روزنامه صمت شماره 1269 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1269

روزنامه صمت شماره 1269

روزنامه صمت شماره 1269

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1269‬پیاپی ‪2587‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫براساس اخرین داده های مرکز ملی امار‪ ،‬نرخ بیکاری سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۱۲‬درصد رسید‬ ‫ادامه رشد تقاضای نفت‬ ‫در سال جاری میالدی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫محرکی برای‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫چند کالم در باب بهره وری‬ ‫در معدنکاری‬ ‫‪6‬‬ ‫بازنگری در قوانین‬ ‫و شاخص های اقتصادی‬ ‫چرا سیل به تهران نیامد؟‬ ‫شکاف اشتغال با بیکاری عمیق تر شد‬ ‫گزارش مرکز ملی امار در باره وضعیت نرخ بیکاری افراد ‪ ۱۰‬س��اله و بیش��تر نش��ان‬ ‫می دهد تعداد شاغالن در سال ‪ ۱۳۹۷‬به حدود ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۸۱۳‬هزار و ‪ ۴۵‬نفر رسید ه‬ ‫که نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۴۰‬هزار نفر افزایش دارد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫نرخ بیکاری کل در س��ال گذشته بیانگر ان است که ‪ ۱۲‬درصد از جمعیت فعال (شاغل‬ ‫و بی��کار)‪ ،‬بی��کار بوده اند که ح��دود ‪ ۰.۱‬درصد نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۶‬افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬تا زمانی که دولت سیاست های ارزی و خارجی را اصالح نکند‬ ‫زور سیل به خودکفایی گندم نرسید‬ ‫نمی توان در زمینه اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری امیدوار بود‪ .‬در پی اخرین داده های‬ ‫مرکز ملی امار‪ ،‬نرخ بیکاری سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۱۲‬درصد رسیده است؛ بر همین اساس برخی‬ ‫از کارشناسان بر این باورند که شکاف اشتغال با بیکاری عمیق تر شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫رونق گالری ها‬ ‫با شروع بادهای موافق‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫صدای تغییر‬ ‫نرخ سود بانکی می اید‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معدن در کنار محیط زیست‬ ‫ماند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫براس��اس اطالعات اماری‪ ،‬باوج��ود بکارگیری س��امانه های‬ ‫هوش��مند و راهبردهای جدید تولید و مصرف انرژی‪ ،‬در ایران و‬ ‫اغلب نقاط جهان با رش��د فزاینده مصرف انرژی به ویژه از منابع‬ ‫متعارف نفتی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫اخری��ن اطالعات دقیق اماری ک��ه در کنفرانس جهانی نفت‬ ‫لندن ازس��وی مدیرعامل ش��رکت بریتیش پترولیوم مطرح شد‬ ‫حاک��ی از پیش بینی رش��د ‪ ۴‬میلیون بش��که ای تقاضای نفت‬ ‫روزانه جهان در س��ال جاری میالدی اس��ت‪ .‬این پیش بینی در‬ ‫کنفرانس و نشس��ت اقتصاد جهانی داووس سوئیس نیز عنوان‬ ‫و بر این موضوع تاکید ش��د که نگرانی درباره س��قوط تقاضای‬ ‫نفت منطب��ق با واقعیت های جهانی نیس��ت‪ .‬همچنین اخرین‬ ‫مطالعات انجام ش��ده در موسس��ه بین المللی انرژی و نیز اداره‬ ‫اطالع��ات انرژی امریکا حاکی از ادامه روند رش��د مصرف نفت‬ ‫خ��ام و به تبع ان س��ایر تولیدات و محص��والت هیدروکربوری‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬مدیرعامل بریتیش پترولیوم در ادامه بااش��اره به‬ ‫روند مطالعات بازار مصرف نفت خام بر متوازن ش��دن نرخ نفت‬ ‫خام در س��ال جاری میالدی تاکید داش��ت و نوسان های ‪ 2‬ماه‬ ‫نخست سال جاری میالدی را ناشی از ثبات و پایداری نداشتن‬ ‫س��فارش های کشورهای بزرگ مصرف کننده اعالم و تاکید کرد‬ ‫نرخ نفت خام پس از ‪ ۲‬نوس��ان شدید ناشی از تاثیر سیاست بر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬به گونه ای پایدار و موزون خواهد شد‪.‬‬ ‫نگارن��ده که به نمایندگی از فدراس��یون صنعت نفت ایران و‬ ‫کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در کنفرانس جهانی نفت‬ ‫حض��ور یافته ب��ود با طرح گفت وگوهایی با مقامات مس��ئول از‬ ‫کش��ورهای تولیدکننده نف��ت که کمتر از ‪ ۳۰‬کش��ور را در بر‬ ‫می گی��رد‪ ،‬به این نتیجه دس��ت یافت که باوج��ود نگرانی ها در‬ ‫زمینه رکود اقتصاد جهانی و براساس امار تعداد دکل های فعال‬ ‫شده یا ایجاد شده در کشورهای تولید کننده‪ ،‬رشد تقاضای نفت‬ ‫در س��ال جاری میالدی قطعی اس��ت و به باالت��ر از ‪ ۹‬میلیون‬ ‫بش��که در روز خواهد رسید‪ .‬براس��اس امارهای یادشده در این‬ ‫کنفرانس‪ ،‬وضعیت تعداد دکل های فعال نفتی در جهان حاکی‬ ‫از ان است که در مجموع ‪ ۹۴۲‬دکل نفتی در جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن ص��ورت پیش بینی می ش��ود روند رش��د تولید نفت‬ ‫امریکا در س��ال جاری میالدی منجر به اختصاص رتبه نخست‬ ‫تولیدکنندگان نفت خام به این کش��ور ش��ود و تولید نفت خام‬ ‫امریکا از مرز ‪ ۱۲‬میلیون بشکه در روز بگذرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بریتیش پترولیوم‪ ،‬عطش تقاض��ای نفت دنیا در‬ ‫سال جاری میالدی را ‪۴‬میلیون بشکه در روز می داند و امارهای‬ ‫ارائه شده از سوی اژانس بین المللی انرژی و نیز مقامات مسئول‬ ‫اوپ��ک این تقاضا را ع��ددی باالتر از ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬میلیون بش��که در‬ ‫روز اع�لام می کنن��د‪ .‬در همین ح��ال مطالعه تطبیقی رش��د‬ ‫اقتصاد جهانی که ازس��وی صندوق بین المللی پول انجام شده و‬ ‫مطالعات دبیرخانه اوپک نش��انگر ان است که نتایج بررسی ها با‬ ‫هم متفاوت اس��ت و از تداوم منطقی و اماری برخوردار نیست‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که گزارش بازنگری ش��ده صندوق بین المللی پول‬ ‫که سه شنبه گذشته انتشار یافت‪ ،‬حاکی از تحقق کمترین نرخ‬ ‫رش��د اقتصادی چین در ‪ ۳‬دهه اخیر در س��ال جاری میالدی‬ ‫بوده که همین موضوع در واکنشی سریع‪ ،‬منجر به کاهش نرخ‬ ‫نفت شد‪.‬‬ ‫در این زمینه باب دادلی‪ ،‬مدیرعامل بریتیش پترولیوم یاداور‬ ‫شد نتایج بررسی های این شرکت نشان دهنده نرخ رشد اقتصاد‬ ‫جه��ان به باالت��ر از ‪ ۳‬درصد بوده و نرخ رش��د اقتصادی ایاالت‬ ‫متح��ده اندکی کمت��ر از ‪ ۳‬درصد خواهد بود‪ .‬ف��درال رزرو نیز‬ ‫ماه گذشته میالدی‪ ،‬میزان رش��د تولید ناخالص داخلی امریکا‬ ‫در س��ال جاری می�لادی را با کاهش ‪ ۰.۲‬درصدی نس��بت به‬ ‫گزارش پیش��ین مع��ادل ‪ ۲.۳‬درصد اعالم ک��رد‪ .‬همچنین در‬ ‫بحث روند مصرف نفت خام‪ ،‬اژانس بین المللی انرژی و سازمان‬ ‫اوپک پیش بینی کرده اند میزان رشد تولید نفت جهان در سال‬ ‫جاری میالدی کمتر از مقدار رش��د تقاضا باشد؛ به عالوه اینکه‬ ‫باوجود افزایش عرضه نفت ایاالت متحده‪ ،‬با اجرایی شدن توافق‬ ‫اوپک پالس‪ ،‬تولید نفت روسیه و ‪ ۱۰‬تولیدکننده دیگر از ابتدای‬ ‫س��ال جاری میالدی تا ژوئن (خرداد)‪ ،‬حدود ‪ ۲‬میلیون بش��که‬ ‫کاه��ش می یابد‪ .‬این اق��دام البته با هدف کاه��ش میزان مازاد‬ ‫عرضه در بازار انجام می ش��ود‪ .‬این در شرایطی است که مصرف‬ ‫ان��رژی در میانگین جهانی با رش��د فزاینده ای روبه رو بوده و در‬ ‫این س��بد مصرفی مواد هیدروکربوری جایگاه نخست را به خود‬ ‫اختصاص داده است؛ بنابراین گرچه به قول اقای دادلی سیاست‬ ‫موزون��ی فاصله بین عرضه و تقاضا را رص��د می کند‪ ،‬اما از نگاه‬ ‫وی پرس��ش کلیدی این است که برای تامین تقاضای موجود با‬ ‫رعایت پارامترهای پیش گفته ایا واشنگتن به اعطای معافیت به‬ ‫خریداران نفت ای��ران ادامه خواهد داد یا خیر؟ هرچند که نرخ‬ ‫نفت در حال تثبیت شدن در سطحی متعادل است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته نرخ نفت به‬ ‫باالترین حد خود رس��ید و در دسامبر (اذر) به کمترین میزان‬ ‫در ‪ ۱۸‬ماه گذشته س��قوط کرد‪ .‬براساس اخرین گزارش ها نیز‬ ‫نرخ نفت برنت دریای ش��مال به دنبال اختالل در صادرات نفت‬ ‫ونزوئ�لا دوباره س��یر صعودی به خود گرفت��ه و در محدوده ‪۷۰‬‬ ‫دالر در هر بشکه پایدار شده است؛ بنابراین می توان پیش بینی‬ ‫کرد بهای پیش خرید هر بش��که نفت خام وس��ت تگزاس هم با‬ ‫افزایش روبه رو ش��ود و در باالتر از پای��ه قیمتی ‪ ۶۲‬تا ‪ ۶۳‬دالر‬ ‫استقرار یابد‪ .‬به نظر می رسد باتوجه به اختالل های پیش امده در‬ ‫ص��ادرات نفت ایران‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬لیب��ی و الجزایر و باتوجه به تداوم‬ ‫مص��رف روزانه جهان که به مرز ‪ ۹۹.۹۶‬میلیون بش��که در روز‬ ‫رسیده و در اینده نزدیک به ‪ ۱۰۱‬میلیون بشکه خواهد رسید‪،‬‬ ‫می توان پیش بینی کرد نرخ نفت خام در سال جاری میالدی در‬ ‫محدوده ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۰‬دالر در هر بشکه باقی بماند‪.‬‬ ‫همه نهادها برنامه بازسازی را تا سه شنبه ارائه کنند‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬هم��ه‬ ‫نهاد ه��ای کش��ور موظفن��د ب��ا ب��راورد دقیق‬ ‫خسارت های ناش��ی از سیل‪ ،‬برنامه های شفاف‬ ‫و زمان بندی شده خود برای جبران خسارت ها‬ ‫و نیز اصالح و بازس��ازی واحدهای اسیب دیده‬ ‫در مناطق س��یل زده را تا سه شنبه همین هفته‬ ‫نهایی و ارائه کنند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری‬ ‫در جلسه شیوه تامین مالی جبران خسارت های‬ ‫ناش��ی از سیل در استان های س��یل زده‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اولوی��ت اصلی دول��ت از ش��روع بحران‬ ‫س��یل‪ ،‬حفظ جان مردم بوده و در این مسیر از‬ ‫تمام ظرفیت ها و توانمندی ها به منظور کاهش‬ ‫خسارت های جانی و مالی استفاده کرده است‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به سخنان‬ ‫رهبر معظم انقالب و درخواست رئیس جمهوری‬ ‫ب��رای اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملی‬ ‫به منظور جبران خس��ارت های سیل و بازسازی‬ ‫مناط��ق س��یل زده و تاکید ایش��ان بر ضرورت‬ ‫اس��تفاده حداکث��ری از تمام��ی ظرفیت ه��ای‬ ‫قانونی‪ ،‬مالی و بودجه ای کش��ور در این زمینه‬ ‫گف��ت‪ :‬رهبر معظم انقالب ک��ه از ابتدای وقوع‬ ‫بحران س��یل دغدغه کمک رس��انی و امداد به‬ ‫مردم س��یل زده را داش��ته اند‪ ،‬تاکی��د کرده اند‬ ‫اولوی��ت دولت در گام نخس��ت باید اس��تفاده‬ ‫حداکثری از تمامی ظرفیت های قانونی‪ ،‬مالی و‬ ‫بودجه ای کشور برای جبران خسارت های سیل‬ ‫باشد و در صورت ضرورت با برداشت از صندوق‬ ‫توس��عه ملی نیز موافقت کرده ان��د‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری با قدردانی از حضور شبانه روزی‬ ‫مردم‪ ،‬سازمان ها و نهادهای عمومی و نیروهای‬ ‫مس��لح برای مقابله با بحران سیل تصریح کرد‪:‬‬ ‫گرچه س��یل پیامدهای تلخی به همراه داشت‪،‬‬ ‫اما در کنار این تلخی ها و س��ختی ها‪ ،‬همدلی‪،‬‬ ‫انس��جام و وحدت م��ردم و نهاد ها را به نمایش‬ ‫گذاش��ت و پی��ام خوب��ی از اتحاد مل��ت ایران‬ ‫در برابر مش��کالت به جهان مخاب��ره کرد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬باتوجه به اینکه بیشترین خسارت ها‬ ‫ب��ه بخش کش��اورزی وارد ش��ده‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی هرچه س��ریع تر ضمن براورد دقیق‬ ‫خسارت های س��یل به این بخش‪ ،‬برنامه مدون‬ ‫و زمان بندی شده ای برای جبران خسارت های‬ ‫کش��اورزان مناطق س��یل زده تدوین و به ستاد‬ ‫مدیریت بحران سیل ارائه کند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬وزیر درباره سیل اخیر به مجلس گزارش دادند‬ ‫وزیران کش��ور‪ ،‬نیرو‪ ،‬راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای ارائه‬ ‫گ��زارش از اخرین وضعیت کمک رس��انی به س��یل زدگان و میزان‬ ‫خسارت های واردشده در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی‬ ‫حضور یافتند‪ .‬سحر تاجبخش‪ ،‬رئیس سازمان هواشناسی نیز در این‬ ‫جلس��ه از ارس��ال ‪ ۱۵۰‬اطالعیه و ‪ ۹۰‬اخطاریه وضعیت هوا به نهادها‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این س��ازمان در روزهای اخی��ر به دنبال بارش های‬ ‫ش��دید در کشور و وقوع سیل‪ ،‬در حوزه اطالع رسانی ‪ ۱۵۰‬اطالعیه و‬ ‫‪ ۹۰‬اخطاریه به نهاد های اجرایی کش��ور ارس��ال کرد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫سیل ‪۳۵‬هزار میلیارد تومان خسارت زد‬ ‫وزیر کش��ور میزان خسارت های سیل اخیر را بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومان براورد‬ ‫کرد و گفت‪ ۲۵ :‬استان و بیش از ‪ 4‬هزار و ‪ ۴۰۰‬روستا در کشور درگیر سیل شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی با ارائه گزارش��ی از میزان خس��ارت های سیل‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این س��یل بی نظیر بود و منجر ش��د ‪ ۲۵‬استان درگیر مشکالت بسیار از جمله‬ ‫اب گرفتگ��ی‪ ،‬تخریب منازل‪ ،‬واحدهای تولیدی‪ ،‬پل ها و جاده ها و خس��ارت های بس��یار‬ ‫دیگری ش��وند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با انجام اقدام های پیش��گیرانه کاهش خس��ارت های جانی را‬ ‫به عن��وان نخس��تین هدف قرار دادی��م و با جابه جایی جمعیت در بیش از ‪ ۲۵۰‬روس��تا و‬ ‫بخش هایی از شهرها خسارت های جانی را به کمترین میزان رساندیم‪.‬‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه سیلی که امسال در کشور رخ داد مربوط به دوره های ‪ ۲۰۰‬تا ‪۲۵۰‬ساله است‪ ،‬گفت‪ :‬سیلی‬ ‫با این عظمت می توانست خسارت های انسانی بسیاری داشته باشد که با لطف خداوند و تالش نهاد ها و کمک مردم‬ ‫توانستیم خسارت های جانی را به کمترین میزان برسانیم‪ .‬رحمانی فضلی توضیح داد‪ :‬بر اثر جاری شدن سیل‪ ،‬حجم‬ ‫عبور اب رودخانه کرخه از هزار مترمکعب در ثانیه به ‪ ۲۰‬هزار مترمکعب در ثانیه‪ ،‬گرگان رود از ‪ ۱۲۰‬مترمکعب در‬ ‫ثانیه به ‪ ۸۰۰‬مترمکعب در ثانیه‪ ،‬معموالن از ‪ ۸۰۰‬مترمکعب در ثانیه به ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعب در ثانیه و پلدختر‬ ‫از ‪ ۲‬هزارو‪ ۵۰۰‬مترمکعب در ثانیه به ‪5‬هزار مترمکعب در ثانیه رسید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه اینها خارج از ظرفیت های‬ ‫رودخانه ها بودند که حجم انها نیز به دلیل رسوب گیری کاهش پیدا کرد و اب به سمت منازل سرازیر شد‪.‬‬ ‫خسارت کشاورزی تا امروز‪ ۱۳ ،‬هزار میلیارد تومان‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی گفت بخش کشاورزی در جریان سیل اخیر ‪۱۳‬‬ ‫هزار میلیارد تومان خس��ارت دیده است‪ .‬به گزارش ایسنا محمود حجتی‬ ‫در جریان بررسی موضوع س��یالب های اخیر کشور‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ریشه یابی‬ ‫کنیم در اس��تان های گلس��تان و مازندران این بارش ش��دت بی سابقه ای‬ ‫داش��ت و متاس��فانه ما اماده نبودیم که ان را از مسیرهای طبیعی خود‬ ‫عبور دهیم‪ .‬حجتی با اشاره به براورد خسارت ها‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تا امروز‬ ‫بخش کش��اورزی ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان خسارت دیده که ‪۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ان مربوط به کشت خوزستان است و هنوز هم اسیب ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫ما مصوباتی در این زمینه داشته ایم که ابالغ شد؛ بخشی از ان کمک های بالعوض بود که ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ان تخصیص داده شد‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بخش زراعت‪ ،‬باغبانی و دام بیشترین‬ ‫خس��ارت را دیده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بخش زنبور عس��ل‪ ،‬مرغداری و مزارع پرورش ماهی هم اس��یب جدی‬ ‫دیده اند و بخش عمده ای از تجهیزات ایستگاه های پمپاژ از بین رفته است‪ .‬در این مناطق خزانه برنج‬ ‫از بین رفته و دوباره نشاکاری انجام شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از معافیت‬ ‫مالیاتی واحدهایی که در س��یل اخیر بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد اس��یب دیده ان��د‪ ،‬خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا رضا رحمانی در حاشیه شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اس��تان‬ ‫کرمانشاه با اعالم این خبر گفت‪ :‬امسال بسته‬ ‫تش��ویقی صادرات در ستاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫تصویب و ابالغ شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫زمین��ه مجموع ه اقداماتی از س��پرده گذاری‬ ‫ارزی‪ ،‬تس��هیالت‪ ،‬رفع برخ��ی موانع‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ها و پایانه های صادراتی‪ ،‬تشکیل‬ ‫هواشناس��ی تصریح کرد‪ :‬براساس روالی که با استانداردهای جهانی‬ ‫نی��ز همخوانی دارد‪ ۷۲ ،‬س��اعت قبل پیش بینی س��یالب و احتمال‬ ‫رخداد بارش های شدید و ‪ ۴۸‬ساعت قبل هم در حوزه هایی که منجر‬ ‫به رخداد سیالب شده پیش بینی ها به سازمان ها صادر شده است‪.‬‬ ‫‪۱۴‬هزار کیلومتر از راه ها اسیب دید‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۴‬هزار کیلومتر از‬ ‫راه های کش��ور اعم از راه های اصلی‪ ،‬فرعی و روس��تایی در‬ ‫بیش از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نقطه‪ ،‬در اثر س��یل دچار اسیب شد‪.‬‬ ‫محمد اسالمی اظهار کرد‪ :‬خسارت های وارد شده به راه های‬ ‫کشور به طور کلی از نوع اب بردگی‪ ،‬اب شستگی‪ ،‬فرونشست‪،‬‬ ‫ریزش کوه یا رانش زمین بوده اس��ت‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫افزود‪ :‬در این مقاطع به بیش از ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۹۰۰‬ابنیه فنی (از‬ ‫جمله پل ها و اب روها) اسیب وارد شد که از این میان ‪۷۲۵‬‬ ‫پل به طور کامل تخریب ش��د‪ .‬اس�لامی ادامه داد‪ :‬سیالب اخیر ‪۳‬هزار و ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان خسارت به راه ها‪ ،‬مسیرهای ریلی‪ ،‬ابنیه فنی و تاسیسات راه و شهرسازی وارد‬ ‫کرد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیالب اخیر موجب فعال شدن چشمه سارها‬ ‫که س��ال ها خشک بودند‪ -‬شده‪ ،‬افزود‪ :‬در رودخانه ها و مسیل ها حجم ابی که روان‬‫ش��د در بس��یاری از مناطق به ویژه در استان های گلس��تان و لرستان بیش از ‪ ۳‬برابر‬ ‫دوره بلندمدت بوده که این‪ ،‬س��بب عبور حجم س��نگین اب از روی پل ها شد‪ .‬میزان‬ ‫اب بسیار بیشتر از حجمی بود که برای ان پل های بزرگ در نظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬میلیارد تومان خسارت به تاسیسات برق‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه در پی بارش ها و س��یل اخیر در مجموع ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان خسارت به تاسیسات وارد شده‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ‪۱.۵‬‬ ‫درصد روس��تاها متاثر از س��یل و قطعی برق و اب شرب هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا رضا اردکانیان با یاداوری این موضوع که کشور ما خشک و نیمه خشک‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر برخی نظریه ها درباره تغییر اقلیم تایید ش��ود ممکن‬ ‫است خشکس��الی های شدید و به دنبال ان ترسالی های شدید داشته باشیم؛‬ ‫بنابراین باید امادگی الزم را داش��ت تا در زمان ترس��الی حداکثر استفاده از‬ ‫س��یالب ها را برد‪ .‬هرچند س��یل اخیر خس��ارت های جانی و مالی و روحی‬ ‫درداوری داش��ت‪ ،‬اما همین فرصت باعث ش��د ‪ ۴۰‬تاالب کش��ور از ‪ ۴۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد سیراب شوند و‬ ‫نیاز سدهای بزرگ تامین کننده اب شرب تامین شود‪ .‬اردکانیان با بیان اینکه در موضوع مهم حریم‪،‬‬ ‫قوانی��ن خوبی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬حریم ح��دود ‪ ۵۰۰‬کیلومتر از رودخانه ها‬ ‫تعیین شود‪ .‬در بحث الیروبی هم باتوجه به هوشیاری افکار عمومی امیدواریم ازادسازی حریم انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معافیت مالیاتی واحدهای سیل زده‬ ‫ش��رکت های تخصص��ی صادراتی‬ ‫و‪ ...‬در نظر گرفته شده است‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادرات به‬ ‫کشورهای همسایه را از برنامه های‬ ‫ویژه س��ال ‪ ۹۸‬عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫اس��تان های مرزی به ویژه اس��تان‬ ‫کرمانش��اه ک��ه هم اکنون س��هم‬ ‫قابل توجهی از صادرات ما را انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬نق��ش برجس��ته ای در این زمینه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رحمان��ی درب��اره ق��ول وزیران پیش��ین‬ ‫عکس روز‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره‬ ‫بهس��ازی مناطق زلزله زده استان‬ ‫کرمانش��اه عنوان ک��رد‪ :‬هر قولی‬ ‫که وزیران پیشین دادند را به طور‬ ‫حتم پیگی��ری و اجرا می کنم‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه دولت ش��رایط خوبی‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان فراهم کرده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در جاهایی مشکل داریم که‬ ‫الزام ان اجرای قانون بهبود مس��تمر فضای‬ ‫کسب وکار است‪.‬‬ ‫الزام تغیی��ر فضای کس��ب وکار‪ ،‬نیازمند‬ ‫تغیی��ر نگرش اس��ت و اگر بتوانی��م به این‬ ‫باور برس��یم که رونق تولید راه حل بسیاری‬ ‫از مش��کالت کشور اس��ت‪ ،‬مواردی از قبیل‬ ‫بی��کاری‪ ،‬فقر‪ ،‬نوس��ان های ارزی‪ ،‬ت��ورم و‪...‬‬ ‫رفع می ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اگر به رونق تولی��د توجه کنیم‪،‬‬ ‫عم��ده مش��کالت برط��رف می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس و س��ران قوا اع�لام امادگی‬ ‫کرده ان��د که اگر از حیث قانون موانعی برای‬ ‫تولیدکنندگان به وج��ود بیاید‪ ،‬ان را اصالح‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫خطر از شهر اهواز رفع شد‬ ‫قهرمان کوچولوی همیاری ملی‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫فرمانده گروه ‪ ۴۰‬صاحب الزمان نیروی زمینی س��پاه و مسئول مهندسی نیروهای‬ ‫مس��لح در استان خوزس��تان گفت‪ :‬حالت بحرانی از ش��هر اهواز برداشته و خطر از‬ ‫مناطقی که در تهدید س��یالب بودند مانند ورودی ش��هر اهواز رفع شد‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی نیروی زمینی س��پاه‪ ،‬س��ردار محمد گرامی اظهار ک��رد‪ :‬از روز ‪۱۳‬‬ ‫فروردین براس��اس دس��تور فرمانده نیروی زمینی سپاه با همه تجهیزات به منطقه‬ ‫امدیم‪ .‬در نخس��تین ماموریت جاده پلدختر‪-‬معموالن را با موفقیت باز کردیم و در‬ ‫ادامه ماموریت در اس��تان خوزس��تان مستقر ش��دیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اکنون حالت‬ ‫بحرانی از ش��هر اهواز برداشته و خطر از مناطقی که در تهدید سیالب بودند مانند‬ ‫ورودی ش��هر اهواز رفع شده اس��ت‪ .‬فرمانده گروه ‪ ۴۰‬صاحب الزمان نیروی زمینی‬ ‫سپاه با تاکید بر اهمیت هم افزایی نیروهای مسلح به عنوان یک عامل مهم در کنترل‬ ‫س��یالب تصریح کرد‪ :‬گروه ‪ ۴۰‬صاحب الزمان نیروی زمینی س��پاه یک سیل بند به‬ ‫طول ‪ 8‬کیلومتر در مناطق و کانال های پرخطر شهر اهواز ایجاد کرده است‪ .‬مسئول‬ ‫مهندسی نیروهای مسلح تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر مشکلی از بابت سه کانال مهم‬ ‫شهر یعنی الغدیر‪ ،‬سلمان و شهید چمران نداریم‪ .‬سردار گرامی به تمرکز اب ها در‬ ‫جریان سیل در یک مسیر و زیراب رفتن برخی روستاها اشاره کرد و گفت‪ :‬اکنون‬ ‫اب با شدت زیاد در حال حرکت به سمت جفیر است‪ .‬در مسیر گلدشت به مالشیه‬ ‫نیز با تالش شبانه روزی نیروها سیل بندهای محکمی ایجاد شد‪ .‬وی درباره شایعات‬ ‫فضای مجازی پیرامون ش��هر دارخوین خاطرنش��ان کرد‪ :‬در شهر دارخوین مشکل‬ ‫خاصی از نظر س��یل نداریم و مش��کلی که ایجاد شده مربوط به بخش پایین دستی‬ ‫شهر دارخوین است که ان هم به تاالب شادگان برمی گردد؛ باید اب از شادگان به‬ ‫جاده ماهشهر ابادان هدایت شود که این کار در حال انجام است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬عمران خان‪ ،‬نخس��ت وزیر پاکس��تان‬ ‫در روزهای اول و دوم اردیبهش��ت به ایران س��فر‬ ‫می کن��د‪ .‬مناب��ع اگاه در این زمین��ه اعالم کردند‬ ‫نخس��ت وزیر پاکس��تان در این س��فر ب��ا رهبر و‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ران دیداره��ای جداگانه ای‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬هالل احمر عربستان سعودی و امارات‬ ‫متحده عربی اعالم کردند با تکیه بر اصول «برادری‬ ‫اس�لامی» و با هدف کاهش رنج س��یل زدگان در‬ ‫ایران کمک هایی را به انها اختصاص خواهند داد‪.‬‬ ‫خبرانالین‪ -‬محمول��ه امدادی دولت ژاپن به‬ ‫سیل زدگان کش��ور از طریق اژانس همکاری های‬ ‫بین المللی این کشور (جایکا) شب گذشته تحویل‬ ‫جمعیت هالل احمر شد‪ .‬این محموله شامل ‪۱۴۰‬‬ ‫چادر گنبدی‪ ۵۰ ،‬چادر س��بک‪ ۱۱۵۰ ،‬پک خواب‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬قطعه نایلون پالستیکی به ارزش ‪ ۱۴۴‬هزار‬ ‫دالر امریکا است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اس��حاق جهانگیری صب��ح دیروز در‬ ‫تماس های تلفنی جداگانه با استانداران هرمزگان‪،‬‬ ‫سیستان وبلوچس��تان‪ ،‬کرم��ان و خراس��ان های‬ ‫رض��وی و جنوب��ی‪ ،‬از اخرین وضعی��ت بارش ها و‬ ‫اقدام های پیش��گیرانه برای مقابله با سیل در این‬ ‫استان ها مطلع شد‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری از‬ ‫استانداران این استان ها خواست نهادهای امدادی‬ ‫و کمک رس��ان تا هر زمان که الزم اس��ت در حالت‬ ‫اماده باش کامل باشند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫با بیان اینکه اروپایی ها در عملیاتی ش��دن سازکار‬ ‫اینس��تکس عقب هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬برای راه اندازی‬ ‫این س��ازکار نیاز ب��ود ما س��ازکار متناظری را در‬ ‫ایران راه اندازی کنیم‪ .‬این س��ازکار هفته گذشته‬ ‫راه اندازی شد و االن اروپایی ها بهانه ای برای شروع‬ ‫کار ندارند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ستانلی سیمونز‪ ،‬رئیس انجمن اشوریان‬ ‫ارومیه گفت‪ :‬رویکرد خصمانه امریکا و تروریس��ت‬ ‫خوانده ش��دن س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی‬ ‫ازس��وی «ترامپ» برخالف مقررات بین المللی و‬ ‫حرکتی غیرعقالنی است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��خنگوی ش��ورای نگهبان ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه بخش��ی از مش��کالت تولیدکنندگان‬ ‫بروکراسی های اداری است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت و مجلس‬ ‫می توانن��د با وضع قوانین کارامدتر این مس��ئله را‬ ‫حل کنند تا امکان بیش��تری برای تولیدکنندگان‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه در‬ ‫حکمی علی اصغر خاجی را به عنوان دستیار ارشد‬ ‫خود در امور ویژه سیاس��ی منصوب کرد‪ .‬خاجی از‬ ‫دیپلمات های ارش��د وزارت امور خارجه است که‬ ‫پیش از این در س��مت هایی مانند مع��اون اروپا و‬ ‫امریکا‪ ،‬مدیر کل خلیج فارس و سفیر در کشورهای‬ ‫عربستان‪ ،‬بلژیک و چین خدمت کرده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��فیر ترکی��ه در ایران گف��ت‪ :‬برخی‬ ‫مش��کالت موجود در مرزهای دو کش��ور در سایه‬ ‫تعامل سیاس��تمداران و بخش خصوصی قابل رفع‬ ‫اس��ت‪ .‬دری��ا اورس در دیدار با فع��االن اقتصادی‬ ‫اذربایج��ان غربی افزود‪ :‬ایران و ترکیه دو کش��ور‬ ‫دوس��ت و برادر هستند که اش��تراکات فرهنگی و‬ ‫اقتص��ادی دیرین��ه دارند و در س��ایه انها می توان‬ ‫زمینه توسعه مراودات اقتصادی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫در س��فر خ��ود به پاراگوئ��ه در ی��ک گفت وگوی‬ ‫اختصاصی با صدای امری��کا درباره اینکه ایا ایران‬ ‫در امری��کای التین حض��ور دارد ی��ا خیر‪ ،‬مدعی‬ ‫ش��د‪ :‬شکی در این نیس��ت‪ .‬پول ایران در امریکای‬ ‫جنوب��ی ب��رای حمای��ت از ح��زب اهلل‪ ،‬حمایت از‬ ‫س��ازمان های مجرمانه برون م��رزی و حمایت از‬ ‫تالش ها در راس��تای تروریس��م در سراسر منطقه‬ ‫صرف می شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬جرارد ارود‪ ،‬سفیر فرانسه در واشنگتن‬ ‫در صفح��ه توییت��ر خود ب��ا بیان اینک��ه انقضای‬ ‫برجام به معن��ای پایبند نبودن ایران به یک برنامه‬ ‫غیرنظامی برای فعالیت های هس��ته ای ان نیست‬ ‫مدعی ش��د در صورت رعایت نش��دن این مسئله‬ ‫از س��وی ایران پس از برجام ممکن اس��ت باز هم‬ ‫تحریم هایی علیه این کشور اعمال شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪-‬عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه‬ ‫در واکنش به توییت س��فیر فرانس��ه در امریکا در‬ ‫توییتر نوشت‪«:‬اگر توییت های جرارد ارود موضع‬ ‫فرانس��ه را اعالم می کند‪ ،‬ب��ا نقض فاحش هدف و‬ ‫موضوع برجام و قطعنامه ‪ 2231‬روبه رو هس��تیم‪.‬‬ ‫پاریس اعالم موضع کند‪ ،‬در غیر این صورت اقدام‬ ‫مقتضی را انجام خواهیم داد‪».‬‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدج��واد ظریف در پیامی توییتری‬ ‫فعالیت ه��ای امری��کا در منطقه غرب اس��یا را در‬ ‫خدم��ت رژیم صهیونیس��تی و انتخاب هایی غلط‬ ‫دانس��ت که سران کاخ سفید انتظار نتایج متفاوت‬ ‫از ان دارند‪ .‬ظریف نوشت‪ :‬وقتی صحبت از منازعه‬ ‫در منطقه ما می شود‪ ،‬موضوع پول نیست‪ .‬کسانی‬ ‫ک��ه نتانیاهو را در اولویت ق��رار می دهند (نتانیاهو‬ ‫اولی ه��ا)‪ ،‬همیش��ه ب��رای خدمت به او ب��ا هزینه‬ ‫دیگران‪ ،‬انتخاب های اش��تباه می کنن��د و انتظار‬ ‫نتایج متفاوت دارند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ادامه رشد تقاضای نفت‬ ‫در سال جاری میالدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫بازار ‪ ۹۸‬موتورسیکلت‬ ‫اشباع است‬ ‫چرا سیل‬ ‫به تهران نیامد؟‬ ‫همکاری اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان با بانک صنعت‬ ‫و معدن ایران‬ ‫براساس اخرین داده های مرکز ملی امار‪ ،‬نرخ بیکاری سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۱۲‬درصد رسید‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‹ ‹تفاوت بیکاری و اشتغالزایی‬ ‫قلی اهلل قلی زاده‪ ،‬کارشناس اقتصاد و روابط کار درباره‬ ‫وضعیت اشتغال در کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬طرح های‬ ‫اش��تغالزایی در اغاز با مشکالتی روبه رو بود و در ادامه‬ ‫این مشکالت تا حدی برطرف شد‪.‬‬ ‫همین موضوع تا حدی بر وضعیت اش��تغال کش��ور‬ ‫‹ ‹حمایت از بخش خصوصی واقعی‬ ‫قلی اهلل قلی زاده‬ ‫علی خدایی‬ ‫یکی از حلقه های گمشده خصوصی سازی پیدا شد‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی سرانجام بعد از گذشت‬ ‫‪ ۱۴‬س��ال از اغاز خصوصی سازی ها در ایران بندی را مصوب‬ ‫کردند که بر اس��اس ان‪ ،‬یکی از حلقه های اصلی گمشده در‬ ‫انجام خصوصی سازی ها باید مورد توجه قرار بگیرد‪« .‬اهلیت»‬ ‫این حلقه گمش��ده خصوصی سازی در ایران است که به گواه‬ ‫بس��یاری از اقتصاددانان حت��ی از قیمت فروش اموال دولتی‬ ‫هم مهم تر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪« ،‬اهلیت» خریداران در خصوصی سازی‬ ‫مس��ئله ای است که به گواه بس��یاری از اقتصاددانان حتی از‬ ‫قیمت فروش اموال دولتی هم مهم تر است چراکه اساسا ذات‬ ‫خصوصی سازی در همین مفهوم اهلیت نهفته است‪.‬‬ ‫تص��ور کنید یک کارخانه با مدیری��ت دولتی‪ ،‬بودجه های‬ ‫کالن و کارکنان بدون انگیزه به نقطه ای می رسد که عالوه بر‬ ‫اینک��ه بازدهی اقتصادی ن��دارد‪ ،‬زیانده هم می ش��ود‪ .‬اینجا‬ ‫دول��ت برای رهایی از مش��کالت مدیریت دولتی و همچنین‬ ‫ایجاد رونق اقتصادی در ان بنگاه دس��ت به خصوصی سازی‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫بدیهی است در چنین شرایطی کسی می تواند ان کارخانه‬ ‫را از ض��رر و زیان نجات دهد که خود تخصصی در ان حوزه‬ ‫داشته باش��د و به اصطالح‪ ،‬خاک خورده همان صنعت باشد‪،‬‬ ‫نه اینکه مانند انچه در کارخانه نیش��کر هفت تپه اتفاق افتاد‬ ‫خری��دار فقط مبلغی را پرداخ��ت کند و تازه چند برابر ان را‬ ‫هم از دولت وام بگیرد و بعد هم در نهایت ان وام ها را تبدیل‬ ‫ب��ه دالر کند و متواری ش��ود و در این بی��ن حقوق کارگران‬ ‫هم پایمال شود‪.‬‬ ‫یک��ی از جالب تری��ن تجربه ها در زمینه خصوصی س��ازی‬ ‫مربوط به المان ش��رقی است‪ .‬در المان بعد از جنگ جهانی‬ ‫دوم دول��ت ب��رای فرار از مصائ��ب اقتصاد دولتی دس��ت به‬ ‫خصوصی س��ازی های گس��ترده در صنایع دولت��ی زد؛ با این‬ ‫تف��اوت که در انجا نهادهای خصوصی س��از به جای تاکید بر‬ ‫برگ��زاری مزایده و حراج اموال دولتی بر ش��اخص «اهلیت»‬ ‫توجه شد‪.‬‬ ‫در الم��ان کمیت��ه ای تخصصی برای مذاکره ب��ا داوطلبان‬ ‫خرید کارخانجات دولتی تش��کیل ش��د تا این کمیته بتواند‬ ‫اف��رادی را از بین اهالی صنایع مختلف پیدا کرده و با ش��رط‬ ‫داشتن تخصص‪ ،‬با گرفتن تعهدات بلندمدت به شرط افزایش‬ ‫خطوط تولید‪ ،‬حفظ اش��تغال و افزایش سرمایه گذاری جدید‬ ‫به مرور زمان و گاه حتی در طول ‪ ۱۰‬سال صنایع را به طور‬ ‫کامل واگذار کند‪.‬‬ ‫در این فرایند مسئله ای که اتفاقا کمتر به ان توجه می شود‬ ‫قیمت فروش صنایع دولتی اس��ت‪ .‬واقعیت هم این است که‬ ‫در خصوصی س��ازی روی اموال با ارزش ملی نمی توان قیمت‬ ‫گذاش��ت چراکه هر قیمتی هم که روی این اموال گذاش��ته‬ ‫ش��ود باز ه��م نمی تواند ارزش واقعی انه��ا را جبران کند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬اگر واقعا قرار باشد این اموال را به باالترین ارزش‬ ‫ممکن فروخت که دیگر انگیزه ای برای خریداران نمی ماند تا‬ ‫شرکت های پردردسر دولتی را بخرند‪.‬‬ ‫مس��ئله اساس��ی در خصوصی س��ازی رهایی از مش��کالت‬ ‫مدیریت ناکارامد دولتی و اس��تفاده از توان و تخصص بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫هدف این فرایند افزایش رش��د تولید ملی است تا از این‬ ‫طریق‪ ،‬جامعه بتواند با حرکت به س��مت توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫در بلندم��دت از مزای��ای خصوصی س��ازی واقع��ی بهره مند‬ ‫ش��ود‪ .‬به عقیده کارشناسان‪ ،‬بیش��تر مشکالتی که در مسیر‬ ‫خصوصی س��ازی در سال های گذش��ته به وجود امد به دلیل‬ ‫بی توجهی ب��ه این بعد مهم از الزامات خصوصی س��ازی بود‪.‬‬ ‫نمونه اخیر این مسئله را می توان در واگذاری کارخانه نیشکر‬ ‫هفت تپ��ه مالحظ��ه کرد؛ کارخان��ه ای به ابعاد یک ش��هرک‬ ‫صنعتی به ‪ 2‬جوان ‪ ۲۸‬و ‪ ۳۱‬س��اله واگذار می ش��ود که هیچ‬ ‫تخصص ی��ا تجربه قابل اعتنایی در صنعت نیش��کر ندارند و‬ ‫نه تنها نمی توانند کارخان��ه را فعال کنند بلکه حتی از عهده‬ ‫تعهدات خود و حقوق کارگران هم برنمی ایند‪.‬‬ ‫در راس��تای دفع ای��ن نقیصه و تحقق همی��ن بعد مهم از‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬نمایندگان مجلس بعد از حدود ‪ ۱۴‬سال از‬ ‫اغاز طرح خصوصی س��ازی در ایران طرحی را مصوب کردند‬ ‫ک��ه بر اس��اس ان‪ ،‬وزارت امور اقتص��ادی و دارایی مکلف به‬ ‫رعایت ش��یوه نامه اجرایی روش انتخاب مش��تریان و احراز و‬ ‫پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها شد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلس��ه علنی‪ ،‬با‬ ‫الح��اق یک بن��د به ماده واحده طرح الح��اق جز «ز» به بند‬ ‫‪ ۵‬ماده ‪ ۶‬قانون اصالح موادی از قانون اجرای سیاس��ت های‬ ‫کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی موافقت کردند که بر اساس ان‬ ‫وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی سازی) مکلف است شیوه نامه‬ ‫اجرایی روش انتخاب مش��تریان استراتژیک و احراز و پایش‬ ‫اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند‪.‬‬ ‫ب��ه موجب ای��ن مصوبه نماین��دگان ب��ا ‪ ۱۳۵‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬رای مخال��ف و ‪ ۸‬رای ممتنع از مجم��وع ‪ ۲۰۰‬نماینده‬ ‫حاض��ر ان را تصوی��ب کردند‪ .‬رعای��ت نکردن ای��ن بند در‬ ‫خصوصی سازی ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫یکی از بحران هایی که در کش��ور وجود دارد‬ ‫کاهش نس��بت کارافرینی به اشتغال است‪ .‬این‬ ‫نس��بت حدود ‪ ۲‬سال اس��ت که روی ‪ ۳‬درصد‬ ‫مانده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬از هر ‪ ۱۰۰‬شاغل‪۳ ،‬‬ ‫نفر کارافرین و ‪ ۹۷‬نفر کارگر به شمار می روند‪.‬‬ ‫تحلیلی که از این امار به دس��ت می اید‪ ،‬حاکی‬ ‫از تمرک��ز بخش عم��ده اش��تغال در واحدهای‬ ‫ب��زرگ صنعت��ی و خدماتی اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫عالوه بر اینکه توان پایین اقتصاد کشور را نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬ب��زرگ ب��ودن دولت را نی��ز تا حدی‬ ‫نمایان می کند‪ .‬برای اش��تغالزایی باید واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط رونق بگیرند و سرمایه گذاری‬ ‫در طرح های کوچک و متوسط توجیه اقتصادی‬ ‫داشته باش��د‪ .‬اشتغالزایی در کش��ور یک بحث‬ ‫است و اش��تغالزایی صنعتی بحث دیگری است‬ ‫که باید ب��ه هر دو موضوع پرداخته ش��ود‪ .‬باید‬ ‫در نظر داش��ته باش��یم که موضوع رفع بیکاری‬ ‫تنها به اش��تغالزایی مربوط نمی شود؛ نیاز اصلی‬ ‫کشور این است که اشتغالزایی به سمت اشتغال‬ ‫صنعت��ی و تولیدی حرک��ت کند‪ .‬بس��یاری از‬ ‫مشاغل امروز از بین رفته اند اما مشاغل صنعتی‬ ‫هن��وز پابرج��ا هس��تند‪ .‬واحده��ای صنعتی با‬ ‫افزای��ش دانش فنی و به روز کردن ش��یوه تولید‬ ‫و محص��ول نهایی نه تنها از بی��ن نخواهند رفت‬ ‫بلکه می توانند طرح های توسعه ای تعریف کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬ش��رایط اقتصادی به گونه ای اس��ت‬ ‫که عمده واحدهای صنعتی فقط به راهکارهای‬ ‫بقا می اندیشند‪ .‬باید برای توسعه اشتغال و رفع‬ ‫مش��کالت‪ ،‬گره های کوچک باز شوند‪ .‬هر چند‬ ‫طرح ها و پروژه های بزرگ بر ایجاد اشتغال موثر‬ ‫است اما باید توجه داشت که پروژه های کوچک‬ ‫می تواند زمینه اشتغال گس��ترده را فراهم کند‬ ‫و طرح ه��ای بزرگ به تنهای��ی نمی تواند اهداف‬ ‫توسعه را محقق کند‪.‬‬ ‫اگ��ر دول��ت نتواند ق��درت رقاب��ت و تولید‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک را افزایش ندهد عالوه بر این‪،‬‬ ‫نقدینگی سرگردان رش��د می کند‪ ،‬امار اشتغال‬ ‫نی��ز هر ماه کاهش می یابد‪ .‬بر این اس��اس ‪ ،‬باید‬ ‫در نظر داشت که رشد و رونق بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط موضوعی است که اکنون بیش از هر‬ ‫زمان دیگ��ری می تواند محرک مناس��بی برای‬ ‫اقتصاد ایران باشد‪.‬‬ ‫سرعت کاهش رشد‬ ‫اقتصادی جهان‬ ‫فراتر از انتظار‬ ‫اج�لاس به��اره واش��نگتن ب��ه محل��ی برای‬ ‫نگرانی ه��ای تازه از اوضاع جهان تبدیل ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا به نقل از یورونیوز‪ ،‬وزیران دارایی‬ ‫گروه موس��وم به «جی ‪ »۲۰‬در ش��هر واشنگتن با‬ ‫یکدیگر دیدار و بر س��ر مس��ائل گوناگونی مانند‬ ‫اختالف ه��ای تجاری و همکاری های مش��ترک‬ ‫گفت وگ��و کردند‪ .‬تارو اس��و‪ ،‬وزی��ر دارایی ژاپن‬ ‫گفت‪ :‬اگر چه رش��د اقتصادی جهان ادامه خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬اما س��رعت این رش��د اهس��ته تر از چیزی‬ ‫خواه��د بود که پیش تر انتظ��ار می رفت‪ .‬به عالوه‬ ‫ریس��ک های زیادی هنوز وج��ود دار د که نمودار‬ ‫رشد را رو به پایین سوق می دهد‪ .‬می توانم بگویم‬ ‫که بی ثباتی های بیش��تری در پیش اس��ت‪ .‬پاول‬ ‫تامسون‪ ،‬مدیر بخش اروپا در صندوق بین المللی‬ ‫پول گفت‪ :‬به اقتصاد جهانی شوکی وارد شده که‬ ‫رش��د ان را تضعیف کرده اس��ت؛ سرعت رشد در‬ ‫اروپا به وضوح در مقایس��ه با ‪ ۶‬ماه گذش��ته کمتر‬ ‫ش��ده است‪ .‬بخشی از این کاهش قابل پیش بینی‬ ‫ب��ود چرا که ظرفیت های رش��د کش��ورها کاهش‬ ‫یافته بود اما روند بازیابی بس��یار کندتر از انتظار‬ ‫است‪ .‬به واقع باید گفت که از سرعت کاهش رشد‬ ‫اقتصادی غافلگیر ش��ده ایم‪ .‬صن��دوق بین المللی‬ ‫پ��ول با ابراز نگرانی از افزای��ش منازعات تجاری‪،‬‬ ‫پیش بین��ی کرده بود که رش��د اقتصادی امریکا‪،‬‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا و ژاپن کاهش یاب��د‪ .‬این صندوق‬ ‫در گزارش��ی پیش بینی کرده است متوسط رشد‬ ‫اقتصادی جهان از ‪ ۳.۶‬درصد در س��ال گذش��ته‬ ‫می�لادی ب��ه ‪ ۳.۳‬درص��د در امس��ال برس��د که‬ ‫برابر با رش��د ‪ ۳‬س��ال پیش و ضعیف ترین رش��د‬ ‫ثبت ش��ده از زمان رکود س��ال ‪)۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬‬ ‫است‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬گروه ‪ ۲۰‬شامل کشورهای‪:‬‬ ‫امریکا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬الم��ان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬روسیه‪ ،‬عربستان‪ ،‬اندونزی‪ ،‬استرالیا‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫برزیل‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬کانادا‪ ،‬هند‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬مکزیک و اتحادیه اروپا است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹رشد بیکاری در ‪ ۳‬ماه پایانی سال‬ ‫با این حال‪ ،‬بررس��ی وضعیت ن��رخ بیکاری افراد ‪۱۰‬‬ ‫س��اله و بیش��تر در فصل پایانی س��ال گذش��ته نشان‬ ‫می ده��د که ‪ ۱۲.۱‬درص��د از جمعیت فعال (ش��اغل و‬ ‫بی��کار)‪ ،‬بیکار بوده اند که نس��بت به زمس��تان ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ هیچ گونه تغییری نداشته اس��ت‪ .‬در این بین جمعیت‬ ‫بیکار کشور با ‪ ۶۸‬هزار نفر افزایش به ‪ ۳‬میلیون و ‪۲۲۱‬‬ ‫هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۳۹.۵‬درصد جمعیت ‪ ۱۰‬س��اله و بیشتر از‬ ‫نظر اقتصادی فعال بوده اند‪ ،‬یعنی در گروه ش��اغالن یا‬ ‫بیکاران قرار گرفته اند‪ .‬بررس��ی تغییرات نرخ مشارکت‬ ‫اقتصادی نش��ان می دهد که این نرخ نس��بت به فصل‬ ‫مش��ابه در س��ال زمس��تان ‪ ۰.۱ ،۱۳۹۶‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫جمعیت ش��اغالن ‪ ۱۰‬س��اله و بیش��تر در این فصل‬ ‫‪ ۲۳‬میلی��ون و ‪ ۳۱۳‬هزار نفر بوده که نس��بت به فصل‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۳۰۲‬هزار نفر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫در زمس��تان ‪ ،۱۳۹۷‬بخ��ش خدمات ب��ا ‪ ۵۱.۶‬درصد‬ ‫بیش��ترین س��هم اش��تغال را به خود اختص��اص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در مرات��ب بعدی بخش ه��ای صنعت با ‪۳۲.۴‬‬ ‫درصد و کشاورزی با ‪ ۱۶‬درصد قرار دارند‪ .‬نرخ بیکاری‬ ‫جوان��ان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۹‬س��اله حاکی از ان اس��ت که ‪۲۵.۵‬‬ ‫درص��د از فعاالن این گروه س��نی در زمس��تان ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بی��کار بوده اند ک��ه ‪ ۰.۲‬درص��د افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫بررس��ی س��هم اش��تغال ناقص نیز از این حکایت دارد‬ ‫که در زمس��تان ‪ ۱۱.۵ ،۱۳۹۷‬درصد جمعیت ش��اغل‪،‬‬ ‫به دالیل اقتصادی (فصل غی��ر کاری‪ ،‬رکود کاری‪ ،‬پیدا‬ ‫نکردن کار با س��اعت بیشتر و‪ )...‬کمتر از ‪ ۴۴‬ساعت در‬ ‫هفت��ه کار کرده و اماده برای انجام کار اضافی بوده اند‪.‬‬ ‫این در حالی است که ‪ ۳۵.۵‬درصد از شاغالن ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫و بیشتر‪ ۴۹ ،‬ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند‪.‬‬ ‫تاثیر مثبت گذاش��ت‪ .‬موضوعی که در زمینه اش��تغال‬ ‫وج��ود دارد این اس��ت که در بس��یاری از تحلیل های‬ ‫ام��اری موض��وع اش��تغالزایی از بیکاری جدا ش��ده و‬ ‫جداگانه به انها پرداخته می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نباید فراموش کرد که امار اش��تغالزایی و‬ ‫بی��کاری در کنار هم دس��تمایه تحلیل های روابط کار‬ ‫می ش��وند‪ .‬متاسفانه این دو امار در کشور ما همیشه به‬ ‫طور جدا از هم تحلیل می ش��ود‪ .‬جمعیتی که هر سال‬ ‫وارد بازار کار می ش��ود مشخص اس��ت‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫نرخ بیکاری در کشور باید متناسب با سطح اشتغالزایی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اهلل قلی زاده همچنین در ادامه به بحث تعریف مرکز‬ ‫ملی امار از بیکاری پرداخت و گفت‪ :‬از دیگر مشکالتی‬ ‫که در کش��ور ما وجود دارد و باعث می ش��ود وضعیت‬ ‫بازار کار را نتوانیم به درس��تی تحلیل کنیم این اس��ت‬ ‫ک��ه هیچ وقت امار کار با درامد منتش��ر نمی ش��ود‪ .‬در‬ ‫دنی��ا کارگر تعریف دارد و بای��د به ان پایبند بود‪ .‬حال‬ ‫اگر می خواهیم تعریف خودمان را داش��ته باش��یم باید‬ ‫میزان اشتغال با احتس��اب گروه های مختلف درامدی‬ ‫باش��د‪ .‬اگر مرک��ز ملی امار ای��ن کار را انجام دهد‪ ،‬ان‬ ‫زمان مشخص می شود که س��طح کار در ایران چگونه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در شاخص اش��تغالزایی رشد‬ ‫جمعی��ت اهمی��ت ندارد ام��ا در زمینه بیکاری رش��د‬ ‫جمعیت یکی از مهم ترین ش��اخص ها به شمار می رود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬باید در نظر داشت که رشد‬ ‫اش��تغالزایی با رفع بیکاری تفاوت هایی دارد؛ دولت در‬ ‫رش��د اش��تغالزایی با توجه به شرایط کش��ور توانست‬ ‫عملکرد مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در رف��ع بیکاری ضعف های‬ ‫بنیادین وجود دارد و باید برای انها نیز برنامه ریزی های‬ ‫مشخصی در نظر گرفته شود‪ .‬نمی توان توقع داشت که‬ ‫با رش��د اش��تغالزایی‪ ،‬معضل بیکاری در کشور برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در برخی از تحلیل ها تعریف شاغل‬ ‫با تعریف بیکار همپوشانی ندارد‪ .‬به این دلیل گاهی در‬ ‫امارها تضادهای جدی دیده می شود‪.‬‬ ‫عل��ی خدایی‪ ،‬فعال کارگری درب��اره امار بیکاری در‬ ‫کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬دولت به دنبال این اس��ت که‬ ‫مش��کل بیکاری را رفع کند اما ش��رایط باال دس��تی به‬ ‫گونه ای اس��ت که این کار تبدیل به یکی از سخت ترین‬ ‫سیاست های کل کشور شده اس��ت‪ .‬همچنین نباید از‬ ‫نقش دولت در همان سیاست های باالدستی غافل ماند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دولت ب��ا برخی سیاس��ت های‬ ‫اقتص��ادی توان کش��ور را تا حد قاب��ل توجهی در امور‬ ‫اقتص��ادی از بی��ن برد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫ق��درت ریس��ک پذیری س��رمایه کاهش یاف��ت و پول‬ ‫م��ردم از بانک ها‪ ،‬بخ��ش خدمات و تولید خارج ش��د‬ ‫و س��رمایه چندانی وارد این بخش نش��د‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث می ش��ود کارافرینی کمتری در کش��ور داش��ته‬ ‫باشیم که طبیعی اس��ت کاهش اشتغالزایی هم شدت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته خدای��ی‪ ،‬تا زمانی که دولت سیاس��ت های‬ ‫ارزی و خارج��ی را اص�لاح نکند نمی ت��وان در زمینه‬ ‫اش��تغالزایی و رف��ع معضل بی��کاری امی��دوار بود‪ .‬در‬ ‫س��ال های گذشته اقتصاد ایران مسیر مناسبی را پیش‬ ‫نرفت و خصوصی سازی به طور واقعی اجرا نشد‪ .‬همین‬ ‫موض��وع یکی از جدی ترین عوامل تش��دید بیکاری در‬ ‫کشور بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت واحدهایی را ب��ه بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار کرد ک��ه عمده ب��ار تولید کش��ور را به دوش‬ ‫می کشیدند‪.‬‬ ‫این واحدها در بسیاری از موارد به دلیل فساد‪ ،‬رانت‬ ‫و سوء مدیریت از حالت رونق تولید به حالت ورشکسته‬ ‫ی��ا نیمه تعطیل درامدند‪ .‬در نتیجه این اتفاق ها عالوه بر‬ ‫اینکه منابع بسیاری از بین رفت و فضای کار در کشور‬ ‫نامساعد شد‪ ،‬شغل های زیادی هم نابود شد‪.‬‬ ‫یکی از سیاس��ت هایی که اکنون می تواند به دولت و‬ ‫کش��ور کمک کند حمایت واقعی از بخش خصوصی و‬ ‫نظارت دقیق بر اجرای قوانین کار است‪ .‬در این صورت‬ ‫می توان امیدوار بود که س��رمایه بخش خصوصی وارد‬ ‫حوزه اصل��ی اقتصاد و قوانین کار نیز به درس��تی اجرا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدحسین فرهنگی‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نرخ بیکاری سال ‪ ۱۳۹۷‬با رشد ‪ ۰.۱‬درصدی به ‪۱۲‬‬ ‫درصد رسید‪.‬‬ ‫گزارش مرکز ملی ام��ار در باره وضعیت نرخ بیکاری‬ ‫افراد ‪ ۱۰‬ساله و بیشتر نشان می دهد تعداد شاغالن در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به حدود ‪ ۲۳‬میلی��ون و ‪ ۸۱۳‬هزار و ‪۴۵‬‬ ‫نفر رسید ه که نسبت به سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۴۰‬هزار نفر افزایش دارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نرخ بیکاری‬ ‫کل در س��ال گذش��ته بیانگر ان اس��ت که ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫از جمعی��ت فعال (ش��اغل و بیکار)‪ ،‬بی��کار بوده اند که‬ ‫حدود ‪ ۰.۱‬درصد نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۶‬افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ بر اساس اطالعات موجود در سال‬ ‫گذشته‪ ۴۰.۵ ،‬درصد جمعیت ‪ ۱۰‬ساله و بیشتر از نظر‬ ‫اقتصادی فعال بوده اند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر‪ ،‬این دس��ته در گروه ش��اغالن یا‬ ‫بیکاران قرار گرفته اند‪ .‬بررس��ی تغییرات نرخ مشارکت‬ ‫اقتصادی حاکی از ان است که این نرخ نسبت به سال ‬ ‫‪ ۰.۴ ، ۱۳۹۶‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫ن��رخ بیکاری جوان��ان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۹‬س��اله حاکی از ان‬ ‫اس��ت که ‪ ۲۵.۱‬درص��د از فعاالن این گروه س��نی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بیکار بوده اند که نس��بت به سال گذشته‬ ‫هیچ گونه تغییری ندارد‪ .‬همچنین نس��بت اش��تغال در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۳۵.۶‬درصد رس��ید که نسبت به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬افزایش ‪ ۰.۳‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫بررس��ی سهم اش��تغال ناقص نش��ان می دهد که در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬حدود ‪ ۱۰.۸‬درصد جمعیت ش��اغل‪ ،‬به‬ ‫دالی��ل اقتصادی (فصل غی��ر کاری‪ ،‬رک��ود کاری‪ ،‬پیدا‬ ‫نکردن کار با س��اعت بیش��تر و‪ )...‬کمتر از ‪ ۴۴‬س��اعت‬ ‫در هفت��ه کار ک��رده و ام��اده برای انج��ام کار اضافی‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ‪ ۳۸.۳‬درصد از ش��اغالن‬ ‫‪ ۱۰‬س��اله و بیش��تر‪ ۴۹ ،‬ساعت و بیش��تر در هفته کار‬ ‫کرده اند‪ .‬در سال ‪ ،۱۳۹۷‬بخش خدمات با ‪ ۵۰.۳‬درصد‬ ‫بیش��ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است‬ ‫و بخش های صنعت با ‪ ۳۲‬درصد و کش��اورزی با ‪۱۷.۷‬‬ ‫درصد در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫محرکی برای‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫شکاف اشتغال با بیکـاری عمیق تر شد‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬بخ��ش خدم��ات ب��ا ‪ ۵۰.۳‬درصد بیش��ترین س��هم‬ ‫اش��تغال را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت و بخش ه��ای صنع��ت ب��ا‬ ‫‪ ۳۲‬درص��د و کش��اورزی ب��ا ‪ ۱۷.۷‬درص��د در رتبه ه��ای بع��دی ق��رار‬ ‫دارند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫گفت وگوی‬ ‫خبر‬ ‫اسیب بازار خودرو‬ ‫با قیمت گذاری دالالن‬ ‫بـازار ‪ ۹۸‬موتورسیکلت اشباع است‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت موتورس��یکلت از جمله صنایعی است که با‬ ‫وج��ود جامعه اماری فراوان‪ ،‬کمت��ر مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬چند سالی است برنامه های جدیدی در‬ ‫زمانی کوتاه برای تولیدات این صنعت اجرا می ش��ود‬ ‫تا پس از سال ها دوری این حوزه از فناوری‪ ،‬تحوالت‬ ‫اساس��ی را بر ای ان رقم بزنن��د‪ .‬از اغاز این تغییرات‬ ‫س��ال به س��ال میزان تولید کاهش یافت��ه و به دلیل‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان و توقف تولید‪ ،‬تیراژ حداقلی‬ ‫بوده اس��ت؛ اما به برکت تولید انبوه پایان س��ال ‪۹۶‬‬ ‫و اوای��ل س��ال ‪ ،۹۷‬هنوز بازار ای��ن صنعت با کمبود‬ ‫روبه رو نش��ده و بنا بر نظر فعاالن این بازار‪ ،‬امس��ال‬ ‫نیز این بازار بدون مشکل به کار خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت تولید‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫اگر‬ ‫تولیدکننده ای‬ ‫نتواند‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫برقی را وارد‬ ‫سبد محصوالت‬ ‫تولیدی خود‬ ‫کند باید گواهی‬ ‫‪ ۳‬موتورسیکلت‬ ‫را برای‬ ‫دریافت پالک‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نو ارائه دهد‬ ‫ساماندهی بازار خودرو‬ ‫با مدیریت نقدینگی‬ ‫ممکن می شود‬ ‫عضو کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬ب��رای جلوگی��ری از اث��ر‬ ‫تورمی س��ال جدید بای��د نقدینگی از جامعه‬ ‫جمع اوری شود‪.‬‬ ‫محمدقس��یم عثمان��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خان��ه مل��ت‪ ،‬با اش��اره ب��ه راهکار مناس��ب‬ ‫برای س��اماندهی بازار خ��ودرو گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید ب��رای جمع اوری نقدینگ��ی موجود در‬ ‫ب��ازار از مکانیس��م های کوتاه مدت اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬ب��رای جم��ع اوری نقدینگی‬ ‫موجود در بازار‪ ،‬دول��ت باید هزین ‪‎‬ه ان را نیز‬ ‫پرداخت کند تا بتواند پول را از دس��ت مردم‬ ‫جمع کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مردم برای حفظ ارزش پول‬ ‫خود به دنبال خرید خودرو‪ ،‬ارز‪ ،‬مس��کن و‪...‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اظهارکرد‪ :‬از نظر مردم‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫بانکی پایین اس��ت و پا سخگوی تورم موجود‬ ‫نیس��ت بنابرای��ن به گم��ان م��ردم بهترین‬ ‫راهکار برای حف��ظ ارزش پول خرید خودرو‬ ‫اس��ت چراکه خرید این کاال قاچاق محسوب‬ ‫نمی ش��ود در حالی که با خرید سکه و ارز در‬ ‫حجم زیاد برچس��ب هایی مانند «سلطان» به‬ ‫فرد اطالق می ش��ود؛ بنابراین افزایش حجم‬ ‫تقاض��ا در این بازار زمینه گرانی چهارچرخ ها‬ ‫را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س ده��م‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برای جلوگیری از اثر تورمی‬ ‫س��ال جدید باید نقدینگی به ط��ور موقت از‬ ‫جامعه جمع و به سمت بخش های اقتصادی‬ ‫مولد هدایت شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬در برنامه ریزی برای اصالح‬ ‫امور اقتص��ادی باید به تمام��ی بازارها توجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عثمانی با بیان اینکه دولت برای جمع اوری‬ ‫نقدینگی موجود در بازار باید راهکار اساس��ی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سرمایه های موجود‬ ‫باید در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد‪.‬‬ ‫با کارشناسان صنعت موتورسیکلت‪:‬‬ ‫بهمن ضیامقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫درباره وضعیت تولید و پیش بینی برای سال جدید این‬ ‫صنعت به‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته به دلیل اجرایی‬ ‫ش��دن ‪ ۲‬قانون افزایش سطح اس��تاندارد به یورو‪ ۴‬و‬ ‫همچنین اجرای طرح اس��قاط‪ ،‬تولیدکنندگان ‪ ۴‬ماه‬ ‫نخس��ت و ‪ ۴‬ماه پایانی سال توقف تولید داشتند و به‬ ‫این ترتیب ‪ ۸‬ماه از ‪ ۱۲‬ماه سال فعالیتی نداشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال هم مش��کالتی درباره ماده ‪۱۲‬‬ ‫مصوبه طرح اس��قاط س��ال گذش��ته وجود دارد‪ .‬در‬ ‫ماده ‪ ۱۱‬این طرح به ازای هر پالکی که تولیدکننده‬ ‫برای موتورس��یکلت نو خود درخواست می کند‪ ،‬باید‬ ‫گواهی اس��قاط تحویل ده��د‪ .‬ماده ‪ ۱۲‬ه��م درباره‬ ‫موتورس��یکلت های برقی است که می گوید ‪۱۰‬درصد‬ ‫سبد محصول تولید کارخانجات باید به موتورسیکلت‬ ‫برقی اختص��اص یابد‪ .‬در صورت تحق��ق نیافتن این‬ ‫می��زان‪ ،‬باید ب��رای پالک کردن یک موتورس��یکلت‬ ‫معادل ‪ ۳‬گواهی اس��قاط در نظر گرفته شود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬اگر تولیدکننده ای نتواند موتورسیکلت برقی‬ ‫را وارد سبد محصوالت تولیدی خود کند باید گواهی‬ ‫‪ ۳‬موتورسیکلت را برای دریافت پالک موتورسیکلت‬ ‫نو ارائه دهد‪ .‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ادامه‬ ‫داد‪ :‬چون مس��ئله اسقاط برای یک س��ال به تعویق‬ ‫افتاد در حال استعالم هستیم که ماده ‪ ۱۲‬هم شامل‬ ‫این موضوع اس��ت یا خیر؟ اگر تعویق طرح اس��قاط‬ ‫شامل این ماده نش��ود صنعت موتورسیکلت‪ ،‬دوباره‬ ‫توقف تولید خواهد داش��ت‪ .‬گفتنی است ‪۳۰‬مهر ‪۹۷‬‬ ‫مصوبه طرح اسقاط برای پالک گذاری موتورسیکلت‬ ‫تصوی��ب و از اول ابان اجرایی ش��د‪ .‬این امر منجر به‬ ‫توقف چند ماهه تولید ش��د ک��ه در نهایت در بهمن‬ ‫هم��ان س��ال طرح تعلیق و به س��ال این��ده (بهمن‬ ‫امسال) موکول شد‪.‬‬ ‫که در صورت قابلیت اجرا کار از س��وی متصدیان امر‬ ‫اغاز و جلو برود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی تاکید کرد‪ :‬انجمن هیچ گاه مخالف‬ ‫اس��قاط نبود‪ ،‬بلکه اعتراض به نحوه اجرای ان داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت به دنبال جمع اوری موتورس��یکلت های‬ ‫کاربراتوری فرس��وده و در حال تردد در کالنش��هرها‬ ‫بوده زیرا کارشناس��ان یکی از مناب��ع الودگی هوای‬ ‫تهران را موتورس��یکلت های کاربراتوری و فرس��وده‬ ‫می دانند‪ .‬با مطرح کردن الزام اس��قاط و توقف تولید‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت های انژکت��وری وارد چرخ��ه مصرف‬ ‫نمی ش��وند و کاربراتوری ها باق��ی می مانند از این رو‬ ‫باید نخس��ت بس��تر این الزام را فراهم کرد و مردم را‬ ‫تشویق به اسقاط کرد سپس از تولیدکننده پیگیری‬ ‫طرح را خواست‪.‬‬ ‫ضیامقدم گف��ت‪ :‬در طرحی که انجمن پیش��نهاد‬ ‫داده تولید انژکتوری انجام می ش��ود و کاربراتوری ها‬ ‫کم کم از سطح کالنشهرها جمع اوری خواهند شد‪.‬‬ ‫ضیامق��دم در ادامه ب��ه طرح پیش��نهادی انجمن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت به سازمان محیط زیست اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬قرار اس��ت طرح بررس��ی و پاسخ اعالم‬ ‫ش��ود‪ .‬این پیشنهاد ش��یوه نامه ای برای چگونه عمل‬ ‫ک��ردن طرح اس��قاط ارائ��ه داده تا زودت��ر به نتیجه‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫وی ب��ه مذاکرات انجمن با یکی از بانک ها پرداخت‬ ‫و افزود‪ :‬با رایزنی و مذاکره از یکی از بانک ها خواسته‬ ‫شده تا به متقاضیان طرح اسقاط وام اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب افراد با رغبت بیش��تر و دغدغه کمتر‬ ‫مبادرت به انجام اسقاط خواهند کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنع��ت موتورس��یکلت تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر پیش��نهادها ارائه ش��ده‪ ،‬قرار اس��ت در‬ ‫نشست های مش��ترک موضوع ها بحث و بررسی شود‬ ‫دبی��ر انجمن صنعت موتورس��یکلت درب��اره الزام‬ ‫امس��ال ب��ه رعایت اس��تاندارد یورو‪ ۴‬ه��م گفت‪ :‬در‬ ‫این ب��اره مش��کلی وجود ن��دارد و از ابتدای امس��ال‬ ‫تولیدکنندگان براساس استاندارد یورو‪ ۴‬تولید دارند‪.‬‬ ‫ضیامق��دم درب��اره موتورس��یکلت های چین��ی و‬ ‫هندی موج��ود در بازار اظهارک��رد‪ :‬برخی مدل های‬ ‫موتورس��یکلت هندی ب��ه این دلیل که امار بس��یار‬ ‫پایین��ی دارند س��اخت قطعات انها در کش��ور صرفه‬ ‫اقتصادی ن��دارد؛ از ای��ن رو‪ ،‬قطعات وارد می ش��ود‪،‬‬ ‫اما برای موتورس��یکلت های چین��ی حدود ‪۶۵‬درصد‬ ‫قطعات داخلی سازی شده اند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت با اش��اره به روند‬ ‫نزولی تولید موتورس��یکلت خاطرنشان کرد‪ :‬حداکثر‬ ‫تولید س��ال گذشته حدود ‪۸۵‬هزار موتورسیکلت بود‬ ‫‹ ‹تشویق مردم به اسقاط‬ ‫محمد خادم منصوری‬ ‫بارها گفته‬ ‫شده وقتی‬ ‫کاالیی خریداری‬ ‫نشود‪ ،‬قیمت‬ ‫ان ثابت می ماند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون اصل‪۹۰‬‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬ب��ازار‬ ‫خ��ودرو در دس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت و خودروس��ازان اس��ت و ب��ا‬ ‫هماهنگ��ی یک ع��ده دالل‪ ،‬ب��ازار مدیریت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امیر خجس��ته در گفت وگو ب��ا خانه ملت‪،‬‬ ‫درباره اینده بازار خودرو در س��ال ‪ ۹۸‬با بیان‬ ‫اینکه بازار خودرو در دس��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و خودروس��ازان اس��ت و با‬ ‫هماهنگ��ی یک ع��ده دالل‪ ،‬ب��ازار مدیریت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ازار خودرو باید از س��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کنترل ش��ود‬ ‫نه اینکه فضا برای حضور هر بیش��تر دالالن‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس شورای اس�لامی تاکید کرد‪۵ :‬درصد‬ ‫زیر نرخ حاش��یه ب��ازار خودرو که از س��وی‬ ‫وزارتخانه ابالغ ش��ده‪ ،‬کارس��از نیست و باید‬ ‫نرخ خودرو در نهایت ‪۱۰‬درصد بیشتر از نرخ‬ ‫تمام شده باشد‪.‬‬ ‫خجسته افزود‪ :‬قیمت گذاری دالالن اسیب‬ ‫بیش��تری به بخش خودرو وارد ک��رده‪ ،‬زیرا‬ ‫دالل ها بازار را در دس��ت دارند و هر روز نرخ‬ ‫جدیدی را ارائه می دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وزارتخانه به موضوع گرانی‬ ‫خ��ودرو ورود کن��د و خودروس��ازان بای��د‬ ‫پیشنهاد نمایندگان را قبول کنند و ‪۱۰‬درصد‬ ‫بیش��تر از نرخ تمام شده‪ ،‬محصوالت خود را‬ ‫بفروش��ند که بدین وس��یله قدرت رقابت نیز‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه ب��ازار ازاد خودرو را‬ ‫خ��ود دالالن اداره می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫س��خنانی ک��ه در نشس��ت های اخی��ر وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با کمیسیون داشت‪،‬‬ ‫مقرر ش��د که اقدام هایی انجام دهند و انتظار‬ ‫ما از وزیر این است که هرچه سریع تر به این‬ ‫موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫خجس��ته بی��ان ک��رد‪ :‬نشس��ت بع��دی‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬با وزی��ر طی این روزها‬ ‫برگزار می شود که تصمیم نهایی وزیر در ان‬ ‫مشخص می ش��ود و باید به توافقی برسیم تا‬ ‫نرخ خودرو کاهش یابد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ام��ار موتورس��یکلت های کاربرات��وری در بازار کاهش یافته اس��ت اما‬ ‫به دلیل راحتی استفاده از ان‪ ،‬مردم بیشتر به دنبال این نوع موتورسیکلت‬ ‫هستند‪ .‬حتی دیده می شود خریداران‪ ،‬موتورسیکلت انژکتوری می خرند‬ ‫اما متاسفانه در ادامه ان را به کاربراتوری تبدیل می کنند‬ ‫‹ ‹افت تیراژ تولید‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته برخی موتورس��یکلت های هندی‬ ‫به طور کام��ل مونتاژ می ش��وند اما قطعات بخش��ی‬ ‫از مدل ها داخلی س��ازی ش��ده که ب��ه لحاظ کیفیت‬ ‫در س��طح مطلوب��ی ق��رار دارد‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬درباره‬ ‫تولی��د انجین ه��م اقدام هایی در حال انجام اس��ت‬ ‫ت��ا خط تولی��د ان در کش��ور راه اندازی ش��ود که با‬ ‫تحریم ها روبه رو ش��دیم‪ .‬امید اس��ت این قطعه مهم‬ ‫موتورس��یکلت نیز بومی سازی شود زیرا توان ساخت‬ ‫ان در داخل وجود دارد‪ .‬تنها حمایت الزم اس��ت که‬ ‫دولتمردان و مدیران مرب��وط قول همکاری داده اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫درباره وضعیت بازار در س��ال جدید هم گفت‪ :‬چون‬ ‫واردات انجین امس��ال با مش��کالتی روبه رو است اگر‬ ‫همین گونه پیش برود و ثبت سفارش��ی انجام نشود‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت در ادامه با کمبود روبه رو ش��ویم‪ .‬البته‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۸‬مشکلی وجود ندارد و به اندازه کافی‬ ‫موجودی در انبارها داریم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬چون قش��ر موتورسیکلت س��وار از‬ ‫افراد کم درامد کش��ور هس��تند باال رفت��ن قیمت ها‬ ‫باعث ش��ده تا بازار تقاضا کاهش یابد‪ .‬شاید پیش تر‪،‬‬ ‫افراد بیش��تر تمایل داش��تند موتورسیکلت خود را با‬ ‫ن��و تعویض کنند اما در ش��رایط حاض��ر انها ترجیح‬ ‫می دهن��د موتورس��یکلت خ��ود را تعمی��ر و م��دت‬ ‫بیشتری از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت حمایت های دولتی‬ ‫و نسبت به سال ‪ ۹۶‬با تولید ‪۱۵۳‬هزار موتورسیکلت‪،‬‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬در واقع از س��ال ‪ ۹۵‬ش��اهد‬ ‫روند کاهش تولی��د در این صنعت بودیم که اوج ان‬ ‫سال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬رقم خورد‪.‬‬ ‫ضیامق��دم در ادامه درباره مش��کل عرضه و تقاضا‬ ‫در ای��ن بازار عنوان کرد‪ :‬ب��ازار تقاضا وجود دارد که‬ ‫باید عرضه انجام ش��ود‪ ،‬ش��اید به لحاظ اماری مانند‬ ‫سال های قبل نباشد زیرا مصرف کنندگان به تازگی با‬ ‫فناوری انژکتوری که جایگزین کاربراتوری شده اشنا‬ ‫ش��ده اند که امیدواریم روند اس��تقبال از انژکتوری ها‬ ‫س��ال به سال بیشتر شود‪ .‬وی گفت‪ :‬تعمیرگاه ها هم‬ ‫نی��از به تجهی��زات جدید داش��تند و اینکه به لحاظ‬ ‫نرم افزاری و س��خت افزاری با این فناوری اشنا شوند‬ ‫و اموزش ه��ای الزم را فرا بگیرند‪ .‬هنوز اس��تقبال از‬ ‫کاربرات��وری حت��ی کارکرده های ان‪ ،‬زیاد اس��ت که‬ ‫بای��د با مش��وق هایی با خ��روج موتورس��یکلت های‬ ‫فرس��وده ب��ازار انژکتوری ها را گرم ک��رد‪ .‬ضیامقدم‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تحقق ای��ن امر هم ب��رای تولیدکننده و‬ ‫هم مصرف کننده مفید خواهد بود و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫اه��داف مورد نظر دولت در راس��تای کاهش الودگی‬ ‫هوا محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی بازار در سال ‪۹۸‬‬ ‫عنوان می ش��ود گران ش��دن خودروه��ا و کاهش‬ ‫توان خرید مردم س��بب ش��ده بازار موتورسیکلت ها‬ ‫گرم ت��ر ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در ادامه‬ ‫به س��راغ‬ ‫محم��د خادم منصوری‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه رفت و وی درباره مدل های‬ ‫موجود در بازار گفت‪ :‬تولید موتورس��یکلت به معنای‬ ‫واقعی در کش��ور وجود ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬انجین‬ ‫از کشورهای هند و چین وارد می شود‪ .‬یا هوندا ‪۱۳۵‬‬ ‫بدنه در داخل تولید می ش��ود اما سایر قطعات وارد و‬ ‫در کارخانه ها مونتاژ می شود‪.‬‬ ‫خادم منص��وری درباره وضعیت قیمت این وس��یله‬ ‫نقلی��ه در س��ال ‪ ۹۸‬گف��ت‪ :‬بارها گفته ش��ده وقتی‬ ‫کاالی��ی خریداری نش��ود قیمت ان ثاب��ت می ماند‪.‬‬ ‫البته دس��تمزدها و برخی هزینه ها افزایش یافته اما‬ ‫در حدی نیست که درصد باالیی را به خود اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی درباره اس��تقبال مردم از بازار موتورس��یکلت‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر کاربراتوری دیگ��ر تولید‬ ‫نمی ش��ود و در ماه اخر س��ال ‪ ۹۶‬ح��دود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تا تولید و پالک ش��د که در انبار دپو و در طول این‬ ‫سال ها فروخته شدند‪ .‬مدل های انژکتوری و برقی هم‬ ‫با نسبت کمتر در حال فروش است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬توجه داشته باش��یم موتورسیکلت برقی‬ ‫تعریف خاص��ی دارد و باید به مس��ئله خدمات پس‬ ‫از ف��روش ان توجه ویژه ش��ود‪ .‬مهم ترین قطعه این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها باتری است که نباید از کیفیت‬ ‫پایینی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫او در گالیه نسبت به برخی مدل های موتورسیکلت‬ ‫برقی گفت‪ :‬بارها گفته ام به دلیل شیبی که در تهران‬ ‫وج��ود دارد بای��د موتورس��یکلت های برقی از قدرت‬ ‫باالیی برخوردار باشد تا جوابگوی این جغرافیا باشد‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت های ‪ ۵‬تا ‪۷‬میلی��ون تومانی نمی تواند‬ ‫پاس��خگوی این نوع جغرافیا باشد و بیشتر خریداران‬ ‫را گرفتار می کند‪ .‬وی با اش��اره به موتورسیکلت های‬ ‫ب��ا کیفیت مطل��وب در کش��ورهای اروپای��ی افزود‪:‬‬ ‫بای��د دولت ورود و حمایت کن��د‪ .‬یارانه به خریداران‬ ‫اختصاص دهد تا مردم استقبال کنند‪ .‬خادم منصوری‬ ‫درباره امار کاربراتوری ها در بازار گفت‪ :‬تعداد زیادی‬ ‫نیس��تند‪ ،‬اما به دلی��ل راحتی اس��تفاده از ان‪ ،‬مردم‬ ‫بیش��تر به دنبال این نوع موتورسیکلت هستند‪ .‬حتی‬ ‫دیده می ش��ود خریداران‪ ،‬موتورس��یکلت انژکتوری‬ ‫می خرند اما متاس��فانه در ادامه ان را به کاربراتوری‬ ‫تبدیل می کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قیمت گذاری دستوری؛ گل به خودی‬ ‫امیرحس�ن کاکای�ی‪ -‬عض�و‬ ‫هی ات علم�ی دانش�گاه عل�م و‬ ‫صنعت‪ :‬دولتمردان (مسئوالن دولتی‬ ‫و مجلس��یان) در حکومت ه��ای‬ ‫دموکراتیک همیشه به دنبال اسایش‬ ‫و ارام��ش و البته کس��ب رای مردم‬ ‫هستند‪ .‬دولتمردان ما هم که نه تنها‬ ‫در یک نظام دموکراتیک کار می کنند‪ ،‬بلکه مبانی اسالمی را‬ ‫هم در نظر گرفته و با پیروی از اخالق اسالمی به دنبال ایجاد‬ ‫عدالت و پیشرفت در جامعه اسالمی هستند‪ .‬سال گذشته که‬ ‫ب��ا تنش های ارزی س��نگین ش��روع ش��د و در میان��ه راه به‬ ‫تحریم های امریکا رس��ید‪ ،‬قیمت گذاری دس��توری برای هر‬ ‫انچه کاالی اساس��ی ن��ام گرفت‪ ،‬در کن��ار تخصیص نرخ ارز‬ ‫ارزان قیمت دولتی به عنوان راهکارهایی مناس��ب برای رعایت‬ ‫عدالت و حفظ ارامش مردم تشخیص داده شد‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬دولت در کن��ار واردات برخی اقالم غذایی و‬ ‫تم��ام موارد دارویی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬این ارز را به اقالمی‬ ‫مانند گوشی های تلفن همراه و خودرو اختصاص داد و با همین‬ ‫اس��تدالل انتظار داش��ت قیمت های این موارد در بازار ثابت‬ ‫بماند‪ .‬درباره گوشی های تلفن همراه به علت نبود تمرکز در بازار‬ ‫و عرضه‪ ،‬امکان کنترل دستوری قیمت ها فراهم نبود و دولت‬ ‫خیلی زود متوجه ش��د که تخصیص ارز ارزش��مند و محدود‬ ‫دولت��ی به این موارد جز ضرر ب��رای ملت و دولت و پر کردن‬ ‫جیب دالل‪ ،‬نتیجه دیگری ب��ه همراه ندارد‪ .‬در نهایت خیلی‬ ‫زود برای واردکنندگان گوشی های تلفن همراه پرونده سازی و‬ ‫خود باعث تنش در بازار گوشی های تلفن همراه شد‪.‬‬ ‫نخست با خودرو به عنوان یک کاالی راهبری و پایه برخورد‬ ‫ش��د در حالی که کاالهای��ی مانند ف��والد‪ ،‬الومینیوم و مواد‬ ‫پتروشیمی کهدر واقع اس��اس تولید صنعتی کشور است‪ ،‬به‬ ‫امان خدا رها ش��د‪ .‬بدین ترتیب اجازه داده ش��د که نرخ این‬ ‫مواد اساس��ی تولید به طور ازادانه ب��ه پرواز درایند‪ .‬در نتیجه‬ ‫به ط��ور طبیعی با وجود تخصیص ارز دولتی‪ ،‬تا حدودی تمام‬ ‫اقالم مورد نیاز تولید خودرو با نرخ ارز ازاد جهش یافت‪ .‬بماند‬ ‫که در مقیاس این صنعت عظیم‪ ،‬ارز پایه قابل مالحظه ای به‬ ‫این صنعت داده نشد‪ .‬اما همزمان این قیمت گذاری دستوری‬ ‫بود که به راحتی از سوی دولتمردان در صنعت خودرو اعمال‬ ‫شد و هر وقت از مس��ئوالن می پرسیدند چرا نرخ خودرو باال‬ ‫رفته به راحتی ادعا می شد که نرخ خودرو تحت کنترل است‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬کنترل در کارخانه رخ داد اما در واقع در بازار قیمت ها‬ ‫به طور نجومی باال رفت و مردم قیمت های باور نکردنی را برای‬ ‫کاالیی که اساسی فرض می شد‪ ،‬پرداخت کردند‪ .‬روشن است‬ ‫در این حالت زیان وحشتناکی به خودروساز و مردم وارد امد‪.‬‬ ‫نتیجه ان بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان زیان خودروس��ازان‬ ‫و البته کمی بیش از ان س��ود دالالن و فروش��ندگان ش��د؛‬ ‫البته فروش��ندگانی که ب��ه لطایف الحیل مع��اف از پرداخت‬ ‫س��ود واقعی خود بودن��د‪ .‬اری‪ ،‬یک پارادایم غل��ط می تواند‬ ‫ملتی را ب��ه بازی بگیرد و به نام ملت به کام یک عده خاص‪،‬‬ ‫س��ودهایی را جابه جا کند‪ .‬خوشبختانه این روش اشتباه نه بر‬ ‫مبن��ای اگاه��ی‪ ،‬بلکه به علت عینت یافت��ن زیان ها در قالب‬ ‫ورشکستگی و نزدیکی به ورشکستگی برخی کارخانه ها‪ ،‬اواخر‬ ‫سال گذشته تغییر یافت و کمی عقالنیت را به بازار بازگرداند‪.‬‬ ‫اث��ار خرابی های ناش��ی از تصمیم های غل��ط از همان لحظه‬ ‫تصمیم گیری مشاهده می شود‪ ،‬اما متاسفانه اثار تصمیم های‬ ‫درست به طور معمول به علت حجم تخریب های قبلی خیلی‬ ‫کم اس��ت‪ .‬در فرصت های اینده به تش��ریح برخی پیامدهای‬ ‫دیگر این تصمیم ها خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫حضور پررنگ امیکو در مناطق سیل زده همچنان ادامه دارد‬ ‫محصوالت امیکو با حضور پررنگ در امدادرسانی به هموطنان‬ ‫اسیب دیده از سیل و با توجه به مسدود بودن راه های ارتباطی برخی‬ ‫مناطق‪ ،‬به یاری جمعیت هالل احمر ایران امد و در هفته گذشته و‬ ‫برای دومین بار‪ ،‬کاروان خودرو های امیکو راهی مناطق سیل زده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز این محموله ش��امل مواد غذایی‪ ،‬اب‬ ‫معدنی‪ ،‬کیس��ه خواب‪ ،‬پتو‪ ،‬زیرانداز‪ ،‬لباس‪ ،‬مواد اولیه خوراکی و‬ ‫اقالم دیگر است که در قالب ‪ ۱۰‬کامیونت و ‪ ۴‬پیکاپ برای انتقال‬ ‫قایق های امداد و نجات هالل احمر و توزیع در مناطق صعب العبور‬ ‫در استان های یادشده بارگیری شدند‪.‬‬ ‫محموله کمک های ارسالی با هماهنگی مرتضی رضایی‪ ،‬رئیس‬ ‫هالل احمر استان تهران بارگیری و ارسال شد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬پی��کاپ و کامیونت ه��ای امیک��و از روز دوش��نبه و به طور‬ ‫ثاب��ت در مناط��ق س��یل زده در ح��ال بارگی��ری ب��ه مناط��ق‬ ‫صعب العبور هستند و س��ایر کامیونت ها در رفت وامد و بارگیری‬ ‫از تهران به خوزس��تان برای ارس��ال اق�لام و کمک های مردمی‬ ‫از هالل احم��ر و پایگاه��ی هالل احم��ر در س��طح ش��هر تهران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫کاهش هزینه های مالی‬ ‫و محیط زیستی‬ ‫با معدنکاری رباتیک‬ ‫هزینه های جانبی‬ ‫واحدهای فراوری سنگ‬ ‫‪3‬برابر شده است‬ ‫‪5‬‬ ‫«غدیر» و «اب حیات»‬ ‫در وضعیت سالم‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت های معدنی و صنایع معدنی حاضر در نمایشگاه محیط زیست مطرح کردند‪:‬‬ ‫معدن در کنار محیط زیست می ماند‬ ‫‹ ‹ذوب اهن‪ ،‬پیشگام حفظ محیط زیست‬ ‫مجی��د م��کاری‪ ،‬سرپرس��ت ایمن��ی‪،‬‬ ‫بهداشت و محیط زیست (‪ )HSE‬ذوب‬ ‫اه��ن اصفه��ان در گفت وگو با‬ ‫درباره اهمیت توجه به محیط زیس��ت‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬به این دلی��ل که صنایع‬ ‫فوالدی‪ ،‬بزرگ و توس��عه یافته هستند‬ ‫اهمیت به محیط زیس��ت را در اولویت کار خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫ای��ن مهم از طرف معدن��کاران و صنایع دیگر در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که تولید وقتی اهمیت دارد که به محیط زیس��ت هم‬ ‫توجه کند‪.‬‬ ‫او اقدامات ذوب اهن اصفهان را برای حفظ محیط زیست‬ ‫ای��ن چنی��ن توصیف ک��رد‪ :‬ذوب اه��ن اصفه��ان اقدامات‬ ‫گس��ترده ای در قال��ب پروژه های مختلف ب��رای حمایت از‬ ‫محیط زیس��ت انجام داده اس��ت‪ .‬ما از سال ‪ ۸۸‬تا ‪ ۹۴‬حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی��ارد تومان در قالب پروژه های س��نگین در بخش‬ ‫اب و هوا‪ ،‬پس��ماندها و پس��اب هزینه کرده ایم‪ .‬از سال ‪۷۵‬‬ ‫ش��روع به صرفه جویی و کاهش برداش��ت از اب کرده ایم و‬ ‫درباره استفاده از پساب ها در سال ‪ ۹۴‬توانستیم موفق عمل‬ ‫کنیم‪ .‬برای مثال انتقال پساب فاضالب زرین شهر به کارخانه‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬سال ‪ ۹۴‬به پایان رسید‪ .‬در ادامه‪ ،‬پساب فاضالب‬ ‫شهری جایگزین اب زاینده رود شده است‪.‬‬ ‫م��کاری به پروژه ه��ای اجرایی ذوب اه��ن اصفهان برای‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 160‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫هجدهمین دوره نمایش��گاه بین المللی محیط زیست تهران از‬ ‫‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۲۷‬فروردی��ن در مرک��ز نمایش��گاه بین المللی تهران در‬ ‫حال برگزاری اس��ت‪ .‬در این نمایش��گاه که از جمله نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه های س��ال ‪ ۹۸‬در تهران اس��ت و با همت س��ازمان‬ ‫محیط زیست کشور هر سال برگزار می شود‪ ،‬غرفه های مختلفی‬ ‫همچون باغبانی و هوای پاک وجود دارد که فعاالن حوزه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و محیط زیس��ت را در خود جای داده است‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫ضمن اینکه به دغدغه های محیط زیستی سازمان محیط زیست‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی و دیگر نهادهای مرتبط اش��اره می کند‪،‬‬ ‫فعاالن حوزه معدن و محیط زیس��ت را نیز دور هم جمع کرده تا‬ ‫به تبادل نظر و دغدغه های خود بپردازند‪.‬‬ ‫حمایت از محیط زیس��ت‪ ،‬اش��اره و بیان کرد‪ :‬در بخش هوا‬ ‫‪ ۳۰‬پروژه از جمله بازس��ازی و بهسازی کنورتور فوالدسازی‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬در بخ��ش مدیری��ت اب و پس��اب می توان به‬ ‫بازچرخان��ی‪ ،‬تصفیه‪ ،‬اس��تفاده دوباره از پس��اب‪ ،‬اقداماتی‬ ‫برای کاهش مص��رف اب و صرفه جویی های مختلف در این‬ ‫حوزه اشاره کرد‪ .‬سرپرست ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫(‪ )HSE‬ذوب اهن اصفهان با اش��اره به امار کاهش مصرف‬ ‫اب از سوی ذوب اهن گفت‪ :‬تا پایان سال ‪ ۹۶‬ما ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫مص��رف اب ذوب اه��ن را کاه��ش دادیم و س��عی کردیم‬ ‫برداش��ت ها از زاینده رود را کمتر کنیم‪ .‬البته این روند را از‬ ‫سال ‪ ۷۵‬شروع کردیم که امارها نشان می دهد موفق شدیم‬ ‫در مصرف اب س��یر نزولی داشته باش��یم‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬نیز‬ ‫نسبت به نیمه نخست س��ال ‪ ۹۶‬در مصرف اب سیر نزولی‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬مکاری ادامه داد‪ :‬برنامه ما این است که تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تمام پساب ها را انتقال و برای رشد انتقال‪ ،‬پمپ خانه‬ ‫و تصفیه خانه و در کل بازچرخانی پساب ها اقدامات مفید و‬ ‫کاملی را انجام دهیم‪ .‬او درباره اقدامات انجام ش��ده از سوی‬ ‫ذوب اهن اصفهان در راس��تای کاهش وابس��تگی خارجی‬ ‫و رش��د اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬س��اخت ونتوری اس��کروبر‬ ‫کنورتور فوالدس��ازی‪ ،‬پروژه س��اخت بگ فیلتر کارگاه برش‬ ‫خرس��ک‪ ،‬بگ فیلتر کوره های ‪ ،LF‬ساخت دربهار فلکسیبل‬ ‫باتری و کک س��ازی از جمله اقدامات ذوب اهن برای رش��د‬ ‫اقتصاد اس��ت‪ .‬او درباره اهمیت برگزاری چنین نمایشگاهی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه باعث می ش��ود که م��ا تجربه خود را‬ ‫به دیگران نش��ان دهیم‪ .‬به هر ح��ال ذوب اهن اصفهان از‬ ‫انجایی ک��ه هزینه زیادی در قال��ب پروژه های مختلف برای‬ ‫بهب��ود وضعیت محیط زیس��ت انج��ام داده اس��ت می تواند‬ ‫الگویی برای دیگران باش��د‪ .‬همچنین این نمایشگاه فرصتی‬ ‫را برای ما فراهم می کند تا از تجربه کارشناسان و فعاالن این‬ ‫ح��وزه بهره ببریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همین که مس��ئوالن محیط‬ ‫زیس��تی‪ ،‬صنایع فوالد و مس وارد نمایش��گاه می شوند و به‬ ‫غرفه های مختلف س��ر می زنند‪ ،‬اتفاق خوبی اس��ت چراکه‬ ‫موجب بررسی مشکالت و تبادل دیدگاه ها می شود‪ .‬مسئله‬ ‫بزرگ این اس��ت که نگاه م��ان را به اش��تراک بگذاریم و از‬ ‫مسئوالن و کارشناسان مرتبط با این حوزه بهره ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹قدمی بزرگ برای مصرف اب و مدیریت پساب‬ ‫محمدرضا افش��ون‪ ،‬کارش��ناس ارشد‬ ‫محیط زیس��ت ش��رکت صنای��ع مس‬ ‫ای��ران در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تنها متولی تولید مس در ایران و‬ ‫یک��ی از ش��رکت های قدرتمن��د در‬ ‫س��ازمان بورس‪ ،‬ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران است‪ .‬این شرکت در بخش داخلی و خارجی فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬در بخش داخلی‪ ،‬این ش��رکت تمام نیاز ش��رکت های‬ ‫داخلی را تامین می کند و در بخش خارجی هم صادرات دارد‪.‬‬ ‫افش��ون با بیان اینکه ش��رکت ملی صنایع مس ایران در حوزه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬یک��ی از برترین هاس��ت اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه در مجتمع سرچش��مه‪ ،‬زنجیره تولید کامل است‬ ‫که از اس��تخراج مواد معدنی ش��روع می شود و تا مرحله تولید‬ ‫کاتد ادامه دارد‪ .‬او در ادامه گفت‪ ۳ :‬مجتمع سرچشمه و شهر‬ ‫باب��ک در کرمان و س��ونگون در اذربایجان ش��رقی‪ ،‬تولیدات‬ ‫متفاوت��ی در اختیار دارن��د و در کنار هم تن��وع خوبی ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬کارش��ناس ارش��د محیط زیست شرکت صنایع مس‬ ‫ای��ران در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چطور می��ان معدن و‬ ‫محیط زیست می توان ارتباط برقرار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬فرایند تولیدی بس��یار مهمی در زنجیره اقتصادی هر‬ ‫کش��وری هس��تند بنابراین معدن می تواند محیط زیست را با‬ ‫چالش روبه رو کند اما در مقابل می تواند به حفظ ان هم کمک‬ ‫کند چراکه استفاده از فناوری های به روز و بکارگیری ابزارهای‬ ‫مدیریتی در این زمینه بس��یار راهگشاست‪ .‬او درباره تدابیری‬ ‫که برای اس��تفاده دوباره از مواد باطله وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در تمام مجتمع های مس��کونی‪ ،‬طرح جامع مدیریت پس��ماند‬ ‫تهیه ش��ده و رویکردهای مدیریتی برای پس��ماندهای ویژه و‬ ‫عادی در حال پیگیری هستند‪.‬‬ ‫افشون ادامه داد‪ :‬پایداری شرکت ها بر اساس ‪ ۳‬اصل اقتصاد‪،‬‬ ‫اجتماع و محیط زیست است که به مثلث پایداری معروف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما نباید این ‪ ۳‬را از هم جدا و فقط بر یک مورد تمرکز‬ ‫کنیم‪ .‬س��عی هم کرده ایم در این مسیر حرکت کرده و تالش‬ ‫کنیم تا پیامدهای زیس��ت محیطی ناشی از فعالیت تولیدی را‬ ‫کاهش دهیم‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد محیط زیست درباره میزان مصرف اب‬ ‫در صنعت مس و چگونگی استفاده از ان گفت‪ :‬در فرایندهای‬ ‫مختلف تولید در صنعت مس از اب استفاده می شود اما مسئله‬ ‫مهم از نظر محیط زیس��ت این اس��ت که دوباره بتوانیم از اب‬ ‫اس��تفاده کنیم یا از اب بازیافت��ی ( ‪ )Water Reused‬بهره‬ ‫ببری��م‪ .‬وی اف��زود‪ :‬صنعت مس با اجرای ط��رح جامع اب در‬ ‫مجتمع های تولیدی‪ ،‬یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع نتایج زیس��ت محیطی و اجتماعی بسیاری‬ ‫برای ما در پی خواهد داشت و پایداری اقتصادی ما را تضمین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او اش��اره کرد‪ :‬هدف اصلی ش��رکت در طرح جامع اب این‬ ‫اس��ت که چرخه ابی بسته شود و تا جایی که بتوانیم از منابع‬ ‫ابی تازه (‪ )freshwater‬اس��تفاده نکنیم‪ .‬در واقع اس��تفاده‬ ‫دوباره از پساب تولید شده‪ ،‬از انتشار الودگی جلوگیری کرده و‬ ‫استفاده کمتر از منابع اب به حفظ و پایداری ان کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬افشون با بیان اینکه در کنترل الودگی هوا از شرکت های‬ ‫موفق هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تغییر فناوری از ریورب به فلش یک‬ ‫اتفاق زیست محیطی بزرگ بود که در مجتمع سرچشمه انجام‬ ‫ش��د‪ .‬این مهم به شدت بهره وری را گس��ترش داده و مشکل‬ ‫زیست محیطی شرکت را حل کرده است‪.‬‬ ‫او در پایان درباره اهمیت برگزاری نمایش��گاه محیط زیست‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه‪ ،‬بستر مناس��بی را برای تعامل با قشری که‬ ‫قابلیت عرضه اقدامات قابل دفاع در محافظت از محیط زیست‬ ‫دارن��د‪ ،‬فراه��م می کن��د‪ .‬ای��ن نمایش��گاه ش��امل اقدامات و‬ ‫دس��تاوردها‪ ،‬اس��تفاده از فناوری نوین و ارائه ان به مخاطبان‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫‹ ‹احترام به طبیعت‪ ،‬طبیعت ما است‬ ‫علیرضا بهمن ابادی‪ ،‬مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشت‬ ‫و محیط زیس��ت (‪ )HSE‬شرکت مس در‬ ‫حاشیه هجدهمین نمایشگاه محیط زیست‬ ‫به مس پرس گفت‪ :‬ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫م��س ایران با ش��عار «احترام ب��ه طبیعت‪،‬‬ ‫طبیعت ما اس��ت» از جمله ش��رکت های‬ ‫پیشرو در زمینه تعامل متعهدانه و موثر با محیط زیست است که در‬ ‫س��ال های گذش��ته به طور مس��تمر پروژه های متع��دد‪ ،‬متنوع و‬ ‫تاثیرگ��ذاری را در س��طوح منطق��ه ای و مل��ی انجام داده اس��ت‪.‬‬ ‫بهمن اب��ادی با بی��ان این مطلب و با تاکید ب��ر اینکه این فعالیت ها‬ ‫هی��چ گاه متوقف نخواهند ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬هم اکن��ون فعالیت های‬ ‫محیط زیس��تی شرکت مس در طیف گسترده ای از مدیریت منابع‬ ‫اب و حفظ پوشش گیاهی تا مدیریت پسماند در حال انجام است و‬ ‫برخی از فعالیت های محیط زیس��تی شرکت در حوزه هوا به وسیله‬ ‫مراک��ز مهم علمی و مراجع رس��می کش��ور به ط��ور منظم پایش‬ ‫می ش��وند‪ .‬به گفته او‪ ،‬نمایشگاه محیط زیست که با همت سازمان‬ ‫محیط زیس��ت کش��ور هر س��ال برگزار می ش��ود‪ ،‬اجتماع طیف‬ ‫گس��ترده ای از فع��االن حوزه صنعتی و معدنی کش��ور اس��ت که‬ ‫دستاوردهای محیط زیستی خود را به نمایش می گذارند‪ .‬حضور در‬ ‫این فضا برای شرکت مس کمک کننده خواهد بود که در کنار ارائه‬ ‫دس��تاوردها و اقدامات محیط زیستی‪ ،‬تعهدمان را به محیط زیست‬ ‫کشور به نمایش بگذاریم‪ .‬همچنین‪ ،‬این نمایشگاه فرصتی است تا‬ ‫با فناوری های جدید و دس��تاوردهای سایر شرکت های بزرگ اشنا‬ ‫ش��ویم و با به اشتراک گذاشتن تجربه های مان در این مسیر قوی تر‬ ‫و محکم تر از گذشته حرکت کنیم‪.‬‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫مدیریت انرژی امید تابان هور با حضور ‪ 95/79‬درصد از سهامداران‬ ‫ش��رکت در محل تهران‪ ،‬خیابان شیخ بهایی جنوبی‪ ،‬شهرک والفجر‪،‬‬ ‫خیاب��ان ایرانشناس��ی‪ ،‬خیاب��ان نه��م‪ ،‬پالک ‪ ،6‬س��اختمان مرکزی‬ ‫مطالعات بهره وری و منابع انس��انی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬برگزار‬ ‫شد‪ .‬این جلسه به ریاست اقای محمد جمالی حسن جانی و نظارت‬ ‫اقایان ش��هرام بابالویان و س��عید نخس��تین و دبیری اقای حسنعلی‬ ‫تقی زاده لن��ده تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجم��ع اقای مهندس‬ ‫تق��ی زاده لن��ده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضم��ن ارائه گ��زارش عملکرد‬ ‫هیات مدی��ره ب��ه س��واالت بیش��تر س��هامداران پاس��خ گف��ت‪.‬‬ ‫س��پس صورت ه��ای مال��ی و‬ ‫ترازنامه شرکت برای سال مالی‬ ‫منته��ی ب��ه ‪ 1397/09/30‬به‬ ‫تصویب حضار رسید‪ .‬همچنین‬ ‫در این جلس��ه پ��س از تصویب‬ ‫صورت ه��ای مال��ی از س��وی‬ ‫س��هامداران تقسیم مبلغ ‪160‬‬ ‫ریال سود به ازای هر سهم مورد‬ ‫تایید حاضران قرار گرفت‪.‬‬ ‫انتخ��اب روزنام��ه اطالع��ات‬ ‫به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت و موسسه حسابرسی «بهمند»‬ ‫به عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس ش��رکت و موسس��ه حسابرسی‬ ‫«هشیار بهمند» به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ‪ 98‬از‬ ‫دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫در ادامه نکات مهم بیان شده در مجمع ارایه خواهد شد‪:‬‬ ‫ در حال حاضر گروه دارای زیر یک درصد از ظرفیت تولید ‪78900‬‬‫مگاواتی تولید برق کش��ور می باشد که با تکمیل طرح های توسعه به‬ ‫‪ 1.4‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫ س��ود خالص ش��رکت نسبت به س��ال گذشته شاهد رشد بیش از‬‫‪30‬درصد بوده و روند س��وداوری ش��رکت طی س��ال اینده نیز ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ نیروگاه های کش��ور دارای دو نوع هزینه می باشند‪ :‬هزینه ارزی و‬‫ریالی‪ .‬هزینه های ریالی به طور متوسط ساالنه ‪20‬درصد رشد را تجربه‬ ‫می کنند و هزینه های ارزی باتوجه به قیمت ارز تعیین خواهند شد‪.‬‬ ‫ سه مورد از طرح های شرکت ازجمله هریس‪ ،‬کاسپین و سیرجان‬‫دارای قرارداده��ای ‪ ECA‬می باش��ند که از مزایای اس��تفاده از این‬ ‫قراردادها اعطای سوخت مجانی می باشد‪.‬‬ ‫ نی��روگاه ب��ادی تولی��د نیروی برق س��بز منجی��ل دارای قرارداد‬‫تضمینی خرید انرژی ‪20‬س��اله اس��ت‪ .‬این شرکت اگرچه طی سال‬ ‫‪24 ،1396‬میلی��ارد ریال زیان محقق کرده بود‪ ،‬اما در س��ال ‪1397‬‬ ‫موفق به کسب ‪ 475‬میلیارد ریال سود گردید‪ .‬روند سوداوری شرکت‬ ‫در سال اینده ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ وهور‪ ،‬نیروگاه بادی را سال گذشته با قیمت تقریبی ‪400‬میلیارد‬‫تومان خریداری کرد ولیکن در حال حاضر ارزش جایگزینی نیروگاه‬ ‫مزب��ور باتوجه به نوس��انات ن��رخ ارز حداقل دو براب��ر نرخ خریداری‬ ‫شده می باشد‪.‬‬ ‫ ش��ایان ذکر اس��ت‪ ،‬خرید انرژی از واحدهای تجدیدپذیر توس��ط‬‫سازمان انرژی های تجدیدپذیر (ساتیا) به صورت نقدی می باشد‪.‬‬ ‫ ش��رکت قصد دارد از ‪ 80‬مگاوات از ظرفیت نیروگاه استفاده کند‪.‬‬‫این مقدار برای سال ‪ 97‬برابر ‪ 70‬مگاوات و برای سال ‪ 1396‬برابر با‬ ‫‪ 38‬مگاوات بوده است‪.‬‬ ‫ مولد برق کاس��پین دارای درصد پیش��رفت فیزیکی ‪90‬درصدی‬‫است و قبل از پیک مصرف سال ‪ 1398‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫ هریس دارای ‪ 65‬درصد پیش��رفت فیزیکی بوده اس��ت‪ .‬این پروژه‬‫نیز قبل از پیک مصرف سال ‪ 1398‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫پ��س از قرائ��ت گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی‪ ،‬پیرو س��واالت‬ ‫س��هامداران از مدیری��ت ش��رکت درخص��وص بنده��ای گ��زارش‬ ‫حسابرس��ی‪ ،‬اقای روحی مدیر مالی اداری وهور پاسخ های مبسوطی‬ ‫را به سهامداران حاضر در مجمع ارائه دادند‪.‬‬ ‫‹‹جایگاه شرکت در صنعت برق کشور‪:‬‬ ‫براس��اس ام��ار تفصیل��ی صنعت ب��رق ایران ظرفیت نصب ش��ده‬ ‫نیروگاه های کش��ور (قطعی دولتی و غیردولتی) تا پایان سال ‪1396‬‬ ‫به رقمی معادل ‪ 78.900‬مگاوات بالغ گردیده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با توجه به دارا‬ ‫بودن بخشی از سهام نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با ظرفیت ‪954‬‬ ‫مگاوات‪ ،‬نیروگاه س��یکل ترکیبی س��منان با ظرفیت ‪ 324‬مگاوات‪،‬‬ ‫نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن با ظرفیت ‪ 1305‬مگاوات و راه اندازی‬ ‫نیروگاه گازی ش��هید کاظمی س��یرجان با ظرفی��ت ‪ 332‬مگاوات و‬ ‫خرید نیروگاه بادی ‪ 91‬مگاواتی منجیل باتوجه به ظرفیت ‪78.900‬‬ ‫مگاواتی نیروگاه های کش��ور در س��ال ‪ 1396‬دارای مالکیت س��هم‬ ‫‪ 1/003‬درصدی از نیروگاه های کش��ور می باشد‪ .‬در همین خصوص‬ ‫باتوجه به برنامه ریزی ش��رکت در س��رمایه گذاری های ش��رکت در‬ ‫طرح های توس��عه نیروگاه س��یکل ترکیبی ارومیه‪ ،‬نیروگاه س��یکل‬ ‫ترکیبی سیرجان و نیروگاه سیکل ترکیبی هریس و نیروگاه مقیاس‬ ‫کوچک کاس��پین مالکیت حدود ‪ 1/41‬درصدی نیروگاه های کش��ور‬ ‫از ان شرکت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹‹سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیربورسی‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری در سهام ش��رکت های غیربورس��ی وابسته و سایر‬ ‫شرکت ها به ارزش اسمی در سال مالی به شرح ذیل تفکیک می شود‪.‬‬ ‫‪ -‬شرکت تدبیرسازان سرامد‬ ‫ شرکت گهرانرژی سیرجان‬‫ شرکت مولد برق کاسپین‬‫ شرکت مولد برق هریس‬‫ شرکت توسعه مسیر برق گیالن‬‫ شرکت مدیریت تولید برق گیالن‬‫ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم‬‫ شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل‬‫‹‹اقدامات صورت گرفته در سال مالی ‪:1397‬‬ ‫ خرید سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل‬‫خرید ‪ 99/58‬درصد از س��هام ش��رکت تولید برق س��بز منجیل در‬ ‫تاریخ ‪ 1396/11/02‬صورت گرفته اس��ت و قرارداد مربوطه در تاریخ‬ ‫‪ 1397/02/10‬تنظیم و امضا شده است‪.‬‬ ‫ شرکت در افزایش سرمایه شرکت تدبیرسازان سرامد‬‫افزایش س��رمایه شرکت تدبیرسازان سرامد به میزان ‪1.200.000‬‬ ‫میلی��ون ریال (از ‪ 1.800.000‬میلیون ریال به ‪ 3.000.000‬میلیون‬ ‫ری��ال) از مح��ل مطالبات و اورده نقدی و با هدف تامین منابع جهت‬ ‫انجام پروژه احداث بخش بخار نیروگاه س��یکل ترکیبی ارومیه انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ ش�رکت در افزایش س�رمایه ش�رکت مولد برق کاس�پین‬‫منطقه ازاد انزلی‬ ‫افزایش س��رمایه ش��رکت مولد برق کاس��پین به میزان ‪150.000‬‬ ‫میلیون ریال (از ‪ 120.000‬میلیون ریال به ‪ 270.000‬میلیون ریال)‬ ‫از محل اورده نقدی و با هدف تامین منابع س��رمایه ای جهت انجام‬ ‫پ��روژه ط��رح احداث نیروگاه ‪ 25‬مگاوات ب��رق و حرارت منطقه ازاد‬ ‫انزلی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ شرکت در افزایش سرمایه شرکت مولد نیروگاهی هریس‬‫افزایش سرمایه شرکت مولد نیروگاهی هریس به میزان ‪600.000‬‬ ‫میلی��ون ریال (از ‪ 600.000‬میلیون ری��ال به ‪ 1.000.000‬میلیون‬ ‫ریال) از محل اورده نقدی س��هامداران و با هدف انجام پروژه احداث‬ ‫فاز اول نیروگاه س��یکل ترکیبی هریس به ظرفیت ‪ 492‬مگاوات در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫‹‹ اقدامات صورت گرفته در بخش های مختلف شرکت‬ ‫ فروش یک دس��تگاه س��اختمان با کارب��ری اداری واقع در الهیه‬‫شمالی خیابان بیدار از طریق برگزاری مزایده در تاریخ ‪97/9/17‬‬ ‫‪ -‬س��رمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی‬ ‫گهرفام امید‬ ‫ بازدی��د از نیروگاه س��یکل ترکیبی گی�لان و تهیه و ارائه گزارش‬‫ارزشیابی نیروگاه‬ ‫ بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج شرکت تولید برق ماهتاب‬‫و تهیه و ارائه گزارش ارزشیابی نیروگاه‬ ‫ تهیه و ارائه گزارش ارزشیابی نیروگاه بادی منجیل‬‫ تهیه و ارائه سند راهبردی ‪ 5‬ساله شرکت که توسط اعضای محترم‬‫هیات مدیره در حال بررسی می باشد‪.‬‬ ‫ بازدید از نیروگاه ‪ 25‬مگاواتی موبایل مپنا و تهیه گزارشات مربوطه‬‫ تاسیس شرکت تولید و توسعه پویا انرژی سبز خاورمیانه و انتقال‬‫دارایی و مدیریت بهره برداری نیروگاه سمنان به شرکت فوق الذکر‬ ‫ بررس��ی های صورت گرفته جهت تاس��یس شرکت بهره برداری و‬‫فروش نیروگاه های تحت پوشش‬ ‫ پیگیری‪ ،‬نظارت و بازدید اجرای پروژه های شرکت های زیرمجموعه‬‫ اداره و مدیریت نیروگاه جهرم‬‫‪ -‬شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مذاکره با شرکت ها‬ ‫و فعالین داخلی و خارجی‬ ‫ ممیزی ه��ای داخل��ی و ممیزی های دوره نگه��داری گواهینامه‬‫مدیری��ت کیفیت ‪ ISO 2008‬و ارتقا به سیس��تم مدیریت کیفیت‬ ‫‪2015‬‬ ‫برنامه های اتی هیات مدیره شرکت به شرح زیر خواهد بود‪:‬‬ ‫ باتوجه به خرید سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (مالک‬‫نیروگاه بادی منجیل) ش��رکت بایس��تی اقدام��ات الزم درخصوص‬ ‫پرداخت اقساط نیروگاه را انجام دهد‪.‬‬ ‫ اقدامات الزم جهت تعمیر و نگهداری توربین های موجود شرکت‬‫تولید نیروی برق سبز منجیل و برنامه ریزی جهت توسعه نیروگاه‬ ‫ ش��رکت در افزایش سرمایه شرکت مولد نیروگاهی هریس جهت‬‫تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی هریس‬ ‫ شرکت در افزایش سرمایه شرکت مولد برق کاسپین جهت تکمیل‬‫نیروگاه مقیاس کوچک کاسپین‬ ‫ ش��رکت در افزایش س��رمایه شرکت تدبیرس��ازان سرامد جهت‬‫تکمیل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه‬ ‫صورت سودو زیان‬ ‫برای سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذرماه ‪1397‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درامد سود تضمین شده‬ ‫‪33.933‬‬ ‫‪28.137‬‬ ‫سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها‬ ‫‪3.280‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪992.768‬‬ ‫‪709.951‬‬ ‫درامد سود سهام‬ ‫میلیون ریال‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪1396/09/30‬‬ ‫جمع درامدهای عملیاتی‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫‪955.555‬‬ ‫(‪)55.326‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫‪681.814‬‬ ‫(‪)52.378‬‬ ‫(‪)55.326‬‬ ‫(‪)52.378‬‬ ‫‪937.442‬‬ ‫‪657.573‬‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫(‪)205.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫‪192.967‬‬ ‫‪18.965‬‬ ‫(‪)12.033‬‬ ‫‪18.965‬‬ ‫سود خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫‪925.409‬‬ ‫‪676.538‬‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫(‪)2.162‬‬ ‫(‪)4.340‬‬ ‫‪923.247‬‬ ‫‪672.198‬‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫‪239‬‬ ‫‪241‬‬ ‫سود پایه هر سهم‪ -‬تعدیل شده‬ ‫‪239‬‬ ‫‪202‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫چند کالم‬ ‫در باب بهره وری‬ ‫در معدنکاری‬ ‫امیربیژن یثربی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫بخش مع��دن ای��ران‪ ،‬نیاز به س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی و س��رمایه گذاری بخش خصوصی دارد‬ ‫و این ‪۲‬راهکار در حل مشکالت تاثیر مثبت دارند‪.‬‬ ‫به باور من با ارتباط دادن س��رمایه گذار خارجی با‬ ‫بخش داخلی می توان مش��کل را حل کرد؛ کاری‬ ‫ک��ه اکنون صنعت نفت‪ ،‬ان را انجام می دهد‪ .‬یکی‬ ‫از معیارهای قراردادهای صنعت نفت ما‪ ،‬ش��ریک‬ ‫کردن شرکت های خارجی با شرکت های داخلی‬ ‫اس��ت و یک ش��رکت خارجی به شرطی می تواند‬ ‫به پروژه ورود پیدا کند که با یک ش��رکت داخلی‬ ‫شریک ش��ود؛ سیاست بسیار خوبی که در بخش‬ ‫معدن کشور بس��یار کمرنگ است‪ .‬بخش معدن‬ ‫ایران از نظر حج��م و گوناگونی مواد معدنی‪ ،‬این‬ ‫ظرفیت را دارد که س��رمایه گذاران خارجی پشت‬ ‫در این کش��ور صف بکش��ند و برای ورود به داخل‬ ‫رقابت کنند‪ .‬بکارگیری فناوری های نو هزینه های‬ ‫بهره ب��رداری و تولید را کاه��ش می دهد و به این‬ ‫وسیله به افزایش بهره وری در معدنکاری منتهی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬البته فقط ورود فناوری نیس��ت بلکه‬ ‫اموزش ان هم هست‪ .‬پس ورود فناوری به معنای‬ ‫افزایش توان نیروی انس��انی هم قلمداد می شود‬ ‫چون نیروی انس��انی باید کار با فن��اوری نو را یاد‬ ‫بگیرد‪ .‬درباره هزینه های مربوط به فناوری ها هم‬ ‫به همان ش��عار معروف استناد می کنم که «پول‬ ‫دادنی را باید داد‪ ».‬در ایران مس��ئله این است که‬ ‫م��ا بلندمدت فکر نمی کنیم بلکه کوتاه مدت و در‬ ‫بهتری��ن حالت‪ ،‬میان مدت فک��ر می کنیم‪ .‬یکی‬ ‫از مس��ائل بزرگ کشور این اس��ت که ما فرهنگ‬ ‫س��رمایه گذاری نداریم و انتظار داریم یک شبه به‬ ‫سود برسیم‪ .‬برای همین بیشتر سرمایه ها به طور‬ ‫مثال در صنعت س��اختمان و بدت��ر از ان در ارز و‬ ‫طال سرمایه گذاری می شود‪ .‬در کشور ما بازگشت‬ ‫س��رمایه از ارزش خالص فعلی بیشتر است‪ .‬البته‬ ‫چنی��ن اتفاقی برامده از ان اس��ت که س��رمایه‬ ‫موجود در دس��ت س��رمایه گذار کم اس��ت‪ .‬برای‬ ‫کمرنگ ش��دن این اتفاق‪ ،‬دولت باید با اقداماتی‬ ‫مانن��د ارائه تس��هیالت‪ ،‬معافیت ه��ای مالیاتی‬ ‫طوالنی مدت و تش��ویق به ورود ماش��ین االت با‬ ‫ظرفیت باال‪ ،‬توجه بیش��تری به کس��انی داش��ته‬ ‫باشد که حاضرند در بخش معدن سرمایه گذاری‬ ‫کنن��د‪ .‬در ش��رایط کنون��ی چون بودج��ه اولیه‬ ‫کم اس��ت‪ ،‬تالش ب��رای کاه��ش هزینه ها داریم‬ ‫ک��ه چنانچه گفتم ب��ه افزایش بهره وری و س��ود‬ ‫درازم��دت نمی انجامد‪ .‬البته چنین روش��ی ویژه‬ ‫معدنکاری نیس��ت و در س��ایر صنایع هم وجود‬ ‫دارد‪ .‬در ایران ریس��ک س��رمایه گذاری باالست و‬ ‫تسهیالت مناسبی داده نمی شود‪ .‬البته من منکر‬ ‫تس��هیالتی که اکنون داده می ش��ود‪ ،‬نیستم‪ .‬ما‬ ‫حتی بانک��ی به نام صنعت و مع��دن داریم اما در‬ ‫مقایسه با حرفه معدنکاری در جهان‪ ،‬حمایتی که‬ ‫از این بخش می شود کمتر است و من این مشکل‬ ‫را ایراد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا س��ازمان‬ ‫توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی کشور‬ ‫نمی دان��م بلکه از نظر من ای��ن ضعف ها برامده از‬ ‫کم توجهی به بخش معدن اس��ت ک��ه همواره بر‬ ‫ان تاکید کرده ام‪ .‬درس��ت است که ما معدنکاری‬ ‫س��نتی نداری��م ام��ا معدنکاری صنعت��ی هم در‬ ‫مقیاس های کوچک انجام می ش��ود که بهره وری‬ ‫ان پایین اس��ت‪ .‬بهره وری پایی��ن نیز هزینه ها را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مصرف زغال سنگ برای‬ ‫تولید انرژی کاهش یافت‬ ‫یک مطالعه جدید نشان می دهد زغال سنگ‬ ‫که منبع ضروری انرژی است‪ ،‬به تدریج تبدیل به‬ ‫اخرین منبع انرژی در سطح جهان شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس ب��ه نق��ل از العربیه‪ ،‬یک‬ ‫مطالعه به تازگی نش��ان می دهد زغال س��نگ‬ ‫که منبع ضروری انرژی اس��ت‪ ،‬به تدریج تبدیل‬ ‫ب��ه اخرین منبع انرژی در س��طح جهان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که بسیاری از مصرف کنندگان‬ ‫عم��ده مانن��د انگلس��تان و الم��ان و همچنین‬ ‫ای��االت متحده و چی��ن‪ ،‬انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و گاز طبیع��ی را جایگزی��ن ان کرده ان��د‪ .‬در ‪۶‬‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬انتشار دی اکس��ید کربن ساالنه‬ ‫از نیروگاه ه��ای زغال س��نگ نیز به میزان ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون تن کاهش یافته است که خبر بدی برای‬ ‫شرکت های استخراج از معادن زغال سنگ است‬ ‫ام��ا اخبار خوبی برای محیط زیس��ت با توجه به‬ ‫اثرات منفی زغال سنگ است‪ .‬از نظر اقتصادی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی‬ ‫خورشیدی یا باد‪ ،‬به کاهش نرخ برق تولید شده‬ ‫کمک می کند که نگرانی را درباره کاهش تولید‬ ‫برق و انرژی خواهد کاست‪.‬‬ ‫طال همچنان به‬ ‫دالر واکنش‬ ‫نشان می دهد‬ ‫تحلیلگران بازار جهانی می گویند نرخ طال پس از‬ ‫گذش��تن از ریزش سنگین پنجشنبه گذشته‪ ،‬هفته‬ ‫جاری به سطح باالتری صعود می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نرخ طال هفته گذش��ته اندکی‬ ‫کاهش یافت‪ .‬بزرگ تری��ن کاهش یک روزه این فلز‬ ‫ارزش��مند روز پنجشنبه رقم خورد و بهای معامالت‬ ‫ات��ی ب��ازار کامکس نیوی��ورک ‪ ۱.۵‬درصد س��قوط‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خب��ر خوب این اس��ت ک��ه طال جای پ��ای خود‬ ‫را محک��م ک��رده و نرخ این فل��ز در هفته جاری که‬ ‫ارزش معام�لات ب��ه دلیل تعطی�لات عمومی عید‬ ‫پ��اک در جهان کمتر می ش��ود‪ ،‬اندک��ی بهبود پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه بارت میل��ک‪ ،‬مدیر اس��تراتژی جهانی‬ ‫ش��رکت «ت��ی دی س��کیوریتیز»‪ ،‬عوام��ل مثب��ت‬ ‫متع��ددی از جمل��ه دالر ضعیف ت��ر وج��ود دارن��د‬ ‫ک��ه طال باید به انها واکنش نش��ان دهد‪ .‬ش��اخص‬ ‫دالر از ‪ ۹۷.۲‬واح��د ب��ه ‪ ۹۶.۸۲‬واح��د اف��ت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دالر امریکا به امار اقتصادی مطلوب چین واکنش‬ ‫نش��ان داد‪ .‬زمانی که ش��ور و اش��تیاق در امریکای‬ ‫شمالی فروکش کرد‪ ،‬دالر ضعیف تر به باال رفتن نرخ‬ ‫ط�لا کمک خواهد کرد‪ .‬دالر امریکا در معامالت روز‬ ‫جمع��ه به امار قوی صادرات مارس و امار وام و پول‬ ‫چین واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫به گفت��ه تحلیلگران‪ ،‬امار اقتص��ادی هم در روند‬ ‫ن��رخ طال در هفته ج��اری اهمی��ت فراوانی خواهد‬ ‫داشت و ش��ماری از امار نظیر خرده فروشی امریکا‪،‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امار مس��کن‪ ،‬گزارش تولید ایمپایر استیت‪ ،‬گزارش‬ ‫بژ بوک بانک مرکزی امریکا و تولید صنعتی هستند‬ ‫که ممکن اس��ت باعث حرکت چش��مگیر نرخ طال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫به گفته میلک‪ ،‬بعید اس��ت قیمت طال از س��طح‬ ‫فعلی کاه��ش پیدا کن��د‪ .‬حمایت ق��وی در حدود‬ ‫میانگین نرخ ‪ ۱۰۰‬روزه در ‪ ۱۲۸۸‬دالر وجود دارد و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬طال در سطح ‪ ۱۳۰۶‬دالر با مقاومت‬ ‫روبه رو است‪.‬‬ ‫اگ��ر طال به پایین تر از مح��دوده ‪ ۱۲۸۴‬تا ‪۱۲۹۰‬‬ ‫دالر س��قوط کند‪ ،‬ممکن اس��ت نرخ ‪ ۱۲۶۷‬دالر و‬ ‫پایین تر از ان را بشکند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اگر به باالی ‪ ۱۳۰۰‬دالر صعود کند‪،‬‬ ‫می تواند تا مرز ‪ ۱۳۳۰‬دالر پیشروی کند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش کیتکونیوز‪ ،‬جورج گرو‪ ،‬مدیرکل‬ ‫ش��رکت «ار بی س��ی ولث منیجمنت» ب��ر این باور‬ ‫اس��ت که بعید اس��ت طال در کوتاه مدت به باالتر از‬ ‫مرز ‪ ۱۳۲۵‬دالر صع��ود کند‪ ،‬مگر اینکه یک رویداد‬ ‫سیاسی یا اقتصادی بزرگ تر به وقوع بپیوندد‪.‬‬ ‫ارمغان ربات ها برای بخش معدن‬ ‫کاهش هزینه های مالی و محیط زیستی با معدنکاری رباتیک‬ ‫برگردان‪:‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خود کارسازی‬ ‫معنای همزیستی‬ ‫گروه های‬ ‫انسانی‪-‬رباتی‬ ‫در معادن است‬ ‫که در ان از‬ ‫توان دستیار‬ ‫رباتیک برای‬ ‫امور فیزیکی‬ ‫استفاده می شود‬ ‫و موجود انسانی‬ ‫نیز مسئولیت‬ ‫تصمیم گیری را‬ ‫بر عهده دارد‬ ‫ربات ه��ا در مع��ادن در حال جایگزینی با انس��ان ها‬ ‫هس��تند و این امکان وجود دارد که روزی همه ذخایر‬ ‫معدنی جهان با اس��تفاده از انها بهره برداری ش��وند‪ .‬با‬ ‫این ح��ال ایده پردازی و تصمیم گی��ری هنوز بر عهده‬ ‫انسان است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نقل از اِن بی س��ی نیوز‪ ،‬حتی‬ ‫در عص��ر دیجیت��ال هم برخ��ی از مش��اغل همچنان‬ ‫االینده و اس��یب زا هس��تند‪ .‬اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫نمونه بارزی از انهاس��ت ک��ه در جریان ان خطرهایی‬ ‫همانند اتش سوزی‪ ،‬سقوط سنگ و ریزش معدن جان‬ ‫معدنکاران را تهدید می کند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬تجهی��ز معادن به دس��تگاه های‬ ‫خ��ودکار‪ ،‬معی��ار جدی��دی از امنیت را ب��رای معادن‬ ‫می افرین��د‪ .‬این دس��تگاه ها عالوه بر ارتق��ای امنیت‪،‬‬ ‫به��ره وری را نیز افزایش می دهند‪ .‬این خودکارس��ازی‬ ‫(اتوماس��یون) ش��امل طیفی از دس��تگاه های رباتیک‬ ‫حف��اری ت��ا کامیون ه��ای خودرانی می ش��ود که در‬ ‫بهره ب��رداری از ذخای��ر معدنی به کار گرفته ش��ده و‬ ‫از سوی انس��ان در ساخت دنیایی پیش��رفته استفاده‬ ‫می شوند؛ دنیایی که انواع خودروها‪ ،‬ساختمان ها و ابزار‬ ‫الکترونیکی را دربرگرفته است‪.‬‬ ‫دکتر برنارد یونگ‪ ،‬استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه‬ ‫مع��دن و فن��اوری فرایب��رگ الم��ان در گفت وگ��و با‬ ‫ان بی س��ی نیوز در ای��ن ب��اره می گوید‪ :‬ای��ن احتمال‬ ‫وجود دارد ما معادنی داش��ته باش��یم ک��ه خودکار و‬ ‫ب��دون بکارگیری نیروی انس��انی بهره برداری ش��وند‪.‬‬ ‫«خودکارس��ازی» به این معناس��ت که معدنکاری در‬ ‫این��ده می توان��د در بس��تر اقیانوس ها ی��ا در فضا هم‬ ‫انجام ش��ود و بهره گیری از توان ربات ها ممکن اس��ت‬ ‫تنها فرصتی باشد که ما برای دستیابی به مواد معدنی‬ ‫موج��ود در ای��ن نواح��ی دور از دس��ترس در اختیار‬ ‫داریم‪ .‬وقتی می توان هواپیماهای بدون سرنش��ین را با‬ ‫خلبان های��ی که هزارها کیلومتر با انها فاصله دارند‪ ،‬به‬ ‫حرکت دراورد و کنترل کرد‪ ،‬این امکان نیز وجود دارد‬ ‫که بر عملی��ات معدنی خ��ودکار از فاصله دور نظارت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫هرم��ان هرمان‪ ،‬مدیر مرکز ملی مهندس��ی رباتیک‬ ‫دانش��گاه کارنگ��ی ملون در ش��هر پیتزب��ورگ ایالت‬ ‫پنسیلوانیای امریکاست‪ .‬او در این باره می گوید‪ :‬ربات ها‬ ‫را می توان در سراس��ر جه��ان از راه دور به کار گرفت‬ ‫یعنی ش��ما در امریکا زندگ��ی کرده و بر کار تجهیزات‬ ‫یک معدن در استرالیا نظارت کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹ماشین های خودکار حمل کننده کانی‬ ‫فناوری خودکارس��ازی معادن اکنون با ماشین االت‬ ‫خودکاری ظاهر شده که کانی ها را حمل می کنند‪ .‬این‬ ‫کامیون های غول اس��ا از فناوری های مشابهی استفاده‬ ‫می کنند که در س��ایر ماشین االت حمل ونقل خودکار‬ ‫نیز دیده می ش��وند‪ .‬این ماشین ها ‪ ۲۴‬ساعت شبانه روز‬ ‫و ‪ ۷‬روز هفته را مش��غول کارند بدون اینکه راننده انها‬ ‫«خودکارس��ازی» به این معناست که معدنکاری در اینده می تواند‬ ‫در بستر اقیانوس ها یا در فضا هم انجام شود و بهره گیری از توان‬ ‫ربات ها ممکن است تنها فرصتی باشد که ما برای دستیابی به مواد‬ ‫معدنی موجود در این نواحی دور از دسترس در اختیار داریم‬ ‫نیاز به استراحت داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت انگلیسی اس��ترالیایی ریوتینت��و یک��ی از‬ ‫بزرگ ترین ش��رکت های معدنی جهان است که از ‪۸۰‬‬ ‫ع��دد از این کامیون ها در معادن س��نگ اهن خود در‬ ‫استرالیای غربی استفاده می کند‪ .‬این شرکت همچنین‬ ‫ترن های خودکار و ب��دون راننده ای‬ ‫در ح��ال توس��عه َ‬ ‫است که کانی را در مسیرهای صدها کیلومتری حمل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫یونگ که پیش تر معرفی ش��د‪ ،‬در این باره می گوید‪:‬‬ ‫وس��ایل نقلیه خودکار قابلیت راهیاب��ی به زیرزمین را‬ ‫نیز دارند و در حالی که مجهز به اس��کنرها و رادارهای‬ ‫لیزری هس��تند می توانند به س��رعت و با حفظ ایمنی‬ ‫در تونل ه��ای باریک و خاک ال��ودی حرکت کنند که‬ ‫انسان ها به سختی می توانند به انها راه یابند‪ .‬هم اکنون‬ ‫ش��رکت تولیدکننده وسایل نقلیه « ُولوو» در سوئد‪ ،‬در‬ ‫حال ازمایش کامیون های خودران در معادنی است که‬ ‫شرکت معدنی «بولیدِن» از انها بهره برداری می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزار حفاری رباتیک‬ ‫َگ��ری ُگلدب ِ��رگ‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت معدن��ی و‬ ‫امریکای��ی نیومونت ماینین��گ در این ب��اره می گوید‪:‬‬ ‫خودکارس��ازی (اتوماس��یون) در معدن��کاری فقط به‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫موسسه غیرتجاری فرهنگی‪ ،‬مطبوعاتی‬ ‫)‬ ‫گسترش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(‬ ‫ثبت شده به شماره ‪35854‬‬ ‫بدینوس��یله از کلیه صاحبان س��هام موسس��ه غیرتجاری فرهنگی‪ ،‬مطبوعاتی گسترش‬ ‫) دعوت می ش��ود در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(‬ ‫که در س��اعت ‪ 14‬بعد از ظهر روز چهارش��نبه ‪ 98/2/4‬در محل موسس��ه واقع در خیابان‬ ‫قائم مقام فراهانی – کوچه ازادگان‪ -‬پ‪ 26‬تشکیل می شود حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعیین هیات مدیره‬ ‫‪ -2‬تعیین بازرسان‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد‪.‬‬ ‫هیات مدیره‬ ‫انتقال کانی اختصاص ندارد بلکه ش��امل برداش��ت ان‬ ‫از بس��تر خاک نیز می ش��ود‪ .‬درحال حاضر معدنکاران‬ ‫برای ش��کافتن س��نگ ها و حف��ر انه��ا‪ ،‬در صخره ها‬ ‫چاله هایی ایج��اد و انها را با مواد منفجره پر می کنند؛‬ ‫اب��زار حفاری خودکار می تواند این چاله ها را س��ریع تر‬ ‫و با دقت بیش��تری نس��بت به تجهیزات مرسوم ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬مجله «نیوسای ِنتیس��ت» گزارشی‬ ‫منتش��ر کرده و در ان از ربات هایی گفته که می توانند‬ ‫به ذخایر احتمالی باقی مانده در معادن متروک دست‬ ‫پیدا کنند‪ .‬این معادن پس از پایان عمر بازدهی‪ ،‬عقیم و‬ ‫گاه پر از اب می شوند‪ .‬همچنین در انگلیس مهندسان‬ ‫با اس��تفاده از «ای واموس» (سیس��تم عامل مجهز به‬ ‫قابلیت جایگزینی) در حال ازمایش ربات هایی هستند‬ ‫ک��ه می توانند کانی را از زیر اب اس��تخراج کنند‪ .‬این‬ ‫ربات ها همانند ماش��ین های رود ِهدِر هستند که امروز‬ ‫در مع��ادن برای برش س��نگ ها و صخره ها اس��تفاده‬ ‫می ش��وند‪ .‬انها با س��رهای میخی‪ ،‬کانی را خرد و ماده‬ ‫ابکی را به سطح زمین پمپاژ می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ربات های دستیار‬ ‫عالوه بر تجهیزات خودکار اس��تخراجی که جانشین‬ ‫انسان ها در معادن می شوند‪ ،‬مهندسان مشغول ساخت‬ ‫ربات هایی هستند که در کنار انسان ها کار کنند‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه گروهی به مدیریت یونگ موفق به طراحی یک‬ ‫دس��تیار معدنی رباتیک ش��دند که ان را «جولیوس»‬ ‫می نامند‪.‬‬ ‫این ربات به اندازه یک چرخ خرید اس��ت‪ .‬چرخ دارد‬ ‫و ویژگی برجس��ته ان وجود یک بازوی رباتیک است‬ ‫که در نوک ان یک دس��ت ‪ ۳‬انگش��تی ق��رار گرفته و‬ ‫می توان��د ابزاره��ای اس��کن را برای تجزی��ه و تحلیل‬ ‫کیفیت نمونه های کان��ی بی حرکت نگه دارد‪ .‬به گفته‬ ‫یونگ‪ ،‬انجام این کار برای موجود انس��انی به ویژه پس‬ ‫از گذراندن یک روز طوالنی در معدن می تواند بس��یار‬ ‫مشکل باشد‪.‬‬ ‫این ایده به معنای همزیس��تی گروه های انس��انی‪-‬‬ ‫رباتی در معادن است که در ان از توان دستیار رباتیک‬ ‫برای امور فیزیکی استفاده می شود و موجود انسانی نیز‬ ‫مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫در نهای��ت از ربات ها در انواع گوناگون برای مدیریت‬ ‫عملیات معدنی و اطمینان از اینکه همه چیز به خوبی‬ ‫پیش می رود‪ ،‬استفاده خواهد شد‪ .‬برخی از این ربات ها‬ ‫به داخ��ل معادن زیرزمین��ی می رون��د و داده هایی را‬ ‫درباره دمای هوا‪ ،‬پایداری س��نگ ها و دیگر ش��رایطی‬ ‫که می توانند بر امنیت کارگران موثر باشند‪ ،‬جمع اوری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در معادن روباز‪ ،‬هواپیماهای بدون سرنش��ین بر فراز‬ ‫معدن پ��رواز می کنند و از چش��م انداز ان برای ایجاد‬ ‫نقش��ه های ‪ 3‬بعدی عکس می گیرند؛ نقشه هایی که از‬ ‫انها برای اس��تقرار تجهیزات و بررسی احتمال ریزش‬ ‫صخره ها استفاده می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫ضرورت اتکا به توان‬ ‫داخلی و حمایت های‬ ‫غیرنقدی‬ ‫صدای تغییر‬ ‫نرخ سود بانکی‬ ‫می اید‬ ‫ایران هلث؛ کلید‬ ‫درامد‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون دالری‬ ‫با وجود خسارت ‪۱۳‬هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ۷‬ه�زار و ‪ ۵۰۰‬میلی�ارد تومان بیمه‬ ‫خسارت دیدگان‬ ‫حجتی‪ ،‬وزیر جهاد کش��اورزی با اشاره به اقدام های دولت‬ ‫در یک ماه گذشته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براورد خسارت ها‪ ،‬بازدیدها‬ ‫و تفاهمنامه های الزم انجام ش��ده و در نشست دولت درباره‬ ‫انچه الزم اس��ت‪ ،‬تدابیر مقتضی اتخاذ ش��د‪ .‬به گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬وی با اش��اره به اینکه بخش کش��اورزی در استان های‬ ‫گلس��تان و مازندران‪ ۲ ،‬هزار میلیارد تومان خس��ارت دیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در مجموع بخش کش��اورزی در کش��ور‬ ‫تاکنون‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان اس��یب دیده و خسارت های‬ ‫زی��ادی به تولیدکنن��دگان بخش های گوناگون وارد ش��ده‬ ‫که ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان ان مربوط به کش��ت و صنعت در‬ ‫خوزس��تان است و با توجه به اب های روان در سطح استان‪،‬‬ ‫هنوز هم خسارت ها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حجتی به ‪ ۲‬مصوبه دولت در جبران خسارت ها اشاره کرد‬ ‫و توضیح داد‪ :‬مصوبات دولت در دو بخش بود یکی کمک های‬ ‫بالعوض و دیگری تسهیالت‪ .‬وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد کمک های بالعوض که شامل ‪ ۵۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫است‪ ،‬تخصیص داده شده و ستادهای مازندران و گلستان در‬ ‫ارتباط با این تس��هیالت و کمک های بالعوض فعال هستند‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬بانک مرکزی مکلف شده تسهیالتی ‪ -‬چه‬ ‫از نوع استمهال وام ها و چه از نوع ارائه وام های جدید‪ -‬ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ارتباط با خسارت های بخش کشاورزی انچه‬ ‫به صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی مرتبط بوده از هفته‬ ‫پیش اغاز ش��ده و تا به امروز ‪ ۶۵‬میلیارد تومان خس��ارت به‬ ‫اس��یب دیدگان این بخش پرداخت ش��ده است و پیش بینی‬ ‫داریم ‪ ۷‬هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد تومان بیمه خسارت دیدگان نیز‬ ‫به زودی پرداخت ش��ود‪ .‬حجتی بیشترین خسارت را مربوط‬ ‫ب��ه حوزه زراعت‪ ،‬باغبانی‪ ،‬دام‪ ،‬جایگاه های دام‪ ،‬زنبورعس��ل‬ ‫و مرغداری ه��ا دانس��ت و اف��زود‪ ۶۰۰ :‬واح��د مرغداری و ‪۳‬‬ ‫مرغداری مادر در جریان سیل اخیر اسیب دیدند ضمن انکه‬ ‫اس��یب جدی به مزارع پرورش ماهی به ویژه در استان های‬ ‫کوهستانی لرستان و چهارمحال و بختیاری وارد شد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کابینه با اش��اره به خراب ش��دن تاسیس��ات‬ ‫ایس��تگاه های پمپاژ اب‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خزانه های برنج مردم در‬ ‫استان های گلستان و مازندران از بین رفته است‪.‬‬ ‫وی درباره دیگر استان های سیل زده به جز مناطق شمالی‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬دیروز در نشس��ت هیات دولت مصوبه ای درباره‬ ‫چگونگی تامین خسارت مناطق سیل زده غیرشمال داشتیم‬ ‫چراک��ه ن��وع زراعت و پرورش ماهی در انجا متفاوت اس��ت‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه همین تفاوت‪ ،‬مصوبه ای ب��ا مختصات خاص‬ ‫طراحی ش��ده است‪ .‬حجتی رفع ماندابی های داخل مزارع را‬ ‫یکی از مهم ترین برنامه های وزارتخانه جهادکشاورزی اعالم‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬باید این ماندابی ها زودتر از مزارع خارج شوند‬ ‫تا کشاورزان در مناطق گرم کشور بتوانند کشت بهاره داشته‬ ‫باشند و به همین دلیل پیش بینی شده راه هایی پیدا شود تا‬ ‫هرچه زودتر این ماندابی ها را خارج کرد‪.‬‬ ‫وزیر جهادکش��اورزی همچنین خواس��تار در دستور قرار‬ ‫گرفتن طرح ‪ ۲۸۰‬هزار هکتاری زهکش��ی زمین در گلستان‬ ‫شد و در پاسخ به پیشنهاد علی الریجانی مبنی بر لزوم بیمه‬ ‫محصوالت کش��اورزی و دامداری در کشور با هدف پرهیز از‬ ‫پیامده��ای چنین حوادثی‪ ،‬از س��وی وزارتخانه خود در این‬ ‫زمینه اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹در تولید برنج ‪ ۹۸‬مشکلی نخواهیم داشت‬ ‫در حالی وزیر جهادکش��اورزی اعالم کرد خزانه های برنج‬ ‫مردم در اس��تان های گلس��تان و مازن��دران از بین رفته که‬ ‫رئیس انجمن برنج معتقد اس��ت سیل و بارش های اخیر در‬ ‫اس��تان های شمالی و جنوب کشور هیچ اسیبی به محصول‬ ‫تعرفه های جدید گمرکی اعالم شد‬ ‫گمرک ایران براس��اس مصوبه هیات وزی��ران‪ ،‬تغییر‪ ،‬اصالح و حذف ‪۵۲۸‬‬ ‫ردیف تعرفه گمرکی در س��ال جاری را اعالم و ابالغ کرد‪ .‬به گزارش ایرنا به‬ ‫نقل از گمرک‪ ،‬هیات وزیران در اخرین نشس��ت سال ‪ ،۱۳۹۷‬جداول مرتبط‬ ‫با اصالح و تعیین میزان حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را‬ ‫تصویب کرده بود‪.‬‬ ‫ام��روز گمرک ایران طب��ق مصوبه هیات وزیران‪ ،‬تغیی��ر‪ ،‬اصالح و حذف‬ ‫‪ ۵۲۸‬ردی��ف تعرف��ه گمرکی در امس��ال را اعالم و ابالغ کرد‪ .‬براس��اس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬طبق جداول مرتبط ب��ا اصالح و تعیین می��زان حقوق گمرکی و‬ ‫س��ود بازرگانی برای امسال‪ ،‬هر مس��افر می تواند تا سقف ‪ ۲۴‬مترمربع فرش‬ ‫دس��تباف و تا س��قف ‪ ۴۰‬مترمربع گلیم دس��تباف به همراه خود از کش��ور‬ ‫خ��ارج کن��د و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مس��افر‬ ‫در س��قف متراژ یادشده وجود ندارد‪ .‬با اعمال این اصالحات‪ ،‬مجموع جداول‬ ‫پیوس��ت ایین نام��ه اجرایی قانون مقررات ص��ادرات و واردات با رعایت ماده‬ ‫(‪ )۱۱‬ایین نامه یاد شده از اول فروردین ‪ ۱۳۹۸‬قابل اجرا است‪.‬‬ ‫برنج کش��ور نزده است‪ .‬جمیل علیزاده شایق در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر اینکه در وقوع این اتفاق ناگوار‪ ،‬شالیزاری‬ ‫وجود نداشت که بخواهد اسیب ببیند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در ای��ن مدت برخی از مقام��ات و نمایندگان مجلس اظهار‬ ‫کردند که س��یل باعث نابودی ش��الیزارها ش��ده است و این‬ ‫یعنی کس��انی ک��ه این حرف را می زنن��د الفبای این بخش‬ ‫را هم نمی داند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر ش��الیزاری نداریم که از بین‬ ‫برود و در واقع ما در هیچ جای ایران در فروردین ش��الیزاری‬ ‫نداریم‪ .‬برنجکاران در هفته نخس��ت ماه نخست سال خزانه‬ ‫می گیرند و نیمه دوم فروردین خزانه را به زمین اصلی منتقل‬ ‫و نش��اکاری می کنند و به ش��الیزار تبدیل می شود‪ .‬در واقع‬ ‫زمین های برنجکاری را از اردیبهشت می توان شالیزار نامید‪.‬‬ ‫به گفته رئیس انجمن برنج کش��ور‪ ،‬بنابراین این سیل که‬ ‫از ‪۲۷‬اس��فند ‪ ۹۷‬اغاز ش��د‪ ،‬به هیچ ش��الیزاری اسیب وارد‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫علیزاده ش��ایق با اشاره به اینکه باید توجه داشت سیل به‬ ‫کدام مناطق اس��یب واردکرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه اق قال و گمیش��ان برنجکاری ندارد و منطقه برنج خیز‬ ‫نیس��ت‪ .‬اما مناطق گلوگاه‪ ،‬کردکوی‪ ،‬علی اباد و‪ ...‬اس��ت که‬ ‫س��یل به انجا نرس��ید‪ .‬مازندران و گیالن که بس��تر اصلی‬ ‫ش��الیکاری هستند دچار سیل نشدند که نگرانی در این باره‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫او با تاکید براینکه زمان های کش��ت استان های جنوبی از‬ ‫ش��مال کمی دیرتر اس��ت و این مناطق در زمان وقوع سیل‬ ‫هن��وز خزانه هم نگرفته بودند‪ ،‬افزود‪ :‬در نتیجه در زمانی که‬ ‫س��یل امد در حال اماده ش��دن برای کش��ت برنج بودیم و‬ ‫بنابراین خس��ارتی ندیدیم‪ .‬اگر در ‪۵‬ماه اینده اتفاق خاصی‬ ‫رخ ندهد‪ ،‬درباره تولید برنج در س��ال ‪ ۹۸‬مش��کلی نخواهیم‬ ‫داشت و نسبت به سال قبل محصول شالی ما کمتر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود گندم خواهیم داشت ‬ ‫وضعی��ت گن��دم اما در س��ال ج��اری با مش��کل روبه رو‬ ‫اس��ت؛ چراک��ه منطق��ه مه��م گندم خی��ز کش��ور دچ��ار‬ ‫س��یل و اس��یب های ج��دی ش��ده و برهمی��ن اس��اس‬ ‫ل اس��ت‪.‬‬ ‫نی��از ب��ه واردات گن��دم در س��ال ‪ ۹۸‬محتم�� ‬ ‫چندی پیش محمود واعظ��ی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری‬ ‫نی��ز در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان و در واکنش‬ ‫به اخبار منتش��ر ش��ده مبنی بر اینکه امسال با کاهش تولید‬ ‫گندم در کش��ور روبه رو هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موضوع را‬ ‫قبول ندارم‪ ،‬چراکه هفته گذش��ته در نشس��ت هیات دولت‬ ‫جمیل علیزاده شایق‬ ‫‹ ‹سیلوها گندم رطوبتی را تحویل نمی گیرند ‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس شورای اسالمی نگاه‬ ‫دیگری به این موضوع دارد و معتقد است خسارت های وارد‬ ‫ش��ده به زمین های گندمکاری ناش��ی از سیل نیست‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به بارندگی های بس��یار و ابگرفتگی دره ها و جویبار ها‪،‬‬ ‫اسیب های رسیده به گندمکاران و جوکاران خوزستان وارد‬ ‫شده است‪ .‬محمدباقر سعادت در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید گندم های سراسر کشور را جمع کرد و با بررسی و‬ ‫رصد مقدار تحویل به س��یلوها و انبارهای کشاورزی‪ ،‬براورد‬ ‫کنیم که ایا امس��ال نیاز به واردات گندم خواهیم داش��ت یا‬ ‫خیر‪ .‬نماینده مردم دشتس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ن بوش��هر هم که دچار س��یل نشد دچار‬ ‫ادامه داد‪ :‬در اس��تا ‬ ‫مش��کالتی ش��دیم چراکه گندم زمانی که خش��ک ش��د‪ ،‬با‬ ‫کمترین بارندگی هم اسیب خواهد دید‪ .‬این در حالی است‬ ‫که گندم کنونی کامال خشک شده و اماده درو بوده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر اینکه مجلس پیگیر این موضوع ها خواهد بود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر س��یلوها هم کمتر گن��دم را تحویل می گیرد‬ ‫چراکه ابتدا باید در معرض هوای ازاد قرار داش��ته باش��ند و‬ ‫کامال خشک شوند و بعد به سیلوها وارد شود‪.‬‬ ‫وقت��ی گن��دم در رطوب��ت باش��د هم کپ��ک خواهد زد‬ ‫و ه��م وزن ک��م می کن��د‪ .‬در نتیج��ه س��یلوها گندم هایی‬ ‫ک��ه رطوب��ت ب��االی ‪۱۵‬درص��د دارن��د را تحوی��ل‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫«سحرخیز» ‪ ۸۶‬سالگی اش را جشن گرفت‬ ‫مجموعه زعفران س��حرخیز امس��ال با تکیه بر اعتماد و کیفیت‬ ‫‪ ۸۶‬س��الگی اش را جش��ن گرفت و موفق به کسب جایزه ملی نشان‬ ‫تجاری برتر ایران شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فرزاد س��حرخیز ضمن اظه��ار رضایت از‬ ‫فعالیت مجموعه سحرخیز با اشاره به فراز و نشیب های شکل گیری‬ ‫و توس��عه برند س��حرخیز در بازار داخلی و خارج��ی‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫برن��د ش��اخص و نمادین در تولید و بس��ته بندی زعف��ران ایرانی‪،‬‬ ‫ترویج دهنده و حامی حال خوش و لحظه های ش��اد برای ایرانیان‪،‬‬ ‫غرورافرینی برای تولید ایرانی در عرصه های بین المللی و داش��تن‬ ‫جایگاه پیشتازی در حوزه کیفیت و سالمت تولیدات از جمله اصول‬ ‫مجموعه سحرخیز بوده که تاکنون توانسته به انها دست پیدا کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه صنعت‪،‬معدن و تجارت جوانان اس��تان‬ ‫تهران درباره اصول بازاریابی زعفران در بازارهای داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬زعفران در س��فره ایرانی بیشتر جنبه تزئینی دارد حال‬ ‫محمود حجتی‬ ‫اینک��ه با توجه به ویژگی های گس��ترده دارویی ای��ن گیاه از جمله‬ ‫ضدافس��ردگی و ضدسرطان بودن در کش��ورهای خارجی بیشتر‬ ‫به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه زعف��ران ج��زو کلیدی ترین محصوالت‬ ‫صادراتی ایران به ش��مار می رود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در خارج از مرزهای‬ ‫کشور اس��تقبال بی نظیری از زعفران ایرانی می شود که شاکله این‬ ‫استقبال از اعتماد به وجود می اید‪.‬‬ ‫س��حرخیز مهم ترین چالش اصلی که زعفران ایرانی در جهان با‬ ‫ان روبه رو اس��ت نوع بازاریابی دانست و تاکید کرد‪ :‬باید این را گفت‬ ‫که مس��ائلی که درباره کشور اس��پانیا و تالش های این کشور برای‬ ‫کسب بازار بیشتر مطرح شده موضوع اصلی نیست‪ ،‬بلکه انچه مهم‬ ‫است اقدام های سازمان یافته ای اس��ت که اسپانیا در طول سالیان‬ ‫متم��ادی بر پایه اص��ول علمی بازار و بازاریاب��ی علمی انجام داده و‬ ‫توانس��ته با توسل به انها س��هم بزرگی از بازار بین المللی زعفران را‬ ‫محمدباقر سعادت‬ ‫در اختیار خود در اورد‪ .‬وی با اش��اره به س�لامت محور بودن کاالی‬ ‫زعفران‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در همین راستا شرکت سحرخیز برای‬ ‫توس��عه تولید ارگانیک زعفران در استان خراسان رضوی به عنوان‬ ‫مهم ترین قطب تولید این محصول اقدام های را انجام داده که خود‬ ‫این اقدام ها س��بب تقویت و ارتقای جای��گاه برند زعفران ایرانی در‬ ‫بازار هدف این شرکت یعنی ‪ ۵‬قاره جهان می شود‪.‬‬ ‫س��حرخیز با بیان اینکه ارتقا و حفظ موقعیت برند سحرخیز در‬ ‫نس��ل سوم یکی از دستور کارهای اساس��ی در فعالیت این شرکت‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اعتقاد در ش��رکت س��حرخیز این است‬ ‫ک��ه اموزش نقش مهمی در روند توس��عه ای برند می تواند داش��ته‬ ‫باش��د بنابراین مجوز تاسیس دانش��گاه علمی کاربردی سحرخیز‬ ‫با محوریت اموزش کش��اورزان برای ارتقای کیفیت تولید و کیفی‬ ‫کشت و روش های نوین صادر شده که از مهر امسال اقدام به جذب‬ ‫دانشجو می کند‪.‬‬ ‫در س��ال ج��اری بای��د ب��ا تس��هیل فض��ای‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬ازادی عمل بیش��تری ب��ه فعاالن‬ ‫اقتصادی داده ش��ود تا بتوانند در مس��یر تحقق‬ ‫شعار رونق تولید حرکت کنند‪ .‬به دلیل مدیریت‬ ‫نادرست بر اجرای تصمیم گیری های اقتصادی و‬ ‫سیاس��ی که در س��ال ‪ 97‬از سوی دولت اعمال‬ ‫شد‪ ،‬ش��رایط س��خت و دش��واری برای فعاالن‬ ‫اقتصادی و کالن اقتصاد کش��ور در سال جاری‬ ‫در انتظار اس��ت که البته می تواند بس��تر شکوفا‬ ‫ش��دن ظرفیت های نهفته و مغفول مانده کشور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سال گذش��ته دولت می توانس��ت در شرایط‬ ‫بهتری از نظرها و مشورت های بخش خصوصی‬ ‫و ات��اق بازرگانی ب��رای اصالح ش��رایط موجود‬ ‫کمک بگیرد که در این زمینه غفلت شد‪ .‬انتظار‬ ‫جدی اتاق بازرگانی در دوره نهم این اس��ت که‬ ‫دول��ت‪ ،‬بخش خصوص��ی را جدی بگی��رد و از‬ ‫س��رمایه بزرگ بخش خصوصی در کنار تجربه ‬ ‫بزرگ و پرهزینه ای که س��ال گذش��ته از س��ر‬ ‫گذرانده ایم‪ ،‬برای پیش��برد امور اقتصادی کشور‬ ‫در سال جاری استفاده کند‪.‬‬ ‫در حالی بازنگری در برخی قوانین کش��ور از‬ ‫جمله اولویت ها برای س��ال ‪ 98‬به شمار می رود‬ ‫که متاس��فانه موج ناامیدی در قشر جوان کشور‬ ‫ش��کل گرفته و به دلیل سیاست های نادرست و‬ ‫اشتباه‪ ،‬بخش غالب مردم‪ ،‬خود را مالک اقتصاد‬ ‫کش��ور نمی دانند از ای��ن رو بای��د رویکردها را‬ ‫اصالح کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان همچنین بازنگ��ری در برخی‬ ‫ش��اخص ها از جمل��ه مدیریت ارزی کش��ور را‬ ‫می توان از دیگ��ر اولویت های کاری دولت برای‬ ‫س��ال جاری دانس��ت که با همفک��ری و تعامل‬ ‫بخش خصوصی و اتاق بازرگانی قابل انجام است‪.‬‬ ‫سختی ها و مشکالت سال ‪ 98‬به این معنا نیست‬ ‫ک��ه نمی توان به موفقیت دس��ت یافت یا کارها‬ ‫را از پی��ش برد‪ ،‬بلکه به این معناس��ت که باید‬ ‫پرتالش تر و پرکارتر از گذشته باشیم‪ .‬اگر شرایط‬ ‫س��خت تر می شود ما هم س��خت تر کار کنیم و‬ ‫در مقاب��ل از دولت بخواهیم با تس��هیل فضای‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬ازادی عمل بیش��تری ب��ه فعاالن‬ ‫بخش خصوصی و مردم برای رونق تولید بدهد‪.‬‬ ‫جزئیات برنامه ‬ ‫ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫در سال جاری‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز با تاکید بر پیشگیری در امر مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال‪ ،‬گفت‪ :‬مبارزه با قاچاق پوش��اک و دخانیات‬ ‫ج��زء اولویت ه��ای س��تاد اس��ت‪ .‬حمیدرض��ا‬ ‫دهقانی نی��ا در گفت وگو با ف��ارس درباره برنامه‬ ‫س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز برای‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه امس��ال ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق مانند سال گذشته‪ ،‬اولویت دادن‬ ‫به موضوع پیشگیری است و در کنار این کار هر‬ ‫کدام از حوزه های تخصص��ی در حوزه مقابله با‬ ‫قاچاق کاال و ارز از اولویت های خود برخوردارند‪.‬‬ ‫سخنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز افزود‪ :‬براین اس��اس س��تاد مرکزی مبارزه با‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز برنام��ه خود را تا پایان س��ال‬ ‫گذش��ته با نهاد ه��ای گوناگون نهای��ی کرده و‬ ‫برنام��ه و انتظ��ارات به انها اعالم ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه س��تاد برای مبارزه با پوش��اک‬ ‫قاچاق اظهارکرد‪ :‬برنامه س��تاد مرکزی مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز درباره مبارزه با پوش��اک محرز‬ ‫قاچاق مانند س��ال گذش��ته ادامه دارد‪ ،‬اما این‬ ‫ت اس��تانی اجرا می شود‪.‬‬ ‫برنامه امس��ال با اولوی ‬ ‫دهقانی نیا درباره برنامه س��تاد ب��رای مبارزه با‬ ‫قاچ��اق دخانیات گفت‪ :‬برنام��ه مبارزه با قاچاق‬ ‫دخانیات در دفتر پیش��گیری با مبارزه با قاچاق‬ ‫دخانیات جزء برنامه های اولویت دار ستاد است‪.‬‬ ‫سخنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز درباره کش��فیات دخانیات قاچاق در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬در این مدت میزان کش��فیات‬ ‫‪ ۶۹۶‬میلی��ون و ‪ ۷۱۸‬ه��زار و ‪ ۹۸۳‬نخ بوده که‬ ‫این میزان کشفیات در ‪ ۱۰‬ماه سال ‪ ۹۷‬به ‪۵۰۷‬‬ ‫میلیون و ‪۷۳۵‬هزار و ‪ ۶۶۱‬مورد رسید که با رشد‬ ‫منفی ‪ ۲۷‬درصد روبه رو بوده اس��ت‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای مبارزه با قاچاق محصوالت دخانی در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬سامانه های مورد نظر طراحی و استقرار‬ ‫ی الزم را‬ ‫یافته و اگر ش��رکت دخانی��ات همکار ‬ ‫انجام دهد می توان اقدام های الزم را انجام داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ان گونه که مس��ئوالن ارش��د کش��ور می گویند‪ ،‬در سیل‬ ‫اخی��ر که به ش��هرهای بس��یاری خس��ارت های جدی وارد‬ ‫کرده‪ ،‬بخش کش��اورزی اسیب چشمگیری دیده است و در‬ ‫این میان گندم و برنج از مهمترین محصوالتی هس��تند که‬ ‫نقل محافل رس��انه ای شدند‪ .‬برخی از کمبود گندم در سال‬ ‫ج��اری و احتم��ال افزایش واردات ان می گویند و برخی هم‬ ‫معتقدند درحال حاضر نمی توان چنین نسخه ای برای گندم‬ ‫و واردات ان پیچید و س��یل نمی تواند خودکفایی را از گندم‬ ‫ایران بگیرد‪ .‬در مقابل اما برای برنج جای نگرانی وجود ندارد‬ ‫چراکه زمان وقوع سیل‪ ،‬شالیزاری وجود نداشت و کشاورزان‬ ‫اماده نش��اکاری بودند‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری به همه‬ ‫نهاد های کش��ور دس��تور داده با براورد دقیق خسارت های‬ ‫ناشی از سیل‪ ،‬برنامه های شفاف و زمان بندی شده خود برای‬ ‫جبران خسارت ها و اصالح و بازسازی واحدهای اسیب دیده‬ ‫در مناطق س��یل زده را تا سه شنبه همین هفته نهایی و ارائه‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‪ ،‬اس��حاق جهانگیری‬ ‫در نشس��ت نحوه تامین مالی جبران خس��ارت های ناشی از‬ ‫س��یل در استان های س��یل زده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫بیش��ترین خسارت ها به بخش کش��اورزی وارد شده است‪،‬‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی هر چه س��ریع تر ضمن براورد دقیق‬ ‫خس��ارت های سیل به این بخش‪ ،‬برنامه مدون و زمان بندی‬ ‫ش��ده ای ب��رای جب��ران خس��ارت های کش��اورزان مناطق‬ ‫سیل زده تدوین و به ستاد مدیریت بحران سیل ارائه کند‪.‬‬ ‫دیروز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز با حضور در‬ ‫صحن علنی مجلس‪ ،‬از خسارت ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومانی در‬ ‫جریان سیل اخیر به بخش کشاورزی خبر داد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫شدت بارش در استان های گلستان و مازندران بی سابقه بود‬ ‫اما ما هم برای اینکه بارش را در مس��یرهای قبلی خود عبور‬ ‫دهیم‪ ،‬امادگی کافی نداشتیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاض��ر ش��الیزاری نداری��م ک��ه از بین ب��رود و در واقع ما در‬ ‫هیچ ج��ای ایران در فروردین ش��الیزاری نداریم‪ .‬برنجکاران در هفته‬ ‫نخس��ت ماه نخست سال خزانه می گیرند و نیمه دوم فروردین خزانه‬ ‫را ب��ه زمین اصلی منتقل و نش��اکاری می کنند که به ش��الیزار تبدیل‬ ‫می شود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بازنگری‬ ‫در قوانین‬ ‫و شاخص های‬ ‫اقتصادی‬ ‫زور سیل به خودکفایی گندم نرسید‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت و وزیر جهاد کشاورزی به طورجدی‬ ‫این مسئله را رد کرد و تاکید داشت که قبول داریم در بخشی‬ ‫از مزارع کش��اورزی ما به گندمکاران خسارت وارد شده‪ ،‬اما‬ ‫درحال حاضر به دلیل بارندگی های خوب‪ ،‬شرایط کشت دیم‬ ‫مناسب بوده است‪.‬‬ ‫عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه در استان‬ ‫فارس خس��ارت انچنانی نداریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حتی باید گفت‬ ‫با بارش های فراوان وضعیت گندم و کش��ت های دیم هم در‬ ‫اس��تان فارس خوب بوده و به نتیجه رس��یده اس��ت‪ .‬علی‬ ‫دیلمی به‬ ‫گفت‪ :‬اما در اس��تان های سیل زده منطقه‬ ‫مهم گندم خیز ما استان خوزستان است که خسارت بسیاری‬ ‫دیده است اما چون درحال حاضر خوزستان نیستم نمی دانم‬ ‫به طور دقیق وضعیت به چه صورت است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر زم��ان برداش��ت گندم در‬ ‫خوزس��تان اس��ت و متاس��فانه محصوالت را از بین برده و‬ ‫در جنوب اس��تان فارس هم زمان برداش��ت است‪ .‬خسارت‬ ‫واقعا زیاد است و وضعیت خوبی ندارد‪ .‬این گندمکار استان‬ ‫فارس با بیان اینکه امس��ال به طور قط��ع برای تامین گندم‬ ‫کشور کمبود خواهیم داشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر دچار سیل و‬ ‫خسارت های بسیار نمی شدیم‪ ،‬مشکلی در تولید نداشتیم اما‬ ‫متاسفانه به دلیل سیل ها احتمال دارد به واردات نیاز داشته‬ ‫باشیم‪ .‬هرچند دولت معتقد است کمبودی را شاهد نخواهیم‬ ‫بود اما این گونه نیست‪ .‬به گفته دیلمی‪ ،‬مصرف ساالنه گندم‬ ‫کشور ‪۱۱‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫استقبال‬ ‫گردشگران‬ ‫از هتل های‬ ‫سنتی‬ ‫محمدحسین محتاج اله‬ ‫رئیس انجمن صنفی هتلداران یزد‬ ‫اصناف از شرط تحقق رونق تولید می گویند‬ ‫ضرورت اتکا به توان داخلی و حمایت های غیرنقدی‬ ‫تالش برای افزایش ارتباط اصناف با دانشگاه در راستای اتکا به توان داخلی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمود بنانژاد‬ ‫خسرو ابراهیمی نیا‬ ‫احمد رحمانی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دیدار نمایندگان اصناف‬ ‫با سردار یزدی‬ ‫اعضای هیات رئیس��ه اتاق اصن��اف تهران و‬ ‫تعدادی از رئیس��ان اتحادیه های صنفی تهران‬ ‫در حمایت از س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی‬ ‫با س��ردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول‪‎‬اهلل‬ ‫دی��دار کردند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬در این دیدار که روز ش��نبه‬ ‫‪ ۲۴‬فروردی��ن در مقر فرماندهی س��پاه محمد‬ ‫رس��ول اهلل انجام شد‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر حمایت جامعه اصن��اف از نیروی‬ ‫س��پاه پاس��داران گفت‪ :‬جامعه صنفی کشور با‬ ‫تمام وجود به داش��تن س��پاه افتخار می کند و‬ ‫ب��ا تمام ت��وان در کنار فرزندان ایران اس�لامی‬ ‫خواهند بود و به بدخواهان و دش��منان س��پاه‬ ‫فرصت ابراز وجود نخواهند داد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫سپاه پاسداران افتخار منطقه خاور میانه است و‬ ‫تروریست های واقعی از جمله امریکا از اسرائیل‬ ‫بدانند این س��ربازان جان برکف با حمایت ملت‬ ‫ب��زرگ ای��ران هرگز اجازه یاوه‪‎‬گوی��ی را به انها‬ ‫نخواهد داد‪ .‬وی در بیان اهمیت حضور و وجود‬ ‫سپاه با یاداوری سخنان رهبر انقالب(ره) گفت‪:‬‬ ‫حضرت امام راحل به دو گروه دو نسبت دادند؛‬ ‫یکی س��پاه و دیگری اصناف ب��ا این عنوان که‬ ‫«اصناف و بازاریان بازوان ستبر انقالبند» و دیگر‬ ‫اینکه «اگر سپاه نبود کشور هم نبود»‪.‬‬ ‫امیر قدیمی نژاد‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در اجتماع زائران و مجاوران حرم‬ ‫مطهر رضوی در تاریخ یکم فروردین ‪۱۳۹۸‬فرمودند‪« :‬به‬ ‫تولید باید کمک بشود‪ .‬ما گفتیم «رونق تولید»‪ .‬امسال‪،‬‬ ‫باید س��ال رونق تولید باش��د‪ .‬سال گذشته که حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی را مطرح کردیم‪ ،‬حرکت خوبی انجام گرفت؛‬ ‫مردم اجابت کردند‪ ،‬بعضی از تولیدکنندگان واقعا اجابت‬ ‫کردند‪ .‬ما اطالع داریم که خود مردم در مراجعات ش��ان‬ ‫به فروش��گاه ها ‪-‬بسیاری از مردم‪ -‬مطالب ه جنس ایرانی و‬ ‫کاالی ایرانی کردند؛ مش��ابه خارجی اش را اوردند‪ ،‬قبول‬ ‫نکردند؛ یعنی کار پیشرفت کرد‪ .‬اما اگر بخواهیم بگوییم‬ ‫به ط��ور کامل به ان عمل ش��د‪ ،‬نه‪ ،‬ای��ن را من نمی توانم‬ ‫بگویم‪ .‬گزارش ها بر خالف این است‪».‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪« ،‬رونق تولید» به واسطه تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب کلید واژه ای است که در سال ‪ ،۹۸‬در بیشتر‬ ‫گزارش های دولت��ی و هدف گذاری های بخش خصوصی‬ ‫دیده خواهد شد اما چه کسانی عهده دار این رونق تولید‬ ‫هستند و چه افرادی باید به انها کمک کنند؟‬ ‫گروه های چندگانه ای را می توان در گروه تولیدکنندگان‬ ‫قرار داد و به انها لقب عهده داران تحقق ش��عار سال داد‪.‬‬ ‫در بیش��تر مواقع‪ ،‬تولید کنن��دگان در بخش های صنف و‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬کشاورزی تقسیم بندی می شوند‪ .‬هرچند‬ ‫تعداد گروه های تولیدی بیش از این است و به عنوان نمونه‬ ‫تولیدکنندگان دانش‪ ،‬صنایع دستی و تولیدکنندگان هنر‬ ‫نیز از جمله تولیدکنندگان به ش��مار می ایند و هر کدام‬ ‫این گروه ها‪ ،‬مخاطب شعار سال یعنی رونق تولید هستند‪.‬‬ ‫در می��ان این ه��ا‪512 ،‬ه��زار و ‪( 820‬براس��اس امار‬ ‫وب س��ایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر س��ازمان های‬ ‫صنفی کش��ور) واحد صنفی تولیدی در ایران مشغول به‬ ‫فعالیت هس��تند که برخی از انها سال گذشته به واسطه‬ ‫محدودیت های��ی که در واردات مواد اولی��ه اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫تولیدات ش��ان ب��ه چال��ش کش��یده ش��د و گرانی های‬ ‫عجیب وغریب��ی را رق��م زد‪ .‬گرانی هایی ک��ه حاال به انها‬ ‫عادت کرده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��دگان حوزه ه��ای پوش��اک و کف��ش‬ ‫دس��ت دوز‪ ،‬عینک‪ ،‬جواهر‪ ،‬سماور‪ ،‬بلور‪ ،‬رستوران و تهیه‬ ‫غ��ذا‪ ،‬پیچ و مهره‪ ،‬فرش های دس��تباف‪ ،‬تجهیزات و مواد‬ ‫اولیه دندانپزش��کی‪ ،‬درودگران و مبل س��ازان‪ ،‬صباغان و‬ ‫رنگ زنان‪ ،‬س��ازندگان ظروف الومینی��وم و‪ ...‬مواد اولیه‬ ‫و ماش��ین االت می خواهن��د‪ .‬اما این همه قصه نیس��ت‪.‬‬ ‫بزرگ ترین مش��کل این تولیدکنندگان‪ ،‬بی انصافی های‬ ‫مقام های مس��ئول در کش��ورهای دیگر نیس��ت! بلکه بر‬ ‫عک��س‪ .‬نگاه انها نگران از اقدام های مس��ئوالن کش��ور‬ ‫خودمان اس��ت‪ .‬چندین سال اس��ت رهبر معظم انقالب‬ ‫ب��ر حمای��ت از تولید داخلی تاکی��د می کنند‪ .‬اگرچه در‬ ‫ابت��دا ش��اید این یک مطالب��ه عمومی نبود ام��ا حاال از‬ ‫س��وی مردم مطالبه می ش��ود‪ .‬حال که این طور اس��ت‪،‬‬ ‫ایا امس��ال س��رانجام مالیات ها را منصفانه خواهند کرد؟‬ ‫مش��کالت بیم��ه ای کارفرمایان را رف��ع و وظایف انها در‬ ‫مقابل کارگران را تس��هیل خواهند ک��رد؟ به جای وعده‬ ‫وام هایی با تضمین های س��ختگیرانه‪ ،‬با درصد س��ود باال‬ ‫و س��ختگیری در بازگرداندن ان‪ ،‬چه رویه ای را در پیش‬ ‫می گیرند؟ ایا راهکاری وجود دارد؟‬ ‫به نظر می رس��د مقامات صنف��ی اگرچه گالیه هایی از‬ ‫دولت دارند اما اهدافی را نیز در نظر گرفته اند تا در پایان‬ ‫سال‪ ،‬شرایط کمی بهبود یافته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت کارگاه های تولیدی‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در این باره با اشاره‬ ‫به فعالیت حدود ‪ ۶۰۰‬هزار واحد صنفی تولیدی در حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬صنایع خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط گفت‪ :‬در صورت‬ ‫افزایش نس��بت واحد های تولیدی به توزیعی ش��اهد باال‬ ‫رفتن میزان تولید ناخالص ملی و اشتغال خواهیم بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش میزان‪ ،‬محمود بنانژاد با اش��اره به فعالیت‬ ‫‪ ۶۰۰‬ه��زار واحد صنف��ی تولیدی در حوزه تولید‪ ،‬صنایع‬ ‫خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط گفت‪ :‬واحد های صنفی از نظر‬ ‫مدیریتی و هزینه ای به صرف ه هس��تند‪ ،‬زیرا با سرمایه ای‬ ‫اندک راه اندازی ش��ده و با توجه به تعداد کارگران اندک‬ ‫تغییر کاربری انها اسان تر و کم هزینه تر است‪.‬‬ ‫بنانژاد با تاکید بر تقویت کارگاه های تولیدی افزود‪ :‬در‬ ‫صورت افزایش نسبت واحد های تولیدی به توزیعی شاهد‬ ‫باال رفتن میزان تولید ناخالص ملی و اشتغال خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر نقش موثر اصن��اف در امور اقتصادی‬ ‫کش��ور یاداور شد‪ :‬در چند ماه گذشته واحد های صنفی‬ ‫خدمات��ی و خدم��ات فن��ی در بخ��ش توزی��ع کاال های‬ ‫تنظی��م بازار و توزیع کاال به صورت ش��بکه ای‪ ،‬در قالب‬ ‫کشف ‪ ۳‬انبار احتکار پیاز‬ ‫رئیس ح��وزه قضایی بخش ایلخچی قاطعانه‬ ‫ب��ا محتک��ران پیاز در بخ��ش ایلخچی برخورد‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬در پی گزارش های واصله‬ ‫و گش��ت زنی محمدباق��ر فتح��ی‪ ،‬رئیس حوزه‬ ‫قضایی بخش ایلخچی ب��ه همراه نماینده اداره‬ ‫بازرگان��ی و صنعت و معدن اس��تان اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬بخشدار بخش ایلخچی و اموران نیروی‬ ‫انتظامی در س��طح شهر‪ ۳ ،‬انبار احتکار پیاز در‬ ‫این بخش کشف شد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران از اغاز به کار «س��امانه‬ ‫پیش��خوان مجوزه��ای کش��ور» ب��رای ثبت تقاض��ای صدور‬ ‫پروانه های کس��ب در سراس��ر کش��ور خب��ر داد و گفت‪ :‬ثبت‬ ‫تقاضاهای صدور پروانه های کس��ب از طریق این سامانه انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب�� ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ایران‪ ،‬حس��ین‬ ‫طاهرمحم��دی تصری��ح کرد‪ :‬ص��دور پروانه کس��ب از طریق‬ ‫سامانه پیشخوان مجوزهای کش��ور با نام اختصاری (‪http: //‬‬ ‫‪ )www.g۴b.ir‬براس��اس قانون اص�لاح مواد ‪۱‬و ‪ ۶‬و ‪ ۷‬قانون‬ ‫کنیم‪ .‬انواع کالس هایی که می تواند سطح تولید و خدمت‬ ‫را ارتقا دهد‪ ،‬برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به مواد اولیه وارداتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هتل ه��ا را می ت��وان به ‪۳‬س��بک هتل های‬ ‫مدرن‪ ،‬مدرن به س��بک سنتی و سنتی تقسیم‬ ‫ک��رد‪ .‬هتل های س��نتی وجه متمای��زی که با‬ ‫هتل ه��ای دیگر دارند این اس��ت که پش��توانه‬ ‫تاریخ��ی دارند؛ یعن��ی بناه��ای تاریخی پس‬ ‫از مرم��ت تبدی��ل به هتل ش��ده اند‪ .‬در برخی‬ ‫کش��ور های جهان‪ ،‬چنی��ن بناهایی فقط مورد‬ ‫بازدی��د ق��رار می گیرند اما در ای��ران تبدیل به‬ ‫هتل هایی ش��ده اند و گردشگر می تواند در انجا‬ ‫اقام��ت کن��د و از حال و هوای ان بنا لذت ببرد‬ ‫و خ��ود را در فضای زندگی قدیمی تصور کند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬هتل های س��نتی یزد مورد اس��تقبال‬ ‫گردشگران ایران و خارجی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ی��زد ش��روع کننده جری��ان تبدی��ل کردن‬ ‫خانه ه��ای قدیم��ی ب��ه هتل اس��ت و به نوعی‬ ‫می ت��وان گفت که یزد‪ ،‬برند هتل های س��نتی‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬در زمان دولت سیدمحمد خاتمی‬ ‫خانه ملک التجار یزد به عنوان نخس��تین خانه‬ ‫ایران که به هتل س��نتی تبدیل و در کتاب های‬ ‫بین المللی ثبت شد‪ .‬این خانه ها با اقامتگاه های‬ ‫بوم گ��ردی هم ف��رق می کنن��د‪ .‬در بوم گردی‬ ‫مردم خانه های خودش��ان را تبدیل به اقامتگاه‬ ‫می کنن��د اما هتل ه��ای س��نتی‪ ،‬ویژگی های‬ ‫‪۱۰۰‬درص��د ی��ک هت��ل را دارد‪ .‬پ��س از یزد‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬کاش��ان‪ ،‬شیراز و کرمان در این مسیر‬ ‫گام نهاده اند اما این امر هنوز به یک رویه تبدیل‬ ‫نش��ده است‪ .‬گردش��گران وقتی به این هتل ها‬ ‫می این��د‪ ،‬با وجود اینکه خس��ته هس��تند اما‬ ‫پیش از اینکه به اتاق خواب بروند و اس��تراحت‬ ‫کنند‪ ،‬دوربین برداش��ته و عکس های یادگاری‬ ‫می گیرن��د و دیدن این امکان را به اس��تراحت‬ ‫ترجی��ح می دهند‪ .‬گردش��گر به ما می گوید که‬ ‫حیفش می اید از فضای این هتل ها خارج شود‬ ‫و ش��هر را ببیند‪ .‬این یعن��ی اینکه این هتل ها‬ ‫به جز اینک��ه فضایی اقامتی هس��تند‪ ،‬خود به‬ ‫جاذبه های گردش��گری تبدیل ش��ده اند‪ .‬یزد‬ ‫‪۷۴۰‬هکت��ار بافت تاریخ��ی دارد؛ بنابراین یزد‬ ‫زیرساخت هایی دارد که از ان استفاده می کند‬ ‫و در مقابل‪ ،‬برخی اس��تان های ما نتوانس��ته اند‬ ‫این کار را انجام دهند‪ .‬شاهد هستیم هتل های‬ ‫جدیدی که س��اخته می ش��وند ه��م گاهی از‬ ‫ظاهر س��نتی اس��تفاده می کنند و این رویکرد‬ ‫خوبی اس��ت که در یزد اتفاق افتاده است‪ .‬سایر‬ ‫اس��تان ها چنین زیرس��اختی ندارد با این حال‬ ‫برخی اس��تان ها کارهای��ی در این زمینه انجام‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کافی اس��ت سری به دانشگاه ها بزنیم‪ ،‬به ابداعات دانشجویی بها‬ ‫دهیم و انها را به تولید انبوه برسانیم تا سال ‪ ،۹۸‬سال رونق تولید‬ ‫باش��د‪ .‬انها که تمام عمر خود را در عرصه تولید گذرانده اند‪ ،‬قسم‬ ‫می خورند که ایرانی ها می توانند تولید را رونق دهند‬ ‫فروش��گاه های کوچک یا زنجیره ای نقش بسزایی داشته‬ ‫که به جرات می توان گفت؛ نقش بازوی اجرایی سازمان ها‬ ‫و سازمان های ذی ربط را در شبک ه توزیع ایفا می کند‪.‬‬ ‫بنانژاد به طرح سرش��ماری و شناس��ایی اتباع خارجی‬ ‫ک��ه با مدیری��ت اداره کل اتباع و مهاج��ران خارجی در‬ ‫حال اجراس��ت‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬امار اتباع بیگانه مجاز‬ ‫و غیرمج��از که به همت اداره کل اتباع بیگانه جمع اوری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به ما کمک می کند تا برنامه ریزی دقیقی برای‬ ‫ورود اتب��اع بیگان��ه مورد نی��از در تخصص های مختلف‬ ‫داشته یا حتی بتوانیم در این زمینه تفاهمنامه ها با اداره‬ ‫کل اتباع بیگانه‪ ،‬مرزبانی و وزارت امورخارجه در راستای‬ ‫تامین کارگر برای بخش های گوناگون کسب و کار داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تحریم های اقتص��ادی افزود‪ :‬اصناف‬ ‫س��هم بس��زایی در اقتصاد کش��ور داش��ته و نقش های‬ ‫مهمی را در تمامی شاخص های اقتصادی از جمله تولید‬ ‫ناخالص داخلی‪ ،‬رش��د اقتصادی‪ ،‬میزان نرخ تورم و‪ ...‬ایفا‬ ‫کرده ان��د؛ بنابراین در این برهه حس��اس باید از ظرفیت‬ ‫بزرگ اصناف در تحریم های اقتصادی فرصت س��اخت و‬ ‫اکنون که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم همه‬ ‫اف��راد جامعه به ویژه اصناف که بخش بزرگی از جامعه را‬ ‫تشکیل می دهند‪ ،‬وظیفه دارند به پایداری اقتصاد کشور‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تکیه به توان داخلی‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبن��ی بر مزاحم��ت تحریم ه��ای بین الملل��ی در رونق‬ ‫تولیدات ایرانی گف��ت‪ :‬این تصور که تحریم ها می توانند‬ ‫م��ا را از پا بی اندازند‪ ،‬واقعیت ندارد‪ .‬ما ‪ ۴۰‬س��ال اس��ت‬ ‫که تحریم هس��تیم و این نیس��ت که امروز یک نفر ما را‬ ‫تحریم کرده باشد‪.‬‬ ‫خس��رو ابراهیمی نیا در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫س��خنان رهبر معظم انقالب در روز نخست فروردین ‪۹۸‬‬ ‫گفت‪ :‬ایش��ان سخنانی مدیریتی داشتند و رونق تولید را‬ ‫افق امس��ال قرار دادند‪ .‬رونق تولید تعریف خاص خود را‬ ‫دارد‪ .‬برای دس��تیابی به رونق تولی��د باید مجموعه ای از‬ ‫عوامل مهیا شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬باید بروکراسی کم شود‬ ‫و از قوانین دست و پاگیری که برای ساخت یک کارخانه‬ ‫یا کارگاه وجود دارد کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مش��کالت مالیاتی اصناف باید رفع شود‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب وقتی درباره رونق تولید س��خنرانی‬ ‫می کنند مخاطب ش��ان وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزی��ر اقتصاد و امور‬ ‫دارایی و‪ ...‬هستند و به انها دستور می دهند که به مردمی‬ ‫ک��ه می خواهن��د ‪ ۴‬ت��ا کارگر بگیرند و تولیدی داش��ته‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی کنند و ما را به خودکفایی برس��انند کمک‬ ‫کنند‪ .‬اگر قرار باش��د که قوانینی که درحال حاضر وجود‬ ‫دارد ت��داوم یابد و کارخانه دار و دارنده کارگاه تولیدی را‬ ‫ان قدر اذیت کنند که کار را تعطیل کنند‪ ،‬روش��ن است‬ ‫که دستور ایشان عملی نمی شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی نی��ا بی��ان ک��رد‪ :‬موض��وع دیگ��ر‪ ،‬مربوط به‬ ‫س��ودهای بانکی است‪ ۱۴۰۰ .‬س��ال پیش‪ ،‬زمانی که نه‬ ‫ترامپی بود و نه تولید و صنعت این ش��کل و ش��مایل را‬ ‫داش��ت اما اس�لام‪ ،‬اصول بانکداری اس�لامی را برای ما‬ ‫تعریف کرد‪ .‬معامله باید عقالیی باشد‪ .‬یعنی اگر تولیدی‬ ‫داری��م‪ ،‬باید ط��رح توجیهی ان را به بان��ک ارائه کنیم و‬ ‫بان��ک نی��ز با اس��تفاده از کارشناس��ان متخصص در ان‬ ‫ش��غل‪ ،‬ان طرح را بررس��ی کند و اگر مورد تایید بود در‬ ‫ان کار مش��ارکت کند‪ .‬این چیزی نیست که من بگویم؛‬ ‫این را اس�لام قرن ها قبل گفته اس��ت‪ .‬ای��ن روش برای‬ ‫افزایش نقدینگی و رونق تولید کمک خواهد کرد‪ .‬اما اگر‬ ‫روش دریافت س��ود های سنگین‪ ،‬وثیقه های سنگین و‪...‬‬ ‫همچن��ان در بانک ها ادامه یاب��د و برای ان توجیه طرح‪،‬‬ ‫اهمیتی نداشته باشد و نظارت عالی بر کار نداشته باشد‪،‬‬ ‫تغییری حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س اتاق اصن��اف ته��ران افزود‪ :‬اگ��ر ما به‬ ‫فرمایش��ات رهب��ر معظم انقالب دقت کنیم‪ ،‬ایش��ان در‬ ‫روز نخس��ت س��ال‪ ،‬تمامی این ن��کات را بهترین کلمات‬ ‫مدیریتی به مدیران گفتند‪ .‬بنابراین این مدیران هستند‬ ‫که باید برنامه ریزی کنند‪ .‬اگر ما در والیت ذوب شویم و‬ ‫فرمایشات رهبر معظم انقالب را اجرایی کنیم‪ ،‬مشکالت‬ ‫رفع می شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی نیا‪ ،‬به این پرس��ش که اگر مش��کالت داخلی‬ ‫حل ش��ود‪ ،‬با مش��کل واردات مواد اولیه و ماش��ین االت‬ ‫چه کنیم‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪ :‬در تولید مواد اولیه تولید‪،‬‬ ‫پتروش��یمی ایران توانایی باالیی دارد اما این مواد باید با‬ ‫مدیریتی مناسب به دس��ت تولید کنندگان برسانند‪ .‬من‬ ‫به عنوان کسی که در تولید‪ ،‬تجارت و صنعت بیش از ‪۵۰‬‬ ‫س��ال فعالیت می کنم‪ ،‬ب��ه جرات عرض می کنم که هیچ‬ ‫فناوری وجود ندارد که صنعتگر ایرانی نتواند تولید کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ان قدر خودباوری‪ ،‬مهارت و ظرفیت هایی‬ ‫در کشور ما وجود دارد که به شرط اینکه به انها بها داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬ما هیچ مش��کلی نداریم‪ .‬ایران بهترین پهپاد ها را‬ ‫س��اخته اس��ت که با امریکایی ها رقابت می کند‪ .‬بهترین‬ ‫موشک ها را داریم‪ ،‬تولید این ها سخت تر است یا چهار تا‬ ‫شیشه و شلنگ و پالستیک؟‬ ‫مس��ئول مرکز اموزش اتاق اصناف تهران تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما در همه امور توانمند هس��تیم و واقعا می توانیم اما به‬ ‫ش��رط اینکه که جوانان را باور داش��ته باشیم‪ .‬با مدیریت‬ ‫محافظه کاری نمی توانیم کاری از پیش ببریم‪.‬‬ ‫ابراهیمی نیا در ادامه ارتباط اصناف و صنعت با دانشگاه‬ ‫را راه��کاری ب��رای خودکفای��ی و رونق تولید دانس��ت و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بدون ش��ک ارتباط تولید کنندگان با دانشگاه‬ ‫به خودکفایی کمک خواهد کرد‪ .‬ما در اتاق اصناف تهران‬ ‫نیز در تالش��یم تا امس��ال ارتباط مان را با دانشگاه بیشتر‬ ‫ثبت تقاضای صدور پروانه کسب در «پیشخوان مجوزها»‬ ‫سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و‬ ‫با هماهنگی اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی‬ ‫نظارت به زودی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر اتاق اصناف ایران تصریح کرد‪ :‬ثبت درخواست‬ ‫در این س��امانه مشابه سامانه ایرانیان اصناف است و‬ ‫متقاضیان صدور پروانه کس��ب می توانند با مراجعه‬ ‫به نشانی اینترنتی ‪ http: //www.g۴b.ir‬با عنوان‬ ‫س��امانه پیشخوان مجوزهای کش��ور نسبت به ثبت درخواست‬ ‫(البته پس از ابالغ بخش��نامه مربوط ازسوی اتاق اصناف ایران)‬ ‫به تشکل های صنفی کشور‪ ،‬اقدام کنند و به هیچ وجه‬ ‫نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این طرح از بهمن س��ال گذشته‬ ‫در شهرس��تان شمیرانات بنابر ابالغیه مرکز اصناف و‬ ‫بازرگانان به طور ازمایش��ی اجرایی شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه استقبال از این سامانه موفقیت امیز‬ ‫بوده و اتحادیه های شهرستان شمیرانات برای صدور‬ ‫پروانه کس��ب با هیچ گونه مشکلی روبه رو نشدند‪ .‬بپس از ثبت‬ ‫تقاضا و انجام اس��تعالمات هویتی نیز سایر امور متقاضیان طی‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫لوس��تر‪ ،‬بلور و چراغ های تزئینی تهران نیز درباره تحقق‬ ‫شعار سال اظهار کرد‪ :‬اگر به معنای واقعی بخواهیم رونق‬ ‫تولید داش��ته باش��یم باید مشکالت س��ر راه تولید رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف تهران‪ ،‬احمد‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬بس��یاری از م��واد اولیه‪‎‬ای که محصوالت‬ ‫تولیدی از ان حاصل می ش��ود در داخل موجود نبوده و‬ ‫باید از خارج وارد شود؛ اما موانع وارداتی اجازه این عمل‬ ‫را نداده؛ بنابراین تولید با وقفه یا توقف روبه رو می شود‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر اینکه مواد اولیه مانند خون در رگ‬ ‫تولید است‪ ،‬افزود‪ :‬ورود مواد اولیه ارزان نیز خود معضلی‬ ‫است که بی‏کیفیتی را در پوشش خود داشته و منجر به‬ ‫تولید کاالهای بی‏کیفیت می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬تولیدکنندگان پول نمی خواهند‪،‬‬ ‫بلک��ه به مانند تمام��ی تولیدکنندگان جه��ان‪ ،‬خواهان‬ ‫دریافت حمایت های غیرنقدی توس��ط دولت هس��تند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬تامین مبلغ مالی بیمه کارگران که هر چه‬ ‫کارگر بیش��تر می شود ارائه تسهیالت به کارفرما افزایش‬ ‫می یاب��د‪ ،‬اما در ایران تا ‪ ۵‬کارگر را بیمه تامین اجتماعی‬ ‫تقبل می کند در حالی که با حمایت دولت می توان کارگر‬ ‫بیش��تر را به کار گرفت و در نتیجه به اش��تغالزایی بیشتر‬ ‫امیدوار بود که در این صنف تولیدکنندگان از ‪ ۲۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫کارگر را زیرپوشش خود دارند‪.‬‬ ‫رحمانی گران��ی حامل ه��ای ان��رژی را از موانع تولید‬ ‫دانسته و گفت‪ :‬دولت با اختصاص یارانه به تولیدکنندگان‬ ‫در ام��ر ارائه حامل ه��ای انرژی می تواند گام موثری برای‬ ‫تولید بردارد‪ .‬هی��چ تولیدکننده‪‎‬ای خواهان دریافت پول‬ ‫نیس��ت؛ چراک��ه تولید رانت می کند اما ارائه تس��هیالت‬ ‫ام��ری مت��داول در تمام جه��ان برای افرادی اس��ت که‬ ‫کشورش��ان را مس��تقل و قدرتمند می کنن��د که به طور‬ ‫قطع‪ ،‬تولیدکنندگان از بازوهای قوی در این راه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود دستگاه برای تولید انبوه‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروش��ان پارچه تهران‬ ‫نیز گفت‪ :‬هم اکنون تولید ملی از منظر کیفی در س��طح‬ ‫مناسبی قرار دارد‪ ،‬اما کمبود دستگاه برای تولید انبوه با‬ ‫کیفیت‪ ،‬باعث کاهش سرعت شده است‪ .‬امیر قدیمی نژاد‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا اتاق اصناف اتهران درب��اره تحقق رونق‬ ‫تولی��د گفت‪ :‬با توجه به اینکه ‪ ۵۰‬درصد تولیدات پارچه‬ ‫در داخل و ‪ ۵۰‬درصد وارداتی اس��ت امیدواریم با تالش‬ ‫برای تحقق ش��عار سال‪ ،‬میزان واردات به صفر میل کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صنف پارچه در تالش اس��ت که تمام نیاز‬ ‫ب��ازار را از داخ��ل تامی��ن کند و البته تحق��ق این امر‪ ،‬با‬ ‫کمک جامعه نساجی ممکن می شود‪ .‬قدیمی نژاد با بیان‬ ‫اینک��ه ‪۴‬ه��زار واحد صنفی پارچه در تهران مش��غول به‬ ‫فعالیت هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬پارچه به کش��ور هایی همچون‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان و پاکستان صادر می شود اما متاسفانه‬ ‫هم اکنون صادرات ان به علت نوس��ان نرخ ارز به سختی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان‬ ‫پارچه افزود‪ :‬مانند س��ایر صنوف برای تحقق رونق تولید‪،‬‬ ‫برنامه ریزی های مناس��بی انجام داده ایم که امیدواریم تا‬ ‫پایان س��ال به این مهم‪ ،‬دست یابیم‪ .‬قدیمی نژاد با بیان‬ ‫اینک��ه پارچ��ه‪ ،‬یکی از نیاز های مردم اس��ت و باید توجه‬ ‫ویژه ای به ان شود گفت‪ :‬امیدواریم مواد اولیه این صنف‬ ‫راحت ت��ر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه هم اکنون تولیدات کشور از منظر کیفی در‬ ‫س��طح مناسبی قرار دارد‪ ،‬اما کمبود دستگاه برای تولید‬ ‫انبوه با کیفیت‪ ،‬از دیگر عوامل کاهش سرعت تولید است‬ ‫که در صورت حمایت و رفع این نیاز‪ ،‬حضور در بازار های‬ ‫جهانی تقویت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫با توجه ب��ه انچه در این گ��زارش از نظر گذراندیم‪،‬‬ ‫توج��ه به دانش و ابداعات دانش��مندان ایرانی می تواند‬ ‫فناوری و م��واد اولی��ه درخواس��تی تولیدکنندگان را‬ ‫تامین کند‪ .‬کافی اس��ت س��ری به دانشگاه ها بزنیم‪ ،‬به‬ ‫ابداعات دانش��جویی بها دهیم و به تولید انبوه برسانیم‬ ‫تا س��ال ‪ ،۹۸‬س��ال رونق تولید باشد‪ .‬انها که تمام عمر‬ ‫را در عرصه تولید گذرانده اند‪ ،‬قسم می خورند ایرانی ها‬ ‫می توانند تولی��د را رونق دهند به ش��رط اینکه قوانین‬ ‫تس��هیلگر باش��د هم در بخش بیمه و مالیات و هم در‬ ‫حمایت از ابداعات و طرح های نو‪.‬‬ ‫ارتباط بین س��امانه ایرانیان اصناف و این س��امانه‪ ،‬همچنان از‬ ‫طریق سامانه اصناف انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در اینده نزدیک اس��تعالمات برای صدور‬ ‫پروانه کسب در این سامانه به طور الکترونیک انجام و منجر به‬ ‫شفاف سازی‪ ،‬تسریع و تس��هیل در صدور پروانه کسب خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬با بخش��نامه هایی که در اینده از سوی مبادی ذی صالح‬ ‫صادر و ابالغ خواهد ش��د‪ ،‬تس��هیالتی از جمله نیاز نداشتن به‬ ‫دریاف��ت تصاویر شناس��نامه و برخی م��دارک هویتی با انجام‬ ‫استعالمات از طریق این سامانه اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫هشدار کارشناسان نسبت به عاقبت دستکاری نرخ سود سپرده و تسهیالت بانکی‬ ‫صدای تغییر نرخ سود بانکی می اید‬ ‫بانک ها بر اس��اس مصوبه بانک مرکزی مکلف هس��تند‬ ‫نرخ س��ود ب��رای س��پرده های بلندم��دت را حداکثر ‪۱۵‬‬ ‫درص��د و برای س��پرده های کوتاه مدت حداکثر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اعمال کنند‪ ،‬البته این س��ود با حذف نرخ های روزش��مار‬ ‫بانک ها‪ ،‬تنها به مانده حس��اب ها در پایان ماه س��ود تعلق‬ ‫می گی��رد‪ .‬نظام بانکی در حالی موظ��ف به اجرای مصوبه‬ ‫بانک مرکزی بوده که پایان س��ال ‪ ۹۶‬به دلیل نوسان های‬ ‫بازار ارز‪ ،‬بانک مرکزی در مقابل انتقادها نسبت به احتمال‬ ‫خ��روج س��رمایه های مردم از بانک ها و حرکت به س��مت‬ ‫بازاره��ای غیر مولد‪ ،‬تصمیم به انتش��ار اوراق س��پرده ‪۲۰‬‬ ‫درصد گرفت تا رغبتی در مردم ایجاد کند و مانع از خروج‬ ‫منابع از بانک ها شود‪ .‬اما با تشدید التهاب ها در حوزه ارزی‬ ‫و رون��ق گرفتن بازارهای غیر مولد‪ ،‬مردم برای حفظ ارزش‬ ‫سرمایه شان‪ ،‬ترجیح دادند که منابع شان را از بانک ها خارج‬ ‫و به س��مت بازارهای غیر مولد هدایت کنند؛ نتیجه ان هم‬ ‫تبدیل حجم زیادی از س��رمایه های مردمی به ارز و س��که‬ ‫ب��ود که اینک در صندوق های خانگی نگهداری می ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن بین برخی از بانک ه��ا برای اینکه بتوانند بار دیگر‬ ‫منابع خارج ش��ده از ش��بکه بانکی را جذب کنند و مانع از‬ ‫خروج بیش��تر سرمایه ها ش��وند‪ ،‬در قالب طرح هایی‪ ،‬اقدام‬ ‫به پرداخت س��ودهای باالت��ر از ‪ ۲۰‬درصد که در برخی از‬ ‫بانک ها به ‪ ۲۳‬درصد همه می رس��د‪ ،‬برای سپرده های یک‬ ‫س��اله باالی ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬این ش��رایط س��بب ش د این انتظار به وجو د اید‬ ‫که نرخ های سود بانکی با توجه به انگیزه سرمایه گذاری در‬ ‫سایر بازارها‪ ،‬برای سال ‪ ۹۸‬افزایش یابد که زمزمه بازنگری‬ ‫ان هم از اغاز سال از گوشه و کنار به گوش رسید‪ .‬در حالی‬ ‫ش��نیده ها حکایت از این امر داشت که در دومین ماه بهار‬ ‫موضوع نرخ س��ود بانکی در دستور کار قرار خواهد گرفت‬ ‫که در تازه ترین یادداش��ت رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬نه تنها‬ ‫این مهم منتفی اعالم و تاکید شد ه در شرایط فعلی افزایش‬ ‫نرخ س��ود کارکردی جز افزایش هزینه های تولید و فش��ار‬ ‫بیش��تر بر ترازنامه بانک ها نخواهد داش��ت بلکه طرحی در‬ ‫مجلس در حال تدوین است که حکایت از کاهش نرخ سود‬ ‫تسهیالت و سپرده های بانکی نیز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس به دنبال کاهش نرخ سود بانک ها‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬صادرات‬ ‫را ب��ه یکی از منابع اصلی کس��ب درام��د تبدیل می کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با حمایت از تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از قاچ��اق‪ ،‬کاهش واردات‪ ،‬تامین تس��هیالت ارزان قیمت‬ ‫ب��رای واحدهای تولی��دی می توان زمینه رون��ق تولید را‬ ‫فراه��م ک��رد‪ .‬به گزارش خانه مل��ت‪ ،‬محمدرضا منصوری‬ ‫افزود‪ :‬س��ود تسهیالت بانکی ‪ ۱۸‬درصد سرعت رشد تولید‬ ‫را کاه��ش می ده��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید با برنامه ای مدون مانند‬ ‫س��ایر کشورها از تورم جلوگیری و پس از ثابت کردن نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬حج��م ص��ادرات و واردات را کنترل و مش��خص کرد‪.‬‬ ‫منص��وری در همین راس��تا از تدوین طرحی برای کاهش‬ ‫بانکی ازادسازی شود تا یک نرخ واقعی به وجود اید‪ .‬اینکه‬ ‫بخواهیم نرخ های را غیر واقعی اما ثابت نگه داریم یا کاهش‬ ‫و افزایش دهیم راهکار مناس��بی نیس��ت و در نهایت باعث‬ ‫انفجار نرخ ها می ش��ود‪ .‬نرخ های دس��توری دیگر جوابگوی‬ ‫اقتصاد ما نیس��ت و نمی تواند خواس��ته های اقتصادی ما را‬ ‫عملیاتی کند‪ .‬بی تردید با ازادس��ازی نرخ های س��ود بانکی‬ ‫ما این تنوع بخش��ی را در س��پرده ها و تسهیالت مان ایجاد‬ ‫خواهیم کرد که هر بخش یا فردی براس��اس درامد‪ -‬هزینه‬ ‫اقدام به دریافت منابع با نرخ های منطقی کند و از این بابت‬ ‫نیازش ر فع شود‪.‬‬ ‫سود تسهیالت و سپرده های بانکی خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫در صورت��ی که نرخ س��ود بانکی کاه��ش پیدا کند انقالب‬ ‫عظیمی در تولید رخ می دهد‪ .‬درحال حاضر بانک ها روزانه‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان س��ود پول به مردم می پردازند که با‬ ‫طرح یادش��ده س��ود پول کاهش می یابد‪ ،‬در نتیجه انگیزه‬ ‫مردم برای س��رمایه گذاری در تولید و صنعت افزایش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن در حال��ی هم��واره ت�لاش کرده ان��د تا نرخ‬ ‫س��ودهای بانکی را با هدف کاهش هزینه بانک ها و بهبود‬ ‫وضعیت تولید و صنعت کشور‪ ،‬کاهش دهند که این هدف‬ ‫ب��ه دلیل برخی از مش��کالت موجود در اقتصاد و ش��بکه‬ ‫بانکی‪ ،‬ان طور که باید محقق نشده و در باز ه زمانی مختلف‪،‬‬ ‫در اجرا با مشکالتی روبه رو بوده است‪ .‬به هر حال‪ ،‬موضوع‬ ‫نرخ سود بانکی از جمله مشکالت اساسی است که در حوزه‬ ‫پولی و اقتصادی کشور همواره مطرح بوده و هنوز ان طور‬ ‫ک��ه باید در زمین��ه منطقی کردن این نرخ‪ ،‬نتوانس��ته ایم‬ ‫خیلی موفق باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ حرکت به سمت منطقی کردن نرخ سود‬ ‫محم��د وطن پور‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگو با صمت با بیان اینکه در اقتصاد ایران نرخ س��ود‬ ‫بانکی یکی از پرگریزترین و از ابزارهای سیاس��تی است که‬ ‫ل هر اتفاق��ی که در اقتص��اد رخ می دهد‪ ،‬با اعمال‬ ‫هر س��ا ‬ ‫تغییرات در ان‪ ،‬انتظار درمان مشکالت از ان می رود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ی اقتصاد کشور را در نهایت‬ ‫اینکه ما بخواهیم همه نوسان ها ‬ ‫ب��ا تغییر در متغیر نرخ س��ود بانکی درم��ان کنیم‪ ،‬اقدامی‬ ‫منطقی نیس��ت‪ .‬اینکه فکر کنیم با کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫می توانیم تولید را رونق دهیم یا با افزایش ان سیاست های‬ ‫انقباض��ی اعمال کنیم‪ ،‬در هیچ برهه ای از زمان نتوانس��ته‬ ‫جوابگوی نیازها و خواس��ته های اقتصادی ما باش��د‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه مردم چاره ای ندارند که پول شان را چه با واسطه‪،‬‬ ‫چه بی واس��طه در بانک ها نگهداری کنند و این اس��تدالل‬ ‫خیلی درست نیست که پول از نظام بانکی خارج می شود و‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه بیمه اسیا‬ ‫بیمه اس��یا ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال افزایش س��رمایه می دهد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بیمه اس��یا‪ ،‬مس��عود بادین‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫هیات مدی��ره و مدیرعام��ل بیمه اس��یا با اش��اره ب��ه مصوبه‬ ‫هیات مدیره این ش��رکت گف��ت‪ :‬برای بهبود س��اختار مالی و‬ ‫ارتقای توانگری مالی بیمه اسیا‪ ،‬سرمایه این شرکت از ‪۲۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال به ‪ ۲۶۰۰‬میلیارد ریال افزایش می یابد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بیمه اس��یا در ادامه با تاکید بر انجام مقدمات فرایند افزایش‬ ‫سرمایه‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش سرمایه ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی بیمه اسیا از‬ ‫محل سود انباشته این شرکت تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹«وبصادر» به تراز مثبت رسید‬ ‫مهدی سلطان محمدی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بهبود فضای کسب وکار اولویت باشد‬ ‫می توان��د به تراز مثبت در پایان س��ال دس��ت یابد‪ .‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات ایران از بازگشت دوباره وبصادر ‬ ‫به تابلوی بازار سرمایه در اینده نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫حجت ال��ه صیدی‪ ،‬مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران گفت‪ :‬با‬ ‫بازگش��ایی نماد بانک پس از عملی ش��دن افزایش س��رمایه‪،‬‬ ‫روند عادی معامالت س��هام بانک از سر گرفته می شود‪ .‬صیدی‬ ‫افزایش سرمایه ‪ ۲۰۳‬درصدی بانک را از جمله اتفاق های خوب‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬برشمرد و افزود‪ :‬این افزایش سرمایه ثبت شده و‬ ‫مراحل نهایی ان نیز تا پایان سال ‪ ۹۷‬به پایان رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک صنع�ت و معدن ‪ ۳۱‬ه�زار میلی�ارد ریال‬ ‫برای تامین مالی صنایع اصفهان پرداخت‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به نقش این بانک در‬ ‫تحقق ش��عار رونق تولید‪ ،‬از پرداخت ‪ ۳۱‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫واحدها و طرح های صنعتی استان اصفهان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن‪ ،‬حسین مهری که روز‬ ‫چهارش��نبه و پنجشنبه به اس��تان اصفهان سفر کرده بود‪ ،‬در‬ ‫جمع بازرگانان‪ ،‬کارافرین��ان وتولیدکنندگان در اتاق بازرگانی‬ ‫این اس��تان با اش��اره به اینک��ه رونق تجارت و اقتصاد کش��ور‬ ‫بدون همراهی بانک ها میس��ر نیست‪ ،‬افزود‪ :‬این بانک با حذف‬ ‫بروکراس��ی های بانکی و دس��ت اندازهای پرداخت تسهیالت و‬ ‫همچنین تس��هیل وثیقه گذاری‪ ،‬اصالحات ساختاری‪ ،‬افزایش‬ ‫تفویض اختیار به ش��عب اس��تان ها برای تش��خیص پرداخت‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬درص��دد همکاری بیش��تر ب��ا تولیدکنن��دگان و‬ ‫صنعتگران اس��ت‪ .‬مهری با اشاره به نام گذاری امسال با عنوان‬ ‫«رونق تولید» از س��وی رهب��ر معظم انقالب‪ ،‬اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫پایه های��ی ک��ه می تواند به تحقق این ش��عار کمک کند‪ ،‬نظام‬ ‫بانک��ی اس��ت و بان��ک صنعت و مع��دن به عن��وان یک بانک‬ ‫تخصصی می تواند در این زمینه سرامد باشد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تحقق توس��عه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور نیازمند‬ ‫تامین مالی متوازن طرح ه��ای صنعتی با توجه به قابلیت های‬ ‫منطقه ای است ‪ ،‬افزود‪ :‬این بانک در سال جاری گام های بزرگی‬ ‫را در این زمینه برمی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف گذاری فروش‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریالی بیمه‬ ‫تجارت نو‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬قائم مقام و معاونان بیمه تجارت نو در نخس��تین‬ ‫همایش س��االنه معاونان‪ ،‬مدیران ستادی و شعب این شرکت‬ ‫ب��ر تحقق فروش ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد ریالی در انواع رش��ته های‬ ‫بیمه ای برای س��ال ‪ ۹۸‬تاکید کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫محمد وطن پور‬ ‫علی صادقین‬ ‫بیم��ه تجارت نو ‪ ،‬نیما نورالله��ی مدیرعامل بیمه تجارت نو در‬ ‫این نشس��ت که با موضوع توس��عه بازار و ارتق��ای توانمندی‬ ‫شعب برگزار شد‪ ،‬ضمن ابراز تاسف از وقوع سیل های اخیر که‬ ‫خس��ارت های مالی و جانی زیادی برای برخی از هموطنان مان‬ ‫در پ��ی داش��ت‪ ،‬از تمام��ی مدیران ارش��د‪ ،‬کارکنان ش��عب‬ ‫اس��تان های س��یل زده و ارزیابان خس��ارت به دلیل استقرار و‬ ‫ارزیابی خسارت در کمترین زمان ممکن تشکر کرد‪ .‬نوراللهی‪،‬‬ ‫سناریوهای تدوین ش��ده برای روزهای پیش روی این شرکت‬ ‫را رش��د توس��عه کمی و کیفی در تمامی رشته های بیمه ای با‬ ‫ه��دف افزایش درامد اعالم کرد و افزود‪ :‬در فرصت گردهمایی‬ ‫ایجاد ش��ده نگاه این است که س��اعت های مان را برای رسیدن‬ ‫ب��ه هدف های تعیین ش��ده با هم هماهنگ کنی��م تا در کنار‬ ‫دیگ��ر برنامه های توس��عه ای ابالغی به ش��عب و نمایندگی ها‪،‬‬ ‫مهم تری��ن ان که تحقق فروش ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریالی در انواع‬ ‫رش��ته های بیمه ای برای سال جدید اس��ت‪ ،‬محقق شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬برای کسب موفقیت بسیار ضروری است که ضابطه مند‬ ‫و مسئولیت پذیر بود‪ ،‬ضابطه مندی قانونمندی را به دنبال دارد‬ ‫که در ماحصل ان پیش بینی پذیری ممکن می ش��ود‪ ،‬ما حصل‬ ‫پیش بینی پذیری اعتماد افرینی است‪.‬‬ ‫در حقیق��ت ارز چند نرخی در ش��رایط کنونی‬ ‫منش��ا رانت و فس��اد در اقتصاد اس��ت و با توجه‬ ‫به ش��رایط ویژه اقتصاد کش��ور الزم است دولت‬ ‫امکان رانت را در این فضا از میان ببرد‪ .‬پیشگیری‬ ‫از توزیع رانت در این ش��رایط به بهبود وضعیت‬ ‫درامدی‪ -‬معیش��تی خانوار کم��ک خواهد کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬دول��ت بای��د هر چه س��ریع تر پروژه‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز را در قالب خداحافظی با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی در ش��رایط کنونی به مرحله‬ ‫شجاعانه است‬ ‫ ‬ ‫اجرا دراورد‪ .‬این تصمیم‪ ،‬بس��یار‬ ‫که الزم اس��ت دولت هر چه سریع تر اتخاذ کند‪.‬‬ ‫در غی��ر این صورت با تداوم روند کنونی‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها بر‬ ‫اث��ر س��ودجویی و رانت جویی طبق��ه ای تازه به‬ ‫دوران رس��یده بدت��ر از قبل ش��ود‪ .‬موج تورمی‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬شرایط درامدی خانوارها را تحت‬ ‫تاثی��ر ق��رار داده و با توجه به امارهای رس��می‪،‬‬ ‫میزان رش��د قیمت مواد غذای��ی حتی از میزان‬ ‫رش��د تورم نیز پیش��ی گرفته اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫دولت الزم اس��ت سیاست های حمایتی ویژه ای‬ ‫را ب��ه مرحله اج��را دراورد که البت��ه با توجه به‬ ‫محدودیت ه��ای درامدی دولت‪ ،‬اعتبارات مورد‬ ‫نیاز باید از چنین محل هایی تامین ش��ود‪ .‬ما در‬ ‫ش��رایط غیرعادی قرار داریم و اقتصاد همچنان‬ ‫تحت تاثیر اقدام ترامپ مبنی بر خروج از برجام و‬ ‫دیگر تصمیم های عجیب و غریب وی است‪ ،‬البته‬ ‫با این وجود همچنان راهی برای برون رفت از این‬ ‫ش��رایط وجود دارد؛ یکی از مهم ترین اقدام هایی‬ ‫که الزم است در دستور کار قرار گیرد‪ ،‬این است‬ ‫که تصمیم های غیرکارشناس��ی را با ش��جاعت‬ ‫مورد بازنگری قرار دهیم و از سوی دیگر با کاهش‬ ‫مداخله های غیرض��روری دولت در اقتصاد‪ ،‬فضا‬ ‫را ب��رای فعالیت بخش خصوص��ی فراهم کنیم‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال‪ ،‬برای گذر از این وضعیت راهی‬ ‫جز توس��عه صادرات غیرنفت��ی و افزایش دادن‬ ‫درامده��ای صادراتی وجود ندارد‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫می توان با این سیاست امکان افزایش درامدهای‬ ‫ارزی را فراه��م ک��رد‪ .‬ب��ه هرحال بازگش��ت از‬ ‫تصمیم های غیرکارشناس��ی یک ضرورت تلقی‬ ‫می شود و باید قبول کنیم تصمیم برای اعالم ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی و س��پس واردات کاالهای اساسی‬ ‫ب��ا ای��ن ارز‪ ،‬یک تصمیم اش��تباه بود ک��ه اتفاقا‬ ‫مداخل��ه نفی دولت در بازار ارز را در پی داش��ت‬ ‫در حال��ی که الزم بود دولت با توجه به ش��رایط‬ ‫واقعی کشور‪ ،‬افزایش قیمت ارز را می پذیرفت و‬ ‫چنی��ن فضایی را رقم نمی زد‪ .‬همه بازارها‪ ،‬حتی‬ ‫بازاری چون مسکن که ‪ ۱۰۰‬در صد ان در داخل‬ ‫کشور تعریف می شود‪ ،‬به بازار ارز وابستگی دارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬وقتی بازار ارز با مداخله های نادرس��ت‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ ،‬دیگر بازارها با رفتاری عجیب‬ ‫غیرقاب��ل پیش بینی می ش��وند و این مداخله ها‬ ‫امکان فعالیت تولیدکنندگان و فعاالن را مختل‬ ‫می کن��د‪ .‬دولت باید اجازه دهد بازار ارز به عنوان‬ ‫تاثیرگذارترین بازار‪ ،‬روند طبیعی و رفتار منطقی‬ ‫خ��ود را حفظ کند تا دیگ��ر بازارهای اقتصادی‬ ‫نی��ز در ای��ن وضعیت رفتاری متناس��ب از خود‬ ‫نش��ان دهند‪ .‬تحریم های امریکا علیه ایران باقی‬ ‫است و همین مولفه نشان می دهد امسال سالی‬ ‫سخت تر از سال های پیشین است‪.‬‬ ‫گزارش تسهیالت اعطایی‬ ‫سال ‪ ۹۷‬بانک رفاه‬ ‫گزارش تس��هیالت اعطایی سال ‪ ۱۳۹۷‬بانک‬ ‫رف��اه در بخش های مختلف اقتصادی‪ ،‬بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط‪ ،‬ضمانتنامه های صادرش��ده‬ ‫ریال��ی و قرض الحس��نه اعطای��ی ازدواج و تهیه‬ ‫جهیزی��ه اعالم ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک رف��اه کارگ��ران‪ ،‬این بانک در س��ال های‬ ‫‪ ۹۶ ،۹۵‬و ‪ ،۹۷‬بی��ش از ‪ ۱۴.۲۸۹‬میلی��ارد ریال‬ ‫تس��هیالت از مح��ل منابع بانک ب��ه بنگاه های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط پرداخته اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بانک رفاه در سال ‪ ،۹۷‬در بخش های کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬مس��کن و ساختمان‪ ،‬بازرگانی‪،‬‬ ‫خدم��ات و متفرقه افزون ب��ر ‪ ۳۳۵.۲۶۵‬میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت اعطا کرده اس��ت‪ .‬این بانک در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۶‬و ‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۲۶.۴۸۸‬تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه مش��اغل خانگی‪ ،‬اش��تغالزایی و‬ ‫کارفرمایان طرح ه��ای مدد جویی به مبلغ بیش‬ ‫از ‪ ۳.۰۴۹‬میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته‬ ‫ام��داد امام خمینی(ره)‪ ،‬س��ازمان بهزیس��تی و‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی پرداخته‬ ‫است‪ .‬بانک رفاه همچنین در سال ‪ ،۱۳۹۷‬بیش‬ ‫از ‪ ۲.۶۴۶‬میلیارد ریال تس��هیالت از محل منابع‬ ‫قراردادهای س��پرده گذاری صندوق توسعه ملی‬ ‫اعطا کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اس��فند خود را منتشر کرد‪ .‬این‬ ‫ ‬ ‫بانک صادرات ایران گزارش‬ ‫بانک در ماه پایانی س��ال با افزایش درامد تسهیالت اعطایی و‬ ‫متع��ادل کردن س��ود پرداختی به تراز مثبت دس��ت یافت‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی بورس‪ ،‬وبصادر در اسفن د ‪۱۴۶۴۱‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال درامد تس��هیالت اعطایی داش��ته و در مقابل‬ ‫‪ ۱۲۳۸۱‬میلیارد ریال س��ود س��پرده پرداخت ‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫تراز وبصادر در اخرین ماه س��ال مثبت ش��د‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫تراز بانک صادرات در حال بهبود بوده و ممکن اس��ت امس��ال‬ ‫به س��مت بازاره��ای دیگر حرکت می کند چ��ون این پول‬ ‫در نهای��ت بازه��م در بانک نگهداری می ش��ود و فقط نوع‬ ‫س��پرده گذاری تغییر خواهد کرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬سیاست گذاران‬ ‫به بهانه رونق تولید یا جلوگیری از خروج منابع از بانک ها یا‬ ‫کاهش حجم نقدینگی و‪ . ..‬نباید دست به تغییرات دستوری‬ ‫نرخ سود بانکی بزنند و ان را هر بار مورد بازنگری قرار دهند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬افزایش نرخ تورم س��ال گذشته‪،‬‬ ‫با اقتصاد کش��ور کاری کرد که باعث ش��د هزینه‪-‬فرصت‬ ‫نگهداری پول افزایش پیدا کند و دیگر برای سپرده گذاران‬ ‫به صرفه نباشد که با نرخ های ‪ ۱۵ ،۱۰‬و ‪ ۲۰‬درصد در بانک‬ ‫پول نگهداری کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬با توجه به باال بودن نرخ تورم‬ ‫در کشور‪ ،‬کاهش دوباره نرخ سود بانکی جز اینکه بار دیگر‬ ‫هیجان های بازارهای موازی را افزایش دهد نتیجه دیگری‬ ‫نخواهد داشت و انتظارات برای حرکت منابع به سمت بخش‬ ‫تولید یا بازار س��رمایه و‪ ...‬را محقق نخواهد کرد‪ .‬وطن پور‬ ‫معتقد است که با کاهش دوباره نرخ سود بانکی‪ ،‬باعث قرار‬ ‫دادن پول پر رانت در اختیار برخی از افراد و گروه ها خواهیم‬ ‫شد که شاید این منابع در بخش تولید به کار نیاید و به نام‬ ‫تولید در جای دیگری هزینه ش��ود‪ .‬این کارشناس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اینکه ما برای چند درصد کاهش هزینه تسهیالت‪ ،‬ان‬ ‫ه��م به بهانه رونق تولید‪ ،‬پ��ول ارزان قیمت در اختیار افراد‬ ‫و برخ��ی گروه ها ق��رار دهیم که ش��اید توجیهی هم برای‬ ‫اقتصاد نداش��ته باش��د‪ ،‬کار منطقی نیست‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫اگر سیاست گذاران و مس��ئوالن اقتصا د می خواهند کاری‬ ‫ب��رای تولید انجام دهن��د و در اقتصاد رونق به وجود اورند‪.‬‬ ‫بهتر این است که نرخ سود بانکی را به سمت منطقی کردن‬ ‫هدایت کنند‪ .‬ما این تجربه را در سال های گذشته داشته ایم‬ ‫که اختالف بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی‪ ،‬برای گروهی از‬ ‫افراد ش��رایطی را ایجاد کرد که پول ارزان قیمت از بانک ها‬ ‫گرفتند و به جای انکه در تولید هزینه کنند‪ ،‬با موج سواری‬ ‫در بازار س��وداگرانه موجبات اشفتگی بازار را فراهم اورند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به نظر من بهترین راهکار این اس��ت که نرخ س��ود‬ ‫علی صادقین‪ ،‬اس��تاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد نیز در‬ ‫همی��ن زمین��ه در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه بخش ‬ ‫قابل توجهی از رش��د نقدینگی فعلی که در اقتصاد ش��اهد‬ ‫ان هستیم و مشکالت زیادی را برای کشور ایجاد کرده به‬ ‫دلیل ضریب فزاینده پول است که بخشی از ان به افزایش‬ ‫نرخ های سود بانکی در دوره های گذشته برمی گردد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حجم باالی نقدینگی در س��ال های گذش��ته سبب شده تا‬ ‫تورم در اقتصاد افزایش یابد و بازارهای غیر مولد رونق بگیرد‬ ‫ک��ه ب��رای کاهش و کنترل این میزان حجم نقدینگی یکی‬ ‫از گزینه ها یی که پیشنهاد می شود کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در همین حال‪ ،‬در شرایطی که اقتصاد‬ ‫با مش��کل رکود روبه رو است و تولید با موانع زیادی مواجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راهکارهای‬ ‫رونق بخش اقتصاد و تقویت تولید مطرح می شود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫اگر چه کاهش نرخ س��ود بانکی به تنهایی دوای درد امروز‬ ‫اقتصاد کش��ور نیست‪ ،‬در شرایط تحریم و محدودیت هایی‬ ‫که در بحث فعالیت های بخش تولید وجود دارد‪ ،‬این امر به‬ ‫عنوان یک راهکار در این شرایط توصیه می شود زیرا کاهش‬ ‫نرخ سود بانکی باعث کنترل و نظم دادن به رشد نقدینگی‬ ‫وگسیل کردن منابع به سمت تولید خواهد شد که می تواند‬ ‫راهکار مناس��بی قلمداد ش��ود‪ .‬این کارشناس تصریح کرد‪:‬‬ ‫این راه حل فقط یک راهکار مقطعی و کوتاه مدت اس��ت که‬ ‫فقط می تواند در یک بازه زمانی کوتاه‪ ،‬با ایجاد ش��وک این‬ ‫انتظارات را براورده س��ازد‪ .‬باید متوجه این موضوع باش��یم‬ ‫که در ش��رایط تورمی و در ش��رایطی که ما با شفاف نبودن‬ ‫بو کار روبه رو هس��تیم و نااطمینانی نسبت به‬ ‫فضای کس�� ‬ ‫این��ده وجود دارد‪ ،‬به طور عمده نمی توانیم حتی با کاهش‬ ‫نرخ س��ود بانکی انتظار رشد س��رمایه گذاری و رونق تولید‬ ‫داشته باشیم و انتظارمان این باشد که بخش قابل توجهی‬ ‫از مش��کالت اقتصادی کش��ور با کاهش نرخ س��ود بانک ها‬ ‫رف��ع ش��ود‪ .‬به گفته صادقین‪ ،‬اکنون م��ا باید به فکر حفظ ‬ ‫وضعیت موجود باش��یم که البته این اقدام ش��اید به معنای‬ ‫رونق تولید و رش��د مثبت اقتصاد نباشد اما می تواند تا حد‬ ‫قابل قبولی از تش��دید رش��د منفی اقتصاد جلوگیری کند‪.‬‬ ‫رونق تولید با تغییر در نرخ س��ود بانکی محقق نمی ش��ود و‬ ‫بو کار و اصالح س��اختار در‬ ‫این رونق با بهبود فضای کس�� ‬ ‫اقتصاد قابل تحقق است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫پیشنهادی‬ ‫برای عبور‬ ‫از بحران‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫اعطای عواید نمایشگاه‬ ‫محیط زیست‬ ‫به سیل زدگان‬ ‫ب��ا حض��ور بهم��ن حس��ین زاده رئیس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬دانش��یان معاون س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت‪ ،‬محمدرضا تابش‬ ‫نماین��ده مردم اردکان و رئیس فراکس��یون‬ ‫محیط زیس��ت مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫محمودی نماینده مردم ش��هرضا در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نمایش��گاه محیط زیست‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫ای��ن اف��راد از بخش ه��ای گوناگ��ون‬ ‫نمایش��گاه بازدید کرده و در جریان اخرین‬ ‫فعالیت های محیط زیس��تی در کش��ور قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ب��ا حضور ‪ ۲۵۴‬ش��رکت‬ ‫داخل��ی در فضای��ی به وس��عت بیش از ‪۱۸‬‬ ‫هزار مترمربع در س��الن های ‪ ۴۰ ۳۵ ، ۳۱‬و‬ ‫‪ ۴۴‬شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران برپا ش��ده که در‬ ‫مقایسه با سال ‪ ۹۶‬تعداد شرکت کنندگان در‬ ‫این نمایشگاه ‪ ۱۸۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در راه اندازی این نمایش��گاه‬ ‫اظهار امیدواری ک��رد با توجه به حادثه خیز‬ ‫بودن کش��ور به ویژه در بخش محیط زیست‬ ‫بت��وان از ظرفیت های مختلف ش��رکت های‬ ‫فع��ال در زمین��ه محیط زیس��ت اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اع�لام ک��رد ک��ه طب��ق‬ ‫هماهنگی با مجری برگزارکننده نمایش��گاه‬ ‫قرار اس��ت تا بخشی از درامد حاصل برپایی‬ ‫هجدهمی��ن نمایش��گاه محیط زیس��ت ب��ه‬ ‫سیل زدگان اهدا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی دس�تاوردهای شهرداری‬ ‫در رویداد هجدهم‬ ‫مدیرکل محیط زیس��ت و توس��عه پایدار‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه بین المللی محیط زیس��ت‬ ‫فرصت مناس��بی را ب��رای بحث و تبادل نظر‬ ‫پیرامون مسائل محیط زیستی ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل‬ ‫محیط زیس��ت و توس��عه پایدار ش��هرداری‬ ‫ته��ران‪ ،‬صدرالدی��ن علی پ��ور مدی��رکل‬ ‫محیط زیست در بازدید از غرفه این این اداره‬ ‫کل و اداره ه��ای مناطق ‪۲۲‬گانه ش��هرداری‬ ‫تهران در س��الن ‪ ۳۵‬هجدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی محیط زیس��ت گف��ت‪ :‬اداره کل‬ ‫محیط زیست و توس��عه پایدار به نمایندگی‬ ‫از کل مجموعه ش��هرداری ته��ران با هدف‬ ‫تبادل تجربه ها در س��طح ملی و بین المللی‪،‬‬ ‫ارائه اخرین دستاورد ها و فعالیت های حوزه‬ ‫محیط زیس��ت در هجدهمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی محیط زیس��ت ش��رکت ک��رده‬ ‫است‪ .‬بنابراین گزارش هجدهمین نمایشگاه‬ ‫محیط زیس��ت تا ‪ ۲۷‬فروردی��ن همه روزه از‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۷‬برای بازدید عالقه مندان در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫از مهم ترین نمایشگاه صنایع پزشکی در خاورمیانه گزارش می دهد‬ ‫ایران هلث؛ کلید درامد ‪ ۳۰‬میلیون دالری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امسال با توجه‬ ‫به نامگذاری‬ ‫سال از سوی‬ ‫رهبر معظم‬ ‫انقالب به سال‬ ‫رونق تولید‬ ‫اهمیت برگزاری‬ ‫نمایشگاه‬ ‫ایران هلث‬ ‫دوچندان‬ ‫شده است‬ ‫نمایشگاه خودرو نیویورک یکی از بزرگ ترین رویدادهای‬ ‫جهان اس��ت که در اس��تانه برگزاری ان هستیم‪ .‬نیویورک‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۱۹۰۰‬می�لادی (‪1279‬‬ ‫خورش��یدی) میزبان یک نمایش��گاه خودرویی شد و از ان‬ ‫س��ال به بعد این نمایش��گاه به طور س��االنه برگزار می شود‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬این نمایش��گاه از مهم تری��ن رویدادهای جهان‬ ‫به ش��ما می رود اما نمایش��گاه دیترویت جامعیت و مخاطب‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬نمی توان گفت نمایش��گاه خودرو نیویورک‬ ‫جزو ‪ 5‬رویداد بزرگ خودرویی است اما هر سال شرکت های‬ ‫ب��زرگ خودروس��ازی از محص��والت جدی��د خ��ود در این‬ ‫نمایشگاه رونمایی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان برگزاری و نرخ بلیت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه خ��ودرو نیوی��ورک امس��ال از ‪ ۳۰‬فروردین تا‬ ‫‪ ۹‬اردیبهش��ت برپا می ش��ود و ب��ه میزبان��ی از بزرگ ترین‬ ‫شرکت های خودروس��ازی امریکا و سایر کش��ورها می رود‪.‬‬ ‫بیش از هزار خودرو و کامیون در این نمایش��گاه به نمایش‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬ماه زمان به برگزاری نمایش��گاه ایران هلث‬ ‫باق��ی مان��ده اس��ت‪ .‬روی��دادی بین الملل��ی در زمینه‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬دندانپزشکی‪ ،‬ازمایشگاهی‪ ،‬دارویی و‬ ‫خدمات مرتبط با بخش سالمت که از منظر کارشناسان‬ ‫بین المللی یکی از معتبرترین نمایش��گاه های این حوزه‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در ‪۲۲‬س��ال گذش��ته با ه��دف ارائه‬ ‫توانمندی ه��ای صنع��ت س�لامت ای��ران‪ ،‬رونمایی از‬ ‫فناوری ها و پیش��رفت های روز جهان‪ ،‬توس��عه توریسم‬ ‫درمان��ی‪ ،‬حمایت از تولیدکنندگان و کارافرینان برتر و‬ ‫ارتباط با مراکز درمانی و اموزش��ی برپا شده و بستری‬ ‫بس��یار مناس��ب ب��رای پژوهش��گران‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫فروشندگان و فعاالن این حوزه است‪.‬‬ ‫برگزاری همایش ها و سمینارهای گوناگون در حاشیه‬ ‫این نمایش��گاه بین المللی نیز بر اعتبار ان افزوده است‬ ‫و ش��رکت کنندگان و بازدیدکنن��دگان زیادی را به این‬ ‫رویداد تخصصی می کشاند‪.‬‬ ‫مدی��رکل امور تجهیزات و ملزومات پزش��کی وزارت‬ ‫بهداشت با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه ایران هلث‬ ‫در جهت تحقق موضوع «رونق تولید» است به‬ ‫گف��ت‪ :‬درام��د ارزی ص��ادرات تجهی��زات و ملزومات‬ ‫پزشکی ساالنه حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫سیدحس��ین صف��وی‪ ،‬مدی��ر کل ام��ور تجهیزات و‬ ‫ملزومات پزش��کی وزارت بهداشت در استانه برگزاری‬ ‫بیست ودومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫دارو و ازمایشگاهی «ایران هلث» که قرار است از‪ ۱۹‬تا‬ ‫‪ ۲۲‬خرداد با هدف حمایت از شرکت های تولید کننده و‬ ‫صادرکننده در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این نمایش��گاه یکی از بزرگ ترین رویدادها‬ ‫در حوزه تجهیزات و ملزومات پزش��کی به شمار می رود‬ ‫که اخرین دس��تاوردهای تولید کنندگان و شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان را در مع��رض نمایش مص��رف کننده ها‪،‬‬ ‫شرکت ها‪ ،‬دانش��گاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال با توجه به نامگذاری سال از سوی‬ ‫رهبر معظم انقالب به سال رونق تولید اهمیت برگزاری‬ ‫نمایشگاه ایران هلث دوچندان شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل امور تجهیزات و ملزومات پزش��کی وزارت‬ ‫بهداشت ادامه داد‪ :‬متاس��فانه تحریم ظالمانه دشمنان‬ ‫تامین تجهیزات پزش��کی و ملزومات را سخت تر کرده‬ ‫که تکیه بر تولید داخل امس��ال مضاعف خواهد ش��د و‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه برای رونق تولید بس��یار موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫صف��وی گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر کیفی س��ازی تولید‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزش��کی را در وزارت بهداشت در‬ ‫دستور کار قرار داده ایم و برگزاری نمایشگاه ایران هلث‬ ‫عالوه بر اینکه تجهیزات گوناگون پزش��کی و ملزومات‬ ‫ان را در مع��رض نمایش مصرف کننده ها قرار می دهد‪،‬‬ ‫فض��ای رقابتی نیز ایجاد خواهد کرد و این مس��ئله در‬ ‫راستای افزایش ارتقای کیفیت موثر است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ارتق��ای کیفیت تجهیزات و ملزومات‬ ‫پزش��کی در وزارت بهداش��ت مدنظر ق��رار دارد و این‬ ‫مسئله در توسعه صادرات نیز بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫مدی��رکل امور تجهیزات و ملزومات پزش��کی وزارت‬ ‫بهداش��ت با اش��اره به اینکه کااله��ای صادراتی برای‬ ‫اینکه در کش��ورهای دیگر بتواند رقاب��ت کنند باید از‬ ‫نمای��ش و ارائ��ه تجهی��زات ازمایش��گاهی‪ ،‬داروی��ی و پزش��کی از‬ ‫محورهای اصلی نمایشگاه ایران هلث است و موضوع های دیگری مانند‬ ‫گردشگری سالمت‪ ،‬استارت اپ ها‪ ،‬اپلیکیشن های سالمت و رسانه های‬ ‫حوزه سالمت برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است‬ ‫لحاظ کیفی در ش��رایط باالیی باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ایران هلث در راس��تای ارتقای کیفیت این‬ ‫تولی��دات می تواند بس��یار موث��ر واقع ش��ود‪ .‬صفوی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬یکی دیگر از موضوع هایی که می تواند‬ ‫در این راس��تا حائز اهمیت واقع ش��ود مس��ئله درامد‬ ‫ارزی اس��ت چراک��ه درامد ارزی در حوزه س�لامت با‬ ‫ص��ادرات امکان پذیر ب��وده و برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫می تواند در این راس��تا مورد توجه ق��رار گیرد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه متوس��ط درامد ارزی ناشی از صادرات‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزش��کی سال های گذشته حدود‬ ‫‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۰‬میلیون دالر بوده‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی‬ ‫تحریم های ظالمانه دشمنان کار را برای صادرکننده ها‬ ‫س��خت تر کرده ولی تالش می کنیم ب��ا اقدام های الزم‬ ‫گام های موث��ری در این زمینه برداریم‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫نمایش و ارائه تجهیزات ازمایشگاهی‪ ،‬دارویی و پزشکی‬ ‫از محورهای اصلی این نمایش��گاه است و موضوع های‬ ‫دیگ��ری همچون گردش��گری س�لامت‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬اپلیکیشن های سالمت و رسانه های حوزه‬ ‫سالمت برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودکفای�ی در تولید تجهی�زات مقابله با‬ ‫عفونت بیمارستانی‬ ‫عضو هیات مدیره انجم��ن تولید کنندگان تجهیزات‬ ‫و ملزومات پزش��کی و دندانپزش��کی و ازمایش��گاهی‬ ‫نیز با اش��اره ب��ه اینکه عفونت بیمارس��تانی در کمین‬ ‫بیماران اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ران در تجهی��زات مقابله با‬ ‫عفونت بیمارستانی به خودکفایی رسیده است‪ .‬مهدی‬ ‫ش��اهمرادی مق��دم‪ ،‬نایب ریس هیات مدیره ش��رکت‬ ‫دارویی به بان ش��یمی( دانش بنیان) در استانه برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ایران هلث درباره عفونت های بیمارس��تانی‬ ‫انتظار برای رونمایی های جذاب خودرویی‬ ‫گذاش��ته می ش��ود و چندین خ��ودرو مفهوم��ی نیز حضور‬ ‫خواهند داشت‪ .‬برای تماش��ای این خودروها باید بلیت ‪۱۷‬‬ ‫دالری تهیه کنید‪ .‬این بلیت برای کودکان کمتر از ‪ ۱۲‬سال‬ ‫‪ ۷‬دالر اس��ت‪ .‬در صورتی که تمایل داش��ته باشید‪ ،‬پیش از‬ ‫شلوغی ها و به طور اختصاصی از نمایشگاه بازدید کنید باید‬ ‫بلیت ‪ ۴۵‬دالری تهیه کنید‪ .‬در ادامه به معرفی خودروهایی‬ ‫که احتمال حضور در نمایشگاه را دارند‪ ،‬می پردازیم‪.‬‬ ‫اکورا از جمله برندهای زیرمجموعه هوندا اس��ت که قصد‬ ‫دارد در نمایش��گاه خ��ودرو نیویورک امس��ال از دو خودرو‬ ‫دست س��از و سفارش��ی رونمایی کن��د‪ .‬نخس��تین خودرو‬ ‫دست س��از ای��ن برن��د ‪ TLX PMC‬نام دارد که ازس��وی‬ ‫س��ازندگان مدل ‪ NSX‬س��اخته شده اس��ت‪ .‬نرخ پایه این‬ ‫خودرو حدود ‪ ۵۰‬هزار دالر اعالم ش��ده اس��ت ضمن اینکه‬ ‫ع�لاوه بر مدل ذکر ش��ده‪ ،‬محصول دیگ��ری با نام ‪MDX‬‬ ‫‪ PMC‬در نمایش��گاه حضور پی��دا خواهد کرد‪ .‬مدل ‪TLX‬‬ ‫در بخش فنی از پیش��رانه ‪۶‬س��یلندر و سیستم چهار چرخ‬ ‫متحرک بهره می برد‪ .‬این خودرو از لحاظ امکانات رفاهی به‬ ‫مواردی نظیر سیستم صوتی حرفه ای با ‪ ۱۰‬بلندگو‪ ،‬گرمکن‬ ‫و س��ردکن برای صندلی های جلو‪ ،‬گرمکن غربیلک فرمان و‬ ‫بسته ایمنی اکورا مجهز شده است‪.‬‬ ‫در اس��تانه نمایش��گاه خودرو نیویورک امسال‪ ،‬کادیالک‬ ‫قص��د دارد از مدل ‪ ۲۰۲۰‬س��دان ‪ CT۵‬رونمایی کند‪ .‬این‬ ‫برند به شدت معتقد است سدان ها همچنان می توانند اینده‬ ‫روشنی در میان س��گمنت های گوناگون داشته باشند‪ .‬این‬ ‫خودرو در بخش فنی از پیش��رانه ‪ ۳‬لیتری ‪ ۶‬سیلندر توئین‬ ‫تورب��و بهره می ب��رد ضمن اینکه امکان انتخاب پیش��رانه ‪۲‬‬ ‫لیتری توربو نیز وجود دارد‪ .‬گیربکس ‪ ۱۰‬سرعت اتوماتیک‬ ‫برای این خودرو در نظر گرفته ش��ده ک��ه توان را به هر دو‬ ‫مح��ور منتقل می کند‪ .‬هنوز جزئیات دقیقی از ‪ CT۵‬جدید‬ ‫منتشر نشده اما نرخ ان باالی ‪ ۵۰‬هزار دالر خواهد بود‪.‬‬ ‫مدل اس��کیپ در بازار اروپا با نام کوگا ش��ناخته می شود‪.‬‬ ‫در نس��ل جدید اسکیپ از شاس��ی مدرن استفاده شده که‬ ‫اظهارکرد‪ :‬یکی از مهم ترین عواملی که پس از جراحی‪،‬‬ ‫س�لامت بیمار را تهدید می کن��د‪ ،‬موضوع عفونت های‬ ‫بیمارستانی است‪ .‬وی افزود‪ :‬هرچند اقدام های موثری‬ ‫در این زمینه انجام شده‪ ،‬اما هنوز ا مار این عفونت ها در‬ ‫کش��ور باال است و گرفتاری هایی را گاهی برای بیماران‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬این مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬شرکت های‬ ‫زی��ادی ت��ا کن��ون وارد عمل ش��ده تا بتوانن��د میزان‬ ‫عفون��ت را در مراک��ز درمانی کاهش دهند و بس��ته به‬ ‫نیاز بخش های گوناگون از جمله اتاق عمل‪ ،‬ای سی یو‪،‬‬ ‫بخ��ش عفونی و‪ ...‬محص��والت و ماش��ین االت خود را‬ ‫عرضه می کنند‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی مقدم با اش��اره به اینکه در کشور ما ‪۹۵‬‬ ‫درص��د نیازه��ا در زمینه کنترل عفونت بیمارس��تانی‪،‬‬ ‫دس��تگاه های ان تولی��د داخ��ل اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬این مس��ئله نی��از به واردات را به ش��دت کاهش‬ ‫داده اس��ت و امیدواریم مش��کالتی ک��ه در این زمینه‬ ‫ایج��اد ش��ده رف��ع ش��ود ت��ا به ط��ور ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫در زمین��ه مقابل��ه ب��ا عفون��ت بیمارس��تانی خودکفا‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برگزاری نمایشگاه ایران هلث‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین رویدادهای تج��ارت و بازرگانی در‬ ‫حوزه س�لامت به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫جدیدترین دس��تاوردهای علمی و تولیدات و تجهیزات‬ ‫در زمینه مقابله با عفونت بیمارس��تانی عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه برگزاری نمایش��گاه ایران هلث‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین رویدادهای تج��ارت و بازرگانی در‬ ‫حوزه سالمت به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫فعلی کشور و وضعیت تحریم ها انجمن تولید کنندگان‬ ‫و صادر کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی نقش مهمی‬ ‫پی��ش از این در مدل فوکوس نیز وجود داش��ت‪ .‬اس��کیپ‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬از پیش��رانه ‪ ۲.۵‬لیتری در کنار یک پیش��رانه برقی‬ ‫به��ره می برد و این دو پیش��رانه در مجموع ‪ ۲۲‬اس��ب بخار‬ ‫تولید می کنند‪ .‬با توجه به اطالعات منتش��ر ش��ده‪ ،‬مصرف‬ ‫س��وخت ترکیبی این خودرو در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۱.۲‬لیتر‬ ‫اس��ت‪ .‬غیر از مدل هایبرید یک نمونه دیزلی نیز وجود دارد‬ ‫که از پیشرانه ‪ ۲‬لیتری با حداکثر توان ‪ ۱۲۰‬اسب بخار بهره‬ ‫می ب��رد‪ .‬این خ��ودرو در بخش امکانات رفاهی از سیس��تم‬ ‫صوتی فوق حرفه ای ‪ ۵۷۵‬واتی با ‪ ۱۰‬بلندگو بهره می برد‪.‬‬ ‫داج قصد دارد مدل مشهور چلنجر را در پکیج & ‪Stars‬‬ ‫‪ Stripes‬در نمایش��گاه خودرو نیویورک به نمایش در اورد‪.‬‬ ‫ای��ن پکیج دارای ویژگی های متفاوتی اس��ت که با پرداخت‬ ‫‪ ۱۹۹۵‬دالر صاح��ب ان می ش��وید‪ .‬از جمل��ه این ویژگی ها‬ ‫می توان به نوار مشکی بزرگ روی بدنه خودرو‪ ،‬صندلی های‬ ‫ویژه و پش��ت امپر با دوخت خاص اش��اره ک��رد‪ .‬این پکیج‬ ‫هفته اینده در نمایش��گاه معرفی می شود و از ماه اینده نیز‬ ‫در تامی��ن ‪ ۷۰‬درص��د نیازهای کش��ور در این زمینه‬ ‫داشته اند و فعالیت انها در بخش های گوناگون به لحاظ‬ ‫کمی و کیفی اثربخش بوده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نمایش و ارائه تجهیزات ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫داروی��ی و پزش��کی از محورهای اصلی این نمایش��گاه‬ ‫اس��ت و موضوع های دیگری مانند گردشگری سالمت‪،‬‬ ‫اس��تارت اپ‪ ،‬اپلیکیشن های سالمت و رسانه های حوزه‬ ‫سالمت برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین محورهای نمایشگاه ایران هلث‬ ‫معرفی توانمندی ها و محصوالت در س��طح گسترده‬ ‫و بین المللی؛‬ ‫برقراری ارتباط مس��تقیم با مش��تریان و ش��ناخت‬ ‫نیازهای انها (خصوصی و دولتی)؛‬ ‫شناخت رقیبان و اش��نایی با خدمات‪ ،‬محصوالت و‬ ‫برنامه های انها؛‬ ‫فرصت جذب س��رمایه گذار و توس��عه فعالیت واحد‬ ‫صنعتی خود؛‬ ‫ارتباط با تامین کنندگان م��واد خام و ارائه دهندگان‬ ‫خدمات صنعتی؛‬ ‫ش��ناخت ش��رایط کلی ب��ازار و ام��کان برنامه ریزی‬ ‫براساس ان؛‬ ‫تعامل با شرکت های همکار برای برون سپاری و امور‬ ‫پیمانکاری؛‬ ‫بروزرسانی دانش فنی و اشنایی با دستاوردهای نوین‬ ‫صنعت؛‬ ‫امکان تعامل و مشورت با صاحب نظران و متخصصان؛‬ ‫شرکت در سمینارها و کارگاه های تخصصی؛‬ ‫فرص��ت اس��تعدادیابی و جذب دان��ش اموختگان و‬ ‫متخصصان جدید؛‬ ‫امکان بهره ب��رداری از فرصت ه��ای تبلیغاتی متعدد‬ ‫(چاپی‪ ،‬اینترنتی‪ ،‬محیطی‪ ،‬تلویزیونی)‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ۴‬تش��کل شامل اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬انجمن مهندس��ی پزشکی‪ ،‬انجمن‬ ‫صنف��ی تولیدکنن��دگان تجهیزات پزش��کی و اتحادیه‬ ‫بازرگان��ان در برگزاری این نمایش��گاه ک��ه از‪ ۱۹‬تا ‪۲۲‬‬ ‫خرداد برگزار می شود‪ ،‬مشارکت دارند‪.‬‬ ‫می ت��وان ان را س��فارش داد‪ .‬اینفینیت��ی از جمله برندهای‬ ‫زیرمجموعه نیسان است که به ساخت خودروهای اسپرت و‬ ‫لوکس می پردازد‪ .‬این برند قصد دارد از س��دان اسپرت خود‬ ‫ب��ا نام ‪ Signature Edition Q۵۰‬در نمایش��گاه خودرو‬ ‫نیوی��ورک رونمایی کند‪ .‬خودرو مورد نظ��ر با ‪ ۵‬رنگ بندی‬ ‫عرض��ه خواهد ش��د‪ .‬از جمله تجهیزات ایمن��ی این خودرو‬ ‫می توان به سیس��تم هشدار نقطه کور‪ ،‬هشدار ترافیک عقب‪،‬‬ ‫سیستم پیشگیری از برخورد با جلو و سنسورهای پارک جلو‬ ‫و عقب اشاره کرد‪ .‬این خودرو از پیشرانه ‪ ۳‬لیتری ‪ ۶‬سیلندر‬ ‫توئین تورب��و با حداکثر توان ‪ ۳۰۰‬اس��ب بخار بهره می برد‪.‬‬ ‫مرسدس بنز قصد دارد در نمایشگاه نیویورک امسال از مدل‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬کالس ‪ A‬خود رونمایی کند‪ .‬این خودرو در دو نسخه‬ ‫س��دان و هاچ بک عرضه خواهد شد‪ .‬زیر کاپوت این خودرو‬ ‫یک پیش��رانه ‪ ۲‬لیتری توربو با حداکثر توان ‪ ۳۰۲‬اسب بخار‬ ‫وجود دارد‪ .‬گیربکس این محصول از نوع ‪ ۷‬سرعت اتوماتیک‬ ‫است و توان را به چهار چرخ خودرو منتقل می کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫هزینه های جانبی واحدهای فراوری سنگ ‪3‬برابر شده است‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۲۷‬میلی��ون تن ذخیره س��نگ تزئینی در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد و ‪ ۱۸۰۰‬مع��دن س��نگ دارای پروان��ه‬ ‫بهره ب��رداری هس��تند‪ .‬بی��ن ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۲‬میلیون تن‬ ‫س��نگ در کش��ور فراوری می ش��ود که از این میزان‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د ان به ص��ادرات اختص��اص دارد‪ .‬با توجه‬ ‫به تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران‪ ،‬مش��کالتی در‬ ‫حوزه صادرات س��نگ به وجود امده اس��ت اما فعاالن‬ ‫این حوزه معتقدند ش��رکت در نمایش��گاه س��نگ با‬ ‫احتم��ال کاهش ش��رکت کنندگان خارج��ی‪ ،‬در هر‬ ‫صورت فرصت مناسبی به منظور هم افزایی بیشتر برای‬ ‫ایجاد کنسرسیوم ها و شناسایی توانمندی های جدید‬ ‫در حوزه صنعت سنگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات سنگ قابل توجه نیست‬ ‫درباره وضعیت سنگ در کش��ور‪ ،‬جمشید موالیی‪،‬‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براساس امار وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ظرفیت ه��ای معدنی حوزه‬ ‫س��نگ حدود ‪ ۲۷‬میلیون تن ذخیره در کش��ور است‬ ‫و ح��دود ‪ ۱۸۰۰‬معدن پروانه بهره ب��رداری گرفته اند‬ ‫که بخش��ی از این معادن فعال نیستند و برخی نیز با‬ ‫ظرفیت بسیار پایین مشغول فعالیت هستند‪ .‬موالیی‬ ‫در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در سال های گذشته معادن‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیون تن تولید داش��ته اند‪ .‬امار سال‬ ‫گذش��ته همچنان منتشر نشده اس��ت اما پیش بینی‬ ‫می شود بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیون تن ثابت مانده باشد‪ .‬در‬ ‫این ح��وزه حدود ‪ ۶‬هزار واحد فراوری وجود دارد که‬ ‫از ای��ن واحدهای فراوری بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد انها به‬ ‫دلیل رکود حوزه ساخت وس��از غیرفعال هستند‪ .‬البته‬ ‫س��ایر واحدها نیز با تمام ظرفیت خود مشغول به کار‬ ‫نیستند‪ .‬این یک تصویر کلی است که می توان از حوزه‬ ‫سنگ ارائه کرد و به دلیل اینکه بخش ساختمان سازی‬ ‫در رکود کامل به سر می برد و از انجا که بخش سنگ‬ ‫هم تابع صنعت ساختمان سازی است‪ ،‬این صنعت نیز‬ ‫در رکود به سر می برد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به بازاره��ای صادراتی حوزه‬ ‫س��نگ عنوان کرد‪ :‬براس��اس اخرین ام��ار‪ ،‬از میزان‬ ‫تولید ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیون تن س��نگ در کش��ور حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد ان به صادرات اختصاص داش��ته است‪ ،‬به‬ ‫عبارت دیگر حدود یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن سنگ‬ ‫کوپ صادرات کرده ایم که این میزان صادرات به نوبه‬ ‫خود‪ ،‬به فعال ش��دن بخش��ی از مع��ادن کمک کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬حدود یک میلیون مترمربع نیز صادرات سنگ‬ ‫بریده به ثبت رسیده که درمجموع این میزان صادرات‬ ‫ظرفیت باالی��ی را به خود اختصاص نداده اس��ت اما‬ ‫کشورهای همس��ایه مانند عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانستان و‬ ‫سوریه و کشورهای شوروی سابق بازارهایی بودند که‬ ‫در گذش��ته در زمینه بازار س��نگ ایجاد شده اند‪ .‬بازار‬ ‫س��نتی ما بازار چین بود که به ش��کل سنگ کوپ به‬ ‫این کشور صادرات داشتیم‪ .‬پیش بینی ما برای امسال‬ ‫براس��اس اخری��ن ام��ار‪ ،‬از می��زان تولی��د ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۲‬میلیون تن‬ ‫س��نگ در کش��ور ح��دود ‪ ۱۰‬درص��د ان ب��ه ص��ادرات اختص��اص‬ ‫داشته است‬ ‫این اس��ت ک��ه بازار ایران در عراق و ترکیه بیش��تر از‬ ‫گذشته شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت خورشید اس��یا در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که بازار س��وریه تا چه ان��دازه می تواند بازار‬ ‫مناسبی برای حوزه سنگ باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫س��وریه چندان مش��خص نیس��ت و مذاکراتی به طور‬ ‫کلی عنوان ش��ده است اما به ش��کل جزئی در بخش‬ ‫س��نگ اتفاقی نیفتاده اس��ت‪ .‬البته به نظر می رس��د‬ ‫کش��ور سوریه پیش از جنگ در زمینه فراوری سنگ‬ ‫فعالیت های قابل توجهی داش��تند و در صورت فعالیت‬ ‫دوباره‪ ،‬بیشتر مشتری سنگ کوپ ما هستند‪.‬‬ ‫موالیی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫صادرات س��نگ کوپ به نوعی خام فروش��ی به ش��مار‬ ‫نم��ی رود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ظرفیت معادن م��ا ‪ ۲۷‬میلیون تن‬ ‫است که بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیون تن را می توانیم جذب‬ ‫بازار داخل کنیم‪ ،‬اگر صادرات نداش��ته باشیم همین‬ ‫میزان ذخایر نیز باقی می مانند‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چرا به شکل فراوری شده صادرات انجام‬ ‫نمی دهی��م‪ ،‬گفت‪ :‬بازار س��نگ های فراوری ش��ده در‬ ‫جهان کش��ورهای عربی و امریکا ش��مالی هستند که‬ ‫این کش��ورها رابطه خوبی با ما ندارند‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که برگزاری نمایشگاه سنگ در کشور‬ ‫چه کمکی می تواند به این صنعت داش��ته باشد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬به یقین نمایشگاه س��نگ فرصت بسیار مناسبی‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه دس��تاوردهای جدید و توانمندی های‬ ‫صنعت س��نگ تنها با دیدن مستقیم قابل درک است‬ ‫و نمایش��گاه فرصت مناس��بی برای بازاریابی به شمار‬ ‫می رود تا کش��ورهای دیگر توانایی های یک کش��ور را‬ ‫به خوبی رصد کنند‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدیره ش��رکت صنعت��ی و معدنی‬ ‫گدارس��یاوش در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه باوجود‬ ‫تحریم ها حضور ش��رکت های خارجی در نمایشگاه تا‬ ‫چه اندازه کمرنگ می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت برخی شرکت های اروپایی در نمایشگاه شرکت‬ ‫داش��ته باش��ند اما کش��ورهای اطراف مانند روسیه‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬اذربایجان‪،‬ترکیه‬ ‫و‪ ...‬کش��ورهایی هستند که به شکل سنتی با ما رابطه‬ ‫خوبی داشته اند که به طور معمول در نمایشگاه شرکت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫موالیی در ادامه با اش��اره به س��ایر مش��کالتی که‬ ‫در حوزه صنعت س��نگ وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این حوزه‬ ‫مش��کالتی دارد که س��ایر حوزه های معدن نیز با ان‬ ‫در کارخانه فوالدسازی بردسیر محقق شد‬ ‫رکورد تولید روزانه ‪ ۱۲‬ذوب متوالی‬ ‫کارخان��ه فوالدس��ازی بردس��یر ‪۱۶‬‬ ‫فروردین‪ ،‬به رک��ورد تولید روزانه ‪ ۱۲‬ذوب‬ ‫متوالی دس��ت یافت‪ .‬به گزارش بورس نیوز‬ ‫با تالش شبانه روزی کارشناسان شرکت تام‬ ‫ایران خ��ودرو در روزهای تعطیل نوروز ‪،۹۸‬‬ ‫کارخانه فوالدس��ازی بردسیر رکورد تولید‬ ‫روزانه ‪ ۱۲‬ذوب متوالی دست یافت‪.‬‬ ‫ای��ن پروژه که در بهمن س��ال گذش��ته‬ ‫ب��ا حض��ور مع��اون اول رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ ،‬هم اکن��ون در مرحله‬ ‫تولید ازمایشی است‪.‬‬ ‫دس��تیابی به این تعداد ذوب در کمتر از‬ ‫‪ ۳‬ماه از تولی��د در نوع خود بی نظیر و یک‬ ‫رکورد اس��ت و باتوجه به کیفیت مناس��ب‬ ‫ش��مش های تولی��دی کارخان��ه‪ ،‬فروش و‬ ‫صادرات محص��والت تولی��دی هم زمان با‬ ‫تولید ازمایشی انجام شده است‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود‪ ،‬در ادامه روند رو به‬ ‫رش��د تولید ت��ا پایان خرداد س��ال جاری‪،‬‬ ‫رکورد تولید ‪ ۱۸‬ذوب در روز نیز در کارنامه‬ ‫فوالدسازی بردسیر ثبت شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬کارخانه فوالدسازی بردسیر‬ ‫کرمان نخستین واحد صنعتی فوالدی است‬ ‫که طراحی ان از س��وی کارشناس��ان تام‬ ‫ایران خودرو به ش��کل سه بعدی انجام شده‬ ‫و مجموعه کامل��ی از جرثقیل های صنعت‬ ‫فوالد را در اختیار دارد که دارای استاندارد‬ ‫روز اروپا است‪.‬‬ ‫درگیر هس��تند مانند کمبود نقدینگی و شفاف نبودن‬ ‫مقررات و قوانین همچنین تولیدکنندگان با مشکالت‬ ‫مالیات و بیمه ای روبه رو هس��تند البته این مشکالت‬ ‫مشترکی است که بیشتر صنایع با ان درگیر هستند‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به این پرسش که واحدهای‬ ‫ف��راوری س��نگ تا چه ان��دازه به روز ش��ده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته وابستگی ش��دیدی به واردات‬ ‫ماشین االت وجود داشت و بیشتر واحدها بخش فنی‬ ‫و مهندسی خود را تجهیز کردند‪ .‬درحال حاضر بیشتر‬ ‫نیاز واحدهای فراوری مانند اره و دس��تگاه های ساب‬ ‫و‪ ...‬در داخل تولید می ش��ود‪ .‬بیشتر واحدهای فراوری‬ ‫خط خودشان را اصالح کرده و از تولید سنتی به تولید‬ ‫مدرن تغییر جهت داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت ها و چالش های صادرات سنگ‬ ‫عباس قنبری‪ ،‬فعال حوزه سنگ و از اعضای انجمن‬ ‫صنعت سنگ ایران نیز در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��نگ حوزه های مختلفی مانند معدن‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و واحده��ای ف��راوری و تعمیرکنن��ده و واس��طه ها‪،‬‬ ‫خریداران و فروش��ندگان دارد که تم��ام این حوزه ها‬ ‫به هم متصل هس��تند‪ .‬قنبری در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬در بازار س��نگ دو ب��ازار داخلی و خارجی وجود‬ ‫دارد‪ .‬بازار داخلی مرتبط با تقاضای داخلی اس��ت که‬ ‫بخشی از این بازار به سنگ های متوسط و ارزان قیمت‬ ‫اختصاص دارد و همیش��ه مش��تری های خود را دارد‪.‬‬ ‫برخی هم خواستار سنگ های گران قیمت تر هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انچه در این مقطع زمانی بس��یار تغییر‬ ‫کرده‪ ،‬بحث ش��انس ما برای صادرات اس��ت چراکه با‬ ‫توجه به تحوالتی که در حوزه نرخ ارز رخ داده اس��ت‬ ‫و نس��بت قیمتی ارز با گذشته‪ ،‬مزیت های عالی برای‬ ‫صادرات فراهم شده و به نوعی فرصت طالیی به شمار‬ ‫می رود اما از این ش��انس به دلیل قوانین دست وپاگیر‬ ‫و غیرکارشناسی که دولت وضع می کند مانند قوانین‬ ‫پیمان سپاری ارزی و‪ ...‬نمی توانیم چندان بهره بگیریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یا از س��وی دیگر این موضوع که قوانین‬ ‫گمرکی در کش��ور ثابت نیستند‪ ،‬مش��کالتی را برای‬ ‫واردات و ص��ادرات م��ا به وجود اورده اس��ت‪ .‬قنبری‬ ‫همچنین یاداور شد‪ :‬در این روزها بحث تامین کانتینر‬ ‫برای این صنعت در زمینه صادرات بس��یار مهم است‬ ‫چراکه شرکت های خارجی دیگر تمایل ندارند که با ما‬ ‫کار کنند و از این رو باید با شرکت های ایرانی کار کنیم‬ ‫ک��ه این ش��رکت ها نیز بدارای مش��کالت خاص خود‬ ‫هستند‪ .‬این فعال معدن سنگ عنوان کرد‪ :‬در دو سال‬ ‫گذشته بیشتر واحدها تجهیزات خود را به روز کرده اند‬ ‫اما هم اکنون نرخ ماشین االت ‪ ۳‬برابر شده و کارخانه ها‬ ‫دیگر قادر به تامین این دستگاه ها نیستند چراکه برای‬ ‫خرید ان باید به نرخ دالر هزینه کنند که این موضوع‬ ‫دس��ت تولیدکنن��ده را می بن��دد‪ .‬از این رو نوس��ازی‬ ‫ماشین االت متوقف شده است و تنها شرکت هایی که‬ ‫در زمینه صادرات فعال هس��تند تا حدی توانسته اند‬ ‫با فناوری روز تولید داش��ته باشند و بیشتر واحدها با‬ ‫رویکرد انقباضی به سمت به حداقل رساندن هزینه ها‬ ‫پیش می روند‪ .‬قنبری در پاس��خ به این پرسش که با‬ ‫توجه اعم��ال تحریم ها و به دنبال ان محدود ش��دن‬ ‫صادرات‪ ،‬کش��ورهای همس��ایه که نیاز به بازس��ازی‬ ‫دارند‪ ،‬نمی توانند فرصت مناسبی برای صادرات سنگ‬ ‫باشند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر با کشورهای همسایه دارای‬ ‫مرزهای خاکی هس��تیم و این به نوبه خود یک مزیت‬ ‫به ش��مار م��ی رود چراکه اگر اب به عن��وان مرز قرار‬ ‫گیرد قوانی��ن دریایی بین المللی حاکم می ش��ود که‬ ‫این قوانین بس��یار س��ختگیرانه تر است‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که با کشورهایی چون ترکیه‪ ،‬عراق و قزاقستان‬ ‫و‪ ...‬راحت ت��ر می توان کار ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫تحریم ها‪ ،‬هزینه های جانبی واحدهای فراوری سنگ‬ ‫حدود ‪ ۳‬برابر ش��ده و این موضوع سبب کاهش میزان‬ ‫س��وداوری در این حوزه می شود‪ .‬قنبری ادامه داد‪ :‬تا‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬در زمینه صادرات نقش اصلی را تاجرها‬ ‫ایفا می کردند و س��ود منطقی می گرفتند و به معدن‬ ‫هم سود می رساندند اما درحال حاضر هزینه ها افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬معدندار از تاجر س��ود بیشتری می گیرد و این‬ ‫زنجیره به ش��کل حلقه های متصل هزینه ها را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین برای صادرات ما باید‬ ‫از طریق حس��اب شرکت های واسط در کشور دیگری‬ ‫مانند ترکی��ه‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬چین‪ ،‬هنگ کنگ و‪ ...‬اقدام‬ ‫ب��ه خری��د و فروش با مش��تری های خ��ود کنیم و از‬ ‫سوی دیگر باید کمیسیونی به این شرکت های واسط‬ ‫بدهیم تا این نقل وانتقاالت انجام شود‪،‬ازاین رو حاشیه‬ ‫س��ود معدندار بس��یار کاهش یافته اس��ت‪ .‬این فعال‬ ‫حوزه س��نگ تاکید کرد‪ :‬با وجود تمام این مش��کالت‬ ‫تنها مزیتی که س��بب می ش��ود همچنان به صادرات‬ ‫بپردازیم‪ ،‬موقعیت جغرافیایی کشور ما است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت نمایشگاه سنگ‬ ‫وی با اش��اره به فرصت هایی که نمایش��گاه س��نگ‬ ‫می توان��د ب��رای معدن��داران و واحده��ای ف��راوری‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ :‬نمایش��گاه س��نگ اصفهان فرصت‬ ‫بسیار مناس��بی اس��ت‪ ،‬هرچند حضور خارجی ها در‬ ‫نمایش��گاه ها ممکن است به واسطه تحریم ها کم رنگ‬ ‫شده باش��د اما ش��رکت های داخلی باید با هم افزایی‬ ‫بیش��تری حضور داش��ته باش��ند‪ .‬در نمایشگاه سنگ‬ ‫برخی کنسرسیوم ها ش��کل می گیرد و توانمندی های‬ ‫جدید شناسایی می شود‪.‬‬ ‫جمشید موالیی‬ ‫به یقین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫سنگ فرصت‬ ‫بسیار مناسبی‬ ‫است‪ ،‬چراکه‬ ‫دستاوردهای‬ ‫جدید و‬ ‫توانمندی های‬ ‫صنعت سنگ‬ ‫تنها با دیدن‬ ‫مستقیم‬ ‫قابل درک است‬ ‫عباس قنبری‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫سنگ برخی‬ ‫کنسرسیوم ها‬ ‫شکل می گیرد‬ ‫و توانمندی های‬ ‫جدید شناسایی‬ ‫می شود‬ ‫در پی بارندگی های اخیر‬ ‫ذوب اهن اصفهان پیشگام در یاری به هموطنان اسیب دیده از سیل‬ ‫در پ��ی بارندگی های اخیر و مختل ش��دن زندگی‬ ‫برخی از مردم سیل زده استان های لرستان‪ ،‬گلستان‬ ‫و خوزستان‪ ،‬گروه های جهادی فوالدمردان ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان متش��کل از حوزه مقاومت بس��یج ش��هید‬ ‫تندگوی��ان‪ ،‬روابط عموم��ی و متخصص��ان معاونت‬ ‫بهره برداری از همان روزهای نخس��ت این بحران‪ ،‬به‬ ‫یاری هموطنان سیل زده شتافتند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مدیر روابط عمومی ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫علیرض��ا امی��ری‪ ،‬مدیر رواب��ط عموم��ی ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان با اعالم ای��ن مطلب گفت‪ :‬ای��ن گروه های‬ ‫جه��ادی در اس��تان گلس��تان با داش��تن تجهیزات‬ ‫ویژه که با مس��اعدت مدیریت ابرسانی تامین شد به‬ ‫لو الی از منزل مردم روستاهای‬ ‫تخلیه س��یالب و گ ‬ ‫چن س��ولی‪ ،‬تازه اباد‪ ،‬س��د ل��ر و یامپ��ی پرداخت و‬ ‫مس��یرهای تردد بازگشایی شد‪ .‬روند کمک رسانی تا‬ ‫زمان اعالم پایان امداد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬فوالدم��ردان خ��ط اول جبهه صنعت‬ ‫ای��ران‪ ،‬در اس��تان لرس��تان نیز درپ��ی توصیه رهبر‬ ‫معظم انقالب برای کمک رسانی به سیل زدگان‪ ،‬گروه‬ ‫جهادی فوالدمردان ذوب اهن اصفهان در کنار مردم‪،‬‬ ‫اداره اصناف‪ ،‬کمیته امداد و بس��یج سازندگی ناحیه‬ ‫مقاومت شهرس��تان لنجان پس از بازگشت از استان‬ ‫گلستان به یاری مردم سیل زده لرستان شتافت‪.‬‬ ‫امی��ری تصریح کرد‪ :‬اع��زام متخصصان‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و مکانیزم ه��ای راه س��ازی‪ ،‬کف ک��ش و لجن کش و‬ ‫پش��تیبانی تامین بس��ته های غذایی (ش��امل برنج‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬کنسروهای ماهی و لوبیا‪ ،‬ماکارانی‪ ،‬سویا‪ ،‬مربا‬ ‫و ‪ ۱۰۰۰‬قرص نان)‪ ،‬پودر رختشویی‪ ،‬صابون و پتو و‬ ‫تامین کامیون‪ ،‬کامیونت و خودرو سواری از اقدامات‬ ‫اولیه این گروه جهادی برای امداد به مناطق سیل زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کمک های موثر ذوب اهن اصفهان‬ ‫درجهت حمایت از همکاران س��یل زده یاداور ش��د‪:‬‬ ‫هم��کاران ذوب اهنی کمک های غیرنقدی خود را در‬ ‫پایانه ازادگان و مجموعه اداری ش��فق تحویل دادند‬ ‫همچنین ب��رای کمک های نقدی فرم های کس��ر از‬ ‫حقوق که ازس��وی روابط عمومی شرکت تهیه شده‬ ‫بود در اختیار کارکنان قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین کمک های مردم ش��ریف فوالدش��هر در‬ ‫حس��ینیه ای��ت اهلل بروجردی به همت مرکز بس��یج‬ ‫مقاومت این ش��هر جمع اوری و با کمک و همکاری‬ ‫ذوب اهن اصفهان به مناطق سیل زده ارسال شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن فوالد با بیان اینکه‬ ‫س��یل تاثیر قابل توجهی بر تولید فوالد کشور‬ ‫نخواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بحثی ب��رای افزایش‬ ‫نرخ فوالد در داخل مطرح نیس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬س��یدرضا شهرس��تانی با بی��ان اینکه‬ ‫درحال حاض��ر با مازاد تولید فوالد نس��بت به‬ ‫میزان تقاضای داخلی روبه رو هس��تیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اخت�لاف نرخ زیادی بی��ن فوالد عرضه‬ ‫ش��ده در داخ��ل و محص��ول صادراتی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه همین دلیل بیش��تر تولیدکنندگان‬ ‫مایل هستند محصوالت خود را صادر کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به منظور ایجاد شرایط پایدار‬ ‫در بازار فوالد‪ ،‬نباید فشار دستوری برای تامین‬ ‫نیاز داخل با نرخ پایین وجود داش��ته باشد و‬ ‫نرخ داخلی نیز بای��د نزدیک به نرخ صادراتی‬ ‫تعیین ش��ود‪ .‬شهرستانی با اش��اره به افزایش‬ ‫تقاض��ای فوالد در پی بروز س��یل در کش��ور‬ ‫همچنین کاهش تولید واحدهای مس��تقر در‬ ‫مناطق س��یل زده گفت‪ :‬درحال حاضر شرکت‬ ‫فوالد خوزستان با مش��کل دسترسی به مواد‬ ‫اولیه روبه رو است و برای ارسال تولیدات خود‬ ‫نیز مش��کالتی دارد زیرا وس��ایل حمل ونقل‬ ‫خ��ود را در اختیار گروه های امدادرس��ان به‬ ‫س��یل زدگان قرار داده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫پس از رفع بحران س��یل‪ ،‬معضل تامین مواد‬ ‫اولیه کارخانه ها برطرف خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی به دلیل تحریم ها‪ ،‬نقل و انتقال‬ ‫پول سخت تر شده و در این وضعیت شرکت ها‬ ‫ترجیح می دهن��د با توقف خطوط تولید خود‬ ‫نس��بت به تعمیر و نگه��داری خطوط تولید‬ ‫اقدام کنند‪ .‬عضو هی��ات مدیره انجمن فوالد‬ ‫درباره تاثیر س��یل بر کاه��ش تولید فوالد در‬ ‫کش��ور نیز توضیح داد‪ :‬این تاثیر زیاد نخواهد‬ ‫بود به ط��وری که ممکن اس��ت حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار ت��ن از تولید ‪۲۵‬میلیون تن��ی فوالد را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫شهرس��تانی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه برنامه ریزی‬ ‫تولید فوالد برای امس��ال ح��دود ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫ت��ن بود ولی با توجه ب��ه احتمال قطعی برق‬ ‫در تابس��تان امس��ال (حادتر از سال قبل) به‬ ‫دلیل گش��ایش نش��دن نیروگاه ه��ای جدید‬ ‫با وج��ود برنامه ریزی قبل��ی‪ ،‬رقم پیش بینی‬ ‫ش��ده برای امس��ال محقق نخواهد شد و در‬ ‫خوش��بینانه ترین حالت به تولید ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد خواهیم رس��ید‪ .‬وی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه درحال حاضر نرخ ه��ر کیلو میلگرد در‬ ‫داخ��ل ‪ ۵‬هزار تومان و ه��ر کیلو ورق گرم ‪۶‬‬ ‫ه��زار تومان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی‬ ‫هر ت��ن میلگرد بی��ش از ‪ ۵۰۰‬دالر و هر تن‬ ‫ورق گ��رم بیش از ‪ ۶۰۰‬دالر صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی تاکید کرد‪ :‬برای ایجاد ثبات در‬ ‫ب��ازار فوالد‪ ،‬نرخ داخل��ی ورق باید حدود ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان و نرخ میلگرد حدود ‪ ۸۵۰۰‬تومان‬ ‫باشد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن فوالد در ادامه‬ ‫با بیان اینکه بحثی برای افزایش نرخ فوالد در‬ ‫داخل مطرح نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با قیمت های‬ ‫فعلی نی��ز مصرف کنن��دگان ب��رای خرید با‬ ‫مشکل روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وی یک��ی از دالیل تمای��ل تولیدکنندگان‬ ‫به صادرات فوالد ب��ه جای عرضه ان در بازار‬ ‫داخلی را استفاده از ارز صادراتی برای واردات‬ ‫مواد اولیه ازجمله فروالیاژها‪ ،‬قطعات یدکی و‬ ‫الکترود عنوان کرد و گفت‪ :‬تولید هر تن فوالد‬ ‫‪ ۱۲۰‬دالر ارزبری دارد‪.‬‬ ‫اهدای یک روز حقوق‬ ‫کارکنان فوالد امیرکبیر‬ ‫به سیل زدگان‬ ‫عزی��ز قنوات��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبی��ر کاش��ان‪ ،‬از اختص��اص ی��ک روز‬ ‫حق��وق و مزایای کارکنان این ش��رکت برای‬ ‫کمک ب��ه س��یل زدگان کش��ور خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬هیات مدیره ش��رکت ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان نیز یک میلیارد ریال برای کمک به‬ ‫اسیب دیدگان سیل اخیر اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬قنواتی از اعزام گروه های‬ ‫امدادی از کارکنان این ش��رکت به ویژه پایگاه‬ ‫بس��یج فاطمی��ون و اعض��ای داوطلب هالل‬ ‫احمر این ش��رکت به مناطق س��یل زده خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان از‬ ‫ابتدای وقوع س��یل تاکنون‪ ،‬در راستای حس‬ ‫نوع دوس��تی کارکنان و رس��الت ش��رکت در‬ ‫ایفای وظیفه خطیر مسئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫با روحیه جهادی‪ ،‬وارد میدان خدمت ش��ده و‬ ‫همراه با اس��یب دیدگان در مناطق سیل زده‪،‬‬ ‫اقدام به امدادرسانی و خروج گل والی از منزل‬ ‫هموطنان می کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فعاالن حوزه سنگ در گفت وگو با‬ ‫عنوان کردند‪:‬‬ ‫سیل تاثیر چندانی‬ ‫بر تولید فوالد کشور‬ ‫نخواهد داشت‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫«غدیر» و «اب حیات» در وضعیت سالم‬ ‫پروژه نیمه تمام‬ ‫سد سیمره‬ ‫خبر‬ ‫رئیس کمیس��یون‬ ‫ان��رژی ب��ا بی��ان‬ ‫اینک��ه مقص��ر اصل��ی‬ ‫خسا رت های واردشده‬ ‫به مردم بر اثر س��یالب‬ ‫در خوزستان‪ ،‬لرستان‬ ‫و گلس��تان مش��خص‬ ‫اس��ت و عزم��ی برای محاکمه‪ ،‬عزل و اس��تیضاح‬ ‫می خواه��د‪ ،‬گفت‪ :‬متهم ردی��ف اول وزیر نیرو و‬ ‫مجموع��ه معاون��ت اب این وزارتخانه اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش خانه ملت‪ ،‬فریدون حس��نوند در جلس��ه‬ ‫علنی روز گذش��ته مجلس ش��ورای اسالمی و در‬ ‫جریان بررسی ابعاد سیل اخیر در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پرسش مهم این است‬ ‫که ایا وزارت نیرو و مس��ئوالن دس��ت اندرکار در‬ ‫جریان وقوع س��یالب و س��یل بوده است یا خیر‪ .‬‬ ‫ن ‪ ۹۷‬یعن��ی ‪ ۲‬م��اه پی��ش از س��یالب‬ ‫‪ ۱۷‬بهم�� ‬ ‫مس��ئوالن وزارت نیرو‪ ،‬اعم از وزی��ر‪ ،‬معاون امور‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی و س��ایر دست اندرکاران‬ ‫در جریان س��یل قرار داش��تند و گزارشی به وزیر‬ ‫داده و اعالم شد که بر اساس گزارش های رسیده‬ ‫وضعیت سد کرخه در شرایط خطرناک قرار دارد‬ ‫که اگر تدبیری در این زمینه نشود‪ ،‬احتمال بروز‬ ‫فاجعه ملی و منطقه ای متاثر از ورودی و خروجی‬ ‫ابگی��ری در تراز جدید وجود دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬باید‬ ‫مسئوالن ارشد وزارت نیرو‪ ،‬استانداری خوزستان‬ ‫و س��ازمان اب موضوع را مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اندیمشک عنوان کرد‪ :‬به وزیر نیرو‬ ‫و معاونانش اعالم کردم که تراز س��د کرخه ‪،۲۱۵‬‬ ‫ورودی ‪ ۶۸۰‬و خروجی ‪ ۴۲۸‬است که با ادامه این‬ ‫رون��د و حتی بارش های معمولی تراز س��د کرخه‬ ‫به ‪ ۲۲۰‬خواهد رس��ید‪ .‬به ص��ورت مکتوب اعالم‬ ‫ش��د که از ‪ ۲۴‬بهمن ‪ ۹۷‬بارش ها ش��دید اس��ت‪.‬‬ ‫این به این معنی اس��ت که اگر ابگیری سد کرخه‬ ‫انجام نشود تراز ‪ ۲۱۵‬خواهد شد که هنوز ازمایش‬ ‫نشده است و کارشناسان به شدت نگران هستند‪.‬‬ ‫این یعنی اب با س��رعت ‪ ۴۵۰‬متر مکعب بر ثانیه‬ ‫به پایین دس��ت م��ی رود که تحم��ل ان را ندارد‪.‬‬ ‫حس��نون د ادامه داد‪ :‬اعالم ک��ردم که اگر ظرفیت‬ ‫ورودی کرخه برای دس��ت کم ‪ ۱۵۰۰‬متر مکعب‬ ‫بر ثانیه تخلیه نشود‪ ،‬ممکن است با شرایط بسیار‬ ‫ناگواری روبه رو شویم‪ .‬حدود ‪ 2‬ماه پیش به وزارت‬ ‫نیرو اعالم و پیش��نهاد ش��د که ‪ ۱۵۰۰‬متر مکعب‬ ‫اب در مس��یر ارام‪ ،‬روان و بدون خس��ارت تخلیه‬ ‫ش��ود که وزیر نیرو اعالم کرد که جلسه ای برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این جلسه تشکیل شد اما اقدامی نشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی با این ادعا که متهم ردیف‬ ‫اول وقوع سیالب های اخیر در خوزستان‪ ،‬لرستان‬ ‫و گلس��تان وزیر نیرو و مجموعه معاونت اب این‬ ‫وزارتخانه اس��ت که باید مقصر ب��ه مردم معرفی‬ ‫شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر تدبیر الزم اندیشیده می شد‬ ‫امروز ش��اهد ای��ن اتفاق ها نبودی��م‪ .‬پروژه هایی‬ ‫اجرایی نشد که از جمله ان سد سیمره در لرستان‬ ‫با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب که برای ذخیره‬ ‫اب بود که اگر این س��د وجود داش��ت وارد کرخه‬ ‫و خوزس��تان نمی ش��د و زیر اب رفته و لرس��تان‬ ‫نابود شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫خسارت سیل در شبکه‬ ‫اب رسانی‬ ‫مع��اون راهب��ردی و نظ��ارت ب��ر بهره برداری‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب کشور اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫براوردهای اولیه خسارت تعیین شده برای تمامی‬ ‫شهرها و روستاهای مناطق سیل زده در بخش اب‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲۲۰‬میلیارد تومان تخمین زده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا کش��فی ب��ا اش��اره ب��ه اقدام های‬ ‫انجام ش��ده ب��رای برقراری ش��بکه اب در مناطق‬ ‫س��یل زده‪ ،‬به ایلنا گفت‪ ۸ :‬میلیون نفر درگیر سیل‬ ‫بودن��د که از این تعداد ی��ک میلیون و ‪ ۶۰۰‬نفر در‬ ‫بخش روس��تایی و بقیه در بخش شهری بودند به‬ ‫عبارتی ‪ ۱۲۰‬ش��هر و تعدادی زیادی روس��تا با این‬ ‫مسئله روبه رو شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬با اقدام های انجام ش��ده بیش��تر‬ ‫ش��هرها و روستاهای مناطق س��یل زده دارای اب‬ ‫اشامیدنی بهداشتی ش��دند و هیچ شهری نیست‬ ‫که تامین اب اشامیدنی ان با مشکل روبه رو باشد‬ ‫و فقط ‪ ۳۰‬درصد ش��هر پلدختر مشکل تامین اب‬ ‫دارن��د که ان هم به لحاظ مالحظات بهداش��تی و‬ ‫فنی تامین اب این بخش را به وس��یله تانکر انجام‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت‬ ‫اب و فاض�لاب کش��ور با بی��ان اینک��ه از مجموع‬ ‫روس��تاهایی که مش��کل اب داش��تند فقط ‪۱۰۳‬‬ ‫روس��تا اکنون مشکل اب دارند که از این تعداد ‪۹۰‬‬ ‫روس��تا در خوزستان است و تعداد ‪ ۵۱‬روستا خالی‬ ‫از س��کنه هستند و ش��رایط به گونه ای است که ما‬ ‫امکان اصالح شبکه را نداریم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد باقری‬ ‫قائم مقام ستاد مدیریت بحران شرکت اب و فاضالب‬ ‫اهواز گفت‪ :‬کیفیت اب به طور روزانه پایش می ش��ود‬ ‫و ب��ه هیچ وج��ه پس زدگی یا تالق��ی اب با فاضالب‬ ‫نداش��ته ایم‪ ،‬حتی در مناطقی ک��ه فاضالب فروکش‬ ‫کرده دستور اهک پاشی صادر شده تا مشکلی از نظر‬ ‫بهداشت عمومی مردم نداشته باشیم‪.‬‬ ‫احمد باق��ری درباره کیفیت اب اش��امیدنی اهواز‬ ‫پس از وقوع س��یالب اخیر به ایلن��ا گفت‪ ۷۰ :‬درصد‬ ‫مناب��ع اب اهواز از غدی��ر و اب حیات و ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫کارون اس��ت‪ .‬تاکنون ما هیچ شبکه ای در سطح اهواز‬ ‫نداش��ته ایم که تالقی اب و فاضالب یا پس زدگی رخ‬ ‫داده باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه روزان��ه ‪ ۵‬تصفیه خانه ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫متر مکعب اب اهواز را تامین می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬کیفیت‬ ‫اب بر اس��اس استاندارد و سازمان جهانی بهداشت به‬ ‫طور روزانه نمونه برداری و ازمایش می شود و تاکنون‬ ‫م��وردی مبنی بر االیندگی با فاضالب گزارش نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام س��تاد مدیری��ت بحران ش��رکت اب و‬ ‫فاض�لاب اهواز تاکید ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه افزایش اب‬ ‫کارون و پ��س زدگی فاضالب تع��داد نمونه برداری ها‬ ‫بیش��تر ش��ده یعنی ازمایش��گاه ها فعاالن��ه و به طور‬ ‫شبانه روزی ازمایش های الزم را انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرایط اب اشامیدنی اهواز پایدار‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬زمان��ی ورودی رودخانه ح��دود ‪۳۰۰‬‬ ‫متر مکعب ب��ر ثانیه بود اکنون ب��ه ‪ ۳۱۰۰‬متر مکعب‬ ‫بر ثانیه رس��یده است‪ ،‬وضعیت رودخانه تغییر داشته‬ ‫اما تاسیس��ات اب پایدار و هیچ قطعی نداش��ته ایم و‬ ‫در تصفیه خانه ها نیز قبل از سیالبی شدن رودخانه ها‬ ‫دایک خاکی با ارتفاع مناسب ایجاد شده است‪.‬‬ ‫باقری ب��ا بیان اینکه مش��کالت «مادرش��یرهای»‬ ‫ش��بکه از خط خروجی ‪ ۹۰۰‬در منطق��ه مهزیار نیز‬ ‫در حال رفع ش��دن است‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی ورودی کارون‬ ‫افزایش پی��دا کرد پس زدگ��ی از لوله های خروجی‪،‬‬ ‫ما را دچار مش��کل کرد که اکنون رفع ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫برای مث��ال‪ ،‬در خیابان ‪ ۱۳‬کیانپارس یک خط ‪۷۰۰‬‬ ‫جمع کنن��ده فاضالب ریزش کرده ب��ود که پس از ‪۲‬‬ ‫روز کار ش��بانه روزی بازسازی ش��د و اکنون فاضالب‬ ‫در جریان است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬کیفیت اب به ط��ور روزانه‬ ‫پایش می ش��ود و به هیچ وجه پس زدگی یا تالقی اب‬ ‫با فاضالب نداش��ته ایم‪ ،‬حتی در مناطقی که فاضالب‬ ‫فروک��ش کرده دس��تور اهک پاش��ی صادر ش��ده تا‬ ‫مشکلی از نظر بهداشت عمومی مردم نداشته باشیم‪.‬‬ ‫قائم مقام ستاد مدیریت بحران شرکت اب و فاضالب‬ ‫اهواز درباره وضعیت شبکه فاضالب شهر توضیح داد‪:‬‬ ‫در برخی مناطق ش��هر جوی ها روباز هستند اما طرح‬ ‫جامع فاضالب اهواز بر اساس زمانبندی در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬درحال حاض��ر ازمایش��گاه ها‬ ‫ب��ا ماموری��ت بیش��تری کار می کنن��د‪ ،‬تع��داد‬ ‫نمونه برداری های روزانه از اب افزایش یافته و س��تاد‬ ‫بحران روزانه تشکیل جلس��ه می دهد و سامانه ‪۱۲۲‬‬ ‫نیز پاسخگوی شکایت های مردمی است‪.‬‬ ‫چرا نفت در بورس فروش نرفت؟‬ ‫نماینده شرکت ملی نفت در بورس با تاکید بر اینکه فرایند‬ ‫عرض��ه نفت خام در ب��ورس ادامه دار خواهد ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫فراین��د فروش نرفت��ن نفت در بورس‪ ،‬ای��راد تکنیکی وجود‬ ‫ندارد و بورس هم تحت تاثیر شرایط است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین تبیانیان با تاکید ب��ر اینکه وزارت نفت مکلف‬ ‫است بر اس��اس قانون بودجه امسال‪ ،‬ماهانه ‪ ۶‬میلیون بشکه‬ ‫نفت س��نگین و س��بک و میعانات گازی در رینگ صادراتی‬ ‫بورس انرژی عرضه کند‪ ،‬به ایس��نا اظهار کرد‪ :‬وزارت نفت در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬دیدگاه های کارشناسان را برای تسهیل شرایط‬ ‫در عرضه نفت خام در بورس انرژی اعمال کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬به تناس��ب میزان تقاض��ا وزارت نفت حجم‬ ‫عرضه را تغییر خواهد داد‪.‬‬ ‫تبیانیان با اش��اره به ف��روش نرفتن نف��ت در بورس برای‬ ‫بار پنجم‪ ،‬گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت ک��ه درحال حاضر حجم‬ ‫معامالت نفت پایین اس��ت و این موضوع بورس را هم تحت‬ ‫تاثیر قرار می ده��د‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در فرایند فروش نرفتن‬ ‫نف��ت در بورس‪ ،‬ایراد تکنیکی وجود ندارد و بورس هم تحت‬ ‫تاثیر شرایط است‪.‬‬ ‫نماینده ش��رکت ملی نف��ت در بورس ادام��ه داد‪ :‬در کنار‬ ‫ش��رایط باید ای��ن موضوع که عرضه نفت خ��ام در بورس نو‬ ‫و جدید اس��ت را هم در نظ��ر بگیریم اما به طور کلی ممکن‬ ‫اس��ت مزایای عرضه نفت در ب��ورس در بلندمدت به فروش‬ ‫امادگی ‪ ۸۵‬درصدی نیروگاه های برق ایران‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مادر تخصصی تولید نی��روی برق‬ ‫حرارت��ی گفت‪ :‬درحال حاض��ر نیروگاه های کش��ور بیش‬ ‫از ‪ ۸۵‬درص��د امادگ��ی دارن��د و کار تعمی��ر و نگهداری‬ ‫نیروگاه ها به طور تقریبی رو به پایان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت برق اس��تان تهران‪،‬‬ ‫محسن طرزطلب با اشاره به اخرین وضعیت نیروگاه های‬ ‫برق گفت‪ :‬مش��کلی برای ب��رای نیروگاه ه��ا وجود ندارد‬ ‫و پیش بینی می ش��ود که تابس��تان را ب��ا کمترین چالش‬ ‫سپری کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره استفاده از س��وخت نیروگاه ها‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس برنامه ریزی ها‪ ،‬قرار شده از سوخت گاز برای تامین‬ ‫برق نیروگاه ها بهره بگیریم و مشکلی در این حوزه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی تولید نیروی‬ ‫برق حرارتی‪ ،‬استفاده از سوخت مایع در اولویت نیست و‬ ‫تمام تالش ما این است که تامین برق را به وسیله سوخت‬ ‫گاز انجام دهی��م و برای این مهم نیز تدابیر گوناگونی در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنین محمودرضا حقی فام‪ ،‬س��خنگوی صنعت برق‬ ‫کش��ور چندی پیش گفت بود که بارش های اخیر موجب‬ ‫ش��د توان نیروگاه های برقابی نسبت به سال های گذشته‬ ‫دو براب��ر افزایش یابد به گونه ای که انتظار می رود ‪۵۰۰۰‬‬ ‫مگاوات بیشتر از س��ال گذشته ظرفیت تولید برق از این‬ ‫نیروگاه ها را داشته باشیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به تاثی��ر نیروگاه ها در تولی��د نیروگاه های‬ ‫برقاب��ی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بی ش��ک میزان تولی��د نیروگاه های‬ ‫برقابی در اوج بار امس��ال نسبت به سال گذشته افزایش‬ ‫خواه��د یاف��ت و این توانای��ی را خواهیم داش��ت که اگر‬ ‫نیروگاه های برقشابی به درستی وارد مدار شوند‪ ،‬از ‪۹۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬هزار مگاوات از انها برق دریافت کنیم‪.‬‬ ‫ان کمک کند‪.‬‬ ‫تبیانیان به این پرس��ش ک��ه ایا تغییری در عرضه نفت در‬ ‫بورس اعمال خواهد شد یا خیر‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬ما همه دیدگاه ها‬ ‫کارشناس��ی را در عرضه ای که در اس��فند انجام شد ‪ ،‬اعمال‬ ‫کردی��م و برنامه ای برای اعمال تغیی��ر در کوتاه مدت نداریم‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت موضوع ه��ای کالن مانند قیمت گ��ذاری در‬ ‫بلندمدت تغییر کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ۲۰ ،‬فروردین برای نخس��تین بار در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و برای هش��تمین بار در تاریخ بورس‪ ،‬نفت خام‬ ‫س��بک ش��رکت ملی نفت ایران در رینگ بین المللی بورس‬ ‫انرژی عرضه ش��د اما در نهایت هیچ مشتری در طرف تقاضا‬ ‫سفارش��ی ثبت نک��رد و نفت خام س��بک ای��ران در بورس‬ ‫بی مش��تری ماند‪ .‬از ‪ ۸‬ب��اری که نفت خام س��بک ایران در‬ ‫بورس عرضه شده‪ ،‬این پنجمین با ر بود که بی مشتری ماند‪.‬‬ ‫پروژه بارورسازی ابرها با جدیت بیشتری ادامه می یابد‬ ‫مدی��ر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه ایران در یک کشور خشک و نیمه خشک قرار گرفته و حتی‬ ‫اگ��ر میزان بارش ها نیز ‪ ۵۰‬درص��د افزایش یابد‪ ،‬به صورت نرمال‬ ‫یک سوم میانگین جهانی بارش داریم‪ ،‬پروژه های بارورسازی ابرها‬ ‫را با جدیت بیشتری دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فرید گلکار با اش��اره به اخرین وضعیت پروژه های بارورس��ازی‬ ‫ابرها در ایران‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬در س��الی که گذش��ت به صورت‬ ‫جدی نتوانس��تیم برنامه های پروژه های بارورسازی ابرها را دنبال‬ ‫م اما بر اساس‬ ‫کنیم و بیش��تر به دنبال تکمیل زیرساخت ها بودی ‬ ‫برنامه ریزی ها‪ ،‬امس��ال طرح های این ح��وزه را به طور جدی تری‬ ‫دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بارش ه��ای اخیر تاثی��ری روی روند کاری‬ ‫پروژه ه��ای بارورس��ازی ابرها نداش��ته اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬بر‬ ‫مبن��ای ضابطه ای که داریم‪ ،‬اگر حادثه ای مانند س��یل رخ دهد و‬ ‫پیش بینی ها حاکی از وقوع یک حادثه باشد‪ ،‬پروژه بارورسازی به‬ ‫طور کامل در ان بازه زمانی متوقف می شود‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز تحقیق��ات و مطالعات باروری ابره��ا افزود‪ :‬زمانی‬ ‫پروژه بارورس��ازی در ایران انجام می ش��ود که هیچ گونه خطری‬ ‫وج��ود نداش��ته باش��د اما این مس��ئله ب��ه معنای توق��ف پروژه‬ ‫بارورسازی ابرها نیست‪.‬‬ ‫گلکار ادامه داد‪ :‬در سال ابی ‪ ۱۳۷۱ -۱۳۷۲‬شاهد ‪ ۳۵۰‬میلی متر‬ ‫بارندگی در کش��ور بوده ایم‪ .‬این در حالی اس��ت که بارندگی های‬ ‫امس��ال فقط ‪ ۳۰۰‬میلی متر ب��وده و گرچه این می��زان می تواند‬ ‫چالش ه��ای زی��ادی را در حوزه اب برطرف کند ام��ا باید بدانیم‬ ‫که همچنان میانگین بارش های کش��ور یک سوم میانگین جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا تاکید بر این مس��ئله که ایران در ح��وزه اب های‬ ‫زیرزمینی نیز تنش های زیادی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر برنامه هایی‬ ‫را برای تولید اب در کشور نداشته باشیم‪ ،‬نمی توانیم کمبودها را‬ ‫جبران کنیم و به همین دلیل به دنبال این هستیم که پروژه های‬ ‫بارورسازی ابرها را با جدیت بیشتری ادامه دهیم‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان مطرح کرد‬ ‫احمدرضا الهیج��ان زاده از الودگی نفتی برخی رودخانه ها‬ ‫بر اثر نشس��ت نف��ت و گازوئیل خب��ر داد‪ .‬مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت استان خوزس��تان در پاسخ به پرسشی درباره‬ ‫خطرهای زیس��ت محیطی ناشی از سیل های اخیر خوزستان‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬در پارک ملی دز و کرخه س��یل خرابی هایی به‬ ‫بار اورده اس��ت و عالوه بر جنگل های ای��ن منطقه‪ ،‬منجر به‬ ‫تخریب تعدادی از پاسگاه ها شده است‪.‬‬ ‫خطر الودگی نفتی بر اثر سیل خوزستان‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اداره های محیط زیس��ت در شوش‪ ،‬حمیدیه‬ ‫و سوسنگرد درگیر سیل است‪ .‬بنابراین‪ ،‬نیروهای محیط بانی‬ ‫در مناطق مختلف اس��تان خوزستان در کنار نیروهای دیگر‬ ‫نهادها مشغول باز کردن مسیل ها و امدادرسانی هستند‪.‬‬ ‫مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت استان خوزستان با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه بارش ها برکات زیادی برای محیط زیس��ت کش��ور‬ ‫از جمل��ه خوزس��تان دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬نمون��ه ب��ارز ان ابگیری‬ ‫هورالعظیم اس��ت زی��را اخرین باری ک��ه هورالعظیم چنین‬ ‫وضع خوبی داشت و این میزان اب را به خود دید‪ ،‬سال های‬ ‫‪ ۷۲‬و ‪ ۷۳‬بود‪ .‬با ابی هم که پش��ت س��دها ذخیره ش��ده هم‬ ‫حقابه تاالب ها تضمین اس��ت‪ ،‬هم رودخانه ها بعد از مدت ها‬ ‫جاری ش��ده اند‪ ،‬ضمن اینکه این بارش ها در افزایش رطوبت‬ ‫در منطقه تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫الهیج��ان زاده در ادام��ه با اش��اره به خطر های ناش��ی از‬ ‫الودگی نفتی در خوزس��تان در نتیجه وقوع سیل اظهار کرد‪:‬‬ ‫کم وبیش شکستگی لوله نفت و نشت منابع نفتی در اب رخ‬ ‫داده‪ ،‬همچنی��ن باال امدن رودخانه ها در یکی‪ ،‬دو جا مخازن‬ ‫تلمبه خانه ها را واژگون کرده و گازوئیل در رودخانه ها ریخته‬ ‫شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خطر شکستگی خطوط لوله نفت‬ ‫بر اثر رانش زمین و س��یالب در خوزس��تان وجود دارد حتی‬ ‫خطر در تاالب هورالعظیم نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫افزایش ورودی ‪ ۳۷‬میلیارد متر مکعبی اب به سدها‬ ‫رئی��س گروه بهره برداری از س��دهای کش��ور زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت مدیریت منابع اب ای��ران گفت‪ :‬درحال حاضر از ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد مترمکعب کل ظرفیت ‪ ۱۷۸‬سد در حال بهره برداری‬ ‫کشور‪ ،‬حدود ‪ ۳۸‬میلیارد مترمکعب (‪ ۷۶‬درصد پرشدگی) در‬ ‫مخازن‪ ،‬اب موجود اس��ت که در مقایسه با تاریخ مشابه سال‬ ‫گذشته با ‪ ۶۲‬درصد افزایش روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬وحید عسکری نژاد درباره اخرین اخبار از‬ ‫ذخایر س��دهای کشور اظهار کرد‪ :‬از اغاز مهر تا ‪ ۲۰‬فروردین ‬ ‫‪ ۹۸‬میزان اب ورودی به مخازن س��دهای کش��ور حدود ‪۵۱‬‬ ‫میلیارد مترمکعب بوده که در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال‬ ‫ابی گذش��ته افزایش قابل توجهی را ش��اهد هس��تیم‪ .‬س��ال‬ ‫ابی گذش��ته در بازه زمانی مش��ابه فقط ح��دود ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫مترمکعب ورودی به سدها محقق شده بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیشتر این افزایش به لحاظ حجمی برای‬ ‫س��دهای واق��ع در حوضه ابریز خلیج ف��ارس و دریای عمان‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در حدود ‪ ۲۰۰‬روزی که از س��ال‬ ‫ابی ‪ ۹۷-۹۸‬گذشته‪ ،‬بهره مندی سدهای استان خوزستان از‬ ‫اوردها و جریان های س��طحی قاب��ل توجه بوده به طوری که‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد از کل ورودی های کش��ور در سدهای این‬ ‫استان مهار و کنترل شده است‪.‬‬ ‫رئیس گروه بهره برداری از سدهای کشور شرکت مدیریت‬ ‫مناب��ع اب ایران تصریح کرد‪ :‬در چند مرحله س��یالب که در‬ ‫پاییز‪ ،‬زمس��تان و همچنین فروردین اتفاق افتاد سدها نقش‬ ‫بس��یار مهمی در مهار‪ ،‬ذخیره س��ازی و تنظیم اب ناش��ی از‬ ‫جریان های س��یالبی ب��ازی کردند و اهمیت‪ ،‬حساس��یت و‬ ‫پیچیدگی برنامه ریزی و مدیریت منابع اب س��دها در توالی‬ ‫سال های خشک و تر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این راس��تا شرکت مادرتخصصی‬ ‫مدیری��ت منابع اب ای��ران با هماهنگی و همکاری مس��تمر‬ ‫ش��رکت های تاب��ع ‪ ،‬س��تاد وزارت نی��رو‪ ،‬دیگر ش��رکت های‬ ‫مادرتخصص��ی‪ ،‬س��ایر نهاده��ای ذی ربط و م��ردم‪ ،‬در قالب‬ ‫تش��کیل جلس��ه های س��تاد فرماندهی و مدیریت سیالب و‬ ‫ط و تنظی��م برنامه های مدیری��ت منابع و‬ ‫اقدام ه��ای مرب��و ‬ ‫مصارف س��دهای کشور‪ ،‬توانس��ت عملکرد قابل قبولی ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عس��کری نژاد گفت‪ :‬درحال حاضر از ‪ ۵۰‬میلیارد مترمکعب‬ ‫کل ظرفیت ‪ ۱۷۸‬س��د درحال بهره برداری کشور‪ ،‬حدود ‪۳۸‬‬ ‫میلی��ارد مترمکعب (‪ ۷۶‬درص��د پرش��دگی) در مخازن‪ ،‬اب‬ ‫موجود هس��ت که در مقایسه با تاریخ مشابه سال گذشته با‬ ‫‪ ۶۲‬درصد افزایش روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این تعداد‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۷۲‬س��د بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد پرشدگی دارند که برخی از انها در حال سرریز یا‬ ‫ی ‪ ۴۲‬سد‬ ‫ظرفیت سازی برای کنترل سیالب هستند‪ ،‬از طرف ‬ ‫نیز کمتر از ‪ ۵۰‬درصد پرشدگی دارند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اک�رم امین�ی‪ :‬درحالی ک��ه هن��وز هموطنان مان در‬ ‫خوزستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬گلستان و چند استان دیگر در جنگ‬ ‫با س��یل یا در تالش برای خالی کردن خانه و زندگی شان‬ ‫از اب و گل به جا مانده از ان هستند‪ ،‬درباره احتمال بروز‬ ‫سیل در جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان هشدار داده‬ ‫ش��ده است‪ .‬بارش های کم س��ابقه فروردین امسال‪ ،‬بیشتر‬ ‫اس��تان های کشور را درگیر سیل و احتمال وقوع سیل در‬ ‫تهران را نیز تقویت کرده است‪ .‬در روزهای پایانی نوروز‪ ،‬با‬ ‫افزایش بارش ها و طغیان رودخانه کن‪ ،‬مناطق گردشگری‬ ‫درکه و ک��ن به طور موقت تعطیل و مس��یر کن‪-‬امامزاده‬ ‫داوود مس��دود شد تا در صورت بروز سیل‪ ،‬حادثه ناگواری‬ ‫پیش نیاید‪ .‬مسئوالن می گویند برخی اقدام ها موجب شده‬ ‫برخالف بحران های پیشین‪ ،‬این بار تهران غافلگیر نشود و‬ ‫از وقوع سیل جلوگیری شود‪.‬‬ ‫پی��روز حناچ��ی در ی��ک برنام��ه‬ ‫تلویزیونی با تاکید بر اینکه برخی‬ ‫اقدام ها موجب شد در بارندگی های‬ ‫ش��دید ته��ران‪ ،‬غافلگیر نش��ویم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬م��ا می دانس��تیم ب��ا‬ ‫بارندگی های غیرمتع��ارف روبه رو‬ ‫می ش��ویم‪ ،‬ب��ه همی��ن دلی��ل از‬ ‫زمس��تان سال ‪ ۹۷‬الیروبی مس��یل ها و رودها را در تهران‬ ‫اغاز کردیم‪ .‬حناچی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با همکاری وزارت‬ ‫ارتباطات هش��دارهایی به مردم نقاط��ی که احتمال وقوع‬ ‫سیالب و طغیان رودخانه ها در انجا وجود داشت‪ ،‬داده شد‬ ‫که ای��ن رون��د در اینده به ط��ور تخصصی ت��ر ادامه پیدا‬ ‫می کند‪ .‬ش��هردار تهران گفت‪ :‬در تهران تا استانه سیل در‬ ‫مس��یر اتوبان کرج و ورداورد پیش رفتیم که خوشبختانه‬ ‫ای��ن اتفاق رخ نداد اما اماده بس��تن اتوبان بودیم تا مردم‬ ‫گرفتار نشوند که خوشبختانه این کار الزم نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیب پذیری جنوب تهران در برابر سیل‬ ‫گرچه ش��هردار تهران می گوید با برخی اقدام ها‪ ،‬از وقوع‬ ‫س��یل در تهران جلوگیری ش��ده اما رئیس ش��ورای شهر‬ ‫معتقد است زیرس��اخت های بخش هایی از شهر همچنان‬ ‫در مقابل سیل‪ ،‬اسیب پذیر است‪.‬‬ ‫محسن هاش��می در جلسه علنی‬ ‫صبح یکش��نبه با اش��اره به وقوع‬ ‫س��یل در اس��تان های گوناگ��ون‬ ‫گفت‪ :‬بروز خشکسالی در دهه های‬ ‫گذش��ته موج��ب ش��ده ب��ود در‬ ‫بسیاری از نقاط کشور به مسیل ها‬ ‫و ش��بکه جم��ع اوری‪ ،‬ج��ذب و‬ ‫هدایت اب های سطحی بی توجهی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬هم به‬ ‫جمع اوری اب های سطحی؛ اولویت پایتخت برای پیشگیری از وقوع سیالب‬ ‫چرا سیل به تهران نیامد؟‬ ‫بس��تر رودخانه ها و مس��یر عب��ور اب تعرض ش��د و هم‬ ‫پروژه های کلی��دی ابخیزداری و ابخ��وان داری که عامل‬ ‫جذب و ذخیره روان اب ها در سفره های زیرزمینی هستند‪،‬‬ ‫به دلیل کمبود منابع به رکود گرایید و نتیجه این غفلت را‬ ‫با خس��ارت سنگین س��یل که بیش از ده ها هزار میلیارد‬ ‫تومان براورد می شود‪ ،‬کشور و مردم تحمل کردند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران بیان کرد‪ :‬خوش��بختانه در‬ ‫ته��ران با تدریجی بودن بارش ها و همچنین هوش��یاری و‬ ‫امادگی مدیریت ش��هری به ویژه همکاران بخش خدمات‬ ‫شهری‪ ،‬خس��ارت و اختالل روان اب ها در کمترین میزان‬ ‫ممکن مدیریت ش��د و از امکانات لجس��تیکی و مدیریت‬ ‫بحران ته��ران نیز کمک های قابل توجهی به اس��تان های‬ ‫س��یل زده به ویژه گلس��تان‪ ،‬خراسان ش��مالی‪ ،‬لرستان و‬ ‫خوزس��تان در حال ارائه اس��ت‪ .‬هاش��می با بی��ان اینکه‬ ‫س��یل امس��ال‪ ،‬درس های پرهزینه و گران قیمتی برای ما‬ ‫به همراه داش��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��یل امسال نش��ان داد در‬ ‫صیانت از محیط زیست و بستر رودخانه ها و مسیل ها‪ ،‬هم‬ ‫در بُع��د قانون گذاری دچار ضعف و عدم بازدارندگی و هم‬ ‫در بُع��د اجرا الوده به تخلف و تس��امح عوام��ل اجرایی با‬ ‫زمین خواران و متخلفان هس��تیم که هر دو حوزه نیازمند‬ ‫اصالح اس��ت‪ .‬او ب��ا بیان اینکه در حوزه زیرس��اخت ها در‬ ‫ی جدی در مقابل سیل وجود‬ ‫جنوب تهران‪ ،‬اس��یب پذیر ‬ ‫دارد‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬وقوع بارندگی های فراتر از میزان انتظار‬ ‫ممکن اس��ت به انتقال روان اب های شمال و مرکز تهران‬ ‫به مناطق فرورفته در جنوب تهران و خس��ارت س��نگین‬ ‫بینجام��د که در ای��ن زمینه باید موض��وع از راه همکاری‬ ‫نهادهای مس��ئول مانن��د س��ازمان اب و فاضالب‪ ،‬وزارت‬ ‫نیرو و ش��هرداری تهران مورد پیگی��ری ویژه قرار گیرد تا‬ ‫اقدام های حفاظتی درباره مناطق فرورفته تهران پیش بینی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تهران را به وضعیت اولیه اش برگردانیم‬ ‫یکی از اعضای پیش��ین شورای شهر تهران معتقد است‬ ‫برای پیشگیری از وقوع بحران سیل در پایتخت‪ ،‬باید این‬ ‫شهر را به شرایط ابتدایی و طبیعی اش بازگردانیم‪.‬‬ ‫با‬ ‫محمد حقانی در پاسخ به‬ ‫بیان اینک��ه بارش ه��ای متعارف و‬ ‫معمول��ی در ته��ران قابل مدیریت‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر جوی ها و‬ ‫کانال ها الیروبی ش��ده و ابراه ها باز‬ ‫باش��د‪ ،‬در باران ه��ای معمول��ی‪،‬‬ ‫وضعیت ش��هر قابل کنترل است و‬ ‫باران اسیبی به شهر نمی زند اما اگر بارش غیرمتعارفی مانند‬ ‫انچه در شیراز رخ داد‪ ،‬داشته باشیم‪ ،‬مدیریت وضعیت‪ ،‬ساده‬ ‫نیست و تنها راه پیش��گیری از چنین بحرانی در تهران این‬ ‫است که این شهر را به شرایط پیشین و اولیه اش بازگردانیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه باید ‪ ۷‬روددره تهران را به حالت اولیه و طول‬ ‫و عرضی که ابتدا داشته اند برگردانیم‪ ،‬افزود‪ :‬نباید خالف ان‬ ‫شیوه ای عمل کنیم که در طول تاریخ‪ ،‬طبیعت با تهران رفتار‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این عضو شورای شهر چهارم با اشاره به بسته و‬ ‫محدود شدن نهرهای خیابان ولیعصر گفت‪ :‬ولیعصر خیابانی‬ ‫محوری و طوالنی اس��ت اما مش��اهده می کنی��م که به طور‬ ‫مرتب‪ ،‬عرض نهرها کم و به س��واره رو یا پیاده رو اضافه شده‬ ‫است‪ .‬حقانی با اشاره به اهمیت جمع اوری اب های سطحی‬ ‫در تهران ب��رای جلوگیری از بروز بح��ران در زمان بارش ها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در دهه ‪ ۷۰‬ش��رکتی ب��ه نام خاکریز اب ایجاد و‬ ‫مامور جمع اوری اب های سطحی پایتخت شد و قرار بود در‬ ‫‪ ۷‬سال بتواند کل اب های سطحی تهران را جمع اوری کند و‬ ‫به دشت ورامین انتقال دهد تا به مصرف کشاورزی برسد اما‬ ‫این طرح به سرانجام نرسید‪ .‬او با بیان اینکه این کار در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬اغاز ش��د اما در طول ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته متوقف‬ ‫مانده‪ ،‬افزود‪ :‬در ش��ورای چهارم وقتی درباره سرنوش��ت این‬ ‫طرح از مدیر وقت ش��ورا س��وال کردیم‪ ،‬گفته ش��د در حال‬ ‫شروع دوباره کار هستیم و ‪۱۸‬ساله تمام خواهد شد‪ .‬حقانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران باید زمینه‬ ‫را فراهم کند که شرکت خاکریز اب‪ ،‬کار جمع اوری اب های‬ ‫س��طحی را اغاز کن��د که ماموریت اصلی این ش��رکت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو پیشین شورای ش��هر تهران گفت‪ :‬امیدوارم کار‬ ‫جمع اوری اب های س��طحی از سرگرفته شده باشد یا هرچه‬ ‫زودتر ش��روع ش��ود زیرا این کار موجب می شود اگر سیلی‬ ‫مانند سیل سال ‪ ۶۶‬تهران که مشابه سیل امسال شیراز بود‬ ‫در پایتخت رخ داد‪ ،‬از وضعیت بحرانی و اسیب به شهروندان‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تهران بحرانی نمی شود‬ ‫یک اس��تاد دانش��گاه معتقد اس��ت باتوجه ب��ه اینکه در‬ ‫همه طرح ه��ای تفصیلی و جامع تهران درباره وقوع س��یل‬ ‫پیش بینی ه��ای الزم انجام و مس��یر س��یالب در این ش��هر‬ ‫تعیین ش��ده‪ ،‬تهران در ش��رایط بحرانی از نظر وقوع سیالب‬ ‫قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫محمود گالبچی در نشس��ت روز‬ ‫گذش��ته ب��ا خبرن��گاران گف��ت‪:‬‬ ‫مطالعات هیدرولوژیک و شناسایی‬ ‫حفره ه��ای اب ری��ز در طرح های‬ ‫جامع و تفصیلی تهران انجام شده‬ ‫که نش��ان می دهد احتم��ال بروز‬ ‫س��یل در پایتخت بسیار کم است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تهران از نظر توپوگرافی با اس��تان های‬ ‫س��یل خیز بسیار متفاوت است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬گرچه در چند‬ ‫سال گذشته وقوع س��یل در ناحیه شمال تهران را تجربه‬ ‫کردیم اما خوش��بختانه در تم��ام مطالعات طرح تفصیلی‬ ‫تهران به ش��رایط اب ریز توجه ش��ده است‪ .‬انطور که این‬ ‫استاد دانشگاه می گوید‪ ،‬مهم ترین عامل افزایش خسارت ها‬ ‫در س��یل اخیر در چند استان‪ ،‬توس��عه نامناسب شهری‪،‬‬ ‫ساخت وس��از در حری��م رودخانه ها و جانمایی نادرس��ت‬ ‫ساختمان ها است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫موقعیت استان کرمانشاه برای صادرات به عراق کم نظیر است‬ ‫تاالب هایی که پر اب شدند‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ ۲۷۰‬تاالب با مس��احت تقریب��ی ‪ ۳‬میلیون هکت��ار در ایران وجود‬ ‫دارد ک��ه حدود یک میلیون هکتار ان ب ه دلیل س��وءمدیریت منابع‬ ‫اب و خاک و کاهش بارش‪ ،‬خش��ک و ب��ه کانون های ریزگرد تبدیل‬ ‫ش��د ه و در عین حال‪ ،‬معیشت بومیان منطقه را که سال ها از این راه‬ ‫گذران امور می کردند با تهدیدی جدی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫بارش باران در روزهای اغاز امس��ال با اتفاق های دردناکی در بعضی‬ ‫اس��تان ها همراه ش��د و همچنان نیز ادامه دار د اما وضعیت خوبی را‬ ‫ب��رای تاالب ها رقم زد‪ .‬پر ش��دن تاالب ها فرصت ارزش��مندی برای‬ ‫مس��ئوالن است‪ ،‬انچه به عنوان برنامه های چندساله و صرف بودجه‬ ‫مدنظرش��ان بود‪ ،‬در ‪ ۲‬هفته و به صورت طبیعی محقق ش��د و حاال‬ ‫نوبت ان اس��ت که با برنامه ریزی درست در فعالیت های کشاورزی‪،‬‬ ‫نوع کش��ت‪ ،‬جلوگیری از حفر چاه‪ ،‬تامین حقابه و‪ ...‬اب وارد شده به‬ ‫تاالب ها را حفظ کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هورالعظی�م‪ :‬ت��االب هورالعظیم که با ‪ ۱۲۷‬ه��زار هکتار در‬ ‫خوزس��تان واقع ش��ده و تاالب مش��ترکی میان ایران و عراق است‬ ‫ب�� ه دلیل کاهش باران و خشکس��الی به یکی از مهم ترین کانون های‬ ‫گردوغبار کش��ور تبدیل شده و به دلیل کم ابی در سال گذشته چند‬ ‫بار دچار اتش س��وزی نیز ش د اما با بارش های ‪ ۲‬هفته گذشته حدود‬ ‫‪ ۲‬میلیارد مترمکعب اب وارد این تاالب ش��د و هم اکنون در وضعیت‬ ‫نرمال قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ هام�ون‪ :‬تاالب های س��ه گانه هام��ون واقع در سیس��تان و‬ ‫بلوچستان که ازجمله تاالب های بین المللی ایران شناخته می شوند‬ ‫به دلیل خشکس��الی و تامین نش��دن حقابه با خش��کی روبه رو شده‬ ‫بودن د اما خوش��بختانه جریان خوب اب از ش��مال تاالب و محدوده‬ ‫افغانستان و همچنین رود هیرمند‪ ،‬هم اکنون این تاالب را از خشکی‬ ‫دراورد ه ب ه گونه ای که بر اس��اس تصاویر ماهواره ای‪ ۳۰ ،‬درصد ان را‬ ‫اب فرا گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹گاوخون�ی‪ :‬تاالب بین الملل��ی گاوخونی که ب��ه ان باتالق‬ ‫گاوخونی نیز گفته می ش��ود با ‪ ۴۷۶‬کیلومتر وسعت در جنوب شرق‬ ‫اصفه��ان قرار دارد و تا پیش از خش��کیدگی و کاهش باران ب ه عنوان‬ ‫تلطیف کننده هوای اصفهان نقش مهمی داشت اما در سال های اخیر‬ ‫در حال تبدیل ش��دن به کانون گردوغبار اس��ت‪ .‬گاوخونی سال ها‪،‬‬ ‫بدون دریافت حقابه روزگار سپری می کرد و تا پیش از بارندگی های‬ ‫روزهای اخیر بیش از ‪ ۹۰‬درصد ان خش��ک ش��ده بو د اما هم اکنون‬ ‫بر اس��اس تصاویر ماهواره ای حدود ‪ ۵۰‬درصد حجم ان پراب ش��ده‬ ‫و البته قرار اس��ت همچنان فعالیت های الزم برای تامین حقابه این‬ ‫تاالب انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کجی نمکزار نهبندان و تاالب خور‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تاالب های خراس��ان جنوبی ش��امل تاالب کجی نمکزار نهبندان و‬ ‫تاالب خور بر اثر بارندگی های اخیر ابگیری ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫موقعی��ت قرارگیری تاالب کجی نمکزار نهبن��دان در حوضه ابخیز‬ ‫دش��ت س��هل اباد که از نظر ارتفاعی در پست ترین نقطه دشت واقع‬ ‫ش به‬ ‫ش��ده و با عملیات الیروبی انجام شده‪ ،‬حجم قابل توجهی از بار ‬ ‫داخل تاالب وارد ش��ده که بر مبنای مش��اهده ها‪ ،‬حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫محدوده تاالب ابگیری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بختگان‪ :‬تاالب بختگان در استان فارس که از ‪ ۳‬بخش طشک‪،‬‬ ‫کمجان و نی ریز تشکیل شده و ‪ ۲۴۲‬هزار و ‪ ۲۲۳‬هکتار وسعت دارد‬ ‫یک تاالب بین المللی اس��ت که سال گذش��ته میزان اب موجود در‬ ‫ان فقط ‪ ۱۰‬درصد اعالم ش�� د اما بارندگی های بهاره هم اکنون حجم‬ ‫اب موج��ود در تاالب را به ‪ ۳۰‬درصد افزای��ش داده و روان اب ها نیز‬ ‫همچنان به سمت ان در حال حرکت هستند‪ .‬دریاچه مهارلو و تاالب‬ ‫کمجان نیز حدود ‪ ۹۰‬درصد ابگیری ش��ده اند و همین اتفاق حضور‬ ‫پرندگان ابزی را در این محدوده افزایش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جازموریان‪ :‬بر اساس امار‪ ۲۵ ،‬درصد ریزگردهای کشور که‬ ‫بیشتر در ‪ ۳‬استان هرمزگان‪ ،‬سیستان و بلوچستان و کرمان پراکنده‬ ‫است اما بارش های بهاره‬ ‫می ش��وند ناشی از همین تاالب خش��کیده ‬ ‫امس��ال نصیب جازموریان هم شده و هم اکنون حدود ‪ ۱۵‬درصد ان‬ ‫را اب فرا گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹میقان‪ :‬تاالب میقان اس��تان اراک نی��ز مانند دیگر تاالب های‬ ‫کشور در سال های اخیر با خشکی روبه رو بوده و به یکی از کانون های‬ ‫ل اما‬ ‫گردوغبار تبدیل ش��ده بود‪ .‬بارندگی های رخ داده در بهار امسا ‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد وسعت این تاالب را پراب و زنده کرد‪ .‬این میزان ابگیری‬ ‫در تاالب میقان در طول ‪ ۴۰‬سال گذشته رخ نداده و هم اکنون شرایط‬ ‫بی نظیری را در ان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهلل اباد‪ :‬تاالب اهلل اباد قزوین که ب ه دلیل خش��ک ش��دن در‬ ‫س��ال های اخیر روند بیابانی ش��دن را در پیش گرفت��ه در روزهای‬ ‫اخیر دوباره پراب و احیا ش��ده اس��ت‪ .‬هم اکنون این تاالب از شرایط‬ ‫زیس��ت محیطی خوبی برخوردار ش��ده و اماده میزبان��ی برای انواع‬ ‫گونه های جانوری است‪ .‬هم اکنون با پراب شدن تاالب‪ ،‬خطر تبدیل‬ ‫ش��دن وس��عت هزارهکتاری ان به کانون تولید گردوغبار در استان‬ ‫قزوین فروکش کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارومی�ه‪ :‬حجم اب دریاچه ارومیه ب��ا بارش های اخیر از مرز ‪۳‬‬ ‫میلیارد مترمکعب عبور کرده و به ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۱۳۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫رس��یده‪ ،‬تراز دریاچه هم نس��بت به روزهای مشابه سال گذشته‪۴۲ ،‬‬ ‫س��انتی متر افزایش یافته است‪ .‬همچنین تراز دریاچه نسبت به اغاز‬ ‫س��ال ابی یعنی اول مهر ‪ ،۹۷‬به میزان ‪ ۸۹‬س��انتی متر بیشتر شده و‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۱۴۰‬میلیون مترمکعب اب به دریاچه وارد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹غدیراس�ب قم‪ :‬تاالب های اس��تان قم نیز بعد از بارش های‬ ‫اخیر دوباره احیا ش��ده اند‪ .‬به گفته رضا موسوی مشکینی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت اس��تان قم‪ ،‬یکی از این تاالب ها‪ ،‬غدیراسب‬ ‫اس��ت که کاهش بارندگی و خشکیدگی این تاالب در ‪ ۲‬دهه گذشته‬ ‫ان را ب��ه یک��ی از مهم ترین کانون های گردوغبار در جنوب ش��رقی‬ ‫اس��تان تبدیل کرده بو د اما اکنون خوش��بختانه یک��ی از مهم ترین‬ ‫کانون های گردوغبار از بین رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اق گل و چم ش�ور‪ :‬پس از ‪ ۱۰‬س��ال و برای نخستین بار‪ ،‬بر‬ ‫اث��ر بارندگی های اخیر‪ ،‬تاالب اق گل در همدان ‪ ۱۰۰‬درصد ابگیری‬ ‫شده و ورود اب به داخل ان همچنان ادامه دارد‪ .‬در شرایط عادی اب‬ ‫این تاالب باید از رودخانه قره چای تامین ش��ود‪ .‬این تاالب هم اکنون‬ ‫وضعی��ت مطلوبی دارد و پیش بینی می ش��ود تا پایان ش��هریو ر اب‬ ‫داش��ته باش��د‪ ۱۵۰ .‬هکتار از عرصه های تاالب چم ش��ور هم برای‬ ‫نخس��تین بار بر اث��ر بارندگی های اخی��ر ابگیری ش��ده و وضعیت‬ ‫مطلوبی دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جریان سفر به کرمانشاه در‬ ‫بازدید از چند واحد صنعتی در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬کشور‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۹۷‬رتبه نخس��ت صادرات به عراق را به خود‬ ‫اختص��اص داد‪ ،‬که باید رقیبانی مانند ترکیه و چین پیش��ی‬ ‫بگیریم‪ .‬به گزارش‬ ‫از کرمانش��اه‪ ،‬رحمانی با اش��اره به‬ ‫نقش اس��تان کرمانش��اه در زمینه صادرات به عراق ادامه داد‪:‬‬ ‫موقعیت این استان برای صادرات به عراق بسیار کم نظیر است‬ ‫و در این س��ال ها بیش��ترین صادرات به عراق را از کرمانشاه‬ ‫ن برای توس��عه‬ ‫داش��تیم که بای��د از ظرفیت های این اس��تا ‬ ‫صادرات کش��ور به ویژه برای صادرات به ع��راق بهره بگیریم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در س��الی که از س��وی رهبر معظم انقالب به‬ ‫عنوان «رونق تولید» نام گذاری شده است‪ ،‬توسعه صادرات را‬ ‫از اولویت ه��ای اصلی خود قرار داده ایم‪ .‬وی گفت‪ :‬رونق تولید‬ ‫نیازمند تامین مواد اولیه‪ ،‬سرمایه در گردش و نقدینگی برای‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی کش��ور است که در همین راستا‬ ‫دولت نظام بانکی را موظف کرده سرمایه در گردش واحدهای‬ ‫تولی��دی را برای حفظ وضع کنونی ای��ن واحدها تامین کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به عنوان‬ ‫متولی حوزه صنایع مش��کالت این بخش را به جدیت پیگیری‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صادرات را یکی‬ ‫از مهم تری��ن راه ه��ای رونق تولید دانس��ت و تاکی��د کرد‪ :‬در‬ ‫همین راستا امس��ال توس��عه صادرات را از اولویت های خود‬ ‫قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬رونق تولید نیازمند توجه به بازارهای خارجی‬ ‫اس��ت‪ ،‬هم اکنون برخی از واحدهای تولیدی کش��ور مازاد بر‬ ‫نیاز داخل ظرفیت تولید دارند و برای استفاده از این ظرفیت‬ ‫نیازمند فعال کردن بازارهای صادراتی هستیم‪ .‬رحمانی افزود‪:‬‬ ‫صادرات به کش��ورهای همسایه بسیار ضروری است و در این‬ ‫بین باید به کشور عراق توجه بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫به دنبال انعقاد تفاهمنامه تحقق می یابد‬ ‫همکاری اتاق بازرگانی اصفهان با بانک صنعت و معدن ایران‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن اقتصاد ‬ ‫به عنوان‬ ‫فرماندهان‬ ‫جنگ اقتصادی‬ ‫و بانک ها و‬ ‫سازمان های‬ ‫دولتی به عنوان‬ ‫سربازان انها‬ ‫نقش موثری در‬ ‫پیروزی این جنگ‬ ‫ایفا می کنند‬ ‫بهم��ن راع��ی‪ -‬تفاهمنامه همکاری ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان و بانک صنعت و معدن ایران با تاکید بر افزایش‬ ‫‪ ۵‬برابری س��قف اعتبارات بانک صنعت و معدن استان‬ ‫اصفهان با حضور مدیرعامل این بانک در اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان به امضا رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مس��عود گلش��یرازی‪،‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در حاشیه این تفاهمنامه‬ ‫گف��ت‪ :‬افزای��ش مولفه های تولید یک��ی از چالش های‬ ‫تولیدکنن��دگان در ش��رایط کنونی اس��ت و بانک ها با‬ ‫افزایش س��قف تسهیالت می توانند در سال رونق تولید‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان کمک کنن��د‪ .‬وی افزایش ‪ ۵‬برابری‬ ‫حد اعتباری بانک صنعت و معدن استان اصفهان را گام‬ ‫موثری برای حل مس��ائل مالی فعاالن اقتصا د برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬نرخ ارز در طول یک س��ال افزایش چمشگیری‬ ‫داش��ته و واحدهای تولیدی ب��رای تامین مواد اولیه به‬ ‫منابع مالی بیش��تر از گذش��ته نیاز دارند‪ .‬گلش��یرازی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اتاق بازرگان��ی اصفهان به عنوان پارلمان‬ ‫بخ��ش خصوصی از حمایت بان��ک صنعت و معدن در‬ ‫گشایش ال س��ی پروژه قطار پرسرعت اصفهان‪-‬تهران‬ ‫و ن��گاه توس��عه ای این بانک در پروژه ه��ای زیر بنایی و‬ ‫تولیدی اس��تان اصفه��ان قدردانی می کند‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان قبول عاملیت و تامین مالی پروژه های‬ ‫س��رمایه گذاری در اس��تان اصفهان به میزان ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫ی��ورو در س��ال ‪ ۹۸‬از س��وی بانک صنع��ت و معدن را‬ ‫یکی دیگر از درخواس��ت های فعاالن اقتصا د بیان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬ایج��اد واحد ارزی بانک صنع��ت و معدن در‬ ‫استان اصفهان نیز می تواند ارائه خدمات در امور ریالی‬ ‫افزای��ش مولفه های تولید یک��ی از چالش های تولیدکنندگان‬ ‫در ش��رایط کنونی اس��ت و بانک ها با افزایش سقف تسهیالت‬ ‫می توانند در سال رونق تولید به تولیدکنندگان کمک کنند‬ ‫و ارزی فعاالن اقتصاد را تس��ریع بخشد‪ .‬حسین مهری‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن ایران در این نشس��ت‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایطی که در جن��گ اقتصادی قرار داریم‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصا د به عنوان فرماندهان این جنگ و بانک ها‬ ‫و سازمان های دولتی به عنوان سربازان انها نقش موثری‬ ‫در پیروزی این جنگ ایفا می کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫در این ش��رایط در خدمت فعاالن اقتصاد نباشیم خائن‬ ‫به مملکت شناخته می شویم و باید با یکدیگر همکاری‬ ‫کنیم تا نه تنها کارگر بیکار نشود بلکه اشتغال نیز ایجاد‬ ‫شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۷‬میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو تعهدات ارزی این بانک از طریق فایناس و منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی تامین شده است‪ .‬وی از کاهش ‪۱۷‬‬ ‫درصد پست مدیریتی زائد در این بانک خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مدیریت بانک تالش می کند که تسهیالت در کمترین‬ ‫زمان در اختیار فعاالن اقتصا د قرار گیرد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا قلم��کاری‪ ،‬نایب رئیس ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان در این نشس��ت خواستار توجه بانک ها به ویژه‬ ‫بان��ک صنعت و مع��دن به افزایش نرخ ت��ورم در طول‬ ‫یک س��ال گذش��ته در ارائه تس��هیالت ش��د و گفت‪:‬‬ ‫نحوه محاس��به س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫ب��ا فرمول های قبلی همخوانی ن��دارد و تورم و افزایش‬ ‫ن��رخ ارز باید به عن��وان یکی از مولفه های اصلی تعیین‬ ‫تسهیالت برای واحدهای تولیدی قلمداد شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در ش��رایط اقتص��ادی کنونی که‬ ‫ش��اخص های اقتص��ادی روزانه در حال تغییر اس��ت‪،‬‬ ‫بانک ه��ا باید س��ریع تر و چابک تر س��رمایه در گردش‬ ‫واحدهای تولیدی را تامین کنند و تش��ریفات دریافت‬ ‫تس��هیالت را از ابتدا برای مش��تریان و تولیدکنندگان‬ ‫تعری��ف نکنند‪ .‬قلم��کاری واردات م��واد اولیه را یکی‬ ‫از چالش ه��ای مه��م تولیدکنندگان برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫تولید کنندگان در ش��رایط تحری��م کنونی به خدمات‬ ‫ارزی نوی��ن نیاز دارند و س��رعت عمل کارگزاری ارزی‬ ‫بانک ه��ا می توان��د در تخصیص ارز ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫کمک کند‪ .‬سیدرس��ول رنجبران‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار تشکیل‬ ‫صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر(‪ )VC‬از سوی بانک‬ ‫صنعت و معدن در استان اصفهان شد‪.‬‬ ‫علی کرباسی زاده‪ ،‬مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫نیز خواس��تار اختصاص اعتبارات ویژه از س��وی بانک‬ ‫صنعت و معدن برای زیرس��اخت های صادراتی استان‬ ‫اصفهان شد‪.‬‬ ‫شورای ساماندهی مبادالت مرزی در نقطه صفر مرزی بازارچه ماهیرود برگزار شد‬ ‫توجه به کشورهای همسایه در اولویت‬ ‫شورای ساماندهی مبادالت مرزی با حضور محمدرضا بهرامی‪،‬‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در کشور افغانس��تان و مدیران‬ ‫نهاد های اجرایی خراس��ان جنوبی در نقط��ه صفر مرزی بازارچه‬ ‫ماهیرود استان برگزار شد‪ .‬محمدرضا بهرامی در این ایین با اشاره‬ ‫به ش��رایط تحریم گفت‪ :‬سیاس��ت امریکا در قبال کشور ما فشار‬ ‫حداکثری و سیاس��ت متقابل ما هم مقاومت حداکثری است‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از خراسان جنوبی‪ ،‬وی با اشاره به ضرورت اجرای‬ ‫دقیق دس��تورات رهبر معظم انقالب در شرایط تحریم گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه اقتصاد مقاومتی جایگاه کش��ورهای همس��ایه ارزش��مند‬ ‫می ش��ود و ضرورت برنامه ریزی ایجاد تعام��ل مثبت و هدفمند‬ ‫بیش از گذش��ته م��ورد توجه باید ق��رار گیرد‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬ما درصدد دس��تیابی ب��ه روابطی پای��دار‪ ،‬قابل پیش بینی‬ ‫و قابل محاس��به بر مبنای منافع متقابل هس��تیم‪ .‬در این راس��تا‬ ‫اعتماد س��ازی متقابل موضوعی قابل توجه و مهم است‪ .‬ایشان در‬ ‫ادامه موضوع های مختلف مرتبط با توس��عه تجارت با افغانستان‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ماهیرود یکی از بهترین مرزهای ایران‬ ‫داود شهرکی‪ ،‬دبیر شورای ساماندهی مبادالت مرزی خراسان‬ ‫جنوبی نیز در این جلس��ه با اشاره به تجارت خارجی استان گفت‪:‬‬ ‫ب��ه علت محدودیت به مدت ‪ ۵‬ماه تجارت با کش��ور افغانس��تان‬ ‫نداش��تیم و به همین دلیل ص��ادرات ما کمی کاهش یافت که در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬جبران خواهدشد‪.‬‬ ‫وی س��یمان‪ ،‬سوخت‪ ،‬گازوئیل و کاشی و سرامیک را بیشترین‬ ‫مواد صادراتی استان خواند و گفت‪ :‬برنج‪ ،‬انتی اکسیدان‪ ،‬قطعات‬ ‫فلزی‪ ،‬دام زنده نیز بخش��ی از واردات اس��تان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫شهرکی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی استان گفت‪ :‬نخستین‬ ‫معدن مس زیرزمینی کش��ور در شهرس��تان خوس��ف خراسان‬ ‫جنوبی قرار دارد و ‪ ۲۰‬تن مواد معدنی طال در اس��تان شناس��ایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در سایت مرزی ماهیرود‬ ‫جعفر ش��هامت‪ ،‬مدی��رکل راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای‬ ‫خراس��ان جنوبی نی��ز در این جلس��ه بیان کرد‪ :‬ب��ه لحاظ نظام‬ ‫حسابرس��ی و به ارزش کنونی ‪ ۵۰‬میلی��ارد تومان دولت ایران در‬ ‫س��ایت مرزی ماهیرود سرمایه گذاری کرده اس��ت‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه این مرز یک��ی از مجهز ترین بازارچه ه��ای مرزی ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این مرز به لحاظ زیرساختی تکمیل بوده‬ ‫و وضعیت جاده دو طرف مرز نیاز به بهبود ش��رایط و ساخت جاده‬ ‫جدید دارد‪ .‬ش��هامت با اشاره به پیشینه تجارت ایران و افغانستان‬ ‫و ش��رایط ویژه س��ایت ماهیرود گفت‪ :‬با توجه به س��اخت سالن‬ ‫مس��افری روزانه ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬مس��افر افغانستانی از این مرز عبور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک سوم جمعیت استان در ‪ ۴‬شهرستان مرزی‬ ‫محمدرضا فخر‪ ،‬رئیس س��ازمان بازارچه های مرزی خراس��ان‬ ‫جنوبی با بیان اینکه یک س��وم جمعیت اس��تان در ‪ ۴‬شهرستان‬ ‫مرزی مس��تقر هس��تند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به موافقت با افتتاح‬ ‫کنسولگری ایران در فراه افغانس��تان و بیرجند ایران درخواست‬ ‫می ش��ود نمایندگان هر دو طرف در اس��تان های کشور همسایه‬ ‫برای صدور ویزا مس��تقر ش��وند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬طرح ایجاد‬ ‫فروش��گاه های مرزی در دست اقدام بوده و تسهیل روابط ایران و‬ ‫افغانستان درخواست می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬درصورت اجرایی‬ ‫ش��دن این طرح در هر بازارچه ‪ ۱۵۰۰‬ش��غل مستقیم و بیش از ‪۵‬‬ ‫هزار شغل غیر مستقیم در هر دو بازارچه ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تثیبت مدیریت گمرکات افغانستان‬ ‫محمدعلی خاش��ی‪ ،‬مدیرکل گمرکات خراس��ان جنوبی نیز‬ ‫تثیبت مدیریت گمرکات کش��ور افغانس��تان را یکی از مهم ترین‬ ‫درخواست ها دانست‪ .‬معاون منطقه ویژه اقتصادی همچنین رفع‬ ‫مش��کالت ارزی را یکی از مهم ترین درخواست های خود دانست‬ ‫و بی��ان ک��رد‪ :‬وجود تعدد بانک ها در این مرز می تواند به توس��عه‬ ‫صنعتگران البرز ‪ ۱۰‬هزار کیسه به خوزستان ارسال کردند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫الب��رز گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار کیس��ه از س��وی‬ ‫صنعتگران این استان برای مناطق سیل زده استان‬ ‫ارس��ال ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان‬ ‫الب��رز‪ ،‬محمد امی��ن بزازی پور فرش��ی در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرن��گاران با بی��ان اینکه این کیس��ه ها برای‬ ‫س��یل زدگان در شهرس��تان باوی استان خوزستان‬ ‫ارسال شده اظهار کرد‪ :‬البرز به عنوان استان معین‬ ‫شهرس��تان باوی انتخاب ش��ده و به همین منظور‬ ‫کمپ امداد رس��انی اس��تان در خوزستان راه اندازی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه با نیاز س��نجی های‬ ‫ هیات اعزامی از استان البرز به شهرستان باوی نیاز‬ ‫به کیس��ه احص ا شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کیسه های اهدایی‬ ‫صنعتگران البرزی به شهرس��تان باوی به دو صورت‬ ‫زمینی و هوایی منتقل و در اختیار مردم این مناطق‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬بزازی پور فرش��ی همچنین با اشاره به‬ ‫اینکه حدود ‪ ۱۰‬تن نایلون پوششی ضخیم از اطرف‬ ‫اس��تان البرز به خوزس��تان منتقل می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صورت نیاز میزان کمک های ارس��الی به استان‬ ‫خوزستان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫صادرات ایران افغانستان کمک کند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۱۵‬میلیارد تومان در زیرس��اخت های منطقه منفصله‬ ‫س��رمایه گذاری ش��ده و ‪ ۱۰‬میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد‬ ‫که در صورت رفع مش��کالت‪ ،‬این مبلغ س��رمایه گذاری در سال‬ ‫جاری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی‬ ‫همچنین کارگروه توس��عه صادرات خراسان جنوبی با حضور‬ ‫محمدرضا بهرامی ‪ ،‬سفیر کشور ایران در افغانستان و محمدصادق‬ ‫معتمدیان‪ ،‬اس��تاندار خراس��ان جنوبی برگزار ش��د‪ .‬محمدرضا‬ ‫بهرامی‪ ،‬س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در افغانستان نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬ماهیت تحریم های کنونی متفاوت با دیگر تحریم ها اس��ت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید مراقب باش��یم و ش��یوه برخورد ما متناسب‬ ‫با زمان فعلی باش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬سیاست فعلی ما تسهیل‬ ‫ش��رایط فعلی با محوریت قوانین دو کش��ور است‪ .‬بهرامی افزود‪:‬‬ ‫افغانستان چهارمین شریک صادراتی ایران است و سهم خوبی از‬ ‫بازار افغانستان در ایران داریم‪ .‬بنابراین‪ ،‬کشور افغانستان نیازمند‬ ‫توجه بیشتر است‪ .‬س��فیر جمهوری اسالمی ایران در افغانستان‬ ‫با اشاره به اینکه افغانس��تان با توسعه بازارچه های مرزی مخالف‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬افغانستان در حق و حقوق گمرکی خود دچار مشکل‬ ‫است و یکی از دالیل مخالفت با توسعه بازارچه های مرزی این امر‬ ‫است‪ .‬وی پایان بهار را بهترین فرصت برگزاری نمایشگاه در والیت‬ ‫مزار شریف کشور افغانستان دانست و گفت‪ :‬بخش کنسولگری به‬ ‫تاجران افغان ‪ ۶‬ماه مجوز تردد می دهد و برای ارائه تس��هیالت به‬ ‫ن هیچ محدودیتی نداریم‪ .‬وی از ایجاد خط هوایی خراسان‬ ‫تاجرا ‬ ‫جنوبی به کشور افغانستان خبر داد و بیان کرد‪ :‬سفارت افغانستان‬ ‫برای حضور ایرالین این کشو ر حاضر به حمایت است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی صرافی در مرز ماهیرود‬ ‫محس��ن احتش��ام‪ ،‬رئیس ات��اق بازرگانی بیرجن��د نیز در این‬ ‫جلس��ه بیان کرد‪ :‬بی ثباتی در قوانین و مق��ررات در مرزماهیرود‬ ‫برای تاجران مش��کل ایجاد کرده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه بسته‬ ‫ب��ودن دیگر پایانه های مرزی‪ ،‬اش��تیاق افغان ها را برای تجارت با‬ ‫ای��ران کم نمی کند‪ ،‬افزود‪ :‬زمینه تاس��یس صرافی و بانک در مرز‬ ‫ماهیرود یکی از مهم ترین درخواس��ت های ما است‪.‬احتشام بیان‬ ‫کرد‪ :‬ما خواهان ایجاد نمایشگاه در مزار شریف افغانستان هستیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬اتاق بازرگان��ی بیرجند نیازمند ارتباط موثرتری‬ ‫با بخش اقتصادی س��فارت ایران د ر افغانس��تان اس��ت و پوشش‬ ‫ریسک های سرمایه گذاری نیازمند کمک سفارت است تا زمینه‬ ‫حضور محصوالت ایران در بازار بزرگ افغانستان فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جشن صدمین سالگرد استقالل افغانستان‬ ‫احمد خامس��ان‪ ،‬رئیس دانش��گاه بیرجند نیز با اشاره به اینکه‬ ‫نمایش��گاه فن��اوری اطالعات خراس��ان جنوبی در افغانس��تان‪،‬‬ ‫خرداد برگزار خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ما امادگ��ی برگزاری صدمین‬ ‫همایش استقالل کش��ور افغانستان را در خراسان جنوبی داریم‪.‬‬ ‫دهقانی‪ ،‬رئیس دانش��گاه علومپزشکی بیرجند نیز در این جلسه‬ ‫این امادگی در بیرجند وجود دارد که پزش��کان افغانستانی برای‬ ‫دوره اموزش��ی به استان س��فر کنند و اموزش ببینند‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۱۷‬بیمارس��تان و ‪ ۱۴۰۰‬تخت بس��تری اماده خدمات به صورت‬ ‫توریس��م درمانی است و در زمینه توریس��م درمانی نیاز به بخش‬ ‫خصوصی فعال داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی ایرالین افغانستان‬ ‫هادی س�لامی‪ ،‬مدی��رکل فرودگاه های خراس��ان جنوبی نیز‬ ‫درخواس��ت راه ان��دازی پرواز خراس��ان جنوبی به افغانس��تان را‬ ‫مطرح کرد و افزود‪ ۲ :‬ش��رکت هوایی افغانس��تانی برای این پرواز‬ ‫اعالم امادگی کرده اند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬فرودگاه والیت فراه‬ ‫زیرس��اخت های بین المللی الزم را ن��دارد و ایرالین های داخلی‬ ‫تضمین وضعیت صندلی را خواس��تار هستند‪ .‬سالمی گفت‪ :‬بعد‬ ‫از والی��ت فراه اس��تان کابل دیگر گزینه ما اس��ت اما پروازهای با‬ ‫ظرفیت کوچک نیاز داریم‪.‬‬ ‫رشد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی فارس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس از رشد ‪۶۰‬‬ ‫درصدی میزان قرارداد واگذاری اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی این‬ ‫استان در سال گذشته در مقایسه با سال ‪ ۹۶‬خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از فارس‪ ،‬احد فتوحی از بس��ته شدن ‪ ۵۷۵‬قرارداد با سرمایه گذاران در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬خب��ر داد و گفت‪ :‬در قالب ای��ن قراردادها حدود ‪۱۴۶.۵‬‬ ‫هکتار زمین در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال گذشته شهرک های صنعتی بزرگ شیراز‪ ،‬فیروزاباد‪،‬‬ ‫چنارش��اهیجان‪ ،‬فتح اباد مرودش��ت‪ ،‬الر‪ ،‬اباده‪ ،‬اقلید س��نگ نی ریز و‬ ‫سپیدان ‪ ۳‬بیشترین تعداد بسته شدن قرارداد جدید با سرمایه گذاران را‬ ‫به خود اختصاص داده اند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫فارس تصریح کرد‪ :‬با فراهم بودن زیرس��اخت ها در ‪ ۶۱‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در اس��تان فارس کار واگذاری زمین به س��رمایه گذاران انجام‬ ‫می شود و در تمامی شهرستان های استان دست کم یک شهرک صنعتی‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬فتوحی در ادامه از بهره برداری از ‪ ۲۰۱‬واحد تولیدی و‬ ‫صنعتی در سال گذشته خبر داد و گفت‪ :‬با بهره برداری از این واحد ها‬ ‫که برای ایجاد انها افزون بر ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال س��رمایه گذاری شده‬ ‫برای ‪ ۱۶۷۰‬نفر شغل ایجاد شده است‪ .‬وی در ادامه با اشاره به افزایش‬ ‫رغبت سرمایه گذاران برای حضور در شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫افزود‪ :‬خوشبختانه با حمایت مسئوالن ارشد استان شرایط برای حضور‬ ‫سرمایه گذاران تسهیل شده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1269‬‬ ‫پیاپی ‪2587‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت هنرهای تجسمی و فعالیت گالری ها در سال جدید‬ ‫رونق گالری ها با شروع بادهای موافق‬ ‫رون��ق گالری ها و حضور هنرمن��دان جوان و باتجربه‬ ‫و فروش اثارش��ان در محافل هنری موجب شده تمایل‬ ‫بیش��تری نسبت به بازار هنر از س��وی مخاطبان ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬پس از انک��ه حراج های گوناگون‬ ‫داخلی ازجمله حراج تهران و حراج ملی در سال گذشته‬ ‫اق��دام به برگزاری ایین های خ��ود کردند و فروش های‬ ‫باالیی را به جا گذاشتند‪ ،‬این روزها و با اغاز سال جدید‬ ‫گالری ها با دس��ت پر فعالیت های خود را اغاز کردند تا‬ ‫بتوانند روزهای درخش��انی برای اقتصاد هنر و هنرهای‬ ‫تجسمی رقم بزنند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته عالوه بر برگزاری حراج ه��ای ملی و‬ ‫تهران‪ ،‬بس��یاری از گالری ها اقدام به برگزاری حراج اثار‬ ‫خود کردند که در این بین گالری گلس��تان نمایش��گاه‬ ‫«ص��د اثر ص��د هنرمند» را برگزار ک��رد‪ ،‬گالری ارژنگ‬ ‫بیش از ‪۳۰۰‬اثر از اثار استادان هنرهای تجسمی ایران‬ ‫در ح��وزه خوشنویس��ی‪ ،‬نگارگری و مط�لا را به حراج‬ ‫گذاش��ت و گالری ایده نیز اقدام به برگزاری نمایش��گاه‬ ‫گروهی مجس��مه های ارزشمند کرد که با فروش باالی‬ ‫اثار خود روبه رو بود‪.‬‬ ‫براساس امار‪ ۲۶۳ ،‬گالری در تهران و ‪ ۲۷۱‬گالری در‬ ‫شهرس��تان ها مجوز فعالیت دارند‪ .‬در ‪ ۱۲۴‬شهر جهان‬ ‫‪ ۱۹‬ه��زار گالری وجود دارد و ته��ران از نظر کمیت در‬ ‫رتبه ‪ ۸‬گالری ها ق��رار دارد‪ .‬باتوجه به اینکه ‪ ۸۳‬درصد‬ ‫گالری ها در اروپا و امریکا قرار دارند‪ ۱۷ ،‬درصد به سایر‬ ‫مناطق جهان اختصاص دارد و س��هم ایران ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫است اما اگر جمعیت ش��هرها را بررسی کنیم وضعیت‬ ‫مناس��ب نیس��ت و در تهران بای��د ‪ ۱۲۶۰‬گالری وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اقتصاد هنر‬ ‫ارش س��لطانعلی‪ ،‬مدی��ر گالری ای��ده در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه اقتصاد هن��ر مانند هر اتفاق‬ ‫اقتصادی دیگری تحت تاثیر نوسان نرخ ارز است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با این وجود هنوز ه��م رونق خوبی در این عرصه دیده‬ ‫می شود و ما سعی می کنیم با قیمت گذاری مناسب‪ ،‬هم‬ ‫خریداران اثار هنری را راضی نگه داریم‪ ،‬هم جایگاه یک‬ ‫اثر هنری را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬برایند کلی ما از رونق اقتصاد هنر‬ ‫در س��ال گذشته مثبت است و نشان می دهد هنوز هم‬ ‫می ت��وان با ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا مردم را‬ ‫از هنرهای اصیل و ایرانی بهره مند کرد‪.‬‬ ‫س��لطانعلی در ادامه گفت‪ :‬اگر گالری ها تالش کنند‬ ‫کار حرفه ای انجام دهن��د و تنها منافع مقطعی خود را‬ ‫درنظر نگیرند می توانند در شرایط فعلی نیز با استقبال‬ ‫مخاطبان از اثار روبه رو ش��وند‪ .‬ما در ‪ ۳‬نمایشگاه اخیر‬ ‫خ��ود بی��ش از ‪ ۱۰‬اثر را به فروش رس��اندیم که از این‬ ‫منظر یک اتفاق خوب در گالری ایده رخ داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ارز و هنر‬ ‫برخالف صحبت های سلطانعلی که معتقد است بازار‬ ‫ارز و نوس��ان های ان روی اقتصاد هن��ر تاثیرات منفی‬ ‫گذاشته اس��ت‪ ،‬برخی گالری دارها نگاه متفاوتی به این‬ ‫موضوع دارند‪.‬‬ ‫وحی��د ملک ک��ه مدیری��ت مجموع��ه نگارخانه های‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬ملک‪ ،‬ارت سنتر و ارت اس��پیس را برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬معتقد است باال رفتن نرخ ارز بر رونق بازار هنر و‬ ‫حرفه گالری داری تاثیرات مثبتی گذاشته است‪.‬‬ ‫او در گفت وگ��و ب��ا هنرانالی��ن در ای��ن ب��اره گفت‪:‬‬ ‫نوس��ان های ارزی ب��ه نف��ع هنر تمام ش��ده اس��ت‪ .‬ما‬ ‫درحال حاضر و در چند ماه گذش��ته هم شاهد افزایش‬ ‫نرخ اثار بودیم‪.‬‬ ‫وقتی مشکل ارزی به وجود می اید‪ ،‬در ابتدا روی پول‬ ‫تاثی��ر می گذارد و پس از ان روی کاالهای س��رمایه ای‬ ‫مانند ملک‪ ،‬طال و س��ایر دارایی ها‪ .‬در سال هایی که به‬ ‫هی��چ وجه هن��ر را در ایران کاالی س��رمایه ای قلمداد‬ ‫نمی کردند ممکن بود این رشد دیرتر شکل بگیرد‪.‬‬ ‫به طور معمول تمام نوسان های ارزی تاثیرات خود را‬ ‫بی��ن چند ماه تا یک س��ال روی بقیه موارد می گذارند‪.‬‬ ‫ملک افزود‪ :‬شاید افزایش نرخ ارز روی موارد غیرمنقول‬ ‫و اموالی که نمی تواند از کشور خارج شود‪ ،‬تاثیر کمتری‬ ‫داش��ته باش��د اما اثار هنری می تواند ارزاوری داش��ته‬ ‫باشد؛ یعنی بیرون از ایران با نرخ ارزی فروخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹«انقالب هنر»‬ ‫هم زمان با ‪ ۲۰‬فروردین به مناس��بت روز هنر انقالب‬ ‫اس�لامی نمایشگاه نقاش��ی «انقالب هنر» در نگارخانه‬ ‫خیال صبا فرهنگستان هنر برپا شد‪.‬‬ ‫روز هنر انقالب اسالمی‪ ،‬نمایشگاهی از اثار هنرمندان‬ ‫نقاش در نگارخانه خیال موسسه صبا برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه هر روز تا ‪ ۱۰‬اردیبهش��ت‪ ،‬از س��اعت‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۹‬به جز روزهای تعطی��ل میزبان عالقه مندان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نصیرپور به دانشجویان‬ ‫تخفیف می دهد‬ ‫‹ ‹«کوه‪ ،‬کوه است»‬ ‫شاید افزایش نرخ ارز روی موارد غیرمنقول و اموالی که نمی تواند‬ ‫از کشور خارج شود‪ ،‬تاثیر کمتری داشته باشد‬ ‫اکن��ون بهترین فرصت برای س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫است که روی هنر ایران س��رمایه گذاری کنند؛ به دلیل‬ ‫اینکه هنوز رشد ‪ ۳‬برابری نداشته و وقتی به ارز تبدیل‬ ‫ش��ود دست کم رشد ‪ ۳‬برابری و همچنین ارزش افزوده‬ ‫فروش بیرون از کشور نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫شاید نگاه و حمایت های دولت در عرصه سخت افزاری‬ ‫و تالش برای بقای گالری ها بتواند کمی از بار اقتصادی‬ ‫این عرصه را که بر دوش گالری داران است‪ ،‬بردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹امایش سرزمینی گالری ها‬ ‫ه��ادی مظف��ری‪ ،‬مدیر کل مرکز هنرهای تجس��می‬ ‫وزارت ارش��اد با بیان اینکه در ش��رایط فعل��ی باید به‬ ‫فکر رونق گالری ها در شهرهای گوناگون باشیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درباره س��هولت در اعطای مجوز ب��ه گالری دو دیدگاه‬ ‫وجود دارد؛ نخس��ت اینکه کیفیت از دل کمیت بیرون‬ ‫می اید و اگر همه عالقه مندان بتوانند مجوز بگیرند‪ ،‬انها‬ ‫که کار خود را درس��ت انجام می دهند باقی می مانند و‬ ‫دیگران به مرور حذف می ش��وند‪ .‬دیدگاه دوم این است‬ ‫که اگر افراد نااش��نا ب��ا هنر به این حوزه وارد ش��وند‪،‬‬ ‫کار غل��ط یکی از انها می تواند باعث اس��یب رس��یدن‬ ‫به دیگران ش��ود؛ بنابراین باید بررسی کنیم و نظرهای‬ ‫گوناگون را در این باره جویا شویم‪.‬‬ ‫او در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬درباره امایش س��رزمینی‬ ‫گالری ه��ا گف��ت‪ :‬ایا هم��ه گالری های ته��ران باید در‬ ‫چن��د منطقه خاص واقع ش��وند تا مراک��ز فرهنگی به‬ ‫وجود اید یا اینکه در س��طح ش��هر پخش شوند و نیاز‬ ‫مناطق گوناگون به گالری تامین ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫افراد زیادی از شهرس��تان ها درخواس��ت ای��ن را دارند‬ ‫ک��ه نمایندگی گالری های معتبر ته��ران را بگیرند‪ .‬این‬ ‫موضوع هم باید بررس��ی شود که ایا گالری ها می توانند‬ ‫نام و نشان خود را در اختیار استان های دیگر قرار دهند‬ ‫و استعدادهای بیشتری را شناسایی کنند یا اینکه بهتر‬ ‫است این امر به استان ها واگذار شود‪.‬‬ ‫او درب��اره راه اندازی انجمن صنف��ی گالری داران نیز‬ ‫گفت‪ :‬این اتفاق بسیار نویدبخش است و به نظر من باید‬ ‫انجمن صنفی هنرمندان نیز ایجاد شود‪.‬‬ ‫همه مشاغل در کش��ور دارای انجمن صنفی هستند‬ ‫ک��ه هم صنفان خود را شناس��ایی کرده و به تخلف های‬ ‫یکدیگر رسیدگی می کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از جدی ترین مراجعه های م��ا درباره خرید و‬ ‫فروش اثار‪ ،‬جعل یا کپی بودن اثار اس��ت؛ بنابراین باید‬ ‫کارشناس��انی داشته باش��یم که برای رسیدگی به این‬ ‫مسائل تخصص داشته باشند‪.‬‬ ‫امیدوارم برای اثار هنری نیز ش��عبه قضایی ش��کل‬ ‫بگیرد و کارشناسان مطلع در شاخه های گوناگون هنری‬ ‫داشته باشد تا بتواند به شکایت ها رسیدگی کند‪.‬‬ ‫اقتصاد هن��ر یک علم توام با حساس��یت های هنری‬ ‫اس��ت که نیاز به مراقبت و توجه بیشتر دارد‪ .‬مخاطبان‬ ‫بای��د در چنی��ن فضایی احس��اس کنن��د می توانند به‬ ‫گالری ها اعتم��اد کنند و رابطه انها ب��ا گالری ها و اثار‬ ‫هنری یک سویه نباش��د‪ .‬رونق اقتصاد هنر در سال های‬ ‫گذشته نویدبخش چنین نگاهی است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو مکان ه��ای فرهنگ��ی و هن��ری پایتخت‬ ‫میزب��ان هنرمندان��ی و عالقه مندانی اس��ت که س��ال‬ ‫خ��ود را ب��ا نمای��ش و تماش��ای اث��ار هن��ری اغ��از‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری گردی‬ ‫«هویت اش��کال»‪« ،‬منظری برای ندیدن»‪« ،‬نقش و‬ ‫نوا»‪« ،‬ننه مکرمه»‪« ،‬کوه‪ ،‬کوه اس��ت»‪« ،‬خویش��تن»‪،‬‬ ‫«انجای دیگ��ر»‪« ،‬تک��رار»‪« ،‬بی ش��مار»‪« ،‬زمان بین‬ ‫پرانتز»‪« ،‬مرغ س��حر»‪« ،‬منحنی فراموش��ی»‪« ،‬موج»‪،‬‬ ‫«جنگجو» و «درخش��ش» بخش��ی از نمایش��گاه های‬ ‫هنرهای تجس��می هستند که با ش��روع بهار کار خود‬ ‫را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫«فرناندو پس��وا» ش��اعر‪ ،‬نویس��نده و منتقد پرتغالی‬ ‫درب��اره هنر معتقد اس��ت «هنر عبارت اس��ت از اینکه‬ ‫فرصت دهیم تا س��ایر انس��ان ها انچه را که ما احساس‬ ‫می کنیم‪ ،‬احس��اس کنند‪ ،‬انها را از خودشان رها کنیم‬ ‫و ب��رای این رهایی خاص ش��خصیت خودمان را به انها‬ ‫پیشنهاد کنیم‪».‬‬ ‫‹ ‹«هویت اشکال»‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی های جوزپه س��الواتوره باریالرو با‬ ‫عنوان «هویت اش��کال» به کیوریتوری ایوان بیس��ولی‬ ‫جمعه ‪ ۲۳‬فروردین در گالری س��اربان گش��ایش شد‪.‬‬ ‫جوزپه باریالرو متولد ‪ ۱۳۶۷‬در کاتانزارو و فارغ التحصیل‬ ‫از مدرسه هنر س��ن جوانی این فیوره و اکادمی هنرهای‬ ‫زیبای کاتانزارو است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه تا دوش��نبه ‪ ۲‬اردیبهش��ت در گالری‬ ‫س��اربان ادام��ه دارد‪ .‬عالقه من��دان برای تماش��ای اثار‬ ‫می توانند هر روز به جز سه ش��نبه ها به گالری ساربان به‬ ‫نشانی سهروردی ش��مالی‪ ،‬هویزه غربی‪ ،‬نبش یوسفی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۱۳۰‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹«منظری برای ندیدن»‬ ‫نمایش��گاه انف��رادی عکس های محس��ن یزدی پور با‬ ‫عن��وان «منظری برای ندی��دن» جمع��ه ‪۲۳‬فروردین‬ ‫در گالری ‪ Ag‬گش��ایش ش��ده اس��ت و ت��ا جمعه ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در خیاب��ان کریم خان زن��د‪ ،‬خیابان‬ ‫عضدی جنوبی‪ ،‬شماره ‪ ۴۳‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹«نقش و نوا»‬ ‫نمایش��گاه انفرادی نقاش��ی های مصطفی فرج ابادی‬ ‫جمعه ‪ ۲۳‬فروردین در گالری کانسپت اس��تور گشایش‬ ‫ش��ده است و تا چهارش��نبه ‪ ۴‬اردیبهشت ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در خیابان س��نایی‪ ،‬خیابان ش��اهین‬ ‫(خدری)‪ ،‬شماره ‪ ،۱۸‬طبقه دوم است‪.‬‬ ‫‹ ‹«خویشتن»‬ ‫نمایش��گاه انفرادی چیدمان نسرین یوسفی با عنوان‬ ‫ن در گالری سایه گشایش شده‬ ‫«خویشتن» ‪ ۲۳‬فروردی ‬ ‫است و تا ‪ ۲۸‬فروردین ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫گالری س��ایه در خیابان کریمخان‪ ،‬خیابان س��نایی‪،‬‬ ‫کوچه سیزدهم‪ ،‬شماره ‪ ۲۱‬است‪ .‬این گالری از شنبه تا‬ ‫چهارش��نبه از ساعت ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۰‬و جمعه ها از ساعت ‪۱۷‬‬ ‫تا ‪ ۲۱‬امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹«انجای دیگر»‬ ‫نمایشگاه انفرادی نقاشی جوزپه سالواتوره باریالرو با‬ ‫عنوان «هویت اش��کال» از ‪ ۲۳‬فرودین تا ‪ ۲‬اردیبهشت‬ ‫در گالری ساربان برپاست‪.‬‬ ‫گالری س��اربان در خیابان سهروردی شمالی‪ ،‬خیابان‬ ‫هویزه غربی‪ ،‬نبش ش��هید یوس��فی‪ ،‬شماره ‪ ۱۳۰‬است‬ ‫و هر روز (به غیر از سه ش��نبه ها) از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪۲۰‬‬ ‫امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹«تکرار»‬ ‫نمایش��گاه انفرادی عکس های غزاله هدایت با عنوان‬ ‫«تکرار» جمعه ‪ ۲۳‬فروردین در گالری ا ِمکان گش��ایش‬ ‫شده است و تا جمعه ‪ ۶‬اردیبهشت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این نمایشگاه در خیابان میرزای شیرازی‪ ،‬کوچه دوم‪،‬‬ ‫شماره ‪ ،۳‬زنگ یک است‪.‬‬ ‫‹ ‹«منحنی فراموشی»‬ ‫همچنین نمایش��گاه انفرادی نقاش��ی فریبا گرجیان‬ ‫با عن��وان «منحنی فراموش��ی» ‪ ۲۳‬فرودین در گالری‬ ‫سیحون گش��ایش شده اس��ت و تا ‪ ۴‬اردیبهشت ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این گالری در خیابان وزرا‪ ،‬خیابان چهارم‪ ،‬شماره ‪۱۱‬‬ ‫اس��ت و از ش��نبه تا پنجش��نبه از س��اعت ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۹‬و‬ ‫جمعه ها از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹«بی شمار»‬ ‫نمایش��گاه انفرادی فرح سلطانی با عنوان «بی شمار»‬ ‫که ‪ ۲۳‬فرودین در گالری شیرین گشایش شده است تا‬ ‫‪ ۴‬اردیبهشت میزبان این نمایشگاه خواهد بود همچنین‬ ‫نمایشگاه گروهی با عنوان «نورچشمی های اتاق ائینه»‬ ‫از نخستین نمایشگاه های سال ‪ ۹۸‬این گالری به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫این گالری در خیابان کریمخان زند‪ ،‬خیابان س��نایی‪،‬‬ ‫کوچ��ه ‪ ،۱۳‬ش��ماره ‪ ۵‬اس��ت‪ .‬س��اعت بازدی��د از این‬ ‫نمایش��گاه نیز هر روز به غیر از دوشنبه ها از ساعت ‪۱۱‬‬ ‫تا ‪ ۱۹‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه انف��رادی نقاش��ی های فریب��ا طاه��ری‬ ‫اثنی عش��ری جمعه ‪ ۲۳‬فروردین در نگارخانه فالح زاده‬ ‫گش��ایش شد و تا چهارشنبه ‪ ۲۸‬فروردین ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در س��عادت اباد‪ ،‬ش��مال میدان کاج‪،‬‬ ‫ابتدای خیابان دوازدهم‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۴۳‬طبقه دوم‪ ،‬واحد‬ ‫‪ ۵‬است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه گروهی «جنگج��و» از ‪ ۲۳‬فروردین تا ‪۳‬‬ ‫اردیبهشت در گالری والی در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫گالری والی در میدان ونک‪ ،‬خیابان ش��هید خدامی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۷۲‬است و ساعت بازدید نیز از هر روز (به غیر از‬ ‫شنبه ها) ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۰‬و جمعه ها ‪ ۱۶‬تا‪ ۲۰‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی از گنجین��ه موزه «نن��ه مکرمه» نقاش‬ ‫خوداموخته مازندرانی جمع��ه ‪ ۲۳‬فروردین در گالری‬ ‫کاما به نمایش در امد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ‪ ۳۰‬اثر از این هنرمند خوداموخته‬ ‫به همراه لوازم ش��خصی او از گنجین��ه موزه مکرمه به‬ ‫نمایش درامد‪ .‬این گالری در خیابان پاسداران‪ ،‬گلستان‬ ‫دهم شماره ‪ ،۴۴‬طبقه دوم بود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه انف��رادی فری��دون امی��دی ب��ا عن��وان‬ ‫«درخش��ش» ‪ ۲۳‬فرودین گش��ایش ش��ده اس��ت و تا‬ ‫‪۹‬اردیبهشت در گالری ایوان برگزار می شود‪.‬‬ ‫گال��ری ای��وان در الهی��ه‪ ،‬خیاب��ان مهدی��ه‪ ،‬خیابان‬ ‫جبهه‪ ،‬کوچه لس��انی‪ ،‬بن بست حمید‪ ،‬شماره یک است‬ ‫همچنین ساعت بازدید از این نمایشگاه هر روز (به غیر‬ ‫از شنبه ها) ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬اعالم است‪.‬‬ ‫‹ ‹«ننه مکرمه»‬ ‫‹ ‹«جنگجو»‬ ‫‹ ‹«درخشش»‬ ‫ای��ان کاگنیت��و درحالی ک��ه روی صحن��ه‬ ‫مشغول ایفای نقش بود‪ ،‬درگذشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نق��ل از ورایت��ی‪ ،‬ایان‬ ‫کاگنیت��و با نام اصلی پل باربیری‪ ،‬پنج ش��نبه‬ ‫شب گذشته درحالی که مشغول نقش افرینی‬ ‫روی صحنه بود‪ ،‬در سن ‪ ۶۰‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫این کمدین در حال نقش افرینی در نمایش‬ ‫«عتیق بار» در ش��هری کوچک در اکسفورد‬ ‫بریتانی��ا بود که دچار ایس��ت قلبی ش��د‪ .‬با‬ ‫رسیدن نیروهای اورژانس به صحنه در ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬ش��ب اعالم ش��د او فوت کرده است‪.‬یکی‬ ‫از حاضران گفته اس��ت وسط نمایش او روی‬ ‫صندلی نشس��ت و سرودس��تش را به سمت‬ ‫عقب کش��ید و شانه هایش داش��ت می لرزید‪.‬‬ ‫مخاطبان فکر کردند که این بخشی از نمایش‬ ‫است‪ ،‬چون او اندکی پیش از ان داشت درباره‬ ‫سکته قلبی حرف می زد و این حرکت در ادامه‬ ‫همان صحبت ها بود‪ .‬یکی از همکاران وی که‬ ‫مسئولیت برنامه کمدی را برعهده داشت نیز‬ ‫گفت که همه مردم و حتی خود ما فکر کردیم‬ ‫که او دارد ش��وخی می کند‪ .‬در هر حال چند‬ ‫دقیقه ای طول کش��ید ت��ا دیگر کمدین هایی‬ ‫که انجا بودن��د متوجه ش��دند اتفاقی افتاده‬ ‫و روی صحن��ه دویدن��د و درخواس��ت کمک‬ ‫کردند‪ .‬کاگنیتو در لندن متولد شده بود و به‬ ‫عنوان استنداپ کمدین از سال ‪ ۱۳۶۴‬کارش‬ ‫را ش��روع کرده بود‪ .‬سال ‪ ۱۳۷۸‬او جایزه تایم‬ ‫اوت را برای استنداپ کمدی دریافت کرد‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫یک علم توام با‬ ‫حساسیت های‬ ‫هنری است که‬ ‫نیاز به مراقبت‬ ‫و توجه بیشتر‬ ‫دارد‪ .‬مخاطبان‬ ‫باید در چنین‬ ‫فضایی احساس‬ ‫کنند می توانند‬ ‫به گالری ها‬ ‫اعتماد کنند‬ ‫و رابطه انها با‬ ‫گالری ها و اثار‬ ‫هنری یک سویه‬ ‫نباشد‪ .‬رونق‬ ‫اقتصاد هنر در‬ ‫سال های گذشته‬ ‫نویدبخش چنین‬ ‫نگاهی است‬ ‫دانش��جویان رشته های مختلف می توانند با‬ ‫ارائه کارت دانشجویی از تخفیف ‪۳۰‬درصدی‬ ‫تماش��ای نمای��ش مهتاب نصیرپور اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اجرای نمای��ش «اثر‬ ‫پرتوه��ای گاما بر گل های همیش��ه بهار» به‬ ‫کارگردان��ی مهتاب نصیرپ��ور از ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫در تماش��اخانه س��پند شروع ش��ده و تا ‪۱۵‬‬ ‫اردیبهشت ادامه دارد‪ .‬دانشجویان در روزهای‬ ‫اجرا‪ ،‬با ارائه کارت دانش��جویی به گیشه این‬ ‫تماشاخانه می توانند بلیت نمایش را با تخفیف‬ ‫‪۳۰‬درصدی تهیه کنند‪« .‬اثر پرتوهای گاما‪»...‬‬ ‫داس��تان زنی به نام بتی اس��ت که همراه دو‬ ‫دخترش زندگی می کند و قرار اس��ت به یک‬ ‫ایین در مدرس��ه بروند‪ .‬این نمایش هر روز به‬ ‫جز شنبه ها ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫علیرضا افتخاری‬ ‫با موسیقی لری‬ ‫در کنار سیل زدگان‬ ‫علیرضا افتخاری و حسین پرنیا قصد دارند‬ ‫کنسرتی را به زبان فارسی و لری برگزار کنند‬ ‫و عواید ان را به سیل زدگان اختصاص دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن کنس��رت ‪۷‬‬ ‫ت س��اعت ‪ ۲۱‬در تاالر اندیشه حوزه‬ ‫اردیبهش ‬ ‫هنری برگزار می ش��ود و اعالم ش��ده تمامی‬ ‫عواید ف��روش بلیت ان به س��یل زدگان اهدا‬ ‫می ش��ود‪ .‬قیم��ت بلیت های این اج��را ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار تومان تعیین ش��ده است‪ .‬علیرضا‬ ‫افتخ��اری و حس��ین پرنی��ا البوم «پادش��اه‬ ‫فصل ها» را پیش تر با همکاری یکدیگر منتشر‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫یک جشنواره هنری‬ ‫در دانشگاه شیراز‬ ‫هش��تمین جش��نواره فیلم کوتاه و عکس‬ ‫دانش��جویان سراسر کش��ور (امید)‪ ۸ ،‬تا ‪۱۰‬‬ ‫اردیبهش��ت به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار‬ ‫‪ ،‬در این رویداد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ملی دانش��جویی که با هم��کاری وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری و ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫وزارت کشور برگزار خواهد شد‪ ،‬دانشجویان در‬ ‫دو مح��ور ازاد و موض��وع ویژه پیش��گیری از‬ ‫اعتیاد و اس��یب های اجتماع��ی در بخش های‬ ‫فیل��م کوتاه‪ ،‬فیلمنامه و عکس با هم به رقابت‬ ‫خواهند پرداخت‪ .‬در بازه زمانی ‪ ۱۵‬دی ‪ ۹۷‬از‬ ‫شروع فراخوان دریافت اثار تا ‪ ۱۱‬اسفند ‪ ۹۷‬که‬ ‫پایان مهلت تمدید ثبت اثار ش��رکت کنندگان‬ ‫بود‪ ۶۱۰ ،‬نفر در سایت جشنواره ثبت نام کرده‬ ‫و اقدام به ارسال اثارشان کردند‪ .‬در این مدت‬ ‫که ثبت اثار از طریق وب سایت جشنواره انجام‬ ‫شد‪ ،‬براس��اس اعالم برگزارکنندگان‪ ۴۰۸ ،‬اثر‬ ‫در بخ��ش فیلم‪ ۱۰۵ ،‬اث��ر در بخش فیلمنامه‬ ‫و ‪ ۲۱۷۸‬عکس در بخش عکس ثبت ش��د که‬ ‫نشان از استقبال گسترده دانشجویان هنرمند‬ ‫از سراسر کشور داشت‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫یاری رسانی‬ ‫جشنواره‬ ‫جهانی فیلم‬ ‫فجر به‬ ‫سیل زدگان‬ ‫تمامی عواید حاصل از فروش بلیت و محصوالت‬ ‫فرهنگی سی وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر‬ ‫از طریق هالل احمر در اختیار هموطنان سیل زده‬ ‫در مناطق مختلف کشور قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزاش‬ ‫‪ ،‬کیوان کثیریان‪ ،‬مدیر رس��انه‬ ‫و ارتباط��ات س��ی وهفتمین جش��نواره جهان��ی‬ ‫فیل��م فجر درب��اره حمای��ت این روی��داد هنری‬ ‫از س��یل زدگان گفت‪ :‬ب��ه دنبال وقوع س��یل در‬ ‫تعطیالت نوروز در چندین شهر از مناطق مختلف‬ ‫کش��ور‪ ،‬جش��نواره جهانی فیلم فج��ر ضمن ابراز‬ ‫هم��دردی با هموطنان اس��یب دیده وظیفه خود‬ ‫دانست برای کمک به این افراد قدمی بردارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا هماهنگی های��ی ک��ه بی��ن‬ ‫جش��نواره جهانی و س��ازمان ه�لال احمر انجام‬ ‫شد‪ ،‬قرار ش��د جش��نواره جهانی فیلم‬ ‫فج��ر به عن��وان «س��فیر مهربانی» در‬ ‫ح��وزه بالی��ای طبیعی با ه�لال احمر‬ ‫هم��کاری کند و ضم��ن معرفی هالل‬ ‫احم��ر ای��ران در محافل س��ینمایی از‬ ‫طریق نمای��ش اثار تصویری مرتبط‪ ،‬از‬ ‫سال اینده نیز توجه ویژه ای در انتخاب‬ ‫و نمایش فیلم های خارجی با موضوع های مرتبط‬ ‫در جش��نواره جهانی داش��ته باشد و از این طریق‬ ‫به تبادل تجربه های بشری در رویارویی با بالیای‬ ‫طبیعی بپردازد‪.‬‬ ‫کثیری��ان درباره اق��دام عملی جش��نواره برای‬ ‫کمک به س��یل زدگان توضی��ح داد‪ :‬هنگامی که‬ ‫این حوادث رخ داد‪ ،‬دبیر جش��نواره جهانی فیلم‬ ‫فج��ر تصمیم گرفت تمامی عواید بلیت‬ ‫فروش��ی این روی��داد را از طریق هالل‬ ‫احمر به هموطنان سیل زده اهدا کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین مقرر ش��د عواید‬ ‫حاصل از فروش هدایای جش��نواره نیز‬ ‫برای تامین نیازهای هموطنان سیل زده‬ ‫در اختیار هالل احمر قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنین اس��ماعیل رمضانی‪ ،‬مدی��رکل روابط‬ ‫عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هالل احمر با‬ ‫اش��اره به اینکه این جمعیت استفاده از بسترهای‬ ‫فرهنگی و هنری برای تروی��ج مفاهیم موردنظر‪،‬‬ ‫انج��ام ماموریت ه��ا و تقویت اعتم��اد مردمی به‬ ‫ای��ن نه��اد را در دس��تور کار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به ظرفیت گسترده داخلی و بین المللی جشنواره‬ ‫جهانی فیل��م فجر‪ ،‬در تعامل ب��ا عوامل برگزاری‬ ‫این جش��نوراه قرار ش��د در یک فضای همکاری‬ ‫دوس��ویه‪ ،‬اقدام��ات مفیدی را س��اماندهی کنند‬ ‫ک��ه تخصیص عواید بلیت فروش��ی جش��نواره به‬ ‫هموطنان سیل زده‪ ،‬یکی از انهاست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه فرات��ر از همکاری هایی که‬ ‫منج��ر ب��ه جم��ع اوری کمک ه��ای مالی ش��ود‪،‬‬ ‫اقدامات فرهنگی موردتوجه دو طرف است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم با حس��ن همکاری اق��ای میرکریمی‪،‬‬ ‫عوامل جش��نواره و جامعه هن��ری بتوانیم از این‬ ‫ظرفیت به سود صلح و بشردوستی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫س��ی وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر‬ ‫از ‪ ۲۹‬فروردین تا ‪ ۶‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬به دبیری‬ ‫رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫مرگ یک بازیگر بریتانیایی‬ ‫روی صحنه نمایش‬ ‫دوشنبه‬ ‫بازگشایی تئاتر نصر‬ ‫پس از حدود ‪ 3‬دهه تعطیلی‬ ‫‪ 26‬فروردین ‪ 9 - 1398‬شعبان ‪ 15 - 1440‬اوریل ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1269‬پیاپی ‪2587‬‬ ‫تئاتر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫س��ازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری‬ ‫شیار استودیو پرفورمنس های محدودی را در‬ ‫تئاتر نصر پیش از اغاز عملیات مرمت‪ ،‬برگزار‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫سازمان زیباسازی‬ ‫ش��هر تهران با همکاری ش��یار اس��تودیو در‬ ‫اس��تانه روز جهان��ی بناه��ا و محوطه ه��ای‬ ‫تاریخی‪ ،‬پرفورمنس های محدودی را در تئاتر‬ ‫نص��ر پیش از اغاز عملیات مرمت‪ ،‬برگ��زار می کند‪ .‬کارگروه مردم نهاد‬ ‫پیگی��ری حفاظت از خانه های تاریخی تهران ب��ا اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫عالقه مندان از تاریخ ‪ ۲۳‬تا ‪ ۳۱‬فروردین ‪ ،۱۳۹۸‬شنبه تا چهارشنبه از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۱‬صبح‪ ،‬پنجشنبه و جمعه س��اعت ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۶‬می توانند برای‬ ‫رزرو با ش��ماره ‪ ۰۹۳۹۳۸۸۴۹۰۳‬تماس بگیرند‪ .‬با افتتاح تماش��اخانه‬ ‫دائمی تهران در اول دی ‪ ۱۳۱۹‬و اجرای نمایش های منظم هفتگی در‬ ‫مکان هنرس��تان هنرپیشگی‪ ،‬به دلیل استقبال پایتخت نشینان از تئاتر‬ ‫و محدودیت ظرفیت تماشاخانه هنرستان هنرپیشگی‪ ،‬سید علی خان‬ ‫نصر با کمک رئیس کل ش��هربانی در اوایل اردیبهش��ت ‪ ۱۳۲۰‬سالن‬ ‫گراندهتل را که در ان زمان ش��عبه ای از بنگاه س��ینمای دیده بان بود‬ ‫افتتاح شود‪ .‬تئاتر نصر روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و‬ ‫پس از انقالب هم مدت ها تعطیل بوده اس��ت‪ .‬سرانجام زمستان ‪ ۹۶‬با‬ ‫توافق شهرداری‪ ،‬کمیته امداد و جهاد دانشگاهی تئاتر نصر در قراردادی‬ ‫به ش��هرداری تحویل داده ش��د تا به همت س��ازمان زیباسازی پس از‬ ‫مرم��ت به موزه تئاتر ایران تبدیل و ارزوی دیرین هنرمندان و فرهنگ‬ ‫دوستان محقق شود‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫پرفروش ترین فیلم اکران نوروزی توقیف شد‬ ‫مدی��ر اداره کل موزه ه��ا می گوی��د‪:‬‬ ‫براساس کلیت تصویب شده یک طرح‪2 ،‬‬ ‫موزه در تهران به طور ازمایشی و به عنوان‬ ‫نمونه ازمایش��ی بعد از پایان ماه رمضان‪،‬‬ ‫‪ 2‬ش��ب در هفته را تا پاس��ی از شب به‬ ‫بازدیدکنن��دگان خدم��ات می دهند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫محمدرضا کارگر تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬کلیت طرح برای فعالیت ش��بانه موزه ها تایید‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما نخس��ت باید س��ازکار ان فراهم شود‪ .‬در‬ ‫نخس��تین گام بعد از پایان ماه رمض��ان‪ 2 ،‬موزه در‬ ‫روزهای پنجشنبه و جمعه تا ‪ ۹‬شب به فعالیت خود‬ ‫ادامه می دهن��د‪ ،‬تا به نتیجه کلی درب��اره این اقدام‬ ‫برس��یم‪ .‬او بیان کرد‪ 3 :‬کاخ موزه گلستان‪ ،‬نیاوران و‬ ‫شده اس��ت‪ .‬او در مجموعه عکس های‬ ‫خود داس��تان زنان ایرانی را به تصویر‬ ‫می کشد که از ورود به استادیوم فوتبال‬ ‫منع شده اند‪.‬‬ ‫همچنین عنایت اسدی‪ ،‬دیگر عکاس‬ ‫ایران��ی در بخش موضوع ه��ای معاصر‬ ‫با عکس دو مهاج��ر افغان در مرزهای‬ ‫ای��ران رتبه س��وم رقاب��ت تک عک��س را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫تمامی تصویرهای نامزد شده در این رقابت در‬ ‫یک تور جهانی که تخمین زده می ش��ود بیش از‬ ‫‪ ۴‬میلیون بازدیدکننده داش��ته باش��د‪ ،‬به نمایش‬ ‫گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫فیل��م س��ینمایی «رحم��ان‬ ‫‪ »۱۴۰۰‬ک��ه پرفروش تری��ن‬ ‫فیل��م اک��ران ن��وروزی اس��ت‪،‬‬ ‫به دلی��ل تخلف در اکران نس��خه‬ ‫اصالح نشده‪ ،‬توقیف شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫تخلف فیلم‬ ‫«رحمان ‪ »۱۴۰۰‬ساخته منوچهر‬ ‫هادی مبنی بر حذف نشدن کامل‬ ‫برخی از صحنه های اعالمی ازسوی شورای‬ ‫پروانه نمایش در برخی از س��ینماها محرز‬ ‫ش��د و با عنایت به مفاد ماده ‪ ۱۸‬ایین نامه‬ ‫نظ��ارت بر نمایش فیل��م از ادامه اکران این‬ ‫فیلم جلوگیری شد‪.‬‬ ‫این فیلم که از ‪ ۲۵‬اس��فند به عنوان یکی‬ ‫از اث��ار اک��ران ن��وروز نمایش خ��ود را در‬ ‫س��ینماهای سراسر کش��ور اغاز کرد‪ ،‬حاال‬ ‫پس از ‪ ۴‬هفته نمایش در ‪ ۱۴۰‬سالن سینما‬ ‫با فروش ‪۲۲‬میلیارد و ‪ ۱۸۹‬میلیون تومانی‬ ‫در صدر پرفروش های اکران نوروز و هفتگی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دیدن ای��ن فیلم ب��ه کارگردانی منوچهر‬ ‫سعداباد و موزه ملی ایران‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫امادگی اجرایی شدن این طرح را دارند‪،‬‬ ‫با این وجود در نخستین گام ابتدا ‪ 2‬موزه‬ ‫به عنوان نمونه ازمایش��ی و برای بررسی‬ ‫وضعی��ت در اولویت قرار می گیرند‪ .‬مدیر‬ ‫اداره کل موزه ه��ا همچنی��ن از احتمال‬ ‫افزای��ش ن��رخ بلی��ت ورودی موزه ها در‬ ‫اینده ای نزدیک خب��ر داد و گفت‪ :‬درحال حاضر این‬ ‫افزایش نرخ در هیات دولت در دس��ت بررسی است‪.‬‬ ‫کارگ��ر همچنین درباره س��اعت کار موزه ها در نیمه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۸‬بیان کرد‪ :‬موزه های زیر نظر سازمان‬ ‫می��راث فرهنگی مانند هر س��ال از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪۱۸‬‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫میراث‬ ‫کشف نقاشی های ‪۳۰‬هزارساله در یک غار‬ ‫کتابخانه ملی در نوروز به ‪ ۴۸۶۰‬نفر کتاب امانت داد‬ ‫باستان شناسان نقاشی هایی دیواری‬ ‫روی غاری واقع در کرواس��ی کش��ف‬ ‫کردن��د‪ .‬پژوهش��گران معتقدند قدمت‬ ‫ای��ن اث��ار ب��ه ‪ ۳۰‬ه��زار س��ال پیش‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل‬ ‫از الیوس��اینس ب��ا اینکه نقاش��ی های‬ ‫دیواری غ��اری در اروپای غربی فراوان‬ ‫دیده می ش��ود‪ ،‬این اکتش��اف نخس��تین نقاشی‬ ‫دی��واری غار با این قدمت اس��ت ک��ه تاکنون در‬ ‫شبه جزیره «بالکان» یافت شده است‪ .‬نقاشی های‬ ‫س��رخ این غار که تصویر ی��ک گاومیش و یک بز‬ ‫کوه��ی را به نمایش می گذارد‪ ،‬ممکن اس��ت ‪۳۰‬‬ ‫هزار سال پیش خلق شده باشند‪« .‬جین کالتس»‬ ‫مورخ فرانسوی درباره این اکتشاف بیان کرد‪ :‬این‬ ‫نقاشی یک اکتش��اف مهم به شمار می رود‪ ،‬چراکه‬ ‫این اکتش��اف در منطق��ه ای رخ داده که تاکنون‬ ‫هیچ یافته مشابهی در ان دیده نشده بود‪ .‬باتوجه‬ ‫به نقاش��ی های موجود‪ ،‬قدمت این اثار بدون شک‬ ‫کل حراست استعالم شود‪ ،‬افزود‪ :‬میزان مراجعان‬ ‫باالی ‪ ۱۵‬هزار نفر براورد می ش��ود اما امار دقیق‬ ‫باید از طرف حراست اعالم شود‪.‬‬ ‫پیش از این اعالم ش��ده بود که غیر از روزهای‬ ‫اعالم ش��ده در ایام تعطیالت نوروز س��ال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫کتابخانه ملی ایران مانند س��ال های گذش��ته به‬ ‫فعالی��ت خود ادامه خواه��د داد و عالقه مندان به‬ ‫استفاده از س��الن های این س��ازمان می توانند به‬ ‫کتابخانه ملی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫به عص��ر س��نگ پس��ین بازمی گردد‪.‬‬ ‫نقاش��ی های این غار به طور کامل سالم‬ ‫باقی نمانده اند‪ .‬در برخی قسمت ها این‬ ‫نقاش��ی ها زیر الیه های س��نگواره های‬ ‫کربنات کلس��یم مدفون ش��ده اند‪ .‬این‬ ‫نقاشی ها درون غاری با عمق ‪ ۱۱۰‬متر‬ ‫کشف ش��ده اند‪ .‬در عصر سنگ پسین‪،‬‬ ‫اب و ه��وای اروپا نس��بت به حال حاضر بس��یار‬ ‫سردتر و سطح اب دریاها نیز پایین تر بود؛ بنابراین‬ ‫کس��ی که در این غار پناه می گرفت می توانس��ت‬ ‫رود بزرگی را در راستای دشت وسیعی (جایی که‬ ‫دریای ادریاتیک درحال حاضر در ان واقع است)‪،‬‬ ‫مش��اهده کند‪« .‬روئی��ز ردوندو» باستان ش��ناس‬ ‫دانشگاه «ساوت همپتون» درباره این اکتشاف بیان‬ ‫کرد‪ :‬به عنوان یک باستان ش��ناس هدف اصلی ما‪،‬‬ ‫فقط تحقیق و بررس��ی خود این نقاشی ها نیست‪،‬‬ ‫بلکه کس��ب اطالعاتی درباره جوامع و افرادی که‬ ‫این اثار را خلق کرده اند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫ناظری به یاد نیما و برای سیل زدگان می خواند‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫‪10‬‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫‪12‬‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شوالیه اواز ایران که قصد دارد‬ ‫کنس��رتی را به نفع سیل زدگان‬ ‫برگ��زار کن��د‪ ،‬درباره ای��ن اجرا‬ ‫توضیحات��ی داد‪ .‬او همچنین از‬ ‫ارزوی خ��ود برای س��ال جدید‬ ‫و فعالیت ه��ای ح��ال حاضرش‬ ‫سخن گفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ش��هرام‬ ‫ناظ��ری درباره کنس��رتی ک��ه می خواهد‬ ‫برای س��یل زدگان برگزار کند‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫همراه با دانشگاه صنعتی شریف پیش قدم‬ ‫ش��دم با هم��کاری کانون موس��یقی این‬ ‫دانشگاه کنسرتی را به نفع مردم سیل زده‬ ‫لرستان‪ ،‬خوزستان و گلستان برگزار کنم‪.‬‬ ‫دوست داش��تم این کار در دانشگاه انجام‬ ‫شود چون دانش��گاه وزنه و اعتباری دارد‬ ‫و می تواند بیش��تر مورد اعتماد مردم واقع‬ ‫شود‪ .‬برگزاری کنسرت به نفع سیل زدگان‬ ‫با همکاری موسسه ققنوس خواهد بود‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬س��ال ها پیش پس از‬ ‫زلزله بم همراه ب��ا لوریس چکناواریان در‬ ‫رویال البرت هال لندن به نفع زلزله زدگان‬ ‫کنسرتی را برگزار کردیم‪ .‬در همین راستا‬ ‫در تهران و بم با گروه مولوی روی صحنه‬ ‫رفتی��م‪ .‬من ب��ا هزینه ش��خصی و کمک‬ ‫دوستان سازنده ساز که تخفیف‬ ‫قائل شدند حدود ‪ ۱۵‬ساز تهیه‬ ‫و به هنرمندان ان منطقه هدیه‬ ‫کردم‪ .‬این هنرمند شناخته شده‬ ‫موسیقی ایرانی اضافه کرد‪ :‬حاال‬ ‫هم قص��د دارم عوائد کنس��رت‬ ‫پی��ش روی دانش��گاه صنعت��ی‬ ‫شریف را در حسابی که روی ان‬ ‫کنترل دارم‪ ،‬قرار دهی��م و بعد پول را در‬ ‫اختیار چند نفر از دانشجویان این دانشگاه‬ ‫بگذاریم تا با حضور در مناطق سیل زده ان‬ ‫را هزینه کنند‪ .‬ش��اید هم از تهران وسایل‬ ‫مورد نیاز را تهیه و به مناطق اس��یب دیده‬ ‫ارسال کردیم‪ .‬حتی می توانیم مانند زلزله‬ ‫ب��م ب��رای هنرمندانی که سازهای ش��ان‬ ‫از دس��ت رفته‪ ،‬س��از تهیه کنیم‪ .‬ناظری‬ ‫همچنین درباره فعالیت های موس��یقایی‬ ‫ای��ن روزهایش اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫الب��وم «خانه ام اب��ری اس��ت؛ یادبود پدر‬ ‫شعر نو ایران نیما یوشیج» را تهیه کردیم‬ ‫که اماده ش��ده است‪ .‬همچنین اثری را با‬ ‫نوای دوتار خراسان تولید کرده ایم و روی‬ ‫موسیقی ش��اهنامه کردی کار می کنم‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه وضعیت انتش��ار البوم خوب‬ ‫نیست‪ ،‬ما کار خود را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫کتاب هایی از شمس لنگرودی در نمایشگاه کتاب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -11‬بهانه جوی��ی ‪ -‬کش��وری در غرب ق��اره افریقا ‪-‬‬ ‫قرارگاه‬ ‫‪ -12‬سایه گاه ‪ -‬زایش ‪ -‬اوای جرس ‪ -‬سقف ویران‬ ‫‪ -13‬مس��ابقه خودروران��ی ‪ -‬اندام��ی از ص��ورت ‪ -‬از‬ ‫گونه های عقیق ‪ -‬دست درد‬ ‫‪ -14‬محرمانه ‪ -‬خاندان و نژاد‪ -‬ماشین تحریر‬ ‫‪ -15‬وس��یله انع��کاس صدا ‪ -‬قوم سیاه پوس��ت بومی‬ ‫کشور غنا‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪124‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬س��اعتی از روز گذش��تن مفه��وم ای��ن‬ ‫ترکیب کنایه امیز است ‪ -‬ایین متداول‬ ‫‪ -2‬س��الم و بی عی��ب ‪ -‬دان��ه پروتئین��ی و‬ ‫روغنی گیاهی ‪ -‬پرنده ای خوشخوان‬ ‫‪ -3‬واحد پ��ول الس��الوادور ‪ -‬بوی خوش ‪-‬‬ ‫پرتاب گلوله با سالح گرم‬ ‫‪ -4‬پوس��تین ‪ -‬ضمی��ر ملک��ی پیوس��ته ‪-‬‬ ‫نبردگاه بوکس‬ ‫‪ -5‬مناجات ‪ -‬عدد تیزرفتار‬ ‫‪ -6‬افشره و عصاره میوه ‪ -‬خوگرفته‬ ‫‪ -7‬به صورت دایره ای ‪ -‬ابتدا و در اغاز‬ ‫‪ -8‬گرمای غیرعادی بدن ‪ -‬وس��ط و میان ‪-‬‬ ‫عنصر شیمیایی ‪ -‬سه کیلوگرم‬ ‫‪ -9‬بیماری سخت ‪ -‬نژاد ما‬ ‫‪ -10‬پارچه با لباس کشباف ‪ -‬نیاز به معرفی‬ ‫ندارد‬ ‫‪ -11‬س��ودای ناله ‪ -‬جاس��وس خودی برای‬ ‫دشمن‬ ‫‪ -12‬نوع��ی اس��لحه ‪ -‬روی و چه��ره ‪ -‬خم‬ ‫کاغذ‬ ‫‪ -13‬گونه ای زاویه ‪ -‬دش��من سرس��خت ‪-‬‬ ‫جنین‬ ‫‪ -14‬مادر فریدون در روایت شاهنامه ‪ -‬صف‬ ‫و جناح لشکر ‪ -‬ویرایش نوشته‬ ‫‪ -15‬از نمازهای چهاررکعتی ‪ -‬برق درمانی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ورزش راکت��ی در اتاقک شیش��ه ای ‪ -‬با مراقبت و‬ ‫حفاظت نگهبانان‬ ‫‪ -2‬س��از بادی اس��توانه ای معموال چوبی ‪ -‬ناگهانی و‬ ‫غافلگیرانه ‪ -‬ابزار برش‬ ‫‪ -3‬گرمک و طالبی مشهدی ‪ -‬خسارت ‪ -‬روز گذشته‬ ‫ مسیر سیارات‬‫‪ -4‬اش��یانه پرندگان ش��کاری ‪ -‬ش��تاب در رسیدن ‪-‬‬ ‫شخص ‪ -‬نفس ادم خسته‬ ‫‪ -5‬اتش دوزخ ‪ -‬انگور ریز حبه ‪ -‬ویتامین بستن خون‬ ‫‪ -6‬عق��ب و دنبال ‪ -‬ب��وی کهنگی ‪ -‬حرکت و جنبش‬ ‫حیوانات‬ ‫‪ -7‬قوم اتیال ‪ -‬دارای فاصله کم‬ ‫‪ -8‬خوش سیما ‪ -‬ضمیمه‬ ‫‪ -9‬پرنده ای شکارگیر ‪ -‬طناب اعدام‬ ‫‪ -10‬جسمانی ‪ -‬پوشاک ستوران ‪ -‬خبر رسواگر‬ ‫ه��ادی و تهیه کنندگ��ی عل��ی‬ ‫س��رتیپی ک��ه در ژان��ر کم��دی‬ ‫ساخته ش��ده برای افراد زیر ‪۱۲‬‬ ‫سال توصیه نشده است‪ .‬ماجرای‬ ‫توقیف این فیلم به اعتراض هایی‬ ‫که نس��بت به برخی شوخی ها و‬ ‫الفاظ دور از عرف ان مطرح شده‪،‬‬ ‫برمی گردد که به تازگی مش��خص‬ ‫ش��ده نسخه در حال اکران فیلم با نسخه ای‬ ‫که ب��رای مجوز اق��دام کرده ب��ود متفاوت‬ ‫است‪ .‬محمدرضا فرجی‪ ،‬مدیر کل سینمای‬ ‫حرفه ای سازمان سینمایی در این باره گفت‪:‬‬ ‫سازمان س��ینمایی بعد از ارائه مجوز به هر‬ ‫فیلم برای تطابق نس��خه مج��وزدار و انچه‬ ‫به اکران درمی اید‪ ،‬بازرس��انی را به س��ینما‬ ‫می فرس��تد و برمبنای گزارش این بازرسان‬ ‫تصمیم گیری می کند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬درباره‬ ‫فیلم «رحمان ‪ »۱۴۰۰‬ای��ن اتفاق افتاده و‬ ‫گویا نس��خه دارای مجوز این فیلم با نسخه‬ ‫در ح��ال اکران متفاوت اس��ت که برای ان‬ ‫تصمیم های الزم را اتخاذ می کنیم‪.‬‬ ‫ش��مس لنگرودی از کتاب هایی‬ ‫که از او در نمایش��گاه کتاب س��ال‬ ‫جاری عرضه می شود‪ ،‬می گوید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫این ش��اعر و‬ ‫نویسنده‪ ،‬درباره وضعیت اثارش در‬ ‫س��ی ودومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران اظهار کرد‪ :‬تنها ناشری‬ ‫که اط�لاع دارم چه کتابی از م��ن درمی اورد‪،‬‬ ‫انتش��ارات نگاه است‪ .‬این ناش��ر ‪ 3‬کتاب از من‬ ‫در نمایشگاه کتاب دارد که این کتاب ها تجدید‬ ‫چاپ شده اما ویراست جدیدی دارند‪.‬‬ ‫او در این ب��اره اف��زود‪ :‬کتاب «گردباد ش��ور‬ ‫جنون» (پژوهش��ی در چگونگی ش��کل گیری‬ ‫تاریخ��ی «س��بک هندی» و بررس��ی اش��عار‬ ‫و اح��وال کلی��م کاش��انی) پی��ش از این چند‬ ‫ب��ار چاپ ش��ده‪ ،‬اما حاال با تغیی��رات جدیدی‬ ‫منتشر می ش��ود‪ .‬همچنین کتاب «شعر دوره‬ ‫بازگش��ت» (بررسی شعر دوره های‬ ‫افش��اریه‪ ،‬زندیه و قاجاریه) بازبینی‬ ‫و منتشر شده است‪.‬‬ ‫کتاب دیگر هم «کتاب موسیقی؛‬ ‫اشعاری در س��تایش سازها» است‬ ‫ک��ه یک م��اه پیش منتش��ر و تمام‬ ‫ش��د و چاپ جدیدش به نمایشگاه‬ ‫می رس��د‪« .‬رفتار تشنگی»‪« ،‬در مهتابی دنیا»‪،‬‬ ‫«خاکس��تر و بانو»‪« ،‬جش��ن ناپیدا»‪« ،‬قصیده‬ ‫لبخند چاک چ��اک»‪« ،‬نت هایی ب��رای بلبل‬ ‫چوبی»‪« ،‬پنجاه وسه ترانه عاشقانه»‪« ،‬باغبان‬ ‫جهن��م»‪« ،‬م�لاح خیابان ها»‪« ،‬رس��م کردن‬ ‫دس��ت های ت��و»‪« ،‬می می��رم به ج��رم ان که‬ ‫هنوز زنده بودم»‪« ،‬ش��ب نقاب عمومی است»‬ ‫و «حکای��ت دریاس��ت زندگ��ی» از مجموعه‬ ‫ش��عرهای منتشرش��ده ش��مس لنگ��رودی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫فعالیت شبانه موزه ها؛ به زودی‬ ‫کتاب‬ ‫مدیرکل اطالع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه‬ ‫ملی ایران از مراجعه باالی ‪۱۵‬هزار نفر به کتابخانه‬ ‫ملی‪ ،‬در روزهای تعطیل سال نو خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫رض��ا ش��هرابی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫اطالع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران‪،‬‬ ‫درب��اره فعالیت ه��ای کتابخانه مل��ی در روزهای‬ ‫تعطیل س��ال جدید گفت‪ :‬تاالرهای کتابخانه ملی‬ ‫ن ‪ ،۹۸‬هر روز از‬ ‫از روز دوم تا ش��انزدهم فروردی�� ‬ ‫س��اعت ‪ 8‬صبح ت��ا ‪ ۱۹‬برای اعضا قابل اس��تفاده‬ ‫بودند‪ .‬شیفت شب هم از ساعت ‪ ۲۰‬تا ‪ 7‬صبح روز‬ ‫بعد به اعضا خدمات می داد‪.‬‬ ‫ش��هرابی درباره میزان منابع امانت داده شد در‬ ‫این روزها گفت‪ :‬در مجموع ‪ ۱۵‬روز تعطیل نوروز‬ ‫‪ ۴۸۶۰‬نفر‪ ،‬منابع کتاب (ش��امل کتاب‪ ،‬نشریه ها و‬ ‫منابع غیرکتابی) را به امانت گرفته اند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه امار میزان مراجعان به کتابخانه‬ ‫باتوجه به دسترس��ی نداش��تن ای��ن مدیریت به‬ ‫اطالع��ات گیت های کنت��رل تردد‪ ،‬بای��د از اداره‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫موزه‬ ‫نام های ایرانی در بین برگزیدگان «ورلد پرس فتو»‬ ‫برندگان جایزه ورلد پرس فتو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫درحالی اعالم ش��د که نام دو ایرانی در‬ ‫بی��ن برندگان و س��ه نفر نخس��ت این‬ ‫رقابت دیده می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از‬ ‫ایندیپندن��ت‪ ،‬تصویر دخت��ر گریان در‬ ‫مرز امریکا و مکزیک که ازسوی «جان‬ ‫مور» ثبت شده‪ ،‬توانس��ت جایزه ‪۱۰‬هزار یورویی‬ ‫ای��ن رقابت را ب��ه خود اختصاص ده��د‪ .‬برندگان‬ ‫دیگر بخش های گوناگون این رقابت عکاسی مانند‬ ‫ورزش‪ ،‬طبیعت و محیط زیست نیز اعالم شده اند‪.‬‬ ‫ف��روغ اعالیی‪ ،‬ع��کاس ایرانی نیز به عن��وان برنده‬ ‫بخش مجموعه عکس داس��تان ورزش��ی انتخاب‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!