روزنامه رویداد امروز شماره 1186 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1186

روزنامه رویداد امروز شماره 1186

روزنامه رویداد امروز شماره 1186

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 09‬ربیع االول ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1186‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫صفحه اخر‬ ‫امروز‬ ‫‪08‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تاثیرگذاری‪ 65‬درصدیسینوفارم‬ ‫بر کاهش مرگ کرونایی‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اصفهان‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫مردم با فیبرنوری‬ ‫سرعت های چندگیگی‬ ‫راتجربه کنند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 24‬مــهر ماه‪1400‬‬ ‫‪41‬‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫وعده های‬ ‫خوش نفتی چگونه‬ ‫عملی می شوند؟‬ ‫‪ 100‬مصوبه دولت برای توسعه فارس‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد تجهیزات تحویل‬ ‫داده شده است‬ ‫گام اخر تکمیل بیمارستان‬ ‫‪ ۳۷۶‬تختخوابی ایالم‬ ‫استاندار جدیدبهرفعمشکالت‬ ‫ورزش‬ ‫عمده استان تاکید کرد‬ ‫‪6‬‬ ‫رویاد د اصفهان‬ ‫‪ 24‬مــهر ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1186‬‬ ‫یکصد مصوبه با حدود‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیاردتوماناعتباربرای‬ ‫گره گشاییازمسائلاستان‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫وزهای روشن‬ ‫هان چشمبهراه ر‬ ‫اصف‬ ‫تاکید کرد‬ ‫شنبه‬ ‫فارس و شتاب بخشی‬ ‫به طرح های اولویت دار و‬ ‫وطلب اصفهانی‬ ‫هزار دا‬ ‫رقابت بیش از ‪ 4‬وکالی قوه قضاییه‬ ‫در ازمون مرکز‬ ‫هدایتندیسمدیر‬ ‫ا‬ ‫ابفایاستاناصفهان‬ ‫کودکبهمدیرعامل‬ ‫حامی‬ ‫تقدیرشهردار‬ ‫پروژه هاینیمه تمام‬ ‫اختصاصیافت‬ ‫سیاست‬ ‫حصول سیبزمینی‬ ‫اغاز برداشت م‬ ‫پاییزه در استان‬ ‫جدیداصفهاناز ع‬ ‫رود خالی است‬ ‫درصد از سد زاینده‬ ‫معامالت در پاییز کاهش یافت‬ ‫کودکبرمیداریم‬ ‫ماعیدر شهردوستدار‬ ‫حققعدالتاجت‬ ‫هایموثریبرایت‬ ‫گام‬ ‫بازار مسکن در روزهای اخیر به لحاظ حجم معامالت نسبت به شهریورماه با‬ ‫افت مواجه شده و برخی متقاضیان در انتظار کاهش قیمت ها به سر می برند‪،‬‬ ‫زیرا معموال در فصل پاییز با پایان پیک جابه جایی احتمال کاهش نسبی نرخ های‬ ‫پیشنهادی وجود دارد اما فعاالن بازار امید چندانی به ریزش قیمت های قطعی‬ ‫ندارند؛ از طرف دیگر انتظار برای شروع پروژه های دولتی‪ ،‬رکود ساخت و ساز‬ ‫توسط بخش خصوصی را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ورود بازار مسکن‬ ‫به فاز سردرگمی‬ ‫‪ ٨۶‬درصد‬ ‫از سد زاینده رود‬ ‫خالی است‬ ‫‪02‬‬ ‫گــزارش‬ ‫بازرگانیاصفهان‬ ‫ملکرداتاق‬ ‫‪٨۶‬‬ ‫پرسپولیسبا الهالل‬ ‫و یک داور‬ ‫نام اشنایژاپنی‬ ‫سیدابراهیمرییسی‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫خدمات شهری‬ ‫عالیتهای حوزه‬ ‫ف‬ ‫متحول میشود‬ ‫‪07‬‬ ‫ریوجی ساتو بازی حساس امشب را سوت می زند‬ ‫درهفتمینسفراستانی‬ ‫مشکالت عمده استان‬ ‫فضایمدیریتشهری‬ ‫گاهیدر‬ ‫جدید به رفع‬ ‫ـاط برونســازمانی‬ ‫امــکان ارتبـ‬ ‫استاندار‬ ‫خدمــات شــهری‬ ‫معــاون‬ ‫و در این دوره در‬ ‫راحتتر است‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در این‬ ‫استانی و شهری با‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫شــهردار‬ ‫حوزه فضای‬ ‫شــهری در حوزه‬ ‫نامه همکاری‬ ‫دوره مدیریت‬ ‫شهردار اصفهان‬ ‫توجه به نگاه‬ ‫امضای تفاهم‬ ‫و شهری با توجه‬ ‫فضای استانی‬ ‫همگرایــی‪ ،‬امــکان‬ ‫مهدی بقایی‬ ‫عمومی ابفا و هیئت‬ ‫مبنــی بــر‬ ‫شهردار اصفهانمبنیبر‬ ‫بینبخشیبیشتر‬ ‫بهنگاه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫امکانفعالیتهای‬ ‫روابط هرستان اصفهان‬ ‫همگرایی‪،‬‬ ‫این دوره مدیریت‬ ‫ســتاندار سابق و‬ ‫بقایی با بیان اینکه در‬ ‫تکریم عباس رضایی ا‬ ‫فوتبال ش‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬است‪.‬‬ ‫بیــن بخشــی‬ ‫انهادور از انتظار‬ ‫مراســم‬ ‫ـتاندار جدید اســتان‬ ‫وگو با ایمنــا‪ ،‬اظهار‬ ‫فعالیتهایی کهانجام‬ ‫اصفهان و هیئت فوتبال‬ ‫رضا مرتضوی اسـ‬ ‫ـدی بقایی در گفت‬ ‫میراث شهری‬ ‫عمومی ابفای استان‬ ‫نــده بــه فرهنگ‬ ‫معارفه ســید‬ ‫جمعی از مقامات‬ ‫مهـ‬ ‫شــهری شــهرداری‬ ‫محقــق و بــرای ای‬ ‫امضا کردند‪.‬این‬ ‫روابط‬ ‫حضور وزیر کشور و‬ ‫معاونــت خدمات‬ ‫بــوده‪ ،‬بایــد‬ ‫تفاهمنامههمکاری‬ ‫تحول به معنای تغییر‬ ‫اصفهان‪ ،‬با‬ ‫سپاهان شهر برگزار‬ ‫افرادی هستیم که‬ ‫در‬ ‫شهرستاناصفهان‬ ‫خورسندی‪،‬مدیرروابط‬ ‫شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫استانی در تاالر نگین‬ ‫های چندین ســاله‬ ‫شاخص تبدیل‬ ‫بهامضایمهرداد‬ ‫تبدیل و تغییراتی‬ ‫دار تاش‬ ‫لشکری و‬ ‫احمد وحیدی اظهار‬ ‫تفاهمنامه که‬ ‫حوزه در سطح کشور‬ ‫نیست بلکه تحول‪،‬‬ ‫اصفهان و جعفر‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫و فاضاب استان‬ ‫اصفهان را در این‬ ‫ـش همهچیز‬ ‫اغــاز و بــه افــراد‬ ‫شــد‪ .‬به‬ ‫عمومی در کشور‬ ‫عمومی شرکت اب‬ ‫فعالیــت در بخـ‬ ‫ســاختار و فراینــد‬ ‫شهرستان اصفهان‬ ‫اب‪ ،‬یک مسئله‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ـان‬ ‫ـه‬ ‫فوتبال‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـت‬ ‫موضوع‬ ‫ـ‬ ‫کردنــد‪ .‬وی ب‬ ‫ها را باال کشید و‬ ‫هرندی رئیس هیئت‬ ‫حائز اهمیت اسـ‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫ـرح انتقــال اب از‬ ‫اســتان اصفهان‬ ‫بنابراین باید پاشــنه‬ ‫توانمندیهای طرفین در‬ ‫جعفری‬ ‫شــهرداری بســیار‬ ‫و الزم اســت طـ‬ ‫ـه ســتاد کرونــای‬ ‫نشود میرســد‪،‬‬ ‫خدمات شــهری‬ ‫بشــمار میایــد‬ ‫برای کارهای تحولی‬ ‫هدف اســتفاده از‬ ‫ششــمین جلسـ‬ ‫ـتانها با شدت و‬ ‫زمانمقرر انجام‬ ‫کرونــا در اســتان‬ ‫رســیده‪ ،‬با‬ ‫اب منعقدشــده‬ ‫کرد‪ ،‬شاید فرصت‬ ‫دریای عمان به اسـ‬ ‫فــت‪ :‬چنانچــه‬ ‫چنانچهاقدامیدر‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫ـازی مصرف بهینه‬ ‫نشان از فعالیت‬ ‫خلیجفارس و‬ ‫باید همانگونه که‬ ‫ایــن دیــدار گ‬ ‫بودهو‬ ‫گفــت‪ :‬رونــد‬ ‫گفت‪:‬استاناصفهان‬ ‫خصوص فرهنگسـ‬ ‫باید تاش شود‬ ‫احساس میشود و این‬ ‫اســتاندار در‬ ‫فوتبال شهرستان‬ ‫ـد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫دنبالشود‪.‬وزیر کشور‬ ‫به سرانجام برسد‬ ‫قبول بوده است اما‬ ‫تفاهمنامه هیئت‬ ‫که در ســالهای‬ ‫کارکنان زیاد نباشـ‬ ‫در کمترین زمان‬ ‫تحولیبهامیدهد‪،‬‬ ‫اصفهان و زوریخ‬ ‫جدیت‬ ‫ـیاری از تحــوالت در‬ ‫تاکنون قابل‬ ‫است‪ .‬بر اساس این‬ ‫ـه ورزنه اصفهان‬ ‫کشور در این زمینه‬ ‫بخش را دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خواهرخواندگی‬ ‫وسرپوشیدهخود‬ ‫اصفهانبهفضاهای‬ ‫کشــاورزان منطقـ‬ ‫کلیدی و منشــا بسـ‬ ‫کشورهای ایران‬ ‫پنجم این منطقه در‬ ‫هایورزشیروباز‬ ‫سختی کار در این‬ ‫ـی دســتوپنجه‬ ‫جهادیدر شهردار‬ ‫تغییرات اساسی و‬ ‫ـعه روابط ‪ ۲‬شهر و‬ ‫باید نقطه‬ ‫مهندسیشده‪ ،‬برنامه‬ ‫تماممحیط‬ ‫مشــکات قابلتوجهـ‬ ‫افزود‪ :‬جایگاه‬ ‫فــزود‪ :‬نهادهای‬ ‫همچونحضور تیمهای‬ ‫خدمات شهری نیز‬ ‫اموزشی و برپایی‬ ‫سببســاز توسـ‬ ‫و بر اساس فکری‬ ‫رضا مرتضوی ا‬ ‫گذشــته بــا‬ ‫ـید رضا مرتضوی‬ ‫اصفهان فعالیتهای تبلیغاتی‪،‬‬ ‫رضا مرتضــوی در‬ ‫ـتند‪ .‬در بخش‬ ‫اینمعاونت‬ ‫امیدوارم با همکاری و‬ ‫کشور باشد‬ ‫ارتقا یابد‪ .‬ســید‬ ‫وی افزود‪ :‬اصفهان‬ ‫ســوئیس خواهد شــد‪ .‬سـ‬ ‫حاضر شــد‪ .‬ســید‬ ‫گمنام و مظلوم هسـ‬ ‫پزشــکی‪ ،‬بسیج‪،‬‬ ‫انجام‬ ‫شرکت‬ ‫داشته باشیم که‬ ‫برای‬ ‫عمومی‬ ‫ـتان را پیش ببریم‪.‬‬ ‫را‬ ‫زوریخ برای ایجاد‬ ‫نــرم میکننــد‪،‬‬ ‫عملیات دفاع مقدس‬ ‫کشاورزان منطقه و‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫فرهنگی در اختیار روابط‬ ‫تاکید روبهجلو‬ ‫که ایندگان نیز از‬ ‫توســعه اسـ‬ ‫شهرداریهای اصفهان و‬ ‫مختلف مانند‬ ‫ـاب و حرکتهــای‬ ‫کاری خود در جمع‬ ‫شــهردار اصفهان‬ ‫ـه واکسیناســیون‬ ‫جشنوارههای‬ ‫اقداماتی انجام دهیم‬ ‫میدهــد‪ .‬روابط‬ ‫مشکات پیشتر‬ ‫ـکای بزرگــی در انقـ‬ ‫امااینامرنهایی‬ ‫نخستین روز‬ ‫خدمات شــهری‬ ‫فرمانداریهــا در زمینـ‬ ‫ـتان اصفهــان قــرار‬ ‫ـت همراهی‬ ‫تاش کردهبودند‬ ‫سالهای گذشته با‬ ‫معاون‬ ‫نقطــه اتـ‬ ‫ـن مردمی بودن‬ ‫اب و فاضــاب اسـ‬ ‫معاونت بهگونهای اسـ‬ ‫گرفت‪ .‬ســپاه و‬ ‫اقدامات بیشــتری‬ ‫خواهرخواندگی‬ ‫متعهدمیشودتاضمن‬ ‫ورزنه اصفهان که در‬ ‫ـت‪ .‬در خدمت چنیـ‬ ‫بهنیکییاد کنند‪.‬‬ ‫هســتند امــا باید‬ ‫پایهگذاری این‬ ‫کوششها را از سر‬ ‫کنند‪ ،‬حاضر شد‪.‬‬ ‫استاناصفهاننیز‬ ‫ملی ایران اسـ‬ ‫نخواهد شد‪ .‬ما‬ ‫استاندار جدید اصفهان‬ ‫کرونــا فعال‬ ‫دستوپنجه نرم می‬ ‫بود و میتوان ان‬ ‫زدن انجام شود‪.‬‬ ‫عمومیابفای‬ ‫محوریت مدیریت‬ ‫کــرد‪ :‬همکاری‪ ،‬اهداف محقق‬ ‫بین ‪ ۲‬ملت نشان‬ ‫داشت‪ :‬در ایام نشده‬ ‫باالیی میخواهد و‬ ‫قابلتوجهی‬ ‫مردم به واکسن‬ ‫مشترک اموزشی با‬ ‫که بدون‬ ‫روابط ‪ ۱۴۰‬ســاله‬ ‫توفیق‬ ‫که بایــد قدر این‬ ‫برای تشویق‬ ‫در این سفر اظهار‬ ‫برگزاری جلسات‬ ‫کمیته اطاعرسانی و‬ ‫هایفوتبالبهویژه‬ ‫وی ادامه داد‪:‬‬ ‫و متواضع اســت‬ ‫استاندار اصفهان‬ ‫مراودات را افزایش داد‬ ‫مربیانواعضایتیم‬ ‫گزارشهای زیادی‬ ‫کرد‪ :‬الزم است‬ ‫انســانی خــدوم‬ ‫اصفهان خدمت‬ ‫که میتوان بازهم‬ ‫وی تاکید‬ ‫رسانههای مختلف‬ ‫مصرفاببرای‬ ‫زمینه طرح ملی‬ ‫یــن تامین اقام‬ ‫ـد و به مردم بزرگ‬ ‫ـتانهای میدهد‬ ‫گردشگری‪ ،‬علمی و‬ ‫گذشته و در‬ ‫استانی کرونا در‬ ‫نوجوانان و همچن‬ ‫فرصــت را بدانـ‬ ‫مشــکات مردم شهرسـ‬ ‫در مباحثی مانند‬ ‫تبلیغات ستاد‬ ‫ـان کرد‪ :‬ملتی که‬ ‫هــای کــودکان و‬ ‫فعالیت بیشتری داشته‬ ‫های اموزشی هیئت‬ ‫و و بهخصوص‬ ‫وحیدی خاطرنشـ‬ ‫تیم‬ ‫مبنی بر مســائل و‬ ‫جلسات و کارگاه‬ ‫سختیهای معیشتی‬ ‫فعالیتهای جدیدی اغاز کرد‪ .‬واکسیناسیون کووید‪۱۹-‬‬ ‫صادقانه کنند‪.‬‬ ‫ســت و شــهدای‬ ‫فرهنگی موردنیاز‬ ‫زدن تشــویق کند‪.‬‬ ‫فناوری و فرهنگی‬ ‫اصفهان و همچنین‬ ‫بازدید از تاسیسات‬ ‫انقاب ایســتاده ا‬ ‫مسئله اصلی استان‬ ‫ـردم را به واکســن‬ ‫اب شرب‪ ،‬دامداری‬ ‫دشمنان شــرق‬ ‫برگزاری تورهای‬ ‫پــای ارزشهــای‬ ‫اصفهان با بیان اینکه‬ ‫فوتبال‪ ،‬نسبت به‬ ‫باشــد و مـ‬ ‫حوزه اب‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫اینکــه کووید‪۱۹-‬‬ ‫کرده‪ ،‬هرگز تسلیم‬ ‫اینکه استاندار‬ ‫استپیشنهاد کرد‬ ‫ورزشکاران اقدام کند‪.‬‬ ‫مشکات‬ ‫اصفهان با اشــاره به‬ ‫زیادی را تقدیم اسام‬ ‫بود‪ ،‬با توجه به‬ ‫ابوخشکسالی‬ ‫‪ ۲۳۵۰۰‬شهیدداده‬ ‫اب و فاضاب برای‬ ‫اســتاندار‬ ‫ـب بــا یکدیگــر بــه‬ ‫ـت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ها بهدســتامده‬ ‫اصفهان کمبود‬ ‫نخواهندشد‪.‬اصفهان‬ ‫زمینهزیرساختهای‬ ‫‪ ۴۰۰‬داوطلـ‬ ‫و غیره ان‬ ‫ـیار پیچیدهای اسـ‬ ‫مشکات استان‬ ‫وفشارها‬ ‫تجربیاتخودرادر‬ ‫اسمان میدرخشند‪.‬‬ ‫بیماری بسـ‬ ‫تمامی مسائل و‬ ‫ـد پرداخت‪ .‬وی‬ ‫شــیوهنامههای‬ ‫باید کهسوئیس‬ ‫اولویت نخست‬ ‫هرکدام از این شهدا در‬ ‫اصفهان قرار دهد‪.‬‬ ‫رقابت خواهنـ‬ ‫در کنــار اجــرای‬ ‫کــز وکای قــوه‬ ‫بــه نظــر امد کــه‬ ‫رکورد تولید ورق‬ ‫در اختیار ایــران و‬ ‫است و‬ ‫بسیار راحت پیش‬ ‫الزم اســت‬ ‫رئیــس مر‬ ‫اینکه امســال همانند‬ ‫ـیون کرونــا را‬ ‫ســئله اب اســت‪،‬‬ ‫مرتبــط با اب‬ ‫مسائل‬ ‫ـاخت پروژه قطار‬ ‫ضــوع واکسیناسـ‬ ‫م‬ ‫ـی‬ ‫ـان‬ ‫بــا بیــان‬ ‫ـ‬ ‫استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ش‬ ‫مردم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫چنین فضای ارز‬ ‫استاندار اصف‬ ‫ورزنه‪ ،‬پیامی را به‬ ‫ـاره به عملیات سـ‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬مو‬ ‫در‬ ‫مجری این ازمون‬ ‫وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫سیدرضامرتضوی‪،‬‬ ‫قضاییه‬ ‫ـفری به شهرســتان‬ ‫مرتضوی با اشـ‬ ‫های فوالد در‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در این‬ ‫ســال گذشته‬ ‫رود‪.‬در ادامهمراسم‬ ‫پیگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫عمده طی سـ‬ ‫ــت ‪ ۱۴۰۰‬مرکــز‬ ‫اولویت نماینده عالی‬ ‫سازه‬ ‫اصفهان‪-‬تهــران‬ ‫بهطورجــدی‬ ‫در ازمــون وکال‬ ‫می‬ ‫سنجش اموزش کشور‬ ‫کرد‪ :‬رفع مشــکات‬ ‫کرونا عاوه بر ادای‬ ‫منطقه منتقل کنم کــه‬ ‫مردم سریعالســیر‬ ‫تجارب طــرف مقابل‬ ‫ســازمان‬ ‫ـد اصفهان اظهــار‬ ‫مســئوالن به موضوع‬ ‫ســان رســمی و‬ ‫فرار ایــن‬ ‫اهن شکسته شد‬ ‫ـز همان اولویــت‬ ‫امادگــی داریــم از‬ ‫جدیـ‬ ‫وکا‪ ،‬کارشنا‬ ‫هوا‪ ،‬فرونشست‪،‬‬ ‫دربــاره جزئیات‬ ‫روشهای ایجاد‬ ‫سوئیس نگاه‬ ‫در این اســتان نیـ‬ ‫فرزند زمینــه نیــز‬ ‫نرگس صلواتی‬ ‫ذوب‬ ‫خواهــد بــود‪،‬‬ ‫حوزه اب‪ ،‬الودگی‬ ‫خیرخوانه باشد و‬ ‫حاکمیــت‬ ‫رئیسمجلسملی‬ ‫خانواده قوه قضاییه‬ ‫ــرد‪ :‬مــا هماننــد‬ ‫استان در‬ ‫صنعتــی دغدغه ما‬ ‫تکلیف‪ ،‬باید‬ ‫اروپاییبهرهمندشویم‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬حقــوق مدنی‪،‬‬ ‫مشاوران‬ ‫ـه واکســن زدن‬ ‫ضــوی تصریــح ک‬ ‫ریل جهــت افزایش‬ ‫تولید کشــاورزی و‬ ‫در زمینه تجهیزات‬ ‫ســیت نســبت بـ‬ ‫ازمــون گفـ‬ ‫اســت‪ .‬مرت‬ ‫هزار نفر و در استان‬ ‫مطالبه مردم را دنبال‬ ‫جدیــد خــط تولید‬ ‫ســرمایهها‪،‬‬ ‫جلسه گفت‪ :‬سوئیس‬ ‫انگیــزه و حسا‬ ‫تمدن‪ ،‬شبکهای از‬ ‫در کشور ‪۸۱‬‬ ‫دادرســی کیفری‪،‬‬ ‫اره و دریــل‬ ‫ـتاد اســتانی کرونا‬ ‫به نحو مقتضی‬ ‫کارگاه نــورد ‪ ۶۵۰‬بــه‬ ‫کهدر نیز در این‬ ‫وی گفت‪ :‬جوهره‬ ‫برخوردار است و‬ ‫ـی مدنــی‪ ،‬اییــن‬ ‫خودشــان و‬ ‫کمیته معنوی سـ‬ ‫بیش از ‪ ۴‬هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫یــن محصــول در‬ ‫شرایطیرافراهم کنیم‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکتهای معتبری‬ ‫اییــن دادرسـ‬ ‫ساختارها است؛ وظیفه‬ ‫نیــز از طریق‬ ‫ظرفیــت تولیــد ا‬ ‫ـزای عمومــی و‬ ‫اصفهــان‬ ‫اینکه جامعه از‬ ‫راهاندازی شــد تا‬ ‫کنیمتابدینوسیله‬ ‫سطح ریلی و قطار از‬ ‫محسوبمیشوند‬ ‫ـارت‪ ،‬حقــوق جـ‬ ‫ـبات و تعامات بین‬ ‫رقابت میکنند‪.‬‬ ‫مرتضوی با بیان‬ ‫ذوباهن اصفهــان‬ ‫ایجاد‪ ،‬می‬ ‫هماهنگیهایی که در‬ ‫حقــوق تجـ‬ ‫اروپاییازمشتریانان‬ ‫داوطلب فردا با هم‬ ‫پیگیری شــود‪.‬‬ ‫مناسـ‬ ‫مــت تاشــگران‬ ‫ـوق ثبت و حقوق‬ ‫عالی حاکمیــت‪،‬‬ ‫مــاری کووید‪۹-‬‬ ‫بزند‪ .‬منصور یزدی‬ ‫صلواتی از برگزاری‬ ‫قالب همافزا و با‬ ‫تادر کشورهای‬ ‫ه‬ ‫مجموعه استفاده‬ ‫ـی‪ ،‬متون فقه‪ ،‬حقـ‬ ‫اولیه دربــاره بی‬ ‫مــران یا نماینده‬ ‫تولید ریل را رقم‬ ‫ـزارش فارس‪ ،‬نرگس‬ ‫است‪ .‬یک‬ ‫برنامههارادنبال کنیم‬ ‫تواند از دانش این‬ ‫حساســیتهای‬ ‫یک حک‬ ‫امتحانی اختصاصـ‬ ‫افزایش چشــمگیر‬ ‫امسال خواهند بود‬ ‫مناسباتوارتباطات‬ ‫در صورت ادامه‬ ‫به گـ‬ ‫پروژه در گفتگو با‬ ‫استانرخمیدهد‬ ‫و ایران نیز می‬ ‫ایران با کشورهای‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در سه حوزه‬ ‫منابع سواالت ازمون‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫وبهینهسازیاین‬ ‫بازدید از راهاندازی این‬ ‫سمت حل شدن‬ ‫فرهنگ و ملیو‬ ‫اییبی افزود‪ :‬روابط‬ ‫ازمون بزرگ وکالت‬ ‫تقویت‬ ‫فاصله گرفته‬ ‫ازمون اساسی‬ ‫مشکات کاسته و به‬ ‫حقوقاساسیبهمنابع‬ ‫زاده در حاشیه‬ ‫سامت به مخاطره‬ ‫اصفهان مهد علم‪،‬‬ ‫همکارانذوباهنی‬ ‫سازنده کند‪ .‬اندریاس‬ ‫داد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫باید بیشتر شود و در‬ ‫این راستا از‬ ‫نسبتبهسال گذشته‬ ‫مرتضوی با بیان اینکه‬ ‫وضعیت‪ ،‬حوزه‬ ‫بیاناینکهبه کمک‬ ‫استاندار اصفهان تعامل‬ ‫استان اصفهان خبر‬ ‫خصوص سوئیس‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫یافتن این‬ ‫صلواتی خاطرنشــان‬ ‫مشــاوران که‬ ‫خبرنگار ماوبا‬ ‫ســه بعدی ستاد‬ ‫اضافه کردن یک‬ ‫در‬ ‫ـل اروپایی و به‬ ‫شــهادت است‪،‬‬ ‫انها پیش برویم‪.‬‬ ‫ـگری و کشــاورزی‬ ‫وکا‪ ،‬کارشناســان و‬ ‫انتظار داریم در جل‬ ‫اضافهشــده اســت‪.‬‬ ‫فرایند تولید ریل را با‬ ‫ســئوالن را راهحـ‬ ‫هنر و مهد ایثار و‬ ‫مختلف مانند گردشـ‬ ‫وکالت ‪ ۱۴۰۰‬مرکز‬ ‫اصفهانوظیفههویتی‬ ‫میافتد که‬ ‫مهرماه و ازمون‬ ‫توانستیم گلوگاه‬ ‫میــان مــردم و م‬ ‫باشند ازمون وکالت‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬برنامهریزی‬ ‫گفت‪ :‬موضوعات‬ ‫ســفیر کشــورمان‬ ‫و یکصدایــی‬ ‫از هویتانقابی‬ ‫قضاییه روز جمعــه ‪۲۳‬‬ ‫داوطلبان در نظر داشته‬ ‫کنیم‬ ‫موضوع‬ ‫برطرف‬ ‫و‬ ‫برشمرد‬ ‫از‬ ‫پاسداشت‬ ‫این‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫دریل‬ ‫گرانقدر انقاب‬ ‫استانی کرونا‬ ‫یابد‪ .‬وی اضافه‬ ‫مشکات این مناطق‬ ‫خانــواده قوه‬ ‫امتحانی در کرد‪:‬‬ ‫خط جدید اره و‬ ‫دومرحلهای اســت و‬ ‫کرونــا در اســتان‬ ‫ـده در ذوباهن‬ ‫شناسنامه ان شهدای‬ ‫مطالبه گســترش‬ ‫خواهرخواندگی‬ ‫برونرفت از‬ ‫کشور در ‪ ۳‬حوزه‬ ‫از اعضــای ســتاد‬ ‫وکای قــوه قضاییه‬ ‫تولید ریل خریداریشـ‬ ‫هستموباافتخار‬ ‫ما اســت که‬ ‫خواهیم بــرای ایجاد‬ ‫همزمان با سراسر‬ ‫وی همچنیــن‬ ‫شناسنامه ان را شهدای‬ ‫وکای مرکــز‬ ‫قبولیدر ازمون کتبی‬ ‫و طراحــی خــط‬ ‫بعدی این ستاد‪،‬‬ ‫نمایندهدولتمردمی‬ ‫استازانجاییکه‬ ‫در ایــران می‬ ‫شود‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫این امر با شــتاب‬ ‫هستند؛ هویتی که‬ ‫صورت‬ ‫خواست تا در جلسه‬ ‫مترتعریفشده‬ ‫ـکیل بنده‬ ‫اصفهان برگزار می‬ ‫ـخ تــاش کنــد تــا‬ ‫اسامی‬ ‫اصفهانبراساس‪۱۲۰‬‬ ‫ـهید حججی تشـ‬ ‫اینکه این داوطلبانمحترمدر مصاحبهشفاهی«علمی‬ ‫اصفهان‬ ‫ها‪ ،‬ارزیابیها و‬ ‫استان‬ ‫ــر رضایت نداده‬ ‫اصفهــان و زوریـ‬ ‫پیشه من است‪.‬‬ ‫مــی همچــون شـ‬ ‫اصفهان با بیــان‬ ‫اجرانشده‪ ،‬نظارت‬ ‫ــل بیش از ‪ ۱۸‬مت‬ ‫مرحلهدومدر ازمون‬ ‫ســامت مردم‬ ‫زوریخ سوئیس‬ ‫مدافــع حر‬ ‫ـوه قضاییه اســتان‬ ‫وزارت راه بــه تولیــد ری‬ ‫مصوبههای‬ ‫ـد کــرد؛ بنابرایــن‬ ‫واهرخواندگی اصفهان و‬ ‫دانشــگاه در‬ ‫حرکت پیشگیری‬ ‫شــهدای امنیت و‬ ‫بیشتریپیشرود‪.‬‬ ‫که با اضافه کردن‬ ‫قـ‬ ‫شــخصیتی» شــرکت خواهنـ‬ ‫شــگاه اصفهان‪،‬‬ ‫بهمنظور تداوم‬ ‫دهد‪ ،‬هویتی که با‬ ‫گلوگاهی ایجادشده بود‬ ‫کرونا در استان‬ ‫خ‬ ‫ازمون در ‪ ۳‬حوزه دان‬ ‫نتیجهگیری را‬ ‫می‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫روابط میانجامد‬ ‫ـت مــدارک‪ ،‬دارا‬ ‫پیام نور واحد ‪-‬‬ ‫بود بنابراین‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫ـس از بررســی صحـ‬ ‫روند‬ ‫به توسعه‬ ‫نجفاباد و دانشــگاه‬ ‫پنجشنبه هفته گذشته با‬ ‫گلوگاه برطرف شــد‪.‬‬ ‫بازتعریفمیشود‪.‬‬ ‫کرونا ارائه کنند‪.‬‬ ‫داوطلبــان پـ‬ ‫از مراحل فوق و‬ ‫و از شیوع‬ ‫ازاد واحــد‬ ‫اره و دریل این‬ ‫قابلقبول است‬ ‫محصوالت بــا ارزشافزوده‬ ‫استاندار همچنین روز‬ ‫ذرهبین دولت‬ ‫ـد؛ افزود‪ :‬در ازمون‬ ‫قانونی و علمی‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫همچنیــن در یک‬ ‫مشکل کمابی زیر‬ ‫محل هتل عباسی‬ ‫برگزار خواهد شـ‬ ‫بودن شــرایط‬ ‫ـعه و افزایش تولید‬ ‫جدید اصفهان برای‬ ‫اســتاندار اصفهــان‬ ‫شاهینشهر‬ ‫ملی ســوئیس در‬ ‫اخذپروانه کاراموزی‬ ‫های فوالدی یکی‬ ‫کارشناســان رســمی و‬ ‫به توسـ‬ ‫روز کاری استاندار‬ ‫رئیس مجلس‬ ‫گزینش‪،‬حائزشرایط‬ ‫افزود‪ :‬ورق سازه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مرکــز وکا‪،‬‬ ‫نخستین‬ ‫اصفهان سپری شد‪.‬‬ ‫باالتر نیز اشاره کرد و‬ ‫ـور ‪ ۸۱‬سپس‬ ‫وکالــت‬ ‫تولید ‪ ۴۰۰‬تن ورق‬ ‫اصفهاندیدار کرد‪.‬‬ ‫قضاییــه در کشـ‬ ‫مشکات مردم شرق‬ ‫محصوالت است که با‬ ‫ـاوران خانــواده قــوه‬ ‫پیگیری‬ ‫و میشوند‪.‬‬ ‫کاریخوددر جمع‬ ‫ازایندست‬ ‫ساعته رکورد جدیدی‬ ‫مشـ‬ ‫اصفهان بیــش از ‪ ۴‬هزار‬ ‫اصفهاندر نخستینروز‬ ‫در یک شــیفت ‪۸‬‬ ‫نفــر و در اســتان‬ ‫استاندار‬ ‫ســازه ‪۲۰×۳۰۰‬‬ ‫اینده به ‪ ۶۰۰‬تن در‬ ‫هــزار‬ ‫اینکه تولید ان در‬ ‫خـــبر‬ ‫دانســت و گفت‪:‬‬ ‫ثبت شد‪ ،‬ضمن‬ ‫اشارهبهسیاست‬ ‫در گفتار و کردار‬ ‫خواهدیافت‪.‬ویبا‬ ‫و یکرنگی‬ ‫هرشیفتافزایش‬ ‫ـر‪ ،‬مســئوالن نیز‬ ‫مسکن در سال‪ ،‬تاکید‬ ‫جامعــهای بهتـ‬ ‫ساخت یکمیلیون‬ ‫بــرای ســاخت‬ ‫کودکان را ســرلوحه‬ ‫دولت برای‬ ‫های ساختهشــده را‬ ‫قــت و یکرنگی‬ ‫زیادی از این مســکن‬ ‫بایــد صدا‬ ‫مــکاری ابفــا با‬ ‫کرد‪ :‬بخشــی‬ ‫حدودا از نیمه بهار تا‬ ‫که ورق سازههای‬ ‫نــد‪ .‬وی ه‬ ‫تشکیل خواهد داد‬ ‫محصول‬ ‫کــودک‪ ،‬تندیس‬ ‫سازههای فوالدی‬ ‫کار خویــش قــرار ده کــودکان و نوجوانان را‬ ‫در مناطق سردسیر‬ ‫ـه جهانــی‬ ‫برنامه دولــت در این‬ ‫اوایل تیرماه‬ ‫پــرورش فکــری‬ ‫اساســی در تحقق‬ ‫زراعت ســازمان‬ ‫بــه مناســبت هفتـ مدیرعامل ابفای اســتان‬ ‫کانــون‬ ‫در جامعه بســیار‬ ‫فــوالدی نقش‬ ‫مدیر امــور‬ ‫ـا شهرســتانهای‬ ‫شکستن رکورد ‪۲۵‬‬ ‫حامــی کودک بــه‬ ‫صــرف بهینه اب‬ ‫اســتان عمدتـ‬ ‫داشت‪ .‬یزدی زاده به‬ ‫کشاورزی استان اصفهان‬ ‫مدیــر‬ ‫در ترویــج م‬ ‫ـالهای اخیــر از‬ ‫زمینه خواهد‬ ‫ســمیرم‪ ،‬فریدونشهر‪،‬‬ ‫در صدد هستیم‬ ‫جهاد‬ ‫و گفــت‪ :‬در سـ‬ ‫اصفهان اهدا شد‪.‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫فریدن‪،‬‬ ‫و‬ ‫برداشت محصول‬ ‫کرد‬ ‫ریحانه‬ ‫ـت‬ ‫اشاره‬ ‫موثــر دانسـ‬ ‫ساله تولید کاف نیز‬ ‫نیایش کلوشــانی و‬ ‫مــکاری خوبــی‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫بوئینمیاندشــت‪،‬‬ ‫حفظ کنیم‪ .‬وی با‬ ‫فرهنــگ اب‪ ،‬ه‬ ‫ایــن تندیــس را‬ ‫برای ماههای اتی‬ ‫چــادگان‪،‬‬ ‫از اوایــل مهرمــاه‬ ‫کــودکان تحــت‬ ‫طریــق خانــه‬ ‫روند تولید کاف را‬ ‫برگزاری همایشها‬ ‫ســیبزمینی‬ ‫گلپایگان و تیــران و‬ ‫داخلی و صادرات‪ ،‬یک‬ ‫ـه نمایندگــی از‬ ‫کانــون در زمینه‬ ‫خوانســار‪،‬‬ ‫جیحانــی بـ‬ ‫کاف برای مصارف‬ ‫ـت‪ ،‬گفت‪ :‬استان‬ ‫ـری کــودکان و‬ ‫بیــن ابفا و‬ ‫مدیریــت مصــرف‬ ‫پیمان فیروزنیا‬ ‫اغازشــده اسـ‬ ‫اینکه‬ ‫میشود‪ .‬فیروزنیا‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪:‬علیرغم‬ ‫ـون پــرورش فکـ‬ ‫ها بــا موضــوع‬ ‫کرون کشت‬ ‫پوشــش کانـ‬ ‫بیان استراتژیکمحسوبمی‬ ‫سطح کشتنزدیک‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫و جشــنواره‬ ‫برگزاری مهرواره‬ ‫اقلیمــی موجود‬ ‫برق و مواد اولیه‬ ‫اصفهانبا‬ ‫محصول‬ ‫هاشــم امینی‪،‬‬ ‫است‪ .‬امینی به‬ ‫به دلیل شــرایط‬ ‫کرونا‪ ،‬کمبود اب‪،‬‬ ‫نوجوانان به‬ ‫هکتار ســیبزمینی‬ ‫ـان اهــدا کردند‪.‬‬ ‫صورت گرفته‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تحریمها‪ ،‬فراگیری‬ ‫ـاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫خوبــی برخوردار‬ ‫بــه ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫ان روبهرو هستند‬ ‫ـاب اســتان اصفهـ‬ ‫تولیداینمحصول‬ ‫شــی اربعین اشـ‬ ‫ـق‪ ،‬ارقــام از تنوع‬ ‫که فوالدسازان با‬ ‫اب و فاضـ‬ ‫یکیازقطبهای‬ ‫امســال از طرف‬ ‫بینالمللی نقا‬ ‫در ایــن مناطـ‬ ‫سایر چالشهایی‬ ‫ـان برگــزاری ایــن‬ ‫تولیدپاییزه‬ ‫ـواع ارقــام بســته به‬ ‫محصوالت شــرکت‬ ‫حامــی کــودک‬ ‫فارس‪ ،‬پیمان فیروزنیا‬ ‫و‬ ‫ـوان یکــی از حامیـ‬ ‫تندیــس مدیــر‬ ‫در حــال حاضــر انـ‬ ‫برنامــه صــادرات‬ ‫کــودکان و نوجوانــان‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫ابفــا بهعنـ‬ ‫دارد تا ســالهای‬ ‫پاییزه هســتند‪،‬‬ ‫امیــدوار هســتیم‬ ‫تازهخوری در این‬ ‫مهدی نصــر معاون‬ ‫در کشور‬ ‫ـری‬ ‫المللی‪ ،‬امادگی‬ ‫ـیبزمینی تولید‬ ‫از ارقام صنعتی‪،‬‬ ‫برنامه پیــش ببریم‪.‬‬ ‫کانــون پــرورش فکـ فعالیتهــای فرهنگی‬ ‫مهــرواره بین‬ ‫خصوص برداشــت سـ‬ ‫نــوع مصرف‬ ‫ـداد فرهنگی –‬ ‫را مطابــق بــا‬ ‫نیاز صنایع و سایر‬ ‫خصوص پروژه تامین‬ ‫مختلــف علمــی‪،‬‬ ‫ـام‬ ‫سیبزمینی تولید‬ ‫در‬ ‫برگــزاری این رویـ‬ ‫دست تولید است و‬ ‫توسعه شرکت نیز در‬ ‫برداشت محصول‬ ‫در زمینههــای‬ ‫کشــور بــه دلیــل انجـ کــودکان و نوجوانــان‬ ‫اینــده نیــز در‬ ‫ـاه مناطق در‬ ‫برنامهریزی و‬ ‫و نوجوانــان‬ ‫کننــد‪ .‬مدیــر امور‬ ‫نورد ‪ ۶۵۰‬گفت‪:‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫همکاری داشــته باشد‪.‬‬ ‫نــی در بخــش‬ ‫شــی مرتبــط بــا‬ ‫‪ ۹۹-۱۴۰۰‬از اوایــل مهرمـ‬ ‫ـدگان را مرتفــع می‬ ‫دریافــت ایــن‬ ‫اره و دریل جدید‬ ‫ــی اســت‪ .‬امی‬ ‫و اموز‬ ‫ـان‪ ،‬شــرکت اب‬ ‫مذهبی نهایت‬ ‫اصفهــان پــس از‬ ‫نصب و راهاندازی‬ ‫ــزه ســال زراعــی‬ ‫جهاد مصرفکننـ‬ ‫فرهنگــی و دین‬ ‫استان اصفهان در‬ ‫عنوانیکمحصول‬ ‫شــهردار اصفهـ‬ ‫مظهر صداقت‬ ‫پایی‬ ‫ابفــای اســتان‬ ‫و‬ ‫امور زراعت سازمان‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫ـان و توســعه‬ ‫بــه اســتاندار‪،‬‬ ‫ریلدر نورد‪ ۶۵۰‬به‬ ‫ســخنانش کودکان را‬ ‫ســهامی ذوباهــن‪،‬‬ ‫اینــده درخشـ‬ ‫اغازشده است‪ .‬مدیر‬ ‫باتوجهبهتولید‬ ‫ــتان زراعت‬ ‫تولید سالیانه به‬ ‫کیفیت محصول‬ ‫کــودکان دیگری از‬ ‫تندیــس گفــت‪:‬‬ ‫فاضــاب‪ ،‬شــرکت‬ ‫ـان ادامــه داد‪ :‬اس‬ ‫کرد‪ :‬بخشی از این‬ ‫افزایش ظرفیت و‬ ‫شــاد اســامی و‬ ‫یــت و امــوزش‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫اصف‬ ‫اضافه‬ ‫لزوم‬ ‫ـتان‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫پایان‬ ‫س‬ ‫اســتراتژیک‬ ‫کشــاورزی ا‬ ‫موردنیاز در خود استان‬ ‫وپــرورش‪ ،‬فرهنــگ و ار‬ ‫منــوط بــه ترب‬ ‫برنامهریزی الزم‬ ‫به‪ ۱۱‬هزار هکتار‬ ‫تحریمهای ظالمانه‪،‬‬ ‫مدیرعامــل کشــور‬ ‫تامین غده بذری‬ ‫سطح کشت نزدیک‬ ‫اموزش‬ ‫تولیدی‪ ،‬علیرغم‬ ‫سطح مصرف‬ ‫ــداء میشــود‪.‬‬ ‫اعم از استانهای‬ ‫مخصوص ریل با‬ ‫اصفهان با‬ ‫ـروی انتظامــی اه‬ ‫(حدود‪ ۱۱‬درصد‬ ‫های دیگر کشور‬ ‫دستگاه اره و دریل‬ ‫نیـ‬ ‫زمینی تولید پاییزه‬ ‫و سایر استان‬ ‫جهت تامین یک‬ ‫(طــرح اســتمرار)‬ ‫‪ ۳۹‬تن بر ســاعت‬ ‫سیب‬ ‫پاییزه کشور)وبراورد‬ ‫ـا جنوبــی کشــور‬ ‫حدود‬ ‫خـــبر‬ ‫ســوراخکاری‬ ‫تولید‬ ‫ـان‬ ‫زمینی‬ ‫سردســیر و یـ‬ ‫ـران و بازرگانـ‬ ‫ظرفیــت برش و‬ ‫زیر کشتسیب‬ ‫برای صادرات نیز‬ ‫بهعنوان یکــی از‬ ‫(معــادل ‪ ۹‬درصد‬ ‫پــرورش صنعتگـ‬ ‫عمده ارقام مناسب‬ ‫لینزینگر اتریــش‬ ‫ـدود ‪ ۳۲۰‬هزار تن‬ ‫کمــک بــه‬ ‫ـث و تبادلنظــر‬ ‫ـرای ریــل از شــرکت‬ ‫تولید میرسد‪،‬‬ ‫تولیــدی حـ‬ ‫زمینه انجام شــد و‬ ‫تقدیــر کــرد‪ .‬بحـ‬ ‫بـ‬ ‫یکی از قطبهای‬ ‫های دنیا در این‬ ‫زبــده جــوان‬ ‫اینتولیدهستند‪.‬‬ ‫پاییزه کل کشور)‬ ‫ـعهای اســتان و‬ ‫معتبرترین شــرکت‬ ‫اندازی اســت‪ .‬وی‬ ‫فــزود‪ :‬این از‬ ‫تولید‬ ‫پروژههــای توسـ‬ ‫مرحله تســت و راه‬ ‫شــور اســت‪ .‬وی ا‬ ‫در خصــوص‬ ‫المللــی اصفهان‬ ‫ـن محصول در ک‬ ‫در حال حاضر در‬ ‫عالی این طرح با‬ ‫نمایشــگاه بین‬ ‫ایـ‬ ‫مهندسی و نظارت‬ ‫ـه اتــاق بازرگانی‬ ‫طــرح توســعه‬ ‫بــه در راســتای‬ ‫مطالعات‪،‬‬ ‫اعضای هیئترئیسـ‬ ‫مهندسی و نظارت‪،‬‬ ‫همکاریهــای دوجان‬ ‫رئیــس و‬ ‫افزود‪ :‬مدیریت هماهنگی امور‬ ‫ـدار و گفتوگــو‬ ‫همچنیــن‬ ‫ـای گفتوگو در‬ ‫ـهردار جدیــد دیـ‬ ‫تجهیزاتوقراردادهای‬ ‫محوریت‬ ‫ـگران دیگر محورهـ‬ ‫اصفهــان بــا شـ‬ ‫قــدار بارشهای‬ ‫حضــور رئیــس‬ ‫توسطمدیریتخرید‬ ‫جذب گردشـ‬ ‫شــد کارگروههای‬ ‫شــاره به اینکــه م‬ ‫ـن دیــدار کــه بــا‬ ‫اندازیتجهیزات‬ ‫فاز تامین‬ ‫بود‪ .‬همچنین مقرر‬ ‫اصفهــان بــا ا‬ ‫کردنــد‪ .‬در ایـ‬ ‫عملیاتنصبوراه‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬تاکنون در‬ ‫هــان صــورت‬ ‫ایــن دیدار‬ ‫حفاظت و بهرهبرداری‬ ‫حصــول نتایــج‬ ‫ســعهوهمچنین‬ ‫ـامی شــهر اصف‬ ‫ابی جاری (مهــر‬ ‫ها و توان داخلی‬ ‫ـرای پیگیــری و‬ ‫تو‬ ‫سرپرست معاونت‬ ‫ابتدای ســال‬ ‫شــورای اسـ‬ ‫حداکثری از زیرساخت‬ ‫ـر میلیمتــر بوده‬ ‫انتخاب شایســته علی‬ ‫کارشناســی بـ‬ ‫گفت‪ :‬میزان ذخیره‬ ‫بازرگانی‪ ،‬شهرداری و‬ ‫های زاینــدهرود صفـ‬ ‫بر پایه استفاده‬ ‫اجرایــی توســعه‪،‬‬ ‫ضمــن تبریــک‬ ‫منطقهای استان‬ ‫های مشترک اتاق‬ ‫اب سرشــاخه‬ ‫ـکاری مدیریتهــای‬ ‫گرفــت‪،‬‬ ‫ـاس پیشبینیهای‬ ‫شرکت اب‬ ‫جدید اصفهان‬ ‫همکاری‬ ‫منبع اصلی تامین‬ ‫سمت شــهردار‬ ‫شــرکت بــا همـ‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬بر اسـ‬ ‫ـارت بر نگهــداری و‬ ‫شهر تشکیل شود‪.‬‬ ‫زایندهرود بهعنــوان‬ ‫قاســمزاده‪ ،‬به‬ ‫روبروست اســت‬ ‫برنامهریــزی و نظـ‬ ‫ســال نســبت به‬ ‫بهویــژه پارلمان‬ ‫شورای اسامی‬ ‫ســد‬ ‫مهندســی نــورد‪،‬‬ ‫بارندگــی پاییز ام‬ ‫کاهش چشمگیری‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫نوسازیراهوســاختمان‬ ‫هواشناســی‬ ‫بــر همــکاری‬ ‫استان اصفهان با‬ ‫بود‪ .‬چیتیان بابیان‬ ‫شــهرداری تاکید‬ ‫مکانیک‪،‬تعمیراتو‬ ‫اســت‪ .‬محمود‬ ‫با‬ ‫بسیار کمتر خواهد‬ ‫ـان‬ ‫ـرات‬ ‫ـی‬ ‫خصوصــی اصفهـ‬ ‫‪ ٨۶‬درصــد ان خالـ‬ ‫تعمیـ‬ ‫فعلی گذشته‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫بخــش‬ ‫اســتان مناســب‬ ‫یــن دیــدار از‬ ‫و حــدود‬ ‫تولید و توزیع برق‬ ‫ایرنا مقدار ذخیره‬ ‫وضعیت ذخیره اب در‬ ‫اصفهــان در ا‬ ‫و‬ ‫چیتیان در گفت گو با‬ ‫شــد‪ .‬شــهردار‬ ‫اعام اینکــه‬ ‫شرایطنامطلوب‬ ‫ـان در راســتای‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫بازرگانــی اصفهـ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬گذر از این‬ ‫زایندهرود را ‪۱۹۶‬‬ ‫عملکــرد اتــاق‬ ‫بخش نیست‬ ‫مصرفکنندگانمیسر‬ ‫افزایش ‪ ۳۳‬درصدی‬ ‫ســد‬ ‫نشان میدهد که‬ ‫مشارکتمردموتمامی‬ ‫خـــبر‬ ‫و افزود‪ :‬این رقم‬ ‫ـتانیها مصــرف‬ ‫است و با با‬ ‫کرد‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اسـ‬ ‫این مخزن خالی‬ ‫کودک بهعنوان‬ ‫کاالی قاچاق‬ ‫میشــود‪ .‬وی‬ ‫قابلتوجه از حجم‬ ‫است درحالیکه‬ ‫بگیرند‪ ،‬این به‬ ‫کشف‬ ‫راهی جز کاهش‬ ‫نیازهای بزرگساالن‬ ‫امســال را جدی‬ ‫دارد همواره در‬ ‫اســتان بــه اب‪،‬‬ ‫قرار داشــتن‬ ‫بهینه در پاییز‬ ‫از محیط شهری‬ ‫توجــه به نیاز‬ ‫بلکه جلوگیری از‬ ‫در شاهینشهر‬ ‫ـت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تاثیرپذیری باالیی‬ ‫مصرف نکردن نیست‬ ‫حقوق عامه خود‬ ‫سد نخواهیم داشـ‬ ‫شهروندی که‬ ‫کمتر توانسته از‬ ‫پنج معنای‬ ‫شستشــوی حیاط و‬ ‫خروجی‬ ‫از ســد به ترتیب‬ ‫ها قرار داشته و‬ ‫باهدف تحقق‬ ‫غیرضروری مانند‬ ‫شاهینشــهر و میمه از‬ ‫حاشیه برنامه‬ ‫ورودی و خروجی‬ ‫ـورای اجرایی شــهر‬ ‫بر این اساس و‬ ‫ذخیره اقدامات‬ ‫و یا هر فعالیت‬ ‫انتظامی شهرســتان‬ ‫مقدار‬ ‫وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ـاری و رئیــس شـ‬ ‫ثانیه اســت و مقدار‬ ‫کاهش زمان استحمام‬ ‫بهویــژه کودکان‪،‬‬ ‫فرمانده‬ ‫قاچاق و‪ ۱۴‬درصدی‬ ‫شهر دفاع کند‪.‬‬ ‫شهرســازی و معمـ‬ ‫درصــدد هســتیم‬ ‫‪ ۱۹‬مترمکعب بر‬ ‫گروههــای جمعیتی‬ ‫ـتکم خودرو‪،‬‬ ‫در‬ ‫درصدی کشف کاالی‬ ‫شــرایط ضروری‬ ‫معــاون‬ ‫و‬ ‫اصفهــان گفــت‪:‬‬ ‫میانگین بلندمدت دسـ‬ ‫ـهری بــرای همه‬ ‫برونرفــت از ایــن‬ ‫توسط یونیسف‬ ‫افزایش‪۳۳‬‬ ‫سرهنگ علی صادقی‬ ‫ـودک شــهرداری‬ ‫عدالــت شـ‬ ‫ـایر شــهروندان‪،‬‬ ‫دیگــر بــرای‬ ‫کنونی نســبت به‬ ‫دوســتدار کودک‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫دوســتدار کـ‬ ‫ســت معاونــت‬ ‫کودکان نیز مانند سـ‬ ‫ابتکار شــهرهای‬ ‫مواد مخدر در‬ ‫جمهوری اســامی‬ ‫نگاه نیروی انتظامی‬ ‫هــش دارد‪ .‬سرپر‬ ‫در ســال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫فراهــم کنیــم تا‬ ‫گزارش ایمنا‪ ،‬وحید‬ ‫‪ ۴۵‬کشــور ازجمله‬ ‫منطقهای است‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد کا‬ ‫ایسنا با بیان اینکه‬ ‫ســازوکاری را‬ ‫زندگی کنند‪ .‬به‬ ‫امــروزه بیش از‬ ‫در گفتوگو با‬ ‫برداری شــرکت اب‬ ‫ـومین شــهر دوستدار‬ ‫در‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫شهر‬ ‫ک‬ ‫اظهار‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ـد‬ ‫اظهار‬ ‫ـ‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫نیازهایشان‬ ‫ش‬ ‫حفاظــت و بهره‬ ‫اغــاز‬ ‫نگاری کودکانه»‪،‬‬ ‫فرا منطقــهای اسـ‬ ‫اصفهان بهعنوان سـ‬ ‫منطبق با‬ ‫در تامیــن امنیــت‬ ‫رونمایی از کتاب «حق‬ ‫نمایندگی شــهر‬ ‫ـبکه بینالمللی‬ ‫ـابه ســال قبــل در‬ ‫جمعیت را کودکان‬ ‫تصریح ایران (با‬ ‫افریقا) عضو شـ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نســبت به مشـ‬ ‫مهدویان در ائین‬ ‫خاورمیانه و شــمال‬ ‫تقریبا یکچهارم‬ ‫شــهرداری اصفهان‬ ‫شــشماهه اول‬ ‫پشتیبانیومانعزدایی‬ ‫کــودک ناحیه‬ ‫جامعه شهری ایران‬ ‫دوســتدار کودک‬ ‫با شرایط ویژه‪،‬‬ ‫شعار «سالتولید‪،‬‬ ‫برنامهریزی شهری‬ ‫عنوان شــهروندانی‬ ‫کرد‪ :‬در‬ ‫کودک هستند‪.‬‬ ‫ـورای اجرایی شــهر‬ ‫راستایتحقق‬ ‫کشف و توقیف‬ ‫کشورهای دوستدار‬ ‫تاکنون انچه در‬ ‫دهند‪ .‬کودکان به‬ ‫و اندازه‪ ،‬شـ‬ ‫امنیت اقتصادی‬ ‫شــهرداریهای کشــور‬ ‫این تفاوت در قد‬ ‫تشــکیل می‬ ‫ـازی و در اولویت‬ ‫با محوریت پلیس‬ ‫بزرگساالن دارند‪،‬‬ ‫و در حوزه مبارزه‬ ‫نگاه کرد‪ :‬در‬ ‫ســت‪ ،‬مناسبسـ‬ ‫ها»‬ ‫رشد ‪ ۳۳‬درصدی‬ ‫دنیایی متفاوت از‬ ‫حقوق خود و در نوع‬ ‫پیگیــری بــوده ا‬ ‫قاچاق در شهرستان‬ ‫مــورد تاکیــد و‬ ‫توانایی دفاع از‬ ‫کیلوگرم مواد مخدر از‬ ‫معمــاری و رئیس‬ ‫نیازهای روزمره‪،‬‬ ‫نیز با کشف ‪۵۸۰‬‬ ‫معاون شهرســازی و‬ ‫نوع‬ ‫با مواد مخدر‬ ‫بهجنوبمواجه‬ ‫پیرامون اســت‪.‬‬ ‫مواصاتیشمال‬ ‫بــه دنیای‬ ‫جنستریاکدر محور‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫‪04‬‬ ‫امیدواری به اینده صنعت نفت‬ ‫رییس جمهوری با ‪ 6‬هزار میلیارد تومان اعتبار به شیراز رفت‬ ‫اصفهان‬ ‫چشم به راه‬ ‫روزهای روشن‬ ‫‪02‬‬ ‫مزایده اجاره مرحله سوم جایگاه های سی ان جی‬ ‫شهرداریدیواندره‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫نمودزباله گردی‬ ‫در نبودزیرساخت‬ ‫مدیریت پسماند‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری دیواندره در نظــر دارد از طریــق مزایده اجــاره جایگاه های‬ ‫سی ان جی شماره یک و دو را به مدت یکسال با قیمت کارشناسی واگذار نماید‬ ‫لذا از شــرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می اید ازتاریخ انتشار این اگهی‬ ‫به مدت ده روز کاری جهت کســب اطالعات و شرایط و دریافت فرم شرکت‬ ‫در مزایده به شهرداری دیواندره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫قیمت کارشناسی پایه جایگاه شماره یک مبلغ اجاره ‪306/228/723‬ریال‬ ‫قیمت کارشناسی پایه جایگاه شماره ‪2‬مبلغ اجاره ‪165/617/198‬ریال‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬سرپرست شهردار دیواندره‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشــروحه زیر را از طریق مزایده به صورت نقد به فروش رساند‪.‬‬ ‫از متقاضیان دعوت می شــود برای دریافت اسناد مزایده به ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی ‪http://setadiran.ir‬‬ ‫تا روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/08/05‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شماره مزایده‬ ‫‪/1400/09‬ز‬ ‫عنوان مزایده‬ ‫واگذاری شش قطعه‬ ‫زمین با پالکهای ثبتی‬ ‫‪ ۵01۳‬الی ‪۵01۸‬‬ ‫فرعی از ‪ 90۲‬اصلی‬ ‫با کاربری تجاری واقع‬ ‫در نجف اباد‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه کارشناسی‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت نامه شرکت‬ ‫در مزایده (ریال)‬ ‫‪90۲/۵01۳‬‬ ‫‪۲7/74‬‬ ‫‪۳/190/100/000‬‬ ‫‪1۵9/۵0۵/000‬‬ ‫‪90۲/۵014‬‬ ‫‪۲7/7۳‬‬ ‫‪۲/717/۵40/000‬‬ ‫‪1۳۵/۸77/000‬‬ ‫‪90۲/۵01۵‬‬ ‫‪۲7/۵0‬‬ ‫‪۲/69۵/000/000‬‬ ‫‪1۳4/7۵0/000‬‬ ‫‪90۲/۵016‬‬ ‫‪۵۵/6۳‬‬ ‫‪۵/۲۸4/۸۵0/000‬‬ ‫‪۲64/۲4۲/۵00‬‬ ‫‪90۲/۵017‬‬ ‫‪۳1/04‬‬ ‫‪۳/07۲/960/000‬‬ ‫‪1۵۳/64۸/000‬‬ ‫‪90۲/۵01۸‬‬ ‫‪۳0/۳۸‬‬ ‫‪۳/007/6۲0/000‬‬ ‫‪1۵0/۳۸1/000‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/08/05‬‬ ‫گشایش پیشنهاد ها‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/08/16‬‬ ‫تلفن‪031-36681068 :‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهاد ها‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/08/15‬‬ ‫نشانی‪ :‬اصفهان ‪ -‬خیابان سعادت اباد‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫‪862030‬‬ ‫‪1207356‬‬ ‫الف‪:‬الف‪:‬‬ ‫م م‬ ‫شماره مجوز‪1400-4۳۲۵ :‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی خریدکابل ارمر دار زیرزمینی ‪ ،‬به شماره‬ ‫شرکت پاالیش نفت‬ ‫‪ RND-9818226-MM‬و شماره فراخوان ‪2000092447000094‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان‬ ‫امام خمینی (ره) شازند ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شــد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‪ 1400/07/24‬می باشد‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی‬ ‫کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ 15:00 :‬روز شنبه تاریخ ‪1400/08/15‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ 14:00 :‬روز شنبه تاریخ ‪1400/08/01‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫ادرس‪:‬اراک‪ -‬کیلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪ -‬سه راهی شازند‪ -‬اداره تدارکات کاال‪ -‬اتاق ‪118‬تلفن‪ 33492833 :‬و ‪086-33492840‬‬ ‫ردیف‬ ‫اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪/1400/09‬ز‬ ‫نوبت دوم‬ ‫«تجدید اگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان»‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی شماره ‪RND-9818226-MM‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مختصر کاال‬ ‫مقدار‪/‬تعداد‬ ‫براورد هزینه‬ ‫انجام موضوع مناقصه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪4۸.7۵0.000.000/-‬‬ ‫‪۲.4۳7.۵00.000/-‬‬ ‫‪RND-991۸۲۲6-MM‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(تجدید مناقصه)‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1204208 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند‬ ‫ادرس اینترنتی‪WWW.IKORC.IR :‬‬ ‫خرید کابل ارمردار زیرزمینی‬ ‫‪ 4‬قلم‬ ‫اگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪:‬‬ ‫شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ممبران‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت دولتی پاالیش ‪ RO‬به شماره ‪2000092416000052‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ‪ ،‬از طریق‬ ‫گاز پارسیان‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫فراخوان در سامانه تاریخ ‪1400/07/27‬می باشد‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق‬ ‫سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد ‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 18 : 30 :‬روز سه شنبه تاریخ ‪1400/08/04‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬ساعت ‪ 18 : 30 :‬روز سه شنبه تاریخ ‪1400/08/18‬‬ ‫اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس استان فارس ‪ -‬شهرستان مهر‪ -‬شــرکت پاالیش گاز پارسیان (کدپســتی‪ )7445139611 :‬و‬ ‫تلفن ‪ 36‬الی ‪071-52724134‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 021 -41934 :‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1205040 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫وقوع انفجار تروریستی‬ ‫در مسجد شیعیان‬ ‫در قندهار‬ ‫منابع خبری از وقوع انفجار انتحاری در شهر قندهار‬ ‫افغانســتان حیــن برگــزاری نمــاز جمعــه در بزرگ ترین‬ ‫مســجد متعلــق به شــیعیان در مرکــز ایــن والیت خبر‬ ‫دادند‪.‬به گزارشایسنا‪،‬به گفتهمنابعمحلیاینانفجار‬ ‫مسجد«امامبارگاه«متعلقبهشیعیانراواقعدر ناحیه‬ ‫پلیسشهرقندهار هدف گرفتوبههنگامبرگزارینماز‬ ‫جمعــه رخ داد‪ .‬در همیــن حال اســکای نیــوز به نقل از‬ ‫برخیمنابعمحلیاعالم کرددر اینانفجار‪ ۳۰‬تن کشته‬ ‫و ‪ ۶۰‬تن زخمی شــدند این در حالی اســت که الجزیره‬ ‫شمار قربانیان را‪ ۳۳‬کشته و‪ ۵۷‬زخمی اعالم کرد‪.‬‬ ‫ایران با دقت تحوالت لبنان‬ ‫را زیر نظر دارد‬ ‫ســعید خطیــب زاده بــا اشــاره به وقایــع اخیر لبنان‬ ‫تاکید کرد‪:‬جمهوریاسالمیایرانضمنتاکیدبراهمیت‬ ‫حفظ ثبات و ارامش لبنان‪ ،‬با دقت و از نزدیک تحوالت‬ ‫لبنان را زیر نظر دارد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه در خصوص وقایع تلخ لبنان اظهار داشت‪:‬‬ ‫جمهوری اســامی ایــران ضمن تاکید بر اهمیت حفظ‬ ‫ثبات و ارامش لبنان‪ ،‬با دقت و از نزدیک تحوالت لبنان‬ ‫را زیــر نظــر دارد و بر این باور اســت که مــردم‪ ،‬دولت و‬ ‫ارتش در کنار مقاومت لبنان با انسجام و وحدت خود‪،‬‬ ‫مانندهمیشهاز فتنه هاودسیسه هایی کهریشهدر رژیم‬ ‫صهیونیســتی دارد و توســط اربابان و عوامــل این رژیم‬ ‫یشــود‪ ،‬با موفقیت و ســربلندی عبور‬ ‫طراحــی و اجرا م ‬ ‫خواهند کرد‪ .‬ســخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم‬ ‫کردن و ابراز تاســف عمیق از اتش گشــودن و تیراندازی‬ ‫بهمردمبی گناهلبنان کهدر حالتظاهراتمسالمت امیز‬ ‫بوده اند‪،‬تاکید کرد‪:‬ضروریاستدولتومقاماتلبنان‬ ‫نسبت به شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت ها‬ ‫و فتنه انگیــزی میــان مردم لبنــان اقــدام عاجل نمایند‪.‬‬ ‫خطیب زاده با تسلیت به دولت و مردم لبنان‪ ،‬خصوصا‬ ‫خانواده های داغدار‪ ،‬برای جراحت دیدگان ســامت و‬ ‫شفایعاجلمسئلت کرد‪.‬‬ ‫تشکیلفراکسیون‬ ‫اکثریت در عراق دشوار‬ ‫اما محتمل است‬ ‫اعالم نتایج اولیه انتخابات هجدهم مهر پارلمانی‬ ‫عــراق‪ ،‬موجــی از انتقــادات گرو ههــای سیاســی این‬ ‫کشــور را بــه همــراه داشــته اســت بطوریکــه فــردای‬ ‫انتخابــات‪ ،‬رســانه ها از نشســتی میــان تعــدادی از‬ ‫رهبران سیاســی برای بحث درباره انتخابات و نتایج‬ ‫ان در منــزل «نــوری المالکی» خبر دادنــد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنــا‪ ،‬در ادامه گروه «چارچوب هماهنگی نیروهای‬ ‫شــیعه» در عراق با انتشــار بیانیه ای نسبت به نتایج‬ ‫این انتخابات اعتراض و اعالم کرد که تدابیر موجود‬ ‫را «برای جلوگیری از بازی با ارای رای دهندگان اتخاذ‬ ‫خواهد کرد» و «نسبت به نتایج اعالم شده اعتراض‬ ‫و شــکایت خواهــد کــرد‪ ».‬با این اوصــاف پیش بینی‬ ‫یشــود که جدل های سیاســی‪ ،‬همزمــان با البی ها‬ ‫م ‬ ‫یهــا بــرای تشــکیل فراکســیون برتــر پارلمانی‬ ‫و رایزن ‬ ‫جهــت تشــکیل دولــت جدیــد در عــراق‪ ،‬در روزهای‬ ‫اینــده بــاال بگیــرد بطوریکــه روز گذشــته عضــو دفتر‬ ‫رسانه ای کمیسیون عالی انتخابات عراق به تارنمای‬ ‫شبکه «فرات نیوز» گفته بود که انتظار می رود نتایج‬ ‫انتخابات یکشنبه گذشــته پارلمانی عراق «تغییرات‬ ‫گســترده» و اساســی داشــته باشــد‪ .‬کمیســیون عالــی‬ ‫مســتقل انتخابات عراق هم پیش تر اعالم کرده بود‬ ‫که کار شمارش دستی ارا در حضور ناظران بین المللی‪،‬‬ ‫نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی و اهالی رسانه‬ ‫یشــود‪ .‬ســیامک کاکایی‪ ،‬کارشناس مسائل‬ ‫انجام م ‬ ‫عراق گفت‪ :‬تشکیل دولت قبلی‪ ۲ ،‬تا سه ماه طول‬ ‫کشید و اگر احزاب سیاسی عراق نتوانند برای تشکیل‬ ‫دولــت بــه اجماع برســند بایــد چش ـم انتظار برگزاری‬ ‫مجــدد انتخابــات باشــیم؛ بنابرایــن فضــای سیاســی‬ ‫عــراق مقــداری پر چالش به نظر می رســد و اینکه ایا‬ ‫جریان های شــیعی خواهند توانست به اتفاق نظر و‬ ‫تشکیل فراکســیون اکثریت برسند محتمل اما دشوار‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــا تعداد کرس ـی هایی که جریان‬ ‫صــدر بــه دســت اورده تشــکیل فراکســیون اکثریــت‬ ‫دشــوارتر از گذشــته خواهد بود ولی به هرحال عراق‬ ‫در یک مسیر و دوره جدیدی است‪ .‬همچنان به نظر‬ ‫می رســد که روش توافق سیاســی در بیرون از پارلمان‬ ‫بتواند در ایجاد اجماع سیاسی بین گروه های عراقی‬ ‫و خروج از وضعیت بالتکلیفی که در سال های اخیر‬ ‫وجودداشته‪،‬موثرباشد‪ .‬کارشناسمسائلعراق گفت‪:‬‬ ‫عراق شرایط سیاسی و امنیتی جدیدی را تجربه می کند‬ ‫و دوران ناامنــی را پشــت ســر گذاشــته ولــی از نتیجــه‬ ‫انتخابــات چنیــن برمی ایــد که شــرایط دشــواری برای‬ ‫مذاکره بین ائتالف ها وجود دارد‪ .‬اینکه اقبال عمومی‬ ‫بین گروه های سیاسی نسبت به فهرست اکثریت تا چه‬ ‫اندازه خواهد بود بر فرایند سیاسی در عراق تاثیرگذار‬ ‫اســت‪ .‬کاکایی کاهش مشارکت در انتخابات عراق را‬ ‫به نفع جریان صدر ارزیابی کرد و افزود‪ :‬جریان صدر‬ ‫دارای پایگاه اجتماعی ســنتی قدیمی در عراق اســت‬ ‫کــه همــواره در رونــد تحوالت این کشــور تاثیرگــذار و‬ ‫تعیین کننــده بــوده اســت‪ .‬بعد از ســرنگونی صــدام‪،‬‬ ‫جریان صدر همواره پای ثابت تحوالت سیاسی عراق‬ ‫بــوده و قبــل از ان هم خاندان صدر ازجمله پدر مقتدا‬ ‫صــدر و دیگــر اعضــای ایــن خانــدان در عــراق به ویژه‬ ‫بغداد صاحب پایگاه اجتماعی گســترده ای بوده اند‪.‬‬ ‫مقتــدا صدر هــم راه خاندان خود را ادامــه داده و در‬ ‫ایــن دو دهــه توانســت این جریــان را به عنــوان یک‬ ‫گروه موثر در تحوالت سیاسی عراق هدایت کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 24‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1186‬‬ ‫رییس جمهوری با ‪ 6‬هزار میلیارد تومان اعتبار به شیراز رفت‬ ‫‪ 100‬مصوبه دولت برای توسعه فارس‬ ‫رئیس جمهــوری پنجشــنبه در هفتمین ســفر‬ ‫اســتانی اش مهمــان مــردم فــارس شــد و در‬ ‫بازدیدهای ســرزده ای به شهرســتان مرودشــت‬ ‫در ‪ ۴۵‬کیلومتــری شــمال شــیراز رفــت و ضمــن‬ ‫بازدیــد از کارخانــه تعطیــل ازمایــش‪ ،‬در جمع‬ ‫مــردم روســتای کنــاره مرودشــت و دامــداران‬ ‫و کشــاورزان منطقــه حضــور یافــت و بــا ان هــا‬ ‫رودررو گفت وگــو کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بازدید‬ ‫از کارخانه در حال احداث کاغذســازی فارس‪،‬‬ ‫مجموعــه میــراث جهانــی تخــت جمشــید و‬ ‫زیــارت حــرم مطهــر حضــرت شــاهچراغ (ع) و‬ ‫ارامــگاه حافظ شــاعر بلنــداوازه ایــران‪ ،‬برنامه‬ ‫دیگر رئیس جمهوری بود‪ .‬تجلیل از ورزشکاران‬ ‫افتخارافریــن اســتان و دیــدار بــا نخبــگان‪،‬‬ ‫خانــواده شــهدا و اقشــار اســتان و شــرکت در‬ ‫جلســه شــورای اداری دیگــر برنام ههــای ســفر‬ ‫رئیس جمهــوری بود‪ .‬رئیس دفتر رئیس جمهور‪،‬‬ ‫معاونــان اجرایــی‪ ،‬امور مجلــس و امور زنان و‬ ‫خانواده و وزرای کشــور‪ ،‬نیرو‪ ،‬نفت‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت‪ ،‬راه و شهرســازی و جهــاد‬ ‫کشــاورزی رئیس جمهــور را در ســفر بــه اســتان‬ ‫فــارس همراهی می کردنــد‪ .‬ان ها به نمایندگی‬ ‫از رئیس جمهــوری در مناطــق مختلــف اســتان‬ ‫فــارس‪ ،‬مســائل و مشــکالت را بررســی کردند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران در پایان هفتمین‬ ‫ســفر اســتانی دولــت ســیزدهم اعــام کــرد کــه‬ ‫در ایــن ســفر‪ ،‬یکصــد مصوبه با حــدود ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعتبار برای گره گشایی از مسائل‬ ‫اســتان فــارس و شــتاب بخشــی بــه طرح هــای‬ ‫اولوی ـت دار و پروژه هــای نیمه تمام این اســتان‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬ســید ابراهیم رئیســی شامگاه‬ ‫پنجشــنبه با ابراز خرســندی از توفیق حضور در‬ ‫اســتان فارس‪ ،‬شــیوع کرونا را مانع از حضور در‬ ‫اجتماع عظیم مردم استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫استان فارس مهد تمدن و فرهنگ و ادب‬ ‫فارسی است‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪ :‬اســتان فــارس مهــد‬ ‫تمــدن و فرهنــگ و ادب فارســی اســت و اثــار‬ ‫ان در جای جــای ایــن تمــدن وجــود دارد و در‬ ‫کنــار ایــن اثار تمدنــی‪ ،‬حرم ســوم اهل بیت در‬ ‫ایــران اســامی قــرار دارد‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از هنــر فاخــر ایرانــی تــا شــعر و ادب فارســی و‬ ‫از ارامگاه حافظ و ســعدی تا تخت جمشــید‪،‬‬ ‫بیانگــر ظرفیت هــای فرهنگــی و تمدنــی ایــن‬ ‫اســتان اســت‪ .‬رئیســی بــا اشــاره بــه ســازوکار‬ ‫ســفرهای اســتانی دولــت ســیزدهم گفــت‪ :‬‬ ‫قبــل از ســفر‪ ،‬بررس ـی های کارشناســی بــرای‬ ‫شناســایی مشــکالت اســتان بــا مشــورت بــا‬ ‫کارشناســان‪ ،‬نماینــدگان‪ ،‬مــردم و مســئوالن‬ ‫استان و احصای نیازهای استان انجام شد‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬یکــی از مــوارد مورد تاکیــد‪ ،‬تکمیل‬ ‫طرح هــای نیمه تمــام در حوزه هــای مختلــف‬ ‫اســت کــه بخشــی از بودجــه در ان هــا هزینــه‬ ‫شــده و باید تکمیل شــوند ؛ اولویــت ما تکمیل‬ ‫ایــن پروژه ها اســت‪ .‬رئیس جمهــوری گفت ‪ :‬در‬ ‫جریــان بررس ـی ها ‪ ۱۰۰‬طــرح پس از بررســی به‬ ‫تائیــد نهایــی رســید و حــدود ‪ ۶‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومان برای تکمیل و اجرای ان ها در این ســفر‬ ‫تصویــب شــد‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬معاونت‬ ‫اجرایــی ریاســت جمهــوری مســئول پیگیــری‬ ‫تحقق این مصوبات خواهد بود‪.‬‬ ‫مردم به سفره خود نگاه کنند‪ ،‬می فهمند‬ ‫چه وضعی داشتند‬ ‫رئیس جمهوری در بخش دیگری از ســخنان‬ ‫خــود در جلســه شــورای اداری اســتان فارس با‬ ‫تاکیــد بــر عزم دولت برای رفع مشــکل بیکاری‬ ‫تهــای مالی و‬ ‫و مســکن‪ ،‬بــه برخــی محدودی ‬ ‫مشــکالت و تحریم هــا و فشــارهای اقتصــادی‬ ‫کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مســئوالن به ویــژه‬ ‫استانداران باید با همکاری و بهره گیری زا همه‬ ‫تهــا و نیروهــای نخبــه و دلســوزان بــه‬ ‫ظرفی ‬ ‫دنبال حل مشکالت باشند‪ ،‬ان ها باید به میان‬ ‫مــردم برونــد و بــا انان ســخن بگویند‪ .‬رئیســی‬ ‫گفت‪ :‬وزرا و مســئوالن در این دولت به دنبال‬ ‫ان نباشــند کــه دولــت را با چه وضع و مســائل‬ ‫و مشکالتی تحویل گرفتند؛ به این موضوعات‬ ‫دامــن نزننــد‪ ،‬بلکــه در اندیشــه حــل مشــکل‬ ‫مــردم و اینکــه چ ـه کاری باید کرد تــا به صورت‬ ‫ریشه ای‪ ،‬فقر کاهش یابد و مشکالت معیشتی‬ ‫و اقتصــادی مــردم حل شــود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مــردم چنانچــه به ســفره خودشــان نــگاه کنند‬ ‫می فهمند چه وضعی داشتند‪ ،‬یا به ارزش پول‬ ‫ملــی نگاهــی بیفکننــد و بــه عــدد و رقم هایی‬ ‫کــه صاحب نظــران خــود می داننــد کــه دارای‬ ‫چــه وضعــی بودیــم و هرکــدام خــود این هــا‬ ‫حکایــت از وضعیــت گذشــته و قبــل از شــروع‬ ‫ایــن دولــت دارد‪ .‬رئیس جمهــوری همچنیــن از‬ ‫ســرمایه گذاران‪ ،‬فعــاالن اقتصــادی و تجــار و‬ ‫بازرگانان در داخل و خارج از کشــور خواســت‬ ‫کــه اســتان فارس را بــرای ایجاد ســرمایه گذاری‬ ‫انتخــاب کننــد‪ .‬رئیســی افــزود‪ :‬میــزان تضمین‬ ‫و امنیــت بــرای ســرمایه گذاری در بخش هــای‬ ‫مختلــف اقتصــادی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنعــت‪،‬‬ ‫توریســم و ســایر حوزه های تجــاری و بازرگانی‬ ‫و صادرات در این استان باال است‪.‬‬ ‫ماموریت به استاندار فارس برای حمایت‬ ‫از بنگاه های تولیدی و مشاغل خانگی‬ ‫رئیس جمهــور اســتان فــارس را یکــی از‬ ‫اســتان های مهــم در زمینــه تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی و معدنــی توصیــف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬امار و ارقام‪ ،‬استان را در جایگاه خوبی‬ ‫ازلحــاظ اقتصــادی و ارزش محصوالت تولیدی‬ ‫قرار داده اســت‪ .‬از اســتاندار فارس می خواهم‬ ‫عــاوه بــر حمایــت از بنگاه هــای مختلــف‬ ‫تولیــدی‪ ،‬از کســانی کــه در خانه هــای خود به‬ ‫تولیــد محصــول و به ویــژه تولیــد صنایع دســتی‬ ‫ل دارند نیز حمایت کند‪ .‬رئیســی استان‬ ‫اشــتغا ‬ ‫فارس را یکی از قطب های گردشــگری سالمت‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬باید با کمک مردم و مسئوالن‬ ‫تهــای عظیــم اســتان فعال‬ ‫تــاش کنیــم ظرفی ‬ ‫شود تا مشکل بیکاری از استان ریشه کن گردد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور گفت‪ :‬اجــرای موفق برنامه های‬ ‫دولــت بــه همــت و مشــارکت همگانــی مردم‬ ‫بســتگی دارد و دولــت در زمینه هــای مختلــف‬ ‫ازجمله در زمینه حل مشکل مسکن برای خود‬ ‫جایگاه هدایت‪ ،‬حمایت و نظارت قائل است‬ ‫و میــدان دار اصلــی در زمینــه حــل مشــکالت و‬ ‫رونق تولید و اقتصاد‪ ،‬خود مردم هستند‪.‬‬ ‫مروری بر برخی مصوبات‬ ‫حهــا از ســاماندهی‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن طر ‬ ‫حــرم مطهــر شــاهچراغ (ع) و بین الحرمیــن تــا‬ ‫مســئله اب و خشک سالی که از مباحث جدی‬ ‫یشــود‪ .‬رئیسی گفت‪:‬‬ ‫اســتان است را شــامل م ‬ ‫بر اســاس مصوبات سفر دولت‪ ،‬کمیته پیگیری‬ ‫کســالی زیــر نظــر وزیر نیرو تشــکیل شــود‬ ‫خش ‬ ‫و همچنیــن شــورای اب نیــز بــرای اب رســانی‬ ‫عادالنه به کشــور شــکل گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬‬ ‫فــارس و شــیراز به عنوان یک قطــب فرهنگی و‬ ‫تمدنی باید موردتوجه قرار گیرد تا در پرتو ان‬ ‫بشود به عصرها و نسل ها این فرهنگ معرفی‬ ‫شــود‪ .‬رئیس جمهــوری تاکیــد کــرد‪ :‬در اســتان‬ ‫فارس‪ ،‬هم گردشــگری ســامت و هم سیاحت‬ ‫و اقتصــاد گردشــگری بایــد فعــال شــود و برای‬ ‫این منظور برنامه ریزی نیز شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مردمنبایدتاوانبی عرضگیمسئوالنرابدهند‬ ‫معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور گفــت‪:‬‬ ‫نبایــد اجــازه دهیــم مــردم تــاوان بی عرضگــی‬ ‫و ک ـم کاری مســئولین را بدهنــد‪ ،‬الزمــه ایــن کار‬ ‫مهــای داخلی اســت که‬ ‫شناســایی و رفــع تحری ‬ ‫در اختیــار دولتمــردان قــرار دارنــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫فــارس‪ ،‬محســن رضایی در برنامــه بازدید خود‬ ‫از منطقــه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)‬ ‫در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد‪ :‬بنــدر امــام از‬ ‫مهم تریــن بنــادر کشــور اســت‪ .‬اکثــر کاالهــای‬ ‫یشــود و‬ ‫اساســی از همیــن بنــدر وارد کشــور م ‬ ‫بخــش عمــده ای از محصــوالت پتروشــیمی کــه‬ ‫ارز درامــدی کشــور را تامیــن می کننــد از طریــق‬ ‫یشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬مشــکالتی‬ ‫این بندر صادر م ‬ ‫در ایــن بنــدر وجــود دارد که نشــان می دهد ما‬ ‫عــاوه بر تحریــم خارجی با تحریــم داخلی نیز‬ ‫مواجــه هســتیم و تــا زمانــی که تحریــم داخلی‬ ‫که در اختیار دولتمردان اســت برداشــته نشــود‪،‬‬ ‫مهــای خارجــی هیچ تاثیــری در حل‬ ‫رفــع تحری ‬ ‫مشــکالت اقتصــادی کشــور نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور بــه اصلی ترین‬ ‫مهــای داخلی در بنادر اشــاره کرد و‬ ‫دلیــل تحری ‬ ‫یتــوان به دپو‬ ‫گفــت‪ :‬ازجملــه این مشــکالت م ‬ ‫یمــدت محصــوالت خروجــی و ورودی‬ ‫طوالن ‬ ‫در این بندر اشــاره کرد‪ .‬متاســفانه بار کشــتی ها‬ ‫بعــد از ‪ 2‬مــاه معطلــی در دریــا بعــد از تخلیــه‬ ‫بــار بــه دنبال اخــذ مجوزهای فــراوان موجود و‬ ‫همچنیــن عــدم هماهنگی بیــن متولیــان صدور‬ ‫این مجوزها تا زمان ترخیص در انبارهای گمرک‬ ‫باقــی می مانــد‪ .‬رضایــی ادامــه داد‪ :‬نتیجه این‬ ‫رونــد‪ ،‬تاخیر در تحویل این محصوالت به بازار‬ ‫و به دســت مصرف کنندگان است و محصوالت‬ ‫یشــوند‬ ‫صادراتــی نیز با تاخیر از کشــور خارج م ‬ ‫و ایــن دلیــل اصلــی افزایش قیمت هاســت‪ .‬وی‬ ‫مهــای داخلی در کشــور‬ ‫بــا تاکیــد بر رفــع تحری ‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬یکی از دالیلی اصلــی تورم‪ ،‬تاخیر‬ ‫در ورودی محصــوالت اســت چراکــه بــه ازای‬ ‫هــر مدت تاخیــر در ورود محصــوالت‪ ،‬یک الی‬ ‫تهــا در کشــور تاثیــر‬ ‫‪ 2‬درصــد در افزایــش قیم ‬ ‫یگــذارد‪ .‬زمان تاخیر در صادرات محصوالت‪،‬‬ ‫م ‬ ‫هزینه های این محصوالت برای کشــور افزایش‬ ‫پیــدا می کنــد‪ ،‬درنتیجــه کشــورمان در رقابت با‬ ‫کشــورهای رقیــب بازمی ماند و میــزان صادرات‬ ‫کمتــری خواهیــم داشــت‪ .‬معــاون اقتصــادی‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اجازه داد مردم‬ ‫تــاوان کم کاری مســئولین را بدهند خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مســئله تحریم های داخلــی در چند نقطه‬ ‫کشور ازجمله بنادر و گمرکات ما وجود دارد که‬ ‫رفع ان ها در دســتور کار دولت جدید اســت‪ .‬با‬ ‫تحقــق این موضــوع دیگر هزین ههــای مدیریتی‬ ‫یشــود‪ .‬نبایــد اجازه‬ ‫کشــور بر مــردم تحمیل نم ‬ ‫دهیــم مــردم تــاوان بی عرضگــی و ک ـم کاری‬ ‫مســئولین را بدهنــد‪ ،‬الزمــه ایــن کار این اســت‬ ‫که تحریم های داخلی شناســایی و رفع شــوند‪.‬‬ ‫رضایــی با اشــاره بر لــزوم جذب ســرمایه گذاری‬ ‫ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت‪ :‬برنامه هایی‬ ‫در زمینــه ســرمایه گذاری و جــذب ســرمایه گذار‬ ‫داریم‪ ،‬مشوق هایی برای سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫خــارج از کشــور در ایــران داریم که طی روزهای‬ ‫اینــده گزارش هایــی در ایــن رابطــه بــه مــردم‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تندروهابه جایحلمشکالتمردمدر پیسیاست بازیهستید‬ ‫غالمعلــی رجایــی‪ ،‬فعــال سیاســی گفــت‪:‬‬ ‫تندروهــا در مجلــس به جــای رســیدگی بــه‬ ‫مشــکالت معیشــتی مــردم مــدام در پــی‬ ‫سیاس ـت بازی هســتند که فالن وزیر دولت قبل‬ ‫چه کرده اســت‪ .‬غالمعلی رجایــی درباره این‬ ‫موضــوع گفــت‪ :‬بــه نظــر مــن قــوه قضائیــه به‬ ‫ریاســت اژه ای وارد بــازی مجلــس نمی شــود‪.‬‬ ‫حتمــا دولــت روحانــی بی اشــکال نبوده اســت‬ ‫اما پرســش این اســت که چــرا نمایندگان هیچ‬ ‫پرسشــی دربــاره دولت هــای قبــل نمی کننــد؟‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه دولتی هــای قبــل هم‬ ‫که دیگر در هیچ مســئولیتی نیســتند‪ .‬او درباره‬ ‫هــدف برخــی نماینــدگان از طــرح موضــوع‬ ‫محاکمــه شــخصیت هایی ماننــد روحانــی‪،‬‬ ‫جهانگیــری و ظریــف بیــان کــرد‪ :‬تندروهــا در‬ ‫مجلــس می خواهنــد جریــان رقیب خــود را به‬ ‫نحــوی تخریــب کننــد کــه دیگــر در دوره بعــد‬ ‫نهــا به جای رســیدگی‬ ‫نتواننــد ســربلند کننــد‪ .‬ا ‬ ‫بــه مشــکالت معیشــتی مــردم مــدام در پــی‬ ‫سیاس ـت بازی هســتند کــه فــان وزیــر دولــت‬ ‫قبــل چــه کــرده اســت‪ .‬واقعیت این اســت که‬ ‫نماینــدگان به وظایف اصلی خود نمی پردازند‬ ‫و امیــدوارم از جایــی تذکــری بگیرنــد کــه بــه‬ ‫کار خــود مشــغول باشــند و رنجــی از رنج های‬ ‫مــردم بکاهنــد‪ .‬انتظــار ایــن اســت کــه وقتــی‬ ‫قــوا یکدست شــده اند‪ ،‬همــه تالششــان را‬ ‫بــرای رفع مشــکالت مــردم بــه کار بگیرند‪ ،‬نه‬ ‫اینکــه ظریــف محاکمــه بشــود یــا نشــود‪ .‬این‬ ‫فعــال سیاســی دربــاره محمدجــواد ظریــف‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬قاعدتــا کســی کــه از اســب پیاده‬ ‫یشــود‪ ،‬تــوان دفــاع از خــود را نــدارد‪ .‬مــن‬ ‫م ‬ ‫همــواره مدافــع ظریــف بــوده ام و درعین حال‬ ‫منکــر محدودیت هــای او هــم نیســتم‪ .‬اقــای‬ ‫ظریــف فــردی دلســوز بــرای کشــور و متدیــن‬ ‫اســت و رهبــر انقــاب هم بر تدیــن و تخصص‬ ‫او تاکیــد کــرده بودند‪ .‬رادیکال هــا می خواهند‬ ‫انتقــام فایــل صوتــی اقــای ظریــف را بگیرنــد؛‬ ‫فایلــی صوتــی که ظریــف حرف هایــی را برای‬ ‫ثبــت تاریــخ شــفاهی در دولــت مطــرح کــرده‬ ‫بــود‪ .‬حــاال هم کــه تندروهــا در مجلس حضور‬ ‫دارنــد و قــدرت در اختیــار دارنــد و می تواننــد‬ ‫فشارهایشــان را بیشــتر کننــد‪ .‬از یــاد نمی بریم‬ ‫کــه ظریف وقتی در حال انجام مذاکرات بود‬ ‫و به مجلس رفت‪ ،‬از ســوی همین نمایندگان‬ ‫تو شــد و مــورد بی احترامی قرار گرفت که ان‬ ‫رفتــار نماینــدگان خارج از عرف سیاســی‪ ،‬دور‬ ‫از اداب اســامی بــود‪ .‬نماینــدگان حق دارنــد‬ ‫یــک وزیــر را مــورد پرســش قرار دهنــد یا حتی‬ ‫اســتیضاح کنند اما درســت نیســت که به یک‬ ‫وزیــر توهیــن کننــد‪ .‬او دربــاره عملکــرد کلــی‬ ‫مجلــس هــم گفــت‪ :‬بــه هــر مجلــس یازدهــم‬ ‫توفیقاتــی داشــته و بی دســتاورد نبوده اســت‬ ‫امــا به طورکلــی انتظــارات را بــراورده نکــرده‬ ‫اســت‪ .‬رجایــی در پاســخ بــه ایــن پرســش که‬ ‫اینــده ارتبــاط مجلــس بــا دولــت رئیســی را‬ ‫چگونــه می بینیــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مطمئــن باشــید که‬ ‫چالش هــای دولــت و مجلــس ب ـه زودی خــود‬ ‫نشــان می دهــد؛ البته امیــدواری کــه چالش ها‬ ‫کــم باشــد زیــرا اکنــون وقــت چالــش نیســت و‬ ‫بایــد بــر بــه نتیجــه رســیدن مذا کــرات تمرکــز‬ ‫شــود امــا برخــاف انچه پیش بینی می شــد که‬ ‫با یکدست شــدن قــوا همه نیروهــای حاضر در‬ ‫قدرت به تفاهم می رسند‪ ،‬به نظر می رسد که‬ ‫اتفاقا دچار چالش می شوند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ماجرایتیراندازی‬ ‫در اصفهان نبوده است!‬ ‫در حالــی کــه رئیــس کل‬ ‫شــیطنت و توطئــه اســت‪.‬‬ ‫دادگســتری اســتان اصفهــان‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگــی‬ ‫ماجــرای تیــر انــدازی در ایــن‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال که‬ ‫شــهر را تاییــد کــرده نماینده‬ ‫«مشــخصا بفرمائیــد چــرا‬ ‫مــردم اصفهــان در مجلــس‬ ‫پرونده هــای اسیدپاشــی در‬ ‫حسین میرزایی‬ ‫بــا رد ماجــرا گفــت‪ :‬چنیــن‬ ‫اصفهــان مورد رســیدگی قرار‬ ‫چیــزی در اصفهــان نبــوده‬ ‫نگرفتــه اســت؟» گفت‪ :‬مثال‬ ‫اســت ‪.‬اودر خصوص پرونده های اسیدپاشی در یک مورد موضوع عشــق و عاشقی بود و‬ ‫در اصفهــان گفــت‪ :‬اسیدپاشــی هایی کــه در فــرد پس ازانکه جواب منفی شــنیده‪ ،‬رفته و‬ ‫اصفهان اتفاق افتاد فقط به صورت دختران چنین غلطی را مرتکب شــده است‪ .‬پیگیری‬ ‫بدحجــاب نبــود‪ ،‬بلکه دخترهــای محجبه و این اسیدپاشی ها احتیاج به شاکی خصوصی‬ ‫انقالبی هم مورد این خشونت قرار گرفتند‪ .‬دارد‪ ،‬باید شــکایت صورت بگیرد تا پیگیری‬ ‫حســین میرزایــی‪ ،‬نماینــده اصفهــان و عضو قضایی در مورد پرونده انجام شود‪ .‬اگر واقعا‬ ‫کمیســیون فرهنگــی مجلــس یازدهــم‪ ،‬در شــکایت کردنــد یا نکردند مراحلی طی شــده‬ ‫پاســخ به این ســوال که «ماجرای تیراندازی باید از جزئیات پرونده مطلع شویم‪ .‬او با بیان‬ ‫بــه دختران در اصفهــان را مورد پیگیری قرار ایــن جمله که این ناهنجاری اجتماعی حاکی‬ ‫داده ایــد؟» گفــت‪ :‬اخبــاری در ایــن زمینــه از جهت گیری فکری خاصی نبوده است‪ ،‬ادامه‬ ‫نداشــتیم‪ .‬بــه گــزارش برنــا‪ ،‬او در پاســخ بــه داد‪ :‬بعضی از اسیدپاشــی ها در اصفهان از ســر‬ ‫ایــن ســوال کــه یعنــی می فرماییــد چنیــن انتقام جویــی صورت گرفت که بســیار حرکت‬ ‫اخباری کذب است؟ بیان کرد‪ :‬چنین چیزی زشــت و ناهنجار اســت‪ .‬افرادی سعی داشتند‬ ‫در اصفهــان نبــوده اســت‪ .‬نماینــده مــردم در ماجــرای اسیدپاشــی اصفهان‪ ،‬توطئــه ای را‬ ‫اصفهــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا علیــه بعضــی از مجموعه هــای حزب اللهــی و‬ ‫«هنــوز پرونده هــای اسیدپاشــی در اصفهــان متدیــن ایجــاد کننــد اما این صحت نداشــت‪،‬‬ ‫مورد پیگیری قرار نگرفته و ایا در این زمینه شــاهدش هم این اســت که اسیدپاشی را روی‬ ‫نمی خواهید اقدامی داشــته باشید؟» گفت‪ :‬صــورت بعضــی از خانم هــای محجبــه نیــز‪،‬‬ ‫اسیدپاش ـی هایی که در اصفهان اتفاق افتاد مرتکــب بودنــد‪ .‬یک توطئه و جوســازی علیه‬ ‫فقــط به صــورت دختــران بدحجــاب نبــود‪ ،‬مجموعه های متدین در حال شکل گیری بود‪.‬‬ ‫بلکه دخترهای محجبه و انقالبی هم مورد حسین میرزایی در پاسخ به این سوال که «چرا‬ ‫ایــن خشــونت قرار گرفتند‪ .‬حســین میرزایی در خصــوص حقــوق زنــان در اصفهــان اخبــار‬ ‫بیان کرد‪ :‬در ان زمان یک جو نادرستی علیه نگران کننده ای را هر از چند گاهی می شنویم؟»‬ ‫بعضــی از مجموعه هــا شــکل گرفــت کــه به گفــت‪ :‬متدین ترین کالن شــهر کشــور اصفهان‬ ‫نظرم یک توطئه ای بیش نبود‪ .‬عده ای برای است‪ .‬فکر می کنند اگر بتوانند وجهه اصفهان‬ ‫بدنام کردن بخشی از مجموعه های مذهبی را به عنوان یک کالن شهر متدین خراب کنند‪،‬‬ ‫یشــوند چهره مذهب را به طورکلی‬ ‫و متدیــن اقــدام بــه چنیــن شــیطنت هایی موفق م ‬ ‫کردنــد و عجیب ان که بعضی از خانم هایی خراب کنند‪ .‬اصفهان یک کالن شــهر مذهبی‬ ‫کــه در اسیدپاشــی مــورد ظلــم واقــع شــدند و متدیــن بــا عیارهای مذهبی باالســت و به‬ ‫کامــا محجبه بودنــد‪ ،‬در ماجرای تیراندازی ایــن صــورت می خواهنــد وجهــه متدینین را‬ ‫هم خبر مســتقیمی به ما نرســیده و این یک خراب کنند‪.‬‬ ‫اصالح ساختار بودجه‬ ‫روی زمین مانده است‬ ‫نماینــده تهــران در مجلس‬ ‫قابل نظارت نیست‪ .‬وی متذکر‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ :‬اصالح‬ ‫شــد‪ :‬مجلس شــورای اسالمی‪،‬‬ ‫ساختار بودجه یکی از منویات‬ ‫سال قبل احکام اصالح ساختار‬ ‫رهبــری اســت کــه متاســفانه‬ ‫بودجــه را بــه تصویــب رســاند‬ ‫همچنان روی زمین مانده است‬ ‫کــه دولــت بایــد ان مــوارد و‬ ‫روح ا‪ ...‬ایزدخواه‬ ‫و دولــت و مجلــس بایــد در‬ ‫همچنیــن قوانین باالدســتی را‬ ‫ایــن زمینــه اقــدام عاجل کنند‪.‬‬ ‫در تدویــن بودجــه لحاظ کند‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬ایزدخــواه بــا تاکیــد بــر ضــرورت اصالح عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تاکید‬ ‫ساختاربودجه‪ ،‬گفت‪:‬متاسفانهدرسال هایاخیر کرد‪ :‬زمانی که فصل بررســی بودجه در مجلس‬ ‫دولت و مجلس در زمینه اصالح ساختار بودجه برســد‪ ،‬نمی توان اصالحات اساســی در ســاختار‬ ‫کم کاری کردند و بر این اســاس هم دولت و هم بودجهاعمال کرد‪،‬بنابراینبایداز همینحاال به‬ ‫مجلس باید نســبت به اصالح ســاختار بودجه دنبال اصالح ساختار بودجه باشیم‪ ،‬این موضوع‬ ‫اقدام عاجل کنند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬وی بیان کرد‪ :‬را جدی بگیریم و روند بودجه ریزی کشور را تغییر‬ ‫یکی از راه های تحقق اصالح ساختار بودجه ان دهیــم چراکه شــیوه بودجه ریزی فعلی کســری‬ ‫است که نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به بودجه را به دنبال خواهد داشت و رویه ای غلط‬ ‫جداولبودجهورودنداشتهباشندچراکهجداول است‪ .‬ایزدخواه با بیان اینکه ما هنوز در مقدمات‬ ‫جزو مسائل حوزه اجرایی است و ما نباید در ان اصالح ساختار بودجه هستیم و تا رسیدن به حد‬ ‫دخالت کنیم‪ .‬نماینده تهران در مجلس تصریح مطلوب فاصلــه زیادی داریم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫کرد‪ :‬بعضا می بینیم که نمایندگان به دلیل انکه حال حاضر که دولت و مجلس نسبت به قبل با‬ ‫بــه دنبــال رفع مشــکالت حــوزه انتخابیــه خود یکدیگرهمسوترهستند‪،‬بایدفکریاساسیبرای‬ ‫هســتند‪ ،‬در جــداول بودجــه مداخلــه می کننــد اصالح ساختار بودجه کنند و در جلسات سران‬ ‫که این مسئله باعث افزایش هزینه ها و کسری قــوا هــم باید این موضــوع موردتوجه و پیگیری‬ ‫بودجــه می شــود‪ .‬ایزدخــواه ادامــه داد‪ :‬دولــت جدی قرار گیرد‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬اصالح ســاختار‬ ‫نیــز برای تحقق اصالح ســاختار بودجــه باید در بودجه یکی از منویات رهبری است که متاسفانه‬ ‫وهله اول بودجه شرکت های دولتی را شفاف و همچنانرویزمین ماندهاستوبرایرفع کسری‬ ‫به مجلس ارائه کند چراکه بودجه شــرکت های بودجهوشفافیتدر سنددخل وخرج کشور‪،‬این‬ ‫دولتــی بســیار کالن اســت امــا شــفاف‪ ،‬دقیق و اصالحات ضرورت دارد‪.‬‬ ‫توقع ها از دولت رئیسی به شدت‬ ‫باالست‬ ‫نمایندهادوار مختلفمجلس گفت‪:‬توقع ها‬ ‫از دولــت رئیســی به شــدت باالســت؛ به ویــژه‬ ‫توقع هایــی کــه در ‪ ۸‬ســال دولــت روحانــی بــه‬ ‫وجود امده است‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‪،‬‬ ‫سیدحسیننقویحسینینمایندهادوار مختلف‬ ‫مجلسشورایاسالمیدربارهمهم تریناقدامات‬ ‫دولــت ســیزدهم بیان کــرد‪ :‬دولت ســیزدهم به‬ ‫ریاستحجت االسالمرئیسیتازهتشکیل شدهو‬ ‫همان طور که در جریان هستید در کشور توقع ها‬ ‫ب هشــدت باالســت؛ به ویژه توقع هایی که در ‪۸‬‬ ‫ســال دولــت بی رمــق روحانی به وجــود امده و‬ ‫باعث شد که مشکالت بر روی هم انباشته شود‪،‬‬ ‫پروژه هایمختلفاز رونقبیفتدوتورمبه صورت‬ ‫وحشــتناک افزایــش پیــدا کنــد‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫بیکاری‪ ،‬فساد سازمان یافته و کاهش ارزش پول‬ ‫ملی باعث شــده که مردم توقع های بســیاری از‬ ‫دولت داشته باشند و از سوی دیگر هم متاسفانه‬ ‫دولــت دســتش خالــی اســت؛ همچنیــن دولت‬ ‫بدهی ســنگینی روبه روســت که حداقل بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار میلیارد تومان بدهی تیتروار داریم که‬ ‫بــا عدد و رقم مشــخص اســت‪ .‬نقوی حســینی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬دولت ســیزدهم در این شــرایط روی‬ ‫کار امده است‪ ،‬اما بااین وجود تمام وزرا و شخص‬ ‫رئیس جمهور تمام توان خود را به کار گرفته اند‬ ‫که به بازار ثبات دهند‪ ،‬ارز و تورم را کنترل کنند و‬ ‫اقتصاد را در جهت توسعه اقتصادی پیش ببرند‪.‬‬ ‫یکی از نکات بســیار قابل توجه دولت سیزدهم‬ ‫در این دوماهه‪ ،‬حضور مستمر رئیس جمهور در‬ ‫استان های محروم به خصوص استان هایی است‬ ‫که با مشکالت بسیاری مواجه هستند که خود‬ ‫او بــدون هیــچ تجمالت و هزینه هــای واهی در‬ ‫مرکــز حضــور یافتــه و خــودش با مــردم صحبت‬ ‫می کنــد‪ ،‬البته قطعا مردم هم توقــع ندارند که‬ ‫یک شبه مشکالتشان حل شود‪ ،‬زیرا به خوبی به‬ ‫مشکالت واقف هستند‪ ،‬اما این حضور مستقل‬ ‫رئیس جمهور و اعضــای دولت و بدون تجمل و‬ ‫هزینه در بین مردم نکته بسیار مثبتی است که‬ ‫دولت باید ان را ادامه دهد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مردمبافیبرنوریسرعت های‬ ‫چندگیگیراتجربه کنند‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫قــوت‪ ،‬نقــاط چالش برانگیزی‬ ‫اطالعات گفت‪ :‬برنامه ما این‬ ‫دارد کــه حتمــا بایــد بــه انهــا‬ ‫اســت که در چهار ســال اینده‪،‬‬ ‫توجــه شــود‪ .‬وزیر ارتباطــات و‬ ‫کتــک خانه های مــردم‪،‬‬ ‫بــه ت ‬ ‫فنــاوری اطالعــات ادامــه داد‪:‬‬ ‫فیبــر نوری ببریــم و پــروژه فیبر‬ ‫مــا نظــرات جــدی نســبت بــه‬ ‫عیسی زارع پور‬ ‫در منــزل را اجــرا کنیم که مردم‬ ‫ایــن طرح داریــم و با توجه به‬ ‫سرعت هایچندگیگیراتجربه‬ ‫فضای همراهی و نخبگانی که‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عیسی زارع پور در حاشیه در مجلــس وجــود دارد و با همکاری نمایندگان‬ ‫بازدید از کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطالعات می توانیــم در عیــن حــال که فضــای مجــازی را‬ ‫ توسعه پایدار زیرساخت ها‪ ،‬با بیان اینکه شبکه نظام مندتروقانونمندتراز گذشتهمی کنیم‪،‬ازاین‬ ‫ملی به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی فرصتبرایپیشرفت کشوربه صورتحداکثری‬ ‫نیســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬شــبکه ملی اطالعــات به استفاده کنیم‪ .‬فناوری اطالعات برای کشور یک‬ ‫م از این ابرار برای ارتقا‬ ‫این معناســت که ما در داخل کشور یک شبکه فرصت است و ما می توانی ‬ ‫پرظرفیت داشته باشیم که وقتی می خواهیم به کارامدی و بهتر کردن زندگی مردم استفاده کنیم‬ ‫ارتباطات بین الملل هم مرتبط شــویم‪ ،‬حداکثر و نگاه دولت سیزدهم هم این است که از این‬ ‫ظرفیــت بــه کمک ایــد و مــردم تجربــه کاربری فرصت حداکثر اســتفاده را ببرد‪ .‬زارع پور درباره‬ ‫خوبی داشــته باشــند‪ .‬ازجمله اینکــه برنامه ما مشکالت اینترنت در هفته های اخیر نیز توضیح‬ ‫در وزارت ارتباطات این اســت که در چهار ســال داد‪ :‬مشکل کالن تر ما این است که در چند سال‬ ‫اینــده‪ ،‬به تک تک خانه های مــردم‪ ،‬فیبر نوری گذشتهسرمایه گذاریالزمبرایتوسعهارتباطات‬ ‫ی از‬ ‫ببریم و پروژه فیبر در منزل را اجرا کنیم که مردم بــه چنــد دلیــل صــورت نگرفته اســت‪ .‬یک ـ ‬ ‫سرعت های چندگیگی را تجربه کنند‪ .‬و ‬ ‫ی درباره دالیــل مشــکالت تحریمــی و افزایش هزینه ها‬ ‫نقش بخــش خصوصی در ظرفیت های شــبکه بوده که اپراتورها نتوانستند سرمایه گذاری الزم‬ ‫ملــی اطالعــات توضیــح داد‪ :‬مــا ظرفی ‬ ‫تهــای را انجام دهند که حاال بعد از تحریم ها‪ ،‬خیلی‬ ‫بسیار خوبیدر تولیدمحصوالتمرتبطباحوزه از محصوالت موردنیاز صنعت مخابرات کشور‬ ‫ارتباطات در کشــور داریم‪ .‬از تجهیزات انتهایی بومی سازی شده و این امید هست که ما بحث‬ ‫مثــل مــودم گرفتــه تا تجهیــزات شــبکه انتقال‪ ،‬توســعه را به سرعت در کشــور دنبال کنیم‪ .‬وی‬ ‫انواع ســوئیچ های مخابراتی و نوری‪ ،‬تجهیزات ادامه داد‪ :‬بحث بعدی هم بحث کرونا بود که‬ ‫الیه های مختلف تا راه اندازی دیتاسنتر‪ ،‬ظرفیت اینصنعتراغافل گیر کردونیازمندی هایمردم‬ ‫زیــادی در کشــور وجــود دارد کــه م ‬ ‫یتــوان برای به ترافیک چند برابر گذشته شده و شبکه برای‬ ‫توسعه شبکه ملی اطالعات و افزایش افزایش این اندازه ظرفیت طراحی نشده بود‪ .‬االن ما در‬ ‫کیفیــت ارتباطــات اســتفاده کــرد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬شرایطی هستیم که باید به سرعت هم افزایش‬ ‫محصوالتماهیچنقصینسبتبهنمونه های ظرفیت در الیه دسترسی داشته باشیم‪ ،‬توسط‬ ‫مشابه خارجی ندارند و ما امکان صادرات این اپراتورها‪،‬هستهشبکهوترافیکبین الملل‪.‬البته‬ ‫محصــوالت را هــم به خارج از کشــور داریم که ما در هسته شبکه مشکلی نداریم و درحالی که‬ ‫بایدبرنامه ریزی هایمناسبیتوسطدستگاه های کل ترافیک کشــور پنج ترابایت اســت‪ ،‬ما تا ‪۲۰‬‬ ‫متوالیازجملهوزارتخانههایارتباطات‪،‬صمت ترابایتظرفیتداریم‪.‬در ترافیکبین المللهم‬ ‫یشــود‪ ،‬امــا در دو هفتــه اخیر‬ ‫و اقتصــاد صــورت گیــرد کــه مــا شــاهد حضــور دارد کار انجــام م ‬ ‫محصوالت ایرانی در بازار خارجی باشیم‪ .‬البته مخصوصــا به دلیل بازگشــایی مــدارس افزایش‬ ‫همین االن هم در بعضی از کشورهای همسایه تقاضا داشتیم و همکاران به دنبال این هستند‬ ‫از ایــن محصــوالت اســتفاده م ‬ ‫یشــود‪ .‬وزیــر که متناسب با افزایش تقاضا‪ ،‬ظرفیت را افزایش‬ ‫ارتباطــات و فناوری اطالعات خاطرنشــان کرد‪ :‬دهند‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره‬ ‫شــبکه ملی اطالعات یک طرح بزرگ اســت که حضور در شبکه های اجتماعی اظهار کرد‪ :‬من از‬ ‫بخش هایی از ان در هشت سال گذشته انجام پیام رسان ها استفاده می کنم‪ ،‬اما وزیر جمهوری‬ ‫شــده امــا اگر بخواهیــم ابالغیات شــورای عالی اســامی ایــران هســتم و بایــد خــط قرمزهــا را‬ ‫فضــای مجــازی درباره شــبکه ملی اطالعــات و رعایــت کنم‪ .‬تصمیم گیری درباره فیلتر شــدن و‬ ‫مصوبهسال گذشتهشورادربارهطرح کالنشبکه نشدن پلتفرم ها هم یک کارگروه دارد و ما یک‬ ‫ملی اطالعات که ‪ ۵۳‬کالن پروژه تعریف شــده عضو از این کارگروه هستیم و تصمیم گیری با ما‬ ‫و حــدود هفت پــروژه در حوزه وزارت ارتباطات نیست‪ .‬البته نگاه دولت سیزدهم این است که‬ ‫اســت را مبنا قرار دهیم‪ ،‬شاید نزدیک به ‪ ۳۵‬تا از این پلتفرم ها و ظرفیت هایی که فناوری برای‬ ‫‪ ۴۰‬درصد پیشــرفت داشته باشــد‪ .‬اینجا افق را بهتر شــدن زندگی مــردم فراهم کــرده‪ ،‬حداکثر‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬گذاشتند و ما تالشمان این است که اســتفاده را بکنیــم و بــه هیچ وجــه نگاهمــان‬ ‫ظرف دو تا حداکثر ســه سال اینده‪ ،‬شبکه ملی مسدودسازی نیست‪ ،‬اما این فضا باید قانونمند‬ ‫اطالعات را به شکل کامل محقق کنیم‪ .‬زارع پور شود‪ ،‬زیرا تمام زندگی مردم از اموزش و اقتصاد و‬ ‫با بیان اینکه پروژه فیبر نوری به منازل‪ ،‬یک کار اشتغال در این فضا شکل گرفته و حتما و قطعا‬ ‫ســخت و پیچیده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مخصوصا در باید این فضا شــفاف و نظام مند شود و حقوق‬ ‫شــهرهای بزرگ که کنده کاری و رساندن فیبر به مردم حفظ شــود‪ .‬زارع پور با اشــاره به توســعه‬ ‫همه نقاط کار سختی است اما نیاز به یک عزم پلتفرم های بومی و حضور ان در کشورهای دیگر‬ ‫ملی دارد که من ان را در دولت سیزدهم می بینم بیان کرد‪ :‬ما همین حاال هم ظرفیت های خوبی‬ ‫کــه ایــن اتفاق رخ دهد‪ .‬همه تجهیزات شــبکه و پلتفرم های بومی داریم که اغلب مردم از انها‬ ‫ملــی اطالعات در داخل کشــور وجــود دارد‪ ،‬ما استفاده می کنند و این نشان می دهد که ما توان‬ ‫فیبر نوری را هم از خارج از کشور وارد می کردیم و ظرفیتش را داریم‪.‬‬ ‫امــا حاال در کشــور تولید و حتی بــه خارج صادر‬ ‫درحالی که در کشــورهای همســایه و حتی‬ ‫م ‬ ‫یشــود؛ امــا مــا مشــکل خودنابــاوری داریــم‪ .‬اتحادیهاروپاگرفتارندکهباپلتفرم هایبین المللی‬ ‫مخصوصا به الیه های مدیریتی توصیه می شود که قواعد حاکمیتی کشورها را رعایت نمی کنند‪،‬‬ ‫کــه این نمایشــگاه ها و کارخان ههــا را ببینند که چــه برخوردی کننــد و اکنون وارد فاز رگولیشــن‬ ‫جوانان ما می توانند اینده درخشانی برایمان در شــدند و جریمــه وضــع می کننــد و تازه بــه این‬ ‫این حوزه رقم بزنند‪ .‬و ‬ ‫ی با اشاره به بررسی طرح فکر افتادند که پلتفرم های بومی داشته باشند‪.‬‬ ‫حمایت از کاربران مجازی در مجلس‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مــا در ایران اعــام امادگی کردیم که می توانیم‬ ‫مــا یک نماینده معرفی کردیم و حضور فعالی ظرفیت هایما ن را در اختیار کشــورهای دوســت‬ ‫برای ارتقا این طرح خواهیم داشت‪ .‬البته هنوز و همســایه قــرار دهیــم کــه مــورد اســتقبال هم‬ ‫چیزی مکتوب نشده و طبق مصوبه مجلس قرار واقع شــده‪ ،‬اما یک مســیر کوتاه مدت نیست و‬ ‫است کارگروهویژه ایازنمایندگان کمیسیون های نیاز به مذاکره و پیگیری دارید و زیرساخت های‬ ‫مختلف تشکیل شود تا برای دغدغه نمایندگان حقوقی اش باید در ان کشورها فراهم شود‪ ،‬اما‬ ‫طرحی تهیه و پیش نویس اولیه را تکمیل کنند‪ ،‬این امید هست که پلتفرم های ایرانی در منطقه‬ ‫زیــرا مــا معتقدیــم ایــن طــرح عــاوه بــر نقــاط فعالشود‪.‬‬ ‫سرنوشت صادرات ایران در صورت ماندن‬ ‫تحریم هاچیست؟‬ ‫معــاون ســازمان توســعه صــادرات‬ ‫ســازمان توســعه تجــارت می گویــد ایــران‬ ‫ضمــن اســتقبال از لغو یا کاهــش تحریم ها‪،‬‬ ‫برنامه های صادراتی خود را بر اســاس وضع‬ ‫موجــود و شــرایط فعلــی تدویــن می کنــد‪.‬‬ ‫فرهــاد نــوری در گفــت و گــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن تردیــدی وجــود نــدارد‬ ‫مهــای امریــکا یــک ناعدالتــی بین‬ ‫کــه تحری ‬ ‫المللــی اســت کــه بــر اقتصــاد و مــردم ایران‬ ‫تحمیــل شــده و ما قطعا از بــه وجود امدن‬ ‫مهــا لغو شــوند یا‬ ‫شــرایطی کــه در ان تحری ‬ ‫کاهــش یابنــد اســتقبال می کنیــم و مقامــات‬ ‫بلندپایه ایران نیز بارها بر این موضوع تاکید‬ ‫کرده انــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه برنامه هــای‬ ‫اقتصادی کشــور را باید بر اساس واقعیت ها‬ ‫دنبال کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬حتی در صورتی که‬ ‫مذاکرات از سر گرفته شده و در کوتاه مدت‬ ‫بــه یــک نتیجــه و جمع بندی نهایی برســد‪،‬‬ ‫بــاز هــم زمان خواهد بــرد تا در عرصه عمل‬ ‫نتایــج کاهــش فشــارها خود را نشــان دهد؛‬ ‫یعنی حتی اگر طرف مقابل تعهد بدهد که‬ ‫به کاهش تحریم ها اقدام می کند‪ ،‬اینکه در‬ ‫شــش ماهه دوم امســال نتایــج این موضوع‬ ‫ســریعا خــود را در صــادرات کشــور نشــان‬ ‫دهــد قــدری دور از انتظــار اســت‪ .‬معــاون‬ ‫ســازمان توســعه تجارت با تاکید بر این که‬ ‫ایــن ســازمان برنامه ســال جاری خــود برای‬ ‫افزایــش صــادرات را بر اســاس تــداوم وضع‬ ‫موجــود طراحــی کــرده‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا ســال‬ ‫گذشــته با مشکل شیوع کرونا مواجه بودیم‬ ‫و این ویروس در کنار ایران‪ ،‬تجارت بسیاری‬ ‫از دیگر کشورها را نیز کاهش داد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1186‬‬ ‫معامالت در پاییز کاهش یافت‬ ‫ورود بازار مسکن به فاز سردرگمی‬ ‫بــازار مســکن در روزهــای اخیر بــه لحاظ حجم‬ ‫معامالت نسبت به شهریورماه با افت مواجه شده‬ ‫و برخی متقاضیان در انتظار کاهش قیمت ها به سر‬ ‫می برنــد‪ ،‬زیرا معمــوال در فصل پاییز با پایان پیک‬ ‫جابه جاییاحتمالکاهشنسبینرخ هایپیشنهادی‬ ‫وجــود دارد امــا فعاالن بــازار امید چندانی به ریزش‬ ‫قیمت های قطعی ندارند؛ از طرف دیگر انتظار برای‬ ‫شــروع پروژه های دولتی‪ ،‬رکود ساخت و ساز توسط‬ ‫بخشخصوصیراتشدید کردهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬با شروع فصل پاییز‪ ،‬مشاوران‬ ‫امالک از افت معامالت مسکن نسبت به تابستان‬ ‫خبــر می دهنــد‪ .‬در عیــن حــال حجــم اپارتمان های‬ ‫مرغوب و کلیدنخورده نســبت به ماه های گذشــته‬ ‫کاهشیافتهاست‪.‬بررسی هایمیدانینشانمی دهد‬ ‫لهــای موجــود در بــازار‬ ‫در حــال حاضــر عمــده فای ‬ ‫امالک را واحدهای باالی‪ ۱۰‬ســال تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫درخصــوص قیمت ها نیز هنوز تغییر انچنانی دیده‬ ‫نمی شوداماانتظار کاهشنسبینرخ هایپیشنهادی‬ ‫در فضای کلی بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫یکــی از اتفاقاتــی که در ما ههــای اخیــر رخ داده‬ ‫کاهش حجم معامالت سرمایه ای است؛ به طوری‬ ‫کــه ســهم مناطق گران قیمــت مثل مناطــق‪ ۱‬و‪ ۳‬از‬ ‫معامالتمسکنکاهشیافتهومناطقجنوبیتهران‬ ‫با افزایش حجم خرید و فروش مواجه شده اند‪ .‬به‬ ‫طور مثال منطقه ‪ ۱۰‬که در سال های گذشته در رتبه‬ ‫هفتم تا هشــتم از نظر تعداد معامالت مســکن در‬ ‫تهرانقرار داشتبهجایگاهدومارتقایافته کهنشان‬ ‫می دهد طرف تقاضا به ســمت واحدهای کوچک‬ ‫متراژ وارزانقیمتسوقیافتهاست‪.‬‬ ‫به طور کلی در شهر تهران حجم معامالت پس‬ ‫از رشد‪ ۴۲‬درصدیماهیانهدر شهریورماه‪،‬در مهرماه‬ ‫با کاهش مواجه شــده است‪ .‬در شهریورماه‪۷۷۸۹‬‬ ‫واحــد مســکونی در تهران معامله شــد که البتــه در‬ ‫مقایســه با شهریور پارســال‪ ۸‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫پیش بینیمی شوددرمهرماهتعدادمعامالتبهپنج‬ ‫تاششهزار فقرهبرسد‪.‬‬ ‫تهــای‬ ‫تشــدید رکــود ناشــی از توقــف فعالی ‬ ‫ساختمانینیزدر ماه هایاخیرمحسوسشدهاست‪.‬‬ ‫فعــاالن بــازار امــاک می گوینــد در پــی وعد ههــای‬ ‫مسئوالنمبنیبر کاهشقیمتوساختمسکندر‬ ‫مقیاس انبوه‪ ،‬بسیاری از سازندگان بخش خصوصی‬ ‫دستنگهداشته اند؛زیراایندیدگاهدر طرفعرضه‬ ‫ایجادشده کهبا کاهشاتیقیمت هاواحدانها کهبا‬ ‫مصالح گرانقیمتتولیدمی شودبهفروشنخواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫در عین حال که معامالت مســکن در رکود قرار‬ ‫داردبررسی کفبازار نشانمی دهدقیمت ها کاهش‬ ‫نداشتهومالکاناز کاهشنرخ هایپیشنهادیوحتی‬ ‫ارایه تخفیــف خودداری می کنند‪ .‬انتظارات تورمی‪،‬‬ ‫کاهشتا‪ ۸۰‬درصدیساختوساز نسبتبه‪ ۱۰‬سال‬ ‫قبل و فقر واحدهای نوســاز منجر به افزایش نسبی‬ ‫فشــار تقاضا در مقایســه با واحدهای موجود شــده‬ ‫است؛ به طوری که با وجود رکود معامالت‪ ،‬حجم‬ ‫خریدوفروش‪ ۳۳‬درصدبیشاز حجمساختوساز‬ ‫است‪.‬ازطرفدیگرقیمت هایپیشنهادیباانچهکه‬ ‫معامله می شود تفاوت تا‪ ۳۰‬درصدی دارد‪ .‬مالکان‬ ‫بعضا نرخ های نجومی برای واحدهای خود تعیین‬ ‫می کنند کهمدت هابدونمشتریاستواینمساله‬ ‫دراپارتمان هاینوسازنمودبیشتریدارد‪.‬ایجادفاصله‬ ‫بین قیمت های قطعی با قیمت های پیشنهادی در‬ ‫واحدهاینوساز باعثشدهتاطرفتقاضابهسمت‬ ‫واحدهای قدیمی سوق پیدا کند؛ به طوری که طی‬ ‫یک ســال گذشته سهم واحدهای باالی پنج سال از‬ ‫‪ ۶۲‬درصد به‪ ۶۷‬درصد کل معامالت رسیده است‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت که شــش ســال قبــل خانه های‬ ‫بــاالی پنج ســال تنها‪ ۴۴‬درصد خریــد و فروش ها را‬ ‫در بر می گرفت‪ .‬سید محمد مرتضوی ـ کارشناس بازار‬ ‫مســکن ـ معتقد است ‪ :‬رونق نســبی بازار مسکن در‬ ‫شهریورماهازچندعاملنشاتگرفتهبود‪.‬اولینعلت‬ ‫بهپیکجابه جاییدرشهریورماهمربوطمی شودکه‬ ‫همهسالهوجوددارد‪.‬درماه هایایندهچنینحجمی‬ ‫از جابه جایی نخواهیم داشــت و معامالت در این‬ ‫بخشکاهشمی یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس ـاله دیگر به تورم عمومی مربوط‬ ‫می شود‪ .‬به هر حال مردم در جامعه به عینه شاهد‬ ‫رشدهمه کاالهاازموادغذایی گرفتهتاپوشاک‪،‬لوازم‬ ‫خانگیوغیرههستند‪.‬اینتورمنگران کنندهاستو‬ ‫ترس از افزایش قیمت باعث شد کسانی که تصمیم‬ ‫بهخریدخانهداشتنداینتصمیمراعملی کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان تاکید کرد‪ :‬‬ ‫متقاضیان مسکن نمی توانند به راحتی باور کنند که‬ ‫دولتقادر باشدسالیانهیکمیلیونواحدمسکونی‬ ‫احداث کند‪ .‬البته گفته شده که قرار است واحدها از‬ ‫طریقبسترهایقانونیوحمایتیمثلصندوقملی‬ ‫مسکن ساخته شود که امیدواریم شکل اجرایی به‬ ‫خودبگیرد‪.‬‬ ‫همچنینبیت اهللستاریانـ کارشناسبازار مسکن‬ ‫ـ در تشریح طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت‪:‬‬ ‫در احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال باید‬ ‫این موضوع را مدنظر قرار دهیم که حل مشــکالت‬ ‫بخش مسکن در کوتاه مدت میسر نیست و دست‬ ‫کم‪ ۱۰‬سالزمانمی برد‪.‬حتیاگربتوانیمسالیانهیک‬ ‫میلیون واحد بسازیم که البته تقریبا محال است‪ ،‬باز‬ ‫همزودتراز‪ ۱۰‬سالبهنتایجموردنظردر بازار مسکن‬ ‫دســت پیدا نمی کنیم؛ زیرا در بخش عرضه کســری‬ ‫بسیارباالییداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فقط در دو یا سه ماه قبل از انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری بازار مســکن در حالت ثبات قرار‬ ‫داشــت؛ ان هم به این دلیل که بازار امالک همیشه‬ ‫دنبالیکثباتسیاسیاست‪.‬‬ ‫به گفته ستاریان‪ ،‬وقتی با شروع یک پروژه وعده‬ ‫یشــود کــه قیمت خانه پاییــن می اید یا باال‬ ‫داده م ‬ ‫می رود بازار دچار تنش می شود و هردو به یک اندازه‬ ‫مخرب اســت‪ .‬مسکن ســازهای کشــور ما خرده ساز‬ ‫هستند؛ کسانی که در حد ‪ ۱۰ ،۵‬یا نهایتا ‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫یســازند‪ .‬این افراد مثل کمپانی هایی که چند ده‬ ‫م ‬ ‫هــزار واحــد احداث می کنند تحلیل روشــنی از تمام‬ ‫جوانب بازار مسکن ندارند؛ بنابراین وقتی مسئولی‬ ‫اعالممی کند کهقراراستقیمتمسکنپایینبیاید‬ ‫(وعــده ای کــه در طول‪ ۵۰‬ســال گذشــته هیچ وقت‬ ‫محققنشده)نتیجهاینمی شود کهاینخرده سازها‬ ‫مثل گنجشکازبازارمسکنپرمی زنندومی روند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیشنهادسقفتسهیالت‪۴۰۰‬میلیونتومانیمسکن‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه میــزان‬ ‫تسهیالت مســکن هفته اینده مشخص می شود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬پیشــنهاد ما بــرای ســقف تســهیالت ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تومان در شهرهای بزرگ است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬رســتم قاســمی‪ ،‬وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی در نشســت شــورای هماهنگــی راه و‬ ‫شهرسازی استان فارس گفت‪ :‬سفر به استان فارس‬ ‫به این دلیل برنامه ریزی شــده اســت که گام های‬ ‫مشخصی برای رفع مشکل مسکن وشهرسازی در‬ ‫اســتان برداریم‪ .‬وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به‬ ‫بحث حمل ونقل ریلی گفت‪ :‬در سفر بوشهر رییس‬ ‫جمهور از قطعه دهم راه اهن شیراز‪-‬بوشهر بازدید‬ ‫کرد‪ .‬این پروژه یکی از پروژه های بزرگ کشور است‬ ‫و بایــد بن بســت راه اهن شــیراز با وصــل به بنادر‬ ‫جنــوب کشــور شکســته شــود‪ .‬در این ســفر اجازه‬ ‫دادند حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر از محل تهاتر نفت‬ ‫برای این پروژه در نظر گرفته شــده و پروژه فعال‬ ‫شــود تا مدل مالی اصلی پیش بینی و باقی مانده‬ ‫اعتبار از روش های دیگر تامین شود‪ .‬در سفر امروز‬ ‫رییــس جمهــور اعــام خواهد شــد که ایــن پروژه‬ ‫ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مبحث مسکن‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬ما تعهد کردیم که سالی یک‬ ‫میلیون مسکن در کشور بسازیم‪ ،‬هرچند کشور به‬ ‫بیش از این مقدار نیاز دارد‪ .‬خیلی ها فکر می کنند‬ ‫که این کار شدنی نیست‪ ،‬اما حتما شدنی است‪.‬‬ ‫اکنون ســالی ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬هزار واحد مســکونی در‬ ‫کشور ساخته می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیر تعاون اعالم کرد‬ ‫کاهشهزین هدرمان‪ ۴۴‬میلیونبیمهشدهتامیناجتماعیدر دستور کار دولت‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در نشست‬ ‫کمیســیون بهداشــت مجلس اعالم کــرد‪ :‬کاهش‬ ‫هزین ـ ه درمــان ‪ ۴۴‬میلیــون نفر بیمه شــده تامین‬ ‫اجتماعی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز جمعــه ایرنــا از مرکــز روابــط‬ ‫عمومی واطالع رسانی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬حجــت اهلل عبدالملکــی در نشســت‬ ‫کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کاهــش هزین ههــای بهداشــت و درمــان‬ ‫در دســتور کار اســت تــا بتوانیــم مســتقل از نظام‬ ‫عمومی بهداشــت و درمان کشــور‪ ،‬هزین ه درمان‬ ‫را برای ‪ ۴۴‬میلیون نفر کاهش دهیم؛ همچنین در‬ ‫موضوع فرهنگ سالمت ورود کردیم زیرا تمرکز بر‬ ‫فرهنگ سالمت‪ ،‬کاهش هزینه های درمان را در‬ ‫پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکــه تعامل با مجلس برای‬ ‫مــا بســیار اهمیــت دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ارتباطاتمــان را‬ ‫بــا مجلــس افزایــش خواهیــم داد و مطالبــات‬ ‫نمایندگان در حوزه انتخابیه را رسیدگی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اینکــه جلســات تخصصــی‬ ‫موضوعــی در مــورد نظــام بیم ـه ای‪ ،‬شســتا و‬ ‫ســرمایه گذاری ها و بهداشــت و درمــان را در‬ ‫کمیسیون بهداشت و درمان داشته باشیم اقدامی‬ ‫موثر است و در جلسه معارفه موسوی مدیرعامل‬ ‫تامین اجتماعی تاکید کردیم که شستا متعلق به‬ ‫تامین اجتماعی است و باید با ان هماهنگ باشد‬ ‫و نیــاز نیســت خــود را زیرمجموعه وزیــر بداند و‬ ‫تاکیــد کردیــم تــا زمانــی کــه مدیرعامــل تامیــن‬ ‫اجتماعی منصوب نشده وارد کار شستا نشویم و‬ ‫مدیرعامل باید رئیس شستا را تعیین کند‪.‬‬ ‫عبدالملکــی با یاداوری اینکه چهــار راهبرد را‬ ‫در حــوزه بهداشــت و درمــان در تامین اجتماعی‬ ‫پیگیــری می کنیم و برنامه های تفصیلــی ان را در‬ ‫نشس ـت های اینــده ارائــه خواهیــم کــرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عدالت در ارائه خدمات بهداشتی را مورد توجه‬ ‫قرار دادیم و همچنین سه محور در حوزه عدالت‬ ‫در خدمات را پیگیری خواهیم کرد و باید بســتر‬ ‫مناسب برای خدمات رسانی را فراهم کنیم؛ یکی‬ ‫از برنامه ها این اســت که پروژه هایی که شــروع‬ ‫شــده و نیمه کاره رها شــده را به ســرعت تکمیل‬ ‫کنیــم‪ .‬وی افــزود‪ :‬به قول های مســئوالن ســابق‬ ‫عمــل خواهیــم کــرد‪ ،‬در حــال حاضر بــا عدالت‬ ‫فاصله زیادی داریم و طی سه ماه اینده شاخص ‬ ‫عدالــت در ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫را ارائــه خواهیــم کــرد و ‪ ۶‬مــاه بعــد شــاخص را‬ ‫محاسبه خواهیم کرد تا ببینیم که به سمت بهتر‬ ‫شدن عدالت در خدمات درمانی رفته ایم یا نه؟‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاح مرکز پایش سالمت و طب کار ذوب اهن اصفهان‬ ‫مراسم افتتاحیه مرکز پایش سالمت و طب کار‬ ‫ذوباهناصفهانواقعدربیمارستانشهیدمطهری‬ ‫با حضور منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل و جمعی از‬ ‫مسئولیناینشرکتدر سالناجتماعاتبیمارستان‬ ‫مذکور برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مدیرعامــل ذوب‬ ‫اهــن اصفهــان به همراه مهــرداد توالئیــان معاون‬ ‫بهر هبــرداری‪ ،‬مهــدی نصــر معــاون برنامه ریــزی و‬ ‫توسعه‪،‬مهدیبهرامیمعاونپشتیبانیوخدمات‬ ‫اجتماعی‪،‬احمداکبریمعاونسرمایه هایانسانی‬ ‫و توسعه مدیریت‪ ،‬محمد جعفر صالحی معاون‬ ‫خریــد‪ ،‬احمــد ســلیمی معــاون مالی و اقتصــادی‪،‬‬ ‫علیرضارضوانیانرئیسکمیسیونمعامالتشرکت‪،‬‬ ‫علیرضا اجدانی رئیس بیمارســتان شهید مطهری و‬ ‫دیگر مســئولین این بیمارســتان ضمن افتتاح مرکز‬ ‫پایش سالمت و طب کار از مراحل نهایی راه اندازی‬ ‫بخش ‪ MRI‬و ســنگ شــکن در بیمارســتان شــهید‬ ‫مطهــری بازدیــد کردند‪ .‬یــزدی زاده در حاشــیه این‬ ‫مراسم گفت‪ :‬مرکز پایش سالمت و طب کار شرکت‬ ‫ذوب اهــن بــا مبنا قــرار دادن پیشــگیری که مقدم‬ ‫بر درمان اســت‪ ،‬تاســیس شــده و تــاش می کند با‬ ‫پایش سالمت کارکنان‪ ،‬پیش بینی الزم در خصوص‬ ‫یهــای احتمالی را‬ ‫وضعیت ســامت ان ها و بیمار ‬ ‫ارائه دهد تا افراد بتوانند نسبت به پیشگیری اقدام‬ ‫نماینــد‪ .‬وی افزود‪ :‬بــرای خانواده های ذوب اهنی‬ ‫این موضوع اهمیت ویژه ای دارد که بدانند کارکنان‬ ‫ذوب اهن اصفهان به جهت حفظ سالمتی‪ ،‬تحت‬ ‫مراقبت هستند و اقدامات الزم نه تنها برای درمان‪،‬‬ ‫بلکهجهتپیشگیریازبیماریومشکالتجسمی‬ ‫جهتانهاانجاممی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫پایش ســامت در فاز اول برای کارکنان ذوب اهن‬ ‫اصفهان و سپس برای کل اعضاء خانواده بزرگ این‬ ‫مجتمععظیمصنعتیاجرامی شود‪.‬‬ ‫یــزدی زاده همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشــرفت‬ ‫مطلوب پروژه راه اندازی بخش‪ MRI‬و سنگ شکن‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجه به این کــه راه انــدازی این پروژه ها‬ ‫هزینه زیادی دارد‪ ،‬لذا از توانایی بخش خصوصی‬ ‫در این امر استفاده شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که تا دو ماه اینده این بخش‬ ‫بهبهره برداریمی رسد‪،‬افزود‪:‬شهرستانلنجانفاقد‬ ‫امکانات ‪ MRI‬است که به لحاظ درمانی اهمیت‬ ‫ویــژه ای دارد و لــذا ایجاد این بخش در بیمارســتان‬ ‫شــهید مطهری بســیار ضروری بود‪ .‬همچنین مرکز‬ ‫سنگ شکن که هم در این منطقه وجود ندارد به‬ ‫زودی راه انــدازی می شــود و بــه خدمــات این مرکز‬ ‫درمانی که کل منطقه را پوشــش می دهد‪ ،‬اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس بیمارستان شهید مطهری نیز با‬ ‫اشــاره بــه اینکه مرکز پایش ســامت و طــب کار با‬ ‫هدف پیش بینی و پیشگیری از امراض و بیماری ها‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬افزود‪ :‬در این مرکز‪ ،‬تست های نوینی‬ ‫نظیرانواعازمایشاتپیش بینیسرطان‪،‬تست های‬ ‫ژنتیک‪ ،‬تس ـت های فوق تخصصی ساختار قامت‬ ‫و اشــکاالت اســکلتی و عضالنی ایجاد شده و یک‬ ‫مرکــز فــوق تخصصی اســت که نظیــری در اســتان‬ ‫اصفهــان نــدارد‪ .‬وی با اشــاره این که این خدمات‬ ‫جهــت خانواده بــزرگ ذوب اهن اصفهــان و مردم‬ ‫منطقه ارائه می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در این مرکز عالوه بر‬ ‫پایش های اســتاندارد‪ ،‬ازمایش های شخصی ســازی‬ ‫شــده نیــز انجــام می شــود و بــر اســاس نتایــج ایــن‬ ‫ازمایش ها‪،‬نحوهپیگیریبهافراداطالع رسانیشده‬ ‫و مشاوره های تخصصی الزم ارائه می شود‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان شــهید مطهری از بنیاد برکت‬ ‫و به ویژه از شــرکت ســامت الکترونیک برکت که‬ ‫در ایــن راه همــکاری و تعامل ســازنده ای داشــت‪،‬‬ ‫قدردانینمود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫گزارش‬ ‫مروری بر قانون‬ ‫پایانه هایفروشگاهی‬ ‫شــرط الزم برای ســالم بودن یک نظام اقتصادی‪،‬‬ ‫وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در‬ ‫عملیات مالی یک کشــور اســت‪ .‬ارائه اطالعات قابل ‬ ‫اعتماد درباره فعالیت های اقتصادی اولین قدم در این‬ ‫ن رو ســازمان امور مالیاتی کشــور‪ ،‬با‬ ‫زمینه اســت‪ .‬از ای ‬ ‫پیاده سازیپایانه هایفروشگاهیدر نظاممالیاتییک‬ ‫بسترمنظموسیستماتیکرابرایرعایتعدالتورشد‬ ‫و شکوفایی اقتصاد کشور راه اندازی کرده است‪ .‬قانون‬ ‫پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان‪ ،‬ابزار دولت‬ ‫بــرای پایــش فعالیت های اقتصادی و سیاســتگذاری و‬ ‫برنامه ریــزی درســت و موثــر اســت کــه بــا همــکاری‬ ‫مشــموالن ایــن امــر محقــق می شــود‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫مشاغلنیزاز مزایاوقابلیت هایاینسامانه هادر ایجاد‬ ‫نظم‪ ،‬شفافیت و اعتماد بهره مند می شوند‪ .‬مهم ترین‬ ‫اهداف و کارکردهای کلیدی نظام یکپارچه پایانه های‬ ‫فروشگاهی و ســامانه مودیان‪ ،‬شفاف سازی تدریجی‬ ‫مبادالت و فعالیت های اقتصادی و تجاری در راستای‬ ‫ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی‪ ،‬تحقق اهداف‬ ‫دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی‪ ،‬ایجاد عدالت‬ ‫نسبیمالیاتی‪،‬مدیریتجریانمالی‪،‬توسعهوتقویت‬ ‫ابعاد کنترلی و نظارتی در نظام مالیاتی می باشد‪ .‬اولین‬ ‫وظیفه مشــموالن ثبت نام در ســامانه مودیان است‪.‬‬ ‫طبقماده‪ ۲‬اینقانون‪ ،‬کلیهاشخاصمشمولمکلفند‬ ‫بــه ترتیبــی که ســازمان مقرر می کند‪ ،‬نســبت به ثبت‬ ‫نام در ســامانه مودیان اقدام کنند‪ .‬خرده فروشی ها و‬ ‫واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی‬ ‫ارتبــاط دارند‪ ،‬عالوه بر عضویت در ســامانه مودیان‪،‬‬ ‫موظف به اســتفاده از پایانه فروشــگاهی می باشــند‪.‬‬ ‫استفادهاز پایانهفروشگاهیبرایمودیانی کهمستقیما‬ ‫بامصرف کنندهنهائیارتباطندارند‪،‬الزامینیست;اما‬ ‫مودیانمزبور موظفند کلیهصورتحساب هایخودرابه‬ ‫ترتیبی کهسازمانمقررمی کند‪،‬ازطریقسامانهمودیان‬ ‫صــادر کننــد‪ .‬همچنین طبــق مــاده ‪ ۱۰‬قانــون مذکور‪،‬‬ ‫اشخاصمشمولمکلفندشمارهحسابیاحساب های‬ ‫بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی‬ ‫یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای‬ ‫فعالیت شغلی خود را به سازمان اعالم کنند‪ .‬در موارد‬ ‫استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی‬ ‫یــا درگاه هــای پرداخت الکترونیکی جدید‪ ،‬اشــخاص‬ ‫مشــمول مکلفند اطالعــات انها را بالفاصلــه از طریق‬ ‫کارپوشهخوددر سامانهمودیانبهسازماناعالم کنند‪.‬‬ ‫ثبــت معامالت توســط مشــموالن یکــی از مهم ترین‬ ‫تکالیف انان است‪ ،‬بر اساس ماده ‪ ۵‬فرایند کلی ثبت‬ ‫معامالت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه‬ ‫مودیان به صورت زیر است‪:‬‬ ‫الف ـ صورتحساب الکترونیکی‪ ،‬توسط فروشنده از‬ ‫طریق سامانه مودیان صادر می شود‪ .‬در مورد مودیانی‬ ‫کــه مســتقیما بــا مصرف کننــده نهائــی ارتبــاط دارند‪،‬‬ ‫عملیاتثبتفروشوصدورصورتحسابالکترونیکی‪،‬‬ ‫توسطپایانهفروشگاهیانجاممی شود‪.‬‬ ‫ب ـ در صورتــی کــه خریــدار‪ ،‬مصــرف کننده نهائی‬ ‫نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد‪ ،‬صورتحساب‬ ‫الکترونیکی صادر شــده توســط فروشــنده‪ ،‬به صورت‬ ‫خودکاربه کارپوشهویدرسامانهمودیانمنتقلمی شود‬ ‫وبهعنواناعتبارمالیاتیبرایاومنظورمی شود‪.‬‬ ‫تبصره ـ مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت ســی‬ ‫روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه‬ ‫مودیــان نســبت به اعالم پذیرش یا عــدم پذیرش این‬ ‫صورتحساب هااقدام کنند‪.‬عدماظهار نظرظرفمدت‬ ‫مذکور بهمنزلهتاییدصورتحسابمربوطمی باشد‪.‬‬ ‫پ ـ در پایــان هــر دوره ســه ماهه‪ ،‬بدهی مالیات بر‬ ‫ارزش افــزوده مــودی کــه عبــارت اســت از مابه التفاوت‬ ‫مالیــات فــروش و مالیــات خریــد (اعتبــار مالیاتــی) وی‬ ‫در طول دوره‪ ،‬طبق مقررات توســط ســامانه محاســبه‬ ‫یشــود‪ .‬در صورتی که مالیات فروش مودی بیشــتر از‬ ‫م ‬ ‫مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد‪ ،‬مودی موظف‬ ‫است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند‪،‬‬ ‫بــه حســاب ســازمان واریز کنــد‪ .‬متقابــا در صورتی که‬ ‫مالیاتفروشمودی کمترازمالیاتخرید(اعتبارمالیاتی)‬ ‫وی باشــد‪ ،‬ســازمان موظــف اســت با رعایــت ترتیبات‬ ‫قانونیمربوطهمابه التفاوترابهمودیمسترد کند‪.‬‬ ‫ت ـ پــس از اتمــام مواعــد مقــرر در مــاده (‪ )۳‬ایــن‬ ‫قانون‪ ،‬ماموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون‬ ‫اجازه داده شــده‪ ،‬نباید در تشخیص بدهی مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند‪.‬‬ ‫ث ـ به منظور تکمیل اطالعات سازمان در خصوص‬ ‫مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده یا بدون صدور‬ ‫صورتحســاب الکترونیکــی اقــدام به فــروش می کنند‪،‬‬ ‫ســامانه مودیــان بایــد بــه گون ـه ای طراحــی شــود کــه‬ ‫مــودی بتواند خریدهای خود را که فروشــنده برای انها‬ ‫صورتحسابالکترونیکیصادر نکردهاست‪،‬بهسازمان‬ ‫اطــاع دهــد‪ .‬یکی دیگــر از وظایف مشــموالن گزارش‬ ‫اختاللیاتوقفاستفادهازپایانه هایفروشگاهیاست‪.‬‬ ‫طبق ماده‪ ۱۲‬این قانون اشــخاص مشــمول مکلفند در‬ ‫صورتــی که امکان صدور صورتحســاب الکترونیکی به‬ ‫دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا‬ ‫پایان روز اداری بعد‪ ،‬از طریق کارپوشه خود در سامانه‬ ‫مودیانیابههرطریقدیگری کهسازماناعالممی کند‪،‬‬ ‫حســب مورد به ســازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده‬ ‫خدمات مالیاتی اعالم کنند و تا زمان امکان پذیر شدن‬ ‫صدور صورتحساب الکترونیکی‪ ،‬فروش های خود را به‬ ‫ترتیبی کهسازمانبهموجبدستورالعملیمقررمی کند‪،‬‬ ‫ثبتوصورتحساب هایصادرهرابهسازمانارسال کنند‪.‬‬ ‫همچنینبراساسماده‪ ۱۳‬در صورتی کهبههردلیلاعم‬ ‫از تعطیلی(موقتیادائم)ویاانحاللواحد کسبوکار‪،‬‬ ‫بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم‬ ‫متوقف شود‪ ،‬اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف‬ ‫مــدت ده روز از توقــف بهر هبــرداری از طریق کارپوشــه‬ ‫خوددر سامانهمودیانحسبموردبهسازمانیاشرکت‬ ‫معتمدارائهدهندهخدماتمالیاتیاعالم کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اغاز تعمیرات دوره ای‬ ‫واحدهای ‪ 37/5‬مگاواتی‬ ‫نیروگاه اصفهان‬ ‫تعمیرات دوره ای واحدهای‪ ۳۷.۵‬مگاواتی نیروگاه‬ ‫اصفهــان به مــدت ‪ ۷‬روز با هــدف امادگی تولید پایدار‬ ‫انرژی الکتریکی در حال انجام است‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومــی شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق اصفهان‪ ،‬ســید‬ ‫حســن فرزام مهر‪ ،‬مدیر دفتر مهندســی در تشریح خبر‬ ‫فعالیت های تعمیراتی واحدهای شــماره ‪ 1‬و ‪ 2‬بخاری‬ ‫نیروگاه اصفهان گفت‪ :‬این واحدها به ظرفیت هر یک‬ ‫‪ ۳۷.۵‬مگاواتبهمنظور انجامتعمیراتبازدیددوره ای‬ ‫از شبکهسراسریتولیدبرقخارجشدهاستوهماکنون‬ ‫تعمیرات ان با استفاده از تخصص متخصصان داخلی‬ ‫این نیروگاه در حال انجام است‪ .‬فرزام مهر افزود‪ :‬طبق‬ ‫برنامه پیش بینی شــده این تعمیرات دوره ای عالوه بر‬ ‫فعالیت های برنامه‪ ،CPM‬فعالیت های مهمی از قبیل‬ ‫تمیز نمــودن داخــل لوله های کلیه مبد لهــای حرارتی‬ ‫شامل کندانســور‪ ،‬کولرهای هیدروژن ژنراتور‪ ،‬کولرهای‬ ‫کلــوز ســیکل وکولرهــای روغــن‪ ،‬بازدیــد و تمیــز نمودن‬ ‫داخل اســتخر برج خنک کن‪ ،‬ســاماندهی تابلو توزیع‬ ‫مصــارف مهم‪ ،‬روانــکاری والو رابط بخــار کمکی‪ ،‬رفع‬ ‫لیک داخلی از والو درین سوپر هیتر به طرف درتی تانک‬ ‫واحد‪ ،‬گاززدایی و تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور‬ ‫اصلی‪ ،‬رفع نشــتی روغن از بوشــینگهای ترانسفورماتور‬ ‫اصلــی‪ ،‬رفع صدای غیر عــادی از کوپلینگ الکتروموتور‬ ‫ژانگستروم‪،‬رفعلیکبخار از قسمتساقالکتروماتیک‬ ‫والو و نصب ترانسدیوسر مگاوات و مگاوار لحظه ای بر‬ ‫روی ترانسفورماتور استیشن می باشد که اکنون از سوی‬ ‫متخصصــان این نیــروگاه در حال انجام اســت‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت برنامه های تعمیراتی واحدهــای بخاری نیروگاه‬ ‫اصفهــان طبــق برنام ههــای پیش بینی شــده به منظور‬ ‫امادگی برای تولید برق پایدار انجام می شود‪.‬‬ ‫رفع موانع اجرای‬ ‫گازرسانی به ‪ 8‬روستای‬ ‫ازادشهر با حضور‬ ‫مدیران گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 24‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1186‬‬ ‫امیدواری به اینده صنعت نفت‬ ‫وعده هایخوشنفتیچگونهعملیمی شوند؟‬ ‫وزیــر نفت از زمان شــروع فعالیت خــود درباره‬ ‫صنعت نفت و افزایش فروش وعده هایی را بیان‬ ‫کــرده‪ ،‬بــه تازگی نیز اعالم کرده اســت که به زودی‬ ‫خبرهــای خوبی در زمینــه تنــوع قراردادهای نفت‬ ‫خام و میعانات گازی و تهاتر نفتی اعالم می شود‪،‬‬ ‫شهــای متعــددی را از ســوی‬ ‫موضوعــی کــه واکن ‬ ‫کارشناسانبههمراهداشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬تحریم های امریکا سبب شد‬ ‫ایــران از اوریــل ‪ ۲۰۱۸‬تــا اوریــل ‪ ۲۰۲۱‬از تولیــد یک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون بشــکه نفــت و بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر درامد نفتی محروم شود و این موضوع‬ ‫بــه وارد امــدن بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر خســارت در‬ ‫زمانی منجر شد که نیازمند تامین ضروریات کشور از‬ ‫جمله برای مقابله با شیوع کرونا بوده ایم و این در‬ ‫حالی است که ایران امادگی دارد به محض برطرف‬ ‫شدنتحریم هاییکجانبهوظالمانهدولتامریکا‪،‬‬ ‫با افزایش تولید نفت به باالترین سطح ممکن‪ ،‬در‬ ‫جهت جبران خسارت های فراوان صورت گرفته در‬ ‫اثرتحریم هاییکجانبهامریکاحرکت کند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان جــواد اوجــی‪ ،‬وزیــر نفــت اعالم‬ ‫کــرده که ب ـه زودی خبرهــای خوبــی در زمینه تنوع‬ ‫قراردادهــای نفتــی و میعانــات گازی و تهاتر نفتی‬ ‫یشــود و بــا توجــه بــه نیــاز دنیا بــه انرژی‬ ‫اعــام م ‬ ‫و بــا اســتفاده از تــوان و ظرفیت دســتگاه سیاســت‬ ‫خارجی‪ ،‬فروش نفت به صورت تهاتری در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفتــه اســت و در این زمینه تهاتر نفت با‬ ‫کاال و ســرمایه گذاری از روش هایی است که انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــران امــاده پذیرایی و اســتقبال‬ ‫گــرم از ســرمایه گذاران خارجــی و داخلــی خواهان‬ ‫ســرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز اســت‬ ‫و سرمایه گذاران در قبال اقدام های خود می توانند‬ ‫نفــت و میعانات گازی را ب هصــورت تهاتر دریافت‬ ‫کننــد‪ .‬ســرمایه گذاران داخلی ماننــد هلدینگ ها و‬ ‫بنگا ههــای اقتصادی بزرگ می توانند برای توســعه‬ ‫میدان های گازی کشور ورود کنند و پس از توسعه‬ ‫میدان‪ ،‬گاز طبیعی و میعانات گازی در قبال هزینه‬ ‫سرمایه گذاری و سود ان به عنوان خوراک یا سوخت‬ ‫دریافت کننــد‪ ،‬در عین حال معاونت برنامه ریزی‬ ‫وزارت نفت اماده پذیرش سرمایه گذاران در توسعه‬ ‫میدان ها و امضای قرارداد با انهاست‪.‬‬ ‫در ایــن میان اما کارشناســان در مورد چگونگی‬ ‫تحققاینوعده هانظرات گوناگونیدارند‪.‬‬ ‫مرتضیبهروزیفر‪ -‬کارشناسارشدحوزهانرژی‪،‬‬ ‫در همین رابطه گفت‪ :‬تهاتر نفت موضوع جدیدی‬ ‫نیست‪ ،‬قراردادهای بی متقابل نیز همین مفهوم را‬ ‫داشت‪ ،‬اما مساله این است که با وضعیت فعلی‬ ‫و وجود تحریم ها تقریبا امکان جذب سرمایه گذار‬ ‫خارجیبسیاریوجودنخواهدداشت‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهسرمایهالزمبرایسرمایه گذاری‬ ‫در صنعت نفت بسیار بزرگ است‪ ،‬افزود‪ :‬به طور‬ ‫مثال تامین‪ ۲۲‬میلیارد دالر برای صنعت گاز یا‪۲۵۰‬‬ ‫میلیــارد دالری بــرای صنعــت نفت توســط بخش‬ ‫خصوصی داخلی تقریبا غیر ممکن است‪ ،‬حتی اگر‬ ‫این ســرمایه نیز توســط بخش داخلی جذب شود‬ ‫عمده ترینمشکلدر توسعهصنعتنفتموضوع‬ ‫تکنولوژیاست‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه تا‬ ‫زمانی که نتوانیم ســرمایه گذار و پیمانکار خارجی‬ ‫را جذب کنیم کامال نمی توان روی توسعه صنعت‬ ‫نفت حساب باز کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه صنعت نفت‬ ‫با دو مشکل مواجه هستیم که باید در قالب کوتاه‬ ‫مــدت‪ ،‬میان مــدت و بلند مدت بــه ان نگاه کرد‪،‬‬ ‫موضــوع کوتاه مدت بحث فروش نفت اســت که‬ ‫ایــن موضــوع می تواند با تحقــق برجــام و ‪FATF‬‬ ‫برطرفشود‪.‬‬ ‫بهروزی فر ادامه داد‪ :‬ایران دارنده دومین ذخایر‬ ‫گاز و یکی از بزرگترین دارندگان نفت دنیا است اما‬ ‫متناســب با این جایگاه نتوانســته در تولید نفت و‬ ‫گاز انطور که باید قدم بردارد و عمال نقش چندانی‬ ‫در بازارهای جهانی ندارد لذا تا زمانی که تحریم ها‬ ‫برداشته نشود‪ ،‬سرمایه گذار خارجی ورود نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید به این موضوع نیز توجه‬ ‫کــرد که مشــکالت فعلی تنها با فــروش نفت حل‬ ‫یشــود و از این طریق تنها می توانیم مشکالت‬ ‫نم ‬ ‫جــاری کشــور را برطرف کنیــم‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه انتظار‬ ‫داشته باشیم با فروش نفت بتوانیم صنعت نفت و‬ ‫گاز را توسعه دهیم تصور غلطی است‪.‬‬ ‫تهــا برخــی از‬ ‫البتــه در مقابــل ایــن صحب ‬ ‫کارشناســان بــاور دیگــری دارنــد و معتقدنــد که با‬ ‫اجرایچنینسیاست هاییمی توانیمشاهدتوسعه‬ ‫صنعتنفتباشیم‪،‬در اینراستاجهانبخشامینی‬ ‫ کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت‪ :‬خیلی از خبرها‬‫را نمی توان رسانه ای کرد چراکه در شرایط تحریم‬ ‫مبادالت نفتی باید بر اساس چارچوب های خاصی‬ ‫باشــد‪ ،‬باتوجــه بــه اینکه با برخــی از شــرکت ها و‬ ‫کشورهاتعامالتیصورت گرفتهامکانبهبودشرایط‬ ‫و رفع مشکالت وجود دارد اما مصلحت این است‬ ‫کهتماممسائلخبرینشود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه بــا توجه به شــرایط تحریم‬ ‫بسیاریاز شرکت هاتمایلیبهرسانه ایشدنتعامل‬ ‫نیستند چراکه ممکن است در صورت علنی شدن‬ ‫مشــکالتی بــرای ان ها بــه وجود ایــد‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫تبادالت نفتی قطعا می تواند موجب ایجاد تحول‬ ‫در صنعتنفت کشور شود‪،‬برخیاز صنایعنیازمند‬ ‫زیرســاخت و تکنولــوژی هســتند و بــا انجام چنین‬ ‫اقداماتیمی توانیماز انبهرهببریم‪.‬‬ ‫این کارشــناس ارشــد حــوزه انرژی افــزود‪ :‬حتی‬ ‫تعهداتی که برخی وزارتخانه هــا در بحث واردات‬ ‫دارند‪ ،‬با تبادل نفت می تواند یک تعادل نسبی در‬ ‫بازارایجادکند‪،‬قطعاتبادلنفتمشکل گشاخواهد‬ ‫بود و اثرات مثبت ان عاید کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫امینــی با اشــاره بــه صحبت های وزیــر نفت در‬ ‫خصوص ورود ســرمایه گذاران داخلی برای توسعه‬ ‫میدان های گازی کشور و در نظر گرفتن تسهیالتی‬ ‫بــرای ا نهــا‪ ،‬گفــت‪ :‬قطعــا ایــن موضــوع موجــب‬ ‫افزایش جذب ســرمایه گذاران داخلی خواهد شــد‬ ‫و سیاســت وزیر نفت می تواند موجب ایجاد یک‬ ‫چرخش مالی خوب برای بخش خصوصی شود‪.‬‬ ‫علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز گلستان به همراه‬ ‫حمیدرضا ملک حسینی فرماندار شهرســتان ازادشهر و‬ ‫ل و نقل جاده ای استان‬ ‫میقانی مدیر کل راهداری و حم ‬ ‫و همراهان با حضور در مســیر اجرای پروژه گازرســانی‬ ‫بــه ‪ 8‬روســتای اســام ابــاد‪ ،‬قشــاق‪ ،‬رودبــار‪ ،‬معصوم‬ ‫ابــاد‪ ،‬حاجــی ابــاد‪ ،‬وطــن‪ ،‬نرگــس چــال و رحیــم ابــاد‬ ‫شهرستان مسیر اجرایی و تنگناها و مشکالت موجود را‬ ‫از نزدیک مورد بررســی و ارزیابی قرار دادند‪ .‬به گزارش‬ ‫شــرکت گاز اســتان گلســتان در این بازدید که با هدف‬ ‫تشــریک مســاعی و هم اندیشــی در زمینه رفع موانع و‬ ‫مشکالتی که در حین اجرای عملیات گازرسانی بوجود‬ ‫خواهد امد‪ ،‬انجام شــد‪ .‬مدیران دو دســتگاه نظرات و‬ ‫پیشــنهادات خــود را ارائــه داده و خواســتار همکاری و‬ ‫همراهــی دســتگاه های ذیربط در زمینه پیشــبرد طرح‬ ‫مذکور شــدند‪ .‬در این رابطه مهندس طالبی مدیرعامل‬ ‫گاز گلستان‪ ،‬با تشکر از پیگیری های فرماندار شهرستان‪،‬‬ ‫به تشریح جزئیات پروژه و مشکالت احتمالی در حین‬ ‫اجرای کار شده و در ادامه از فرماندار و مسئولین مربوطه‬ ‫خواست تا قبل از شروع کار‪ ،‬با حمایت و ارائه مجوزهای‬ ‫تهــای‬ ‫الزم از ســوی دســتگاه های ذیربــط و حمای ‬ ‫فرمانــداری شهرســتان‪ ،‬وقفه ای در مســیر اجــرا بوجود‬ ‫نیاید و پروژه ها در موعد مقرر اجرایی و به اتمام برسند‪.‬‬ ‫مهندس میقانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫استان گلستاننیزبابیاننقطهنظراتخود‪،‬ضمناعالن‬ ‫امادگــی جهت کمک به اجرای گازرســانی روســتاهای‬ ‫شهرستان‪،‬خواهانهمکاریوتوجهبیشترشرکت گاز در‬ ‫زمینه حفظ و صیانت از راه ها درحین اجرای پروژه ها و‬ ‫ترمیممناسبوبهموقعنقاطحفاریولوله گذاریشد‪.‬‬ ‫ملک حسینی فرماندار شهرستان ازادشهر نیز با اشاره به‬ ‫نقش مهم دو سازمان در زمینه خدمات رسانی در سطح‬ ‫استان بویژه در شهرستان ازادشهر بر لزوم افزایش سطح‬ ‫تعامالت دو دستگاه و اتخاذ تدابیر مناسب برای مرتفع‬ ‫نمودنمشکالتموجودتاکیدداشتهتادر همینمحلو‬ ‫قبل از شروع عملیات اجرایی با تبادل نظر طرفین موانع‬ ‫بررســی‪ ،‬پیگیری و حل شــود‪ .‬در این بازدید همچنین‬ ‫بــا حضور امام جمعه و رئیس اوقاف ازادشــهر شــرایط‬ ‫گازرسانی به استان مقدس دو امام زاده بزرگوار شهرستان‬ ‫نیز مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬گفتنی است درحال حاضر از‬ ‫تعداد ‪ 52‬روستای شهرستان ازادشهر تعداد ‪ 41‬روستا از‬ ‫نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و ‪ 7‬روستا درمرحله‬ ‫اجرا و ‪ 3‬روستا نیز در دست انتخاب پیمانکار و طراحی‬ ‫می باشندویکروستانیزدر حالحاضرشرایط گازرسانی‬ ‫را ندارد‪.‬‬ ‫ایجاد‪۱۰‬هزارمگاواتظرفیتانرژی هایتجدیدپذیرازمحلصرفه جویی‬ ‫در سوخت‬ ‫سرپرســت نظــام صنفــی کشــاورزی بــا بیــان اینکــه‬ ‫خودروهــای شــخصی دارای کارت هوشــمند ســوخت‬ ‫هستند و سهمیه هرماه خود را از ان به راحتی برداشت‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬کشــاورزان و صاحبــان ماشــین االت‬ ‫کشــاورزی برای تامین سوخت مورد نیاز خود مجبورند‬ ‫هر سری به شرکت های ملی پخش فراورده های نفتی یا‬ ‫اداراتجهاد کشاورزیشهرستان هامراجعه کنندودوری‬ ‫راه‪ ،‬قطعی و کندی سیستم درخواست سوخت معموال‬ ‫زمانبسیاریاز انهامی گیرد‪.‬پیمانعالمیدر گفت وگوبا‬ ‫ایسنا‪،‬بابیاناینکه کشاورزاندر تامینسوختموردنیاز‬ ‫ماشین االت کشاورزی خود با مشکالت فراوانی مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور ما‪ ،‬خودروهای شخصی و حتی‬ ‫موتورسیکلت ها کارتهوشمندسوختدارندوسهمیه‬ ‫هر ماه خود را می توانند از طریق کارت برداشت کنند اما‬ ‫متاسفانه این فرایند برای ماشین های کشاورزی در نظر‬ ‫گرفتهنشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر ارزیابی فنی‪ ،‬مهندســی و زیســت محیطی ســازمان‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران گفت‪ :‬توسعه انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر از محل اعتبار ســوخت صرفه جویی شــده‪ ،‬قابل تحقق‬ ‫است‪.‬‬ ‫ت وگــو بــا ایرنا افــزود‪ :‬اکنون ایجاد و توســعه‬ ‫رضــا صمــدی در گف ‬ ‫نیروگاه های تجدیدپذیر با اعتبارات مورد نیاز از محل خرید تضمینی‬ ‫و عوارضی که از محل قبض برق مشترکان دریافت می شود پیگیری‬ ‫و اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اعتباراتی که از این دو محل در نظر گرفته می شود‬ ‫جوابگویتوسعهبیشاز حدایننوعنیروگاه هانبودهوبرهمیناساس‬ ‫توسعهچندانیاتفاقنیفتادهاست‪.‬‬ ‫مدیرکلدفترارزیابیفنی‪،‬مهندسیوزیستمحیطیساتبا گفت‪:‬‬ ‫با انتخاب «علی اکبر محرابیان» به عنوان وزیر نیروی دولت سیزدهم‬ ‫وی توسعه‪ ۱۰‬هزارمگاواتی این انرژی ها را به عنوان یکی از برنامه های‬ ‫خود اعالم و اعتبار موردنیاز را اختصاص سوخت صرفه جویی شده به‬ ‫سرمایه گذاراناعالم کرد‪.‬‬ ‫صمــدی ادامــه داد‪ :‬اختصــاص ســوخت صرفه جویی شــده برای‬ ‫سرمایه گذاران انرژی های تجدیدپذیر راهکار مناسبی است که کمک‬ ‫خواهد کرد هدف مدنظر وزیر نیرو محقق شود‪ ،‬زیرا این نوع نیروگاه ها‬ ‫چرا ماشین االت کشاورزی‬ ‫کارت سوخت ندارند؟‬ ‫خـــبر‬ ‫وضعبحرانیذخایراببرخیاستان ها‬ ‫خشکسالی و کمبود منابع اب واژه هایی است که طی یک سال‬ ‫گذشته بارها و بارها به گوشمان خورده و نسبت به ان هشدار داده‬ ‫شده است اما با پایان یافتن فصل گرم تابستان و پیش بینی پاییز‬ ‫کم بارش همچنان نسبت به ان ابراز نگرانی می شود؛ نگرانی هایی‬ ‫جــدی کــه می تواند حیات ما و تمام موجودات و اکوسیســتم ها را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬در این شرایط ایا تنها راه چاره صرفه جویی‬ ‫مــردم اســت یــا در کنــار این راهکار مهم‪ ،‬مســووالن هــم وظایفی‬ ‫دارند؟‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ایران کشوری است که به لحاظ جغرافیایی‬ ‫در کمربنــد خشــک و نیمــه خشــک جهــان قــرار دارد و همیــن امر‬ ‫طبیعی باعث شــده که ما یک ســوم میانگین جهانی بارش و ســه‬ ‫برابر میانگین جهانی تبخیر داشته باشیم اما مساله کم ابی یا بهتر‬ ‫است بگوییم بحران و تنش ابی از سال گذشته و همزمان با کاهش‬ ‫بارندگی ها در ســطح کشــور بیش از پیش جدی شــد و مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪ .‬بسیاری از مردم و حتی کشاورزان در استان ها‪ ،‬شهرها‬ ‫و روســتاهای مختلف کشــور به ویژه در اســتان خوزستان درگیر این‬ ‫تنش ابی شدند‪.‬‬ ‫ بــا ایــن حــال ورود بــه فصــل پاییز نیــز بارندگــی مناســبی را به‬ ‫ارمغــان نیــاورده و ان طور که ســازمان هواشناســی پیش بینی کرده‬ ‫است‪ ،‬بارندگی ها در این فصل با تاخیر اتفاق خواهد افتاد و مقدار‬ ‫بارندگی در فصل پاییز امسال نیز به احتمال زیاد کمتر از حد نرمال‬ ‫خواهد بود اما نکته مهم این است که با توجه به اینکه از فصل‬ ‫خشک و سال ابی کم بارشی ‪ -‬که بسیاری از نقاط کشور در تنش‬ ‫یشــویم‪ ،‬تداوم کم بارشــی می تواند‬ ‫ابــی بوده انــد ‪ -‬وارد پاییــز م ‬ ‫شــرایط تنش ابی و مشــکل تامین اب شــرب برای برخی شهرها و‬ ‫روستاها را بغرنج تر کند‪.‬‬ ‫ پیش بینی های ســازمان هواشناســی حاال با هشــدارها نســبت‬ ‫بــه وضعیــت مخازن ســدهای شــهرهای مختلــف از جملــه تهران‬ ‫ستــر شــده اســت‪ .‬محمدرضــا بختیــاری ‪ -‬مدیــر عامــل اب و‬ ‫ملمو ‬ ‫فاضالب استان تهران ‪ -‬ضمن بیان اینکه سال ابی گذشته بدترین‬ ‫سال در ‪ ۵۰‬سال اخیر بود و در تهران ‪ ۳۷‬درصد کاهش بارندگی و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون مترمکعب کمبود در مخازن داشتیم‪ ،‬گفته بود‪ :‬مخازن‬ ‫سدهای تهران وضعیت خوبی ندارند‪.‬‬ ‫اما چه باید کرد؟ این سوال برای ساکنان ایران زمین سوال امروز‬ ‫و فردا نیســت‪ .‬پرسشــی نیســت که مردم و مسئوالن با بارش های‬ ‫خــوب طــی یــک ســال ابــی بــه دســت فراموشــی بســپارند‪ .‬نباید‬ ‫فرامــوش کنیــم که ایرانیان حتی پیش از رشــد میلیونی جمعیت و‬ ‫توســعه سدســازی نیز درگیر مساله اب بوده اند و صدها سال است‬ ‫که ب ه دنبال روش های استحصال و ذخیره اب بوده اند وابداع قنات‬ ‫توسط ایرانیان از همین مساله اب نشات گرفته است‪.‬‬ ‫درشرایطی که کشور اکنون با خشکسالی شدید دست و پنجه‬ ‫نرم می کند‪ ،‬طی روزهای اخیر بارها شبکه های تلویزیونی با پخش‬ ‫زیرنویــس از ســاکنان اســتان تهران خواســته اند کــه در مصرف اب‬ ‫صرفه جویــی کننــد‪ .‬همین امر ضــرورت مدیریت مصــرف اب را از‬ ‫سوی تهرانی ها دو چندان می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفا تهران به اتفاق بی سابقه ای که سال گذشته در‬ ‫این زمینه افتاده بود‪ ،‬اشاره می کند و می گوید‪ :‬سال گذشته به رغم‬ ‫کاهــش نــزوالت و افزایــش دمــا برای اولین بــار در تاریخ اب شــهر‬ ‫تهران به دلیل فرهنگ سازی شاهد کاهش ‪ ۳‬دهم درصدی مصرف‬ ‫اب شــرب شــهروندان تهرانی بودیم که بی سابقه است چراکه هر‬ ‫ساله این رقم افزایش می یافت‪.‬‬ ‫امــا در شــهری ماننــد تهــران موضــوع دیگــری نیــز بــه انــدازه‬ ‫صرفه جویی شهروندان در مصرف اب اهمیت دارد و ان هدررفت‬ ‫اب از طریق شــبکه های انتقال فرســوده و قدیمی اســت‪ .‬به گفته‬ ‫مدیــر عامــل اب و فاضالب اســتان تهران در پایتخــت حدود ‪۹۰۰۰‬‬ ‫کیلومتر خط لوله و ابرسانی داریم که ‪ ۴۰‬درصد ان ها عمر باالی ‪۵۰‬‬ ‫سال دارند و فرسوده محسوب می شوند و بسیاری از هدر رفت اب‬ ‫مربوط به همین بخش است و در صورت وقوع زلزله این بخش از‬ ‫شبکه ابرسانی از دست خواهد رفت‪.‬‬ ‫حســین رفیــع ‪ -‬فعــال حــوزه اب ‪ -‬نیز ضمن تاکید بــر ضرورت‬ ‫توجه مردم به نحوه مصرف اب به شبکه فرسوده انتقال اب درون‬ ‫شــهری و هدررفت اب از طریق ان اشــاره کرد و گفت‪ :‬راهکارهای‬ ‫مقابلــه بــا خشکســالی از جملــه صرفه جویــی در مصــرف اب در‬ ‫اســتان های مختلف‪ ،‬متفاوت است چراکه در استانی مانند تهران‬ ‫میزان مصرف اب شــهری در ان باال اســت اما در برخی استان های‬ ‫دیگــر بخــش عمــده اب در بخــش کشــاورزی یــا صنعــت مصــرف‬ ‫می شود و الزم است در این بخش ها اب صرفه جویی شود بنابراین‬ ‫نمی توان برای تمام مناطق کشور یک نسخه واحد برای مقابله با‬ ‫خشکسالی پیچید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هدر رفت اب در سیستم انتقال اب درون شهری‬ ‫به گونه ای است که به اندازه چندین سد بزرگ در شبکه های انتقال‬ ‫اب زیر زمین شهر تهران از دست می دهیم اما وزارت نیرو می تواند‬ ‫بــا مدیریــت و برنامه ریــزی درســت هــدر رفت اب را کنتــرل کند یا‬ ‫کاهش دهد تا حجم زیادی از اب صرفه جویی شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس اب همچنین معتقد اســت که بخش عمده ابی‬ ‫که ادعا می شود در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار می گیرد نیز‬ ‫به علت اشکاالت متعدد در سیستم های انتقال اب پیش از اینکه‬ ‫به کشاورزان برسد در مکانی دیگر هدر می رود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نیازی به ســوخت نداشــته و صرفه جویی که در مصرف ســوخت به‬ ‫همراهدارندعددقابلمالحظه ایاست کهجوابگویسرمایه گذاری ها‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬اکنونتعدادیاز شرکت هایمتقاضیبایکدیگرتشکیل‬ ‫کنسرسیوم داده و درخواست احداث ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هزارمگاواتی نیروگاه های‬ ‫داده اند که نشــان از عالقمند شــدن شــرکت ها برای فعالیت در این‬ ‫بخش به دلیل راهکار سوخت صرفه جویی شده است‪.‬‬ ‫مدیرکلدفترارزیابیفنی‪،‬مهندسیوزیستمحیطیساتبا گفت‪:‬‬ ‫راهکارهای قبلی نیز برای متقاضیان یک مگاواتی نیز همچنان برقرار‬ ‫است و انها نیز می توانند از این روش ها برای ایجاد نیروگاه های کوچک‬ ‫بهره ببرند‪ .‬صمدی افزود‪ :‬راهکار ســوخت صرفه جویی شــده سبب‬ ‫خواهد شد درصورت بروز نوسان های ارزی و گران شدن تجهیزات این‬ ‫نیروگاه ها باز برای متقاضیان‪ ،‬این فعالیت‪ ،‬مقرون به صرفه باشد زیرا‬ ‫قیمتسوختنیزتغییرخواهدداشت‪.‬‬ ‫براســاس قانون پنج ســاله برنامه ششــم توســعه (‪)۱۳۹۶ -۱۴۰۰‬‬ ‫دولت باید سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را تا پایان اجرای ان به‬ ‫دست کمپنجدرصدبرساند‪.‬ماده‪ ۵۰‬قانونبرنامهششمتوسعهتاکید‬ ‫دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را با‬ ‫اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر‬ ‫استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال‪ )۱۴۰۰‬به ‬ ‫حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند‪.‬‬ ‫همچنیــن براســاس تصویب نامــه هیــات وزیــران در ســال ‪ ۹۵‬و با‬ ‫استناد به اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر شده‬ ‫وزارتخان ههــا‪ ،‬موسس ـه ها و شــرکت های دولتــی و نهادهای عمومی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬شــهرداری ها‪ ،‬براســاس فهرســتی که وزارت نیرو‬ ‫تعیین و منتشــر کرده‪ ،‬وظیفه دارند در دو ســال دس ـت کم ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از برق مصرفی ساختمان های خود را از انرژی های تجدیدپذیر تعیین‬ ‫کنند‪ .‬تازه ترین گزارش سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق‬ ‫ایراننشانمی دهد‪:‬شهریورماهامسالسهمنیروگاه هایتجدیدپذیربا‬ ‫رشد همراه شده و به ‪ ۹۰۴‬مگاوات رسیده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬روستای استان فارس تا پایان سال از‬ ‫گاز بهره مند می شوند‬ ‫وزیــر نفت گفــت‪ :‬با توجه‬ ‫اشــتغال مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به شرایط بحرانی جاده شیراز‪-‬‬ ‫اوجی افزود‪ :‬با توسعه میادین‬ ‫فیروزاباد‪-‬عسلویه‪ ۸۰۰،‬میلیارد‬ ‫گازی‪ ۲۴۰ ،‬میلیون متر مکعب‬ ‫تومــان بــه بهســازی و توســعه‬ ‫تولیــد گاز خواهــد داشــت و‬ ‫این محور اختصاص یافت‪ .‬به‬ ‫جزء اولویت هــای برنامه کاری‬ ‫جواد اوجی‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬جــواد اوجــی که‬ ‫وزارت نفــت خواهــد بــود‪ .‬وی‬ ‫پنجشنبههمزمانباسفراستانیدولتبهفارس‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توســعه فاز دوم پاالیشــگاه فراشــبند‬ ‫به نمایندگی از رئیس جمهوری در جلسه شورای در برنامــه قرار خواهد گرفت‪ .‬وزیر نفت اضافه‬ ‫اداریشهرستانفیروزابادحضور یافتهبود‪،‬افزود‪ :‬کرد‪ :‬دربحث مسئولیت اجتماعی پروژه هایی با‬ ‫توسعه میادین گازی استان فارس را در دستور کار هماهنگی اســتاندار و ســازمان برنامــه و بودجه‬ ‫خواهیم داشت و در جلسه شورای اداری استان اســتان بیش از ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان به ‪ ۲۵۰‬پروژه‬ ‫به ریاست جمهوری مباحث اشتغال‪ ،‬اب شرب اموزشی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬بهداشتی و فرهنگی اختصاص‬ ‫و کشــاورزی استان را مطرح خواهم کرد‪ .‬در این داده شده که تاکنون سابقه نداشته وزارت نفت‬ ‫جلســه که با حضــور فرمانــداران و ائمه جمعه تــا این بعــد مســئولیت های اجتماعــی بپذیرد‪.‬‬ ‫شهرســتان های فیروزاباد‪ ،‬قیروکارزین و فراشبند اوجی بیان داشت‪ :‬هر پروژه ای که در این منطقه‬ ‫برگزار شــد ‪ ،‬وزیر نفت گفت ‪ :‬طی دو جلســه که توســعه پیــدا کنــد در نظر داریم تا ســقف چهار‬ ‫در تهــران برگــزار شــده در حــوزه نفــت بالــغ بــر درصــد ان پــروژه به عنوان مســئولیت اجتماعی‬ ‫هــزار و ‪ ۱۵۰‬میلیــارد تومان که بخشــی اعظم ان در این منطقه هزینه شــود‪ .‬وزیر نفت همچنین‬ ‫در حــوزه مســئولیت اجتماعی بوده‪ ،‬به اســتان گفت‪ :‬در توســعه یک میدان گازی حداقل ‪۵۰۰‬‬ ‫فارس اختصاص داده شــده اســت‪ .‬اوجی ادامه تا ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر بار مالی دارد که چهار درصد‬ ‫داد‪ :‬از ایــن مبلــغ بخش اعظم ان به شهرســتان از این مبلغ صرف مسئولیت اجتماعی در استان‬ ‫فیروزاباد‪ ،‬قیروکارزین و فراشــبند و جاده شــیراز‪ -‬خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬در بحث گاز رسانی تا‬ ‫کــوار‪ -‬فیروزابــاد اختصاص خواهد گرفــت‪ .‬وزیر پایان سال ‪ ۱۰۰‬روستا در این استان از گاز بهره مند‬ ‫نفــت اضافــه کرد‪ :‬بــا توجه به شــرایط بحرانی خواهند شد و اعتبارات مطلوبی در این خصوص‬ ‫و خــاص جــاده فیروزابــاد‪ -‬کــوار و فیروزابــاد‪ -‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫جم‪-‬عســلویه ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومــان به این محور‬ ‫اوجــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬طرح پتروشــیمی‬ ‫اختصاص داده خواهد شد‪ .‬اوجی بیان داشت‪ :‬فیروزاباد را به صورت جدی پیگیر خواهم بود‬ ‫از این مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان به صورت نقدی و تضمیــن تامین خــوراک این پتروشــیمی داده‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان ان را تهاتر با نفت خواهیم شــده و هــر ســرمایه گذاری که حاضر باشــد‪ ،‬در‬ ‫کرد‪ .‬وزیر نفت ابراز داشت‪ :‬بخش زیادی از این حــوزه پاییــن دســت و پتروشــیمی و پارک های‬ ‫پروژه های عمرانی که در کشــور وجود دارد و در زنجیره ایصنایعتکمیلیسرمایه گذاری کند‪،‬هر‬ ‫شهرستانهاواستان هابیشازچندینسالبهطول گونه حمایت و مجوز خوراک و تضمین خواهم‬ ‫انجامیــده با روش جدید قابل حل خواهد بود‪ .‬کــرد‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬پتروشــیمی فیروزابــاد‬ ‫اوجی خاطرنشان کرد‪ :‬خداوند به استان فارس طی جلســه ای با قرارگاه خاتم مقرر شد تعیین‬ ‫نعمت های فراوانی عطا کرده که دومین استان تکلیــف کــرده و هلدینگ های بزرگی در کشــور‬ ‫از نظر ذخایر گاز است و ‪ ۱۱۴‬میلیون مترمکعب هســتند که با قرارداد می توانند مردم و منطقه‬ ‫در روز تــوان تولیــد ایــن ذخایر بوده اســت‪ .‬وزیر را از بالتکلیفــی دراورنــد و مشــکل پتروشــیمی‬ ‫نفت گفت‪:‬میادیننفتیفارستا‪ ۱۱۰‬میلیونمتر فیروزاباد‪ ،‬فســا‪ ،‬داراب و جهرم مرتفع خواهد‬ ‫مکعب دیگر جای توســعه دارد و برای توســعه شــد‪ .‬وزیر نفت همزمان با ســفر استانی هیات‬ ‫جدید این میادین از جمله توسعه میادین گازی دولت به فارس ‪ ،‬به نمایندگی از رئیس جمهوری‬ ‫اغار‪ ،‬فاز دوم ان با معرفی پیمانکاران شروع به در شهرســتان های فیروزابــاد‪ ،‬فراشــبند و‬ ‫کار خواهــد شــد و در اولویــت کاری قرار خواهد قیروکارزیــن حضور یافت و به بررســی مســائل‬ ‫گرفت‪ .‬وزیر نفت تصریح کرد‪ :‬با توسعه میادین این شهرســتان ها پرداخت‪ .‬این شهرستان ها در‬ ‫گازی ایــن شهرســتان بخش زیادی از مشــکالت جنوب شرقی شیراز واقع هستند‪.‬‬ ‫تامین اب فالت مرکزی اولویت‬ ‫دولت است‬ ‫وزیر نیرو اعالم کرد که یکی‬ ‫‪ ۱۴‬مصوبــه در حــوزه صنعــت‬ ‫از اولویت هــای اصلــی دولــت‬ ‫اب و بــرق بــرای فارس در ســفر‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬تامیــن اب فــات‬ ‫اســتانی هیئت دولت خبــر داد‬ ‫مرکزی ایــران‪ ،‬از طرق مختلف‬ ‫و گفــت‪ :‬بعــد از نهایــی شــدن‬ ‫خصوصااجرایطرح هایانتقال‬ ‫این مصوبات‪ ،‬انها را رســانه ای‬ ‫علی اکبر محرابیان‬ ‫اب از خلیــج فــارس اســت‪ .‬بــه‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬او همچنیــن بــا‬ ‫گزارشایسنا‪،‬علیاکبرمحرابیان‬ ‫اشــاره بــه بازدید انجام شــده از‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۲۲‬مهر در حاشــیه سفر به شهرستان شهرســتان کازرون‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه روند اجرای‬ ‫کازرون‪ ،‬به خبرنگاران گفت‪ :‬از رویکردهای مهم پروژه های مختلف در این شهرســتان بسیار کند‬ ‫دولتسیزدهم‪،‬تامینابموردنیاز فالتمرکزی بوده و ســد نرگســی‪ ،‬تصفیه خانه و بیمارستان‪،‬‬ ‫و اســتان های مواجه به کم ابی در کشور است‪ .‬نیازمندتسریعدر رونداجرااست‪.‬وزیرنیروبابیان‬ ‫محرابیــان بــا تاکید بر اینکه تامیــن اب مطمئن اینکه سد نرگسی‪ ،‬به عنوان یکی از منابع تامین‬ ‫برای شــرب‪ ،‬صنعت و کشــاورزی در دســتور کار کنندهابشرب‪ ،‬کشاورزیوصنعتدر شهرستان‬ ‫قرار خواهد داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬یکــی از راهکارهای کازرون‪ ،‬حدود‪ ۷۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪،‬‬ ‫مهــم تامیــن اب مــورد نیــاز‪ ،‬انتقــال اب دریــا به از رایزنی با دست اندرکاران برای افزایش سرعت‬ ‫فالت مرکزی و اســتان های مختلف اســت‪ .‬او با ایــن پروژه خبر داد و گفت‪ :‬تالش می کنیم که‬ ‫بیان اینکه به واسطه پیگیری های قبلی‪ ،‬استان تا پایان ســال اینده این ســد به مرحله ابگیری‬ ‫فارس یکی از اولین استان ها در تخصیص منابع برسد‪ .‬محرابیان یکی از طرح ها را اجرای شبکه‬ ‫برای اجرای طرح انتقال اب از خلیج فارس است‪ ،‬ابیاری به شــکل خط لوله اعالم و خاطرنشان‬ ‫گفت‪ :‬در جلساتی که با نمایندگان محترم مردم کــرد کــه این پروژه نیز باید ســال اینــده اجرا و‬ ‫فارس در مجلس داشتیم‪ ،‬تخصیص اولیه تا ‪ ۴۰۰‬ضمــن تامین اب کشــاورزی‪ ،‬زمینــه تامین اب‬ ‫میلیونمترمکعب‪،‬افزایشیافتهاست‪.‬محرابیان شــرب نیز فراهم شــود‪ .‬وزیر نیرو‪ ،‬در خصوص‬ ‫با یاداوری اینکه طرح انتقال اب از خلیج فارس بیمارســتان کازرون نیــز با اشــاره به گالیه مندی‬ ‫قــرار اســت از طریق ســه کریدور شــرقی‪ ،‬غربی مردم شهرستان‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه بیش از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫و مرکــزی انجــام شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون هشــت قبــل اغاز شــده و با توجه بــه پیگیری های دکتر‬ ‫کنسرسیوم امادگی خود را برای اجرای این پروژه عباسی نماینده محترم‪ ،‬مدتیست که کار ادامه‬ ‫اعــام کرده اند‪ .‬وزیر نیرو همچنین از پیش بینی یافتهاست‪.‬‬ ‫ضریبنفوذ گازرسانیروستایی‬ ‫در لرستان‪ 92/5‬درصد است‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت‪ :‬ضریب‬ ‫نفوذ گازرسانی روستایی در استان ‪ ۹۲.۵‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬کــرم گــودرزی در مراســم گازرســانی بــه‬ ‫‪ ۲۶‬روســتای شهرســتان چگنــی‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬با‬ ‫گازرســانی به ‪ ۲۶‬روســتای شهرســتان چگنی در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۵۰۰‬خانوار با جمعیتی بالغ بر ‪۵۵۰۰‬‬ ‫نفــر از نعمت گاز طبیعی برخوردار شــدند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬وی تصریح کرد‪ :‬شهرستان چگنی‬ ‫بــه همــراه شهرســتان های خرم ابــاد و پلدختــر‬ ‫بیشترین اســیب و خســارت در زیرساخت های‬ ‫گازرســانی را از ســیل سال ‪ ۹۸‬دیدند که شرکت‬ ‫گاز استان ضمن انجام بازسازی در بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫نقطه اســیب دیده و انجــام اقدامات در جهت‬ ‫مقاوم ســازی و تاب اوری شبکه در نقاط مشابه‬ ‫که ممکن اســت در اینده دچار مشــکل شوند‪،‬‬ ‫از پایداری خدمات گاز در شبکه تغذیه و توزیع‬ ‫گاز اطمینان کامل دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز لرستان با بیان اینکه‬ ‫هم اکنون ضریب نفوذ گازرســانی روســتایی در‬ ‫استان ‪ ۹۲.۵‬درصد است که نسبت به میانگین‬ ‫کشوری ‪ ۸‬درصد بیشتر است‪ ،‬افزود‪ :‬از مجموع‬ ‫‪ ۲۳۴۰‬روســتای واجد شرایط گازرسانی استان‪،‬‬ ‫تاکنون گازرســانی به ‪ ۱۹۳۱‬روستا انجام شده و‬ ‫در حال حاضر به طور متوســط هر ‪ ۴۳‬ســاعت‬ ‫یک روستای استان به شبکه سراسری گاز وصل‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بیش از ‪ ۷‬تن مواد مخدر در ‪ ۶‬ماهه نخست‬ ‫سالدر گلستان کشفشد‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬ماهــه نخســت‬ ‫افــزود‪ :‬طــی ایــن مــدت ‪۱۴۳‬‬ ‫اول ســال هفــت تــن و ‪۷۱۰‬‬ ‫قاچاقچی مواد مخدر دستگیر‬ ‫کیلوگــرم انــواع مواد مخــدر در‬ ‫و ‪ ۱۰‬بانــد متالشــی شــدند‪.‬‬ ‫گلستان کشف شده که نسبت‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دســتگیری و‬ ‫محمد سعید‬ ‫به مدت مشــابه ســال قبل ‪۱۰‬‬ ‫کســازی محــات الــوده‬ ‫پا ‬ ‫فاضل دادگر‬ ‫درصــد افزایش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫همواره در دستور کار انتظامی‬ ‫ســردار محمد ســعید فاضل دادگر در گفتگو با بوده و در همین راستا هزار و ‪ ۳۴۵‬نفر دستگیر‬ ‫خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماهه نخست اول شــدند‪ .‬فاضــل دادگر اضافه کــرد‪ :‬همچنین در‬ ‫سال هفت تن و ‪ ۷۱۰‬کیلوگرم انواع مواد مخدر ‪ ۶‬ماهــه نخســت اول ســال ‪ ۲۸‬واحــد صنفــی‬ ‫در گلســتان کش ‬ ‫فشــده کــه نســبت بــه مدت بــه دلیل فروش قرص‪ ،‬شــربت و داروهای ضد‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافته است‪ .‬اعتیاد خارج از شبکه پلمب شدند‪.‬‬ ‫تحققانقالباسفالتدر نقاطمختلف‬ ‫شهر کاشانضروری است‬ ‫شهردار کاشان‪ ،‬با اشاره به‬ ‫طی هفته های اخیــر گفت‪ :‬در‬ ‫رویکــرد دوره کنونــی مدیریت‬ ‫کنار اجرای اســفالت پروژه های‬ ‫شهری در زمینه خدمت رسانی‬ ‫شاخصی مانند محور امیرکبیر و‬ ‫عادالنــه و توســعه محــور بــه‬ ‫زیرگذر‪،‬توجهبهنیاز شهروندان‬ ‫شــهروندان‪ ،‬بــر لــزوم تحقــق‬ ‫در نقــاط کم برخورداری مانند‬ ‫حسن بخشنده امنیه‬ ‫انقــاب اســفالت در نقــاط‬ ‫معابر فرعی کوی حســین پور‪،‬‬ ‫مختلف شهر تاکید کرد‪ .‬حسن‬ ‫راوندو‪...‬نشانگرعزممدیریت‬ ‫بخشنده امنیه‪ ،‬رشد و توسعه همه جانبه شهر را شــهری برای توســعه این حوزه خدمت رســانی‬ ‫مستلزمسیاست هاوبرنامه هادرسطوحمختلف به صورت متوازن و عدالت محور است‪.‬‬ ‫دانستو گفت‪:‬مدیریتشهریعالوهبرتقویت‬ ‫وی‪ ،‬نگــرش عادالنــه را یــک اصــل در‬ ‫و توسعه زیرساخت ها‪ ،‬باید در خصوص پاسخ دوره کنونــی شــهرداری ذکر و عنــوان کرد‪ :‬نباید‬ ‫به نیازها و مطالبات مستمر و جاری شهروندان شهروندی به واسطه زندگی در محله یا ناحیه ای‬ ‫نیــز دغدغه منــد باشــد‪ .‬وی‪ ،‬اجرای اســفالت را تحت عنوان «کم برخوردار»‪ ،‬از منابع و خدمات‬ ‫یکیاز شناخته شده ترینودرعین حالمهم ترین شایستهخودمحرومبماند‪.‬‬ ‫وظایف شهرداری ها عنوان کرد و گفت‪ :‬کیفیت‬ ‫ســکاندار مدیریــت شــهری تصریح کــرد‪ :‬با‬ ‫معابر شــهری باید در شان شــهروندانش باشد؛ اصــاح سیاس ـت ها و هدایت صحیح برنامه ها‬ ‫شــهروندانی که به عنوان صاحبان حقیقی شهر بایــد فاصلــه موجــود در نقاط مختلف شــهر را‬ ‫تنهــا نقطه اتــکای شــهرداری در تامیــن منابع و برداشــت و توســعه کاشــان از مســیر عدالــت و‬ ‫هزینه هابهشمارمی ایند‪.‬شهردار کاشان‪،‬باتاکید تعالی را محقق ساخت‪ .‬بخشنده امنیه با بیان‬ ‫بر اجرای اســفالت در مناطق و نواحی مختلف اینکه باید فهرست معابر نیازمند اسفالت در هر‬ ‫بر اساس نیازها و مطالبات شهروندان بیان کرد‪ :‬ناحیهومنطقهتعیین شدهوبه صورتبههنگام‬ ‫تســهیل در زمینه تردد شــهروندان‪ ،‬ایم ‬ ‫نســازی و جهــادی نســبت به رفــع نیازهای شــهروندان‬ ‫فرایند عبور و مرور‪ ،‬افزایش رضایت عمومی و‪ ...‬اقــدام صــورت گیــرد تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن میــان‬ ‫مواردی است که می توان با بهسازی‪ ،‬اسفالت و نقش سامانه ‪ 137‬و مناطق بسیار پررنگ بوده‬ ‫توسعهمعابربهاندست یافت‪.‬بخشندهامنیه‪ ،‬و بایستی تعامل جدی تری در این زمینه صورت‬ ‫با اشاره به اجرای اسفالت در نقاط مختلف شهر گیرد‪.‬‬ ‫‪ 70‬واحد کارگاهیجدید‬ ‫در شهرک هایصنعتیخراسانرضوی‬ ‫به بهره برداری می رسد‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫تربت حیدریه‪،۲‬فناوریصنایع‬ ‫شــهرک های صنعتی خراســان‬ ‫غذایــی‪ ،‬ســبزوار ‪ ۲‬و فریمــان‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬تاکنــون زمیــن‬ ‫دانســت‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای ‪ ۸۵‬واحــد کارگاهــی در‬ ‫کل مســاحت تخصیص یافتــه‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‬ ‫در شــهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫علی بهرامی زاده‬ ‫استان به متقاضیان واگذارشده‬ ‫امــاده واگــذاری زمین به ایجاد‬ ‫یشــود‬ ‫اســت کــه پیش بینی م ‬ ‫کارگاه تولیــدی‪ ۲۵۹ ،‬هــزار‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ۷۰‬کارگاه تولیــدی جدیــد بــه و ‪ ۷۸۷‬مترمربــع اســت کــه از ایــن میــزان ‪۱۴۱‬‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬علی بهرامی زاده در نشست هــزار و ‪ ۶۴۴‬مترمربــع در قالــب ‪ ۴۴۳‬قطعــه‬ ‫ویدیو کنفرانسیباحضور علیرسولیان‪،‬معاون قابل واگذاری است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬واگذاری‬ ‫وزیــر صمت و رئیس ســازمان صنایــع کوچک و ‪ ۵۱۱‬کارگاه تولیــدی دیگر در ‪ ۱۰‬شــهرک و ناحیه‬ ‫شــهرک های صنعتی ایران به تشــریح وضعیت صنعتیمزبور در دستور کار قرار دارد کهبه محض‬ ‫اجرای طرح های کارگاهی اســتان پرداخت‪ .‬وی اخــذ تاییدیه زیس ـت محیطی ان ها از دســتگاه‬ ‫گفت‪ :‬در راســتای سیاست های ســازمان صنایع اجرایی مربوطه‪ ،‬کار واگذاری زمین برای ایجاد‬ ‫کوچکوشهرک هایصنعتیایران‪،‬امسالایجاد ایــن کارگاه ها با اولویت جوانــان دانش اموخته‬ ‫کارگاه های‪ ۲۰۰‬تا‪ ۵۰۰‬مترمربعیباهدفتسهیل دانشگاه هااغازمی شود‪.‬‬ ‫در روند جذب ســرمایه گذار‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫گفتنــی اســت‪ ۵۰ :‬شــهرک و ناحیــه صنعتی‬ ‫تولید و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مصوب در استان وجود دارد که از این تعداد ‪۲۹‬‬ ‫‪ ۱۰‬شهرکوناحیهصنعتیدر دستور کار قرارگرفته مورد شــهرک صنعتی و ‪ ۲۱‬مورد ناحیه صنعتی‬ ‫اســت‪ .‬وی ایــن شــهرک ها و نواحــی صنعتــی را است‪ ،‬از مجموع این موارد‪ ۲۶ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫شامل«چناران‪،‬ماشین سازیوفناوری هاینوین‪ ،‬و ‪ ۱۴‬ناحیه صنعتی فعال و واگذاری زمین در ان‬ ‫کالت‪ ،‬قوچــان ‪ ،۲‬خیــام‪ ،‬بجســتان‪ ،‬کاخــک‪ ،‬در حال انجام است‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۲۰‬درصدی محصوالت کشاورزی‬ ‫در صادرات اذربایجانشرقی‬ ‫رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی اذربایجان‬ ‫شــرقی بــا بیــان اینکــه ناکارامــدی بازرگانــی‬ ‫محصوالت کشــاورزی ناشی از ناکارامدی نظام‬ ‫بهره برداری اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به رغم این موضوع‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد صادرات غیرنفتی استان را محصوالت‬ ‫بخش کشــاورزی تشــکیل می دهد‪ .‬اکبر فتحی‬ ‫در ارتباط با مهم ترین چالش پیش روی بخش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش کشاورزی علیرغم‬ ‫تمام نامالیمات‪ ۲۱ ،‬درصد اشــتغال را پوشــش‬ ‫داده و در ســال زراعــی ‪ ۱۴۰۰-۹۹‬حــدود ‪۲۰‬‬ ‫درصــد صــادرات غیرنفتی اســتان را محصوالت‬ ‫بخش کشاورزی تشکیل داده و باید گفت ارزش‬ ‫ایــن بخــش در اقتصــاد ملــی حــدود ‪ ۱۲‬درصــد‬ ‫اســت‪ .‬وی با بیان اینکه مهم ترین چالشــی که‬ ‫بخش کشاورزی کشور از ان رنج می برد شرایط‬ ‫اقلیمیحاکمبر کشور است کهقیمتتمام شده‬ ‫محصوالت کشاورزی را افزایش می دهد افزود‪:‬‬ ‫در بیشتر کشــورها حدود ‪ ۴۰‬درصد محصوالت‬ ‫کشــاورزی از اراضــی ابــی و ‪ ۶۰‬درصــد از اراضــی‬ ‫دیم به عمل می اید که علت ان نیز شرایط اب‬ ‫و هوایی حاکم بر ان هاست که میزان بارندگی‬ ‫در ایــن کشــورها از ‪ ۷۵۰‬میلی متــر باالتر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبیعتــا این شــرایط هزینه تولیــد را‬ ‫کاهــش می دهــد امــا در کشــور مــا این شــرایط‬ ‫کامــا معکوس اســت و حدود ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی مــا از اراضــی ابــی و ‪۳۰‬‬ ‫درصداناز اراضیدیمحاصلمی شودلذاقیمت‬ ‫تمام شده این محصوالت طبیعتا باالتر خواهد‬ ‫بود‪ .‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اذربایجان‬ ‫شــرقی به حوضه دریاچه ارومیه به عنوان یکی‬ ‫از حوضه های اصلی استان که حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫یشــد اشــاره کــرد و‬ ‫محصــوالت در ان تولیــد م ‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن حوضــه در حال حاضــر تحت تاثیر‬ ‫شــرایط بحرانی کم ابی ناشــی از خشــک شدن‬ ‫دریاچــه ارومیــه اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه‬ ‫شهــای اقلیمــی‪ ،‬عمده تریــن چالشــی‬ ‫بــر چال ‬ ‫کــه کشــاورزان با ان مواجه هســتند‪ ،‬ناکارامدی‬ ‫بازرگانی محصوالت کشاورزی است اگر این امر‬ ‫به عنوانیکمعلولدر نظر گرفتهشود‪،‬علتان‬ ‫ناکارامدینظامبهره برداریخواهدبود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1186‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد تجهیزات تحویل داده شده است‬ ‫گام اخر تکمیل بیمارستان‪ ۳۷۶‬تختخوابی ایالم‬ ‫بیمارســتان ها از مراکز مهم بــرای ارائه خدمات‬ ‫درمانی و بهداشتی به جامعه هستند که با توسعه‬ ‫و تجهیز ان ها می توان گام بلندی در راستای ارتقای‬ ‫سطح سالمت جامعه برداشت‪ .‬هم جواری استان‬ ‫ایالم با کشــور عراق زمینه را برای جذب گردشــگر‬ ‫ســامت فراهــم کــرده‪ ،‬از طرفــی فرســوده بــودن‬ ‫برخــی از مراکــز درمانــی ایــام اهمیــت بازســازی و‬ ‫احداث مراکز درمانی در ایالم را دوچندان می کند‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه باعث شــد طــرح ایجاد بیمارســتان‬ ‫‪ ۳۷۶‬تختخوابــی ایــام به عنــوان بزرگ تریــن مرکز‬ ‫درمانی اســتان در دســتور کار قرار گیرد‪ .‬مرکزی که‬ ‫در ‪ ۶۵‬هزار مترمربع مســاحت هم اینک ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫پیشرفتفیزیکیدارد‪،‬قرار گرفتناینمرکزدرمانی‬ ‫در دل منابع طبیعی‪ ،‬عدم پیش بینی راه دسترسی و‬ ‫وعده هایغیرعملیمسئوالنبرایافتتاحدرگذشته‬ ‫از عمــده چالش های بیمارســتان ‪ ۳۷۶‬تختخوابی‬ ‫ایالم است؛ اما انچه اینک اهمیت دارد زمان افتتاح‬ ‫و در ادامه تجهیز بیمارستان است‪ ،‬موضوعی که در‬ ‫سفراخیررئیس جمهور بهایالمنیزپیگیریشد‪،‬حال‬ ‫بایددیدایامسئوالناستانیهمچنانبهوعده های‬ ‫‪ ۱۲‬ســال گذشــته ادامه می دهنــد یا این بــار وعده‬ ‫بهره برداریازبیمارستانعملیمی شود‪.‬‬ ‫نواقص در حال برطرف شدن است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بیمارســتان ‪ ۳۷۶‬تختخوابی راضــی ایالم‬ ‫تقریباتکمیل شدهاست‪،‬البتهنواقصیدارد کهباید‬ ‫برطرفشود‪.‬محمد کریمیاندر خصوصتجهیزات‬ ‫این بیمارســتان نیز افزود‪ ۸۰ :‬درصد تجهیزات این‬ ‫بیمارســتان تحویل اســتان شــده اســت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫عمدهتجهیزاتی کهبرایبیمارستانماندهودانشگاه‬ ‫هم پیگیر ان هاست شامل دستگاه سی تی اسکن‪،‬‬ ‫ام‪.‬ار‪.‬ایودستگاهرادیولوژیوهمچنینتخت های‬ ‫ای ســی یو اســت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬امیدوار هســتیم‬ ‫پیمانــکار ظــرف دو هفته اینده نواقص اخــر را رفع‬ ‫کند کهبتوانیماز اینبیمارستانزودتراستفاده کنیم‪.‬‬ ‫تکمیل طرح های درمانی از مصوبات مهم‬ ‫سفر رئیس جمهور به استان‬ ‫اســتاندار ایــام نیــز با بیــان اینکه بیمارســتان‬ ‫‪ ۳۹۶‬تختخوابــی اســتان ‪ ۹۹‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد و ب ـه زودی افتتــاح خواهــد شــد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ســفر رئیس جمهور به اســتان ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای تجهیز و تکمیل بیمارســتان‬ ‫‪ ۳۷۶‬تختخوابــی ایــام اختصاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محمد نــوذری عنوان کرد‪ :‬در ســفر رئیس جمهور‬ ‫به استان در حوزه بهداشت و درمان ‪ ۱۲۱‬میلیارد‬ ‫تومــان بــه ‪ ۳۹‬طــرح اســتان اختصــاص یافــت و‬ ‫امیدواریــم ایــن طرح ها تــا خرداد ســال اینده به‬ ‫بهر هبــرداری برســند‪ .‬وی افــزود‪ :‬بیمارســتان ‪۶۴‬‬ ‫تختخوابــی ملکشــاهی با پیشــرفت بیــش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد از مطالبات مردم این منطقه اســت و قرار‬ ‫اســت بــا اعتبارات این ســفر تــا پایان ســال اینده‬ ‫بــه بهر هبــرداری برســد‪ .‬اســتان ایــام از مناطــق‬ ‫محروم کشور محسوب می شود و زیرساخت های‬ ‫ضعیفــی بــه لحــاظ بهداشــتی و درمانــی دارد‪،‬‬ ‫می طلبد مسئوالن ارشد کشوری به این استان در‬ ‫این بخش توجه ویژه ای داشته باشند‪ .‬راه اندازی‬ ‫بیمارســتان ‪ ۳۷۶‬تختخوابــی شــهر ایــام یکی از‬ ‫بزرگ ترین اتفاقات مثبت و ارزشــمندی است که‬ ‫بســیاری از دغدغه ها و چالش هــای حوزه درمان‬ ‫استان را رفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عضوشورایاسالمیشهر کاشان‪:‬‬ ‫پلیسمصداقیکانسانشیشه ایاست‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر کاشان گفت‪ :‬سالمت رفتاری جامعه‬ ‫امروز‪ ،‬ارتباط معنادار فوق العاده ای با عملکرد و ظرفیت های نیروی‬ ‫انتظامــی دارد‪ .‬حســین باغشــیخی در دیــدار بــا فرماندهــی نیــروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در خیلی از مقاالتی که این روزها با موضوع‬ ‫اسیب ها‪ ،‬جرم و کاهش جرم نگاشته شده و موردتوجه قرار می گیرد‬ ‫رابطــه معناداری را بین عملکرد درســت نیروی انتظامی و ســامت‬ ‫رفتاری مردم در نظر گرفتند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬از پلیس به عنوان یک « انسان شیشه ای» نام برد و افزود‪:‬‬ ‫این انسان شیشه ای خشم‪ ،‬ناراحتی و نامالیمات را از خودش عبور‬ ‫می دهد‪ ،‬چیزی را در بدنه خودش نگه نمی دارد که به صورت یک‬ ‫بغض نهفته باشد و بر اساس ان بغض نهفته تصمیم بگیرد‪ .‬عضو‬ ‫شورای اسالمی شهر کاشان ادامه داد‪ :‬پلیس و نیروی انتظامی برای‬ ‫مــا مصداق یک انســان شیش ـه ای اســت کــه فراتر از خــودش تالش‬ ‫کرده که اینه تمام نمای جامعه‪ ،‬امیران و فرماندهان خودش باشد‪.‬‬ ‫باغشــیخی‪ ،‬بــا تاکید بر اینکــه رهبری اینه تمام نمایی اســت که ما‬ ‫بایســتی تجلی ان رفتارها و صفات باشــیم عنوان کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫امــروز بخــش این ســامت رفتاری از تیتر و تابلو بزرگ نشــات گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬خرسندیم که در این قطعه از پازل‪ ،‬تصویر بدیع‬ ‫نیــروی انتظامی و خدماتش به عنــوان یک حلقه موثق‪ ،‬برای مردم‬ ‫قابل احترام بوده و ما هم به نمایندگی از این مردم تقدیر و تشــکر‬ ‫خودمان را ابالغ می کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نمایشگاهصنایع دستیجامعهنابینایانوکم بینایانکاشان‬ ‫در خانهتاریخیبروجردیبرگزار شد‬ ‫نمایشــگاه صنایع دســتی جامعــه نابینایــان و‬ ‫کم بینایــان کاشــان در خانــه تاریخــی بروجــردی‬ ‫برگــزار شــد معاون مدیــرکل و رئیــس اداره میراث‬ ‫فرهنگــی گردشــگری و صنایع دســتی کاشــان از‬ ‫برگزاری نمایشگاه صنایع دستی جامعه نابینایان و‬ ‫کم بینایان کاشان در خانه تاریخی بروجردی خبر‬ ‫داد‪ .‬مهران سرمدیان با اعالم خبر فوق افزود‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه به مناسبت ‪ ۲۳‬مهر روز جهانی عصای‬ ‫سفید و اغاز هفته نابینایان در روزهای پنجشنبه‬ ‫و جمعــه هفتــه گذشــته ‪ 22‬و ‪ 23‬مهرمــاه برگزار‬ ‫شد‪ .‬سرمدیان افزود‪ :‬در این نمایشگاه‪ ،‬نابینایان‬ ‫و کم بینایان کاشان محصوالت صنایع دستی خود‬ ‫در زمینه های چرم‪ ،‬چوب و ســفال را به تماشــای‬ ‫عموم گذاشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫پل گروسشهرستانصحنهبهبهره برداریرسید‬ ‫پــل گــروس روســتای علی ابــاد گــروس در ‪۱۵‬‬ ‫کیلومتری جنوب شــرقی شهرســتان صحنه کــه راه‬ ‫ارتباطــی ‪ ۲۶‬روســتا را در ‪ ۲‬طــرف رودخانــه به هم‬ ‫وصــل می کند‪ ،‬در مراســمی با حضور معــاون وزیر‬ ‫راه و شهرســازی و اســتاندار کرمانشاه با ‪ ۲۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان اعتبار به بهره برداری رسید‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫استان کرمانشاه در این مراسم گفت‪ :‬این پل دارای‬ ‫‪ ۲‬دهانه ‪ ۳۹‬متری با یک پایه میانی و عرشه فلزی‬ ‫طراحی شده و در جریان احداث‪ ،‬خاک ریز انحرافی‬ ‫اب به طول‪ ۱۶۵‬متر انجام شده است‪ .‬فریبرز کرمی‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن حفــاری ‪ ۲‬عــدد شــمع بــه طول‬ ‫تجمیعی‪ ۳۵۵‬متر‪ ،‬خاک برداری به حجم‪ ۵۵‬هزار‬ ‫مترمکعب‪،‬خاک ریزیبهحجم‪۲۵‬هزارمترمکعب‬ ‫و احداث واریانت مســیر به طول ‪ ۳۵۰‬متر از دیگر‬ ‫اقدامات انجا مشــده برای تکمیل پــل گروس بوده‬ ‫است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬طول پل قدیمی که روی‬ ‫رودخانــه گاماســیاب واق عشــده و در ســال ‪۱۳۵۸‬‬ ‫ساخته شده است‪ ۴۰،‬متر بوده است که در اثر سیل‬ ‫شدید بهار سال ‪ ۹۸‬فروریخت و پس از تخریب با‬ ‫تــاش شــبانه روزی اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای استان‪ ،‬نسبت به پایدارسازی بخشی از ان‬ ‫اقدام شد‪ .‬کرمی با بیان اینکه از ‪ ۲۲‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیونتوماناعتبار هزینهشدهبرایاینطرحاکنون‬ ‫هفتمیلیاردو‪ ۵۰۰‬میلیونتومانبهپیمانکار پروژه‬ ‫بدهــکار هســتیم از معاون وزیــر راه و شهرســازی و‬ ‫استاندار کرمانشاهخواستاینمیزانبدهیراتامین‬ ‫کنند‪ .‬فرماندار شهرستان صحنه نیز در این مراسم با‬ ‫قدردانی از دستگاه های مرتبط در بازسازی این پل‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حضور به موقع استاندار و مسئوالن استان در‬ ‫هنگام تخریب پل براثر بارندگی در بهار ســال ‪۹۸‬‬ ‫موجب دلگرمی مردم شده بود که جای قدردانی‬ ‫دارد‪ .‬علیرضا حیدری با بیان اینکه ســیل ســال ‪۹۸‬‬ ‫بــه برخــی از نقــاط این شهرســتان ازجملــه اراضی‬ ‫کشاورزی و باغات خسارت وارد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬بخشی‬ ‫از این خســارات در قالب تســهیالت ارزان قیمت و‬ ‫کمک های بالعوض جبران شد‪ .‬فرماندار صحنه در‬ ‫ادامه خواسته مردم منطقه را اسفالت پنج کیلومتر‬ ‫راه روســتایی عنــوان کرد و گفت‪ :‬این پنج کیلومتر‬ ‫راه روستایی در دسترسی به امام زاده و زیارت اهل‬ ‫قبور برای مردم منطقه مهم است و خواهشمندیم‬ ‫نسبت به تامین اعتبار ان اقدام شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدید کودکانسمنانیاز نخستینشهرکبازیافت کشور‬ ‫بــه مناســبت هفته ملی کــودک‪ ،‬کودکان شــهر‬ ‫اخالق از اولین شهرک بازیافت کشور بازدید کردند‪.‬‬ ‫رئیس اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان از‬ ‫بازدید کودکان شهر اخالق از اولین شهرک بازیافت‬ ‫کشور به مناسبت هفته ملی کودک خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫از همان دوران کودکی باید به بچه ها اموزش دهیم‬ ‫کههیچ چیزینامحدودنیستومنابعمورداستفاده‬ ‫مــا محــدود هســتند و محیط زیســت در معــرض‬ ‫خطــر جدی قرار دارد‪ .‬باید به کودکان بگوییم که‬ ‫چگونه یک زندگی سازگاربامحیط زیســت داشــته‬ ‫باشــند و ا نهــا را بااهمیــت بازیافــت اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫سمانه محمدیان ادامه داد‪ :‬فراموش نکنیم که اگر‬ ‫در دوران کودکــی عــادت تفکیک زبالــه را به ان ها‬ ‫اموزش دهیم‪ ،‬این عادت تا سال های سال با ان ها‬ ‫خواهد بود و اثرات شگرفی بر فرایند بازیافت‪،‬‬ ‫کاهــش تولید زباله و البته حفظ محیط زیســت‬ ‫یگــذارد‪ .‬رئیــس اداره شــهر دوســتدار کــودک‬ ‫م ‬ ‫شــهرداری ســمنان خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــوزش‬ ‫حفاظــت از محیط زیســت از مناســب ترین‬ ‫شــیوه هایی اســت کــه بــا ا گاهــی دادن بــه‬ ‫کــودکان و بزرگســاالن در زمینــۀ محیط زیســت‬ ‫بــه انــان می اموزد تــا از طریق احترام گذاشــتن‬ ‫به طبیعت‪ ،‬خود را مسئول حفظ و حراست از‬ ‫محیط زیستبدانند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫غفلتاز صنعت گردشگریدر خوزستان‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشــاره به غفلت از صنعت گردشگری خوزستان‬ ‫گفت‪ :‬به طورقطع صنعت گردشــگری خوزســتان‬ ‫می توانــد نقطــه عطفــی بــرای توســعه و حضــور‬ ‫گردشــگران بــرای رفع بخشــی از معضــل بیکاری‬ ‫استان باشد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید کریم حسینی در‬ ‫همایش ملی راهکارهای احیای صنعت گردشگری‬ ‫در دوران پسا کرونا اظهار کرد‪ :‬الزم است به شکل‬ ‫تخصصی و کارشناســی ظرفیت های خوزستان در‬ ‫مقوله گردشگری و میراث فرهنگی را معرفی کنیم‬ ‫تا بتوانیم صنعت گردشــگری را به معنی واقعی‬ ‫کلمــه در خوزســتان احیــا کنیــم‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ظرفیــت گردشــگری در خوزســتان بــه دلیل‬ ‫تهــای دیگــر به ویــژه ظرفیت های صنعتی‬ ‫ظرفی ‬ ‫ازجملــه نفــت و صنایــع تحت الشــعاع قرارگرفته‬ ‫اســت و نتوانســته ایم بــه ان شــکل بــه ظرفیــت‬ ‫گردشگری‪ ،‬فرهنگی و تاریخی خوزستان بپردازیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای کار این مجلس به دنبال ان بودیم‬ ‫تا محورهای اصلی توسعه استان و برطرف کردن‬ ‫برخی مشکالت به ویژه بیکاری و سرمایه گذاری را‬ ‫دنبال کنیم‪ .‬در این زمینه از فعاالن این بخش ها‬ ‫دعــوت کردیــم و جلســات متعــدد بــا مســئوالن‬ ‫داشتیم تا به این امور بپردازیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تسهیل زیارت در روضه‬ ‫منوره رضوی‬ ‫سحررحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬در راستای تسهیل زیارت‬ ‫زائــران در روضــه منوره رضوی‪ ،‬مســیرهای تــازه ای برای‬ ‫تشرفزائرانبهاینمکانمقدسایجادشدهاست‪.‬مدیر‬ ‫عالی حرم مطهر رضوی دراین باره گفت‪ :‬از پیش از ماه‬ ‫محرموبادستور تولیتاستانقدسرضوی‪،‬برنامه ریزی‬ ‫جدی برای تسهیل زیارت حرم مطهر رضوی اغاز شد تا‬ ‫طبقشیوه نامه هایموردتائیدستادملیمقابلهبا کرونا‪،‬‬ ‫گشایش هایتازه ایدر مسیرهایتشرفبهروضهمنوره‬ ‫ایجاد شــود اما قرمز شــدن وضعیت کرونایی مشهد از‬ ‫یک ســو و تشــرف گســترده زائــران در دهه اخر صفــر از‬ ‫ســوی دیگر‪ ،‬سبب شد اجرای طرح های جدید منطبق‬ ‫با شــیوه نامه های بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعی‬ ‫امکان پذیر نباشــد بنابرایــن انجام ان به زمان مناســب‬ ‫موکــول شــد‪ .‬محمدمهدی بــرادران افــزود‪ :‬امــا در حال‬ ‫حاضر با عبور از این دوره و زرد شدن وضعیت کرونایی‬ ‫مشــهد‪ ،‬استان قدس رضوی‪ ،‬مســیرهای جدیدی برای‬ ‫تشرف عموم زائران به روضه منوره رضوی ایجاد کرده‬ ‫استتاهمهعاشقانحضرترضا(ع)بتوانندازفاصله ای‬ ‫کتــر‪ ،‬زیارت خــود را انجام دهند‪ .‬برادران تصریح‬ ‫نزدی ‬ ‫کــرد‪ :‬در تمام ماه های سپری شــده از شــرایط کرونایی‪،‬‬ ‫استان قدس رضوی لحظه ای برای تسهیل بیشتر زیارت‬ ‫زائــران درنگ نکرده و تمام تــوان خود را برای این مهم‬ ‫به کار گرفته است‪ .‬مدیر عالی حرم مطهر رضوی افزود‪:‬‬ ‫نکته مهم در این خصوص‪ ،‬تبعیت کامل از فرمایشات‬ ‫رهبرانقالبوتاکیداتتولیتاستانقدسرضویدرباره‬ ‫پیروی از مصوبات ســتاد ملی مقابله بــا کرونا بوده که‬ ‫هموارهمدنظربودهاست‪.‬برادرانادامهداد‪:‬تمامتالش‬ ‫خادمانزائراندرحرممطهررضوی‪،‬تسهیلزیارتاست‬ ‫و امیدواریــم بــه زودی بارهایــی از شــر ویروس منحوس‬ ‫کرونا‪ ،‬بتوانیم همانند گذشــته در تمامی فضای روضه‬ ‫منورهمیزبانحضورپرشورزائرانحضرترضا(ع)باشیم‪.‬‬ ‫مدیر عالی حرم مطهر رضوی در پایان گفت‪ :‬تا ان زمان‪،‬‬ ‫بالزیاره‬ ‫خادمــان رضــوی و زائران حضرت رضــا (ع) نای ‬ ‫دیگر عاشــقان و دلدادگان امام هشــتم خواهند بود تا‬ ‫انشاهللفرصتمیزبانیازهمهان هافراهمشود‪.‬‬ ‫انتخابات بازرسین خانه‬ ‫مطبوعات استان البرز‬ ‫برگزار شد‬ ‫انتخاباتبازرسینخانهمطبوعاتاستانالبرزهمراه‬ ‫بادیگراستان های کشوربه صورتالکترونیکبرگزارشد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیخانهمطبوعاتاستانالبرزرضا‬ ‫عباس زاده رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات اســتان‬ ‫ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬انتخابات بازرسین هم زمان‬ ‫با دیگر استان های کشور اغاز گردید و با در نظر گرفتن‬ ‫تمدیداز سویوزارتخانهبهاتمامرسید‪.‬‬ ‫عبــاس زاده بــا بیــان این که این انتخابــات با حضور‬ ‫هیئــت ســنی و بــا مشــارکت بیــش از ‪ ۱۸۰‬عضــو خانــه‬ ‫مطبوعات استان البرز برگزار شد اظهار کرد‪ :‬در این دوره‬ ‫از انتخابات به ترتیب فرزانه اسحاقی‪ ،‬محمود عزیزی‬ ‫به عنــوان بازرســین خانه مطبوعات اســتان انتخــاب و‬ ‫مصطفیفراغتنیزبه عنوانعضوعلیالبدلدربازرسی‬ ‫انتخاب شد‪ .‬وی در اخر ضمن تبریک به منتخبین خانه‬ ‫مطبوعاتدر بخشبازرسیبیان کرد‪:‬از تمامیاعضایی‬ ‫کــه در ایــن انتخابــات شــرکت کردنــد تشــکر می کنم و‬ ‫امیدوارم همیشــه شــاهد همبســتگی و اتحاد در میان‬ ‫اعضایخانوادهمطبوعاتاستانباشیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬واحد راکد صنعتی‬ ‫استان سمنان به چرخه‬ ‫تولید بازگشت‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان‬ ‫گفت‪ ۱۰:‬واحدراکدصنعتیمستقردرشهرک هاونواحی‬ ‫صنعتیایناستاننیمهنخستسال‪ ۱۴۰۰‬احیاوبهمدار‬ ‫تولید بازگشــته است‪ .‬حســن ال بویه با اعالم این خبر‪،‬‬ ‫افزود‪:‬رستهفعالیتواحدهایاحیاشدهشیمیایی‪،‬فلزی‪،‬‬ ‫قطعات خودرو و غیره اســت‪ .‬او گفت‪ :‬امید می رود با‬ ‫برداشــتن موانع تولید و جذب ســرمایه گذاران جدید تا‬ ‫پایانسال‪،‬شاهدافزایشتعدادواحدصنعتیاحیاشده‬ ‫وارتقاظرفیتصنایعاستانباشیم‪.‬‬ ‫ال بویه با اشــاره به اقدامات انجام شــده در راســتای‬ ‫احیای واحدهای راکد صنعتی و تولیــدی‪ ،‬افزود‪ :‬ارتقاء‬ ‫فناوری‪ ،‬جذب ســرمایه گذار و توســعه بازار و محصول‬ ‫از عوامل مهم در احیای ‪ ۱۰‬واحد راکد صنعتی در نیمه‬ ‫نخستامسالبود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۲‬تن چوب‬ ‫قاچاق در مریوان کشف‬ ‫و ضبط شد‬ ‫رئیــس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری مریوان‬ ‫گفــت‪ :‬طــی هفتــه گذشــته بیــش از ‪ ۶۲‬تــن چوب‬ ‫درختان جنگلی قاچاق در این شهرســتان کشف و‬ ‫ضبط شــد‪ .‬ازاد نامداری در گفت وگو با ایرنا اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬اولیــن مــورد از ایــن کشــفیات مربــوط به‬ ‫کشف ‪ ۲۰‬تن چوب االت قاچاق بود که نیروهای‬ ‫کشــیک اداره منابع طبیعی در حین گشــت زنی در‬ ‫جنگل هــای روســتاهای دری و جانــوره ‪ ۲‬دســتگاه‬ ‫کامیــون را متوقــف کرده و این مقــدار چوب االت‬ ‫قاچاق را از ان ها کشف و ضبط کردند‪ .‬وی یاداور‬ ‫شــد‪ :‬دومیــن مــورد کشــف و ضبــط ‪ ۱۲‬تــن چوب‬ ‫قاچــاق بــود که نیروهــای یگان حفاظــت از منابع‬ ‫طبیعــی در جــاده جدید ســنندج ‪ -‬مریــوان از یک‬ ‫کامیون کشف کردند و محموله را به محوطه اداره‬ ‫منابع طبیعی منتقل کردند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫شنبه ‪ 24‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1186‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫روابط عمومی ابفا و هیئت‬ ‫فوتبال شهرستان اصفهان‬ ‫روابط عمومی ابفای استان اصفهان و هیئت فوتبال‬ ‫شهرستاناصفهانتفاهم نامههمکاریامضا کردند‪.‬این‬ ‫تفاهم نامه کهبهامضایمهردادخورسندی‪،‬مدیرروابط‬ ‫عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان و جعفر‬ ‫جعفری هرندی رئیس هیئت فوتبال شهرستان اصفهان‬ ‫رســیده‪ ،‬با هدف اســتفاده از توانمندی های طرفین در‬ ‫گســازی مصرف بهینه اب منعقدشــده‬ ‫خصوص فرهن ‬ ‫است‪ .‬بر اساس این تفاهم نامه هیئت فوتبال شهرستان‬ ‫اصفهانتماممحیط هایورزشیروباز وسرپوشیدهخود‬ ‫را برای انجام فعالیت های تبلیغاتی‪ ،‬اموزشی و برپایی‬ ‫جشنواره های فرهنگی در اختیار روابط عمومی شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهــان قــرار می دهــد‪ .‬روابط‬ ‫عمومیابفایاستاناصفهاننیزمتعهدمی شودتاضمن‬ ‫برگزاری جلسات مشترک اموزشی با محوریت مدیریت‬ ‫مصرفاببرایمربیانواعضایتیم هایفوتبالبه ویژه‬ ‫مهــای کــودکان و نوجوانان و همچنیــن تامین اقالم‬ ‫تی ‬ ‫فرهنگی موردنیاز جلسات و کارگاه های اموزشی هیئت‬ ‫فوتبال‪ ،‬نسبت به برگزاری تورهای بازدید از تاسیسات‬ ‫اب و فاضالب برای ورزشکاران اقدام کند‪.‬‬ ‫رکورد تولید ورق‬ ‫سازه های فوالد در‬ ‫ذوب اهن شکسته شد‬ ‫اره و دریــل جدیــد خــط تولید ریل جهــت افزایش‬ ‫ظرفیــت تولیــد ایــن محصــول در کارگاه نــورد ‪ ۶۵۰‬بــه‬ ‫همــت تالشــگران ذوب اهن اصفهــان راه اندازی شــد تا‬ ‫افزایش چشــمگیر تولید ریل را رقم بزند‪ .‬منصور یزدی‬ ‫زاده در حاشیه بازدید از راه اندازی این پروژه در گفتگو با‬ ‫خبرنگار ماوبابیاناین کهبه کمکهمکارانذوب اهنی‬ ‫توانستیم گلوگاه فرایند تولید ریل را با اضافه کردن یک‬ ‫خط جدید اره و دریل برطرف کنیم گفت‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫یشــده در ذوب اهن‬ ‫و طراحــی خــط تولید ریل خریدار ‬ ‫اصفهانبراساس‪ ۱۲۰‬مترتعریف شدهاستازانجایی که‬ ‫وزارت راه بــه تولیــد ریــل بیش از ‪ ۱۸‬متــر رضایت نداده‬ ‫بود بنابراین گلوگاهی ایجادشده بود که با اضافه کردن‬ ‫اره و دریل این گلوگاه برطرف شــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫به توســعه و افزایش تولید محصوالت بــا ارزش افزوده‬ ‫باالتر نیز اشاره کرد و افزود‪ :‬ورق سازه های فوالدی یکی‬ ‫ازاین دست محصوالت است که با تولید ‪ ۴۰۰‬تن ورق‬ ‫ســازه ‪ ۲۰×۳۰۰‬در یک شــیفت ‪ ۸‬ساعته رکورد جدیدی‬ ‫ثبت شد‪ ،‬ضمن این که تولید ان در اینده به ‪ ۶۰۰‬تن در‬ ‫هرشیفتافزایشخواهدیافت‪.‬ویبااشارهبهسیاست‬ ‫دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بخشــی زیادی از این مســکن های ساخت هشــده را‬ ‫سازه های فوالدی تشکیل خواهد داد که ورق سازه های‬ ‫فــوالدی نقش اساســی در تحقق برنامه دولــت در این‬ ‫زمینه خواهد داشت‪ .‬یزدی زاده به شکستن رکورد ‪۲۵‬‬ ‫ساله تولید کالف نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬در صدد هستیم‬ ‫روند تولید کالف را برای ماه های اتی حفظ کنیم‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که کالف برای مصارف داخلی و صادرات‪ ،‬یک‬ ‫محصولاستراتژیکمحسوبمی شود‪ ،‬گفت‪:‬علی رغم‬ ‫تحریم ها‪ ،‬فراگیری کرونا‪ ،‬کمبود اب‪ ،‬برق و مواد اولیه‬ ‫و سایر چالش هایی که فوالدسازان با ان روبه رو هستند‬ ‫امیــدوار هســتیم برنامــه صــادرات محصوالت شــرکت‬ ‫را مطابــق بــا برنامه پیــش ببریم‪ .‬مهدی نصــر معاون‬ ‫برنامه ریزی و توسعه شرکت نیز در خصوص پروژه تامین‬ ‫و نصب و راه اندازی اره و دریل جدید نورد ‪ ۶۵۰‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به تولید ریل در نورد‪ ۶۵۰‬به عنوانیکمحصول‬ ‫اســتراتژیک و لزوم افزایش ظرفیت و کیفیت محصول‬ ‫تولیدی‪ ،‬علیرغم تحریم های ظالمانه‪ ،‬برنامه ریزی الزم‬ ‫جهت تامین یک دستگاه اره و دریل مخصوص ریل با‬ ‫ظرفیــت برش و ســوراخکاری حدود ‪ ۳۹‬تن بر ســاعت‬ ‫بــرای ریــل از شــرکت لینزینگر اتریــش به عنوان یکــی از‬ ‫معتبرترین شــرکت های دنیا در این زمینه انجام شــد و‬ ‫در حال حاضر در مرحله تســت و راه اندازی اســت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مطالعات‪ ،‬مهندسی و نظارت عالی این طرح با‬ ‫محوریت مدیریت هماهنگی امور مهندسی و نظارت‪،‬‬ ‫فاز تامینتوسطمدیریتخریدتجهیزاتوقراردادهای‬ ‫توســعهوهمچنینعملیاتنصبوراه اندازیتجهیزات‬ ‫بر پای ه استفاده حداکثری از زیرساخت ها و توان داخلی‬ ‫تهــای اجرایــی توســعه‪،‬‬ ‫شــرکت بــا همــکاری مدیری ‬ ‫مهندســی نــورد‪ ،‬برنامه ریــزی و نظــارت بر نگهــداری و‬ ‫تعمیــراتمکانیک‪،‬تعمیراتونوسازیراهوســاختمان‬ ‫و تولید و توزیع برق انجام شده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۳‬درصدی‬ ‫کشف کاالی قاچاق‬ ‫در شاهین شهر‬ ‫نشــهر و میمه از‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شاهی ‬ ‫افزایش‪ ۳۳‬درصدی کشف کاالی قاچاق و‪ ۱۴‬درصدی‬ ‫مواد مخدر در شهرستان خبر داد‪ .‬سرهنگ علی صادقی‬ ‫در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه نگاه نیروی انتظامی‬ ‫در تامیــن امنیــت فرا منطق ـه ای اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در‬ ‫ش ـش ماهه اول ‪ ۱۴۰۰‬نســبت به مشــابه ســال قبــل در‬ ‫راستایتحققشعار «سالتولید‪،‬پشتیبانیومانعزدایی‬ ‫ها» با محوریت پلیس امنیت اقتصادی کشف و توقیف‬ ‫قاچاق در شهرستان رشد ‪ ۳۳‬درصدی و در حوزه مبارزه‬ ‫با مواد مخدر نیز با کشف ‪ ۵۸۰‬کیلوگرم مواد مخدر از‬ ‫جنستریاکدر محور مواصالتیشمالبهجنوبمواجه‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫شماره ‪41‬‬ ‫استاندار جدید به رفع مشکالت عمده استان تاکید کرد‬ ‫اصفهان چشم به راه روزهای روشن‬ ‫مراســم تکریم عباس رضایی اســتاندار سابق و‬ ‫معارفه ســید رضا مرتضوی اســتاندار جدید اســتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬با حضور وزیر کشور و جمعی از مقامات‬ ‫لشکری و استانی در تاالر نگین سپاهان شهر برگزار‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬احمد وحیدی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬موضوع اب‪ ،‬یک مسئله عمومی در کشور‬ ‫بشــمار می ایــد و الزم اســت طــرح انتقــال اب از‬ ‫خلیج فارس و دریای عمان به اســتان ها با شدت و‬ ‫جدیتدنبالشود‪.‬وزیر کشور گفت‪:‬استاناصفهان‬ ‫باید نقطه کلیدی و منشــا بســیاری از تحــوالت در‬ ‫کشور باشد و بر اساس فکری مهندسی شده‪ ،‬برنامه‬ ‫توســعه اســتان را پیش ببریم‪ .‬وی افزود‪ :‬اصفهان‬ ‫تهــای‬ ‫نقطــه اتــکای بزرگــی در انقــاب و حرک ‬ ‫ملی ایران اســت‪ .‬در خدمت چنیــن مردمی بودن‬ ‫توفیق باالیی می خواهد و استاندار جدید اصفهان‬ ‫انســانی خــدوم و متواضع اســت که بایــد قدر این‬ ‫فرصــت را بدانــد و به مردم بزرگ اصفهان خدمت‬ ‫صادقانه کنند‪ .‬وحیدی خاطرنشــان کرد‪ :‬ملتی که‬ ‫شهــای انقالب ایســتاده اســت و شــهدای‬ ‫پــای ارز ‬ ‫زیادی را تقدیم اسالم کرده‪ ،‬هرگز تسلیم دشمنان‬ ‫وفشارهانخواهندشد‪.‬اصفهان‪ ۲۳۵۰۰‬شهیدداده‬ ‫است و هرکدام از این شهدا در اسمان می درخشند‪.‬‬ ‫در چنین فضای ارزشــی مسائل بسیار راحت پیش‬ ‫می رود‪.‬در ادامهمراسمسیدرضامرتضوی‪،‬استاندار‬ ‫جدیــد اصفهان اظهــار کرد‪ :‬رفع مشــکالت عمده‬ ‫استان در حوزه اب‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬فرونشست‪ ،‬فرار‬ ‫ســرمایه ها‪ ،‬تولید کشــاورزی و صنعتــی دغدغه ما‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی گفت‪ :‬جوهره تمدن‪ ،‬شبکه ای از‬ ‫مناســبات و تعامالت بین ساختارها است؛ وظیفه‬ ‫یک حکمــران یا نماینده عالی حاکمیــت‪ ،‬ایجاد‪،‬‬ ‫تقویتوبهینه سازیاینمناسباتوارتباطاتاست‪.‬‬ ‫مرتضوی با بیان اینکه اصفهان مهد علم‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫هنر و مهد ایثار و شــهادت است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پاسداشتاز هویتانقالبیاصفهانوظیفههویتی‬ ‫ما اســت که شناسنامه ان شهدای گرانقدر انقالب‬ ‫اسالمی هستند؛ هویتی که شناسنامه ان را شهدای‬ ‫مدافــع حرمــی همچــون شــهید حججی تشــکیل‬ ‫می دهد‪ ،‬هویتی که با شــهدای امنیت و ســامت‬ ‫بازتعریفمی شود‪.‬‬ ‫کشــاورزان منطقــه ورزنه اصفهان که در ســال های‬ ‫گذشــته بــا مشــکالت قابل توجهــی دس ـت وپنجه‬ ‫نــرم می کننــد‪ ،‬حاضر شــد‪ .‬ســید رضا مرتضــوی در‬ ‫نخستین روز کاری خود در جمع کشاورزان منطقه‬ ‫ورزنه اصفهان که در سال های گذشته با مشکالت‬ ‫قابل توجهی دست وپنجه نرم می کنند‪ ،‬حاضر شد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان در این سفر اظهار داشت‪ :‬در ایام‬ ‫گذشته و در رسانه های مختلف گزارش های زیادی‬ ‫مبنی بر مســائل و مشــکالت مردم شهرســتان های‬ ‫شــرق اصفهان و همچنین سختی های معیشتی و‬ ‫مشکالت حوزه اب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬اب شرب‪ ،‬دامداری‬ ‫و غیره ان ها به دس ـت امده بود‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫اولویت نخست تمامی مسائل و مشکالت استان‬ ‫اصفهــان مســئله اب اســت‪ ،‬بــه نظــر امد کــه باید‬ ‫طی ســفری به شهرســتان ورزنه‪ ،‬پیامی را به مردم‬ ‫ایــن منطقه منتقل کنم کــه اولویت نماینده عالی‬ ‫حاکمیــت در این اســتان نیــز همان اولویــت مردم‬ ‫اســت‪ .‬مرتضــوی تصریــح کــرد‪ :‬مــا هماننــد فرزند‬ ‫خودشــان و به نحو مقتضی مطالبه مردم را دنبال‬ ‫می کنیمتابدین وسیلهشرایطیرافراهم کنیم کهدر‬ ‫یک قالب هم افزا و با هماهنگی هایی که در سطح‬ ‫ملیواستانرخمی دهدبرنامه هارادنبال کنیمتادر‬ ‫این راستا از مشکالت کاسته و به سمت حل شدن‬ ‫ان ها پیش برویم‪ .‬استاندار اصفهان تعامل سازنده‬ ‫و یک صدایــی میــان مــردم و مســئوالن را را هحــل‬ ‫برون رفت از مشکالت این مناطق برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫بندهنمایندهدولتمردمیهستموباافتخارمطالبه‬ ‫مردم پیشه من است‪.‬‬ ‫خواهرخواندگی اصفهان و زوریخ سوئیس‬ ‫اســتاندار در ایــن دیــدار گفــت‪ :‬چنانچــه‬ ‫خواهرخواندگی اصفهان و زوریخ به سرانجام برسد‬ ‫بســاز توســعه روابط ‪ ۲‬شهر و کشورهای ایران‬ ‫سب ‬ ‫و ســوئیس خواهد شــد‪ .‬ســید رضا مرتضوی افزود‪:‬‬ ‫پیش تر شهرداری های اصفهان و زوریخ برای ایجاد‬ ‫خواهرخواندگیتالش کردهبودندامااینامرنهایی‬ ‫نشده بود و می توان ان کوشش ها را از سر گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روابط ‪ ۱۴۰‬ســاله بین ‪ ۲‬ملت نشان‬ ‫می دهد که می توان بازهم مراودات را افزایش داد‬ ‫و به خصوص در مباحثی مانند گردشگری‪ ،‬علمی و‬ ‫فناوری و فرهنگی فعالیت های جدیدی اغاز کرد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با بیان اینکه مسئله اصلی استان‬ ‫اصفهان کمبودابوخشکسالیاستپیشنهاد کرد‬ ‫کهسوئیستجربیاتخودرادر زمینهزیرساخت های‬ ‫مرتبــط با اب در اختیار ایــران و اصفهان قرار دهد‪.‬‬ ‫مرتضوی با اشــاره به عملیات ســاخت پروژه قطار‬ ‫سریع الســیر اصفهان‪-‬تهــران اظهار داشــت‪ :‬در این‬ ‫زمینــه نیــز امادگــی داریــم از تجارب طــرف مقابل‬ ‫اروپاییبهره مندشویم‪.‬رئیسمجلسملیسوئیس‬ ‫نیز در این جلسه گفت‪ :‬سوئیس در زمینه تجهیزات‬ ‫ریلی و قطار از شرکت های معتبری برخوردار است و‬ ‫کشورهایاروپاییازمشتریانانمحسوبمی شوند‬ ‫و ایران نیز می تواند از دانش این مجموعه استفاده‬ ‫کند‪ .‬اندریاس اییبی افزود‪ :‬روابط ایران با کشورهای‬ ‫اروپایی و به خصوص سوئیس باید بیشتر شود و در‬ ‫موضوعات مختلف مانند گردشــگری و کشــاورزی‬ ‫گســترش یابد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از ســفیر کشــورمان‬ ‫در ایــران می خواهیم بــرای ایجاد خواهرخواندگی‬ ‫اصفهــان و زوریــخ تــاش کنــد تــا این امر با شــتاب‬ ‫بیشتریپیشرود‪.‬‬ ‫نخستین روز کاری استاندار جدید اصفهان برای‬ ‫پیگیری مشکالت مردم شرق اصفهان سپری شد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهاندر نخستینروز کاریخوددر جمع‬ ‫استاندار همچنین روز پنجشنبه هفته گذشته با‬ ‫رئیس مجلس ملی ســوئیس در محل هتل عباسی‬ ‫اصفهاندیدار کرد‪.‬‬ ‫روند واکسیناسیون کرونا در استان‬ ‫مشکل کم ابی زیر ذره بین دولت‬ ‫به توسعه روابط می انجامد‬ ‫قابل قبول است‬ ‫اســتاندار اصفهــان همچنیــن در یکصــد و‬ ‫ششــمین جلســه ســتاد کرونــای اســتان اصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬رونــد واکسیناســیون کرونــا در اســتان‬ ‫تاکنون قابل قبول بوده است اما باید تالش شود‬ ‫جایگاه پنجم این منطقه در کشور در این زمینه‬ ‫ارتقا یابد‪ .‬ســید رضا مرتضوی افــزود‪ :‬نهادهای‬ ‫مختلف مانند دانشــگاه علوم پزشــکی‪ ،‬بسیج‪،‬‬ ‫یهــا در زمینــه واکسیناســیون‬ ‫ســپاه و فرماندار ‬ ‫کرونــا فعال هســتند امــا باید اقدامات بیشــتری‬ ‫برای تشویق مردم به واکسن زدن انجام شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬الزم است کمیته اطالع رسانی و‬ ‫تبلیغات ستاد استانی کرونا در زمینه طرح ملی‬ ‫واکسیناسیون کووید‪ ۱۹-‬فعالیت بیشتری داشته‬ ‫باشــد و مــردم را به واکســن زدن تشــویق کند‪.‬‬ ‫اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکــه کووید‪۱۹-‬‬ ‫بیماری بســیار پیچیده ای اســت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫الزم اســت در کنــار اجــرای شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬موضــوع واکسیناســیون کرونــا را‬ ‫به طورجــدی پیگیــری کنیــم‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫نگاه مســئوالن به موضوع کرونا عالوه بر ادای‬ ‫تکلیف‪ ،‬باید خیرخوانه باشد و روش های ایجاد‬ ‫انگیــزه و حساســیت نســبت بــه واکســن زدن‬ ‫نیــز از طریق کمیته معنوی ســتاد اســتانی کرونا‬ ‫پیگیری شــود‪ .‬مرتضوی با بیان اینکه جامعه از‬ ‫حساســیت های اولیه دربــاره بیمــاری کووید‪۹-‬‬ ‫فاصله گرفته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در صورت ادامه‬ ‫یافتن این وضعیت‪ ،‬حوزه سالمت به مخاطره‬ ‫می افتد که انتظار داریم در جلســه بعدی ستاد‬ ‫استانی کرونا این موضوع موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اعضــای ســتاد کرونــا در اســتان‬ ‫اصفهان خواست تا در جلسه بعدی این ستاد‪،‬‬ ‫مصوبه های اجرانشده‪ ،‬نظارت ها‪ ،‬ارزیابی ها و‬ ‫نتیجه گیری را به منظور تداوم حرکت پیشگیری‬ ‫از شیوع کرونا ارائه کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اهدایتندیسمدیرحامی کودکبهمدیرعاملابفایاستاناصفهان‬ ‫بــه مناســبت هفتــه جهانــی کــودک‪ ،‬تندیس‬ ‫مدیــر حامــی کودک بــه مدیرعامل ابفای اســتان‬ ‫اصفهان اهدا شد‪.‬‬ ‫ایــن تندیــس را نیایش کلوشــانی و ریحانه‬ ‫جیحانــی بــه نمایندگــی از کــودکان تحــت‬ ‫پوشــش کانــون پــرورش فکــری کــودکان و‬ ‫نوجوانان به هاشــم امینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهــان اهــدا کردند‪.‬‬ ‫تندیــس مدیــر حامــی کــودک امســال از طرف‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان‬ ‫کشــور بــه دلیــل انجــام فعالیت هــای فرهنگی‬ ‫و اموزشــی مرتبــط بــا کــودکان و نوجوانــان‬ ‫بــه اســتاندار‪ ،‬شــهردار اصفهــان‪ ،‬شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب‪ ،‬شــرکت ســهامی ذوب اهــن‪،‬‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬فرهنــگ و ارشــاد اســامی و‬ ‫نیــروی انتظامــی اهــداء می شــود‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫ابفــای اســتان اصفهــان پــس از دریافــت ایــن‬ ‫تندیــس گفــت‪ :‬اینــده درخشــان و توســعه‬ ‫کشــور منــوط بــه تربیــت و امــوزش کــودکان‬ ‫و نوجوانــان در زمینه هــای مختلــف علمــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و دینــی اســت‪ .‬امینــی در بخــش‬ ‫دیگری از ســخنانش کودکان را مظهر صداقت‬ ‫و یکرنگی در گفتار و کردار دانســت و گفت‪:‬‬ ‫بــرای ســاخت جامع ـه ای بهتــر‪ ،‬مســئوالن نیز‬ ‫بایــد صداقــت و یکرنگی کودکان را ســرلوحه‬ ‫کار خویــش قــرار دهنــد‪ .‬وی همــکاری ابفــا با‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان را‬ ‫در ترویــج مصــرف بهینه اب در جامعه بســیار‬ ‫موثــر دانســت و گفــت‪ :‬در ســال های اخیــر از‬ ‫طریــق خانــه فرهنــگ اب‪ ،‬همــکاری خوبــی‬ ‫بیــن ابفا و کانــون در زمینه برگزاری همایش ها‬ ‫و جشــنواره ها بــا موضــوع مدیریــت مصــرف‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬امینی به برگزاری مهرواره‬ ‫بین المللی نقاشــی اربعین اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ابفــا به عنــوان یکــی از حامیــان برگــزاری ایــن‬ ‫مهــرواره بین المللی‪ ،‬امادگی دارد تا ســال های‬ ‫اینــده نیــز در برگــزاری این رویــداد فرهنگی –‬ ‫مذهبی نهایت همکاری داشــته باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تقدیرشهردار جدیداصفهاناز عملکرداتاقبازرگانیاصفهان‬ ‫رئیــس و اعضای هیئت رئیســه اتــاق بازرگانی‬ ‫ت وگــو‬ ‫اصفهــان بــا شــهردار جدیــد دیــدار و گف ‬ ‫کردنــد‪ .‬در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور رئیــس‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهــان صــورت‬ ‫گرفــت‪ ،‬ضمــن تبریــک انتخاب شایســته علی‬ ‫قاس ـم زاده‪ ،‬به سمت شــهردار جدید اصفهان‬ ‫بــر همــکاری بخش خصوصی به ویــژه پارلمان‬ ‫بخــش خصوصــی اصفهــان با شــهرداری تاکید‬ ‫شــد‪ .‬شــهردار اصفهــان در ایــن دیــدار از‬ ‫عملکــرد اتــاق بازرگانــی اصفهــان در راســتای‬ ‫کمــک بــه پــرورش صنعتگــران و بازرگانــان‬ ‫زبــده جــوان تقدیــر کــرد‪ .‬بحــث و تبادل نظــر‬ ‫در خصــوص پروژه هــای توســعه ای اســتان و‬ ‫طــرح توســعه نمایشــگاه بین المللــی اصفهان‬ ‫یهــای دوجانبــه در راســتای‬ ‫همچنیــن همکار ‬ ‫تو گو در‬ ‫جذب گردشــگران دیگر محورهــای گف ‬ ‫ایــن دیدار بود‪ .‬همچنین مقرر شــد کارگروه های‬ ‫کارشناســی بــرای پیگیــری و حصــول نتایــج‬ ‫همکاری های مشترک اتاق بازرگانی‪ ،‬شهرداری و‬ ‫شورای اسالمی شهر تشکیل شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫گام هایموثریبرایتحققعدالتاجتماعیدر شهردوستدار کودکبرمی داریم‬ ‫معــاون شهرســازی و معمــاری و رئیــس شــورای اجرایی شــهر‬ ‫دوســتدار کــودک شــهرداری اصفهــان گفــت‪ :‬درصــدد هســتیم‬ ‫ســازوکاری را فراهــم کنیــم تا کودکان نیز مانند ســایر شــهروندان‪،‬‬ ‫منطبق با نیازهایشان در شهر زندگی کنند‪ .‬به گزارش ایمنا‪ ،‬وحید‬ ‫مهدویان در ائین رونمایی از کتاب «حق نگاری کودکانه»‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در جامعه شهری ایران تقریبا یک چهارم جمعیت را کودکان‬ ‫تشــکیل می دهند‪ .‬کودکان به عنوان شــهروندانی با شرایط ویژه‪،‬‬ ‫دنیایی متفاوت از بزرگساالن دارند‪ ،‬این تفاوت در قد و اندازه‪،‬‬ ‫نوع نیازهای روزمره‪ ،‬توانایی دفاع از حقوق خود و در نوع نگاه‬ ‫بــه دنیای پیرامون اســت‪ .‬معاون شهرســازی و معمــاری و رئیس‬ ‫شــورای اجرایی شــهر دوســتدار کودک شــهرداری اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در شــهرداری های کشــور تاکنون انچه در برنامه ریزی شهری‬ ‫بســازی و در اولویت‬ ‫مــورد تاکیــد و پیگیــری بــوده اســت‪ ،‬مناس ‬ ‫قرار داشــتن نیازهای بزرگساالن است درحالی که کودک به عنوان‬ ‫شهروندی که تاثیرپذیری باالیی از محیط شهری دارد همواره در‬ ‫حاشیه برنامه ها قرار داشته و کمتر توانسته از حقوق عامه خود‬ ‫در شهر دفاع کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر این اساس و باهدف تحقق‬ ‫عدالــت شــهری بــرای همه گرو ههــای جمعیتی به ویــژه کودکان‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۹۶‬ابتکار شــهرهای دوســتدار کودک توسط یونیسف‬ ‫اغــاز شــد و امــروزه بیش از ‪ ۴۵‬کشــور ازجمله جمهوری اســامی‬ ‫ایران (با نمایندگی شــهر اصفهان به عنوان ســومین شــهر دوستدار‬ ‫کــودک ناحیه خاورمیانه و شــمال افریقا) عضو شــبکه بین المللی‬ ‫کشورهای دوستدار کودک هستند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫فعالیت های حوزه خدمات شهری‬ ‫متحول می شود‬ ‫معــاون خدمــات شــهری‬ ‫گاهیدر فضایمدیریتشهری‬ ‫شــهردار اصفهان گفت‪ :‬در این‬ ‫امــکان ارتبــاط برون ســازمانی‬ ‫دوره مدیریت شــهری در حوزه‬ ‫راحت تر است و در این دوره در‬ ‫فضای استانی و شهری با توجه‬ ‫حوزه فضای استانی و شهری با‬ ‫بهنگاهشهردار اصفهانمبنیبر‬ ‫توجه به نگاه شهردار اصفهان‬ ‫مهدی بقایی‬ ‫همگرایی‪،‬امکانفعالیت های‬ ‫مبنــی بــر همگرایــی‪ ،‬امــکان‬ ‫بیــن بخشــی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫فعالیت هایبینبخشیبیشتر‬ ‫مهــدی بقایی در گفت وگو با ایمنــا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬است‪ .‬بقایی با بیان اینکه در این دوره مدیریت‬ ‫در معاونــت خدمات شــهری شــهرداری میراث شهریفعالیت هایی کهانجامان هادور از انتظار‬ ‫دار تالش های چندین ســاله افرادی هستیم که بــوده‪ ،‬بایــد محقــق و بــرای اینــده بــه فرهنگ‬ ‫اصفهان را در این حوزه در سطح کشور شاخص تبدیل شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تحول به معنای تغییر‬ ‫کردنــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه فعالیــت در بخــش همه چیز نیست بلکه تحول‪ ،‬تبدیل و تغییراتی‬ ‫خدمات شــهری شــهرداری بســیار حائز اهمیت اســت کــه از ســاختار و فراینــد اغــاز و بــه افــراد‬ ‫بودهوچنانچهاقدامیدر زمانمقرر انجامنشود می رســد‪ ،‬بنابراین باید پاشــنه ها را باال کشید و‬ ‫در کمترین زمان احساس می شود و این نشان از فعالیت کرد‪ ،‬شاید فرصت برای کارهای تحولی‬ ‫سختی کار در این بخش را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کارکنان زیاد نباشــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید همان گونه که‬ ‫اینمعاونتهمچونحضور تیم هایجهادیدر شهرداراصفهانبهفضاهایتحولیبهامی دهد‪،‬‬ ‫عملیات دفاع مقدس گمنام و مظلوم هســتند‪ .‬در بخش خدمات شهری نیز تغییرات اساسی و‬ ‫معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان تاکید روبه جلو داشته باشیم که امیدوارم با همکاری و‬ ‫کــرد‪ :‬پایه گذاری این معاونت به گونه ای اســت همراهی اقداماتی انجام دهیم که ایندگان نیز از‬ ‫که بدون همکاری‪ ،‬اهداف محقق نخواهد شد‪ .‬ما به نیکییاد کنند‪.‬‬ ‫رقابت بیش از ‪ 4‬هزار داوطلب اصفهانی‬ ‫در ازمون مرکز وکالی قوه قضاییه‬ ‫رئیــس مرکــز وکالی قــوه‬ ‫‪ ۴۰۰‬داوطلــب بــا یکدیگــر بــه‬ ‫قضاییه استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫رقابت خواهنــد پرداخت‪ .‬وی‬ ‫در ازمــون وکالــت ‪ ۱۴۰۰‬مرکــز‬ ‫بــا بیــان اینکه امســال همانند‬ ‫وکال‪ ،‬کارشناســان رســمی و‬ ‫ســال گذشته مجری این ازمون‬ ‫مشاوران خانواده قوه قضاییه‬ ‫ســازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫نرگس صلواتی‬ ‫در کشور ‪ ۸۱‬هزار نفر و در استان‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬دربــاره جزئیات‬ ‫اصفهــان بیش از ‪ ۴‬هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫ازمــون گفــت‪ :‬حقــوق مدنی‪،‬‬ ‫داوطلب فردا با هم رقابت می کنند‪.‬‬ ‫اییــن دادرســی مدنــی‪ ،‬اییــن دادرســی کیفری‪،‬‬ ‫به گــزارش فارس‪ ،‬نرگس صلواتی از برگزاری حقــوق تجــارت‪ ،‬حقــوق جــزای عمومــی و‬ ‫ازمون بزرگ وکالت ‪ ۱۴۰۰‬در سه حوزه امتحانی اختصاصــی‪ ،‬متون فقه‪ ،‬حقــوق ثبت و حقوق‬ ‫در استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت‪ :‬ازمون اساسی منابع سواالت ازمون امسال خواهند بود‬ ‫وکالت ‪ ۱۴۰۰‬مرکز وکال‪ ،‬کارشناســان و مشــاوران کهنسبتبهسال گذشتهحقوقاساسیبهمنابع‬ ‫خانــواده قوه قضاییه روز جمعــه ‪ ۲۳‬مهرماه و ازمون اضافه شــده اســت‪ .‬صلواتی خاطرنشــان‬ ‫هم زمان با سراسر کشور در ‪ ۳‬حوزه امتحانی در کرد‪ :‬داوطلبان در نظر داشته باشند ازمون وکالت‬ ‫استان اصفهان برگزار می شود‪ .‬رئیس مرکز وکالی مرکــز وکالی قــوه قضاییه دومرحله ای اســت و‬ ‫قــوه قضاییه اســتان اصفهان با بیــان اینکه این داوطلبانمحترمدر صورتقبولیدر ازمون کتبی‬ ‫ازمون در ‪ ۳‬حوزه دانشــگاه اصفهان‪ ،‬دانشــگاه در مرحلهدومدر ازمونمصاحبهشفاهی«علمی‬ ‫ازاد واحــد نجف اباد و دانشــگاه پیام نور واحد ‪ -‬شــخصیتی» شــرکت خواهنــد کــرد؛ بنابرایــن‬ ‫شاهین شهر برگزار خواهد شــد؛ افزود‪ :‬در ازمون داوطلبــان پــس از بررســی صحــت مــدارک‪ ،‬دارا‬ ‫وکالــت ‪ ۱۴۰۰‬مرکــز وکال‪ ،‬کارشناســان رســمی و بودن شــرایط قانونی و علمی از مراحل فوق و‬ ‫مشــاوران خانــواده قــوه قضاییــه در کشــور ‪ ۸۱‬سپس گزینش‪،‬حائزشرایطاخذپروانه کاراموزی‬ ‫هــزار نفــر و در اســتان اصفهان بیــش از ‪ ۴‬هزار و می شوند‪.‬‬ ‫اغاز برداشت محصول سیب زمینی‬ ‫پاییزه در استان‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫برداشــت محصــول ســیب زمینی از اوایــل‬ ‫مهرمــاه اغازشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫اصفهــان بــا ســطح کشــت نزدیــک بــه ‪۱۱‬‬ ‫هــزار هکتــار ســیب زمینی تولیــد پاییزه یکی‬ ‫از قطب هــای تولیــد این محصول در کشــور‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش فــارس‪ ،‬پیمان فیروزنیا در‬ ‫خصوص برداشــت ســیب زمینی تولید پاییزه‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬برداشــت محصول ســیب زمینی‬ ‫تولید پاییزه ســال زراعی ‪ ۹۹-۱۴۰۰‬از اوایل‬ ‫مهرمــاه اغازشــده اســت‪ .‬مدیر امــور زراعت‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان‬ ‫ادامه داد‪ :‬اســتان اصفهان با ســطح کشــت‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۱‬هزار هکتار ســیب زمینی تولید‬ ‫پاییــزه (حــدود ‪ ۱۱‬درصــد ســطح زیر کشــت‬ ‫ســیب زمینی تولیــد پاییــزه کشــور) و بــراورد‬ ‫تولیــدی حــدود ‪ ۳۲۰‬هــزار تــن (معــادل ‪۹‬‬ ‫درصــد تولیــد پاییــزه کل کشــور) یکــی از‬ ‫قطب هــای تولیــد ایــن محصــول در کشــور‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬ایــن محصول حــدودا از‬ ‫نیمه بهار تا اوایل تیرماه در مناطق سردسیر‬ ‫استان عمدتا شهرستان های فریدن‪ ،‬سمیرم‪،‬‬ ‫فریدونشــهر‪ ،‬چــادگان‪ ،‬بوئین میاندشــت‪،‬‬ ‫خوانســار‪ ،‬گلپایگان و تیران و کرون کشــت‬ ‫می شــود‪ .‬فیروزنیــا تصریــح کــرد‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫شــرایط اقلیمــی موجــود در ایــن مناطــق‪،‬‬ ‫ارقــام از تنــوع خوبــی برخوردار هســتند‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر انواع ارقام بسته به نوع مصرف‬ ‫از ارقــام صنعتی‪ ،‬تازه خــوری در این مناطق‬ ‫در دســت تولید اســت و نیاز صنایع و ســایر‬ ‫مصرف کننــدگان را مرتفــع می کننــد‪ .‬مدیــر‬ ‫امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی استان‬ ‫اصفهان در پایان اضافه کرد‪ :‬بخشی از این‬ ‫تولیــد ســالیانه به مصرف تامیــن غده بذری‬ ‫موردنیاز در خود اســتان و ســایر اســتان های‬ ‫دیگــر کشــور اعــم از اســتان های سردســیر و‬ ‫یــا جنوبی کشــور (طرح اســتمرار) می رســد‪،‬‬ ‫عمــده ارقــام مناســب بــرای صــادرات نیز از‬ ‫این تولید هستند‪.‬‬ ‫‪ ٨۶‬درصد از سد زاینده رود خالی است‬ ‫سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری‬ ‫شرکت اب منطقه ای استان گفت‪ :‬میزان ذخیره‬ ‫ســد زاینده رود به عنــوان منبع اصلی تامین اب‬ ‫استان اصفهان با کاهش چشمگیری روبروست‬ ‫و حــدود ‪ ٨۶‬درصــد ان خالــی اســت‪ .‬محمود‬ ‫چیتیان در گفت گو با ایرنا مقدار ذخیره فعلی‬ ‫ســد زاینده رود را ‪ ۱۹۶‬میلیون مترمکعب اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این رقم نشان می دهد که بخش‬ ‫قابل توجه از حجم این مخزن خالی است و با‬ ‫توجــه به نیاز اســتان بــه اب‪ ،‬راهی جز کاهش‬ ‫خروجی سد نخواهیم داشــت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مقدار ورودی و خروجی از ســد به ترتیب پنج‬ ‫و ‪ ۱۹‬مترمکعب بر ثانیه اســت و مقدار ذخیره‬ ‫کنونی نســبت به میانگین بلندمدت دســتکم‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد کاهــش دارد‪ .‬سرپرســت معاونــت‬ ‫حفاظــت و بهره برداری شــرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه مقــدار بارش های‬ ‫ابتدای ســال ابی جاری (مهــر ‪ )۱۴۰۰‬تاکنون در‬ ‫سرشــاخه های زاینــده رود صفــر میلی متــر بوده‬ ‫اســت اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس پیش بینی های‬ ‫هواشناســی بارندگــی پاییز امســال نســبت به‬ ‫گذشته بسیار کمتر خواهد بود‪ .‬چیتیان بابیان‬ ‫اینکــه وضعیت ذخیره اب در اســتان مناســب‬ ‫نیستتصریح کرد‪ :‬گذر از اینشرایطنامطلوب‬ ‫بامشارکتمردموتمامیمصرف کنندگانمیسر‬ ‫می شــود‪ .‬وی گفــت‪ :‬هــم اســتانی ها مصــرف‬ ‫بهینه در پاییز امســال را جدی بگیرند‪ ،‬این به‬ ‫معنای مصرف نکردن نیست بلکه جلوگیری از‬ ‫اقدامات غیرضروری مانند شستشــوی حیاط و‬ ‫خودرو‪ ،‬کاهش زمان استحمام و یا هر فعالیت‬ ‫دیگــر بــرای برون رفــت از ایــن شــرایط ضروری‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حمله بی سابقه لیونل مسی‬ ‫به داور برزیلی‬ ‫خوش بینی مادریدی ها به جذب امباپه‬ ‫داســتان تمدیــد قــرارداد‬ ‫لوپاریزیــن نشــریه نزدیــک بــه‬ ‫کیلیــان امباپــه با پــی اس جی‬ ‫پــی اس جی فاش ســاخت که‬ ‫این روزها سوژه داغ رسانه های‬ ‫‪ 170‬میلیون یورو از سوی دولت‬ ‫فرانســوی و اســپانیایی است‪.‬‬ ‫قطر برای جبران خسارت های‬ ‫کیلیان امباپه تابســتان امســال‬ ‫اقتصــادی ناشــی از کرونــا‬ ‫امباپه‬ ‫قصد جدایی از پی اس جی را‬ ‫به حســاب باشــگاه واریزشــده‬ ‫داشــت و این مسئله را جوالی‬ ‫اســت و این رقم‪ ،‬کمک بزرگی‬ ‫(تیرماه) نیز به اطالع سران باشگاه رسانده بود‪ .‬نیزبرایتمدیدقراردادباامباپهخواهدبود‪.‬طبق‬ ‫ســتاره فرانســوی اخیــرا اعتــراف کــرد کــه زودتر ادعــای لوپاریزین‪ ،‬پی اس جی حاضر اســت ‪50‬‬ ‫قضیــه جدای ـی اش را مطــرح کــرده بــود تــا پی میلیون یورو خالص در ســال به امباپه پیشنهاد‬ ‫اس جــی درراه پیدا کردن جانشــین به مشــکل بدهد که باعث خواهد شد ستاره جوان از حیث‬ ‫برخورد نکند‪ .‬درحالی که تنها کمتر از یک ســال دستمزد باالتر از لیونل مسی و نیمار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫از قرارداد امباپه باقیمانده اما درنهایت باشگاه در واکنش به این خبر‪ ،‬نشریه مادریدی ااس ادعا‬ ‫پاریسی حاضر به مذاکره با رئال مادرید نشد و کرد کهسرانرئال کامالاسوده خاطرندواطمینان‬ ‫هر دو پیشنهاد ‪ 160‬و ‪ 180‬میلیون یورویی رئال دارنــد که امباپه تصمیمــش را در مــورد جدایی‬ ‫رابی پاسخ گذاشت‪.‬مسئوالنباشگاهمعتقدند‪ ،‬گرفته و از ژانویه بدون مشکل می توانند با وی‬ ‫قادر هســتند تا امباپه را به تمدید راضی کنند و برایتابستانقراردادببندند‪.‬‬ ‫لیورپول و پیشنهاد جذاب تمدید‬ ‫قرارداد به صالح‬ ‫پرسپولیس با الهالل‬ ‫و یک داور‬ ‫نام اشنای ژاپنی‬ ‫قضاوت دیدار پرسپولیس و الهالل به ریوجی‬ ‫ساتو داور معروف و ژاپنی سپرده شد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهــای پرســپولیس و الهــال فــردا‬ ‫ورزش ســه‪ ،‬تی ‬ ‫در دیــداری حســاس از مرحلــه یک چهارم نهایی‬ ‫تهــای لیگ قهرمانان اســیا بــه مصاف هم‬ ‫رقاب ‬ ‫می روند‪ .‬طبق اعالم کمیته داوران کنفدراســیون‬ ‫فوتبــال اســیا‪ ،‬قضــاوت ایــن دیــدار حســاس بــه‬ ‫ریوجــی ســاتو داور کهن ـه کار ژاپنــی سپرد هشــده‬ ‫اســت‪ .‬اخریــن قضاوت ایــن داور ژاپنی به دیدار‬ ‫سوریه و امارات در مرحله مقدماتی جام جهانی‬ ‫یگــردد‪ .‬جایــی کــه ایــن داور در ثانی ههــای‬ ‫بازم ‬ ‫پایانــی اشــتباه مهلــک و عجیبی داشــت‪ .‬چراکه‬ ‫در دقیقــه ‪ 95‬توپ خلفان مبــارک از خط دروازه‬ ‫عــراق عبــور کرد و ایــن داور پس از کمک گرفتن‬ ‫از ‪ ،VAR‬ابتــدا بــه نشــانه تاییــد گل در ســوت‬ ‫خــود دمیــد ولی بالفاصله تصمیم خــود را تغییر‬ ‫داد و مدعی شــد او ســوت پایان دیدار را به صدا‬ ‫دراورده اســت‪ .‬ایــن داور ‪ 44‬ســاله دیدارهــای‬ ‫زیادی را در رقابت های لیگ قهرمانان اسیا برای‬ ‫نماینــدگان ایــران ســوت زده اســت‪ .‬او در ســال‬ ‫‪ 2012‬دیدار سپاهان و لخویا را که با برتری دو بر‬ ‫یک اصفهانی ها به پایان رســید و در ســال ‪2013‬‬ ‫دیــدار مرحله یک چهــارم نهایی لیــگ قهرمانان‬ ‫میــان اســتقالل و بوریــرام کــه با برتــری ‪ 2‬بر یک‬ ‫یهــا همــراه بود را ســوت زد‪.‬ریوجی ســاتو در‬ ‫اب ‬ ‫ســال ‪ 2014‬دو دیدار فوالد برابر الفتح عربســتان‬ ‫و السد قطر را داوری کرد که اولی با برتری یک بر‬ ‫صفر خوزســتانی ها همراه شد و دیدار دوم نیز با‬ ‫تســاوی بــدون گل بــه پایان رســید‪ .‬ایــن داور در‬ ‫سال ‪ 2015‬سه دیدار نمایندگان ایرانی را قضاوت‬ ‫کــرد‪ .‬لوکوموتیو تاشــکند بــا فــوالد (یک بریک)‪،‬‬ ‫النصر مقابل پرسپولیس (سه بر صفر به سود تیم‬ ‫عربســتانی) و تراکتــور در برابر االهلی عربســتان‬ ‫(دو بــر دو)‪ .‬ســاتو در ســال ‪ 2016‬نیــز دیدارهــای‬ ‫ســپاهان در برابر لوکوموتیو تاشــکند (دو بر صفر‬ ‫به سود تیم ازبک)‪ ،‬ذوب اهن مقابل النصر (سه‬ ‫بــر صفر به ســود اصفهانی ها) و النصــر امارات در‬ ‫مصاف با تراکتور (چهار بر یک به سود النصر) را‬ ‫قضاوت کرد‪ .‬در سال ‪ 2017‬نیز دیدار پرسپولیس‬ ‫برابر الریان که با تساوی بدون گل به پایان رسید‬ ‫و همچنیــن جدال االهلی عربســتان در تقابل با‬ ‫ذوب اهن که دو بر صفر به ســود ســعودی ها به‬ ‫پایان رســید را ســاتو ســوت زد‪.‬در ســال ‪ 2018‬در‬ ‫جریان شکست ‪ 3‬بر یک ذوب اهن برابر الدحیل‬ ‫کبــر صفــر اســتقالل مقابــل الهالل‪،‬‬ ‫و پیــروزی ی ‬ ‫ریوجــی ســاتو قضــاوت ایــن دیدارهــا را برعهده‬ ‫داشت‪ .‬او در سال ‪ 2019‬یک بار دیگر داور دیدار‬ ‫استقالل و الهالل شد که این بار سعودی ها یک بر‬ ‫صفر برنده از زمین خارج شــدند‪ .‬این داور ژاپنی‬ ‫در رقابت هــای امســال لیــگ قهرمانــان اســیا‬ ‫نیــز ‪ 2‬دیــدار نماینــدگان ایران را ســوت زد‪ .‬در‬ ‫جریان تساوی های یک بریک فوالد برابر النصر‬ ‫و صفــر بــر صفــر اســتقالل در تقابل بــا االهلی‪،‬‬ ‫یهــا بر عهــده ریوجی ســاتو بود‪.‬‬ ‫قضــاوت باز ‬ ‫ریوجــی ســاتو همچنیــن ‪ 6‬بــار بــرای تیــم ملی‬ ‫ایــران نیــز قضــاوت کــرده اســت‪ .‬او دیدارهای‬ ‫ایــران در مرحلــه مقدماتی جــام جهانی ‪2018‬‬ ‫برابــر کــره جنوبــی و ســوریه را داوری کــرد کــه‬ ‫دیــدار نخســت با برتــری یک بر صفر شــاگردان‬ ‫کــی روش بــه پایــان رســید و دیــدار بــا حریــف‬ ‫ســوری در اســتادیوم ازادی هــم بــا تســاوی دو‬ ‫بر دو همراه بود‪ .‬در جام ملت های اسیا ‪2015‬‬ ‫کــه ایــران با گل دقیقــه ‪ 90‬قوچان نژاد از ســد‬ ‫امــارات گذشــت و همچنیــن جــام ملت هــای‬ ‫اســیا ‪ 2019‬کــه تیــم ملــی بــا ‪ 5‬گل یمــن را در‬ ‫هم کوبید‪ ،‬ریوجی ســاتو ان دیدارها را داوری‬ ‫کــرد‪ .‬ســاتو همچنیــن داور دیــدار دوســتانه‬ ‫ایــران و کــره جنوبــی در ســال ‪ 2019‬بــود که با‬ ‫تساوی یک بریک به پایان رسید‪ .‬او در مرحله‬ ‫مقدماتــی جــام جهانــی ‪ 2022‬نیــز داور دیــدار‬ ‫نخســت ایــران برابــر ســوریه بــود که بــا تک گل‬ ‫علیرضا جهانبخش به نفع شــاگردان اســکوچیچ‬ ‫به پایان رسید‪ .‬به طورکلی‪ ،‬ریوجی ساتو تاکنون‬ ‫‪ 6‬بار دیدارهای الهالل در لیگ قهرمانان اســیا را‬ ‫ســوت زده که تیم ســعودی ‪ 3‬بار برنده از زمین‬ ‫خارج شده و ‪ 2‬بار نیز تن به شکست داده است‬ ‫و یک مرتبه نیز بازی این تیم با نتیجه تساوی به‬ ‫پایان رســیده اســت‪ .‬او ‪ 2‬بار نیز برای پرسپولیس‬ ‫سوت زده که یک مرتبه با شکست همراه بوده و‬ ‫در یک مورد نیز سرخ پوشان به تساوی رسیده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫احتمالبرکناریسرمربیتیمملیعراققوت گرفت‬ ‫دارد‪ .‬از طرفی باشگاه لیورپول در تابستان اخیر‬ ‫قرارداد چندین ستاره کلیدی خود مثل فابینیو‪،‬‬ ‫ویرژیــل فــن دایــک‪ ،‬ترنــت الکســاندر ارنولد‬ ‫نحــال به‬ ‫و الیســون بکــر را تمدیــد کــرد‪ .‬باای ‬ ‫نظر می رســد که اکنون حفظ ســتاره مصری و‬ ‫تمدید قرارداد با او به مهم ترین دغدغه سران‬ ‫لشــده است و ان ها در‬ ‫باشگاه انگلیسی تبدی ‬ ‫ماه های اینده تمام تالش خود را برای این کار‬ ‫انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2105‬شماره‪ ، 140060302006004621 :‬تاریخ‪ 1400/07/19 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات‬ ‫تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000611‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم فریبا‬ ‫حاج هاشمی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات‬ ‫پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور‬ ‫رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت‬ ‫در صفحه ‪ 15‬دفتر ‪ 901‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم فریبا حاج هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 49224‬کدملی‬ ‫‪ 1280917830‬صادره فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ مشاع از یکباب مغازه و زیرزمین‬ ‫به مساحت ‪ 60/30‬مترمربع پالک شماره ‪ 563‬فرعی از ‪ 116‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش‬ ‫کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/24 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/09 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1205673‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ثبتی ‪206/581‬‬ ‫‪ -9-2109‬شماره نامه‪ 140085602259000133 :‬نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ‬ ‫یکدرب باغ مشجر تحت پالک ثبتی شماره ‪ 206/581‬مفروز و مجزی شده از ‪ 206/1‬اصلی‬ ‫واقع در افوس حوزه ثبت ملک بوئین میاندشت جزء بخش ‪ ۱۳‬ثبت اصفهان که طبق سوابق و‬ ‫پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه شاهسوندی فرزند محمد عبداله در جریان ثبت است و عملیات‬ ‫تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬بنا به دستور ماده ‪ 14‬قانون ثبت و طبق تقاضای‬ ‫نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/08/19‬راس ساعت ‪۱۰‬‬ ‫صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد لذا به موجب این اگهی به کلیه مجاورین اخطار‬ ‫می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین‬ ‫یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز‬ ‫پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ - 1400/07/24 :‬امامی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان بوئین میاندشت ‪/1205648‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2116‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫شنبه ‪ 24‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1186‬‬ ‫ریوجی ساتو بازی حساس امشب را سوت می زند‬ ‫لیونــل مســی ســتاره تیــم‬ ‫کنــد اما این پایــان ماجرا نبود‪.‬‬ ‫ملــی ارژانتیــن‪ ،‬پــس از پیروزی‬ ‫لیونــل مســی از داوری ویلتــون‬ ‫برابر پرو شدیدا به داور برزیلی‬ ‫پریراسامپایوبسیارعصبانیبود‬ ‫حمله ور شد‪ .‬دو تیم ارژانتین و‬ ‫و این خشم را در پستی که پس‬ ‫پرو شب در مسابقات انتخابی‬ ‫از بازی در صفحه رســمی خود‬ ‫لیونل مسی‬ ‫جــام جهانــی ‪ 2022‬قطــر و در‬ ‫در اینســتاگرام منتشــر کــرد نیز‬ ‫شــهر بوینس ایــرس به مصاف‬ ‫نشان داد‪ .‬این فوق ستاره تیم‬ ‫یکدیگــر رفتنــد‪ .‬ایــن بــازی بــا ت ـک گل الئوتارو ملی ارژانتین نوشــت‪« :‬بازی ســختی بود و بازی‬ ‫مارتینزبهسودشاگردانلیونلاسکالونیبهپایان در ان دشــوار بــود‪ .‬فضاهای بســیاری در پشــت‬ ‫رســید‪ .‬ارژانتین در این بازی تیم برتر میدان بود ســر وجود داشــت‪ .‬هر بار که این داور قضاوت‬ ‫و ‪ 68‬درصد مالکیت توپ را در اختیار داشــت‪ .‬بــازی مــا را برعهــده دارد‪ ،‬همیــن کار را انجــام‬ ‫بااین حالپروفرصتزیادیبرایخلقموقعیت می دهد‪ .‬به نظر می رسد که او این کار را از قصد‬ ‫به این تیم نداد و تعداد شوت در چارچوب های می کند؛ اما این سه امتیاز بسیار مهم بود که ما‬ ‫این تیم تنها دو عدد بود‪ .‬از ســوی دیگر پرو نیز رابههدفماننزدیک ترمی کند‪».‬ادعاهایلیونل‬ ‫تیم هجومی به نظر نمی رسید اما در نیمه دوم و مسی در حالی مطرح شده که سامپایو اخرین بار‬ ‫درحالی که اختالف تنها یک گل بود‪ ،‬یک پنالتی در مرحلــه یک چهارم نهایی کوپــا امه ریکا و در‬ ‫به ســود تیم مهمان اعالم شد‪ .‬یوشیمار یوتون دیدار برابر اکوادور داوری بازی ارژانتین را برعهده‬ ‫پشتاینضربهپنالتیقرارگرفتهودرنهایتتوپ داشت و در این بازی که با پیروزی‪ 3‬بر صفر البی‬ ‫با برخورد به تیرک دروازه به بیرون رفت تا بازی سلسته به پایان رسید‪ ،‬یک بازیکن از تیم حریف‬ ‫همچنان با یک گل به سود ارژانتین ادامه پیدا نیز اخراج شد‪.‬‬ ‫لیورپول قصد دارد هر طور که شده قرارداد‬ ‫محمــد صــاح را تمدیــد کنــد‪ .‬لیورپــول قصد‬ ‫دارد با پیشــنهاد مبلغی که باالترین دســتمزد‬ ‫در تاریخ این باشــگاه اســت‪ ،‬محمد صالح را‬ ‫راضــی بــه تمدید دوســاله قرارداد خــود کند‪.‬‬ ‫وینگــر مصری کــه به عنوان یکــی از مهم ترین‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫بازیکنــان تیم یورگن کلوپ شــناخته م ‬ ‫در حال حاضر ‪ 240‬هزار یورو در هفته دســتمزد‬ ‫می گیرد و قراردادش تا تابستان سال‪ 2023‬ادامه‬ ‫‪7‬‬ ‫فدراســیون فوتبــال عــراق در حــال بررســی‬ ‫دالیــل ناکامــی تیــم ملی ایــن کشــور در مرحله‬ ‫مقدماتــی جام جهانی اســت‪ .‬تیــم ملی فوتبال‬ ‫عــراق کــه یکــی از حریفــان ایــران در گــروه ‪A‬‬ ‫مرحلــه مقدماتی جــام جهانی اســت‪ ،‬در چهار‬ ‫مسابقه اخیرش در این رقابت ها هیچ بردی به‬ ‫دست نیاورده و سه تساوی و یک شکست برابر‬ ‫شــاگردان دراگان اســکوچیچ داشــته و شــرایط‬ ‫یهــا ندارد‪ .‬عــراق که پس از‬ ‫خوبــی در ایــن باز ‬ ‫ســه ســال همکاری بــا ســرچکو کاتانــچ تصمیم‬ ‫بــه تغییــر ســرمربی گرفتنــد و دوک ادووکات‬ ‫هلنــدی را به عنــوان جانشــین وی انتخــاب‬ ‫کردنــد‪ ،‬تاکنــون با هدایت این مربی سرشــناس‬ ‫فوتبــال جهــان نتوانســته اند عملکــرد موفقــی‬ ‫داشــته باشــند و بدون بــرد بوده اند تا وضعیت‬ ‫پیچیده ای برای رســیدن بــه جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫پیــدا کننــد‪ .‬ادووکات کــه باتجربه ســرمربیگری‬ ‫مهــای ملــی هلنــد‪ ،‬روســیه و صربســتان و‬ ‫در تی ‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1704‬مورخ ‪ 1400/3/28‬اقای سعید ظفرمند فرزند فضل اهلل نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 114/20‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 500‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ 5‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/09 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1207157‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-2115‬چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک غیرمحصور پالک شماره ‪ 178‬واقع‬ ‫در قطعه ‪ 5‬بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام موقوفه حسینعلی قاهری به‬ ‫شناسه ملی ‪ 140009746667‬در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل‬ ‫نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید‬ ‫حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/8/17‬ساعت ‪ 8‬صبح در محل شروع و به عمل‬ ‫خواهد امد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا‬ ‫به موجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در‬ ‫محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم‬ ‫صورتمجلس تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/24 :‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک نجف اباد – حجت اله کاظم زاده ‪/1207251‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-2114‬چون ششدانگ یکباب خانه پالک شماره ‪ 889/72‬واقع در قطعه ‪ 9‬بخش ‪11‬‬ ‫ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رقیه موسوی بلتیجه فرزند سید کریم در جریان‬ ‫ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر‬ ‫ماده ‪ 15‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/8/17‬ساعت ‪ 8‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف با‬ ‫تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین‬ ‫و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین‬ ‫یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی(‪)۳۰‬‬ ‫روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/24 :‬سرپرست ثبت اسناد و امالک نجف‬ ‫اباد – حجت اله کاظم زاده ‪/1207081‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2120‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005002720‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/09‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای علیرضا عشقی فرزند محمدعلی نسبت یه ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 136/80‬متر مربع از پالک شماره ‪ 57‬فرعی از ‪ 235‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی زینل بیک بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫محمدقاسم کیانی فر فرزند حسین محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه‬ ‫و محلی کثیر االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و‬ ‫در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت‬ ‫حضــور در باشــگاه های ایندهــوون‪ ،‬فاینــورد‪،‬‬ ‫زنیــت ســنت پترزبورگ‪ ،‬رنجــرز و ‪ ...‬تصمیــم‬ ‫گرفت هدایت تیم ملی عراق را برعهده بگیرد‪،‬‬ ‫اکنون موردانتقاد بســیاری از کارشناسان فوتبال‬ ‫این کشــور قرارگرفته و ممکن اســت خیلی زود‬ ‫بــه پایان کارش با این باشــگاه برســد‪ .‬تیم ملی‬ ‫عراق در حال حاضر با ‪ ۳‬امتیاز از چهار مسابقه‬ ‫و تفاضــل گل کمتــر نســبت بــه امــارات در رتبه‬ ‫پنجــم جــدول گــروه ‪ A‬مرحلــه مقدماتــی جام‬ ‫جهانی در اســیا قرارگرفته و فاصله ‪ ۷‬امتیازی با‬ ‫تیم صدرنشین ایران و ‪ ۵‬امتیازی با کره جنوبی‬ ‫رده دومی دارد تا مسیر دشواری برای رسیدن به‬ ‫جام جهانی داشــته باشــد‪ .‬رسانه قطری الکاس‬ ‫خبــر داد فدراســیون فوتبــال عــراق تصمیــم بــه‬ ‫تغییــرات مهمــی در تیــم ملی این کشــور گرفته‬ ‫کــه ب ـه زودی اعــام خواهــد شــد و بــا توجه به‬ ‫ایــن خبــر‪ ،‬بعیــد نیســت ان ها تصمیــم به قطع‬ ‫همکاری با دوک ادووکات بگیرند‪.‬‬ ‫محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و‬ ‫در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/09 :‬علی امینی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪772 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2122‬سند مالکیت ششدانگ یک قطعه شارع متروکه به شماره قطعه ‪ ۱‬تفکیکی‬ ‫تحت پالک ‪ 5319‬فرعی از ‪ -۵۳‬اصلی بخش ‪ ۵‬قزوین‪ ،‬ذیل شماره دفتر الکترونیکی‬ ‫‪ ۱۴۰۰۲۰۳۰۹۰۶۸۰۰۲۶06‬و شماره چاپی ‪ 156078‬سری ج سال ‪ ۹۹‬به نام اقای مجید‬ ‫نظری ثبت صادر و تسلیم گردیده است حال وکیل مالک اقای سید محمد تقی تقوی‬ ‫به موجب سند وکالت شماره ‪ ۱۱۷۸۱۳‬مورخ ‪ 1400/03/11‬دفتر ‪ ۱۱‬قزوین و اقای‬ ‫یزدان خلج به موجب سند تفویض وکالت شماره ‪ ۵۷۲۶۴‬مورخ ‪ 1400/06/29‬دفتر ‪۳۵‬‬ ‫قزوین از طرف مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود به وارده ‪ ۶۸۰۱۸۲۲0‬مورخ‬ ‫‪ 1400/07/17‬مدعی فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده است و تقاضای صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی‬ ‫قانون ثبت اعالم می گردد تا هرکس به نحوی از هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی‬ ‫داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت و سند و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این‬ ‫اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند‬ ‫مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضیان تسلیم خواهد کرد این اگهی در یک نوبت‬ ‫به شرح فوق منتشر خواهد شد‪ .‬على شهسواری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه ‪ 2‬قزوین ‪/455‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2123‬سند مالکیت ششدانگ یک قطعه شارع متروکه به شماره قطعه ‪ ۱‬تفکیکی‬ ‫تحت پالک ‪ ۵۳۲۰‬فرعی از ‪ -۵۳‬اصلی بخش ‪ ۵‬قزوین‪ ،‬ذیل شماره دفتر الکترونیکی‬ ‫‪ ۱۴۰۰۲۰۳۰۹۰۶۸۰۰۲۶۵۴‬و شماره چاپی ‪ ۱۵۶۰۹۵‬سری ج سال ‪ ۹۹‬به نام اقای مجید‬ ‫نظری ثبت صادر و تسلیم گردیده است حال وکیل مالک اقای سید محمد تقی تقوی به‬ ‫موجب سند وکالت شماره ‪ ۱۱۷۸۱۳‬مورخ ‪ 1400/03/11‬دفتر ‪ ۱۱‬قزوین و اقای یزدان خلج‬ ‫به موجب سند تفویض وکالت شماره ‪ ۵۷۲۶۴‬مورخ ‪ 1400/06/29‬دفتر ‪ ۳۵‬قزوین از طرف‬ ‫مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود به وارده ‪ ۶۸۰۱۸۲۲۱‬مورخ ‪ 1400/07/17‬مدعی‬ ‫فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی خود را‬ ‫نموده که مراتب به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هرکس‬ ‫به نحوی از هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا‬ ‫مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این‬ ‫اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه‬ ‫ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه‬ ‫نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضیان تسلیم خواهد کرد‬ ‫این اگهی در یک نوبت به شرح فوق منتشر خواهد شد‪ .‬على شهسواری ‪ -‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه ‪ 2‬قزوین ‪/455‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-2124‬چون ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی پالک یک فرعی از ‪ 301‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه ‪ 9‬نجف اباد بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهدی والیتی‬ ‫نجف ابادی فرزند محمد حسن از شماره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی‬ ‫ثبت تحدید حدود ان به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ماموریت ویژه‬ ‫پرسپولیسی ها د‬ ‫ر مهار ستاره الهالل‬ ‫ســتاره برزیلــی الهــال یکی از بازیکنــان کلیدی تیم‬ ‫لئوناردوژاردیمدر بازیامشبمقابلپرسپولیسخواهد‬ ‫بود‪ .‬متئوس پریرا که در دیدار مقابل استقالل هم یکی‬ ‫از بهترین های تیمش بود از ابتدای حضورش در الهالل‬ ‫اماری فوق العاده از خود بر جای گذاشــته اســت‪ .‬پریرا‬ ‫که از وســت برومویچ به الهالل پیوســته نقش ویژه ای‬ ‫روی گل های این تیم در لیگ عربســتان داشــته تا یکی‬ ‫از دغدغه هایی یحیی گل محمدی در بازی فردا شب‪،‬‬ ‫مهار اینبازیکنباشد‪.‬قبلاز حضور ژاردیمروینیمکت‬ ‫الهــال یکــی از راه هــای اصلی گلزنی این تیم‪ ،‬حمله از‬ ‫عمق به وسیله سباســتین جووینکو بود‪ .‬کاری که حاال‬ ‫بــا حضــور پریرا ادامه پیداکــرده و طبیعتا خط هافبک‬ ‫و مدافعــان پرســپولیس باید این بازیکــن را مهار کنند‪.‬‬ ‫بازیکنی کهمی تواناوراهمه کارهخطمیانیپرسپولیس‬ ‫دانســت‪ .‬در انالیزهایی کــه از بازی این بازیکن برزیلی‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬از ‪ 4‬فاکتور به عنوان مواردی یادشده که‬ ‫او را تبدیل به یک بازیکن کلیدی کرده اســت‪ .‬اگاهی‬ ‫محیطی باال‪ ،‬تبحر در ارســال پاس های کلیدی و خلق‬ ‫موقعیت‪ ،‬قدرت دریبلینگ فوق العاده و ارسال ضربات‬ ‫ایستگاهیبهشکلخطرناکازمهم ترینویژگی هایاین‬ ‫پباسرعتنسبتاباال نیز‬ ‫بازیکناست‪.‬پریرادر انتقالتو ‬ ‫توانایی ویژه ای دارد و با ارسال توپ های بلند به کناره ها‬ ‫و پاس هــای طولی و قطری دقیق‪ ،‬تیمش را به یک باره‬ ‫بــه فاز هجومی می برد‪ .‬او جلوی اســتقالل هم بارها با‬ ‫پاس های دقیقش هافبک های حریف را از جریان بازی‬ ‫خارج کرد‪.‬‬ ‫اسماعیلی به دنبال موفقیت‬ ‫بزرگ با العربی‬ ‫روزنامــه اســتاد الدوحــه بــا ارائــه امــاری از عملکــرد‬ ‫فرشید اسماعیلی‪ ،‬نوشت این بازیکن به دنبال کسب‬ ‫موفقیت های بزرگ با العربی است‪ .‬فرشید اسماعیلی‬ ‫هافبکشیرازیفصل گذشتهاستقالل‪،‬یکیاز بازیکنانی‬ ‫بود که در این تابســتان راهی لیگ ســتارگان قطر شد تا‬ ‫بــه فوتبالــش در تیــم العربــی ادامــه دهــد‪ .‬انتقالی که‬ ‫غیرمنتظره بود و این بازیکن جایگزین مهرداد محمدی‬ ‫شــد کــه بــه دلیل مصدومیــت ‪ 6‬ماهــی را از میادین به‬ ‫دور خواهد بود‪ .‬روزنامه اســتاد الدوحه قطر در همین‬ ‫رابطه نوشته است‪ :‬فرشید اسماعیلی بازیکن ایرانی کار‬ ‫خود را با العربی در لیگ ســتارگان قطر‪ ،‬از هفته ششــم‬ ‫و در دیدار با الشمال اغاز می کند‪ .‬اسماعیلی جایگزین‬ ‫هم وطن خود مهرداد محمدی شد که در جریان دیدار با‬ ‫السد مصدوم شد و نام او از لیست العربی کنار گذاشته‬ ‫شد‪ .‬این روزنامه در ادامه به بررسی عملکرد اسماعیلی‬ ‫پرداختهونوشت‪:‬فرشیداسماعیلیدر فصل گذشته‪22‬‬ ‫بازی در لیگ ایران با تیم سابق خود استقالل انجام داد‪.‬‬ ‫این بازیکن ایرانی یک گل در لیگ ایران به ثمر رســاند‬ ‫درحالی کــه او پنــج بــازی در لیگ قهرمانان اســیا با تیم‬ ‫اســتقالل انجام داد و ســه گل به ثمر رساند‪ ،‬جایی که‬ ‫او در سطح قاره ای با تیم ایرانی عملکرد چشمگیری را از‬ ‫خود به نمایش گذاشت‪ .‬استاد الدوحه در پایان نوشته‬ ‫است‪ :‬العربی پس از پایان قرارداد فرشید اسماعیلی با‬ ‫استقالل‪ ،‬در یک انتقال ازاد او را به خدمت گرفت و این‬ ‫بازیکن امیدوار است مانند بسیاری از بازیکنان ایرانی که‬ ‫در باشگاه های لیگ ستارگان حضور دارند‪ ،‬با العربی به‬ ‫موفقیت هایبزرگیدستپیدا کند‪.‬‬ ‫و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪1400/8/17‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف با تعطیلی‬ ‫عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین و‬ ‫مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین‬ ‫یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی(‪)۳۰‬‬ ‫روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/24 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک نجف اباد‬ ‫– حجت اله کاظم زاده ‪/1207451‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت بنزیـن‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت‪ ،‬کارت خـودرو و سـند کمپانـی خـودرو‬ ‫سـواری سـایپا ‪ 131SE‬به رنگ سـفید به شـماره انتظامی ایران‪148 -85‬س‪ 76‬به‬ ‫شـماره موتور ‪ M13/5837119‬و شماره شاسـی ‪ NAS411100H1308787‬مدل‬ ‫‪ 1396‬بـه نـام فاطمه عاشـوری فرزنـد عباس به شـماره شناسـنامه ‪ 241‬و کدملی‬ ‫‪ 3621310681‬صـادره از زاهـدان مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب مریـم اکرامـی فرزنـد محمدعلـی بـه شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 3215‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسـی ناپیوسـته رشـته مهندسی‬ ‫کامپیوتـر صـادره از واحـد دانشـگاه نجـف ابـاد بـا شـماره ‪ 168715002978‬تاریخ‬ ‫‪ 88/4/6‬مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار مـی باشـد‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود‬ ‫اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسـامی واحـد نجف ابـاد ارسـال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو دانگ فنـگ ‪ H30‬کراس به رنگ سـفید به شـماره‬ ‫انتظامـی ایـران‪323 -53‬س‪ 74‬بـه شـماره موتـور ‪FA173B0002884‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAE4CFZ4GX017650‬مـدل ‪ 1395‬بـه نـام‬ ‫حسـین رضایـی فرزنـد بهـرام شـماره شناسـنامه ‪ 1271310589‬کدملـی‬ ‫‪ 1271310589‬صـادره از اصفهـان مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب فرانـک احمـدی ونهـری فرزنـد علـی اصغر به‬ ‫شـماره شناسـنامه ‪ 1270779346‬و کدملـی ‪ 1270779346‬صـادره از اصفهان در‬ ‫مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته مدیریت بازرگانی صادره از واحد دانشـگاه نجف اباد‬ ‫بـا شـماره ‪ 159615002925‬تاریـخ ‪ 97/3/23‬مفقـود گردیـده اسـت و فاقد اعتبار‬ ‫مـی باشـد‪ .‬ابنـده تقاضـا می شـود اصل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسـامی واحد‬ ‫نجف ابـاد ارسـال نماید‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 24‬مــهر ماه ‪ 16 / 1400‬اکتبر ‪ 09/ 2021‬ربیع االول ‪ / 1443‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1186‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫در ‪ 6‬ماهه نخست امسال‬ ‫تولد ‪ ۷۹۱‬کودک از مادران‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬ساله‬ ‫مطابقباامار اولیهشمار موالیدامسال کهاز سویسازمانثبت احوال کشور منتشرشدهاست‪،‬از‬ ‫‪ ۳۰‬اسفند‪ ۹۹‬تا‪ ۱۶‬مهر ‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مطابق با امار اولیه شمار موالید سال‪( ۱۴۰۰‬برحسب سن‬ ‫مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشرشده‪ ،‬در شش ماه و‪ ۱۶‬روز نخست‬ ‫سال‪ ،۱۴۰۰‬تعداد ‪ ۷۹۱‬کودک از مادران ‪ ۱۰‬تا‪ ۱۴‬ساله متولدشده اند و به گفته سازمان ثبت احوال‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کشور این ارقام امارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی های اتی تغییر کنند‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫‪ ۴۲۱‬کودک از مجموع ‪ ۷۹۱‬کودک متولدشده از مادران ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬ساله‪ ،‬پسر و ‪ ۳۷۰‬کودک نیز دختر‬ ‫هستند‪ .‬با توجه به اینکه این امار برحسب گروه سنی مادر در زمان تولد و به تفکیک جنسیت‬ ‫فرزندواستانمنتشرشدهاست؛تاکنونسیستانوبلوچستانباتولد‪ ۱۲۷‬پسرو‪ ۱۲۱‬دختراز مادران‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬ساله طی سال ‪ ۱۴۰۰‬در صدر این امار قرار دارد‪ .‬پس از سیستان و بلوچستان‪ ،‬به ترتیب‬ ‫خوزستان با تولد‪ ۴۸‬پسر و‪ ۴۴‬دختر‪ ،‬خراسان رضوی با تولد‪ ۳۶‬پسر و‪ ۲۹‬دختر‪ ،‬گلستان با تولد‬ ‫‪ ۲۵‬پسر و‪ ۲۱‬دختر‪ ،‬کرمان با تولد‪ ۲۳‬پسر و‪ ۲۲‬دختر و اذربایجان شرقی با تولد‪ ۲۵‬پسر و‪ ۱۰‬دختر‬ ‫در صدر امار کودکان متولدشده از مادران ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬ساله قرار دارند‪ .‬دراین بین اما خراسان جنوبی‬ ‫با تولد یک پسر‪ ،‬کهگیلویه و بویر احمد و قم هرکدام با تولد یک دختر و ایالم با تولد دو دختر‬ ‫استان هایی هستند که کمترین کودکان از مادران‪ ۱۰‬تا‪ ۱۴‬ساله در انجا متولدشده اند‪.‬‬ ‫نمود زباله گردی در نبود زیرساخت مدیریت پسماند‬ ‫زباله گردی پدیده ایاست کهطیسال های‬ ‫اخیر بیش ازپیش در سطح کالن شهرها به ویژه‬ ‫یشــود؛ صحنه هایــی کــه دل‬ ‫تهــران دیــده م ‬ ‫ادمــی را به درد می اورد و عمدتا کودکان برای‬ ‫امرارمعــاش بایــد تا کمــر در مخــازن زباله خم‬ ‫شــوند امــا این پدیــده از کجا نشــات می گیرد‬ ‫و بــرای کاهــش ایــن معضــل چــه بایــد کرد؟‬ ‫یک کارشــناس محیط زیســت می گویــد‪ :‬نبود‬ ‫زیرساخت های الزم جهت مدیریت و تفکیک‬ ‫ پســماند‪ ،‬زمینــه را بــرای فعالیت هایــی چون‬ ‫زباله گردیایجادمی کند‪.‬‬ ‫محمدحســین بازگیر در گفت وگو با ایسنا‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مدیریــت پســماند یــک موضوع‬ ‫کامال مشــخص اســت که فرایند و مراحل ان‬ ‫ً‬ ‫به خوبیدر قانونمدیریت پسماندهامصوب‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۳‬تعریف و مشخص شده است‪ .‬بر‬ ‫اساس این قانون مدیریت اجرایی پسماندها‬ ‫در حریم شهرها بر عهده شهرداری ها است که‬ ‫باید به همین منظور طرح جامع و منسجمی‬ ‫را برای مدیریت پسماند تدوین کنند که شامل‬ ‫تمــام مراحــل از ابتــدا یعنی تولیــد و تفکیک‬ ‫پســماند در مبــدا تا جم ـع اوری‪ ،‬جداســازی‪،‬‬ ‫انتقــال اصولی و بازیافت‪ ،‬اســتحصال انرژی‪،‬‬ ‫تولیــد کمپوســت و دفــع نهایــی و امــوزش و‬ ‫اطالع رســانی در این زمینه می شود همچنین‬ ‫ضروری است که شهرداری ها زیرساخت های‬ ‫الزم جهــت اجرای طرح های جامع مدیریت‬ ‫ پسماند را فراهم کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬زمانی که‬ ‫زیرساخت های الزم فراهم نباشد و پسماندها‬ ‫به صورت تفکیک نشده وارد مخازن زباله در‬ ‫ســطح شــهر شــوند زمینه برای فعالیت هایی‬ ‫چــون جم ـع اوری غیراصولــی پســماند کــه‬ ‫به اصطــاح بــه ان زبال هگــردی می گوینــد‪،‬‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬اکنون حدود ‪ ۵۵‬هزار مخزن‬ ‫زبالــه در ســطح شــهر تهــران وجــود دارد امــا‬ ‫زباله ها به صورت تفکیک نشده در ان ها رها‬ ‫می شوند‪.‬این کارشناسمحیط زیستبااشاره‬ ‫بــه پدیــده زباله گردی در شــهرها اظهــار کرد‪:‬‬ ‫درصد بسیار کمی از افرادی که به جمع اوری‬ ‫زباله می پردازند افراد مضطر و فقیری هستند‬ ‫کــه از روی ناچــاری این اقدام را انجام دهند‪.‬‬ ‫بخــش زیــادی از این افراد به نوعــی در قالب‬ ‫شرکت ها و پیمانکارانی که در این حوزه فعال‬ ‫هســتند‪ ،‬فعالیــت می کننــد بنابراین ضــروری‬ ‫است که زیرساخت ها جهت مدیریت صحیح‬ ‫و اصولــی پســماندها فراهــم و تــاش شــود‬ ‫موضوع تفکیک پسماند از مبدا به شهروندان‬ ‫اموزش داده و انگیز ه الزم در انان ایجاد شود‬ ‫تا کمتر شاهد این نوع فعالیت ها و معضالت‬ ‫در ســطح شــهرها باشــیم‪ .‬او دربــاره را ههــای‬ ‫ایجاد انگیزه در بین مردم برای تفکیک زباله‬ ‫از مبدا گفت‪ :‬در بسیاری از کشورها به افرادی‬ ‫که تفکیک از مبدا را جدی می گیرند‪ ،‬خدمات‬ ‫ارزان تر‪ ،‬مالیات و عوارض کمتر و جوایز نقدی‬ ‫و غیر نقدی تعلق می گیرد‪ .‬بازگیر ضمن تاکید‬ ‫بر اینکه قوانین‪ ،‬دستورالعمل ها‪ ،‬ایین نامه ها‬ ‫و شیوه نامه ها در حوزه مدیریت پسماند باید‬ ‫اصــاح شــوند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اقدامــات‬ ‫درزمینه‬ ‫خوب و مستمری طی سال های اخیر‬ ‫ٔ‬ ‫مدیریت پسماند انجا مشــده است و نسبت‬ ‫به ســال های گذشته پیشرفت های خوبی در‬ ‫تمامی مراحل مدیریت پسماند داشته ایم اما‬ ‫هنــوز بــا اســتقرار مدیریت اصولــی و مطلوب‬ ‫فاصله داریــم‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬زبال هگــردی‬ ‫جایگزیــن غیراصولــی و غیرمجــاز بخشــی از‬ ‫مراحل مدیریت پسماند یعنی تفکیک از مبدا‬ ‫شده است؛ مرحله ای بسیار مهم که می توان‬ ‫بــا رعایــت و اجــرای اصولــی ان و بــا تفکیک‬ ‫زباله های تر و خشــک همچنین پسماندهای‬ ‫شیش ـه ای‪ ،‬پالســتیکی‪ ،‬فلــزی و ‪ ...‬در مبــدا‪،‬‬ ‫زمینــه را بــرای بازگرداندن این پســماندها به‬ ‫چرخه بازیافت و استفاده مجدد فراهم کرد‪،‬‬ ‫همانطور که در بســیاری از کشــورها با تعبیه‬ ‫چنــد نوع مخــازن زباله جداگانــه و با اموزش‬ ‫شــهروندان و ایجــاد انگیــزه موفــق شــده اند‬ ‫زمینــه را بــرای تفکیــک از مبــدا فراهــم کنند‪.‬‬ ‫بازگیر در پایان با اشــاره به اینکه شهرداری ها‬ ‫باید رسیدن به مدیریت مطلوب پسماندها را‬ ‫در دســتور کار خود قــرار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد که شهرداری تهران هم از ظرفیت ها و‬ ‫هم از امکانات الزم برای تحقق این اهداف‬ ‫برخــوردار اســت و امیــدوارم مجموعه جدید‬ ‫شــهرداری بتوانــد در ایــن زمینه گام بــردارد و‬ ‫وضعیت پســماند شــهر تهران را ســاماندهی‬ ‫کند همچنین با جلب مشارکت مردم و فراهم‬ ‫کــردن زیرســاخت های الزم جهــت تفکیــک‬ ‫اصولی پسماند از مبدا‪ ،‬کمتر شاهد زباله گردی‬ ‫در سطح شهر باشیم‪.‬‬ ‫دردسر همسایگی زندان ها بازندگی مردم‬ ‫مدیرکل دفتر فنی عمرانی سازمان زندان ها‬ ‫درباره روند انتقال زندان ها به خارج از شهرها‬ ‫گفــت؛ پس از ســال ها کمی بیــش از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫زندان هابهبافتبیرونیشهرمنتقل شده اند‪.‬‬ ‫ـاال هرازگاهــی‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬احتمـ ً‬ ‫تهــای مســکونی شــهری و‬ ‫بــا عبــور از باف ‬ ‫حتــی در دل خیابا نهــای خــوش اب و رنــگ‬ ‫کبــاره بــه ســاختمان یــا اماکنــی عریض‬ ‫به ی ‬ ‫و طویــل برمی خوریــد کــه علی الظاهــر هیــچ‬ ‫تناســبی با کاربری شــهری ندارد‪ .‬ازاین دســت‬ ‫ابنیــه در فضــای شــهری کم نیســتند کــه البته‬ ‫لزومـ ًـا نیز دردســری بــرای عموم مــردم ایجاد‬ ‫یشــود در مورد‬ ‫مثال م ‬ ‫نمی کنند‪ .‬نمونه اش را ً‬ ‫تعمیرگاه های ماشین و کارگاه های کوچک و‬ ‫غیره دید‪ .‬بااین حال برخی دیگر از این اماکن‬ ‫نه تنها جنبه بصری شــهر را زیر سوال می برند‬ ‫بلکه وجودشان نیز از اساس به دلیل حواشی‬ ‫امنیتــی و یــا روانــی و مســائلی ازاین دســت‬ ‫جــای ســوال دارد کــه به طور خــاص می توان‬ ‫روی «زندا نهــا» یــا نــگاه ســخت گیرانه روی‬ ‫بازداشتگاه ها تمرکز داشت که دومی به دلیل‬ ‫دسترســی مراجــع قضائی بــه متهمین‪ ،‬کمی‬ ‫بیشتر جای توجیه دارد‪ .‬زندان ها ولی از جهت‬ ‫اسکانشــان در ســطح شــهرها مایــه تعجــب‬ ‫هستند که این نیز خوشبختانه و بنا بر خبرهای‬ ‫موجــود تحوالت و تســریع بیشــتری یافته تا‬ ‫منطبــق بــا «قانــون انتقــال زندا نهــا و مراکز‬ ‫اقدامات تامینی و تربیتی به خارج از شهرها»‬ ‫از بافت شهری و مسکونی خارج شوند‪ .‬البته‬ ‫این قانون در ســال ‪ ۱۳۸۰‬به تصویب رســیده‬ ‫و شــش ســال بعد طبق ائین نامه منتسب در‬ ‫دست اجرا قرارگرفته است؛ بااین وجود و پس‬ ‫از ‪ ۲۰‬ســال خیلی نمی توان اجرای ان را مورد‬ ‫تفقد و تمجید قرارداد‪.‬‬ ‫محاسن و موانعی که درراه انتقال‬ ‫زندان ها خودنمایی می کنند‬ ‫بنا بر قوانین موجود و انچه از برنامه ششم‬ ‫توسعه و ائین نامه هایی اجرایی ان برمی اید‪،‬‬ ‫صرفاجابجاییوانتقال‬ ‫هدفاز اینمصوبات ً‬ ‫زندان ها در بنایی مجهزتر‪ ،‬به خارج از حریم‬ ‫مسکونی شهرهاست بنابراین هدف افزایش‬ ‫ظرفیت زایی در میزان ورودی مددجویان به‬ ‫ایــن مراکز نخواهد بــود‪ .‬ناصر حاج محمدی‬ ‫مدیــرکل دفتر فنی عمرانی ســازمان زندان ها‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬ما مطابق با قانــون وظیفه داریم‬ ‫همه زندان ها را بر اساس اولویت به خارج از‬ ‫شهرها ببریم تا هم نحوه رسیدگی به زندانیان‬ ‫در اماکنی اســتاندارد فراهم شــود و هم مانع‬ ‫از هــر اســیب احتمالی به فضای مســکونی و‬ ‫زندگــی مــردم عــادی شــویم‪ .‬حاج محمــدی‬ ‫گفت‪ :‬تا زمانی که زندان ها در شــهرها باشند‬ ‫گردشگریکشاورزینیازمند‬ ‫الگوسازی است‬ ‫مشــکالتی مثل فقدان هویت بصری شهری‪،‬‬ ‫مضرات محیط زیســتی‪ ،‬برهم خــوردن نظم‬ ‫مجــواری‬ ‫اجتماعــی در مواقــع بحرانــی‪ ،‬ه ‬ ‫نادرست با بافت مسکونی‪ ،‬احساس ناامنی‬ ‫و غیــره را باید پیش بینی کرد‪ .‬ضمن اینکه با‬ ‫زندا نهــای مجهــز و ســرانه اســتاندارد‪ ،‬روند‬ ‫اصالح و تربیت مددجویان بهتر انجام خواهد‬ ‫شــد‪ .‬او همچنین با اشــاره بــه بافت قدیمی‬ ‫زندا نهــای درو نشــهری و هــدر رفت بودجه‬ ‫در نگهــداری از انــان می گویــد‪ :‬از مهمتریــن‬ ‫مشکالت ما در ساخت زندان های جایگزین‬ ‫و استاندارد‪ ،‬موضوع بودجه و اعتبار است که‬ ‫تامیــن ان هم اکنــون ب هصــورت قطره چکانی‬ ‫اســت‪ .‬گاه فاصلــه زمانــی بین کلنــگ زنی تا‬ ‫افتتاح یک زندان نوساز این قدر طول می کشد‬ ‫که همین بنا دوباره به شکل فرسوده تحویل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دردسرهایی که ساخت زندان های‬ ‫جدید جایگزین دارند‬ ‫ان طور کهازقوانیناستنباطمی شودسازمان‬ ‫زندان ها می تواند با فروش امالک و اراضی مازاد‬ ‫خوداعتباراینساخت وسازهاراتامین کندیعنی‬ ‫ابتداباتغییر کاربریایناماکنرااز حالتامنیتی‬ ‫خارج کرده و به فروش برساند و پس از مسیری‬ ‫قانونی در دولت‪ ،‬از سرمایه حاصله برای انتقال‬ ‫وزندانجدیدجایگزیناستفاده کند‪.‬بااین حال‬ ‫پــس از ‪ ۲۰‬ســال و تغییــرات قانــون‪ ،‬گویــا ایــن‬ ‫مسیر چندان در ریل عملیاتی شدن قرار نگرفته‬ ‫به نحوی که مدیرکل دفتر فنی عمرانی سازمان‬ ‫زندان هااذعانمی کند‪:‬ازتصویبقانونمربوط‬ ‫به انتقال زندان ها به خارج از شــهرها ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫یگــذرد امــا در ایــن مدت تنها چیزی بیــش از‬ ‫م ‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد زندا نهــا بــه خــارج از حریم شــهری‬ ‫منتقل شده اند که بعدازاین همه سال رقم ایده‬ ‫الینیست‪.‬هرچندمادرمدتاخیربشدتدنبال‬ ‫تسریع در اجرای ان هستیم‪ .‬او با تاکید بر اینکه‬ ‫جابجایی زندان ها نیاز به سرعت بخشی دارد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬در برنامه هفتم توسعه ضرورت دارد‬ ‫بازهمقوانینتسهیلیابند‪.‬ماقوانینخاص تری‬ ‫می خواهیممثل اینکهروندفروشوتغییرکاربری‬ ‫رابهذیلقوهقضائیهمحول کنندتااراضیمازاد‬ ‫را زودتــر بــه اعتبار تبدیل کنیــم‪ .‬حاج محمدی‬ ‫توضیحمی دهد‪:‬ساختزندانیمجهزبه مثابه‬ ‫ایجاد یک شهر می ماند یعنی نیازمند برقراری‬ ‫کاربری های موجود است تا شیوه خدمت دهی‬ ‫ونگهداریاززندانیاننیزاستانداردباشد‪.‬برقراری‬ ‫چنین امکاناتی هم به بودجه مناسب نیاز دارد‬ ‫درحالی کهوزارتخانه هایمسئولگاهحتیزمینی‬ ‫رادراختیارماقرارمی دهند کهتامینراهدسترسی‬ ‫وبهبودزیرساختان‪،‬ازساختابنیهخودزندان‬ ‫نیزسخت تروپرهزینه تراست‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(نوبت اول و دوم)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق نام مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫مازندران‬ ‫‪ )1‬موضوع مناقصه‪ :‬عبارت است از‪:‬‬ ‫معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی گفت‪ :‬پیشبرد و‬ ‫توسعه گردشگری کشاورزی با ایجاد و شکل گیری الگوهای موفق می تواند ضمن گسترش‬ ‫پایدار‪،‬نقشموثریدر تولیدمحصوالتخالقصنعت گردشگری کشور ایفا کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی اصغر شالبافیان در نشست با احمد تجری مدیرکل اداره میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان گلستان ضمن اشاره به ظرفیت های متنوع این‬ ‫استان گفت‪ :‬تمرکز استان گلستان بر توسعه گردشگری کشاورزی یکی از اقدامات مهم در‬ ‫راســتای تنوع محصوالت گردشــگری‪ ،‬جذب گردشــگران و درنهایت توزیع سفر در سطح‬ ‫کشور به شمار می اید که می توان با ایجاد الگوهای موفق زمینه رشد و توسعه کیفی ان ها‬ ‫را فراهم اورد‪ .‬او همچنین با اشاره به اینکه یکی از طرح های در دست اقدام این استان؛‬ ‫هدایــت طرح های بوم گردی ب هســوی مجتمع های گردشــگری اســت؛ افــزود‪ :‬قرار گرفتن‬ ‫واحدهای بوم گردی در مجموعه ای کامل شامل مراکز تولید و فروش صنایع دستی‪ ،‬برگزاری‬ ‫تورهای گردشــگری و ســایر امکانات رفاهی موردنیاز گردشــگران ســبب حرکت و تقویت‬ ‫چرخه اقتصاد این مراکز خواهد شد‪ .‬شالبافیان با اشاره به اینکه نگاه به توسعه گردشگری‬ ‫باید امایشــی باشــد؛ افزود‪ :‬چنانچه ظرفیت ها و توانمندی های هر اســتان پایه توســعه‬ ‫صنعت گردشگری قرار گیرد؛ رشد یکپارچه و پایداری ایجاد خواهد شد و ضمن بهره مندی‬ ‫از امکانات موجود مدیریت صحیح منابع محقق می شود‪ .‬همچنین در این نشست احمد‬ ‫تجری مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان گلستان نیز با اشاره به‬ ‫اینکه نتیجه طرح امایش سرزمین این استان تمرکز بر دو بخش کشاورزی و گردشگری بوده‬ ‫است؛ یکی از اصلی ترین برنامه های اجرایی پیش رو در این زمینه را برنامه ریزی به منظور‬ ‫توسعه گردشگری کشاورزی مبتنی بر ظرفیت های ذاتی استان عنوان کرد‪ .‬او همچنین با‬ ‫اشاره به صدور تعداد قابل توجه موافقت اصولی به منظور راه اندازی پروژه های گردشگری‬ ‫کشاورزی در استان تاکید کرد تاکنون نمونه های موفق در قالب مزرعه های گردشگری در‬ ‫گلستان راه اندازی شده است که ضمن استقبال قابل توجه گردشگران به عنوان نمونه های‬ ‫موفق در سطح کشور الگوبرداری می شوند‪.‬‬ ‫نام امور برق‬ ‫مبلغ براوردی ریال‬ ‫مبلغ تضمین ریال‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫‪۸/7۲۸/۲۵0/6۲4‬‬ ‫‪76۲/000/000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪400110100‬‬ ‫توسعه و احداث شهری فاز ‪۲‬‬ ‫بابلسر‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪4001100۸۲‬‬ ‫اصالح و بهینه سازی روستایی عوارض برق (از محل بودجه عوارض برق‪ ،‬بند ز تبصره‬ ‫‪ 1۵‬قانون بودجه سال ‪)1400‬‬ ‫جنوب ساری‬ ‫‪7/41۲/۳۳7/4۳۸‬‬ ‫‪696/000/000‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪40011009۵‬‬ ‫توسعه فیدر فاز ‪1‬‬ ‫شمال ساری‬ ‫‪7/۲64/449/000‬‬ ‫‪6۸9/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪40011007۲‬‬ ‫توسعه و احداث شهری فاز ‪۲‬‬ ‫شمال ساری‬ ‫‪7/۲4۸/4۸1/6۲1‬‬ ‫‪6۸۸/000/000‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪4001100۸۳‬‬ ‫توسعه و احداث شهری فاز ‪۲‬‬ ‫شمال بابل‬ ‫‪۵/4۳6/001/71۵‬‬ ‫‪۵44/000/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4001100۸4‬‬ ‫توسعه فیدر خروجی پست‬ ‫غرب امل‬ ‫‪4/74۳/۳۲۵/000‬‬ ‫‪47۵/000/000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪400110097‬‬ ‫توسعه و احداث شهری فاز ‪۸‬‬ ‫قائمشهر‬ ‫‪4/6۲0/6۸4/4۵4‬‬ ‫‪46۳/000/000‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪400110096‬‬ ‫پروژه رینگ فیدر ‪1400‬‬ ‫جنوب ساری‬ ‫‪4/۲40/۲۸0/۸1۳‬‬ ‫‪4۲۵/000/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪400۲۲7۲۸۲‬‬ ‫اصالح و بهینه روستایی عوارض برق (از محل بودجه عوارض برق‪ ،‬بند ز تبصره ‪1۵‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪)1400‬‬ ‫سوادکوه شمالی‬ ‫‪4/0۸4/770/۵01‬‬ ‫‪409/000/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪40011007۳‬‬ ‫رینگ فاز ‪ 1‬سال ‪1400‬‬ ‫شمال ساری‬ ‫‪۳/۸44/116/۵00‬‬ ‫‪۳۸۵/000/000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪400۲17۲6۸‬‬ ‫اصالح و بهینه روستایی عوارض برق (از محل بودجه عوارض برق‪ ،‬بند ز تبصره ‪1۵‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪)1400‬‬ ‫سوادکوه‬ ‫‪۳/7۵4/00۸/11۲‬‬ ‫‪۳76/000/000‬‬ ‫‪1۲‬‬ ‫‪400۲۲4۲1۳‬‬ ‫کاهش تلفات بندپی غربی و الله اباد‬ ‫جنوب بابل‬ ‫‪۳/64۳/607/760‬‬ ‫‪۳6۵/000/000‬‬ ‫‪1۳‬‬ ‫‪400۲1۵۲79‬‬ ‫پروژه رفع ضعف ولتاژ شهری فاز ‪1‬‬ ‫قائمشهر‬ ‫‪۳/۲70/7۲1/9۳۲‬‬ ‫‪۳۲۸/000/000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪400۲1۸۲۵1‬‬ ‫‪1۵‬‬ ‫‪400110099‬‬ ‫بهسازی شبکه روستایی فاز ‪( 1‬از محل بودجه عوارض برق‪ ،‬بند ز تبصره ‪ 1۵‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪)1400‬‬ ‫شمال بابل‬ ‫‪۳/119/۵74/۲47‬‬ ‫‪۳1۲/000/000‬‬ ‫توسعه فیدر ‪1400‬‬ ‫جنوب ساری‬ ‫‪۲/9۵1/971/400‬‬ ‫‪۲96/000/000‬‬ ‫‪- 1‬تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما برابر ائین نامه تضمین شرکتهای توزیع می باشد‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬این شرکت از پذیرش چک شخصی‪ ،‬ارائه وجه نقد و‪ ...‬تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقا‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬تامین منابع از محل اعتبار داخلی است‪.‬‬ ‫‪ -2‬زمان فروش اسناد‪ :‬از روز شنبه تاریخ ‪ 1400/07/24‬لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪1400/07/28‬‬ ‫‪ -3‬محل دریافت اسناد‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ setadiran.ir -‬سامانه مناقصه‬ ‫‪ -۴‬مبلغ فروش اسناد‪ :‬مبلغ ‪ 545/000‬ریال به حساب جام شماره ‪ 5240332412‬بانک ملت شعبه امیرمازندرانی‬ ‫ساری (پرداخت از طریق درگاه اینترنتی)‬ ‫‪ -5‬مهلت تحویل پاکات (الف‪ ،‬ب و ج)‪ :‬الف) زمان تحویل اسناد فیزیکی حداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخه‬ ‫‪ 1400/08/08‬می باشد‪.‬‬ ‫ب) زمان بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ ، Setadiran.ir‬حداکثر تا ساعت‬ ‫‪ 19‬روز شنبه مورخه ‪ 1400/08/08‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخه ‪ 1400/08/09‬به ترتیب شماره مناقصه انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬محل تحویل اسناد الکترونیکی مناقصه‪ :‬اسناد می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اسکن‬ ‫بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬فقط پاکت الف که محتوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه می باشد‪ ،‬به ادرس ساری بلوار خزر جنب خیابان‬ ‫حزب اله امور تدارکات شرکت توزیع برق مازندران تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ )1-7‬شرایط مناقصه گران‪ :‬الف ‪ -‬داشتن شخصیت حقوقی‬ ‫ب‪ -‬داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر‬ ‫پ‪ -‬ارائه تصویر گواهینامه معتبر تائید صالحیت (رتبه) نیرو‬ ‫ج ‪ -‬ارائه گواهینامه معتبر ایمنی از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -8‬محل بازگشایی اسناد مناقصه‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار خزر‪ ،‬بعد از خیابان حزب ا‪ ...‬امور تدارکات شرکت توزیع برق استان‬ ‫مازندران‬ ‫‪ -9‬نشانی کسب اطالعات بیشتر‪:‬‬ ‫الف ‪ -‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪setadiran.ir‬‬ ‫ب‪ -‬سایت معامالت توانیر به ادرس ‪Tender.Tavanir.org.ir‬‬ ‫ج‪ -‬سایت شرکت توزیع برق مازندران به ادرس ‪maztozi.ir‬‬ ‫د‪ -‬شماره تلفن ‪ 011-33405121‬امور تدارکات ‪ -‬اداره مناقصات‬ ‫ادرس‪ :‬ساری بلوار امیر مازندرانی روبروی خیابان وصال شیرازی صندوق پستی ‪ 543‬تلفن ‪33393259-60‬‬ ‫فکس ‪33392610‬‬ ‫‪www.maztozi.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫نتایج تحقیق بر ‪ 380‬هزار ایرانی اعالم شد‬ ‫تاثیرگذاری‪65‬درصدیسینوفارم‬ ‫برکاهشمرگکرونایی‬ ‫وزیراسبقبهداشت گفت‪:‬در شرایطشیوعواریانت‬ ‫دلتا واکسن سینوفارم شانس مرگ ومیر و شانس بستری‬ ‫شدن را تا حد قابل قبولی کاهش داده است‪.‬‬ ‫کامرانباقریلنکرانیوزیراسبقبهداشتودانشگاه‬ ‫علوم پزشکی شیراز در گفت وگو با فارس‪ ،‬در خصوص‬ ‫نامه منتشرشده از سوی مرکز تحقیقات سیاست گذاری‬ ‫ســامت اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پژوهــش از ســوی مرکــز‬ ‫تحقیقاتسیاست گذاریسالمتبرروی‪ 388‬هزار نفر‬ ‫در استان فارس برای مقایسه بین دریافت کنندگان دو دز واکسن کرونا و افرادی که واکسن‬ ‫دریافت نکرده اند انجام شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همزمانی ورودی های این تحقیق یکسان‬ ‫نبودهاستبه طور مثالتحقیقرویواکسناسپوتنیکزمانیصورت گرفت کههنوز واریانت‬ ‫دلتا وارد کشور نشده بوده است و مطالعه واکسن سینوفارم برای زمانی است که واریانت‬ ‫دلتا وارد کشور شده است‪ .‬به همین دلیل از این نظر در شرایط یکسانی نبوده اند‪ .‬لنکرانی در‬ ‫پاسخ به سوالی درباره چرایی نبود واکسن برکت در این مطالعه اظهار داشت‪ :‬در ان زمان‬ ‫تعداد دریافت کنندگان واکسن برکت اندک بوده و قابلیت تحقیق بر روی ان وجود نداشته‬ ‫است‪.‬چیزی کهدر اینمطالعهمهماستهرسهنوعواکسنشانسمرگ ومیروبستریشدن‬ ‫را به حد قابل قبولی کاهش می دهند و نکته ارزشمند این مطالعه همین موضوع است‪ .‬وزیر‬ ‫اسبق بهداشت ادامه داد‪ :‬در این مطالعه مشخص شد حتی در شرایط شیوع واریانت دلتا که‬ ‫در ماه های اخیر بوده واکسن سینوفارم شانس مرگ ومیر و شانس بستری شدن را تا حد قابل‬ ‫قبولی کاهشدادهاست‪.‬استاددانشگاهعلومپزشکیشیراز تصریح کرد‪:‬انچهدر بیماری های‬ ‫عفونیاهمیتداردصرفاابتالنیستبلکهبستریشدنومرگ ومیرناشیاز بیماریاست که‬ ‫واکسن سینوفارم در کاهش این موارد موثر است‪ .‬لنکرانی بابیان اینکه هنوز مطالعات درباره‬ ‫تزریق دز سوم سینوفارم محدود است افزود‪ :‬در اغلب کشورها تزریق دز سوم برای گروه های‬ ‫پرخطر توصیه شده است و تزریق ان را شش ماه بعد از تزریق دز دوم قرار داده اند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫واکسن پاستور سه دزه طراحی شده است و باید سه دز دریافت شود‪ ،‬نتایج تزریق سه دز‬ ‫این واکسن چشمگیر بوده است و برای سایر واکسن ها توصیه مستندی برای دریافت دز سوم‬ ‫به صورت عمومی وجود ندارد‪ ،‬بلکه بعد از شش ماه از گذشت دز دوم افراد در معرض خطر‬ ‫مثل بیماران سرطانی و کادر درمان دز سوم را دریافت می کنند که در کشور ما نیز همین روند‬ ‫اغازشدهاست‪.‬براساساینتحقیقاسپوتنیکبا‪74‬درصد‪،‬سینوفارمبا‪ 65‬درصدواسترازنکا‬ ‫با‪ 71‬درصد تاثیر مثبت بر کاهش مرگ و میر همگی در کاهش تلفات کرونا موثر بوده اند‪.‬‬ ‫اغاز رالی تور خودروهای‬ ‫تاریخی و کالسیک‬ ‫رالی تور گردشگری سه روزه وسیله های نقلیه تاریخی‪ ،‬کالسیک و خاص با شرکت بیش‬ ‫از ‪ ۱۳۰‬دستگاه خودرو از مرکز فرهنگی تجاری ایران مال و در مسیر تهران‪ -‬مازندران اغاز به‬ ‫کارکرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫شرکت کنندگان در این رویداد‪ ،‬با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی‪،‬‬ ‫تهــران را بــه مقصــد مازنــدران ترک کردند‪ .‬حســین اربابی مدیرعامل کانون جهانگــردی و‬ ‫اتومبیلرانــی دربــاره رالی تور یادشــده‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن رالی که تا ‪ ۲۳‬مهر ادامه خواهد داشــت‬ ‫باهدف ایجاد شورونشاط اجتماعی‪ ،‬توسعه سفرهای مسئوالنه در دوران کرونا‪ ،‬شناسایی‬ ‫و صیانت از خودروهای تاریخی‪ ،‬معرفی این وسیله های نقلیه به عنوان بخش ارزشمندی از‬ ‫میراث فرهنگی‪ -‬صنعتی کشورمان به مردم‪ ،‬ترغیب مالکان خودروها برای دریافت پالک‬ ‫تاریخی‪ ،‬در حال برگزاری است‪ .‬اربابی بابیان اینکه شرکت کنندگان در روز نخست با عبور‬ ‫و بازدید از مناطق گردشــگری اســتان های تهران‪ ،‬البرز و مازندران به نمک ابرود می رســند‪،‬‬ ‫افزود‪ ۳۰ :‬دســتگاه خودرو تاریخی روز پنجشــنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪ ۱۴۰۰‬همزمان با دومین روز رالی‬ ‫از ساری حرکت کرده و به خودروهای شرکت کننده در رالی ملحق می شوند تا گردهمایی‬ ‫بزرگ وسیله های نقلیه تاریخی و کالسیک را در این شهر برگزار کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این رالی‬ ‫روز جمعه‪ ۲۳‬مهرماه‪ ،‬با بازگشت خودروهای شرکت کننده از مازندران به تهران‪ ،‬به کار خود‬ ‫پایان خواهد داد‪ .‬میانگین سنی خودروهای حاضر در این رالی حدود ‪ ۴۰‬سال است و سال‬ ‫ساخت برخی از اتومبیل ها نیز به بیش از ‪ ۶۰‬سال قبل می رسد‪ .‬مدیرعامل کانون جهانگردی‬ ‫و اتومبیلرانی به استقبال شرکت کنندگان و مردم ازاین گونه رویدادها اشاره و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حضور بیش از ‪ ۱۳۰‬دستگاه وسیله نقلیه تاریخی‪ ،‬کالسیک و خاص در این رالی تور‪ ،‬نشان از‬ ‫تمایل بیش ازپیش مالکان و صاحبان این نوع خودروها به عضویت در کلوپ های تخصصی‬ ‫و دریافت داوطلبانه پالک تاریخی و بهره مندی از مزایای ان به عنوان ابزاری در مسیر صیانت‬ ‫و مراقبت بیشتر و بهتر از خودروهایشان‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫ثبت اجرای الکترونیک‬ ‫ازدواج در سراسر کشور‬ ‫فعال شد‬ ‫رئیس کانونسردفترانازدواجوطالق گفت‪:‬فرایندثبتالکترونیکیسندازدواجمتفاوت‬ ‫استودیگراشتباهاتیمانند گذشتهرامشاهدهنمی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مظفری درباره الکترونیکی شدن ثبت ازدواج گفت‪:‬‬ ‫در قانون اجرای هم نگار که تکلیف کرده خدمات قوه قضائیه و سازمان ثبت الکترونیکی‬ ‫باشــد‪ ،‬از ‪ ۱۸‬مهر ‪ ۱۴۰۰‬دفتر الکترونیکی ثبت ازدواج در سراســر کشــور فعال شــده است‪ .‬او‬ ‫کامال فرق دارد و مثل گذشته با گرفتن‬ ‫توضیح داد‪ :‬فرایند ثبت الکترونیکی با روش گذشته ً‬ ‫امضا از عروس و داماد و قید شدن مشخصات و مهریه همراه نیست و صرفا با اثرانگشت‬ ‫انجاممی شود‪.‬باثبتالکترونیکدیگرمانند گذشتهنیاز بهنوشتننیستومشکالتیمانند‬ ‫جعلسندرامشاهدهنمی کنیم‪.‬اوتاکید کرد‪:‬باالکترونیکیشدنثبتسنددر مصرف کاغذ‪،‬‬ ‫قلم و خودکار صرفه جویی بسیار مناسبی می شود‪ .‬مظفری گفت‪ :‬درروش مرسوم ثبت سند‬ ‫در دفترخانه ها مشکالت زیادی وجود داشت و تخلفاتی صورت می گرفت و حتی بعضی‬ ‫دفترخانه ها با اشتباهاتی که در ثبت سند می کردند خانواده ها را دچار دردسر می کردند‪ .‬با‬ ‫الکترونیکیشدندیگرچنینمشکالتیپیشنخواهدامد‪.‬مظفریافزود‪:‬از مردمدرخواست‬ ‫می کنیم کهتشریفاترا کنار بگذارندزیرابیشترازدواج هادر روز هایتعطیلوساعت هایغیر‬ ‫اداری ثبت می شود‪ ،‬ممکن است سامانه ما قطع باشد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!