۷‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹قاچاق روزانه ‪ ۷.۵‬میلیون لیتر سوخت‬ ‫از مرزهای سیستان و بلوچستان‬ ‫دبی��ر کمیس��یون برنامه ری��زی‪ ،‬هماهنگ��ی و‬ ‫نظارت ب��ر مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬نیاز سیس��تان و بلوچستان به‬ ‫نف��ت روزان��ه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬لیتر اس��ت که بر‬ ‫اس��اس براوردها‪ ،‬روزانه حدود ‪ ۷.۵‬و تا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫لیتر س��وخت از مرزهای استان قاچاق می شود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایلنا‪ ،‬مجید محبی اف��زود‪ :‬برای مقابله با‬ ‫قاچاق س��وخت افزون بر ‪ ۳۵‬مرکز دپوی س��وخت‬ ‫در زاهدان شناس��ایی و ب��ه مراجع قضایی معرفی‬ ‫ش��دند‪ .‬دبیر کمیس��یون برنامه ریزی‪ ،‬هماهنگی و‬ ‫نظ��ارت بر مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز اس��تان در‬ ‫ادامه اظهار ک��رد‪ :‬برای جلوگی��ری از تخلف های‬ ‫تعاونی های مرزنش��ین در زمینه قاچاق سوخت با‬ ‫الیحه جدید‪ ،‬س��وخت این قش��ر از طریق مزایده‬ ‫ب��ه فروش می رس��د تا عوای��د ان به ط��ور کامل‬ ‫و در کمتری��ن زمان به حس��اب ‪ ۸۵‬ه��زار خانوار‬ ‫مرزنش��ین سیستان و بلوچس��تان واریز شود‪ .‬وی‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬افزون ب��ر ‪ ۱۶۵‬هزار کارت س��وخت‬ ‫مهاجر در راس��تای مبارزه با قاچاق سوخت در ‪۱۱‬‬ ‫ماه امس��ال در این اس��تان شناسایی و باطل شده‬ ‫است‪ .‬محبی تصریح کرد‪ ۸۵ :‬درصد سوختی که از‬ ‫مرزهای سیس��تان و بلوچستان قاچاق می شود‪ ،‬از‬ ‫دیگر استان های کشور با استفاده از با برنامه جعلی‬ ‫به این اس��تان وارد می شوند‪ .‬فراورده های نفتی از‬ ‫اس��تان های دیگر نظیر اصفه��ان و تهران وارد این‬ ‫اس��تان می ش��ود که در این باره ‪ ۴‬پرونده اصلی و‬ ‫مهم در نهاد قضایی درحال رس��یدگی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ ۱۳ :‬میلیون و ‪ ۹۷۰‬ه��زار و ‪ ۲۷۸‬لیتر‬ ‫س��وخت قاچاق در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال در سیستان و‬ ‫بلوچس��تان از س��وی نیروهای انتظامی و مرزبانی‬ ‫کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫ب��ا ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۴۶۳‬ه��زار و ‪ ۳۲۱‬لیتر حدود ‪۶۲‬‬ ‫درص��د افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬دبیر کمیس��یون‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬هماهنگ��ی و نظ��ارت بر مب��ارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز سیس��تان و بلوچستان بیان کرد‪:‬‬ ‫با راه اندازی سامانه روی شبکه حمل ونقل افزون بر‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفتکش قاچاق توقیف شدند‪ .‬دبیر کمیسیون‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬هماهنگ��ی و نظ��ارت بر مب��ارزه با‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز سیس��تان و بلوچس��تان افزود‪:‬‬ ‫سهمیه سوخت (نفت گاز) مرزنش��ینان این استان‬ ‫ماهانه ‪ ۱۰۵‬میلیون لیتر اس��ت که به دلیل برخی‬ ‫مشکالت هنوز رقم واقعی تحویل داده نشده است‪.‬‬ ‫افت ساالنه ‪ ۴۰‬سانتی متری اب در دشت مرند‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای اذربایجان شرقی‬ ‫با اشاره به وضعیت اب های زیرزمینی استان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد دشت های استان جزو دشت های‬ ‫بحرانی و ممنوعه اعالم ش��ده است‪ ،‬هر سال باتوجه‬ ‫به برداشت اب زیر زمینی‪ ،‬شاهد افت سطح اب ها در‬ ‫دشت ها هستیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یوسف غفارزاده در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬با اش��اره به روز جهانی اب در دوم‬ ‫فروردین‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امس��ال ش��عار روز جهانی اب‬ ‫«اب برای همه» اعالم شده است‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫نفر در جهان به اب س��الم دسترس��ی ندارند‪ ،‬خدا را‬ ‫ش��اکریم که بیش از ‪ ۹۷‬درصد جمعیت کشور ما از‬ ‫اب س��الم و بهداشتی برخوردار هستند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه منابع ابی اس��تان از طریق اب های س��طحی‬ ‫و زیرزمینی تامین می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اب تجدیدپذیر‬ ‫اس��تان حدود ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫اس��ت که این اب ها از اب های زیرزمینی و سطحی‬ ‫برداش��ت می شود‪ ،‬ما موظف هس��تیم در جامعه به‬ ‫انداز ه اب تجدید پذیر از منابع ابی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫غفارزاده با بیان اینکه مصرف اب اس��تان به طور‬ ‫کل��ی در حوزه های مختل��ف از جمله حوز ه صنعت‪،‬‬ ‫اش��امیدنی و کش��اورزی ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬این امار نش��ان می دهد‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰‬درص��د از اب تجدیدپذیر را در اس��تان‬ ‫مصرف می کنیم و عالوه بر س��هم خود از سهمی ه اب‬ ‫تجدیدپذیر ایندگان نیز استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب منطقه اذربایجان شرقی‬ ‫با اش��اره به اهمیت فرهنگ سازی در زمین ه مصرف‬ ‫بهین ه اب‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه ‪ ۸۵‬درصد اب ها در‬ ‫کش��اورزی مصرف می شود‪ ،‬باید بازده اب را کاهش‬ ‫و نوع الگوی کش��ت را تغییر دهیم‪ ،‬مجبور هس��تیم‬ ‫مصرف را به اندازه ای کاهش دهیم تا از افت س��طح‬ ‫اب های زیرزمینی جلوگیری کرده و سطح اب ها را‬ ‫ب��ه تثبیت و تعادل برس��انیم‪ .‬غفارزاده با بیان اینکه‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۰‬درصد کس��ری مخزن اس��تان مربوط‬ ‫به دش��ت مرند اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه هر سال ‪۴۰‬‬ ‫س��انتی متر اب در دش��ت مرند افت می کند‪ .‬دشت‬ ‫شبستر نیز جزو حساس ترین دشت های استان بوده‬ ‫و از حساس��یت ویژه ای برخوردار است‪ .‬برای اجرای‬ ‫طرح احیا و تعادل بخشی دشت های مرند و شبستر‬ ‫به عنوان نمونه ازمایش��ی انتخاب شدند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در طول ‪ ۵‬سال اینده موظف هستیم اب دشت‬ ‫شبستر را به تثبیت و تعادل برسانیم و بعد از ان نیز‬ ‫برای احیای دش��ت شبستر برنام ه ‪ ۱۵‬ساله تعریف‬ ‫شده است که بر مبنای این برنامه‪ ،‬تاکنون ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫چاه های مجاز اطراف دشت را به کنترل هوشمند اب‬ ‫تجهیز کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹سوخت رسانی مطلوب‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی به برنامه های در دست اجرا برای سوخت رسانی‬ ‫مطلوب به مس��افران نوروزی اشاره کرد و گفت‪ :‬اعزام‬ ‫بازرس��ان به مناطق‪ ،‬اس��تقرار جایگاه های س��یار در‬ ‫مسیرهای پر تردد و افزایش نظارت های کمی و کیفی‬ ‫روزانه از جمله اقدام ها برای تعطیالت نوروز است‪.‬‬ ‫موس��وی خواه اظه��ار کرد‪ :‬با توجه ب��ه افزایش نرخ‬ ‫بلیت هواپیماها‪ ،‬پیش بینی می کنیم سفرهای زمینی‬ ‫و مصرف بنزین در نوروز افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امس��ال ح��دود ‪ ۷‬میلی��ارد لیتر فراورده‬ ‫در نیروگاه های کش��ور توزیع شده که نسبت به سال‬ ‫گذشته رشد داشته است‪.‬‬ ‫موس��وی خواه گف��ت‪ :‬می��زان بدهی ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی بابت سوخت اکنون به ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطع واردات بنزین‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی گفت‪ :‬امسال به طور میانگین روزانه ‪ ۴.۱‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین سوپر به کشور وارد شد اما در سال ‪ ۹۸‬یک‬ ‫لیتر بنزین هم به کشور وارد نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امیدوارم اخبار خوش صادرات بنزین‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬از طریق بورس به زودی اعالم شود‪.‬‬ ‫ط��رح بازدی��د ن��وروزی و کنترل مج��اری عرضه‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی ب��ا حض��ور س��یدمحمدرضا‬ ‫موس��وی خواه مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی عصر روز پنج ش��نبه ‪ 23‬اسفند اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫افزایش سهم دریا در حمل کاالهای اساسی‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی تامین‬ ‫کاالهای اساس��ی‪ ،‬در یکی دو سال گذشته برنامه هایی‬ ‫برای کاهش سهم حمل ونقل جاده ای در جابه جایی این‬ ‫کاالها در کش��ور تهیه و اجرا کرده است‪ .‬در این زمینه‬ ‫می ت��وان به حمل یک میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن کاالی‬ ‫اساس��ی مانند گندم در س��ال ‪ ۹۶‬با قطار اش��اره کرد‬ ‫که رکورد قابل توجه��ی در زمینه حمل ریلی کاالهای‬ ‫اساسی به شمار می رود و قرار است این رقم در سال ‪۹۸‬‬ ‫ب��ه ‪ ۱.۵‬میلیون تن افزایش یابد‪ .‬در کنار قطار‪ ،‬افزایش‬ ‫س��هم حمل ونقل دریایی در زمینه جابه جایی کاالهای‬ ‫اساس��ی‪ ،‬از دیگر برنامه های این ش��رکت است‪ .‬در این‬ ‫زمینه به تازگ��ی تفاهمنامه ای میان ش��رکت بازرگانی‬ ‫دولتی ایران و س��ازمان بنادر و دریانوردی امضا ش��ده‬ ‫که جزئیات ان را می خوانید‪.‬‬ ‫محمد حجارزاده‪ ،‬مدی��رکل دفتر هماهنگی خدمات‬ ‫بازرگان��ی ش��رکت مادرتخصصی بازرگان��ی دولتی در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره به تفاهم این ش��رکت با‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی برای استفاده از اسکله ها در‬ ‫زمینه واردات کاالهای اساسی اظهار کرد‪ :‬تفاهمنامه ای‬ ‫با س��ازمان بنادر و دریانوردی امضا شد؛ مبنی بر اینکه‬ ‫باتوجه به ورود کاالهای اساس��ی به بندرهای کش��ور‪،‬‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی زیرساخت های خود را برای‬ ‫توس��عه انبارها و مراکز ذخیره سازی در اختیار شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی بگذارد تا بتوانیم با س��رعت بیش��تری‪،‬‬ ‫کاالهای وارداتی را از بندرها خارج کنیم‪.‬‬ ‫حجارزاده با بی��ان اینکه در این تفاهمنامه تمرکز بر‬ ‫این است که به حمل ونقل دریایی برای حمل کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬نقش بیشتری بدهیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حمل گندم تا‬ ‫مقصدهای دور مانند سیستان و بلوچستان‪ ،‬با ریل و در‬ ‫ش��رایط ویژه‪ ،‬با استفاده از جاده انجام می شود‪ .‬باتوجه‬ ‫به اینکه در سال جاری شاهد اعتراض و تعطیلی موقت‬ ‫فعالیت کامیونداران بودیم‪ ،‬دانه های روغنی‪ ،‬ذرت‪ ،‬جو‬ ‫و س��ویا در اولویت حمل ریلی از بندرهای کش��ور قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬ب��ه همین دلیل به دنبال راه��کار دیگری برای‬ ‫فرستادن گندم به اس��تان های دوردست بودیم که در‬ ‫این زمینه به سمت استفاده از ناوگان دریایی رفتیم‪.‬‬ ‫کن��ار این مس��ئله‪ ،‬انتظار داش��تیم ب��رای رونق حمل‬ ‫کرانه‪ ،‬از سیاس��ت های تشویقی اس��تفاده شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به عنوان مثال س��وختی که کشتیرانی استفاده می کند‬ ‫درحال حاضر با نرخ ازاد محاس��به می ش��ود که در این‬ ‫زمینه با ش��رکت فراورده های نفتی و س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی مذاکره کردیم و قرار ش��د سوخت یارانه ای‬ ‫به این بخش داده ش��ود‪ .‬اگر این اتف��اق بیفتد‪ ،‬بخش‬ ‫زیادی از حمل کاالی اساس��ی در اس��تان های مجاور‬ ‫س��احل را می ت��وان از راه دری��ا انج��ام داد که توجیه‬ ‫اقتصادی بیشتری در مقایسه با جاده و حتی ریل دارد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مزای�ای افزای�ش س�هم بن�در در حم�ل‬ ‫کاالی اساسی‬ ‫تاکنون ‪ ۳‬کش��تی‪ ،‬هر یک با ‪ ۲۰‬هزار تن بار‪ ،‬گندم مصرفی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان را از راه دریا از بندر امام به چابهار حمل کرده‬ ‫و در انجا از طریق جاده‪ ،‬بین کارخانه های ارد توزیع و به این ترتیب‪،‬‬ ‫نیاز مصرفی استان براورده شده است‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن زمین��ه ق��راردادی با ش��رکت‬ ‫کش��تیرانی امضا کردیم که براساس ان برای مقاصدی‬ ‫مانن��د بندر چابهار در سیس��تان و بلوچس��تان و بندر‬ ‫ش��هیدرجایی هرمزگان‪ ،‬کش��تی های الینر برای حمل‬ ‫گندم در نظر گرفتیم‪ .‬تاکنون ‪ ۳‬کش��تی‪ ،‬هر یک با ‪۲۰‬‬ ‫هزار تن بار‪ ،‬گندم مصرفی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫را از راه دری��ا از بندر امام ب��ه چابهار حمل کرده و در‬ ‫انج��ا از طریق جاده‪ ،‬بی��ن کارخانه های ارد توزیع و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬نیاز مصرفی استان براورده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تامین سوخت یارانه ای‬ ‫مدی��رکل دفتر هماهنگی خدمات بازرگانی ش��رکت‬ ‫مادرتخصص��ی بازرگان��ی دولت��ی ب��ا بی��ان اینکه در‬ ‫حج��ارزاده با تاکید بر اینکه حمل کاالهای اساس��ی‬ ‫ب��ا حمل ونقل دریایی‪ ،‬با برنامه ریزی ش��رکت بازرگانی‬ ‫دولتی برای افزایش س��هم حمل ونقل ریلی این کاالها‬ ‫تناقض��ی ن��دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬هرچه س��هم حمل ونقل‬ ‫دریایی در این زمینه افزایش یابد‪ ،‬از س��هم حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای ک��م می ش��ود که ای��ن کار‪ ،‬ضم��ن افزایش‬ ‫بهره وری حمل ونقل کل کشور‪ ،‬موجب کاهش ترافیک‪،‬‬ ‫تصادف ها و مصرف انرژی خواهد شد؛ بنابراین این کار‪،‬‬ ‫با برنامه ریزی ش��رکت بازرگانی دولتی برای حمل ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون تن کاالی اساس��ی با ریل در سال ‪ ۹۸‬تناقضی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درواق��ع برنامه ری��زی ای��ن اس��ت ک��ه‬ ‫از س��هم جاده برداریم و به س��هم ری��ل و دریا اضافه‬ ‫کنیم؛ مش��روط به اینکه ش��رکت پخش فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬همکاری کند و س��وخت یارانه ای به کش��تی ها‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر هماهنگی خدمات بازرگانی ش��رکت‬ ‫بازرگانی دولتی ادامه داد‪ :‬قرار اس��ت س��ازمان بنادر و‬ ‫دریان��وردی انبارهایی را در بندرها در اختیار ش��رکت‬ ‫بازرگان��ی دولتی قرار دهد تا بتوانی��م در زمینه جذب‬ ‫س��رمایه گذار بخش خصوصی ب��رای ایجاد مخزن های‬ ‫روغن و انباره��ای متصل به ریل اقدام کنیم‪ .‬این یکی‬ ‫دیگ��ر از بخش ه��ای تفاهمنامه ما با س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی است که دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫محمد حجارزاده‬ ‫برنامه ریزی این‬ ‫است که از سهم‬ ‫جاده برداریم‬ ‫و به سهم ریل و‬ ‫دریا اضافه کنیم‬ ‫پیش ف��روش بلی��ت قطارهای ن��وروزی از ‪۱۶‬‬ ‫بهمن در دفاتر فروش بلیت و سایت های اینترنتی‬ ‫اغاز شده و همچنان ادامه دارد و تاکنون در برخی‬ ‫مس��یرها بلیت همه صندلی ها به فروش رسیده‬ ‫است‪ .‬فروش بلیت هواپیما برای نوروز مانند سایر‬ ‫ایام در س��ایت های فروش و اژانس ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫بنا به اعالم مس��ئوالن‪ ،‬بلیت قطار و هواپیما برای‬ ‫س��فرهای نوروزی گران نش��ده و ب��ا نرخ مصوب‬ ‫پیش��ین به فروش می رس��د‪ .‬نرخ بلیت اتوبوس‬ ‫سفرهای نوروزی‪ ،‬از ش��نبه ‪ ۲۵‬اسفند با افزایش‬ ‫‪ ۲۰‬درص��دی همراه اس��ت‪ .‬گرچه کمیس��یون‬ ‫عم��ران مجلس ب��ا ادامه افزایش ن��رخ بعد از ایام‬ ‫ن��وروز مخالفت ک��رده اما بن��ا به اع�لام رئیس‬ ‫س��ازمان راهداری‪ ،‬باتوجه به افزایش سرسام اور‬ ‫هزینه های خرید اتوبوس نو و تعمیر و تامین لوازم‬ ‫یدکی اتوبوس های موج��ود‪ ،‬به احتمال زیاد این‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی برای بقیه ایام سال نیز ادامه‬ ‫خواه��د داش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫عبدالهاش��م‬ ‫حسن نیا‪ ،‬رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای‪ ،‬چن��دی پیش در جم��ع خبرنگاران از‬ ‫لزوم افزایش ‪ ۲۰‬درصدی نرخ بلیت اتوبوس برای‬ ‫ن��وروز ‪ ۹۸‬و ادامه این وضعی��ت در ماه های پس‬ ‫از ان س��خن گفت‪ .‬با این وجود‪ ،‬دوش��نبه هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬صدیف بدری‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون‬ ‫عمران مجلس‪ ،‬تاکید کرد نظر کمیسیون عمران‬ ‫این اس��ت که ای��ن افزایش نرخ‪ ،‬فق��ط ویژه ایام‬ ‫نوروز (‪ ۲۵‬اس��فند تا ‪ ۱۷‬فروردین) باش��د و بعد از‬ ‫تعطیالت‪ ،‬نرخ بلیت به نرخ پیش��ین بازگردد‪ .‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬بلیت قطار برای سفرهای نوروزی افزایش‬ ‫نرخ نداشته است‪ .‬نرخ بلیت قطارهای مسافری از‬ ‫تیر امس��ال ‪ ۱۰‬درصد افزایش داشته و بلیت های‬ ‫نوروزی نیز با همین قیمت ها به فروش می رس��د‪.‬‬ ‫براساس اعالم مسئوالن‪ ،‬نرخ بلیت هواپیما برای‬ ‫نوروز ‪ ۹۸‬تغییر نکرده و حداقل و حداکثر قیمت ها‬ ‫برمبنای نرخ های مصوب اذر اس��ت‪ .‬اذر امسال‪،‬‬ ‫ایرالین ها براساس نرخ ارز نیمایی‪ ،‬دامنه قیمتی‬ ‫را ب��رای بلیت هواپیما تعیی��ن کردند که از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان ش��روع می شود و به ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 600‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع ش��یمیایی ایران با حض��ور ‪ 84‬درصد از‬ ‫سهامداران شرکت در محل تهران‪ ،‬بزرگراه چمران‪ ،‬تقاطع یادگار‬ ‫امام‪ ،‬هتل پارس��یان اوین سالن کوه نور برگزار شد‪ .‬این جلسه به‬ ‫ریاس��ت اقای موحدنژاد و نظارت اقایان رفیع��ا‪ ،‬علوی و دبیری‬ ‫اقای علی دوس��تی تشکیل شد‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای دکتر‬ ‫رحیم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ضم��ن ارائ��ه گ��زارش عملکرد‬ ‫هیات مدیره به سواالت سهامداران پاسخ گفت‪ .‬سپس صورت های‬ ‫مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ‪1397/09/30‬به‬ ‫تصوی��ب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه پس از تصویب‬ ‫صورت های مالی از سوی سهامداران تقسیم مبلغ ‪ 600‬ریال سود‬ ‫ب��ه ازای هر س��هم م��ورد تایید حاض��ران قرار گرف��ت‪ .‬انتخاب‬ ‫روزنامه های اطالع��ات و دنی��ای اقتص��اد به عن��وان روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشار شرکت و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی‬ ‫و حس��ابرس ش��رکت و س��ازمان حسابرس��ی به عن��وان بازرس‬ ‫علی البدل برای س��ال مالی ‪ 98‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫ش��یران با هیات مدیره ت��ازه نفس خود‪،‬‬ ‫مجم��ع عموم��ی س��االنه خ��ود را روز‬ ‫سه ش��نبه ‪ 97/12/21‬ب��ه ارائ��ه گزارش‬ ‫عملکرد س��ال ‪ 97‬و ترس��یم چشم انداز‬ ‫روشنی برای سال اینده (‪ )98‬برگزار کرد‬ ‫ک��ه نویدبخ��ش احی��ای روزگار طالیی‬ ‫گذش��ته برای س��هامداران خود بود‪ .‬این‬ ‫شرکت در سال ‪ 97‬با تولید ‪ 167‬هزار تن‬ ‫نرم��ال پارافین‪ 117 ،‬ه��زار تن الکیل بنزن خط��ی و ‪ 8‬هزار تن‬ ‫الکیالت سنگین اگرچه در میزان تولید نسبت به سال ‪ 96‬تفاوت‬ ‫چش��مگیری نداش��ته‪ ،‬اما در حوزه ارزش فروش داخلی رشد ‪50‬‬ ‫درصد و در حوزه ارزش فروش صادراتی رش��د ‪16‬درصد را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این موضوع باعث سوداوری به میزان ‪ 352‬میلیارد‬ ‫تومانی برای س��ال مالی مورد اش��اره و ‪ 762‬ریال برای هر سهم‬ ‫شیران شده است‪.‬‬ ‫سود هر سهم شیران می توانست به افزون بر ‪ 1000‬ریال برای‬ ‫هر س��هم صعود کند اگ��ر ‪ 127‬میلیارد تومان��ی (بابت مطالبات‬ ‫خارجی مشکوک الوصول) به ذخیره گرفته نمی شد‪.‬‬ ‫ش��یران که اندک اندک در حال خارج شدن از رکود چند ساله‬ ‫و غلب��ه بر چالش های حقوقی نظی��ر مطالبات خارجی و داخلی‪،‬‬ ‫انباشت محصوالت صادراتی و کمبود خوراک بنزن و نوسانات ارز‬ ‫که هرکدام به تنهایی قادر به زمین گیر کردن یک شرکت بودند‪،‬‬ ‫اس��ت و سودای جهش به کانال های سودس��ازی باالتر از ‪1000‬‬ ‫ری��ال برای هر س��هم را دارد‪ ،‬به گونه ای که در پیش بینی س��ال‬ ‫‪ 1398‬س��ود هر س��هم را ‪ 1100‬ریال اعالم کرد و روز سه شنبه‬ ‫‪ 21‬اس��فند در مجمع عمومی خود از تحقق سود ‪ 360‬ریالی هر‬ ‫س��هم در ‪ ۳‬ماهه خبر داد و چش��م انداز سود ‪ 1450‬ریالی را نیز‬ ‫برای سهامداران وفادار ش��یران ترسیم کرده است که یک اتفاق‬ ‫طالیی محسوب می ش��ود‪ .‬عملکرد ‪ ۳‬ماهه اول سال مالی که در‬ ‫جدول زیر می باشد‪:‬‬ ‫روزهای اخر ان قرار داریم نیز بس��یار قابل توجه بود‪ .‬این شرکت‬ ‫در دی و بهمن س��ال جاری با فروش بالغ بر ‪ 257‬میلیارد تومانی‬ ‫و براورد فروش بالغ بر ‪ 140‬میلیارد تومانی اس��فند‪ ،‬فروش س��ه‬ ‫ماهه ش��رکت را در اس��تانه ‪ 400‬میلیارد تومان قرار داده است و‬ ‫مژده فروش باالی ‪ 1600‬میلیارد تومانی برای سال مالی منتهی‬ ‫به اذرماه ‪ 98‬را به سهامداران خود می دهد‪.‬‬ ‫موضوع جذاب دیگر برای سهامداران وضعیت مطالبات خارجی‬ ‫‪ 34‬میلیون دالری ش��رکت اس��ت که در حس��اب های سال ‪97‬‬ ‫به عنوان ذخیره نگهداری ش��ده اس��ت و امید به وصول انها (که‬ ‫در صورت تحقق به نرخ روز تسعیر خواهد شد) می تواند جذابیت‬ ‫مضاعفی برای س��هامداران به همراه داشته باشد و مجمع نیز بر‬ ‫پیگی��ری وصول انها تاکید کرد‪ .‬اما ماجرای ‪ 7‬س��اله عوارض ‪10‬‬ ‫درص��د ارزش افزوده هیدروکربن ه��ای ‪ C14-C10‬که همچنان‬ ‫در کش��اکش امور مالیاتی‪ ،‬هیات های تش��خیص و دیوان عدالت‬ ‫اداری به س��ر می برد با یک خبر خوب و اخ��ذ رای دیوان عدالت‬ ‫اداری مبن��ی بر کاالی عمومی بودن و امانی بودن هیدروکربن ها‬ ‫برای دوره چهارم س��ال ‪ 91‬همراه بود که البته این رای در مدت‬ ‫زمان‪ 20‬روز قابل اعتراض خواهد بود‪.‬‬ ‫و اما داستان طرح توسعه دوم ‪:LAB‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در سال ‪ 1373‬با‬ ‫ظرفیت تولید س��االنه ‪ 50‬هزار تن الکیل بنزن خطی (‪ )LAB‬و‬ ‫‪ 42‬هزار تن نرمال پارافین با اس��تفاده از دانش فنی و مهندس��ی‬ ‫پایه ش��رکت ‪ UOP‬شعبه لندن راه اندازی شد و در سال ‪1382‬‬ ‫طرح و توسعه ش��ماره ‪ 1‬خود را با همکاری شرکت ‪LG E&C‬‬ ‫و با استفاده از تکنولوژی موجود انجام داد و ظرفیت تولید الکیل‬ ‫بنزن خطی تا ‪75‬هزار تن در سال و ظرفیت تولید نرمال پارافین‬ ‫تا ‪140‬هزار تن در س��ال افزوده شد که با کنترل مناسب شرایط‬ ‫عملیاتی در حال حاضر بیش از ‪ 110‬هزار تن الکیل بنزن خطی‬ ‫و ‪ 170‬هزار تن نرمال پارافین تولید می شود‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته‪ ،‬تصمیم بر انجام طرح و توسعه شماره‬ ‫‪ 2‬و تبدی��ل نرم��ال پارافی��ن م��ازاد ب��ه الکیل بن��زن خطی که‬ ‫دارای ارزش افزوده باالتری اس��ت‪ ،‬گرفته ش��د‪ .‬برای تولید الکیل‬ ‫بنزن خطی نی��از به واحدهای روغ��ن داغ(‪ ،)Hot Oil‬پاکول و‬ ‫الکیالس��یون می باش��د که در حال حاضر در واحد الکیالسیون‬ ‫از اس��ید بس��یار خطرناک ‪ HF‬اس��تفاده می ش��ود در حالی که‬ ‫در تکنول��وژی جدید برای الکیالس��یون از کاتالیس��ت جامد در‬ ‫واحدهایی به نام ‪ PEP‬و ‪ DETAL‬استفاده می شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا تصمیم بر انجام طرح و توس��عه ش��ماره دو با‬ ‫اس��تفاده از تکنولوژی جدید در سه فاز جداگانه مهندسی‪ ،‬خرید‬ ‫و نصب گرفته شد و در مرحله اول با برگزاری مناقصه بین المللی‬ ‫جهت فاز مهندس��ی‪ ،‬ش��رکتی از کره جنوبی انتخ��اب و با انعقاد‬ ‫ق��رارداد برخ��ی فعالیت های مرب��وط به فاز مهندس��ی در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت با توجه به اینکه در انجام طرح‬ ‫و توسعه ش��ماره ‪ 2‬تصمیم بر اس��تفاده از به روزترین تکنولوژی‬ ‫و دان��ش فنی موجود در دنیا ب��رای تولید الکیل بنزن خطی که‬ ‫در انحصار ش��رکت امریکایی ‪ UOP‬با نام ‪ DETAL‬می باش��د‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬نیاز به خرید دانش فنی و مهندسی پایه از ان‬ ‫شرکت است و در این خصوص مذاکرات اولیه انجام شد و پس از‬ ‫امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توسط دولت محترم‪،‬‬ ‫ش��رکت ‪ UOP‬همکاری خود را برای واگذاری حق دانش فنی و‬ ‫مهندسی پایه اعالم کرد و توافقنامه ای با ان شرکت امضا شد که‬ ‫پس از برگزاری جلس��ه اولیه شرکت ‪ UOP‬فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرد و بخشی از اطالعات مربوط به مهندسی پایه را ارائه داد‪.‬‬ ‫اما پس از گذش��ت ‪ 2‬س��ال مواردی نیز هنوز از سوی شرکت‬ ‫‪ UOP‬ارائه نگردیده که به شرح زیر ارائه شده است؛‬ ‫‪ -1‬برخی مدارک مهندسی پایه؛‬ ‫‪ -2‬سیس��تم های کنترل��ی (‪)Logic Control System‬‬ ‫مرب��وط به واحدهای فرایندی پاکول و دیتال که بدون داش��تن‬ ‫اطالعات انها اجرایی و عملیاتی کردن طرح امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪ -3‬گواهی امتیاز بهره برداری از ظرفیت افزایش یافته واحدهای‬ ‫موجود که هزینه ان قبال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬کاتالیس��ت ها ‪DETAL‬به عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین‬ ‫بخش طرح توسعه؛‬ ‫‪ -5‬نقشه های برج های عملیاتی و قطعات مربوط به انها؛‬ ‫‪ -6‬سایر کاتالیست های عملیاتی واحد پاکول و غربال های واحد‬ ‫‪.PEP‬‬ ‫ضمن��ا توجه به این نکته ضروری اس��ت که با توجه به اهمیت‬ ‫کلیدی مس��ائل باقی مانده در فاز مهندس��ی (فاز ‪ )E‬با ش��رکت‬ ‫‪ UOP‬هرگون��ه اقدام در فازهای (فاز خری��د‪( )P ،‬فاز نصب ‪)C‬‬ ‫منوط به تکمیل فاز مهندسی و نقشه ها و اطالعات فنی موردنیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش��رفت بخش های ‪( E‬مهندس��ی پایه و تفصیلی)‪P ،‬‬ ‫(خری��د داخل��ی و خارجی تجهیزات) و ‪( C‬اج��را و بهره بر داری)‬ ‫طرح توس��عه در طی س��ال مالی منتهی به اذر ‪ 1397‬به ش��رح‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫برای سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذر ‪1397‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1397/9/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪9.804.065‬‬ ‫(‪)6.316.979‬‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫هزینه مطالبات مشکوک الوصول (هزینه استثنایی)‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫سود خالص عملیات در حال تداوم‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫ناشی از عملیات در حال تداوم‪:‬‬ ‫عملیاتی – ریال‬ ‫غیرعملیاتی – ریال‬ ‫سود پایه هر سهم‪ -‬ریال‬ ‫فاز‬ ‫درصد پیشرفت‬ ‫‪E‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الزم به ذکر است هیات مدیره با توجه به دوره جدید تحریم های‬ ‫ظالمانه که از ابان ماه اغاز و باعث بروز وقفه در طرح توسعه شده‬ ‫اس��ت تالش های گس��ترده و همه جانبه ای را برای تکمیل نواقص‬ ‫موجود در فاز مهندسی در دستور کار خود قرار داده است تا نواقص‬ ‫موجود باعث ایجاد ریسک برای طرح و توسعه و بهره برداری از ان‬ ‫در سال های اتی به لحاظ مسائل فنی‪ ،‬حقوقی و گارانتی های الزم‬ ‫که بایستی شرکت ارائه دهنده لیسانس (‪ )UOP‬تعهد نماید‪ ،‬ایجاد‬ ‫نکند و طرحی که تاکنون هزینه های زیادی برای ان انجام ش��ده‬ ‫اس��ت و هزینه های بیش��تری نیز برای تکمیل ان مورد نیاز است‬ ‫س��رانجام بتواند با بهترین ش��رایط به بهره برداری برسد‪ .‬در همین‬ ‫راستا مجمع نیز با تاکید بر پیگیری طرح توسعه و اجرای تعهدات‬ ‫طرف خارجی هرگون��ه اقدام در فازهای خرید و اجرا را به تکمیل‬ ‫فاز مهندسی از طریق شرکت ‪ UOP‬منوط کرد‪.‬‬ ‫(‪)420.873‬‬ ‫(‪)1.275.768‬‬ ‫‪1.366.836‬‬ ‫(‪)159.005‬‬ ‫(‪)8.229‬‬ ‫‪3.487.086‬‬ ‫(‪)329.805‬‬ ‫‪3.157.281‬‬ ‫‪535.803‬‬ ‫‪3.693.084‬‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪1396/9/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪7.268.089‬‬ ‫(‪)4.948.630‬‬ ‫‪2.319.459‬‬ ‫(‪)452.999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42.858‬‬ ‫(‪)410.141‬‬ ‫‪1.909.318‬‬ ‫‪1.395.270‬‬ ‫‪3.304.588‬‬ ‫(‪)167.234‬‬ ‫‪3.525.850‬‬ ‫(‪)307.708‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)307.708‬‬ ‫‪2.996.880‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪647‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫با تفاهم سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت بازرگانی دولتی ایران محقق می شود‬ ‫بلیت قطار و هواپیما‬ ‫گران نشد‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫مطالبات کارگران‬ ‫اولویت سال اینده‬ ‫خبر‬ ‫شورای برنامه ریزی خراسان جنوبی با حضور نوبخت برگزار شد‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی مالئی‪ -‬محمدصادق معتمدیان‬ ‫در حاش��یه بازدی��د از چن��د واحد صنعتی‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی بیرجند افزود‪ :‬در‬ ‫کنار کمک به صنعت و واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫پیگی��ری مس��ائل و مش��کالت کارگران و‬ ‫پرداخت معوقات مدنظر ما است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مدی��ران برخی از این کارخانه ها‬ ‫که کارگران انها مش��کل معوقه دارند‪ ،‬قول‬ ‫دادند تا پایان سال بخشی از ان را پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫برخی واحدهای کاش��ی و سرامیک استان‬ ‫معوقات و مطالبات کارگران انباش��ته شده‬ ‫است که جلس��ه هایی با مسئوالن ذی ربط‬ ‫برگزار و مقرر ش��د این جلس��ه ها استمرار‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در زمین��ه واحده��ای‬ ‫تولیدی کاشی و سرامیک استان اقدام های‬ ‫خوبی از س��وی بخش خصوصی در استان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫معتمدی��ان گف��ت‪ :‬ح��دود ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫متر مربع تولیدات این صنایع اس��ت که ‪۵۰‬‬ ‫درصد این تولیدات به کش��ورهای مختلف‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیشترین حجم صادرات‬ ‫استان به کشور افغانس��تان انجام می شود‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬این در حالی است که در چند‬ ‫ماه گذش��ته موانعی برای ص��ادرات ‪ ۴‬قلم‬ ‫کاالی اساس��ی از جمله کاشی و سرامیک‬ ‫ایجاد ش��ده بود که این محدودیت ها هفته‬ ‫گذشته رفع شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬هدف‬ ‫بازدید از این واحدهای تولیدی استان این‬ ‫بود که در جریان روند تولیدات قرار بگیرند‪،‬‬ ‫مشکالت و موانع را از نزدیک بررسی کنند‬ ‫و بتوانی��م از طری��ق برگزاری جلس��ه های‬ ‫تخصصی و ظرفیت های قانونی که در ستاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید است کمکی به‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی ب��ا همراهی‬ ‫جمعی از مسئوالن اس��تان از کارخانه های‬ ‫کاشی و س��رامیک نیلوفر‪ ،‬فرزاد‪ ،‬ایداسرام‬ ‫و کویر تایر ش��هرک صنعتی بیرجند بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه های خراس�ان جنوبی نیازمند‬ ‫اعتبار ویژه‬ ‫امیر امینی‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫نی��ز در ای��ن ایی��ن بیان ک��رد‪ :‬تنه��ا راه‬ ‫توس��عه اس��تان توس��عه تجارت و خدمات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه در کنار این مورد‬ ‫می تواند اهرم های ب��رای تجارت و خدمات‬ ‫را پایدارتر کند‪ ،‬افزود‪ :‬نیازمند توسعه روابط‬ ‫بیشتر با همسایگان مان هستیم‪.‬‬ ‫امین��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در س��ال ‪۹۳‬‬ ‫ب��ه تامین اعتب��ار راه فراه کم��ک کردید و‬ ‫اعتب��ارات خوبی برای ای��ن محور تخصیص‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواری��م بقیه‬ ‫تعه��دات خودمان را در س��ال اینده انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه راه های خراس��ان جنوبی نیازمند‬ ‫اعتبارات ویژه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر توسعه‬ ‫راه ه��ا باید بر نگهداری انها س��رمایه گذاری‬ ‫کنی��م‪ .‬س��رمایه گذاری در راه های کویری‬ ‫یکی از برنامه های س��ال اینده ما اس��ت و‬ ‫نیازمند توسعه این راه ها است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کری��دور بندرعب��اس به‬ ‫س��رخس‪ ،‬کریدور مرکز کشور به بازارچه ها‬ ‫به صورت نیمه کاره رها ش��ده است و دولت‬ ‫یازدهم دوباره شروع کرد و این قراردادها با‬ ‫‪ ۴‬پیمانکار و بدهی ‪ ۴۰‬میلیاردی هم اکنون‬ ‫در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی مطالبات راه های روس��تایی استان را‬ ‫از دیگر خواسته های خود از نوبخت دانست‬ ‫و بیان کرد‪ :‬پیمانکاران راه های روستایی ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان طلب دارند‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬پهنه شرق کشور مستعد بنادر خشک‬ ‫است و س��رمایه گذاری در خراسان جنوبی‬ ‫منجر به توسعه بنادر خشک و رونق تجارت‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه ویژه ای‬ ‫برای اشتغال‬ ‫جوانان خراسان‬ ‫جنوبی و‬ ‫اعتباری افزون‬ ‫ بر‪700‬میلیارد‬ ‫تومان در‬ ‫نظر گرفتیم‬ ‫مصطف�ی مالئی‪ -‬ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه‬ ‫خراس��ان جنوبی با حضور محمد باقر نوبخت معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری و رئی��س س��ازمان برنام��ه و‬ ‫بودجه‪ ،‬امینی معاون وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬رئیس‬ ‫بنیاد مس��کن و ‪ ۴‬نماینده مردم اس��تان در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در سالن جلسات استانداری برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روزنامه‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه در‬ ‫این ایین بیان کرد‪ :‬خودم را برای توس��عه خراسان‬ ‫جنوبی مقید به تدوین برنامه توسعه ای ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ساله‬ ‫کرده و بعد به این اس��تان ام��ده ام‪ .‬وی افزود‪۹۴۰ :‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت ها در نظرگرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬نوبخت بی��ان ک��رد‪ :‬برنام��ه ویژه ای‬ ‫برای اش��تغال جوانان خراس��ان جنوب��ی و اعتباری‬ ‫افزون بر‪700‬میلیارد تومان در نظر گرفتیم‪.‬نوبخت با‬ ‫اشاره به امور ارزی اس��تان گفت‪ :‬نمایندگان فعاالن‬ ‫اقتص��ادی اس��تان نیازمند ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر برای‬ ‫رونق اقتصاد اس��تان هستند که از منابع توسعه ملی‬ ‫می توانیم استفاده کنیم به شرطی که طرح های ارائه‬ ‫ش��ده توجیه اقتصادی داشته باش��د‪ .‬وی از استاندار‬ ‫خواس��ت تا هر طرحی که توجی��ه اقتصادی دارد به‬ ‫س��ازمان ارائه دهد و خاطرنشان کرد‪ :‬برای خراسان‬ ‫جنوب��ی احداث ‪ ۱۰‬هزار واحد مس��کونی برای یک‬ ‫س��ال ب��ا اعتبار ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد توم��ان پیش بینی و‬ ‫مبادله نامه ای رد و بدل شد‪ .‬وی به جزئیات اعتبارات‬ ‫پروژه های اجرایی در خراس��ان جنوبی اشاره و بیان‬ ‫ک��رد‪ ۶۰ :‬میلیارد تومان برای اموزش و پرورش‪۳۲ ،‬‬ ‫میلی��ارد تومان ب��رای حوزه فرهنگ و گردش��گری‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد توم��ان برای بخش ورزش‪۱۱۵ ،‬میلیارد‬ ‫تومان به منظورتوسعه روس��تا‪ ۵۶۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫ب��رای خراس��ان جنوبی اح��داث ‪ ۱۰‬ه��زار واحد مس��کونی برای‬ ‫یک س��ال در اس��تان با اعتب��ار ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد توم��ان پیش بینی و‬ ‫مبادله نامه ای رد و بدل شد‬ ‫برای بخش ریل و راه اهن‪ ،‬برای بخش کشاورزی ‪۴۳‬‬ ‫میلیارد تومان و برای بخش منابع اب ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان در خراس��ان جنوبی اجرایی خواهد ش��د که‬ ‫در جم��ع ‪ ۲۰‬پروژه مجزا با اعتباری افزون بر ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬نوبخت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تامین این مبالغ دشواری های خاص خود را دارد که‬ ‫در همین راس��تا کارگروه ویژه برای توسعه خراسان‬ ‫جنوبی تعیین می کنم و باز هم به اس��تان خراس��ان‬ ‫جنوبی س��فر خواهم کرد تا از رون��د پروژه ها اطالع‬ ‫یابم‪.‬‬ ‫محمد صادق معتمدیان‪ ،‬استاندارخراس��ان جنوبی‬ ‫نی��ز در ای��ن ایی��ن بی��ان ک��رد‪ :‬در هم��ه حوزه ها‬ ‫زیرس��اختی به دکتر نوبخت داده ش��ده که ماحصل‬ ‫‪ ۳‬ماه تالش سند میان مدت توسعه خراسان جنوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه اعتب��ارات ویژه ای به‬ ‫خراس��ان جنوبی تخصیص داده ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در اس��تان تالش ه��ا و زحمات��ی در س��ند امایش‬ ‫س��رزمین انجام شده و برنامه مرحله دوم تطبیق ان‬ ‫با برنامه های اسناد کشور اس��ت که باید برنامه های‬ ‫خودمان را با این سند تطبیق دهیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوب��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫ظرفیت ه��ای م��رزی و رونق بخش��ی ب��ه تج��ارت‬ ‫بین المللی از جمله مش��کالتی اس��ت که باید مورد‬ ‫توجه ق��رار گی��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬فعالیت ه��ای خوبی در‬ ‫راستای بهبود وضعیت این دو موضوع انجام شده که‬ ‫با حمایت ش��ما در شورای امنیت ملی پیشرفت های‬ ‫بیشتری حاصل می شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه امیدواریم با فراوری محصوالت‬ ‫معدنی و زمینه سازی حضور بیشتر بخش خصوصی‬ ‫بتوانیم شرایط را مهیا کنیم ادامه داد‪ :‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری نیز در دوره گذش��ته رش��د مناسبی‬ ‫داشته و نیازمند جهشی در این حوزه هستیم‪.‬‬ ‫معتمدی��ان از ن��گاه ویژه رئیس س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه به خراسان جنوبی تشکر کرد و گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫به این اندازه به خراسان جنوبی و کشور در سفرهای‬ ‫استانی چنین اعتباری داده نشده است‪.‬‬ ‫نقش بخش خصوصی در رشد و توسعه‬ ‫ گش��ایش اقامت��گاه بوم گ��ردی‪ ،‬بازدی��د از پ��روژه جاده‬ ‫ده��ق به میمه‪ ،‬بازدید از پروژه ه��ای عام المنفعه پارک ابی‬ ‫ققنوس و طرح جامع س��رای س��المندان بهزیستی‪ ،‬بازدید‬ ‫از کلینی��ک درمان��ی خیریه حضرت س��جاد(ع) و اس��تان‬ ‫امامزاده نقی بن محس��ن بن موس��ی بن جعفر (ع) و بازدید‬ ‫از شرکت ریسندگی بافندگی بهارریس و بهار جین در کنار‬ ‫بهره ب��رداری از ‪ ۱۴‬کیلومت��ر از بان��د دوم ج��اده پلیس راه‬ ‫شاهین ش��هر از جمله برنامه های اجرا ش��ده اخیر اس��تان‬ ‫اصفهان بود‪ .‬این مراس��م ها با حضور عباس رضایی استاندار‬ ‫اصفهان‪ ،‬مجتبی راعی‪ ،‬معاون اس��تاندار اصفهان و فرماندار‬ ‫ویژه شهرستان نجف اباد‪ ،‬اس��رافیل احمدیه رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اصفهان‪ ،‬محمد جواد بگی ‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫فری��دون اهلل یاری‪ ،‬رئیس س��ازمان میراث فرهنگی اس��تان‬ ‫اصفهان و مدیرکل امور ش��هری استانداری اصفهان‪ ،‬حمید‬ ‫رضا امیرخانی مدیرکل راه و شهرس��ازی استان اصفهان در‬ ‫ن و جمعی از‬ ‫ش��هر دهق و مدیرکل ورزش و جوانان اس��تا ‬ ‫مدیران اداره های شهرس��تان و منطقه برگزار شد‪ .‬همچنین‬ ‫در شهر علویجه کلنگ ساخت میدان چمن ورزشی به زمین‬ ‫زده شد و از شرکت ریسندگی بافندگی باباجین در شهرک‬ ‫صنعتی علویجه و استان مقدس شمس الدین محمد موسی‬ ‫بن جعفر (ع) و کلینیک در حال ساخت این شهر بازدید شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان به همراه تعدادی از مدیران ارشد استان‬ ‫با حضور در منطقه مهردش��ت‪ ،‬در شهرس��تان نجف اباد‪ ،‬از‬ ‫نزدیک ب��ا توانمندی ها و ظرفیت های بالق��وه و بالفعل این‬ ‫منطقه به ویژه در شهرهای دهق و علویجه اشنا شدند‪.‬‬ ‫عباس رضایی در این س��فر پس از بازدید و گشایش چند‬ ‫طرح عمرانی خدماتی گفت‪ :‬منطقه مهردش��ت و شهرهای‬ ‫ده��ق و علویجه در غرب اصفهان‪ ،‬مناطق نمونه ای از حیث‬ ‫تولید و سرمایه هستند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان افزود‪ :‬رویکرد مردم و فعاالن اقتصادی‬ ‫این منطقه می تواند الگویی برای دیگر شهرها باشد‪ .‬استاندار‬ ‫اصفهان پس از بازدید از مجموعه های تولیدی و ریسندگی‬ ‫بافندگی‪ ،‬رنگرزی‪ ،‬بهار ریس و بهارجین اصفهان‪ ،‬در شهرک‬ ‫صنعتی دهق گفت‪ :‬بهبود فضای کس��ب و کار از اولویت ها و‬ ‫پیش نیاز توس��عه شهرها به ش��مار می رود که خوشبختانه‬ ‫این شهر سرلوحه بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی و ایجاد‬ ‫اشتغال است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر فضای کس��ب و کار و اش��تغال و تولید‬ ‫در ش��هرها فراهم ش��ود‪ ،‬س��رمایه گذاران برای ایجاد دیگر‬ ‫زیرس��اخت ها اق��دام می کنن��د و ای��ن به توس��عه مناطق‬ ‫می انجامد و این مهم رمز پیش��رفت و توس��عه متوازن این‬ ‫شهر است‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان افزود‪ :‬با ارتقای فضای تولید و کسب وکار‪،‬‬ ‫زیرساخت های درمانی‪ ،‬شهری و امور گردشگری در شهرها‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫ رضایی با اشاره به اهتمام جدی صاحبان صنایع در ایفای‬ ‫مسئو لیت های اجتماعی گفت‪ :‬این یک رابطه دو طرفه است‬ ‫و کارگر و کارفرما‪ ،‬درک درس��تی از نیازها و خواس��ت های‬ ‫یکدیگر دارند‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با بیان اینکه تالش و نشاط در واحدهای‬ ‫صنعتی این ش��هر مشاهده می شود‪ ،‬افزود‪ :‬فعاالن اقتصادی‬ ‫و سرمایه گذاران توانسته اند اشتغال مناسبی در این مناطق‬ ‫ایج��اد کنند به گونه ای که برابر اش��تغال منطقه‪ ،‬از س��ایر‬ ‫مناطق‪ ،‬فرصت شغلی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان به فعالیت خوش��ه صنعتی نساجی در‬ ‫ش��هرک صنعتی دهق اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬مجموعه های‬ ‫صنعتی تولید کننده نخ و پارچه در این مناطق پس از برجام‬ ‫با ارتباط با کشورهای دیگر‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات خود را‬ ‫به روز کردند و بدون وابس��تگی به دیگر کشورها توانسته اند‬ ‫زمینه تولید و صادرات را فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه قهرمان��ان واقعی تولید کنندگان بخش‬ ‫خصوصی هس��تند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬فع��االن بخش خصوصی‬ ‫دهق در کنار تولید‪ ،‬خدمات ارزنده ای مانند تاس��یس خانه‬ ‫س��المندان‪ ،‬کلینیک و مجموعه های گردشگری را به انجام‬ ‫رسانده اند که جای قدرشناسی و تکریم دارد‪.‬‬ ‫رضایی به جاده مواصالت��ی اصفهان‪ ،‬دهق و علویجه نیز‬ ‫اشاره و اظهار کرد‪ ۱۵ :‬کیلومتر از این محور بهره برداری شد‬ ‫و بقیه ان در روزهای اینده اماده می شود‪ .‬استاندار اصفهان‬ ‫سپس از جاده دهق به میمه بازدید و در گفت وگوی تلفنی‬ ‫با رئیس اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان‬ ‫برخ��ی موانع پروژه را رفع کرد‪ .‬این جاده خیرس��از به طول‬ ‫‪ ۳۶‬کیلومت��ر و با هزینه ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال‪ ،‬مس��یر دهق به‬ ‫تهران را ‪ ۱۲۰‬کیلومتر کوتاه تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬از نخس��تین اقامتگاه بوم گردی شهرس��تان‬ ‫نجف اباد را در ش��هر دهق بهره برداری کرد؛ این اقامتگاه که‬ ‫پیشینه ان بنا بر اسناد‪ ۲۳۰ ،‬سال است با هزینه ای افزون بر‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۷۰۰‬میلی��ون ریال بازس��ازی و ترمیم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اقامتگاه گردش��گری با اعتباری بیش از ‪ ۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون ریال قابلیت اس��کان افزون بر ‪ ۲۵‬نفر گردشگر‬ ‫را در طول شبانه روز دارد‪.‬‬ ‫منطقه مهردش��ت در شهرستان نجف اباد دارای ‪ ۲‬شهر و‬ ‫‪ ۱۰‬روستاست که شهر دهق با ‪ ۱۵‬هزار نفر پر جمعیت ترین‬ ‫شهر منطقه و پس از ان علویجه با جمعیت ‪ ۱۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفر دومین شهر منطقه است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۸‬روس��تا در تابعه ش��هر دهق و ‪ ۲‬روس��تا در‬ ‫تابعه ش��هر علویجه اس��ت که ش��هرک های صنعتی دهق و‬ ‫علویج��ه و ناحیه صنعتی حس��ین اباد‪ ،‬هس��نیجه‪ ،‬خنداب‬ ‫و اش��ن از قطب های اقتص��ادی این منطقه اس��ت‪ .‬منطقه‬ ‫مهردش��ت ( دهق و علویجه) در ‪ ۸۰‬کیلومتری غرب اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کرج ادامه دارد‬ ‫شهردار کرج گفت‪ :‬نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی اولویت مدیریت شهری‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫علی اصغ��ر کمالی زاده در ایی��ن بهره برداری از فاز نخس��ت‬ ‫نوس��ازی ناوگان اتوبوسرانی کرج گفت‪ :‬نوس��ازی ناوگان حمل ونقل یکی از اهداف‬ ‫اصلی مدیریت ش��هری کرج است که خوشبختانه شاهد بهره برداری از فاز نخست‬ ‫ان هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سال هاس��ت کمک دولت برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫قطع شده‪ ،‬افزود‪ :‬تا ‪ ۸‬سال پیش‪ ،‬دولت ‪ ۸۲.۵‬درصد از اعتبار مورد نیاز برای خرید‬ ‫اتوبوس ها را دولت تقبل می کرد اما این کمک دولتی در سال ‪ ۸۹‬قطع شد و از ان‬ ‫سال به بعد ناوگان اتوبوسرانی کرج توسعه ای نداشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طول این س��ال ها تعداد زیادی اتوبوس به دلیل فرس��وده شدن از‬ ‫محور خدمت رسانی خارج شده و اتوبوس ها از هزار به ‪ ۴۰۰‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫شهردار کرج افزود‪ :‬پیگیری های زیادی در سال جاری برای خرید ا توبوس شد و‬ ‫به جز یک شرکت باقی شرکت ها ساخت اتوبوس را انجام نمی دادند‪.‬‬ ‫ی شش��مین اس��تارت اپ ویکند‬ ‫مصطفی مالئی‪ :‬ایین پایان ‬ ‫و نخس��تین اس��تارت اپ ویکند صنایع کوچک و متوس��ط با‬ ‫مش��ارکت شرکت ش��هرک های صنعتی و پارک علم و فناوری‬ ‫خراس��ان جنوبی در هتل بزرگ کوهس��تان با حضور بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬ش��رکت کننده به مدت ‪ ۳‬روز ‪ ۵۴‬ساعت کارگاه اموزشی‬ ‫بو کارهای نوپا و پرورش ایده برگزار شد‪.‬‬ ‫کس ‬ ‫به گزارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬ششمین استارت اپ‬ ‫ویکند و نخس��تین استارت اپ ویکند صنایع کوچک و متوسط‬ ‫و ‪ SME‬ها با ‪ ۴۰‬ایده حضور یافتند که از این تعداد ‪ ۱۲‬ایده به‬ ‫انتخاب ش��رکت کنندگان معرفی شدند‪ .‬در نهایت از این تعداد‬ ‫پس از ‪ ۳‬روز مارتن اموزش��ی نفسگیر و چالشی رقابتی ‪ ۴‬ایده‬ ‫کمالی زاده با اش��اره به س��فر خود و اعضای شورای اسالمی شهر کرج به سمنان‬ ‫ب��ه منظور انعق��اد تفاهمنامه ای مبنی بر خرید ‪ ۲۰۰‬اتوبوس‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس این‬ ‫تفاهمنامه موفق به تحویل ‪ ۳۰‬دستگاه اتوبوس در فاز نخست این طرح شدیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این تعداد اتوبوس با اعتب��اری افزون بر ‪ ۴۵‬میلیارد تومان با تامین از‬ ‫تشکیل کمیته ویژه استارت اپ در خراسان جنوبی‬ ‫برتر از سوی داوران منتخب شدند‪.‬‬ ‫داود ش��هرکی‪ ،‬رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبی نیز در این ایین حمایت از جوانان را یکی از‬ ‫مهم ترین شاخص های توسعه ای دانست و بیان کرد‪ :‬وظیفه ما‬ ‫متولیان امر حمایت از شما جوانان نخبه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد ا شتغال دیگری نباشید‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دانشگاه ها فضای خوبی برای ایجاد شغل اینده‬ ‫شما نخبه و ایده پروری ایجاد کرده اند اما فقط باید شما از این‬ ‫فرصت های طالیی استفاده کنید‪.‬‬ ‫ش��هرکی ب��ا تاکید بر اینک��ه تولید ثروت و ایجاد ش��غل در‬ ‫بو کارهای نوپا است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ایده های برتر شما نخبگان‬ ‫کس ‬ ‫اعتبارات ش��هرداری کرج خریداری و وارد مدار خدمت رسانی به شهر و شهروندان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این مس��ئول با اشاره به اینکه بر مبنای سرانه و استاندارد ها باید ‪ ۱ ۵۰۰‬اتوبوس‬ ‫در کرج داشته باشیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این ‪ ۳۰‬دستگاه در خطوط پر تردد شهر فعالیت‬ ‫خواهند کرد تا بر اساس برنامه ریزی ها بتوانیم به تعداد این ناوگان اضافه کنیم‪.‬‬ ‫کمالی زاده عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه کس��انی که از اتوبوس استفاده می کنند‬ ‫قشر محروم هس��تند‪ ،‬هر اقدام برای توسعه و بازسازی اتوبوس ها به جلب رضایت‬ ‫این قشر کمک می کند‪.‬‬ ‫ش��هردار کرج در تش��ریح مزیت اتوبوس های خریداری ش��ده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫اتوبوس ها با باال ترین کیفیت از بهترین برند ها خریداری شده و این قابلیت را دارند‬ ‫که معلوالن هم به راحتی از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان به برنامه س��ال اینده در زمینه توس��عه ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برنامه ما در سال اینده این اس��ت که بتوانیم با ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اوراق‪ ۲۰۰ ،‬دستگاه را به ‪ ۳۰۰‬دستگاه افزایش دهیم‪.‬‬ ‫می تواند کشوری را اداره کند‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان جنوبی به ظرفیت های باالی حوزه سنگ های‬ ‫قیمتی و نیمه قیمتی و گردش��گری معدن اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫معرفی این ظرفیت ها می تواند شغل و ثروت افرینی کند‪.‬‬ ‫ش��هرکی افزود‪ :‬ما متولیان امر برای هر گونه همکاری برای‬ ‫ایجاد ش��غل و نخبه پ��روری و ایده های ن��اب اماده ایم‪ .‬وی از‬ ‫تمامی حاضران در جلس��ه و جوانان دعوت کرد تا راه ارتباطی‬ ‫با س��رمایه گذار یا ایده دهنده باش��ند‪ .‬وی در پایان قول داد تا‬ ‫کمیت��ه ویژه اس��تارت اپ ویکن��د صنایع کوچک متوس��ط و‬ ‫‪ SME‬ها در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان جنوبی‬ ‫تشکیل و از ایده های منتخب حمایت شود‪.‬‬ ‫این ایین که با اس��تقبال خوب دانش��جویان و جوانان نخبه‬ ‫استان روبه رو شد به دلیل استقبال بی نظیر با افزایش ظرفیت‬ ‫ه��م مواجه ش��د‪ .‬در این ایین صد او س��یمای مرکز خراس��ان‬ ‫جنوبی‪ ،‬روزنامه زعفران‪ ،‬موسس��ه مطبوعاتی ‬ ‫کشور و‬ ‫خبرگزاری برنا برای معرفی ‪ ۳‬ایده برتر ان تایم‪ ،‬سراچه‪ ،‬چهل‬ ‫تیکه و ‪ rj‬حمایت خبری و تبلیغاتی کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬ایده ‪ ،rj‬و ایده ان تایم فارغ التحصیالن دانشگاه‬ ‫سپیده کاشانی بیرجند رقیب تپ سی و اسنپ‪ ،‬ایده چهل تیکه‬ ‫از س��وی فا رغ التحصیالن دانشگاه سپیده کاش��انی بیرجند با‬ ‫طراح��ی کیف و لباس مقام س��وم را به طور مش��ترک با ایده‬ ‫سراچه که کارهای فنی مهندسی انجام می دهد‪ ،‬کسب کردند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1260‬‬ ‫پیاپی ‪2578‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫اجرای اهنگساز برنده اسکار در تهران و برگزاری نخستین کنسرت خیابانی‬ ‫عرصه موس��یقی در کش��ورمان در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬شاهد اتفاق هایی درخور توجه بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬تا پایان شهریور‬ ‫حوزه موس��یقی شاهد برگزاری چند جشنواره مهم‪ ،‬سفر‬ ‫خارج��ی ارکس��ترهای ملی و س��مفونیک و حضور چند‬ ‫هنرمند ش��اخص خارج��ی در ایران و البته درگذش��ت‬ ‫تعدادی از هنرمندان این عرصه بود‪.‬‬ ‫موسیقی ایران در سالی که گذشت‬ ‫‹ ‹نوازنده اکوادوری به برج میالد امد‬ ‫لئ��و روخاس نوازن��ده فلوت پن در نخس��تین روزهای‬ ‫ن در ته��ران روی صحنه رفت‪ .‬روخاس اکوادوری‬ ‫فروردی ‬ ‫ملقب به «پسر خورشید» به همراه سیلویو دانزا به همت‬ ‫ش��رکت «رنگین کمان هنر ج��وان» روی صحنه رفت و‬ ‫در ‪ ۴‬سئانس در س��الن اصلی همایش های برج میالد به‬ ‫اجرا پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور اهنگساز برنده اسکار در تهران‬ ‫نیک��وال پیووانی‪ ،‬اهنگس��از و رهبر ارکس��تر ایتالیایی‬ ‫نخس��تین چهر ه سرش��ناس جهان موس��یقی بود که در‬ ‫ابت��دای س��ال در ایران روی صحنه رفت‪ .‬او اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال مهمان ویژه جش��نواره جهانی فیل��م فجر بود و‬ ‫‪۵‬اردیبهشت در تاالر وحدت به اجرای کنسرت پرداخت‪.‬‬ ‫این اهنگساز پیش��ینه همکاری با فیلمسازان مطرحی‬ ‫چ��ون فدریکو فلینی‪ ،‬برادران تاویان��ی و مارکو بلوکیو را‬ ‫دارد‪ .‬پیووان��ی ب��رای بیش از ‪ ۱۳۰‬فیلم موس��یقی متن‬ ‫ی «زندگی زیباس��ت» (‪ )۱۹۹۷‬به‬ ‫س��اخته اس��ت و برا ‬ ‫کارگردانی روبرتو بنینی برنده اس��کار بهترین موس��یقی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کالیدرمن امد‬ ‫ایران در خرداد و تیر میزبان یک نوازنده مطرح اروپایی‬ ‫بود؛ ریچارد کالیدرمن که سال ها خبر کنسرتش در تهران‬ ‫رسانه ای بود و مدتی بعد خبرش تکذیب می شد‪ ،‬سرانجام‬ ‫به ایران س��فر کرد و با همراهی ارکس��تر س��ازهای زهی‬ ‫و انس��امبل الکترو اکوستیک در تاالر وزارت کشور روی‬ ‫صحنه رفت‪ .‬در این کنسرت ارکستر بزرگ «ایستگاه» به‬ ‫سرپرس��تی «مهدی نوروزی» در کنار کالیدرمن ساز زد‪.‬‬ ‫کالیدرمن در نخس��تین اجرای رسمی خود در ایران یک‬ ‫غافلگیری هم برای مخاطبان ایرانی داش��ت و قطعه «ای‬ ‫ایران» را با پیانو برای دوستداران خود نواخت‪.‬‬ ‫‹ ‹یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی‬ ‫یازدهمین جش��نواره موس��یقی نواح��ی از ‪ ۱۱‬تا ‪۱۴‬‬ ‫ت با دبیری احمد ص��دری و حضور گروه های‬ ‫اردیبهش�� ‬ ‫مختل��ف موس��یقی نواحی در کرم��ان برگزار ش��د‪ .‬این‬ ‫جش��نواره در جه��ت حف��ظ و پیوند اداب و مناس��ک و‬ ‫رفتارهای ایینی و ادبیات عامیانه مناطق مختلف کش��ور‬ ‫و ترویج موس��یقی اصیل و ریشه دار محلی در جای جای‬ ‫ل گرفته است‪.‬‬ ‫استان شک ‬ ‫ایین گش��ایش این جش��نواره درحالی عصر سه شنبه‬ ‫‪ ۱۱‬اردیبهشت در گنجعلی خان کرمان برگزار شد که در‬ ‫حاش��یه ایین از علی کریم شجاعی‪ ،‬نوازنده نقاره ‪۹۲‬ساله‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جام جهان�ی هم�راه با ارکس�ترهای دولتی‬ ‫ایران‬ ‫ارکس��ترهای دولتی ایران برای نخستین بار و همزمان‬ ‫با مس��ابقات جام جهانی در روس��یه به اجرا پرداختند‪ .‬در‬ ‫زمینه نخستین برنامه کنس��رت های ارکستر سمفونیک‬ ‫نخس��تین کنسرت خیابانی ‪ ۸‬شهریور در بوس��تان اب واتش و باحضور‬ ‫پرتعداد مردم برگزار ش��د‪ .‬زمزمه برگزاری کنس��رت خیابانی مدت ها بر‬ ‫سر زبان ها افتاده بود و هنرمندانی خواهان برپایی ان بودند‬ ‫تهران به رهبری ش��هرداد روحانی قب��ل از بازی ایران و‬ ‫مراکش در رقابت های جام جهانی در شهر سن پترزبورگ‬ ‫روسیه برگزار شد همچنین اجرای ‪ ۲‬قطعه ملی میهنی و‬ ‫سرود تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال روسیه‬ ‫ب��ه خوانندگی س��االر عقیلی و اج��رای ‪ ۲‬قطعه بی کالم‬ ‫بخش دیگری از این کنسرت بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کنس�رت ارکستر ملی ایران و نمایشگاه اثار‬ ‫هنرمندان ایرانی در باکو‬ ‫هفته فرهنگی جمهوری اسالمی با اجرای ارکستر ملی‬ ‫ایران و برگزاری نمایش��گاه اثار هنرمندان ایران ‪ ۶‬تیر در‬ ‫باکو پایتخت جمهوری اذربایجان برگزار شد‪.‬‬ ‫ارکس��تر ملی ایران ب��ه رهبری فریدون ش��هبازیان و‬ ‫خوانندگی س��االر عقیلی در سالن فالرمونیای باکو برنامه‬ ‫اجرا کرد و نمایش��گاه خوشنویسی‪ ،‬تذهیب‪ ،‬نقاشی خط‪،‬‬ ‫نقاشی‪ ،‬خط ثلث و نسخ‪ ،‬اثار صنایع دستی حکاکی روی‬ ‫نق��ره‪ ،‬قلمزنی‪ ،‬نقاش��ی روی اس��تخوان و منبت کاری از‬ ‫هنرمندان ایران عکس هایی از جاذبه های گردش��گری و‬ ‫لباس های سنتی ایرانی در این هفته فرهنگی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارکستر سازهای ملی ایران در قزاقستان‬ ‫ارکس��تر س��ازهای ملی ایران در سالن امفی تئاتر شهر‬ ‫اس��تانه و در قالب جش��نواره «سرپر» جش��ن ملی ‪۲۰‬‬ ‫س��الگی پایتختی استانه در کشور قزاقستان روی صحنه‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫این ارکس��تر متش��کل از گ��روه نوازن��دگان ایرانی به‬ ‫رهبری علی اکب��ر قربانی و با نظارت فره��اد فخرالدینی‬ ‫موس��یقی ایران��ی را در ش��هر اس��تانه طنین ان��داز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در اجرای روز نخست ارکستر سازهای ملی ایران‪ ،‬فرهاد‬ ‫فخرالدینی‪ ،‬س��اکن عبدالرحمن اف؛ رئیس فیالرمونیای‬ ‫شهر اس��تانه همچنین رئیس جشنواره «سرپر» را برای‬ ‫حض��ور در روی صحنه دعوت کرد و اثر خوشنویس��ی از‬ ‫هنرمند ایرانی را به پاس قدردانی از میزبانی این ارکستر‬ ‫ب��ه او اهدا کرد همچنین ارکس��تر س��ازهای ملی در روز‬ ‫در روزهای پایانی س��ال ‪ ۹۷‬جای خالی هنرمندانی که در سال‬ ‫جاری از دس��ت داده ایم‪ ،‬بیش��تر در میان مان حس می ش��ود؛ ‪۸‬‬ ‫هنرمن��د تئاتری که هر کدام به نوبه خ��ود برگی از صفحه تئاتر‬ ‫را ورق زده و اکنون در این روزهای پایانی س��ال‪ ،‬جای خالی شان‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ع��زت اهلل انتظامی‪ ،‬پرویز تاییدی‪ ،‬س��عید‬ ‫کنگران��ی‪ ،‬حس��ین محب اهری‪ ،‬عطاهلل صفرپ��ور‪ ،‬مهدی تقی نیا‪،‬‬ ‫مهرداد ابروان و س��عید محقق هنرمندان عرصه تئاتری بودند که‬ ‫در س��ال جاری از بین ما رفتند و یاد و اثارش��ان تا همیش��ه در‬ ‫ذهن مان زنده خواهند ماند‪ .‬جای شان سبز‪...‬‬ ‫‹ ‹مهرداد ابروان‬ ‫مهرداد اب��روان که از اعضای کانون ملی منتق��دان تئاتر ایران‬ ‫بود و س��ال ها به عنوان استاد دانش��گاه‪ ،‬منتقد تئاتر و کارگردان‪،‬‬ ‫ت امس��ال چشم از‬ ‫ش��اگردان زیادی را تربیت کرد‪ ۲ ،‬اردیبهش�� ‬ ‫جهان فروبست‪ .‬او زاده سال ‪ ۱۳۴۲‬در شیراز بود‪ .‬ابروان در دوران‬ ‫جوان��ی در مجموعه تلویزیونی «زیر گنبد کب��ود» به کارگردانی‬ ‫ایرج طهماس��ب و «خاکستر و باد» ایفای نقش کرد‪ .‬نمایش های‬ ‫«ان جا‪ ،‬ان س��وی کالم»‪« ،‬سیزیف و مرگ» و «دفینه گندم» از‬ ‫اث��اری بود که مهرداد ابروان در انه��ا بازی کرده بود و کارگردان‬ ‫نمایش هایی چون «شتر خوش باور»‪« ،‬مرداب نشینان»‪« ،‬کبودان‬ ‫و اسفندیار» و «اسب» بود‪.‬‬ ‫خبر درگذش��ت این هنرمند در یک روز بهاری برای بس��یاری‬ ‫از اهالی تئاتر و س��ینما باورکردنی نبود‪ .‬مهرداد ابروان در ش��یراز‬ ‫راهی خانه ابدی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سعید محقق‬ ‫او بازیگر و پیشکس��وت تئاتر بود و سال ها در تئاتر اصفهان کار‬ ‫ک��رد‪ .‬محقق یکی از همراهان رض��ا ارحام صدر‪ ،‬بنیانگذار مکتب‬ ‫کم��دی انتقادی در تئات��ر ایران بود که بعدها ب��ه مکتب «تئاتر‬ ‫اصفهان» شناخته شد‪ .‬او که سال ها در کنار ارحام صدر در تئاتر‬ ‫اخر جش��نواره «سرپر» اغازگر ایین رسمی و پایانی این‬ ‫جشنواره بود و بعد از اجرای منتخبی از قطعات به وسیله‬ ‫ارکستر‪ ،‬از فرهاد فخرالدینی قدردانی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نخس�تین کنس�رت خیابان�ی در پ�ارک‬ ‫اب واتش‬ ‫نخس��تین کنس��رت خیابانی ‪ ۸‬ش��هریور در بوس��تان‬ ‫اب وات��ش و باحض��ور پرتعداد مردم برگزار ش��د‪ .‬زمزمه‬ ‫برگزاری کنس��رت خیابانی مدت ها ب��ر زبان ها افتاده بود‬ ‫و هنرمندانی خواهان برپایی ان ش��دند اما درنهایت این‬ ‫اتفاق خوش��ایند موسیقایی با خوانندگی محمد معتمدی‬ ‫و به همت موسس��ه توس��عه هنرهای معاصر و مجموعه‬ ‫فرهنگی و گردش��گری عباس اباد و همراهی مس��ئوالن‬ ‫امنیتی شکل گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان‬ ‫دوازدهمی��ن جش��نواره ملی موس��یقی ج��وان از ‪۲۲‬‬ ‫م��رداد ت��ا ‪ ۱۷‬ش��هریور در ‪ ۲‬بخ��ش در فرهنگس��رای‬ ‫نیاوران و تاالر رودکی برگزار ش��د‪ .‬این جش��نواره شامل‬ ‫بخش ه��ای موس��یقی نواحی‪ ،‬دس��تگاهی و کالس��یک‬ ‫ب��ود و در ‪ ۳‬رده س��نی ال��ف (‪ ،)۱۵-۱۸‬ب (‪ )۱۹-۲۳‬و‬ ‫ج (‪ )۲۴-۲۹‬ش��رکت کنندگان خ��ود را پذیرفت‪ .‬از میان‬ ‫‪ ۱۶۳۳‬متقاضی ش��رکت در این جش��نواره‪۵۹۴ ،‬نفر وارد‬ ‫بخش نهایی ش��دند که ‪ ۳۸۸‬نف��ر از بخش نواحی‪۲۲۱ ،‬‬ ‫نفر از ژانر موس��یقی س��نتی و ‪ ۸۵‬نفر از ژانر کالس��یک‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹درگذشتگان عرصه موسیقی‬ ‫در ‪ ۶‬ماه ابتدایی سال تعدادی از هنرمندان این عرصه‬ ‫را از دست دادیم‪.‬‬ ‫بزرگ لشگری‬ ‫ب��زرگ لش��گری از نوازن��دگان و اهنگس��ازان مطرح‬ ‫موسیقی کش��ور ‪ ۲۱‬فروردین در سن ‪ ۹۴‬سالگی از دنیا‬ ‫رف��ت‪ .‬وی در فروردین ‪ ۱۳۰۲‬در تهران متولد ش��د و در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۲۳‬فعالیت حرفه ای هن��ری خود را اغاز کرد و‬ ‫پس از چند سال به اهنگسازی روی اورد‪.‬‬ ‫علی اوارگان‬ ‫اس��تاد علی اوارگان ملقب به «لعل محمد سرودی» از‬ ‫نوازندگان کهن منطقه بلوچستان بعد از تحمل یک دوره‬ ‫بیماری ‪ ۷‬اردیبهش��ت در سن ‪ ۸۶‬سالگی درگذشت و در‬ ‫روس��تای صفر زهی از توابع دش��تیاری در بلوچستان به‬ ‫خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫نصرت اهلل حدادی‬ ‫نص��رت اهلل ح��دادی موس��یقی دان اهل کردس��تان‪۷ ،‬‬ ‫اردیبهش��ت در س��ن ‪ ۸۹‬س��الگی دار فانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫ی از سال ‪ ۱۳۳۶‬تا ‪ ۱۳۴۹‬سمت سرپرستی موسیقی‬ ‫حداد ‬ ‫رادیو س��نندج را عه��ده دار بود‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬اقدام به‬ ‫تاسیس اموزشگاه موس��یقی کرد و از سال ‪ ۱۳۴۹‬تا سال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬در س��مت کارشناس موسیقی ش��هرهای کرمان‪،‬‬ ‫مهاباد‪ ،‬لرستان‪ ،‬هرمزگان و تهران به خدمت مشغول بود‪.‬‬ ‫ناصر چشم اذر‬ ‫ناصر چشم اذر‪ ،‬اهنگساز و موسیقیدان نام اشنای ایرانی‬ ‫که اثار به یادماندنی فراوانی در عرصه موسیقی دارد‪١٤ ،‬‬ ‫اردیبهش��ت بر اثر بیماری قلبی در بیمارس��تان باهنر در‬ ‫سن ‪ ٦٧‬س��الگی از دنیا رفت‪ .‬وی اهنگسازی چندین اثر‬ ‫س��ینمایی ازجمله خواهران غریب‪ ،‬سوپراستار‪ ،‬زن دوم‪،‬‬ ‫قرنطینه و هامون را برعهده داشت‪ .‬البوم های شکوفه های‬ ‫ایران‪ ،‬باران عش��ق‪ ،‬ش��ب های تهران‪ ،‬باران شادی‪ ،‬طلوع‬ ‫عشق ازجمله اثار صوتی این اهنگساز سرشناس هستند‪.‬‬ ‫مصطفی مرادبختی‬ ‫مصطف��ی مرادبختی یکی از باس��ابقه ترین نوازنده های‬ ‫ت در سن ‪۷۴‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ساز قانون ‪ ۲۳‬اردیبهش�� ‬ ‫ای��ن نوازنده در بس��یاری از اثار موس��یقی دهه ‪ ۴۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫به نوازندگی س��از قانون پرداخته بود و با هنرمندانی چون‬ ‫انوش��یروان روحانی‪ ،‬ایرج مهدیان‪ ،‬افشین مقدم‪ ،‬امان اهلل‬ ‫تاجیک‪ ،‬حس��ین خواجه امیری و اکبر گلپایگانی همکاری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫حسین فرجی‬ ‫حس��ین فرجی ‪ ۲۸‬اردیبهشت در اثر سکته درگذشت‪.‬‬ ‫عزت اهلل فرجی معروف به حس��ین فرجی‪ ۱ ،‬بهمن ‪۱۳۲۹‬‬ ‫در خرم اباد به دنیا امد‪ .‬او برای نخستین بار در سال ‪۱۳۴۳‬‬ ‫ازسوی اقای شادابی به مرحوم همت‪‎‬علی سالم معرفی شد‬ ‫و اهنگ «دایه دایه» را در رادیو خرم اباد اجرا کرد‪.‬‬ ‫اسفندیار رنجبری‬ ‫اس��فندیار رنجب��ری ‪ ۲‬تی��ر ب��ه علت بیم��اری قلبی‬ ‫درگذشت‪ .‬زنده یاد رنجبری که از بختیاری های شهرستان‬ ‫اردل از توابع اس��تان چهارمحال و بختیاری بود در سال‬ ‫‪ ۱۳۳۲‬ب��ه دنی��ا امد و در کنار کارمن��دی بانک به حرفه‬ ‫خوانندگی با گویش بختیاری و ترانه های حماس��ی دفاع‬ ‫مقدس اش��تغال داش��ت‪ .‬وی در س��ال ‪ ۱۳۶۰‬با اجرای‬ ‫ترانه های «گویل به��اره»‪« ،‬اهای گل» و همنوازی ده ها‬ ‫نوازنده در ارکستر سمفونیک تهران شهرت یافت‪.‬‬ ‫هوشنگ کلبی پور‬ ‫استاد هوش��نگ کلبی پور معروف به «هوشنگ دهلی»‬ ‫یک��ی از بزرگان دهل ن��وازی بختیاری که تنه��ا بازمانده‬ ‫دهل ن��وازی ای��ن منطقه ب��ود‪ ،‬در ‪ ۱۵‬تیر بر اثر س��کته‬ ‫قلبی دار فان��ی را وداع گفت‪ .‬زنده ی��اد کلبی پور ازجمله‬ ‫هنرمندانی بود که روش صحیح چوپی قدیم و ریتم های‬ ‫درس��ت رپرتوار کرنا و ده��ل همچنین ‪ ۱۰‬ریتم متفاوت‬ ‫چپی را به درستی می نواخت‪.‬‬ ‫هنرمندان تئاتری که سال ‪ ۹۷‬اسمانی شدند‬ ‫چون علی حاتمی‪ ،‬مس��عود کیمیایی‪ ،‬رخشان بنی اعتماد و ناصر‬ ‫تقوایی بازی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عطاهلل صفرپور‬ ‫اصفهان فعالیت کرد‪ ،‬زاده ‪۱۵‬مرداد ‪ ۱۳۲۷‬در اصفهان بود که ‪۲۹‬‬ ‫اردیبهشت سال جاری در همین شهر دارفانی را وداع گفت‪ .‬سعید‬ ‫محقق در طول عمر بازیگری اش در بیش از ‪ ۱۰‬تئاتر روی صحنه‬ ‫رفت و در ‪ ۱۲‬فیلم سینمایی بازی کرد‪ .‬از معروف ترین فیلم های‬ ‫س��ینمایی او می توان به ب��ازی در «کفش های می��رزا نوروز» به‬ ‫کارگردانی محمد متوس�لانی و «جعفرخان از فرنگ برگشته» به‬ ‫کارگردانی علی حاتمی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عزت اهلل انتظامی‬ ‫عزت اهلل انتظامی بازیگر پیشکس��وت س��ینما و تئاتر معروف به‬ ‫«اقای بازیگر»‪ ۲۶ ،‬مرداد در بیمارستان باهنر تهران درگذشت‪ .‬او‬ ‫که خرداد امسال ‪ ۹۴‬سالگی را پشت سر گذاشت‪ ،‬خالق نقش های‬ ‫ماندگاری در س��ینمای ای��ران بود‪ .‬ع��زت اهلل انتظامی متولد ‪۳۱‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۰۳‬در محله سنگلج بود‪.‬‬ ‫انتظامی در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬با «گاو» س��اخته داریوش مهرجویی‬ ‫وارد عرصه حرفه ای سینما شد‪ .‬بازی انتظامی در نقش مش حسن‬ ‫ک��ه در ف��راق گاو خود می نالد‪ ،‬بس��یار مورد توجه ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫بازی ه��ای او در دیگ��ر اثار مهرجوی��ی همچون «اق��ای هالو»‪،‬‬ ‫«دایره مینا»‪« ،‬پس��تچی»‪« ،‬اجاره نش��ین ها»‪« ،‬هامون» و «بانو»‬ ‫از اث��ار ماندگار این هنرمند اس��ت‪ .‬او عالوه ب��ر نقش افرینی در‬ ‫اثار داریوش مهرجویی‪ ،‬در فیلم ه��ای کارگردانان مطرح دیگری‬ ‫عطااهلل صفرپور س��یاه باز برجس��ته ایران که در اثر بیماری ریه‬ ‫د ر ای س��ی یو بیمارستان فلسفی گرگان بستری بود‪ ۱۰ ،‬شهریور‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫او متولد ‪ ۱۳۲۴‬در ش��هر گرگان بود و از سال ‪ ۱۳۳۲‬با اجرای‬ ‫نمایش «س��رباز عیالوار» وارد عرصه بازیگری تئاتر ش��د‪ .‬گرایش‬ ‫اصلی این هنرمند در تئاتر‪ ،‬نمایش روحوضی بوده و از او می توان‬ ‫به عنوان یکی از برجس��ته ترین سیاه بازان ایران در دهه های اخیر‬ ‫یاد کرد‪ .‬صمدپور از سال ‪ ۱۳۴۶‬به عنوان بازیگر وارد رادیو گرگان‬ ‫شد و سپس به عنوان نویسنده و کارگردان فعالیت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سعید کنگرانی‬ ‫س��عید کنگرانی بازیگر س��ینما‪ ،‬تلویزیون و تئاتر ‪ ۲۳‬شهریور‬ ‫امس��ال بر اثر سکته مغزی در بیمارس��تان فیروزگر درگذشت‪ .‬او‬ ‫‪ ۶۴‬ساله بود‪.‬‬ ‫کنگرانی که در اثار درخش��انی چ��ون «دایی جان ناپلئون» به‬ ‫کارگردان��ی ناص��ر تقوایی و «دایره مینا» داری��وش مهرجویی به‬ ‫ایفای نقش پرداخته بود‪ ،‬قرار بود پس از ‪ ۱۴‬سال دوری با سریال‬ ‫مرقص روی شیشه» به شبکه نمایش خانگی بیاید‪.‬‬ ‫کنگرانی که در س��ال های جوانی و در اوج شهرت قرار داشت‪،‬‬ ‫پس از این فیلم «پرواز در قفس» را در سال ‪ ۵۷‬کار کرد و ‪ ۲‬سال‬ ‫بعد «فصل خون» را بازی کرد‪ .‬از سال ‪ ۵۹‬تا سال ‪ ۶۱‬کنگرانی در‬ ‫نقشی حضور نیافت و پس از این وقفه «گرداب» حسین دوانی را‬ ‫بازی کرد و پس از ان برای مدت ‪ ۲۲‬س��ال در مقابل دوربینی به‬ ‫ایفای نقش نپرداخت تا درنهایت سال ‪ ۸۳‬در مقابل دوربین حسن‬ ‫فتحی نقش دایی را در «ازدواج به سبک ایرانی» عهده دار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرویز تاییدی‬ ‫پرویز تاییدی‪ ،‬در عرصه تئاتر ایران نام ش��ناخته شده ای است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران در خرداد‬ ‫و تیر میزبان‬ ‫یک نوازنده‬ ‫مطرح اروپایی‬ ‫بود؛ ریچارد‬ ‫کالیدرمن که‬ ‫سال ها خبر‬ ‫کنسرتش در‬ ‫تهران رسانه ای‬ ‫بود و مدتی بعد‬ ‫خبرش تکذیب‬ ‫می شد‪ ،‬سرانجام‬ ‫به ایران سفر‬ ‫کرد و با همراهی‬ ‫ارکستر‬ ‫سازهای زهی و‬ ‫انسامبل الکترو‬ ‫اکوستیک در‬ ‫تاالر وزارت‬ ‫کشور روی‬ ‫صحنه رفت‬ ‫او یک��ی از بانیان تئاتر تلویزیونی و یکی از مترجمان توانمند اثار‬ ‫نمایش��ی بود‪ .‬تاییدی متولد ‪ ۱۵‬مرداد ‪ ۱۳۱۶‬بود و در سال های‬ ‫گذشته بیشتر در زمینه تدریس به دانشجویان رشته های مرتبط‬ ‫با تئاتر و سینما فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫تایی��دی که متولد س��ال ‪ ۱۳۱۶‬بوده‪ ،‬اثار نمایش��ی زیادی را‬ ‫ترجمه کرده و جزو نخستین کس��انی شناخته می شود که تئاتر‬ ‫را در تلویزیون به ش��کل تل تئاتر و فیل��م تئاتر را ه انداختند‪ .‬این‬ ‫هنرمند ‪ ۳‬مهر ‪ ۱۳۹۷‬چشم از جهان فروبست‪.‬‬ ‫‹ ‹مهدی تقی نیا‬ ‫مهدی تقی نیا‪ ،‬بازیگر و منتقد پیشکس��وت عرصه تئاتر‪ ،‬سینما‬ ‫و تلویزیون ‪ ۱۵‬مه��ر پس از مدت ها مبارزه با بیماری دار فانی را‬ ‫وداع گفت‪.‬‬ ‫ایف��ای نق��ش در مجموع��ه تلویزیون��ی «کی��ف انگلیس��ی»‪،‬‬ ‫«مختارنامه»‪« ،‬یک مش��ت پر عقاب» و فیلم های س��ینمایی «از‬ ‫دوردس��ت»‪« ،‬ازدواج صورت��ی»‪« ،‬رس��تگاری در ‪ ۲۰.۸‬دقیقه»‪،‬‬ ‫«مهمان مامان» و‪ ...‬از دیگر اثار این هنرمند به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹ حسین محب اهری‬ ‫بازیگ��ر پیشکس��وت تئاتر‪ ،‬س��ینما و تلویزیون که س��ال ها با‬ ‫بیماری س��رطان مبارزه کرد‪ ،‬نیمه ش��ب ‪ ۲۶‬دی در بیمارستان‬ ‫الله تهران درگذشت‪ .‬حس��ین محب اهری متولد ‪ ۲۹‬مهر ‪۱۳۳۰‬‬ ‫از بازیگران باسابقه سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون بود که به خاطر عالقه‬ ‫بسیاری که به کودکان داشت در سریال ها و نمایش های بسیاری‬ ‫برای کودکان و نوجوان به ایفای نقش پرداخت‪.‬‬ ‫محب اهری از س��ال ‪ ۱۳۵۰‬وارد عرصه تئاتر ش��د و تا اخرین‬ ‫روزهای زندگی پربار خود همواره روی صحنه تئاتر حضور جدی‬ ‫داشت‪ .‬او بازی در سینما را از سال ‪ ۱۳۶۵‬با ایفای نقش کوچکی‬ ‫در فیلم «رابطه» پوران درخش��نده اغاز ک��رد‪ .‬بازی در ‪ ۲۷‬فیلم‬ ‫س��ینمایی و ‪ ۵۰‬برنام��ه تلویزیونی گوش��ه ای از فعالیت های این‬ ‫هنرمند است‪.‬‬ ‫بازیگر برنده اس��کار برای نخس��تین بار یک‬ ‫کالس انالین بازیگری برگزار می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر به نقل از ورایت��ی‪ ،‬ناتالی‬ ‫پورتمن که برای بازی در «قوی سیاه» برنده‬ ‫جایزه اس��کار ش��ده و بازیگر فیلم هایی چون‬ ‫«جکی» بوده اس��ت‪ ،‬نخستین کالس انالین‬ ‫بازیگری خود را برگزار می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن کالس که نرخ ان ‪ ۹۰‬دالر اس��ت‪،‬‬ ‫دسترس��ی نامحدود ب��ه این بازیگ��ر ممکن‬ ‫می ش��ود و او در ان‪ ،‬از تجربیات��ش در بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬سال سابقه بازیگری سخن می گوید‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره او از روش ه��ای مختل��ف‬ ‫بازیگ��ری ازجمل��ه اینکه چگونه باید نقش��ه‬ ‫خل��ق ی��ک ش��خصیت را کش��ید‪ ،‬چگون��ه‬ ‫درباره ش��خصیت ها ب��رای نقش های تاریخی‬ ‫و داس��تانی پژوه��ش می کند‪ ،‬چط��ور با یک‬ ‫کارگ��ردان کار می کند‪ ،‬چطور از نظر فیزیکی‬ ‫و ش��هودی خود را برای هر ش��خصیت اماده‬ ‫می کند و چگون��ه تفاوت های زبانی و صدایی‬ ‫هر نقش را درمی اورد‪ ،‬صحبت می کند‪.‬‬ ‫پورتمن با انتشار اعالمیه ای نوشت‪ :‬بازیگری‬ ‫یک تجربه شادی بخش است؛ اجرای همدلی‬ ‫و نمایش‪ .‬باید ازاد و خالق باشید‪ ،‬سعی کنید‬ ‫چیزهای جدید را کشف کرده و اشتباه کنید‪.‬‬ ‫این راهی است که من اموختم‪.‬‬ ‫برگزاری کالس های انالین بازیگری از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬در «مستر کالس» در سن فرانسیسکو‬ ‫ش��روع ش��ده اس��ت‪ .‬پیش ت��ر چهره ه��ای‬ ‫سرشناسی ازجمله مارتین اسکورسیزی‪ ،‬ران‬ ‫هاوارد‪ ،‬اس��پایک لی‪ ،‬جودی فاستر‪ ،‬میرا نیر‪،‬‬ ‫کن برنز‪ ،‬استیو مارتین و ارون سورکین با این‬ ‫شرکت برای اموزش داشته های شان همکاری‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫برای شرکت در هر دوره این کالس ها باید‬ ‫‪ ۹۰‬دالر پرداخت و برای یک سال ‪ ۱۸۰‬دالر‪.‬‬ ‫این ش��رکت تاکنون بیش از ‪ ۵۰‬دوره انالین‬ ‫برگزار ک��رده اس��ت‪.‬کالس پورتمن از طریق‬ ‫‪ masterclass.com/np‬در دسترس است‪.‬‬ ‫نامزدهای گران ترین‬ ‫جایزه داستان های‬ ‫تاریخی جهان‬ ‫فهرس��ت اولیه جایزه والتر اس��کات س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬اعالم ش��د‪ .‬جایزه ای که اثار داستانی‬ ‫تاریخی را بررسی می کند و جایزه ای ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫پوندی به برنده اهدا می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبن��ا به نق��ل از بوک سِ ��لر‪،‬‬ ‫نامزده��ای اولیه جایزه داس��تان های تاریخی‬ ‫والتر اس��کات اعالم شد و رئیس هیات داوران‬ ‫اعالم کرد انتخاب برن��ده از میان اثار جذاب‬ ‫امسال کار دشواری است‪.‬‬ ‫جای��زه والتر اس��کات که در س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫وارد دهمین س��ال فعالیتش ش��د‪ ۱۲ ،‬کتاب‬ ‫را ب��ه عنوان فهرس��ت اولیه معرف��ی کرد تا‬ ‫برای به دس��ت اوردن جایزه ‪ ۲۵‬هزار پوندی‬ ‫با هم به رقاب��ت بپردازند‪ .‬در میان نامزدهای‬ ‫اولیه نام نویس��ندگان شناخته ش��ده ای چون‬ ‫اس��ی ادوگیان‪ ،‬مای��کل اونداتی��ه و ارونداتی‬ ‫روی به چش��م می خورد‪ .‬س��ال گذشته اسی‬ ‫ادوگیان با کتاب «واش��نگتن سیاه» در میان‬ ‫نامزده��ای نهای��ی بوکر قرار گرف��ت و برنده‬ ‫جای��زه گیلر‪ ،‬مهم تری��ن جایزه ادب��ی کانادا‬ ‫ش��د‪ .‬مایکل اونداتیه هم ب��رای «جنگ نور»‬ ‫در می��ان نامزدهای بوکر ‪ ۲۰۱۸‬قرار داش��ت‬ ‫همچنین برای کتاب «بیمار انگلیسی» موفق‬ ‫شد برنده جایزه برگزیدگان بوکر در ‪ ۵۰‬سال‬ ‫گذشته شود‪« .‬کوچک» نوشته ادوارد کاری‪،‬‬ ‫«راهی طوالنی از خانه» نوش��ته پیتر کاری‪،‬‬ ‫«پ��س از مهمانی» نوش��ته کرس��یدا کانلی‪،‬‬ ‫«واش��نگتن سیاه» نوشته اسی ادوگیان‪« ،‬باد‬ ‫غربی» نوشته س��امانتا هاروی‪« ،‬اب تاریک»‬ ‫نوشته الیزابت لوری‪« ،‬حاال ازاد خواهیم بود»‬ ‫نوش��ته اندرو میل��ر‪« ،‬چراغ جنگ» نوش��ته‬ ‫مایکل اونداتیه‪« ،‬ولگردها» نوش��ته تیم پِرز‪،‬‬ ‫«برداشت طوالنی» نوش��ته رابین رابرتسون‪،‬‬ ‫«زندگی هایی که هیچ وقت در ان نزیس��تیم»‬ ‫نوش��ته ارونداتی روی‪« ،‬تاملن��د» یا «فضای‬ ‫ازاد» نوشته سی‪ .‬جی‪َ .‬سنسام فهرست اولیه‬ ‫جایزه والتر اس��کات ‪ ۲۰۱۹‬هستند‪ .‬الیستر‬ ‫موف��ات‪ ،‬رئیس هی��ات داوران گفت‪« :‬جایزه‬ ‫والتر اسکات از اغاز فعالیتش در سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫تاکنون جایگاهش را ارتقا داده اس��ت و حاال‬ ‫میزان��ی قابل اعتم��اد برای س��نجش اهمیت‬ ‫و اعتبار داس��تان های تاریخ��ی در بریتانیا و‬ ‫ایرلن��د اس��ت‪ .‬دهمین فهرس��ت اولیه جایزه‬ ‫والتر اسکات شامل داستان هایی شگفت انگیز‬ ‫از گذشته دور و نزدیک است‪ .‬با شخصیت های‬ ‫فراموش نش��دنی اش��نا می ش��ویم و انتخاب‬ ‫فهرست نهایی کار دشواری خواهد بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫ناتالی پورتمن کالس‬ ‫انالین بازیگری گذاشت‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪ 9 - 1397‬رجب ‪ 16 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1260‬پیاپی ‪2578‬‬ ‫خبر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫فعالیت ‪ ۸۰۰‬شعبه قرانی‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫رئیس موسس��ه جامعه القران با بیان اینکه این‬ ‫موسس��ه رتبه نخست موسسه های قرانی کشور را‬ ‫به خود اختصاص داده‪ ،‬گفت‪ :‬این مجموعه فعالیت‬ ‫خود را در ابت��دا از حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع)‬ ‫اغاز کرد و با عنایت حضرت تاکنون توانس��ته ‪۸۰۰‬‬ ‫شعبه گوناگون را با ‪ ۲۰۰‬هزار متربی قرانی و ‪ ۶‬هزار‬ ‫کارمند در کشور راه اندازی کند‪.‬به گزارش‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین س��یدمحمدمهدی طباطبایی در دی��دار با ایت اهلل‬ ‫س��یدمحمد سعیدی که در سالن محراب شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬با بیان اینکه امسال بیستمین س��ال فعالیت موسسه جامعه القران‬ ‫را س��پری می کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��تاد مرکزی جامعه القران ب��ا ‪ ۷۵‬نفر در حال‬ ‫فعالیت اس��ت که شعبه های گوناگون در کشور از جمله ‪ ۱۸‬شعبه قم را مدیریت‬ ‫می کند‪.‬وی از اهدای موقوفات گوناگون به موسسه جامعه القران یاد کرد و افزود‪:‬‬ ‫این مجموعه به ش��کل هیات امنایی مدیریت می ش��ود و تاکنون با اس��تفاده از‬ ‫کمک های مردمی و موقوفات در تامین هزینه های خود مش��کلی نداشته است‪.‬‬ ‫رئیس موسسه جامعه القران با بیان اینکه این موسسه رتبه نخست موسسه های‬ ‫قرانی کش��ور را به خود اختصاص داده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این مجموعه فعالیت خود را‬ ‫در ابت��دا از حرم مطهر کریمه اهل بی��ت (ع) اغاز کرد و با عنایت حضرت تاکنون‬ ‫توانس��ته ‪ ۸۰۰‬ش��عبه گوناگون را با ‪ ۲۰۰‬هزار متربی قرانی و ‪۶‬هزار کارمند در‬ ‫کش��ور راه اندازی کند‪ .‬وی با اش��اره به ناتوانی مالی مجموعه های قرانی در بیمه‬ ‫ک��ردن نیروهای خود‪ ،‬گف��ت‪ :‬امیدواریم با اس��تفاده از ظرفیت های گوناگون از‬ ‫جمله حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بتوانیم این مشکل را رفع کنیم‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫‪ ۳‬نماین��ده مجلس ته��ران در نامه ای سرگش��اده به‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری اس�لامی ایران نسبت‬ ‫به بحران کاغذ و مرگ مطبوعات کاغذی هشدار دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫الی��اس حضرتی مدیرمس��ئول‬ ‫روزنامه اعتماد‪ ،‬مصطفی کواکبیان مدیرمسئول روزنامه‬ ‫مردم ساالری و محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه‬ ‫ابت��کار نمایندگان حوزه انتخابی��ه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬پردیس‪،‬‬ ‫شمیرانات و اسالمش��هر در نامه سرگشاده ای خطاب به‬ ‫رئیس جمهوری اورده اند‪ :‬با سالم و احترام این چندمین‬ ‫مرتبه اس��ت ک��ه در س��ال های اخیر پیرامون ش��رایط‬ ‫مطبوع��ات‪ ،‬با ش��ما صحبت می کنیم‪ .‬البت��ه این نکات‬ ‫لزوما در قالب نامه یا بیانیه ارائه نشده بلکه در دیدارهای‬ ‫ش��ما با اهالی مطبوعات و رسانه ها نیز که به طور معمول‬ ‫در ای��ام ماه مبارک رمض��ان رخ می دهد‪ ،‬این موضوعات‬ ‫تش��ریح شده و البته به س��ازمان های مسئول دولت نیز‬ ‫انعکاس یافته اس��ت‪ .‬بار دیگر تاکید می کنیم نفس های‬ ‫به شماره افتاده نش��ریه های مکتوب در سال ‪ ۹۷‬می رود‬ ‫ت��ا در تندب��اد کم توجهی ها و س��وءمدیریت بخش های‬ ‫مسئول در دولت و سایر نهاد های تصمیم گیر‪ ،‬قطع شود‬ ‫و بیمار در حال احتضار مطبوعات‪ ،‬برای همیش��ه رخت‬ ‫از کش��ور بربندد‪ .‬از ابتدای سال ‪ ۹۷‬و پس از جهش نرخ‬ ‫ارز در کش��ور‪ ،‬افزایش قابل توجه نرخ محصوالت و بهای‬ ‫تمام شده انها‪ ،‬هر روز به یک حوزه سرایت کرد و ان را به‬ ‫تالطم واداشت‪ .‬حتی محصوالتی که ارزبری خاصی هم‬ ‫نداشتند‪ ،‬رشد نرخ حدود ‪100‬درصدی را تجربه کردند؛‬ ‫و نرخ ارز وابس��ته اس��ت‪ .‬در ماه های گذش��ته باتوجه به‬ ‫نامشخص و غیرشفاف بودن میزان تخصیص ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی به واردات کاغذ‪ ،‬نبود معیارهای مش��خص برای‬ ‫انتخاب ش��رکت های واردکننده کاغ��ذ با ارز دولتی و در‬ ‫پرتو بی توجهی کامل وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫به امر توزیع ان‪ ،‬به طور تقریبی مطبوعات نتوانس��تند از‬ ‫این ظرفیت بهره ای ببرند‪ .‬همچنین میانگین تخصیص‬ ‫یاران��ه به مطبوعات و مالک های توزی��ع عادالنه ان نیز‬ ‫دچار ابهام های جدی اس��ت و در نهایت مش��خص نشد‬ ‫چرا یک رس��انه پرتیراژ و اثرگذار مق��دار کمتری یارانه‬ ‫نسبت به روزنامه ای که تنها برای همین تخصیص یارانه‬ ‫و دریافت کاغذ منتش��ر می شود‪ ،‬دریافت کرده است! به‬ ‫این اشفته بازار‪ ،‬بی ثباتی مدیریتی در معاونت مطبوعاتی‬ ‫وزارت ارش��اد و خالی بودن کرس��ی معاون را نیز اضافه‬ ‫کنید‪ .‬گوی��ی مطبوعات‪ ،‬این مرغ عزا و عروس��ی خوان‬ ‫ای��ران‪ ،‬بی پناه تر و یتیم تر از گذش��ته ب��ه حال خود رها‬ ‫شده اند‪ .‬شرایط رسانه ای کشور از لحاظ محدودیت های‬ ‫بعضا سلیقه ای در انتشار مطالب و وضعیت معیشت قشر‬ ‫دانشنامه فرهنگ‪ ،‬هنر و تمدن کردستان رونمایی شد‬ ‫فرهنگی بخشی از تاریخ فرهنگی است و شاید بدون‬ ‫توجه ب��ه تاریخ فرهنگی مفه��وم حافظه فرهنگی را‬ ‫به درس��تی درک نکنی��م‪ .‬تاری��خ فرهنگ��ی ارتباط‬ ‫خاصی با انسان شناس��ی فرهنگی دارد‪ ،‬به این دلیل‬ ‫که انسان شناس��ان تالش کردند تجربه های زیست و‬ ‫معناهای ذهن انس��ان‪ ،‬مقوله فرهنگ‪ ،‬هنر‪ ،‬تمدن و‬ ‫تاری��خ را بازنمایی کنند‪ .‬فرهن��گ به نحوی جدی به‬ ‫زمان گره خورده و امر فرهنگی یک امر زمانمند است‬ ‫و هر زمان ک��ه خوانش های جدیدی از فرهنگ خود‬ ‫ارائه می کنیم‪ ،‬در واقع معناهایی از دل فرهنگ و هنر‬ ‫اس��تخراج می کنیم که می تواند جهان ما را توس��عه‬ ‫ده��د‪ .‬مفهوم حافظ��ه فرهنگی امروز از س��طح یک‬ ‫نگرش روانشناسی و جامعه شناسی فراتر رفته است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬پروژه دانشنامه از این جهت دارای‬ ‫اهمیت اس��ت که مجموعه میراث معنوی و فرهنگ‬ ‫کردس��تان را به ش��کلی مکت��وب می کن��د و برای‬ ‫ایندگان به یادگار می گذارد‪.‬‬ ‫ضامنی با اشاره به اینکه میوه این کار در ‪ ۱۵‬سال‬ ‫اینده دیده می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬مس��ئوالن استان باید با‬ ‫درکی درست از شرایط کنونی به کمک حوزه هنری‬ ‫بیایند و در زمینه تامین اعتبارات برای توسعه پروژه‬ ‫دانشنامه در جهت به تحریر درامدن تاریخ فرهنگی‬ ‫کردستان کمک کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور ش��د‪ :‬باتوجه به محدودیت در‬ ‫چاپ فیزیکی این دانشنامه ها باید یک سایت برخط‬ ‫این دانش��نامه را اختی��ار تمام عالقه من��دان به ویژه‬ ‫کردهایی که در خارج از کشور هستند قرار گیرد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫‪13‬‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ژ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س س‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س ک‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪114‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪115‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬تطبیق دهن��ده مصوبات مجلس با احکام‬ ‫شرع و قانون اساسی‪ -‬حرارت‬ ‫‪ -2‬رمانی از مارک تواین ‪ -‬جواب‬ ‫‪ -3‬اس��ب گریزان ‪ -‬ارکان حزب‪ -‬رودی در‬ ‫فرانسه‬ ‫‪ -4‬درخ��ت خرما ‪ -‬صفت ش��یطان ‪ -‬جایز‬ ‫و مباح‬ ‫‪ -5‬ریس��مان ‪ -‬س��بکی در صنع��ت ش��عر‬ ‫فارسی‪ -‬مادر وطن‪ -‬پهلوان‬ ‫‪ -6‬همزاد‪ -‬حرمان‬ ‫‪ -7‬مقاصد و اهداف‪ -‬سرکش و نافرمان‬ ‫‪ -8‬ضمی��ر جم��ع ‪ -‬خ��رس س��ماوی‪-‬‬ ‫صدمترمربع ‪ -‬تلخ عرب‬ ‫‪ -9‬جس��م اس��مانی نور تابنده ‪ -‬س��ازمان‬ ‫فضایی امریکا‬ ‫‪ -10‬خوش پوش ‪ -‬پشیمان‬ ‫‪ -11‬لق��ب مردان اس��پانیایی ‪ -‬حرف دهم‬ ‫الفبای فارس��ی ‪ -‬اتصال و برخ��ورد‪ -‬خطا و‬ ‫اشتباه‬ ‫‪ -12‬جام ورزش��ی ‪ -‬س��ران و بزرگان ‪ -‬تر‬ ‫و ابدیده‬ ‫‪ -13‬فاقد و بی بهره ‪ -‬غیروحشی ‪ -‬بیهوده گر‬ ‫‪ -14‬خ��ودروی ب��اری کوچ��ک ‪ -‬از القاب‬ ‫سلطان محمود غزنوی‬ ‫‪ -15‬ش��کاف می��ان دوک��وه ‪ -‬مجموع��ه‬ ‫نیایش های امام چهارم(ع)‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مظهر بی قانونی ‪ -‬از اثار تاریخی مذهبی تبریز‬ ‫‪ -2‬از پرداختنی های بانکی ‪ -‬فرمی از موس��یقی‬ ‫ مستمند‬‫‪ -3‬پارچه یا لباس کهنه و فرسوده ‪ -‬لوله تنفسی‬ ‫ غذای ابکی متنوع ‪ -‬سبزی فراری دهنده مار‬‫‪ -4‬دچار لکنت زبان ‪ -‬پایتخت اس��پانیا ‪ -‬الفبای‬ ‫موسیقی‬ ‫‪ -5‬تیر کوتاه پیکاندار ‪ -‬پیچ و تاب ‪ -‬مجرم‬ ‫‪ -6‬جف��ت ماده ‪ -‬بی حس و افس��رده ‪ -‬طرح های‬ ‫دولتی‬ ‫‪ -7‬موی انبوه سر ‪ -‬منحنی در ریاضیات‬ ‫‪ -8‬کنایه از ادم نیرنگباز و دغل ‪ -‬کتاب تحقیقی‬ ‫نوشتن‬ ‫‪ -9‬فصاحت ‪ -‬پسوند صفت ساز‬ ‫‪ -10‬پیکر انسان ‪ -‬کلمه درد ‪ -‬شالوده‬ ‫‪ -11‬چت��ر جلوگی��ری از افتاب ‪ -‬ش��ماره ماه ‪-‬‬ ‫پافشاری بی مورد‬ ‫‪ -12‬گذرگاه رود ‪ -‬بهش��ت زیر پای انان اس��ت‪-‬‬ ‫خیال خام‬ ‫‪ -13‬قاض��ی می��دان ورزش��ی ‪ -‬راز ‪ -‬حش��ره‬ ‫سرخ رنگ ‪ -‬از گستره های ابی‬ ‫‪ -14‬یکسان ‪ -‬مهیا و در دسترس ‪ -‬شیمی کربنی‬ ‫‪ -15‬سرانجام و عاقبت ‪ -‬رویارویی‬ ‫واقعا تمام��ی جنبه های ضروری و حیاتی‬ ‫زندگانی بش��ر ام��روز‪ ،‬ان جنبه هایی که‬ ‫با پول س��نجیده و معامله نمی ش��وند‪ ،‬را‬ ‫در بر می گی��رد؟ ایا این ش��اخص میزان‬ ‫رفاه‪ ،‬سالمت‪ ،‬رضایت ش��غلی و شادمانی‬ ‫ش��هروندان یا میزان نابراب��ری‪ ،‬بیگاری و‬ ‫محرومیت ها را در جوامع بش��ری نش��ان‬ ‫می ده��د؟ ای��ا میزان تخری��ب و ضایعات‬ ‫ناشی از فعالیت ها و انواع عملیات صنعتی‬ ‫برای رسیدن به رشد بیشتر اقتصادی که‬ ‫روی س�لامت انس��ان ها و منابع طبیعی‬ ‫اثرگذار هستند‪ ،‬در محاسبات این فرمول‬ ‫منظور می شوند؟‬ ‫این پرسش ها و بسیاری از مطالب دیگر‬ ‫در این کتاب‪ ،‬عناوینی هستند که زندگی‬ ‫اجتماعی و اقتصادی تمامی جوامع بشری‬ ‫در سراسر کشورهای جهان را تحت تاثیر‬ ‫ق��رار داده و افکار و اذه��ان عده زیادی از‬ ‫دانشمندان‪ ،‬اقتصاددانان و جامعه شناسانی‬ ‫را که غم رفاه‪ ،‬شادمانی و خوشبختی احاد‬ ‫مردم را دارند‪ ،‬به خود مشغول کرده اند‪.‬‬ ‫کتاب حاضر نوش��ته احس��ان مسعود و‬ ‫ترجمه سیداحمد طاهری بهبهانی ازسوی‬ ‫انتش��ارات ایماژ نو با حمای��ت مالی بانک‬ ‫سامان منتشر شده است‪.‬‬ ‫جایزه تقی ابتکار به خبرنگاران‪ ،‬پژوهشگران و‬ ‫فعاالن محیط زیست اعطا شد‬ ‫جایزه دکتر تقی ابتکار با حضور جمعی‬ ‫از فعاالن و پژوهش��گران محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫استادان دانش��گاه‪ ،‬پیروز حناچی شهردار‬ ‫تهران‪ ،‬ش��هربانو امانی عضو ش��ورای شهر‬ ‫تهران و خانواده دکتر ابتکار برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫برنامه ری��زی برای‬ ‫اعط��ای جای��زه دکت��ر تق��ی ابت��کار به‬ ‫پژوهشگران و تالش��گران عرصه حفاظت‬ ‫از محیط زیست کشور ازسوی خانواده ان‬ ‫زنده یاد از سال ‪ ۱۳۸۰‬و پس از درگذشت‬ ‫و فقدان وی اغاز شد‪.‬‬ ‫ای��ن جای��زه تا س��ال ‪ ۱۳۸۴‬ازس��وی‬ ‫فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫که مرحوم دکتر تقی ابتکار عضو پیوس��ته‬ ‫ان بودند برگزار می شد‪.‬‬ ‫با راه اندازی مرکز صلح و محیط زیس��ت‬ ‫به عنوان نهادی غیردولتی‪ ،‬از سال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫برگزاری این ایین ج��زو فعالیت های این‬ ‫مرک��ز ق��رار گرف��ت و تاکن��ون ‪ 13‬دوره‬ ‫جای��زه دکت��ر تقی ابت��کار برگزار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬فراخوان چهاردهمی��ن دوره برای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در اذر گذش��ته در روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار اطالعات منتشر و از طریق‬ ‫دانش��کده های محیط زیس��ت در کشور و‬ ‫شبکه های اجتماعی اطالع رسانی شد‪.‬‬ ‫هیات داوران متش��کل از متخصصان و‬ ‫برخی اعضای هی��ات مدیره مرکز صلح و‬ ‫محیط زیست در اوایل اسفند در جلساتی‬ ‫پرونده های رس��یده از اس��تادان و جوانان‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬فعاالن فرهنگی و تشکل های‬ ‫محیط زیس��تی و مبتک��ران‪ ،‬صنعتگ��ران‬ ‫و تالش��گران ای��ن عرص��ه را براس��اس‬ ‫ش��اخص های مندرج در فراخوان و اهداف‬ ‫تعیین ش��ده برای این جایزه مورد بررسی‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫هی��ات داوران ب��ه اتف��اق ارا جای��زه‬ ‫پژوهش��گر پیشکسوت را به دکتر هنریک‬ ‫مجنونیان‪ ،‬استاد دانش��گاه تهران به دلیل‬ ‫س��ال ها تدری��س و پژوه��ش در زمین��ه‬ ‫محیط زیس��ت و مولف بی��ش از ‪ ۵۰‬جلد‬ ‫کتاب در زمینه محیط زیست و چاپ بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬مقاله در مجله های معتبر داخلی و‬ ‫بین المللی و‪ ...‬اعطا کرد‪.‬‬ ‫همچنین هیات داوران به اتفاق ارا جایزه‬ ‫پژوهش��گر جوان را به دکت��ر لیال غالمی‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه ساری به دلیل‬ ‫اج��رای طرح های پژوهش��ی و مقاله های‬ ‫گوناگون و اختراعات زیست محیطی اعطا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هیات داوران به اتفاق ارا جایزه خبرنگار‬ ‫برتر را نیز به احس��ان محمدی‪ ،‬خبرنگار‬ ‫موسس پایگاه خبری‪-‬تحلیلی زیست بوم و‬ ‫فعال در حوزه محیط زیست به دلیل تالش‬ ‫مجدان��ه در انعکاس خب��ر و گزارش های‬ ‫زیست محیطی اهدا کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاون فرهنگی امور استان های حوزه هنری کشور‬ ‫گفت‪ :‬پروژه دانشنامه تالش می کند فرهنگ و تمدن‬ ‫کردستان را از منظر تاریخ فرهنگی مورد مطالعه قرار‬ ‫دهد و از این جهت دارای اهمیت اس��ت که مجموعه‬ ‫میراث معنوی و فرهنگ کردستان را مکتوب می کند‬ ‫و برای ایندگان به یادگار می گذارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا داوود ضامن��ی در ایین رونمایی‬ ‫از دانش��نامه فرهنگ‪ ،‬هنر و تمدن کردس��تان که در‬ ‫س��ینما بهمن سنندج برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حافظه‬ ‫از لوازم خانگی اعم از داخلی و خارجی تا خودرو‪ ،‬ملزومات‬ ‫ساختمانی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬نهاده های دامی‪،‬‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬لوازم یدکی و الستیک و پوشک و دستمال‬ ‫کاغ��ذی! همه متولیان هم در هر موضوعی بامناس��بت‬ ‫و بی مناس��بت از مجل��س و دولت و س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی و شورای رقابت و‪ ...‬خود را ملزم دیدند اهمیت‬ ‫ورود به بازار برای رس��اندن ان به تعادل را یاداور شوند‪.‬‬ ‫طنز ماجرا انجاست که دغدغه های مردم درباره گرانی ها‬ ‫از طریق همین مطبوعاتی به گوش مس��ئوالن می رسد‬ ‫که خودشان به شکل مشقت باری در حال گذران روزانه‬ ‫امورات خود هس��تند و همان اقتص��اد نیم بند این حوزه‬ ‫که بارها به اسیب شناس��ی ان پرداخته ش��ده نیز بر اثر‬ ‫افزایش لجام گس��یخته نرخ ملزومات این صنف‪ ،‬لطمه‬ ‫اساس��ی دیده اس��ت‪ .‬در ادامه این نامه امده است‪ :‬هیچ‬ ‫مس��ئولی اهمیتی ب��رای رش��د ‪ ۳۰۰‬درص��دی اقالم‬ ‫اصلی انتش��ار مطبوعات مانند کاغذ و زینک قائل نشده‬ ‫و رس��التی برای به تعادل رس��اندن نرخ احساس نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬می دانید تامی��ن کاغذ کامال به خارج از کش��ور‬ ‫متوس��ط عالقه مند به مطبوعات‪ ،‬اجازه رشد نرخ فروش‬ ‫تک نسخه ای را نمی دهد‪ .‬توزیع اگهی های دولتی نیز در‬ ‫بدترین ش��رایط خود از نظر تبعیض های غیرحرفه ای و‬ ‫تخصصی قرار دارد و هشدارهای گاه و بیگاه اهالی رسانه‪،‬‬ ‫راه ب��ه جایی نمی برد‪ .‬این نماین��دگان مجلس در ادامه‬ ‫نامه خود نوش��ته اند‪ :‬مطبوعات به عن��وان رکن چهارم‬ ‫دموکراس��ی و یک��ی از کاالهای س��بد فرهنگی خانوار‪،‬‬ ‫سال هاس��ت سهم خود از این سبد را به دالیلی که در باال‬ ‫به بخش��ی از ان اشاره شد از دست داده اند‪ .‬شما پیش از‬ ‫تشکیل دولت تدبیر و امید در شعارهای انتخاباتی خود‪،‬‬ ‫باره��ا به اهمیت گردش ازاد اطالعات و نقش مطبوعات‬ ‫در ان پرداخت��ه و از گش��ایش در این عرص��ه خبر داده‬ ‫بودید‪ .‬شوربختانه ما نمایندگان امضاکننده این نامه که‬ ‫مدیرمس��ئول ‪ 3‬روزنامه سراسری کشور هم هستیم‪ ،‬در‬ ‫استانه سال ‪ ۹۸‬هشدار می دهیم اگر فکر عاجلی به حال‬ ‫اقتصاد مطبوعات و انجام وظایف نهادهای مس��ئول در‬ ‫قبال ملزومات انتش��ار مطبوعات نشود‪ ،‬سال اینده باید‬ ‫مطبوعات مس��تقل را در موزه های این کش��ور‪ ،‬به نظاره‬ ‫نشس��ت و پیشخوان روزنامه فروش��ی ها به احتمالی جز‬ ‫چند روزنامه وابسته به نهادهای دولتی و عمومی و یکی‪،‬‬ ‫دو روزنامه بخش خصوصی که توانس��ته اند ارزش افزوده‬ ‫کاف��ی را ایجاد کنند‪ ،‬خالی از برندهای این حوزه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬انتظار می رود پیش از چنین فرجام ش��ومی‪ ،‬برای‬ ‫مدیریت ان که امر دش��واری نیس��ت‪ ،‬دستورات الزم را‬ ‫صادر فرمایید‪.‬‬ ‫کت��اب «ن��واوری ب��زرگ‪ ،‬قص��ه تولید‬ ‫ناخالص داخلی و س��اختن و بهم ریختن‬ ‫جهان مدرن» نوش��ته احس��ان مسعود و‬ ‫ترجمه س��یداحمد طاهری بهبهانی روانه‬ ‫بازار کتاب شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫کتاب حاضر کوششی‬ ‫اس��ت برای نشان دادن تفکری که حاصل‬ ‫ان در دام تولی��د ناخال��ص داخلی افتادن‬ ‫کش��ورها است‪ .‬این کتاب روشن می سازد‬ ‫تا چه حد مهم اس��ت ک��ه جایگزین هایی‬ ‫را به وجود اوری��م تا به ما کمک کنند که‬ ‫نابراب��ری را کاه��ش و به تغیی��رات اب و‬ ‫هوایی پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫س��ال های طوالنی اس��ت ک��ه فرمول‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخل��ی به عن��وان یک‬ ‫ش��اخص و معیار قابل قبول‪ ،‬برای کنترل‬ ‫و اندازه گی��ری اقتصاده��ا در سراس��ر‬ ‫جهان ازس��وی س��ازمان های بین المللی‪،‬‬ ‫دولت ها‪ ،‬بانک های مرکزی‪ ،‬دانش��گاهیان‬ ‫و روزنامه نگاران پذیرفت��ه و به عنوان یک‬ ‫اس��تاندارد جهانی بکار برده می شود‪ .‬این‬ ‫فرم��ول نمایانگ��ر میزان رش��د اقتصادی‬ ‫ملت ها است و کش��ورهای توسعه یافته و‬ ‫در حال توسعه‪ ،‬بر س��ر باالتر نشان دادن‬ ‫مقام خود‪ ،‬در صورت های مقایسه ای اعداد‬ ‫و ارقام رش��د اقتصادی‪ ،‬با یکدیگر رقابت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اما منش��ا پیدایش و چگونگی تکامل و‬ ‫تثبیت این فرم��ول از کجا بوده و از همه‬ ‫مهم تر اینک��ه ایا این ش��اخص که امروز‬ ‫تنها معیار پذیرفته شده برای اندازه گیری‬ ‫رشد اقتصادها در کشورهای جهان است‪،‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫هشدار مطبوعاتی ‪ ۳‬نماینده مجلس به روحانی‬ ‫نواوری بزرگ در تولید ناخالص داخلی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!