روزنامه رویداد امروز شماره 1185 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1185

روزنامه رویداد امروز شماره 1185

روزنامه رویداد امروز شماره 1185

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫نمی توانیمهمواره‬ ‫در سایهتحریم ها‬ ‫زندگیکنیم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 22‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 14‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫‪ 07‬ربیع االول ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1185‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫مدیرانبه گزارش های کم کاری‬ ‫و روابطناسالمحساسباشند‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اردبیل‬ ‫‪31‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫درامدشرکتشستابایدبرایپرداختهزینه هایسازمانتامیناجتماعیازجملهحقوقبازنشستگانمعقولباشد‬ ‫اقتصاد‬ ‫تا کرامت ان ها حفظ شود‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬مـهر ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد د اردبی ل‬ ‫‪ /‬شماره ‪1184‬‬ ‫ورزش‬ ‫نکاتمثبتو منفی‬ ‫بازی تیمملیبا کرهجنوبی‬ ‫از ایرادها‬ ‫نبایدغافل شد‬ ‫‪03‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫در سطح استان‬ ‫‪ 3000‬علمک گاز‬ ‫نصب شد‬ ‫ـرکت گاز اســتان‬ ‫چهار‬ ‫وبســایت شـ‬ ‫شورای شهر‪:‬‬ ‫نشانی ‪www.nigc-‬‬ ‫اردبیل به‬ ‫نایبرئیس‬ ‫ـل شــرکت گاز‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫منو میز خدمت‬ ‫‪ ar.ir‬از طریق‬ ‫ـل از نصــب ‪۳‬‬ ‫اســتان اردبیـ‬ ‫با وارد نمودن کد‬ ‫الکترونیکی و‬ ‫شــعاب تــا پایان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۷‬ان‬ ‫خدمات ارائهشــده‬ ‫مربوط به احداث‬ ‫اشــتراک به‬ ‫ــال جــاری خبــر‬ ‫افزود‪ :‬اولین پــروژه‬ ‫شــهریورماه س‬ ‫دسترســی داشته‬ ‫سئوالن اردبیلی به‬ ‫اشــاره کرد و‬ ‫بود که در فضای‬ ‫سرداراسماعیلی‬ ‫در بســتر وب‬ ‫اسماعیلی با اعالم‬ ‫بینالمللی شورابیل‬ ‫م‬ ‫داد‪ .‬ســردار‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫زمین تنیس‬ ‫اجرایی میشد که‬ ‫و دغدغههای‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای ســال‬ ‫‪ ۲۱۶‬مترمربع باید‬ ‫رعایت نکات ایمنی در‬ ‫این خبر‬ ‫مشکالت‬ ‫هفت هزار و‬ ‫پایین شهرداری‬ ‫اردبیل با تاکید بر‬ ‫به میزان بیش از‬ ‫شهر به دلیل سهم‬ ‫جــاری تاکنون‬ ‫گازرسانی استان‬ ‫رئیس شــورای شهر‬ ‫کلیه همشهریان و‬ ‫اعضای شورای‬ ‫مردم توجه کنند‬ ‫ناترازی قیمتهای‬ ‫گاز به شبکههای‬ ‫محمد هاشــمی نایب‬ ‫طبیعی‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫پروژه مشارکتی و‬ ‫‪ ۱۴۴‬کیلومتر شبکه‬ ‫میزان مصرف گاز‬ ‫ســید‬ ‫شد‬ ‫تقاضا دارم نسبت به‬ ‫این‬ ‫یاداور‬ ‫اجرای‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫را‬ ‫قدس‬ ‫ـت که بااینوجود‬ ‫در‬ ‫اجرای ان مخالفت‬ ‫شدن اجرای پل‬ ‫رودمسئوالناستان‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫ـتان اضافهشــده اسـ‬ ‫اردبیل طوالنی‬ ‫در امر واگذاری با‬ ‫کنون مشترکین‬ ‫گفت‪:‬انتظار می‬ ‫کسبه شدیم چراکه‬ ‫توجهی خاص و دقیق‬ ‫اسـ‬ ‫استاندار اردبیل‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫زمین‬ ‫ســیس شرکت تا‬ ‫شرمنده احاد مردم و‬ ‫که در این زمینه‬ ‫این موارد ایمنی‪،‬‬ ‫گذاری از ابتدای تا‬ ‫ـه ســخنان خــود‬ ‫اقتصادی توجه کنند‬ ‫و گفت‪ :‬ما‬ ‫ـیده و رعایت‬ ‫نشــد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫شاهد هرگونه حادثه‬ ‫شــبکه‬ ‫وی در ادامـ‬ ‫مجتمع گردشــگری و‬ ‫اردبیل به مسائل‬ ‫‪ ۲۳۱‬کیلومتــر رسـ‬ ‫موقع تحویل داده‬ ‫رسیدگی به وضعیت‬ ‫شــند تا در اینده‬ ‫ـش از ده هــزار و‬ ‫نیــز کــه قرار بود‬ ‫به‬ ‫جدید داشــته با‬ ‫ـروژه‬ ‫کشور‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫شورای‬ ‫طبیعــی نباشــیم‪.‬‬ ‫پ‬ ‫ـن‬ ‫شرایط اقتصادی‬ ‫ایـ‬ ‫بــه بیـ‬ ‫پــروژه دوم‬ ‫در جلســه رسمی‬ ‫شود بازهم به دلیل‬ ‫عدد انشعاب گاز‬ ‫صــرف ناایمــن گاز‬ ‫کاری ما قرار دارد‪.‬‬ ‫توجه به‬ ‫شــهرخوان‪ ،‬سید هاشمی‬ ‫شورابیل احداث‬ ‫تعداد ســه هزار و ‪۵۷‬‬ ‫تعداد ناشــی از م‬ ‫مردم در اولویت‬ ‫ـتاندار جدیــد اردبیل‬ ‫اردبیل از مصرف‬ ‫اقامتی ملل در‬ ‫اقتصادی و معیشتی‬ ‫گذاری نامناســب‬ ‫نصبشده که از این‬ ‫ـرکت گاز اســتان‬ ‫در دیدار با برخی‬ ‫بــا تبریک به اسـ‬ ‫شــهرداری و قیمت‬ ‫مدیرعامل شـ‬ ‫در سطح استان‬ ‫ـید حامد عاملــی‬ ‫شــهر اردبیل‬ ‫اســتاندار جدید‬ ‫مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫ســهم پایین‬ ‫هزار و ‪ ۲۹۰‬علمک‬ ‫نیز‬ ‫و ســرمایهگذاری‬ ‫ـه گزارش ایکنا‪ ،‬سـ‬ ‫ـید حامد عاملــی‬ ‫توجه مســئوالن به‬ ‫هزار و ‪ ۴۱۳‬میلیون‬ ‫‪۲‬‬ ‫بـ‬ ‫ـارکت‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـوی کمیســیون م‬ ‫‪ ۷۶۷‬علمک در‬ ‫اردبیل‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تصریــح کـ‬ ‫نصبشــده یک‬ ‫ـت که بر مســائل‬ ‫بــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫ـب ان مخالفت‬ ‫از سـ‬ ‫از مســئوالن در‬ ‫ـاری در اســتان خ‬ ‫جوان و فعالی اسـ‬ ‫ســی بــوده که در‬ ‫عــی در روســتاها‬ ‫ـورای شــهر بــا تصویـ‬ ‫طــی ســال جـ‬ ‫اولویتهای اسا‬ ‫اردبیل نیروی‬ ‫انشــعاب گاز طبی‬ ‫اردبیل اشرافیت دارد‬ ‫و بــرودت هوا در‬ ‫و اعضــای شـ‬ ‫شــده در ســطح‬ ‫ـائل اقتصــادی از‬ ‫اردبیل بــا بازنگری در‬ ‫کوهســتانی بودن‬ ‫اقتصادی کشــور‪ ،‬نیازمند‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫انشــعابات نصب‬ ‫مسـ‬ ‫امیدواریم شــهردار‬ ‫بــا توجه به‬ ‫سیاسی‪،‬‬ ‫کــه تعــداد‬ ‫قویتر با استاندار‬ ‫سرد سال‪ ،‬مصرف‬ ‫توجــه به شــرایط‬ ‫ـداد علمک های‬ ‫قدس و شــد کــه‬ ‫اجرای طرحها و‬ ‫و با شروع فصول‬ ‫محلی با تعامل‬ ‫ایــن زمینــه‬ ‫اقتصادی و معیشــتی‬ ‫با احتســاب تعـ‬ ‫کنار تکمیل پــل‬ ‫شــورابیل نســبت به‬ ‫استان اردبیل‬ ‫و قطعا پارلمان‬ ‫اســتان اردبیل‬ ‫یــژه به وضعیت‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫ظرفیتهای دولت‬ ‫روزهای اخیر نســبت‬ ‫شهید طرح جامع‬ ‫‪ ۲۵۰‬هــزار و ‪۸۲‬‬ ‫ـورت ســنجیده و‬ ‫رســیدگیهای و‬ ‫یک قدردانــی‬ ‫اشــاره به اینکه‬ ‫ـالش خواهد کرد تا از‬ ‫ـترکین خانگــی در‬ ‫ســال جاری بــه‬ ‫هفتههایاینده‪،‬پل‬ ‫ـرمایهگذاری بهصـ‬ ‫تحویلدادهنشدامادر‬ ‫قرار دارد‪ .‬وی با‬ ‫شرکت گاز گاز مشـ‬ ‫نصبشــده در‬ ‫اردبیــل تـ‬ ‫عمران و ابادانی‬ ‫یافته اســت‪ .‬سردار‬ ‫انبهشکلکاملدر‬ ‫پروژههــای سـ‬ ‫در اولویت کاری‬ ‫مجموعه شورابیل‬ ‫اینپروژهبهموقع‬ ‫های نیمهتمام و‬ ‫ـت‪ .‬وی عملکرد‬ ‫قبل از ان افزایش‬ ‫موقع افتتاح‬ ‫راسپریمیکندکه‬ ‫اردبیلقرارگرفته‬ ‫مردم‬ ‫کند‪ .‬ســید هاشمی‬ ‫شهر چراکه‬ ‫برای تکمیل پروژه‬ ‫ــعاب رسیده اسـ‬ ‫دستور کار استانداری‬ ‫اعضابر تکمیلبه‬ ‫به روزهای‬ ‫مراحلپایانیتکمیل‬ ‫شرکت با بیان اینکه‬ ‫نایبرئیس شورای‬ ‫در دقیق عمل‬ ‫انش‬ ‫مسئولیتشورایششم‪،‬‬ ‫جذب گردشــگران و‬ ‫اقداماتمهمیدر‬ ‫سلیمانینیز‬ ‫جدید‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫ـشماهه نخست ســال جاری در اســماعیلی مدیرعامل این‬ ‫شــوری و استانی‬ ‫ـتر اســتفاده کند‪.‬‬ ‫وعدههایمایکی‬ ‫مجموعه بینظیر در‬ ‫ـل اکبر ماه‬ ‫حضور مســئوالن ک‬ ‫اولویت دوره کاری‬ ‫اســتان را در شـ‬ ‫شهر بیشـ‬ ‫خانگی‪ ،‬تجاری و‬ ‫داشتندبهطوریکه‬ ‫ـتاندار ســابق اردبیـ‬ ‫شرح توضیح داد‪:‬‬ ‫باشیم‪ .‬وی را یــک‬ ‫داد‪ :‬نباید با اجرای‬ ‫امیدواریم با‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫جاری در بخشهای‬ ‫ادامه داد‪ :‬انتظار‬ ‫اینپروژهتاکید‬ ‫مشترک نیز بدین‬ ‫از تالشهــای اسـ‬ ‫توصیف کرد و ادامه‬ ‫ـت‪ .‬وی در بخش‬ ‫افتتاح این دو پروژه‬ ‫مردم است‪ .‬عاملی‬ ‫‪ ۵۳۹‬در ســال‬ ‫حوزه جذب‬ ‫اردبیــل‬ ‫ـت‪ :‬در چهــار ســال‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫در حال تحقق اسـ‬ ‫روزهای اینده شاهد‬ ‫تومان مسافران‬ ‫گذاری به مجموعه‬ ‫دغدغههای مالی‬ ‫سال جاری ‪ ۶‬هزار و‬ ‫استان ‪ ۱‬هزار و ‪۴۱۳‬‬ ‫توجه کنند که در‬ ‫قدردانــی کــرد و گفـ‬ ‫پس از دیگری‬ ‫تخصیص‪۶۰‬میلیارد‬ ‫ناقص و ابتر سرمایه‬ ‫بابازدیدهایمکرر‬ ‫ششماهه ابتدایی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اعم از صنعتی‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫سختکوشی‬ ‫برای‬ ‫گاز مصرفشده در‬ ‫بهنام‬ ‫مسائل‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ها‬ ‫داد پروژههای‬ ‫همچنینازپیگیری‬ ‫سخنانخوداضافه‬ ‫در‬ ‫رود مسئوالن به‬ ‫است در اجرای‬ ‫استاندار اردبیل و‬ ‫بخشهای مختلــف‬ ‫شده‪ ،‬افزود‪ :‬از کل‬ ‫کشور‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫شهری اردبیل خبر‬ ‫می‬ ‫وارد کرد بلکه بهتر‬ ‫دیگریاز‬ ‫زحمات و تالشهای‬ ‫نیروهای موجود‬ ‫شــترک جدیــد در‬ ‫است گاز مصرف‬ ‫شرایط اقتصادی‬ ‫باهدف نوسازی ناوگان‬ ‫عینه مشاهده کردیم‬ ‫مربوطبهمصرف‬ ‫شورابیل لطمه‬ ‫پیمانــکار در کنــار‬ ‫م‬ ‫ـرمایهگذاری بیــش از‬ ‫این زمینه توجه به‬ ‫این شرکت گردیده‬ ‫میلیونمترمکعب‬ ‫های گذشته برای‬ ‫در اولویت کاری‬ ‫تزریق اعتبار‬ ‫های مختلف به‬ ‫و درخواســت از‬ ‫گردشــگری و سـ‬ ‫خانگی‪ ،‬تجاری جذب‬ ‫معیشــتی مــردم‬ ‫طبیعی استان‪۶۰۲،‬‬ ‫این منابع که در ماه‬ ‫جدید به این پــروژه‬ ‫او را در عرصه‬ ‫زحمات قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫ــون مترمکعــب‬ ‫متاسفانه پروژههــای‬ ‫وضعیت اقتصادی و‬ ‫دقیق و ســنجیده‬ ‫و تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬نفــر نیــروی‬ ‫تعداد مشترکین گاز‬ ‫صنعتــی و ‪ ۸۱۱‬میلی‬ ‫کرد‪ :‬رســیدگی به‬ ‫از این تالشها و‬ ‫اختصاصیافتهبود‪،‬‬ ‫مجموعــه شــورابیل‬ ‫احداث این پل باشیم و‬ ‫جدید بیــش‬ ‫که در همین راســتا‬ ‫‪ ۳۸۶‬خانگــی و‬ ‫ـتاندار اردبیــل‪ ،‬بیان‬ ‫که جا دارد‬ ‫ـیکل ترکیبــی اردبیل‬ ‫نوسازیناوگانشهری‬ ‫که با گذشــته در‬ ‫امیدواریم در دوره‬ ‫شاهد سرعت گرفتن‬ ‫ـته ســرمایهگذاری‬ ‫مــا قــرار دارد‪ .‬اسـ‬ ‫ـرکت به ‪ ۵۱۷‬هــزار‬ ‫جزو اولویتهای‬ ‫ســوی نیــروگاه سـ‬ ‫کوتاهی شده بودند‬ ‫هاشــمی افزود‪:‬‬ ‫در قالب یک بسـ‬ ‫باصداقت کامل‬ ‫تعامل شد تا‬ ‫بدو تاســیس این شـ‬ ‫و اقتصادی مردم‬ ‫روستاهای گاز نیــز از‬ ‫سید‬ ‫ادامه اظهار داشت‪:‬‬ ‫این منابع گرفتار‬ ‫وعدههای شــورا‬ ‫عمــل شــود و‬ ‫و شورای ششم‪،‬‬ ‫از‬ ‫ایــن مجموعــه‬ ‫وضعیت معیشتی‬ ‫ریزی در اخذ‬ ‫سردار اسماعیلی‬ ‫به معنای واقعی‬ ‫در مجلساز طریق‬ ‫زمینه به دنبال ایجاد‬ ‫شده اســت‪ .‬وی در‬ ‫اســتانداری اردبیل‬ ‫ـا و پروژههــا در‬ ‫مشترکرسیدهاست‪.‬‬ ‫ـمی بیان کرد‪ :‬بتن‬ ‫نمایندهمردماردبیل‬ ‫اردبیل را مصرف‬ ‫ســت که در این‬ ‫فعالیت‬ ‫مناســب طرحهـ‬ ‫بر زمینمانده به‬ ‫ـی در اســتان ‪4/5‬‬ ‫ســید‪ .‬ســید هاشـ‬ ‫رئیس شورای شهر‬ ‫پیگیریهای‬ ‫مهم و اساســی ا‬ ‫طبیعی در سطح استان‬ ‫باشــیم تا کارهای‬ ‫صــرف گاز طبیعـ‬ ‫محاسباتقرار شد‬ ‫و درصدد هستیم‬ ‫به نتیجه ر‬ ‫عملیاتی شــود‪ .‬نایب‬ ‫روزهای اینده شــاهد‬ ‫ایــن میــزان م‬ ‫بهتری را شــاهد‬ ‫درامد مردم هستیم‬ ‫بانکملیو دیوان‬ ‫بهرهمند از گاز‬ ‫سال گذشته رشد‬ ‫اجرایی و‬ ‫تمام رســیده و در‬ ‫جمعیت شهری بهرهمند‬ ‫اعضای شورای شهر‬ ‫بانکمرکزی‪،‬‬ ‫اشتغال و افزایش‬ ‫به مدت مشابه‬ ‫اولویت اساسی مطرح‬ ‫این پروژه به‬ ‫اصلی این پل خواهیم‬ ‫کرد‪ :‬با موافقت‬ ‫روستا برشمرد و‬ ‫درصد نسبت‬ ‫منابعجذبشود‪.‬‬ ‫سرانجامبرسد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫صنعتی با‪ ۷۱‬میلیون‬ ‫اردبیل اضافه‬ ‫‪۱۴۱۹‬‬ ‫ـتان را صد در صد و‬ ‫بهشکلکاملاین‬ ‫ریزی مسیر و عرشه‬ ‫مطبوعات قرار شد ‪۳۰‬‬ ‫کسبه شدیم‬ ‫استفاده از ظرفیتها را به موردنظر باشــیم‪ .‬عاملی‬ ‫بخش خانگی و‬ ‫برخی از پروژهها‬ ‫احاد مردم و‬ ‫طبیعی در ســطح اسـ‬ ‫اســفالت‬ ‫اصلی در تردد مردم‬ ‫در کمک به خانه‬ ‫داشته که‬ ‫شرمنده‬ ‫شهرداری در‬ ‫قدس اشــاره کرد‬ ‫بخشنیروگاهسیکل‬ ‫ـاهد تحقق اهداف‬ ‫برداری از این عرشه‬ ‫از گاز‬ ‫اردبیل و‬ ‫صنفی کمک شود تا‬ ‫سهم پایین‬ ‫ـد اخیر خود از پل‬ ‫ثــروت مهمترین‬ ‫پوشش روستایی را بیش از ‪ ۹۶‬مترمکعبکاهشمصرفو‬ ‫کرده و شـ‬ ‫بود تا با بهره‬ ‫قدردانی از تالش‬ ‫به این مجموعه‬ ‫وی بــه بازدیـ‬ ‫ـعه اقتصاد و تولید‬ ‫جمعیت تحت‬ ‫در مدت دو ســال‬ ‫مترمکعب رشــد‬ ‫اعضای میلیون تومان‬ ‫ایجاد شود‪ .‬وی با‬ ‫استان اردبیل دارای‪۲۹‬‬ ‫مشهود است‬ ‫فعال رسانهها در‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬توسـ‬ ‫ـل با ‪ ۱۳۲‬میلیون‬ ‫ـروژهای که قرار بود‬ ‫این زمینه با تبدیل‬ ‫سهولت و راحتی‬ ‫مخالفت سرســخت‬ ‫اموزشی برای مجموعه‬ ‫عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫رساندناینپروژه‬ ‫ترکیبــی اردبیـ‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬پـ‬ ‫سیزدهم است که در‬ ‫شش سال به طول‬ ‫گذشته مواجه بوده‬ ‫پیمانکار در بهسرانجام‬ ‫ســید هاشــمی به‬ ‫درصد‬ ‫ـروژه طرحهای‬ ‫شهرها از نعمت‬ ‫چالش دولت‬ ‫عملیاتی شود‪ ،‬بیش از‬ ‫ـایش اقتصــادی در‬ ‫گاز نسبت به سال‬ ‫یــی شــدن دو پـ‬ ‫و عملیاتیشود‪.‬‬ ‫که تمامی ساکنین‬ ‫شبانهروزی‬ ‫مترمکعب در یک‬ ‫داخلی اســتانها‪ ،‬گشـ‬ ‫شرکت مصرف‬ ‫ـهر اردبیــل بــا اجرا‬ ‫استاناردبیلاجرایی‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫مردم‬ ‫استاناردبیلتصریح‬ ‫است‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫اعتماد‬ ‫شهر‬ ‫و‬ ‫کرد‪ :‬بیش از سه هزار‬ ‫به باور عمومی و‬ ‫شده شــورای شـ‬ ‫هستند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ظرفیتهــای‬ ‫سهم پایین شهرداری‬ ‫اهداف موردنظر‬ ‫مدیرعاملشرکتگاز‬ ‫انجامیده که این امر‬ ‫مردم اظهار‬ ‫طبیعی برخوردار‬ ‫پل قدس انجام‬ ‫و شــاهد تحقق‬ ‫شورابیل به دلیل‬ ‫مــات است‪.‬‬ ‫توانند در مواقع بروز‬ ‫هاشمیگلهمندی‬ ‫عملیات بتنریزی در‬ ‫گاز‬ ‫ـور اتفاق میافتد‬ ‫مشارکتی در‬ ‫طــه بــا ارائــه خد‬ ‫سازوکار مقرراتی‬ ‫شهروندان گرامی می‬ ‫واردکردهاست‪.‬سید‬ ‫کشـ‬ ‫و ماه اخیر‬ ‫احاد مردم و کسبه‬ ‫ـتان اردبیــل در راب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫خدشه‬ ‫ـاری کرونا کرد‪:‬‬ ‫و مشکالت فنی‬ ‫ــدس یاداور شــد‬ ‫گاز اسـ‬ ‫هاشــمی از صبوری‬ ‫خواهیم بود‪ .‬وی‬ ‫مربوط به گاز طبیعی‬ ‫ـه به شــیوع بیمـ‬ ‫ـدن اجــرای پــل ق‬ ‫اساســی بــوده که‬ ‫اســت‪ .‬ســید‬ ‫غیرحضــوری بــا توجـ‬ ‫را از طوالنــی شـ‬ ‫جزو اولویتهای‬ ‫ضرورت حوادث‬ ‫مردمو کسبهشدیم‬ ‫ـتان اردبیل در هر‬ ‫کشــور بــرای مــا‬ ‫شیوع بیماری کرونا و‬ ‫امداد شــرکت گاز اسـ‬ ‫کرد‪:‬ماشرمندهاحاد‬ ‫ـرای تحقق اهداف‬ ‫در‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تمامی بــا واحد‬ ‫تصمیمات اساســی بـ‬ ‫خاطرنشان‬ ‫گیری ‪ ۱۹۴‬تماس‬ ‫شــهروندان و کارکنــان‪،‬‬ ‫نیازمند اتخاذ‬ ‫ـبانهروز با شــماره‬ ‫بهترین بهره را برده و‬ ‫خـــبر‬ ‫ســاعت از شـ‬ ‫حفــظ ســالمت‬ ‫هستیم تا از ظرفیتها‬ ‫غیرحضوری ارائه‬ ‫پیمانکار‪ ۱۲۰ ،‬کیلومتر‬ ‫زمینه برطرف سازی‬ ‫موردنظر‬ ‫شرکت بهصورت‬ ‫شدن‬ ‫موجود را در این‬ ‫ورود به بگیرند‪.‬‬ ‫خدمات این‬ ‫مشکالت و موانع‬ ‫که بهمحض مشخص شهرستانهای انگوت و‬ ‫شهروندان میتوانند با‬ ‫شهری و روستایی‬ ‫میشود و کلیه‬ ‫از مناطق‬ ‫خواهندشد‪.‬قدیمی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫خودنگهدارتبدیل‬ ‫گرمیبهکابل‬ ‫زیباسازیمبلمان‬ ‫ولتاژ وضعفبرق‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫قشــالقات نارلو و‬ ‫رفعمشکلافت‬ ‫باد و طوفان را از‬ ‫افتتاح برقرســانی به‬ ‫کمک بیش‬ ‫قطعی برق ناشی از‬ ‫مراســم‬ ‫رئیسکمیسیون‬ ‫شهری و نبود‬ ‫ــدار برشــمرد‪ .‬در‬ ‫شهرستانانگوتباحضور‬ ‫ریالی خیرین‬ ‫از کابــل خودنگه‬ ‫ـت الکترونیکــی‬ ‫‪۲‬‬ ‫و‬ ‫انگوت‬ ‫ـتفاده‬ ‫‪۱‬‬ ‫نادر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫فرماندار‬ ‫دربــاره مدیریـ‬ ‫ا‬ ‫مزایــای‬ ‫قشالقاتنادر شهرستان‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫افتتاحبرقرسانیبه‬ ‫زیرســاخت بانکی‬ ‫هاللاحمر اردبیل‬ ‫اجتماعی‬ ‫انگوت برگزار شــد‪.‬به‬ ‫مراسم‬ ‫گاز مایــع با‬ ‫مردمشهرستانگرمی‬ ‫ـرکت ملــی پخش‬ ‫ـئوالن شهرســتان‬ ‫به‬ ‫اسماعیلینماینده‬ ‫مدیــر شـ‬ ‫ـوب این طرح در‬ ‫و برخی مسـ‬ ‫توزیعنیرویبرق‬ ‫انگوت‪،‬ولی‬ ‫و اجرای مطلـ‬ ‫ورئیسکمیسیون‬ ‫اســتان اردبیــل از‬ ‫نفتــی منطقــه‬ ‫مدیرعاملشرکت‬ ‫مجلسشورایاسالمی‬ ‫احمر‬ ‫فراوردههــای‬ ‫دیدشهر‪،‬‬ ‫کرد‪:‬در ششماهه‬ ‫هالل‬ ‫گزارش‬ ‫صرف شده برای‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت‬ ‫وانگوتدر‬ ‫منطقهاظهار‬ ‫لطفعلیزیادیفرماندار‬ ‫خیریــن بــه ایــن‬ ‫ـت‪ :‬از زمــان اغــاز‬ ‫این مراسم‪ ،‬اعتبار‬ ‫‪ ۱۱‬میلیــون ریالــی‬ ‫مجلسوهمچنین‬ ‫استان اردبیل در‬ ‫اردبیــل گفـ‬ ‫ـال جــاری هفــت‬ ‫‪ 1/5‬میلیارد تومان‬ ‫ـک ‪ ۱۵‬میلیــارد و‬ ‫اجتماعی‬ ‫نخســت سـ‬ ‫جداگانهازمدیرعامل‬ ‫ـطح اســتان خبر‬ ‫رایگان دوگانهسوز‬ ‫قشــالقات نادر را‬ ‫کمـ‬ ‫اهدایلوحتقدیرهای‬ ‫اول امســال در سـ‬ ‫اجرای طرح‬ ‫تــن گاز مایــع در‬ ‫برقرســانی به‬ ‫برقرســانی به این‬ ‫جمعیت طی ‪ ۶‬ماه‬ ‫انگوتبا‬ ‫هــزار و ‪۴۶۳‬‬ ‫اردبیلتقدیر نمودند‪.‬‬ ‫جوان‪ ،‬عزت اله ضربی‬ ‫خودروهــای عمومــی‬ ‫حجت مدنی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬برای‬ ‫نیرویبرقاستان‬ ‫تامین و توزیعشده‬ ‫باشگاه خبرنگاران‬ ‫عنوان کرد و‬ ‫کــردن‬ ‫کیلوولت و ‪ ۷۵۰‬متر‬ ‫شرکتتوزیع‬ ‫تالش حسین قدیمی‬ ‫این اســتان‬ ‫داد‪ .‬به گزارش‬ ‫لوازم ضروری در بین‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه‬ ‫کیلومتر خط ‪۲۰‬‬ ‫ظرفیتدادهشده‬ ‫لوحهای تقدیر از‬ ‫مشابه سال قبل ‪۱۳‬‬ ‫بستههای حمایتی و‬ ‫تاکنون دو‬ ‫قشــالقات‪۵ ،‬‬ ‫کیلوولتامپر افزایش‬ ‫‪ ۲‬دستگاه پست‬ ‫انها در این‬ ‫توسعه زیرساخت‬ ‫در قیاس با مدت‬ ‫گفت‪ :‬اهدای‬ ‫کفش و لوازمالتحریر‬ ‫ســطح منطقــه‬ ‫ضعیف احداثشده و‬ ‫ترانس‪۱۰۰‬‬ ‫نیروی برق اســتان‬ ‫همکاران وی در امر‬ ‫باره است که‬ ‫خــودرو در‬ ‫مدیر منطقه هدف‬ ‫نیازمند‪ ،‬اهداء کیف‪،‬‬ ‫شبکه فشار‬ ‫ـت پوشــش روســتاهای به مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫شده است‪ .‬حسین‬ ‫حجت مدنی دراین‬ ‫و مجموعه‬ ‫بهمناطقبیبرق‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫خانوادههای‬ ‫وی خانوارهــای تحـ‬ ‫بیماراننیازمند‪،‬‬ ‫کرد و اســت‪.‬‬ ‫کیلومتر شبکه مسی‬ ‫دوگانهســوز شد‪ .‬ســید‬ ‫انگوتونیرورسانی‬ ‫نیازمند‪،‬حمایتاز‬ ‫ــتگاه درصد‬ ‫هوایی ‪ ۲۵‬کیلوولت امپر نصب روســتاهای زیوه اســت‪.‬‬ ‫رفاه شــهروندان در‬ ‫ـوار عنــوان‬ ‫خصوص تبدیل‪۱۲۰‬‬ ‫برقشهرستان‬ ‫ـه هزار و ‪ ۴۲۶‬دس‬ ‫بیندانشاموزان‬ ‫ـن طرح را تامین‬ ‫مناطقکمبرخوردار‬ ‫به رفع افت ولتاژ‬ ‫ـوه و اقامحمدبیگلــو را‪ ۱۷۰‬خانـ اقامحمدبیگلو اردبیل در‬ ‫تاکنون مالکان سـ‬ ‫در‬ ‫گرمــی و انگوت‬ ‫از اجــرای ایـ‬ ‫قدیمی در ادامه‬ ‫هایبهداشتیدر‬ ‫شــهروندی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫تومان اشــاره زیـ‬ ‫خودنگهدار در شهرســتان‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫‪ GCR.NIOPD‬بــرای‬ ‫قدردانیکردند‪.‬‬ ‫روستاهایزیوهو‬ ‫تهیهو توزیعبسته‬ ‫اعتبار ‪ 1/5‬میلیارد‬ ‫پزشکی شامل کپسول‬ ‫ـتای رعایت حقوق‬ ‫در ســامانه ‪C.IR‬‬ ‫نیز به کابل‬ ‫گفت‪:‬در هرکداماز‬ ‫برگزاری مناقصه است‬ ‫اقامحمدبیگلــو با‬ ‫ثبتنام راسـ‬ ‫استفاده غیرمجاز از گاز‬ ‫امانات تجهیزات‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلوولــت امپر‬ ‫خــودرو‬ ‫این روســتاها نیز‬ ‫این اقدام در حال‬ ‫و‬ ‫در سطح منطقه‬ ‫و تجهیز بانک‬ ‫ـتگاه پســت هوایــی‬ ‫خارج از شبکه و‬ ‫کمکهــای خیرین به‬ ‫ـرای رفع افت ولتاژ‬ ‫امپر اظهار کرد‪:‬‬ ‫تبدیل به دوگانهسوز‬ ‫خودرو عرضه‬ ‫یــک یک دسـ‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بـ‬ ‫فراوردههاینفتیبا‬ ‫ویلچر و ‪ ...‬بخشــی از‬ ‫ترانس ‪ ۵۰‬کیلوولت‬ ‫ـت احداثشــده و‬ ‫و ‪۶۶۶‬‬ ‫ساماندهیتوزیع‬ ‫ـده و یک دستگاه‬ ‫کاروان ســالمت‬ ‫اکســیژن‪،‬‬ ‫خــط ‪ ۲۰‬کیلوولـ‬ ‫کردهاند که از این تعداد دو هزار خــودروی مایعو نیز‬ ‫او افزود‪ :‬اعزام ‪۶‬‬ ‫تبدیلشده نصبشـ‬ ‫سرپرست خانوار در همه‬ ‫‪ ۷۰۰‬متــر‬ ‫جمعیت اســت‪.‬‬ ‫و ‪ ۷۶۰‬دســتگاه‬ ‫کابل خودنگهدار‬ ‫محرومیتزدایی‬ ‫استفاده از کارتبانکی‬ ‫این‬ ‫دوگانهســوز شــدند‬ ‫کیلومتر سیم مسی به‬ ‫پروژه‬ ‫کرد‪.‬مدنیتاکید‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫ـرای‬ ‫به‬ ‫مناطق محروم و اجـ‬ ‫ـتند‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫زیرپوششاعالم‬ ‫مندی ‪ ۹‬هــزار و ‪۳۲۷‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صف تبدیل هسـ‬ ‫به‬ ‫شهرستانهای‬ ‫گاز مایع از طریق‬ ‫برخوردار بــا بهره‬ ‫دیگــر در‬ ‫خودروهــای مســافربر‬ ‫این طرح‪ ،‬توزیع‬ ‫در مناطــق کــم‬ ‫یــی‪ ،‬حمایتــی و‬ ‫دوگانهســوز کــردن‬ ‫کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫ـات درمانــی‪ ،‬دارو‬ ‫تجارت اسان به ادرس‬ ‫ـرمایهگذار در مرکز‬ ‫اغــاز‬ ‫ماشینهایمسافربر‬ ‫ـر و ارائــه خدمـ‬ ‫بانکی که در سایت‬ ‫باالی متقاضیان سـ‬ ‫مندی ‪ ۵‬هزار و ‪۲۹۲‬‬ ‫افزود‪:‬اولویتبرای‬ ‫نفـ‬ ‫ســامی کارت‬ ‫جوابگوی حجم‬ ‫ثبتنامشده است‪،‬‬ ‫معیشــتی با بهره‬ ‫اینترنتی‬ ‫مــه داد‪ :‬در کنار‬ ‫ـوده که فهرســت ا‬ ‫این شــرکت‬ ‫توزیع ســبدهای‬ ‫را نــدارد‪ .‬وی ادا‬ ‫‪newtejaratasan‬‬ ‫و حمایتــی بوده‬ ‫شــخصی پرمصــرف بـ‬ ‫وزارت ‪.niopdc.ir‬‬ ‫ـتانهای اســتان‬ ‫ـای ســالمتمحور‬ ‫ـرادی کــه تاکنــون در‬ ‫اعتبارات مناسب برای‬ ‫برخــی از شهرسـ‬ ‫وزارت کشــور بــه‬ ‫ـر جــزو برنامههـ‬ ‫خواهــد شــد و افـ‬ ‫احمر اســتان اردبیل‬ ‫بایستی به تامین‬ ‫و‬ ‫نفـ‬ ‫خودروها از ســوی‬ ‫بودن اجرایــی‬ ‫جمعیــت هالل‬ ‫شهرکهای صنعتی‬ ‫میتوانند بدون‬ ‫علت حمایت از‬ ‫ایــن‬ ‫پیامک واجد شــرایط‬ ‫ســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫نام نکردهاند‪،‬‬ ‫اردبیل با اشاره به‬ ‫توسعه‬ ‫توجه شــود زیرا به‬ ‫طرح نــذر اب ‪ ۴‬در‬ ‫ا‬ ‫های صنعتی اســتان‬ ‫نفت اعالمشــده و‬ ‫ـاختها در ان نیز‬ ‫ــزار و ‪ ۱۹۰‬نفر در‬ ‫خودرو ارســال این سامانه ثبت غیرحضوری‪ ،‬با مراجعه به‬ ‫واگذارشــده بســیار‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک‬ ‫اینکه ‪ ۷‬ه‬ ‫تامین زیرسـ‬ ‫صنعتی اردبیل گفت‪:‬‬ ‫طرح به صاحبان‬ ‫بهرهبرداری زمین‬ ‫کرمان از خدمات‬ ‫ــطه و بهصورت‬ ‫اســتفاده از این‬ ‫گذاران در شــهرکهای‬ ‫بــا بیــان خشکسالی فهرج استان‬ ‫گذاران‪ ،‬قیمــت حــق‬ ‫احتمال دارد در واس‬ ‫سامانه ثبتنام کنند‬ ‫قرار داده میشود‬ ‫شرکت شهرکهای‬ ‫حضور ســرمایه‬ ‫ســرمایه‬ ‫تجارت اسان در این‬ ‫مناطق دچار‬ ‫اختیار متقاضیان‬ ‫وی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫فرهنگی رایگان‬ ‫افزایش‬ ‫مواجهیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫قیمت تمامشده در‬ ‫مسافربرهای سایت‬ ‫حمایتی‪ ،‬اموزشــی و‬ ‫خواهد شــد‪.‬‬ ‫خود را با نرخ مصوب‬ ‫زیرساختها در‬ ‫زمین قابلواگذاری‬ ‫پائین تر از‬ ‫درمانی‪ ،‬دارویی‪،‬‬ ‫ـال جــاری بیش از‬ ‫جوابگوی تامین‬ ‫گاز مایع موردنیاز‬ ‫فرصت برای سایر‬ ‫داد‪ :‬فعالیتهای‬ ‫با کمبود‬ ‫ــشماهه اول سـ‬ ‫داخلی این شرکت نیز‬ ‫فراهم و سیلندر‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬این‬ ‫مند شــدند‪ ،‬ادامه‬ ‫خوان و با دریافت‬ ‫شهرکهای صنعتی‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬در ش‬ ‫اولویتپرمصرفبودن‬ ‫این جمعیت بهره‬ ‫و اعتبارات‬ ‫ـد که این نشــان‬ ‫صمت از طریق کارت‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫مندی‪ ۵۱‬هزار و‪۴۲۰‬‬ ‫صنعتــی اســتان‬ ‫گذاران واگذار شـ‬ ‫شخصیبر اساس‬ ‫گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنعتی را ندارد‪.‬‬ ‫اموزشی و بهره‬ ‫مدیر منطقهگفت‪:‬‬ ‫شهرکهای صنعتی‬ ‫صنعتی به ســرمایه‬ ‫با اعالم این خبر‬ ‫شهرکهای‬ ‫صنعتی اســتان دارد‪.‬‬ ‫سوختخریداریکنند‪.‬‬ ‫سرمایهگذاری در‬ ‫‪ ۴۳‬هکتار زمین‬ ‫حمایتی‪ ،‬فرهنگی و معاونتداوطلباناست‪.‬‬ ‫سید حجت مدنی‬ ‫گذاری در شــهرکهای‬ ‫به‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬تن رسید‬ ‫کارتبانکی میسر‬ ‫میل‬ ‫جهت‬ ‫افزایش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫جدیدی دانست که‬ ‫استان اردبیل‬ ‫فعالیت‬ ‫میل به ســرمایه‬ ‫نخست امسال بیش از‬ ‫سوخت فقط از طریق‬ ‫ــم از واگذاریها‬ ‫از افزایش‬ ‫ها و مشوقهای‬ ‫گفــت‪ :‬این حج‬ ‫در ششماهه‬ ‫صورت خرید‬ ‫نفر از دیگر حرومیت از چهره‬ ‫تولید انجامشــده‬ ‫راستای حمایت‬ ‫ضمن اعــالم این خبر‬ ‫ـشگانه اســتان به‬ ‫به مدت مشــابه‬ ‫پایدار و حمایت از‬ ‫را در‬ ‫محمــد اهلــی‬ ‫مایع در نواحی شـ‬ ‫ســت که نســبت‬ ‫فقر و م‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اشــتغال‬ ‫مدنی است‪.‬‬ ‫را واگذاری زمین‬ ‫قرارداد صنعتی بوده ا‬ ‫گاز‬ ‫است‪ .‬سید حجت‬ ‫ایجاد رونق‬ ‫ـم‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫اعطایی به متقاضیان‬ ‫رداشته میشود‬ ‫در قالب ‪۵۹‬‬ ‫الکترونیک توزیعشده‬ ‫برخــوردار بودهایـ‬ ‫ازجمله مشــوقات‬ ‫حــق بهرهبرداری‬ ‫افزایش چشــمگیری‬ ‫استان ب‬ ‫اســت‪ .‬وی‬ ‫زمین صنعتی در‬ ‫ـف ‪ ۵۰‬درصدی در‬ ‫ســال قبل از‬ ‫از بابت واگذاری‬ ‫و اقســاط‪ ،‬تخفیـ‬ ‫واحدهایتولیدی‬ ‫اردبیل‪،‬گفت‪:‬باتوجه‬ ‫های صنعتی استان‬ ‫توسعه بهصــورت نقد‬ ‫برخی از شــهرکها و‬ ‫بستههایحمایتیبه‬ ‫نمایندگاناستان‬ ‫البته در شهرک‬ ‫ضروری حال حاضر‬ ‫داریم چونکــه در‬ ‫رئیسمجمع‬ ‫مناطقمحرومو ارائه‬ ‫ـتری مناســب برای‬ ‫محرومیــت از چهره‬ ‫موارد بسیار مهم و‬ ‫ـیار شــدیدی قــرار‬ ‫ـیده اســت و یا در‬ ‫گذاران بیشتر زمیندر‬ ‫این اقدامات‪ ،‬بسـ‬ ‫ـی‪ ،‬به دنبال رفع‬ ‫در مرکز استان را از‬ ‫مضیقه بسـ‬ ‫واگذاری یا به اتمام رسـ‬ ‫به اینکه سرمایه‬ ‫امیدواری کرد تا‬ ‫ـه وضعیت کنونـ‬ ‫زمین‬ ‫مدیران امکانپذیر‬ ‫و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫زمین برشــمرد و ابراز‬ ‫بـ‬ ‫صنعتی‪ ،‬زمین قابل‬ ‫تالش شبانهروزی‬ ‫گذاراندر استانباشد‪.‬‬ ‫راه برونرفت از این مشکل‪ ،‬صنعت استان برشمرد‬ ‫کیلومتــر اعــالم‬ ‫هستند و در حال حاضر‬ ‫نواحی‬ ‫استان هستیم که با‬ ‫هرچهبیشتر سرمایه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تنها‬ ‫بهعملامدهشاهد‬ ‫را بیــش از ‪۱۱‬‬ ‫در مراکز استانها‬ ‫سطح استان است که‬ ‫اتمام است‪ .‬اهلی‬ ‫استاننداریم‪ ،‬جذب‬ ‫هستیمباپیگیریهای‬ ‫به سرمایهگذاری‬ ‫ـت‪ :‬شــرکتهای‬ ‫شرف‬ ‫گذارانباشددر مرکز‬ ‫صنعتی جدید در‬ ‫بودهودرصدد‬ ‫مایل‬ ‫گزارش ایکنا سید غنی‬ ‫کــرد و گفـ‬ ‫راه و شهرســازی‬ ‫توسعه شهرکهای‬ ‫واگذاریبهسرمایه‬ ‫مختلف اســت‪.‬‬ ‫ـیم‪ .‬به‬ ‫مدیــرکل‬ ‫حوزه زیرسازی‬ ‫موضــوع از طرق‬ ‫صنعتی کهقابل‬ ‫ایجاد و‬ ‫پیمانکاری در‬ ‫توســعه اســتان اردبیل باشـ نمایندگاناستانبااستاندار‬ ‫ـور جد پیگیر این‬ ‫ـل گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫اردبیل‪ ،‬مشکل تامین‬ ‫ــن شــرکت بهطـ‬ ‫خانقاهدرجلسهمجمع‬ ‫اســتان اردبیـ‬ ‫را در این مسیر‬ ‫های صنعتی اســتان‬ ‫ای‬ ‫کنونی‪ ،‬به دنبال‬ ‫و اســفالتکار‬ ‫نظری‬ ‫هــم راهســازی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک‬ ‫توجه به وضعیت‬ ‫پروژههــای م‬ ‫بهپیــش میبرنــد‬ ‫اردبیل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫تالششبانهروزی‬ ‫بــا ســرعت‬ ‫ــی و شــریانی‬ ‫چهرهاستانهستیمکه‬ ‫محــور ارتباط‬ ‫‪ ۱۱‬کیلومتــر ایــن‬ ‫رفعمحرومیتاز‬ ‫خـــبر‬ ‫هستیمباپیگیریهای‬ ‫و امیدواریــم‬ ‫محبوب حیدری‬ ‫حــرا تــا رضــی و‬ ‫پذیر بودهو درصدد‬ ‫ســهراهی ص‬ ‫مــه اول ســال‬ ‫مدیرانامکان‬ ‫مســیر در نی‬ ‫اردبیل باشیم‪ .‬وی با‬ ‫گرمی و بیلهســوار‬ ‫شرایط شورابیل‬ ‫ـاهد توسعه اســتان‬ ‫اتصــال بــه‬ ‫ـفالت مطلوب و‬ ‫متناسب با اقلیم و‬ ‫بهعملامده شـ‬ ‫توجه به دالیل عدم‬ ‫ـکل کامل و با اسـ‬ ‫ســرعت مناســب‬ ‫همچنین طرحهای‬ ‫توسعه این منطقه‬ ‫اینده به شـ‬ ‫زدودن چهره فقر و‬ ‫اســت که با‬ ‫برود‪ .‬مدیرکل راه و‬ ‫درختکاری و‬ ‫ـزارش دیدشــهر‪،‬‬ ‫است‪ ،‬بهتر است به‬ ‫اشاره به اینکه‬ ‫اساسیاست‪،‬بیان‬ ‫به زیر بار ترافیک‬ ‫ـام اســت‪ .‬بــه گـ‬ ‫فضای گردشگری‬ ‫استان به سمتی‬ ‫استاناردبیلاولویت‬ ‫ـالش مناسب‬ ‫در حــال انجـ‬ ‫قرارداد پیمانکار‬ ‫که بیشتر‬ ‫مسئوالن دلسوز‬ ‫توسعهیافتگیدر‬ ‫ـت‪ :‬مــا قــدردان تـ‬ ‫کنونی بسیار ضروری‬ ‫استان اردبیل مبلغ‬ ‫منطبق بر دیدگاههای‬ ‫ـوب حیــدری گفـ‬ ‫شــکل مناســب‬ ‫مقطع‬ ‫ـتیم شهرسازی‬ ‫ـارد تومان اعالم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫کنیم‬ ‫شورای‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫مح‬ ‫کمک‬ ‫در این مجموعه‬ ‫کرد‪ :‬تالش جدی‬ ‫در جلسه رسمی‬ ‫شهرســازی هسـ‬ ‫این زمینه در دستور‬ ‫ســازی را ‪ ۲۰‬میلیـ‬ ‫خدماترســانی‬ ‫شورای شهر اردبیل‬ ‫ـکاران حــوزه راه و‬ ‫کمک شود‪ .‬صفری‬ ‫عملیــات زیر‬ ‫جهاد شبانهروزی در‬ ‫حرکت کنیم تا‬ ‫و در نظر گرفتن‬ ‫سالمت صفری عضو‬ ‫مجموعه شورابیل‬ ‫پیمانـ‬ ‫اعتبارات با ســرعت‬ ‫گردشگران و مسافران‬ ‫بوده و تالش و‬ ‫استان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫ـزود‪ :‬البته با تعدیل‬ ‫گذاریهایی که در‬ ‫رغم تخصیــص کم‬ ‫افتاده و به ماندگاری‬ ‫یاداور شد و اضافه‬ ‫مجمع نمایندگان‬ ‫حیدری کــرد و افـ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سرمایه‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫در طرح جامع نیز‬ ‫کــه به‬ ‫اتفاق‬ ‫جامع شورابیل را‬ ‫کار اســت‪ .‬رئیس‬ ‫میکنند‪ .‬محبوب‬ ‫جانبه‪ ،‬متــوازن و‬ ‫شهر اردبیل‬ ‫شاخصها این رقم به‬ ‫طرح جامع بوده و‬ ‫بازنگری در طرحهای‬ ‫در توســعه همه‬ ‫ابعاد توســعهای‬ ‫پروژههــا را اجرایــی‬ ‫با اعالم سایر‬ ‫شود باید منطبق بر‬ ‫ـح کرد‪ :‬پیمانکار‬ ‫شرایط منطقهای و‬ ‫ـط و مشــی اصلــی‬ ‫ضرورت‬ ‫طرح جامع تمام‬ ‫و توجه استاندار‬ ‫شهرسازی استان اردبیل‬ ‫ـید‪ .‬حیدری تصریـ‬ ‫انجام می‬ ‫منطبق بر‬ ‫خـ‬ ‫در بازنگری این‬ ‫استان مورد تاکید‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تومانی‬ ‫خواهد رسـ‬ ‫کرد‪ :‬بهتر اســت‬ ‫مدیرکل راه و‬ ‫تومان از اداره کل‬ ‫است بازنگری به معنای واقعی دیوارکشی و ساختوساز‬ ‫عادالنه همه مناطق‬ ‫پروژههای مهم‬ ‫وی به مســاعدت‬ ‫منظور تحولخواهی‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ضروری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هرگونه‬ ‫و ادامه داد‪ :‬این‬ ‫قرارگرفتهکهبههمین‬ ‫راهی زیرسازی‬ ‫این مطلب‬ ‫مصمم است تا‬ ‫مجموعه گردشگری‬ ‫شــورابیل‬ ‫مطبوعات اشــاره کرد‬ ‫وی‬ ‫ارتباطی و شــریانی سه‬ ‫جدیداردبیل‬ ‫سیزدهماستتاهر چه‬ ‫شهرسازی طلب دارد اما‬ ‫محلی انجام شود‪ .‬طبیعی شورابیل به این‬ ‫ـورای شهر به خانه‬ ‫انجامشده بود که‬ ‫راهســازی‪ ،‬محور‬ ‫انتظار مااز دولت‬ ‫بیلهســوار راه و‬ ‫مسیر ارتباطی مهم‬ ‫اعضای شـ‬ ‫ــوی ان را بگیرد‪.‬‬ ‫در حریم دریاچه‬ ‫شورا و شهرداری‬ ‫و مردمیبودن‬ ‫یابد‪.‬نظریخانقاه‬ ‫اتصال به گرمی و‬ ‫زیرسازی را در این‬ ‫باید شــهرداری جل‬ ‫نابجا‬ ‫ماههای گذشته از‬ ‫دفاع خوب روابط‬ ‫معیشتیمردمبهبود‬ ‫صحــرا تا رضــی و‬ ‫انجام عملیات‬ ‫ـه وارد میکنــد و‬ ‫درخواست در‬ ‫گذاری در شورابیل‬ ‫طرح این موضوع با‬ ‫سریعتروضعیت‬ ‫و توریســتی لطمـ‬ ‫مناســب در حــال‬ ‫و بهبود وضعیت‬ ‫دو پروژه سرمایه‬ ‫سرانجام برساند‪.‬‬ ‫به دالیل مختلف‬ ‫از بررسی اعضای‬ ‫ـت کــه با ســرعت‬ ‫ـعه پایدار اســتانها‬ ‫شهر اردبیل به طرح‬ ‫صحرا تا رضی به‬ ‫پروژه مشــارکتی‬ ‫متاسفانه‬ ‫روبهرو نشد تا بعد‬ ‫اسـ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬توسـ‬ ‫عضو شورای‬ ‫اســت که در این‬ ‫ملــل و احــداث‬ ‫طول مسیر سهراهی‬ ‫دستاندرکاران امر‬ ‫اولویتهای اساســی‬ ‫حمایت از رسانهها و‬ ‫شــگری و اقامتی‬ ‫است‪ .‬وی‬ ‫عمومی و‬ ‫است در اجرای‬ ‫یــر مجتمــع گرد‬ ‫اقتصادی یکی از‬ ‫رسیدند تا باهدف‬ ‫توسعه استان به‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بهتر‬ ‫نظ‬ ‫ـهر به این نتیجه‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫ارتقای شاخصهای‬ ‫در شورابیل اشاره‬ ‫شرایط کنونی شــورای شـ‬ ‫تری برای طرحهای‬ ‫میلیون تومان کمک به‬ ‫زمینه نیاز است تا‬ ‫تنیس بینالمللی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیگیر‬ ‫شــرایط مناســب‬ ‫ناچیز بوده بیشتر از‬ ‫پرتالش واقعی‪۳۰‬‬ ‫گذاری شــود‪ .‬وی‬ ‫تجدیدنظر شــود تا‬ ‫شــتر به خبرنگاران‬ ‫طرحشده بسیار‬ ‫جلوی عملیاتی‬ ‫هدف‬ ‫شــکل مطلوب‬ ‫توجه‬ ‫این پروژهها‬ ‫شــورابیل ایجادشده و‬ ‫که در پروژههای‬ ‫ها با توانمندی بی‬ ‫دغدغههای مردم هستیم که قطعاً‬ ‫امکان اجرای طرح‬ ‫گذاری و مشــارکتی در‬ ‫کرد‪ :‬با انجامشود‪.‬‬ ‫شود‪ .‬صفری افزود‪:‬‬ ‫مشــکالت و‬ ‫نظر گرفته شــود تا‬ ‫توجه جدی به امر‬ ‫خود خاطرنشان‬ ‫ســرمایه‬ ‫محیط شورابیل گرفته‬ ‫شورابیل در‬ ‫گذاریهای کالن و‬ ‫دیگری از سخنان‬ ‫های نامناسب با‬ ‫به مســیر ســرمایه‬ ‫اید‪ .‬وی در بخش‬ ‫گذاری جدید فضای‬ ‫که امیدواریم که‬ ‫شدن طرح‬ ‫وجود‬ ‫سرمایه‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـی‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اولویتهای اسا‬ ‫در تصویب طرح‬ ‫سهم شهرداری را نیز‬ ‫های الزم را در این‬ ‫تولید جزو‬ ‫بهتر است‬ ‫موردتوجه قرار گیرد و‬ ‫اســتان همکاری‬ ‫دسترسی به معابر اصلی‬ ‫دستگاههای اجرایی‬ ‫و‬ ‫زمینهداشتهباشند‪.‬‬ ‫گوتبرقدار شدند‬ ‫شالقشهرستانان‬ ‫‪3‬ق‬ ‫م‬ ‫ودروی عمومی‬ ‫‪ ۲۷‬هزار خ‬ ‫دوگانهسوز شد‬ ‫در اردبیل‬ ‫عکس ‪ :‬فارس‬ ‫شکل کمبودزمیندر‬ ‫شهرکصنعتیاردبیل‬ ‫راهی صحرا تا رضی‬ ‫پروژه سه‬ ‫اجرای سرعت مناسب‬ ‫با‬ ‫گــزارش‬ ‫درجستجوی‬ ‫سخنگو‬ ‫نابود کردهاست‬ ‫غیرمجاز شورابیلرا‬ ‫ساختوسازهای‬ ‫مشکلکمبودزمین‬ ‫در شهرکصنعتیاردبیل‬ ‫اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای جمعیت هالل احمر‬ ‫صالحی‬ ‫جناب اقای دکتر سید میعادنوبت دوم‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫جمعیت هالل احمر‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫جمعیت هالل احمر استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش چهاردستگاه خودرو و‬ ‫ـدوارم‬ ‫گفته‪ ،‬ام‬ ‫جنابعالــی‬ ‫دولتشایسـ‬ ‫الکترونیکیصــاب‬ ‫استان سیستان و بلوچستان ماشین االت راهسازی را از طریق سامانه تدارکات انت‬ ‫شرایطیـواگذار‬ ‫تبریکواجد‬ ‫حقوقیراو حقیقی‬ ‫ـتهبه افراد‬ ‫برگزار و‬ ‫نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد مزایده گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫باشد‪.‬و‬ ‫‪1400/07/21‬علمیمــی‬ ‫ـات ارزشــمند‬ ‫بــا تکیــه بــر ســوابق و تجربیـ‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس اینترنتی ‪ www.setdaniran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ‬ ‫اجرایــی در راه خدمــت بــه میهــن عزیزمــان پیــروز و‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ‪ 1400/07/21‬لغایت ‪1400/07/30‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬از ‪ 1400/08/01‬لغایت ساعت ‪ 12‬صبح روز پنج شنبه ‪1400/08/13‬‬ ‫زمان گشایش پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 8‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1400/08/15‬نیکفرجــام باشــید‪.‬‬ ‫امیر اکبری‬ ‫* مبلغ تضمین شرکت در مزایده ‪ 10%‬قیمت پایه کارشناسی خودرو می باشد‬ ‫* دریافت اسناد مزایده بصورت رایگان میباشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها ‪ :‬زاهدان‪ -‬میدان ازادی‪ -‬جمعیت‬ ‫هالل احمر‪ -‬طبقه دوم‪ -‬امور قراردادها‪ -‬تلفن ‪ 054-33229191‬داخلی ‪ 222‬شماره تماس مقام پاسخگو ‪09155416991‬مجید رخشانی‬ ‫وم‬ ‫رو و‬ ‫ذار‬ ‫کات‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یت‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫لودر مدل ‪2002‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫اند‪.‬‬ ‫‪htt‬‬ ‫مبلغ کارشناسی (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده ( ریال)‬ ‫‪16/000/000/000‬‬ ‫‪1/600/000/000‬‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪1358‬مزایده فروش‬ ‫عمومی‬ ‫فراخوان‬ ‫کامیون مدل‬ ‫خودرو اسقاطی‬ ‫‪ 14‬دستگاه‬ ‫پژو مدل ‪1381‬‬ ‫به شماره ‪( 1400/2‬نوبت دوم)‬ ‫گفتــه‪ ،‬توفیــق‬ ‫‪1/500/000/000‬شایســته جنابعالــی را تبر یــک‬ ‫انتصــاب‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫ـربلندی کشــور از‬ ‫‪320/000/000‬ــان را در راه عــزت و سـ‬ ‫روزافزونت‬ ‫‪32/000/000‬‬ ‫پـ‬ ‫ـروردگار مهربــان خواســتاریم‪15/000/000.‬‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫پژو مدل ‪1373‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی‬ ‫جمعیت هالل احمر استان سیستان و بلوچستان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫امروز‬ ‫رویداد‬ ‫‪862030‬‬ ‫روزنامهالف‪:‬‬ ‫م‬ ‫اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪/1400/09‬ز‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشــروحه زیر را از طریق مزایده به صورت نقد به فروش رساند‪.‬‬ ‫از متقاضیان دعوت می شــود برای دریافت اسناد مزایده به ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی ‪http://setadiran.ir‬‬ ‫تا روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/08/05‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شماره مزایده‬ ‫‪8‬‬ ‫جناب اقای دکتر سید میعاد صالحی‬ ‫شرح‬ ‫‪2‬‬ ‫‪/1400/09‬ز‬ ‫عنوان مزایده‬ ‫واگذاری شش قطعه‬ ‫زمین با پالکهای ثبتی‬ ‫‪ 5013‬الی ‪5018‬‬ ‫فرعی از ‪ 902‬اصلی‬ ‫با کاربری تجاری واقع‬ ‫در نجف اباد‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه کارشناسی‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت نامه شرکت‬ ‫در مزایده (ریال)‬ ‫‪902/5013‬‬ ‫‪27/74‬‬ ‫‪3/190/100/000‬‬ ‫‪159/505/000‬‬ ‫‪902/5014‬‬ ‫‪27/73‬‬ ‫‪2/717/540/000‬‬ ‫‪135/877/000‬‬ ‫‪902/5015‬‬ ‫‪27/50‬‬ ‫‪2/695/000/000‬‬ ‫‪134/750/000‬‬ ‫‪902/5016‬‬ ‫‪55/63‬‬ ‫‪5/284/850/000‬‬ ‫‪264/242/500‬‬ ‫‪902/5017‬‬ ‫‪31/04‬‬ ‫‪3/072/960/000‬‬ ‫‪153/648/000‬‬ ‫‪902/5018‬‬ ‫‪30/38‬‬ ‫‪3/007/620/000‬‬ ‫‪150/381/000‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/08/05‬‬ ‫گشایش پیشنهاد ها‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/08/16‬‬ ‫تلفن‪031-36681068 :‬‬ ‫‪07‬‬ ‫درمرحلهعملیاتیرزمایشمشترکتخصصیپدافندهواییمدافعان‬ ‫اسمان والیت‪ ۱۴۰۰‬اهداف ارتفاع متوسط با شلیک سامانه های بومی‬ ‫مرصاد‪ ۱۶‬نیروی پدافند هوایی ارتش و طبس نیروی هوافضای سپاه‬ ‫سرنگونشدند‬ ‫دوتقاطعغیرهمسطح‬ ‫اردبیلاماده‬ ‫افتتاحاست‬ ‫ماده افتتاح است‬ ‫طح اردبیل ا‬ ‫اطع غیرهمس‬ ‫دو تق‬ ‫‪04‬‬ ‫‪ ۸‬سال غفلت‬ ‫از پاالیشگاه سازی‬ ‫جبرانمی شود؟‬ ‫رزمایشمشترکتخصصیپدافند‬ ‫هوایی مدافعان اسمان والیت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نایب رئیسشورایشهر‪:‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وعده هایجدیدبرایبازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫رویدا د اردبیل‬ ‫‪02‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهاد ها‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/08/15‬‬ ‫نشانی‪ :‬اصفهان ‪ -‬خیابان سعادت اباد‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫‪862030‬‬ ‫‪1207356‬‬ ‫الف‪:‬الف‪:‬‬ ‫م م‬ ‫هفتاد روز از اغاز به کار رسمی دولت سیزدهم با ریاست سید ابراهیم‬ ‫رئیسی می گذرد و اکثر قریب به اتفاق کرسی های هیئت دولت تعیین‬ ‫تکلیف شده اند و در این میان هنوز خبری از انتصاب سخنگوی دولت‬ ‫نیست؛ عدم انتصابی که روند عملکردی اطالع رسانی دولت سیزدهم‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫را دشوار کرده است‬ ‫‪08‬‬ ‫انتشار ایین نامه‬ ‫فعالیتروانشناسان‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫یادداشت روز ‪02‬‬ ‫لزوم حمایت از ایده ها و‬ ‫نواوری ها در بورس‬ ‫احمدرضا منزه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫فراخوان عمومی مزایده‬ ‫فروشراه حل اقتصاد ایران است؟‬ ‫قراردادی‪،‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪ 14‬دستگاه خودرو اسقاطی‬ ‫به شماره ‪( 1400/2‬نوبت دوم)‬ ‫در مدیریــت بازار محصوالت کشــاورزی و‬ ‫که جهاد کشاورزی خراسان رضوی‬ ‫سازمان‬ ‫غذاییاینفقط کشاورزیقراردادینیست‬ ‫می توانددر بازار ثباتنسبیرابرقرار کند‪،‬بلکه‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ضــرورت دارد سیاس ـت های دیگر بخش های‬ ‫کشــاورزی و نیــز سیاس ـت های کالن اقتصادی‬ ‫یعنیسیاست هایتجاری‪،‬پولی‪،‬بانکیو ارزی‬ ‫بایکدیگر هماهنگو در راستایتعادل بخشی‬ ‫نسبیبهبازار محصوالت کشاورزیباشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛اقتصاد کشــاورزی رشــته ای‬ ‫است که مفاهیم علمی اقتصاد در ان کاربردی‬ ‫شده تا موضوعات اقتصادی بخش کشاورزی‬ ‫در چارچــوب نظریه و مبانی اندیش ـه ای علم‬ ‫اقتصاد نظم و قاعده پذیرد و در کنار مباحث‬ ‫دیگریمانندموضوعاتفنی‪،‬اقلیمی‪،‬سالمت ایــن ابزارهای سیاســتی در ادبیــات موضوع‪ ،‬با‬ ‫و بهداشــتی در پیوند و تعامل با یکدیگر به مفروضاتمشخصو برایدستیابیبهاهداف‬ ‫مشخصیمطرحشده اند کههر کدامجایگاهو‬ ‫توسعهپایدار بخش کشاورزی کمک کند‪.‬‬ ‫پایداری توســعه در بخش کشاورزی زمانی نقشخودراایفامی کنند‪.‬‬ ‫خرید تضمینی محصوالت کشاورزی‬ ‫اتفاق می افتد که همه بازیگران زنجیره ارزش از‬ ‫خرید تضمینی‪ ،‬یک نوع سیاست حمایتی‬ ‫تامین کننده نهاده تا تولیدکننده‪ ،‬فراوری کننده‪،‬‬ ‫عمده فروش‪،‬خرده فروشتاجر و مصرف کننده دولــت اســت که طبــق قانون تضمیــن خرید‬ ‫تــا بازیگــران درگیر با جریان مالــی و اطالعات‪ ،‬محصــوالت اساســی کشــور بــه ایــن صــورت‬ ‫دانــش‪ ،‬ترویــج و تحقیــق همــه در تعامــل تعریــف شــده اســت‪« :‬بــه منظور حمایــت از‬ ‫سازنده با یکدیگر باشــند‪ .‬کارامدی و بهره ­وری تولیــد محصوالت اساســی کشــاورزی و ایجاد‬ ‫زمانی صورت می گیرد که در سیســتم و الگوی تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات‬ ‫زنجیره ارزش نتیجه و پیامد هر تصمیم سازی و محصوالت کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان‪،‬‬ ‫سیاستگذاری بر همه بازیگران سنجیده شده و دولتموظفاستهر سالخریدمحصوالت‬ ‫اساســی کشــاورزی را تضمیــن کــرده و حداقل‬ ‫هدف‪،‬حداکثرسازیمنافعباشد‪.‬‬ ‫تعامــل بازیگــران با یکدیگــر یعنی همان قیمــت خریــد تضمینــی را اعالم و نســبت به‬ ‫حکمرانی خوب زمانی شــکل می گیرد که این خریــد ا نهــا از طریــق واحدهــای ذی ربــط‬ ‫حلق ههــا و بازیگــران بــرای هــدف یــا اهداف اقدام کند‪».‬پیش از فصل کشت‪ ،‬قیمت خرید‬ ‫مشــخص بــا گفتمــان ســازنده‪ ،‬تعهــداور و تضمینیتوسطدولتاعالممی شودتا کشاورز‬ ‫مسئولیت پذیر نقش ـ ه راه مشخص و مشترک بتواند برنامه تولید خود را تدوین و اجرا کند‪.‬‬ ‫داشته باشند وگرنه بدون این نظم و اندیشه قیمت خرید تضمینی همــواره مــورد اعتراض‬ ‫یتــوان بــا بــه کار کشاورزان بوده با این استدالل که هزینه تولید‬ ‫گروهــی اخالق مدارانــه‪ ،‬نم ‬ ‫گرفتن یک ابزار سیاســتی ان هم بدون توجه را پوشش نداده و انگیزه برای پایداری تولید را‬ ‫داشتنبهپیامدهایشبر بازیگرانزنجیرهارزش کاهــش می دهــد و از طرف دیگر‪ ،‬هزینه های‬ ‫انتظار معجزه داشت‪.‬با این حال گاهی اوقات تبعی خرید محصوالت نیز فشار بودجه ای به‬ ‫اینتصور وجوددارد کهاقتصاد کشاورزی‪ ،‬کمد دولت وارد می کند که نشان از ناکارامدی شیوه‬ ‫اقای ووپی است‪ ،‬می توانیم در ان را باز کنیم و خریددولتیمحصوالتتضمینیدارد‪.‬‬ ‫توافقی به زیان کشاورزان‬ ‫کوهی از سیاست ها و ابزارهای سیاستی بخش‬ ‫خرید توافقی در کنار خرید تضمینی‪ ،‬برای‬ ‫کشــاورزی اماده به بیرون پرتاب می شود و ما‬ ‫یک مورد را که در دسترس تر است‪ ،‬بیشتر از ان سایر محصوالت و برای حمایت از کشاورزان و‬ ‫خوشمان می اید و می توانیم با انتخاب ان سر جلوگیریاز ضرر وزیانواردهبهکشاورزانوبهتبع‬ ‫زبان ها بیفتیم بدون مطالع ه و تحقیق درباره ایجادتعادلدر بازار انجاممی شود‪.‬در کشور ما‪،‬‬ ‫اثرسنجییاتحلیلیدربارهکارامدیانبرگزینیم‪ .‬هیات وزیران به شورای قیمت گذاری اجازه می ­‬ ‫برخــی از ایــن ابزارهــای سیاســتی‪ ،‬خریــد دهداز محلتسهیالتبانکیبرایخریدتوافقی‬ ‫تضمینــی‪ ،‬خرید توافقــی و قراردادی هســتد‪ .‬و حمایتی محصوالت کشــاورزی در سال زراعی‬ ‫مشخص‪ ،‬تصمیم گیری کند؛ یعنی در زمانی که‬ ‫محصولرویدستکشاورز می ماندوقیمت ها‬ ‫در بازار بهپایین ترینمیزانخود می رسد‪،‬خرید‬ ‫توافقیانجاممی شود‪.‬درخریدتوافقی‪،‬محصول‬ ‫تولیدشدهو پساز تولید‪،‬توافقبر قیمتخرید‬ ‫معموالکمترازهزینهتولیدوبه‬ ‫صورتمی گیردکه‬ ‫ً‬ ‫ضرر کشاورز است‪.‬‬ ‫تولید کشاورزی در قالب قراردادها‬ ‫در این میان کشاورزی قراردادی یک روش‬ ‫سیستمی مبتنی بر عوامل متعددی است که‬ ‫منجــر به قرارداد بر اســاس اصول مشــخص و‬ ‫غالبا یک شــخصیت‬ ‫نظام مند بین کشــاورز و ً‬ ‫حقوقی متخصص موضوع می شــود‪.‬در نظام‬ ‫حقوقــی ایــران‪ ،‬بــا توجــه به عقــود متعددی‬ ‫در قانــون وجود دارد‪ ،‬مانعی برای کشــاورزی‬ ‫قراردادی دیده نمی شود‪ .‬در این راستا می توان‬ ‫بــه ماده ‪ ۱۰‬قانــون مدنی و عقود معین نظیر‬ ‫مزارعه و شرکت و نیز ماده‪ ۲۲۰‬قانون تجارت‬ ‫اشــاره کــرد کــه براســاس ان از نظــر حقوقــی_‬ ‫ماهــوی‪ ،‬مانعــی بــرای ایجــاد یــک ســاختار‬ ‫مشــارکتی بر مبنــای کشــاورزی قــراردادی بین‬ ‫اشخاص حقیقی وجود ندارد‪.‬مزیت کشاورزی‬ ‫قــراردادی در ان اســت کــه شــخصیت های‬ ‫حقوقــی متخصــص کــه دانش محــور‪ ،‬دارای‬ ‫سیســتم اطالعات شفاف‪ ،‬مدیریت اقتصادی‬ ‫و مالــی و بــازار روزامد و نیز دارای ســازکارهای‬ ‫نظارتــی هســتند‪ ،‬بــه اقتصــاد کشــاورزی ورود‬ ‫می کننــد‪ .‬فعالیــت این شــخصیت ها محدود‬ ‫بــه تجــارت نیســت و تعامل ســازنده ای بین‬ ‫دو طــرف قــرارداد بــرای موضوعــات مختلف‬ ‫از قبیل توســعه دانش و فناوری‪ ،‬تامین مالی‪،‬‬ ‫امــوزش و همچنین تحقیق و توســعه فراهم‬ ‫می شــود و می تواند توســعه پایدار کشــاورزی‬ ‫را به همــراه داشــته باشد‪.‬کشــاورزی قــراردادی‬ ‫ممکن اســت دارای مدل های متعدد و شامل‬ ‫بازیگرانمختلفباشد‪.‬یکقراردادرسمیبین‬ ‫مزرعه و یک موسسه یا شرکت فعال در حوزه‬ ‫کشاورزی‪،‬وجهمشترکمیانغالباینمدل ها‬ ‫اســت و در نتیجه‪ ،‬یک نقطه مشــترک و وجه‬ ‫تمایز باقراردادهایافرادحقیقیایجادمی کند‪.‬‬ ‫اگــر قراردادهای کشــاورزی براســاس اصول‬ ‫ان تدویــن شــوند‪ ،‬نوعی توانمندســازی را برای‬ ‫کشاورز به همراه خواهند داشت‪ .‬در این میان‬ ‫برایطراحیو پیاده سازییکمدلاز کشاورزی‬ ‫قــراردادی کــه متناســب با نیازهــای محیطی و‬ ‫منطقه ایباشد‪،‬نیازمنداطالعاتدقیقوشفاف‬ ‫و قابل تحلیل‪ ،‬مدیریت دانش حقوقی مرتبط‬ ‫بــا ان‪ ،‬ایجــاد دفتر حقوقی تخصصی قــرارداد‬ ‫کشــاورزی در حــوزه قــوه قضائیــه‪ ،‬کانو نهــای‬ ‫مشاورهحقوقیتاسطحمزرعه‪،‬اموزشوترویج‬ ‫ان در میــان بازیگــران زنجیــره ارزش‪ ،‬هدایــت‬ ‫و راهبــری دولــت و حاکمیــت با سیاس ـت های‬ ‫مناسبوحمایت هایهوشمنداستکهباعث‬ ‫شکل گیری فضای همکاری و همیاری بر مبنای‬ ‫اعتمادمتقابلبیندوطرفقراردادمی شود‪.‬‬ ‫در اینمیانحضور دولتدر قالبحکمرانی‬ ‫خــوب بــه عنــوان نفر ســوم بــرای اماد هســازی‬ ‫بسترهایقانونیوحقوقی‪،‬شفاف سازی‪،‬ایجاد‬ ‫رقابــت و حذف رانت و فســاد‪ ،‬تدوین بســته‬ ‫حمایتی‪ ،‬نظام پایش نظارت‪ ،‬کنتــرل و ارزیابی‬ ‫برایشکل گیریو پایداریقراردادهای کشاورزی‬ ‫ضروریاست‪.‬‬ ‫تضمین‪ ،‬توافقی یا قرارداد؟‬ ‫از ایــن ســه نوع روش خرید محصــوالت از‬ ‫کشــاورزان کدام متناســب با وضعیت اقتصاد‬ ‫کشــاورزی ایران است؟ با توجه به تجربه های‬ ‫جهانی‪ ،‬توســعه کشــاورزی قــراردادی بهترین‬ ‫شــیوه و روش بــرای برقــراری ارتباطــات بیــن‬ ‫بازیگران زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و‬ ‫غذایی اســت‪ ،‬اما توســعه این نوع قراردادها‬ ‫نیازمنــد وجــود الزامــات بیــان شــده و وجــود‬ ‫شــرکت های تخصصــی کارامــد و توانمنــد در‬ ‫بخشکشاورزیاست‪.‬برایمحصوالتاساسی‬ ‫کــه بــه امنیــت غذایی مــردم گــره می خورند‪،‬‬ ‫قیمــت توافقی می توانــد در کنــار قرادادهای‬ ‫کشاورزی مفید باشد‪ .‬زیرا ممکن است قیمت‬ ‫از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت باشد‪ ،‬یا‬ ‫ممکناست کشاورز الگوی کشتخودراتغییر‬ ‫دهــد؛ به عنــوان مثال به جای گندم محصول‬ ‫دیگــری را بــدون توجه به مالحظات زیســت‬ ‫محیطیو امایشسرزمین کشت کند‪.‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫ارسال ‪ 400‬هزار دوز‬ ‫واکسن «اسپوتنیک وی»‬ ‫امروز به تهران‬ ‫یهــای ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫پیگیر ‬ ‫مسکو روز جارییکمحمولهواکسنروسی«اسپوتنیک‬ ‫وی» شــامل ‪ ۴۰۰‬هــزار دوز واکســن در اختیــار ســفارت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه قرار گرفت‬ ‫و پنجشنبه به تهران ارسال می شود‪ .‬این تعداد واکسن‬ ‫ارسالی شامل‪ ۲۰۰‬هزار کامپننت‪ ۱‬و ‪ ۲۰۰‬هزار کامپننت‪۲‬‬ ‫واکسناسپوتنیکویاست‪.‬‬ ‫برقراری روابط تهران و‬ ‫ریاض پایان ائتالف ضد‬ ‫ایرانی است‬ ‫یکروزنامهصهیونیستیدر گزارشیتحلیلیبااشاره‬ ‫به نشــانه های بهبود روابط ایران و عربســتان نوشــت‪:‬‬ ‫برقــراری مجدد روابط میان تهران و ریاض در حقیقت‬ ‫پایــان ائتالف عربی تحت رهبری اســرائیل علیــه ایران‬ ‫خواهد بود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬روزنامه هاارتص در گزارش‬ ‫تحلیلی خود نوشت‪ :‬اگر رایزنی ها میان مقامات ایران‬ ‫و عربســتان منجر به اشــتی و مصالحه دو کشور شود‪،‬‬ ‫باقی کشورهای عربی‪ ،‬به ویژه در حاشیه خلیج (فارس)‬ ‫ب هســرعت ایــن مســیر را دنبــال خواهنــد کــرد‪ .‬در ایــن‬ ‫صورت خاورمیانه به یک مکان بســیار متفاوت تبدیل‬ ‫خواهد شد و جایگاه اسرائیل در ان نیز متفاوت خواهد‬ ‫بود‪ .‬هاارتص افزود‪ :‬اگر رایزنی ها میان کاخ ســعودی و‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به حصول یک توافق و برقراری‬ ‫کامل روابط میان دو کشور بینجامد‪ ،‬این به معنی پایان‬ ‫فصل ائتالف علیه ایران خواهد بود‪ .‬اسرائیل به میزان‬ ‫زیــادی بــه ایــن ائتــاف که خــود را عضو غیررســمی ان‬ ‫می دانست‪ ،‬اتکا کرده بود تا جایی که وجود این وجه‬ ‫مشترک (دشمنی با ایران) میان ریاض و تل اویو‪ ،‬ان را به‬ ‫برقراری روابط میان اســرائیل با ال ســعود امیدوار کرده‬ ‫بود‪ .‬ارتباط میان پادشاهی سعودی و جمهوری اسالمی‬ ‫موانع بر سر راه کانال ارتباطی مستقیم کشورهای عربی‬ ‫بــا ایــران را رفــع خواهد کرد‪ .‬شــواهد این اتفــاق نیز در‬ ‫اظهارات جدید وزیر امور خارجه اردن قابل لمس است‬ ‫کهدر گفت وگویتلفنیباهمتایایرانیخودتاکید کرد‪:‬‬ ‫روابط خوب با ایران در راستای منافع ملی اردن است‪.‬‬ ‫روزنامه صهیونیســتی هاارتص به رویکرد دولت کنونی‬ ‫امریکا در قبال خاورمیانه و تمایل ان برای کاهش حضور‬ ‫در منطقه اشاره کرد و نوشت‪ :‬صاحب نظران سعودی‬ ‫این گونه توضیح می دهند که پادشاه عربستان دریافته‬ ‫است که دیگر نمی تواند به ایاالت متحده متکی باشد‪،‬‬ ‫بنابراینمی بایستروابطاستراتژیکخودراتغییر دهد‬ ‫و جایــگاه خــود در خاورمیانه را مجددا مشــخص کند‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬یک سری شکست ها در عرصه سیاست خارجه‬ ‫همچونتالشبرایاجبار رفیقحریرینخست وزیر لبنان‬ ‫به اســتعفا که به یک شکست مفتضحانه تبدیل شد‪،‬‬ ‫عدم توانایی نفوذ در جنگ ســوریه‪ ،‬ادامه جنگ یمن‬ ‫بدونیکنتیجهمشخصعلی رغمدستبرتر عربستان‬ ‫ازنظر قدرت نظامی‪ ،‬جدا شدن امارات متحده عربی از‬ ‫این درگیری‪ ،‬امتناع دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین‬ ‫امریکا از حمایت از ریاض در برابر ایران پس از حمله به‬ ‫تاسیساتنفتیبزرگعربستان‪،‬سعودی هامتوجهشدند‬ ‫که برای جلوگیری از بروز بحران در این کشــور و نابود‬ ‫شدن برنامه های اقتصادی ولیعهد سعودی برای اینده‬ ‫عربستان گفت وگو با ایران یک ضرورت است‪.‬‬ ‫ایران سیاست های طالبان‬ ‫را به دقت رصد می کند‬ ‫رئیــس شــورای راهبردی روابــط خارجی اصلی ترین‬ ‫وظیفــه هــر حاکمیتــی را تامیــن حقــوق مــردم ازجمله‬ ‫امنیت ا ن دانست و گفت‪ :‬این در مورد حاکمیت فعلی‬ ‫افغانستان نیز صادق است‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬سید کمال‬ ‫خرازی اظهار داشت‪ :‬رفتار طالبان پس از قبضه قدرت‬ ‫و حاکمیت می تواند با رفتار گذشــته ان متفاوت باشد‬ ‫و ایــن باید در رفتار طالبان نســبت به اقــوام‪ ،‬گروه ها و‬ ‫مذاهــب مختلف افغانی و از ســوی دیگــر در برقراری‬ ‫حسن همجواری با کشورهای همسایه و تامین منافع‬ ‫مشــروع ان ها عینیت یابــد‪ .‬به همین جهت جمهوری‬ ‫اســامی ایران سیاس ـت ها و رفتارهای طالبــان در کابل‬ ‫و دیگــر نقاط افغانســتان را به دقــت و از نزدیک رصد‬ ‫می کند‪ .‬خرازی همچنین گفت‪ :‬منافع طالبان و منافع‬ ‫پاکستان به عنوان حامی اصلی طالبان‪ ،‬ایجاب می کند‬ ‫رفتار طالبان در دوران حاکمیت تغییر یابد تا صلح در‬ ‫داخلافغانستانو حسنهمجواریانباهمسایگانش‬ ‫تحقق یابد‪ .‬تنها در این صورت است که اوال پاکستان‬ ‫از داشتن همسایه ای باثبات همچون عمق استراتژیک‬ ‫خود‪ ،‬بهره مند خواهد شــد و ثانیا کشــورهای همسایه‬ ‫دیگــر نیز به توســعه و برقــراری ارامش در افغانســتان‬ ‫کمک خواهند کرد‪ .‬رئیس شورا در ادامه گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران قصد مداخله در امور داخلی افغانستان را‬ ‫ندارد‪ ،‬ولی طبعا منافع مشــروعی در ان کشــور دارد که‬ ‫باید تامین گردد‪ .‬این منافع در زمینه امنیت مرزهای دو‬ ‫کشور‪ ،‬جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی و نفوذ‬ ‫تروریست ها به خاک جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از انتقال مواد مخدر به ایران‪ ،‬رعایت حقوق شــیعیان‬ ‫و دیگــر اقــوام افغانی‪ ،‬حفظ و گســترش زبان فارســی‬ ‫به عنــوان بخشــی از میــراث مــردم افغانســتان‪ ،‬فراهم‬ ‫شدنزمینهبازگشتمهاجرینافغانیمقیمایران‪،‬تامین‬ ‫حقابــه ایــران‪ ،‬توســعه تجــارت و بازرگانی بین ایــران و‬ ‫افغانستان و مشارکت در بازسازی و توسعه افغانستان‬ ‫است‪.‬خرازیهمچنینتاکیدکرد‪:‬حفظاستقاللسیاسی‬ ‫افغانستاننه تنهایکمصلحتملی‪،‬بلکهیکضرورت‬ ‫منطقه ای برای توسعه صلح و ثبات است و بر طالبان‬ ‫اســت که بر اســتقالل سیاسی افغانستان و جلوگیری از‬ ‫حضور و نفوذ هر قدرت خارجی پافشاری کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1185‬‬ ‫مدیران به گزارش های کم کاری و روابط‬ ‫ناسالمحساسباشند‬ ‫انتصابی که صورت نگرفته است‬ ‫هفتــاد روز از اغــاز بــه کار رســمی دولــت‬ ‫ســیزدهم بــا ریاســت ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫می گــذرد و اکثــر قریــب به اتفــاق کرس ـی های‬ ‫هیئت دولت تعیین تکلیف شــده اند و در این‬ ‫میــان هنوز خبری از انتصاب ســخنگوی دولت‬ ‫نیســت؛ عــدم انتصابــی کــه رونــد عملکــردی‬ ‫اطالع رســانی دولــت ســیزدهم را دشــوار کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش مهــر‪ ،‬علی رغــم نامشــخص‬ ‫بــودن ســخنگوی دولــت‪ ،‬امــا علــی ربیعــی‬ ‫همچنــان رئیــس شــورای اطالع رســانی دولــت‬ ‫اســت و انتخــاب و انتصاب ایــن دو جایگاه تا‬ ‫این لحظه هنوز منتج به نتیجه مطلوب نشده‬ ‫اســت‪ .‬ســخنگوی هــر دولــت پــس از اســتقرار‬ ‫دولــت و پــس از برگــزاری مراســم تحلیــف‬ ‫ریاس ـت جمهوری‪ ،‬از ســوی رئیس جمهــور‬ ‫یشــود و به عنــوان اصلی تریــن‬ ‫منصــوب م ‬ ‫مرجع اطالع رســانی عملکــرد دولت ها‪ ،‬وظیفه‬ ‫پاســخگویی بــه افــکار عمومــی را عهــده دار‬ ‫اســت‪ .‬به موجــب ائین نامــه چگونگــی تعییــن‬ ‫و حــدود وظایــف ســخنگوی هیئــت دولــت و‬ ‫تشــکیل شــورای اطالع رســانی دولــت کــه ‪۱۶‬‬ ‫اذرمــاه ســال ‪ ۱۳۷۶‬بــه تصویــب هیئت وزیران‬ ‫رســید‪ ،‬ســخنگوی هیئــت دولــت کــه ریاســت‬ ‫شــورای اطالع رســانی را نیــز بــر عهــده دارد‪ ،‬با‬ ‫پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران‬ ‫یشــود و وظایفــی اعــم از اعــام‬ ‫انتخــاب م ‬ ‫مواضــع‪ ،‬سیاس ـت ها و خط مش ـی های هیئــت‬ ‫دولــت در خصــوص مســائل و موضوعــات‬ ‫داخلــی و خارجــی کشــور به صــورت مســتمر‪،‬‬ ‫اعــام تصمی مهــای هیئــت دولــت و تشــریح‬ ‫مفــاد و محتــوای کلیــه مصوبات‪ ،‬پاســخگویی‬ ‫بــه ســواالت مطبوعــات و رســانه ها و انجــام‬ ‫در جستجوی سخنگو‬ ‫ارتباط با رسانه ها اشاره می کند و معتقد است‪:‬‬ ‫دولــت خــود را کمتــر نیازمند به ایــن انتصابات‬ ‫می داند درحالی که در این شرایط خاص کشور‬ ‫دولــت بایــد مســتمرا بــا مــردم ســخن بگوید و‬ ‫شــرایط کشــور را بــرای مــردم ترســیم کنــد تــا‬ ‫تصمیم گیری هایــش بااطالع مردم و اقناع افکار‬ ‫عمومی صورت گرفته باشد‪.‬‬ ‫کار سخنگویی در دولت سیزدهم سخت تر‬ ‫است‬ ‫مصاحب ههــای رادیویــی و تلویزیونی و … را بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫خبری از حضور خبرنگاران در حاشیه‬ ‫جلسات دولت نیست!‬ ‫حــاال ایــن دو جایــگاه باوجــود گذشــت‬ ‫بیش از ‪ ۲‬ماه از عمر اســتقرار دولت ســیزدهم‬ ‫هنــوز تعییــن تکلیــف نشــدند و در کنــار ان‬ ‫اطالع رســانی در خصــوص اخریــن اخبــار و‬ ‫تحــوالت مربــوط بــه دولــت از ســوی دولــت‬ ‫جدیــد به خوبــی صــورت نمی گیــرد‪ .‬در دیگــر‬ ‫ســو‪ ،‬برنامه ریــزی هم بــرای حضــور خبرنگاران‬ ‫در حاشیه جلسات هیئت دولت که طبق روال‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫روزهــای چهارشــنبه هــر هفتــه برگزار م ‬ ‫صــورت نگرفتــه و ایــن امــر نیــز تــا ایــن لحظــه‬ ‫بــه حالــت تعطیــل درامدهاســت‪ .‬بــه اعتقــاد‬ ‫بسیاری از ناظران سیاسی و کارشناسان‪ ،‬دولت‬ ‫ســیزدهم باوجود انباشــتی از مشکالت به جای‬ ‫مانده از ‪ ۸‬ســال گذشــته تاکنون و شــعارهایی‬ ‫کــه جهــت حــل این مشــکالت بــه مــردم داده‬ ‫اســت‪ ،‬بیش از ســایر دولت ها به کار رســانه ای‬ ‫و اقنــاع افــکار عمومی نیــاز دارد‪ .‬ناصر ایمانی‬ ‫کارشــناس مســائل سیاســی در رابطه با ضرورت‬ ‫انتصــاب هرچــه ســریع تر ســخنگوی دولــت‬ ‫می گویــد‪ :‬فکــر می کنــم دولــت ســیزدهم هنوز‬ ‫در زمینــه سیســتم اطالع رســانی خــود دچــار‬ ‫ضعف های جدی اســت یعنی نه سخنگو و نه‬ ‫به تبع ان شــورای اطالع رســانی دولت را تعیین‬ ‫کرده اســت ایمانی به ضعف دولت رئیسی در‬ ‫مجتبی شــاکری دبیر کل جمعیت جانبازان‬ ‫انقــاب اســامی نیــز انتصاب هرچه ســریع تر‬ ‫ســخنگو بــرای دولت یک ضــرورت می داند و‬ ‫می گوید‪ :‬انتخاب سخنگوی دولت را هم یک‬ ‫ضــرورت و هــم یــک امتیــاز می دانــم‪ .‬دولــت‬ ‫ســیزدهم باید ســخنگو داشته باشد اما ان طور‬ ‫که به نظر می رســد شــاید مباحــث به گونه ای‬ ‫کــه باید بــرای یک ســخنگو تبیین شــود‪ ،‬هنوز‬ ‫امــاده نشــده اســت‪ ».‬شــاکری وجــود یــک‬ ‫ســخنگوی در دولــت رئیســی را واجب تــر از‬ ‫ســایر دولت هــا می داند و معتقد اســت‪« :‬کار‬ ‫ســخنگویی در دولــت ســیزدهم به مراتــب از‬ ‫کار ســخنگویی در دولت های دیگر سخت تر‪،‬‬ ‫ضروری تــر و مهم تــر اســت‪ .‬تعییــن تکلیــف‬ ‫جایــگاه ســخنگویی دولــت ســیزدهم ازان رو‬ ‫حائــز اهمیت اســت کــه اقدامــات مثبتی اعم‬ ‫از بازدیدهــای ســر زده رئیس جمهــور در‬ ‫اســتان ها و تغییر و تحوالت مثبت در دولت‬ ‫ســیزدهم در جریــان اســت و ایــن مســئله بــه‬ ‫تشــریح از ســوی یک مقام رســمی دولتی نیاز‬ ‫دارد تــا افــکار عمومــی نســبت به ان هــا ا گاه‬ ‫و اقنــاع شــود و به موجــب ان‪ ،‬امیــدی جدید‬ ‫از اقدامات صــورت گرفته به جریان بیافتد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نمی توانیمهموارهدر سایهتحریم هازندگی کنیم‬ ‫علــی مطهــری‪ ،‬نایب رئیــس مجلس دهــم‪ ،‬در‬ ‫رابطه با مواضع احتمالی ایران در مورد برجام اظهار‬ ‫کرد‪ :‬من فکر می کنم در نهایت به توافق می رسند‪،‬‬ ‫البته تاخیری که صورت می گیرد مفید نیست چون‬ ‫هر مقدار تحریم ها دیرتر لغو شــود به زیان مردم‬ ‫است‪ .‬دلیلی که برای تاخیر ذکر می شود و می گویند‬ ‫در حال بررســی مذاکرات گذشــته هســتیم چندان‬ ‫موجه نیست چون اقای ظریف نتیجه مذاکرات را‬ ‫به طور دقیق به مجلس گزارش کردند و مشــخص‬ ‫اســت امریکا قبول کرده چه تحریم هایی را بردارد‬ ‫و موافقــت خــود را بــا لغو تحری مهــای مربوط به‬ ‫برجــام و لغو تحری مهــای دوره ترامپ اعالم کرده‬ ‫ولــی با لغو برخی تحریم ها کــه ارتباطی با پرونده‬ ‫هسته ای ندارد‪ ،‬موافق نیست مثل تحریم ناشی از‬ ‫ثروتچیست که‬ ‫بخواهدمحرمانهباشد؟‬ ‫گروگانگیری و تحریم های ناشــی از مسائل حقوق‬ ‫بشر که به نظر من ما نباید چندان بر ان ها تاکید‬ ‫کنیم لغو ان ها را باید به بعد موکول کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫برنا‪ ،‬او افزود‪ :‬فعال تحریم های مربوط به برجام و‬ ‫تحریم های دوره ترامپ برداشته شود و بعدا راجع‬ ‫بــه ا نهــا مجددا اقدام شــود‪ .‬البتــه قانون مجلس‬ ‫دســت مذاکره کنندگان راکمی بســته اســت‪ .‬گرچه‬ ‫مجلس در دولت سیزدهم نسبت به نقض قانون‬ ‫خودشچندانحساسیتنشاننمی دهد‪.‬منفکر‬ ‫می کنمدر ادامهمذاکراتنیز نسبتبهنقضقانون‬ ‫مجلس ســکوت کند و مصلحت کشــور نیز همین‬ ‫است‪ .‬مطهری خاطرنشــان کرد‪ :‬در قانون مجلس‬ ‫امــده همــه تحری مهــا لغو شــود و تحریمی نماند‬ ‫ولــی برخی تحریم ها ارتباطی با پرونده هســته ای‬ ‫ندارد‪ .‬این مجلس همراهی بیشتری با دولت اقای‬ ‫رئیسی خواهد داشت و اگر دولت قبل بود این طور‬ ‫نمی شد‪ .‬البته به نظر من مجلس راهی هم جز این‬ ‫ندارد‪ .‬نمی توانیم همواره در سایه تحریم ها زندگی‬ ‫کنیم‪ .‬امروز سختی های غیرضروری بر مردم تحمیل‬ ‫یشــود‪ .‬تــا امروز هــم در مذاکرات تاخیر شــده و‬ ‫م ‬ ‫نباید بیش از این تاخیر کرد‪ .‬نماینده ادوار مجلس‬ ‫با بیان اینکه الزم اســت حکومت در مورد احزاب‬ ‫نرمش بیشتری به خرج بدهد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بیشتر از‬ ‫اینکه الزم باشــد احزاب و گروه ها اقداماتی انجام ‬ ‫بدهند نظام باید تغییراتی در مواضع خود نسبت‬ ‫بهاحزابداشتهباشد‪.‬اگر تصمیمنظامبر اینباشد‬ ‫که تنها گروه خاصی را تائید صالحیت کند و مانع از‬ ‫انتخابات ازاد باشد قطعا هیچ کاری نمی شود کرد‪.‬‬ ‫رویــه انتخابات مجلس یازدهم و انتخابــات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اگر ادامه پیدا کند تنها تیپ خاصی می توانند وارد‬ ‫رقابت های انتخاباتی شوند و بقیه برکنار می شوند‬ ‫و کســانی که اهل انتقاد هســتند‪ ،‬باید در حاشــیه‬ ‫نظاره گر باشند‪ .‬قبل از تغییر رویه احزاب‪ ،‬این نظام‬ ‫است که باید تغییر رویه بدهد‪ .‬او با بیان اینکه اگر‬ ‫مردم درصحنه باشــند افرادی مثل اقای الریجانی‬ ‫هم در قدرت حاضر هستند‪ ،‬گفت‪ :‬الریجانی امروز‬ ‫ســمتی ندارد و تا حدودی در کنار هســتند‪ .‬حضور‬ ‫دوباره ایشان هم نیاز به تغییر رویه نظام دارد که‬ ‫موجب می شود مردم به صحنه بازگردند و افرادی‬ ‫مانند الریجانی هم از حاشیه خارج شوند بنابراین‬ ‫مهــم این اســت که نظام رویه غلــط خود را تغییر‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫عباس عبدی در توییتی نوشــت‪ :‬تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشــور‪ ،‬فقدان اراده برای‬ ‫مبارزه با فساد است؛ و اال ثروت چیست که بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اینکه ثروت محصول گناه‬ ‫و فساد باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حکمقطعیمتهمردیفاولپروندههفت تپهصادر شد‬ ‫‪ 20‬سال زندان در انتظار اقای مدیرعامل‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬متهم ردیف اول‬ ‫پرونده هفت تپه به بیســت ســال حبس و رد مال‬ ‫و انفصــال از خدمات دولتی محکو مشــده اســت‪.‬‬ ‫ذبیــح ا‪ ...‬خداییــان‪ ،‬ســخنگوی قــوه قضاییــه در‬ ‫نشســت خبری با اصحاب رســانه اظهار کرد‪ :‬ما در‬ ‫روزهای اخیر با حادثه تلخ و دل خراش تروریستی‬ ‫در افغانستان مواجه بودیم که در این حادثه جان‬ ‫کثیریاز مردممسلمانبهشهادترسیدند‪.‬شهادت‬ ‫این عزیزان را تسلیت عرض می کنم‪ .‬ما ملت ایران‬ ‫شــریک غــم همــه مســلمانان به خصــوص مــردم‬ ‫مسلمانافغانستانهستیمو اینحادثهتروریستی‬ ‫را قویــا محکــوم می کنیــم و اعــام می کنیــم کــه‬ ‫مسئولیتچنینحوادثیعالوهبر گروه هایتکفیری‬ ‫بر عهده موسسان و تشکیل دهندگان این گروه ها‬ ‫در منطقه است‪ .‬این حوادث لکه ننگی بر پیشانی‬ ‫امریکا است که نسبت به تشکیل چنین گروه هایی‬ ‫اقــدام کرده انــد؛ امیدوارم با همــت و اراده ای که از‬ ‫مردم افغانســتان ســراغ داریم شــاهد از بین رفتن‬ ‫چنینگروه هاییباشیموهمچنینامنیتپایدارتری‬ ‫در کشــور افغانســتان شــاهد باشــیم‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دســتگاه قضا در خصوص اخرین وضعیت دادگاه‬ ‫منافقیــن‪ ،‬گفت‪ :‬منافقیــن اقدامات تروریســتی در‬ ‫داخل شهرهای ایران داشتند و بیش از ‪ ۱۷‬هزار نفر‬ ‫از مردم بی گناه ما و مســئوالن وقت را به شهادت‬ ‫رساندند و تعداد زیادی مصدوم و مجروح شدند‪.‬‬ ‫این پرونده از یک نظر دارای بعد عمومی است که‬ ‫مدعی العمــوم در این خصوص صالحیت تعقیب‬ ‫دارد امــا بعــد دیگــر اقدامــات ان ها جنبه حقوقی‬ ‫یــا مدنــی موضوع اســت کــه هرکســی از اقدامات‬ ‫و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی‬ ‫محکوم شدهاست‪.‬مهردادرستمیفرزندمیرمحمدنیز‬ ‫به بیست سال حبس و رد مال محکوم شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به محکومیت سایر‬ ‫متهمانپروندههفت تپهاظهار کرد‪:‬دونفر از متهمان‬ ‫هرکدام به ‪ ۱۵‬سال حبس‪ ،‬سه نفر دیگر هرکدام به‬ ‫‪ ۱۰‬ســال و بیش از ‪ ۱۷‬نفر هرکدام به ‪ ۵‬ســال حبس‬ ‫محکوم شدند‪ .‬اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق‬ ‫یکمیلیاردو‪ ۳۹۶‬میلیونیورو و مباشرتدر قاچاق‬ ‫دو میلیون و‪ ۸۹۴‬هزار یورو بوده است‪.‬‬ ‫گروهــک منافقیــن دچار اســیب شــده یا خســارت‬ ‫مادی و معنوی به ان ها واردشــده است ‪ ،‬می تواند‬ ‫طــرح دعــوی و مطالبه جبران خســارت کننــد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این پرونده که در شــعبه ‪ ۵۵‬دادگاه‬ ‫حقوقی تهران در حال بررسی است‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰‬نفر‬ ‫از کسانی که از این گروهک جدا شدند و تعدادی‬ ‫از مردم که دچار اسیب شدند‪ ،‬طرح دعوی کردند‬ ‫که در خصوص این پرونده دادگاه محترم مراتب را‬ ‫از طریــق وزارت امور خارجه به وزارت دادگســتری‬ ‫کشــورهایی که گروهک منافقین در انجا فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬ابالغ کردند که سرکرده این گروهک در یک‬ ‫فایــل صوتــی واکنش نشــان داد‪ .‬خداییــان گفت‪:‬‬ ‫سرکرده گروهک منافقین به پرداخت‪ ۷‬هزار و ‪۶۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان در حق اســیب دیدگان و کسانی که‬ ‫خسارتمادیو معنویدیدند‪،‬محکوم شدهاست‪.‬‬ ‫افرادی که از این گروهک جدا شدند‪ ،‬اعالم کردند‬ ‫یشــدند و به طرق‬ ‫که به کارهای اجبار واداشــته م ‬ ‫مختلف توانستند از ان ها جدا شوند و به جمهوری‬ ‫اسالمیایرانبازگردند‪.‬‬ ‫رسیدگی به پرونده هفت تپه در دو قسمت‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه در خصــوص اخریــن‬ ‫وضعیتپروندههفت تپهنیز گفت‪:‬پروندههفت تپه‬ ‫دو قسمتاست‪،‬یکقسمتبحثابطالواگذاری‬ ‫ایــن شــرکت بــه بخش خصوصــی اســت که حکم‬ ‫صادرشــده و واگــذاری ایــن شــرکت ابطال شــد و به‬ ‫دولت بازگشــت که اخبار ان به اطالع مردم رســید‪.‬‬ ‫بخــش دیگــر درباره سوءاســتفاده کســانی بــود که‬ ‫این شــرکت به ان ها واگذارشــده بود و از این طریق‬ ‫مرتکبجرائمیشدهبودندازجملهان ها ‪،‬مشارکت‬ ‫در اخالل عمده و کالن در نظام ارزی کشور از طریق‬ ‫قاچاق ارز به صورت سازمان یافته بود که این پرونده‬ ‫باکیفرخواستبهدادگاهویژهجرائماقتصادیارسال‬ ‫شــد و اخیــرا حکــم قطعی ان صــادر شــد‪ .‬وی بیان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن پرونده تعــداد زیادی از افــراد به اتهام‬ ‫مشــارکت در اخــال در نظــام ارزی محکوم شــدند‬ ‫ازجمله ان ها‪ ،‬امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام‬ ‫مشــارکت در اخالل عمده در نظام ارزی و مباشرت‬ ‫به صورتمستقلدر قاچاقارز بهبیستسالحبس‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مهلت استجازه تمدیدشده است‬ ‫سخنگویقوهقضاییهدر خصوصنتایجدادگاه‬ ‫دعــاوی حقوقــی شــهدای علمــی هســته ای ایــران‬ ‫تصریح کرد‪:‬ترور دانشمندانهسته ایماباحمایت‬ ‫مستقیم کشور امریکا و مسئولین این کشور صورت‬ ‫گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این پرونده خانواده شــهدای‬ ‫هسته ای و جمعی از مردم علیه امریکا طرح دعوا‬ ‫کردنــد و اخریــن جلســه ایــن دادگاه تشکی لشــده‬ ‫اســت و وکالی خواها نهــا تقاضــای مهلــت بــرای‬ ‫تقدیم اخرین لوایح خود را کردند‪ .‬در اینده نزدیک‬ ‫حکــم ایــن پرونــده صادر خواهد شــد‪ .‬ســخنگوی‬ ‫قوه قضاییه در پاســخ به سوالی در خصوص روند‬ ‫ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه رهبری‬ ‫برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫استجازه اعتبار دارد و مهلت ان تمدیدشده است‪.‬‬ ‫طــرح اصــاح قانون مبارزه با اخــال گران در نظام‬ ‫اقتصــادی بــه مجلــس تقدیــم شــد؛ ایــن طــرح در‬ ‫کمیســیون قضایی نهایی شــده اســت و در دستور‬ ‫صحنعلنیمجلساست‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور صیانــت از‬ ‫پروژه های بزرگ شــد‪ .‬رئیسی با‬ ‫محیط زیست را از اولویت های‬ ‫تاکید مجدد بر رعایت انضباط‬ ‫کشــور دانســت و بــا تاکیــد بــر‬ ‫اداری و حضــور منظــم کارکنان‬ ‫اهمیت ان‪ ،‬گفــت‪ :‬نباید اجازه‬ ‫در محیــط کار‪ ،‬گفت‪ :‬مراقبت‬ ‫دادافرادو دستگاه هایصاحب‬ ‫از ســامت رفتــاری کارکنــان و‬ ‫ابراهیمرئیسی‬ ‫نفوذ‪ ،‬سالمت محیط زیست و‬ ‫اعمــال نظارت هــای ســازمانی‬ ‫مردم را به مخاطره بیندازند‪ .‬به‬ ‫برای پیشگیری از مفاسد اداری‬ ‫گزارشایسنا‪،‬سیدابراهیمرئیسیدر جلسههیئت و رشــوه و اختــاس ضــروری اســت و هیچ گونــه‬ ‫دولت با تاکید بر رعایت مقررات محیط زیستی فســاد اداری و اقتصــادی قابل تحمــل نیســت و‬ ‫در اجرایطرح هاو پروژه هایصنعتیو تولیدیو باید همه مدیران به گزارش های کم کاری‪ ،‬فساد‬ ‫لزومتهیهپیوستزیست محیطی‪،‬اظهار داشت‪ :‬و روابطناسالم‪،‬حساسباشند‪.‬رئیسیهمچنین‬ ‫در رعایتمقرراتمربوطبهحفظمحیط زیست بــر اجرای به موقــع و بدون کم وکاســت قوانین‬ ‫نبایدبه هیچ عنوانچشم پوشیکرد؛ضمناینکه در همه دستگاه های اجرایی به ویژه بخش های‬ ‫نباید با سخت گیری های بی مورد‪ ،‬مانع از اجرای دولتیتاکیدکرد‪.‬‬ ‫دولتهر چهسریع تر‬ ‫چرخهمدیریترا کامل کند‬ ‫نماینــده مــردم بروجــن‬ ‫نگرانیاستو مطالبهمردماین‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫است که هر چه سریع تر چرخه‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت بایــد بــا توجــه‬ ‫مدیــران دولــت تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫بــه اولویت هــای کشــور و‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬از نیمه مهرماه‬ ‫محدودیت هایــی کــه وجــود‬ ‫گذشته است و قرار است مراکز‬ ‫امیرقلیجعفری‬ ‫دارد‪ ،‬هــر چــه زودتــر چرخــه‬ ‫اموزشــی از ابــان مــاه فعالیــت‬ ‫بروجنی‬ ‫مدیریت خــود را کامل کند‪ .‬به‬ ‫حضوری داشته باشند اما وزارت‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫گــزارش ایرنا‪ ،‬امیرقلی جعفــری بروجنی در تذکر اموزش وپرورش بدون ســکان دار اداره م ‬ ‫شــفاهی گفت‪ :‬با توجه به اولویت های کشــور‪ ،‬باید هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی به مجلس‬ ‫محدودیت هایی که وجود دارد دولت باید هر معرفی شــود‪ .‬عضو کمیســیون کشــاورزی اب و‬ ‫چــه زودتــر چرخه مدیریــت خــود را کامل کند‪ .‬منابع طبیعی افزود‪ :‬الزم است چرخه مدیریت‬ ‫نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی استان ها کامل شــود تا دولت بتواند از سفرهای‬ ‫بیان داشت‪ :‬تاخیر در تکمیل این چرخه موجب استانیبهره کاملبرد‪.‬‬ ‫نمایندگانشانمجلسراحفظ کنند‬ ‫نماینــده مــردم تفــت و‬ ‫نیست؛ بنابراین از همکار خود‬ ‫میبــد در مجلــس از نمایندگان‬ ‫خواهــش می کنم ایــن موضوع‬ ‫خواست شــان جایگاه ریاست‬ ‫را رعایــت کنــد و اجــازه داده‬ ‫مجلــس را حفظ کننــد‪ .‬چراکه‬ ‫نشــود فردی با نیات شــخصی‬ ‫برخوردهای نامناسب با رئیس‬ ‫برخی برخوردها را داشته باشد‪.‬‬ ‫جلیلمیرمحمدی‬ ‫قــوه مقننــه در شــان مجلــس‬ ‫محمدباقر قالیباف که ریاست‬ ‫نیســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ســید‬ ‫جلســه را بــر عهــده داشــت در‬ ‫جلیــل میرمحمــدی میبــدی در نشســت علنــی پاســخ بــه تذکــر این نماینــده گفت‪ :‬بــرای تذکر‬ ‫مجلس شــورای اســامی در تذکری و پاســخ به صباغیان که بر اساس ماده ‪ ۷۵‬بود این توضیح‬ ‫انتقادوتذکر محمدرضاصباغیانبافقی‪،‬نماینده الزم به ذکر است که در زمان ارائه تذکر نماینده‬ ‫مــردم بافــق و مهریز‪ ،‬گفــت‪ :‬دو روز گذشــته در مردمبافقو مهریز‪،‬تعدادیاز اعضای کمیسیون‬ ‫نشست علنی مجلس برخورد نامناسبی با رئیس اموزش مجلس در جایگاه هیئت رئیسه در حال‬ ‫مجلس انجام شــد که در شــان مجلس نیست‪ .‬صحبــت با رئیس مجلس بودند تا ســبب شــود‬ ‫نماینــده مردم تفــت و میبد در مجلس شــورای متوجهصحبت هایایشاننشوم‪.‬‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬اینکه ما بدون اطالع از ائین نامه‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دو روز گذشــته‬ ‫داخلیمجلسدرخواستصحبتداشتهباشیم نیــز برخــی نماینــدگان ازجملــه ایشــان‬ ‫ولــی اجــازه صحبــت داده نشــود و در ادامه به می خواســتند به عنــوان موافــق و مخالــف‬ ‫رئیسمجلساعتراض کردهو باادبیاتنامناسب دربــاره گــزارش دیــوان محاســبات کل کشــور‬ ‫صحبت کنیم در شان مجلس نیست‪ .‬وی تاکید صحبــت کننــد کــه دراین بــاره توضیــح داده‬ ‫کرد‪:‬امروز همدر صحنعلنیمجلساینهمکار شد و طبق ایین نامه در زمان قرائت گزارش‬ ‫به همین شــکل رفتار کرد که در شــان مجلس و تفریــغ بودجه هیچ گونــه مخالف و موافقی‬ ‫نمایندگان نیست و اگر تکرار هم شود به صالح صحبت نمی کنند‪.‬‬ ‫برایقضاوتعملکرددولت‬ ‫جدید زود است‬ ‫یــک نماینــده ســابق مجلــس گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫فضــای سیاســی امروز کشــور ســرد و ســاکن به‬ ‫نظر می رسد به این دلیل است که هنوز دولت‬ ‫جدید کار خود را به شکل تمام عیار اغاز نکرده‬ ‫و جریان ها نیز برای نقد و تعامل با این دولت‬ ‫نیازمند گذشت زمان هستند‪ .‬حسن سبحانی نیا‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به سکوت احزاب‬ ‫و تشــکل ها و فضای سرد سیاســی در کشور در‬ ‫ما ههــای اخیــر اظهار کــرد‪ :‬اگر امــروز فضا یک‬ ‫مقدار ســرد یا دلســردکننده به نظر می رسد به‬ ‫علت این اســت که معموال بعد از برگزاری هر‬ ‫دوره از انتخابــات ایــن موضــوع پیــش می ایــد‬ ‫کــه احــزاب و گروه ها منتظر ایجــاد یک فضای‬ ‫جدید سیاسی می مانند و تالش می کنند خود را‬ ‫با تحوالتی کــه در هر دوره رخ می دهد همراه‬ ‫کنند‪.‬طبیعیاست کهدر اینشرایطشورونشاط‬ ‫سابق در میان جریان ها و احزاب سیاسی کمتر‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر جریان های‬ ‫سیاسی به دو دسته کلی تقسیم می شوند‪ .‬یک‬ ‫جریان همانی است که دولت را در دست دارد‬ ‫و احزاب منســوب به ان می کوشــند جایگاهی‬ ‫بــرای خــود و طرفدارانشــان در دولــت جدیــد‬ ‫پیدا کنند و ان هایی که از به اصطالح بازندگان‬ ‫انتخاباتهستندمنتظر عملکرددولتمی مانند‬ ‫تا اگر فرصتی برای نقد پیش امد عملکرد دولت‬ ‫را نقد کنند‪ .‬این نماینده سابق مجلس با بیان‬ ‫اینکــه بــرای قضاوت عملکرد دولت هنــوز زود‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬هنــوز دولت به طــور کامل‬ ‫مستقر نشده و شاهدیم که برخی از معاونان‬ ‫و وزرا‪ ،‬برخی از استانداران و روسای سازمان ها‬ ‫هنــوز انتخاب نشــده اند و در ایــن شــرایط‬ ‫نمی توان انتظار داشــت گروه های سیاسی نقد‬ ‫ایــن عملکرد انجام نشــده را ســرلوحه کار خود‬ ‫قرار دهد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬جریان اصالحات نیز‬ ‫که در انتخابات اخیر به نوعی بازنده محسوب‬ ‫می شــود ازانچــه پیش امــده اســت و مجموعه‬ ‫رخدادهایــی که به انتخابات ‪ 1400‬منتهی شــد‬ ‫و اختالفاتــی کــه میــان احــزاب ایــن جریــان و‬ ‫کاهش بدنه اجتماعی ان ها پدید امد به سمتی‬ ‫کشــیده شــده اســت که بیشــتر تمرکز را به حل‬ ‫ایــن اختالفــات درونی گذاشــته و فرصتی برای‬ ‫فعالیت های سیاسی مشــهود ندارد‪ .‬وی یاداور‬ ‫شد‪ :‬البته اگر هم بخواهند که به سمت انتقاد از‬ ‫دولت فعلی حرکت کنند نیازمند این است که‬ ‫به عملکرد خودشان و دولتی که از ان حمایت‬ ‫می کردند توجه داشته باشند و بدانند که صرفا‬ ‫بــا نقد عملکرد دولت حاکــم نمی توانند بدنه‬ ‫اجتماعــی خــود را بازگردانند یا شــرایط را برای‬ ‫حضــور مجــدد در عرصه سیاســی فراهم کنند‪،‬‬ ‫چراکــه نیازمنــد بازســازی درونــی و تشــکیالتی‬ ‫از یک ســو و نیــز حرکــت به ســوی نقد عملکرد‬ ‫دولت های منســوب به خود هســتند و باید در‬ ‫هــردوی ایــن موارد نیــز صداقت به خــرج داد‪.‬‬ ‫سبحانی نیا همچنین تاکید کرد‪ :‬جریان سیاسی‬ ‫اصالحات باید به این فکر کند که کدام گفته‪،‬‬ ‫رفتار‪ ،‬عملکرد یا اقدام این جریان باعث شد که‬ ‫از طرف مردم کنار زده شــود و امروز جایگاهی‬ ‫در قدرت به معنای ســابق نداشته باشیم‪ .‬این‬ ‫امــر البتــه با توجه بــه تجارب گذشــته در مورد‬ ‫جابجایــی قــدرت در میــان گروه های سیاســی‬ ‫لزوما منجر به حذف شدن این جریان از عرصه‬ ‫سیاست نمی شود‪ ،‬بلکه با بازاندیشی و بازسازی‬ ‫ایــن جریان می تواند منجر به حضــوری دوباره‬ ‫در قدرت شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سیدمیعادصالحیمدیرعاملشرکت‬ ‫راه اهن جمهوریاسالمیایران شد‬ ‫در جلسه روز گذشته هیئت‬ ‫حهــای صنایع نویــن وزارت‬ ‫طر ‬ ‫دولت‪،‬دکتر سیدمیعادصالحی‬ ‫صمــت‪ ،‬رئیس کمیتــه صنعت‬ ‫بهپیشنهادوزارتراهوشهرسازی‬ ‫و معــدن دبیرخانــه مجمــع‬ ‫وتصویبهیئت وزیران‪،‬به عنوان‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام و‬ ‫مدیرعامــل شــرکت راه اهــن‬ ‫مشاور معاون علمی و فناوری‬ ‫سید میعاد صالحی‬ ‫جمهوری اســامی ایران تعیین‬ ‫رئیس جمهــور از جمله ســوابق‬ ‫شد‪.‬بهگزارشپایگاهاطالع رسانی‬ ‫وی می باشــد‪.‬گفتنی اســت‬ ‫دولت‪ ،‬سید میعاد صالحی فارغ التحصیل دکتری دکتر سید میعاد صالحی دارای سوابق علمی و‬ ‫مهندســی مکانیک دانشــگاه صنعتی شــریف و تخصصــی در حوزه حمل ونقل ریلی بــوده که از‬ ‫یتــوان به طــرح برگزیده جشــنواره‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ان جملــه م ‬ ‫و همچنین رتبه اول جشــنواره خوارزمی و عضو خوارزمیو چاپو ارائهچندینمقالهدر مجالت‬ ‫سهــای معتبــر بین المللــی‬ ‫بنیاد ملی نخبــگان بــوده و مدیرعامل صندوق ای اس ای و کنفران ‬ ‫بازنشستگی کشوری‪،‬عضو هیئتعاملصندوق در حــوزه ریلــی و همچنیــن ســابقه فعالیــت در‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬مشــاور وزیــر و رئیــس شرکت های ریلی مسافری و باری اشاره نمود‪.‬‬ ‫معرفیمهدیغضنفریبه عنوان‬ ‫مدیرعاملجدیدصندوقتوسعهملی‬ ‫رئیس جمهــور در حکمــی‬ ‫یهــای حاصــل از‬ ‫از دارای ‬ ‫مهــدی غضنفــری را به مدت‬ ‫فــروش فراورد ههــای نفتی و‬ ‫‪ 5‬ســال به عنــوان مدیرعامــل‬ ‫گازی بــه ثروت هــای ماندگار‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی‬ ‫مولــد و ســرمایه های زاینــده‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫اقتصــادی و نیــز صیانــت‬ ‫مهدیغضنفری‬ ‫حکــم‬ ‫متــن‬ ‫در‬ ‫از ســهم نس ـل های اینــده‬ ‫رئیس جمهور امده است‪« :‬با‬ ‫بکوشــید‪ ،‬توفیقات روزافزون‬ ‫اســتناد بــه بنــد «ث» و تبصــره ‪ ۴‬بنــد «ث» ان جنــاب را در انجــام شایســته وظایــف‬ ‫قانــون احــکام دائمــی برنام ههــای توســعه محــول و خدمت رســانی بــه مــردم‪ ،‬تحقــق‬ ‫کشور مصوب ‪ ۱۳۹۵ / ۱۱ /۱۰‬مجلس شورای ارمان هــای نظــام اســامی و به ویــژه بیانیــه‬ ‫اســامی و مصوبــه مــورخ ‪ ۱۴۰۰ / ۶/ ۳۱‬گام دوم انقــاب از درگاه خداونــد ســبحان‬ ‫هیئت امنــای صنــدوق توســعه ملــی نظــر به مســئلت می نمایــم»‪ .‬غضنفــری ریاســت‬ ‫تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب ســازمان توسعه تجارت در ســال های ‪ 84‬تا‬ ‫این حکم برای مدت ‪ ۵‬ســال به عنوان عضو ‪ ،88‬وزیر بازرگانی در سال ‪ 88‬تا ‪ 90‬و وزیر‬ ‫و رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت از ســال ‪ 90‬تا ‪92‬‬ ‫ملــی منصوب م ‬ ‫یشــوید؛ انتظــار دارم ضمن را در کارنامــه خــود دارد‪ .‬وی فارغ التحصیــل‬ ‫همــکاری و تعامــل بــا ســایر اعضــای محترم مقطــع دکتــری در رشــته مهندســی صنایع با‬ ‫و اتخــاذ راهکارهــای مناســب در پیشــبرد گرایش برنامه ریزی تولید از دانشگاه سیدنی‬ ‫ارمان ها و اهداف صندوق و تبدیل بخشــی استرالیا است‪.‬‬ ‫رئیسسازمانامور مالیاتی کشور‬ ‫تعیینشد‬ ‫در جلســه صبح چهارشنبه‬ ‫‪ ،)۱۳۹۳‬معــاون وزیــر نیــرو در‬ ‫هیئــت دولــت‪ ،‬داود منظور به‬ ‫برنامــه ریــزی و امــور اقتصادی‬ ‫پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و‬ ‫معــاون‬ ‫(‪،)۱۳۸۸-۱۳۹۰‬‬ ‫داراییو تصویبهیئتوزیران‪،‬‬ ‫اقتصادی وزیر امور اقتصادی و‬ ‫بــه عنــوان رئیــس ســازمان امور‬ ‫دارایــی (‪ ،)۱۳۹۱-۱۳۹۲‬معاون‬ ‫داود منظور‬ ‫مالیاتــی کشــور تعیین شــد‪ .‬به‬ ‫برنامه ریزی در معاونت برنامه‬ ‫گزارش ایســنا به نقــل از پایگاه‬ ‫ریزی و نظــارت راهبردی رئیس‬ ‫اطالع رســانی دفتر هیئــت دولــت ؛ داود منظور جمهــور (‪ ،)۱۳۹۰-۱۳۹۱‬معاون برنامــه ریزی در‬ ‫متولــد ‪ ۱۳۴۳‬در تهران و دارای مدرک تحصیلی معاونت برنامه ریــزی و نظارت راهبردی رئیس‬ ‫دکتری علوم اقصادی‪ ،‬گرایش اقتصاد ســنجی و جمهور ‪ ،)۱۳۹۰-۱۳۹۱‬مشاور اقتصادی وزیر نیرو‬ ‫اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (‪ ،)۱۳۹۲-۱۳۹۳( )۱۳۷۹‬دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری‬ ‫و کارشناســی ارشــد اقتصاد و معارف اســامی از اسالمی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی‬ ‫دانشگاهامامصادق(ع)(‪)۱۳۶۹‬است‪.‬ویپیش انرژی از سال‪ ۱۳۸۵‬تاکنون) و مشاور رییس مرکز‬ ‫از این قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و امور پژوهش های مجلس شــورای اســامی (‪-۱۳۹۳‬‬ ‫مجامع شــرکت مادرتخصصــی توانیــر (‪ )۱۳۹۲ -۱۳۹۷‬بوده است‪.‬‬ ‫برنامهاحداث‪۳۰۰‬مدرسهدر شهرهایجدید‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی گفت‪ :‬طی ســه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۲۰۰‬مدرســه در شــهرهای جدیــد‬ ‫ساخته شده و برنامه ساخت ‪ ۳۰۰‬مدرسه دیگر‬ ‫در دولت ســیزدهم در دســتور کار است‪ .‬حبیب‬ ‫اهلل طاهرخانی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫در دهــه اخیــر بــا ســاخت و اجــرای واحدهــای‬ ‫مســکن مهر میزان جمعیت هدف در بســیاری‬ ‫از شهرهای جدید به طرز قابل توجهی افزایش‬ ‫یافــت‪ .‬وی افــزود‪ :‬افزایــش جمعیــت و شــتاب‬ ‫ســاخت واحدهای مســکن مهر به گونه ای بود‬ ‫کــه در تعدادی از شــهرهای جدید‪ ،‬برنامه های‬ ‫توســعه شــهر دچــار مشــکل شــد و بســیاری از‬ ‫شــهرهای جدید به ویژه در پیرامون کالنشهرها‬ ‫در زمینه برخی خدمات شهری دچار مشکالتی‬ ‫شــدند‪ .‬طاهرخانــی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال‬ ‫گسترش واحدهای مسکن مهر یکی از مهمترین‬ ‫کمبودها خدمات اموزشی بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ســاخت و توســعه مــدارس در ســال های اخیــر‬ ‫بسیار اهمیت پیدا کرد و نهضت مدرسه سازی‬ ‫به عنوان یکی از رویکردهای اساســی شــهرهای‬ ‫جدید در دستور کار قرار گرفت‪ .‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی تاکید کرد‪ :‬تحقق عدالت اجتماعی‬ ‫یکی از راهبردهای اساسی در برنامه ریزی توسعه‬ ‫شــهرهای جدید اســت‪ .‬تمرکز اصلی در ساخت‬ ‫مــدارس در شــهرهای جدید‪ ،‬در محــدوده های‬ ‫مسکن مهر بوده که از سرانه های پایین تری در‬ ‫شاخص فضای اموزشی برخوردار بودند‪ .‬به گفته‬ ‫طاهرخانی‪ ،‬از مهمترین اقدامات صورت گرفته‬ ‫در این زمینه می توان به ساخت ‪ ۲۰۰‬مدرسه در‬ ‫شــهرهای جدید در سه ســال اخیر اشاره کرد که‬ ‫نیاز به مراکز اموزشی در شرایط کنونی را برطرف‬ ‫ساختهاست‪.‬‬ ‫فوالدخوزستاندر مسیر توسعهاست‬ ‫مدیرعامل شــرکت فــوالد خوزســتان با بیان‬ ‫این که اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه‬ ‫و تکمیل زنجیره فوالد در شرکت فوالد در دست‬ ‫انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۴۵‬پروژه به‬ ‫ارزش‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان در مجموعه شرکت‬ ‫در حــال اجرا اســت که بالغ بــر ‪ ۶۰‬درصد از این‬ ‫پــروژه هــا از منابع داخلی شــرکت‪ ۲۰ ،‬درصد به‬ ‫صورت فاینانس و باقی ان از دیگر منابع تامین‬ ‫یشــود‪ .‬امین ابراهیمی در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫م ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مجموعه فوالد خوزستان در سالی که‬ ‫گذشــت‪ ،‬به دلیل تنش های برقی ایجادشده در‬ ‫کشور با ضرر و زیان بسیاری مواجه شد‪ ،‬البته این‬ ‫تهدید از یک ســو فرصتی برای مجموعه فوالد‬ ‫خوزستان ایجاد کرد تا در حوزه نیروگاه دست به‬ ‫کار مطالعاتی بزند و در این بخش سرمایه گذاری‬ ‫کنــد‪ .‬وی بــا اشــاره به تفاهم نامــه وزارت نیرو و‬ ‫صمــت برای احــداث ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه‬ ‫در کشــور‪ ،‬افزود‪ :‬سهم فوالد خوزستان از این‬ ‫تفاهم نامــه عددی معادل یــک هزار مگاوات‬ ‫اســت کــه قــرار اســت در ‪ ۲‬فــاز ‪ ۵۰۰‬مگاواتی‬ ‫اجرا شــود‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــرای فــاز اول تقریبــا همــه‬ ‫مجوزهای الزم از جمله مجوز زیست محیطی‬ ‫و‪ ...‬دریافت شده و در مرحله برگزاری مناقصه‬ ‫اســت و امیدواریم از ابان ماه این پروژه وارد فاز‬ ‫اجراییشود‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1185‬‬ ‫وعده هایجدیدبرایبازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‬ ‫ضمن تشریح جزییات دیدار با مدیرعامل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬از برنامه تحول سازمان خبر داد و‬ ‫موضوع بیمه درمان کارگران‪ ،‬پرداخت ســود شستا‬ ‫بــرای تقویت حقوق بازنشســتگان‪ ،‬بیمــه کارگران‬ ‫ســاختمانی و کارگران مشاغل ســخت و زیان اور را‬ ‫از جمله مباحث و موضوعات مطرح شده در این‬ ‫جلسهعنوانکرد‪.‬‬ ‫هــادی ابــوی در گفت وگو با ایســنا به جزئیات‬ ‫دیدار کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور‬ ‫با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در این دیدار مشکالتی که در بحث تامین‬ ‫اجتماعی موجود اســت توســط اعضا عنوان شــد‪.‬‬ ‫یکی از مسایل مطرح شده درمان تامین اجتماعی‬ ‫بود و خواســتار تقویت بیمه درمان بودیم چرا که‬ ‫کارگران رضایت کامل را از بیمه درمان ندارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موضــوع دیگر شــرکت شســتا بود و‬ ‫پیشنهاد کردیم در بحث نظارت بر این شرکت ها‬ ‫از مجموعــه تشــکل های کارگری در هر اســتان که‬ ‫شــرکت های شســتا و مجموع ههــای ان هســت‪،‬‬ ‫استفاده شود و برای نظارت افتخاری اعالم امادگی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‬ ‫از مشــاغل ســخت و زیان اور به عنوان یکی دیگر‬ ‫از محورهــای مطــرح شــده در دیــدار کانــون عالی‬ ‫انجمن های صنفــی کارگران با مدیرعامل ســازمان‬ ‫تامین اجتماعی نام برد و ادامه داد‪ :‬متاســفانه در‬ ‫بحث ســخت و زیان اور بودن مشــاغل اشــکاالتی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬از جملــه اینکه در کمیته های بدوی و‬ ‫تجدید نظر مصوباتی تصویب و شغل طرف تایید‬ ‫می شودولیدر تامیناجتماعییکفرایندطوالنی‬ ‫انجام می گیرد؛ از ان طرف کارگرانی که می خواهند‬ ‫ســخت و زیــان اور بگیرنــد تاکیــد کردیم کــه مورد‬ ‫شناســایی قــرار بگیرنــد چون در مشــاغل ســخت‬ ‫و زیــان اور ســاعات کار کارگــران بایــد کمتر باشــد و‬ ‫ممنوعیت دارند که اضافه کار انجام بدهند‪ .‬در یک‬ ‫مقطعی سازمان با اضافه کار لیست می گیرد و کارگر‬ ‫به عنوان کارگر سخت و زیان اور شناخته می شود و‬ ‫مشکالتیبهوجودمی اید‪.‬‬ ‫ابــوی درعیــن حال به پیشــنهاداتی کــه درباره‬ ‫عنوان شــغلی کارگران مشــاغل ســخت در جلســه‬ ‫مطرح شــد اشــاره کرد و گفت‪ :‬در بحث ســخت و‬ ‫زیاناور بودنمشاغل‪،‬کارفرمایانبایدبهتکلیفشان‬ ‫عمل کنند یعنی اگر شــرایط کار قابل بهبود باشــد‬ ‫یشــود از حالت ســخت و زیان اور دراید ظرف‬ ‫وم ‬ ‫دو ســال سختی کار را برطرف کنند ولی اگر صفت‬ ‫ســخت روی کار یا کارگاه بود به ســازمان پیشنهاد‬ ‫کردیــم که ســاز و کاری پیش بینی کنــد که از همان‬ ‫ابتدا کار‪ ،‬سخت و زیان اور شناخته و عنوان شغلی‬ ‫کارگر سخت نوشته شود و درصدهایی که سازمان‬ ‫تامیــن مثل چهار درصــد را باید از کارفرما اخذ کند‬ ‫همــان ابتــدا بگیرد کــه در اخــر کارگــر و کارفرما به‬ ‫مشکلبرنخورند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از طــرح تحــول ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعی خبر داد و گفت‪ :‬مدیرعامل ســازمان در‬ ‫این جلسه اعالم کردند که برای سازمان یک برنامه‬ ‫تحولــی در نظــر گرفته اند تا خدمــات جدید برای‬ ‫کارگران داشته باشیم و مدیران سازمان را برای این‬ ‫طرحتحولیدعوت کرده اند‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‬ ‫افزود‪ :‬یکی از تاکیدات ایشــان ضرورت تشــکیل و‬ ‫برگزاری جلسات مشترک و کمیته بندی در خصوص‬ ‫مســائل و مباحث خاص مثل نســخ الکترونیک یا‬ ‫مسکنبازنشستگانبود‪،‬یعنیمسایلکالنسازمان‬ ‫به صورت جزء در جلســات و کمیته های مشــترک‬ ‫دیده شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت بهبــود معیشــت‬ ‫بازنشســتگان اظهــار کــرد‪ :‬در بحــث تقویــت‬ ‫حقــوق بازنشســتگان ایشــان اعــام کردند کــه در‬ ‫تالشــند بــا بهبــود وضعیــت شــرکت های شســتا و‬ ‫سرمایه گذاری هایی که در انها سازمان انجام داده‬ ‫سود خوب و معقولی عاید سازمان شود و از محل‬ ‫اینسودحقوقبازنشستگانبهبودپیداکند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ابوی با بیان اینکه اگر شرکت شستا سود خوبی‬ ‫بدهــد دغدغــه حقــوق بازنشســتگان را نخواهیم‬ ‫داشت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امسال برای اولین بار قرار است‬ ‫که شســتا ســودی را به تامیــن اجتماعی بپــردازد و‬ ‫ایشــان تاکید کردند با افراد جدیدی که قرار اســت‬ ‫مدیریــت شــرکت ها را برعهــده بگیرنــد مذاکراتی‬ ‫صورت گرفته تا سود معقولی عاید سازمان شود و‬ ‫از این طریق به تامین اجتماعی کمک شود چون‬ ‫یکیاز هزینه هایسازمانتامیناجتماعیپرداخت‬ ‫حقوق بازنشســتگان اســت و درامد شــرکت شستا‬ ‫باید برای پرداخت هزینه هایی که ســازمان دارد از‬ ‫جمله حقوق بازنشستگان معقول باشد و کرامت‬ ‫انهاحفظشود‪.‬‬ ‫وی دربــاره پرداخــت بدهی هــای دولــت بــه‬ ‫تامین اجتماعی هم گفت‪ :‬این مساله نیز مطرح‬ ‫شــد که ایشــان اعــام کردند موضــوع را پیگیری‬ ‫می کنند و ما اعالم کردیم اگر قرار شد هر شغل‬ ‫و خدماتی بر سفره تامین اجتماعی بنشیند‪ ،‬حق‬ ‫سهمشــان را پرداخــت کننــد یعنی مثــا در مورد‬ ‫کارگــران ســاختمانی‪ ،‬رانندگان یــا قالیبافان و هر‬ ‫عنوان شــغلی دیگر تکلیف را روشــن و بیمه انها‬ ‫را مشخص کنند‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی دیگر از بحث های مهمی که در‬ ‫جلسه اشاره شد‪ ،‬بیمه تکمیلی بود که اعالم کردند‬ ‫در مــورد کارگــران بازنشســته بــا صحبت هایــی که‬ ‫صورت گرفته مشکل بیمه انها برطرف شده است‪،‬‬ ‫حتیدر حوزه کارگرانشاغلنیز اعالمشداینقضیه‬ ‫تحقیق و بررسی شود تا در حوزه درمان هم به بیمه‬ ‫تکمیلیکارگرانکمکشود‪.‬‬ ‫ابوی در پایان بیمه کارگران ساختمانی را از دیگر‬ ‫موضوعات مطرح شده ذکر کرد و گفت‪ :‬این مساله‬ ‫در دست اجرا قرار دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در راستایعملبهمسئولیت هایاجتماعیصورت گرفت؛‬ ‫اهدای بیش از ‪ ۴‬هزار کیف و نوشت افزار به دانش اموزان توسط فوالد مبارکه‬ ‫فوالد مبارکه همواره عمل به مسئولیت های اجتماعی را به عنوان‬ ‫یــک اولویــت اجتماعی مدنظــر قــرار داده و بــه فراخور موقعیت ها‬ ‫و مناســبت های مختلــف‪ ،‬بــه مســئولیت های اجتماعی خــود عمل‬ ‫می کند؛ در همین راســتا این شــرکت همزمان با روزهای ابتدایی سال‬ ‫تحصیلی جدید بیش از ‪ ۴‬هزار کیف و نوشت افزار ایرانی اسالمی را به‬ ‫دانش اموزان کم بضاعتدر مناطقمحروماهدانمود‪.‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکهدر راستایبهبودشرایطتحصیلیدانش اموزان‬ ‫کم بضاعت‪ ،‬اقدام به تامین بســته های نوشت افزار ایرانی به صورت‬ ‫رایگانبرایبرخیاز مناطقمحروماصفهاندر قالب کیف هایحاوی‬ ‫بسته های کامل مایحتاج برای دو مقطع دبستان و متوسطه نموده‬ ‫اســت‪ .‬از جمله ویژگی های شــاخص این اقدام در سال جاری‪ ،‬تامین‬ ‫کامال ایرانی با محتواهای فرهنگی و اسالمی‪ ،‬با‬ ‫کلیه اقالم از برندهای ً‬ ‫هدف ترویج ارزش های ایرانی اسالمی بوده و امیدوار است این اقدام‬ ‫علی رغمبهوجوداوردنامکانتحصیلبرایدانش اموزانکم بضاعت‪،‬‬ ‫فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی را بیش از پیش نهادینه نماید‪.‬‬ ‫این بســته ها شــامل کیف هایی با نشا ن «قاســم سلیمانی _سردار‬ ‫دل ها» حاوی بســته های نوش ـت افزار است که از طریق برخی مراکز‬ ‫حمایتــی تعدادی از شهرســتان های کمتر برخــوردار اصفهان ازجمله‬ ‫اموزش و پرورش و کمیته امداد به دست دانش اموزان نیازمند می رسد‪.‬‬ ‫بدون شک‪ ،‬اهدای بسته های نوشت افزار ایرانی به دانش اموزان‬ ‫کم بضاعت‪ ،‬الگویی برای دیگر ســازمان ها و شــرکت ها خواهد بود و‬ ‫اجــرای ایــن طــرح گامی در جهت بهره مندی همه اقشــار جامعه به‬ ‫صورت عادالنه از فراگیری دانش و امکان تحصیل است که در عین‬ ‫حــال ســعی شــده اســت شــاخص های فرهنگــی الزم در اقــام مورد‬ ‫اســتفاده دانش اموزان عزیز به عنوان اینده سازان انقالب اسالمی مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونخریدذوباهناصفهاندر پنجمیننمایشگاهمعدن کرمان‪:‬‬ ‫اثر «شالقچرمی»در زنجیرهتامینصنایعمعدنیشکل گرفتهاست‬ ‫محمدجعفر صالحیمعاونخریدذوباهناصفهاندر پنجمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی و تجهیزات وابسته با‬ ‫حضــور در غرفه این شــرکت گفت‪ :‬یکــی از نگرانی ها و دغدغه های‬ ‫اصلیکنونیدر صنایعفوالدیکهچندیاستشاهداثراتانهستیم‪،‬‬ ‫معروف به «اثر شالق چرمی» در زنجیره تامین می باشد که نوسان در‬ ‫بحث عرضه و تقاضا بوجود می اورد‪« .‬اثر شــاق چرمی نوســانی در‬ ‫زنجیره تامین اســت که عامل اصلی به وجود اورنده ان تغییرات در‬ ‫میزان تقاضا است‪ .‬با حرکت از سطح مشتری جزء به سطوح باالتر در‬ ‫زنجیره تامین‪ ،‬تغییرات کوچک در سطوح پایین باعث تغییرات بزرگ‬ ‫در ســطوح باالیی می شود‪ .‬این تغییرات موجب نوسانات بزرگی در‬ ‫مجموعهزنجیرهتامینخواهدشد‪».‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکل قطع برق در نیمه اول سال و مشکل گاز در نیمه‬ ‫دوم ســال با شــروع فصل ســرما که با ان مواجه خواهیم شد از جمله‬ ‫مشکالت پیش رو است‪.‬‬ ‫صالحی اظهار داشت‪ :‬مشکل دیگر در بحث قیمت های دستوری‬ ‫و انتظار کاهش قیمت است که به نوعی به جامعه تزریق شده است‬ ‫و بــازار را در حالــت رکــود قــرار داده کــه امیدواریــم تا اواخــر ابان ماه‬ ‫جرقه های از حرکت را مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫معاونخریدذوباهنهمچنینبهاهمیتبرگزاریایننمایشگاه‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬یکی از دســتاوردهای این نمایشگاه این است که‬ ‫امکانبهره گیریاز نظراتو تبادلنظر با کارشناسانو خبرگانباتجربه‬ ‫از جمله پیشکسوتان ذوب اهن فراهم می شود که به نوعی مخزن‬ ‫تجربه و دانش هستند‪.‬وی افزد‪ :‬به نظر می رسدکه شرایط کرونایی‬ ‫در حال رقیق شدن است و امید است که این نمایشگاه ها بتوانند به‬ ‫وضعیت سابق برگردند‪.‬دکتر نمازی زاده‪ ،‬رئیس اندیشکده صنعت و‬ ‫معدن نیز در پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی و‬ ‫تجهیزات وابسته در غرفه ذوب اهن اصفهان حضور یافت و گفت‪:‬‬ ‫مهم تریــن چالــش صنعت فوالد کشــور موضوع ســنگ اهن اســت و‬ ‫بایستی این معضل را با کمک شرکت های دانش بنیان حل کنیم‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مشکالت خصوصی سازی در کشور این بود که دولت‬ ‫مالکیت شرکت ها را واگذار کرد اما مدیریت را واگذار نکرد‪.‬‬ ‫رئیــس اندیشــکده صنعــت و معــدن اظهــار داشــت‪ :‬حــوزه‬ ‫سیاست گذاری در کشور باید بصورت غیر متمرکز باشد تا تصمیمات‬ ‫کاربردی تــری گرفته شــود‪.‬دکتر نمازی زاده با اشــاره بــه جایگاه ذوب‬ ‫اهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور گفت‪ :‬نظرات فنی‬ ‫و کارشناســی ذوب اهــن اصفهــان بــه عنوان متولی بخش معــدن در‬ ‫خصوص تامین مواد اولیه صنایع فوالدی اهمیت ویژه ای دارد و باید‬ ‫در تصمیم گیری هاوسیاست گذاری ها‪،‬نظر اینشرکت هایپیشگامکه‬ ‫جبههتولیدراحفظمی کنند‪،‬موردتوجهقرار گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیشرفتنصبتجهیزاتو اماده سازیپروژهاحداثواحداکسیژنذوب اهن‬ ‫مهدی نصر‪ ،‬معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت ذوب اهن در‬ ‫خصوصپروژهاحداثواحداکسیژن گفت‪:‬اینپروژهبر پای همطالعات‬ ‫انجام شده به منظور تامین پایدار اکسیژن جهت دستیابی به ظرفیت‬ ‫‪ ۳/۶‬میلیــون تن فوالد در ســال‪ ،‬با تکیه حداکثــری بر توان داخلی با‬ ‫شــرکت صفا فوالد ســپاهان بصورت ‪ EPC‬اغاز گردید‪ .‬این پروژه پس‬ ‫از توقف حدود ‪ ۲/۵‬ساله‪ ،‬از مهر ماه ‪ ۱۳۹۸‬در دوره مدیریت عامل‬ ‫یــزدی زاده شــروع مجــدد گردیــد و هم اکنون با پیشــرفت بالغ بر ‪۹۲‬‬ ‫درصد در مرحله نصب تجهیزات و اماده سازی جهت راه اندازی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حجم‪ ۳۲۰۰‬تنی نصب تجهیزات و اسکلت فلزی در‬ ‫این طرح از فعالیت های ساخت و تامین کمپرسورها و ساخت مخازن‬ ‫ذخیره مایع اکســیژن و نیتروژن به عنوان دو فعالیت مهم در مســیر‬ ‫بحرانی این پروژه یاد نمود و افزود‪ :‬یکی از ســه کمپرســور طرح‪ ،‬وارد‬ ‫کارخانه شده و در مرحله‪ OPC‬بوده ‪ ،‬کمپرسور دوم در مرحله ترخیص‬ ‫و حمــل بــه پروژه و کمپرســور ســوم نیــز در حال حمــل به بندرعباس‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی مزایده فروش ‪ 14‬دستگاه خودرو اسقاطی به شماره‪1400/2‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ســازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی در نظر دارد ‪ 14‬دستگاه خودرو فرســوده و از رده خارج (ســواری و وانت) خود را به‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی اســتناد صورتجلسه کمیسیون ماده دو به شــماره ‪ 990088‬مورخه ‪ 1400/06/15‬به مراکز اســقاطی دارای مجوز با شرایط مندرج‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫در اســناد مزایده به فروش برســاند‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ‪ 1400/07/17‬لغایت‬ ‫‪ 1400/07/29‬با کد فراخوان ‪ 1000003266000002‬به ســایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند‪ .‬شماره تلفن ‪37016605‬‬ ‫در ساعات اداری جهت پاسخگویی به سواالت مزایده‪.‬‬ ‫محل بازدید خودروها‪ :‬مشهد مقدس جاده قدیم قوچان بعد از کال زرکش بین دوست اباد ‪ 1‬و ‪ 3‬مجتمع انبارهای جهاد کشاورزی (ساعات بازدید ‪ 8‬صبح‬ ‫لغایت ‪ 13/30‬بعدازظهر) ضمنا هزینه درج اگهی به عهده برندگان مزایده می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1203847 :‬‬ ‫م الف‪5320 :‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم حمایت از ایده ها‬ ‫و نواوری ها در بورس‬ ‫احمدرضا منزه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یــک‪ ،‬دو‪ ،‬ســه‪ ،‬چهار‪ ،‬پنج؛ همین چنــد ثانیه برای‬ ‫خوانــدن این چند عدد کافــی بود تا یک جرقه جدید‬ ‫در ذهن یک یا چند شخص در سراسر جهان زده شود‪،‬‬ ‫جرقــه ای از جنس انگیزه و امید‪ .‬شــاید پیشــرفت های‬ ‫عظیم زندگی انســان در ســال های اخیر مدیون همین‬ ‫ایده هــای ثانیــه ای اســت کــه در ذهن نخبــگان ایجاد‬ ‫می شود و هر کدام می تواند زندگی بشر را متحول کند‪.‬‬ ‫اگر بخواهیمصادقانهصحبتکنیمبایدگفتکشور‬ ‫ما هم پر است از جوانان نخبه ای که شاید برای خیلی‬ ‫از مســائل و مشکالت کنونی کشور راه حل های خوبی‬ ‫دارند اما نمی دانند چگونه وارد میدان شوند و کار خود‬ ‫را اغاز کنند‪.‬‬ ‫بهتریــن راه حــل در ایــن بخــش چیســت؟ چگونــه‬ ‫می تــوان بــه به قدرت جســم و روح جوانی یک نخبه‬ ‫میــدان داد تــا وارد میــدان عمــل شــود و بــرای ابادانــی‬ ‫کشورشفعالیتکند؟‬ ‫اگــر مــن بپرســید بهتریــن راه را اســتفاده از ظرفیت‬ ‫«شرکت هایدانشبنیان»می دانم‪.‬بلهاینمجموعه ها‬ ‫شایدبهعریضیسیستم هایپر قدرتدولتینباشنداما‬ ‫از لحاظپشتوانهفکریغنیاز داشته هاهستند‪.‬‬ ‫امروز شرکت های متعدد دانش بنیان در کشورمان‬ ‫به مدد نیروی جوانی نخبگان شــکل گرفته و برخی از‬ ‫انهااقداماتو فعالیت هایبسیار درخشانینیز از خود‬ ‫به ثبت رســانده اند و زمینه اشــتغال تعداد بســیاری از‬ ‫فارغ التحصیالندانشگاهیرانیز ایجادکرده اند‪.‬‬ ‫حال با این تفاســیر چه باید کرد که این شــرکت ها‬ ‫بتوانند با قدرت و دقت زیاد فعالیت کنند و به کمک‬ ‫اقتصــاد کشــور بیاینــد تــا الاقــل بخشــی از مشــکالت‬ ‫اقتصادیکاهشیابد؟‬ ‫بــه طــور قطــع خیلــی از مــا هــم عقیده هســتیم و‬ ‫حمایت هــای مالــی را مهم ترین رکن قدرت بخشــیدن‬ ‫بــه دانــش بنیان ها می دانیــم‪ .‬شــرکت های دانش بیان‬ ‫می تواننــد در بخش هایــی همچــون انجام تحقیقات‬ ‫کاربــردی؛ ارایه خدمات تخصصی و مشــاوره ای؛ تولید‬ ‫محصوالت یا فناوری نوین؛ انجام خدمات نظارتی بر‬ ‫تحقیقاتپژوهشی‪،‬اجراییو مشاوره ای؛ارایهخدمات‬ ‫توســعه کارافرینی؛ ایجاد مراکز رشــد و خدمات ایجاد‬ ‫و توســعه کسب و کار؛ ارایه خدمات توسعه محصول‬ ‫جدید؛ارایهخدماتورود کسبو کار بهبازار بین المللی‬ ‫و جهانــی کــردن ان ها؛ برنامه ریزی و اجــرای طرح های‬ ‫توسعهکارافرینیدر سطوحملی‪،‬منطقه ایو محلیو‪...‬‬ ‫اقداماتچشمگیریانجامدهندو باتوجهبهگستردگی‬ ‫فعالیتشان‪ ،‬کمک مناسبی به بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور داشتهباشند‪.‬‬ ‫بــه طــور طبیعــی انجــام چنیــن فعالیت هایــی‬ ‫هزینه بــردار اســت و بــه منابع مالــی نیــاز دارد‪ ،‬در این‬ ‫زمینه بسیاری راه تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی‪،‬‬ ‫اوراق یا سرمایه گذران خصوصی و دولتی و‪ ...‬را پیشنهاد‬ ‫می دهند کهالبتههر کداماز اینروش هادارایمشکالت‬ ‫خاص خود است‪ .‬در این خصوص‪ ،‬در چند سال گذشته‬ ‫مسیر مناسبی برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان‬ ‫ایجاد شده که بسترساز ان بازار بورس است‪.‬‬ ‫در حقیقــت ایــن گونه شــرکت ها بــا ورود به بورس‬ ‫می توانندنسبتبهتامینمالیفعالیت هایخوداقدام‬ ‫کننــد و با قــدرت در زمینه فعالیت های مورد نظر قدم‬ ‫بردارنــد‪ ،‬حضــور دانــش بنیان هــا در بــورس به حرکت‬ ‫منظــم و بــر مدار اصول قانونی انها کمک می کند و به‬ ‫دلیل وجود ســهامداران‪ ،‬جایگاه اجتماعی شــرکت نیز‬ ‫تقویت می شود‪ .‬این ورود اهمیت زیادی دارد و با این‬ ‫کار تعامالت شــرکت بیشــتر شــده و با ورود ســهامدار‬ ‫به شــرکت شــفافیت عملکرد و شــفافیت مالی در این‬ ‫شرکت هاهمافزایشپیدامی کند‪.‬‬ ‫ورود ایــن شــرکت ها به بــازار بورس برای خــود بازار‬ ‫هم اهمیت دارد؛ ورود شرکت ها به بورس به بازار کمک‬ ‫می کند و باعث ایجاد یک تحول در این بازار می شود‪ .‬با‬ ‫ورود شرکت های دانش بنیان و استارت اپ ها به بورس‪،‬‬ ‫بازار از شکل سنتی مرسوم خود خارج شده و تغییراتی‬ ‫در نگرش های بازار ایجاد می شــود‪ .‬بازار سرمایه بیشتر‬ ‫مبتنی بر دارایی های فیزیکی است و عملکرد شرکت ها‬ ‫مبتنیبر فروشو تولیدمحصوالتاستاماشرکت های‬ ‫دانش بنیــان و اســتارت اپ ها بــر ایــده و نــواوری متکی‬ ‫هســتند و این موضوع بر فرهنگ ســهام داری هم موثر‬ ‫خواهد بود و تغییراتی در ان ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫سهام داران عادت کرده اند همواره به قیمت کاالها‪،‬‬ ‫قیمــت ارز و قیمت هــای مشــابه بازار نگاه کننــد اما در‬ ‫صورت ورود شــرکت های دانش بنیان و اســتارت اپ ها‪،‬‬ ‫نگاه هــا کمی تغییر می کند و بر ایــده و نواوری متمرکز‬ ‫می شــود؛ مالک ارزش گذاری‪ ،‬تحوالتی می شود که این‬ ‫شــرکت ها می تواننــد بــ ه صــورت روزانه رقم بزننــد‪ ،‬کار‬ ‫افرینان با ایده های نو و جذاب در این شرکت ها و بر کل‬ ‫بازار تاثیر خواهند گذاشت؛ این مزیتهاست که می تواند‬ ‫برای بازار سرمایه یک تحول جدی ایجاد کند‪.‬‬ ‫تاکنونشرکت هایدانشبنیاندر حوزه هایفناوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات‪ ،‬دارو و فراورده هــای پیشــرفته‪،‬‬ ‫مواد پیشرفته‪ ،‬سخت افزارهای برق و الکترونیک‪ ،‬لیزر‬ ‫و فوتونیک‪ ،‬ماشــین االت و تجهیزات پیشــرفته برق و‬ ‫الکترونیک و فناوری زیست کشاورزی‪ ،‬موفق به پذیرش‬ ‫در بورس یا فرابورس شده اند‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد تاکنــون اقداماتــی بــرای حضــور‬ ‫شرکت های دانش بنیان در بورس شکل گرفته اما کافی‬ ‫نیســت‪ ،‬در ایــن خصــوص هم مســئوالن بــورس و هم‬ ‫شــرکت های دانش بنیان باید تالش کنند با همکاری و‬ ‫تعاملهر چهبیشتر بایکدیگر شرایطیرافراهمکنندکه‬ ‫با ورود تعداد بیشتری از این گونه شرکت ها در فضای‬ ‫بورس‪ ،‬شرایط اقتصادی کشور نیز متحول شده و شاهد‬ ‫اتفاقاتیجدیددر بازار سرمایه کشور باشیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫کسب رتبه دوم فرایندهای‬ ‫اموزشی توسط شرکت‬ ‫برق منطقه ای خوزستان‬ ‫اهواز‪ -‬رویداد امروز‪ :‬بنا بر اعالم ســازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی اســتان خوزســتان‪ ،‬شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزســتان در موضــوع «فرایندهــای اموزشــی» در بیــن‬ ‫‪ 67‬دســتگاه اجرایــی اســتان در بخــش شــرکت های‬ ‫دولتی‪ ،‬رتبه دوم را کسب کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای خوزســتان‪ ،‬مرکز اموزش‬ ‫و پژوهش های توســعه و اینده نگری سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی اســتان خوزســتان به منظور ارتقاء سطح‬ ‫اموزش دســتگاه ها در ســال ‪ 99‬نســبت به بررسی کلیه‬ ‫فرایندهادر امر اموزشدستگاه هایاجراییاستاناقدام‬ ‫نموده که با توجه به ارزیابی به عمل امده در بین ‪67‬‬ ‫دســتگاه اجرایی اســتان‪ ،‬در بخش شرکت های دولتی‪،‬‬ ‫شــرکت بــرق منطقه ای خوزســتان بــا کســب ‪ 95‬امتیاز‬ ‫از مجمــوع ‪ 100‬امتیــاز‪ ،‬رتبــه دوم را بدســت اورد‪ .‬کیــوان‬ ‫خورســند معاون منابع انســانی شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزستانبابیاناینکهمهم ترینرکنهر سازمانسرمایه‬ ‫انســانی ان می باشــد و امــوزش و ارتقاء ســطح دانش‪،‬‬ ‫مهارت و نگرش مدیران و کارکنان در افزایش کارایی و‬ ‫بهبود عملکرد سازمانی است‪ ،‬در خصوص کسب رتبه‬ ‫دوم در بحــث امــوزش توضیــح داد‪ :‬دفتــر برنامه ریزی‬ ‫منابــع انســانی ایــن شــرکت درســال ‪ 99‬و در شــرایط‬ ‫خاص همه گیری بیماری کووید ‪ 19‬با برگزاری ‪ 148‬دوره‬ ‫(الکترونیکی) و ‪ 164560‬نفرساعت اموزش با هزینه ای‬ ‫بالغ بر ‪ 28‬میلیارد ریال در زمینه های مدیریتی‪ ،‬شغلی‪،‬‬ ‫اختصاصی‪،‬توانمندی هایعمومیو فرهنگی‪،‬فن اوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات‪ ،‬توانســت در بین ‪ 67‬دســتگاه‬ ‫اجرایی استان‪ ،‬در بخش شرکت های دولتی رتبه دوم را‬ ‫کسب کند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزستان در سال های‪ 96‬و ‪ 97‬در بحث اموزش در بین‬ ‫دســتگاه های اجرایی اســتان به ترتیب رتبه های دوم و‬ ‫سوم را کسب کرده بود و درسال ‪ 98‬نیز به دلیل بیماری‬ ‫کروناارزیابیدستگاه هایاجراییانجامنشد‪.‬‬ ‫ارتباط بیشتر با‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان‬ ‫در نمایشگاه برق‬ ‫یازدهمین نمایشــگاه برق و اتوماســیون صنعتی و‬ ‫دوازدهمین نمایشگاه لوستر و روشنایی در اصفهان با‬ ‫حضــور مدیران صتعت برق اصفهــان اغاز به کار کرد و‬ ‫تا ‪ ۲۳‬مهرماه نیز ادامه دارد‪ .‬این دو نمایشــگاه میزبان‬ ‫‪ ۸۶‬شرکتفعالدر حوزه هایمرتبطبابرق‪،‬اتوماسیون‬ ‫صنعتی‪ ،‬لوســتر و روشــنایی خواهند بود و شــرایطی را‬ ‫فراهــم می اورنــد تــا شــرکت ها‪ ،‬به روزترین تجهیــزات‪،‬‬ ‫خدماتو کاالهایخودرادر معرضبازدیدمتخصصان‪،‬‬ ‫کارشناسان‪ ،‬عالقه مندان و فعاالن این حوزه قرار دهند‪.‬‬ ‫شــرکت های حاضر در این دو رویداد نمایشــگاهی‪ ،‬در‬ ‫حوزه های لوســتر‪ ،‬چراغ و لوازم روشــنایی‪ ،‬انواع ســیم‪،‬‬ ‫کابل و سایر تجهیزات برق و الکترونیک‪ ،‬انواع سوییچ‬ ‫و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی‪ ،‬تابلو و تجهیزات‬ ‫بــرق صنعتــی و تجهیــزات و ماشــین االت صنعتــی‬ ‫فعالیــت دارند‪ .‬این شــرکت ها از اســتان های اصفهان‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬خراســان رضوی‪ ،‬قم‪ ،‬اذربایجان شرقی‬ ‫و یــزد در ایــن دو رویداد نمایشــگاهی حضور خواهند‬ ‫داشت‪.‬همچنینشرکتویستاتجهیز بهعنواننماینده‬ ‫تولیدکننــدگان المانــی در یازدهمین نمایشــگاه برق و‬ ‫اتوماســیون صنعتی و دوازدهمین نمایشــگاه لوســتر و‬ ‫روشناییحضور دارند‪.‬مهندسحمیدعالقمندانرئیس‬ ‫هیئــت مدیره و مدیر عامل شــرکت توزیع برق اســتان‬ ‫اصفهان در حاشــیه برگزاری این نمایشــگاه با تاکید بر‬ ‫حضور موثر در نمایشگاه گفت‪ :‬خوشحالیم که امسال‬ ‫بــا توجــه به شــیوع ویــروس کرونــا این نمایشــگاه بر پا‬ ‫شــد و ایــن اولیــن حضور صنعت بــرق در محل جدید‬ ‫نمایشگاهبین المللیاصفهاناست‪.‬ویدر ادامهحضور‬ ‫شرکت هایبرقمنطقه ایو توزیعبرقدر ایننمایشگاه‬ ‫را یک رویکرد دو سویه دانست چرا که فرصتی برای ارائه‬ ‫خدماتاستو مامی توانیمدر نمایشگاهخدماتمانرا‬ ‫به مردم و مشــترکین ارائه دهیم؛ اما در این نمایشــگاه‬ ‫ما به نوعی میزبان هم هســتیم‪ ،‬چون صنعتگرانی که‬ ‫می ایند و خدمات خود را عرضه می کنند در واقع میزبان‬ ‫و خریدار خدماتشانشرکت هایتوزیعبرقمنطقه ایو‬ ‫توزیع برق است و حضور ما به واسطه ارتباط بیشتر با‬ ‫صنعتگرانوتولیدکنندگاندر ایننمایشگاهاست‪.‬‬ ‫تاخیری در واریز سهمیه‬ ‫سوخت تاکسی های‬ ‫اینترنتی نبود‬ ‫مدیر سامانههوشمندشرکتملیپخشفراورده های‬ ‫نفتی گفت‪ :‬شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتــی‪۲۳،‬‬ ‫شهریور سالجاریسهمیهسوختتاکسی هایاینترنتیرا‬ ‫واریز کرده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مسعود رضایی در یک‬ ‫برنامهرادیوییبهسهمیهکارتسوختتاکسی هایاینترنتی‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی‬ ‫بخشــی از سهمیه تخفیفی است که شرکت ملی پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتی به بخش ناوگان در هر ماه اختصاص‬ ‫می دهد‪.‬ویدر ادامهبهانواعسهمیه هااشارهکردو گفت‪:‬‬ ‫سهمیه سوخت به دو شــکل ارائه م یشــود‪ ،‬در روش اول‬ ‫تخصیصسهمیهبر اساسلیتراژ است کهساعتصفر هر‬ ‫ماه سهمیه بدون هیچ تاخیری در کارت سوخت خودرو‬ ‫ذخیرهوفعالمی شود‪.‬مدیر سامانههوشمندشرکتملی‬ ‫پخشفراورده هاینفتیاضافهکرد‪:‬طبقمصوباتتصویب‬ ‫شــده در کارگروه مدیریت مصرف ســوخت‪ ،‬کاربری های‬ ‫مختلف اعم از تاکسی های اینترنتی‪ ،‬اژانس های شهری‪،‬‬ ‫بین شهری‪ ،‬جانبازان‪ ،‬حمل بار‪ ،‬راهبران اموزشی بر اساس‬ ‫پیمایش‪،‬سهمیهبنزیندریافتمی کنندواطالعاتپیمایش‬ ‫ان ها توسط وزارت کشور‪ ،‬وزارت راه‪ ،‬صنعت و معدن به‬ ‫شرکتملیپخشفراورده هاینفتیارسالمی شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1185‬‬ ‫‪ ۸‬سالغفلتازپاالیشگاه سازیجبرانمی شود؟‬ ‫ظرفیت های صنعت نفت ایران چه به لحاظ‬ ‫تولید نفت خام و چه از نظر توانایی استحصال و‬ ‫فــراورش محصــوالت و چه از حیــث وجود نیروی‬ ‫انســانی متخصــص‪ ،‬همــواره منــادی ایــن موضوع‬ ‫بــوده کــه توســعه صنعت پاالیــش نفــت و تولید‬ ‫فراورد ههــای نفتی نه تنها امکان پذیر اســت بلکه‬ ‫اجرای ان از اوجب واجبات محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬به تعبیر ساده تر می توان گفت‬ ‫پاالیش نفت خام و تولید انواع فراورده های نفتی‬ ‫یشــود‪ ،‬چه انکه‬ ‫در ایران امری بســیار الزم تلقی م ‬ ‫دیپلماســی ایــران در جهــان نفــت بایــد متکی به‬ ‫تــوان تولید فــراورده و گریز از خام فروشــی باشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان مقام معظم رهبری (مدظله العالی)‬ ‫نیز بارها و بارها بر ضرورت پرهیز از خام فروشی‪،‬‬ ‫تکمیــل زنجیــره ارزش و صــادرات فــراورده بجــای‬ ‫صــادرات نفــت خام تاکید داشــته و سیاس ـت های‬ ‫ابالغی معظم له در بخش نفت و گاز و همچنین‬ ‫سیاس ـت های ابالغــی اقتصاد مقاومتی بــر این امر‬ ‫تاکیدفراوانداشتهاست‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که سیاســت عــدم احداث‬ ‫پاالیشــگاه جدیــد و اعتقــاد بــه خــام فروشــی در‬ ‫تمام هشــت ســال گذشــته بر صنعت نفــت ایران‬ ‫حاکــم بود و دو دولت یازدهــم و دوازدهم با یک‬ ‫ساختار مدیریتیمشابه‪،‬نهتنهاعالقه ایبهتوسعه‬ ‫صنعت پاالیش نداشت بلکه در بسیاری از اوقات‬ ‫به بهانه های مختلف بر این تفکرکه کشور نیازمند‬ ‫پاالیشگاهجدیدتر و مدرن تر است‪،‬می تاخت‪.‬‬ ‫بر این اســاس بی توجهی به پاالیشگا هســازی‪،‬‬ ‫کشور را همچنان در چرخه خام فروشی نگه داشت‬ ‫و این درحالیســت که با این کاهلی و بی تعهدی‪،‬‬ ‫خطر واردات محصوالت نفتی از کشــورهای دیگر‬ ‫نیز همچون فرشته مرگ‪ِ ،‬گرد سر اقتصاد امروز ایران‬ ‫خواهد چرخید‪ ،‬چرا که مصرف باال و رو به افزایش‬ ‫داخلی نیز در این میان مزیدی بر علت خواهد بود‪.‬‬ ‫متخصصانو کارشناسانصنایعپاالیشیهمدر‬ ‫کنار نظریه پردازان این حوزه بارها به متولیان نفتی‬ ‫وقت کشور گوشزد کردندو هشدار دادند کهغفلت‬ ‫از افزایش ظرفیت پاالیشی به بهانه اصل ‪ ۴۴‬و یا‬ ‫اینکه ســرمایه و ســرمایه گذار بخــش خصوصی در‬ ‫کار نیست و یا احداث پاالیشگاه توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد شرایط را به گونه ای رقم زدند که حال مدیران‬ ‫دولت جدید‪ ،‬بویژه سکانداران شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخــش فراورد ههــای نفتــی ایــران‪ ،‬بایــد جهــد و‬ ‫کوشش بسیار زیادی به کار ببرند و مخارج بیشتری‬ ‫را متحمل شوند تا بتوانند صنعت پاالیش را از ورطه‬ ‫پیشیگرفتنمصرفاز تولیدبرهانند‪.‬‬ ‫تکیه صرف بر تولید پروژه ای مانند پاالیشــگاه‬ ‫ستاره خلیج فارس که البته انهم در دولت نهم اغاز‬ ‫و با پیشــرفت ‪ ۷۰‬درصدی تحویــل دولت یازدهم‬ ‫شــد‪ ،‬ایــن توهــم را در دولت پیشــین ایجــاد کرده‬ ‫بــود کــه پاالیشگا هســازی تا همین جا کافی اســت‬ ‫و می توانــد هالــه خوشــبختی را بــر پیکره صنعت‬ ‫پاالیشنفتایرانو در مقیاسیبزرگتر اقتصادکشور‬ ‫چیره کند‪ .‬حال انکه اگر دســت اندرکاران صنعت‬ ‫پاالیش نفت در دولت گذشته‪ ،‬به تاثیر از تفکرات‬ ‫وزیر پیشین نفت به روند رو به رشد مصرف داخلی‬ ‫و نیاز بازار خارجی به فراورده های نفتی کمی بیشتر‬ ‫می اندیشیدند‪،‬اقتصادناسور شدهو ضربهخوردهاز‬ ‫سومدیریت هاو کم کاری هاو اهمال ها‪،‬حالمجبور‬ ‫نبود به تعبیر عوام‪ ،‬از جیب بخورد‪.‬‬ ‫اینتفکر باعثشداز همهفرصت هایموجود‬ ‫غفلــت شــود و طــرح و ایــده احــداث واحدهــای‬ ‫جدید پاالیشــگاهی حتی طرح پاالیشــی ســیراف‬ ‫به محاق برود و کشــور با خام فروشــی رو به تزاید‬ ‫روبرو شود‪ .‬در حالی که اجرای طرح های پاالیشی‬ ‫با هدف صادراتی در شرایط تحریمی می توانست‬ ‫عضالت اقتصادی ایران را ورزیده تر کند‪ .‬در داخل‬ ‫بدنهشرکتملیپاالیشوپخشفراورده هاینفتی‬ ‫دولت گذشته هم بسیاری از فعاالن و کارشناسان‪،‬‬ ‫نــه جســته و گریختــه‪ ،‬بلکــه بطــور مداوم ســعی‬ ‫می کرند عدم توسعه بخش پاالیشگاهی کشور و‬ ‫ضرر و زیان ناشی از ان را به یاد متولیان بیاورند اما‬ ‫هربار گوییبهدر بستهمی کوبیدند‪.‬‬ ‫همــه اینهــا در حالــی بــود و هســت کــه گفتــه‬ ‫یشــود بسیاری از کشورهای نفت خیز همسایه‪،‬‬ ‫م ‬ ‫طــی ســال های اخیــر یکــی از بزرگ تریــن اهــداف‬ ‫اقتصادیخودراحولمحور توسعهصنایعپاالیشی‬ ‫و باالبردن ظرفیت تولید انواع فراورده ای نفتی قرار‬ ‫داده اند‪ .‬گفته می شود عربستان سعودی قرار است‬ ‫تا سال‪ ۲۰۲۳‬ظرفیت پاالیشگاهی خود را به میزان‬ ‫قابل توجهی افزایش دهد و دیگر کشــورها مانند‬ ‫عــراق و امــارات و‪ ...‬هــم مدام مترصدند که تولید‬ ‫پاالیشگاهی خود را باالتر ببرند و ناگفته پیداست‬ ‫که َقدرقدرتشدناین کشورهاذیلتولیدمحوریو‬ ‫فاصله گیری از خام فروشی ان ها خواهد بود‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که وزیر ســابق نفت هیچ‬ ‫کرارا به‬ ‫اعتقادی به ســاخت پاالیشگاه نداشــت و ً‬ ‫صادرات نفت خام تاکید داشت و این امر در دوره‬ ‫قبلیوزارتایشاننیز بهوضوحبهچشممی خورد‪.‬‬ ‫بطوری که امار و اطالعات نشــان می دهد منطقه‬ ‫خاورمیانه در سال ‪ ۱۹۹۵‬میالدی ظرفیت پاالیشی‬ ‫معادل‪ ۵.۸۴۹‬میلیون بشکه در روز داشت که این‬ ‫رقم در سال‪ ۲۰۰۵‬میالدی به‪ ۷.۵۳۲‬میلیون بشکه‬ ‫در روز رسید؛در حالی کههمه کشورهایتولیدکننده‬ ‫نفــت طــی ایــن ســالها بــه ســراغ افزایــش ظرفیت‬ ‫پاالیشی خود رفته بودند‪ ،‬سهم ایران ازاین افزایش‬ ‫‪ ۱.۶۸۵‬میلیونبشکه ای‪،‬صفر بود‪.‬‬ ‫مدیــران جدیــد صنعــت پاالیــش نفت کشــور‬ ‫هم اکنون مترصد توسعه این صنعت هستند‪ .‬انها‬ ‫یقیــن دارند که می توانند غفلت ‪ ۸‬ســاله از مقوله‬ ‫پاالیشگاه سازی و ضرر و زیان ناشی از ان را جبران‬ ‫کنند‪ .‬این مدیران شرایط روز را مورد مداقه قرار داده‬ ‫و پــا را فراتــر از این گذاشــته اند‪ .‬مدیر عامل فعلی‬ ‫شرکتملیپاالیشو پخشفراورده هاینفتیایران‬ ‫معتقد است توسعه صنایع پاالیشی خط بطالنی‬ ‫بر تفکر ســنتی خام فروشــی اســت‪ ،‬در عین حال‬ ‫این اعتقاد را دارد که هر چه از خام فروشــی منابع‬ ‫هیدروکربوری به سمت احداث پتروپاالیشگاه ها و‬ ‫پتروشیمی هاوسپستوسعهصنایعتکمیلیحرکت‬ ‫کنیــم‪ ،‬میــزان ایجــاد ارزش افــزوده و اشــتغالزایی و‬ ‫تحریم گریزی به ازای هر گامی که برداشته می شود‬ ‫بهطورقابلمالحظه ایافزایشمی یابد‪.‬‬ ‫بر این اساس باید از این پس شاهد شکوفایی‬ ‫هرچــه بیشــتر صنعــت پاالیش نفــت ایــران و دور‬ ‫شــدن هرچه بیشــتر از خام فروشــی باشیم‪ .‬بهانه‬ ‫جویی های باقی مانده از تفکرات مدیران پیشین‬ ‫اینک محلی از ِاعراب ندارد‪ ،‬چرا که صنعت پاالیش‬ ‫نفتایرانبهتاسیاز نیازهایاقتصادی کشور تشنه‬ ‫توسعهو شکوفاییاست‪.‬‬ ‫محمد خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در‬ ‫ایــن رابطه گفت‪ :‬امار و ارقام موجود بیانگر نحوه‬ ‫عملرد دولت قبل در حوزه پاالیشگاه سازی است‪،‬‬ ‫اگــر در این هشــت ســال گذشــته ســاختی صورت‬ ‫گرفته بود اکنون باید شاهد ان بودیم اما متاسفانه‬ ‫تا انجایی که بنده اطالع دارم کار خاصی در زمینه‬ ‫پاالیشگاه سازیصورتنگرفتهاستو تنهاطیاین‬ ‫هشت سال پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تکمیل و‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬تجرب ـه ای کــه در تحری مهــای‬ ‫اخیــر داشــتیم نشــان داد که فــروش نفت خــام در‬ ‫یشــود درحالی‬ ‫شــرایط تحریم به سختی انجام م ‬ ‫که فراورده های نفتی را می توان راحت تر به فروش‬ ‫رســاند ضمن اینکه بــرای فراورده های نفتــی ارزش‬ ‫افزودهنیز ایجادمی شود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ارشــد حــوزه انــرژی ادامــه داد‪:‬‬ ‫همچنیــن ایــن مســاله فــروش فراورد ههــای نفتی‬ ‫می توانــد موجب توســعه اشــتغال و فعال شــدن‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬صنایع جانبی شــود‪ ،‬در مجموع منافع‬ ‫پاالیشگا هســازی برای کشور بســیار زیاد است و به‬ ‫نظر می رسد که برنامه های دولت فعلی در راستای‬ ‫عزمجدیبرایفاصله گرفتناز خامفروشیو تولید‬ ‫محصوالتاست‪.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪ :‬امیدواریم این برنامه ها عملی‬ ‫شود و به حداقل خام فروشی قناعت کنیم‪ ،‬طبیعتا‬ ‫اگر تحریم ها نیز ادامه داشته باشد مشکل زیادی‬ ‫بــرای فــروش محصوالت ایجاد نمی کنــد و تجربه‬ ‫نشان داده که در فروش محصوالت تحریم ها بی‬ ‫اثر بودهامادر موادخامبهویژهنفتدشواری هایی‬ ‫در مسیر راه ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گفته نماینده سابق ایران در اوپک این روند‬ ‫هم در تحریم های دولت نهم و دهم و هم دولت‬ ‫قبل خود را نشــان داده اســت اما امیدواریم تغییر‬ ‫رویکرد و سیاست دولت جدید بتواند کارساز باشد‬ ‫که به تحقق ان نیز امیدواریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان کرمان‪:‬‬ ‫رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی الزم است‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان کرمان در استانه‬ ‫فرا رسیدن فصل سرد سال بر رعایت نکات ایمنی‬ ‫و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی تاکید کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان‬ ‫کرمان‪ ،‬منوچهر فالح با بیان این مطلب افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به کاهش دما و استفاده هموطنان از وسایل‬ ‫گرمایشی‪ ،‬احتمال حوادث ناشی از گاز گرفتگی در‬ ‫ماه های اتی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوادث گازگرفتگــی‬ ‫از ان دســت حوادثــی هســتند کــه تنهــا بــا کمــی‬ ‫یتــوان از بروز انها جلوگیــری کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دقــت م ‬ ‫امیدواریم مردم عزیز استان کرمان از اهمیت این‬ ‫موضوع غافل نشوند زیرا هر نوع بی احتیاطی در‬ ‫استفاده از وسایل گاز سوز می تواند عواقب جبران‬ ‫ناپذیری داشته باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫کرمــان در ادامــه بیــان کرد‪ :‬ابتدایی ترین و شــاید‬ ‫مهم تریــن نکته ای که مشــترکین گاز طبیعی باید‬ ‫به ان توجه داشــته باشــند اطمینان انها از درست‬ ‫کار کردن وســایل گازسوز است که خواهشمندیم‬ ‫در صورت اطالع از هرگونه مشکل به متخصصین‬ ‫این امر مراجعه کرده و جهت رفع نقص وســیله‬ ‫اقدام نمایند‪ .‬وی افزود‪ :‬در بعضی از مناطق مردم‬ ‫از بخــاری بــه عنوان گرم کننده اســتفاده می کنند‪،‬‬ ‫توصیه می شود که حتما از باز بودن مسیر دودکش‬ ‫اطمینان حاصل فرمایند و قبل از نصب دودکش با‬ ‫شــعله کبریت یا شــمع‪ ،‬مکش دریچه دودکش را‬ ‫بررســی و هنگام اســتفاده از بخاری با بررسی گرم‬ ‫بودن لوله دودکش از صحت عملکرد ان مطمئن‬ ‫شوند‪.‬مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان بیان کرد‪:‬‬ ‫مشترکین گاز طبیعی باید نسبت به نصب صحیح‬ ‫لوله بخاری نیز توجه داشــته باشــند‪ ،‬لوله بخاری‬ ‫بایــد فلزی بوده و به شــکل صحیــح و محکم به‬ ‫وســیله گازســوز و محل دودکــش در دیوار نصب‬ ‫شــده باشــند‪ .‬به گفته وی نباید از لوله های فنری‬ ‫(اکاردئونی) استفاده شود زیرا این لوله ها به دلیل‬ ‫عدم استحکام الزم مناسب نیستند‪.‬فالح در ادامه‬ ‫بــه ایــن نکات ایمنی اشــاره کــرد‪ :‬مــردم از نصب‬ ‫ابگرمکــن به ویژه در محیط های بســته از جمله‬ ‫انباری‪ ،‬اشــپزخانه های کوچک حمام یا رختکن و‬ ‫همچنین استفاده از بخاری های بدون دودکش در‬ ‫محیط های مسکونی بسته از جمله اتاق خواب‬ ‫جدا خودداری فرمایند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمان در پایان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬درســت اســت کــه گاز طبیعــی‬ ‫نسبت به سوخت های دیگر ارزان بوده و الودگی‬ ‫کمتری برای محیط زیســت دارد اما همانطور که‬ ‫همه ما می دانیم استفاده صحیح و بهینه هر نوع‬ ‫انــرژی از اهمیــت بســیار باالیی برخوردار اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن امیداواریــم مــردم بزرگــوار اســتان کرمان‬ ‫نســبت بــه مصــرف درســت و بهینه ایــن نعمت‬ ‫طبیعی حساسیت الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫مشــترکین محتــرم شــرکت گاز اســتان کرمــان‬ ‫می توانند در هر ســاعت از شــبانه روز در صورت‬ ‫داشتن هرگونه سوالی با شماره تماس ‪( 194‬پست‬ ‫امــداد شــرکت گاز اســتان کرمــان) تمــاس حاصل‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رییس کمیسیونانرژیخبر داد‬ ‫بررسیساماندهینیروهایوزارتنفتدر کمیسیونانرژیمجلس‬ ‫رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫از بررســی نحــوه افزایــش تولیــد نفــت‪ ،‬وضعیــت‬ ‫شــرکت های عملیاتی‪ ،‬ســرمایه گذاری‪ ،‬دیپلماسی‬ ‫انرژی و ساماندهی منابع انسانی در شرکت نفت با‬ ‫حضور مسووالن مربوطه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فریدون حســنوند در توضیح‬ ‫نشســت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫بــه خبرنــگاران گفــت‪ :‬در این نشســت محســن‬ ‫خجسته مهر‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران‬ ‫حاضــر شــد و موضوعاتــی ماننــد افزایــش تولید‬ ‫نفــت‪ ،‬وضعیــت شــرکت های عملیاتــی‪ ،‬فــروش‬ ‫نفــت‪ ،‬نحــوه ســرمایه گذاری‪ ،‬دیپلماســی انرژی‪،‬‬ ‫ســاماندهی منابــع انســانی در شــرکت نفــت‪،‬‬ ‫دعــوت از ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی در‬ ‫حوزه نفت‪ ،‬شرکت های عملیاتی و‪ ...‬مورد بحث‬ ‫و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه اعضای کمیسیون و معاون‬ ‫وزیــر نظــرات و دیدگاه های خود را در این موارد‬ ‫مطــرح کردند‪ ،‬افزود‪ :‬میــزان نیاز به تولید نفت‪،‬‬ ‫میــزان نیاز صنایع‪ ،‬نیروگا ههــا و مصارف خانگی‬ ‫بــه گاز از دیگــر مباحــث مطرح در این نشســت‬ ‫بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت در حوزه های‬ ‫مربوط به خود توضیحاتی ارائه کردند‪.‬‬ ‫حسنوند با تاکید بر اینکه مقرر شد روش های‬ ‫تشویقی و حمایتی‪ ،‬انگیزه را در نیروهای صنعت‬ ‫نفت باال ببرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بر همین اساس در‬ ‫معاونت امور انسانی وزارت نفت شکل گرفته تا‬ ‫مشــکالت مرتبط با کارکنان را حل و ساماندهی‬ ‫کند این در حالی اســت کــه کارکنان وزارت نفت‬ ‫بــه طــرق مختلف با کمیســیون انــرژی در تماس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بــه گفته ایــن نماینــده مجلس در این جلســه‬ ‫بحــث مســئولیت های اجتماعــی شــرکت ملــی‬ ‫نفت نیز مطرح شــد چراکه الزم اســت این شرکت‬ ‫مسئولیت های خود را در مناطق نفت خیز و گازخیز‬ ‫به طور کامل انجام دهد‪.‬‬ ‫حســنوند در ادامــه بــا اشــاره به تدویــن قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ،۱۴۰۱‬گفت‪ :‬در این نشست مقرر شد‬ ‫برنامه های توسعه با یکدیگر تطبیق داده شده تا‬ ‫بتوانیم یک قانــون جامع و کامل در حوزه نفت و‬ ‫گاز ارائه دهیم‪.‬‬ ‫وی دربــاره درخواســت احمــد مــرادی نماینده‬ ‫بندرعبــاس دربــاره برخــی ســوءمدیریت ها در‬ ‫پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس به عنوان دیگر‬ ‫دستور جلسهنیز گفت‪:‬ایندستور باحضور مدیران‬ ‫ذیربــط وزارت نفــت و وزرات تعــاون کار و رفــاه‬ ‫اجتماعیبررسیشد‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬گزارشنمایندهدرخواست کنندگان‬ ‫اعمال ‪ ۲۳۴‬قرائت شــد و نمایندگان دستگاه های‬ ‫حاضر نیز توضیحاتیمطرح کردندو در نهایتمقرر‬ ‫شــد؛ ظرف مدت یک هفته‪ ،‬جلســه دیگری برگزار‬ ‫شود و نقطه نظرات نماینده درخواست کنندگان در‬ ‫اینبارهشنیدهو در نهایت گزارشبهصحنمجلس‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫عزمشرکت گاز استان کرمانشاهجهت‬ ‫تامینپایدار گاز مشترکین‬ ‫و‬ ‫تمهیــدات‬ ‫بــا‬ ‫اســت‪ .‬شــهبازی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی هــای انجــام گرفته‬ ‫فرهنگ ســازی و اطالع رســانی‬ ‫و بــا اســتفاده از همــه تــوان و‬ ‫الزم در خصوص رعایت نکات‬ ‫ظرفیت شرکت‪ ،‬برای تامین گاز‬ ‫ایمنــی و مصــرف بهینــه گاز‬ ‫پایــدار و مســتمر و ایمن برای‬ ‫طبیعــی توســط مشــترکین در‬ ‫سیروس شهبازی‬ ‫مشــترکین اســتفاده خواهیــم‬ ‫بخش هــای مختلف خانگی و‬ ‫کــرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫قطعا مردم‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫انجــام‬ ‫‪....‬‬ ‫ً‬ ‫شــرکت گاز استان کرمانشــاه‪ ،‬سیروس شهبازی‪ ،‬فهیم با رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف‬ ‫مدیرعامــل گاز اســتان در جلســه هماهنگــی و گاز طبیعــی ما را یــاری خواهند کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫امادگی زمســتانی شــرکت با بیــان این مطلب‪ ،‬شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در ادامــه‪ ،‬در‬ ‫بــر حفــظ و امادگــی کامل کارکنان این شــرکت خصوص امادگی مناطق سه گانه شهر کرمانشاه‬ ‫جهــت ورود بــه فصل ســرما تاکید و بیــان کرد‪ :‬و ‪ ۱۷‬ناحیــه تابعــه برای ورود به فصل ســرما و‬ ‫استان کرمانشاه از جمله استان های سردسیر و لزوم پایداری شــبکه های گاز گفت‪ :‬با همکاری‬ ‫مخصوصا شــهرهای واقع در شــمال این استان نیروهای متعهد و پرتالش این شرکت و امادگی‬ ‫و دارای اب و هــوای ســرد و خشــن در فصــل تیــم عملیاتــی نواحــی گازرســانی‪ ،‬امیدواریــم‬ ‫زمستان است‪ ،‬لذا اقدامات در نظر گرفته شده بتوانیم به بهتربن شکل ممکن خدمات رسانی‬ ‫بــرای تامیــن گاز پایــدار اســتان‪ ،‬الزامــی اســت‪ .‬به هم استانی های عزیز را انجام داده و سطح‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬این شــرکت با بررســی رضایتمندی مشــترکین گاز طبیعی را باال ببریم‪.‬‬ ‫نقاط حساس شبکه های گازرسانی و تاسیسات وی در پایــان‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬درحــال حاضــر‪29 ،‬‬ ‫و تعمیــر و نگهداری های دوره ای انجام شــده‪ ،‬شهر و ‪ 1741‬روستا و ‪ 2500‬واحد صنعتی و ‪74‬‬ ‫تمهیدات الزم را برای تامین گاز پایدار در شهرها جایگاه ‪ CNG‬در اســتان گازدار و بیش از ‪634‬‬ ‫و روســتاهای اســتان در فصــل ســرد اندیشــیده هزار مشترک مصرف کننده گاز طبیعی هستند‪.‬‬ ‫مصرف بالغ بر ‪ 3‬میلیارد و ‪ 300‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز در گیالن‬ ‫مشــترکین گاز طبیعــی در‬ ‫‪ 10‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫‪ 6‬ماهــه نخســت ســال جــاری‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫بالــغ بر ‪ 3‬میلیارد و ‪ 300‬میلیون‬ ‫گیــان بــا بیــان اینکــه مصــرف‬ ‫مترمکعب گاز مصرف کرده اند‪.‬‬ ‫بخش هــای صنعتــی و تجــاری‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫استان در نیمسال اول امسال با‬ ‫حسین اکبر‬ ‫گیــان با بیــان اینکــه در ‪ 6‬ماه‬ ‫‪ 2‬درصد رشــد‪ ،‬به ‪ 438‬میلیون‬ ‫ابتدایــی ســال ‪ ،1400‬بالــغ بر ‪3‬‬ ‫مترمکعب رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫میلیــارد و ‪ 300‬میلیــون مترمکعب گاز در اســتان رعایــت صرفه جویــی و مدیریت بهینه مصرف‬ ‫مصرف شــده‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این میزان نســبت توسط مشترکین گاز خانگی سبب شد تا حجم‬ ‫به مدت مشــابه ســال گذشــته ‪ 2‬درصد افزایش بیشــتری از گاز ورودی بــه اســتان به بخش های‬ ‫داشــته اســت‪ .‬حســین اکبــر با اعــام ایــن خبر‪ ،‬نیروگاهی‪ ،‬صنعتی و تجاری گیالن تحویل شود‬ ‫گفت‪ :‬علیرغم افزایش تعداد مشترکین‪ ،‬مصرف و زمینه رونق هرچه بیشتر تولید فراهم اید‪ .‬وی‬ ‫گاز در بخــش خانگــی بــا ‪ 18‬درصــد کاهــش همچنین از تحویل ‪ 177‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته به ‪ 665‬به ایســتگاه های ‪ CNG‬سطح اســتان خبر داد و‬ ‫میلیــون مترمکعب رســیده که این مهم‪ ،‬نشــان گفت‪ :‬این میزان‪ 4 ،‬درصد بیشتر از مدت مشابه‬ ‫از مدیریت بهینه مصرف توســط مشــترکین گاز سال گذشته است‪ .‬حسین اکبر در پایان‪ ،‬با اشاره‬ ‫طبیعــی در گیــان دارد‪ .‬وی درخصوص تحویل به شــروع فصل ســرد ســال از همه مشترکین گاز‬ ‫گاز به نیروگاه های استان گفت‪ :‬در نیمه ابتدایی درخواســت کــرد تا بــا صرفه جویــی و مدیریت‬ ‫ســال جاری بیش از ‪ 2‬میلیارد مترمکعب گاز به مصــرف گاز‪ ،‬ضمــن کاهش هزینه هــای خانوار‪،‬‬ ‫نیروگاه های تولید برق استان تحویل شده است شــرایط را بــرای توزیــع پایــدار و مطمئــن گاز در‬ ‫که این میزان نسبت به نیمه اول سال ‪ 99‬حدود فصلزمستانبرایتمامنقاطاستانفراهم کنند‪.‬‬ ‫مشکلیبرایتامینسوخت‬ ‫نیروگاه هانیست‬ ‫معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت‪ :‬همکاری‬ ‫بسیار خوبی بین وزارت نفت و نیرو برای تامین‬ ‫سوخت نیروگاه ها وجود دارد و اگر این همکاری‬ ‫ادامهیابدمشکلیبرایتامینسوختنیروگاه ها‬ ‫تو گو با‬ ‫نخواهیم داشت‪ .‬همایون حائری در گف ‬ ‫ایســنا‪ ،‬در خصوص اقدامات صورت گرفته برای‬ ‫تامیــن ســوخت نیروگاه هــا‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬تعامل‬ ‫بــاالی دو وزارتخانــه نفت و نیرو موجب شــده‬ ‫که روند پر شدن مخازن سوخت به ویژه مخازن‬ ‫گازوئیل به خوبی انجام شود و امیدواریم با این‬ ‫روال قبل از فصل سرما مخازن به میزان کافی پر‬ ‫شــده باشــد‪ .‬وی با بیان اینکه شــرایط خوبی را‬ ‫داریم و امیدواریم همکاری ها ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تمام تالش خود را برای تامین برق انجام‬ ‫خواهیم داد و با امادگی نیروگاه ها و برنامه های‬ ‫مدیریت مصرف در بخش برق و گاز زمستان را‬ ‫بدونمشکلپشتسر خواهیمگذاشت‪.‬معاون‬ ‫برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به برنامه های در‬ ‫نظر گرفته شده برای تامین برق در تابستان سال‬ ‫اینــده نیــز‪ ،‬گفت‪ :‬برنامــه ای که بــرای نیروگاه ها‬ ‫در نظر گرفتیم به طور روزانه مشخص کرده که‬ ‫چــه واحدهایی و به چه صورتی باید وارد مدار‬ ‫باشندو تمامظرفیت هاینیروگاهیراتاتابستان‬ ‫سال اینده وارد مدار خواهیم کرد‪ ،‬تمام تالش ما‬ ‫این اســت که بــدون محدودیت و یا با کمترین‬ ‫محدودیت تابستان را پشت سر بگذاریم‪ .‬علی‬ ‫اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز به تازگی در خصوص‬ ‫تامیــن ســوخت نیروگاه هــا در زمســتان گفــت ‪:‬‬ ‫موضوع ســوخت نیروگاهی یکــی از موضوعات‬ ‫بســیار مهــم بــرای زمســتان اســت‪ .‬مشــکلی که‬ ‫در ســال گذشــته بوجود امد این بود که مخازن‬ ‫سوختنیروگاه هاپر نشدو بههمیندلیلتامین‬ ‫گاز با خلل مواجه شــد‪ .‬در ســال گذشته اولویت‬ ‫تامین گاز به درستی به بخش خانگی داده شد‪،‬‬ ‫همین مسئله موجب شد تا برخی از نیروگاه ها‬ ‫سوخت کافینداشتهباشندلذاامسالاز یکماه‬ ‫گذشتهدر یکاقداممشترکباوزارتنفتتالش‬ ‫کردیم تا ناوگان حمل و نقل کشور را بسیج کنیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی مصوبه خوبی نیــز در دولت برای‬ ‫تشویق مالکان ناوگان صورت گرفت و در حال‬ ‫حاضر با سرعت بسیار خوبی سوخت رسانی در‬ ‫حال انجام بوده و الزم است که این خبر خوب را‬ ‫بدهم که موجودی مخازن باالتر از ذخیره ما در‬ ‫سال گذشته است و این شرایط را ادامه می دهیم‬ ‫تــا به یــک ذخیره مطمئن برســیم و اگر مطابق‬ ‫برنامهسوخت رسانیانجامشودنگرانینداریم‪.‬‬ ‫رواج ماسه خواریایجاد اختاللدر محیط‬ ‫زیستابزیاناست‬ ‫معــاون اب و ابفــای وزیــر نیــرو در یکــی از‬ ‫صفحه های اجتماعی نوشت‪ :‬رواج ماسه خواری‬ ‫اختالل در محیط زیست و چرخه زندگی ابزیان‬ ‫دریای خزر را به همراه دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬قاسم‬ ‫تقی زاده خامسی با انتشار ویدئویی از برداشت‬ ‫بی رویــه ماســه از کنــار دریــای خــزر در صفحــه‬ ‫اینســتاگرام خود نوشــت‪ :‬برداشت غیر قانونی‬ ‫ماســه از ســواحل دریای خزر برای ساخت ویال‬ ‫به عنوان خانه دوم در ایران مرسوم شده است‪.‬‬ ‫وی ادام ـ ه داد‪ :‬ایــن در حالــی اســت که همین‬ ‫ماسه ها بخشی از زنجیره غذایی ابزیانی است‬ ‫کــه در البــه الی انهــا زندگــی می کننــد‪ .‬معاون‬ ‫وزیر نیرو نوشت‪ :‬ماسه خواری منجر به اختالل‬ ‫در محیط زیســت و چرخــه زندگی ابزیانی که‬ ‫در دریا زندگی می کنند‪ ،‬می شــود‪ .‬خزر جنوبی‬ ‫کــه کرانــه هــای ســاحل ایران اســت نســبت به‬ ‫سایر نقاط دریا دارای عمیق ترین نقاط است‪.‬‬ ‫بیشــترین عمق در این قســمت یک هزار و ‪۲۵‬‬ ‫متر و متوسط ان ‪ ۳۲۵‬متر است‪ .‬مساحت این‬ ‫بخــش از حوضــه ‪ ۱۶۸‬هزار کیلومتر مربع بوده‬ ‫کــه ‪ ۳.۳۹‬درصد از کل مســاحت دریا را شــامل‬ ‫می شــود‪ .‬حجــم اب موجــود در این بخش ‪۵۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۴۵‬کیلومتــر مکعب معادل بــا ‪۶.۶۶‬‬ ‫درصــد ازز حجــم کل اب دریــا اســت‪ .‬حوضــه‬ ‫ابریز دریای خزر یکی از حوضه های اصلی ابریز‬ ‫کشورماناست‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تخلفات‪۴۹‬شرکتحمل ونقلاستانسمنان‬ ‫رسیدگیشد‬ ‫معــاون راهــداری و‬ ‫مــوارد موردبررســی قرارگرفتــه‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫اســت‪ .‬معــاون حمل ونقــل‬ ‫ســمنان گفــت در راســتای‬ ‫راهداری جاده ای استان سمنان‬ ‫رســیدگی بــه شــکایات مــردم‬ ‫بابیــان اینکه طــی بــازه مذکور‬ ‫و نظــارت بــر جابجایــی بــار و‬ ‫بــه تخلفات ‪ ۴۹‬شــرکت فعال‬ ‫غالمرضا طحان‬ ‫مســافر تخلفــات ‪ ۴۹‬شــرکت‬ ‫در حــوزه حمل ونقل جــاده ای‬ ‫حمل ونقــل اســتان رســیدگی‬ ‫رســیدگی شــده اســت‪ ،‬ابــراز‬ ‫شــد‪ .‬غالمرضــا طحان در جلســه شــورای اداری داشت‪:‬شرکت هایمتخلفبعداز احراز تخلف‬ ‫معاونان راهداری به میزبانی اداره کل راهداری و طی جلســه با ان ها برخوردهــای الزم صورت‬ ‫و حمل ونقل جاده ای استان سمنان ضمن بیان گرفتهاست‪.‬‬ ‫اینکه ‪ ۱۲۵‬شــرکت حمل ونقل کاال و مســافر در‬ ‫طحــان تصریــح کــرد‪ :‬عمــده تخلفــات‬ ‫اســتان فعالیت دارد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬از این تعداد شــرکت های حمل ونقــل کاال شــامل مغایــرت‬ ‫‪ ۸۵‬شــرکت در حــوزه حمل ونقــل کاال و ‪ ۴۰‬مندرجات بارنامه‪ ،‬دریافت کمیســیون اضافی‪،‬‬ ‫شرکت نیز پیرامون حمل ونقل مسافر در استان عــدم رعایت مقــررات در تهیه و تنظیم بارنامه‬ ‫ســمنان فعال است‪ .‬او بابیان اینکه بر عملکرد بــوده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬تخلفــات شــرکت های‬ ‫شــرکت های حمل ونقل جاده ای برو نشــهری و حمل ونقــل مســافر شــامل مــواردی نظیــر‬ ‫اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه نظارت برخوردهــای نامناســب رانندگان‪ ،‬عــدم رعایت‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ ،‬افزود‪ :‬طی ش ـش ماهه ســال جاری در مقــررات در صــدور صورت وضعیــت و غیــره‬ ‫جلســات کمیســیون ماده ‪ ۱۲‬استان سمنان این می شود‪.‬‬ ‫الزمه رسیدن تراز پلیس به تراز پلیس‬ ‫جمهوریاسالمیهوشمندیاست‬ ‫فرماندهانتظامیکهگیلویه‬ ‫ســال گذشــته توجــه و اهتمام‬ ‫و بویراحمــد در همایــش‬ ‫ویــژه ای در راســتای هوشــمند‬ ‫تجلیــل از نمونه های ترافیکی‬ ‫ســازی پلیــس صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز یکــی از نیازهای‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس خــودش‬ ‫اصلــی مــردم مــا‪ ،‬برخــورداری‬ ‫را در دو حــوزه ی تجهیزاتــی و‬ ‫کیقباد مصطفایی‬ ‫از تــردد ایمــن و امنیــت کامــل‬ ‫نیرویانسانیارتقاءبخشیدهو‬ ‫جاده ای است که در این رابطه‬ ‫درصدد اســت این موضوع را تا‬ ‫می بایستهمهتالشکنندکهمابتوانیمفرهنگ سرحد کمال و رسیدن به تراز جمهوری اسالمی‬ ‫رانندگی جامعه را ارتقا بخشیم‪ .‬به گزارش گیتی برســاند‪ .‬وی بیــان داشــت‪ :‬در طــول هفته ناجا‬ ‫انالیــن‪ ،‬ســردار کیقبــاد مصطفایــی در همایش امسال‪،‬برنامه هایمتنوعیرابارویکردمشارکت‬ ‫تجلیلاز نمونه هایترافیکیاظهار داشت‪:‬هفته اجتماعی در دســت انجــام داریم و تعــداد ‪۴۶‬‬ ‫نیروی انتظامی امسال از ‪ ۱۷‬مهر شروع شده و به برنامــه را به صورت کشــوری و تعــداد ‪ ۱۰‬برنامه‬ ‫مدت یک هفته تا‪ ۲۳‬مهر ادامه خواهد داشت را هم تحت برنامه های اســتانی در دســت اجرا‬ ‫و شعار هفته نیروی انتظامی «پلیس هوشمند‪ ،‬داریم‪ .‬فرمانده انتظامی استان در پایان با اشاره‬ ‫امنیــت پایدار» اســت کــه این شــعار برگرفته از بــه اینکه برنام ـه ای که امــروز در خدمت شــما‬ ‫مطالبات امروز جامعه ما است و همانطوریکه بودیمتحتعنوانتجلیلاز نمونه هایترافیکی‬ ‫در بیانیــه گام دوم انقــاب امده‪ ،‬پلیس دریکی در راستایارتقاءفرهنگترافیکیصورت گرفت‪،‬‬ ‫از اهــداف خــود باید به پلیس در تراز جمهوری خاطرنشان کرد‪:‬امیدواریمبرنامه هااز اثربخشی‬ ‫اســامی برســد‪ .‬وی افــزود‪ :‬الزمــه رســیدن الزم برخوردار باشند و اجرای چنین برنامه ها و‬ ‫تــراز پلیــس بــه تــراز پلیس جمهــوری اســامی‪ ،‬همایش هایــی بتواند به ارتقاء ســطح فرهنگ‬ ‫هوشمندی است و پلیس درصدد این است که ترافیکــی در اســتان کمــک کنــد‪ .‬امــروز یکــی از‬ ‫بــا ارتقاء امکانات‪ ،‬تجهیزات و همچنین ارتقاء نیازهای اصلی مردم ما‪ ،‬برخورداری از تردد ایمن‬ ‫ســطح دانش و مهارت کارکنان خود‪ ،‬انشــاءاهلل و امنیت کامل جاده ای اســت که در این رابطه‬ ‫به پلیس هوشــمند که مورد انتظار مردم است‪ ،‬می بایستهمهتالشکنندکهمابتوانیمفرهنگ‬ ‫برسد‪.‬مصطفاییبااشارهبهاین کهدر طولچند رانندگیجامعهراارتقاببخشیم‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری های نوین در بخش‬ ‫کشاورزیضروری است‬ ‫جلســه راه اندازی فــاز دوم‬ ‫ازمایــی توزیع نهاد ههــا و ارائه‬ ‫ســامانه هوشــمند کشــاورزی‬ ‫خدمــات بــه تولیدکننــدگان‬ ‫بــا حضــور ریاســت ســازمان‪،‬‬ ‫دارد؛ و کشــاورزی هوشــمند‪،‬‬ ‫معــاون و مدیــران مجموعــه‬ ‫ایــن امــکان را فراهــم می کنــد‬ ‫تولیدات گیاهی استان‪ ،‬مدیران‬ ‫که با ســهولت بیشــتر و به طور‬ ‫عبدا‪ ...‬مخبر‬ ‫جهاد کشــاورزی شهرستان ها و‬ ‫موثر نظارت بهتری بر نیازهای‬ ‫کارشناسان شرکت دانش بنیان‬ ‫مــزارع و باغات‪ ،‬صــورت گیرد‪.‬‬ ‫برگزار شد‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان‬ ‫البرز با اشــاره به اهمیت استفاده از فناوری های اینکه فناوری‪ ،‬بزرگ ترین و بهترین ابزار برای یک‬ ‫نویــن در کشــاورزی بــرای بهر هبــرداری بیشــتر از مدیــر اســت و باید از فنــاوری کمک بگیریم که‬ ‫منابع گفت‪ :‬جهان به ســمت هوشــمند ســازی بتوانیم ماموریت هایمان را درست انجام دهیم‬ ‫پیش می رود و بهتر است خودمان را به فناوری افــزود‪ :‬با اســتقرار ســامانه هوشــمند تنش های‬ ‫یهــا و افات‪ ،‬ســطح زیر کشــت‪،‬‬ ‫تجهیز کنیم‪.‬ویبر استفادهاز روش هایکشاورزی گیاهــی‪ ،‬بیمار ‬ ‫نویــن کــه کارایــی بهتری نســبت بــه روش های پیش بینــی عملکرد تولیــد‪ ،‬تنش ابی‪ ،‬نیــاز ابی‬ ‫معمول دارند؛ تاکید کرد و افزود‪ :‬استقرار سامانه گیاهان‪ ،‬میزان اســتفاده از کودها و ســموم دفع‬ ‫هوشمند در حوزه تولیدات گیاهی جهشی بزرگ افات و ابیاری گیاه به صورت هوشمند مدیریت‬ ‫در توســعه بخش کشــاورزی اســتان محســوب می شود‪ .‬مخبر با اشاره به اهمیت لزوم همراهی‬ ‫می شود‪ .‬عبدا‪ ...‬مخبر با اشاره به اینکه توسعه بادانشو فناوریو ارائهاطالعاتصحیح گفت‪:‬‬ ‫فــاز دوم ســامانه هوشــمند در حــوزه تولیــدات باید تالش شــود با ارائه اطالعات پایه درســت‪،‬‬ ‫گیاهــی صــورت گرفته اســت؛ افزود‪ :‬پــس از فاز مغایرت اطالعات دستی با اطالعات هوشمند‬ ‫اول در حــوزه پایش تغییــر کاربری های اراضی و به طور متوسط به کمتر از ‪ ۱۵‬درصد برسد‪ .‬رئیس‬ ‫نتایجمثبتان‪،‬برنامه ریزیبرایفاز دومتوسعه ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان البرز بر سرعت‬ ‫ســامانه هوشــمند در تولید محصــوالت گیاهی بخشی به کار و ارائه به موقع و درست اطالعات‬ ‫صورت گرفت که در گام اول بر اســاس شاخص تاکید کرد و افزود‪ :‬با تمرکز و تالش و صرف وقت‬ ‫ســطح زیر کشــت برای سه محصول کشــاورزی بیشــتر امید می رود به عنوان پیشــتاز کشــاورزی‬ ‫برداشت شده ذرت‪ ،‬پنبه و یونجه اغاز شد‪ .‬وی هوشــمند‪ ،‬گام موثــری در افزایش کمی و کیفی‬ ‫هدف از اســتقرار سامانه هوشمند کشــاورزی در تولیدات کشــاورزی اســتان برداریم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫حوزه تولیدات گیاهی را عملکرد بیشتر در تولید به اینکه حسن هوشمند سازی این است که با‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬کاهش هزینــه‪ ،‬تولید با نگاهمدیریتی‪،‬هر برشیراکهبخواهیدمی توانید‬ ‫کیفیت و ســالم تر و استفاده درست و اثربخش ایجاد کنید‪ ،‬بر ارسال مرتب گزارش پیشرفت کار‬ ‫از نهاده هاتوصیف کردو افزود‪:‬شفافیتسامانه تاکید کرد و یاداور شد برای برنامه ریزی اصولی‪،‬‬ ‫هوشمند محاسن زیادی برای مدیریت و راستی تمرکز کار باید بر روی اطالعات صحیح باشد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1185‬‬ ‫تودیع و معارفه استاندار هرمزگان با حضور وزیر کشور انجام شد‬ ‫هرمزگانچشم به راهتوسعهاقتصادی‬ ‫در مراسمی با حضور وزیر کشور‪ ،‬مهدی دوستی‬ ‫به عنوان اســتاندار جدید هرمزگان معرفی شد‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬وزیر کشور در مراسم‬ ‫معارفه استاندار جدید هرمزگان‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از‬ ‫ظرفیت های کشاورزی‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬ابزی پروری و‬ ‫به طورکلی اقتصاد دریا محور‪ ،‬هرمزگان را پیشــران‬ ‫برنامه های اقتصادی کشور قرار داده است‪ .‬احمد‬ ‫وحیدی با اشاره به اینکه شکل گیری تمدن در کنار‬ ‫دریا و اهمیت اقتصادی ان‪ ،‬هرمزگان را به استانی‬ ‫کلیدی و حیاتی تبدیل کرده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬ایزایکو‬ ‫بزرگ ترین واحد صنعتی کشتی سازی کشور است و‬ ‫باید تالش برای توسعه ان بیشتر شود‪.‬‬ ‫وزیر کشــور با اشــاره به اینکه پاالیشــگاه ستاره‬ ‫نفت خلیج فارس نماد شکســت تحریم ها اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬باوجودایــن پاالیشــگاه‪ ،‬در تولیــد بنزیــن‬ ‫بــه خودکفایــی رســیده ایم و تحریم ها نتوانســت‬ ‫کشــورمان را از حرکــت و تولیــد بــازدارد‪ .‬احمــد‬ ‫وحیــدی گفــت‪ :‬وجود ‪ ۱۴‬جزیــره با ظرفیت باالی‬ ‫گردشــگری‪ ،‬هرمــزگان را بــه جایــگاه مهمی تبدیل‬ ‫کــرده اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬باوجــود صنایــع بــزرگ در‬ ‫هرمــزگان روا نیســت ایــن اســتان از بیــکاری و فقــر‬ ‫رنج ببرد‪ .‬وحیدی با اشــاره به خارج کردن اقتصاد‬ ‫کشور از دولت محوری و تاکید رهبر انقالب در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬هرمزگان با این ظرفیت ها نباید شاهد‬ ‫بیکاریوفقر باشدبلکهبایدالگویاشتغال‪،‬توسعه‬ ‫و تولید برای ســایر اســتان ها شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬باید‬ ‫فضا را برای کارافرینان‪ ،‬ســرمایه گذاران و مشــارکت‬ ‫مردم فراهم کنیم‪ .‬وزیر کشور با اشاره به اینکه باید‬ ‫تهــای موجــود بهره وری بیشــتری داشــته‬ ‫از ظرفی ‬ ‫باشــیم‪ ،‬گفت‪ :‬هرمزگان باید خود پیشران توسعه‬ ‫و کارافرینان محور اصلی این موفقیت و پیشرانی‬ ‫شوند‪ .‬وی با اشاره به اینکه دفاع و امنیت کشورمان‬ ‫مردم محور و مردم پایه است‪ ،‬افزود‪ :‬باید به دنبال‬ ‫الگویی باشیم که ظرفیت های مردمی را به صحنه‬ ‫بیاوریــم و فضــا را برای حرکت و توســعه از طریق‬ ‫مشــارکت مــردم فراهم کنیــم‪ .‬وحیدی با اشــاره به‬ ‫اینکه باید بندرعباس به یکی از بنادر مهم جهانی‬ ‫و منطقه ای تبدیل شود گفت‪ :‬از مهم ترین وظایف‬ ‫اســتاندار جدید هرمزگان‪ ،‬تجلی سازی ظرفیت ها‬ ‫محالتــی مانند دو هزار‪ ،‬چاهســتانی ها و فرودگاه‬ ‫قدیــم هــم نیاز به توجه خــاص دارد‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫به لزوم استفاده از ظرفیت های نیرو های اهل سنت‬ ‫افزود‪ :‬مطالبه مردم را در تمام عرصه دنبال کنیم‪.‬‬ ‫هرمزگان حقش را بگیرد برای توسعه اش‬ ‫کافی است‬ ‫بــرای تحقــق این موضــوع اســت و باید شــبانه روز‬ ‫برای عملی شدنش تالش شود‪ .‬وی مهدی دوستی‬ ‫اســتاندار جدید هرمزگان را فردی توانمند معرفی‬ ‫کردکهتوانستهطرح هایمهمیهمچونپاالیشگاه‬ ‫نفت ستاره خلیج فارس را مدیریت کند که موجب‬ ‫افتخــار ایــران اســامی اســت‪ .‬وزیــر کشــور گفــت‪:‬‬ ‫دوســتی فردی باهوش‪ ،‬توانمند و شجاع است که‬ ‫اداره مجموعه های عظیم را بر عهده داشته و حتی‬ ‫یکی از کاندیدای وزارت نفت بود‪ .‬وحیدی گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اهمیت هرمزگان به دنبال فردی بودیم که‬ ‫عالوهبر شناختو ارتباطنزدیکبارئیس جمهور و‬ ‫وزرا‪،‬تواناییمدیریتطرح هایبزرگراداشتهباشد‬ ‫و هم زمینه را برای فقرزدایی و جلب سرمایه گذاری‬ ‫فراهمکند‪.‬‬ ‫تا رسیدن به وضع مطلوب راه بسیار زیادی‬ ‫باقی است‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در هرمــزگان و امام جمعــه‬ ‫بندرعبــاس در ایــن مراســم گفــت‪ :‬بندرعباس یکی‬ ‫از شــهر های مهــم و اســتراتژیک کشــور اســت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینمحمدعبادیزادهافزود‪:‬‬ ‫ظرفیت انســانی هرمــزگان و وفــاق و همدلی میان‬ ‫برادران شــیعه و اهل سنت شرایط بسیار خوبی در‬ ‫اســتان ایجــاد کرده اســت‪ .‬وی هرمــزگان را به عنوان‬ ‫دروازه اقتصــادی کشــور عنوان کرد و افــزود‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد صــادرات و واردات کشــور از بندر شــهید‬ ‫رجاییبندرعباسصورتمی گیرد‪.‬نمایندهولی فقیه‬ ‫در هرمزگانگفت‪:‬در کنار صنایعبزرگیاستانظرفیت‬ ‫خوب ســواحل هــم وجــود دارد که بایــد از ان بهره‬ ‫گرفــت‪ .‬حجت االسالم والمســلمین محمــد عبادی‬ ‫زاده افزود‪ :‬شــهر های ساحلی‪ ،‬جزء پیشرفته ترین و‬ ‫اباد ترینشهر هایدنیاهستند‪.‬ویگفت‪:‬در هرمزگان‬ ‫تا رســیدن به وضع مطلــوب راه بســیار زیادی باقی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا شــتاب در گام دوم انقــاب‪ ،‬نویدبخش‬ ‫اینده ایروشنبرایاستاناست‪.‬‬ ‫استاندار جدید به ظرفیت های استان‬ ‫توجه کند‬ ‫رئیس مجمع نماینــدگان هرمزگان نیــز در این‬ ‫مراســم گفــت‪ :‬ظرفیــت اســتان در تمــام زمین ههــا‬ ‫به ویــژه اقتصــادی و صنعتــی بســیار بــاال اســت و‬ ‫امیدواریــم از نیر وهــای مســتعد و بومــی هرمزگان‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬احمــد مــرادی در مراســم معارفــه‬ ‫استاندار جدید هرمزگان افزود‪ :‬هرمزگان‪ ۵‬نماینده‬ ‫دارد و اگــر از ظرفیــت ا نهــا در کنــار اســتاندار‬ ‫اســتفاده شــود به نتایج مثبت خواهیم رســید‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪ :‬پاالیشــگاه های هرمــزگان بیــش از ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومان بــرای دولــت درامدزایی دارنــد‪ ،‬اما‬ ‫در مســئولیت های اجتماعــی بــه حداق لهــا اکتفا‬ ‫می کنند و این حق اســتان نیســت و باید تصحیح‬ ‫شــود‪ .‬نماینده مردم بندرعباس در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬ظرفیت های سواحل مکران باید با‬ ‫مرکزیت جاسک توسعه یابد‪ .‬مرادی افزود‪ :‬توسعه‬ ‫جزایر نیز با رویکرد گردشگری ادامه یابد و ظرفیتی‬ ‫کــه در حوزه فــوالد داریم یک ارزش افزوده اســت‪.‬‬ ‫نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫خواستار توجه ویژه به اموزش وپرورش استان شد و‬ ‫گفت‪:‬در سرانهتخت هایبیمارستانینیز هرمزگان‬ ‫از میانگین کشوری‪ ۵۰‬درصد پایین تر است‪ .‬مرادی‬ ‫افزود‪ :‬ورزش جوانان و نوسازی بافت های فرسوده‬ ‫مهدی دوســتی‪ ،‬استاندار جدید هرمزگان نیز در‬ ‫مراسممعارفهخود گفت‪:‬باهرمزگانبیگانهنیستم‬ ‫و هــم در بحــث نفت و هم در بحث کشتی ســازی‬ ‫نیز در هرمزگان فعالیت هایی ماندگار انجام دادیم‬ ‫و معتقــدم که حکمرانی صدقه ای شایســته و حق‬ ‫هرمزگان نیست و اگر حق هرمزگان را به او بدهند‪،‬‬ ‫برای توســعه اش کافی اســت‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫توســعه بر مبنای دریا در دســتور کار و اولویت کاری‬ ‫بندهخواهدبود‪،‬اظهار کرد‪:‬وظیفهبندهو همکارانم‬ ‫براورده کردن ارزوی مردم است و باید تمامی تالش‬ ‫خود را برای عملی کردن ان به کار ببندیم‪ .‬استاندار‬ ‫جدیدهرمزگانشکلتوسعهصورتگرفتهتابهامروز‬ ‫در هرمزگان را نامتوازن خواند و گفت‪ :‬این شــکل از‬ ‫توسعهنمی تواندباعثتحولدر زندگیمردمشود‪.‬‬ ‫دوســتی با اشاره به اینکه باید توسعه خوشــه ای در‬ ‫صنایعهرمزگانشکلبگیردوزنجیره هایارزش افرین‬ ‫و اشتغال زا و باالدستی به صنایع افزوده شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪:‬وظیفهدولتتسهیلگیریبرایبهره گیریمردم‬ ‫از ظرفیت هاست و باید قوانین را برای این موضوع‬ ‫ایجاد کنیم و قوانین تسهیلگر باید زمینه تحول را در‬ ‫هرمزگان شکل دهند‪ .‬وی با بیان اینکه ورزش استان‬ ‫هرمزگانبه طور حتمبایددر مسیر توسعهقرار بگیرد‬ ‫و از ظرفیت جوانان نخبگان هرمزگانی بهره گرفته‬ ‫شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬محیط زیست موضوعی اساسی و‬ ‫در اولویتقرار داردو بایدبهمسائلزیست محیطی‬ ‫همچــون ســاماندهی فاضــاب و دریــا ورود جدی‬ ‫کنیم‪ .‬اســتاندار جدید هرمزگان افزود‪ :‬از امروز بنده‬ ‫فرزند هرمزگان هســتم و دســتم را برای هرکسی که‬ ‫بــرای کمک به توســعه هرمــزگان می خواهد گامی‬ ‫بردارد‪ ،‬دراز می کنم و امیدوارم در سایه یک همدلی‬ ‫وهمگراییحداکثریبتوانیمراهپیشرفتایناستان‬ ‫را هموار و ان را ان طور که شایسته مردمان ان است‪،‬‬ ‫پیشببریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مرمتیکچاهخانهدر باغستانسنتیقزوین‬ ‫ث فرهنگی قزویــن از پایان پروژه‬ ‫قزویــن _ رویــداد امروز‪ :‬معاون میرا ‬ ‫مرمت و احیای چاهخانه ســازاباد حاج مصطفی در باغســتان سنتی‬ ‫قزوین خبر داد‪ .‬احســان نورانی افزود‪ :‬این پروژه مرمتی با مشــارکت‬ ‫مالــک چاهخانــه و تحت نظارت فنی کارشناســان اداره کل با اجرای‬ ‫اقدام هایی چون پی ریزی‪ ،‬دیوارچینی‪ ،‬طاق زنی‪ ،‬شــیب بندی بام و‬ ‫ساماندهی محوطه چاهخانه مطابق با الگوی اولیه انجام شد‪ .‬وی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬بــا توجه بــه خطر نابودی تعــداد انــدک چاهخانه های‬ ‫باقی مانده در باغستان سنتی قزوین‪ ،‬طرح مرمت و احیای این بناهای‬ ‫ارزشمندتاریخیبامشارکتمالکیندر دستور کار اینادارهکلقرارگرفته‬ ‫و در حــال حاضــر یــک چاهخانه دیگر در دســت مرمت قــرار دارد و‬ ‫پروژهمرمتسومینچاهخانهدر سالجارینیز به زودیاغاز می شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬بنای چاهخانه ها معموال از اجر و مالت خشــت و‬ ‫گل ساخته شده اند‪ ،‬این بناها اطاقی به ابعاد چهار در چهار و ارتفاع‬ ‫حدود سه متر دارند که دارای دیوارهای پهن و طاق ضربی هستند‪.‬‬ ‫چاهخان ههــا دارای هواکش‪ ،‬شــومینه و راه پله بــوده و چاه خانه های‬ ‫قدیمــی فاقــد درب و دارای کتیب ـه ای بــوده که نام چاهخانه و ســال‬ ‫ســاخت در ان ذکرشده است‪ .‬فضای چاهخانه به عنوان استراحتگاه‬ ‫مشترک باغبانان و محل نگهداری وسایل انان بوده و در زمان ابیاری‬ ‫و به خصــوص در فصــل محصول برای حفاظــت از محصوالت باغی‬ ‫استفادهمی شدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تروند زعفران محصوالت نواورانه خودرا به رخ جهانیان کشید‬ ‫محمدقربانی‪-‬بیرجند‪:‬نمایشگاهبزرگموادغذایی‬ ‫المان (انوگا) در شهر کلن المان از ‪ 17‬الی‪ 21‬مهرماه‬ ‫امسالبرگزار شد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه انوگای کلــن المــان (‪)koelnmesse‬‬ ‫یکی از برجسته ترین نمایشــگاه های مواد غذایی‬ ‫جهانبهشمار می اید‪.‬‬ ‫ایننمایشگاهخاصاز دهنمایشگاهتجاریجدا‬ ‫در زیر یکسقفتشکیل شدهاست کهبر روندهای‬ ‫اینده متمرکز است‪ .‬بیش از ‪ ۱۵۰‬کشور دنیا حضور‬ ‫دارند و امسال از ایران‪ 20‬شرکت در زمینه خشکبار‪،‬‬ ‫زرشــک‪ ،‬زعفران‪ ،‬پســته‪ ،‬کشــمش‪ ،‬انجیــر‪ ،‬خرما و‬ ‫… در این نمایشــگاه حضور یافتند‪ .‬تروند زعفران‬ ‫قاینات اکســترکت زعفران را در نمایشــگاه انوگای‬ ‫‪ 2019‬معرفی کرد و پس از دو سال تحقیق و بررسی‬ ‫خـــبر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ ۱۴‬هزار تبعه خارجی‬ ‫غیررسمی در استان‬ ‫سمنان مشغول کار هستند‬ ‫مدیرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اســتان سمنان بابیان‬ ‫اینکه ساماندهی اتباع خارجی‬ ‫بــرای رونــق برخــی مشــاغل‬ ‫استان یک فرصت است‪ ،‬گفت‪ ۱۴ :‬هزار تبعه خارجی‬ ‫غیررسمیدر استانمشغول کار هستند‪.‬اسماعیلغنیان‬ ‫ضمن بیان اینکه‪ ۱۴‬هزار اتباع خارجی به طور غیررسمی‬ ‫در استانسمنانمشغول کار هستند‪،‬ابراز داشت‪:‬عمده‬ ‫فعالیت این گروه از جامعه در مشاغلی نظیر دامداری‬ ‫و کشــاورزی اســت‪ .‬او بابیان اینکه از این تعداد شــش‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۰‬اتبــاع خارجــی کارت اقامت دارنــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اینافرادساکنسمنان‪،‬مهدی شهر و شاهرودهستند که‬ ‫سامان دهی ان ها می تواند برای رونق برخی مشاغل در‬ ‫استان یک فرصت قلمداد شود که در دست اقدام قرار‬ ‫دارد‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان سمنان‬ ‫بابیان اینکه دانش اموختگان رشته های علوم انسانی و‬ ‫عمرانبراییافتنکار مناسبدر جایگاهشغلیمرتبطبا‬ ‫مشکالتبسیاریمواجههستند‪،‬ابراز داشت‪:‬متاسفانه‬ ‫برای این گروه افراد جویای کار ردیف شــغلی مناســب‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬غنیان بابیــان اینکه ‪ ۱۴‬مرکــز کاریابی در‬ ‫سطح استان مشغول فعالیت هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫مراکز ساالنه‪ ۱۰‬هزار فرصت شغلی را به افراد جویای کار‬ ‫معرفی می کنند که باید گفت سال گذشته هفت هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬شغل پایه برای کارجویان ایجاد و افراد با توجه به‬ ‫درخواست هایخودمشغول کار شدند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬تن مواد مخدر در گلستان‬ ‫امحا شد‬ ‫در مراســمی بــا حضــور مســئوالن دو تــن و ‪۶۸۷‬‬ ‫کیلوگرم انواع مواد مخدر و ‪ ۳۲‬هزار انواع قرص غیرمجاز‬ ‫در گلســتان امحا شــد‪ .‬در این مراسم استاندار گلستان‪،‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی استان و اعضای شورای تامین‬ ‫حضور داشتند‪.‬استاندار گلستاندر اینمراسم گفت‪ :‬کار‬ ‫نیروی انتظامی سخت و طاقت فرسا بوده و برخورد با‬ ‫قاچاقچیانموادمخدر براینیرویانتظامیهزینهدارد‪.‬‬ ‫هادی حق شناس افزود‪ :‬نیروی انتظامی در زمینه امنیت‬ ‫و مبارزه با مواد مخدر جان فشــانی های زیادی کرده و‬ ‫همه سازمان ها باید در مقابله با این امر با این نهادها‬ ‫همکاری الزم را داشته باشند‪ .‬گفتنی است همچنین در‬ ‫چهارمین روز از هفته نیروی انتظامی نمایشگاه دائمی‬ ‫مبارزه با مواد مخدر ستاد استان بازگشایی شد‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه ارائه‬ ‫اظهارنامهالکترونیکی‬ ‫مالیات بر ارث‬ ‫قزوین_رویدادامروز‪:‬مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین‬ ‫از راه اندازی سامانه ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیات‬ ‫بر ارث خبر داد‪ .‬سعید حوائج افزود‪ :‬در راستای تکریم‬ ‫ارباب رجــوع به ویــژه در شــرایط بحــران کرونا و جهت‬ ‫کاهش مراجعه حضوری مودیان مالیاتی ســامانه ارائه‬ ‫الکترونیکــی اظهارنامــه مالیــات بــر ارث در درگاه ملی‬ ‫مالیــات راه انــدازی شــده اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در این‬ ‫سامانهتسلیماظهارنامهمالیاتبر ارثموضوعماده‪26‬‬ ‫و درخواست گواهیموضوعماده‪ 34‬قانونمالیات های‬ ‫مستقیمبدونحضور مودیانمالیاتیامکان پذیر خواهد‬ ‫بــود‪ .‬مدیــرکل امور مالیاتی اســتان قزوین خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬ســازمان امور مالیاتی با الکترونیکی کردن بسیاری‬ ‫از خدمات مالیاتی‪ ،‬شرایطی را فراهم کرده تا نیازی به‬ ‫مراجعــه حضوری مودیان برای انجام تکالیف مالیاتی‬ ‫وجود نداشته باشد‪ .‬مودیان مالیاتی با مراجعه به درگاه‬ ‫ملی مالیات به ادرس ‪ www.intamedia.ir‬می توانند از‬ ‫اینخدماتبهره مندشوند‪.‬‬ ‫گلستان قهرمان مسابقات‬ ‫کبدی کشور شد‬ ‫کیفی‬ ‫تکمیلی‪ ،‬در نمایشگاه امسال ان را در سطح ِ‬ ‫استفاده در صنایع و مصارف خانگی ارائه کرد‪ .‬این‬ ‫محصول که یک فراورده ی جدید از زعفران اســت‬ ‫و مصرف زعفران را اســان نموده‪ ،‬هم راستا با شعار‬ ‫نمایشگاهاستو توجهافرادزیادیرابهخودجلب‬ ‫کرده و خریداران سابق ان نیز برای اشنایی بیشتر با‬ ‫شرکت و توانایی های گروه تولیدی کشاورزی تروند‬ ‫زعفرانقایناتاز کشورهایزیادیبرایبازدیدغرفه‬ ‫امدند‪ .‬این نمایشگاه جایگاه مناسبی برای پرزنت‬ ‫محصوالت جدید اســت و دستاوردهای زیادی به‬ ‫همــراه دارد‪ .‬بخــش زیــادی از نواوری هــای متعدد‬ ‫گــروه تولیــدی کشــاورزی تروند زعفــران قاینات به‬ ‫دلیلحضور مستمر در این گونهنمایشگاه هاستکه‬ ‫کمک می کند این شرکت همیشه به روز و همراه با‬ ‫اخریندستاوردهایصنایعغذاییدنیاباشد‪.‬‬ ‫شهردار مشهدالرضا(ع)؛‬ ‫اساسجابه جایی هانشاندادنپیوستگیاست‬ ‫سحرحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬شهردار جهان شهر مشهد در ایین تکریم‬ ‫و معارفه معاون مالی و پشتیبانی و مدیرکل هماهنگی و تعامالت‬ ‫حوزه شهردار مشهد با تاکید بر وجود اهداف مشترک علی رغم برخی‬ ‫اختالف نظرهــا‪ ،‬گفــت‪ :‬همه ما در امتداد و در حال حرکت هســتیم‪،‬‬ ‫نظام جمهوری اسالمی یک فرمانده بیشتر ندارد و هدف همه مایکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســید عبــدا‪ ...‬ارجائــی در اییــن تکریــم و معارفــه معــاون مالی و‬ ‫پشتیبانی و مدیرکل هماهنگی و تعامالت حوزه شهردار مشهد که با‬ ‫حضور معاونین شــهردار و جمعی از اعضای شــورای شهر برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بنده معتقدم که نظام جمهوری اسالمی ایران یک سازمان‬ ‫و یک ساختار است‪ .‬این که در این نظام دستگاه های مختلف و قوای‬ ‫متعــدد وجــود دارد و هــر فردی در این نظام در هر پســتی مشــغول‬ ‫به خدمت باشــد به این دلیل اســت که مردم طرف حســاب خود را‬ ‫بشناسند‪.‬ویبااشارهبهجابجاییو تغییراتدر پست هایمدیریتی‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این نظام یک فرمانده بیشــتر ندارد و هدف مایکی بوده‬ ‫است‪.‬اساساینجابه جایی هاو تغییرها‪،‬نشاندادنپیوستگیاست‪.‬‬ ‫یشــود که هنوز ســنگر قبلی خود را تحویل نداده‬ ‫امروز عزیزی وارد م ‬ ‫به ان سنگر جدیدی می دهند و این بدین معنا است که همه ما در‬ ‫امتداد و در حال حرکت هســتیم و هدف های عالیه ما ان قدر باهم‬ ‫مشترک است که صحبت کردن در خصوص نقاط اختالف‪ ،‬چیزی جز‬ ‫تمام کردنفرصت هانخواهدبود‪.‬شهردار جهانشهر مشهدبیان کرد‪:‬‬ ‫زمانی که برای جایگاه شهرداری مشهد انتخاب شدم‪ ،‬چند مالک که‬ ‫شامل پاک دستی‪ ،‬اعتقاد به مبانی انقالب در عمل‪ ،‬مسئولیت پذیری‪،‬‬ ‫تخصص نگاه عالمانه و رفتار جهادی بود را سرلوحه کار خود قراردادم‬ ‫و مالک ما برای انتخاب همکاری این موارد است‪.‬‬ ‫ارجائی با اشــاره به حکم انتصاب مدیرکل هماهنگی و تعامالت‬ ‫حوزه شــهردار مشــهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از اقای علوی مقدم خواســتار ان‬ ‫هستم که این روحیه ها را در درون شهرداری گسترش دهند و تمامی‬ ‫پیشــنهادات در این قالب ارائه شــود‪ .‬اقای علوی مقدم از چهره های‬ ‫اشنای شهرداری است و ما تعامل با دستگاه های اجرایی‪ ،‬دولت‪ ،‬قوه‬ ‫قضاییــه و مجلــس را از ایشــان می خواهیم و از همــه همکاران خود‬ ‫می خواهمنهایتهمکاریراباایشانانجامدهند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تعامل با سازمان ها علی الخصوص مناطق شهرداری‬ ‫برای ما بسیار حائز اهمیت است‪ .‬مبنای ما بر این بوده که اختیارات‬ ‫مناطقراافزایشدهیم‪،‬هدفمااینبوده کهمناطقبه خوبیتقویت‬ ‫شود‪ .‬همچنین خواسته ما از اقای علوی مقدم این است که مناطق‬ ‫را فعــال کننــد‪ .‬رفتار کارمندان مناطق پیشــانی ما اســت و رفتار ان ها‬ ‫به پای ما گذاشته می شود‪ .‬ارجائی با طرح این سوال که در حال حاضر‬ ‫چند درصد از درامدهای ما پایدار است؟ عنوان کرد‪ :‬در حوزه مالی و‬ ‫پشتیبانی نیز یکی از مسائل عمده باال بردن نسبت درامدهای پایدار‬ ‫به کل درامدهای شهرداری است‪ .‬این امر جایی است که مومنی باید‬ ‫به ان ورود پیدا کنند و اهتمام ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫فینال مســابقه کبدی قهرمانی کشور بین تیم های‬ ‫گلستان و خوزستان برگزار شد و این تیم گلستان بود که‬ ‫توانست با بردی قاطع‪ ،‬قهرمان این دوره از مسابقات‬ ‫شود‪.‬فینالمسابقاتکبدیقهرمانیکشور بینتیم های‬ ‫گلســتان و خوزســتان در ســالن امام مجموعه ورزشــی‬ ‫ازادی شهر گرگان برگزار شد‪ .‬تیم کبدی گلستان با داشتن‬ ‫بازیکنان توانمند و بومی خود توانست با نتیجه ‪ 54‬بر‬ ‫‪ 23‬تیم خوزســتان را شکســت دهد و بار دیگر قهرمان‬ ‫کشــور شــود‪ .‬بازیکنان جوان تیم خوزســتان در مرحله‬ ‫نیمه نهاییتوانستندتیمخوبوقدرتمندکرمانشاهرادر‬ ‫دیداریسختو نفس گیر شکستدهند‪.‬تیم کرمانشاه‬ ‫نیز تیم پرقدرت سیســتان و بلوچســتان را از پیش روی‬ ‫برداشته بود‪ .‬این برای نخستین بار بود که خوزستان به‬ ‫فینالمسابقاتکبدیقهرمانیکشور رسید‪.‬‬ ‫اجرای عملیات جدول گذاری‬ ‫معابر در سطح‬ ‫مشکین دشت‬ ‫باهــدف ســاماندهی و بهبــود وضعیــت معابــر‬ ‫ســطح شــهر و ارتقای ســطح بهداشــت محیط زندگی‬ ‫شهروندانو ایجادرضایتانان‪،‬حسینبغدادیشهردار‬ ‫مشکین دشــت از اجــرای پروژه جدول گــذاری معابر در‬ ‫سطح شهر خبر داد و اظهار داشت‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫و ضــرورت توجــه بــه مســائل عمرانی شــهر‪ ،‬مدیریت‬ ‫شهری باهدف ساماندهی معابر و نهرهای سطح شهر‬ ‫و همچنین زیباســازی فضاهای شــهری و مناسب سازی‬ ‫پیاده روها و جداول‪ ،‬عملیات جدول گذاری و بهســازی‬ ‫معابر را در دستور کار قرارداد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بی‬ ‫رویدا د ارد ل‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1185‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مسئوالن اردبیلی به‬ ‫مشکالت و دغدغه های‬ ‫مردم توجه کنند‬ ‫استاندار اردبیل گفت‪:‬انتظار می رودمسئوالناستان‬ ‫اردبیل به مسائل اقتصادی توجه کنند که در این زمینه‬ ‫توجه به شرایط اقتصادی کشور‪ ،‬رسیدگی به وضعیت‬ ‫اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت کاری ما قرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایکنا‪ ،‬ســید حامد عاملــی در دیدار با برخی‬ ‫از مســئوالن در اردبیل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توجه مســئوالن به‬ ‫مســائل اقتصــادی از اولویت های اساســی بــوده که در‬ ‫ایــن زمینــه توجــه به شــرایط اقتصادی کشــور‪ ،‬نیازمند‬ ‫رســیدگی های ویــژه به وضعیت اقتصادی و معیشــتی‬ ‫مردم در اولویت کاری قرار دارد‪ .‬وی با اشــاره به این که‬ ‫اقداماتمهمیدر دستور کار استانداریاردبیلقرارگرفته‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اولویت دوره کاری جدید‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫دغدغه های مالی مردم است‪ .‬عاملی ادامه داد‪ :‬انتظار‬ ‫می رود مسئوالن به مسائل اقتصادی توجه کنند که در‬ ‫این زمینه توجه به شرایط اقتصادی کشور‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫وضعیت اقتصادی و معیشــتی مــردم در اولویت کاری‬ ‫مــا قــرار دارد‪ .‬اســتاندار اردبیــل‪ ،‬بیان کرد‪ :‬رســیدگی به‬ ‫وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم جزو اولویت های‬ ‫مهم و اساســی اســت که در این زمینه به دنبال ایجاد‬ ‫اشتغال و افزایش درامد مردم هستیم و درصدد هستیم‬ ‫استفاده از ظرفیت ها را به عنوان اولویت اساسی مطرح‬ ‫کرده و شــاهد تحقق اهداف موردنظر باشــیم‪ .‬عاملی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬توســعه اقتصاد و تولید ثــروت مهم ترین‬ ‫چالش دولت سیزدهم است که در این زمینه با تبدیل‬ ‫تهــای داخلی اســتان ها‪ ،‬گشــایش اقتصــادی در‬ ‫ظرفی ‬ ‫کشــور اتفاق می افتد و شــاهد تحقق اهداف موردنظر‬ ‫خواهیم بود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬استفاده از سازوکار مقرراتی‬ ‫در کشــور بــرای مــا جزو اولویت های اساســی بــوده که‬ ‫نیازمند اتخاذ تصمیمات اساســی بــرای تحقق اهداف‬ ‫موردنظر هستیم تا از ظرفیت ها بهترین بهره را برده و‬ ‫مشکالت و موانع موجود را در این زمینه برطرف سازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کمک بیش از ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫ریالی خیرین‬ ‫به هالل احمر اردبیل‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان اردبیــل از‬ ‫کمــک ‪ ۱۵‬میلیــارد و ‪ ۱۱‬میلیــون ریالــی خیریــن بــه ایــن‬ ‫جمعیت طی ‪ ۶‬ماه اول امســال در ســطح اســتان خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬عزت اله ضربی‬ ‫گفت‪ :‬اهدای بسته های حمایتی و لوازم ضروری در بین‬ ‫خانواده های نیازمند‪ ،‬اهداء کیف‪ ،‬کفش و لوازم التحریر‬ ‫در بیندانشاموزاننیازمند‪،‬حمایتاز بیماراننیازمند‪،‬‬ ‫تهیهو توزیعبسته هایبهداشتیدر مناطقکمبرخوردار‬ ‫و تجهیز بانک امانات تجهیزات پزشکی شامل کپسول‬ ‫کهــای خیرین به‬ ‫اکســیژن‪ ،‬ویلچر و ‪ ...‬بخشــی از کم ‬ ‫این جمعیت اســت‪ .‬او افزود‪ :‬اعزام ‪ ۶‬کاروان ســامت‬ ‫به مناطق محروم و اجــرای ‪ ۱۴‬پروژه محرومیت زدایی‬ ‫در مناطــق کــم برخوردار بــا بهره مندی ‪ ۹‬هــزار و ‪۳۲۷‬‬ ‫نفــر و ارائــه خدمــات درمانــی‪ ،‬دارویــی‪ ،‬حمایتــی و‬ ‫توزیع ســبد های معیشــتی با بهره مندی ‪ ۵‬هزار و ‪۲۹۲‬‬ ‫نفــر جــزو برنام ههــای ســامت محور و حمایتــی بوده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل جمعیــت هالل احمر اســتان اردبیل‬ ‫بــا بیــان اینکه ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۱۹۰‬نفر در طرح نــذر اب ‪ ۴‬در‬ ‫مناطق دچار خشکسالی فهرج استان کرمان از خدمات‬ ‫درمانی‪ ،‬دارویی‪ ،‬حمایتی‪ ،‬اموزشــی و فرهنگی رایگان‬ ‫این جمعیت بهره مند شــدند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فعالیت های‬ ‫حمایتی‪ ،‬فرهنگی و اموزشی و بهره مندی‪ ۵۱‬هزار و‪۴۲۰‬‬ ‫نفر از دیگر فعالیت هایمعاونتداوطلباناست‪.‬‬ ‫فقر و محرومیت از چهره‬ ‫استان برداشته می شود‬ ‫رئیسمجمعنمایندگاناستاناردبیل‪،‬گفت‪:‬باتوجه‬ ‫بــه وضعیت کنونــی‪ ،‬به دنبال رفع محرومیــت از چهره‬ ‫استان هستیم که با تالش شبانه روزی مدیران امکان پذیر‬ ‫بودهودرصددهستیمباپیگیری هایبه عمل امدهشاهد‬ ‫توســعه اســتان اردبیل باشــیم‪ .‬به گزارش ایکنا سید غنی‬ ‫نظری خانقاهدرجلسهمجمعنمایندگاناستانبااستاندار‬ ‫اردبیل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به وضعیت کنونی‪ ،‬به دنبال‬ ‫رفعمحرومیتاز چهرهاستانهستیمکهتالششبانه روزی‬ ‫مدیرانامکان پذیر بودهو درصددهستیمباپیگیری های‬ ‫به عمل امده شــاهد توسعه اســتان اردبیل باشیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به این که زدودن چهره فقر و توجه به دالیل عدم‬ ‫توسعه یافتگیدر استاناردبیلاولویتاساسیاست‪،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬تالش جدی مدیران در مقطع کنونی بسیار ضروری‬ ‫بوده و تالش و جهاد شبانه روزی در این زمینه در دستور‬ ‫کار اســت‪ .‬رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫خــط و مشــی اصلــی در توســعه همه جانبه‪ ،‬متــوازن و‬ ‫عادالنه همه مناطق استان مورد تاکید و توجه استاندار‬ ‫جدیداردبیلقرارگرفتهکهبههمینمنظور تحول خواهی‬ ‫و مردمیبودنانتظار مااز دولتسیزدهماستتاهر چه‬ ‫سریع تروضعیتمعیشتیمردمبهبودیابد‪.‬نظری خانقاه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬توســعه پایدار اســتان ها و بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی یکی از اولویت های اساســی اســت که در این‬ ‫زمینه نیاز است تا ارتقای شاخص های توسعه استان به‬ ‫شــکل مطلوب هدف گذاری شــود‪ .‬وی اظهار کرد ‪ :‬پیگیر‬ ‫قطعا توجه‬ ‫مشــکالت و دغدغه های مردم هستیم که‬ ‫ً‬ ‫به مســیر ســرمایه گذاری های کالن و توجه جدی به امر‬ ‫تولید جزو اولویت های اساســی اســت که امیدواریم که‬ ‫دستگاه های اجرایی اســتان همکاری های الزم را در این‬ ‫زمینهداشتهباشند‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای شهر‪:‬‬ ‫دو تقاطع غیرهمسطح اردبیل اماده افتتاح است‬ ‫ســید محمد هاشــمی نایب رئیس شــورای شهر‬ ‫اردبیل طوالنی شدن اجرای پل قدس را یاداور شد‬ ‫و گفت‪ :‬ما شرمنده احاد مردم و کسبه شدیم چراکه‬ ‫ایــن پــروژه به موقع تحویل داده نشــد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫شــهرخوان‪ ،‬سید هاشمی در جلســه رسمی شورای‬ ‫شــهر اردبیل بــا تبریک به اســتاندار جدیــد اردبیل‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ســید حامد عاملــی اســتاندار جدید‬ ‫اردبیل نیروی جوان و فعالی اســت که بر مســائل‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی اردبیل اشرافیت دارد‬ ‫و قطعا پارلمان محلی با تعامل قوی تر با استاندار‬ ‫اردبیــل تــاش خواهد کرد تا از ظرفیت های دولت‬ ‫برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و عمران و ابادانی‬ ‫شهر بیشــتر اســتفاده کند‪ .‬نایب رئیس شورای شهر‬ ‫شهــای اســتاندار ســابق اردبیــل اکبر‬ ‫اردبیــل از تال ‬ ‫بهنا مجــو قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬در چهــار ســال‬ ‫زحمات و تالش های استاندار اردبیل و سختکوشی‬ ‫او را در عرصه های مختلف به عینه مشاهده کردیم‬ ‫که جا دارد از این تالش ها و زحمات قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫سید هاشــمی افزود‪ :‬امیدواریم در دوره جدید‬ ‫فعالیت اســتانداری اردبیل و شورای ششم‪ ،‬تعامل‬ ‫بهتری را شــاهد باشــیم تا کارهای بر زمین مانده به‬ ‫سرانجامبرسد‪.‬‬ ‫شرمنده احاد مردم و کسبه شدیم‬ ‫وی بــه بازدیــد اخیر خود از پل قدس اشــاره کرد‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬پــروژه ای که قرار بود در مدت دو ســال‬ ‫اجرایی و عملیاتی شود‪ ،‬بیش از شش سال به طول‬ ‫انجامیده که این امر به باور عمومی و اعتماد مردم‬ ‫خدشهواردکردهاست‪.‬سیدهاشمیگله مندیمردم‬ ‫را از طوالنــی شــدن اجــرای پــل قــدس یاداور شــد و‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬ماشرمندهاحادمردمو کسبهشدیم‬ ‫چراکهاینپروژهبه موقعتحویلدادهنشدامادر یک‬ ‫ماهمسئولیتشورایششم‪،‬اعضابر تکمیلبه موقع‬ ‫اینپروژهتاکیدداشتندبه طوری کهوعده هایمایکی‬ ‫پس از دیگری در حال تحقق اســت‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگریاز سخنانخوداضافهکرد‪:‬بابازدیدهایمکرر‬ ‫و درخواســت از پیمانــکار در کنــار نیروهای موجود‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر نیــروی جدید به این پــروژه تزریق‬ ‫شد تا شاهد سرعت گرفتن احداث این پل باشیم و‬ ‫به معنای واقعی وعده های شــورا باصداقت کامل‬ ‫به نتیجه رســید‪ .‬ســید هاشــمی بیان کرد‪ :‬بتن ریزی‬ ‫این پروژه به تمام رســیده و در روزهای اینده شــاهد‬ ‫اســفالت ریزی مسیر و عرشه اصلی این پل خواهیم‬ ‫بود تا با بهره برداری از این عرشه اصلی در تردد مردم‬ ‫سهولت و راحتی ایجاد شود‪ .‬وی با قدردانی از تالش‬ ‫شبانه روزیپیمانکار در بهسرانجامرساندناینپروژه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیش از سه هزار و‪ ۵۰۰‬مترمکعب در یک‬ ‫ماه اخیر عملیات بتن ریزی در پل قدس انجام شده‬ ‫اســت‪ .‬ســید هاشــمی از صبوری احاد مردم و کسبه‬ ‫قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬در کنار تکمیل پــل قدس و‬ ‫افتتاحانبهشکلکاملدر هفته هایاینده‪،‬پلشهید‬ ‫سلیمانینیز مراحلپایانیتکمیلراسپریمی کندکه‬ ‫امیدواریم با حضور مســئوالن کشــوری و استانی در‬ ‫روزهای اینده شاهد افتتاح این دو پروژه باشیم‪ .‬وی‬ ‫همچنینازپیگیری هابرایتخصیص‪۶۰‬میلیاردتومان‬ ‫اعتبار باهدف نوسازی ناوگان شهری اردبیل خبر داد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬این منابع که در ماه های گذشته برای‬ ‫نوسازیناوگانشهریاختصاص یافتهبود‪،‬متاسفانه‬ ‫در اخذ این منابع گرفتار کوتاهی شده بودند که با‬ ‫پیگیری هاینمایندهمردماردبیلدر مجلساز طریق‬ ‫بانکمرکزی‪،‬بانکملیو دیوانمحاسباتقرار شد‬ ‫بهشکلکاملاینمنابعجذبشود‪.‬‬ ‫سهم پایین شهرداری در برخی از پروژه ها‬ ‫مشهود است‬ ‫ســید هاشــمی به مخالفت سرســخت اعضای‬ ‫شــورای شــهر اردبیــل بــا اجرایــی شــدن دو پــروژه‬ ‫مشارکتی در شورابیل به دلیل سهم پایین شهرداری‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬اولین پــروژه مربوط به احداث‬ ‫زمین تنیس بین المللی شورابیل بود که در فضای‬ ‫هفت هزار و ‪ ۲۱۶‬مترمربع باید اجرایی می شد که‬ ‫اعضای شورای شهر به دلیل سهم پایین شهرداری‬ ‫در اجرای این پروژه مشارکتی و ناترازی قیمت های‬ ‫زمین در امر واگذاری با اجرای ان مخالفت کردند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫پــروژه دوم نیــز کــه قرار بود مجتمع گردشــگری و‬ ‫اقامتی ملل در شورابیل احداث شود بازهم به دلیل‬ ‫ســهم پایین شــهرداری و قیمت گذاری نامناســب‬ ‫از ســوی کمیســیون مشــارکت و ســرمایه گذاری‬ ‫و اعضــای شــورای شــهر بــا تصویــب ان مخالفت‬ ‫شــد کــه امیدواریم شــهردار اردبیل بــا بازنگری در‬ ‫طرح جامع شــورابیل نســبت به اجرای طرح ها و‬ ‫پروژ ههــای ســرمایه گذاری ب هصــورت ســنجیده و‬ ‫دقیق عمل کند‪ .‬ســید هاشمی مجموعه شورابیل‬ ‫را یــک مجموعه بی نظیر در جذب گردشــگران و‬ ‫مسافران توصیف کرد و ادامه داد‪ :‬نباید با اجرای‬ ‫پروژه های ناقص و ابتر سرمایه گذاری به مجموعه‬ ‫شورابیل لطمه وارد کرد بلکه بهتر است در اجرای‬ ‫پروژ ههــای گردشــگری و ســرمایه گذاری بیــش از‬ ‫گذشــته در مجموعــه شــورابیل دقیق و ســنجیده‬ ‫عمــل شــود و در قالب یک بســته ســرمایه گذاری‬ ‫حهــا و پروژ ههــا در ایــن مجموعــه‬ ‫مناســب طر ‬ ‫اجرایی و عملیاتی شــود‪ .‬نایب رئیس شورای شهر‬ ‫اردبیل اضافه کرد‪ :‬با موافقت اعضای شورای شهر‬ ‫اردبیل و در کمک به خانه مطبوعات قرار شد ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان به این مجموعه صنفی کمک شود تا‬ ‫طرح های اموزشی برای مجموعه فعال رسانه ها در‬ ‫استاناردبیلاجراییو عملیاتیشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳‬قشالقشهرستانانگوتبرق دار شدند‬ ‫مراســم افتتاح برق رســانی به قشــاقات نارلو و‬ ‫نادر ‪ ۱‬و‪ ۲‬شهرستانانگوتباحضور رئیسکمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬فرماندار انگوت‬ ‫و برخی مســئوالن شهرســتان انگوت برگزار شــد‪.‬به‬ ‫گزارشدیدشهر‪،‬مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرق‬ ‫استان اردبیل در این مراسم‪ ،‬اعتبار صرف شده برای‬ ‫برق رســانی به قشــاقات نادر را ‪ 1/5‬میلیارد تومان‬ ‫عنوان کرد و اظهار داشــت‪ :‬برای برق رســانی به این‬ ‫قشــاقات‪ ۵ ،‬کیلومتر خط ‪ ۲۰‬کیلوولت و ‪ ۷۵۰‬متر‬ ‫شبکه فشار ضعیف احداث شده و‪ ۲‬دستگاه پست‬ ‫هوایی ‪ ۲۵‬کیلوولت امپر نصب شده است‪ .‬حسین‬ ‫قدیمی در ادامه به رفع افت ولتاژ روســتاهای زیوه‬ ‫و اقامحمدبیگلــو با اعتبار ‪ 1/5‬میلیارد تومان اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بــرای رفع افت ولتاژ این روســتاها نیز‬ ‫ثشــده و یــک‬ ‫‪ ۷۰۰‬متــر خــط ‪ ۲۰‬کیلوولــت احدا ‬ ‫کیلومتر سیم مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شده‬ ‫اســت‪ .‬وی خانوارهــای تحــت پوشــش روســتاهای‬ ‫زیــوه و اقامحمدبیگلــو را‪ ۱۷۰‬خانــوار عنــوان کرد و‬ ‫گفت‪:‬در هرکداماز روستاهایزیوهو اقامحمدبیگلو‬ ‫یک دســتگاه پســت هوایــی‪ ۱۶۰‬کیلوولــت امپر نیز‬ ‫بشــده و یک دستگاه ترانس ‪ ۵۰‬کیلوولت امپر‬ ‫نص ‬ ‫بهترانس‪ ۱۰۰‬کیلوولتامپر افزایشظرفیتداده شده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان‬ ‫اردبیل در خصوص تبدیل‪ ۱۲۰‬کیلومتر شبکه مسی‬ ‫به کابل خودنگهدار در شهرســتان گرمــی و انگوت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این اقدام در حال برگزاری مناقصه است‬ ‫که به محض مشخص شدن پیمانکار‪ ۱۲۰ ،‬کیلومتر‬ ‫از مناطق شهری و روستایی شهرستان های انگوت و‬ ‫گرمیبهکابلخودنگهدارتبدیلخواهندشد‪.‬قدیمی‬ ‫رفعمشکلافتولتاژ وضعفبرق‪،‬زیباسازیمبلمان‬ ‫شهری و نبود قطعی برق ناشی از باد و طوفان را از‬ ‫مزایــای اســتفاده از کابــل خودنگهــدار برشــمرد‪ .‬در‬ ‫مراسمافتتاحبرق رسانیبهقشالقاتنادر شهرستان‬ ‫انگوت‪،‬ولیاسماعیلینمایندهمردمشهرستانگرمی‬ ‫وانگوتدر مجلسشورایاسالمیورئیسکمیسیون‬ ‫اجتماعیمجلسوهم چنینلطفعلیزیادیفرماندار‬ ‫انگوتبااهدایلوحتقدیرهایجداگانهازمدیرعامل‬ ‫شرکتتوزیعنیرویبرقاستاناردبیلتقدیر نمودند‪.‬‬ ‫ان ها در این لوح های تقدیر از تالش حسین قدیمی‬ ‫و مجموعه همکاران وی در امر توسعه زیرساخت‬ ‫برقشهرستانانگوتونیرورسانیبهمناطقبی برق‬ ‫قدردانیکردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشکل کمبودزمیندر شهرکصنعتیاردبیل‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل با اشاره به‬ ‫افزایش حضور ســرمایه گذاران در شــهرک های صنعتی اردبیل گفت‪:‬‬ ‫با کمبود زمین قابل واگذاری مواجهیم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان اردبیل گفت‪ :‬در ش ـش ماهه اول ســال جــاری بیش از‬ ‫‪ ۴۳‬هکتار زمین صنعتی به ســرمایه گذاران واگذار شــد که این نشــان‬ ‫از افزایش میل به ســرمایه گذاری در شــهرک های صنعتی اســتان دارد‪.‬‬ ‫محمــد اهلــی ضمن اعــام این خبر گفــت‪ :‬این حجــم از واگذاری ها‬ ‫در قالب ‪ ۵۹‬قرارداد صنعتی بوده اســت که نســبت به مدت مشــابه‬ ‫ســال قبل از افزایش چشــمگیری برخــوردار بوده ایــم‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫البته در شهرک های صنعتی استان از بابت واگذاری زمین صنعتی در‬ ‫مضیقه بســیار شــدیدی قــرار داریم چو نکــه در برخی از شــهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬زمین قابل واگذاری یا به اتمام رســیده اســت و یا در‬ ‫شرف اتمام است‪ .‬اهلی تصریح کرد‪ :‬تنها راه برون رفت از این مشکل‪،‬‬ ‫ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی جدید در سطح استان است که‬ ‫ایــن شــرکت ب هطــور جد پیگیر این موضــوع از طرق مختلف اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی اســتان اردبیل‪ ،‬مشکل تامین‬ ‫زمین در مرکز استان را از موارد بسیار مهم و ضروری حال حاضر توسعه‬ ‫صنعت استان برشمرد و افزود‪ :‬با توجه به اینکه سرمایه گذاران بیشتر‬ ‫مایل به سرمایه گذاری در مراکز استان ها هستند و در حال حاضر زمین‬ ‫صنعتی کهقابل واگذاریبهسرمایه گذارانباشددر مرکز استاننداریم‪،‬‬ ‫این شــرکت جوابگوی حجم باالی متقاضیان ســرمایه گذار در مرکز‬ ‫و برخــی از شهرســتان های اســتان را نــدارد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در کنار‬ ‫توسعه شهرک های صنعتی بایستی به تامین اعتبارات مناسب برای‬ ‫تامین زیرســاخت ها در ان نیز توجه شــود زیرا به علت حمایت از‬ ‫ســرمایه گذاران‪ ،‬قیمــت حــق بهره برداری زمین واگذارشــده بســیار‬ ‫پائین تر از قیمت تمام شده در اختیار متقاضیان قرار داده می شود‬ ‫و اعتبارات داخلی این شرکت نیز جوابگوی تامین زیرساخت ها در‬ ‫شهرک های صنعتی را ندارد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان اردبیل افزایش میل به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی‬ ‫را در راستای حمایت ها و مشوق های جدیدی دانست که در جهت‬ ‫ایجاد رونق اقتصادی‪ ،‬اشــتغال پایدار و حمایت از تولید انجا مشــده‬ ‫اســت‪ .‬وی ازجمله مشــوقات اعطایی به متقاضیان را واگذاری زمین‬ ‫ب هصــورت نقد و اقســاط‪ ،‬تخفیــف ‪ ۵۰‬درصدی در حــق بهره برداری‬ ‫زمیندر مناطقمحرومو ارائهبسته هایحمایتیبهواحدهایتولیدی‬ ‫برشــمرد و ابراز امیدواری کرد تا این اقدامات‪ ،‬بســتری مناســب برای‬ ‫جذبهرچهبیشتر سرمایه گذاراندر استانباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساخت وسازهایغیرمجاز شورابیلرانابود کردهاست‬ ‫سالمت صفری عضو شورای شهر اردبیل در جلسه رسمی شورای‬ ‫شهر اردبیل اظهار کرد‪ :‬سرمایه گذاری هایی که در مجموعه شورابیل‬ ‫انجام می شود باید منطبق بر طرح جامع بوده و در طرح جامع نیز‬ ‫ضروری است بازنگری به معنای واقعی منطبق بر شرایط منطقه ای و‬ ‫محلی انجام شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هرگونه دیوارکشی و ساخت وساز‬ ‫نابجا در حریم دریاچه طبیعی شورابیل به این مجموعه گردشگری‬ ‫و توریســتی لطمــه وارد می کنــد و باید شــهرداری جلــوی ان را بگیرد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر اردبیل به طرح دو پروژه سرمایه گذاری در شورابیل‬ ‫نظیــر مجتمــع گردشــگری و اقامتی ملــل و احــداث پروژه مشــارکتی‬ ‫تنیس بین المللی در شورابیل اشاره کرد و گفت‪ :‬بهتر است در اجرای‬ ‫این پروژه ها تجدیدنظر شــود تا شــرایط مناس ـب تری برای طرح های‬ ‫ســرمایه گذاری و مشــارکتی در شــورابیل ایجادشده و جلوی عملیاتی‬ ‫شدن طرح های نامناسب با محیط شورابیل گرفته شود‪ .‬صفری افزود‪:‬‬ ‫بهتر است در تصویب طرح های سرمایه گذاری جدید فضای شورابیل‬ ‫و دسترسی به معابر اصلی موردتوجه قرار گیرد و سهم شهرداری را نیز‬ ‫که در پروژه های طرح شده بسیار ناچیز بوده بیشتر از شرایط کنونی‬ ‫در نظر گرفته شــود تا امکان اجرای طرح ها با توانمندی بیشــتر به‬ ‫وجود اید‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫درختکاری و همچنین طرح های متناسب با اقلیم و شرایط شورابیل‬ ‫که بیشتر فضای گردشگری است‪ ،‬بهتر است به توسعه این منطقه‬ ‫کمک کنیم و منطبق بر دیدگاه های مسئوالن دلسوز استان به سمتی‬ ‫حرکت کنیم تا خدمات رســانی در این مجموعه به شــکل مناســب‬ ‫اتفاق افتاده و به ماندگاری گردشگران و مسافران کمک شود‪ .‬صفری‬ ‫ضرورت بازنگری در طرح های جامع شورابیل را یاداور شد و اضافه‬ ‫ح جامع تمام ابعاد توســعه ای‬ ‫کرد‪ :‬بهتر اســت در بازنگری این طر ‬ ‫شــورابیل موردتوجه قرار گیرد‪ .‬وی به مســاعدت ‪ ۳۰‬میلیون تومانی‬ ‫اعضای شــورای شهر به خانه مطبوعات اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬این‬ ‫درخواست در ماه های گذشته از شورا و شهرداری انجام شده بود که‬ ‫متاسفانه به دالیل مختلف طرح این موضوع با دفاع خوب روابط‬ ‫عمومی و دست اندرکاران امر روبه رو نشد تا بعد از بررسی اعضای‬ ‫شــورای شــهر به این نتیجه رسیدند تا باهدف حمایت از رسانه ها و‬ ‫خبرنگاران پرتالش واقعی‪ ۳۰‬میلیون تومان کمک به خانه مطبوعات‬ ‫انجامشود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 3000‬علمک گاز در سطح استان‬ ‫نصب شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫شرکتگازاستاناردبیلبهنشانی‬ ‫اســتان اردبیــل از نصــب ‪۳‬‬ ‫‪ www.nigc-ar.ir‬از طریق منو‬ ‫هــزار و ‪ ۵۷‬انشــعاب تــا پایان‬ ‫میــز خدمت الکترونیکــی و با‬ ‫شــهریورماه ســال جــاری خبــر‬ ‫وارد نمــودن کــد اشــتراک بــه‬ ‫داد‪ .‬ســردار اسماعیلی با اعالم‬ ‫خدمــات ارائه شــده در بســتر‬ ‫سرداراسماعیلی‬ ‫این خبر افزود‪ :‬از ابتدای ســال‬ ‫وب دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫جــاری تاکنون به میزان بیش از‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫‪ ۱۴۴‬کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی اردبیلباتاکیدبر رعایتنکاتایمنیدر مصرف‬ ‫اســتان اضافه شــده اســت که بااین وجود میزان گاز طبیعی‪،‬افزود‪:‬از کلیههمشهریانو مشترکین‬ ‫شــبکه گذاری از ابتدای تاســیس شرکت تا کنون شــرکت گاز استان تقاضا دارم نسبت به رعایت‬ ‫بــه بیــش از ده هــزار و ‪ ۲۳۱‬کیلومتــر رســیده و این موارد ایمنی‪ ،‬توجهی خاص و دقیق داشته‬ ‫تعداد ســه هزار و ‪ ۵۷‬عدد انشعاب گاز جدید باشند تا در اینده شاهد هرگونه حادثه ناشی از‬ ‫نیز در سطح استان نصب شده که از این تعداد مصرف ناایمن گاز طبیعی نباشــیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫‪ ۷۶۷‬علمک در شهرها و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۹۰‬علمک شــرکت گاز اســتان اردبیل از مصرف یک هزار و‬ ‫انشــعاب گاز طبیعــی در روســتاها نصب شــده ‪ ۴۱۳‬میلیــون مترمکعــب گاز طبیعی طی ســال‬ ‫کــه تعــداد انشــعابات نصب شــده در ســطح جــاری در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬با توجه به‬ ‫اســتان اردبیل با احتســاب تعــداد علمک های کوهستانی بودن و برودت هوا در استان اردبیل‬ ‫نص ‬ ‫بشــده در ســال جاری بــه ‪ ۲۵۰‬هــزار و ‪ ۸۲‬و با شروع فصول سرد سال‪ ،‬مصرف گاز مشترکین‬ ‫انشــعاب رسیده اســت‪ .‬وی عملکرد شرکت گاز خانگــی در روزهــای اخیــر نســبت بــه روزهــای‬ ‫اســتان را در شــش ماهه نخست ســال جاری در قبل از ان افزایش یافته اســت‪ .‬سردار اسماعیلی‬ ‫حوزه جذب مشترک نیز بدین شرح توضیح داد‪ :‬مدیرعاملاینشرکتبابیاناینکهدر سالجاری‬ ‫در شش ماهه ابتدایی سال جاری ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۳۹‬در بخش های خانگی‪ ،‬تجاری و صنعتی استان‪۱‬‬ ‫مشــترک جدیــد در بخش های مختلــف اعم از هزار و ‪ ۴۱۳‬میلیون مترمکعب گاز مصرف شده‪،‬‬ ‫خانگی‪ ،‬تجاری جذب این شرکت گردیده است افــزود‪ :‬از کل گاز مصرف شــده در اســتان‪۶۰۲ ،‬‬ ‫که در همین راســتا تعداد مشترکین گاز طبیعی میلیون مترمکعب مربوط به مصرف خانگی و‬ ‫از بدو تاســیس این شــرکت به ‪ ۵۱۷‬هــزار ‪ ۳۸۶‬صنعتی و ‪ ۸۱۱‬میلیون مترمکعب گاز نیز از سوی‬ ‫مشترکرسیدهاست‪.‬سردار اسماعیلیروستاهای نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل مصرف شده است‪.‬‬ ‫بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان اردبیل را وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬این میزان مصرف‬ ‫‪ ۱۴۱۹‬روستا برشمرد و جمعیت شهری بهره مند گاز طبیعــی در اســتان ‪ 4/5‬درصــد نســبت بــه‬ ‫از گاز طبیعی در ســطح اســتان را صد در صد و مدت مشابه سال گذشته رشد داشته که بخش‬ ‫جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از ‪ ۹۶‬خانگیوصنعتیبا‪۷۱‬میلیونمترمکعبکاهش‬ ‫درصد عنوان کرد و افزود‪ :‬استان اردبیل دارای‪ ۲۹‬مصرف و بخش نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با‬ ‫شهر است که تمامی ساکنین شهرها از نعمت ‪ ۱۳۲‬میلیون مترمکعب رشد مصرف گاز نسبت‬ ‫گاز طبیعی برخوردار هستند‪ .‬مدیرعامل شرکت به ســال گذشــته مواجه بوده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گاز اســتان اردبیــل در رابطــه بــا ارائــه خدمــات شرکت گاز استان اردبیل تصریح کرد‪ :‬شهروندان‬ ‫غیرحضوریباتوجهبهشیوعبیماریکروناگفت‪ :‬گرامی می توانند در مواقع بروز حوادث مربوط‬ ‫با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت حفظ به گاز طبیعی و مشــکالت فنی بــا واحد امداد‬ ‫سالمت شــهروندان و کارکنان‪ ،‬تمامی خدمات شــرکت گاز اســتان اردبیــل در هــر ســاعت از‬ ‫این شرکت به صورت غیرحضوری ارائه می شود شبانه روز باشماره گیری‪ ۱۹۴‬تماسبگیرند‪.‬‬ ‫و کلیه شهروندان می توانند با ورود به وب سایت‬ ‫‪ ۲۷‬هزار خودروی عمومی‬ ‫در اردبی ل دوگانه سوز شد‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخش‬ ‫دربــاره مدیریــت الکترونیکــی‬ ‫فراورده هــای نفتــی منطقــه‬ ‫گاز مایــع با زیرســاخت بانکی‬ ‫اردبیــل گفــت‪ :‬از زمــان اغــاز‬ ‫و اجرای مطلــوب این طرح در‬ ‫اجرای طرح رایگان دوگانه سوز‬ ‫منطقهاظهار کرد‪:‬در شش ماهه‬ ‫کــردن خودروهــای عمومــی‬ ‫نخســت ســال جــاری هفــت‬ ‫حجت مدنی‬ ‫تاکنون دو هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه‬ ‫هــزار و ‪ ۴۶۳‬تــن گاز مایــع در‬ ‫خــودرو در ســطح منطقــه‬ ‫این اســتان تامین و توزیع شده‬ ‫دوگانه ســوز شد‪ .‬ســید حجت مدنی دراین باره است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل ‪۱۳‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون مالکان ســه هزار و ‪ ۴۲۶‬دســتگاه درصد کاهش داشته است‪ .‬مدیر منطقه هدف‬ ‫خــودرو در ســامانه ‪ GCR.NIOPDC.IR‬بــرای از اجــرای ایــن طرح را تامین رفاه شــهروندان در‬ ‫تبدیل به دوگانه سوز در سطح منطقه ثبت نام راســتای رعایت حقوق شــهروندی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫کرده اند که از این تعداد دو هزار و ‪ ۶۶۶‬خودرو عرضه خارج از شبکه و استفاده غیرمجاز از گاز‬ ‫دوگانه ســوز شــدند و ‪ ۷۶۰‬دســتگاه خــودروی مایعو نیز ساماندهیتوزیعفراورده هاینفتیبا‬ ‫دیگــر در صف تبدیل هســتند‪ .‬وی با اشــاره به استفاده از کارت بانکی سرپرست خانوار در همه‬ ‫اغــاز دوگانه ســوز کــردن خودروهــای مســافربر شهرستان هایزیرپوششاعالم کرد‪.‬مدنیتاکید‬ ‫اینترنتیافزود‪:‬اولویتبرایماشین هایمسافربر کرد‪ :‬با اجرای این طرح‪ ،‬توزیع گاز مایع از طریق‬ ‫شــخصی پرمصــرف بــوده که فهرســت اســامی کارت بانکی که در سایت تجارت اسان به ادرس‬ ‫ایــن خودروها از ســوی وزارت کشــور بــه وزارت ‪ newtejaratasan.niopdc.ir‬ثبت نام شده است‪،‬‬ ‫نفت اعالم شــده و پیامک واجد شــرایط بودن اجرایــی خواهــد شــد و افــرادی کــه تاکنــون در‬ ‫اســتفاده از این طرح به صاحبان خودرو ارســال این سامانه ثبت نام نکرده اند‪ ،‬می توانند بدون‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬احتمال دارد در واســطه و به صورت غیرحضوری‪ ،‬با مراجع ه به‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬این فرصت برای سایر مسافربرهای سایت تجارت اسان در این سامانه ثبت نام کنند‬ ‫شخصیبر اساساولویتپرمصرفبودنفراهم و سیلندر گاز مایع موردنیاز خود را با نرخ مصوب‬ ‫شود‪ .‬سید حجت مدنی با اعالم این خبر گفت‪ :‬وزارت صمت از طریق کارت خوان و با دریافت‬ ‫در شش ماهه نخست امسال بیش از ‪ ۷۰۰۰‬تن رسیدسوختخریداریکنند‪.‬مدیر منطقهگفت‪:‬‬ ‫گاز مایع در نواحی شــش گانه اســتان به صورت خرید سوخت فقط از طریق کارت بانکی میسر‬ ‫الکترونیک توزیع شده است‪ .‬سید حجت مدنی است‪.‬‬ ‫اجرای پروژه سه راهی صحرا تا رضی‬ ‫با سرعت مناسب‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫را بیــش از ‪ ۱۱‬کیلومتــر اعــام‬ ‫اســتان اردبیــل گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬شــرکت های‬ ‫پروژ ههــای مهــم راهســازی‪،‬‬ ‫پیمانکاری در حوزه زیرسازی‬ ‫محــور ارتباطــی و شــریانی‬ ‫و اســفالت کار را در این مسیر‬ ‫س ـه راهی صحــرا تــا رضــی و‬ ‫بــا ســرعت به پیــش می برنــد‬ ‫محبوب حیدری‬ ‫اتصــال بــه گرمی و بیله ســوار‬ ‫و امیدواریــم ‪ ۱۱‬کیلومتــر ایــن‬ ‫اســت که با ســرعت مناســب‬ ‫مســیر در نیمــه اول ســال‬ ‫در حــال انجــام اســت‪ .‬بــه گــزارش دیدشــهر‪ ،‬اینده به شــکل کامل و با اســفالت مطلوب و‬ ‫محبــوب حیــدری گفــت‪ :‬مــا قــدردان تــاش مناسب به زیر بار ترافیک برود‪ .‬مدیرکل راه و‬ ‫پیمانــکاران حــوزه راه و شهرســازی هســتیم شهرسازی استان اردبیل مبلغ قرارداد پیمانکار‬ ‫کــه به رغم تخصیــص کم اعتبارات با ســرعت عملیــات زیرســازی را ‪ ۲۰‬میلیــارد تومان اعالم‬ ‫پروژ ههــا را اجرایــی می کنند‪ .‬محبوب حیدری کــرد و افــزود‪ :‬البته با تعدیل و در نظر گرفتن‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با اعالم سایر شاخص ها این رقم به ‪ ۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫این مطلب اظهار کرد‪ :‬یکی از پروژه های مهم خواهد رســید‪ .‬حیدری تصریــح کرد‪ :‬پیمانکار‬ ‫راهســازی‪ ،‬محور ارتباطی و شــریانی سه راهی زیرسازی بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد تومان از اداره کل‬ ‫صحــرا تا رضــی و اتصال به گرمی و بیله ســوار راه و شهرسازی طلب دارد اما مصمم است تا‬ ‫اســت کــه با ســرعت مناســب در حــال انجام عملیات زیرسازی را در این مسیر ارتباطی مهم‬ ‫است‪ .‬وی طول مسیر سه راهی صحرا تا رضی به سرانجام برساند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1185‬‬ ‫تعویق دوباره در زمان بازگشت‬ ‫راموس به میادین‬ ‫ظاهراسرخیو راموس‪،‬ستاره‬ ‫این بازیکن در دیدار برابر انژه‬ ‫پاری سن ژرمن‪ ،‬در دیدار هفته‬ ‫گفت که هیچ تاریخ مشخصی‬ ‫اینــده نیــز در ترکیــب ایــن تیم‬ ‫بــرای بازگشــت ایــن مدافــع‬ ‫حاضر نخواهد بود‪ .‬این مدافع‬ ‫ســابق رئال مادریــد به میدان‬ ‫اسپانیایی با ســامتی کامل در‬ ‫اعالم نشــده اســت‪ .‬او مدعی‬ ‫سرخیو راموس‬ ‫ماه جوالی به پاری ســن ژرمن‬ ‫شــد که بهبود شرایط فیزیکی‬ ‫پیوست و تست پزشکی او نیز‬ ‫یــک مورد اســت و حضــور در‬ ‫نشــان داد که مشــکلی ازنظر فیزیکی ندارد اما رقابتی رســمی موضوع دیگری اســت‪ .‬در حال‬ ‫مصدومیــت در جریان تمرینات باعث شــد که حاضر همه چیز نشان می دهد که راموس این‬ ‫فرصت انجام اولین بازی خود با پیراهن پی اس هفتــه هم جایــی در ترکیــب پــاری ســن ژرمــن‬ ‫جی را پیدا نکند‪ .‬هرچند بسیاری از منابع خبری نخواهــد داشــت و ایــن در حالــی اســت که او‬ ‫در فرانســه مدعی شــده بودند که این بازیکن عمــا از بنــد مصدومیتــی کــه در ماه اگوســت‬ ‫در دیدار روز جمعه برابر انژه به میدان خواهد بــه ان دچــار شــده بود رهاشــده اســت‪ .‬راموس‬ ‫رفت اما برنامه اسپانیایی الچیرینگیتو این خبر مشتاقانه در انتظار بازگشت به میادین است اما‬ ‫را تکذیــب کــرد و اعــام کــرد کــه ایــن بازیکن کادر پزشــکی و فنی پی اس جی همچنان از او‬ ‫نمی تواند در این بازی به میدان برود و شــاید می خواهند که صبور باشد‪ .‬پوچتینو از اهمیتی‬ ‫اولیــن حضورش بــا پیراهن پاری ســن ژرمن در کــه ایــن بازیکن می توانــد در تیمش و خصوصا‬ ‫زمین در دیدار حســاس بین این تیم و مارســی در مراحلپایانیلیگقهرمانانداشتهباشداگاه‬ ‫باشد‪ .‬پوچتینو بسیار محتاطانه درباره استفاده است‪ ،‬به همین دلیل تصمیم دارد که با استفاده‬ ‫از رامــوس برخورد می کند‪ .‬این مربی دو هفته از او در مســابقات داخلی لیگ فرانســه ریسک‬ ‫پیش در پاسخ به سوالی درباره احتمال حضور نکند‪.‬‬ ‫طلسم مسی روی ساق مهاجم‬ ‫تیم ملی امارات‬ ‫علــی مبخــوت همچنــان‬ ‫ســرنگونی او شــد که البته داور‬ ‫در حســرت عبــور از امــار گل‬ ‫پنالتــی نگرفــت‪ .‬در دقیقه ‪۵۴‬‬ ‫ملــی لیونل مســی اســت‪ .‬پس‬ ‫ارســال یــک پاس تماشــایی به‬ ‫از شکســتن رکــورد علــی دایی‬ ‫داخــل محوطــه جریمــه او را‬ ‫توسط کریستیانو رونالدو‪ ،‬حاال‬ ‫در اســتانه گلزنــی قرار داشــت‬ ‫علی مبخوت‬ ‫رقابــت شــدیدی در رتب ههــای‬ ‫و مبخــوت به خوبــی خــود را‬ ‫پایین تر جدول برترین گلزنان‬ ‫در مســیر تــوپ قــرارداد امــا‬ ‫ملیجهانشکل گرفتهو دوبارهیکمهاجمطراز ضربــه او بافاصلــه چنــد ســانتی متری تبدیل به‬ ‫اول اســیایی با یک فوق ســتاره در حال رقابت گل نشد‪ .‬اگرچه دو موقعیت مطلوب برای این‬ ‫است؛ لیونل مسی و علی مبخوت‪ .‬مبخوت در بازیکــن با گلزنی همراه نبود امــا وی باالخره در‬ ‫حالی پای به فیفادی اخیر گذاشت که مسی در اخرین دقیقه بازی با کنترلی تماشایی و عبور از‬ ‫بازیاخیر مقابلکلمبیاگلزنیکردهبودتاباتوجه دروازه بان‪ ،‬در موقعیتی کامال مسلط گل تساوی‬ ‫بــه هت تریــک برابر بولیــوی‪ ،‬شــمار گل هایش بخش تیمش را به ثمر رساند تا جشن هفتاد و‬ ‫را بــه عــدد ‪ ۸۰‬برســاند‪ .‬این در حالی اســت که هشتمین گل ملی را بر پا کند‪.‬‬ ‫مبخــوت ماه گذشــته و پس از عبــور از امار پله‪،‬‬ ‫چند دقیقه بعد مبخوت در محوطه جریمه‬ ‫تصور می کرد که خیلی زود با جا گذاشتن مسی منتظــر یک ارســال بــود اما توپ به او نرســید تا‬ ‫به سوی جایگاه سوم برترین گلزنان ملی جهان نتیجه بازی دو بر دو به اتمام برسد و مبخوت‬ ‫حرکت خواهد کرد‪ .‬او در نیمه اول فرصتی بسیار هم همچنان پشت سد مسی‪ ،‬به عنوان سومین‬ ‫خوبداشت کهدر محوطهجریمه گلزنی کندیا گلزن برتر تاریخ اسیا و هفتمین گلزن برتر جهان‬ ‫پنالتی بگیرد اما برخورد با مدافع عراقی باعث باقیبماند‪.‬‬ ‫انتقاد تند ساوت گیت از نمایش‬ ‫شاگردانش‬ ‫گــرت ســاوت گیت‪ ،‬ســرمربی تیــم ملــی‬ ‫انگلیــس‪ ،‬از عملکــرد بازیکنانــش در دیدار‬ ‫برابــر مجارســتان ابــراز نارضایتــی کــرد‪ .‬دو‬ ‫تیــم انگلیــس و مجارســتان در چارچــوب‬ ‫مســابقات انتخابــی جــام جهانــی ‪2022‬‬ ‫قطــر در ورزشــگاه ویمبلــی بــه مصــاف‬ ‫یکدیگــر رفتنــد و ایــن بــازی درنهایــت بــا‬ ‫تســاوی یک بریک به پایان رســید‪ .‬گل اول‬ ‫ایــن بــازی را مجارســتان در دقیقــه ‪ 24‬و از‬ ‫روی نقطــه پنالتــی وارد دروازه حریف کرد‬ ‫اما این برتری چندان دوام نداشت و جان‬ ‫اســتونز ‪ 13‬دقیقــه بعــد موفق شــد بازی را‬ ‫به تســاوی بکشــاند‪ .‬بااین حــال تالش هــای‬ ‫انگلیــس بــرای کســب ســه امتیــاز بــازی در‬ ‫خانــه بی نتیجــه مانــد و بــازی بــا همیــن‬ ‫نتیجه به پایان رســید‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1950‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2840‬مورخ ‪ 1400/6/10‬اقای مجتبی صافی فرزند محمدحسین نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 154/43‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 993‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ 7‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مورد تقاضا را از ورثه مالک‬ ‫رسمی باقر حمله داری به موجب قولنامه عادی خریداری نموده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/22 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1198898‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1948‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1805‬مورخ ‪ 1400/4/6‬اقای محمدرضا عباد فرزند اسداله نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 237/01‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪1858‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ 7‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/22 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1198722‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1946‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫نکات مثبت و منفی بازی تیم ملی با کره جنوبی‬ ‫از ایرادها‬ ‫نباید غافل شد‬ ‫ایا تیم ملی در مســیر پیشــرفت قــرار دارد؟‬ ‫جواب دادن به این سوال بیشتر راهگشاست تا‬ ‫مقایسه اسکوچیچ با کی روش‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫ســه‪ ،‬می توانیم از بدشانســی تیــم ملی بگوییم‬ ‫و ه مصــدا بــا صــدای تیــر دروازه در ورزشــگاه‬ ‫خالــی ازادی از بخــت بــد بنالیــم امــا واقعیــت‬ ‫فقط این نیست و اگر در باد این دو موقعیت‬ ‫ازدس ـت رفته بخوابیــم و از کل جریــان بــازی‬ ‫غافــل شــویم نمی توانیم ایــرادات فنی را خوب‬ ‫ببینیــم‪ .‬ایراداتــی که ممکــن اســت دربازی های‬ ‫بعــد مقابل حریفان ســاده تر از کــره جنوبی نیز‬ ‫برای ما دردسرســاز شود‪ .‬بیست دقیقه ابتدایی‬ ‫بــازی بــا کــره جنوبــی می توانــد ایــراد اساســی‬ ‫ســاختار تاکتیکی تیم اســکوچیچ را نمایان کند‪.‬‬ ‫اینکه با فشــار حریف و نه به انتخاب خود به‬ ‫عقب رانده شده بودیم و توان و برنامه ای برای‬ ‫یهــا‬ ‫باالتــر رفتــن و خــارج شــدن از فشــار کره ا ‬ ‫نداشــتیم‪ .‬در این دقایق نشانه ای هم از اینکه‬ ‫در حــال کنترل کره هســتیم بــروز ندادیم و این‬ ‫یکــرد‪ .‬برخــاف‬ ‫کــره بــود کــه بــازی را کنتــرل م ‬ ‫زمان هایی که یک تیم طبق استراتژی مشخص‬ ‫بــه دفاع م ـی رود و علیرغم دادن مالکیت توپ‬ ‫بــه حریــف‪ ،‬بــازی را تحــت کنترل می گیــرد هم‬ ‫نبودیــم‪ .‬مــا دوبــار بــه تیر کــره جنوبــی زدیم و‬ ‫در امار بازی موقعیت های گل بیشــتری داشتیم‬ ‫امــا خودمان هم می دانیم که در ســاخت بازی‬ ‫دچار مشکل بودیم و از ان مهم تر در استراتژی‪.‬‬ ‫مــا برای دقایق زیادی تیــم تعیین کننده جریان‬ ‫بــازی نبودیــم‪ .‬در زمان هایــی میزان اشــتباهات‬ ‫بازیکنان ما‪ ،‬حتی بازیکنان هجومی ما‪ ،‬دردادن‬ ‫پاس صحیح زیاد بود‪ .‬اسکوچیچ در پایان بازی‬ ‫نیــک انتخاب از ســوی او بوده که‬ ‫گفــت کــه ای ‬ ‫تیمــش بــا دو مهاجــم در جلــو بازی کنــد و این‬ ‫ریســک را اگاهانــه پذیرفتــه و بعــدا در جریــان‬ ‫حکــرده اســت؛ امــا او بایــد در‬ ‫بــازی ان را اصال ‬ ‫همین بازی قبلــی مقابل امارات متوجه ضعف‬ ‫بازیکنان هجومی اش در پرســینگ از جلو شــده‬ ‫باشــد‪ .‬ضعفــی کــه در بــازی با کــره عمــا برای‬ ‫یســازی‬ ‫دقایق زیادی باعث شــد نتوانیم از باز ‬ ‫یهــا از عقــب زمیــن جلوگیری کنیــم و بین‬ ‫کره ا ‬ ‫نهــا وقفــه بیندازیــم‪.‬‬ ‫شــکل گیری حمــات ا ‬ ‫بااین حال برای نقد منصفانه عملکرد اسکوچیچ‬ ‫بهتــر اســت به جای مقایســه او با کــی روش که‬ ‫هشــت ســال ســرمربی تیم ملی بــوده‪ ،‬عملکرد‬ ‫او را بــا خــودش مقایســه کنیم‪ .‬اینکــه ایا تیم او‬ ‫در مســیر پیشــرفت قــرار دارد؟ ایــا اشــتباهات‬ ‫فهــا کمتــر شــده و تنــوع تاکتیکــی برای‬ ‫و ضع ‬ ‫رســیدن به گل بیشــتر شــده یا نه؟ اخرین باری‬ ‫کــه تیــم ملــی بــرای یــک دوره زیبــا بــازی کرده‬ ‫تهــای ‪ ۲۰۰۴‬بود پ ـس ازان تیم ملی ما‬ ‫جــام مل ‬ ‫ممکــن اســت در برخــی بازی ها جســور و حتی‬ ‫زیبا و چش ـم نواز بازی کرده باشــد اما برای یک‬ ‫دوره خــاص نــه‪ .‬حتــی تیم برانکو هــم فقط در‬ ‫همــان تورنمنت زیبا بازی کــرد و قبل و بعدش‬ ‫خبری از فوتبال چش ـم نواز نبــود‪ .‬کی روش هم‬ ‫کــه فلســفه فوتبال ـی اش بــا فوتبال زیبا تناســبی‬ ‫نداشــت و وقتــی بــا پرتغــال و رونالــدو دنبــال‬ ‫فوتبــال زیبــا نبود با ایران باشــد؟ پــس ان هایی‬ ‫که از اســکوچیچ فوتبال زیبا می خواهند مروری‬ ‫بر بازی های بیست سال اخیر تیم ملی بیندازند‬ ‫تا متوجه شــوند که ایران سال هاســت که زیبا و‬ ‫مالکانــه بــازی نمی کنــد؛ اما انچه از اســکوچیچ‬ ‫انتظار می رود ایجاد یک ساختار تاکتیکی منظم‬ ‫در دفاع و حمله است‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه بازیکنانی مثــل طارمی و‬ ‫جهانبخــش نســبت بــه دوران کــی روش ازادی‬ ‫نهــا را در‬ ‫عمــل بیشــتری دارنــد و اســکوچیچ ا ‬ ‫انجــام امــور دفاعی زیاد تحت فشــار نگذاشــته‬ ‫اما از ان طرف تعریف دقیق نقش های تاکتیکی‬ ‫هــم برای هر بازیکن ازجمله بازیکنان هجومی‬ ‫واجب اســت‪ .‬تیم اســکوچیچ بازیساز کالسیک‬ ‫نــدارد امــا از ان طرف ســرعت الزم بــرای انتقال‬ ‫تــوپ در غیــاب یــک بازیســاز را هم نــدارد‪ .‬اگر‬ ‫اســکوچیچ رویــای مربیگــری در جــام جهانی را‬ ‫در ســر دارد باید فکری برای ایجاد یک ساختار‬ ‫تاکتیکی در دفاع و چگونگی انتقال سریع توپ‬ ‫از دفــاع بــه حمله داشــته باشــد‪ .‬نباید شــرایط‬ ‫به گون ـه ای باشــد که جلو بردن تــوپ در مقابل‬ ‫تیمی همچون کره جنوبی این قدر ســخت و با‬ ‫تاخیر انجام شــود؛ اما نکته مثبت بازی واکنش‬ ‫مثبــت تیم ملی به گل خورده بود‪ .‬ســال ها تیم‬ ‫ما در این موضوع دچار ضعف بود و ازانجاکه‬ ‫اســتراتژی اصلــی بــازی تیم ملی بر مبنــای دفاع‬ ‫اگاهانــه و فعاالنــه (نه منفعالنه) بود گل زدن‬ ‫به وقت جمع شدن رقیب برای تیم ملی سخت‬ ‫یشــد اما دیروز تیم ملی توانســت بازی خود‬ ‫م ‬ ‫را پــس از دریافــت گل به حریفش تحمیل کند‪.‬‬ ‫اســکوچیچ در یــازده بــازی ســرمربی تیــم ملــی‬ ‫بــوده و انصافــا زمان زیــادی هم بــرای اینکه با‬ ‫شــاگردانش تمریــن کنــد نداشــته؛ امــا نتایــج او‬ ‫خیره کننــده بــوده و می تــوان امیــدوار بــود کــه‬ ‫همچنان در مسیر پیشرفت تاکتیکی قرار داشته‬ ‫باشــد‪ .‬بازی با کره جنوبی مالک خوبی برای او‬ ‫بود تا بیشتر از قبل ضعف های تاکتیکی تیمش‬ ‫در ساخت بازی‪ ،‬انتقال سریع توپ و استراتژی‬ ‫دفاعی را ببیند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قاتلمنچستر و لیورپولخریدبعدیاستقالل‬ ‫رودی ژســتد مهاجــم ‪ 33‬ســاله تیــم پانــه‬ ‫تولیکوس یونان که ســابقه عضویت در اســتون‬ ‫ویــا و بلکبــرن را در کارنامــه دارد‪ ،‬خریــد دیگر‬ ‫یهــا در خــط حملــه اســت‪ .‬پس ازاینکــه خبر‬ ‫اب ‬ ‫مذاکرات اســتقالل با کوین یامگا مدافع راســت‬ ‫تیم وایله بولد کالب در رســانه ها منتشــر شــد‪،‬‬ ‫اکنــون از دیگــر گزینــه مدنظــر فرهــاد مجیــدی‬ ‫بــرای تقویــت خط حمله ابی پوشــان رونمایی‬ ‫شــد و او کســی نیســت جز رودی ژستد مهاجم‬ ‫تیم پانه تولیکوس یونان که چند روز پیش وارد‬ ‫‪ 33‬سالگی شد‪ .‬رودی ژستد متولد فرانسه است‬ ‫و حتــی بــرای تیــم ملــی زیــر ‪ 19‬ســاله های ایــن‬ ‫کشور نیز به میدان رفت اما در ادامه حضور در‬ ‫تیــم ملــی بنین را پذیرفت و برای این کشــور به‬ ‫میدان رفت‪ .‬البته او تنها ‪ 11‬بار برای این کشــور‬ ‫افریقایی به میدان رفته و از سال ‪ 2016‬تاکنون‬ ‫بــه اردوی تیــم ملــی ایــن کشــور دعوت نشــده‬ ‫است‪ .‬ژستد دوران حرفه ای خود را در زادگاهش‬ ‫از تیم دوم متز اغاز کرد و پس از حضور در تیم‬ ‫اصلی و پیوستن به کان فرانسه‪ ،‬راهی انگلیس‬ ‫شــد‪ .‬کاردیف‪ ،‬بلکبرن‪ ،‬استون ویال و میدلزبورو‬ ‫تیم هایی هســتند که ژســتد در چمپیونشــیپ و‬ ‫لیــگ برتر انگلیــس برای ان ها به میدان رفته‪.‬‬ ‫دســت بــر قضــا گل هــای مهمــی را نیز بــه ثمر‬ ‫رســانده اســت‪ .‬صحنه هــای درگیــری ژســتد بــا‬ ‫اریــک بایــی بازیکــن منچســتریونایتد‪ .‬در ان‬ ‫زمــان و از تصاویــر تلویزیونــی این گونــه بــه‬ ‫نظــر می رســید کــه دو بازیکــن در حــال گاز‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2459‬مورخ ‪ 1400/5/18‬خانم زهرا شاه پوری فرزند حسن نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 114/69‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 1096‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/22 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1199175‬م الف‬ ‫دادنامه‬ ‫‪ -9-2107‬شماره دادنامه‪ ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۷۵۳۲۵۹۷ :‬تاریخ تنظیم‪1400/07/17 :‬‬ ‫شماره پرونده‪ ۹۸۰۹۹۸۰۳۵۰۸۰۰۵۵۳ :‬شماره بایگانی شعبه‪ 0000380 :‬پرونده کالسه‬ ‫‪ ۹۸۰۹۹۸۰۳۵۰۸۰۰۵۵۳‬شعبه ‪ ۲‬دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تصمیم نهایی شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۷۵۳۲۵۹۷‬تجدیدنظرخواه‪ :‬اقای محمد عشاقی فرزند غالمحسین با وکالت‬ ‫خانم فاطمه گلپایگانی فرزند قدرت اله به نشانی استان اصفهان ‪ -‬شهرستان اصفهان ‪-‬‬ ‫اصفهان ‪ -‬چهارباغ باال مجتمع پارسیان طبقه دوم تجدید نظر خواندگان‪ .۱ :‬اقای وحید‬ ‫اسمعیلی فرزند حسن به نشانی اصفهان ‪ -‬میدان امام حسین ‪ -‬ارگ جهان نما واحد ‪۲۰۶‬‬ ‫‪ .۲‬اقای حمید یوسف زاده به نشانی مجهول المکان ‪ .3‬اقای محمدرضا گودرزی به نشانی‬‫اصفهان ‪ -‬چهارراه توحید ‪ -‬ساختمان نگین طبقه اول واحد ‪ ۱۲۳‬تجدیدنظر خواسته‪:‬‬ ‫صدور حکم ورشکستگی گردشکار‪ :‬دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‬ ‫نماید‪ .‬رای دادگاه اقای محمد عشاقی با وکالت خانم فاطمه گلپایگانی نسبت به دادنامه‬ ‫شماره ‪ 99/12/5 -۹۹۰۲۴۳۰‬صادر شده در پرونده کالسه ‪ ۹۸۰۷۲۹‬شعبه هشتم دادگاه‬ ‫عمومی حقوقی اصفهان که حسب ان حکم به بطالن دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته اعالن‬ ‫ورشکستگی صادر شده است تجدیدنظرخواهی کرده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به‬ ‫شغل خرید و فروش کامپیوتر و لب تاب اشتغال داشته که عملیات تجاری محسوب می‬ ‫گردد حسب احکام و اجرائیه های صادر شده که ضمیمه دادخواست نخستین شده است‬ ‫و حسب نظریه کارشناس مشارالیه متوقف از پرداخت دیون خود شده است و از تاریخ‬ ‫‪ 96/9/16‬در زندان بسر می برد و حسب پاسخ استعالم صورت گرفته از زندان تاکنون‬ ‫نیز امکان استفاده از مرخصی برای وی فراهم نشده است و با توجه به اینکه ورشکستگی‬ ‫تاجر در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود و با عدم پرداخت‬ ‫دیون تاجر ورشکسته محسوب می شود و حسب نظریه کارشناس اموال شناسایی شده‬ ‫نیز توسط بستانکاران توقیف و تملک گردیده است و تاریخ توقف نیز ‪ 96/9/8‬اعالم شده‬ ‫است لذا دادگاه به استناد مواد ‪ ۴۱۲‬و ‪ ۴۱۳‬و ‪ ۴۱۶‬و ‪ ۴۱۷‬و ‪ ۴۳۳‬و ‪ ۵۴۲‬و ‪ ۵۳۷‬قانون‬ ‫تجارت و ماده ‪ ۳۵۸‬قانون ائین دادرسی مدنی با نقض دادنامه مذکور حکم بر ورشکستگی‬ ‫تجدیدنظرخواه اقای محمد عشاقی صادر و تاریخ توقف مشارالیه را ‪ 96/9/8‬تعیین می کند‬ ‫تا اداره تصفیه نسبت به مهر و موم اموال و انجام اقدامات قانونی در راستای تصفیه امور‬ ‫ورشکسته بعمل اورد رای صادر شده نسبت به طرفین دعوی قطعی و نسبت به اشخاص‬ ‫ثالث و ذینفع ظرف یکماه از تاریخ اعالن حکم ورشکستگی قابل اعتراض در این دادگاه‬ ‫می باشد و نوع ورشکستگی مشارالیه نیز به تقصیر تعیین و اعالم می گردد‪.‬مستشاران‬ ‫دادگاه‪ :‬خسروی فارسانی – علیرضا اصالنی شعبه ‪ 2‬دادگاه تجدید نظر استان اصفهان‬ ‫‪/1207106‬م الف‬ ‫گرفتــن هــم دیگــر هســتند‪ .‬ژســتد ‪ 178‬بــار‬ ‫در چمپیونشــیپ یــا دســته اول انگلیــس بــه‬ ‫میــدان رفــت و ‪ 48‬گل بــرای تیم هایــش بــه‬ ‫ثمــر رســاند و ‪ 18‬بــار نیز پــاس گل داد‪ .‬او در‬ ‫ایــن مــدت دروازه تیم هــای مطرحی همچون‬ ‫لسترســیتی‪ ،‬لیــدز یونایتــد‪ ،‬دربــی کانتــی‪،‬‬ ‫واتفــورد‪ ،‬ویگان‪ ،‬کوئینز پارک رنجرز‪ ،‬بلکپول‪،‬‬ ‫بورنموث‪ ،‬برنتفورد‪ ،‬کاردیف‪ ،‬شــفیلد یونایتد‬ ‫و هــال ســیتی را در کارنامــه دارد‪ .‬تیم هــای‬ ‫کــه ســال های زیــادی در لیــگ جزیــره بــازی‬ ‫کرده انــد‪ .‬او همچنیــن ســابقه یک هت تریک‬ ‫در ســال ‪ 2015‬برابــر ناتینگهــام فارســت را در‬ ‫کارنامــه دارد‪ .‬نقطــه اوج کارنامــه ورزشــی‬ ‫رودی ژســتد بــه دوران حضــورش در لیگ برتر‬ ‫انگلیس و بازی برای اســتون ویال بازمی گردد‪.‬‬ ‫ایــن بازیکــن ســابقه ‪ 51‬بــازی در باالتریــن‬ ‫ســطح از مسابقات فوتبال در انگلیس را دارد‬ ‫که در این بازی ها‪ 6 ،‬بار موفق به گلزنی شد‬ ‫کــه نکتــه جالب اینجاســت او گل هایش را به‬ ‫تیم های مطرحی زد‪ .‬ســتد در سال ‪ 2015‬و در‬ ‫جریان شکســت ‪ 3‬بر ‪ 2‬تیمش برابر لیورپول‪،‬‬ ‫زننــده هــر ‪ 2‬گل تیمــش بــود‪ .‬در دیــداری که‬ ‫در ورزشــگاه انفیلــد برگــزار شــد‪ ،‬ایــن بازیکن‬ ‫‪ 193‬ســانتی متری ســیمون مینیولــه ســنگربان‬ ‫بلژیکــی لیورپــول را بــاز کــرد‪ .‬او باالتر از ممد‬ ‫ســاخو مدافــع وقت لیورپول موفق شــد دروازه‬ ‫شــاگردان برنــدن راجرز را باز کند اما نتوانســت‬ ‫مانع از شکست تیمش شود‪.‬‬ ‫اخطار افراز‬ ‫‪ -9-2108‬اقای سیدابوالفضل احمدپناه (خواهان) خانم لیال و‬ ‫اقای علیرضا شهرت هر دو هاشمیان (خواندگان) مالکین مشاعی‬ ‫در پالک ‪ 46138‬فرعی از ‪ 170‬جزء حوزه ثبتی ناحیه ‪ 3‬کرج‬ ‫چون خواهان فوق به موجب درخواست شماره ‪ 14907/3‬و دستور‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/14‬تقاضای افزار سهمی خود را نموده اند و روز‬ ‫سه شنبه مورخه ‪ 1400/08/18‬ساعت ‪ 11‬صبح برای بازدید از‬ ‫محل و تشخیص تصرفات تعیین گردیده لذا مراتب بدینوسیله به‬ ‫شما ابالغ و اطالع داده می شود تا برای بازدید از محل در روز‬ ‫و ساعت تعیین شده در این اداره یا در محل وقوع ملک حضور‬ ‫بهم رسانید‪ ،‬بدیهی است عدم حضور شما مانع انجام کار نخواهد‬ ‫شد‪ .‬محمد شکری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ‪3‬‬ ‫کرج م‪/‬الف‪/767‬ف‬ ‫اگهی اخطار ماده ‪101‬‬ ‫‪ -9-2110‬شرکت تجارت یاس اریا به نشانی تهران‬ ‫خیابان ولی عصر نرسیده پ ‪ 7‬در خصوص پرونده اجرایی‬ ‫کالسه ش‪ 8600284-2398 /‬له بانک ملت علیه سعید‬ ‫رویائی احرار و شرکت تجارت یاس اریا طبق گزارس مورخ‬ ‫‪ 99/10/23‬کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی فرعی‪:‬‬ ‫‪ 2579‬از پالک اصلی ‪ 167‬مورد وثیقه سند رهنی شماره‬ ‫‪ 8482‬تنظیمی دفتر ‪ 561‬تهران به مبلغ ‪ 6903600000‬ریال‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سـبز خودرو کشـاورزی تراکتور سیسـتم ای تی ام تیپ ‪ 399‬به رنگ‬ ‫قرمـز‪ -‬روغنـی به شـماره انتظامی ایـران ‪661 -13‬ک‪ 12‬به شـماره موتور‬ ‫‪ YAW1084Y‬و شـماره شاسـی ‪ N3HKA4DH2TAMI0665‬مدل‬ ‫‪ 1391‬به نام سـیدمهدی پورموسـوی فرزند سیدحسـین شـماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3‬کدملـی ‪ 1262473470‬صادره از کاشـان مفقود گردیـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پایان کار حدادی فر و‬ ‫ذوب اهن پس از ‪ ۲۱‬سال‬ ‫کاپیتــان ذوب اهــن خداحافظــی کــرد و از تیمــش‬ ‫جدا شــد‪ .‬پــس از زمزمه هایی مبنی بر اختالف قاســم‬ ‫حدادی فر و تارتار‪ ،‬درنهایت کاپیتان ذوب اهن تصمیم‬ ‫بهجدایی گرفتو باانتشار پیامیجداییخودرااعالم‬ ‫کرد و از جمع ذوب اهنی ها خداحافظی کرد‪ .‬حدادی فر‬ ‫‪ ۱۶‬بــار پیراهــن تیم ملی را بر تن کــرده و ‪ ۲‬گل ملی در‬ ‫کارنامه دارد‪ .‬او عناوین مختلفی در دوران حضورش در‬ ‫ذوب اهن به دست اورد و باوجود پیشنهاد ها فراوان از‬ ‫تیم های مختلف به این تیم وفادار ماند‪ .‬او از جوانان‬ ‫ذوب اهــن کار خــود را در این تیم شــروع کرده بود و به‬ ‫گفتــه خود از ســال ‪ ۱۳۶۹‬در ذوب اهن حضورداشــته و‬ ‫سرانجامپساز ‪ ۲۱‬سالباذوب اهنی هاخداحافظی کرد‬ ‫و از این تیم جدا شد‪.‬‬ ‫پرسپولیس بدون مصدوم‬ ‫اماده جدال با الهالل‬ ‫پزشکپرسپولیسدر استانهسفر اینتیمبهعربستان‬ ‫برای جدال با الهالل درباره اخرین وضعیت مصدومان‬ ‫تیــم توضیح داد‪ .‬علیرضا حقیقت پزشــک پرســپولیس‬ ‫دربــاره اخریــن وضعیــت مصدومــان پرســپولیس برای‬ ‫تقابلباالهاللعربستانتوضیحات کوتاهیبهاصحاب‬ ‫رســانه حاضــر در فــرودگاه مهرابــاد داد‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫مصدومی نداریم و اماده این بازی هستیم‪ .‬دعا کنید که‬ ‫دست پر از عربستان برگردیم‪ .‬پیش ازاین کمال کامیابی‬ ‫نیا به دلیل مصدومیت دیدار با استقالل تاجیکستان را‬ ‫ازدســت داده بود و هافبک دفاعی سرخ پوشــان بعد از‬ ‫انجاممراحلدرمانیدر امارات‪،‬بهتمرینات گروهیاین‬ ‫تیم طی هفته های اخیر اضافه شــد و به نظر می رســد‬ ‫در رقابت برای حضور در ترکیب باشــد‪ .‬علی شــجاعی‬ ‫نیز علیرغم انجام عمل جراحی روی کتف خود در سفر‬ ‫به عربستان با نظر یحیی گل محمدی تیم را همراهی‬ ‫خواهد و البته بعید است شرایط حضور در این بازی را‬ ‫داشته باشد‪ .‬مهدی مهدی خانی مهاجم پرسپولیس نیز‬ ‫بعد از شکستگی ساعد دست پیش از جدال با استقالل‬ ‫تاجیکستان که منجر به عمل جراحی شد‪ ،‬در این سفر‬ ‫تیمراهمراهی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫لبنان حریف اسانی برای‬ ‫تیم ملی نیست‬ ‫تیــم ملی لبنان در وقت های تلف شــده دیدار برابر‬ ‫سوریه‪ ،‬نشان داد که تیم خطرناکی است و اسکوچیچ‬ ‫برای دیدار بعدی باید حسابی مراقب این تیم باشد‪.‬‬ ‫تیم هایلبنانو سوریهیکیاز زیباتریندیدارهایمرحله‬ ‫مقدماتیجامجهانی‪ 2022‬قطر رابرگزار کردند‪.‬دیداری‬ ‫که با حضور هواداران دو تیم در اردن برگزار شــد و جو‬ ‫ورزشگاه‪ ،‬شور و هیجان خاصی به این بازی داده بود که‬ ‫دو تیمدر اینمسابقه‪ 6‬گلبهثمر رساندند کهالبتهیک‬ ‫مورد ان افساید اعالم شد‪ .‬دقایق پایانی نیمه نخست‬ ‫این بازی در اوج هیجان دنبال شد که البته همین دقایق‬ ‫کوتاه نشان داد که تیم لبنان از کوچک ترین اشتباهات‬ ‫تهــای‬ ‫حریفــش‪ ،‬نهایــت اســتفاده را می بــرد و وق ‬ ‫تلف شــده بازی برابر ســوریه‪ ،‬زنگ خطــری را برای تیم‬ ‫ملی ایران و دراگان اســکوچیچ به صدا دراورد‪ .‬ســوریه‬ ‫در دقیقــه ‪ 44‬به گل دوم خود رســید اما کمــک داور ان‬ ‫را افســاید اعــام کــرد‪ .‬پس ازاینکــه این صحنه توســط‬ ‫‪ VAR‬تایید شد‪ ،‬لبنان پس از گذشت تنها‪ 30‬ثانیه‪ ،‬گل‬ ‫تساوی را به ثمر رساند‪ .‬ایاز عثمان لژیونر سوری ها که‬ ‫عدم صدور ویزا توسط کنسولگری کره برای او و غیبت‬ ‫این بازیکن برابر کره جنوبی حسابی خبرساز شده بود‪،‬‬ ‫با تک روی بی مورد باعث باز شدن دروازه تیمش شد‪.‬‬ ‫ارزیابی گردیده‪ .‬لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور‬ ‫معترض می باشید‪ ،‬اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز‬ ‫از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد‬ ‫هیات کارشناسی به مبلغ ‪ 36090000‬ریال به دفتر این اجرا‬ ‫تسلیم نمایید‪ .‬ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد‬ ‫فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪ .‬رییس اجرای ثبت کرج مریم ایرانی بجندی‬ ‫م‪/‬الف ‪/774‬ف‬ ‫اگهی اخطار ماده ‪ 101‬ائین نامه اجرا‬ ‫‪ -9-2111‬شرکت تجارت یاس اریا به نشانی تهران خ ولیعصر‬ ‫نرسیده به پارک ساعی پ ‪ 7‬در خصوص پرونده اجرایی کالسه‬ ‫فوق به موجب گزارش مورخ ‪ 00 /4/26‬کارشناش رسمی‬ ‫دادگستری پالک ثبتی ‪ 167/2707‬قطعه ‪ 2‬مفروز از ‪ 397‬به‬ ‫مبلغ ‪ 10/000/000/000‬ریال ارزیابی گردیده‪ .‬لذا چنانچه به مبلغ‬ ‫ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید‪ ،‬اعتراض کتبی خود را‬ ‫ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش‬ ‫بانکی دستمزد کارشناس هیات سه نفره به مبلغ ‪52/200/000‬‬ ‫ریال به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره‬ ‫‪ 0125002500000‬بانک ملی به دفتر این اجرا تسلیم نمایید‪.‬‬ ‫ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد‬ ‫کارشناس هیات باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬رئیس اجرای‬ ‫کرج – ایرانی م‪ /‬الف ‪/786‬ف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهـی مـی شـود فاکتـور بلـوک سـیلندر بـه‬ ‫شـماره فاکتـور ‪ 14000207361‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12486171721‬مفقـود گردیـده اسـت و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط مـی باشـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 22‬مــهر ماه ‪ 14 / 1400‬اکتبر ‪ 07 / 2021‬ربیع االول ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1185‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بخشش اضافه خدمت و اعطاء‬ ‫مرخصی تشویقی به سربازان ناجا‬ ‫رئیــس ســازمان وظیفــه عمومی نیــروی انتظامی گفت‪ :‬به مناســبت هفته نیــروی انتظامی و‬ ‫مساعدت فرمانده ناجا‪ ،‬سه روز مرخصی تشویقی و بخشش اضافه خدمت سنواتی برای سربازان‬ ‫نیرویانتظامیدر نظر گرفته شدهاست‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سردارتقی مهری در خصوص خبر منتشرشده پیرامون بخشش اضافه خدمت‬ ‫سنواتی سربازان وظیفه در رسانه ها افزود‪ :‬با مساعدت فرمانده ناجا و به مناسبت هفته نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬فقط اضافه خدمت ســنواتی ســربازان وظیفه ناجا ب هشــرط رضایت فرماندهان یگان‬ ‫خدمتی‪ ،‬برای مجردها یک دوم و برای متاهلین دوسوم از کل مدت اضافه خدمت سنواتی انان‬ ‫یشــود‪ ،‬همچنین سه روز مرخصی تشویقی نیز به همه ســربازان ناجا اعطاء شد‪ .‬او‬ ‫بخشــیده م ‬ ‫گفت‪ :‬سربازان سایر نیروهای مسلح نیز برابر ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح و تائید فرمانده‬ ‫یگان خدمتی خود می توانند از بخشش اضافه خدمت سنواتی بهره مند شوند‪ .‬سردار مهری بیان‬ ‫داشــت‪ :‬قدردان زحمات ســربازان در ماموریت های خطیر نیروهای مســلح که در حفظ نظم‪،‬‬ ‫امنیت و اقتدار و دفاع از مرزوبوم کشور و دیگر عرصه های علمی‪ ،‬پژوهشی و درمانی جانفشانی‬ ‫می کنند‪،‬هستیم‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫ی نیروهای‬ ‫امنیت ایران به برکت دالور ‬ ‫مرزبانی و انتظامی است‬ ‫تولیت اســتان قــدس رضوی گفت‪ :‬امنیت‬ ‫یو‬ ‫ایــران در منطقه ای ناامن به برکــت دالور ‬ ‫رشادتنیروهایمرزبانیو انتظامیاست‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی‬ ‫همزمانباهفتهنیرویانتظامیدر مرکز اموزش‬ ‫علوم و فنون مرزبانی ثامن االئمه (ع) مشــهد‬ ‫حضور یافت و طی سخنانی در جمع سربازان‬ ‫و فرماندهان این مرکز فرارسیدن هفته نیروی‬ ‫انتظامیراتبریکو با گرامیداشتیادو خاطره‬ ‫همه شــهدا نظــم و امنیت کشــور به اهمیت‬ ‫ماموریت مرزبانان اشــاره و اظهار کرد‪ :‬امنیت‬ ‫جامعه به قدری از منظر اســام و اولیای دین‬ ‫مهم اســت که امیرالمومنین علــی (ع) یکی از‬ ‫دالیل پذیرش خالفت را ایجاد امنیت در میان‬ ‫مردم معرفی می کنند‪ .‬او با اشاره به دعای امام‬ ‫سجاد (ع) برای مرزبانان در صحیفه سجادیه‪،‬‬ ‫عنوانکرد‪:‬کار مرزباناندر تامینامنیتجامعه‬ ‫از انچناناهمیتیبرخوردار بوده کهامامسجاد‬ ‫(ع) در میــان ان همــه دعای بلنــد معرفتی در‬ ‫صحیفه سجادیه از مرزبانان غفلت نکرده اند‬ ‫و حتــی بــرای مرزبانان حکومــت بنی امیه که‬ ‫حکومتیغاصبو ظالماستنیز دعامی کنند‬ ‫کــه نشــان دهنده اهمیــت موضوع امنیــت در‬ ‫نــگاه اولیــا و پیشــوایان دیــن اســت‪ .‬تولیــت‬ ‫اســتان قــدس رضــوی مرزهــا را از نقاط بســیار‬ ‫مهم و استراتژیک برای امنیت کشور دانست‬ ‫و ابــراز کــرد‪ :‬امنیــت بنیادی تریــن نیــاز بــرای‬ ‫جوامع و مهمترین عامل برای رشــد‪ ،‬توســعه‬ ‫و پیشــرفت هــر جامع ـه ای اســت‪ ،‬بطوریکه‬ ‫تهــا و شــکوفایی اســتعدادها در‬ ‫تمــام نعم ‬ ‫پرتــوی عنصــر امنیت بــوده و نقــش مرزبانان‬ ‫در ایجاد و حفظ امنیت کشــور بســیار مهم و‬ ‫شهــا‪ ،‬دالوری ها‬ ‫تعیین کننده اســت‪ .‬او از تال ‬ ‫یهــای نیروهــای نظامــی و انتظامی‬ ‫و ایثارگر ‬ ‫بــرای تامین نظم‪ ،‬ارامش و امنیت زائران حرم‬ ‫مطهر رضوی تقدیــر و تمام مجاهدان عرصه‬ ‫نظم و امنیت کشــور را در ثواب زیارت زائران‬ ‫بــارگاه قــدس امام رضا (ع) شــریک دانســت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین مروی گفت‪ :‬امروز‬ ‫شاید مردم در عرص ه‪‎‬هایی دغدغه مند باشند‬ ‫اما هیچ کس در مقوله امنیت دغدغ ه ندارد‪ ،‬در‬ ‫بسیاری از کشورهای منطقه مردم نمی دانند از‬ ‫خانه بیرون می روند ایا زنده بازخواهند گشت‬ ‫یــا نــه امــا در ایــران هیچ کس دغدغــه امنیت‬ ‫ندارد که نعمتی بسیار بزرگ است‪ .‬او در ادامه‬ ‫به حادثه تروریســتی بمب گذاری در مســجد‬ ‫افسران کاراگاه زن وارد چرخه‬ ‫کاراگاهیمی شوند‬ ‫رئیس پلیس اگاهی ناجا گفت‪ :‬قصد داریم در جمهوری اسالمی ایران که داعیه دار دفاع از‬ ‫حقوق بانوان است‪ ،‬افسران کاراگاه زن را وارد چرخه کاراگاهی کنیم‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬سردار محمد‬ ‫قنبری رئیس پلیس اگاهی ناجا در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد‪ :‬در پلیس اگاهی با معلول‬ ‫شیعیان والیت قندوز افغانستان که منجر به‬ ‫شهادت بیش از ‪ 100‬نفر از نمازگزاران شد اشاره‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬ایجاد گروه وحشی و تروریستی‬ ‫داعش توسط امریکا و صهیونیسم که به نام‬ ‫بگــذاری‬ ‫اســام و مســلمانان در مســجد بم ‬ ‫می کنند و نمازگزاران را به شهادت می رسانند‬ ‫از عمق توطئه شیطانی استکبار حکایت دارد‪،‬‬ ‫بطوریکهدیگر نیاز نیستسربازانامریکاییو‬ ‫اسرائیلی علیه مسلمانان اقدامی انجام دهند‪،‬‬ ‫از میــان خــود مســلمانان عده ای انســان های‬ ‫جاهــل و گمــراه را بــرای وحش ـی گری بــه کار‬ ‫بســته اند‪ .‬تولیت اســتان قدس رضــوی بابیان‬ ‫اینکه تمام لحظات حضور مرزبانان در مرزها‬ ‫برای انان ثواب و حســنه اســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اســامی ایــران در منطق ـه‪‎‬ای ناامن‬ ‫و در میان اتش‪ ،‬امن ترین کشــور اســت و این‬ ‫نعمتبهبرکتمرزبانانغیوری است که برای‬ ‫صیانت از این کشــور تا پای جان ایســتاده اند‬ ‫و شــجاعانه از مرزها دفاع می کنند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫مرزبانــان کشــور مــا از مرزهایــی محافظــت‬ ‫می کنند که در برخی مناطق‪ ،‬ان طرفش اصال‬ ‫حکومتی وجود ندارد و تروریست ها‪ ،‬داعش‬ ‫و غیــره کمیــن کرده انــد‪ ،‬مرزبانــان غیــور ما در‬ ‫بسته هایاینترنتهدیهاساتید‪،‬معلمان‪،‬دانشجویانوطالبکهدارایسیم کارتهمراه‬ ‫اولهستند‪،‬فعالشد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران‪ ،‬همراه اول به مناســبت اغاز‬ ‫سالتحصیلیجدیدبه تمامیاساتید‪،‬معلمان‪،‬دانشجویانو طالبی کهدر پرتالاعالم شده‬ ‫توســط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ثبت نام کرده باشــند‪« ،‬بســته اینترنت» هدیه‬ ‫می دهد‪ .‬سته های شش ماهه‪ 60‬گیگابایت ویژه اساتید حوزه و دانشگاه‪ 40،‬گیگابایت ویژه‬ ‫معلمان و ‪ 30‬گیگابایت ویژه دانشــجویان و طالب مطابق لیســت ارســالی از ســوی وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات (افرادی که در سامانه‪ ICT Gifts‬ثبت نام کرده اند)‪ ،‬فعال شده‬ ‫است؛بنابراینبسته هایمذکور برایتمامیمشترکاندائمیواعتباریکهاطالعاتدیتابیسی‬ ‫انان به همراه اول رسیده‪ ،‬به صورت خودکار فعال شده است‪ .‬همراه اول به عنوان «لوکوموتیو‬ ‫پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال» و در اختیار داشتن «باالترین رکورد سرعت اینترنت‬ ‫ایران»‪ ،‬سال هاست که با سرمایه گذاری بر روی تجهیزات و سرمایه های بومی‪ ،‬زمینه برقراری‬ ‫ارتباطات در گستره ایران عزیز را فراهم اورده است؛ از زمان شیوع ویروس کرونا نیز به سرعت‬ ‫پلتفرم اموزشی «شاد» که رسانه اموزشی‪-‬تعاملی ملی است را طراحی‪ ،‬توسعه و پیاده سازی‬ ‫کرد تا سیســتم اموزش وپرورش دچار خدشــه نشــود‪ .‬اکنون نیز در راســتای حمایت از اقشار‬ ‫علمیکشور و کمکبه نظاماموزشیکشور‪،‬بسته هایاینترنتیاساتید‪،‬معلمان‪،‬دانشجویان‬ ‫و طالب را مطابق درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فعال کرده است‪.‬‬ ‫براورد شدن ارزوی کودک‬ ‫معلولبهمئیدرهفتهناجا‬ ‫میانه اتش ایستاده اند تا مانع ورود ناامنی به‬ ‫کشور شوند‪ .‬حجت االسالم والمسلمین مروی‬ ‫بــه تقدیــر فرمانــده معظــم کل قــوا از نقــش‬ ‫ارزشــمند نیــروی انتظامی طی ســال های اخیر‬ ‫اشــاره و عنــوان کرد‪ :‬این افتخار بســیار بزرگی‬ ‫برای نیروی انتظامی اســت که رهبری معظم‬ ‫انقالب در پیام خود به مناسبت هفته ناجا‬ ‫از تحــوالت و کارهــای مثبــت ایــن نیــرو طی‬ ‫ســال های اخیر تقدیر می کننــد‪ .‬او در بخش‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود بــه نحــوه جدایــی‬ ‫بحریــن از ایران اشــاره و ابراز کــرد‪ :‬در دوران‬ ‫رژیــم پهلــوی کــه مــدام شــعار ملی گرایــی و‬ ‫وطن پرستی ســر داده می شد‪ ،‬مجمع الجزایر‬ ‫بحرین بدون حتی شــلیک یک گلوله و تنها‬ ‫مبارزه می کنیم و باید اقدامات خود را به سمت علمی شدن و هوشمند سازی پیش ببریم‪ .‬رئیس‬ ‫پلیس اگاهی ناجا افزود‪ :‬در حوزه جرائم جنایی به طور مثال حین وقوع قتل خانوادگی‪ ،‬قتل‬ ‫سریالی‪ ،‬سرقت مسلحانه توام با ازار و اذیت‪ ،‬وقوع جرم علیه یک طفل یا دختربچه یا پسربچه‪،‬‬ ‫احساسات جامعه جریحه دار می شود و همه دنبال چرایی وقوع ان اتفاقات هستند‪ .‬او تصریح‬ ‫اخیرا در مجموعه پلیس اگاهی‪ ،‬کارگروهی روا نشــناختی ایجاد کردیم‪ ،‬این کارگروه که از‬ ‫کرد‪ً :‬‬ ‫متخصصان روان شناسی مجموعه پلیس هستند‪ ،‬با وقوع یک جرم‪ ،‬دنبال علت و انگیزه ارتکاب‬ ‫از طرف مرکب و چرایی وقوع ان می روند‪ ،‬از ان چرایی این استفاده می شود که در اینده جلوی‬ ‫انتشارایین نامهفعالیتروانشناسان‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫یک بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بابیان‬ ‫اینکه ســازمان نظام روانشناســی و مشــاوره به زودی ایین نامه‬ ‫فعالیــت حرفه ای روانشناســی و مشــاوره در فضای مجــازی را‬ ‫منتشــر خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬هر فعالیتی در حوزه روانشناســی و‬ ‫مشــاوره اعــم از ارائه خدمات کلینیکی ب هصــورت حضوری و یا‬ ‫مجازینیازمندگرفتنپروانهفعالیتاز سازماننظامروانشناسی‬ ‫و مشاوره کشور است‪.‬‬ ‫علیرضا اقایوسفی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره ارائه خدمات‬ ‫روانشناسی به صورت مجازی از سوی افرادی که پروانه اشتغال‬ ‫از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور‪ ،‬روانشناس را‬ ‫فردیتعریفمی کند کهحداقلمدرک کارشناسیارشددر رشته‬ ‫روانشناسی و یا مشاوره داشته و عضو سازمان نظام روانشناسی‬ ‫و مشــاوره کشــور باشــد‪ .‬از ســوی دیگــر افــراد بایــد توســط‬ ‫کمیسیون هاییکهبه منظور ارزیابیصالحیتفردیروانشناسان‬ ‫و مشاوران فعالیت می کنند مورد مصاحبه قرارگرفته و پروانه‬ ‫فعالیتدریافت کنند‪.‬ایندانشیار دانشگاهپیامنور‪،‬ادامهداد‪:‬‬ ‫هر فعالیتی در حوزه روانشناسی و مشاوره اعم از ارائه خدمات‬ ‫کلینیکی چه به صورت حضوری و چه مجازی به جز تدریس در‬ ‫دانشــگاه ها و یا عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها نیازمند‬ ‫این است که فرد‪ ،‬پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی‬ ‫و مشاوره دریافت کرده باشد؛ بنابراین افراد برای ارائه خدمات‬ ‫کلینیکی به صورت مجازی و حضوری باید پروانه اشتغال داشته‬ ‫باشند‪ .‬او روانشناس و مشاور معتبر را فردی دانست که پروانه‬ ‫فعالیت از ســازمان نظام روانشناســی و مشــاوره کشــور داشته‬ ‫باشــد و دراین باره تصریح کرد‪ :‬در پروانه اشــتغال روانشناسان‬ ‫یشــود کــه فــرد صالحیــت ارائــه خدمــات‬ ‫و مشــاوران درج م ‬ ‫روانشناسی یا مشاوره در چه حوزه ای را دارد‪ ،‬به این ترتیب برای‬ ‫مثال فردی که پروانه اشتغال در حوزه روانشناسی تربیتی دارد‬ ‫نمی تواند کار بالینی انجام دهد و یا فردی که پروانه فعالیت‬ ‫بالینی دارد نمی تواند مشاوره زوج و خانواده یا مشاوره شغلی‬ ‫دهد‪ .‬این مســائل تخصصی اســت و مردم باید به این نکات‬ ‫توجه کنند‪ .‬اقایوسفی بابیان اینکه عضویت در سازمان نظام‬ ‫روانشناســی و مشــاوره و یا انجمن های مختلف روانشناســی‬ ‫مطلقــا بــه این معنا نیســت کــه فرد عضو ســازمان یــا انجمن‬ ‫صالحیت حرف ـه ای برای ارائه خدمات روانشناســی به صورت‬ ‫حضــوری یــا مجــازی دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬تنها افــرادی صالحیت‬ ‫حرفــه ای بــرای ارائه خدمات روانشناســی و مشــاوره دارند که‬ ‫دارای پروانه فعالیت از ســازمان نظام روانشناســی و مشــاوره‬ ‫اینترنتهدیهاساتید‪،‬معلمان‪،‬‬ ‫طالب و دانشجویان همراه اولی‬ ‫فعالشد‬ ‫با دستور انگلیس و امریکا از کشور جدا شد‪،‬‬ ‫زیرا فردی بی اراده‪ ،‬ناالیق و بزدل فرماندهی‬ ‫کل قوا را بر عهده داشت‪ .‬تولیت استان قدس‬ ‫رضــوی افــزود‪ :‬در دوران دفــاع مقــدس تمام‬ ‫اســتکبار علیــه ایران متحــد و از صــدام دفاع‬ ‫می کرد؛ در شــرایطی که حتی سیم خاردار به‬ ‫ایران نمی دادند‪ ،‬کشــورهای غربی با تحویل‬ ‫هواپیما‪ ،‬موشــک‪ ،‬انواع تســلیحات‪ ،‬مشــاوره‬ ‫جفــارس بــا‬ ‫نظامــی و کشــورهای حاشــیه خلی ‬ ‫تهــای مالی فراوان‪ ،‬هر انچــه در توان‬ ‫حمای ‬ ‫داشــتند را برای پشــتیبانی از صــدام به میدان‬ ‫اورده بودند اما یک وجب از خاک این کشور‬ ‫را نتوانســتند جدا کنند که طی ‪ 200‬ســال اخیر‬ ‫یســابقه اســت‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫ب ‬ ‫مــروی اضافــه کرد‪ :‬امــروز یک فقیه و مجتهد‬ ‫جامع الشــرایط و انســانی صالــح‪ ،‬شــجاع‪،‬‬ ‫سیاستمدار‪،‬وطن پرستوخداترسفرماندهی‬ ‫کل قوا را بر عهده دارد و این یک افتخار است‪.‬‬ ‫گفتنیاست‪،‬حجت االسالم والمسلمینمروی‬ ‫در ابتــدای ورود بــه مرکز اموزش علوم و فنون‬ ‫مرزبانــی ثامن االئمــه (ع) از یگان دژبانی این‬ ‫مرکز سان دید و سپس با حضور بر مزار شهید‬ ‫گمنام و قرائت فاتحه‪ ،‬یاد و خاطره مدافعان‬ ‫و ســربازان اســام و میهن را گرامی داشت‪ .‬در‬ ‫ادامه یگان های حاضر در مرکز اموزش علمی‬ ‫و تخصصی ثامن االئمه (ع) ناجا نماز ظهر و‬ ‫عصــر خــود را به امامت تولیت اســتان قدس‬ ‫رضویاقامه کردند‪.‬‬ ‫ارتکاب جرم را توسط مرتکبان جدید بگیریم‪ ،‬جامعه را حساس کنیم و دیگران را برای پیشگیری‬ ‫پای کار بیاوریم‪ ،‬این اقدامات به نظر بنده‪ ،‬حرکت بسیار خوبی است که در اینده کمک شایانی‬ ‫به حوزه کشف جرائم جنایی مانند موارد ذکرشده خواهد کرد‪ .‬قنبری بابیان اینکه اکنون گروه‬ ‫روان شناختی مذکور در مجموعه مرکز تشخیص هویت پلیس اگاهی فعال هستند‪ ،‬گفت‪ :‬ما به‬ ‫دنبالتوسعهعلومکاراگاهیدر مجموعهپلیساگاهیهستیم‪،‬بههمینمنظور براینخستینبار‬ ‫قصد داریم در جمهوری اسالمی ایران که داعیه دار دفاع از حقوق بانوان است‪ ،‬افسران کاراگاه‬ ‫زن را وارد چرخه کاراگاهی کنیم‪.‬‬ ‫فرماندهانتظامیشهرستانبهمئیدر استانکهگیلویهوبویراحمدگفت‪:‬بهمناسبتهفته‬ ‫نیروی انتظامی و برای براورده شــدن ارزوی یک کودک معلول جســمی حرکتی‪ ،‬به صورت‬ ‫نمادینفرماندهیانتظامیاینشهرستانبر عهدهاین کودکقرار گرفت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جمشیدی در تشریح جزئیات این خبر‬ ‫سرگرد فرزین‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گیتی انالین‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با توجه به اطالع از ارزوی کودک معلول جسمانی مبنی برقرار گرفتن در لباس‬ ‫مقدس نیروی انتظامی جهت خدمت به مردم شهرستان بهمئی و اطالع از وضعیت کودک‬ ‫چهارساله‪،‬بردیافردمعلولجسمی‪،‬تالش کردیمبهخواستهویبهمدتچندساعتجامه‬ ‫عمل بپوشــانیم‪ .‬او با اشــاره به اینکه برای این عزیزان مشــکالت بسیاری در جامعه وجود‬ ‫دارد و مســیر زندگی انان ســخت است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬بااینکه خانواده و حتی جامعه برای‬ ‫سهولت بخشی گذران عمر ان ها تالش دوچندان می کنند اما سختی ها‪ ،‬همچنان مانع از‬ ‫وجود ارامش در مسیر زندگی این افراد است‪ .‬جمشیدی در ادامه تصریح کرد‪ :‬تالش کردیم با‬ ‫این حرکت نمادین قدردان نعمت های بی شمار پروردگار منان و موجب خوشحالی دل این‬ ‫کودک و خانواده زحمتکش ان باشیم‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان بهمئی در پایان با اشاره به‬ ‫اینکه یکی از وظایف ذاتی پلیس مهربانی و لطافت در برخورد با نونهاالن و نوجوانان کشور‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ضمن ارزوی سالمتی برای این فرد و همه معلوالن عزیز کشورمان‬ ‫به رسم یادبود لوح و جوایزی از طرف مجموعه کارکنان انتظامی شهرستان بهمئی به ایشان‬ ‫اهداگردید‪.‬‬ ‫ایران و هند اذربایجان را از پروژه اتصال کشورهای‬ ‫منطقهحذفکردند‬ ‫نشــریه «گریک ســیتی تایمز» در گزارشــی از حذف اذربایجان در مســیر ترانزیتی بین ایران و‬ ‫کشورهای حوزه اوراسیا از جمله هند و جایگزینی ان با ارمنستان خبر داد‪.‬‬ ‫یکروزنامه نگار شبکهخبریبی بی سیروز دوشنبهبهنقلاز علیرضاپیمانپاک‪،‬رئیسسازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران‪ ،‬گفت‪ :‬دو مسیر ترانزیتی بین ایران و کشورهای حوزه اوراسیا جایگزین مسیر‬ ‫اذربایجان خواهند شد‪ .‬وی افزود‪ :‬اولین مسیر در مدت یک ماه پس از پایان کار تعمیرات افتتاح‬ ‫می شود کهاز ارمنستانعبور می کندو دومینمسیر باخریدو اجاره کشتیاز طریقدریاخواهدبود‪.‬‬ ‫پیمان پاک در این اظهارات به کریدور حمل ونقل بین المللی شمال ‪ -‬جنوب (‪ )INSTC‬اشاره‬ ‫می کرد‪ .‬این پروژه بزرگ اقتصادی به طول ‪ 7200‬کیلومتر و شامل مسیرهای ریلی‪ ،‬جاده ای و ابی‬ ‫می شود و با هدف کاهش زمان و هزینه های سفر در نظر گرفته شده است‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫کریدورحمل ونقلل بین المللی شمال ‪ -‬جنوب همچنین تجارت بین روسیه‪ ،‬ایران‪ ،‬اسیای مرکزی‪،‬‬ ‫قفقاز‪ ،‬هند و اروپا را افزایش می دهد‪ .‬این کریدور نه تنها ‪ 30‬درصد ارزان تر و ‪ 40‬درصد کوتاه تر از‬ ‫مسیر فعلیاست‪،‬بلکهبه عنوانیکابزار ژئوپلیتیکبرایمنزویکردنبیشتر اذربایجاندر پیبدتر‬ ‫شدنروابطاینکشور باایرانو هندعملمی کند‪.‬مسیر اصلیحمل ونقلبین المللیشمال‪-‬جنوب‬ ‫از هند‪ ،‬ایران‪ ،‬اذربایجان و روسیه می گذرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که باکو سرمایه گذاری های عظیمی برای بهبود زیرساخت های محلی خود‬ ‫برایتامیننیازهایاینکریدور‪،‬تکمیلجاده ها‪،‬راه اهن‪،‬پل هاو تونل هاانجامدادهاست‪.‬علی رغم‬ ‫تعهد اقتصادی برای نقش کلیدی اذربایجان در این مسیر‪ ،‬سیاست های این کشور منجر به سرد‬ ‫شدن روابط با ایران و هند شده است‪ .‬اذربایجان در روزهای اخیر به طور فزاینده ای سیاست های‬ ‫علنا مواضع خود را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫هند در قبال کشمیر را محکوم کرده و در حمایت از پاکستان ً‬ ‫در ماه ژانویه‪ ،‬وزیران خارجه اذربایجان‪ ،‬ترکیه و پاکســتان بیانیه مشــترکی را برای حمایت از‬ ‫بلندپروازی هاییکدیگر در قره باغ‪،‬قبرسو مدیترانهشرقیو کشمیر صادر کردند‪.‬‬ ‫باتوجه به افزایش خصومت ها از سوی محور ترکیه‪ ،‬اذربایجان و پاکستان‪ ،‬هند و ایران اعالم‬ ‫کردند که کریدور حمل ون قلل بین المللی شــمال ‪ -‬جنوب از ماه اینده به جای اذربایجان برای‬ ‫رسیدن به روسیه از طریق ارمنستان کار خود را اغاز می کند‪ .‬به هرحال‪ ،‬باتوجه به افزایش بی ثباتی‬ ‫ایجادشدهتوسطاذربایجاندر منطقه‪،‬اینکشور در حالتبدیل شدنبهیکشریکغیرقابل اعتماد‬ ‫برای اعتماد کشورها به عنوان یک قطب تجاری و حمل ونقل است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬ایران و هند در‬ ‫حال حاضر برای ارتباط منطقه ای به ارمنستان وابسته هستند زیرا قصد دارند اذربایجان را از چنین‬ ‫کریدورهاییدور کنند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای جمعیت هالل احمر‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫کشور باشند‪ .‬شماره پروانه اشتغال این افراد قابلیت استعالم‬ ‫دارد و مــردم می تواننــد بــا مراجعــه به ســایت ســازمان نظام‬ ‫روانشناسی و مشاوره کشــور به ادرس ‪ Pcoiran.ir‬در فهرست‬ ‫اسامی روانشناسان و مشاوران مجاز‪ ،‬نام فرد و شماره پروانه او‬ ‫را جستجو و در صورت تائید در حوزه ای که ان فرد دارای پروانه‬ ‫است به او مراجعه کنند‪ .‬این بازرس سازمان نظام روانشناسی‬ ‫و مشــاوره کشــور‪ ،‬بــا اشــاره بــه پلتفرم هایــی که بــا به کارگیری‬ ‫روانشناسانو مشاورانبهارائهخدماتروانشناسیمی پردازند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگر پلتفرم هایی که خدمات روانشناسی و مشاوره ارائه‬ ‫می دهند‪ ،‬پروانه فعالیت فردی از سازمان نظام روانشناسی و‬ ‫مشاوره نداشته باشند؛ کار غیرقانونی و جرم انجام می دهند و‬ ‫قابلیتپیگیریدارد‪.‬اینروانشناس‪،‬افزود‪:‬عالوهبر اینکهخود‬ ‫پلتفرم ها باید دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی‬ ‫و مشاوره کشور باشند‪ ،‬تمام روانشناسانی که در این پلتفرم ها‬ ‫مشــغول به کار می شوند نیز باید پروانه اشتغال فردی داشته‬ ‫باشــند‪ .‬هیچ پلتفرمی نمی تواند هیچ روانشــناس و مشاوری را‬ ‫بــدون پروانه اشــتغال به کار بگیرد مگر اینکــه ان افراد تحت‬ ‫نظر یک سوپروایزر (استاد راهنما) باشند‪ .‬در این راستا سوپروایزر‬ ‫(استاد راهنما) باید قرارداد مکتوب با کارورز خود داشته باشد‬ ‫تــا در صــورت تخطی‪ ،‬این قرارداد قابلیــت اثبات و تائید برای‬ ‫پیگیری قانونی داشته باشــد؛ بنابراین کارورزانی که سوپروایزر‬ ‫(اســتاد راهنما) دارند می توانند بدون پروانه اشــتغال فعالیت‬ ‫کنند اما حتما باید قرارداد مشخص داشته و تمام کیس ها را به‬ ‫سوپروایزر (استادراهنما)خود گزارش کنند‪.‬ایندانشیار دانشگاه‬ ‫پیام نور همچنین درباره افرادی که با استناد به پروانه اشتغال‬ ‫از سوی سازمان بهزیستی کشور به ارائه خدمات روانشناسی‬ ‫می پردازند‪ ،‬این را هم گفت که برحســب قانون و بخشــنامه‬ ‫سازمان بهزیستی‪ ،‬هیچ نهادی به جز سازمان نظام روانشناسی‬ ‫و مشــاوره کشــور نمی توانــد پروانــه فعالیــت حرف ـه ای بــرای‬ ‫روانشناسان و مشاوران صادر کند‪ .‬اقا یوسفی در پایان سخنان‬ ‫خود‪ ،‬خطاب به مردم تاکید کرد‪ :‬سازمان نظام روانشناسی و‬ ‫مشاوره کشور به زودی ایین نامه فعالیت حرفه ای روانشناسی‬ ‫و مشــاوره در فضای مجازی را منتشــر خواهد کرد‪ .‬مردم برای‬ ‫پیشــگیری از بروز مشــکالت مالی و اجتماعی قبل از هر چیز‬ ‫مطمئن شــوند فــرد مدعــی‪ ،‬دارای پروانه فعالیت از ســازمان‬ ‫نظام روانشناســی و مشــاوره کشور اســت یا خیر‪ .‬در این راستا‬ ‫مردم می توانند شــماره پروانه و نام فرد را در تارنمای ســازمان‬ ‫بــه ادرس ‪ Pcoiran.ir‬کنتــرل کننــد تا مطمئن شــوند که هویت‬ ‫فرد مدعی بانام ثبت شــده در تارنمای ســازمان مطابقت دارد‬ ‫یا ندارد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫جمعیت هالل احمر‬ ‫جمعیت هالل احمر استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش چهاردستگاه خودرو و‬ ‫استان سیستان و بلوچستان ماشین االت راهسازی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار و به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار‬ ‫نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد مزایده گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس اینترنتی ‪ www.setdaniran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ ‪ 1400/07/21‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ‪ 1400/07/21‬لغایت ‪1400/07/30‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬از ‪ 1400/08/01‬لغایت ساعت ‪ 12‬صبح روز پنج شنبه ‪1400/08/13‬‬ ‫زمان گشایش پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 8‬صبح روز شنبه مورخ ‪1400/08/15‬‬ ‫* مبلغ تضمین شرکت در مزایده ‪ 10%‬قیمت پایه کارشناسی خودرو می باشد‬ ‫* دریافت اسناد مزایده بصورت رایگان میباشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها ‪ :‬زاهدان‪ -‬میدان ازادی‪ -‬جمعیت‬ ‫هالل احمر‪ -‬طبقه دوم‪ -‬امور قراردادها‪ -‬تلفن ‪ 054-33229191‬داخلی ‪ 222‬شماره تماس مقام پاسخگو ‪09155416991‬مجید رخشانی‬ ‫ردیف‬ ‫شرح‬ ‫مبلغ کارشناسی (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده ( ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫لودر مدل ‪2002‬‬ ‫‪16/000/000/000‬‬ ‫‪1/600/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کامیون مدل ‪1358‬‬ ‫‪1/500/000/000‬‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پژو مدل ‪1381‬‬ ‫‪320/000/000‬‬ ‫‪32/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پژو مدل ‪1373‬‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫جمعیت هالل احمر استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪/1400/09‬ز‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نوبت اول‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!