روزنامه صمت شماره 1317 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1317

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1317

روزنامه صمت شماره 1317

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫پرونده الکترونیک نظام سالمت‬ ‫گام دوم در تحول سالمت‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1317‬پیاپی ‪2635‬‬ ‫برای صادرات غیرنفتی‬ ‫فرش قرمز پهن می کنیم‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫توسعه عدالت اجتماعی‬ ‫با رفع دغدغه تامین مسکن‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫شرایط ارائه تسهیالت‬ ‫پیچیده تر نشود‬ ‫رونق تولید در اصناف‬ ‫با اصالح قوانین‬ ‫پیش به سوی‬ ‫فوالد پاک‬ ‫اعتیاد اقتصاد فرودگاه ها‬ ‫به دالرهای ناوبری‬ ‫پاتک گردشگری ایران‬ ‫به تحریم ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرداخت تسهیالت؛ درمان یا درد؟‬ ‫موضوع ارائه تس��هیالت به واحدهای صنعتی تا کنون با انتقادهایی روبه رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که هنوز خبری از اصالح شیوه تسهیالت دهی شنیده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬برخی از کارشناس��ان اقتصا د و صنعت معتقدند شیوه تسهیالت دهی‬ ‫چند مش��کل را پیش روی کشور قرار می دهد که نمی توان از کنار انها به سادگی‬ ‫گذش��ت‪ .‬از جمله اینکه بانک ها ت��وان چندانی برای پرداخت تس��هیالت ندارند‬ ‫و س��پرده بانک��ی در کش��ور رو به کاهش اس��ت‪ .‬همچنین دق��ت در پرداخت و‬ ‫اهلیت س��نجی دریافت کنندگان تس��هیالت موضوعی است که همیشه از طرف‬ ‫کارشناس��ان مورد نقد بوده است‪ .‬برخی از کارشناسان مشکل را در سیاست های‬ ‫باالدس��ت می دانند‪ .‬به هر سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پرداخت تسهیالت‬ ‫را مهم تری��ن راه��کار تقویت واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط می داند و در‬ ‫جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی ابراز امیدواری کرد که پرداخت‬ ‫تسهیالت سرعت یابد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تیر خصوصی سازی‬ ‫روی سیبل خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از تاثیر اخرین سیاست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تقویت بنگاه های کوچک و متوسط گزارش می دهد‬ ‫چهره ‬ ‫باید از ازادی های مشروع‬ ‫صیانت کنیم‬ ‫رئیس جمهوری تحقق پرونده الکترونیک نظام س�لامت را از قول های دولت تدبیر‬ ‫و امید عنوان کرد و گفت‪ :‬این طرح اغاز گام دوم در تحول س�لامت در کش��ور است‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حسن روحانی روز گذشته با حضور در رصدخانه‬ ‫اطالعات نظام س�لامت کشور مستقر در وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫دس��تور اغاز اس��تقرار پرونده الکترونیک نظام سالمت در کش��ور را صادر کرد‪ .‬وی در‬ ‫س��خنانی اظهار کرد‪ :‬امروز ش��اهد تحقق یکی از ارزوهای دیرین خود هستم‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۲۱‬سال پیش در یکی از کشورها نظام دولت الکترونیک را در یک جلسه چندساعته‬ ‫‪2‬‬ ‫برای من توضیح دادند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توسعه عدالت‬ ‫اجتماعی‬ ‫با رفع دغدغه‬ ‫تامین مسکن‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در حالی که التهاب های بین المللی ناشی از جنگ‬ ‫اقتصادی امریکا علیه ایران ادامه دارد‪ ،‬روند تورمی‬ ‫ناش��ی از این بازی های سیاس��ی برخی مولفه های‬ ‫موث��ر بر تورم مانند ن��رخ ارز و طال را تا حدودی از‬ ‫نفس انداخته اس��ت‪ .‬در این بین التهاب های ناشی‬ ‫از تالط��م جریان تورمی از بخش��ی به بخش دیگر‬ ‫منتقل می ش��ود‪ .‬از جمله این بخش ها می توان به‬ ‫بازار مس��کن اش��اره کرد که گوی سبقت را از نظر‬ ‫میزان تورم از بازار ارز و طال ربوده است‪.‬‬ ‫در این ماه های س��ال افراد بس��یاری را می توان‬ ‫مشاهده کرد که با رصد سایت ها‪ ،‬بنگاه های مشاوره‬ ‫امالک و اگهی روزنامه ها در تالش و تکاپو هستند‬ ‫تا بلکه مس��کن مناس��بی پیدا کنن��د و این یعنی‬ ‫خسارت برای کشور‪ .‬اثار و پیامدهای تورم عارضی‬ ‫بر اقتصاد کش��ور باعث شده بس��یاری از خانواده ها‬ ‫به ویژه ان بخ��ش از جامعه که با حقوق ثابت امرار‬ ‫مع��اش می کنند‪ ،‬در تامین مس��کن با مش��کالت‬ ‫ج��دی روبه رو ش��وند‪ .‬کاهش دامنه ه��رم طبقات‬ ‫میان��ی جامع��ه و حرکت ان به س��مت دهک های‬ ‫پایین و رش��د ان‪ ،‬هش��دارهایی است که موفقیت‬ ‫برخی سیاس��ت های اجرایی را م��ورد تردید جدی‬ ‫ق��رار می ده��د‪ .‬گس��ترش رفاه زدگی برخ��ی افراد‬ ‫جامعه به قیمت تضعیف طبقات ضعیف تر‪ ،‬توس��عه‬ ‫مدرس��ه های غیردولتی خاص با شرایط و امکانات‬ ‫ویژه و نبود توجه بایس��ته به مدرس��ه های دولتی‪،‬‬ ‫کاهش یا توقف روند ساخت وساز مسکن اجتماعی‬ ‫و‪ ...‬نش��انه هایی از انحراف جریان توس��عه کشور از‬ ‫روند توس��عه متوازن به س��مت توس��عه مبتنی بر‬ ‫نظام اقتصادی سرمایه داری ناقص است‪ .‬به هرحال‬ ‫درحال حاض��ر بازار ای��ن بخش ها به ویژه مس��کن‬ ‫شرایط سخت و ناگواری را تجربه می کند و افزایش‬ ‫نرخ لجام گسیخته و ساماندهی نشدن بازار ازسوی‬ ‫متولیان اصلی به ویژه وزارت راه و شهرسازی باعث‬ ‫ش��ده قیمت گذاری در این حوزه ه��ا حالت فردی‪،‬‬ ‫دلبخواهی و غیرقانونمندی پیدا کند که این موضوع‬ ‫نمی تواند ارتباط مس��تقیمی با رون��د جریان تورم‬ ‫حاکم بر اقتصاد کش��ور داشته باشد‪ .‬بخش مهم و‬ ‫اصلی این نابسامانی ناشی از رفتارهای غیراقتصادی‬ ‫و دالل ب��ازی برخی افراد و جریان ه��ا دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫به ط��ور مثال در حوزه مس��کن براس��اس امارهای‬ ‫موجود نزدیک ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد واحدهای مسکونی‬ ‫در سطح کالنش��هر تهران به دالیل گوناگون مانند‬ ‫زیاده خواه��ی برخی افراد و دالالن خالی از س��کنه‬ ‫اس��ت که این امر یعنی ات�لاف منابع و احجاف به‬ ‫حق��وق مصرف کنندگان و اخالل در روند اقتصادی‬ ‫کشور که دالیل گوناگونی نیز می تواند داشته باشد؛‬ ‫ازجمل��ه حرکت جریان س��رمایه های س��پرده در‬ ‫بانک های کش��ور به سمت ارز‪ ،‬طال‪ ،‬مسکن و حتی‬ ‫خودرو که منج��ر به ایجاد نی��از غیرواقعی و تورم‬ ‫لجام گس��یخته می ش��ود‪ .‬در حوزه مسکن افزایش‬ ‫ن��رخ مولفه های موثر بر نرخ س��اخت هم از عوامل‬ ‫این نابسامانی به ش��مار می رود که در برخی موارد‬ ‫گوی سبقت را از روند تورمی کشور هم ربوده است‪.‬‬ ‫افزایش تقاضای کاذب برای مسکن در کنار فعالیت‬ ‫دالل گونه برخی افراد‪ ،‬س��ایت های مسکن و حتی‬ ‫برخی مش��اوران امالک در کارشناس��ی غیرواقعی‬ ‫ارزش ملک‪ ،‬جریان بازار مسکن را به سمتی هدایت‬ ‫کرده که ام��روزه خرید یک واحد مس��کونی برای‬ ‫برخی افراد جامعه در ح��د رویایی غیرقابل تحقق‬ ‫باقی مانده اس��ت‪ .‬در این شرایط وظایف و جایگاه‬ ‫دولت در تدوین سیاست های حمایتی و تولید انبوه‬ ‫مسکن های استیجاری برای افراد با سطوح درامدی‬ ‫ثابت به عنوان یک راهکار مهم تلقی می شود؛ امری‬ ‫که ازس��وی کشورهای توس��عه یافته به شکل بسیار‬ ‫جدی دنبال می ش��ود‪ .‬تمام این موارد باعث ش��ده‬ ‫نگرانی ها در حوزه مس��کن و نظام معیشتی جامعه‬ ‫و نیازهای اولیه زندگ��ی مردم امروزه به عنوان یک‬ ‫دغدغه مهم مطرح ش��ود که الزم است برای پایان‬ ‫یافتن این داستان تکراری تدابیر اصولی و مناسبی‬ ‫ازسوی متولیان امر اندیشیده شود‪ .‬در این حوزه ها‬ ‫بای��د قائل ب��ه مداخله حداکثری دولت در بس��یج‬ ‫امکانات و س��ازماندهی انها برای حل این مشکالت‬ ‫ب��ود‪ .‬اینک��ه روزانه بخش��ی از انرژی مفی��د افراد‬ ‫جامعه در تالطم تامین مس��کن‪ ،‬خری��د ارز‪ ،‬بازی‬ ‫ب��ا نرخ خودرو و ثبت نام در مدرس��ه های مناس��ب‬ ‫ب��رای فرزندان تلف ش��ود‪ ،‬نش��ان از برنامه ریزی و‬ ‫سیاس��ت های غلطی دارد که س��رانجام ان دغدغه‬ ‫و نارضایتی های اجتماعی اس��ت‪ .‬باتوجه به مطالب‬ ‫پیش گفته می توان مدعی ش��د ک��ه مدیریت عالی‬ ‫دولت در تدبیر امور جامعه باید در تمرکز جدی بر‬ ‫‪ ۴‬بخش مهم و تاثیرگذار نظام معیش��ت و اموزش‬ ‫خانوده یعنی‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬مس��کن‪ ،‬بهداشت‬ ‫و اشتغال تجلی پیدا کند‪ .‬بی شک حل معضالت در‬ ‫این بخش ها عالوه بر توسعه عدالت اجتماعی زمینه‬ ‫رفع بس��یاری از نگرانی های جامعه را نیز تا حدود‬ ‫زیادی فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری تحقق پرون��ده الکترونیک نظام‬ ‫س�لامت را از قول های دول��ت تدبیر و امید عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬این طرح اغاز گام دوم در تحول س�لامت در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی روز گذش��ته با حض��ور در رصدخانه‬ ‫اطالع��ات نظام س�لامت کش��ور مس��تقر در وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی دس��تور اغاز‬ ‫اس��تقرار پرونده الکترونیک نظام سالمت در کشور را‬ ‫صادر کرد‪ .‬وی در س��خنانی اظهار کرد‪ :‬امروز ش��اهد‬ ‫تحقق یکی از ارزوهای دیرین خود هس��تم‪ .‬حدود ‪۲۱‬‬ ‫س��ال پیش در یکی از کشورها نظام دولت الکترونیک‬ ‫را در یک جلس��ه چندس��اعته برای من توضیح دادند‪.‬‬ ‫وقتی از ان س��فر برگش��تم این ط��رح را در مالقاتی با‬ ‫رهبر معظم انقالب توضیح دادم‪ .‬ایشان به من فرمودند‬ ‫«ش��ما به مقام��ات دولتی بگویید ای��ن کار را در ایران‬ ‫دنبال کنند»‪ .‬رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬من‬ ‫ه��م این موضوع را به مس��ئوالن ان زم��ان که مربوط‬ ‫به سال ‪ ۷۷‬و ‪ ۷۸‬اس��ت‪ ،‬اعالم کردم‪ .‬روحانی گفت‪ :‬از‬ ‫اغ��از دولت تدبیر و امی��د هم یکی از اهداف من تحقق‬ ‫دولت الکترونیک به ویژه در بخش سالمت بود‪ .‬ارزوی‬ ‫من ای��ن بود که در پای��ان دولت یازدهم به س�لامت‬ ‫الکترونیک برسیم که به تاخیر افتاد‪ .‬وی افزود‪ :‬در اغاز‬ ‫دولت دوازدهم تاکید من به همه سازمان ها این بود که‬ ‫ما به این نظام دست پیدا کنیم؛ البته ان زمان قول داده‬ ‫شد که در سال ‪ ۹۷‬این موضوع تحقق پیدا می کند‪ ،‬اما‬ ‫بعد گفتند اوایل س��ال ‪ ۹۸‬این طرح اجرایی می شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری خطاب به مس��ئوالن وزارت بهداشت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬خوش��حالم شما با جدیت و تالش در طول‬ ‫این چند ماه این کار را دنبال کردید و به ثمر رساندید‪.‬‬ ‫روحانی یاداور ش��د‪ :‬این طرح یکی از قول های دولت‬ ‫رئیس قوه قضاییه روز گذش��ته در همایش سراس��ری قوه قضاییه با‬ ‫اش��اره به اینکه ه��رگاه از ظرفیت های داخلی اس��تفاده کردیم اثارش‬ ‫را دیدی��م و ام��روز ه��م توجه به ظرفیت ه��ای داخلی ما را از ش��رایط‬ ‫کنون��ی خ��ارج می کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید کار به گونه ای در کش��ور دنبال‬ ‫ش��ود که بتوانیم س�لامت نهاد قضایی و اداری کش��ور را تثبیت کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یما حجت االسالم والمس��لمین رئیسی‪،‬‬ ‫سرمایه اجتماعی را از مهم ترین سرمایه های کشور خواند و گفت‪ :‬همه‬ ‫مسئوالن و کارگزاران نظام باید مردم را باور کنند و این سرمایه اجتماعی‬ ‫بس��یار مهم است‪ .‬همچنین به گزارش ایس��نا‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی در‬ ‫گفت وگویی تلویزیونی در اس��تانه س��الگرد گرامیداشت شهدای هفتم‬ ‫تیر درباره موضوع رس��یدگی به اموال مسئوالن باتوجه به قانونی که در‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه نهایی شده‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫قانون پیش بینی شده همه مسئوالن فهرست اموال خود را در اختیار قوه‬ ‫در زمینه حقوق ش��هروندی و دولت الکترونیک است‬ ‫و این اغاز گام دوم تحول س�لامت در کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬بس��یار خوشحالم که امروز این‬ ‫کار شروع شده است‪ .‬می دانم رضایت بسیار زیادی در‬ ‫ش��هروندان ایرانی به وجود خواهد اورد‪ .‬با اجرای این‬ ‫ط��رح رفاه افزایش می یابد‪ ،‬در وقت مردم صرفه جویی‬ ‫می ش��ود و هزینه درمان کاهش پیدا می کند‪ .‬روحانی‬ ‫اجرای این طرح را کار بسیار ارزشمندی برای پزشک‪،‬‬ ‫پژوهش ه��ا در این��ده و پیش��گیری از م��واردی که‬ ‫به احتمالی موارد بحران س�لامت خواهد بود‪ ،‬دانست‪.‬‬ ‫پرونده الکترونیک س�لامت مجموع��ه ای از داده ها و‬ ‫اطالعات مربوط به رخدادهای س�لامت مردم از پیش‬ ‫از تولد تا هنگام مرگ است که در بستر الکترونیک امن‬ ‫ذخیره می شود‪ .‬دسترس��ی به بخشی از این اطالعات‬ ‫در ه��ر م��کان و زم��ان منحصرا در اختی��ار و مالکیت‬ ‫باید از ازادی های مشروع صیانت کنیم‬ ‫قضاییه قرار دهند‪ .‬البته ابهام هایی در قانون وجود داش��ت و کار متوقف‬ ‫ش��د اما ایین نامه اجرای این قانون تهیه و ابالغ و س��امانه ثبت اموال نیز‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬همه مسئوالن باید فهرست اموال خود را به رئیس قوه‬ ‫قضاییه بدهند و رئیس قوه این فهرس��ت را به رهبر معظم انقالب اعالم‬ ‫می کند اما بنده نخستین کسی هستم که اعالم می کنم فهرست اموالم‬ ‫را عالوه بر رهبر معظم انقالب به طور شفاف در اختیار مردم قرار می دهم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همه مس��ئوالن از جمله نمایندگان و مسئوالن مجلس‪،‬‬ ‫قض��ات و تمام مس��ئوالن قوه قضاییه‪ ،‬وزی��ران و تمام اعضای دولت که‬ ‫صاحب سمت هستند‪ ،‬باید فهرست اموال شان را در سامانه خوداظهاری‬ ‫ثبت کرده باش��ند‪ .‬رئیس نهاد قضا در بخش دیگری از س��خنانش ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما باید از ازادی های مش��روع صیانت کنیم و در دس��تور کار بنده‬ ‫ای��ن مس��ئله وجود دارد‪ .‬قان��ون در این زمینه ابهام های��ی دارد که باید‬ ‫رفع کنیم‪ .‬موضوع ازادی های مش��روع از افتخارات نظام اسالمی است‪.‬‬ ‫صاحب پرونده اس��ت و تنها در ص��ورت اجازه فرد و با‬ ‫رعای��ت قواعد محرمانه و حری��م خصوصی در اختیار‬ ‫نظام سالمت به صورت تجمیعی و اشخاص مجاز قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬درحال حاضر ‪ ۴۴‬دانش��گاه کش��ور (با‬ ‫پوشش ‪ ۸۵‬درصد جمعیت کشور) از مرحله ازمایشی‬ ‫نظام ارج��اع الکترونیک عبور کرده اند؛ به این معنا که‬ ‫زنجیره خدمات اس��تعالم هویت استحقاق س��نجی و‬ ‫شناس��ایی همپوش��انی بیمه ای ارجاع الکترونیک از‬ ‫س��طح یک به س��طوح ‪ 2‬و ‪ ،3‬نوبت گیری الکترونیک‪،‬‬ ‫نسخه نویس��ی و نس��خه پیچی الکترونی��ک کام��ل‬ ‫ش��ده و همه اطالعات سالمت ش��هروندان در پرونده‬ ‫الکترونی��ک س�لامت ش��هروندان ذخیره می ش��ود‪.‬‬ ‫س��امانه های پایه پرونده الکترونیک سالمت در همه‬ ‫مراکز بهداش��تی کشور پیاده شده و نزدیک ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫جمعیت کشور زیر پوشش این خدمات هستند‪.‬‬ ‫صیانت از ازادی وظیفه همه است و نهاد قوه قضاییه باید تضمین کننده‬ ‫ان باش��د‪ .‬حجت االسالم والمسلمین رئیسی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫تکلیف ‪ ۶۳‬حساب بانکی مطرح شده چه شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اوال ‪ ۶۳‬حساب‬ ‫نیس��ت و این عدد درستی نیس��ت که اعالم شده‪ .‬این حساب ها امکانی‬ ‫ب��رای ق��وه قضاییه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه ها را نمی داد‬ ‫از ان اس��تفاده می ش��د‪ .‬ما تالش کردیم این حس��اب ها را به ‪ ۵‬حساب‬ ‫تقلیل دهیم‪ .‬من تصمیم دارم به طور س��االنه درامد از این حس��اب ها و‬ ‫هزینه کرد ان را به اطالع همگان برسانم‪ .‬وی در پاسخ به انچه فساد در‬ ‫نهاد قضایی خوانده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬فساد زیبنده سازمان های گوناگون‬ ‫در کشور ما نیست‪ .‬برخورد با ‪ ۶۰‬قاضی اغاز کار ماست‪ .‬عالوه بر این ما‬ ‫از مردم می خواهیم اجازه ندهند داللی ها‪ ،‬پارتی بازی ها‪ ،‬فس��اد و رشوه‬ ‫به نهاد قضایی وارد ش��ود‪ .‬به طور قطع با مش��ارکت و حمایت مردم در‬ ‫مبارزه با این روند بهتر پیش خواهیم رفت‪.‬‬ ‫خواستار جنگ و افزایش تنش در منطقه نیستیم‬ ‫نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان‬ ‫مل��ل متحد ب��ا تاکید بر اینکه امری��کا بارها حریم‬ ‫هوای��ی ای��ران را نقض کرده‪ ،‬گفت‪ :‬واش��نگتن به‬ ‫ماجراجویی نظامی و جنگ و تروریس��م اقتصادی‬ ‫علی��ه مردم ایران پایان دهد‪ .‬نماینده دائم ایران در‬ ‫س��ازمان ملل متحد با اشاره به پیشنهاد جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران ب��رای گفت وگوه��ای منطقه ای‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک نیاز برای گفت وگوی واقعی‬ ‫منطق��ه ای در موضوع امنیت منطقه وجود دارد‪ .‬ما‬ ‫پیش از این امادگی خود را برای چنین گفت وگویی‬ ‫اعالم کردیم و از دبیرکل س��ازمان ملل متحد هم‬ ‫خواس��ته ایم در این زمینه ایفای نقش کند‪ .‬مجید‬ ‫تخت روانچی در حاش��یه نشست غیرعلنی شورای‬ ‫امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست امریکا‬ ‫درباره س��رنگونی پهپاد امریکایی در حریم هوایی‬ ‫ایران برگزار ش��د‪ ،‬در جمع خبرنگاران تاکید کرد‪:‬‬ ‫نه خواس��تار جنگ هس��تیم و نه می خواهیم تنش‬ ‫در منطقه خلیج فارس افزایش یابد‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫نماینده دائم جمهوری اس�لامی ایران در سازمان‬ ‫ملل متحد در بخش دیگری از سخنان خود تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به عنوان کشوری که حریم هوایی ان به وسیله‬ ‫‪ 2‬پهپاد امریکایی نقض ش��ده‪ ،‬ایران حق داشت در‬ ‫کاهش هزینه ها در شرایط فعلی‬ ‫اجتناب ناپذیر است‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری با‬ ‫بی��ان اینکه کاهش ات��کای بودجه‬ ‫کش��ور ب��ه نف��ت از ضروری��ات و‬ ‫اولویت های اساس��ی کش��ور است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تجربه نشان داده نمی توان با‬ ‫روش های کنترلی‪ ،‬اقتصاد کشور را‬ ‫اداره کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری در ش��صت وپنجمین‬ ‫جلس��ه س��تاد فرمانده��ی اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی با بیان اینک��ه مهم ترین‬ ‫رس��الت س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫تدوین بودجه متناس��ب با شرایط‬ ‫فعلی برای اداره کش��ور به ش��یوه‬ ‫مطلوب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی‬ ‫ک��ه مناب��ع بودجه کاه��ش یافته‪،‬‬ ‫این سازمان رس��الت بسیار مهمی‬ ‫ب��ر دوش دارد و هم��ه نهاده��ا و‬ ‫س��ازمان ها نیز باید در این مس��یر‬ ‫با این س��ازمان هم��راه و هماهنگ‬ ‫باش��ند‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫با تاکید بر اینک��ه کاهش هزینه ها‬ ‫در ش��رایط فعل��ی که ب��ا تحریم و‬ ‫محدودیت منابع در بودجه روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اقدام��ی اجتناب ناپذی��ر‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برای اینک��ه بتوانیم‬ ‫باوجود همه محدودیت ها‪ ،‬کش��ور‬ ‫را ب��ه ش��یوه مطل��وب اداره کنیم‪،‬‬ ‫نیازمند جراح��ی اقتصادی‪ ،‬اصالح‬ ‫س��اختاری در اقتص��اد و ح��ذف‬ ‫هزینه های غیرضروری هستیم‪.‬‬ ‫نشس��ت ش��ورای امنیت ش��رکت کند‪ .‬این حق ما‬ ‫براس��اس منشور ملل متحد است‪ .‬ما امادگی خود‬ ‫را اعالم کردیم و درخواس��ت دادیم در این نشست‬ ‫حضور یابیم اما متاسفانه از استفاده از این حق خود‬ ‫محروم شدیم‪ .‬تخت روانچی اضافه کرد‪ :‬ما اطالعات‬ ‫انکار ناپذیری درباره این حادثه برای شورای امنیت‬ ‫فراهم کردیم‪ .‬براس��اس جزئیات اطالعات معتبر ما‬ ‫و اطالعات دقیق فنی درباره مسیر‪ ،‬موقعیت و نقطه‬ ‫ورود و اثر این پهپاد امریکایی‪ ،‬هیچ تردیدی وجود‬ ‫ن��دارد که این پهپاد در زمان هدف قرار گرفتن‪ ،‬بر‬ ‫فراز اب های س��رزمینی ای��ران در حال پرواز بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در هم��ان روز‪ ،‬ی��ک هواپیمای‬ ‫جاسوس��ی دیگ��ر امریکا با ‪ ۳۵‬سرنش��ین‪ ،‬فضای‬ ‫هوای��ی ایران را نقض ک��رد که نیروی نظامی ایران‬ ‫حداکثر خویشتنداری را به خرج داد و هیچ اقدامی‬ ‫علیه این هواپیمای مهاجم انجام نداد‪ .‬تخت روانچی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نمونه دیگر در کمتر از یک ماه گذشته‪،‬‬ ‫پهپ��اد دیگر امریکایی بود ک��ه به حریم ایران وارد‬ ‫ش��د‪ .‬ایران همواره اعتراض ه��ای خود را به چنین‬ ‫موارد نقض و اقدامات تحریک امیز از طریق سفارت‬ ‫س��وئیس در تهران به عنوان حاف��ظ منافع امریکا‪،‬‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫اروپا باید با عواقب اجرا نکردن تعهدات روبه رو شود‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان بااشاره به اینکه اینستکس یک‬ ‫گام مقدمات��ی بوده که حتی اگر به طور کامل اجرا می ش��د‪،‬‬ ‫تنها گوشه ای از اقدام های اتحادیه اروپا را که در برجام تعهد‬ ‫کردند‪ ،‬می پوش��اند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاض��ر دلیل کافی برای‬ ‫اروپایی ها وجود دارد که برای اجرای اینستکس اقدام کنند‪.‬‬ ‫به عالوه وقت ان اس��ت که اروپایی ه��ا بپذیرند در صورتی‬ ‫که به تعهدات شان در برجام عمل نکنند‪ ،‬به طور حتم باید با‬ ‫عواقب اجرا نکردن تعهدات شان روبه رو شوند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدجواد ظریف اظهار کرد‪ :‬تاخیر دوباره‬ ‫در اجرای اینس��تکس نش��ان می دهد اروپایی ها نه توانش را‬ ‫دارن��د و ن��ه اراده اش را ک��ه اقدامی انجام دهن��د؛ به همین‬ ‫دلی��ل انچه در چارچ��وب ماده ‪ ۳۶‬برجام مط��رح کردیم را‬ ‫ادام��ه می دهیم‪ .‬البته اروپایی ها ه��ر وقت باور کنند که باید‬ ‫برای حفظ امنیت خود هزینه و در اجرای تعهدات شان اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬اقدام های ما قابل بازگشت است‪.‬‬ ‫همچنین ظریف در واکن��ش به اظهارات توییتری ترامپ‬ ‫در پیامی توییتری نوش��ت‪ :‬صددرص��د حق با دونالد ترامپ‬ ‫عکس روز‬ ‫اس��ت که ارتش ایاالت متحده هی��چ کاری در خلیج فارس‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫خروج نیروهای امریکا (از خلیج فارس) کامال در راس��تای‬ ‫منافع امریکا و جهان اس��ت‪ ،‬اما اکنون روشن است که «تیم‬ ‫ب» نگران منافع ایاالت متحده نیس��ت‪ .‬انها از دیپلماس��ی‬ ‫بیزار و تشنه جنگ هستند‪.‬‬ ‫دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا عصر دوش��نبه در‬ ‫صفح��ه توییتر خود حضور ارتش امری��کا در خلیج فارس را‬ ‫زیر سوال برد و گفت‪« :‬چرا ایاالت متحده باید از کشتی های‬ ‫دیگر کش��ورها محافظت کند؟ ‪ ۹۱‬درص��د نفت چین‪۶۲ ،‬‬ ‫درصد نفت ژاپن و مواد س��وختی بس��یاری از کش��ورهای‬ ‫دیگر از تنگه هرمز می گذرد؛ بنابراین چرا ما باید (س��ال ها)‬ ‫از این خطوط کش��تیرانی برای دیگر کش��ورها محافظت و‬ ‫دفاع کنیم؛ ب��دون اینکه هزین��ه ان را دریافت کنیم‪ .‬همه‬ ‫این کشورها باید خودش��ان از کشتی های شان در این سفر‬ ‫خطرن��اک (در گذر از خلیج ف��ارس و تنگه هرمز) حمایت و‬ ‫محافظت کنند‪».‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫سه عضو اروپایی برجام‬ ‫خواستار اجرای کامل توافق شدند‬ ‫باغستان ‪ ۱۰۰۰‬ساله قزوین در اتش سوخت‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ایسنا‬ ‫س��ه عضو اروپایی برجام در بیانیه مش��ترکی خواس��تار اجرای کامل قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬و توافق هس��ته ای ایران ش��دند و ان را در راس��تای رژیم منع گس��ترش‬ ‫سالح های هسته ای و امنیت جمعی دانستند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬نمایندگان المان‪،‬‬ ‫فرانسه و انگلیس عصر دوشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد‬ ‫که درباره بررس��ی س��رنگونی پهپاد امریکایی در روز پنجش��نبه گذشته تشکیل‬ ‫ش��د و بدون نتیجه مش��خصی پایان یافت‪ ،‬با حضور در جمع خبرنگاران بیانیه ای‬ ‫را قرائت کردند‪ .‬کریس��تف هاس��گن‪ ،‬نماینده المان که این بیانیه را قرائت کرد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به ش��دت از افزایش تنش در منطقه خلیج فارس پس از س��رنگونی‬ ‫پهپاد امریکایی ازس��وی ایران نگران هس��تیم‪ .‬این تنش‪ ،‬خطر اشتباه محاسباتی‬ ‫و درگیری را افزایش می دهد‪ .‬ما خواس��تار کاهش تنش با اجرای کامل مقررات‬ ‫بین المللی هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بار دیگر با شدیدترین شکل‪ ،‬حمله به نفتکش ها‬ ‫در خلیج عمان‪ ،‬خرابکاری ‪ ۴‬کشتی در بندر الفجیره و تهدید ازادی ناوبری و صلح‬ ‫و امنیت در منطقه را محکوم می کنیم‪ .‬حمالت به نفتکش ها مخل ازادی ناوبری‬ ‫و حمل ونقل دریایی است که خطر زیست محیطی را هم به همراه دارد و ظرفیت‬ ‫بی ثباتی را که پیش از ان در منطقه وجود داش��ته‪ ،‬فعال می کند‪ .‬نماینده المان‬ ‫در سازمان ملل متحد با اشاره به برگزاری نشست شورای امنیت برای ارائه گزارش‬ ‫دوره ای دبیرکل سازمان ملل درباره چگونگی اجرای قطعنامه اضافه کرد‪ :‬فرانسه‪،‬‬ ‫المان و انگلیس بار دیگر بر اجرای کامل این قطعنامه و حفاظت از برجام تاکید‬ ‫می کنند‪ .‬هاس��گن تاکید کرد‪ :‬معتقدیم اجرای برجام و این قطعنامه‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫در کاهش تنش های منطقه و منع گسترش تسلیحات اتمی در جهان است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫پرونده الکترونیک نظام سالمت گام دوم در تحول سالمت‬ ‫� ایرنا‪ -‬جرت بالن��ک‪ ،‬معاون هماهنگ کننده امور‬ ‫ ‬ ‫توافق اتم��ی ایران در وزارت ام��ور خارجه امریکا در‬ ‫دوره اوباما در پیامی توییتری نوش��ت‪ :‬کارشناس��ان‬ ‫تواف��ق دارند که تحریم های جدید اعالم ش��ده علیه‬ ‫ای��ران نمادی��ن اس��ت‪ ،‬چراکه اف��راد تحریم ش��ده‬ ‫درحال حاضر نیز دسترس��ی به نظام مالی بین المللی‬ ‫ندارن��د‪ .‬نمادگرای��ی می تواند ابزاری بس��یار مفید در‬ ‫امور بین الملل باش��د اما نه زمانی که حاوی پیام های‬ ‫احمقانه باشد‪.‬‬ ‫� ایرن�ا‪ -‬دمیت��ری پس��کوف‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫ ‬ ‫رئیس جمهوری روس��یه در واکنش به تصمیم امریکا‬ ‫ب��رای برق��راری تحریم ت��ازه علیه ای��ران تاکید کرد‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران غیرقانونی هستند‪.‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬س��وزان رای��س‪ ،‬مش��اور امنی��ت ملی‬ ‫ ‬ ‫پیش��ین امریکا با انتقاد ش��دید از روند تصمیم گیری‬ ‫رئیس جمهوری کش��ورش در واکنش به س��رنگونی‬ ‫پهپاد امریکایی تاکید ک��رد دونالد ترامپ باید از این‬ ‫وضعیت‪ ،‬به عن��وان فرصتی برای برداش��تن گام های‬ ‫اعتمادس��از ب��ا ایران و عقب نش��ینی از اش��تباهاتش‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫� ایلنا‪ -‬به گزارش رویت��رز هایکو ماس‪ ،‬وزیر امور‬ ‫ ‬ ‫خارجه المان در تازه ترین اظهارات خود در گفت وگو‬ ‫با ش��بکه ‪ ZDF‬بر ضرورت مقابله با ایجاد جنگ در‬ ‫منطقه تاکید کرد و گفت‪ :‬اینس��تکس اماده اس��ت و‬ ‫به زودی نخستین مبادله از طریق ان اجرایی می شود‪.‬‬ ‫� ایلنا‪ -‬به گزارش تاس‪ ،‬س��رگئی ریابکوف‪ ،‬معاون‬ ‫ ‬ ‫وزیر خارجه روسیه در واکنش به تصمیم امریکا برای‬ ‫اعمال تحریم های جدید علیه ایران گفت‪ :‬تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران بس��یار خطرناک و غیرقانونی است‪.‬‬ ‫ترامپ با این تصمیم ها تنش در خاورمیانه را تش��دید‬ ‫می کن��د‪ .‬وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬م��ا و متحدان مان با‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران مقابله می کنیم‪.‬‬ ‫� پای�گاه اطالع رس�انی وزارت کش�ور‪ -‬رحیم‬ ‫ ‬ ‫س��اکی‪ ،‬رئیس مرکز ام��ور بین الملل وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به تحریم های ظالمانه‪ ،‬ایران در شرایطی‬ ‫قرار دارد که با اینکه نمی خواهد سیاست های خود را‬ ‫در قبال پناهندگان تغییر دهد‪ ،‬شرایط موجود‪ ،‬امکان‬ ‫ارائه خدمات مانند گذش��ته را با دشواری های فراوان‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬ی��ک مق��ام دولت��ی امری��کا در جمع‬ ‫ ‬ ‫خبرن��گاران گف��ت‪ :‬رئیس جمهوری ترام��پ امیدوار‬ ‫اس��ت بتواند ب��ا رئیس جمهوری پوتین در نشس��ت‬ ‫ج��ی ‪ ۲۰‬دیدار کند‪ .‬انتظار م��ی رود این گفت وگو بر‬ ‫مسائل امنیت منطقه ازجمله ایران‪ ،‬اوکراین‪ ،‬سوریه و‬ ‫خاورمیانه متمرکز باشد‪.‬‬ ‫� مهر‪ -‬وزارت امور خارجه عمان ضمن درخواست‬ ‫ ‬ ‫از ایران و امریکا برای حفظ خویشتنداری‪ ،‬از دو طرف‬ ‫خواست مش��کالت و اختالف های خود را از از طریق‬ ‫گفت وگو حل کنن��د‪ .‬در توییت وزارت خارجه عمان‬ ‫همچنین امده اس��ت‪ :‬مس��قط اخبار منتشر شده در‬ ‫رس��انه ها مبنی بر انتقال پیام امری��کا به دولت ایران‬ ‫ازسوی عمان درباره حادثه سرنگونی پهپاد امریکایی‬ ‫را تکذیب می کند‪.‬‬ ‫� ایلن�ا‪ -‬نام��زد احتمالی انتخابات اینده ریاس��ت‬ ‫ ‬ ‫جمهوری امریکا از ترامپ خواس��ت بار دیگر به توافق‬ ‫هس��ته ای با ایران بازگردد‪ .‬تولسی گابارد‪ ،‬در توییتی‬ ‫با انتقاد از سیاس��ت خارجه خصمانه رئیس جمهوری‬ ‫امریکا نوش��ت‪« :‬اس��تراتژی که درباره ای��ران اتخاذ‬ ‫کرده ای‪ ،‬نس��نجیده و کوته بینانه اس��ت‪ .‬همین حاال‬ ‫مس��یرت را تغییر ب��ده و پیش از انکه دیر ش��ود‪ ،‬به‬ ‫توافق هس��ته ای بازگرد‪ .‬برای صالح کش��ور‪ ،‬غرور و‬ ‫محاس��بات سیاس��ی ات را کنار بگذار و کار درست را‬ ‫انجام بده‪».‬‬ ‫� خانه ملت‪ -‬عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور‬ ‫ ‬ ‫در جلس��ه علنی مجلس شورای اس�لامی با تاکید بر‬ ‫اینکه واگ��ذاری اختی��ارات در حوزه ه��ای گوناگون‬ ‫به اس��تانداری ها بهترین تصمیم در ش��رایط کنونی‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درخواس��تم از مجلس ان است‬ ‫که شاخص هایی برای تعیین رده های مدیریتی کشور‬ ‫تعیین کند ت��ا به طور کالن ناظر ب��ر عزل و نصب ها‬ ‫باشد و دخالت در این حوزه به کمترین میزان برسد‪.‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬به گزارش اس��کای نیوز عربی‪ ،‬ترزا می‪،‬‬ ‫ ‬ ‫نخست وزیر مستعفی انگلیس گفت‪ :‬اولویت ما رسیدن‬ ‫ب��ه یک راه حل سیاس��ی برای کاهش تن��ش با ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما و شریکان مان تالش می کنیم در‬ ‫برجام باق��ی بمانیم اما اگر تهران با ما همکاری نکند‬ ‫مجبور به انتخاب گزینه های دیگر هستیم‪.‬‬ ‫� ایلن�ا‪ -‬بنیامی��ن نتانیاه��و‪ ،‬نخس��ت وزیر رژیم‬ ‫ ‬ ‫صهیونیس��تی ب��ا اش��اره به اینکه ریاس��ت نشس��ت‬ ‫س��ه جانبه امری��کا‪ ،‬رژیم صهیونیس��تی و روس��یه را‬ ‫برعه��ده خواهد داش��ت گفت به طبع درباره مس��ئله‬ ‫ایران گفت وگو می کنیم‪.‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬عادل الجبیر‪ ،‬وزیر مش��اور عربستان در‬ ‫ ‬ ‫ام��ور خارجه در گفت وگ��و با ش��بکه فرانس ‪ ۲۴‬در‬ ‫ادامه فرافکنی های مقامات سعودی به تکرار ادعاهای‬ ‫بی اساس و خصمانه خود علیه ایران پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن رفتارهای ایران بدون عواق��ب و پیامد نمی تواند‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫� مهر‪ -‬ش��بکه الجزیره با اش��اره ب��ه اینکه دولت‬ ‫ ‬ ‫امریکا دچار س��ردرگمی ش��ده‪ ،‬در تحلیلی نوش��ت‬ ‫عربس��تان و امارات از تصمیم ترامپ در لغو حمله به‬ ‫ایران خشمگین هستند و سفر پمپئو به این کشورها‬ ‫در راستای دلجویی از انها است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫تیر خصوصی سازی‬ ‫روی سیبل خودرو‬ ‫زنگ خطر‬ ‫نابودی‬ ‫سفره های ابی‬ ‫تغییر کاربری؛ سرنوشت‬ ‫نخستین هواپیمای‬ ‫مسافربری داخلی‬ ‫شرایط ارائه‬ ‫تسهیالت‬ ‫پیچیده تر‬ ‫نشود‬ ‫پرداخت تسهیالت؛ درمان یـا درد؟‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹تسهیالت مسکن کوتاه مدت‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫درباره ارائه تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬به ط��ور کلی تس��هیالت بانکی در‬ ‫ایران با س��ودهای کنونی مس��کنی کوتاه مدت است‬ ‫که می تواند در این��ده ای نزدیک جدی ترین خطرها‬ ‫تس��هیالت بانک��ی که در ش��رایط کنونی می تواند گ��ره از کار یک واحد‬ ‫صنعتی باز کند می تواند یک واحد صنعتی دیگر را به مرز ورشکس��تگی‬ ‫برساند‬ ‫را ب��رای بنگاه های تولیدی ایجاد کن��د‪ .‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫بنگاه ه��ای صنعتی و تولید کوچک و متوس��ط بهتر‬ ‫اس��ت با بررس��ی دقیق ش��رایط اقتصادی خودشان‬ ‫تصمیم بگیرند که از تسهیالت استفاده کنند یا خیر‪.‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای تولیدی در سال های گذشته با‬ ‫دریافت تس��هیالت حجم بدهی خود را افزایش دادند‬ ‫ت��ا از مقطع خاصی که داش��تند عب��ور کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که عمر ان بحران خ��اص بیش از توان‬ ‫بنگاه ها در دریافت تسهیالت بوده است‪ .‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫حج��م بده��ی و جریمه انها به قدری زیاد ش��ده که‬ ‫امروز بازگشت به تولید امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بررس��ی ای��ن موض��وع زمان��ی که به‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط می رسیم پیچیده تر هم‬ ‫می ش��ود‪ .‬این بنگاه ها به طور عمده توان بسیار کمی‬ ‫برای مقابله با بحران های مالی دار ند و با نوس��ان های‬ ‫اقتصادی اسیب زیادی می بینند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت که در دریافت تس��هیالت باید دقت بیشتری‬ ‫کنند‪ .‬همین تس��هیالت بانکی که در ش��رایط کنونی‬ ‫می تواند گره از کار یک واحد صنعتی باز کند می تواند‬ ‫یک واحد صنعتی دیگر را به مرز ورشکستی برساند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درب��اره سیاس��ت های دولت برای‬ ‫پرداخت تس��هیالت توضیح داد‪ :‬دولت در این زمینه‬ ‫تصمیم��ی می گی��رد و بانک ه��ا ب��ر مبنای ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور ان تصمیم را اج��را می کنند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬انچه همیش��ه مغفول مانده هدررفت س��رمایه‬ ‫در ارائه تس��هیالت بانکی است‪ .‬بسیاری از نمایندگان‬ ‫مجل��س بارها درب��اره این موض��وع و خطرهایی که‬ ‫انح��راف تس��هیالت از ه��دف دارد‪ ،‬ب��ه دولت تذکر‬ ‫داده اند اما متاس��فانه هنوز نظارت بانک ها و دولت در‬ ‫این زمینه افزایش نیافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل جای دیگری است‬ ‫محمود ش��کری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره ش��یوه پرداخت تسهیالت‬ ‫ن��گاه دیگری دارد و ریش��ه این مش��کل را نهفته در‬ ‫سیاس��ت های کالن ت��ر می دان��د‪ .‬او در این ب��اره به‬ ‫گفت‪ :‬کشور ما به لحاظ اقتصادی یک مشکل‬ ‫دارد و ای��ن اس��ت که جذابیت بازاره��ای غیر مولد از‬ ‫بازار مولد بیش��تر اس��ت‪ .‬ای��ن موضوع باعث ش��ده‬ ‫خس��ارت های زی��ادی به بخ��ش مولد کش��ور وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انحراف تسهیالت از هدف موضوعی است‬ ‫که دولت باید جلوی ان را بگیرد و تس��هیالت باید به‬ ‫گونه ای پرداخت ش��ود که تولیدکننده سرمایه جدید‬ ‫را در مسیر تولید به کار گیرد اما واقعیت موضوع این‬ ‫اس��ت که امروزه برخی از تولیدکنندگان هم به دلیل‬ ‫ریش صنعت در گرو تورم ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫افزای��ش تورم تا مرز ‪ ۴۰‬درصد از یک س��و و افت رش��د‬ ‫اقتص��ادی در بخش صنعت تا منفی ‪ ۹.۵‬درصد‪ ،‬مس��ئله ای‬ ‫اس��ت که یک اقتصاددان انها را در ارتباط با هم می بیند و‬ ‫معتقد است که افزایش تورم باعث کاهش تقاضا برای خرید‬ ‫و در نهایت افزایش رکود در بخش صنعت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اس��اس اخرین اعالم مرکز امار‪ ،‬نرخ‬ ‫تورم ‪ ۱۲‬ماه منتهی به خرداد ‪ ۱۳۹۸‬به ‪37 . 6‬درصد رسیده‬ ‫که نس��بت به اردیبهش��ت(‪ ۳۴.۲‬درص��د) ‪ ۳.۴‬واحد درصد‬ ‫افزایش نشان را می دهد‪.‬‬ ‫این ت��ورم که در ماه اینده به طور احتمالی به ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫می رس��د‪ .‬عالوه بر اینکه در قدم نخس��ت مردم را در فش��ار‬ ‫می گ��ذارد‪ ،‬باعث فش��ار ب��ر صنایع و حوزه ه��ای تولید هم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز مرکز امار گزارش رش��د اقتصادی کشور‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬را منتشر کرده بود که بر اساس ان‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کش��ور در سال گذشته رشد منفی ‪ ۴.۹‬درصدی با احتساب‬ ‫نف��ت و منف��ی ‪ ۲.۴‬درصدی بدون احتس��اب نفت را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این س��ال همچنین رشته فعالیت های گروه کشاورزی‬ ‫منف��ی ‪ ،۱.۵‬گروه صنعت منف��ی ‪ ۹.۶‬و گروه خدمات ‪۰.۰۲‬‬ ‫درصد نس��بت به س��ال پیش از ان (‪ )۱۳۹۶‬رش��د داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬همان طور که مالحظه می ش��ود همزم��ان با جهش‬ ‫تورم در سال گذش��ته نرخ رشد اقتصادی در بخش صنعت‬ ‫نیز بدترین حالت را نس��بت به گروه های دیگر تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وحید شقاقی ش��هری‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی‬ ‫ن در گفت وگ��و با ایس��ن ا با بی��ان اینکه بی��ن قدرت‬ ‫ته��را ‬ ‫خری��د مردم با کاهش رش��د در بخش صنعت ارتباط وجود‬ ‫ارمان خالقی‪ /‬عضو خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران‬ ‫دارد (ب��دون احتس��اب دیگر ش��رایط احتمال��ی موثر مانند‬ ‫تحریم ه��ا)‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که قدرت خرید مردم کاهش‬ ‫پیدا می کن��د‪ ،‬فروش بنگاه های تولید هم کم می ش��ود که‬ ‫در نهای��ت باعث افزایش موجودی انبارها و کاهش درامد و‬ ‫رکود بیشتر در بخش صنعت خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی از جنبه ای دیگر نیز‬ ‫به ارتب��اط بین افزایش تورم و کاهش نرخ رش��د اقتصادی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬افزایش نرخ تورم باعث افزایش دس��تمزد‬ ‫نیروی کار خواهد شد که همین مقوله خود باعث باال رفتن‬ ‫هزینه های تولید برای تولیدکنندگان می شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه افزایش قیمت مواد اولیه همزمان با‬ ‫افزای��ش تورم را عاملی دیگر در زمین��ه افزایش هزینه های‬ ‫تولی��د برای تولیدکنن��دگان بخش صنعت��ی ارزیابی کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این ‪ ۳‬روند در نهایت باعث افت رش��د اقتصادی در‬ ‫بخش های تولید و صنعتی در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫شقاقی شهری راه برون رفت از این شرایط را تحلیل دقیق‬ ‫زنجیره های تولید به منظور شناس��ایی و کاهش هزینه های‬ ‫تولید دانس��ت و ادامه داد‪ :‬دولت می تواند در این ش��رایط با‬ ‫حمایت های یارانه ای و حتی ام��کان تامین مواد اولیه برای‬ ‫تولیدکنن��دگان این هزینه های تولی��د را کاهش دهد تا در‬ ‫نهایت تولیدکنندگان بتوانن��د از رکودی که گریبانگیر انها‬ ‫شده رها شوند‪.‬‬ ‫پیش از این رهبر معظم انقالب‪ ،‬س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را به عنوان‬ ‫«رون��ق تولید» نام گ��ذاری کرده بودن��د؛ عنوانی که به نظر‬ ‫می رس��د پیش از هر چیز به بخش های صنعتی اشاره دارد‬ ‫که نقش بس��یار موثری در افزایش اش��تغال و ثروت افرینی‬ ‫در جامعه و در نهایت گریز از ش��رایط سخت اقتصاد کشور‬ ‫ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��ود پایین بخش مولد سرمایه خود را وارد بازارهای‬ ‫غیرمولد می کنند تا خس��ارتی که در تولید و صنعت‬ ‫دیده اند جبران ش��ود‪ .‬این موضوع در صنایع سنگین‬ ‫و بزرگ کمتر دیده می ش��ود اما در صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط به دلیل حجم سرمایه گذاری اندک و امکان‬ ‫تغییر مسیر به حد قابل مالحظه ای وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر دولت س��ود بخش مولد را افزایش و‬ ‫اقتصاد کش��ور را رشد دهد‪ ،‬تسهیالت ممکن است از‬ ‫دیگر مسیرها وارد بخش تولید شود اما از بخش تولید‬ ‫خارج نمی شود‪ .‬متاسفانه به این دلیل که شرایط برای‬ ‫رش��د اقتصادی و توس��عه بنگاه های تولیدی دش��وار‬ ‫ش��ده می خواهیم موض��وع را به ش��یوه دیگری حل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ش��کری به این پرسش که شما با اهمیت سنجی از‬ ‫افراد برای ارائه تس��هیالت موافق نیستید‪ ،‬پاسخ داد‪:‬‬ ‫این موضوع در همه جای دنیا رعایت می شود و افراد‬ ‫تس��هیالتی که می گیرند برای انجام کار خاصی است‬ ‫و ب��ه طور عمده ان فعالیت را بانک ها انجام می دهند‬ ‫و هزینه ان را هم در قالب تس��هیالت بانک پرداخت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این موضوع درس��ت اس��ت که تس��هیالت باید به‬ ‫س��وی هدفی که برای ان در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬سوق‬ ‫یابد اما مش��کل اصلی کش��ور ما در ش��رایط کنونی‬ ‫کاه��ش جذابی��ت اقتصاد مولد اس��ت‪ .‬ای��ن موضوع‬ ‫باعث شده تولیدکنندگان هم سرمایه جدید یا اورده‬ ‫ثانویه خود را به بازاره��ای غیرمولد هدایت کنند‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬تا زمانی که این مش��کل برطرف نشده‪،‬‬ ‫پیگیری تس��هیالت بانکی نتیجه قابل توجهی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫در نقاط مختلف کشور‬ ‫حال خوشی ندارند‬ ‫ولی ملکی‬ ‫محمود شکری‬ ‫طرح وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تولید پوشاک در مناطق محروم‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س از طرح وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای تولید پوش��اک در مناطق محروم‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬درحال حاضر تامین مواد اولیه به چالش��ی برای‬ ‫صنایع تبدیل شده و صنعت پوشاک و نساجی نیز از این موضوع‬ ‫مستثنا نیست‪.‬‬ ‫رامی��ن نورقلی پور‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫درب��اره راهکارهای الزم برای رفع موانع پیش روی پوش��اک در‬ ‫ای��ران‪ ،‬به خانه ملت گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫رفع مش��کالت این صنعت ب��ه دنبال تولید پوش��اک در مناطق‬ ‫م در‬ ‫محروم اس��ت؛ در صورت تحق��ق این برنامه مردم مس��تقی ‬ ‫زنجیره تولید پوشاک درگیر می شوند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کردکوی‪ ،‬ترکمن‪ ،‬بندرگز و گمیشان در مجلس‬ ‫اف��زود‪ :‬الگوی یادش��ده در س��ایر کش��ورها نیز اجرا می ش��ود و‬ ‫برندهای برتر دنیا از ظرفیت کش��ورهای کمترتوس��عه یافته برای‬ ‫تولید پوش��اک اس��تفاده می کنند چراکه قیمت تمام شده تولید‬ ‫کاهش چش��مگیری پیدا کرده و اشتغال مناسبی نیز کشورهای‬ ‫مقصد ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مراحل ابتدایی اجرای طرح تولید پوشاک در‬ ‫مناطق محروم اغاز ش��ده اما به نتیجه رس��یدن ان زمانبر است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سایر کشورها این برنامه ها به طور معمول از سوی‬ ‫بخش خصوصی اجرا می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬موفقیت امیز تر است‪.‬‬ ‫درحال حاضر تامین مواد اولیه به چالش��ی برای صنایع تبدیل‬ ‫ش��ده است و صنعت پوشاک و نساجی نیز از این موضوع مستثنا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم درباره تامی��ن مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز تولیدکنندگان پوش��اک‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تامین مواد اولیه به چالش��ی برای صنایع تبدیل ش��ده اس��ت و‬ ‫صنعت پوشاک و نساجی نیز از این موضوع مستثنا نیست‪ .‬اگرچه‬ ‫شرایط اقتصادی کش��ور به گونه ای است که‬ ‫بس��یاری از واحده��ای تولیدی نی��از جدی به‬ ‫تسهیالت دارند‪ .‬به دلیل مشکالتی که در کشور‬ ‫ت را بیش از‬ ‫وجود دارد نمی توان ارائه تس��هیال ‬ ‫حد دش��وار یا حت��ی در مقاطعی قطع کرد‪ .‬نیاز‬ ‫اصل��ی بنگاه های تولیدی ام��روز تحریک طرف‬ ‫تقاضا برای فروش اس��ت اما ش��رایط اقتصادی‬ ‫کشور عالوه بر کاهش توان متقاضی برای خرید‪،‬‬ ‫توان تولیدکننده را نیز کاهش داده اس��ت‪ .‬این‬ ‫اتفاق ه��ا در حال��ی رخ داده که کش��ور در حال‬ ‫عبور از س��نگین ترین تورمی اس��ت که تاکنون‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در شرایط کنونی‬ ‫تش��دید نظارت می تواند کمک کند که افرادی‬ ‫به اسم تولید تسهیالت نگیرند و ان را در محل‬ ‫دیگری هزینه نکنند اما اگر تش��دید این فشارها‬ ‫بیش از حد ش��ود‪ ،‬بحران در بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط افزایش ش��دیدی می یابد‪ .‬باید این‬ ‫موضوع را درنظر داش��ت که بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط ‪ ۴۵‬درصد اش��تغال کشور را برعهده‬ ‫داش��ته و این بنگاه ها توان بس��یار اندکی برای‬ ‫مقابل��ه با بحران ه��ای اقتصادی دارن��د‪ .‬بر این‬ ‫مبن��ا‪ ،‬صنایع کوچک و متوس��ط که این امار را‬ ‫در اختیار دارند بای��د مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫ش��رایط به گونه ای نیست که بیش از این بتوان‬ ‫ریس��ک کرد و اوضاع را نبای��د از این پیچیده تر‬ ‫کرد‪ .‬سیاس��تی که اج��رای ان اکنون می تواند‬ ‫کمک کند نظارت بر ارائه تس��هیالت اس��ت اما‬ ‫نه به گونه ای که تولیدکننده نتواند تس��هیالت‬ ‫را دریافت کند یا انقدر شرایط پیچیده شود که‬ ‫هزینه رسیدن به تسهیالت افزایش یابد‪.‬‬ ‫در توس��عه صنعت پوش��اک اقدام های موثری انجام نش��ده است‬ ‫ام��ا می توان وضعیت موجود را بهتر اداره ک��رد به گونه ای که از‬ ‫یک س��و نیاز مصرف کننده برطرف ش��ود و از سوی دیگر دغدغه‬ ‫تولیدکنندگان کاهش یابد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس ادام��ه داد‪ :‬اگرچه‬ ‫واردات بی روی��ه و قاچ��اق از جمل��ه موان��ع موجود بر س��ر راه‬ ‫صنعت پوش��اک بود اما با افزایش نرخ دالر مردم بیشتر به سراغ‬ ‫محصوالت داخلی رفتند و این صنعت تا حدودی پا گرفت چراکه‬ ‫تفاوت قیمت تولیدات داخلی و خارجی بسیار است‪.‬‬ ‫نورقلی پ��ور با بی��ان اینکه بخ��ش قابل توجه��ی از پنبه مورد‬ ‫نی��از صنعت پوش��اک وارداتی اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تولید پنبه‬ ‫در س��ال های گذش��ته کاهش چش��مگیری پیدا کرده اس��ت به‬ ‫همی��ن دلیل م��ا ناگزیر به واردات از ازبکس��تان و ترکمنس��تان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استان گلستان تولیدکننده اصلی پنبه کشور‬ ‫بود اما درحال حاضر سطح زیر کشت پنبه به پایین ترین حد خود‬ ‫در طول ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته رسیده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بی توجهی‬ ‫به تولید پنبه و سیاس��ت گذاری های اش��تباه کاهش میزان تولید‬ ‫پنبه را رقم زد؛ در گذش��ته در ش��هرهای کوچک استان گلستان‬ ‫دس��ت کم یک ت��ا دو کارخان��ه پنبه پاک کنی وجود داش��ت اما‬ ‫درحال حاضر به جرات می توان گفت هیچ کارخانه پنبه پاک کنی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر اراضی زیر کش��ت پنبه به اراض��ی تولید دانه های‬ ‫روغنی و شالی تبدیل شده است چراکه تولید این محصوالت کار‬ ‫کمتر و سوداوری بیشتری برای کشاورزی به همراه دارد اما باید‬ ‫ب��ه این نکته نیز توجه کرد ک��ه کاهش میزان تولید پنبه صنعت‬ ‫پوشاک و نساجی را تهدید می کند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم زاب��ل در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه برخی بنگاه های صنعتی‬ ‫در سیستان و بلوچستان در حال تعطیلی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای صنعتی در س��ایر نقاط کشور‬ ‫نیز حال خوش��ی ندارند‪ .‬به گزارش خانه ملت‪،‬‬ ‫حبی��ب اهلل دهمرده در جریان طرح پرس��ش از‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره اقدام این‬ ‫وزارتخان��ه برای بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط از‬ ‫عوامل موثر در رش��د و توسعه یافتگی هستند و‬ ‫در کش��ورهای پیشرفته نیمی از نیروی انسانی‬ ‫ش��اغل در این طرح ها فعالیت دارند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ای��ن واحده��ا می تواند جایگاه مناس��بی برای‬ ‫س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی باش��د و در‬ ‫ص��ادرات ایف��ای نقش کنن��د‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس گزارش بانک جهانی در س��ال جاری‬ ‫می�لادی ای��ران در زمینه واحده��ای صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط رتبه ‪ ۱۷۳‬را دارد‪ .‬ایا این معنا‬ ‫و مفهوم اقتصاد مقاومتی اس��ت؟ نماینده مردم‬ ‫زابل در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫سیستان به عنوان یک نقطه مهم و استراتژیک‬ ‫و به تعبیر رهبری‪ ،‬تنگه احد ایران است از نظر‬ ‫بیکاری در رتبه نخس��ت قرار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تنها ش��هرک صنعتی ما احمداباد زابل اس��ت‬ ‫ک��ه همه بنگاه های ان تعطیل اس��ت‪ .‬اس��فند‬ ‫‪ ۹۷‬مع��اون وزیر از ان بازدی��د کرد و قول های‬ ‫ف��راوان داد اما اتفاقی نیفتاد‪ .‬این نمونه عملکرد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در سیس��تان‬ ‫اس��ت درواق��ع صنعتی وجود ندارد و در س��ایر‬ ‫نقاط کش��ور هم صنایع حال خوش��ی ندارند و‬ ‫روز به روز به تعطیلی بنگاه ها اضافه می شود‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با بیان این ادعا که تصویر سوءمدیریت‬ ‫داخلی بیش از مسائل خارجی و تحریم ها است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سیل بنیان کن نقدینگی می توانست مهار‬ ‫و ب ه فرصت تبدیل ش��ود اما متاسفانه این اتفاق‬ ‫نیفتاد‪ .‬این نماینده مجلس با طرح این پرس��ش‬ ‫که چرا در ش��رایط تحری��م دخانیات مصون از‬ ‫تحریم است‪ ،‬گفت‪ ۷۰ :‬درصد سیگار از سوی ‪۳‬‬ ‫کارخانه تولید می ش��ود و ‪ ۱۶‬میلیون ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی نیز برای واردات کاغذ س��یگار دریافت‬ ‫شده در حالی که کاالی اسیب رسان است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متولی‬ ‫ت اما نظارت بر بازار را رها کرده‪،‬‬ ‫تنظیم بازار اس ‬ ‫گف��ت‪ :‬در واقع نظارتی وج��ود ندارد و در عمل‪،‬‬ ‫اختصاص میلیاردها دالر ارز به کاالهای اساسی‬ ‫بدون نظارت رخ داده و ارز تخصیص یافته به این‬ ‫منظور به سفره مردم نیامده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان تا کنون درباره تاثیر ارائه‬ ‫تس��هیالت به واحدهای صنعتی انتقادهایی کرده اند‬ ‫و پیش��نهادهایی را در راس��تای افزای��ش تاثی��ر این‬ ‫تسهیالت مطرح کرده اند‪ .‬این در حالی است که هنوز‬ ‫خبری از اصالح شیوه تسهیالت دهی دیده نمی شود‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصا د و صنعت در ایران معتقدند شیوه‬ ‫تس��هیالت دهی چند مشکل را پیش روی کشور قرار‬ ‫می ده��د که نمی ت��وان از کنار انها به س��ادگی عبور‬ ‫کرد‪ .‬در بررس��ی این موضوع نخس��ت درمی یابیم که‬ ‫بانک ها توان چندانی برای پرداخت تسهیالت نداشته‬ ‫و س��پرده بانکی در کش��ور رو به کاهش است‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬تسهیالت باید با دقت بیشتری ارائه شود تا هم‬ ‫تسهیالت تولید به محل دیگری نرود و هم واحدهایی‬ ‫که می توانند بیش��ترین بهره برداری را از تس��هیالت‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬از ان استفاده کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬دقت‬ ‫در پرداخت و اهلیت سنجی تسهیالت گیرنده در ایران‬ ‫موضوعی است که همیشه از طرف کارشناسان اقتصاد ‬ ‫و صنعت مورد نقد بوده اس��ت‪ .‬برخی از کارشناسان‬ ‫هم ب��ا تاکید ب��ر اینکه هدف گذاری تس��هیالت باید‬ ‫رعایت ش��ود و نیاز به نظارت بیش��تری وجود دارد‪،‬‬ ‫مش��کل را در سیاست های باالدست تحلیل می کنند‪.‬‬ ‫به هر س��وی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت پرداخت‬ ‫تس��هیالت را مهم تری��ن راه��کار تقوی��ت واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوس��ط دانس��ت و ابراز امیدواری‬ ‫کرد که پرداخت این تس��هیالت تس��ریع شود‪ .‬بنا بر‬ ‫انچه در خانه ملت گزارش ش��ده‪ ،‬رض��ا رحمانی در‬ ‫اخری��ن جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫پاس��خ به پرس��ش نماینده زابل درباره اقدام های این‬ ‫وزارتخانه برای بنگاه های کوچک و متوسط گفت‪۹۲ :‬‬ ‫درصد تعداد واحدهای صنعتی ما کوچک و متوس��ط‬ ‫هس��تند که ‪ ۴۵‬درصد اش��تغال صنعتی را تش��کیل‬ ‫می دهن��د و به دلیل اهمیت ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ان را جزو برنامه های خ��ود قرار داده و ما‬ ‫ب��ه لح��اظ عملی و میدان��ی ورود و س��عی کردیم از‬ ‫منابع موجود بیشترین استفاده را کنیم تا این بخش‬ ‫مهم را به جایگاه حقیقی اش برس��انیم‪ .‬ما به نقش و‬ ‫جایگاه صنایع کوچک و متوس��ط معتقدیم و با وجود‬ ‫کمبودهای بودجه ‪ ،‬برنامه ریزی الزم را داش��ته ایم‪ .‬از‬ ‫جمل��ه در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت طرحی به‬ ‫نام رونق تولید داریم و مصوبه مجلس شورای اسالمی‬ ‫در زمین��ه تبص��ره ‪ ۱۸‬نیز ش��اه بیت کارهای ما برای‬ ‫اش��تغالزایی بوده اس��ت‪ .‬ما می دانیم این واحدها در‬ ‫تحری��م زود اس��یب می بینن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬به دنبال‬ ‫برنامه هایی برای احیا و بازفعال کردن انها هس��تیم‪.‬‬ ‫بس��تر حمایت از این واحدها را هم فراهم کردیم که‬ ‫متداول ترین راهش تامین تسهیالت است‪ .‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬واحدهایی که چک برگشتی و بدهی غیرجاری‬ ‫داشتند مستثنا شدند تا از انها حمایت شود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از تاثیر اخرین سیاست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تقویت بنگاه های کوچک و متوسط گزارش می دهد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫تیر خصوصی سازی روی سیبل خودرو‬ ‫کاهش‬ ‫تصدی گری و‬ ‫شفافیت شروط‬ ‫الزم حکمرانی‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫سرمایه گذاری کارکنان‬ ‫گروه سایپا تعیین شد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با صدور‬ ‫حکمی امیر چراغعل��ی را به عنوان مدیرعامل‬ ‫ش��رکت گ��روه س��رمایه گذاری کارکن��ان‬ ‫سایپا(سمیکو) منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬علی مس��یبی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره و قائم مق��ام مدیرعامل س��ایپا‬ ‫در امور ش��رکت های این گروه خودروس��ازی‬ ‫در ایین معارفه چراغعلی با اش��اره به س��ابقه‬ ‫و تجربه ه��ای وی در مس��ئولیت های قبل��ی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به اهمیتی که ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری کارکنان سایپا دارد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا بر حضور مدیری‬ ‫توانمند‪ ،‬کوش��ا‪ ،‬ج��دی و پیگیر برای هدایت‬ ‫ان تاکید داشتند که بر همین اساس به امیر‬ ‫چراغعلی ماموریت داده ش��د ت��ا هدایت این‬ ‫گروه را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫مس��یبی ادامه داد‪ :‬شرکت سمیکو به دلیل‬ ‫سهامداری و مشارکت کارکنان سایپا جایگاه‬ ‫وی��ژه ای در راهبرده��ای کالن گ��روه دارد و‬ ‫بی ش��ک با حضور چراغعلی در راس مدیریت‬ ‫ان‪ ،‬ش��اهد اتفاق های خوب��ی در ان خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اسیب شناس��ی رفتار دولت ها در برخورد با‬ ‫صنعت خودرو در چند دهه گذشته به خوبی‬ ‫نش��ان می دهد نگاه به این صنعت بیشتر در‬ ‫راس��تای تامین منافع کوتاه مدت سیاس��ی و‬ ‫دولتی بوده است و نه ارتقای فنی و کیفی ان‪.‬‬ ‫ابالغ بخش��نامه های گوناگون و گاه متناقض‪،‬‬ ‫اعم��ال سیاس��ت های ممنوعیت یکب��اره و‪...‬‬ ‫همگی از مصداق های این رفتارشناسی است‪.‬‬ ‫ای��ن نقیصه در نگاه کالن فرابخش��ی ریش��ه‬ ‫در نبود ی��ک برنامه توس��عه ای راهبردی در‬ ‫کل صنعت دارد و در نگاه بخش��ی‪ ،‬ناش��ی از‬ ‫کارکرده��ای سیاس��ی صنعت خ��ودرو برای‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫گردش مالی چند ‪۱۰‬هزار میلیارد تومانی‪،‬‬ ‫وج��ود ش��رکت های تاب��ع ف��راوان و تودرتو‪،‬‬ ‫غیرقابل نظارت بودن ش��رکت های تابع‪ ،‬نبود‬ ‫قانون استخدامی مشخص‪ ،‬حضور افراد دولتی‬ ‫و سیاسی در شرکت های تابع خودروسازی و‬ ‫بده و بس��تان های سیاسی باعث شده که قوه‬ ‫عاقل��ه حکمران ب��ر صنعت خ��ودرو‪ ،‬اهداف‬ ‫کیف��ی و اقتص��ادی را در اولویت چندم خود‬ ‫ق��رار دهد نه اولویت نخس��ت‪ .‬زیانده بودن و‬ ‫کیفی��ت پایین خودروه��ای تولید ازس��وی‬ ‫خودروسازان به خوبی گویا این موضوع است‪.‬‬ ‫مادامی که نگاه به این صنعت مادر و پیش��رو‪،‬‬ ‫سیاسی و دولتی باشد‪ ،‬نمی توان انتظار بهبود‬ ‫شاخص های اقتصادی و کیفی را از ان داشت‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬گام نخست برای حاکمیت عقالنیت‬ ‫هوش��مندانه در صنعت خ��ودرو‪ ،‬اصالح نگاه‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬دولتی و امنیتی است‪ .‬کارکردهای‬ ‫سیاس��ی صنعت خ��ودرو ب��رای دولت‪ ،‬یک‬ ‫افت اس��ت ک��ه در چارچ��وب ان تصمیم ها‪،‬‬ ‫سیاست ها و نظارت ها مصلحت اندیشانه انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬با نگاه مصلحت اندیش��انه سیاسی‪،‬‬ ‫دولت��ی و امنیتی به مس��ائل فنی و اقتصادی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو نمی ت��وان زنجی��ره تولید‬ ‫ملی در ای��ن صنعت را تقویت ک��رد‪ .‬ارتقای‬ ‫تولید و کیفیت در گرو اجرای سیاس��ت های‬ ‫کارام��د اقتصادی صنعتی به دور از هیاهوها و‬ ‫رفتارهای سیاسی است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬می ت��وان نقطه اغ��از اصالحات‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو را رقی��ق ک��ردن چنین‬ ‫رویک��ردی به صنعت دانس��ت‪ .‬بای��د در گام‬ ‫نخست سیاست های اصالحی به گونه ای اتخاذ‬ ‫ش��ود که منجر به حذف رویکرد سیاس��ی به‬ ‫صنعت ش��ود‪« .‬کاهش تصدی گری دولت» و‬ ‫«ش��فافیت» دو عنصر اساس��ی و شروط الزم‬ ‫برای تحقق این مهم هس��تند‪ .‬زمانی می توان‬ ‫رفتاره��ای غیراقتص��ادی دول��ت در صنعت‬ ‫خودرو را از بین برد که نخس��ت دست دولت‬ ‫از مالکیت و مدیریت ان کوتاه باش��د و دیگر‬ ‫اینکه سیاست های اتخاذ شده در این صنعت‬ ‫در ی��ک ظرف شیش��ه ای قرار گی��رد تا برای‬ ‫همگان قابل مشاهده باش��د‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫اجرای این دو ش��رط می تواند زمینه را برای‬ ‫تحقق یک حکمرانی و عقالنیت هوش��مندانه‬ ‫در صنعت خودرو اماده کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫فرشاد مومنی‬ ‫رضا ویسه‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫براس��اس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی قرار اس��ت دولت‬ ‫کوچک ش��ده و شرکت های دولتی به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شوند‪ .‬هدف از تدوین و تصویب قانون اصل ‪۴۴‬‬ ‫این بود که تفکری جدید به اقتصاد ایران تزریق ش��ود‬ ‫و در س��ایه ان بخش خصوصی رش��د کند‪ .‬این امر در‬ ‫راستای سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی‬ ‫و جلوگیری از بزرگ ش��دن بخش دولتی انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت خ��ودرو با وجود انکه از ان به عنوان صنعتی‬ ‫خصولتی(خصوصی دولتی) یاد و بیان می ش��ود س��هم‬ ‫دول��ت در گروه صنعتی ایران خ��ودرو حدود ‪۱۴‬درصد‬ ‫و در ش��رکت س��ایپا حدود ‪۱۷‬درصد است اما به گفته‬ ‫برخی فعاالن و کارشناسان این صنعت خصوصی سازی‬ ‫واقعی محقق نشده و با واگذاری سهام در گذشته این‬ ‫خودروسازان(مدیران دولتی) بوده اند که اقدام به خرید‬ ‫دوباره همان سهام کرده اند‪.‬‬ ‫برخی از اقتصاددانان کش��ور نیز نس��بت به موضوع‬ ‫خصوصی س��ازی در کش��ور انتقادهای��ی را عن��وان‬ ‫می کنند‪ .‬فرش��اد مومنی در این باره معتقد اس��ت که‬ ‫«امروز موضوع‪‎‬هایی مانند خصوصی‪‎‬سازی و ازادسازی‬ ‫مطرح است که نوعی مشترکات لفظی‪ ‎‬هستند‪ .‬انها اگر‬ ‫بخواهند کارکرد داش��ته و انتظارات تئوریک را محقق‬ ‫کنند‪ ،‬شرط هایی الزم دارند که اگر وجود داشته باشند‬ ‫اهدف مورد نظر محقق می‪‎‬شوند‪ .‬از این‪‎‬رو اندیشمندان‬ ‫بزرگ اقتصاد جهان گاهی از بازارهای فاجعه‪‎‬س��از نام‬ ‫می‪‎‬برن��د یعنی با فراهم نبودن ش��رایط اگر به س��وی‬ ‫ازادس��ازی و خصوصی‪‎‬سازی حرکت کنیم‪ ،‬فاجعه‪‎‬های‬ ‫انس��انی‪ ،‬اجتماعی و زیس��ت‪‎‬محیطی بدون بازگش��ت‬ ‫اتف��اق خواهد افت��اد‪ .‬بنابراین با یک ب��ازار و یک‪‎‬گونه‬ ‫ازادسازی و البته خصوصی‪‎‬سازی روبه‪‎‬رو نیستیم‪ .‬برای‬ ‫اجرای هر طرحی نیاز اس��ت مفاهیم کلیدی با منطق‬ ‫علم به طور عملیاتی تعریف شوند‪ .‬ضمن انکه باید دید‬ ‫ط به وجود چه شرایطی‬ ‫روابط تابعی مطرح شده مشرو ‪‎‬‬ ‫هستند»‪.‬‬ ‫رضا ویسه یکی از فعاالن صنعت خودرو که موسس‬ ‫ش��رکت ساپکو است نیز عنوان می کند «براساس اصل‬ ‫‪ ۴۴‬و خصوصی‪‎‬س��ازی صنایع‪ ،‬بیش از ‪ ۵٠‬تا‪۶٠‬درصد‬ ‫سهام دو خودروساز واگذار شد اما اتفاقی که افتاد این‬ ‫بود که خودشان دوباره همان سهام را از بازار خریداری‬ ‫کردند‪ .‬گفته می شود ‪۸۶‬درصد ایران‪‎‬خودرو برای بخش‬ ‫خصوصی اس��ت اما در واقعیت بی��ش از ‪۵۰‬درصد ان‬ ‫در دس��ت مدیران دولتی اس��ت تا مدیران سیاسی بر‬ ‫فعالیت‪‎‬ها کنترل مدیریتی داش��ته باشند‪ .‬برای نجات‬ ‫صنعت خودرو از این گرداب‪ ،‬دولت باید س��هام خود را‬ ‫براساس اصل ‪ ۴۴‬و خصوصی‪‎‬سازی صنایع‪ ،‬بیش از ‪ ۵٠‬تا‪۶٠‬درصد‬ ‫س��هام دو خودروساز بزرگ کشور واگذار ش��د اما اتفاقی که افتاد‬ ‫این بود که خودشان دوباره همان سهام را از بازار خریداری کردند‪.‬‬ ‫ب��رای نجات صنعت خودرو از این گرداب‪ ،‬دولت باید س��هام خود را‬ ‫به‪‎‬طورواقع��ی به بخش خصوص��ی واگذار کند تا مدی��ران حرفه ای‬ ‫اقتصادی حاکم ش��وند‪ ،‬نه مدیران سیاس��ی‪ .‬مدی��ر بنگاه خصوصی‬ ‫به دنبال حیات بنگاه خود است‬ ‫به‪‎‬طورواقع��ی به بخش خصوصی واگذار کند تا مدیران‬ ‫حرفه ای اقتصادی حاکم ش��وند‪ ،‬نه مدیران سیاس��ی‪.‬‬ ‫مدیر بنگاه خصوصی به دنب��ال حیات بنگاه افتصادی‬ ‫خود است»‪.‬‬ ‫در این ب��اره حت��ی برخی کارشناس��ان ای��ن حوزه‬ ‫معتقدن��د بح��ث س��وداوری ش��رکت ها و بنگاه های‬ ‫اقتصادی به دولتی و خصوصی بودن انها نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫ب��ه مدیریت و اهلیت مدیران برمی گردد‪ .‬س��یدمحمد‬ ‫بحرینی��ان در این باره می گوید «مهم نیس��ت صنعت‬ ‫دولتی باش��د زیرا امارها نش��ان می دهد کارخانه‪‎‬هایی‬ ‫دولت��ی‪ ،‬تولی��د و س��ودی چندبراب��ری نس��بت‪‎‬به‬ ‫ش��رکت های خصوص��ی دارند و مهم اهلی��ت مدیران‬ ‫است»‪.‬‬ ‫ب��ا تمام این س��خنان ح��ال باید دید ای��ا واگذاری‬ ‫صنعت خودرو به بخش خصوصی شدنی است؟‬ ‫‹ ‹نحوه واگذاری‬ ‫ابت��دای هفته جاری رض��ا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت از واگذاری دو خودروس��از بزرگ به‬ ‫بخش خصوصی خبر داده و اظهار کرده بود‪ ،‬براس��اس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده دو خودروساز بزرگ امسال‬ ‫ی��ا نهایت تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬به بخش خصوصی واقعی‬ ‫واگذار می ش��وند‪ .‬درحال حاضر واگذاری ش��رکت های‬ ‫زیرمجموعه این دو خودروس��از اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به دنبال ان است که با ارائه محصوالت جدید و اصالح‬ ‫س��اختارهای این دو ش��رکت‪ ،‬انها را به ش��رکت های‬ ‫چاب��ک تبدیل کن��د‪ .‬فرصت ها و تهدیده��ای این امر‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور چیس��ت؟ مازیار‬ ‫بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی در این ب��اره ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬م��ن نظر‬ ‫کل قطعه س��ازان را می گوی��م؛ ب��ا خصوصی س��ازی با‬ ‫ای��ن کارنامه ای که م��ا از ان تا ام��روز دیده ایم و اگر‬ ‫ب��از هم با با همان فرایند پیش��ین انجام ش��ود‪ ،‬صد‬ ‫خودرو سازان باید سبد همکاری ها را گسترش دهند‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت معتقد اس��ت اص��رار به هم��کاری با‬ ‫فرانس��وی ها در صنع��ت خودرو ب��ه افتی تبدیل‬ ‫شده است و خودروس��ازان باید سبد همکاری ها‬ ‫را گسترش دهند‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیم��ی در گفت وگ��و با خان��ه ملت‪،‬‬ ‫درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه خودروس��ازان‬ ‫داخلی بیش��تر تمایل دارند با فرانس��وی ها همکاری کنند‬ ‫تا ش��رکت های ک��ره ای و ژاپنی‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچ��ه ما پیش از‬ ‫این نی��ز با ژاپن و کره همکاری هایی داش��تیم اما اصرار به‬ ‫همکاری با فرانس��وی ها به افتی تبدیل شده است‪ ،‬در واقع‬ ‫تک سورس(منبع) شدن برای صنعت اسیب زا است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خودروسازان داخلی باید سبد گسترده ای برای‬ ‫همکاری داش��ته باشند و سهم داخلی س��ازی شرکت های‬ ‫خودروسازی خارجی را گس��ترش دهند‪ .‬در صورت تحقق‬ ‫این مهم مشکالت و موانع صنعت خودرو از بین می رود‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬خودروس��ازان خارجی نمی توانند از تولید برخی‬ ‫خودروها در ایران جلوگیری کنن��د؛ چراکه ایران در تولید‬ ‫این خودروها ریشه پیدا کرده و سازنده شده است‪.‬‬ ‫مقیمی با بیان اینکه پژو و رنو چندین بار در ایران حاضر‬ ‫دولتی ب��ه بخش خصوصی افزود‪ :‬از اصطالحاتی مانند‬ ‫خصولتی برای صنعت خودرو استفاده می شود یا حتی‬ ‫برخی خودروسازان خصوصی شدند یا خصوصی بودند‬ ‫اما در ب��روز بحران هیچ تفاوت عملک��ردی با یکدیگر‬ ‫نداش��تند‪ .‬ظاهرا ب��ا به وجود امدن بح��ران پیامدهای‬ ‫منفی دامن همه مجموعه ها را می گیرد‪.‬‬ ‫ش��دند اما پس از بروز تنش از ایران خارج شدند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اقدام هایی در حال انجام است‬ ‫تا همکاری با ش��رکت های خارجی گسترش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره دس��تور جهانگی��ری مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری مبنی ب��ر لزوم تدوی��ن و ابالغ‬ ‫بخش��نامه قیمت گذاری خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬کارگروه‬ ‫ویژه جدی��د در این زمین��ه انجام‬ ‫خ��ودرو اقدام خ��اص و ‬ ‫نمی دهد و به دنبال بازنگری در سیاست ها است تا در صورت‬ ‫نیاز اصالحات انجام شود‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اگرچ��ه س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان در این راس��تا پیش��نهادهایی مطرح کرده‬ ‫اس��ت و از ان جایی که نهادهای نظارت��ی نیز در کارگروه‬ ‫خودرو حضور دارند تالش می شود زمینه اجرای پیشنهادها‬ ‫فراهم ش��ود اما در کارگروه حضور بیش��تر به دنبال تدوین‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه ریزی هایی ب��رای خروج صنعت خودرو‬ ‫از بحران هستیم‪.‬‬ ‫مقیم��ی ادامه داد‪ :‬در صورتی که تولید افزایش پیدا کند‬ ‫تمام شاخص های مورد نظر محقق می شود و ارامش خیال‬ ‫مردم فراهم شده و تقاضای کاذب نیز در بازار از بین می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت با حل ریشه ای مشکالت‬ ‫درصد مخالف هستیم‪ .‬به این دلیل که تا امروز کارنامه‬ ‫خصوصی س��ازی در تمام صنایع ناموفق بوده است‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬این مدل خصوصی س��ازی را به ضرر همه در‬ ‫بخش اقتصاد و صنعت می دانیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه انجم��ن به عن��وان نماینده هزار‬ ‫قطعه ساز مخالف واگذاری سهام خودروسازان به تعداد‬ ‫محدودی از قطعه س��ازان اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیش��نهاد‬ ‫انجمن واگذاری سهام خودروسازی به یک کنسرسیوم‬ ‫متش��کل از تمام قطعه س��ازان کشور اس��ت که دارای‬ ‫اهلیت و اصالت هس��تند‪ .‬در این ب��اره اقدام های انجام‬ ‫ش��ده و کارهایی در حال پیگیری است تا کنسرسیوم‬ ‫مورد نظر تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابراین باید کنسرس��یومی برای خرید‬ ‫سهام خودروس��ازان اقدام کند که شامل تمام فعاالن‬ ‫صنعت قطعه بوده و تمام قطعه س��ازان ذی نفع باشند‬ ‫تا در روند رقابت بین قطعه سازان خللی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کنسرسیوم‬ ‫ق��رار اس��ت ب��رای جلوگی��ری از فس��اد و ران��ت‪،‬‬ ‫کنسرسیومی تشکیل شود که مبادرت به خرید سهام‬ ‫خودروس��ازان کند اما چ��ون قدرت مال��ی واحدهای‬ ‫صنفی و صنعتی قطعه س��ازی متفاوت اس��ت‪ ،‬دوباره‬ ‫ش��اهد چالش بین سهم خواهی قطعه س��ازان خواهیم‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬قطعه س��ازان بزرگ سهم بیشتری‬ ‫در این کنسرس��یوم خواهند داش��ت‪ .‬اما چه تضمینی‬ ‫ب��رای ذی نفع ب��ودن تمام قطعه س��ازان وجود خواهد‬ ‫داش��ت؟ بیگل��و در این باره گف��ت‪ :‬این م��وارد همان‬ ‫مالحظاتی اس��ت که انجمن در حال مطالعه و بررسی‬ ‫انها اس��ت و اگر اقدام هایی در این باره به نتیجه نهایی‬ ‫برس��د به طور حتم اطالع رس��انی می شود‪ .‬در این بین‬ ‫انچه مس��لم اس��ت اینکه انجم��ن با تمرک��ز قدرت‪،‬‬ ‫مخالف است؛ حتی اگر بخواهد یک جناح به وجود اید‬ ‫و س��هام خودروس��ازی را خریداری کند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به تجربه های گذش��ته در واگذاری سهام شرکت های‬ ‫بنابراین اگر قرار اس��ت به هر شکلی خصوصی سازی‬ ‫انجام شود اما مشکالت قبلی در بخش های اقتصادی‪،‬‬ ‫تولی��دی‪ ،‬اجتماعی و کارگری در این صنعت همچنان‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬با ان مخالف هستیم زیرا اقدام های‬ ‫گذش��ته نش��ان داده با خصوصی شدن شرکت ها فقط‬ ‫مشکالت انها به هنگام بحران افزایش یافته و تغییری‬ ‫در عملکرد ش��رکت ها به وجود نیامده اس��ت و ش��اهد‬ ‫بهبود وضعیت انها نیس��تیم‪ .‬دبیر انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که با وجود مشکالت نقدینگی صنعت قطعه‪،‬‬ ‫چگونه خرید س��هام خودروس��ازان ممکن خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روند فروش س��هام این گونه نیس��ت که کل این‬ ‫س��هام به ش��کل نقد به فروش برسد؛ بخش��ی از مبلغ‬ ‫به طور نقد پرداخت می ش��ود و باقیمانده انها اس��قاط‬ ‫حدود ‪ ۳‬س��اله دارد‪ .‬دوم اینکه قرار نیس��ت این سهام‬ ‫را ی��ک یا دو قطعه س��از بخرند‪ .‬کنسرس��یوم از تعداد‬ ‫زیادی از قطعه س��ازان و بدون تمرکز قدرت تش��کیل‬ ‫خواهد ش��د؛ بنابراین این حج��م پول هر قدر هم زیاد‬ ‫باشد بین تعداد زیادی از قطعه سازان تقسیم می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬هدف این اس��ت که با خصوصی سازی‬ ‫صنعت خودرو مدیریت این صنعت با بخش خصوصی‬ ‫باشد و عملکرد شرکت بهبود یابد و سوداور شود‪ .‬این‬ ‫امر به قطعه سازانی که سهام خریده اند‪ ،‬کمک می کند‬ ‫تا بتوانند خودش��ان س��ود اوری کرده و اسقاط شان را‬ ‫راحت تر پرداخت کنند‪ .‬شاهد این موضوع تعداد باالی‬ ‫قطعه سازانی است که می خواهند در قالب کنسرسیوم‬ ‫سهام را خریداری کنند‪.‬‬ ‫بیگلو در پاسخ به این پرسش که تشکیل کنسرسیوم‬ ‫چه زمانی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬کارگروه هایی تش��کیل و‬ ‫طرح های اولیه پی ریزی ش��ده است و ما نمی خواهیم‬ ‫زمان را از دس��ت بدهیم‪ .‬تمام قطعه س��ازان یک درد‬ ‫مش��ترک و یک دغدغه دارند بنابرای��ن از قبل ارتباط‬ ‫وج��ود داش��ته و باید ای��ن طرح نظام من��د و در قالب‬ ‫ط��رح تجاری مطرح ش��ود ک��ه روی ان کارهایی در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬در واقع انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی یک بانی و تسهیل کننده برای‬ ‫ایجاد این کنسرسیوم است‪.‬‬ ‫جدیت در ایران خودرو برای رسیدن به خودکفایی‬ ‫قائم مق��ام اجرایی ایران خودرو گفت‪ :‬درحال حاضر گروه بس��یار‬ ‫قوی در س��اپکو و مرکز تحقیقات شکل گرفته و نمایشگاه دائمی‬ ‫برای قطعات وارداتی برگزار شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس؛ حمید مرادی با اش��اره ب��ه برنامه های‬ ‫خودکفای��ی محصوالت اف��زود‪ :‬از زمان اغاز به کار این نمایش��گاه‬ ‫بس��یاری از س��ازندگان امادگی خود را برای ساخت و تولید اعالم‬ ‫کرده ان��د و درحال حاض��ر بخش زیادی از قطعات در دس��تور کار‬ ‫داخلی س��ازی قرار گرفته اس��ت و ت��ا جایی که امکان توس��عه و‬ ‫خودکفایی محصول را داشته باشیم ان را با جدیت دنبال خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مرادی با اش��اره به قطع یک سویه همکاری ها از سوی شریکان‬ ‫خارجی گف��ت‪ :‬این موضوع انگیزه و اراده جدی را در ایران خودرو‬ ‫ایجاد کرد تا با تکیه بر توان س��ازندگان داخلی و نظارت کیفی در‬ ‫مراحل تامین و تولی��د قطعات‪ ،‬در کنار افزایش عمق خودکفایی‪،‬‬ ‫کیفیت محص��والت را ارتقا دهیم‪ .‬قائم مق��ام اجرایی ایران خودرو‬ ‫تاکید کرد‪ :‬کس��ب س��تاره های کیفیت برای محصوالت در س��ال‬ ‫گذشته و امسال موید این موضوع است‪.‬‬ ‫مرادی از برگزاری مستمر نشست های کنترل کیفیت محصوالت‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در این نشس��ت ها به عنوان یک��ی از ابزار های‬ ‫مدیری��ت کیفی��ت‪ ،‬ایرادهای کیفی خودرو ها شناس��ایی ش��ده و‬ ‫برای رف��ع ان برنامه های بهبود ارائه می ش��ود‪ .‬نتایج این اقدام ها‬ ‫در ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و افزایش‬ ‫ستاره های کیفی محصوالت برای مشتریان و جامعه ملموس است‪.‬‬ ‫قائم مقام اجرایی ایران خودرو با بیان اینکه مرحله اصلی اثرگذاری‬ ‫تحریم ها را پش��ت س��ر گذاش��ته ایم‪ ،‬از برنامه ریزی در برای عبور‬ ‫کامل از تحریم ها خبر داد‪.‬‬ ‫مرادی گف��ت‪ :‬تحریم ها واقعیتی بود که اثار س��وء بر صنعت و‬ ‫تولید در کش��ور گذاش��ت‪ ،‬اما با اقدام هایی ک��ه در زنجیره تامین‬ ‫و تولید ایران خودرو انجام ش��د‪ ،‬توانس��تیم در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال‬ ‫گذش��ته تولید را به ش��رایط با ثباتی برسانیم‪ .‬درحال حاضر تولید‬ ‫روزانه به شرایط باثبات روزانه ‪ ۱۵۰۰‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫فلزات کمیاب و محیط زیست‬ ‫زمینه همکاری ایمیدرو‬ ‫و جهاد دانشگاهی‬ ‫شمشیر داموکلس‬ ‫برسر واحد های‬ ‫پایین دست الومینیوم‬ ‫پاسخ های «نفتی»‬ ‫به دوران «سختی»‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫واکنش نمایندگان مجلس به پیشنهاد ممنوعیت خروج سنگ اهن از استان یزد‪:‬‬ ‫انحصار نعمت های خدادادی در استان ها قانونی نیست‬ ‫منی�ر حض�وری ‪ :‬چندی پیش در پنجمین جلس��ه س��تاد‬ ‫راهب��ری و مدیری��ت اقتص��اد مقاومتی اس��تان ی��زد‪ ،‬موضوع‬ ‫ممنوعیت خروج سنگ اهن از استان یزد کلید خورد‪ .‬همچنین‬ ‫در این جلسه مسئوالن محلی این استان خواستار ان شدند که‬ ‫واحدهای تولیدی یزد در واگذاری معادن دولتی اولویت داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬محمدعلی طالبی‪ ،‬اس��تاندار یزد با انتق��اد از واگذاری‬ ‫برخی معادن ب��ه واحدهای تولیدی خارج از اس��تان گفت‪ :‬به‬ ‫منظ��ور تامین خوراک واحدهای ف��راوری‪ ،‬در واگذاری معادن‬ ‫دولتی‪ ،‬واحدهای تولیدی استان باید در اولویت باشند‪.‬‬ ‫درباره اینک��ه واگذاری معادن دولت��ی به واحدهای‬ ‫تولی��دی داخلی در اس��تان و اینکه نقش افرینی اس��تان ها در‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی چقدر می تواند مفید یا مضر باشد‪،‬‬ ‫با نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫منصوری با بیان اینکه تصمیم گیری باید به نحوی باشد که‬ ‫همه از ان سود ببرند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه واگذاری معادن دولتی به‬ ‫واحدهای تولیدی یزد در اولویت قرار داده ش��ود و در داخل‬ ‫استان سرمایه گذاری کنند‪ ،‬مناسب است و ما از ان استقبال‬ ‫می کنی��م اما اینکه س��نگ اهنی از یزد‪ ،‬خارج و همه در انجا‬ ‫مصرف ش��ود عواق��ب خوبی ندارد و باع��ث اختالف قومی و‬ ‫قبیله ای می شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اش��اره به لزوم رعایت قانون اظهار کرد‪ :‬کاری که‬ ‫می خواهیم انجام دهیم باید در چارچوب قانون باشد و نباید‬ ‫شرایطی را که مغایر با قانون باشد‪ ،‬پیش ببریم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اینکه س��نگ معدن از اس��تان خارج نشود‬ ‫مغایر با قانون اساس��ی اس��ت‪ .‬کس��ی نمی تواند باعث شود‬ ‫که س��نگی از اس��تان خارج نش��ود و فقط در خود استان‬ ‫مصرف شود‪.‬‬ ‫منص��وری در پای��ان اظهار ک��رد‪ :‬باید در راس��تای حفظ‬ ‫یکپارچگ��ی و منافع ملی کش��ور حرکت کنی��م و از اختالف‬ ‫میان استان های کشور جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاستی که از نظر قانونی مشکل دارد‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫درب��اره طرح‬ ‫ممنوعیت خروج س��نگ اهن از استان‬ ‫ی��زد با بی��ان اینک��ه مخال��ف چنین‬ ‫سیاستی است‪ ،‬گفت‪ :‬معنای این طرح‬ ‫می تواند این باش��د که در بخش تامین‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬کارخانه ها و معادن بخش خصوصی‪ ،‬حق واگذاری یا‬ ‫فروختن مواد اولیه صنایع فراوری به خارج از استان را ندارند‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی درباره در اولوی��ت قرار دادن‬ ‫واگ��ذاری مع��ادن دولتی به واحدهای تولی��دی یزد نیز گفت‪ :‬به‬ ‫لحاظ قانونی‪ ،‬یک استان نمی تواند چنین موضوعی را مطرح کند‪.‬‬ ‫هرچند این س��خن به لحاظ مدیریتی خوب اس��ت اما باید از نظر‬ ‫قانون��ی نیز ب��ه ان توجه ک��رد‪ .‬وقتی به قوانی��ن و مقررات نگاه‬ ‫می کنیم می بینیم که بر اساس قانون فقط در خروج مواد معدنی‬ ‫به خارج از کشور ان هم برای جلوگیری از خام فروشی محدودیت‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬س��بحانی فر اظهار کرد‪ :‬در این حوزه ش��اهد اعمال‬ ‫تعرفه های باال و عوارض هستیم بنابراین تا کنون بر اساس قوانین‬ ‫داخلی هیچ محدودیتی در داخل وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬نماینده‬ ‫مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی با اشاره به سیاست های‬ ‫حمایت از رشد بخش خصوصی در ادامه گفت‪ :‬جلوگیری از خروج‬ ‫ی��ک م��اده معدنی از ی��ک بخش به بخش دیگر کش��ور مغایر با‬ ‫سیاس��ت های مربوط به رقابت بخش خصوصی اس��ت و می تواند‬ ‫مان��ع رقابت ش��ود‪ .‬س��بحانی فر تاکید کرد‪ :‬در ش��رایطی که ما‬ ‫می خواهی��م از بخ��ش خصوصی و تولیدکنن��ده حمایت کنیم و‬ ‫حامی رش��د اقتصادی کش��ور باشیم‪ ،‬چنین سیاستی در اصل به‬ ‫ضرر تولیدکننده تمام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی که در تقابل با یکپارچگی کشور است‬ ‫محمدرضا منص��وری‪ ،‬عضو دیگر کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫ضمن مخالفت با‬ ‫طرحی که در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��تان یزد مطرح شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما ایران بزرگ و یک کشور‬ ‫متمرکز هستیم؛ بنابراین طبیعی است که همه امکانات متعلق‬ ‫به همه مردم ایران اس��ت و نباید ان را اس��تان به استان از هم‬ ‫تفکیک کرد‪.‬‬ ‫منصوری تاکید کرد‪ :‬موضوعی که در‬ ‫یزد مطرح ش��ده اس��ت اگر عملیاتی‬ ‫شود باعث می شود که در استان های‬ ‫دیگر هم طرفدارانی پیدا کند که این‬ ‫مس��ئله در تقاب��ل با مناف��ع ملی و‬ ‫یکپارچگی کشور است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم ساوه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در مخالفت با طرح جلسه ستاد راهبری استان‬ ‫یزد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این ش��رایط یک استان می خواهد نفت را در‬ ‫انحصار بگیرد و اس��تان دیگر می خواهد اب را در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نعمت های خدا باید برای کشور و همه‬ ‫مردم ایران باش��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬یزد هم در مضیقه اب است و‬ ‫الزم اس��ت از استان های دیگر‪ ،‬اب مورد نیاز خود را تهیه کند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬این نگرش خیلی پس��ندیده نیست و طرح این گونه‬ ‫مسائل در اینده به اختالف بین استانی دامن می زند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی که اغازگر انحصارگرایی است‬ ‫رئیس انجمن س��نگ اهن ایران نیز‬ ‫در مقابل این خبر واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫مهرداد اکبریان در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ای��ن ممنوعیت‪ ،‬راهکار‬ ‫درس��ت و پایداری نیست؛ هر چند‬ ‫می ت��وان در کوتاه م��دت از ای��ن‬ ‫سیاس��ت بهره برد ام��ا اگر این مهم‬ ‫بخواهد به بدعت تبدیل ش��ود‪ ،‬ب��ه دلیل اینکه ایجاد انحصار‬ ‫می کند و اس��تمرار ان می تواند اغاز انحصارگری باشد‪ ،‬مورد‬ ‫تایید نیست‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س��نگ اهن ای��ران از پراکندگی واحدهای‬ ‫معدن��ی و صنعتی س��خن گفت و بیان کرد‪ :‬در چند س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بخ��ش خصوص��ی و دولت��ی در تمام کش��ور به‬ ‫فراخور مورد‪ ،‬برخی با مطالعات کارشناس��ی ش��ده و بعضی‬ ‫با کارشناس��ی کمتر کارخانه هایی بن��ا کرده اند اما به دلیل‬ ‫انکه دق��ت الزم برای این جانمایی انجام نش��د‪ ،‬پراکندگی‬ ‫واحده��ای معدنی و صنعتی همخوانی نداش��ته اند‪ .‬اکبریان‬ ‫درباره وابستگی معادن کشور به یکدیگر گفت‪ :‬برای نمونه‪،‬‬ ‫در برخی اس��تان ها س��نگ اهن دانه بندی با ظرفیت باالیی‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬سپس کنس��انتره با ظرفیت کمتر و گندله‬ ‫دوباره با ظرفیت باالیی تولید می ش��ود؛ بنابراین سنگ اهن‬ ‫دانه بندی و گندله مازاد است اما کنسانتره کسری دارد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط باید از س��ایر معادن دیگر کنسانتره تامین‬ ‫ش��ود یا فعالیت کارخانه های گندله را متوقف کرد اما در یک‬ ‫اس��تان دیگر بدون انکه توجهی به میزان ذخیره سنگ اهن‬ ‫شود‪ ،‬کارخانه های کنسانتره سازی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به عبارتی تولید سنگ اهن در یک استان با تولید کنسانتره‬ ‫برابری نمی کند؛ در نتیجه باز هم کارخانه های تولید کنسانتره‬ ‫نیازمند مواد اولیه و در تامین ان دچار مشکل می شوند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س��نگ اهن ایران با تاکید بر اینکه این موارد‬ ‫شاید در ظاهر اش��کال چندانی نداشته باشند چراکه ممکن‬ ‫است این نیاز از سوی استان های همجوار و سایر معادن قابل‬ ‫تامین باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اما در حقیقت هزینه تمام شده نیز یکی‬ ‫از مالک های موفقیت در بخش تولید است‪ ،‬همان طور که در‬ ‫زمینه رونق تولید و کاهش هزینه ها نیز مطرح است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه هزینه های حمل ونقل نیز بس��یار زیاد‬ ‫هس��تند‪ ،‬هزینه ه��ای معناداری ب��ه نرخ تمام ش��ده افزوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد اکبریان‪ ،‬هر انحصاری حتی با نیت خوب در هر‬ ‫امری که اتفاق بیفتد‪ ،‬نتیجه مطلوبی نخواهد داش��ت‪ .‬نگرانی‬ ‫دولت و مسئوالن درباره استان هایی نظیر یزد و شبیه ان در‬ ‫اس��تان خراسان و به ش��کل دیگر در استان زنجان که شبیه‬ ‫این موضوع در این استان هاس��ت‪ ،‬شاید نگرانی درستی باشد‬ ‫چراکه چنین طرحی نمی تواند مفید واقع شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬طرح ممنوعیت خروج به دلیل انکه انحصاری‬ ‫بوده و دخالت مس��تقیم بخش دولتی بر عرضه و تقاضا را در‬ ‫پی دارد‪ ،‬ممکن اس��ت در کوتاه مدت موجب رضایت واحدها‬ ‫شود اما در میان مدت و بلندمدت نتیجه خوبی ندارد و باید از‬ ‫این سیاست ها به شدت پرهیز کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫سرقینی خبر داد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۲‬برابر شدن ذخایر‬ ‫فلزی کشور‬ ‫با حفاری های عمیق‬ ‫غریب پور در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی کرج مطرح کرد‬ ‫فلزات کمیاب و محیط زیست‪ ،‬زمینه همکاری ایمیدرو و جهاد دانشگاهی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از ‪ ۴‬سال پیش‪ ،‬برنامه اکتشاف در پهنه ها‬ ‫در حال اجراس��ت و خوش��بختانه به ذخایر‬ ‫خوبی هم رسیده ایم‪ .‬با این اکتشافات‪ ،‬ذخایر‬ ‫فلزی کش��ور ‪ ۲‬برابر خواهد شد و امیدواریم‬ ‫پس از انکه حفاری های عمقی انجام شد‪ ،‬این‬ ‫خبر به طور رس��می اعالم شود تا معدنکاران‬ ‫هم خرسند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون‬ ‫امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در حاش��یه یک نشس��ت‬ ‫خبری‪ ،‬درباره راهکارهای این وزارتخانه برای‬ ‫ترغیب به س��رمایه گذاری در ح��وزه معادن‬ ‫گفت‪ :‬بدون ش��ک ادامه حیات معادن کشور‬ ‫به اکتش��افات وابسته اس��ت‪ .‬اگر اکتشافات‬ ‫م��ورد توجه ق��رار نگیرد و ادامه دار نباش��د‪،‬‬ ‫ذخایر فعلی یک روز به پایان خواهد رسید و‬ ‫ان زمان راهی برای جبران این اشتباه وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به همین منظور برنامه اکتشاف‬ ‫در پهنه ها ادامه خواهد داش��ت و امسال هم‬ ‫قص��د واگ��ذاری ‪ ۳۰‬پهنه در کل کش��ور را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫س��رقینی تصریح کرد‪ :‬اکتشافات در بخش‬ ‫معادن در س��ال ج��اری نیازمن��د هزینه ای‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو برای اس��تفاده از‬ ‫فناوری های جدید به وی��ژه ژئوفیزیک هوایی‬ ‫است تا بتوان به ذخایر جدید دسترسی پیدا‬ ‫کرد‪ .‬س��رقینی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫ای��ا با ش��رایط فعلی‪ ،‬ط��رح افزایش ظرفیت‬ ‫صنعت فوالد کش��ور اجرا خواهد شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طرح جامع صنعت فوالد و دس��تیابی به‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون ت��ن در افق ‪ ۱۴۰۴‬اغاز‬ ‫شده و نمی توان ان را متوقف کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر صنع��ت فوالد‬ ‫کش��ور ب��ه ظرفی��ت ‪ ۳۵‬میلیون تن دس��ت‬ ‫یافت��ه و ‪ ۱۰‬میلی��ون تن ه��م در مرحله ای‬ ‫اس��ت ک��ه نمی ت��وان ان را متوق��ف ک��رد‪.‬‬ ‫توق��ف این ط��رح را به مصلح��ت نمی دانیم‬ ‫و ب��ا جدی��ت پیگی��ر اج��رای ان هس��تیم‪.‬‬ ‫سرانجام روزی ساخت وس��از در کشور رونق‬ ‫خواه��د گرفت و خواهید دی��د که این طرح‬ ‫چقدر س��ودمند اس��ت‪ .‬البته از این ظرفیت‪،‬‬ ‫ص��ادرات ‪ ۱۵‬میلیون تن فوالد و عرضه بقیه‬ ‫در کش��ور برنامه ریزی شده است‪ .‬وی درباره‬ ‫علت تغییرات مدی��ران صنایع بزرگ معدنی‬ ‫گفت‪ :‬ریش��ه این تغییرات را باید در تصمیم‬ ‫س��هامداران پیدا کرد و وزارتخانه‪ ،‬نقشی در‬ ‫تغییر مدیران نداش��ته اس��ت‪ .‬ش��رکت هایی‬ ‫که مدیران انها تغیی��ر کرده‪ ،‬خصوصی بوده‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در تعیین‬ ‫مدیریت در انها مداخله ای ندارد‪.‬‬ ‫تاثیر ‪ ۳۴۲‬واحد فملی‬ ‫بر شاخص کل بورس‬ ‫ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در‬ ‫پایان معامالت ام��روز با افزایش ‪ ۵۱۰۸‬واحد‬ ‫روبه رو ش��د و برای نخستین بار در تراز ‪۲۴۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۶۸‬واحدی ایس��تاد‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬نماد «فملی» ب��ا ‪ ۳۴۲‬واحد جزو ‪۴‬‬ ‫شرکت تاثیرگذار بر شاخص کل بورس بود‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬ش��اخص کل هموزن‬ ‫نی��ز ب��ا ‪ ۱۲۶۹‬واحد‪ ،‬افزایش ع��دد ‪ ۵۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۱۰‬را تجربه کرد‪ .‬رش��د همس��و شاخص‬ ‫کل و شاخص هم وزن بازار‪ ،‬یکی از نکته های‬ ‫قاب��ل توجه ب��ازار ب��ورس امروز ب��ود چراکه‬ ‫نش��ان دهنده رشد س��هم های کوچک در حد‬ ‫و اندازه های س��هم های شاخص ساز است‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش‪ ،‬در جریان معامالت امروز‬ ‫بورس تهران «پلی پروپیلن جم»‪« ،‬گل گهر»‪،‬‬ ‫«صنای��ع فوالد مبارک��ه اصفه��ان» و «ملی‬ ‫صنایع مس ای��ران» به ترتیب با ‪،۳۸۲ ،۴۳۲‬‬ ‫‪ ۳۷۹‬و ‪ ۳۴۲‬واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر‬ ‫شاخص کل داشتند‪ .‬در گروه فلزات اساسی‪،‬‬ ‫ارزش معامالت به ‪ ۷۰۲‬میلیارد تومان رسید‬ ‫که ناش��ی از دست به دست شدن حدود ‪۱۹۶‬‬ ‫میلیارد س��هم و اوراق مالی بود‪ .‬در این گروه‬ ‫بیشتر س��هم ها با رش��د نرخ روبه رو شدند و‬ ‫برخی مثل فملی با صف خرید روبه رو بودند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد‬ ‫غریب پور‪:‬‬ ‫همکاری با جهاد‬ ‫دانشگاهی در‬ ‫بخش مس و‬ ‫نفت به نتیجه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫در ایمیدرو نیز‬ ‫به سبب نیاز‬ ‫به تحقیقات و‬ ‫تولید دانش‪ ،‬با‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫همکاری و‬ ‫به امضای‬ ‫تفاهمنامه منتهی‬ ‫شده است‬ ‫حمیدرضا طیبی‪:‬‬ ‫استحصال‬ ‫فلزات گرانبها‬ ‫از منابع‬ ‫ثانویه همچون‬ ‫زباله های‬ ‫الکتریکی‪،‬‬ ‫لجن ها و‪...‬‬ ‫بخشی دیگر از‬ ‫توانمندی های‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫است‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو خواه��ان هم��کاری‬ ‫بخش های طال‪ ،‬فلزات کمیاب‪ ،‬بهینه سازی مصرف انرژی‪،‬‬ ‫محیط زیست و صنایع معدنی با جهاد دانشگاهی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬خداداد غریب پور‬ ‫صب��ح دی��روز ب��ا حض��ور در مجتم��ع تحقیقات��ی جهاد‬ ‫دانش��گاهی در کرج اظهار کرد‪ :‬پیشنهاد سازمان‪ ،‬افزایش‬ ‫زمینه همکاری در بخش های مختلف از جمله طال‪ ،‬عناصر‬ ‫نادرخاکی‪ ،‬کاهش مصرف انرژی‪ ،‬محیط زیس��ت و س��ایر‬ ‫صنایع معدنی با جهاد دانشگاهی است‪.‬‬ ‫غریب پ��ور در این برنام��ه که رئیس جهاد دانش��گاهی‬ ‫نی��ز در ان حضور داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم��کاری با جهاد‬ ‫دانش��گاهی در بخش مس و نفت به نتیجه رس��یده است‪.‬‬ ‫در ایمیدرو نیز به س��بب نیاز به تحقیقات و تولید دانش‪،‬‬ ‫با جهاد دانش��گاهی همکاری شده و به امضای تفاهمنامه‬ ‫منتهی شده است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو گف��ت‪ :‬از جمله زمینه های‬ ‫همکاری دو طرف‪ ،‬الکترود گرافیتی و کک سازی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه امیدواریم این تفاهمنامه به قرارداد‬ ‫منجر شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید به تولید دانش فنی نگاه استراتژیک‬ ‫بیندازیم‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو با غرورامیز خواندن‬ ‫توانمندی ها و اقدامات انجام ش��ده در جهاد دانش��گاهی‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬برای رس��یدن ب��ه قله های رفی��ع علمی و‬ ‫اقتصادی به ریسک معقول نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگرچه در ش��رایط مناس��ب و با منابع مادی‬ ‫قابل توجه‪ ،‬می توان اقدام ب��ه واردات تجهیزات و قطعات‬ ‫کرد اما سبب خروج ارز از کشور و ایجاد وابستگی می شود‬ ‫و در شرایط تحریم کشور را با مشکالتی روبه رو می کند‪.‬‬ ‫غریب پور تاکید کرد‪ :‬باید نگاه استراژیک به این موضوع‬ ‫بیندازیم و پیش از وقوع مش��کل‪ ،‬نسبت به رفع نیاز اقدام‬ ‫کنی��م‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬اگر جهاد دانش��گاهی را بیش��تر‬ ‫حمایت می کردیم‪ ،‬اکنون موفق تر بودیم‪ ،‬از این رو نیازمند‬ ‫توسعه روابط برای تولید دانش فنی هستیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه حضور مدیران‬ ‫ایمیدرو در مجمع تحقیقاتی جهاد دانش��گاهی‪ ،‬به مفهوم‬ ‫اع�لام امادگی همراه با اراده برای همکاری اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همکاری با این نهاد‪ ،‬الزام حاکمیتی است و باید به تولید و‬ ‫فناوری داخل نگاه کرد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬شرکت های بزرگ‬ ‫معدنی و صنایع معدنی ‪ ۱۰‬تفاهمنامه با جهاد دانشگاهی‬ ‫امضا کرده ان��د‪ .‬غریب پور افزود‪ :‬پیش��نهاد می کنیم جهاد‬ ‫دانشگاهی در ساختارهای مدیریتی ما حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد که س��هم بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی در قراردادهای جهاد دانشگاهی بیشتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استحصال فلزات گرانبها از منابع ثانویه‬ ‫حمیدرض��ا طیبی‪ ،‬رئیس جهاد دانش��گاهی نیز در این‬ ‫برنام��ه با قدردان��ی از غریب پور گفت‪ :‬ارتباط مناس��بی با‬ ‫ایمیدرو داشته ایم اما انتظار افزایش همکاری را داریم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در جهاد دانش��گاهی‪ ،‬توس��عه اقتصاد‬ ‫دانش بنیان متکی بر توان ملی بوده است‪.‬‬ ‫طیبی اظه��ار کرد‪ :‬تامین اعتبار ب��ه صورت ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫بودجه دولت و ‪ ۸۰‬درصد درامد فناوری های تولیدی بوده‬ ‫است‪ .‬رئیس جهاد دانش��گاهی گفت‪ :‬توانمندی های قابل‬ ‫توجه��ی در بخش ه��ای مختلف داریم اما برای اس��تفاده‬ ‫از ای��ن ظرفیت ها‪ ،‬مدیران باید معقول ریس��ک کنند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه در یکی از مراک��ز‪ ،‬روی فراوری مواد فلزی‬ ‫در الیاژهای مختلف کار می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استحصال‬ ‫فلزات گرانبها از منابع ثانویه همچون زباله های الکتریکی‪،‬‬ ‫لجن ها و‪ ...‬بخش��ی دیگر از توانمندی های این نهاد است‪.‬‬ ‫شده‪ ،‬مسائل زیست محیطی و‪ ...‬در ارتباط هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه مرکز تحقیقات با خانه معدن‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی‪ :‬پ��روژه بزرگ ترین کارخانه کنس��انتره در‬ ‫سیس��تان عملیاتی خواهد شد و در این پروژه ها با جهاد دانشگاهی‬ ‫همکاری می شود‬ ‫طیبی خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواریم جهاد دانشگاهی بتواند‬ ‫ارزش افزوده بخش معدن و صنایع معدنی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی بزرگ ترین کارخانه کنس�انتره‬ ‫در سیستان‬ ‫اردشیر س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران نیز در این برنامه اظهار کرد‪ :‬با جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫از گذش��ته در خاتون اباد‪ ،‬ذوب اهن و س��ونگون همکاری‬ ‫کرده ای��م‪ .‬وی با بی��ان اینکه ‪ ۴۰‬هزار میلی��ارد تومان در‬ ‫کرمان و اذربایجان پروژه مس داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به توصیه‬ ‫اقای غریب پور‪ ،‬بزرگ ترین کارخانه کنسانتره در سیستان‬ ‫عملیات��ی خواهد ش��د‪ ،‬به ط��وری که در ای��ن پروژه ها از‬ ‫همکاری جهاد دانشگاهی استفاده می شود‪.‬‬ ‫سعدمحمدی پیش��نهاد داد‪ :‬در شرکت طالی زرشوران‬ ‫به دلیل پایین بودن کارایی عملیاتی و موارد دیگر‪ ،‬جهاد‬ ‫دانشگاهی می تواند کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های پژوهشی تقاضامحور‬ ‫امیر خرمی ش��اد‪ ،‬معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫ایمیدرو نی��ز گفت‪ :‬حضور جهاد دانش��گاهی در الیه های‬ ‫تصمیم گیری می تواند نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کارگروه های تخصصی ایمیدرو می توان از‬ ‫همکاران جهاد دانشگاهی استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در ایمیدرو تمام پروژه های پژوهش��ی‬ ‫تقاضامح��ور اس��ت و ای��ن مجموع��ه ‪ ۵۰‬درص��د هزینه‬ ‫پروژه ه��ای پژوهش��ی ش��رکت های خصوص��ی را متقبل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفته خرمی ش��اد‪ ،‬همکاری و هم افزای��ی این نهاد با‬ ‫مرکز تحقیقات ف��راوری مواد معدنی ایران می تواند انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های تحقیقاتی معدن و صنایع معدنی‬ ‫رئی��س مرک��ز تحقیقات ف��راوری مواد معدن��ی ایران‪،‬‬ ‫چالش ه��ای بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدن��ی در حوزه‬ ‫تحقیقات را اعالم کرد‪.‬‬ ‫مجی��د وفایی فرد ک��ه در جریان بازدی��د رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو و خبرنگاران از این مرکز س��خن می گفت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬چالش های بخش معدن ش��امل عیار پایین‬ ‫ذخایر کانی و تاکید روزاف��زون بر کاهش گازهای گلخانه‬ ‫و حفظ انرژی اس��ت‪ .‬وی که پی��ش از امضای تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری مرکز تحقیقات و فراوری م��واد معدنی با خانه‬ ‫دستور وزیر برای ارتقای سطح ایمنی‬ ‫در معادن زغال سنگ‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دس��تور ارتقای‬ ‫س��طح ایمنی در معادن زغال س��نگ کش��ور را‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی این دس��تور را‬ ‫در پی س��انحه اخیر در معدن زغال سنگ پاک‬ ‫در شهرس��تان زیراب اس��تان مازن��دران صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این س��انحه ‪ ۲‬معدنکار به دلیل استنشاق‬ ‫گازهای داخل معدن دچار مس��مومیت ش��دید‬ ‫منجر به مرگ شدند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت در این دس��تور‬ ‫اورده است‪ :‬از انجایی که با افزایش عمق معادن‬ ‫زغال‪ ،‬می��زان گازخیزی الیه های زغالی افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬به همان میزان نیاز به اقدامات کنترلی‬ ‫بیشتر برای ارتقای کیفیت ایمنی در این معادن‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫رحمانی گفته که استفاده از ابزارها‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و فناوری های نوین ایمنی در این زمینه باید در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن دس��تور ب��ر لزوم رص��د و پایش‬ ‫اقدامات انجام شده در این زمینه به طور منظم‬ ‫و ارائ��ه گزارش های جمع بندی ش��ده به منظور‬ ‫اطالع عموم مردم‪ ،‬تاکید کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در صنعت فوالد خودکفا شده ایم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در صنع��ت فوالد ب��ه خودکفایی‬ ‫رس��یده ایم‪ .‬رحمان��ی اظهار کرد‪ :‬هن��وز امکان‬ ‫توس��عه صنعت فوالد وج��ود دارد و با توجه به‬ ‫س��رمایه گذاری زیاد در این بخش در چند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬به زودی توازن هم در زنجیره تولید این‬ ‫محصول در کشور به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از صنایعی که س��رمایه گذاری‬ ‫زی��ادی روی ان ش��ده و تبدیل ب��ه یک مزیت‬ ‫تولیدی شده است‪ ،‬همین صنعت فوالد است‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به اهمیت مشارکت تشکل ها‬ ‫در کانون ه��ای تصمیم گی��ری ح��وزه صنای��ع‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬فوالد یکی از انجمن های قوی‬ ‫در حوزه صنایع کش��ور است که امیدواریم فارغ‬ ‫از هرگونه بخش��ی نگری‪ ،‬به توس��عه واقعی این‬ ‫صنعت کمک کند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره صادرات‬ ‫فوالد نیز با تاکی��د بر اولویت تامین نیاز داخلی‬ ‫گف��ت‪ :‬مازاد تولید باید صادر ش��ود و در همین‬ ‫زمینه‪ ،‬فوالد از جمله صنایعی است که ارزاوری‬ ‫ان ب��رای م��ا اهمی��ت زی��ادی دارد و روی ان‬ ‫سرمایه گذاری کردیم‪.‬‬ ‫معدن به ارائه گزارش عملک��رد این مرکز می پرداخت‪ ،‬بر‬ ‫نقش تشکل ها در فرهنگ توسعه تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گفته وفایی فرد‪ ،‬سهم ایران از درامد ناخالص داخلی‬ ‫(‪ )GDP‬در تحقیقات کمتر از نیم درصد است‪.‬‬ ‫وی درب��اره عملک��رد ای��ن مجموعه گفت‪ :‬بخش��ی از‬ ‫فعالیت های این مرکز در س��ال ‪ ۹۷‬ش��امل ارائه خدمات‬ ‫انالی��ز حدود ‪۱۲‬ه��زار نمونه در بخ��ش خصوصی‪ ،‬انجام‬ ‫پژوهش های کارشناس��ی ارش��د و دکترای دانش��جویان‬ ‫معرفی ش��ده از سوی مدیریت اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫ایمی��درو (‪ ۹۰‬م��ورد)‪ ،‬انج��ام ‪ ۱۵۰‬پ��روژه تحقیقات��ی و‬ ‫خدمات��ی از بخش دولتی و خصوص��ی در زمینه فراوری‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬مطالعات بهینه س��ازی ف��راوری عناصر نادر‬ ‫خاکی در کانس��نگ انومالی ‪ ۵‬س��اغند‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫تیکنرهای خمیری در مقیاس بنچ و پایلوت است‪.‬‬ ‫وی ب��ه زمینه ه��ای همکاری معدنی ش��امل پژوهش و‬ ‫توس��عه اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��اخت تجهی��زات فراوری‬ ‫برای نمونه های ازمایش��ی و س��یار در راس��تای توس��عه‬ ‫مع��ادن کوچک‪ ،‬عارضه یابی فرایندی و ارتقای بازاریابی و‬ ‫بهره وری در کارخانه های فراوری‪ ،‬جلب و جذب ایده های‬ ‫فراوری و بسترس��ازی مشارکت در توسعه و تجاری سازی‬ ‫انها‪ ،‬اولویت دهی پژوه��ش در چالش های صنایع فراوری‬ ‫م��واد معدنی‪ ،‬توس��عه تحقیقات و بسترس��ازی مطالعات‬ ‫ارزیابی و اس��تراتژیک زیس��ت محیطی در راستای توسعه‬ ‫بهره وری و اقتصاد س��بز به عن��وان زمینه های همکاری با‬ ‫این مرکز به شمار می ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹روی اوردن به اینده پژوهی‬ ‫در ای��ن برنامه‪ ،‬رئیس خانه معدن ایران نیز گفت‪ :‬وجود‬ ‫مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی‪ ،‬س��رمایه ملی اس��ت‬ ‫و نیاز اس��ت که ظرفیت ه��ای ان برای همگان از س��وی‬ ‫رسانه ها معرفی شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرام��ن ب��ا بی��ان اینک��ه باب��ت چنی��ن‬ ‫س��رمایه گذاری هایی‪ ،‬افتخار می کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جهان‬ ‫به سمت فراوری مواد معدنی با عیار پایین رفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از نگاه سنتی فاصله گرفته ایم‪ ،‬به اینده پژوهی‬ ‫روی اورده ای��م و نیازه��ای این بخش را در همین مس��یر‬ ‫پیگی��ری خواهیم کرد‪ .‬رئیس خانه مع��دن با اعالم اینکه‬ ‫رویکرد ما اموزش محور اس��ت و به دنبال نواوری هستیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با مراکز دانش��گاهی در زمینه کاهش نرخ تمام‬ ‫ی��ک تفاهمنامه همکاری بین مرکز تحقیقات و فراوری‬ ‫م��واد معدنی و خانه معدن ایران‪ ،‬ظهر دیروز در حاش��یه‬ ‫بازدید از این مرکز به امضا رسید‪.‬‬ ‫مفاد این تفاهمنامه ش��امل فراهم کردن بستر همکاری‬ ‫در زمینه های مختلف پژوهشی و رفع معضالت موجود در‬ ‫بخش معادن و صنایع معدنی‪ ،‬انجام پژوهش های کاربردی‬ ‫بر اساس نیاز خانه معدن و نیز تسهیل و توسعه ارتباطات‬ ‫و تعامل مرکز با خانه معدن و اعضای ان است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ارائ��ه خدم��ات ازمایش��گاهی و نمونه های‬ ‫ازمایش��ی با توجه به ضوابط مرکز تحقیقات فراوری مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬توس��عه همکاری دو جانبه و استفاده از ظرفیت ها‬ ‫و امکانات ان مرکز برای برگزاری دوره‪ ،‬سمینار و همایش‬ ‫ب��ا موضوع های مرتبط با معدن‪ ،‬توس��عه اس��تانداردهای‬ ‫اموزش��ی در حوزه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬مش��ارکت در‬ ‫برگ��زاری کارگاه های اموزش��ی مهارتی و توانمندس��ازی‬ ‫طرف عرض��ه اموزش های تخصصی بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬از دیگر مفاد تفاهمنامه یادشده است‪.‬‬ ‫مدت زمان اجرای این تفاهمنامه از زمان امضا به مدت‬ ‫‪ ۵‬س��ال است و هر یک از مفاد تفاهمنامه در قالب امضای‬ ‫قرارداد اجرا خواهد ش��د‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو در‬ ‫حاش��یه امضای ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬اینده نگری‬ ‫مرک��ز تحقیقات و ف��راوری مواد معدنی ای��ران‪ ،‬در ایجاد‬ ‫فناوری فراوری س��یار مواد معدنی‪ ،‬س��بب پیشتازی این‬ ‫مرکز در ارتقای دانش فعال س��ازی معادن کوچک ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬غریب پ��ور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیش از انکه فعال س��ازی‬ ‫مع��ادن کوچک به عنوان یکی از اس��تراتژی های ایمیدرو‬ ‫مطرح ش��ود‪ ،‬مرکز تحقیقات و فراوری مواد معدنی‪ ،‬روی‬ ‫فناوری فراوری س��یار برای صنایع کوچک اقداماتی انجام‬ ‫داده و دانش ان را عرضه کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته‪ ۲۷ ،‬هزار نمونه انالیز‬ ‫شده در مرکز تحقیقات فراوری ایران انجام شد‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو‪ ،‬توجه ب��ه مرکز تحقیقات‬ ‫و ف��راوری مواد معدنی و توس��عه ان را از اولویت های این‬ ‫سازمان اعالم کرد‪.‬‬ ‫غریب پور در عین حال ب��ه بازدید از مجتمع تحقیقاتی‬ ‫جهاد دانش��گاه اش��اره کرد و افزود‪ :‬عملک��رد ان مجتمع‬ ‫نشان داد که جهاد دانشگاهی‪ ،‬توانمندی های قابل توجهی‬ ‫در اختیار دارد که می تواند به رفع نیاز شرکت های معدن‬ ‫و صنایع معدنی کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬از خان��ه مع��دن به عنوان س��رمایه های‬ ‫اجتماع��ی این ح��وزه یاد کرد و گفت‪ :‬وجود تش��کل های‬ ‫مردم نهاد باعث تقویت س��رمایه های اجتماعی می ش��ود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اس��تفاده از نظر تشکل های بخش خصوصی‬ ‫موجب می ش��ود تصمیم های گرفته ش��ده از پش��تیبانی‬ ‫اجرایی قابل اتکایی برخوردار ش��وند و در عین حال سبب‬ ‫همراهی انها در مراحل اجرایی می شود‪.‬‬ ‫وی از دو سویه بودن همکاری با بخش خصوصی سخن‬ ‫گفت و اظهار ک��رد‪ :‬تصمیم گیری ه��ا در ایمیدرو همواره‬ ‫به ش��کل گفت وگ��و انجام می ش��ود و این رون��د‪ ،‬اجرای‬ ‫سیاست های دولت را نیز تسهیل می کند‪.‬‬ ‫غریب پ��ور تاکید ک��رد‪ :‬تحقیقات و ایج��اد فناوری در‬ ‫حوزه هایی همچون محیط زیس��ت‪ ،‬فناوری و مواد کم عیار‬ ‫معدن��ی از م��وارد ضروری بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به امضای تفاهمنامه ها در این بخش‬ ‫گفت‪ :‬ضرورت دارد پس از امضای تفاهمنامه‪ ،‬برنامه زمانی‬ ‫برای قرارداد نیز تدوین شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫انفعال‬ ‫در «استانداردسازی»‬ ‫توزیع بی واسطه‬ ‫برای صادرات غیرنفتی‬ ‫فرش قرمز پهن‬ ‫می کنیم‬ ‫نمایشگاه‬ ‫و نگاه های غیرمنصفانه‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫گردشگران خارجی بدون ُمهر فیزیکی و ثبت در گذرنامه به ایران می ایند‬ ‫قراردادهای صادراتی‬ ‫بیمه می شوند‬ ‫پاتک گردشگری ایران به تحریم ها‬ ‫گردشگران خارجی در اصفهان‬ ‫‹ ‹حذف ُمهر چاره ساز نیست‬ ‫در همین باره عض��و هیات مدیره جامعه تورگردانان‬ ‫با اش��اره به این تصمیم دولت تاکید می کند که جذب‬ ‫گردش��گر خارجی در دوران تحریم و در شرایطی که با‬ ‫«جنگ اقتصادی» روبه رو هستیم‪ ،‬نیازمند راهکارهای‬ ‫اساس��ی ازجمله رفع ایران هراس��ی ب��ا تبلیغات مثبت‬ ‫در فضای بین المللی اس��ت‪ .‬به ب��اور این فعال صنعت‬ ‫گردش��گری اگرچه تصمیم دولت برای حذف زدن مهر‬ ‫به ایران در گذرنامه گردش��گران اقدام مهمی است اما‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقدام به برنامه ریزی جامع در این حوزه کند‪.‬‬ ‫ه��ر خارج��ی ک��ه در ای��ران ‪ ۲۰۰‬ه��زار دالر س��رمایه گذاری ی��ا‬ ‫س��پرده گذاری کند اجازه اقامت ‪ ۵‬س��اله با قابلی��ت تمدید خواهد‬ ‫داشت که ایین نامه ان به زودی ابالغ می شود‬ ‫این راهکار در عمل برای جذب گردش��گر خارجی برد‬ ‫زیادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫احم��د سبط حس��ینی در گفت وگو ب��ا پایگاه خبری‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��ران‪ ،‬توضیح داد‪ :‬گردش��گری ایران‬ ‫هنوز نتوانس��ته خود را در بازاره��ای بین المللی خوب‬ ‫معرفی کند و متاس��فانه شناخت درستی از ما از سوی‬ ‫گردش��گران خارجی وجود ندارد؛ بنابراین نخست باید‬ ‫گردش��گر وجود داش��ته باش��د تا پس از ان مقدمات‬ ‫حضور او در کشور تسهیل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬گردش��گران خارجی که به ایران س��فر‬ ‫می کنند با احساس نبود امنیت روبه رو هستند و ترس‬ ‫از ایران در بین انها وجود دارد؛ بنابراین نخستین اقدام‬ ‫در فض��ای بین المللی تبلیغات مثبت به منظور رفع این‬ ‫ایران هراسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ دول�ت بخش خصوصی را ش�ریک خود‬ ‫بداند‬ ‫سبط حس��ینی در پاس��خ به این پرسش که در زمان‬ ‫جنگ اقتصادی رابط��ه دولت با بخش خصوصی ازنظر‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های این بخش در راس��تای مقابله‬ ‫ب��ا تحریم ها در حوزه گردش��گری چگونه باید باش��د‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر به بررس��ی پرونده گردش��گری بین المللی‬ ‫بپردازیم درمی یابیم که گردشگری هر کشوری به ویژه‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته به طور مس��تقیم از سوی بخش‬ ‫خصوصی همان کشور اداره می شود و دخالت دولت در‬ ‫این بخش به طور کالن و بیشتر شامل سرمایه گذاری و‬ ‫حمایت از فعاالن صنعت گردشگری است‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان تاکید کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه حمایت دولت از بخ��ش خصوصی در ایران‬ ‫‹ ‹افزایش حجم گردشگران ورودی‬ ‫تنها به طور شفاهی است و باوجود اینکه تاکید بسیاری‬ ‫بر توس��عه گردش��گری به عن��وان صنعتی ک��ه قابلیت‬ ‫تبدیل ش��دن به صنعت ارزاور در دوران تحریم را دارد‪،‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما دولت حمایت ه��ا را تنها محدود به حرف‬ ‫کرده است و در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد‪.‬‬ ‫به گفته وی حض��ور در نمایش��گاه های بین المللی و‬ ‫دع��وت از تورهای خارجی یکی از مهم ترین اقدام هایی‬ ‫اس��ت که در ش��رایط فعلی باید انجام ش��ود و با توجه‬ ‫به هزینه های هنگفت این بخش ضروری اس��ت دولت‬ ‫به طور مس��تقیم خود وارد عمل شود‪ ،‬اما درحال حاضر‬ ‫ش��رایط به گونه ای اس��ت ک��ه بخش خصوص��ی بدون‬ ‫دریافت هیچ تسهیالتی‪ ،‬به تنهایی متقبل این هزینه ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سبط حس��ینی تصریح ک��رد‪ :‬در ش��رایط فعلی باید‬ ‫مش��خص کنیم هدف ما از توسعه گردشگری چیست؛‬ ‫افزای��ش توره��ای ورودی اس��ت یا رونق گردش��گری‬ ‫داخلی؟ اگر هدف رونق گردش��گری خارجی و افزایش‬ ‫تعداد گردش��گران ورودی به کش��ور اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫اقدام های دولت و وزارت امور خارجه از ارائه تسهیالت‬ ‫مرتب��ط با روادی��د به گردش��گران باید فرات��ر برود و‬ ‫دولت‪ ،‬بخش خصوصی را در رونق گردش��گری شریک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره جامعه تورگردان��ان با بیان اینکه‬ ‫کش��ور ما فاقد برنامه ملی توس��ع ه گردش��گری است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه ت��ا کنون چند برنام��ه ملی درزمینه‬ ‫توسعه گردشگری تدوین ش��ده اما هرگز اجرایی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر دولت واقعا توس��عه گردش��گری در شرایط‬ ‫جن��گ اقتصادی را در دس��تور کار دارد باید نخس��ت‬ ‫رئیس کمیس��یون گردش��گری اتاق بازرگانی ایران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه امریکا به کس��انی که به‬ ‫ایران س��فر کنند‪ ،‬برای ورود به کشورش روادید دوباره‬ ‫نخواهد داد؛ بنابراین ایران تدبیری اندیش��ید که برای‬ ‫افزایش گردش��گران ورودی به کش��ورمان‪ ،‬مس��افران‬ ‫خارجی بدون هیچ ترس و نگرانی وارد ایران شوند‪.‬‬ ‫احمد اصغری قاجاری در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫به اینک��ه به تازگی رئیس جمهوری دس��تور داده تا در‬ ‫فرودگاه های کش��ور مهر روادید در گذرنامه خارجی ها‬ ‫زده نش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ارائ��ه روادی��د الکترونیکی در چند‬ ‫فرودگاه ما در حال انجام است اما ارتباطی به مسافران‬ ‫ورودی ب��ه ای��ران ن��دارد‪ .‬ای��ن موضوع مهر ن��زدن بر‬ ‫گذرنامه بیشتر برای گردشگران ورودی ما از کشورهای‬ ‫اروپایی اس��ت که حق هم دارند بترس��ند‪ ،‬چون امریکا‬ ‫واقعا اذیت می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در نتیجه این اقدام جدید سیاس��ت‬ ‫خ��وب دول��ت ایران اس��ت ک��ه باعث افزای��ش حجم‬ ‫گردش��گران ورودی ما خواهد ش��د‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫گردش��گری اتاق بازرگان��ی ایران با بی��ان اینکه ایران‬ ‫ارزان ترین کشور برای گردشگران اروپایی است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬یک گردش��گر فرانس��وی چند وقت پیش به من‬ ‫می گف��ت که با یک یورو نمی توانیم یک س��اندویچ در‬ ‫کش��ورمان بخریم اما در ایران یک س��اندویچ با نوشابه‬ ‫می توانی��م بخریم‪ .‬این در حالی اس��ت که هتل های ما‬ ‫نیز برای گردشگران اروپایی بسیار ارزان است‪.‬‬ ‫اصغری قاجاری همچنین با اش��اره به ضرورت تالش‬ ‫برای فراهم کردن زیرس��اخت های گردش��گری گفت‪:‬‬ ‫جاذبه و ظرفیت هایی که کشور ما دارد‪ ،‬هنوز بروز نیافته‬ ‫و با وج��ود تالش هایی که هم م��ا در بخش خصوصی‬ ‫می کنیم و هم در سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری انجام می شود‪ ،‬زیرساخت های گردشگری‬ ‫ما فراهم نیست و باید بیشتر در این زمینه تالش کنیم‪.‬‬ ‫محمد نهاوندیان‬ ‫علی ربیعی‬ ‫احمد سبط حسینی‬ ‫احمد اصغری قاجاری‬ ‫گزارشی از قاچاق گندم به خارج نداشته ایم‬ ‫مع��اون بازرگان��ی خارجی ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران‬ ‫اع�لام کرد تاکنون بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن گندم از‬ ‫کشاورزان ‪ ۲۵‬استان کشور خریداری شده است و گزارشی از‬ ‫قاچاق این محصول اس��تراتژیک به خارج از کشور نداشته ایم‪.‬‬ ‫حس��ن عباس��ی معروفان در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای فصل برداشت گندم تا امروز بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تن از این محصول استراتژیک را از کشاورزان ‪ ۲۵‬استان‬ ‫کش��ور خری��داری کرده ایم و تاکنون بی��ش از ‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان معادل ‪ ۹۲‬درصد مطالبات کشاورزان را به انها پرداخت‬ ‫به برنامه های کالن توجه شود‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت‪ :‬امارها نشان می دهد‬ ‫در ای��ران هنوز زیرس��اخت ها برای اینکه یک کش��ور صادراتی‬ ‫باش��یم‪ ،‬فراهم نشده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدرضا مودودی‬ ‫در ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و بخش خصوصی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان اف��زود‪ :‬ما به تکمیل زنجیره تولید در کش��ور توجه‬ ‫نکردیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬کمتر از ‪ ۳۵۰‬ش��رکت در ایران و فقط‬ ‫‪ ۳۱۵‬قل��م کاال بیش از ‪ ۱۰‬میلیون دالر صادرات دارند‪ .‬مودودی‬ ‫گفت‪ :‬کش��ور از س��ال ‪ ۳۸‬تا ‪ ۹۸‬خورشیدی از محل فروش نفت‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و خدم��ات کاال فق��ط ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫درامد ارزی داش��ته اس��ت‪ ۸۵ .‬درصد این درامد پس از انقالب‬ ‫اس�لامی و ‪ ۶۵‬درصد ان نیز در ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته حاصل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران اظهارکرد‪ :‬اگر ‪۱۰‬‬ ‫درصد از درامد حجم بزرگ واردات کش��ور صرف سرمایه گذاری‬ ‫محصوالت صادراتی می ش��د ام��روز باید بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار دالر‬ ‫صادرات غیرنفتی می داشتیم‪ .‬برای توسعه صادرات باید به جای‬ ‫روزمرگی یکسری برنامه های کالن را مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫کرده ای��م و س��ایر کش��اورزان به محض تکمیل مدارک ش��ان‬ ‫می توانن��د مطالبات ش��ان را دریافت کنند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫کیفیت گندم های تولید ش��ده امس��ال براس��اس ارزیابی های‬ ‫انجام ش��ده یک درصد بیش از سال گذشته شده‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اینکه گفته می شود ش��یب خرید تضمینی گندم نسبت‬ ‫به سال گذشته کاهش پیدا کرده‪ ،‬به هیچ وجه صحت ندارد و‬ ‫اگر در هفته گذشته حدود یک درصد کاهش نسبت به همین‬ ‫بازه زمانی در س��ال گذشته داشتیم‪ ،‬می تواند دالیلی همچون‬ ‫ایجاد اختالل در ش��بکه حمل ونقل داشته باشد اما هم اکنون‬ ‫کشاورزان هیچ مش��کلی برای فروش گندم های شان به دولت‬ ‫ندارند‪ .‬معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫با اشاره به اینکه براس��اس گزارش های موجود و خرید حدود‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار تن دانه روغنی تاکنون‪ ،‬پیش بینی می ش��ود تولید‬ ‫و خرید این محصول نیز در امس��ال تا دو برابر س��ال گذشته‬ ‫افزای��ش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬براورده ها نش��ان می ده��د میزان خرید‬ ‫تضمین��ی گندم در امس��ال به بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تن برس��د‬ ‫که افزایش قابل مالحظه ای نس��بت به خرید ‪ ۸‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزارتنی گندم در سال گذشته خواهد داشت‪ .‬عباسی معروفان‬ ‫برگزاری دومین همایش تامین مالی صادرات‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی از برگزاری‬ ‫دومی��ن همایش تامی��ن مالی صادرات ب��ا رویکرد‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز و همچنی��ن پیگیری مصوبات‬ ‫همایش نخس��ت خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬فرهاد نوری‪ ،‬با اعالم‬ ‫ای��ن خبر اظهار کرد‪ :‬دومی��ن همایش تامین مالی‬ ‫ص��ادرات ب��ا رویکرد نوس��ان های ن��رخ ارز ضمن‬ ‫پرداختن به مشکالت و دغدغه های بخش خصوصی‬ ‫و فع��االن دولتی‪ ،‬راهکارهای برون رفت از معضالت‬ ‫پیش رو را نیز به بحث و بررس��ی خواهد گذاش��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن همایش‪ ،‬فعاالن ح��وزه بانک‪،‬‬ ‫ضمان��ت صادرات‪ ،‬بیمه‪ ،‬تامی��ن مالی و نمایندگان‬ ‫بانک مرکزی در خالل بررس��ی چالش های صادرات‬ ‫در دوران تحریم به ارائۀ راهکارهای مناس��ب جهت‬ ‫توس��عۀ مباالت تجاری با کشورهای هدف صادراتی‬ ‫می پردازند‪ .‬مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالت و مسائل مربوط به نوسان های نرخ‬ ‫ارز و مصوب��ات بانک مرک��زی از دیگر موضوع های‬ ‫قابل طرح در این همایش اس��ت‪ .‬نوری با اش��اره به‬ ‫بازخورد نخس��تین همایش تامین مالی صادرات که‬ ‫در روزهای پایانی س��ال ‪ ۱۳۹۶‬برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برگ��زاری همایش های کارب��ردی با محوریت رصد‬ ‫مس��ائل و طرح مش��کالت مالی در ح��وزه تجارت‬ ‫خارج��ی از خواس��ته های بخش خصوصی کش��ور‬ ‫اس��ت که سازمان توس��عه تجارت ایران با توجه به‬ ‫وظایف ذاتی خود به عنوان یک سازمان دانش محور‬ ‫و متول��ی تجارت خارجی با برگ��زاری رویدادهایی‬ ‫از ای��ن دس��ت‪ ،‬به دنبال ارائ��ه راهکارهای عملی در‬ ‫راس��تای رفع مش��کالت صادرکنندگان در شرایط‬ ‫فعلی اس��ت‪ .‬دومین همای��ش تامین مالی صادرات‬ ‫یکش��نبه ‪ ۱۶‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬در س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در برخی موارد ش��ایعه هایی مبنی بر قاچاق گندم‬ ‫به خارج از کش��ور شنیده می شود که احتمال ان وجود ندارد‬ ‫چراکه این محصول اس��تراتژیک کاالیی نیست که قاچاق پذیر‬ ‫باشد و با توجه به تولید بسیار باالی گندم‪ ،‬قاچاق شدن چند‬ ‫کیلو یا چند تن از ان نه تنها مشکل زا نخواهد شد‪ ،‬بلکه صرفه‬ ‫اقتص��ادی هم ندارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هیچ گزارش��ی از قاچاق‬ ‫گندم تاکنون نداش��ته ایم و کشاورزان نیز بهتر از سال گذشته‬ ‫در حال ف��روش محصول به دولت و وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫لوازم خانگی داخلی جایگزین چینی ها شدند‬ ‫رئیس اتحادی��ه فروش��ندگان لوازم خانگی‬ ‫فلزی و اش��پزخانه گفت‪ :‬خوش��بختانه شاهد‬ ‫ان هس��تیم ک��ه واردکنن��دگان معتب��ر که تا‬ ‫پیش از این به تولیدکنندگان چینی س��فارش‬ ‫محص��والت م��ورد نی��از داخ��ل را می دادند‪،‬‬ ‫امروز به ش��رکت های تولیدی در داخل کشور‬ ‫سفارش می دهند‪ .‬فریدون نصیری در گفت وگو‬ ‫با تس��نیم‪ ،‬با اشاره به اینکه تولیدات کشور در‬ ‫ح��وزه لوازم خانگی فلزی و اش��پزخانه کفاف‬ ‫نی��از بازار را می دهد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫شرایط امروز تولیدکنندگان ما در این بخش به‬ ‫اندازه ای اس��ت که محصوالت تولیدی داخلی‬ ‫جوابگ��وی نیاز داخل اس��ت و هی��چ نیازی به‬ ‫محص��والت خارجی وجود ن��دارد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط امروز در حالی رقم خورده که ‪ ۲‬سال‬ ‫پیش محص��والت تولیدی ما در ب��ازار فروش‬ ‫چندانی نداشتند و نمی توانستند با محصوالت‬ ‫مش��ابه خارجی رقابت کنن��د‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان لوازم خانگی فلزی و اش��پزخانه‬ ‫ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه امروز شاهد ان هستیم‬ ‫ک��ه واردکنندگان معتب��ر که تا پیش از این به‬ ‫تولیدکنندگان چینی سفارش محصوالت مورد‬ ‫نیاز داخ��ل را می دادند امروز به ش��رکت های‬ ‫تولیدی در داخل کش��ور س��فارش می دهند‪.‬‬ ‫نصی��ری با بی��ان اینکه قیمت ه��ا در یک ماه‬ ‫گذش��ته تا اندازه ای تعدیل شده و کمبودی در‬ ‫بازار وجود ن��دارد تاکید کرد‪ :‬این یک واقعیت‬ ‫اس��ت که تغییرات نرخ در محصوالت تولیدی‬ ‫داخ��ل‪ ،‬متاث��ر از نرخ ارز اس��ت و به دلیل انکه‬ ‫مواد اولیه تولیدکنندگان از بورس و براس��اس‬ ‫قیمت های جهانی تامین می شود با نوسان های‬ ‫نرخ ارز تغییر می کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات ای��ران ب��ا بیان اینکه یک��ی از مهم ترین‬ ‫محصوالت ای��ن صندوق‪ ،‬بیمه کردن قراردادهای‬ ‫صادراتی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بیمه نامه های صندوق‬ ‫می تواند در عمل برای اطمینان بخشی از برگشت‬ ‫پ��ول به فروش��نده و صادرکننده ایرانی جایگزین‬ ‫ال س��ی باش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی صندوق‬ ‫ضمانت صادرات‪ ،‬افروز بهرامی با حضور در برنامه‬ ‫کنکاش با محوریت «رونق اقتصادی و فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری ایرانیان خارج از کش��ور»‪ ،‬از بیمه‬ ‫شدن قراردادهای صادراتی خبر داد و گفت‪ :‬کسانی‬ ‫ک��ه به قصد س��رمایه گذاری صادراتی به کش��ور‬ ‫می این��د عالوه بر بیمه قراردادهای صادراتی انها‪،‬‬ ‫بیمه نامه هایی با فاینانس نیز داریم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫صن��دوق ضمانت صادرات می تواند تامین مالی یا‬ ‫خرید دین اس��ناد صادراتی انجام دهد‪ ،‬یعنی اگر‬ ‫صادرکننده بخواهد مدت دار محصوالت و کاالهای‬ ‫خود را به کشورهای خارجی بفروشد و نگران این‬ ‫باشد که در سررسید پول شان بازنگردد‪ ،‬صندوق‬ ‫ب��ا بیمه نامه ه��ا این موض��وع را تضمین می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫صنایع صادرات محور نگران نقدینگی خود باشند‬ ‫به انها پیشنهاد می دهیم که فروش اعتباری انجام‬ ‫دهند تا بازار بین المللی را در دست داشته باشند‪.‬‬ ‫بهرامی گفت‪ :‬برای این موضوع در کنار نظام بانکی‬ ‫خرید دین اسناد صادراتی را داریم و تضامین ان را‬ ‫نیز برعهده داریم و در عین حال در بخش نقدینگی‬ ‫نیز به انها کمک می کنیم‪ .‬یعنی صندوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات تامی��ن منابع مالی را در کنار نظام بانکی‬ ‫برعهده دارد و از سویی ضمانتنامه بانکی نرخ بهره‬ ‫ما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار پایین تر از‬ ‫نرخ نظام بانکی است‪ .‬مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران درباره تضامین موجود برای حضور‬ ‫س��رمایه گذاران در کشور یاداور شد‪ :‬ظرفیت های‬ ‫زیادی از جمله بازار قابل توجه نیرو و انرژی ارزان‬ ‫در کش��ور ما وجود دارد‪ ۱۵ .‬کش��ور همس��ایه ما‬ ‫س��االنه ه��زار میلی��ارد دالر واردات دارند و ایران‬ ‫فقط ‪ ۲.۵‬درصد از س��هم واردات انها را پوش��ش‬ ‫می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬بس��یاری از س��رمایه گذاران‬ ‫برای س��رمایه گذاری نگران ریس��ک های سیاسی‬ ‫هس��تند‪ ،‬اگر چه منطقه به دلیل حضور نیروهای‬ ‫بیگانه ناامن ش��ده‪ ،‬کش��ور ما از جمله کشورهای‬ ‫امن در منطقه اس��ت‪ .‬صن��دوق ضمانت صادرات‬ ‫تامی��ن مناب��ع مالی را در کنار نظام بانکی برعهده‬ ‫دارد‪ .‬همچنی��ن اگر صنای��ع صادرات محور نگران‬ ‫نقدینگی خود باش��ند به انها پیش��نهاد می دهیم‬ ‫که فروش اعتباری انجام دهند تا بازار بین المللی‬ ‫را در دس��ت داش��ته باش��ند‪ .‬بهرامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان س��رمایه گذاری خارج��ی و کمک های‬ ‫فن��ی و اقتص��ادی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫براس��اس مجوزی که صادر می کند ریس��ک های‬ ‫سیاسی سرمایه گذاران خارجی را ضمانت کرده و‬ ‫پوش��ش می دهد و هر زمان س��رمایه گذار خارجی‬ ‫احس��اس کند ک��ه می خواهد س��رمایه خود را از‬ ‫کش��ور خ��ارج کند‪ ،‬دولت ای��ن تضمین را به وی‬ ‫خواه��د داد‪ .‬مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ایران درباره نقش و س��ازکار این صندوق در رونق‬ ‫تولید و بخش صادرات گفت‪ :‬در همه جای جهان‬ ‫مهم تری��ن نگران��ی صادرکنندگان ریس��ک های‬ ‫سیاس��ی و تجاری اس��ت که اگر در روند صادرات‬ ‫اتفاقی بیفتد‪ ،‬می تواند بازپرداخت وجوه حاصل از‬ ‫ص��ادرات خدم��ات یا کاالهای صادرکنندگان را با‬ ‫خطر روبه رو کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫محص��والت صندوق ضمانت صادرات بیمه کردن‬ ‫قراردادهای صادراتی است‪ .‬بیمه نامه های صندوق‬ ‫می تواند در عمل برای اطمینان بخشی از برگشت‬ ‫پول به فروشنده و صادرکننده ایرانی جایگزین ال‬ ‫سی باشد‪ .‬صندوق ضمانت صادرات ایران براساس‬ ‫بانک های اطالعاتی که در اختیار دارد قرارداد بین‬ ‫فروش��نده و خریدار را در فرایند مدیریت ریس��ک‬ ‫و اعتبارس��نجی انج��ام می ده��د و به دلیل نقش و‬ ‫جایگاه حمایتی خود کارمزدهای ناچیزی دریافت‬ ‫می کند‪ .‬بهرامی درباره توانایی این صندوق برای‬ ‫حمایت بیشتر از صادرات گفت‪ :‬متاسفانه سرمایه‬ ‫صندوق دودهم درصد کل صادرات غیر نفتی کشور‬ ‫اس��ت البته اینکه ما می توانیم نفت را هم حمایت‬ ‫کنیم‪ .‬درحال حاضر سرمایه ثبتی صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اس��ت و‬ ‫که به طور قطع باید افزایش س��رمایه داشته باشد‪،‬‬ ‫همتای��ان م��ا در منطقه از جمله عربس��تان دارای‬ ‫س��رمایه ‪ ۴‬میلیارد یورویی و اگزیم بانک ترکیه ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر و س��اچه ایتالیا ‪ ۱۲‬میلیارد یورویی‬ ‫هستند‪ .‬مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬البته افزایش ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر سرمایه‬ ‫صندوق در دس��تور کار دولت و مجلس قرار دارد‪.‬‬ ‫اگر این اتفاق بیفتد سقف پوشش ما افزایش یافته‬ ‫و می توانیم ریس��ک بیش��تری را برعهده بگیریم؛‬ ‫بنابراین حمایت خود را از صادرکنندگان بیش��تر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫هفته گذشته در «حیاط دولت» خبری عنوان شد که‬ ‫به گفته کارشناسان و صاحب نظران حوزه ذی ربط‪ ،‬اتفاق‬ ‫مه��م و اثرگذاری خواهد بود‪ .‬درس��ت ‪۷‬روز پیش علی‬ ‫ربیعی‪ ،‬س��خنگوی دولت از حذف مهر زدن بر گذرنامه‬ ‫گردش��گران خارجی خبر داد و گفت‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫دس��تور داده در تمامی فرودگاه ها‪ ،‬گردشگران خارجی‬ ‫ب��دون ُمه��ر فیزیک��ی و ثب��ت در گذرنامه ب��ه ایران‬ ‫بیاین��د‪ .‬ربیعی در پایان نشس��ت هیات دولت در جمع‬ ‫خبرنگاران اظهارکرد‪ :‬برای جذب بیش��تر گردش��گران‬ ‫خارجی و به لحاظ اینکه امریکا برنامه های تروریس��تی‬ ‫اقتص��ادی را اعمال می کند و هرکس��ی ک��ه به ایران‬ ‫می اید به نحوی ممکن است بترسد و مورد تحریم های‬ ‫جاری انها قرار بگیرد‪ ،‬مواردی را در نظر گرفته ایم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬این اتفاق می تواند گردش��گر بیش��تری به ایران‬ ‫بی��اورد تا افراد بتوانند به راحتی به ایران س��فر کنند و‬ ‫مقرر شده تمهیدات ان به زودی در فرودگاه های کشور‬ ‫اجرایی ش��ود‪ .‬ربیعی همچنان در توضیح این اقدام در‬ ‫یادداش��تی تصریح ک��رد‪« :‬این تصمی��م بهره مندی از‬ ‫مزیت های اقتصادی حضور گردش��گران خارجی است‪،‬‬ ‫چنانکه کمبود ناش��ی از س��هم ناچیز ایران از گردش‬ ‫مالی گردش��گر بین الملل��ی را به میزان��ی جبران کند‬ ‫و اث��ار مثبت ای��ن اقدام در حوزه اش��تغالزایی و رونق‬ ‫کس��ب وکار اژانس های مسافرتی و تورهای گردشگری‬ ‫و صنعت حمل ونقل به بهبود ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫نیز می انجامد‪ .‬به طور قطع این یک تصمیم اگاهانه علیه‬ ‫تحریم امریکا و در راستای نشان دادن فرهنگ ایران و‬ ‫مقابله با ایران هراسی است‪».‬‬ ‫این اقدام در حالی در کنار صدور روادید فرودگاهی‪،‬‬ ‫گام مهمی برای جذب گردش��گران خارجی و مقابله با‬ ‫جو ایران هراس��ی از سوی سیاس��تمداران و رسانه های‬ ‫خارجی به ش��مار می رود که محم��د نهاوندیان‪ ،‬معاون‬ ‫اقتص��ادی رئیس جمه��وری نی��ز به تازگی در ش��ورای‬ ‫گفت وگ��وی دول��ت با بخ��ش خصوصی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان خبرهای خوش دیگری ه��م در این حوزه‬ ‫ارائه کرد‪ .‬او گفت‪ :‬ایران ارام ارام در حال خروج از دوره‬ ‫نوسان های اقتصادی است و براوردهای کارشناسی در‬ ‫همه بخش ها به ویژه کش��اورزی‪ ،‬گردشگری و صنعت‬ ‫نوید بهبود وضعیت و تراز مثبت را برای کشور می دهد‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان با اش��اره ب��ه ظرفیت های س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در ایران گف��ت‪ :‬دولت عالوه ب��ر نزدن هیچ‬ ‫مه��ری بر گذرنامه گردش��گران برای س��فر ب��ه ایران‪،‬‬ ‫در ش��ورای هماهنگ��ی اقتصادی تصوی��ب کرد که هر‬ ‫خارجی که در ایران ‪ ۲۰۰‬هزار دالر س��رمایه گذاری یا‬ ‫سپرده گذاری کند اجازه اقامت ‪ ۵‬ساله با قابلیت تمدید‬ ‫خواهد داشت که ایین نامه ان به زودی ابالغ می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫نمایشگاه های عرضه مستقیم به چه چیزی نیاز دارند؟‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق تولید‬ ‫در اصناف‬ ‫با اصالح‬ ‫قوانین‬ ‫انفعال در «استانداردسازی» توزیع بی واسطه‬ ‫جالل الدین محمد شکریه‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف ایران‬ ‫خبر‬ ‫ورود اصناف به حوزه‬ ‫فعالیت های تصدی گری‬ ‫دولت ضروری است‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬برای توس��عه اقتصادی کشور‬ ‫دول��ت باید از نقش تصدی گ��ری خود بکاهد‬ ‫و اصناف باید به بخشی از فعالیت هایی که در‬ ‫این حوزه است‪ ،‬ورود کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ایران‪ ،‬محمدرض��ا پورابراهیمی افزود‪ :‬اصناف‬ ‫یک��ی از ارکان اصل��ی بخ��ش خصوص��ی در‬ ‫اقتصاد کشور هس��تند که نقش تاثیرگذاری‬ ‫دارند و در این ش��رایط س��خت نوس��ان های‬ ‫اقتص��ادی تمام قد هم��راه دولت و نظام بوده ‬ ‫و حجم بزرگی از فعالیت های اقتصادی کشور‬ ‫بر عهده اصناف است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بیش از ‪ ۲‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد صنفی فعال در کش��ور داریم که حجم‬ ‫زی��ادی از کارکردهای اقتصادی کش��ور را به‬ ‫دوش می کش��ند و تمام تالش اصناف در این‬ ‫بخش به اقتصاد کشور کمک می کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی کشور اظهارکرد‪:‬‬ ‫ورود اصن��اف ب��ه بخش��ی از فعالیت ه��ای‬ ‫تصدی گ��ری دولت می تواند ثمربخش باش��د‬ ‫به عن��وان مث��ال‪ ،‬ورود ب��ه عرص��ه فعالی��ت‬ ‫ش��رکت هایی که عرضه کننده کاال هستند یا‬ ‫فعالیت شرکت های سرمایه گذاری که بخشی‬ ‫از اقدام ه��ای بخش بازرگان��ی دولت را انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت باید فقط سیاست گذار در‬ ‫عرصه اقتصادی باشد و عملیات های مربوط به‬ ‫خرید و فروش را به بخش خصوصی و اصناف‬ ‫واگذار کن��د‪.‬ورود به این بخش همچنین نیاز‬ ‫به تامین مالی و منابع گسترده دارد‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی تاکید ک��رد‪ :‬ورود اصناف به‬ ‫بخش عملیات ح��وزه بازرگانی از اولویت های‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس است و اصناف‬ ‫هم این امادگی را داش��ته باش��ند و این امر‬ ‫نیازمند یک کار متمرکز است و نقش اصناف‬ ‫برای برداش��تن بخشی از بار دولت در کاهش‬ ‫تصدی گ��ری دول��ت و حض��ور در بازارهای‬ ‫خارجی توسعه و کیفی سازی کاالهای داخلی‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه قانون مالیات‬ ‫ارزش افزوده به دلیل نقص محتوا و اجرایی که‬ ‫دارد به جای مص��رف به تولید اصابت خواهد‬ ‫ک��رد و موردنظر ما نیس��ت گفت ک��ه برای‬ ‫تدوی��ن و اصالح این بندها با نهادهای دولتی‬ ‫و همچنین بخش خصوصی مش��ورت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫داوود چراغی‬ ‫سال هاس��ت بح��ث برگزار ک��ردن یا برگ��زار نکردن‬ ‫نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم کاال که نمایشگاه های‬ ‫به��اره و ضیافت ن��ام اش��ناترین های ان در بین مردم‬ ‫هستند‪ ،‬بین مقامات و مسئوالن از جمله اتاق اصناف و‬ ‫شهرداری مطرح است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اصناف می گویند با برگزاری این‬ ‫نوع نمایش��گاه ها‪ ،‬اصناف توزیع کننده مغازه های ش��ان‬ ‫خالی و متضرر می ش��وند و ش��هرداری هم با استفاده از‬ ‫عب��ارات حمایت از حقوق مصرف کننده و فراهم اوردن‬ ‫ش��رایط فروش ارزان از برگ��زاری انها حمایت می کند‪.‬‬ ‫جالب اینجاس��ت که اگرچه مدافعان این نمایش��گاه ها‬ ‫رعای��ت حق��وق مصرف کننده را علت اصل��ی برگزاری‬ ‫ان می دانن��د ام��ا برخی دیگر معتقدن��د کیفیت برخی‬ ‫از کااله��ا‪ ،‬ن��وع عرضه‪ ،‬خدمات حاش��یه ای و حتی نرخ ‬ ‫واقعی کاالهای عرضه شده در این نمایشگاه ها با حقوق‬ ‫مصرف کنندگان در تضاد است‪ .‬به عبارت واضح تر‪ ،‬بعضی‬ ‫از مصرف کنندگان می گویند کیفیت انچنان پایین بود‬ ‫ک��ه خریدی انجام ندادند‪ ،‬برخی دیگر می گویند نرخ ها‬ ‫ان قدر که گفته می شود پایین نیست؛ برخی می گویند‬ ‫انج��ا هوا گرم یا س��رد بود و س��ایه بان یا نیمکتی برای‬ ‫نشس��تن نداشت؛ چیدمان خوب نبود و‪ ...‬به این ترتیب‬ ‫هرچند برخی راضی از نمایش��گاه بیرون می ایند و سال‬ ‫بعد هم تجربه خرید را تکرار می کنند اما بسیارند افرادی‬ ‫ک��ه اب��راز نارضایت��ی می کنند‪ .‬در نهایت دولت س��عی‬ ‫می کن��د همه جوان��ب را ببینند و به طور معمول‪ ،‬تعداد‬ ‫نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم را با مشورت نهادهای‬ ‫گوناگون کم یا زیاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین تجربه عرضه مستقیم کاال‬ ‫اخری��ن نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم که به طور‬ ‫سراسری در ایران و از جمله تهران برگزار شد‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫ضیافت به مناسبت ایام رمضان بود که دبیر ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار از ان خب��ر داده بود‪ .‬به گفت��ه عباس قبادی و به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬در این‬ ‫دوره ‪۳۷‬روزه (‪ ۱۰‬اردیبهش��ت تا ‪ ۱۷‬خرداد ‪ )۹۸‬اقالم‬ ‫پرمص��رف و ضروری مورد نیاز مردم مانند برنج‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫ش��کر و گوشت از محل ذخایر مواد غذایی کشور به طور‬ ‫مستقیم در همه نمایش��گاه های طرح ضیافت عرضه و‬ ‫توزیع ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬در این نمایشگاه مواد غذایی ‪۱۰‬‬ ‫درصد کمتر از نرخ مصوب بازار عرضه شد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بیش��تر چهره های صنفی همواره با برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم مخالف هستند و یکی‬ ‫از پ��ر بحث ترین ه��ای این مخالفت در زم��ان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه بهاره بود‪ .‬در نهایت اگرچه قرار بر این بود با‬ ‫برگزاری حراج و فروش فوق العاده در س��طح ش��هر‪ ،‬هم‬ ‫کاالها ارزان تر به دس��ت مصرف کننده برس��د تا بازار از‬ ‫رکود خارج شود‪ ،‬با این حال دو نمایشگاه عرضه مستقیم‬ ‫هم در تهران برپا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا مخالف های صنفی؟‬ ‫قاس��م نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران پیش تر‬ ‫درب��اره عل��ت این نوع مخالفت ها ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬اگر‬ ‫اتحادیه ای ‪ ۵‬هزار عضو داش��ته باشد‪ ،‬در نمایشگاه های‬ ‫عرض��ه مس��تقیم‪ ،‬ش��اید ‪۲۰۰‬واح��د از انه��ا بتوانند‬ ‫ش��رکت کنند و باقیمانده واحد های صنفی از بازارهای‬ ‫مناس��بتی بی بهره می مانند‪ .‬با این وجود‪ ،‬به دلیل اینکه‬ ‫م��ردم به برگزاری نمایش��گاه های بهاره عادت کرده اند‪،‬‬ ‫نمایش��گاه ها هم برگزار می ش��ود که به ط��ور مثال در‬ ‫به��ار ‪۳ ،۹۸‬مکان به جای ‪ ۵‬م��کان در تهران برای این‬ ‫رویه های فروش��گاه های زنجیره ای استاندارد در جهان‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه ها باید با استفاده از حداقل‬ ‫امکان��ات موج��ود‪ ،‬در فضاه��ا و زمین ه��ای مربوط به‬ ‫ش��هرداری ها ایجاد ش��وند‪ ،‬همچنین الزم است فضای‬ ‫کافی ب��رای توقف و پ��ارک خ��ودرو مراجعه کنندگان‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬س��اختار س��ازمانی ای��ن بازارها باید در‬ ‫خرید کاال از تولیدکنندگان یا مش��ارکت انها در عرضه‬ ‫ب��ه خوبی عمل کنند و کاالها را دس��ت کم با ‪۱۵‬درصد‬ ‫کمتر از نرخ خرده فروشی عرضه دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹چه کاالهایی عرضه شود؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫سند رونق تولید اصناف در روز ملی اصناف‬ ‫(یک��م تی��ر ‪ )۹۸‬و در حض��ور وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و جمع��ی از بزرگان اصناف‬ ‫و مس��ئوالن دولتی و مجلس شورای اسالمی‬ ‫رونمایی شد‪ .‬این سند محصول کارکرد هیات‬ ‫رئیسه اتاق اصناف ایران است که با تالش های‬ ‫بس��یاری تهیه شده اس��ت‪ .‬امسال سال رونق‬ ‫تولید اس��ت و بر همه ما روشن است که باید‬ ‫به تولید غنا بخش��یم‪ .‬اگر بخواهیم به کلیات‬ ‫این س��ند اشاره کنیم باید بگوییم سند رونق‬ ‫تولید اصناف بر صادرات محور بودن تولیدات‬ ‫تاکی��د دارد و از غن��ای تولید داخلی س��خن‬ ‫گفته است‪.‬‬ ‫این س��ند یک ضمان��ت اجرایی می خواهد‬ ‫و هی��ات عالی نظ��ارت بر س��ازمان های امور‬ ‫صنفی کشور باید دست اصناف را باز گذاشته‬ ‫و ارتباطات اصناف با س��ایر نهادهای اجرایی‬ ‫را تس��هیل کند‪ .‬برای رونق تولید‪ ،‬اصناف به‬ ‫تنهایی نمی توانن��د کار زیادی از پیش ببرند‪.‬‬ ‫رونق تولید می طلبد که قوانین مزاحم حذف‬ ‫و بخش��نامه ها و ایین های جدیدی وضع و به‬ ‫این ترتیب شرایط مناسبی برای تولید فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬منظور ما برای رونق تولید‪ ،‬کاری یک‬ ‫س��اله نیس��ت و می خواهیم رونق تولید را در‬ ‫سال و سال های اینده نیز داشته باشیم و کار‬ ‫مداومی انجام شود‪.‬‬ ‫رون��ق بخش��یدن به تولید وظیف��ه همه ما‬ ‫اس��ت و باید بر ان همت گماری��م‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫از اصن��اف و نیز مس��ئوالن دولتی و مجلس‬ ‫می خواهی��م تا به کمک هم این��د و تولید را‬ ‫قوت بخشند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم کاال و خدمات‬ ‫با اس��تانداردهای فروش��گاه های زنجیره ای یعنی تهیه‪ ،‬نگهداری و‬ ‫عرض��ه کاالها و خدمات باتوجه به حقوق مصرف کنندگان براس��اس‬ ‫رویه های فروشگاه های زنجیره ای استاندارد در جهان برگزار شود‬ ‫منظ��ور در نظر گرفته ش��د‪ .‬این اظهارات و جمع بندی‬ ‫تصمیم های دولتی در س��ال های گذشته نشان می دهد‬ ‫نمی ت��وان و نباید مانع برگزاری نمایش��گاه های عرضه‬ ‫مس��تقیم شد‪ .‬اما چگونه می توان نواقص عرضه کاال در‬ ‫نمایشگاه های عرضه مستقیم را کاهش داد و به طور ویژه‬ ‫حقوق مصرف کنندگان را بیش از پیش در این دس��ت‬ ‫نمایشگاه ها رعایت کرد؟‬ ‫‹ ‹استاندارد فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫استادیار موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫در این باره گفت‪ :‬برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم‬ ‫برای حمایت بیش��تر از مصرف کنندگان الزم و ضروری‬ ‫اس��ت به شرط اینکه اس��تانداردهای الزم در این زمینه‬ ‫رعایت ش��ود‪ .‬داوود چراغی در گفت وگو با‬ ‫بیان‬ ‫کرد‪ :‬در ماه های گذشته همراه با گسترش تحریم ها‪ ،‬نرخ‬ ‫کاالها و خدمات رشد زیادی داشت‪ .‬نوسان های نرخ ارز‬ ‫نیز مزید بر علت ش��د و این روند رش��د افزایش یافت‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نرخ تورم س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را حدود ‪۲۸‬درصد‬ ‫اعالم کرد که نس��بت به س��ال قبل رش��د داشته است‪.‬‬ ‫البته رشد نرخ بسیاری از کاالها و خدمات مورد مصرف‬ ‫عموم مردم رش��د باالیی داش��ت‪ .‬در کنار تورم ش��دید‬ ‫متاسفانه مشکل گران فروشی یعنی عرضه محصوالت به‬ ‫قیمت های متفاوت در بسیاری از فروشگاه خرده فروشی‬ ‫به مصرف کنندگان نیز به طور گسترده وجود داشت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬عرضه کاالها و خدمات با نرخ بیش��تر از نرخ‬ ‫واقعی و به نوعی اجحاف به خریداران و مصرف کنندگان‬ ‫یکی از مش��کالت اساس��ی و س��اختاری نظام بازرگانی‬ ‫ایران اس��ت که از جنبه ه��ای گوناگون ضرر و زیان های‬ ‫زی��ادی به مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان به ویژه‬ ‫تولیدکنن��دگان محصوالت کش��اورزی می زند‪ .‬گفتنی‬ ‫است نظام بازرگانی داخلی اخرین حلقه زنجیره تامین‬ ‫انتخاب سکانداران غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫اعض��ای هی��ات مدی��ره و بازرس��ان انجمن حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان تهران مش��خص ش��دند‪ .‬انتخابات انجمن حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان شهرستان تهران ‪ ۲۱‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬انجام‬ ‫شد اما تاکنون نتیجه انتخابات اعالم نشده بود‪ .‬به گزارش‬ ‫و به‬ ‫نقل از سایت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهران‪ ،‬فرایند‬ ‫برگزاری این انتخابات زیر نظر مس��تقیم هیات نظارت بر انتخابات‬ ‫ش��امل نمایندگان فرمانداری‪ ،‬تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان تهران و با حضور نمایندگان سایر نهاد های‬ ‫نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬استانداری تهران‪ ،‬پلیس‬ ‫امنیت‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حراست‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در فضایی ارام و با رعایت عدالت و‬ ‫اصل بی طرفی انجام شد‪ .‬بر این اساس مهدی نجف پور با ‪ ۶۵۰‬رای‬ ‫مدی��ر این انجمن باقی ماند و ش��هرام قوچی‪ ،‬ناصر محمودی‪ ،‬امیر‬ ‫انصاف��ی و معصومه نامی به عنوان دیگ��ر اعضای این انجمن و زهرا‬ ‫س��لطانی به عنوان بازرس انتخاب ش��دند‪ .‬صحت انتخابات و نتیجه‬ ‫قطعی ان پس از بررسی های دقیق به عمل امده از فرایند انتخابات و‬ ‫رسیدگی به اعتراض های واصله در نشست ‪ ۲۸‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬از سوی‬ ‫مرج��ع نظارتی انجمن و تمامی اعضای هی��ات نظارت بر انتخابات‬ ‫تایی��د ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫و بنابر اعالم رئی��س انجمن ملی‪،‬‬ ‫تهران تنها شهرس��تانی اس��ت که توانسته انتخابات انجمن حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنندگان را (براس��اس قانون) در خ��رداد برگزار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کاهش جزئی قیمت خوراکی‪ ،‬اشامیدنی و دخانیات در خرداد‬ ‫نرخ تورم ‪ 12‬ماهه منتهی به خرداد ‪ ١٣٩٨‬به ‪۳۷.۶‬درصد رسید‬ ‫که نس��بت به همی��ن اطالع در ماه قب��ل (‪ ٣٤.٢‬درصد) ‪ ٣.٤‬واحد‬ ‫درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬در خرداد ‪ ١٣٩٨‬عدد ش��اخص کل‬ ‫(‪ )١٣٩٥=١٠٠‬به ‪ ۱۷۴.۹‬رس��ید که نس��بت به ماه قبل ‪ ٠.٨‬درصد‬ ‫افزایش نش��ان می دهد‪ .‬در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت‬ ‫به ماه مش��ابه س��ال قبل ‪ ۵۰.۴‬درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور‬ ‫به طور میانگین ‪ ۵۰.۴‬درصد بیشتر از خرداد ‪ ١٣٩٧‬برای خرید یک‬ ‫«مجموعه کاال و خدمات یکسان» هزینه کرده اند که نسبت به این‬ ‫اطالع در ماه قبل (‪ ٥٢,١‬درصد) ‪ ١.٧‬واحد درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ن��رخ ت��ورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ‪ ١٣٩٨‬به ‪ ٣٧.٦‬درصد‬ ‫رس��ید که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل (‪ ٣٤.٢‬درصد) ‪٣.٤‬‬ ‫واحد درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬شاخص قیمت در گروه عمده‬ ‫«خوراکی ها‪ ،‬اش��امیدنی ها و دخانیات» نس��بت به ماه گذشته ‪۰.۲‬‬ ‫درص��د کاه��ش و در گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات»‬ ‫‪ ١.٣‬درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬درصد تغییرات ش��اخص قیمت‬ ‫در ماه جاری نس��بت به خرداد ‪ ١٣٩٧‬برای این دو گروه به ترتیب‬ ‫‪ ٧٥.٠‬و ‪ ٤٠.٤‬درصد اس��ت‪ .‬ش��اخص قیمت کل ب��رای خانوارهای‬ ‫ش��هری کش��ور در خرداد ‪ ١٣٩٨‬به عدد ‪ ۱۷۳.۳‬رسید که نسبت به‬ ‫ماه قبل ‪ ٠.٨‬درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬درصد تغییر شاخص کل‬ ‫نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل ‪۴۹.۳‬درصد است که نسبت به ماه‬ ‫قبل (‪ ۵۰.۷‬درصد) ‪ ١.٤‬واحد درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬شاخص‬ ‫قیمت کل برای خانوارهای روس��تایی کش��ور در خرداد ‪ ١٣٩٨‬به‬ ‫عدد ‪ ۱۸۳.۳‬رس��ید که نس��بت به ماه قبل ‪ ٠.٧‬درصد افزایش نشان‬ ‫می دهد‪ .‬درصد تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۵۶.۵‬درصد است که نسبت به ماه گذشته (‪۵۹.۶‬درصد) ‪ ٣.١‬واحد‬ ‫درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫اس��ت که از یک سو نقش و اهمیت زیادی در گسترش‬ ‫حمایت از تولید کاال و خدمات در کشور دارد و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دسترس��ی‬ ‫ب��ه کااله��ا و خدمات با نرخ و کیفیت مناس��ب را در بر‬ ‫می گی��رد‪ .‬چراغی افزود‪ :‬براین اس��اس بخش بازرگانی‬ ‫ش��امل نظام توزیع کاال و خدم��ات و بازرگانی خارجی‬ ‫(تجارت با سایرکشورها) را می توان به عنوان موتور رشد‬ ‫اقتصاد کشور در نظر گرفت‪ .‬در نتیجه اصالح این بخش‬ ‫از پیش نیازه��ای اصالح نظام اقتصادی کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اصناف ادامه داد‪ :‬گفتنی اس��ت مسائل‬ ‫و مشکالت نظام بازرگانی ایران بر بخش های تولیدی و‬ ‫مصرف کنندگان در شرایط تحریم‪ ،‬اثرات مضاعف دارد‪،‬‬ ‫براین اساس الزم است با اتخاذ اقدام های مناسب‪ ،‬نه تنها‬ ‫زمین��ه کاهش اثرات منفی را بر تولید و مصرف اقتصاد‬ ‫موجب شد‪ ،‬بلکه شرایط را برای رشد و توسعه اقتصادی‬ ‫کشور و کاهش اثرات منفی این دغدغه (تحریم) را اماده‬ ‫ک��رد‪ .‬در این ارتب��اط باید اقدام هایی برای عرضه کاالها‬ ‫و خدمات به نرخ و کیفیت مناس��ب انجام ش��ود چراکه‬ ‫درحال حاضر همراه با افزایش فشار تحریم و تورم‪ ،‬بخش‬ ‫بازرگانی (خارجی و داخلی) از یک سو سهم سودشان از‬ ‫فعالیت مربوط را افزایش و از سوی دیگر‪ ،‬کیفیت کاالها‬ ‫و خدمات را به ش��دت کاه��ش داده اند‪ .‬چراغی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬براین اس��اس الزم اس��ت اقدام های��ی برای عرضه‬ ‫کاالها و خدمات با توجه به استانداردهای فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای در س��ایر کش��ورها انجام ش��ود‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬برای کاهش مش��کالت نظام تولی��د و بازرگانی با‬ ‫افزایش تحریم‪ ،‬پیش��نهاد می شود نمایشگاه های عرضه‬ ‫مستقیم کاالها و خدمات با استانداردهای فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای یعن��ی تهیه‪ ،‬نگه��داری و عرض��ه کاالها و‬ ‫خدم��ات باتوجه ب��ه حقوق مصرف کنندگان براس��اس‬ ‫چراغ��ی گف��ت‪ :‬در این نمایش��گاه ها باید محصوالت‬ ‫به ویژه محصوالت کشاورزی از مناطق عمده تولیدکننده‬ ‫این گونه محصوالت و س��فارش انجام همه امور مرتبط‬ ‫با برداشت محصول‪ ،‬درجه بندی‪ ،‬بسته بندی‪ ،‬نگهداری‬ ‫و حمل ونق��ل باتوج��ه به اصول علم��ی را عالوه بر نرخ‬ ‫مناس��ب با کیفیت مطلوب ب��ه مصرف کنندگان نهایی‬ ‫عرض��ه کنن��د‪ .‬در این فرایند نخس��ت تع��داد زیادی‬ ‫واس��طه حذف می ش��ود و دوم اینکه محصوالت به طور‬ ‫علمی با اس��تفاده از ابزارها و روش های نوین در زمان و‬ ‫با هزینه کمتر و رعایت همه استانداردها‪ ،‬اماده عرضه به‬ ‫مصرف کنندگان می شوند و سومین ویژگی این است که‬ ‫امکان خرید به نرخ مناسب و به مقدار و کیفیت مدنظر‬ ‫ب��رای همه مصرف کنن��دگان در فضای اس��تاندارد در‬ ‫بازارهای اس��تاندارد عرضه مستقیم که با استانداردهای‬ ‫فروشگاه زنجیره ای اما با مصالح ارزان تر تهیه شده است‬ ‫را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رهبری نرخ کاال و خدمات در شهر‬ ‫چراغ��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یک��ی از وظای��ف ای��ن‬ ‫نمایش��گاه ها رهب��ری نرخ کااله��ا و خدمات برای همه‬ ‫ش��هر اس��ت به طوری که با عرضه مقدار کمی کاال‪ ،‬در‬ ‫ای��ن بازارها می توان بنگاهی رهبر و مس��لط در تعیین‬ ‫نرخ در همه ش��هر را شکل داد‪ .‬در کل باید شرایط برای‬ ‫عرضه مس��تقیم کاالها و خدمات استاندارد تولید داخل‬ ‫ب��ا باالتری��ن کیفیت و ب��ا کمترین هزین��ه برای عرضه‬ ‫ک س��و‬ ‫به مصرف کنندگان فراهم ش��ود‪ .‬در نتیجه از ی ‬ ‫ش��رایط برای رعایت تمامی قوانین و مقررات مرتبط با‬ ‫حق��وق مصرف کنندگان در عرضه کاال و خدمات توجه‬ ‫ش��ود و از س��وی دیگر‪ ،‬تمام تامین کنن��دگان کاالها و‬ ‫خدمات (تولیدکنندگان) مشارکت کننده در نمایشگاه‪،‬‬ ‫مل��زم به عرضه محصوالت اس��تاندارد باتوجه به حقوق‬ ‫مصرف کنندگان به ویژه در پس گرفتن کاالها در صورت‬ ‫نارضایتی خریداران و جبران زیان انها باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه خدمات در حاشیه نمایشگاه‬ ‫این استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫بیان کرد‪ :‬باید بخشی از فضای نمایشگاه نیز برای عرضه‬ ‫خدم��ات گوناگون مورد نی��از خانوارها تخصیص یابد تا‬ ‫از ای��ن طری��ق عرضه خدم��ات مورد نی��از خانوارها در‬ ‫مناطق گوناگون با نرخ کمتر و استاندارد مناسب عرضه‬ ‫ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در واقع این نمایش��گاه ها با توجه‬ ‫به اس��تانداردهای گوناگون س��خت افزاری و نرم افزاری‬ ‫فروشگاه های خرده فروشی اس��تاندارد ازجمله داشتن‬ ‫فضای کافی برای توقف خودرو‪ ،‬س��رویس بهداش��تی‪،‬‬ ‫س��رگرمی کودکان‪ ،‬استراحت‪ ،‬تغذیه‪ ،‬کافی نت و‪ ...‬باید‬ ‫ایجاد ش��وند‪ .‬بنابر انچه گفته ش��د‪ ،‬اگرچه نمی توان و‬ ‫نباید نمایش��گاه های عرضه مستقیم را از شهر ها حذف‬ ‫کرد‪ ،‬اما الزم اس��ت تغییری در افزایش کیفیت کاالها و‬ ‫نیز نوع خدمات ارائه شده داده شود‪.‬‬ ‫اپلیکیشن اصناف در شهرستان پردیس رونمایی شد‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرس��تان پردیس گف��ت‪ :‬به منظور حمایت‬ ‫هم��ه جانبه از اعض��ای اتحادیه و ایجاد ارتباط بدون واس��طه بین‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده اپلیکیش��ن اصناف برای نخس��تین بار‬ ‫در ای��ن شهرس��تان طراح��ی‪ ،‬نص��ب و راه اندازی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬علیرضا حقیقت ش��عار در ایین رونمایی از اپلیکیش��ن اصناف‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ارائ��ه خدمات میز خدمت الکترونی��ک‪ ،‬ثبت رضایت و‬ ‫ش��کایت کارب��ران‪ ،‬ارائه موقعیت مکانی هر صن��ف‪ ،‬اطالعات مورد‬ ‫نی��از مصرف کننده‪ ،‬معرف��ی حراجی های منطق��ه و ارائه اطالعات‬ ‫اصناف جوازدار منطقه برخی از امکانات این اپلیکیش��ن هس��تند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرس��تان پردیس گفت‪ :‬اعضای اتاق اصناف با‬ ‫برنامه ریزی مدون‪ ،‬شفافیت مالی و برنامه محوری تاکنون خدمات‬ ‫بسیار خوبی در ساماندهی صنوف و برخورد بی اغماض با متخلفان‬ ‫داشتند‪ .‬حقیقت شعار با اشاره به مشکالت موجود اصناف شهرستان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بی توجهی و اجرا نکردن قانون از سوی برخی از متولیان‬ ‫مش��کالتی نظیر حضور دستفروش��ان در گوش��ه و کنار شهرستان‬ ‫به ویژه ش��هر بومه��ن‪ ،‬فعالیت بی ضابطه روز بازارها‪ ،‬دستفروش��ان‬ ‫خودروی��ی در کن��ار خیاب��ان‪ ،‬حق��وق اصناف قانونمن��د را تضییع‬ ‫می کند‪ .‬حقیقت شعار در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬باالرفتن اجاره بهای‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنفی به ش��کل غیرمتعارف‪ ،‬فعالیت دالالن‬ ‫سرپایی امالک‪ ،‬نبود اداره تعزیرات مستقل در شهرستان پردیس و‬ ‫زمان بر بودن رسیدگی به پرونده ها در فقط اداره تعزیرات در دماوند‬ ‫از دیگر مشکالت واحدهای صنفی و صنعتی این شهرستان است‪.‬‬ ‫نانوایان سنتی تهران در انتظار اعالم نرخ عادالنه‬ ‫رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با اشاره به وضعیت نامطلوب‬ ‫نانوایان گفت‪ :‬هفته گذش��ته نشس��تی با کارگروه ملی نان در دفتر‬ ‫عباس قبادی تشکیل و مشکالت این گروه مطرح شد و توانستیم به‬ ‫جمع بندی های خوبی برس��یم؛ همچنین مقرر ش��د سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به همراه اتحادیه های نان نشستی در این هفته داشته‬ ‫باشد که امیدواریم به عدد معقولی در نرخ نان و ارد برسیم‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬بی��ژن نوروزمقدم در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬دولت از سال های گذشته برای همراهی با قشر ضعیف جامعه‬ ‫قیمت گذاری نان را به دو بخش تقسیم کرد با این هدف که بتواند از‬ ‫این ش��رایط به س��ود قشر زحمتکش و ضعیف حمایت کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫نرخ نان نیز دو نرخی شد‪ ،‬بر این اساس نانوایانی که از ارد گران تر و‬ ‫سطح و موقعیت مکانی باالتری استفاده می کردند و به کارگران خود‬ ‫نمی توانس��تند امکانات بیش��تری بدهند می توانستند با نرخ باالتری‬ ‫نان را عرضه کنند و ان دس��ته از نانوایی هایی که در قش��ر ضعیف‬ ‫جامعه فعالیت داشتند به نسبت از امکانات پایین تری بهره می بردند‬ ‫و استفاده می کردند‪ ،‬بنابراین نرخ نان نیز ارزان تر عرضه می شد‪ .‬این‬ ‫اقدام به س��ود هردو بخش بوده و خواهد بود‪ ،‬دولت در ش��رایط فعلی‬ ‫راضی به ادامه این شرایط است‪ .‬نوروزمقدم افزود‪ :‬بخشی از مشکالت‬ ‫به سال های ‪ ۸۸‬و ‪ ۸۹‬و دستور صدور پروانه بدون محدودیت و حذف‬ ‫حدود صنفی بر می گردد که عاملی ش��د برای افزایش بی رویه تعداد‬ ‫نانوایی ه��ا و هزین��ه تولید نان که اکنون نانوایان گرفتار ان ش��ده اند‬ ‫و توان ادامه کار را در صورت ندادن نرخ عادالنه نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار بود روزهای پایانی هفته گذش��ته س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نشستی را با اتحادیه نانوایان سنتی و سنگک تهران‬ ‫برگزار کند تا نرخ نهایی نان‪ ،‬تعیین و اعالم شود که متاسفانه هنوز‬ ‫این نشست برگزار نشده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه‪:‬‬ ‫برای صادرات غیرنفتی فرش قرمز پهن می کنیم‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخس��تین نشست خبری‬ ‫خود با اصحاب رس��انه که روز گذشته در محل وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی برگزار ش��د‪ ،‬به تبیین سیاس��ت های‬ ‫اقتص��ادی و دس��تاوردهای وزارت اقتص��اد پرداخ��ت و بر‬ ‫بو کار‪ ،‬تسهیل صادرات غیر نفتی‬ ‫اهمیت بهبود فضای کس ‬ ‫و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ فرهاد دژپس��ند در این نشست با بیان‬ ‫اینکه دشمن به دنبال ایجاد افتراق بین دولت و ملت است‬ ‫و می خواه��د جامعه را در معرض تنش قرار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی از یک س��و باید بر ارائه راهکارهایی برای‬ ‫ن گذار از تحریم های امریکا متمرکز می شدیم‬ ‫عبور از دورا ‬ ‫و از طرف دیگر نمی توانس��تیم اقدام هایی را که در مقابله با‬ ‫تحریم ها انجام می دادیم‪ ،‬کامل بیان کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه پیش از حض��ورش در وزارت اقتصاد‪،‬‬ ‫س��تاد مقابل��ه با تحری��م در این وزارتخانه ش��کل گرفته و‬ ‫فعال ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بعد از حضور م��ن نیز با جدیت‬ ‫جلس��ه ها را دنبال کردیم و در بس��یاری از موارد توانستیم‬ ‫راهکار برون رفت از محدودیت های دش��من را پیدا کنیم و‬ ‫مجوزهای الزم را هم برای ان بگیریم‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با تاکید بر این موضوع که‬ ‫سعی کرده ایم تا برنامه هایی را اجرا کنیم که مانع از تحقق‬ ‫برنامه های دشمن شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از راهکارها این بود‬ ‫که اگر فروش نفت و درامدهای ان در بودجه کاهش یابد‪،‬‬ ‫ب��ه یک��ی از ارزوهای دیرینه خود که هم��ان بودجه بدون‬ ‫نفت اس��ت‪ ،‬برس��یم‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش بینی ها نشان می داد‬ ‫که در سال ‪ ۹۷‬درامدهای مالیاتی کشور در بهترین حالت‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان برس�� د ام��ا تحقق درامدهای‬ ‫مالیاتی ما ‪ ۱۰۹‬هزار میلیارد تومان بود و ‪ ۹۷‬درصد درامد‬ ‫پیش بینی شده با وجود تمامی محدودیت ها محقق شد‪.‬‬ ‫‹ ‹از هیچ اقدامی دریغ نمی کنیم‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی در ادامه به بحث صادرات‬ ‫غیر نفتی و افزایش درامدهای ارزی از این محل اشاره کرد‬ ‫و با تاکید بر اینکه در تسهیل صادرات از هیچ اقدامی دریغ‬ ‫نخواهی��م کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای صادرات غیرنفتی فرش قرمز‬ ‫پهن می کنیم و با هر مشکل و مانعی که وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫مقابله خواهیم کرد‪ .‬او با بیان اینکه با وجود تمام فشارها و‬ ‫س��ختی ها که انتظار می رفت حجم صادرات غیر نفتی سال‬ ‫گذشته با کاهش روبه رو شود‪ ،‬در این بخش کمترین کاهش‬ ‫را داش��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۳‬ما ه اغاز امس��ال نیز روند صادرات‬ ‫غیر نفتی کشور قابل قبول بوده و چه از لحاظ حجم و چه از‬ ‫نظر ارزش رشد داشته است‪ .‬او در ادامه به ورود سرمایه های‬ ‫خارجی به کشور نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬ما باید سرمایه گذار‬ ‫خارجی را در کش��ور در امان نگه داریم‪ .‬بر اس��اس همین‬ ‫رویکرد ‪ ،‬وقتی در نیمه دوم س��ال گذش��ته کارم را ش��روع‬ ‫کردم‪ ،‬رقم های مصوب س��رمایه گذاری ک ه اعالم می ش��د‪،‬‬ ‫رقم ‪ ۱.۷‬میلیارد دالر را نشان می داد که با پشتکار و برنامه‬ ‫جدی که در دس��تور کار ق��رار دادیم این وضعیت را بهبود‬ ‫بخشیدیم که در همان ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه پایان سال این رقم به ‪۳.۵‬‬ ‫تا ‪ ۴‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬دژپسند با اشاره به تسهیالتی که‬ ‫برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدوار م بتوانیم از حجم فشارها کاسته و عملکرد مثبتی در‬ ‫سال جاری در زمینه سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه دش��من ب��ه دنبال ضربه زدن‬ ‫به بخش تولید‪ ،‬س��رمایه گذاری و اش��تغال در کشور است‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬برای مقابله با اقدام های دش��من الزم بود تا‬ ‫بو کار بپردازیم زی��را بهبود این فضا‬ ‫به بهبود فضای کس�� ‬ ‫می تواند به ش��دت بر رونق تولید تاثیر مثبت داش��ته باشد‬ ‫و س��رمایه گذاری را افزایش دهد و زمینه توسعه اقتصادی‬ ‫با وجود تمام فش��ارها و سختی ها که انتظار می رفت حجم صادرات‬ ‫غیر نفتی سال گذشته با کاهش روبه رو شود‪ ،‬در این بخش کمترین‬ ‫کاهش را داشتیم‬ ‫و اش��تغال را در کش��ور فراهم کند‪ .‬او در همین راس��تا بر‬ ‫بو کار تاکید‬ ‫ح��ذف مقررات زائد برای بهبود محیط کس�� ‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬از تمامی فع��االن اقتص��ا د می خواهیم هر‬ ‫گون��ه مقررات زائد و مانع در این مس��یر را که برای فضای‬ ‫بو کار اختالل ایجاد می کند به ما اعالم کنند تا در ستاد‬ ‫کس ‬ ‫مقررات زدایی برای ان تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹روان س�ازی تامی�ن مال�ی ب�رای بخ�ش‬ ‫خصوصی‬ ‫دژپسند گفت‪ :‬افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید‬ ‫در دس��تور کار است و بس��ته جامع رونق تولید را با همین‬ ‫رویکرد طراحی کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬روان س��ازی تامین مالی‬ ‫برای بخش خصوصی در بسته رونق تولید مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬تقویت بازار س��رمایه را نیز مورد تاکید قرار‬ ‫داده ای��م‪ .‬همچنی��ن بانک ها می توانن��د مطالبات معوق را‬ ‫ی دیگر دارایی های منجمد را به صفر‬ ‫وصول کنند و از س��و ‬ ‫برس��انند‪ .‬دژپسند به مولدسازی دارایی های دولت اشاره و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر چه دارایی های مولد در درامدهای دولت اثر‬ ‫دارد اما چندان قابل توجه نیست‪ .‬در اینده یک پروژه بزرگ‬ ‫را با دو هدف مولدس��ازی دارایی دولت و هدایت نقدینگی‬ ‫اغاز می کنیم که اثار جانبی رونق تولید هم دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در صددیم تا راهکارهایی را تبیین کنیم که به تسهیل‬ ‫تامین منابع بنگاه های اقتصاد چه از طریق بازار پول چه از‬ ‫طریق بازار س��رمایه کمک کند‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود اینکه برای‬ ‫جایگزین های نفتی نیاز به دریافت مالیات داریم‪ ،‬به دنبال‬ ‫اسیب رساندن به فعالیت فعاالن اقتصا د نیستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت کاهش مداخله های دولت‬ ‫دژپس��ند همچنین بر بحث کاه��ش مداخله های دولت‬ ‫در اقتصاد تاکید کرد و گفت‪ :‬خوش��بختانه خصوصی سازی‬ ‫مورد تاکید همه ارکان نظام است‪ .‬هرچند انتقادهای زیادی‬ ‫به خصوصی سازی وارد بود که سعی کردیم اسیب شناسی‬ ‫کرده و راهکارهایی در هیات واگذاری ارائه دهیم‪ .‬وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی ادامه داد‪ :‬باید روش های قیمت گذاری‬ ‫و واگذاری را متنوع کنیم اما به دلیل متوقف نش��دن روند‬ ‫واگ��ذاری‪ ،‬تالش کردیم از جایی ش��روع کنیم و ‪ ۱۸‬بنگاه‬ ‫را در فهرس��ت واگذاری ه��ای بزرگ قرار دادیم‪ .‬دژپس��ند‬ ‫گفت‪ :‬فروش قس��طی یکی از مشکالت واگذاری بود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ب��ا تصویب هیات واگ��ذاری فروش مان به صورت بلوکی‬ ‫خواهد بود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬دندان طمع مدیریتی را باید بکنیم‪.‬‬ ‫خوش��بختانه ‪ ۳‬ش��رکت در روند واگذاری قرار گرفته اند و‬ ‫باقی از نیمه دوم تیر در روند واگذاری قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی از فعاالن اقتصاد فعال نما با‬ ‫کوچ نقدینگی به دنبال ایجاد اختالل در بازار هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا در کنار روان کردن کارها‪ ،‬ب��ه دنبال ایجاد محدودیت‬ ‫برای فعالیت های مزاحم هس��تیم‪ .‬از این رو‪ ،‬ایجاد مالیات‬ ‫بر درامدهای اختاللزا را در دستور کار قرار دادیم‪ .‬دژپسند‬ ‫همچنین گفت‪ :‬ما راهکارهای دوازده گانه ای را برای استفاده‬ ‫تهات��ری از نفت در دس��تور کار ق��رار دادیم تا از این طریق‬ ‫باعث توانبخشی درامدهای کشور‪ ،‬افزایش سرمایه گذاری‬ ‫خارجی و‪ ...‬شویم‪ .‬در کنار این موضوع نیز برای کاهش فشار‬ ‫ب��ه جامع��ه موضوع رهن و اجاره را دنب��ال کردیم و در این‬ ‫راستا صندوقی را برای کمک به مستاجران برای استفاده در‬ ‫رهن مس��کن پیشنهاد دادیم‪ ،‬ضمن اینکه در همین راستا‪،‬‬ ‫بس��ته حمایتی را برای حمایت از اقشار اسیب پذیر جامعه‬ ‫پیشنهاد دادیم‪ .‬او اظهار امیدواری کر د با اقدام هایی که در‬ ‫دستور کار قرار گرفته‪ ،‬متغیرهای کالن اقتصادی یک روند‬ ‫مقبولی را تا پایان سال داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بکارگیری فناوری های نوین در گمرکات‬ ‫وی در ادامه به بحث قاچاق کاال در کشور اشاره کرد و با‬ ‫تاکی��د بر اینکه در حوزه گمرکات‪ ،‬بکارگیری فناوری نوین‬ ‫امری بس��یار مهم است‪ ،‬افزود‪ :‬باید گمرک هوشمند داشته‬ ‫باشیم‪ .‬بحث گمرک همراه‪ ،‬تحول افرین است‪ .‬در این زمینه‬ ‫در حال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای بکارگیری ‬ ‫یو‬ ‫دس��تگاه های ایکس ری هستیم تا انها برای ما خریدار ‬ ‫نصب کنند‪.‬‬ ‫دژپسند گفت‪ :‬قاچاق مقوله ای است که باید به روش های‬ ‫مختل��ف و متفاوت روبه روی ان بایس��تیم‪ .‬گمرکات ما در‬ ‫دوره جدی��د ب��ا اهتمام جدی در حال این کار هس��تند‪ .‬به‬ ‫دنبال این هس��تیم تا مش��اوری در زمینه مقابله با قاچاق‬ ‫داش��ته باشیم؛ هر چند که بازرس ویژه داریم‪ .‬وزیر اقتصاد‬ ‫درب��اره اخرین وضعی��ت خودروهای لوکس وارد ش��ده به‬ ‫کش��ور که در گمرک وجود داش��تند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬ناچار‬ ‫هستیم تا ورود خودرو به کشور را متوقف کنیم زیرا دستور‬ ‫حقوقی قوه قضاییه در این زمینه وجود دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫درباره رس��وب ‪ ۱۰۱‬هزار تن کاال در گمرکات کشور گفت‪:‬‬ ‫م��ا دو مفهوم داریم؛ یکی رس��وب و دیگری موجودی کاال‬ ‫در گمرکات اس��ت‪ .‬وقتی کاالیی در بنادر اس��ت و هنوز به‬ ‫گمرکات اظهار نشده‪ ،‬گمرک وظیفه ای در قبال ان ندارد اما‬ ‫وقتی اظهار شد‪ ،‬گمرک بر ان نظارت خواهد کرد‪ .‬دژپسند‬ ‫با اش��اره به بازدیدهای اخیر خود از ‪ ۲‬بندر کش��ور تصریح‬ ‫س موضوعیت ندارد‪ .‬باید توجه داشت‬ ‫کرد‪ :‬رس��وب‪ ،‬از اسا ‬ ‫که در زمینه واردات به ویژه کاالهای اساسی به عنوان نمونه‬ ‫سازمان ملی استاندارد باید نظارت های خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫دژپس��ند درباره حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در اصالح ساختار‬ ‫بودج��ه اظهار کرد‪ :‬مولدس��ازی دارایی های دولت‪ ،‬افزایش‬ ‫درامده��ای مالیاتی‪ ،‬افزایش بهره وری و صادرات غیرنفتی‬ ‫می توان��د به اصالح س��اختار بودجه و همچنین جایگزینی‬ ‫درامده��ای نفتی در بودجه کمک کن��د‪ .‬اما در دولت قرار‬ ‫شد تا سیاست های کلی برای تامین ارز کاالهای اساسی تا‬ ‫پایان سال تغییری نکند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مالیات بر عایدی سکه قانونی است‬ ‫دژپس��ند در زمین��ه مالیات بر عایدی س��رمایه و اینکه‬ ‫ای��ا زیرس��اخت های ان وجود دارد یا ن��ه ‪ ،‬گفت‪ :‬پرداخت‬ ‫مالیات یک تکلیف و ادای دین است‪ .‬مواردی که مربوط به‬ ‫عوامل خارج از وزارتخانه و دولت می ش��ود‪ ،‬نیاز به تدوین‬ ‫الیحه دارد‪ .‬طبیعی اس��ت الیحه بر عایدی سرمایه‪ ،‬اول در‬ ‫دولت تصویب می ش��ود‪ ،‬س��پس به مجلس ارسال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬پیش نوی��س اولیه این طرح با حض��ور صاحب نظران‬ ‫دانش��گاهی و افراد با تجربه بررسی شده است‪ .‬وزیر اقتصاد‬ ‫درب��اره مالیات بر س��که نیز گفت‪ :‬به ط��ور قط ع این کار بر‬ ‫اس��اس قانون و تکالیف قانونی اس��ت‪ .‬برای دریافت مالیات‬ ‫از کس��انی که س��که های ط�لا را از صرافی ه��ا خریداری‬ ‫کرده اند نیز ش��اید از تراکنش ه��ای بانکی انها ورود کنیم‪،‬‬ ‫البته س��که هایی که به عنوان مهریه زنان استفاده می شود‪،‬‬ ‫مشمول مالیات نیست و نمی خواهیم به فردی اجحاف شود‪.‬‬ ‫دژپس��ند درباره مالیات ستانی از س��ود سپرده گفت‪ :‬سود‬ ‫سپرده اساسا سرمایه نیست‪ .‬در دنیا بسیاری از کشورها از‬ ‫سود س��پرده مالیات می گیرند‪ .‬ما نمی خواهیم در دریافت‬ ‫مالیات‪ ،‬فعالیت های اقتصادی دچار خسران شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری اموال مازاد بانک ها‬ ‫دژپس��ند درباره واگذاری اموال مازاد بانک ها براس��اس‬ ‫ش��یوه نامه های خصوصی س��ازی گفت‪ :‬انچه ما عزم و اراده‬ ‫ان را داریم‪ ،‬واگذاری دارایی های منجمد بانک ها و به ویژه‬ ‫بانک های دولتی اس��ت‪ .‬برنامه ای وجود دارد که بر اس��اس‬ ‫ان در حال اقدام هستیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬نخس��ت باید ببینیم که ایا متقاضی این‬ ‫حج��م از دارایی ه��ا وجود دارد یا ن��ه‪ ،‬در ابتدا می خواهیم‬ ‫روش ه��ا را برای واگذاری متنوع کنیم‪ .‬واگذاری به ش��کل‬ ‫اجازه به شرط تملیک و واگذاری مدیریت را هم می توانیم‬ ‫درب��اره واگذاری اموال م��ازاد بانک ها و دارایی های منجمد‬ ‫انه��ا اجرا کنیم‪ .‬وزیر اقتصاد ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه برای‬ ‫تس��ریع در کار بانک ها‪ ،‬دولت مطابق با درخواس��ت وزارت‬ ‫اقتصاد به بانک های دولتی اجازه داد که برای واگذاری های‬ ‫خود از ش��یوه نامه های خصوصی سازی و اصل ‪ ۴۴‬استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬تالش ما این اس��ت که ام��وال مازاد و‬ ‫دارایی های منجمد بانک ها واگذار شود و اگر مشتری نبود‪،‬‬ ‫با روش های متنوع این کار انجام ش��ود‪ .‬وی درباره احتمال‬ ‫ادغام برخی از بانک ها با زیان انباشته باال گفت‪ :‬بانک ها در‬ ‫زمینه عملکرد بانکی خود به طور مستمر زیر نظارت بانک‬ ‫مرکزی هستند و با شاخص های مختلفی ارزیابی می شوند‪.‬‬ ‫برای دریافت‬ ‫مالیات از کسانی‬ ‫که سکه های طال‬ ‫را از صرافی ها‬ ‫خریداری‬ ‫کرده اند‬ ‫نیز شاید از‬ ‫تراکنش های‬ ‫بانکی انها ورود‬ ‫کنیم‪ ،‬البته‬ ‫سکه هایی که‬ ‫به عنوان مهریه‬ ‫زنان استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬مشمول‬ ‫مالیات نیست‬ ‫و نمی خواهیم‬ ‫به فردی‬ ‫اجحاف شود‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹سرعت در تشکیل صندوق بالیای طبیعی‬ ‫ساختمان جدید شعبه رشت بیمه تجارت نو با حضور مدیرعامل‬ ‫این بیمه‪ ،‬مدیران شعب بانک تجارت‪ ،‬پست بانک‪ ،‬مدیر کل کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) اس��تان گیالن و عضو کمسیون اقتصادی‬ ‫مجلس گش��ایش یافت‪ .‬در این ایین‪ ،‬نیم��ا نوراللهی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیمه تجارت نو گزارش��ی از عملکرد این ش��رکت در سال ‪ ۹۷‬ارائه‬ ‫کرده و با تاکید بر اینکه ترکیب س��هامداران شرکت از نقاط قوت‬ ‫و توانمندی های قابل اتکای مجموعه است‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار حضور‬ ‫پرثمر س��هامداران‪ ،‬وجود بیمه گذاران بزرگی از جمله وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی و کمیته ام��داد امام خمین��ی (ره) موجب افزایش‬ ‫ارزش پرتفوی به نس��بت سال های گذشته شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه تجارت نو‪ ،‬نوراللهی بخش دیگر س��خنان خود‬ ‫را بر س��یل های اخی��ر اختصاص داده و اظهار کرد‪ :‬از س��وی ‪۷۰‬‬ ‫ گروه کارشناسی ارزیابان خسارت تا کنون ‪ ۴۸‬هزار پرونده خسارت‬ ‫تشکیل شده که بررسی بیش از ‪ ۴۰‬هزار عدد از ان به پایان رسیده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل تجارت نو با اعالم اینکه حجم کارهای انجام شده‬ ‫س��یل‪ ،‬در مدت ‪ ۲‬ماه گذش��ته‬ ‫ ‬ ‫برای رفع اس��یب های ناش��ی از‬ ‫ی مدیران‬ ‫رکوردی قابل تحسین و منحصربه فرد بوده‪ ،‬از تالش ها ‬ ‫ارش��د‪ ،‬مدیران و کارکنان ش��عب مناطق سیل زده قدردانی کرد‪.‬‬ ‫پس از ایراد این سخنان‪ ،‬نوراللهی از عضو کمیسیون اقتصادی که‬ ‫در این ایین حضور داشت‪ ،‬درخواست کرد نمایندگان به تشکیل‬ ‫صندوق بالیای طبیعی و فاجعه امیز سرعت بیشتری ببخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت مش�تری مداری کارکنان بانک دی‪ ،‬حفظ‬ ‫مشتریان‬ ‫مدیرعامل بانک دی در بازدید از شعب کرمان و یزد بر اهمیت‬ ‫مش��تری مداری کارکنان در نگهداشت مشتریان قدیمی و جذب‬ ‫مش��تریان جدی��د تاکی��د کرد‪ .‬ب��ه گ��زارش اداره روابط عمومی‬ ‫و تبلیغ��ات بان��ک دی‪ ،‬محمد رض��ا قربانی مدیرعام��ل به همراه‬ ‫شعبانعلی داورپناه‪ ،‬معاون اعتبارات و ناصر شریعتی مدیرکل امور‬ ‫ش��عب و بازاریابی و احمد حشمی پو ر مدیرکل حوزه مدیریت در‬ ‫بازدید از ش��عب کرم��ان و یزد بر اهمیت تکریم مش��تری تاکید‬ ‫کرد‪ .‬قربانی در این دیدارها با اش��اره به اهمیت جذب مش��تریان‬ ‫در فض��ای رقابتی موج��ود گفت‪ :‬کارکنان بان��ک روزانه با عموم‬ ‫م��ردم در تم��اس و تعامل هس��تند و در برخورد اول تصویری که‬ ‫مشتریان از بانک و کیفیت خدمات ان ب ه دست می اورند حاصل‬ ‫رفت��ار و نحوه برخورد کارکنان ش��عبه اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬نتایج‬ ‫نظرس��نجی های اداره روابط عمومی و تبلیغات از مشتریان شعب‬ ‫بانک دی نشان می دهد که اگرچه رضایت مشتریان از نحوه رفتار‬ ‫ت مطلوبی قرار دارد اما‬ ‫و عملکرد کارکنان شعب در سطح به نسب ‬ ‫ضرورت توجه به تقویت رفتار حرفه ای کارکنان ش��عب احس��اس‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدیرعامل بانک دی با تاکید بر لزوم همدلی کارکنان و‬ ‫هم افزایی تالش های ستاد و شعبه تصریح کرد‪ :‬تمامی تالش های‬ ‫همکاران ما در س��تاد مرکزی در راس��تای تس��هیل و تسریع در‬ ‫رسیدگی به درخواست های شعب است تا همکاران شعب بتوانند‬ ‫در س��ریع ترین زمان ممکن انتظارات مش��تریان را براورده کنند‬ ‫و اگر گاهی به دلیل بروز مش��کالت در س��امانه یا در اثر خطای‬ ‫انسانی خللی در این تعامالت به وجود اید‪ ،‬همکاران شعب باید با‬ ‫رفتار حرفه ای خود مانع از ایجاد تصویر ذهنی منفی نزد مشتری‬ ‫نسبت به برند و کیفیت خدمت رسانی بانک شوند‪ .‬قربانی با اشاره‬ ‫به لزوم تغییر نگرش همکاران نسبت به شیوه های جذب منابع و‬ ‫اهمیت تاثیر مشتری مداری و ارتباط مستمر و محترمانه کارکنان‬ ‫با مشتریان جدید و قدیم گفت‪ :‬بازاریابی فقط به معنای برگزاری‬ ‫جلسه های رسمی و مذاکره با مشتریان کالن یا تبلیغات گسترده‬ ‫در رس��انه ها نیس��ت بلکه همکاران باید بازاریابی را ش��امل تمام‬ ‫فعالیت هایی بدانند که موجب تغییر طرز فکر یا ایجاد رفتار مثبت‬ ‫در مش��تریان نسبت به بانک می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ارتباط مستمر‬ ‫و صمیمان��ه با مش��تریان جدید و قدی��م مهم ترین رکن بازاریابی‬ ‫مبتنی بر این دیدگاه است که عالوه بر نگهداشت مشتریان قدیم‪،‬‬ ‫باعث گسترش تبلیغات چهره به چهره و ترویج برند بانک و جذب‬ ‫منابع می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قدرت خرید مسکن با تسهیالت مسکن‬ ‫بانک ملی ایران این فرصت را فراهم کرده است تا با برخورداری‬ ‫همزمان از سود سپرده و تسهیالت خرید و ساخت مسکن‪ ،‬کلید‬ ‫خانه اروزهای تان را در دس��ت بگیرید‪ .‬طرح ویژه مس��کن بانک‬ ‫ملی ایران عالوه بر ش��کل گیری یک بازار رقابتی در بازار پرداخت‬ ‫ی از روش های تامین مالی‬ ‫تس��هیالت مسکن‪ ،‬گزینه های گوناگون ‬ ‫خرید یا ساخت مسکن را پیش روی متقاضیان بازار قرار می دهد‬ ‫و متقاضیان می توانند با س��پرده گذاری هر ‪ ۱۸۲‬میلیون ریال‪ ،‬به‬ ‫ازای هر یک ماه ماندگاری‪ ،‬یک برگ اوراق حق تقدم اس��تفاده از‬ ‫تس��هیالت مس��کن دریافت کنند‪ .‬هر برگ اوراق قابلیت تبدیل‬ ‫شدن به ‪ ۵‬میلیون ریال تسهیالت با نرخ سود ‪ ۱۷.۵‬درصد را دارد‪.‬‬ ‫در این طرح به مبلغ س��پرده مشتریان ‪ ۱۰‬درصد سود ساالنه نیز‬ ‫تعلق می گیرد‪ .‬س��قف تسهیالت انفرادی در تهران به ازای هر نفر‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون ریال به همراه ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال تس��هیالت جعاله‬ ‫است و زوجین می توانند تا سقف یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال‬ ‫از این تس��هیالت اس��تفاده کنند‪ .‬س��قف این تسهیالت در مراکز‬ ‫استان و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت برای زوجین ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون ریال و در س��ایر مناطق ش��هری ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫همچنین س��قف میزان تسهیالت جعاله در این مناطق همچنان‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون ریال اس��ت‪ .‬نماد اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی‬ ‫ایران نیز در بازار فرابورس ایران گشایش یافته است و متقاضیان‬ ‫می توانند این اوراق را در این بازار معامله کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امض�ای تفاهمنامه باش�گاه مش�تریان بانک س�په با‬ ‫کارگزاری بانک‬ ‫باش��گاه مش��تریان بانک سپه در بخش «ش��رکای تجاری» با‬ ‫ش��رکت کارگزاری بانک س��په تفاهمنامه امض ا ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی بانک سپه‪ ،‬بر اساس این تفاهمنامه ان گروه‬ ‫از اعضای باش��گاه مش��تریان که دارای کد بورس��ی از کارگزاری‬ ‫بانک س��په هستند می توانند تا پایان جشنواره ‪ ،۱۳۹۸‬از تخفیف‬ ‫معام�لات انالین به می��زان حداکثر ‪ ۲۰‬درصد بهره مند ش��وند‪.‬‬ ‫برای کس��ب اطالعات بیشتر به سامانه باشگاه مشتریان به نشانی‬ ‫‪ club.banksepah.ir‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصابی شایسته در «بیمه ما»‬ ‫معاون پیشین بیمه ای دفتر بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی عضو هیات مدیره بیمه بانک ملت شد‪ .‬به گزارش شمانیوز‬ ‫به نقل از یک منبع اگاه در گروه مالی بانک ملت‪ ،‬محمد جعفریان‬ ‫باباکن��دی از جمله مدیران متخصص‪ ،‬ش��ناخته ش��ده و باتجربه‬ ‫بانکی با بیش از ‪ ۲‬دهه پیشینه فعالیت در صنعت بیمه‪ ،‬با تصمیم‬ ‫گ��روه مال��ی بانک ملت ب��ه عنوان عضو هیات مدی��ره بیمه ما که‬ ‫ش��رکت بیمه ای بانک ملت اس��ت منصوب ش��د‪ .‬جعفریان پیش‬ ‫از ای��ن معاون برنامه ریزی بیمه ما بود‪ .‬از جمله س��وابق پیش��ین‬ ‫وی می ت��وان به معاونت دفتر بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬مش��اور مدیرعامل بیمه ایران‪ ،‬عضو کمیسیون تخصصی‬ ‫شورای عالی بیمه و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫هش��تمین نشس��ت دوره ای رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی با اقتصاددانان‪ ،‬عصر دوش��نبه‪ ۳ ،‬تیر با‬ ‫محوری��ت موضوع هایی همچون بازار متش��کل‬ ‫ارزی‪ ،‬عملی��ات بازار باز‪ ،‬نقدینگی و تورم برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫عبدالناص��ر همت��ی ضمن اش��اره ب��ه کارکرد و‬ ‫ویژگی های بازار متش��کل ارزی به عملیات بازار‬ ‫باز اشاره و تاکید کرد‪ :‬بازار باز مهم ترین ابزار برای‬ ‫کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از‬ ‫بانک های مرکزی به کار می رود‪.‬‬ ‫بن��ا بر گفت��ه رئیس کل بان��ک مرکزی‪ ،‬این‬ ‫بان��ک در نظر دارد از تجربه س��ایر کش��وره ا در‬ ‫زمین��ه عملی��ات بازار ب��از به واس��طه برگزاری‬ ‫کارگاه های اموزش��ی بهره مند شود‪ .‬عالی ترین‬ ‫مق��ام بانک مرکزی تاکید کرد ک��ه این بانک با‬ ‫ت نظر خاص و‬ ‫اجم��اع دیدگاه ها‪ ،‬وس��واس و دق ‬ ‫ب��ا اطمینان حاصل ک��ردن از امادگی های مورد‬ ‫نی��از ب��رای عملیاتی کردن بازار متش��کل ارزی‬ ‫و نی��ز عملی��ات بازار باز اق��دام می کند‪ .‬به گفته‬ ‫همتی‪ ،‬اجرایی کردن عملیات بازار و شکل گیری‬ ‫بازار متش��کل ارزی نهادس��ازی مناس��بی است‬ ‫ک��ه ابزارهای م��ورد نیاز بانک مرک��زی را برای‬ ‫سیاس��ت گذاری پول��ی و ارزی در اختی��ار این‬ ‫بانک می گذارد‪ .‬اقتصاددانان حاضر در نشس��ت‬ ‫نیز ضم��ن قدردانی از اقدام ه��ای بانک مرکزی‬ ‫برای حف��ظ تعادل در ب��ازار ارز‪ ،‬راه اندازی بازار‬ ‫متش��کل ارزی و اقدام به عملی��ات بازار باز‪ ،‬این‬ ‫دو را از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری بانک‬ ‫مرکزی در حوزه پولی و ارزی دانستند و خواستار‬ ‫دقت نظر در بکارگیری انها شدند‪ .‬اصالح ساختار‬ ‫نظ��ام بانکی‪ ،‬کنترل نقدینگ��ی‪ ،‬مهار نرخ تورم‪،‬‬ ‫رفع موانع تولید‪ ،‬بهبود وضعیت معیش��تی مردم‬ ‫و جلوگی��ری از بی تعادل��ی درام��دی از طریق‬ ‫سیاس��ت های پولی و مالی‪ ،‬توج��ه به ترکیب و‬ ‫مقاص��د و مبادی تجاری ایران و ضرورت اصالح‬ ‫ان در راس��تای کاهش تاثیرپذیری از تحریم ها و‬ ‫انتظام بخشی به عملیات بانک ها از دیگر مباحث‬ ‫مطرح شده در این جلسه بود‪.‬‬ ‫در بانکداری باز رقابت بر‬ ‫سر تجربه مشتری است‬ ‫مدیرعامل بانک ایران زمین با تش��ریح رویکرد‬ ‫ای��ن بان��ک در اج��رای بانکداری ب��از‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بانکداری باز امکان رقابت بین بانک های کوچک‬ ‫و بانک ه��ای بزرگ فراهم می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بان��ک ایران زمی��ن‪ ،‬عبدالمجید‬ ‫پورس��عید‪ ،‬مدیرعام��ل این بانک ب��ا بیان اینکه‬ ‫بانک��داری باز‪ ،‬راه را ب��رای محصوالت و خدمات‬ ‫نواورانه در صنعت بانکداری می گش��اید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک ها باید خود را برای فضای رقابتی جدید که‬ ‫از مدت ها پیش اغاز شده اماده کنند‪ .‬در فضای‬ ‫کسبو کارها با زیرساخت های اماده شده‬ ‫ ‬ ‫جدید‬ ‫از س��وی بانک ها خدمات نوینی را به مش��تریان‬ ‫ارائ��ه می کنند‪ ،‬که امکان ان پیش از این فراهم‬ ‫نبود‪ .‬مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به این‬ ‫نکته که در بانکداری باز‪ ،‬اطالعات بین بانک ها و‬ ‫موسس��ه های مالی به اشتراک گذاشته می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در شیوه جدید از بانکداری تمرکز بر ارائه‬ ‫هر چه بهتر خدمت بر مبنای درخواست مشتری‬ ‫اس��ت‪ .‬فضای ارائه خدمات تغیی��ر می کند‪ .‬در‬ ‫فض��ای جدید تکیه ب ر ایجاد ش��بکه های تبادل‬ ‫اطالعات است نه متمرکز کردن ان‪ .‬در این فضا‬ ‫خالقیت اس��ت که موج��ب انتخاب یک بانک به‬ ‫عنوان ارائه دهنده‪ ،‬خدمات خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بانک��داری دیجیتال هر یک از‬ ‫مش��تریان‪ ،‬تجرب��ه منحصر به ف��ردی از دریافت‬ ‫خدم��ات خواهن��د داش��ت‪ .‬در مقاب��ل ب��رای‬ ‫ارائه کنن��دگان خدم��ات نیز این ام��کان فراهم‬ ‫می ش��ود ک��ه محدودیت ها را بردارن��د و طیف‬ ‫وسیعی از مش��تریان را بر مبنای استراتژی های‬ ‫س��ازمانی خود مورد تحلیل قرار دهند و به انها‬ ‫خدمت کنند‪.‬‬ ‫پورس��عید با تاکید بر بازنگری در فرایندهای‬ ‫س��نتی افزود‪ :‬ما باید به سرعت فرایندهای خود‬ ‫را مورد بازنگری قرار دهیم‪ .‬در این بین نهادهای‬ ‫ناظر هم باید سرعت خود را در بروزرسانی و ابالغ‬ ‫ای��ن فرایندها افزایش دهند تا صنعت بانکداری‬ ‫کشور از رشد فناوری عقب نماند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫امروز فرایندهای گشایش حساب‪ ،‬احراز هویت‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه های وام دهی‪ ،‬تش��خیص ریسک و‪...‬‬ ‫بسیاری دیگر از فرایندهای سنتی دیگر کارکرد‬ ‫خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫امضای دیجیتال‪ ،‬گش��ایش حساب به صورت‬ ‫انالی��ن‪ ،‬ثبت درخواس��ت انجام ام��ور از طریق‬ ‫همراه بان��ک‪ ،‬پرداخت از طریق حس��اب هایی با‬ ‫چند امضا و بسیاری دیگر از خدمات‪ ،‬ساده ترین‬ ‫محصوالتی هس��تند که مشتریان امروز در حال‬ ‫دریافت ان هستند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫بهره گیری از تجربه های‬ ‫کشورها در زمینه‬ ‫عملیات بازار باز‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫از مهم ترین نقاط قوت و ضعف صنعت نمایشگاهی در ایران گزارش می دهد‬ ‫اخبار‬ ‫حضور ‪ ۱۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫و بازرگانی در نمایشگاه‬ ‫تخصصی مبلمان زنجان‬ ‫سرپرس��ت نمایش��گاه بین المللی کاسپین‬ ‫اس��تان زنجان گفت‪ ۱۰۰ :‬واح��د تولیدی و‬ ‫بازرگان��ی محص��والت خ��ود را در ارتباط با‬ ‫مبلمان و دکوراس��یون در معرض دید عموم‬ ‫قرار داده اند‪ .‬بابایی افزود‪ :‬نمایشگاه تخصصی‬ ‫مبلمان و دکوراس��یون ش��امگاه دوشنبه در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کاسپین‬ ‫اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬در این نمایشگاه غرفه دارانی‬ ‫ازاستان های تهران‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬قزوین‪ ،‬البرز‪ ،‬شیراز‪ ،‬همدان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫اردبیل‪ ،‬گیالن و زنجان شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫بابایی افزود‪ :‬دسترسی اسان و بدون واسطه‬ ‫خانواده ه��ا ب��ه مبلم��ان مورد نیاز‪ ،‬اش��نایی‬ ‫تولیدکنندگان با س��لیقه ها و درخواست های‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬دسترسی تولیدکنندگان به‬ ‫بازار مصرف زنجان‪ ،‬تب��ادل اطالعات و ایجاد‬ ‫فض��ای رقابتی بین تولیدکنن��دگان از جمله‬ ‫اهداف برگزاری این نمایشگاه است‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این نمایشگاه به مدت ‪ ۵‬روز و در فضای‬ ‫عموم��ی ‪ ۹‬هزار مترمربع و افزون بر ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬مترمربع غرفه س��ازی شده است‪ .‬بابایی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شهروندان زنجانی می توانند‬ ‫در مدت یاد ش��ده از س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۳‬شب‬ ‫از بخش ه��ای گوناگون نمایش��گاه تخصصی‬ ‫مبلم��ان و دکوراس��یون کاس��پین زنج��ان‬ ‫بازدید کنند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی کاس��پین با در نظر گرفتن فضای‬ ‫عمومی کشور به ویژه فراهم شدن زمینه های‬ ‫حض��ور فعال بخش خصوص��ی‪ ،‬به عنوان تنها‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۱۰۰‬درص��د خصوص��ی ایران در‬ ‫تش��کیل و برگزاری نمایش��گاه ها‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬ب��ا هدف ارتقای صنعت نمایش��گاهی‬ ‫ایران تاس��یس و با توجه به موقعیت مناسب‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬راه های ارتباطی زمینی‪ ،‬هوایی و‬ ‫ریلی و نزدیکی به مرکز کشور در زمینه ایجاد‬ ‫مراکز نمایشگاهی در استان زنجان ایجاد شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه و نگاه های غیرمنصفانه‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مانور جت های فرانسوی‬ ‫در نمایشگاه پاریس‬ ‫نمایش��گاه هوایی پاریس ‪ ۱۷ ،۲۰۱۹‬ژوئن‬ ‫در ف��رودگاه لوب��ورژه اغاز ش��د و تا ‪۲۴‬ژوئن‬ ‫(‪25‬خرداد تا ‪3‬تیر) ادامه داش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫«تابناک» ب��ه نقل از خبرانالین‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫هوایی پاری��س بزرگ ترین رویداد هوا فضا در‬ ‫دنیای امروز به شمار می رود‪ .‬این نمایشگاه از‬ ‫زمان برگزاری خود‪ ،‬در قلب تحوالت بازار هوا‬ ‫فضای جهانی بوده که این مس��ئله نمایشگاه‬ ‫هوای��ی پاریس را ب��ه مهم تری��ن گردهمایی‬ ‫در ط��ول ای��ن س��ال ها تبدیل کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه پذی��رای متخصصان و میزبان‬ ‫عموم مردم بوده و برای بس��یاری از مش��اغل‬ ‫و حرفه ها الهام بخش است‪.‬‬ ‫بهمن حسین زاده‬ ‫اخرین براوردها نش��ان می دهد درحال حاضر ‪۱۸۰‬‬ ‫کش��ور جهان در عرصه نمایش��گاهی فعال هستند و‬ ‫این صنعت س��االنه به ط��ور مس��تقیم ‪ ۱۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر درامدزای��ی برای این کش��ورها ایج��اد می کند‪.‬‬ ‫بازدی��د بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون نفر در س��طح جهان از‬ ‫نمایش��گاه های گوناگون نش��ان می دهد این صنعت‬ ‫ج��ای خ��ود را در اقتصاد پی��دا کرده و رون��د رو به‬ ‫رش��د خود را ادامه می دهد‪ .‬درحال حاضر این صنعت‬ ‫پیش��رفت قابل توجهی داشته و ساالنه ‪ ۶۶۰‬نمایشگاه‬ ‫در سراس��ر کشور برگزار می شود که از بین انها ‪۴۰۰‬‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬تخصصی است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان اعتق��اد دارن��د برگزاری‬ ‫نمایش��گاه یک امر تخصصی است و جامعه بزرگی از‬ ‫متخصص��ان و کارشناس��ان را در بر می گیرد‪ .‬در ایران‬ ‫اما فعاالن حرفه ای نمایش��گاهی بسیار کم هستند و‬ ‫ش��اید تعداد این افراد کمتر از ‪ ۱۰۰‬نفر باشد که این‬ ‫میزان از افراد صاحب نظر برای صنعتی به این بزرگی‪،‬‬ ‫کم اس��ت‪ .‬در این زمینه مهم ترین دستاوردهای این‬ ‫عرص��ه و فراز و نش��یب هایی که طی ک��رده با برخی‬ ‫فع��االن صنعت نمایش��گاهی صحب��ت کردیم که در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش ویژه در رونق تولید‬ ‫علی مرادی‬ ‫نمایشگاه ملزومات جهیزیه‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫مدیرعام��ل نمایش��گاه بین المللی اس��تان‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬نمایش��گاه ملزومات جهیزیه‬ ‫همزم��ان ب��ا نمایش��گاه س��وغات و هدایا در‬ ‫کرمانشاه برپا می شود‪ .‬رضا سلیم ساسانی در‬ ‫گفت وگو با تس��نیم در کرمانشاه‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه جهیزیه‪ ،‬ملزومات عروس با هدف‬ ‫حمایت از زوج های جوان و به منظور تس��هیل‬ ‫در دسترسی به ملزومات زندگی از ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬تیر‬ ‫در کرمانشاه درحال برگزاری است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫نمایش��گاه بین المللی استان کرمانشاه با بیان‬ ‫اینک��ه در این نمایش��گاه غرفه ه��ا مربوط به‬ ‫سراسر کشور هستند گفت‪ ۹۰ :‬غرفه در متراژ‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬مترمربع در نمایشگاه جهیزیه عروس‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬سلیم ساسانی درباره زمان و‬ ‫مکان نمایشگاه گفت‪ :‬این نمایشگاه از ‪۳‬تیر از‬ ‫ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬اغاز شده و تا ‪ ۷‬تیر در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی کرمانش��اه‬ ‫ادامه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این نمایشگاه کاالهای‬ ‫م��ورد نیاز جهیزی��ه و لوازم م��ورد نیاز برای‬ ‫ش��روع زندگی مشترک از جمله وسایل لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬فرش و تابلو فرش‪ ،‬مبلمان و لوس��تر‬ ‫ب��ا کمترین نرخ عرضه می ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫نمایشگاه بین المللی اس��تان کرمانشاه افزود‪:‬‬ ‫در این نمایش��گاه ش��رایطی فراهم می ش��ود‬ ‫تا همزمان مصرف کنن��دگان بتوانند بهترین‬ ‫کاال را با کمترین و مناس��ب ترین نرخ در یک‬ ‫بازار رقابتی تهیه کنند‪ .‬سلیم ساس��انی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬همزم��ان با نمایش��گاه جهیزیه عروس‬ ‫نمایشگاه س��وغات‪ ،‬کادو و هدایا نیز در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های استان کرمانشاه درحال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امید فدایی‬ ‫منوچهر جعفری زاده‬ ‫نلسون حضرتی‬ ‫گزارش ه��ای بین المللی مانند یوف��ی و ‪Oxford‬‬ ‫‪ Economies‬نش��ان دهنده همبس��تگی و تاثی��ر‬ ‫مستقیم صنعت نمایش��گاهی بر شاخص های توسعه‬ ‫اقتصادی مانند رش��د اش��تغال و تولید ناخالص ملی‬ ‫کش��ورها اس��ت‪ .‬رئیس هی��ات مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی درباره‬ ‫مهم ترین کارکردهای صنعت نمایش��گاهی به‬ ‫گف��ت‪ :‬نمایش��گاه ها در حال تبدیل ش��دن به محل‬ ‫اصلی تبادل ایده ها‪ ،‬افکار و مراودات فعاالن اقتصادی‬ ‫و صنای��ع گوناگون در سراس��ر جهان هس��تند و این‬ ‫صنع��ت هر روز از جنبه ه��ا و زمینه های گوناگون در‬ ‫حال رش��د و پیش��رفت است و هرس��ال در کشورها‬ ‫و مناط��ق گوناگون جهان ش��اهد رش��د این صنعت‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اگ��ر چه در برخی نقاط این رش��د بس��یار‬ ‫چش��مگیر بوده‪ ،‬ولی به طور کلی در تمام نقاط جهان‬ ‫این صنعت رو به بهبود است‪.‬‬ ‫بهمن حس��ین زاده ادامه داد‪ :‬امروز ش��رکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫به واس��طه رویک��رد جدی��د و نواوران��ه س��عی دارد با‬ ‫پرداختن به موضوع های اموزش و پژوهش‪ ،‬استفاده از‬ ‫نواوری و فناوری های جدید در برگزاری نمایش��گاه ها؛‬ ‫مانند دیجیتالیزه کردن صنعت نمایش��گاهی و برپایی‬ ‫نمایش��گاه های تقاضامح��ور و ب��ا رویکرد ن��واوری باز‬ ‫نق��ش خویش را در توس��عه تولید مل��ی و کارافرینی‪،‬‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬برند س��ازی و دس��تیابی به بازارهای‬ ‫منطق��ه ای و بین المللی بیش از بی��ش پر رنگ تر کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬در س��ال پیش رو به دلیل‬ ‫نام گذاری هوشمندانه سال ‪ ۹۸‬با عنوان «رونق تولید»‬ ‫ازس��وی رهبر معظم انقالب و موقعیت اقتصادی کشور‬ ‫عزیزمان در شرایط تحریم های ظالمانه‪ ،‬جایگاه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی را افزون تر از گذشته حساس و مهم کرده‬ ‫است‪ .‬بدون شک در این شرایط که تحریم های ظالمانه‬ ‫بر اقتصاد کشور اعمال می شود از ظرفیت بزرگ صنعت‬ ‫نمایشگاهی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای معرفی‬ ‫کاال و خدم��ات در بازارهای ه��دف صادراتی بهره وافر‬ ‫را خواهیم برد‪ .‬کمیس��ر ژنرال اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬بدیهی است موفقیت در این مسیر؛ ارتباط‬ ‫مس��تمر همه نهادهای خارجی و داخلی نمایش��گاهی‬ ‫مانن��د یوف��ی‪ ،BIE ،‬انجمن ه��ا‪ ،‬اتحادیه ه��ا‪ ،‬اصناف‪،‬‬ ‫اتاق های بازرگانی‪ ،‬س��ایت داران نمایش��گاهی و س��ایر‬ ‫س��ازمان های مرتب��ط را می طلبد و م��ا فعاالن صنعت‬ ‫نمایشگاهی این پیام را به جامعه جهانی و جهان مخابره‬ ‫می کنیم که باوجود تمامی نامالیمات و مانع تراشی های‬ ‫دش��منان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬صنعت‬ ‫نمایشگاهی ایران بسیار پویا و زنده است‪.‬‬ ‫ه��ر روز ماجرای جدی��دی برای صنعت نمایش��گاهی به عنوان یک‬ ‫فعالیت اقتصادی تاثیرگذار رخ می دهد‪ .‬چندین س��ال اس��ت همه‬ ‫فعاالن این عرصه از عبارت صنعت نمایش��گاهی استفاده می کنند؛‬ ‫عبارتی که تاکنون به رسمیت شناخته نشده است‬ ‫‹ ‹صنعت جوان نمایشگاهی‬ ‫برخی کارشناس��ان و فعاالن صنعت نمایش��گاهی‬ ‫اعتقاد دارند عرص��ه فعالیت های نمایش��گاهی هنوز‬ ‫عرصه ازمون و خطاست‪.‬‬ ‫نلسون حضرتی‪ ،‬عضو هیات مدیره شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫به‬ ‫می گوید‪ :‬صنعت نمایش��گاهی در ش��کل و‬ ‫ماهیت فعلی خود‪ ،‬صنعتی جوان در جهان به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬این صنعت با وجودجوان بودن بس��یار نافذ و‬ ‫تاثیرگذار بر روابط سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و تجاری میان‬ ‫کشورها است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمایش��گاه بس��تری برای توسعه‬ ‫کشورهاس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬رویدادهای نمایش��گاهی محلی‬ ‫برای عرضه توانمندی های صنایع کشورهای گوناگون‬ ‫در س��ال جاری و سال های اینده هس��تند‪ .‬بسیاری‬ ‫از ش��رکت های خارج��ی از فرص��ت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ب��رای نش��ان دادن توانمندی ه��ا و‬ ‫فناوری هایی که در س��ال های بعد به تولید گس��ترده‬ ‫می رسند‪ ،‬استفاده می کنند‪.‬‬ ‫حضرتی معتقد اس��ت تجربه چند س��ال گذش��ته‬ ‫برگ��زاری رویداده��ای نمایش��گاهی در س��ایت های‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ایران نیز نش��ان داده که ما هم‬ ‫توانسته ایم در ارائه توانمندی های حوزه های تخصصی‬ ‫نمایشگاه عملکرد قابل قبولی داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته رئیس انجمن نمایش��گاه بین المللی ایران با‬ ‫توجه به جایگاه منطق��ه ای و جهانی ایران و با وجود‬ ‫اعم��ال تحریم ه��ای ظالمانه علیه اقتص��اد و صنعت‬ ‫کش��ورمان سایت های نمایش��گاهی ایران هنوز هم از‬ ‫جمله بهترین سایت ها و برندهای جهانی هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته ما نمی توانیم تاثیر این تحریم ها بر‬ ‫اقتصاد کش��ورمان را مورد انکار قرار دهیم اما در هر‬ ‫صورت با توجه به میزان بالندگی صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران‪ ،‬ما به س�لامت از ای��ن مقطع هم عبور خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظهارک��رد‪ :‬ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫با توجه به ش��عار امس��ال س��عی می کند از تولیدات‬ ‫داخل��ی حمایت بیش��تری داش��ته باش��د و با عرضه‬ ‫محص��والت و نواوری ه��ای انج��ام ش��ده در صنایع‬ ‫گوناگون از ش��رکت های ایران��ی حمایت کند‪ .‬وی در‬ ‫پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمام تالش ما برای پشتیبانی‬ ‫و حمایت از نظام جمهوری اس�لامی و دستاوردهای‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫حضرت��ی در پای��ان گفت‪ :‬صنعت نمایش��گاهی در‬ ‫کش��ور ما بس��یار مهجور است‪ .‬در کش��ورهای دیگر‬ ‫جهان نهاد های گوناگونی‪ ،‬خصوصی‪ ،‬عمومی و دولتی‬ ‫می توانند س��هامدار یک سایت باش��ند‪ .‬البته در این‬ ‫زمین��ه نگاه ها متفاوت اس��ت‪ .‬اینکه نمایش��گاهی در‬ ‫یک ش��هر برگزار می ش��ود و گردشگر جذب می کند‪،‬‬ ‫هتل ها و تاکسی ها از این سایت نمایشگاهی بهره مند‬ ‫و رس��توران ها پر خواهند ش��د‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬در‬ ‫المان در ش��هر های نمایش��گاهی المان مانند برلین‪،‬‬ ‫فرانکف��ورت‪ ،‬مونیخ‪ ،‬هانوفر و‪ ...‬باید ببینیم چه اتفاقی‬ ‫می افت��د که باوجود اینکه بس��یار ش��لوغ و پرازدحام‬ ‫هس��تند‪ ،‬ولی کس��ی از ش��لوغی و ازدحام ش��کایت‬ ‫نمی کن��د‪ .‬اما در کش��ور ما حتی همی��ن بخش هایی‬ ‫که از برگزاری نمایش��گاه س��ود می برند‪ ،‬اعتراض هم‬ ‫می کنن��د‪ .‬نگاه ه��ا به صنع��ت نمایش��گاهی به نظرم‬ ‫منصفانه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹یک صنعت و هزار متولی‬ ‫مدیرعام��ل نمایش��گاه بین المللی جن��وب ش��رق‬ ‫ایران نیز درب��اره نبود امنیت ش��غلی فعاالن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ب��ه‬ ‫می گوید‪ :‬ه��ر روز ماجرای‬ ‫جدی��دی برای ای��ن فعالیت اقتص��ادی تاثیرگذار رخ‬ ‫می دهد‪ .‬چندین س��ال اس��ت همه فعاالن این عرصه‬ ‫از عب��ارت صنع��ت نمایش��گاهی اس��تفاده می کنند؛‬ ‫عبارت��ی ک��ه تاکنون به رس��میت ش��ناخته نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امی��د فدایی تصریح ک��رد‪ :‬بارها به نبود یک متولی‬ ‫سازمانی مش��خص برای فعالیت های نمایشگاهی در‬ ‫کش��ور اش��اره ش��ده و هنوز این به اصطالح صنعت‬ ‫درگیر مناس��باتی اس��ت که س��ودی ب��رای فعاالن‬ ‫نمایش��گاهی ن��دارد‪ .‬در این ش��رایط البت��ه هزاران‬ ‫تصمیم گی��ر غیرتخصص��ی نی��ز وجود دارن��د که در‬ ‫ط��ول زمان ه��ای گوناگون برای ای��ن عرصه تصمیم‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس و فعال صنعت نمایش��گاهی افزود‪:‬‬ ‫من حدود ‪ ۱۵‬س��ال در فعالیت های نمایشگاهی چه‬ ‫به عنوان برگزارکننده و چ��ه به عنوان مدیرعامل یک‬ ‫س��ایت اس��تانی حضور داش��ته ام ولی به نظرم هنوز‬ ‫فعالیت های نمایش��گاهی با وجود قدمت در کشور ما‬ ‫جدی گرفته نش��ده و این به اصطالح صنعت کشور از‬ ‫ریل اصلی خود خارج ش��ده است‪ .‬همین که صنعت‬ ‫نمایش��گاهی خود را با کش��ورهای همجوار مقایس��ه‬ ‫کنیم به عمق فاجعه پی خواهیم برد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ادامه داد‪ :‬باوج��ود تالش های انجام‬ ‫ش��ده از س��وی افراد متخصص‪ ،‬به دلیل نبود قوانین‬ ‫یا اس��تانداردهای مش��ترک در این بخش و به نوعی‬ ‫پراکنده کاری و عملکرد سلیقه ای مدیران تصمیم گیر‪،‬‬ ‫ما نه تنها رو به جلو حرکت نکرده ایم‪ ،‬بلکه پس��رفت‬ ‫نیز داشته ایم‪.‬‬ ‫ه��ر روز ی��ک متول��ی جدی��د پیدا می ش��ود و هر‬ ‫روز طرح��ی جدید داده می ش��ود که ش��اید از س��ر‬ ‫خیرخواهی باش��د اما به دلیل نبود کار کارشناس��ی و‬ ‫مش��ورت نکردن با خبرگان این صنعت‪ ،‬بیش��تر این‬ ‫طرح ها با شکس��ت روبه رو می ش��وند‪ .‬به تعبیر دیگر‪،‬‬ ‫باید گفت نوعی س��ردرگمی به وجود می اید که شاید‬ ‫اگر یک صدای واحد و البته اتحادیه ای قوی و فراگیر‬ ‫متش��کل از تمام��ی فعاالن متخص��ص در این بخش‬ ‫داشتیم‪ ،‬اوضاع خیلی بهتر از حاال بود‪.‬‬ ‫‹ ‹در مسیر شعار سال حرکت کنیم‬ ‫رئی��س انجمن برگزارکنندگان ای��ران در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫پیش��نهاد خوبی برای الگوس��ازی درس��ت‬ ‫از رویدادهای نمایش��گاهی خارج از کش��ور ارائه داد‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬صنعت نمایش��گاهی با توجه به ش��عاری‬ ‫که امس��ال دارد‪ ،‬کمک ش��ایانی به اشتغالزایی پایدار‬ ‫و رون��ق تولید می کند‪ .‬این امر با توجه به مش��کالت‬ ‫ام��روز اقتص��اد کش��ور می توان��د بس��یار اثربخ��ش‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عل��ی م��رادی ادام��ه داد‪ :‬در دو س��ال گذش��ته‬ ‫تالش های��ی انجام ش��د تا اهداف نمایش��گاهی که از‬ ‫پیش برنامه ریزی ش��ده بود را جل��و ببریم و تا حدی‬ ‫هم موفق بودیم اما تحریم ها مانع از پیش��رفت بخش‬ ‫دیگری از برنامه های ما شد و در هر صورت در تالش‬ ‫هستیم ان بخش ها را نیز به جلو هدایت کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬صنع��ت نمایش��گاهی ب��ا توجه به‬ ‫ش��عاری که امسال دارد‪ ،‬کمک شایانی به اشتغالزایی‬ ‫پای��دار و رون��ق تولید می کن��د‪ .‬این امر ب��ا توجه به‬ ‫مش��کالت امروز اقتص��ادی می تواند بس��یار اثربخش‬ ‫باش��د‪ .‬رئیس انجمن برگزارکنن��دگان ایران گفت‪ :‬به‬ ‫جرات می توان گفت اگر صنعت نمایش��گاهی در کنار‬ ‫صنایع تولید کش��ورمان نبود هرگز نمی توانستیم به‬ ‫اهداف مان در حوزه صادرات و توسعه تجارت برسیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درحال حاضر ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گا ها‪ ،‬س��ازمان توس��عه تجارت و تمام فعاالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی برای برداشتن گام های موثر در‬ ‫این حوزه عالقه مند به مش��ارکت با یکدیگر هستند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این مش��ارکت ها جای خرس��ندی دارد‪.‬‬ ‫برای نخستین بار است که توجه ویژه ای به این صنعت‬ ‫می شود و همه اعضای این صنعت عالقه مند به کمک‬ ‫موثر برای ارتقای ان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرجمعیت ترین خانواده نمایشگاهی ایران‬ ‫گ��ردش مالی و رگ حی��ات صنعت نمایش��گاهی‬ ‫بدون ش��ک در مش��ت گروه بزرگ غرفه سازان است‪.‬‬ ‫خان��واده ای چند ه��زار نفری که به ش��کلی مدون و‬ ‫حرفه ای فعالیت دارند‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن غرفه س��ازان به عنوان مغ��ز متفکر‬ ‫صنع��ت غرفه س��ازی ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬م��ا در بخش‬ ‫سیاس��ت گذاری کالن انجم��ن از روز نخس��ت ای��ن‬ ‫دی��دگاه را داش��تیم که همواره با نخب��گان صنعت و‬ ‫پیشکسوتان کش��ور در این حوزه نشست های پی در‬ ‫پی برگزار شود و عنوان ان را نیز اتاق فکر گذاشتیم‪.‬‬ ‫در ای��ن اتاق های فک��ر اولویت ه��ای تصمیم گیری و‬ ‫موضوع ه��ای کالن را مطرح و نظره��ای گوناگونی را‬ ‫دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫منوچهر جعفری زاده تصریح کرد‪ :‬پس از حدود یک‬ ‫س��ال و نیم که از تش��کیل هیات مدیره سوم انجمن‬ ‫می گذرد‪ ،‬احس��اس کردیم باید نقشه راهی تعریف و‬ ‫در این قالب‪ ،‬کارها پیگیری شود‪.‬‬ ‫در این زمینه موضوع هایی هستند که ممکن است‬ ‫بیش از عمر یک هیات مدیره به طول بینجامد ضمن‬ ‫اینک��ه احتمال دارد نتایج و مدت زمان پروژه بیش از‬ ‫حد طول بکش��د‪ .‬در این زمینه‪ ،‬چکیده نقشه راه که‬ ‫مورد اقبال همگان است را تدوین و مصوب می کنیم‪.‬‬ ‫ما این تصمیم های را در مجمع که یک مرجع قانونی‬ ‫است‪ ،‬تصویب می کنیم و این بخش به مطالبات اعضا‬ ‫مرب��وط می ش��ود‪ .‬در نتیجه افراد و هی��ات مدیره ها‬ ‫می دانند که در گذشته یک سری تصمیم های گرفته‬ ‫شده که انها باید اجرا شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��امانه غرفه س��ازی گف��ت‪ :‬س��امانه‬ ‫غرفه س��ازی ما به طور تقریبی به همه اهداف از پیش‬ ‫تعیین ش��ده در این زمینه رسیده و حتی از بسیاری‬ ‫از انها هم عبور کرده اس��ت‪ .‬همانطور که در جش��ن‬ ‫روز نمایش��گاهی مطرح ش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تویاپ‬ ‫ترکی��ه به دلیل دیجیتالی ک��ردن بخش های ارتباطی‬ ‫خود توانس��ته م��ورد توجه یوفی ق��رار بگیرد‪ .‬چنین‬ ‫موضوع هایی جزو مسائل روز است و با توجه به اینکه‬ ‫مملکت ما در بسیاری از زیربخش ها متاسفانه شرایط‬ ‫قانونمن��دی ن��دارد‪ ،‬امروز این بخش توانس��ته تا حد‬ ‫زیادی دغدغه ها را حل کند‪.‬‬ ‫جعفری زاده در پایان به ذکر نکاتی درباره تاس��یس‬ ‫اتحادیه نمایشگاهی پرداخت و گفت‪ :‬اتحادیه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی زمان زیادی از تاریخی ک��ه باید ایجاد‬ ‫می شد‪ ،‬گذشته است‪ .‬ما در این حوزه بیشترین افراد‬ ‫ش��اغل را داریم و بیش��ترین مس��ائل را نیز خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬به همی��ن دلیل پیگیری و اص��رار ما در این‬ ‫زمینه بیشتر است و به طور طبیعی در حوزه برگزاری‬ ‫به دلیل س��اختار‪ ،‬ش��رایط قانونمند و قابل توجهی را‬ ‫می طلبد که این موارد باعث شده ما فعالیت بیشتری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫فک��ر می کنم تا چندین م��اه اینده به نتایج خوبی‬ ‫برس��یم ضمن اینکه حدود ‪ ۸۰‬درصد مس��یر را طی‬ ‫کرده ایم‪ .‬ما مسیر درس��تی را پیموده ایم و امیدواریم‬ ‫در ماه های اینده ش��اهد تاسیس اتحادیه نمایشگاهی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تولیدکنندگان صنایع پایین دست الومینیوم در گفت وگو با‬ ‫عنوان کردند‬ ‫یک��ی از مش��کالتی که صنایع پایین دس��ت الومینیوم‬ ‫این روزه��ا بی��ش از ه��ر زم��ان دیگ��ری با ان دس��ت به‬ ‫گریبان هس��تند‪ ،‬تامین مواد اولیه اس��ت‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫تولیدکنندگان ان معتقدند اگر این مشکل برطرف نشود‪،‬‬ ‫ناچار به تعطیلی واحد خود هستند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫ایرالکو از صادرات چشم پوش��ی کرده اس��ت تا بتواند نیاز‬ ‫داخل را پوشش دهد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه نباشد مجبور به تعطیلی می شویم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فره��اد رضای��ی‪ ،‬مدیرعام��ل صنایع نگی��ن الومینیوم‬ ‫گلپای��گان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین مش��کالت واحدهای پایین دس��ت الومینیوم‪،‬‬ ‫تهیه مواد اولیه است که کمیاب و گران شده است‪ .‬برخی‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز ما از ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬درصد گران شده اند‪.‬‬ ‫برای نمونه نرخ نیکل که سال گذشته حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تومان بود‪ ،‬هم اکنون به کیلویی ‪ ۳۰۰‬هزار تومان رس��یده‬ ‫است یا شمش خالص که هر کیلو حدود ‪ ۸‬هزار تومان بود‬ ‫هم اکنون به باالی ‪ ۲۵‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫رضایی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از سوی دیگر به شکل‬ ‫ثبت سفارش‪ ،‬مقداری الومینیوم نیز از عراق‪ ،‬تاجیکستان‬ ‫و ارمنس��تان وارد کش��ور می ش��د که دولت از واردات ان‬ ‫جلوگیری کرده است‪ .‬از این رو واردات برای ما سخت شده‬ ‫و در تهیه مواد اولیه با مشکل روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت ما شمش الیاژی و بیلت الومینیوم‬ ‫تولید می کند و مواد اولیه ان نیز ش��مش الومینیوم است‬ ‫که هم اکنون در تامین ان با مشکل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل صنایع نگین الومینیوم گلپایگان در پاس��خ‬ ‫ب��ه این پرس��ش که تا چه اندازه واحده��ای داخلی تولید‬ ‫شمش نیاز شما را تامین می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬تنها تامین کننده‬ ‫بازار داخل‪ ،‬کارخانه الومینیوم ایرالکو است و کارخانه های‬ ‫هرمزال و المهدی ‪ ۲‬سال است که در بورس کاال عرضه ای‬ ‫ندارن��د و مقداری هم که توزیع می ش��ود‪ ،‬جوابگوی نیاز‬ ‫داخل نیس��ت‪ .‬البته امسال عرضه های ایرالکو منظم شده‬ ‫اس��ت اما سال گذشته اگر یک ماه عرضه می کرد تا ‪ ۳‬ماه‬ ‫عرضه ای نداشت‪.‬‬ ‫رضای��ی همچنین درب��اره ش��مش الومینیومی عراق‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��مش عراق نوعی قراضه اس��ت که با‬ ‫شمش داخلی مخلوط شده و به شکل همگن درمی اید و‬ ‫دولت واردات ان را نیز ممنوع کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬هم اکنون به ش��کل ازاد مواد‬ ‫اولیه خ��ود را تامین می کنیم‪ .‬درحقیقت یکی از مواردی‬ ‫که س��بب شده بخشی از ظرفیت مان را به تولید نرسانیم‪،‬‬ ‫کمبود مواد اولیه اس��ت‪ .‬البته از انجا که با خودروس��ازان‬ ‫کار می کنی��م و انها نیز ب��ه تعهدات خود عمل نمی کنند‬ ‫و پول های ما را برنمی گردانند با مش��کل نقدینگی روبه رو‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل صنایع نگین الومینیوم گلپایگان در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه‪ ،‬چه‬ ‫ان��دازه نرخ کاالی تولید ش��ده را گ��ران کرده اید‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به افزایش ن��رخ مواد اولی��ه و هزینه های تولید ما‬ ‫نی��ز تولیدات مان را گران کرده ای��م اما قیمت ها هر اندازه‬ ‫که در بورس کاال اعالم ش��ود‪ ،‬حدود یک تا ‪۲‬درصد حق‬ ‫داریم که باالتر از ان نرخ بفروش��یم و اینگونه نیس��ت که‬ ‫قیمت ها دلخواه ما باشد‪ .‬رضایی ادامه داد‪ :‬البته کاالی مان‬ ‫را به بورس کاال نمی بریم‪ ،‬اما ایران خودرو یا س��ایپا اعالم‬ ‫می کنند که ما ‪ ۲‬درصد باالتر از بورس کاال از ش��ما خرید‬ ‫می کنیم‪ .‬این درحالی است که خودروسازها از ‪ ۶‬ماه تا ‪۲‬‬ ‫س��ال اس��ت که پول ما را بازنمی گردانند و برای ما مشکل‬ ‫ایجاد کرده اند‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬دولت برای تامین‬ ‫م��واد اولیه تولیدکننده باید از انه��ا حمایت کند‪ .‬در این‬ ‫سیف اهلل امیری‪ :‬ما هیچگاه واردات شمش ضایعاتی الومینیوم را‬ ‫ممنوع اعالم نکردیم بلکه به س��ازمان های اس��تان ها دستور دادیم‬ ‫ثبت سفارش واردات شمش الومینیوم محدود شود‬ ‫راستا دولت دستکم می تواند ثبت سفارش ها برای واردات‬ ‫را باز کند‪ .‬این درحالی اس��ت که به برخی ثبت س��فارش‬ ‫می دهند و به برخی نمی دهند و در این زمینه رانت هایی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صنایع نگین الومینیوم گلپایگان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬شرایط به گونه ای شده که مجبوریم مواد اولیه خود را‬ ‫با نرخ باال خریداری کرده و محصول نهایی را با سود اندک‬ ‫به فروش برسانیم‪ .‬باید توجه کرد که اگر این روند در کشور‬ ‫ادامه داشته باشد و مشکل تامین مواد اولیه برطرف نشود‪،‬‬ ‫مجب��ور خواهیم بود در اینده نزدیک‪ ،‬به دلیل ضرردهی‪،‬‬ ‫واحده��ای تولیدی خود را تعطیل کنی��م‪ .‬رضایی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬تولید فعل��ی واحد ما روزانه ‪ ۱۰۰‬ت��ن یعنی حدود‬ ‫‪ ۳‬هزار تن در س��ال است‪ ،‬درصورتی که ظرفیت اسمی ما‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تن در س��ال است ولی به دلیل شرایط اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬نتوانستیم به اندازه ظرفیت اصلی کارخانه برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نیاز داخل در اولویت باشد‬ ‫همچنی��ن درباره تامین مواد اولیه الومینیوم در صنایع‬ ‫پایین دس��ت ای��ن صنعت‪ ،‬افش��ین مقت��در‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫الومینی��وم پ��ارس چندی پی��ش در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین مشکالتی که تولیدکنندگان‬ ‫الومینیوم در صنایع پایین دس��ت با ان روبه رو هس��تند‪،‬‬ ‫کمبود مواد اولیه اس��ت‪ .‬در این صنعت تولیدکنندگان با‬ ‫کمبود شمش و اختالف نرخ ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫مقتدر در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬وضعیت عرضه های‬ ‫شمش الومینیوم در بورس کاال نابسامان است‪ .‬همچنان‬ ‫برخی ش��مش را خری��داری می کنند و در ب��ازار ازاد به‬ ‫فروش می رسانند‪ .‬مشکل شمش الومینیوم این است که‬ ‫شرکت المهدی و هرمزال عرضه ای ندارد و عرضه ایرالکو‬ ‫ه��م نامنظم اس��ت‪ .‬البت��ه امیدواریم ب��ا ورود الومینیوم‬ ‫جن��وب به مدار تولید این مش��کالت برطرف ش��ود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید س��عی کنیم نیاز داخل را در اولویت قرار‬ ‫دهیم تا تولیدکننده‪ ،‬مواد اولیه موردنیاز خود را از خارج‬ ‫تهیه نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایرالکو صادرات انجام نمی دهد‬ ‫درباره چرایی کمبود مواد اولیه در صنعت الومینیوم‪،‬‬ ‫ابوالفضل رضایی دبیر س��ندیکای صنایع الومینیوم نیز‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان صنایع پایین دست الومینیوم‬ ‫تامین مواد اولیه اس��ت‪ .‬البته ایرالکو درحال حاضر دیگر‬ ‫صادرات انجام نمی دهد و حتی باید قدردان این شرکت‬ ‫بود که به دلیل تامین نیاز بازار از صادرات چشم پوش��ی‬ ‫کرده و درحقیقت این ش��رکت نیاز بازار داخل را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رضای��ی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫ش��مش دو شرکت ایرالکو و المهدی هستند که شرکت‬ ‫المهدی به دلیل مش��کالتی که در واگذاری ها داشت‪ ،‬در‬ ‫پایان سال گذشته به دولت واگذار شد‪ .‬در روزهای پایانی‬ ‫که این ش��رکت در دس��ت بخش خصوصی قرار داشت‪،‬‬ ‫بس��یاری از دیگ های این واحد از مدار خارج ش��دند و‬ ‫تولید چندانی نداش��تند و بس��یاری از دیگ ها از دست‬ ‫رفتن��د و درحال حاضر ‪ ۹۷‬تا ‪ ۱۰۰‬دیگ در حال فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون المهدی به شرکت مپنا‬ ‫واگذار شده و این شرکت در حال سرمایه گذاری دوباره‬ ‫برای دیگ های جدید در این واحد است‪.‬‬ ‫رضای��ی تاکید کرد‪ :‬این ش��رکت ک��ه نقش مهمی در‬ ‫تامی��ن مواد اولیه داش��ته و در این وانفس��ای تحریم ها‬ ‫نقش مهمی برای صنایع پایین دس��ت داش��ته‪ ،‬به دلیل‬ ‫اش��تباه در خصوصی س��ازی ضربه های بسیاری به بازار‬ ‫الومینیوم وارد کرده است‪.‬‬ ‫دبیر سندیکای صنایع الومینیوم همچنین یاداور شد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ش��رکت المهدی بیش از ‪ ۴‬هزار تن در ماه‬ ‫تولید نمی کند که رقم بسیار ناچیزی است‪ ،‬اما ایرالکو با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۸۰‬هزار تن در س��ال مشغول تولید است‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که نیاز کل کش��ور به شمش الومینیوم‬ ‫حدود ‪ ۳۵۰‬هزار تن اس��ت اما با توجه به ش��رایط رکود‬ ‫این میزان کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رضایی با اش��اره به استفاده دوگانه الومینیوم و واردات‬ ‫این فلز عنوان کرد‪ :‬الومینیوم از انجا که در صنایع گوناگون‬ ‫ازجمله صنایع نظامی کاربرد دارد‪ ،‬واردات شمش و بیلت‬ ‫ان نیز ممنوع اعالم ش��ده و هم اکنون واردات ان بس��یار‬ ‫محدود اس��ت که به لحاظ اقتص��ادی چندان توجیه پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬یکی از مواردی که در تامین‬ ‫مواد اولیه کمک کننده بود‪ ،‬ش��مش های حاصل از ذوب‬ ‫ضایع��ات ب��ود ک��ه واردات ان نیز ممنوع ش��د‪ .‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با این عن��وان که ما در داخل‬ ‫تولید ش��مش داریم‪ ،‬ورود این مواد اولیه را ممنوع کرد‪،‬‬ ‫درحال��ی ک��ه واردات این مواد در بخ��ش انرژی حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د صرفه جوی��ی ایج��اد می ک��رد و در صنایع‬ ‫خودروس��ازی و لوازم خانگی و همچنین در الیاژسازی‬ ‫نیز کاربرد داشت‪.‬‬ ‫دبیر س��ندیکای صنایع الومینی��وم ادامه داد‪ :‬برای ازاد‬ ‫ش��دن واردات ش��مش از ع��راق‪ ،‬رایزنی هایی ب��ا وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شده و حدود یک ماه است‬ ‫که واردات ان ازاد ش��ده اس��ت‪ .‬البته برخی سازمان های‬ ‫اس��تان ها همچنان به نامه وزارتخانه اس��تناد می کنند و‬ ‫واردات ان را ممنوع می دانند‪.‬‬ ‫رضایی ادام��ه داد‪ :‬کمبود مواد اولیه در بازار الومینیوم‬ ‫سبب افزایش شدید نرخ ان در بازار داخلی شده است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اظه��ار امیدواری کرد ک��ه اگر الومینیوم‬ ‫جنوب و جاجرم راه اندازی ش��وند‪ ،‬می توانند نقش خوبی‬ ‫در تامین بازار داخلی داش��ته باش��ند و حتی فراتر از ان‬ ‫می توانند به س��مت صادرات ثانوی��ه با ارزش افزوده باالتر‬ ‫نیز گام بردارند‪.‬‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫فرهاد رضایی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫‹ ‹محدودیت بود‪ ،‬نه ممنوعیت‬ ‫این درحالی اس��ت که س��یف اهلل امیری مدیر کل دفتر‬ ‫صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما هیچگاه واردات ش��مش ضایعاتی‬ ‫الومینیوم را ممنوع اعالم نکردیم بلکه به سازمان استان ها‬ ‫دس��تور دادیم ثبت س��فارش واردات ش��مش الومینیوم‬ ‫محدود ش��ود که برخی استان ها این بخشنامه را اجرایی‬ ‫کرده و برخی اجرا نکردند و همین امر موجب ایجاد رانت‬ ‫ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬به همین دلیل در نام��ه ای که ‪ ۸‬خرداد‬ ‫سال جاری ابالغ کردیم‪ ،‬به منظور وحدت رویه در واردات‬ ‫شمش الومینیوم‪ ،‬همین محدودیت نیز لغو شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل رضایی‬ ‫گزارش موسسه های تحلیلگر از سال های پیش رو برای مس حکایت می کند‬ ‫تعادل در بازار فلز سرخ‬ ‫ثمن رحیمی راد ‪ :‬موسسه تحلیلگر فیچ در گزارشی از پیش بینی‬ ‫رش��د مس��تمر تولید مس معدنی جهان در س��ال های پیش رو خبر‬ ‫می ده��د‪ .‬این پیش بینی در حالی اعالم می ش��ود که بازار جهانی فلز‬ ‫سرخ در سال های پیش رو با رشد تقاضا روبه رو خواهد بود‪ .‬این تالقی‬ ‫نشانه ایجاد تعادل در این بازار است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬تولید مس معدنی در سطح‬ ‫جهان س��االنه ‪۳.۵‬درصد رشد خواهد کرد‪ .‬این پیش بینی از گزارشی‬ ‫حاصل ش��ده که موسس��ه فیچ سولوشِ نز منتشر کرده و در ان از رشد‬ ‫م��داوم تولید جهانی مس در چند س��ال اینده خبر داده اس��ت‪ .‬این‬ ‫موسس��ه همچنین پیش بینی می کند که نرخ رش��د س��االنه تولید‬ ‫مس در س��ال جاری می�لادی (‪ )۲۰۱۹‬ت��ا ‪ ۲۰۲۸‬میالدی (‪۱۴۰۷‬‬ ‫خورش��یدی) برای هر سال به طور متوسط ‪۳.۵‬درصد باشد و در این‬ ‫بازه زمانی از ‪۲۱.۴‬میلیون تن به ‪ ۲۸.۷‬میلیون تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس این گزارش‪ ،‬براورد می شود که تولید مس در‬ ‫ش��یلی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فلز سرخ‪ ،‬در این بازه زمانی‪،‬‬ ‫رش��د ‪۴‬درصدی را تجربه کند و این رشد برامده از عملکرد قدرتمند‬ ‫این کشور در معادن عمده ان باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سیاست های موافق‬ ‫سباستین پینیه را‪ ،‬رئیس جمهوری شیلی با این بخش نیز دیگر عامل‬ ‫رشد تولید مس شیلی از سوی فیچ معرفی می شود‪.‬‬ ‫در همین حال پیش بینی می ش��ود در چین‪ ،‬رش��د تولید مس در‬ ‫س��ال جاری در مقایسه با س��ال پیش اتفاق نیفتد‪ .‬این وقفه در رشد‬ ‫برامده از کاهش عیار کانی هاست که به کاهش بازدهی برخی معادن‬ ‫انجامیده اس��ت‪ .‬دیگر نکته قابل اشاره در این گزارش به پرو‪ ،‬امریکا و‬ ‫کنگو مربوط می ش��ود و فیچ از پیش بینی رشد قدرتمند تولید مس‬ ‫در انها خبر می دهد‪.‬‬ ‫این گ��زارش همچنین از روی کارامدن پروژه های بیش��تر تولید‬ ‫مس در سطح جهان و در چند سال اینده خبر می دهد که در استرالیا‬ ‫و کان��ادا روی کار خواهن��د امد؛ پس از این دو‪ ،‬امریکا‪ ،‬پرو‪ ،‬ش��یلی‪،‬‬ ‫فیلیپی��ن‪ ،‬مکزیک‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ارژانتین و نامیبیا میزبان بیش��ترین‬ ‫پروژه های توسعه مس در چند سال اینده خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تنگنای عرضه همچنان محتمل است‬ ‫این افزایش تولید مس معدنی در ش��رایطی گزارش می ش��ود که‬ ‫بهای مس در بازار فلزات لندن در ماه گذشته میالدی حدود ‪ ۹‬درصد‬ ‫س��قوط کرد و البته این افت نرخ‪ ،‬مقطعی و بیش��تر به دلیل احتمال‬ ‫از بین رفتن تقاضا در چین اس��ت‪ .‬این کش��ور حدود نیمی از مصرف‬ ‫جهانی که امسال حدود ‪ ۲۴‬میلیون تن براورد شده است‪ ،‬سهم دارد‪.‬‬ ‫همچنین اختالل تولید در شیلی‪ ،‬مشکالت سیاسی و نیرو در زامبیا‬ ‫و محدودیت های موجود بر سر راه واردات قراضه به چین‪ ،‬این انتظار‬ ‫را ایجاد می کند که بر عرضه مس در نیمه دوم س��ال جاری میالدی‬ ‫تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫همچنین ایس��نا در گزارش��ی که اواسط ماه گذش��ته در این باره‬ ‫منتشر کرد‪ ،‬از احتمال قوی کمبود مس در بازار جهانی گفت و در این‬ ‫باره از قول مدیر یک صندوق س��رمایه گذار متمرکز بر فلزات نوشت‪:‬‬ ‫کمبود عرضه مس‪ ،‬بیش��تر از میزانی خواهد بود که ‪ ۲‬ماه پیش تصور‬ ‫می ش��د و از هم اکنون در بازار معامالت فیزیکی مش��اهده می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت دولتی کودلکو در شیلی ممکن اس��ت با اعتصاب کارکنان‬ ‫نم�وداری که موسس�ه فیچ‬ ‫منتش�ر ک�رده‪ ،‬نش�ان دهنده‬ ‫رش�د مس�تمر و مثبت تولید‬ ‫م�س در چن�د س�ال این�ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س�تون های اب�ی از چپ به‬ ‫راست نش�انگر ارقام موجود و‬ ‫پیش بینی ارقام تولید در یک‬ ‫ده�ه ‪ ۲۰۱۸‬میلادی (‪۱۳۹۷‬‬ ‫خورش�یدی) تا ‪ ۲۰۲۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۷‬خورشیدی) است‪.‬‬ ‫در معدن «چوکویی کاماتا» روبه رو ش��ود ک��ه اتحادیه کارگران ان‬ ‫پیش��نهاد نهایی ق��رارداد جدید را رد کرده ان��د‪ .‬کودلکو بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده مس جهان اس��ت و سال گذشته در معادن خود ‪۱.۶۷۸‬‬ ‫میلیون تن مس تولید کرد‪.‬‬ ‫به گفته کاش کمال‪ ،‬تحلیلگر شرکت «بی ام او کپیتال مارکتس»‪،‬‬ ‫امس��ال کمبود ح��دود ‪ ۲۷۰‬هزار تن مس پاالیش ش��ده پیش بینی‬ ‫می شود‪ .‬محدود شدن بازار کنسانتره در هزینه های تصفیه منعکس‬ ‫ش��ده اس��ت که اکنون به کمتر از ‪ ۶۰‬دالر در هر تن در مقایسه با ‪۹۵‬‬ ‫دالر در دسامبر (دی‪-‬بهمن) رس��یده است‪ .‬معدنکاران‪ ،‬هزینه های‬ ‫تصفی��ه و پاالیش را به کارخانه های ذوب برای فراوری کنس��انتره و‬ ‫تبدیل ان به فلز پاالیش ش��ده پرداخت می کنند‪ .‬در این بین‪ ،‬معدن‬ ‫«الس بامباس» ش��رکت چینی ام ام جی در پ��رو نیز مورد توجه قرار‬ ‫دارد‪ .‬اقدام مردم محلی در بستن راه پس از بی نتیجه ماندن مذاکره بر‬ ‫س��ر جبران خسارت‪ ،‬نگرانی هایی را نسبت به دسترسی به کنسانتره‬ ‫با کیفیت عالی برانگیخته است‪ .‬الس بامبا یکی از بزرگ ترین معادن‬ ‫پرو است که حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تن مس در سال تولید می کند‪ .‬در زامبیا‬ ‫که سال گذشته ‪ ۸۶۰‬هزار تن مس تولید کرد‪ ،‬انتظار می رود در سال‬ ‫جاری میالدی به دلیل تغییرات انجام شده در مالیات معدنی‪ ،‬میزان‬ ‫تولید ‪ ۱۰۰‬هزار تن کاهش پیدا کند‪ .‬مش��کل نیرو در زامبیا نیز مورد‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شمشیر داموکلس برسر واحد های پایین دست الومینیوم‬ ‫پیش به سوی‬ ‫فوالد پاک‬ ‫سیدمصطفی سبزواری‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫با س��رعت گرفتن تغییرات اقلیمی ناش��ی از‬ ‫افزای��ش غلظت کربن در اتمس��فر و همچنین‬ ‫افزای��ش روزاف��زون غلظ��ت االینده ه��ا در‬ ‫کالنش��هرها‪ ،‬سیاس��ت های جدی��د رهب��ران‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی جهان به ش��دت بر تولید‬ ‫انرژی الکتریکی از منابع کم کربن و تجدیدپذیر‬ ‫متمرکز ش��ده است‪ .‬براس��اس گزارش اژانس‬ ‫بین الملل��ی ان��رژی‪ ،‬در نوامب��ر ‪( ۲۰۱۷‬اذر‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬بی��ش از ‪ ۸۵‬درص��د تقاض��ای جدید‬ ‫انرژی در جهان در س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬تا ‪۲۰۴۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۶‬تا ‪ ۱۴۱۹‬خورشیدی) از منابع‬ ‫کم کربن (تجدیدپذیره��ا‪ ،‬گاز طبیعی و انرژی‬ ‫هسته ای) تامین خواهد ش��د‪ .‬چنین اقداماتی‬ ‫در راستای سناریوهای مختلف گرمایش زمین‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی (‪ ۱۴۲۹‬خورش��یدی)‬ ‫و مح��دود کردن تولید دی اکس��یدکربن برای‬ ‫حفظ س��قف ‪۲‬درجه ای افزای��ش دمای زمین‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن می��ان‪ ،‬نکت��ه مه��م‪ ،‬حرکت‬ ‫دس��ته جمعی بخش های مختلف مصرف مانند‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬صنای��ع و س��اختمان به س��مت‬ ‫الکتریکی ش��دن اس��ت‪ .‬ازجمله صنایع مهمی‬ ‫ک��ه از این حرکت دس��ته جمعی متاثر خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬صنعت فوالدسازی است‪ .‬ساالنه حدود ‪۷‬‬ ‫درصد دی اکسیدکربن منتشر شده در اتمسفر‬ ‫در صنایع فوالدس��ازی تولید می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫یکی از چالش های مهم این صنعت حفظ روند‬ ‫افزایش��ی تولید ف��والد و در عین حال کاهش‬ ‫تولید کربن اس��ت‪ .‬قرار گرفتن در این مس��یر‬ ‫فقط از راه بها دادن بیشتر به روش های پاک تر‬ ‫تولی��د فوالد یعن��ی روش الکتریک��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره وری انرژی و کاهش تدریجی اس��تفاده از‬ ‫روش های اس��تفاده کننده از زغال سنگ انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ضم��ن انکه توس��عه و فراگیری‬ ‫فناوری «جذب و ذخی��ره کربن» نیز می تواند‬ ‫تاثی��ر بس��زایی در ادامه روند افزایش��ی تولید‬ ‫فوالد با اس��تفاده از روش ه��ای مصرف کننده‬ ‫زغال سنگ داشته باش��د‪ .‬در تازه ترین اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در این زمینه و در اغاز سال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬چین که به تنهایی بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫دی اکس��یدکربن صنعت ف��والد جهان را تولید‬ ‫می کند‪ ،‬اقدام به تش��ویق گسترش تولید فوالد‬ ‫ب��ه روش الکتریک��ی و جلوگی��ری از فعالیت‬ ‫ظرفیت های جدید استفاده کننده از زغال سنگ‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬چنی��ن سیاس��ت هایی منجر به‬ ‫برهم خوردن توازن مواد اولیه فوالدس��ازی در‬ ‫س��ال های اینده خواهد شد؛ امری که اهمیت‬ ‫برنامه ری��زی بلندم��دت تامی��ن م��واد اولیه و‬ ‫ب��ازار فروش محصوالت صنع��ت فوالد را ثابت‬ ‫خواهد کرد ام��ا افزایش محبوبیت تولید فوالد‬ ‫ب��ه روش الکتریکی و باال بردن بهره وری انرژی‬ ‫در سایر روش ها منجر به افزایش تقاضای مواد‬ ‫اولی��ه مصرفی در این روش ها خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫این می��ان‪ ،‬قراض��ه و اهن اس��فنجی(‪)DRI‬‬ ‫یا محص��ول ان یعنی بریک��ت اهنی (‪)HBI‬‬ ‫مهم ترین مواد اولیه صنعت فوالدی س��ازی به‬ ‫روش الکتریکی و متاثر از این موضوع خواهند‬ ‫بود که به شدت با افزایش تقاضا روبه رو هستند‬ ‫ام��ا از انجای��ی که تامین قراض��ه در جهان به‬ ‫ش��دت به س��طح انباش��ت فوالد در کشورها‬ ‫بس��تگی دارد و چرخه عمر محصوالت فوالدی‬ ‫نیز طوالن��ی اس��ت‪ ،‬فراگیرس��ازی روش های‬ ‫پاک ت��ر تولی��د فوالد ب��ا اس��تفاده از قراضه با‬ ‫محدودیت همراه خواهد ش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ماده‬ ‫اصل��ی مورد تقاض��ای فوالدس��ازی پاک تر در‬ ‫جهان‪ ،‬محصوالت کوره احیای مس��تقیم مانند‬ ‫اهن اسفنجی (‪ )DRI‬و بریکت اهنی(‪)HBI‬‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬در کنار اینه��ا‪ ،‬افزایش بهره وری‬ ‫ان��رژی در کوره بلند نیز به ش��دت مورد توجه‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬ب��ه همین منظور‪ ،‬خوراک‬ ‫بهینه کوره بلند ب��رای افزایش بهره وری‪ ،‬هم از‬ ‫نظر انرژی و هم از نظر تولید‪ ،‬گندله سنگ اهن‬ ‫اس��ت که منجر به افزایش بهره وری کوره بلند‬ ‫در مقابل اس��تفاده از س��نگ اهن دانه بندی به‬ ‫ویژه سنگ اهن ریزدانه می شود‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫تقاضا برای گندله س��نگ اهن‪ ،‬ه��م به عنوان‬ ‫خ��وراک بهینه کوره بلند و ه��م به عنوان ماده‬ ‫اولیه احیای مس��تقیم و فوالدس��ازی به روش‬ ‫الکتریکی وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬ه��ر چند ه��ر دو محصول‬ ‫گندله و اهن اس��فنجی‪-‬بریکت با چش��م انداز‬ ‫بلندمدت افزایش تقاضا روبه رو هس��تند اما به‬ ‫دلیل محدودیت ذخایر حال حاضر سنگ اهن‬ ‫کشور و همین طور از نظر ارزش افزوده‪ ،‬گزینه‬ ‫استراتژیک برای سرمایه گذاری صادراتی‪ ،‬اهن‬ ‫اسفنجی‪-‬بریکت است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫پاسخ های «نفتی» به دوران «سختی»‬ ‫تولیدات پتروشیمی‬ ‫‪ ۵۰‬درصد افزایش می یابد‬ ‫چندی پی��ش دومی��ن تفاهمنامه همکاری‬ ‫توس��عه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر‬ ‫پارس��یان با هدف س��اماندهی و تس��ریع در‬ ‫عملی��ات اجرایی طرح های پتروش��یمی این‬ ‫منطقه بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و‬ ‫سازمان ایمیدرو امضا شد‪ .‬بر مبنای گفته های‬ ‫مدیران‪ ،‬در صورت تحقق اهداف توسعه ای در‬ ‫این منطقه‪ ،‬تولیدات پتروش��یمی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب�� ه گزارش ایس��نا‪ ،‬این یادداش��ت تفاهم‬ ‫ضم��ن تس��هیل اس��تقرار ش��رکت های‬ ‫پتروش��یمی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫انرژی بر پارس��یان‪ ،‬س��بب ش��تاب بخشیدن‬ ‫ب��ه عملیات اجرایی ‪ ۵‬طرح پتروش��یمی این‬ ‫منطقه می ش��ود که هر یک از این طرح های‬ ‫پتروشیمی قابلیت اش��تغال ‪ ۵۰۰۰‬تا ‪۷۰۰۰‬‬ ‫نف��ر را خواهن��د داش��ت‪ .‬به��زاد محم��دی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی‬ ‫درباره این تفاهمنامه گفته بود‪ :‬بر اساس این‬ ‫تفاهمنامه در ماه ها و س��ال های ا ینده شاهد‬ ‫توس��عه صنعت پتروشیمی و صنایع فلزی در‬ ‫منطقه عمومی و ش��رق عسلویه خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬در فاز نخست بنا‬ ‫بر طرح جامع توس��عه تعریف شده در منطقه‬ ‫پارسیان ‪ ۱۴‬طرح بزرگ پتروشیمی خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬این طرح ها مع��ادل ‪ ۱۵‬میلیون تن‬ ‫محص��ول قابل ف��روش تولید خواه��د کرد و‬ ‫حجم سرمایه گذاری نزدیک ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫است و حجم سرمایه گذاری این طرح نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر اس��ت ک��ه در فازهای‬ ‫مختلف اجرا خواهد ش��د‪ .‬اکن��ون در صنایع‬ ‫پتروشیمی از ‪ ۵۵‬مجتمع صنعتی ‪ ۱۶‬مجتمع‬ ‫در عسلویه متمرکز و در حال تولید است‪ .‬بنا‬ ‫بر اعالم مسئوالن‪ ،‬طرح های پتروشیمی در ‪۲‬‬ ‫فاز تعریف ش��ده که از ‪ ۳۰‬طرح ‪ ۱۷‬طرح در‬ ‫حال پیش��رفت و ‪ ۱۳‬ط��رح در مرحل ه تامین‬ ‫مالی و دانش فنی قرار دارد‪.‬‬ ‫در دول��ت یازدهم و دولت دوازدهم ‪ ۱۵‬فاز‬ ‫به بهره برداری رس��یده و خوراک قابل توجهی‬ ‫برای پتروشیمی در منطقه تهیه شده است که‬ ‫به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬این مسئله می تواند یک‬ ‫پاش��نه اشیل برای توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫باش��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬به گفت��ه مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫در غرب عس��لویه فضای توسعه وجود ندارد‪،‬‬ ‫ب��ه همین منظور تمرکز در ش��رق عس��لویه‬ ‫معطوف شده اس��ت‪ .‬منطقه ویژه پارسیان از‬ ‫س��وی ایمیدرو تاسیس شده و در حال تامین‬ ‫زیرساخت های منطقه هستند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫قرار است ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬با‬ ‫همکاری ایمیدرو توسعه طرح های پتروشیمی‬ ‫و فلزی را در ش��رق عس��لویه اجرایی کند‪ .‬به‬ ‫گفت��ه مس��ئوالن‪ ،‬امکانات و مناب��ع خوراک‬ ‫مهم تری��ن عام��ل توس��عه در منطق��ه هاب‬ ‫پارس��یان اس��ت ک��ه به تناس��ب پیش��رفت‬ ‫زیرس��اخت ها پتروش��یمی در ای��ن منطق��ه‬ ‫گس��ترش پیدا خواهد کرد‪ .‬به همین منظور‬ ‫نیز در فاز نخس��ت ‪ ۱۴‬طرح پیش بینی شده‬ ‫ک��ه از این تعداد ‪ ۱۵‬میلی��ون تن به ظرفیت‬ ‫فروش کشور اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹استارت همکاری از سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫در این باره حس��ین مرادی‪ ،‬مدیر توس��عه‬ ‫اقتص��ادی و جذب ش��رکت توس��عه صنایع‬ ‫انرژی ب��ر پارس��یان جنوب به عن��وان متولی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه س��ازمان متولی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی پارسیان‪ ،‬سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اس��ت‬ ‫و از طرفی بخ��ش بزرگی از این منطقه برای‬ ‫توس��عه صنایع پتروش��یمیایی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬پیش��نهاد همکاری دو سازمان‬ ‫از دو س��ال پی��ش مطرح و منج��ر به امضای‬ ‫تفاهمنامه نخست در خرداد ‪ ۱۳۹۶‬شد‪ ،‬پس‬ ‫از امضای این تفاهمنامه و با توجه به خوراک‬ ‫گاز طبیعی اختصاص داده شده به این منطقه‬ ‫برنامه ریزی برای ساخت ‪ ۳‬طرح ‪ GTX‬انجام‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در طول یک سال گذشته‬ ‫دو موافق��ت اصول��ی برای دو ش��رکت مپنا و‬ ‫انرژی دانا صادر ش��ده است و حتی فراخوان‬ ‫جذب سرمایه گذار برای طرح سوم برگزار شد‬ ‫تا اینک��ه بازدید وزیر نف��ت از این منطقه در‬ ‫بهمن انجام شد‪.‬‬ ‫پس از مشاهده پیش��رفت زیرساخت های‬ ‫منطق��ه از س��وی وزی��ر نف��ت به وی��ژه بندر‬ ‫پارسیان‪ ،‬دس��تور داده ش��د هر چه سریع تر‬ ‫برنامه ریزی برای انتقال خوراک های گوناگون‬ ‫از جمله اتان‪ ،‬پروپان‪ ،‬ال پی جی‪ ،‬نفتا‪ ،‬میعانات‬ ‫گازی و‪ ...‬ب��ا این منطق��ه و تعریف طرح های‬ ‫پتروشیمی مطابق با همین خوراک ها را انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کسری نوری‬ ‫از یک طرف‬ ‫برخی دوستان‬ ‫می فرمایند‬ ‫که اقای زنگنه‬ ‫خسته هستند‬ ‫و انگیزه ای برای‬ ‫کار کردن ندارند‬ ‫و از طرف دیگر‬ ‫هم می گویند‬ ‫که اقای زنگنه‬ ‫فردی قدرتمند‬ ‫است که‬ ‫یک تنه می تواند‬ ‫جلوی تمام‬ ‫قراردادهای‬ ‫خاص را بگیرد و‬ ‫کاری را که دلش‬ ‫می خواهد انجام‬ ‫دهد؛ این یک‬ ‫تناقض است‬ ‫مدی��رکل روابط عموم��ی وزارت نف��ت در پاس��خ به‬ ‫ادعاهای زاکانی در ش��بکه سوم س��یما تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫دنبال تفاهم‪ ،‬همکاری و رفاقت هستیم‪ ،‬به شرطی که‬ ‫این موارد در فضای غیرسیاسی مطرح شود تا نتایج ان‬ ‫دربرگیرنده همه ملت باش��د و اینکه اولویت ما منافع‬ ‫ملی کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬کس��ری نوری در برنامه تلویزیونی‬ ‫«س�لام‪ ،‬صبح بخیر» در پاسخ به مسائل مطرح شده از‬ ‫س��وی علیرضا زاکانی‪ ،‬نماینده پیشین مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به عنوان مهمان این برنامه(پنجش��نبه هفته‬ ‫گذش��ته‪ ۲۳ ،‬خرداد) یاداور ش��د‪ :‬صنعت نفت چه در‬ ‫میان موافقان سیاس��ت های کنونی وزارتخانه و چه در‬ ‫میان مخالفانش اس��تادان و متخصصان زبده ای وجود‬ ‫دارد که طبق قاعده محق هس��تند درباره مسائل فنی‬ ‫اظهارنظ��ر کنن��د اما در زمین��ه نکاتی ک��ه در برنامه‬ ‫پنجشنبه شما مطرح شد‪ ،‬به سبب جایگاه سازمانی که‬ ‫دارم برای تنویر افکار عمومی نکاتی را عرض می کنم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه اظه��ارات مهم��ان برنامه‬ ‫ش��ما(اقای زاکان��ی) از نظ��ر ما به دو بخش تقس��یم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬یک بخش که معتقد هستیم کذب و‬ ‫خالف واقع اس��ت و یک بخش هم متاسفانه معتقدیم‬ ‫که افتراس��ت‪ ،‬البته امیدواریم مطالبی که خالف واقع‬ ‫بوده اس��ت ان شاءاهلل از س��ر بی اطالعی مطرح شده و‬ ‫اطالعات درستی در اختیارشان نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وزارت نفت و لغو قرارداد برانکو‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت درباره بخش��ی از‬ ‫صحبت های علیرضا زاکانی که افتراس��ت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫برداش��تی که از کلیات اظهارات ایش��ان می شود‪ ،‬این‬ ‫است که گویی مهندس زنگنه و مدیران کنونی وزارت‬ ‫نفت طول موج ش��ان را به طور کامل با غربی ها تنظیم‬ ‫می کنن د زیرا ایشان بارها این موضوع را تکرار و وزارت‬ ‫نفت و اقای زنگنه را به ایجاد انس��داد در این ش��رایط‬ ‫بحرانی کش��ور متهم کرد‪ .‬وی با بیان اینکه متاس��فانه‬ ‫ایش��ان طوری صحبت کرد که گویا قراردادهای بزرگ‬ ‫و عجیبی قرار بوده در کشور با چند کشور خاص امضا‬ ‫ش��ود یا وجود داشته اس��ت و این قراردادها قرار بوده‬ ‫تحول بزرگی را در کش��ور ایجاد کن��د اما اقای زنگنه‬ ‫هم��ه اینه��ا را برهم زده ان��د‪ ،‬افزود‪ :‬فک��ر می کنم لغو‬ ‫ق��رارداد برانکو با پرس��پولیس را هم ب��ه این مجموعه‬ ‫اضافه می کردند داس��تان کامل می شد و ان هم گردن‬ ‫اقای زنگنه می افتاد و اینها خارج از انصاف است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ن��وری‪ ،‬از ی��ک ط��رف برخی دوس��تان‬ ‫می فرمایند که اقای زنگنه خس��ته هستند و انگیزه ای‬ ‫برای کار کردن ندارند و از طرف دیگر هم می گویند که‬ ‫اقای زنگنه فردی قدرتمند اس��ت که یک تنه می تواند‬ ‫جل��وی تمام قراردادهای خاص را بگیرد و کاری را که‬ ‫دلش می خواهد انجام دهد؛ این یک تناقض است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مملکت حس��اب و کتاب و مراجع و‬ ‫مقام های باالدس��ت دارد و انها هم همه موارد را رصد‬ ‫می کنند و تشخیص می دهند؛ اگر فردی بتواند چنین‬ ‫اکنون مجوز س��اخت پاالیش��گاه ب��رای پاالیش روزان��ه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بش��که نفت برای بخش خصوصی صادر ش��د ه اما کس��ی پیش��قدم‬ ‫نش��ده و خود وزارت نفت هم به دلیل اینکه خالف اصل ‪ ۴۴‬اس��ت‬ ‫نمی تواند برای ساخت پیشقدم شود‬ ‫کارهای��ی را انجام دهد یعنی اینکه ما هیچ چارچوب و‬ ‫قانونی در کشور نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵‬میلیون یورو «ناچیز» نیست‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت به تعبیر «ناچیز»‬ ‫که اقای زاکانی از ‪ ۲۵‬میلیون یورو ارز شناسایی شده‬ ‫در یکی از ش��رکت های پیمانکار سطح دوم هم اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از نظر ما این موضوع خیلی مهم است زیرا‬ ‫مسئله ای در یکی از شرکت های الیه ‪ ۲‬پیمانکار وزارت‬ ‫نفت بوده اس��ت که بر اس��اس اس��ناد‪ ،‬خود دوستان‬ ‫متوجه این مسئله می شوند و دستور پیگیری می دهند‬ ‫و هنوز تا همین لحظه اثبات نشده که فعل مجرمانه ای‬ ‫اتفاق افتاده و در حال رسیدگی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اما از این جهت برای ما مهم اس��ت‬ ‫و دوس��تان ما ب��رای پیگیری این موضوع خودش��ان‬ ‫پیشقدم ش��ده اند که س��رانجام اگر حساسیت به این‬ ‫مس��ائل و عددهای کوچک نباشد ممکن است نتیجه‬ ‫ان بابک زنجانی ها شود‪.‬‬ ‫نوری در پاسخ به اینکه ‪ ۷۲‬تن از نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی سال گذش��ته نامه ای به س��ران قوا‬ ‫درباره عملکرد اقای زنگنه داده اند که انها پاس��خی به‬ ‫ان نداده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خطاب ان نامه به س��ران‬ ‫قوا بوده و به طور مس��تقیم به اقای زنگنه نبوده اس��ت‬ ‫که ایش��ان بخواهد مستقیم پاسخ دهد‪ .‬اقای مهندس‬ ‫زنگن��ه پس از نامه نماین��دگان محترم‪ ،‬یک کنفرانس‬ ‫مطبوعات��ی با حضور ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬خبرنگار داش��ت که به‬ ‫تک تک مس��ائل مطرح شده پاسخ داد؛ متن کامل این‬ ‫کنفرانس خبری ‪ ۱۶‬هزار کلمه است‪.‬‬ ‫‹ ‹کس�ی برای س�اخت پاالیش�گاه پیش�قدم‬ ‫نشده است‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با اش��اره به اینکه‬ ‫اقای زاکانی فرمودند وزیر نفت اعتقاد به خام فروش��ی‬ ‫دار د‪ ،‬افزود‪ :‬توجه کنید زمانی که اقای زنگنه در سال‬ ‫‪ ۷۶‬نخس��تین بار وارد صنعت نفت شد ‪ ،‬ارزش صادرات‬ ‫محص��والت پتروش��یمی چه مقدار ب��وده و اکنون چه‬ ‫مقدار اس��ت؟ ارزش صادرات محصوالت پتروش��یمی‬ ‫هم اکن��ون به ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر می رس��د و ‪ ۱۸‬طرح‬ ‫دیگ��ر هم در حال اجراس��ت که تا پایان س��ال اینده‬ ‫به بهره برداری می رس��ند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ارزش صادرات این‬ ‫محصوالت دو برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫نوری با بیان اینکه ظرفیت پاالیش��ی کشور در سال‬ ‫‪ ۹۲‬یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار بش��که بوده در حالی که‬ ‫هم اکن��ون ب��ه ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۱۵۰‬هزار بش��که در روز‬ ‫رسیده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون مجوز س��اخت پاالیشگاه‬ ‫برای پاالیش روزانه ‪ ۲‬میلیون بش��که نفت برای بخش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خصوصی صادر ش��ده اما کس��ی پیشقدم نشده و خود‬ ‫وزارت نف��ت هم به دلیل اینکه خالف اصل ‪ ۴۴‬اس��ت‬ ‫نمی تواند برای س��اخت پیش��قدم شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه وزارت نفت هواپیمایی برای استقبال از شخصی‬ ‫ندارد که به پرواز دراورد‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت نفت فقط چند‬ ‫بالگرد قدیمی دارد که در سکوها همکاران زحمتکش‬ ‫ما را جابه جا می کند‪ .‬اگر قبول اس��ت ما از این به بعد‬ ‫هلی کوپت��ر ه��وا کنیم‪ ،‬اگر نه که تع��دادی جنگنده و‬ ‫شکاری بمب افکن در اختیار وزارت نفت قرار دهید که‬ ‫ما از اینها برای استقبال استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ن��وری درب��اره اینکه اق��ای زاکانی گفتن��د قرارداد‬ ‫س��واپی با روسیه وجود داش��ته که اقای زنگنه ان را‬ ‫لغو کرده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نخست اینکه هیچ قرارداد‬ ‫س��واپ نفت خامی بی��ن ایران و روس��یه مطرح نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬دوم اینکه‪ ،‬مهمان محترم برنامه ش��ما به ظاهر ‬ ‫اصال متوجه نبودند که سواپ یعنی چه؟‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با بیان اینکه اقای‬ ‫زاکانی در پاس��خ مج��ری برنامه درباره اینکه س��واپ‬ ‫یعنی چه‪ ،‬فرمودند یعنی قرار بوده روس ها روزانه ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار بش��که نفت را بگیرند و بفروش��ند و پول ان را به‬ ‫ما بدهند‪ ،‬گفت‪ :‬معنی سواپ اصال این نیست؛ سواپ‬ ‫دریافت یک محموله ای در یک نقطه و تحویل معوض‬ ‫ان در نقطه دیگر اس��ت‪ .‬کج��ا قرار بوده روس ها ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار بش��که نفت ایران را بگیرند و بفروشند و پول ان‬ ‫را بدهند؟‬ ‫ن��وری ادامه داد‪ :‬وقتی از موضوع��ی اطالعی نداریم‬ ‫چرا مطرح می کنیم که وقت ش��ما و بیننده های تان را‬ ‫هم بگیریم؟! خوب نیس��ت بعضی از مسائل بدون سند‬ ‫و مدرک مطرح شوند‪.‬‬ ‫جنگ روانی شدیدی علیه وزارت نفت در جریان است‬ ‫نایب رئیس مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه جوسازی‬ ‫ش��دید علیه وزارت نفت در جریان اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬علیه همه‬ ‫کس��انی ک��ه در جایگاه های کلی��دی ق��رار گرفته اند و تالش‬ ‫می کنند که ثبات در مملکت ایجاد ش��ود جوس��ازی می کنند‬ ‫و هر چه جایگاه حساس تر باشد‪ ،‬جوسازی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫مس��عود پزش��کیان ‪ ،‬نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫سیاس��تمدار اصالح طلب در واکنش به اخبار تکذیب ش��ده ای‬ ‫که از س��وی یکی از نمایندگان مجلس علیه بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نفت مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬متاسفانه خیلی راحت‬ ‫اطالع��ات غیرموثق��ی را که از طریق ش��نیده هایی که ممکن‬ ‫است دشمن عامل پخش انها باشد‪ ،‬تکرار می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی با ش��خصی که این حرف ه ا را زده صحبت‬ ‫کرده و از او می پرسیم که چرا چنین چیزی را گفتی‪ ،‬می گوید‬ ‫که خود من هم شنیده ام!‬ ‫این نماینده مجلس با بیان اینکه درحال حاضر این شنیده ها‬ ‫شگردی از سوی دشمن است و می خواهد که چنین‬ ‫اخباری در رس��انه ها پخش شود‪ ،‬گفت‪ :‬با این کارها‬ ‫س��عی در تخریب افرادی دارند ک��ه در جایگاه های‬ ‫کلی��دی این مملکت قرار گرفته اند و تالش می کنند‬ ‫ثبات در مملکت ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با تاکید بر اینکه هدف از پخش این‬ ‫اخبار فقط تخریب و بدنام کردن افراد اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این اخبار با هدف بی اعتبار کردن افراد از س��وی خارج نشینان‬ ‫و ع��ده ای که در داخل کش��ور فعال هس��تند در ش��بکه های‬ ‫اجتماعی می ش��ود‪ .‬پزشکیان گفت‪ :‬ش��بک ه رسانه ای کشور ما‬ ‫و مدیران و مس��ئوالن سیاس��ی و رس��انه های اصلی کشور در‬ ‫این زمینه باید خیلی فعال عمل کنند‪ .‬انها باید شفاف سازی و‬ ‫واقعیت ها را به صورت کامل پخش‪ ،‬افشا و اعالم کنند‪.‬‬ ‫ای��ن سیاس��تمدار اصالح طل��ب در واکنش به عل��ت تکرار‬ ‫چندباره این اخبار نادرس��ت از سوی برخی با اشاره به ایه ای‬ ‫از قران گفت‪ :‬ق��ران در ایه ای می گوید می خواهید‬ ‫بگویم که ش��یطان بر چه کس��ی نازل می ش��ود؟ بر‬ ‫کسانی که شنیده ها را القا می کنند در حالی که ان‬ ‫ش��نیده ها دروغ است‪ .‬این کار شیطانی ممکن است‬ ‫انجام شود اما باید از ان دوری کرد‪.‬‬ ‫این وزیر پیش��ین درباره صحبتی از بابک زنجانی‬ ‫مبنی بر اینکه ب��ه زودی جای من و وزیر نفت عوض‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬قوه محترم قضاییه باید تاکنون تکلیف چنین‬ ‫ادم هایی را مش��خص می کرد‪ ،‬نه اینکه اجازه می داد با به درازا‬ ‫کش��یده ش��دن پرونده جرات و جس��ارت کنند چنین حرفی‬ ‫بزنند‪ .‬اگر چنین حرفی زده اس��ت محاک��م قضایی باید با ان‬ ‫برخورد کنند‪.‬‬ ‫پزش��کیان در پاس��خ به اینکه ایا این سخنان فشار کاسبان‬ ‫تحریم بر وزارت نفت برای پیش��برد اهداف خودش��ان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا زمانی که ما ش��فافیت داده ها را نداش��ته باش��یم و تا‬ ‫زمانی که ما عدد و رقم های مشخص دارایی و پول ها یا جریان‬ ‫مالی کش��ور را نتوانیم رصد کنی��م‪ ،‬خیلی از این حرف ها زده‬ ‫می شود و هر کسی می تواند به وزارت نفت اتهام وارد کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬مس��ئله این اس��ت که ما بای��د بتوانیم‬ ‫جری��ان داده ه��ا را رصد کنی��م تا جلوی حرف ه��ا را گرفته و‬ ‫انه��ا را مدیریت کنیم‪ .‬در فضای غیرش��فاف و مه الود چیزی‬ ‫دیده نمی ش��ود‪ ،‬هر حرفی را می ش��ود زد و شاید خیلی ها هم‬ ‫بخواهن��د ان را ب��اور کنند‪ .‬نایب رئیس مجل��س با بیان اینکه‬ ‫جنگ روانی ش��دیدی علی��ه وزارت نفت وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمی خواهم تحلیل خاصی در این باره ارائه بدهم اما مش��خص‬ ‫اس��ت علیه همه کس��انی که در این مملکت تالش می کنند‪،‬‬ ‫جوس��ازی می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬هر چه ان جایگاه حس��اس تر‬ ‫باش��د‪ ،‬جوسازی انها نیز شدیدتر است و علت این جوسازی ها‬ ‫این است که مردم را نسبت به نظام بدبین کرده و نظام را در‬ ‫نهایت به ورطه بحران بکشانند‪.‬‬ ‫ظرفیت پاالیشی کشور بیشتر می شود‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی با کلیات طرح افزایش‬ ‫ظرفیت پاالیش��گاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از‬ ‫سرمایه گذاری مردمی موافقت کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��انا‪ ،‬ب��ه گفته س��خنگوی کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬س��اخت پاالیشگاه پاسخ هوشمندانه‬ ‫ایران به تحریم های نفتی‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬اش��تغالزایی و موضوع‬ ‫ارزش افزوده نفت است‪.‬‬ ‫س��کینه الماس��ی افزود‪ :‬از ‪ ۶۵۰‬پاالیش��گاه موجود در دنیا‬ ‫فقط ‪ ۴۰‬پاالیش��گاه بر مبن��ای نفت ایران طراحی ش��ده که‬ ‫زمان تحریم نفتی خرید نف��ت از ایران را کاهش می دهند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬راهکار اصولی ضدتحریمی برای مقاوم س��ازی ساخت‬ ‫پتروپاالیشگاه به اندازه نفت خام و میعانات گازی و تبدیل ان‬ ‫به فراورده ها و صادرات بیش از ‪ ۵۰‬نوع محصول اس��ت که به‬ ‫دلیل تنوع برای مشتریان قابل تحریم نیست‪.‬‬ ‫الماس��ی تصریح کرد‪ :‬این طرح به توسعه پتروپاالیشگاه ها با‬ ‫استفاده از سرمایه های مردمی به مدت یک سال با استفاده از‬ ‫تسهیالت الزم کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��یدکاظم دلخوش اباتری‪ ،‬نماینده صومعه س��را در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نی��ز در موافقت ب��ا این طرح عن��وان کرد‪:‬‬ ‫این طرح‪ ،‬نش��ات گرفته از قوانین باالدس��تی اس��ت‪ .‬معتقدم‬ ‫قوانین بس��یاری درباره استفاده از سرمایه های مردم در بخش‬ ‫پاالیشگاه های میعانات گازی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫علی بختیار‪ ،‬عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیز گفت‪ :‬با این طرح می توان نقدینگی موجود در جامعه را به‬ ‫سمت تولید هدایت کرد‪.‬‬ ‫ای��ن طرح با همکاری وزارت نفت‪ ،‬ش��رکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫ش��رکت پاالیش و پخ��ش فراورده های نفتی ایران‪ ،‬س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه و بازار بورس تدوین شده است‪ .‬با تصویب این‬ ‫طرح‪ ،‬مردم به جای روانه ش��دن به س��مت بازار سکه‪ ،‬مسکن‬ ‫و خودرو به سوی مشارکت در ساخت پاالیشگاه های میعانات‬ ‫گازی سوق می یابند‪.‬‬ ‫نمایندگان در نشس��ت علنی مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬در‬ ‫جریان بررسی طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه میعانات گازی‬ ‫و نفت خام با اس��تفاده از سرمایه گذاری مردمی‪ ،‬با ‪ ۱۳۶‬رای‬ ‫مواف��ق‪ ۳۲ ،‬رای مخال��ف و ‪ ۳‬رای ممتن��ع از مجم��وع ‪۲۰۲‬‬ ‫نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند‪.‬‬ ‫مصرف بیش از حد مجاز برق در سمنان‬ ‫نقشه مصرف روزانه در کشور نشان می دهد که برق مصرفی‬ ‫س��اکنان استان س��منان بیش از حد مجاز است و استان های‬ ‫قزوین‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کردستان و مشهد افزایش مصرف داشتند و در‬ ‫بقیه استان ها مشترکان وضعیت متعادلی داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬وزارت نیرو نقش��ه مصرف برق کشور را ارائه‬ ‫کرد که در س��اعت ‪ ۱۳‬بروز رس��انی شده اس��ت‪ .‬بر اساس ان‪،‬‬ ‫استان سمنان در وضعیت قرمز (مصرف بیش از حد مجاز) قرار‬ ‫دارد و س��اکنان ان برای اینکه به ش��رایط پایدار برس��ند باید‬ ‫مصرف خود را ‪ ۱۰‬درصد کاهش دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ادامه ‪ ۴‬اس��تان (قزوین‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کردس��تان و‬ ‫مش��هد) با رنگ زرد مشخص ش��دند که گویای این است که‬ ‫میزان مصرف در ان مناطق افزایش یافته است و برای رسیدن‬ ‫به حالت پایدار مصرف کنن��دگان باید مصرف خود را ‪ ۵‬درصد‬ ‫کم کنند‪ .‬بر اس��اس این نقشه‪ ،‬بقیه مناطق کشور با رنگ سبز‬ ‫مشخص شدند که مصرف متعادل و عادی داشتند و به عبارتی‪،‬‬ ‫مشترکان با صنعت برق همکاری بیشتری کردند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬مشترکان می توانند برای کاهش میزان‬ ‫مص��رف برق در اوج مصرف روزانه (س��اعت ‪ ۱۲‬ت��ا ‪ )۱۶‬از دور‬ ‫کند کولرهای ابی اس��تفاده و کولرهای گازی و س��ایر وسایل‬ ‫سرمایشی را روی درجه ‪ ۲۴‬تنظیم کنند‪ .‬همچنین مشترکان‬ ‫با اس��تفاده نکردن همزمان از وسایل برقی پرمصرف مانند اتو‪،‬‬ ‫جاروبرقی‪ ،‬ماش��ین ظرفش��ویی و لباسش��ویی در ساعت های‬ ‫یاد ش��ده یا انتقال ان به س��اعت های پایانی شب یا اغاز صبح‪،‬‬ ‫می توانند در کاهش مصرف برق نقش بسزایی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫«ایران ‪ »۱۴۰‬دیگر مسافرگیری نمی کند؟‬ ‫س��قوط و س��وختن در اتش‪ ،‬اخرین تصویری است‬ ‫که از نخس��تین هواپیمای مس��افربری س��اخت داخل‬ ‫در ذهن ه��ا باقی مانده اس��ت‪ .‬از ‪ ۱۹‬مرداد ‪ ۹۳‬که این‬ ‫هواپیما دقایقی بعد از برخاس��تن از ف��رودگاه مهراباد‬ ‫در ش��هرک ازادی س��قوط کرد و ‪ ۴۸‬سرنشین خود را‬ ‫به کام مرگ فرس��تاد‪« ،‬ایران ‪ »۱۴۰‬کمتر نقل محافل‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬شاید این کمرنگ ش��دن به ان دلیل باشد‬ ‫که بعد از س��قوط ای��ن هواپیما‪ ،‬با هدف ارام کردن جو‬ ‫روانی جامعه‪ ،‬تالش شد ازعنوان «انتونوف ‪ »۱۴۰‬برای‬ ‫یاد کردن از این پرنده اس��تفاده ش��ود یعنی هواپیمای‬ ‫اوکراینی که ایران ‪ ۱۴۰‬درواقع مونتاژی از ان بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫بعد از سقوط هواپیمای ایران ‪۱۴۰‬‬ ‫در تهران و مرگ همه سرنش��ینان ان‪ ،‬انتقادها نسبت‬ ‫به رفع نش��دن مش��کالت این پروژه که پیش تر نیز در‬ ‫پروازهای ازمایشی منجر به سقوط شده بود‪ ،‬باال گرفت‬ ‫و تولید و پرواز این هواپیما متوقف ش��د‪ .‬بعد از سانحه‬ ‫مس��ئوالن وعده دادند ب��ا برطرف ک��ردن ایرادها‪ ،‬این‬ ‫پروژه را به س��رمنزل مقصود که همان تولید هواپیمای‬ ‫مسافربری در داخل است‪ ،‬برسانند اما با گذشت بیش از‬ ‫‪ ۵‬سال‪ ،‬هنوز خبر جدیدی درباره احتمال مسافرگیری‬ ‫این پرنده در اینده منتشر نشده است‪.‬‬ ‫ش��الفروش با اش��اره به اینکه هواپیم��ای ایران ‪۱۴۰‬‬ ‫بیش��تر مونتاژ بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ش��اید برخی قطعات این‬ ‫هواپیما در کش��ور ساخته شده باشد اما اصل بدنه‪ ،‬ارابه‬ ‫فرود و سایر قطعات اساسی‪ ،‬مونتاژ بود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬در صنعت خودروس��ازی هم مش��کل‬ ‫مشابهی داریم یعنی فناوری را وارد کرده ایم و خودمان‬ ‫طراح��ی داریم اما هنوز نتوانس��ته ایم محصول را بهینه‬ ‫کنیم و از مرحله مونتاژ به تولید قطعی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت هوانوردی با اش��اره به لزوم انتخاب‬ ‫شریکان مناسب و معتبر در عرصه ساخت هواپیما برای‬ ‫مونتاژ یا اس��تفاده از فناوری‪ ،‬گف��ت‪ :‬نباید این نکته را‬ ‫فراموش کنیم که نوع تعامل سیاسی ما با دیگر کشورها‬ ‫نیز در این زمینه تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹م�ردم از ای�ران ‪ ۱۴۰‬مس�افری اس�تقبال‬ ‫نمی کنند‬ ‫‹ ‹احتمال تغییر کاربری ایران ‪۱۴۰‬‬ ‫براس��اس انچه دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی‬ ‫و حمل ونقل پیشرفته اعالم کرده‪ ،‬به نظر می رسد حوزه‬ ‫کاری ایران ‪ ۱۴۰‬تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫منوچهر منطقی در حاش��یه انعقاد تفاهمنامه توسعه‬ ‫هوان��وردی در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به اینکه ‪۱۴‬‬ ‫هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬تولید شده که مجوز پرواز ندارند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دو برنامه برای این هواپیماها مدنظر اس��ت که‬ ‫یکی این اس��ت که در بخش های ترابری استفاده شود‪.‬‬ ‫هواپیمای��ی در این زمین��ه طراحی ش��ده و پروازهای‬ ‫ازمایشی در حال انجام است‪.‬‬ ‫منطق��ی گف��ت‪ :‬وقتی محصول��ی داری��م می توانیم‬ ‫محص��والت گوناگونی روی ان تعری��ف کنیم که یکی‬ ‫از این موارد‪ ،‬تولید هواپیم��ای ترابری روی ایران ‪۱۴۰‬‬ ‫اس��ت که پیش بینی ظرفیت برای ان ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬تن است و‬ ‫هواپیماهایی بسیار چاالک هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬راهکار دیگر درب��اره ایران ‪ ۱۴۰‬این‬ ‫است که به هواپیماهای مسافری با ظرفیت باالتر تبدیل‬ ‫شود که این موضوع هم در مرحله طراحی جزئی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر کاربری؛ بهترین پیشنهاد‬ ‫رئی��س اتحادیه صنایع هوای��ی و فضایی ایران معتقد‬ ‫اس��ت تغییر کاربری بهترین گزینه ای اس��ت که پیش‬ ‫روی هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬قرار دارد‪.‬‬ ‫مس��عود قاسمی با اش��اره به مخالفت اتحادیه صنایع‬ ‫هوای��ی و فضایی ایران با پ��روژه ایران ‪ ۱۴۰‬به تین نیوز‬ ‫گف��ت‪ :‬از ابتدا حرف ما این بود ک��ه موتور این هواپیما‬ ‫باتوجه به شرایط اب و هوایی کشور (گرم بودن اب وهوا‬ ‫و ارتفاع زیاد با سطح دریا) برای پرواز محدودیت ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با مثبت ارزیاب��ی کردن تغییر کاربری هواپیمای‬ ‫ای��ران ‪ ۱۴۰‬عنوان کرد‪ :‬هزینه س��اخت این پروژه برای‬ ‫دولت باال بود و اکنون ما می توانیم با برخی تغییرات در‬ ‫موتور این هواپیما از ان در بخش ترابری استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به س��انحه سقوط هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬در سال ‪ ۹۳‬مردم‬ ‫ذهنی��ت بدی نس��بت به این هواپیما دارند و ب��ه طور قطع حتی اگر‬ ‫مشکالت فنی برطرف شود‪ ،‬باز هم در بخش مسافری از ان استقبال‬ ‫نمی شود‬ ‫او اف��زود‪ :‬بای��د ت��ا وقت��ی روی موتور ای��ن هواپیما‬ ‫تغییری انجام نشده‪ ،‬در بحث عملیات پروازی برای ان‬ ‫محدودی��ت بگذاریم‪ .‬برای مثال این هواپیما در مناطق‬ ‫گرمسیر نباید از ساعت ‪ ۹‬صبح به بعد حق پرواز داشته‬ ‫باش��د‪ .‬اخرین حادثه ای که برای هواپیمای ایران ‪۱۴۰‬‬ ‫رخ داد به همین مس��ئله ارتباط داشت‪ .‬این هواپیما در‬ ‫ه��وای گرم با ظرفیت کامل مس��افر و بار پرواز کرد‪ ،‬در‬ ‫ی که این هواپیم��ا حق پرواز ب��ا ظرفیت کامل را‬ ‫حال�� ‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنایع هوای��ی و فضایی ایران با بیان‬ ‫اینک��ه تغییر کاربری این هواپیما کار درس��تی اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه پول کش��ور در این زمینه هزینه شده‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن هواپیما در بحث تراب��ری می تواند عملکرد بهتری‬ ‫داشته باشد و ایرالین ها و مردم در بخش مسافری از ان‬ ‫استقبال نخواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تعامل با هواپیماسازهای روزامد‬ ‫دبی��ر کان��ون متخصص��ان مهندس��ی و تعمی��رات‬ ‫هواپیمایی نیز ضمن استقبال از پیشنهاد تغییر کاربری‬ ‫هواپیم��ای ای��ران ‪ ۱۴۰‬معتقد اس��ت پی��ش از تغییر‬ ‫کاربری‪ ،‬این هواپیما نیازمند ارتقا و رفع ایرادهاست‪.‬‬ ‫محمد ش��الفروش در گفت وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫جزئیات زیادی درباره مسائل فنی هواپیمای ایران ‪۱۴۰‬‬ ‫در دس��ت ما نیست زیرا این هواپیما چندان وارد عرصه‬ ‫تجاری صنعت هوانوردی نش��د و خیلی زود سانحه داد‬ ‫اما تا جایی که می دانیم اصلی ترین معضل این هواپیما‪،‬‬ ‫ضع��ف موتورهای ان از نظر طراح��ی بود‪ .‬همچنین از‬ ‫نظر وزن مش��کل داشت و در گرما‪ ،‬نباید وزن ان از حد‬ ‫خاصی فراتر می رفت‪.‬‬ ‫ش��الفروش ادامه داد‪ :‬البته ساخت ایران ‪ ۱۴۰‬تجربه‬ ‫بزرگی برای کشور ما در زمینه مونتاژ و ساخت هواپیما‬ ‫ب��ود اما به دلی��ل تحریم و محدودیت های ایجاد ش��ده‬ ‫ب��رای صنع��ت هوانوردی‪ ،‬ای��ن زمینه فراهم نش��د که‬ ‫فناوری مناس��ب را در این حوزه به دس��ت اوریم‪ .‬البته‬ ‫این نکته را هم فراموش نکنیم کشوری که این هواپیما‬ ‫را با همکاری اش ساختیم‪ ،‬یعنی اوکراین کشوری نبود‬ ‫ک��ه در این زمینه ح��رف چندانی برای گفتن داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه برای ساخت هواپیما‪ ،‬می توانیم‬ ‫با کشورهای موفق تر و دارای فناوری های پیشرفته تر در‬ ‫زمینه تولید هواپیماهای کوچک تعامل داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬به عنوان مثال می توان از همکاری ش��رکت‬ ‫امبرائر برزیل اس��تفاده کرد که در بح��ث هواپیماهای‬ ‫کوتاه ب��رد ‪۱۰۰‬نفره حرفی ب��رای گفتن دارد‪ .‬همچنین‬ ‫شرکت میتسوبیش��ی ژاپن فناوری روزامدتری در این‬ ‫زمینه نسبت به دیگر کشورها دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت هوانوردی با تاکید بر لزوم پرهیز از‬ ‫تک��رار اگاهانه تجربه تلخ هواپیم��ای ایران ‪ ۱۴۰‬گفت‪:‬‬ ‫فناوری هواپیماهای روسی پیچیده است و روس ها فضا‬ ‫را ب��از نمی کنند تا ما بتوانیم اموزش ببینیم و خودمان‬ ‫بتوانیم کارها را پیش ببریم‪ .‬البته ممکن اس��ت اکنون‬ ‫شرایط فرق کرده باشد اما به هر حال ما این تجربه تلخ‬ ‫را در تعامل با انها داشته ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی از اع�لام جزئیات طرح تامین مس��کن‬ ‫کارکنان دولت (طرح تام کاد) در اینده نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬محمد اسالمی‪،‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی در حاش��یه پنجمین جلس��ه ش��ورای عالی‬ ‫شهرس��ازی و معماری ایران بیان کرد‪ :‬براس��اس قانون ساماندهی‬ ‫زمی��ن و مس��کن و قانون پس انداز مس��کن‪ ،‬طرح تامین مس��کن‬ ‫کارکن��ان دولت که مورد تاکید رئیس جمهوری اس��ت‪ ،‬عملیاتی و‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد‪ :‬طرح تامین مسکن‬ ‫کارکنان دولت به این ش��یوه برنامه ریزی شده که از حقوق ماهانه‬ ‫کارمن��دان دول��ت و جوانانی که در خدمت دولت هس��تند از بدو‬ ‫خدمت کس��ر و ب��ه صندوقی واریز ش��ود تا بعد از م��دت زمانی‬ ‫مش��خص‪ ،‬صاحب خانه شوند‪ .‬وی از تهیه ش��یوه نامه این طرح و‬ ‫رونمایی ان در روزهای اینده خبر داد‪.‬‬ ‫رئی��س ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه سازمان های دولتی با استفاده از زمین های خود باید بتوانند‬ ‫ش��رایط را برای خانه دار کردن کارمندان شان فراهم کنند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬مس��کن با در اختیار قرار دادن زمین های دولتی سازمان ها و‬ ‫وزارتخانه ه��ا رونق می گیرد و برای تحقق ای��ن موضوع باید اقدام‬ ‫متفاوتی نسبت به گذشته انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخشی از این اقدام ها شامل همراهی برای صدور‬ ‫مجوزهای مسکن در قالب شهرک هایی است که می تواند در حریم‬ ‫شهرها ایجاد شود‪.‬‬ ‫این مکان ها باید تاسیس��ات زیربنایی را داشته باشند تا بتوانند‬ ‫رونق جدی در ساخت وس��از مس��کن‪ ،‬با ویژگ��ی توجه به کیفیت‬ ‫زندگی مردم ایجاد کنند‪.‬‬ ‫اغاز حرکت قطار تهران‪-‬وان‬ ‫ش��رکت رجا ب��ا هم��کاری راه اهن های ای��ران و ترکی��ه‪ ،‬قطار‬ ‫بین المللی تهران‪-‬وان را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت رجا‪ ،‬محمد‬ ‫رجبی‪ ،‬مدیرعامل شرکت رجا درباره برنامه حرکت نخستین قطار‬ ‫ته��ران‪ -‬وان گفت‪ :‬قط��ار تهران‪-‬تبریز‪-‬وان س��اعت ‪ ۹:۳۰‬صبح‬ ‫دوش��نبه از تهران حرکت کرد و ش��امگاه همان روز به شهر تبریز‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطار یادشده از ایستگاه تبریز نیز مسافرگیری کرد و‬ ‫ساعت ‪ ۲۲:۳۰‬به سمت ایستگاه مرزی رازی حرکت کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل رجا ادامه داد‪ :‬در قطارهای تهران‪-‬وان‪ ،‬مس��افران در‬ ‫ایستگاه رازی از قطار پیاده می شوند و تشریفات گمرک و گذرنامه‬ ‫(خروج از ایران) را انجام می دهند‪ ،‬س��پس قطار به سمت ایستگاه‬ ‫مرزی کاپیکوی در راه اهن ترکیه حرکت می کند‪ .‬در این ایستگاه‬ ‫نیز مس��افران از قطار پیاده می شوند و تشریفات گمرک و گذرنامه‬ ‫(ورود ب��ه کش��ور ترکیه) را انجام خواهن��د داد‪ .‬این مراحل در هر‬ ‫ایستگاه حدود ‪ ۲‬ساعت طول می کشد‪.‬‬ ‫رجبی اف��زود‪ :‬قطار پس از حرکت از ایس��تگاه کاپیکوی حدود‬ ‫س��اعت ‪ ۸‬سه ش��نبه به وقت ترکیه وارد ایستگاه مقصد یعنی وان‬ ‫ش��د‪ .‬در مجموع م��دت زمان انجام این س��فر در مس��یر رفت یا‬ ‫برگشت حدود ‪ ۲۴‬ساعت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل رجا گفت‪ :‬نرخ بلیت قط��ار تهران‪-‬وان درحال حاضر‬ ‫ب��ا تخفیف‪ ۲۲۵ ،‬ه��زار تومان برای بزرگس��ال و ‪ ۱۳۰‬هزار تومان‬ ‫ب��رای خردس��ال در نظر گرفته ش��ده ک��ه این تخفی��ف‪ ،‬موقت‬ ‫است‪.‬‬ ‫هموطن��ان برای کس��ب اطالعات بیش��تر درباره س��فر با قطار‬ ‫بین المللی تهران‪-‬وان عالوه بر مراجعه به س��ایت رجا به نش��انی‬ ‫‪ www.raja.ir‬می توانن��د به ط��ور ش��بانه روزی ب��ا تلفن ‪۱۵۳۹‬‬ ‫(سامانه ارتباط با مشتریان شرکت رجا) تماس بگیرند‪.‬‬ ‫منوچهر منطقی‬ ‫مسعود قاسمی‬ ‫محمد شالفروش‬ ‫تعمیر داخلی نفتکش غول پیکر برای نخستین بار‬ ‫برای نخس��تین بار در تاریخ صنعت کشتیرانی ایران در راستای‬ ‫توج��ه ب��ه منویات رهبر معظ��م انقالب و حمای��ت از رونق تولید‬ ‫داخل��ی‪ ،‬تعمی��ر ابرنفتکش های ش��رکت ملی نفتک��ش ایران در‬ ‫یاردهای تعمیراتی داخلی عملیاتی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی و ام��ور بین الملل‬ ‫شرکت ملی نفتکش ایران‪ ،‬با شناورسازی موفقیت امیز ابرنفتکش‬ ‫غول پیک��ر ‪ ۳۲۰‬هزار تنی ‪ DORE‬ب��ا طول ‪ ۳۳۳‬متر در مجتمع‬ ‫کشتی س��ازی بندرعباس (ایزوایکو)‪ ،‬برای نخس��تین بار در تاریخ‬ ‫صنعت کش��تیرانی ایران‪ ،‬تعمیرات این کشتی های عظیم الجثه به‬ ‫یاردهای تعمیراتی داخلی و متخصصان مجرب ایرانی سپرده شد‪.‬‬ ‫تا پیش از ای��ن به علت محدودیت های فن��ی و فناوری‪ ،‬تعمیرات‬ ‫کش��تی های با این ابعاد ب��ه یاردهای تعمیراتی خارجی س��پرده‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫علی منصورزاده‪ ،‬مش��اور فنی مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش‬ ‫ای��ران در این زمینه گف��ت‪ :‬باتوجه به اینکه زیرس��اخت های این‬ ‫مس��ئله مهم پس از تالش های مجدانه فراهم شده‪ ،‬با شناورسازی‬ ‫موفق این کشتی در ‪ ۳‬تیر‪ ،‬ارزوی دیرینه فعاالن صنعت حمل ونقل‬ ‫دریایی کشور عملیاتی شد‪.‬‬ ‫مش��اور فنی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت‪ :‬شرکت‬ ‫مل��ی نفتکش ایران مفتخر اس��ت در راس��تای تاکیدات و منویات‬ ‫رهبر معظم انقالب در زمینه رونق تولید داخلی اعالم کند که پس‬ ‫از برنامه ری��زی و انجام تعمیرات چندین فروند از ناوگان ش��رکت‬ ‫ملی نفتکش در بازه زمان��ی ‪۶‬ماهه در یاردهای تعمیراتی داخلی‪،‬‬ ‫اکن��ون تعمیرات یکی از ابرنفتکش های ‪ ۳۲۰‬هزار تنی خود را نیز‬ ‫به مجتمع های کشتی سازی داخلی سپرده و در شرایط تحریم های‬ ‫فلج کننده بین المللی‪ ،‬گام بزرگی در زمینه اقتصاد مقاومتی و رونق‬ ‫تولید داخلی برداشته است‪.‬‬ ‫منص��ورزاده اضاف��ه ک��رد‪ :‬در ب��ازه زمان��ی ‪۶‬ماه��ه تعمیرات‬ ‫نفتکش های ‪ ۳ MARIA‬به ظرفیت ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬مترمکعب و‬ ‫طول ‪ ۱۳۸‬متر‪ POLARIS ،‬به ظرفیت ‪ ۴۵‬هزار تن و طول ‪۱۷۵‬‬ ‫متر و در مرحله بعد کشتی های با ظرفیت و ابعاد بزرگ تر متشکل‬ ‫از ‪ ARK‬ب��ه ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار تن و طول ‪ ۲۵۰‬متر و ‪ARGO‬‬ ‫ب��ه ظرفیت ‪ ۱۰۰‬ه��زار تن و ط��ول ‪ ۲۵۰‬متر ب��ا موفقیت انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اکنون نیز ابرنفتکش ‪ DORE‬به ظرفیت ‪ ۳۲۰‬هزار تن و طول‬ ‫‪ ۳۳۳‬متر با برنامه ریزی دقیق و حس��اب شده با همکاری مشترک‬ ‫مجتمع کشتی سازی ایزوایکو به یارد تعمیراتی این شرکت سپرده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بدهی ‪ ۵۰‬هزارمیلیارد تومانی شهرداری تهران‬ ‫ش��هردار تهران ش��فافیت حداکث��ری در نظام درامده��ای مالی را‬ ‫ازجمله جهت گیری های عمومی شهرداری عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا پیروز حناچی در جریان بررسی تفریغ بودجه سال‬ ‫‪ ۹۶‬ش��هرداری تهران گف��ت‪ :‬جهت گیری عمومی ما ایجاد ش��فافیت‬ ‫حداکثری در نظام درامدهای مالی و هزینه کرد است‪ ،‬بر همین اساس‬ ‫از نظارت شورای شهر استقبال می کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه این انضباط‪،‬‬ ‫الزمه نظام مدیریت مالی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تالش می کنیم در همراهی‬ ‫با ش��ورا در جهت اجرای چارچ��وب برنامه ابالغی عمل کنیم‪ .‬حناچی‬ ‫ب��ا بیان اینکه اگ��ر چارچوب های مالی به طور کامل اجرا می ش��د ما با‬ ‫بده��ی بیش از ‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد تومانی روب��ه رو نبودیم‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫تالش مان این اس��ت ک��ه هزینه کردها در چارچوب بودجه مش��خص‬ ‫ش��ورا باش��د‪ .‬هرچند موانع زیاد اس��ت اما از همکارانم نیز درخواست‬ ‫شده که شرکت ها و سازمان ها را به گونه ای هدایت کنند که هزینه کرد‬ ‫انها در چارچوب مصوب باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬هرچند ممکن است بودجه‬ ‫مصوب به طور کامل جوابگو نباش��د اما تالش داریم مس��یر را با نظارت‬ ‫شورا طی کنیم‪.‬‬ ‫روح اهلل فالح تبار‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫باوجود س��ال ها تاکید متخصصان مراقبت پرواز‬ ‫بر لزوم جدایی مدیریت بخش ناوبری از فرودگاهی‪،‬‬ ‫برخی کس��انی که دانش اصالح ساختار و مدیریت‬ ‫بهره ور فرودگاه��ی را نمی دانن��د‪ ،‬معتقدند هنوز‬ ‫زمان این تفکیک فرا نرس��یده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که مدیریت بهره ور در ش��رکت فرودگاه ها‪ ،‬زمانی‪،‬‬ ‫جایی و وعده ای در اینده نیس��ت‪ .‬اینده ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها‪ ،‬گذشته است‪ .‬امروز ما در گذشته تلخی‬ ‫زندگی می کنیم که محص��ول مدیریت افراد نابلد‬ ‫است‪.‬‬ ‫به��ره وری در مدیریت فرودگاه یعن��ی بتوان از‬ ‫س��رمایه عظیم فرودگاه های کشور‪ ،‬ثروت افرینی‬ ‫و مدیریت هزینه کرد‪ .‬درحال حاضر ساختار هزینه‬ ‫ش��رکت فرودگاه های کشور مشکل جدی دارد اما‬ ‫متاس��فانه دان��ش و اراده ای برای اصالح س��اختار‬ ‫هزینه های این شرکت وجود ندارد‪.‬‬ ‫دالرهای ناوبری در حال سوزاندن استعدادهای‬ ‫فرودگاهی ما و س��رمایه مل��ی فرودگاه ها‪ ،‬معطل‬ ‫دالره��ای ناوبری اس��ت‪ .‬فرودگاه ه��ا به مثابه بچه‬ ‫پولداره��ای ملی اداره می ش��وند و در هر اس��تان‪،‬‬ ‫چندی��ن هزار هکت��ار زمین باعنوان ف��رودگاه‪ ،‬در‬ ‫دخل و خرج خود مانده اند‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫در همان اس��تان‪ ،‬یک کارافرین با ‪ ۱۰۰‬متر زمین‬ ‫در حال جهاد اقتصادی است‪.‬‬ ‫مدی��ران فرودگاه های م��ا‪ ،‬مدی��ران هزینه ای‬ ‫هس��تند و فقط برای ج��ذب اعتبار ب��ا هم رقابت‬ ‫می کنند‪ .‬جلسه های هزینه ای با استاندار‪ ،‬فرماندار‪،‬‬ ‫امام جمع��ه و نماینده مجلس ب��رای طراحی های‬ ‫دس��ت باال برگزار و فاکت��ور خوش خدمتی ها را بر‬ ‫قد خمیده ناوبری تحمی��ل می کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫هیچ برنام��ه مدون و قابل دفاعی برای س��وداوری‬ ‫فرودگاه ه��ا و مدیری��ت هزین��ه و جلوگی��ری از‬ ‫طراحی های دست باال وجود ندارد‪.‬‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها برای افزایش تاب اوری‪ ،‬نیاز‬ ‫جدی به اصالح در بخ��ش حکمرانی و هزینه دارد‬ ‫و این حکمرانی ناکارامد باید اصالح ش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمینه پیشنهاد می شود این اقدام ها انجام شود‪:‬‬ ‫ س��اختار ش��رکت فرودگاه ها در جهت جدایی‬‫صنعت ناوبری از صنعت فرودگاهی اصالح شود‪.‬‬ ‫ طراحی دست باال در فرودگاه ها متوقف شود‪.‬‬‫ بازنگری جدی در کارشناس��ی و نظارتِ بخش‬‫ساختمان‪ ،‬تاسیسات و تجهیزات انجام شود‪.‬‬ ‫ ساختار هزینه ش��رکت فرودگاه ها در راستای‬‫کاهش��ی ش��دن و ایجاد و حفظ بهترین شکل ان‪،‬‬ ‫بازمهندسی شود‪.‬‬ ‫ برای نقطه سربه سر درامد و هزینه های جاری‬‫هدف گذاری شود‪.‬‬ ‫ارزیابی عملکرد فرودگاه از س��اخت و توسعه به‬‫برقراری پرواز و درامد تغییر یابد‪.‬‬ ‫کارگروه تعمیق ساخت‬ ‫داخل در صنعت ریلی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تش��کیل‬ ‫کارگروه مش��ترک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با راه اهن جمهوری اس�لامی ایران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تعمیق س��اخت داخ��ل انواع قطع��ات و تجهیزات‬ ‫واگن ها در دستور کار قرار دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬فرش��اد‬ ‫مقیمی‪ ،‬معاون امور صنایع در نشس��ت مش��ترک‬ ‫ب��ا مدیرعامل راه اه��ن جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر ظرفیت تولید س��االنه‬ ‫‪ ۱۳۰‬لکوموتی��و‪ ،‬ه��زار واگ��ن مس��افری و مترو و‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬واگ��ن باری وج��ود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه تاکید رهبر معظم انقالب بر توس��عه س��اخت‬ ‫داخل‪ ،‬هماهنگی با سازمان های اجرایی که متولی‬ ‫صنایع گوناگون کش��ور هستند در دستور کار قرار‬ ‫گرفت که توسعه و تعمیق ساخت داخل در صنعت‬ ‫ریلی از جمله این سیاس��ت ها بود‪ .‬مقیمی توسعه‬ ‫صنعت ریلی را از اولویت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برش��مرد و گفت‪ :‬باتوجه به اش��تغالزایی‬ ‫و ظرفیت ه��ای موج��ود در این صنعت تش��کیل‬ ‫کارگروه مش��ترک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با راه اهن جمهوری اس�لامی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫با تش��کیل این کارگروه سیاس��ت گذاری در حوزه‬ ‫صنعت با محوریت شورای سیاست گذاری صنایع‬ ‫ریل��ی‪ ،‬تش��کل ها و‪ ...‬و سیاس��ت گذاری در حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬ساخت و نیازمندی ها در صنعت ریلی مورد‬ ‫بررس��ی قرار خواهد گرفت تا بسترهای الزم برای‬ ‫توس��عه این صنعت فراهم شود‪ .‬مقیمی بیان کرد‪:‬‬ ‫بررس��ی وضعیت ثبت سفارش اجزا و قطعات مورد‬ ‫نیاز صنعت ریلی و سیاس��ت گذاری های الزم برای‬ ‫حمایت از توسعه ساخت داخل از محورهای مورد‬ ‫تاکید در این کارگروه خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طرح تامین مسکن کارکنان دولت رونمایی می شود‬ ‫ش��الفروش با اس��تقبال از پیش��نهاد تغیی��ر کاربری‬ ‫هواپیم��ای ایران ‪ ۱۴۰‬بی��ان کرد‪ :‬با توجه به س��انحه‬ ‫سقوط هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬در سال ‪ ۹۳‬مردم ذهنیت‬ ‫بدی نسبت به این هواپیما دارند و به طور قطع حتی اگر‬ ‫مش��کالت فنی برطرف شود‪ ،‬باز هم در بخش مسافری‬ ‫از ان استقبال نمی شود‪ .‬به نظر می رسد این هواپیما بعد‬ ‫از اص�لاح و ارتقا‪ ،‬می توان��د در حوزه باری یا امبوالنس‬ ‫هوایی و کاربری هایی از این دست استفاده شود‪.‬‬ ‫دبی��ر کان��ون متخصص��ان مهندس��ی و تعمی��رات‬ ‫هواپیمای��ی با بیان اینکه در صنعت هوانوردی باید فضا‬ ‫برای حضور بخش خصوصی واقعی باز ش��ود و این فضا‬ ‫فقط در انحصار بخش دولتی و نیمه دولتی نباشد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر فضا باز و ش��رایطی فراهم شد تا سرمایه گذاران‬ ‫خصوصی وارد این حوزه ش��وند و اس��یر بروکراسی هم‬ ‫نش��ود‪ ،‬به طور قطع مشکالت ما در زمینه فناوری حوزه‬ ‫س��اخت و مونت��اژ هواپیما حل خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫تجربه س��ال های گذش��ته نش��ان می دهد برای بهبود‬ ‫وضعیت ح��وزه تولید در صنعت هوان��وردی‪ ،‬باید روند‬ ‫فعلی صدور مجوزها تغییر کند تا بتوان فناوری روزامد‬ ‫و مناسب را وارد کرد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬تا وقتی با ش��رکت های هواپیماس��از‬ ‫صاحب ن��ام مانند ایرب��اس‪ ،‬بوئینگ‪ ،‬امبرائ��ر‪ ،‬بمباردیر‬ ‫و حت��ی میتسوبیش��ی در تماس نباش��یم‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫هواپیماس��ازی را ب��ه وضعی��ت مطل��وب برس��انیم‪.‬‬ ‫هواپیماس��ازی حوزه حساسی اس��ت و با جان انسان ها‬ ‫س��روکار دارد و س��انحه های هوای��ی‪ ،‬پیامدهای منفی‬ ‫زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫شالفروش با اش��اره به تعدد فرودگاه های ایران گفت‪:‬‬ ‫با تقوی��ت موتور هواپیمای ای��ران ‪ ۱۴۰‬می توان از این‬ ‫هواپیم��ا در بس��یاری از فرودگاه های کش��ور در زمینه‬ ‫حم��ل بار اس��تفاده کرد ک��ه در این صورت‪ ،‬مش��کل‬ ‫محدودیت ه��ای وزنی هواپیما در زمان برخاس��تن نیز‬ ‫به سادگی قابل حل است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬س��اخت هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬تجربه‬ ‫بزرگی بود‪ .‬م��ا نیروی متخصص را داریم و می توانیم با‬ ‫مش��ارکت کشورها و شرکت های خصوصی دیگر‪ ،‬مسیر‬ ‫درس��ت را برویم و به هدف نهایی در این زمینه برسیم؛‬ ‫هرچند همه این مس��ائل بس��تگی به رواب��ط و تعامل‬ ‫بین المللی دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر کاربری؛ سرنوشت نخستین هواپیمای مسافربری داخلی‬ ‫اعتیاد اقتصاد‬ ‫فرودگاه ها‬ ‫به دالرهای‬ ‫ناوبری‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫تجارت‬ ‫چرا ابخوان داری برای پایداری روستاها بسیار مهم است؟‬ ‫وضعیت نگران کننده منابع اب زیرزمینی‬ ‫نظرگاه‬ ‫محمدرض�ا گلدانساز‪-‬پژوهش�گر حوزه‬ ‫ن‪ -‬کرج‪،‬‬ ‫منابع اب‪ :‬از ابخوان ه��ای قزوین‪ ،‬تهرا ‬ ‫ورامین‪ ،‬س��اوه‪ ،‬ابهر ‪-‬خرم��دره‪ ،‬قرو ه‪ -‬دهگالن‪،‬‬ ‫ن‪ -‬تربت جام‪ ،‬مش��هد‪ ،‬زنجان‪ ،‬نیش��ابور و‬ ‫فریما ‬ ‫هش��تگرد بیشترین اس��تفاده را می ش��ود و انها‬ ‫نی��ز در ش��رایط ناپایداری قرار دارن��د‪ .‬منابع اب‬ ‫زیرزمینی در کش��ور با وجود بارندگی های کم س��ابقه در س��ال ابی جاری‬ ‫همچنان در وضعیت نامطلوب قرار دارند و بارش ها نتوانسته کسری مخازن‬ ‫اب زیرزمینی که در چند دهه برداشت بی رویه به وجود امده است را جبران‬ ‫کن��د‪ .‬بر پایه امار و اطالعات وزارت نیرو‪ ،‬س��طح اب زیرزمینی در بیش��تر‬ ‫دشت های کشور افت شدیدی دارد و تاکنون بیش از ‪ ۴۰۰‬محدوده از ‪۶۰۹‬‬ ‫محدوده مطالعاتی کشور در شرایط ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وضعیت س��فره های اب زیرزمینی در کش��ور یکسان نیست و به طور قطع‬ ‫در برخی نقاط اب زیرزمینی ش��رایط بحرانی تری دارد و نیاز اس��ت که این‬ ‫مناطق مورد توجه قرار گیرند‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید با در نظر گرفتن شاخص هایی‬ ‫این مناطق را شناس��ایی کرد‪ .‬نخستین شاخصی که برای مقایسه وضعیت‬ ‫ابخوان ها باید در نظر داش��ته باشیم‪ ،‬میزان افت سطح اب زیرزمینی است؛‬ ‫ممکن اس��ت در نگاه نخست این طور به نظر بیاید که هرچه افت سطح اب‬ ‫زیرزمینی در یک ابخوان بیش��تر باش��د ان ابخوان دارای ش��رایط بدتری‬ ‫اس��ت اما در نظر گرفتن افت سطح اب زیرزمینی به تنهایی نمی تواند بیانگر‬ ‫تصویر دقیقی از وضعیت نس��بی ابخوان ها باشد‪ .‬برای اینکه بتوان مقایسه‬ ‫دقیق تری بین محدوده های مطالعاتی داشت‪ ،‬باید ضخامت ابخوان ها را نیز‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬نسبت ضخامت ابخوان به میانگین افت ساالنه تصویر بهتری‬ ‫از وضعیت ابخوان نشان می دهد‪ .‬هرچه ضخامت ابخوان کمتر و افت سطح‬ ‫اب بیش��تر باش��د ابخوان در وضعیت ناپایدارتری قرار دارد‪ .‬این نس��بت را‬ ‫که شاخصی برای س��نجش پایداری منبع اب زیرزمینی است‪« ،‬میرایی»‬ ‫می نامند و به عبارتی‪ ،‬بیانگر عمر ابخوان در صورت ادامه روند برداشت فعلی‬ ‫است‪ .‬بر اساس شاخص «میرایی» ناپایدارترین ابخوان های کشور ب ه ترتیب‬ ‫ابخوان کِردی ش��یرازی در اس��تان هرمزگان‪ ،‬ابخوان ارسنجان در استان‬ ‫فارس و ابخوان دامنه در اس��تان اصفهان اس��ت‪ .‬حل مشکل این ابخوان ها‬ ‫با وجود وضعیت بس��یار ناپایداری که دارند‪ ،‬پیچیده و سخت نیست چراکه‬ ‫مص��رف از این ابخوان ها کم اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬کل مصرف کش��اورزی از‬ ‫ابخوان کردی شیرازی ‪ ۶‬میلیون متر مکعب در سال است‪ .‬این مقدار حدود‬ ‫‪ 0 .01‬درصد از مصرف کل اب زیرزمینی در کش��ور است‪ .‬مشکل اصلی در‬ ‫واقع در محدوده هایی است که در شرایط ناپایدار قرار دارند و میزان مصرف‬ ‫اب زیرزمین��ی از انها زیاد اس��ت‪ .‬در چنی��ن محدوده هایی در بخش های‬ ‫اش��امیدنی‪ ،‬کشاورزی و صنعت وابس��تگی زیادی به اب زیرزمینی وجود‬ ‫دارد و در صورت اتمام منبع اب زیرزمینی معیشت و اقتصاد منطقه به خطر‬ ‫می افتد‪ .‬از مهم ترین ابخوان هایی که دارای چنین شرایطی هستند می توان‬ ‫ن‪ -‬کرج‪ ،‬ورامین‪ ،‬س��اوه‪ ،‬ابه ر‪ -‬خرمدره‪ ،‬قروه ‪-‬‬ ‫ب��ه ابخوان های قزوین‪ ،‬تهرا ‬ ‫ن‪ -‬تربت جام‪ ،‬مشهد‪ ،‬زنجان‪ ،‬نیشابور و هشتگرد اشاره کرد‪.‬‬ ‫ دهگالن‪ ،‬فریما ‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زنگ خطر نابودی سفره های ابی‬ ‫اجرای طرح های ابخوان داری در اراضی دشت های مستعد‬ ‫پخش س��یالب منجر به ذخیره سازی ‪ ۱۱‬میلیارد متر مکعب‬ ‫اب در مخ��ازن زیرزمین��ی می ش��ود‪ .‬اج��رای ای��ن طرح در‬ ‫س��طح ‪ ۱۱.۲‬میلی��ون هکتار برنامه ریزی ش��ده و نیاز به ‪۲۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اعتبار دارد‪ .‬اگر این طرح ‪ ۵‬س��اله تامین‬ ‫اعتبار و به طور کامل اجرا شود از فرونشست زمین و تخریب‬ ‫ابخوان ها جلوگیری خواهد شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حجم مخازن‬ ‫زیر زمینی اب کشور نزدیک به ‪ ۵۰۰‬میلیارد متر مکعب است‬ ‫و ‪ ۵۳.۵‬درص��د بهره برداری از اب اش��امیدنی‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫صنع��ت از منابع زیرزمینی اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید راهکارهایی‬ ‫برای احیای سفره های اب زیرزمینی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مراتع و بیابان س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‪ ،‬به طور‬ ‫مثال در بارندگی های اخیر مش��اهده شد که در یک نقطه در‬ ‫‪۱۳‬س��اعت بدون وقفه بارندگی داش��تیم که این نشان دهنده‬ ‫پراکنش نامنظم بارندگی ها اس��ت که خود موجب فرس��ایش‬ ‫خاک در برخی مناطق خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کهور گیاهی؛ مهاجم یا نجات بخش؟‬ ‫‹ ‹بیابانی شدن ‪ ۶۵‬میلی متر اراضی در هر دهه‬ ‫فرس��ایش بادی‪ ،‬اب��ی‪ ،‬ش��وری زایی و تخری��ب فیزیکی‪،‬‬ ‫شیمیایی خاک در س��ال های گذشته به تدریج موجب شد تا‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون هکتار از اراضی کش��ور در معرض بیابانی‬ ‫ش��دن ق��رار گیرند‪ .‬این در حالی اس��ت که ب��ر پایه اظهارات‬ ‫خس��رو ش��هبازی‪ ،‬معاون ابخی��زداری‪ ،‬امور مرات��ع و بیابان‬ ‫س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخی��زداری ایران در هر دهه ‪۶۵‬‬ ‫میلی متر به سمت بیابانی شدن پیش رود‪.‬‬ ‫این ش��رایط تنها مناطق خشک و بیابانی را در بر نمی گیرد‪،‬‬ ‫بلکه باید گفت به طور مثال‪ ،‬بیشتر مراتع و جنگل های استان‬ ‫مازندران با خطر نابودی روبه ر و شده و اقلیم این استان در چند‬ ‫قدمی بیابانی ش��دن قرار دارد‪ .‬همچنین بر اس��اس داده های‬ ‫مطالعات سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۳۲‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار هکت��ار از اراضی کش��ور تبدیل به‬ ‫بیابان ش��ده اند و در قالب کویر‪ ،‬تپه های ماسه ای‪ ،‬اراضی شور‬ ‫و نمکزارها شناخته می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹گسترش مساحت ‪ ۲‬بیابان کشور‬ ‫اشاره به این موضوع ضرورت دارد که ایران در منطقه ای از‬ ‫کره زمین واقع ش��ده که به طور تقریبی ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد ان‬ ‫گرم و خشک به شمار می رود‪ .‬همچنین دارای ‪ ۲‬بیابان بزرگ‬ ‫در مقیاس های جهانی بوده که بهره برداری درس��ت نکردن از‬ ‫انها و مواردی دیگ ر که پیش تر اشاره شد در سال های گذشته‬ ‫مساحت انها را گسترش داده است‪ ،‬البته به موارد عنوان شده‬ ‫باید عوامل انسانی و پدیده ریزگردها را نیز اضافه کرد‪ .‬ب ر پایه‬ ‫اظهارات حامد فرضی‪ ،‬مدیر کل منابع طبیعی البرز‪ ،‬این پدیده‬ ‫به دنبال تغییرات جوی و اکوسیستمی در ‪ ۱۵‬سال گذشته به‬ ‫حجم مخازن زیر زمینی اب کش��ور نزدیک به ‪ ۵۰۰‬میلیارد متر مکعب‬ ‫است و ‪ ۵۳.۵‬درصد بهره برداری از اب اشامیدنی‪ ،‬کشاورزی و صنعت‬ ‫از مناب��ع زیرزمین��ی اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬بای��د راهکارهایی ب��رای احیای‬ ‫سفره های اب زیرزمینی داشته باشیم‬ ‫وجود امده که در کنار خشکسالی های متوالی‪ ،‬بیابان زایی در‬ ‫مناطق مختلف کشور را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کانون های بحرانی درجه یک‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬سال گذش��ته نیز فرهاد سرداری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫وقت دفتر امور بیابان س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‬ ‫از ای��ن موض��وع خبر داده بود که وس��عت کانون های بحرانی‬ ‫فرسایش بادی در کشور ‪ ۹‬میلیون هکتار بوده که بیش از ‪۳۰‬‬ ‫درصد از این س��طح‪ ،‬کانون بحرانی درجه یک با ش��دت زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬با این وجود فقط در ‪ ۳‬درصد از مس��احت کانون های‬ ‫بحران��ی فرس��ایش ب��ادی کش��ور و ‪ ۵.۴‬درصد از مس��احت‬ ‫ماس��ه زارها عملیات مالچ پاش��ی انجا م شده اس��ت‪ .‬اما از این‬ ‫م��وارد که بگذریم‪ ،‬وابس��تگی ما به مناب��ع اب زیرزمینی هم‬ ‫موضوعی است که شاید موجب شده این روند تسریع شود‪ ،‬تا‬ ‫ جایی که شهبازی عنوان کرده است سفره های اب زیرزمینی‬ ‫در ‪ ۳۳۵‬دش��ت کش��ور بیالن منفی دارند و در ‪ ۸‬دشت کشور‬ ‫در حالت فوق بحرانی قرار گرفته اند که در مجموع تمامی این‬ ‫موارد زنگ خطری برای بیابانی شدن کشور ب ه شمار می روند‪.‬‬ ‫این در حالی است که گفته می شو د با تداوم وضعیت کنونی‬ ‫مصرف‪ ،‬س��فره های اب زیرزمینی کش��ور تا ‪ ۱۵‬سال دیگر از‬ ‫بین خواهند رفت؛ انچه پیش تر بنفشه زهرایی‪ ،‬دبیر کارگروه‬ ‫ملی سازگاری با کم ابی از ان سخن گفته بود‪ .‬همچنین به این‬ ‫موضوع باید کاهش س��طح اب تاالب ها و دریاچه های داخلی‬ ‫را اضافه کرد که نتیجه همه انها هشداری است که باید جدی‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پراکنش نامنظم بارندگی ها‪ ،‬یک عامل مهم‬ ‫اما ش��اید جالب باش��د بدانید که میزان و پراکنش نامنظم‬ ‫بارندگی ه��ا نیز از جمله عوامل بیابانی ش��دن اراضی کش��ور‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬بر اساس س��خنان معاون ابخیزداری‪ ،‬امور‬ ‫در این میان اما شناس��ایی کانون های گر دو غبار در کشور با‬ ‫استفاده از تصاویر ماهواره ای‪ ،‬تدوین سند جامع مقابله با بیابان‬ ‫و کنترل پدیده گر دو غبار در دشت های سیستان و بلوچستان‬ ‫یا اس��تفاده از گیاهی مهاجم به نام کهور ش��اید از جدیدترین‬ ‫تدابی��ر برای مقابله با بیابان زایی و به زبانی دیگر‪ ،‬بیابان زدایی‬ ‫در کش��ور باش��د که البته مورد اخر با انتقادهایی همراه بوده‬ ‫ت زیرا برخی از کارشناسان بر این باورند که ریشه گیاه مورد‬ ‫اس ‬ ‫نظ��ر ب ه قدری در خاک نفوذ می کن��د که می تواند از اب های‬ ‫زیرزمینی استفاده کند و موجب شود تا گیاه همجوارش نتواند‬ ‫از این منابع ابی تغذیه کند‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬با وجود همه این تدابیر همچنان بیابانی شدن‬ ‫در کمین اراضی و مراتع کشور بوده و باید راهکارهای جدیدی‬ ‫در قال��ب بلند مدت‪ ،‬کوتاه مدت و میان مدت برای ان طراحی‬ ‫شو د تا نس��ل های اینده مجبور به تحمل دغدغه های زندگی‬ ‫در مناطق سراس��ر بیابانی و س��ایر مشکالت مربوط به این امر‬ ‫در زندگی شان نباشند‪.‬‬ ‫‹ ‹به کدام مناطق بیابان گفته می شود؟‬ ‫ش��هبازی‪ ،‬معاون ابخیزداری‪ ،‬امور مراتع و بیابان س��ازمان‬ ‫جنگل ه��ا‪ ،‬مرات��ع و ابخیزداری در گفت وگو با ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس تعریف کنوانس��یون بین المللی بیابان زدایی‪ ،‬بیابان‬ ‫به اکوسیس��تم های زوال یافته ای گفته می ش��ود که به دلیل‬ ‫تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی ظرفیت تولید بیولوژیک‬ ‫خود را از دست داد ه یا در حال از دست دادن است‪.‬‬ ‫مع��اون ابخیزداری‪ ،‬امور مراتع و بیابان س��ازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مرات��ع و ابخیزداری با بی��ان اینکه بیش از ‪ ۲۰‬میلیون هکتار‬ ‫از اراضی کش��ور در ‪ ۲۲‬اس��تان در فرسایش بادی قرار دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از این مقدار ‪ ۷.۷‬میلیون هکتار جزو کانون های بحرانی‬ ‫فرس��ایش بادی هس��تند‪ .‬این مناطق در استان های سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬س��منان‪ ،‬کرم��ان‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬مرک��زی‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬خراسان شمالی‬ ‫و‪ ...‬قرار دارند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1317‬‬ ‫پیاپی ‪2635‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫رد و نشان «قاچاق کتاب» در کتابفروشی های انالین‬ ‫جوالن «انالین» سودجویان در فروشگاه های کتاب‬ ‫س��اماندهی نش��دن کتابفروش��ی های انالین زمینه‬ ‫را ب��رای ورود برخ��ی افراد س��ودجو به ای��ن عرصه باز‬ ‫کرده اس��ت؛ اف��رادی که ب��دون اجازه ناش��ر اقدام به‬ ‫فروش اینترنت��ی می کنند و گاهی می توان در بس��اط‬ ‫مجازی شان از «قاچاق کتاب» هم رد و نشان یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با رش��د و توس��عه فروشگاه های‬ ‫اینترنت��ی کتاب در دهه اخیر‪ ،‬ش��اهد وب س��ایت های‬ ‫گوناگونی هس��تیم که به فروش کت��اب اقدام کرده اند؛‬ ‫سایت هایی با نام ونشان معتبر و برخی نامعتبر‪.‬‬ ‫در میان فعالیت بعضی از سایت ها که به طور حرفه ای‬ ‫یعنی براس��اس قرارداد با ناشر به فروش کتاب مشغول‬ ‫هستند‪ ،‬فروشگاه های انالین کتاب دیگری هم هستند‬ ‫که تنها با تکیه بر اطالعات پایه س��ایر سایت ها‪ ،‬فعالیت‬ ‫خ��ود را اغاز کرده و بدون دراختیار داش��تن یک جلد‬ ‫کتاب به تناس��ب نیاز مشتری و س��فارش دهنده کتاب‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫یکی از فروش��گاه های اینترنتی در روزهای گذش��ته‬ ‫خبرساز ش��ده و فعالیت هایش حاش��یه های زیادی به‬ ‫همراه داشته است؛ به طوری که برخی از ناشران مدعی‬ ‫هس��تند که بدون اج��ازه انها کتاب های ش��ان را برای‬ ‫فروش گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک تجارت غیرقانونی‬ ‫از عالقه مندان به کتاب درخواس��ت می کنیم از خرید از شبکه های‬ ‫قاچاق کتاب به ویژه فروشگاه های انالین بی نام و نشان اجتناب کنند‬ ‫تا از این طریق به پاک سازی فضای نشر کمک کرده باشند‬ ‫‹ ‹فروش اینترنتی و قاچاق کتاب‬ ‫برخی از ناش��ران معتقدند راه اندازی فروش��گاه های‬ ‫انالی��ن نامعتبر کتاب‪ ،‬زمینه قاچ��اق کتاب را بیش از‬ ‫پیش فراهم کر د ه است‪ .‬برخی از این فروشگاه ها پس از‬ ‫ثبت سفارش مشتریان به دنبال کتاب می روند و گاهی‬ ‫با انتش��ار نسخه بی کیفیت‪ ،‬قاچاق و غیرقانونی از کتاب‬ ‫ان را به مش��تری ارائه می دهند‪ .‬اگرچه نباید این رویه‬ ‫را به تمام دس��ت اندرکاران این حوزه نسبت داد اما امار‬ ‫این اقدامات به گفته بسیاری از اهالی نشر افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این زمینه مهدی باقریان‪ ،‬مدیر انتشارت کارگزار‬ ‫روابط عمومی با اش��اره به فعالیت ش��بکه جامع کتاب‬ ‫گیس��وم گف��ت‪ :‬با ش��ماره تلفنی که در ش��بکه جامع‬ ‫کتاب گیس��وم بود تماس گرفتم و پرس��یدم کتاب های‬ ‫انتش��ارات ما را بر چه اساس��ی در فروشگاه خود برای‬ ‫فروش گذاش��تید و پاسخ این بود که ما با کتابخانه ملی‬ ‫هماهن��گ کرده ایم‪ .‬حاال اگر این ادعا حقیقت داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬این پرسش مطرح می شود که ایا کتابخانه ملی‬ ‫بر اساس قانون چنین اختیاری دارد و می تواند بر خالف‬ ‫تمایل یک ناش��ر به یک فروشگاه انالین بی نام و نشان‬ ‫اجازه دهد کتاب سایر انتشاراتی ها را بفروشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این میان بعضی از ناشران و فروشگاه های‬ ‫معتبر متاسفانه در دام افرادی می افتند که خودشان را‬ ‫رابط فالن فروشگاه یا نشر معرفی می کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫هیچ گونه مجوزی ندارند‪.‬‬ ‫این کتابفروش��ی تاکید کرد‪ :‬از عالقه مندان به کتاب‬ ‫درخواست می کنیم از خرید از شبکه های قاچاق کتاب‬ ‫به ویژه فروشگاه های انالین بی نام و نشان اجتناب کنند‬ ‫تا از این طریق به پاک س��ازی فضای نش��ر کمک کرده‬ ‫باش��ند‪ .‬باقریان با اشاره به اس��یب حضور این افراد در‬ ‫صنعت نش��ر اظهار کرد‪ :‬وقتی از این ناش��ران پرسیده‬ ‫می ش��ود که کتاب انتشارات ما را بر اساس چه مجوزی‬ ‫در فروشگاه تان به فروش می رسانید‪ ،‬می گویند یک نفر‬ ‫ب��ه عنوان نماینده این کتاب ه��ا را به ما معرفی کرده و‬ ‫وقتی نام و نش��ان او را می پرسیم‪ ،‬نامی را می گویند که‬ ‫صحت ندارد و امکان اثبات نادرستی ان نیست‪.‬‬ ‫وی به تالش های خود برای ارتباط با س��ایت گیسوم‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در تماس های مکرر با این ش��بکه‬ ‫حتی از ارائه نش��انی برای ارس��ال نامه کتبی خودداری‬ ‫کردن��د و متاس��فانه چنین س��ایتی حتی یک نش��انی‬ ‫الکترونیکی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ فروش مجازی کتاب ضابطه مند شود‬ ‫ف��روش مجازی کت��اب در کنار تم��ام مزایایی که به‬ ‫همراه داش��ته‪ ،‬معایب و اسیب هایی نیز به دنبال داشته‬ ‫است‪ .‬بسیاری از افراد سودجو و دالل با راه اندازی سایت‬ ‫فروش کتاب در این زمینه به س��ودهای خوب و کالنی‬ ‫دست یافته اند‪.‬‬ ‫باقری��ان در ادامه درباره ل��زوم ورود وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی و اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان تهران‬ ‫ب��ه این موضوع تصریح کرد‪ :‬معتقدم باید در این زمینه‬ ‫ش��یوه نامه ای برای فروش��گاه های انالین کتاب تدوین‬ ‫ش��ود تا هر ناشری که از ارش��اد مجوز دارد بتواند روی‬ ‫سایت خود تنها کتاب های انتشارات خود را بفروشد‪ ،‬نه‬ ‫اینکه همه کت اب ها را بفروشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شیوه نامه باید عنوان شود که ناشران‬ ‫مجوزدار می توانند س��ایتی برای تبلیغ کتاب های ش��ان‬ ‫داشت ه باشند و از سوی دیگر برای فروشگاه های انالین‬ ‫ش��یوه نامه جداگان��ه ای مانند مدل س��ایت های معتبر‬ ‫اینترنتی که اکنون خرید و فروش کتاب انجام می دهند‬ ‫وجود داشته باشد تا بتوان بر فعالیت انها نظارت داشت‪.‬‬ ‫باقری��ان درب��اره گالی��ه خ��ود از اتحادیه ناش��ران و‬ ‫کتابفروش��ان ته��ران نیز گفت‪ :‬من ب��رای پیگیری این‬ ‫موضوع به اتحادیه ناش��ران و کتابفروش��ان زنگ زدم و‬ ‫گفت��م که کتاب ه��ای من را در فروش��گاه های کتاب و‬ ‫مراکز توزیع می فروش��ند اما انها می گویند ما ش��ما را‬ ‫دعوت می کنیم تا در نشستی با حضور دو طرف در این‬ ‫زمینه صحبت کنیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬این کار اش��تباه اس��ت و من چنین‬ ‫موضوع��ی را قبول ندارم‪ .‬به نظ��رم نباید با افرادی که‬ ‫محت��وای کتاب های دیگ��ران را به راحتی به س��رقت‬ ‫می برن��د مذاک��ره کرد‪ .‬بح��ث من این اس��ت که چرا‬ ‫اتحادی��ه بعد از این همه س��ال یک ش��یوه نامه س��اده‬ ‫برای نظارت بر عملکرد فروش��گاهی که خودش مجوز‬ ‫می دهد ندارد‪.‬‬ ‫باقریان ب��ر این موضوع تاکید کرد که تش��کیل یک‬ ‫واحد کوچک در وزارت ارش��اد به نام پلیس نش��ر یا هر‬ ‫عنوان دیگر که وظیفه مش��خص پیگیری س��رقت های‬ ‫کت��اب را داش��ته باش��د‪ ،‬می تواند به بخ��ش بزرگی از‬ ‫اش��فته بازار قاچاق کت��اب پایان ده��د‪ .‬در این زمینه‬ ‫اتحادیه ناش��ران می تواند با هماهنگی با وزارت ارش��اد‬ ‫و نیروی انتظامی در این زمینه اقدامات مناس��بی برای‬ ‫صیانت از حقوق مادی و معنوی نویس��ندگان و ناشران‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫ازاده نظربلند‪ ،‬معاون فناوری و اطالع رس��انی موسسه‬ ‫خانه کتاب درباره این موضوع و بروز اسیب های مرتبط با‬ ‫ان گفت‪ :‬ما اطالعات کتاب ها را روی وب س��ایت موسسه‬ ‫خانه کتاب منتشر می کنیم و برخی سایت ها و موسسه ها‬ ‫روبات هایی طراحی کرده اند که همه صفحه های موسسه‬ ‫خانه کت��اب را می خوانند و کپی می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما اطالعات کتاب ها و ناشران را براساس قانون دسترسی‬ ‫ازاد به اطالعات به اش��تراک گذاش��ته ایم و متاسفانه این‬ ‫موسس��ه ها با یک تج��ارت غیرقانونی و نادرس��ت از این‬ ‫موضوع سوءاس��تفاده می کنن��د‪ .‬نظربلند ب��ا بیان اینکه‬ ‫می توان با فعالیت این سایت ها برخورد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه انتظار می رود همان طور که اگر محتوای نامناسب‬ ‫و نادرس��تی در فضای مجازی منتشر می شود بالفاصله با‬ ‫ان برخورد انجام می شود‪ ،‬درباره فعالیت این سایت ها نیز‬ ‫به ط��ور جدی اقدام و برنامه ریزی ش��ود زیرا تا جایی که‬ ‫اطالع دارم برخی شاکی خصوصی هم دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ش��رکت مورداش��اره یاداور ش��د‪ :‬ما‬ ‫س��ال ها پیش با شرکت گیسوم درباره روند نادرست انها‬ ‫نامه نگاری داش��تیم و از انها درخواس��ت کردیم که برای‬ ‫انج��ام این کار اجازه بگیرن��د ولی حتی جوابی به نامه ما‬ ‫ندادند و پاسخگو نبودند‪.‬‬ ‫نظربلن��د درباره ایده برخی افراد مبنی بر از دس��ترس‬ ‫خارج کردن اطالعات س��ایت خان��ه کتاب گفت‪ :‬این کار‬ ‫امکان پذیر نیس��ت که اطالعات را به خاطر عده محدودی‬ ‫از دس��ترس همه خارج کنی��م بلکه در این زمینه باید به‬ ‫نتیجه ای رسید‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هزار پوند برای سکه ای با‬ ‫تصویر شخصیت کارتونی‬ ‫‹ ‹چه باید کرد‪...‬‬ ‫در این میان اقدام چنین ش��رکت هایی سوءاستفاده از‬ ‫بانک اطالعاتی موسسه ها و مجموعه هایی به شمار می اید‬ ‫ک��ه اطالعات خود را در فضای وب منتش��ر می کنند‪ .‬در‬ ‫پای��ان باید گفت به نظر می رس��د عرصه فروش اینترنتی‬ ‫کتاب و س��ازکار فع��االن در این ح��وزه نیازمند توجه و‬ ‫بازنگری جدی از س��وی مرکز توس��عه تجارت فرهنگی‬ ‫ب��ه عنوان نهادی که نم��اد اعتم��اد الکترونیکی را صادر‬ ‫می کن��د‪ ،‬اس��ت‪ .‬هرچند نم��اد اعتم��اد الکترونیک این‬ ‫س��ایت تا ‪ ۳‬اسفند س��ال جاری اعتبار دارد اما به دنبال‬ ‫ش��کایت های خصوصی که تاکنون از این سایت به دلیل‬ ‫خریداری کتاب از س��وی مش��تریان و ارائه نشدن کتاب‬ ‫از سوی سایت انجام ش��ده است‪ ،‬به نظر می رسد قوانین‬ ‫این نماد باید تغییراتی داش��ته باش��د‪ .‬همچنین اتحادیه‬ ‫ناش��ران و کتابفروش��ان تهران که متول��ی اصلی فعالیت‬ ‫ناشران‪ ،‬کتابفروشان و موزعان کتاب است‪ ،‬باید بر فعالیت‬ ‫دس��ت اندرکاران این حوزه به عنوان بخش��ی از بدنه خود‬ ‫نظارت بیشتر و بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫این روزها که بحث قاچاق کتاب به عنوان یکی از عوامل‬ ‫اسیب زا در صنعت نش��ر مانند موریانه به تن نحیف این‬ ‫صنعت افتاده است‪ ،‬به نظر می رسد که ساماندهی و ایجاد‬ ‫قوانین متقن و محکم می تواند دس��ت افراد س��ودجو را‬ ‫از بازار فروش کتاب ه��ای انالین کوتاه کند و این عرصه‬ ‫را ب��ه فضایی مطمئن و قابل اعتم��اد برای افراد حرفه ای‬ ‫تبدیل کند‪.‬‬ ‫باید‬ ‫شیوه نامه ای‬ ‫برای‬ ‫فروشگاه های‬ ‫انالین کتاب‬ ‫تدوین شود تا‬ ‫هر ناشری که‬ ‫از ارشاد مجوز‬ ‫دارد بتواند‬ ‫روی سایت خود‬ ‫تنها کتاب های‬ ‫انتشارات خود‬ ‫را بفروشد‪،‬‬ ‫نه اینکه‬ ‫همه کتا ب ها‬ ‫را بفروشد‬ ‫پخش کنندگان از امار رسمی فروش فیلم های روی پرده می گویند‬ ‫گیشه بهاری سینما‪ ،‬بی برنامه و ناامیدکننده‬ ‫س��ینمای ایران در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری با گردش مالی‬ ‫‪ ۱۱۴‬میلیاردی و اکران ‪ ۱۹‬فیلم س��ینمایی توانست نسبت به‬ ‫س��ال گذش��ته عایدی بیش��تری به این صنعت وارد کند ولی‬ ‫درعین ح��ال ب��ا توجه به ام��ار و اطالعات موج��ود مخاطبان‬ ‫بیش��تری را به س��ینما جذب نکرده اس��ت‪ .‬با ای��ن حال برای‬ ‫بررسی بیش��تر شرایط پشت سرگذاش��تن این فصل از سال با‬ ‫برخی از پخش کنندگان و تهیه کنندگان گفت وگو داشتیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پخش کنندگان س��ینمایی معتقدند‪ ،‬در‬ ‫گیشه بهاری امسال سینماها افزایش فروش داشتیم ودر عین‬ ‫حال که تعداد سینماها افزایش پیدا کرده اما تاثیری بر افزایش‬ ‫تعداد تماشاگر نداشته اس��ت‪ .‬البته در جهان راه های مختلفی‬ ‫برای ترغیب مردم به تماش��ای فیلم ها در سینما وجود دارد اما‬ ‫ن بلیت نیم بها است‪.‬‬ ‫تنها راهکارما ‬ ‫عل��ی س��رتیپی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت پخش فیلمی��ران در‬ ‫گفت وگویی با ایس��نا ب��ا بیان اینکه «به ط��ور کلی این ‪ ۳‬ماه‬ ‫شرایط خوبی داشته و به نس��بت موفق عمل کرده ایم» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به امار‪ ،‬شاهد افزایش فروش در این فصل بودیم‬ ‫و به لحاظ تماشاگر دستکم کاهش مخاطب را نداشتیم‪ .‬با این‬ ‫حال به لحاظ چینش اکران اش��تباه های زیادی رخ داد؛ به ویژه‬ ‫در ماه رمضان‪ .‬باید فیلم هایی اکران می ش��د که می توانس��ت‬ ‫گیش��ه را زنده نگ��ه دارد‪ .‬در عین حال ب��رای اکران عید فطر‬ ‫چندین فیلم خوب همزمان روی پرده رفتند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باید کارشناس��ی دقیقی در این زمینه انجام شود تا‬ ‫فیلم ها در ش��رایط بهتری به نمایش درایند و دورنمای بهتری‬ ‫را ببینیم‪ ،‬این در حالی اس��ت که اکنون پیش بینی خوبی برای‬ ‫ادامه سال نداریم‪ .‬امسال نسبت به سال گذشته تعدادی سالن‬ ‫س��ینمایی به مجموعه سینماهای کش��ور اضافه شده است اما‬ ‫با این وجود بر افزایش تماش��اگر تاثیر مثبتی نداش��ته اس��ت؛‬ ‫یعنی تعداد صندلی های مان باال رفته است اما تعداد تماشاگران‬ ‫افزایش پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫این تهیه کننده و پخش کننده سینمایی گفت‪ :‬باید در ابتدای‬ ‫س��ال به داشته های مان نگاه کنیم و حتی به این فکر کنیم که‬ ‫برای سال اینده تعداد س��ینماهای مان افزایش خواهد داشت‪،‬‬ ‫پس چگون��ه می خواهیم انه��ا را پر کنیم و خوراک مناس��ب‬ ‫برای شان تامین کنیم‪ .‬اصلی ترین دغدغه مان افزایش تماشاگر‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر این تعداد افزایش پیدا کند‪ ،‬فروش هم باال می رود‬ ‫و شرایط سینماها و سینماگران بهتر خواهد شد‪ .‬با این میزان‬ ‫فروشی که امسال شاهدش بودیم‪ ،‬با توجه به تورم و هزینه های‬ ‫س��الن و پخش رشد رضایت بخشی نداشته ایم‪ .‬اگر بخواهیم از‬ ‫نظر تماشاگر نیز مقایسه ای داشته باشیم‪ ،‬رشد قابل مالحظه ای‬ ‫اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکران امسال بسیار بی برنامه بود‬ ‫داریوش بابائیان‪ ،‬تهیه کننده و مدیرعامل موسس��ه فرهنگی‬ ‫هنری شکوفا فیلم درباره ارزیابی اش از گیشه بهار سینما بیان‬ ‫کرد‪ :‬اکران امس��ال بس��یار بی برنامه بود‪ .‬دلی��ل این اتفاق این‬ ‫اس��ت که تصمیم گیرنده اکران بای��د انجمن پخش کنندگان و‬ ‫س��ینماداران باشد‪ .‬این کار نه به تهیه کنندگان ارتباط دارد‪ ،‬نه‬ ‫به سازمان سینمایی و نه وزارت ارشاد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاس��فانه با انتخاب یک شورای صنفی که تنها‬ ‫یک پخش کننده در ان حض��ور دارد و نمی تواند رای ‪۵۰-۵۰‬‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬این ش��رایط به وجود امد و ‪ ۷‬فیلم در ایام نوروز‬ ‫اکران ش��دند که به غیر از «رحمان ‪ »۱۴۰۰‬و «متری شیش و‬ ‫نیم» دیگر فیلم ها سرنگون شدند‪ .‬بعد از این اتفاق نیز تعدادی‬ ‫فیلم ضعیف‪ ،‬کم فروش و کم بازیگر را در ماه رمضان روی پرده‬ ‫بردند که به طور کلی از س��ینمادار تا سرمایه گذار لطمه دیدند‬ ‫و دوباره همین تصمیم گیری نادرس��ت در اکران های عید فطر‬ ‫تکرار شد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده گفت‪ :‬فیلم «دختر شیطان» یا فیلم «نبات»‬ ‫س��رمایه گذار ش��خصی دارند و درست نیس��ت که نابود شوند‪.‬‬ ‫چ��را چنین فیلم های��ی در کن��ار «تگزاس»‪« ،‬سرخ پوس��ت»‬ ‫یا «ش��بی که ماه کامل ش��د» قرار می گیرند و له می ش��وند؟‬ ‫امروز لطمه زدن به فیلم ها و ادم ها کار بسیار راحتی است زیرا‬ ‫برنامه ریزی درستی وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��عید خانی‪ ،‬مدی��ر پخش خانه فیلم درب��اره ارزیابی اش از‬ ‫گیش��ه بهار با بیان اینکه اکران عید به دلیل انکه شروع فصل‬ ‫جدید س��ینمای ایران اس��ت‪ ،‬شرایط خوبی داش��ت‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬مشکل اساس��ی انجا بود که ‪ ۷‬فیلم پرمخاطب همزمان‬ ‫روی پ��رده رفت‪ .‬این اتف��اق به چند دلیل برای س��ینما مضر‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه می توانستیم فیلم غالمرضا تختی را در‬ ‫شرایط بهتری اکران کنیم تا این اثر بین فیلم های دیگر نسوزد‪.‬‬ ‫اتفاق بعدی از اکران‪ ،‬برداشته شدن فیلم «رحمان ‪ »۱۴۰۰‬بود‬ ‫ک��ه ناخوداگاه حال بدی برای مخاطبان س��ینما ایجاد کرد‪ .‬از‬ ‫طرفی نبود برنامه ریزی برای اکران دوم س��ینماها که با شروع‬ ‫ماه رمضان همزمان شد‪ ،‬باعث افت فروش بسیاری شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با اکران عید فطر توانس��تیم مق��داری این ضرر را‬ ‫جبران کنیم و ش��اهد تنوع خوبی ازنظر موضوعی باش��یم‪ .‬در‬ ‫مجموع از نظر فروش فصل خوبی را پشت س��ر گذاش��تیم اما‬ ‫می توانس��تیم با ی��ک برنامه ریزی دقیق تر دس��تکم ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫عاشیق حیدر محمودی‬ ‫یک��ی از هنرمن��دان‬ ‫عرص��ه هنر عاش��یقی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫ ‪،‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫رواب��ط عمومی انجمن‬ ‫موس��یقی ایران اعالم‬ ‫کرد ای��ن هنرمند متول��د روس��تای نواباد از‬ ‫توابع شهرس��تان کبودراهنگ اس��تان همدان‬ ‫بود و هفتمین نس��ل از سلس��له یک خانواده‬ ‫عاشیق پرور به شمار می امد‪.‬پدر ایشان «عاشیق‬ ‫موال» نام داش��ت که حدود ‪ ۵۰‬س��ال عاشیق‬ ‫بود‪ .‬پدربزرگش «عاش��یق حسین» نام داشت‬ ‫و جدش «عاش��یق محمود انصاری» که حدود‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال عاشیق بود‪ .‬عاشیق حیدر محمودی‬ ‫هنر عاشیقی را از ‪۱۸‬سالگی اغاز کرد و نزدیک‬ ‫به ‪ ۷۵‬س��ال مانند ستونی استوار هنر عاشیقی‬ ‫را در استان همدان و نواحی مرکزی ایران زنده‬ ‫و پویا نگه داشت‪.‬‬ ‫افزایش فروش داش��ته باش��یم‪ .‬ضمن اینکه تنها علت افزایش‬ ‫فروش��ی که امس��ال ش��اهد ان بودیم‪ ،‬باالرفت��ن بهای بلیت‬ ‫سینماها بوده است‪.‬‬ ‫این پخش کننده در ادامه عنوان کرد‪ :‬وقتی ‪ ۷‬فیلم ضعیف یا‬ ‫‪ ۷‬فیلم قوی همزمان اکران شوند‪ ،‬نشان دهنده نبود برنامه ریزی‬ ‫دقیق و درست است‪ .‬در کشورهای دیگر راه های مختلفی برای‬ ‫ترغیب مردم به تماش��ای فیلم ها در س��ینما دارند اما ما تنها‬ ‫ن بلیت نیم بها اس��ت‪ .‬ما می توانیم بر اس��اس ضریب‬ ‫راهکارما ‬ ‫اش��غال بلیت ها را درجه بندی کنیم‪ .‬ما با این ش��یوه هایی که‬ ‫داش��ته ایم تنها می توانی��م همین مخاطبی که هس��ت را نگه‬ ‫داریم و افت نداش��ته باشیم وگرنه باعث جذب مخاطب جدید‬ ‫نخواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹همین ثابت ماندن تعداد مخاطبان اتفاق خوبی‬ ‫است‬ ‫امیرحسین حیدری‪ ،‬مدیر پخش نمایش گستران با اشاره به‬ ‫اینک��ه فصل خوب��ی چه به لحاظ تعداد مخاطب و چه گیش��ه‬ ‫داش��ته ایم اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه تنوع موضوعی و تنوع ژانر‬ ‫خوبی داش��تیم و فصل پررونقی را پشت س��ر گذاشتیم‪ .‬اکنون‬ ‫نگران��ی ما از ‪۶‬ماه دوم س��ال اس��ت که فیلم ه��ای پرمخاطب‬ ‫به نس��بت ‪ ۶‬ماه نخس��ت کمتر اس��ت و همه تالش کردند که‬ ‫فیلم های ش��ان را در ‪ ۶‬ماه نخست نمایش دهند‪ .‬البته تعدادی‬ ‫از فیلم هایی که در جش��نواره فجر حضور داشتند هنوز اکران‬ ‫نشده اند و امیدوارم انها بتوانند در این ماه ها روی پرده بروند‪.‬‬ ‫وی درباره ش��رایط جذب مخاطب در سینماها گفت‪ :‬همین‬ ‫ثاب��ت ماندن تع��داد مخاطبان ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی حاکم بر جامع��ه اتفاق خوبی اس��ت و همین که‬ ‫توانس��تیم انها را حفظ کنیم‪ ،‬نش��ان می ده��د عملکردمان تا‬ ‫حدودی درست بوده است‪ .‬نکته دیگر اینکه اضافه شدن تعداد‬ ‫سالن ها ه م می تواند اس��تاندارد ها را باالتر ببرد و باعث رقابت‬ ‫بیشتری بین سالن داران و فیلمسازان شود‪.‬‬ ‫یک سکه ‪ ۵۰‬پنسی‬ ‫که تصویر ش��خصیت‬ ‫داس��تانی «خ��رس‬ ‫پدینگتون » روی ان‬ ‫نقش بس��ته اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ه ن��رخ ه��زار پوند‬ ‫فروخته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا و به نقل از اکس��پرس‪،‬‬ ‫یکی از وب سایت ها که به مکانی برای فروش‬ ‫اشیای عجیب و غریب بدل شده است‪ ،‬اخیرا‬ ‫سکه ای ‪ ۵۰‬پنس��ی را عرضه کرده که تصویر‬ ‫ن روی ان نقش بس��ته است‪.‬‬ ‫خرس پدینگتو ‬ ‫این سکه به نرخ هزار پوند فروخته شد‪ .‬سکه‬ ‫خرس پدینگتون یکی از مجموعه اثاری است‬ ‫که به مناس��بت شصتمین س��الروز نخستین‬ ‫ماجراجویی این خرس محبوب س��اخته شد‪.‬‬ ‫ای��ن س��که‪ ،‬خ��رس پدینگت��ون را در حالی‬ ‫که روی چمدان��ش در ایس��تگاه مترو لندن‬ ‫نشسته است‪ ،‬به تصویر می کشد‪ .‬همین سکه‬ ‫در س��ایت دیگری تنها ب��ا پرداخت ‪ ۱۰‬پوند‬ ‫قابل خریداری بوده است‪ .‬پس از فروش این‬ ‫ن نیز در‬ ‫اثر دیگر س��که های مش��ابه پدینگتو ‬ ‫س��ایت های مختلف به نرخ ‪ ۳۵۰۰‬پوند برای‬ ‫فروش گذاشته شدند‪.‬‬ ‫مارتل‬ ‫رئیس داوران ونیز شد‬ ‫مارت��ل ‪۵۲‬س��اله یک��ی از معروف تری��ن‬ ‫فیلمس��ازان مول��ف ارژانتین��ی در س��طح‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش هنرانالی��ن‪ ،‬لوکرس��یا مارت��ل‬ ‫کارگ��ردان ارژانتین��ی به عنوان رئی��س داوران‬ ‫بخش مسابقه بین الملل هفتاد و ششمین دوره‬ ‫جش��نواره فیلم ونیز انتخاب شد که مرداد سال‬ ‫جاری برگزار می ش��ود‪ .‬البرتو باربرا مدیر هنری‬ ‫جش��نواره ونی��ز از مارتل به عن��وان «مهم ترین‬ ‫کارگ��ردان زن امریکای التین و یکی از بهترین‬ ‫کارگردان��ان زن دنی��ا» یاد کرد و اف��زود او در‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬س��ال تنها با ‪ ۴‬فیلم بلند داس��تانی‬ ‫و چند فیلم کوتاه به این جایگاه رس��یده است‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم ونیز که قدیمی ترین جش��نواره‬ ‫س��ینمایی جهان اس��ت‪ ،‬در س��ال های گذشته‬ ‫به ویترین��ی برای نمایش فیلم ه��ای مطرح در‬ ‫فص��ل جایزه های س��ینمایی در هالیوود تبدیل‬ ‫ش��ده است‪ .‬سام مندس‪ ،‬انت بنینگ و گی یرمو‬ ‫دل تورو از داوران بخش مس��ابقه بین الملل این‬ ‫جشنواره در سال های گذشته بودند‪.‬‬ ‫بلیت فروشی نمایش‬ ‫«مادر» متوقف شد‬ ‫بلیت فروشی نمایش مادر به کارگردانی علی‬ ‫احمدی در سایت ایران نمایش متوقف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ف��روش بلیت نمایش مادر‬ ‫نوش��ته فلوریان زلر با طراح��ی و کارگردانی‬ ‫عل��ی احمدی ب��ه ترجمه تین��وش نظم جو و‬ ‫تهیه کنندگی خسرو احمدی که از ‪۳۱‬خرداد‬ ‫در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته بود‪،‬‬ ‫از روی سایت ایران نمایش حذف شد‪ .‬بنابراین‬ ‫گزارش اجرای نمایش از سوی شورای نظارت‬ ‫ب��دون هیچ توضیحی متوقف و تهیه کننده به‬ ‫دادس��را احضار شده است‪ .‬به گفته این منبع‪،‬‬ ‫نمایش یادشده تیزر ندارد و به نظر نمی رسد‬ ‫مش��کلی از نظر حجاب برای بازیگران وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬پژمان جمشیدی‪ ،‬رویا میرعلمی‬ ‫و س��هیل مس��تجابیان در این نمایش ایفای‬ ‫نقش می کردند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫یک هنرمند عاشیق‬ ‫درگذشت‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 5‬تیر ‪ 22 - 1398‬شوال ‪ 26 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1317‬پیاپی ‪2635‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫در جلسه نقد و بررسی «دغدغه ایران» مطرح شد‪:‬‬ ‫مردم را هم نقد کنید‬ ‫بر گفت وگو با مردم را بس��یار می پس��ندم؛ گفت وگوی‬ ‫عالمان��ه‪ ،‬با ارامش و طمانین��ه و بدون اتهام زنی‪ .‬فضایی‬ ‫که ادمی بس��یار دلتنگ ان است که بنشیند و با دیگران‬ ‫حرف بزند؛ بدون اینکه فضا جلف ش��ود یا دو س��ر طیف‬ ‫ب��ه هم فحش بدهی��م‪ ،‬صمیمی باش��یم و در عین حال‬ ‫ج��دی‪ .‬مجتبی لش��کربلوکی‪ ،‬منتقد دیگ��ر برنامه نقد‬ ‫ب��ود که درباره ن��کات مثبت کتاب عنوان ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫ویژگی های ش��خصیت محمد فاضلی نوشتن در جامعه‬ ‫شنیداری ماست‪.‬‬ ‫برخالف افرادی که سخن هایی را بیان می کنند؛ بدون‬ ‫ایده پ��ردازی و ثب��ت انها‪ .‬مولف در این کت��اب‪ ،‬اگاهانه‬ ‫یا نااگاهانه لبه تیز نقد را بیش��تر به س��مت مس��ئوالن و‬ ‫مدیران گرفته اس��ت‪ .‬اگر در نظر بگیریم یک میلیون نفر‬ ‫در دم و دس��تگاه دولت حضور دارن��د‪ ،‬انگار ‪ ۷۹‬میلیون‬ ‫نف��ر مردم ایران‪ ،‬بس��یار ادم های خوبی هس��تند و یک‬ ‫میلی��ون در دولت حضور دارند که جالس��ان گردگوی و‬ ‫پوپولیس��ت هس��تند؛ بنابراین تیغ تیز نقد مولف بیشتر‬ ‫بر چهره مدیران و نظام اجرایی کش��یده شده تا بر چهره‬ ‫مردم‪ .‬محمد فاضلی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و نویس��نده‪ ،‬به‬ ‫تاریخچه ای از روند تالیف این کتاب اشاره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬سپیده دم و صبح زود ‪ -‬خاموش و بی صدا ‪ -‬وجه حاضر‬ ‫‪ -2‬نهال کوچک برنج اماده کش��ت ‪ -‬نقاش بلنداوازه هلندی در قرن ‪19‬میالدی با‬ ‫اثاری چون گل های افتابگردان و سیب زمینی خوران‬ ‫‪ -3‬ناتوان از درک حقیقت ‪ -‬در خاک پنهان کردن ‪ -‬چهارپایان‬ ‫‪ -4‬نغمه و اواز ‪ -‬هوای دارای تحرک ‪ -‬باالپوش بلند قدیمی‬ ‫‪ -5‬باالی انگلیسی ‪ -‬بیماری کوررنگی ‪ -‬ضربه و اسیب‬ ‫‪ -6‬بسیار کوچک ‪ -‬گوسفند شاخدار‬ ‫‪ -7‬عالی مرتبه ‪ -‬سیاره مشتری‬ ‫‪ -8‬واحدی برای مس��احت ‪ -‬س��یاهدانه معطر ‪ -‬کاالی نو و باز نش��ده درون کارتن‬ ‫ اندک‬‫‪ -9‬روشنایی شب های سراینده ‪ -‬بیش از حد معمول‬ ‫‪ -10‬سوره ای در قران کریم ‪ -‬خاندان‬ ‫‪ -11‬دختر کرد زبان ها ‪ -‬اختالل بینایی ‪ -‬سومین نت موسیقی‬ ‫‪ -12‬اشوبگر تروا ‪ -‬جای بی هوا ‪ -‬بنیان گذار‬ ‫‪ -13‬کوچه مسدود ‪ -‬فتنه و اشوب ‪ -‬گاز بی رنگ و اتش زا‬ ‫‪ -14‬بزرگ نمایی تصویر ‪ -‬ناپدری‬ ‫‪ -15‬ستیزه جو ‪ -‬هجران ‪ -‬اسلحه کمری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫س س‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫م‬ ‫‪10‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بازخوانی ‪ ۲‬ترور در تلویزیون‬ ‫گروه سیاس��ی شبکه ‪ 4‬س��یما ‪ 2‬مستند‬ ‫«تکیه بر س��رو» و «از بهش��تی تا بهشت» را‬ ‫روی انتن می برد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫گروه‬ ‫سیاس��ی ش��بکه ‪ 4‬در استانه س��الروز ترور‬ ‫نافرجام ایت اهلل خامنه ای در ‪ 6‬تیر و شهادت‬ ‫ایت اهلل س��ید محم��د بهش��تی و ‪ ۷۲‬تن از‬ ‫یارانش در ‪ ۷‬تیر ‪2 ،۱۳۶۰‬مستند تلویزیونی‬ ‫تهیه و تولید کرده است‪ .‬مستند «تکیه بر سرو» که ‪ 5‬تیر ساعت ‪۱۷:۱۵‬‬ ‫پخش می شود‪ ،‬روایت شاهدان عینی از ترور ایت اهلل خامنه ای در ‪ 6‬تیر‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬را به تصویر کش��یده اس��ت‪ .‬در مستند «از بهشتی تا بهشت» که‬ ‫پنجشنبه‪ ،‬ساعت ‪17:15‬پخش می شود واقعه شهادت ایت اهلل بهشتی‬ ‫و یاران شان روایت شده است‪ .‬سری دوم برنامه «مصیر» نیز به مناسبت‬ ‫سالروز شهادت ایت اهلل بهشتی از شنبه ‪ ،‬اول تیر تا جمعه‪7 ،‬تیر هر شب‬ ‫ساعت ‪ ۲۳‬از شبکه ‪ 4‬پخش می شود‪ .‬این برنامه به اتفاق های تیر ‪۱۳۶۰‬‬ ‫و ابعاد فکری کمترشناخته شده شهید بهشتی می پردازد‪.‬‬ ‫نقاشی خط های ‪ ۳‬نسل از هنرمندان‬ ‫در یک نمایشگاه‬ ‫در نخس��تین جمعه تابس��تان ‪ ۹۸‬نمایش��گاه «خ��ط ازاد» با هدف‬ ‫گ��رداوری مجموعه اثا ِر ‪ 3‬نس��ل از پیش��گامان عرصه نقاش��ی خط تا‬ ‫هنرمندان جریان س��از افتتاح می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬هنرمندان‬ ‫این نمایش��گاه همگی از استادان خوش��نویس و جوانان مستعد ‪ 3‬نسل‬ ‫گوناگون این حوزه هس��تند‪ .‬در بین هنرمندان نسل اول و پیشگام این‬ ‫نمایشگاه اثاری از حسین زنده رودی‪ ،‬رضا مافی‪ ،‬فرامرز پیالرام‪ ،‬محمد‬ ‫احصایی‪ ،‬جلیل رس��ولی‪ ،‬نصراهلل افج��ه ای و صادق تبریزی وجود دارد‪.‬‬ ‫هنرمندان صاحب س��بک‬ ‫در کن��ار اثار این هنرمندان‪ ،‬اثار نس��ل دوم‬ ‫ِ‬ ‫از جمل��ه محمود زن��ده رودی‪ ،‬حمید عجمی‪ ،‬عین الدی��ن صادق زاده‪،‬‬ ‫عنای��ت اهلل نظری نوری‪ ،‬رضا رینه ای‪ ،‬ص��ادق طهرانی و بهرام حنفی به‬ ‫نمایش گذاش��ته می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه عالوه بر اثار این هنرمندان‬ ‫بخش کوچکی برای اثار هنرمندان نسل اینده را نیز در خود دارد‪.‬‬ ‫«جورج کلونی» یک داستان‬ ‫اخرالزمانی را فیلم می کند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪172‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪171‬‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ط‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گ ش‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬عمده فروش کاالی خاص ‪ -‬حاضر بودن نظامی‬ ‫‪ -2‬مقدس و روشن ضمیر ‪ -‬از امراض دندانی ‪ -‬با سر انگشت ضربه زدن‬ ‫‪ -3‬ماه سوم میالدی ‪ -‬به دنیا اوردن ‪ -‬کالبد ‪ -‬مبارزه‬ ‫‪ -4‬رنج و محنت ‪ -‬مرکز مذهب الما ‪ -‬پسوندی برای شباهت‬ ‫‪ -5‬صاحبان خرد‪ -‬مزه دهان سوز‬ ‫‪ -6‬لقب مردان اس��پانیایی ‪ -‬تپیدنی در س��ینه ‪ -‬فرمانده بدن ‪ -‬عدد به‬ ‫هم زن‬ ‫‪ -7‬باالنشین بدن ‪ -‬اولی تقویت امواج صوتی و دومی مساوی عامیانه‬ ‫‪ -8‬کشتی سنتی غول های ژاپنی ‪ -‬ممیزی و کنترل‬ ‫‪ -9‬مخلوق فراموشکار ‪ -‬جام معروف جهان بین‬ ‫‪ -10‬پرس��ید کجاس��ت ‪ -‬روز س��پری ش��ده‪ -‬گری��ز غری��زی ‪ -‬صدای‬ ‫ناله کنندگان‬ ‫‪ -11‬توان و تحمل ‪ -‬کتابی از میخائیل گارشین‪ ،‬نویسنده روسی‬ ‫‪ -12‬بزرگ ترین رقم ‪ -‬لقب موروثی اشرافی در اروپا ‪ -‬یکی بی صدا‬ ‫‪ -13‬نقش و تصویر ‪ -‬راه انحرافی ‪ -‬ساقه بی سروته ‪ -‬خوی و رفتار‬ ‫‪ -14‬شجاع و نترس ‪ -‬کسری معادل نصف ‪ -‬رسوب اب رودخانه‬ ‫‪ -15‬اعتقاد و اظهار عقیده قاطع و متعصبانه ‪ -‬راه نزدیک تر شدن به مقصد‬ ‫مستند «مجموعه رگ های ابی زمین» اثر جدید هادی افریده است‬ ‫ک��ه به تمدن اب های زیرزمینی ایران می پردازد‪ .‬به گزارش ایس��نا این‬ ‫مستندس��از درباره این مس��تند گفت‪ :‬مس��تند مجموعه رگ های ابی‬ ‫زمین به ‪ 5‬قنات ایران می پردازد‪ .‬هر کدام از این ‪ 5‬قنات به دلیل شرایط‬ ‫خ��اص اقلیمی ایران و ویژگی های معماری و تاریخی در یونس��کو ثبت‬ ‫جهانی ش��ده اند‪ .‬به گفته او این مستند با معرفی این ‪ 5‬قنات اشاره ای به‬ ‫تمدن اب های زیرزمینی ایران‪ ،‬مهندس��ی پیچیده و ساخت قنات ها در‬ ‫ایران دارد‪ .‬این مستندساز ادامه داد‪ :‬این قنات ها در استان های اصفهان‬ ‫و ی��زد هس��تند‪ .‬در یزد ‪ 2‬قنات بزرگ «زاچ» و «حس��ن اباد مش��یر» و‬ ‫در اصفه��ان ‪ 3‬قنات «مزداباد»‪« ،‬وزوان» و قنات دوطبقه «اردس��تان‬ ‫مون» مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬همانطور که اشاره کردم دلیل انتخاب‬ ‫این قنات ها ویژگی های س��اختاری‪ ،‬زمین شناس��ی‪ ،‬اقلیمی و تاریخی‬ ‫انهاس��ت‪ .‬کارگردان مس��تند «باش��گاه حیوانات» درباره شیوه تولید‬ ‫مجموعه رگ های ابی زمین توضیح داد‪ :‬تولید این مستند حدود ‪ 2‬سال‬ ‫زمان برد و بخش عمده فیلمبرداری ان اواخر تابس��تان گذشته به پایان‬ ‫رس��ید و از تابستان سال گذشته تا بهار امس��ال در مرحله صداگذاری‪،‬‬ ‫تدوی��ن‪ ،‬مراحل فن��ی و اصالح رنگ و ن��ور بود‪ .‬او در پای��ان افزود‪ :‬این‬ ‫مجموع��ه درحال حاضر اماده اس��ت و ب��ه زودی برنامه ریزی پخش ان‬ ‫انجام و اعالم می شود‪.‬‬ ‫«ج��ورج کلونی» قرار اس��ت اقتباس��ی‬ ‫س��ینمایی از رمان «صبح بخیر‪ ،‬نیمه شب»‬ ‫را برای کمپان��ی «نتفلیکس» کارگردانی و‬ ‫یکی از نقش های اصلی ان را ایفا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از ورایتی‪ ،‬این‬ ‫فیلم براس��اس رمان صبح بخیر‪ ،‬نیمه ش��ب‬ ‫نوشته «لیلی بروکس دالتون» به عنوان یکی‬ ‫از بهترین کتاب های س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با فیلمنامه ای از «مارک ال اسمیت»‬ ‫ساخته می شود‪.‬‬ ‫کلونی در کنار «گرنت هس�لا» تهیه کنندگان این فیلم هستند و قرار‬ ‫اس��ت مراحل فیلمبرداری این فیلم که هن��وز عنوانی برای ان انتخاب‬ ‫نشده از مهر سال جاری (اکتبر) اغاز شود‪.‬‬ ‫شب «محمدحسین پاپلی یزدی» برگزار شد‬ ‫متفکری که در زمان خودش درک نشد‬ ‫شب محمدحس��ین پاپلی یزدی با همکاری‬ ‫مجله بخارا در خانه اندیشمندان علوم انسانی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫مهدی محس��نیان راد‬ ‫در ای��ن ایین اصلی تری��ن ویژگی پاپلی یزدی‬ ‫را دغدغه توس��عه مدرن ایران دانست و گفت‪:‬‬ ‫«ارتباط با خود» علم جدیدی اس��ت که نخس��تین کتاب در این زمینه سال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫به چاپ رسیده است‪ .‬درددل های پاپلی یزدی درباره وضع دانشگاهی و علمی ایران‪،‬‬ ‫مصداق این «ارتباط با خود» به ش��مار می اید‪ .‬دردا که سخنان وی در زمان خودش‬ ‫درک نش��د‪ .‬هیچ کس س��خنان او را نش��نید و م��ا امروزه در رویاروی��ی با این وضع‬ ‫حمام» را نوشت و سخنانش‬ ‫دانشگاهی هستیم‪ .‬اما او بیکار ننشست و کتاب «شازده ّ‬ ‫را با مردم درمیان گذاشت‪ .‬دانشگاه فردوسی مشهد او را تحمل نکرد و او بازنشسته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدرضا حافظ نیا نیز با اش��اره به شخصیت علمی و جدی «پاپلی یزدی» عنوان‬ ‫کرد‪ :‬او ویژگی های زیادی دارد؛ اینکه در رشته جغرافیای انسانی از استادان برجسته‬ ‫ایران است‪ .‬در دهه ‪ 60‬وقتی از ُسوربن فرانسه به ایران امد‪ ،‬سعی کرد تحولی در علم‬ ‫جغرافیای ایران ایجاد کند‪ .‬او در برگزاری کنگره های علمی و ایجاد مجله تخصصی‬ ‫و علمی «تحقیقات جغرافیایی»‪ ،‬برنامه ریزی اموزش��ی جغرافیا و نقد ناهنجاری های‬ ‫اکادمیک در علم جغرافیا بسیار پویا بوده و اندیشه های جدیدی را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫من در دوره تحصیالت تکمیلی‪ ،‬متوجه شدم طرح این مسائل حساسیت هایی ایجاد‬ ‫می کند و جامعه علمی به ایده های نو مطرح شده ازسوی وی اقبال نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫نعم��ت اهلل فاضلی نیز در بخش دیگ��ری از این ایین با بیان اینکه پاپلی یزدی مرد‬ ‫یگانه دانش��گاه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این لحظه حساس تاریخ‪ ،‬دانش��گاه چه می تواند از‬ ‫او بیاموزد؟ اس��تادان دانش��گاه از او چه می توانند بیاموزند؟ او اندیش��مند منتقدی‬ ‫اس��ت‪ .‬او نان به ن��رخ روز نمی خورد و ایران را دوس��ت دارد‪ .‬ان هم در زمانه ای که‬ ‫دوس��ت داشتن ایران جرم است‪ ،‬دیدم او خیلی چیزها دارد‪ .‬اینکه او استاد دانشگاه‬ ‫است‪ ،‬خیلی ها استادند‪ .‬اینکه نویسنده است‪ ،‬امتیاز اصلی او نیست‪ .‬اینکه از ُسوربن‬ ‫فارغ التحصیل می ش��ود‪ ،‬امتیاز اصلی او نیست‪ .‬خیلی ها این ویژگی ها را دارند‪ .‬اینکه‬ ‫پاپلی یزدی در ایران زندگی می کند‪ ،‬خیلی ها چنین هستند و جالی وطن نکرده اند‪.‬‬ ‫اینکه کتاب های درسی و غیردرسی و شاگردان زیادی دارد‪ ،‬خیلی ها دارند‪ .‬اما انچه‬ ‫ویژگی بارز اوس��ت‪ ،‬منش وجودی اوس��ت‪ .‬ان «هس��تی» که او در زندگی خودش‬ ‫خلق کرده اس��ت‪ .‬ان منش پاپلی یزدی‪ ،‬منش استاد‪ ،‬نویسنده‪ ،‬جغرافیدان و انسان‬ ‫دانشگاهی که دارد خالقانه کنشگری می کند؛ او کنشگر مرزی است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر س��خنرانان این ایین محمود ام��وزگار بود‪ .‬او در بحث خود کوش��ید تا‬ ‫نکته ای را درباره کتاب «ش��اه عباس و پین��ه دوز» پاپلی مطرح کند و در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬این کتاب درسنامه سیاسی و تاریخی است‪ .‬نثر وی جاذبه های گوناگونی دارد‪.‬‬ ‫پاپلی عاش��ق این کش��ور است و اثارش نشان می دهد که چقدر عالقه مند به توسعه‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫پاپلی یزدی در بخش پایانی این ایین در س��خنانی گفت‪ :‬شاگرد بهترین استادان‬ ‫س��وربن بوده ام اما استادان واقعی من‪ ،‬چوپان های سرکوه ها و روستایی ها و مقنی ها‬ ‫هس��تند‪ .‬حرف ما این است که تا دانش بومی را نشناسیم به جایی نمی رسیم‪ .‬برای‬ ‫من مهم نیس��ت قنات قصبه را ‪ 700‬سال می کندند‪ ،‬برای من مهم است که چگونه‬ ‫مشارکت مردمی ان را احیا کرده است‪ .‬ما این روزها در شرکت تعاونی کشاورزی به‬ ‫مهندس��ان وام می دهیم اما حدود ‪ ۷۴‬درصد انها منحل ش��ده اند و فقط چند درصد‬ ‫فعال هس��تند و بقیه در حال منازعه هس��تند! او ادامه داد‪ :‬ما رسم زندگی کردن با‬ ‫یکدیگ��ر را فراموش کرده ایم‪ .‬ما زندگی مس��المت امیز را از یاد برده ایم‪ .‬پاپلی یزدی‬ ‫درباره چاپ کتاب «ش��اه عباس و پینه دوز» نیز توضیحاتی داد و گفت‪ :‬بر عنوان ان‬ ‫ایراد گرفتند‪ .‬ما هم بعد از گذش��ت چند ماه عنوانش را به «پینه دوز و ش��اه عباس»‬ ‫تغیی��ر دادی��م! و مجوز گرفتیم‪ ،‬به همین دلیل تعداد چاپ ان دقیق نیس��ت‪ .‬پاپلی‬ ‫یزدی در بخش پایانی س��خنانش انتقادهایی را به نظام دانشگاهی و اموزشی کشور‬ ‫برای پایان نامه و کتاب های تقلبی و جعلی وارد کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نشس��ت نق��د و بررس��ی کت��اب «دغدغه ای��ران» با‬ ‫حضور مس��عود عالمی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی‪ ،‬عباس کاظمی عضو هیات علمی پژوهشکده‬ ‫مطالع��ات فرهنگ��ی و اجتماع��ی وزارت علوم‪ ،‬مجتبی‬ ‫لش��کربلوکی دکترای مدیریت اس��تراتژیک و مش��اور‬ ‫پیش��ین وزی��ر اقتصاد‪ ،‬امی��ر ناظمی و محم��د فاضلی‬ ‫دوش��نبه‪3 ،‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬در تاالر شهید اوینی پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫در ابتدای این نشس��ت عباس کاظم��ی با انتقاد از چهره‬ ‫یاس ال��ودی که محم��د فاضلی در «دغدغ��ه ایران» از‬ ‫کش��ور ترس��یم کرده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این کتاب چهره ای‬ ‫ک��ه از جامعه توصیف می ش��ود‪ ،‬گویی ک��ه اگر جامعه‬ ‫بخواهد درس��ت ش��ود‪ ،‬کار دشواری اس��ت و باید تنها‬ ‫کسانی جلو بروند که ش��ربت شهادت را نوشیده باشند؛‬ ‫یعن��ی تا ته قضیه می خواهند بروند اما ما که می خواهیم‬ ‫زندگی کنیم‪ ،‬اینجا‪ ،‬جای ما نیس��ت! گرچه نمی خواهم‬ ‫بگوی��م کتاب فقط حس یاس ب��ه خواننده می دهد‪ ،‬زیرا‬ ‫سرش��ار از عناصر امیدبخش است که به ما می گوید باید‬ ‫امیدوار باش��یم و برای س��اختن جامعه بهتر کار کنیم و‬ ‫حت��ی در چند مطلب درباره امید بحث ش��ده‪ ،‬اما فضای‬ ‫یاس ال��ودی که مول��ف از بحران های مضاعف ترس��یم‬ ‫کرده‪ ،‬همایندی های این بحران ها که در جامعه س��ریز‬ ‫ش��دند‪ ،‬جامعه را به وضعیتی رساندند که حاال باید واقعا‬ ‫کاری کرد‪ .‬مس��عود عالمی در ادامه جلسه نقد «دغدغه‬ ‫ایران» با اشاره به مزیت اصرار مولف به گفت وگو با مردم‬ ‫گفت‪ :‬قلم محمد فاضلی بس��یار دوست داشتنی است و‬ ‫وقتی مخاطب کتاب را باز و ش��روع به خواندن می کند تا‬ ‫اینکه احس��اس کند وقت زیادی گذشته و کتاب را کنار‬ ‫بگذارد‪ .‬از س��وی دیگر به لحاظ محتوای��ی اصرار مولف‬ ‫پیش��نهاد یکی از دانشجویان در سال ‪ ۹۴‬کانال تلگرامی‬ ‫ایجاد کردم‪ 6 ،‬ماه نخس��ت چیزی در ان نمی نوشتم‪ ،‬اما‬ ‫در ‪ 6‬م��اه بعد تصمیم گرفتم مطالبی بنویس��م‪ .‬در ابتدا‬ ‫قصدی برای چاپ کتاب از مجموعه این نوشته ها وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬اوایل س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۳۰۰‬یادداش��ت در‬ ‫کانال وجود داشت که باید از لحاظ نظام نظری و انسجام‬ ‫ارزیابی می شد؛ از این رو یادداشت ها را برای طبقه بندی‬ ‫به دوس��تی س��پردم‪ .‬در ادامه در خرداد ‪ ۱۳۹۷‬شروع به‬ ‫نوش��تن مقدمه برای این مجموعه ک��ردم که حدود ‪۶۰‬‬ ‫صفحه ش��د‪ ،‬در ابان ‪ ۹۷‬نیز یادداشت ها را به ناشر برای‬ ‫چاپ سپردم‪.‬‬ ‫ن کتاب س��عی شده مکانیس��م ارتباط با مردم‬ ‫در مت ‬ ‫دنبال شود‪ .‬در این کتاب تالش کرده ام جامعه شناسی را‬ ‫بین توده ها و همزمان بین سیاست گذاران ببرم‪ .‬به نوعی‬ ‫ای��ن کتاب عینیت مفهوم کنش��گران مرزی اس��ت که‬ ‫دوس��ت گرامی (مقصود) فراستخواه مطرح کرده است‪.‬‬ ‫کنشگران مرزی کس��انی اند که یک پا در دانشگاه و یک‬ ‫پا در عرصه سیاس��ت و جامعه دارند‪ .‬تجربه این کتاب از‬ ‫جنس کنش��گری مرزی است‪ .‬فاضلی در پایان در پاسخ‬ ‫ب��ه این نقد که زبان کتاب را غیرتخصصی می داند گفت‪:‬‬ ‫این نخس��تین کتاب من اس��ت که در ان در حال سخن‬ ‫گفتن با عموم مردم هستم‪.‬‬ ‫ماک��س وبر (جامعه ش��ناس المانی) یک س��خنرانی‬ ‫مش��هور به نام علم به مثابه حرف��ه دارد که در انجا اتفاقا‬ ‫داده واقعی مشخصی برای سخنانش ندارد‪ .‬معتقدم باید‬ ‫اجازه دهیم ادم ها بتوانند در جایی از زندگی روزمره شان‬ ‫فرضیه ارائه و استخراج و در عین حال با جامعه گفت وگو‬ ‫کنند‪ .‬کتاب دغدغه ایران نوعی ادای دین به مردم ایران‬ ‫در قبال خدماتی است که من به نوبه خود از انها گرفته ام‪.‬‬ ‫هادی افریده تمدن اب های‬ ‫زیرزمینی ایران را مستند کرد‬ ‫عل�ی نعیمی ‪ /‬منتقد‪ :‬واقعه تل��خ هفتم تیر ‪۱۳۶۰‬‬ ‫انقدر ابعاد گس��ترده و غیرقابل ب��اور دارد که هنوز هم‬ ‫می توان از میان حرف های ش��اهدان و افرادی که در ان‬ ‫حوالی زیس��ت می کردند‪ ،‬به نتایجی عجیب رسید‪ .‬چه‬ ‫کس��ی فکرش را می کرد یک گروه��ک منحرف بتواند‬ ‫تا جایی نف��وذ کند که به راحت��ی در معتبرترین حزب‬ ‫سیاس��ی بعد از انقالب و جلسه ش��ورای مرکزی حزب‬ ‫حضور یابد و ‪ ۷۲‬نفر از افراد دلس��وز این جامعه را یکجا به ش��هادت برس��اند؟‬ ‫مستند «ترور سرچشمه» ساخته محمدحسین مهدویان یک روایت چندالیه از‬ ‫یک اتفاق تاریخی است‪ .‬مهدویان اگاهانه به سراغ سوژه ای رفته که پیش از ان‬ ‫در فیلم س��ینمایی ماجرای نیمروز نیز اش��اراتی به ان داشته و با شناخت کامل‬ ‫از فضای س��وژه و محوریت ان تالش کرده گره از معمای بزرگ ترور در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬باز کند‪ .‬ترور سرچشمه یک مستند روایی است که شخصیت اصلی ان را‬ ‫موقعیت و جغرافیای حادثه ش��کل می دهد و حاضران ان ماجرا براساس دیده ها‬ ‫و ش��نیده های خود ان را قضاوت می کنند؛ افرادی که هنوز هم زنده هس��تند و‬ ‫می توانند به درستی یا شکاف میان ان پاسخ بگویند‪ .‬فیلم بر محوریت شخصیت‬ ‫شهید بهشتی و حادثه تلخ هفتم تیر شکل می گیرد؛ اتفاقی که گرچه تا همین‬ ‫چند س��ال گذش��ته نکات تاریکی را در خود داش��ت‪ ،‬اما با کشته شدن یکی از‬ ‫مظنونان اصلی این ماجرا در هلند می توان ان را در ابعاد پلیسی و قضایی تمام‬ ‫ش��ده دانست؛ موضوعی که مهدویان بر ان تاکید دارد و با باز کردن پرونده های‬ ‫کهنه و خاک خورده قدیمی و شیوه روایتی که شبیه بازپرسی و بازجویی است‬ ‫سعی می کند به مخاطب این حس را منتقل کند که با یک اتفاق تاریخی روبه رو‬ ‫است که ابعاد و الیه های ان برای سازندگانش مشخص است‪.‬‬ ‫فیلم گرچه س��عی می کند به ش��ناخت دقیق ادم ها از دکتر بهش��تی و یاران‬ ‫شهیدش کمک کند اما لحن دوپاره داستان در ابتدا و میانه قصه باعث می شود‬ ‫در قسمت نخستین با روایتی از فاجعه هفتم تیر روبه رو باشیم و در قسمت بعد‬ ‫با ابعاد شخصیتی شهید بهشتی و یاران شهیدش اشنا شویم‪« .‬ترور سرچشمه»‬ ‫در میان چندین فیلم و مس��تندی که تا امروز از این واقعه ساخته شده‪ ،‬یکی از‬ ‫جامع ترین اثاری است که به طور مستقیم و بی پروا به تمامی ابعاد روز هفتم تیر‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬می پردازد‪ .‬فیلمساز حتی تالش می کند زاویه دید خود را به نقاطی از این‬ ‫ماجرا معطوف کند که تا پیش از ان مورد توجه نبوده است‪.‬‬ ‫مهدوی��ان حتی به ط��ور اگاهانه بازپرس و مس��ئوالن قضای��ی وقت که برای‬ ‫رسیدگی به این پرونده مامور شده بودند را در میز مقابل و در قامت پاسخ دهنده‬ ‫می گ��ذارد تا مخاط��ب باور کند پژوهش های ابتدایی س��اخت مس��تند همگی‬ ‫براس��اس یک منطق روایی درست پیش رفته اس��ت‪ .‬به نظر می رسد در سالروز‬ ‫ش��هادت ایت اهلل دکتر بهش��تی و ‪ ۷۲‬ت��ن از اعضای حزب جمهوری اس�لامی‬ ‫تماش��ای این مس��تند که در گروه س��ینمایی هنر و تجربه در حال اکران است‬ ‫خالی از لطف نباشد؛ مستندی که تالش کرده نور پروژکتور را روی نقاط تاریک‬ ‫تاریخ بیندازد؛ نقاطی که براساس ان می توان رد فاجعه هفتم تیر را از تهران تا‬ ‫امستردام کدگذاری کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫از تهران تا امستردام‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!