روزنامه صمت شماره 1261 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1261

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1261

روزنامه صمت شماره 1261

‫سالروز میالد مسعود حضرت امام جواد علیه السالم را شادباش می گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1261‬پیاپی ‪2579‬‬ ‫پرونده ‪97‬‬ ‫پیش بینی ‪98‬‬ ‫چند پیشنهاد کلیدی برای گشایش قفل های اقتصادی‬ ‫افزایش کیفیت و کاهش‬ ‫قیمت‪ ،‬شرط بقا در ‪۹۸‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران در ارزیابی وضعیت معادن و‬ ‫صنایع معدنی سال ‪ ۹۷‬مطرح کرد‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫جهان از باد نوروزی جوان شد‬ ‫‪10‬‬ ‫اینستکس‪ ،‬تنها مسیر مبادالت‬ ‫مالی صنایع معدنی‬ ‫تجارت در اینه گذشته‬ ‫و اینده‬ ‫کارشناسان اقتصادی تشریح کردند‪:‬‬ ‫دورنمای اقتصاد ‪۹۸‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نگاهی به مهم ترین رویدادهای حمل ونقلی سال ‪۹۷‬‬ ‫مخاطبان شبکه ریلی‬ ‫بیشتر شدند‬ ‫‪13‬‬ ‫سال ‪ ۹۸‬مشابه‬ ‫سال ‪ ۹۱‬خواهد بود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪2‬‬ ‫در بازدید استاندار خراسان جنوبی از صنایع کاشی و سرامیک فرزاد بیان شد‬ ‫بهره برداری از طرح تولید کاغذ سلولزی و کربناتی مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد تا یک سال اینده‬ ‫ابراز رضایت استاندار خراسان جنوبی از صنایع کاشی و سرامیک فرزاد‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬صنایع‬ ‫به گ��زارش‬ ‫کاش��ی و س��رامیک فرزاد ب��ا مدیری��ت مهندس‬ ‫علی اکب��ر فالح��ی و کادری مج��رب‪ ،‬متخصص و‬ ‫دلس��وز در سال های گذش��ته در حالی که صنایع‬ ‫گوناگون در ش��رایط اقتصادی فعلی با مش��کالت‬ ‫فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و گاهی به دنبال‬ ‫تعدی��ل نیرو و حتی کاهش میزان تولید هس��تند‬ ‫توانسته این شرایط را با موفقیت پشت سر بگذارد‬ ‫و نه تنه��ا به دنبال تعدیل نیرو نباش��د بلکه با طرح‬ ‫توس��عه جدیدش به دنب��ال اش��تغال و کارافرینی‬ ‫جدیدی اس��ت تا به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی‬ ‫و قرار داش��تن در خط مقدم اقتصادی کشور را که‬ ‫خواسته رهبر معظم انقالب است محقق سازد‪ .‬روز‬ ‫گذش��ته استاندار خراس��ان جنوبی در بازدید از ‪۴‬‬ ‫واحد صنایع کاشی و سرامیک در شهرک صنعتی‬ ‫بیرجند از این واحد نمونه ملی و استانی هم بازدید‬ ‫کرد و از نزدیک با روند فعالیت این مجموعه اشنا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اب�راز رضای�ت اس�تاندار از فعالی�ت‬ ‫صنایع کاشی و سرامیک خراسان جنوبی‬ ‫مهن��دس محمدص��ادق معتمدی��ان‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫خراس��ان جنوبی در حاشیه بازدید از این مجموعه‬ ‫ب��زرگ صنعتی در جمع خبرنگاران با ابراز رضایت‬ ‫از فعالی��ت صنایع کاش��ی و س��رامیک ف��رزاد در‬ ‫اس��تان و با بیان این عبارت که کاشی فرزاد واحد‬ ‫افزود‪ :‬مساحت پروژه در مجموع ‪۳۰‬هزار مترمربع و‬ ‫در فاز نخست ‪ ۱۰‬هزار مترمربع است‪ .‬وی به اتمام‬ ‫مطالع��ات ط��رح تولید کاغذ س��لولزی از ضایعات‬ ‫کاغ��ذ و مقوا‪ ،‬کاغذ کربناتی‪ ،‬ان��واع پارکت ‪ spc‬و‬ ‫‪ mdf‬کربناتی اشاره کرد و افزود‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫این پروژه نه تنها خواهیم توانس��ت نیاز کارخانه به‬ ‫کاغذ بسته بندی کاشی و سرامیک را مرتفع سازیم‬ ‫بلکه می توانیم نیاز اس��تان و همچنین استان های‬ ‫همجوار و در س��طح گسترده تر نیاز کشور به کاغذ‬ ‫بسته بندی را هم برطرف کنیم‪.‬‬ ‫صنعتی خوبی است‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای تولید کاشی‬ ‫و سرامیک در اس��تان ساالنه ‪ ۱۵‬میلیون مترمربع‬ ‫تولید دارند که ‪ ۵۰‬درصد تولیدات ش��ان صادراتی‬ ‫اس��ت و عمده انها هم به کش��ور افغانستان صادر‬ ‫می شود‪ .‬وی با اش��اره به موانع و مشکالتی که در‬ ‫چند مدت اخیر برای صادرات ‪ ۴‬قلم کاالی اساسی‬ ‫از جمله کاشی و سرامیک از مرز ماهیرود به وجود‬ ‫ام��ده‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا پیگیری های انجام ش��ده‪ ،‬هفته‬ ‫گذش��ته این موانع برطرف و ص��ادرات این کاالها‬ ‫از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به صنعتگران استان با برگزاری‬ ‫جلسات تخصصی‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ه��دف م��ا از بازدی��د میدانی از‬ ‫واحدهای صنعتی اش��نا شدن با موانع و مشکالت‬ ‫ف��راروی این واحدها از نزدیک اس��ت تا بعد از ان‬ ‫ب��ا برگزاری جلس��ات تخصصی و به��ره گرفتن از‬ ‫ظرفیت ه��ای قانونی س��تاد تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید به صنعتگران استان کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تور موکد استاندار برای پیگیری‬ ‫‪ 2‬درخواست مدیریت کاشی فرزاد‬ ‫مدی��ر عالی مجتمع کاش��ی و س��رامیک فرزاد‬ ‫هم در حاش��یه بازدی��د اس��تاندار از این مجموعه‬ ‫در گفت وگ��و با خبرن��گاران به برخی مش��کالت‬ ‫حاش��یه ای از جمله نابس��امانی ورودی کارخانه و‬ ‫کانال اب شهرک صنعتی و هدایت نشدن سیالب‬ ‫هنگام بارندگی اش��اره کرد و گفت‪ :‬اقای استاندار‬ ‫درباره رفع این دو مشکل‪ ،‬دستور موکد داده اند که‬ ‫بدون فوت وقت بررسی و رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�رفت ‪ ۶۰‬درص�دی ط�رح تولید‬ ‫کاغذ سلولزی از ضایعات کاغذ و مقوا‬ ‫علی اکبر فالحی در ادامه با اشاره به اجرای طرح‬ ‫توسعه ای کارخانه (تولید کاغذ سلولزی از ضایعات‬ ‫کاغ��ذ و مقوا) از پیش��رفت ‪ ۶۰‬درصدی این پروژه‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬زیرس��اخت های این پروژه مانند‬ ‫خری��د زمین‪ ،‬اش��تراک اب و برق انجام ش��ده که‬ ‫پیش بینی می ش��ود ظرف ‪ ۸‬ماه تا یک سال اینده‬ ‫به مرحله تولید برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی اش�تغال ب�رای هزار نفر در‬ ‫طرح توسعه ای کارخانه‬ ‫وی با بیان اینکه به طور مس��تقیم برای ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفر و به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم برای‬ ‫هزار نفر در این طرح اش��تغال ایجاد خواهد ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن ط��رح کاربری های مختلف��ی خواهد‬ ‫داشت که تولیدات ان به کشورهای گوناگون صادر‬ ‫و در فازهای مختلف اجرایی خواهد ش��د و میزان‬ ‫س��رمایه گذاری پیش بینی ش��ده برای ان بیش از‬ ‫‪ ۱۴۴‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹چش�م انداز طرح توس�عه ب�رای کل‬ ‫کشور دیده شده است‬ ‫وی با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود در فاز اول‬ ‫که ‪ ۴۵‬میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد ماهانه ‪ ۵‬و‬ ‫س��االنه ‪ ۶۰‬هزار تن کاغذ بس��ته بندی تولید شود‪،‬‬ ‫‹ ‹مش�تری مداری و توج�ه به کارگران‬ ‫جزو سرمایه های کارخانه‬ ‫مدی��ر عال��ی کاش��ی و س��رامیک ف��رزاد از‬ ‫مش��تری مداری و توج��ه ب��ه کارگ��ران به عنوان‬ ‫س��رمایه های کارخان��ه ی��اد کرد و گف��ت‪ :‬در این‬ ‫مجموعه تالش می ش��ود قدمی در توسعه استان و‬ ‫کشور برداشته ش��ود که تحقق این هدف به گفته‬ ‫رهبر معظم انقالب از راهی جز همدلی و همزبانی‬ ‫به دست نمی اید‪.‬‬ ‫فالح��ی با بی��ان این عب��ارت که م��ن به همه‬ ‫صنعتگرانی که در ش��رایط اقتصادی فعلی فعالیت‬ ‫دارن��د خداقوت می گوی��م‪ ،‬افزود‪ :‬انتظ��ار می رود‬ ‫مس��ئوالن هم به وظایف ش��ان عمل کنند و همه‬ ‫دست در دست هم و با نقد سازنده در راستای رفع‬ ‫مشکالت صنعت گام بردارند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران خواستار برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسالمی شد‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ش��امگاه جمعه در واکنش به حمله تروریس��تی‬ ‫و نژادپرس��تانه ب��ه نمازگ��زاران مس��لمان در‬ ‫نیوزیلن��د‪ ،‬ای��ن اقدام را به ش��دت محکوم کرد و‬ ‫ان را نش��انه دیگری بر ل��زوم مقابله همه جانبه با‬ ‫اسالم هراس��ی رایج در غرب دانس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬رئیس جمهوری در ای��ن پیام گفت‪ :‬حمله‬ ‫تروریس��تی و نژادپرستانه به نمازگزاران مسلمان‬ ‫در نیوزیلن��د‪ ،‬اقدامی س��بعانه و دردناک بود که‬ ‫قل��ب همه مس��لمانان جهان‪ ،‬انس��ان های ازاده‬ ‫و همچنی��ن مل��ت ایران را جریح��ه دار کرد‪ .‬این‬ ‫جنایت وحش��یانه که منجر به شهادت و مجروح‬ ‫شدن شماری از نمازگزاران بی گناه و بی دفاع شد‪،‬‬ ‫نشانه دیگری بر لزوم مقابله همه جانبه با تروریسم‬ ‫و نفرت پراکنی نسبت به ادیان و اقوام و همچنین‬ ‫اسالم هراس��ی رایج در غرب اس��ت که متاسفانه‬ ‫ازس��وی برخی دولت های غربی نیز‪ ،‬بر ان دمیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬روحانی پوش��ش خبری غیرحرفه ای و‬ ‫غیرانس��انی این جنایت تروریستی ازسوی برخی‬ ‫رس��انه های مدع��ی در غرب را س��ند دیگری بر‬ ‫نژادپرس��تی و استانداردهای دوگانه انها حتی در‬ ‫زمین��ه جان انس��ان ها خواند و گفت‪ :‬این جنایت‬ ‫نشان داد که تروریسم همچنان از معضالت مهم‬ ‫جهانی و نیازمند مبارزه یکپارچه و رویکرد یکسان‬ ‫همه کشورها علیه خشونت و افراطی گری در هر‬ ‫نقطه از جهان اس��ت و باید مجامع جهانی به ویژه‬ ‫کشورهای اسالمی در مقابل این جنایت های ضد‬ ‫بش��ری‪ ،‬واکنش جدی نشان دهند و حامیان پیدا‬ ‫پارلمان‪ ،‬دولت و ملت نیوزیلند را ابراز می کنم‪».‬‬ ‫‹ ‹نشس�ت اضطراری سازمان همکاری‬ ‫اسالمی‬ ‫و پنهان این اقدام ها را رسوا سازند‪.‬‬ ‫‹ ‹مناب�ع خش�ونت و افراطی گ�ری‬ ‫خشکانده شود‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری نیز در پی حادثه‬ ‫تروریس��تی نیوزیلند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید نگاه‪ ،‬اراده‬ ‫و اقدامی جهانی و فراتر از انچه تاکنون بوده‪ ،‬انجام‬ ‫و مناب��ع تولی��د نفرت‪ ،‬خش��ونت‪ ،‬افراطی گری و‬ ‫نژادپرستی در هر شکل و شیوه ای خشکانده شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون اول رئیس‬ ‫جمهوری‪ ،‬در بخش��ی از پیام اسحاق جهانگیری‬ ‫امده اس��ت‪ :‬حم�لات جنایت بار تروریس��تی در‬ ‫نیوزیلند و شهادت جمعی از مسلمانان بیگناه در‬ ‫مسجد‪ ،‬هش��داری دوباره به جهان انسانی درباره‬ ‫خطرات و اثار فاجعه امیز تروریس��م نژادپرستانه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در این پیام افزود‪ :‬این حادثه نش��ان‬ ‫داد که افراطی گری و خش��ونت س��ازمان یافته نه‬ ‫مرز می شناس��د‪ ،‬نه مذهب‪ ،‬ن��ه زن و نه مرد و نه‬ ‫هی��چ س��رزمین و جامعه ام��ن و ارام‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری در ای��ن پی��ام محکومیت این‬ ‫جنایت همه جانبه را کافی ندانس��ت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫بای��د نگاه‪ ،‬اراده و اقدام��ی جهانی و فراتر از انچه‬ ‫تاکنون بوده‪ ،‬انجام و منابع تولید نفرت‪ ،‬خشونت‪،‬‬ ‫افراطی گری و نژادپرستی در هر شکل و شیوه ای‬ ‫خش��کانده ش��ود‪ .‬وی در این پی��ام تصریح کرد‪:‬‬ ‫مبارزه با تروریسم عزم و اجماع جهانی و واکنش‬ ‫عادالنه و ب��ه دور از تبعیض می طلبد؛ وگرنه این‬ ‫تهدی��د بی حد و مرز جهان را با ابعاد و دامنه های‬ ‫غیر قابل پیش بینی روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم همکاری همه کشورها‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در پیامی‬ ‫وقوع حادثه تروریس��تی در شهر کرایست چرچ را‬ ‫محکوم و ان را به تروور ماالرد‪ ،‬همتای نیوزیلندی‬ ‫خود تسلیت گفت‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬در متن‬ ‫پی��ام علی الریجانی به رئیس مجلس نمایندگان‬ ‫نیوزیلن��د امده اس��ت‪« :‬با کمال تاس��ف و تاثر از‬ ‫وقوع حادثه تروریس��تی غیرانسانی در دو مسجد‬ ‫شهر کرایست چرچ و جان باختن و مجروح شدن‬ ‫تع��دادی از مردم بی گناه و مس��لمانان نمازگزار‬ ‫مطلع ش��دم‪ .‬اینجانب با اع�لام انزجار و محکوم‬ ‫کردن این جنایت های هولناک‪ ،‬مراتب همدردی‬ ‫عمیق خود و س��ایر نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ایران با جنابعال��ی‪ ،‬نمایندگان محترم‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در تم��اس تلفن��ی با مولود چ��اووش اوغلو‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه ترکی��ه‪ ،‬به عنوان رئی��س دوره ای‬ ‫س��ازمان همکاری اس�لامی با محکومیت شدید‬ ‫حمله تروریستی و کشتار مسلمانان در نیوزیلند‬ ‫خواس��تار واکنش مناسب کش��ورهای اسالمی‬ ‫نس��بت به این جنایت هولناک ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا محمدجواد ظریف‪ ،‬جمعه ش��ب باتوجه به‬ ‫ای��ن واقعه تروریس��تی و اهانت س��ربازان رژیم‬ ‫صهیونیستی به مسجد مس��لمانان در فلسطین‬ ‫اش��غالی پیش��نهاد کرد س��ازمان همکاری های‬ ‫اس�لامی نشس��تی فوری و اضطراری در س��طح‬ ‫س��ران ی��ا وزی��ران امور خارج��ه برگ��زار کند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظری��ف در دومین واکنش توییتری‬ ‫خود به اقدام تروریس��تی اخی��ر در نیوزیلند که‬ ‫باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از مسلمانان‬ ‫در این کش��ور ش��د‪ ،‬نوشت‪« :‬مردم ایران از اقدام‬ ‫تروریستی اخیر در نیوزیلند متاثر و خشمگین اند‬ ‫اما متعجب نیستند‪.‬‬ ‫به عنوان مردمی که مش��مول ممنوعیت سفر‬ ‫به امریکا هس��تند و دختران ش��ان نمی توانند در‬ ‫صورت حضور در مدرس��ه های فرانسوی واجبات‬ ‫دینی خ��ود را رعایت کنند‪ ،‬ما ایرانی ها به خوبی‬ ‫می دانی��م که نژادپرس��تی و نفرت از اس�لام چه‬ ‫عواقبی دارد‪».‬‬ ‫واکنش های جهانی در محکومیت حمالت تروریستی و وحشیانه نیوزیلند‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد با انتشار‬ ‫بیانیه ای تیراندازی مرگبار در ‪ 2‬مسجد نیوزیلند‬ ‫را محک��وم کرد‪ .‬به گزارش خبرگ��زاری رویترز‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متح��د بیانیه ای‬ ‫را به پیش��نهاد کویت و اندون��زی در واکنش به‬ ‫تیراندازی مرگبار در ‪ ۲‬مس��جد نیوزیلند منتشر‬ ‫کرد‪ .‬در این بیانیه امده اس��ت‪« :‬اعضای شورای‬ ‫امنیت بر این موضوع تاکید دارند که تروریسم در‬ ‫هر ش��کل و صورتی یکی از جدی ترین تهدیدها‬ ‫ب��رای صل��ح و امنیت جهان به ش��مار می رود‪».‬‬ ‫اعضای شورای امنیت در بیانیه خود حمله اخیر‬ ‫را وحش��تناک و بزدالنه قلمداد کردند‪ .‬براساس‬ ‫گ��زارش خبرگ��زاری رویترز اعض��ای این نهاد‬ ‫بین المللی به احت��رام قربانیان این تیراندازی از‬ ‫جای خود برخاسته و یک دقیقه سکوت کردند‪.‬‬ ‫این حادثه تروریستی واکنش های بسیاری را در‬ ‫س��طح بین المللی به دنبال داش��ته است‪ .‬دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا ای��ن حمله را‬ ‫محکوم کرد و ان را کشتاری وحشتناک خواند‪.‬‬ ‫سارا سندرز‪ ،‬سخنگوی کاخ سفید نیز اعالم کرد‬ ‫م��ا در مقابل این حرکت خصمانه که ناش��ی از‬ ‫نف��رت اس��ت‪ ،‬در کنار مردم و دول��ت نیوزیلند‬ ‫ایس��تاده ایم‪ .‬این حمله واکنش مقام های المانی‬ ‫را نیز به دنبال داش��ت‪ .‬ان��گال مرکل‪ ،‬صدراعظم‬ ‫المان در توییتی با مردم نیوزیلند ابراز همدردی‬ ‫کرد و نوش��ت‪ :‬گروهی از شهروندان در حالی که‬ ‫به طور صلح امیز مش��غول عب��ادت بودند مورد‬ ‫حمله قرار گرفته و به خاطر تنفری نژادپرستانه‬ ‫به قتل رس��یدند‪ .‬م��رکل در ادام��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما ش��انه به ش��انه یکدیگر در مقابل تروریس��م‬ ‫ایس��تاده ایم‪ .‬هایکوماس‪ ،‬رئیس نهاد دیپلماسی‬ ‫المان نیز این حمله را در پیامی توییتری محکوم‬ ‫کرد و نوش��ت‪ :‬این رویداد «حمله ای به همه ما»‬ ‫بوده است‪ .‬رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ترکیه نیز این تیراندازی را به شدت محکوم کرد‬ ‫و ان را حمله ای تروریستی علیه مردمی دانست‬ ‫که مش��غول عبادت بوده اند‪ .‬اردوغان اعالم کرد‬ ‫م��ن به کس��انی که چنی��ن حمل��ه ای را انجام‬ ‫داده ان��د لعنت می فرس��تم‪ .‬والدیمی��ر پوتین‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری روسیه نیز این حمله را محکوم‬ ‫شرایط سال ‪ ۹۸‬سخت تر از امسال نخواهد بود‬ ‫وزیر کش��ور با بیان اینکه دش��منان در سال‬ ‫‪ ۹۷‬هر کاری که توانس��تند علیه کشور ما انجام‬ ‫دادند‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬مس��ئله جدیدی که‬ ‫بتواند ش��رایط را س��خت تر کند‪ ،‬وجود نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عبدالرض��ا رحمانی‬ ‫فضل��ی در نشس��ت با علما و روحانیان اس��تان‬ ‫هرم��زگان اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط امروز لطف‬ ‫خداوند متعال به کش��ور ما در اس��تقامت ملت‬ ‫ایران و درایت رهبر معظم انقالب تجلی یافته و‬ ‫کرد‪ .‬کرملین با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد این‬ ‫حمله اقدامی از روی سنگدلی تکان دهنده علیه‬ ‫ش��هروندان صلح طلب��ی بوده که ب��رای عبادت‬ ‫گ��رد هم امده بودند‪ .‬نخس��ت وزیر نیوزیلند نیز‬ ‫حمله رخ داده در کشورش را اقدامی تروریستی‬ ‫خواند و ان را به ش��دت محکوم کرد‪ .‬جاس��یندا‬ ‫اردرن‪ ،‬از ش��هر کرایس��ت چرچ ک��ه روز جمعه‬ ‫ش��اهد حمله تروریس��تی علیه نمازگزاران بود‪،‬‬ ‫بازدی��د و ب��ا نمایندگان��ی از مرک��ز پناهجویان‬ ‫کانترب��ری دی��دار کرد‪ .‬اردرن در این س��فر در‬ ‫راس��تای همبستگی با خانواده های قربانیان این‬ ‫حمل��ه تروریس��تی و ابراز محبت ب��ه گروه های‬ ‫مس��لمان حجاب بر سر گذاشت‪ .‬همچنین ملکه‬ ‫الیزابت‪ ،‬وزیر امور خارجه اندونزی‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫پیش��ین مالزی و شمار دیگری از رهبران جهان‬ ‫این حمله تروریس��تی را محکوم کردند‪ .‬اخرین‬ ‫گزارش ها حاکی است که کشورهای عربی حوزه‬ ‫خلیج فارس از جمله عربس��تان‪ ،‬بحرین‪ ،‬کویت‪،‬‬ ‫ام��ارات‪ ،‬عم��ان و قطر نیز حمالت تروریس��تی‬ ‫نیوزیلند را محکوم کرده اند‪ .‬مقام های فرانسوی‬ ‫سازکار ایرانی متناسب با اینستکس به زودی ثبت می شود‬ ‫در اوضاع کنونی‪ ،‬جهانیان در مسائل گوناگون‪،‬‬ ‫ح��ق را به ایران می دهند‪ .‬وزیر کش��ور با بیان‬ ‫اینکه در سال ‪ ۹۷‬دشمن شدیدترین تحریم ها‬ ‫را ب��رای ایج��اد نارضایت��ی در کش��ور‪ ،‬علیه ما‬ ‫اعم��ال کرد‪ ،‬گفت‪ :‬مردم م��ا با اقتدار در مقابل‬ ‫این تحریم ها استقامت و رهبر معظم انقالب نیز‬ ‫ساختارهای جدیدی را برای عبور موفق از این‬ ‫مرحله ایجاد کردند و همه مس��ئوالن قوا برای‬ ‫تالش مضاعف پای کار امدند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬س��ازکار‬ ‫متناس��ب با کانال معرفی شده ازسوی ‪ ۳‬کشور‬ ‫اروپایی با نام سازکار ویژه تامین مالی و تجارت‬ ‫(‪ )STFI‬ب��ه زودی در تهران ثبت می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک مرکزی عبدالناصر‬ ‫همتی تاکید کرد‪ :‬ثبت این شرکت به هیچ وجه‬ ‫به معنای معطل شدن ایران برای عملیاتی شدن‬ ‫سازکار اروپا نیس��ت و ما استراتژی اتخاذ شده‬ ‫خود را برای ش��یوه تامین مالی و تجارت کشور‬ ‫عکس روز‬ ‫دُر بلوچ ‪ -‬اقامتگاهی کروی میان درختان نارگیل و گواوا‬ ‫از جمله رئیس جمهوری این کش��ور هم حمالت‬ ‫تروریس��تی نیوزیلن��د را محکوم ک��رده و تاکید‬ ‫داش��ته اند که همکاری با متح��دان برای مقابله‬ ‫با تروریس��م امری ضروری اس��ت‪ .‬نخست وزیر‬ ‫ن��روژ نیز ک��ه کش��ورش حدود ‪ ۸‬س��ال پیش‬ ‫ش��اهد چنین کشتاری به دست یک راست گرای‬ ‫افراط��ی بود‪ ،‬با م��ردم نیوزیلند ابراز همدردی و‬ ‫در گفت وگویی بیان کرد‪ :‬چنین حمالتی نش��ان‬ ‫می ده��د که تالش های همه ما برای کاس��تن از‬ ‫تنش ها و مقابله با افراط گرایی از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار است‪ .‬گفتنی است عامل حمله مرگبار‬ ‫به ‪ ۲‬مس��جد در نیوزیلند صبح روز گذش��ته در‬ ‫براب��ر دادگاه حاضر و در زمینه اتهام قتل تفهیم‬ ‫اتهام ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که در پی کشته‬ ‫شدن حدود ‪ ۵۰‬نمازگزار و زخمی شدن بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬تن دیگر در شهر کرایست چرچ‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫نیوزیلند اعالم کرد مقامات در قانون حمل سالح‬ ‫بازنگ��ری خواهند کرد‪ .‬وی همچنین تاکید کرد‬ ‫تحقیقاتی روی فعالیت های راست گرایی افراطی‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫در شرایط تحریم از روش ها و طرق ویژه ای که‬ ‫طراحی کرده ایم‪ ،‬به ویژه از طریق همس��ایگان‬ ‫و س��ایر شریکان تجاری ادامه می دهیم‪ .‬همتی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬با مذاکراتی که همکاران من هفته‬ ‫گذشته در تهران با نمایندگان ‪ ۳‬کشور اروپایی‬ ‫و مدیر اینس��تکس در بانک مرکزی داش��تند‪،‬‬ ‫توضیحات کاملی درباره سازکار ایرانی متناسب‬ ‫با سازکار اروپایی داده اند و ما منتظر اقدام های‬ ‫عملی از طرف اروپا هستیم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫ایلنا‪ -‬ایین رسمی بهره برداری از پاالیشگاه های گازی طرح توسعه فازهای ‪۱۳‬‬ ‫و ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۴‬پ��ارس جنوبی امروز با حضور رئیس جمهوری‪ ،‬وزیر نفت و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران در اس��تان بوش��هر شهرس��تان کنگان برگزار می شود‪ .‬با‬ ‫بهره برداری از این پاالیش��گاه ها ایران در برداش��ت گاز از این میدان مش��ترک از‬ ‫قطر پیشی می گیرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ماریا زاخارووا‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه اعالم کرد‪ :‬برنامه‬ ‫جام��ع اقدام مش��ترک (برجام) باوجود کارش��کنی های امری��کا همچنان توانایی‬ ‫اجرای��ی دارد و کش��ورهای عضو این توافق مصمم به حف��ظ ان باوجود مخالفت‬ ‫امریکا هستند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس‪ ،‬دونالد ترامپ و تیم امنیت ملی‬ ‫او نشست یک ساعته محرمانه ای درباره افغانستان برگزار کردند‪ .‬این جلسه پس از‬ ‫ان برگزار شد که یک مقام ارشد افغان اشکارا از اقدام دولت ترامپ که دولت کابل‬ ‫را درباره مذاکراتش با طالبان در بی خبری نگه داشته‪ ،‬انتقاد کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش س��ومریه نیوز‪ ،‬عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخست وزیر عراق با انتشار‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬امروز فاجعه حلبچه را به یاد می اوریم‪ .‬این روز‪ ،‬به عنوان روز‬ ‫س��یاه دیگ��ری در تاریخ جنایت های صدام‪ ،‬دیکتات��ور رژیم بعثی علیه مردم کرد‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمد عمر داودزی‪ ،‬نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان در امور‬ ‫صلح با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی می کند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬رئیس جمهوری بولیوی و نخس��ت وزیر یونان در نشس��تی تاکید کردند‬ ‫بحران ونزوئال باید از طریق مذاکره رفع شود و جامعه جهانی نباید اجازه مداخله‬ ‫خارجی در امور داخلی این کشور امریکای التین را بدهد‪.‬‬ ‫پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫سال ‪ ۹۸‬مشابه سال ‪۹۱‬‬ ‫خواهد بود‬ ‫مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در گزارش��ی که‬ ‫منتش��ر کرد‪ ،‬به پیش بینی رش��د اقتصادی سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬پرداخ��ت‪ .‬بن��ا بر اخری��ن پیش بینی این‬ ‫مرکز‪ ،‬رش��د اقتصادی کشور در سال ‪ ۱۳۹۸‬بین‬ ‫‪ -۴.۵‬درصد تا ‪ -۵.۵‬درصد خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫اقتصادنی��وز در این گزارش امده اس��ت‪ :‬عملکرد‬ ‫بخ��ش حقیقی اقتص��اد در س��ال های ‪ ۱۳۹۷‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بیش از هر چیز متاثر از تحریم های جدید‬ ‫و بحران ارزی اس��ت‪ .‬باتوجه به ماهیت به نس��بت‬ ‫مش��ابه تحریم های اقتص��ادی جدی��د امریکا با‬ ‫تحریم ه��ای دور پیش��ین و واکنش ه��ای عملی‬ ‫فعاالن اقتصادی کش��ورهای طرف معامله‪ ،‬انتظار‬ ‫م��ی رود در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ش��اهد وضعیت به طور‬ ‫تقریبی مش��ابهی با سال ‪ ۱۳۹۱‬از لحاظ تاثیر بر‬ ‫عملکرد بخش حقیقی باش��یم‪ .‬بررس��ی وضعیت‬ ‫کلی عملکرد اقتصاد در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫این موضوع را تایید می کند‪ .‬در این دوره ش��اهد‬ ‫جهش ارزی‪ ،‬اف��ت تولید برخی صنایع و افزایش‬ ‫سطح عمومی قیمت ها بوده ایم که انتظار می رود‪،‬‬ ‫عملک��رد تولید و بخش حقیق��ی اقتصاد را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهند‪ .‬در گزارش این مرکز سناریوهای‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده برای پیش بین��ی عملکرد‬ ‫اقتصاد به این شرح است‪ :‬سناریو اول‪ :‬افت روزانه‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰۰‬هزار بش��که برای ص��ادرات نفت و‬ ‫میعانات گازی در نیمه دوم سال ‪( ۱۳۹۷‬صادرات‬ ‫میانگین روزانه ‪ ۱.۹‬میلیون بشکه نفت و میعانات‬ ‫در کل سال) و میانگین روزانه یک میلیون بشکه‬ ‫صادرات نفت و میعانات گازی در سال ‪ .۹۸‬سناریو‬ ‫دوم‪ :‬افت میانگین روزانه حدود ‪ ۱.۶‬میلیون بشکه‬ ‫ب��رای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪( ۱۳۹۷‬میانگین حدود ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه‬ ‫در روز ص��ادرات نفت و میعانات در کل س��ال) و‬ ‫میانگین روزانه ‪ ۹۰۰‬هزار بش��که صادرات نفت و‬ ‫میعانات گازی در س��ال ‪ .۱۳۹۸‬با در نظر گرفتن‬ ‫این س��ناریوها و عملکرد مورد انتظار بخش های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬پیش بینی می شود در سال ‪ ۱۳۹۷‬رشد‬ ‫اقتصادی ایران در س��ناریو اول ‪ -۲.۶‬و در سناریو‬ ‫دوم ‪ -۵.۵‬درصد باشد‪ .‬این میزان برای رشد بدون‬ ‫نفت به ترتیب ‪ ۰.۵‬و ‪ -۱‬درصد براورد می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین با در نظر گرفتن عواملی مانند وضعیت‬ ‫ص��ادرات نفت‪ ،‬بودجه دولت و در نتیجه تاثیر ان‬ ‫ب��ر بخش س��اختمان و خدمات عمومی در طرف‬ ‫عرض��ه اقتص��اد (واردات و صادرات) و تاثیر ان بر‬ ‫بخش های صنعت و بازرگانی رش��د سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بی��ن ‪-۴.۵‬ت��ا ‪ -۵.۵‬درصد پیش بینی می ش��ود‪.‬‬ ‫براوردهای انجام ش��ده در سناریوهای یک و دو‪،‬‬ ‫با فرض تداوم ش��رایط موجود انجام ش��ده است؛‬ ‫این در حالی اس��ت که به طور بالقوه سیاست گذار‬ ‫می تواند با اتخاذ سیاس��ت های فعاالنه مناسب در‬ ‫وضعی��ت جدید و کاه��ش تهدیدها و بهره گیری‬ ‫از فرصت ه��ای ناش��ی از ان‪ ،‬پیامده��ای منف��ی‬ ‫را کاه��ش ده��د‪ .‬نرخ ت��ورم‪ :‬گ��زارش این مرکز‬ ‫همچنین درباره نرخ تورم در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حاکی‬ ‫است که پس از تجربه تورم تک رقمی در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬ک��ه متاثر از سیاس��ت های اتخاذ‬ ‫ش��ده در حوزه نرخ س��ود بانکی بود و باتوجه به‬ ‫وضعیت نامناس��ب نظام بانکی و رشد نامتناسب‬ ‫نقدینگی ک��ه به نوعی «تعوی��ق انداختن تورم»‬ ‫به شمار می رفت‪ ،‬نرخ تورم در سال ‪ ۱۳۹۷‬روندی‬ ‫صع��ودی به خود گرفت ودر ابان به ‪ ۱۸.۴‬درصد‬ ‫رس��ید و باتوجه به افزای��ش قابل توجه نرخ تورم‬ ‫نقط��ه به نقطه (‪ ۳۹.۹‬درص��د در ابان ) این روند‬ ‫صعودی در ادامه سال نیز تداوم پیدا کرد‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫روزشمار س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اخرین گام ها را برمی دارد و نوروز در‬ ‫راه اس��ت‪ .‬نوروز ارمغان بهار اس��ت و بهار یاداور تولدی دوباره؛‬ ‫سراغاز ش��کفتن و روییدن و سبز شدن‪ .‬هستی زمزمه ای دارد‬ ‫و نیایشی‪.‬‬ ‫هم��ه س��پاس می گوین��د او را که دوب��اره زن��ده می کند و‬ ‫می افریند و این پیام نوروز اس��ت ک��ه همراه با طبیعت دوباره‬ ‫زاده ش��ویم و افریدگار را به ش��کرانه این عطیه الهی ستایش‬ ‫کنیم‪ .‬سال نو همیشه نویدبخش افکار نو و کردار و تصمیم های‬ ‫نو برای اینده است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به ش��رایط روز اقتصاد ایران امید اس��ت بتوانیم در‬ ‫س��ال جدید گام ه��ای بلندی ب��رای تعالی و پیش��رفت میهن‬ ‫عزیزمان برداریم‪ .‬دس��تیابی به این موفقیت ممکن نیست؛ مگر‬ ‫با اسیب شناس��ی و پذیرش اشتباه های گذشته و اجرای باورها‬ ‫و راه های جدید‪.‬‬ ‫در تمامی نشست ها و همایش هایی که در زمینه تامین مالی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و مباحث اقتصادی در صنایع گوناگون حضور‬ ‫داش��ته ام یک موضوع برایم بس��یار جالب بوده و هست؛ اینکه‬ ‫همواره مس��ئوالن که س��کاندار اقتصاد و توسعه کشور هستند‬ ‫از ارائه هرگونه مدل ملموس��ی که منجر به توس��عه شده باشد‬ ‫پرهی��ز می کنند و بیش��تر از مدل های ازمایش��گاهی که هیچ‬ ‫کش��وری تا ب��ه حال از انها به��ره نبرده نام می برن��د و با ارائه‬ ‫گزارش های مفصل و اسالید پشت اسالید ان را برای بینندگان‬ ‫یا شنوندگان تبیین می کنند‪.‬‬ ‫پرس��ش اساسی در این زمینه این است که ایا بدون داشتن‬ ‫الگو یا الگوهایی از پیش��رفت و توسعه‪ ،‬امکان پی ریزی توسعه‬ ‫در ابعاد گوناگون و در نهایت همه جانبه وجود دارد یا خیر؟‬ ‫ب��رای مث��ال از بازاره��ای مال��ی و س��رمایه گذاری ش��روع‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫دو بال این حوزه نظام بانکی و بازار س��رمایه هس��تند‪ .‬هنوز‬ ‫برای بسیاری از دست اندرکاران بخش خصوصی و سایر فعاالن‬ ‫مش��خص نیس��ت که قرار اس��ت نظام بانکی ایران سر از نظام‬ ‫بانکی تراس��تی ژاپ��ن دربیاورد یا با الگوی��ی مانند نظام کارای‬ ‫چندسطحی المان به فعالیت ادامه دهد یا عالقه مند به نزدیک‬ ‫ش��دن به نظام مالی انگلوساکس��ونی مبتنی بر مدل بریتانیا یا‬ ‫امریکا اس��ت یا نوع��ی بانکداری مبتنی بر بانکداری اس�لامی‬ ‫در س��ایر کش��ورهای اسالمی یا غیراس�لامی را طلب می کند‪.‬‬ ‫با بررس��ی روندهای بانکداری ایران به این نکته می رس��یم که‬ ‫در واقع هیچ کدام از الگوی یادش��ده س��رلوحه و هدف نهایی‬ ‫بانکداری ایران نیستند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت مدل بانکداری در ایران به ط��ور تقریبی با هیچ‬ ‫مدل��ی در جهان ش��باهت ندارد‪ .‬چنانچه به لحاظ اس��تفاده از‬ ‫مدل ه��ای مدیریت ریس��ک جزو ضعیف ترین ها هس��تیم و در‬ ‫شیوه های پرداخت در برخی موارد بسیار پیشرفته ایم؛ اما هنوز‬ ‫تکلیف مان با فلسفه بانکداری روشن نیست‪.‬‬ ‫در حوزه بازار س��رمایه نیز مردد هستیم‪ .‬بسیاری از مدیران‬ ‫کالن دولتی اش��نایی ب��ا بزرگ ترین ابزار تامی��ن مالی جهان‬ ‫ندارند و فقط در س��طحی غیرکاربردی با ان و مکانیسم هایش‬ ‫اشنا هستند‪ .‬در این حوزه نیز معلوم نیست می خواهیم بازاری‬ ‫مانند بازار ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬المان یا امریکا داش��ته باشیم؟ الگوهای‬ ‫هرکدام متفاوت و کارکردهای ش��ان بس��یار فراتر از تصور ما از‬ ‫بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫در حوزه های زیرس��اختی نیز وضعیت به همین منوال است‪.‬‬ ‫تکلیف توس��عه زیرس��اخت ها مشخص نیس��ت‪ .‬کارخانه فوالد‬ ‫س��اخته ایم اما در وس��ط بیابان؛ زمین های زراعی داریم اما در‬ ‫جای��ی که کمترین میزان بارندگی و اب را دارد؛ س��د زده ایم‪،‬‬ ‫س��دهایی که برق تولید کرده اند اما باعث نابودی محیط زیست‬ ‫ش��ده اند؛ خودرو می سازیم اما با همان ها شهرهای مان را شلوغ‬ ‫و الوده می کنیم؛ در تهران با اینکه می دانیم مترو و حمل ونقل‬ ‫ریل��ی و ش��هری در اولویت قرار دارن��د‪ ،‬اتوبان پش��ت اتوبان‬ ‫ساخته ایم؛ مثال ها بسیار هستند اما الگویی در میان نیست‪.‬‬ ‫به نظ��ر نگارنده‪ ،‬نداش��تن الگوی��ی روش��ن و قابل لمس در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگون ما را به ناکجااب��اد خواهد برد‪ .‬نبود الگو و‬ ‫پیروی نکردن از الگوی های ساختاری مشخص موجب خواهد‬ ‫ش��د هیچ تصوری از نتیجه کار برای مان وجود نداشته باشد و‬ ‫همانطور که در س��ند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬دیده ایم به طور تقریبی‬ ‫در بیشتر حوزه ها به انچه می خواستیم نرسیم‪.‬‬ ‫در این بین توجه به این نکته هم ضروری اس��ت که فقط ‪۷‬‬ ‫س��ال برای تحقق اهداف پیش بینی ش��ده در افق ‪ ۱۴۰۴‬زمان‬ ‫باقی مانده اس��ت‪ .‬در خاطرات زنده یاد دکت��ر نیازمند نکته ای‬ ‫وجود دارد که بیان ان خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫در گرماگرم دهه ‪ ۴۰‬که ایران بیش��ترین رشد صنعتی را در‬ ‫جه��ان به خ��ود اختصاص داده بود‪ ،‬ک��ره جنوبی عالقه مند به‬ ‫الگوبرداری از مدل توس��عه ایران بود‪ .‬با توضیح موارد یادشده‬ ‫بای��د گفت الگوبرداری می تواند چش��م انداز مل��ی ایجاد کند و‬ ‫تصمیم س��ازان و اجراکنندگان را در مس��یر و هدفی که دارند‬ ‫منسجم تر سازد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین نبای��د فراموش کرد که ب��ا الگوبرداری می توان‬ ‫در عص��ر حاضر بهترین ها را از کش��ورهای گوناگون برگرفت و‬ ‫به اجرا گذاش��ت‪ .‬در این صورت دیگر نی��از به اختراع چرخ از‬ ‫ابتدا نیس��ت و می توان با طی کردن مسیر موفقیت یک کشور‬ ‫باتوجه به شرایط کش��ور خود‪ ،‬بهترین مسیر را برای پیشرفت‬ ‫و توسعه انتخاب کرد‪.‬‬ ‫از انتخاب الگو نهراس��یم و زمان را با مدل های ازمایشگاهی‬ ‫بدون پشتوانه هدر ندهیم‪ .‬زمان ارزشمندترین دارایی یک ملت‬ ‫است و نباید حتی یک لحظه از ان هدر برود‪.‬‬ ‫لزوم مقابله با اسالم هراسی‬ ‫با حضور ش��هردار تهران‪ ،‬رئیس ش��ورای شهر‬ ‫تهران و فرمانده ق��رارگاه خاتم االنبیا‪ ۷ ،‬کیلومتر‬ ‫از بخش ش��مالی خط ‪ ۷‬مترو تهران (سه ایستگاه‬ ‫می��دان صنعت‪ ،‬تربیت م��درس و هالل احمر) به‬ ‫بهره ب��رداری رس��ید‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬علی امام‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو در این ایین با بیان اینکه‬ ‫ایستگاه هالل احمر در تیر سال جاری تکمیل شده‬ ‫ب��ود اما به دلیل نبود پل��ه برقی مورد بهره برداری‬ ‫قرار نگرفت‪ ،‬گفت‪ :‬این ایستگاه بلندترین پله برقی‬ ‫خط��وط مترو را دارد‪ .‬وی با بی��ان اینکه امروز ‪۹‬‬ ‫کیلومت��ر از خط ‪ ۶‬مترو در بخش جنوبی تکمیل‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬سال اینده با حضور رئیس جمهوری‬ ‫این ‪ ۹‬کیلومتر از ایس��تگاه دولت اباد به ش��هدا به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬امام ادامه داد‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از این ‪ ۷.۵‬کیلومتر امس��ال ‪ ۱۳.۵‬کیلومتر از خط‬ ‫‪ ۷‬در اختی��ار ش��هروندان تهرانی ق��رار گرفت که‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬نیز ‪ ۸‬کیلومتر از این خط در بخش‬ ‫ش��رقی مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬در خط ‪۶‬‬ ‫نیز تا پایان س��ال ‪ ۱۵ ،۹۸‬کیلومتر دیگر به مدار‬ ‫خدمت رس��انی اضافه خواهد شد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬یک ایستگاه باقی مانده خط ‪ ۳‬یعنی‬ ‫اقدسیه نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫زمان‪ ،‬ارزشمندترین‬ ‫دارایی یک ملت است‬ ‫بهره برداری از ‪ ۷.۵‬کیلومتر‬ ‫از خط ‪ ۷‬مترو تهران‬ ‫یکشنبه‬ ‫جشنواره خدمات‬ ‫نوروزی ایران خودرو‬ ‫اغاز شد‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫مخاطبان شبکه ریلی‬ ‫بیشتر شدند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چند پیشنهاد کلیدی برای گشایش قفل های اقتصادی سال اینده ارائه کرد‬ ‫افزایش کیفیت و کاهش قیمت‪ ،‬شرط بقا در ‪۹۸‬‬ ‫مراقب جیب مردم باشیم‬ ‫امیر مه�رزاد‪ :‬اقتصاددان��ان و تولیدکنندگان‬ ‫معتقدند نش��انه های کنونی حاکی از این است‬ ‫که سال اینده شرایط اقتصادی ایران پیچیده و‬ ‫دشوارتر خواهد بود‪.‬‬ ‫هرچند به دلیل دامنه وس��یع تغییرات و غیرقابل پیش بینی بودن‬ ‫بس��یاری از ش��اخص ها این احتمال هم وجود دارد که سال اینده‬ ‫ش��رایط بهبود یابد اما به طور کلی ش��واهد امس��ال نشان می دهد‬ ‫جن��گ اقتصادی در س��ال اینده نیاز به تجهیزات بیش��تری دارد‪.‬‬ ‫در اخرین ش��ماره سال ‪ ۹۷‬به پیش��نهاد کارشناسان برای‬ ‫رفتار اقتصادی تولیدکنندگان در سال اینده پرداخته است‪.‬‬ ‫محصوالتی هس��تند ک��ه ما تولید می کنیم‪ .‬اگر ب��ا تالش‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره وری و کاهش قیمت تمام ش��ده بتوانیم چ��رخ تولید را حفظ‬ ‫کنیم‪ ،‬بدون شک بیشترین بهره را از شرایط کنونی خواهیم برد‪.‬‬ ‫به گفته دبیرکل اتاق صنعت و معدن ایران‪ ،‬ش��رکت هایی که به‬ ‫دولت وابستگی بیشتری دارند به مردم رحم نمی کنند‪ .‬در ماه های‬ ‫گذشته خودروسازان‪ ،‬شرکت های پتروشیمی و به طور کلی صنایع‬ ‫س��نگین با افزای��ش غیرمنطقی قیمت به مردم فش��ار زیادی وارد‬ ‫کردند‪ .‬وظیفه تولیدکننده حفظ منافع مش��تری است و زمانی که‬ ‫مش��تری در بحران اقتصادی قرار گرفته بای��د مراقب جیب مردم‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مرتض��وی‪ ،‬دبی��رکل اتاق‬ ‫صنعت و معدن نیز پیش��نهادهایی برای‬ ‫س��ال اینده دارد‪ .‬او در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی شکاف عمیقی‬ ‫بی��ن نه��اد سیاس��ت گذار و صنعتگران‬ ‫احس��اس می ش��ود و این موضوع به نفع‬ ‫کشور نیس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬پیش بینی‬ ‫شرایط سال اینده بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ما نمی دانیم ارزش پول ملی را چه کس��ی‬ ‫و با چه هدفی به یک چهارم رس��اند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬تصمیم هایی که‬ ‫برای تامین مواد اولیه گرفته می ش��ود به س��رعت تغییر می کند و‬ ‫این موضوع به نفع مردم و کش��ور نیس��ت‪ .‬زمانی که بین نهادهای‬ ‫تخصصی و تصمیم گیر فاصله ایجاد می شود نهادهای تخصصی باید‬ ‫به فکر منافع مردم باشند‪.‬‬ ‫به باور مرتضوی‪ ،‬مردم‪ ،‬معدن طالی بخش تولید هستند و تعهد‬ ‫تولیدکننده باید نس��بت به مردم در این شرایط افزایش یابد‪ .‬تعهد‬ ‫دیگ��ری به کارگ��ران داریم و باید تالش کنیم ت��ا نیروی کار حفظ‬ ‫ش��ود‪ .‬به هر حال‪ ،‬این شرایط می گذرد اما کشور‪ ،‬مردم‪ ،‬نیروی کار‬ ‫و تولیدکننده پایدار هس��تند و باید برای حف��ظ منافع این عناصر‬ ‫تالش کرد‪ .‬محدوده ما مردم است و باید این محدوده را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫مرتضوی با بیان اینکه متاس��فانه فس��اد در کشور ما نهادینه شده و‬ ‫باید با ان مقابله کنیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬زمانی می گفتند س��عودی ها تا‬ ‫هدیه نگیرند کار کس��ی را انجام نمی دهند‪ .‬شوربختانه این اخالق‬ ‫امروز در سازمان ها و نهادهای بسیاری ایجاد شده و باید با ان مقابله‬ ‫کنیم‪ .‬این موضوع را باید در نظر داش��ته باشیم که نمی توان از یک‬ ‫س��و رشوه داد و از س��وی دیگر با اختالس های چند هزار میلیاردی‬ ‫مخالف بود‪ .‬فس��اد یک سفره کثیف اس��ت و نباید سر سفره کثیف‬ ‫بنش��ینیم‪ .‬انچه امروز ش��رایط کش��ور را دچار پیچیدگی و بحران‬ ‫کرده فساد و تصمیم های اشتباه است‪ .‬برای عبور از این گردنه از دو‬ ‫عنصر باید فاصله گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر افزایش کیفیت در س��ال این��ده‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫متاسفانه بس��یاری از تولیدکنندگان تالشی برای قدرتمند کردن‬ ‫عبارت «س��اخت ای��ران» نمی کنند‪ .‬مردم به عن��وان بزرگ ترین‬ ‫حام��ی تولید امروز نیاز به کاهش قیم��ت و افزایش کیفیت دارند‪،‬‬ ‫برای رش��د اقتصادی باید به خواس��ته متقاضی و مش��تری احترام‬ ‫گذاش��ت‪ .‬دوره کنونی سپری می شود و کش��ور از این بحران عبور‬ ‫می کن��د اما نق��ش کارخانه هایی که در ای��ن دوره از مردم حمایت‬ ‫کردن��د و نقش انهایی که با افزایش بی دلیل قیمت به مردم فش��ار‬ ‫مضاعف اوردند فراموش نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم‪ ،‬طالی تولید کننده‬ ‫‹ ‹حفظ نیروی کار‪ ،‬اولویت ‪۹۸‬‬ ‫مرتض��وی با تاکید بر حف��ظ نیروی کار و قیمت ها در س��ال اینده‬ ‫گفت‪ :‬تولیدکننده باید متقاضی داش��ته باش��د و م��ردم متقاضی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید صادرات محور و جایگزینی واردات‬ ‫‹ ‹سر سفره کثیف ننشینیم‬ ‫‹ ‹همگرایی ظرفیت ها‬ ‫س��ید عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رئیس خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ایران ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬صنعتگران بای��د این ضرب المثل‬ ‫را اوی��زه گوش ش��ان کنند که «کس نخارد پش��ت م��ن جز ناخن‬ ‫مردم ب��ه عنوان بزرگ ترین حام��ی تولید امروز نیاز ب��ه کاهش قیمت و‬ ‫افزایش کیفیت دارند‪ ،‬برای رش��د اقتصادی باید به خواس��ته متقاضی و‬ ‫مشتری احترام گذاشت‬ ‫انگش��ت من»‪ .‬پیدا کردن بازارهای صادرات��ی‪ ،‬واردات مواد اولیه و‬ ‫دسترس��ی به ش��یوه های انتقال پول موضوع هایی نیستند که در‬ ‫حوزه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا بانک مرکزی بررسی شوند‪.‬‬ ‫این موضوع ها در ارتباط مس��تقیم واحده��ای صنعتی و ارتباط با‬ ‫نهادها و تشکل های بخش خصوصی بررسی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دیون صنایع فریز شود‬ ‫به گفته سهل ابادی‪ ،‬بزرگ ترین حامی بخش خصوصی در کشور‬ ‫ما باید «بخش خصوصی» باش��د‪ .‬ظرفیت های موجود باید مطرح‬ ‫ش��ود تا دیگران هم بتوانند از انها استفاده کنند‪ .‬متاسفانه دولت در‬ ‫خلق بحران بس��یار سریع و در رفع ان بسیار اهسته رفتار می کند و‬ ‫در این فاصله تولیدکننده اسیب زیادی می بیند‪.‬‬ ‫سهل ابادی با اش��اره به اینکه ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫واحده��ای صنعتی درگیر بدهی و روابط‬ ‫بانکی هس��تند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬اگر دولت‬ ‫می خواهد ب��رای کارخانه و صنایع کاری‬ ‫انجام دهد‪ ،‬باید بدهی بانکی را فریز کند‪.‬‬ ‫خ��روج بنگاه ه��ای صنعت��ی از وضعیت‬ ‫کنون��ی راه��ی جز فری��ز دیون ن��دارد‪.‬‬ ‫متاس��فانه دولت بررسی این موضوع را به تعویق می اندازد و همین‬ ‫موضوع باعث افزایش بدهی ها و به دنبال ان سخت تر شدن شرایط‬ ‫عل��ی حیات نی��ا‪ ،‬تحلیلگر مس��ائل‬ ‫اقتصادی و کارشناس تامین مالی به‬ ‫پیشنهادهایی برای بخش خصوصی‬ ‫در سال اینده پرداخت و در این باره‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬در این ساحت با دو‬ ‫طیف روبه رو هستیم که هرکدام باید‬ ‫به تناسب شرایط خاص خود حرکت‬ ‫کنن��د‪ .‬درحال حاضر تعدادی کارخانه در حال تولید داریم و‬ ‫تعدادی طرح تولیدی که س��ال اینده وارد مدار می شود‪ .‬هر‬ ‫کدام از این دو بخش با سیاس��ت های خاص خود می توانند‬ ‫سال اینده را سپری کنند‪.‬‬ ‫حیات نیا درباره دسته نخست توضیح داد‪ :‬واحدهای در حال‬ ‫بهره ب��رداری باید تالش کنند تا بازاره��ای جدید صادراتی را‬ ‫شناسایی و برای حضور در انها اقدام کنند‪ .‬با توجه به کاهش‬ ‫ارزش ریال و افزایش نرخ ارز در کشور صادرات کمک می کند‬ ‫تا درامد این بنگاه ها افزایش یابد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شناس��ایی بازار‬ ‫صادراتی و صادرات به انها باعث می ش��ود بخشی از نیاز کشور‬ ‫به ارز هم برطرف شود و ارزاوری مناسبی در این زمینه می توان‬ ‫حاصل کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین به صاحبان طرح هایی که در س��ال اینده وارد‬ ‫مدار تولید می ش��وند‪ ،‬پیش��نهاد داد‪ :‬این واحدها با تمرکز بر‬ ‫بازار داخلی می توانن��د کاالی جایگزین محصوالت وارداتی را‬ ‫تولیدکنن��د‪ .‬ای��ن موضوع در بازار ای��ران اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط تحریمی اگ��ر واحدهای تولیدی بتوانند با‬ ‫مطالعه بیش��تر بر واردات مس��یر تولی��د را پیش برند‪ ،‬ضریب‬ ‫موفقیت انها افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر مس��ائل اقتص��ادی همچنین توضی��ح داد‪:‬‬ ‫ارتباط بیش��تر در حوزه فناوری و علوم تولید باعث می ش��ود‬ ‫تولیدکنندگان بتوانند با شیوه های نوین افزایش بهره وری اشنا‬ ‫شده و از ان پیشنهادها در پیشبرد اهداف تولیدی خود استفاده‬ ‫کنند‪ .‬تعامل با مراکز علمی در دنیا برای افزایش بهره وری تولید‬ ‫و افزایش بازدهی سرمایه تاثیر قابل توجهی دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو اغاز شد‬ ‫‹ ‹امدادخودرو و جلب رضایت مشتریان‬ ‫شهریار س��لطانی از مدیران ایساکو‬ ‫با اش��اره به فعالیت کانون رضایت‬ ‫مش��تریان گفت‪ :‬در کانون رضایت‬ ‫مش��تریان عملکرد خدمات پس از‬ ‫فروش در ‪ ۳‬مولفه سرعت‪ ،‬کیفیت‬ ‫و هزینه ه��ا خالص��ه می ش��ود که‬ ‫رعای��ت اس��تانداردها در انه��ا در‬ ‫نهایت رضایت مشتریان را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه س��رعت ارائه خدمات در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫کارهای بسیاری انجام ش��ده که یکی از برنامه های ایساکو‬ ‫در این زمینه توس��عه خدمات و س��رویس در محل بود‪ .‬با‬ ‫همکاری ام��داد خودرو با برنام��ه اپ «اتوکلیک» خدماتی‬ ‫مانند تعویض روغن موتور‪ ،‬فیلتر روغن‪ ،‬ش��مع موتور‪ ،‬تیغه‬ ‫برف پاک کن و‪ ...‬در محل به مشتریان ارائه می شود‪.‬‬ ‫س��لطانی با اش��اره به خدم��ات دو طرح «ف��را امداد» و‬ ‫«امدادگلس» اظهارکرد‪ :‬این دو بخش‪ ،‬از برنامه های جدید‬ ‫امس��ال ب��ود که اجرایی ش��د‪ .‬در «فراام��داد» فرایند ارائه‬ ‫خدمات در محل‪ ،‬انجام تعمیرات و تعویض قطعات را انجام‬ ‫می دهیم و در «امدادگلس» اگر شیشه خودرو دچار مشکل‬ ‫شده باشد‪ ،‬در محل شیشه تعویض خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادمه به برنامه های دیگر امداد خودرو گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬با اپلیکیشن امداد خودرو‬ ‫تمام ناوگان امداد خودرو به س��امانه ‪ AVL‬مجهز شده اند‬ ‫تا روند ارائه خدمات و تس��هیالت با سرعت بیشتری انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتیب عکس و تمام مشخصات امدادگر برای‬ ‫مش��تری قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬در نهایت از دریافت کننده‬ ‫خدمات نظرس��نجی ش��ده و فاکتور برای مش��تری ارسال‬ ‫‹ ‹سامانه جامع خدمات دهی به مشتریان‬ ‫س��یدرضا حس��ینی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ایس��اکو در ادامه ایین جش��نواره‬ ‫خدمات نوروزی ایران خودرو گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن ط��رح ‪ 264‬نمایندگ��ی‬ ‫تک نوبته و دونوبته و بیش از ‪173‬‬ ‫فروش��گاه مجاز‪ ،‬اماده ارائه خدمت‬ ‫ب��ه مش��تریان هس��تند‪ .‬ن��اوگان‬ ‫ام��دادی مجهز ام��داد خودرو ایران ش��امل بیش از ‪2050‬‬ ‫خ��ودرو ام��داد‪ ،‬اتوکلی��ک (س��رویس ف��وری در محل)‪،‬‬ ‫امدادپالس‪ ،‬خودروبر‪ ،‬موتورس��وار‪ ،‬پای��گاه ثابت امدادی و‬ ‫کانکس نیز در شهرها و جاده های کشور فعال خواهند بود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬حدود ‪ 4300‬نفر از کارکنان س��تاد ش��رکت‬ ‫ایس��اکو‪ ،‬امدادخودرو و مرکز پاس��خگویی ایران خودرو در‬ ‫قال��ب این ط��رح در ای��ام تعطیالت ن��وروز به مش��تریان‬ ‫خدمات رسانی خواهند کرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬مانن��د س��ال های گذش��ته در ش��هرهایی که‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود مس��افران بیش��تری اقام��ت کنند‪،‬‬ ‫پایگاه ه��ای ام��دادی و کانکس ها عالوه ب��ر نمایندگی های‬ ‫مجاز س��طح ش��هر‪ ،‬به هموطنان خدمت رسانی می کنند تا‬ ‫مس��افران با خاطر اسوده از تعطیالت نوروز بهره مند شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن پایگاه های ثاب��ت امدادی در برخی مس��یرها و‬ ‫جاده ه��ای پرتردد به طور ش��بانه روزی حضور یافته و اماده‬ ‫ارائه خدمات خواهند بود‪ .‬وی ضمن اش��اره به س��فرهای‬ ‫ن��وروزی خ��ود در کنار جمعی از مدی��ران به منظور بازدید‬ ‫س��رزده از برخ��ی نمایندگی ها در سراس��ر کش��ور در ایام‬ ‫نوروز گفت‪ :‬با راه اندازی و اجرای س��امانه هوش��مند ‪ BI‬و‬ ‫دریافت گزارش های برخط( انالین) از خدمات ارائه ش��ده‬ ‫در نمایندگی ها به مشتریان‪ ،‬کنترل و پایش خدمات شبکه‬ ‫روزامدشده و این سامانه نوین‪ ،‬مکمل پایش های محسوس‬ ‫و نامحس��وس گروه ه��ای نظارتی خواهد ب��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایس��اکو با اش��اره به اینکه نمایندگی های دونوبته در زمان‬ ‫تحویل س��ال نیز فعال هس��تند‪ ،‬به دارن��دگان محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو توصیه کرد‪ ،‬پیش از اغاز س��فر با مراجعه به‬ ‫تو حق نداری اعتماد جامعه را به تاراج ببری‬ ‫یادداشت‬ ‫فاطمه میراحمدی‪،‬‬ ‫روزنامه ن�گار‪ :‬دهه‬ ‫‪ ۹۰‬در تاری��خ ای��ران‬ ‫ثبت خواهد شد زیرا‬ ‫مش��کالت اقتصادی‬ ‫نوعی پوست اندازی را‬ ‫ب��رای صنایع رقم زد‪.‬‬ ‫واحدهای صنفی سنتی با توان مالی کم که مدت‬ ‫زمان زیادی براساس عادت روی یک خط تولید‬ ‫داشتند‪ ،‬حذف شدند‪.‬‬ ‫ای��ن امر حت��ی ب��رای کارخانه ه��ای بزرگی‬ ‫ک��ه خالقی��ت و ن��واوری نداش��تند ه��م رق��م‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ر‪ ،‬گران��ی محص��والت فش��ار‬ ‫مضاعفی بر جامعه اورده است‪ ،‬به ویژه که به گفته‬ ‫برخ��ی جامعه شناس��ان و اقتصاددان ه��ا طبق��ه‬ ‫متوس��ط ایران کوچک و کوچک تر ش��ده و این‬ ‫فش��ار در واقع روی قشر متوسط جامعه در حال‬ ‫اعمال است‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ه��ر ج��ا کاالیی خری��داری می کنی��د قیم ‬ ‫ان ب��ا هفت��ه قبلش تغیی��ر ک��رده و چرایی این‬ ‫ام��ر همچن��ان با ه��زاران پرس��ش در نهایت به‬ ‫کالف سردرگم اقتصاد رانتی‪ ،‬نفتی و دولتی ختم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ی��ک بار ک��ه برای خرید کش��ک ب��ه یکی از‬ ‫لبنیات فروش��ی های س��نتی مراجعه ک��ردم در‬ ‫فاصل��ه‪ ،‬یک هفته ‪۲‬هزار تومان قیمتش بیش��تر‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫این زمانی تبدیل به بحران می شود که افزایش‬ ‫چند هزار تومانی ش��امل تمام کاالهایی شود که‬ ‫به ط��ور هفتگی مورد نیاز ش��ما اس��ت و انها را‬ ‫خریداری می کنید‪ .‬فروشندگان این مغازه که دو‬ ‫جوان ساده هستند به تازگی وارد این حیطه شده‬ ‫و هنوز با قسم و ایه برای تایید صداقت و در عین‬ ‫حال کاله گذاشتن‪ ،‬اشنا نیستند‪.‬‬ ‫باره��ا ش��ده صاح��ب مغ��ازه ای کاالی��ی‬ ‫بی کیفی��ت ب��ا قیم��ت ب��اال را ب��ا قس��م ب��ه‬ ‫خ��دا و پیغمب��رش ب��ه م��ن قال��ب ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ب��ازار م��رد پرتقال ف��روش با عن��وان اینکه‬ ‫مشتری برای ما قابل احترام است از ‪ ۷‬پرتقال ‪۳‬‬ ‫پرتقال خراب به من فروخت‪ .‬ضمن اینکه هنگام‬ ‫اعالم قیمت به قیمت روی جعبه اش��اره کردم و‬ ‫پاسخ ش��نیدم که ان برچس��ب یک جعبه دیگر‬ ‫بوده و اشتباه روی این جعبه افتاده است‪.‬‬ ‫ب��ا نظاره ک��ردن ‪ ۳‬پرتقال خ��راب و ‪ ۲‬پرتقال‬ ‫اماده خراب شدن‪ ،‬دیگه صبر جایز نبود‪.‬‬ ‫دیروقت بود و خس��تگی اجازه ن��داد پرتقال ها‬ ‫را به صاحبش برگردانم و بگویم پولش هم باش��د‬ ‫خدمت ت��ون اگر اینقدر نیازمندی��د که به راحتی‬ ‫اعتماد جامعه را به تاراج می برید‪.‬‬ ‫ناچار با ش��ماره روی رس��ید ب��ا مغازه تماس‬ ‫گرفتم که دست کم تلفنی کارش را بازتاب بدهم‪.‬‬ ‫شماره یک منزل بود‪.‬‬ ‫خانمی گوش��ی را برداش��ت و گفت مش��خص‬ ‫نیست این تلفن چند دست چرخیدهژ است‪.‬‬ ‫از این ماجراها بس��یار وجود دارد که در نهایت‬ ‫بدون پس گرفتن پول‪ ،‬محصول را روی پیشخوان‬ ‫فروشنده گذاشت ه و بیرون امده ام‪.‬‬ ‫به نوعی این دو جوان ساده تاوان پرتقال فروش‬ ‫را پ��س دادن و ناگزیر برای ش��ان چند دقیقه ای‬ ‫س��خنرانی ک��ردم‪ .‬قس��م خوردند س��ود زیادی‬ ‫نمی برند‪.‬‬ ‫محص��والت را یک اش��نا از تبریز برای ش��ان‬ ‫می فرستد و او هم روی کاالها کشیده است‪.‬‬ ‫فک��ر ک��ردم گوس��فند ک��ه ارز مص��رف‬ ‫نمی کن��د اما ش��اید گران��ی حمل ونق��ل تغییر‬ ‫قیم��ت محص��والت لبنیات��ی را رقم زده اس��ت‬ ‫(دوب��اره تمامی مس��ائل به اقتص��اد دولتی ختم‬ ‫می شود)‪.‬‬ ‫ب��ه یکی از این دو فروش��نده ج��وان گفتم ما‬ ‫ه��م محصول تولی��د می کنیم اما ب��ا وجود چند‬ ‫برابر ش��دن نرخ مواد اولیه م��ورد نیازمان قیمت‬ ‫نهایی محصول هنوز همان است که ابتدای سال‬ ‫تعیین شده‪ ،‬کنجکاو شد و گفت شما چی تولید‬ ‫می کنید؟‬ ‫گفتم کاالیی اس��ت که مطمئن هس��تم ش��ما‬ ‫اس��تفاده نمی کنید (ش��اید بهتر بود با جمله ای‬ ‫بهتر او را کنجکاو و تشویق به خواندن می کردم)؛‬ ‫روزنامه(تصمیم دارم این نسخه را برای شان ببرم؛‬ ‫ب��رای پرتقال فروش و دو ج��وان لبنیات فروش)‪.‬‬ ‫سکوت کردند‪.‬‬ ‫سرانجام قرار شد با قیمت هفته گذشته کشک‬ ‫را بخ��رم‪ .‬مرد جوان در حال وزن کردن کش��ک‬ ‫بود‪ .‬مش��تری جدی��دی امد و پرس��ید‪ :‬کیلویی‬ ‫چند؟‬ ‫هم��ان قیمت هفته گذش��ته را گفتند‪ .‬گفتم‪:‬‬ ‫دس��ت کم به مش��تری های جدید‪ ،‬قیمت جدید‬ ‫بدهید‪ .‬پاس��خ دادند‪ :‬نمی ش��ود در یک زمان به‬ ‫ش��ما یک قیمت بگویم و به دیگری قیمت دیگر‪.‬‬ ‫به همین سادگی‪.‬‬ ‫تمام این س��خنان بهانه ای ب��ود که از روزهای‬ ‫س��خت رس��انه های کاغذی بگویم ک��ه با وجود‬ ‫چن��د براب��ر ش��دن قیم��ت م��واد اولی��ه‪ ،‬کاغذ‬ ‫و زین��ک ب��دون افزای��ش درص��دی در ط��ول‬ ‫روزه��ا و هفت��ه چاپ ش��دند و ش��اید در انتظار‬ ‫خریداری حج��م زیادی مهر برگش��ت خوردند‪.‬‬ ‫کاش پوی��ش بیش��تر روزنام��ه بخوانی��م را ه‬ ‫بیندازی��م‪« .‬امید» ب��رای ش��رقی ها معنایی به‬ ‫گس��تردگی تمام هس��تی دارد و امید است سال‬ ‫اینده اگر وضعیت بهتر نمی شود‪ ،‬دست کم بیش‬ ‫گ نشود‪.‬‬ ‫از این تن ‬ ‫فصل دیگری تمام ش��د و باید برای ش��روعی‬ ‫دیگر حرکتی نو اغاز کرد‪.‬‬ ‫پیشاپیش نوروزتان مبارک‬ ‫فروش ایرانول از مرز ‪۲۰‬هزار میلیارد ریال گذشت‬ ‫امسال فروش شرکت نفت ایرانول از مرز ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال گذش��ت و رکورد بی نظیری در فروش‬ ‫مق��داری و ریالی ان��واع روغن موتور به ن��ام ایرانول‬ ‫به ثبت رس��ید‪ .‬به گزارش روابط عمومی و تبلیغات‪،‬‬ ‫مهندس اس��حاقی‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت ایرانول‬ ‫در اخرین نشست ش��ورای مدیران شرکت ایرانول‬ ‫ک��ه صبح دی��روز(‪ ۲۵‬اس��فند) برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش��ترین فروش ایرانول از ابتدای تاسیس تاکنون‬ ‫‪۱۳‬ه��زار میلیارد ریال بوده که ب��ا برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده توانستیم امسال فروش ایرانول را از مرز‬ ‫‪۲۰‬هزار میلیارد ریال بگذرانیم که بیش از ‪۸۰‬درصد‬ ‫ان ف��روش داخل��ی اس��ت‪ .‬مهم ترین اس��تراتژی‬ ‫ش��رکت کاهش خام فروش��ی روغن پایه و افزایش‬ ‫محصول نهایی اس��ت که خوش��بختانه ب��ا اجرای‬ ‫این اس��تراتژی فروش انواع محصول نهایی ایرانول‬ ‫از‪۱۱۰‬میلیون لیتر س��ال ‪ ۹۴‬به حدود ‪۱۷۰‬میلیون‬ ‫لیتر در س��ال جاری رسیده است‪ .‬سامانه شناسایی‬ ‫تامین کنندگان و پیمانکاران ش��رکت نفت ایرانول‬ ‫بهم��ن امس��ال به منظ��ور شفاف س��ازی‪ ،‬ح��ذف‬ ‫واسطه ها و مستند سازی به نشانی ‪www.iranol.‬‬ ‫‪ ir‬رونمای��ی و راه ان��دازی ش��د که تاکن��ون حدود‬ ‫‪ ۱۴۰‬نفر در ان ثبت نام کرده اند‪ .‬اس��حاقی توس��عه‬ ‫همه جانبه در بخش ه��ای گوناگون را از برنامه های‬ ‫ایران��ول دانس��ت و گف��ت‪ :‬ت��ا س��ال ‪ ،۱۴۰۰‬برای‬ ‫‪۱۰‬پروژه در ایرانول برنامه ریزی ش��ده و در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫اخیر با برنامه ریزی انجام شده رکورد تولید‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫صادرات و سود فروش محصول نهایی را شکسته ایم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاطم�ه امی�ر احمدی‪ :‬دیروز ش��نبه ‪ ۲۵‬اس��فند ایین‬ ‫جش��نواره خدمات نوروزی ایران خودرو با حضور س��یدرضا‬ ‫حس��ینی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات پ��س از فروش‬ ‫ایران خودرو (ایس��اکو)‪ ،‬برخی مدیران این ش��رکت و اهالی‬ ‫رسانه در محل شرکت ساپکو برگزار شد‪ .‬جشنواره نوروزی‬ ‫امس��ال از ام��روز ‪ ۲۶‬اس��فند ‪ 97‬تا ‪ ۱۷‬فروردی��ن ‪ 98‬به‬ ‫مدت ‪ ۲۱‬روز برپا می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که نسبت‬ ‫به س��ال گذش��ته مدت زمان ارائه خدمات امدادی نوروزی‬ ‫ایران خودرو ‪ ۳‬روز بیش��تر شده است‪ .‬در این طرح ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ 314‬مرکز خدمات ایس��اکو و ش��رکت امداد خودرو ایران‬ ‫اماده ارائه خدمات به هموطنان خواهند بود‪.‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��لطانی ادامه داد‪ :‬امسال تلفن گویای امداد خودرو نیز‬ ‫راه اندازی شده تا زمان شلوغی خط‪ ،‬مشتری هدایت شده و‬ ‫سرعت ارائه خدمات بیشتر شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه برای ارائه خدمات بهتر باید فرایند انجام‬ ‫کار تحت کنترل باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬از لحظه پذیرش خودرو تا‬ ‫درخواس��ت قطعه و‪ ...‬کل فرایند این کنترل می ش��ود‪ .‬هر‬ ‫بخش مس��ئول خود را دارد که کاره��ا را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫اگر زمان ارائه خدمات به مش��تری در نمایندگی زیاد شود‪،‬‬ ‫مسئول مربوط باید پاسخگو باشد‪ .‬به این ترتیب یک به یک‬ ‫مراحل این طرح کنترل می شود‪.‬‬ ‫س��لطانی در ادامه به نوبت دوم کاری برای ارائه خدمات‬ ‫در کالنش��هرها اش��اره و بیان کرد‪ :‬به دلیل مشغله افراد در‬ ‫کالنش��هرهایی مانند تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مشهد و‪ ...‬نوبت دوم‬ ‫فعالیت واحدهای امدادی که از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬اس��ت‪،‬‬ ‫راه اندازی شده و ‪۱۳‬درصد پذیرش ها در سال جاری در این‬ ‫ساعت ها اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای افزایش خدم��ات‪ ۲۰۰ ،‬نماینده خبره با‬ ‫یکدیگر تش��کیل حلقه فنی دادند و به ای��ن ترتیب نیازی‬ ‫نیس��ت نماینده ای از مرکز به محلی ارسال شود که فاصله‬ ‫جغرافیایی باعث اتالف وقت مشتری شود و از نزدیک ترین‬ ‫مح��ل از بین این حلقه فنی نماینده در محل حاضر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫س��لطانی به افزوده ش��دن ضبط صدای مش��تری هنگام‬ ‫انجام فرایند از پذیرش تا انتهای کار اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این باره با کسب اجازه از مشتریان صداها ضبط می شود تا‬ ‫حتی میزان رضایت مشتریان از صدای انها مشخص باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬از ‪ ۴۲۰‬ش��هر در ‪ ۳۰۸‬شهر ایران خودرو نماینده‬ ‫دارد و هدف این است که برای ارتقای سرعت خدمات دهی‬ ‫در تمام شهرها یک نماینده وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در زمینه دو ش��اخص کیفیت و هزینه هم گفت‪۴۸ :‬‬ ‫ساعت پس از ترخیص خودرو برای صاحب خودرو پیامکی‬ ‫ارس��ال و از وی نظرس��نجی می ش��ود‪ .‬در صورت رضایت‬ ‫نداش��تن‪ ،‬موضوع پیگیری ش��ده تا رضایت او جلب ش��ود‪.‬‬ ‫در زمینه هزینه ها نیز ش��اید مش��تریان نس��بت به قیمت‬ ‫قطع��ات و نیز قطعاتی که تحت گارانتی نیس��تند‪ ،‬اطالعی‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ ،‬از این رو با صدور فاکت��ور الکترونیکی‪ ،‬به‬ ‫ش��کل برخط(انالین) صاحب خودرو می تواند ریز هزینه ها‬ ‫را مشاهده کند‪.‬‬ ‫س��لطانی در پای��ان عنوان کرد‪ :‬س��ال گذش��ته تنها به‬ ‫مشتریانی که خودروهای انها گارانتی داشت تماس گرفته‬ ‫می ش��د تا از میزان رضایت انها اطالع پیدا کنیم اما به این‬ ‫فهرس��ت بخش وارانتی هم اضافه ش��ده تا بتوانیم رضایت‬ ‫حداکثری مشتریان خود را به دست اوریم‪.‬‬ ‫در روزهای پایانی اس��فند امس��ال دارن��دگان محص��والت ایران خودرو‬ ‫می توانند برای ثبت «درخواس��ت امداد» عالوه بر اس��تفاده از اپلیکیشن‬ ‫ایس��اکو‪،‬‏از دو روش جدی��د ‪ WEB APP‬و همچنین وب س��ایت ش��رکت‬ ‫امدادخودرو به نشانی ‪ com.096440.www‬استفاده کرده و از خدمات‬ ‫امدادی این شرکت بهره مند شوند‬ ‫نمایندگی های مجاز ش��بکه گسترده خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خودرو در سراس��ر کشور‪ ،‬از صحت و سالمت خودرو‬ ‫خود اطمینان یابند تا س��فری خوش و ایمن را پش��ت سر‬ ‫بگذارند‪ .‬حسینی درباره خدمت نوین شرکت امداد خودرو‬ ‫ایران نیز گفت‪ :‬در روزهای پایانی اس��فند امسال دارندگان‬ ‫محص��والت ایران خودرو می توانند برای ثبت «درخواس��ت‬ ‫امداد» عالوه بر اس��تفاده از اپلیکیش��ن ایساکو‪،‬‏از دو روش‬ ‫جدی��د ‪ WEB APP‬و همچنی��ن وب س��ایت ش��رکت‬ ‫امدادخودرو به نش��انی ‪ com.096440.www‬اس��تفاده‬ ‫کرده و از خدمات امدادی این شرکت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ضمن ارزوی س��الی خ��وش و پربار برای‬ ‫هموطن��ان افزود‪ :‬دارن��دگان محص��والت ایران خودرو‪ ،‬در‬ ‫صورت نی��از به امداد‪ ،‬دریافت راهنمایی و طرح پیش��نهاد‬ ‫یا انتق��اد‪ ،‬تنها با مرکز پاس��خگویی به ش��ماره ‪096440‬‬ ‫ارتباط برقرار کنند و اطمینان داش��ته باشند که امدادگران‬ ‫و نمایندگی های کش��یک در طول مس��یر یاری رسان انها‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫حس��ینی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امدادخواه��ی از امدادهای‬ ‫متفرق��ه ممکن اس��ت ضم��ن تحمی��ل هزینه ه��ای باال‪،‬‬ ‫اس��یب های بیش��تری به خودرو وارد کند و هموطنان را از‬ ‫ادامه سفر بازدارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در طول جش��نواره نوروزی ایران خودرو و‬ ‫در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬ناوگان امدادی‬ ‫این ش��رکت عالوه بر خدمات رسانی به دارندگان محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬در صورت نیاز و در ح��د امکان به دارندگان‬ ‫محصوالت سایر شرکت های خودروسازی کشور نیز خدمات‬ ‫ارائه خواهند داد‪ .‬فهرست نمایندگی ها و فروشگاه های مجاز‬ ‫در س��ایت این ش��رکت به نش��انی ‪ www.isaco.ir‬قابل‬ ‫مشاهده است‪ .‬سامانه همراه ایساکو (ایساکو اپلیکیشن) نیز‬ ‫برای دریافت خدمات متنوع در اختیار هم میهنان است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫بهره برداری از معدن‬ ‫زیرزمینی انگوران‬ ‫در ابتدای سال ‪98‬‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دورنمای‬ ‫اقتصاد ‪۹۸‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس خانه معدن ایران در ارزیابی وضعیت معادن و صنایع معدنی در سال ‪ ۹۷‬مطرح کرد‬ ‫اینستکس‪ ،‬تنها مسیر مبادالت مالی صنایع معدنی‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬به پایان روزهای سال ‪ ۹۷‬می رسیم؛ سالی‬ ‫که در پیش بینی هیچ کارشناسی نمی گنجید چنین تالطمی‬ ‫در ح��وزه اقتصاد گریبان تولید و صنایع مادر را بگیرد‪ .‬با این‬ ‫حال گذشت و حاال سال ‪ ۹۷‬با گام های لرزان به استانه سال‬ ‫جدید می رسد‪.‬‬ ‫دیروز‪ ،‬گفت وگویی با محمدرضا بهرامن‪ ،‬رئیس خانه معدن‬ ‫ایران در اخرین روز کاری سال ‪ ۹۷‬داشتیم و بیم و امیدهای‬ ‫بخش معدن را در سال جاری و سال اینده و چالش های این‬ ‫بخش را مرور کردیم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫€ €در س�الی که گذشت مهم ترین چالش های موثر بر‬ ‫بخش معدن چه بودند؟‬ ‫انچه س��د راه توسعه معدن و صنایع معدنی در سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫ش��مار می رفت‪ ،‬نه دش��واری های ذاتی این کسب و کار بلکه‬ ‫بی مهری تصمیم گیران و تصمیم س��ازان این حوزه در تدوین‬ ‫مق��ررات معدنی و تصمیم های انی بود‪ .‬مدیران معادن بزرگ‬ ‫کش��ور نس��بت به واریز یک درصد فروش مع��ادن به خزانه‬ ‫توجی��ه نیس��تند و واحدهای کوچک و متوس��ط نیز بیم ان‬ ‫دارند که نتوانند در س��ال اینده ادامه فعالیت دهند‪ .‬از دیگر‬ ‫چالش های عمده و معمول همه معدنکاران در س��ال ‪ ۹۷‬باز‬ ‫هم مش��کل معارضان محلی بوده و هس��ت‪ ،‬به طوری که این‬ ‫مش��کل به طور روزافزون در حال گس��ترش اس��ت و به هر‬ ‫میزان که معارضان بیشتر شوند‪ ،‬هزینه تولید معدنکاران نیز‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬البته باید گفت‪ ،‬معارضان مشکل معدنکاران‬ ‫نیس��ت و سیاست گذاران دولت باید این موانع را از پیش پای‬ ‫انها بردارند چراکه تا س��رمایه وارد حوزه تولید نشود‪ ،‬توسعه‬ ‫رخ نمی دهد‪ .‬در این راس��تا تش��کل ها بای��د اعتماد بدهند و‬ ‫اعتم��اد بگیرند و نباید نقش اپوزیس��یون را بازی کنند بلکه‬ ‫باید با س��رمایه گذاری و کار کارشناسی‪ ،‬توانمندی خود را به‬ ‫دولتمردان نشان دهند‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگ��ر کارشناس��ان محیط زیس��ت و مناب��ع‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬هم��کاران معدن��کاران هس��تند و الزم��ه اجرای‬ ‫برنامه ه��ای ب��دون اث��ر س��وء و نب��ود تخریب‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫استانداردهای روز اس��ت‪ ،‬به طوری که تدوین استانداردهای‬ ‫م��ورد نیاز کش��ور در حوزه معدن از ضروریات اس��ت و باید‬ ‫در دس��تور کار برنامه س��ال اینده متولی��ان این بخش قرار‬ ‫براس��اس ارزیابی ها‪ ،‬ما در زمینه پیچیدگی محصوالت در‬ ‫حال افت هستیم‪ .‬این موضوع نشان می دهد صنعت ما در حال‬ ‫حرکت به سمت محصوالتی است که ارزش افزوده پایین تری‬ ‫دارد‪ .‬حجم باالت��ری تولید می کنیم اما ارزش افزوده کمتری‬ ‫خلق می کنیم‪ .‬این نگاه را باید تغییر داد زیرا اگر می خواهیم‬ ‫از قافله جهانی عقب نمانیم باید متناس��ب با توانایی های مان‬ ‫به سمت محصوالت با پیچیدگی باال حرکت کنیم‪ .‬ما باید در‬ ‫صنایع دارای اولویت در سیاس��ت گذاری ها به سمت افزایش‬ ‫فناوری و دستیابی به کاالهایی با فناوری باال حرکت کنیم و‬ ‫جلوتر از ان‪ ،‬اولویت ما باید مزیت س��نجی درست‪ ،‬مکان یابی‬ ‫دقیق و رویکرد امایشی باشد‪.‬‬ ‫€ €بخ�ش معدن تا چه اندازه وابس�ته به اینس�تکس‬ ‫است؟‬ ‫به ثمر نشس��تن اینس��تکس و زمان و نحوه استفاده از این‬ ‫مکانیس��م به ویژه از جنبه تبادالت مالی از دغدغه های اصلی‬ ‫فع��االن اقتصادی اس��ت‪ .‬امیدواریم هر چه س��ریع تر صنایع‬ ‫معدنی کش��ور از جمله فوالد بتوانند از این ش��بکه مالی برای‬ ‫مراود ه مالی خود بهره بگیرند‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا یکی از اصلی ترین مشتری های صنعت فوالد‬ ‫از زم��ان راه اندازی این صنعت در کش��ور بوده اس��ت؛ فوالد‬ ‫ایران در بازارهای اس��یای ش��رقی و خلیج فارس بسیار موفق‬ ‫عمل کرده و پیش بینی می ش��ود در سال ‪ ۹۸‬شاهد رشد ‪۲۵‬‬ ‫درصدی در بخش صادرات باشیم‪.‬‬ ‫€ €صنایعی مانند مس و س�یمان چه وضعیتی دارند و‬ ‫چه روزهایی را گذرانده اند؟‬ ‫در حوزه مس باید گفت‪ ،‬س��هم ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران با سرمایه ‪ ۷۸۰۰‬میلیارد تومانی از ابتدای فصل زمستان‬ ‫با افزایش ‪ ۱۵‬درصدی روبه رو بوده و سود خالص این شرکت‬ ‫در ‪ ۹‬ماهه ‪ ۹۷‬جهش ‪۱۲۰‬درصدی نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذشته داش��ته اس��ت‪ .‬قرارداد صادراتی‪ ۱۵۰‬هزار تن‬ ‫کنس��انتره مس‪ ،‬چش��م انداز خوبی برای صنعت مس کشور‬ ‫رق��م می زند‪( .‬گفتنی اس��ت در بودجه س��ال ‪ ۹۷‬پیش بینی‬ ‫تولید ‪ ۲۰۰‬هزار تن کاتد مس ش��ده بود که خوشبختانه این‬ ‫پیش بینی به ‪ ۲۵۰‬هزار تن رسیده است‪).‬‬ ‫اما در حوزه صنعت سیمان باید گفت این صنعت امسال با‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت س�ال ج�اری را در بخش ف�والد چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫صنایع ما نیاز به ایجاد یک اکوسیس��تم استارت اپی دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ راهی جز حرکت به س��مت فناوری های‬ ‫جدید ندارند زیرا اگر خود را با انقالب چهارم صنعتی همگام‬ ‫نکنن��د به زودی در دام مخاطرات جدی��د خواهند افتاد‪ .‬این‬ ‫موض��وع در حال��ی مطرح اس��ت که رابطه عقیم دانش��گاه و‬ ‫صنعت درمان شود و دانشگاه و صنعت‪ ،‬خود را به نسل چهارم‬ ‫برسانند‪ .‬صنعت ما صنعت نسل یک و دو است‪ .‬امروز اما نسل‬ ‫چهارم صنعت در کل جهان مطرح اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ما حتی در صنعت نسل سوم هم حرفی برای گفتن نداریم‪.‬‬ ‫€ €اش�تباه ترین تصمیم ه�ای حوزه مع�دن و صنایع‬ ‫معدنی چه بودند؟‬ ‫به نظر من‪ ،‬موضوع بومی سازی در صنایع معدنی بزرگ ترین‬ ‫تصمیم اشتباه در معادن بدون توجه به امایش سرزمینی بود‪.‬‬ ‫مش��کالت در بومی سازی شاید از س��ایر بخش ها عمیق تر‬ ‫باش��د و این س��ایه ترس به دلیل اینکه همه به دنبال مس��یر‬ ‫راحت تری برای پول دراوردن هستند‪ ،‬همواره با ما است‪.‬‬ ‫تولید ثروت از مس��یر تولید بس��یار سخت تر از تولید ثروت‬ ‫از راه تجارت اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که خلق ثروت از راه‬ ‫تولید بس��یار پایدارتر از تولید ثروت از راه تجارت است‪ .‬ما در‬ ‫زمینه بومی س��ازی هیچ مشکلی نداریم اما مهم این است که‬ ‫اعتماد کنیم و سایه ترس را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫در این ش��رایط کدام دانش��گاه می تواند مشکل صنعتی را‬ ‫ح��ل کند؟ در زمینه بومی س��ازی بر این باورم که دانش��گاه‬ ‫هرگز نمی تواند به صنعت کمک کند زیرا دانشگاه در شرایط‬ ‫دیگری قرار دارد و در حال تحقیقات اس��ت‪ .‬دانش��گاه زمانی‬ ‫می تواند به صنعت مرتبط شود و به ان کمک کند که دارای‬ ‫فناوری نسل چهارم باشد‪ .‬اگر در نسل چهارم کارها جلو برده‬ ‫ش��ود‪ ،‬دانشگاهیان و متخصصان در بین صنعت و صنعتگران‬ ‫خواهن��د بود و خروجی پژوهش های انه��ا در صنعت به کار‬ ‫گرفته می شود‪ .‬در هیچ جای جهان به هیچ استارت اپی اجازه‬ ‫نمی دهن��د در صنعت تغییر ایجاد کن��د‪ .‬هر جای جهان که‬ ‫حمایتی صیانتی عمل شده‪ ،‬اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫ب��رای مع��ادن کوچ��ک و متوس��ط می ت��وان گفت؛ فرص��ت ایج��اد ارتباط‬ ‫ب��ا جه��ان فقط ب��ه وس��یله ش��رکت های کوچک و متوس��ط معدن��ی که ‪۹۷‬‬ ‫درص��د کل مع��ادن ای��ران و بخش خصوصی را ش��امل می ش��ود‪ ،‬میس��ر‬ ‫است‬ ‫وجود رکود در حوزه ساخت وساز و به دنبال ان کاهش مصرف‬ ‫داخل��ی و همچنین کاهش صادرات به دلی��ل تعدد قوانین‪،‬‬ ‫به ویژه قانون پیمان س��پاری ارزی و از دس��ت دادن بازارهای‬ ‫صادراتی‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال نسبت به سال گذشته با کاهش‬ ‫تولید و صادرات روبه رو شد‪ .‬چناچه صادرات و فروش داخلی‬ ‫ان یک درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫صادرات سیمان در ‪ ۶‬ماه نخست سال روند افزایشی داشت‬ ‫اما از نیمه دوم س��ال با توجه به مقررات ارزی کش��ور‪ ،‬روند‬ ‫کاهش��ی در پیش گرفت و در کل باعث شد صادرات سیمان‬ ‫نسبت به ‪ ۱۰‬ماه سال گذشته با کاهش ‪ ۱۲.۳‬درصدی روبه رو‬ ‫ش��ود و اگر به دلیل تحریم ها‪ ،‬مقررات داخلی و افزایش نرخ‬ ‫کرایه های داخلی‪ ،‬صادرات به کشورهای دور تا حدی کاهش‬ ‫پی��دا کرده اما بازار همچنان تا حدودی کش��ش را در زمینه‬ ‫صادرات سیمان و کلینکر نشان می دهد‪.‬‬ ‫متاسفانه افزایش نرخ دالر و تشدید تحریم ها در نیمه دوم‬ ‫س��ال‪ ،‬باعث شد هزینه های تولید بسیار افزایش پیدا کند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر هزینه های تولید س��یمان ‪ ۳‬برابر ش��ده اما نرخ‬ ‫س��یمان ‪ ۳‬برابر نشده است‪ .‬متاس��فانه قیمت های صادراتی‬ ‫س��یمان به عنوان یک کاالی پرحج��م و کم ارزش و به دلیل‬ ‫هزینه های حمل ونقل تحت تاثیر بود‪.‬‬ ‫بخشنامه های بانک مرکزی سبب شده است تولیدکنندگان‬ ‫در صادرات صنعت سیمان به اکراه گام بردارند چون صادرات‬ ‫دیگر مزیت نسبی به مصرف داخلی ندارد و در نتیجه تمایل‬ ‫تولیدکنندگان به داخل بیشتر شده و درحال حاضر نیز شاهد‬ ‫رقابت منفی شکل گرفته هستیم‪.‬‬ ‫در سال های گذشته با مشارکت دولت و بخش خصوصی‪۳۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور‬ ‫سرمایه گذاری شده که حاصل این سرمایه گذاری ها‪ ،‬اشتغال‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬نف��ر در بخش معدن کش��ور اس��ت‪ .‬تعداد‬ ‫اش��تغال مستقیم در س��ال ‪۱۴۲ ،۹۶‬هزار نفر و در سال ‪،۹۷‬‬ ‫‪۱۳۹‬هزار نفر بوده که نشان دهنده نبود توانایی در استفاده از‬ ‫فرصت های این بخش مهم اقتصادی است‪.‬‬ ‫€ €ایا از وضعیت معادن کوچک و متوس�ط در سال‬ ‫جاری خبر دارید؟‬ ‫برای معادن کوچک و متوسط می توان گفت؛ فرصت ایجاد‬ ‫ارتباط با جهان فقط به وسیله شرکت های کوچک و متوسط‬ ‫معدن��ی که ‪ ۹۷‬درص��د کل معادن ایران و بخش خصوصی را‬ ‫شامل می شود‪ ،‬میسر است‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 660‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت بهپاک در سال ‪1397‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار گس��ترش صمت مجمع‬ ‫عمومی عادی س��االنه ش��رکت بهپ��اک با حضور‬ ‫‪ 77/51‬درصد از سهامداران شرکت درمحل تهران‪:‬‬ ‫خیاب��ان خال��د اس�لامبولی(وزراء) انتهای کوچه‬ ‫چه��ارم‪ ،‬کوچه رفی��ع‪ ،‬پالک ‪ 2‬س��الن اجتماعات‬ ‫ش��رکت کارگ��زاری بانک ملی ایران‪ ،‬برگزار ش��د‪.‬‬ ‫این جلس��ه به ریاس��ت اق��ای علیرض��ا فاطمی و‬ ‫نظ��ارت اقای��ان همای��ون باقری ط��ادی و مهدی‬ ‫صدقیانی و دبیری اقای علیرضا ش��ریفی تش��کیل‬ ‫شد‪ .‬در ابتدای این مجمع دکتر شریفی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ضمن ارائه گزارش عملک��رد هیات مدیره‬ ‫به س��واالت اکثر س��هامداران پاس��خ گفت‪ .‬سپس‬ ‫صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ 1397/09/30‬به تصویب حضار رس��ید‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه پس از تصویب صورت های‬ ‫مالی از س��وی سهامداران تقس��یم مبلغ ‪ 660‬ریال‬ ‫س��ود به ازای هر س��هم مورد تایی��د حاضران قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار شرکت و سازمان حسابرسی به عنوان‬ ‫ب��ازرس قانونی و حس��ابرس ش��رکت و س��ازمان‬ ‫حسابرس��ی به عن��وان بازرس علی البدل ش��رکت‬ ‫ب��رای س��ال ‪ 98‬از دیگر مصوبات ای��ن مجمع بود‪.‬‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت بهپاک با همان‬ ‫ترکی��ب هیات رئیس��ه و درص��د حاضرین مجمع‬ ‫عمومی عادی سالیانه‪ ،‬راس ساعت ‪ 11‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ‪320‬‬ ‫میلیارد ری��ال به مبلغ ‪ 500‬میلی��ارد ریال معادل‬ ‫‪ 56‬درصد از محل س��ود انباش��ته ب��ا هدف اصالح‬ ‫س��اختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی بابت‬ ‫س��ود تقسیمی س��نوات اتی و کاهش نیاز شرکت‬ ‫به دریافت تس��هیالت از بان��ک و درنتیجه کاهش‬ ‫هزینه های مالی‪ ،‬مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫حمد و سپاس به درگاه‬ ‫خداوند متع��ال بابت‬ ‫تمام الطاف بیکرانش‬ ‫ک��ه ش��امل ح��ال‬ ‫مجموعه ذینفعان این‬ ‫ش��رکت گردیده تا ما‬ ‫بتوانی��م س��ال مالی‬ ‫منتهی به ‪1397/09/30‬‬ ‫را با تمام نوسانات اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد‬ ‫با موفقیت به انتها برس��انیم‪ .‬س��ال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1397/09/30‬ش��رکت صنعت��ی بهپ��اک‪ ،‬در‬ ‫افزایش سرمایه شرکت بهپاک از مبلغ ‪ 320‬میلیارد ریال به ‪ 500‬میلیارد ریال تصویب شد‬ ‫شرایطی س��پری ش��د که به لحاظ فقدان توجیه‬ ‫اقتصادی در صنعت روغنکشی کشور‪ ،‬از ‪4‬میلیون‬ ‫تن ظرفی��ت تولیدی تنها ‪ 2‬میلی��ون تن (معادل‬ ‫‪50‬درص��د) ظرفی��ت فعال بوده اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫صنعتی بهپاک در سال مالی مورد گزارش با هدف‬ ‫حداکثرسازی سود حاصل از فعالیت های تولیدی‬ ‫و بازرگانی‪ ،‬ترکیب تولی��دات را به گونه ای تعیین‬ ‫نمود تا س��ود م��ورد انتظار س��هامداران محترم و‬ ‫بودجه مورد تعهد هیات مدیره تحقق یابد‪ .‬به طوری‬ ‫که س��هامداران محترم اس��تحضار دارند صنعت‬ ‫روغن نباتی و به تبع ان صنعت روغنکشی کشور به‬ ‫دلیل س��طح اندک زیرکش��ت دانه های روغنی در‬ ‫کشور‪ ،‬وابستگی شدید به واردات مواداولیه وارداتی‬ ‫داش��ته به طوری که در س��ال مالی مورد گزارش‪،‬‬ ‫مجموع دانه های روغنی قابل برداش��ت در کشور‬ ‫حدود ‪ 200‬هزار تن بوده که مجموع استحصاالت‬ ‫ان کمت��ر از ‪3.5‬درصد نی��از روغن نباتی و کنجاله‬ ‫مصرفی در کشور می باش��د که این محدودیت در‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی و ارزی و تحریم ه��ا و س��ایر‬ ‫محدودیت های حاکم بر کشور فرایند دسترسی به‬ ‫مواداولیه را دشوارتر می سازد‪ .‬هیات مدیره شرکت‬ ‫صنعت��ی بهپ��اک علی رغ��م مش��کالت موجود‪،‬‬ ‫موفقیت ه��ای حاص��ل ش��ده را ناش��ی از اتخ��اذ‬ ‫استراتژی های مناسب با ش��رایط روز و همچنین‬ ‫حاص��ل همکاری تیم ‪ 434‬نفره بهپاک دانس��ته و‬ ‫افتخ��ار دارد ب��ا کمال خرس��ندی به اس��تحضار‬ ‫س��هامداران محترم برساند باتوجه به اصالح بافت‬ ‫مالی ش��رکت و خروج از ش��مول ماده ‪ 141‬قانون‬ ‫تجارت و بهبود شاخص های مالی‪ ،‬نماد شرکت در‬ ‫تاری��خ ‪ 1395/11/17‬در ب��ازار دوم فراب��ورس‬ ‫بازگشایی شد‪ .‬هیات مدیره شرکت معتقد است که‬ ‫امانت��دار س��هامداران محت��رم ب��وده و به منظور‬ ‫* عالوه بر محص��والت فوق مبلغ ‪1.828.092‬‬ ‫میلیون ریال از فروش س��ال مال��ی مورد گزارش‬ ‫مرب��وط به ف��روش ‪ 77.766‬تن دانه س��ویا‪ ،‬ذرت‬ ‫مبل��غ ‪ 1.389.664‬میلی��ون ری��ال و مابق��ی به‬ ‫مبل��غ ‪ 113.873‬میلیون ریال بابت فروش س��ایر‬ ‫محصوالت (ذرت‪ ،‬لس��یتین‪ ،‬اسید چرب‪ ،‬پوسته‪،‬‬ ‫دانه جو و کارمزد ارائه خدمات) می باشد‪.‬‬ ‫حراست و ارتقای امانت واگذار شده به انها‪ ،‬وظیفه‬ ‫خ��ود می داند که از انجام هیچ تالش و کوشش��ی‬ ‫دری��غ نورزد‪ .‬گ��زارش حاض��ر دربرگیرن��ده اهم‬ ‫فعالیت ه��ای ش��رکت در جهت نیل ب��ه اهداف و‬ ‫اس��تراتژی های شرکت است‪ .‬هیات مدیره شرکت‬ ‫معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های کسب‬ ‫ش��ده‪ ،‬در س��ایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه‬ ‫س��هامداران محترم حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬تعامل‬ ‫مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما‬ ‫سهامداران محترم بی شک چراغ راه خواهد بود‪ .‬در‬ ‫این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما‬ ‫عزیزان را ارج نهاده و ان را بستری یگانه در راستای‬ ‫بهبود فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود‬ ‫می داند‪ .‬در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت‬ ‫بر خورد فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود‬ ‫در هر زمان با افتخار‪ ،‬پذیرا و پاسخگوی سهامداران‬ ‫محترم ب��وده و مقدم س��هامداران محت��رم را که‬ ‫بی ش��ک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گرامی می دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫فعالیت ش��رکت صنعت��ی بهپ��اک در زمینه‬ ‫روغنکش��ی از دانه های روغنی و همچنین تولید‬ ‫پروتئین و لس��یتین س��ویا می باشد‪ .‬س��هم بازار‬ ‫محصوالت این شرکت در سال مالی مورد گزارش‬ ‫در مقایس��ه با عملکرد س��ال مالی قبل به ش��رح‬ ‫جدول ذیل بوده است‪:‬‬ ‫‹ ‹گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‬ ‫‪ -1‬ریسک نوسانات نرخ بهره‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه بخش��ی از منابع مالی شرکت از‬ ‫طریق تس��هیالت ریالی و ارزی از سیس��تم بانکی‬ ‫تامین ش��ده لذا سود و کارمزد مربوط به تسهیالت‬ ‫ریالی مزبور در چارچوب هزینه های شرکت لحاظ‬ ‫گردیده و بخش عمده ای از بهای فروش محصوالت‬ ‫ش��رکت پوش��ش هزینه های مزبور را می دهد لذا‬ ‫ش��رکت در این ارتباط با توجه به ثبات نرخ س��ود‬ ‫و کارمزد تس��هیالت اعطایی فاقد ریس��ک ناشی از‬ ‫نوسانات نرخ بهره می باشد‪.‬‬ ‫لیکن در رابطه با تس��هیالت ارزی دارای ریسک‬ ‫سال منتهی به ‪( 1397/09/30‬یک ساله)‬ ‫نوع‬ ‫محصول‬ ‫روغن‬ ‫کنجاله‬ ‫پروتئین‬ ‫سال منتهی به ‪( 1396/09/30‬یک ساله)‬ ‫کل بازار داخلی‬ ‫سهم شرکت از بازار داخلی‬ ‫صادرات‬ ‫کل بازار داخلی‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درصد‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪54.248.000‬‬ ‫‪2.081.554‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40.716.000‬‬ ‫‪1.589.588‬‬ ‫‪1.160.399‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.292.537‬‬ ‫‪56.388.000‬‬ ‫‪2.525.588‬‬ ‫‪3/8‬‬ ‫‪4/48‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50.077.000‬‬ ‫سهم شرکت از بازار داخلی‬ ‫صادرات‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درصد‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.500.274‬‬ ‫‪3/68‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪866.897‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.382.645‬‬ ‫‪6/66‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نوسان نرخ ارز می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ریسک کیفیت محصول‬ ‫باتوجه به اینکه محصوالت ش��رکت توسط‬ ‫واحد کنترل کیفیت شرکت به طور مرتب مورد‬ ‫کنترل قرار می گیرد و همچنین به طور ادواری‬ ‫توس��ط مراجع ذیربط قانونی کنترل می شود‬ ‫لذا ش��رکت فاقد ریس��ک کیفی��ت محصول‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز‬ ‫باتوج��ه به اینکه بخ��ش قابل مالحظه ای از‬ ‫خریدهای ش��رکت (مواد اولیه و قطعات لوازم‬ ‫یدک��ی) به صورت واردات��ی و ارزی بوده لذا در‬ ‫صورت تغییر در نرخ برابری ارز نسبت به ریال‪،‬‬ ‫شرکت دارای ریسک می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ریسک قیمت نهاده های تولید‬ ‫باتوجه به نوس��انات نرخ ارز و تورم ش��رکت‬ ‫دارای ریسک می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ریسک کاهش قیمت محصوالت‬ ‫باتوجه به ورود محصوالت ش��رکت توس��ط‬ ‫رقب��ا از خارج کش��ور‪ ،‬ریس��ک کاهش قیمت‬ ‫مطرح می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ریسک مربوط به عوامل بین المللی‬ ‫و یا تغییرات مقررات دولتی‬ ‫باتوج��ه ب��ه اینک��ه ش��رکت جه��ت تولید‬ ‫محص��والت خ��ود نیاز ب��ه خرید م��واد اولیه‬ ‫خارجی دارد که امکان تامین کل ان در داخل‬ ‫وجود ن��دارد لذا در صورت تغییرات اساس��ی‬ ‫در رواب��ط و عوامل بین المللی‪ ،‬ش��رکت دارای‬ ‫ریسک می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬ریس�ک اقب�ال مش�تریان ب�ه‬ ‫محصوالت جایگزین‬ ‫به علت اینک��ه عمده محص��والت تولیدی‬ ‫شرکت یا مواداولیه ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫روغ��ن نباتی ی��ا خ��وراک دام می باش��د‪ ،‬لذا‬ ‫در ای��ن زمین��ه ریس��کی متوج��ه ش��رکت‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ریسک نقدینگی‬ ‫باتوج��ه به اینکه عمده فروش محصوالت به‬ ‫صورت نق��د دریافت می گردد و به اس��تناد به‬ ‫سقف تس��هیالت اخذش��ده از سیستم بانکی‬ ‫ش��رکت‪ ،‬در این زمین��ه دارای ریس��ک قابل‬ ‫مالحظ��ه ای در تامی��ن به موق��ع منابع مالی‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫گروه‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪1397/09/30‬‬ ‫فروش خالص‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪9.070.184‬‬ ‫‪28.986‬‬ ‫‪9.099.170‬‬ ‫شرکت اصلی‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪1396/09/30‬‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪1397/09/30‬‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪1396/09/30‬‬ ‫‪7.451.226‬‬ ‫‪9.070.184‬‬ ‫‪7.451.226‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.451.226‬‬ ‫پروژه ها و طرح ها‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرمت و بازس��ازی اساسی و کاربردی انبار‬ ‫غربی شرکت به مساحد حدود ‪ 2500‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪ -2‬خرید و نصب الک س��نگ ب��رای مقدمات‬ ‫رزدانس جهت باال رفتن کیفیت بلغور‪.‬‬ ‫‪ -3‬تولید و بس��ته بندی پروتئین خورش��تی و‬ ‫کبابی خانوار با برند سبحان‪.‬‬ ‫‪ -4‬تولید و بس��ته بندی پروتئین ریزدانه ویژه‬ ‫خانوار با برند توتک‪.‬‬ ‫اهم برنامه ها و فعالیت های اتی‬ ‫‪)1‬استقرارسیستم‪WARM DEHAULING‬‬ ‫ب��ا رویکرد کاه��ش مصرف انرژی‪ ،‬پوس��ته گیری‬ ‫بهین��ه دانه‪ ،‬کاهش مصرف ح�لال و نهایتا تولید‬ ‫محصول جدید کنجاله ‪.HIGH PROTEIN‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪28.986‬‬ ‫‪9.099.170‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی‪ -‬ریال‬ ‫غیرعملیاتی – ریال‬ ‫سود پایه هر سهم‪ -‬ریال‬ ‫‪12-1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.451.226‬‬ ‫‪ )2‬کاه��ش هزینه های نگهداری بلغور از طریق‬ ‫جایگزینی مخازن به جای بسته بندی در کیسه‪.‬‬ ‫‪ )3‬ادام��ه اصالح بافت مالی ش��رکت و کاهش‬ ‫بدهی ه��ا و در نهایت کاه��ش هزینه های مالی از‬ ‫طریق بهره برداری از خط��وط ارزی ریفاینانس و‬ ‫یوزانس و همچنین فروش دارائی های غیرمولد از‬ ‫جمله زمین گرگان‪.‬‬ ‫‪ )4‬ادام��ه اس��تفاده از بنادر ش��مالی و توس��عه‬ ‫مراودات با کشورهای اسیای میانه و روسیه‪.‬‬ ‫‪ )5‬ساخت مخازن برای ذخیره سازی روغن خام‬ ‫دانه های روغنی در مجموع با ظرفیت ‪ 3000‬تن‪.‬‬ ‫‪ )6‬افزای��ش ظرفیت دپوی کنجاله (س��اخت‬ ‫مجدد انبار کنجاله)‪.‬‬ ‫‪ )7‬افزایش ظرفیت فالش‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫برای سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذر ‪1397‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫یادداشت‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال میلیون ریال‬ ‫‪9.099.170‬‬ ‫(‪)8.140.465‬‬ ‫‪958.705‬‬ ‫(‪)109.978‬‬ ‫(‪)115.708‬‬ ‫(‪)225.686‬‬ ‫‪733.019‬‬ ‫(‪)546.560‬‬ ‫‪212.739‬‬ ‫(‪)333.821‬‬ ‫‪399.198‬‬ ‫(‪)34.000‬‬ ‫‪365.198‬‬ ‫‪1.901‬‬ ‫(‪)760‬‬ ‫‪1.141‬‬ ‫سال مالی منتهی‬ ‫به ‪1396/09/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪7.451.226‬‬ ‫(‪)6.820.463‬‬ ‫‪630.763‬‬ ‫(‪)78.297‬‬ ‫(‪)29.458‬‬ ‫(‪)107.755‬‬ ‫‪523.008‬‬ ‫(‪)381.135‬‬ ‫‪80.761‬‬ ‫(‪)300.374‬‬ ‫‪222.634‬‬ ‫(‪)36.540‬‬ ‫‪186.094‬‬ ‫‪1.267‬‬ ‫(‪)685‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫گزارش‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون استاندار‪:‬‬ ‫تورم در استان کرمانشاه ‪ ۹‬پله کاهش یافته است‬ ‫برای غلبه بر معضل بیکاری در صدد بهبود فضای کسب وکار هستیم‬ ‫معاون هماهنگ��ی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منابع اس��تانداری کرمانش��اه گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫گزارش مرکز امار ایران‪ ،‬این استان در گذشته‬ ‫رتبه نخس��ت تورم را داشته که در بهمن رتبه‬ ‫دهم تورم کش��ور شده و در تالشیم خود را از‬ ‫گران ترین استان کشور فاصله دهیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬دکتر هدای��ت حاتمی در‬ ‫نشست خبری که در س��الن تدبیر استانداری‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منطقه غرب گران ترین‬ ‫مناطق کش��ور اس��ت که در گذش��ته از ایالم‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬لرستان و کردستان گران تر بودیم که‬ ‫اکنون با وجود این موفقیت هنوز از متوس��ط‬ ‫کشور باالتر هستیم ولی تالش می کنیم روزی‬ ‫جزو استان های ارزان کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ه دنبال کنت��رل تورم‬ ‫هستیم و با این وجود تحت تاثیر فضای کشور‬ ‫قرار داریم و تا حدودی می توانیم در این زمینه‬ ‫موثر باشیم‪.‬‬ ‫دکتر حاتمی همچنین‬ ‫گف��ت‪ :‬س��بد مصرفی‬ ‫مردم بیشتر تحت تاثیر‬ ‫کاالهای ضروری است‬ ‫که تمرکز را بیش��تر بر‬ ‫حواش��ی ش��هر ق��رار‬ ‫داده ای��م و در صددیم‬ ‫شبکه توزیع به ویژه در‬ ‫می��وه و تره ب��ار را اصالح کنیم چراکه ش��بکه‬ ‫جدی توزیع در این زمینه در کرمانش��اه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ��ی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منابع اس��تانداری کرمانش��اه‪ ،‬به س��اماندهی‬ ‫کش��تارگاه و ش��بکه توزیع در س��ایر بخش ها‬ ‫در س��ال اینده نیز تاکید ک��رد و با بیان اینکه‬ ‫برای روزهای پایانی امس��ال ‪ ۲۰۰‬مرکز شبکه‬ ‫توزیع درنظر گرفته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬تن میوه ذخیره س��ازی ش��ده و توزیع‬ ‫گوش��ت‪ ،‬مرغ‪ ،‬ش��کر و برنج با ن��رخ دولتی از‬ ‫روز گذش��ته اغاز ش��ده و در کنار ان ش��اهد‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های بهاره در سطح استان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫دکت��ر حاتمی اف��زود‪ :‬فض��ای اقتصاد کالن‬ ‫کش��ور در یک س��ال گذش��ته فرازوفرودهای‬ ‫بسیاری داشته و بعد از جنگ تحمیلی هرچند‬ ‫سال یک بار‪ ،‬شاهد شوک اقتصادی بوده ایم که‬ ‫تجربیات ان تکراری است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه اگاهی بخش��ی مانع‬ ‫از تکرار تجربیات اش��تباه می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اقتصاد اس��تان تحت تاثی��ر همین فضا بوده و‬ ‫در برخ��ی مواقع اثرات منفی بیش��تری گرفته‬ ‫و گاه��ی تالش کرده ایم ای��ن اثرات را کاهش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی به نقش افرینی رسانه ها در اطالع رسانی‬ ‫از مسائل و مشکالت‪ ،‬نقد تصمیمات نادرست و‬ ‫همراه کردن جامعه تاکید کرد و با بیان اینکه‬ ‫به دنبال ‪ ۴‬دغدغه اقتصادی در استان هستیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اش��تغال نخستین دغدغه ما است‬ ‫ک��ه باید همه افراد بنابر مس��ئولیتی که دارند‬ ‫در راستای کاهش معضل بیکاری تالش کنند‪.‬‬ ‫وی از ت��ورم ب��ه عنوان دغدغ��ه ای دیگر یاد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نزدیک به ‪ ۳۰‬ماه گذشته تورم از‬ ‫سطح متوسط کشور فراتر رفته و در بسیاری از‬ ‫ماه ها شاهد رتبه نخست تورم در کشور بودیم‬ ‫که زیبنده وضع اقتصادی استان نبود‪.‬‬ ‫دکتر حاتمی از توجه به قش��ر اس��یب پذیر‬ ‫ب��ه عنوان س��ومین دغدغه یاد ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫باید ب��رای توانمندکردن م��ردم از فقر مطلق‬ ‫ت�لاش کرد و این مقوله ب��ا ارمان های انقالب‬ ‫همبس��تگی دارد که باید در س��طح استان در‬ ‫حد توان برای تحقق ان تالش شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ��ی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منابع اس��تانداری کرمانش��اه بر نزدیک کردن‬ ‫فاصل��ه دول��ت و م��ردم تاکید ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫م��ردم ولی نعمت ما هس��تند و ض��رورت دارد‬ ‫به این س��رمایه بزرگ توجه ویژه کنیم چراکه‬ ‫اگر م��ردم کار‪ ،‬واقعیت و ت�لاش را ببینند به‬ ‫م��ا اعتماد خواهند کرد ک��ه این ‪ ۴‬دغدغه در‬ ‫دس��تور مدیریتی اقتصادی استان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از بی��کاری به عنوان مهم ترین مش��کل‬ ‫اقتصادی استان یاد کرد و گفت‪ :‬برای غلبه بر‬ ‫این معضل در صدد بهبود فضای کس��ب وکار‪،‬‬ ‫احی��ای واحدهای راک��د و نیمه فع��ال‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های فیزیک��ی مناس��ب و ج��ذب‬ ‫سرمایه جدید هستیم‪.‬‬ ‫دکتر حاتمی ادامه داد‪ :‬به نس��بت سال های‬ ‫گذشته کمبود تولید نداریم ولی شاهد کاهش‬ ‫قدرت خرید مردم و تورم هس��تیم و از س��وی‬ ‫دیگر عده ای بر طبل کمبود می کوبند تا التهاب‬ ‫به وج��ود اورند درنتیجه برخی فروش��ندگان‬ ‫احت��کار می کنن��د و برخ��ی مصرف کنندگان‬ ‫بیشتر می خرند که این امر موجب کمبود کاال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه نبای��د در این جنگ‬ ‫روانی بازنده باش��یم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬راهبرد ما و‬ ‫استاندار کرمانشاه این است که با وجود کمبود‬ ‫کاال ان بخ��ش ک��ه تحت یارانه دولتی اس��ت‬ ‫بیش��تر در بین مردم و قشر اسیب پذیر توزیع‬ ‫ش��ود و بس��یاری از کاالها در حواشی شهر و‬ ‫مناطق محروم توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی از احیای واحدهای راکد به عنوان یکی از‬ ‫موضوع های جدی یاد کرد و افزود‪ :‬تمام تالش‬ ‫ما این است که هیچ یک از واحدهای تولیدی‬ ‫از چرخه فعالیت خارج نش��ود و تا امروز ‪۱۱۵‬‬ ‫نشس��ت کارگروه تسهیل برگزار شده است که‬ ‫در این نشس��ت ها به دنبال رفع مش��کالت این‬ ‫واحدها هستیم‪.‬‬ ‫دکت��ر حاتمی گفت‪ :‬از ابتدا اس��تان صنعتی‬ ‫نبوده ایم و س��هم ما در ای��ن بخش ‪۲۱‬درصد‬ ‫اس��ت ک��ه از بقی��ه کش��ور از نظ��ر صنعتی‬ ‫ش��دن عقب تر هس��تیم ولی ت�لاش می کنیم‬ ‫س��هم صنای��ع فناوران��ه را باال ببری��م‪ ،‬با این‬ ‫وج��ود گم��ان می کن��م وضعی��ت صنع��ت‬ ‫اس��تان م��ا از دیگ��ر مناط��ق کش��ور بدت��ر‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تا امروز اجازه نداده ایم که حدود‬ ‫‪ ۱۳۹‬واحد راکد ش��ود و انها را فعال کرده ایم‬ ‫و ت�لاش داریم نرخ بیکاری اس��تان را از رتبه‬ ‫نخست خارج کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در تالش هستیم در بخش های‬ ‫گوناگون همچون کشاورزی‪ ،‬خدمات‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫مشاغل خانگی و حمایتی و‪ ...‬اشتغالزایی کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازار خارجی مستلزم ‪ ۳‬پایه‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زیرساخت‪ ،‬تولیدات صادراتی‬ ‫و رفتار درست تجاری از این جمله است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪۲.۶ :‬دهم میلی��ارد دالر صادرات‬ ‫داشته ایم که ‪۴۶‬درصد به نسبت سال گذشته‬ ‫رش��د ارزش��ی و حدود ‪۳۲‬درصد رش��د وزنی‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫دکتر حاتمی یاداور ش��د‪ :‬تصور می کنم این‬ ‫امار قابل تامل است و امیدوارم روزی را ببینیم‬ ‫که تولیدات صادراتی اس��تان کرمانش��اه نقش‬ ‫ج��دی در این رقم داش��ته باش��د و باید برای‬ ‫افزایش تولیدات صادراتی تالش کنیم‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ��ی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منابع اس��تانداری کرمانش��اه بی��ان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از راهبرده��ا این اس��ت که تش��کل ها بتوانند‬ ‫خوب نقش افرینی کنند‪ ،‬یکی از ش��اخص های‬ ‫حکمران��ی خ��وب‪ ،‬مش��ارکت تش��کل ها در‬ ‫تصمیم س��ازی ها و تصمیم گیری ه��ا و اجرای‬ ‫برنامه هاست‪.‬‬ ‫معاون استاندار کرمانشاه گفت‪ :‬خانه صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬سازمان کش��اورزی و دیگر نهادهای‬ ‫مرتب��ط ای��ن ظرفی��ت را دارن��د تا براس��اس‬ ‫درجه بندی مش��کالت ی��ا پیچیدگ��ی ان‪ ،‬به‬ ‫معض�لات رس��یدگی کنن��د و به دنب��ال این‬ ‫هس��تیم که واحدهای قابل احیا فعال شوند و‬ ‫به چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫دکتر حاتم��ی درباره اقدام های انجام ش��ده‬ ‫ب��رای جذب س��رمایه گذار خارجی اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪۳‬مجموعه کشت باغ ها در مرز‪ ،‬هتل بیمارستان‬ ‫ویان��ا و تولید برق از س��دها در همین راس��تا‬ ‫است که کارهای بیمارستان در حال پیشروی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون س��رمایه گذار برای‬ ‫پتروش��یمی چهارم جذب نش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬به‬ ‫راه اندازی صنایع پایین دست پتروشیمی عقیده‬ ‫دارم که در نشس��ت اخیر که در تهران برگزار‬ ‫ش��د مهندس زنگنه با ای��ن موضوع هم عقیده‬ ‫ب��ود و تاکی��د جدی داش��ت‪ ،‬زمین��ه این کار‬ ‫فراهم اس��ت چراکه س��رمایه برای ان کمتر و‬ ‫اشتغالزایی و اثرگذاری ان بیشتر است‪.‬‬ ‫دکتر حاتمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬معتقدم روی‬ ‫اش��ل های کوچک تر اش��تغال را پیش ببریم و‬ ‫راهبرد ما بر پایین دس��ت بنا ش��ده و به زودی‬ ‫عملی��ات اجرای��ی ی��ک مینی پاالیش��گاه در‬ ‫اسالم اباد غرب اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ ۴ :‬دلی��ل به عن��وان موانع جدی‬ ‫بهبود فضای کس��ب و کار شناس��ایی شده که‬ ‫موانع اداری‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬س��لیقه در مالیات و‬ ‫برداشت س��لیقه ای در قانون از ان جمله است‬ ‫که در دست اصالح قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ ،‬دوندگی برخ��ی پروژه های‬ ‫بزرگ بیش��تر اس��ت که باید همدلی را بیشتر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫حاتم��ی اف��زود‪ :‬بای��د مرک��ز خدم��ات‬ ‫س��رمایه گذاری کرمانش��اه به مرکزی خوب و‬ ‫مناس��ب تبدیل ش��ود چراکه عملک��رد ان در‬ ‫دوره قبل نیز مناسب بوده است‪.‬‬ ‫وی از کمب��ود نی��روی متخص��ص در حوزه‬ ‫مدیری��ت مالی به عنوان یکی از مش��کالت در‬ ‫ح��وزه واحدهای تولیدی یاد کرد و گفت‪ :‬یک‬ ‫میلیارد تومان برای ام��وزش ‪ ۴۰۰‬نفر به طور‬ ‫حرفه ای در بخش مدیریت بازاریابی و مدیریت‬ ‫تامی��ن مالی درنظر گرفته ش��ده و م��ا نباید‬ ‫تنها ب��ه فکر تامین س��رمایه از طریق بانک ها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سفر مهم ریاست جمهوری به‬ ‫عراق اضافه کرد‪ :‬مجموع صادرات ما به عراق ‪۵‬‬ ‫برابر مجموع صادرات ‪ ۲۸‬کش��ور اتحادیه اروپا‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر حاتمی با بیان اینکه به دنبال بازگشایی‬ ‫مرز خس��روی هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صورت‬ ‫بازگش��ایی این مرز‪ ،‬دغدغه جدی برای توسعه‬ ‫کشاورزی‪ ،‬توسعه گردشگر و‪ ...‬نداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منطقه ویژه قصر ش��یرین منطقه‬ ‫خاصی است که هنوز به خوبی رشد نکرده و در‬ ‫سال اینده ش��اهد استقرار صنایع قابل توجهی‬ ‫در مرز ایران و عراق خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم��ه رویه ه��ای گمرکی در‬ ‫م��رز پرویزخان در حال اجرا ش��دن اس��ت و‬ ‫در قصرش��یرین طرح ه��ای فراوان��ی همچون‬ ‫سرمایه گذاری طرح گرمسیری و سرمایه گذاری‬ ‫‪۵‬هزار هکتاری خرما تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود درباره‬ ‫اس��تقرار بندر خشک گفت‪ :‬دغدغه اصلی ما و‬ ‫مدیریت ارشد استان‪ ،‬استقرار این بندر است و‬ ‫تنها به دنبال جذب اعتبار دولتی نیستیم و در‬ ‫صدد جذب سرمایه گذار هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون اس��تاندار کرمانش��اه در ادامه افزود‪:‬‬ ‫بخشی از برنامه های طرح استان مجازی پیش‬ ‫رفته ولی سرعت مناسبی نداشته و امیدواریم‬ ‫ب��ا رویک��رد جدید بر اس��اس مقتضی��ات روز‬ ‫پیش برود‪ .‬ناگفته نماند نشس��ت های کارگروه‬ ‫اقتص��ادی دیجیت��ال به ط��ور مرت��ب برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��وزه دانش بنیان‬ ‫کارهای گوناگون��ی برگزار ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۴۵‬ش��رکت دانش بنیان وجود دارد‬ ‫که درتالش هس��تیم گردش مالی این تعداد تا‬ ‫س��ال اینده ‪ ۲‬برابر شود و می خواهیم تا سال‬ ‫اینده ‪ ۱۰۰‬شرکت دانش بنیان و چندین مرکز‬ ‫شتاب دهنده در استان داشته باشیم‪.‬‬ ‫دکت��ر حاتم��ی در پایان گف��ت‪ :‬محصوالتی‬ ‫همچ��ون گوج��ه‪ ،‬س��یب زمینی‪ ،‬ش��یالت‪،‬‬ ‫محصوالت دامی و‪ ...‬ظرفیت های بسیاری برای‬ ‫تبدیل ب��ه صنایع تبدیلی دارن��د و واحدهایی‬ ‫همچ��ون کارخان��ه چیپ��س در جوان��رود و‬ ‫رژین ت��اک در حال توس��عه اس��ت و به دنبال‬ ‫توس��عه واحدهای موجود و اوردن افراد جدید‬ ‫و متخصص هستیم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫گزارش‬ ‫تصویری‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫جهان از باد نوروزی‬ ‫جوان شد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بررسی می کند‬ ‫تجارت در اینه گذشته و اینده‬ ‫سال ‪97‬که روزهای پایانی ان را می گذرانیم‪ ،‬سال سختی‬ ‫ب��ود‪ .‬در این میان برخی به اینده امی��د دارند و برخی هم‬ ‫ناامید ش��ده اند‪ .‬س��ال ‪ 98‬هرچند با نابسامانی شاخص های‬ ‫مهم و تاثیرگذار اغاز خواهد ش��د‪ ،‬اما به طور قطع‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ا کنترل درس��ت و به موق��ع ورق را به گون��ه ای برگرداند‪،‬‬ ‫تهدید های موجود را تبدیل به فرصت کرد و شرایط را برای‬ ‫ارزاوری و معرفی محصوالت ایرانی به جهان فراهم اورد‪ .‬در‬ ‫حالی به اس��تقبال سال ‪ 98‬می رویم که مشکالت خارجی و‬ ‫تحریم های امریکا را همچن��ان روی دوش داریم اما باید از‬ ‫تنش ه��ا و بی ثباتی های داخلی تا حدممکن بکاهیم؛ چراکه‬ ‫بیشتر مشکالت س��ال ‪ ،97‬به دلیل موضوع های داخلی رخ‬ ‫داد که به بهترین نحو ممکن می توانس��تیم انها را مدیریت‬ ‫و کنترل کنیم‪.‬‬ ‫در همین ب��اره دی��دگاه کارشناس��ی ‪3‬صاحب نظر حوزه‬ ‫تجارت و بازرگانی را جویا شدیم تا تحلیلی درباره سال ‪97‬‬ ‫ارائه دهند و از پیش بینی های ش��ان درباره سال ‪ 98‬برای ما‬ ‫بگویند‪ .‬مشروح این نظرها که در گفت وگو با‬ ‫مطرح‬ ‫شد را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫برای رفع تحریم ها مذاکره کنیم‬ ‫دیواری امن برای ساخت داخل ‬ ‫محمدرض�ا م�ودودی‪ ،‬سرپرس�ت‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران ‪:‬‬ ‫سال ‪ ،97‬س��ال بس��یار پرچالشی بود‬ ‫اما در عی��ن حال پیش بینی ها حکایت از‬ ‫این داشت که با شروع تحریم های جدید‬ ‫به ویژه از اردیبهشت که اعالم شد‪ ،‬شرایط‬ ‫بسیار سختی را خواهیم داشت‪ .‬بسیاری‬ ‫هم بر ای��ن باور بودند ک��ه پس از مدت‬ ‫‪6‬ماهه ترامپ که ‪13‬ابان بود‪ ،‬با بحران ش��دیدی به ویژه در تجارت‬ ‫خارجی روبه رو می ش��ویم‪ .‬این در حالی است که فقط در ماه های‬ ‫نخست با بحران ارزی روبه رو شدیم که باعث افت ارزش پول ملی‬ ‫ش��دیم اما به مرور که گذشت تس��لط ساختار حاکمیت بر شرایط‬ ‫بیشتر ش��د و ما توانس��تیم برخالف پیش بینی ها‪ ،‬فرایند رشد در‬ ‫تجارت را حفظ کنیم‪ ،‬به نحوی که در طول ‪ 11‬ماه گذشته شاهد‬ ‫رش��د صادراتی به ویژه در بخش صنعتی و حتی پتروشیمی بودیم؛‬ ‫هرچن��د بخش عمده ان ناش��ی از افت ارزش ری��ال در برابر دالر‬ ‫اس��ت اما باید بپذیریم هدف تحری��م این بود که کل تجارت ایران‬ ‫قفل ش��ود‪ ،‬اما محقق نشد‪ .‬بنابراین من فکر می کنم همه به نوعی‬ ‫توانستند بر شرایط موجود مسلط شوند‪.‬‬ ‫در امار ‪11‬ماه گذش��ته حدود ‪ 40‬میلیارد دالر صادرات داشتیم‬ ‫که نسبت به سال گذشته افت کمتر از یک درصدی دارد‪ ،‬اما دلیل‬ ‫اصل��ی ان این اس��ت که بی��ش از ‪37‬درصد ان مرب��وط به کاهش‬ ‫ص��ادرات میعان��ات گازی بوده که ناش��ی از مبادالت نفتی اس��ت‬ ‫اما در اقالم پتروش��یمی بیش از ‪14‬درصد و در س��ایر اقالم رش��د‬ ‫‪2‬درصدی داشتیم‪ .‬برهمین اساس می توان گفت تجارت خارجی و‬ ‫صادرات کشور بین ش��اخص های دیگر اقتصادی سال ‪ 97‬عملکرد‬ ‫بهتری داشته است‪ .‬بس��یاری پیش بینی می کنند سال اینده سال‬ ‫س��خت تری خواهد بود اما نمی دانم با چ��ه دلیلی چنین دیدگاهی‬ ‫دارند چراکه درباره سال ‪ 97‬هم معتقد بودند با شروع تحریم جدید‬ ‫دچار بحران ش��دید خواهیم شد‪ .‬سال ‪ 97‬شاید شرایط سختی در‬ ‫تصمیم گیری های تجاری را رقم زد اما به نظر من تحری م یک مزیت‬ ‫برای کش��ور ما دارد چراکه ایران نس��بت به کشورهای نفتی دیگر‪،‬‬ ‫وابستگی کمتری به نفت دارد و صنعتی ترین کشور به شمار می رود؛‬ ‫ضمن اینکه تنوع کاالیی ما در بخش تولید بسیار باالست‪ .‬در نتیجه‬ ‫باتوج��ه به اینکه به طور معمول در ش��رایط بحران ها ارزی‪ ،‬تعمیق‬ ‫ساخت داخل و اهمیت تولید داخل افزایش پیدا می کند‪ ،‬پیش بینی‬ ‫من این اس��ت که یک فرصت طالیی ب��رای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫ایجاد ش��ده که اگر بتوانیم مشکالت تامین مواد اولیه را به درستی‬ ‫مدیریت کنیم ‪ ،‬در مجحموع می توانیم خوش��حال باشیم که تولید‬ ‫داخل این فرصت را دارد که حداکثر استفاده را از این شرایط ببرد‬ ‫و توجیه اقتصادی را برای افزایش عمق س��اخت داخل داشته باشد‪.‬‬ ‫در این میان هرچه ش��رایط واردات سخت باشد‪ ،‬گویا نیاز کمتری‬ ‫به استفاده از دیوار تعرفه ای داریم که با توجه به افزایش قیمت ارز‬ ‫نس��بت به ریال‪ ،‬توجیه واردات کاهش پیدا می کند؛ بنابراین دوباره‬ ‫دیوار امنی برای ساخت داخل شروع می شود‪.‬‬ ‫عباس ارگون‪ ،‬عضو کمیس�یون تس�هیل تجارت و‬ ‫توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ‪:‬‬ ‫سالی که رو به پایان است‪ ،‬فرایند پر فراز و نشیبی را طی‬ ‫کرد‪ .‬در این میان تجارت خارجی بسیار متاثر از تصمیم هایی‬ ‫بود که از ابتدای سال گرفته شدند و مکرر هم تغییر کردند‬ ‫و گاهی هم عطف به ماس��بق می شدند‪ .‬این تصمیم ها بسیار‬ ‫بر ایجاد اختالل در نظام تجارت خارجی کش��ور موثر بود و‬ ‫به نوعی خسارت های فراوانی به فعاالن اقتصادی وارد کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه تصمیم های ناگهانی و فوری بسیاری گرفته شد‬ ‫که مهم ترین انها یعنی تعیین نرخ ‪4200‬تومانی ارز‪ ،‬تصمیم‬ ‫اشتباهی بود و پس از چند ماه هم دوباره تغییر کرد‪.‬‬ ‫اگر همان سیاس��تی ک��ه در بخش کالن گرفته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بخواهد س��اری و جاری ش��ود باید در‬ ‫فرایند عملیاتی ان قواعد‪ ،‬بخش��نامه ها‪ ،‬قوانین و‬ ‫مقررات گوناگونی تدوین ش��ود ت��ا به مرحله اجرا‬ ‫برس��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬این فرایندها انجام شد و‬ ‫مشکالتی هم ایجاد کرد که فرایندهای اجرایی ان‬ ‫را زمان بر کرد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رایط به گونه ای‬ ‫بود که در حوزه واردات تغییرات ایجاد ش��ده موجب ش��د‬ ‫رس��وب کاالها در گمرکات افزایش پیدا کند و به طور کلی‪،‬‬ ‫فع��االن اقتصادی دچار ضرر ش��دند‪ .‬نمون��ه دیگر موضوع‬ ‫پیمان س��پاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی است که بسیار‬ ‫مشکل افرین بود‪.‬‬ ‫قواع��د گوناگونی در س��ال ج��اری تدوین و‬ ‫ابالغ ش��د که گاه ب��ا هم نیز در تض��اد بودند؛‬ ‫نتیجه ان هم این ش��د که ق��درت برنامه ریزی‬ ‫را از فع��االن اقتصادی گرف��ت و این در حالی‬ ‫اس��ت که در ش��رایطی می توان برای فعالیت و‬ ‫توسعه فعالیت ها برنامه ریزی کرد که ثباتی در‬ ‫قوانین و مقررات داش��ته باشیم و بتوان شرایط اقتصادی را‬ ‫پیش بینی کرد‪ .‬در نهایت اینکه امس��ال ‪ ،‬سال باثباتی را در‬ ‫بخش های گوناگون نداشتیم‪.‬‬ ‫برای س��ال این��ده هم اگر بخواهیم ش��رایط رو به جلو و‬ ‫وضعی��ت بهتری داش��ته باش��یم‪ ،‬به انس��جام و هماهنگی‬ ‫بیش��تری بین اجزای دولت و بخش خصوص��ی نیاز داریم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه در تصمیم گیری ها بای��د از فعاالن اقتصادی و‬ ‫کس��انی که در بطن کار و با ش��رایط در ارتباط هستند نیز‬ ‫استفاده شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬باید تثبیت در قوانین و مقررات‬ ‫و روان س��ازی و تس��هیل فرایند در امور اجرایی را داش��ته‬ ‫باش��یم تا بتوانیم از این پیچ تند اقتصادی عبور کنیم‪ .‬برای‬ ‫برداشته شدن تحریم ها نیز باید سطح کالن مذاکره شود تا‬ ‫نه تنها تحریم ها را دور بزنیم‪ ،‬بلکه بتوانیم با اقتصاد جهانی‬ ‫پیوند مناس��بی داشته باش��یم چراکه الزمه رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی کشورمان با اقتصاد جهانی گره خورده است‪.‬‬ ‫نظام مدیریت غیررسمی کشور در سال ‪ ،97‬نظام بانکی بود‬ ‫یحیی ال اسحاق‪ ،‬وزیر بازرگانی دولت سازندگی ‪:‬‬ ‫برای بررسی عملکرد شاخص هایی گوناگون تولید‪ ،‬توزیع‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬تورم‪ ،‬حجم نقدینگی‪ ،‬تورم‪ ،‬روابط بین المللی‪ ،‬نظام‬ ‫بانکی رفاه عمومی و معیش��ت مردم در س��ال ‪ ،97‬نخست‬ ‫باید فضای حاکم را بشناس��یم و س��پس نسبت به ارزیابی‬ ‫انها اقدام کنیم‪ .‬برهمین اس��اس برای درک فضای کش��ور‬ ‫در ح��وزه اقتصاد که مانند یک هرم اس��ت باید به ‪3‬مولفه‬ ‫مش��خص توجه کنیم؛ نخستین مورد اثار بازیگران خارجی‬ ‫بر اقتصاد کش��ور است که در این گروه امریکا با تحریم ها و‬ ‫مجموعه تالش ها و استراتژی های خود برای نابودی اقتصاد‬ ‫ایران در جایگاه نخس��ت قرار دارد‪ .‬موارد بعدی هم شامل‬ ‫اروپا و چین و کشورهای خلیج فارس و روسیه و‪ ...‬است که‬ ‫ای��ن بازیگ��ران را باید به خوبی ش��ناخت و ارتباط انها را با‬ ‫یکدیگر سنجید‪ .‬در نتیجه انچه در سال ‪ 97‬داشتیم‪ ،‬فشار‬ ‫و تهدی��د خارجی روی اقتصاد بود که حداکثر ضریب تاثیر‬ ‫ان ‪30‬درصد بود‪.‬‬ ‫گ��روه دوم بازیگران داخلی هس��تند که در حوزه اقتصاد‬ ‫نق��ش دارن��د؛ از مجلس و دول��ت و قوه قضایی��ه گرفته تا‬ ‫نظام بانکی و م��ردم و الگوهای اقتصادی که در این بخش‬ ‫هر کس از ظن خود ش��د یار م��ن‪ .‬ضریب تاثیرگذاری این‬ ‫بخش نیز ‪60‬درصد اس��ت‪ .‬سومین ضلع هم عبارت است از‬ ‫مقررات‪ ،‬قوانین‪ ،‬ارزوها‪ ،‬خواسته و قانون اساسی‪ ،‬ارمان ها‪،‬‬ ‫باورها و‪ ...‬که ‪10‬درصد تاثیرگذاری را در این میان دارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬فضای جریان های سیاسی حاکم بر فضای‬ ‫اقتصادی کشور بسیار مهم ارزیابی می شود که باید شناخته‬ ‫شود‪ :‬بنابراین اقتصاد نمی تواند ازادانه با شاخص ها‪ ،‬روش ها‬ ‫و منش های خود عمل کند‪ ،‬بلکه ش��اخص های سیاسی بر‬ ‫این موارد حاکم می ش��ود‪ .‬نکته م��ورد توجه بعدی فضای‬ ‫جنگ اعالم ش��ده اقتصادی علیه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬این دورنمای عوامل موثر در فضای اقتصادی کشور‬ ‫است که با این شاخص ها هم سال ‪ 97‬را می توان‬ ‫ارزیابی کرد و هم پیش بینی سال ‪ 98‬را داشت‪.‬‬ ‫بنابراین در س��ال ‪30 ،97‬درصد زیر فش��ارهای‬ ‫خارجی بودیم که محدودیت هایی را برای ما ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬در حوزه داخلی نیز باوجود اینکه اورده های‬ ‫ما کم نبود و نیروی انسانی به عنوان شاخص عمده‬ ‫توس��عه در حد عالی داش��تیم اما نتوانستیم برای‬ ‫‪3‬میلیون نفر تحصیلکرده اش��تغالزایی کنیم‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫درباره معیش��ت مردم و تورم و فشاری که روی جامعه بود‪،‬‬ ‫س��ال سختی را گذراندیم چراکه حجم نقدینگی ما به هزار‬ ‫و ‪ 700‬هزار میلیارد تومان رسید و نسبت به گذشته ‪ 4‬برابر‬ ‫ش��د و این به مفهوم ایجاد تورم بود که در این میان تولید‬ ‫ناخالص داخلی هم کاهش یافت به نحوی که این میزان در‬ ‫سال ‪ 1397‬مانند سال ‪ 91‬یا ‪ 92‬بود‪.‬‬ ‫در بخش معیش��ت‪ ،‬مردم زیر فش��ار بودند؛ یعنی قدرت‬ ‫خریدشان بر هزینه های شان منطبق نبود‪60 .‬درصد جامعه‬ ‫ما قشر متوس��ط به پایین هستند که ‪75‬درصد هزینه های‬ ‫انه��ا مربوط به م��واد غذایی‪ ،‬اجاره مس��کن و پوش��اک و‬ ‫بهداش��ت و اموزش بوده و همه اینها رش��د چش��مگیری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،97‬نوسان های نرخ ارز کمرشکن بود و ضریب‬ ‫تاثی��ر باالی��ی را در اقتصاد و زندگی مردم بر جا گذاش��ت‪.‬‬ ‫در بخ��ش تولید نی��ز تولیدکنندگان تحت تاثیر فش��ارهای‬ ‫گوناگون قرار داشتند و نخستین مورد ان هزینه های مالی‬ ‫بود که با افزایش نرخ ارز در تامین مواد اولیه دچار مشکل‬ ‫ش��دند و از س��ویی‪ ،‬سرمایه در گردش مناس��بی نداشتند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه روند و عملکرد نظام بانک��ی با ربای مرکب و‬ ‫جریمه و درصدهای باال برایش��ان منطق��ی و عادالنه نبود‪.‬‬ ‫در واق��ع کل نظام تولید ما ش��ده بودند عوامل دونده برای‬ ‫نظام بانکی یعنی ش��ب و روز می دویدن��د تا نظام بانکی را‬ ‫از خ��ود راضی نگ��ه دارند‪ .‬به بی��ان دیگر باید‬ ‫گف��ت حاکمیت بخش نظ��ام بانک��ی و پولی‬ ‫کش��ور‪ ،‬حاکمیت اصلی بر اقتصاد کشور بوده‬ ‫است و نخ تسبیح تاثیرگذاری بر روال مدیریت‬ ‫و حاکمی��ت و جهت گی��ری اقتص��اد کش��ور‪،‬‬ ‫افسران بانکی بودند‪ .‬در حقیقت نظام مدیریت‬ ‫غیررس��می کش��ور که تاثیرگ��ذاری اصلی را‬ ‫داشتند‪ ،‬نظام بانکی بودند‪.‬‬ ‫در همین حوزه داخلی‪ ،‬فس��ادی که در س��ال ‪ 97‬شکل‬ ‫گرفت‪ ،‬بنیان های اقتصادی‪ ،‬نظام تصمیم گیری و اعتماد را‬ ‫از بین برد‪ .‬فس��اد یک سیستم شامل رانت ساز‪ ،‬رانت خوار و‬ ‫رانت است که فضای الوده را در اقتصاد ایجاد کردند که به‬ ‫اعتماد ها ضربه زدند‪.‬‬ ‫عالوه بر نقاط منفی در سال ‪ ،97‬دارای نقاط مثبتی هم‬ ‫بودیم‪ 100 .‬تا ‪ 120‬میلیارد دالر ارز خارج از کش��ور داریم‬ ‫اما قدرت مانور ان را نداش��تیم‪ .‬وضعیت صادرات نسبت به‬ ‫واردات رش��د کرد و همچنین تعامالت منطقه ای در حوزه‬ ‫تجارت خارجی سامان خوبی گرفت‪ .‬ضمن اینکه در همین‬ ‫فشارهای ارزی‪ ،‬حدود ‪14‬میلیارد دالر برای معیشت مردم‬ ‫تامین کنند که البت��ه در عمل نظام توزیع و مدیریت بازار‬ ‫ضعیفی داشتیم و دچار مشکالتی شدیم‪.‬‬ ‫در نتیج��ه مجموعه س��ال ‪ ،97‬نقاط تلخ و ش��یرینی را‬ ‫گذراندیم که می شد بهتر از این باشیم‪ .‬در سال ‪ 98‬نیز اگر‬ ‫همین راه را ادامه بدهیم به طور قطع اثار ان همین موارد‬ ‫کنونی است‪ .‬اما انچه واقعیت دارد این است که نتیجه امید‬ ‫ب��ه برنامه ریزی خارجی و برجام همین بود که ش��ده‪ ،‬تنها‬ ‫امیدی که باقی مانده‪ ،‬باریک راهی به نام «اینستکس» است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان برای عبور از بحران ه��ا و جاده پر پیچ و خم‬ ‫کنونی اقتصاد‪ ،‬باید راه بلدانی وارد عمل شوند که از مهارت‬ ‫خاصی بهره ببرند و بتوانند از این راه باریکی که ایجاد شده‬ ‫نهایت استفاده را ببرند‪ .‬شرایط سال اینده به گونه ای نیست‬ ‫که هرکس��ی به سویی برود‪ ،‬بلکه باید همه با هم همدل با‬ ‫دولت باش��ند‪ .‬در گام نخس��ت دولت باید نسبت به مسائل‬ ‫اقتص��ادی وحدت نظری داش��ته باش��د و همچنین فضای‬ ‫سیاس��ی را به س��ود اقتصادی کم کند‪ .‬اهالی سیاست باید‬ ‫دوس��الی فرصت بدهند که دولت با شاخص های اقتصادی‪،‬‬ ‫اقتصاد را اداره کند نه با شاخص های سیاسی‪ .‬در سال ‪98‬‬ ‫اگر این مقدمات فراهم نباش��د و همین روند س��ال ‪ 97‬را‬ ‫پیش بگیریم‪ ،‬سال بسیار سختی خواهیم داشت‪ .‬مگر اینکه‬ ‫متوجه بش��ویم که نیاز به مس��یر جدید برای اداره اقتصاد‬ ‫داری��م‪ .‬در نتیجه با اورده هایی مانند امکانات ارزی‪ ،‬رش��د‬ ‫صادراتی‪ ،‬س��رمایه گذاری های گذشته در تولید و ظرفیت و‬ ‫امکانات شهرک های صنعتی و‪ ...‬می توانیم شرایط خوبی را‬ ‫در سال ‪ 98‬رقم بزنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در س��ال ‪98‬باید معیش��ت م��ردم را در‬ ‫اولویت قرار داد که خوش��بختانه ارز ان تامین ش��ده است‬ ‫و کااله��ای مورد نیاز ای��ن بخش تحریمی نیس��تند‪ .‬تنها‬ ‫مش��کلی که وجود دارد این است که نظام تدبیر و تامین و‬ ‫توزیع و ذخیره و قیمت گذاری و نظارت و ‪ ...‬نیاز به وحدت‬ ‫فرماندهی با اقتدار دارد که بتواند امور جاری را ساماندهی‬ ‫کند‪ .‬این در حالی اس��ت که دولت بارها اعالم کرده در این‬ ‫بخش نی��ازی به یک بخش متمرکز و واح��د دارد که باید‬ ‫وزارت بازرگانی مس��تقل ایجاد ش��ود تا ت��وپ را در زمین‬ ‫یکدیگر نیندازند‪.‬‬ ‫در نهایت اینکه در سال ‪ 98‬اگر با تغییر رویکرد اقتصادی‬ ‫همراه باش��د به طور قطع ش��رایط بهتری خواهیم داشت و‬ ‫سال گذر از مشکالت و عبور از پیچ سخت اقتصادی خواهد‬ ‫ب��ود؛ چراکه این فضا نیاز به مدیران ویژه را دارد که تجربه‬ ‫چنین ش��رایطی را دارند و می توانند مدیریت خوبی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حضو‬ ‫بازدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫حضور هاد‬ ‫حضور رخشان بنی اعتماد‪ ،‬مجتبی میرتهماسب و فیروزه صابر در‬ ‫بازدید من‬ ‫بازدید حسین انتظامی‪ ،‬رئیس سازمان سینمایی از‬ ‫حضور علی پویان‪ ،‬کارگردان و عوامل گروه تئاتر سهروردی در‬ ‫بازدید محمد سلطانی فر‪ ،‬معاون پیش‬ ‫‪9‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫ور زنده یاد مدیا کاشیگر‪ ،‬نویسنده و مترجم در‬ ‫بازدید محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫دی مرزبان و فرزانه کابلی‪ ،‬کارگردان و بازیگردر‬ ‫بازدید مهدی کرباسیان‪ ،‬رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرواز‬ ‫نصور معظمی رئیس پیشین هیات عامل ایدرو از‬ ‫بازدید محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از‬ ‫اهدای کاریکاتور یادبود به مهدی کرباسیان‬ ‫حضور داریوش مودبیان کارگردان تئاتردر‬ ‫بازدید محمدرضا فیاض‪ ،‬معاون پیشین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حضور کیانوش عیاری‪ ،‬کارگردان در‬ ‫شین مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از‬ ‫بازدید محسن هاشمی رئیس شورای اسالمی شهر تهران از‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جهان از باد نوروزی جوان شد‬ ‫روزمرگی ها‬ ‫را در اصناف‬ ‫پشت سر‬ ‫بگذاریم‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عطار نیشابوری شاعر و عارف بزرگ ایران این چنین سرود‪:‬‬ ‫جهان از باد نوروزی جوان شد‬ ‫زهی زیبا که این ساعت جهان شد‬ ‫تو گویی اب خضر و اب کوثر‬ ‫ز هر سوی چمن جویی روان شد‬ ‫چو گل در مهد امد بلبل مست‬ ‫به پیش مهد گل نعره زنان شد‬ ‫این بخش�ی از وصف این ش�اعر خ�وش ذوق از حال و ه�وای جهانیان و‬ ‫محیط پیرامون ما است که در استانه نوروز از گذشته تا حال ادامه داشته‬ ‫و خواهد داشت‪.‬‬ ‫قرن ها پس از این س�روده جهانی‪ ،‬مجمع عمومی س�ازمان ملل نیز با ما‬ ‫هم س�فره ش�د و حاال چند سالی است در اس�تانه نوروز پای سفره نوروز‬ ‫می نشیند‪.‬‬ ‫جشن نوروز در سازمان ملل‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل‪ ،‬در قطعنامه ای‬ ‫‪ ٢١‬م��ارس (اول فروردی��ن) را به عن��وان روز‬ ‫بین الملل��ی ن��وروز تصویب کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫ام��ر از انجای��ی انجام ش��ده که کش��ورهای‬ ‫گوناگون��ی از جمله ایران ای��ن ایین را گرامی‬ ‫می دارند‪.‬‬ ‫به این واسطه هر سال ایین بزرگداشت نوروز‬ ‫در محل س��ازمان ملل متحد گرامی داش��ته‬ ‫می ش��ود که امس��ال نیز از این قاعده مستثنا‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬به این ترتیب ایین بزرگداش��ت‬ ‫نوروز‪ ،‬در محل سازمان ملل در وین و با حضور‬ ‫رئیسان و نمایندگان سازمان های بین المللی‪،‬‬ ‫سفیران و دیپلمات های مقیم برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ایین بزرگداش��ت نوروز‪ ،‬از‬ ‫سوی ‪ ١٢‬کشور ایران‪ ،‬افغانستان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬قرقیزس��تان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫ازبکس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬هن��د‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫عراق و ترکیه در محل س��ازمان ملل در وین‬ ‫و با حضور رئیس��ان و نمایندگان سازمان های‬ ‫بین الملل��ی و س��فیران و دیپلمات های مقیم‬ ‫نرخ هر «سین» در بازار تهران‬ ‫گران تری��ن «س��ین»ی ک��ه ما ایرانی ها س��ر س��فره های‬ ‫هفت س��ین خود می گذاریم‪ ،‬سکه طال اس��ت‪ .‬اگرچه دور از‬ ‫تصور است که کسی برای تزئین سفره هفت سین خود سکه‬ ‫طال بخرد‪ ،‬اما خالی از لطف نیس��ت که بدانیم نرخ سکه طال‬ ‫در این روزها بین یک میلیون و ‪( ۶۴۷‬ربع سکه بهار ازاد) تا‬ ‫‪4‬میلیون و ‪ 4۴۷‬هزار تومان (تمام سکه بهار ازادی) است‪.‬‬ ‫ماهی های قرمز هم نرخ های متفاوتی دارند و بیش��تر انها‬ ‫را دس��تفروش ها می فروشند‪ .‬این دستفروش ها در تهران این‬ ‫ابزیان زیبا و به قول معروف زبان بس��ته را با نرخ های ‪ ۵‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ۸ ،‬هزار توم��ان‪ ۱۰ ،‬هزار تومان و بلک��ه کمی باالتر‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫س��بزه ها ه��م نرخ ه��ای متفاوت��ی دارن��د‪ .‬بزرگ ترین و‬ ‫گران ترین ظرف س��بزه که در بررس��ی میدانی ما دیده شد‪،‬‬ ‫مربوط به س��بزه ماش ب��ا ظرفی دایره ای ش��کل و قطر ‪۲۰‬‬ ‫س��انتی متر بود که ‪ ۲۵‬هزار تومان قیمت داش��ت‪ .‬ظرفی که‬ ‫س��بزه ها در ان رشد یافته و اندازه انها و حتی نوع دانه ها در‬ ‫قیمت گذاری ها متفاوت است‪ .‬اگرچه به نظر نمی رسد کسی‬ ‫مسئول رس��می قیمت گذاری روی این اقالم باشد اما بیشتر‬ ‫نقاط شهر‪ ،‬قیمت هایی نزدیک به هم دارند‪.‬‬ ‫بازار عکاسی در کنار سفره های هفت سین‬ ‫بازار عکاس��ی از سفره های هفت سین هم این روزها داغ شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهدکودک ها‪ ،‬یکی از پر استقبال ترین های انها هستند‪.‬‬ ‫بس��یاری از خانواده ها دوس��ت دارند فرزندان خردسال شان در‬ ‫کنار س��فره هفت سینی اذین یافته قرار گیرد و عکسی یادگاری‬ ‫بگیرد تا در س��ال های اینده برای او بماند‪ .‬عکس هایی جذاب و‬ ‫زیبا که البته بیش��تر به لط��ف چهره های معصوم کودکان نقش‬ ‫می بندند‪ .‬س��فره هنرمندانه و البته گران قیمت مهد ها هم زیبا‬ ‫هستند و کسی نمی تواند منکر این زیبایی ها شود‪ .‬هزینه کردن‬ ‫برای خرید هنر هنرمند هم کار پس��ندیده ای اس��ت و البته اگر‬ ‫این هنر در راستای ترویج فرهنگی ابا و اجدادی هم بوده باشد‬ ‫که دیگر نو ر علی نور است‪.‬‬ ‫عکس ها گاهی از س��وی کارکنان مهد ها گرفته می ش��وند و‬ ‫گاهی هم عکاسی حرفه ای برای این کار در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫نرخ این عکس ها با توجه به س��فره ای که تدارک دیده شده در‬ ‫مهد ها متفاوت است‪ .‬یکی از مهد ها در تهران برای هر ‪ ۳‬عکس‬ ‫‪ ۶۰‬ه��زار تومان و دیگری به ازای هر ‪ ۵‬عکس ‪ ۱۱۵‬هزار تومان‬ ‫تعیین کرده اس��ت‪ .‬البته ان��دازه عکس ها و کاغذی که روی ان‬ ‫چاپ می شوند هم متفاوت هستند‪ .‬هرچند عکاسان اتحادیه ای‬ ‫مش��خص دارند اما از انجایی که این بازار به نوعی دچار تداخل‬ ‫حوزه شده اس��ت و میان عکاس��ان‪ ،‬هنرمندان صنایع دستی و‬ ‫مهد ها مشترک است‪ ،‬نرخ مشخصی ندارند‪.‬‬ ‫س�فره نوروز خود ب�ازار و فرهنگی ایجاد کرده ک�ه در مناطق گوناگون‬ ‫از ای�ران و جه�ان قصه هایی به وس�عت چند جلد کت�اب دارند‪ .‬هر کدام‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این ایین‪ ،‬کاظم غریب ابادی‬ ‫سفیر کشورمان در دفتر سازمان ملل در وین‪،‬‬ ‫یوری فدوتف مدیرکل دفتر س��ازمان ملل در‬ ‫وین و نماین��ده وزارت امور خارجه اتریش در‬ ‫سخنانی بر اهمیت نوروز به عنوان یک رویداد‬ ‫فرهنگی مش��ترک که برای برخی از کشورها‬ ‫و ملت ه��ا نماد پایداری و صلح اس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫کردند‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ی��وری فدوتوف‪،‬‬ ‫مدی��ر اجرایی دفت��ر مقابله با م��واد مخدر و‬ ‫جرم س��ازمان ملل که برگزار کننده این ایین‬ ‫ب��ود ه��م در توییتی نوش��ت‪ :‬خوش��حالم که‬ ‫ام��روز‪ ،‬روز بین المللی نوروز را در دفتر مقابله‬ ‫ب��ا م��واد مخدر و جرم س��ازمان ملل جش��ن‬ ‫گرفتم‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون نفر در سراس��ر جه��ان این‬ ‫جشن تاریخی را گرامی می دارند‪.‬‬ ‫ن��وروز همه ما را ب��رای ترقی فرهنگ صلح‪،‬‬ ‫همدلی و احترام گردهم می اورد‪.‬‬ ‫بازار داغ تزئین سفره هفت سین‬ ‫اگرچه در س��ال های گذش��ته خانم های خانه دار هنر خود را‬ ‫در تزئین س��فره هفت سین به رخ هم می کشیدند اما حاال چند‬ ‫سالی اس��ت که هنرها هم خریدنی شده اند و بازار بسیار داغی‬ ‫دارند‪ .‬حتی تخم مرغ ها و ماهی های س��رخ س��فره هفت س��ین‬ ‫هم مصنوعی ش��ده اند‪ .‬البته این مصنوع��ی بودن ها خاص این‬ ‫دو نیست‪ ،‬سمنو‪ ،‬س��یر‪ ،‬سبزه‪ ،‬سیب‪ ،‬سکه و دیگر اقالم سفره‬ ‫هفت سین هم در خیلی از خانه ها‪ ،‬مصنوعی شده اند و هر کدام از‬ ‫این ها بازاری برای خود دارند‪ .‬تخم مرغ هایی با طرح های سنتی‬ ‫یا فانتزی‪ ،‬در میان این اقالم دیده می شوند‪ .‬حتی شمع هایی به‬ ‫شکل حیوان سال (خوک) هم به قیمت ‪ ۳۰‬هزار تومان در میان‬ ‫کاالهای ویژه سفره هفت سین به فروش می رسند‪ .‬یک کاسه با‬ ‫طرح سه بعدی ماهی قرمز ‪ ۸۰‬هزار تومان در شبکه های مجازی‬ ‫به فروش گذاش��ته شده است‪ .‬اما بیش��تر اقالم تک نیستند و‬ ‫ش��امل یک عدد اینه‪۲ ،‬عدد ش��معدان‪ ۶ ،‬پیاله کوچک و یک‬ ‫پیاله بزرگ برای ماهی بیش��تری سرویس ها را در بر می گیرد و‬ ‫قیمت هایی از ‪ ۲۰‬هزار تومان تا یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان دارند‪ .‬هر کدام از این ها طرح ها‪،‬‬ ‫نقش ها و کاال های متفاوتی دارند و البته بعضی تولید دس��ت و‬ ‫بعضی دیگر ساخته ماشین االت هستند‪.‬‬ ‫سفره هفت سین در کشور های جهان‬ ‫ایین نوروز در هر کدام از این ‪ ۱۲‬کشور متفاوت است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬ایین هفت میوه بیش از هفت س��ین در افغانس��تان رواج‬ ‫دارد‪ .‬هفت میوه ش��بیه به س��االد میوه اس��ت که از ‪ 7‬نوع میوه‬ ‫خش��ک گوناگون تشکیل ش��ده که عبارتند از کشمش‪ ،‬سنجد‪،‬‬ ‫پسته‪ ،‬فندق‪ ،‬قیسی (زردالوی خشک)‪ ،‬گردو و الو‪ .‬تهیه و توزیع‬ ‫اب هفت میوه‪ ۷،‬نوع اجیل که در افغانس��تان به نام میوه خشک‬ ‫معروف اس��ت و البته چیدن سفره هفت سین هم در برخی نقاط‬ ‫افغانس��تان متداول اس��ت‪ .‬تاجیکس��تان هم به عنوان یک کشور‬ ‫فارس��ی زبان به س��نت های نوروز توجه وی��ژه ای دارد و از نوروز‬ ‫س��ال ‪ 93‬در کنار «سمنک و سمبوس��ه» و «شمع و شیربرنج»‪،‬‬ ‫«ماهی و میس��ه» نیز زینت بخش س��فره های نوروزی تاجیک ها‬ ‫شد‪ .‬اضافه ش��دن هفت میم بر س��فره های نوروزی تاجیکستان‬ ‫براس��اس تصمیم ش��هرداری شهر دوش��نبه پایتخت این کشور‬ ‫با هدف تجلیل با ش��کوه از عید نوروز انجام ش��د‪ .‬براس��اس نظر‬ ‫تصمیم گیرندگان‪« ،‬هفت میم» شامل ماهی سرخ‪ ،‬میگو‪ ،‬مشک‪،‬‬ ‫از ش�هرهای ایران فرهنگی در برپایی این س�فره ایین�ی دارد که در این‬ ‫گزارش توانستیم تنها به بخش�ی از ان اشاره کنیم‪ .‬این شماره از صفحه‬ ‫می(یک نوع نوشیدنی محلی)‪ ،‬میسه (نوعی گیاه کوهی بهاری)‪،‬‬ ‫موز و میوه اس��ت که از س��نت های باس��تانی نوروز اقوام اریایی‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬جالب است بدانیم گذاشتن ماهی سرخ زنده در‬ ‫بی��ن تاجیک ها معمول نبود و اگرچه از س��ال های دور در میان‬ ‫ایرانیان رواج داش��ته اما به دلیل رش��د اگاهی نسبت به وظایف‬ ‫محیط زیستی این سنت روز به روز کمرنگ تر می شود‪.‬‬ ‫بازار و اصناف نیز با محوریت س�فره هفت س�ین به چاپ رسید‪ .‬با ارزوی‬ ‫ایامی خوش برای بازاریان و مصرف کنندگان در سال اینده‪.‬‬ ‫بازار بزرگ تهران در استانه نوروز‬ ‫عکس ها‪:‬‬ ‫اصناف سال ‪ ۹۷‬را با تالطم های بسیاری‬ ‫پشت سر گذاش��ت؛ چند انتخابات سخت‪،‬‬ ‫ف��رار دالر از دایره منط��ق‪ ،‬احتکار‪ ،‬کمبود‬ ‫مواد اولی��ه‪ ،‬مصرف کنن��ده هیجانی‪ ،‬اتهام‬ ‫به گران فروش��ی‪ ،‬تبعی��ض در توزیع اقالم‬ ‫اساسی‪ ،‬افزایش انتظار جامعه برای افزایش‬ ‫نظارت ه��ا‪ ،‬دیده نش��دن ردی��ف اعتباری‬ ‫بازرسی اصناف در الیحه بودجه ‪ ،۹۸‬شرایط‬ ‫س��خت برای قیمت گذاری کاال در شرایطی‬ ‫غیرقاب��ل پیش بینی‪ ،‬دله��ره تولید کننده و‬ ‫فروشنده از به گردش در نیامدن سرمایه در‬ ‫گردش‪ ،‬ادامه ت�لاش بی وقفه برخی نهادها‬ ‫برای تصاحب اختیارات صنفی‪ ،‬باقی ماندن‬ ‫مش��کالت مالیاتی‪ ،‬بیمه‪ ،‬عوارض و قوانین‬ ‫غیرمنصفانه و‪...‬‬ ‫با وج��ود همه ای��ن تنش ه��ا‪ ،‬انتخابات‬ ‫برگزار ش��د؛ هیات رئیسه اتاق اصناف ایران‬ ‫را شهرستانی ها به دست گرفتند و چهره ای‬ ‫صنفی به عنوان نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در هیات رئیس��ه ات��اق اصناف‬ ‫ایران برگزیده ش��د‪ .‬نمایشگاه های بهاره در‬ ‫ته��ران بنا ب��ر قولی که رئی��س اتاق تهران‬ ‫به بازاریان داده بود‪ ،‬به ش��دت محدود شد؛‬ ‫ف��روش فوق العاده گس��ترده ب��رای کمک‬ ‫ب��ه مصرف کننده به عنوان راهکار از س��وی‬ ‫اتحادیه ها ب��ه واحد های صنفی پیش��نهاد‬ ‫شد‪ ،‬خرید های هیجانی برخی کاالهایی که‬ ‫مشکل ساز ش��ده بودند‪ ،‬کنترل شد‪ .‬این ها‬ ‫چن��د نمونه ای از خبرهای خوش��ایند برای‬ ‫بازار در ماه های پایانی سال بود‪.‬‬ ‫حاال به روزهای پایانی س��ال رسیده ایم‪.‬‬ ‫پرکار تری��ن روزه��ای بازاری��ان؛ هرچن��د‬ ‫خرید ه��ا به واس��طه کاهش ق��درت خرید‬ ‫مصرف کنن��ده‪ ،‬ب��ه اندازه س��ال های پیش‬ ‫پیش بینی نمی ش��ود اما بازاریان پر شور و‬ ‫هیجان بر س��ر کس��ب و کار خود هستند‬ ‫تا انچ��ه در ماه های گذش��ته تولید یا وارد‬ ‫شده است را به دس��ت مصرف کننده واقعی‬ ‫برس��انند‪ .‬این روزها جایی برای خریداران‬ ‫غیرواقعی نیست‪ .‬انها که در بازار دوشادوش‬ ‫خانواده ه��ا راه می رون��د‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫واقعی هستند‪.‬‬ ‫بی پرده باید گفت که امسال بازار شرایط‬ ‫خوب��ی را اغاز نکرد و به پایان نرس��اند اما‬ ‫طراوت بهار‪ ،‬امیدبخش اس��ت‪ .‬چند روزی‬ ‫تعطیالت نوروزی خس��تگی یک س��اله را از‬ ‫ت��ن مصرف کنن��ده و ب��ازاری دور می کند‪.‬‬ ‫مسئوالن صنفی هم برنامه هایی برای سال‬ ‫اینده دارند‪.‬‬ ‫برخی خبر از احتمال برگزاری نشست ها‬ ‫در اس��تان های گوناگ��ون می دهند که این‬ ‫خ��ود ب��ه معنای تغیی��ر و دقیق تر ش��دن‬ ‫ن��گاه هیات رئیس��ه اتاق اصن��اف ایران به‬ ‫ش��رایط بازار خواهد ب��ود‪ .‬اموزش هایی که‬ ‫س��ال های پیش اغاز ش��ده است قرار است‬ ‫جدی تر ش��ود و ما خوش بینیم به اینکه از‬ ‫کارشناسان کسب و کار در هر واحد صنفی‬ ‫استفاده ش��ود‪ .‬گفته هایی مبنی بر جدی تر‬ ‫گرفته شدن واحد روابط عمومی در اتاق ها‬ ‫و اتحادیه ها ش��نیده می شود که اگر چنین‬ ‫شود‪ ،‬امارگیری ها و ارائه گزارش های دقیق‬ ‫از اصناف‪ ،‬مدیریت بازار را تسهیل می کند‪.‬‬ ‫حاال دیگر به درس��تی اعالم می ش��ود که‬ ‫بازاریان افراد س��نتی نیستند و علم جوانان‬ ‫تحصیلکرده و تجربه پیشکس��وتان بهم گره‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫این ها همه خبرهای خوش��ی اس��ت که‬ ‫می تواند بازار س��ال این��ده را از تکانه های‬ ‫احتمال��ی اقتصاد نجات دهد‪ .‬مش��روط به‬ ‫اینک��ه به قول روزنامه نگاری هیات رئیس��ه‬ ‫اتاق اصن��اف ایران دچار روزمرگی نش��ود‬ ‫و کنت��رل قیمت های گوش��ت‪ ،‬مرغ و لوازم‬ ‫خانگ��ی و‪ ...‬را ب��ه رئیس��ان اتحادیه ه��ا یا‬ ‫کمیسیون هایی که ایجاد شده‪ ،‬واگذار کند‪.‬‬ ‫روزمرگ��ی‪ ،‬بزرگ تری��ن افت س��ال های‬ ‫گذش��ته برای اصناف بوده و اگر قرار است‬ ‫ش��رایط این گونه ادامه یابد‪ ،‬هیات رئیس��ه‬ ‫جدید‪ ،‬در ‪ ۴‬سال مسئولیت خود نمی تواند‬ ‫تغییراتی اساس��ی در بازار ایجاد کند و ما با‬ ‫ای��ن توصیه‪ ،‬پرونده صفحه ب��ازار و اصناف‬ ‫روزنام��ه صمت را در س��ال ‪ ۹۷‬می بندیم و‬ ‫امیدواریم از س��ال اینده در این صفحه‪ ،‬به‬ ‫جای خبرهای ناخوش از بازار‪ ،‬تغییرات رو‬ ‫به پیشرفت را از بازار گزارش دهیم‪ .‬به امید‬ ‫ان روز‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیرعامل مجتمع سرب و روی انگوران در گفت و گو با‬ ‫خبری خوش برای صنایع ذوب داد‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫معدن انگوران قدمتی ‪ ۱۰۰‬س��اله دارد و شاید عنوان‬ ‫معدن شدادی برای ان خیلی دور از ذهن نباشد؛ معدنی‬ ‫بی نظیر که عیار سرب و روی ان در جهان رقیب ندارد‪.‬‬ ‫از این معدن روزگاری چنان خاک پرعیاری اس��تخراج‬ ‫می ش��د که می گفتند ب��دون فراوری و پرعیارس��ازی‬ ‫مس��تقیم در کوره های ذوب ریخته می ش��دند‪ .‬صنایع‬ ‫زی��ادی در اطراف این معدن از س��وی بخش خصوصی‬ ‫ش��کل گرفت ک��ه با کمتری��ن هزینه‪ ،‬خ��اک ان را به‬ ‫ش��مش هایی از س��رب و روی تبدیل می کرد کما اینکه‬ ‫نقره و طال به همراه این مواد استخراجی‪ ،‬سود سرشاری‬ ‫را نصیب کارخانه های ذوب سرب و روی می کرد‪.‬‬ ‫توج��ه ب��ازار جهان��ی به ای��ن ‪ ۲‬فلز و کاه��ش عیار‬ ‫خ��اک معدنی انگوران و از طرف دیگر رش��د قارچ گونه‬ ‫گو‬ ‫کارخانه ه��ای ذوب در زنج��ان عرص��ه رقابت را تن ‬ ‫تنگ تر کرد تا اینکه دولت تصمیم به تقس��یم خاک این‬ ‫مع��دن بین صنایع گرفت و از ان پس صنایع کوچک با‬ ‫تامین دست کم ‪ ۳۰‬درصدی خوراک کارخانه توانستند‬ ‫اس��تراتژی فروش خود را محکم تر بنا گذارند و در این‬ ‫میان راه ساده تر را انتخاب کرده و به صادرات فکر کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت مجتمع سرب و روی انگوران در استان‬ ‫زنجان‪ ،‬کیلومتر ‪ ۲۲‬جاده دندی به تکاب است‪.‬‬ ‫مع��دن انگوران را در گفت وگ��و با مدیرعامل مجتمع‬ ‫س��رب و روی انگ��وران یعنی امید فالح ش��ناختیم‪ ،‬به‬ ‫وی��ژه خبر بهره برداری از بخ��ش زیرزمینی این معدن‬ ‫که به تولید هم رس��یده و خبر رکوردش��کنی تولید در‬ ‫این معدن که به یک میلیون تن ماده معدنی در س��ال‬ ‫جاری رس��یده اس��ت را از وی گرفتیم گفت وگوی ما را‬ ‫با وی می خوانید‪.‬‬ ‫€ €چه خبر جدیدی از معدن انگوران دارید؟‬ ‫بخ��ش زیرزمینی انگوران هم اکنون در مراحل پایانی‬ ‫تجهیز کارگاه قرار دارد‪ .‬بهره برداری کامل از این بخش‬ ‫با پیش بینی تولید س��االنه ‪ ۱۲۰‬ه��زار تن ماده معدنی‬ ‫سولفوره و اش��تغالزایی حدود ‪ ۳۲۰‬نفر‪ ،‬از ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۸‬رقم خواهد خورد‪ .‬از ابتدای سال ‪ ۹۷‬تا پایان بهمن‬ ‫امسال همزمان با تجهیز کارگاه حدود ‪ ۵۷‬هزار تن ماده‬ ‫معدنی در این بخش‪ ،‬استخراج و حدود ‪ ۵۲‬هزار تن نیز‬ ‫فروخته شده است‪.‬‬ ‫€ €مع�دن انگ�وران در س�الی که گذش�ت‪ ،‬چه‬ ‫برنامه هایی را توانست محقق کند؟‬ ‫مع��دن انگوران در س��ال ‪ ۹۷‬برنامه هایی در ‪ ۲‬بخش‬ ‫روباز و زیرزمینی داش��ت؛ برنامه ای که برای اس��تخراج‬ ‫م��واد معدنی از دس��ته بندی های مختل��ف از پرعیار تا‬ ‫عیارمتوس��ط و کم عیار براساس مدل بلوکی داشتیم که‬ ‫در طراحی معدن روباز در اخر هر سال انجام می دهیم‪.‬‬ ‫بر اساس مدل بلوکی که داشتیم پیش بینی کرده بودیم‬ ‫س��ال ‪۷۵۰ ،۹۷‬هزار تن ماده معدنی را استخراج کنیم‬ ‫که خوش��بختانه در این مورد توانس��تیم با یک جهش‬ ‫خ��وب تا ‪ ۱۱‬اس��فند در حدود ‪۹۷۴‬هزارتن اس��تخراج‬ ‫انجام دهیم که از برنامه بس��یار جلوتر است‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود تا پایان سال اس��تخراج مواد معدنی از بخش‬ ‫روباز معدن به باالی یک میلیون تن ماده معدنی برسد‬ ‫که در تاریخ اس��تخراج این معدن بی سابقه است و جزو‬ ‫رکوردها به ش��مار م��ی رود‪ .‬از این میزان نیز ‪ ۶۴۰‬هزار‬ ‫تن به فروش رسید‪.‬‬ ‫البته زمین هم در اس��تخراج ماده معدنی به ما کمک‬ ‫کرد‪ .‬مدل بلوک ما بر اساس ‪ ۷۵۰‬هزار تن بود اما هنگام‬ ‫استخراج بیشتر از میزان پیش بینی شده محقق شد‪.‬‬ ‫€ €در بخ�ش زیرزمینی‪ ،‬عملک�رد معدن چگونه‬ ‫بوده است؟‬ ‫در بخش زیرزمینی با توجه به اینکه در فاز تجهیز قرار‬ ‫داش��تیم بیش از ‪ ۸۰‬درصد کار عملیات تجهیز معدنی‬ ‫انجام ش��ده و در فاز تجهیز در همین س��ال ‪ ۶۰‬هزار تن‬ ‫ماده معدنی در عین حال اس��تخراج شد که این عدد را‬ ‫اگر به یک میلیون تن اس��تخراج از معادن روباز اضافه‬ ‫کنیم مجموع اس��تخراج ما ی��ک میلیون و ‪ ۶۰‬هزار تن‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬از ‪ ۲‬معدن روباز و زیرزمینی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫در بخ��ش زیرزمینی میزان تولید کارگاه ها که به بیرون‬ ‫حمل شده‪ ،‬از ابتدای سال تا ‪ ۱۱‬اسفند افزون بر ‪۵۹‬هزار‬ ‫تن بوده و فروش مان هم ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن بوده و ‪۲۸‬‬ ‫هزارتن نیز موجودی داریم‪.‬‬ ‫€ €در بخش باطله برداری چه میزان محقق ش�د‬ ‫و ای�ا باطله برداری معدن انگ�وران افزایش یافته‬ ‫است؟‬ ‫در بخش باطله برداری بر اساس برنامه باید ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۵‬هزار مترمکعب باطله برداری انجام می دادیم که‬ ‫‪ ۶‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار مترمکعب ان انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫بنابراین نس��بت به برنامه ‪ ۱۰۴‬درصد رشد داشتیم که‬ ‫بخشی از این حجم یعنی حدود یک میلیون مترمکعب‪،‬‬ ‫مربوط به ریزش برداری بود و در این بخش هم عملکرد‬ ‫خوبی داش��تیم‪ .‬خوش��بختانه در این قسمت وضعیت‬ ‫معدن بس��یار خوب بود‪ .‬درحال حاض��ر موجودی ماده‬ ‫معدنی ما ‪ ۶۰۲‬هزار تن در بخش روباز است‪.‬‬ ‫اس��تخراج م��اده معدن��ی از معدن انگوران در س��ال‬ ‫‪ ،۹۶‬اف��زون بر ‪۸۶۴‬هزار تن بوده که امس��ال پیش بینی‬ ‫می شود نسبت به سال گذشته ‪ ۱۲.۶‬رشد داشته باشیم‪.‬‬ ‫در بخ��ش باطله هم ‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۴۴۲‬هزار مترمکعب‬ ‫باطله برداری داشتیم که نسبت به سال ‪ ،۹۶‬رشد داشته‬ ‫معدن مهدی اباد عیار ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬درصدی دارد یعنی کمتر از باطله های‬ ‫معدنی انبار ش��ده در مجاورت کارخانه ه��ا‪ .‬بزرگ ترین ذخیره ای که‬ ‫می ش��ود روی ان حس��اب کرد‪ ،‬معدن مهدی اباد اس��ت ک��ه یکی از‬ ‫معادن و ذخیره های بزرگ جهان به شمار می رود‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت تهیه و تولی�د مواد معدنی‪ ،‬این خاک‬ ‫را چگونه بین کارخانه های ذوب توزیع می کند؟‬ ‫بخش��ی از فروش در قالب س��همیه بندی که از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعیین شده‪ ،‬به ما اعالم‬ ‫می ش��ود‪ .‬فروش ما در واقع چند بخ��ش دارد؛ با توجه‬ ‫ب��ه اینکه تنه��ا معدن عمده تولیدکنن��ده ماده معدنی‬ ‫س��رب و روی هس��تیم که به تمام کارخانه ها باید خاک‬ ‫بدهیم و در حقیقت انها وابس��ته به این معدن هستند‪.‬‬ ‫فروش خاک نیز به این ش��کل است که بر اساس پروانه‬ ‫بهره ب��رداری کارخان��ه ب��ه انه��ا خاک می دهی��م‪ .‬این‬ ‫س��همیه بندی بر اس��اس قیمت ها و فرمول های اعالمی‬ ‫وزارتخانه اس��ت‪ .‬البته در سال هایی که استخراج فراتر‬ ‫از برنام��ه پیش بینی باش��د‪ ،‬خاک م��ازاد را نیز در قالب‬ ‫س��همیه مازاد ب��ه کارخانه ها می دهیم‪ .‬بخش��ی از این‬ ‫خاک ه��ا را در قالب مزایده به فروش می رس��انیم یا در‬ ‫ب��ورس عرض��ه می کنیم‪ .‬همچنین خاک اس��تخراجی‬ ‫بخش زیرزمینی را خارج از سهمیه و در قالب مزایده و‬ ‫عرضه در بورس به شرکت ها می دهیم‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫امسال ‪ ۵‬نوبت مزایده برگزار کردیم و یکی دو نوبت هم‬ ‫در بورس عرضه داشتیم‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت ها همچنان برای تامین خاک مشکل‬ ‫دارند و بارها این مسئله را عنوان کرده اند‪ .‬در این‬ ‫زمینه به چه تفاهم هایی رسیدید؟‬ ‫متاس��فانه ب��ه دلیل اینکه طرح جامع س��رب و روی‬ ‫کش��ور تهیه نش��ده‪ ،‬تعادلی بین ماده تولیدی و میزان‬ ‫مصرف کارخانه ها رعایت نش��ده اس��ت‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫مجوزهای بی رویه برای س��اخت کارخانه ها‪ ،‬مش��کل را‬ ‫دوچن��دان کرده اند‪ .‬خاک تولیدی انگوران در نهایت به‬ ‫ظرفیتی حدود ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار تن در سال رسیده و‬ ‫تا ‪ ۵‬س��ال اینده هم بیش��تر دوام نخواهد داشت‪ .‬سپس‬ ‫با افت ش��دید این ماده معدنی روبه رو خواهیم شد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که کارخانه های زیادی س��اخته شده و‬ ‫ظرفی��ت زیادی ایجاد ش��ده که خوراک مصرفی ش��ان‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬میلیون تن ماده معدنی اس��ت‪ .‬تولید معدن‬ ‫انگوران ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬درصد ظرفیت تولیدی این کارخانه ها‬ ‫را می توان��د تامین کند‪ .‬این کارخانه ها باید فکر دیگری‬ ‫کنند یعنی خاک را از جای دیگر تامین کنند یا ظرفیت‬ ‫مع��دن انگوران افزایش پیدا کن��د که هیچ کدام از این‬ ‫‪ ۲‬مورد محقق نش��ده و باز ه��م ظرفیت خالی خواهند‬ ‫داشت‪ .‬البته کیک هایی که این کارخانه ها در سال های‬ ‫گذش��ته به عنوان باطله انبار کرده اند‪ ،‬خود دارای عیار‬ ‫حداقل��ی هس��تند و می توانند ظرفیت ه��ای خالی این‬ ‫کارخانه ها را تا مدتی تامین کنند‪.‬‬ ‫در سال های گذشته عیار ماده معدنی معدن انگوران‬ ‫ب��ه ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬درصد می رس��ید و بس��یار خ��وب بود‪ .‬به‬ ‫همین دلی��ل خیلی از کارخانه ها به خوبی ماده معدنی‬ ‫را ف��راوری نمی کردند تا عیار ان به صفر برس��د‪ .‬از این‬ ‫رو باطله های شان دارای عیار قابل توجهی حتی در حد‬ ‫‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصد بود‪ .‬درحال حاضر به این باطله ها به چشم‬ ‫یک معدن در کنار کارخانه ها نگاه می ش��ود که بسیاری‬ ‫از فرایندهای��ی مثل خردای��ش را گذرانده و مقرون به‬ ‫صرفه تر از خاک هایی اس��ت که باید مالکان کارخانه از‬ ‫این طرف و ان طرف تامین کنند‪ .‬کما اینکه بس��یاری‬ ‫از کارخانه ه��ا درحال حاضر این کار را انجام می دهند و‬ ‫بخشی از ظرفیت خالی کارخانه خود را پر می کنند‪.‬‬ ‫عیار انگوران در پروان��ه بهره برداری به طور میانگین‬ ‫‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۲۵‬درص��د بوده اما به مرور زمان و با اس��تخراج‬ ‫خاک های پرعیار درحال حاضر بر اساس انچه استخراج‬ ‫می شود به زحمت به ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫€ €معدن مهدی اباد به یک کنسرسیوم ایرانی‪-‬‬ ‫خارج�ی واگذار ش�ده تا زمانی ک�ه ذخیره معدن‬ ‫انگ�وران ب�ه پای�ان برس�د‪ ،‬این مع�دن خوراک‬ ‫کارخانه های س�رب و روی را تامین می کند‪ .‬خاک‬ ‫این معدن دارای چه عیاری است؟‬ ‫معدن مهدی اباد عیار ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬درصدی دارد یعنی کمتر‬ ‫از باطله ه��ای معدنی انبار ش��ده در مجاورت کارخانه ها‪.‬‬ ‫بزرگ تری��ن ذخی��ره ای که می ش��ود روی ان حس��اب‬ ‫کرد‪ ،‬معدن مهدی اباد اس��ت که یکی از معادن بزرگ و‬ ‫ذخیره های بزرگ جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫معدن انگوران یک معدن قدیمی اس��ت که به صورت‬ ‫ش��دادی مورد استخراج قرار می گرفت‪ .‬هر کس قسمتی‬ ‫را مورد بهره برداری قرار می داده و دست دولت هم نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حقیقت اس��تخراج از این معدن سابقه بسیار‬ ‫طوالن��ی دارد یعن��ی از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۰۰‬این معدن‬ ‫ش��ناخته ش��ده بود اما کار زیادی روی ان انجام نشد‪ .‬از‬ ‫دهه ‪ ۵۰‬و سال های ‪ ۵۶‬و ‪ ۵۷‬کارهای سیستماتیکی روی‬ ‫این معدن انجام ش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۸۵‬این معدن دوباره به‬ ‫مالکیت دولت درامد که به طور عمده به دلیل مشکالت‬ ‫کارخانه دارها بود‪ .‬تا این س��ال معدن انگوران در اختیار‬ ‫شرکت توسعه معادن روی بود و از انجا که خود به عنوان‬ ‫ی��ک کارخانه دار مطرح بود‪ ،‬امکان توزیع ناعادالنه خاک‬ ‫مصرفی وجود داش��ت و ممکن بود در اختصاص سهمیه‬ ‫ب��ه کارخانه های کوچک عدالت برقرار نش��ود‪ .‬از این رو‬ ‫دولت مالکیت این معدن را به شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی س��پرد تا این ش��رکت به صورت عادالنه خاک را‬ ‫هر س��ال بین کارخانه ها تقسیم کند‪ .‬حتی خود شرکت‬ ‫توسعه معادن روی هم سهمیه دارد‪ .‬اماری هم از میزان‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی از س��ال ‪ ۵۷‬تا ‪ ۸۵‬و از سال ‪ ۸۵‬تا‬ ‫اکنون وجود دارد که در این مقاطع زمانی چه مقدار کار‬ ‫انجام شده اس��ت‪.‬گفتنی است پروانه بهره برداری معدن‬ ‫انگوران ‪ ۳۸‬کیلومتر مربع را دربر می گیرد و پیت معدنی‬ ‫که کار در ان انجام می شود حدود ‪ ۱۳۵‬متر دهانه دارد‪.‬‬ ‫€ € امایش س�رزمین در دادن مجوزهای س�اخت‬ ‫کارخانه های ذوب و میزان ظرفیت مورد نیاز دیده‬ ‫نشده بود؟‬ ‫درحال حاضر ایمیدرو طرح جامع س��رب و روی کشور‬ ‫را در دست تهیه دارد و باتوجه به اینکه معدن مهدی اباد‬ ‫جای خود را به عنوان یک معدن جدید سرب و روی در‬ ‫کش��ور باز می کند تا جانش��ین معدن انگوران شود‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت مشخص ش��ود ظرفیت ها به چه مقدار است‪ .‬الزم‬ ‫است طرح جامعی داشته باشیم تا تعادل تولید و مصرف‬ ‫خ��اک س��رب و روی را در مع��دن و کارخانه ه��ا ارزیابی‬ ‫کن��د و ببینیم چه میزان خاک از داخل تامین می ش��ود‬ ‫و الزم اس��ت چه مقدار واردات انجام ش��ود‪ .‬در حقیقت‬ ‫ظرفیت ه��ای داخلی و خارج��ی و همچنین معادن باید‬ ‫شناس��ایی ش��وند تا بتوانند کارخانه ها را حمایت کنند و‬ ‫تولید مستمر این کارخانه ها ادامه یابد‪.‬‬ ‫€ €به غیر از مع�دن مهدی اباد چه ذخایر دیگری‬ ‫از س�رب و روی در کش�ور شناسایی شده و بیشتر‬ ‫در کدام مناطق قرار دارند؟‬ ‫س��ازمان توس��عه و ش��رکت تهیه و تولید بر پهنه های‬ ‫زی��ادی از س��رب و روی در کش��ور کار می کند‪ .‬یکی از‬ ‫ظرفیت هایی که روی ان س��رمایه گذاری ش��ده‪ ،‬سرب و‬ ‫روی است‪ .‬این ظرفیت ها باید ارزیابی و شناسایی شوند تا‬ ‫مشخص شود قابلیت تبدیل به یک معدن را دارند یا خیر‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ش��اید زود باش��د چون اینه��ا باید در‬ ‫ط��رح جامع جمع بن��دی و گرداوری ش��وند و اینکه در‬ ‫چ��ه نقطه ای هس��تیم و ک��ی می توانیم به ای��ن نتیجه‬ ‫برس��یم که سطح تولید را افزایش دهیم تا بخشی از نیاز‬ ‫کارخانه ه��ای داخل��ی را تامین کنیم‪ .‬ع�لاوه بر اینها در‬ ‫زنجان و معدن انگوران هم هدف گذاری کرده ایم که سال‬ ‫اینده اکتشافات را در حوزه معدن انگوران انجام دهیم تا‬ ‫ذخیره ای را اکتشاف کرده و بتوانیم ذخایر موجود را ارتقا‬ ‫و عمر معدن را افزایش دهیم‪ .‬بس��یار امیدواریم که این‬ ‫اتف��اق رخ ده��د‪ .‬در حال جمع اوری اطالعاتیم و اگر این‬ ‫ذخیره پیدا ش��ود کارخانه ها‪ ،‬خیال ش��ان کمی راحت تر‬ ‫می شود که خاک برای سال های اینده تامین شده است‬ ‫پس تولیدشان را افزایش می دهند و با ظرفیت بیشتری‬ ‫کار می کنند‪.‬‬ ‫در واقع موضوع اکتشاف در محدوده معدن انگوران در‬ ‫اولویت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است و در حال‬ ‫برنامه ریزی برای اکتشافات هستیم‪.‬‬ ‫ایمیدرو یک برنامه اکتش��اف ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتری در‬ ‫دس��ت اقدام دارد و در ذخایر احتمالی نامی هم از سرب‬ ‫و روی اورده ان��د‪ .‬م��ا در پهنه انگوران که تعریف ش��ده‬ ‫است و در اختیار خودمان است کار می کنیم که با دیگر‬ ‫برنامه های اکتشافی متفاوت است‪ .‬اگر ذخیره ای در این‬ ‫محدوده وجود داشته باشد‪ ،‬پیدا می شود‪ .‬اولویت کار در‬ ‫استان زنجان است زیرا ‪ ۷۰‬درصد شمش ایران در زنجان‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬به نظر می رسد ظرفیت های دیگری هم‬ ‫شناسایی شوند‪.‬‬ ‫€ €شنیده می شود کارخانه های ذوب در واردات‬ ‫خاک هم دچار مشکالت زیادی هستند‪.‬‬ ‫من شنیدم اما شاید چندان قابل استناد نباشد زیرا به‬ ‫صورت گالیه و درد دل مطرح می شود‪ .‬ما نمی دانیم چه‬ ‫مقدار خ��اک را از کجا وارد می کنند‪ .‬خیلی ها می گویند‬ ‫از ترکی��ه و افریق��ای جنوبی خ��اک را وارد می کنیم اما‬ ‫میزان��ش را نمی دانیم‪ .‬به ما اعالم می کنند که در زمینه‬ ‫واردات مش��کالت زیادی دارن��د که ان هم به معادنی بر‬ ‫می گردد که از انها خرید می کنند و مشکالت عیار خاک‬ ‫یا گمرکی و انتقال پول دارند‪.‬‬ ‫€ €البت�ه اینکه خاک وارد کنیم و در داخل دارای‬ ‫ارزش اف�زوده اش کنی�م در ذات خ�ود کار خوبی‬ ‫اس�ت‪ .‬ش�ما یا وزارتخانه برنام�ه ای در این زمینه‬ ‫دارید؟‬ ‫درب��اره این موضوع بای��د وزارتخانه اظهار نظر کرده و‬ ‫برنامه های��ش را اعالم کند و من اطالعاتی ندارم‪ .‬ش��اید‬ ‫هم اگر بگویم مس��تند نباشد‪ .‬با توجه به مشکالت ارزی‬ ‫که تیر و مرداد س��ال جدید به وجود امد‪ ،‬وزارتخانه باید‬ ‫سختگیری هایی در زمینه صادرات شمش با هدف کنترل‬ ‫ب��ازار داخلی انجام م��ی داد‪ .‬بنابراین به کارخانه هایی که‬ ‫خ��اک وارد می کردند اعالم ک��رد تنها به ازای خاکی که‬ ‫وارد می کنی��د می توانید صادرات انجام دهید تا به نوعی‬ ‫از صنایع پایین دستی شمش سرب و روی حمایت کرده‬ ‫باش��ید‪ .‬به همین دلیل گفتند ابتدا باید مصرف کنندگان‬ ‫داخلی را پوش��ش دهید سپس اجازه صادرات دارید‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ای��ن کارخانه ها به راحتی محصوالت‬ ‫خود را صادر می کردند و شاید به خوبی نیاز داخل را هم‬ ‫پوش��ش نمی دادند چون مزایای زیادی برای انها داشت‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ناچار‬ ‫ش��د این سیاس��ت را اتخاذ کند که به میزان خاکی که از‬ ‫خارج وارد می ش��ود‪ ،‬ارزش افزوده نصیب کش��ور شده و‬ ‫نیاز داخل تامین ش��ود‪ .‬این اتفاق به اضافه مشکالتی که‬ ‫برای جابه جایی پول داش��تند موجب گالیه کارخانه های‬ ‫داخلی شد و از طرف دیگر برای صادرات هم ناچار بودند‪،‬‬ ‫ارز حاصل از ان را به سامانه نیما بیاورند‪.‬‬ ‫€ €طرح جامع س�رب و روی چه اهدافی را دنبال‬ ‫می کند؟‬ ‫ط��رح جامع س��رب و روی از س��وی ایمی��درو و خود‬ ‫ی تهیه ان ش��ده‬ ‫ش��رکت بهره برداری از مهدی اباد متول ‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬مش��اور ان هم مشخص شده و در‬ ‫مرحله جمع اوری اطالعات هس��تیم که در حال تکمیل‬ ‫ش��دن اس��ت‪ .‬با این حال هنوز نهایی نشده اما اگر نهایی‬ ‫ش��ود بس��یار عالی اس��ت؛ به این ش��کل تکلیف کار ما و‬ ‫وزارتخانه و کارخانه ها مش��خص می ش��ود که ایا وزارت‬ ‫باید مجوز جدید بدهد و س��طح ان چه باید باش��د؟ یکی‬ ‫از مشکالتی که در این سال ها دچار ان شدیم این است‬ ‫که کارخانه های کوچک در این س��ال ها قارچ گونه رش��د‬ ‫کرده ان��د و ب��ا جابه جایی دالر ی��ا ال ام ای(بورس لندن)‬ ‫ممکن است سودده شده یا از سوددهی خارج شوند یعنی‬ ‫یک نس��یم کوچک می تواند وضعی��ت این کارخانه های‬ ‫کوچک را تغییر دهد‪ ،‬در حالی که اینها باید س��اماندهی‬ ‫ش��ده و تبدیل ب��ه واحدهای بزرگ تر ش��وند که قابلیت‬ ‫پایین اوردن نرخ تمام ش��ده با به روز کردن فناوری های‬ ‫خود را داشته باشند اما با توجه به روند سال های گذشته‪،‬‬ ‫هر کس��ی توانس��ته‪ ،‬مجوز ایجاد کارخانه شمش سرب و‬ ‫روی را گرفته و در عمل شاهد هستیم نرخ تمام شده شان‬ ‫باالتر از ان چیزی است که باید باشد‪ .‬بیشترین مجوزها‪،‬‬ ‫زمان��ی داده ش��ده اند که نرخ ال ام ای ب��اال می رود یعنی‬ ‫صنعت سودده می شود و تقاضا برای ساخت کارخانه باال‬ ‫م��ی رود‪ ،‬وزارت نیز مجوزه��ای الزم را صادر می کند که‬ ‫ش��اید یکی از دالیل ان نبود طرح جامع بوده اس��ت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل داش��تن طرح جامع برای این صنعت واجب‬ ‫است‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امید فالح‪:‬‬ ‫بخش زیرزمینی‬ ‫انگوران‬ ‫هم اکنون در‬ ‫مراحل پایانی‬ ‫تجهیز کارگاه‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫بهره برداری‬ ‫کامل از‬ ‫این بخش با‬ ‫پیش بینی‬ ‫تولید ساالنه‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تن‬ ‫ماده معدنی‬ ‫سولفوره و‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫حدود ‪۳۲۰‬‬ ‫نفر‪ ،‬از ابتدای‬ ‫سال ‪ ۹۸‬رقم‬ ‫خواهد خورد‬ ‫یادداشت‬ ‫بهره برداری از معدن زیرزمینی انگوران در ابتدای سال ‪98‬‬ ‫لزوم اجرایی‬ ‫شدن‬ ‫هایپرمارکت‬ ‫فوالد‬ ‫محمدمهدی یارجانلی‬ ‫مدیرعامل شرکت صنعت ورق ارین پاژ‬ ‫در صنع��ت ف��والد کش��ور در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫ب��ا ‪ ۲‬مش��کل اساس��ی روبه رو هس��تیم؛ با‬ ‫محدودیت های ناش��ی از بازگش��ت پول و‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬خری��د اجناس متوقف ش��ده و‬ ‫سازکاری که در زمینه صادرات وجود دارد‬ ‫منجر به انباش��ت نس��بی فوالد در کش��ور‬ ‫می ش��ود ک��ه به موج��ب ان تولی��د فوالد‬ ‫ارزش اف��زود کافی نخواهد داش��ت و حجم‬ ‫تولید کارخانه ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫خط��ر دوم کاهش حجم س��رانه مصرف‬ ‫در صنعت ف��والد و در صنایعی مانند لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬لوله و پروفیل ها و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫بای��د از ظرفیت بورس به بهترین ش��کل‬ ‫اس��تفاده کرده و بورس را ج��ذاب کنیم تا‬ ‫هم��ه از ابزار ب��ورس اس��تفاده کنند یعنی‬ ‫فروش��نده بتواند جنس خ��ود را در بورس‬ ‫پیش ف��روش کند ت��ا س��رمایه در گردش‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫این اقدام کمک می کند نقدینگی از سطح‬ ‫جامع جمع ش��ود و برای سرمایه گذاری در‬ ‫بخش های صنعتی مصرف شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه بانک یکی از مناب��ع مهم تامین‬ ‫نقدینگ��ی ه��ر صنعت��ی در جهان اس��ت‬ ‫ام��ا جای��گاه ب��ورس کجاس��ت؟ مس��ئله‬ ‫تعزیرات نرخ باید از بورس برداش��ته ش��ود‬ ‫تا زمین��ه ایج��اد رقابت در ب��ورس فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫واردکنن��ده ی��ا تولیدکننده بای��د بتواند‬ ‫جن��س خ��ود را در بورس بفروش��د‪ ،‬تمام‬ ‫تاج��ران شناس��نامه دار ایران��ی ک��ه دو‬ ‫دفت��ره نیس��تند و صاح��ب ش��رکت های‬ ‫تولیدی تجارتی هس��تند‪ ،‬مالیات و بیمه را‬ ‫می پردازن��د و حقوق خود را به کش��ور ادا‬ ‫می کنن��د‪ ،‬باید از مزایای ب��ورس برخوردار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اگ��ر فع��ال اقتص��ادی در کانال ه��ای‬ ‫غیرش��فاف وارد شود‪ ،‬دیگر در زمره فعاالن‬ ‫اقتصادی شناس��نامه دار به ش��مار نمی رود‬ ‫و به کش��ور صدمه می زند‪ .‬از این رو بورس‬ ‫باید محل داد و س��تد کاال برای همه افراد‬ ‫شناسنامه دار باش��د‪ .‬این فضا‪ ،‬فضایی است‬ ‫که در ان نرخ تعیین می شود‪.‬‬ ‫وقت��ی جز از کل خرید نکند س��رمایه ها‬ ‫هدایت نمی ش��ود‪ ،‬وقتی تقاضا کاهش یابد‬ ‫دچار اژدهای مهلک رکود تورم می ش��ویم‪.‬‬ ‫این کمترین اتفاقی اس��ت که ما برای سال‬ ‫‪ ۹۸‬پیش بینی می کنی��م و معتقدیم بازهم‬ ‫رک��ود تورمی خودش را در کش��ور نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫با به وجود ام��دن رکود تورمی اولویت ها‬ ‫نیز تغییر می کن��د‪ .‬حال موضوع را کالن تر‬ ‫بررس��ی می کنیم‪ ،‬از من پرسیدید که باید‬ ‫چه کرد؟ ایا انجمن با مجلس ارتباط برقرار‬ ‫کرد؟ چن��دی پی��ش دغدغه های مان را به‬ ‫اقای حشمت اهلل فالحت پیشه مطرح کرده‬ ‫و گفتی��م چرا در کش��ورهای منطقه رایزن‬ ‫نداری��م؟ چ��را وزارت خارجه‪ ،‬ب��ه رویکرد‬ ‫اصلی ما در کش��ور که فروش کاالی ایرانی‬ ‫است‪ ،‬توجه نمی کند؟‬ ‫حتی در فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‬ ‫به تمام مس��ئوالن و فع��االن اقتصادی این‬ ‫موضوع تاکید می شود اما متاسفانه عملکرد‬ ‫موفقی در این زمینه دیده نمی شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه به نظر می رسد به موضوع‪ ،‬باور‬ ‫مل��ی نداریم و گوی��ا فقط روزان��ه زندگی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ما برای کمک به س��وریه اقدامات زیادی‬ ‫انجام دادیم اما برای بازس��ازی این کش��ور‬ ‫برنامه ای نداریم‪ ،‬در اینده خواهیم دید که‬ ‫عربس��تان‪ ،‬ترکیه و دیگر کش��ورها یک باره‬ ‫به بازار س��وریه هج��وم می اورند‪ ،‬ما افتخار‬ ‫می کنیم ک��ه در فعالیت اقتصادی از ترکیه‬ ‫در ع��راق پیش��ی گرفته ایم ام��ا اهرمی به‬ ‫ن��ام اخت�لاف ارز داش��تیم و نزدیکی های‬ ‫فرهنگی و مذهبی موجب این موضوع ش��د‬ ‫اما اگر این ش��اخص ها را از دس��ت بدهیم‬ ‫بازه��م می توانیم مدعی چنین مس��ئله ای‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها ب��ه دلیل مس��ئله‬ ‫داعش از عراق فاصله گرفته اند‪ .‬در س��وریه‬ ‫معادن بزرگ فس��فر و‪ ...‬وج��ود دارد ایا به‬ ‫این موضوع توجه کرده ایم‪ ،‬اگر می خواهیم‬ ‫کاری کنیم از حاال باید کار مطالعاتی خود‬ ‫را ش��روع کنیم‪ ،‬این پیش��نهاد را دادیم اما‬ ‫استقبالی از ان نشد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫‹ ‹بقای بازارها با مداخله حاکمیت در‬ ‫بازار پول‬ ‫اخبار‬ ‫مع��اون حقوقی رئیس جمه��وری علت اصلی‬ ‫مداخله حاکمیتی ش��ورای هماهنگی سران قوا‬ ‫در ب��ازار پول را اصل بقای کل ب��ازار عنوان کرد‪.‬‬ ‫لعیا جنی��دی در گفت وگو با ایبِن��ا درباره ادغام‬ ‫بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح و چرایی‬ ‫ورود شورای عالی هماهنگی سران قوا در این باره ‬ ‫افزود‪ :‬در تمام دنیا اگر مشکالتی برای نظام بانکی‬ ‫به وجود بیاید‪ ،‬دولت ه��ا از اختیارات حاکمیتی‬ ‫برای اصالح ان اش��کال اس��تفاده می کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بیش��ترین قوانین و مق��ررات در ابتدا‬ ‫ب��رای بازار پول و به فاصله کم��ی از ان برای بازار‬ ‫سرمایه وجود دارد و علت این موضوع نیز به اصل‬ ‫بقای کل بازار مربوط می شود‪.‬‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمه��وری با بیان اینکه‬ ‫در تمام��ی بازارها و حت��ی در مغازه های کوچک‬ ‫ب��رای خرید و فروش ت��ا درجه کم��ی قوانین و‬ ‫مق��ررات تنظیمی وجود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اوج و قله‬ ‫مقررات گذاری برای بازار پول و س��رمایه اس��ت‬ ‫و در چنی��ن فضای��ی اگر اش��کال هایی به وجود‬ ‫بیاید‪ ،‬چون به اصل بقای کل بازار مربوط اس��ت‪،‬‬ ‫اختیارات اضافی از منظر حاکمیتی برای تنظیم‬ ‫بازار داده می شود‪.‬‬ ‫یاداور می ش��ود‪ ،‬بان��ک مرکزی ‪ ۱۱‬اس��فند‬ ‫امس��ال اطالعیه ای را در زمینه ادغام بانک های‬ ‫وابس��ته به نیروهای مس��لح در بانک سپه صادر‬ ‫کرد‪ .‬بر همین اس��اس‪ ۵ ،‬بانک و موسس��ه انصار‪،‬‬ ‫قوامین‪ ،‬حکم��ت ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و کوثر در‬ ‫بانک سپه ادغام می شوند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت مال�ی بان�ک مل�ی از ‪۶۶۵‬‬ ‫بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط‬ ‫بو کار‬ ‫بانک ملی ایران به منظور رونق بازار کس ‬ ‫و برای حمایت از بازار اش��تغال در ‪ ۱۱‬ماه امسال‬ ‫‪ ۶۶۵‬بنگاه اقتصادی کوچک و متوس��ط را تامین‬ ‫مالی کرده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬این بانک حمایت از کس��ب وکارهای‬ ‫داخلی را یکی از اولویت های خود در سال جاری‬ ‫قرار داد‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬تا پای��ان بهمن ‪۶۶۵‬‬ ‫مورد تسهیالت به ارزش ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۵۴‬میلیارد‬ ‫ریال از مح��ل منابع داخلی بان��ک به بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط پرداخته است‪ .‬بانک ملی ایران‬ ‫همچنین یک هزار و ‪ ۹۲‬مورد تسهیالت به مبلغ‬ ‫بیش از ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۶۰۶‬میلیارد ریال در طول ‪۱۱‬‬ ‫ماه امس��ال در برنامه اش��تغال فراگیر تبصره ‪۱۸‬‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬کشور با هدف افزایش‬ ‫ت ‪۳۷‬‬ ‫اش��تغال تخصیص داده اس��ت‪ .‬در این مد ‬ ‫مورد تسهیالت ارزی و ریالی نیز از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی و منابع داخلی بانک به ارزش ‪۱۹۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۳۲‬ه��زار دالر و ‪ ۳۰‬ه��زار و ‪۲۶۹‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال در حوزه های انتق��ال اب‪ ،‬خرید‬ ‫کشتی‪ ،‬ساخت راه اهن‪ ،‬نیروگاه‪ ،‬هتل‪ ،‬گازرسانی‬ ‫به شهرها و روستاها و‪ ...‬مصوب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم شعب کشیک موسسه کوثر در‬ ‫ایام نوروز‬ ‫ساعات کاری شعب کشیک موسسه اعتباری‬ ‫کوثر در ایام تعطیالت نوروز اعالم شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی موسس��ه اعتباری کوثر‪ ،‬به منظور‬ ‫دسترس��ی مش��تریان به خدمات بانکی در ایام‬ ‫تعطیالت سال جدید‪ ۴۴ ،‬شعبه کشیک موسسه‬ ‫کوثر در سراس��ر کش��ور اماده خدمت رسانی به‬ ‫مراجعان اس��ت‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬ش��عب‬ ‫کش��یک موسسه اعتباری کوثر در ایام تعطیالت‬ ‫نوروزی روزهای ش��نبه‪ ۳ ،‬و یکشنبه‪ ۴ ،‬فروردین‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬از س��اعت ‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۲ : ۳۰‬برای ارائه خدمت‬ ‫به هموطنان فعال هستند‪ .‬همچنین ساعت کار‬ ‫تمام ش��عب و ستاد استان ها در موسسه اعتباری‬ ‫کوثر از ‪ 1398 . 0 1 . 05‬تا ‪1398 . 01 . 15‬از ساعت‬ ‫‪ ۸‬تا ‪ ۱۳‬اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬مشتریان‬ ‫می توانند مش��خصات شعب کش��یک موسسه‬ ‫اعتباری کوث��ر در تعطیالت نوروز را در س��ایت‬ ‫موسس��ه ب��ه نش��انی ‪www.kosarfci.ir‬‬ ‫مش��اهده کنند یا ب��ا مرکز ارتباط مش��تریان به‬ ‫شماره ‪ ۰۲۱-۴۲۸۳۰‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬با همه فراز و نشیب های ان در حال پایان است‬ ‫و چند روز بیش��تر از ان باقی نمانده است‪ .‬با توجه به شرایط‬ ‫خ��اص اقتصادی س��ال ‪ ۹۷‬اکنون بی��م و امیدهای فراوانی‬ ‫درباره س��ال اینده وجود دارد‪ .‬بخشی از جامعه نگران ادامه‬ ‫رون��د افزایش تورم و بخش��ی نگران رکود هس��تند‪ .‬اکنون‬ ‫این پرس��ش برای بس��یاری از مردم مطرح است که در سال‬ ‫اینده چه چی��زی در انتظار اقتصاد ایران اس��ت؟ از این رو‪،‬‬ ‫کارشناس��ان با بررس��ی وضعیت اقتصاد ایران در سالی که‬ ‫گذش��ت و پیش بینی کلی از وضعیت اینده ان‪ ،‬که می تواند‬ ‫نکات مهمی برای سیاس��ت گذار و مردم داش��ته باش��د به‬ ‫برخ��ی از موارد در ای��ن زمینه و راهکارهای��ی که می تواند‬ ‫وضعیت اینده را بهبود بخشد اشاره می کنند‪.‬‬ ‫بررسی کردند‬ ‫دورنمای اقتصاد ‪۹۸‬‬ ‫‹ ‹انتظارات تورمی باید کم شود‬ ‫‹ ‹بخش�نامه بان�ک مرک�زی درب�اره‬ ‫استفاده نابینایان از خدمات بانکی‬ ‫بان��ک مرک��زی در بخش��نامه ای‪ ،‬م��واردی‬ ‫را ب��رای اط�لاع مدی��ران عامل بانک ه��ا درباره‬ ‫اس��تفاده نابینایان از خدم��ات بانکی اعالم کرد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در این بخش��نام ه به مدیران عامل‬ ‫بانک های دولت��ی‪ ،‬غیردولتی‪ ،‬ش��رکت دولتی‬ ‫پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه‪ ،‬ملل‪،‬‬ ‫کوثر‪ ،‬نور و کاس��پین مواردی درباره بهره گیری‬ ‫نابینای��ان از خدمات بانک��ی اعالم کرد که به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫ ‪ -۱‬نابینای��ان در اس��تفاده از تمام��ی خدمات‬ ‫بانکی (به جز خدمات حساب جاری) با هیچ گونه‬ ‫محدودیت��ی مواجه نب��وده و ملزم ب��ه به همراه‬ ‫داشتن ش��خص دیگری نیس��تند‪ -۲ .‬نابینایان‬ ‫در زمینه اس��تفاده از خدمات حساب جاری‪ ،‬در‬ ‫صورتی که به طور رس��می مسئولیت های ناشی‬ ‫از صدور چ��ک را بپذیرند نیازی به معرفی وکیل‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای بهبود‬ ‫شرایط اقتصادی‬ ‫در سال اینده‬ ‫و کاهش‬ ‫نگرانی های‬ ‫مردم‪ ،‬یکی از‬ ‫اقدام های مهم‬ ‫باید برخورد‬ ‫جدی تر با‬ ‫اخاللگران‬ ‫اقتصادی که‬ ‫باعث به هم‬ ‫خورد ن بازارها‬ ‫شده اند‪ ،‬باشد‬ ‫و فضای رانت‬ ‫از بین برود‬ ‫کامران ندری‪ ،‬کارشناس و صاحب نظر حوزه بانکی در این‬ ‫باره در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به محدودیت های ناشی‬ ‫از تحریم در س��ال جاری و شوک قیمتی که در بازارها ایجاد‬ ‫ش��د‪ ،‬وضعیت سال اینده را تا حدی وابسته به سیاست های‬ ‫دولت دانس��ت و گفت‪ :‬با توجه ب��ه تحریم های موجود‪ ،‬این‬ ‫وضعیت قابل پیش بینی اس��ت که ما در سال اینده تا حدی‬ ‫در زمین��ه تولید با محدودیت هایی روبه رو باش��یم و این امر‬ ‫می تواند ش��وکی را در بحث عرضه ایج��اد کند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این ش��وک عرضه می تواند رش��د تولید را تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد و باعث افزایش قیمت ها ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در این بین‪،‬‬ ‫از انجا که ما در سال ‪ ۹۷‬شوک رشد تورمی ناشی از افزایش‬ ‫نرخ ارز و تداوم رش��د نقدینگی را داش��تیم‪ ،‬این امر به نوعی‬ ‫می تواند در س��ال اینده باز ه��م انتظارات تورمی ایجاد کند‬ ‫و باعث رش��د بیش��تر قیمت ها ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بنابراین‪،‬‬ ‫نگرانی موجود برای س��ال اینده‪ ،‬این اس��ت که رش��د نرخ‬ ‫تورم تداوم یابد که این مهم می تواند به دلیل ش��وک عرضه‪،‬‬ ‫کنترل نکردن نرخ ارز و تداوم رشد نقدینگی در کشور باشد‪.‬‬ ‫این عوامل سبب خواهد شد تا انتظارات تورمی شکل بگیرد‬ ‫و به رش��د قیمت ها دامن بزند‪ .‬این کارشناس با ترسیم این‬ ‫وضعی��ت از اینده کش��ور با ارائه این راه��کار که دولت باید‬ ‫برای جلوگیری از به وجود امدن انتظارات تورمی و بیش��تر‬ ‫شدن قیمت ها‪ ،‬از سیاست های انبساطی به بهانه حمایت از‬ ‫تولید خود داری کند‪ ،‬افزود‪ :‬تا جایی که ممکن اس��ت دولت‬ ‫باید با اعمال سیاس��ت های مناسب و درست‪ ،‬اقدام به مهار‬ ‫انتظ��ارات تورمی در اقتصاد کند و تقاضای کل را در اقتصاد‬ ‫کاهش دهد‪ .‬به گفته ندری‪ ،‬با توجه به شرایط پیش امده در‬ ‫اقتصاد و رش��د شدید قیمت ها‪ ،‬برای سال اینده شاهد رکود‬ ‫در بخش اقتصاد هس��تیم و گریزی از این نیس��ت اما کاری‬ ‫که می توان در این ش��رایط انجام داد این است که دولت در‬ ‫راستای کاهش انتظارات تورمی و جلوگیری از تقاضای کل‬ ‫در اقتصاد اقدام های الزم و به موقعی انجام دهد‪ .‬دولت نباید‬ ‫اجازه رشد بیشتر قیمت ها و تورم را بدهد و این موضوع بسیار‬ ‫بااهمیتی اس��ت‪ .‬این کارشناس بر این باور است که بخشی‬ ‫از مش��کالت اقتصادی کشور با توجه به تحریم های موجود‪،‬‬ ‫قابل پیش بینی اس��ت اما اینکه دولت چه سیاس��ت هایی را‬ ‫برای سال اینده اتخاذ کند و چه اقدام هایی را در دستور کار‬ ‫قرار دهد‪ ،‬خیلی قابل پیش بینی نیس��ت و با توجه به همین‬ ‫مهم نمی توان به طور دقیق گفت که وضعیت اقتصاد کشور‬ ‫چه س��مت و سویی خواهد داش��ت‪ .‬به گفته ندری‪ ،‬موضوع‬ ‫دارای اهمیت‪ ،‬سیاس��ت های دولت در سال اینده است که‬ ‫باید در تصمیم گیری ها حساس��یت های الزم را داشته باشد‬ ‫و کارشناسی تر عمل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هماهنگی بیشتر بین نهاد ها‬ ‫فرزاد هاش��می‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در این زمینه در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه س��ال ‪ ۹۷‬س��ال خوبی به‬ ‫لحاظ اقتصادی برای کش��ور نبود و شاخص های اقتصادی‬ ‫فراین��د منفی را از خود نش��ان دادند‪ ،‬اف��زود‪ :‬اعمال دوباره‬ ‫‹ ‹اجرای پویش «حس خوب» با همکاری کارکنان‬ ‫پست بانک‬ ‫مدیر امور هماهنگی حوزه مدیریت پس��ت بانک ایران در بازدید‬ ‫از مدیریت شعب اس��تان اصفهان به نمایندگی از مدیرعامل بانک‬ ‫ضم��ن تجلی��ل از ‪ ۳‬تن از کارکنان اس��تان که از اعض��ای خانواده‬ ‫ش��هید هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به منظور ایجاد همدلی و‬ ‫همراهی بین کارکنان بانک در سراسر کشور‪ ،‬پویش «حس خوب»‬ ‫را با مش��ارکت جمعی انها و کارگ��زاران باجه های بانکی راه اندازی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران‪ ،‬فرنقی زاد تصریح کرد‪:‬‬ ‫ه��دف از اجرای این پویش‪ ،‬ایج��اد حس خوب در بین کارکنان در‬ ‫محی��ط کار و همچنی��ن ایجاد حس خوب برای مش��تریان بانک‪،‬‬ ‫هنگام مراجعه به شعب و باجه های بانکی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش انگیزه در بین کارکنان و ارتقای تعلق سازمانی‬ ‫انه��ا و همچنین افزایش وفاداری مش��تریان به بانک با اجرای این‬ ‫پویش بیش از پیش محقق خواهد شد‪ .‬مدیر امور هماهنگی حوزه‬ ‫مدیری��ت از تمامی کارکنان بانک درخواس��ت کرد با مش��ارکت و‬ ‫همراهی جدی‪ ،‬پیش��نهادهای خود را ب��رای چگونگی اجرای این‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫کامران ندری‬ ‫اصغر سلیمی‬ ‫دول��ت باید برای جلوگی��ری از به وجود امدن انتظ��ارات تورمی و‬ ‫بیشتر ش��دن قیمت ها‪ ،‬از سیاست های انبساطی به بهانه حمایت از‬ ‫تولید خود داری کند‬ ‫تحریم ها و مس��ائلی که در حوزه اقتصادی در داخل کش��ور‬ ‫ایجاد ش��د‪ ،‬باعث ش د جهش های شدید قیمتی را در تمامی‬ ‫بازارها به ویژه بازار ارز داش��ته باش��یم که این خود اثرهای‬ ‫منفی بیش��تری را به بخش اقتصاد تحمیل کرد و ش��رایط‬ ‫خاص��ی را به وج��ود اورد‪ .‬وی با بیان اینک��ه خلف وعده ها‬ ‫و تخلف های��ی که در حوزه اقتصادی ش��اهد بودیم‪ ،‬از دیگر‬ ‫مواردی بود که ش��رایط را بدت��ر و هزینه باالیی را به جامعه‬ ‫وارد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬به هر حال‪ ،‬این ش��رایط باعث ش��ده تا این‬ ‫روزها که به پایان س��ال نزدیک می ش��ویم‪ ،‬مردم نسبت به‬ ‫وضعیت ا ینده اقتصاد نگران تر باش��ند و دچ��ار ابهام هایی‬ ‫ش��وند‪ .‬به گفته او‪ ،‬برای بهبود ش��رایط اقتصادی در س��ال‬ ‫این��ده و کاهش نگرانی های مردم‪ ،‬یک��ی از اقدام های مهم‬ ‫بای��د برخورد جدی تر با اخاللگران اقتصادی که باعث به هم‬ ‫خورد ن بازارها ش��ده اند‪ ،‬باش��د و فضای ران��ت از بین برود‪.‬‬ ‫باید س��اختار اقتصادی‪ ،‬اصالح و سیاست گذاری ها با دقت‬ ‫و حساس��یت بیشتر دنبال ش��ود‪ .‬این کارشناس با تاکید بر‬ ‫اینکه بانک مرکزی در حوزه سیاس��ت گذاری ها در چند ماه‬ ‫گذش��ته نسبت به ماه های اغاز سال‪ ،‬عملکرد بهتری داشته‬ ‫اس��ت که این سیاس��ت ها باید با رویکرد جدی تر در س��ال‬ ‫اینده نیز دنبال ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬یک��ی از اقدام های مثبتی که‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬انجام ش��د‪ ،‬بحث سروسامان دادن به بانک ها و‬ ‫ادغ��ام بانک های نظامی بود که این مهم را باید در راس��تای‬ ‫اصالحات در نظام بانکی به فال نیک گرفت‪ .‬هاشمی بر این‬ ‫باور است که بانک مرکزی باید در حوزه ارزی نیز اقدام های‬ ‫عملی ت��ری انجام دهد و تالش کند در س��ال اینده این بازار‬ ‫را کنترل کند و جلوی رش��د بیش��تر قیمت ه��ا را بگیرد‪ .‬به‬ ‫گفته این کارش��ناس‪ ،‬ایجاد یک ات��اق فکر بزرگ که بتواند‬ ‫اقتصاددانان و سیاستمداران را برای حل مشکالت اقتصادی‬ ‫و کاهش پیامدهای منفی برخی سیاس��ت گذاری ها دور هم‬ ‫جمع کند از جمله ضرورت هایی اس��ت که باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد تا راهکارهایی که برای رفع مش��کالت اقتصادی‬ ‫اتخاذ می ش��ود با کمترین اثر منفی اجرایی ش��ود‪ .‬او بر این‬ ‫باور اس��ت که هماهنگی بین نهادهای اقتصادی و سیاسی‬ ‫باید نسبت به گذشته بیشتر و مسائل اقتصادی با هماهنگی‬ ‫این نهادها رفع ش��ود‪ .‬مدیریت سیس��تمی در شرایط فعلی‬ ‫اقتصاد کش��ور اهمیت زیادی دارد که باید به ان توجه ویژه‬ ‫ث مورد توجه‬ ‫ش��ود‪ .‬هاشمی معتقد اس��ت که اگر این مباح ‬ ‫ق��رار گیرد و هماهنگی ها افزایش یاب��د این امر می تواند در‬ ‫پویش در استان و محل کارشان به این امور ارسال کنند‪ .‬در ضمن‪،‬‬ ‫پیشنهادهای برتر مورد قدردانی قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫فرنق��ی زاد در بازدید از دایره اعتبارات مدیریت ش��عب اس��تان‬ ‫اصفهان بر لزوم توجه بیشتر به حوزه ای سی تی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه پست بانک ایران در ماموریت جدید خود به عنوان‬ ‫بان��ک توس��عه ای و تخصصی حوزه ارتباط��ات و فناوری اطالعات‬ ‫ت باید در حوزه اعتبارات نیز توجه بیشتری به این‬ ‫تعیین ش��ده اس ‬ ‫بخش داشته باشیم‪ ،‬البته برای تحقق این مهم نیاز به اموزش های‬ ‫کاربردی برای ارزیابی درست طرح های ای سی تی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه «ما» ‪ ۱۰‬میلیارد ریال خسارت داد‬ ‫خس��ارت ثالث بدنی سرنش��ینان اتومبیل بیم ه شده که به علت‬ ‫انحراف و واژگونی منجر به اتش س��وزی شده بود‪ ،‬از سوی شرکت‬ ‫بیمه «ما» پرداخت ش��د‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬امیرحسین‬ ‫قربانی‪ ،‬معاون فنی ش��رکت بیمه «م��ا» با اعالم این مطلب‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در پی وقوع حادثه و فوت ‪ ۵‬سرنش��ین اتومبیل بیمه شده‪ ،‬مدیریت‬ ‫بیمه های اتومبی��ل بیمه «ما» پس از اعزام کارشناس��ان به محل‬ ‫حادثه و انجام ارزیابی های الزم‪ ،‬به ازای هر متوفی مبلغ‪ ۲۳۱‬میلیون‬ ‫تومان را در وجه س��پرده دادگس��تری در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫س��ال اینده اتفاق های خوبی را برای اقتصاد کشور رقم بزند‬ ‫و مش��کالت را تا حد زیادی رف��ع کند‪ ،‬ضمن اینکه در بحث‬ ‫تعامل با دنیا باید اقدام های مناس��بی ش��ود تا در نهایت این‬ ‫تعامل ها به سود اقتصاد کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹باید موضوع کاهش ارز دنبال شود‬ ‫اصغر س��لیمی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و‬ ‫ش��وراها نیز در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اشاره به نوسان های‬ ‫اخی��ر در بازار ارز‪ ،‬گف��ت‪ :‬از انجا که به پایان س��ال نزدیک‬ ‫هس��تیم و مبادالت بیشتر ش��ده است‪ ،‬شاهد نوسان قیمت‬ ‫ارز بوده ایم اما این روند در ایام نوروز متوقف می ش��ود‪ .‬عضو‬ ‫هیات رئیس��ه کمیس��یون امور داخلی کش��ور و شوراها در‬ ‫مجلس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬گفته می شود مسافران‬ ‫خارج��ی نوروز و درخواس��ت ارز انها بر داغ ش��دن بازار ارز‬ ‫می افزای��د ام��ا به دلیل گران��ی براورد می ش��ود که میزان‬ ‫درخواس��ت ارز مس��افرتی کاهش پیدا کند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫س��میرم در مجلس دهم شورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬با این‬ ‫حال‪ ،‬با ش��روع ایام نوروز و تعطیل��ی بانک ها و فعالیت های‬ ‫اقتصادی دوباره نرخ دالر کاهش خواهد یافت اما باید گفت‬ ‫ای��ن کاهش مقطعی نمی تواند الگویی برای ش��رایط ارز در‬ ‫س��ال اینده باش��د‪ .‬وی با بیان اینکه سرنوش��ت ارز در سال‬ ‫اینده قابل پیش بینی نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای پیش بینی‬ ‫ن��رخ دالر باید دید بعد از پایان تعطی�لات چه وضعیتی در‬ ‫مدیریت اقتصادی و نظام بانکی ش��کل می گیرد‪ .‬از این رو‪ ،‬با‬ ‫کاهش مقطعی نرخ دالر نمی توان ان را برای بلندمدت الگو‬ ‫دانس��ت‪ .‬سلیمی در ادامه‪ ،‬با بیان اینکه مسئوالن اقتصادی‬ ‫کشور به دنبال حل مشکالت این حوزه هستند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫دولت خواهان تثبیت ارز اس��ت که این اتفاق بعد از ش��روع‬ ‫دوباره کار اداره ها و مد رس��ه ها قابل تحقق و براورد اس��ت‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در‬ ‫مجلس بیان کرد‪ :‬ب��ا این حال‪ ،‬باید ببینیم نرخ دالر تا نیمه‬ ‫نخست س��ال اینده به چه سمتی پیش می رود‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫در این بازه شرایط را تثبیت و بحث کاهش ارز را دنبال کنیم‬ ‫در نیمه دوم شرایط بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت مقابله با رکود تورمی‬ ‫سعید مسگری‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز در این باره با تاکید‬ ‫بر اینکه در روزهای پایانی س��ال این پرس��ش مطرح است‬ ‫که در س��ال اینده چه ش��رایطی در اقتص��اد حاکم خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬به ایبنا گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬مجم��وع عوامل داخلی و‬ ‫پرداخ��ت کرد تا پس از طی فراین��د اداری به بازماندگان متوفیان‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬امیرحسین قربانی ضمن ابراز تاسف از بروز حادثه‬ ‫یاد شده گفت‪ :‬با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و اغاز سفرهای‬ ‫نوروزی‪ ،‬از عموم هموطنان عزیز تقاضا داریم قبل از س��فر از اعتبار‬ ‫بیمه نام��ه خودرو خود اطمینان حاصل ک��رده و با رعایت مقررات‬ ‫رانندگ��ی و نکات ایمنی از بروز ح��وادث ناگوار جاده ای جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اساسنامه جدید شرکت بیمه دانا تصویب شد‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت سهامی بیمه دانا با حضور ‪۸۲‬‬ ‫درصدی س��هامداران برگزار و اساسنامه جدید ان تصویب شد‪ .‬به‬ ‫گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی‬ ‫بیم��ه دانا با حضور کاردگر‪ ،‬نایب رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بیم��ه دان��ا‪ ،‬اعضای هیات مدی��ره‪ ،‬برخی مدیران س��تادی و نیز با‬ ‫حضور نمایندگان ش��رکت های اس��تانی س��هام عدالت‪ ،‬شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری اتیه صبا‪ ،‬س��ازمان حسابرس��ی‪ ،‬بیم��ه مرکزی‬ ‫و وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل س��اختمان س��عدی این‬ ‫ش��رکت به ریاس��ت جعفری‪ ،‬رئیس هیات مدیره بیمه دانا برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سعید مسگری‬ ‫خارجی سبب بروز شوک در بازار ارز و جهش قیمت ان شد‬ ‫ک��ه این جهش ارزی اثار مختلفی بر اقتصاد ایران گذاش��ت‬ ‫ک��ه مهم تری��ن ان‪ ،‬بی ثباتی در بازارهای مختلف کش��ور و‬ ‫افزای��ش قیمت ها و ت��ورم بود‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬این تورم باعث‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم ش��د و تقاضا در بازارهای مختلف‬ ‫را کاه��ش داد به ط��وری که پس از فروکش کردن ش��دت‬ ‫تورم‪ ،‬بخش ه��ای مختلف اقتصاد با کاه��ش تقاضای موثر‬ ‫روب��ه رو ش��دند و این کاه��ش تقاضا نیز در حال تش��دید و‬ ‫گسترش است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر تقاضای خانواره��ا‪ ،‬تقاضای بخ��ش دولتی در‬ ‫حال کاهش اس��ت زیرا درامدهای دولت به دلیل تحریم ها‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دولت در سال اینده‬ ‫نه تنها مخارج عمرانی را افزایش چندانی نداده بلکه به ناچار‬ ‫بخشی از مخارج جاری خود را نیز کاهش داده است که این‬ ‫اتفاق در س��ال اینده کاهش تقاضا را تش��دید خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬با توجه به کاهش تقاضا‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫رکودی عمیق در س��ال ‪ ۹۸‬ش��کل خواهد گرفت که بیشتر‬ ‫بازارهای کشور درگیر ان خواهند شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر مشکل‬ ‫اصلی اقتصاد ایران در س��ال ‪« ۹۷‬تورم» بود مش��کل اصلی‬ ‫اقتص��اد در س��ال اینده «رکود» خواهد ب��ود به گونه ای که‬ ‫س��طح مبادالت تجاری‪ ،‬دچار کاهش و تقاضا در بخش های‬ ‫مختلف کش��ور منجمد خواهد شد‪ .‬به گفته این کارشناس‪،‬‬ ‫در سال اینده مشاغل ازاد‪ ،‬تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫در فعالیت اقتصادی خود با مشکالتی روبه رو خواهند شد و‬ ‫باید خود را برای این اتفاق اماده کنند‪ .‬وی با توجه به اینکه‬ ‫تورم نیز در س��ال اینده همچنان دورقمی خواهد بود و باید‬ ‫منتظر ش��کل گیری رکود تورمی در اقتصاد باش��یم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بروز همزمان رکود و تورم‪ ،‬درمان انها را برای سیاس��ت گذار‬ ‫س��خت تر می کن��د زی��را در عین ح��ال که سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی نبای��د به افزایش تورم دامن بزنند باید به تحریک‬ ‫تقاضا و خروج اقتصاد از رکود کمک کنند‪.‬‬ ‫مس��گری تصریح ک��رد‪ :‬البت��ه در این بین در راس��تای‬ ‫سیاست های مقابله با رکود تورمی می توان با برخی اقدام ها‬ ‫ش��رایط را تا حدودی بهبود داد‪ .‬اس��تفاده نکردن از ابزارها‬ ‫و سیاس��ت های ضدرکودی تورم زا‪ ،‬بهره گیری از ابزارهای‬ ‫هدایت نقدینگی‪ ،‬گس��ترش ندادن سیاس��ت های حمایت‬ ‫مال��ی‪ ،‬توجه ویژه به مش��کالت تاج��ران و تولیدکنندگان‬ ‫و اق��دام ب��رای برطرف کردن مش��کالت انه��ا‪ ،‬تالش برای‬ ‫گسترش صادرات به کشورهای همسایه‪ ،‬افزایش نظارت ها‬ ‫ب��رای هدای��ت و اصاب��ت تس��هیالت بانکی ب��ه بخش ها و‬ ‫بنگاه های دچار مش��کل‪ ،‬اس��تفاده حداکث��ری از ابزارهای‬ ‫مختلف برای پرداخت بدهی ه��ای دولت به پیمانکاران و‪...‬‬ ‫ازجمله مهم ترین سیاست ها و اقدام هایی است که می توان‬ ‫در سال اینده برای مقابله با رکود تورمی در پیش گرفت‪.‬‬ ‫در این مجمع بندهای مربوط به تغییر اساس��نامه جدید شرکت‬ ‫از س��وی عبدالحس��ین پهلوان دبیر مجمع عمومی قرائت شد و به‬ ‫تصوی��ب اعضای مجمع رس��ید‪ .‬جعفری‪ ،‬تصویب این اساس��نامه‬ ‫را گام موث��ری ب��رای تس��هیل بنگاه��داری و پیش��برد بهتر امور‬ ‫اجرایی دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬تش��کیل کمیته های حسابرس��ی‪،‬‬ ‫کنت��رل داخل��ی‪ ،‬مدیریت ریس��ک‪ ،‬جبران خدم��ات کارکنان و‬ ‫تطبی��ق مق��ررات و تغییر نح��وه انتخاب اعض��ای هیات مدیره از‬ ‫حقوق��ی به حقیقی از مهم ترین ویژگی این اساس��نامه به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ی تشکیل هیات عامل مرکب از مدیرعامل‪ ،‬قائم مقام و معاونان‬ ‫و ‬ ‫مدیرعامل به منظور تس��هیل در امور اجرایی را از دیگر ویژگی این‬ ‫اساس��نامه بیان و تاکید کرد‪ :‬به منظور تس��هیل در امور شرکت و‬ ‫تس��ریع در روند خدمت رس��انی به بیمه گذاران‪ ،‬بخشی از تکالیف‬ ‫هیات مدی��ره به مدیرعامل و هیات عامل قابل واگذاری خواهد بود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره بیمه دانا ضمن قدردانی از اعضای مجمع ابراز‬ ‫امی��دواری کرد که با تالش های انجام ش��ده و تصویب اساس��نامه‬ ‫جدید‪ ،‬چش��م انداز بس��یار مطلوبی از وضعیت این شرکت در سال‬ ‫اینده شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫نگاهی به مهم ترین رویدادهای حمل ونقلی سال ‪۹۷‬‬ ‫اکرم امینی‪ :‬پیوستن ارومیه و رشت به شبکه ریلی کشور‪،‬‬ ‫از مهم ترین رویدادهای حمل ونقلی ایران در س��ال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اغاز همکاری های هند با ایران در توسعه بندر‬ ‫چابه��ار و کلید خ��وردن همکاری هند با این بن��در‪ ،‬از دیگر‬ ‫رویداده��ای مه م حمل ونقلی کش��ور در س��ال ‪ ۹۷‬به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬البته حوادثی مانند س��قوط هواپیمای بوئینگ ‪۷۰۷‬‬ ‫ارتش در کرج و چند س��انحه تصادف اتوبوس با تانکر سوخت‬ ‫را نیز باید در فهرس��ت تلخ ترین رویدادهای حمل ونقلی سالی‬ ‫که گذشت‪ ،‬جای داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫اس��تعفای عباس اخون��دی از وزارت راه‬ ‫وشهرس��ازی را می توان ش��وک حمل ونقلی سال ‪ ۹۷‬دانست‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬مهر امس��ال اخوندی که ب��رای بهره برداری از چند پروژه‬ ‫به فرودگاه امام خمینی (ره) رفته بود‪ ،‬با گفتن این جمله که‬ ‫«امروز اخرین روز کاری من اس��ت» کن��ار رفتنش از وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی را به طور رسمی اعالم کرد‪ .‬او همزمان متن‬ ‫استعفای خود به تاریخ ‪ ۱۰‬شهریور ‪ ۹۷‬را در کانال تلگرامش‬ ‫منتشر کرد که در ان از روحانی خواسته بود پیرو ‪ ۳‬بار استعفا‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬این بار با جدایی او از کابینه‪ ،‬موافقت کند‪ .‬در‬ ‫متن منتشرش��ده‪ ،‬اختالف نظر او با رئیس جمهوری در شیوه‬ ‫بازافرینی شهری و رویکرد دولت در زمینه دخالت حداکثری‬ ‫در بازار و مخالفت اخوندی با این روند‪ ،‬عامل اصلی استعفای‬ ‫او بیان ش��ده ب��ود‪ .‬روحانی با این تصمی��م موافقت و محمد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬استاندار مازندران را به مجلس معرفی کرد‪ ۵ .‬ابان‪،‬‬ ‫اسالمی با کس��ب رای اعتماد نمایندگان مردم در خانه ملت‪،‬‬ ‫به طور رسمی جانشین اخوندی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شبکه ریلی گسترده تر شد‬ ‫اتصال همدان‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬رش��ت و ارومیه ب��ه راه اهن‪ ،‬از‬ ‫جمله برنامه هایی بود که دولت یازدهم از ابتدا روی ان تاکید‬ ‫داش��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬راه اهن کرمانشاه و همدان‪ ،‬در سال ‪۹۶‬‬ ‫به بهره برداری رسید و با اتصال رشت و ارومیه به شبکه ریلی‬ ‫در سال جاری‪ ،‬این وعده روحانی سرانجام محقق شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬اب��ان امس��ال راه اه��ن ارومیه‪-‬مراغ��ه ب��ا حض��ور‬ ‫رئیس جمه��وری وارد مدار بهره برداری ش��د و به این ترتیب‬ ‫ارومیه نیز به شبکه ریلی کشور پیوست‪.‬‬ ‫بهره برداری از خط اهن قزوین‪-‬رشت و اتصال رشت به شبکه‬ ‫ریلی کش��ور‪ ،‬دیگر اتصال ریلی امسال است‪ .‬این خط اهن که‬ ‫مخاطبان شبکه ریلی بیشتر شدند‬ ‫‪ 7‬اس��فند همایش فرصت های س��رمایه گذاری در بندر چابهار با حضور‬ ‫فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان ‪ ۱۱۵‬کشور در چابهار برگزار‬ ‫و اغاز فعالیت مشترک هند و ایران در این بندر به طور رسمی اعالم شد‬ ‫گفته می شود به دلیل کوهستانی بودن مسیر‪ ،‬عملیات عمرانی‬ ‫دش��واری را پشت سر گذاشت‪ ۲ ،‬اذر امسال با حضور نوبخت‬ ‫به طور ازمایشی بهره برداری ش��د و سرانجام در ‪ ۱۵‬اسفند با‬ ‫حضور رئیس جمهوری‪ ،‬به طور رس��می به شبکه ریلی پیوست‬ ‫و مس��افرگیری کرد‪ .‬این خط اه��ن در صورت اتصال به انزلی‬ ‫و استارا‪ ،‬کریدور ریلی ش��مال‪-‬جنوب را تکمیل و ایران را از‬ ‫مزیت ه��ای ترانزیت ریلی بین المللی بهره مند خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه بهره برداری از طرح های ریلی در سال جاری‪ ۲۲ ،‬اسفند‬ ‫نخس��تین قطار مس��افربری‪ ،‬همدان را به مقصد تهران ترک‬ ‫کرد‪ .‬گرچه راه اهن همدان سال گذشته به بهره برداری رسیده‬ ‫بود اما به دلیل تکمیل نش��دن ایس��تگاه همدان‪ ،‬مسافرگیری‬ ‫در این مس��یر انجام نش��ده بود که در ماه ج��اری این کار به‬ ‫سرانجام رسید‪ .‬در بخش ریلی‪ ،‬یاداوری مشکالت شرکت های‬ ‫مسافربری در اثر افزایش نرخ ارز و تخصیص نیافتن ارز دولتی‬ ‫به این شرکت ها نیز اهمیت دارد‪ .‬در اعتراض به این وضعیت‪،‬‬ ‫شرکت رجا به طور موقت‪ ،‬فعالیت قطارهای ترن ست به عنوان‬ ‫قطارهای پرس��رعت کشور را به بهانه گرانی قطعات و نبود ارز‬ ‫دولتی‪ ،‬متوقف کرد اما در ادامه اعالم ش��د با وعده هایی برای‬ ‫حمایت از این قطارها از س��وی دول��ت‪ ،‬این قطارها به چرخه‬ ‫ریلی کشور بازگشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سال کامیونداران‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬را در بخ��ش حمل ونقل جاده ای می توان س��ال‬ ‫کامیون��داران نامی��د‪ .‬افزای��ش هزینه های ای��ن بخش از یک‬ ‫س��و و ثابت ماندن تعرفه خدمات انها از س��وی دیگر موجب‬ ‫ش��د از خرداد‪ ،‬اعتراض هایی از س��وی این قشر در شهرهای‬ ‫گوناگ��ون انجام و روند خدمات دهی انه��ا در برهه ای از زمان‬ ‫دچار اختالل ش��ود‪ .‬این اعتراض ها در مهر نیز بار دیگر انجام‬ ‫ش��د و در نهایت دولت با برخی وعده ها‪ ،‬این قش��ر را به ادامه‬ ‫فعالیت دلگرم کرد‪ .‬رفع مش��کالت تامین الستیک و قطعات‬ ‫یدکی‪ ،‬برقرار شدن بیمه و محاسبه کرایه بر پایه تن‪-‬کیلومتر‪،‬‬ ‫از مهم ترین درخواست های کامیونداران برای ادامه فعالیت بود‬ ‫که دولت با انها موافقت ک��رد‪ .‬موافقت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با واردات الس��تیک ب��ا ارز دولتی و نظارت بر توزیع‬ ‫درس��ت این محص��ول‪ ،‬از جمله اقدام ه��ای مهمی بود که در‬ ‫زمینه جلب رضایت کامیونداران انجام شد‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از نکات قابل تامل در بخش حمل ونقل جاده ای‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬وقوع چند تصادف ج��اده ای با تلفات باال بود‪ .‬از‬ ‫جمله تصادف اتوبوس با تانکر س��وخت در محور کاشان‪-‬نطنز‬ ‫در ش��هریور ک��ه در ان‪ ۱۹ ،‬نف��ر از هموطنان مان در صحنه‬ ‫تصادف کش��ته و ‪ ۲۶‬نفر مصدوم ش��دند‪ .‬در مرداد نیز در اثر‬ ‫برخورد تانکر حامل س��وخت با اتوبوس در س��نندج‪ ۱۳ ،‬نفر‬ ‫از هموطنان مان کش��ته ش��دند‪ .‬وقوع این س��انحه ها در کنار‬ ‫افزایش چنددرصدی تعداد تلفات جاده ای در دو سال گذشته‪،‬‬ ‫می تواند هشداری برای مسئوالن و دست اندرکاران حمل ونقل‬ ‫جاده ای در بخش مسافری باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه چابهار با همکاری هند عملیاتی شد‬ ‫اس��فند امسال‪ ،‬ماه چابهار و ‪ 7‬اس��فند‪ ،‬روز چابهار بود‪ .‬در‬ ‫س��ال جاری اعالم ش��د س��رانجام قرارداد هند با ایران برای‬ ‫راهب��ری عملی��ات بندری پایانه ش��ماره یک بن��در چابهار با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۸۵‬میلیون دالری به مرحله نهایی رس��یده و‬ ‫عملیاتی ش��ده است‪ .‬باتوجه به قرارداد مشترک ایران‪ ،‬هند و‬ ‫افغانستان برای بهره گیری از ظرفیت های چابهار‪ ،‬از ‪ 5‬اسفند‬ ‫امس��ال‪ ،‬افغانس��تان ارس��ال کاال به هند از طریق این بندر را‬ ‫به طور رسمی اغاز کرد‪.‬‬ ‫‪ 7‬اس��فند نیز همایش فرصت های س��رمایه گذاری در بندر‬ ‫چابهار با حضور فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان‬ ‫‪ ۱۱۵‬کش��ور در چابهار برگزار و اغاز فعالیت مش��ترک هند و‬ ‫ایران در این بندر به طور رس��می اعالم شد‪ .‬به گفته مسئوالن‪،‬‬ ‫ای��ن همکاری حضور کش��تی و کاال در این بن��در را افزایش‬ ‫می دهد و اس��تقبال فع��االن اقتص��ادی جه��ان از چابهار را‬ ‫بیش��تر می کند‪ .‬با هدف بهره برداری مش��ترک هند و ایران از‬ ‫ظرفیت های بندر چابهار‪ ،‬همچنین خط کشتیرانی الینر بین‬ ‫بندره��ای بمبئی‪-‬موندرا‪-‬کاندال (در هن��د) به چابهار‪ ،‬بهمن‬ ‫امسال راه اندازی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی هوایی بین دست اول ها و دوم ها‬ ‫توقف فروش هواپیمای نو به ایران‪ ،‬از جمله مس��ائلی است‬ ‫که با اغاز دور جدید تحریم ها‪ ،‬به حمل ونقل هوایی کشورمان‬ ‫تحمیل ش��د‪ .‬اغاز تحریم های جدید از ‪ ۱۳‬ابان موجب ش��د‬ ‫روند ف��روش هواپیماهای نو به ایران که ب��ه مدد برجام اغاز‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬بسیار زود متوقف ش��ود و ایران ایر فقط ‪ ۳‬ایرباس‬ ‫و ‪ ۱۳‬ای ت��ی ار تحویل بگی��رد‪ .‬قرارداد ش��رکت های ایران ایر‬ ‫و اس��مان با ش��رکت بوئینگ برای خری��د ‪ ۱۸۰‬هواپیما نیز‬ ‫پیش ت��ر‪ ،‬با روی کار امدن ترامپ‪ ،‬لغو ش��ده ب��ود‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬امیدواری ها در زمینه نوسازی ناوگان هوایی ایران با‬ ‫هواپیماهای نو کاهش یافت و هواپیماهای دس��ت دوم تبدیل‬ ‫به گزینه اصلی شرکت های هواپیمایی برای نوسازی شدند‪ .‬در‬ ‫همین زمینه‪ ،‬ماه گذش��ته ایران ایر در ایینی‪ ،‬خرید ‪ ۳‬ایرباس‬ ‫دست دوم از یک شرکت داخلی را اعالم عمومی کرد‪.‬‬ ‫حمل ونقل هوایی ایران امس��ال ش��اهد یک سقوط هم بود‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬دی س��ال جاری‪ ،‬س��قوط یک بوئین��گ ‪ ۷۰۷‬ارتش که‬ ‫محموله گوش��ت واردات��ی را حمل می کرد و بیش��کک را به‬ ‫مقصد ایران ترک کرده بود‪ ،‬به اش��تباه به جای فرودگاه پیام‬ ‫در فرودگاه فتح فرود امد و دچار س��انحه شد‪ .‬در این سانحه‬ ‫‪ ۱۵‬سرنش��ین هواپیما کشته شدند و فقط یک نفر زنده ماند‪.‬‬ ‫گفته می شود نزدیکی فرودگاه های فتح و پیام‪ ،‬خلبان را دچار‬ ‫اشتباه کرده بود‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬ماه پیش از ان نیز یک‬ ‫هواپیمای مس��افربری به اشتباه به جای فرودگاه پیام در حال‬ ‫فرود در فرودگاه فتح بود که کمی پیش از فرود متوجه اشتباه‬ ‫شده و سانحه از بیخ گوش ان رد می شود‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل دیگر در ح��وزه حمل ونقل هوایی‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ بلیت هواپیما در اثر افزایش نرخ ارز اس��ت‪ .‬پاییز امسال‪،‬‬ ‫در اث��ر افزای��ش نرخ ارز قیمت بلیت هواپیما از س��وی برخی‬ ‫ش��رکت ها به اندازه ای گران ش��د که س��ازمان هواپیمایی از‬ ‫شرکت ها خواس��ت برای جلوگیری از تخلف ها‪ ،‬کف و سقفی‬ ‫برای نرخ بلیت مش��خص کنند‪ .‬در نتیجه در اذر سال جاری‪،‬‬ ‫فهرس��تی از حداق��ل و حداکثر نرخ بلیت ها از س��وی انجمن‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی منتشر ش��د که قرار است بلیت های‬ ‫نوروزی نیز برمبنای این نرخ ها به فروش برسد‪.‬‬ ‫امیرحسین صراف‪ -‬طراح و مشاور برند ‪ :‬برای بررسی‬ ‫مسیر و یافتن مش��کالت پیش روی خودکفایی در صنعت‪،‬‬ ‫بد نیست به فرایند کلی تولید نگاهی بیندازیم‪ .‬گام نخست‬ ‫در س��اخت هر کاالی صنعتی‪ ،‬طراحی و سپس ثبت رسمی‬ ‫ان برای جلوگیری از کپی غیرمجاز اس��ت‪ .‬مرجع این کار‪،‬‬ ‫اداره ثب��ت طرح های صنعتی ی��ا در صورت یکتا بودن ایده‪،‬‬ ‫اداره ثبت اختراعات‪ ،‬از زیرمجموعه های سازمان ثبت اسناد‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫گام های بعدی نیز تهیه طرح توجیهی مورد تایید مشاور ذی صالح‪،‬‬ ‫دریافت مجوز بهره برداری و پروانه س��اخت از مراجع مربوط و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫مجموع��ه اقدام ها و پیش نیازهای عموم��ی تولید‪ ،‬هزینه های چند ده‬ ‫میلیون تومانی را بر دوش طراح و ایده پرداز قرار می دهد‪.‬‬ ‫س��پس باید در ماموریتی غیرممکن‪ ،‬به دنبال سرمایه گذار یا شریک‬ ‫تجاری احتمالی بود که ریس��ک و خطرهای مالی ناش��ی از بی ثباتی‬ ‫اقتصادی و بخش��نامه های یک ش��به را به جان خریدار باشد‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬بانک های عامل ی��ا روی تولید س��رمایه گذاری نمی کنند یا‬ ‫نس��بت به تعیین و دریافت تضمین ها و وثیقه های س��نگین در قبال‬ ‫پرداخت وام با سود بانکی باال اقدام می کنند‪.‬‬ ‫فرض خوش��بینانه این اس��ت که س��رمایه گذار و هم��ه مقدمات و‬ ‫امکان��ات مهیاس��ت و کافی اس��ت طرح هایت را به ثبت برس��انی‪ .‬به‬ ‫تارنمای مربوط به ثبت مراجعه می کنی‪ .‬صفحه نخس��ت ان با خطی‬ ‫خوش و بزرگ نوش��ته است «سال حمایت از کاالی ایرانی»‪ ۶ .‬طرح‬ ‫را که حاصل ‪ ۴‬سال کار و مطالعه اختصاصی روی موضوع بومی سازی‬ ‫اق�لام کابی��ن هواپیمای صنعت هوایی تحریم ش��ده کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫ارائ��ه می ده��ی‪ .‬پس از چند ماه انتظار‪ 3 ،‬ط��رح با یک بار به اصطالح‬ ‫کارشناس��ی و به بهانه هایی مانند «ط��رح نبودن» یا «تکراری بودن»‬ ‫رد می ش��ود‪ .‬اعتراض داری؟ باید هزینه و کمیس��یون بپردازی‪ .‬موعد‬ ‫رسیدگی کی است؟ معلوم نیست‪ ،‬دست کم یک سال بعد‪ .‬چه کسانی‬ ‫بررسی می کنند؟ دوباره خودمان!‬ ‫خدا را ش��کر می کنی که دس��ت کم ‪ 3‬طرح پس از چندین مرحله‬ ‫کارشناس��ی تایید شده اما می بینی ریاس��ت محترم‪ ،‬کل طرح را ان‬ ‫هم پس از صدور چندین ابالغ از جمله ابالغیه پذیرش که همگی به‬ ‫امضای او رسیده و به طور حتم‪ ،‬پیش تر بارها موارد را مشاهده کرده‪،‬‬ ‫دوباره کارشناسی کرده و به احتمال زیاد‪ ،‬به قصد خیر خودگردانی و‬ ‫درامدزایی بیش��تر برای واحد مربوط و برخالف ماده ‪ ۲۴‬قانون ثبت‪،‬‬ ‫دس��تور ارائه طرح های مربوط به یک اظهارنامه تایید ش��ده را به طور‬ ‫مجزا صادر کرده اس��ت‪ .‬اینجاس��ت که به پله نخست بازمی گردیم و‬ ‫متاس��فانه چرخ زمان نمی ایستد؛ نیازها و ش��رایط هم تغییر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ارائه طرح جدید با این ش��رایط راه ب��ه جایی نمی برد‪ .‬باید چاره ای‬ ‫دیگر جس��ت و باید ابتدا‪ ،‬این روند اصالح شود‪ .‬بنابراین دست به قلم‬ ‫می ش��ویم برای نقد و بیان مشکالت؛ ش��اید گرهی از کار فعاالن در‬ ‫بخش طراحی صنعتی کشور باز شود‪.‬‬ ‫خطاب به ریاس��ت محترم اداره ثبت طرح ه��ای صنعتی می گویم‪:‬‬ ‫بزرگی با بزرگ نمایی متفاوت اس��ت! بررس��ی کارشناس��ی‪ ،‬بدون در‬ ‫نظ��ر گرفتن حاصل ضرب و جمع جبری اعداد برای بزرگ نمایی امار‬ ‫مندرج در گزارش اقدام های به ظاهر س��بز مجموعه زیرنظر‬ ‫ش��ما (س��ال ‪ )۹۶‬نش��ان دهنده کاهش ‪ ۳۴‬درصدی تعداد‬ ‫پرونده های ثبتی و افزایش ‪ ۶۰‬درصدی متوسط تعداد اوراق‬ ‫مورد نیاز هر پرونده ان هم پس از پیاده س��ازی اتوماسیون‬ ‫است که نه تنها قابل افتخار و اقدامی سبز به شمار نمی رود‪،‬‬ ‫بلک��ه بیانگر کاهش قابل مالحظه انگیزه ثبت طرح و افزایش‬ ‫کاغذب��ازی اداری و بروکراس��ی در مجموع��ه تحت امرتان‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر قرار اس��ت مبنای ارائه امارها و گزارش ه��ای افتخارامیز‪،‬‬ ‫این گون��ه ضرب و تقس��یم های مبتنی بر فرمول های جادویی باش��د‪،‬‬ ‫چرا تعداد ‪ ۵۹۱۸‬پرونده ثبتی در همان سال ‪ ۹۶‬را بر تعداد روزهای‬ ‫کاری یک س��ال (‪ ۳۰۰‬روز) و نیز تعداد کارشناس��ان (دس��ت کم ‪۲۰‬‬ ‫نفر) تقس��یم نکنیم ت��ا به عدد کمتر از یک پرون��ده در روز (به ازای‬ ‫هر کارش��ناس) به عنوان بهره وری کاری مجموعه تان برسیم و نسبت‬ ‫ب��ه این عدد‪ ،‬فرایند زمانی چندماهه ثبت طرح های صنعتی بررس��ی‬ ‫و نقد ش��ود؟ کسی از یک سازمان حکومتی که وظیفه خدمت رسانی‬ ‫به عموم مردم را دارد‪ ،‬انتظار سوداوری یا خودگردانی ندارد‪ ،‬بلکه در‬ ‫مقابل این هزینه کرد درست بیت المال و بودجه تخصیصی‪ ،‬تسهیل و‬ ‫تسریع در امور محوله‪ ،‬کس��ب رضایت ارباب رجوع و ایجاد بهره وری‬ ‫باال در س��ازمان اس��ت که عملکرد مجموعه های این چنین را محک‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫در می��ان این همه مصائب ان ه��م برای ثبت فقط ‪ ۶‬طرح صنعتی‬ ‫مورد نیاز کشور‪ ،‬مانده ایم دیگر با این اقدام فراقانونی شما و اصرارتان‬ ‫بر اجرا نکردن قانون مش��خص و متقن چه کنیم؟ ش��یوه عملکردتان‬ ‫در این زمینه انقدر نامتعارف اس��ت که حتی امکان تامین نظرتان در‬ ‫سامانه اتوماسیون اداره متبوع تان نیز دیده نشده است‪.‬‬ ‫ایا به نظر شخص ش��ما وقتی در ماده ‪ ۲۴‬قانون ثبت طرح صنعتی‬ ‫به صراحت امده اس��ت‪« :‬دو یا چند ط��رح صنعتی را می توان در یک‬ ‫اظهارنامه قید و تسلیم کرد؛ مشروط بر انکه مربوط به یک طبقه بندی‬ ‫بین المللی باشد» دستورتان به شرح‪« :‬مقتضی است نسبت به اصالح‬ ‫تصاویر و انتخاب یک مدل‪ ،‬نه ‪ 3‬طرح و ارسال ان اقدام کنید تا بقیه‬ ‫عملیات ثبتی انجام ش��ود» عالوه بر تحمیل هزینه جداگانه برای هر‬ ‫ط��رح و اتالف وقت و ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع‪ ،‬عملی خارج از‬ ‫چارچوب و روابط اداری و نقض قانون نیست؟‬ ‫این نوع اقدام ها بدعتی ناپس��ند اس��ت که باوج��ود ‪ 3‬بار اعتراض‬ ‫کتبی و ش��فاهی‪ ،‬همچنان به نقض قانون اصرار دارید‪ .‬ماده ‪ ۸‬قانون‬ ‫رسیدگی به تخلفات اداری در مرجع ثبت اسناد و امالک کشور را به‬ ‫ش��ما یاداوری می کنم که می گوید‪« :‬نقض قوانین و مقررات مربوط‪،‬‬ ‫تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات‬ ‫نس��بت به اش��خاص‪ ،‬ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن‬ ‫ی��ا تاخیر در انجام امور قانونی انها بدون دلیل تخلف اداری به ش��مار‬ ‫می رود‪».‬‬ ‫در پای��ان از مس��ئوالن محترم مربوط خواهش��مندم از این پس به‬ ‫هی��چ وجه از طرح ها و ابداعات صنعتی کش��ور حمایت نکنید! همین‬ ‫که قوانین مدون و متقن ثبتی‪ ،‬ایین نامه ها و ش��یوه نامه های اجرایی‬ ‫س��ازمان متبوع ت��ان را بدون اعمال س��لیقه و در س��ریع ترین زمان‬ ‫پیاده سازی و اجرا کنید‪ ،‬ما را کفایت می کند!‬ ‫یادداشت‬ ‫لطفا از کاالی ایرانی حمایت نکنید!‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی یک‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫دقیق‬ ‫کاوه فاضل‬ ‫کارشناس صنعت نمایشگاهی‬ ‫وظیف��ه اصل��ی مجموعه ه��ای دولت��ی کمک‬ ‫ب��ه افزای��ش ص��ادرات غیرنفت��ی و توس��عه‬ ‫انها اس��ت‪ ،‬ام��ا بر عک��س گاهی هم خودش��ان‬ ‫س��دی در براب��ر برگ��زاری نمایش��گاه ها‬ ‫می ش��وند‪ .‬در سراس��ر جهان هر نمایشگاهی که‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ ،‬روز پایانی نمایش��گاه‪ ،‬زمان و‬ ‫برنامه نمایش��گاه س��ال بعد اعالم می شود؛ یعنی‬ ‫بالفاصل��ه بحث بازارس��ازی‪ ،‬بازاریاب��ی و جذب‬ ‫مشارکت کنندگان از روز پایانی همان نمایشگاه‪،‬‬ ‫برای س��ال بعد اغاز می ش��ود‪ ،‬اما متاس��فانه این‬ ‫برنامه ری��زی در ای��ران وجود ن��دارد و همین امر‬ ‫برگزارکنندگان را به س��ختی می اندازد‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬م��ا به عن��وان برگزار کننده تنه��ا رویداد‬ ‫س��نگ کش��ور در ‪ ۳‬سال گذش��ته با تالش زیاد‬ ‫توانس��تیم رش��د قابل توجهی در س��طح کمی و‬ ‫کیفی نمایش��گاه سنگ داشته باشیم اما با وجود‬ ‫این رش��د چشمگیر‪ ،‬هنوز مطمئن نیستیم که ایا‬ ‫برای س��ال اینده موفق به دریافت مجوز شویم یا‬ ‫خیر‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬به دلیل بحران های سیاس��ی و‬ ‫به دنبال ان بحران های اقتصادی و تغییرات عمده‬ ‫در قوانین تجارت داخلی و خارجی‪ ،‬نوس��ان های‬ ‫شدید نرخ ارز‪ ،‬ممنوعیت واردات بیشتر کاالهای‬ ‫ساخت خارج و با توجه به اینکه در صنعت سنگ‬ ‫از تجهی��زات‪ ،‬ماش��ین االت و اب��زاراالت وارداتی‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ ،‬بسیاری از واحدهای بازرگانی‬ ‫مجبور به تعطیلی شدند که در نتیجه ما هم مجبور‬ ‫به کاهش حدود هزار متری فضای این نمایش��گاه‬ ‫ش��دیم؛ یعنی حدود ‪ ۸‬ی��ا ‪ ۹‬درصد کاهش متراژ‬ ‫داش��تیم‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که اگ��ر تکلیف‬ ‫برپای��ی ی��ک روی��داد و دریاف��ت مجوزه��ای‬ ‫الزم بالفاصل��ه پ��س از پای��ان روی��داد قبل��ی‬ ‫مش��خص ش��ود‪ ،‬می توان برای جبران مشکالتی‬ ‫مانن��د کاه��ش مت��راژ ی��ا ش��رکت کننده تدبیر‬ ‫دیگ��ری اندیش��ید و رونق یک روی��داد را حفظ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از نمایشگاه های بهار ‪۹۸‬‬ ‫در سایت تهران «ایران» دوباره «سبز» می شود‬ ‫نگاهی به تقویم نمایش��گاهی س��ال ‪ ۹۸‬که از س��وی ش��رکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫منتشرشده نشان می دهد‪ ،‬سایت تهران سال اینده میزبانی از ‪۸۱‬‬ ‫رویداد را بر عهده خواهد گرفت‪ .‬رویدادهایی که با تکیه بر ش��عار‬ ‫تخصص گرایی‪ ،‬نواوری و حرکت به س��وی تبدیل ش��دن به قطب‬ ‫نمایشگاهی ایران برپا می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرفصل های نمایشگاهی در سال جدید‬ ‫بهمن حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران درب��اره‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی سال اینده به‬ ‫گفت‪ :‬س��ال ‪ ۹۸‬برنامه داریم از‬ ‫ماه مبارک رمضان به عنوان یک فرصت‬ ‫برای برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫شبانه اس��تفاده کنیم‪ .‬سال های گذشته‬ ‫ماه رمضان‪ ،‬زمان تعطیلی یک ماهه س��ایت ته��ران بوده‪ ،‬اما فکر‬ ‫می کن��م تعریف چند رویداد عمومی در ای��ن مدت زمان ‪ ۳۰‬روزه‬ ‫می توان��د به توس��عه درامده��ای ما کمک کند‪ .‬تایی��د همه این‬ ‫م��واردی که ذکر ک��ردم را هم از وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دریافت کردیم و در حال کار روی انها هس��تیم‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫سرفصل های تدوین شده برای سال جدید افزود‪ :‬ما برای سال ‪۹۸‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬سرفصل برای توسعه تجارت خارجی و صادرات تدوین‬ ‫کردیم که بیشتر برنامه ها برگرفته از اسناد باالدستی‪ ،‬قانون ششم‬ ‫توس��عه و برنامه ه��ای راهبردی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است‪ .‬همچنین افزایش کمی نمایشگاه های تخصصی‪ ،‬بین المللی‬ ‫و داخل��ی به وی��ژه در ح��وزه ن��واوری‪ ،‬حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و ارائه تس��هیالت ازجمله کارهایی است که در تقویم‬ ‫نمایشگاهی سال ‪ ۹۸‬در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا املی‪ ،‬مدیر نمایش��گاهی و‬ ‫سخنگوی شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران نیز‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫از تالش های این‬ ‫مجموعه ب��رای بهبود برنام ه رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی سخن به میان اورد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امسال با تالش بخش نمایشگاه های‬ ‫داخل��ی و بازاریابی ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫هرچند شروع رویدادهای سایت تهران با برپایی دو نمایشگاه در فروردین‬ ‫است‪ ،‬اما اردیبهشت را می توان شروع اصلی فعالیت های این سایت دانست؛‬ ‫ت میزبان‬ ‫به ویژه انکه قرار است ‪ 4‬رویداد به طور همزمان ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اردیبهش ‬ ‫عالقه مندان شوند‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬تقویم نمایش��گاه های داخلی تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تدوین و روی پورتال شرکت قرار گرفت‪ .‬در این تقویم ‪۸۰‬‬ ‫درصد رویدادهای ثابت س��االنه ثبت ش��ده و ‪ ۲۰‬درصد ان خالی‬ ‫مانده که به مرور و براس��اس درخواست های مطرح شده پر خواهد‬ ‫شد؛ چراکه ما پیش بینی می کنیم در سال اینده تعداد رویدادهای‬ ‫داخلی در تقویم نمایشگاهی افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹رویدادهای بهاره‬ ‫از تقویم نمایش��گاهی سایت تهران نشان‬ ‫بررس��ی های‬ ‫می دهد برای سال اینده ‪ ۸۱‬رویداد در نظر گرفته شده است و از‬ ‫مجموع این رویدادها ‪ 11‬نمایشگاه در فصل بهار برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫در این میان نخس��تین رویدادی که قرار اس��ت در س��ال ‪،98‬‬ ‫مهمان س��ایت تهران ش��ود‪ ،‬دومین نمایش��گاه بین المللی ایران‬ ‫سبز (‪ )Iran Green‬نام دارد‪ .‬براساس برنامه ریزی های از پیش‬ ‫انجام شده‪ ،‬این نمایشگاه ‪۳‬روزه از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬فروردین برپا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫البته همزمان با این نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫ن میزب��ان عالقه مندان‬ ‫محیط زیس��ت نی��ز از ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۵‬فروردی ‬ ‫می ش��ود و درمجم��وع دو روی��داد در صدر کارنامه ‪ ۹۸‬س��ایت‬ ‫تهران ثبت ش��ود‪ .‬اردیبهشت را می توان شروع اصلی فعالیت های‬ ‫نمایش��گاهی دانس��ت‪ .‬به ویژه انکه قرار اس��ت ‪ ۴‬روی��داد به طور‬ ‫همزمان در سایت تهران میزبان عالقه مندان شوند‪.‬‬ ‫دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی ب��ورس‪ ،‬بان��ک و بیمه‪،‬‬ ‫چهارمین نمایش��گاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزش��کی‪،‬‬ ‫بیست وششمین نمایش��گاه بین المللی مواد شوینده‪ ،‬پاک کننده‪،‬‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬سلولزی و ماش��ین االت وابس��ته و دومین نمایشگاه‬ ‫اش��تغال‪ ،‬کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی‬ ‫ن رویدادهایی است که از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اردیبهشت برپا می شوند‪ .‬در‬ ‫عنوا ‬ ‫این میان نمایشگاه مواد شوینده‪ ،‬پاک کننده‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬سلولزی‬ ‫و ماش��ین االت وابس��ته یک��ی از بزرگ تری��ن و پرمخاطب ترین‬ ‫نمایشگاه های تخصصی درزمینه مواد شوینده‪ ،‬ارایشی‪ ،‬بهداشتی‬ ‫و س��لولزی در منطقه اس��ت‪ .‬کمتر از یک هفته پ��س از برپایی‬ ‫این رویدادها‪ ،‬بیس��ت و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروشیمی از‪ 11‬تا ‪ 14‬اردیبهشت میزبان عالقه مندان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد در ردیف پراهمیت ترین نمایش��گاه های تخصصی‬ ‫در ح��وزه صنعت نفت و گاز در س��طح جهان ق��رار دارد؛ چراکه‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران به عنوان دومی��ن تولید کننده نفت در‬ ‫کش��ورهای عضو اوپک‪ ،‬با ظرفی��ت ‪ ۱۱‬درصد از کل ذخایر نفت‬ ‫جه��ان و ‪ 18‬درص��د از ذخایر گاز طبیعی را در دس��ت دارد و به‬ ‫کمک برپایی ای��ن رویداد فرصتی برای ایج��اد همکاری متقابل‬ ‫با توج��ه به فراهم بودن امکان س��رمایه گذاری و عقد قرارداد در‬ ‫ی��ک فضای مش��ترک فراهم می کن��د‪ ۱۹ .‬تا ‪ ۲۲‬خ��رداد نیز ‪۳‬‬ ‫رویداد ازجمله پنجمین نمایش��گاه بین المللی فناوری و نواوری‪،‬‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی صنایع و تجهیزات‬ ‫وابس��ته به عنوان بزرگ ترین نمایش��گاه بین الملل��ی حمل ونقل‬ ‫ریلی منطقه خاورمیانه و بیس��ت و دومین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تجهیزات پزشکی دارویی و ازمایشگاهی برگزار خواهد شد‪ .‬نکته‬ ‫مثبت برپایی رویدادهایی مانند نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل‬ ‫ریل��ی منطقه خاورمیانه ان اس��ت که ش��رکت های گوناگونی از‬ ‫کشورهایی مانند المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬سوئیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬فنالند‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬روسیه‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫استرالیا‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬بلغارستان و سوئد برای حضور در این رویداد‬ ‫به تهران می ایند و این به معنای توس��عه بازار صادراتی و جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی است‪.‬‬ ‫پایان رویدادهای بهاره س��ایت تهران با رویداد ‪ 4‬روز ه بیس��ت‬ ‫و شش��مین نمایش��گاه بین المللی صنایع کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و صنایع وابس��ته هم��راه خواهد بود ک��ه از ‪ 28‬تا‬ ‫‪ 31‬خ��رداد میزبان عالقه من��دان می ش��ود‪ .‬به این ترتیب پرونده‬ ‫نمایش��گاه های فصل بهار در س��ایت تهران با ‪ 11‬رویداد بس��ته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫مهمانی ‪ 5‬روزه خودروها در اصفهان‬ ‫نمایش��گاه خودروهای کالس��یک‪ ،‬مدرن و افرود‪ ،‬چهل ونهمین عنوان و‬ ‫اخرین نمایشگاهی خواهد بود که در سال ‪ 97‬در اصفهان برپا می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬این نمایش��گاه که در روزه��ای ‪ 23‬تا ‪27‬‬ ‫اس��فند در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل‬ ‫شهرستان برگزار خواهد شد‪ ،‬خودروهای کالسیک‪ ،‬افرود و مدرن‪ ،‬هوشمند‬ ‫و اسپرت روز جهان را در معرض بازدید عموم مردم قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫نمایش خودروهای کالس��یک مانند ف��ورد‪ ،‬دوج‪ ،‬ب ام و‪ ،‬بنز و خودروهای‬ ‫امریکایی تنها بخش��ی از این نمایش��گاه خواهد بود که پیش بینی می شود با‬ ‫استقبال مطلوبی از سوی مردم روبه رو شود‪.‬‬ ‫در این بخش‪ ،‬المبورگینی دست س��از نیز به نمایش درمی اید که پیش از‬ ‫چ نمایشگاهی حضور نداشته است‪.‬‬ ‫این در هی ‬ ‫نمایش خودروهای مدرن شرکت های بزرگ خودرویی از دیگر بخش های‬ ‫این نمایش��گاه به ش��مار می رود‪ .‬در این بخش‪ ،‬مدل های جدید شرکت های‬ ‫خودروساز مانند بنز‪ ،‬بی ام و‪ ،‬شورولت و فورد به نمایش درمی ایند‪.‬‬ ‫در کنار تمامی برندهای مطرح خودرویی‪ ،‬خودروهایی از برندهای معروف‬ ‫جه��ان مانند فورد‪ ،‬پورش��ه‪ ،‬مازراتی‪ ،‬بنتلی‪ ،‬المبورگینی‪ ،‬نیس��ان‪ ،‬کامارو‪،‬‬ ‫کوروت و چلنجر نیز در این نمایش��گاه حضور دارند تا مردم و عالقه مندان با‬ ‫جدیدترین مدل های خودرو در جهان اشنا شوند‪.‬‬ ‫ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان بوشهر گفت‪ :‬مالک تشخیص احتکار در بنگاهای اقتصادی دارای انبار‬ ‫نگهداری کاال‪ ،‬ثبت نشدن موجودی در سامانه الکترونیکی جامع انبارها است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان بوشهر‪،‬‬ ‫ابوالقاس��م محمدزاده افزود‪ :‬پیرو ابالغیه معاون بازرگانی داخلی وزارت متبوع‬ ‫تمامی فعاالن بنگاه های اقتصادی دارای انبار کاال در استان ملزم به ثبت کاالی‬ ‫مربوط در سامانه الکترونیکی جامع انبارها هستند‪.‬‬ ‫محمدزاده با اش��اره به اینکه از ابتدای ش��هریور س��ال جاری سامانه جامع‬ ‫انبارها فعال شده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین‬ ‫دسترس��ی به امار کااله��ای موجود در بازار؛ تمامی بهره ب��رداران واحدها که‬ ‫مبادرت به نگهداری کاالهای مشمول می کنند‪ ،‬باید به طور مستمر موجودی‬ ‫کاالی خود را در سامانه جامع انبارها در قالب رسید‪/‬حواله ثبت کنند‪.‬‬ ‫بهره برداری از مرحله نخست نوسازی اتوبوسرانی کرج‬ ‫ش��هردار کرج گفت‪ :‬نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اولویت مدیریت‬ ‫شهری است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬علی اصغر کمالی زاده در ایین بهره برداری از‬ ‫مرحله نخست نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کرج گفت‪ :‬نوسازی ناوگان حمل‬ ‫و نقل یکی از اهداف اصلی مدیریت شهری کرج است که خوشبختانه شاهد‬ ‫بهره برداری از مرحله نخست ان هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سال هاس��ت کم��ک دولت برای نوس��ازی ناوگان‬ ‫اتوبوس��رانی قطع شده‪ ،‬افزود‪ :‬تا ‪ ۸‬س��ال پیش‪ ،‬دولت ‪ ۸۲.۵‬درصد از اعتبار‬ ‫مورد نیاز برای خرید اتوبوس ها را دولت تقبل می کرد ولی این کمک دولتی‬ ‫در س��ال ‪ ۸۹‬قطع ش��د و از ان سال به بعد ناوگان اتوبوسرانی کرج توسعه ای‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در طول این س��ال ها تعداد زیادی اتوبوس به دلیل فرس��وده‬ ‫ش��دن از محور خدمت رسانی خارج شده و اتوبوس ها از هزار به ‪ ۴۰۰‬خودرو‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی در پایان به برنامه سال اینده درباره توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬برنامه ما در سال اینده این است که بتوانیم با ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اوراق‪ ۲۰۰ ،‬خودرو را به ‪ ۳۰۰‬خودرو افزایش دهیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نخستین جشنواره دستاوردهای زنان دارای معلولیت‬ ‫زه��را به��روزاذر‪ ،‬سرپرس��ت اداره کل امور زنان ش��هرداری تهران گفت‪:‬‬ ‫جش��نواره خالقیت های هنری زنان با هدف تقوی��ت توانمندی های بانوان‬ ‫محالت و شناسایی استعدادهای هنری انها در حال اجراست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه زن��ان دارای معلولی��ت‬ ‫به عن��وان یک��ی از گروه ه��ای ه��دف در ای��ن جش��نواره مورد توج��ه قرار‬ ‫گرفته ان��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬همزم��ان ب��ا برگ��زاری جش��نواره خالقیت های‬ ‫هن��ری زن��ان و نمایش��گاه م��د و پوش��ش اس�لامی‪ -‬ایران��ی در مناط��ق‬ ‫‪۲۲‬گان��ه‪ ،‬دس��تاوردهای هنری زنان معلول نیز به نمایش گذاش��ته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره کل امور بانوان شهرداری تهران افزود‪ :‬بیش از ‪ ۱۱۰‬نفر از‬ ‫سوی مناطق ‪۲۲‬گانه شناسایی و معرفی شدند و از این میان ‪ ۴۰‬نفر براساس‬ ‫بررسی های کارگروه داوری انتخاب شدند و در نمایشگاهی که در برج میالد‬ ‫برپا می ش��ود انها می توانند دس��تاوردهای هنری خود را به نمایش بگذارند‬ ‫که این اثار ش��امل نقاش��ی‪ ،‬منبت کاری‪ ،‬معرق‪ ،‬تابلو فرش‪ ،‬صنایع دس��تی‪،‬‬ ‫زیوراالت‪ ،‬چرم دست دوز‪ ،‬سفال و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫بن��ا براعالم روابط عموم��ی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری‬ ‫تهران‪ ،‬بهروزاذر برپایی نمایش��گاه دس��تاوردهای زنان هنرمند معلول برای‬ ‫معرف��ی توانمندی ه��ای این افراد را نقطه عطفی برای ت��داوم برنامه ها برای‬ ‫معلوالن برش��مرد و گف��ت‪ :‬همزمان با برگزاری جش��نواره‪ ،‬نشس��ت های‬ ‫تخصصی در دو موضوع حقوق ش��هروندی و خانوادگی زنان دارای معلولیت‬ ‫و نق��ش خالقیت های هنری‪ ،‬کارافرین��ی‪ ،‬بازاریابی و اش��تغال پایدار زنان‬ ‫هنرمند دارای معلولیت با حضوراعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر‪ ،‬مدیران‬ ‫ش��هری‪ ،‬مسئوالن س��ازمان بهزیس��تی و کارافرینان حوزه معلوالن برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تجلیل از چه��ار دهه تالش و نواوری بانوی کارافرین صنعت ارایش��ی‬ ‫بهداشتی کشور‪ ،‬سرکار خانم دکتر کولوبندی‬ ‫در مراسم تقدیر از کارافرینان بزرگ ایران زمین‪ ،‬با اهدای تندیس زرین با رتبه‬ ‫عالی به س��رکار خانم دکتر کولوبندی از چهار دهه زحمات ایش��ان در صنعت‬ ‫ارایش��ی و بهداشتی کشور تجلیل شد‪ .‬این بانوی کارافرین که تحصیالت خود‬ ‫را در دانش��گاه تهران و دانش��گاه های فرانسه گذرانده اس��ت‪ 37 ،‬سال پیش با‬ ‫همراهی خواهر بزرگوار خود‪ ،‬ش��رکت پارس حیان را بنیان نهاد و برند اردن را‬ ‫تولید نمودند‪ .‬تاکنون ‪ 12‬برند و ‪ 400‬محصول ازین شرکت در بازار ایران قابل‬ ‫عرضه می باشد که ازجمله ان می توان به برندهای فولیکا‪ ،‬هیدرودرم‪ ،‬اکسپرتیج‪،‬‬ ‫سان سیف اشاره نمود‪ .‬این شرکت در توجه به مسئولیت اجتماعی پیشرو است و‬ ‫تاکنون کمپین های مهمی ازجمله پیشگیری از سرطان پوست‪ ،‬کمپین سالمت‬ ‫مادر و کودک‪ ،‬کمپین حمایت از بیماران مبتال به پوس��ت خش��ک و اگزمایی و‬ ‫کمپین صرفه جویی در مصرف اب را اجرا و دنبال می کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1261‬‬ ‫پیاپی ‪2579‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫از «متری شیش ونیم» و «غالمرضا تختی» تا «رحمان ‪ »۱۴۰۰‬و «چهار انگشت»‬ ‫گیشه متنوع سینماها در نوروز ‪۹۸‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درنهایت و پ��س از کش وقوس های ف��راوان‪ ۷ ،‬فیلم‬ ‫برای اکران نوروزی مشخص شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس ایین هر سال‪ ،‬سینمای‬ ‫ای��ران با اک��ران چند فیلم به اس��تقبال به��ار طبیعت‬ ‫می رود‪ .‬در این بین تهیه کنندگان بیشترین تالش خود‬ ‫را می کنند تا از این فرصت اس��تفاده کرده و فیلم های‬ ‫خود را در اکران بهاری روی پرده سینماها بفرستند‪.‬‬ ‫امس��ال نیز به واسطه فیلم هایی که در جشنواره فیلم‬ ‫فجر س��روصدا به پ��ا کردند‪ ،‬فیلم ها با تامل بیش��تری‬ ‫انتخاب ش��د تا درنهای��ت غالمرضا فرجی س��خنگوی‬ ‫ش��ورای صنفی نمایش خبر از اکران ‪ ۷‬فیلم در ابتدای‬ ‫نوروز داد‪ .‬به این ترتیب فیلم های سینمایی «زندانی ها»‬ ‫ب��ه کارگردان��ی مس��عود ده نمکی در گروه س��ینمایی‬ ‫ازادی‪« ،‬رحم��ان ‪ »۱۴۰۰‬منوچه��ر ه��ادی در گ��روه‬ ‫س��ینمایی ایران‪« ،‬غالمرضا تختی» به کارگردانی بهرام‬ ‫توکلی در گروه س��ینمایی استقالل‪« ،‬چهار انگشت» به‬ ‫کارگردانی حامد محمدی در گروه س��ینمایی زندگی‪،‬‬ ‫«اهوی پیش��ونی س��فید» به کارگردانی جواد هاشمی‬ ‫در گروه س��ینمایی فرهنگ‪« ،‬ژن خوک» به کارگردانی‬ ‫س��عید سهیلی در گروه س��ینمایی باغ کتاب و «متری‬ ‫ش��یش ونیم» به کارگردانی س��عید روس��تایی در گروه‬ ‫سینمایی استارا از شنبه ‪ ۲۵‬اسفند روی پرده می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹زندانی ها‬ ‫این فیلم به کارگردانی مسعود ده نمکی از ‪ ۲‬تیر سال‬ ‫ج��اری کلید خورد و پس از پایان مراحل تصویربرداری‬ ‫و انجام مراحل فنی‪ ،‬اماده نمایش ش��د‪ .‬فیلمی که ابتدا‬ ‫اعالم شد قرار است در جشنواره فیلم فجر حضور داشته‬ ‫باشد اما تنها پس از گذشت چند روز ده نمکی از حضور‬ ‫این فیلم در جش��نواره فیلم فجر انص��راف داد و اکران‬ ‫ان را به زمانی دیگر موکول کرد‪« .‬زندانی ها» داس��تان‬ ‫دانشجوی جوانی است که قصد دارد برای پایان نامه اش‬ ‫روی تع��دادی زندانی پژوهش کند‪ .‬هدایت هاش��می‪،‬‬ ‫هوم��ن برق نورد‪ ،‬بهنام تش��کر‪ ،‬ب��رزو ارجمن��د‪ ،‬بهاره‬ ‫براس��اس ایین هر س��ال‪ ،‬س��ینمای ایران با اکران چن��د فیلم به‬ ‫اس��تقبال بهار طبیع��ت می رود در این بین تهیه کنندگان بیش��ترین‬ ‫تالش خ��ود را می کنند تا از این فرصت اس��تفاده کرده و فیلم های‬ ‫خود را در اکران بهاری روی پرده سینماها بفرستند‬ ‫افش��اری‪ ،‬بهنوش بختیاری‪ ،‬اصغر نقی زاده و امیر نوری‬ ‫ازجمله بازیگران فیلم سینمایی «زندانی ها» هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رحمان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ای��ن فیلم را منوچهر ه��ادی کارگردانی کرده و علی‬ ‫س��رتیپی نیز در مقام تهیه کننده با او همکاری داش��ته‬ ‫اس��ت‪« .‬رحمان ‪ »۱۴۰۰‬تابستان امس��ال در شهریار‪،‬‬ ‫ته��ران و کرج فیلمب��رداری و تحویل دفتر جش��نواره‬ ‫س��ی وهفتم داده ش��د تا نخس��تین نمایش خود را در‬ ‫جشنواره پشت س��ر بگذارد اما درنهایت تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه این نتیجه رس��یدند که نخس��تین نمایش فیلم در‬ ‫اک��ران نوروزی رق��م بخورد که این اتف��اق نیز رخ داد‪.‬‬ ‫حاال همه منتظر هستند ببینند اقای کارگردان پس از‬ ‫فیلم اجتماعی«کارگر ساده نیازمندیم» این بار چه اثری‬ ‫خلق کرده است‪.‬‬ ‫محمدرضا گلزار‪ ،‬س��عید اقاخان��ی‪ ،‬یکتا ناصر‪ ،‬بهرام‬ ‫افشاری‪ ،‬غالمرضا نیکخواه و ساره بیات با حضور مهران‬ ‫مدی��ری بازیگران این فیلم هس��تند‪ .‬هن��وز اطالعاتی‬ ‫درباره داستان فیلم منتشر نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹غالمرضا تختی‬ ‫تازه تری��ن اث��ر به��رام توکل��ی کارگردان اس��ت که‬ ‫نخستین بار در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر نمایش‬ ‫داده ش��د؛ فیلمی که به زندگ��ی جهان پهلوان تختی از‬ ‫کودکی‪ ،‬بزرگس��الی‪ ،‬مسابقات ورزش��ی و جهانی او تا‬ ‫زمان مرگ می پردازد و بس��یار مورد توجه هنردوستان‬ ‫و ورزش دوس��تان به وی��ژه هواداران ای��ن چهره مردمی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬محس��ن تختی‪ ،‬ش��اهرخ شهبازی‪ ،‬علیرضا‬ ‫گ��ودرزی‪ ،‬حمیدرض��ا اذرنگ‪ ،‬فرهاد ائیش‪ ،‬س��یاوش‬ ‫طهمورث‪ ،‬ش��یرین یزدان بخش‪ ،‬ماه��ور الوند‪ ،‬بهنوش‬ ‫طباطبایی‪ ،‬ستاره پسیانی‪ ،‬پریوش نظریه‪ ،‬اتیال پسیانی‪،‬‬ ‫معصومه قاسمی پور‪ ،‬امیررضا فرامرزی و بانیپال شومون‬ ‫در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹چهار انگشت‬ ‫جدیدترین فیلم کارگردان «اکس��یدان» یعنی حامد‬ ‫محمدی اس��ت‪ .‬این فیلم که در کامبوج جلوی دوربین‬ ‫رفته است از شنبه در سینماهای کشور اکران می شود‪.‬‬ ‫تهیه «چهار انگش��ت» برعهده حمید پنداشته و تدوین‬ ‫ان برعهده حس��ن ایوبی است‪ .‬امیر توسلی نیز ساخت‬ ‫موس��یقی و علیرضا علوی��ان صداگذاری و میکس فیلم‬ ‫را انج��ام داده اند‪ .‬جواد عزتی و امی��ر جعفری بازیگران‬ ‫اصلی فیلم «چهار انگش��ت» هس��تند‪ .‬این فیلم درباره‬ ‫قصه دو دوست اس��ت که برای اتمام یک کار ناتمام به‬ ‫کامبوج س��فر می کنند و در این سفر درگیر مشکالتی‬ ‫می ش��وند‪ .‬درواقع این فیلم نخستین محصول مشترک‬ ‫ایران و کامبوج است‪« .‬پاز استودیو» از شرکت «کانتانا»‬ ‫در س��اخت این فیل��م نقش داش��ته اند‪ .‬صحنه هایی از‬ ‫جدیدترین ساخته حامد محمدی در تایلند و ایران نیز‬ ‫جلوی دوربین رفته اند‪ .‬عالوه بر کارگردانی‪ ،‬نویس��ندگی‬ ‫فیلم نیز برعهده حامد محمدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهوی پیشونی سفید‬ ‫این فیلم ادامه ای اس��ت بر ‪ ۲‬فصل قبلی که ازس��وی‬ ‫س��یدجواد هاشمی کارگردانی شده است و به عنوان تنها‬ ‫نماینده س��ینمای کودک و نوجوان در گیش��ه نوروزی‬ ‫س��ینماها از هفته اینده روی پرده می رود‪ .‬پژمان بازغی‪،‬‬ ‫لیال اوتادی‪ ،‬ارس�لان قاس��می‪ ،‬ترالن پروانه‪ ،‬محمدرضا‬ ‫شریفی نیا‪ ،‬س��یدجواد هاش��می‪ ،‬امیر غفارمنش‪ ،‬هومن‬ ‫حاجی عبداللهی‪ ،‬ساغر عزیزی‪ ،‬امیررضا احمدی و حسام‬ ‫نواب صفوی بازیگران «پیشونی سفید ‪ »۳‬هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ژن خوک‬ ‫سعید س��هیلی پس از تولید «گش��ت ارشاد» با یک‬ ‫وقفه به س��راغ ساخت این فیلم رفت‪ .‬هادی حجازی فر‪،‬‬ ‫س��ینا مهراد و نازنی��ن بیاتی اخری��ن بازیگرانی بودند‬ ‫ک��ه در اخرین س��کانس «ژن خوک» مقاب��ل دوربین‬ ‫مس��عود س�لامی رفتند‪ .‬بهرنگ علوی‪ ،‬صبا س��هیلی‪،‬‬ ‫قربان نجفی‪ ،‬علیرضا مهران‪ ،‬ش��هین تس��لیمی‪ ،‬مهدی‬ ‫دانایی مق��دم‪ ،‬احمد مینایی‪ ،‬افش��ین اخالقی‪ ،‬فرش��ید‬ ‫نزاکتی‪ ،‬وحید کرمانی‪ ،‬مهسا ابیز با حضور الناز حبیبی‬ ‫و هنرمندی جمشید هاشم پور دیگر بازیگران این فیلم‬ ‫سینمایی پرحاشیه هستند‪ .‬تدوین این فیلم همزمان با‬ ‫فیلمبرداری ازسوی فرامرز هوتهم انجام شده و محسن‬ ‫چاوشی نیز برای تیتراژ ان در مقام خواننده حضور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹متری شیش ونیم‬ ‫س��عید روس��تایی که در نخس��تین گام خ��ود فیلم‬ ‫موفق « ابدویک روز» را کارگردانی کرد‪ ،‬این بار به س��راغ‬ ‫موضوعی دیگ��ر از طبقه پایین جامعه رفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫ابتدا قرار بود شهاب حس��ینی در «متری شیش ونیم»‬ ‫ایفای نقش کند که به دالیلی این امر میسر نشد‪ ،‬حتی‬ ‫قرار بود پیمان معادی تهیه کننده فیلم باشد که باز هم‬ ‫این امر امکان نیافت و به نظر می رس��ید دومین ساخته‬ ‫سعید روستایی با اما و اگرهایی همراه باشد که درنهایت‬ ‫سیدجمال ساداتیان در مقام تهیه کننده با این فیلمساز‬ ‫جوان هم��کاری کرد‪ .‬پیمان مع��ادی‪ ،‬نوید محمدزاده‪،‬‬ ‫پرین��از ایزدیار‪ ،‬فره��اد اصالنی‪ ،‬مازیار س��یدی‪ ،‬هومن‬ ‫کیای��ی و‪ ...‬در این فیلم به ایف��ای نقش می پردازند که‬ ‫در سی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر موفق به دریافت‬ ‫سیمرغ مردمی شد‪.‬‬ ‫امسال نیز‬ ‫به واسطه‬ ‫فیلم هایی که در‬ ‫جشنواره فیلم‬ ‫فجر سروصدا‬ ‫به پا کردند‬ ‫فیلم ها‬ ‫با تامل بیشتری‬ ‫انتخاب شد‬ ‫از «ن‪.‬خ» سعید اقاخانی تا «بر سر دوراهی» و «زوج وفرد»‬ ‫دست پر تلویزیون برای تعطیالت نوروز‬ ‫امسال نیز مانند سال های گذشته سیمای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ب��ا س��ریال ها و مجموعه های نوروزی به اس��تقبال بهار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��بکه های تلویزیونی هرسال در استانه‬ ‫بهار طبیعت و فرارسیدن نوروز با ساخت برنامه های مختلف و‬ ‫سریال های تلویزیونی ویژه این ایام درتالش هستند ایام خوبی‬ ‫را برای مخاطبان شان رقم بزنند‪.‬‬ ‫هرچند به نس��بت س��ال های گذش��ته از تع��داد برنامه های‬ ‫تلویزیونی کاسته شده است اما امسال نیز تلویزیون با ‪ ۳‬سریال‬ ‫«ن‪.‬خ» س��اخته س��عید اقاخانی‪« ،‬زوج وفرد» ب��ه کارگردانی‬ ‫مش��ترک محمدحس��ین لطیفی و علیرضا نجف زاده همچنین‬ ‫«برس��ر دوراهی» س��اخته بهرنگ توفیقی تعطی�لات نوروز را‬ ‫پشت سر می گذارد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این به گفته مرتضی میرباقری‪ ،‬معاون س��یما در‬ ‫نشس��تی که شنبه (‪ ۱۸‬اس��فند) با اهالی رسانه داشت‪ ،‬پخش‬ ‫مجموع��ه «کاله قرم��زی» همچنان در ابهام اس��ت و در حال‬ ‫رایزنی با عوامل تولید این مجموعه هستند‪.‬‬ ‫مجموع��ه «بالش ها» س��اخته احمد درویش��علی پور نیز که‬ ‫پیش از این برای پخش از ش��بکه نمایش خانگی تولید ش��ده‬ ‫است به روی انتن شبکه دو می رود همچنین قرار است در این‬ ‫ای��ام برنامه «دورهمی» به کارگردان��ی مهران مدیری و برنامه‬ ‫«خندوانه» به کارگردانی رامبد جوان نیز از ش��بکه نس��یم به‬ ‫روی انتن سیما بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹سریال «ن‪ .‬خ» در شبکه یک سیما‬ ‫سریال «ن‪ .‬خ» به کارگردانی س��عید اقاخانی و تهیه کنندگی‬ ‫مه��دی فرجی که تصویربرداری ان از اواخر پاییز س��ال جاری‬ ‫اغاز شده بود‪ ،‬برای پخش در ایام نوروز ‪ ۹۸‬از شبکه یک سیما‬ ‫اماده می شود‪.‬‬ ‫در این مجموعه س��عید اقاخان��ی‪ ،‬حمیدرضا اذرنگ‪ ،‬فریده‬ ‫س��پاه منصور‪ ،‬عل��ی صادق��ی‪ ،‬هومن ح��اج عبداله��ی‪ ،‬نعیمه‬ ‫نظام دوس��ت‪ ،‬س��یروس میمنت‪ ،‬علی صالحی‪ ،‬پاش��ا جمالی‪،‬‬ ‫نس��رین مرادی‪ ،‬هدیه بازوند‪ ،‬ندا قاس��می‪ ،‬صبا ایزدپناه‪ ،‬شیدا‬ ‫یوسفی‪ ،‬وحید قاضی زاهد و‪ ...‬به ایفای نقش می پردازند و قرار‬ ‫اس��ت در ‪ ۱۶‬قس��مت ‪ ۵۰‬دقیقه ای برای پخش در ایام نوروز‬ ‫‪ ۹۸‬از شبکه یک سیما تولید شود‪ .‬سریال «ن‪ .‬خ» نوشته امیر‬ ‫وفایی داستان «نورالدین معتمد» و «امین»‪ ،‬کشاورزان شهری‬ ‫اس��ت که در اثر بروز مش��کالت اقتصادی شریک تجاری شان‬ ‫فوت کرده و دچار مشکالت گوناگون می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹«بر سر دوراهی» در شبکه دو سیما‬ ‫مجموع��ه تلویزیون��ی «بر س��ر دوراهی» ب��ه تهیه کنندگی و‬ ‫نویسندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی برای پخش‬ ‫در نوروز ‪ ۹۸‬از شبکه دو سیما تولید می شود‪.‬‬ ‫حمید گ��ودرزی‪ ،‬مهراوه ش��ریفی نیا‪ ،‬میترا حج��ار‪ ،‬عنایت‬ ‫بخش��ی‪ ،‬بهنوش بختیاری‪ ،‬افس��انه چهره ازاد‪ ،‬بهرنگ علوی‪،‬‬ ‫مجید مش��یری‪ ،‬ش��هین تس��لیمی‪ ،‬اس��ماعیل پوررضا‪ ،‬اکبر‬ ‫رحمتی‪ ،‬یلدا قش��قایی‪ ،‬شیرین اقاکاشی‪ ،‬داود بنی اسد‪ ،‬محمد‬ ‫ش��هرابی و مجید علیزاده در ان ایفای نقش کرده اند‪ .‬س��ریالی‬ ‫که گفته می شود یک روایت عاشقانه و اجتماعی خواهد داشت‪.‬‬ ‫غالمی و محمدرضا درویشعلی پور به همراه صداپیشگان مهرداد‬ ‫مصلحی‪ ،‬مینا گلپایگانی‪ ،‬علیرضا وارس��ته‪ ،‬س��امان مظلومی‪،‬‬ ‫س��امان فرش��یدنیا‪ ،‬ریحانه حس��ینی‪ ،‬عس��ل غ��روی و ارش‬ ‫خداکرمی در مجموعه نمایشی «بالش ها» ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹«زوج و فرد» سریال نوروزی شبکه سه‬ ‫‹ ‹مجموعه «بالش ها» در شبکه دو سیما‬ ‫مجموعه «بالش ها» که ازسوی احمد درویشعلی پور کارگردانی‬ ‫ش��ده و در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است‪ ،‬اکنون در‬ ‫بازپخ��ش خود از ش��بکه دو ‪١٥‬ش��خصیت عروس��کی در کنار‬ ‫ش��خصیت های دیگر دارد که قصه های این مجموعه را روایت‬ ‫می کنند‪ .‬در خالصه داس��تان امده که بالش ها از دیر خوابیدن‬ ‫و دیر بیدار ش��دن ادم ها به ستوه امده اند و علیه ادم ها اعالن‬ ‫جن��گ می کنند‪ .‬داری��وش فرضیایی‪ ،‬ارژن��گ امیرفضلی‪ ،‬امیر‬ ‫نوری‪ ،‬رامبد ش��کرابی‪ ،‬حدیث فوالدون��د‪ ،‬امیرمحمد متقیان و‬ ‫ملیکا شریفی نیا به همراه بازیگران کودک ترنم کرمانیان‪ ،‬دینا‬ ‫سریال «زوج و فرد» که پیش تر با نام « ُمر قانون» معرفی شده‬ ‫بود‪ ،‬به کارگردانی مش��ترک محمدحس��ین لطیفی و علیرضا‬ ‫نجف زاده و تهیه کنندگی مهران مهام سریال نوروزی شبکه سه‬ ‫س��یما را ش��کل می دهد‪ .‬در توضیح داس��تان این سریال ‪۱۵‬‬ ‫قسمتی امده است‪ :‬شخصیت محوری این سریال حول فردی‬ ‫به نام کمال ش��هری است که مدیر ارشد یک وزارتخانه است و‬ ‫قص��ه ه��م از موضوعات روز جامع��ه برخوردار اس��ت‪ .‬هدایت‬ ‫هاش��می‪ ،‬مرجانه گلچین‪ ،‬مهران غفوریان‪ ،‬یوس��ف تیموری‪،‬‬ ‫ناهید مسلمی‪ ،‬شیدا خلیق‪ ،‬مهشید ناصری‪ ،‬اتیه جاوید‪ ،‬دلسا‬ ‫ملکی‪ ،‬مه��ران رجبی‪ ،‬کریم قربان��ی و‪ ...‬ازجمله بازیگران این‬ ‫مجموعه تلویزیونی هس��تند‪ .‬عالوه بر این مجموعه ها‪ ،‬به گفته‬ ‫معاونت سیما قرار است برنامه «دورهمی» به کارگردانی مهران‬ ‫مدیری ‪ ۲‬روز در هفته و برنامه «خندوانه» به کارگردانی رامبد‬ ‫جوان ‪ ۵‬روز در هفته به روی انتن شبکه نسیم بروند‪.‬‬ ‫جمعی از مستندس��ازان کشور به همراه بهزاد‬ ‫رش��یدی رئیس جهاد دانش��گاهی هنر‪ ،‬محسن‬ ‫اس��تادعلی رئیس هیات مدی��ره انجمن صنفی‬ ‫کارگردانان س��ینمای مس��تند ای��ران و محمد‬ ‫افریده مش��اور این انجمن چهارشنبه ‪ ۲۲‬اسفند‬ ‫در قالب برنامه های فرهنگی و ترویجی پنجمین‬ ‫دوره جش��نواره فیلم و عک��س فناوری و صنعتی‬ ‫با حض��ور در ش��رکت و کارخانه فن��اوری پیروز‬ ‫(صنایع س��ینمایی پیروز) از بخش های مختلف‬ ‫این مجموع��ه که تولیدکنن��ده تخصصی ابزار و‬ ‫تجهی��زات فنی سینماس��ت‪ ،‬بازدی��د کردند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در این برنامه حاضران با بازدید‬ ‫از بخش ه��ای مختلف این ش��رکت دانش بنیان‬ ‫از نزدی��ک با فرایند تولید تجهیزات س��ینمایی‪،‬‬ ‫تلویزیونی و اس��تودیویی ازجمل��ه انواع ‪۳‬پایه ها‪،‬‬ ‫هدهای هیدرولیک و‪ ...‬اش��نا ش��دند‪ .‬در ابتدای‬ ‫این برنامه محمدرضا پیروزفر‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فناوری پی��روز در س��خنانی‪ ،‬توضیحاتی درباره‬ ‫روند طراحی‪ ،‬س��اخت و تولید هریک از ابزارهای‬ ‫تجهیزاتسینماییاینکارخانهارائهکرد‪.‬پیروزفر‬ ‫در ادامه درباره مشکالت پیش روی صنعت سینما‬ ‫س��خن گف��ت و از مدیران س��ینمایی و متولیان‬ ‫صنعت و فناوری کشور برای کمک به خودکفایی‬ ‫کامل س��ینمای ایران طلب مساعدت و همکاری‬ ‫کرد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه شرکت فناوری پیروز‬ ‫تنها ش��رکت تخصصی تولیدکنن��ده تجهیزات‬ ‫سینمایی کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود انکه میزان‬ ‫تولیدات این ش��رکت قابل مقایسه با شرکت های‬ ‫خارجی نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با ای��ن حال تولیدات ما از‬ ‫نظر نرخ یک دوم نرخ محصوالت مش��ابه خارجی‬ ‫اس��ت ضمن انکه اطمین��ان می دهم اگر کیفیت‬ ‫محصوالت تولیدی بیش��تر از نمونه های خارجی‬ ‫نباش��د‪ ،‬کمتر نیس��ت‪ .‬مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان در ادامه گفت‪ :‬ب��ا وجود انکه میزان‬ ‫تولیدات این ش��رکت توانس��ته است مورد وثوق‬ ‫بسیاری از کارگردانان و پروژه های سینمایی قرار‬ ‫گیرد اما همچنان حمایت های دولتی و مسئوالن‬ ‫چندان درخور نیس��ت و اگر پش��تکار و دلسوزی‬ ‫همکاران و کارکنان در این مجموعه نبود‪ ،‬سال ها‬ ‫پیش کار این ش��رکت به تعطیلی کشیده می شد‪.‬‬ ‫پیروزفر در پایان ضمن پاسخگویی به پرسش های‬ ‫مستندس��ازان‪ ،‬برگزاری جشنواره فیلم و عکس‬ ‫فن��اوری و صنعتی را جش��نواره ای مفید ارزیابی‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬امی��دوارم تالش مستندس��ازان‬ ‫ش��رکت کننده در این جش��نواره و ارائه اثار انها‬ ‫در زمینه فناوری و صنعت ایرانی بتواند به معرفی‬ ‫هرچه بیش��تر صنایع و فعالیت ه��ای صنعتی در‬ ‫کش��ور که برخی از انها بس��یار محجور هستند‪،‬‬ ‫بینجامد‪ .‬بهزاد رشیدی‪ ،‬رئیس جهاد دانشگاهی‬ ‫هن��ر نی��ز در ادامه این دیدار با تش��کر و قدردانی‬ ‫از تالش ه��ا و زحمت ه��ای محمدرض��ا پیروزفر‬ ‫در راس��تای اعت�لای صنع��ت س��ینما و تامین‬ ‫زیرساخت های هنر هفتم و خودکفایی در زمینه‬ ‫تجهیزات س��ینمایی گفت‪ :‬بی تردید تالش های‬ ‫ش��ما و ش��رکت فناوری پیروز مص��داق حرکتی‬ ‫خودج��وش و جهادی اس��ت و باید ق��دردان این‬ ‫زحمت ها ب��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬یک��ی از اهداف اصلی‬ ‫جش��نواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی معرفی‬ ‫موثر صنایع و تالش صاحبان ان اس��ت‪ ،‬ان هم از‬ ‫منظر و مدیوم س��ینما که ابزاری موثر و پرنفوذ در‬ ‫میان قشرهای مختلف جامعه است‪.‬‬ ‫حبیب کاوش درگذشت‬ ‫حبی��ب کـ��اوش از‬ ‫کارگردانان و تهیه کنندگان‬ ‫سینمایی‪ ،‬عصر ‪ ۲۴‬اسفند‬ ‫بر اثر بیماری سرطان و در‬ ‫سن ‪ ۷۴‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا و‬ ‫بر اس��اس تایی��د یکی از‬ ‫نزدیکان این هنرمند‪ ،‬حبیب کاوش عصر جمعه‬ ‫‪ ۲۴‬اسفند بر اثر بیماری سرطان در بیمارستانی‬ ‫در ته��ران درگذش��ت‪ .‬حبیب کاوش در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۲۳‬در ته��ران متولد ش��د‪ .‬او فعالیت هنری‬ ‫خود را از س��ال ‪ ۱۳۴۳‬ب��ا عضویت در گروه تئاتر‬ ‫«اناهیتا» اغاز کرد و ب��ا کارگردانی فیلم «اب»‬ ‫در سال ‪ ۵۳‬وارد فعالیت حرفه ای سینمایی شد‪.‬‬ ‫در کارنام��ه کاری او کارگردان��ی حدود ‪ ۷‬فیلم‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬نویس��ندگی ‪ ۵‬فیلم و تهیه کننده ‪۴‬‬ ‫اثر دیده می ش��ود‪ .‬ازجمل��ه فعالیت های صنفی‬ ‫او می توان به س��خنگویی شورای صنفی نمایش‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬او در س��ال های گذش��ته از اعضای‬ ‫جامعه صنف��ی تهیه کنندگان س��ینمای ایران‬ ‫نیز بود‪« .‬محفل ایکس» اخرین فیلم سینمایی‬ ‫کاوش ب��ود که کارگردانی ان را در س��ال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫برعهده داشت‪ .‬او همچنین کارگردانی فیلم های‬ ‫امی��د (‪ ،)۱۳۷۰‬اتش پنهان (‪ ،)۱۳۶۹‬دادش��اه‬ ‫(‪ ،)۱۳۶۲‬فص��ل خ��ون (‪ ،)۱۳۶۰‬پرواز در قفس‬ ‫(‪ )۱۳۵۷‬و اب (‪ )۱۳۵۳‬را نی��ز برعهده داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫حرکت در مسیر‬ ‫خودکفایی صنعت سینما‬ ‫یکشنبه‬ ‫مبارک باشیم‪...‬‬ ‫‪ 26‬اسفند ‪ 10 - 1397‬رجب ‪ 17 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1261‬پیاپی ‪2579‬‬ ‫انسانک‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫حس�ام الدین ایپکچ�ی‪ ،‬نویس�نده‪ :‬اول‪ :‬اغاز‬ ‫هم��ان پایانی اس��ت که از س��وی دیگری ب��ه ان نگاه‬ ‫می کنیم! جمله سختی بود؟ بگذارید با یک مثال توضیح‬ ‫دهم؛ به نقطه ای واحد به نام ساعت تحویل سال که برابر‬ ‫است با ساعت ‪ ۱‬و ‪ ۲۸‬دقیقه و ‪ ۲۷‬ثانیه بامداد پنجشنبه‪،‬‬ ‫اول فروردی��ن ‪ ۱۳۹۸‬می توانی��م از دو زاویه نگاه کنیم؛‬ ‫نخست پایان سال ‪ ۹۷‬و دیگری اغاز سال ‪.۹۸‬‬ ‫دوم‪ :‬حاال جمله نخست برای مان واضح است‪ .‬این جمله متکی به یک باور فلسفی‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون این جمله را از ساعت تحویل سال‪ ،‬تعمیم بدهیم به تمام پایان هایی که‬ ‫می شناس��یم همان اندازه که پایان اس��ت‪ ،‬اغاز نیز است؛ حتی مرگ که از منظر اهل‬ ‫دنیا پایان است و از منظر اهل عقبی تولد‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬ایا ساعت تحویل سال غیرارادی است؟ به طور مثال اگر ما به جای ساعت ‪ ۱‬و‬ ‫‪ ۲۸‬دقیقه و ‪ ۲۷‬ثانیه بامداد پنجشنبه‪ ،‬اول فروردین ‪ ،۱۳۹۸‬ساعت مشابهی در همین‬ ‫ام��روز را به عنوان نقطه تحویل انتخاب کنیم‪ ،‬معادله به هم می خورد؟ در دایره ای که‬ ‫زمین به دور خورش��ید طی می کند‪ ،‬هر نقطه ای می تواند مبدا باشد و به همان میزان‬ ‫که اغاز است‪ ،‬پایان نیز باشد؛ بنابراین ساعت تحویل‪ ،‬موکول به اراده ماست‪ .‬تصمیم‬ ‫بگیرید که می خواهید چه لحظه ای را به عنوان اغاز‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬انسان از این منظر منحصر به فرد است‪ .‬ما می توانیم به اراده خود اغاز کنیم‬ ‫و ش��اید این ارزنده ترین ممیز انسان با س��ایر موجودات باشد‪ .‬ما می توانیم اکنون در‬ ‫انچه هستیم تمام و در انچه نیستیم متولد شویم‪.‬‬ ‫پنجم‪ :‬این ایام نیس��تند که مبارک یا نامبارک می ش��وند‪ ،‬بلکه من و شما هستیم‬ ‫که می توانیم مبارک باشیم‪ .‬به گمانم مهم تر از رخت و لباس و سفره عید‪ ،‬رسیدن به‬ ‫مفهومی شخصی از «مبارک بودن» است‪ .‬جایی یادداشت کنید که اگر چگونه باشیم‪،‬‬ ‫مبارک هستیم و بعد برای مبارک بودن عزم کنیم‪ .‬مبارک باشید‪...‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫در اس��تانه س��ال نو‪ ،‬بازار خری��د و فروش «ماهی‬ ‫قرمز» برای س��فره های هفت سین ایرانیان داغ است‪،‬‬ ‫ام��ا رئیس گ��روه ابزی��ان اب های داخلی س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت با ارائه توضیحات��ی درباره ویژگی ها و‬ ‫خاستگاه این گونه‪ ،‬نسبت به رهاسازی ان در اب های‬ ‫ازاد کشور هشدار جدی داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امیرمحمد علم��ی‪ ،‬رئیس گروه‬ ‫ابزیان اب های داخلی سازمان محیط زیست‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه ماه��ی قرمز که در یکی‪ ،‬دو دهه گذش��ته‬ ‫وارد سفره هفت سین ایرانی شده‪ ،‬اسیب های بسیاری‬ ‫برای محیط زیس��ت ای��ران دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از مردم ایران‬ ‫خواه��ش می کنم اگر می توانند از خرید این ماهی ها‬ ‫خودداری کنن��د‪ .‬اگر هم خریدند‪ ،‬به هیچ وجه و در‬ ‫هیچ ش��رایطی ماهی قرمز را در اب های ازاد کش��ور‬ ‫از جمل��ه دریاها‪ ،‬رودخانه ها‪ ،‬دریاچه ها و تاالب ها رها‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماهی قرمز گونه تهاجمی است‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ماهی قرمز در صورت حضور در‬ ‫افزون بر اینها‪ ،‬ماهی قرمز از انجا که می تواند از تخم‬ ‫و الرو س��ایر ابزیان تغذیه کند‪ ،‬ی��ک گونه تهاجمی‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه محیط زیس��ت با بیان اینکه‬ ‫ماهی قرم��ز از خانواده کپورماهی هاس��ت که از نظر‬ ‫ظاه��ری هم ش��بیه کپور اما کوچک تر از ان اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬خاس��تگاه اصلی ماهی قرمز‪ ،‬کش��ور چین‬ ‫اس��ت؛ بنابراین یک گونه واردات��ی و غیربومی برای‬ ‫کش��ور ما به ش��مار می اید‪ .‬البته گاهی ماهیان قرمز‬ ‫را به شکل ترکیبی و با رنگ های گوناگون هم تکثیر‬ ‫می کنند تا زیبایی ظاهری ان بیش��تر شود و فروش‬ ‫ان باال برود‪.‬علمی با اشاره به اینکه متاسفانه ماهیان‬ ‫قرمز در بیش��تر تاالب ها‪ ،‬دریاچه ه��ا و رودخانه های‬ ‫کش��ور ما وجود دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی گون��ه ای وارد‬ ‫اب ه��ای ازاد می ش��ود؛ حذف انها به ط��ور تقریبی‬ ‫محال اس��ت‪ .‬به ویژه برای گونه ای مانند ماهی قرمز‬ ‫که به طور غیرجنس��ی هم تولید مثل می کند و ‪۹۹‬‬ ‫درص��د زاداوری ها ماده می ش��ود‪ .‬افزون ب��ر اینها‪،‬‬ ‫اب های ازاد می تواند به دشمن گونه های ارزشمند و‬ ‫بومی کشور تبدیل شود و حیات و بقای انها را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ماهیان قرمز بسیار سریع‬ ‫تکثیر می شوند که به روش های جنسی و غیرجنسی‬ ‫اس��ت؛ بنابراین میزان تکثیر این گونه مهاجم بسیار‬ ‫باالس��ت‪ .‬از سوی دیگر نس��بت به عوامل محیطی از‬ ‫جمل��ه دما‪ ،‬ش��وری‪ PH ،‬و‪ ...‬مقاوم��ت باالیی دارد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت ماهیان قرمز در اب ه��ای الوده تکثیر‬ ‫و باعث انتقال بیماری ها شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماهیان قرمز را در حوض های بسته رها‬ ‫کنید‬ ‫رئی��س گ��روه ابزی��ان اب ه��ای داخلی س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت با تاکید بر این نکته که ماهیان قرمز‬ ‫نباید وارد اب های ازاد ایران شوند‪ ،‬گفت‪ :‬از شهروندان‬ ‫خواهش می کنم اگ��ر ماهی قرمز می خرند‪ ،‬ان را در‬ ‫حوض ه��ای موجود در پارک ه��ا و محدوده های ابی‬ ‫بس��ته شهری رها و از ازادس��ازی ان در رودخانه ها‪،‬‬ ‫دریاچه ها‪ ،‬تاالب ها و دریاها خودداری کنند‪.‬‬ ‫علمی در پایان با اش��اره به اینکه ماهی قرمز ماهی‬ ‫اقتصادی نیست و خیلی مصرف خوراکی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه این گونه مهاجم غیربومی به طور تقریبی‬ ‫به همه منابع ابی کش��ور راه پیدا کرده اس��ت؛ البته‬ ‫تع��دادی از ماهیان پرورش��ی که از همی��ن خانواده‬ ‫کپورها هستند‪ ،‬از طریق کارگاه های پرورش ماهی و‬ ‫پرورش دهندگان وارد اب های ازاد می شوند‪.‬‬ ‫چند پیشنهاد به گردشگران پایتخت یا تهرانی هایی که در نوروز به سفر نمی روند‬ ‫گردش��گران یا تهرانی هایی که می خواهند در عید‬ ‫‪ ۹۸‬از جاذبه های پایتخت دی��دن کنند‪ ،‬چند گزینه‬ ‫پیش رو دارند؛ پیاده روی‪ ،‬اتوبوس س��واری و شرکت‬ ‫در تورهای نیم روزه بخش��ی از پیش��نهادهای ستاد‬ ‫گردشگری است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ش��هرداری ته��ران در ایام نوروز‬ ‫‪ ۹۸‬برنامه های گردشگری شهری را برای شهروندان‬ ‫تهران��ی و مس��افرانی که این ش��هر را ب��رای بازدید‬ ‫انتخاب می کنند‪ ،‬در نظر گرفته و ش��عار فعالیت های‬ ‫خود را «دور تهران را بگردیم» انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫یکی از این برنامه ها طرح پرس��ه گردی اس��ت که‬ ‫گردش��گران می توانند مس��یری را ب��رای پیاده روی‬ ‫انتخاب و از جاذبه های طول مس��یر دیدن کنند‪۱۸ .‬‬ ‫مس��یر برای این کار در نظر گرفته ش��ده که به طور‬ ‫رایگان افراد در ان ثبت نام می کنند‪.‬‬ ‫طرح دیگر مربوط به اتوبوس گردش��گری است که‬ ‫گردش��گران را از س��اعت ‪ ۱۰‬صبح تا ‪ ۱۷‬به مناطق‬ ‫دیدنی خواهد برد‪.‬‬ ‫گردش��گران ای��ن مس��یرها را که روی نقش��ه نیز‬ ‫مش��خص ش��ده‪ ،‬انتخ��اب می کنند‪ ،‬س��وار اتوبوس‬ ‫می شوند‪ ،‬هر کجا که یک مکان تاریخی یا گردشگری‬ ‫داش��ت از اتوب��وس پایی��ن می این��د و از ان دیدن‬ ‫می کنند و دوباره س��وار اتوبوس می شوند و به مسیر‬ ‫خ��ود ادامه می دهند‪ .‬در این اتوبوس ها از مس��افران‬ ‫پذیرایی می ش��ود و یک راهنما انها را هدایت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬طرح دیگری با نام تورهای نیم روزه تهران گردی‪،‬‬ ‫حداقل ‪ ۲۳‬هزار تومان و حداکثر ‪ ۶۰‬هزار تومان نرخ‬ ‫دارد‪ .‬در این ‪ ۱۴‬مسیر نیز از موزه ها و مناطق دیدنی‬ ‫تهران بازدید خواهد شد‪ .‬برای ثبت نام در این طرح از‬ ‫‪ ۲۸‬اسفند تا پایان تعطیالت عید می توانید به سایت‬ ‫مکان های دیدنی مرتبط با این قش��ر‪ ،‬تور گردشگری‬ ‫تعری��ف ش��ود‪ .‬در ‪ ۱۱‬مب��ادی ورودی ش��هر تهران‬ ‫کانترهای اطالع رس��انی نصب خواهد ش��د‪ .‬در کنار‬ ‫ای��ن کانتره��ا نیروه��ای ام��داد و نج��ات‪ ،‬پلیس و‬ ‫اورژانس جانمایی ش�� ده اند‪ .‬در این کانترها اطالعات‬ ‫گردش��گری‪ ،‬بروش��ور و نقش��ه ها با حضور راهنما به‬ ‫گردش��گران داده خواهد شد‪ .‬غیر از این ‪ ۱۱‬نقطه در‬ ‫سراسر شهر تهران نیز ‪ ۱۰۰‬کیوسک اطالع رسانی به‬ ‫گردشگران این خدمات را خواهند داد‪.‬‬ ‫اس��کان موقت برای گردش��گران نوروزی نیز یکی‬ ‫دیگ��ر از طرح ه��ای ش��هرداری تهران ب��رای اقامت‬ ‫چندساعته افرادی است که نمی خواهند هزینه هتل‬ ‫بدهند؛ در عین حال ش��هرداری س��عی کرده مخل‬ ‫فعالیت هتلداران باتوجه به تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی انها‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‪ http: //visit.tehran.ir‬مراجعه کنید یا با شماره‬ ‫تلفن ‪ ۱۳۷‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫توره��ای تهران گردی موضوعی انتخاب ش��ده اند؛‬ ‫به عنوان مثال برای تورهای نوجوان‪ ،‬س��عی ش��ده از‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪11‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫‪13‬‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س ش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪115‬‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫گ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪116‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬عاشق ش��دن مفهوم این ترکیب زیبای‬ ‫فارسی است ‪ -‬راه باریک زیرزمینی‬ ‫‪ -2‬نویسنده انگلیس��ی لبه تیغ ‪ -‬از ظروف‬ ‫اشپزخانه مخصوص پذیرایی‬ ‫‪ -3‬خردمن��دان ‪ -‬جانش��ین ‪ -‬خدمت��کار‬ ‫سالخورده‬ ‫‪ -4‬فرق��ه دین��ی در هندوس��تان ‪-‬‬ ‫اموزش دهنده ‪ -‬واحد سرعت هواپیما‬ ‫‪ -5‬قوی تر از نس��یم ‪ -‬شجاع و نترس ‪ -‬قدم‬ ‫ الفبای ساز‬‫‪ -6‬ابزار اراستن مژگان ‪ -‬توده غله پاک شده‬ ‫‪ -7‬ب��رادران مخت��رع هواپیم��ا ‪ -‬درج��ه‬ ‫تحصیلی ممتاز‬ ‫‪ -8‬پسوند اش ها ‪ -‬خودمان ‪ -‬حرف جدایی‬ ‫ امر به اوردن‬‫‪ -9‬محصول تاکستان ‪ -‬وزارتخانه پرقدرت‬ ‫‪ -10‬پارچه نخی رنگین ‪ -‬صاحب نظر‬ ‫‪ -11‬صدمه و اسیب ‪ -‬روز عرب ‪ -‬یکی از دو‬ ‫بخش حل جدول ‪ -‬سنگ و اهن تیزکننده‬ ‫‪ -12‬ضلع بزرگ مستطیل ‪ -‬سازمان جهانی‬ ‫خواربار و کشاورزی ‪ -‬مقام نقره ای‬ ‫‪ -13‬فرش��ته ای در ایین زرتشت ‪ -‬مخترع‬ ‫دینامیت ‪ -‬گرفتگی زبان‬ ‫‪ -14‬کادو ‪ -‬جابه جاکننده های بار و مسافر‬ ‫‪ -15‬تقوی��ت ام��واج صوتی ‪ -‬پرچ��م کاوه‬ ‫اهنگر در داستان های ملی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اخرین ماه از س��ال میالدی ‪ -‬شاعر همدانی که‬ ‫دوبیتی های معروفی دارد‬ ‫‪ -2‬زباندار بی زبان ‪ -‬وطن عزیزمان ‪ -‬بی بصیرت‬ ‫‪ -3‬سالح انفجاری ‪ -‬حرارت ‪ -‬از مصالح ساختمانی‬ ‫ بین استر و رویه‬‫‪ -4‬ترس ش��دید ‪ -‬از رنگ های می��وه ای ‪ -‬دورقمی‬ ‫اول‬ ‫‪ -5‬پنه��ان کاری ک��ردن ‪ -‬عنص��ر ش��یمیایی ‪-‬‬ ‫نمایشنامه ای از مولیر‬ ‫‪ -6‬رتبه نصف و نیمه ‪ -‬نماد شکار کوهی ‪ -‬رزمایش‬ ‫و نبرد تمرینی‬ ‫‪ -7‬برکت و نیکبختی ‪ -‬گم گشته کنعان‬ ‫‪ -8‬دستورها ‪ -‬یار اراذل‬ ‫‪ -9‬غیرضروری ‪ -‬اما‪ ،‬شاید‬ ‫‪ -10‬بخشی از گل ‪ -‬قامت ‪ -‬وسط و میان‬ ‫‪ -11‬ماهی قوطی نشین ‪ -‬از اقمار مشتری ‪ -‬مدرن‬ ‫‪ -12‬مانع ‪ -‬شبه جزیره ای در جنوب اسیا ‪ -‬پرهیزکار‬ ‫‪ -13‬غالف س�لاح ‪ -‬پراکندگی ‪ -‬ن��وک مثلث ‪ -‬از‬ ‫کلمات شرط‬ ‫‪ -14‬از اسباب چایخوری ‪ -‬جوجه تیغی ‪ -‬سوره ‪95‬‬ ‫قران‬ ‫‪ -15‬ب��دون فکر و تصمیم قبل��ی ‪ -‬محل تردید در‬ ‫مسیر‬ ‫رئیس مرک��ز مدیریت پیون��د و درمان‬ ‫بیماری ه��ای وزارت بهداش��ت گف��ت‪:‬‬ ‫به منظور ترویج فرهنگ اهدای عضو به هر‬ ‫اهداکننده عضو یک ارامگاه در قطعه ‪۳۰۵‬‬ ‫بهشت زهرا (س) اهدا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر مهدی شادنوش‪،‬‬ ‫رئی��س مرکز مدیری��ت پیون��د و درمان‬ ‫بیماری های وزارت بهداش��ت در حاش��یه‬ ‫ایین رونمای��ی از تندیس اهدای عضو در‬ ‫بهش��ت زهرا (س) گفت‪ :‬به منظور ترویج‬ ‫فرهن��گ اه��دای عضو به ه��ر اهداکننده‬ ‫عض��و یک ارامگاه در قطعه ‪ ۳۰۵‬بهش��ت‬ ‫زهرا (س) اهدا می شود‪ .‬همچنین به یک‬ ‫نفر از خانواده درجه یک ایش��ان در همان‬ ‫نزدیکی ارامگاهی تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس مرک��ز مدیریت پیون��د و درمان‬ ‫بیماری ه��ای وزارت بهداش��ت در ادام��ه‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬در هم��کاری با ش��هرداری‬ ‫شهرستان ها نیز با تخصیص بوستان هایی‬ ‫ب��ا عن��وان بوس��تان نف��س و قطعاتی در‬ ‫ارامگاه های سراسر کشور باعنوان ارامگاه‬ ‫اهداکنندگان زندگی تالش داریم فرهنگ‬ ‫اه��دای عضو را به عنوان یک فرهنگ ایثار‬ ‫در کشور ترویج دهیم‪.‬‬ ‫ش��ادنوش گفت‪ :‬در حال حاضر ‪۸۶۰۰‬‬ ‫نف��ر در نوب��ت پیوند کلیه هس��تند و در‬ ‫مجموع برای اعضای گوناگون بدن حدود‬ ‫‪ ۲۵‬ه��زار نف��ر در فهرس��ت انتظ��ار قرار‬ ‫دارند که بس��یاری از انها تنه��ا راه ادامه‬ ‫حیات ش��ان پیوند است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬که باالترین اه��دای عضو را در‬ ‫چند سال گذش��ته داشتیم تنها ‪ ۹۲۶‬نفر‬ ‫اعض��ای خود را اهدا کردن��د که تنها ‪۲۵‬‬ ‫درصد حدود ‪ 4‬هزار مرگ مغزی در کشور‬ ‫که امکان اهدای عضو داشتند‪ ،‬است‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که یک فرد می تواند ‪ 8‬عضو‬ ‫بدن خود را اهدا کند و اگر هر کدام از این‬ ‫اف��راد تنها ‪ 3‬عضو اهدا کنند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫فهرس��ت انتظار از میان برداش��ته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان‬ ‫بیماری های وزارت بهداش��ت با اش��اره به‬ ‫اینکه ب��رای اهدای عض��و نیازمند ترویج‬ ‫فرهنگ بیش از پیش ان هس��تیم تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید اطالع رسانی شود کسی که دچار‬ ‫مرگ مغزی می ش��ود در هیچ ش��رایطی‬ ‫امکان بازگشت به حیات را نخواهد داشت‬ ‫و اطرافیانش تنها ساعات محدودی را برای‬ ‫تصمیم گیری درباره اهدا زمان دارند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت قطعه ‪ ۳۰۵‬بهش��ت زهرا‬ ‫(س) به عن��وان قطعه جدید اهداکنندگان‬ ‫عضو در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫پرتره ‪۱۷۵‬ساله «چارلز دیکنز»‬ ‫رونمایی می شود‬ ‫نقاش��ی پرت��ره از «چارل��ز‬ ‫دیکن��ز» که برای م��دت ‪۱۳۰‬‬ ‫س��ال گ م ش��ده بود‪ ،‬ب��ه زودی‬ ‫در خانه پیش��ین این نویس��نده‬ ‫ب��زرگ انگلیس��ی ب��ه نمایش‬ ‫گذاش��ته می ش��ود‪.‬به گ��زارش‬ ‫ایس��نا به نق��ل از گاردین‪ ،‬این‬ ‫نقاشی که اثر «مارگارت ژیلیه»‬ ‫اس��ت از ‪ 13‬تا ‪ 18‬فروردین ‪ 2( 1398‬تا‬ ‫‪ 7‬اوری��ل) در خانه م��وزه «چارلز دیکنز»‬ ‫در غ��رب لن��دن ب��ه نمای��ش گذاش��ته‬ ‫می ش��ود؛ خانه ای ک��ه «دیکن��ز» در ان‬ ‫«الیور توئیس��ت» و «نیکالس نیکلبی» را‬ ‫نوشت‪« ،‬یادداشت های پیکویک» را کامل‬ ‫و نگارش رم��ان تاریخی «بارنابی روج» را‬ ‫اغاز کرد‪« .‬دیکنز» در سال ‪ ۱۸۳۷‬همراه‬ ‫با خانواده اش به خان��ه «بلومبزبری» نقل‬ ‫م��کان کرد‪ .‬این خانه م��وزه درحال حاضر‬ ‫دارای بزرگ ترین مجموعه اجناسی است‬ ‫که مربوط به زندگی و کار «دیکنز» است‪.‬‬ ‫خانه موزه «چارلز دیکنز» در تالش است‬ ‫هزینه ‪ ۱۸۰‬هزار پوندی خرید این نقاشی‬ ‫پرتره را از طری��ق نمایش ان تامین کند‬ ‫و تاکن��ون نیز ‪ ۶۵‬هزار پون��د جمع اوری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این نقاش��ی در سال ‪1396‬‬ ‫(‪۲۰۱۷‬می�لادی) در یک حراج��ی لوازم‬ ‫خانگ��ی در افریق��ای جنوب��ی‬ ‫خریداری و س��ال گذشته پس‬ ‫از بررس��ی در گال��ری «فیلیپ‬ ‫مول��د» لندن تایید ش��د که اثر‬ ‫«م��ارگارت ژیلی��ه» و تصویرگر‬ ‫چه��ره «چارلز دیکنز» اس��ت‪.‬‬ ‫«م��ارگارت ژیلیه» ای��ن پرتره‬ ‫را در ‪ 6‬نشس��ت از «دیکن��ز»‬ ‫‪۳۱‬س��اله در سال ‪ ۱۸۴۳‬کش��ید ‪-‬زمانی‬ ‫که این نویسنده انگلیسی مشغول نگارش‬ ‫رمان «کریس��مس کارول» بوده است‪ -‬و‬ ‫در س��ال ‪ ۱۸۴۴‬نیز در نمایشگاه تابستانه‬ ‫اکادمی سلطنتی بریتانیا ان را به نمایش‬ ‫گذاش��ت‪ .‬اثار «چارلز دیکنز» که یکی از‬ ‫مهم ترین رمان نویس��ان انگلیس��ی است‪،‬‬ ‫دائم در حال چاپ هس��تند‪ .‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬فیلم س��ینمایی‪ ،‬س��ریال و فیلم‬ ‫تلویزیون��ی ب��ا اقتب��اس از رمان های وی‬ ‫س��اخته شده اس��ت‪« .‬دیکنز» را به عنوان‬ ‫برجس��ته ترین رمان نویس انگلیسی عصر‬ ‫ویکتوری��ا و یک فع��ال اجتماعی توانمند‬ ‫می شناس��ند و به عقیده «جیمز جویس»‪،‬‬ ‫دیکن��ز تاثیرگذارترین نویس��نده در زبان‬ ‫انگلیس��ی بوده اس��ت‪ .‬از دیگ��ر اثار وی‬ ‫می توان به «دیوید کاپرفیلد»‪« ،‬ارزوهای‬ ‫بزرگ» و «داستان دو شهر» اشاره کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ماهی قرمز سفره هفت سین؛ مضر یا مفید؟‬ ‫اختصاص قطعه ‪ ۳۰۵‬بهشت زهرا (س)‬ ‫به اهداکنندگان عضو‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!