روزنامه صمت شماره 1310 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1310

روزنامه صمت شماره 1310

روزنامه صمت شماره 1310

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫حمله به نفتکش ها مکمل‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران است‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫علی الریجانی در نطق پیش از دس��تور جلس��ه علنی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬اقدام ها علیه نفتکش ها در دریای عمان را مش��کوک دانست و‬ ‫گفت‪ :‬به نظر این اقدام ها مکمل تحریم های اقتصادی است؛ به جهت انکه‬ ‫از تحریم ه��ا نتیج��ه ای نگرفتند‪ .‬به ویژه باتوجه به س��وابق تاریخی امریکا‬ ‫در ای��ن زمینه که در جن��گ جهانی‪ ،‬امریکایی ها کش��تی های خود را در‬ ‫نزدیکی ه��ای ژاپن مورد هدف قرار دادند تا توجیه الزم برای دش��منی را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1310‬پیاپی ‪ 16 2628‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اولویت های نفتی و جایگاه‬ ‫بخش خصوصی در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صنعت خودرو نیازمند‬ ‫حاکمیت هوشمندانه‬ ‫دست باز ایران‬ ‫برای صادرات برق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫کسب وکار های مجازی‬ ‫نگران تحریم نباشند‬ ‫مدیریت هزینه یا درامد؟‬ ‫صنایع ایران در برخی از حوزه ها مشکالت جدی دارد و تا زمانی که این مشکالت‬ ‫برطرف نش��وند نمی توان افق روش��نی را برای این بخش ترس��یم کرد‪ .‬اینکه ما در‬ ‫کشور بیشتر نیاز به مدیرانی داریم که بتوانند هزینه ها را کاهش یا درامد را افزایش‬ ‫دهند موضوعی قدیمی است و پیش از این بارها درباره ان بحث شده است‪ .‬دو گانه‬ ‫انتخ��اب بین مدیریت هزینه و مدیریت درامد در ایران به س��ادگی ایجاد نش��ده و‬ ‫طبیعی است که به سادگی یک گزارش هم تمام نشود؛ موضوعی که بر شاخص های‬ ‫بس��یاری تاثیر می گذارد و باید از میان برداشته شود‪ .‬بسیاری از متفکران اقتصادی‬ ‫معتقدند ش��رایط تحریم��ی نیاز به مدیریت ش��ناور دارد و با اصرار بر یک ش��یوه‬ ‫مدیریتی شاید مهارکردن نوسان ها شدنی نباشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حمایت دولت از برقراری‬ ‫ایمنی در معادن زغال سنگ‬ ‫‪13‬‬ ‫بررسی اخرین وضعیت تولید مشترک میتسوبیشی ژاپن در خمین‬ ‫«اورده» خارجی ها را‬ ‫ماندگار می کند‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪6‬‬ ‫فرمان قطار ایران‪-‬ترکیه‬ ‫در دست یورو‬ ‫از دوگانه ای قدیمی در اقتصاد ایران گزارش می دهد‬ ‫‪7‬‬ ‫دور شدن از‬ ‫نرخ گذاری های غیر متعارف‬ ‫عوامل هیجان ساز‬ ‫بازار کاالیی‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در سفر غیررسمی رئیس جمهوری به مشهد عنوان شد‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫وزیر نفت هفته گذشته برنامه ها و اولویت های سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ش��رکت های اصلی و تابع وزارت نف��ت به ویژه معاونت امور‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬پژوهش و فناوری ای��ن وزارتخانه را ابالغ کرد؛‬ ‫برنامه هایی که همس��و با برنامه ه��ای ملی اقتصاد مقاومتی‬ ‫تدوین و ارائه شده است‪.‬‬ ‫در این میان سایر مدیران و مسئوالن نفتی هم در جایگاه‬ ‫خود سرفصل هایی از برنامه های در دست اجرا و پروژه هایی‬ ‫که قرار است در اینده نزدیک به مرحله اجرا دراید را مطرح‬ ‫و به طریقی جایگاه خود را در برنامه های توس��عه ای تشریح‬ ‫کرده ان��د‪ .‬این اولویت ها براس��اس اهمی��ت پروژه ها و موارد‬ ‫دیگری مانند درصد تکمیل یا س��وداوری ان برای کش��ور‬ ‫لحاظ شده است‪.‬‬ ‫این برنامه ها در حالی تدوین و اعالم شده که در سال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ظرفیت های اجرای��ی و عملیاتی بخش خصوصی‬ ‫کش��ور در حوزه انرژی نادیده گرفته ش��ده و ان طور که باید‬ ‫از این ظرفیت اس��تفاده نشده است‪ .‬چنانچه بیش از ‪۳۳۰۰‬‬ ‫ش��رکت در حوزه انرژی (پس از پای��ان جنگ تحمیلی‪ ،‬در‬ ‫س��ال های پایانی دهه ‪ )۶۰‬در کش��ور ایجاد ش��ده و شروع‬ ‫ب��ه فعالیت کرده اند ک��ه درحال حاضر در اجرای برنامه های‬ ‫وزارت نف��ت و ش��رکت های تابع نادیده گرفته می ش��وند و‬ ‫جایگاه مناسبی ندارند‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه اعالم��ی و اولویت بندی پروژه ها‪ ،‬تکمیل‬ ‫ظرفی��ت و راه ان��دازی فازه��ای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬پارس‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬یک��ی از پروژه هایی اس��ت ک��ه بای��د در اولویت‬ ‫برنامه های توس��عه ای قرار گیرد‪ .‬هدف از توس��عه هر کدام‬ ‫از فازه��ای ‪ ۱۳‬و ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۴‬پ��ارس جنوب��ی‪ ،‬تولید روزانه‬ ‫‪ ۵۶‬میلی��ون مترمکعب گاز ترش‪ ۷۵ ،‬هزار بش��که میعانات‬ ‫گازی و ‪ ۴۰۰‬تن گوگرد اس��ت‪ .‬همچنین تولید ساالنه یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۰‬هزار تن گاز مایع ال پی جی (پروپان و بوتان)‬ ‫و ی��ک میلیون تن اتان به منظ��ور تامین خوراک واحدهای‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬برای این واحدها در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ارزش اقتصادی حاصل از بهره برداری کامل و دس��تیابی به‬ ‫تم��ام تولی��دات این طرح ها حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫س��ال گذشته بخش نخس��ت این فازها و پاالیشگاه های‬ ‫ان بهره برداری ش��د و اکنون باید تکمیل ش��ود‪ .‬اما س��وال‬ ‫بزرگ اینجاس��ت که چگونه دولت دست از حاکمیت مطلق‬ ‫خ��ود در اجرای این گون��ه پروژه ها برنداش��ته و کماکان با‬ ‫انحصارطلبی‪ ،‬طرح های توس��عه ای را به انجام می رس��اند‪.‬‬ ‫ظرفیت س��ازی در بخش خصوص��ی به ویژه تحقق اهداف ها‬ ‫و برنامه های دولت در این زمینه موجب ش��د امروزه قابلیت‬ ‫و توانمندی بیش از ‪ ۷۵‬درصد از کار پروژه های باالدستی و‬ ‫پایین دس��تی در سطح کشور و حتی اجرای پروژه در خارج‬ ‫از کش��ور در این بخش وجود داش��ته باش��د؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که ش��رکت های تابع وزارت نفت در شرایط امروزی‬ ‫نباید توس��عه یابند یا محوریت حاکمیتی خود را برای اجرا‬ ‫حفظ و حراس��ت کنند‪ .‬رویکردهای منطقه ای و نیز جهانی‬ ‫بهره گیری از قابلیت های درون س��ازمانی است که این مهم‬ ‫در حوزه انرژی در کشور ایجاد شده و منتظر ابالغ برنامه ها‬ ‫به بخش خصوصی هستند‪.‬‬ ‫بد نیست بدانید که مجریان این فازها پیشرفت اجرایی را‬ ‫مرهون ش��رکت های داخلی می دانند اما در شرایط امروزی‬ ‫که اقتصاد کشور در محدودترین وضعیت خود به سر می برد‬ ‫و وزارت نفت نیز مبالغ هنگفتی را بدهکار شرکت های داخلی‬ ‫مجری پروژه هاست‪ ،‬واگذاری برنامه های توسعه ای و اجرایی‬ ‫پروژه های مورد اش��اره می تواند توقف فعالیت ش��رکت های‬ ‫بخش خصوصی را به بهره برداری مناسب تبدیل کند و مانند‬ ‫گذشته به افتخارافرینی بخش خصوصی منجر شود‪ .‬از دیگر‬ ‫پروژه ه��ای اولویت دار برای امس��ال‪ ،‬افزایش ظرفیت تولید‬ ‫نفت خام میدان های مش��ترک غرب کارون اس��ت‪ .‬در این‬ ‫باره مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه نفت در نشست‬ ‫خبری اخیر خود گفته بود قرار اس��ت امس��ال تولید نفت از‬ ‫میدان های غرب کارون حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار بشکه افزایش‬ ‫یابد‪ .‬البته ایشان اظهار کردند در میدان های مشترک غرب‬ ‫کارون عقب ماندگی نداریم اما این موضوع بیشتر بیان ایده‬ ‫اس��ت تا تحقق عملی ان که باید از طریق بخش خصوصی‬ ‫به واقعیت تبدیل شود‪.‬‬ ‫از دیگر ماموریت های امسال وزارت نفت‪ ،‬ساخت خط لوله‬ ‫گوره‪-‬جاس��ک و پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاس��ک‬ ‫است که به عنوان سومین پروژه اولویت دار شرکت ملی نفت‬ ‫در سال جاری عنوان شده است‪ .‬این موضوع عالوه بر توسعه‬ ‫سواحل مکران منجر به افزایش ظرفیت نگهداری و صادرات‬ ‫نف��ت خام باتوجه به نیازهای اینده خواهد ش��د‪ .‬این پروژه‬ ‫مه��م در صورتی به مرحله اجرایی درخواهد امد که از صفر‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬ان با اس��تفاده از قابلیت های بخش خصوصی اجرا‬ ‫شود و دولت به عنوان ناظر و هدایت کننده پروژه چه در ابعاد‬ ‫فنی و چه در ابعاد مالی حضور داش��ته باش��د‪ .‬پیشنهادهای‬ ‫بس��یاری در نمایشگاه های تخصصی و نیز دیگر کنفرانس ها‬ ‫و همایش های باالدس��تی نفت ازس��وی بخش خصوصی به‬ ‫دولت ارائه ش��ده اما تا امروز که ‪ ۳‬ماه از ش��روع سال جدید‬ ‫می گذرد اقدامی برای واگذاری این پروژه ها به ظرفیت خالی‬ ‫ش��رکت های سازنده‪ ،‬پیمانکار‪ ،‬مشاور و مهندسی و ساخت‬ ‫بخش خصوصی انجام نشده است‪.‬‬ ‫ادامه این نوش�تار در شماره بعد‪ ،‬در همین صفحه و‬ ‫همین ستون منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری شنبه شب در سفر غیررسمی‬ ‫به مشهد پس از بازگشت از تاجیکستان به زیارت‬ ‫حرم مطهر رضوی مشرف شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا به نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫اس��تانداری خراسان رضوی‪ ،‬حسن روحانی پس‬ ‫از زی��ارت ضری��ح مطهر حض��رت ثامن الحجج‪،‬‬ ‫در دی��دار ب��ا حجت االسالم والمس��لمین احمد‬ ‫مروی‪ ،‬تولیت اس��تان مقدس رضوی بر ضرورت‬ ‫خدمت رس��انی مطلوب تر به زائران و مجاوران ان‬ ‫حضرت تاکید ک��رد‪ .‬روحانی با بیان اینکه هدف‬ ‫استان و دولت یکی و ان خدمت بیشتر به مردم‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دول��ت از هرگونه کمک و توجه در‬ ‫این زمینه فروگذار نخواهد کرد و در کنار استان‬ ‫خواه��د بود‪ .‬رئیس جمهوری اف��زود‪ :‬دولت برای‬ ‫ارائ��ه کم��ک در زمینه طرح جام��ع حرم رضوی‬ ‫و همچنی��ن بافت فرس��وده اطراف حرم و رعایت‬ ‫هماهنگی های الزم شهرس��ازی با بافت معنوی و‬ ‫استان قدس رضوی خود را جدا از دولت نمی داند‬ ‫فرهنگی حرم اماده اس��ت‪ .‬روحانی با بیان اینکه‬ ‫دولت در سال های گذشته به حکم وظیفه توجه‬ ‫ویژه ای به مشهد مقدس به ویژه ساماندهی بافت‬ ‫اطراف حرم داشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت در حد توان‬ ‫برای ارائه خدمات مطلوب تر به مجاوران و زائران‬ ‫علی ابن موس��ی الرضا (ع) در کنار اس��تان قدس‬ ‫رضوی است‪.‬‬ ‫تولیت اس��تان قدس رضوی نیز در این دیدار‬ ‫با اش��اره به تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این اس��تان مقدس در مسیر سیاست های‬ ‫دول��ت و در کنار س��ازمان های دولتی و عمومی‬ ‫در جه��ت خدمت به م��ردم حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین احمد مروی اشتغال را‬ ‫اصلی ترین نیاز اجتماع عنوان کرد و افزود‪ :‬استان‬ ‫ق��دس رضوی خود را جدا از دولت نمی داند و در‬ ‫هماهنگ��ی با هم در جهت تحقق سیاس��ت های‬ ‫نظام حرکت خواهیم کرد‪ .‬حجت االس�لام مروی‬ ‫افزود‪ :‬اس��تاندار و شهردار در هماهنگی کامل در‬ ‫ارائ��ه خدمات ب��ه زائران‪ ،‬همراه اس��تان رضوی‬ ‫هس��تند و امیدواریم در همین راس��تا حرکت را‬ ‫ادامه دهیم‪ .‬تولیت استان قدس رضوی خواستار‬ ‫توج��ه ویژه دولت ب��ه مطالبات اس��تان باتوجه‬ ‫ب��ه ظرفیت ه��ای قانونی و امکانات موجود ش��د‪.‬‬ ‫حجت االس�لام مروی تبدیل سرخس به منطقه‬ ‫ویژه ازاد را به س��ود اس��تان و کم��ک بزرگی به‬ ‫اقتصاد منطقه و اس��تان دانس��ت و با بیان اینکه‬ ‫تولیت استان اماده همکاری در این زمینه است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬طرح جامع اطراف حرم و بافت فرس��وده‬ ‫نیازمند توجه ویژه دولت اس��ت‪ .‬حسن روحانی‬ ‫ک��ه در دومین مرحله از س��فر ‪ ۳‬روزه خود به دو‬ ‫کش��ور اس��یایی به منظور ش��رکت در پنجمین‬ ‫کنفرانس تعامل و اعتمادس��ازی در اسیا (سیکا)‬ ‫به تاجیکستان س��فر کرده بود‪ ،‬عصر شنبه شهر‬ ‫دوش��نبه را به مقصد مش��هد ترک کرد‪ .‬روحانی‬ ‫در مدت حضور در کش��ور قرقیزس��تان عالوه بر‬ ‫حضور و س��خنرانی در جمع س��ران کش��ورهای‬ ‫عض��و ش��انگهای‪ ،‬در دیداره��ای جداگانه ای با‬ ‫رئیس��ان جمهوری روس��یه‪ ،‬چین و افغانس��تان‬ ‫گفت وگ��و و درباره مس��ائل مورد عالقه دوجانبه‪،‬‬ ‫منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در پنجمین کنفرانس س��یکا‬ ‫مواض��ع و دیدگاه های جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫درباره موضوعات مهم منطقه را در جمع سران و‬ ‫مقام های بیش از ‪ ۲۰‬کشور اسیایی حاضر در این‬ ‫نشس��ت بین المللی تبیین و تشریح کرد‪ .‬روحانی‬ ‫همچنین در حاشیه اجالس سیکا در شهر دوشنبه‬ ‫تاجیکستان در مالقات های جداگانه ای با رئیس‬ ‫اجرایی دولت افغانستان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه‪،‬‬ ‫امیر قطر و رئیس جمهوری تاجیکس��تان دیدار و‬ ‫درباره مناسبات دوجانبه و مسائل مهم منطقه ای‬ ‫و بین المللی گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫انتقاد الریجانی در دیدار با نماینده مجلس فرانسه‪:‬‬ ‫سازکار اینستکس روی کاغذ مانده است‬ ‫ماریل دوسارنز‪ :‬اراده ای در اتحادیه اروپا وجود دارد که برجام حفظ شود‬ ‫ماری��ل دوس��ارنز‪ ،‬رئی��س کمیس��یون روابط‬ ‫خارج��ی مجلس ملی فرانس��ه ک��ه در صدر یک‬ ‫هی��ات پارلمان��ی به ایران س��فر ک��رده‪ ،‬با علی‬ ‫الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬سید‬ ‫عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و‬ ‫حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫دیدار و درباره موضوعات گوناگون از جمله برجام‬ ‫و مسائل منطقه ای و بین المللی گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در این دیدار‬ ‫ب��ا انتق��اد از عملکرد فرانس��ه در حف��ظ برجام‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬باوج��ود مذاک��رات گوناگون‪ ،‬وعده‬ ‫رئیس جمهوری فرانسه به رئیس جمهوری ایران‬ ‫برای حفظ برجام محقق نشد‪ .‬در واقع باید گفت‬ ‫مکانیسم اینستکس روی کاغذ مانده است‪.‬‬ ‫به گزارش خانه مل��ت‪ ،‬علی الریجانی با تاکید‬ ‫بر اهمیت روابط اقتصادی با فرانسه‪ ،‬گفت‪ :‬کشور‬ ‫فرانس��ه به خوبی می تواند در منطقه نقش افرینی‬ ‫کن��د‪ .‬وی با اش��اره به همکاری فرانس��وی ها در‬ ‫کاشان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در شرایطی که روابط بین بانکی‬ ‫فراهم نیست‪ ،‬چگونه می توان همکاری اقتصادی‬ ‫بین ش��رکت های دو کش��ور ایجاد ک��رد‪ .‬توتال‬ ‫نخستین ش��رکت فرانسوی بود که بعد از خروج‬ ‫ترامپ از برجام ایران را ترک کرد‪ .‬الریجانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نمایندگان مجلس دو کشور می توانند نقش‬ ‫مهمی در تصمیم گیری ها ایفا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تلاش فرانس�ه ب�رای راه ان�دازی‬ ‫اینستکس‬ ‫ماریل دو س��ارنز‪ ،‬رئیس کمیس��یون سیاست‬ ‫خارج��ی مجلس فرانس��ه در این دی��دار گفت‪:‬‬ ‫عباس عراقچی‬ ‫حشمت اهلل فالحت پیشه‬ ‫روابط و گفت وگوی پارلمانی اهمیت زیادی دارد‬ ‫چراکه نمایندگان دو کشور می توانند در شرایط‬ ‫س��خت‪ ،‬نقش موثری ایفا کنند؛ از این رو روابط‬ ‫دوجانبه را بس��یار مه��م می دانیم‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫ای��ران و فرانس��ه در حوزه های گوناگون از جمله‬ ‫علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬پزش��کی و ورزشی روابط دارند‬ ‫که به دنبال توس��عه ان هس��تیم‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫در این دیدار می خواهیم تعلق خاطر فرانس��ه به‬ ‫برجام را یاداوری کنیم‪ .‬نیت و تالش ما این است‬ ‫که اینس��تکس راه اندازی شود‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫سیاست خارجی مجلس فرانسه ادامه داد‪ :‬امنیت‬ ‫منطقه برای ما مهم اس��ت و می خواهیم مسئله‬ ‫س��وریه ب��ا راه حل سیاس��ی خاتمه پی��دا کند و‬ ‫شرایطی فراهم شود که صلح در یمن برقرار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرانسه مصمم به حفظ برجام است‬ ‫دوس��ارنز با بیان اینکه حفظ برجام برای اروپا‬ ‫مهم اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تالش هایی در حال انجام‬ ‫است تا برجام حفظ شود و فرانسه برای رسیدن‬ ‫ب��ه این هدف مصمم اس��ت‪ .‬این مهم اس��ت که‬ ‫طرفین مذاکره به نقطه نظرات مش��ترک برسند‪.‬‬ ‫اراده ای در اتحادی��ه اروپا وج��ود دارد که برجام‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫ماریل دو سارنز‬ ‫علی الریجانی‬ ‫‹ ‹جنگ اقتصادی امریکا باعث تنش‬ ‫در منطقه است‬ ‫همچنی��ن ب��ه گ��زارش صداوس��یما عباس‬ ‫عراقچ��ی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه‬ ‫کش��ورمان در دی��دار ب��ا رئی��س کمیس��یون‬ ‫سیاس��ت خارجی مجلس فرانس��ه اظهار کرد‪:‬‬ ‫جن��گ اقتص��ادی که امریکا علی��ه مردم ایران‬ ‫اغ��از کرده‪ ،‬امنی��ت و ثبات تمام��ی منطقه را‬ ‫م��ورد هدف ق��رار داده و باعث تنش در منطقه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برجام تنها تجربه موفق دیپلماسی برای حل‬ ‫مش��کالت از طریق مذاکره در منطقه پراشوب‬ ‫غرب اسیاس��ت و امریکا با خ��روج خود از این‬ ‫توافق‪ ،‬دیپلماسی و چندجانبه گرایی را به خطر‬ ‫انداخته و این تجربه را در معرض شکست قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان جنگ با ایران وجود ندارد‬ ‫حش��مت اهلل فالحت پیشه‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نی��ز در دی��دار با رئیس کمیس��یون‬ ‫سیاس��ت خارجی مجلس ملی فرانسه و هیات‬ ‫هم��راه گف��ت‪ :‬امریکایی ه��ا به خوب��ی از توان‬ ‫دفاع��ی ایران اگاه��ی دارن��د‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ام��کان جنگ با ایران وجود ن��دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت فالحت پیشه با اشاره به نقش فرانسه‬ ‫در رون��د امضای توافق برجام گفت‪ :‬انتظارهای‬ ‫بیش��تری از کش��ورهای اروپایی به ویژه فرانسه‬ ‫وج��ود دارد و امیدواریم باوج��ود بدقولی اروپا‬ ‫گام ه��ای عملیات��ی در ای��ن زمینه برداش��ته‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬مجالس دو کش��ور می توانند‬ ‫با شناسایی بس��ترهای همکاری های مشترک‬ ‫زمینه توسعه و گس��ترش تبادالت اقتصادی و‬ ‫تجاری را فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تحریم هایی که اکنون‬ ‫علیه جمهوری اس�لامی ایران اعمال ش��ده‪ ،‬از‬ ‫گذش��ته نیز به اش��کال گوناگون وجود داشته‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحریم ه��ای واقعی را مردم‬ ‫ایران تحمل کردند و بعد از ‪ ۴۰‬س��ال رویارویی‬ ‫با تحریم های گوناگون‪ ،‬کشورمان در تحریم ها‬ ‫واکسینه شده و به خودکفایی رسیده است‪.‬‬ ‫فالحت پیش��ه درب��اره احتم��ال اج��رای‬ ‫اینستکس ازسوی اتحادیه اروپا گفت‪ :‬احتمال‬ ‫اینک��ه نتیج��ه ای در این زمینه از س��وی اروپا‬ ‫شکل بگیرد ضعیف است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت‬ ‫خارج��ی مجل��س ش��ورای اس�لامی در پایان‬ ‫با اش��اره به موضع فرانس��ه در زمینه حمله به‬ ‫دو نفتک��ش در دریای عمان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫حضور کش��تی های نظام��ی خارجی در دریای‬ ‫عم��ان باعث بی ثباتی در منطقه ش��ده و ما نیز‬ ‫منتظ��ر نتیجه تحقیقات بیش��تر در این زمینه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫حمله به نفتکش ها مکمل تحریم های امریکا علیه ایران است‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬حمله مشکوک به نفتکش ها‬ ‫در دریای عمان مکمل تحریم های امریکا علیه ملت ایران است‪.‬‬ ‫علی الریجانی در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬اقدام ها علیه نفتکش ها در دریای عمان را مشکوک دانست و‬ ‫گفت‪ :‬به نظر این اقدام ها مکمل تحریم های اقتصادی است؛ به جهت‬ ‫انکه از تحریم ها نتیجه ای نگرفتند‪ .‬به ویژه باتوجه به س��وابق تاریخی‬ ‫امریکا در این زمینه که در جنگ جهانی‪ ،‬امریکایی ها کشتی های خود‬ ‫را در نزدیکی ه��ای ژاپ��ن مورد هدف قرار دادند ت��ا توجیه الزم برای‬ ‫دش��منی را فراه��م کنند‪ .‬الریجانی ادامه داد‪ :‬وزیر خارجه کش��وری‬ ‫ای��ن اظهارات را مطرح می کند که با اقدام های تروریس��تی اقتصادی‬ ‫که به بیان خودش��ان ش��دیدترین تحریم ها علیه یک ملت اس��ت به‬ ‫مصاف یک ملت انقالبی امده اند‪ ،‬ایا این یک اقدام دیپلماتیک اس��ت‪.‬‬ ‫اقای پمپئو ایا نقض عهد در توافق هس��ته ای و جنگ اقتصادی علیه‬ ‫ملت ایران اقدام سیاس��ی اس��ت‪ .‬ایا اقدام های امریکا در ونزوئال علیه‬ ‫رئیس جمهوری این کش��ور یک اقدام سیاس��ی و دیپلماتیک است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه این پرس��ش را مطرح کرد‬ ‫که ایا اقدام امریکا در تس��لیح سعودی ها علیه ملت مظلوم یمن اقدام‬ ‫سیاس��ی اس��ت‪ .‬ایا حمایت همه جانبه نظامی از رژیم بس��ازبفروش‬ ‫عکس روز‬ ‫صهیونیس��تی علیه ملت شجاع فلس��طین یک اقدام سیاسی است‪.‬‬ ‫س‬ ‫متاس��فانه ملت امریکا گرفتار باند سیاسی بی ابرویی شده اند که پ ‬ ‫و پیش حرف های خود را محاس��به نمی کنند‪ .‬الریجانی از س��خنان‬ ‫هوش��مندانه و عزتمندانه رهبر معظم انقالب اس�لامی در مالقات با‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن‪ ،‬تش��کر و قدردانی کرد و گفت‪ :‬ایشان با دقت تام و‬ ‫اس��تدالل متین‪ ،‬منطق ملت ایران را در مقابل ستم هیوالی استعمار‬ ‫امریکا‪ ،‬بیان کردند‪ .‬مجلس ش��ورای اس�لامی بیان��ات مهم و دقیق و‬ ‫ش��جاعانه رهبر معظ��م را قدر می نهد و حمای��ت می کند و باید همه‬ ‫بخش های کشور براساس همین صراط استوار عمل کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫برگزاری نشست سران‬ ‫ایران‪ ،‬روسیه و جمهوری اذربایجان‬ ‫برداشت گل محمدی در مشهد‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫وزیر امور قفقاز شمالی روسیه که به ایران سفر کرده‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬قرار است نشست سران ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و جمهوری اذربایجان ماه اوت (مرداد‪-‬ش��هریور) در س��وچی برگزار شود‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫خبرگزاری روس��یه با اعالم این خبر به نقل از س��رگئی چبوتارف نوش��ت‪ :‬او در کنفرانس «ایران و‬ ‫قفقاز شمالی؛ چشم انداز همکاری» که در تهران در حال برگزاری است این مطلب را عنوان کرده‬ ‫است‪ .‬پیش تر میخائیل بوچارنیکوف‪ ،‬سفیر روسیه در باکو بدون اشاره به زمان و مکان دقیق این‬ ‫دیدار گفته بود روسیه میزبان نشست سه جانبه سران خواهد بود‪ .‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه نیز اردیبهش��ت امس��ال پس از دیدار با همتای اذربایجانی خود در حاشیه اجالس «یک‬ ‫کمربند‪-‬یک راه» در پکن‪ ،‬از توافق دو طرف درباره برگزاری نشست بعدی سران روسیه‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان و ایران اوت امسال (اواخر تابستان) در خاک روسیه خبر داد‪ .‬پوتین گفت‪ :‬ما در این باره‬ ‫به توافق رسیده ایم که نشست بعدی سران روسیه‪-‬جمهوری اذربایجان‪-‬ایران در خاک روسیه و در‬ ‫تابستان امسال برگزار شود‪ .‬پیش از این‪ ،‬المار محمدیاروف‪ ،‬وزیر امور خارجه جمهوری اذربایجان‬ ‫نیز اعالم کرده بود نشس��ت سه جانبه رئیسان جمهوری کش��ورهای جمهوری اذربایجان‪ ،‬ایران و‬ ‫روس��یه به احتمال بس��یار زیاد اوت امسال (مرداد‪-‬شهریور) در روسیه برگزار خواهد شد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬شکل سه جانبه همکاری ها بین ایران‪ ،‬روسیه و جمهوری اذربایجان‪ ،‬به ویژه دیدارهای مرتب‬ ‫رئیس��ان جمهوری سه کش��ور‪ ،‬ابتکار عمل بسیار خوب و موثری برای تبادل نظر و بررسی مسائل‬ ‫منطقه ای و بین المللی است و مقامات تهران‪ ،‬مسکو و باکو از ادامه این روند حمایت می کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اولویت های نفتی و‬ ‫جایگاه بخش خصوصی‬ ‫در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫پای�گاه دفتر اطالع رس�انی مقام معظ�م رهبری‪ -‬در پی‬ ‫درگذش��ت محمدرض��ا حافظ��ی‪ ،‬رئیس جامع��ه خیرین‬ ‫مدرسه س��از‪ ،‬پیام تسلیت حضرت ایت اهلل خامنه ای ازسوی‬ ‫غالمعلی حدادعادل‪ ،‬مش��اور عالی رهب��ر معظم انقالب به‬ ‫بازماندگان و عالقه مندان مرحوم حافظی ابالغ شد‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫جلس��ه غیرعلنی دی��روز مجلس با وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت توضیحات��ی ارائه کرد‪ .‬علی الریجان��ی گفت‪ :‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به همراه همکارانش در این جلس��ه‬ ‫حضور یافتند و درباره ابعاد گوناگون صنعت‪ ،‬موضوع صنایع‬ ‫معدنی و شرایطی که سرمایه گذاران بتوانند در یک وضعیت‬ ‫قابل پیش بینی فعالیت خود را انجام دهند‪ ،‬توضیحاتی ارائه‬ ‫کردند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬همچنین در این جلسه درباره اینکه‬ ‫وضعیت توزیع کاالهای اساس��ی باید ساماندهی شود‪ ،‬بحث‬ ‫و بررس��ی کردیم و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس قرار‬ ‫است این موضوع را دنبال کند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬بانک جهانی در گزارش اخیر خود موسوم به‬ ‫چش��م انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرد اثر تحریم ها بر‬ ‫اقتص��اد ایران در س��ال اینده تخلی��ه و اقتصاد ایران در این‬ ‫سال از رکود خارج شود‪ .‬این نهاد بین المللی رشد اقتصادی‬ ‫ایران در س��ال جاری را منفی ‪ ۴.۵‬درصد پیش بینی کرده و‬ ‫انتظار دارد اقتصاد ایران در س��ال اینده از رکود خارج شود‬ ‫و رش��د اقتصادی ‪ ۰.۹‬درص��دی را تجربه کند‪ .‬این گزارش‬ ‫افزوده اس��ت‪ :‬با به ثبات رس��یدن وضعیت تورم و اب رفتن‬ ‫اثر تحریم ها رشد اقتصادی ایران در سال اینده از سر گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬امید نوری پور‪ ،‬نماینده پارلمان المان (بوندستاگ)‬ ‫ضمن هش��دار درباره افزایش تنش ه��ا در منطقه‪ ،‬خواهان‬ ‫انجام تحقیقات بین المللی مس��تقل درباره حادثه انفجار دو‬ ‫نفتکش در دریای عمان ش��د‪ .‬همچنین یورگن ش��روبوگ‪،‬‬ ‫س��فیر پیشین المان در امریکا درباره اتهام های مطرح شده‬ ‫علی��ه ایران در موضوع انفج��ار دو نفتکش در دریای عمان‬ ‫ابراز تردید کرد و گفت‪ :‬ایران عاقل تر و قابل پیش بینی تر از‬ ‫دولت ترامپ است‪.‬‬ ‫بی بی س�ی‪ -‬مناب��ع عراقی گفته اند امری��کا معافیت از‬ ‫تحری��م واردات گاز از ای��ران را برای یک دوره ‪۹۰‬روزه دیگر‬ ‫تمدید کرده اس��ت‪ .‬خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی که‬ ‫نامی از ان نبرده اعالم کرد تمدید این معافیت در پی تماس‬ ‫تلفنی عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخست وزیر عراق با مایک پومپئو‪،‬‬ ‫وزیر خارجه امریکا انجام شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬الیس ولز‪ ،‬مدیر کل امور اسیای جنوبی و مرکزی‬ ‫وزارت خارج��ه امریکا‪ ،‬پاکس��تان را به حمایت از گروه های‬ ‫تروریس��تی مته��م کرد و خواس��تار پای��ان یافتن حمایت‬ ‫اس�لام اباد از گروه های ش��به نظامی تندرو ش��د‪ .‬این اتهام‬ ‫واشنگتن را پاکستان بارها رد کرده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬تارنمای صهیونیس��تی «جی پس��ت» نوش��ت دو‬ ‫نشس��ت اخیر س��ازمان همکاری های ش��انگهای و تعامل و‬ ‫اعتمادسازی اسیا که در دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان‬ ‫در اس��یای میانه و با حضور س��ران ‪ ۳۰‬کشور و نمایندگان‬ ‫سازمان های بین المللی ناظر برگزار شد‪ ،‬از تضعیف قدرت و‬ ‫نفوذ امریکا در این منطقه حکایت دارد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬مقامات ژاپنی اعالم کردند مدارک و شواهد امریکا‬ ‫مبنی بر حمله ایران به نفتکش ها را قبول ندارند و معتقدند‬ ‫این مدارک کافی نیس��ت و نباید براساس ان ایران را متهم‬ ‫ک��رد‪ .‬کی��ودو نیوز به نقل از مقامات مطلع دولتی اعالم کرد‬ ‫دول��ت ژاپن از امریکا خواس��ته تحقیقات بیش��تری در این‬ ‫زمین��ه انج��ام دهد‪ .‬ویدئویی که انها مستمس��ک ادعاهای‬ ‫خ��ود قرار داده ان��د اصال واضح و کافی نیس��ت و هیچ چیز‬ ‫را ثابت نمی کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��فیر ای��ران در لندن از ایجاد اخالل ازس��وی‬ ‫عده ای که در مقابل س��فارت تجمع کرده بودند‪ ،‬برای ورود‬ ‫کارکنان به س��اختمان س��فارت خبر داد‪ .‬حمید بعیدی نژاد‬ ‫در پیام��ی توییتری خبر داد‪ :‬تع��داد معدودی تظاهرکننده‬ ‫ام��روز تنها ورودی س��فارت ایران در لندن را مس��دود و از‬ ‫ورود دیپلمات ها به س��اختمان جلوگیری کردند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ش��نبه ها و یکش��نبه ها در ایران روز کاری است و کارکنان‬ ‫دیپلماتی��ک بخش های��ی از کار خ��ود را در ای��ن دو روز با‬ ‫پایتخت ایران هماهنگ می کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ولیعهد عربس��تان س��عودی ادعا کرد کش��ورش‬ ‫خواه��ان جن��گ در منطقه نیس��ت‪ .‬محمد بن س��لمان در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا روزنامه الشرق االوس��ط گفت‪ :‬عربس��تان در‬ ‫برخ��ورد با هرگون��ه تهدید علیه مل��ت‪ ،‬حاکمیت و منافع‬ ‫حیاتی خود‪ ،‬تردی��د نخواهد کرد‪ .‬وی همچنین تاکید کرد‬ ‫ری��اض با هرگونه تهدیدی علیه مناف��ع حیاتی خود مقابله‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬ولیعهد عربس��تان گفت ری��اض به حمایت از‬ ‫برادران س��ودانی خود در زمینه های گوناگون تا دس��تیابی‬ ‫این کشور به رفاه و شکوفایی ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬راب مک ایر‪ ،‬سفیر انگلیس در تهران برای ارائه‬ ‫پاره ای توضیحات به وزارت امور خارجه احضار ش��د‪ .‬در پی‬ ‫اظه��ارات خ�لاف واقع وزیر امور خارج��ه انگلیس در متهم‬ ‫کردن کش��ورمان به دست داشتن در حوادث اخیر برای دو‬ ‫نفتکش در دریای عمان‪ ،‬دس��تیار وزی��ر و مدیرکل اروپای‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه در مالق��ات با س��فیر انگلیس‪ ،‬به این‬ ‫مواضع غیرقاب��ل قبول و ضد ایرانی دولت انگلیس اعتراض‬ ‫کرد‪ .‬محم��ود بریمانی با تقبیح این اتهام های بی اس��اس و‬ ‫اعالم اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران خواستار ادای‬ ‫توضیح طرف انگلیسی و تصحیح این موضع شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬اتحادیه اروپا و روس��یه توافق کردند در معامالت‬ ‫دوجانبه به جای استفاده از دالر که به اعتقاد نماینده حزب‬ ‫ملی فرانس��ه به یک ابزار سیاس��ی و قانونی در دست امریکا‬ ‫تبدیل ش��ده‪ ،‬از روبل و یورو اس��تفاده کنند‪ .‬به گفته تیری‬ ‫ماریان��ی‪ ،‬هر چیزی که هژمون��ی دالر را پایان دهد‪ ،‬مثبت‬ ‫است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫فرمان قطار‬ ‫ایران‪-‬ترکیه‬ ‫در دست یورو‬ ‫«اورده» خارجی ها را‬ ‫ماندگار می کند‬ ‫اداره ایران بدون نفت‬ ‫افسانه است‬ ‫یا واقعیت؟‬ ‫از دوگانه ای قدیمی در اقتصاد ایران گزارش می دهد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ش��رایط تحریمی اقتصاد کشورها را اشفته می کند و با اصرار بر‬ ‫یک شیوه مدیریتی شاید مهارکردن نوسان ها شدنی نباشد‬ ‫‹ ‹مدیریت تلفیقی پاسخگو نیست‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬تلفیق این دو س��بک مدیریتی به طور کلی‬ ‫پیش��نهاد نمی شود و هستند کارشناسان دیگری که با این‬ ‫موض��وع مخالفت می کنن��د‪ ،‬البته باید در نظر داش��ت که‬ ‫مدیریت هزینه به معنای توقف رش��د سود و درامد نیست‪،‬‬ ‫بلکه تمرکز بیش��تر بر کاهش هزینه ها ش��کل می گیرد و به‬ ‫همین ترتیب‪ ،‬در مدیریت درامد نیز موضوع از همین قرار‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬بس��یاری از کمپانی ه��ای معروف دنیا با‬ ‫انتخاب به موقع یکی از سبک های مدیریت مالی توانسته اند‬ ‫در وجه دیگر نیز رش��د مناس��بی داشته باشند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫پس از بحران معروف مس��کن در امریکا که ‪ ۱۱‬س��ال پیش ‬ ‫رخ داد ای��ن موض��وع خ��ودش را نمایان ک��رد‪ .‬جرج بوش‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری وقت امریکا در س��خنانی ورود س��رمایه ها‬ ‫ب��ه بازار وام امریکا و ایجاد س��رمایه اضاف��ی برای دادن وام‬ ‫بیش��تر با سود پایین‪ ،‬بدون در نظر گرفتن ریسک را‪ ،‬عامل‬ ‫ای��ن بحران معرفی ک��رد‪ .‬افزایش میزان وام های مس��کن‬ ‫دراز مدت‪ ،‬منجر به افزایش قیمت مسکن شد به طوری که‬ ‫قیمت مس��کن در بین س��ال های ‪ ۱۹۹۷‬تا ‪ ۲۰۰۶‬میالدی‬ ‫(از ‪22‬تا ‪13‬س��ال پیش) ح��دود ‪ ۱۲۴‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬علی اکبر نیکواقبال‪ ،‬تحلیلگر اقتصاد و عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه معتقد است شیوه ای که در این زمینه انتخاب شده‪،‬‬ ‫مدیریت بر مبنای افزایش درامد اس��ت اما کاهش نس��بی‬ ‫هزینه و درنظرگرفتن برخی دیگر از موضوع ها رعایت نشده‬ ‫ن اقتصادی امریکا در ‪۱۰‬‬ ‫و همی��ن موضوع بزرگ ترین بحرا ‬ ‫سال گذشته را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا مدیریت هزینه؟‬ ‫ب��ه گفته رضاقلی‪ ،‬ش��رایط بین المللی ای��ران به گونه ای‬ ‫نیس��ت که بت��وان درامدهای کش��ور و واحدهای صنعتی‬ ‫را به راحت��ی افزای��ش داد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬بای��د بر کاهش‬ ‫هزینه ها تمرکز کرد‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود س��رمایه‬ ‫کفایت بیشتری از خود نشان دهد و این شاخص در اقتصاد‬ ‫ایران رش��د کند‪ .‬وی معتقد اس��ت که ایران در میانه دهه‬ ‫‪ ۵۰‬و در چند س��ال پیش به بیش��ترین سطح از درامدهای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫قانون دستمزد‬ ‫مشکل جدیدی‬ ‫ندارد‬ ‫نفتی رس��ید اما نتیجه چندانی برای کشور حاصل نشد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬هرچه درامد ایران بیشتر می شود هزینه ها نیز‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬البته رشد هزینه در افزایش درامد تا حدی‬ ‫منطقی و قابل پیش بینی اس��ت اما رش��د هزینه در شرایط‬ ‫افزایش درامد ایران بیمارگونه و در قالب فساد و رانت اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬برای جلوگیری از فس��اد اقتصادی‬ ‫ابتدا باید س��اختار مدیریت هزینه شکل گیرد‪ .‬این موضوع‬ ‫محدود به دولت نیست و در بخش خصوصی و سازمان های‬ ‫سرمایه گذاری نیز دیده می شود‪.‬‬ ‫ن مال‬ ‫عزت اهلل یوسفیا ‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹چرا مدیریت درامد؟‬ ‫نیکواقبال در سوی دیگر معتقد است انچه می تواند ایران‬ ‫را از ش��رایط کنونی نجات دهد افزایش درامد اس��ت که به‬ ‫گفته این اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬اقتصاد ایران در وضعیتی است‬ ‫ب��ا هر میزانی از کاهش هزینه نمی توان به توس��عه کش��ور‬ ‫پرداخت و این رش��د توس��عه اقتصادی نیاز به درامد بیشتر‬ ‫دارد‪ .‬به گفته این اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬درامد کش��ور باید به‬ ‫اندازه ای برسد که بتوان امور اولیه را سپری و بعد برای بهبود‬ ‫شرایط باید کاهش هزینه را جایگزین کرد‪ .‬در شرایطی که‬ ‫به دلیل سیاست های اشتباه تمام ظرفیت روابط بین المللی‬ ‫در حدود نیم قرن گذش��ته از بین رفته نمی توان با کاهش‬ ‫هزین��ه کاری از پی��ش برد‪ .‬ابتدا باید به درامد منطقی برای‬ ‫س��پری کردن امور دس��ت یابیم و بعد برای بهبود وضعیت‬ ‫باید بر مدیریت هزینه متمرکز شویم‪.‬‬ ‫علی رضاقلی‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫دو گان��ه انتخاب بین مدیریت هزینه و مدیریت درامد در‬ ‫ایران به س��ادگی ایجاد نش��ده و طبیعی است که به سادگی‬ ‫یک گزارش هم تمام نشود‪ .‬با این حال‪ ،‬دوگانه ای است که بر‬ ‫شاخص های بسیاری تاثیر می گذارد و باید از میان برداشته‬ ‫ش��ود‪ .‬بس��یاری از متفک��ران اقتصادی معتقدند ش��رایط‬ ‫تحریم��ی نیاز به مدیریت ش��ناور دارد‪ .‬ش��رایط تحریمی‬ ‫اقتصاد کش��ورها را اش��فته می کند و با اصرار بر یک شیوه‬ ‫مدیریتی ش��اید مهارکردن نوسان ها ش��دنی نباشد‪ .‬به هر‬ ‫س��وی به نظر می رسد دولت باید برای این موضوع چاره ای‬ ‫جدی بیندیشد تا با استفاده از یک شیوه مشخص یا همان‬ ‫مدیریت شناور مسیر اقتصادی کشور را ترسیم کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیدای��ش صنعت در ایران ب��ه دهه ها پیش باز می گردد و‬ ‫بس��یاری معتقدند اگر ریشه صنایع مدرن را در ایران دنبال‬ ‫کنیم به زمان قاجار می رسیم‪ .‬فارغ از این موضوع که تعریف‬ ‫ق به کدام دوره‬ ‫صنایع مدرن چیست و ریشه ان به طور دقی ‬ ‫تاریخی بازمی گردد‪ ،‬این موضوع مش��خص است که صنایع‬ ‫ایران در برخی از حوزه ها مش��کالت جدی دارد و تا زمانی‬ ‫که این مش��کالت برطرف نش��وند به نظر نمی رسد بتوانیم‬ ‫افق روشنی را برای صنایع کشورمان ترسیم کنیم‪.‬‬ ‫قصد دارد در بررسی چند محور اساسی و گمشده در صنایع‬ ‫کش��ور به شناس��ایی انها کمک کند‪ .‬این گزارش به بررسی‬ ‫مدیریت مالی و اقتصادی بنگاه ها مربوط می شود‪ .‬اینکه ما‬ ‫در کش��ور بیشتر نیاز به مدیرانی داریم که بتوانند هزینه ها‬ ‫را کاهش یا درامد را افزایش دهند موضوعی قدیمی اس��ت‬ ‫که پیش از این بارها درباره ان بحث ش��ده اس��ت‪ .‬در جلسه‬ ‫اخی��ر انجمن اقتصاددانان ایران نیز بحث مفصلی در همین‬ ‫زمینه شکل گرفت‪.‬‬ ‫عل��ی رضاقل��ی‪ ،‬بحثی پیرامون اهمیت ن��گاه تاریخی در‬ ‫تحلیل ریش��ه های توس��عه نیافتگی ای��ران ارائه می کرد که‬ ‫ای��ن بحث بی��ن حاضران و ارائه کننده بحث ش��کل گرفت‪.‬‬ ‫بح��ث اینکه در ش��رایط کنونی نیاز ب��ه مدیریت درامد در‬ ‫کش��ور عمیق تر اس��ت یا نیاز به مدیریت هزینه؟ هر چند‬ ‫که رضاقلی معتقد بود ایران نیاز به مدیریت هزینه دارد اما‬ ‫برخی از اقتصاددانان با این نظر مخالف هس��تند‪ .‬ش��اید در‬ ‫گام نخست این موضوع به ذهن مخاطب متبادر شود که با‬ ‫اس��تفاده از شیوه مدیریت درامد باید درامد کشور افزایش‬ ‫یابد و با استفاده از شیوه مدیریت هزینه می توان هزینه های‬ ‫کش��ور را کاه��ش داد اما کارشناس��ان این موض��وع را رد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وحید شقاقی شهری‪ ،‬تحلیلگر امور اقتصادی معتقد است‬ ‫افزای��ش درام��د و کاهش هزینه دو امر جدا از هم هس��تند‬ ‫و نمی توان تمام اصول و قواعد حاکم بر دو ش��یوه مدیریت‬ ‫اقتصادی را همزمان پیش برد‪ .‬همزمانی در این دو موضوع‬ ‫باعث می ش��ود بخشی از هر کدام ناقص بماند و این اسیبی‬ ‫اس��ت که در ادامه خودش را به سیس��تم تحمیل و نمایان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیریت هزینه یـا درامد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با ه��دف ایجاد و‬ ‫تعمیق عدالت اجتماعی موضوع افزایش حقوق‬ ‫کارمندان را مطرح کرد اما دولت در این زمینه‬ ‫روش دیگری را انتخاب کرده است‪ .‬جدا از این‬ ‫موض��وع که مجلس به دنب��ال چه هدفی بود و‬ ‫دولت اکنون چه سیاس��تی را در پیش گرفته‪،‬‬ ‫سیاس��ت های افزایش حقوق همیشه دو محور‬ ‫را دنبال می کند؛ نخست کاهش شکاف و فاصله‬ ‫درام��دی و دوم هم افزایش دس��تمزد به ازای‬ ‫افزایش هزینه های زندگی و تورم است‪.‬‬ ‫بر این مبنا هر دس��تور‪ ،‬بخش��نامه‪ ،‬الیحه یا‬ ‫حتی مصوبه ای را که در این زمینه وجود دارد‪،‬‬ ‫می توان بررس��ی کرد‪ .‬اگر سیاست های موجود‬ ‫در راس��تای کاه��ش فاصل��ه درام��د و جبران‬ ‫افزایش هزینه های زندگی باش��د می توان از ان‬ ‫دفاع کرد اما اگر سیاست های دستمزدی از این‬ ‫قاعده پی��روی نکنند و منجر ب��ه بر هم خوردن‬ ‫تعادل نسبی شوند‪ ،‬باید مقابل انها ایستاد‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته اختالف هایی در این زمینه‬ ‫دیده ش��د که باید برای بررس��ی ان دقیق تر به‬ ‫موضوع پرداخت اما به طور کلی مشخص است‬ ‫ک��ه قانون بودجه به تصویب مجلس رس��یده و‬ ‫اگر اختالفی میان بخشنامه های دولت با قانون‬ ‫بودجه وجود دارد‪ ،‬بخشنامه ها باید اصالح شوند‪.‬‬ ‫هر چند که در سال های گذشته فشار اقتصادی‬ ‫روی مردم کمتر بود اما این اختالف ها همیشه‬ ‫وجود داش��ته است‪ .‬امسال به دلیل اینکه فشار‬ ‫اقتصادی روی مردم بیش��تر ش��ده حساسیت‬ ‫این گونه اخبار افزایش یافته اس��ت‪ .‬دولت باید‬ ‫مش��کالتی که ایجاد ش��ده را مطرح و برای ان‬ ‫راه حل شناسایی کند‪ .‬نمایندگان مجلس نیز در‬ ‫این زمینه اماده همکاری با دولت هستند‪.‬‬ ‫هزینه های تولید کفش افزایش و فروش کاهش یافته است‬ ‫رئی��س اتحادیه کفاش��ان دس��ت دوز گفت‪:‬‬ ‫قیمت م��واد اولیه تولید کفش از اغاز امس��ال ‬ ‫رش��د ‪ ۳۰‬درصدی یافته در حال��ی که میزان‬ ‫تقاضا از س��وی مصرف کنن��دگان کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رسول ش��جری درباره وضعیت تولید کفش‬ ‫به ایس��نا گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی دسترسی به‬ ‫مواد اولیه س��خت ش��ده و این موضوع میزان‬ ‫کس��ب و کار واحدهای تولیدی را تحت الش��عاع‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه بس��یاری از‬ ‫تولیدکنن��دگان و تاجران با کش��ورهای دیگر‬ ‫همچ��ون روس��یه ق��رارداد هم��کاری و ارائه‬ ‫محصول به امضا رسانده اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفاش��ان دست دوز با اشاره به‬ ‫اینک��ه عمده ماده مصرف��ی تولید کفش‪ ،‬چرم‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ ۲۰ :‬قلم م��اده اولیه پرمصرف‬ ‫و تاثیرگذار در تولید کفش مورد نیاز اس��ت که‬ ‫در تولید نهایی و مصرف به چش��م نمی اید اما‬ ‫کیفیت و چگونگی استفاده از انها بسیار دارای‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬در گذش��ته بس��یاری از‬ ‫م��واد اولیه در بازار داخل��ی تولید و به مصرف‬ ‫می رس��ید ام��ا اکنون ک��ه ش��رایط رقابتی در‬ ‫بازاره��ای جهانی بااهمیت اس��ت‪ ،‬ش��رایط به‬ ‫سمتی س��وق پیدا کرده که مواد اولیه وارداتی‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ش��جری اظهار ک��رد‪ :‬در بازاره��ای جهانی‬ ‫شرایط به گونه ای است که تولیدکنندگان باید‬ ‫به س��رعت خود را در زمینه اس��تفاده از مواد‬ ‫اولیه و دس��تگاه های صنعتی در راستای تولید‬ ‫ب��ا کیفیت و ب��ه روز‪ ،‬ارتقا دهند که متاس��فانه‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی توان فعالیت با توجه به‬ ‫این مولفه ها را ندارند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفاش��ان دست دوز بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��ازار داخلی کفش دچار رکود ش��ده و میزان‬ ‫تقاضا از سوی مشتریان کاهش یافته است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که قیمت مواد اولیه و محصول‬ ‫نهایی در س��طح بازار داخلی به ش��دت افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه از فروردین تاکنون قیمت‬ ‫م��واد اولی��ه به ویژه چرم با رش��د ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫روبه رو شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بخش بیمه‬ ‫و مالیات نیز کمک ه��ای دولتی در نظر گرفته‬ ‫نش��ده و ش��رایط ارزی نیز ان چنان مش��خص‬ ‫نیس��ت که در مجموع می توان گفت دولت در‬ ‫حوزه های مختلف باید نظارت و بازرس��ی های‬ ‫خود را تقویت کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫نیازمند حاکمیت‬ ‫هوشمندانه‬ ‫خبر‬ ‫معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از خط��وط تولید فنرس��ازی زر‬ ‫گلپای��گان از ش��رکت های زیرمجموع��ه‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا بازدید کرد و در‬ ‫جریان فعالیت ه��ای این واحد تولیدی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬در بازدید فرش��اد‬ ‫مقیم��ی و هیات هم��راه که ب��ا حضور علی‬ ‫بختیار نماینده گلپایگان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬فرماندار گلپایگان و برخی دیگر از‬ ‫مسئوالن این شهرستان برگزار شد‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ا حض��ور در خطوط تولید فنرس��ازی زر‪،‬‬ ‫فرایند تولید محصوالت این شرکت را مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫تامی��ن م��واد اولی��ه م��ورد نی��از تولید‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی دس��تگاه ها‪ ،‬تجهی��زات و‬ ‫ماش��ین االت مورد اس��تفاده در ش��رکت‪،‬‬ ‫راه ان��دازی نوب��ت دوم کاری و اص�لاح‬ ‫قرارداده��ای تامی��ن قطع��ات م��ورد نیاز‬ ‫مش��تریان از جمله موضوع های دیگری بود‬ ‫که در این بازدید مورد بحث و بررس��ی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫گ��روه فنرس��ازی زر از ش��رکت های‬ ‫زیرمجموع��ه گ��روه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫به عن��وان بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده فن��ر‬ ‫م��ورد نیاز محصوالت خودرویی در کش��ور‬ ‫به ش��مار م��ی رود ک��ه دارای ‪ ۳‬کارخان��ه‬ ‫تولی��دی در ته��ران‪ ،‬گلپای��گان و اس��تان‬ ‫سیستان وبلوچستان است‪.‬‬ ‫در پوی��ش مل��ی بومی س��ازی قطع��ات‬ ‫خودرو قرار اس��ت ظرفیت ه��ای موجود در‬ ‫ش��رکت های داخلی برای طراحی و ساخت‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروس��ازان در سراسر‬ ‫کش��ور مورد بهره ب��رداری و اس��تفاده قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫از زبان یکی از فع��االن بازار‬ ‫هفت��ه گذش��ته‬ ‫خودرو از تمدید ‪ ۳‬ساله همکاری شرکت میتسوبیشی‬ ‫با طرف ایرانی خبر داد‪ .‬در ش��رایط تحریمی کشور این‬ ‫خبر به ویژه برای ساماندهی بازار به لحاظ عرضه بیشتر‬ ‫و نیز شکل گیری رقابت برای ارتقا و توسعه محصوالت‬ ‫داخلی‪ ،‬امیدوارکننده است‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان اقتصاد معتقدند ما نیاز بنیادی‬ ‫ب��ه اصالح س��ازه‪‎‬های ذهن��ی در نظ��ام تصمیم‪‎‬گیری‬ ‫در ح��وزه اقتص��اد و صنع��ت داریم‪ .‬فرش��اد مومنی از‬ ‫اقتصاددان های کش��ور در نشس��ت علمی چالش های‬ ‫صنعت خودرو (گزارش مفصل ان در‬ ‫چاپ شده‬ ‫اس��ت) عنوان می کند بعضی از مسئوالن فکر می کنند‬ ‫از طری��ق داللی‪ ،‬س��وداگری و دام��ن زدن به خدمات‬ ‫واس��طه‪‎‬ای‪ ،‬می‪‎‬توان اقتص��اد را اداره ک��رد درحالی‪‎‬که‬ ‫ام��کان ندارد؛ ب��ا این رویکرد نه بقا محقق می ش��ود و‬ ‫نه بالندگی‪ .‬عنوان می‪‎‬ش��ود در ایران هر زمان مافیای‬ ‫واردات ورود می‪‎‬کند ‪ ،‬مدعی اس��ت واردات ازاد شود تا‬ ‫کیفیت تولیدات داخلی ارتقا یابد‪ .‬در هیچ‏جای جهان‪،‬‬ ‫بنیاد تولید و کیفیت ان از طریق بس��ط واردات محقق‬ ‫نشده است‪ ،‬اما در تاریخ شواهدی زیادی بر عکس این‬ ‫مسئله وجود دارد‪.‬‬ ‫به هر روی کشاندن شریک خارجی به کشور همراه با‬ ‫اورده‪ ،‬باعث می شود تولید در داخل رونق بگیرد ضمن‬ ‫انکه با شروع شرایط سخت سیاسی و اقتصادی مبادرت‬ ‫به قطع همکاری نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹میتسوبیشی در خمین‬ ‫ژاپن از جمله کش��ورهای صنعتی است که مراودات‬ ‫تجاری بس��یاری با امریکا دارد‪ .‬با اغ��از تحریم ها ژاپن‬ ‫نخس��تین کشوری اس��ت که همکاری خود را با ایران‬ ‫تعلیق می کند‪ .‬تمدید قرارداد در شرایط فعلی از سوی‬ ‫یکی از خودروس��ازان ژاپنی خبر امیدوارکننده ای است‬ ‫چراکه ممکن است حجم تنش های بین المللی در قبال‬ ‫ای��ران کاهش یابد‪ .‬مهدی دادفر از کارشناس��ان حوزه‬ ‫خ��ودرو درباره تمدی��د این قرارداد ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ادامه همکاری خودروس��از ژاپنی با ش��ریک ایرانی اش‬ ‫امری عجیب نیس��ت و به نوعی نشان دهنده توانمندی‬ ‫طرف ایرانی در انعقاد قراردادش با طرف خارجی است‪.‬‬ ‫دغدغه تمام کارشناس��ان حوزه خودرو هنگام بس��تن‬ ‫قراردادها برای چنین ش��رایط خاصی است که شریک‬ ‫خارجی نتواند به این راحتی با فش��ار سیاس��ی کشور‬ ‫دیگری همکاری خود را قطع کند‪ .‬باید شریک خارجی‬ ‫در ایران س��رمایه گذاری مالی داش��ته باشد تا نتواند به‬ ‫این راحتی همکاری خود را قطع کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بارها گفته ام تحریم مفهومی ندارد و قابل‬ ‫دور زدن اس��ت‪ .‬یک سلس��له اقالم تحریم شده است و‬ ‫باقی تحریم نیس��ت‪ .‬صنعتگر خالق‪ ،‬باهوش و س��الم‬ ‫ایرانی می توان حتی در چنین فضایی فعالیت کند‪.‬‬ ‫تحری��م صنعت خ��ودرو در حوزه تولید اس��ت اینکه‬ ‫اج��ازه نمی دهند م��واد اولیه و قطع��ات منفصله مورد‬ ‫نیاز وارد کش��ور ش��ود‪ .‬اما برای ورود خودرو به ش��کل‬ ‫کامل(‪ )CBU‬مش��کلی وجود ندارد‪ .‬دادفر در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ایا این قرارداد برای واردات مدل های‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بازدید معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از شرکت فنرسازی زر‬ ‫از اخرین وضعیت تولید مشترک میتسوبیشی ژاپن در خمین‬ ‫«اورده» خارجی ها را ماندگار می کند‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫پیش تر گفته شد ناکارامدی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫ریشه در رفتار«قوه عاقله» ناظر بر این صنعت‬ ‫دارد‪ .‬قوه عاقله همان عقل پیش برنده صنعت‬ ‫اس��ت که متناس��ب با نوع ن��گاه و برنامه اش‬ ‫می تواند زمینه ساز افول یا رونق صنعت شود‪.‬‬ ‫این ق��وه عاقله بای��د با اعمال سیاس��ت های‬ ‫مناس��ب‪ ،‬وضعیت صنعت خودرو را به سمت‬ ‫نقطه بهینه سوق دهد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه حض��ور «مصرف کنن��ده‪،‬‬ ‫عرضه کننده‪ ،‬قطعه س��از‪ ،‬خودروساز و دولت»‬ ‫در زنجی��ره ارزش صنع��ت خ��ودرو به عنوان‬ ‫ذی نفع��ان اصل��ی‪ ،‬نقطه بهینه ب��ه وضعیتی‬ ‫اطالق می ش��ود که منافع تمامی این ‪ ۵‬نهاد‬ ‫را تامین کند‪ .‬از این رو‪ ،‬صنعت خودرو نیازمند‬ ‫حاکمیت یک عقالنیت هوشمندانه و با برنامه‬ ‫در راهبری است‪.‬‬ ‫«سیاس��ت گذاری صنعت��ی و تعریف مدل‬ ‫توسعه صنعتی» پیش��قراول حاکمیت چنین‬ ‫عقالنیتی اس��ت ک��ه به نوعی ترس��یم کننده‬ ‫نقشه راه اس��ت‪ .‬در چارچوب چنین نقشه ای‬ ‫می توان با عنایت ب��ه توانمندی های بالقوه و‬ ‫بالفعل در صنعت‪ ،‬ب��رای هر بخش از زنجیره‬ ‫ارزش هدف گ��ذاری مناس��ب را تعریف کرد‪.‬‬ ‫در غیر این ص��ورت‪ ،‬هرگونه اقدام و حرکتی‬ ‫هر چند بالذات مطلوب باش��د‪ ،‬عقیم خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫صنعت خ��ودرو پس از گذش��ت چند دهه‬ ‫سیاس��ت گذاری نیازمند چنین نقش��ه راهی‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه در این سال ها مشکل اصلی‬ ‫ق��وه عاقل��ه حاکم ب��ر صنعت خ��ودرو‪ ،‬نبود‬ ‫حاکمی��ت عقالنی��ت جامع نگر‪ ،‬فرابخش��ی و‬ ‫بلندم��دت با عنای��ت به مناف��ع کل زنجیره‬ ‫ارزش ب��وده اس��ت‪ .‬محدودی��ت و ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو در دو س��ال گذشته نمونه بارز‬ ‫چنین نقیصه ای است‪.‬‬ ‫دولت در دو سال گذشته با اعمال سیاست‬ ‫ممنوعی��ت واردات خ��ودرو‪ ،‬به دنبال تقویت‬ ‫تولید ملی بوده اس��ت در صورتی که واردات‬ ‫قطع��ه نه تنه��ا محدود نش��د‪ ،‬بلک��ه تعرفه‬ ‫واردات قطع��ه نیز تغییر نکرد‪ .‬این سیاس��ت‬ ‫در عم��ل فقط منجر به تقوی��ت مونتاژکاری‬ ‫ش��ده و بی تاثیر بر شاخص های دیگر از جمله‬ ‫رقابت پذی��ری‪ ،‬افزای��ش کیفی��ت‪ ،‬حمایت از‬ ‫مصرف کننده و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در حال انجام است تا ببینند در ادامه فرایند همکاری ها‬ ‫چگونه باشد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه خ��ودرو ب��ا اش��اره به ص��ادرات‬ ‫میتسوبیشی س��اخت ایران به کشورهای منطقه افزود‪:‬‬ ‫براس��اس ای��ن قرارداد بای��د ‪۲۰‬درص��د محصوالت به‬ ‫کشورهای منطقه صادر ش��ود‪ .‬از دیگر امتیازهای این‬ ‫همکاری تولید مدل روز(‪ )۲۰۱۹‬است‪.‬‬ ‫وی درباره همکاری میتسوبیش��ی و تمدید قرارداد‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬قراردادها تمدید می ش��ود ت��ا همکاری ها‬ ‫قط��ع نش��ود و تالش های انجام ش��ده پیش��ین هدر‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬نقط��ه مثبت همکاره��ای خودرویی‬ ‫ش خصوص��ی اورده ط��رف خارج��ی اس��ت‪.‬‬ ‫در بخ�� ‬ ‫هرکس س��رمایه گذاری مالی داشته باشد ناگزیر است‪،‬‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫ژاپن از جمله کشورهای صنعتی است که مراودات تجاری بسیاری‬ ‫م نخس��تین کش��وری است که همکاری‬ ‫با امریکا دارد و هنگام تحری ‬ ‫خ��ود را ب��ا ای��ران قطع می کن��د‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬تمدید ق��رارداد‬ ‫میتسوبیش��ی خبر امیدوارکننده ای اس��ت در راستای اینکه ممکن‬ ‫است حجم تنش های بین المللی درباره ایران کاهش یابد‬ ‫میتسوبیش��ی به شکل کامل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این قرارداد‬ ‫در راس��تای واردات خودرو و قطعات ان اس��ت‪ .‬بیشتر‬ ‫مش��کالت شرکت میتسوبیش��ی مربوط به تحریم های‬ ‫داخل��ی بوده حال انکه س��ایت تولید در ش��هر خمین‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی درباره درصد داخلی س��ازی قطعات میتسوبیشی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬هدف ارتقا و رونق تولید داخل است اما باید‬ ‫بپذیری��م تولید به طور صد درص��دی در داخل ممکن‬ ‫نیس��ت؛ همان گونه که بنز هم به ط��ور کامل در المان‬ ‫تولید نمی ش��ود‪ .‬ضریب بومی سازی قطعات بستگی به‬ ‫توانمندی قطعه سازان داخلی دارد که بتوانند در دایره‬ ‫قطعه سازان بین المللی قرار گیرند‪.‬‬ ‫براس��اس قانون وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هر‬ ‫خودروس��ازی که بخواهد در بازار ایران فعالیت داشته‬ ‫باش��د باید در ایران با ‪۴۰‬درصد تولید کند؛ اگرچه این‬ ‫قانون هیچ گاه از س��وی خودروسازان بخش خصوصی‬ ‫اجرایی نش��ده است‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬برخی شرکت ها با‬ ‫تغییر مدل های خود به طور س��االنه ب��ه نوعی قانون را‬ ‫دور می زنند و عمق س��اخت داخلش هیچ گاه به بیش‬ ‫از ‪۲۰‬درصد نمی رسد که این ‪۲۰‬درصد هم شامل بدنه‪،‬‬ ‫رنگ‪ ،‬تایر و‪ ...‬می ش��ود چراکه وارد کردن بدنه خودرو‬ ‫ب��ا حجمی که دارد صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬دادفر معتقد‬ ‫اس��ت این به توانمن��دی و هنر منعقدکنن��ده قرارداد‬ ‫برمی گردد که چقدر بتواند طرف خارجی را متقاعد به‬ ‫همکاری برای داخلی سازی قطعات کند‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬برای افزایش حجم داخلی سازی باید در‬ ‫عمل دیده ش��ود زیرا کارها با سخن پیش نمی رود‪ .‬هر‬ ‫کاری باید به دست اهلش سپرده شود درحالی که نااهل‬ ‫می خواهد با زور کارها را پیش ببرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه خودرو افزود‪ :‬در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫هستیم و اگر به س��ال ‪ ۲۳۹۸‬هم برسیم باید بدانیم با‬ ‫زور کاری پی��ش نمی رود‪ .‬تج��ارت و اقتصاد فن تعامل‬ ‫است‪ ،‬اگر به این موضوع اگاه باشیم موفقیت های دیگر‬ ‫هم به دست می اید‪.‬‬ ‫او به گالی��ه ادامه داد‪ :‬یک وزیر به صنعتگر می گوید‬ ‫باید پول بس��ازید و با سیاست و عملکردش بازار را بهم‬ ‫می زند و می رود‪ .‬دیگری می اید مدعی مبارزه با فس��اد‬ ‫اس��ت و برعکس در دور ه کاری او ش��اهد فس��ادهایی‬ ‫هس��تیم‪ .‬نی��از اس��ت در سیاس��ت گذاری های خ��ود‬ ‫تجدیدنظر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع عادالنه فرصت ها‬ ‫دادفر از دیگر قراردادهای خارجی با بخش خصوصی‬ ‫به برخی شرکت ها اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت بورگوارد‬ ‫فولکس واگ��ن‪ ،‬س��انگ یانگ و‪ ...‬منتظر ص��دور مجوز‬ ‫تاسیس و تولید هستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه تایید این حجم از درخواس��ت چ��ه ضمانتی برای‬ ‫افزای��ش تولی��د دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تولید خوب اس��ت و باید‬ ‫تشویق شود‪ ،‬اما هر کس خالف تعهداتش عمل کرد یا‬ ‫قانون را دور زد باید تنبیه و با وی برخورد جدی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مج��وز و امکانات باید داده ش��ود اما‬ ‫نظارت همزمان هم الزم اس��ت و اگ��ر خالف تعهدات‬ ‫عمل شد خط متوقف و تعطیل شود‪.‬‬ ‫دادفر عن��وان کرد‪ :‬دولت ناظ��ر و تنظیم کننده بازار‬ ‫اس��ت و با تعیین قانون و زمان بای��د اعالم کند تولید‬ ‫خودرو در بخش خصوصی با این درصد داخلی سازی در‬ ‫این مدت زمانی اغاز ش��ود و ادامه یابد؛ اگر نشد مجوز‬ ‫باطل ش��ود‪ .‬البته مجوز به تمامی متقاضیان باید داده‬ ‫شود و توزیع فرصت ها عادالنه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمدید قرارداد برای ادامه همکاری‬ ‫دادفر با بیان اینکه تولید با ‪۲۰‬درصد اغاز خواهد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همکاری طرف ایرانی و ژاپنی از س��ال ‪ ۹۶‬شکل‬ ‫گرفته اما با اغاز تحریم‪ ،‬سطح همکاری ها کاهش یافت‬ ‫ضمن انکه این همکاری هنوز به مرحله تولید نرسیده‬ ‫است‪ .‬کارخانه خریداری شده و سرمایه گذاری افزون بر‬ ‫‪۱۴۰‬میلیارد تومان در شهر خمین شده است که البته‬ ‫با شروع تحریم ها کار متوقف شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظه��ار کرد‪ :‬قرارداد تمدید ش��ده زیرا‬ ‫سرمایه گذاری زیادی انجام شده؛ بنابراین مذاکره هایی‬ ‫بهره برداری دوباره از اپلیکیشن ایساکو امکان پذیر شد‬ ‫مدیریت طراحی سیس��تم های ش��رکت ایس��اکو موفق شد با‬ ‫اس��تفاده از فناوری اپلیکیشن های پیش رونده‪ ،‬استفاده دوباره از‬ ‫اپلیکیشن ایساکو را برای دارندگان گوشی های ایفون با سیستم‬ ‫عامل ‪ ،iOS‬امکان پذیر کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ایس��اکو‪ ،‬پیرو وضع‬ ‫تحریم ه��ای گوناگون بر ضد ایران‪ ،‬بس��یاری از اپلیکیش��ن های‬ ‫ایرانی‪ ،‬همچون اپلیکیش��ن ایس��اکو‪ ،‬از بازارگاه های اپ استور و‬ ‫پس از ان «س��یب اپ» حذف شد و در عمل دسترسی دارندگان‬ ‫محصوالت ایران خودرو با گوش��ی ایفون که از این اپ اس��تقبال‬ ‫خوبی کرده بودند‪ ،‬به شدت محدود شد‪.‬‬ ‫مدیر طراحی سیستم های ش��رکت ایساکو درباره این فناوری‬ ‫گفت‪ :‬در وب اپلیکیشن های پیش رونده (‪ )PWA‬کاربر می تواند‬ ‫ب��دون طی ک��ردن مراحل غیرض��روری دانلود و نص��ب‪ ،‬فقط با‬ ‫ایران خودرو روزانه‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬خودرو تحویل می دهد‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو درحال حاضر به ط��ور میانگین روزانه‬ ‫ هزار و‪ ۵۰۰‬خودرو به مش��تریان خود تحوی��ل می دهد و این عدد‬ ‫در هفته های اینده بیش��تر خواهد ش��د‪ .‬با ادامه ای��ن روند‪ ،‬تعداد‬ ‫خودروهای ناقص فعلی به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬به منظور پاس��خگویی و تامی��ن نیاز بازار‪،‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو تکمی��ل خودروهای ناقص کف کارخانه‬ ‫را در اولوی��ت قرار داده اس��ت و قطعات تامین ش��ده را به این امر‬ ‫اختص��اص می دهد‪ .‬با بهبود ش��رایط تامین در چند روز گذش��ته‬ ‫و به دلیل تعه��د ایران خودرو به جامعه و لزوم پاس��خگویی به نیاز‬ ‫مشتریان‪ ،‬تکمیل خودروهای ناقص در اولویت این خودروساز قرار‬ ‫گرفته و بر همین اس��اس از تعداد تولید ناق��ص روزانه که به امار‬ ‫خودروهای کف می افزود‪ ،‬کاس��ته ش��ده اس��ت‪ .‬از ‪ 7‬تا ‪ 25‬خرداد‬ ‫حدود ‪۲۰‬هزار خودرو تکمیل و به بازار عرضه شده است‪ .‬در همین‬ ‫پیون��د‪ ،‬افزایش عرضه س��بب ایجاد تعادل در ب��ازار و کاهش نرخ‬ ‫خودروها شده است‪.‬‬ ‫مراجعه به یک نش��انی اینترنتی بالفاصله اس��تفاده از ان را اغاز‬ ‫کند‪ .‬همچنین با توجه به اینکه موبایل اپلیکیشن ها به طور مستمر‬ ‫ویرایش های جدید ارائه می کنند‪ ،‬کاربران ناگزیر به بروزرس��انی‬ ‫هس��تند اما در صورت استفاده از نس��خه های پیش رونده‪ ،‬نیازی‬ ‫ب��ه انجام این بازنصب ها نخواهد بود و در هر بار اس��تفاده از اپ‪،‬‬ ‫اخرین ویرایش به شکل خودکار در اختیار کاربر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫محمدحس��ن پور در این باره افزود‪ :‬با تالش همکاران‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ایس��اکو نیز مانند چند ش��رکت مطرح و ب��زرگ در مدت زمان‬ ‫کوتاهی موفق به طراحی و پیاده س��ازی نسخه جدید اپلیکیشن‬ ‫خود ش��د؛ با این تفاوت که این پروژه در داخل شرکت ایساکو و‬ ‫بدون نیاز به صرف هزینه هنگفت به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این رویکرد در عمل تحریم های شرکت امریکایی‬ ‫اپل خنثی و نیاز به اس��تفاده از بازارگاه های اپ استور و سیب اپ‬ ‫منتفی شد‪.‬‬ ‫ن اس��ت که‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از دیگ��ر مزیت های این نس��خه ا ‬ ‫مش��تریان دیگر نیازی به نصب اپلیکیشن ندارند و فقط با یکبار‬ ‫مراجعه به وب س��ایت ایساکو می توانند بسیار ساده و ظرف چند‬ ‫ثانیه ایکون اپلیکیش��ن ایساکو را روی گوشی همراه خود اضافه‬ ‫کرده و با کیفیت و سرعت مناسب‪ ،‬از سرویس های خدمات پس‬ ‫از فروش ایران خودرو به راحتی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫حس��ن پور درباره نحوه اس��تفاده از این اپ گفت‪ :‬مش��تریان‬ ‫گرام��ی ابتدا باید اپلیکیش��ن قدیم��ی ایس��اکو را از روی تلفن‬ ‫هم��راه خ��ود ح��ذف ک��رده و س��پس ب��ا کلی��ک روی لینک‬ ‫(‪ )441=https://www.isaco.ir/main/?p‬ب��ه قس��مت‬ ‫"‪ iOS‬وارد ش��ده و از ایک��ون روی گوش��ی خ��ود اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬در اپلیکیشن ایساکو‪ ،‬امکانات متنوع و کاربردی همچون‬ ‫دریافت نوبت پذیرش نمایندگی؛ درخواست اتوکلیک برای تعویض‬ ‫روغن‪ ،‬فیلترها و‪ ...‬در محل موردنظر مش��تری؛ درخواست امداد‬ ‫فوری شامل امدادرسانی به خودرو متوقف‪ ،‬حمل خودرو معیوب‬ ‫به محل نمایندگی ها‪ ،‬مش��اوره برای رف��ع ایراد از راه دور؛ امکان‬ ‫مشاهده اطالعات خودرو و سوابق تعمیراتی؛ مشاهده نرخ قطعات‬ ‫و دس��تمزد خدمات قابل ارائه در ش��بکه خدمات پس از فروش‬ ‫وجود دارد که مش��تریان به فراخور نیاز می توانند از ان بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ام��کان اس��تفاده از وب اپلیکیش��ن پیش رونده‬ ‫(‪ )PWA‬شرکت ایساکو محدود به سیستم عامل ‪ iOS‬نبوده و‬ ‫در تمامی گوشی های اندروید قابل بهره برداری است که با درنظر‬ ‫گرفتن این چش��م انداز‪ ،‬کاربران این دو سیس��تم عامل با خیالی‬ ‫اسوده می توانند از خدمات اپلیکیشن ایساکو بهره مند شوند‪.‬‬ ‫بازار انحصاری قطعه و مشکالت صنعت خودرو‬ ‫سخنگوی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬زدوبند شرکت های خودروسازی و قطعه سازی باعث‬ ‫ایجاد بازار انحصاری قطعه و مشکالت صنعت خودرو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ایی در گفت وگو با خان��ه ملت درباره ادعای‬ ‫برخی ش��رکت های قطعه ساز مبنی بر اینکه این شرکت ها‬ ‫درب��اره کمبود قطعه به خودروس��ازان هش��دار داده اند اما‬ ‫خودروس��ازی ها بدون توج��ه به این ن��کات فرایند تولید‬ ‫را از س��رگرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان ب��ازار قطعه را با‬ ‫خری��د از ش��رکت های محدود انحصاری کردن��د‪ ،‬در واقع‬ ‫خودروس��ازان جایگزینی برای ش��رکت های قطعه س��ازی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫خری��د قطع��ات مورد نی��از تولید خودرو از چند ش��رکت‬ ‫محدود قطعه س��از باعث ایجاد رانت می شود این در حالی‬ ‫است که تعداد قطعه سازان کشور بسیار است و می توان از‬ ‫ظرفیت انها استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اگر خودروس��ازان به جای یک ش��رکت‬ ‫از ظرفیت س��ایر قطعه سازان اس��تفاده می کردند‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو با شرایط کنونی روبه رو نمی شد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم با بی��ان اینکه بازار‬ ‫انحصاری قطعه ناش��ی از س��وءمدیریت در خودروسازی ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس قانون خودروس��ازان‬ ‫بای��د ب��رای تولید خ��ودرو‪ ،‬تم��ام قطع��ات منفصله مورد‬ ‫نی��از را در انب��ار ی��ا گمرک داش��ته ی��ا مدارک��ی دال بر‬ ‫ثبت س��فارش و واردات قطعات مورد نظر در اختیار داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ب��ا بیان اینکه‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان از انحصار بازار قطعه س��ود‬ ‫می برن��د‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬زدوبنده��ای خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان باعث ایجاد بازار انحصاری قطعه ش��ده است‬ ‫و ناتوانی خودروس��ازان در تولید‪ ،‬بدون وجود قطعه دلیل‬ ‫اثب��ات این ادعا اس��ت؛ در واقع خودروس��ازان باید تدابیر‬ ‫وی��ژه ای می اندیش��یدند ت��ا در صورتی که ش��رکت های‬ ‫قطعه س��ازی عمدی یا غیرعمدی از ارائه قطعه خودداری‬ ‫کردند فرایند تولید با مشکل روبه رو نشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خودروس��ازان در خرید قطعه محدودیتی‬ ‫ندارن��د بنابراین ب��ازار انحصاری موج��ود در خرید قطعه‬ ‫نشان دهنده سود دو طرفه است‪.‬‬ ‫پارس��ایی درب��اره توق��ف تولی��د برخ��ی ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی در س��ال ‪ ۹۸‬با وجود دریاف��ت ارز دولتی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وظیف��ه نهاده��ای نظارت��ی صیان��ت و محافظت‬ ‫از حق��وق بیت المال اس��ت بنابرای��ن این نهاده��ا باید به‬ ‫موض��وع ورود کنند؛ در صورتی که م��ردم مدارکی مبنی‬ ‫ب��ر تخل��ف در خودروس��ازی داش��ته باش��ند می توانند با‬ ‫توج��ه به باز ب��ودن پرونده خودروس��ازی در کمیس��یون‬ ‫اص��ل ‪ ۹۰‬ای��ن م��دارک را ب��ه ای��ن کمیس��یون ارائ��ه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫جای خالی الومینیوم‬ ‫الیاژی برای تامین نیاز‬ ‫صنایع غذایی‬ ‫حمایت تمام قد دولت از‬ ‫برقراری ایمنی در معادن‬ ‫زغال سنگ‬ ‫کمپانی های نفتی امریکا‬ ‫از حمله به نفتکش ها‬ ‫سود می برند؟‬ ‫فناوری ‪70‬ساله به صرفه ترین روش فراوری‬ ‫غلبه عناصر‬ ‫نادر بر فوالد‬ ‫در جنگ تجاری‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کاربرد بیوفناوری در صنایع مس‬ ‫بیولیچینگ روش��ی است که در ان از میکروارگانیسم ها برای جدا‬ ‫کردن فلزات با ارزش از کانس��نگ به ویژه ب��رای بازیافت فلزات با‬ ‫عیار پایین مانند طال استفاده می شود‬ ‫همچنین پروژه عظیم اسیدش��ویی ت��وده ای میکروبی‬ ‫طالی سولفیدی مقاوم معدن نیومونت به میزان ‪ ۸‬هزار‬ ‫تن که از س��وی شرکت نوادا انجام ش��د‪ ،‬نمونه بارزی‬ ‫از موفقیت این فناوری اس��ت‪ .‬بکارگیری بیوفناوری در‬ ‫صنایع معدنی و بررس��ی مقاله ه��ای موجود و کارهای‬ ‫انجام ش��ده از ‪ ۳۰‬سال پیش نش��ان می دهد که شمار‬ ‫زی��ادی عملیات از روش میکروبی برای جدایش فلزات‬ ‫در مقیاس صنعتی استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫نتای��ج حاص��ل از روش بیوفن��اوری در مقی��اس‬ ‫ازمایش��گاهی با فناوری های موجود تفاوت های بسیار‬ ‫زی��ادی دارن��د‪ .‬ازمایش ه��ای انجام ش��ده در مقیاس‬ ‫ازمایش��گاهی «بس��یار زیاد»‪ ،‬در مقیاس نیمه صنعتی‬ ‫«کمتر»‪ ،‬در مقیاس صنعت��ی و کارهای بزرگ مقیاس‬ ‫«بس��یار کم» و در بعضی موارد نی��ز با در نظر گرفتن‬ ‫شرایط اقتصادی فعلی‪« ،‬نامطلوب و زیان ده» هستند‪.‬‬ ‫در یک مطالعه جدید‪ ،‬ش��رایط استحصال فلزات پایه‬ ‫اورانی��وم و فلزات قیمتی و همچنی��ن بازیابی فلزات از‬ ‫محل��ول و فلزات صنعت��ی از این روش‪ ،‬بیان ش��ده و‬ ‫بیش��ترین کار در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی برای‬ ‫مس‪ ،‬اورانیوم و فلزات انجام شده که شامل اسیدشویی‬ ‫توده ای ماده معدنی و باطله مس با عیار کم‪ ،‬اسیدشویی‬ ‫الیه های نازک از ماده معدنی مس‪ ،‬اسیدشویی توده ای‬ ‫م��س از طال‪ ،‬اسیدش��ویی در م��اده معدن��ی و باطله‬ ‫اورانی��وم‪ ،‬بازیابی کانی های مقاوم و بیواکسیداس��یون‬ ‫توده ای کانی های مقاوم طال و بیواکسیداسیون توده ای‬ ‫کانی های طالی مقاوم با عیار پایین اس��ت‪ .‬موفق ترین‬ ‫نحوه معدنکاری مس در ش��یلی به طور مس��تقیم بر‬ ‫به��ا و میزان خرید و فروش ان در بازار تاثیر می گذارد‬ ‫زی��را ش��یلی مهم تری��ن تولیدکننده م��س در جهان‬ ‫اس��ت و این گونه دستاوردها نش��ان می دهند که فقط‬ ‫افزایش قیمت ها حائز اهمیت نیس��ت بلکه باید راه های‬ ‫اقتصادی ت��ری ب��رای اس��تحصال مس به وج��ود اید‪.‬‬ ‫انتخاب عملیات بیوهیدرومتالورژی به طور گس��ترده ای‬ ‫به شرایط کانی شناس��ی مس بستگی دارد‪ .‬بزرگ ترین‬ ‫کارب��رد بیوفناوری در صنایع معدن��ی در بیولیچینگ‪،‬‬ ‫کانی ه��ای کم عیار و باطله ها در توده های اسیدش��ویی‬ ‫اس��ت‪ .‬در نهای��ت اگرچه س��ولفیدهای م��س ثانویه‪،‬‬ ‫کالکوس��یت و کالکوپیریت بیشتر اسیدشویی می شوند‬ ‫اما حت��ی کانی های کالکوپیریت به نس��بت مقاوم نیز‬ ‫منابع مهمی در روش اسیدشویی به شمار می ایند‪.‬‬ ‫بیش��تر معادن��ی ک��ه از روش بیولیچین��گ ب��رای‬ ‫اس��تحصال فلزات اس��تفاده می کنند‪ ،‬معادنی هستند‬ ‫ک��ه در منطقه نیم کره جنوبی ق��رار دارند زیرا به دلیل‬ ‫شرایط اب و هوایی ویژه این مناطق برای رشد باکتری‬ ‫و عملیات انها مفیدتر هستند و در مناطقی مثل شمال‬ ‫امریکا به دلیل شرایط اب و هوایی سرد‪ ،‬کار باکتری ها‬ ‫در این مناطق با مشکل روبه رو می شود‪ .‬در این مناطق‬ ‫فقط از باکتری های سرمادوست می توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۱۹۸۰‬میالدی (‪ ۱۳۵۹‬خورشیدی) ‪ ۱۱‬معدن‬ ‫م��س و یک معدن به صورت برجا از روش بیولیچینگ‬ ‫استفاده کرده اند‪ .‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫روش‬ ‫بیوهیدرومتالورژی‬ ‫به دلیل سادگی‪،‬‬ ‫هزینه کم و‬ ‫کاربرد برای‬ ‫مواد معدنی‬ ‫کم عیار موفقیت‬ ‫چشمگیری دارد‬ ‫یادداشت‬ ‫صنع��ت م��درن از بیوفن��اوری در بیولیچینگ مواد‬ ‫معدنی کم عیار و مواد معدنی استفاده می کند‪ .‬از ورود‬ ‫این فن��اوری به بخش معدن جهان بیش از ‪ ۷۰‬س��ال‬ ‫می گذرد‪ .‬ابتدا ش��رکت های مس کن��کات در امریکای‬ ‫ش��مالی از این فناوری اس��تفاده کردن��د و پس از ان‬ ‫راه ب��رای ورود س��ایر ش��رکت ها هموار ش��د‪ .‬در واقع‬ ‫بیولیچینگ روش��ی است که از میکروارگانیسم ها برای‬ ‫ج��دا کردن فلزات ب��ا ارزش از کانس��نگ به ویژه برای‬ ‫بازیافت فلزات با عیار پایین مانند طال استفاده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از یورونیوز‪ ،‬به دنبال توسعه‬ ‫این فناوری‪ ،‬امروز دامپ های بیولیچینگ روش بس��یار‬ ‫کم هزینه ای برای استحصال مس از توده اصلی به شمار‬ ‫می این��د و از نظ��ر مقرون به صرفه ب��ودن‪ ،‬هیچ روش‬ ‫دیگری با این روش مقایسه نمی شود‪ .‬عالوه بر موفقیت‬ ‫اقتصادی دامپ های بیولیچینگ‪ ،‬نیاز به عملیات بسیار‬ ‫کمی برای اماده سازی دامپ هاست‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬س��ال پیش نخس��تین ازمای��ش برای‬ ‫بازیابی طالی مقاوم در عملیاتی موس��وم به «فیرویو»‬ ‫در افریق��ای جنوبی انجام ش��د و از ان زم��ان به بعد‬ ‫دانش��مندانی همچون «اسپیس��اک» و «الکشمانان»‬ ‫پژوهش های زی��ادی را در زمین��ه بیوهیدرومتالورژی‬ ‫انجام دادند‪.‬‬ ‫به ه��ر حال ام��روز‪ ،‬کارب��رد بیوهیدرومتالورژی به‬ ‫دلیل س��ادگی‪ ،‬هزینه کم و کاربرد ب��رای مواد معدنی‬ ‫کم عیار موفقیت چش��مگیری دارد و در مدت ‪۱۳‬سال‪،‬‬ ‫پیشرفت این روش به بیشترین سوددهی رسیده است‪.‬‬ ‫در یک دهه گذشته نیز ترکیبی از اسیدشویی توده ای‪،‬‬ ‫اسیدش��ویی اکسید مس و اس��تفاده از میکروبیولوژی‪،‬‬ ‫موفقیت چش��مگیری در عملیات اسیدشویی میکروبی‬ ‫مس ثانویه و فلزات گران قیمت مقاوم داشته است‪.‬‬ ‫اسیدش��ویی توده ای میکروبی همچنان س��اده ترین‬ ‫روش اس��ت ک��ه منج��ر ب��ه کاه��ش هزینه ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری اولیه‪ ،‬هزینه های جاری و موفقیت های‬ ‫زیست محیطی می شود‪.‬‬ ‫م��وارد کارب��رد زیاد این روش در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته‬ ‫نش��ان دهنده اولویت ها و مزیت های این روش اس��ت‪.‬‬ ‫کاربرد بیوفناوری برای اس��تخراج فلزات درباره مس و‬ ‫طالس��ت و در زمین��ه مس‪ ،‬بیولیچین��گ ان به دلیل‬ ‫راحتی و اقتصادی بودن بازیابی فلزات به طور گسترد ه‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬این روش در استخراج طال نیز به دلیل‬ ‫ارزش اقتصادی باالی ان کاربرد دارد‪.‬‬ ‫بیولیچین��گ اورانیوم نیز در قدیم ب��ه کار می امد و‬ ‫امروز به دلیل کاهش بهای اورانیوم و تحریم اس��تفاده‬ ‫از ان در صنای��ع هس��ته ای‪ ،‬کاربرد ان کمتر ش��ده و‬ ‫کانی ه��ای کبالت و نیکل نی��ز در اینده به دلیل کاربرد‬ ‫روزافزون این فلزات بررسی خواهند شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫یک س��الی از اغاز جنگ تجاری میان دو قدرت‬ ‫اقتص��ادی جهان می گ��ذرد و در ای��ن بین منابع‬ ‫طبیعی دوطرف دعوا اس��باب خوبی برای در فشار‬ ‫گذاش��تن رقیب بود‪ .‬در هفته های گذشته عناصر‬ ‫کمیاب خاکی اهرم فش��ار چی��ن برای امریکا بود‪.‬‬ ‫چین که تولیدکننده انحصاری این مواد در جهان‬ ‫به شمار می اید‪ ،‬می گوید دیگر این مواد را به امریکا‬ ‫صادر نمی کند و امریکا که بیشترین مصرف کننده‬ ‫این عناصر است پاسخ می دهد که می تواند بحران‬ ‫برام��ده از کمب��ود عناصر را مدیری��ت کند و این‬ ‫چین اس��ت که هم بازار مصرفی مانند امریکا را از‬ ‫دست می دهد و هم از توان فناورانه امریکا بی بهره‬ ‫می ماند‪ .‬بی ش��ک داستان جنگ تجاری همچنان‬ ‫پی��ش می رود‪ ،‬اما انچه در ای��ن مجال جای تامل‬ ‫و درن��گ دارد‪ ،‬ای��ن اس��ت که چی��ن در جایگاه‬ ‫پهناورترین و پرجمعیت ترین کشور جهان‪ ،‬دومین‬ ‫اقتصاد توانمند جهان به شمار می اید‪ .‬با این تفاسیر‬ ‫ام��ا انچه در جنگی تجاری با این ابعاد‪ ،‬ابزار چین‬ ‫برای رویارویی با بزرگ ترین و قدرتمند ترین رقیب‬ ‫ان قرار گرفته «عناصر نادر خاکی» اس��ت‪ .‬چنین‬ ‫رویدادی به خوبی نش��ان دهنده اهمیت این دسته‬ ‫از عناص��ر نادر و نوظهور اس��ت‪ .‬چین در حالی به‬ ‫عناصر نادر برای رویارویی با امریکا متوس��ل شده‬ ‫ک��ه براس��اس داده ه��ای منتشرش��ده در انجمن‬ ‫جهانی فوالد در یک دهه گذش��ته همواره یکی از‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکننده های فوالد در جهان بوده‬ ‫اس��ت و در همین حال براساس داده های سازمان‬ ‫تجارت بین الملل‪ ،‬امری��کا بزرگ ترین واردکننده‬ ‫ف��والد جهان اس��ت اما در این بی��ن انحصار تولید‬ ‫عناصر نادر در چین است که توانسته به ان قدرت‬ ‫رویاروی��ی ب��ا قوی ترین رقیب را بده��د و چنین‬ ‫رویه ای گویای ان اس��ت ک��ه صنایع امریکا حتی‬ ‫بیش از فوالد به واردات عناصر نادر وابستگی دارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫دالری در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج فارس‬ ‫فوت ‪ ۲‬کارگر با ریزش‬ ‫تونل زغال سنگ‬ ‫در دامغان‬ ‫ریزش تونل��ی در معدن زغال س��نگ البرز‬ ‫شرقی طزره شهرستان دامغان‪ ،‬منجر به فوت‬ ‫‪ ۲‬کارگر و مجروح شدن یک تن دیگر شد‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬برابر اعالم معاونت‬ ‫عملیات فرماندهی انتظامی اس��تان سمنان‪،‬‬ ‫روز گذش��ته حادثه ریزش تونل��ی در معدن‬ ‫زغال س��نگ البرز شرقی به مرکز فوریت های‬ ‫پلیسی ‪ ۱۱۰‬اعالم شد و واحدهای امدادی و‬ ‫انتظامی به محل حادثه اعزام شدند؛ بنابراین‬ ‫گ��زارش در ای��ن حادث��ه ‪ ۳‬ت��ن از کارگران‬ ‫‪ ۳۵ ،۳۱‬و ‪ ۴۵‬س��اله ب��ه ش��دت مجروح و به‬ ‫بیمارستان منتقل شدند‪.‬‬ ‫گزارش دریافتی حاکی است متاسفانه ‪ ۲‬تن‬ ‫از کارگران که به ش��دت مجروح شده بودند‪،‬‬ ‫پیش از رسیدن به بیمارستان جان باختند و‬ ‫کارگر سوم در حال درمان است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت هفت��ه گذش��ته نی��ز در‬ ‫حادث��ه ای ‪ ۲‬کارگ��ر در یک��ی از کارگاه های‬ ‫معدن زغال س��نگ البرز ش��رقی دچار حادثه‬ ‫ش��ده و فوت کردند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫س��رقینی در نشس��ت دیروز خ��ود با انجمن‬ ‫زغال سنگی ها‪ ،‬خواستار توجه جدی به ایمنی‬ ‫این معادن به عنوان تنها خواس��ته دولت در‬ ‫مقاب��ل حمایت های خود از این معادن ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سرقینی در مجمع عمومی انجمن زغال سنگ ایران مطرح کرد‬ ‫حمایت تمام قد دولت از برقراری ایمنی در معادن زغال سنگ‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتص��ادی صنایع‬ ‫معدن��ی و فلزی خلیج ف��ارس پیش بینی کرد‬ ‫حجم سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫خلیج فارس در سال ‪ ۹۸‬به حدود ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫دالر برس��د و گفت‪ :‬در این زمینه یک شرکت‬ ‫فرانس��وی به میزان ‪ ۵۰‬میلی��ون دالر در این‬ ‫منطقه سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حس��ن خلج طهرانی‪ ،‬در‬ ‫جم��ع خبرنگاران در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که س��رمایه گذاری خارج��ی در منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی خلیج ف��ارس در س��ال ‪ ۹۷‬چطور‬ ‫بوده و پیش بینی ش��ما برای سال ‪ ۹۸‬چقدر‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حج��م س��رمایه گذاری در این‬ ‫منطقه در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۵.۵‬میلیون دالر‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی بوده و با احتس��اب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی که اوایل سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی به ثمر نشست‪ ،‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫را می ت��وان حدود ‪ ۵۵‬میلیون دالر به ش��مار‬ ‫اورد‪ .‬در س��ال ‪ ۹۸‬نیز با بس��تن قراردادهای‬ ‫جدید س��رمایه گذاری که در ح��ال گذراندن‬ ‫مراحل قانونی است‪ ،‬پیش بینی می شود حدود‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون دالر جذب منطقه ویژه شود‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره اینکه ایا سرمایه گذاری‬ ‫خارجی هم در این منطقه انجام ش��ده است‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در ای��ن زمین��ه‪ ،‬یک ش��رکت‬ ‫فرانس��وی اقدام به خرید یکی از کارخانه های‬ ‫مس��تقر در ای��ن منطق��ه ک��رده ک��ه میزان‬ ‫س��رمایه گذاری در ان نیز حدود ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫دالر است‪ .‬در عین حال در حال مذاکره با یک‬ ‫سرمایه گذار خارجی دیگر برای سرمایه گذاری‬ ‫در منطقه هستیم که پیشرفت های خوبی هم‬ ‫در این زمینه حاصل شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتص��ادی صنایع‬ ‫معدنی و فلزی خلیج فارس در ادامه همچنین‬ ‫با اش��اره ب��ه فرصت های س��رمایه گذاری در‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی خلیج فارس در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬گف��ت‪ :‬از جمل��ه این فرصت ه��ا می توان‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری در زمین��ه طرح ه��ای‬ ‫صنعتی ش��امل صنایع تولی��د فوالد و صنایع‬ ‫پایین دس��ت فوالد‪ ،‬صنایع تولی��د الومینیوم‬ ‫و صنایع پیش دس��ت الومینی��وم‪ ،‬طرح های‬ ‫نفتی و پتروشیمی‪ ،‬پایانه های دریایی‪ ،‬ساخت‬ ‫نیروگاه های برق و طرح های اب ش��یرین کن‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫خلج طهرانی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫بیشترین میزان سرمایه گذاری در سال ‪ ۹۷‬در‬ ‫این منطقه در کدام حوزه ها بوده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬درخواس��ت های متعددی‬ ‫از سوی س��رمایه گذاران در زمینه های تولید‬ ‫فروالی��اژ‪ ،‬محصوالت ف��والدی‪ ،‬صنایع نفتی‬ ‫اهک و دولومیت داشتیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره تس��هیالت وی��ژه ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن منطق��ه نی��ز گفت‪:‬‬ ‫استفاده از معافیت های گمرکی برای واردات‬ ‫تجهی��زات و م��واد اولیه‪ ،‬معافی��ت از مالیات‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬معافی��ت مالیات عملکردی به‬ ‫مدت ‪ ۷‬س��ال و تس��هیل در شرایط پرداخت‬ ‫نرخ زمین از تس��هیالتی اس��ت که در اختیار‬ ‫سرمایه گذاران در منطقه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫داشتن صدا‬ ‫برای یک انجمن‬ ‫خوب است‬ ‫اما این انجمن‬ ‫تا به حال از‬ ‫این تریبون‬ ‫غوغاساالری‬ ‫نکرده است‬ ‫محمد مجتهدزاده‬ ‫انجمن‬ ‫زغال سنگ‬ ‫درخواست‬ ‫تشکیل کارگروه‬ ‫پشتیبانی‬ ‫زغال سنگ در‬ ‫وزارتخانه به‬ ‫منظور پیگیری‬ ‫مشکالت این‬ ‫بخش را دارد‬ ‫احمد دادوند‬ ‫در طرح جامع‬ ‫فوالد همه چیز‬ ‫دیده شده؛‬ ‫از اکتشاف‪،‬‬ ‫استخراج و‬ ‫فراوری تا تامین‬ ‫نیاز داخلی و‬ ‫جهانی فوالد؛‬ ‫باید دید در طرح‬ ‫زغال سنگ نیز‬ ‫این موارد دیده‬ ‫شده است؟‬ ‫هنر معادن این اس��ت که در مناطقی اشتغال ایجاد‬ ‫می کن��د که دولت هر قدر هزینه کن��د‪ ،‬قادر به ایجاد‬ ‫اش��تغال در ان بخش ها نیست‪ .‬از این رو دولت موظف‬ ‫اس��ت به هر نامی از معادن حمایت کند‪ .‬ممکن است‬ ‫راه هایی هم باشد که ما امتحان نکرده ایم پس شما انها‬ ‫را پیشنهاد دهید‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان این مطلب در نشس��ت ساالنه‬ ‫انجمن زغال سنگ ایران با ابراز خشنودی از حضور در‬ ‫جمع پیشکس��وت های صنعت زغال سنگ کشور گفت‪:‬‬ ‫یکی از اصیل ترین معدنکاری ها زغال س��نگ است؛ در‬ ‫بسیاری از کشورهای اروپایی ذخایر معادن زغال سنگ‬ ‫پای��ان یافته اما ارم و نش��ان بس��یاری از فعالیت های‬ ‫معدنی هنوز معادن زغال س��نگ اس��ت که نش��ان از‬ ‫اهمیت این رشته معدنی دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه خوش��حالم این انجمن ش��کل‬ ‫گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬دوس��تان زغال سنگی ما در اعماق زمین‬ ‫کار می کردن��د و هیچ صدایی نداش��تند‪ .‬اقای بهرامن‬ ‫زحمت این کار را در قالب کارگروه زغال س��نگ خانه‬ ‫معدن می کشند اما پیشگام شدند و ما هم تشویق شان‬ ‫کردیم که انجمن زغال سنگ کشور شکل بگیرد‪ .‬امروز‬ ‫این رش��ته معدنی صدا دارد‪ .‬ما موفق شده ایم که نرخ‬ ‫زغال را با شرکت ذوب اهن اصفهان به نتیجه برسانیم‬ ‫ن می دهد انجمن در ای��ن میان نقش موثری‬ ‫که نش��ا ‬ ‫داشته و توانسته صدای زغال سنگی ها را برساند‪.‬‬ ‫وی با تش��کر از این انجمن گفت‪ :‬داشتن صدا برای‬ ‫یک انجمن خوب اس��ت اما این انجم��ن تا به حال از‬ ‫این تریبون غوغاساالری نکرده است‪ .‬اقای مجتهدزاده‬ ‫و همکاران ش��ان تا به حال ب��ا تعامل کار کرده اند‪ .‬انها‬ ‫صدا داش��تند اما جو درس��ت نکردند‪ .‬من از این بابت‬ ‫از انها متش��کرم و امی��دوارم ‪ ۱۰‬درصد دیگر معادن و‬ ‫واحدهای زغال شویی و کک سازی‪ ،‬زیرمجموعه انجمن‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫البت��ه مدیریت جدید ذوب اهن ه��م در این زمینه‬ ‫مثبت عمل کردند‪ .‬ما نیز در زمینه تامین س��نگ اهن‬ ‫م��ورد نیاز ذوب اهن اصفهان اقداماتی انجام دادیم که‬ ‫بخش��ی از مشکل ش��ان را حل کرد و ب��ه زودی ابالغ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫م��ا معتقدیم اگر حال ذوب اهن خوب باش��د حال‬ ‫زغال س��نگی ها نیز خوب اس��ت‪ .‬البته سال هاست من‬ ‫پیش��نهاد کرده ام معادن زغال س��نگ به ص��ادرات به‬ ‫عنوان یک الترناتیو فکر کنند که خوش��بختانه بخشی‬ ‫از ان عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نرخ زغال س��نگ نقطه عطف اس��ت و‬ ‫باید بهترین بهره را از ان ببریم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬نه تنها‬ ‫معاونت امور معادن و حتی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫بلکه تم��ام ارکان وزارتخانه‪ ،‬طرفدار فعالیت های ایمن‬ ‫و فنی معادن زغال س��نگ هستند‪ .‬در مقابل‪ ،‬فقط یک‬ ‫انتظار از معادن زغال س��نگ دارم و ان این است که به‬ ‫مسائل ایمنی و فنی توجه کنند‪.‬‬ ‫ب��ه طور مثال اگر با اصالح قیمت ها ‪ ۲‬ریال بیش��تر‬ ‫س��ود می کنید‪ ،‬این رق��م را در زمین��ه ایمنی و فنی‬ ‫هزینه کنید چراکه در نهایت نیاز فوالد کش��ور را شما‬ ‫باید تامین کنید‪ .‬به همین دلیل بخش��ی از درامد باید‬ ‫صرف ایمنی‪ ،‬توس��عه و نوسازی شود تا ما هم شرمنده‬ ‫صنعت نشویم‪.‬‬ ‫س��رقینی ادام��ه داد‪ :‬درب��اره حق��وق دولت��ی نیز‬ ‫بای��د بگوییم دولت همیش��ه نگاه حمایت��ی به معادن‬ ‫زغال سنگ داشته است‪ .‬ما یک صدم کمترین درصدی‬ ‫که باید به عنوان حقوق دولتی از معادن دریافت کنیم‬ ‫را از معادن زغال سنگ می گیریم‪.‬‬ ‫وقتی سازمان های نظارتی سراغ مان می ایند توضیح‬ ‫می دهی��م حاضریم رقمی که به عن��وان حقوق دولتی‬ ‫قرار اس��ت ب��ه دولت پرداخت ش��ود‪ ،‬ص��رف ایمنی‪،‬‬ ‫نوسازی و مکانیزاسیون معادن زغال سنگ شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه ما با معادن زغال س��نگ یک قرارداد‬ ‫نانوشته داریم‪ .‬به هر کسی بگویید از هر تن زغال سنگ‬ ‫‪ ۱۶۰‬توم��ان حق��وق دولت��ی دریافت می ش��ود‪ ،‬باور‬ ‫هرمز ناصرنیا‪ :‬تا افق ‪ ۱۴۰۴‬باید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد تولید شود‬ ‫ک��ه ‪ ۵.۱‬میلیون تن ان به ذوب اهن اصفهان اختصاص دارد و این‬ ‫قسمت مربوط به ما اس��ت چراکه زغال این میزان محصول فوالدی‬ ‫را ما باید تولید کنیم‬ ‫نمی کند‪ .‬م��ا یک صدم حقوق دولتی را از ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫که قانون گفته س��ر معادن از ماده استخراجی دریافت‬ ‫کنیم‪ ،‬دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ادامه س��خنان خ��ود گفت‪ :‬با معادن دیگر بس��یار‬ ‫س��ختگیرانه عم��ل می کنی��م و حتی ب��ه معادنی که‬ ‫متعلق ب��ه دولت یا بخش دولتی اس��ت هی��چ گاه ارز‬ ‫نیمایی ندادیم و گفتیم واردات اقالم مورد نیاز خود را‬ ‫از محل ص��ادرات تامین کنند اما درباره واردات چوب‬ ‫یا سایر تجهیزات معادن زغال سنگ موافقت کردیم که‬ ‫با هر میزانی از ارز نیمایی اس��تفاده کنند‪ .‬برای چوب‬ ‫هم با س��ازمان توس��عه تجارت مکاتبه شده و سازمان‬ ‫هم اعالم کرده که مشکلی نیست‪ .‬من هم اینجا تاکید‬ ‫می کنم که مجموعه معادن زغال سنگ به طور واحد با‬ ‫ارز نیمایی‪ ،‬اقدام به واردات چوب کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش��نهاد می کنم متولی را در انجمن‬ ‫مش��خص کنید تا یک یا ‪ ۲‬واحد چوب ثبت س��فارش‬ ‫کنند‪ ،‬به این ش��رط که این چوب با نظر انجمن توزیع‬ ‫شود نه به نام انجمن و به کام معدودی از معادن‪.‬‬ ‫برای س��ایر تجهیزات نیز ثبت سفارش های سنگین‬ ‫انجام ش��ده که برای مکانیزاس��یون معادن در طبس‬ ‫می خواهند‪ .‬حتی ش��رکتی مراجعه کرد تا شیلت های‬ ‫مع��ادن را در ای��ران تولید کند و م��ا حمایت کردیم‪.‬‬ ‫موض��وع پایگاه ه��ای اچ اس ای را نیز پیگیر هس��تیم و‬ ‫در ای��ن زمینه حاضر ب��ه تامین اعتبار م��ورد نیاز ان‬ ‫هس��تیم‪ .‬فکر می کنم مبادله تفاهمنامه انجام ش��ود و‬ ‫مانع دیگری وجود ندارد‪.‬‬ ‫مجمع انجمن زغال س��نگ با حضور جعفر سرقینی‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬داریوش‬ ‫اسماعیلی ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران‬ ‫و محمدرضا بهرامن ریاس��ت خانه معدن‪ ،‬دیروز برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز تولید ‪ ۸‬میلیون تن زغال سنگ‬ ‫محمد مجتهدزاده در نشس��ت مجمع ساالنه انجمن‬ ‫زغال س��نگ ایران پس از ارائه گ��زارش عملکرد هیات‬ ‫مدی��ره و بازرس انجم��ن‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن زغال س��نگ‬ ‫از معاون��ت معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫درخواست تش��کیل کارگروه پشتیبانی زغال سنگ در‬ ‫وزارتخان��ه به منظور پیگیری مش��کالت این بخش را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر تولید زغال س��نگ کش��ور‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۳‬میلیون تن به طور خام و ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫تن به ش��کل کنسانتره اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫مصرف زغال س��نگ ح��دود ‪ ۲‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫در س��ال است و بخشی از نیاز کش��ور از خارج تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در س��ال این��ده‪ ،‬با راه ان��دازی یک‬ ‫کارخان��ه فوالد جدید به روش کوره بلند فوالد‪ ،‬مصرف‬ ‫زغال س��نگ به ‪ ۳.۵‬میلیون تن خواهد رسید و واردات‬ ‫ای��ن حجم زغال س��نگ‪ ،‬اقتص��ادی و عمل��ی نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مجتهدزاده با بیان اینکه تا ‪ ۱۰‬س��ال گذشته عمده‬ ‫معادن بزرگ و متوس��ط کش��ور از س��وی دولت اداره‬ ‫می شدند اما به تدریج به بخش خصوصی یا بخش های‬ ‫غیر دولتی واگذار ش��دند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این دوره‪ ،‬وجود‬ ‫نداش��تن یک تشکل رسمی و فراگیر از تولیدکنندگان‬ ‫حوزه زغال سنگ در عمل برنامه ریزی و دفاع از منافع‬ ‫فعاالن این حوزه را با مش��کالت زیادی روبه رو کرد که‬ ‫با تش��کیل انجمن زغال سنگ‪ ،‬یکی از کمبودهای این‬ ‫حوزه رفع ش��د‪ .‬انجمن زغال س��نگ حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫زغال س��نگ کشور را در بخش شست وشو و کک سازی‬ ‫پوشش می دهد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن زغال س��نگ کش��ور افزود‪ :‬با تشکیل‬ ‫ای��ن انجمن‪ ،‬با راه ان��دازی کارگروه های اختصاصی در‬ ‫این یک س��ال و کارگروه اکتش��اف‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬فراوری‪،‬‬ ‫مکانیزاس��یون و اچ اس ای‪ ،‬تقس��یم کار کردیم تا توان‬ ‫انجمن را در تدوین گزارش ها به کار بگیریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مهم تری��ن چالش زغال س��نگ‪ ،‬تک‬ ‫مش��تری ب��ودن ان اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫زغال س��نگ کشور از س��وی ذوب اهن مصرف می شود‬ ‫و البت��ه از س��ال اینده این انحصار به تدریج شکس��ته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬فوالدسازان عمده کش��ور از یارانه انرژی‬ ‫و مناب��ع ارزان قیم��ت گاز برخوردارن��د‪ .‬در این زمینه‬ ‫ضروری اس��ت ذوب اه��ن و میدکو ک��ه تولید فوالد‬ ‫ب��ه روش کوره بلند را در اختی��ار دارند‪ ،‬در مقابل بقیه‬ ‫فوالدسازان به نوعی مورد حمایت دولت قرار بگیرند تا‬ ‫قادر به رقابت با دیگر فوالدسازان باشند‪ .‬بدون حمایت‬ ‫دولت از این ‪ ۲‬فوالدس��از‪ ،‬صنعت زغال س��نگ که ‪۱۷‬‬ ‫هزار ش��غل کارگاهی را پوشش می دهد بدون پشتوانه‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫مجته��دزاده با بیان اینکه ایمنی ب��ه عنوان موضوع‬ ‫مهم معادن زغال سنگ‪ ،‬به عنوان محوری ترین مسئله‬ ‫مورد پایش قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش کمبودهای‬ ‫معادن در این زمینه به کارگروه پش��تیبانی داده شد و‬ ‫راه حل مش��خصی برای ارتقای ایمنی پیشنهاد شد که‬ ‫‪ ۴‬مرکز اچ اس ای در ‪ ۴‬حوزه اصلی زغال کش��ور شامل‬ ‫کرمان‪ ،‬البرز ش��رقی‪ ،‬البرز مرکزی و طبس ایجاد شود‬ ‫و حتی ط��رح اجرایی این ‪ ۴‬مرکز تدوین ش��د‪۱۲۰ ،‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان اعتبار را نیز اماده کردیم‪ .‬بر اس��اس‬ ‫اخرین اطالعات‪ ،‬این طرح از س��وی وزارتخانه مصوب‬ ‫ش��د و مجری اش هم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫وی از سرقینی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خواست که اجرای این طرح از طرف وزارتخانه سرعت‬ ‫یابد‪ .‬اگر منابع مالی اش مصوب شود در یک بازه زمانی‬ ‫‪ ۲‬ساله می تواند به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولید ‪ ۸‬میلیون تن زغال سنگ‪ ،‬نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری دارد‪ .‬خوشبختانه این امر با اصالح نرخ‬ ‫زغال سنگ در مسیر خود قرار گرفت و سرمایه گذاران‬ ‫می توانن��د بر اس��اس رق��م جدید‪ ،‬طرح ه��ای خود را‬ ‫بنویسند‪.‬‬ ‫مجتهدزاده در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز مسئله‬ ‫چوب‪ ،‬معادن زغال س��نگ ما را ب��ا محدودیت فعالیت‬ ‫روبه رو کرده است‪ .‬س��ال گذشته‪ ،‬هر تن چوب داخل‬ ‫کش��ور را ‪۴۵۰‬هزار تومان خریداری کردیم اما امسال‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۵۰۰‬تا یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫خری��داری می کنیم‪ .‬ضمن اینکه چوب تولیدی داخل‪،‬‬ ‫ظرفیت پوشانندگی الزم را ندارد‪.‬‬ ‫برای حل این مش��کل نیز چن��د راه حل وجود دارد؛‬ ‫اینکه واردات چوب از کشورهای همسایه تسهیل شود‬ ‫تا فشار س��نگین از منابع طبیعی برداشته شود و دوم‬ ‫اینکه مسئله جانش��ینی پراب و سیمیشیل را به جای‬ ‫چ��وب در مع��ادن موردنظر قرار دهی��م‪ .‬در این میان‬ ‫سرعت عملیات اداری را خواستاریم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن زغال س��نگ کشور با اش��اره به اینکه‬ ‫کمبود اب و برق‪ ،‬ما را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت‪،‬‬ ‫در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته به‬ ‫دلی��ل نب��ود یک تش��کل متمرک��ز و ق��وی‪ ،‬صنعت‬ ‫زغال سنگ کشور دچار مش��کالت عدیده برنامه ریزی‬ ‫برای قیمت گذاری و ایمنی بود اما با تش��کیل انجمن‬ ‫زغال سنگ ایران‪ ،‬بخش خصوصی در قالب این تشکل‬ ‫به انسجام مناسبی دست یافته است‪.‬‬ ‫در م��دت کمت��ر از ی��ک س��ال از تش��کیل انجمن‬ ‫زغال س��نگ ایران‪ ،‬هیات مدیره ‪ ۲۱‬جلس��ه رس��می‬ ‫تشکیل داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اجرای طرح جامع زغال سنگ‬ ‫در این نشس��ت احم��د دادوند مدیرعام��ل تکادو با‬ ‫اش��اره به اینکه طرح جامع زغال س��نگ سال ها پیش‬ ‫از سوی گروه مهندس��ان مشاور وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ش��کل گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه توانستیم با‬ ‫س��عی و خطا این طرح را در ایمیدرو تصویب کنیم تا‬ ‫ابالغ ش��ود‪ .‬در این طرح‪ ،‬بن��دی مبنی بر پایش طرح‬ ‫جامع زغال سنگ گنجانده ش��ده که با حضور مدیران‬ ‫ارش��د باید پیگیری ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در مقایسه طرح‬ ‫جامع زغال سنگ و طرح جامع فوالد می توانیم ببینیم‬ ‫ای��ن طرح در کجا گپ دارد تا برطرف ش��ود‪ .‬در طرح‬ ‫جامع فوالد همه چیز دیده شده؛ از اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و فراوری تا تامین نیاز داخلی و جهانی فوالد؛ باید دید‬ ‫در طرح زغال سنگ نیز این موارد دیده شده است؟‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به همین دلی��ل معتقدیم دولت باید‬ ‫این طرح را که برای کش��ور مهم اس��ت و خودش ان‬ ‫را تصویب کرده‪ ،‬به اجرا برس��اند؛ به ویژه در اکتش��اف‬ ‫و بلندینگ (فراوری و زغال ش��ویی) باید پایش ش��ود‬ ‫و همه این حلقه ها دیده ش��ده و لحاظ ش��ود‪ .‬به ویژه‬ ‫اینکه تولید زغال س��نگ در مناط��ق چهارگانه‪ ،‬دارای‬ ‫ویژگی های ش��یمیایی و فیزیکی منحصر به فرد است‬ ‫و برای استفاده بهتر باید با همدیگر مخلوط شوند‪.‬‬ ‫دادوند تصریح کرد‪ :‬هرچند این اقدام از س��وی ذوب‬ ‫اهن اصفهان انجام می ش��ود اما اگ��ر در کارخانه های‬ ‫فراوری زغال سنگ انجام شود‪ ،‬بهتر است و این مشکل‬ ‫در طرح جامع فوالد باید به طور جدی مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬به ویژه اینکه زغال سنگ معادن طبس که بیش‬ ‫از نیمی از تولید کش��ور در ان انجام می ش��ود‪ ،‬دارای‬ ‫گوگرد زیادی اس��ت و حذف گوگرد‪ ،‬هزینه های بسیار‬ ‫زی��ادی دارد‪ .‬تنها راه این اس��ت که از زغال های دیگر‬ ‫که گوگرد کمی دارد‪ ،‬استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انجم�ن‪ ،‬یک�ی از متولی�ان پای�ش ط�رح‬ ‫جامع زغال سنگ باشد‬ ‫هرمز ناصرنیا‪ ،‬مسئول پایش طرح جامع زغال سنگ‬ ‫در ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی و رئیس پیشین‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫طرح جامع زغال سنگ‪ ،‬خط و خطوط رشد زغال سنگ‬ ‫در ایران را نشان داده‪ ،‬مبنی بر اینکه چگونه در واحدها‬ ‫تولید افزایش یابد‪ ،‬البته بر اساس طرح جامع فوالد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این طرح تا افق ‪ ۱۴۰۴‬باید به میزان‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد تولید ش��ود که ‪ ۵.۱‬میلیون تن‬ ‫ان به ذوب اهن اصفهان اختصاص دارد و این قسمت‬ ‫مربوط به ما اس��ت چراکه زغال ای��ن میزان محصول‬ ‫فوالدی را ما باید تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ر این اس��اس و با توج��ه به توان‬ ‫کانس��ارهای مناط��ق چهارگان��ه زغال س��نگ‪ ،‬رش��د‬ ‫متناس��ب با هر معدن در نظر گرفته ش��ده و تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۱۵‬برنامه داده شده است‪.‬‬ ‫ناصرنیا با بی��ان اینکه در این طرح‪ ،‬نیازهای رش��د‬ ‫معادن از قبیل اب‪ ،‬برق و نیروی انس��انی منظور شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز است با کمک مدیران معادن به تحقق‬ ‫این برنامه برس��یم‪ .‬به همین دلیل درخواس��ت کردم‬ ‫انجمن زغال س��نگ‪ ،‬یکی از متولیان پایش طرح جامع‬ ‫زغال س��نگ باشد‪ .‬البته به مرور می توان اصالحات این‬ ‫طرح را نیز انجام داد‪.‬‬ ‫اگر معادن در این زمینه ش��ریک نباشند‪ ،‬این طرح‬ ‫انجام نخواهد ش��د‪ .‬این برنامه ت��ا افق ‪ ۱۴۰۴‬باید نیاز‬ ‫کوره بلنده��ا را تامین کند که البته از این برنامه کمی‬ ‫عقب هستیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬زغال س��نگ مع��ادن طبس‬ ‫و گوگرد زیاد این معدن از مش��کالتی اس��ت که باید‬ ‫در طرح جامع به ان بپردازیم و مجبور نباش��یم برای‬ ‫اصالح ان‪ ،‬زغال را از خارج وارد کنیم‪ .‬با افزایش تولید‬ ‫معادن‪ ،‬یکی از مش��کالتی که خواهیم داش��ت کمبود‬ ‫چوب است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫نمایش اخرین‬ ‫فناوری های معدنی‬ ‫در ایران ماینینگ‬ ‫عقب نشینی‬ ‫نرخ ارز‬ ‫کسب وکار های مجازی‬ ‫نگران تحریم نباشند‬ ‫دست باز‬ ‫ایران برای‬ ‫صادرات برق‬ ‫تغییر جزئی در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران‬ ‫حمیدرضا صالحی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫حسین سالح ورزی‬ ‫نخس��تین نشس��ت هیات نمایندگان دوره نهم اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران با دستور‬ ‫نشس��ت برگزاری انتخابات هیات رئیسه اغاز شد و در‬ ‫ان ‪ ۷‬عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ایران ش��امل‬ ‫رئیس‪ ۴ ،‬ن��واب رئی��س‪ ،‬خزانه دار و منش��ی انتخاب‬ ‫ش��دند‪ .‬انتخاب هر یک از س��مت ها به طور جداگانه و‬ ‫با رای گیری مخفی انجام ش��د که در نشس��ت دیروز‪،‬‬ ‫هیات نمایندگان از میان اعضایی که نامزد عضویت در‬ ‫هیات رئیس��ه نباشند‪ ،‬یک نفر را به عنوان رئیس سنی‬ ‫و ‪ ۲‬نفر را به عنوان ناظر و یک نفر را به عنوان منش��ی‬ ‫برای انجام انتخابات هیات رئیسه تعیین کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن انتخاب��ات ک��ه پای��ان مارات��ن انتخاب��ات‬ ‫اتاق بازرگانی سراس��ر کش��ور بود‪ ،‬غالمحسین شافعی‬ ‫در کرس��ی رئی��س ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ایران ابقا شد‪.‬‬ ‫ش��افعی و یون��س ژائله برای کرس��ی ریاس��ت اتاق‬ ‫ای��ران نامزد ش��ده بودند که با رای گیری انجام ش��ده‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی از س��وی هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران در دوره نهم به عن��وان رئیس پارلمان‬ ‫بخش خصوصی انتخاب شد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم عالءالدی��ن میرمحمدصادقی رئیس‬ ‫سنی این انتخابات‪ ۴۵۱ ،‬نفر در نشست حضور داشتند‬ ‫و برگ رای دریافت کردن��د اما ‪ ۴۴۸‬رای در گلدان ها‬ ‫ریخته ش��د و ‪ ۶‬رای باطله اعالم ش��د‪ .‬شافعی با ‪۳۰۲‬‬ ‫مسعود خوانساری‬ ‫محمدرضا انصاری‬ ‫رای توانس��ت در این سمت ابقا شود و یونس ژائله نیز‬ ‫با ‪ ۱۴۰‬رای از این رقابت عقب ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹امیرزاده و جمیلی اضافه شدند‬ ‫برای ‪ ۴‬کرس��ی نواب رئی��س ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫در ابت��دا محمد امیرزاده‪ ،‬محمدرض��ا انصاری‪ ،‬مهدی‬ ‫بخش��نده‪ ،‬رحی��م بناموالیی‪ ،‬محمدص��ادق حمیدیان‬ ‫جهرمی‪ ،‬مس��عود خوانس��اری‪ ،‬جمال رازقی جهرمی‪،‬‬ ‫محمدحسین روشنک‪ ،‬حسین سالح ورزی‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫قلمکاری و مسعود گل ش��یرازی نامزد شدند اما پس‬ ‫از دقایق��ی حمیدرض��ا قلمکاری‪ ،‬رحی��م بناموالیی و‬ ‫محمدص��ادق حمیدیان جهرم��ی از نامزدی در رقابت‬ ‫برای کرسی های نواب رئیس انصراف دادند‪.‬‬ ‫رای گیری برای انتخاب ‪ ۴‬کرسی نواب رئیس برگزار‬ ‫و نتای��ج همزمان ش��مارش و به طورالکترونیکی اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین حسین پیرموذن‪ ،‬غالمحسین جمیلی‪،‬‬ ‫احمد پزنده و پرهام رضایی برای کرس��ی خزانه دار در‬ ‫هیات رئیس��ه اتاق ایران اعالم نام��زدی کردند و پس‬ ‫از ان ب��ا انص��راف پزنده و رضایی رقابت بین حس��ین‬ ‫پیرموذن و غالمحس��ین جمیلی ادام��ه یافت‪ .‬کیوان‬ ‫کاش��فی نیز تنها نامزد منشی هیات رئیسه اتاق ایران‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در نهایت حسین س�لاح ورزی با ‪ ۳۵۳‬رای‪ ،‬مسعود‬ ‫خوانس��اری با ‪ ۳۲۰‬رای‪ ،‬محمدرض��ا انصاری با ‪۲۷۹‬‬ ‫رای و محمد امیرزاده با ‪ ۲۷۶‬رای توانس��تند ‪۴‬کرسی‬ ‫محمد امیرزاده‬ ‫ن��واب رئی��س را به دس��ت بیاورند‪ .‬همچنی��ن جمال‬ ‫رازقی جهرمی ‪ ۱۶۷‬رای‪ ،‬مسعود گل شیرازی ‪۱۲۲‬رای‬ ‫و مه��دی بخش��نده ‪ ۶۷‬رای را از ان خود کردند و در‬ ‫این رقابت بازماندند‪.‬‬ ‫غالمحسین جمیلی با ‪ ۲۲۲‬رای از حسین پیرموذن‬ ‫پیشی گرفت و به عنوان خزانه دار هیات رئیسه انتخاب‬ ‫ش��د‪ .‬هیات نماین��دگان همچنین کیوان کاش��فی را‬ ‫به عنوان منشی هیات رئیسه دورم نهم انتخاب کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخالق حرف نخست را می زند‬ ‫در ابت��دای نشس��ت هی��ات نماین��دگان دوره نهم‪،‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی رئیس اتاق بازرگان��ی ایران که‬ ‫در س��مت خود ابقا ش��د با بی��ان اینک��ه از اتاق های‬ ‫استان های کش��ور که در این دوره با رویکرد متفاوت‪،‬‬ ‫هم نقش منطقه ای داش��ته اند و ه��م نقش بین المللی‬ ‫ایف��ا کرده اند‪ ،‬تش��کر می کنم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬همچنین‬ ‫از کمیس��یون های تخصصی تش��کر می کنم که نقش‬ ‫خوب��ی ایف��ا کردند‪ .‬از تش��کل های وابس��ته ب��ه اتاق‬ ‫صمیمان��ه تش��کر می کنم ک��ه به وی��ژه در رتبه بندی‬ ‫تش��کل ها همکاری صمیمانه داش��تند‪ .‬در این زمینه‬ ‫کارهای��ی باقی مانده که امیدواریم در این دوره به ثمر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ش��افعی افزود‪ :‬از هیات رئیس��ه‪ ،‬دبیرکل‪ ،‬معاونان‪،‬‬ ‫مدیران و کارکنان اتاق تشکر و قدردانی دارم‪ .‬قدردانی‬ ‫از همه اعضای هیات نمایندگان بهویژه دوس��تانی که‬ ‫غالمحسین جمیلی‬ ‫کیوان کاشفی‬ ‫اعالم امادگ��ی برای خدمت در این دوره کرده اند‪ .‬من‬ ‫در س��ی و چند سال گذش��ته در انتخابات اتاق حضور‬ ‫داشته ام اما در هیچ دوره ای به اندازه این دوره ارامش‬ ‫را در فضای انتخابات ندیدم که نشات گرفته از اخالق‬ ‫نامزدها بود‪ .‬این فضای مثبت را باید پاس بداریم و در‬ ‫راستای تعالی ان گام برداریم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬همه کس��انی که به عن��وان اعضای هیات‬ ‫رئیس��ه انتخاب خواهند ش��د‪ ،‬م��ورد حمایت اعضای‬ ‫هی��ات نمایندگان خواهند ب��ود‪ .‬امیدواریم این فضای‬ ‫اخالقی و قابل ستایش همیشه پابرجا بماند‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬عالءالدین میرمحمدصادقی با حضور در‬ ‫جایگاه رئیس‪ ،‬اداره نشست را برعهده گرفت و سخنان‬ ‫خود را این گونه اغاز کرد‪ :‬در طول ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫ک��ه در اتاق ب��وده ام‪ ،‬دوره های گوناگون��ی را دیده ام و‬ ‫تجربه حضور در هیات رئیس��ه را داشته ام اما هیچ گاه‬ ‫ات��اق را به اندازه امروز ش��کوفا ندیده ام‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫زمانی رئیس��ان جمهوری به معاونان خود می گفتند با‬ ‫اتاق تماس نگیرید چراکه این ها افرادی س��رمایه دار و‬ ‫فئودال هس��تند که ممکن است روی شما تاثیر منفی‬ ‫بگذارند اما رفته رفته اتاق اعتبار خود را به دس��ت اورد‬ ‫ت��ا جایی که رهب��ر معظم انقالب به مس��ئوالن اعالم‬ ‫کرده اند که س��خنان اعضای اتاق بازرگانی را بشنوید و‬ ‫به ان عمل کنید‪ .‬باید از این موقعیت اس��تفاده کرد و‬ ‫اثرگذاری بیشتری در اقتصاد داشت‪.‬‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫در کرسی رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ایران‬ ‫ابقا شد و‬ ‫حسین سالح ورزی‪،‬‬ ‫مسعود خوانساری‪،‬‬ ‫محمدرضا انصاری‬ ‫و محمد امیرزاده‬ ‫توانستند ‪۴‬کرسی‬ ‫نواب رئیس را‬ ‫به دست بیاورند‬ ‫یک گام تا ابالغ قرارداد موقت تجارت ازاد ایران و اوراسیا‬ ‫‹ ‹مهم ترین مسائل سیاست خارجی روسیه‬ ‫در ادامه س��رگی چبوتارف‪ ،‬وزیر فدراس��یون روسیه در امور‬ ‫قفقاز ش��مالی اظه��ار کرد‪ :‬ایجاد کریدور حمل ونقل ش��مال و‬ ‫جنوب بین ایران و روس��یه که از اذربایجان عبور می کند برای‬ ‫جامعه جهانی بسیار مهم و مفید است و باعث حمل ارزان تر کاال‬ ‫از شمال به جنوب خواهد شد‪ .‬وی همچنین با تاکید بر تقویت‬ ‫ارتباطات زمینی و دریایی دو کشور گفت‪ :‬ایجاد کریدور شرق و‬ ‫غرب نیز بسیار اهمیت داشته و در ادامه همان کریدوری است‬ ‫که از طریق اذربایجان و قفقاز شمالی عبور می کند و به تبادل‬ ‫کاالی بین الملل��ی کمک کرده و باعث می ش��ود ش��رکت های‬ ‫بین المللی در مس��یر ش��رق و غرب جابه جایی مس��افر و کاال‬ ‫را با سهولت بیش��تری انجام دهند‪ .‬وزیر فدراسیون روسیه در‬ ‫امور قفقاز ش��مالی تصریح کرد‪ :‬تاریخچه روابط فرهنگی ایران‬ ‫و روس��یه به هزاران س��ال پیش بر می گردد و دو کشور بر ان‬ ‫واقف بوده و در تالش برای حفظ ان هس��تند‪ .‬ما عالقه مندیم‬ ‫اعتماد بین دو کش��ور به منظور توسعه ویژگی های اجتماعی و‬ ‫فرهنگ��ی افزایش یابد و قفقاز ش��مالی در این زمینه می تواند‬ ‫نقش مهمی را در توس��عه روابط ایران و روس��یه ایفا کند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به امضای قرارداد بین دانشگاه عالمه و دانشگاه قفقاز‬ ‫ش��مالی اظهار کرد‪ :‬براساس این قرارداد یک رشته کارشناسی‬ ‫ارشد بین دو دانشگاه تاسیس شده و کارشناسان روسیه درباره‬ ‫ش��ناخت بیشتر از ایران اموزش خواهند دید‪ .‬همچنین درباره‬ ‫علوم انس��انی نیز همکاری های دوجانبه تقویت ش��ده است و‬ ‫انتش��ارات دو زبانه ایران و روسی در دو کشور به چاپ خواهد‬ ‫‹ ‹بیمه دیپلماتیک‬ ‫محمدکاظم سجادپور‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز‬ ‫مطالعات سیاس��ی و امور بین الملل هم با اش��اره به روابط بین‬ ‫ایران و روسیه اظهار کرد‪ :‬روابط ایران و روسیه بسیار طوالنی‪،‬‬ ‫گس��ترده و چند وجهی است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه روابط بین‬ ‫دو کش��ور در حال چندوجهی شدن اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬روابط بین‬ ‫ایران و روسیه ابعاد گوناگونی دارد و شامل بعدهای اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاسی و‪ ...‬می شود که من از ان به عنوان بیمه دیپلماتیک یاد‬ ‫می کنم زیرا باعث می شود روابط دو کشور در شرایط گوناگون‬ ‫اس��یب نبیند‪ .‬معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات‬ ‫سیاس��ی و امور بین الملل با اش��اره به تمدن و فرهنگ ایران و‬ ‫روس��یه اظه��ار کرد‪ :‬تمدن و فرهنگ بین دو کش��ور از قدمت‬ ‫تاریخی زیادی برخوردار است‪ .‬ایران و روسیه دو بازیگر جدید‬ ‫و س��اده در روابط بین الملل نیستند‪ ،‬بلکه دو کنشگر تمدنی و‬ ‫فرهنگی به شمار می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه روادید به تاجران ایرانی‬ ‫سفیر فدراس��یون روسیه در تهران هم از امادگی فدراسیون‬ ‫روس��یه ب��رای ارائه روادی��د به تاج��ران ایران��ی در چارچوب‬ ‫قراردادهای موجود خبر داد‪ .‬ژاگاریان لوان سمونوویچ با تاکید‬ ‫بر اینکه انتظار می رود اجالس و همایش یادش��ده نتایج عملی‬ ‫به دنبال داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگی تجاری فدراسیون روسیه‬ ‫در ایران به کسب نتایج عملی خوب به دو طرف کمک می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سفارت ما اماده ارائه هر کمکی برای ارائه روادید‬ ‫به تاج��ران ایران��ی در چارچ��وب قراردادهای موجود اس��ت‪.‬‬ ‫سمونوویچ با تاکید بر اینکه روابط بین دو کشور راحت تر شده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تاجران ایرانی هر پرسشی که داشته باشند‪ ،‬می توانند از‬ ‫نماینده بازرگانی ما بپرسند‪.‬‬ ‫س��فیر فدراس��یون روس��یه در تهران در ادامه با اش��اره به‬ ‫تحریم ه��ای یکطرفه امریکا علیه ای��ران گفت‪ :‬همایش موجود‬ ‫در شرایطی برگزار شده است که تحریم های ظالمانه ای علیه ما‬ ‫وجود دارد‪ .‬ما مخالف اقدام های یک جانبه علیه برجام و برنامه‬ ‫اتمی ایران هستیم‪ .‬کشورهایی که در برجام باقی مانده اند‪ ،‬باید‬ ‫در زمینه های گوناگون به ویژه اقتصادی با ایران همکاری کنند‪.‬‬ ‫طرف روس��ی این همکاری را می کند و از ش��ریکان دیگر هم‬ ‫می خواهیم به این روند ادامه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای همه اسناد مورد نیاز‬ ‫در ادامه سفیر ایران در فدراسیون روسیه امضای همه اسناد‬ ‫مورد نیاز در سطح دولتی برای تعامل ایران و روسیه خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی سنایی با تاکید بر این که اجالس های مشترک بین ایران‬ ‫و روس��یه به طور مرتب در سال های گذشته برگزار شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال این اجالس با برگزاری همای��ش قفقاز تکمیل‬ ‫شده است‪ .‬وی با بیان اینکه قفقاز شمالی در سده های متمادی‬ ‫نقش مهمی در ارتباطات بین ایران و روسیه داشته‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن منطقه از نظر فرهنگی و تاریخی ش��باهت زیادی با ایران‬ ‫دارد و همبستگی و پیوستگی بین ایران و قفقاز شمالی وجود‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬سفیر ایران در فدراسیون روس��یه با بیان اینکه‬ ‫روابط ایران و روس��یه در چند س��ال گذشته از تحرک فراوانی‬ ‫در ابعاد گوناگون برخوردار بوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بخش اقتصادی‬ ‫وتجاری بین دو کشور ظرفیت هایی وجود دارد و اسنادی امضا‬ ‫شده است‪ ،‬اما خروجی اسناد امضا شده با عمل و اجرایی شدن‬ ‫ان فاصله زیادی دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هیچ سند مهم اقتصادی‬ ‫که در س��طح دولتی مورد نیاز دو کشور باشد‪ ،‬امضا نشده باقی‬ ‫نمانده که از جمله ان اسناد همکاری های گمرکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه رواب�ط گردش�گری در دری�ای خزر با‬ ‫ایران‬ ‫س��رگئی ویکتورووچ‪ ،‬وزیر ناحیه فدرال قفقاز ش��مالی هم با‬ ‫بیان اینکه ایجاد کریدور حمل ونقل شمال و جنوب بین ایران و‬ ‫روسیه که از اذربایجان عبور می کند‪ ،‬برای جامعه جهانی بسیار‬ ‫مهم و مفید است‪ ،‬گفت‪ :‬این کریدور باعث حمل ارزان تر کاال از‬ ‫شمال به جنوب می شود‪ .‬وی با تاکید بر لزوم تقویت ارتباطات‬ ‫زمین��ی و دریایی در دو کش��ور اظهار کرد‪ :‬ع�لاوه بر کریدور‬ ‫حمل ونقل شمال و جنوب ایجاد کریدور شرق و غرب نیز بسیار‬ ‫اهمیت داش��ته و در ادامه همان کریدوری اس��ت که از طریق‬ ‫اذربایجان و قفقاز ش��مالی عبور می کند‪ .‬این کریدور به تبادل‬ ‫کاالی بین الملل��ی کمک کرده و باعث می ش��ود ش��رکت های‬ ‫بین المللی در مس��یر شرق و غرب جابه جایی مسافر و کاال را با‬ ‫سهولت بیشتری انجام دهند‪.‬‬ ‫صادرات سیمان و کلینکر فقط ازسوی شرکت های تولیدکننده مجاز است‬ ‫گمرک ایران در بخشنامه ای اعالم کرد که تا پایان شهریور‬ ‫فقط ش��رکت های تولیدکننده یا نماینده های رسمی‪ ،‬مجاز به‬ ‫صادرات سیمان و کلینکر هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گمرک ایران‪ ،‬علی اکبر ش��امانی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫ص��ادرات گم��رک ایران به دنب��ال نامه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به گمرک ایران مبنی بر محدودیت صادرات س��یمان‬ ‫و کلینکر‪ ،‬در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫تا پایان شهریور سال جاری فقط شرکت های تولیدکننده درج‬ ‫در فهرس��ت پیوست یا نماینده رس��می انها مجاز به صادرات‬ ‫سیمان و کلینکر ذیل کدهای طبقه بندی درج شده در جدول‬ ‫یادشده هستند‪.‬‬ ‫نمایندگان رس��می تولیدکنندگان یادش��ده نیز باید فقط از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معرفی ش��ده و از سوی‬ ‫ای��ن دفتر به تمامی گمرکات اجرایی ابالغ ش��ود‪ .‬در نامه رضا‬ ‫رحمان��ی خطاب به رئیس کل گمرک ایران‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬نظر‬ ‫به ضرورت س��اماندهی صادرات س��یمان واحده��ای تولیدی‬ ‫و جلوگی��ری از رقابت منف��ی صادرکنن��دگان و همچنین بنا‬ ‫به درخواس��ت انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان و‬ ‫واحده��ای تولیدکننده از نیمه خرداد تا پایان ش��هریور س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬فقط ش��رکت های تولیدکننده درج ش��ده در فهرست‬ ‫پیوس��ت یا نماینده رس��می انها مجاز به صادرات محصوالت‬ ‫ردیف تعرفه های مشخص شده در جدول یادشده هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است مس��ئولیت برگش��ت ارز حاصل از صادرات به‬ ‫کشور برعهده شرکت های تولیدکننده و صادرکننده خواهد بود‬ ‫که پس از بررس��ی و کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات به‬ ‫سامانه نیما‪ ،‬فهرس��ت صادرکنندگان مجاز برای مقاطع زمانی‬ ‫بعدی به دنبال ان ازسوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫این وزارتخانه ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫صنع��ت ب��رق ای��ران ظرفی��ت تولید ‪۸۰‬‬ ‫هزارمگاوات ب��رق را دارد که این میزان برای‬ ‫جمعیت ‪ ۸۰‬میلیونی کشور‪ ،‬عالوه بر مناسب‬ ‫بودن‪ ،‬زیادنش��دن مس��ائل اقتصادی صنعت‬ ‫برق و مش��کالت مالی این حوزه باز می گردد‪.‬‬ ‫اصالح نش��دن اقتصاد انرژی در کش��ور باعث‬ ‫شده اطمینان از کمبود نداشتن انرژی ایجاد‬ ‫نش��ود و این درحالی است که ظرفیت اسمی‬ ‫تولی��د برق در کش��ورمان‪ ،‬دس��ت م��ا برای‬ ‫صادرات به کشورهای همسایه را هم باز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اختصاص یارانه به ح��وزه انرژی از مصائب‬ ‫صنعت برق اس��ت‪ .‬براس��اس اعالم س��ازمان‬ ‫بین الملل��ی انرژی ایران یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫یارانه های جهان را به انرژی پرداخت می کند‬ ‫که حدود ‪ ۴۵‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫ازادس��ازی اقتص��اد برق از یارانه در ش��رایط‬ ‫کنونی به راحتی ممکن نیس��ت‪ .‬ارزش دارایی‬ ‫مردم و ق��درت خری��د به دلیل نوس��ان های‬ ‫اقتص��ادی اخیر کاهش یافته اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫به ای��ن مس��ئله‪ ،‬هرچند ازادس��ازی اقتصاد‬ ‫برق در اولویت قرار دارد اما باید درباره قش��ر‬ ‫اس��یب پذیر جامع��ه با روش ه��ای خاص در‬ ‫ای��ن زمینه رفت��ار کرد‪ .‬یارانه ان��رژی باید به‬ ‫دهک های پایی��ن درامدی تعل��ق بگیرد‪ ،‬نه‬ ‫لزوما همه افراد جامعه‪.‬‬ ‫دیگر چالش صنعت برق‪ ،‬مسئله نرخ واقعی‬ ‫برق و قرار ندادن ان در الیحه بودجه اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس قان��ون باید مابه التف��اوت نرخ تمام‬ ‫ش��ده برق و ن��رخ تکلیفی در قان��ون بودجه‬ ‫درج شود‪ .‬با این کار گام بزرگی در ازادسازی‬ ‫اقتصاد انرژی انجام می ش��ود‪ .‬نباید فراموش‬ ‫کرد کاهش مصرف ب��رق لزوما با توصیه های‬ ‫اخالقی و تبلیغات رس��انه ای ممکن نیس��ت؛‬ ‫بنابراین باید مس��ئله اصالح اقتصاد انرژی را‬ ‫جدی گرفت‪.‬‬ ‫خوش��بختانه امسال به دلیل پر شدن سدها‬ ‫امکان اس��تفاده از بیشتر ظرفیت نیروگاه های‬ ‫برق ابی در کش��ور وجود دارد اما در کنار این‬ ‫خبر خوب‪ ،‬باید دقت کرد که اوج مصرف برق‬ ‫در امس��ال نس��بت به سال گذش��ته یک ماه‬ ‫زودتر سر رسیده است‪.‬‬ ‫می توانیم در تولید‬ ‫گوشت قرمز‬ ‫به خودکفایی برسیم‬ ‫معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫اصالح ن��ژاد جمعیت دام��ی را بهترین گزینه‬ ‫توس��عه و افزایش درام��د در بخش دامپروری‬ ‫کش��ور اعالم کرد و گف��ت‪ :‬می توانیم در تولید‬ ‫گوش��ت قرمز به خودکفایی برسیم‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬مرتضی‬ ‫رضایی افزود‪ :‬با تالش های انجام ش��ده در چند‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬شاهد تولید پروتئین های دامی‬ ‫و شیالت بیش از میانگین جهانی برای مصرف‬ ‫هستیم‪ ،‬اما همچنان جای پیشرفت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به ظرفیتی که در کشور‬ ‫وج��ود دارد می توانیم در زمینه تولید گوش��ت‬ ‫قرم��ز به خودکفای��ی کامل برس��یم به عالوه‬ ‫دنیا ارزش گوش��ت قرمز کش��ور ما را می داند‬ ‫پ��س اگر در ای��ن زمینه همت ج��دی کنیم‪،‬‬ ‫فرصت صادرات را نیز خواهیم داش��ت‪ .‬رضایی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید عالوه بر شناس��ایی بازار‬ ‫فروش و مصرف از فناوری های روز دجهان برای‬ ‫بهره وری بیش��تر استفاده کنیم‪ ،‬البته میانگین‬ ‫گاوداری های کش��ور از میانگین در کشورهای‬ ‫اروپایی باالتر است‪ .‬معاون امور تولیدات دامی‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی تاکید کرد‪ :‬از انجایی‬ ‫که هم در کش��ور و هم در خارج از ان به ارزش‬ ‫پروتئین دامی واقف هس��تند‪ ،‬بنابراین باید در‬ ‫این زمینه مجهز به دانش روز شویم‪ .‬وی وظیفه‬ ‫اصلی جهاد کشاورزی را انتقال دانش به روز به‬ ‫دامداران و دامپروران دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫باید از ظرفیت باالی این صنعت که نخس��تین‬ ‫صنعت پس از نفت به ش��مار می رود‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬رضایی اصالح ن��ژاد در جمعیت دامی‬ ‫را بهتری��ن گزینه توس��عه و افزایش درامد در‬ ‫بخش دامپروری کش��ور دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری امس��ال به عنوان نمونه‬ ‫ازمایش��ی در پ��روژه ترکیب اصالح نژاد در دام‬ ‫سبک روستایی برگزیده شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پانزدهمی��ن اج�لاس کمیس��یون مش��ترک همکاری های‬ ‫اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه و دومین همایش‬ ‫تجاری ایران و منطقه قفقاز ش��مالی از صب��ح دیروز به مدت‬ ‫‪ ۳‬روز ب��ا حضور مقام ه��ا و فعاالن بخش خصوصی و دولتی دو‬ ‫کشور در شهرهای تهران و اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا وزیر نیرو در این اجالس با اشاره به تصویب‬ ‫انعقاد قرارداد موقت تجارت ازاد بین ایران و ‪ ۵‬کش��ور اتحادیه‬ ‫اوراسیا در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬مراحل نهایی شدن‬ ‫این موافقتنامه به ثمر رس��یده است و در انتظار ابالغ ان پس‬ ‫از تایید ش��ورای نگهبان هس��تیم‪ .‬براس��اس این قرارداد ‪۸۰۰‬‬ ‫قلم کاال مش��مول کاهش تعرفه قرار می گیرند‪ .‬رضا اردکانیان‬ ‫افزود‪ :‬مناس��بات جمهوری اس�لامی ایران و فدراسیون روسیه‬ ‫در چند س��ال گذش��ته روند رو به توسعه ای داشته و همچنان‬ ‫در حال گسترش اس��ت‪ .‬منطقه قفقاز شمالی با برخورداری از‬ ‫جمعیت ‪ ۱۰‬میلیون نفری دارای جایگاهی مهم و کلیدی برای‬ ‫توس��عه روابط ایران و روسیه اس��ت و دروازه ورودی کاالهای‬ ‫ایران به روس��یه و برعکس به ش��مار می رود‪ .‬وی با اشاره به ‪۵‬‬ ‫دیدار رئیس��ان جمهوری دو کشور و ‪ ۳‬سفر والدیمیر پوتین به‬ ‫کشورمان‪ ،‬همچنین تقویت دیپلماسی پارلمانی تهران و مسکو‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در مجموع حجم و تعداد تبادل هیات ها بین دو کش��ور‬ ‫روند صعودی داش��ته که بیانگر توس��عه روابط دوجانبه ایران‬ ‫و روس��یه در همه ابعاد سیاس��ی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر نیرو تصریح کرد‪ :‬قفقاز ش��مالی به دلیل موقعیت‬ ‫جغرافیای��ی‪ ،‬برخورداری از مناب��ع طبیعی و میراث فرهنگی و‬ ‫تاریخی و ب��ه عبارت دیگر با برخورداری از همه منابع الزم‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت بالقوه ای برای ایفای نقش کلیدی در راس��تای توسعه‬ ‫همکاری های دوجانبه در حوزه های گوناگون اقتصادی‪ ،‬علمی‬ ‫و فرهنگی برخوردار است و باید این ظرفیت بالقوه با همکاری‬ ‫طرفین به بالفعل تبدیل شود‪.‬‬ ‫اردکانی��ان با بیان اینکه ایران و قفقاز ش��مالی می توانند در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگون اقتص��ادی و به ویژه صنعت گردش��گری‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل و تامین کااله��ای مورد نیاز ب��ا یکدیگر همکاری‬ ‫داشته باشند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اجرایی کردن سند لغو روادید گروهی‬ ‫گردش��گری می تواند به توسعه همکاری های گردشگری کمک‬ ‫قابل توجهی کند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬قرار گرفتن منطقه قفقاز شمالی در مسیر کریدور‬ ‫بین الملل��ی حمل ونقل ش��مال‪-‬جنوب زمینه خوب��ی را برای‬ ‫توس��عه همکاری ها فراهم کرده و جمهوری اسالمی ایران نیز‬ ‫تالش گسترده ای را برای اتصال شبکه های ریلی داخلی با این‬ ‫شبکه اغاز کرده که به تازگی گشایش خط ریلی قزوین‪ -‬رشت‬ ‫به طول ‪ ۱۶۵‬کیلومتر‪ ،‬نمونه بارز این تالش ها است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬پروژه س��اخت راه اهن قزوین‪ -‬رش��ت از نظر محل اجرا و‬ ‫عبور از کوه های البرز و پیچیدگی های مهندس��ی‪ ،‬در نوع خود‬ ‫یک ابر پروژه به ش��مار می امد و همین موضوع موجب طوالنی‬ ‫ش��دن روند تکمیل و س��اخت ان ش��ده بود‪ .‬اردکانی��ان ابراز‬ ‫امیدواری کرد با س��اخت خط ریلی رشت‪ -‬استارا حلقه نهایی‬ ‫کریدور شمال‪ -‬جنوب تکمیل و شاهد تبادل گسترده کاال بین‬ ‫کشورهای منطقه از طریق این کریدور باشیم‪.‬‬ ‫رسید‪ .‬چبوتارف با بیان اینکه دولت فدراسیون روسیه چند ماه‬ ‫پیش یک استراتژی توسعه گردشگری در قفقاز تصویب کرده‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ما عالقه مندیم در بخش های گوناگون از جمله‬ ‫توس��عه گردش��گری در دریای خزر با ایران و کشورهای حوزه‬ ‫دریای خزر مشارکت و همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ماراتن انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور پایان یافت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫با طراحی جایگزین اندروید‬ ‫یادداشت‬ ‫امادگی اتحادیه‬ ‫وانت بار‬ ‫برای افزایش‬ ‫امنیت شهر‬ ‫کسب وکار های مجازی نگران تحریم نباشند‬ ‫داوود محمدی ‪-‬رئیس اتحادیه‬ ‫حمل ونقل بار و کاالی سبک شهری‬ ‫خبر‬ ‫کارگروه وام اتاق اصناف‬ ‫تهران برگزار شد‬ ‫با حضور ابراهیم درس��تی نایب رئیس اول‪،‬‬ ‫خس��رو ابراهیمی نایب رئیس دوم و حس��ین‬ ‫درودیان و علی فاضلی اعضای هیات رئیس��ه‬ ‫اتاق اصناف ته��ران کارگروه وام این اتاق ‪۲۵‬‬ ‫خرداد برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬در این نشس��ت حاضران در ارتباط با‬ ‫نح��وه‪ ،‬چگونگی‪ ،‬میزان و ش��رایط الزم برای‬ ‫اختص��اص وام به متقاضی��ان و کارکنان اتاق‬ ‫تو‪‎‬گو کردند و مقرر ش��د‬ ‫اصن��اف بحث و گف ‪‎‬‬ ‫می��زان وام‪‎‬های اختصاصی بر اس��اس وجوب‬ ‫تعیین شده و همچنین ضامنین معتبر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور و گوگل پلی‬ ‫مثل اس��نپ‪ ،‬تپسی‪ ،‬اسنپ فود و‪ ....‬اسیب های زیادی‬ ‫به اس��تارت اپ ها و کس��ب کار های مجازی ایران زد و‬ ‫موجی از نگرانی را برای این مشاغل و البته مشتریان‬ ‫انها ایجاد کرده اس��ت‪ .‬حاال وزیر ارتباطات خبر داده‬ ‫ک��ه جایگزین سیس��تم عامل اندروید ب��رای حمایت‬ ‫از اس��تارت اپ های داخل��ی در راه اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمدجواد اذری جهرمی در نشس��ت س��تاد‬ ‫فرمانده��ی اقتص��اد مقاومت��ی ک��ه دو روز پیش در‬ ‫اس��تانداری البرز برگزار شد‪ ،‬سخنانی درباره سیستم‬ ‫عامل جایگزین اندروید گفت که ایسنا ان را این گونه‬ ‫منتشر کرده است‪« :‬مدت زیادی بود که می خواستیم‬ ‫سیس��تم عامل اندروید را در گوشی های ایرانی تغییر‬ ‫دهیم تا از استارت اپ های داخلی حمایت کنیم؛ این‬ ‫موضوع پیش نمی رفت تا اینکه اپلیکیشن های داخلی‬ ‫را ح��ذف کردند و این همدلی ایجاد ش��د و به زودی‬ ‫نتیج��ه کار را اع�لام می کنیم‪ ».‬این نخس��تین باری‬ ‫نیس��ت که وزیر ارتباطات از ضرورت جایگزین کردن‬ ‫سیستم عامل اندروید خبر می دهد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اتحادی��ه حمل ونق��ل بار و کاالی س��بک‬ ‫ش��هری و پی��ک موت��وری ته��ران امادگی‬ ‫دارد گش��ت های دژب��ان وانت بار در س��طح‬ ‫شهر داش��ته باش��د که از نظر امنیتی برای‬ ‫کالنش��هر تهران بس��یار مفی��د خواهد بود‪.‬‬ ‫امروز نمی توانیم همه چیز را از نهاد نظارتی‬ ‫پلیس انتظار داشته باشیم و باید از ظرفیت‬ ‫بخ��ش خصوصی نی��ز به��ره بری��م‪ .‬تعداد‬ ‫نیروه��ای پلیس محدود اس��ت و اطالعات‬ ‫تش��کل های بخ��ش خصوصی ب��رای پلیس‬ ‫بسیار مفید خواهد بود‪ .‬وانت نیسان هایی در‬ ‫حال تردد در شهر هستند و یک برزنت روی‬ ‫انها انداخته شده است و کسی نمی داند چه‬ ‫چیزی زیر ان برزنت ها پنهان ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بای��د چه کرد؟ مگ��ر عملی��ات انتحاری در‬ ‫مجل��س انج��ام نش��د؟ هیچ کس ج��ز نهاد‬ ‫نظارت��ی اج��ازه بازرس��ی از ان را ن��دارد و‬ ‫بازرس��ان ای��ن اتحادیه با قوانی��ن موجود و‬ ‫اس��تناد به حکمی ک��ه دارن��د می توانند از‬ ‫راننده وانت بار بخواهن��د که برزنت را کنار‬ ‫زده و از بار ان بازرسی کنند‪.‬‬ ‫وقتی ماشین های بازرس��ی اتحادیه وانت‬ ‫بار و پیک موتوری در س��طح ش��هر از صبح‬ ‫ت��ا مثال بعدازظهر تردد کنن��د‪ ،‬می توانند به‬ ‫پلیس کمک کنند‪ .‬ما ابزار این س��اماندهی‬ ‫را داریم‪ .‬ام��ا با رفتارهای چند گانه قانون با‬ ‫این اتحادیه روبه رو هس��تیم و شهرداری در‬ ‫حال ضعیف و بی اعتب��ار کردن این اتحادیه‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که خود شهرداری‬ ‫در اجرای مس��ئولیت های خود مشکل دارد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه متولی تاکس��ی ها شهرداری‬ ‫است و ش��هرداری برای نظارت بر تاکسی ها‬ ‫مشکالتی دارد‪.‬‬ ‫ش��هرداری با تقبل هزینه هایی تاکسی ها‬ ‫را برای جابه جایی مس��افران قرار داده است‬ ‫اما تاکس��ی های بس��یاری هس��تند مشغول‬ ‫حمل ب��ار ش��ده اند‪ .‬ون هایی هس��تند که‬ ‫صندلی های ش��ان را برداش��ته اند‪ .‬انه��ا در‬ ‫جاهای��ی که ت��ردد وان��ت بار ها ب��ه خاطر‬ ‫نداش��تن ط��رح ترافیک ‪-‬که از ان دس��ت‬ ‫مشکل افرینی های شهرداری برای این صنف‬ ‫است‪ -‬با مشکل برخورد کرده است‪ ،‬به حمل‬ ‫بار مشغول شده اند‪.‬‬ ‫گش��ت های مشترک بین اتحادیه وانت بار‬ ‫و تاکس��یرانی باید وجود داشته باشد تا این‬ ‫دس��ت از ون ها و تاکس��ی ها جریمه شوند و‬ ‫هم��ان جا ف��ک پالک کنن��د و از تردد انها‬ ‫جلوگی��ری ش��ود ت��ا قوانی��ن را دور نزده و‬ ‫به جای جابه جایی مس��افران ب��ه حمل بار‬ ‫نپرداخته و با ضایع کردن حقوق شهروندی‬ ‫به انتفاع شخصی نپردازند‪ .‬برای پایان دادن‬ ‫به این مس��ائل باید به تضعیف اتحادیه های‬ ‫حمل ونقل ازسوی نهادها پایان داد تا شهری‬ ‫قانونمند داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹حذف اپلیکیشن های ایرانی‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی‬ ‫امیر ناظمی‬ ‫رضا الفت نسب‬ ‫ماجرا از انجایی ش��روع شد که به بهانه تحریم های‬ ‫امریکایی‪ ،‬اپلیکیش��ن های ایرانی از اپ اس��تور حذف‬ ‫ش��دند‪ .‬ای��ن اتفاق س��ال ‪ ۹۶‬افتاد‪ .‬مدت��ی بعد امیر‬ ‫ناظم��ی‪ ،‬معاون وزیر ارتباطات در یادداش��تی که در‬ ‫خبرانالین منتش��ر ش��د‪ ،‬به علت این اتفاق پرداخت‬ ‫و نوش��ت‪« :‬ش��رکت اپ��ل همزم��ان ب��ا تحریم های‬ ‫امری��کا تحریم هایی را علیه ش��رکت های ایرانی اغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تحریم های��ی که در عمل اپلیکیش��ن های ایرانی را‬ ‫ه��دف قرار داد‪ .‬به زبان س��اده‪ ،‬یک کاربر برای نصب‬ ‫اپ ها روی گوشی هوش��مند اپل خود ‪ ۳‬روش عملی‬ ‫دارد‪ :‬نخس��ت انکه به بازار بزرگ ب��رای خرید اپ ها‬ ‫مراجعه کند؛ نام این بازار«‪ »App Store‬اس��ت‪ .‬اما‬ ‫عرض ه اپلیکیش��ن در این بازار برای ایرانیان مس��دود‬ ‫ش��د‪ .‬راه دوم ان ب��ود که اپ در یک س��ایت عرضه‬ ‫ش��ود (مانند اپ بانک ها در سایت شان)‪ .‬در این روش‬ ‫عرضه کنن��ده اپ از یک امکان ش��رکت اپل که برای‬ ‫کدنویسان ایجاد شده است‪ ،‬استفاده می کند‪ .‬راه سوم‬ ‫نیز تش��کیل یک بازارچه محلی است‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫س��یب اپ یا «سیبچه» نمونه هایی از این بازارچه های‬ ‫محلی بودند که ایرانیان برای خود تشکیل داده بودند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬تحریم ها امکان عرضه در بازار بزرگ‬ ‫را از ایرانی��ان گرفت��ه بود و انها در عم��ل مجبور به‬ ‫انتخاب روش ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ش��ده بودند‪ .‬واقعیت ان بود که‬ ‫در زمان عرضه اپ در بازار «‪ »App Store‬این بازار‬ ‫بررس��ی هایی روی اپ ها انجام می داد‪ ،‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫از لحاظ حریم خصوصی ارزیابی می ش��د‪ ،‬اما اپ های‬ ‫عرضه شده در سایت ها یا بازارچه ها می توانست حریم‬ ‫ش��خصی یا حق��وق مالکیت فکری را نق��ض کند‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل چند ماه پیش ش��رکت اپل عرضه های‬ ‫خارج از «‪ »App Store‬را با محدودیت هایی روبه رو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نتیج��ه ای��ن سیاس��ت ها که البت��ه جهان��ی بود‪،‬‬ ‫می توانست منجر به ان ش��ود که اپ هایی ایرانی که‬ ‫به دلی��ل تحری��م از ورود به ‪ AppStore‬منع ش��ده‬ ‫بودند‪ ،‬عرضه ش��ان حتی در س��ایت ها و بازارچه های‬ ‫محلی نیز با مشکل روبه رو شود‪.‬‬ ‫با انکه ش��رکت اپل تغییر سیاس��ت خود را اعالم و‬ ‫اعم��ال کرده بود‪ ،‬همچنان اپ ها ایرانی مش��غول کار‬ ‫بودند ت��ا اینکه یک خبرنگار از ش��بکه ای ماهواره ای‬ ‫که طرفدار تحریم علیه ایران است‪ ،‬یادداشتی خطاب‬ ‫به ش��رکت اپل تهیه کرد و در ان فهرستی از اپ های‬ ‫ایران��ی که ب��ا وجود سیاس��ت اپل مش��غول فعالیت‬ ‫هس��تند را معرف��ی می کن��د و این پرس��ش را طرح‬ ‫می کند که چرا اپل انها را مس��دود نکرده است! چند‬ ‫روز بعد‪ ،‬شرکت اپل اقدام به مسدودسازی اپ های ان‬ ‫فهرست می کند و اپ های خارج از فهرست همچنان‬ ‫به فعالیت خود ادامه دادند‪».‬‬ ‫اما قصه جایگزین سازی برای اندروید از همان سال‬ ‫م��ا تجربه حذف اپ های ایرانی از اپل را داریم و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫مهای جدی��دی از گوگل پلی برای ایج��اد محدودیت های‬ ‫انتظ��ار اقدا ‬ ‫جدید علیه اپ های ایرانی می رود که برای کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫یک زنگ خطر است‬ ‫‪ ۹۶‬مط��رح بود؛ به طوری که وزی��ر ارتباطات پس از‬ ‫ح��ذف اپلیکیش��ن های ایرانی بیان کرد ک��ه امروز تا‬ ‫حدود زیادی از مارکت ه��ای اندروید خارجی بی نیاز‬ ‫ش��ده ایم‪ .‬البته اگ��ر به دنب��ال بازاره��ای بین المللی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬این محدودیت ها بازار بین المللی ما را دچار‬ ‫مش��کل می کن��د‪ .‬بنابراین باید این هش��دار را جدی‬ ‫بگیری��م و تالش کنی��م در حوزه موبایل و کس��ب و‬ ‫کارهای نوپا‪ ،‬استراتژی مناسبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اذری جهرمی گفت‪ :‬در جهان به‬ ‫وی��ژه در کره جنوبی‪ ،‬نظام هایی برای رفع وابس��تگی‬ ‫مطل��ق به اندروید و گ��وگل وجود دارد و ما نیز ان را‬ ‫در دس��تور کار خود قرار داده ایم‪ .‬این موضوع بس��یار‬ ‫اس��تراتژیکی اس��ت و نمی توان یک ش��به درباره ان‬ ‫تصمیم گیری کرد‪ .‬باید همه جوانب را بررسی کنیم و‬ ‫تمام حوزه های توسعه ای را ببینیم و با احتیاط کامل‬ ‫ای��ن حوزه را مطالعه کنیم تا راهکاری کلیدی در این‬ ‫حوزه داشته باشیم‪.‬‬ ‫حاال پس از گذش��ت حدود دو سال‪ ،‬اذری جهرمی‬ ‫گفته اس��ت که «مدت زیادی بود که می خواس��تیم‬ ‫سیس��تم عامل اندروید را در گوشی های ایرانی تغییر‬ ‫دهیم تا از استارت اپ های داخلی حمایت کنیم؛ این‬ ‫موضوع پیش نمی رفت تا اینکه اپلیکیشن های داخلی‬ ‫را ح��ذف کردند و این همدلی ایجاد ش��د و به زودی‬ ‫نتیجه کار را اعالم می کنیم‪».‬‬ ‫‹ ‹همکاری برند خارجی برای نصب سیستم‬ ‫عامل ایرانی‬ ‫چند روز پیش امی��ر ناظمی‪ ،‬معاون وزیر ارتباطات‬ ‫نیز از نصب سیستم عامل بومی روی تلفن های همراه‬ ‫و استقالل از نمونه های خارجی خبر داده بود‪.‬‬ ‫ناظمی به مهر گفت‪ :‬سیس��تم عامل بومی با هدف‬ ‫تضمین اس��تقالل و امنیت در استفاده از تلفن همراه‬ ‫در زمان تحریم س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر‬ ‫ارتباطات تاکید کرد‪ :‬برخی فکر می کنند این سیستم‬ ‫عامل قرار اس��ت جایگزین همه سیس��تم عامل های‬ ‫تلفن همراه شود اما این گونه نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از نظر ما سیس��تم عامل بومی یعنی‬ ‫سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی کشور باشد اما‬ ‫این سیستم عامل قرار نیست جایگزین همه سیستم‬ ‫عامل ها ش��ود‪ ،‬بلکه ما درصدی از نیازمندی های مان‬ ‫که به سیس��تم عامل مطمئن با دو شاخص امنیت و‬ ‫استقالل احتیاج دارد را از طریق سیستم عامل بومی‬ ‫تامین می کنیم‪.‬‬ ‫بازار‪ ،‬بدون رقیب خارجی راکد و عقب مانده می شود‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان کفش های‬ ‫ماش��ینی با اشاره به مهم ترین مشکل تولیدکنندگان بیان کرد‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی اقتصاد با چند دیدگاه به فعالیت تولیدکنندگان‬ ‫مهم تری��ن مش��کل تالطم ن��رخ ارز در بازار اس��ت که موجب‬ ‫نداشتن برنامه ریزی اصولی در راستای تولید را باعث می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬علی‬ ‫اژدرک��ش ادامه داد‪ :‬در چنین ش��رایطی ب��ا المان های اصلی و‬ ‫ذائقه های گسترده نمی توان برنامه ریزی درست و متقنی انجام داد؛ ضمن‬ ‫اینکه متاسفانه نرخ مواد اولیه و کافی نبودن از نظر میزان و تنوع ان در‬ ‫سطح بازار تولید را با چالش‪‎‬های بسیار روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنف کفش از جمله صنوفی اس��ت که زیرمجموعه مد در‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬مد مال جوانان اس��ت‪ .‬این یک صنعت اس��ت و با صنعت‬ ‫نمی توان جنگید‪ ،‬بلکه باید چرخش تولید ان را با معیار های هر کشوری‬ ‫تطبیق و انجام داد‪ .‬ما به دنبال ارائه بهترین های مد ایرانی اسالمی هستیم‬ ‫تا به ش��دت از تهاجم فرهنگی در کشور جلوگیری کنیم‪ .‬در صورت ارائه‬ ‫مدهای ایرانی اس�لامی و بازار زن��ده و متنوع‪ ،‬جوانان نیازی به‬ ‫الگوبرداری از دیگر مدهای جهان را نخواهند داشت و این تنها‬ ‫در س��ایه حمایت از تولید کننده و ایجاد بس��ترهای الزم برای‬ ‫رونق تولید است‪.‬‬ ‫اژدرکش در ادامه گفت‪ :‬گس��تره طراح��ی و رنگ امیزی در‬ ‫صنعت کفش تا بی نهایت اس��ت حال انکه برای رسیدن به یک‬ ‫طرح ارمانی و ایده مناسب که کشوری چون ایران بزرگ را در‬ ‫جهان نش��ان دهد نیازمند قدرت اجرایی در عمل هس��تیم که متاسفانه‬ ‫امروزه با ش��رایط یادش��ده و هزاران مانع��ی که در بس��تر تولید روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬خالقیت‪ ،‬ابتکار و عالقه به وطن در دام بروکراس��ی های اداری‬ ‫و دس��ت اندازهای سخت سازمان ها و نهاد ها برای نرسیدن به مرحله اجرا‬ ‫افتاده است‪ .‬اژدرکش تاکید کرد‪ :‬من با جلوگیری از واردات کامل مخالف‬ ‫هستم؛ واردات کنترل شده بسیار خوب هم هست؛ چراکه برای تولیدات‬ ‫داخلی همواره باید رقیب وجود داش��ته باشد و نباید راه واردات را بست؛‬ ‫چراکه بازار بدون رقیب راکد و عقب مانده می شود‪.‬‬ ‫ناظم��ی با بیان اینکه زمانی اعالم ش��د که مدیران‬ ‫سیاسی و سیاس��تمداران مانند مرکل از گوشی هایی‬ ‫اس��تفاده می کنند که امن اس��ت و ش��نود ندارد اما‬ ‫امکان��ات خاصی هم ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما نیز سیس��تم‬ ‫عامل بومی را ش��اید برای رفع یک درصد نیاز کشور‬ ‫طراحی کرده ایم اما باید به این میزان نیاز هم پاس��خ‬ ‫داد و با توجه به تاکیدمان بر حفظ اس��تقالل ضرورت‬ ‫این سیستم احساس می شود که اگر دیگران تصمیم‬ ‫گرفتند اپلیکیش��ن های ما را حذف کنند‪ ،‬ما سیستم‬ ‫عامل��ی داش��ته باش��یم ک��ه اختیار عمل در دس��ت‬ ‫خودمان باشد و اپلیکیشن های ما از ان حذف نشود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان فن��اوری اطالعات ای��ران با تاکید‬ ‫بر اینکه قرار نیس��ت چ��رخ را از اول اختراع کنیم و‬ ‫سیستم عامل بنویسیم‪ ،‬افزود‪ :‬بلکه اپن سورس هایی‬ ‫وج��ود دارد که می توانیم ان را برای رفع نیاز کش��ور‬ ‫شخصی سازی کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه قرار نیس��ت دولت سیس��تم‬ ‫عامل بومی بنویس��د و این کار ازس��وی پژوهشگاه ها‬ ‫و دانش��گاه ها انجام شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬لینوکس یک‬ ‫سیستم عامل کد باز و بیس اولیه اندروید تلفن همراه‬ ‫نیز اوپن سورس است که روی ان امکاناتی قرارگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬ما نیز مدنظرمان این اس��ت که سیستم عامل‬ ‫اپن سورسی داشته باشیم که بی نیاز از سایر کشورها‪،‬‬ ‫روی ان امکانات خاص خودمان را ارائه دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر ارتباطات درباره اینکه ایا س��ازندگان‬ ‫گوش��ی در ای��ن طرح با ای��ران هم��کاری می کنند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬هم اکنون این سیستم عامل روی برخی از‬ ‫مدل های گوشی ایرانی نصب شده است‪ .‬این سیستم‬ ‫عامل برای یکس��ری نیازمندی های خاص است و اگر‬ ‫کاربری زمانی تش��خیص دهد دوست ندارد با گوشی‬ ‫کار کند که محدودیت برایش ایجاد کرده‪ ،‬این امکان‬ ‫برایش وجود داش��ته باشد که گوشی با سیستم عامل‬ ‫بومی داشته باشد‪ .‬این موضوع به این معنا نیست که‬ ‫بگوییم از فردا هیچ کس حق ندارد با سیس��تم عامل‬ ‫خارجی کار کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در همین حال ب��ا یکی از برندهای‬ ‫خارجی تلفن همراه که بخشی از بازار ما را در اختیار‬ ‫دارد نی��ز ب��رای نصب این سیس��تم عامل بومی روی‬ ‫گوش��ی های ان ش��رکت‪ ،‬وارد مذاکره ش��ده ایم‪ .‬این‬ ‫اقدام متداولی اس��ت و روی برخی گوش��ی های دیگر‬ ‫نیز ازمایش ش��ده اس��ت‪ .‬رئی��س س��ازمان فناوری‬ ‫اطالعات با اش��اره به اینکه این سیس��تم اماده است‬ ‫و ان را به زودی اع�لام عمومی می کنیم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫هدف مان این اس��ت که ی��ک محصول بومی مطمئن‬ ‫و مس��تقل و ایمن داش��ته باش��یم که در صورت نیاز‬ ‫بتوانیم ان را جایگزین نیازهای خارجی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام�ی مثب�ت که بای�د محتاطان�ه ان را‬ ‫پیش برد‬ ‫سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی‬ ‫درباره تغییر سیستم عامل های اندروید در گوشی های‬ ‫ایرانی در راس��تای حمایت از استارت اپ های داخلی‬ ‫گفت‪ :‬من از نظ��ر فنی اطالعاتی ندارم که بتوانم این‬ ‫موضوع را قض��اوت کنم اما امی��دوارم همه ابعاد کار‬ ‫دیده شده باشد‪ .‬اگر چنین باشد به نظر می رسد اقدام‬ ‫مثبتی باشد‪.‬‬ ‫رضا الفت نسب در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫بیان‬ ‫کرد‪ :‬نباید سیس��تم عامل اندروید را از روی گوشی ها‬ ‫ب��ه اجبار حذف ک��رد‪ ،‬بلکه باید سیس��تم عامل ملی‬ ‫در کنار س��ایر سیستم عامل ها قرار گیرد تا گزینه ای‬ ‫متفاوت بوده و مردم بتوانند بسته به نیاز خود انتخاب‬ ‫کنن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما تجرب��ه حذف اپ ها ایرانی از‬ ‫اپل را داریم و از سوی دیگر‪ ،‬انتظار اقدام های جدیدی‬ ‫از گ��وگل پلی برای ایجاد محدودیت های جدید علیه‬ ‫اپ های ایرانی می رود‪.‬‬ ‫این برای کس��ب و کارهای اینترنتی زنگ خطری‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین اگر سیس��تم عامل های ایرانی را هم‬ ‫داشته باش��یم کار خوبی است تا به مرور مردم از ان‬ ‫استفاده کنند‪ .‬درست مثل اتفاقی که درباره اپلیکیشن‬ ‫ویز و نشان افتاده هم همین است و بسیاری از مردم‬ ‫از نشان به عنوان اپلیکیشنی ایرانی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫الفت نس��ب به این پرس��ش که وزارت ارتباطات چه‬ ‫حمایت های فنی می تواند از استارت اپ کند‪ ،‬این گونه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬از انجایی که زیرس��اخت ها دست وزارت‬ ‫ارتباطات اس��ت اگر بتواند س��رورها را تقویت کند و‬ ‫دسترسی ها را افزایش دهد می تواند به استارت اپ ها‬ ‫کم��ک کند ت��ا محص��والت خالقانه ای مث��ل همین‬ ‫سیستم عامل از سوی مهندسان ایرانی طراحی شده‬ ‫است و مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬براساس این گزارش‬ ‫با توج��ه به مانع تراش��ی هایی که جوام��ع بین الملل‬ ‫در راس��تای تحریم ها ب��رای اس��تارت اپ های ایرانی‬ ‫ایجاد کرده اند‪ ،‬الزم اس��ت مهندس��ان ایرانی بتوانند‬ ‫گزینه های جایگزین را طراحی کنند و شایسته است‬ ‫ک��ه دولت نیز از ای��ن اقدام ها حمایت کن��د‪ .‬با این‬ ‫حال انچن��ان که معاون وزیر ارتباط��ات قول داده و‬ ‫س��خنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی‬ ‫به عنوان مقامی از بخش خصوصی توصیه کرده‪ ،‬الزم‬ ‫است تا اجباری برای استفاده از سیستم عامل ایرانی‬ ‫وجود نداش��ته باش��د چراکه اگر این سیس��تم عامل‬ ‫کارکرد مناسبی داشته باشد با این چنین عملکردی‪،‬‬ ‫مبلغ خود خواهد بود و به مرور جامعه به اس��تفاده از‬ ‫ان متمایل خواهند شد‪.‬‬ ‫کاغذ دولتی به دفتر مشق تعلق نمی گیرد‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف صح��اف تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا ش��رایط فعل��ی تولی��د دفت��ر‬ ‫دانش ام��وزان در وضعیتی اس��فناک قرار‬ ‫دارد و کاغذ ان باقیمت ازاد از سطح بازار‬ ‫تهیه می شود و با ادام ه این روند باید گفت‬ ‫ک��ه در ایند ه نزدیک با گرانی و کمبود در‬ ‫این حوزه روبه رو ش��ده و تهی ه دفاتر مشق‬ ‫برای قشر کم درامد و دهک های پایین جامعه به یک‬ ‫معضل تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی‪ ،‬اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫جلی��ل غفاری رهبر بی��ان کرد‪ :‬ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬با‬ ‫توجه به التهاب های بازار کاغذ و افزایش چش��مگیر‬ ‫و روز ب��ه روز ان نامه ای را خطاب به وزیر فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی ارسال کردیم و خواستار تنظیم بازار‬ ‫و جلوگیری از افزایش قیمت دفتر مش��ق در س��ال‬ ‫تحصیل��ی این��ده ‪ ۹۸-۹۹‬ش��دیم و برای‬ ‫رس��یدن به این مهم راهکاری را پیشنهاد‬ ‫دادیم‪ .‬درخواست ما این بود که سهمیه ای‬ ‫از کاغ��ذ واردکنندگان‪ ،‬زی��ر نظر کارگروه‬ ‫کاغ��ذ و مقوا ب��ه اعض��ای اتحادیه صنف‬ ‫صح��اف اختصاص داده ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر ان از ان مقام مس��ئول خواستیم‬ ‫ت��ا با عنایت به اینکه تخصیص منابع ارزی و نوع ارز‬ ‫واردات کاغذ در اختیار کارگروه کاغذ و زیر مجموعه‬ ‫ان وزارتخانه است‪ ،‬عوامل شایسته درباره اختصاص‬ ‫ارز دولت��ی در جه��ت واردات کاغذ مخصوص تولید‬ ‫دفاتر را مب��ذول فرمایند اما متاس��فانه با این طرح‬ ‫موافقت نشد‪ .‬این وزارتخانه در جواب ما توضیح داد‬ ‫که کاغذ در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی فقط‬ ‫به منظور مصرف در حوزه کتاب و مطبوعات است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫با نزدیک شدن به زمان اغاز به کار بازار متشکل ارزی پیش بینی می شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹جلسه رئیس کل با مدیران ارزی‬ ‫ان طور که مشخص است در روزهای گذشته‪ ،‬فرایند‬ ‫اماده سازی بخش های مختلف برای راه اندازی این بازار‬ ‫شتاب گرفته و جلسه هایی نیز با بانک ها و صرافی ها در‬ ‫این باره برگزار شده و بحث و بررسی ها درباره چگونگی‬ ‫فعالیت این بازار درحال انجام است که به نظر می رسد‬ ‫اگر مشکلی ایجاد نشود‪ ،‬این بازار فعالیتش را از اغاز تیر ‬ ‫اغاز کند‪ .‬موضوعی که در جلس��ه ارزی عصر روز شنبه‬ ‫رئیس کل با کارشناس��ان و مدیران ارزی بانک مرکزی‬ ‫و بازار متش��کل ارزی‪ ،‬بر ان تاکید شده و ان طور که از‬ ‫جزئیات این جلسه برمی اید‪ ،‬این بازار در روزهای ا ینده‬ ‫فعالیت خود را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمود شکس��ته بند‪ ،‬مدیرعامل بازار متشکل ارزی با‬ ‫اعالم جزئیات جلس��ه ارزی رئیس کل بانک مرکزی با‬ ‫صرافان از اغاز به کار بازار متش��کل در اینده ای نزدیک‬ ‫خبر داد و در گفت وگو با ایبِنا درباره جلسه عصر شنبه‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬مدیران بازار متش��کل ارزی و‬ ‫صرافان با محوریت بازار متشکل ارزی‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این‬ ‫جلس��ه که درباره مباحث داخلی ش��رکت بود با حضور‬ ‫مسئوالن بانک مرکزی و اعضای کانون صرافان برگزار و‬ ‫درباره مباحث مربوط به این بازار‪ ،‬بحث و بررسی شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مهم تری��ن موض��وع مطرح ش��ده در این‬ ‫جلس��ه تصمیم گیری درب��اره کاهش ح��ق عضویت از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان به ‪ ۲۵‬میلیون تومان بود که برای‬ ‫حمایت از صرافی های کوچک این تصمیم گرفته ش��د‪.‬‬ ‫شکس��ته بند درباره ثبت نام اعضا گف��ت‪ :‬اعضا در حال‬ ‫تکمیل پرونده ها هستند و عده زیادی نیز افتتاح حساب‬ ‫کرده اند‪ .‬وی تاکید کرد که این تصمیم از س��وی رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی‪ ،‬هیات عامل ای��ن بانک‪ ،‬هیات مدیره‬ ‫بازار متشکل ارزی و کانون صراف ها گرفته شد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در حالی وعده اغاز به کار این بازار را در‬ ‫روزهای اینده داده اس��ت که هرچه به زمان راه اندازی‬ ‫این بازار نزدیک می شویم‪ ،‬بازیگران رسمی و غیر رسمی‬ ‫ب��ازار ار ز جانب احتیاط را می گیرن��د و همین موضوع‬ ‫تقاض��ا ب��رای ارز بای��د مدیریت ش��ود و ن��رخ ارز نیز بر اس��اس‬ ‫مکانیس��می خواهد بود که با یک رویک��رد تعادلی خود را در اقتصاد‬ ‫کشور نشان دهد و هدف ما این است که تمامی این موارد در بازار‬ ‫متشکل ارزی خود را به نمایش گذارد‬ ‫باعث کاهش تقاضا و نوس��ان های بازار ارز ش��ده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند که راه اندازی ای��ن بازار می تواند‬ ‫س��اماندهی و مدیریت بازار ارز را تس��هیل کند و تقاضا‬ ‫و ن��رخ ارز را کاهش دهد‪ .‬کارشناس��ان در عین حال از‬ ‫مهم ترین مزایای راه اندازی بازار متشکل ارز‪ ،‬پایان دادن‬ ‫به جوالن دالالن و س��وداگران بزرگ اقتصادی در بازار‬ ‫می دانند و معتقدند این گروه که از طریق همراهی بازار‬ ‫غیررس��می تهران با بازارهای فرام��رزی دوبی امارات‪،‬‬ ‫س��لیمانیه عراق و افغانس��تان مشغول تعیین قیمت در‬ ‫بازار ارز هس��تند در ص��ورت کارامدی بازار متش��کل‪،‬‬ ‫قدرت خود را از دست خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضای کاذب ارز کاهش می یابد‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س در این ب��اره در گفت وگو ایبنا ب��ا بیان اینکه‬ ‫اگر بانک مرکزی بازار متش��کل ارزی را به شکل جامع‬ ‫و کام��ل اجرایی کند‪ ،‬به نظر من دو اثر مثبت بر حوزه‬ ‫بازار ارز در کشور خواهد داشت‪ ،‬افزود‪ :‬نخستین اثر این‬ ‫است که می تواند تقاضای کاذب و غیر واقعی در اقتصاد‬ ‫کشور برای واردات کاال را کاهش دهد که به طور حتم‬ ‫بر مدیریت بازار ارز تاثیر خوبی خواهد داش��ت‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫دومین تاثیر مس��تقیم تش��کیل این بازار این است که‬ ‫طرف عرض��ه نیز افزایش می یاب��د و کمک می کند به‬ ‫اینکه مزیت های ارائه ارز برای صادرکنندگان غیر نفتی‬ ‫در کشور افزایش یابد و صادرکنندگان نیز مایل باشند‬ ‫بر اس��اس روش هایی که پیش از ای��ن انجام می دادند‬ ‫ب��ا رویکرد جدید در قالب بازار متش��کل ارزی ارائه ارز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته پورابراهیمی‪ ،‬مفهوم س��اده این موضوع این‬ ‫اس��ت که در ب��ازاری که طرف تقاض��ا کاهش و عرضه‬ ‫افزای��ش می یابد به طور قطع قیمت تعادلی متناس��ب‬ ‫با ش��رایط به سمت نزولی س��وق پیدا می کند و قیمت‬ ‫واقعی ارز در کش��ور کش��ف خواهد ش��د‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تاکید کرد که ما ضمن استقبال از اقدام های انجام شده‬ ‫برای س رو سامان دادن بازار ارز و حمایت از فعالیت های‬ ‫بانک مرکزی و تش��کیل بازار متش��کل ارزی‪ ،‬تقاضای‬ ‫اجرای ب��ازار به صورت جامع و کام��ل را داریم‪ .‬رئیس‬ ‫ی گفت‪:‬‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لام ‬ ‫بنابراین‪ ،‬بر اس��اس اقدامی ک��ه به تازگی بانک مرکزی‬ ‫انجام داده‪ ،‬مقرر ش��ده بخش��ی از ارز صادراتی بتواند با‬ ‫اختیار صادرکنندگان به روش تحویل در بازا ر «س��نا»‬ ‫تسویه شود‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی درباره بازار غیرنق��دی نی ز توضیح داد‪:‬‬ ‫اگر بتوانیم درب��اره حواله های ارزی نیز به همین روش‬ ‫عمل و به تدریج بازار نیما را حذف کنیم‪ ،‬به یک سامانه‬ ‫متشکل خواهیم رس��ید که عملیات مربوط به بازار ارز‬ ‫به صورت یکپارچه مدیریت خواهد شد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تقاضا برای ارز باید مدیریت شود و نرخ ارز نیز بر اساس‬ ‫مکانیس��می خواهد بود که با یک رویکرد تعادلی خود‬ ‫را در اقتصاد کش��ور نش��ان دهد و هدف ما این اس��ت‬ ‫ک��ه تمامی این موارد در بازار متش��کل ارزی خود را به‬ ‫نمایش گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود نظارت و کنترل بانک مرکزی‬ ‫مرتضی عزتی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در این باره در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه بازار متش��کل ارزی‪،‬‬ ‫هدفش این است که فضایی ایجاد کند تا صادرکنندگان‬ ‫تش��ویق شوند ارز حاصل از صادرات شان را در این بازار‬ ‫عرض��ه کنند تا تقاضا کنندگان یا هم��ان واردکنندگان‬ ‫بتوانند اس��ان تر نیازش��ان را تامین کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫از تالطم ه��ای ارزی که در بیش از یک س��ال گذش��ته‬ ‫شاهد ان هستیم‪ ،‬نوسان های شدید قیمتی سبب شد تا‬ ‫عرضه کنندگان ارز‪ ،‬یعنی صادرکنندگان انگیزه چندانی‬ ‫نداش��ته باشند که ارز حاصل از صادرات شان را در بازار‬ ‫عرضه کنند و این ش��رایط را برای متقاضیان خرید ارز‬ ‫سخت کرد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬برای بهبود این ش��رایط بانک مرکزی‬ ‫تصمی��م گرفت ت��ا بازار متش��کل ارزی را ایجاد کند تا‬ ‫صادرکنن��دگان تش��ویق ش��وند ارز خ��ود را با قیمت‬ ‫منطقی ت��ری عرض��ه کنند و متقاضی��ان ارز هم با نرخ‬ ‫متعادل��ی ارز بخرند‪ .‬به نظر می رس��د ای��ن مهم عامل‬ ‫خوبی باش��د که تامین ارز به ش��کل بهتری انجام شود‬ ‫و در نهای��ت عرضه و تقاضا به تعادل برس��د و قیمت ها‬ ‫را در ب��ازار ارز به س��مت منطقی تری س��وق دهد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس در عین حال تاکید ک��رد که با فعالیت این‬ ‫بازار‪ ،‬بانک مرکزی می تواند نظارت دقیق تری بر عملکرد‬ ‫ارزی صادرکنندگان و وارد کنندگان داشته باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اینک��ه چه می��زان ارز صادراتی وارد چرخ��ه اقتصادی‬ ‫ش��ده‪ ،‬چه تعداد از واردکنندگان به این ارز دسترس��ی‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬ارزهای تخصیص داده شده دولتی در کدام‬ ‫بخش هزینه ش��ده اس��ت یا اینکه ک��دام صادرکننده‬ ‫هن��وز درام��د ارزی اش را وارد چرخه اقتصاد نکرده و‪...‬‬ ‫ازجمل��ه موضوع های مهمی اس��ت که بان��ک مرکزی‬ ‫می توان��د از این طریق انها را رصد و پیگیری کند و در‬ ‫سیاست گذاری های ارزی‪ ،‬انها را مبنا قرار دهد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه شفاف س��ازی معامالت ارزی از جمله‬ ‫مزیت هایی اس��ت که این بازار ایج��اد خواهد کرد و در‬ ‫نهای��ت به نفع اقتصاد کش��ور خواهد ب��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر ای��ن بازار کام��ل راه بیفت��د بخش زی��ادی از ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات وارد این بازار می ش��ود که به دلیل‬ ‫پوش��ش تقاضاهای موجود در این بازار می توان انتظار‬ ‫داش��ت قیمت ها روندی نزولی به خ��ود بگیرد‪.‬به گفته‬ ‫عزت��ی‪ ،‬باید بپذیریم درحال حاض��ر نرخ ارز توجیه الزم‬ ‫را ب��رای واردات مواد اولیه و کاالها ن��دارد و نمی تواند‬ ‫تقاضای موثری ایجاد کند‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار این اس��ت‬ ‫که با عرضه بیش��تر ارز حاص��ل از صادرات در یک بازار‬ ‫رس��می‪ ،‬معامالت ارزی با قیمت های پایین تر نسبت به‬ ‫قیمت های فعلی که در بازار وجود دارد انجام شود‪.‬‬ ‫عباس ارگون‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫‹ ‹پایان جوالن سوداگران بازار ارز‬ ‫وحید شقاقی‪ ،‬کارشناس اقتصا د نیز در این باره به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی «بازار متشکل ارزی» مدیریت بازارساز‬ ‫را بر بازار ارز تسهیل و در عمل دست سوداگران را برای‬ ‫تعیین قیمت ارز از بازار کوتاه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با ایجاد بازار متش��کل ارزی قیمت‬ ‫ارز بر اس��اس عرض هو تقاض��ا در بازار تعیین می ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایده تش��کیل بازار متش��کل ارزی و وصل شدن‬ ‫همه صرافی ه��ای مجاز به این مجموعه با نظارت بانک‬ ‫مرکزی اقدامی مفید و مثبت در شرایط اقتصادی است‬ ‫و موجب افزایش شفافیت در این بازار می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصا د اف��زود‪ :‬با ایجاد ای��ن بازار‪،‬‬ ‫دیگ��ر قیم��ت ارز از بازاره��ای کش��ورهای همج��وار‬ ‫مانند س��لیمانیه و دوبی تاثیر نخواه��د گرفت و مزیت‬ ‫اصل��ی این بازار تعیین قیمت در داخل کش��ور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ش��قاقی مزیت دیگر بازار متشکل ارزی را ایجاد بازار‬ ‫بین صرافی ها خواند و گفت‪ :‬همه صرافی ها به این بازار‬ ‫وصل خواهند شد و به صورت شفاف به خرید و فروش‬ ‫اقدام می کنند و بازار پش��ت پرده تا حدودی ساماندهی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد ‪ ،‬نقش این بازار در ش��فاف‬ ‫کردن معامالت ارز را یاداور ش�� د و گفت‪ :‬معامالت این‬ ‫بازار متش��کل ارزی قابل ردیابی و ش��فافیت ان بسیار‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬می توان به واسطه این بازار همه خرید‬ ‫و فروش ها در کوچه پس کوچه ها را ساماندهی کرد‪ .‬وی‬ ‫درب��اره تاثیر این بازار ب��ر نرخ ارز گفت‪ :‬به طور طبیعی‬ ‫وقتی ش��فافیت بیشتر شود هیجان ها و التهاب ها تا حد‬ ‫بس��یار زیادی کنترل می شود و از این طریق‪ ،‬قیمت ارز‬ ‫دچار التهاب و نوسان هیجانی نخواهد شد‪.‬‬ ‫مرتضی عزتی‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫‹ ‹رئیس قوه قضاییه به «بله» پیوست‬ ‫صفح��ه متعلق به رئیس قوه قضاییه در رس��انه اجتماعی‬ ‫«بله» معرفی شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫ابراهیم رئیسی با انتش��ار فراخوانی درباره مشارکت جویی از‬ ‫م��ردم و نخبگان در روند تحوالت نه��اد قضایی‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫صفحات متعلق به اینجانب در رس��انه های اجتماعی‪ ،‬یکی از‬ ‫مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬نشانی ‪ @raisi_org‬در اپلیکیشن «بله» متعلق به‬ ‫رئیس قوه قضاییه است‪ .‬همچنین ارسال پیغام به رئیس قوه‬ ‫قضاییه در این اپلیکیشن با نام کاربری ‪@raisi_contact‬‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعط�ای ‪ ۱۳۵۰۰‬میلی�ارد ری�ال ب�ه واحدهای‬ ‫تولیدی سمنان‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن‪ ،‬حجم تسهیالت پرداختی‬ ‫به واحدهای ایجادی و به بهره برداری رسیده استان سمنان‬ ‫را ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال اعالم کرد که اش��تغالزایی‬ ‫‪ ۲۶۵۰‬نفر را در پی داش��ته است‪ .‬وی افزود‪ :‬از ابتدای دولت‬ ‫تدبیر و امید تاکنون افزون بر ‪۱۲‬هزار میلیارد ریال س��رمایه‬ ‫در گ��ردش به صنایع این اس��تان پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن‪ ،‬حس��ین‬ ‫مهری که به اتفاق هیات همراه به منظور بازدید از واحدهای‬ ‫تولیدی که از س��وی این بانک تامین مالی ش��ده اس��ت به‬ ‫استان سمنان سفر کرده بود‪ ،‬در دیدار با رئیسان و کارکنان‬ ‫شعب ضمن قدردانی از عملکرد انها تاکید کرد‪ :‬ظرفیت های‬ ‫بالق��وه فراوانی در امر تجهیز منابع در س��منان که به عنوان‬ ‫یکی از قطب های صنعت کش��ور اس��ت‪ ،‬وجود دارد که باید‬ ‫مورد توجه بیش��تری قرار گیرد‪ .‬مهری با اش��اره به اصالح‬ ‫س��اختار ش��عب و فرایندها در بانک صنعت و معدن افزود‪:‬‬ ‫در س��اختار جدی��د بانک و ب��ا افزایش اختیارات ش��عب و‬ ‫سرپرس��تی ها‪ ،‬نقش رئیسان شعب در جذب مشتریان بسیار‬ ‫پراهمیت و بی بدیل اس��ت به نحوی که الزم است مسئوالن‬ ‫ش��عب برنامه ریزی درس��ت و مناس��بی در برخ��ورد و ارائه‬ ‫خدمات بانکی و اعطای تسهیالت به مشتریان داشته باشند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره در بحث تخصی��ص منابع نیز نظارت بر‬ ‫مس��یر هزینه شدن تسهیالت اعطایی را از مهم ترین وظایف‬ ‫رئیس��ان شعب بر ش��مرد و تصریح کرد‪ :‬کنترل دقیق بر این‬ ‫موضوع می تواند متضمن بازگش��ت منابع مالی بانک باش��د‪.‬‬ ‫ی باید در اولویت‬ ‫بنابراین‪ ،‬بررسی اهلیت و صالحیت متقاض ‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت و مع��دن افزود‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین سیاست ها و برنامه های این بانک در مقطع کنونی‪،‬‬ ‫اعطای تس��هیالت س��رمایه در گردش به واحدهای تولیدی‬ ‫استان است تا بتوانند سطح تولید خود را حفظ کنند و برای‬ ‫تامین مواد اولیه و تهیه تجهیزات مش��کل نقدینگی نداشته‬ ‫باش��ند و در مرحله بعد تامین مالی واحدهایی که پیشرفت‬ ‫فیزیک��ی باالیی دارند و در ادامه نی��ز تامین مالی طرح های‬ ‫توسعه ای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل ‪ ۴۸‬هزار پرونده خسارت سیل در بیمه‬ ‫تجارت نو‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بیمه تجارت ن��و اعالم کرد که تاکنون‬ ‫‪ ۴۸‬هزار پرونده سیل از سوی ‪ ۷۰‬گروه کارشناسی ارزیابان‬ ‫خس��ارت تشکیل شده که بررس��ی بیش از ‪ ۴۰‬هزار پرونده‬ ‫به پایان رس��یده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت‬ ‫ن��و‪ ،‬نیما نوراللهی در ایین بهره برداری از س��اختمان جدید‬ ‫ش��عب رش��ت بیمه تجارت نو اظهار کرد‪ :‬از سوی ‪ ۷۰‬گروه‬ ‫‹ ‹حمایت بانک کشاورزی از «رونق کشاورزی»‬ ‫مدیرعام��ل بانک کش��اورزی گفت‪ :‬این بانک ب��ا تمام توان از‬ ‫رونق تولید در بخش کشاورزی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید‬ ‫در ای��ن بخ��ش حمایت می کند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬روح اله خدارحمی‪ ،‬تح��والت مثبت و موفقیت های‬ ‫بخش کش��اورزی در ش��رایط خطیر فعلی را تکیه گاهی مطمئن‬ ‫برای پاسخ به نیازهای کشور دانست و اعالم کرد‪ :‬بانک کشاورزی‬ ‫با تمام توان از رونق تولید در بخش کشاورزی و ایجاد ظرفیت های‬ ‫جدی��د تولید در این بخش حمایت می کن��د‪ .‬وی عملکرد بانک‬ ‫کش��اورزی در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬از نظر اعتبارات کش��اورزی س��ال خوبی بود و این‬ ‫بانک عملکرد قابل قبولی برجای گذاشت‪ .‬خدارحمی در تشریح‬ ‫عملکرد بانک کشاورزی در زمینه تجهیز منابع مالی گفت‪ :‬مانده‬ ‫کل س��پرده های این بانک در دو س��ال گذش��ته با افزایش ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریالی به مبلغی بیش از ‪ ۹۲۰‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬رسیده است‪ .‬مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان‬ ‫اینکه جریان تامین منابع و پرداخت اعتبارات بخش کش��اورزی‬ ‫بهبود یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬رشد مانده تسهیالت پرداختی این بانک‬ ‫به بخش کشاورزی در سال ‪ ۱۳۹۷‬در مقایسه با سال پیش از ان‬ ‫بیش از دو برابر بوده اس��ت‪ .‬وی در تش��ریح و تبیین اولویت های‬ ‫پرداخت تس��هیالت به بخش کش��اورزی توسعه مکانیزاسیون را‬ ‫یکی از ضرورت ها و اولویت ها برش��مرد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬بانک‬ ‫کش��اورزی ‪ ۱۰۰‬درص��د منابع ماش��ین االت م��ورد نیاز بخش‬ ‫کش��اورزی را بدون محدودیت تامین می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال‬ ‫گذش��ته پرداخت تسهیالت س��رمایه ای به واحدهای تولیدی و‬ ‫فعاالن بخش کش��اورزی نسبت به تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫پیش��ی گرفت و امس��ال نی��ز امکانات خوبی را ب��رای حمایت از‬ ‫کش��اورزان و بخش کش��اورزی تدارک دیده ای��م‪ .‬خدارحمی در‬ ‫بخش پایانی سخنانش خاطرنشان کرد‪ :‬بانک کشاورزی عالوه بر‬ ‫تامی��ن اعتبارات ریالی‪ ،‬در بخش بانک��داری بین الملل و به ویژه‬ ‫پرداخت های ارزی مربوط به تامین نهاده ها اعم از بذر‪ ،‬کود‪ ،‬سم‬ ‫و‪ ...‬به بخش کشاورزی کمک می کند‪.‬‬ ‫فضای پر التهاب بازار ارز در بیش از یک سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در حالی پای دالالن و واسطه گران را‬ ‫به این بازار باز کرد و به بازار سوداگری ارز رونق‬ ‫داد که این موضوع س��بب ش��د تا نرخ گذاری ها‬ ‫به ش��کل غیر متعارفی انجام ش��ود و نوسان ها‬ ‫روز به روز در این بازار افزایش یابد‪ .‬فعاالن اقتصاد‬ ‫ک��ه ثبات قیمت ها و تثبیت ش��رایط اقتصادی‬ ‫در فعالیت ش��ان یک امر بسیار ضروری قلمداد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬از جمله گروه هایی هستند که در این‬ ‫مدت از این بابت دچار مشکالت زیادی شده اند‬ ‫و این ش��رایط قدرت برنامه ریزی را به ش��دت از‬ ‫این بخش سلب کرده است‪ .‬بانک مرکزی برای‬ ‫ت سعی می کند ‬ ‫ساماندهی این شرایط‪ ،‬مدتی اس ‬ ‫با ارائه سیاس��ت ها و راهکاری منطقی تر بتواند‬ ‫ضمن کوتاه کردن دس��ت دالالن و واسطه گران‬ ‫ارزی از این بازار‪ ،‬محدوده نوس��ان های ارزی را‬ ‫نی��ز کمتر کند‪ .‬از اقدام ه��ای مهمی هم که در‬ ‫این حوزه اتخاذ کرده ‪ ،‬ایجاد بازار متشکل ارزی‬ ‫اس��ت؛ بازاری که قرار اس��ت با ایجاد شفافیت‬ ‫و انس��جام بیش��تر فعالیت بازیگران حوزه ارزی‬ ‫گامی در راستای تعادل بخشی قیمت ها در این‬ ‫بازار بردارد‪ .‬با توجه به ماهیت این بازار ‪ ،‬به نظر‬ ‫م��ن فعالی��ت بازار متش��کل ارزی بتواند تا حد‬ ‫زی��ادی از نرخ گذاری های غیرمتعارف بکاهد و‬ ‫دست واسطه گران و دالالن را از بازار کوتاه کند‬ ‫و یک فضای منسجم تر و بسامان تری را در بازار‬ ‫ارز ایجاد کند‪ .‬از انجا که پیش بینی ها این است‬ ‫که با فعالیت این بازار‪ ،‬نرخ ها به شکل رسمی در‬ ‫یک بازار متشکل تعیین شود ‪ ،‬به تدریج قیمت ها‬ ‫به س��مت واقعی شدن پیش برود و این یکی از‬ ‫مزیت های راه اندازی این بازار به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫اما برای دستیابی به این اهداف به نظر می رسد‬ ‫که ابتدا باید زیرساخت های الزم برای عملیاتی‬ ‫شدن این بازار فراهم شود و هرگونه ابهامی که‬ ‫در این زمینه ممکن اس��ت وجود داش��ته باشد‬ ‫ ر فع شود تا در هنگام اجرا‪ ،‬مشکلی ایجاد نشود‬ ‫که نتایج مثبت فعالیت این بازار را تحت الشعاع‬ ‫ق��رار دهد‪ .‬اقتصاد ایران درحال حاضر با موضوع‬ ‫چند نرخی بودن ارز روبه رو است که این موضوع‬ ‫پیامده��ای منفی زیادی با خود همراه داش��ته‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر در فرایند اجرای این طرح‪،‬‬ ‫تمامی جنبه ها بررسی نشود‪ ،‬ممکن است بازار‬ ‫متشکل ارزی‪ ،‬نرخ دیگری را به این بازار اضافه‬ ‫کند که این موضوع مشکالت اقتصادی را خیلی‬ ‫پیچیده ت��ر خواهد کرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این مقطع‬ ‫از زمان‪ ،‬موضوع دارای اهمیت نحو فعالیت این‬ ‫بازار و چگونگی به اجرا دراوردن این طرح است‬ ‫که اگر به درس��تی عملیاتی ش��ود‪ ،‬می تواند در‬ ‫نهایت بازار ارز را به س��مت ش��فافیت و منطقی‬ ‫ش��دن نرخ ها هدایت کند و زمینه پاس��خگویی‬ ‫مناس��ب به نیازهای ارزی کشور را فراهم اورد‬ ‫و اینها دس��تاوردهای خوبی است که در نهایت‬ ‫می تواند به نفع کل اقتصاد تمام شود‪.‬‬ ‫رفاه‪ ،‬بانکی سوداور‬ ‫با ضریب مطالبات پایین‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت‪ :‬این بانک‬ ‫در سال گذشته بانکی سوداور با ضریب مطالبات‬ ‫پایین بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪،‬‬ ‫محم��د عل��ی س��همانی در حاش��یه بازدی��د از‬ ‫هش��تمین نمایش��گاه بین الملل��ی ن��واوری‪-‬‬ ‫اینوتکس ‪ ۲۰۱۹‬که در محل دائمی نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار ش��د‪ ،‬با ابراز خرسندی‬ ‫از س��وداوری بانک رفاه‪ ،‬افزود‪ :‬این سود حاصل‬ ‫فعالیت ه��ای اصلی و عملیاتی بانک بوده اس��ت‪.‬‬ ‫س��همانی در ادامه به تش��ریح وضعیت مطالبات‬ ‫غیرج��اری بانک رفاه در س��ال گذش��ته و ‪ ۳‬ما ه‬ ‫نخس��ت امس��ال پرداخت و اظه��ار کرد‪ :‬ضریب‬ ‫مطالبات (‪ ) NPL‬در بانک رفاه ‪ ۳.۷‬درصد اس��ت‬ ‫که در مقایسه با نظام بانکی و استانداردهای رایج‬ ‫عدد پایین و نمایانگر حساسیت‪ ،‬توجه و مدیریت‬ ‫مطالبات و رعایت بهداشت پرونده های اعتباری و‬ ‫تخصیص بهینه منابع این بانک است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک رفاه در ادامه به عملکرد این‬ ‫بانک در حوزه نقدینگی و مدیریت ان پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬بانک رفاه در سال ‪ ۹۷‬و روزهای سپری شده‬ ‫از س��ال ‪ ۹۸‬حتی یک روز هم اضافه برداش��ت از‬ ‫بانک مرکزی نداشته است و بانک رفاه هم اکنون‬ ‫در شرایط نقدینگی مناسبی به سر می برد‪.‬‬ ‫وی همچنین به رشد مطلوب منابع این بانک‬ ‫در سال گذشته و ‪ ۳‬ما ه نخست امسال اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬خوشبختانه بانک رفاه در سال ‪ ۹۷‬رشد‬ ‫منابعی نزدیک به ‪ ۴۰‬درصد را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫باجه خبر‬ ‫کارشناسی ارزیابان خسارت تا کنون ‪ ۴۸‬هزار پرونده خسارت‬ ‫تش��کیل ش��ده که بررس��ی بیش از ‪ ۴۰‬هزار از این رقم به‬ ‫پایان رسیده است‪ .‬مدیرعامل تجارت نو با اعالم اینکه حجم‬ ‫کاری انجام ش��ده در زمینه س��یل در مدت ‪ ۲‬ماه گذش��ته‬ ‫رکوردی قابل تحسین و منحصر است‪ ،‬از تالش های مدیران‬ ‫ارش��د‪ ،‬مدیران و کارکنان ش��عب مناطق سیل زده قدردانی‬ ‫ک��رد‪ .‬س��اختمان جدید ش��عبه رش��ت بیم��ه تجارت نو با‬ ‫حضورمدیرعام��ل و هی��ات هم��راه این مجموع��ه‪ ،‬مدیران‬ ‫ش��عب بانک تج��ارت‪ ،‬پس��ت بانک‪ ،‬مدیر کل کمیت��ه امداد‬ ‫امام خمینی (ره) اس��تان گیالن و یکی از اعضای کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس گش��ایش یافت‪ .‬نیم��ا نوراللهی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیم��ه تجارت نو در این ایین گزارش��ی از فعالیت های اخیر‬ ‫ش��رکت تحت مدیریت خود با محوریت عملکرد س��ال ‪۹۷‬‬ ‫ارائه کرد‪ .‬وی ترکیب سهامداران شرکت را از توانمندی های‬ ‫قابل اتکای مجموعه برش��مرد و گفت‪ :‬در کنار حضور پر ثمر‬ ‫س��هامداران‪ ،‬وجود بیمه گذاران بزرگ��ی از جمله وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی و کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی (ره) موجب‬ ‫افزایش ارزش پرتفوی به نس��بت س��ال های گذش��ته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نوراللهی همچنین از کاظم دلخوش‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس که در این ایین حضور داش��ت‪ ،‬خواست تا‬ ‫نمایندگان سرعت بیشتری به بررسی الیحه تشکیل صندوق‬ ‫بالیای طبیعی و فاجعه امیز بدهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ب��اال رفت��ن نرخ دالر در بیش از یک س��ال گذش��ته‬ ‫بس��یاری را وسوس��ه کرد تا هر روز خ��ود را به خیابان‬ ‫فردوس��ی برس��انند و با خرید ارز از صرافی ها و دالالن‬ ‫کوچه پس کوچه های خیابان فردوسی‪ ،‬بتوانند دالر تهیه‬ ‫کنند و از فروش انها در این بازار ملتهب سود ببرند‪.‬‬ ‫این شرایط تا جایی ادامه یافت و باعث نابسامانی بازار‬ ‫ارز ش��د که دولت برای بسامان کردن این بازار و سوق‬ ‫دادن معامالت به سمت یک بازار رسمی‪ ،‬تصمیم گرفت‬ ‫تا بازاری متش��کل در ح��وزه ارزی ایجاد کند که بتواند‬ ‫ن دهد هم قیمت ها‬ ‫هم به معامالت غیر رسمی سروساما ‬ ‫را کنترل کند و به تعادل برساند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬یکی از مهم ترین طرح هایی که دولت برای‬ ‫ساماندهی بازار ارز طراحی کرد و قرار است در روزهای‬ ‫ا ینده وارد فاز عملیاتی ش��ود همین بازار متشکل ارزی‬ ‫اس��ت؛ بازاری که به نظر کارشناسان در صورت کارکرد‬ ‫درس��ت می تواند به جوالن دالالن و سوداگران در بازار‬ ‫ارز پای��ان داده و عالوه بر ثبات قیمت ه��ا‪ ،‬نرخ ها را نیز‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫این ط��رح که قرار بود تا پایان اردیبهش��ت امس��ال‬ ‫راه اندازی ش��ود به دلیل اماده نبودن زیرس��اخت های‬ ‫فن��ی و طوالنی ش��دن فرایند ثبت ش��رکت ها و واریز‬ ‫سهم ش��ریکان و از همه مهم تر توجیه کردن بازیگران‬ ‫این بازار (صرافان و بانک ها) راه اندازی این بازار به پایان‬ ‫خرداد موکول شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫عقب نشینی نرخ ارز‬ ‫دور شدن از‬ ‫نرخ گذاری های‬ ‫غیر متعارف‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه عکس «سیل‬ ‫خوزستان از‪ ۸‬نگاه»‬ ‫عکس «س��یل خوزستان از ‪۸‬‬ ‫نمایش��گاه‬ ‫ِ‬ ‫نگاه» و اجرای رباب و عودنوازی اهوازی در‬ ‫تهران‪ ،‬نگارخانه نگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش عصر ایران در این نمایش��گاه‬ ‫اثاری از عکاس��انی همچ��ون امین نظری‪،‬‬ ‫امی��ر عبی��داوی‪ ،‬مرتضی جابری��ان‪ ،‬مهناز‬ ‫دژب��ان‪ ،‬ارش خاموش��ی‪ ،‬یل��دا معی��ری‪،‬‬ ‫علیرضا محمدی و مه��دی قنواتی با هدف‬ ‫حمایت از س��یازدگان به نمایش گذاش��ته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کیوریتور این نمایش��گاه را امیر عبیداوی‬ ‫از عکاسان اهوازی بر عهده داشت‪ .‬در ایین‬ ‫گشایش‪ ،‬ش��خصیت های فرهنگی‪ ،‬هنری و‬ ‫اجتماعی بسیاری ازجمله اسماعیل عباسی‪،‬‬ ‫محس��ن راس��تانی‪ ،‬حس��ن غف��اری‪ ،‬بهنام‬ ‫صدیقی‪ ،‬حس��ن قائدی و‪....‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با ‪ ۲۶‬اثر تا ‪ ۲۹‬خرداد برقرار‬ ‫و حضور برای عموم ازاد و رایگان است‪.‬‬ ‫رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه های بین المللی صنایع معدنی در گفت وگو با‬ ‫محبوبه قرمز چشمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫امید فدایی‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از ظرفیت ه�ای هنری‬ ‫کشورهای جهان اسالم‬ ‫ابت��کار‪ ،‬مع��اون رئیس جمه��وری در این‬ ‫نمایشگاه بر ضرورت شناسایی و استفاده از‬ ‫ظرفیت های هنری کشورهای جهان اسالم‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬هن��ر وقتی با خالقیت‬ ‫انس��ان عجین ش��ده و وارد زندگی ش��ود‪،‬‬ ‫می توان��د نقش خ��ود را در دنی��ای مدرن‬ ‫به خوب��ی ایفا کند‪ .‬وی با بی��ان اینکه اگر‬ ‫کش��ورهای اس�لامی باه��م اتحاد داش��ته‬ ‫و اختالف ه��ا را کن��ار بگذارن��د می توانن��د‬ ‫توانایی ه��ای خ��ود را گس��ترش دهن��د‪،‬‬ ‫ابرازکرد‪ :‬شناس��ایی ظرفیت ها و به اشتراک‬ ‫گذاشتن تجربه های کشورهای جهان اسالم‬ ‫در زمینه هنر و صنایع دستی ضروری است‪.‬‬ ‫ابت��کار با بیان اینکه هنرمندان کش��ورهای‬ ‫اسالمی با ایجاد بازار مشترک تولیدات خود‬ ‫را عرضه کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هنر و ظرفیت های‬ ‫اقتصادی ان موجب اتحاد کشورهای جهان‬ ‫اسالم می ش��ود‪ .‬معاون رئیس جمهوری در‬ ‫امور زنان و سرپرس��ت خانواده با اش��اره به‬ ‫نقش زنان در خلق اث��ار هنری گفت‪ :‬زنان‬ ‫پیشگام در این عرصه هستند و می توانند از‬ ‫طریق هنر مفهوم صل��ح را به جهان انتقال‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫رونمایی از تمبر‬ ‫نمایشگاه بین المللی‬ ‫گل و گیاه مشهد‬ ‫در حاش��یه ایی��ن گش��ایش هجدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی گل و گیاه مش��هد از‬ ‫تمبر اختصاصی این ایین رونمایی ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پست‪،‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن محمدباق��ر نوبخ��ت معاون‬ ‫رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور‪ ،‬علیرضا رزم حسینی استاندار‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬محمدرضا کالئی شهردار‬ ‫مش��هد‪ ،‬س��یدمحمود مرجانی معاون فنی‬ ‫پس��ت خراس��ان رضوی و اعضای ش��ورای‬ ‫ش��هر مشهد حضور داش��تند‪ .‬تمبر یادشده‬ ‫ازس��وی محمد باقر نوبخ��ت ممهور به مهر‬ ‫شرکت ملی پست ش��د و مسئوالن حاضر‪،‬‬ ‫بر حاشیه ان به یادگار مطالبی نوشتند‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه تا پایان امروز (‪ ۲۷‬خرداد) پذیرای‬ ‫عالقه مندان است‪.‬‬ ‫مطرح کرد‬ ‫نمایش اخرین فناوری های معدنی در ایران ماینینگ‬ ‫برپایی نمایشگاه‬ ‫صنایع دستی هنرمندان‬ ‫جهان اسالم در تبریز‬ ‫نمایش��گاه صنایع دستی هنرمندان جهان‬ ‫اس�لام باحض��ور مع��اون رئیس جمه��وری‬ ‫در تبری��ز گش��ایش یافت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‬ ‫ابت��دای هفته جاری‪ ،‬نمایش��گاه اثار هنری‬ ‫و صنای��ع دس��تی هنرمن��دان کش��ورهای‬ ‫جهان اسالم ازسوی معصومه ابتکار‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری در ام��ور زنان و خانواده در‬ ‫دانشگاه هنر اس�لامی تبریز گشایش یافت‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه با ‪ ۵۰‬غرفه گوناگون اثار‬ ‫هن��ری هنرمندان از ‪ ۳۱‬کش��ور مس��لمان‬ ‫جه��ان در مع��رض دید عموم ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن جش��نواره هنرمندان��ی از‬ ‫کشورهای اس�لامی همچون ایران‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬بوسنی‪ ،‬کریمه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬اردن‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬بن��گالدش‪،‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬عمان‪ ،‬هندوستان‪،‬‬ ‫الجزای��ر‪ ،‬لیب��ی و مص��ر ش��رکت دارند‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬این نمایش��گاه ت��ا ‪ ۳۰‬خرداد‬ ‫سال جاری در دانش��گاه هنر اسالمی تبریز‬ ‫برای بازدید عموم مردم برپا شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمود بندرچی‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫ف��راوری مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته و پنجمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ماشین االت معدنی و راهسازی‬ ‫ب��ه ط��ور همزم��ان‪ ،‬از ‪ ۲۶‬خ��رداد در مح��ل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی کرمان اغاز ب��ه کار کرد و‬ ‫ت��ا ‪ ۲۹‬خرداد ادام��ه دارد‪ .‬این نمایش��گاه بین المللی‪،‬‬ ‫فرصت��ی ب��رای صاحب��ان مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدنی و‬ ‫ش��رکت های فع��ال در زمینه فراوری م��واد معدنی و‬ ‫تجهیزات وابس��ته اس��ت تا ضمن اش��نایی با اخرین‬ ‫دستاوردهای معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬قراردادهایی را‬ ‫امضا و سعی در جذب س��رمایه گذاری یا ایجاد زمینه‬ ‫روابط تجاری با صاحبان صنایع معدنی و س��ازندگان‬ ‫تجهیزات معدنی و صنایع وابسته کنند‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫ب��ه همت ش��رکت رس��تاک پاد ویژن برگزار ش��ده و‬ ‫ش��رکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی کرمان در‬ ‫ان حضور جدی خواهند داشت‪.‬‬ ‫فعاالن معدنی باور دارند نمایش��گاه معدن و صنایع‬ ‫معدنی استان کرمان‪ ،‬فرصت مناسبی برای گردهمایی‬ ‫معدنی ها و صنایع وابسته به شمار می رود‪ .‬تنوع معادن‬ ‫ازجمله مس در رفسنجان و شهربابک؛ زغال سنگ در‬ ‫زرند‪ ،‬کوهبنان و راور؛ سنگ اهن در سیرجان و زرند؛‬ ‫کرومیت در اس��فندقه‪ ،‬فاری��اب و صوغان و همچنین‬ ‫ماده معدنی تیتانیوم در جنوب این اس��تان‪ ،‬نش��ان از‬ ‫غنی بودن مواد معدنی این اس��تان و استقبال فعاالن‬ ‫این حوزه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ تری�ن نمایش�گاه معدن�ی پ�س از‬ ‫نمایشگاه تهران‬ ‫امید فدایی‪ ،‬رئیس سایت نمایشگاهی کرمان درباره‬ ‫برگزاری این رویداد گفت‪ :‬رویداد امس��ال با همکاری‬ ‫رس��تاک پادویژن و شرکت نمایشگاه های جنوب شرق‬ ‫برگزار شده است‪ .‬استان کرمان به عنوان بهشت معادن‬ ‫ای��ران مطرح ب��وده و ظرفیت چش��مگیری در بخش‬ ‫معدن کشور دارد‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬سایت نمایشگاهی‬ ‫کرمان برپا ش��د که کیفیت رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫ازجمله نمایشگاه معدن را در کرمان ارتقا داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۴ :‬دوره گذش��ته این روی��داد در مرکز‬ ‫نمایش��گاهی جنوب ش��رق بوده و این نمایشگاه پس‬ ‫از نمایشگاه بین المللی تهران بزرگ ترین و جامع ترین‬ ‫نمایش��گاه معدنی کشور به شمار می اید و شرکت های‬ ‫بزرگ معدنی مانند ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران‪،‬‬ ‫گل گهر‪ ،‬گوهرزمین و‪ ...‬در ان حضور دارند‪ .‬بس��یاری‬ ‫از ش��رکت های بزرگ در خود استان مستقر هستند و‬ ‫برگ��زاری چنین رویدادی در اس��تانی با این ظرفیت‬ ‫برای فعاالن این بخش در کرمان توجیه بیشتری دارد‪.‬‬ ‫فدایی در پاسخ به پرسشی درباره بررسی کیفیت و‬ ‫کمیت رویداد در ‪ ۷‬س��ال گذشته توضیح داد‪ :‬مسائل‬ ‫اقتصادی در ایران پیچیدگی منحصر به خود را دارد و‬ ‫بخش معدن هم به عنوان یکی از ارکان همین اقتصاد‪،‬‬ ‫وج��ه تمای��ز رویداد معدنی کرمان نس��بت به رویدادهای مش��ابه‬ ‫در پایتخ��ت یا دیگر ش��هرها این اس��ت ک��ه کرمان محل اس��تقرار‬ ‫شرکت های مادر معدنی کشور است‬ ‫از این قاعده مستثنا نیس��ت‪ .‬وقوع تحریم ها کشور را‬ ‫دچار ف��راز و فرودهایی می کند که البته بخش معدن‬ ‫با توجه به ظرفیت چش��مگیر داخلی‪ ،‬چندان متاثر از‬ ‫تحریم ها نیست‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از چن��د س��ال گذش��ته که ای��ن رویداد‬ ‫به طور پیوس��ته برگزار می شود‪ ،‬رش��د کمی و کیفی‬ ‫مطلوبی را تجربه می کنیم‪ .‬فضای مفید نمایش��گاهی‬ ‫ما درحال حاضر حدود ‪۴‬هزار مترمربع اس��ت که امید‬ ‫می رود در س��ال های پیش رو بتوان این فضا را توسعه‬ ‫داد‪ .‬این فضا البته میزبان حضور ش��رکت های معتبر و‬ ‫تراز نخست کشور است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح بیش��تر درباره حضور ش��رکت های‬ ‫خارجی توضیح داد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۵‬از حضور مطلوب‬ ‫ش��رکت های خارجی در این روی��داد برخوردار بودیم‬ ‫اما متاس��فانه با اعمال تحریم ها‪ ،‬شرکت های خارجی‬ ‫مانند گذش��ته به حضور در نمایش��گاه رغبت نش��ان‬ ‫نمی دهند‪ ،‬هرچند این اتفاق تاثیر چندانی بر کیفیت‬ ‫کار ما نداش��ته و درحال حاضر نیز نمایندگی بسیاری‬ ‫از شرکت ها به طور مستقیم در این رویداد حضور پیدا‬ ‫می کنن��د‪ .‬به باور من کیفیت برگزاری مطلوب اس��ت‬ ‫و هرس��ال تقاضا برای حضور در ای��ن رویداد بیش از‬ ‫سال گذش��ته است‪ .‬این تقاضای بیشتر باعث می شود‬ ‫شرکت های بزرگ تر را در اولویت حضور قرار دهیم‪.‬‬ ‫البته ش��اهد حضور شرکت های تراز نخست معدنی‬ ‫جهان نیس��تیم اما ش��رکت هایی در رده های پایین تر‬ ‫هس��تند که نمایندگان انه��ا به طور غیرمس��تقیم از‬ ‫کش��ورهای ک��ره جنوبی‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬ایتالی��ا و‪ ...‬در این‬ ‫رویداد حضور دارند‪.‬‬ ‫فدایی ادامه داد‪ :‬وجه تمای��ز رویداد معدنی کرمان‬ ‫نسبت به رویدادهای مشابه در پایتخت یا دیگر شهرها‬ ‫این اس��ت که کرمان محل اس��تقرار شرکت های مادر‬ ‫معدن کش��ور اس��ت و به یقین ش��رکت های داخلی و‬ ‫خارجی که در این روی��داد حضور پیدا می کنند‪ ،‬این‬ ‫امکان را می یابند که از معادن و بخش های گوناگونی‬ ‫معدن��ی ای��ران بازدید کنن��د و بتوانن��د کارخانه های‬ ‫معدنی اس��تان را از نزدیک ببینند‪ .‬این اتفاق می تواند‬ ‫بخش معدن کش��ور را در تامین نیازهایش راهنمایی‬ ‫کند‪ .‬م��ا نیز به عنوان برگزارکننده در تالش هس��تیم‬ ‫ظرفیت و کیفیت کار را باال ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۱۲۰‬شرکت داخلی و خارجی‬ ‫محمود بندرچی‪ ،‬رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی صنای��ع معدنی و ماش��ین االت معدنی و‬ ‫راهس��ازی و مدیرعامل شرکت رس��تاک پاد ویژن در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫دلیل برگزاری پنجمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ماشین االت معدنی و راهسازی و هفتمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی معدن‪ ،‬صنای��ع معدنی‪ ،‬فراوری‬ ‫مواد معدن��ی و تجهیزات وابس��ته در کرمان را وجود‬ ‫ش��رکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی در اس��تان‬ ‫کرمان دانست و گفت‪ :‬کرمان از دیرباز و در نگاه همه‪،‬‬ ‫قلب معادن ایران به ش��مار می رود و در گفتاری دیگر‬ ‫به بهشت معادن ایران معروف است‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫صنایع معدنی و ماشین االت معدنی و راهسازی گفت‪:‬‬ ‫رقابت پذی��ری و اقتص��ادی بودن ‪ ۲‬ش��اخصه مهمی‬ ‫اس��ت که هر کاال باید داشته باش��د‪ .‬برپایی نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی ک��ه در موضوعی خاص هدف��ی تعریف و‬ ‫براساس ان چش��م اندازی بلندمدت برای گروه هدف‬ ‫خود مشخص کرده اس��ت‪ ،‬می تواند برای مخاطبان و‬ ‫برگزارکنندگان مفید باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن نمایش��گاه ک��ه ‪ ۲‬دوره از ‪ ۷‬دوره‬ ‫نمایش��گاه بین المللی معدن‪ ،‬صنای��ع معدنی‪ ،‬فراوری‬ ‫م��واد معدن��ی و تجهی��زات وابس��ته ان در اس��تان‬ ‫زنج��ان برگ��زار ش��ده‪ ،‬از دوره س��وم و همزم��ان با‬ ‫پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماشین االت معدنی و‬ ‫راهسازی از سوی ش��رکت پادویژن در کرمان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫صنایع معدنی و ماشین االت معدنی و راهسازی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمایش��گاه کرمان ویترینی ب��رای نمایش اخرین‬ ‫دس��تاورد ها و فناوری ه��ای حوزه مع��دن و فراوری‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬این ‪ ۲‬نمایش��گاه بین المللی در فضایی‬ ‫به مس��احت ‪ ۳‬س��الن و فضایی باز به وسعت ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مترمرب��ع با حضور ‪ ۱۲۰‬ش��رکت داخل��ی و خارجی‬ ‫ازجمله کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬سوئد‪ ،‬روسیه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪ ،‬جمهوری چک‬ ‫و انگلیس تا ‪ ۲۹‬خرداد امس��ال (از ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪) ۲۲‬‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه های کرمان در حال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بندرچ��ی اضافه ک��رد‪ :‬در این نمایش��گاه عالوه بر‬ ‫ش��رکت های گوناگ��ون و ب��زرگ خارج��ی مهم ترین‬ ‫ش��رکت های داخلی ازجمله ش��رکت ملی مس ایران‬ ‫هم��راه ب��ا پیمان��کاران داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬مجتمع‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گهر همراه با پیمانکاران داخلی‬ ‫و خارجی‪ ،‬ش��رکت جهان فوالد س��یرجان‪ ،‬ش��رکت‬ ‫سنگ اهن گهر زمین و‪ ...‬حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ه�ای جانب�ی نمایش�گاه بین المللی‬ ‫کرمان‬ ‫بندرچ��ی در ادام��ه ضم��ن بی��ان ای��ن مطلب که‬ ‫برنامه های گوناگ��ون و متنوعی در چند روز برگزاری‬ ‫نمایشگاه های معدنی کرمان در نظر گرفته شده است‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکتی استرالیایی به نام س��یگنال دلتا پارس‬ ‫در حاش��یه این نمایش��گاه به معرفی و عرضه نرم افزار‬ ‫ماکرومای��ن در حوزه اکتش��اف و در قالب یک کارگاه‬ ‫اموزش��ی خواهد پرداخت که در ان راه حل های اسان‬ ‫و کاربردی اکتشاف و استخراج معادن را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫این دوره اموزش��ی از سوی استادان داخلی و خارجی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی‬ ‫رئیس س��تاد برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫صنای��ع معدن��ی و ماش��ین االت معدنی و راهس��ازی‬ ‫گفت‪ :‬در این نمایش��گاه ماشین االت صنایع مربوط به‬ ‫اکتشاف‪ ،‬استخراج و بهره برداری‪ ،‬فراوری مواد معدنی‪،‬‬ ‫مهندسان مشاور و پیمانکاران‪ ،‬تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫و زمین شناس��ی و اکتش��اف معادن زیرزمینی‪ ،‬معادن‬ ‫روب��از‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬تجهیزات تراب��ری زیرزمینی‪،‬‬ ‫تجهی��زات تولید نیرو‪ ،‬تاسیس��ات تهوی��ه‪ ،‬تجهیزات‬ ‫فیلتراس��یون و هواس��از‪ ،‬روانکاران صنعتی و معدنی‪،‬‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین االت خردای��ش م��واد معدنی‪،‬‬ ‫تجهیزات خطوط انتقال و توزین و فراوری‪ ،‬انجمن ها‬ ‫و تش��کل ها‪ ،‬ماش��ین االت راهس��ازی‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫س��نگین‪ ،‬ماش��ین االت حف��اری‪ ،‬واردکنن��دگان و‬ ‫ارائه دهندگان خدمات پس از فروش و تامین کنندگان‬ ‫قطعات ماشین االت حضور دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت رس��تاک پاد وی��ژن در ادامه به‬ ‫برگ��زاری ی��ک گردهمایی بزرگ معدنی در حاش��یه‬ ‫این نمایشگاه اشاره و تصریح کرد‪ :‬نمی توان در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی فع��ال بود و نگاه و توجهی به‬ ‫ظرفیت های موجود در استان کرمان نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پن�ل «تخصص�ی» راه�کار برون رفت از‬ ‫شرایط تحریم‬ ‫بندرچ��ی افزود‪ :‬در این نمایش��گاه از معاون معدنی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬رئی��س هیات عامل‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی‬ ‫ای��ران‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی م��س و همچنین‬ ‫مدی��ران ش��رکت های معدنی گل گه��ر‪ ،‬گوهرزمین و‬ ‫میدکو‪ ،‬اعض��ای هیات مدیره خانه معدن ایران‪ ،‬رئیس‬ ‫نظام مهندس��ی معدن ایران و مهدی کرباسیان رئیس‬ ‫پیشین هیات عامل ایمیدرو دعوت کرده ایم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از برگ��زاری ی��ک پنل ب��ا موضوع‬ ‫برون رفت از ش��رایط تحریم با همکاری ش��رکت ملی‬ ‫مس خبر داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه اصفهان خبر داد‬ ‫پیشرفت ‪ ۶۲‬درصدی پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان از پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۶۲‬درصدی پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ در استان اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬علی یارمحمدیان با اشاره به پیشرفت ‪ ۶۲‬درصدی‬ ‫پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ گفت‪ :‬برنامه ریزی های گسترده ای به منظور تکمیل‬ ‫این پروژه انجام ش��ده تا در سریع ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد؛ هم اکنون‬ ‫نی��ز فعالیت های عمرانی در چندین جبهه ادامه دارد و در اینده نزدیک‪ ،‬جبهه های‬ ‫کاری جدیدی به این طرح اضافه می ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه تمامی اصول علمی‬ ‫و اس��تانداردهای روز را در س��اخت و تکمیل پ��روژه نمایش��گاه بین المللی بزرگ‬ ‫اس��تان اصفهان به کار گرفته ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استفاده از طرح ها و نقشه های بهبود‬ ‫یافته براس��اس اس��تانداردهای بین المللی‪ ،‬بکارگیری مصالح استاندارد و همچنین‬ ‫نظارت های ویژه در زمینه ساخت‪ ،‬از جمله مباحثی است که برای ساخت این پروژه‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یارمحمدیان با اش��اره به اینکه تالش می کنیم تا یک س��ال دیگر‪ ،‬مرحله نخست‬ ‫پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ به بهره برداری برسد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مرحله نخست این‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬مترمربع‪ ،‬فضاهای نمایش��گاهی روباز به مس��احت ‪ ۱.۷‬هکتار‪ ،‬پارکینگ ها‪،‬‬ ‫ساختمان تاسیس��ات مکانیکی‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬تونل های تاسیس��اتی نفررو‪ ،‬فضاهای‬ ‫س��واره رو و پیاد ه رو‪ ،‬س��رویس های بهداش��تی‪ ،‬س��اختمان الکتری��کال‪ ،‬مخزن اب‬ ‫اش��امیدنی و اتش نشانی و مخزن اب خاکس��تری فضای سبز و پل های عابر پیاده‬ ‫طرفین سالن اصلی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بزرگ اصفهان‬ ‫پروژه ش��امل فضاهای سالن اصلی نمایش��گاه به مساحت حدود ‪ ۱۷‬هزار مترمربع‪،‬‬ ‫س��اختمان رجیسترینگ‪ ،‬س��اختمان اداری خدماتی پش��تیبانی به مساحت حدود‬ ‫وی همچنین از تسویه حس��اب با بیش��تر پیمانکاران این پروژه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫پرداخت مطالبات پیمانکاران این پروژه روزامد شده و برنامه ریزی برای اغاز مراحل‬ ‫نهایی تکمیل پروژه نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه‬ ‫مرحله دوم پروژه نمایش��گاه بزرگ اصفهان را با افزایش سرمایه شرکت یا مشارکت‬ ‫بخش خصوصی اجرا خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در مرحله دوم ‪ ۸‬سالن جدید نمایشگاهی‬ ‫ایجاد می ش��ود که در این صورت متراژ نمایشگاه چند برابر افزایش می یابد؛ در این‬ ‫صورت نمایشگاه اصفهان به نخستین شهرک نمایشگاهی کشور تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‹ ‹رشد مصرف جهانی فوالد‬ ‫انجمن جهانی فوالد‪ ،‬مص��رف جهانی این محصول‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی را ی��ک میلیارد و ‪ ۷۱۲‬کیلو‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬گرم اعالم کرد‪ .‬مصرف جهانی فوالد در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی ی��ک میلیارد و ‪ ۶۳۲‬کیلو و ‪۵۰۰‬گرم‬ ‫ثبت شده اس��ت‪ .‬مصرف فوالد ایران در سال گذشته‬ ‫با ساخت کارخانه کویل سازی زنجیره الومینیوم تکمیل می شود‬ ‫جای خالی الومینیوم الیاژی برای تامین نیاز صنایع غذایی‬ ‫این روزها واحدهای صنایع پایین دس��ت الومینیوم باوجود‬ ‫تحریم ها با مش��کل تامین مواد اولیه روبه رو هس��تند‪ .‬یکی از‬ ‫محصوالت صنایع پایین دست الومینیوم که بیشتر در صنایع‬ ‫غذایی کاربرد دارد‪ ،‬قوطی های الومینیومی است‪ .‬در کشور ‪۳‬‬ ‫ی برای نوشابه های گازدار و ابمیوه مشغول‬ ‫واحد به تولید قوط ‬ ‫به کار هس��تند که به دلیل تامین مواد اولیه با مش��کل روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬درباره تامین مواد اولیه موردنی��از برای قوطی های‬ ‫نوشابه و ابمیوه‪،‬‬ ‫با بابک محمدی تشکری مدیر شرکت‬ ‫تالک ایرانیان گفت وگویی داشته است که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €م�اده اولیه قوطی ه�ای الومینیومی چیس�ت و تا‬ ‫پیش از این چگونه این ماده اولیه تامین می شد؟‬ ‫مواد اولیه قوطی الومینیومی‪ ،‬کویل الومینیوم است‪ .‬کویل‬ ‫از ش��مش به دست می اید‪ .‬شمش وارد واحد کویل سازی شده‬ ‫و الیاژ س��ازی می شود‪ .‬کویل شمش خالص الومینیوم نیست‬ ‫و م��وادی چون منیزیم‪ ،‬منگنز‪ ،‬تیتانیم و اهن و‪ ...‬به ان اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬در مجموع این الیاژ تبدیل به م��واد اولیه موردنظر‬ ‫می شود که پس از گروه بندی در صنایع مختلف مورداستفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬از انجا که در داخل ایران‪ ،‬کارخانه کویل س��ازی‬ ‫که مواد اولیه قوطی های نوش��ابه و ابمیوه به ش��مار می رود را‬ ‫نداریم‪ ،‬در تامین مواد اولیه با مش��کل روبه رو ش��ده ایم‪ .‬البته‬ ‫چندان عجیب نیست که ایران از این فناوری برخوردار نیست‪،‬‬ ‫چراکه در سطح جهان ‪ ۱۰‬کشور تولیدکننده کویل الومینیوم‬ ‫هس��تند‪ .‬البته تا پیش از این‪ ،‬این الیاژ را از کش��ورهایی مانند‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬الم��ان و چین به راحت��ی وارد می کردیم ام��ا به دلیل‬ ‫تحریم های امریکا تامین ان برای ما دشوار شده است‪ .‬از این رو‬ ‫تولید این چند کارخانه که به کویل نیاز دارند‪ ،‬با مشکل روبه رو‬ ‫شده است‪ .‬از سوی دیگر برخی شرکت های فروشنده راضی به‬ ‫فروش به ما شده اند اما بانک های این کشورها راضی به مبادله‬ ‫نیستند؛ چراکه به محضی که نام الومینیوم به میان می اید‪ ،‬در‬ ‫برابر ما موضع می گیرند که الومینیوم ایران تحریم شده است‪.‬‬ ‫اگرچه در معامالت خود برخی فروشندگان خارجی را متقاعد‬ ‫کرده ایم که این مواد اولیه برای تولید در صنایع غذایی اس��ت‬ ‫اما همچنان بانک های این کش��ورها با ما همراهی نمی کنند‪،‬‬ ‫یا حتی ارزها مبادله ش��ده را ب��ه یوان و ین نیز تغییر دادیم اما‬ ‫همواره با مشکالتی برای مبادله روبه رو هستیم‪ .‬در هر صورت‪،‬‬ ‫در س��ال جنگ اقتصادی به سر می بریم و بخش خصوصی نیز‬ ‫باید با تمام توان بتواند از این سال عبور کند‪.‬‬ ‫€ €شرکت های تولید کننده در تامین مواد اولیه برای‬ ‫تولید قوطی با مشکل روبه رو نیستند؟‬ ‫یکی از مش��کالت مان این است که مواد اولیه ما در فهرست‬ ‫نخست تحریم های امریکا قرار گرفته است و شرکت با سختی‬ ‫بسیار مواد اولیه خود را تامین می کند‪.‬‬ ‫از انج��ا که صنعت کویل س��ازی نیاز به س��رمایه گذاری باال دارد‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوصی از عه��ده ان برنمی ای��د و نیازمند س��رمایه گذاری‬ ‫دولتی در این زمینه است‬ ‫€ €ایا ایجاد یک واحد کویل سازی الومینیوم نیاز به‬ ‫فناوری خاصی دارد که تولید ان در جهان در دس�ت‬ ‫چند کشور است؟‬ ‫کویل س��ازی صنعت گرانی به ش��مار م��ی رود‪ .‬البته در‬ ‫ح��وزه فوالد‪ ،‬ف��والد مبارکه کویل گالوانی��زه یا اهن تولید‬ ‫می کند ام��ا در الومینیوم الیاژی واحدی برای تولید کویل‬ ‫الومینی��وم نداری��م‪ .‬از انج��ا که صنعت کویل س��ازی نیاز‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری باال دارد‪ ،‬بخش خصوص��ی از عهده ان‬ ‫برنمی اید و نیازمند س��رمایه گذاری دولت��ی در این زمینه‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر این سرمایه گذاری انجام ش��ود‪ ،‬تمام واحدهای‬ ‫قوطی س��ازی خودکفا خواهند ش��د و عالوه بر تولید داخل‪،‬‬ ‫به س��مت ص��ادرات هم پیش خواهند رف��ت‪ ،‬در حدی که‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و کشورهای سی ای اس را‬ ‫می توانند زیرپوشش خود قرار دهند‪.‬‬ ‫€ €چه کشورهایی در اسیا کویل الومینیومی تولید‬ ‫می کنند؟‬ ‫چین‪ ،‬تایلند‪ ،‬ژاپن و عربس��تان در اسیا کویل الومینیوم‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫€ €ایا کارخانه کویل س�ازی بیش�تر از یک کارخانه‬ ‫شمش سازی الومینیوم نیاز به سرمایه گذاری دارد؟‬ ‫یک کارخانه کویل س��ازی بیش��تر از یک کارخانه شمش ‬ ‫نیاز به س��رمایه گذاری ن��دارد‪ ،‬اما زیرس��اخت های الزم و‬ ‫س��رمایه برای ایجاد یک واحد کویل سازی در کشور وجود‬ ‫ن��دارد و بخش خصوص��ی نیز از عهده ایجاد چنین واحدی‬ ‫برنمی اید‪.‬‬ ‫€ €ج�دا از س�رمایه گذاری ای�ا ایج�اد ی�ک واحد‬ ‫کویل س�ازی نیاز به فناوری ی�ا دانش خاصی دارد که‬ ‫در داخل از عهده ان برنمی اییم؟‬ ‫فن��اوری کویل س��ازی قابل دس��ترس اس��ت و در ایران‬ ‫نیز دانش��مندان‪ ،‬مهندس��ان و کارشناس��ان بسیار قوی در‬ ‫ای��ن صنعت الیاژی وجود دارن��د که بتوانند چنین واحدی‬ ‫را راه ان��دازی کنن��د‪ ،‬از این رو با مش��کل دانش فنی روبه رو‬ ‫نیستیم‪ ،‬اما با مشکل زیرساخت تامین ماشین االت و تامین‬ ‫سرمایه روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که اگر چنین کاری انجام شود سبب‬ ‫پیش��گیری از خروج ارز بسیاری از کشور می شود و این امر‬ ‫نیازمند قراردادی اس��ت که بتوان ماش��ین االت ان را تهیه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €برای ایجاد کویل س�ازی درخواس�تی داده اید یا‬ ‫ضرورت ایجاد تاسیس این واحد را مطرح کرده اید؟‬ ‫باره��ا ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت این موضوع را‬ ‫اعالم کرده ایم‪ .‬س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو) می تواند در این زمینه سرمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬البته چندی پیش و در زمان اقای نعمت زاده از طریق‬ ‫س��ازمان ایمیدور با دنیلی ایتالیا س��مینار و همایشی برای‬ ‫ایج��اد چنی��ن واحدی برگزار کردند و ب��ازار مصرف ان نیز‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفت حتی ایتالیایی ها از مجموعه ما به‬ ‫ی این محصول دیدن کردند‪ ،‬اما‬ ‫عنوان یکی از مش��تری ها ‬ ‫درنهایت این س��رمایه گذاری انجام نشد‪ .‬این درحالی است‬ ‫که اگر این س��رمایه گذاری انجام ش��ود بسیار عالی خواهد‬ ‫بود چراکه مواد اولیه موردنیاز کویل س��ازی یعنی ش��مش‬ ‫الومینیوم را در اختیار داریم‪.‬‬ ‫در زمین��ه دانش فن��ی و فناوری نیز با مش��کلی روبه رو‬ ‫نیس��تیم‪ .‬از این رو تولید کویل می تواند با توجیه اقتصادی‬ ‫باالی��ی همراه باش��د‪ .‬اگر چنین اتفاق��ی روی دهد صنایع‬ ‫مختلف ازجمله ارایش��ی و بهداشتی‪ ،‬صنایع رنگ سازی و‬ ‫صنای��ع غذایی و در کل هر صنایعی که از قوطی اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ ،‬از تامین این ماده اولیه بی نیاز می ش��وند و پس‬ ‫از ان واحده��ای تولیدکننده می توانند با قدرت به س��مت‬ ‫ص��ادرات پی��ش برون��د‪ .‬در زمینه صادرات نی��ز می توانیم‬ ‫به کش��ورهای منطقه چون ترکمنس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬روس��یه‪،‬‬ ‫افغانس��تان و اذربایجان صادرات داش��ته باش��یم‪ ،‬چراکه‬ ‫این کش��ورها همواره مش��تری و متقاضی این کاال به شمار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫€ € ایا کارخانه دارها با اجماع دولت و بخش خصوصی‬ ‫ق�ادر ب�ه س�اخت واح�د کویل س�ازی الومینیومی‬ ‫خواهند بود؟‬ ‫ما جزو صنایع میانی واسط به شمار می رویم و تامین کننده‬ ‫کارخانه های نوش��یدنی و اش��امیدنی در ایران هستیم‪ .‬اگر‬ ‫این سرمایه گذاری ازسوی ایمیدرو و بخش خصوصی انجام‬ ‫شود‪ ،‬با تحریم ها در زمینه تامین مواد اولیه در صنعت ما با‬ ‫مشکل خاصی روبه رو نمی شویم‪.‬‬ ‫کارخان��ه ما حتی از ش��رکت های الومینی��وم چندین بار‬ ‫دعوت کرده اجماعی را ایجاد و چنین کارخانه ای تاس��یس‬ ‫کنیم‪ .‬البته باید برای ایجاد چنین کارخانه ای زیرس��اخت ها‬ ‫مهیا ش��ود‪ ،‬اگر چنین اتفاقی روی دهد‪ ،‬با انقالبی در پایین‬ ‫دست صنعت الومینیوم رو به رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €درباره تولید محصوالت شرکت خود توضیحاتی‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫ش��رکت تالک ایرانی��ان قوطی الومینیومی نوش��ابه ها و‬ ‫ابمیوه ه��ای گازدار تولید می کند‪ ،‬البت��ه دو کارخانه دیگر‬ ‫مشابه کارخانه ما در کشور وجود دارد‪ .‬بیشتر تولید کارخانه‬ ‫در داخل مورداس��تفاده قرار می گیرد و بخش��ی از ان نیز به‬ ‫صادرات اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بابک محمدی‬ ‫تشکری‪:‬‬ ‫یک کارخانه‬ ‫کویل سازی‬ ‫بیشتر از‬ ‫یک کارخانه‬ ‫ش نیاز به‬ ‫شم ‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫ندارد‪ ،‬اما‬ ‫زیرساخت های‬ ‫الزم و سرمایه‬ ‫برای ایجاد ان‬ ‫وجود ندارد و‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫نیز از عهده ایجاد‬ ‫چنین واحدی‬ ‫برنمی اید‬ ‫فوالد قائن از سوی ایمیدرو به سرانجام می رسد‬ ‫پروژه فوالد قائن پس از س��ال ها بالتکلیفی با دس��تور قضایی از‬ ‫بخش خصوصی پس گرفته ش��د و س��کانداری ان را دولت به عهده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪ ،‬در اوای��ل کار دول��ت نهم بود ک��ه فوالد قائنات به همراه ‪ ۸‬طرح‬ ‫فوالدی دیگر در دور نخس��ت سفر های استانی روی کاغذ امد‪ .‬این‬ ‫طرح ها با امید توس��عه و اش��تغال برای مناطق کمتر توس��عه یافته‬ ‫طرح ریزی و اجرا شدند‪.‬‬ ‫اجرای طرح های فوالد در سپیددش��ت‪ ،‬نی ریز‪ ،‬ش��ادگان‪ ،‬میانه‪،‬‬ ‫سبزوار‪ ،‬بافت‪ ،‬بافق و همچنین قائنات در همان سال ها شروع شد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬نماینده مردم زیرکوه و قائن‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی در این زمینه گفت‪ :‬فوالد قائن در ان‬ ‫س��ال ها میزان پیشرفت بیشتری نسبت به بقیه پروژه های فوالدی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گفته فرهاد فالحتی این پروژه از سال ‪ ۸۹‬کلید خورد و زمانی‬ ‫در مقایس��ه با ‪ ۸‬طرح فوالدی کش��ور از نظر پیش��رفت رتبه یک را‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمانی که پروژه در دس��ت دول��ت بود ‪ ۸۲‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشت‪ ،‬اما از روزی که به بخش خصوصی واگذار‬ ‫شده کمتر از ‪۳‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫این طرح پس از ‪ ۵‬سال و با پیشرفت ‪ ۸۰‬درصدی در سال ‪ ۹۴‬با‬ ‫هدف بهبود و تس��ریع در روند انجام کار به بخش خصوصی واگذار‬ ‫ش��د‪ .‬از ابتدای س��ال ‪ ۹۴‬بود که با به میدان امدن بخش خصوصی‪،‬‬ ‫امید در دل مردم استان بار دیگر زنده شد‪.‬‬ ‫حت��ی مدیر ط��رح ف��والد قائنات ان زم��ان گف��ت‪ ،‬انهایی که‬ ‫می گوین��د کار خوابیده اس��ت بیایند به مجتم��ع فوالد و از نزدیک‬ ‫ببینند نیرو هایی که کار می کنند‪ ،‬اس��کلت نصب می کنند و ش��ناژ‬ ‫می ریزن��د‪ .‬وی ورود بخ��ش خصوصی با ه��دف اجرایی در پروژه را‬ ‫نقط��ه عطف این پروژه اعالم کرد‪ .‬فرماندار وقت قائن هم در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬گف��ت‪ :‬به زودی مطالب��ات عقب مانده کارگران پرداخت خواهد‬ ‫ش��د و سال اینده در بحث اشتغال‪ ،‬سالی نویدبخش خواهد بود‪ .‬به‬ ‫گفته کهن ترابی‪ ،‬در ماه های اغازین سال ‪ ۹۵‬شاهد راه اندازی بخش‬ ‫اهن اسفنجی کارخانه فوالد خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی رشته های مسئوالن را پنبه کرد‬ ‫مس��ئوالن وقت هر س��ال خبر از گش��ایش و پیشرفت این طرح‬ ‫می دادند و مردم را امیدوار می کردند غافل از اینکه بخش خصوصی‬ ‫هیچ ی��ک از تعه��دات خود را انج��ام نمی دهد و در این س��ال ها با‬ ‫فشار های وارد شده تنها ‪ ۵‬درصد پروژه را جلو برده است‪.‬‬ ‫ش��هریور س��ال ‪ ۸۹‬بود که مدیر طرح توس��عه شرکت ملی فوالد‬ ‫ایران از پیش��رفت فیزیکی ‪ ۴۰‬درصدی این پروژه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬به بهره برداری می رس��د‪ .‬اذر همان سال سرپرست طرح‬ ‫فوالد در جایی دیگر خبر از بهره برداری این طرح تا پایان سال داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد قائنات هم فروردین ‪ ۹۱‬گفت‪ :‬این پروژه‬ ‫ج��زو ‪ ۸‬پروژه فوالد کش��ور اس��ت ک��ه در صورت تامی��ن ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال اعتبار امس��ال به بهره برداری می رس��د؛ قول ها‬ ‫و وعده های بس��یاری از سوی مس��ئوالن در این سال ها داده شد و‬ ‫جدیدترین ان قول رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫جنوبی در س��ال ‪ ۹۷‬بود که از گش��ایش فاز نخست فوالد قائنات در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخست ‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹خلع بخش خصوصی‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫درحال حاضر و در هفته جاری‪ ،‬ش��اهد یک روند‬ ‫دوگانه در بازار هس��تیم که در اینجا به طور اجمالی‬ ‫م��روری بر هر دو رون��د و عوامل تاثیرگ��ذار بر ان‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬این عوامل عبارتند از‪:‬‬ ‫‹ ‹بورس کاال‬ ‫فراین��د تعیی��ن نرخ پای��ه عرض��ه محصوالت‬ ‫فوالدی بورس کاال‪ ،‬مدتی اس��ت برعهده کارگروه‬ ‫تنظیم بازار فوالد گذاش��ته شده که با توجه با روند‬ ‫نزولی بازارها در یک ماه گذش��ته‪ ،‬درنهایت شاهد‬ ‫بودیم ک��ه در ‪ ۲۰‬خ��رداد ‪ ،‬رقابت ب��رای تقاضای‬ ‫ش��مش فوالدی در بورس کاال نزدیک به صفر شد‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه بورس کاال ش��اهد یکی از پایین ترین‬ ‫نرخ های معامالتی ش��مش در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بود و‬ ‫این معام�لات در محدوده قیمتی ‪ ۳۵۰۰‬تا ‪۳۵۴۰‬‬ ‫توم��ان با رقابت نزدیک به صفر نس��بت به نرخ پایه‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫به دنبال این وضعیت که به نظر می رسد گروهی‬ ‫از نوردکاران با عقب نش��ینی تقاض��ا در این تاریخ‬ ‫ب��رای کاهش نرخ پای��ه در هفته ج��اری به انتظار‬ ‫نشسته بودند؛ پیش بینی انها مبنی بر کاهش نرخ‬ ‫پایه عرضه ها‪ ،‬روز گذش��ته ب��ا کاهش حدود‪۳۰۰‬‬ ‫تومان��ی نرخ پایه ها به وقوع پیوس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫نرخ پایه عرضه ش��مش از ح��دود ‪ ۳۵۰۰‬تومان به‬ ‫ح��دود‪ ۳۲۰۰‬تومان تنزل پیدا کرد‪ ،‬روز گذش��ته‬ ‫اما با توجه به مستولی شدن برخی عوامل تاثیرگذار‬ ‫بر روند بازار‪ ،‬به ویژه نوس��انات دالر در حاشیه بازار‪،‬‬ ‫رقابت برای معامالت روز گذش��ته شمش را دوباره‬ ‫رون��ق داد‪ ،‬به طوری که باوجود کاهش حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫تومان��ی نرخ پایه‪ ،‬رقابت ها ب��رای تصاحب این کاال‬ ‫ش��دت پیدا کرده و درنهایت ن��رخ پایانی میانگین‬ ‫معامالتی ش��مش‪ ،‬ح��دود ‪ ۳۷۰۰‬توم��ان توام با‬ ‫افزای��ش حدود ‪ ۲۰۰‬تومانی نس��بت به هفته قبل‬ ‫رقم خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار خارج از بورس کاال‬ ‫در روز های اخر خرداد ‪۹۸‬‬ ‫در اخری��ن روز ه��ای خرداد نماینده مردم قائن و زیرکوه گفت‪ :‬با‬ ‫پیگیری های انجام ش��ده و دس��تور قضایی بخش خصوصی از طرح‬ ‫فوالد قائن خلع و دولت عهده دار پروژه ش��د‪ .‬فالحتی گفت‪ :‬با ورود‬ ‫بخش خصوصی انتظار بود این کارخانه تا امروز به بهره برداری برسد‬ ‫و ش��اهد شکوفایی ان باش��یم اما متاسفانه بعد از واگذاری به بخش‬ ‫خصوصی از سال ‪ ۹۵‬تاکنون فوالد قائن تنها در دوره های خاص ان‬ ‫با فش��ار های دولت اندکی پیشرفت داش��ته است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این طرح قبل از واگذاری پیش��رفته ترین طرح فوالدی کش��ور بوده‬ ‫اما االن از لحاظ راه اندازی اخرین اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پروژه های دیگر‬ ‫که همزمان با فوالد قائن شروع شدند‪ ،‬جلو افتادند و به بهره برداری‬ ‫رس��یدند‪ .‬به گفته فالحتی‪ ،‬انتخاب مش��ارکت طرح با هدف تامین‬ ‫نقدینگی و تسریع در اجرای پروژه بوده است‪ ،‬اما در این باره برعکس‬ ‫ب��ود و نه تنه��ا نقدینگی به پروژه تزریق نش��د بلکه روند اجرایی هم‬ ‫کند تر ش��د تا جایی که هر س��ال کمی بیشتر از یک درصد پیشرفت‬ ‫داش��ت‪ .‬نماینده مردم قائن در مجلس ادامه داد‪ :‬سهم مشارکت ‪۵۱‬‬ ‫درصدی بخش خصوصی بر اس��اس ماده ‪ ۳‬الحاقیه در تاریخ ‪ ۳‬اذر‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬بین دولت و بخش خصوصی امضا ش��ده که در ان بخش‬ ‫خصوص��ی باید ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان بابت قدرس��هم خود‬ ‫پرداخ��ت می کرد‪ ،‬اما از ان س��ال نه تنها این مبلغ پرداخت نش��ده‬ ‫بلکه سایر تعهدات مانند ارائه ضمانتنامه قابل قبول‪ ،‬تامین درصدی‬ ‫از هزینه های پیش بینی شده برای فاینانس‪ ،‬قسط بیمه انجام نشده‬ ‫است‪ .‬پس از پیگیری های انجام شده شرکت ملی فوالد ایران به این‬ ‫نتیجه رس��ید که شریک خصوصی از پروژه خارج شود‪ .‬شرکت ملی‬ ‫یادداشت‬ ‫مصرف سرانه‬ ‫فوالد ایران‬ ‫باالتر از جهان‬ ‫سرانه جهانی مصرف فوالد در سال گذشته میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۷‬خورش��یدی) به ‪ ۲۲۴‬کیلو و ‪۵۰۰‬گرم افزایش‬ ‫یافت‪ .‬این درحالی اس��ت که س��رانه مصرف ایران در‬ ‫م��رز ‪ ۲۳۸‬کیلوگرم قرار دارد ک��ه از میانگین جهانی‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬انجمن جهانی فوالد ‪World‬‬ ‫‪ Steel Association‬در جدیدتری��ن گزارش خود‬ ‫از افزایش س��رانه جهانی مصرف فوالد در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی خبر داد‪ .‬س��رانه جهانی مصرف این محصول‬ ‫از ‪ ۲۱۶‬کیل��و و ‪۳۰۰‬گ��رم در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۳۹۶‬ب��ه ‪ ۲۲۴‬کیلو و ‪ ۵۰۰‬گرم در س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫س��رانه مصرف ف��والد در ای��ران در س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫می�لادی ‪ ۲۳۸‬کیل��و و ‪ ۵۰۰‬گرم به ثبت رس��ید که‬ ‫باالت��ر از میانگی��ن مصرف جهانی اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫سرانه مصرف در ایران نسبت به سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪۲۴۵‬کیلو و ‪ ۹۰۰‬گرم ) کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در این مدت‪ ،‬بیش��ترین سرانه مصرف فوالد با یک‬ ‫هزار و ‪ ۴۷‬کیلو و ‪ ۲۰۰‬گرم متعلق به کره جنوبی بود‪.‬‬ ‫کمترین میزان مصرف نی��ز با ‪ ۵‬کیلو و ‪ ۳۰۰‬گرم در‬ ‫ونزوئال اعالم شده است‪.‬‬ ‫س��رانه مص��رف ای��ن محص��ول در اتحادی��ه اروپا‬ ‫‪ ۳۳۲‬کیل��و و‪ ۹۰۰‬گ��رم‪ ،‬در س��ی ای اس ‪ ۱۹۳‬کیلو‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬گ��رم‪ ،‬منطق��ه نفت��ا ‪ ۲۸۹‬کیلوگ��رم‪ ،‬افریق��ا‬ ‫‪ ۲۸‬کیل��و و ‪۷۰۰‬گ��رم‪ ،‬امری��کای مرک��زی و جنوبی‬ ‫‪ ۸۳‬کیل��و و ‪۷۰۰‬گرم‪ ،‬اس��یا ‪ ۲۸۳‬کیل��و و ‪ ۵۰۰‬گرم‬ ‫و خاورمیان��ه ‪ ۱۹۷‬کیل��و و ‪ ۱۰۰‬گ��رم عنوان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫می�لادی ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار ت��ن بود که حاکی‬ ‫از کاه��ش مص��رف نس��بت به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪۲۰‬میلیون تن) است‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته می�لادی چین با مص��رف ‪۸۳۵‬‬ ‫میلیون تن بیش��ترین میزان مصرف فوالد را به خود‬ ‫اختص��اص داد‪ .‬کمترین میان مصرف نیز با ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن متعلق ب��ه ونزوئال بود‪ .‬همچنی��ن میزان مصرف‬ ‫فوالد در اتحادیه اروپ��ا ‪ ۱۶۹‬میلیون و ‪۷۰۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫کش��ورهای س��ی ای اس ‪ ۵۶‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫منطق��ه نفتا ‪ ۱۴۲‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار ت��ن‪ ،‬افریقا‬ ‫‪۳۷‬میلیون تن‪ ،‬امریکای مرکزی و جنوبی ‪ ۴۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار تن‪ ،‬اس��یا ی��ک میلیارد و ‪ ۱۶۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار تن و خاورمیان��ه ‪ ۵۰‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن اعالم شد‪.‬‬ ‫عوامل‬ ‫هیجان ساز‬ ‫بازار کاالیی‬ ‫فوالد از راه قانونی مدعی ش��د و مباحث حقوقی را پیگیری کرد و با‬ ‫همکاری قوه قضاییه خوشبختانه در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه این پرونده به نتیجه‬ ‫رسید‪ .‬به دستور قاضی بخش خصوصی به دلیل انجام ندادن تعهدات‬ ‫از پروژه خلع شد و ایمیدرو مسئولیت پروژه را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫به گفته فالحتی‪ ،‬شرکت ملی فوالد قائن با تمام توان خود در این‬ ‫پروژه مش��غول به کار شده است و براساس گزارش ها‪ ،‬دولت تمامی‬ ‫تعهداتی که در این چند سال انجام نشده را برعهده گرفته است‪.‬‬ ‫به گفته نماینده مردم قائن‪ ،‬بدهی پروژه فوالد قائن ‪ ۱۹۰‬میلیارد‬ ‫تومان بوده است که اکنون دولت برعهده گرفته و امیدواریم با تزریق‬ ‫این اعتبار روند اجرایی این کارخانه اغاز شود‪.‬‬ ‫� هزار جوان بیکار چشم انتظار بهره برداری فوالد قائن‬ ‫روزی ک��ه پروژه فوالد قائن کلنگ زنی ش��د‪ ،‬ق��رار بود برای مردم‬ ‫اس��تان برکات زیادی داش��ته باشد و پیش بینی اشتغال زیادی برای‬ ‫جوانان ش��ده بود‪ .‬هدف این طرح س��اخت کارخانه احیای مستقیم‬ ‫به ظرفیت ‪ ۸۰۰‬هزار تن در س��ال برای تولید اهن اسفنجی و ایجاد‬ ‫کارخانه ذوب و ریخته گری برای تولید شمش فوالدی بود‪ .‬اگر پروژه‬ ‫ف��والد قائنات تاکنون به بهره برداری می رس��ید ش��اید بیش از یک‬ ‫هزار نفر اش��تغال داش��ت و از نظر ارزاوری نیز می توانست درامدی‬ ‫میلیاردی برای اقتصاد کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫پ��روژه ف��والد قائن نمون��ه ای از صد ها پروژه نیمه کاره در کش��ور‬ ‫است که به دلیل انتخاب نادرست بخش خصوصی به حال خود رها‬ ‫شده اند‪ .‬امیدواریم با ورود دوباره دولت به طرح فوالد قائنات به زودی‬ ‫عقب ماندگی های این طرح جبران شود و شاهد رونق اشتغال و تولید‬ ‫در استان باشیم‪.‬‬ ‫بازار ارز حاشیه و دالر صرافی‪ ،‬مدتی زمانی است‬ ‫که ازس��وی بانک مرکزی به خوب��ی کنترل و مهار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به طوری که نرخ دالر حاشیه بازار‪ ،‬هفته‬ ‫گذش��ته تا زیر ‪۱۳‬هزار تومان کاهش داشت؛ تاثیر‬ ‫ای��ن کاهش به صورت مش��هودی در همه بازارها با‬ ‫رکود و عقب نش��ینی تقاضا و قیمت ها خودنمایی‬ ‫کرد‪ ،‬تا اینکه این هفته همزمان با انتشار خبر مهلت‬ ‫پایان��ی ایران درباره تعیین تکلیف پیوس��تن ایران‬ ‫به اف ای ت��ی اف و همزمان کم رنگ ش��دن امیدها‬ ‫در حوزه ه��ای اقتصادی به موافقت مس��ئوالن در‬ ‫تصویب ای��ن الیحه‪ ،‬افزایش برخ��ی نگرانی ها در‬ ‫بازاره��ای داخل��ی و به دنب��ال ان افزای��ش برخی‬ ‫هیجان��ات بازار دالر حاش��یه بازار را درپی داش��ت‬ ‫که موجب ش��د برخی هیجانات به اعتقاد ما کاذب‪،‬‬ ‫دوباره بر بازارهای کاالیی مس��تولی ش��ده و زمینه‬ ‫مناسب برای نوسان گیران این شرایط را مهیا کند؛‬ ‫در صورتی که تجرب��ه الگوی رفتاری بازارها به ویژه‬ ‫بازار فوالد‪ ،‬بارها نشان داده که این هیجانات موقت‬ ‫و گذرا بوده و درنهایت این بانک مرکزی اس��ت که‬ ‫در مهار این لجام گسیختگی ها پیروز میدان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر‪ ،‬اسکناس حاشیه بازار‬ ‫با توجه به کس��ب تجربه از رفتار بازارها در چند‬ ‫س��ال گذش��ته و باوجود اینکه در بطن بازار و روی‬ ‫محاس��بات کاغذی‪ ،‬هم��واره این حوال��ه نیمایی‬ ‫است که باید تعیین کننده سمت و سوی بازارهای‬ ‫کاالیی ایران باشد‪ ،‬اما به سبب تحریم های پیچیده‬ ‫ش��بکه مالی ایران‪ ،‬مدتی است که به نظر می رسد‬ ‫در عم��ل ای��ن بازار اس��کناس اس��ت ک��ه راهبرد‬ ‫بازاره��ای کاالیی بوده اس��ت‪ ،‬چراک��ه معامالت‬ ‫متاث��ر از تحریم های ناجوانمردانه امریکا‪ ،‬بیش��تر‬ ‫در بس��تر نقدی و بر پایه اسکناس انجام می شود تا‬ ‫حواله هایی که نیاز به شفاف سازی های بین المللی‬ ‫دارد و در گیرودار تحریم های ایران بیش��تر ناموفق‬ ‫خواهد بود‪ ،‬بنابراین می بینیم که در عمل هر گونه‬ ‫تغیی��ر و تحول در س��مت و س��وی دالر صرافی و‬ ‫اس��کناس حاش��یه بازار‪ ،‬نقش تعیین کننده ای در‬ ‫روند بازارهای کاالیی ایران ایفا کرده یا می کند‪.‬‬ ‫سخن پایانی اینکه تجربه پدر علم است و تجربه‬ ‫س��ال های گذش��ته به روش��نی ثابت کرده‪ ،‬دولت‬ ‫ب��رای مهار هیجانات و اثرات مخرب ان بر بازارهای‬ ‫کاالیی باید تمام ق��درت خود را روی مهار فعالیت‬ ‫لجام گسیخته دالر حاشیه بازار به کار ببندد؛ بانک‬ ‫مرکزی باید هرچه زودتر با راه اندازی بازار متشکل‬ ‫ارزی‪ ،‬وعده مهار این بازار افسارگسیخته را محقق‬ ‫کند تا شاهد حاکم ش��دن ارامش بر کل بازارهای‬ ‫کاالیی کشور ب ه شکل سلسله وار و خودکار باشیم‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬تاریخ مصرف ج��و مثبت حاصل‬ ‫از وعده راه اندازی بازار متش��کل ارزی تمام ش��ده‬ ‫و وقت عمل فرارس��یده اس��ت‪ ،‬چراکه امروز شاهد‬ ‫یک انش��قاق بین بازارهای حاشیه بازار دالر و نرخ‬ ‫اعالمی صرافی بودیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫خدمه نفتکش‬ ‫«فرنت الطیر» از ایران‬ ‫خارج شدند‬ ‫مدیرکل بن��ادر و دریان��وردی هرمزگان‬ ‫گفت‪ ۲۳ :‬خدمه نفتک��ش «فرنت الطیر» با‬ ‫ک هواپیما بندرعب��اس را به مقصد دوبی‬ ‫ی ‬ ‫ترک کردند‪.‬‬ ‫اهلل م��راد عفیفی پ��ور به ایرن��ا گفت‪ :‬این‬ ‫دریان��وردان ش��امل ‪ ۱۱‬نفر تبعه روس��یه‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬نف��ر تبع��ه فیلیپی��ن و یک نف��ر تبعه‬ ‫ گرجس��تان بودن��د ک��ه س��اعت ‪ ۱۹‬و ‪۲۵‬‬ ‫دقیقه شامگاه ش��نبه ‪ ۲۵‬خرداد با هواپیما‬ ‫عازم دوبی شدند و در شبکه های اجتماعی‬ ‫عک��س حضور خود در انجا را به اش��تراک‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این عده که در میان انها‬ ‫ی��ک زن کار اموز تبعه روس وجود داش��ت‬ ‫ضمن رافت اس�لامی و نهایت احترام پس‬ ‫از انتقال از بندر جاسک شنبه شب با پرواز‬ ‫ایران ایر فرودگاه بین المللی بندرعباس را به‬ ‫مقصد دوبی ترک کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خدم��ه نفتک��ش‬ ‫«فرنت الطیر» با پرچم جزایر مارشال پیش‬ ‫از ظهر پنجشنبه ‪ ۲۳‬خرداد با شناور ایرانی‬ ‫«ناج��ی ‪ »۱۰‬از یک کش��تی عب��وری در‬ ‫اب های دریای عمان تحویل گرفته شدند و‬ ‫پس از انتقال و اس��کان در بندر جاسک‪ ،‬به‬ ‫بندرعباس اعزام ش��دند و ‪ ۲۴‬ساعت پایانی‬ ‫حضورش��ان در ایران را در این شهر حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬نفتک��ش حادثه دیده‬ ‫«فرنت الطی��ر» روز ش��نبه ب��ا حرک��ت به‬ ‫س��مت محدوده دریای��ی خورفکان ‪ -‬فجیره‬ ‫از اب ه��ای زیر نظارت ایران خارج ش��د‪۲ .‬‬ ‫کش��تی نفتکش در دریای عمان‪ ،‬پنجشنبه‬ ‫‪ ۲۳‬خ��رداد ه��دف حمل��ه خرابکارانه قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫نخس��تین ش��ناور س��اعت ‪ ۸‬و‪ ۵۰‬دقیقه‬ ‫صبح پنجش��نبه در فاصل��ه ‪ ۲۵‬مایلی بندر‬ ‫جاسک ایران دچار حادثه شد و یک ساعت‬ ‫بع��د‪ ،‬نفتک��ش دوم در فاصل��ه ‪ ۲۸‬مایلی‬ ‫ای��ن بندر دچار اتش س��وزی ش��د‪ .‬یکی از‬ ‫کش��تی ها از قطر عازم تایوان و کشتی دوم‬ ‫از عربستان سعودی راهی سنگاپور بود‪ .‬این‬ ‫دومین حمله به نفتکش های خلیج فارس در‬ ‫ماه های گذشته است‪ ۲ .‬نفتکش عربستان‬ ‫و امارات ‪ ۲۲ ،‬اردیبهش��ت در نزدیکی بندر‬ ‫ الفجیره امارات عرب��ی متحده هدف حمله‬ ‫خرابکارانه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کمپانی های نفتی امریکا از حمله به نفتکش ها سود می برند؟‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عوامل‬ ‫تضعیف کننده‬ ‫قیمت نفت در‬ ‫ابتدای هفته‬ ‫ان قدر قدرتمند‬ ‫بود که حتی‬ ‫پایین امدن‬ ‫تولید اوپک به‬ ‫زیر ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫بشکه در روز‬ ‫نیز نتوانست‬ ‫افق روشنی‬ ‫برای طالی سیاه‬ ‫نشان دهد‬ ‫حمل��ه به دو نفتکش در دریای عمان و نزدیک به‬ ‫تنگه استراتژیک هرمز در روز پنجشنبه(‪ ۲۳‬خرداد)‬ ‫باعث ش��د تا هزینه حمل ونقل نف��ت از خلیج فارس‬ ‫افزایش پی��دا کند و قیمت نفت باال ب��رود‪ .‬افزایش‬ ‫قیمت��ی که می تواند زنگ خطر از دس��ت رفتن بازار‬ ‫نفت اوپک در ش��رق و غرب دنی��ا و افزایش حضور‬ ‫امریکا در این بازارها باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬معامالت هفته گذش��ته بازار نفت‬ ‫با خبر افزایش ذخیره سازی امریکا اغاز شد تا قیمت‬ ‫نفت که بعد از چند هفته کاهش با رشد همراه شده‬ ‫بود‪ ،‬به زیر ‪ ۶۰‬دالر در هر بشکه برسد‪.‬‬ ‫در کن��ار ای��ن خب��ر‪ ،‬کاه��ش تقاض��ا از س��وی‬ ‫اقتصادهای بزرگ دنیا نیز فش��ار مضاعفی بر قیمت‬ ‫نفت وارد کرد‪.‬‬ ‫عوام��ل تضعیف کننده قیمت نفت در ابتدای هفته‬ ‫ان ق��در قدرتمند ب��ود که حتی پایی��ن امدن تولید‬ ‫اوپک به زیر ‪ ۳۰‬میلیون بش��که در روز نیز نتوانست‬ ‫افق روشنی برای طالی سیاه نشان دهد زیرا در کنار‬ ‫این خبر‪ ،‬اعالم ش��د که واردات نفت امریکا از اوپک‬ ‫تا ماه مارس (اسفند‪-‬فروردین) به پایین ترین حد ‪۳۰‬‬ ‫سال گذش��ته و در مجموع به ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه در‬ ‫روز رسیده است‪.‬‬ ‫ش��رایط بازار نفت تا روز پنجشنبه بر مدار کاهش‬ ‫بود اما از انجا که کوچک ترین تحولی در تنگه هرمز‬ ‫می تواند قیمت ه��ا را تکان دهد‪ ،‬حمله به نفتکش ها‬ ‫در دریای عمان‪ ،‬ریس��ک بازار نفت را افزایش داد تا‬ ‫قیمت نفت در این روز بیش از ‪ ۳‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کند و به بیش از ‪ ۶۲‬دالر به ازای هر بش��که برس��د‬ ‫زیرا تنگه هرمز یک چرخه حیاتی برای عرضه بخش‬ ‫انرژی اس��ت که ‪ ۳۰‬درصد از عرض��ه نفت جهان از‬ ‫طریق دریا از این تنگه می گذرد‪.‬‬ ‫حمله به ‪ 2‬نفتکش در روز پنجش��نبه بعد از حمله‬ ‫چند هفته پیش به ‪ ‬۴‬نفتکش در نزدیکی بندر فجیره‬ ‫باعث شد تا دو شرکت بزرگ خدمات حمل نقل نفت‬ ‫یعن��ی ‪ DHT Holdings‬و ‪ Heidmar‬دریافت‬ ‫هرگونه س��فارش ب��رای نفتک��ش در خلیج فارس را‬ ‫متوقف کنند و ش��رکت های بیمه کننده اعالم کردند‬ ‫که هزینه بیمه کشتی هایی که در خلیج فارس تردد‬ ‫می کنند دست کم ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ی اوپک در کنار هزینه حمل این نفت که‬ ‫د نفت ‬‬ ‫گران تر ش��دن س��ب ‬‬ ‫حاال با حمله به نفتکش ها ممکن اس��ت بیش��تر هم ش��ود‪ ،‬باعث از‬ ‫دس��ت رفتن بازارهای اروپایی و امریکای شمالی برای این سازمان‬ ‫خواهد ش��د و ممکن است کشورهای شرق اسیا مانند چین‪ ،‬ژاپن و‬ ‫کره جنوبی را به سمت واردات نفت از امریکا سوق دهد‬ ‫این اخبار س��بب شد تا رش��د قیمت نفت در روز‬ ‫جمعه نیز ادامه دار باش��د و قیمت ها حدود یک دالر‬ ‫باال برود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬رش��د قیمت هفتگی نفت منفی بود و‬ ‫نف��ت برنت که هفته را با ‪ ۶۳‬دالر و ‪ ۲۹‬س��نت اغاز‬ ‫کرده بود با ‪ ۲‬درصد کاهش روی عدد ‪ ۶۲‬دالر و یک‬ ‫سنت به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫نفت ش��اخص امریکا نیز که اغاز هفته ‪ ۶۳‬دالر و‬ ‫‪ ۹۹‬س��نت قیمت خورده بود با قیمت ‪ ۵۲‬دالر و ‪۵۱‬‬ ‫سنت با بازار خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫نکت��ه مه��م در این بین ان اس��ت ک��ه این اتفاق‬ ‫می توان��د زنگ خط��ر بزرگی ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫اوپک باش��د زی��را پیش از این اتف��اق نفت اوپک به‬ ‫دلیل خروج بخش��ی از نفت سنگین ایران و ونزوئال‬ ‫از بازار به دلیل تحریم ها بیش��تر از نفت برنت قیمت‬ ‫می خورد و این اتفاق نیز می تواند به بیشتر شدن این‬ ‫اختالف دامن زند‪.‬‬ ‫اختالف قیمت س��بد نفتی اوپک با نفت ش��اخص‬ ‫امریکا به مراتب بیشتر است‪.‬‬ ‫نفت اوپک بیش از ‪ ۱۰‬دالر گران تر از نفت امریکا‬ ‫قیمت می خورد ک��ه می تواند باع��ث فاصله گرفتن‬ ‫مش��تریان از این نفت و روی اوردن به س��مت نفت‬ ‫امریکا شود‪.‬‬ ‫ی اوپک در کن��ار هزینه‬ ‫گران تر ش��دن س��بد‬ نفت ‬‬ ‫حمل این نفت که حاال با حمله به نفتکش ها ممکن‬ ‫اس��ت بیشتر هم شود‪ ،‬باعث از دست رفتن بازارهای‬ ‫اروپایی و امریکای ش��مالی برای این سازمان خواهد‬ ‫شد و ممکن است کشورهای شرق اسیا مانند چین‪،‬‬ ‫ژاپن و کره جنوبی را به س��مت واردات نفت از امریکا‬ ‫سوق دهد تا هزینه های مالی و همچنین ریسک های‬ ‫اقتصادی و سیاسی خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫این ام��ر می تواند ب��رای تولیدکنندگان حاش��یه‬ ‫خلیج فارس از ایران گرفته تا عربس��تان نگران کننده‬ ‫باش��د زی��را هزینه های فروش نفت این کش��ورها را‬ ‫افزایش خواهد داد و این در شرایطی است که امریکا‬ ‫با س��فته بازی و فش��ار بر تولیدکنن��دگان همچنان‬ ‫خواه��ان پایین نگه داش��تن قیمت ه��ا در بازار نفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫واحد بخار نیروگاه گهران سیرجان وارد مدار می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تولید نیروی برق حرارتی گف��ت‪ :‬واحد بخار نیروگاه گهران‬ ‫س��یرجان به ظرفیت ‪ ۱۶۲‬مگاوات اغاز تیر وارد مدار می ش��ود‪ .‬به گزارش پاون‪،‬‬ ‫محس��ن طرزطلب افزود‪ :‬نی��روگاه گهران س��یرجان دارای ‪ ۲‬واحد گازی هر یک‬ ‫ب��ه ظرفیت ‪ ۱۶۲‬مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت ‪ ۱۶۲‬مگاوات اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫بخار این مجموعه در مراحل نهایی س��اخت قرار داش��ته و دارای وضعیت بس��یار‬ ‫مناس��بی اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت تولید نیروی برق حرارتی افزود‪ :‬در نیروگاه‬ ‫س��یکل ترکیبی کرمان نیز با ارتقای یک��ی از واحدهای گاز این مجموعه و تعمیر‬ ‫پره ه��ای کمپرس��ور ان حدود ‪ ۹‬مگاوات ب��ه ظرفیت این مجموعه افزوده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به پیش��رفت ‪ ۳۰‬درصدی نیروگاه زرند کرم��ان‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫نیروگاه یک بلوک س��یکل ترکیبی ‪ ۴۸۰‬مگاواتی اس��ت که بر اساس برنامه ریزی‬ ‫انجام شده‪ ۲ ،‬واحد گاز این مجموعه به ظرفیت ‪ ۳۲۴‬مگاوات پیش از اوج مصرف‬ ‫تابستان ‪ ۹۹‬وارد مدار خواهند شد‪.‬‬ ‫انتقال ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب اب با لوله های گاز‬ ‫مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تشریح‬ ‫ابعاد مدیریت بحران سیل در شبکه انتقال گاز‬ ‫ای��ران از انتقال بی��ش از ‪ 2‬میلیارد مترمکعب‬ ‫اب از س��وی لول��ه گاز در مناطق س��یل زده‬ ‫کشور خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سعید توکلی‬ ‫در «نشس��ت هم اندیش��ی مناط��ق عملیاتی‬ ‫موثر در بحران س��یل» در تش��ریح مهم ترین‬ ‫اقدام های ش��رکت انتقال گاز ب��رای مدیریت‬ ‫بحران س��یل در سطح شبکه انتقال گاز ایران‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اقدام ه��ای خوبی در قالب اس��تراتژی‬ ‫و درس اموزی از س��یل که م��ورد نظر و جزو‬ ‫جهت گیری های امس��ال مع��اون وزیر نفت به‬ ‫شمار می اید‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در جریان س��یل اخیر در‬ ‫منطق��ه یک عملیات انتقال گاز‪ ۴۸ ،‬ش��یر به‬ ‫صورت کامل غرق اب ش��ده ب��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در راستای مدیریت بحران سیل‪ ،‬لوله هایی که‬ ‫با دستور مدیرعامل شرکت گاز در منطقه یک‬ ‫عملیات انتقال گاز واگذار شد‪ ،‬سبب انتقال ‪۲‬‬ ‫میلیارد مترمکعب اب شد که این مقدار انتقال‬ ‫به مشکالت سیالب در منطقه کمک کرد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران‪،‬‬ ‫در منطقه یک عملیات انتقال گاز بیش از ‪۳۲‬‬ ‫خط لوله(‪ ۴۷۰‬کیلومتر) درگیر س��یل و غرق‬ ‫اب شده بود‪.‬‬ ‫توکلی تاکید کرد‪ :‬همزمان با سیل‪ ،‬دستور‬ ‫صادرات از مرز ش��لمچه نیز صادر ش��د که با‬ ‫وجود محدودیت های دسترس��ی و مش��کالت‬ ‫پیرامون سیل‪ ،‬خط لوله تزریق گاز و عملیاتی‬ ‫ش��د‪ ،‬همچنین این اتفاق با مش��کالت کمبود‬ ‫ش��کر در کشور همزمان شد و کشت و صنعت‬ ‫دهخدا نیز تزریق گاز شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تع��داد زی��ادی از ترانس ه��ا‪،‬‬ ‫عملگرها‪ ،‬ش��یرها‪ ،‬بلودا ن ها غرق اب شده بود‬ ‫که در قالب استانداردهایی به صورت تکنیکی‬ ‫نسبت به رفع مشکل اقدام شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه شمال کشور‪۲۵۰ ،‬‬ ‫تقاطع با رودخانه وج��ود دارد و این در حالی‬ ‫است که در غرب کش��ور ‪ ۴۲۶۱‬نقطه تقاطع‬ ‫ب��ا رودخانه وجود دارد که کار را با محدودیت‬ ‫روبه رو کرد‪ ،‬با اشاره به ارائه اطالعات از سوی‬ ‫منطقه ‪ ۵‬عملیات انتقال گاز‪ ،‬بیان کرد‪ :‬س��یل‬ ‫یک��ی از بحران هاس��ت و در زمین��ه س��یویل‬ ‫اس��تاندارد بس��یار به روزی (‪ )PMF‬در زمینه‬ ‫سیل در ایران نوشته شده و در سازمان برنامه‬ ‫و بودجه موجود است‪.‬‬ ‫توکل��ی با اش��اره به پرسش��ی که از س��وی‬ ‫هم��کاران منطقه ‪ ۲‬عملیات انتقال گاز مطرح‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با وجود اینکه اولویت‬ ‫نخست ش��رکت ملی گاز و شرکت انتقال گاز‬ ‫ایران ایمنی اس��ت اما ش��بکه در جریان سیل‬ ‫اخی��ر پایداری خوبی داش��ت‪ ،‬با این وجود ایا‬ ‫می توانیم اطمینان حاص��ل کنیم که در تمام‬ ‫بحران ه��ا مث��ل رانش زمی��ن‪ ،‬زلزله‪ ،‬س��یل‪،‬‬ ‫صاعقه‪ ،‬توفان و سونامی می تواند پایدار باشد؟‬ ‫مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬بررس��ی این موارد در دستور‬ ‫کار همکاران قرار گرفت که ش��بکه ای که در‬ ‫جریان س��یل اخیر نمره خوب��ی گرفت‪ ،‬برای‬ ‫بقیه بحران ها نیز دوباره بررسی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موارد مطرح ش��ده از سوی‬ ‫هم��کاران منطقه ‪ ۷‬عملیات انتقال گاز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر تم��ام اقدام ه��ای مرتبط ب��ا طراحی نیز‬ ‫درس��ت انجام و اجرا ش��ود‪ ،‬موضوع خستگی‬ ‫پدیده که به علت رزونانس (تش��دید) در ‪IGS‬‬ ‫دیده نشده باید بررسی شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه ساعت ‪ ۷‬صبح روز حادثه‬ ‫جلس��ه اولیه در رش��ت برگزار ش��د و تا ظهر‬ ‫نیروهای منطقه ‪ ۸‬عملیات انتقال گاز در حال‬ ‫اعزام به رش��ت بودند و این نشان می دهد که‬ ‫پاس��خگویی و واکنش همکاران ما در شرایط‬ ‫اضطراری بسیار عالی است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اما این‬ ‫قسمت پس از حادثه است و مهم این است که‬ ‫قب��ل از حادثه چه اتفاق هایی باید رخ دهد که‬ ‫دچار این تنش ها و استرس ها نشویم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز ایران تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬مدیریت منابع اب یک��ی دیگر از موارد‬ ‫مهم اس��ت چراکه بخ��ش زی��ادی از کنترل‬ ‫جریان اب در اختیار ش��رکت انتقال گاز ایران‬ ‫نیس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬طرح ازادسازی برای‬ ‫حریم های رودخانه ها و قوانین یکپارچه مطرح‬ ‫شده و قرار بر این شده که نه تنها سیل و زلزله‬ ‫بلکه پهنه بندی مخاطرات را در س��امانه ‪GIS‬‬ ‫اجرا کنیم‪.‬‬ ‫عرضه ‪ ۲‬میلیون بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی‬ ‫اطالعیه س��ومین عرضه نفت خام س��نگین‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران در رین��گ بین الملل‬ ‫بورس انرژی منتش��ر ش��د‪ .‬به گزارش شرکت‬ ‫مل��ی نفت ای��ران‪ ،‬اطالعیه عرض��ه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بشکه نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران‬ ‫در رینگ بین الملل بورس انرژی با قیمت پایه‬ ‫‪ ۵۹‬دالر و ‪ ۵۹‬س��نت برای هر بش��که منتشر‬ ‫ش��د‪ .‬این سومین عرضه نفت خام سنگین در‬ ‫رین��گ بین الملل از زمان اغ��از عرضه نفت در‬ ‫بورس انرژی اس��ت‪ ۱۰ .‬اردیبهشت امسال در‬ ‫نخس��تین عرضه نفت خام س��نگین ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫بشکه معامله شد‪ .‬خریداران می توانند تا ‪ ۳‬ماه‬ ‫پس از انجام معامله محموله را تحویل بگیرند و‬ ‫تحویل محموله در دیگر مناطق منوط به تایید‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران امکان پذیر اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش‪ ،‬عرضه نفت خام در بورس‬ ‫انرژی ایران برای تحقق سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی مبتنی بر ایجاد تن��وع در روش های‬ ‫ف��روش نفت و اس��تفاده از ظرفیت های بخش‬ ‫غیردولت��ی به منظ��ور صادرات نف��ت خام در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪ ۶۵۰‬هزار تومان بدهید و ‪ ۶۰‬ساعته از تهران به انکارا برسید‬ ‫فرمان قطار ایران‪ -‬ترکیه در دست یورو‬ ‫حرکت دوباره قطار مس��افربری میان ایران و ترکیه‬ ‫بعد از حدود ‪ ۴‬س��ال توق��ف می تواند خبر خوبی برای‬ ‫کسانی باشد که زمان زیادی برای سفر دارند و به دلیل‬ ‫گرانی بلی��ت هواپیما‪ ،‬ترجیح می دهند با اس��تفاده از‬ ‫قطار‪ ،‬س��فر ارزان تر و ایمن تری به این کش��ور داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬البته باتوجه به نرخ گذاری بلیت این مس��یر بر‬ ‫مبنای یورو‪ ،‬ای��ن احتمال هم وجود دارد که نرخ تمام‬ ‫ش��ده بلیت قطار تهران‪-‬انکارا‪ ،‬در تصمیم مسافران در‬ ‫زمینه انتخ��اب حمل ونقل ریلی برای انجام این س��فر‬ ‫تردید ایجاد کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬خب��ر راه اندازی قطار مس��افری‬ ‫میان پایتخت های ایران و ترکیه‪ ،‬چند روزی اس��ت به‬ ‫یک��ی از خبرهای مهم حوزه گردش��گری و حمل ونقل‬ ‫ریلی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬البته این برای نخستین بار‬ ‫نیس��ت که ارتباط ریلی مس��افری بین ای��ران و ترکیه‬ ‫برقرار می ش��ود و پیش تر نیز ایرانی ها می توانس��تند تا‬ ‫ش��هر وان ترکی��ه را با قط��ار طی کنند‪ .‬در س��ال ‪۸۰‬‬ ‫قطار تبریز‪-‬وان ازس��وی ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا‬ ‫اغاز ب��ه کار کرد ام��ا فعالیت این قط��ار به دلیل چند‬ ‫حمله تروریس��تی در خاک ترکیه ب��ه قطارهای ایرانی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬متوقف ش��د و در ‪ ۴‬س��ال گذشته‪ ،‬ایران‬ ‫در انتظار تامین امنیت مس��یر ازسوی طرف ترک بود‬ ‫ت��ا دوباره ای��ن قطار راه اندازی ش��ود‪ .‬اکن��ون با اعالم‬ ‫خبر راه اندازی قطار مس��تقیم بی��ن تهران‪-‬انکارا و نیز‬ ‫فعالیت دوباره قطار تهران‪-‬تبریز‪-‬وان‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫وعده ه��ای طرف ت��رک در تامین امنیت مس��یر به بار‬ ‫نشسته و روابط ریلی دو طرف گسترده تر از پیش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت بلیت تهران‪-‬انکارا حدود ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫براس��اس انچه مع��اون مس��افری ش��رکت راه اهن‬ ‫می گوی��د حرک��ت قطارهای مس��افری می��ان ایران و‬ ‫ترکیه‪ ،‬از هفته اینده اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫میرحس��ن موسوی در حاش��یه نمایشگاه حمل ونقل‬ ‫ریل��ی که هفته پیش برگزار ش��د‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫از قطعی شدن حرکت قطار تهران‪-‬انکارا در ماه اینده‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬با همکاری ش��رکت حمل ونقل ریلی‬ ‫نرخ بلیت برای مس��یر رف��ت از تهران به ان��کارا ‪ ۴۳‬یورو و برای‬ ‫مسیر رفت از تهران به وان‪ ۲۰ ،‬یورو تعیین شده است‪ .‬مدت زمان‬ ‫س��فر در مس��یر ریلی تهران‪-‬انکارا حدود ‪ ۶۰‬ساعت و طول زمانی‬ ‫مسیر تهران‪-‬وان‪ ۲۰ ،‬تا ‪ ۲۲‬ساعت است‬ ‫رج��ا‪ ،‬از ‪ ۶‬تیر‪ ،‬هفته ای یک قط��ار از تهران به انکارا و‬ ‫برعکس اعزام می شود‪.‬‬ ‫معاون ش��رکت راه اهن اضافه ک��رد‪ :‬پیش تر هفته ای‬ ‫یک قطار از شهر تبریز به شهر وان ترکیه اعزام می شد‬ ‫که با توافق ه��ای ریلی جدید‪ ،‬از این پس هفته ای یک‬ ‫قط��ار از تهران به وان خواه��د رفت‪ .‬این قطار از ‪ ۴‬تیر‬ ‫فعالیت خود را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نرخ بلیت برای مسیر رفت از تهران به‬ ‫انکارا ‪ ۴۳‬یورو و برای مس��یر رفت از تهران به وان‪۲۰ ،‬‬ ‫یورو تعیین شده است‪ .‬مدت زمان سفر در مسیر ریلی‬ ‫تهران‪-‬ان��کارا حدود ‪ ۶۰‬س��اعت و طول زمانی مس��یر‬ ‫تهران‪-‬وان‪ ۲۰ ،‬تا ‪ ۲۲‬ساعت است‪.‬‬ ‫موس��وی با بی��ان اینکه ب��رای این دو س��فر ریلی‪،‬‬ ‫واگن های ‪۴‬تخته ‪۴‬س��تاره در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قطار تهران‪-‬انکارا بعد از گذش��ت از مرز تا دریاچه وان‬ ‫به س��یر خود ادامه می دهد‪ ،‬سپس مسافران با استفاده‬ ‫از قایق های رایگان به ش��هر تاتوان ترکیه می رس��ند و‬ ‫س��رانجام با قطارهای ترک کالس مش��ابه‪ ،‬مسیر را تا‬ ‫انکارا ادامه می دهند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬این قطار براساس توافق های ریلی ایران و‬ ‫ترکیه و پس از اع�لام امادگی طرف ترک برای تامین‬ ‫امنیت مسیر راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ گذاری برمبنای عرف بین المللی‬ ‫قیمت بلیت هواپیما در مس��یر تهران‪-‬انکارا از حدود‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون تومان اغاز می ش��ود؛ بنابراین سفر با قطار‬ ‫به ط��ور قطع برای کس��انی ک��ه عجله ای ب��رای زودتر‬ ‫رسیدن به انکارا ندارند‪ ،‬به صرفه تر است زیرا نرخ بلیت‬ ‫قطار تهران‪-‬انکارا ‪ ۴۳‬ی��ورو (حدود ‪ ۶۵۰‬هزار تومان)‬ ‫اعالم ش��ده و در ‪ ۶۰‬س��اعت مس��یر را ط��ی می کند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگ��ر باتوجه به اینکه در همین مس��یر‪ ،‬نرخ‬ ‫بلیت اتوبوس ‪ ۳۶۰‬هزار تومان اس��ت که مس��یر را در‬ ‫زمانی بسیار کمتر از قطار طی می کند‪ ،‬برخی انتقادها‬ ‫نسبت به نرخ بلیت قطار اعالم شده وجود دارد و گفته‬ ‫می شود این نرخ می تواند حمل ونقل ریلی را در مقایسه‬ ‫با جاده ای برای سفر به انکارا از اولویت خارج کند‪.‬‬ ‫عل��ی کاظمی منش‪ ،‬مدی��رکل برنامه ریزی و نظارت‬ ‫بر خدمات مسافری ش��رکت راه اهن در پاسخ به علت‬ ‫تعیین نرخ ‪ ۴۳‬یورویی ب��رای بلیت قطار تهران‪-‬انکارا‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس مقررات «س��ی ام او» بلیت قطاری که‬ ‫بین المللی اس��ت و بین ‪ 2‬یا چند کش��ور سیر می کند‪،‬‬ ‫بای��د برمبن��ای تعرفه های بین الملل��ی قیمت گذاری و‬ ‫س��هم راه اهن کشورهای گوناگون در این نرخ مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کاظمی منش ادامه داد‪ :‬از انجا که مبنای این نرخ ها‬ ‫واحدهای پول غیرایرانی است‪ ،‬نرخ بلیت برای ایرانی ها‬ ‫گران تمام می ش��ود‪ .‬اگر نرخ پیش��ین یورو را (پیش از‬ ‫افزایش بی رویه نرخ ارز) در نظر بگیرید‪ ،‬نرخ بلیت قطار‬ ‫ته��ران‪-‬وان کمتر از ‪ ۲۰۰‬هزار تومان می ش��د که نرخ‬ ‫مناس��بی بود و مورد اس��تقبال هم ق��رار می گرفت اما‬ ‫با گران ش��دن ارز‪ ،‬متاس��فانه نرخ بلیت برای ایرانی ها‬ ‫گران شده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬از ش��رکت رجا خواسته ایم برای ایجاد‬ ‫جذابیت در مس��یر و افزایش استقبال از این قطار‪ ،‬در‬ ‫نرخ بلیت تخفیف دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ بلیت قطار تهران‪-‬انکارا در ابهام‬ ‫گرچ��ه مدی��رکل برنامه ریزی و نظ��ارت بر خدمات‬ ‫مس��افری ش��رکت راه اه��ن می گوید از ش��رکت رجا‬ ‫خواس��ته ش��ده بلیت تهران‪-‬ان��کارا و ته��ران‪-‬وان با‬ ‫تخفیف فروخته ش��ود و احتم��ال می دهد این تخفیف‬ ‫اعمال شده باش��د‪ ،‬اما پیگیری‬ ‫از مراکز فروش‬ ‫بلی��ت قطاره��ای رجا نش��ان می دهد مس��یر تهران‪-‬‬ ‫انکارا هنوز روی س��امانه های فروش این ش��رکت ثبت‬ ‫نش��ده و نرخ نهایی بلیت این مس��یر مشخص و بلیت‬ ‫قابل فروش نیس��ت‪ .‬به گفت��ه کارشناس��ان فروش این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬نرخ بلیت قطار ته��ران‪-‬وان حدود ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫تومان در س��امانه فروش درج شده و بلیت برای ‪ 3‬تیر‬ ‫قابل خریداری است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسیر تهران‪-‬‬ ‫انکارا هنوز‬ ‫روی سامانه های‬ ‫فروش شرکت‬ ‫رجا ثبت نشده‬ ‫و نرخ نهایی‬ ‫بلیت این مسیر‬ ‫مشخص و بلیت‬ ‫قابل فروش‬ ‫نیست‬ ‫ش��رکت بن ریل برای توسعه ناوگان و افزایش‬ ‫ظرفی��ت جابه جایی مس��افر‪ ۸ ،‬واگن مس��افری‬ ‫س��اخت داخل خری��داری می کند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت بن ریل‪،‬‬ ‫ای��ن واگن ها از نوع ‪۴‬تخته درجه یک و س��اخت‬ ‫شرکت واگن سازی پلور سبز کرمان است‪ .‬جاوید‬ ‫تقی زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بن ریل با اعالم این‬ ‫خب��ر افزود‪ :‬با هدف تحقق ش��عار «رونق تولید»‬ ‫و به منظ��ور حمایت از صنایع داخلی و اش��تغال‬ ‫کارگران ایرانی‪ ،‬خرید این تعداد واگن در دستور‬ ‫کار بن ری��ل ق��رار گرفت و با انج��ام مذاکره های‬ ‫فش��رده و تعامل مثبت با گروه صنعتی پلور سبز‪،‬‬ ‫قرارداد خرید ‪ ۸‬واگن مسافری به امضای دو طرف‬ ‫رس��ید‪ .‬وی گفت‪ :‬با افزوده شدن این تعداد واگن‬ ‫به ناوگان شرکت بن ریل در سال جاری‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۶‬درص��د به ظرفیت جابه جایی مس��افر و تعداد‬ ‫واگن های این شرکت افزوده می شود‪ .‬تقی زاده با‬ ‫اشاره به سیاست های حمایتی بنیاد مستضعفان‬ ‫انقالب اس�لامی از صنایع داخلی و اش��تغالزایی‬ ‫گف��ت‪ :‬برای تقویت بنیه مال��ی این تولیدکننده‬ ‫معتب��ر داخلی‪ ،‬بخش��ی از مطالبات س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه ابتدایی امس��ال پرداخت شد‬ ‫و ای��ن روند حمایتی در طول دوره تولید واگن ها‬ ‫نی��ز ادامه می یابد‪ .‬مدیرعامل بن ریل همچنین با‬ ‫اشاره به امضای تفاهمنامه بکارگیری روش های‬ ‫علم��ی در نگهداری واگن ه��ا با انجمن نگهداری‬ ‫و تعمی��رات ای��ران گف��ت‪ :‬حفظ و ت��داوم عمر‬ ‫مفی��د دارایی های فیزیکی (واگن ها) در ش��رایط‬ ‫تحریم های ظالمانه و بهینه سازی عملیات تعمیر‬ ‫برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی‪ ،‬دومین اقدام‬ ‫هوشمندانه شرکت بن ریل در زمینه تحقق شعار‬ ‫«رونق تولید» در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫براس��اس قرارداد منعقدشده با انجمن نگهداری‬ ‫و تعمیرات ایران در نمایش��گاه حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫نگهداش��ت و بهره ب��رداری درس��ت از واگن های‬ ‫مس��افری‪ ،‬ارائه اموزش هایی در زمینه مدیریت‬ ‫قطع��ات یدکی‪ ،‬ارتق��ای کیفی محصول در دوره‬ ‫گارانت��ی و حضور ش��رکت بن ریل در جایزه ملی‬ ‫نگهداری ایران از جمله اهدافی اس��ت که در این‬ ‫همکاری مشترک تحقق می یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۸‬واگن داخلی‬ ‫در راه ناوگان بن ریل‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫اصالح ساختار بودجه با محوریت کاهش وابستگی به نفت‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫چرا ملت ها شکست‬ ‫می خورند؟‬ ‫محم�د فاضل�ی‪-‬‬ ‫عض�و هیات علم�ی‬ ‫دانش�گاه ش�هید‬ ‫بهش�تی‪ :‬خالصه کتاب‪:‬‬ ‫«چ��را ملت ها شکس��ت‬ ‫می خورن��د‪ :‬ریش��ه های‬ ‫ق��درت‪ ،‬ث��روت و فق��ر»‬ ‫نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون (ترجمه‬ ‫محس��ن میردامادی و محمدحس��ین نعیمی پور‪،‬‬ ‫انتش��ارات روزن��ه‪ ،‬چ��اپ پنجم‪ )۱۳۹۵ ،‬اس��ت‪.‬‬ ‫کتابی تحسین ش��ده‪ ،‬پرفروش و بس��یار پربینش‬ ‫درباره توسعه و توس��عه نیافتگی که از قضا حکایت‬ ‫حکمران��ی و توس��عه در ای��ران نیز هس��ت‪ .‬پرده‬ ‫اول‪ .‬کورت��س اس��پانیایی در ‪ ۸‬نوامبر ‪۱۶ ( ۱۵۱۹‬‬ ‫ابان ‪ )۸۹۸‬به پایتخ��ت امپراتوری ازتک (مکزیک‬ ‫فعلی) وارد ش��د‪ .‬امپراتور موکتسوما با اسپانیایی ها‬ ‫برخوردی دوس��تانه داشت اما انها خیلی سریع راه‬ ‫خزان��ه امپرات��ور را در پیش گرفتند‪ .‬ب��ه خزانه که‬ ‫رسیدند طالها را از اش��یاء جدا کردند و «بالفاصله‬ ‫اتش��ی افروختند و تمامی انه��ا را ذوب کردند و به‬ ‫صورت ش��مش دراوردند‪ ...‬و به هر جا پا گذاش��تند‬ ‫هم��ه چی��ز را تمامی انچ��ه را که می دیدن��د و به‬ ‫نظرش��ان خ��وب می رس��ید تصاح��ب می کردند‪.‬‬ ‫اسپانیایی ها به س��رزمینی رسیده بودند که طالی‬ ‫فراوان داش��ت و بعدها وقتی بر کل امپراتوری اینکا‬ ‫مس��لط ش��دند‪ ،‬نیروی کار را برای اس��تخراج طال‬ ‫و نق��ره ب��ه کار گرفتند و بع��د از دوران اولیه غارت‬ ‫طال و نق��ره‪ ،‬نهادهای اس��تعماری را برای بیگاری‬ ‫کش��یدن و فراه��م اوردن ثروت عظیم پادش��اهی‬ ‫اس��پانیا ب��ه کار گرفتن��د‪ .‬مکزیک به گون��ه ای بود‬ ‫ک��ه خالقی��ت‪ ،‬نواوری و ت�لاش الزم نب��ود‪ ،‬فقط‬ ‫اس��تثمار و بهره کشی ضرورت داش��ت‪ .‬پرده دوم‪.‬‬ ‫انگلیس��ی ها به پش��توانه «کمپانی ویرجینیا» در‬ ‫‪ ۱۴‬مه ‪ ۱۴(۱۶۰۷‬اردیبهش��ت ‪ )۹۸۶‬وارد امریکای‬ ‫ش��مالی شدند و ش��هری به نام «جیمز تاون» را بنا‬ ‫نهادند‪ .‬امریکای ش��مالی در مقایسه با مکزیک طال‬ ‫و نقره نداشت و حاکم قلمرو «پاوهاتان» هم از کنار‬ ‫امدن با انگلیس��ی ها خودداری ک��رد و حتی تن به‬ ‫تجارت با ایش��ان نیز نداد‪ .‬ذخیره غذایی مهاجران‬ ‫رو به پای��ان نهاد‪ .‬انها س��ال ‪ ۱۶۰۸‬میالدی ( ‪۹۸۷‬‬ ‫خورش��یدی) را به جس��ت وجوی طال و نقره ادامه‬ ‫دادند اما خیلی زود فهمیدند مدل کورتس در اینجا‬ ‫جواب نمی دهد‪ .‬بومیان طال و نقره نداشتند‪ .‬فردی‬ ‫که در سال ‪ ۱۶۰۸‬میالدی عازم انگلستان شده بود‬ ‫ملتمسانه از مدیران کمپانی ویرجینیا می خواست‬ ‫که طرز فکرشان را نسبت به مستعمره تغییر دهند‪.‬‬ ‫اس��تثمار انجا به شیوه مکزیک و پرو‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫به سرعت ثروت افرین ش��ود‪ ،‬ممکن نبود‪ .‬اسمیت‬ ‫فهمیده بود که اگر قرار باش��د مستعمره ای ماندگار‬ ‫در انجا وجود داش��ته باش��د این مهاجران باید کار‬ ‫کنن��د‪ .‬او به مدیران کمپانی التم��اس کرد افرادی‬ ‫از نوع مناس��ب اعزام کنند‪« :‬اگر دوباره خواس��تید‬ ‫افرادی را بفرستید‪ ،‬اس��تدعا دارم به جای هزار نفر‬ ‫مانند کس��انی که داریم‪ ،‬س��ی نفر نج��ار‪ ،‬دهقان‪،‬‬ ‫باغب��ان‪ ،‬ماهی گیر‪ ،‬اهنگر‪ ،‬بنا و هیزم ش��کن که در‬ ‫مهارت شان ازموده باشند‪ ،‬اعزام کنید‪( ».‬ص‪)۴۷ .‬‬ ‫او بیش از این به زرگران بی مصرف نیازی نداش��ت‬ ‫و قان��ون وضع ک��رد‪« :‬هر کس کار نکن��د نباید غذا‬ ‫بخورد‪ ».‬کمپانی وقتی پیام اس��میت را درک کرد‬ ‫ک��ه در زمس��تان ‪ ۱۶۰۹-۱۰‬از پانص��د نف��ری که‬ ‫زمس��تان را اغاز کرده بودند‪ ،‬تنها ش��صت نفر بهار‬ ‫را دیدند‪ .‬پرده س��وم‪ .‬س��ه چهار قرن بعد‪ ،‬کشوری‬ ‫که از ویرجینی��ا اغاز کرد (ای��االت متحده امریکا)‬ ‫کشوری ثروتمند و قدرت اقتصادی اول جهان است ‬ ‫و مکزی��ک ثروتمند ازتک ه��ا و پرو قلب امپراتوری‬ ‫اینکاها‪ ،‬کش��ورهایی در حال توسعه و بسیار فقیرتر‬ ‫از امریکا هس��تند‪ .‬انگلیس��ی ها نهادهای مش��وق‬ ‫کار ک��ردن‪ ،‬پذیرش خالقی��ت و ازادی های مردم‪،‬‬ ‫تخریب خالق و رقابت بنا کردند‪ ،‬نهادهایی که مردم‬ ‫را توانمند می سازند‪ ،‬رس��انه ازاد را حفظ می کنند‬ ‫و بر رقابت ازادانه سیاس��ی و اقتصادی بنا شده اند‪.‬‬ ‫اما نهادهای اس��پانیایی بر بهره کش��ی‪ ،‬منع رقابت‬ ‫سیاس��ی و زود ثروتمند شدن بنا شده بودند‪« .‬این‬ ‫کتاب نش��ان می دهد اگرچه نهادهای اقتصادی در‬ ‫فقر یا غنای کشورها نقش حیاتی دارند اما نهادهای‬ ‫سیاسی و سیاست هستند که داشته های یک ملت‬ ‫را در زمینه نهادهای اقتصادی رقم می زنند‪( ».‬ص‪.‬‬ ‫‪ )۷۳‬نهادهای��ی که اجازه مش��ارکت گروه بزرگی از‬ ‫م��ردم را در فعالیت های اقتص��ادی فراهم و انها را‬ ‫تش��ویق می کنند تا از استعدادهای ش��ان بهترین‬ ‫اس��تفاده را ببرند‪ ،‬نهادهایی که مالکیت خصوصی‬ ‫ام��ن‪ ،‬نظام حقوقی بی طرف و ترتیباتی برای تامین‬ ‫خدمات عمومی باش��ند‪( .‬ص‪ )۱۱۳ .‬حکایت ایران‬ ‫ام��روز ه��م این اس��ت‪« :‬حکمران��ان نهادهایی بنا‬ ‫خواهند کرد که کش��ور مثل مکزیک س��ال ‪۱۵۱۹‬‬ ‫اداره ش��ود ی��ا مث��ل ویرجینی��ای ‪۱۶۰۸‬میالدی‬ ‫نهادهای��ی بر مبنای مصرف کردن منابع کش��ور به‬ ‫قصد بهره دهی سریع‪ ،‬یا نهادهایی مشوق کار کردن‬ ‫و بهره وری بیش��تر‪ ».‬مهم این است که همه اینها از‬ ‫سیاست تراوش می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اداره ایران بدون نفت افسانه است یا واقعیت؟‬ ‫پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای انتشار اوراق پاک سازی اقتصاد از نفت‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به‬ ‫محتمل بودن‬ ‫کسری بودجه‬ ‫بدون نفت رفع‬ ‫ریشه مشکالت‬ ‫تنها از طریق‬ ‫خلع سالح طرف‬ ‫مقابل میسر‬ ‫می شود که این‬ ‫مهم نیز به معنای‬ ‫به صفر رساندن‬ ‫خرج کردن‬ ‫درامدهای‬ ‫نفتی است‬ ‫اداره ایران بدون نفت افسانه است یا واقعیت؟ ایا برنامه‬ ‫کاهش وابس��تگی یا به عبارت دیگر‪ ،‬صفر شدن وابستگی‬ ‫اقتص��اد ای��ران به نفت قابلیت تحقق را داراس��ت؟ بازوی‬ ‫پژوهش��ی مجلس با اعالم این مسئله ادامه داد‪ :‬خلع سالح‬ ‫تحریم کنندگان ایران از بازی تسلیحاتی س��ازی نفت علیه‬ ‫ایران‪ ،‬راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی است که می تواند‬ ‫به فرصتی بزرگ برای اصالح س��اختاری اقتصادی منجر‬ ‫شود‪ .‬این در حالی است که اقتصاد ایران روزهای خوشی را‬ ‫نمی گذراند؛ افزایش فشارهای امریکا به ایران در شرایطی‬ ‫شدت گرفته که صادرات نفت ایران کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح ساختاری بودجه‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور نیز‬ ‫چارچوب کلی نقش��ه راه و اصالح ساختاری بودجه کشور‬ ‫ش��امل ‪ ۲۳‬برنامه را منتش��ر کرده اس��ت‪ .‬چارچوب کلی‬ ‫اصالح س��اختاری بودجه کش��ور در حالی منتش��ر ش��د‬ ‫ک��ه کاهش وابس��تگی به نفت‪ ،‬اص�لاح قیمت حامل های‬ ‫انرژی‪ ،‬افزایش درامدهای مالیاتی و بهبود معیش��ت اقشار‬ ‫اس��یب پذیر از مهم تری��ن محورهای ان اس��ت‪ .‬هر چند‬ ‫ک��ه چارچوب کلی نقش��ه راه و اصالح س��اختاری بودجه‬ ‫کش��ور هنوز نهایی نش��ده و فقط جنبه پیش��نهادی دارد‬ ‫و بر این اس��اس‪ ،‬از کارشناس��ان خواس��ته شده است که‬ ‫دیدگاه ه��ای خ��ود را در این باره مط��رح کنند‪ .‬نگاهی به‬ ‫بخش ه��ای مختلف این طرح نش��ان می دهد که هدف از‬ ‫تهی��ه ان‪ ،‬کمرن��گ کردن نقش نف��ت در بودجه و تقویت‬ ‫منابع بودجه ای جایگزین اس��ت‪ .‬به عالوه اینکه این نقشه‬ ‫راه شامل برنامه هایی برای دو دوره زمانی کوتاه مدت(سال‬ ‫‪ )۹۸‬و میان مدت است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬راهکار افزایش درامد‬ ‫بررسی چارچوب کلی نقشه راه و اصالح ساختاری بودجه‬ ‫کش��ور نشان می دهد که در بخش درامدزایی پایدار برای‬ ‫دوره زمانی کوتاه مدت در سال ‪ ۹۸‬توجه اصلی به افزایش‬ ‫درامدها از محل اصالح قیمت حامل های انرژی‪ ،‬مالیات و‬ ‫فروش دارایی های دولتی است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اصالح نظام‬ ‫یارانه انرژی (بنزین‪ ،‬گازوئیل و برق)‪ ،‬اصالح یارانه کاالهای‬ ‫یادداشت‬ ‫چارچوب کلی نقش��ه راه و اصالح س��اختاری بودجه کش��ور ش��امل‬ ‫‪ ۲۳‬برنامه منتش��ر شده که کاهش وابستگی به نفت‪ ،‬اصالح قیمت‬ ‫حامل های انرژی‪ ،‬افزایش درامدهای مالیاتی و بهبود معیشت اقشار‬ ‫اسیب پذیر از مهم ترین محورهای ان است‬ ‫اساسی‪ ،‬کاهش معافیت ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی‬ ‫و ف��روش دارایی ها از طری��ق صندوق های قابل معامله در‬ ‫بورس (‪ )ETF‬ب��ه عنوان مهم تری��ن راهکارهای افزایش‬ ‫درامدها در س��ال ‪ ۹۸‬معرفی ش��ده اس��ت‪ .‬در این طرح‬ ‫راهکارهایی دنبال شده که به فضای کسب و کار ضربه نزند‬ ‫و موجب افزایش شدید سطح قیمت ها نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به حداقل های معیشت‬ ‫همچنی��ن در بخ��ش «هزینه کرد» ب��رای دوره زمانی‬ ‫کوتاه مدت (س��ال ‪ )۹۸‬راهکارهایی ب��ه منظور تخصیص‬ ‫بهینه تر بودجه ارائه شده است‪ .‬تامین حداقل های معیشت‬ ‫برای عموم مردم و اقش��ار اس��یب پذیر و اصالح یارانه های‬ ‫نق��دی‪ ،‬ح��ذف هزینه ه��ای اجتناب پذی��ر و اولویت های‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬کاهش هزینه های ش��رکت های دولتی‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه های طرح تحول سالمت و اهرم کردن منابع بودجه‬ ‫برای دولت از مهم ترین این راهکارها به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوت از کارشناسان‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور از همه صاحب نظران‪،‬‬ ‫اندیش��مندان و عالقه مندان دعوت کرده است تا با مطرح‬ ‫ک��ردن دیدگاه ه��ای خ��ود ب��ه تکمیل این ط��رح کمک‬ ‫کنند‪ .‬س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اس��ت که این‬ ‫طرح برمبنای اسیب شناسی معضالت تاریخی و همچنین‬ ‫تحلیل ساز کارهای حاکم بر شرایط موجود کشور پی ریزی‬ ‫شده و بنیان ان بر اساس دستیابی به تامین منابع مطمئن‬ ‫برای اداره کش��ور و کارا ک��ردن دولت‪ ،‬حمایت از تولید و‬ ‫اش��تغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و ارتقای عدالت و‬ ‫بهبود معیش��ت عمومی طراحی شده است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫دو گزارش توصیفی و تجویزی با همکاری س��ازمان برنامه‬ ‫راهکار برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد‬ ‫هادی حق ش�ناس‪ -‬کارشناس اقتصاد‪ :‬اظهارات صریح‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ران درباره ض��رورت افزای��ش اختیارات‬ ‫ریاس��ت جمهوری در کنار مشکالت گوناگون اقتصادی کشور‬ ‫حکای��ت از ان دارد که اقتصاد ای��ران که این بار هدف حمله‬ ‫امریکا قرار گرفته برای تاب اوری نیازمند طرحی تازه اس��ت‪.‬‬ ‫پ��س از انکه حس��ن روحانی اعالم ک��رد «همان گونه که در‬ ‫جنگ ‪ ۸‬س��اله اختیارات وی��ژه ای را از ام��ام راحل گرفته و‬ ‫توانس��تیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت های بسیاری را به دست‬ ‫اوری��م امروز هم به چنین اختیارات��ی نیاز داریم » تحلیلگران گوناگونی‬ ‫وارد گود شدند تا به این پرسش پاسخ دهند که منظور رئیس جمهوری‬ ‫از اختیارات ویژه چیس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬همچنان این داس��تان به فصل‬ ‫مشترکی میان دست اندرکاران سیاست در ایران نرسیده است‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت مدیریت جنگی‪ ،‬ابزارهای خاص و متفاوت را می طلبد‪،‬‬ ‫ایران در ش��رایط کنونی درگیر جنگی اس��ت ک��ه در فضای اقتصادی‬ ‫جری��ان دارد‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬ضرورت دارد ماهی��ت اقتصاد ایران برای‬ ‫مقابله با حمله های شدید دشمن مورد ارزیابی قرار گیرد‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫اختیارات ویژه بدون توجه ب��ه ماهیت اقتصاد نمی تواند کارایی الزم را‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬ایران پیش تر اقتصادی دولتی داشت‪ ،‬امروز بخش مهمی‬ ‫از اقتصاد ایران دولتی نیس��ت یعن��ی دولت مالک و صاحب کل اقتصاد‬ ‫نیست‪ .‬سهم به نس��بت مهمی از اقتصاد ایران در دست نهادهایی است‬ ‫که من انها را نهادهای عمومی غیردولتی نام گذاری می کنم‪ .‬این نهادها‬ ‫س��هم مهمی در تولیدات صنعتی و کش��اورزی کشور دارند که طبیعی‬ ‫اس��ت در حوزه رئیس جمهوری با فرض افزای��ش اختیار هم نمی تواند‬ ‫چندان در تصمیم گیری وارد شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ممکن است دولت بر‬ ‫اس��اس باورهای خود تصمیمی بگیرد اما در چارچوب قانون‬ ‫نهاده��ای دیگ��ر ان را تغییر دهند‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬در ماجرای‬ ‫ت مجلس و دولت به‬ ‫افزای��ش حقوق کارمندان دولت در نهای ‬ ‫تفاهم نرسیدند و سناریوی مجلس تصویب شد‪ .‬این میان بر‬ ‫مبنای اصول ‪ ۵۳ ،۵۲‬و ‪ ۵۴‬قانون اساسی دولت مسئول دخل‬ ‫و خرج و مجلس نظارت کننده با قید ان است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫باره��ا اختالف میان این دو قوه س��بب تغییرات در قوانین با‬ ‫وجود تمایل نداش��تن طرف دیگر شده اس��ت‪ .‬با این همه‪ ،‬معتقدم اگر‬ ‫ ‬ ‫دولت ها از ابتدای روی کارامدن خود نگاه راهبردی به مس��ائل داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬قانون اساسی ظرفیت دارد که در عمل‪ ،‬شرایط را برای رسیدن به‬ ‫اهداف قوه مجریه فراهم کند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برنامه های ‪ ۵‬ساله توسعه‬ ‫یا بودجه های س��االنه می توانند به ابزار دولت برای اجرای برنامه هایش‬ ‫تبدیل ش��وند اما متاس��فانه حتی در برنامه های توس��عه نیز بخش های‬ ‫زیادی اجرایی نمی شوند که گاهی ناشی از کم کاری دولت و گاهی هم‬ ‫ناشی از کمبودها و محدودیت های دیگر است‪ .‬با این حال‪ ،‬انچه مسلم‬ ‫است اینکه مشکالت امروز اقتصاد ایران به یکی دو سال یا حتی یکی دو‬ ‫دولت اخیر باز نمی گردد؛ هر چند دولت ها هم بر اقتصاد اثر گذاشتند اما‬ ‫نمی توان همه مشکالت را گردن یکی انداخت‪ .‬در مجموع ناکارامدی ها‬ ‫و نا بهره وری ها در اقتصاد ایران امروز به ابرچالش های اشتغالی و محیط‬ ‫زیستی و‪ ...‬تبدیل شده و این مسائل را با چند ایین نامه و در کوتاه مدت‬ ‫نمی توان حل کرد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬فرمانده محور ش��دن اقتصاد نیز نمی تواند‬ ‫اقتصاد ایران را به شرایط عادی بازگرداند‪ ،‬بلکه تنها راه بازگشت و عمل‬ ‫ت زیرا برخورد منضبط و ضابطه مند خودش به‬ ‫در چارچوب قانون اس�� ‬ ‫برخی از مسائل پایان می دهد‪.‬‬ ‫و بودجه و دانش��گاه های کش��ور تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫گزارش ه��ا ب��ا لحاظ توان فنی‪ ،‬مالی و اجرایی کش��ور‪ ،‬به‬ ‫اولویت بندی اقدام های پیش��نهادی پرداخته و برنامه های‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت را در ‪۴‬محور تقویت نهادی بودجه‪،‬‬ ‫هزینه ک��رد کارا‪ ،‬درامدزایی پای��دار و ثبات اقتصاد کالن‬ ‫طبقه بندی کرده است‪ .‬حال انتظار می رود این طرح بتواند‬ ‫ابعاد برنامه اصالح س��اختار بودجه را برای تصمیم س��ازان‬ ‫شفاف کند‪ ،‬امکان بررسی الزامات و ریسک های مرتبط با‬ ‫برنامه ها را فراهم س��ازد و از ان طریق به تصمیم گیری و‬ ‫اجماع سیاست گذاران کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اداره اقتصاد بدون نفت‬ ‫ب��ا توجه به محتمل بودن کس��ری بودج��ه بدون نفت‬ ‫انتظار رفع ریش��ه مشکالت تنها از طریق خلع سالح طرف‬ ‫مقابل میس��ر می ش��ود که این مهم نیز به معنای به صفر‬ ‫رساندن خرج کردن درامدهای نفتی است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫برنامه الزم برای خنثی کردن طرف مقابل تنظیم شود‪ .‬در‬ ‫گزارش��ی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده‪ ،‬برنامه‬ ‫عملیاتی صفر کردن فعاالنه و ارادی منابع نفت در بودجه‬ ‫که البته به معنای کاس��تن و صفر کردن صادرات نیست‪،‬‬ ‫با هدف خنثی کردن استفاده از نفت به عنوان اهرم تهدید‬ ‫علیه کش��ور بررسی شده اس��ت‪ .‬برنامه عملیات پیشنهاد‬ ‫شده در این بخش گزارش با مالحظه قابل اجرا بودن کار‬ ‫از لحاظ عملیات بودجه ای‪ ،‬حداقل کردن زمان اجرا‪ ،‬قابل‬ ‫اجرا ب��ودن کار از لحاظ مالحظات اجتماعی و سیاس��ی‪،‬‬ ‫کمتری��ن تالطم غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کالن‬ ‫و کمترین فش��ار و بیش��ترین حمایت از اقشار اسیب پذیر‬ ‫تدوین شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹برنامه عملیاتی کاهش حداکثری اثار‬ ‫از انج��ا که بهای نف��ت و میزان ص��ادرات ان‪ ،‬عالوه بر‬ ‫بودجه دولت تراز پرداخت ها و بازار را نیز به ش��دت متاثر‬ ‫می کن��د این مرکز‪ ،‬یک برنامه عملیاتی کاهش حداکثری‬ ‫اثار کاهش ناخواس��ته و تحمیل��ی صادرات نفت‪ ،‬با وجود‬ ‫تالش های جاری و اینده هرچند تا مرز فرضی صفر بر تراز‬ ‫پرداخت ها و بازار ارز نیز پیش��نهاد داده است‪ .‬محاسبات‬ ‫نش��ان می دهند کسری بودجه امس��ال حدود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان خواهد شد که برای اقتصاد ایران باال است‪.‬‬ ‫همچنین برنامه ‪ ۱۰‬گام اقتصاد برای امس��ال منتشر شود‬ ‫و برای هر کدام از این ‪ ۱۰‬مرحله به طور متوسط ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درامد زایی مدنظر باش��د‪ .‬در پایان نیز تمام‬ ‫درامدهای حاصل از نفت با کسر سهم شرکت ملی یکسره‬ ‫به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و این صندوق هم‬ ‫منابع را در بانک مرکزی سپرده گذاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکیه بر حوزه مالیاتی‬ ‫‪ ۱۰‬مرحل��ه درامدزایی که برای جبران کس��ری بودجه‬ ‫بدون نفت از سوی بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد شده‬ ‫ اغلب در حوزه مالیاتی است مانند کاهش معافیت مالیاتی‬ ‫در ح��وزه صادرات مواد خ��ام و ارزش افزوده پایین‪ ،‬حذف‬ ‫برخی از معافیت ها در س��ایر بخش ه��ا‪ ،‬جلوگیری از فرار‬ ‫مالیاتی‪ ،‬افزایش نرخ برخی از پایه های مالیاتی و از س��وی‬ ‫دیگ��ر حذف س��االنه یک ده��ک از یارانه بگیران تا س��ال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬فروش بخشی از سهام و دارایی های دولتی‪ ،‬اصالح‬ ‫حداقل��ی قیمت حامل های انرژی و ص��ادرات فراورده ها‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬معرفی پایه های مالیاتی جدید و مولد س��ازی‬ ‫دارایی های دولت یا فروش بخش��ی از انها نیز به عنوان ‪۲‬‬ ‫گام دیگر از سوی مرکز پژوهش ها پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتشار اوراق پاک سازی اقتصاد‬ ‫همچنین بسته به ظرفیت اجرایی برنامه های پاک سازی‬ ‫اقتصادی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان اوراق پاک س��ازی‬ ‫اقتص��اد از نفت منتش��ر و در س��ال های ‪ ۱۳۹۹‬و ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از مح��ل اجرای برنامه ها تس��ویه خواهد ش��د‪ .‬این اوراق‬ ‫می تواند از سوی مردم یا بانک ها خریداری شود‪.‬‬ ‫اصالحات اقتصادی را جدی بگیریم‬ ‫وحید شقاقی‪-‬کارشناس اقتصاد‪:‬‬ ‫ایران پس از ‪ ۶۵‬سال در شرایطی قرار گرفته‬ ‫ک��ه ناچار اس��ت دخل و خرج خ��ود را بدون‬ ‫درامدهای نفتی محاس��به کند‪ .‬نخستین بار‬ ‫این روند را در دولت مصدق به مدت ‪ ۲‬س��ال‬ ‫ب��ه صورت اقتصاد بدون نف��ت تجربه کردیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬می توان گف��ت تحریم نفتی امریکا‬ ‫در حقیقت شبیه س��ازی تاریخی ایران با دهه ‪ ۳۰‬است‪.‬‬ ‫ان زمان نیز تحریم نفتی‪ ،‬دولت وقت را با بحران روبه رو‬ ‫کرد اما نظام سیاس��ی ایران عزمی برای پیشرفت در ان‬ ‫دوره نداشت‪ .‬چیزی که امروز تغییر کرده همین است و‬ ‫باید با تصمیم گیری درست و تکیه بر توانایی های درونی‬ ‫بتوانیم از عهده رفع مشکالت براییم‪.‬‬ ‫بازخوانی تاریخ نش��ان می ده��د این اقدام البته کاری‬ ‫به ش��دت دش��وار بود و دولت وقت با انتشار اوراق قرضه‬ ‫دولت��ی و تحم��ل محدودیت ه��ا درصدد اداره کش��ور‬ ‫برام��د‪ .‬پ��س از وقوع کودتای انگلیس��ی‪ -‬امریکایی ‪۲۸‬‬ ‫مرداد‪ ،‬البته اقتصاد ایران به مراتب بیش��تر از گذش��ته‬ ‫وابس��ته به واردات و نفت شده اس��ت‪ .‬حاال تحریم های‬ ‫نفت��ی امریکایی ها م��ا را در موقعیت ت��ازه ای قرار داده‬ ‫اس��ت؛ موقعیتی که خداحافظی با نفت را ضروری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران جایگزین هایی ملموس و واقعی را به جای‬ ‫درامدهای نفتی دارد‪ .‬پیشگیری از فرار مالیاتی‪ ،‬مبارزه‬ ‫ب��ا فس��اد‪ ،‬اصالح س��اختار تخصیص یاران��ه و‪ ...‬همگی‬ ‫مناب��ع درامدی مهم و قابل دسترس��ی برای‬ ‫دول��ت به ش��مار م��ی رود‪ ،‬البته ک��ه اجرای‬ ‫چنین برنامه هایی دش��وار اس��ت اما باید دید‬ ‫ثمره ان چیس��ت‪ .‬نتیجه این برنامه بی تردید‬ ‫بهره مندی ایران از قدرتی اقتصادی است‪ ،‬در‬ ‫این صورت اس��ت که شعار استفاده از فرصت‬ ‫تحریم ها به واقعیت بدل می شود و تنها در حد‬ ‫ش��عار باقی نمی ماند‪ .‬همچنین اعتماد عمومی با مبارزه‬ ‫دقیق همه قوا با فس��اد اتف��اق می افتد‪ ،‬وقتی مردم این‬ ‫جدیت را ببینند با دولت همراه می ش��وند و سختی ها را‬ ‫تحمل می کنند زیرا می دانند گشایشی در راه است‪ .‬فکر‬ ‫می کنم باید سیاست هایی اجرا شود که راه تحریم دوباره‬ ‫ایران بسته شود‪.‬‬ ‫ای��ران در ح��وزه بنزین چ��ه ک��رد؟ راه را بر تحریم‬ ‫دوباره بس��ت‪ .‬حاال نیز باید با کاهش وابستگی به نفت و‬ ‫تدوین برنامه دخل و خرج بدون نفت‪ ،‬این حربه دشمن‬ ‫را بی اثر س��ازد‪ .‬در این ش��رایط به نظر می رس��د قواعد‬ ‫ب��ازی باید تغیی��ر کند تا ابتکار عمل در دس��ت ما قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫هن��وز دول��ت قواعد بازی بدون نفت را در همه ارکان‬ ‫اجرایی نکرده اس��ت و همچنان بر اساس منطق پیش از‬ ‫تحریم ها با امور برخورد می شود‪ .‬مبارزه با فساد‪ ،‬عقالیی‬ ‫ش��دن و اصالح نظ��ام بانکی و اصالح س��اختار یارانه ها‬ ‫هرکدام نیازمند یک برنامه ریزی جدی و گام به گام است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1310‬‬ ‫پیاپی ‪2628‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫شمع کیک دهمین سالگرد تاسیس ایرانشهر فوت شد‬ ‫یک میلیون تماشاگر در ‪ ۱۰‬سال برای تئاتر‬ ‫ایین بزرگداشت دهمین س��الگرد تماشاخانه ایرانشهر‬ ‫با حضور مس��ئوالن تئاتر کش��ور؛ س��ید مجتبی حسینی‬ ‫معاون هن��ری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬مجید‬ ‫رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان و مدیر تماشاخانه‬ ‫ایرانشهر‪ ،‬شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی‪ ،‬شهرام‬ ‫گیل اب��ادی مدیرعامل خانه تئات��ر و جمعی از هنرمندان‬ ‫چون فره��اد اییش و محمد حاتم��ی‪ ۲۵ ،‬خرداد در این‬ ‫تماشاخانه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در این ایین مجید رجبی‬ ‫معمار رئیس تماش��اخانه ایرانشهر‪ ،‬سید مجتبی حسینی‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد‪ ،‬حسین مسافر‬ ‫استانه دبیر شورای سیاس��ت گذاری تماشاخانه ایرانشهر‪،‬‬ ‫شهرام گیل ابادی و ایرج راد سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫ک��وروش س��لیمانی بازیگ��ر و کارگ��ردان تئات��ر ک��ه‬ ‫مجری گ��ری این ایی��ن را بر عهده داش��ت‪ ،‬در ابتدا و در‬ ‫سخنانی گفت‪ ۱۵۰ :‬سال پیش نخستین سالن برای تئاتر‬ ‫به نام تکیه دولت زمان ناصرالدین ش��اه تاسیس شد‪ .‬ان‬ ‫مکان ابتدا برای نمایش های ویژه تعزیه بود‪ .‬ای کاش هنوز‬ ‫تکیه دولت هم بود و س��الگرد ان را جش��ن می گرفتیم و‬ ‫امیدواریم تئاتر ش��هر ما صد و پنجاهمین سالگرد خود را‬ ‫جشن بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ایرانشهر کنار دیگر تماشاخانه ها در‬ ‫این ‪ ۱۰‬سال نشان داده‪ ،‬جایگاه تئاترهای حرفه ای است‪.‬‬ ‫س��ید مجتبی حس��ینی‪ ،‬معاون هنری وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی در صحبت هایی عنوان کرد‪ :‬هنر خالق‬ ‫گفت وگو اس��ت و این امر در اص�لاح هنجارهای گروهی‬ ‫نقش مهمی دارد و مسئوالنه به بهبود زندگی جامعه خود‬ ‫می اندیش��د‪ .‬شهرداری متولی شهر است و از توان هنر در‬ ‫جهت تحکیم و تسکین هنجارهای اجتماعی بهره برده و‬ ‫به توسعه مصادیق فرهنگ و هنر می پردازد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬تئاتر از مهم ترین جلوه های روزگار‬ ‫ما اس��ت و همواره موردتوجه ساختارهای اجتماعی بوده‪،‬‬ ‫چون محل نمایش نش��اط و فرهیختگ��ی جامعه و تعالی‬ ‫ش��هروندی است‪ ،‬جهان امروز بیش از هر چیز به شهروند‬ ‫متعالی نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬تئاتر امروز از مصادیق توسعه شهری‬ ‫است و متعهدانه به میدان امده و خردمندانه فضا را براى‬ ‫نشاط بخشی شهروندان و اصالح اسیب ها فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تماشاخانه ایرانشهر در طلیعه تابستان‪،‬‬ ‫بهارش فرارس��یده و فرجام مدیریت ش��هری است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به گمان م��ن امار اثار و جمعی��ت مخاطب در یک دهه‬ ‫ساده ترین گواه شادمانی ما در این شهر است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تقوی��ت بدنه عمومی تئاتر و حمایت از‬ ‫بخش غیردولتی‪ ،‬ترمیم و تاس��یس سازه های نمایشی از‬ ‫اولویت های ش��هرداری اس��ت و امیدوارم تئاتر بتواند در‬ ‫تعالی فرهنگی بیش از پیش موثر باشد‪.‬‬ ‫مجی��د رجبی معمار‪ ،‬پش��ت تریبون ق��رار گرفت و در‬ ‫سخنانی گفت‪ :‬بوستان هنرمندان در گذشته یک پادگان‬ ‫نظامی بود که تبدیل به پارک و خانه هنرمندان و س��پس‬ ‫ایجاد تماش��اخانه ایرانشهر ش��د‪ .‬من از اقای کرباسچی‪،‬‬ ‫مهن��دس کاظم��ی‪ ،‬بهروز غریبپ��ور‪ ،‬قالیب��اف‪ ،‬ایرج راد‪،‬‬ ‫دکت��ر مجید جوزانی و‪ ...‬به عنوان بانیانی که در س��اخت‬ ‫تماشاخانه ایرانشهر نقش داشتند‪ ،‬تشکر مى کنم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گش��ایش این مکان در زمان مدیریت‬ ‫دکت��ر جوزانی انجام ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬بع��د از ان هم دکتر‬ ‫سرسنگی ‪ ۴‬سال مس��ئولیت تماشاخانه را داشت‪ .‬اکنون‬ ‫حدود ‪ ۴‬سال است که به دلیل قحط الرجالی این مسئولیت‬ ‫را ب��ه من دادند و ما هم ش��ورای سیاس��ت گذاری ایجاد‬ ‫کردیم که امیدوارم کاری از پیش برده باشد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬نتیجه خرد جمعی ای��ن بوده که ما با‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از اقای کرباس��چی‪ ،‬مهندس کاظمی‪ ،‬بهروز غریبپور‪ ،‬قالیباف‪ ،‬ایرج‬ ‫راد‪ ،‬دکتر مجید جوزانی و‪ ...‬به عنوان بانیانی که در ساخت تماشاخانه‬ ‫ایرانشهر نقش داشتند‪ ،‬تشکر مى کنم‬ ‫افزای��ش کیفیت اثار و تع��داد مخاطبان روبه رو بودیم‪ .‬در‬ ‫این ‪ ۱۰‬س��ال ‪ ۹۸۶‬هزار نفر اینجا تئات��ر دیده اند که اگر‬ ‫تقس��یم کنیم هر س��ال ‪۹۸‬هزار نفر در اینجا به تماشای‬ ‫تئاتر نشسته اند‪.‬‬ ‫رجبی معمار عنوان کرد‪ :‬در این ‪ ۴‬سال حتی یک مورد‬ ‫تئاتری از صحنه ایرانشهر پایین نیامده‪ ،‬فقط براى حدود‬ ‫مورد از تئاترها در اجرا اختالالتی ایجاد ش��ده که ازسوی‬ ‫دوستان تدبیر و تذکری داده شد که مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫رجبى معم��ار در بخ��ش پایانی س��خنانش گفت‪ :‬چند‬ ‫حس��رت به دل م��ا مانده اس��ت‪ ،‬یکی از انه��ا راه اندازی‬ ‫پردیس تئاتر صبا در خیابان ش��ریعتی اس��ت؛ ‪ ۴‬س��الن‬ ‫که چندین س��ال اس��ت ازسوی ش��هرداری ایجاد شده و‬ ‫فقط ق��دری تجهیز نور و امکان��ات اینچنینی می خواهد‪.‬‬ ‫امیدواریم این پردیس هم به ناوگان تئاتر ما اضافه شود‪.‬‬ ‫رجب��ی معمار نکته پایانی خود را غم و غصه برای تئاتر‬ ‫ش��هر به ش��مار اورد و گفت‪ :‬االن فضای نامطلوب حاشیه‬ ‫تئاتر ش��هر‪ ،‬افس��وس و اندوه برای جامع��ه تئاتری ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬امیدوارم تجربه خوب تماش��اخانه های‬ ‫خصوصی در تهران که ازس��وی شهردار تهران ایجاد شد‪،‬‬ ‫الگویی برای همه شهرهای تهران شود‪.‬‬ ‫حس��ین مسافر اس��تانه‪ ،‬دبیر ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫تماش��اخانه ایرانش��هر و نخس��تین کارگردانی که در این‬ ‫مجموع��ه نمایش ب��ه صحنه برد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بخش��ی از‬ ‫صحبت هایم را در تیزر گفتم و برنامه هم با تاخیر ش��روع‬ ‫ش��د‪ .‬من به نمایندگی از اعضای ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫باید انجام وظیفه کنم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه نخس��تین اقدام به بازس��ازی‬ ‫ایرانشهر با پیگیری های دکتر جوزانی انجام شد‪ ،‬افزود‪ :‬او‬ ‫ع�لاوه بر وظایفش در خانه هنرمن��دان با ارتباطاتش این‬ ‫مکان را به نتیجه رساند‪.‬‬ ‫ای��رج راد‪ ،‬عضو ش��ورای سیاس��ت گذاری تماش��اخانه‬ ‫ایرانش��هر بعد از پخش موسیقی زنده به روی صحنه امد‬ ‫و خط��اب به مجری برنامه ک��ه او را بروجردی اعالم کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من بروجردی نیس��تم اما خوش��حالم که به اشتباه‬ ‫در یکی از س��ایت ها نوش��ته ش��ده که بروجردی ام چون‬ ‫بروجردی ها بیشتر دوستم دارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬من انتظار داش��تم این س��الن مملو از دوستان‬ ‫تئات��ری باش��د‪ ،‬ما برای غ��م و اندوه زی��اد دور هم جمع‬ ‫می ش��ویم و به ایین ها می اییم اما برای جش��ن و شادی‬ ‫نه‪ .‬متاسفانه همیشه وقتی به جایی می اییم‪ ،‬فکر می کنیم‬ ‫از ابتدا همین گونه بوده اما اینجا فقط دو س��وله خرابه بود‬ ‫و جریان طوالنی را طی کرده تا به ش��کل کنونی رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫راد در ادام��ه به روند تاس��یس و راه اندازی تماش��اخانه‬ ‫ایرانشهر اش��اره کرد و گفت‪ :‬اوایل ساخت این تماشاخانه‬ ‫که هنوز تکمیل نش��ده بود‪ ،‬با صندلی های کرایه ای برای‬ ‫هنرمندانی بزرگداشتی برگزار شد‪ ،‬ازجمله این هنرمندان‬ ‫مهین اس��کویی‪ ،‬حس��ن فتحی و عزت اهلل انتظامی بودند‪.‬‬ ‫برای جمیله شیخی هم بزرگداش��تی برنامه ریزی شد اما‬ ‫چند روز قبلش او از میان ما رفت‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند گفت‪ :‬حاال خوش��حالم که این س��الن ها‬ ‫در راه تئات��ر و برای تئاتر به مدت ‪۱۰‬س��ال اس��ت به کار‬ ‫خود ادامه داده اس��ت و امروز جزو سالن های خوب تهران‬ ‫اس��ت و خوش��حالم که اینجا به همت دوستان و مدیران‪،‬‬ ‫درست و پاک و منظم باقی مانده و خرابه نشده و جایگاه‬ ‫و اعتب��ار خود را حفظ کرده اس��ت ‪ ،‬چراکه تئاتر جایگاه‬ ‫اعتب��اری دارد و اگ��ر در جایگاه خود نباش��د‪ ،‬ارزش های‬ ‫خ��ود را از دس��ت می دهد‪ .‬اگ��ر فرهنگ واقع��ی تئاتر از‬ ‫بی��ن ب��رود‪ ،‬درحقیقت تئات��ر جایگاهی ن��دارد و چیزی‬ ‫که مهم اس��ت اینک��ه تئاتر در این تماش��اخانه و در این‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال جایگاه خ��ود را حفظ کرده اس��ت و امیدوارم‬ ‫ای��ن تماش��اخانه به همت اهال��ی تئاتر و اف��رادی که در‬ ‫نگهداری این تماش��اخانه کوشا هس��تند‪ ،‬همچنان پایدار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در بخش بعدی شهرام گیل ابادی با بیان اینکه «در این‬ ‫سالن تاریخ شفاهی شکل گیری تماشاخانه ایرانشهر گفته‬ ‫ش��د اما این بیان��ات‪ ،‬تاریخ تئاتر ایران اس��ت و باید ثبت‬ ‫شود»‪ ،‬گفت‪ :‬در تمام ادیان‪ ،‬خداوند اشاره به این دارد که‬ ‫انس��ان را برای خودش افریده نه کس دیگری‪ ،‬اما انسان‬ ‫نیاز به توسعه فکری و اجتماعی و‪ ...‬دارد‪ .‬اگر برنامه ریزی‬ ‫درس��ت اجتماعی برای او تعریف نشود‪ ،‬شاهد انسدادهای‬ ‫اجتماعی در بخش هایی از جامعه می شویم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬متاس��فم که از ظرفیت ج��دی تئاتر در ایران‬ ‫بهره گرفته نشده است‪ .‬متاسفم که ظرفیت های اموزشی‬ ‫که بسیاری از کشورها از انها استفاده می کنند‪ ،‬در کشور‬ ‫ما دیده نمی ش��ود‪ .‬اگ��ر بخواهیم ظرفیت های اموزش��ی‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬سیاس��ی و تربیتی تئاتر را بازشناس��ی کنیم‪،‬‬ ‫متوجه خواهیم ش��د که تئاتر می توان��د جامعه را به یک‬ ‫نظم اجتماعی برساند‪.‬‬ ‫گیل ابادی اضافه کرد‪ :‬اقایانی که در زمینه تئاتر زحمت‬ ‫می کش��ند‪ ،‬خوب اس��ت که مطلع باش��ند در ش��هرهای‬ ‫توس��عه یافته جهان ‪ ١٨٠٠‬س��الن تئاتر وج��ود دارد‪ .‬در‬ ‫شهرهای پیش رو مناطقی به عنوان مناطق خالق نمایشی‬ ‫معرفی ش��ده اند ک��ه کودکان در انجا ام��وزش می بینند‪.‬‬ ‫افتخارمان این نباش��د که دو سالن به سالن های فرهنگی‬ ‫ش��هر اضاف��ه کردیم در قی��اس با خودم��ان خیلی عقب‬ ‫هستیم‪ ،‬باید ببینیم ما نسبت به فضای فرهنگی مان کجا‬ ‫هس��تیم و باید چقدر تالش کنیم ک��ه به هدف موردنظر‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬من به تک تک دوس��تانی که اینجا زحمت‬ ‫می کش��ند و در اوج ارام��ش و متان��ت اجراه��ا را ترتیب‬ ‫می دهند و م��ردم را تکریم می کنند‪ ،‬این روز را تبریک و‬ ‫به مدیریت این مجموعه دس��ت مریزاد می گویم اما به این‬ ‫موضوع هم اش��اره می کنم که نباید تعهد خود را فراموش‬ ‫کنیم‪ ،‬ما نس��بت به اه��داف و بناهای فرهنگی خود عقب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در بخ��ش پایان��ی‪ ،‬مون��ا رحمان��ی از وب س��ایت این‬ ‫تماش��اخانه رونمایی کرد و گفت‪ :‬این وب سایت عالوه بر‬ ‫اینکه مش��خصاتی از س��الن ها و اجراها دارد‪ ،‬یک سامانه‬ ‫ف��روش مس��تقیم دارد که مخاطب��ان می توانن��د به طور‬ ‫مستقیم از این سایت‪ ،‬بلیت های نمایشی را تهیه کنند‪.‬‬ ‫در پای��ان ای��ن ایین ه��م مدیران و هنرمن��دان کیک‬ ‫‪۱۰‬س��الگی تماشاخانه ایرانش��هر را بریدند و در یک قاب‬ ‫عکس دست جمعی گرفتند‪.‬‬ ‫مجی��د جوزانی مدیر قبای ایرانش��هر نیز در پایان ایین‬ ‫در جمله های��ی کوت��اه از دوران مدیریت خود و تاس��یس‬ ‫تماشاخانه ایرانشهر یاد کرد‪.‬‬ ‫در این ‪ ۱۰‬سال‬ ‫‪ ۹۸۶‬هزار نفر‬ ‫در تماشاخانه‬ ‫ایرانشهر تئاتر‬ ‫دیده اند که اگر‬ ‫تقسیم کنیم هر‬ ‫سال ‪۹۸‬هزار‬ ‫نفر در اینجا به‬ ‫تماشای تئاتر‬ ‫نشسته اند‬ ‫نشست خبری مدیر موسسه تصویر شهر و دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر‬ ‫برگزاری جشنواره فیلم شهر با شعار «شهروند مسئول‪ ،‬شهر سالم»‬ ‫نشست خبری هاش��م میرزاخانی مدیر موسسه تصویر شهر‬ ‫و دبیر هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم ش��هر یکشنبه ‪۲۶‬‬ ‫خرداد با حضور اصحاب رس��انه در پردیس سینما گالری ملت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این نشست میرزاخانی‬ ‫در توضیح برگزاری جشنواره امسال بیان کرد‪ :‬جشنواره امسال‬ ‫با ش��عار «شهروند مس��ئول‪ ،‬شهر س��الم» در ‪ ۵‬بخش برگزار‬ ‫می ش��ود و در هر بخش نیز اثار مل��ی و بین المللی به نمایش‬ ‫گذاش��ته می ش��ود‪ .‬در مجموع از میان اثار بس��یار زیادی که‬ ‫به دست ما رس��ید‪۱۲۸ ،‬اثر ملی و ‪ ۳۱‬اثر در بخش بین المللی‬ ‫در جش��نواره حضور دارند که با اهداف طراحی شده جشنواره‬ ‫همخوانی داشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موسس��ه تصویر شهر به عنوان یکی از بازوهای‬ ‫سازمان س��ینمایی و معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران‬ ‫وظیف��ه برگزاری این جش��نواره را برعهده دارد؛ جش��نواره ای‬ ‫که هنرمندان را به مقوله ش��هر و ش��هروندی تشویق می کند‬ ‫و هدفش اش��اعه حق��وق و فرهنگ ش��هروندی‪ ،‬تحکیم بنیاد‬ ‫خان��واده و توجه به فرهنگ ایرانی‪-‬اس�لامی‪ ،‬معماری‪ ،‬اداب و‬ ‫سنن است‪.‬‬ ‫میرزاخان��ی همچنین افزود‪ :‬در بخ��ش بین المللی نیز اثاری‬ ‫ک��ه از نظر کیف��ی وضعیت خوب��ی دارند و همچنی��ن دارای‬ ‫پیام انس��انی هستند انتخاب ش��دند‪ .‬در این دوره از جشنواره‬ ‫‪ ۱۱۴‬کش��ور اثار خود را ارس��ال کردند که از میان اثار رسیده‬ ‫همان طور که گفتم ‪ ۳۱‬اثر به نمایش درخواهند امد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین در جش��نواره امسال بخش سریال های‬ ‫تلویزیونی و ش��بکه نمایش خانگی را برای نخستین بار داریم‪،‬‬ ‫چراکه پراثرترین حوزه نمایشی است و مردم با این اثار ارتباط‬ ‫بهت��ری دارند‪ .‬ضمن اینکه ترویج مباحث ش��هروندی برای ما‬ ‫اولویت بیش��تری دارد‪ .‬عالوه بر ای��ن در بخش محله و ترویج‬ ‫شهروندخبرنگار نیز ما امسال اثار بسیار زیادی داریم‪ .‬پیش از‬ ‫این کارگاه های از ایده تا فیلمنامه در س��رای ‪ ۱۳‬محل ه تهران‬ ‫برگزار ش��د و اثاری از دل انها بیرون امد که بسیار موردتوجه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫میرزاخان��ی در پایان این بخش اظهار کرد‪ :‬ایین گش��ایش‬ ‫جش��نواره ‪ ۲۶‬تیر در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود و‬ ‫همزمان با این جشنواره س��الن چندمنظوره پردیس ملت نیز‬ ‫گش��ایش خواهد شد‪ .‬در این این جایزه های بخش فیلم محله‬ ‫و محصوالت و تبلیغات برگزیدگان خود را خواهند شناخت‪.‬‬ ‫دبیر این دوره از جش��نواره فیلم ش��هر درباره انتخاب شعار‬ ‫جش��نواره نیز عنوان کرد‪ :‬شهر با مردم معنا دارد و باید در این‬ ‫امر سهیم ش��وند تا مجموعه ش��هری به درستی وظایف خود‬ ‫را در حوزه ه��ای گوناگونی که وج��ود دارد‪ ،‬انجام دهد‪ .‬ترویج‬ ‫فرهنگ عمومی و حمایت و صیانت از شهر ازجمله اولویت های‬ ‫ما در برگزاری این جشنواره است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در ادام��ه درب��اره موسس��ه تصویر ش��هر و‬ ‫فعالیت های این موسس��ه گفت‪ :‬موسس��ه تصویر شهر خدمات‬ ‫ج��دی در حوزه تولید و اک��ران فیلم دارد و با وجود ‪ ۴‬پردیس‬ ‫درحال حاضر مشغول فعالیت است‪ .‬پردیس ملت‪ ،‬راگا‪ ،‬رازی و‬ ‫تماشا درمجموع ‪ ۱۳‬س��الن در اختیار مخاطبان سینمادوست‬ ‫گذاش��ته اند که از نظر بحث اکران با توجه به حضور ایران مال‬ ‫که بعد از پردیس ازادی و کورش فعالیت می کند‪ ،‬پردیس ملت‬ ‫در جایگاه هفتم حضور دارد و مش��غول فعالیت اس��ت که فکر‬ ‫می کنم جایگاه خوبی باش��د و به واسطه ظرفیت هایی که دارد‪،‬‬ ‫جشنواره های مختلفی را تاکنون پوشش داده است و درتالش‬ ‫هستیم تا مشکل اصلی پردیس که نبود پارکینگ مناسب است‬ ‫را در این دوره از جشنواره فیلم فجر برطرف کنیم‪.‬‬ ‫مدیر موسس��ه تصویر ش��هر افزود‪ :‬برنامه ما شناسایی نقاط‬ ‫قوت و ضعف پردیس بوده اس��ت و باید در حوزه اکران حرکت‬ ‫رو به جلویی داشته باشیم‪ .‬براساس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫تا پایان امسال ‪ ۱۰‬سالن به همراه ‪ ۵۰۰‬صندلی به این مجموعه‬ ‫افزوده می ش��ود و امیدواریم تا قبل از جشنواره فیلم فجر این‬ ‫اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫میرزاخانی ادامه داد‪ :‬در طبقه مثبت دو‪ ،‬س��الن چندمنظوره‬ ‫به همراه مجموعه فود کورت را همان طور که گفتم در جشنواره‬ ‫فیلم شهر خواهیم داشت‪ .‬در طبقه مثبت یک‪ ۴ ،‬سالن در ضلع‬ ‫ش��رق و غرب پردیس خواهیم داشت که سالن ها هرکدام ‪۵۱‬‬ ‫و ‪ ۴۱‬صندل��ی خواهند داش��ت‪ .‬همچنین در طبقه منفی یک‪،‬‬ ‫نیز‪۴‬سالن خواهیم داشت‪ .‬در طبقه منفی دو‪ ۲ ،‬سالن ‪ ۲۸‬نفره‬ ‫خواهیم داشت و تمام توان مان این است که در جشنواره فیلم‬ ‫فجر سال جاری این سالن ها را در اختیار داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره به تجهیز و نوسازی پردیس ها درباره‬ ‫تس��هیل ش��رایط برای مخاطبان نیز گف��ت‪ :‬در پردیس رازی‬ ‫ه��ر روز ‪ ۵۰‬درصد تخفیف خواهیم داش��ت و راگا از س��اعت‬ ‫‪ ۲۲‬نیم بهاس��ت به جز روزهای سه ش��نبه در خدمت مخاطبان‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت از تیزر و پوستر جشنواره فیلم شهر و‬ ‫همچنین نقشه طراحی شده سالن های پردیس سینمایی ملت‬ ‫ب��ه همراه اعضای هیات انتخاب بخش های مختلف جش��نواره‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫انیمیش��ن فرانس��وی «بدنم را از دس��ت دادم»‬ ‫جای��زه بهترین اث��ر بلن��د جش��نواره بین المللی‬ ‫«انسی» را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪« ،‬بدنم را از دس��ت دادم» به‬ ‫کارگردانی جرمی کالپین که نخستین بار در بخش‬ ‫هفته منتقدان جشنواره فیلم کن امسال رونمایی‬ ‫شد و برای نخس��تین بار جایزه بزرگ نسپرسو این‬ ‫بخش از کن را به عنوان یک اثر انیمیش��ن کس��ب‬ ‫ک��رد‪ ،‬عالوه بر جایزه بهترین فیلم بلند جش��نواره‬ ‫«انس��ی»‪ ،‬جای��زه بهترین اث��ر از ن��گاه مخاطبان‬ ‫جشنواره را نیز از ان خود کرد‪.‬‬ ‫هیات داوران بخش رقابتی جش��نواره انس��ی از‬ ‫انیمیش��ن «بونوئل در هزارتوی الکپش��ت ها» به‬ ‫کارگردانی س��الوادور س��یمو محصول مش��ترک‬ ‫اسپانیا و هلن نیز به شکل ویژه قدردانی کردند‪.‬‬ ‫در بخ��ش بهتری��ن انیمیش��ن کوتاه نی��ز «به‬ ‫یادماندنی» س��اخته برونو کولت از فرانس��ه جایزه‬ ‫نخس��ت را ازان خ��ود کرد و جایزه هی��ات داوران‬ ‫نیز ب��ه فیلم «عمو توماس‪ :‬سرگذش��ت روزها» به‬ ‫کارگردانی ریجینا پس��وا محصول مشترک کانادا‪،‬‬ ‫فرانسه و پرتغال رسید‪.‬‬ ‫پی��ش از این انیمیش��ن ایرانی «پس��ر دریا» به‬ ‫کارگردان��ی عباس جاللی یکتا برن��ده جایزه ویژه‬ ‫ش��هر انس��ی در بخش دورنمای فیلم ه��ای کوتاه‬ ‫جش��نواره بین المللی فیلم انیمیش��ن «انس��ی»‬ ‫فرانسه شده است‪ .‬انیمیشن «گرگم و گله می برم»‬ ‫ب��ه کارگردانی امیرهوش��نگ معی��ن و همچنین‬ ‫انیمیشن «گرسنگی» ساخته زهرا رستم پور نیز در‬ ‫بخش اثار دانشجویی جشنواره انیمیشن «انسی»‬ ‫پذیرفته شده بودند‪ .‬جشنواره فیلم های انیمیشن‬ ‫«انس��ی» یکی از معتبرتری��ن رویدادها در عرصه‬ ‫پویانمایی در سطح بین المللی است که هرسال در‬ ‫ژوئن در ش��هر انسی فرانسه برگزار می شود‪ .‬شروع‬ ‫این جشنواره به سال ‪ 1339‬برمی گردد که در ابتدا‬ ‫ب ه ش��کل دوساالنه برگزار می شد اما از سال ‪1377‬‬ ‫به رخدادی س��االنه تبدیل شده اس��ت‪ .‬جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم «انس��ی» از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬ژوئن ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬خرداد) در کشور فرانسه برگزار می شود‪.‬‬ ‫البوم جدید ارسالن‬ ‫کامکار در راه است‬ ‫ارس�لان کامکار‪ ،‬اهنگساز و نوازنده عود و ویولن‬ ‫گفت‪ :‬مرداد به همراه گ��روه کامکارها در تهران به‬ ‫صحن��ه می روم‪ .‬این روزها در حال تمرین با اعضای‬ ‫گروه هس��تیم‪ .‬ب��رای اجرا در چند ش��هر دیگر نیز‬ ‫برنامه ری��زی کرده ایم‪ .‬به گ��زارش هنرانالین‪ ،‬این‬ ‫اهنگس��از بیان کرد‪ :‬در کنسرت تهران قطعاتی از‬ ‫س��اخته های گروه کامکارها اجرا می ش��ود‪ .‬بخش‬ ‫نخست به موسیقی سنتی و بخش دوم به موسیقی‬ ‫کردی اختصاص دارد‪ .‬بخشی از کنسرت هم شامل‬ ‫تکن��وازی کمانچه و عود اس��ت‪ .‬نیریز کامکار‪ ،‬هانا‬ ‫کامکار‪ ،‬صبا کامکار‪ ،‬بیژن کامکار‪ ،‬اردش��یر کامکار‬ ‫و‪ ...‬از اعضا و نوازندگان در کنسرت پیش رو هستند‪.‬‬ ‫کام��کار در پایان گفت‪ :‬البوم جدیدم که در مراحل‬ ‫نهایی قرار دارد‪ ،‬به زودی منتش��ر می ش��ود‪ .‬تمام‬ ‫قطعات البوم را خودم ساخته ام‪.‬‬ ‫موسیقیدان روس‬ ‫در ایران کنسرت‬ ‫برگزار می کند‬ ‫کنس��رت «یوگنی گرینکو» موسیقیدان روس‬ ‫‪ ۲۷‬تیر س��ال جاری در س��الن وزارت کشور برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬کنس��رت «یوگنی‬ ‫گرینکو» موسیقیدان روس ‪ ۲۷‬تیر در سالن وزارت‬ ‫کش��ور برگزار می شود و بلیت فروشی این کنسرت‬ ‫از دوش��نبه (‪ ۲۷‬خرداد) اغاز می ش��ود‪ .‬کنس��رت‬ ‫«یوگنی گرینکو» موس��یقیدان اهل روسیه برای‬ ‫نخس��تین بار در ایران برگزار می شود‪ .‬او با همراهی‬ ‫گروهش کنس��رت های گوناگونی را در کشورهای‬ ‫مختلف روی صحنه برده اس��ت و تیر س��ال جاری‬ ‫برای نخس��تین بار برای عالقمندان موس��یقی در‬ ‫ایران کنسرت برگزار می کند‪.‬‬ ‫تصویربرداری «اچمز»‬ ‫به پایان رسید‬ ‫مه��رداد خوش��بخت تصویرب��رداری س��ریال‬ ‫تلویزیونی «اچمز» را به پایان رساند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬تصویرب��رداری مجموعه‬ ‫تلویزیونی «اچمز» که از اواخر ابان س��ال گذشته‬ ‫کلید خورده بود‪ ،‬در روزهای گذشته در شهرستان‬ ‫کبودراهنگ به پایان رس��ید‪« .‬اچمز» برای شبکه‬ ‫س��ه تولید شده اس��ت و از گزینه های پخش از این‬ ‫شبکه پس از سریال «گاندو» است‪.‬‬ ‫«اچمز» ب��ه کارگردان��ی مهرداد خوش��بخت‬ ‫و تهیه کنندگ��ی حس��ین اقاهرن��دی‪ ،‬درام��ی با‬ ‫موقعیت ه��ای طنز اس��ت که ب��رای پخش در ‪۳۰‬‬ ‫قسمت تولید شده است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫برندگان «انسی»‬ ‫معرفی شدند‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪ 13 - 1398‬شوال ‪ 17 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1310‬پیاپی ‪2628‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نگاه نوگرایانه فرانسه به ایران‬ ‫به «کشور کباب ها» سفر کنید‬ ‫یک روزنامه فرانس��وی ب��ا نگاهی نوگرایان��ه به معرفی‬ ‫کافه ها‪ ،‬هاس��تل ها و اثار مدرن تهران پرداخته و چهره ای‬ ‫روزام��د و پوی��ا از ایران و م��ردم ان به تصویر کش��یده و با‬ ‫اش��اره ای به قیمت ها‪ ،‬س��فری ب��ه نس��بت ارزان را برای‬ ‫فرانسوی ها براورد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شمار سفر گردشگران فرانسوی به ایران‬ ‫پ��س از خروج امریکا از برجام و به دنبال ان سیاس��ت های‬ ‫محتاطانه فرانس��ه و توقف پروازهای مستقیم ایرفرانس به‬ ‫تهران کاهش یافته است‪ .‬این را امارهای در اختیار سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری و بررسی های‬ ‫میدانی از اژانس های گردش��گری که از فرانسه به ایران تور‬ ‫می اورند‪ ،‬تایید می کند‪ .‬باوجود چنین ش��رایطی روزنامه‬ ‫چپ گرای «لیبراس��یون» چ��اپ پاریس در گزارش��ی به‬ ‫جنبه های کمتر ش��ناخته ش��ده تهران؛ شهری که با رشد‬ ‫مکان های��ی با معماری اوانگارد روبه رو ش��ده پرداخته و با‬ ‫توصیف فضایی که در نظر فرانسوی ها کمتر شناخته شده‪،‬‬ ‫انها را به کس��ب تجربه ای متفاوت در ایران تش��ویق کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«لیبراس��یون» که تی��راژ روزانه ان ب��ه ‪ ۹۷‬هزار و ‪۲۳۸‬‬ ‫نسخه چاپی و ‪ ۹۹۰۰‬نس��خه دیجیتالی می رسد‪ ،‬به سراغ‬ ‫کافه ها در مرکز ش��هر تهران رفته اس��ت؛ گذر دانشجویان‬ ‫و مح��ل برپای��ی محافل ادبی و هنری و ب��ا توصیف فضای‬ ‫داخلی کافه ها و اش��خاصی که به انجا امد و شد دارند‪ ،‬انها‬ ‫را با مکان های مش��ابهی که در کش��ورهای پیشرفته غربی‬ ‫وجود دارد هم ردیف و یا نزدیک دانسته؛ فضاهایی که کمی‬ ‫از ش��کل مرس��وم غذاخوری های ایرانی و تزئینات شرقی‬ ‫انها‪ ،‬فاصل��ه گرفته اند و در کش��ور کباب ها‪ ،‬خوراک هایی‬ ‫برای «گیاهخواران» یا غذاهای غیرکبابی اما س��نتی مانند‬ ‫«زرشک پلو» و انواع خورشت ها سرو می کنند‪.‬‬ ‫در این گزارش چند کافه نامدار در قلب پایتخت با ش��رح‬ ‫دکوراس��یون انها‪ ،‬غالب انس��ان هایی که به انجا رفت وامد‬ ‫دارند و خوراک های زبانزدشان به همراه قیمت ها پیشنهاد‬ ‫ش��ده اند تا انتخاب را برای فرانس��وی های دوستدار کافه‪،‬‬ ‫راحت تر کند‪.‬‬ ‫نویس��نده فرانس��وی لیبراس��یون اش��اره کرده ده ها یا‬ ‫روایت سنگ هایی که جان دارند‬ ‫نمایش��گاه «جان س��نگ» روایتگر داستان سنگ هایی‬ ‫اس��ت که جان و ش��خصیت دارند؛ س��نگ هایی که تالش‬ ‫می کنند مانند انس��ان ها در مراحل گوناگون زندگی قوی و‬ ‫محکم باشند‪ ،‬خرد نشوند و صیقل پیدا کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ژیال کامی��اب درباره اث��اری که در‬ ‫نمایش��گاه جان س��نگ ارائه داده‪ ،‬می گوی��د‪ :‬به طور کلی‬ ‫کارهایم را از ادم ها و فیگورهای انس��انی ش��روع و به مرور‬ ‫انها را س��اده کردم و به شکل س��نگ صبور دراوردم‪ .‬از نظر‬ ‫من س��نگ ها همان انسان ها هستند؛ انسان ها‬ ‫ب��ا همان ش��کل هایی ک��ه دارند ام��ا در قالب‬ ‫س��نگ ها‪ .‬این نگاه شاید نوعی اشنایی زدایی و‬ ‫جان دار پنداری است‪.‬‬ ‫از نظ��ر من س��نگ ها انرژی ه��ای گوناگون‬ ‫خودش��ان را دارند و در طول زمان تغییر شکل‬ ‫می دهن��د و صیقل پیدا می کنن��د و امیدوارند‬ ‫که خرد نش��وند و نش��کنند‪ .‬همان گونه که انس��ان ها این‬ ‫مراح��ل را ط��ی می کنن��د‪ .‬او ادام��ه می دهد‪:‬‬ ‫ای��ن موضوعات دل مش��غولی های ش��خصی‬ ‫من اس��ت‪ .‬نقاش ه��ا موضوعاتی که دوس��ت‬ ‫دارن��د را به تصویر می کش��ند و م��ن نیز خانه‬ ‫و مح��ل زندگ��ی ام را دوس��ت دارم‪ ،‬به همین‬ ‫خاطر هم همواره انها را به س��اده ترین ش��کل‬ ‫می کشیدم‪.‬‬ ‫س��پس به مرور زمان به مرحله ای رس��یدم که فیگورها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ جواب جدول‬ ‫شماره ‪164‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ک ش‬ ‫ن‬ ‫س گ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کتاب‬ ‫‪5‬‬ ‫«جیمز پترسون» پرفروش شد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ش‬ ‫ز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫متن س��خنرانی دکتر رس��ول جعفریان‪،‬‬ ‫اس��تاد ح��وزه و دانش��گاه در ایی��ن اعطای‬ ‫بیست وشش��مین جایزه ادبی‪-‬تاریخی بنیاد‬ ‫موقوفات افش��ار که به دانشمند ژاپنی جناب‬ ‫اقای س��ه کی اهدا شد‪ :‬اکنون که این مطلب‬ ‫را در ای��ن محفل ارجمند که به منظور اهدای‬ ‫تو ششمین جایزه ادبی و تاریخی بنیاد‬ ‫بیس ‬ ‫موقوفات محمود افش��ار به اقای سه کی برگزار شده ارائه کردم‪ ،‬مناسب‬ ‫است س��خنی هم درباره ایشان بگویم‪ 10 .‬سالی است که با ایشان اشنا‬ ‫و دوست هس��تم و واسطه اش��نایی ما هم جناب اقای مطلبی کاشانی‬ ‫بودند‪ .‬در س��ال هایی که در کتابخانه مجلس بودم (‪ )87-91‬هر سال از‬ ‫ایشان برای مطالعه روی مرقعات کتابخانه مجلس دعوت شد و هر بار ‪2‬‬ ‫ماه یا بیشتر در انجا به پژوهش می پرداختند‪ .‬سال گذشته و تاکنون این‬ ‫توفیق را داش��تیم که در کتابخانه مرکزی در خدمت ش��ان باشیم‪ .‬اقای‬ ‫س��ه کی‪ ،‬مردی ساده زیست‪ ،‬ارام‪ ،‬پرکار‪ ،‬دقیق و سخت عاشق کارشان‬ ‫هس��تند؛ چیزی که رمز موفقیت ایشان و تمام کسانی است که به کاری‬ ‫عالقه مندند‪ .‬وجود ایش��ان در دانش��گاه تهران‪ ،‬افتخاری برای دانشگاه‬ ‫است؛ جایی که باید برای ترویج علم و فرهنگ ایرانی تالش کند‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین راه های تالش‪ ،‬پذیرایی از دانش��مندان زبده ای است که بدون‬ ‫حاش��یه و با متانت تمام به کارهای علمی می پردازند؛ کارهایی که یک‬ ‫س��ر ان در ایران و س��ر دیگرش در دانش و هنر جهانی است و ما را با دنیا‬ ‫مرتبط می کند‪ .‬اقای س��ه کی از کس��انی است که فن ایرانی را در زمینه‬ ‫نسخه پردازی و مرقع نگاری‪ ،‬به ژاپنی ها و فراتر از ان می شناساند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪165‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬معادل فارسی این کلمه پویانما است ‪ -‬گونه ای بمب خوشه ای‬ ‫‪ -2‬حرف اثبات ‪ -‬دیدگاه ‪ -‬دستمال صورت‬ ‫‪ -3‬پس از ان ‪ -‬عالمت مفعولی ‪ -‬مجازات و کیفر ‪ -‬سرمایه جاودانی‬ ‫‪ -4‬ش��هری در المان ‪ -‬باالترین س��قف پرواز پرنده ‪ -‬از رودهای مرزی ‪ -‬اهنگ‬ ‫و صوت‬ ‫‪ -5‬هرگز نه عرب ‪ -‬شهری در استان قزوین ‪ -‬چوبدستی چاروادار‬ ‫‪ -6‬از قطعات الکترونیکی ‪ -‬نشانه خاص‬ ‫‪ -7‬ماه تابستانی ‪ -‬ورم زیر گلو‬ ‫‪ -8‬راهنمایان ‪ -‬همیشه و پیوسته‬ ‫‪ -9‬دستیار پرستار ‪ -‬کبک معروف کوهستان‬ ‫‪ -10‬اوای با مهابت درندگان ‪ -‬نشانه گاه تیر‬ ‫‪ -11‬کالم نفرین ‪ -‬از باشگاه های ورزشی اوکراین ‪ -‬سلیقه جامعه‬ ‫‪ -12‬بخش کوچک جالیز ‪ -‬نوعی کشت ‪ -‬پدر اعراب ‪ -‬باعث کمرویی‬ ‫‪ -13‬مقام و منزلت ‪ -‬از انواع اچار ‪ -‬تکرار حرفی از الفبای خودمان ‪ -‬فرزند میش‬ ‫‪ -14‬از جنگ های نادرشاه افشار ‪ -‬قاره سه تکه ‪ -‬کوتاه شده از او‬ ‫‪ -15‬بت خانه هندوستان ‪ -‬نویسنده فرانسوی سرخ و سیاه‬ ‫ن��ام رمان ماجراجویان��ه جدید «جیمز پترس��ون» و «دیوید الیس»‬ ‫باعنوان «حل نش��ده» ک��ه دنباله و جل��د دوم رمان جنای��ی پرفروش‬ ‫پترسون با نام «نامرئی » است‪ ،‬در نخستین هفته انتشار خود در فهرست‬ ‫اثار پرفروش هفتگی نیویورک تایمز قرار گرفت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬جیمز‬ ‫پترس��ون که برای ن��گارش رمان ه��ای جنایی اش به ش��هرت جهانی‬ ‫رس��یده‪ ،‬پس از انتش��ار موفقیت امیز رمان «هجدهمین ادم ربایی» در‬ ‫هفته نخس��ت مه‪ ،‬بار دیگر پس از روانه کردن رمان حل نش��د ه به بازار‬ ‫به موفقیت دس��ت یافت‪ .‬رمان حل نش��ده به قل��م دیوید الیس و جیمز‬ ‫ن درحالی در نخستین هفته انتش��ارش در رتبه سوم فهرست‬ ‫پترس��و ‬ ‫هفتگی پرفروش های نیویورک تایم��ز قرار گرفت که نام این اثر در بین‬ ‫‪ ۱۰‬رمان داستانی پرفروش امازون نیز دیده می شود‪.‬‬ ‫بزرگ ترین نمایش��گاه اثار «پیکاس��و» در چین ‪ 25‬خرداد (‪ 15‬ژوئن) با حضور بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬اثر از این هنرمند اغاز به کار کرد‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از ار اف ای‪« ،‬تولد یک نابغه»‬ ‫نام رویدادی اس��ت که برترین اثار «پیکاس��و» از جمله برخی تابلوهای این هنرمند که در‬ ‫موزه «پیکاسو» واقع در فرانسه نگهداری می شوند را در قالب یک نمایشگاه گرد هم اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نمایش��گاه در کنار تابلوهای این هنرمند‪ ،‬برخی از مجسمه ها‪ ،‬طراحی های‬ ‫اولیه و تصاویر دوران جوانی پیکاس��و هم به نمایش عموم گذاش��ته می ش��ود‪ .‬نخس��تین‬ ‫نمایشگاه اثار هنری «پیکاسو» در چین در سال ‪ ۱۳۶۲‬همزمان با بازدید رئیس جمهوری‬ ‫وقت فرانس��ه از پکن برگزار ش��د‪ .‬در ان رویداد تنها ‪ ۳۳‬اثر هنری از «پیکاسو» به نمایش‬ ‫گذاش��ته شد‪ .‬نمایشگاه امس��ال که تا ‪ 10‬شهریور (اول س��پتامبر) به فعالیت خود ادامه‬ ‫می دهد‪ ،‬در مرکز هنرهای معاصر پکن با تمرکز بر اثار ‪ 3‬دهه اولیه فعالیت «پیکاسو» اغاز‬ ‫به کار کرده است‪ .‬به دلیل ارزش باالی هر یک از تابلوهای نقاشی که برخی از انها به باالی‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون دالر می رسد‪ ،‬این اثار در ‪ 7‬پرواز مجزا به چین منتقل شدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سفیر ژاپنی مرقع نگاری‬ ‫«پیکاسو» مهمان اسیا می شود‬ ‫سیستم جامع اطالعاتی در هلند‬ ‫مجتبی لشکر بلوکی‪ ،‬اس�تاد دانشگاه‪ :‬در هلند تمام‬ ‫پرداخت های حمایتی و یارانه ای (توسالخ) کامال متناسب با‬ ‫نیاز و س��طح درامد افراد پرداخت می ش��ود‪ .‬این گونه نیست‬ ‫گشاده دس��تانه و با چش��مان بس��ته به همه یارانه داده شود‪.‬‬ ‫دولت یک پایگاه اطالعاتی جامع‪ ،‬ش��فاف و کامل دارد‪ .‬تمام‬ ‫اطالعات که از درگاه های گوناگون ازسوی خودتان یا دیگران‬ ‫وارد می شود‪ ،‬در یک پایگاه اطالعاتی جامع ثبت می شود که‬ ‫‪ ۶۰۰‬نهاد و س��ازمان دولتی به این س��امانه متصل هستند و‬ ‫حس��ب نیاز‪ ،‬به برخی اطالعات ان دسترس��ی دارند‪ .‬هر تغییری ک��ه در میزان دارایی‪،‬‬ ‫محل س��کونت‪ ،‬تعداد فرزندان مهدکودکی‪ ،‬دانش اموز و دانش��جو‪ ،‬میزان حقوق‪ ،‬نوع‬ ‫ماش��ین‪ ،‬میزان اجاره و مالیات و‪ ...‬اتفاق بیفتد در دس��ترس ‪ ۶۰۰‬س��ازمان دولتی قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬قرارداد اجاره خانه تان را نه فقط خود ش��ما بلک��ه صاحبخانه و اژانس امالک‬ ‫موظفن��د به دولت اط�لاع دهند‪ .‬خب وقتی چنین اطالعاتی وج��ود دارد چه اتفاقی در‬ ‫هلن��د می افت��د؟ دولت دو رابطه مالی اصلی با م��ردم دارد؛ یکی زمانی که پول می گیرد‬ ‫(مالیات و عوارض) و دیگری زمانی که پول می دهد (یارانه و پرداخت حمایتی)‪ .‬مالیات‬ ‫و عوارض‪ :‬وقتی دولت سطح مالی فرد یا خانوار را محاسبه کرد متناسب با وضعیت مالی‪،‬‬ ‫از وی مالیات و عوارض می گیرد و بخش��ودگی زیادی را نیز ش��امل برخی افراد می کند‪.‬‬ ‫در هلند ش��هروندان موظفند س��االنه حدود ‪ ۸۰۰‬یورو برای جم��ع اوری زباله و مالیات‬ ‫فاضالب پرداخت کنند اما ش��ما می توانید درخواس��ت بدهید از ای��ن عوارض (مالیات‬ ‫شهری) معاف شوید‪ .‬چگونه؟ به راحتی! چون شهرداری به اطالعات شما دسترسی دارد‬ ‫و درخواس��ت شما را راستی ازمایی می کند‪ .‬یارانه یا پرداخت های حمایتی‪ :‬دولت هلند‬ ‫تمام کمک هزینه ها و یارانه های خود را منوط به اطالعاتی که از وضعیت مالی شما دارد‪،‬‬ ‫می کند؛ یعنی به خانواده الف ‪ ۱۰۰۰‬یورو و به خانواده ب ‪ ۱۲۰۰‬یورو کمک می کند‪ .‬این‬ ‫است معجزه کشورداری مبتنی بر اطالعات‪ .‬ان عدالتی که ما همیشه از ان دم می زنیم‪،‬‬ ‫س��ازکارش ان اس��ت که دولت مبتنی بر یک پایگاه اطالعاتی جامع تصمیم گیری کند‪،‬‬ ‫با چشمانی کامال باز‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬فصل بهار ‪ -‬پرنور و درخشان ‪ -‬شخص‬ ‫‪ -2‬ناخوشایند ‪ -‬در مقابل چهره‬ ‫‪ -3‬گذشت ایام ‪ -‬فرمان مغولی ‪ -‬زمزمه به اواز اهسته‬ ‫‪ -4‬ضمیر جمع ‪ -‬شامه نواز ‪ -‬بخش اصلی رایانه ‪ -‬نیروی زندگی بخش‬ ‫‪ -5‬رودی در کشور میانمار ‪ -‬بلندقامت ‪ -‬میان و درون‬ ‫‪ -6‬عالمت برابر در ریاضی ‪ -‬پدربزرگ‬ ‫‪ -7‬پوستین ‪ -‬نام قدیم اصفهان ‪ -‬درس درست نوشتن‬ ‫‪ -8‬نوک مثلث ‪ -‬ظاهر بنا‬ ‫‪ -9‬برنج فروش ‪ -‬اوای تعجب ‪ -‬خاک سرخ صنعتی‬ ‫‪ -10‬ابزاری در درودگری ‪ -‬از وسایل تولید اتش‬ ‫‪ -11‬امر به اوردن ‪ -‬پرس��ش از جا و مکان کس��ی ‪ -‬جزیره ای در شرق‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪ -12‬توخالی ‪ -‬مبتال به چشم درد ‪ -‬اب بینی ‪ -‬لحظه بسیار کوتاه‬ ‫‪ -13‬می گیرند تا در پناه باشد ‪ -‬دعا در مقام نشدن ‪ -‬قرص دارویی‬ ‫‪ -14‬فرهنگ نامه معروف فرانسه ‪ -‬سراینده زهره و منوچهر‬ ‫‪ -15‬صابون خیاطی ‪ -‬باغ افالطون ‪ -‬نوعی دام شکارچی‬ ‫‪9‬‬ ‫را ب��ا هم ادغام کردم و این فیگورها نیز خودش��ان را به نفع‬ ‫س��نگ ها کنار کشیدند؛ شاید به این دلیل که توان مجادله‬ ‫با س��نگ ها را در خود نمی دیدند و در نهایت این س��نگ ها‬ ‫بودند که غالب شدند‪.‬‬ ‫او یاداور می ش��ود‪ :‬من تابع هیچ س��بک و مکتب خاصی‬ ‫نیس��تم‪ .‬ممکن است برخی دوس��تان بگویند که کارهایم‬ ‫انتزاعی است‪ ،‬اما واقعیت این است که وقتی نقاشی می کنم‬ ‫اصال به این موضوعات و طبقه بندی ها فکر نمی کنم‪.‬‬ ‫درنگ‬ ‫جدول‬ ‫‪6‬‬ ‫حت��ی صدها مکان ش��بیه ای��ن کافه ها در ته��ران وجود‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن گزارش حتی برای معرفی محل خواب‪ ،‬س��راغ‬ ‫هتل های لوکس و حتی ارزان تهران نرفته و «هاس��تل ها»‬ ‫(مهانپذیرها) را که پدیده ای نو در این شهر اما شناخته شده‬ ‫برای اروپایی ها اس��ت‪ ،‬معرفی ک��رده‪ .‬تعرفه یک تخت در‬ ‫یکی از این هاس��تل های واقع در مرکز تهران برای افرادی‬ ‫ک��ه می خواهند با بودجه کم س��فر کنند‪ ۱۰ ،‬یورو و هزینه‬ ‫اتاق اختصاصی ‪ ۳۵‬یورو است‪.‬‬ ‫برای ش��هرگردی هم انچه معرفی ش��ده مانند همیشه‬ ‫کاخ گلس��تان‪ ،‬موزه ملی یا مجموعه سعداباد و حتی موزه‬ ‫جواهرات س��لطنتی نب��وده‪ ،‬بلکه مجموعه پ��ارک الله با‬ ‫پیرمردهایی در حال ش��طرنج بازی یا جوانان مشغول بازی‬ ‫والیب��ال در کنار م��وزه هنرهای معاصر و م��وزه فرش‪ ،‬پل‬ ‫طبیعت که طراح ان یک بانوی جوان ایرانی بوده و دس��ت‬ ‫اخر موزه دفاع مقدس که برای درک بهتر به نس��خه مشابه‬ ‫ان در پاریس اشاره شده‪ ،‬معرفی شده اند‪.‬‬ ‫عل�ی نعیمی‪ ،‬روزنامه نگار‪ :‬فکر می کردم دیگر دوره اش‬ ‫س��ر امده؛ اما بساط دی وی دی های قاچاق را که کنار خیابان‬ ‫دی��دم فهمیدم ریش��ه این اتفاق که ‪ 15‬س��ال پیش به ظاهر‬ ‫قطع ش��ده بود باز هم مثل یک علف هرز رشد کرده و می توان‬ ‫نشانه هایش را دقیق تر در سطح شهر جست وجو کرد‪.‬‬ ‫مرد دس��تفروش ب��ا چهره س��وخته و افتاب خ��ورده اش‬ ‫درس��ت روبه روی ایس��تگاه مترو در خیابان شهید بهشتی و‬ ‫کمی پایین تر از س��ینما ازادی داشت فیلم های روز سینمای‬ ‫ای��ران را می فروخ��ت‪ .‬هر دی وی دی ‪ ۱۰‬ه��زار تومان‪ .‬حیرت کردم از اس��امی فیلم ها؛‬ ‫«سرخپوس��ت»‪« ،‬زهر مار»‪« ،‬رحمان ‪« ،»۱۴۰۰‬ش��بی که ماه کامل شد» که همگی یا‬ ‫یک ماه پیش اکران ش��دند یا االن روی پرده هس��تند‪« .‬زهر مار» که اصال هنوز نیامده‬ ‫و قرار اس��ت از چهارش��نبه اکران ش��ود! به او می گویم‪ :‬اینها که هنوز روی پرده هستن‪.‬‬ ‫کیفیت فیلم هات پرده ایه؟‬ ‫می گوید‪ :‬نه‪ ،‬همگی اورجیناله‪ .‬همشون نسخه های وزارت ارشاده!‬ ‫وزارت ارش��اد را نمی دان��م از کج��ا اورد‪ .‬انق��در با اطمینان حرف م��ی زد و اعتماد به‬ ‫نفس داش��ت که کمترین شک و شبهه نسبت به حرف هایش در ذهن ایجاد می شد‪ .‬اما‬ ‫اگر حرفش واقعیت داش��ته باش��د یک فاجعه تمام عیار است‪.‬منبع پخش این نسخه ها‬ ‫کجاست؟‬ ‫چند قدمی از بس��اطش دور ش��دم‪ .‬باز هم مردد بودم‪ .‬باید خبر رش��د و نمو این افعی‬ ‫هزار س��ر را که نش��انه هایش دوباره دیده می ش��د در قالب یک خبر یا گزارش منتش��ر‬ ‫می کردم‪ .‬برگش��تم تا برای گزارش��م سند معتبر داشته باش��م‪ .‬گوشی تلفن همراهم را‬ ‫دراوردم و سعی کردم از میان شمشادها‪ ،‬طوری که دستفروش متوجه نشود از بساطش‬ ‫عکس بگیرم؛ فقط از بس��اطش‪ .‬برای همین دوربین را به سمت پایین گرفتم و عکسم را‬ ‫انداختم‪ .‬فروش��نده متوجه ش��د‪ .‬من به راهم ادامه دادم و فروشنده دنبالم دوید‪ .‬جلوی‬ ‫راهم را گرفت و ش��روع ک��رد اصرار کردن که عکس را پاک کنم‪ .‬دس��تش را پس زدم و‬ ‫خواستم به راهم ادامه دهم‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬گفتم پاک کن‪ .‬زنگ می زنم پلیس بیاد!‬ ‫هم خنده ام گرفته بود و هم حیرت کرده بودم از این حجم از اعتماد به نفس‪ .‬قاطعانه‬ ‫گفت��م‪ :‬همی��ن االن زنگ بزن پلی��س‪ ،‬اگر نزنی خودم می زنم‪ .‬وقت��ی دید خیلی جدی‬ ‫و مصم��م حرف می زنم‪ ،‬جا خورد‪ .‬دیگر ان تحکم اولیه را نداش��ت‪ .‬حرف هایش ش��بیه‬ ‫التماس ش��د‪ .‬دیگر تهدید نمی کرد‪ .‬گفت‪ :‬نامردیه‪ .‬پاک کن عکس��و؛ چیکار به کار من‬ ‫داری؟‬ ‫گفتم‪ :‬با تو کاری ندارم‪ .‬از بساطت عکس گرفتم‪.‬‬ ‫با دس��ت پس��ش زدم و به راهم ادامه دادم‪ .‬مرد دس��تفروش که ح��اال چند قدمی را‬ ‫همراه من امده بود میان بس��اط دی وی دی هایش و من که از او دور می ش��دم مانده بود‪.‬‬ ‫نمی دانس��ت من را به پاک کردن عکس مجاب کند یا بساطش را که کسی باالی سرش‬ ‫نبود جمع وجور کند‪ .‬شروع به فحاشی کرد‪ .‬می خواست با فحش های کش دار و ابدارش‬ ‫من را به نقطه ای برساند که با او دست به گریبان شوم و به احتمالی در میان این زدوخورد‬ ‫به هدفش برسد‪ .‬به فحش هایش اهمیت ندادم‪ .‬من عکسم را گرفته بودم و باید گزارشی‬ ‫می نوش��تم‪ .‬مشکل مرد دستفروش نبود که خیال می کرد من به او و سفره زندگی اش و‬ ‫کسب وکارش تعرض کرده ام‪ .‬مشکل سیستمی بود که این فرصت را به او داده تا در این‬ ‫اشفته بازار که هر روز یک اتفاق تازه می افتد‪ ،‬او هم سود خودش را ببرد‪.‬‬ ‫مرد دس��تفروش به طور حتم از زحمتی که پشت س��اخت فیلم ها وجود داشت‪ ،‬خبر‬ ‫نداش��ت‪ .‬او گمان می کرد کسی به بساط کاسبی اش دست درازی کرده و نانش را بریده‬ ‫اس��ت‪ .‬او به فک��ر ‪ ۱۰‬هزار تومانی هایی بود که بابت ه��ر دی وی دی از مردم می گرفت و‬ ‫به گمانش ازارش به کس��ی هم نمی رس��ید‪ ،‬در حالی که اگر باخبر بود همین ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومانی ها باعث می ش��ود میلیاردها تومان سرمایه یک فیلم نابود شود و عده بسیاری از‬ ‫نان خوردن بیفتند به احتمالی در فحش هایی که به من می داد تجدید نظر می کرد! البد‬ ‫او با این اتفاق بس��اطش را از انجا جمع و در جای دیگری ش��روع به فروش فیلم هایش‬ ‫می کند‪ .‬اگر ریش��ه این اتفاق خشک نش��ود باید مجلس ختم باشکوهی برای سینمای‬ ‫ایران بگیریم‪ .‬فحش های فروش��نده صدای میخ هایی بود که به تابوت س��ینمای ایران‬ ‫کوبیده می شد!‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫امادگی برای مجلس ختم سینمای ایران‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!