روزنامه صمت شماره 1278 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1278

روزنامه صمت شماره 1278

روزنامه صمت شماره 1278

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1278‬پیاپی ‪2596‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫فرصت های بیست وچهارمین‬ ‫نمایشگاه صنعت نفت‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫توهم اشتغالزایی‬ ‫به هر قیمتی‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش تصاعدی امار‬ ‫حامیان حقوق مصرف کننده‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ ۳‬اقدام‬ ‫در تسهیل صادرات فوالد‬ ‫‪11‬‬ ‫نقش بندرهای دریای خزر‬ ‫در تعامالت اقتصادی‬ ‫‪12‬‬ ‫راهکارهای مدیریت سیالب‬ ‫در راه و راه اهن‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪7‬‬ ‫سیاست های اشتباه خودروسازی را‬ ‫به ورشکستگی میکشاند‬ ‫‪4‬‬ ‫واکاوی نقاط مثبت و منفی تامین مالی پروژه های باالدست نفت و گاز‬ ‫از مسیر بازار سرمایه‬ ‫دوئل نجات‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه طرحی به هیات دولت‪،‬‬ ‫بنا دارد تامین مالی پروژه های باالدس��ت نفت و گاز از مسیر‬ ‫ب��ازار س��رمایه را تس��هیل کند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای اوراق مالی اس�لامی‪ ،‬تاس��یس صندوق های پروژه و‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری خصوصی (ریالی و ارزی) پیشنهاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این موضوع در روزهای گذش��ته مطرح شد و‬ ‫بحث های بس��یاری به دنبال داش��ت‪ .‬برخی از کارشناسان و‬ ‫تحلیلگ��ران معتقدند ورود به عرصه باال دس��ت در حوزه نفت‬ ‫و گاز ب��رای ایران با توجه به باال بودن حجم س��رمایه گذاری‬ ‫و نوع سرمایه گذاری انجام شده بسیار پر هزینه است و ریسک‬ ‫س��رمایه را بیش از ت��وان اقتصاد ایران افزای��ش می دهد‪ .‬در‬ ‫روی دیگر اما کارشناس��انی هس��تند که معتقدند ایران باید‬ ‫در ای��ن عرصه حاضر ش��ود‪.‬‬ ‫در ادامه به بررس��ی دو‬ ‫دی��دگاه متضاد در عرص��ه تامین مالی پروژه های باالدس��ت‬ ‫نف��ت و گاز پرداخته اس��ت‪ .‬رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫ان��رژی ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫موافق تامین مالی پروژه های باالدس��ت نفت و گاز از مس��یر‬ ‫یاد شده اس��ت‪ .‬درمقابل پیمان مولوی‪ ،‬مشاور تامین مالی و‬ ‫سرمایه گذاری بین المللی‪ ،‬به این شیوه تامین مالی انتقاد های‬ ‫بسیاری دارد‪ .‬این دو تحلیلگر به عنوان موافق و مخالف تامین‬ ‫مالی پروژه های باالدس��ت نفت و گاز از مس��یر بازار سرمایه‪،‬‬ ‫دیدگاه های خود را با‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫میز گرد‬ ‫جهان بــی نهایت رمزارزها‬ ‫از انقالب بالک چین تا پایان انحصار دالر‬ ‫حضور رمزارزها از حدود ‪ ۱۰‬س��ال پیش با بیت کوین اغاز شد‬ ‫و با توجه به اس��تقبال جهانی از ان‪ ،‬ان��واع گوناگونی از رمزارزها‬ ‫ایجاد شد که برخی از انها موفق شدند و مورد اقبال قرار گرفتند و‬ ‫البته بسیاری از انها هم از گردونه رقابت خارج شده اند‪ .‬در کشور‬ ‫ما نیز همراه با حرکت های جهانی در این زمینه‪ ،‬رمزارزها جایگاه‬ ‫پرمخاطبیبهخوداختصاصدادهاست‪.‬باتوجهبهنوسان نرخدالر‬ ‫نس��بت به ریال و نرخ رمزارزها نسبت به دالر کسب درامد از این‬ ‫فضا به یکی از عالقه مندی های مردم به ویژه جوانان تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همین موض��وع ما را بر ان داش��ت تا به عن��وان یکی از‬ ‫نخستین رس��انه های کش��ور به این موضوع بپردازیم‪ .‬در ادامه‬ ‫ت�لاش کردیم از خبره ترین افراد کش��ور ک��ه در بخش دولتی و‬ ‫خصوصی بر این موضوع تس��لط کاف��ی دارند‪ ،‬دعوت کنیم تا در‬ ‫سلسله نشست هایی در موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫به‬ ‫واکاوی ابعاد دقیق این موضوع بپردازیم‪.‬‬ ‫‪8-9‬‬ ‫خدمت جهادی ادامه دارد‪...‬‬ ‫با همت معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی فوالد خوزستان انجام شد‬ ‫ارائه خدمات درمانی و ویزیت ساکنان مناطق سیل زده‬ ‫مرحل��ه دوم اع��زام گ��روه پزش��کی ب��ه همراه‬ ‫تجهی��زات درمان��ی و دارو برای ویزی��ت و درمان‬ ‫رای��گان س��اکنان شهرس��تان س��یل زده کارون و‬ ‫منطقه قلعه چنعان انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار روابط عمومی‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫خوزستان در راس��تای ایفای مسئولیت اجتماعی‬ ‫خود و با هدف توجه به موضوع سالمت شهروندان‪،‬‬ ‫‪ ۶‬اردیبهش��ت ‪ ،۹۸‬یک گروه پزش��کی را با حضور‬ ‫علی محمدی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی‪،‬‬ ‫مس��عود توکل ف��رد مدی��ر بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی و‬ ‫محیط زیست و حبیب اهلل رضایی مدیرعامل باشگاه‬ ‫فرهنگی ورزش��ی فوالد خوزس��تان به شهرستان‬ ‫کارون و روستای قلعه چنعان اعزام کرد‪.‬‬ ‫عل��ی محمدی در این باره گفت‪ :‬خدمت رس��انی‬ ‫به مردم ش��ریف اس��تان ب��رای مجموع��ه فوالد‬ ‫خوزس��تان یک افتخار به شمار می رود و باتوجه به‬ ‫بروز س��یالب اخیر و نزدیک شدن به فصل گرما و‬ ‫همچنین وجود بیماری های ناش��ی از س��یل‪ ،‬یک‬ ‫گروه پزش��کی را برای معاینه رایگان مردم محروم‬ ‫شهرس��تان کارون و منطقه قلعه چنعان به همراه‬ ‫تجهیزات درمانی و دارو اعزام کردیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش از این نیز یک گروه پزش��کی‪،‬‬ ‫برای امدادرسانی به مردم مناطق سیل زده شادگان‬ ‫اعزام شد‪ .‬سالمت ش��هروندان برای ما بسیار حائز‬ ‫اهمیت است و اعزام گروه های پزشکی برای ویزیت‬ ‫و درمان ساکنان این مناطق ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون منابع انس��انی و امور اجتماعی ش��رکت‬ ‫فوالد خوزس��تان در پایان اظهار کرد‪ :‬کمک رسانی‬ ‫به شهروندان مناطق سیل زده شامل ارسال تمامی‬ ‫اق�لام ضروری و م��ورد نیاز‪ ،‬بازس��ازی محل های‬ ‫خس��ارت دیده‪ ،‬اعزام گروه های پزش��کی و تامین‬ ‫دارو‪ ،‬اجرای برنامه های فرهنگی‪ ،‬توزیع غذای گرم‬ ‫بهداشتی‪ ،‬اب اشامیدنی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬اقالم بهداشتی‪،‬‬ ‫مواد ش��وینده‪ ،‬خش��کبار و‪ ...‬اس��ت و تا برقراری‬ ‫ش��رایط مطلوب این خدمات رس��انی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بورس‬ ‫تجلی مردمی کردن اقتصاد‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫ی در بازار تهران‬ ‫از رعایت نشدن الزامات ایمن ‬ ‫جناب استاندار! اینجا خطرناک است‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ /‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی ایران به عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن رخ��داد صنعتی و تجاری ای��ن حوزه‪ ،‬س��االنه با حضور‬ ‫ش��رکت های داخلی و خارجی برپا می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه فرصت‬ ‫مغتنمی برای نمایش دس��تاوردهای شرکت های فعال در این صنعت‬ ‫و برنامه ری��زی برای فعالیت ها و نواوری های اینده ش��رکت ها باتوجه‬ ‫به روند تقاضای بازارها و سمت وس��وی رشد این صنعت است‪ .‬در نگاه‬ ‫تطبیقی منطقه ای به ویژه نمایش��گاه های مشابه در حوزه خاورمیانه‪،‬‬ ‫بیش��تر ش��رکت های بین الملل��ی حاض��ر در نمایش��گاه های منطقه‬ ‫توانس��ته اند جایگاه و موقعیت پایداری برای خود در عرصه بین الملل‬ ‫ایجاد کنند‪ ،‬این در حالی اس��ت که به عقیده بس��یاری از کارشناسان و‬ ‫فعاالن صنعت نفت‪ ،‬نمایش��گاه صنعت نفت ایران در ‪ ۲۳‬دوره گذشته‬ ‫نتوانس��ته اهداف و راهبردهای پیش گفته را در مقیاس جهانی یا حتی‬ ‫منطق��ه ای و ملی تامین کند‪ .‬براس��اس اخرین گ��زارش رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی در این حوزه‪ ،‬بیش از ‪ ۱۹‬نمایشگاه نفت و صنایع وابسته‬ ‫هر سال برگزار می ش��ود که در رده بندی حرفه ای و تخصصی‪ ،‬جایگاه‬ ‫ایران از رتبه نخست در یک دهه گذشته به رتبه نهم در سال قبل تنزل‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت های خارجی حاضر در نمایشگاه شیوه برگزاری و چیدمان‬ ‫ش��رکت های بین المللی و ملی را از چالش های این نمایشگاه می دانند‬ ‫که موجب نزول رتبه در ارزیابی استانداردهای نمایشگاهی شده است‪.‬‬ ‫کمبودها و مقایس��ه های حرفه ای استانداردی با نمایشگاه های موازی‬ ‫خارجی حاکی از این است که برگزارکننده نمایشگاه‪ ،‬تالش برای کسب‬ ‫درامد و پاس��خگویی مالی به وزارت نفت را در اولویت اهداف برگزاری‬ ‫قرار می دهد و برگزاری یک نمایشگاه حرفه ای و تخصصی برای حضور‬ ‫اثرگذار بخش خصوصی و ایجاد تعامل حرفه ای با مش��ارکت کنندگان‬ ‫داخلی و خارجی انطور ک��ه باید مدنظر قرار نمی گیرد‪ .‬در این صورت‬ ‫ه��دف دس��تیابی به اخرین دس��تاوردهای علمی‪ ،‬فن��ی و اجرایی در‬ ‫حوزه نفت و صنایع وابس��ته نیز انطور که باید محقق نمی ش��ود‪ .‬امروز‬ ‫باتوجه به شرایط تحریم و اثار و پیامدهای منفی ان‪ ،‬نمایشگاه فرصت‬ ‫مغتنمی برای ایجاد تعامل بین ش��رکت های داخلی و خارجی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬در این ش��رایط دس��تیابی به راهکاره��ای اجرایی توافق اروپا‬ ‫ب��ا تکیه بر همکاری های اجرایی فروش نف��ت و فراورده های نفتی در‬ ‫قالب تهاتر‪ ،‬می تواند با مش��ارکت بخش خصوصی و اعطای امتیازهای‬ ‫ترجیحی محقق ش��ود؛ به طوری که فع��االن بخش خصوصی در یک‬ ‫مدل تعاملی با ش��رکت های داخلی و بین المللی وارد مذاکره مستقیم‬ ‫شده و بتوانند اهداف حاکم بر حوزه انرژی کشور را در قالب یک راهبرد‬ ‫یا استراتژی مورد توافق به مرحله اجرا دراورند‪ .‬در این راستا نمایشگاه‬ ‫بین المللی نفت تهران باید اهداف کلی و رویکردهای تخصصی خود را‬ ‫به طریقی دنبال و پیاده س��ازی کند تا مانند سایر نمایشگاه های مشابه‬ ‫در منطقه یا جهان به عنوان یک موقعیت پایدار مطرح و تثبیت ش��ود‪.‬‬ ‫م��واردی از اهداف مدنظر که پی��ش از این مورد تایید وزارت نفت بوده‬ ‫و در مراکز رس��می مرتبط با ان نیز اطالع رس��انی شده به طور خالصه‬ ‫اورده می ش��ود‪ .‬امیدواریم در این فرصت از ظرفیت های ایجادی و نیز‬ ‫موقعیت خاص کشور بهره برداری جدی شود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬ارائه اخرین دستاوردهای حرفه ای و فناوری روز در حوزه صنایع‬ ‫نفت و گاز جهان‬ ‫‪ -۲‬گس��ترش تعامل با س��ایر کش��ورهای جهان و نیز ایجاد محیط‬ ‫رقابت با شرکت های نفتی مشابه در سطح دنیا‬ ‫‪ -۳‬کمک به تقویت توان ساخت داخل تجهیزات و نیازهای صنعتی‬ ‫از طریق تبادل اطالعات فنی‬ ‫‪ -۴‬اشنایی صنعتگران صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی با دستاوردهای‬ ‫نوین صنعتی جهان‬ ‫‪ -۵‬عق��د قرارداده��ای بازرگان��ی در زمینه مبادل��ه کاال‪ ،‬خدمات و‬ ‫اطالعات فنی‪-‬تخصصی‬ ‫‪ -۶‬فراهم اوری زمینه های توس��عه اش��تغال در عرصه صنایع نفت و‬ ‫گاز و پتروشیمی‬ ‫‪ -۷‬حض��ور تاج��ران و صنعتگ��ران بین المللی از سراس��ر جهان در‬ ‫نمایشگاه به منظور کمک به توسعه صادرات تولیدات داخلی‬ ‫‪ -۸‬کمک به ایجاد بازارهای جدید خارج از کشور در راستای توسعه‬ ‫بازارهای هدف و امکان ارزاوری‬ ‫‪ -۹‬برگزاری س��مینارهای گوناگون برای تس��هیل در نیل به اهداف‬ ‫توسعه ای در حوزه نفت‬ ‫‪ -۱۰‬معط��وف ک��ردن توجه مدی��ران تصمیم گیر در س��طح کالن‬ ‫به اهداف برنامه های پنج س��اله توس��عه ای و نیز اس��ناد باالدس��تی و‬ ‫چشم انداز ‪۲۰‬ساله کشور در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫‪ -۱۱‬ارتق��ای جایگاه و موقعیت نمایش��گاه نفت ته��ران در منطقه‬ ‫خاورمیانه و نیز جهان‬ ‫‪ -۱۲‬ایج��اد انگی��زه ب��رای س��رمایه گذاری بخش ه��ای گوناگون‬ ‫خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی به منظور مش��ارکت و حضور فعال‬ ‫در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫‪ -۱۳‬ایج��اد ح��س خودب��اوری و خوداتکای��ی مل��ی در نیروهای‬ ‫متخصص و مدیران و س��رمایه گذاران داخل��ی در زمینه های اجرایی‬ ‫و عملیاتی حوزه نفت و گاز‬ ‫‪ -۱۴‬زمینه س��ازی ب��رای انجام مطالعات و تحقیق��ات گوناگون در‬ ‫زمینه های اکتش��اف‪ ،‬استخراج‪ ،‬فراوری‪ ،‬توزیع و صادرات محصوالت‬ ‫نفتی و انرژی به ویژه برای ش��رکت های بخ��ش خصوصی در تعامل با‬ ‫شرکت های بین المللی‬ ‫باتوجه به اهمیت و ضرورت حمایت از ش��رکت ها و کاالهای ایرانی‬ ‫و نیز با رعایت نکات پیش گفته امید اس��ت نمایشگاه بیست وچهارم با‬ ‫رویکرد حمایت از ظرفیت های داخلی و بخش خصوصی بتواند جایگاه‬ ‫واقعی خود را در فضای کسب وکار بحران زده و نیمه فعال فعلی به دست‬ ‫اورد و این دوره از نمایشگاه به فرصتی مناسب برای گسترش همکاری‬ ‫ش��رکت های ایرانی بخش خصوصی و جامعه بین الملل تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫کالم اخر اینکه نمایشگاه نفت تهران با رعایت نکات یادشده و بازنگری‬ ‫در فعالیت های اینده می تواند فرصتی برای کسب وکار ایده ال فعاالن‬ ‫بخش خصوصی و دولتی در این حوزه فراهم کند‪.‬‬ ‫ناجا باید با قاچاق و عوامل ناامن کننده فضای مجازی برخورد جدی کند‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی تاکید کردند‪:‬‬ ‫نیروی انتظام��ی باید به صورت جدی با قاچاق‬ ‫مب��ارزه و با عوام��ل ناامن کننده فضای مجازی‬ ‫مقابله کند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪،‬‬ ‫فرمان��ده معظ��م کل ق��وا یکش��نبه در دیدار‬ ‫فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی با تاکید بر‬ ‫لزوم اس��تمرار حرکت این نیرو به سمت نیروی‬ ‫انتظامی مطلوب جمهوری اس�لامی‪ ،‬نقش ان‬ ‫ِ‬ ‫را در تحقق ش��عار س��ال یعنی «رونق تولید» و‬ ‫همچنی��ن تامین امنیت فض��ای مجازی مهم‬ ‫برشمردند‪ .‬ایشان خاطرنش��ان کردند‪ :‬نیروی‬ ‫انتظامی باید به صورت جدی با قاچاق مبارزه و‬ ‫با عوامل ناامن کننده فضای مجازی مقابله کند‪.‬‬ ‫ایش��ان‪ ،‬تامین امنیت را الزم��ه تحرک و رونق‬ ‫اقتصادی خواندند و خاطرنش��ان کردند‪ :‬یکی‬ ‫از موانع تحقق رونق تولید‪« ،‬قاچاق» اس��ت که‬ ‫امروز به صورت دوطرفه درامده اس��ت و عالوه‬ ‫بر واردات قاچاق‪ ،‬برخی اجناس مورد نیاز مردم‬ ‫و بخش کش��اورزی نیز از کشور خارج می شود‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب تاکید کردند‪ :‬پش��ت پرده‬ ‫برخی از این موارد صرفا س��ودطلبی نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه فکر‪ ،‬نقش��ه و مقاصد س��وئی در این قضایا‬ ‫وجود دارد که نی��روی انتظامی باید با مراقبت‬ ‫کامل‪ ،‬ب��ا انها برخ��ورد کن��د‪« .‬تامین امنیت‬ ‫فضای مجازی» نکت��ه دیگری بود که حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای به ان اش��اره کردند و گفتند‪:‬‬ ‫فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش‬ ‫زی��ادی پیدا کرده و در عی��ن منافع و امکانات‪،‬‬ ‫خطرات بزرگی نیز دارد‪ .‬ایش��ان ناامن ش��دن‬ ‫فض��ای مجازی را موجب ض��رر و زیان به مردم‬ ‫دانس��تند و بر وظیفه نیروی انتظامی در تامین‬ ‫امنیت فضای مجازی تاکید کردند‪.‬‬ ‫دخالت های امریکا در منطقه بی محابا شده است‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه دخالت های امری��کا در منطقه زیاد و‬ ‫بی محابا شده‪ ،‬گفت‪ :‬تحرکات امریکا با برخی‬ ‫کش��ورهای منطق��ه در زادوولد تروریس��م از‬ ‫مسائل امنیتی کنونی جهان اسالم است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا علی الریجانی‪ ،‬صبح دیروز‬ ‫در همای��ش بین المللی جهان اس�لام در افق‬ ‫‪ ۱۴۱۴‬در سالن عالمه امینی دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬امنیت پایه توس��عه کش��ورها‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی در کش��ورهای اس�لامی ناامنی‬ ‫را گس��ترش می دهند نمی توان به توسعه در‬ ‫جهان اسالم رس��ید‪ .‬وی در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش به حضور تروریسم در منطقه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تروریس��م مس��ئله بزرگی شده‬ ‫اس��ت؛ یعنی کامال برخی کش��ورها را درگیر‬ ‫کرده و ضربه های زی��اد اقتصادی به انها زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این از ناشی گری است‬ ‫که برخی کش��ورها در حال دامن‬ ‫زدن به منازعات منطقه ای هستند‬ ‫و برخی نمی دانند که کش��ورهای‬ ‫بزرگ که وارد می شوند‪ ،‬مشکالتی‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س ق��وه مقننه با بیان اینکه سیاس��ت‬ ‫جمهوری اس�لامی هی��چ گاه این نب��وده که‬ ‫به کس��ی تج��اوز کند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در طول‬ ‫تاریخ ‪ ۴۰‬س��اله کدام زمان ایران به کشوری‬ ‫تج��اوز ک��رد؟ حت��ی کش��ورهایی ک��ه با او‬ ‫دش��منی کردند‪ .‬بعد از جن��گ مگر ما تالفی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران اس��تراتژی روش��نی داش��ت که دنبال‬ ‫تالفی کردن نبود و اگ��ر انها فهمی کردند و‬ ‫هدف دشمنان از تحریم ایران فشار بر مردم است‬ ‫وزیر کش��ور با بی��ان اینکه تمام‬ ‫تالش دش��منان از اعم��ال تحریم‬ ‫علی��ه ایران فش��ار بر مردم اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دش��منان نظام اس�لامی در‬ ‫ح��ال برنامه ریزی ب��رای به حداقل‬ ‫رس��اندن درامدهای نفتی و فش��ار‬ ‫بر مردم هس��تند‪ .‬به گ��زارش ایرنا‬ ‫عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی روز‬ ‫یکش��نبه در بیست وسومین همایش سراسری‬ ‫فرمانده��ان‪ ،‬رئیس��ان و مدی��ران ناجا با اعالم‬ ‫ای��ن مطلب اظهار کرد‪ :‬دش��منان تالش و فکر‬ ‫می کنند که هرقدر فش��ار بر مردم زیاد باش��د‪،‬‬ ‫می توانند موجب بی ثباتی در کشور شوند‪ .‬وی‬ ‫توضیح داد‪ :‬تالش و برنامه ریزی دش��من برای‬ ‫تبدیل کردن سال ‪ ۹۷‬به جریان های اعتراضی‬ ‫و بی ثب��ات ک��ردن امنی��ت در کش��ور باتوجه‬ ‫ب��ه هزینه ک��رد منابع و اجماع س��ازی به دلیل‬ ‫هوش��یاری مردم و نی��روی انتظامی بی نتیجه‬ ‫ب��ود‪ .‬وزیر کش��ور ادام��ه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬با‬ ‫هم��ه فرازوفرودهایی که ب��ا ان روبه رو بودیم‪،‬‬ ‫توانس��تیم با حفظ اقت��دار و انجام ماموریت ها‬ ‫و وظای��ف نیروی انتظامی که برقراری امنیت و‬ ‫س��هولت خدمات دهی و نظم و انضباط در ارائه‬ ‫خدمات اس��ت‪ ،‬در کنار سایر حوزه ها به مردم‬ ‫خدمت کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی اضافه کرد‪ :‬دشمن با تحلیل‬ ‫غلط از وقایع دی ‪ ۹۶‬به خود نوید داد و تالش‬ ‫و برنامه ری��زی کرد که س��ال ‪ ۹۷‬را تبدیل به‬ ‫جریان ه��ای اعتراض امی��ز و بی ثب��ات کردن‬ ‫امنیت در کش��ور کند اما باوجود تبلیغات زیاد‬ ‫و هزینه های��ی که انجام دادند‪ ،‬موفق نش��دند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬دشمنان با حجم انبوه عملیات‬ ‫روانی و تبلیغاتی بنا داش��تند در س��ال ‪ ۹۷‬در‬ ‫نامه هایی نوش��تند و قبول کردند‬ ‫که اش��تباه کردن��د‪ ،‬گفتیم از این‬ ‫مس��یر عبور و ای��ن را به یک پایه‬ ‫هم��کاری بیش��تر تبدی��ل کنیم‪.‬‬ ‫الریجانی اضافه ک��رد‪ :‬امروز ما در‬ ‫ش��رایطی هس��تیم که مش��کالت‬ ‫امنیتی در مناطق اسالمی در اوج‬ ‫خود اس��ت و پی در پی هم تکرار می شود‪ .‬در‬ ‫عراق ورود و خس��ارت هایی وارد کردند و این‬ ‫کشور محل رشد جریان های تروریستی شد‪.‬‬ ‫بعد به سوریه حمله کردند‪.‬‬ ‫رئی��س قوه مقننه ادامه داد‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫ای��ن گروه ها به وجود امدن ش��ان ب��ا پول و‬ ‫طراحی امنیتی انجام ش��ود‪ ،‬اما هدایت ش��ان‬ ‫دیگر دست انها نیس��ت‪ .‬همین مشکل را در‬ ‫افغانستان داشتند‪ .‬داعش را به وجود اوردند‪،‬‬ ‫بعد داع��ش از کنترل انها خارج ش��د؛ یعنی‬ ‫با هر کس که به ایران احترام بگذارد مذاکره می کنیم‬ ‫حجم وسیع و با اعتراض های فراوان‬ ‫این مس��ائل را ساماندهی کنند که‬ ‫ب��ا لطف خدا و هوش��یاری ماموران‬ ‫امنیت��ی و انتظامی و با برنامه ریزی‬ ‫شورای تامین و شورای عالی امنیت‬ ‫باوج��ود همه توافق ها نتوانس��تند‬ ‫برنامه های ش��ان را محق��ق کنند‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی با اش��اره به اینکه ما‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬با فش��ارهای جدی��دی در عرصه‬ ‫تحریم ها روبه رو ش��دیم‪ ،‬گفت‪ :‬تمام فشار این‬ ‫اقدام ه��ا و برنامه ریزی ه��ای دش��من بر دوش‬ ‫مردم است و هدف شان هم این است که مردم‬ ‫را از کشورشان ناراضی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬دشمن‬ ‫با تمس��ک به نیروهای نفاق و سلطنت طلب و‬ ‫گروهک های��ی ک��ه ب��ه انها اطالع��ات غلط و‬ ‫نادرس��ت می دهند س��عی دارند خودش��ان را‬ ‫به عن��وان جایگزی��ن مطرح کنند ام��ا با تمام‬ ‫امکانات ش��ان نتوانستند حتی یک قدم هم در‬ ‫راستای براندازی کشور بردارند‪ .‬رحمانی فضلی‬ ‫با بیان اینکه دش��منان ش��اید ق��درت ایجاد‬ ‫نارضایتی در مردم را داش��ته باشند اما قدرت‬ ‫اعم��ال ان را ندارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬دش��من به خوبی‬ ‫می داند اگر با قدرت نظامی و انتظامی کش��ور‬ ‫درافت��د و اگ��ر جنگی دربگی��رد‪ ،‬پایان جنگ‬ ‫دیگر به دس��ت انها نیست‪ .‬وزیر کشور با اشاره‬ ‫به اینکه این منطقه نفتخیز و استراتژیک است‬ ‫و هر کسی که اراده کند‪ ،‬نمی تواند در ان ایجاد‬ ‫ناامنی کند چراکه با پاسخ های قاطع نیروهای‬ ‫نظامی و انتظامی ایران روبه رو می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما به دنبال راه های جایگزین هس��تیم که‬ ‫اقتصاد ما به نفت وابس��ته نباشد و تا امروز هم‬ ‫راه های بس��یاری را پیدا کردی��م که باید این‬ ‫راه ها را عملی کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا ش��بکه امریکایی‬ ‫س��ی بی اس مواضع ای��ران را درباره‬ ‫مبادله زندانی��ان امریکایی و ایرانی‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ش��بکه‬ ‫س��ی بی اس ویدئوی بخش کوتاهی‬ ‫از گفت وگوی خبرنگار این ش��بکه‬ ‫ب��ا محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫کشورمان را که نس��خه کامل ان در روزهای‬ ‫اینده پخش خواهد ش��د منتش��ر کرد که در‬ ‫ان ظریف در پاس��خ به خبرنگار این ش��بکه‬ ‫که پرس��یده بود چرا برای نشان دادن جدیت‬ ‫دست کم ‪ ۵‬تن از افرادی را که در ایران زندانی‬ ‫هس��تند ازاد نمی کنید‪ ،‬گفت‪ :‬این ما نیستیم‬ ‫که باید از خود جدیت نشان دهیم؛ ما این کار‬ ‫را با پایبندی به توافق هسته ای انجام داده ایم‪.‬‬ ‫این امریکا اس��ت که بای��د از خود جدیت‬ ‫نش��ان دهد‪ .‬وزیر امور خارجه کش��ورمان در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که با چه کسی درباره‬ ‫این چیزها می خواهید مذاکره کنید‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫با هر کسی که به ایران احترام بگذارد و با این‬ ‫مسئله کنار بیاید مذاکره می کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزی��ر ام��ور خارج��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در گفت وگو با ایرن��ا از برنامه‬ ‫خود برای سفر به کره شمالی خبر داد و گفت‬ ‫به زودی زمان ان تعیین خواهد شد‪ .‬ظریف در‬ ‫پاسخ به این پرسش که شنیده شده در اینده‬ ‫سفری به روسیه خواهید داشت هم گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۰‬روز این��ده برای گفت وگو درباره مس��ائل‬ ‫دوجانبه به روس��یه خواهم رفت و پیش از ان‬ ‫به ‪ 2‬کش��ور همسایه سفر می کنم‪ .‬همان گونه‬ ‫که گفتیم همس��ایگان ما همواره اولویت های‬ ‫عکس روز‬ ‫فوتبال در شالیزار (فوتشال)؛ بازگشت جوانان به شالیزار‬ ‫این طور نبود که تا پایان در کنترل انها باشد‬ ‫ک��ه گفتند باید داعش را س��رکوب کنیم‪ ،‬در‬ ‫حالی که خودش��ان ان را به وج��ود اوردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این تکرار نشان می دهد‬ ‫هنوز اهلیت الزم برای فهم جهان اس�لام در‬ ‫انها وجود ندارد یا درک درس��تی از مس��ائل‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫بس��یاری از متفک��ران فلس��طینی و‬ ‫شرق شناسان در این زمینه اثار خیلی خوبی‬ ‫دارند که چرا غرب این نزاع را با کش��ورهای‬ ‫اس�لامی راه انداخته اس��ت‪ .‬الریجانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬یک��ی از پژوهش��گران ک��ه در زمین��ه‬ ‫شرق شناس��ی کاره��ای خوب��ی دارد و کمی‬ ‫هم نگاه پست مدرن دارد‪ ،‬تلقی اش این است‬ ‫که واژه غرب و ش��رقی که به وجود اوردند به‬ ‫ای��ن دلیل بود که یک دگری را در ذهن خود‬ ‫سامان دهند‪.‬‬ ‫ما هستند‪.‬‬ ‫ظری��ف در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫ای��ن گفت وگو ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫ازمای��ش گفت وگو ب��ا امریکایی ها‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این مذاکرات در‬ ‫ابتدا به نتیجه رس��ید اما در نهایت‬ ‫امریکایی ه��ا نش��ان دادن��د طرف‬ ‫مذاک��ره قاب��ل اعتمادی نیس��تند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی تنه��ا راه باقیمانده برای‬ ‫جمهوری اس�لامی‪ ،‬مقابله با تحریم ها اس��ت‪.‬‬ ‫کاری ک��ه می تواند ازس��وی م��ردم و دولت‬ ‫و ب��ا اقدام های گوناگون انجام ش��ود و نتیجه‬ ‫ان کاهش وابس��تگی به نفت‪ ،‬افزایش میزان‬ ‫درام��د غیرنفت��ی‪ ،‬تولید داخل��ی و صادرات‬ ‫غیرنفتی است‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه با بی��ان اینک��ه اینها‬ ‫اقدام هایی اس��ت ک��ه درحال حاضر و اینده با‬ ‫برنامه ریزی هایی که دولت‪ ،‬بخش خصوصی و‬ ‫وزارت امور خارجه دارند‪ ،‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ظری��ف ی��اداور ش��د‪ :‬عب��ور از تحریم ها‪،‬‬ ‫دش��واری هایی دارد‪ .‬در ای��ن مس��یر هی��چ‬ ‫کش��وری به اندازه ایران به دلی��ل نیاز‪ ،‬دارای‬ ‫تجربه نیس��ت و با اس��تفاده از این تجربه و با‬ ‫اتکا به مردم‪ ،‬میزان فش��ار ای��ن تحریم ها به‬ ‫مردم به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫ظری��ف در بخش دیگ��ری از این گفت وگو‬ ‫در واکن��ش به تاخیر اجرایی ش��دن تعهدات‬ ‫اروپایی ها در برجام و عملیاتی کردن س��ازکار‬ ‫حمایت مالی (اینس��تکس) گف��ت‪ :‬اروپایی ها‬ ‫یک س��ال فرصت داشتند و متاس��فانه اقدام‬ ‫عملی نکردند؛ انتظار ما این اس��ت که نش��ان‬ ‫دهند این طور نیس��ت و فکر نمی کنم فرصت‬ ‫زیادی برای انها مانده باشد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫‪ ۵۸‬تشکل اقلیت های دینی در کشور‬ ‫مجوز فعالیت دارند‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت‪ ۵۸ :‬تشکل اقلیت های دینی در کشور‬ ‫شامل ‪ ۲۹‬تش��کل در حوزه زرتشتیان‪ ۱۶ ،‬تشکل در حوزه ارامنه‪ ۱۰ ،‬تشکل‬ ‫از مس��یحیان اشوری و ‪ ۳‬تش��کل مربوط به کلیمیان مجوز فعالیت دارند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا حمید مالنوری با اشاره به اینکه براساس ماده ‪ ۴‬قانون فعالیت‬ ‫احزاب‪ ،‬جمعیت ها و انجمن های صنفی و اقلیت های دینی مصوب سال ‪۱۳۶۰‬‬ ‫و قانون جدید ابالغی س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تاکنون ‪ ۵۸‬تش��کل در این عرصه‪ ،‬مجوز‬ ‫فعالی��ت دریافت کرده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲۹ :‬تش��کل مربوط به زرتش��تیان‪۱۶ ،‬‬ ‫تش��کل مربوط به ارامنه‪ ۱۰ ،‬تش��کل مربوط به مسیحیان اشوری و ‪ ۳‬تشکل‬ ‫مربوط به جامعه کلیمیان و در حال فعالیت های مذهبی و اجتماعی هس��تند‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬این انجمن ها با هدف حل مشکالت و مسائل‬ ‫دین��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و رفاهی اقلیت های دینی راه اندازی ش��ده اند و هر‬ ‫یک به شکلی سرپرستی اموری در حوزه های اجتماعی و برگزاری مناسبت های‬ ‫دین��ی و فرهنگی اقلیت ها را برعهده دارند‪ .‬مدیر کل سیاس��ی وزارت کش��ور‬ ‫در پای��ان بیان کرد‪ :‬باتوجه به تعداد اقلیت ه��ای دینی در ایران (حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫ه��زار نفر) هموطنان اقلیت های دینی به ازای ه��ر ‪ ۲۶۰۰‬نفر جمعیت دارای‬ ‫یک انجمن هس��تند و درخواس��ت جدیدی برای مجوز فعالیت واصل نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین به دلیل توجه ویژه وزارت کش��ور به حقوق اقلیت های دینی‬ ‫و ارتقای س��طح هم اندیش��ی و گفت وگو با انها در س��ال گذشته‪ ،‬نمایندگان‬ ‫معاونت سیاس��ی در ‪ ۱۱‬جلس��ه هم اندیش��ی با اقلیت های دینی در س��طوح‬ ‫گوناگون شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نش��ریه فوربس در مطلبی نوشت‪:‬‬ ‫واش��نگتن نمی توان��د با تحریم های ش��دیدتر‬ ‫نفتی‪ ،‬ش��ریکان بزرگ نفتی ای��ران را مجبور‬ ‫به نخریدن نفت از این کش��ور کند زیرا چنین‬ ‫موضوع��ی در نهایت ب��ه دس��تور کار داخلی‬ ‫امریکا لطمه می زند و در کمترین حالت سبب‬ ‫افزایش بهای نفت می شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬تارنمای اویل پرایس در مطلبی نوشت‬ ‫هند باوج��ود تهدیدهای امریکا به واردات نفت از‬ ‫ایران به طور محدود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬محم��ود نیلی احمداب��ادی‪ ،‬رئیس‬ ‫هی��ات ویژه گ��زارش ملی س��یالب ها گفت‪ :‬این‬ ‫هیات کامال مس��تقل اس��ت و زیر نظر هیچ نهاد‬ ‫دولتی و س��ازمانی نیست‪ .‬اس��تقالل این هیات‬ ‫فرصت��ی فراهم کرده که تحت تاثیر هیچ جریانی‬ ‫قرار نگیرد‪ ،‬از این رو گزارش ها به طور مستقیم به‬ ‫رئیس جمهوری اعالم می شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رحمانی فضلی‪ ،‬رئیس س��تاد بازسازی‬ ‫و نوس��ازی مناطق س��یل زده گفت‪ :‬با اقدام های‬ ‫انجام ش��ده از جمله جابه جایی برخی روس��تاها‬ ‫امیدواریم بازس��ازی واحدهای اس��یب دیده را‬ ‫براس��اس زمان بندی پیش بینی شده و در مدت‬ ‫یک سال به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ش��ورای سیاسی مقاومت اسالمی نجبا‬ ‫در بیانی��ه ای از دولت و پارلمان عراق خواس��ت با‬ ‫ایفای مس��ئولیت حاکمیتی خود‪ ،‬زمینه اخراج‬ ‫نیروه��ای متجاوز امریکایی از خاک این کش��ور‬ ‫را فراهم کنند‪ .‬این گروه مقاومت اس�لامی عراق‬ ‫با صدور بیانی��ه ای حمل��ه جنگنده های ائتالف‬ ‫امریکایی ب��ه نیروهای امنیتی عراق در اس��تان‬ ‫کرکوک را به شدت محکوم کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬تارنمای خب��ری المانیتور‪ ،‬جو بایدن‪،‬‬ ‫معاون اوباما و نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫بع��دی امریکا را فردی دانس��ت که تجربه زیادی‬ ‫درباره عراق دارد و ش��اید با ورود به کاخ س��فید‪،‬‬ ‫بازگشت به برجام را مد نظر قرار دهد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دول��ت المان تحریم ه��ای اقتصادی‬ ‫امریکا را موجب دش��وارتر ش��دن کمک رس��انی‬ ‫به بیش از ‪ ۲‬میلیون س��یل زده در ایران دانس��ت‪.‬‬ ‫اشپیگل با اش��اره به موانع ناش��ی از تحریم های‬ ‫امری��کا علیه ایران نوش��ت‪ :‬بنا ب��ه ارزیابی دولت‬ ‫المان این تحریم ها مانع از رس��اندن کمک های‬ ‫بشردوس��تانه به قربانیان فاجعه س��یل در ایران‬ ‫شد ه است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬روزنامه االهرام مص��ر در تحلیلی با‬ ‫اش��اره به اینکه تجربه بین المللی نش��ان داده که‬ ‫ابرقدرت ه��ا نمی توانند خواس��ته های خود را به‬ ‫قدرت ه��ای منطقه ای دیکته کنن��د تاکید کرد‪:‬‬ ‫هدف امریکا برای به صفر رس��اندن صادرات نفت‬ ‫ایران مسئله ای سخت و چه بسا غیرممکن است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��فارت ن��روژ در ایران با انتش��ار یک‬ ‫اطالعیه در صفحه رس��می خود در اینس��تاگرام‬ ‫از ارائ��ه کمک نقدی به ایران برای رس��یدگی به‬ ‫س��یل زدگان خب��ر داد‪ .‬در ای��ن اطالعی��ه امده‬ ‫اس��ت‪ :‬وزارت امور خارجه نروژ از طریق ش��ورای‬ ‫پناهن��دگان نروژ برای رس��یدگی ب��ه وضعیت‬ ‫قربانیان سیل های اخیر در ایران و تامین نیازهای‬ ‫فوری و ض��روری انها کمک نقدی افزون بر ‪۷۱۰‬‬ ‫هزار دالر ارائه داده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬احم��د الصحاف‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه عراق ش��نبه ش��ب ب��ه خبرگزاری‬ ‫س��ومریه نیوز گفت‪ :‬محمد عل��ی الحکیم‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه دس��تور احضار کاردار امریکا و سفیر‬ ‫بحرین را صادر کرده اس��ت‪ .‬احضار سفیر بحرین‬ ‫به دنبال انتشار توییت توهین امیزی از سوی خالد‬ ‫بن احمد ال خلیف��ه‪ ،‬وزیر امور خارجه بحرین به‬ ‫سید مقتدا صدر‪ ،‬رهبر جریان صدر انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنین گروهی از طرفداران س��ید مقتدا صدر‪،‬‬ ‫رهبر جریان صدر در برابر کنسولگری بحرین در‬ ‫نجف تجمع اعتراض امیز برگزار کردند‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬ب��ه گ��زارش رویترز‪ ،‬ویلی��ام هگرتی‪،‬‬ ‫س��فیر امریکا در ژاپن‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا و شینزو ابه‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫ژاپن با یکدیگر دی��دار و درباره تحریم های نفتی‬ ‫ای��ران گفت وگو کردند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬ترامپ‬ ‫و نخس��ت وزیر ژاپن در این دیدار محرمانه درباره‬ ‫تمایالت دو کش��ور مبن��ی بر تغیی��ر رویه ایران‬ ‫مذاکره کرده اند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه تقویم زمانی اجرای انتخابات در روز ‪۱۰‬‬ ‫اردیبهش��ت به فرمانداری ها و بخش��داری های‬ ‫سراسر کش��ور ابالغ می شود‪ ،‬گفت‪ :‬طرح استانی‬ ‫ش��دن انتخاب��ات اگ��ر به قان��ون تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫الزم االجرا خواهد بود‪ .‬سیداس��ماعیل موس��وی‬ ‫اف��زود‪ :‬اجرای انتخابات با قانون فعلی اغاز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪-‬علی اکب��ر کریمی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫کارگ��روه تحقی��ق و تفحص از قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫با اش��اره به جمع بندی نهایی گ��زارش تحقیق و‬ ‫تفح��ص از قاچاق کاال و ارز گفت‪ :‬در بخش پایانی‬ ‫گزارش هیات تحقیق و تفحص پیش��نهاد سوال‬ ‫از رئیس جمهوری و وزیران کش��ور‪ ،‬دادگستری‪،‬‬ ‫بهداشت و نفت مطرح شده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫فرصت های‬ ‫بیست وچهارمین نمایشگاه‬ ‫صنعت نفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫سیاست های اشتباه‬ ‫خودروسازی را به مرز‬ ‫ورشکستگی می رساند‬ ‫سربلندی ریل‬ ‫در ازمون سیل‬ ‫نکته های کلیدی درباره‬ ‫بازار متشکل ارزی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫واکاوی نقاط مثبت و منفی تامین مالی پروژه های باالدست نفت و گاز از مسیر بازار سرمایه‬ ‫ حمید حاج اسماعیلی‬ ‫سرنوشت بازار سرمایه ایران با ورود به باالدست نفت و گاز‬ ‫‹ ‹پاالیشگاه های کوچک‪ ،‬راه رشد انرژی‬ ‫وی به این پرس��ش که ایران چطور می تواند در این‬ ‫عرصه از سرمایه هایی که نام بردید استفاده کند‪ ،‬پاسخ‬ ‫داد‪ :‬می توانیم به ش��رکت هایی که ب��ا ما کار می کنند‬ ‫و دارای تجهی��زات‪ ،‬دانش فنی و الیس��نس هس��تند‬ ‫نفت بفروش��یم و ب��ه ازای ان از انها ب��رای راه اندازی‬ ‫پاالیش��گاه های کوچ��ک و متوس��ط خدم��ات فن��ی‬ ‫مهندس��ی و الیسنس بگیر یم‪ .‬ش��رایط کنونی فرصت‬ ‫بس��یار مناس��بی اس��ت تا صادرات محصوالت نفتی و‬ ‫محصوالت با ارزش افزوده رفته رفته جایگزین نفت خام‬ ‫ش��ود‪ .‬در منطقه‪ ۱۵ ،‬کش��ور وجود دارد که به جز ‪۵‬‬ ‫کشور ‪ ۱۰‬کشور دیگر تشنه محصوالت هیدروکربوری‬ ‫ایران هس��تند‪ .‬تصور من این اس��ت که از این فرصت‬ ‫باید استفاده کرد‪.‬‬ ‫پدی��دار با اش��اره به اینکه ‪ ۳۳۰۰‬ش��رکت در حوزه‬ ‫س��ازندگان‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬مش��اوران‪ ،‬مهندسی ساخت‬ ‫و نیرو در کش��ور وجود دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬از این تعداد ‪۷۰‬‬ ‫درص��د کار نمی کنند و به دلیل ش��رایط موجود بیکار‬ ‫هس��تند‪ .‬از این طریق می ت��وان از ظرفیت های بیکار‬ ‫مانده کش��ور به بهترین شکل اس��تفاده کرد‪ .‬در سال‬ ‫گذشته در اتاق بازرگانی تهران ‪ ۱۱۴‬شرکت کوچک و‬ ‫متوس��ط خارجی که بیشتر اروپایی بودند را شناسایی‬ ‫کردیم و اینها اماده همکاری با ایران هستند‪.‬‬ ‫به ب��اور ای��ن تحلیلگر ان��رژی‪ ،‬راه خ��روج ایران از‬ ‫بحران ه��ای اقتص��ادی کاهش نقش دول��ت در عرصه‬ ‫مدیریت اقتصاد اس��ت‪ .‬بررس��ی ترکیب سبد مدیریت‬ ‫اقتص��ادی دول��ت نش��ان می دهد ک��ه ‪ ۸۴‬درصد این‬ ‫س��بد در اختیار دول��ت‪ ،‬صندوق های بازنشس��تگی و‬ ‫خصولتی ها اس��ت‪ .‬این درصد باید کاهش یابد‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی ایران تحریم نیس��ت و شرکت های خارجی‬ ‫حاضر به همکاری با بخش خصوصی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سرمایه را نابود نکنیم‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬مش��اور تامین مال��ی‪ ،‬منتقد دیدگاه‬ ‫تک��راری و س��اده به تامین مالی پروژه های باال دس��ت‬ ‫در بازار س��رمایه ایران اس��ت‪ .‬او در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬بازار س��رمایه ایران به تازگی توانس��ته در عرصه‬ ‫اقتصاد کش��ور اعتباری کس��ب کند و در حال تقویت‬ ‫جایگاه خود اس��ت‪ .‬حجم بازار س��رمایه ایران نس��بت‬ ‫ب��ه تولی��د ناخال��ص داخلی ب��اال رفته و به م��رور در‬ ‫ح��ال ایجاد اعتم��اد بین فعاالن بخ��ش خصوصی در‬ ‫شرکت های کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ برای تامین مالی‬ ‫از ابزار های این بازار اس��ت‪ .‬پرسش این است که وقتی‬ ‫مدل ه��ای تامین مالی باال دس��ت (‪ )Up Stream‬در‬ ‫صنع��ت نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی که بیش��تر در حوزه‬ ‫اکتش��اف و تولید (‪)Exploration and Product‬‬ ‫ی��ا به اختصار ‪ E & P‬اس��ت از س��وی ش��رکت های‬ ‫چند ملیت��ی و ‪International oil compnies‬‬ ‫‪ IOC‬ها انجام می ش��ود‪ ،‬این ش��رکت ها دارای منابع‬ ‫متنوع بانکی هس��تند و برای تامی��ن مالی پروژه های‬ ‫باال دس��تی محدودیت ه��ای کمی دارند‪ ،‬م��ا در حال‬ ‫صحبت کردن درباره ش��ل‪ ،‬توتال‪ ،‬ش��رکت ملی نفت‬ ‫جی��ن‪ ،‬ش��ورون‪ ،‬ای ان ای و چندی��ن ش��رکت بزرگ‬ ‫هستیم‪ .‬اگر به مدل های انها نگاهی بیندازید‪ ،‬خواهید‬ ‫دید که اس��تفاده از منابع بین المللی اولویت نخس��ت‬ ‫در اکتش��اف و تولید و باال دس��ت صنع��ت نفت جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ورود شعاری بازار سرمایه ایران‬ ‫به باالدس��ت نفت و گاز ب��ا اینکه نوید بخش و فرخنده‬ ‫است‪ ،‬می تواند شمشیر دو لبه ای برای اعتبار این بازار‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬درس��ت زمانی که صنع��ت نفت ایران با‬ ‫تحریم ه��ای روزافزونی روبه رو اس��ت و تولید نفت به‬ ‫نزدیک یک میلیون بش��که رسیده و تحریم ها ریسک‬ ‫کش��وری ایران را نیز باال برده اس��ت‪ ،‬عنوان عرصه ای‬ ‫که ریسک سرمایه بس��یار باالیی دارد و می تواند تمام‬ ‫کاش��ته ها را بر باد دهد‪ ،‬پیامدهای منفی برای اقتصاد‬ ‫ایران خواهد داشت‪.‬‬ ‫نکته بعدی که اهمیت دارد فارغ از دیدگاه ش��عاری‬ ‫در این زمینه‪ ،‬این است که چگونه طراحان این الیحه‬ ‫می خواهند مکانیسمی اطمینان بخش به سرمایه گذاران‬ ‫بدهند؛ س��رمایه گذارانی که افق پیش روی شان مثبت‬ ‫نیس��ت‪ ...‬ما فقط درباره نقدینگی س��رگردان صحبت‬ ‫می کنیم ام��ا راهکاری برای اطمینان بخش��ی و ایجاد‬ ‫ارامش برای سرمایه گذاری ان نداریم‪.‬‬ ‫مول��وی معتقد اس��ت که م��ردم حاضر ب��ه تزریق‬ ‫نقدینگی به بخش باال دست نفت و گاز نمی شوند‪ .‬یکی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫از مشکالتی که وجود دارد تبیین نشدن ساز کار جذب‬ ‫نقدینگی س��رگردان در داخل کش��ور اس��ت‪ .‬به دلیل‬ ‫افزایش ش��دید نقدینگی سرگردان در جامعه بسیاری‬ ‫از پروژه ها اکنون با احتساب این ارقام تعریف می شوند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬این موضوع هنوز بررس��ی نش��ده که چه‬ ‫طرحی ظرفیت جذب این نقدینگی را دارد؟‬ ‫ای��ن کارش��ناس تامی��ن مال��ی و س��رمایه گذاری‬ ‫بین المللی افزود‪ :‬نگاهی به رفتار اقتصادی مردم نشان‬ ‫می ده��د ک��ه ارزش پول مردم در حال کاهش اس��ت‬ ‫و م��ردم نیز به طور طبیعی در این ش��رایط به دنبال‬ ‫حف��ظ و افزایش ارزش دارایی های خود هس��تند (دید‬ ‫کوتاه م��دت)‪ .‬تحلیل این وضعیت نش��ان می دهد که‬ ‫نقدینگی س��رگردان جامعه وارد باال دس��ت نفت و گاز‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬اس��تفاده از س��رمایه های ایرانیان خارج از‬ ‫کش��ور نیز از ان دست افس��انه هایی است که هر چند‬ ‫وقت یک بار درباره ان صحبت می شود‪ .‬ایرانیان زیادی‬ ‫هس��تند که عاش��قانه به دنبال ورود سرمایه های خود‬ ‫به ایران هس��تند اما ایا زیرس��اخت ان فراهم اس��ت؟‬ ‫پرس��ش بعدی این است که چرا انها در ایران اقدام به‬ ‫س��رمایه گذاری نکرده اند و در سایر کشورها به فعالیت‬ ‫اقتصادی روی اورده اند؟‬ ‫ب��ه گفت��ه مول��وی‪ ،‬نبای��د فرام��وش کنی��م ک��ه‬ ‫نقل و انتقال های بین المللی ایران امروز از دش��وارترین‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی اس��ت(هر کس��ی ب��ا تاجر‪،‬‬ ‫وارد کننده و صادر کننده ای کمی اشنایی داشته باشد‬ ‫این امر را تصدی��ق می کند)‪ .‬تعریف طرح تامین مالی‬ ‫پروژه های باالدس��ت نفت و گاز از مس��یر بازار سرمایه‬ ‫بر دارایی ایرانیان خارج از کش��ور تمرکز زیادی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق در حالی رخ می دهد که انتقال پول در این‬ ‫شرایط کار ساده ای نیست و ایرانیان خارج از کشور نیز‬ ‫تمایلی به انجام این کار ندارند‪.‬‬ ‫این عض��و هیات اجرایی انجم��ن اقتصاددانان ایران‬ ‫درباره موقعیت بازار س��رمایه در س��بد اقتصاد کشور‬ ‫توضیح داد‪ :‬بازار س��رمایه ای��ران ظرفیت باالیی برای‬ ‫میان دست و پایین دست دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن بازار نوپ��ا قلمداد می ش��ود و توان‬ ‫ریس��ک باال ندارد‪ .‬در این ش��رایط به جای هدر دادن‬ ‫انرژی و ظرفیت این بازار در عرصه باال دس��ت می توان‬ ‫ب��ا تقویت بازار س��رمایه با ورود به حوزه پایین دس��ت‬ ‫هم ش��رایط بازار س��رمایه را حفظ کرد و هم به دنبال‬ ‫تقویت ان بود‪.‬‬ ‫مولوی همچنین درباره همکاری شرکت های کوچک‬ ‫و متوسط در حوزه انرژی با شرکت های ایرانی توضیح‬ ‫داد‪ :‬بخ��ش ان��رژی ایران که ش��امل بخ��ش دولتی و‬ ‫خصوصی می شود از س��ال ‪ ۵۸‬تحت تحریم های اولیه‬ ‫امریکا (‪ )Primary sanction‬است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫همکاری با ش��رکت های کوچک و متوس��ط در حوزه‬ ‫انرژی کار ساده ای نیست و به نظر نمی رسد که در این‬ ‫زمینه افق روشنی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر هم بیایند به هی��چ وجه مناب��ع مالی خود را‬ ‫در اختیار ایران نخواهند گذاش��ت‪ .‬وی معتقد اس��ت‬ ‫که ب��دون دی��دن عناص��ر و ارکان یک پ��روژه مانند‬ ‫بهره بردار(‪ ،)Operator‬طراحی (‪،)construction‬‬ ‫سرمایه گذار و تامین مالی (‪)Investor&Finance‬‬ ‫و بان��ی(‪ )Sponsor‬و نیازه��ای متقابل انها نمی توان‬ ‫برای تامین مالی پروژه های کالن و مگا پروژه ها نسخه‬ ‫پیچید‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ابراز امی��دواری کرد ک��ه این الیحه‬ ‫موفق ش��ود اما تاکی��د کرد که تامی��ن مالی و جذب‬ ‫س��رمایه گذاری با بخش��نامه و الیحه ش��دنی نیست‪.‬‬ ‫مهم تری��ن رکن تامین مالی ش��فافیت اقتصاد و عمق‬ ‫دان��ش تصمیم گی��ران در کن��ار فض��ای کس��ب و کار‬ ‫رقابت��ی همراه با اف��ق روش��ن و اطمینان بخش برای‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا پدیدار‪:‬‬ ‫ظرفیت‬ ‫نقدینگی‬ ‫ایرانیان خارج از‬ ‫کشور به بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر می رسد‪.‬‬ ‫این در حالی‬ ‫است که طرح‬ ‫موجود با ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر در‬ ‫بازه زمانی ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬سال می تواند‬ ‫به بهره برداری‬ ‫برسد‬ ‫پیمان مولوی‪:‬‬ ‫ما فقط درباره‬ ‫نقدینگی‬ ‫سرگردان‬ ‫صحبت می کنیم‬ ‫اما راهکاری برای‬ ‫اطمینان بخشی‬ ‫و ایجاد‬ ‫ارامش برای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫ان نداریم‬ ‫دریافت مالیات از تجدید ارزیابی دارایی ها‪ ،‬چوبی الی چرخ رونق تولید‬ ‫عض��و هیات نماین��دگان ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی تهران گفت‪ :‬اگر بنگاه ه��ا بخواهند از محل تجدید‬ ‫ارزیابی افزایش سرمایه بدهند و از طرف دیگر مالیات پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬نه تنها هیچ فایده ای برای انها ندارد بلکه موجب خروج‬ ‫نقدینگی از شرکت ها نیز می شود‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۸‬از سوی رهبر معظم انقالب سال به عنوان «رونق‬ ‫تولید» نام گذاری ش��د و بارها مس��ئوالن مختلف بر تس��هیل‬ ‫تولید ملی تاکی��د کرده اند اما بدون تصویب قوانین مناس��ب‬ ‫برای هموار کردن مس��یر تولید و همراهی بخش های مختلف‬ ‫بدیهی است که این شعار راه به جایی نمی برد‪.‬‬ ‫یکی از راه های س��رپا ماندن شرکت ها و تداوم فعالیت شان‪،‬‬ ‫افزای��ش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ش��رکت ها و‬ ‫اصالح ساختار مالی انهاست‪.‬‬ ‫عب��اس ارگ��ون‪ ،‬عض��و هیات نماین��دگان ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ته��ران در این زمین��ه به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ها اهدافی مختلف برای افزایش س��رمایه دارند‬ ‫ک��ه از ان جمله می توان به اصالح س��اختار مال��ی و افزایش‬ ‫ظرفیت وام گی��ری‪ ،‬تامین مالی طرح افزایش ظرفیت تولیدی‬ ‫و تامین مالی پروژه های بهینه س��ازی اشاره کرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به تجدید ارزیابی دارایی ها‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت ها دارایی های ثابتی‬ ‫همچون زمین‪ ،‬ساختمان‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬تاسیسات و‪ ...‬را بر اساس‬ ‫الزام های حسابداری در بخش دارایی های بلندمدت و به قیمت‬ ‫تمام شده خرید ثبت می کنند‪.‬‬ ‫ارگ��ون با بیان مثالی توضی��ح داد‪ :‬اگر بنگاهی تجهیزات و‬ ‫دارایی های اس��تهالک پذیرش را در س��ال ‪ ۸۰‬به قیمت ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان خریداری کرده‪ ،‬ان دارایی ها اکنون از نظر ارزش‬ ‫دفتری مستهلک شد ه در حالی که ارزش روز ان به دلیل تورم‬ ‫یک میلیون تومان ش��ده اس��ت و اگر دارایی استهالک ناپذیر‬ ‫باش��د (مثل زمین) به هم��ان قیمت خرید در دفاتر ش��رکت‬ ‫منعکس است در حالی که این دارایی نیز به دلیل تورم نسبت‬ ‫به زمان خرید ارزش چند برابری دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حال اگر این ش��رکت بخواهد از محل مازاد‬ ‫تجدی��د ارزیابی دارایی ها افزایش س��رمایه بدهد‪ ،‬باید پس از‬ ‫ارزیابی های کارشناس��ی قیم��ت دارایی های ثاب��ت را به یک‬ ‫میلی��ون توم��ان افزایش دهد‪ .‬ان ش��رکت در صورت افزایش‬ ‫س��رمایه از این مح��ل‪ ،‬باید ‪ ۲۵‬درصد از افزای��ش رخ داده در‬ ‫قیمت دارایی را به عنوان مالیات بپردازد‪.‬‬ ‫به گفته ارگون‪ ،‬مش��مول مالیات بودن افزایش س��رمایه از‬ ‫محل تجدی��د ارزیاب��ی دارایی ها‪ ،‬مهم ترین مانعی اس��ت که‬ ‫ش��رکت ها را نس��بت به این گون��ه افزایش س��رمایه بی رغبت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫دی ‪ ۹۷‬نماین��دگان مجل��س با م��اده ‪ ۱۵‬قان��ون حداکثر‬ ‫اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی موافقت کردند‪ .‬بر اساس‬ ‫این ماده‪ ،‬افزایش س��رمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید‬ ‫ارزیابی دارایی های انها از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به‬ ‫مدت ‪ ۵‬سال معاف از مالیات است‪.‬‬ ‫همچنی��ن معین ش��د ایین نامه اجرایی این ماده از س��وی‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر‬ ‫در ط��ول ‪ ۳‬ماه پ��س از تاریخ الزم االجرا ش��دن این قانون به‬ ‫تصویب هیات وزیران برسد‪.‬‬ ‫با این حال ‪ ،‬یک ماه بعد در ‪ ۱۱‬اس��فند ‪ ۹۷‬شورای نگهبان‬ ‫ت زیرا معتقد‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬را مغایر با اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی دانس ‬ ‫بود این ماده در عین حال که درامد دولت را کاهش می دهد‪،‬‬ ‫راه جبران برای ان پیش بینی نکرده است‪.‬‬ ‫ت اما نظر‬ ‫ای��ن قانون دوباره برای اصالح به مجلس بازگش�� ‬ ‫کارشناسی مرکز پژوهش ها این بود که ماده ‪ ۱۵‬درامد دولت‬ ‫را کاه��ش نمی دهد زیرا اصال در بودج��ه از این طریق محلی‬ ‫برای درامد شناسایی نشده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس تبصره یک ماده ‪ ۱۴۹‬قانون مالیات های مستقیم‪،‬‬ ‫افزای��ش بهای ناش��ی از تجدید ارزیابی دارایی های اش��خاص‬ ‫حقوقی با رعایت اس��تانداردهای حسابداری مشمول پرداخت‬ ‫مالیات بر درامد نیس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ایراد شورای نگهبان به این‬ ‫ماده وارد نمی شود‪.‬‬ ‫در حالی که ایران ششمین برنامه توسعه را‬ ‫تجربه می کند‪ ،‬همیشه در اجرای این برنامه ها‬ ‫مش��کالت جدی وجود داش��ته است‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین مش��کالتی ک��ه در این عرصه دیده‬ ‫می ش��ود اجرای بخش��ی از برنامه توسعه در‬ ‫دل یک دولت دیگر اس��ت‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪،‬‬ ‫بخش��ی از برنامه ه��ای ‪ ۵‬س��اله در دول��ت و‬ ‫مجلس دیگ��ری اجرا می ش��ود‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث ش��ده تا در س��ال های گذشته دولت ها‬ ‫و مجلس ه��ای جدید به ج��ای اجرای بخش‬ ‫باقی مان��ده برنام��ه توس��عه به انتق��اد از ان‬ ‫بپردازند‪ .‬این موضوعی اس��ت که باعث شده‬ ‫بحران های بس��یاری در کش��ور ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی در کش��ور ما به طور‬ ‫کامل اجرا نمی ش��ود و این موضوع باعث بروز‬ ‫تغییرات گسترده منفی می شود‪ .‬اگر دولت ها‬ ‫به جای اینکه سیاس��ت های خاص خود را در‬ ‫نظر داشته باش��ند‪ ،‬اجرای سیاست های ملی‬ ‫را در برنام��ه قرار دهند‪ ،‬مش��کالت اقتصادی‬ ‫کش��ور به طور حیرت انگیزی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫رفتار سیاستمداران و دولتمردان در رویارویی‬ ‫با قوانین و برنامه های توسعه باید تغییر کند‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی باید برنامه توسعه جدی‬ ‫گرفته شود اما ظرفیت برنامه ریزی بلند مدت‬ ‫در کشور وجود ندارد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬دولت باید‬ ‫تمام تمرکزش را بر رفع مش��کالت کنونی با‬ ‫احتس��اب سیاس��ت های کوتاه م��دت تنظیم‬ ‫کند‪ .‬ش��رایط اقتصادی ایران دش��واری های‬ ‫خاصی دارد و این موضوع باعث ش��ده امکان‬ ‫برنامه ریزی برای کارهای فنی و کارشناس��ی‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫برنامه توسعه ‪ ۵‬ساله از مهم ترین برنامه های‬ ‫کش��ور است که باید جدی تر گرفته شود‪ .‬اگر‬ ‫در ی��ک دوره از برنامه ه��ای توس��عه ای��ران‬ ‫توانسته بود به تمام اهداف برنامه دست یابد‪،‬‬ ‫امروز شرایط اقتصادی کشور بسیار بهتر بود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬این موضوع جدی گرفته نمی شود‬ ‫و مجلس شورای اسالمی نیز متاسفانه نظارت‬ ‫مناسبی بر اجرای این برنامه ندارد‪.‬‬ ‫مپنا یک واحد گازی نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی رومیله عراق‬ ‫را سنکرون کرد‬ ‫واح��د پنجم گازی نیروگاه س��یکل ترکیبی‬ ‫رومیله‪ ،‬با ش��بکه سراسری برق عراق سنکرون‬ ‫ش��د‪ .‬س��نکرون این واحد نیروگاهی‪ ،‬با تالش‬ ‫گروه��ی از مهندس��ان و کارکنان گ��روه مپنا‬ ‫محقق ش��د‪ .‬با س��نکرون واح��د پنجم گازی‬ ‫نیروگاه رومیله عراق‪ ،‬تعداد واحدهای نیروگاهی‬ ‫سنکرون شده از سوی شرکت احداث و توسعه‬ ‫نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ‪ )۲‬در‬ ‫مجموع به ‪ ۹۱‬واحد با ظرفیت ‪ ۱۳۹۱۳‬مگاوات‬ ‫رسید‪ .‬طراحی‪ ،‬تامین تمامی تجهیزات‪ ،‬حمل‪،‬‬ ‫نصب و راه ان��دازی به همراه خدمات نظارت بر‬ ‫عملیات س��اختمانی ‪ ۳۰۰۰‬م��گاوات نیروگاه‬ ‫س��یکل ترکیب��ی در ش��رایط ای��زو و در ‪ ۴‬فاز‬ ‫بر عهده گروه مپنا و عملیات ساختمانی مجموع‬ ‫نی��روگاه و اجرای اس��کلت فلزی(به جز بخش‬ ‫بویلر و ش��بکه خنک کنن��ده ‪ )ACC‬بر عهده‬ ‫ش��رکت شامارا است‪ .‬فاز نخست شامل ‪ ۶‬واحد‬ ‫گازی از نوع ‪ MAP۲B‬اس��ت‪ .‬بازده واحدهای‬ ‫این فاز‪ ،‬دست کم ‪ ۳۴.۶‬درصد در تحویل موقت‬ ‫ب��وده که ‪ ۱۲‬ماه پ��س از تحویل موقت انها‪ ،‬به‬ ‫می��زان ‪ ۳۶‬درص��د تضمین می ش��ود‪ .‬فاز دوم‬ ‫ش��امل ‪ ۳‬واح��د بخار از نوع ‪ E‬ب��ه همراه بویلر‬ ‫بازیاب حرارتی بدون مش��عل اضافی و ش��بکه‬ ‫خنک کننده ‪ ACC‬و مشترکات مربوط است‪.‬‬ ‫فاز سوم شامل ‪ ۶‬واحد گازی از نوع ‪MAP۲B‬‬ ‫اس��ت‪ .‬بازده واحدهای این فاز دست کم ‪۳۴.۶‬‬ ‫درص��د در تحوی��ل موقت بوده و ‪ ۱۲‬ماه پس از‬ ‫تحویل موقت انها به میزان ‪ ۳۶‬درصد تضمین‬ ‫می ش��ود‪ .‬فاز چهارم ش��امل ‪ ۳‬واح��د بخار از‬ ‫ن��وع ‪ E‬به هم��راه بویلر بازی��اب حرارتی بدون‬ ‫مشعل اضافی و ش��بکه خنک کننده ‪ ACC‬و‬ ‫ط است‪ .‬این نیروگاه‪ ۶ ،‬بلوک‬ ‫مش��ترکات مربو ‬ ‫س��یکل ترکیب��ی ب��ه ظرفیت ‪ ۶‬بل��وک ‪۵۰۰‬‬ ‫مگاوات��ی در مجموع ‪ ۳‬هزار مگاوات در منطقه‬ ‫رومیله در حومه شهر بصره کشور عراق در حال‬ ‫احداث است‪« .‬شرکت شامارا» کارفرمای اصلی‬ ‫و ش��رکت توسعه ‪ ۲‬به نمایندگی از گروه مپنا‪،‬‬ ‫پیمانکار پروژه نیروگاه س��یکل ترکیبی رومیله‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬تحلیلگر بازار انرژی در این باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬ش��رایط اقتصاد انرژی در ای��ران به گونه ای پیش‬ ‫می رود که امکان به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران‬ ‫وجود ندارد و کسی نمی تواند صادرات نفت ایران را به‬ ‫صفر برساند‪ .‬بیش از ‪ ۶۰‬سال است که ما به مشتریان‬ ‫س��نتی نفت خ��ام‪ ،‬این محص��ول را ص��ادر می کنیم‪.‬‬ ‫به تازگی نیز هند‪ ،‬چین و ترکیه اقدام های شان را برای‬ ‫معافی��ت واردات نفت از ایران انجام داده و کره جنوبی‬ ‫و ژاپن نیز هیات هایی به امریکا فرس��تاده اند تا رضایت‬ ‫این کشور را بگیرند‪.‬‬ ‫به گفته پدیدار‪ ،‬در این ش��رایط یک��ی از مهم ترین‬ ‫سیاس��ت هایی که باید در اقتص��اد انرژی جدی گرفته‬ ‫شود جلوگیری از خام فروشی است‪ .‬ایران با راه اندازی‬ ‫پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس توانست به تولید روزی‬ ‫‪ ۴۵‬میلی��ون لیت��ر بنزی��ن دس��ت یابد‪ .‬جم��ع تولید‬ ‫بنزی��ن امروز در کش��ور بی��ش از نیاز داخ��ل بوده و‬ ‫ای��ران برای توزیع این محصول در کش��ورهای منطقه‬ ‫برنامه ریزی هایی دارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد‬ ‫اس��ت که ما برای به س��ازی پاالیش��گاه های کش��ور و‬ ‫ایجاد پاالیش��گاه های جدید که پاالیشگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط نامیده می ش��ود نیاز ب��ه ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری داریم که باید از طریق فاینانس انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬با توجه به ش��رایط تحریم��ی فاینانس خارجی‬ ‫بس��یار سخت است اما با اس��تفاده از سرمایه داخلی و‬ ‫س��رمایه ایرانیان خارج از کشور می توان در این زمینه‬ ‫اق��دام کرد‪ .‬ب��االی ‪ ۲۰‬میلیارد دالر ب��راورد نقدینگی‬ ‫ارزی س��رگردان در دس��ت م��ردم اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫براوردها نش��ان می ده��د ظرفیت نقدینگ��ی ایرانیان‬ ‫خارج از کشور به بیش از ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫این در حالی است که طرح موجود با ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫در ب��ازه زمانی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال می تواند ب��ه بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫برای به سازی پاالیشگاه های کشور و ایجاد پاالیشگاه های جدید که‬ ‫پاالیش��گاه های کوچک و متوسط نامیده می ش��ود نیاز به ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه گذاری داریم که باید از طریق فاینانس انجام شود‬ ‫یادداشت‬ ‫برنامه توسعه‬ ‫جدی گرفته‬ ‫نمی شود‬ ‫دوئل نجـات‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی با‬ ‫ارائه طرحی به هیات دولت‪ ،‬بنا‬ ‫دارد تامی��ن مال��ی پروژه های‬ ‫باالدس��ت نفت و گاز از مس��یر‬ ‫بازار سرمایه را تسهیل کند‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬استفاده از ابزارهای‬ ‫اوراق مالی اس�لامی‪ ،‬تاس��یس صندوق ه��ای پروژه و‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری خصوصی (ریالی و ارزی)‬ ‫پیشنهاد شده اس��ت‪ .‬این موضوع در روزهای گذشته‬ ‫مطرح شد و بحث های بسیاری به دنبال داشت‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان و تحلیلگران معتقدند ورود به‬ ‫عرصه باال دست در حوزه نفت و گاز برای ایران با توجه‬ ‫به باال بودن حجم سرمایه گذاری و نوع سرمایه گذاری‬ ‫انجام شده بس��یار پر هزینه است و ریس��ک سرمایه را‬ ‫بی��ش از توان اقتصاد ایران افزای��ش می دهد‪ .‬در روی‬ ‫دیگر اما کارشناسانی هس��تند که معتقدند ایران باید‬ ‫در این عرصه حاضر ش��ود‪.‬‬ ‫در ادامه به بررسی‬ ‫دو دی��دگاه متض��اد در عرصه تامین مال��ی پروژه های‬ ‫باالدست نفت و گاز پرداخته است‪ .‬رضا پدیدار‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی تهران موافق تامین مالی پروژه های باالدست‬ ‫نفت و گاز اس��ت‪ .‬از سوی دیگر پیمان مولوی‪ ،‬مشاور‬ ‫تامین مالی و س��رمایه گذاری بین المللی‪ ،‬برگزارکننده‬ ‫همای��ش مگاپروژه ها در اتاق بازرگانی ایران که مدافع‬ ‫اجرای این پروژه ها اس��ت‪ ،‬به این ش��یوه تامین مالی‬ ‫انتقاده��ای بس��یاری دارد‪ .‬ای��ن دو تحلیلگر به عنوان‬ ‫موافق و مخالف تامین مالی پروژه های باالدست نفت و‬ ‫گاز از مسیر بازار سرمایه‪ ،‬دیدگاه های خود را با‬ ‫مطرح کردند‪ .‬در ادامه نظره��ای موافق و مخالف این‬ ‫موضوع به طور کامل امده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫توهم‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫به هر قیمتی‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫پیش تر اشاره کردم‪ ۴۰‬سال است در ایران‬ ‫به دنب��ال ایج��اد صنعت خ��ودرو رقابت پذیر‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اما هن��وز پس از ای��ن همه مدت‪،‬‬ ‫نتوانس��ته ایم ب��ه یک اجماع بر س��ر تعریف‬ ‫ای��ن ای��ده ال برس��یم و در نتیج��ه صنعت‬ ‫خودرو در چنب��ره انواع موانع خودس��اخته‬ ‫توس��عه و رقابت پذی��ری محاص��ره ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادام��ه به یک��ی از موان��ع اصلی‪ ،‬یعنی‬ ‫توهم «اش��تغالزایی ب��ه هر قیمت» اش��اره‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫برخی از مس��ئوالن از این بابت به صنعت‬ ‫خودرو عالقه مند هستند که اشتغالزا است‪.‬‬ ‫دقیق تر اینکه نسبت به سرمایه گذاری که‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬باالترین اشتغال را در بخش‬ ‫صنعتی اقتصاد ایجاد می کند‪.‬‬ ‫نتیج��ه نبود ی��ک تعریف درس��ت از این‬ ‫مقول��ه و توجه به ش��رط های ان‪ ،‬رخنه این‬ ‫تفکر به وی��ژه در بین وکالی مجلس اس��ت‬ ‫که هر جا واحد خودروس��ازی یا قطعه سازی‬ ‫تاسیس شود‪ ،‬میزان اشتغالزایی ان چشمگیر‬ ‫خواهد ب��ود و وکیل مربوط س��ربلند جلوی‬ ‫رای دهندگان‪.‬‬ ‫امروزه بیش از ‪ ۳۰‬ش��رکت خودروسازی‬ ‫در نق��اط گوناگ��ون ایران ب��دون انکه برای‬ ‫بیش��تر انها مطالعات فنی و اقتصادی انجام‬ ‫شده باشد‪ ،‬ایجاد شده اند‪.‬‬ ‫در کنار این ش��رکت ها ک��ه برخی از انها‬ ‫هن��وز در حد چند س��وله و یک خط مونتاژ‬ ‫است‪ ،‬متاس��فانه به دو خودروساز اصلی هم‬ ‫دستور تاس��یس چند کارخانه خودروسازی‬ ‫در مکان هایی داده شده که توجیه اقتصادی‬ ‫درست و حسابی ندارد‪.‬‬ ‫برخی از ای��ن کارخانه ها نه تنها به اقتصاد‬ ‫کش��ور ضربه می زنند‪ ،‬بلکه محیط زیست ان‬ ‫را به نابودی می کشانند‪.‬‬ ‫بمان��د که امروزه بس��یاری از اقتصاددانان‬ ‫در ظرفی��ت مزی��ت رقابتی صنع��ت خودرو‬ ‫در کش��ور هم پرس��ش های ج��دی دارند و‬ ‫هن��وز نتوانس��ته ایم یک مس��تند مس��تدل‬ ‫در ای��ن زمین��ه در کش��ور تهی��ه و تدوین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫خودروس��ازی صنعت��ی اس��ت ک��ه‬ ‫س��رمایه گذاری اقتص��ادی در ان من��وط به‬ ‫تیراژهای باالی تولید است‪.‬‬ ‫ی��ک محاس��به سرانگش��تی می گوید که‬ ‫یک کارخانه خودروس��ازی باید ساالنه باالی‬ ‫‪۲۰۰‬هزار خودرو تولید کند و یک خودروساز‬ ‫مستقل دست کم باید یک میلیون خودرو در‬ ‫مجموعه کارخانه ها تولید کند تا رقابت پذیر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه چند س��ال پی��ش یکی از‬ ‫مدیران عامل یکی از بزرگ ترین خودروسازان‬ ‫جه��ان گفته بود که ب��رای رقابت پذیری در‬ ‫سطح جهانی دس��ت کم تیراژ باید ‪۵‬میلیون‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫من ادعا نمی کنم این اعداد درست و دقیق‬ ‫هستند اما مطمئن هستم برای هیچ کدام از‬ ‫س��رمایه گذاری های صنعتی ک��ه در ‪ ۲‬دهه‬ ‫گذشته در ایجاد کارخانه خودروسازی انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬یک مطالعه دقیق و مناس��ب فنی و‬ ‫اقتصادی انجام نشده است‪.‬‬ ‫نتیجه اش این ش��ده که هم اکنون بیش��تر‬ ‫کارخانه ه��ا خ��ارج از تهران‪ ،‬به ط��ور واقعی‬ ‫سوداور نیستند‪.‬‬ ‫از ان مهم تر این اس��ت ک��ه ما حتی یک‬ ‫شرکت خودروسازی نداریم که به تیراژ یک‬ ‫میلیون در سال برسد‪.‬‬ ‫طراح��ی ی��ک پلتف��رم واقع��ی نیازمند‬ ‫مش��ارکت چند خودروس��از برای رسیدن به‬ ‫تیراژ ‪۵‬میلیونی در س��ال و طراحی اقتصادی‬ ‫مدل های س��االنه خ��ودرو نیازمن��د ان یک‬ ‫میلیون تولید است‪.‬‬ ‫کدام یک از ش��رکت های خودروس��ازی ما‬ ‫یک میلیون خودرو تولید می کند؟‬ ‫بدین ترتی��ب‪ ،‬خودروس��از ناچار اس��ت‬ ‫چند مدل خودرو را س��ال های س��ال به طور‬ ‫تکراری تولید کند و به دلیل س��اختار تورمی‬ ‫کش��ور و انواع مش��کالت س��اختاری که در‬ ‫گفتارهای بع��دی توضیح خواهم داد‪ ،‬به طور‬ ‫دائ��م هزینه های تولید همان خودرو تکراری‬ ‫باال م��ی رود و در نتیج��ه در مجموع نه تنها‬ ‫این تولید تکراری در س��ال ها باعث افزایش‬ ‫کیفیت نمی ش��ود‪ ،‬بلکه بهره وری تولید هم‬ ‫باال نرفته و در نهایت محصوالت ان می شود‬ ‫اینها که مشاهده می کنیم‪.‬‬ ‫کارشناسان صنعت خودرو در گفت وگو با‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عنوان کردند‪:‬‬ ‫سیاست های اشتباه‪ ،‬خودروسازی را به مرز ورشکستگی می رساند‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ا وجود پیش بینی هایی که از رکود بازار خودرو ش��ده‬ ‫ب��ود و فعاالن ای��ن بازار معتقد بودند مانند هر س��ال بازار‬ ‫تقاض��ا ت��ا پایان ماه رمضان راکد خواهد ب��ود‪ ،‬اما این گونه‬ ‫نش��د‪ .‬افزای��ش تیراژ‪ ،‬فروش ف��وری در چند نوبت و تاکید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر اینکه خودروس��ازان‬ ‫‪۲۰‬درصد تولید را در بازار ازاد به فروش برسانند و ‪۸۰‬درصد‬ ‫ان را ب��رای عم��ل به تعهدات معوق��ه صرف کنند‪ ،‬تنها در‬ ‫کوتاه مدت پاس��خ داد و پس از حدود ‪ ۲‬ماه‪ ،‬نرخ خودروها‬ ‫دوب��اره روند صعودی به خود گرف��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬تمام‬ ‫معادالت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای س��اماندهی‬ ‫بازار خودرو بهم ریخت و نرخ خودروها در تمام خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬چینی و وارداتی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بین المللی موضوع بس��یار مهمی اس��ت و ناچار هستیم با‬ ‫صاحبان برند ارتباط داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افت تیراژ‬ ‫ب��ا وجود اعالم افزایش میزان تولید‪ ،‬برخی کارشناس��ان‬ ‫این ادعا را رد می کنند و امار تولید پایان سال ‪ ۹۷‬را با مهر‬ ‫همان س��ال مورد مقایسه قرار می دهند‪ .‬فربد زاوه از دیگر‬ ‫کارشناسان صنعت خودرو در گفت وگو با‬ ‫به همین‬ ‫موضوع اش��اره کرد و گفت‪ :‬گزاره هایی مانند افزایش تولید‬ ‫صحت ندارد‪ .‬تولید خودرو در س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪۹۶‬‬ ‫بیش از ‪۴۰‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬اینکه در اس��فند‬ ‫سال گذشته نسبت به مهر همان سال که تولید به پایین تر‬ ‫میزان خود رسیده‪ ،‬تولید ‪ ۴‬برابر شده نشان دهنده افزایش‬ ‫تولید نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال ‪ ،۹۶‬یک میلیون ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫خودرو تولید شد‪ ،‬در حالی که این امار در سال ‪ ۹۷‬به ‪۸۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹۰۰‬خودرو (کل خودروهای وارداتی و تولید) رس��ید‪.‬‬ ‫امیدواریم تیراژ امسال به یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬خودرو برسد‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه وقتی روند عرضه کاالیی قطع‬ ‫شود‪ ،‬طبیعی است نرخ ان روزبه روز افزایش می یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این وضعیت تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود‪ ،‬ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬درست است بازار خودرو دچار رکود شدید‬ ‫شده و در بازارهای دیگر هم همین گونه است‪ ،‬اما تا زمانی‬ ‫که دولت نپذیرد سیاس��ت های مالی و حقوقی اش اشکال‬ ‫دارد‪ ،‬این روند افسارگسیخته ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش خودرو به عنوان سرمایه‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫تحریم کنندگان‬ ‫به دنبال تحمیل‬ ‫اثرات منفی روی‬ ‫اقتصاد و صنعت‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫باید این شرایط‬ ‫را مدیریت‬ ‫کنیم در حالی‬ ‫که هنوز مدیران‬ ‫به اهمیت‬ ‫این موضوع‬ ‫پی نبرده اند‬ ‫فربد زاوه‬ ‫خودروهایی که‬ ‫مردم تیر سال‬ ‫گذشته ثبت نام‬ ‫کرده اند‪ ،‬نیمه‬ ‫دوم امسال‬ ‫تحویل داده‬ ‫می شود این‬ ‫یعنی عرضه‬ ‫خودرو دچار‬ ‫اختالل است‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬قائم مق��ام دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ایران درباره چرای��ی افزایش دوباره نرخ خودروها‬ ‫ب��ا وج��ود رکود بازار گفت‪ :‬در این ب��اره نباید عامل تحریم‬ ‫را نادی��ده گرفت و اینکه برای خری��د مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫جابه جایی پول با دش��واری های زیادی همراه ش��ده است‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنیم نخس��تین بخش هایی که تحریم علیه ان‬ ‫اغاز ش��د صنعت خودرو‪ ،‬نفت‪ ،‬حمل ونقل و بانک ها بودند‪.‬‬ ‫تحریم کنندگان برای فلج کردن صنعت خودرو برنامه های‬ ‫تنظیم ش��ده دارند‪ .‬او افزود‪ :‬وقتی مواد تحریمی تش��دید‬ ‫می شود‪ ،‬طبیعی است اثار ان در جامعه نمود پیدا می کند‪.‬‬ ‫مردم هم پیگیر موضوع هستند و می دانند چه اتفاق هایی‬ ‫در حال رخ دادن اس��ت‪ .‬این خود منجر به این می شود که‬ ‫تقاضا در بازار افزایش یابد‪ .‬قائم مقام دبیرکل خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران با بیان اینکه امسال دستمزد کارگران‬ ‫حدود ‪۲۵‬درصد افزایش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬این افزایش هزینه ها‬ ‫روی محصول نهایی تاثیر مستقیم دارد‪ .‬حتی اگر نرخ کاالها‬ ‫در بورس فلزات تعقیب شود شاهد خواهیم بود که به طور‬ ‫میانگین هفته ای ‪۸‬درصد نرخ انها افزایش می یابد‪ .‬پیش تر‬ ‫یکی از فعاالن بازار پیش بینی کرده بود قدرت خرید مردم‬ ‫دیگر جایی برای افزایش قیمت ها باقی نگذاش��ته و قاعدتا‬ ‫قیمت خودرو نباید بیش از این باال برود‪ .‬حال که قیمت ها‬ ‫سیر صعودی گرفته اند و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار‬ ‫خودرو ‪۵‬درصد زیر حاش��یه بازار قیمت گذاری می ش��ود‪،‬‬ ‫ای��ن فش��ار و اجحاف در حق مصرف کنن��ده به ویژه طبقه‬ ‫پایین و متوس��ط جامعه خواه��د بود‪ .‬خالقی در این باره به‬ ‫اسیب های صنعت خودرو اشاره کرد و گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫موضوع مصرف کننده واقعی مطرح بود‪ .‬بس��یار از مردم به‬ ‫خودرو به عنوان سرمای ه نگاه می کنند‪ .‬امسال هم این نگاه‬ ‫تغییر نکرده اس��ت‪ .‬مردم به دنبال این هس��تند که خودرو‬ ‫بخرند تا ارزش پول ش��ان حفظ ش��ود‪ .‬هر چه جلوتر برویم‬ ‫ت��وان خرید برای خودرو پایین ت��ر می اید‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫خانواده ها ناچار هستند مدل پایین تری را خریداری کنند‬ ‫و ب��ا ادامه دار ب��ودن افزایش قیمت ها ای��ن مدل ها نازل و‬ ‫نازل تر می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئله سوخت و گرانی خودرو‬ ‫خالق��ی در ادامه با اش��اره به نرخ س��وخت گفت‪ :‬امروز‬ ‫زمزمه هایی از افزایش قیمت سوخت شنیده می شود‪ .‬وقتی‬ ‫عنوان می ش��ود نرخ سوخت افزایش پیدا کرده و دو نرخی‬ ‫خواهد شد(س��همیه ای و ازاد) افزایش نرخ کاالها طبیعی‬ ‫است‪ .‬این امر این پیام را به جامعه می دهد که با سهمیه بندی‬ ‫سوخت‪ ،‬احتمال افزایش نرخ ان نیز وجود دارد‪ .‬فردی که‬ ‫مبلغی را به عنوان س��رمایه در اختیار دارد براساس تجربه‬ ‫س��ال های گذشته‪ ،‬ان را تبدیل به کاالی سرمایه ای مانند‬ ‫خودرو‪ ،‬ارز‪ ،‬سکه و‪ ...‬می کند‪ .‬درحال حاضر افراد برای حفظ‬ ‫پیام های��ی ک��ه از س��وی سیاس��ت گذاران اقتص��ادی ی��ا اقتصاد‬ ‫بین المللی در س��طح کالن به جامعه تزریق می شود‪ ،‬روی این مسئله‬ ‫تاکید دارد که تا می توانید پول خود را تبدیل به کاال کنید‪ .‬در چنین‬ ‫فضایی بازار هیجانی ش��ده و مردم هیجان زده به سوی بازار هجوم‬ ‫می اورند و در نتیجه قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد‬ ‫سرمایه کمتر به سراغ بازار مسکن می روند‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیامدهای یک امر در سایر بخش ها نیز تاثیر دارد‪ .‬پیام هایی‬ ‫که از س��وی سیاست گذاران اقتصادی یا اقتصاد بین المللی‬ ‫در س��طح کالن به جامعه تزریق می شود‪ ،‬روی این مسئله‬ ‫تاکید دارد که تا می توانید پول خود را تبدیل به کاال کنید‪.‬‬ ‫در چنین فضایی بازار هیجانی ش��ده و مردم هیجان زده به‬ ‫س��وی بازار هجوم می اورند و در نتیجه قیمت ها روزبه روز‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار چیست؟‬ ‫خالقی در پاس��خ به این پرس��ش که راهکار چیس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر خودروس��از ناگزیر تابع شرایطی است‬ ‫ک��ه به او تحمیل می ش��ود و این ب��ه معنی موافقت کردن‬ ‫با عملکرد خودروس��از نیس��ت‪ .‬خودروسازان باید برمبنای‬ ‫س��رمایه گذاری که انجام ش��ده فعالیت داش��ته باشند‪ ،‬اما‬ ‫نمی توانند به تیراژ مورد نظر خود برس��ند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬قطعه ای که می خواهند و مناس��ب تر است‬ ‫را نمی توانن��د تامین کنند و همکاری انها با ش��رکت های‬ ‫بین الملل��ی به دلی��ل تحریم ها از بین رفته اس��ت‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط خودروساز ناگزیر باید به سراغ برندهای کوچک تر‬ ‫ی��ا خودروهای با فناوری های قدیمی تر برود‪ .‬در نتیجه در‬ ‫چنین فضایی و محکوم به عمل در شرایط موجود‪ ،‬فعالیت‬ ‫می کن��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اما از س��وی دیگ��ر‪ ،‬مصرف کننده با‬ ‫ق��درت خری��دی که دارد چ��ه گناهی کرده ک��ه افزایش‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬انها را از خرید باز دارد‪ .‬قائم مقام دبیرکل خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد‪ :‬منافع مالی‬ ‫دولت محدود است‪ .‬فروش نفت کاهش پیدا کرده و دولت‬ ‫به دنبال تامین منابع مالی از طریق مالیات‪ ،‬معدن و‪ ...‬است‬ ‫که البته در این بخش ها نیز مش��کالت خاصی داریم‪ ،‬زیرا‬ ‫وقتی تولیدی نباش��د‪ ،‬مالیاتی هم وجود نخواهد داشت‪ .‬یا‬ ‫زمانی که مردم پول نداشته باشند خریدی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫اعتراض مشتریان به قیمت های تحویل خودرو‬ ‫برخی مش��تریان دو ش��رکت خودروس��از کش��ور که در‬ ‫زمان های گوناگون اقدام ب��ه پیش خرید محصوالت این دو‬ ‫ش��رکت کرده اند‪ ،‬به قیمت های اعالم شده برای تحویل این‬ ‫خودروه��ا اعتراض دارند‪ .‬در چند روز گذش��ته تعدادی از‬ ‫مشتریان معترض دو شرکت ایران خودرو و سایپا طی تماس‬ ‫با ایسنا از مشکالت خود درباره خودروهای پیش خرید شده‬ ‫در یک س��ال گذش��ته که موعد تحویل انها بهمن و اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬بوده است‪ ،‬سخن گفتند‪.‬در این زمینه‪ ،‬یکی از مشتریان‬ ‫معترض می گوید‪ :‬م��رداد ‪ ۹۷‬خودرو دنا را با پیش پرداخت‬ ‫‪۲۳‬میلیون و ‪۵۰۰‬ه��زار تومان با موعد تحویل بهمن با قید‬ ‫جلب رضایت مش��تری در صورت تاخیر در تحویل ثبت نام‬ ‫ک��ردم‪ .‬قیمت ای��ن خودرو در زم��ان ثبت ن��ام در کارخانه‬ ‫‪۴۷‬میلی��ون تومان و در بازار ‪۶۰‬میلی��ون تومان بود‪ .‬جالب‬ ‫است که خودروس��ازان در تارنمای فروش محصوالت خود‪،‬‬ ‫به ط��ور مرتب ب��ه ثبت نام کنندگان پیش��نهاد می کردند تا‬ ‫ماه های انتهایی سال را برای سهولت ثبت نام‪ ،‬انتخاب کنند‬ ‫ی نیز امکان پذیر‬ ‫درحالی که ام��کان انتخاب موعد تحویل د ‬ ‫بود‪ .‬روش��ن اس��ت که پیش فرض خریداران و خودروسازان‬ ‫ی به بعد از ان‬ ‫ب��ر این بوده که قیمت های موع��د تحویل د ‬ ‫تغییری نخواهند داش��ت در غیر این صورت اقدام به خرید‬ ‫ی می کردند‪ .‬وی خاطرنشان می کند‪ :‬در‬ ‫در موعد تحویل د ‬ ‫چنین ش��رایطی در اواخر اذر تصویب ش��د که خودروهای‬ ‫تحویل ش��هریور تا دی ش��امل افزایش قیمت ‪۳۰‬درصدی‬ ‫ش��وند‪ ،‬اما پس از ان این مصوبه باطل ش��د‪ .‬نکته مهم این‬ ‫اس��ت که در بهمن که موعد تحویل خودروها بوده اس��ت؛‬ ‫‪ ۴‬رقم برای یک نوع خودرو اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬این رقم ها‬ ‫ش��امل ‪ ۶۰ ،۵۷ ،۵۴‬و ‪۶۴‬میلیون تومان بوده است‪ .‬شرکت‬ ‫میانگین قیمت برای تحویل خودرو دنا را ‪۶۷‬میلیون تومان‬ ‫اعالم کرده که درس��ت هم نیست‪ .‬اما برای جبران تخفیف‬ ‫در نظ��ر گرفت��ه و قیمت را ب��ه ‪۵۵‬میلیون تومان رس��انده‬ ‫اس��ت‪ .‬این بدین معناس��ت که حتی در اعالم قیمت ها هم‬ ‫تخلف کرده اند‪ ،‬ش��رکت خود قیم��ت مصوب اعالم می کند‬ ‫ام��ا اعمال نمی کند‪ .‬این مش��تری معت��رض ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بهم��ن که موعد تحویل خودرو بوده‪ ،‬در نهایت قیمت اعالم‬ ‫شده برای خودرو دنا ‪۷۵‬میلیون اعالم شده‪ ،‬اما تحویل داده‬ ‫نشده است‪ .‬پس از ان قرار شد خودروهای ثبت نامی بهمن‬ ‫‪۷۵‬میلیون و اس��فند ب��ه قیمت ‪۸۵‬میلی��ون تومان تحویل‬ ‫ش��وند‪ .‬وی می گوید چرا باید نرخ مصوب اعالم شده برای‬ ‫زمان تحویل به این میزان نوسان داشته باشد‪ .‬قیمت مصوب‬ ‫دن��ا برای بهم��ن ‪ ۵۷‬میلیون تومان بوده و برای اس��فند به‬ ‫‪۶۰‬میلیون تومان رسیده که تحویل داده نشده است‪ .‬اکنون‬ ‫در اردیبهشت برای تحویل خودرو به مبلغ ‪۷۵‬میلیون تومان‬ ‫قیمت گذاری و درخواس��ت تکمیل وجه می ش��ود‪ .‬س��ایر‬ ‫مشتریان نیز اعتراض هایی در همین زمینه دارند‪ .‬مشتریان‬ ‫معترض هس��تند که با وج��ود افزایش قیمت ه��ا و فروش‬ ‫فوری محصوالت این ش��رکت ‪ ،‬اینکه مدت دست کم ‪ ۶‬ماهه‬ ‫ش پرداخت واریزی در دس��ت شرکت باشد و از‬ ‫پول های پی ‬ ‫س��ود ان استفاده کند و نهایت هم خودرو را با قیمت باالتر‬ ‫از مصوبات بهمن و اسفند تحویل دهند‪ ،‬درست نیست‪ .‬یکی‬ ‫از مشتریان ناراضی س��ایپا در این زمینه به ایسنا می گوید‪:‬‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪ ٩٧‬خودرو تیبا صندوق دار با ودیعه ‪١۴‬میلیون‬ ‫توم��ان به طور پیش فروش نقدی با موعد تحویل بهمن ‪،٩٧‬‬ ‫ثبت نام کردم‪ .‬براساس قرارداد و همچنین با استناد به قانون‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب س��ال ‪،٩۵‬‬ ‫قیمت خودرو‪ ،‬با قیمت زمان تحویل محاس��به ش��ده است‬ ‫البته در صورتی که قیمت مصوب به طور ش��فاف و روش��ن‬ ‫در سایت خودروس��از اطالع رسانی شود‪ .‬وی ادامه می دهد‪:‬‬ ‫ش��رکت سایپا در بهمن یک فهرس��ت قیمتی که دست کم‬ ‫‹ ‹سیاست های اشتباه مالی‬ ‫بای��د تمام این موارد کنار هم در نظرگرفته ش��ود تا بتوان‬ ‫راهکارهای مناس��ب ارائه داد‪ .‬خالقی با بیان اینکه گرفتار‬ ‫یک بیماری مزمن اقتصادی ش��ده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬یک سلس��له‬ ‫گرفتارهای��ی به دنبال هم در حال فش��ار اوردن به اقتصاد‬ ‫کشور هستند‪ ،‬نباید موضوعی مانند تحریم که خیلی مهم‬ ‫است نادیده گرفته شود‪ .‬به هر حال هدف تحریم کنندگان‬ ‫تحمیل اثرات منفی روی اقتصاد و صنعت کشور است‪ .‬باید‬ ‫مدیری��ت کنیم در حالی که هن��وز مدیران به اهمیت این‬ ‫موضوع به طور جدی پی نبرده اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫باید در اقتصاد کالن کشور تغییراتی رخ دهد اینکه قدرت‬ ‫خرید مردم افزایش پیدا کند تا بازار رونق بگیرد‪ .‬هنگامی‬ ‫که این امر محقق نشود مشکالت تداوم خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای صادرات‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به حوزه صادرات‬ ‫گفت‪ :‬ما هنوز نتوانسته ایم به شکل جدی به دنبال بازارهای‬ ‫صادراتی برویم‪ .‬صادرات می توانست به صنعت کشور کمک‬ ‫کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬مردم جامعه هنوز توجیه نشده اند که‬ ‫خودرویی که در بازار عراق فروخته می شود‪ ،‬توان رقابت با‬ ‫خودروهای خارجی را دارد یا خیر؟ اگر قابل رقابت اس��ت‬ ‫با چه قیمتی می فروش��یم و ایا با همان نرخ در بازار داخل‬ ‫هم فروخته می ش��ود؟ با توجه به مباحث مطرح ش��ده در‬ ‫داخل کش��ور‪ ،‬به نظر می رسد خودروساز محصوالت را در‬ ‫بازار داخلی گران تر عرضه می کند که این مس��ئله اعتماد‬ ‫عمومی را خدشه دار خواهد کرد‪ .‬باید تفاوت قیمت ها اعالم‬ ‫ش��ود‪ .‬خالقی در ادامه به چند مسئله دیگر هم اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مردم باید پای تولید ملی بایستند و دولت هم باید‬ ‫به طور جدی نشان دهد توان کنترل تورم را دارد‪ .‬در بخش‬ ‫نقدینگ��ی و موضوع ه��ای مربوط به ان باید با حساس��یت‬ ‫بیش��تری عمل کنیم و مانع هدررفت منابع مالی کش��ور‬ ‫شویم و بهره وری را افزایش دهیم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تعامالت‬ ‫ش��امل افزایش قیمت بیش از ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصدی بوده است‪،‬‬ ‫منتش��ر کرده و برای چند روز روی سایت قرار داد که پس‬ ‫از ان ب��ا دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باطل ش��د‪.‬‬ ‫در نهایت قرار بر این ش��د که تعهدات ش��هریور تا دی ‪۹۷‬‬ ‫به قیمت قبل که مصوب ش��ورای رقاب��ت در تیر ‪ ٩٧‬بوده‪،‬‬ ‫تحوی��ل داده ش��وند‪ .‬بنابراین هیچ قیم��ت مصوبی تاکنون‬ ‫برای تعهدات بهمن و اس��فند اعالم رسمی نشده و اگر هم‬ ‫اعالم ش��ود‪ ،‬عطف به ماس��بق نش��ده و فقط برای تعهدات‬ ‫ماه جاری اعالم می ش��ود‪ .‬او اظهار می کند‪ :‬جالب است که‬ ‫حال سایپا اقدام به صدور دعوتنامه برای تعهدات بهمن ‪۹۷‬‬ ‫به قیمت حاش��یه بازار کرده درحالی که بارها وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و ریاست سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان اعالم کرده اند قیمت حاشیه بازار فقط برای‬ ‫فروش فوری بوده و ش��امل تعهدات پیش فروش نمی شود‪.‬‬ ‫این مشتری معترض س��ایپا خاطرنشان می کند‪ :‬در چنین‬ ‫اوض��اع و احوال��ی نکت��ه جالب تر این اس��ت که س��ایپا به‬ ‫مش��تریان اعالم کرده در ص��ورت تکمیل وجه‪ ،‬خودروهای‬ ‫پیش فروش شده را ‪ ۶۰‬روز کاری بعد تحویل خواهند گرفت‬ ‫این در حالی است که زمان تحویل خودرو ما بهمن ‪ ۹۷‬بوده‬ ‫که بیش از ‪ ۳‬ماه از ان گذشته است و در صورت واریز وجه‬ ‫باید دس��ت کم ‪ ۲‬ماه دیگر نی��ز صبر کنیم تا خودرو تحویل‬ ‫داده ش��ود‪ .‬در این ش��رایط این پرسش مطرح است که اگر‬ ‫س��ایپا خودرو ندارد‪ ،‬چرا هر روز فروش فوری با تحویل ‪۳۰‬‬ ‫روزه دارد!؟ گفتن��ی که ایران خودرو در این زمینه پاس��خی‬ ‫نداد‪ .‬یکی از مس��ئوالن روابط عمومی س��ایپا نیز در پاسخ‬ ‫به ایس��نا گفت‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا پیش از این به‬ ‫مش��تریان خود که موعد تحویل خودرو انها بهمن و اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬بود‪ ،‬وعده تخفیف ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصدی داده بود و به وعده‬ ‫خود عمل کرده است‪.‬‬ ‫زاوه در ادام��ه اظهارکرد‪ :‬تولید نقدینگی در کش��ور چه‬ ‫از طری��ق اضافه برداش��ت بانک ها‪ ،‬چه از کس��ری بودجه‬ ‫دولت که ناش��ی از بحث یارانه ها اس��ت و چه س��ازمان ها‪،‬‬ ‫شرکت ها‪ ،‬نهادها و موسسه هایی که خروجی خاصی ندارند‬ ‫اما مصرف کننده بودجه کشور هستند‪ ،‬نتیجه سیاست های‬ ‫مالی و حقوقی اس��ت‪ .‬تا زمانی که ما اصالحات را به شکل‬ ‫بنیادی نپذیریم ش��اید افزایش نرخ خودرو برای یک یا ‪۲‬‬ ‫ماه متوقف شود‪ ،‬اما در ان ‪ ۲‬ماه این نرخ گوشت است که‬ ‫افزایش می یابد یا اگر جلوی گرانی گوش��ت گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫ن��رخ پیاز باال م��ی رود؛ در نتیجه مش��کالت ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این مس��ائل با وعده وعید هم برطرف نمی ش��ود‪.‬‬ ‫موضوعی فنی است که باید در روش های انضباطی فراتر از‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬در کل کشور پیگیری شود چراکه در حال‬ ‫نزدیک شدن به نقطه خطر است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این تورم‬ ‫دیگر فقط موضوع خرید خودرو مطرح نیس��ت و باید دید‬ ‫ایا مردم می توانند مایحتاج روزانه خود را تهیه کنند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به سخن معاون صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬خودروهایی که‬ ‫مردم تیر سال گذشته برای انها ثبت نام کرده اند‪ ،‬براساس‬ ‫گفته های فرش��اد مقیمی تا نیمه دوم امسال تحویل داده‬ ‫انها می ش��ود و این یعنی عرضه خ��ودرو به بازار همچنان‬ ‫دچار اختالل اس��ت‪ .‬چه به این موضوع اقرار داشته باشیم‬ ‫چ��ه ن��ه‪ ،‬بازار با ارقام و اعداد ارائه ش��ده از س��وی مدیران‬ ‫دولتی کاری ندارد و این عرضه محصوالت و نقدینگی های‬ ‫س��رگردان در دس��ت مردم اس��ت که نرخ خودروها را در‬ ‫ب��ازار تعیی��ن می کند‪ .‬وی توضی��ح داد‪ :‬این روند در حوزه‬ ‫مدیری��ت تج��ارت خارجی برای تامین قطع��ات و واردات‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬همچنین تعیین نرخ خ��ودرو و تامین نقدینگی‪،‬‬ ‫متاس��فانه نشانه ای از ثبات قیمت ها در بازار ندارد‪ .‬زاوه در‬ ‫پایان گف��ت‪ :‬معتقدم فاصله نرخ بازار و قدرت خرید مردم‬ ‫انقدر زیاد شده که نشان از شکنندگی این حوزه دارد زیرا‬ ‫منجر به موج مالی نامطلوبی ش��ده اس��ت و در این شرایط‬ ‫احتمال ورشکستگی خودروسازان وجود دارد‪.‬‬ ‫واردات خودرو باید ازاد شود‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬واردات‬ ‫خودرو باید ازاد ش��ود چراکه در ش��رایط کنونی فشار روانی بر مردم بسیار است‪.‬‬ ‫رضا علیزاده در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به مشکالت صنعت خودرو گفت‪:‬‬ ‫مش��کل خودروس��ازان از س��الیان پیش وجود داشته و ش��رایط خاص کشور به‬ ‫این مش��کالت دامن زده اس��ت‪ .‬خودروسازان نتوانس��تند به تعهدات قبلی خود‬ ‫که پیش فروش حدود یک میلیون خودرو بود‪ ،‬عمل کنند‪ .‬او افزود‪ :‬مقرر ش��ده‬ ‫بود با فروش خودرو ‪۵‬درصد زیرقیمت بازار‪ ،‬خودروس��ازان نفس تازه ای گرفته و‬ ‫ت چهارچرخ ها کنترل‬ ‫تولیدات و حجم عرضه را افزایش دهند تا با این روش قیم ‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه باال بودن حجم تقاضا در بازار خودرو‪ ،‬روند قیمت ها را‬ ‫صعودی کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ش��روع تحریم ها و خروج ش��ریکان خارجی از ایران‬ ‫مش��کالت خودروس��ازی افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر‪ ،‬جلوگیری از واردات‬ ‫خودروهای خارجی مشکالت بسیاری برای بازار این کاال ایجاد کرده است‪ .‬این‬ ‫نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان وضعیت مناسبی ندارند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬براساس پیش بینی ها باید با فروش فوری و عرضه خودرو ‪۵‬درصد‬ ‫زیر قیمت بازار مشکالت خودروسازان تا حدودی حل می شد و بازار چهارچرخ ها‬ ‫سامان می گرفت اما در عمل این امر محقق نشد‪ .‬نایب رئیس کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬در صورتی که خودروسازان ملزم به‬ ‫کاهش قیمت خودرو شوند فعاالن این صنعت به دلیل زیان وارده حجم تولیدات‬ ‫ت چهارچرخ ها‬ ‫را کاهش داده و عرضه خودرو را کاهش می دهند در نتیجه قیم ‬ ‫نی��ز رون��د صع��ودی به خود می گیرد و از س��وی دیگر‪ ،‬اگ��ر از افزایش قیمت ها‬ ‫جلوگیری نش��ود مردم نمی توانند خودرو خریداری کنند‪ .‬او با اش��اره به راهکار‬ ‫مناس��ب برای ساماندهی بازار خودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واردات خودرو باید ازاد شود‬ ‫چراکه در ش��رایط کنونی فش��ار روانی بر مردم بس��یار اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫خودروسازان توان تامین تقاضای بازار را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬فروش خودرو ‪۵‬درصد زیر‬ ‫قیمت بازار جوابگوی حل مشکل صنعت خودرو نبود‪ .‬اگر دست خودروسازان را‬ ‫برای قیمت باز بگذاریم‪ ،‬حقوق مصرف کننده تضییع می شود‪ .‬علیزاده اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش قیمت خودرو در چند روز گذش��ته نشان داد که سیاست فروش فوری و‬ ‫استفاده از فرمول ‪۵‬درصد زیر قیمت بازار نمی تواند مشکل از این صنعت را حل‬ ‫کند و جوابگوی ساماندهی قیمت بازار چهارچرخ باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫رقابت در بازار جهانی‬ ‫با ایجاد‬ ‫کنسرسیوم های سنگ‬ ‫چشم انداز رشد نرخ‬ ‫روی مثبت است‬ ‫فرمول بانک مرکزی‬ ‫برای مهار تورم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در حاشیه هشتمین کنفرانس روز ملی ارتباطات و روابط عمومی مطرح شد‪:‬‬ ‫رسانه ها با معدنی ها چهره به چهره شوند‬ ‫منیر حضوری‪ :‬هش��تمین کنفرانس روز ملی ارتباطات‬ ‫و رواب��ط عمومی‪ ۷ ،‬و ‪ ۸‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن کنفران��س که با حضور اس��تادان‪ ،‬کارشناس��ان و‬ ‫دانش اموخت��گان عل��م ارتباطات و حرف�� ه روابط عمومی‪،‬‬ ‫از سراس��ر کشور در مرکز نمایش��گاه های بازار بزرگ ایران‬ ‫(ایران مال) در نخس��تین روز هفته تشکیل شد‪ ،‬لوح زرین‬ ‫مدیر نمونه و ملی حامی روابط عمومی و صنعت به برگزیده‬ ‫کارگروه علمی این همایش اهدا ش��د‪ .‬ولی اله سیف‪ ،‬مهدی‬ ‫کرباسیان‪ ،‬یونس مظلومی‪ ،‬علی دیواندری‪ ،‬هاشم یکه زارع و‬ ‫بهرام سبحانی‪ ۶ ،‬مدیر حامی روابط عمومی در حوزه صنعت‬ ‫کش��ور بودند که مدال زرین مدیر حام��ی روابط عمومی را‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین‪ ،‬م��دال زری��ن روابط عمومی ب��ه منصور‬ ‫یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان نیز اعطا‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین از ای��رج ترابی‪ ،‬مدیر رواب��ط عمومی فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفه��ان قدردانی ش��د‪.‬‬ ‫در حاش��یه این‬ ‫کنفران��س ب��ا مدیران رواب��ط عمومی ذوب اه��ن اصفهان‪،‬‬ ‫فوالد مبارک��ه اصفهان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫گفت وگو نشست‪.‬‬ ‫‹ ‹ذوب اهن؛ دانشگاه تربیت نیروی متخصص‬ ‫علیرضا امیری‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫ذوب اهن اصفه��ان در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به نقش و اهمیت‬ ‫رواب��ط عمومی اظهار ک��رد‪ :‬اگر به‬ ‫روابط عمومی اعتقاد داشته باشیم‪،‬‬ ‫اثرگ��ذار خواهد ب��ود‪ .‬ذوب اهن با‬ ‫مدیریت خوب توانسته فعالیت هایی‬ ‫را در عرص��ه روابط عموم��ی به ثمر برس��اند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫ازجمله مواردی که به تازگی به ان بیش��تر توجه می ش��ود‬ ‫می توان به تسهیل ارتباط با مدیرعامل‪ ،‬ذی نفعان و اقدام بر‬ ‫اس��اس نظرس��نجی از جامع��ه و کارکن��ان اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امیری با اش��اره به اهمی��ت دیدگاه م��ردم گفت‪ :‬وقتی‬ ‫بررس��ی می کنیم متوجه می ش��ویم ک��ه گروه های مرجع‬ ‫ایرادهای��ی دارن��د ک��ه درنتیج��ه فعالیت ه��ا بازتعریف و‬ ‫اطالع رسانی می شوند‪ .‬با بررسی نظرسنجی های اخر سال و‬ ‫دیدگاه های موردی متوجه می شویم که شرایط‪ ،‬خیلی بهتر‬ ‫از سال گذشته شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر روابط عمومی ذوب اهن اصفهان در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که تاثیر ذوب اهن در توسعه منطقه ای و کشوری‬ ‫چیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ذوب اهن پیش��ینه خوبی در صنعت‬ ‫کش��ور داش��ته‪ ،‬به طوری که خیلی ها باور دارن��د صنعت با‬ ‫ذوب اهن به کش��ور وارد شده است‪ .‬ازجمله اتفاق های مهم‬ ‫اینکه سال گذش��ته ذوب اهن توانست تیراهن ‪ H‬را تولید‬ ‫کند و به مش��تریان وی��ژه خود ارائه ده��د‪ ،‬درحالی که در‬ ‫گذشته‪ ،‬این محصول از اسپانیا وارد می شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ذوب اهن همیش��ه به رسالت خود افتخار‬ ‫می کن��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬مرکز ام��وزش ما همیش��ه فعالیت‬ ‫اموزش فنی را در کنار دانش��گاه ها عهده دار بوده و س��عی‬ ‫کرده ان را به نقاط خوب برای رشد کشور برساند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬نیروها از این مجموعه خارج شده اند اما در داخل کشور‬ ‫در ج��ای دیگر به فعالیت خ��ود ادامه داده و مهارتی که در‬ ‫ذوب اهن یاد گرفتند را ادامه دادند‪.‬‬ ‫امیری در پاسخ به این پرسش که برنامه های سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫این مجموعه چیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال های اخیر‪ ،‬نقش‬ ‫و اهمی��ت مدیریت پژوهش و اموزش افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫امسال هم قصد داریم در بخش افکارسنجی و حوزه سمعی‬ ‫و بصری‪ ،‬فعالیت خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه توانمندی های ذوب اه��ن در حوزه های‬ ‫مختلف تلویزیونی و رادیویی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ذوب اهن نخستین‬ ‫مجموعه ای اس��ت که نخستین ش��بکه تلویزیون خصوصی‬ ‫و به تازگی ش��بکه رادیویی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬در حوزه‬ ‫رادیویی قرار اس��ت در س��ال جاری‪ ،‬کل شهرستان لنجان‬ ‫را پوشش دهیم‪.‬‬ ‫همچنین از س��ال ‪ ۱۳۴۶‬در حوزه مستندس��ازی فعال‬ ‫بوده ایم‪ .‬در س��ال گذش��ته نیز ‪ ۳‬کار داستانی درباره اب و‬ ‫محیط زیست را دنبال کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی ذوب اهن اصفهان درباره صرفه جویی‬ ‫در مص��رف اب نیز اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬درصد در مصرف‬ ‫اب صرفه جویی کرده ایم‪ .‬چند سالی است به سمت استفاده‬ ‫از پس��اب های ش��هرهای مج��اور رفته ایم‪ .‬ما ب��ا نجف اباد‪،‬‬ ‫فوالدش��هر و زرین شهر قراردادهایی بسته ایم تا دیگر از اب‬ ‫زاینده رود استفاده نکنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن هم زمان تصفیه خانه اب را ایجاد کرده ایم تا از‬ ‫پساب شهرها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫او در پایان به موضوع محیط زیس��ت نیز اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ ۵۰‬س��ال گذشته‪ ،‬هر سال استانداردهای جهانی‬ ‫زیس��ت محیطی رو به بهبود بوده اس��ت‪ .‬ذوب اهن هم از‬ ‫این حوزه جدا نیس��ت و س��عی کرده خود را به روز کند‪.‬‬ ‫اخری��ن پروژه ما در زمینه کک س��ازی اس��ت که س��عی‬ ‫کرده ایم باتری های کک سازی کارخانه ها را طراحی کنیم‬ ‫و بسازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد مبارکه؛ موفق در پیشبرد استراتژی‬ ‫مدی��ر روابط عمومی فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان نیز در حاشیه این اجالس‬ ‫با اش��اره به مش��کالتی ک��ه روابط‬ ‫عمومی ها با ان روبه رو هس��تند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬رواب��ط عمومی ها به‬ ‫دلیل فقدان استراتژی و نقشه راه با‬ ‫مش��کل روبه رو می ش��وند‪ .‬در این‬ ‫ بین فوالد مبارکه به عنوان یک ش��رکت س��رامد همواره بر‬ ‫استراتژی تمرکز کرده است و سعی کرده این مشکل را رفع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایرج ترابی‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که فوالد مبارکه چه‬ ‫برنامه هایی در پیش داش��ته‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تمام واحدها در‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه ازجمله روابط عمومی‪ ،‬اهداف فردی‬ ‫مشخصی دارند و به س��مت بهبود حرکت می کنند‪ .‬به طور‬ ‫ویژه س��عی کرده ایم بر مباحث اموزش��ی و به روزرس��انی‬ ‫نیروی انسانی متمرکز شویم‪.‬‬ ‫تراب��ی ب��ه اقداماتی ک��ه روابط عمومی ف��والد در زمینه‬ ‫ام��وزش انجام داده‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬م��ا در این حوزه‪،‬‬ ‫اهدافی در سطح کالن و عموم کارکنان داریم‪ .‬نیاز اموزشی‬ ‫هر بخش��ی تعریف شده است و بر اس��اس ان دوره هایی با‬ ‫استادان مجرب برگزار می ش��ود‪ .‬استادان هم در زمانی که‬ ‫برای ش��ان تعریف ش��ده‪ ،‬اموزش می بینند و به این صورت‬ ‫فضای اجرا و عملیاتی را اماده می کنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر رواب��ط عمومی ف��والد مبارک��ه اصفه��ان درباره‬ ‫شرکت هایی که ضعف استراتژی دارند نیز گفت‪ :‬استراتژی‬ ‫همچون چراغی است که نگاه ما را بازتر می کند‪ .‬امروز فضا‬ ‫ایجاب می کند که ش��رکت ها چشم انداز و ماموریت خود را‬ ‫تعریف و بررس��ی کنند و اگر ایده و ارمانی نداش��ته باشند‬ ‫نمی توانند در مس��یر روشنی حرکت کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هر‬ ‫فردی یک هدف دارد ک��ه باید بتواند در کنار اهداف دیگر‬ ‫کارکن��ان به هدف خود برس��د‪ .‬او درب��اره اهمیت ارتباط‬ ‫روابط عمومی و رس��انه های دیجیتال��ی نیز گفت‪ :‬در عصر‬ ‫دیجیتال باید خود را به روز کرده و بر اساس برنامه و اهداف‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬داشتن نگاه متعالی‪ ،‬نرم افزاری‪ ،‬سخت افزاری‬ ‫و توجه به نیروی انسانی در این عرصه‪ ،‬کلیدی است‪.‬‬ ‫تراب��ی در پاس��خ به این پرس��ش که نقش رس��انه ها در‬ ‫رسیدن ش��رکت ها به اهداف ش��ان چیس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از‬ ‫انجای��ی که فوالد مبارکه همواره پایش می ش��ود نمی تواند‬ ‫موضوعی را بدون مس��تندات طرح کند‪ .‬انتظار ما این است‬ ‫که رس��انه ها به شفاف س��ازی هر چه بیش��تر بپردازند و از‬ ‫اکنون زمان دیدار چهره به چهره‪ ،‬گفت وگو‪ ،‬کنار هم بودن و بازدیدهای‬ ‫مختلف اهالی رس��انه از واحدها و کارخانه ه��ای مختلف صنعتی و معدنی‬ ‫است‬ ‫اغراق و غلو دوری کنند‪ .‬مسئله دیگر این است که رسانه ها‬ ‫موظف هس��تند واقعیت ها را به موق��ع مطرح کنند‪ .‬ترابی با‬ ‫تاکید بر اینکه ش��ناخت عمیق باعث می شود مطلب خوب‬ ‫نوشته ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اکنون زمان دیدار چهره به چهره‪،‬‬ ‫گفت وگو‪ ،‬کنار هم بودن و بازدیدهای مختلف اهل رس��انه‬ ‫از واحدها و کارخانه های مختلف صنعتی و معدنی است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی ف��والد مبارکه اصفهان درباره برنامه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬این کارخانه گفت‪ :‬به روز بودن اهداف و توجه‬ ‫به فضای اموزش��ی‪ ،‬موضوع موردتوجه ما اس��ت که باعث‬ ‫می ش��ود متوقف نشویم‪ .‬کش��ورهای صنعتی در این حوزه‬ ‫حرف دارند و این مس��یر را تجربه کرده اند‪ ،‬از این رو ما هم‬ ‫می توانیم در این حوزه فعال باشیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬باید س��عی کنیم اهداف م��ان را با فضا و‬ ‫الگوی ایده ال به پیش ببریم‪.‬‬ ‫تراب��ی در پای��ان درباره این پرس��ش ک��ه فوالدمبارکه‬ ‫چق��در دغدغ��ه زیس��ت محیطی دارد نیز گف��ت‪ :‬در حوزه‬ ‫محیط زیست‪ ،‬در زمینه مس��ئولیت اجتماعی گام های بلند‬ ‫برداشته ایم‪ .‬پساب ها و فاضالب های منطقه را جمع کرده ایم‬ ‫تا برای کاهش مصرف اب و برداش��ت از رودخانه در زمینه‬ ‫اقتصاد مقاومتی موثر عم��ل کنیم‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫کاهش االیندگی هم پروژه های متعددی را تجربه کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹وظیفه روابط عمومی ها س�نگین تر از همیش�ه‬ ‫است‬ ‫محمدرض��ا انواری‪ ،‬مدیر رواب��ط عمومی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نیز در گفت وگ��و با‬ ‫درباره اهمیت‬ ‫ای��ن همایش گفت‪ :‬چنین نشس��ت هایی موجب هم افزایی‬ ‫بین روابط عمومی های مختلف شده و باعث می شود همه از‬ ‫تجربه ها و موضوع های مختلف استفاده کنند‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫بای��د چنین همایش هایی را فرصتی دانس��ت که ظرفیت ها‬ ‫اشکار شوند‪.‬‬ ‫ان��واری در ادام��ه بیان ک��رد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی با توج��ه به ظهور‬ ‫فناوری های نوین‪ ،‬وظیفه سنگینی‬ ‫بر عهده روابط عمومی ها قرار دارد‪.‬‬ ‫این ش��رایط انها را وادار می کند به‬ ‫ت بزنن��د و با‬ ‫واکن��ش فوری دس�� ‬ ‫ظرفیت های بیشتری عمل کنند‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫اهداف این وزارتخانه در سال جدید بیان کرد‪ :‬هدف ما این‬ ‫اس��ت که با رسانه ها تعامل س��ازنده داشته باشیم و از تمام‬ ‫ظرفیت انها بهره ببریم‪.‬‬ ‫او همچنی��ن تاکید کرد‪ :‬وزارتخانه به دلیل گس��تردگی‬ ‫ظرفیت ه��ای ‪ ۳‬ح��وزه‪ ،‬ظرفیت خبری گس��ترده ای دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن کار و فعالیت در این حوزه و همکاری دوس��ویه با‬ ‫رسانه ها وظیفه روابط عمومی است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به شعار امسال نیز گفت‪ :‬ما قصد داریم شعار‬ ‫س��ال را کن��کاش کرده و محتوای مناس��ب را تولید کنیم‪.‬‬ ‫به این ترتیب در تالش هس��تیم همکاری با رسانه ها را ارتقا‬ ‫داده و اسیب شناسی جدی انجام دهیم‪.‬‬ ‫انواری در پایان‪ ،‬نقش رس��انه ها را بس��یار مهم دانس��ت‬ ‫و اب��راز ک��رد‪ :‬مهم ترین نقش رس��انه ها‪ ،‬اگاهی بخش��ی و‬ ‫ارتق��ای اطالعات اس��ت‪ .‬برای این مهم انه��ا نیاز دارند که‬ ‫در حوزه های مختلف سطح سواد خود را باال ببرند و قدرت‬ ‫تحلیل خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫خیز ضدزغالی‬ ‫المان‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال سنگ‬ ‫خبر‬ ‫کاهش رشد تولیدفوالد‬ ‫از ‪ ۲.۷‬به ‪ ۲.۲‬درصد‬ ‫تولی��د ف��والد خ��ام برزی��ل در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۹‬میالدی رش��د ‪ ۲.۲‬درصدی را ش��اهد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬موسس��ه ف��والد برزیل‬ ‫(‪ )IABr‬براورد رش��د تولید ف��والد خام این‬ ‫کش��ور در س��ال جاری می�لادی (‪ )۲۰۱۹‬را‬ ‫کاه��ش داد و ب��ه ‪ ۲.۲‬درصد رس��اند‪.‬تعدیل‬ ‫کاهش رش��د تولید برزی��ل زمانی رخ داد که‬ ‫بخش فوالد‪ ،‬عملکرد ضعیفی در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫سال از خود نشان داد‪.‬‬ ‫موسس��ه ف��والد برزی��ل تخمی��ن زده که‬ ‫رش��د فوالد خام در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی به‬ ‫می��زان ‪ ۲.۷‬درصد باش��د که ناش��ی از ورود‬ ‫تولیدکنن��دگان جدی��د بود اما این موسس��ه‬ ‫هفته گذش��ته این رقم را کاهش داد و به ‪۳۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۲‬هزار تن رساند‪.‬‬ ‫هند از نظر حجم ذخایر طال‪ ،‬دهمین کشور جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقدام هن��د در راس��تای روند کنونی بس��یاری از‬ ‫بانک های مرکزی کش��ورهای جه��ان در جمع اوری‬ ‫طال و کاهش وابس��تگی به دالر امریکا انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��ورای جهانی طال‪ ،‬در س��ال گذشته‬ ‫میالدی (‪ )۲۰۱۸‬بانک های مرکزی کشورهای جهان‬ ‫‪ ۶۵۱.۵‬تن طال از بازار خریداری کردند که نسبت به‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬معادل ‪ ۷۴‬درصد افزایش یافته و در ‪۵۰‬‬ ‫سال گذشته بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای جه��ان در ت�لاش برای‬ ‫تنوع بخشی به ذخایر خارجی خود و کاهش وابستگی‬ ‫به دالر‪ ،‬در حال خرید هر چه بیشتر طال هستند‪.‬‬ ‫کش��ورها به دلی��ل اقدامات کاخ س��فید در به راه‬ ‫انداخت��ن جنگ های تج��اری‪ ،‬اعم��ال تحریم علیه‬ ‫کش��ورها به بهانه مختلف و ایجاد مناقشه منطقه ای‪،‬‬ ‫رویکرد کاهش وابستگی به دالر را در پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫به گزارش بانک مرکزی جمهوری خلق چین‪ ،‬این‬ ‫کشور به عنوان ششمین کشور دارنده ذخایر طال در‬ ‫جهان‪ ،‬مارس (نیمه اس��فند تا نیمه فروردین) ‪۳۶۰‬‬ ‫هزار اونس طال خریداری کرده و حجم ذخایر خود را‬ ‫به ‪ ۱۹۰۰‬تن رسانده است‪.‬‬ ‫گزارش ها حاکی اس��ت روسیه نیز در مارس ‪۱۸.۷‬‬ ‫ت��ن طال خریداری کرده و ذخای��ر خود را به ‪۲۱۷۰‬‬ ‫تن رسانده است‪.‬‬ ‫هووی لی‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی بانک اُسی بی سی‬ ‫س��نگاپور‪ ،‬می گوید ش��کی نیس��ت ک��ه چین یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن خریداران طال در جه��ان در ماه های‬ ‫گذش��ته بوده چراکه پکن وس��ط یک جنگ تجاری‬ ‫با امریکاس��ت و تصمیم گرفته است بخشی از صدها‬ ‫میلی��ارد دالر دارای��ی دالری خ��ود را به طال تبدیل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت سنگ پیشنهاد می دهند‬ ‫رقابت در بازار جهانی با ایجاد کنسرسیوم های سنگ‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فق��ط ‪ ۲‬روز ب��ه برگ��زاری نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫س��نگ‪ ،‬معادن و صنایع وابس��ته اصفهان مانده است‪.‬‬ ‫پانزدهمین دوره این نمایشگاه در حالی برگزار می شود‬ ‫که صنعت سنگ تزئینی در ایران همچنان از مشکالت‬ ‫بس��یاری در رنج اس��ت‪ .‬رک��ود ساخت وس��از‪ ،‬کمبود‬ ‫تقاض��ای داخلی‪ ،‬نوس��انات ارزی و موانع برامده از ان‬ ‫برای ورود فناوری‪ ،‬حضور پررنگ رقیبان در همسایگی‬ ‫ایران و‪ ...‬شماری از این مشکالت را شامل می شوند که‬ ‫صنعت س��نگ ایران را از رشد شایسته ان بازمی دارند‪.‬‬ ‫با همه این احوال‪ ،‬نمایشگاه امسال هم برگزار و مجالی‬ ‫می ش��ود برای گردهمایی فعاالن داخلی و خارجی این‬ ‫صنعت در قطب صنعت س��نگ اصفهان؛ هر چند این‬ ‫واقعی��ت را نمی ت��وان نادی��ده گرفت ک��ه برپایی یک‬ ‫نمایش��گاه سنگ در کشوری با پتانسیل ایران می تواند‬ ‫ابعاد گس��ترده تری داشته باشد‪ .‬اینها مسائلی است که‬ ‫هم مسئوالن امر و هم صاحبان کسب و کار در صنعت‬ ‫سنگ ایران به ان اقرار می کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫المان یک��ی از بزرگ ترین مصرف کنندگان‬ ‫زغال سنگ جهان است که به دلیل همراهی‬ ‫ب��ا تعه��دات بین الملل��ی در جلوگی��ری از‬ ‫گرمایش تدریج��ی زمین و تغییرات اقلیمی‪،‬‬ ‫تمام نیروگاه های زغال س��نگی خود را در ‪۱۹‬‬ ‫س��ال اینده تعطیل خواهد کرد‪ .‬این اتفاق از‬ ‫این نظر اهمیت دارد که المان از کش��ورهای‬ ‫ب��زرگ اروپایی به ش��مار می ای��د و پیش از‬ ‫اینکه شرایط کره زمین به مرحله حاد برسد‪،‬‬ ‫در اجرای طرح های زیست محیطی و کاهش‬ ‫انتش��ار گاز کربنی��ک به فضا در میان س��ایر‬ ‫کش��ورهای این قاره پیش��تاز شده است‪ .‬این‬ ‫کش��ور ‪ ۴۰‬درصد برق خود را از زغال سنگ‬ ‫تامی��ن می کند و در چند س��ال گذش��ته در‬ ‫تالش ب��وده ک��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر را‬ ‫جایگزین زغال س��نگ کند اما تاکنون موفق‬ ‫ب��ه جایگزینی کامل ان نش��ده اس��ت‪ .‬نکته‬ ‫دیگر اینکه این کش��ور ملزم ش��ده تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬می�لادی (‪ ۱۴۰۱‬خورش��یدی) تمام‬ ‫نیروگاه های هس��ته ای خ��ود را از مدار تولید‬ ‫ب��رق خارج کن��د‪ .‬درحال حاض��ر و پیرو این‬ ‫تصمیم‪ ،‬از ‪ ۱۹‬نیروگاه هسته ای ساخته شده‪،‬‬ ‫‪۱۲‬نیروگاه اتمی از مدار تولید خارج شده اند‪.‬‬ ‫در کنفرانسی که به تازگی در برلین تشکیل‬ ‫شده‪ ،‬پس از ‪ ۲۱‬س��اعت بحث و تبادل نظر‪،‬‬ ‫این نتیجه حاصل شد که بر اساس مطالعات‬ ‫و بررسی های ‪ ۷‬ماهه‪ ،‬کمیسیونی ‪ ۲۸‬نفره از‬ ‫اعضای هیات دولت المان به ریاس��ت رونالد‬ ‫پافاال تش��کیل ش��ود و المان تا سال ‪۲۰۳۸‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۴۱۷‬خورش��یدی) نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذی��ر را به ط��ور کام��ل جایگزی��ن‬ ‫نیروگاه های زغال س��نگی کن��د‪ .‬پس از ان‬ ‫س��ال نیز هیچ نی��روگاه زغال س��نگی اجازه‬ ‫فعالیت در المان را نخواهد داش��ت‪ .‬مس��ئله‬ ‫مهم��ی که ب��رای اج��رای این مه��م وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تامین بودج ه ‪۴۵‬میلیارد دالری اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن بودجه ب��رای رفع مش��کالت مربوط به‬ ‫جایگزین��ی اف��رادی موردنیاز اس��ت که در‬ ‫معادن زغال سنگ مش��غول به کار هستند و‬ ‫باید انها را در مشاغل جایگزین منصوب کرد‪.‬‬ ‫با این حال این یک تصمیم بزرگ و اساسی و‬ ‫دس��تاوردی تاریخی در حفظ محیط زیست و‬ ‫جلوگیری از افزایش دمای زمین است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د این پیش��نهاد کمیسیون‬ ‫به تصوی��ب انگال مرکل‪ ،‬ص��در اعظم المان‬ ‫برس��د و این کش��ور یکی از پیشروان اجرای‬ ‫این ام��ر حیاتی و مهم ش��ود‪ .‬چنین اتفاقی‬ ‫جای خوش��حالی دارد که یک کشور صنعتی‬ ‫بزرگ با مص��رف باالی زغال س��نگ چنین‬ ‫تصمیم بزرگی را درباره حفظ محیط زیس��ت‬ ‫و جلوگی��ری از توس��عه گرمای��ش زمی��ن‬ ‫برنامه ریزی و عملی کند؛ هر چند این تصمیم‬ ‫جدی‪ ،‬بزرگ و جسورانه دولت المان موجب‬ ‫شد بسیاری از اقتصاددانان‪ ،‬صاحبان کسب و‬ ‫کارها و تاجران به ان معترض شوند و اظهار‬ ‫کنن��د که ای��ن تصمیم ها عالوه ب��ر هزینه بر‬ ‫ب��ودن‪ ،‬پیامدهای��ی در تامی��ن ش��غل برای‬ ‫کارکنان مع��ادن و نیروگاه های زغالی دارند‪.‬‬ ‫همچنین به افزای��ش نرخ برق می انجامد که‬ ‫بر همه صنایع المان تاثیرگذار است و نتیجه‬ ‫ان گران تر شدن محصوالت تولیدی است‪ .‬در‬ ‫نهایت این اتف��اق می تواند به باال رفتن بهای‬ ‫تمام شده محصوالت تولید المان بینجامد و‬ ‫از قدرت این کش��ور ب��رای رقابت با تولیدات‬ ‫خارجی کم کند‪.‬‬ ‫هند هم به‬ ‫صف خرید طال‬ ‫برای مقابله با‬ ‫دالر پیوست‬ ‫به نظر می رس��د بانک مرکزی هن��د هم به جمع‬ ‫کشورهایی که می خواهند با خرید هر چه بیشتر طال‬ ‫وابستگی خود به دالر را کاهش دهند‪ ،‬پیوسته است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از راشاتودی‪ ،‬هند در سال‬ ‫گذش��ته میالدی ‪ ۴۲.۳‬تن معادل ‪ ۱.۵‬میلیون اونس‬ ‫به ذخایر طالی خود اضافه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش صندوق بین المللی پول از ابتدای امسال‬ ‫نیز ‪ ۸.۲‬تن طال به وس��یله بانک مرکزی هند از بازار‬ ‫جمع شده و به نظر می رسد این کشور در تالش برای‬ ‫کنار زدن دالر از بازار جهانی‪ ،‬سطح ذخایر خود را به‬ ‫میزان باالیی رسانده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر حج��م کل ذخای��ر ط�لای هند به‬ ‫‪ ۶۰۸.۷‬تن رس��یده و این میزان ط�لا ‪ ۷‬درصد کل‬ ‫حساب ذخیره خارجی این کشور را شامل می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نیاز به تغییر جدی و اساسی‬ ‫اسرافیل احمدیه‬ ‫عبداهلل ازَغ‬ ‫اس��رافیل احمدی��ه‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اصفهان اس��ت‪ .‬او در بی��ان نظر خود درباره‬ ‫صنعت س��نگ تزئینی در ایران و در استانه نمایشگاه‬ ‫پی��ش رو ب��ه‬ ‫می گوید‪ :‬در ای��ران حدود ‪۶‬هزار‬ ‫واحد س��نگ بری وجود دارد که ‪۲‬هزار مورد از انها در‬ ‫اصفهان مستقر هستند و سنگ موردنیاز استان و سایر‬ ‫نقاط کشور را تامین می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال هم نمایشگاه بین المللی سنگ‪،‬‬ ‫مع��ادن و صنایع وابس��ته اصفهان همانند س��ال های‬ ‫گذشته برگزار می شود‪ .‬البته اطالع رسانی بیشتری در‬ ‫این باره ش��ده و ش��رکت برگزارکننده هم تغییر کرده‬ ‫ک��ه در پی این اتفاق ها‪ ،‬بر ش��مار ش��رکت های حاضر‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫احمدی��ه افزود‪ :‬برگزاری نمایش��گاه در واقع فرصتی‬ ‫اس��ت که به بهان��ه ان توجه بیش��تری صرف صنعت‬ ‫س��نگ های تزئینی ش��ود‪ ،‬در حالی که صنعت سنگ‬ ‫تزئینی ایران از ظرفی��ت خوبی برای تولید و صادرات‬ ‫سنگ تزئینی برخوردار است و از نظر حجم استخراج‪،‬‬ ‫رتبه ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬جهانی را دارد‪ .‬با این حال دلیل اصلی ضعف‬ ‫حاض��ر در این صنعت را در تجهیزاتی می دانم که باید‬ ‫در فراوری سنگ تزئینی به کار گرفته شود‪ .‬تجهیزات‬ ‫مربوط به فراوری س��نگ باید بازسازی و نوسازی شود‬ ‫تا امکان رقابت با بازار جهانی را به ما بدهد‪ ،‬به صادرات‬ ‫قدرت ببخش��د؛ به ایجاد کنسرسیوم های سنگ‪ ،‬بازار‬ ‫س��نگ و ایجاد انبارها و توسعه بازار در خارج از کشور‬ ‫بینجامد و بخش چشمگیری از بازار جهانی در اختیار‬ ‫معدن سنگ ابیار در محالت‬ ‫اس��رافیل احمدیه‪ :‬در ایران حدود ‪۶‬هزار واحد س��نگ بری وجود‬ ‫دارد که ‪۲‬هزار مورد از انها در اصفهان مس��تقر هس��تند و س��نگ‬ ‫موردنیاز استان و سایر نقاط کشور را تامین می کنند‬ ‫ما قرار بگیرد تا منبعی برای ورود ارز ش��ود اما مسئله‬ ‫اصلی در این بین‪ ،‬کار روی واحدهای فراوری است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان در‬ ‫نهایت خاطرنش��ان می کند‪ :‬با ی��ک ارزیابی کلی باید‬ ‫دی��د در حال حاضر چه در اختی��ار داریم‪ ،‬چه هدفی‬ ‫داریم و برای رس��یدن به هدف موردنیاز به چه ابزاری‬ ‫نیازمندیم‪ .‬در نهایت صنعت س��نگ های تزئینی برای‬ ‫رش��د نیاز به تغییر اساس��ی و جدی نس��بت به انچه‬ ‫هم اکنون است‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ جای جهان سنگ ایران را ندارد‬ ‫عب��داهلل ا َزغ‪ ،‬مدیرعام��ل مجتم��ع س��نگ و معدن‬ ‫ب��رادران ازغ از ش��رکت های حاض��ر در پانزدهمی��ن‬ ‫نمایش��گاه بین المللی س��نگ‪ ،‬معادن و صنایع وابسته‬ ‫اصفهان است‪.‬‬ ‫او در معرفی این مجتمع تولیدی به‬ ‫گفت‪ :‬ما‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬فعالیت خود را در زمینه بهره برداری‬ ‫معادن از معدن «گابرودیوریت» مشکی پیرانشهر اغاز‬ ‫کردیم و پ��س از ان در زمینه بهره ب��رداری معادن از‬ ‫معدن گرانیت س��فید به فعالیت خود ادامه دادیم‪ .‬در‬ ‫همین زمین��ه‪ ،‬بهره برداری از مع��دن دلفین و بنفش‬ ‫میاندواب را نیز اغاز کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال ‪ ۱۳۸۸‬اقدام به ایجاد س��نگبری با‬ ‫صرف هزینه ‪۸‬میلیارد تومان به مس��احت ‪۳۰‬هزار متر‬ ‫مربع در کیلومت��ر ‪ ۶‬جاده مهاباد‪-‬ارومیه کردیم‪ .‬واحد‬ ‫سنگبری در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬با صرف هزینه ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫تومان توس��عه پی��دا کرد و حاال محصوالت ما ش��امل‬ ‫س��نگ های تراورت��ن‪ ،‬مرمریت‪ ،‬گرانیت‪ ،‬الیم اس��تون‬ ‫و س��یلور اس��ت ک��ه در نمایش��گاه پی��ش رو عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬از نخس��تین حضور خود در نمایشگاه‬ ‫بین المللی س��نگ اصفهان گفت و توضیح داد‪ :‬تاکنون‬ ‫بیش��تر در نمایشگاه هایی که در کش��ورهای همجوار‬ ‫برگزار می شد‪ ،‬حضور داشته ایم که نمایشگاه های ازمیر‬ ‫ترکیه و عراق نمونه هایی از این نوع هستند‪.‬‬ ‫ازغ می افزاید‪ :‬ش��رکت ما ع�لاوه بر تولید‪ ،‬در زمینه‬ ‫صادرات مواد معدنی هم فعالیت می کند‪ .‬پیش از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬س��نگ کوپ و پس از ان س��نگ فراوری شده‬ ‫را صادر می کنیم‪ .‬مش��تری خارجی بیشتر از مشتری‬ ‫داخلی به س��نگ ایران استقبال نشان می دهد‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬که واحد فراوری را توس��عه دادیم در فروش به‬ ‫مش��کل برخوردیم‪ .‬مش��کل‪ ،‬برام��ده از ان بود که در‬ ‫ایران تولید از مصرف بس��یار بیش��تر اس��ت و می توان‬ ‫گفت برای دوسوم تولید تقاضایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫او در ادامه خاطرنش��ان می کند‪ :‬دلیل تمایل بیشتر‬ ‫ما به نمایشگاه داخلی‪ ،‬این است که در ترکیه و عراق‪،‬‬ ‫سنگ جایگاه برجسته تری دارد و بیشتر می توان از ان‬ ‫درامدزایی کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که به دلیل رکود‬ ‫س��اخت و س��از در ایران‪ ،‬قدرت خرید سنگ مشتری‪،‬‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع س��نگ و معدن ب��رادران ازغ در‬ ‫نهای��ت می گوید‪ :‬کارخانه داری به معنای رش��د س��ال‬ ‫به سال اس��ت‪ ،‬در حالی که درحال حاضر بیش از یک‬ ‫دهه است در بازار داخلی سنگ با تقاضای چشمگیری‬ ‫روبه رو نیستیم‪ .‬مشتری خارجی هم در ایران به دنبال‬ ‫مفت خریدن س��نگ اس��ت که ان را با برند ش��رکت‬ ‫خارج��ی در بازار جهانی معامله کند‪ .‬هیچ جای جهان‬ ‫س��نگ ایران را ن��دارد‪ .‬همچنی��ن در ای��ران‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی و انرژی ارزان اس��ت پس ظرفیت خوبی برای‬ ‫تولی��د وجود دارد اما نوس��انات بهای دالر‪ ،‬وارد کردن‬ ‫تجهیزات و ملزومات را سخت می کند‪.‬‬ ‫قوانین ضد دامپینگ سد راه سیمان پاکستان در افریقا‬ ‫رئیس هی��ات تج��اری پاکس��تان و افریق��ای جنوبی گفت‪:‬‬ ‫صادرات سیمان پاکستان به افریقای جنوبی در ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫به شدت تحت تاثیر قوانین ضددامپینگ قرار گرفته است‪ .‬وضع‬ ‫مقررات ضد دامپینگ دولت افریقای جنوبی‪ ،‬صادرات س��یمان‬ ‫پاکستان را به یک پنجم سال های قبل رسانده است‪ .‬به گزارش‬ ‫سیمان خبر‪ ،‬محمد رفیق ممون‪ ،‬رئیس هیات تجاری پاکستان‬ ‫و افریقای جنوبی افزود‪ :‬اکنون میزان صادرات سیمان پاکستان‬ ‫ب��ه افریقای جنوبی ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر براورد می ش��ود‬ ‫که قبل از اعمال مقررات ضددامپینگ میزان صادرات س��یمان‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلی��ون دالر بود‪ .‬وی در دی��دار با نماینده هیات افریقای‬ ‫جنوبی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع کراچی برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ما برای حل این مس��ائل تالش می کنیم اما وزارت‬ ‫بازرگانی پاکس��تان نیز باید هیاتی را ب��ه افریقای جنوبی برای‬ ‫متقاعد کردن مقامات برای بررس��ی و لغو قوانین ضددامپینگ‬ ‫درباره سیمان ارسال کند‪.‬‬ ‫ممون ابراز امی��دواری کرد که دولت افریقای جنوبی مقررات‬ ‫ضددامپینگ درباره واردات س��یمان را بررسی خواهد کرد و به‬ ‫احتم��ال زیاد تا س��ال اینده می�لادی (‪ )۲۰۲۰‬وضعیت بهبود‬ ‫صندوق بین المللی پول‪:‬‬ ‫تنش های تجاری مانع رشد سرمایه گذاری جهانی است‬ ‫صن��دوق بین المللی پ��ول اعالم کرد‪ :‬تنش ه��ای تجاری و‬ ‫رش��د پایین به��ره وری می تواند موجب کاهش نس��بی بهای‬ ‫ماشین االت و تجهیزات شده و رشد سرمایه گذاری در جهان‬ ‫را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نقل از صن��دوق بین المللی پول‪ ،‬در پی‬ ‫افزای��ش تجارت و ارتقای پیش��رفت های فناوری که منجر به‬ ‫تولید موثرتر کاالهای س��رمایه ای ش��ده‪ ،‬نرخ ماشین االت و‬ ‫تجهی��زات در مقایس��ه با قیمت های دهه ه��ای پیش کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬این مسئله به کشورهای مختلف در سراسر جهان‬ ‫کم��ک می کند تا میزان س��رمایه گذاری واقع��ی را افزایش و‬ ‫اس��تانداردهای زندگی را بهبود دهند‪ .‬از سال ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۶۹‬خورش��یدی) بهای ماشین االت و تجهیزات نسبت به‬ ‫ن��رخ مصرف با کاهش ‪ ۶۰‬درصدی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫می��زان کاهش در بازاره��ای نوظه��ور و اقتصادهای در حال‬ ‫توس��عه حدود ‪ ۴۰‬درصد بوده اس��ت‪ .‬به گفت��ه اقتصاددانان‬ ‫صندوق بین المللی پول‪ ،‬یکپارچه س��ازی تجارت بزرگ ترین‬ ‫عام��ل کاهش نرخ ماش��ین االت و تجهیزات نس��بت به نرخ‬ ‫مصرف بوده است‪.‬‬ ‫می یاب��د و وزارت بازرگانی این مس��ئله را با مس��ئوالن مربوط‬ ‫در افریقای جنوبی پیش خواهند برد‪ .‬بررس��ی ها نشان می دهد‬ ‫دولت پاکس��تان قص��د دارد ت��ا دس��امبر ‪( ۲۰۱۹‬دی ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫ی��ک مرکز تج��اری در افریق��ای جنوبی ایجاد کن��د که در ان‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان پاکس��تان می توانند نمونه هایی‬ ‫از محص��والت و خدم��ات خود را همراه ب��ا اطالعات مربوط به‬ ‫مخاطب��ان ارائه دهند که به بهبود ف��روش محصوالت تولیدی‬ ‫پاکس��تان نه تنها در بازار افریقای جنوبی که در دیگر کشورهای‬ ‫افریقایی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫در پی اغاز عملیات تعمیر و نگهداری در واحدهای ذوب چین‬ ‫بازار مس با کسری عرضه روبه رو خواهد شد‬ ‫چندی��ن واحد ذوب در چین‪ ،‬عملیات تعمیر و نگهداری را در‬ ‫‪ ۳‬ماه دوم س��ال جاری میالدی اغاز خواهند کرد‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫و ب��ر پایه تحلیل ه��ا‪ ،‬در ماه های اوریل و م��ه (نیمه فروردین تا‬ ‫نیم��ه خرداد)‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار ت��ن مس از ظرفیت مس بازار‬ ‫حذف خواهد ش��د‪ .‬به گزارش مس پرس به نق��ل از متال بولتن‪،‬‬ ‫ب��رای حفظ ایمنی و بازدهی عملی��ات‪ ،‬واحدهای ذوب مس هر‬ ‫سال یک نوبت عملیات تعمیر و نگهداری جزئی و هر ‪۲‬سال‪ ،‬یک‬ ‫مرحله عملیات تعمیر و نگهداری اساسی انجام می دهند‪ .‬در سال‬ ‫جاری‪ ،‬چندین ش��رکت بزرگ در چین در نوبت عملیات تعمیر‬ ‫و نگهداری اساس��ی قرار دارند‪ .‬شرکت های اصلی ذوب در چین‬ ‫مانند سیانگ گوانگ کاپِر‪ ،‬فانگ یوان‪ ،‬جین النگ و شاندوگ هومان‬ ‫در ماه ج��اری میالدی عملیات تعمیر و نگه��داری خود را اغاز‬ ‫گگِلداند لید‪ ،‬جین چوان و س��ایر‬ ‫کرده اند‪ .‬ش��رکت های یوگوان ‬ ‫ش��رکت ها نیز در ماه اینده میالدی عملیات تعمیر و نگهداری را‬ ‫اغاز خواهند کرد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ممکن است با در نظر‬ ‫گفتن زمان بازگش��ت معدن مس الس بامباس در پرو به چرخه‬ ‫تولید‪ ،‬به حجم کسری در عرضه کنسانتره مس در ‪ ۳‬ماه کنونی‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫جهان بــی نهایت رمزارزها؛ از انقالب‬ ‫بالک چین تــا پایان انحصار دالر‬ ‫جناب استاندار! اینجا‬ ‫خطرناک است‪...‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منطقه ازاد چابهار‬ ‫نهاده��ای مال��ی تحلیلگ��ر‪ ،‬بازارس��ازها و بازارگردان های‬ ‫حرف��ه ای و ب��ا تجربه‪ ،‬اطالع رس��انی و تبلیغات گس��ترش‬ ‫می یابد و سطح معامالت الکترونیک ارتقا پیدا می کند‪.‬‬ ‫راه اندازی بورس الکترونیکی نیز از طریق بهینه س��ازی‪،‬‬ ‫معامالت الکترونیک انجام می شود و با تقویت صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری و مشاع می توان امیدوار بود اقتصاد مناطق‬ ‫ازاد تقویت ش��ود‪ .‬تدوی��ن اس��تانداردهای یکپارچه برای‬ ‫فراینده��ای تجاری در صنعت اوراق بهادار و پش��تیبانی از‬ ‫پذیرش ش��رکت های جدید و کوچک در بازار ثانویه بورس‬ ‫در راس��تای گس��ترش بازار و واگذاری س��هام دولتی برای‬ ‫اهداف عالیه سیاس��ت های ابالغی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫از جمله اقدام هایی اس��ت که می توان برای تضمین سرمایه‬ ‫و محدود کردن دامنه نوس��ان های بازار و در نهایت سالمت‬ ‫ب��ازار بورس انج��ام داد و ازان ماننداصلی ترین نهاد اقتصاد‬ ‫بازار در مناطق ازاد اس��تفاده کرد و سرمایه بخش خصوصی‬ ‫و فعاالن اقتصادی را برای توسعه پایدار و همه جانبه مناطق‬ ‫ازاد به خدمت دراورد‪.‬‬ ‫گفته می شود بیش از ‪ ۸۰‬درصد فعالیت های مناطق ازاد‬ ‫را بخ��ش خصوصی انجام می دهد‪ ،‬اما تا زمانی که س��رمایه‬ ‫بخ��ش خصوصی با ب��ازار بورس امتزاج پی��دا نکند‪ ،‬به واقع‬ ‫بخش خصوصی نتوانس��ته خود را با اصلی ترین نهاد اقتصاد‬ ‫بازار یعنی بورس پیوند دهد‪ .‬براس��اس امار از اغاز تا س��ال‬ ‫‪ ،۹۶‬تعداد ‪ ۲۰۵۸۶‬ش��رکت ایرانی و ‪ ۹۲۱‬ش��رکت خارجی‬ ‫در مناطق ازاد به ثبت رسیده اند که درمنطقه ازاد قشم این‬ ‫ترکیب ش��امل ‪ ۱۰۶‬شرکت کوچک‪ ۸۶ ،‬شرکت متوسط و‬ ‫یک شرکت بزرگ است‪.‬‬ ‫€ €این مصوبه و راه اندازی بورس در مناطق ازاد چه‬ ‫تاثیری بر صادرات خواهد داشت؟‬ ‫راه ان��دازی بورس از جمله ب��ورس بین المللی در مناطق‬ ‫ازاد می توان��د زمینه های افزایش ص��ادرات کاال و خدمات‬ ‫از طری��ق پیون��د با بازاره��ای جهانی‪ ،‬جذب س��رمایه های‬ ‫خارج��ی خصوص��ی و فن��اوری پیش��رفته را فراه��م کند‪.‬‬ ‫ازادی ورود و خروج ارز‪ ،‬تاس��یس بانک خصوصی و استقرار‬ ‫ش��عب بانک های خارجی‪ ،‬تاس��یس و فعالیت شرکت های‬ ‫بیم��ه داخل��ی و خارجی در کنار معافی��ت مالیاتی و ازادی‬ ‫مش��ارکت خارجی ها درفعالیت های اقتصادی باعث ش��ده‬ ‫ت��ا س��رمایه گذاری در بورس های مس��تقر در مناطق ازاد‬ ‫بسیار اسان تر از سرزمین اصلی باشد و این موجب می شود‬ ‫بس��یاری از نهادهای س��رمایه گذاری خصوصی عالقه مند‬ ‫ش��وند تا روی اوراق بهادار عرضه شده در چارچوب مقررات‬ ‫این مناطق سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫راه ان��دازی ب��ورس بین المللی در مناط��ق ازاد می تواند‬ ‫همچنین بس��تر الزم را برای بین المللی کردن بازارسرمایه‬ ‫در مناط��ق ایج��اد کن��د‪ .‬به وی��ژه انک��ه حق��وق قانون��ی‬ ‫سرمایه گذاران خارجی حسب قانون تضمین شده است‪ .‬به‬ ‫عالوه معافیت های مالیاتی یکی از مشوق های مناسب برای‬ ‫جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ازای��ن رو‪ ،‬مزیت ها و امکانات مناطق ازاد‪ ،‬قانون و مقررات‬ ‫حاکم بر انها‪ ،‬جهت گیری س��رمایه گذاری خارجی به سوی‬ ‫س��رمایه گذاری روی اوراق بهادار و نیاز به س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی در بازارس��رمایه مناطق ازاد را می ت��وان از عوامل‬ ‫مه��م راه اندازی تاالر منطق��ه ای بورس در هر یک از مناطق‬ ‫ازاد کشور دانست‪.‬‬ ‫€ €نقش این تاالرها چیست؟‬ ‫این تاالرها می توانند با هدف عرضه س��هام ش��رکت های‬ ‫داخل��ی در مناطق ازاد ب��ه س��رمایه گذاران خارجی با ارز‬ ‫خارج��ی و عرضه اوراق مش��ارکت ارزی و س��ایر ابزارهای‬ ‫اس�لامی با هدف ایجاد بورس بین الملل��ی همکاری کنند‪.‬‬ ‫به ویژه که درماده ‪ ۴‬ایین نامه هیات وزیران‪ ،‬س��رمایه بورس‬ ‫فقط ارزی تعریف ش��ده و معام�لات باید به طور ارزی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین با توجه به نی��از روزافزون به منابع خارجی‬ ‫برای اجرای برنامه های خصوصی سازی و سیاست های اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس��ی باید نقش بورس بین المللی در برقراری‬ ‫ارتب��اط با بازارهای خارجی و ج��ذب نهادهای بین المللی و‬ ‫در نهایت هدایت س��رمایه های خارجی به سوی واحدهای‬ ‫اقتص��ادی داخلی مناطق ازاد که تعداد انها به ‪ ۲۰۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی صنعتی می رسد‪ ،‬بیش از پیش برجسته تر شود‪.‬‬ ‫همچنین مقرر ش��ده ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی‬ ‫اوراق به��ادار و تس��ویه وجوه به عنوان ات��اق پایاپای بورس‬ ‫عملی��ات تس��ویه ارزی معامالت را ب��ه عاملیت یک یا چند‬ ‫بان��ک داخلی یا خارجی انجام ده��د‪ .‬در عین حال با فراهم‬ ‫ک��ردن زیرس��اخت های فن��ی الزم برای انج��ام معامالت‬ ‫برخط و ارائه تس��هیالت و اجرای قوانین و مقررات نظارتی‬ ‫همس��طح بورس های بین المللی در مناطق ازاد می توان به‬ ‫تاالرهای داخلی بورس مس��تقر در مناطق کمک کرد تا به‬ ‫بورس بین المللی تبدیل ش��وند‪ .‬به ویژه که امکان دسترسی‬ ‫و فعالیت کارگزاران و معامله گران بین المللی در این تاالرها‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫در این باره برخورداری بازار سرمایه ایران از منافع حاصل‬ ‫از س��رمایه گذاری خارجی روی اوراق به��ادار مانند انتقال‬ ‫دانش و فنون مدیریت س��رمایه گذاری‪ ،‬توزیع مناس��ب تر‬ ‫ریسک‪ ،‬عمق بخشیدن به بازار‪ ،‬افزایش میزان نقدشوندگی‬ ‫ب��ازار‪ ،‬افزایش ق��درت تحلیل مالی فعاالن بازار‪ ،‬تس��هیل و‬ ‫بهبود س��ازکار تامین منابع مالی واحدهای س��رمایه پذیر‬ ‫داخلی و بهسازی نظام مدیریتی و حسابداری گزارش دهی‬ ‫مالی شرکت ها موجب توسعه بازارسرمایه و درنهایت توسعه‬ ‫اقتصاد کشور و مناطق ازاد می شود‪.‬‬ ‫دراین زمینه بین المللی کردن بورس مناطق ازاد ازجمله‬ ‫کیش و فراه��م اوردن بازار اوراق بهادار مناس��ب با قوانین‬ ‫و مقررات و زیرس��اخت ها و امکاناتی در س��طح بین المللی‬ ‫برخ��ورداری از مزایای مطرح ش��ده در ایین نامه تصویبی‬ ‫اخیر هی��ات وزیران را امکان پذیر می کن��د‪ .‬این امر البته با‬ ‫اقدام ها و تصمیم های اساس��ی درب��اره نحوه پذیرش اوراق‬ ‫بهادار داخلی و خارجی‪ ،‬بهره مندی از سیس��تم پیش��رفته‬ ‫معام�لات برخط(انالی��ن) و امکان انج��ام معامالت اوراق‬ ‫به��ادار با ارزه��ای معتبر خارجی و بهره گی��ری از نهادهای‬ ‫تس��ویه وجوه به عنوان اتاق پایاپای بورس و س��پرده گذاری‬ ‫پیش��رفته و مورد اعتماد و بهره مندی از واس��طه های مالی‬ ‫بین المللی خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €برای جذاب ش�دن بازار بورس مناطق ازاد برای‬ ‫سرمایه گذاران خارجی چه باید کرد؟‬ ‫این موضوع بس��یار مهمی است‪ .‬برای جذاب شدن بورس‬ ‫مناط��ق ازاد برای س��رمایه گذاران خارجی بای��د عالوه بر‬ ‫معامالت اوراق بهادار ش��رکت های داخلی‪ ،‬به ویژه س��هام‬ ‫ش��رکت های مش��مول اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬امکان داد‬ ‫و س��تد انواع ابزارهای مالی از جمله اوراق مش��ارکت ارزی‪،‬‬ ‫ابزارهای اس�لامی مانند صکوک در صورت انتش��ار و اوراق‬ ‫به��ادار ش��رکت های منطقه ای و بین الملل��ی در چارچوب‬ ‫مقررات پذیرش‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫این مسئله می تواند موجب اشنایی بیشتر سرمایه گذاران‬ ‫خارجی و نهاده��ای بین المللی به منظور تس��هیل جریان‬ ‫س��رمایه به س��وی واحدهای اقتصادی مناطق ازاد ش��ود‪.‬‬ ‫به ویژه اینکه در ماده ‪ ۵‬ایین نامه‪ ،‬مالکیت اش��خاص داخلی‬ ‫و خارجی از س��هام ان و همچنین گروه بندی سهامداران از‬ ‫حیث نوع فعالیت و حداکثر درصد س��هامداران به رسمیت‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫با توجه به مزیت ه��ای اقتصادی مناطق ازاد درباره ورود‬ ‫و خروج س��رمایه و نظام ارزی حاک��م بر ان‪ ،‬انجام معامالت‬ ‫برحسب یک پول خارجی مانند یورو عالوه بر ساده ترکردن‬ ‫فرایند معامالت به دلیل پوش��ش ریس��ک ن��رخ ارز‪ ،‬بازار را‬ ‫برای س��رمایه گذاران خارجی جذاب ت��ر می کند‪ .‬ازاین رو‪،‬‬ ‫بکارگی��ری یک س��امانه معامالتی پیش��رفته ک��ه بتواند‬ ‫تس��هیالت قابل قبولی برای مشارکت کنندگان بازار فراهم‬ ‫کند ضرورت دارد‪ ،‬هرچند زیرس��اخت های انجام معامالت‬ ‫برخط الزم است‪.‬‬ ‫در ب��ورس بین الملل��ی مناط��ق ازاد‪ ،‬با توج��ه به ازادی‬ ‫فعالیت ه��ای واس��طه های مال��ی‪ ،‬کارگ��زاران بین المللی‬ ‫و خوش��نام ب��ه همراه کارگ��زاران داخلی ک��ه فعالیت انها‬ ‫تس��هیالت و خدم��ات الزم را برای س��رمایه گذاران فراهم‬ ‫می کنن��د‪ ،‬می توانند به میزان دسترس��ی این کارگزاران به‬ ‫بازاره��ای گوناگون باعث ج��ذب معامله گران بین المللی و‬ ‫سرمایه گذاران و حضور خارجی ها را در مناطق ازاد تسریع‬ ‫کند‪ .‬در بورس مناطق ازاد می توان از سیستم سپرده گذاری‬ ‫مرک��زی اوراق بهادار که وظایف تس��ویه وجوه به مثابه اتاق‬ ‫پایاپای و س��پرده گذاری در بورس را بر عهده دارند‪ ،‬استفاده‬ ‫کرد‪ .‬این مسئله با افزایش دامنه خدمات به سرمایه گذاران و‬ ‫بهره برداری از شبکه الکترونیکی مناسب برای ثبت‪ ،‬تسویه‬ ‫معامالت و نگهداری حس��اب های س��رمایه گذاران‪ ،‬امکان‬ ‫تسریع عملیات تس��ویه ارزی معامالت را به عاملیت یک یا‬ ‫چند بانک داخلی یا خارجی فراهم می کند‪.‬‬ ‫€ €چه پیش�نهادی ب�رای عملک�رد و فعالیت بهتر‬ ‫بورس در مناطق ازاد دارید؟‬ ‫با تصویب ایین نامه تاس��یس و فعالیت بورس در مناطق‬ ‫ازاد کشور‪ ،‬سرمایه گذاران خارجی‪ ،‬صندوق های خصوصی‬ ‫و س��ایر نهادهای غیروابس��ته دولتی باید بتوانند ازادانه در‬ ‫بورس بین المللی مناطق ازاد کشور به خرید و فروش اوراق‬ ‫بهادار پذیرفته شده مبادرت کنند و شرایطی به وجود بیاید‬ ‫که س��رمایه گذاران خارجی و داخلی مقیم خارج کش��ور به‬ ‫سرمایه گذاری ازادانه در بورس بین المللی مناطق بپردازند‪.‬‬ ‫دراین باره این پیشنهاد ها قابلیت اجرایی دارند‪:‬‬ ‫تاس��یس واحد بورس بین المللی مناطق ازاد براس��اس‬‫قانون و مقررات ازاد و بین المللی؛‬ ‫امکان پذی��رش کارگ��زاران داخل��ی و خارج��ی برای‬‫معامله گ��ری بین المللی و نبود تفاوت بین س��رمایه گذاران‬ ‫ایرانی و خارجی؛‬ ‫امکان مش��ارکت و اج��ازه س��رمایه گذاری ازاد و بدون‬‫محدودیت ایرانیان داخل و خارج کشور و همچنین پذیرش‬ ‫خارجی ه��ا بخش خصوصی با س��ازکارهای مالی در بورس‬ ‫برای دور زدن تحریم ها؛‬ ‫امکان ایجاد بس��تر معام�لات برخط(انالین) با ارزهای‬‫خارج��ی منه��ای دالر در مناط��ق ازاد و ایج��اد حوال��ه‬ ‫الکترونیکی ب��رات برای فعاالن اقتص��ادی و حتی ارزهای‬ ‫دیجیتال؛‬ ‫امکان پذی��رش ش��رکت های بزرگ داخل��ی و خارجی‬‫براس��اس سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و س��ایر‬ ‫شرکت های پذیرفته شده در بورس های تهران و کشورهای‬ ‫منطقه و جهان؛‬ ‫امکان واگذاری بخشی از بورس بین المللی به نهادهای‬‫مالی خارجی در کشورهای منطقه؛‬ ‫امکان معامله انواع مش��تقات مالی ش��امل قراردادهای‬‫ات��ی و اختیار معامله در صکوک اس�لامی و ابزارهای مالی‬ ‫اسالمی با توجه به ایین نامه تصویب شده هیات وزیران‪.‬‬ ‫برای��ن اس��اس مناط��ق ازاد می توانن��د به قط��ب مالی‬ ‫منطقه ای با هدف جذب س��رمایه های خارجی به واس��طه‬ ‫ایجاد بورس های بین المللی تبدیل ش��وند که عالوه بر بازار‬ ‫داخلی بتوانند با بورس های بازارهای منطقه نیز همکاری و‬ ‫رقابت داش��ته و در جذب سرمایه گذاری خارجی خصوصی‬ ‫و س��رمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه بخش خصوصی‬ ‫داخل سرزمین اصلی فعال عمل کنند‪.‬‬ ‫محمود منزوی زاده‬ ‫بورس‬ ‫به عنوان بنگاه‬ ‫و نهاد معتبر‬ ‫و هوشمند‬ ‫اقتصاد بازار‪،‬‬ ‫تدارک دهنده‬ ‫سرمایه برای‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫از جمله اقتصاد‬ ‫مناطق ازاد و‬ ‫ویژه اقتصادی‬ ‫به شمار می رود‬ ‫مدی��رکل دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات با بیان‬ ‫اینکه اولویت ویژه برای ثبت س��فارش و تامین ارز مواد‬ ‫اولیه و واسطه ای بخش تولید در سال جاری را تعیین‬ ‫کرده ای��م‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬واردات کاالهای گروه‪ ۴‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬که ثبت س��فارش و تامین ارز قبل از ممنوعیت‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬براساس مقررات و حق مکتسبه امکان پذیر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫س��یدمهدی نیازی در گفت وگو با ش��اتا با اشاره به‬ ‫اینکه گروه بندی های کاالیی متناسب با شرایط کشور‬ ‫امری ثابت و بدون تغییر نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کاالهای‬ ‫گروه‪ ۴‬با دو ش��رط داشتن ثبت س��فارش و تامین ارز‪،‬‬ ‫براساس مقررات تجاری کشور امکان واردات و ترخیص‬ ‫دارد و از ای��ن حی��ث محدودیتی ندارند زی��را ارز این‬ ‫کاالها قبل از ممنوعیت به خارج منتقل شده و اگر کاال‬ ‫وارد نش��ود در عمل باعث ایجاد خسارت و امکان پذیر‬ ‫نب��ودن رفع تعهد ارزی می ش��ود و سیاس��ت گذار در‬ ‫مق��ررات پیش بینی کرده در زم��ان ممنوعیت‪ ،‬کاال با‬ ‫داشتن این شرایط امکان ورود به کشور را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره واردات اقالم ممنوعه در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬گفت‪ :‬خرداد س��ال گذش��ته برای مدیریت واردات‬ ‫و همراس��تا با سیاس��ت های ارزی‪ ،‬گروه بندی کاالیی‬ ‫تعیی��ن و برخی اقالم تعرفه ای در گ��روه ‪ ۴‬و ممنوعه‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به این ابالغیه‪ ،‬ثبت سفارش جدید‬ ‫برای این اقالم متوقف و تنها ثبت س��فارش های تامین‬ ‫ارز ش��ده از س��وی بانک مرکزی ام��کان ادامه فرایند‬ ‫تجاری را پیدا کرد‪ .‬حتی ثبت س��فارش های تامین ارز‬ ‫نش��ده نیز باطل و ادامه فرایند برای انها متوقف ش��د‪.‬‬ ‫بنابراین با ممنوعیت این اقالم‪ ،‬فقط ثبت سفارش های‬ ‫جدید و تخصیص و تامی��ن ارز برای این اقالم متوقف‬ ‫می شود و سایر ثبت سفارش های تامین ارز شده امکان‬ ‫ادام��ه فرایندهای تجاری و ترخی��ص و واردات کاال را‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر مقررات ص��ادرات و واردات‪ ،‬فرایند‬ ‫تجارت و واردات کاال را امری مستمر‪ ،‬جاری و با زمان‬ ‫چند ماهه دانس��ت و افزود‪ :‬بنابراین از زمان ممنوعیت‬ ‫ورود و توقف ثبت سفارش‪ ،‬حداقل تا چندین ماه منعی‬ ‫برای اس��تمرار س��ایر مراحل تجاری براساس قوانین و‬ ‫مقررات ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫نی��ازی ادام��ه داد‪ :‬واردات و ترخیص ای��ن کاالها با‬ ‫توجه به زمان بر بودن عملیات تجاری (خرید خارجی‪،‬‬ ‫نقل و انتق��ال ارز‪ ،‬حمل به بندر یا گمرک مبدا‪ ،‬حمل‬ ‫به مقص��د‪ ،‬تخلیه و‪ )...‬ممکن اس��ت چند ماه به طول‬ ‫انجامد‪ .‬بنابراین واردات و ترخیص این نوع کاالها حتی‬ ‫چند ماه پس از ممنوعیت ثبت سفارش امری طبیعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مصوبه دولت در ‪ ۲۱‬ش��هریور سال‬ ‫گذش��ته تاکیدکرد‪ :‬از س��ویی با توجه به کاالهای وارد‬ ‫ش��ده به کش��ور و انباش��ت و دپوی انها در گمرکات‪،‬‬ ‫هیات وزی��ران در مصوبه ای اجازه داد‪ ،‬تمامی کاالهای‬ ‫موج��ود در گم��رک (از جمله کاالهای گ��روه ‪ ۴‬و به‬ ‫غی��ر از خودرو) ک��ه دارای قبض انبار تا ‪ ۲۱‬ش��هریور‬ ‫هستند‪ ،‬با روش بدون انتقال ارز نسبت به ثبت سفارش‬ ‫و ترخی��ص کاالهای خود اقدام کنن��د‪ .‬بنابراین بخش‬ ‫دیگری از واردات این اقالم که در س��ال گذشته انجام‬ ‫شده بر اساس این مصوبه بوده و هیچ محدودیت و منع‬ ‫مقرراتی نداشته است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬براس��اس مصوبات دولت از ابتدای‬ ‫س��ال تا مرداد ‪ ۱۳۹۷‬ارز به نرخ رس��می بوده و برای‬ ‫تمام��ی کاالهای دارای اولویت و ثبت س��فارش به نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان تخصیص یافته است و از ‪ ۱۶‬مرداد سال‬ ‫گذش��ته بود که با گروه بندی کاالها‪ ،‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫فقط ب��رای کاالهای اساس��ی و دارو تخصیص یافت و‬ ‫سایر کاالهای اولویت دار و دارای ثبت سفارش با ارز به‬ ‫نرخ نیمایی تخصیص و تامین ارز شده اند‪ .‬از این تاریخ‬ ‫به بعد کاالهایی که مش��مول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نبودند‬ ‫در صورت واردات به کش��ور بای��د مابه التفاوت تا نرخ‬ ‫سامانه نیما را پرداخت می کردند‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به‬ ‫اینکه گروه بندی های کاالیی امری ثابت و بدون تغییر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬گروه بندی های کاالیی با هدف تامین و‬ ‫تنظیم نرخ کااله��ا در بازار‪ ،‬حمایت از تولید‪ ،‬مدیریت‬ ‫شرایط ارزی و سایر مالحظات قابل تغییر است‪ .‬بنابراین‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت براس��اس ماموریت های‬ ‫تعیین ش��ده در این زمینه اق��دام و هماهنگی الزم با‬ ‫نهاد های اجرایی ذی ربط را به عمل می اورد‪.‬‬ ‫نی��ازی ادامه داد‪ :‬درب��اره تغییرات گ��روه کاالیی با‬ ‫توج��ه به ماموریت های ‪ ۳‬وزارتخانه جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و تقس��یم بندی تعرفه ها بین ‪۳‬نهاد‪ ،‬پیشنهادها‬ ‫از نهاد ها جمع اوری و با تصمیم گیری جمعی از س��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ می ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫تعیی��ن نوع و مق��دار کاالی مورد نیاز ب��رای واردات‪،‬‬ ‫بررس��ی درخواس��ت های ثبت س��فارش و تایید انها از‬ ‫س��وی این ‪۳‬وزارتخانه و متناسب با تعرفه تعیین شده‬ ‫برای هر نهادی انجام می ش��ود و مسئولیت ان با نهاد‬ ‫مجوزدهنده ارزی خواهد بود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫بورس‪ ،‬تجلی مردمی کردن اقتصاد‬ ‫راه ان��دازی ب��ورس از جمل��ه ب��ورس بین الملل��ی در مناط��ق ازاد‬ ‫می تواند زمینه ه��ای افزایش صادرات کاال و خدمات از طریق پیوند‬ ‫با بازاره��ای جهانی‪ ،‬جذب س��رمایه های خارجی خصوص��ی و فناوری‬ ‫پیشرفته را فراهم کند‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫اولویت ویژه ثبت سفارش‬ ‫و تامین ارز‬ ‫با مواد اولیه و واسطه ای‬ ‫مشاورامور بین الملل شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی از راه اندازی بورس بین الملل می گوید‬ ‫با توجه به اهمیت مناطق ازاد و وظایف س��نگینی که در‬ ‫اقتصاد کش��ور برعهده دارند‪ ،‬ایجاد بورس بین الملل در این‬ ‫مناطق یکی از اتفاق های مهمی است که در روزهای پایانی‬ ‫سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید و می تواند تاثیر‬ ‫بس��زایی در جذب سرمایه ها به ویژه س��رمایه های خارجی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬بر این اس��اس بازار شیش��ه ای که تاکنون از‬ ‫دیدگاه کارشناسان عملکرد قابل اعتنایی در عرصه جهانی‬ ‫نداشته‪ ،‬حاال می تواند با راه اندازی و فعالیت بورس بین الملل‬ ‫در مناطق ازاد‪ ،‬از لحاظ ابزارهای معامالتی‪ ،‬به پیشرفته ترین‬ ‫بازارهای جهان نزدیک ش��ود و برای جذب سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به بازارسرمایه‪ ،‬عملکرد بهتری در این بخش داشته‬ ‫باشد‪ .‬در این باره‬ ‫گفت وگویی با محمود منزوی زاده‪،‬‬ ‫مش��اورامور بین المل��ل و مدیرکل دفتر دبیر ش��ورای عالی‬ ‫مناطق ازاد و ویژه اقتصادی داش��ته که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫منزوی زاده معتقد است بورس‪ ،‬تجلی مردمی کردن اقتصاد‬ ‫و ازادتری��ن و اصلی ترین نهاد اقتصاد بازار اس��ت و به عنوان‬ ‫بنگاه و نهاد معتبر و هوش��مند اقتص��اد بازار‪ ،‬تدارک دهنده‬ ‫س��رمایه برای اقتصاد کش��ور از جمله اقتصاد مناطق ازاد و‬ ‫ویژه اقتصادی اس��ت که سالمت بازارس��رمایه را در اقتصاد‬ ‫بازار مبتنی بر بخش خصوصی تضمین می کند‪.‬‬ ‫€ €با توجه به تصویب ایین نامه تاس�یس و فعالیت‬ ‫ب�ورس درمناط�ق ازاد تجاری ـصنعت�ی در س�ال‬ ‫گذشته‪ ،‬از اهمیت بورس برای ما بگویید‪ .‬از نگاه شما‬ ‫بازار سرمایه چه کارکردی دارد؟‬ ‫با الحاق ماده ‪ ۲۹‬به قانون چگونگی اداره امور مناطق ازاد‬ ‫تجاری ـ صنعتی در تاریخ ‪ ۸۸/۵/۷‬مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫و تایید ان در تاریخ ‪ ۸۸/۱۲/۱۵‬مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام‪ ،‬س��رانجام هیات وزیران در نشس��ت ‪۱۳۹۷/۱۱/۲۸‬‬ ‫به پیش��نهاد ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار‪ ،‬ایین نامه‬ ‫تاس��یس و فعالیت بورس در مناط��ق ازاد تجاری ـ صنعتی‬ ‫را تصوی��ب ک��رد‪ .‬ای��ن ایین نام��ه به درس��تی می توان��د‬ ‫تدارک دهن��ده بازارس��رمایه برای رونق اقتص��اد تولیدی و‬ ‫صنعتی مناطق ازاد کش��ور باشد‪ .‬ضمن انکه باید با استفاده‬ ‫از ظرفیت ها و مزیت های مناطق ازاد فرصتی مناسب برای‬ ‫همه شرکت های تولیدی صادرات محور فراهم کرد‪.‬‬ ‫ب��ورس‪ ،‬تجل��ی مردم��ی ک��ردن اقتص��اد و ازادترین و‬ ‫اصلی ترین نهاد اقتصاد بازار اس��ت و به عن��وان بنگاه و نهاد‬ ‫معتبر و هوش��مند اقتصاد بازار‪ ،‬تدارک دهنده سرمایه برای‬ ‫اقتصاد کش��ور از جمله اقتصاد مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫به ش��مار می رود که سالمت بازارس��رمایه را در اقتصاد بازار‬ ‫مبتنی بر بخش خصوصی تضمین می کند‪ .‬بورس می تواند‬ ‫براس��اس مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت ها را در بازار تعیین‬ ‫کند و اقتصاد بازار را به تعادل برساند‪.‬‬ ‫کارکرد بازارس��رمایه تدارک س��رمایه ب��رای بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی متقاضی اس��ت که از طریق مش��ارکت عمومی‬ ‫مردم س��ازکار اوراق سهام(بدهی) را در سررسید بلندمدت‬ ‫انه��ا تعیین می کند‪ .‬با توجه به اینک��ه در حال حاضر دولت‬ ‫س��هامدار بزرگ ش��رکت های بورس��ی به ش��مار می رود و‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد س��هام بورس را در اختی��ار دارد‪ ،‬با اصالح‬ ‫س��اختار مالکیتی شرکت ها و مدیریت انها می توان در بازار‬ ‫اعتماد سازی کرده و با ایجاد ثبات نسبی در فعل و انفعاالت‬ ‫بازار س��رمایه کشور از جمله در مناطق ازاد‪ ،‬موجبات رونق‬ ‫و س��یر صعودی شاخص ها را در تاالر شیشه ای بورس اوراق‬ ‫بهادار به وجود اورد‪.‬‬ ‫€ €تصوی�ب ایین نامه تاس�یس و فعالیت بورس در‬ ‫مناط�ق ازاد تجاری ـ صنعتی چ�ه مزیت هایی را به‬ ‫همراه خواهد داشت؟‬ ‫با تصویب ایین نامه تاس��یس و فعالیت بورس در مناطق‬ ‫ازاد تجاری ـ صنعت��ی در هی��ات وزیران دول��ت دوازدهم و‬ ‫اجرایی ش��دن هرچه س��ریع تر این قانون در بازار سرمایه‪،‬‬ ‫ام��کان ان می رود که ب��ازار بورس اوراق به��ادار در منطقه‬ ‫ازاد کی��ش فعال تر ش��ده و در مناطق ازاد قش��م‪ ،‬چابهار‪،‬‬ ‫انزل��ی‪ ،‬ارس‪ ،‬ارون��د و ماکو نیز با راه ان��دازی ان این مناطق‬ ‫فعال ش��وند‪ .‬با تاس��یس بورس در مناط��ق ازاد پیش بینی‬ ‫می ش��ود انجام این کار باعث افزایش نقدینگی بازار مناطق‬ ‫ازاد هفت گانه کش��ور ش��ده و فعالیت بورس ها و بازارهای‬ ‫خ��ارج از ب��ورس رونق یابن��د‪ .‬همچنین ب��ا منطقی کردن‬ ‫عملی��ات و نرخ ه��ای معامالتی نهادهای مال��ی این بازارها‬ ‫ش��کل نظام مندت��ری پیدا می کنند؛ به ط��وری که با ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های بهتر برای بازار و ارتقای فناوری و بهسازی‬ ‫س��ازکار داد و ستد بورس شامل شبکه های داد و ستد‪ ،‬رویه‬ ‫تسویه و پایاپای‪ ،‬اطالع رسانی و نظارت بر جریان داد و ستد‪،‬‬ ‫عملی��ات بازار و بازارهای خارج از ب��ورس و فعالیت اعضای‬ ‫بورس هدفمندتر می ش��وند‪ .‬با ورود پس اندازهای شخصی‬ ‫ب��ه تاالر بورس‪ ،‬کانون س��هامداران حقیقی در انجا ش��کل‬ ‫واقع��ی و موثری به خود می گیرد و کارگزاران بورس فعال تر‬ ‫می ش��وند‪ .‬طرح عملیاتی مورد تایید س��ازمان های مناطق‬ ‫ش��امل رویه های اجرایی معامالت‪ ،‬نحوه پذیرش و فعالیت‬ ‫مش��ارکت کنندگان و اعضا‪ ،‬ابزارهای مالی و کاالهای قابل‬ ‫معامله در بورس‪ ،‬رویه تس��ویه و پایاپای‪ ،‬مشخصات سامانه‬ ‫معامالت��ی‪ ،‬رویه های نظارتی‪ ،‬مش��خصات محل فعالیت و‬ ‫امکانات سخت افزاری و نرم افزاری است‪.‬‬ ‫با تنوع بخش��یدن ب��ه ابزارهای مالی و س��ایر محصوالت‬ ‫برای پس انداز متنوع و جذاب‪ ،‬پذیرش شرکت های خارجی‬ ‫از بورس نیز تسهیل می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با تقویت نقش‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میزگرد فعاالن حوزه فناوری اطالعات در موسسه م‬ ‫جهان بــی نهایت رمزارزها؛ از انقالب بال‬ ‫ماهیت رمزارزها‬ ‫حبی�ب اهلل اصغری‪ ،‬رئیس پژوهش�کده فناوری‬ ‫ارتباطات و اطالعات جهاد دانش�گاهی و سازمان‬ ‫جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی‪:‬‬ ‫هنوز ش��خصا به تعریف دقیقی از رمزارزها نرسیده ام‪.‬‬ ‫چنانچه این س��وال پرسیده ش��ود که پشتوانه رمزارزها‬ ‫چیست‪ ،‬پاسخ دقیقی برای ان وجود ندارد‪ .‬شاید بتوان‬ ‫گفت رمزارزها ش��باهت هایی به تلگرام دارد که صاحب‬ ‫ان معلوم نیست و مشخص نیست به کدام کشور تعلق دارد و حتی‬ ‫مشخص نیست چه کسی یا کسانی ان را پشتیبانی مالی می کنند‪.‬‬ ‫این ابهام ها برای ما شک و شبهه ایجاد می کند‪.‬‬ ‫البته م��ن نمی خواهم بدبینانه به این موضوع ها نگاه کنم‪ ،‬اما به‬ ‫نظ��رم به موضوع رمزارزها باید با خوش��بینی و بدبینی همزمان با‬ ‫هم نگاه کرد‪ .‬افراد خوش��بین هواپیما می سازند و افراد بدبین چتر‬ ‫نجات؛ به هر حال هر دو این نگاه ها مفید است‪ .‬امریکا مدتی دالر‬ ‫بی پش��توانه منتش��ر کرد و انگلیس طالی خود که پش��توانه دالر‬ ‫در خزان��ه داری امری��کا بود را مطالبه کرد‪ ،‬امریکا طالیی نداش��ت‬ ‫ک��ه به ازای دالر به انگلی��س پرداخت کند و وضعیت دالر متزلزل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اتف��اق دیگری هم ک��ه افتاد‪ ،‬این بود ک��ه تالطم های اقتصادی‬ ‫در امری��کا و جه��ان مانن��د اتفاق ه��ای س��ال ‪۲۰۰۸‬می�لادی‬ ‫‪1387‬خورش��یدی باعث ش��د نگرانی هایی درباره دالر و اینده ان‬ ‫به وجود بیاید‪.‬‬ ‫من فکر می کنم اختراع رمزارزها ازس��وی یک موجود موهومی‬ ‫به نام ساتوشی ناکاماتو‪ ،‬که هیچ اطالعاتی درباره هویت‬ ‫او در دست نیست‪ ،‬این فرضیه را تقویت می کند که پای‬ ‫‪ NSA‬در میان اس��ت همانطور که ای��ن فرضیه درباره‬ ‫تلگرام هم مطرح می شود‪ .‬در واقع ابزاری ایجاد شد که‬ ‫اگر دالر ارزش خود را از دست داد بتوانند با استفاده از‬ ‫بیت کوین و ارزه��ای مجازی اوضاع اقتصادی را کنترل‬ ‫کنند‪ .‬البته استنباط من این است‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر ح��ال ی��ک س��رمایه گذاری عجیب��ی روی پول های‬ ‫بی پش��توانه( ‪ )Fiat Money‬ایج��اد ش��ده و اف��راد گوناگون با‬ ‫اطمینان روی انها س��رمایه گذاری می کنند‪ ،‬ولی درباره بیت کوین‬ ‫چنی��ن وضعیتی وج��ود ن��دارد و بدبینی هایی درب��اره ان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ساتاش��ی ناکاماتو با توجه به اینکه ارز دارای ویژگی هایی اس��ت‬ ‫و به عنوان نمونه‪ ،‬اینکه تعداد ان محدود اس��ت و به سختی تولید‬ ‫می شود‪ ،‬باید دارای پشتوانه قابل قبولی باشد و بتوان ان را در جایی‬ ‫ذخیره کرد و‪ ...‬ارزی را در پلتفرمی به نام بالک چین تعریف و ایجاد‬ ‫ک��رد‪ .‬پلتفرم بالک چین بهترین پلتفرم اس��ت چراکه غیرمتمرکز‬ ‫(‪ )Decentralize‬اس��ت و اف��راد فع��ال در ای��ن ش��بکه‬ ‫گمنام(‪ )anonymity‬هستند و مش��خص نیست صاحب ارز در‬ ‫ان بس��تر چه کسی است‪ .‬در واقع من فکر می کنم امریکا از ترس‬ ‫اینکه دالر بی پشتوانه اقتصاد این کشور را دچار فروپاشی کند‪ ،‬این‬ ‫رمزارزها را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬البته این سخنان‪ ،‬تصور و درک من‬ ‫از علت ایجاد رمزارزها است‪.‬‬ ‫فناوری زیرساختی رمزارزها‬ ‫مهرداد فرنوش‪ ،‬مدیرعامل شرکت هم راستا ‪:‬‬ ‫م��ن در بح��ث کلی تری ماهی��ت رمزارزها را ش��رح‬ ‫خواهم داد‪ .‬نخست درباره فناوری زیرساختی رمزارزها‬ ‫و ظرفیت ه��ای ان خواهم گفت‪ .‬در ‪ ۵۰۰ ،۴۰۰‬س��ال‬ ‫گذشته در جهان هر از چندگاهی فناوری های جدیدی‬ ‫به وج��ود امده اند که این فناوری ها روی ابزارهای تولید‬ ‫اثر بزرگی گذاش��ته اند‪ .‬ما انها را ب��ا عنوان انقالب های‬ ‫صنعتی می شناس��یم‪ .‬اخرین انقالب صنعتی با نام انقالب صنعتی‬ ‫دیجیتال ش��ناخته می شود که دهه های ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬میالدی با ظهور‬ ‫محت��وای دیجیتال یعن��ی دیجیتال کردن ماهیت ه��ای فیزیکی‬ ‫به وجود امد‪.‬‬ ‫من دوران پس از رنس��انس را به دو قس��مت تقس��یم می کنم؛‬ ‫پیش از انقالب صنعتی س��وم و پس از انقالب صنعتی سوم‪ .‬پیش‬ ‫از انقالب صنعتی س��وم‪ ،‬برای جابه جایی یک ارزش به عنوان مثال‬ ‫ب��رای خرید خانه‪ ،‬از دارایی هایی که در اختیار بود (این دارایی در‬ ‫قالب طال‪ ،‬اس��کناس یا هر چیز دیگری بود که ارزش��ی داشت) به‬ ‫صاحب ان خانه داده و خانه تحویل گرفته می شد‪.‬‬ ‫پس از انقالب سوم صنعتی دارایی هایی به وجود امد که ماهیت‬ ‫فیزیکی نداش��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬من خودکار مجازی داشتم که‬ ‫در عین اینکه می توانستم ان را به شما بدهم‪ ،‬به افراد دیگری هم‬ ‫می توانس��تم ان را بدهم‪ .‬یعنی طرف مقابل من از انتقال درست و‬ ‫کامل ارزش مطمئن نبود‪ ،‬ولی من ارزشی را از طرف مقابل به طور‬ ‫کامل دریافت می کردم‪ .‬بنابراین مش��کلی به وج��ود امد و ان هم‬ ‫نبود اطمینان از انتقال ارزش اس��ت‪ ،‬به طوری که فرد فروش��نده‬ ‫دیگر صاحب ان ارزش نیس��ت‪ .‬مثال گوگل دارایی های دیجیتال از‬ ‫کاربران خود با عنوان مدارک هویتی‪ ،‬مثل ایمیل یا تصویر کاربران‬ ‫در اختی��ار دارد‪ .‬گوگل تضمین می کن��د این دارایی های دیجیتال‬ ‫غی��ر از کاربری که مالک اصلی حس��اب ایمیل و تصویر اس��ت در‬ ‫اختیار شخص دیگری قرار نمی گیرد‪ .‬اما این تضمین قابل پیگیری‬ ‫نیس��ت‪ .‬برای حل این مش��کل قوانینی مانند کپی رایت وضع شد‬ ‫و نهادهایی ش��کل گرف��ت که تبادل دارای��ی دیجیتال را تضمین‬ ‫می کند‪ .‬یعنی وقتی تبادل اتفاق افتاد با وجود اینکه ممکن اس��ت‬ ‫فروشنده دارایی دیجیتال را همچنان داشته باشد اما حق استفاده‬ ‫از ان دارایی دیجیتال را دیگر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫چنانچ��ه فروش��نده دارای��ی دیجیتال پ��س از ف��روش از ان‬ ‫اس��تفاده کند‪ ،‬نهادهایی که بر این تبادل کاالی دیجیتال نظارت‬ ‫می کنند(مانند بانک ها‪ ،‬کپی رایت‪ ،‬شرکت پرداخت و همه متولیان‬ ‫ان) به این مسئله ورود می کنند و موضوع از طریق دعاوی حقوقی‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫به مرور زمان بحث دیجیتال همه ابعاد زندگی انس��ان ها را دربر‬ ‫گرفت‪ .‬بانک ها دیجیتال و دالر از ش��کل اسکناس خارج و به یک‬ ‫ارزش( ‪ )value‬دیجیتال تبدیل شد و نهادهای گوناگون اجرایی و‬ ‫نظارتی در طول ‪ ۵۰ ،۴۰‬سال برای تبدیل سایر ارزش ها به ارزش‬ ‫دیجیتال و نظارت بر مبادالت دیجیتال ش��کل گرفت‪ (.‬پس جنگ‬ ‫جهانی دوم) همه این نهادها به دنبال کنترل و نظارت بر جابه جایی‬ ‫ارزرش��ی بود که تا پیش از ان فیزیکی جابه جا می شد و از انتقال‬ ‫کامل ان اطمینان وجود داش��ت اما از انتقال ارزش دیجیتال این‬ ‫اطمینان وجود نداشت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر در اس��تانه یک پارادایم ش��یفت جدی��دی قرار‬ ‫گرفته ایم‪ .‬در واقع قرار اس��ت این اکوسیس��تم در زیرساخت های‬ ‫خود تغییر کند‪ (.‬این تغییر در ابزارهای تولید ایجاد می شود)‬ ‫یک��ی از این فناوری هایی که قرار اس��ت این پارادایم‬ ‫ش��یفت را انجام دهد‪ ،‬بالک چین است‪( .‬توجه کنیم که‬ ‫بی��ن بالک چین و کریپتوکارنس��ی تفاوت زیادی وجود‬ ‫دارد)‪ .‬در واقع قرار اس��ت بالک چین بدون نهاد واس��ط‬ ‫مانند بانک‪ ،‬شرکت پرداخت‪ ،‬کپی رایت (در معنای عام‬ ‫می ش��ود حاکمیت ولی با حاکمیتی که ما می شناسیم‪،‬‬ ‫متفاوت است و من روی این تفاوت تاکید دارم‪ ،‬چراکه‬ ‫در ادامه درباره بالک چین خواهم گفت که ما با استفاده از فناوری‬ ‫بالک چی��ن به دنبال حذف حاکمیت نیس��تیم‪ ،‬بلک��ه منظورمان‬ ‫موضوع دیگری اس��ت‪ .‬در واقع می خواهیم قس��متی از بدنه دولت‬ ‫را برداریم‪ ،‬همان قس��متی ک��ه نظارت هایی را انجام می دهد که تا‬ ‫پیش از این اصال وجود نداش��ت‪ ).‬کاره��ا را اتوماتیک انجام دهد‪،‬‬ ‫یعنی تبادل ارزش خیلی ساده تر و با هزینه کمتر انجام می شود‪.‬‬ ‫این توضیحات پاس��خ به این پرس��ش است که چرا بالک چین‬ ‫به وجود امده اس��ت‪ .‬جالب اس��ت بدانیم این انس��ان ها نیس��تند‬ ‫ک��ه بالک چین را به وجود می اورند‪ ،‬بلکه مس��یری اس��ت که پس‬ ‫از رنس��انس شروع ش��ده و هر روز رشد بیش��تری می کند چراکه‬ ‫جابه جایی و انتقال ارزش بدون اینکه تقلبی انجام شود‪ ،‬به چالشی‬ ‫اساس��ی ب��رای نهادهای حاکمیتی و مردم تبدیل ش��ده اس��ت و‬ ‫به دنبال س��ازکار مطمئن و خوبی هستند که این تضمین را ایجاد‬ ‫کند‪ .‬در این فرایند فناورانه مس��یری وجود دارد که بالک چین نام‬ ‫دارد و ما با استفاده کردن از این فرایند در استانه پارادایم شیفت‬ ‫قرار داریم‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین فاکتورهایی ک��ه در این تغییر( مبادله ارزش)‬ ‫وجود دارد‪ ،‬پول اس��ت‪ .‬ما اگ��ر بتوانیم مش��کل مبادله دیجیتال‬ ‫پ��ول را حل کنیم‪ ،‬می توان گفت س��ایر مش��کالت ه��م راحت تر‬ ‫حل خواهد ش��د‪ .‬در واقع شاه کلید جهانی دیجیتال درحال حاضر‪،‬‬ ‫مبادله دیجیتال پول است‪ .‬به سال ‪ ۱۳۸۸‬خورشیدی می رسیم که‬ ‫ساتوشی ناکاماتو مقاله ای منتشر و در ان اذعان کرد با استفاده از‬ ‫هم��ان فناوری های قبلی و با همین روش هایی که موجود اس��ت‪،‬‬ ‫تبادل ارزش در مباحث مالی اتفاق بیفتد( ساتوش��ی ناکاماتو هیچ‬ ‫روش یا الگوریتم جدیدی هم حتی ارائه نداد و فقط با هوشمندی‬ ‫الگوریتم های قبلی را کنار هم قرار داد)‪.‬‬ ‫بر همین اساس بیت کوین از سال ‪ ۱۳۸۸‬خورشیدی زاییده شد‬ ‫و از ان زمان تاکنون‪ ،‬یعنی در ‪ ۱۰‬سال ازموده می شود‪ .‬هنوز هم‬ ‫معتقدم بیت کوین ازمایش می شود‪ ،‬دلیل اینکه این ادعا را مطرح‬ ‫می کنم این است که اتفاقی در نتیجه استفاده از رمزارزهایی مانند‬ ‫بیت کوین قرار اس��ت بیفتد که اتفاق بسیار بزرگی است و بسیاری‬ ‫از مناسبات اقتصادی را تغییر خواهد داد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ۱۰ ،‬سال‬ ‫اینده بانک ها‪ ،‬موسسه های مالی و شرکت های پرداخت به معنایی‬ ‫ک��ه در حال حاضر وجود دارند‪ ،‬دیگر وجود نخواهند داش��ت و در‬ ‫واقع ش��اهد جمع ش��دن پول یا هر ارزش دیجیتال در دست یک‬ ‫نه��اد نخواهیم ب��ود‪ ،‬در عین اینکه امنیت مب��ادالت( پولی و غیر‬ ‫پولی) کامال تضمین شده است‪.‬‬ ‫به همین دلیل من فکر می کنم بیت کوین هنوز در همان هایپ‬ ‫فن��اوری قرار دارد و در حال ازمایش اس��ت ولی در نهایت اتفاقی‬ ‫که خواهد افتاد اتفاق بزرگی اس��ت که م��ا می توانیم از این اتفاق‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬البته می توانیم عقب تر بایس��تیم و منتظر باشیم‬ ‫دیگران وارد این حوزه ش��وند و اگر انها موفق شدند تازه ما از این‬ ‫فناوری استفاده کنیم‪ .‬این تصمیم در سطح کالن کشور است و به‬ ‫سیاست گذاری های کالن مربوط می شود‪.‬‬ ‫نرگس حافظی‪ -‬حضور رمزارزها از حدود ‪ ۱۰‬س�ال پیش با بیت کوین اغاز‬ ‫ش�د و با توجه به اس�تقبال جهانی از ان‪ ،‬انواع گوناگونی از رمزارزها ایجاد‬ ‫شد که برخی از انها موفق شدند و مورد اقبال قرار گرفتند و البته بسیاری‬ ‫از انها هم از گردونه رقابت خارج شده اند‪.‬‬ ‫در کش�ور ما نی�ز همراه با حرکت ه�ای جهانی در این زمین�ه‪ ،‬رمزارزها‬ ‫جای�گاه پرمخاطبی ب�ه خود اختصاص داده اس�ت‪ .‬با توجه به نوس�ان نرخ‬ ‫دالر نس�بت ب�ه ری�ال و ن�رخ رمزارزها نس�بت ب�ه دالر کس�ب درامد از‬ ‫ای�ن فضا ب�ه یک�ی از عالقه مندی های م�ردم به ویژه جوانان تبدیل ش�ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همین موضوع ما را بر ان داش�ت تا به عنوان یکی از نخستین رسانه های‬ ‫کشور به این موضوع بپردازیم‪.‬‬ ‫در ادام�ه تالش کردیم از خبره ترین افراد کش�ور ک�ه در بخش دولتی و‬ ‫خصوص�ی بر این موضوع تس�لط کاف�ی دارند‪ ،‬دعوت کنیم تا در سلس�له‬ ‫نشست هایی در موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫این موضوع بپردازیم‪.‬‬ ‫در این نشست که با حضور نمایندگانی از دانشگاه‪ ،‬دولت و بخش خصوصی‬ ‫در موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬حبیب اهلل اصغری رئیس‬ ‫پژوهش�کده فناوری ارتباطات و اطالعات جهاد دانشگاهی و سازمان جهاد‬ ‫دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی از دانشگاه‪ ،‬محمدرضا فروزنده دوست‬ ‫ت از‬ ‫مدی�ر کل توس�عه نرم افزاره�ای مت�ن باز س�ازمان فن�اوری اطالع�ا ‬ ‫دول�ت‪ ،‬مه�رداد فرن�وش مدیرعامل ش�رکت هم راس�تا از بخش خصوصی‬ ‫و رض�ا ایازی مش�اور حقوقی حوزه فن�اوری اطالع�ات و ارتباطات حضور‬ ‫داش�تند‪ .‬دربخش نخس�ت این نشس�ت تالش ش�د دیدگاه های گوناگون‬ ‫مط�رح و انتخاب دیدگاه برتر‪ ،‬بر عهده مخاطب گذاش�ته ش�ود‪ .‬بخش اول‬ ‫این نشست را در این شماره می خوانید و در هفته های اینده بخش دوم نیز‬ ‫منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫به واکاوی ابعاد دقیق‬ ‫ماهیت رمزارز ها از نظر حقوقی چیست؟‬ ‫رض�ا ای�ازی‪ ،‬مش�اور حقوق�ی حوزه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‪:‬‬ ‫به لح��اظ حقوقی‪ ،‬رم��زارز را ب��ا قوانین‬ ‫و مق��ررات جاری کش��ور خودمان بررس��ی‬ ‫می کنیم‪ .‬ما رم��زارز را یک دارایی دیجیتال‬ ‫می دانی��م‪ ،digital asset ،‬که از قضا این‬ ‫دارایی دیجیتال دارای ارزش است و ماهیت‬ ‫هم دارد و از این حیث باید بررس��ی کنیم کدام قانون‬ ‫به بحث دارایی دیجیتال پرداخته است‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه عکس��ی را ک��ه کپی رای��ت دارد از یک‬ ‫سایت خریداری می کنیم در واقع ما امتیاز یک عکس‬ ‫را خری��داری کرده ایم که از این طری��ق بتوانیم ان را‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬در واق��ع حق مادی که ی��ک دارایی‬ ‫دیجیت��ال‪ ،digital asset ،‬در فض��ای وب اس��ت را‬ ‫خریداری می کنیم‪.‬‬ ‫همین وضعیت درباره رمزارزی که در فضای مجازی‬ ‫اس��ت هم صادق اس��ت‪ .‬قانون تجارت الکترونیک به‬ ‫رمزارزی که خریداری می ش��ود «داده پیام» می گوید ‬ ‫(‪.)data message‬‬ ‫بن��د الف ماده ‪ ۲‬قانون تجارت الکترونیک تعریفی از‬ ‫«داده پیام» دارد که با رمزارز دقیقا منطبق می ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن قانون بیان می کند که داده پیام هر نماد از واقعه‪،‬‬ ‫اطالعات یا مفهوم است؛ رمزارز هم نمادی از واقعه ای‬ ‫اس��ت که در فضای دیجیتال اتف��اق می افتد و حاوی‬ ‫مجموعه ای از اطالعات است که با وسایل الکترونیکی‬ ‫و فناوری های جدید اطالعات‪ ،‬تولید‪ ،‬ارسال‪ ،‬دریافت‪،‬‬ ‫ذخیره و پردازش می شود‪.‬‬ ‫رمزارز در بستر بالک چین توزیع و مبادله می شود‪ .‬این‬ ‫بستر که بالک چین نام دارد در بند ح ماده ‪ ۲‬می توان‬ ‫این گون��ه ان را تعری��ف ک��رد‪ :‬بالک چین‪،‬‬ ‫ی��ک ش��بکه اطالعات��ی مطمئ��ن اس��ت‬ ‫( ‪ )secure information system‬که‬ ‫دارای این ویژگی ها است‪:‬‬ ‫•به نحوی معقول در برابر سوءاس��تفاده‬ ‫و نفوذ محفوظ باشد‪ .‬بالک چین به گونه ای‬ ‫است که به نحو معقول در برابر سوءاستفاده‬ ‫مصون اس��ت‪ .‬بالک چین به راحتی هک و اطالعات ان‬ ‫دستکاری نمی شود‪.‬‬ ‫•سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی درست‬ ‫را داشته باشد که بالک چین واجد این ویژگی ها است‪.‬‬ ‫در ادامه این قانون تصری��ح می کند‪ :‬به نحوی معقول‬ ‫متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و‬ ‫سازمان دهی شده باشد‪ (.‬گویی در سال ‪ ۸۳‬قانون گذار‬ ‫از فناوری بالک چین اگاه بوده و ناخواس��ته مطالبی را‬ ‫نوشته که با سیستم بالک چین دقیقا منطبق می شود)‬ ‫•مطابقت با رویه ایمن باشد‪.‬‬ ‫ای��ن روی��ه ایمن این گون��ه تعریف می ش��ود‪ :‬رویه‬ ‫ایم��ن(‪ )secure method‬رویه ای اس��ت که برای‬ ‫تطبی��ق صحت ثبت «داده پیام» منش��ا و مقصد ان با‬ ‫تعیی��ن تاریخ و برای یافتن هرگون��ه خطا یا تغییر در‬ ‫مبادله محتوا و ذخیره س��ازی پیام از یک زمان خاص‬ ‫ص��ورت می گیرد و از الگوریتم ه��ای خاص یا کدهای‬ ‫خاص پیروی می کند‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی ه��ای خ��اص بالک چین ه��م این‬ ‫اس��ت که می توان بالک ها و رخداده��ای گوناگون را‬ ‫در ان از زم��ان مب��دا‪ ،‬مقصد و پیدای��ش واقع نگاری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر من رمزارزی را خری��داری کنم‪ ،‬این رمزارز به‬ ‫لحاظ وضعیت حقوقی ایران داده پیام به ش��مار می رود‬ ‫که این داده پیام دارای یک ماهیت است و ارزش دارد‪.‬‬ ‫در واقع می توان گفت که این داده پیام ش��بیه برگه‬ ‫س��هام یک ش��رکت س��هامی عام اس��ت‪ .‬فرض کنید‬ ‫بالک چین یک ش��رکت س��هامی عام اس��ت‪ ،‬یا مثال‬ ‫اتریوم را یک ش��رکت فرض کنید که به اساسنامه ان‬ ‫پیوسته ایم‪.‬‬ ‫ما به این ش��رکت ها گفته ایم که می خواهیم س��هام‬ ‫ش��ما را بخریم‪ .‬سهام شما چند است؟ این شرکت هم‬ ‫در پاسخ می گوید نرخ سهام من را بازار تعیین می کند‪.‬‬ ‫در واقع تراکنش هایی که در ان اتفاق می افتد نرخ ان‬ ‫را تعیین می کند‪.‬‬ ‫حاال س��والی که پیش می اید این است که مقررات‬ ‫شما چیس��ت؟ یعنی پش��ت این برگه سهام شما چه‬ ‫مقرراتی وجود دارد؟ این شرکت ها در پاسخ می گویند‬ ‫که ما ‪ white paper‬داریم که ان را منتشر کرده ایم‬ ‫و براساس ان مقررات برگه سهام ما مشخص می شود‪.‬‬ ‫من وقتی این برگه سهام را خریداری می کنم در واقع‬ ‫هیچ کس��ی به من تضمین نمی کند که نرخ ان چقدر‬ ‫خواهد شد؛ افزایشی می شود یا کاهشی‪.‬‬ ‫وضعیت داده پیام و کریپتوکارنس��ی ها هم به لحاظ‬ ‫حقوقی این گونه اس��ت‪ .‬بنابراین ما رمزارز را به عنوان‬ ‫ی��ک برگه س��هام می بینیم ک��ه دارای ارزش اس��ت‪،‬‬ ‫دارایی دیجیتال به ش��مار می رود که مورد مبادله قرار‬ ‫می گیرد و قانون تجارت الکترونیک هم از ان حمایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫شبیه قانون تجارت الکترونیک ایران را همه کشورها‬ ‫دارند؛ بنابراین فرض اینکه رمزارزها مورد سوءاستفاده‬ ‫قرار بگیرند‪ ،‬غیرمحتمل است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫برگزار شد‬ ‫الک چین تــا پایان انحصار دالر‬ ‫اکوسیستم رمزارزها‬ ‫صنعت ماینینگ‬ ‫مهرداد فرنوش‪ ،‬مدیرعامل شرکت هم راستا‪:‬‬ ‫ب��رای حض��ور در صنع��ت ماینین��گ رم��ز ارزها‪،‬‬ ‫سرمایه ای نیاز است‪.‬‬ ‫قیمت هر دستگاهی که تهیه می کنیم حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫دالر است که بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد هزینه های شیپینگ‬ ‫و گمرک به ان اضافه می ش��ود‪ .‬تجهیزات زیرساختی‬ ‫دارد ش��امل کابل کش��ی‪ ،‬تمامی هزینه های مربوط به‬ ‫اینترنت‪ ،‬کولینگ یا فن ی��ا روغنی (‪ ) cooling‬و در‬ ‫نهایت برق مثل کابل کشی ها و استفاده از برق جریان‬ ‫باال و اس��تفاده از پریزهای مخصوص)‪ .‬به طور تقریبی‬ ‫می توان گفت در ابعاد خرد این عدد بیش��تر می شود و‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬تا‪ ۳۰‬درصد از هزینه دستگا ه ها هم مربوط به‬ ‫هزینه های زیرساخت های انها است‪ .‬بازگشت سرمایه‬ ‫در این صنعت حدود ‪ ۷۰‬درصد اس��ت‪( .‬البته در زمان‬ ‫مصاحبه دالر بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬تومان و بیت کوین ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬دالر ارزش داشت)‬ ‫اف��رادی که ب ه طور خ��رد کار می کنند هم می توانند‬ ‫موفق باش��ند‪ .‬بس��تگی به فاکتورهای گوناگونی دارد‪.‬‬ ‫خ��رد کار کردن روی کاغذ بس��یار س��ودده اس��ت و‬ ‫بازگشت سرمایه مناسبی دارد‪ ،‬اما در عمل ریسک های‬ ‫قابل توجهی دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نگهداری و راه اندازی‬ ‫این دس��تگاه ها ک��ه به دان��ش و کار فنی نی��از دارد ‬ ‫ مثل توج��ه به بحث برق‪ ،‬ش��بکه اینترنت و کولینگ‬ ‫( ‪ ) cooling‬بازگش��ت سرمایه ان هم به طور تقریبی‬ ‫ک سال و ‪ ۳‬ماه است‪.‬‬ ‫ی ‬ ‫تبلیغاتی در فضای مجازی دیده می شود که مربوط‬ ‫به اس��تفاده از این دستگا هّها در خانه و محیط خانگی‬ ‫اس��ت‪ .‬شاید ‪ ۵‬سال پیش چنین اتفاقی ممکن بود اما‬ ‫درحال حاضر( در بحث بیت کوین به طور خاص) ممکن‬ ‫نیست‪ .‬چون بیت کوین در رایانه امکان ماینینگ ندارد‬ ‫و منابع اس��تخراج ان را از روی دس��تگاه های خانگی‬ ‫و غیرصنعت��ی برداش��ته اند‪ .‬البته اس��تخراج یا همان‬ ‫ماینینگ اتریوم در رایانه های خانگی امکان پذیر است‬ ‫اما س��ودی ندارد مثال هر یک س��ال ش��اید یک صدم‬ ‫بیت کوی��ن برگردد‪ .‬اگر کس��ی که بخواه��د اترماین‬ ‫کند به یک رایانه ب��ا مادربورد یا (‪)motherboard‬‬ ‫مخصوص با ‪ ۸‬کارت گرافیک رده باال نیاز دارد که نرخ‬ ‫ان ب��ا وضعیت فعلی دالر ح��دود ‪ 100‬میلیون تومان‬ ‫براورد می شود‪.‬‬ ‫فرض کنید یک فرد ع��ادی می خواهد با حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان؛ بیت کوین‪ ،‬اتریوم یا هر چیزی شبیه به‬ ‫اینها را خریداری کرده و وارد این کار شود و نمی داند‬ ‫ک��دام ارز دیجیتال بهتر و به صرفه تر اس��ت که با ان‬ ‫شروع کند‪ .‬پیشنهاد کارشناسان برای شروع این است‬ ‫حجم سرمایه را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫البت��ه من به طورکل��ی دو ارز را پیش��نهاد می کنم‪.‬‬ ‫بیت کوی��ن یا اتری��وم‪ .‬البته بیت کوین صنعتی ش��ده‬ ‫و الزم اس��ت دس��تگاه مخصوص ان خریداری ش��ود‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��رکت هایی هس��تند ک��ه قراردادهای‬ ‫کولکیش��ن می بندن��د یعنی فرد متقاضی دس��تگاه را‬ ‫خریداری می کند یا کسی دستگاه را خریداری می کند‬ ‫و ان ش��رکت ها از دس��تگاه خریداری شده نگهداری‬ ‫می کنند و در درامد حاصل سهیم می شوند‪ .‬‬ ‫با توجه به هزینه برق این دس��تگاه ها‪ ،‬درصدی که‬ ‫این ش��رکت ها برای خود در نظ��ر می گیرند بین ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد اس��ت‪ (.‬البت��ه هزینه برق هم در این ‪۴۰‬‬ ‫درصد لحاظ می شود که بین ‪ ۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد ان هزینه‬ ‫برق است)‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها بابت این ق��رارداد خدماتی هم ارائه‬ ‫می کنند‪ ،‬به عنوان نمونه چنانچه دستگاه خراب شود ان‬ ‫را تعمیر می کنند‪ ،‬یا درامد حاصل از ان را به ریال تبدیل‬ ‫ می کنند که مبلغ ان هم بس��ته به شرکت ها متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این محدوده قیمتی برای سرمایه گذاری بهترین‬ ‫تصمیم بستن قرارداد با شرکت ها است که البته درامد‬ ‫هم کمتر می شود و ریسک های قابل توجهی هم دارد‪:‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬اینکه ماهیت شرکت دقیقا چیست‪ ،‬چه‬ ‫نوع قراردادی با مش��تری خود می بن��دد یا اینکه این‬ ‫قرارداد چه تضمین حقوقی دارد‪.‬‬ ‫محمدرض�ا فروزنده دوس�ت‪ ،‬مدی�ر کل توس�عه‬ ‫نرم افزارهای متن باز سازمان فناوری اطالعات‪ :‬‬ ‫براس��اس امار س��ایت ‪ Coinmarketcap.com‬تا‬ ‫‪ ،۹۸/۱/۲۶‬ح��دود ‪ ۲۱۷۰‬ه��زار بیت کوین و توکن موجود‬ ‫است‪ .‬البته بیت کوین و توکن تفاوت کارکردی دارند‪.‬‬ ‫توکن ها‪ ،‬یک موجودیت دیجیتال هستند‪ ،‬که نماد یک‬ ‫ارزش واقع��ی یا مجازی و فاق��د زنجیره بلوکی اختصاصی‬ ‫هس��تند‪ .‬مانن��د ‪ Binance Coin‬و ‪ Maker‬و‪ ...‬بیت کوین ه��ا و‬ ‫توکن ها دارای ارزش تجاری هس��تند که در معامالت مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ح��دود ‪۱۷۷۹۰‬مارک��ت رم��زارز در جه��ان ( بازار) فعال اس��ت و‬ ‫درحال حاض��ر حدود ‪ ۴۰۰‬صرافی برای مبادله رمزارز در جهان وجود‬ ‫دارد‪ .‬در بعض��ی س��ایت ها مانن��د کوین گک��و ‪Coingecko.com‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۳۰۰‬کوین و توکن معرفی ش��ده اس��ت‪ .‬اکن��ون‪،۹۸/۱/ ۲‬‬ ‫حدود‪۱۷۰‬میلیارد دالرمارکت ک��پ ( ‪ )Market Cap‬کریپتوکارن‬ ‫سی ها(‪ )cryptocurrencies‬است‪ .‬س��ال گذشته در همین موقع‬ ‫به حدود ‪ ۸۰۰‬میلیارد دالر هم رس��ید و این نوس��ان ش��دید بیانگر‬ ‫حال��ت ویژه و خاص این بازار اس��ت ک��ه توضیح داده خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ غلب��ه بیت کوین بر س��ایر ارزها در این بازار به عنوان ش��اه کوین بازار‪،‬‬ ‫(‪ ،)King Coin‬درحال حاضر حدود ‪ ۵۲‬درصد اس��ت‪ .‬رتبه دوم به‬ ‫اتری��وم با حدود ‪ ۱۱‬درصد اختصاص دارد‪ .‬اختالف رتبه اول و دوم در‬ ‫این بازار قابل تامل است و مخاطرات این بازار را نشان می دهد‪ .‬اما در‬ ‫همین بازار پیش بینی هایی درباره بالک چین شده که به عنوان مثال ‪۳‬‬ ‫هزار و‪ 100‬میلیارد دالر تا س��ال ‪ ۱۴۰۴( ۲۰۲۵‬خورشیدی) گردش‬ ‫مالی ح��وزه بالک چین خواهد بود‪ .‬اگر ای��ران به عنوان یک درصد از‬ ‫جمعی��ت جهان بتواند یک درصد این بازار را جذب کند‪ ۳۱ ،‬میلیارد‬ ‫دالر نصیب ایران می ش��ود که عدد بس��یار مناس��بی است و ضرورت‬ ‫برنامه ریزی برای انجام پروژه های کاربردی جهت جذب این س��رمایه‬ ‫را می طلبد‪.‬‬ ‫به طور معمول‪ ،‬بالک چین را در بحث رمزارزها می شناسند در حالی‬ ‫که در صنایع گوناگون موارد اس��تفاده موث��ر و فراوانی دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در موضوع هایی از جمله سالمت‪ ،‬رای گیری‪ ،‬خیریه و مدیریت‬ ‫منابع اب‪ ،‬زنجیره تامین کاال‪ ،‬هویت‪ ،‬بیمه‪ ،‬خودرو و‪. ...‬‬ ‫ب��ه تازگی در اخبار حوزه بالک چین اعالم کردند که ایالت اکالهاما‬ ‫در امری��کا‪ ،‬نمایندگی های ف��روش مجاز بیت کوی��ن را پذیرفته اند و‬ ‫خودرو سوبارا هم با بیت کوین معامله می کنند‪ ۴۰ .‬نمایندگی خودرو‬ ‫در جهان هس��تند ک��ه پذیرفته اند از این ارز اس��تفاده کنند‪ .‬موضوع‬ ‫پذیرش رمزارز یک موضوع اس��ت و پذیرش فناوری که بیت کوین بر‬ ‫بستر ان اجرا شده است موضوع مهم دیگری است‪ .‬در واقع بیت کوین‬ ‫نماد ان فناوری اس��ت‪ .‬ان فناوری هم بالک چین اس��ت‪ .‬بسیاری از‬ ‫ت ها مانند ای ب��ی ام‪ ،‬بوش و سامس��ونگ در تامین تجهیزات و‬ ‫ش��رک ‬ ‫زنجیره تامین انها در حال بکارگیری از قابلیت های فناوری بالک چین‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین کاربرد و کارکردهای بالک چین بسیار بیشتر از ان‬ ‫چیزی است که به عنوان رمزارز شناخته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ای�ا می توان گفت یک�ی از پش�توانه های بیت کوین‬ ‫بالک چین است؟‬ ‫در س��ال ‪۱۹۴۴‬میالدی(‪1323‬خورش��یدی)‪ ۴ ،‬کش��ور جهان در‬ ‫منطق��ه برتون وودز در ش��هر لندن درکنار یکدیگ��ر تصمیم گرفتند‬ ‫ه��ر اونس طال را معادل ‪ ۳۸‬دالر بپذیرند و طال را به عنوان پش��توانه‬ ‫دالر قرار دهند‪ ،‬اما در س��ال ‪ ۱۳۵۳‬خورشیدی یعنی ‪ ۳۰‬سال بعد‪،‬‬ ‫نیکس��ون رئیس جمهوری وقت امریکا یک طرفه و بدون هماهنگی با‬ ‫صندوق بین المللی پول‪ ،‬این پشتوانه را برداشت‪ .‬در ان زمان انگلیس‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون دالر از امریکا طلب داش��ت‪ ،‬ولی امری��کا به لیل جنگ با‬ ‫ویتنام بدهی س��نگینی داش��ت و ذخایر طالیش از دس��ت رفته بود‬ ‫و مدعی ش��د نمی تواند بده��ی انگلیس را پرداخت کن��د‪ ،‬در نتیجه‬ ‫پش��توانه طال از دالر برداشته شد و از ان تاریخ به بعد مفهوم «‪Fiat‬‬ ‫‪ »Money‬شکل گرفت‪.‬‬ ‫امروزه تمامی پول های رایج جه��ان را ‪ fiat money‬می نامند که‬ ‫پشتوانه انها حاکمیت و قدرت سیاست های حاکمان در کشورها است؛‬ ‫یعنی اگر امروز بانک مرکزی ایران اسکناس��ی را به عنوان پول معرفی‬ ‫کن��د‪ ،‬همه می پذیرند ان پول اس��ت‪ .‬بنابراین ط�لا و معادن الماس‬ ‫پش��توانه هیچ پولی نیس��ت‪ .‬قدرت حاکمیت موج��ود‪ ،‬میزان تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی‪ ،‬میزان س��رمایه گذاری های خارجی در یک کش��ور‬ ‫پش��توانه های قوی و قابل توجه برای پول های رایج در جهان اس��ت‪.‬‬ ‫حاال پرسش��ی که مطرح می ش��ود این اس��ت که قدرت بیت کوین و‬ ‫رمزارزها ناش��ی چیست؟ محاس��بات ریاضی‪ ،‬پذیرش انها بین عموم‬ ‫افراد جامع��ه‪ ،‬میزان مبادالت و تراکنش های ش��بکه مربوط پذیرش‬ ‫روزافزون انها در جوام��ع گوناگون و به طور خالصه مقبولیت ان بین‬ ‫مردم (البته درحال حاضر در یک جامعه چند میلیونی)‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۰‬خورشیدی دو دانشمند کلمبیایی به نام های هابر و‬ ‫استورنتو و در س��ال ‪ ۱۹۹۲‬میالدی (‪ ۱۳۷۱‬خورشیدی) دانشمندی‬ ‫به نام بایر‪ ،‬فناوری بالک چین را معرفی کردند‪ .‬فناوری که کاربرد های‬ ‫ان بیش��تر برای مهر زمانی ( ‪ ،)Time Stamp‬دفاتر کل حسابرسی‬ ‫و مدیری��ت توالی تراکنش های ثبت ش��ده در دفاتر کل الکترونیکی و‬ ‫انتقال انها بود‪.‬‬ ‫م��واردی که می توان به اس��تفاده از فن��اوری بالک چین تا پیش از‬ ‫معرفی ش��بکه بیت کوین نام ب��رد‪ ،‬عبارتند از قراردادهای هوش��مند‬ ‫نیک زابو (‪ )Nick Szabo’s‬در س��ال ‪ ۱۳۷۳‬خورش��یدی‪ ،‬تولید ارز‬ ‫‪ Hash Cash‬در س��ال ‪ ۱۳۷۶‬خورش��یدی ازسوی ادام‬ ‫بک‪ ،‬و تولید ‪ BitGold‬و ‪ B-M۰ney‬یک س��ال بعد به‬ ‫ترتیب ازس��وی نیک زابو و وی��دای (‪ ،)Wei Dai‬معرفی‬ ‫ ش��بکه های نظی��ر به نظی��ر( ‪ )Peer-to-Peer‬توس��ط‬ ‫(‪ )Shown Fannengs‬در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬خورش��یدی‪،‬‬ ‫طراحی الگوریتم رمزنگاری‪SHA - 256‬در سال ‪ ۲۰۰۱‬و‬ ‫شبکه بیت تورنت بزرگ ترین ش��بکه انتقال فایل در سال‬ ‫‪۲۰۰۰‬میالدی‪ .‬همه این موارد مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی بود‪.‬‬ ‫الگوریتم های رمزنگاری(‪ ۴۰)Cryptography‬س��ال پیش ایجاد‬ ‫ش��ده بود‪ .‬ساتوش��ی ناکاماتو در ارجاع های مربوط به مقاله های خود‬ ‫به برخی از این موارد و همچنین به دس��تاوردهای هابر‪ ،‬اس��تورنتو و‬ ‫وی دای اش��اره می کند و با تکمیل و جمع بندی اقدام های گذشته و‬ ‫نبوغ خود مفهوم اجماع غیرمتمرکز که از محوری ترین بخش های این‬ ‫فناوری برافکن است را به جهان عرضه و معرفی می کند‪.‬‬ ‫این اجماع غیرمتمرکز‪ ،‬یعنی ارزش‪ .‬مثال انتخاباتی برگزار می ش��ود‬ ‫و هم��ه به موضوعی رای می دهن��د و در صورتی که ‪ ۵۱‬درصد جامعه‬ ‫به یک انتخاب مش��خص رای دهند ی��ا ان را تایید کنند‪ ،‬ان موضوع‬ ‫محقق می ش��ود‪ .‬این یعنی پش��توانه مبتنی بر یک اجماع حداکثری‪،‬‬ ‫اکوسیس��تم جامعه دیجیتالی و نرم افزار‪ ،‬دموکراتیک است‪ .‬جامعه ای‬ ‫که ‪Crypto currency‬ها یا همان شبکه ای که رمز ارزهای مربوط‬ ‫به ان است‪ ،‬در ان قرار دارند و تبادل تراکنش های انها تایید می شود‪،‬‬ ‫جامعه بزرگی اس��ت که هر روز بزرگ تر می شود بدون اینکه افراد این‬ ‫جامعه یکدیگر را بشناس��ند‪ ،‬این افراد یکدیگ��ر را تایید می کنند‪ ،‬به‬ ‫یکدیگ��ر رای مثب��ت می دهند( تایید حداکث��ری) و با همین تایید و‬ ‫رای مثبت افراد ناش��ناس به یکدیگر این جامعه توسعه پیدا می کند‪.‬‬ ‫اگر روزی تعامالت بین افراد ناش��ناس این جامعه از بین برود‪ ،‬شبکه‬ ‫بالک چین هم از بین می رود‪.‬‬ ‫اژانس ‪ NSA‬امریکا به موسسه ‪ NIST‬امریکا پیشنهاد ایجاد یک‬ ‫پروتکل امن س��ازی به نام ‪ SHA-۲۵۶‬را ارائه داد‪ .‬محور رمزگذاری‪،‬‬ ‫رمزنگاری و اساسا پشتوانه ای یکی از پشتوانه های بسیار مهم در حوزه‬ ‫‪CRYPTOCURRENCY‬ها اس��ت‪ ،‬همین پروتکل امن سازی و‬ ‫مواردی مشابه ان هستند‪.‬‬ ‫یکی از مدیران ش��رکت کسپرس��کی مدعی ش��د ک��ه بیت کوین‬ ‫امریکایی و اتریوم روس��ی است‪ .‬از او پرس��یدند چرا امریکایی؟ پاسخ‬ ‫داد چون امریکا ‪ SHA - 256‬را طراحی کرده است‪ .‬این پاسخ درست‬ ‫است اما چنانچه روزی ‪SHA - 256‬بشکند تمامی شبکه های داده ها‬ ‫مبتنی بر این پروتکل و تمام بانک های مرکزی جهان را هم تحت تاثیر‬ ‫قرار خواهد داد‪ .‬حدود ‪ ۷۵‬درصد قدرت هش (توان پردازشی استخراج‬ ‫رمز ارز) تولید بیت کوین جهان در چین انجام می ش��ود و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫در بقیه کش��ورهای جه��ان از جمله ایران‪ .‬از ای��ن ‪ ۷۵‬درصد قدرت‬ ‫ه��ش ح��دود ‪ ۶۰‬درصد بیت کوین در چین تولید می ش��ود‪ .‬در عمل‬ ‫فق��ط اگر حدود ‪ ۶۰‬درصد قدرت ه��ش ماینینگ پول ها (‪Mining‬‬ ‫‪ )Pool‬چین کنار هم قرار بگیرند‪ ( ،‬که ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬اس��تخر استخراج رمز‬ ‫ارز بیشتر نیس��ت ) می توانند یک نظام مطلق (دیکتاتوری) حاکم بر‬ ‫شبکه بیت کوین را شکل دهند و هرگونه مدیریت در شبکه را بر عهده‬ ‫بگیرن��د‪ .‬درصورتی که باهم تبانی کنن��د می توانند باعث از بین رفتن‬ ‫شبکه بیت کوین شوند‪ .‬اما نکته قابل توجه اینجاست که چرا باید شبکه‬ ‫را از بین ببرند؟ وقتی از یک منبع الیزال اس��تفاده می کنند چرا باید‬ ‫اقدام به نابودی ان کنند؟ تا سال ‪ ۲۱۴۰‬میالدی (‪ ۱395‬خورشیدی)‬ ‫بیت کوین تولید خواهد شد و تعداد ان هم به ‪ ۲۱‬میلیون می رسد‪.‬‬ ‫از ویژگی های بیت کوین تورم زا نبودن‪ ،‬امکان پرداخت های بس��یار‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬هزینه تراکنش کم‪ ،‬پایداری و امنی��ت‪ ،‬جابه جایی و انتقال‬ ‫س��ریع و راحت ان و‪ ...‬اس��ت‪ .‬با این ویژگی های مثبت چه لزومی به‬ ‫تخریب ان اس��ت؟ پس کسی اقدام به تخریب ان نمی کند‪ .‬اما اینکه‬ ‫‪ Cryptocurrency‬به نام بیت کوین‪ ،‬ارز غالب جهان شود‪ ،‬هیچ کس‬ ‫نه می تواند چنین ادعایی کند و نه ادعای درس��تی اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫اخرین گزارش��ی ک��ه در ‪ bloomberg‬مطالعه ک��ردم‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود بین ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۵‬درص��د ‪ cryptocurrency‬ه��ای موجود‬ ‫ماندگاری داش��ته باش��ند و به احتمال زیاد در تب��ادالت پولی و مالی‬ ‫جهان به کار خواهند رفت‪ .‬کالوس شواب در همایش داووس در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ 1395‬خورش��یدی) گفت که بالک چین و رمزارزها‬ ‫موتور محرک انقالب صنعتی چه��ارم خواهند بود نه فقط بیت کوین‬ ‫یا اتریوم‪.‬‬ ‫بنابراین فناوری که پش��ت این رمز ارزها قرار گرفته‪ ،‬مهم است‪ .‬در‬ ‫واقع ساتاشی ناکاماتو با ظهور و بروز بیت کوین یک فناوری را معرفی‬ ‫ک��رد ک��ه ‪ Internet of value‬نام گرفت و دومی��ن و بزرگ ترین‬ ‫انقالب در حوزه فناوری اطالعات پس از اینترنت اس��ت‪ .‬این فناوری‬ ‫در عمل بسترس��از تمامی تحوالت در فعالیت های اقتصادی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و حتی سیاس��ی در جهان خواهد شد‪ .‬یعنی ما اگر از موضوعی به نام‬ ‫اتریوم صحبت می کنیم‪ ،‬در واقع از شبکه ای صحبت می کنیم که یک‬ ‫قرارداد هوشمند روی ان سوار می شود؛ چیزی که تاکنون نداشته ایم‪.‬‬ ‫این قرارداد هوشمند به شکل واقعی و اصولی در زمان کدنویسی شکل‬ ‫می گیرد و در بستر بالک چین پیاده سازی و اجرا می شود‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانیم پیش بینی می ش��ود با شکل گیری و گسترش‬ ‫بالک چین ه��ای کارب��ردی و قراردادهای هوش��مند ی��ا بالک چین ها‬ ‫و قرارداده��ای هوش��مند چندگان��ه (‪Multi Block chain and‬‬ ‫‪ )Smart Contracts‬در ‪ ۱۵‬سال اینده حدود ‪ ۱۹‬شغل در جهان‬ ‫از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫تصاعدی امار‬ ‫حامیان حقوق‬ ‫مصرف کننده‬ ‫خبر‬ ‫ات��اق‬ ‫رئی��س‬ ‫اصن��اف ای��ران گفت‪:‬‬ ‫ب��ا درخواس��ت ات��اق‬ ‫اصناف ایران و موافقت‬ ‫و ابالغنام��ه اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون‬ ‫اول رئیس جمه��وری‬ ‫به وزیران کش��ور و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫اتاق های اصناف به عنوان عضو رسمی کارگروه‬ ‫ویژه «رونق تولید» انتخاب ش��دند‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ایران‪ ،‬س��عید‬ ‫ممبینی بیان کرد‪ :‬نظر به درایت هوش��مندانه‬ ‫رهبر معظم انقالب در نام گذاری امسال به عنوان‬ ‫«رون��ق تولی��د»‪ ،‬نقش و جایگاه تش��کل های‬ ‫صنفی کشور به عنوان بزرگ ترین نهاد عمومی‬ ‫غیردولت��ی در تحق��ق ای��ن خواس��ته مهم از‬ ‫دولت درخواس��ت حضور اثرگ��ذار اتاق اصناف‬ ‫ایران و بهره گیری اس��تانداران و فرمانداران در‬ ‫تصمیم گیری ه��ای اقتص��ادی و اجرای مقابله‬ ‫ب��ا تحریم و مش��ارکت اقتصادی کردیم چراکه‬ ‫معتق��د هس��تیم حوزه اصن��اف‪ ،‬نقش کلیدی‬ ‫در رش��د و پویایی کس��ب وکار ب��ازار دارد‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در روزهای گذش��ته ب��ا ابالغنامه‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫به وزیران کش��ور و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫اتاق های اصناف به عنوان عضو رسمی کارگروه‬ ‫ویژه رونق تولید انتخاب شدند و این امر گامی‬ ‫مهم در تحقق شعار سال ‪ ۱۳۹۸‬است‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رد پای دستفروش��ان مترو‪ ،‬جنس های مغازه های سطح‬ ‫ش��هر و مهره های اصلی بازار را ک��ه می گیریم به خیابان‬ ‫‪۱۵‬خ��رداد می رس��یم؛ انجا ک��ه طاق های بلند‪ ،‬بر س��ر‬ ‫کوچه های تنگ و باریک س��ایه افکنده ان��د‪ .‬در نگاه اول‬ ‫ت چون مکانی تاریخی‪ ،‬س��نتی و البته پررونق و‬ ‫زیباس�� ‬ ‫پرجمعیت اس��ت اما وقتی به احتم��ال وقوع یک حادثه‬ ‫طبیعی از جمله زلزله یا اتش سوزی گسترده می اندیشیم‪،‬‬ ‫چش��م های نگران مان خیره به دنبال رهگذ ران کش��یده‬ ‫می ش��ود و از ب��ازار پاچن��ار به س��رای مش��کوه‪ ،‬کوچه‬ ‫رش��تی ها و ام��ام زاده س��ی د ول��ی و س��رای دلهره انگیز‬ ‫«مش��یرخلوت» می رس��د؛ انجا که به س��ختی و پس از‬ ‫گذر از کوچه پس کوچه های بسیار و بعد از پرس وجوهای‬ ‫فراوان‪ ،‬پیدایش می کنیم و در اندیش��ه رسیدن نیروهای‬ ‫امدادی در زمان بحران به ان‪ ،‬بر هرچه س��کوت اس��ت‪،‬‬ ‫خشم می گیریم‪ .‬این هشداری است برای بی گناهانی که‬ ‫در انجا‪ ،‬در رفت و امدند و لعنت بر قوانین‪ ،‬بروکراس��ی‪،‬‬ ‫اداب و فرهنگ پیچ در پیچی که راه فرار کس��ب وکار را از‬ ‫محافل سنتی می بندند‪.‬‬ ‫‹ ‹نشستی برای واکاوی موضوع‬ ‫خسرو ابراهیمی نیا‬ ‫از استاندار‬ ‫تهران‬ ‫خواسته ایم‬ ‫که در زمینه‬ ‫ایمن سازی‬ ‫چاه های بازار‬ ‫ورو د کند چرا که‬ ‫احتمال داده‬ ‫می شود این‬ ‫چاه ها ریزش‬ ‫داشته باشد ‬ ‫یا اب درون‬ ‫چا ّه ّها به علت‬ ‫بارندگی باال بزند‬ ‫«باید به استاندار تهران نامه ای نوشت و گفت که جناب‬ ‫استاندار! اینجا خطرناک است‪» ...‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ به نظر می رسد این گفته های یک یا‬ ‫چند نفر از حاضران در نشس��تی باشد که چند روز پیش‬ ‫به منظور پیگیری و واکاوی ایمن سازی‪ ،‬مرمت و بازسازی‬ ‫بازار تهران برگزار کردند‪ .‬در واقع مدیران ش��هری از بازار‬ ‫ته��ران به عنوان یک نگرانی برای ش��هر نام می برند و در‬ ‫راس ان نام سرای «مشیرخلوت» را می اورند‪ .‬به درستی‬ ‫که بازس��ازی‪ ،‬مرمت و ایمن سازی بازارهای سنتی به ویژه‬ ‫ب��ازار تهران‪ ،‬تجهیز واحدها به کپس��ول اتش نش��انی و‪...‬‬ ‫مس��ئله ای اس��ت که پس از حادثه تلخ پالس��کو‪ ،‬به یک‬ ‫مطالبه عمومی تبدیل ش��د و حاال ش��اید نتوان کسی را‬ ‫پی��دا کرد که نس��بت به این موضوع بی تفاوت باش��د‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد مسئوالن صنفی‪ ،‬شهرداری و اتش نشانی نیز‬ ‫در ای��ن زمینه قص��د دارند کارهایی انج��ام دهند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬نشس��تی با حضور نایب رئی��س دوم اتاق‪ ،‬هیات امنای‬ ‫بازار ته��ران‪ ،‬ش��هردار ناحیه ‪ ۳‬منطق��ه ‪ ،۱۲‬نمایندگان‬ ‫اتش نش��انی‪ ،‬دبیر بح��ران منطقه ‪ ،۱۲‬نماین��ده اوقاف‪،‬‬ ‫ش��ورای تیمچه حاجب الدوله و مش��یرخلوت و همچنین‬ ‫مش��اور حقوقی اتاق اصناف تهران (‪ ۳‬اردیبهشت) برگزار‬ ‫و چالش ها و معضالت بازار تهران در زمینه ایمن س��ازی‪،‬‬ ‫مرمت و بازس��ازی بحث و بررسی ش��د‪ .‬گردامدن تعداد‬ ‫زیادی از افرا د با سمت های تخصصی برای رفع این مسئله‬ ‫مهم نشانه خوبی اس��ت‪ .‬در واقع انان که کارشناس ترین‬ ‫هس��تند‪ ،‬با هم به شور نشستند تا این مشکل پیچیده را‬ ‫حل کنن��د؛ هرچند در پایان به این نتیجه رس��یدند که‬ ‫بدون یاری استاندار نمی توان کار زیادی از پیش برد‪.‬‬ ‫‹ ‹باید سرایدارها را اموزش داد‬ ‫از می��ان حاضران در این نشس��ت‪ ،‬خس��رو ابراهیمی‪،‬‬ ‫نایب رئی��س دوم ات��اق اصناف تهران و مس��ئول اموزش‬ ‫اتاق اصن��اف تهران در دس��ترس ترین و پاس��خگوترین‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید این پاس��خگویی و در دسترس��ی از ذات‬ ‫مس��ئولیت پذیر او برمی خیزد و ش��اید به علت اعتمادی‬ ‫ک��ه به خبرنگار‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ ،‬چنین می کند‪.‬‬ ‫ابراهیمی نیا همچون همیش��ه با حوصله و دقت پاسخ داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اتاق اصناف تهران برای ایمن��ی بازار تنها نقش‬ ‫نظارتی می تواند داش��ته باش��د و قدرت اجرایی ندارد‪ .‬در‬ ‫واقع بر اس��اس بند ذیل م��اده ‪ ۳۷‬قان��ون نظام صنفی‪،‬‬ ‫ات��اق اصناف تهران بای��د بر اجرای م��اده ‪ ۱۷‬این قانون‬ ‫مبنی ب��ر الزام واحدهای صنفی نس��بت ب��ه رعایت موارد‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬امنیتی و‪ ...‬نظارت داش��ته باشد و بر‬ ‫همین اس��اس رس��یدگی به واحدهای صنفی مستقر در‬ ‫بازار بزرگ تهران به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور یکی‬ ‫از اولویت ه��ای اتاق اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در این راس��تا‬ ‫نشست هایی با مسئوالن ش��هری داشته ایم و نامه ای هم‬ ‫برای اس��تاندار تهران نوش��ته ایم‪ .‬در این نامه از استاندار‬ ‫تهران خواس��ته ایم که در زمینه ایمن سازی چاه های بازار‬ ‫ورو د کن د چرا که احتمال داده می ش��ود این چاه ها ریزش‬ ‫اب درون چ اه ها به علت بارندگی باال بزند‪.‬‬ ‫داشته باش د یا ‬ ‫مس��ئول اموزش اتاق اصناف ته��ران ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫از اس��تاندار ی خواسته ایم کمک کند تا همه سرایدارها را‬ ‫در بحث ایمنی ام��وزش دهیم‪ .‬ما در اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های اموزشی را فراهم کرده ایم و این امکان را‬ ‫داریم که چنین اموزش هایی را ارائه دهیم‪ .‬سرایدار ها اگر‬ ‫ق یا وقوع‬ ‫ام��وزش ‪ HSE‬ببینند‪ ،‬در صورت اتصال��ی بر ‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫عضویت اتاق اصناف‬ ‫ایران در کارگروه ویژه‬ ‫رونق تولید‬ ‫ی در بازار تهران‬ ‫از رعایت نشدن الزامات ایمن ‬ ‫جناب استاندار! اینجا خطرناک است‪...‬‬ ‫حسین ابراهیمی‬ ‫رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫اعض��ای انجم��ن حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنن��دگان در ‪ ۳‬س��طح شهرس��تانی‪،‬‬ ‫اس��تانی و مل��ی تعیی��ن می ش��وند‪ .‬انجم��ن‬ ‫شهرستانی از اشخاص حقیقی تشکیل می شود‬ ‫که همه شهروندان باالی ‪ ۱۸‬سال می توانند در‬ ‫ان عض و ش��وند اما در سطح باالتر‪ ،‬نمایندگان‬ ‫انجم��ن شهرس��تان ها که بر اس��اس انتخابات‬ ‫مشخص خواهند شد‪ ،‬حضور خواهند یافت‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬در اس��تانه انتخابات مرحله‬ ‫شهرستانی هستیم‪ .‬ثبت نام داوطلبان عضویت‬ ‫در هیات مدیره و بازرس انجمن تهران چند هفته‬ ‫گذش��ته به پایان رسید و مجمع عمومی عادی‬ ‫س��االنه انجمن‪ ،‬خرداد برگزار خواهد شد‪ .‬سایر‬ ‫شهرس��تان ها هم با کمی تاخیر انتخابات شان‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬ثبت نام انجمن های س��ایر‬ ‫شهرس��تان ها هنوز به پایان نرس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫امس��ال تاکید داشته ایم که ثبت نام ها از طریق‬ ‫سایت انجام شود تا بتوانیم این افراد را به راحتی‬ ‫شناسایی کنیم و تعداد و امارهای انها را داشته‬ ‫باش��یم و تعیی��ن صالحیت ه��ا را انجام دهیم‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ثبت نام در س��ایت کمک می کند که‬ ‫ی��ک نفر در ‪ ۲‬انجمن ثبت ن��ام نکند و در واقع‬ ‫نظارت ه��ا را بهت��ر می کند‪ .‬در ‪ ۲‬ماه گذش��ته‬ ‫هر شهرس��تانی تعداد اعض��ای خود را افزایش‬ ‫داده اس��ت و بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر ثبت نام‬ ‫جدید داشته ایم‪ .‬امارهای هر کدام از شهرستان‬ ‫جد است و این امارها به طور تصاعدی در حال‬ ‫افزایش و تغییر اس��ت‪ ۴۳۰ .‬شهرستان در این‬ ‫طرح درگیر هستند که هر کدام از انها دست کم‬ ‫‪ ۶‬عضو که همان هیات مدیره هس��تند را دارد‪.‬‬ ‫در اس��تانی مانند خراس��ان رضوی هم حدود‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار نفر عضو داری��م‪ .‬بنابراین‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود امار اعضای انجمن مل��ی حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کنندگان به زودی به ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفر نیز برس��د‪ .‬هرچه تعداد اعضای انجمن های‬ ‫شهرس��تانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫بیش��تر ش��ود‪ ،‬اعتبار انجمن باالت��ر می رود و‬ ‫ق��درت و تخص��ص ان افزای��ش خواهد یافت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ما سیاس��ت افزای��ش اعضا را دنبال‬ ‫می کنی��م‪ .‬باید توجه به ای��ن انجمن را در کل‬ ‫کش��ور فراگیر کنیم و در نهای��ت به انتخاباتی‬ ‫با رقابت های جدی تر خواهیم رس��ید و انها که‬ ‫نخبه تر هس��تند‪ ،‬باال خواهند امد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ق��درت حمای��ت از مصرف کنن��دگان افزایش‬ ‫خواهد یافت و ش��اهد بهبود ش��رایط خواهیم‬ ‫بود‪.‬اف��راد متخص��ص و پیگی��ر می توانن��د در‬ ‫نشس��ت های دولتی و نی��ز در تصمیم گیری ها‬ ‫و نظارت ها نقش��ی پررنگ داش��ته باش��ند و از‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان حمای��ت کنند‪ .‬این‬ ‫کاری بزرگ و مهم اس��ت که ما در انجمن ملی‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان ان را دنبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرای مشیرخلوت‬ ‫راهروهای مش��یرخلوت تنگ و باریک اس��ت‪ ،‬سد معبر هم در ان‬ ‫بیداد می کند‪ ،‬سیم کشی هایش کامال پیداست‪ ،‬محیط ان تمیز نیست‬ ‫و البته این شرایط تنها مختص مشیرخلوت هم نیست‬ ‫مشکلی برای کپسول گاز ‪ ،‬می توانند از حوادث جلوگیری‬ ‫کنند‪ .‬نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران افزود‪ :‬سرایدارها‬ ‫در بازار می توانند از س��دمعبرها جلوگیری و راه های فرار‬ ‫مردم در هنگام خطر را باز کنند‪ .‬اتش نشانی نیز می تواند‬ ‫ن به انها بده��د‪ .‬وی با ابراز امیدواری‬ ‫اموزش ه��ای رایگا ‬ ‫از اینکه هیچ گاه مش��کلی در بازار پی��ش نیاید‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫باید برای شرایط بحران اماده باشیم تا در چنین هنگامی‬ ‫خسارت ها را به حداقل یا به صفر برسانیم‪ .‬نایب رئیس دوم‬ ‫اتاق اصناف تهران به این پرسش که ایا برای ایمن سازی‬ ‫س��اختمان ها‪ ،‬کس��به مجبور به ترک محل کس��ب خود‬ ‫هستند یا خیر‪ ،‬این گونه پاسخ داد‪ :‬خیر‪ .‬یکی از مشکالت‬ ‫این اس��ت که این ساختمان ها قدیمی هستند و مالکان و‬ ‫اجاره چندانی نمی دهند‪ .‬از‬ ‫مستاجرانی قدیمی دارند که ‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬مالکان درامدی ندارند ک��ه در مقابل ان حاضر‬ ‫باش��ند هزینه ای برای ایمن س��ازی ‪ ،‬اعالم اتش سوزی و‬ ‫اتش نش��انی س��اختمان ها کنند‪ .‬پس یکی از مسائل این‬ ‫اس��ت‪ .‬ابراهیمی نیا با وجود اینکه در خالل این گفت وگو‬ ‫حال مساعدی نداشت‪ ،‬به این گفت وگو ادامه داد و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در موضوع مالکیت س��اختمان ها گاهی با مش��کل‬ ‫ورثه نیز روبه رو هس��تیم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬سد معبر خود‬ ‫بازاریان در پاس��اژها و مراکز تجاری نیز برای ش��هروندا ن‬ ‫از لحاظ ایمنی مش��کالت زیادی را به وجود اورد ه است‪.‬‬ ‫برای ساماندهی این سدمعبرها شهرداری باید اقدام کند‬ ‫و کاری از عهده اتاق اصناف نیز برنمی اید‪ .‬شهرداری هم‬ ‫اعالم می کند که برخی از این امالک خصوصی هستند و‬ ‫نمی تواند به امالک خصوصی وارد شود‪ .‬وی همچنین در‬ ‫پاسخ به پرسشی مبنی بر مشکل اصلی سرای مشیرخلوت‬ ‫گفت‪ :‬در س��رای مش��یرخلوت س��د معبر و ساختمان و‬ ‫زیرس��اخت های فرس��وده ان نگرانی هایی را برای امنیت‬ ‫این س��را پیش اورده اس��ت‪ .‬مالک هم از قوانین تمکین‬ ‫نمی کند‪ .‬از این رو‪ ،‬به دادستانی نام ه داده ایم و دادستانی‬ ‫به مالک اخطار داده است‪ .‬وضعیت در این قسمت بحرانی‬ ‫و مس��تعد اتفاق های جبران ناپذیر است‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید با‬ ‫هم��کاری و تعامل همه جانبه تم��ام مراکز مرتبط به ویژه‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی و دادستانی محترم اقدام عاجل‬ ‫ش��ود‪ .‬ابراهیمی نیا همچنین ثبت ملی بودن س��اختمان‬ ‫سرای مشیرخلوت را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردان��ی از ش��هرداری منطقه ‪ ۱۲‬و س��ازمان‬ ‫اتش نش��انی تاکی��د ک��رد‪ :‬با وج��ود تم��ام فعالیت های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬بر اس��اس براورد ما مش��کالت بس��یاری در‬ ‫بازس��ازی و ایمن س��ازی ب��ازار به ویژه در برخی س��راها‬ ‫به لحاظ مس��یل ها‪ ،‬چاه ه��ای جذبی و مش��اعات وجود‬ ‫دارد ک��ه رفع تمام این موارد به تعامل همه س��ازمان ها‪،‬‬ ‫مالکان سراها‪ ،‬واحدهای صنفی و‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫با وجود اس��تقبال و همراهی خسرو ابراهیمی نیا از این‬ ‫گفت وگ��و‪ ،‬محمد توکلی‪ ،‬رئیس هیات امنای بازار تهران‪-‬‬ ‫که بارها حس��ن نیت ما به او ثابت ش��ده‪ -‬از پاسخگویی‬ ‫س��رباز زد‪ .‬ش��هردار ناحیه ‪ ۳‬منطقه ‪ ۱۲‬ه��م از انجا که‬ ‫پیش تر هم کالم ما نبوده پاس��خگویی به اینکه شهرداری‬ ‫چ��ه کاری ب��رای امنیت ب��ازار انجام می ده��د ‪-‬هرچند‬ ‫ب��ا تواضع و متانت‪ -‬را مش��روط به اج��ازه روابط عمومی‬ ‫ش��هرداری می کند‪ .‬نمی دانم این دیگر چه صیغه ای است‬ ‫که پاسخگویی به من حتی اگر دشمن باشم‪ ،‬رعب برانگیز‬ ‫اس��ت! به هرحال‪ ،‬روابط عمومی با وجود چند بار تماس ما‬ ‫در دس��ترس نبود و امید به تش��ریح اقدام های شهرداری‬ ‫ناحی��ه ‪ ۳‬منطقه ‪ ۱۲‬تهران درب��اره ایمنی بازار به فرداها‬ ‫موکول شد‪.‬‬ ‫‹ ‹به دل بازار می رویم‬ ‫انچه ش��نیدیم‪ ،‬پای ما را ب��ه کوچه پس کوچه های بازار‬ ‫بازکرد‪ .‬برای رس��یدن به س��رای مش��یرخلوت به خیابان‬ ‫خیام رفتیم‪ .‬در مقاب��ل در ورودی بازار پاچنار پهلو به پهلو‬ ‫خودروی س��واری‪ ،‬وانت و چرخ هایی ک��ه مامور حمل بار‬ ‫هس��تند‪ ،‬ایس��تاده بودند‪ .‬این وضعیت هر روز بازار است‬ ‫و ان قدر عادی ش��ده که کس��ی را نگران نمی کند‪ .‬از پس‬ ‫گذر از انبوه موانع و سدمعبرها و موتورهای پارک شده به‬ ‫راهروی پاچنار پا گذاشتیم‪.‬‬ ‫در ابتدای راه‪ ،‬از هر کس��ی مسیر را پرسیدیم با تعجب‬ ‫و نگاه��ی حاکی از غیرت مردانه س��عی می کرد تردید به‬ ‫دلمان بین��دازد که به اعماق بازار نروی��م‪ .‬یکی می گفت‪:‬‬ ‫«بی موق��ع امده اید»‪ ،‬دیگری می گفت ‪ « :‬مش��یرخلوت؟!»‬ ‫و چن��د نفری دورمان جمع می ش��دند ک��ه «می خواهی‬ ‫مش��یرخلوت بروی چ��ه کار؟! » نفهمیدی��م این تعجب و‬ ‫اخط��ار از بابت چه بود چرا که در ادامه مس��یر نه کس��ی‬ ‫از حض��ور ما تعجب کرد و نه اینک��ه تنها زنانی بودیم که‬ ‫ب��ه انجا راه یافتیم‪ .‬من و همکار عکاس��م(ایدا فریدی که‬ ‫سرشار از کنجکاوی اس��ت) به دنبال منطقه ای بودیم که‬ ‫ق از ان پیدا می ش��د و‬ ‫ی دقی ‬ ‫در فض��ای مجازی نه نش��ان ‬ ‫نه عکس در خور توجهی از ان منتش��ر ش��ده بود‪ .‬با خود‬ ‫می گفتم خ��دا نیاورد ان روز س��یاهی را ک��ه اینجا‪ ...‬اما‬ ‫اگر چنین ش��ود‪ ،‬حداقل گزارشی رس��می و عکس هایی‬ ‫حرف��ه ای از ان باقی خواهد ماند؛ ش��اید هم بتوان امنیت‬ ‫ان را ب��اال ب��رد و نگرانی ها را مدیریت ک��رد‪ .‬همان کاری‬ ‫که س��عی کردیم در گروهی از خبرنگاران تخصصی‪ ،‬برای‬ ‫پاس��اژ عالءالدین کنی��م و در نهایت در هم��ان ایامی که‬ ‫طعنه های ش��دیدی به ان پاس��اژ زده می ش��د‪ ،‬توانستیم‬ ‫اقدام های مالک به افزایش امنیت را به چشم ببینیم و هم‬ ‫بخشی از نگرانی های مصرف کنندگان و کسبه را مدیریت‬ ‫کنیم‪ .‬مدیریت که می گویم یعنی مدیریت! یعنی مدیران‬ ‫را نگران و مردم را پس از رسیدن به مطالبات به حق شان‪،‬‬ ‫ارام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دلم هری می ریزد‬ ‫در پایان راهروی پاچنا ر به س��رای مش��کوه رس��یدیم‪.‬‬ ‫قدم به قدم اوایی به گوش می رسد که خواسته یا ناخواسته‬ ‫به قول معروف دلم ه��ری می ریزد‪« .‬بپ! »‪« ،‬خانم بپ! »؛‬ ‫چرخی ها هس��تند که این اوا را سر می دهند‪ .‬منظورشان‬ ‫این است که «بپا چرخ به تو برخورد نکند و زود باش کنار‬ ‫برو که االن اس��ت یا تعادلم به هم بخورد یا اینکه دیر به‬ ‫جایی که باید برس��م» این همه کلمات را در اوای «بپ»‬ ‫خالصه می کنند‪ .‬کاش کسی هم به انها هشدار «بپا اینجا‬ ‫ب��ا حادثه ای طبیعی یا انس��انی جانت را نب��ازی» می داد‪.‬‬ ‫سعی می کنیم به سمت و سویی بپریم که اگر تعلل کنیم‬ ‫ممکن اس��ت تعادل چرخ هایی که بارسنگینی بار زده اند و‬ ‫با عجله در کوچه ه��ای باریک بازار زیگزاگ رفته و تلوتلو‬ ‫می خورند بر هم زده شود و خود و دیگران اسیب ببینیم‪.‬‬ ‫در نهایت کوچه رش��تی ها و امام زاده سید ولی را پشت سر‬ ‫گذاش��تیم و به سرای دلهره انگیز «مشیرخلوت» رسیدیم‪.‬‬ ‫دو طبقه از مشیرخلوت پر است از منجوق‪ ،‬دکمه‪ ،‬گردنبد‬ ‫و دستبندهایی که با دانه هایی شبیه به دانه تسبیح درست‬ ‫می ش��وند‪ ،‬البته تک فروش��ی نمی کنند‪ .‬اصال اینجا جای‬ ‫تک فروشی نیست‪ .‬به نظر می رسد خیلی از ان دستبندها‪،‬‬ ‫گردنبنده��ا و پابنده��ای بدل��ی و دلفریبی ک��ه در مترو‬ ‫می خری��م از اینجا تهیه می ش��ود‪ ،‬البته این تنها گمان ما‬ ‫است‪ .‬نشد که از کسی سوال کنیم‪ .‬طبقه پایین ان نیز پر‬ ‫از کوله و کیف است‪ .‬راهروهای مشیرخلوت تنگ و باریک‬ ‫است‪ ،‬سد معبر هم در ان بیداد می کند‪ .‬سیم کشی هایش‬ ‫کامال پیداست‪ .‬محیط ان تمیز نیست و البته این شرایط‬ ‫تنها مختص به مش��یرخلوت هم نیست‪ .‬چه کسی باید به‬ ‫وضعیت ناایمن این مکان پایان دهد؟ ایران چیزی که زیاد‬ ‫دارد‪ ،‬زمین های بکر اس��ت و من در این اندیش��ه که چرا‬ ‫ی باشد؟‬ ‫باید مهم ترین بازار ایران در چنین ش��رایط ناایمن ‬ ‫گذشتگان ما بازار خوبی ساختند که تا امروز مورد استفاده‬ ‫قرار گرفته است اما این بازار مناسب شرایط فعلی نیست‪.‬‬ ‫ماشین اتش نشانی از بسیاری از کوچه های بازار نمی تواند‬ ‫عبور کند‪ .‬امکانات ایمنی و راه های فرار با توجه به س��یل‬ ‫جمعیت در این منطقه متناسب نیست‪.‬‬ ‫مهم ترین پرس��ش این اس��ت که چقدر زم��ان خواهد‬ ‫ب��رد که بتوانی��م بازاری متناس��ب با مقتضی��ات زمان و‬ ‫امکانات مان در محله و زمینی دیگر بس��ازیم؟ یک س��ال‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال؟ ‪ ۹۰‬س��ال؟ هرچه که هست‪ ،‬ش��دنی است به‬ ‫شرطی که شروع کنیم‪.‬‬ ‫می خواهم توجه مدیران ش��هری را ب��ه این نکته جلب‬ ‫کن��م که اگر حادثه ای در بازار رخ دهد‪ ،‬حتی اگر بتوان از‬ ‫کوچه های تنگ و باریک و البته پرازدحامش عبور کرد‪ ،‬به‬ ‫هیچ عنوان نمی توان از دهانه یا خروجی پاچنار خارج شد‪.‬‬ ‫اقای استاندار! اینجا خطرناک است‪...‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫به گفته بحرینی‪ ،‬میزان س��ود برای ‪ ۹‬ماه س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱‬هزار و ‪ ۴۲۹‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره میزان فروش این شرکت نیز‬ ‫در س��ال گذشته اظهار کرد‪ :‬با توجه به تحریم های‬ ‫اعمال ش��ده فروش صادراتی ما کمتر از سال قبل‬ ‫یعنی ‪ ۹۶‬بود اما فروش داخلی نس��بت به سال ‪۹۶‬‬ ‫مطرح کردند‪:‬‬ ‫چشم انداز رشد نرخ روی مثبت است‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار س��رب و روی بیش از اینکه از مس��ائل داخلی‬ ‫پیروی کن��د‪ ،‬از بازارهای جهانی پی��روی می کند و با‬ ‫توج��ه به کاهش ذخای��ر جهانی‪ ،‬قیمت ه��ا با روندی‬ ‫افزایش��ی روبه رو اس��ت که طبیعی است تاثیرات خود‬ ‫را در داخل برجای خواهد گذاش��ت همچنین س��رب‬ ‫و روی بی��ش از انک��ه در داخ��ل مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬به صادرات اختصاص می یابد و حدود ‪۷۰‬درصد‬ ‫ان ب��ه خ��ارج از کش��ور صادر می ش��ود‪ ،‬از ای��ن رو با‬ ‫توج��ه به تحریم ه��ا میزان صادرات برخ��ی واحدها با‬ ‫محدودیت هایی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها در حال افزایش است‬ ‫روی تقاضای بیشتری وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ذخایر جدیدی در‬ ‫جهان در راه نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬زمانی ذخایر جدید‬ ‫ایجاد می ش��ود ک��ه تولید افزای��ش پیدا کن��د‪ .‬البته‬ ‫یک س��ری قوانین در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ )۱۳۹۶‬در‬ ‫چین دس��ت شرکت های تولیدی را بست و از انجا که‬ ‫برخی ش��رکت های چینی االیندگی داشتند‪ ،‬به خاطر‬ ‫مسائل محیط زیستی از رده خارج شدند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس س��رب و روی درباره ذخایر قدیمی‬ ‫س��رب و روی در جهان توضیح داد‪ :‬در س��طح جهان‬ ‫یک س��ری مع��ادن پیر وج��ود دارند که دیگ��ر دارای‬ ‫توجیه اقتصادی نیس��تند که سرپا بمانند و این معادن‬ ‫ک��ه متعلق ب��ه ش��رکت های بزرگ هس��تند‪ ،‬تعطیل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫این عوامل باعث ش��د تولی��د روی به خاطر کمبود‬ ‫مواد اولیه کاهش پیدا کند‪ .‬هرچند معادن دیگری در‬ ‫حال فعال ش��دن هس��تند و این موضوع ممکن است‬ ‫عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کند‪.‬‬ ‫اعتدال ادامه داد‪ :‬براس��اس گ��زارش متال بولتن با‬ ‫توجه به چش��م انداز مصرف جه��ان و این موضوع که‬ ‫‪ ۴۰‬درصد روی جهان را چین تولید و مصرف می کند‪،‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود این روند افزایش نرخ ادامه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به تاثیرگذاری بازارهای خارجی‬ ‫بر بازار داخلی سرب و روی عنوان کرد‪ :‬حساسیت های‬ ‫بازار جهانی به طور کامل به بازار داخلی س��رب و روی‬ ‫انتقال پیدا می کند‪ ،‬از این رو تولیدکنندگانی هس��تند‬ ‫که موجودی انب��ار را نگه می دارند به این امید که هر‬ ‫تن روی را بیش از ‪ ۳‬هزار دالر به فروش برس��انند‪ .‬این‬ ‫کارشناس سرب و روی افزود‪ :‬هرچند درحال حاضر در‬ ‫ب��ازار داخل با مازاد عرضه روبه رو هس��تیم و به نوعی‬ ‫اگ��ر این رون��د ادام ه پیدا کند‪ ،‬ش��رکت ها برای اینکه‬ ‫نقدینگ��ی را در س��طح مطلوبی نگه دارند دس��ت به‬ ‫فروش می زنند‪ .‬در کل در شرایط کنونی شرکت های‬ ‫داخلی منتظر رشد قیمت های جهانی هستند‪.‬‬ ‫اعتدال با اش��اره به مش��کالتی که س��ال گذش��ته‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ا ان روب��ه رو بودن��د‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫مش��کالتی که تولیدکنندگان در س��ال ‪ ۹۷‬در بورس‬ ‫کاال با ان روبه رو بودند‪ ،‬به نوعی برطرف شده و قوانین‬ ‫نس��بت به سال گذشته تا حدی به ثبات رسید ه است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر فاصله ای که بین نرخ بازار و بورس کاال‬ ‫وجود داشت‪ ،‬بسیار کمتر شده است‪.‬‬ ‫تا چند روز گذشته هر تن روی در بورس کاال بیش‬ ‫از ‪ ۳۱‬میلیون تومان معامله شده است که با قیمت های‬ ‫واقع��ی فاصل��ه ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۷‬میلی��ون تومان��ی در هر تن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫درحالی که سال گذشته هر تن شمش روی یا سرب‬ ‫زیر نرخ تمام شده در بورس کاال به فروش می رسید و‬ ‫این برای تولیدکنندگان به صرفه نبود‪.‬‬ ‫وی درب��اره عرض��ه و تقاضای داخلی عن��وان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر تولید بیش��تر از عرضه است و در حالت‬ ‫کلی بازار سرب و روی صادرات محور است و باید زمینه‬ ‫تسهیالت صادرات را برای ان مهیا کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس سرب و روی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که با وجود تحریم ها ایا صادرات روال گذش��ته خود را‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت ها توانسته اند به نوعی تحریم ها را‬ ‫همچین درباره ش��رایط کنونی ش��رکت های سرب‬ ‫و روی و چش��م انداز س��ال جاری ب��رای این صنعت‪،‬‬ ‫محمد حیدرزاده مدیرعامل ش��رکت ذوب و روی بافق‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ ۷۰ :‬درصد س��رب و‬ ‫روی تولیدی در داخل به خارج صادرات می ش��ود و به‬ ‫نوعی می ت��وان ادعا کرد که ای��ن صنعت یک صنعت‬ ‫صادرات محور است‪.‬‬ ‫حیدرزاده در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬البته بازار داخلی‬ ‫در وضعیت ثبات عرضه و تقاضا قرار دارد اما بازارهای‬ ‫خارجی به دلیل تحریم هایی که به ایران تحمیل شده‬ ‫است بیشتر ش��رکت ها را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که برای ص��ادرات ایا‬ ‫ش��رکت ها قادر به تجمیع یا ایجاد هلدینگ نیس��تند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این موضوع از حوزه اختیارات ش��رکت ها‬ ‫خارج اس��ت و باید از س��وی دولت و در بعد کالن این‬ ‫موضوع برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ذوب و روی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که هم اکنون قیمت ها تا چه ان��دازه متعادل‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ن��رخ هر ت��ن روی در ال ام ای لندن‬ ‫حدود ‪ ۲۰۷۰‬تا ‪ ۲۰۸۰‬دالر اس��ت‪ .‬در داخل ش��مش‬ ‫روی کیلوی��ی حدود ‪ ۲۹‬هزار تومان اس��ت و می توان‬ ‫ادع��ا کرد که قیمت ها به نس��بت در حالت تعادل قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫حیدرزاده در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬قوانین دولتی‬ ‫س��ال گذشته چه در بازار و چه در بورس کاال مدام در‬ ‫حال تغییر بود و این برای تولیدکنندگان س��ردرگمی‬ ‫ایج��اد کرده ب��ود اما به نظ��ر می رس��د قوانین ثبات‬ ‫بیشتری پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره چشم انداز سال جاری گفت‪ :‬بازار‬ ‫در سال جاری نیز بستگی به تعامالت بین المللی دارد‬ ‫و اگر این وضعیت بهب��ود خاصی پیدا نکند‪ ،‬نمی توان‬ ‫چش��م انداز چندان امیدوارکننده ای برای سال جاری‬ ‫ترسیم کرد‪.‬‬ ‫رضا اعتدال‬ ‫محمد حیدرزاده‬ ‫گام محکم فوالد مبارکه برای تحقق راهبرد «رونق تولید»‬ ‫عبور از مرز تولید نیم میلیون تن محصول در نورد گرم فوالد مبارکه‪ ،‬ثبت رکورد‬ ‫‪۱۱۶‬هزار و ‪ ۵۴‬تن محصول ضخامت پایین با کیفیت بس��یار باال در مجتمع فوالد‬ ‫سبا‪ ،‬تولید ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۵۱‬تن اهن اسفنجی در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال‬ ‫و بختی��اری و ثب��ت رکوردهای پی درپی روزان��ه در واحدهای احیای مس��تقیم و‬ ‫فوالدس��ازی و نورد سرد شرکت ازجمله موفقیت های فوالد مبارکه در نخستین ماه‬ ‫سال جاری به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه‪ ،‬مهدی علی اکبریان‪ ،‬رئیس تولید خط نورد‬ ‫گ��رم فوالد مبارکه‪ ،‬از ثبت رکورد تولید در این واحد خبر داد و گفت‪ :‬در فروردین‬ ‫س��ال جاری کارکنان بلندهمت واحد نورد گرم توانستند با تولید ‪ ۵۰۰‬هزار و ‪۲۷۲‬‬ ‫تن محصول و دس��تیابی به رکورد کیفی‪ ،‬افتخار دیگری برای شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به ثبت برسانند‪.‬‬ ‫وی رکورد قبلی این خط تولید را مربوط به ش��هریور ‪ ۹۷‬و به میزان ‪ ۴۹۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۶۹‬تن محصول گرم اعالم کرد و افزود‪ :‬کس��ب موفقیت تولید بیش از نیم میلیون‬ ‫تن محصول در این واحد گام بلندی در مسیر رسیدن به اهداف ساالنه نورد گرم و‬ ‫فوالد مبارکه است و به طورقطع افزایش رضایت مندی مشتریان را نیز به همراه دارد‪.‬‬ ‫علی اکبریان مهم ترین عوامل دس��تیابی به این رک��ورد را افزایش بازدهی زمانی‬ ‫تجهی��زات به دلیل کنت��رل زمان های توقف اضطراری ش��امل خراب��ی تجهیزات‪،‬‬ ‫کاه��ش تعویض اضطراری غلتک ها و برنامه ریزی برای تولید بهینه‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫تعمی��رات برنامه ریزی ش��ده و کاهش زمان انجام تعمی��رات و افزایش کیفیت ان و‬ ‫کاهش خرابی ها دانست‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬در کنار دستیابی به رکورد کمی‪،‬‬ ‫عبور از مرز بازده کیفی مربوط به ایرادهای نورد گرم نیز دیگر دستاورد بزرگ این‬ ‫واحد بوده اس��ت‪ .‬رئیس تولید خط نورد گرم افزود‪ :‬رکورد بازده کیفی ناحیه نورد‬ ‫ن سال‬ ‫گرم از ‪۹۹.۵۵‬درصد در ش��هریور سال گذش��ته به ‪۹۹.۵۹‬درصد در فروردی ‬ ‫جاری افزایش یافت‪.‬‬ ‫وحید یعقوبی‪ ،‬مدیر اجرایی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫در س��ال ج��اری برای تس��هیل و توس��عه‬ ‫صادرات فوالد‪ ،‬انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران ب��ا هماهنگ��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و گم��رک جمه��وری اس�لامی‬ ‫ای��ران اقدام هایی را انجام داده اس��ت که هم‬ ‫شرکت های صادرکننده با سهولت بیشتری به‬ ‫صادرات بپردازند و هم ارز بیشتری حاصل از‬ ‫صادرات فوالد به کشور بازگردد‪.‬‬ ‫پس از پذیرش درخواس��ت انجمن و صدور‬ ‫ابالغیه وزی��ر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مبنی بر اینک��ه صادرات مقاطع فوالدی فقط‬ ‫ازس��وی تولیدکنن��دگان یا نماینده رس��می‬ ‫انها انجام ش��ود‪ ،‬کارگ��روه تخصصی تنظیم‬ ‫بازار فوالد ب��رای اجرایی کردن این ابالغیه و‬ ‫ایجاد هماهنگی بیش��تر بین صادرکنندگان‪،‬‬ ‫گمرک و وزارتخانه‪ ،‬مقرر کرده است فهرست‬ ‫صادرکنن��دگان مجاز مقاط��ع طویل فوالدی‬ ‫از س��وی انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه ش��ود و‬ ‫وزارتخانه نیز این فهرس��ت را بررسی و تایید‬ ‫و به گمرک اعالم کند‪ .‬نکته مهم و قابل توجه‬ ‫این اس��ت که اگر واحدهایی که به هر دلیلی‬ ‫نمی توانند صادرات داشته باشند یا با مشکلی‬ ‫در فرایند صادراتی روبه رو هستند‪ ،‬می توانند‬ ‫ی��ک نماینده رس��می به جای خ��ود معرفی‬ ‫کنند‪ .‬البته برخی برداش��ت اشتباه از ابالغیه‬ ‫وزی��ر دارند ک��ه هم خود و ه��م نماینده انها‬ ‫می توانند صادرات داش��ته باشند‪ ،‬درحالی که‬ ‫باید توجه داش��ته باش��ند در صورت معرفی‬ ‫نماینده رس��می‪ ،‬ان نماینده جایگزین واحد‬ ‫تولیدی برای دریافت مجوز صادرات می شود‬ ‫و به تولیدکننده مجوز صادرات داده نمی شود‪.‬‬ ‫نکته دوم اینکه تعهد بازگشت ارز از طریق‬ ‫ش��رکت های تولیدی یا نماینده انها به شکل‬ ‫تضامنی اس��ت‪ ،‬به ای��ن معنا ک��ه اگر واحد‬ ‫تولی��دی نماین��ده ای برای ص��ادرات معرفی‬ ‫ کن��د و ان نماینده به ه��ر دلیلی نتواند ارز را‬ ‫به کش��ور بازگرداند‪ ،‬واحد تولیدی متعهد به‬ ‫بازگش��ت ارز صادراتی خواهد ب��ود‪ .‬از این رو‬ ‫ش��رکت ها باید دقت داش��ته باش��ند که هر‬ ‫نماینده ای را برای صادرات شان معرفی نکنند‪.‬‬ ‫نکت��ه س��وم درب��اره ارزش گمرک��ی برای‬ ‫صادرات اس��ت که مبنای تعهدسپاری ارزی‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ .‬از انجا ک��ه ارزش پایه ثبت‬ ‫شده در س��امانه جامع گمرکی با قیمت های‬ ‫واقع��ی صادرکنن��دگان در مقاط��ع مختلف‬ ‫چون ش��مش‪ ،‬میلگرد و نبش��ی و ناودانی و‪...‬‬ ‫تفاوت دارد‪ ،‬از ای��ن رو انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد نشس��ت هایی را با گم��رک و وزارتخانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ته و توافق شده‬ ‫از این ب��ه بعد انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫به طور منظم و مس��تمر فهرس��ت قیمت های‬ ‫صادرات��ی محص��والت فوالدی را ب��ر مبنای‬ ‫اخرین فروش صادراتی ش��رکت ها دریافت و‬ ‫تدوین کند که با تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای گمرک ارسال می شود و گمرک‬ ‫هم این فهرس��ت را در س��امانه بروزرس��انی‬ ‫کند ت��ا قیمت های پایه گمرگ��ی که مبنای‬ ‫تعهد بازگش��ت ارز صادراتی ق��رار می گیرد‪،‬‬ ‫بروزرسانی ش��ده و به واقعیت نزدیک تر شود‬ ‫تا هم صادرکنندگان با خیال اس��وده تری به‬ ‫بازاریاب��ی صادرات��ی خود و توس��عه صادرات‬ ‫فوالد کش��ور همت بگمارند و هم منافع ملی‬ ‫کشور به واس��طه افزایش نسبت بازگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات فوالد تامین شود‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۱۱۶‬هزار تن‬ ‫محصول در فوالد سبا‬ ‫در نخس��تین ماه سال «رونق تولید» با تالش‬ ‫و همت زحمتکش��ان مجتمع فوالد سبا‪ ،‬رکورد‬ ‫‪ ۱۱۶‬ه��زار و ‪ ۵۴‬تن محصول باکیفیت بس��یار‬ ‫باال و ضخامت پایین به ثبت رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی فوالد مبارکه‪ ،‬این خبر را علیرضا‬ ‫صادقی رئیس خط نورد گرم مجتمع فوالد سبا‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬بدون شک تالش جمعی همه‬ ‫واحده��ای ناحی��ه ازجمله کارکن��ان واحدهای‬ ‫احی��ای مس��تقیم‪ ،‬فوالدس��ازی‪ ،‬ریخته گری و‬ ‫بخش های ستادی و پشتیبانی موجب ثبت این‬ ‫موفقیت ش��ده و شایسته است صمیمانه از همه‬ ‫این عزیزان قدردانی کنیم‪ .‬همچنین تولید اهن‬ ‫اسفنجی در واحد احیای مستقیم شرکت فوالد‬ ‫سفیددشت چهارمحال و بختیاری در فروردین ‬ ‫به ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۵۱‬تن رسید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درب��اره عوام��ل تاثیرگ��ذار جهانی بر ب��ازار داخلی‬ ‫س��رب و روی رضا اعتدال‪ ،‬کارشناس سرب و روی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر مهم ترین‬ ‫موضوع��ی که در نوس��ان نرخ جهان��ی به وجود امده‪،‬‬ ‫کاهش ذخایری است که در موجودی انبارها از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬تاکنون روی داده است‪ .‬در حقیقت به نوعی‬ ‫می توان ادعا ک��رد کمترین رقمی که ذخایر جهانی با‬ ‫ان روبه رو بوده در چند هفته گذش��ته به ثبت رسیده‬ ‫اس��ت و به نظر می رسد این روند کاهش ذخایر جهانی‬ ‫ادامه دار باشد و همچنان تقاضا باالتر از عرضه باشد‪.‬‬ ‫اعتدال ادامه داد‪ :‬داده های کشور چین نشان می دهد‬ ‫رش��د باالیی در زمینه خرید و تقاضا در این کشور به‬ ‫ثبت رس��یده است‪ .‬پیش بینی می ش��ود تا اواخر سال‬ ‫جاری می�لادی این روند ادامه دار باش��د چراکه یکی‬ ‫از مهم تری��ن مصرف کنندگان س��رب و روی در جهان‬ ‫کشور چین به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ش��رایط جهانی و‬ ‫افزایش تقاض��ا و کاهش عرضه‪ ،‬باع��ث روند صعودی‬ ‫قیمت ها ش��ده اس��ت‪ .‬البته در زمین��ه روی نرخ های‬ ‫جهانی روند افزایشی درپیش گرفته است اما در زمینه‬ ‫س��رب روند متعادل تری وجود دارد و قیمت ها نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۲‬هزار دالر برای هر تن اس��ت‪ .‬از انجا که س��رب‬ ‫نسبت به روی راحت تر بازیافت می شود‪ ،‬عرضه و تقاضا‬ ‫و نرخ ان متعادل تر است‪ .‬ضمن اینکه در کل برای فلز‬ ‫رضا اعتدال‪ :‬حساسیت های بازار جهانی به طور کامل به بازار داخلی‬ ‫س��رب و روی انتقال پیدا می کند‪ ،‬از این رو تولیدکنندگانی هستند‬ ‫ک��ه موجودی انبار را نگ��ه می دارند به این امید ک��ه هر تن روی را‬ ‫بیش از ‪ ۳‬هزار دالر به فروش برسانند‬ ‫دور بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل صادراتی داریم‬ ‫یادداشت‬ ‫درامد ‪۳۷۰۰‬‬ ‫میلیارد‬ ‫تومانی فوالد‬ ‫هرمزگان‬ ‫در سال ‪۹۷‬‬ ‫مدیر برنامه ری��زی و مالی فوالد هرمزگان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از انجایی ک��ه نمایش��گاه ها جای��گاه خوبی‬ ‫ب��رای معرف��ی دس��تاوردها و ابزاره��ای مالی به‬ ‫س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی است و از سوی‬ ‫دیگر پل ارتباطی س��رمایه گذاران‪ ،‬س��هامداران و‬ ‫مدیران صنعت مالی کش��ور به شمار می رود‪ ،‬فوالد‬ ‫هرم��زگان نیز مانن��د دوره های گذش��ته تصمیم‬ ‫گرفت در نمایش��گاه فاینک��س ‪ ۲۰۱۹‬حضور پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫فوالد هرمزگان‪ ،‬س��یدعبدالحمید بحرینی با بیان‬ ‫ای��ن مطلب گفت‪ :‬ش��رکت ف��والد هرم��زگان به‬ ‫عنوان یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های فرابورس‬ ‫س��عی دارد برای رضایت س��هامداران خود در این‬ ‫نمایشگاه شرکت کرده تا انها با فعالیت های فوالد‬ ‫هرمزگان از نزدیک اشنا شده و اطالعات موردنیاز‬ ‫خود را از این طریق کس��ب کنند‪ .‬این اقدام برای‬ ‫بهتر شناساندن فوالد هرمزگان و گرفتن ارتباط با‬ ‫سهامداران به شرکت کمک می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در س��ال ‪ ۹۷‬افزایش س��رمایه‬ ‫نداش��تیم اما در مقابل عملکرد بس��یار موفقی در‬ ‫زمین��ه تولید‪ ،‬ف��روش و درامدزایی و ایجاد س��ود‬ ‫داش��تیم که صورت های مالی ان در دس��ت تهیه‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر به کدال مراجعه کنید متوجه می شوید‬ ‫که فوالد هرمزگان در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۹۷‬سود خوبی‬ ‫داشته و میزان س��ود برای ‪ ۱۲‬ماه سال ‪ ۹۷‬نیز تا‬ ‫یک ماه اینده مشخص شده و در اختیار سهامداران‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫با رشد روبه رو شد و در کل‪ ،‬درامد حاصل از فروش‬ ‫محص��ول در بازارهای داخل��ی و صادراتی افزون بر‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ری��زی و مالی فوالد هرمزگان درباره‬ ‫برنامه های این ش��رکت در س��ال ‪ ۹۸‬نیز گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینکه فوالد هرم��زگان محصول خاص و‬ ‫بس��یار باکیفیت تولید می کند‪ ،‬هنوز هم مشتریان‬ ‫خود را در بازارهای جهانی دارد؛ البته مش��کالتی‬ ‫همچون دش��واری های انتقال ارز نیز وجود داشته‬ ‫که ان را مدیریت کردی��م و هم اکنون صادرات به‬ ‫اسیای جنوب شرقی و اروپا انجام می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان صادرات در س��ال جاری نیز‬ ‫گفت‪ :‬ماهانه حدود ‪ ۸۰‬هزار تن محصوالت شرکت‬ ‫برای صادرات در دستور کار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫‪ ۳‬اقدام‬ ‫در تسهیل‬ ‫صادرات فوالد‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تجارت‬ ‫مدیریت نرخ سود کوتاه مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی در دستورکار قرار گرفت‬ ‫‹ ‹رونمایی از سپر ریسک مالی‬ ‫باجه خبر‬ ‫در دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی بورس‪،‬‬ ‫بان��ک و بیمه‪ ،‬پنل تخصصی تامین مالی صنعت‬ ‫ریلی ب��ا حض��ور محمودرض��ا خواجه نصیری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تامی��ن س��رمایه تمدن و‬ ‫س��عید فالح پور‪ ،‬معاون نظارت بر نهادهای مالی‬ ‫س��ازمان بورس از لوگوی س��پر ریسک مالی و‬ ‫نرم افزار جامع مدیریت ریس��ک تمدن رونمایی‬ ‫ش��د‪ .‬محمودرض��ا خواجه نصی��ری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت تامین سرمایه تمدن در این ایین گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت تامین س��رمایه تمدن در مسیر توسعه‬ ‫خ��ود برنامه ریزی ه��ای مختلفی داش��ت و این‬ ‫برنامه ریزی ها س��بب ش��د ت��ا هم اکنون تمدن‬ ‫بزرگ ترین صندوق‪ ،‬بزرگ ترین درگاه اینترنتی‬ ‫و بزرگ ترین ش��رکت نرم افزاری کشور شناخته‬ ‫شود‪ .‬وی با بیان اینکه در سال گذشته در تالش‬ ‫بودیم تا فرایند توسعه را به سمت خدمات مالی‬ ‫س��وق دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬کلینیک‬ ‫درمانگ��ری مالی تمدن تاس��یس ش��د تا بتواند‬ ‫تاثیرات مثبتی بر بازار س��رمایه کش��ور داشته‬ ‫باشد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت تامین سرمایه تمدن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بیش��ترین قراردادهای مشاوره در‬ ‫بین مس��ئوالن بازار س��رمایه کشور را در تمدن‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬وی با بیان اینکه برای بزرگ ش��دن‬ ‫باید بزرگ فکر کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر همین اس��اس‬ ‫درباره ریس��ک فکر کردیم چراکه بعد از رش��د‪،‬‬ ‫ثبات یک نهاد مالی اس��ت که اهمیت دارد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با س��پر ریس��ک مالی تمدن می توان‬ ‫مفه��وم مدیریت ریس��ک را برای تمام نهادهای‬ ‫مالی اجرایی کرد تا به عنوان یک س��اختار قابل‬ ‫اتکا مورد توجه قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اختار مالی مناس�ب و کم ریسک‬ ‫بانک سینا‬ ‫همایش تبیی��ن راهبردهای بانک س��ینا در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬و مجمع عالی ارزیابی عملکرد مناطق‬ ‫بان��ک با حضور مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات مدیره‪،‬‬ ‫هیات عامل‪ ،‬مدیران و رئیسان اداره های و شعب‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪،‬‬ ‫ن بانک در ای��ن همایش ضمن‬ ‫مدیرعام��ل ای�� ‬ ‫هم��دردی ب��ا اس��یب دیدگان س��یل اخیر که‬ ‫بس��یاری از مناطق کشور را فراگرفت‪ ،‬همدلی‪،‬‬ ‫یکپارچگ��ی و مهر و عطوفت هموطنان در یاری‬ ‫رساندن به این عزیزان را ستود و ابراز امیدواری‬ ‫کرد که هرچه زودتر ش��اهد ساماندهی و بهبود‬ ‫اوضاع باشیم‪ .‬محمدرضا پیشرو با اشاره به شعار‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬مبنی ب��ر «رونق تولید» که تناس��ب‬ ‫معناداری با ش��عار س��ال های قبل دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بحث مشترک همه این سال ها‪ ،‬مسائل اقتصادی‬ ‫است که حکایت از اهمیت ان در جامعه و لزوم‬ ‫توجه بیش��تر به ای��ن موضوع به ویژه از س��وی‬ ‫بانک ها به عنوان نهادهای اقتصادی کشور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹می�زان پرداخت�ی تس�هیالت خرید‬ ‫دین بانک ملی‬ ‫بانک ملی ایران در س��ال ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۹۱۶‬تس��هیالت خرید دین پرداخت کرده است‬ ‫که ارزش ریالی این تسهیالت به ‪ ۴۰‬هزار و ‪۲۷۰‬‬ ‫میلیارد ریال می رس��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بو کار و بنگاه های‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬صاحبان کس ‬ ‫اقتصادی می توانند با استفاده از تسهیالت خرید‬ ‫دی��ن بانک ملی ایران‪ ،‬نقدینگی اوراق و اس��ناد‬ ‫تجاری خود را پیش از سررس��ید دریافت کنند‪.‬‬ ‫خری��د دین فرصتی اس��ت تا اف��رادی که پیش‬ ‫از سر رس��ید چ��ک و اوراق تج��اری خود نیاز به‬ ‫نقدینگی دارند‪ ،‬با این تسهیالت نقدینگی مورد‬ ‫نیازشان را تامین کنند‪ .‬در واقع تسهیالت خرید‬ ‫دین خدمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است‬ ‫که نیازمند نقدینگی هس��تند اما اوراق و اسناد‬ ‫تجاری انها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت‬ ‫به زمان مورد نیازشان است‪ .‬خرید دین به منظور‬ ‫ایجاد تس��هیالت الزم ب��رای تمامی بخش های‬ ‫اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط‬ ‫و مقررات و با رعایت شیوه نامه ها و ایین نامه های‬ ‫بخ��ش اعتباری از جمله ایین نامه تس��هیالت و‬ ‫تعه��دات کالن‪ ،‬اش��خاص مرتب��ط و همچنین‬ ‫سیاس��ت اعتباری ساالنه انجام می شود که همه‬ ‫مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از این‬ ‫تسهیالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک ش�هر از پایه ه�ای اساس�ی‬ ‫نمایشگاه کتاب‬ ‫بانک ش��هر با ارائه خدمات نوی��ن بانکداری‪،‬‬ ‫موجب تسهیل ارائه خدمات به مراجعه کنندگان‬ ‫و ناش��ران ش��ده و به همین دلیل رضایت اهالی‬ ‫فرهنگ و ادب را کس��ب کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک ش��هر‪ ،‬محس��ن جوادی‪،‬‬ ‫معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫از بانک شهر به عنوان پایه های اساسی و محکم‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران نام برد و گفت‪ :‬حمایت‬ ‫گس��ترده این بانک از مهم ترین رویداد فرهنگی‬ ‫کشور‪ ،‬قابل تحسین و مایه مباهات است‪.‬‬ ‫ج��وادی گف��ت‪ :‬بهره من��دی از جدیدترین و‬ ‫بروزترین ش��بکه های بانکی در این نمایش��گاه‬ ‫خواس��ت همگان بوده‪ ،‬که خوش��بختانه بانک‬ ‫شهر توانسته به این مهم جامه عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرمول بانک مرکزی برای مهار تورم‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وقتی به قیمت کاالهای اساسی در یک سال گذشته در‬ ‫بازار می نگریم‪ ،‬متاس��فانه شاهدیم قیمت ها سیر صعودی‬ ‫زیادی را طی کرده و شرایط به سمتی رفته که مردم عادی‬ ‫و قشر ضعیف جامعه توان سابق خود در خریداری بسیاری‬ ‫کااله��ا را ندارند‪ .‬افزایش نقدینگی و س��رعت گردش پول‬ ‫در س��ال های گذش��ته و تحوالت نرخ ارز در مدت اخیر از‬ ‫مهم ترین عوامل افزایش هزینه ها و رشد نرخ تورم در کشور‬ ‫است که نتیجه ان گرانی هایی است که در سطح جامعه به‬ ‫وضوح احساس می شود‪ .‬برخی پیش بینی ها حکایت از این‬ ‫ دارد که نرخ تورم در ماه های اینده می تواند افزایشی باشد‬ ‫و در دالیل این مدعا عنوان می ش��ود که تورم تحت تاثیر‬ ‫عوامل بس��یاری از جمله رش��د نقدینگی و سرعت گردش‬ ‫پ��ول‪ ،‬تح��والت نرخ ارز‪ ،‬کس��ری بودج��ه‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫حامل های انرژی‪ ،‬مش��کالت تولی��د و‪ ...‬خواهد بود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬از مجموع عوامل مطرح شده می توان نتیجه گرفت‬ ‫که تحوالت ش��اخص قیمت مصرف کننده در ادامه سال تا‬ ‫حد زیادی تحت تاثیر سیاست گذاری ها و انتظارات است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهار نرخ تورم در دستور کار‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫علی دینی ترکمانی‬ ‫کامران ندری‬ ‫علی سعدوندی‬ ‫برای خروج از این ش��رایط و جلوگیری از رش��د بیش��تر‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهاراتش‬ ‫از برنامه ری��زی برای برون رفت از ش��رایط خاص اقتصادی‬ ‫کش��ور به ویژه مهار نرخ تورم خبر داده اس��ت‪ .‬عبدالناصر‬ ‫همتی در یادداش��ت اینس��تاگرامی خود نوش��ت‪ :‬باوجود‬ ‫نوس��ان های اقتصادی س��ال پیش‪ ،‬ب��ا اقدام های کنترلی‪،‬‬ ‫رش��د نقدینگی در س��ال ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۲۳‬درصد‪ ،‬یک واحد‬ ‫درصد بیشتر از سال ‪ ۹۶‬و ‪ ۷‬واحد درصد کمتر از سال ‪۹۴‬‬ ‫ثبت ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ش��رایط حاضر نباید با تشدید‬ ‫نااطمینانی‪ ،‬تقاضای داخلی تش��دید شود به همین دلیل‪،‬‬ ‫بان��ک مرکزی برای برون رفت از ش��رایط خاص اقتصادی‬ ‫کشور به دنبال راه حل های بهینه‪ ،‬مدرن و امکان پذیر برای‬ ‫کنت��رل نوس��ان متغیرهای کالن و به وی��ژه مهار نرخ تورم‬ ‫اس��ت‪ .‬در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات‬ ‫ب��ازار ب��از‪ ،‬بانک مرکزی به دنبال ان اس��ت که با مدیریت‬ ‫نرخ س��ود کوتاه م��دت و تغییر کانال اثرگذاری سیاس��ت‬ ‫پول��ی‪ ،‬نرخ تورم را به صورت پای��دار مدیریت کند‪ .‬رئیس‬ ‫ت سیاست های پولی‬ ‫شورای پول و اعتبار افزود‪ :‬بدیهی اس ‬ ‫پیشین در کنترل مقداری کل های پولی‪ ،‬با ساختار جدید‬ ‫سیاس��ت گذاری پول��ی اصالح ش��ده و نااطمینانی کنترل‬ ‫تقاض��ای پ��ول کاهش پی��دا خواهد کرد‪ .‬ش��رط موفقیت‬ ‫این سیاس��ت های اصالحی‪ ،‬انضب��اط مالی دولت و اصالح‬ ‫نات��رازی ترازنام��ه بانک هاس��ت که به یاری خ��دا با قوت‬ ‫پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در شرایطی با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت‬ ‫و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی‪ ،‬به دنبال مهار تورم‬ ‫اس��ت که کارشناس��ان درباره سیاس��ت های جدید بانک‬ ‫مرک��زی تاکید می کنند ک��ه این اقدام ها می تواند تا حدی‬ ‫در تحق��ق این هدف موثر باش��د ام��ا در کنار این مهم باید‬ ‫انتظارات تورمی نیز کنترل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظارات تورمی کم شود‬ ‫عل��ی دینی ترکمان��ی‪ ،‬اقتصاددان و عض��و هیات علمی‬ ‫موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی د ر این باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینک��ه درحال حاضر‪ ،‬بار اصلی‬ ‫فش��ار تورمی متاثر از چند عامل اساسی است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از عوام��ل مهم افزایش هزینه تولید اس��ت‪ .‬در مدت اخیر‬ ‫رش��د قیمت ها موجب ش��د تا هزینه تولید کاال و خدمات‬ ‫گران شود و کاالها با نرخ های باالتر به دست مصرف کننده‬ ‫برس��د و بر نرخ تورم تاثیر بگ��ذارد‪ .‬او افزایش نرخ ارز را از‬ ‫دیگ��ر فاکتورهای مهم و اثر گذار بر نرخ تورم عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از انجا که تحوالت نرخ ارز طرف عرضه را با موانعی‬ ‫روبه رو می کند و باعث می شود فعالیت بنگاه های اقتصادی‬ ‫با س��ختی همراه شود‪ ،‬به تدریج‪ ،‬عرضه کاال و خدمات کم‬ ‫می ش��ود و در نهایت رش��د قیمت ها را موجب خواهد شد‬ ‫یادداشت‬ ‫ش�هرام ش�یرکوند‪ -‬پژوهش�گر‬ ‫اقتص�ادی‪ :‬بی تردی��د برای توس��عه‬ ‫صادرات صنایع داخلی و افزایش سهم‬ ‫بازار جهانی باید رویـه ها و سیاست های‬ ‫جدی��دی در حوزه ه��ای صنعت��ی و‬ ‫صادرات��ی کش��ور دنبال ش��ود‪ .‬توجه‬ ‫بیشتر به توس��عه صادرات محصوالت‬ ‫باکیفی��ت ایرانی ب��رای ورود به بازارهای بین المللی یا توس��عه‬ ‫بـازارهای خارجی اهمیت زیادی دارد‪ .‬البته در راستای افزایش‬ ‫سهم بازار خارجی‪ ،‬تولید کنندگان کاالهای داخلی باید با توسعه‬ ‫تحقیق��ات ب��ازار در کش��ور ه��دف‪ ،‬کاالی باکیفی��ت ایرانی و‬ ‫محصوالت جدید را روانه بازارهای خارجی کنند تا ضمن ارزش‬ ‫ی خود را‬ ‫نهادن به خواس��ته مش��تریان داخلی‪ ،‬سهم بازار خارج ‬ ‫حفظ کنند‪ .‬اکنون برخی تولیدکنندگان بزرگ کش��ور به دلیل‬ ‫هزینه ه��ای باالی صادرات کاال و بعد مس��افت تنها به بازارهای‬ ‫سنتی خود صادرات دارند و با توجه به اینکه ایران از نظر ظرفیت‬ ‫و تن��وع در تع��داد بندرها و کارکرد انها جزو کش��ورهای ممتاز‬ ‫منطقه اس��ت و در بندرهای شمالی ایران ظرفیت های صادرات‬ ‫و ترانزیت وجود دارد‪ ،‬می توانیم پیش��رفت های قابل توجهی در‬ ‫حوزه حمل ونقل دریایی و صادرات از طریق دریا داش��ته باشیم‬ ‫و موجبات افزایش بهره وری در صادرات و سرعت رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ور را فراهم کنیم‪ .‬کشورهای گوناگون دسترسی‬ ‫در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز‪ ،‬بانک مرکزی به‬ ‫دنبال ان است که با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت و تغییر کانال اثرگذاری‬ ‫سیاست پولی‪ ،‬نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند‬ ‫که این یعنی افزایش نرخ تورم و تعمیق رکود در اقتصاد‪.‬‬ ‫وی انتظارات تورمی را از دیگر عوامل مهم در این زمینه‬ ‫دانس��ت و یاداور ش��د‪ :‬تنش های سیاس��ی س��بب شده تا‬ ‫انتظارات تورمی رفته رفته تش��دید شود و تقاضا در اقتصاد‬ ‫افزایش یابد‪ .‬این موضوعی اس��ت که بر رش��د نرخ ها تاثیر‬ ‫می گذارد و در نهایت نقدینگی را به سمت و سویی می برد‬ ‫که به نوعی بازدهی اجتماعی فعالیت ها کمتر اس��ت که از‬ ‫ان محل فش��ار های تورمی هم بیش��تر خواهد شد‪ .‬دینی‬ ‫ترکمانی با تاکید بر این موضوع که اینها از عوامل اساس��ی‬ ‫بروز تورم از س��ال گذش��ته تا به امروز بوده که ناش��ی از‬ ‫انتظ��ارات تورمی ایجاد ش��ده در جامعه اس��ت افزود‪ :‬کما‬ ‫اینک��ه م��ا چنین تجربه ای را در بازه زمانی س��ال های ‪۹۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹۱‬داش��ته ایم که در همان دوره ه��م همین انتظارات‬ ‫تورمی باعث بروز تش��دید تورم ش��د‪ .‬فقط تفاوت ان دوره‬ ‫با دوره فعلی‪ ،‬در این اس��ت که وضعیت سیاسی پرتنش تر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬ثبات اقتص��ادی و کاهش انتظارات‬ ‫تورمی عامل مهمی در کاهش نرخ تورم اس��ت‪ ،‬کما اینکه‬ ‫ما چنین وضعیتی را در سال های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۶‬تجربه کردیم و‬ ‫تورم زیر ‪ ۱۰‬را شاهد بودیم‪ .‬در این سال ها به دلیل مسئله‬ ‫برجام‪ ،‬انتظارات تورمی به شدت کاهش یافت و بازار ارز از‬ ‫تالط��م افتاد و خطوط تولیدی ش��روع به فعالیت کرد و از‬ ‫ای��ن بابت به تدریج تورم هم کنترل ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د یکی از فاکتورهای مهم در مهار نرخ تورم کاهش‬ ‫انتظ��ارات تورمی در جامعه اس��ت‪ .‬دینی ترکمانی البته به‬ ‫سیاست عملیات بازار باز به عنوان یکی از ابزارهای کنترل‬ ‫نرخ تورم که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته اشاره‬ ‫کرد وگفت‪ :‬این ابزار شاید در کنترل نقدینگی و در نهایت‬ ‫نرخ تورم موثر واقع ش��ود اما ابزاری نیست که بتواند تاثیر‬ ‫جدی بر مهار تورم داشته باشد‪ ،‬ان هم در موقعیت کنونی‬ ‫که اقتصاد کشور بسیار درگیر مشکالت است‪ .‬باید بپذیریم‬ ‫که مش��کالت اقتصاد ایران س��اختاری است و نمی توان از‬ ‫ی��ک نهاد یا با بکار گیری یک سیاس��ت انتظار کنترل نرخ‬ ‫تورم و بهبود ش��رایط را داش��ت‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪،‬‬ ‫تورم تحت تاثیر متغیرهای زیادی اس��ت که ممکن اس��ت‬ ‫در برهه های زمانی مختلف هر یک از انها تاثیر بیش��تری‬ ‫روی تورم داش��ته باشد که به نظر می رسد در شرایط حال‬ ‫حاض��ر اقتصاد ای��ران‪ ،‬انتظارات تورم��ی فاکتور مهم تری‬ ‫باشد‪ .‬درحال حاضر پیش بینی که جامعه از اینده تحوالت‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ ،‬به طور احتمالی پیش بینی چندان مثبتی‬ ‫نیس��ت و همین امر س��بب شده تا انتظارت تورمی تشدید‬ ‫ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر خطوط تولیدی کش��ور با تنگناهای‬ ‫مختلفی روبه رو اس��ت‪ ،‬بازار ارز درگیر مشکالت زیاد است‬ ‫و از ای��ن بابت تولید کش��ور در تامی��ن نیازهای ارزی اش‬ ‫دچار محدودیت ش��ده است و اینها به تمامی نقش پررنگی‬ ‫در رشد نرخ تورم دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف تورمی بانک مرکزی مشخص باشد‬ ‫کامران ندری‪ ،‬عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی‬ ‫نیز در این باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه مهار نرخ‬ ‫تورم از طریق اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نرخ سود‬ ‫کوتاه مدت در حالی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته‬ ‫ ک��ه هنوز اطالعات دقیقی از نحوه اجرای این سیاس��ت ها‬ ‫اعالم نش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬نمی توان به طور دقیق گفت‬ ‫که ایا نتیجه اجرای این سیاس��ت ها مثبت اس��ت یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اما در این بین انچه کامال مش��خص اس��ت این است‬ ‫که موضوع مهار تورم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصاد بی��ش از هر موضوع دیگر باید به‬ ‫ان توجه ش��و د چراکه اگر این مس��ئله اکنون جدی گرفته‬ ‫نشود‪ ،‬در نهایت می تواند اقتصاد را با پدیده ابر تورم روبه رو‬ ‫کن��د‪.‬او با بیان اینکه بانک مرکزی و نظام تصمیم گیری در‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬باید به صورت جدی به مس��ئله تورم توجه کنند‬ ‫و ان را در اولوی��ت سیاست های ش��ان ق��رار دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ب��رای مهار تورم‪ ،‬موضوع این اس��ت که بانک مرکزی باید‬ ‫یک هدف ش��فاف تورمی را برای امس��ال در دستور کارش‬ ‫قرار دهد‪ .‬اینکه گفته ش��ود می خواهد تورم را کنترل کند‪،‬‬ ‫خیلی کاربردی نیست زیرا در این شرایط اگر تورم نسبت‬ ‫به سال گذشته از میانگین ‪ ۳۰‬درصد به عنوان نمونه به ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬درصد برس��د‪ ،‬گفته می ش��ود که در مهار تورم موفق‬ ‫بوده ایم و اگر تورم کمی باالتر از نرخ ‪ ۳۰‬درصد قرار گیرد‪،‬‬ ‫گفته می ش��ود که رقم تورم می توانس��ت بیش از این ارقام‬ ‫باشد که ما توانستیم در کاهش رشد تورم موفق باشیم‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬برای ارزیابی دقیق تر از میزان موفقیت مقام پولی‬ ‫درباره مهار تورم‪ ،‬باید یک هدف تورمی تعیین ش��ود‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس تصریح کرد‪ :‬وقتی هدف مشخص باشد در گام‬ ‫بع��دی باید دنب��ال راهکار برای تحقق ای��ن هدف بود که‬ ‫راهکار فعلی بانک مرکزی اجرای عملیات بازار باز و کنترل‬ ‫نرخ س��ود کوتاه مدت اس��ت که در این راستا سیاست گذار‬ ‫پول��ی بای��د ببیند که از میان کل های پول��ی‪ ،‬کدام یک با‬ ‫ت��ورم رابطه نزدیک تری دارد ک��ه بتواند از ان طریق تورم‬ ‫را مهار کند‪ .‬به گفته ندری‪ ،‬در ش��رایط حاضر انچه به نظر‬ ‫می رس��د باید به عنوان یک راهکار مناسب برای مهار تورم‬ ‫به ان توجه شود تبیین یک چارچوب مشخص برای رابطه‬ ‫بانک ها با بانک مرکزی اس��ت تا سیاس��ت گذار پولی بتواند‬ ‫از ای��ن طریق نرخ ذخایرش را در بازار بین بانکی مدیریت‬ ‫کند که البته این مهم تاحد زیادی از طریق اجرای عملیات‬ ‫بازار باز امکان پذیر اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه بانک مرکزی در‬ ‫راس��تای تصویب ش��یوه نامه اجرای سیاست عملیات بازار‬ ‫باز‪ ،‬گام رو به جلویی برداش��ته اس��ت که اگر این سیاست‬ ‫در اجرا نیز بتواند به درستی اجرایی شود می تواند یک گام‬ ‫مثب��ت در جهت کنترل نرخ تورم باش��د‪ .‬در عین حال که‬ ‫بانک مرکزی همزمان با س��اماندهی بازار بین بانکی‪ ،‬باید‬ ‫تالش کند تا سروس��امانی به وضعیت س��پرده های بانکی‬ ‫بدهد و نظارتش را بر این بخش بیش��تر کند تا برداش��ت از‬ ‫س��پرده های بلند مدت بدون دریافت جریمه ممکن نباشد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬باید س��پرده های بانکی به شکل‬ ‫واقعی ماهیت بلند مدت داش��ته باش��ند تا بانک ها بتوانند‬ ‫منابع و مصارف شان را مدیریت کنند‪ .‬این مهم در نهایت به‬ ‫اصالح ناترازی ترازنامه بانک ها منجر خواهد شد‪ .‬بی تردید‬ ‫اگر این مهم محقق ش��ود نرخ های سود بانکی نیز به شکل‬ ‫طبیع��ی و ب��دون دخالت بانک مرک��زی در یک محدوده‬ ‫منطقی قرار خواهن��د گرفت‪ .‬بانک مرکزی همچنین باید‬ ‫نظارتش را بر س��اختار شبکه بانکی افزایش دهد تا بانک ها‬ ‫چارچوب ه��ای قانونی و احتیاط��ی را رعایت کنند و اینها‬ ‫در نهایت اقدام هایی اس��ت که می تواند بانک مرکزی را در‬ ‫تحقق اهدافش کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تشدید نظارت بانک مرکزی‬ ‫علی س��عدوندی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در این باره در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا مهر بیان ک��رد‪ :‬عملیات بازار ب��از موثرترین‬ ‫ابزار کنترل تورم اس��ت که رقابت ناس��الم بانک ها ناشی از‬ ‫سیاس��ت گذاری غلط پولی را متوقف کرده و در نهایت‪ ،‬در‬ ‫کنار نظارت جدی‪ ،‬به کنترل تورم می انجامد‪ .‬وی عملیات‬ ‫بازار باز را موفق ترین ابزار سیاست گذاری پولی عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬عملی��ات بازار باز اگرچه در کنار س��ایر ابزارهای‬ ‫سیاست گذاری پولی قرار دارد‪ ،‬به تدریج بانک های مرکزی‬ ‫دریافته اند که سایر ابزارها کارایی الزم را ندارند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫برخی از انها را‪ ،‬از جعبه ابزار بانک های مرکزی دنیا حذف‬ ‫کرده اند که نمونه ان‪ ،‬نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک‬ ‫مرکزی اس��ت که دیگر به عنوان ابزار سیاست گذاری پولی‬ ‫در دنی��ا مطرح نیس��ت‪ .‬ای��ن اقتصاددان اف��زود‪ :‬بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬عملی��ات بازار باز‪ ،‬موثرترین اب��زار در کنترل نرخ‬ ‫تورم بوده که با دقت باالیی‪ ،‬قادر است نرخ بازار بین بانکی‬ ‫را کنترل کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬این ابزار کنترل نرخ س��ود به جامعه‬ ‫اطمین��ان می ده��د که بانک مرکزی توانای��ی کنترل نرخ‬ ‫به��ره را دارد و اگ��ر ای��ن اعتماد به جامعه منتقل ش��ود‪،‬‬ ‫باعث خواهد ش��د که بانک مرکزی از اعتبار الزم برخوردار‬ ‫ش��ود؛ در این صورت اگر سیاس��ت گذاری پولی درس��تی‬ ‫اعمال ش��ود‪ ،‬انگاه هدف گ��ذاری تورمی معتبر خواهد بود‬ ‫و بان��ک مرکزی به خوبی خواهد توانس��ت تورم را کنترل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��عدوندی معتقد است‪ :‬ابزار عملیات بازار باز به تنهایی‬ ‫کافی نیست بلکه نظارت به شدت باید تقویت شود ‪ ،‬نه انکه‬ ‫با تسامح و تساهل کار پیش رود‪ .‬در این میان بخش نظارت‬ ‫بان��ک مرک��زی هم از نظر تخصص و ه��م از نظر ابزارهای‬ ‫قانون��ی باید تقویت ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگ��ر بانکی در اعمال‬ ‫سیاس��ت مدیریت ریس��ک و تطبیق قانونی دچار مشکل‪،‬‬ ‫اهمال و سس��تی اس��ت باید با ان برخورد ش��ود و اگر این‬ ‫رویه همچنان ادامه یابد‪ ،‬در این صورت اطمینان داش��ته‬ ‫باشید که هیچ گاه نمی توان تورم را کنترل کرد‪.‬‬ ‫نقش بندرهای دریای خزر در تعامالت اقتصادی‬ ‫به بندرها را یک نعمت و موهبت می دانند‪ ،‬زیرا بندرها عالوه بر‬ ‫ایجاد فرصت برای توسعه و پیشرفت کشور موجب رشد کسب‬ ‫و کارها در شهرهای بندری می شوند‪ .‬بنابراین بسیاری از فعاالن‬ ‫حوزه تجارت معتقد هس��تند توس��عه حوزه حمل ونقل دریایی‬ ‫منجر به توس��عه صادرات کاالهای ایرانی و جهانی سازی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬تولیدکنندگان باید با برنامه ریزی برای صادرات‬ ‫کاال از طریق دریا‪ ،‬توسعه بازارهای صادراتی و افزایش کشورهای‬ ‫هدف را در اولویت قرار دهند و س��بب رونق اقتصادی و افزایش‬ ‫ظرفی��ت صادراتی ش��وند‪ .‬بدیهی اس��ت برای توس��عه و رونق‬ ‫صادرات‪ ،‬تولید در کشور باید براساس استانداردهای بین المللی‬ ‫باشد تا بتواند در بازارهای خارجی حضور پیدا کند‪ .‬به هرحال‪،‬‬ ‫این روش که مدل برخی کاالهای تولید داخل تا س��ال ها تغییر‬ ‫نمی کند در مس��یر کاهش ص��ادرات در صنعت داخلی بی تاثیر‬ ‫نیس��ت و در این زمینه باید تولیدکنندگان اس��تراتژی توس��عه‬ ‫محصوالت ش��ان را بازنگ��ری و تقـویت کنند‪ .‬برای این کار باید‬ ‫نخس��ت کیفیت محصوالت داخلی ارتقا یابد و نرخ ان منطقی‬ ‫باشد‪ .‬همچنین باید موانع موجود در مسیر تولید برداشته شود‬ ‫تا در نهایت کاالی ایرانی با داش��تن ش��رایط رقابت پذیر بتواند‬ ‫عالوه بر فروش موفق در داخل کش��ور در بازارهای خارجی نیز‬ ‫ب و کاری در‬ ‫حضور یابد‪ ،‬زیرا در عصر کنونی فعالیت هیچ کس�� ‬ ‫جه��ان به طور جزی��ره ای امکان پذی��ر نیس��ت‪ .‬در صورتی که‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی فعالیت های ش��ان را جزی��ره ای کنن��د‪،‬‬ ‫فعالیت ش��ان تداوم نخواهد یافت و به ضرورت «جهانی شدن»‬ ‫پ��ی خواهند برد‪ .‬جهانی ش��دن‪ ،‬فرایندی اس��ت که بنگاه ها و‬ ‫س��ازمان ها به این طریق محصوالت و خدمات خود را عالوه بر‬ ‫عرضه در مقیاس داخلی در مقیاس��ی جهانی عرضه می کنند و‬ ‫در این مسیر عالوه بر ایفای نقش در اقتصاد داخلی و منطقه ای‪،‬‬ ‫بخش��ی از یک اقتصاد جهانی می ش��وند‪ .‬تاثیر جهانی سازی در‬ ‫توافقنامه ها و معامالت بین المللی و برون مرزی بس��یار مشهود‬ ‫اس��ت‪ .‬از مهم ترین نتایج جهانی شدن می توان به توسعه رقابت‬ ‫در س��طح بین المللی اقتصاد اش��اره کرد زیرا در چنین شرایطی‬ ‫شاهد کاهش هزینه های حمل ونقل‪ ،‬توسعه فناوری اطالعات و‬ ‫گس��ترش تجارت‪ ،‬کاهش هزینه های تولید‪ ،‬به حداقل رسیدن‬ ‫محدودیت ه��ای جغرافیایی و رش��د رقاب��ت خواهیم بود که در‬ ‫نهایت منجر به افزایش کارایی اقتصاد بین المللی خواهد شد‪ .‬به‬ ‫این لحاظ با توسعه حمل ونقل دریایی‪ ،‬هزینه های صادرات کاال‬ ‫با کاهش چش��مگیر هزینه ها روبه رو خواهد بود‪ .‬بنابراین از انجا‬ ‫که توس��عه ص��ادرات و رقابت پذیری ص��ادرات از طریق بندرها‬ ‫موج��ب تقویت ص��ادرات محصوالت تولیدی کش��ور و کاالی‬ ‫داخلی اس��ت‪ ،‬کاهش تعرفه ها‪ ،‬ارائه مش��وق ها برای حمل ونقل‬ ‫دریـایی و اطالع رسانی فرصت های صادرات و ترانزیت از طریق‬ ‫دری��ای خ��زر برای منطقه و جهان بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر محصوالت کش��ورهایی مانن��د چین‪ ،‬هند‪ ،‬کره و‬ ‫ژاپن از کانال بندرهای دریای خزر ترانزیت می شود‪ ،‬کشورهای‬ ‫حوزه سی ای اس‪ ،‬قطر‪ ،‬عمان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬اندونزی و‪ ...‬نیز از بستر‬ ‫خ��زر ترانزیت کاال انجام می دهند‪ .‬با توجه به اهمیت نقش دریا‬ ‫در اقتص��اد ایران و ظرفیت موجود در حوزه حمل ونقل دریایی‪،‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با وجود اینکه زیرساخت های صادرات در‬ ‫بندرهای شمالی فراهم شده‪ ،‬بسیاری از ظرفیت های خزر هنوز‬ ‫بی اس��تفاده مانده اس��ت‪ .‬به ویژه اینکه بندرهای ش��مال کشور‬ ‫منطق��ه وی��ژه اقتصادی و منطقه ازاد تجاری هس��تند بنابراین‬ ‫حض��ور کارخانه های تولیدی در این بندرها باید در اولویت قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در راس��تای حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬فراهم س��ازی زمینه‬ ‫صادرات و توس��عه صادرات تولیدات داخلی از طریق بندرهای‬ ‫ش��مالی کش��ور‪ ،‬ضروری اس��ت‪ .‬در این زمینه توجه صاحبان‬ ‫س��رمایه و تالش تولیدکنندگان در راس��تای ارتقای مس��تمر‬ ‫کیفیت محصوالت ایرانی و گس��ترش حضور نش��ان (برند) های‬ ‫معتبر و خوشنام کشورمان در بازارهای جهانی‪ ،‬زمینه مناسبی‬ ‫برای معرفی نش��ان (برند) های برتر ایرانی در س��طح بین المللی‬ ‫فراه��م خواهد کرد‪ .‬امید اس��ت س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫به منظور رشد صادرات درحوزه حمل ونقل دریایی بندرهای خزر‬ ‫با رفع موانع احتمالی و تقویت زیرساخت های صادرات و حمایت‬ ‫کافی از تولیدکنندگان کاالی ایرانی س��رمایه گذاران واحد های‬ ‫تولیدی را داش��ته باش��د ت��ا تولیدکنندگان و س��رمایه گذاران‬ ‫حوزه ه��ای کس��ب و کار نگ��ران بازگش��ت س��رمایه خ��ود‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مدیرعامل راه اهن از تخریب جزئی راه اهن در سیالب اخیر خبر داد‬ ‫سربلندی ریل درازمون سیل‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹لزوم تجدید ساختار ایمنی در راه اهن‬ ‫حرکت دوباره قطار تهران‪-‬انکارا‬ ‫مدیرعامل راه اهن گفت‪ :‬امادگی داریم از ژوئیه (تیر) امسال خط ریلی مسافری تهران‪-‬انکارا شروع به کار کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫سعید رسولی بعد از همایش ایمنی در راه اهن‪ ،‬با حضور در اجالس دوجانبه راه اهن ایران و‬ ‫ترکیه اظهار کرد‪ :‬موضوع اتصال ریلی چشمه ثریا در ایران به منطقه کارس در ترکیه یکی از مهم ترین موضوعات‬ ‫مذاکره با ترکیه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این محور می تواند محور ارزشمندی باشد و در مبادالت ریلی کشور نقش قابل توجهی داشته باشد‪،‬‬ ‫به همین دلیل تمایل داریم هرچه زودتر مذاکره برای راه اندازی این خط ریلی نهایی شود‪.‬‬ ‫رسولی خطاب به هیات ترکیه ای اظهار کرد‪ :‬پیشنهاد ما این است که برای انجام مطالعات بیشتر و نهایی کردن‬ ‫مباحث کارشناسی‪ ،‬ماه اینده در تهران نشست مشترکی برگزار شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راه اندازی قطار مس��افری تهران‪-‬انکارا گفت‪ :‬امادگی داریم قطار تهران‪-‬انکارا راه اندازی شود تا‬ ‫مسافران هر دو کشور بتوانند از این مسیر ریلی استفاده کنند‪ .‬ایران امادگی این را دارد که از ابتدای ژوئیه (تیر)‬ ‫امس��ال قطار تهران‪-‬انکارا فعالیت خود را شروع کند اما برای نهایی کردن موضوع و مباحث مرتبط تمایل داریم‬ ‫جلسه دیگری هم برگزار شود‪.‬‬ ‫رس��ولی یاداور شد‪ :‬درخواس��ت دیگر ما در این اجالس افزایش میزان حمل بار بین دو کشور از ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫به یک میلیون تن است‪.‬‬ ‫در تلفات جاده ای‪ ،‬زیبنده کش��ورمان نیست‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫امار رق��م باالیی اس��ت و به معنای واقع��ی‪ ،‬جنگی در‬ ‫جاده های کش��ور در حال رخ دادن است‪ .‬وظیفه داریم‬ ‫میزان کشته های ناشی از سوانح و تصادف های جاده ای‬ ‫را کاه��ش دهیم که راه اهن نقش موثری در این زمینه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رسولی همچنین با پیشنهاد راه اندازی انجمن خبرگان‬ ‫حمل ونقل ریلی با حضور پیشکسوتان و متخصصان این‬ ‫حوزه گفت‪ :‬این تشکل می تواند در تحقق اهداف ایمنی‬ ‫به راه اهن یاری رساند‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از همای��ش ایمن��ی در راه اهن‪،‬‬ ‫جبارعلی ذاکری‪ ،‬رئیس دانش��گاه علم و صنعت گفت‪:‬‬ ‫راه اهن ه��ای جهان ب��رای خ��ود برنامه های��ی تدوین‬ ‫می کنند تا س��وانح منجر به کش��ته یا مش��کالت دیگر‬ ‫را شناس��ایی کنند‪ .‬حتی در س��وانح ب��اری ریلی برای‬ ‫حم��ل مواد خطرن��اک‪ ،‬موارد را با عن��وان فعالیت های‬ ‫پرمخاطره شناسایی و س��عی می کنند با اجرای برخی‬ ‫برنامه ها‪ ،‬به کمیت های قابل قبول برسند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در استرالیا برنامه استراتژیک ‪۱۰‬ساله برای گذرگاه های‬ ‫هم سطح ریلی تعریف ش��ده تا کاهش تعداد گذرگاه ها‬ ‫و ایمن س��ازی تحقق یابد‪ .‬ذاکری ب��ا بیان اینکه ایران‬ ‫کمترین تع��داد گذرگاه ریل��ی را دارد و از این نظر در‬ ‫بهترین شرایط هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انگلیس ‪ ۲۰‬برابر ما و‬ ‫استرالیا ‪ ۲۰۰‬برابر ما گذرگاه ریلی دارد‪ ،‬اما تعداد سوانح‬ ‫ریلی ما ‪ ۸‬برابر میانگین س��وانح اروپ��ا در گذرگاه های‬ ‫ریلی اس��ت‪ .‬ذاکری ب��ا تاکید بر لزوم تجدید س��اختار‬ ‫ایمنی در راه اه��ن گفت‪ :‬پیش از این‪ ،‬همه وظیفه های‬ ‫حمل ونقل ریلی در ش��رکت راه اهن و روند تش��خیص‬ ‫خاطی در س��وانح نیز در خود مجموعه انجام می ش��د‬ ‫اما با توجه به برون س��پاری های انجام ش��ده در راه اهن‬ ‫در ‪ ۱۵‬سال گذش��ته‪ ،‬نیازمند تجدیدنظری در ساختار‬ ‫ایمنی این شرکت هستیم‪.‬‬ ‫سعید رسولی‬ ‫امار سوانح‬ ‫ریلی کشور‬ ‫در مقایسه با‬ ‫امار کشته های‬ ‫جاده ای‪ ،‬قابل‬ ‫قبول و نزدیک‬ ‫به صفر است‬ ‫جای خالی نهاد مستقل ایمنی در حوزه حمل ونقل‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینک��ه در بزرگراه ها تعداد‬ ‫کش��ته های س��وانح جاده ای باال اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در جاده های‬ ‫چهارخطه تعداد زیادی تصادف داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫محمد اس�لامی در جش��نواره فرهنگی‪،‬‬ ‫صوت��ی و تصوی��ری ایمنی گفت‪ :‬گرچه بای��د در طراحی راه و‬ ‫س��ازه های جاده ای توجه کافی داش��ته باش��یم و بازرسی های‬ ‫مس��تمر در زمینه ایمنی خودروها انجام ش��ود‪ ،‬اما نقش عامل‬ ‫انسانی در تصادف ها از همه مهم تر است‪.‬‬ ‫جزئیات ساخت مسکن دولتی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه برنامه‬ ‫عملیاتی س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار مسکن تا سال ‪ ۹۹‬نهایی می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمین مورد نیاز برای س��اخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫به غیر از ش��هرهای جدید به موقع تامین می شود و اختصاص‬ ‫می یابد‪ .‬علی نبیان در گفت وگو با فارس با اش��اره به اینکه در‬ ‫برنامه س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار مسکن‪ ۲۰۰ ،‬هزار واحد در شهرهای‬ ‫جدید و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد در س��ایر مناطق ساخته خواهد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس وعده ای که داده ش��ده تالش می کنیم زمین‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی که قرار است جز در شهرهای جدید‬ ‫س��اخته شود را تامین کنیم‪ .‬نبیان در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا براس��اس وعده ای که از س��وی وزارت راه و شهرسازی داده‬ ‫شده و قرار است تا سال اینده ‪ ۴۰۰‬هزار مسکن ساخته شود‪،‬‬ ‫زمین این ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مس��کونی تامین خواهد شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تالش ما این اس��ت که ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی تا سال‬ ‫‪ ۹۹‬به پایان برسد و زمین مورد نیاز این واحدها به موقع تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اینکه بنیاد مس��کن وارد این برنامه س��اخت‬ ‫شده‪ ،‬با این هدف است که سرعت کار باال برود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر قانون رعایت ش��ود‪ ،‬حجم زی��ادی از تلفات‬ ‫جاده ای کاهش می یابد‪ .‬در دیگر کش��ورها نی��ز هزینه باالیی‬ ‫ص��رف ام��وزش و فرهنگ س��ازی در زمینه ایمن��ی رانندگی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬به گفته اس�لامی‪ ،‬در اموزش مه��ارت رانندگی باید‬ ‫عالوه ب��ر اموزش های هنگام دریافت گواهینامه‪ ،‬مانند س��ایر‬ ‫ش��یوه های حمل ونقل��ی از جمل��ه گواهینامه دریان��وردان یا‬ ‫خلبانان‪ ،‬اموزش مس��تمر پس از دریافت گواهینامه نیز وجود‬ ‫داشته باشد تا رعایت مقررات تبدیل به فرهنگ شود‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬تالش ش��د نقاط پرحادثه شناسایی شود و‬ ‫در اولوی��ت برنامه ریزی برای ایمن س��ازی جاده ها قرار گیرد و‬ ‫باوج��ود محدودیت منابع دولت‪ ،‬این کار ادامه دارد‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی گفت‪ :‬نه تنها در جاده های دوطرفه تلفات رانندگی‬ ‫داریم‪ ،‬بلکه در بزرگراه ها نیز تعداد کش��ته های سوانح جاده ای‬ ‫باال اس��ت و در جاده های چهارخطه و چهاربانده نیز امار باالی‬ ‫تصادف داریم‪ .‬این موضوع به معنی این اس��ت که زیرساخت ها‬ ‫به تنهایی عامل س��انحه رانندگی نیس��تند‪ ،‬بلکه رعایت نشدن‬ ‫مهلت ‪ ۸‬روزه بدهکاران مسکن مهر پردیس‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس‬ ‫از فراهم ش��دن فرصت جدید ب��رای پرداخت‬ ‫باقیمانده اورده نقدی متقاضیان مس��کن مهر‬ ‫پردی��س ب��رای پرداخت قس��طی ان خبر داد‪.‬‬ ‫س��ید مهدی هدایت در گفت وگو با مهر درباره‬ ‫تبدیل اورده متقاضیان مسکن مهر شهر جدید‬ ‫پردیس به اقساط‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مصوبه جدید‬ ‫هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس‪،‬‬ ‫این مزیت را برای ان دسته از ثبت نام کنندگان‬ ‫واحدهای مس��کن مهر این شهر که ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان بدهی دارند قائل ش��دیم که در‬ ‫صورت پرداخت ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون تومان از بدهی‬ ‫خود به ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس‪،‬‬ ‫بقیه بده��ی را به طور اقس��اط پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید پردیس‬ ‫اف��زود‪ :‬از دیگ��ر مزیت های این طرح‪ ،‬س��بک‬ ‫بودن مبلغ اقس��اط و قاب��ل پرداخت بودن ان‬ ‫اس��ت‪ .‬هدایت درباره ان دس��ته از متقاضیانی‬ ‫که تاکن��ون هیچ مبلغ��ی از اورده نقدی خود‬ ‫را واری��ز نکرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن افراد نمی توانند‬ ‫دیگ��ر مس��کن مهر دریاف��ت کنند چ��ون در‬ ‫مقطعی‪ ،‬کسانی که کمتر از ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫اورده نقدی پرداخت کرده بودند‪ ،‬از فهرس��ت‬ ‫متقاضی��ان حذف ش��ده اند و درحال حاضر نیز‬ ‫ای��ن رقم به ‪ ۱۵‬میلی��ون تومان کاهش یافته و‬ ‫اگر متقاضیان مس��کن مهر پردی��س‪ ،‬کمتر از‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تومان اورده نقدی واریزی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬از فهرس��ت تحویل واحدهای مسکن‬ ‫مهر‪ ،‬حذف خواهند ش��د‪ .‬همچنین کسانی که‬ ‫پیش تر بین ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬میلیون تومان واریزی‬ ‫داش��تند و در مرحله نخست حذف شده بودند‪،‬‬ ‫در حال بازگشت به سامانه هستند و می توانند‬ ‫بار دیگر واحد مس��کن مهر خ��ود را در صورت‬ ‫تکمیل اورده نقدی‪ ،‬دریافت کنند‪.‬‬ ‫قان��ون از مهم تری��ن عوام��ل س��وانح‬ ‫رانندگی اس��ت‪ .‬اس�لامی با تاکید بر‬ ‫ل��زوم راه اندازی نهاد مس��تقل ایمنی‬ ‫حمل ونق��ل گفت‪ :‬چنی��ن نهادی باید‬ ‫به طور مستقل س��وانح را بررسی کند‬ ‫و عالوه بر بررس��ی جوانب زیرس��اختی حمل ونقل‪ ،‬رفتارهای‬ ‫رانن��دگان نیز در این نهاد بررس��ی ش��ود‪ .‬این نه��اد در دیگر‬ ‫کشورها ایجاد شده است‪.‬‬ ‫استقبال شهرهای سیل زده از ماه رمضان‬ ‫نماین��ده ش��هردار ته��ران در مناط��ق‬ ‫س��یل زده خوزس��تان با بی��ان اینکه ‪۱۵۰‬‬ ‫نی��روی جدی��د ش��هرداری ته��ران ت��ا ‪۹‬‬ ‫اردیبهش��ت در شهرهای س��یل زده استان‬ ‫خوزس��تان مستقر می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬تالش‬ ‫می کنیم این شهرها تا پیش از فرا رسیدن‬ ‫م��اه رمضان اماده و اثار س��یل از انها پاک‬ ‫شود‪ .‬به گزارش ایسنا شاپور رستمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سیل بند بستان که ‪ ۲۰‬کیلومتر طول‬ ‫داش��ت با همت مردم‪ ،‬همراه��ی نهادهای‬ ‫حاض��ر در منطق��ه و ش��هرداری ته��ران‬ ‫ترمیم و ابگرفتگی ش��هرها برطرف ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه با اس��تقرار ‪۱۵۰‬‬ ‫نیروی جدید ش��هرداری تهران‪ ،‬پاک سازی‬ ‫اثر س��یالب در ش��هرها را اغ��از می کنیم‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬رف��ت وروب‪ ،‬جم��ع اوری زباله‪،‬‬ ‫شس��تن جدول ه��ا و‪ ...‬با هم��کاری نیروی‬ ‫انس��انی و ب��ا اس��تفاده از تجهیزاتی که به‬ ‫این مناطق اعزام ش��ده‪ ،‬انجام می ش��ود و‬ ‫براس��اس برنامه ریزی حداکثر تا یک هفته‪،‬‬ ‫‪ ۴‬ش��هر س��یل زده تمیز و برای ماه رمضان‬ ‫اماده می ش��وند‪ .‬نماینده شهردار تهران در‬ ‫مناطق سیل زده خوزس��تان افزود‪ :‬فعالیت‬ ‫ش��هرداری ته��ران در روس��تاها همچنان‬ ‫ادامه دارد‪ .‬تالش داری��م با همکاری مردم‬ ‫و کمک دیگر نهاده��ای حاضر در منطقه‪،‬‬ ‫س��یل بند روس��تاها را تکمی��ل و با پمپ‪،‬‬ ‫اب را از منطق��ه خ��ارج کنیم ت��ا مردم به‬ ‫خانه های خود بازگردند‪ .‬رس��تمی از ارسال‬ ‫‪ ۷۲‬خ��اور کمک ه��ای مردمی ته��ران به‬ ‫مناطق سیل زده استان خوزستان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این اقالم با کمک نیروهای بس��یج‬ ‫شهرداری تهران و نیروهای مردمی تقسیم‬ ‫و توزیع می شوند‪.‬‬ ‫افزایش وام ساخت و خرید مسکن منتفی شد‬ ‫مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه افزایش‬ ‫سقف وام مسکن چه در بخش ساخت و چه خرید در دستور‬ ‫کار نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در حالی که ورودی صندوق پس انداز یکم‬ ‫روزان��ه حدود ‪ ۵۰۰‬حس��اب بوده امروز ای��ن عدد به ‪ ۲۴۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵۰‬حساب رس��یده است‪ .‬محمدحسن مرادی در گفت وگو‬ ‫با ایلنا با بیان اینکه افزایش وام مس��کن احتمال افزایش نرخ‬ ‫مس��کن را به دنبال دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اواخر س��ال گذشته افزایش‬ ‫سقف وام س��اخت مسکن ویژه انبوه س��ازان مصوب شد و از‬ ‫امسال انبوه س��ازان دارای شرایط‪ ،‬می توانند برای ساخت هر‬ ‫واحد مس��کونی ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان تس��هیالت با س��ود ‪۱۸‬‬ ‫درصد دریافت کنند که اگر ش��رایط استفاده از فناوری های‬ ‫نوین و‪ ...‬را داش��ته باش��د این تسهیالت به انبوه سازان دارای‬ ‫اعتبار پرداخت می شود‪ .‬مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن‬ ‫در پاس��خ به اینک��ه باتوجه به کاهش ق��درت خرید مردم و‬ ‫افزایش بی سابقه نرخ مسکن در تهران‪ ،‬احتمال افزایش سقف‬ ‫وام مسکن در شهرهای حومه تهران از جمله پرند و پردیس‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش سقف وام در شهرهای حومه تهران‬ ‫باعث افزایش جذابیت بازار مس��کن این مناطق می شود و به‬ ‫ط��ور قطع قیمت ها در این مناطق افزایش می یابد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل به تفاوت س��قف وام مسکن در مناطق گوناگون پایبند‬ ‫هس��تیم‪ .‬مرادی با بیان اینکه براساس اخرین مصوبه شورای‬ ‫پول و اعتبار‪ ،‬سقف وام واحدهایی که با استفاده از تسهیالت‬ ‫بانک مس��کن ساخته ش��دند تا ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعدادی از س��ازندگان با تس��هیالت بانک‬ ‫مس��کن اقدام به ساخت واحدهای مس��کونی کردند و برای‬ ‫س��اخت هر واحد مجاز به دریافت تس��هیالت تا سقف ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان بودند‪ .‬پس از واگذاری این واحدها ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫توم��ان از وام به ش��کل نق��دی تس��ویه و ‪ ۶۰‬میلیون هم به‬ ‫خریدار انتقال داده می ش��ود‪ .‬حال براس��اس اخرین مصوبه‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار سقف این وام ها به ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان‬ ‫رس��یده تا برای مثال افراد بتوانند یک واحد مس��کونی ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومانی را با ‪ ۳۶۰‬میلیون توم��ان نقد و بقیه به طور‬ ‫اقساط خریداری کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیرعامل راه اهن می گوی��د تخریب تنها بخش های‬ ‫جزئ��ی از خط��وط ریلی در س��یل اخیر‪ ،‬نش��ان دهنده‬ ‫مزیت ها و قابلیت ه��ای حمل ونقل ریلی در رویارویی با‬ ‫بالیای طبیعی است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫سعید رسولی در همایش ایمنی در‬ ‫راه اهن که یکش��نبه‪ 8 ،‬اردیبهشت برگزار شد‪ ،‬با اشاره‬ ‫به مزیت های حمل ونقل ریلی نس��بت ب��ه جاده ای در‬ ‫زمینه ایمنی گفت‪ :‬ایمنی‪ ،‬برند راه اهن است و راه اهن‬ ‫کلیدواژه توس��عه به ش��مار می رود؛ بنابرای��ن زیربنای‬ ‫راه اهن را باید ایمنی دانست‪.‬‬ ‫رس��ولی ب��ا بیان اینکه امار س��وانح ریلی کش��ور در‬ ‫مقایسه با امار کشته های جاده ای‪ ،‬قابل قبول و نزدیک‬ ‫به صفر اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬البته همین تعداد اندک هم‬ ‫باید کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن با بیان اینکه با اس��تفاده از دانش‬ ‫و تجرب��ه موج��ود‪ ،‬فرهنگ س��ازی و ام��وزش به دنبال‬ ‫کاه��ش س��انحه های ریلی هس��تیم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به ایمن��ی و ارتقای ان‪ ۶ ،‬اس��تراتژی تعریف‬ ‫ش��ده که عبارتند از هوشمندس��ازی حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫افزای��ش س��هم حمل ونقل ریل��ی در جابه جای��ی بار و‬ ‫مسافر‪ ،‬ارتقای سطح کیفی حمل ونقل همگانی‪ ،‬تمرکز‬ ‫ب��ر نقش عوامل انس��انی در بروز س��وانح ریلی و اتخاذ‬ ‫رویک��رد پیش��گیرانه و فعال در زمین��ه کاهش حوادث‬ ‫ریلی‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی تاکی��د ک��رد‪ :‬ای��ن‬ ‫استراتژی ها باعث کاهش سوانح ناشی از مشکالت فنی‬ ‫و انس��انی‪ ،‬شناسایی مش��کالت پیش از سانحه و بهبود‬ ‫عملکرد حمل ونقل ریلی در رویارویی با س��انحه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬باید خطا در س��امانه را‪ ،‬پیش از اینکه‬ ‫منجر به س��انحه ش��ود شناس��ایی و برط��رف کنیم و‬ ‫با اموزش مس��تمر و کارامد نیروی انس��انی‪ ،‬سوانح را‬ ‫کاهش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اه��ن ب��ا بیان اینکه س��یل‬ ‫اخی��ر‪ ،‬مانور واقع��ی بود و درس های خوب��ی به ما داد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هرچند خس��ارت های س��یل هنوز به طور دقیق‬ ‫براورده نش��ده‪ ،‬اما در این سانحه‪ ،‬اسیب پذیری شبکه‬ ‫ریلی از تمام دیگر ش��یوه های حمل ونق��ل کمتر بود و‬ ‫زیرس��اخت های ریل��ی س��هم کوچکی از اس��یب ها و‬ ‫خسارت ها داشتند که این نشان دهنده ثبات و پایداری‬ ‫حمل ونقل ریلی است‪.‬‬ ‫رس��ولی با بیان اینکه ثبت امار ساالنه ‪۱۶‬هزار کشته‬ ‫راهکارهای‬ ‫مدیریت‬ ‫سیالب در راه‬ ‫و راه اهن‬ ‫کاوه همتی فرد‬ ‫کارشناس رسانه‬ ‫نگاهی ب��ه تاریخچه س��یالب ها در ایران‬ ‫نش��ان می دهد تا پیش از س��یل فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬که کل کش��ور را درگیر کرد‪ ،‬بیشترین‬ ‫میزان تلفات ناش��ی از س��یالب در ایران به‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۰‬در اس��تان گلستان برمی گردد‬ ‫ک��ه در ان ‪ ۸۰۰‬نف��ر از هموطنان مان جان‬ ‫باختند‪ .‬گرچه محاسبه میزان خسارت های‬ ‫وارد ش��ده بر کشور در س��یل اخیر‪ ،‬زمان بر‬ ‫اس��ت اما براس��اس گزارش ه��ای ابتدایی‪،‬‬ ‫تاکن��ون مجم��وع خس��ارت ها ب��ه ‪۳۵۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان رس��یده و استان لرستان در‬ ‫حوزه راه ها بیش��ترین خس��ارت را متحمل‬ ‫شده است‪ .‬براس��اس مطالعات وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬عوامل انس��انی موثر در تشدید‬ ‫سیالب ها‪ ،‬دخل و تصرف غیرمجاز در بستر‬ ‫و حریم رودخانه ها‪ ،‬ساخت وساز در مسیل ها‪،‬‬ ‫ساخت سازه های تقاطعی نامناسب (پل ها و‬ ‫ابروها)‪ ،‬برداش��ت بی رویه مصالح از بس��تر‬ ‫رودخان��ه‪ ،‬تخری��ب پوش��ش گیاه��ی و از‬ ‫بین ب��ردن جنگل ها و مرتع ها بوده اس��ت‪.‬‬ ‫پ��س به راحتی می توان مس��ببان تش��دید‬ ‫خسارت های واردشده را شناسایی و هنگام‬ ‫برگزاری مناقصه از فهرست متقاضیان حذف‬ ‫ک��رد‪ .‬البت��ه قانون های بازدارن��ده نیز برای‬ ‫مقابل��ه با متعرضان به حریم رودخانه وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به طور مثال براس��اس ماده نخست قانون‬ ‫ایمنی راه ها و راه اهن‪ ،‬برداشت شن و ماسه‬ ‫از بستر رودخانه دست کم تا شعاع ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫از باالدس��ت و یک کیلومتر از پایین دس��ت‬ ‫پل ها ممنوع اس��ت و متخلف��ان به مجازات‬ ‫محکوم خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس قان��ون‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬راه اه��ن و نی��روی انتظامی‬ ‫موظفند ضمن مراقبت‪ ،‬به محض مش��اهده‬ ‫وقوع تجاوز به راه ه��ا‪ ،‬راه اهن و حریم انها‪،‬‬ ‫موضوع را به مراجع مربوط اطالع دهند‪.‬‬ ‫اج��رای ط��رح عملیاتی مدیریت س��یل‪،‬‬ ‫ایجاد س��امانه مستندس��ازی حادثه سیل‪،‬‬ ‫تهیه نقش��ه پهنه بندی س��یل و نقشه خطر‬ ‫س��یالب‪ ،‬تعیین نقاط ضعف ش��بکه به ویژه‬ ‫پل ها در مقابل سیل و تدوین برنامه ترمیم‬ ‫انها و راه اندازی سامانه پیش بینی و هشدار‬ ‫س��یل‪ ،‬از اقدام های وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و زیرمجموع��ه ه��ای ان در زمین��ه بهبود‬ ‫مدیریت س��یالب در بخش حمل ونقل بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته این تالش ها کافی نیست و نگهداری‬ ‫زیرس��اخت های جاده ای و ریلی کش��ور در‬ ‫مقابل س��یل‪ ،‬نیازمن��د اختص��اص بودجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬به دلیل بارندگی های شدید‪،‬‬ ‫بودج��ه ای از مح��ل منابع م��اده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده‬ ‫‪ ۱۲‬قانون تش��کیل سازمان مدیریت بحران‪،‬‬ ‫به س��ازمان راهداری تخصی��ص یافت و در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نیز ‪ ۱۰‬میلیارد توم��ان به عنوان‬ ‫اعتبار بخ��ش نگهداری ابنی��ه فنی در نظر‬ ‫گرفته ش��د که س��ازمان به منظ��ور کمک‬ ‫ب��ه این بخ��ش ‪ ۶۷‬میلیارد توم��ان دیگر از‬ ‫مناب��ع خود را ب��رای ترمیم ابنی��ه فنی به‬ ‫اس��تان ها اختصاص داد‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که براساس وضعیت اقتصادی سال گذشته‪،‬‬ ‫اعتبار مورد نیاز این بخش برای سال جاری‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫به هر حال «س��یل ‪ »۹۸‬خس��ارت های‬ ‫ش��دید مالی و جانی به هموطنان وارد کرد‬ ‫اما باتوجه ب��ه تغییرات مدیریت��ی در بدنه‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬کارشناسان انتظار‬ ‫دارند مستندس��ازی در زم��ان وقوع بحران‬ ‫و پ��س از بحران‪ ،‬به طور ج��دی و حرفه ای‬ ‫پیگی��ری و در هن��گام انج��ام اقدام ه��ای‬ ‫سازه ای موقتی یا در زمان بازسازی‪ ،‬مسائل‬ ‫اقتصادی کمتر در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫بیان این نکته نیز ضروری است که انجام‬ ‫هرگون��ه اق��دام در حوزه راه و شهرس��ازی‬ ‫به وی��ژه حمل ونقل جاده ای و ریلی‪ ،‬نیازمند‬ ‫بازبین��ی احتمال��ی در تخصی��ص اعتبارات‬ ‫اس��ت که همراهی مجلس شورای اسالمی‬ ‫و س��ازمان برنام��ه و بودج��ه را می طلبد تا‬ ‫بتوان س��ازه و جس��م راه و راه اهن را برای‬ ‫دوره طوالنی ت��ر و اس��تاندارد باالتر طراحی‬ ‫و بازتعریف کرد و زمینه بروز خس��ارت های‬ ‫س��نگین در زم��ان بروز بالی��ای طبیعی را‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گودال های بودجه و ترمزهای رشد اقتصادی‬ ‫یادداشت‬ ‫پیدا و پنهان‬ ‫بازار متشکل‬ ‫ارزی‬ ‫محمد گلشاهی‬ ‫پژوهشگر اقتصادی‬ ‫افزایش شفافیت و حذف منافع شبکه دالالن و‬ ‫رانت جویان ارزی از دستاوردهای اصلی تشکیل‬ ‫بازار متش��کل اس��ت که باید اغ��از ان را به فال‬ ‫نیک گرفت‪ .‬س��ال گذشته در چنین ایامی و در‬ ‫ل با باال گرفتن التهاب ها در‬ ‫نخستین روزهای سا ‬ ‫بازار ارز‪ ،‬دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی متولد ش��د و پس از‬ ‫ان بود که بازارهای مختلف و به عبارتی‪ ،‬نرخ های‬ ‫مختل��ف ب��رای دالر یک به یک متولد ش��دند و‬ ‫بازار نابسامان ارزی کشور را اشفته تر کردند‪ .‬اما‬ ‫بازار ارز‪ ،‬سال ‪ ۱۳۹۸‬را با شمارش معکوس برای‬ ‫ش��روع به کار «بازار متش��کل ارزی» اغاز کرد و‬ ‫هم��ه منتظر هس��تند تا ببینند ای��ا این راهکار‬ ‫جدی��د می تواند از پیچیدگی های قیمت دالر در‬ ‫کشور بکاهد یا خیر‪ .‬اگر بخواهیم خالصه وار انچه ‬ ‫از صحبت ه��ای رئیس کل بانک مرکزی و برخی‬ ‫دس��ت اندرکاران ارزی کش��ور از گوش��ه و کنار‬ ‫ش��نیده می شود را فهرس��ت کنیم به این موارد‬ ‫خواهیم رسید‪ :‬بازار متشکل ارزی به عنوان یک‬ ‫ب��ازار انالین و ش��فاف مکانی برای مبادله نقدی‬ ‫ارزها در بس��تر الکترونیکی اس��ت‪ .‬از اهداف ان‬ ‫عالوه بر ش��فافیت یافتن مبادالت‪ ،‬کشف نرخ بر‬ ‫اس��اس چارچوب های مشخص و عمق بخشیدن‬ ‫ب��ه بازار اس��ت ت��ا از می��زان نوس��ان ها به ویژه‬ ‫نوس��ان های هیجانی بازار کاسته شود‪ .‬به عبارت‬ ‫بهتر‪ ،‬بازاری تشکیل شده که صرافان منتخب به‬ ‫عنوان کارگزاران ان بنا بر عرضه و تقاضای ثبت‬ ‫شده اقدام به کشف قیمت کرده و به هر میزان که‬ ‫نیاز برای اسکناس دالر یا سایر ارزها چه در سطح‬ ‫خ��رد و چه کالن باش��د در هم��ان روز نیاز خود‬ ‫را تامین کنند‪ .‬عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان‬ ‫در این بازار مش��خص هستند و این امکان برای‬ ‫بس��یاری از صادرکنندگان و دارندگان ارز فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت که ارز خود را در این بازار به فروش‬ ‫برسانند‪ .‬بانک مرکزی نیز می تواند بدون نگرانی‬ ‫به مدیریت بازار ارز بپردازد و هرگاه که نوسان ها‬ ‫در بازار شدت گرفت به واسطه این شبکه صرافان‬ ‫ب��ازار را مدیری��ت کند و از پیامدها و مش��کالت‬ ‫قضایی در امان باش��د‪ .‬در واقع هدف اصلی اولیه‬ ‫این ب��ازار در کنت��رل دراوردن بازار اس��کناس‬ ‫ارزهای خارجی است که اگرچه حجم به مراتب‬ ‫کمتری از بازار را ش��امل می شود اما عامل اصلی‬ ‫تعیی��ن قیمت ب��ازار ازاد ارز همین قیمت خرید‬ ‫بازار اس��کناس اس��ت که در نتیجه نوسان های‬ ‫ش��دید ارزی نیز از ان سرچش��مه می گیرد‪ .‬در‬ ‫واقع همه موارد پیش گفته‪ ،‬خالصه ای اس��ت از‬ ‫انچه قرار اس��ت انجام شود که شاید باید خیلی‬ ‫پیش از اینها اتفاق می افتاد؛ اما پرسش این است‬ ‫که ایا عواملی وجود دارد تا انچه مسئوالن دولت‬ ‫و بانک مرکزی در سر دارند به درستی و به طور‬ ‫کامل محقق نشود؟ تجربه های گذشته به خوبی‬ ‫نش��ان داده که بخش��ی از مش��کالت به واسطه‬ ‫س��اختار اقتصاد کش��ور به وجود امده است و به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬ریشه ساختاری دارد‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر میزان قاچاق کاال در کش��ور رقم‬ ‫بسیار قابل توجهی است و به طور قطع این بازار‬ ‫مخالف ش��فاف شدن روابط خود است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫س��عی می کند ت��ا تقاضای خود را ب��ه بازارهای‬ ‫موازی به ویژه بازار ازاد سوق دهد تا هیچ نشانی‬ ‫از خ��ود بر جای نگ��ذارد‪ .‬همچنین یکی دیگر از‬ ‫مشکالت‪ ،‬مسئله مالیاتی این بازار است‪ .‬در واقع‬ ‫اگ��ر اطمینانی از جهت میزان مالیات دریافتی از‬ ‫این بازار اعالم نش��ود فع��االن بازار حتی فعاالن‬ ‫مج��از تمایل می یابن��د که همچن��ان از همان‬ ‫شیوه های قدیمی برای دریافت ارز استفاده کنند‬ ‫تا شیوه ای که در اینده مجبور به پاسخگویی در‬ ‫ن یا نش��ان دهنده حجم تجارت‬ ‫زمینه عملکرد ا ‬ ‫انها برای اداره مالیات باشد‪ .‬همچنین بسیاری از‬ ‫دارن��دگان ارز نیز در صورتی که قیمت این بازار‬ ‫تف��اوت معناداری با قیمت س��ایر بازارها که در‬ ‫اینجا منظور همان بازار ازاد اس��ت داشته باشد‬ ‫حاضر به ارائه اسکناس های خود نخواهند بود‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه انکه ش��بکه وس��یعی از دالالن در‬ ‫خارج از کش��ور وجود دارند که در این س��ال ها‬ ‫س��ودهای کالنی را به واسطه این قیمت سازی به‬ ‫جیب زده اند‪ .‬بسیاری از این شبکه ها با مدیریت‬ ‫س��ایت هایی که اقدام به اعالم قیمت می کردند‬ ‫ب��ازار را تح��ت تاثیر خود ق��رار می دادند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬اش��تباه است اگر فکر کنیم این شبکه فساد‬ ‫به راحت��ی عرصه را به ی��ک رقیب داخلی واگذار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫باید در نظر داشت که بازار متشکل ارزی یک‬ ‫ضرورت برای اقتصاد کش��ور است که باید خیلی‬ ‫زودت��ر از اینها اغاز ب��ه کار می کرد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫چون قدمی رو به جلو برای اقتصاد کشور به شمار‬ ‫می رود باید اغاز به کار ان را به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫محس�ن جالل پور‪ /‬کارشناس اقتصاد‪ :‬یکی دو هفته‬ ‫به پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬در جمعی محدود شنونده سخنان‬ ‫نگران کننده دکتر مسعود نیلی درباره «اثر ابرچالش ها‬ ‫بر رشد اقتصادی» بودم‪ .‬چکیده دیدگاه های ایشان این‬ ‫بود که نظام بانکی‪ ،‬صندوق های بازنشستگی و بودجه‬ ‫دولت ‪ ۳‬چاه مالی بی انتها هستند که تکه بسیار بزرگی‬ ‫از بودجه را می بلعند‪ .‬این ‪ ۳‬ابرچالش باعث شد ه سهم‬ ‫سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫به زیر ‪ ۱۵‬درصد برس��د و رش��د موجودی سرمایه هم‬ ‫به صفر نزدیک ش��ود‪ .‬از ان طرف هرس��ال ارقامی با‬ ‫عنوان بودجه عمرانی در بودجه گنجانده می ش��ود اما‬ ‫منابع تخصیص یافته خرج مصارف جاری می شود یعنی‬ ‫دول��ت ان قدر بی پول ش��ده که بودج��ه عمرانی را هم‬ ‫خرج هفت سر عائله خود می کند‪ .‬اما مسئله این است‬ ‫که در نیم قرن گذش��ته خاس��تگاه اصلی رشد اقتصاد‬ ‫ایران سرمایه گذاری بوده و اکنون که دولت ناچار است‬ ‫بخ��ش عمده ای از مناب��ع را در چاه ابرچالش ها بریزد‪،‬‬ ‫قاعدت��ا امیدی هم به رش��د س��رمایه گذاری و احیای‬ ‫رشد اقتصادی نیس��ت‪ .‬اقتصاددانان می گویند نسبت‬ ‫موجودی سرمایه فیزیکی به تولید ناخالص داخلی برای‬ ‫کش��ورهای مختلف کم و بیش ثابت اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی به طور تقریبی مساوی رشد‬ ‫موجودی س��رمایه است‪ .‬برای کشوری با نسبت باالتر‬ ‫س��رمایه به تولید‪ ،‬برای تحقق مقدار یکس��انی از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی‪ ،‬موجودی س��رمایه بزرگ تری مورد‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬از انجا که موجودی سرمایه در طول زمان‬ ‫بزرگ تر می ش��ود‪ ،‬به تدریج برای میزان معینی از رشد‬ ‫ان مقادیر بیش��تر و بیشتری سرمایه گذاری مورد نیاز‬ ‫است‪ .‬به مجموعه کاالهای سرمایه ای فیزیکی کشور که‬ ‫قابل اندازه گیری بوده و در فرایند تولید کاال و خدمات‬ ‫نقش دارند‪ ،‬موجودی س��رمایه گفته می شود‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫موجودی س��رمایه را می توان مجموع ارزش ساختمان‬ ‫و تاسیس��ات و ماش��ین االت و تجهیزاتی دانس��ت که‬ ‫در فراین��د تولید نقش داش��ته و مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬رش��د موجودی سرمایه در دهه‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬و ‪ ۱۳۵۰‬حدود ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬در فاصله‬ ‫سال های ‪ ۱۳۷۰‬تا سال ‪ ۱۳۹۰‬حدود ‪۴.۵‬‬ ‫درصد و در فاصله سال های ‪ ۱۳۹۰‬تا ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱.۶‬درصد بوده و براوردها نش��ان‬ ‫می ده��د که رش��د موجودی س��رمایه‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود صفر بوده است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬می توان نتیجه گرفت که تولید بالقوه اقتصاد ایران‬ ‫متوقف ش��ده و مهم تر اینکه تامین س��وخت مورد نیاز‬ ‫برای رشد باالتر از ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد مبتنی بر سرمایه گذاری‬ ‫بس��یار دشوار اس��ت‪ .‬چه عواملی س��بب کندی رشد‬ ‫ی می شوند؟ همان طور که اشاره شد‪ ،‬یکی‬ ‫سرمایه گذار ‬ ‫از کلیدی تری��ن متغیرهای اثرگذار بر رش��د اقتصادی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬از انجا که در سال های گذشته‬ ‫رش��د اقتصاد ایران تحت تاثیر این متغیر قرار داش��ته‪،‬‬ ‫در اینده هم عنصر س��رمایه به شدت در این روند نقش‬ ‫ایفا خواهد کرد‪ .‬اما اگر نگاه ما معطوف به اینده باشد‪،‬‬ ‫متوج��ه خواهیم ش��د که عوام��ل زیادی‬ ‫می توانند بر روند سرمایه گذاری سال های‬ ‫اینده تاثیر منفی بگذارند که مهم ترین انها‬ ‫عبارتن��د از‪ :‬تحریم‪ :‬تحری��م هم منابع در‬ ‫گردش اقتص��اد را کم می کند و هم منابع‬ ‫در اختیار دولت را با ش��دتی بیشتر کاهش‬ ‫می دهد‪ ،‬اثر تحریم‪ ،‬کاهش رشد اقتصادی‬ ‫و تحمیل رکود همراه با تورم است‪ .‬کاهش درامدهای‬ ‫نفتی‪ :‬اثر مس��تقیم تحریم‪ ،‬کاه��ش درامدهای نفتی‬ ‫است و با کاهش درامدهای نفتی رشد اقتصادی تحت‬ ‫تاثیر ق��رار می گیرد‪ .‬تحریم‪ ،‬جریان تجارت خارجی را‬ ‫نی��ز مختل می کند که در نتیج��ه‪ ،‬فعالیت بنگاه ها نیز‬ ‫تحت تاثیر قرار خواهد گرفت‪ .‬اگر فروش نفت ایران به‬ ‫زیر یک میلیون بشکه برسد‪ ،‬دولت حتی قادر به تامین‬ ‫نیازهای کشور نخواهد بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬نباید انتظار داشت‬ ‫درامدهای نفتی صرف س��رمایه گذاری دولت شو د و از‬ ‫این محل رش��د اقتصادی حاصل اید‪ .‬کس��ری بودجه‬ ‫دولت‪ :‬دولت ها هرگاه دچار کس��ری بودجه می ش��وند‬ ‫از هزینه های عمرانی می کاهند‪ .‬درحال حاضر نیز توان‬ ‫مال��ی دولت برای تخصیص اعتب��ارات عمرانی کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬تحقیقات نشان می دهد که هرگاه اعتبارات‬ ‫عمران��ی کاهش یافته‪ ،‬رش��د اقتصادی نیز تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬درحال حاضر اقتصاد کشور نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری های گسترده در زیرساخت ها است و اگر‬ ‫این سرمایه گذاری ایجاد نشود‪ ،‬رشد اقتصادی همچنان‬ ‫تحت تاثیر قرار خواهد گرفت‪ .‬فضای کس��ب وکار‪ :‬کاال‬ ‫یا خدماتی که تولید می شود یا در بازار داخل مشتری‬ ‫دارد یا ممکن اس��ت صادر شود‪ .‬اگر بازار به درستی کار‬ ‫کند و تقاضایی وجود داش��ته باشد‪ ،‬بنگاه های تولیدی‬ ‫می توانند از طریق فروش محصول‪ ،‬مازادی ایجاد کنند‬ ‫ک��ه با این مازاد‪ ،‬هم مالیات بپردازند و هم برای تامین‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند‪ .‬اما‬ ‫فضای کسب وکار مساعد نیست و بنگاه نمی تواند مازاد‬ ‫ایجاد کند که این مازاد به سرمایه گذاری تبدیل شود‪.‬‬ ‫نکته های کلیدی درباره بازار متشکل ارزی‬ ‫گروه گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫و دارندگان ارز‬ ‫می توانند از‬ ‫طریق صرافی ها‬ ‫برای فروش‪،‬‬ ‫نرخ مورد نظر‬ ‫خود را در سامانه‬ ‫بازار متشکل‬ ‫به ثبت برسانند‬ ‫ایجاد بازار متش��کل ارزی مهم ترین برنامه دولت برای مهار‬ ‫تالطم های بازار ارز‪ ،‬کنار زدن بازار دوبی امارات و س��لیمانیه‬ ‫عراق در تعیین قیمت ارز در ایران و به حاشیه راندن معامالت‬ ‫کف خیابان است که حتی ادعا می شود که می تواند قیمت ارز‬ ‫را نیز به تدریج تا کانال ‪ ۱۰‬هزار تومان کاهش دهد‪ .‬نوسان ها و‬ ‫تالطم های ش��دید بازار ارز از مهم ترین تهدیدهای پیش روی‬ ‫اقتصاد اس��ت که سال گذش��ته بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫را دچ��ار چال��ش کرد‪ .‬ب��رای مقابله با این چالش قرار اس��ت‬ ‫به زودی بازار متش��کل ارزی اغاز ب��ه کار کند که با راه اندازی‬ ‫ان‪ ،‬بازیگران بازار ارز ساماندهی شده و دالالن و معامالت کف‬ ‫خیابان به حاشیه رانده شوند‪ .‬هم اکنون بازار دوبی و سلیمانیه‬ ‫عراق به عنوان مراج��ع مهم تعیین قیمت دالر و ارز در داخل‬ ‫کشور به ش��مار می روند که این موضوع‪ ،‬مدیریت بازار ارز در‬ ‫داخل را با مش��کالتی روبه رو می کن د اما قرار است با راه اندازی‬ ‫بازار متش��کل ارزی‪ ،‬این بازار به مرج��ع تعیین قیمت روزانه‬ ‫دالر و س��ایر ارزها تبدیل ش��ود‪ .‬درباره جزئیات بازار متشکل‬ ‫ارزی به طور کامل اطالع رس��انی نش��ده که این مسئله باعث‬ ‫ایجاد ابهام ها و حتی تصورهای اش��تباه در بین فعاالن اقتصاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬ابهام های موجود باعث شده حتی برخی فعاالن‬ ‫اقتصا د به اش��تباه تصور کنند که بازار متشکل ارزی قرار است‬ ‫جایگزین س��امانه نیما شو د یا اینکه خریداران خرد و حقیقی‬ ‫قادر به خرید و فروش در ان هس��تند‪ .‬در ادامه تالش می شود‬ ‫ک��ه به مهم ترین پرس��ش ها و ابهام هایی که درب��اره این بازار‬ ‫وجود دارد پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی‬ ‫هم اکنون مراحل نهایی تدوین ش��یوه نامه این بازار در حال‬ ‫طی شدن اس��ت‪ .‬بر اساس برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬این بازار تا‬ ‫پایان اردیبهشت امس��ال راه اندازی خواهد شد‪ .‬بازار متشکل‬ ‫ارزی قرار اس��ت در س��اختمان ش��ماره یک بانک مرکزی در‬ ‫چهار راه استانبول تهران راه اندازی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیگران بازار متشکل ارزی‬ ‫بازیگران اصلی بازار متشکل شامل بانک مرکزی‪ ،‬بانک ها و‬ ‫صرافی های دارای مجوز هستند‪ .‬قرار است از طریق این بازار‪،‬‬ ‫بازیگران غیر مجاز سروس��امان داده ش��ده و انها نیز ناچار به‬ ‫دریافت مجوز و فعالیت قانونی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرده فروشی جایی ندارد‬ ‫اف��راد حقیقی نمی توانن��د در بازار متش��کل ارزی خرید و‬ ‫فروش کنند‪ ،‬این اف��راد برای تامین نیاز ارزی خود باید مانند‬ ‫گذشته به صرافی ها مراجعه کنند‪ .‬تنها بانک ها و صرافی های‬ ‫مج��از ق��ادر به گرفتن «ک��د» و خرید و ف��روش در این بازار‬ ‫هستند‪ .‬قرار است در بازار متشکل ارزی معامالت با اسکناس‬ ‫و نقد انجام شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬صادرکنندگان و دارندگان ارز‬ ‫می توانن��د از طریق صرافی ها برای فروش‪ ،‬نرخ مورد نظر خود‬ ‫را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزین سامانه نیما نمی شود‬ ‫ل ارزی با س��امانه نیما تفاوت ماهوی دار د؛ در‬ ‫بازار متش��ک ‬ ‫واقع در بازار متش��کل‪ ،‬اس��کناس ارز و در س��امانه نیما حواله‬ ‫ارز عرضه می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬با توجه به اینکه در بازار متشکل‬ ‫و بازیگران این بازار موظف هس��تند ‪ ۲‬حس��اب ریالی و ارزی را‬ ‫به مدیریت بازار متش��کل ارزی معرفی کنند و به محض اینکه‬ ‫س��فارش ها ثبت شد معادل ارزی و ریالی سفارش ثبت شده از‬ ‫حساب های طرف ها مسدود می شود تا معامالت تسویه شود‪.‬‬ ‫همه صرافی هایی که قصد ورود به بازار متش��کل ارزی را دارند‬ ‫باید با مدیریت این بازار‪ ،‬قراردادی را امضا کنند و اس��ناد مورد‬ ‫نیاز را تحویل دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگی مداخله بازارساز‬ ‫ابهام های موجود باعث ش��ده حتی برخی فعاالن اقتصا د به اشتباه‬ ‫تصور کنند که بازار متش��کل ارزی قرار است جایگزین سامانه نیما‬ ‫ش��و د یا اینکه خریداران خرد و حقیقی ق��ادر به خرید و فروش در‬ ‫ان هستند‬ ‫فقط قرار اس��ت اس��کناس خرید و فروش شود برنامه ای برای‬ ‫جایگزینی با س��امانه نیما وجود ندارد‪ ،‬البته شاید در اینده در‬ ‫صورت تثبیت جایگاه بازار متشکل‪ ،‬معامالت حواله های ارزی‬ ‫نیز در ان اغاز ش��ود‪ .‬قرار است در ابتدا معامالت ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬نوع ارز‬ ‫اصلی (دالر‪ ،‬یورو و درهم) اغاز ش��و د اما به تدریج به سایر ارزها‬ ‫تسری یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساعت معامالت‬ ‫زمان معامالت این بازار از س��اعت ‪ ۱۰‬صبح اغاز ش��ده و تا‬ ‫پایان س��اعت کاری بانک ها ادامه می یابد‪ .‬تالش ش��ده که در‬ ‫پایان س��اعت معامالت‪ ،‬کار تس��ویه انجام شود و بدین ترتیب‬ ‫تسویه معامالت به روز اینده موکول نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش بانک مرکزی چیست؟‬ ‫بان��ک مرک��زی در بازار متش��کل ارزی فعالیت ه��ا را رصد‬ ‫می کن��د و در صورت لزوم برای ایجاد تع��ادل در بازار دخالت‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬نظ��ارت بانک مرکزی ب��ر این ب��ازار به صورت‬ ‫سیستماتیک و غیر مستقیم خواهد بود‪.‬‬ ‫بازار متش��کل ارزی‪ ،‬ش��رکتی خصوصی به ش��مار می رود‬ ‫که نهادهای خصوصی س��هامدار ان به ش��مار می روند‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی با وجود اینکه در ان س��هامدار نیس��ت‪ ،‬بر ان نظارت‬ ‫می کند‪ .‬سهامداران اصلی بازار متشکل‪ ،‬شامل کانون صرافان‪،‬‬ ‫کانون بانک های دولتی‪ ،‬کانون بانک های خصوصی و فرابورس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزین دوبی و سلیمانیه‬ ‫هم اکنون برای تعیین نرخ ارز بیشتر توجه ها به سوی دوبی‬ ‫امارات و س��لیمانیه عراق اس��ت به طوری که این بازارها نقش‬ ‫اصلی را در تعیین قیمت دالر و سایر ارزها دارند‪ .‬اما با راه اندازی‬ ‫بازار متش��کل ارزی نرخ تعیین ش��ده در ابتدای معامالت این‬ ‫بازار به عنوان نرخ مرجع منتشر می شود که می تواند به تدریج‬ ‫بازارهای رقیب را که خارج از کشور قرار دادند به حاشیه براند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫موفقیت کوچک‪ :‬اندیشکده «شفافیت برای ایران»‬ ‫محمد فاضلی‪ /‬اس�تاد دانشگاه شهید‬ ‫بهش�تی‪ :‬اندیش��کده «ش��فافیت برای‬ ‫ایران» تنها اندیش��کده ایرانی اس��ت که‬ ‫در زمینه ارتقای ش��فافیت کار می کند‪.‬‬ ‫پروژه ها و پویش هایی مثل شفافیت ارای‬ ‫نمایندگان‪ ،‬ش��فافیت بودجه و شفافیت‬ ‫قراردادهای ش��هرداری تهران از کارهای‬ ‫این اندیش��کده اس��ت‪ .‬مدیران و فعاالن اندیشکده‬ ‫«ش��فافیت برای ای��ران» مانند بس��یار از ما‪ ،‬فقط‬ ‫از نبود ش��فافیت و شیوع فس��اد در کشور شکایت‬ ‫نمی کنند بلکه س��ازمان و س��ایتی دارند که مسائل‬ ‫ش��فافیت و فساد کشور را بررسی می کنند‪ ،‬راه های‬ ‫مقابله با فس��اد و ارتقای شفافیت در دنیا را مطالعه‬ ‫کرده و سیاس��ت ها و تکنیک ه��ای دقیق مبارزه با‬ ‫فس��اد را توضیح می دهند؛ پوی��ش راه می اندازند و‬ ‫مطالبه می کنند‪ .‬حیف نیس��ت که کانال تلگرامی‬ ‫انه��ا ک��ه برای ارتقای ش��فافیت و مبارزه با فس��اد‬ ‫در ای��ران تالش می کنن��د فقط ‪۱۹۰۰‬‬ ‫عضو داش��ته باش��د؟ مگر ش��ما از فساد‬ ‫ش��اکی نیس��تید؟ خب می توانید عضو و‬ ‫مخاط��ب ای��ن کانال باش��ید و انها را در‬ ‫پیگیری مطالبات ضدفساد کمک کنید‪.‬‬ ‫انها قوانین نوشته ش��ده و بر زمین مانده‬ ‫را ی��اداوری ک��رده و برای اج��رای انها‬ ‫پیگی��ری می کنند‪ .‬فعاالن «ش��فافیت برای ایران»‬ ‫به ش��ما می گویند که مردم س��ایر کشورها چگونه‬ ‫حرف و اعتراض شان را به گوش مقامات کشورشان‬ ‫می رسانند و چگونه می توان از فضای مجازی بیش‬ ‫از انتش��ا ر اخبار فساد استفاده کرد‪ .‬سایت انها هم‬ ‫ح��اوی مطال��ب خواندنی و اموختنی های بس��یار‬ ‫است‪ .‬اگر به مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت عالقه‬ ‫دارید‪ ،‬س��ایت اندیش��کده «ش��فافیت برای ایران»‬ ‫گزینه مناس��بی اس��ت که هر هفته یا هر روز به ان‬ ‫سر بزنید‪http: //tp۴.ir:‬‬ ‫‹ ‹نحوه تعیین نرخ ارز‬ ‫نرخ ها در بازار متش��کل ارزی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین‬ ‫خواهند شد و دستوری نخواهند بود‪ .‬خریداران و فروشندگان‬ ‫با س��از کاری مانند بورس‪ ،‬پیش از اغ��از معامالت‪ ،‬تقاضاهای‬ ‫خ��ود را ثبت کرده و در نهایت بر اس��اس نزدیک ترین قیمت‪،‬‬ ‫معامالت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دامنه نوسان‬ ‫اکن��ون پیش��نهادهای مختلفی برای دامنه نوس��ان روزانه‬ ‫نرخ ارز در این بازار مطرح ش��ده که مهم ترین پیش��نهاد دامنه‬ ‫نوس��ان ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصدی اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه ش��یوه نامه‬ ‫این بازار هنوز نهایی نش��ده‪ ،‬احتمال تغییر دامنه نوسان اعالم‬ ‫ش��ده وجود دارد‪ .‬در صورت وقوع تحوالت سیاسی و اقتصادی‬ ‫مه��م که به طور معمول باعث افزایش یا کاهش ش��دید تقاضا‬ ‫برای ارز می ش��ود امکان دارد که روند معامالت قفل شده و به‬ ‫ق��ول فعاالن اقتصاد ‪ ،‬صف خرید یا صف فروش ش��کل بگیرد‪.‬‬ ‫ب��رای مقابله با این وضعیت‪ ،‬پیش بینی ش��ده ک��ه با تصمیم‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬دامنه نوس��ان افزایش یابد و با مشارکت بانک ها‬ ‫قفل معامالت باز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین سقف معامالت‬ ‫قرار اس��ت معامالت ب��ه صورت خرید و فروش بس��ته های‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۰‬ه��زار تایی هر ن��وع ارزی (الت) انجام ش��ود‪ .‬در‬ ‫ابتدا س��قف معامالت محدود خواهد بود اما به تدریج با تثبیت‬ ‫جایگاه این بازار‪ ،‬سقف معامالت افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت معامالت‬ ‫از نگرانی های��ی که درب��اره راه اندازی این ب��ازار وجود دارد‬ ‫ت به طوری که برخ��ی تردید دارند‬ ‫امنی��ت معامالت ان اس�� ‬ ‫ در ص��ورت ثبت خرید و فروش‪ ،‬طرف ها حاضر به نهایی کردن‬ ‫و پرداخت وجه باش��ند‪ .‬اما با سازکار تعبیه ش��ده در این بازار‪،‬‬ ‫نگرانی در این باره وجود ندارد؛ همه خریداران و فروش��ندگان‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫ای��ن روزها خان��م ملیندا گیتس‪ ،‬همس��ر اقای‬ ‫بیل گیتس در حال انتش��ار نخس��تین کتاب خود‬ ‫با عنوان ‪ The Moment of Lift‬اس��ت‪ .‬کتابی‬ ‫ک��ه به گفت��ه اقای بیل گیتس نگاه��ی صمیمی و‬ ‫هوش��مندانه به زنان صاحب قدرتی دارد که باعث‬ ‫پیش��رفت دنیا ش��ده اند‪ .‬نحوه معرفی این کتاب و‬ ‫نویس��نده از س��وی بی��ل گیتس عالوه ب��ر ترغیب‬ ‫مخاطب��ان به خواندن کت��اب‪ ،‬نکته های اموزنده و‬ ‫قاب��ل تامل��ی را منعکس می کند ک��ه به طور قطع ‬ ‫ارزش اموخت��ن و ص��رف وق��ت را دارد‪ .‬اقای بیل‬ ‫گیتس این گون ه نویسنده و کتاب را معرفی می کند‪:‬‬ ‫«من کتاب و نویسنده اش را دوست دارم‪ .‬من حتی‬ ‫اگر همس��ر نویس��نده ه��م نبودم ای��ن جمله را به‬ ‫زب��ان می اوردم‪ The Moment of Lift :‬کتابی‬ ‫فوق العاده است‪ .‬اثری است عاقالنه‪ ،‬بی غل و غش و‬ ‫ب قدرتی که باعث پیشرفت و‬ ‫زیبا درباره زنان صاح ‬ ‫اوج هرکسی می شوند‪ .‬اگرچه یک سال طول کشید‬ ‫بر اس��اس نیاز ب��ازار‪ ،‬بازیگ��ران اصلی دخال��ت می کنند و‬ ‫درخواس��ت های خری��د و ف��روش را ثبت و ت�لاش می کنند‬ ‫نیازهای اصلی ارزی را پوش��ش دهند ت��ا بدین ترتیب بازار به‬ ‫تعادل برس��د‪ .‬نگرانی برای کمبود اسکناس عرضه شده در این‬ ‫بازار وجود ندار د زیرا پس از ازاد شدن ورود ارز به کشور‪ ،‬عرضه‬ ‫اسکناس در کشور افزایش یافته به طوری که گاهی صرافی ها‬ ‫از خرید همه اسکناس های عرضه شده باز می مانند‪ .‬اگر عرضه‬ ‫ارز بیش از تقاضا و نیاز بازار باش��د‪ ،‬بانک ها وارد ش��ده و ان را‬ ‫جمع اوری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹به حاشیه راندن معامالت کف خیابان‬ ‫معامالت اس��کناس دالر و سایر ارزها در بازار کف خیابان که‬ ‫خیابان منوچهری جلوه اش��کار ان به شمار می رود نمی تواند‬ ‫رقیب معامالت اس��کناس بازار متش��کل باشد‪ .‬به گفته برخی‬ ‫مس��ئو الن ذی ربط‪ ،‬ح��دود ‪ ۲‬درصد معام�لات ارز به صورت‬ ‫دس��تی در خیابان منوچهری و کف خیابان انجام می شود که‬ ‫ادعا شده اس��ت نمی تواند در مقابل بازار متشکل‪ ،‬خودنمایی‬ ‫کند و به تدریج به حاشیه رانده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش بازار متشکل در کاهش نرخ ارز‬ ‫بهای ارز معامله شده در بازار متشکل به نرخ بازار ازاد(حدود‬ ‫‪ ۱۳‬هزار تومان) نزدیک خواهد بود که تفاوت چند هزار تومانی‬ ‫ب��ا نرخ حواله ارز در س��امانه نیما (حدود ‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۰‬هزار تومان)‬ ‫دارد؛ این موضوع باعث خواهد شد صادرکنندگان و دارندگان‬ ‫ارز تش��ویق شوند به جای عرضه حواله در سامانه نیما به سراغ‬ ‫تبدیل ان به اس��کناس برای عرضه در بازار متش��کل بروند تا‬ ‫بدین طریق س��ود بیشتری را کس��ب کنند‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می ش��ود تا عرضه اس��کناس ارز در بازار بیشتر شود در نتیجه‬ ‫قیمت انواع ارز در بازار به تدریج روند کاهشی پیدا کند و به نرخ‬ ‫سامانه نیما نزدیک شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با صرافان متخلف‬ ‫از جمله نگرانی هایی که درباره بازار متشکل وجود دارد این‬ ‫اس��ت که برخی صرافان سوءاس��تفاده ک��رده و اقدام به خرید‬ ‫ارز در ب��ازار متش��کل به نرخ عمده می کنند و س��پس ان را به‬ ‫صورت خرده فروش��ی به بهای باالتر در بازار ازاد یا کف خیابان‬ ‫به فروش برس��انند‪ .‬اما قرار است برای جلوگیری از این تخلف‪،‬‬ ‫نظارت ش��دیدی روی عملکرد صرافی ها اعمال شود‪ .‬بر اساس‬ ‫تدابیر اتخاذ ش��ده‪ ،‬صرافی ها باید ارز خریداری ش��ده در بازار‬ ‫متش��کل را با سود پیش بینی شده در بازار «سنا» بفروشند‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکه روند معامالت بازار متش��کل و بازار سنا از سوی‬ ‫نه��اد ناظر به صورت پیوس��ته رصد می ش��ود در صورت وقوع‬ ‫تخلف با صرافی های متخلف برخورد می شود‪.‬‬ ‫لحظه اوج‬ ‫تا نویس��نده کتاب را بنویسد‪ ،‬در حقیقت‬ ‫ملیندا تم��ام زندگی خود را روی ان کار‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این کتاب درباره زنانی است‬ ‫که برای ملیندا الهام بخش بوده اند؛ زنانی‬ ‫که از مادر ملیندا ش��روع می شود‪ ،‬سپس‬ ‫به همکارانش در مجموعه مایکروس��افت‬ ‫اش��اره می شود و در ادامه زنان دانشمند‪،‬‬ ‫کش��اورز‪ ،‬مربی و رهبرانی که در طول مدت کار در‬ ‫مجموعه مایکروس��افت با انها مالقات داشته است‬ ‫معرفی می ش��وند‪ .‬با مطالعه تجربه های ش��خصی‬ ‫ملین��دا خواهید دانس��ت که چگون��ه او مجموعه‬ ‫مایکروسافت را مجبور می کند که روی قدرت زنان‬ ‫متمرکز شود‪.‬‬ ‫او در این کتاب به بخشی از نگرش هایش در زندگی‬ ‫مشترک مان و مسیری که با یکدیگر پیمودیم تا در‬ ‫کارم��ان به تعادل برس��یم و اینکه چگونه به من به‬ ‫عنوان یک پدر و همسر کمک کرد تا پیشرفت کنم‬ ‫اش��اره می کند‪ .‬اما چیزی که در باره این‬ ‫کتاب تحسین برانگیز است روشی است‬ ‫که با اس��تفاده از ان ملیندا تسلط خود‬ ‫ب��ر اطالعات را با توانای��ی اش در بازگو‬ ‫کردن داس��تان زن��ان قدرتمندی که با‬ ‫انها مالقات کرده است‪ ،‬در هم می امیزد‬ ‫و بازگو می کند‪».‬‬ ‫بی��ل گیت��س در پایان این گون��ه معرفی خود از‬ ‫کتاب و نویس��نده را پایان می ده��د‪ « :‬ملیندا تمام‬ ‫درام��د حاص��ل از فروش این کت��اب را صرف امور‬ ‫خیریه خواهد کرد‪ .‬ش��ما را تش��ویق به خرید این‬ ‫کتاب می کنم‪ .‬ملیندا مهم ترین ش��خص در زندگی‬ ‫من اس��ت‪ ،‬یک همس��ر‪ ،‬یک مادر‪ ،‬یک ش��ریک و‬ ‫یک دوس��ت و اکنون یک نویس��نده شگفت انگیز‪.‬‬ ‫خوشحالم که در طول سال ها‪ ،‬ملیندا این نگرش ها‬ ‫را با من به اش��تراک گذاشت و دلشادم از اینکه این‬ ‫تجربه ها را با دنیا نیز به اشتراک می گذارد‪».‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1278‬‬ ‫پیاپی ‪2596‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از برگزاری رویداد ساالنه «شهروند‪ :‬نقاش» در شهر تهران‬ ‫نخستین رویداد ساالنه «شهروند‪ :‬نقاش» با استقبال‬ ‫خوب هنرمندان و مردم برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جمعه ‪ ۶‬اردیبهش��ت شهروندان‬ ‫تهران��ی ش��اهد برگ��زاری نخس��تین رویداد س��االنه‬ ‫«شهروند‪:‬نقاش» در پل طبیعت بودند که در جریان ان‬ ‫تعداد زیادی از هنرمندان‪ ،‬پرتره مردم ش��هر را نقاشی‬ ‫کردن��د‪ .‬این رویداد ک��ه به همت انجم��ن هنرمندان‬ ‫نقاش ایران و با حمایت مرکز هنرهای تجسمی شکل‬ ‫گرفته است‪ ،‬فرصتی را فراهم کرد تا هنرمندان نقاش‬ ‫ب��ا خروج از اتلیه های خ��ود‪ ،‬در محیطی عمومی قرار‬ ‫گرفت��ه و در مقابل دیدگان کنجکاو مردم به نقاش��ی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫با توجه به محدود بودن مخاطب هنرهای تجس��می‬ ‫در جامعه ایران و ش��ناخت نداش��تن عم��وم مردم از‬ ‫فضاه��ای هنری مانند گالری ها‪ ،‬اوردن هنر به س��طح‬ ‫ش��هر فرصتی را فراه��م می کند تا م��ردم در جریان‬ ‫گش��ت وگذار و تفریح خود‪ ،‬چگونگ��ی کار هنرمندان‬ ‫روی اث��ر هن��ری را ببینند و با چگونگی ش��کل گیری‬ ‫اثار اش��نا ش��وند‪ .‬این موضوع در طوالنی مدت باعث‬ ‫افزای��ش اگاهی مردم نس��بت به هنرهای تجس��می‬ ‫ش��ده و حتی می تواند مش��تریانی برای اثاری که در‬ ‫سطح های مختلف ازس��وی هنرمندان تولید می شود‪،‬‬ ‫به وجود اورد‪.‬‬ ‫امی��ر راد‪ ،‬رئی��س انجمن هنرمندان نق��اش ایران با‬ ‫بیان اینکه میزان مشارکت هنرمندان در رویداد ساالنه‬ ‫«ش��هروند‪ :‬نق��اش» فراتر از انتظار ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬گمان‬ ‫می کردی��م ‪ ۲۰۰‬نفر در این رویداد ش��رکت کنند اما‬ ‫در نخستین ساعت های صبح جمعه‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫برای ش��رکت در این رویداد ثبت نام کردند‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه محدودیتی برای حضور نقاش��ان درنظر نگرفته‬ ‫بودیم‪ ،‬بس��یاری از شرکت کنندگان حتی عضو انجمن‬ ‫نقاش��ان نیز نبودند اما دانشجویان یا فارغ التحصیالنی‬ ‫بودند که کار باکیفیتی نیز انجام دادند‪.‬‬ ‫راد افزود‪ :‬مخاطب عام اس��تقبال بسیار خوبی از این‬ ‫رویداد داشت و هنرمندان نیز از شرکت در این ساالنه‬ ‫راضی بودند‪ .‬این نخستین بار است که چنین رویدادی‬ ‫در این س��طح برگزار ش��ده و در یک روز چندصد اثر‬ ‫ازس��وی هنرمندان تولید شده اس��ت‪ .‬ما نظری درباره‬ ‫ف��روش یا نگه��داری اث��ار ندادیم و اختی��ار بر عهده‬ ‫هنرمندان بود که با اثر خود چه کنند اما سند تصویری‬ ‫این رخداد از س��وی انجمن تهیه شده و از هنرمندان‬ ‫خواس��تیم چنانچه تصمیم گرفته ش��د نمایشگاهی از‬ ‫این اثار برگزار ش��ود اثر ازس��وی هنرمند یا مخاطبی‬ ‫که پرتره خود را دریافت کرده است‪ ،‬در اختیار انجمن‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬نکته قابل توجه اینک��ه در طول برگزاری‬ ‫ای��ن رویداد تعداد زیادی از پرتره ها به فروش رفت که‬ ‫خریدار انها مردم عادی‪ ،‬گردش��گران خارجی و حتی‬ ‫چند کلکسیونر بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹این رویداد می تواند تابوها را بشکند‬ ‫احمد وکیلی‪ ،‬یکی از نقاشان شناخته شده کشور که‬ ‫در این رویداد حضور داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به نظرم برگزاری‬ ‫رویداد «ش��هروند‪ :‬نقاش» مثبت ترین کاری است که‬ ‫در انجم��ن هنرمندان نقاش انجام ش��ده اس��ت‪ .‬من‬ ‫در زندگی خود ورک ش��اپ های گوناگونی داش��تم اما‬ ‫همه انها در فضای بس��ته بوده و این نخستین بار بود‬ ‫ک��ه در فضای ب��از و در مقابل دید همگان به نقاش��ی‬ ‫پرداختم‪ .‬به نظرم این اتفاق بسیار مثبت بود و درواقع‬ ‫نمایشگاهی با هزاران بیننده بود که محال است چنین‬ ‫اتفاقی در گالری ها رخ بدهد‪.‬‬ ‫او درباره واکنش مخاطبان این برنامه گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه نخس��تین بار بود که مردم با چنین رویدادی‬ ‫روب��ه رو می ش��دند‪ ،‬چندان ب��ا فضا راح��ت نبودند و‬ ‫نقاشی هایی به وسعت یک شهر‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حدود ‪ ۳‬سال پیش سعید شهالپور پیشنهادی به سازمان زیباسازی‬ ‫شهر تهران ارائه داد که ‪ ۱۲۰‬جوان هنرمند در منطقه ‪ ۱۲‬تهران به‬ ‫نقاشی منظره بپردازند تا مخاطب عام با کار انها اشنا شود‬ ‫نمی توانستند به هنرمندان و اثار انها نزدیک شوند اما‬ ‫اگر این رویداد ادامه پی��دا کند و به طور مداوم برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬ارتباط مردم با هنرمندان بیشتر می شود‪ .‬با این‬ ‫حال مردم را بسیار مشتاق دیدم و انها سعی می کردند‬ ‫با کار هنرمندان اشنا شوند‪.‬‬ ‫وکیل��ی ادام��ه داد‪ :‬انچ��ه م��ردم از هنرمن��دان‬ ‫می شناس��ند این اس��ت که فکر می کنن��د هنرمندان‬ ‫و نقاش��ان تافته جدابافت��ه هس��تند اما وج��ود چنین‬ ‫رویدادهایی باعث می ش��ود این تصور بش��کند و مردم‬ ‫متوجه شوند هنرمند نیز مانند انها در مترو می نشیند‬ ‫و به خرید لوازم روزمره می رود‪ .‬برگزاری این رویدادها‬ ‫می تواند چنین تابویی را در ذهن مردم بشکند و این از‬ ‫بزرگ ترین فواید ان است‪.‬‬ ‫وکیل��ی با بیان اینکه چنین رویدادهایی باید باز هم‬ ‫رخ دهد‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۳‬س��ال پیش س��عید شهالپور‬ ‫پیشنهادی به س��ازمان زیباسازی شهر تهران ارائه داد‬ ‫که ‪ ۱۲۰‬جوان هنرمند در منطقه ‪ ۱۲‬تهران به نقاشی‬ ‫منظره بپردازند تا مخاطب عام با کار انها اشنا شود‪ .‬به‬ ‫نظرم این اتفاق باید رخ دهد تا عده بیش��تری از مردم‬ ‫در چنین رویدادی با هنر اش��نا شوند و اینکه انجمن‬ ‫هنرمندان نقاش مسئولیتی به این بزرگی را پذیرفته‪،‬‬ ‫بسیار قابل تحسین است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط‪ ،‬نجات بخش هنر است‬ ‫جمشید حقیقت ش��ناس‪ ،‬هنرمند نقاش‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از حاض��ران در این رویداد بود‪ .‬او با بیان اینکه رویداد‬ ‫ساالنه «ش��هروند‪ :‬نقاش» بس��یار خوب است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نکته مه��م درباره برگزاری چنین رویدادی ان اس��ت‬ ‫که اس��تمرار داشته باشد و نه تنها ساالنه که حتی هر‬ ‫هفته برگزار شود تا هنرمندان در یک محل جمع شده‬ ‫و این کار را ادامه دهند تا مردم را با هنر اشنا کرده و‬ ‫انها را به س��وی تولیدات هنری سوق دهند‪ .‬این اتفاق‬ ‫باعث می شود مخاطبان جذب هنر شده و حتی ترغیب‬ ‫شوند در این زمینه اموزش دیده و کار کنند‪.‬‬ ‫حقیقت ش��ناس افزود‪ :‬به این ترتی��ب دیدگاه مردم‬ ‫درباره دستاوردهای هنری می تواند تغییر اساسی کند‪.‬‬ ‫همان طور که مردم در بازارهای سنتی گردش می کنند‬ ‫و چگونگی تولید محص��والت مختلف را می بینند‪ ،‬در‬ ‫چنی��ن بازاری هم می توانن��د چگونگی خلق هنرهای‬ ‫تجس��می را ببینند‪ .‬وجود بازار برای هنر تجسمی یک‬ ‫ضرورت اس��ت و اگر مردم چگونگی خلق اثر را ببینند‬ ‫ترغیب می ش��وند ان را س��فارش داده و مصرف کنند‬ ‫اما عجیب اس��ت که در ایران هنوز چنین بازار هنری‬ ‫نداریم‪ .‬باید درنظر داش��ت که تنه��ا فروش اثر هنری‬ ‫کافی نیست بلکه پشت صحنه خلق اثر هنری هم باید‬ ‫مورد توجه مردم قرار گیرد‪ .‬در حوزه هایی مانند سینما‬ ‫یا موسیقی وقتی مخاطب پش��ت صحنه کار را ببیند‬ ‫جذب موضوع می ش��ود و عالقه بیش��تری به ان پیدا‬ ‫می کند اما در حوزه تجسمی این موضوع مغفول مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما به بازار بزرگ هنرهای تجسمی نیاز داریم تا‬ ‫هنرمندان در انجا جمع شده‪ ،‬کار کنند و از مخاطبان‬ ‫س��فارش بگیرند‪.‬این هنرمند ادامه داد‪ :‬س��ال ها است‬ ‫که هنرمن��دان در اتلیه های کوچ��ک کار می کنند و‬ ‫اث��ار خ��ود را در گالری های کوچ��ک و در مدت زمان‬ ‫اندکی نمای��ش می دهند‪ ،‬بنابرای��ن نمی توانیم انتظار‬ ‫داشته باشیم که مردم با هنر اشنا شوند‪ .‬هنر تجسمی‬ ‫کار خ��ودش را می کند ولی حامی��ان مالی واقعی ان‬ ‫که مردم هس��تند در جریان ان کار نیستند‪ ،‬بنابراین‬ ‫شکل گیری این ارتباط بسیار نجات بخش است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه مهم ترین نکت��ه در برگزاری این‬ ‫روی��داد‪ ،‬اس��تمرار و مداومت ان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چنین‬ ‫رویدادهای��ی در هم��ه ج��ای جه��ان وج��ود دارد و‬ ‫سفارش دهندگان که مردم هس��تند‪ ،‬مدل هنرمندان‬ ‫می ش��وند و بعد از ان اثر را از انها خریداری می کنند‪.‬‬ ‫این اتفاق در ایران هم به ش��کل گذرا و موقتی برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما با توجه به تعداد زیاد دانشگاه های هنری‬ ‫و تعداد ف��راوان فارغ التحصیالن هنر‪ ،‬ظرفیت بس��یار‬ ‫زیادی در ایران وجود دارد و عجیب اس��ت که کس��ی‬ ‫از ان بهره برداری نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخاطبان متوجه شدند‬ ‫رض��وان ص��ادق زاده‪ ،‬یک��ی دیگ��ر از هنرمن��دان‬ ‫ش��رکت کننده در رویداد «ش��هروند‪ :‬نق��اش» با بیان‬ ‫اینک��ه برگزاری این رویداد اتفاق بس��یار مبارکی بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بسیاری از هنرمندان در یک محل جمع شدند و‬ ‫تعداد زیادی از مردم که به طور معمول در انجا هستند‬ ‫با این اتفاق روبه رو شدند و مهم ترین بخش ماجرا این‬ ‫بود که بین هنرمندان و مردم ارتباط خوبی برقرار شد‪.‬‬ ‫ص��ادق زاده افزود‪ :‬برای من حضور و نقاش��ی کردن‬ ‫در جم��ع‪ ،‬کار راحتی نیس��ت اما زمانی که دوس��تان‬ ‫این پیش��نهاد را مطرح کردند با خوش��حالی پذیرفتم‬ ‫و از ب��ودن در کنار دیگران لذت بردم‪ .‬برای بس��یاری‬ ‫از هنرمن��دان کار کردن در جمع دش��وار اس��ت اما با‬ ‫توجه به اینکه هنرمن��دان فرصت چندانی برای دیدار‬ ‫یکدیگر پیدا نمی کنند‪ ،‬چنی��ن رویدادهایی برای انها‬ ‫نیز غنیمت است‪ .‬او درباره فایده های این رویداد ساالنه‬ ‫گفت‪ :‬مردم در جریان این رویداد با هنر و نقاشی اشنا‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫باره��ا در طول روز ش��نیدم که مردم ب��ه این کار‬ ‫اب��راز عالقه ک��رده و ترغیب می ش��دند در این زمینه‬ ‫ام��وزش ببینن��د و حتی متوجه ش��دند که نقاش��ی‬ ‫ک��ردن یک کار تفننی نیس��ت و افرادی هس��تند که‬ ‫به ش��کل جدی در این زمین��ه کار می کنند‪.‬صادق زاده‬ ‫درب��اره می��زان ش��ناخت مخاطبان از نقاش��ی گفت‪:‬‬ ‫بارها ش��اهد بودم تعدادی از مردم می پرس��یدند چرا‬ ‫بعضی از چهره ها ش��بیه سوژه است و در بعضی دیگر‬ ‫به نظ��ر می رس��د نقاش ب��دون هدف روی ب��وم رنگ‬ ‫می زن��د اما هنرمندان برای انه��ا توضیح می دادند که‬ ‫در نقاش��ی رویکردهای متفاوتی وجود دارد و شنیدن‬ ‫ای��ن توضیح ه��ا برای مخاطب��ان عادی بس��یار خوب‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ص��ادق زاده اف��زود‪ :‬نه تنها رویداد س��االنه که حتی‬ ‫چندب��ار برگزاری این رویداد در س��ال‪ ،‬می تواند اتفاق‬ ‫خوبی باش��د که هم مردم و هم نقاشان از ان استقبال‬ ‫ کنند‪ .‬دانشجویان بسیاری در این رویداد شرکت کردند‬ ‫و هم��ه از ان راضی بودند و به نظر می رس��د‪ ،‬ظرفیت‬ ‫بس��یار خوبی برای برگزاری چنین رویدادهایی وجود‬ ‫دارد‪.‬گفتنی اس��ت‪ ،‬رویداد «ش��هروند‪ :‬نقاش» جمعه‬ ‫‪ ۱۳‬اردیبهش��ت نی��ز در ش��هر رامس��ر برگ��زار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۱۵۶‬میلیون‬ ‫دالری «انتقام جویان»‬ ‫در یک روز‬ ‫نه تنها رویداد‬ ‫ساالنه که حتی‬ ‫چندبار برگزاری‬ ‫این رویداد در‬ ‫سال‪ ،‬می تواند‬ ‫اتفاق خوبی‬ ‫باشد که هم‬ ‫مردم و هم‬ ‫نقاشان از ان‬ ‫استقبال کنند‪.‬‬ ‫دانشجویان‬ ‫بسیاری در این‬ ‫رویداد شرکت‬ ‫کردند و همه‬ ‫از ان راضی‬ ‫بودند و به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬ظرفیت‬ ‫بسیار خوبی برای‬ ‫برگزاری چنین‬ ‫رویدادهایی‬ ‫وجود دارد‬ ‫عکس های جاسم غضبانپور در اصفهان و اثار رامتین زاد در شیراز‬ ‫ش��هرهای مختلف ایران با برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی میزبان هنرمندان و‬ ‫عالقه مندان به هنر هستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این هفته تعدادی از گالری های شهرهای مختلف ایران پذیرای اثاری‬ ‫از هنرمندان بومی یا مهمان هستند که اثار خود را در شاخه های مختلف هنرهای تجسمی‬ ‫در معرض دید عالقه مندان به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫گالری ایوان س��پید‪ ،‬کرج‪ :‬نمایش��گاه عکس فاطمه هزاره با ن��ام «دختران اینه» تا ‪۱۱‬‬ ‫اردیبهشت در گالری ایوان سپید به نشانی مهرشهر کرج‪ ،‬بلوار ارم‪ ،‬بعد از باغ سیب‪ ،‬جنب‬ ‫سه راه شهرداری‪ ،‬شماره ‪ ۲‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری اکنون‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه گروهی عکس «قاب های همدلی» تا ‪ ۱۱‬اردیبهشت در‬ ‫گالری اکنون برپاس��ت‪ .‬این گالری در خیابان خاقانی‪ ،‬کوچه افش��ین(‪ ،)۱۴‬بن بست حریر‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫گالری نگرش‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه گروهی عکس «س��یمای مجهول» تا ‪ ۱۱‬اردیبهشت‬ ‫در گالری نگرش به نشانی خیابان خاقانی‪ ،‬حدفاصل خیابان وحید و خواجه پطرس‪ ،‬نبش‬ ‫بن بست شماره ‪( ۳۰‬شهپر)‪ ،‬شماره ‪ ۳۹۴‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری گذار‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی «کجکوک سکوت» تا ‪ ۲۳‬اردیبهشت در‬ ‫ی گذار به نش��انی اصفهان‪ ،‬خیابان حکیم نظامی‪ ،‬کوچه سنگ تراش��ها‪ ،‬نبش بن بست‬ ‫گالر ‬ ‫سعدی‪ ،‬شماره ‪ ۱۵‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری س��ایان‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه عکس بهنوش انصاری با نام «اغاز یک پایان» تا ‪۱۰‬‬ ‫اردیبهش��ت در گالری سایان به نش��انی اصفهان‪ ،‬خیابان اذر‪ ،‬بن بس��ت سی ودوم(امین)‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۱۷‬برپاست‪.‬‬ ‫استان ها و ‪ ۱۵‬نمایشگاه هنری‬ ‫گالری صفوی‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه عکس جاس��م غضبانپور با نام «زندگی و دیگر هیچ»‬ ‫تا ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت در نگارخانه صفوی برپاس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند به نش��انی خیابان‬ ‫خاقانی‪ ،‬حدفاصل خواجه پطروس و وحید‪ ،‬جنب کوچه شماره ‪ ،۲۱‬خانه صفوی‪ ،‬نگارخانه‬ ‫صفوی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گالری متن‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی میالد ایتی با نام «برد سان» تا ‪ ۱۰‬اردیبهشت‬ ‫در گالری متن برپاس��ت‪ .‬این نمایش��گاه تا ‪ ۲۶‬تیر به نش��انی اصفهان‪ ،‬خیابان ابشار اول‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۲۵‬برقرار است‪.‬‬ ‫گالری امروز‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه اثار مازیار مختاری تا ‪ ۱۶‬اردیبهش��ت در گالری امروز‬ ‫جمی��ل رس��تمی‬ ‫فیلم��ی درباره «نادیا‬ ‫مراد» برن��ده جایزه‬ ‫صلح نوبل می سازد‪.‬‬ ‫گ��زارش‬ ‫ب��ه‬ ‫‪ ،‬رستمی که‬ ‫در س��ال های گذشته‬ ‫در کارگردان��ی س��ینما کم کار بوده اس��ت در‬ ‫سال گذشته فیلم سینمایی «بی تار» را ساخت‬ ‫که هن��وز مراحل فنی فیلم به پایان نرس��یده‬ ‫و زمان اکران ان هم مش��خص نیس��ت‪ .‬او در‬ ‫کارنامه کاری خود س��اخت فیلم های «مرثیه‬ ‫ب��رف» و «ژانی گه ل» را دارد و «بی تار» را هم‬ ‫‪ 8‬س��ال پس از فیلم «چش��م» جلوی دوربین‬ ‫برد و حال قص��د دارد فیلم جدیدش را درباره‬ ‫نادیا م��راد‪ ،‬دختر کرد ایزدی که چندی پیش‬ ‫جای��زه صل��ح نوب��ل را دریافت کرد‪ ،‬بس��ازد‪.‬‬ ‫رس��تمی در حال ن��گارش فیلمنام��ه و انجام‬ ‫پژوهش ها اس��ت و به زودی ب��رای گفت وگو با‬ ‫نادیا مراد س��فرهای خود را به ع��راق‪ ،‬امریکا‬ ‫و چند کش��ور اروپایی اغ��از می کند‪ .‬پیش تر‬ ‫فیلم های خب��ری و مس��تند گوناگونی درباره‬ ‫نادیا مراد که س��ال ‪ ۲۰۱۸‬جایزه صلح نوبل را‬ ‫برای مبارزاتش گرفت و یکی از قربانیان داعش‬ ‫بود ساخته شده اما گفته می شود این نخستین‬ ‫فیلم سینمایی داس��تانی خواهد بود که تولید‬ ‫می ش��ود و برنامه ریزی ش��ده تا در حد جایزه‬ ‫نوبل با پروداکشن بزرگ ساخته شود‪ .‬به گفته‬ ‫رستمی فیلمبرداری این فیلم در عراق‪ ،‬اروپا و‬ ‫امریکا خواهد بود‪.‬‬ ‫برپاس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند به نشانی ابش��ار دوم‪ ،‬کوچه فرشید‪ ،‬شماره ‪ ۳۲۴‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گالری پیرس��وک‪ ،‬شیراز‪ :‬نمایشگاه اثار رامتین زاد تا ‪ ۱۷‬اردیبهشت در گالری پیرسوک‬ ‫به نشانی خیابان رودکی‪ ،‬انتهای کوچه ‪ ،۴‬سمت چپ‪ ،‬شماره ‪ ۱۳‬برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه جم‪ ،‬ش��یراز‪ :‬نمایش��گاه گروهی نقاش��ی «اب و رنگ» تا ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت در‬ ‫نگارخان��ه جم به نش��انی بلوار ای��ت اهلل ربانی‪ ،‬قبل از میدان ابوال��کالم‪ ،‬بین کوچه ‪ ۹‬و ‪،۷‬‬ ‫شماره ‪ ۲۲۵‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری هان‪ ،‬ش��یراز‪ :‬نمایش��گاه گروهی «باغ بی برگی» تا ‪ ۱۱‬اردیبهشت در گالری هان‬ ‫به نشانی انتهای خیابان عفیف اباد‪ ،‬نبش کوچه ‪ ،۱۹‬ساختمان ‪ ،۱۵۶‬زیرزمین برپاست‪.‬‬ ‫گالری نارنج‪ ،‬ش��یراز‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی فاطمه کورش��ی نژاد با نام «لحظه اول» تا ‪۱۶‬‬ ‫اردیبهشت در گالری نارنج به نشانی بلوار معالی اباد‪ ،‬خیابان رهبرماه‪ ،‬مجتمع بزرگ افتاب‪،‬‬ ‫طبقه ‪ ،۳‬واحد ‪ ۵۱۲‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫گالری وصال ش��یرازی‪ ،‬شیراز‪ :‬نمایش��گاه عکس افشین اریافر با نام «فورس ماژور» تا ‪۸‬‬ ‫اردیبهشت به نشانی خیابان مشکین فام‪ ،‬هتل هما‪ ،‬گالری وصال شیرازی برپاست‪.‬‬ ‫گالری تاروپود‪ ،‬ش��یراز‪ :‬نمایش��گاه گروهی «جبر محیطی» تا ‪ ۱۱‬اردیبهشت در گالری‬ ‫تاروپود به نش��انی شیراز‪ ،‬چهارراه حافظیه‪ ،‬مرکز اس��ناد و کتابخانه ملی فارس‪ ،‬نگارخانه‬ ‫تاروپود برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه فرزاد‪ ،‬مش��هد‪ :‬نمایشگاه طراحی‪ ،‬نقاشی و چاپ دستی راحله محسنی نیا با نام‬ ‫«چهل سالگی ام» تا ‪ ۱۱‬اردیبهشت در نگارخانه فرزاد به نشانی بلوار سجاد‪ ،‬خیابان گلریز‪،‬‬ ‫گلریز ‪ ،۲‬شماره ‪ ۱۰‬برپاست‪.‬‬ ‫قس��مت جدید مجموع��ه انتقام جویان که با‬ ‫عنوان «انتقام جویان‪ :‬پایان بازی» اکران ش��ده‬ ‫است تنها جمعه ‪ ۱۵۶.۷‬میلیون دالر در امریکا‬ ‫ف��روش کرد‪ .‬به گزارش مه��ر به نقل از ورایتی‪،‬‬ ‫«انتقام جوی��ان‪ :‬پای��ان بازی» اک��ران خود را با‬ ‫نمایش در ‪ ۴۶۶۲‬سالن سینما در امریکا شروع‬ ‫کرد و پیش بینی ش��ده اس��ت این فیلم به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۳۴۵‬میلیون دالر در ‪ ۳‬روز نخس��ت‬ ‫اکران فروش کند‪ .‬در هر حال این فیلم جمعه به‬ ‫تنهایی ‪ ۱۵۶.۷‬میلیون دالر در امریکا فروخت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ف��روش خیره کننده ان‬ ‫ب��ا ی��ک ف��روش ‪ ۱۰۷‬میلی��ون دالری در روز‬ ‫ایین گش��ایش در چین شروع ش��د‪ .‬این فیلم‬ ‫به این ترتیب باالترین فروش در روز گش��ایش‬ ‫را ثب��ت کرد و از «جنگ س��تارگان‪ :‬نیرو بیدار‬ ‫می ش��ود» که کارش را با فروش ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫دالری ش��روع کرده بود‪ ،‬پی��ش افتاد‪ .‬همه این‬ ‫عوامل موجب ش��ده برای ‪ ۳‬روز ابتدایی اکران‬ ‫این فیلم فروشی بین ‪ ۳۱۰‬تا ‪ ۳۴۵‬میلیون دالر‬ ‫پیش بینی ش��ود‪ .‬پیش بینی ش��ده این فیلم در‬ ‫مدت یک هفته در سراسر جهان به فروش یک‬ ‫میلیارد دالری برس��د‪ .‬منتقدان هم نظر مثبتی‬ ‫به این فیلم نش��ان داده اند و ‪ ۶‬درصد منتقدان‬ ‫وبسایت راتن تومیتوز فیلم را پسندیده اند‪.‬‬ ‫«هشت نفرت انگیز»‬ ‫تارانتینو سریال شد‬ ‫نس��خه طوالنی از فیلم «هشت نفرت انگیز»‬ ‫هش��تمین س��اخته بلند «کوئنتین تارانتینو»‬ ‫در قالب ‪۴‬قسمت از س��وی شرکت نتفلیکس‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نسخه طوالنی‬ ‫این فیلم با بازی س��اموئل ال‪ .‬جکسون‪ ،‬کرت‬ ‫راس��ل‪ ،‬جنیفر جیس��ون لی‪ ،‬تیم راث‪ ،‬مایکل‬ ‫مدس��ن و برون درن در قالب ‪ ۴‬اپیزود حدود‬ ‫‪ ۵۰‬دقیق��ه ای (درمجم��وع ‪ ۲۱۰‬دقیق��ه) از‬ ‫سوی ش��رکت نتفلیکس عرضه شده و شامل‬ ‫صحنه هایی دیده نش��ده در نس��خه سینمایی‬ ‫‪ ۱۶۷‬دقیقه ای اس��ت‪« .‬تارانتینو» که س��اخت‬ ‫فیلم هایی چون داس��تان عامه پسند‪ ،‬سگ های‬ ‫انب��اری‪ ،‬حرامزاده ه��ای لعنتی‪ ،‬جک��ی براون‪،‬‬ ‫بیل را بکش و جانگوی ازادش��ده را در کارنامه‬ ‫س��ینمایی دارد‪ ،‬پس از افش��ای بخش هایی از‬ ‫فیلمنامه اش ازس��وی یک وب س��ایت در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬از س��اخت فیلم «هش��ت نفرت انگیز»‬ ‫منصرف شد و ابتدا تصمیم گرفت‪ ،‬فیلمنامه اش‬ ‫را در قالب یک رمان منتشر کند اما اوایل سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬پس از انکه «هش��ت نفرت انگیز» را در‬ ‫یک تک اجرا به شکل نمایشنامه خوانی به روی‬ ‫صحن��ه برد تصمیمش تغییر ک��رد و درنهایت‬ ‫ای��ن فیل��م را از ‪ ۲۵‬ژانوی��ه ب��ا فیلمنام��ه ای‬ ‫بازنویس��ی شده ساخت و این فیلم در دسامبر‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬اکران شد و با بودجه ‪ ۵۰‬میلیون دالری‬ ‫پیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر در گیشه سینماهای‬ ‫جهان فروخت‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫«نادیا مراد» در قاب‬ ‫دوربین جمیل رستمی‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت ‪ 23 - 1398‬شعبان ‪ 29 - 1440‬اوریل ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1278‬پیاپی ‪2596‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫گزارشی از حضور ناشران و توجه به ادبیات داستانی‬ ‫وقتی نمایشگاه کتاب با رمان تزئین می شود‬ ‫ادبیات داس��تانی در نمایش��گاه کتاب هم��واره مخاطبان‬ ‫بس��یاری را جذب می کند‪ ،‬به همین دلیل بیش��تر ناش��ران‬ ‫ویترین خود را به این اثار اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫باور کنید اینجا تظاهرات نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫غرفه ناشران تخصصی حوزه شعر و ادبیات داستانی است که‬ ‫هر سال در نمایشگاه با اس��تقبال چشمگیر بازدیدکنندگان‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ .‬به طور معمول روزهای تعطیل شلوغ ترین‬ ‫روزهای بازدید از نمایش��گاه کتاب اس��ت؛ از دانش اموزان تا‬ ‫دانش��جویان گرفته تا سایر اقشار پایتخت در روزهای تعطیل‬ ‫به طور حتم س��اعاتی را به بازدید از نمایشگاه کتاب اختصاص‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫یکی از ویژگی های مش��ترک نمایش��گاه کتاب در هر دوره‬ ‫این است که ویترین بیشتر ناشران به اثار داستانی اختصاص‬ ‫دارد؛ به دلیل انکه کتاب های داس��تانی بیش��ترین مخاطب‬ ‫را دارد‪ .‬ح��ال انکه این اثار ازس��وی یک مترجم یا نویس��نده‬ ‫شناخته شده باش��د یا اینکه چهره هایی که کمتر برای مردم‬ ‫شهرت دارند‪ .‬در بیش��تر موارد بازدیدکنندگان در نمایشگاه‬ ‫کتاب برحس��ب اطالعات پیش��ین یا عالقه شخصی به دنبال‬ ‫یک اثر داستانی می گردند‪.‬‬ ‫حضور خود در نمایشگاه فروش داشته باشند؛ به همین دلیل‬ ‫بیشتر کتاب های عرضه شده به ادبیات داستانی به ویژه رمان‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫برای مثال چاپ نخست کتاب «هزار بیشه مالنصرالدین»‬ ‫‪ ۲۰‬اس��فند منتشر و ‪ ۲۷‬اسفند تمام شد و پیش بینی می شود‬ ‫بعد از نمایشگاه به چاپ سوم برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹قص�ه وار زندگ�ی ک�ردن در ای�ن س�رزمین‬ ‫دیرینه است‬ ‫ب رئیس‬ ‫محم��ود اموزگار‪ ،‬مدیر نش��ر «کتاب ام��ه» و نای ‬ ‫اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره اینکه چرا ویترین‬ ‫کتابفروش��ی ها در بیشتر موارد به داس��تان اختصاص دارد‪،‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬به طور کلی قصه در فرهنگ ما نقش بنیادین دارد‪.‬‬ ‫ما از نخس��تین ملت هایی هس��تیم که مس��ائل مان را با قصه‬ ‫بیان می کردی��م و اگر به اثارمان نگاه کنیم می بینیم در واقع‬ ‫استخوان بندی این کتاب ها براساس قصه است‪.‬‬ ‫یعنی س��نت قصه گوی��ی و قصه وار زندگی ک��ردن در این‬ ‫س��رزمین دیرینه است؛ حتی کسانی که س��واد ندارند ده ها‬ ‫قصه را بخوانند‪ .‬کاش ما رویدادی داش��تیم برای کس��انی که‬ ‫قصه ش��فاهی می گویند و این گون��ه از حداکثر ظرفیت های‬ ‫ناشران در امر قصه گویی استفاده می شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه ناش��ران در پاس��خ به اینک��ه با دادن‬ ‫غرفه های بزرگ به ناش��رانی که به کارهای داس��تان و ش��عر‬ ‫تخصصی می پردازد تا چه اندازه موافق هس��تید؟ گفت‪ :‬مردم‬ ‫ذائقه ه��ای گوناگون دارند که باید به ان پاس��خ داده ش��ود‪.‬‬ ‫عده ای دنبال کتاب علمی هستند و تعداد انهایی که دنبال کار‬ ‫داستان هستند به مراتب بیشتر است که باید به خواسته های‬ ‫انها پاسخ داد‪.‬‬ ‫علیخان��ی در غرف��ه خود ابت��کار جالبی انج��ام داده و نام‬ ‫پرفروش های خ��ود را روزانه با خطی خ��وش در باالی غرفه‬ ‫نصب می کند‪.‬‬ ‫این ناش��ر و نویس��نده می گوید‪ :‬نش��ر اموت همیشه اثار‬ ‫نویس��ندگان مطرحی را منتش��ر می کند‪ ،‬ب��ه همین دلیل با‬ ‫استقبال خاصی از سوی خوانندگان روبه رو است‪ .‬وی ترجیح‬ ‫می دهد درباره ناش��ران داستانی در نمایش��گاه کتاب اظهار‬ ‫نظر نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹ناش�ران می خواهن�د در ‪ 10‬روز نمایش�گاه‬ ‫فروش داشته باشند‬ ‫روزب��ه زهرایی‪ ،‬مدیر نش��ر کارنامه به تازگی «هزار بیش��ه‬ ‫مالنصرالدی��ن» را در قال��ب کتابی نفیس در س��ی ودومین‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارائه کرده است‪.‬‬ ‫این ناش��ر درباره اینکه چرا ویترین بیش��تر ناشران حاضر‬ ‫در نمایش��گاه به ادبیات داس��تانی اختصاص دارد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫زمانی که مردم به نمایشگاه می ایند بیشتر عالقه مند هستند‬ ‫به س��راغ کتاب های رمان و شعر بروند چون ارتباط بیشتری‬ ‫ب��ا انها برقرار می کنند‪ .‬ناش��ران هم می خواهن��د در ‪ 10‬روز‬ ‫‹ ‹چرا مردم داستان را دوست دارند؟‬ ‫کشور ما س��رزمین شعر‪ ،‬داستان و حکایت است و مردم ما‬ ‫از اساس عالقه ذاتی زیادی به داستان دارند‪.‬‬ ‫یوس��ف علیخانی را چه انها که در حوزه نش��ر هستند و چه‬ ‫انهایی که داس��تان می خوانند خوب می شناسند‪ .‬وی با رمان‬ ‫«اژد هاکش��ان» برگزیده جایزه جالل ال احمد ش��ده است‪.‬‬ ‫علیخانی هم اکنون مدیر نشر اموت است که به طور تخصصی‬ ‫به ادبیات داستانی می پردازد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬فرشته روز رستاخیز ‪ -‬خوش بین به اینده‬ ‫‪ -2‬معبد مسیحیان ‪ -‬یقین و اعتقاد ‪ -‬واحد محصوالت نفتی‬ ‫‪ -3‬پنـاهـگاه ‪ -‬کـالم اشنـایـی ‪ -‬نهــی از امـدن‬ ‫‪ -4‬اطراف دهان ‪ -‬گردنده برقرار ‪ -‬سمت راست لشکر ‪ -‬نت اول‬ ‫‪ -5‬زادگاه و میهن ‪ -‬متزلزل ‪ -‬باالترین نقطه پرواز‬ ‫‪ -6‬شیره چغندرقند ‪ -‬سیاره زهره‬ ‫‪ -7‬هر بخش از کتاب ‪ -‬لحظه کوتاه‬ ‫‪ -8‬ادرس تصویری ‪ -‬اوراق بهادار‬ ‫‪ -9‬دوستی و محبت ‪ -‬سنگ ریزه‬ ‫‪ -10‬گمان و تصور ‪ -‬کار مشتری‬ ‫‪ -11‬سوره سی ام قران ‪ -‬نام پیشین ایرانشهر ‪ -‬وسیله درو‬ ‫‪ -12‬هـزار کیلـوگـرم ‪ -‬اسـان ‪ -‬باتـدبیـر ‪ -‬صنـم‬ ‫‪ -13‬حشره اجتماعی ‪ -‬مقاصد و اهداف ‪ -‬مواد ته نشین شده‬ ‫‪ -14‬گاو معب��ود مصری��ان باس��تان ‪ -‬کم پیدا ش��دن ‪ -‬جبران مادی‬ ‫خسارت‬ ‫‪ -15‬صیاد ابزی ‪ -‬پایداری در دوستی و تعهد خویش‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ش ک‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ض‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫س ک‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫چ‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ جواب جدول‬ ‫شماره ‪132‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اقتصادی ‪ -‬سعی و کوشش فراوان‬ ‫‪ -2‬بیماری واگیردار ‪ -‬ظرفی برای حمل مایعات‪ -‬علت و سبب ‪ -‬در اغاز‬ ‫پیدایش یا فعالیت‬ ‫‪ -3‬چرک جامه و بدن ‪ -‬ویران کننده ‪ -‬بخشی از دستگاه تنفسی‬ ‫‪ -4‬پایه و بنیاد ‪ -‬کیف دستی ‪ -‬قوم صدر اسالم ‪ -‬تصدیق ایتالیایی‬ ‫‪ -5‬نام خانوادگی ‪ -‬عالج ندارد‬ ‫‪ -6‬اتش دوزخ ‪ -‬درس معارف اسالمی‬ ‫‪ -7‬باالی دندان ‪ -‬گل سرخ ‪ -‬پهلوان و جنگاور‬ ‫‪ -8‬شالوده ‪ -‬اغشته به اب‬ ‫‪ -9‬نخستین ‪ -‬عقب و دنبال ‪ -‬داخل‬ ‫‪ -10‬عقیده مسلکی ‪ -‬میل و رغبت شدید‬ ‫‪ -11‬کشوری در قاره اسیا ‪ -‬امتداد فیزیکی‬ ‫‪ -12‬خرسی در افالک ‪ -‬بانگ خوش ‪ -‬فلز کبابی ‪ -‬قدرت خواندن‬ ‫‪ -13‬بلدرچین ‪ -‬سیاح ‪ -‬اژدرما ر‬ ‫‪ -14‬توصیه محکم ‪ -‬شهری در المان ‪ -‬امر به پیدا کردن ‪ -‬اگر شاعرانه‬ ‫‪ -15‬ارمغان سفر ‪ -‬از تشکیالت قضایی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ جایزه بوکر عربی‬ ‫به نویسنده لبنانی رسید‬ ‫«هدی برکات» نویسنده لبنانی‪ ،‬جایزه‬ ‫بین المللی رمان عربی موسوم به «بوکر»‬ ‫را برای رمان «پس��ت شبانه» از ان خود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬برکات‬ ‫‪۵۰‬ه��زار دالر ب��رای این جای��زه دریافت‬ ‫می کند و به هر یک از ‪ 5‬نویس��نده دیگر‬ ‫انتخاب ش��ده در ایین اعطای این جای��زه نیز مبلغ ‪ ۱۰‬هزار دالر‬ ‫اهدا می شود‪.‬‬ ‫بنیاد جایزه بوکر در لندن از حامیان برگزاری ایین جایزه بوکر‬ ‫عربی اس��ت و کلید اعطای این جایزه در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬در ابوظبی‬ ‫زده ش��د‪ .‬اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی حمایت مالی جایزه‬ ‫بوکر عربی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫هدی برکات که متولد بیروت اس��ت‪ ،‬در پاریس زندگی می کند‬ ‫و چند رمان از جمله «س��نگ خنده» را به رشته تحریر دراورده‬ ‫اس��ت‪ .‬پس��ت ش��بانه‪ ،‬شش��مین رمان برکات اس��ت که به زبان‬ ‫فرانسوی ترجمه شده است‪.‬‬ ‫وی عالوه ب��ر دریافت جایزه نقدی برای ن��گارش این رمان‪ ،‬از‬ ‫وجوهات مالی ب��رای ترجمه ان به زبان انگلیس��ی نیز برخوردار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پس��ت ش��بانه راوی نامه های افرادی اس��ت که با محنت های‬ ‫اجتماعی و مشکالت شخصی دست به گریبان هستند‪.‬‬ ‫نیم میلیون تراکنش بانکی در ‪3‬‬ ‫روز نخست نمایشگاه کتاب‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪133‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‹ ‹به سراغ انتشار کتاب نوقلمان برویم‬ ‫یکی از ناش��رانی که در دهه های گذش��ته در زمینه ادبیات‬ ‫داستانی بس��یار پرکار بوده‪ ،‬نشر چشمه است‪ .‬این انتشارات‬ ‫در این س��ال ها در کنار انتشار اثار بزرگان‪ ،‬نویسندگان جوان‬ ‫بااستعدادی را معرفی کرده است‪ .‬بهرنگ کیاییان‪ ،‬از مدیران‬ ‫نشر چشمه اس��ت که معتقد است ادبیات فارسی ایران برای‬ ‫داستان پردازی ظرفیت های زیادی دارد و باید بستر مناسب‬ ‫ب��رای بروز کردن این ظرفیت ها ایجاد ش��ود‪ .‬وی در این باره‬ ‫می گوی��د‪ :‬کاری که ما انجام داده ایم ایجاد فضا برای کس��انی‬ ‫اس��ت که امکان خلق اثار قابل توجهی دارند‪ .‬این ناش��ر ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬نس��بت به چند س��ال پیش نویسندگان جدی تری‬ ‫پا به میدان گذاش��ته اند و اثارشان نس��بت به گذشته بیشتر‬ ‫خوانده می ش��ود‪ .‬داستان نویس��ی متاثر از شرایط اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و سیاس��ی اس��ت و اگر شرایط سخت شود خالقیت‬ ‫کمت��ر امکان ظهور و بروز پیدا می کند‪ .‬کیاییان در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که در س��ال های اخیر ترجمه پرطرفدارتر بوده‬ ‫یا تالیف؟ گفت‪ :‬ترجمه همیش��ه طرفدار بیشتری دارد و اگر‬ ‫در حوزه ترجمه کار کنید با دنیایی از کتاب روبه رو هس��تید‪.‬‬ ‫از تاریخ ادبیات و فرهنگ کش��ورهای دیگر می توان کارهای‬ ‫خاص��ی را برای ترجمه انتخ��اب کرد‪ .‬در ترجم��ه با هزاران‬ ‫نویس��نده در ارتباطیم ام��ا در تالیف با اس��تعدادهای کمی‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ ،‬به همین دلیل دس��ت ناشر در ترجمه بازتر‬ ‫است اما تالیف همیشه جایگاه خود را داشته است‪ .‬وی معتقد‬ ‫است ناش��ران باید سازکار بروز اس��تعداد جوانان را به وجود‬ ‫بیاورند که خوشبختانه در سال های اخیر چند ناشر این کار را‬ ‫کرده اند‪ .‬از طرفی همکاری با کار اولی ها ریس��ک زیادی دارد؛‬ ‫از این رو بسیاری از ناشران به سراغ اثار این گروه نمی روند‪.‬‬ ‫ام��ار تراکنش های بانکی در نمایش��گاه کتاب ب��ه بیش از نیم‬ ‫میلیون مورد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫سید رضا اکرمی‪ ،‬معاون اجرایی نمایشگاه های‬ ‫بانک شهر از ثبت ‪ ۵۳۰‬هزار تراکنش تا پیش از ظهر روز گذشته‬ ‫در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تراکنش ها تا پایان روز نخس��ت این رویداد ‪۱۱۳‬‬ ‫هزار مورد گزارش شده بود‪.‬‬ ‫اکرمی درباره تعداد بن کارت های صادر ش��ده نیز گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۷۰‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ب��ن کارت کتاب صادر ش��ده که نس��بت به روز‬ ‫نخست بیش از ‪ ۱۰‬هزار عدد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫رئیس س��ی ودومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران از نامه وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی برای دعوت از رهبر معظم انقالب برای حضور در نمایشگاه کتاب‬ ‫امسال خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬محس��ن جوادی بی��ان کرد‪ :‬به روال هم��ه دوره های برپایی‬ ‫نمایشگاه کتاب در این دوره نیز مقدمات کار دعوت از معظم له برای حضور در‬ ‫این رویداد بزرگ فرهنگی کش��ور ازسوی س��ید عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی انجام شده است؛ اما درباره تصمیم حضور ایشان اطالعی نداریم‬ ‫و م��ا هم منتظر اعالم تش��ریف فرمایی مقام عظمای والیت به نمایش��گاه کتاب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در ادامه درباره کم وکیف حضور رهبر‬ ‫فرزانه انقالب در نمایش��گاه کتاب امس��ال گفت‪ :‬تاکنون چی��زی درباره حضور‬ ‫معظم له در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به ما اعالم نشده است‪.‬‬ ‫اغاز بی ینال ونیز با شعری از شفیعی کدکنی‬ ‫پنجاه وهش��تمین بی ینال هنر ونیز‪ 21 ،‬اردیبهش��ت‬ ‫اغاز ب��ه کار می کند و ایران با ‪ 3‬هنرمند در این رویداد‬ ‫جهانی حاضر اس��ت‪ .‬هادی مظفری‪ ،‬مدیرکل هنرهای‬ ‫تجس��می می گوید‪ :‬پاویون جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫پنجاه وهش��تمین دوس��االنه هنر ونیز‪ ،‬پی��ام اور صلح و‬ ‫ستایش زندگی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ه��ادی مظفری که ب��ا حکم وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامی ب ه سمت کمیسیونر ایران در‬ ‫بی ینال ونیز منصوب شده‪ ،‬با اعالم این مطلب که عنوان غرفه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در این دوره «از بودن و س��رودن» ن��ام دارد‪ ،‬گفت‪ :‬عنوان غرفه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران براساس ش��عری از دکتر «محمدرضا شفیعی کدکنی» که نشان‬ ‫از رویش و امید به اینده دارد‪ ،‬انتخاب شده است‪ .‬این نمایشگاه پیام اور صلحی‬ ‫اس��ت از سمت جامعه و فرهنگ درخش��ان ایرانی که رسانه های جهان کمتر به‬ ‫ان پرداخته اند‪.‬‬ ‫مظفری ادامه داد‪ :‬در این دوره‪ ،‬هنرمندان براس��اس یک فرایند دقیق انتخاب‬ ‫شدند و اثار ‪ 3‬هنرمند که با زبان و نشانه های جهانی در گفت وگوست و به دنیای‬ ‫هنر معاصر جهان نزدیک تر اس��ت به ونیز خواهد رفت‪ .‬هنرمندان براساس ارای‬ ‫هیات انتخاب‪ ،‬متش��کل از حسن سلطانی رئیس دانشگاه هنر‪ ،‬محسن سلیمانی‬ ‫مدرس دانشگاه‪ ،‬فرح اصولی هنرمند‪ ،‬امیر سقراطی پژوهشگر‪ ،‬منتقد و هنرمند‪،‬‬ ‫احسان اقایی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران‪ ،‬علی بختیاری کارشناس هنری‬ ‫و اینجانب به عنوان کمیسیونر نمایشگاه‪ ،‬انتخاب شدند‪ .‬معیارهای اصلی انتخاب‬ ‫هنرمندان‪ ،‬تابعیت و سکونت در ایران‪ ،‬توجه به استان ها و حضور نماینده بانوان‬ ‫هنرمند در این رویداد بوده است‪.‬‬ ‫مظفری در پایان گفت‪ :‬تاکنون پنجاه وهفت دوره بی ینال ونیز برگزار شده که‬ ‫ایران در ‪ 8‬دوره ان شرکت داشته است‪ .‬حضور ایران در این بی ینال ‪ 2‬دوره پیش‬ ‫از انقالب اس�لامی و ‪ 6‬دوره پس از انقالب اس�لامی بوده است‪ .‬پنجاه وهشتمین‬ ‫بی ینال ونیز از ‪ ۲۱‬اردیبهش��ت (‪ ۱۱‬مه ‪ )۲۰۱۹‬به طور رس��می در ‪Fondaco‬‬ ‫‪ Marcello‬شهر ونیز ایتالیا گشایش می یابد و تا ‪ 3‬اذر (‪ ۲۴‬نوامبر) برپاست‪.‬‬ ‫احضار ‪ 2‬مدیر تلویزیون به دلیل حذف نود‬ ‫به شورای نظارت بر صداوسیما‬ ‫عضو شورای نظارت بر س��ازمان صداوسیما‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصمیم گیری دقیق درباره برنامه نود به جلس��ه بعدی‬ ‫موکول ش��ده و مدیر سیما و مدیر ش��بکه ‪ 3‬باید در‬ ‫جلس��ه بعدی حاضر ش��وند و توضیحاتی در این باره‬ ‫ارائه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا پس از حسام الدین اشنا‪ ،‬نماینده قوه‬ ‫مجریه و غالمرضا کاتب‪ ،‬نماینده قوه مقننه‪ ،‬قاضی زاده‬ ‫هاش��می‪ ،‬عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در جلسه هفته‬ ‫گذش��ته درباره برنامه نود صحبت هایی ش��ده بود ام��ا تصمیم گیری دقیق تر به‬ ‫جلس��ه بعدی موکول ش��ده اس��ت‪ .‬مرتضی میرباقری و علی فروغی نیز باید در‬ ‫جلس��ه بعدی حاضر باش��ند تا توضیحاتی ارائه دهند‪ .‬نود یک برنامه تلویزیونی‬ ‫زنده در زمینه فوتبال و ورزش بود که هر هفته دوش��نبه شب از شبکه ‪ 3‬سیما‬ ‫پخش می ش��د‪ .‬این برنامه فقط به تش��ریح و توضیح مس��ابقات فوتبال محدود‬ ‫نمی ش��د بلکه در بخش های گوناگون ان‪ ،‬براس��اس روابط میان فرهنگ جامعه‪،‬‬ ‫مردم‪ ،‬سیاس��ت و حتی جغرافیای مناطق با نگاهی دگرگون و متمایز‪ ،‬به پدیده‬ ‫فوتبال پرداخته می شد‪ .‬بنیان گذار‪ ،‬مجری و تهیه کننده برنامه ورزشی نود عادل‬ ‫فردوسی پور بود‪ .‬این برنامه در اواخر سال ‪ ۹۷‬دچار حاشیه های زیادی شد و در‬ ‫نهایت در تاریخ ‪ ۲۷‬اسفند ‪ ۹۷‬به طور رسمی ازسوی رئیس صداوسیما اعالم شد‬ ‫دیگر برنامه نود پخش نخواهد شد‪.‬‬ ‫اژدهای چین در راه کاخ گلستان‬ ‫مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان خبر داد نمایشگاهی از اثار تاریخی‬ ‫مرتب��ط با اژدهایان تاریخی چین در اینده ای نزدیک در مجموعه میراث جهانی‬ ‫کاخ گلستان به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا مسعود نصرتی با اش��اره به حضور رئیس بخش نمایشگاهی‬ ‫موزه شانگهای چین و ‪ 2‬کارشناس ارشد این موزه برای بررسی راهکارهای ایجاد‬ ‫همکاری موزه ای بین کاخ گلستان و موزه شانگهای‪ ،‬در کاخ گلستان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این دیدار «جین هونگ»‪ ،‬رئیس بخش نمایش��گاهی موزه شانگهای چین از‬ ‫مخازن‪ ،‬س��الن های نمایش و بخش های گوناگون موزه های کاخ گلستان بازدید‬ ‫و با بررس��ی ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح همکاری های موزه ای‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد در اینده ای نزدیک ش��اهد برگزاری نمایش��گاهی موزه ای به طور‬ ‫متقابل میان دو موزه باشیم‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه مجموعه میراث جهانی کاخ گلس��تان از افزایش س��طح‬ ‫مراودات فرهنگی بین دو کشور استقبال می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باتوجه به ظرفیت های‬ ‫موجود در کاخ گلس��تان در حال برنامه ریزی برای برگزاری نمایش��گاهی از اثار‬ ‫مرتبط با اژدهایان تاریخی چین با همکاری معاونت میراث فرهنگی و اداره کل‬ ‫موزه ها هستیم‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫دعوت صالحی از رهبر معظم انقالب‬ ‫برای حضور در نمایشگاه کتاب‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!