روزنامه رویداد امروز شماره 1183 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1183

روزنامه رویداد امروز شماره 1183

روزنامه رویداد امروز شماره 1183

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫دولتو مجلس‬ ‫برای ایجاد ثبات در‬ ‫قیمت هامصممهستند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 19‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 11‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫‪ 04‬ربیع االول ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1182‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫امروز‬ ‫‪04‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫تدوین برنامه ای برای تامین اب‬ ‫پایدار باوجود کاهش بارش ها‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫دوره ‪30‬‬ ‫به وسعت ایران‬ ‫مذاکرات را با خرد جمعی‬ ‫ پیشمی بریم‬ ‫از وسعت ‪ ۴۷‬هزار هکتاری تاالب گاوخونی ‪۹۸‬درصد خشک و تنها دو درصد تر‬ ‫مانده است‪ .‬ایستگاه هیدرومتری در بند شاخ کنار نشان می دهد تنها ‪ ۱۰۰‬لیتر در‬ ‫ثانیه از زهاب کشاورزی و پساب تحویل گاوخونی می شود درحالی که این تاالب‬ ‫در شرایط سخت خشکی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکی از ویژگی های سیاست خارجی متوازن این است که ضمن توجه به اولویت ها از هر فرصتی در سایر حوزه های‬ ‫جهان برای تامین حداکثری منافع ملی استفاده کنیم‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫‪03‬‬ ‫یــک فعال صنعت ســاختمان با‬ ‫بیان اینکه هزینه اجرای سالیانه‬ ‫یــک میلیــون واحــد مســکونی‬ ‫مطابــق طــرح جهــش تولیــد و‬ ‫تامین مســکن ‪ ۱۰۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫توماناست گفت‪:‬در شهر تهرانیکخانوادهباسطحدرامدیمتوسطباید‬ ‫بدون در نظر گرفتن تورم ســال های اتی حدود ‪ ۳۰‬ســال درامدهای خود را‬ ‫پس انداز کندتاموفقبهخریدمسکنشود‪.‬‬ ‫یــک مقــام کارگــری می گو یــد‬ ‫بایــد بپذیر یــم حقــوق و‬ ‫دســتمزدی کــه امــروز کارگــر‬ ‫و بازنشســته می گیرنــد جــزو‬ ‫پایین تر یــن ســطوح جــدول‬ ‫دنیــا اســت و تــا زمانی کــه دســتمزدها با هزینه های ســبد معیشــت‬ ‫همخوانــی نداشــته باشــد‪ ،‬همچنان بــا عقب افتادگی مزدی روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی فشرده دو مرحله ای‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های مناقصه گزار ‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫نفتی ایران‬ ‫ایران ‪ /‬منطقه زاهدان‬ ‫منطقه زاهدان‬ ‫الف ‪ :‬موضوع تجدید مناقصــه ‪:‬تهیه ‪ ،‬طبخ و توزیع‬ ‫غذای گرم روزانه کارکنان واحدهای عملیاتی منطقه زاهدان‬ ‫با شماره مجوز شماره ‪ 200091583000021‬سامانه ستاد ایران‬ ‫ب‪:‬میزان و حجم کار ‪ :‬تهیه و طبخ و توزیع ناهار و شام کارکنان واحد های عملیاتی‬ ‫انبار نفت شماره ‪ 2‬و سوختگیری هواپیمایی زاهدان به تعداد ‪ 95‬پرس روزانه‬ ‫ج ‪ :‬تاریخ‪ ،‬مهلت‪ ،‬نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫از کلیه شرکتهای واجد شــرایط دعوت بعمل می اید بعد از انتشار نوبت دوم این‬ ‫اگهی نســبت به دریافت اســناد ارزیابی کیفی از طریق درگاه ســامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت ( ستاد ) اقدام نمایند ‪ .‬الزم بذکر است کلیه مراحل این مناقصه از‬ ‫دریافت اسناد تا بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات‬ ‫از طریق سامانه ستاد ایران به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکتهای الف ‪ :‬زاهدان‪،‬‬ ‫خیابان دانشگاه‪ ،‬سه راه دانش‪ ،‬جنب پل شهدای وحدت شرکت پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه زاهدان (دبیرخانه کمیسیون مناقصات)‬ ‫تلفن های تماس ‪ 054- 33428301-3 :‬داخلی ‪121‬‬ ‫حضور مناقصه گران در جلسه بازگشــایی پاکات با ارائه معرفی نامه دارای مهر و‬ ‫امضاء مجاز تعهد اور بالمانع است‬ ‫نوع و مبلغ تضمین ارجاع در فرایند کار ‪:‬تضامین قابل قبول یکی از تضامین‬ ‫شناسه اگهی‪1203335 :‬‬ ‫شهردار زاهدان‪:‬‬ ‫مدیریتبحران‬ ‫از مهم ترینابزارهای‬ ‫تحقق توسعه پایدار‬ ‫شهری است‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫مرحلهجهت‬ ‫شــرایط‪،‬‬ ‫عمومیواجد‬ ‫پیمانکاران حقوقی‬ ‫نظراز کلیه‬ ‫درزیر‬ ‫مشــخصات‬ ‫ایای مطابق‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫منظور‬ ‫عمرانی‪ ،‬به‬ ‫اعتبارات طرحهای‬ ‫سازمان راهداری و حمل از محل‬ ‫ای(‬ ‫یک‬ ‫دارد مناقصه‬ ‫استان سمنان‬ ‫جاده‬ ‫نقل‬ ‫حمل و‬ ‫راهداری و‬ ‫اداره کل‬ ‫ونقل جاده ای‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫مناقصه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫فاضالبحمل با ارزیابی کیفی) با موضوع ارتقاء و احداث ابنیه فنی محور دامغان ‪ -‬معلمان (رشم)را برگزار نماید‪ .‬کلیه‬ ‫کلاب و‬ ‫شرکت‬ ‫راهداری و‬ ‫اداره‬ ‫سمنان ‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان‬ ‫استان‬ ‫ایواستان‬ ‫نقل جاده‬ ‫و‬ ‫میتگاناز‬ ‫پاکت ها‬ ‫بازگشایی‬ ‫و‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ارائه‬ ‫تا‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫مراحل‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬اجرای خطوط انتقال و شــبکه توزیع اب روســتاهای شهرستان ســرباز‪ ،‬حاجی اباد کیشکور‪ ،‬اپاتان‪،‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام می گردد‪ ،‬لیکن الزم است‬ ‫ادرس‬ ‫(ستاد) به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫درگاه‬ ‫وطریق‬ ‫روستای میتگان‬ ‫واقع در‬ ‫دولتسرچاهی‬ ‫ساختمان‬ ‫مترمکعبی به همراه‬ ‫سامانه ‪300‬‬ ‫باب مخزن‬ ‫احداث یک‬ ‫کارفرمابهاعالم‬ ‫نظارت‪:‬‬ ‫شد‪.‬در قسمت محتویات پاکتها ذکر شده بصورت فیزیکی نیز تهیّه و به این اداره کل‬ ‫خواهدکه‬ ‫شرحی‬ ‫توسطالف را‬ ‫پاکت‬ ‫‪-3‬دستگاهگران‬ ‫مناقصه‬ ‫نمایند‪ .‬هفتادوچهار میلیاردونهصد میلیون ریال‬ ‫‪74900000000‬‬ ‫براورد اولیه‬ ‫رسید‪ :‬دریافت‬ ‫‪-4‬مبلغ داده و‬ ‫تحویل‬ ‫‪-5‬مدت اجرای کار‪( 9 :‬نه ماه شمسی)‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫‪-6‬رشته و پایه پیمانکار‪ :‬اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته اب (حداقل پایه‪)5‬‬ ‫مناقصه‪:‬سازند‪.‬‬ ‫در محقق‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫را‬ ‫‪ ( 3750000000‬سه میلیاردوهفتصدوپنجاه میلیون) ریال‬ ‫درشرکت‬ ‫تضمین‬ ‫جهتو نوع‬ ‫‪-7‬مبلغ‬ ‫‪ 1400/07/19‬می‬ ‫مناقصه در‬ ‫انتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫باشد‪.‬ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز‬ ‫بانکی و یا‬ ‫مورخ و ب ‪ -‬ضمانت نامه‬ ‫سامانهوجه نقد‬ ‫بانکی واریز‬ ‫الف‪ -‬رسید‬ ‫تضمین‪:‬‬ ‫نوع‬ ‫کارفرما‪.‬‬ ‫از نفع‬ ‫ازسایت‪ :‬به‬ ‫مناقصهایران هستند‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫زمانیبانک مرکز‬ ‫مهلتاز سوی‬ ‫فعالیت‬ ‫‪ 14‬روز دوشنبه تاریخ ‪ 1400/07/19‬لغایت ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه‬ ‫ساعت‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫مهلت‬ ‫و‬ ‫‪-8‬تاریخ‬ ‫تاریخ ‪1400/07/26‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/07/19‬لغایت ‪ 1400/07/25‬می باشد‪.‬‬ ‫باشد‪1400/08/09.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تاساعت ‪ 14‬ظهر روز یکشنبه‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/08/05‬می‬ ‫دوشنبه تاریخ ‪1400/08/10‬‬ ‫ساعت ‪09:00‬‬ ‫پاکت ها‪:‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫روزباشد‪.‬‬ ‫صبحمی‬ ‫‪1400/08/08‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬مورخ‬ ‫پیشنهادها‬ ‫زمانبازگشایی‬ ‫تاریخ‬ ‫ارائه پاکت‬ ‫مناقصه و‬ ‫تدارکاتخصوص‬ ‫بیشتر در‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫جهت‬ ‫مناقصه‬ ‫دستگاه‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با‬ ‫ادرس‬ ‫اسناد (ستاد) به‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫سامانه‬ ‫مراجعه به‬ ‫فراخوان با‬ ‫گزارانتشار‬ ‫پس از‬ ‫می توانند‬ ‫واجد شرایط‬ ‫شــرکتهای‬ ‫لذا‬ ‫تلفن‪02333435890-1‬در سامانه‪ ،‬مدارک الزم‬ ‫اسنادومناقصه و در مواعد زمانی مندرج‬ ‫دریافت و با توجه به مندرجات‬ ‫مناقصه را‬ ‫هزار ریال)‬ ‫(دویست‬ ‫‪200000‬‬ ‫پرداخت مبلغ‬ ‫کدپستی‪3519837631‬‬ ‫بسیج‪-‬‬ ‫اسنادبلوار‬ ‫سمنان‪-‬‬ ‫ادرس‬ ‫فیزیکی‪:‬‬ ‫بصورت‬ ‫الف‬ ‫شامل پاکات (الف)‪( ،‬ب) و (ج) را مطابق با شرایط مناقصه تهیه و بصورت فایل های ‪ pdf‬درسامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪021-41934‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ -‬مرکز تماس ‪:‬‬ ‫سیستان و‬ ‫نقلاستان‬ ‫فاضالب‬ ‫اب و‬ ‫قراردادهای شرکت‬ ‫حقوقی و‬ ‫دفتر‬ ‫بلوچستان م الف‪862030 :‬‬ ‫استان سمنان‬ ‫جاده ای‬ ‫حمل و‬ ‫راهداری و‬ ‫عمومی اداره کل‬ ‫روابط‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب شــرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به ادرس یاســوج‪ -‬انتهای بلوار عدل جنب اموزش‬ ‫استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد(سهامی خاص) و پرورش شهرســتان بویراحمد‪ -‬تلفن ‪ 074-33341111‬شناســه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی‬ ‫‪ 411133595155‬و کد پســتی ‪ 7591757878‬درنظر دارد بر اســاس قانون برگزاری مناقصات پــروژه های زیر را طبق‬ ‫مشخصات فنی و براورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت‬ ‫که دارای رتبه اب پایه ‪ 5‬و باالتر از سازمان برنامه وبودجه و ‪ ...‬طبق جدول زیر ‪ ،‬ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت‬ ‫ایمنی کار از اداره تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید ‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‬ ‫پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه‬ ‫گران درصورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در‬ ‫مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪552‬‬ ‫م الف‪ :‬م الف‪:‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫اب ارمغان ابادانی است ‪ ،‬ابادانی را بیشتر کنیم‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بصورت فشرده(تجدید)‬ ‫ارتقاء و احداث ابنیه فنی محور دامغان ‪ -‬معلمان (رشم)‬ ‫نوبت اول‬ ‫کد‪2000004449000016 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات – مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫وضعیتبحرانی‬ ‫سالمتروان‬ ‫در کشور‬ ‫اگهی تجدید پنجم مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای شماره ‪99/22‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫معتبــر در ائیــن نامه تضمیــن معامالت دولتــی مصــوب ‪1394/09/22‬و به‬ ‫مبلغ‪ 798/600/000‬ریال می باشــد‪(.‬در صورت واریز سپرده نقدی ‪ ,‬حساب‬ ‫شــماره ‪ 9200055319‬با شناســه پرداخت ‪ 14715536‬نزد بانک ملت می‬ ‫باشد‪).‬‬ ‫براورد مناقصه به مبلغ ‪15/972/041/250‬ریال می باشد‬ ‫د‪ :‬شرایط متقاضیان‬ ‫‪ .1‬شــرکت در مناقصه از سوی رستورانها ‪ ،‬هتلهای معتبر و اشپز خانه های مرکزی‬ ‫در سطح استان سیستان و بلوچستان با ادرس ثابت و کد اقتصادی بالمانع است ‪.‬‬ ‫‪ .2‬احراز امتیاز قابل قبول بر اســاس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ‪ ,‬ایمنی و‬ ‫زیست محیطی‬ ‫‪ .3‬تعهد کتبی مبنی بر رعایت الزامات ‪ HSE‬موجود در اســناد قرار داد توســط‬ ‫برنده مناقصه پس از عقد قرار داد الزامی میباشد ضمنا قبل از ارزیابی کیفی شرکت‬ ‫کنندگان ‪ ،‬نمایندگان این شــرکت از مکان مناقصه گران بازدید بعمل اورده و در‬ ‫صورت تائید ان توســط همکاران ایمنی ‪ ،‬بهداشــت و محیط زیست ارزیابی کیفی‬ ‫مطابق جداول مربوطه بعمل خواهد امد‬ ‫‪ .4‬ارائه تصویر پروانه کسب و تائیدیه صالحیت یا رتبه از صنف مربوطه‬ ‫‪ .5‬کلیه مستندات ارائه شده در مناقصه بایستی برابر اصل باشند ‪.‬‬ ‫‪ .6‬احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی‬ ‫‪ .7‬گواهی تاییدیه صالحیت و ایمنی از اداره کل کار و امور اجتماعی استان‬ ‫‪ .8‬با توجه به تجدید مناقصه با هر تعداد پیشنهاد نرخ بازگشایی خواهد شد ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫عکس ‪ :‬زهرا باغبان ‪/‬ایرنا‬ ‫خرید خانه‬ ‫در تهران پس انداز ‪ 30‬ساله‬ ‫نیاز دارد‬ ‫‪07‬‬ ‫سدالستیکیاستارا‬ ‫در گ ل و الی رکود‬ ‫نیازمنداعتبار‬ ‫‪02‬‬ ‫فاصله حقوق کارگران‬ ‫با هزینه های زندگی بیشتر‬ ‫شده است‬ ‫‪03‬‬ ‫ضرورتحمایت‬ ‫از بومی سازی‬ ‫زیرساخت هایامنیتی‬ ‫خشکی‪ 98‬درصدی‬ ‫تاالبگاوخونی‬ ‫وزیرامورخارجه‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪1‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شهرستان‬ ‫محل اجرا‬ ‫محل‬ ‫تامین اعتبار‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫اولیه(ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫مبلغ تضمین معتبر‬ ‫شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫ابرسانی مجتمع گوشه‬ ‫مزدک روستای گنجه ای‬ ‫کهنه(شامل تهیه و نصب‬ ‫از محل اعتبارات‬ ‫عمرانی و سایر‬ ‫لوله و لوله گذاری با لوله‬ ‫منابع‬ ‫پلی اتیلن‪ 90‬میلیمتر بطول‬ ‫بخشی در قالب‬ ‫‪ 1120‬متر و لوله پلی اتیلن‬ ‫اسناد و اوراق‬ ‫‪ 63‬میلیمتر بطول ‪ 300‬متر‬ ‫اب پایه ‪5‬‬ ‫فشرده(تجدید)‬ ‫بصورت‬ ‫مرحلهدارایمیبا ارزیابی کیفی‬ ‫بویراحمدیک‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫فراخوان‬ ‫‪14245170203‬‬ ‫مدت‬ ‫و لوله پلی اتیلن ‪ 75‬میلیمتر‬ ‫‪720000000‬‬ ‫و باالتر‬ ‫باشد‪.‬پل ‪ 3‬دهانه ‪ 2‬متری سینگ‬ ‫بهسازی و احداث‬ ‫بطول ‪ 580‬متر و احداث‬ ‫حوضچه شیراالت و ‪ )....‬طبق‬ ‫کد‪2000004449000015 :‬‬ ‫براورد و مشخصات فنی‬ ‫مدت اجرا‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫سازمان راهداری و حمل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ونقل جاده ای‬ ‫‪. 140/07/25‬‬ ‫ساعت ‪19‬‬ ‫موضوعساعت ‪9‬‬ ‫مناقصه ازباسایت ‪:‬‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫‪)1‬‬ ‫کلیه‬ ‫مورخبرگزار نماید‪.‬‬ ‫سینگ را‬ ‫مورخ‪ 21400/07/20‬تامتری‬ ‫صبحاحداث پل ‪ 3‬دهانه‬ ‫بهسازی و‬ ‫ارزیابی کیفی)‬ ‫حمل ( با‬ ‫راهداری و‬ ‫اداره کل‬ ‫و نقل جاده ای استان سمنان‬ ‫دریافتمورخ‬ ‫ساعت ‪14‬‬ ‫پیشنهادها ‪:‬‬ ‫مراحلارائه‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی‬ ‫‪ .1400/08/08‬پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫اسناد مناقصه تا ارائه‬ ‫مناقصه از‬ ‫برگزاری‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir.‬انجام می گردد‪ ،‬لیکن الزم است‬ ‫دولت (ستاد) به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫درگاه‬ ‫طریق‬ ‫‪1400/08/09‬‬ ‫صبح مورخ‬ ‫تدارکاتساعت ‪9‬‬ ‫سامانه پاکتها ‪:‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫زمان‬ ‫‪)3‬‬ ‫ذکر شده بصورت فیزیکی نیز تهیّه و به این اداره کل‬ ‫پاکتها‬ ‫محتویات‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرحی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الف‬ ‫پاکت‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 90 :‬روز از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫تحویل داده و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫سازند‪.‬و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫محققاحتمالی‬ ‫اصالحات‬ ‫‪ )6‬هزینه درج اگهی و‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫فاقدسپرده ‪،‬سپرده های مخدوش ‪،‬ســپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک‬ ‫‪،‬مشــروط ‪،‬مخدوش ‪،‬‬ ‫فاقد امضاء‬ ‫پیشــنهادهای‬ ‫‪)7‬به‬ ‫‪ 1400/07/19‬می باشد‪.‬‬ ‫سامانه مورخ‬ ‫مناقصه در‬ ‫تاریخ انتشار‬ ‫‪1400/07/19‬اثر داده‬ ‫شود مطلق ًا ترتیب‬ ‫واصل‬ ‫درفراخوان‬ ‫ازسایت‪ :‬ازمدت‬ ‫بعدازانقضاء‬ ‫پیشنهاداتی که‬ ‫ونظایران و‬ ‫شد‪.‬روز دوشنبه‬ ‫نخواهد‪14‬‬ ‫لغایت ساعت‬ ‫تاریخ‬ ‫دوشنبه‬ ‫مقرر‪ 14‬روز‬ ‫ساعت‬ ‫مناقصه‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫شخصیزمانی‬ ‫مهلت‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫سپرده تضمین‬ ‫‪)8‬‬ ‫تاریخ‪1400/08/09.‬‬ ‫مناقصهیکشنبه‬ ‫اسنادظهر روز‬ ‫در ‪14‬‬ ‫تاساعت‬ ‫سایرزمانی‬ ‫مهلت‬ ‫مندرج است‬ ‫پیشنهاد‪:‬مربوط‬ ‫ارائه جزئیات‬ ‫اطالعات و‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪1400/08/10‬‬ ‫تاریخ‬ ‫دوشنبه‬ ‫روز‬ ‫صبح‬ ‫‪08:00‬‬ ‫ساعت‬ ‫ها‪:‬‬ ‫پاکت‬ ‫بازگشایی‬ ‫زمان‬ ‫‪ )10‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‬ ‫دفتر ثبت نامه ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫الف بصورت فیزیکی‪ :‬ادرس سمنان‪ -‬بلوار بسیج‪ -‬کدپستی‪ 3519837631‬و تلفن‪02333435890-1‬‬ ‫‪1400/07/20‬‬ ‫تاریخدرانتشار‬ ‫‪1400/07/19‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫انتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫‪021-41934‬‬ ‫دوم ‪:‬تماس ‪:‬‬ ‫نوبتمرکز‬ ‫سامانه ‪-‬‬ ‫انجام مراحل عضویت‬ ‫سامانه ‪:‬ستاد جهت‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫بویراحمد‬ ‫وفاضالب‬ ‫شرکتاب‬ ‫سمنان‬ ‫کهگیلویهواستان‬ ‫استان جاده ای‬ ‫حمل و نقل‬ ‫راهداری و‬ ‫امورقراردادهاکل‬ ‫روابط عمومی اداره‬ ‫‪862030‬‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫مم الف‪:‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫ایران باید فورا به مذاکرات‬ ‫وین بازگردد‬ ‫صدراعظــم المــان در کنفرانــس خبــری مشــترک بــا‬ ‫نخست وزیر اسرائیل خواستار بازگشــت فوری ایران به‬ ‫مذاکرات وین شد‪.‬‬ ‫انــگال مــرکل صدراعظــم المــان در کنفرانس خبری‬ ‫مشترکبا«نفتالیبنت»نخست وزیر رژیمصهیونیستی‬ ‫در سرزمین هایاشغالیخواستار بازگشتفوریایرانبه‬ ‫مذاکرات وین برای احیای برجام شــد‪ .‬به گزارش فارس‬ ‫وی با تاکید بر لزوم ازسرگیری مذاکرات وین‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫خواســتار ارسال یک پیام حتمی به ایران هستیم مبنی‬ ‫بــر ای نکــه ا نهــا باید فــورا به میــز مذاکــرات بازگردند‪.‬‬ ‫مــرکل در ادامــه گفــت‪ :‬در حــال حاضــر در هفت ههــای‬ ‫بسیار سرنوشت ساز درباره اینده توافق هسته ای ایران‬ ‫هستیم‪.‬بهگزارشروزنامه«تایمز اسرائیل»‪،‬نخست وزیر‬ ‫رژیمصهیونیستینیز در اظهاراتیدر نشست کابینهاین‬ ‫رژیم با حضور صدراعظم المان برگزار شد‪ ،‬ضمن بیان‬ ‫ای نکــه برنامه هســته ای ایران به پیشــرفته ترین نقطه‬ ‫خــود رســیده‪ ،‬با تکــرار اتهامات علیه برنامه هســته ای‬ ‫صلح امیز ایران گفت‪ :‬اسرائیل هرگز اجازه نخواهد داد‬ ‫تهران به سالح اتمی دست یابد‪ .‬این برای ما‪ ،‬مشکلی‬ ‫استراتژیکنیست‪،‬مشکلیموجودیتیاست‪.‬بنتگفت‬ ‫که در سه سال گذشته‪ ،‬ایران در زمینه توانایی غنی سازی‬ ‫اورانیــوم یــک جهــش بــزرگ روبه جلو داشــته اســت‪ .‬او‬ ‫در اشــاره بــه مذاکــرات احیــای برجــام در ویــن مدعی‬ ‫شــد‪ :‬جهان منتظر می ماند‪ ،‬ایرانی ها تاخیر می کنند و‬ ‫سانتریفیوژها می چرخند‪ .‬بنت از نخست وزیر المان به‬ ‫دلیل حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی تشکر کرد‪.‬‬ ‫مــرکل هم گفت‪ :‬می خواهــم از این فرصت برای تاکید‬ ‫بر این استفاده کنم که موضوع امنیت اسرائیل همیشه‬ ‫دارای اهمیت محوری و موضوع اصلی برای هر دولت‬ ‫المانخواهدبود‪.‬دفتر نخست وزیریرژیمصهیونیستی‬ ‫پیش تر برنامه ســفر مرکل برای دیدار برنامه ریزی شده‬ ‫خداحافظیبهفلسطیناشغالیرامنتشر کرد‪.‬در بیانیه‬ ‫دفتر نخست وزیریرژیمصهیونیستیدر ارتباطبامحور‬ ‫گفت وگوهای بنت و مرکل گفته شده بود‪ :‬نخست وزیر‬ ‫و صدراعظــم المــان کــه روزهــای اخــر صدارت خــود را‬ ‫می گذراند‪ ،‬درباره تهدیدات منطقه ای و چالش ها و در‬ ‫درجه اول برنامه هسته ای ایران و اهمیت حفظ قدرت‬ ‫دولت اسرائیل در تمامی سطوح بحث خواهند کرد‪.‬‬ ‫نامه ها و گفت وگوها با‬ ‫اژانس را محرمانه نکنیم‬ ‫رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت‪ :‬نام ههــا و‬ ‫گفت وگوهــای خــود را با اژانــس محرمانه نکنیم چون‬ ‫وقتی به نامه اژانس پاسخ محرمانه می دهیم و منتشر‬ ‫نمی شود‪،‬دشمنانجوسازیمی کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬محمد اســامی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫تهــای صلح امیــز هســته ای بــا منــع گســترش‬ ‫فعالی ‬ ‫ســاح های هســته ای جــزو مــواردی اســت کــه تعهــد‬ ‫مشــترک کشــورها اســت و در قالب ضوابط و مقررات‬ ‫اژانــس بین المللی انرژی هســته ای برقرارشــده اســت و‬ ‫دولت ها به ان متعهد هســتند مانند مجلس کشــور ما‬ ‫در قبــل و پــس از انقالب‪ ،‬مصوباتــی درباره معاهدات‬ ‫بین المللــی دارد و همه مکلــف به رعایت این ضوابط‬ ‫هسته ای هستند؛ اما نکته برجسته ای که در ان وجود‬ ‫دارد ریشه در عدم تمایل و ممانعت استکبار از رسیدن‬ ‫کشور به فناوری های پیشرفته است یعنی اساس دعوا‬ ‫ایــن اســت که این پیشــرفت ها تحت بیــرق جمهوری‬ ‫اســامی و انقالب اســامی اتفاق می افتد یعنی ان ها‬ ‫وظایف روشــن و واضحی را که در قانون و اساســنامه‬ ‫اژانس نوشته شده در حدود این‪ ۴۷‬سال برای ایران اجرا‬ ‫نکرده اند و یا اگر اجرا کرده اند خیلی ضعیف‪ ،‬به ندرت‬ ‫و بســیار گزینشــی بوده است‪ .‬اســامی بیان کرد‪ :‬نکته‬ ‫کلیدی این اســت که اکنون راس هرم قدرت‪ ،‬دســتیابی‬ ‫یهــای پیشــرفته اســت و فنــاوری هســته ای‬ ‫بــه فناور ‬ ‫ازنظر نقشــی کــه در رفــاه عمومی‪ ،‬اقتصاد و ســامت‬ ‫جامعــه دارد‪ ،‬یکــی از تعیین کننده ترین ها و تســهیلگر‬ ‫و شــتاب دهنده پیشــرفت در ســایر زمینه ها است‪ .‬وی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬این نکته کلیدی است که برای ما ممنوعه‬ ‫شــده اســت‪ .‬برای تحصیل دانشــجویان ایرانی در این‬ ‫رشــته ها محدودیت و ممانعت ایجــاد می کنند و هم‬ ‫حوزه های فضایی‪ ،‬هســته ای‪ ،‬ای تــی و در همان مدار‬ ‫تکنولوژی های «نانو» و «بیو» جزو مواردی هستند که‬ ‫سطح اعالی قدرت تعریف شده است و ان قدرت‬ ‫علمــی و فنــاوری اســت‪ .‬این قــدرت زاییــده قدرت‬ ‫اقتصــادی و نظامــی اســت کــه می توانــد پیشــرفت‬ ‫را تســهیل کنــد و پشــتوانه ان شــود کــه جلو ههــای‬ ‫تســاز ملت ها است‪ .‬اســامی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قدر ‬ ‫امــا اســتکبار جهانــی در انجا چنبره زده اســت و به‬ ‫هیــچ وجــه عالقه منــد نیســت در کشــوری ماننــد‬ ‫تهــا بــه وجــود بیایــد و نیروهای‬ ‫ایــران‪ ،‬ایــن فرص ‬ ‫برجســته علمی و جوانان کشورمان‪ ،‬فرصت شغلی‬ ‫داشــته باشــند کــه در ایــن محــدوده بی انتهــا کــه‬ ‫یهــای نویــن اســت فعالیــت کننــد بنابراین‬ ‫تکنولوژ ‬ ‫عرصه را هرروز تنگ تر می کنند‪ .‬رئیس سازمان انرژی‬ ‫اتمی عنوان کرد‪ :‬من این اساسنامه را همراه خودم‬ ‫اورده ام کــه یــک نکته کلیــدی در اساســنامه اژانس‬ ‫وجــود دارد و عبارتــی کــه اینجــا نوشت هشــده بســیار‬ ‫تعیین کننده است که عین متن را برایتان می خوانم‪.‬‬ ‫در این اساســنامه نوشت هشــده اســت که اژانس باید‬ ‫کشــورها را برای اســتفاده انرژی صلح امیز هســته ای‬ ‫تشــویق و پشــتیبانی کنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫صراحــت اساســنامه اژانس اســت که ایــن تکلیف را‬ ‫دارد و ما متاسفانه به دالیل متعددی ازجمله اینکه‬ ‫نهــا برتری را از ان خودشــان می دانند و محیط و‬ ‫ا ‬ ‫علــم و فنــاوری را انحصاری خودشــان کرده اند تا با‬ ‫ان قدرت طلبــی انجــام دهند این ســخت گیری ها را‬ ‫برای ما انجام داده و اعمال کردند و سعی کرده اند‬ ‫بــه ایــن شــیوه زمــان را برای مــدت طوالنــی کنند و‬ ‫هزینه های ما را سنگین تر کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1182‬‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫مذاکرات را با خرد جمعی پیش می بریم‬ ‫وزیــر امــور خارجه کشــورمان با تاکید بر این که‬ ‫نگاه به شرق به معنای کنار گذاشتن غرب نیست و‬ ‫ما حتما نمی خواهیم کشور را به روسیه و چین گره‬ ‫بزنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مذاکرات وین و احیای برجام را با‬ ‫اتکابهخردجمعیبه پیشخواهیمبرد‪.‬‬ ‫حسینامیرعبداللهیاندر حاشیهسفر منطقه ای‬ ‫اخیرش در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال‬ ‫که شما به تازگی به مسکو سفر کردید و دیدارهایی‬ ‫را با مقامات این کشور داشته اید‪ .‬با توجه به نگاه‬ ‫دولت سیزدهم به تعامل با کشورهای اسیا ازجمله‬ ‫کشورهای شرق ایا این به این معناست که تعامل‬ ‫بــا غــرب در سیاســت خارجــی دولــت ســیزدهم‬ ‫دارای چنــدان جایگاهــی نیســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مــا‬ ‫کلیدواژه هایــی کــه برای سیاســت خارجــی دولت‬ ‫ســیزدهم به کار می بریم‪ ،‬سیاست خارجی متوازن‬ ‫ذیل دیپلماســی فعال‪ ،‬پویا و هوشمند است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه نگاه به همسایگان و نگاه به اسیا و‬ ‫تعامل با کشــورهای این منطقه برای ما در عرصه‬ ‫سیاســت خارجی دارای اولویت اول است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نگاه به اسیا به این معنا نیست که به مناطق‬ ‫دیگــر ازجملــه غــرب توجــه نداشــته باشــیم‪ .‬ایــن‬ ‫دیپلمــات عالی رتبــه کشــورمان ادامــه داد‪ :‬یکی از‬ ‫ویژگی های سیاســت خارجی متوازن این اســت که‬ ‫ضمــن توجه به اولویت ها‪ ،‬از هر فرصتی در ســایر‬ ‫حوز ههــای جهــان بــرای تامیــن حداکثــری منافــع‬ ‫ملی ماناستفادهکنیم‪.‬‬ ‫نگاه به شرق به معنای کنار گذاشتن غرب‬ ‫نیست‬ ‫وی در بخشــی دیگــر از ســخنان خــود در ایــن‬ ‫زمینه با بیان این که در جریان ســفر به نیویورک با‬ ‫‪ 18‬وزیر خارجه کشورهای اروپایی دیدار و رایزنی‬ ‫داشتم‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع نشان می دهد که نگاه‬ ‫به شــرق به معنای کنار گذاشــتن غرب نیست‪ ،‬اما‬ ‫غربی ها باید بدانند و ما نیز به صراحت به غربی ها‬ ‫گفته ایم که با کشورهای چین‪ ،‬روسیه و هند در یک‬ ‫حوزه هستیم و در جغرافیای اسیا قرار داریم و شما‬ ‫به خاطر سیاست های دنبال شده از سوی امریکا و‬ ‫عدم اجرای تعهداتتان در برابر ایران‪ ،‬روزبه روز ضرر‬ ‫می بینید و از برنامه های سرمایه گذاری و تعامل با‬ ‫ایران در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی دور‬ ‫یشــوید‪ .‬ما به ان ها گفته ایم که به هرحال ایران‬ ‫م ‬ ‫دست بسته باقی نمی ماند و در راستای منافع خود‬ ‫تصمیم می گیرد و پیش می رود‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان با بیان اینکه سیاست خارجی متوازن به‬ ‫این معناســت که در تعامل با شــرق و غرب عالم‬ ‫سیاست خارجی فعالی را دنبال کنیم و دیپلماسی‬ ‫پویاییداشتهباشیم‪،‬ادامهداد‪:‬حتمانمی خواهیم‬ ‫کشور را به روسیه و چین گره بزنیم‪ ،‬بلکه در راستای‬ ‫منافع دو طرف سیاست خارجی را پیگیری و تنظیم‬ ‫می کنیم و هر مقدار که چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬هند و یا هر‬ ‫کشــور دیگری در جهان در راســتای منافع مشترک‬ ‫طرفینــی اید ههــا و ابتکاراتــی داشــته باشــند و مــا‬ ‫احساس کنیم که منافعمان در سطح خیلی خوبی‬ ‫تامین می شود از این ایده ها حتما استقبال می کنیم‬ ‫و حتما این فرصت برای تمام کشورها در قاره ها و‬ ‫مناطق مختلف وجود دارد‪ ،‬چه در امریکای التین‪،‬‬ ‫چه در افریقا و غرب و یا هر حوزه دیگری که ممکن‬ ‫است‪،‬باشد‪.‬‬ ‫نمی خواهیم همه ظرفیت وزارت خارجه را‬ ‫درگیر برجام کنیم‬ ‫امیرعبداللهیان در پاســخ به این ســوال که شما‬ ‫بارهــا تاکیــد کرده اید کــه وزارت خارجــه در دولت‬ ‫ســیزدهم تنها وزارت خارجه برجام نخواهد بود و‬ ‫از سوی دیگر اعالم کرده اید که بررسی های ایران در‬ ‫ارتباط با شش دور قبلی مذاکرات وین در حال تمام‬ ‫شــدن است و به زودی مذاکرات وین اغاز می شود‬ ‫ولی در سطح افکار عمومی بعضا اظهارنظرهایی‬ ‫در مورد نگاه دولت سیزدهم به موضوع مذاکرات‬ ‫ویــن وجود دارد ازجمله در مورد تیم مذاکره کننده‬ ‫و افــرادی کــه قــرار اســت این مذاکــرات را به پیش‬ ‫ببرند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همان طور که اشــاره کردید ما در‬ ‫حال جمع بندی هستیم‪ .‬مذاکره دو بخش دارد که‬ ‫یک بخش ان سیاس ـت گذاری اســت که در شورای‬ ‫عالی امنیت ملی به صورت طبیعی دنبال می شود‪.‬‬ ‫یک بخش دیگر ان مذاکره است که جزو وظایف‬ ‫ذاتــی وزارت خارجــه اســت و مذاکــرات به صورت‬ ‫طبیعی در حوزه کارشناسی و مذاکره کنندگان ارشد‬ ‫ما در بخش معاونت سیاســی وزارت امور خارجه‬ ‫یشــود‪ .‬این دیپلمات عالی رتبه کشورمان‬ ‫دنبال م ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تیمی که در وزارت خارجه این موضوع‬ ‫را دنبال خواهد کرد با مدیریت معاونت سیاســی‬ ‫وزارت امور خارجه و با مسئولیت مستقیم وزیر امور‬ ‫خارجه در این بخش‪ ،‬اقداماتی که انجام می دهد‬ ‫هــم در ســطح وزارت خارجه از تمام ظرفیت های‬ ‫حقوقی‪ ،‬بین المللی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی این وزارت‬ ‫خانــه اســتفاده می کند و هــم از ظرفیت های ملی‬ ‫به صورت کامل استفاده می کنیم‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫با بیان این که معتقدیم که باید با خرد جمعی کار‬ ‫را به پیش برد و دراین ارتباط در بحث تولید محتوا‬ ‫و مســائل مرتبط با ان حتما از تعامل و همفکری‬ ‫با دانشــگاهیان و اندیشــکده ها استفاده خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع مذاکرات هم در سطح ملی از‬ ‫حساسیت باالیی برخوردار است و هم مذاکراتی‬ ‫چندجانبهرادر برمی گیرد‪.‬لذابایستیباهماهنگی‪،‬‬ ‫همفکــری و خرد جمعی چــه در حــوزه مذاکره که‬ ‫مسئولیت ان به عنوان مذاکره کننده ارشد کماکان در‬ ‫معاونت سیاسی وزارت خارجه باقی خواهد ماند و‬ ‫چــه در حــوزه ای که وزرا باید کار را دنبال کنند و چه‬ ‫در بخش هایمرتبطنظاموحوزه هایاندیشکدهای‬ ‫و دانشگاهی کهبتواننددر حوزه هایحقوقی‪،‬فنی‪،‬‬ ‫اقتصادی و تجاری و دیگر ابعادی که این مذاکرات‬ ‫می تواند داشــته باشد‪ ،‬پشــتیبانی های الزم را انجام‬ ‫دهند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ما به هیچ وجه نمی خواهیم‬ ‫همه ظرفیت وزارت خارجه را درگیر این کار بکنیم‪.‬‬ ‫ما در وزارت خارجه تقســیم کار کرده ایم‪ .‬هر بخش‬ ‫بایدبهوظایفذاتیخودعمل کندو یکیاز کارهای‬ ‫ما موضوع مذاکرات برجام است‪ .‬امیر عبدالهیان در‬ ‫پاســخ به این ســوال که ایا ترکیب تیم مذاکره کننده‬ ‫صشــده اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در‬ ‫وزارت خارجه مشخ ‬ ‫حالجمع بندینهاییهستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مجلسموافقرتبه بندیمعلماناست‬ ‫نایب رئیــس مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در پاســخ بــه تذکــر ایین نام ـه ای نماینــده‬ ‫صومعه ســرا در مــورد رتبه بنــدی معلمــان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬رئیــس و نماینــدگان مجلــس بــا‬ ‫رتبه بندی معلمان موافق هســتند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنــا‪ ،‬ســید کاظــم دلخــوش اباتــری در تذکــر‬ ‫ایین نامــه داخلــی مجلــس‪ ،‬گفــت‪ :‬حــدود‬ ‫یکصد نفر از نمایندگان برای در دســتور قرار‬ ‫گرفتــن موضوع رتبه بندی درخواســتی را امضا‬ ‫کردند و الزم اســت این مسئله در دستور کار‬ ‫جلســه علنــی قرار گیرد‪ .‬نماینده صومعه ســرا‬ ‫افــزود‪ :‬موضــوع دیگــر بحــث افزایــش هزینه‬ ‫بــرق مصرفــی مشــترکان اســت کــه مــردم بــا‬ ‫ان درگیــر هســتند و تــا ‪ ۶‬برابــر افزایــش و‬ ‫مشــکالت ز یــادی بــرای مــردم ایجــاد کــرده‬ ‫اســت‪ .‬عضــو هیئت رئیســه کمیســیون قضایی‬ ‫و حقوقــی مجلس ادامه داد‪ :‬کمیســیون های‬ ‫نظارتــی و کمیســیون مربوطــه ایــن موضــوع‬ ‫را در دســتور کار قــرار دهــد و از وز یــر و‬ ‫مســئوالن پیگیــری علــت هزینــه تحمیل شــده‬ ‫بــه مــردم شــود‪ .‬علــی نیکــزاد ثمر یــن کــه‬ ‫ریاســت جلســه علنــی را بــر عهــده داشــت‪،‬‬ ‫در پاســخ به ایــن تذکر گفــت‪ :‬رئیس مجلس‬ ‫و نماینــدگان بــا موضــوع رتبه بنــدی معلمــان‬ ‫موافــق هســتند‪ ،‬همچنیــن امــروز عصــر در‬ ‫چارچــوب جلســات کمیســیون ها‪ ،‬کمیســیون‬ ‫انــرژی موضوع افزایــش هزینه برق را پیگیری‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬همچنین در این نشســت ســید‬ ‫محمدرضــا میرتــاج الدینــی در تذکر شــفاهی‬ ‫خــود ضمــن محکوم کــردن اقدام تروریســتی‬ ‫داعش در مســجد قندوز افغانســتان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫الهــام عل ـی اف بــا پهپــاد رژ یــم صهیونیســتی‬ ‫عکــس یــادگاری می گیــرد درحالی کــه ناوگان‬ ‫جمهوری اســامی بااقتدار در اســمان منطقه‬ ‫حضــور دارد‪ .‬نماینــده مــردم تبر یــز افــزود‪:‬‬ ‫اقــدام عل ـی اف در شــان رئیس جمهــوری‬ ‫یــک کشــور اســامی نیســت و بدانــد رژ یــم‬ ‫صهیونیســتی دشــمن اســام و مایــه اختــاف‬ ‫میان کشــورهای اســامی و این کارمایه ننگ‬ ‫اســت درحالی که جمهوری اســامی ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫گذشــته بــرادری خــود را بــا کشــور همســایه‬ ‫خــود یعنــی اذربایجــان اثبــات کــرده اســت‬ ‫برخــی رفتارهــا از ســوی این کشــور پذیرفتنی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مسائلنقاطمحرومدر اولویتدستگاه هاقرار گیرد‬ ‫نماینــده مــردم اردل و فارســان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی از دولــت و مجلــس خواســت‬ ‫نیازهــا و مســائل نقــاط محــروم و مســتضعف‬ ‫کشور را بیشتر از سایر بخش ها در اولویت قرار‬ ‫دهنــد‪ .‬قــدرت ا‪ ...‬حمــزه شــلمزاری در جلســه‬ ‫علنــی مجلــس شــورای اســامی و نطــق میــان‬ ‫دستور خود گفت‪ :‬حضرت علی (ع) می فرمایند‬ ‫‪:‬بهترین سیاست ها عدالت است و امام خمینی‬ ‫(ره) نیــز می فرماینــد بــه مجلــس و دولــت و‬ ‫دست اندرکاران توصیه می کنم که قدر این ملت‬ ‫نهــا خصوصــا‬ ‫را بدانیــد و در خدمتگــزاری بــه ا ‬ ‫مســتضعفان‪ ،‬محرومان و ســتم دیدگان که نور‬ ‫چشــمان ما و اولیای نعم همه هســتند فروگذار‬ ‫نکنیــد‪ .‬نماینــده مــردم اردل‪ ،‬فارســان‪ ،‬کیــا‪،‬‬ ‫کوهرنگ و دهستان دستگرد در مجلس افزود‪:‬‬ ‫رهبــری می فرماینــد همه نمایندگان نســبت به‬ ‫مناطــق محروم مســئول بــوده و توجــه ویژه به‬ ‫مناطــق محــروم و اهتمام به طبقــات کم درامد‬ ‫و ضعیــف را فراموش نکنید‪ .‬حمزه شــلمزاری با‬ ‫بیان اینکه شهرهای بزرگ و پایتخت اولویتی بر‬ ‫دیگــر مناطــق ندارند‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬قطعا نیازها‬ ‫و مســائل نقــاط محــروم و مســتضعف بیشــتر‬ ‫از ســایر نقــاط کشــور اســت و بایــد در اولویت‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬وی خطــاب بــه رئیس جمهــوری و‬ ‫رئیــس مجلس شــورای اســامی افــزود‪ :‬تبعیض‬ ‫و بی عدالتــی نســبت بــه شهرســتان ها به ویــژه‬ ‫روســتاها‪ ،‬باعــث فقــر‪ ،‬محرومیــت‪ ،‬بیــکاری و‬ ‫مهاجرت مردم مناطق محروم به مرکز استان ها‬ ‫و استان های هم جوار و کشورهای منطقه شده‬ ‫اســت‪ .‬نمونه ان جاده شــهرکرد‪ -‬شلمزار‪ -‬اردل‬ ‫اســت کــه بــه دلیــل عــدم اســتانداردهای الزم‬ ‫سبب مرگ ومیر بسیاری از مردم منطقه می شود‬ ‫نبــاره انجام نشــده‬ ‫و هنــوز اقــدام موثــری درای ‬ ‫اســت‪ .‬حمزه شلمزاری با بیان اینکه تعدادی از‬ ‫روســتاهای حوزه انتخابیه فاقد جاده ماشین رو‬ ‫است گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۶‬روستای منطقه کوهرنگ‬ ‫‪ ۶‬ماه از ســال ارتباط خود با مرکز شهرســتان را‬ ‫از دســت می دهنــد‪ .‬جاده های اکثر روســتاهای‬ ‫حــوزه انتخابیــه خاکــی اســت‪ .‬عضــو مجمــع‬ ‫نمایندگان اســتان چهارمحال و بختیاری با بیان‬ ‫اینکه زلزله ‪ 5/7‬ریشتری هفته گذشته خسارات‬ ‫ســنگینی به تاسیســات و منازل مســکونی مردم‬ ‫شــریف شهرســتان کوهرنــگ وارد کــرده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬با توجه به سردســیر بــودن منطقه‬ ‫و گســتردگی شهرســتان و تعــداد روســتاهای‬ ‫خســارت دیده می طلبــد کــه رئیس جمهــوری‬ ‫ب هصــورت جهــادی دســتور کمــک و بازســازی‬ ‫خانه های اســیب دیده را صــادر کنند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مجلــس و دولت باید نســبت به پرداخت‬ ‫حقــوق معلمــان حق التدریــس و پــاداش پایان‬ ‫خدمت معلمان‪ ،‬رتبه بندی این قشر زحمتکش‬ ‫نســازی حقــوق بازنشســتگان اقشــار‬ ‫و همسا ‬ ‫مختلف تصمیم جدی بگیرند‪ .‬عضو کمیســیون‬ ‫امــور داخلی کشــور و شــوراها خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫بســیاری از روســتاهای اســتان چهارمحــال و‬ ‫بختیاری از نعمت اینترنت بی بهره اند‪ .‬با توجه‬ ‫بــه اینکــه دانش امــوزان باید تکلیف خــود را از‬ ‫طریق اینترنت انجام دهند‪ ،‬وزیر ارتباطات باید‬ ‫هرچه ســریع تر امکان دسترســی این عزیزان به‬ ‫اینترنت را فراهم کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دورانافولالریجانی هافرارسیدهاست‬ ‫کنشگر سیاسی اصولگرا به ایلنا‪ ،‬گفت‪ :‬نزدیکی‬ ‫یســابقه اســت کــه البتــه‬ ‫میــان قــوای س ـه گانه ب ‬ ‫مزایایی هم دارد؛ مانند این که اگر کاستی ای وجود‬ ‫داشــته کســی نمی تواند به گردن فرد یا قوه دیگر‬ ‫بیندازد و با یک هماهنگی می توانند به سمت حل‬ ‫مشکالت مردم حرکت کنند و ان را حل کنند‪ .‬عباس‬ ‫امیری فر در رابطه با این مسئله که «با هماهنگی‬ ‫و نزدیکی کنونی میان قوای س ـه گانه اکنون دیگر‬ ‫بهان ه کار نکردن رنگ باخته و مردم انتظار زیادی‬ ‫از دولت و مجلس دارند»‪ ،‬گفت‪ :‬بله این نزدیکی‬ ‫یســابقه اســت کــه البتــه‬ ‫میــان قــوای س ـه گانه ب ‬ ‫مزایایی هم دارد؛ مانند این که اگر کاستی ای وجود‬ ‫داشــته کســی نمی تواند به گردن فرد یا قوه دیگر‬ ‫بینــدازد و بــا یک هماهنگی می توانند به ســمت‬ ‫حل مشکالت مردم حرکت کنند و ان را حل کنند‪.‬‬ ‫معایب این مسئله می تواند این باشد که رقابتی‬ ‫در این میان ایجاد نشــود‪ ،‬اما درمجموع من فکر‬ ‫می کنم مزایای ان خیلی بیشــتر از معایب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درهرحــال این هماهنگــی قوای ثالثه‬ ‫نتایج اثرگذاری خواهد داشت چنانچه در بعضی‬ ‫موارد مشاهده کردیم مانند حوزه واکسیناسیون یا‬ ‫تنظیم لوایح و طرح ها میان قوا‪ .‬منتها بستگی به‬ ‫عملکرد مجریان هم دارد و باید ببینیم که نتیجه‬ ‫کارشان با توجه به مشکالت اقتصادی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬چه خواهد شــد؟ کنشگر سیاسی اصولگرا‬ ‫در رابطــه بــا پیش بینی از اینده سیاســی حســن‬ ‫روحانی و علی الریجانی دو رئیس قوه پیشین‬ ‫ایران که اکنون در ســکوت خبری و سیاســی به‬ ‫ســر می برنــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬روحانــی بــا توجه به‬ ‫ن ایشان باالست و ‪ ۷۳‬سال سن دارند‬ ‫اینکه س ‬ ‫و از همین جهت هم شخص ایشان نمی توانند‬ ‫در عرص ههــای سیاســی کاندیــدا باشــند‪ ،‬بعیــد‬ ‫اســت کــه بخواهــد مجــدد در عرصــه سیاســت‬ ‫فعالیــت کند‪ .‬یــک مقداری هم این طور نشــان‬ ‫می دهد که ایشان روی زندگی شخصی یا کاری‬ ‫خود به دوراز سیاست فعالیت خواهد کرد‪ ،‬البته‬ ‫ممکــن اســت نقدهایــی داشــته باشــد و این ها‬ ‫گفتــه شــود امــا فعالیــت میدانــی بعید بــه نظر‬ ‫می رســد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امــا در مورد الریجانی‬ ‫شــرایط متفــاوت اســت‪ ،‬او ممکــن اســت کــه‬ ‫بخواهد حزب یا گروهی را تشکیل دهد اما من‬ ‫فکــر کنم کــه چون افول الریجانی ها فرارســیده‬ ‫و بــا توجــه بــه عملکردشــان همــه برادرانشــان‬ ‫افول سیاسی پیدا کردند و خیلی وجهه مردمی‬ ‫ندارنــد؛ بعیــد می دانــم موفق شــود اما ممکن‬ ‫اســت که بخواهد حزب و گروهی را جمع کند‪.‬‬ ‫امیــری فر پیرامون مســئله انتصابــات دولت در‬ ‫هفت ههــای اخیــر و دخالــت نماینــدگان در ایــن‬ ‫امر‪ ،‬گفت‪ :‬ببینید در مســئله انتصابات درســت‬ ‫است که نمایندگان حق دخالت ندارند اما حق‬ ‫مشورت دارند و اظهارنظر می کنند‪ ،‬به نظر من‬ ‫بایــد نظرات نمایندگان مجلــس را هم دریافت‬ ‫کــرد‪ .‬اکنــون نکته ای کــه برخــی از نمایندگان و‬ ‫مــردم گله دارنــد‪ ،‬کنــد پیــش رفتــن کارهاســت‪،‬‬ ‫اکنــون دو مــاه از تغییــر دولت گذشــته و فقط‬ ‫نشــده اند کــه در‬ ‫کســوم از اســتانداران تعیی ‬ ‫ی ‬ ‫بعضی شان هم حرف در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬درنتیجــه اوال بایــد بــه رونــد‬ ‫انتصابات دولت ســرعت بخشــیده شود و دوم‬ ‫اینکه با مشورت نمایندگان این کار انجام شود‬ ‫با توجه به اطالعاتی که نمایندگان در هر استان‬ ‫از مــردم و اســتان دارنــد‪ ،‬نظــرات نماینــدگان هم‬ ‫دیده شــود که بتوانند ان شاءاهلل با همکاری کارها‬ ‫را پیش برده و موفق شوند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دولت و مجلس برای ایجاد ثبات در‬ ‫قیمت هامصممهستند‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫خوبی در حوزه واکسیناســیون‬ ‫اســامی با بیــان این کــه دولت‬ ‫شکل گرفته است‪ .‬اعتبارات الزم‬ ‫و مجلس شــورای اسالمی برای‬ ‫دیده شدهو خریدهاانجام شده‬ ‫ایجادثباتدر قیمت هامصمم‬ ‫تــا بــا ســرعت همــه واکســینه‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن مهــم در‬ ‫شــوند و با همین سرعت تولید‬ ‫محمدباقرقالیباف‬ ‫دســتور کار اســت تــا هــم وفور‬ ‫واکسن در داخل و هم خرید از‬ ‫کاال و هم ثبات قیمت در حوزه‬ ‫خارج کارها شکل بگیرد‪ .‬رئیس‬ ‫معیشتمردم در اولویت باشد‪.‬‬ ‫مجلسشورایاسالمیبیان کرد‪:‬دولتو مجلس‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬محمدباقر قالیباف پس از همچنیــن مصمــم هســتند در حــوزه معیشــت‬ ‫ارائه گزارشعملکردبودجهتوسطرئیسسازمان مخصوصا در ثبات قیمت کاالهای اساسی تالش‬ ‫برنامه وبودجه در جلســه علنی مجلس شورای شود تا هم شاهد وفور کاال و هم ثبات قیمت در‬ ‫اســامی گفت‪ :‬دولت و مجلس شورای اسالمی حوزه معیشت و سفره مردم باشیم و این مهم در‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬مصمــم هســتند کــه دو مشــکل اولویتقرار بگیرد‪.‬قالیبافاضافهکرد‪:‬امیدواریم‬ ‫اساســی مــردم برطــرف شــود‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬در بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬با اصالح ساختار بودجه و‬ ‫در حوزه مســائل کرونا و ســامت مــردم انصافا باهدف گذاری بر رشد اقتصادی کشور گام های‬ ‫بــا همکاری هــای خوبی که انجام شــد اتفاقات مهم و اساسی برداریم‪.‬‬ ‫گشایشیدربارهحصر صورتنگرفتهاست‬ ‫ســخنرانی ســید محمــد‬ ‫الزمه ان این اســت که ایشــان‬ ‫خاتمی در مراســم بزرگداشــت‬ ‫بتواننــد رســما در هرجایی که‬ ‫عالمــه حکیمــی و ســخنان‬ ‫خودشان عالقه داشتند حضور‬ ‫مهــدی کروبــی در روضــه منزل‬ ‫یافته و جلسات از قبل تعریف‬ ‫کرباســچی با اســتقبال گسترده‬ ‫شــد و ســخنرانی های از قبــل‬ ‫جواد امام‬ ‫رســانه های اصالح طلب همراه‬ ‫اعالم شــده داشــته باشــند‪ .‬اگر‬ ‫بــود‪ .‬جالب انکــه روزنامه های‬ ‫یتــوان‬ ‫چنیــن اتفاقــی افتــد م ‬ ‫اصولگرا نیز امــروز توجه ویژه ای به این موضوع ارزیابــی کــرد که گشایشــی ایجادشــده یا خیر‪.‬‬ ‫نداشــته و انتقــاد و گالیه ای از این ســخنرانی ها امــام همچنیــن گفــت‪ :‬البتــه ما ایــن را بــه فال‬ ‫نداشــتند‪ .‬بــرای همین هم تصور شــد کــه واقعا نیــک می‪‎‬گیریــم‪ ،‬اما اگر گشایشــی ایجاد شــود‬ ‫گشایشی در زمینه حصر ایجادشده و تحوالتی باید رسما اعالم شود و محدودیت ها برداشته‬ ‫درراه است‪ .‬چهره های سیاسی اصالح طلب‪ ،‬اما شــود‪ .‬وی درباره ســخنرانی مهــدی کروبی هم‬ ‫انگار این موضوع را قبول نداشته و نمی خواهند گفت‪ :‬حتی جلســه ای که کروبی در ان شــرکت‬ ‫که به این دو ســخنرانی دل خوش شوند‪ .‬شاهد کردند هم یک جلسه محدود بود‪ .‬مستمعین‬ ‫انکــه جــواد امــام مدیرعامــل بنیــاد بــاران و از و مخاطبان هم از قبل هماهنگ شــده بودند‪.‬‬ ‫چهر ههــای نزدیک به خاتمی می گوید اگر قرار جلسه منزل اقای کرباسچی با توجه به مسئله‬ ‫بــه گشــایش اســت بایــد در جلســات از پیــش کرونا با محدودیت بود و حاشــیه هم نیافت‪،‬‬ ‫تعییــن و اعالم شــده ســخنرانی شــود‪ .‬او در اما اگر جلســه مثل هرســال که اقای کرباسچی‬ ‫گفتگو با نامه نیوز گفت‪ :‬به نظر من دو بحث توفیق دارند و در سه روز اخر ماه صفر مراسم‬ ‫سخنرانی خاتمی و کروبی را باید مستقل از هم برگزاری می کنند‪ ،‬بود و اقای کروبی هم خودش‬ ‫دیــد‪ ،‬چــون خاتمی در حصر نیســتند‪ .‬درســت انتخاب کرده بود و در جلســه حاضرشــده بود‬ ‫است که برای او هم محدودیت هایی بوده‪ ،‬اما می شداین طور تلقی کردکهگشایشیایجادشده‬ ‫به هرحال حصر نیستند و این دو سخنرانی هم است‪.‬اینفعالسیاسیاصالح طلبخاطرنشان‬ ‫جدای از هم بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬خاتمی در کرد‪ :‬اما اینکه یک جلسه از قبل هماهنگ شده‬ ‫یک جلسه ای که به مناسبت بزرگداشت عالمه و بــا حضــور افراد انتخاب شــده برگزار شــود و او‬ ‫حکیمی برگزار شــد‪ ،‬بنــا به اصــراری که صورت صحبت کند یعنی محدودیت هــا به جای خود‬ ‫گرفــت و بــدون برنامه ریــزی قبلی ســخنانی را باقی اســت‪ ،‬اما به نوعی مورد بهره برداری افراد‬ ‫مطــرح کردنــد‪ ،‬امــا اگــر بنــا به گشــایش باشــد دیگریقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫موظف به تامینامنیت مردمدر فضای‬ ‫مجازیهستیم‬ ‫دادســتان کل کشور گفت‪:‬‬ ‫ما از مشــکالت شما عزیزان و‬ ‫در حــوزه دســتگاه قضایــی از‬ ‫کمبود هایــی کــه در خصــوص‬ ‫هیچ کمکی به نیروی انتظامی‬ ‫ِعــده و ُعده و امکانات دارید‬ ‫دریغ نخواهیم کرد و برای این‬ ‫مطلــع هســتیم‪ ،‬امــا بایــد این‬ ‫منظور یکی از دغدغه های ما‬ ‫تالش ها بیشتر شده تا بتوانیم‬ ‫محمدجعفر‬ ‫این اســت که نیروی انتظامی‬ ‫جامعــه امنی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫منتظری‬ ‫کــه در خدمــت دســتگاه‬ ‫دادســتان کل کشــور گفت‪ :‬در‬ ‫قضایــی اســت بایــد کارت ضابطیــن داشــته خصــوص پلیس یاران که اشــاره شــد که حدود‬ ‫باشــند که البتــه این صراحت قانونی اســت و ‪ ۶۰‬هــزار نیروی پلیس یــار وجود دارد باید یک‬ ‫قانــون بــه مــا می گوید کــه ضابط بایــد کارت ســاماندهی صــورت گرفتــه و مبنــای قانونــی‬ ‫داشــته و امــوزش هــم دیده باشــد‪ .‬بــه گزارش کار ان هــا تبییــن گــردد و اگــر درجایی نیازمند‬ ‫ایلنا‪ ،‬محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور قانون هســتیم به دنبال ان باشــیم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬اهمیت امنیت برای جامعه و مردم یک ما در حوزه دستگاه قضایی از هیچ کمکی به‬ ‫موضــوع غیرقابل تردید اســت کــه جای بحث نیروی انتظامی دریغ نخواهیم کرد و برای این‬ ‫فــراوان دارد به طوری کــه می توانیــم بگوییــم منظــور یکــی از دغدغه هــای ما این اســت که‬ ‫قطعــا یکــی از ارکان پیشــرفت بــرای ســایر نیروی انتظامی که در خدمت دستگاه قضایی‬ ‫زمینه ها تامین امنیت است‪ .‬دادستان کل کشور اســت بایــد کارت ضابطیت داشــته باشــند که‬ ‫گفت‪ :‬امنیت در همه عرصه های زندگی حرف البتــه این صراحــت قانونی اســت و قانون به‬ ‫اول را می زند و اگر امنیت نباشد اقتصاد‪ ،‬علم‪ ،‬مــا می گویــد کــه ضابــط بایــد کارت داشــته و‬ ‫دانــش‪ ،‬اســایش و دیگــر بخش هــای زندگــی اموزش هم دیده باشد‪ .‬منتظری گفت‪ :‬یکی از‬ ‫تحــت تاثیــر قرار می گیــرد‪ .‬وی گفت‪ :‬داشــتن بســتر هایی که الزم است در ان امنیت وجود‬ ‫یــک جامعــه امن دارای شــاخص هایی اســت داشــته باشــد فضــای مجــازی اســت ایــن فضا‬ ‫کــه بایــد تقویــت شــوند و بایــد شــاخص های امــروز جــزو الینفک زندگی مردم شــده اســت‬ ‫ضــد امنیــت را هــم شناســایی کــرده و از بیــن و مــا موظف هســتیم در ایــن فضا هم به فکر‬ ‫برد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین منتظری با بیان تامین امنیت مردم باشیم‪ .‬وی گفت‪ :‬در کشور‬ ‫اینکه موضوع امنیت یک موضوع فرادستگاهی پرونده های زیادی داریم که وقتی ریش ـه یابی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از مهم ترین مســائلی که می کنیم متوجه می شویم که منشا تشکیل ان‬ ‫هــم متوجــه دســتگاه قضایــی اســت و هــم پرونده همین فضای مجازی اســت‪ .‬دادســتان‬ ‫دستگاه های دیگری همچون ناجا در ان نقش کل کشور گفت‪ :‬خوشبختانه پلیس فتا به این‬ ‫دارنــد بحــث تامین امنیت و نیز پیشــگیری از فضا ورود کرده و اقدامات خوبی هم داشــته‬ ‫وقوع جرم است‪ .‬پیشگیری از جرم و تخلفات اســت کــه البتــه باید بیشــتر شــود‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫موضوعــی اســت کــه هــم جــزو وظایــف قــوه فناوری هــای روز خوشــبختانه در قوه قضاییه‬ ‫قضاییه است و هم نیرو های نظامی‪ ،‬انتظامی در حــال رشــد و توســعه اســت و پلیــس هــم‬ ‫و اطالعاتــی به عنوان ضابط دســتگاه قضایی در این حوزه اقدامات خوبی داشــته اســت و‬ ‫باید به ان بپردازند‪ .‬دادستان کل کشور با بیان یکــی از ملزومات تامین امنیت در کشــور این‬ ‫باید در مورد ســرقت اسیب شناســی به صورت اســت کــه نیــروی انتظامــی و قــوه قضاییــه با‬ ‫جــدی موردتوجه قــرار گیرد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬برای یکدیگر هم پوشــانی داشته باشند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫حــل این مشــکل باید بــه پیش زمینه هــای ان پیشــنهاد ما این اســت که مســئوالن ناجا یک‬ ‫توجه بیشــتری شــود کــه یکــی از دالیل اصلی گــروه را بــرای ایــن کار تعییــن کنند تــا بتوانیم‬ ‫ان مسئله بیکاری است و تا زمانی که نتوانیم هــم مــا خدماتی به نیــروی انتظامی بدهیم و‬ ‫نهایتا برای‬ ‫بخشی از مشکل بیکاری را مرتفع کنیم با این هــم خدماتی بگیریم که منافع ان‬ ‫ً‬ ‫دست قبیل پرونده ها روبرو خواهیم بود‪ ،‬البته مردم است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مالیات‪ 1/3‬میلیونخانهخالی‬ ‫قطعیاست‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ســامانه مشــخص کننــد‪ .‬فعــا‬ ‫گفــت‪ :‬مالیــات یــک میلیــون و‬ ‫مهلت تا پایان ماه جاری است‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار خانــه خالــی کــه در‬ ‫کــه اگــر الزم باشــد این زمــان را‬ ‫حــال حاضــر شناســایی شــده‪،‬‬ ‫تمدیــد می کنیم‪ .‬وی در پاســخ‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫قطعــی اســت امــا واحدهایی‬ ‫به این سوال که ایا مبنای شروع‬ ‫که طبق اصالحیه قانون اذرماه‬ ‫محاســبه مالیــات ‪ ۱.۳‬میلیــون‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬شناســایی خواهد شــد هنوز مورد بررسی واحد شناسایی شده از سال ‪ ۱۳۹۵‬خواهد بود؟‬ ‫قرار نگرفته و ثبت نام تا پایان ماه جاری ادامه اظهار کرد‪ :‬مبنا سال ‪ ۱۳۹۵‬است اما مدت زمان‬ ‫دارد‪ .‬محمود محمودزاده در گفت وگو با ایســنا خالی بودن واحدها یکسان نیست و بر همین‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬واحدهــای خالــی از ســکنه بــه دو اساسمالیاتهامتفاوتخواهدبود‪.‬بدینصورت‬ ‫بخش تقســیم م ‬ ‫یشــوند؛ گروه اول یک میلیون که مالکان بعضی واحدها بر اساس مدت زمانی‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هــزار واحــد اســت کــه شــهریورماه ســال که خالی از سکنه بوده اند باید مالیات بپردازند‪.‬‬ ‫گذشته مطابق قانون سال‪ ۱۳۹۴‬و ابالغیه‪ ۱۳۹۵‬طبیعتــا این مــدت می توانــد یک تا چهار ســال‬ ‫شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی باشــد‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬مردادماه ‪ ۱۳۹۹‬ســامانه‬ ‫شــده اند‪ .‬طبق این قانون اگر واحدها یک سال امــاک و اســکان به منظور شناســایی وضعیت‬ ‫خالیبمانندمشمولمالیاتمی شوند‪.‬ویافزود‪ :‬واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید‪.‬‬ ‫مالیــات ایــن ‪ ۱.۳‬میلیون واحد‪ ،‬قطعی اســت و شــهریورماه ســال گذشــته وزارت راه و شهرسازی‬ ‫باید اخذ شود‪ .‬فقط بحث بر سر نحوه معرفی اعالم کرد که‪ ۱.۳‬میلیون خانه خالی را شناسایی‬ ‫است که سازمان امور مالیاتی معتقد است باید و بــرای اخــذ مالیــات بــه ســازمان امــور مالیاتی‬ ‫بر اســاس سیســتم ‪ MPLS‬و طبق ســند دولتی‪ ،‬معرفی کرده است‪ .‬قرار بود سازمان امور مالیاتی‬ ‫ایــن معرفی صورت گیرد‪ .‬بدین صــورت که این از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها‬ ‫سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور اقدام کند که هنوز عملیاتی نشــده اســت‪ .‬از ‪۱۹‬‬ ‫مالیاتی با محوریــت وزارت ارتباطــات و فناوری فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۰‬نیز طبق اصالحیه ماده ‪۵۴‬‬ ‫اطالعات ایجاد شود‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی قانونمالیاتهایمستقیممصوباذرماه‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫همچنیــن گفت‪ :‬بخــش دوم‪ ،‬امالکی اســت که خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت‬ ‫بعد از اصالحیه ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون مالیاتهای داده شــد تا نســبت به ثبت اطالعات سکونتی‬ ‫مستقیم مصوب پنجم اذرماه‪ ۱۳۹۹‬مورد بررسی خود اقدام کنند که این زمان تا پایان مهرماه‪۱۴۰۰‬‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬طبقایناصالحیهواحدهای تمدید شد‪ .‬قانون‪ ،‬تنبیهاتی برای کسانی که این‬ ‫مسکونی نباید بیش از ‪ ۱۲۰‬روز خالی بمانند؛ در کار را انجام ندهند در نظر گرفته است‪ .‬بر اساس‬ ‫غیر این صورت مشمول مالیات خواهد شد‪ .‬در بند ‪ ۷‬از تبصره ‪ ۸‬اصالحیه ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون‬ ‫این بخش هنوز معرفی انجام نشده و مربوط به مالیاتهایمستقیم‪،‬دستگاههایاجراییمکلفند‬ ‫فراخوانی اســت که در حال حاضر جریان دارد‪ .‬خدمــات خــود از قبیل افتتاح حســاب بانکی و‬ ‫محمودزاده تصریح کرد‪ :‬سامانه امالک و اسکان صــدور دســته چــک‪ ،‬یارانــه و کمک معیشــتی‪،‬‬ ‫بهنشانی‪ amlak.mrud.ir‬برایتعیینوضعیت تعویض پالک خودرو‪ ،‬فروش انشعاب اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫واحدهــای ملکــی و اســتیجاری مطابــق قانــون تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را‬ ‫اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬در حال فعالیت اســت و مشــکلی صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح‬ ‫نــدارد‪ .‬تمامــی مالــکان و مســتاجران مکلفند تا نشانییکتایدرجشدهمربوطبهاقامتگاهاصلی‬ ‫پایان مهرماه وضعیت ســکونتی خــود را در این افراد در سامانه امالک و اسکان کشور ارایه کنند‪.‬‬ ‫ضرورت حمایت از بومی سازی‬ ‫زیرساخت هایامنیتی‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫نرمافزار پلیسمنرانصب کنید‬ ‫اطالعات بر ضــرورت یکپارچه‬ ‫اگــر با وزارت نیرو کار دارید نرم‬ ‫سازی ارائه خدمات الکترونیک‬ ‫افــزار نیروی مــن را نصب کنیم‬ ‫دستگاههایمختلفتاکیدکرد‪.‬‬ ‫و بــه همین ترتیب پیش روید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عیسی زارع پور‬ ‫باید این فضا را بشکنیم و تمام‬ ‫عیسی زارع پور‬ ‫در مراســم رونمایــی از پــروژه‬ ‫خدمات را یکپارچه کنیم حتی‬ ‫های هوشمند سازی پلیس که با‬ ‫اگر الزم اســت باید قوانین هم‬ ‫حضور فرماندهناجادر مقر نیرویانتظامیبرگزار را اصــاح کنیــم‪ .‬وی به دوران حضــورش در قوه‬ ‫شد گفت‪ :‬امروز فناوری اطالعات زندگی بشر را قضاییه اشــاره کرد و گفت‪ :‬در ان زمان دو نهاد‬ ‫زیــر رو کــرده و درتمامــی الیه های زندگــی و در بودنــد کــه هیچ تعامــل اطالعاتی نداشــتند اما‬ ‫میان تمام اقشار تاثیر گذار بوده است به طوری بــا پیگیــری هایی که انجــام دادیــم این تعامل‬ ‫کــه دیگر کســی بــدون این فنــاوری نمــی تواند برقرار شــد ما هم در وزارت ارتباطات تالش می‬ ‫زندگی کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در همین شیوع کرونا کنیم تا به سمت دولت الکترونیک حرکت کرده‬ ‫شما تصور کنید که اگر این فناوری وجود نداشت و تبادالت الکترونیک بین دســتگاهها را تسهیل‬ ‫شرایط مدارس و اموزش چگونه ادامه پیدا می کنیــم‪ .‬زارع پور ادامــه داد‪ :‬طرح جدیدی را برای‬ ‫کرد‪ .‬با استفاده از این فناوری و با زیر ساختهایی اســتقرار دولــت هوشــمند و دولــت الکترونیــک‬ ‫که به دست جوانان ما فراهم شد ما توانستیم از تدویــن خواهیــم کــرد کــه در ان یک نفــر و یک‬ ‫این وضعیت عبور کنیم‪ .‬وی با بیان این که این دســتگاه در دولت پاسخگوی این مساله باشد‪.‬‬ ‫فضا کامالسیالو رو بهجلو است گفت‪:‬در چنین چــرا که امروز این طور نیســت و چندین متولی‬ ‫شرایطی نظم بخشیدن‪ ،‬ساماندهی و شفافیت و پاسخگو برای ان وجود دارد‪ .‬زارع پور به بیان‬ ‫برای پیگیــری حقوق مردم اهمیت زیــادی دارد دو رتبه از کشور ایران در شاخص های کمیت و‬ ‫و پلیــس بــه عنوان بــازوی مقتدر حاکمیت باید کیفیتخدماتالکترونکییپرداختو گفت‪:‬در‬ ‫برای حفظ حقوق مردم در این فضا نیز حضور شــاخص کمیت از بین ‪ 190‬کشــور جهان در رتبه‬ ‫داشــته باشــند تا اگر خدای ناکرده فردی در این ‪ 89‬هســتیم و در شاخص کیفیت ارائه خدمات‬ ‫فضا دچار مشکل شد بتواند از حقوقش پیگیری نیــز رتبــه ‪ 130‬را داریــم کــه ایــن بــه هیــچ عنوان‬ ‫کنــد‪ .‬وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات ادامه شایستهنظاممقدسجمهوریاسالمینیستبه‬ ‫داد‪ :‬پلیس باید به روز و به دنبال فناوری باشــد ویزه ان که ما جوانان نخبه ای در کشور داریم و‬ ‫امــروز صحبــت از رمز ارزهــا و فناوری بالکچین‪ ،‬ظرفیت های خوبی نیز در کشورمان وجود دارد‪.‬‬ ‫اینترنت اشــیاء و ‪ ...‬اســت و طبیعی است که در وی ادامه داد‪ :‬در همین راستا نیز طبق برنامه ای‬ ‫این فضا حاکمیت حتما باید برای حفظ منافع که به مجلس شورای اسالمی ارائه کردند جایگاه‬ ‫مــردم و دفــاع از حقوق انان خود را به روز کرده جمهوری اسالمی حداقل باید ‪ 30‬پله در دولت‬ ‫و بــه فناوری های جدید مجهز شــود‪ .‬این یکی هوشمندارتقاءپیداکندتاانشاءاهللرضایتمردم‬ ‫از ماموریــت هــای اصلــی پلیس اســت کــه البته نیز ارتقاء پیدا کند‪ .‬وی با بیان این که همه باید‬ ‫کارهای خوبی نیز در این زمینه انجام شده است‪ .‬به درگاه یکپارچه خدمات دولتی متصل شــوند‬ ‫وی بــا بیان این که ایــن حرکت باید تداوم پیدا گفلت‪ :‬این موضوع به یک عزم ملی نیاز دارد و‬ ‫کرده و دائما این فضا رصد و تحلیل شود گفت‪ :‬قطعا باید به جای ان که به فکر منابع و منافع‬ ‫سردار هادیانفر در پلیس فتا سنگ بنای خوبی را خودمانیاسازمانمانباشیمبهفکر رضایتمندی‬ ‫گذاشتند و این مسیر پس از ایشان نیز به خوبی و منابع کشور باشیم به طوری که در نهایت این‬ ‫پیش رفته و باید ادامه پیدا کند‪ .‬زارع پور ادامه مووضــع به نفع جمهوری اســامی اســت‪ .‬وزیر‬ ‫داد‪ :‬مساله دوم استفاده از فناوری در خود پلیس ارتباطات و فناوری اطالعات بر ضرورت حمایت‬ ‫است‪ .‬ما باید کاری کنیم که طعم شیرین ارائه و از بومی سازی زیر ساختهای امنیتی در کشور نیز‬ ‫استفاده از خدمات الکترونیک دولت را به مردم تاکید کرد و گفت‪ :‬این موضوع در دستور کار ما‬ ‫بچشانیم‪ .‬مردم انتظار دارند که خدماتی را که از است و اتفاقا نیروهای نظامی در این حوزه پیش‬ ‫بخش خصوصی می گیرند از بخش دولتی هم رو هستند‪.‬ویافزود‪:‬اگر بخواهیم کهپلتفرمهای‬ ‫دریافت کنند‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات داخلی تقویت شود‪ ،‬در این حوزه ظرفیت های‬ ‫پلیــس را جــزو اولین ســازمانهایی کــه معاونت بسیاریداریمماپلتفرمهایبسیار خوبیدر کشور‬ ‫فنــاوری اطالعــات در ان شــکل گرفت توصیف داریــم کــه بخصــوص در شــرایط تحریــم حرف‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از این فناوری باید حداکثر استفاده برای گفتن دارند‪ .‬وی با بیان این که نیازمندیهای‬ ‫شــود‪ .‬وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود بر کشور مبتنی بر سرمایه های بومی است گفت‪:‬‬ ‫ضرورت ارائه خدمات یکپارچه از ســوی تمامی ایــن موضــوع بایــد تقویــت شــود و مــا از طریق‬ ‫دستگاههادر حوزهالکترونیکتاکید کردو گفت‪ :‬ظرفیت هایی که خودمــان داریم خدماتمان را‬ ‫نباید به مردم بگوییم که اگر با پلیس کار دارید ارائهدهیم‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1182‬‬ ‫خرید خانه در تهران پس انداز‪ 30‬ساله نیاز دارد‬ ‫یکفعالصنعتساختمانبابیاناینکههزینه‬ ‫اجرای سالیانه یک میلیون واحد مسکونی مطابق‬ ‫طرح جهش تولید و تامین مسکن‪ ۱۰۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اســت گفت‪ :‬در شــهر تهران یک خانواده با‬ ‫ســطح درامدی متوســط باید بدون در نظر گرفتن‬ ‫تورم سالهای اتی حدود ‪ ۳۰‬سال درامدهای خود را‬ ‫پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬اصغر مخلوقی درباره برنامه‬ ‫دولت مبنی بر ســاخت ســالیانه یک میلیون واحد‬ ‫مســکونی اظهار کــرد‪ :‬در بازه ســال های ‪ ۱۳۹۴‬الی‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ســاالنه ‪ ۳۰۰‬الــی ‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد مســکن‬ ‫در کشــور تولیدشده که ســهم بخش خصوصی در‬ ‫ایــن بیــن بیــش از ‪ ۹۲‬درصد بوده اســت با عنایت‬ ‫بــه ایــن موضــوع دولــت می تواند بــا ارائه مشــوق‬ ‫های مناســب به بخش خصوصی جهــت ورود به‬ ‫طرح ملی مســکن به منظور ایجاد هم افزایی بین‬ ‫بخش های مختلف دولتی و خصوصی اقدام کند‪.‬‬ ‫در این راستا باید از تمامی سرمایه گذاران حقیقی و‬ ‫حقوقی مالک که دارای زمین در محدوده شهرها و‬ ‫یا دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای‬ ‫مسکونی تکمیل شده اماده فروش هستند دعوت‬ ‫شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری‬ ‫ومشارکتکنند‪.‬‬ ‫بانکها تسهیالت را به مسکن اختصاص‬ ‫دهند‬ ‫وی بــا اشــاره به این که هزینــه اجرای این طرح‬ ‫جهش تولید و تامین مسکن بسیار زیاد است و باید‬ ‫از راهکارهــای قانونــی و منطقــی این پــروژه تامین‬ ‫مالی شود‪ ،‬گفت‪ :‬هزین ه براورد شده برای این طرح‪،‬‬ ‫هزار همت (هزار هزار میلیارد تومان) در سال است‬ ‫کــه بانک ها مکلف به اعطــای ‪ ۲۰‬درصد اعتبارات‬ ‫خــود بــه این طرح هســتند‪ .‬در ســه ســال گذشــته‬ ‫سهم تسهیالت اعطایی بانک ها به بخش ساخت‬ ‫مسکن‪ ،‬پنج درصد کل تسهیالت بوده است که با‬ ‫افزایش اعتبارات بخشی از هزینه های طرح تامین‬ ‫خواهد شــد‪.‬این کارشــناس مسکن تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫طــور کلی چهار روش برای تامین مالی طرح وجود‬ ‫دارد که معطوف به طرف عرضه می شود‪ .‬این روش‬ ‫ها نظر بر انتقال بخشی از سهم تسهیالت صنایع‪،‬‬ ‫کشاورزیو دیگر بخش هاو تخصیصپولبهبخش‬ ‫مسکناز جانببانکها‪،‬دریافتتسهیالتاز بانک‬ ‫مرکزی (استقراض دولت از بانک مرکزی)‪ ،‬دریافت‬ ‫مالیاتاز خانههایخالیجهتتامینمالیطرحو‬ ‫اخذ مشارکت بخش خصوصی می شود‪.‬‬ ‫مخلوقــی در نشســتی خبــری با بیان اینکــه در‬ ‫پایان برنامه ششم توسعه هستیم و باید دستیابی‬ ‫بــه اهــداف ایــن برنامــه بــه ویــژه در حــوزه تامین‬ ‫مســکن ارزیابــی شــود گفــت‪ :‬در یــک چش ـم انداز‬ ‫‪3‬‬ ‫پایین تر و یا با اجاره ‪ ۹۹‬ســاله در اختیار طرح ملی‬ ‫مسکنقرار گیرندکهباتوجهبهارزشپایینزمین های‬ ‫مذکور نسبت به هزینه ساخت ان‪ ،‬می تواند گزینه‬ ‫مطلوبی برای تولید و ســاخت مسکن مورد نیاز به‬ ‫شمار رود‪.‬اینکارشناسمسکنتاکیدکرد‪:‬همچنیناز‬ ‫مهم ترینمشکالتدر اینزمینهمیتوانبهطوالنی‬ ‫بــودن مــدت زمــان و هزینه بر بــودن موضوع تغییر‬ ‫کاربری اراضی اشــاره کرد‪ .‬لــذا ورود دولت و پیگیری‬ ‫در این حوزه می تواند کمک شایانی در جهت رفع‬ ‫مشکلمذکور کند‪.‬‬ ‫تولید مسکن بدون بخش خصوصی میسر‬ ‫نمی شود‬ ‫بلندمــدت برپاســازی تمــدن نوین ایرانی اســامی‬ ‫و رســیدن بــه مرجعیــت علمــی جهانــی و ایجــاد‬ ‫جامعه ای پیشرفته‪ ،‬عدالت بنیان و ارمان گرا‪ ،‬قوی‬ ‫و الهام بخش‪ ،‬نشــانه گیری شده است‪ .‬با توجه به‬ ‫پایان برنامه ششــم توســعه‪ ،‬نیاز اســت مشکالت‬ ‫و موانــع تامین مســکن بررســی شــود‪ .‬با تحــول در‬ ‫ســاختارها و ســازوکارها‪ ،‬عالوه بر پیشــرفت جاری‬ ‫کــه محصــول اجــرای فراینــدی سیاس ـت های کلی‬ ‫نظام است‪ ،‬بهبود چشمگیر معیشت‪ ،‬رفاه‪ ،‬رونق‬ ‫اقتصــاد و برخورداری یکایک مــردم از فرصت های‬ ‫اجتماعی‪،‬بسترسازیو تضمینشود‪.‬ویاز عملکرد‬ ‫دولتهای یازدهم و دوازدهم در تولید مسکن انتقاد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاسفانه عملکرد دولت تدبیر و امید‬ ‫خســارات فراوانــی در جهــت دســتیابی بــه هدف‬ ‫مذکور داشته است‪ .‬رها کردن بخش تولید و توجه‬ ‫صــرف به تحریک تقاضا بدترین رویکردی بود که‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۲‬تا سال ‪ ۱۴۰۰‬در بخش مسکن کشور‬ ‫بــه وقــوع پیوســت‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۹۲‬متوســط تولید‬ ‫ســاالنه مسکن‪ ،‬در حدود ‪ ۸۰۰‬هزار تا یک میلیون‬ ‫واحــد بــوده که در حال حاضر به حــدود ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫واحــد کاهــش یافتــه اســت‪ .‬این موضــوع منجربه‬ ‫کســری ساالنه حداقل ‪ ۵۰۰‬هزار واحد مسکن طی‬ ‫هشتسالاخیر شدهاست؛بهعبارتدیگر‪،‬دولت‬ ‫سیزدهمدر شرایطیاغاز به کار کرده کهبازار مسکن‬ ‫با کسری چهار میلیونی روبرو شده است‪ .‬به گفته‬ ‫مخلوقی‪ ،‬افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین‬ ‫عرضه و تقاضا‪ ،‬فشــار بی سابقه ای را بر متقاضیان‬ ‫واقعی مســکن وارد کرده اســت‪ .‬بســیاری از مردم‪،‬‬ ‫دیگــر تــوان ورود به بازار مســکن را ندارند‪ .‬به طور‬ ‫مثال در شهر تهران یک خانواده با سطح درامدی‬ ‫متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سالهای اتی‬ ‫در حدود‪ ۳۰‬سال درامدهای خود را پس انداز کند تا‬ ‫موفقبهخریدمسکنشود‪.‬‬ ‫سازندگان ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده اند‬ ‫اینفعالصنعتساختمانیاداورشد‪:‬بی توجهی‬ ‫بــه بخــش تولید مســکن‪ ،‬باعث خــروج بســیاری از‬ ‫فعاالن و ســازندگان در این حوزه شــده اســت‪ .‬این‬ ‫افراد یا خانه نشــین شــد ه یا به برخی از کشــورهای‬ ‫همسایه مهاجرت کرده و در انجا اقدام به سرمایه‬ ‫گــذاری در حوزه مســکن می کننــد‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫مطابــق امارهای موجود‪ ،‬هزینه تولید یک مترمربع‬ ‫واحد مســکونی در مقایســه با شــروع به کار دولت‬ ‫تدبیر و امید‪ ،‬حداقل ‪ ۷‬برابر شــده اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬متوسط هزینه ساخت یک مترمربع اپارتمان‬ ‫در حدود‪ ۱.۲‬میلیون تومان بوده که این رقم در حال‬ ‫حاضر بهحدود‪ ۷‬میلیونتومانبهازایهر متر مربع‬ ‫(بصورت میانگین) افزایش یافته است‪ .‬مخلوقی با‬ ‫تاکیدبر اهدافسیاستطرحملیمسکندر دولت‬ ‫سیزدهمگفت‪:‬دولتسیزدهمدر گامنخستبایدبا‬ ‫بسترسازی و فراهم کردن زمینه رونق تولید در حوزه‬ ‫بماندگیسال های‬ ‫مسکنو ساختمانو جبرانعق ‬ ‫گذشتهاقدام کند‪.‬عالوهبر اینایجادرونقاقتصادی‬ ‫و افزایــش میــزان اشــتغال در بخــش های مختلف‬ ‫ازجمله صنعت‪ ،‬معدن و خدمات و ‪ ...‬در این زمینه‬ ‫نقشبسزاییدارد‪.‬از دیگر مشکالتاینپروژهمدت‬ ‫زمان اجرای پروژه ها است که از طریق کاهش فرایند‬ ‫بروکراسی اداری می توان بخش قابل توجهی از ان را‬ ‫برطرف کرد‪ .‬گام مهم دیگری که دولت در این زمینه‬ ‫بایدبرداردشاملنظارتدولتو نهادهایذیربطدر‬ ‫امور اجرایی از حیث تامین مصالح‪ ،‬نحوه ساخت و‬ ‫حذفاقداماتاحتمالیسوداگرانهدر افزایشقیمت‬ ‫نهایی مســکن مــی شــود‪ .‬وی‪ ،‬زمین های دولتــی را‬ ‫یکیاز ظرفیتهایطرحجهشتولیدمسکندانست‬ ‫و گفــت‪ :‬اراضــی مذکور می تواند در قالــب واگذاری‬ ‫زمین هایدولتی‪،‬اراضیسازمانمنابعطبیعی‪،‬اراضی‬ ‫تحتمالکیتشرکتهایتابعهدولتیو‪...‬کهباقیمتی‬ ‫مخلوقیبهظرفیتبخشخصوصیپرداختو‬ ‫گفت‪ :‬تحقق هدف تولید سالیانه یک میلیون خانه‬ ‫بــدون در نظــر گرفتن تعامل بخش هــای دولتی و‬ ‫خصوصیوافزایشمقولههم افزاییمیسر نخواهد‬ ‫شــد‪ .‬مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید‬ ‫و عرضه مسکن‪ ،‬برای دستیابی به اهدافی مترقی‬ ‫چون تســریع در تولید‪ ،‬افزایش کیفیت ســاخت و‬ ‫تنوع بخشی به روش های تولید و همچنین کاهش‬ ‫قیمــت تمــام شــده در طــرح اقــدام ملی مســکن‪،‬‬ ‫شناســایی و ارزیابــی شــرکت های واجد صالحیت‬ ‫کــه دارای تجربیــات خوبــی در حــوزه امکانــات‬ ‫صنعتی سازی و فن اوری های نوین هستند می تواند‬ ‫گام مهمی در پیشبرد این مهم در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫در تامین مصالح ساختمانی مشکلی وجود‬ ‫ندارد‬ ‫ایــن عضــو انجمــن صنفــی مهندســان مشــاور‬ ‫معمار و شهرساز اظهار کرد‪ :‬ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫فوالد کشــور ‪ ۳۰‬میلیون تن اســت که سالیانه بین‬ ‫‪ ۱۵‬الــی ‪ ۱۶‬میلیــون تــن ان بــرای مصــرف داخلــی‬ ‫و ‪ ۱۳‬الــی ‪ ۱۴‬میلیــون تــن نیــز بــه خــارج از کشــور‬ ‫صادر می شود که عمده صادرات کشور در بخش‬ ‫فــوالد نیز مربوط به شــمش‪ ،‬میلگــرد و تیراهن و‬ ‫متعلــق به گروهی اســت که مصارف ســاختمانی‬ ‫دارنــد‪ .‬مــواد اولیه‪ ،‬محصوالت میانی (شــمش) و‬ ‫محصــوالت نهایی (مثل میلگــرد) و هر انچه نیاز‬ ‫داخلــی بــرای اجرای طرح باشــد‪ ،‬در ســطح کالن‬ ‫در کشــور وجــود دارد و حتــی در تولیــد میلگــرد‬ ‫(بــا ظرفیــت تولیــد ســالیانه ‪ ۷‬میلیــون تن) مــازاد‬ ‫ظرفیت وجــود دارد‪ .‬بطورمثال چنانچه متوســط‬ ‫ناخالص متراژ واحد مسکونی با سازه بتنی (برای‬ ‫کل طــرح)‪ ۱۰۰ ،‬مترمربــع در نظــر گرفته شــود و با‬ ‫در نظر داشتن مصرف ‪ ۵۰‬کیلوگرم میلگرد و فوالد‬ ‫در هر مترمربع واحد مسکونی‪ ،‬نیاز به پنج میلیون‬ ‫تن فوالد خواهد بود که این میزان تقاضا به راحتی‬ ‫و با استفاده از ظرفیت های داخلی قابل پوشش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫همکارینزدیکبانکمهر ایرانباناجا‬ ‫به مناسبت هفته ناجا برخی از همکاری های بانک مهر ایران با‬ ‫نیرویانتظامیرامرور کرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بنابر اعالم روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران‪ ،‬نیروی انتظامی یکی از بنیان های اصلی امنیت کشور به شمار‬ ‫می رود و کارکنان این نیرو در تامین امنیت جامعه که یکی از شروط‬ ‫اصلیبرایهر گونهفعالیتاقتصادیو‪...‬استنقشبی بدیلیدارند‪.‬‬ ‫بر همیناساسبانکمهر ایرانسعی کردهارائهخدمتبه کارکنان‬ ‫این نیرو را به عنوان یکی از برنامه های اساسی خود طراحی کند‪ .‬شاید‬ ‫وجه مشترک این دو نهاد را بتوان در سخنان یکی از فرماندهان ارشد‬ ‫پیشین این نیرو جست که گفته بود‪« :‬فعالیت در بانک مهر ایران و‬ ‫نیروی انتظامی از حیث ارائه خدمات عمومی و عام المنفعه با هدف‬ ‫بهبودمعیشتمردموارتقاءسطحجامعهروابطیبسیار نزدیکاست‬ ‫و گسترش سطح همکاری های دوجانبه در زمینه های بانکی از بهترین‬ ‫تصمیماتمشترکبهشمار می اید‪».‬‬ ‫در راســتای همکاری با نیروی انتظامی و حمایت از کارکنان‬ ‫زحمت کــش ایــن نهاد‪ ،‬بانک مهر ایــران در تفاهم نامه ای که با‬ ‫نیروی انتظامی داشــته‪ ،‬ضمن هم افزایی با منابع این ســازمان‪،‬‬ ‫‪ 84‬هــزار فقره تســهیالت به مبلــغ ‪ 9400‬میلیارد ریال به کارکنان‬ ‫ناجا پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫همچنین بانک مهر ایران با سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح‬ ‫نیز تفاهم نامه ایداشتهتابازنشستگاننیروهایمسلحاز جملهنیروی‬ ‫انتظامــی‪ ،‬از هم افزایــی منابــع این ســازمان با بانک مهر ایــران‪ ،‬قادر‬ ‫به دریافت تسهیالت قرض الحسنه باشند‪ .‬در این بخش نیز تاکنون‬ ‫‪ 545‬هزار فقره تسهیالت به ارزش تقریبی ‪ 14‬هزار و ‪ 700‬میلیارد ریال‬ ‫پرداختشدهکهبخشیاز دریافت کنندگاناینتسهیالتبازنشستگان‬ ‫نیرویانتظامیهستند‪.‬‬ ‫همکاری های بانک مهر ایران با ناجا‪ ،‬رضایت این ســازمان را نیز‬ ‫درپی داشته‪ ،‬به طوری که پیش از این معاون سابق هماهنگ کننده‬ ‫نیروی انتظامی گفته بود‪ :‬با توجه به همکاری های صورت گرفته در‬ ‫سنوات قبل و رضایتمندی پرسنل ناجا از رفتار حرفه ای و ارائه سریع‬ ‫خدمات و پرونده های تسهیالتی توسط این بانک‪ ،‬مصمم بر انیم تا‬ ‫زمینه این همکاری ها را بیش از پیش گسترش دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرده بود‪ :‬نیروی انتظامی با سایر بانک های‬ ‫کشور نیز در تعامل بوده‪ ،‬اما طبق گزارشات‪ ،‬بررسی ها و ارزیابی های‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬بانک مهر ایران در ارائه خدمات بسیار روان تر از سایر‬ ‫بانک ها اقدام کرده و تجربه کاری مطلوب تری را رقم زده است‪.‬‬ ‫ی دوجانبــه برای‬ ‫همچنیــن پیــش از این یک تفاهم نامــه همکار ‬ ‫ارتقــای امنیت اجتماعی میان بانک مهــر ایران و معاونت اجتماعی‬ ‫نیروی انتظامی نیز امضا شده است‪ .‬بر اساس این تفاهم نامه تالش‬ ‫برای پیشگیری از بروز جرم و ارتقای احساس امنیت مشتریان بانک‬ ‫از طریق اموزش و بهره گیری از ظرفیت های متقابل سازمانی در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫حهــای اموزشــی و اقدامات مشــترک در‬ ‫برنامه ریــزی و اجــرای طر ‬ ‫راستای توانمندسازی مشتریان و کاهش اسیب پذیری ان ها در فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬همــکاری در جهــت تولیــد فیلــم و انیمیشــن در خصــوص‬ ‫شــگردهای جدیــد مجرمــان‪ ،‬تدویــن پیام هــای اموزشــی و پیگیرانه‬ ‫در خصــوص دانســتنی های انتظامی‪ ،‬اجتماعی و شــگردهای جدید‬ ‫کالهبرداری در فضای مجازی و توزیع ان در شــعب بانک‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ظرفیت های اطالع رسانی و تبلیغات بانک برای اگاه سازی مردم در‬ ‫رابطهباروش هایمقابلهبااسیب هایاجتماعی‪،‬استفادهاز تجهیزات‬ ‫ایمنی و رعایت پیشگیری وضعی در محیط بانک‪ ،‬ارائه تسهیالت و‬ ‫اموزش همگانی در خصوص اســتفاده شــهروندان از صندوق امانات‬ ‫جهت نگهداری اموال ارزشــمند نظیر پول و طال و غیره از محورهای‬ ‫اینهمکاریاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رییساتحادیه کارگرانقراردادیو پیمانی‪:‬‬ ‫فاصلهحقوق کارگرانباهزینه هایزندگیبیشتر شدهاست‬ ‫یک مقام کارگری می گوید باید بپذیریم حقوق‬ ‫و دستمزدی که امروز کارگر و بازنشسته می گیرند‬ ‫جــزو پایین ترین ســطوح جــدول دنیا اســت و تا‬ ‫زمانی که دستمزدها با هزینه های سبد معیشت‬ ‫همخوانینداشتهباشد‪،‬همچنانباعقبافتادگی‬ ‫مزدی روبه روخواهیم بود‪.‬‬ ‫فتــح الــه بیات در گفت و گو با ایســنا با تاکید‬ ‫بر واقعی شــدن حقوق و دســتمزد کارگران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر هزینه ماهانه ســبد معیشــت‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تومان براورد می شود در حالی‬ ‫که حقوق دریافتی کارگر چهار میلیون تومان است‬ ‫بنابــر ایــن وقتی حقوق و دســتمزد با هزینه های‬ ‫ســبد معیشــت همخوانی ندارد در واقع با عقب‬ ‫افتادگی مزدی روبرو هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شرایط موجود با وضعیت‬ ‫قیمتها در بازار‪ ،‬برخی حقوقها به ‪ ۱۰‬روز نمی رسد‪،‬‬ ‫بر لزوم واقعی شدن دستمزد کارگران تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬باید بپذیریم حقوق و دستمزدی که امروز‬ ‫کارگر و بازنشسته در این مملکت می گیرند پایین‬ ‫تریــن ســطح جــدول دنیا اســت‪ .‬اگــر فاصله بین‬ ‫دستمزد چهار میلیون تومانی با هزینه ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومانی ســبد معیشــت جبران شود تازه سر به سر‬ ‫شــده و می توان گفت که قدرت معیشــت کمی‬ ‫بهبود یافته است‪.‬‬ ‫بیــات درباره مهار تورم و تاثیر ان بر دســتمزد‬ ‫و زندگــی خانوارهــای کارگــری اظهــار کــرد‪ :‬ما می‬ ‫توانیم تورم را مهار کنیم و معتقدم که باید اساس‬ ‫کار دولت مهار تورم باشد ولی حتی اگر تورم مهار‬ ‫شود و در همین شرایط هیچ گونه افزایش قیمت‬ ‫اجنــاس و کاال نداشــته باشــیم و قیمــت همــه ان‬ ‫چیزهایی که سبد معیشت کارگران را تشکیل می‬ ‫دهد ثابت بماند باز هم حقوق کارگران از هزینه‬ ‫هــا عقب اســت و باید به تناســب تورم بــه روز و‬ ‫واقعی شود‪.‬‬ ‫به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و‬ ‫پیمانی‪ ،‬هزینه های ســبد معیشت کارگران تنها‬ ‫خــوراک و مــواد غذایی نیســت و امــروز هزینه‬ ‫هــای درمــان و اجــاره بهــا و ایــاب و ذهــاب در‬ ‫ان ســنگینی مــی کنــد لذا باید به ســمت کاهش‬ ‫شــکاف بیــن حداقــل دســتمزد و هزینــه هــای‬ ‫معیشت برویم و عقب افتادگی مزدی کارگران‬ ‫را جبران کنیم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خــبر‬ ‫ثبت رکورد تولید‬ ‫روزانه کالف گرم توسط‬ ‫تالشگران مجتمع‬ ‫فوالد سبا‬ ‫بهمنخلیلی‪،‬مدیر عملیاتمجتمعفوالدسبااظهار‬ ‫کرد‪ :‬تالشــگران مجتمع فوالد ســبا موفق شدند عالوه‬ ‫بــر ثبت رکــورد تولید روزانــه کالف گرم به میــزان ‪۵۱۴۰‬‬ ‫تــن در تاریــخ ‪ ۱۱‬مهرماه ‪ ،۱۴۰۰‬در همیــن روز ‪ ۳۶‬ذوب‬ ‫ریخته گری را نیز انجام دهند‪ .‬وی با اشاره به رکورد قبلی‬ ‫این مجتمع که به میزان‪ ۵۱۲۳‬تن در ‪ ۱۳‬اردیبهشت ماه‬ ‫سال جاری به دست امده بود‪ ،‬افزود‪ :‬این رکورد پس از‬ ‫توقفنصبقفسههفتموتعویضاتوماسیوننوردگرم‬ ‫مجتمعفوالدسباوهمچنیننوسازیریخته گریقدیمی‬ ‫رقم خورد‪ .‬مدیر عملیات مجتمع فوالد ســبا در ادامه‬ ‫به عوامل دســت یابی به این رکورد اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫افزایــش نرخ تولیــد و کاهش توقفات که حاصل تالش‬ ‫کلیه فوالدمردان این مجتمع و همچنین حمایت های‬ ‫مدیریت ارشد شرکت فوالد مبارکه است‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫دالیل دست یابی به این رکورد روزانه به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی کســب این دســتاورد افتخارامیز را که حاصل عزم و‬ ‫ارادههمکارانعزیز استتبریک گفتو اظهار امیدواری‬ ‫کرد که با انجام طرح های توسعه تکمیلی این شرکت‪،‬‬ ‫هــر چــه ســریع تر گام هــای بعــدی در جهت اســتفاده‬ ‫حداکثریاز ظرفیت هایایجادشده‪،‬برداشتهشود‪.‬‬ ‫پایانه های فروشگاهی ابزار‬ ‫مالی نوین‬ ‫اجــرای قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه‬ ‫مودیان را می توان یکی از اقدامات موثر و عملگرایانه‬ ‫ســازمان امور مالیاتی کشــور در راســتای اجــرای قوانین‬ ‫مالیاتی پویا و بروز رســانی شــده نظام اقتصادی کشــور‬ ‫دانســت‪ .‬قانونــی کــه بــا اجــرای ان بخــش اعظمــی از‬ ‫فعالیت های اقتصادی و داد و ستدهای مالی در فرایند‬ ‫شفاف سازی و رفع ابهامات مربوط به ان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اصوال پایانه های فروشگاهی به هر دستگاه کارت خوان‬ ‫بانکی‪ ،‬درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری‬ ‫کــه امکان اتصال به شــبکه های الکترونیکــی پرداخت‬ ‫رســمی کشــور و ســامانه مودیان را داشــته و از قابلیت‬ ‫صــدور صــورت حســاب الکترونیکــی برخــوردار باشــد‬ ‫گفته می شــود‪ .‬قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه‬ ‫مودیان ابزار دولت برای پایش فعالیت های اقتصادی و‬ ‫سیاست گذاری و برنامه ریزی درست و موثر در این حوزه‬ ‫است که با همکاری مشموالن این امر محقق می شود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر مشــاغل نیــز از مزایــا و قابلیت های این‬ ‫سامانه ها در ایجاد نظم و شفافیت و اعتماد بهره مند‬ ‫می شــوند‪ .‬امــروزه دولت هــا بــدون اســتفاده از فناوری‬ ‫اطالعات نمی توانند فرایندهای مدیریت تصمیم گیری‬ ‫و سیاست گذاری را در سطح ملی به شکل مطلوب به‬ ‫انجام برسانند‪ .‬با توجه به این مهم سازمان های دولتی‬ ‫بهمددتوسعهفناوریاطالعاتو ارتباطاتدر فرایندها‬ ‫و روش های خود‪ ،‬موفق به ارائه بهتر و سریع تر خدمات‬ ‫به شــهروندان شده اند‪ .‬فضای کســب و کار و مبادالت‬ ‫تجــاری نیــز یکی از عرصه هایی اســت که شــاهد ورود‬ ‫فناوری هاینوینارتباطیبودهاست‪.‬مهم تریناهداف‬ ‫و کارکردهــای کلیــدی نظام ســامانه فروش عبارتنــد از‪:‬‬ ‫شفاف سازیتدریجیمبادالتو فعالیت هایاقتصادی‬ ‫و تجــاری در راســتای ایجــاد زیــر ســاخت های مالیــات‬ ‫الکترونیکی‪،‬تحققاهدافدولتالکترونیکیو اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪،‬ایجادعدالتنسبیمالیاتی‪،‬مدیریتجریان‬ ‫مالی‪ ،‬توسعه و تقویت ابعاد کنترلی و نظارتی در نظام‬ ‫مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار‪.‬‬ ‫جزییات پرونده‬ ‫کامیون های رسوبی در‬ ‫گمرکات‬ ‫دبیــر کانون انجمن صنفی کامیونــداران اعالم کرد‪:‬‬ ‫مشــکالت کامیون های وارداتی رســوبی در گمرک های‬ ‫کشور فراوان است اما اساسی ترین مشکل مناسبات بین‬ ‫وارد کننــده و خریــدار و امارهــای ضد و نقیض اســت و‬ ‫باید جلوی سودجویی ها و تخلفات در این زمینه گرفته‬ ‫شــود‪ .‬احمــد کریمی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫مشــکالت زیــادی ســر راه واردات کامیون های رســوبی‬ ‫مانده در گمرک وجود دارد و دستگاه های مختلف باید‬ ‫ایــن موانــع را از پیش رو بردارند که می توان به گمرک‪،‬‬ ‫سازمان اســتاندارد‪ ،‬خودروســازان‪ ،‬بانک مرکزی و غیره‬ ‫اشاره کرد؛ اما مشکل اساسی که مورد غفلت واقع شده‬ ‫مناسباتبینوارد کنندهو خریدار بوده کهمسئولاصلی‬ ‫برای حل ان ســازمان راهداری اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬گرچه‬ ‫وروددادستانیو دستگاهقضاییبهپرونده کامیون های‬ ‫وارداتــی مانده در گمرکات کشــور بســیار موثر بــوده و‬ ‫گام های خوبی در این زمینه برداشته شده است‪ ،‬اما اگر‬ ‫موانع اصلی از پیش رو برداشته نشود‪ ،‬مشخص نیست‬ ‫که این مشکل قابل حل باشد‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن صنفی کامیونــداران ادامه داد‪:‬‬ ‫یکی از مشکالتی اساسی که در این زمینه وجود دارد‬ ‫این اســت کــه حتی اگر همــه کامیون هــای وارداتی ‪-‬‬ ‫که براســاس اخرین امارهای اعالم شــده حــدود ‪۷۰۰۰‬‬ ‫دســتگاه اســت‪ -‬ترخیص شود ممکن اســت در ادامه‬ ‫بــه تعداد این کامیون ها و خریــداران پرونده قضایی‬ ‫تشــکیل شــود‪ ،‬چرا که تعداد کامیون های اعالم شده‬ ‫با ان هایی که ثبت ســفارش شدند متفاوت است‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال شــرکتی ‪ ۵۰۰‬دســتگاه کامیون وارد کرده و‬ ‫پول های هنگفتی از متقاضیان (کامیون داران) دریافت‬ ‫کرده اما ثبت سفارش انجام نداده است؛ بنابراین حتی‬ ‫اگر این کامیون ها بدون ثبت ســفارش ترخیص شــود‪،‬‬ ‫حساسیت روی انها کم شده و مشکالت بعدی را به‬ ‫وجود خواهد اورد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬اطالع رسانی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫‪ -9-2056‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است ‪ ،‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز در‬ ‫روزنامه های عصر اصفهان و رویداد امروز چاپ اصفهان اگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی نسبت به بند ( الف ) به مدت‬ ‫دو ماه و نسبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‬ ‫و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند ‪ ،‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫بند الف)‬ ‫بخش یک ثبتی شهرضا‬ ‫یکم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -1‬اصلی ابنیه‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ – 1400/05/03 - 140060302008002480‬فتانه چوقادی فرزند رمضانعلی نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ ‪:‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3956‬فرعی به مساحت ‪ 10.40‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی دیگر از پالک ‪ 3956‬فرعی و ششدانگ پالک ‪ 3955‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3956‬فرعی به مساحت ‪ 18.47‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی دیگر از پالک ‪ 3956‬فرعی و ششدانگ پالک ‪ 3955‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ – 1400/05/03 - 140060302008002481‬صدیقه صابری فرزند ابراهیم نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ ‪:‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3956‬فرعی به مساحت ‪ 10.40‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی دیگر از پالک ‪ 3956‬فرعی و ششدانگ پالک ‪ 3955‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3956‬فرعی به مساحت ‪ 18.47‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی دیگر از پالک ‪ 3956‬فرعی و ششدانگ پالک ‪ 3955‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003830‬مصطفی اسکندری فرزند غالمرضا نسبت‬ ‫به ششدانگ ‪:‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5248‬فرعی به مساحت ‪ 33.43‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 9592‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 9592‬فرعی به مساحت ‪ 76.91‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 5248‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003831‬مصطفی اسکندری فرزند غالمرضا نسبت‬ ‫به ششدانگ ‪:‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5248‬فرعی به مساحت ‪ 33.29‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 9592‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 9592‬فرعی به مساحت ‪ 84.29‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 5248‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003832‬مصطفی اسکندری فرزند غالمرضا نسبت‬ ‫به ششدانگ ‪:‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5248‬فرعی به مساحت ‪ 33.42‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 9592‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 9592‬فرعی به مساحت ‪ 83.48‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 5248‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ – 1400/05/31 - 140060302008003018‬اکبر کبیری فرزند رمضان علی نسبت به چهار‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 9506‬فرعی به مساحت ‪ 93.66‬متر‬ ‫مربع که به انضمام ششدانگ پالک ‪ 2084‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ – 1400/05/31 - 140060302008003019‬اعظم براهیمی فرزند سیف اله نسبت به دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 9506‬فرعی به مساحت ‪ 93.66‬متر‬ ‫مربع که به انضمام ششدانگ پالک ‪ 2084‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ – 1400/05/19 - 140060302008002914‬فروزنده میربد فرزند سید حسن ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان با محوطه محصور متصل به ان مجزی شده از پالک ‪ 9603‬فرعی به مساحت ‪ 149.05‬متر مربع‬ ‫دوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -2‬اصلی مزرعه فضل اباد‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ – 1400/05/12 - 140060302008002782‬مریم علیان علی ابادی فرزند مرتضی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 59‬فرعی به مساحت ‪ 209.47‬متر مربع‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ – 1400/04/20 - 140060302008002330‬سید مهدی نظیفی فرزند سید جواد ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 519‬فرعی به مساحت ‪ 149.29‬متر مربع در ازاء تمامت ‪ 150.2‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 1911‬سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف مصطفی طاووسی‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003592‬حیدرعلی صالح پور فرزند نعمت اله نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 843‬فرعی به مساحت ‪ 204.26‬متر مربع‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003593‬زهره طاهری فرزند ابراهیم نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 843‬فرعی به مساحت ‪ 204.26‬متر مربع‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003653‬سید احمد بطحائی فرزند سید حسن‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 904‬فرعی به مساحت ‪ 47.69‬متر مربع‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ – 1400/07/17 - 140060302008003853‬ارزو صفدریان فرزند امان اله نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 998‬فرعی به مساحت ‪211.70‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ – 1400/07/17 - 140060302008003854‬کیوان اقاسی فرزند قنبرعلی نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 998‬فرعی به مساحت ‪211.70‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001812‬محمد طاهر کیانی فر فرزند حیدر ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 1038‬فرعی به مساحت ‪ 28.10‬متر مربع‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ – 1400/07/17 - 140060302008003856‬یحیی صالحی یلمه فرزند نبی اله ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1038‬فرعی به مساحت ‪ 153.76‬متر مربع‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ – 1400/05/16 - 140060302008002806‬عزت کاظمینی فرزند حیدر ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1116‬فرعی به مساحت ‪ 121.06‬متر مربع‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪ – 1399/12/07 - 139960302008008337‬سید عبداله موسوی پور فرزند سید هوشنگ‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1140‬فرعی به مساحت ‪ 168.48‬متر مربع‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003598‬غالمحسین دشتی فرزند عبدالرسول نسبت‬ ‫به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1456‬باقیمانده و ‪ 8739‬الی ‪8745‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 203.50‬متر مربع‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003599‬فاطمه خاکشور فرزند حسین نسبت به دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1456‬باقیمانده و ‪ 8739‬الی ‪ 8745‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 203.50‬متر مربع‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪ – 1400/06/10 - 140060302008003215‬عطری گل جلیلی فرزند صحنعلی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1719‬فرعی به مساحت ‪ 198.63‬متر مربع‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003841‬اصغر مجاهدی فرزند رضا ششدانگ یک باب‬ ‫خانه مجزی شده از پالک ‪ 1765‬فرعی به مساحت ‪ 235‬متر مربع‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003842‬حکمت نصیری فرزند یداله ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1808‬فرعی به مساحت ‪ 144‬متر مربع‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪ – 1400/07/10 - 140060302008003813‬جمال یاحقی فرزند محمد حسین نسبت‬ ‫به ششدانگ ‪:‬‬ ‫الف) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3019‬فرعی به مساحت ‪ 160.90‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 5300‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫ب) قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5300‬فرعی به مساحت ‪ 41.50‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 3019‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪ – 1400/04/19 - 140060302008002225‬سپیده سبزواری فرزند محمد اسماعیل نسبت‬ ‫به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 13931‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 288.55‬متر مربع که به انضمام قسمتی از شارع عام متروکه جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪ – 1400/04/19 - 140060302008002226‬پریسا سبزواری فرزند محمد اسماعیل نسبت‬ ‫به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 13931‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 288.55‬متر مربع که به انضمام قسمتی از شارع عام متروکه جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪ – 1400/04/19 - 140060302008002227‬حمیده سبزواری فرزند محمد اسماعیل نسبت‬ ‫به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 13931‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 288.55‬متر مربع که به انضمام قسمتی از شارع عام متروکه جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -29‬رای شماره ‪ – 1400/04/19 - 140060302008002228‬زهره گرامی فرزند فتح اله ششدانگ قسمتی‬ ‫از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 13931‬فرعی به مساحت ‪ 264.45‬متر مربع که به انضمام قسمتی از‬ ‫جوی متروکه و شارع عام متروکه جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫‪ -30‬رای شماره ‪ – 1400/05/12 - 140060302008002784‬علیرضا قدمی فرزند احمد ششدانگ یک باب‬ ‫مغازه مجزی شده از پالک ‪ 15132‬فرعی به مساحت ‪ 19.88‬متر مربع‬ ‫‪ -31‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001815‬احمدرضا سامع فرزند محمد ششدانگ یک‬ ‫باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 15951‬فرعی به مساحت ‪ 158.50‬متر مربع‬ ‫‪ -32‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003839‬حمید رضا سبزواری فرزند نبی اله نسبت به‬ ‫‪ 30‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 17527‬فرعی به مساحت ‪70.58‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -33‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003840‬نسرین سبزواری فرزند نبی اله نسبت به ‪42‬‬ ‫حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 17527‬فرعی به مساحت ‪ 70.58‬متر مربع‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1182‬‬ ‫سوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -3‬اصلی مزرعه موغان‬ ‫‪ -34‬رای شماره ‪ – 1400/05/31 - 140060302008003020‬محمد علی رفیعی فرزند علیرضا ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 433‬فرعی به مساحت ‪ 143.79‬متر مربع‬ ‫‪ -35‬رای شماره ‪ – 1400/07/17 - 140060302008003855‬سیف اله رزی شهرضا فرزند ولی اله ششدانگ‬ ‫یک باب خانه به استثناء بهاء یک ‪ -‬هشتم اعیانی ان مجزی شده از پالک ‪ 462‬فرعی به مساحت ‪364.42‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -36‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003596‬احسان طاوسی فرزند علیرضا ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 534‬فرعی به مساحت ‪ 100.44‬متر مربع‬ ‫‪ -37‬رای شماره ‪ – 1400/06/02 - 140060302008003059‬امین میرزائی فرزند مصطفی ششدانگ یک‬ ‫باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 814‬فرعی به مساحت ‪ 89.12‬متر مربع‬ ‫‪ -38‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001846‬احسان مهدیان فرزند اصغر نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 824‬فرعی به مساحت ‪ 121.50‬متر مربع‬ ‫‪ -39‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001847‬مهدیه فیضی فرزند جمشید نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 824‬فرعی به مساحت ‪ 121.50‬متر مربع‬ ‫‪ -40‬رای شماره ‪ – 1400/05/31 - 140060302008003027‬شهین اطرشی فرزند قربانعلی ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 884‬فرعی به مساحت ‪ 209.24‬متر مربع‬ ‫‪ -41‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001619‬رحمت اله شیر علی فرزند عبدالحسین‬ ‫نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1006‬فرعی به مساحت ‪238.94‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -42‬رای شماره ‪ – 1400/03/23 - 140060302008001620‬پروین عطائی فرزند شهریار نسبت به دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1006‬فرعی به مساحت ‪ 238.94‬متر مربع‬ ‫‪ -43‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003612‬محسن صالحپور شهرضا فرزند محمد نسبت‬ ‫به ‪ 63‬حبه و هفده – دویست و نهم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪1104‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 208.01‬متر مربع‬ ‫‪ -44‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003613‬سعید صالحپور فرزند محمد نسبت به ‪ 8‬حبه‬ ‫و یکصد و نود و دو – دویست و نهم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک‬ ‫‪ 1104‬فرعی به مساحت ‪ 208.01‬متر مربع‬ ‫‪ -45‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003602‬محمد جواد مطهری فرزند حسینعلی نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1182‬فرعی به مساحت ‪ 141.30‬متر‬ ‫مربع در ازاء تمامت یک – دوم از سه حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد‬ ‫علی برهان‬ ‫‪ -46‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003603‬الهام محمدیان فرزند احمد نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1182‬فرعی به مساحت ‪ 141.30‬متر مربع در ازاء‬ ‫تمامت یک – دوم از سه حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد علی برهان‬ ‫‪ -47‬رای شماره ‪ – 1400/05/12 - 140060302008002783‬امید رضوان فرزند فرج اله ششدانگ یک باب‬ ‫خانه مجزی شده از پالک ‪ 2304‬فرعی به مساحت ‪ 136.03‬متر مربع‬ ‫‪ -48‬رای شماره ‪ – 1400/06/04 - 140060302008003135‬سید جمال مدنی فرزند جواد ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه با طبقه فوقانی ان مجزی شده از پالک های ‪ 3897‬و ‪ 5340‬فرعی به مساحت ‪ 30.42‬متر مربع‬ ‫‪ -49‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003672‬محمدرضا ثاقب فرزند سهراب نسبت به‬ ‫چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 4712‬فرعی به مساحت ‪ 131.87‬متر مربع‬ ‫‪ -50‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003673‬اعظم شاه چراغی فرزند خیراله نسبت به‬ ‫دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 4712‬فرعی به مساحت ‪ 131.87‬متر مربع‬ ‫‪ -51‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003668‬محمد رضا زارع فرزند عبدالغفار ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 4813‬فرعی به مساحت ‪ 102.19‬متر مربع‬ ‫چهارم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -4‬اصلی مزرعه برزوک اباد‬ ‫‪ -52‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001848‬محترم ابوالحسنی فرزند رمضان نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 444‬فرعی به مساحت ‪ 35.75‬متر مربع‬ ‫‪ -53‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001849‬الهام جانقربان فرزند محمد علی نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 444‬فرعی به مساحت ‪ 35.75‬متر مربع‬ ‫‪ -54‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003607‬گرگ اله پناه پوری فرزند زکی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 833‬فرعی به مساحت ‪ 147.91‬متر مربع در ازاء تمامت ‪ 147‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 4598.1‬سهم ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه فرنگیس قماشی احدی از ورثه‬ ‫محمدحسین قماشی‬ ‫پنجم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -5‬اصلی واقع در مزرعه اسفه ساالر‬ ‫‪ -55‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003670‬حسین قرقانی فرزند نبی اله نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 239‬فرعی به مساحت ‪ 321‬متر مربع‬ ‫‪ -56‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003671‬ماه بس قرقانی فرزند نجات نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 239‬فرعی به مساحت ‪ 321‬متر مربع در ازاء‬ ‫تمامت ‪ 152‬سهم مشاع از ‪ 678‬سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف مسلم حاجب نژاد‬ ‫ششم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -21‬اصلی مزرعه رشکنه‬ ‫‪ -57‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003617‬حشمت اله حق پناه فرزند اسداله ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 16‬فرعی به مساحت ‪ 118.75‬متر مربع‬ ‫‪ -58‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003618‬معین انصاری فرزند عباس ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 16‬فرعی به مساحت ‪ 149‬متر مربع‬ ‫‪ -59‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003619‬مرتضی سامع فرزند رضا ششدانگ یک باب‬ ‫خانه مجزی شده از پالک ‪ 16‬فرعی به مساحت ‪ 172.66‬متر مربع‬ ‫‪ -60‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003595‬مهدیه صوری فرزند فضل اله ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 46‬فرعی به مساحت ‪ 138‬متر مربع‬ ‫‪ -61‬رای شماره ‪ – 1400/06/02 - 140060302008003052‬مجتبی روشندل فرزند عبدالعلی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 103‬فرعی به مساحت ‪ 123.61‬متر مربع‬ ‫‪ -62‬رای شماره ‪ – 1400/07/10 - 140060302008003806‬مصطفی اباذری شهرضا فرزند حسن‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های ‪ 1105‬و ‪ 1109‬و ‪ 2554‬فرعی که قب ً‬ ‫ال شماره ‪ 615‬فرعی‬ ‫بوده به مساحت ‪ 217.26‬متر مربع‬ ‫‪ -63‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003640‬مرتضی احمدیان فرزند ابوالقاسم نسبت به‬ ‫‪ 20‬حبه و چهار ‪ -‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی که‬ ‫قب ً‬ ‫ال ‪ 462‬فرعی بوده به مساحت ‪ 112.10‬متر مربع‬ ‫‪ -64‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003641‬شکوفه احمدیان فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪10‬‬ ‫حبه و دو ‪-‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی که قب ً‬ ‫ال‬ ‫‪ 462‬فرعی بوده به مساحت ‪ 112.10‬متر مربع‬ ‫‪ -65‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003642‬محمد رضا احمدیان فرزند ابوالقاسم نسبت به‬ ‫‪ 20‬حبه و چهار ‪ -‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی که‬ ‫قب ً‬ ‫ال ‪ 462‬فرعی بوده به مساحت ‪ 112.10‬متر مربع‬ ‫‪ -66‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003643‬فرشته احمدیان فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪10‬‬ ‫حبه و دو ‪-‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی که قب ً‬ ‫ال‬ ‫‪ 462‬فرعی بوده به مساحت ‪ 112.10‬متر مربع‬ ‫‪ -67‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003645‬زهرا احمدیان فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪10‬‬ ‫حبه و دو ‪-‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی که قب ً‬ ‫ال‬ ‫‪ 462‬فرعی بوده به مساحت ‪ 112.10‬متر مربع‬ ‫‪ -68‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003647‬مرتضی احمدیان فرزند ابوالقاسم نسبت به‬ ‫‪ 20‬حبه و چهار ‪ -‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی که‬ ‫قب ً‬ ‫ال ‪ 462‬فرعی بوده به مساحت ‪ 117.97‬متر مربع‬ ‫‪ -69‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003648‬شکوفه احمدیان فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪10‬‬ ‫حبه و دو ‪-‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی که قب ً‬ ‫ال‬ ‫‪ 462‬فرعی بوده به مساحت ‪ 117.97‬متر مربع‬ ‫‪ -70‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003649‬محمد رضا احمدیان فرزند ابوالقاسم نسبت به‬ ‫‪ 20‬حبه و چهار ‪ -‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی که‬ ‫قب ً‬ ‫ال ‪ 462‬فرعی بوده به مساحت ‪ 117.97‬متر مربع‬ ‫‪ -71‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003650‬فرشته احمدیان فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪10‬‬ ‫حبه و دو ‪-‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی که قب ً‬ ‫ال‬ ‫‪ 462‬فرعی بوده به مساحت ‪ 117.97‬متر مربع‬ ‫‪ -72‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003651‬زهرا احمدیان فرزند ابوالقاسم نسبت به ‪10‬‬ ‫حبه و دو ‪-‬هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی که قب ً‬ ‫ال‬ ‫‪ 462‬فرعی بوده به مساحت ‪ 117.97‬متر مربع‬ ‫‪ -73‬رای شماره ‪ – 1400/07/01 - 140060302008003536‬عاطفه خراجی منوچهر ابادی فرزند حسینعلی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2498‬فرعی به مساحت ‪ 80.25‬متر مربع‬ ‫هفتم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -23‬اصلی مزرعه سوداباد‬ ‫‪ -74‬رای شماره ‪ – 1400/05/20 - 140060302008002920‬شمس الملوک اخانی فرزند رسول ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 149‬فرعی به مساحت ‪ 150.20‬متر مربع‬ ‫‪ -75‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003838‬سعید صالح پور فرزند محمد ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 149‬فرعی به مساحت ‪ 108.45‬متر مربع‬ ‫‪ -76‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003836‬فتاح یاحقی فرزند محمد حسن ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 160‬فرعی به مساحت ‪ 172.90‬متر مربع‬ ‫‪ -77‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003621‬مجید سبزواری فرزند علی اصغر ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 173‬فرعی به مساحت ‪ 202.80‬متر مربع‬ ‫‪ -78‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003623‬محمد صادق کاویانپور شهرضا فرزند‬ ‫محمدرضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 173‬فرعی به مساحت ‪ 264.41‬متر مربع‬ ‫‪ -79‬رای شماره ‪ – 1400/07/10 - 140060302008003814‬فتاح یاحقی فرزند محمد حسن ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 195‬فرعی به مساحت ‪ 156.60‬متر مربع‬ ‫هشتم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -32‬اصلی مزرعه دست قمشه‬ ‫‪ -80‬رای شماره ‪ – 1400/06/28 - 140060302008003430‬فهیمه پوینده پور شهرضا فرزند محمود‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مخروبه مجزی شده از پالک ‪ 2435‬فرعی به مساحت ‪ 143.88‬متر مربع‬ ‫نهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -33‬اصلی مزرعه مهرقویه‬ ‫‪ -81‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001802‬مرضیه خدادادی پور شهرضا فرزند حجت اله‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 28‬فرعی به مساحت ‪ 192.02‬متر مربع‬ ‫‪ -82‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001830‬سعیده کاجی فرزند علی ششدانگ یک باب‬ ‫خانه مجزی شده از پالک ‪ 28‬فرعی به مساحت ‪ 191.71‬متر مربع‬ ‫دهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -50‬اصلی مزرعه اله اباد‬ ‫‪ -83‬رای شماره ‪ – 1400/07/10 - 140060302008003815‬افسانه فردوسیان فرزند فالمرز ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 667‬فرعی به مساحت ‪ 158.20‬متر مربع‬ ‫‪ -84‬رای شماره ‪ – 1400/07/10 - 140060302008003816‬افسانه فردوسیان فرزند فالمرز ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 667‬فرعی به مساحت ‪ 140.10‬متر مربع‬ ‫‪ -85‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003835‬افسانه فردوسیان فرزند فالمرز ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 667‬فرعی به مساحت ‪ 169.15‬متر مربع‬ ‫‪ -86‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003622‬اسماعیل سبزواری فرزند اصغر ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 855‬فرعی به مساحت ‪ 140.28‬متر مربع‬ ‫‪ -87‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001813‬محمدرضا جریده دار فرزند مسیح اله نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1096‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 236.61‬متر مربع‬ ‫‪ -88‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001814‬مریم شاملی فرزند اصغر نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 1096‬فرعی به مساحت ‪236.61‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -89‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003620‬مرتضی انصاری فرزند امیرقلی ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1982‬فرعی به مساحت ‪ 47.50‬متر مربع که به انضمام‬ ‫ششدانگ پالک ‪ 2957‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫یازدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -51‬اصلی مزرعه فودان‬ ‫‪ -90‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003608‬محسن انصاری فرزند غالمعلی ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 4‬فرعی به مساحت ‪ 109.66‬متر مربع‬ ‫‪ -91‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003610‬محسن صالحپور شهرضا فرزند محمد نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 5‬فرعی به مساحت ‪ 29.30‬متر مربع‬ ‫‪ -92‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003611‬جمال یاحقی فرزند محمد حسین نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 5‬فرعی به مساحت ‪ 29.30‬متر مربع‬ ‫‪ -93‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003834‬درسا صالح پور شهرضا فرزند محسن به‬ ‫والیت پدرش ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 5‬فرعی به مساحت ‪ 48.15‬متر مربع‬ ‫دوازدهم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -68‬اصلی مزرعه سید اباد‬ ‫‪ -94‬رای شماره ‪ – 1400/07/05 - 140060302008003606‬بدرالسادات مدنی فرزند محمد علی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه به مساحت ‪ 262.75‬متر مربع‬ ‫سیزدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -68.1‬اصلی مزرعه میر اباد که به شماره ‪ -225‬اصلی تبدیل شده‬ ‫‪ -95‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003675‬یعقوب کریمپور فرزند حسین ششدانگ یک‬ ‫باب کارگاه به استثناء بهاء یک ‪ -‬هشتم اعیانی تمامت ‪ 67‬حبه و دو هزار و چهارصد و هفت – بیست و شش‬ ‫هزار و نود و نهم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ به مساحت ‪ 421.28‬متر مربع‬ ‫‪ -96‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003676‬یعقوب کریمپور فرزند حسین ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه به استثناء بهاء یک ‪ -‬هشتم اعیانی تمامت ‪ 67‬حبه و دو هزار و چهارصد و هفت – بیست و شش‬ ‫هزار و نود و نهم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ به مساحت ‪ 40.12‬متر مربع‬ ‫چهاردهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -100‬اصلی مزرعه فیض اباد‬ ‫‪ -97‬رای شماره ‪ – 1400/05/02 - 140060302008002478‬شهرداری شهرضا به شناسه ملی‬ ‫‪ 1400277359‬ششدانگ یک باب ساختمان محل میدان میوه و تره بار سابق مجزی شده از پالک ‪ 26‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 2095.47‬متر مربع‬ ‫‪ -98‬رای شماره ‪ – 1400/05/03 - 140060302008002482‬شهرداری شهرضا به شناسه ملی‬ ‫‪ 1400277359‬ششدانگ یک باب ساختمان محل میدان میوه و تره بار سابق مجزی شده از پالک ‪103‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 3107.46‬متر مربع‬ ‫‪ -99‬رای شماره ‪ – 1400/06/02 - 140060302008003055‬شهرداری شهرضا به شناسه ملی‬ ‫‪ 1400277359‬ششدانگ یک باب ساختمان محل میدان میوه و تره بار سابق مجزی شده از پالک ‪104‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 1639.66‬متر مربع‬ ‫‪ -100‬رای شماره ‪ – 1400/06/22 - 140060302008003370‬شهرداری شهرضا به شناسه ملی‬ ‫‪ 1400277359‬ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان محل میدان میوه و تره بار سابق مجزی شده از پالک‬ ‫‪ 105‬فرعی به مساحت ‪ 1084.77‬متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک ‪ 106‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب‬ ‫ساختمان محل میدان میوه و تره بار سابق را داده است‬ ‫‪ -101‬رای شماره ‪ – 1400/06/22 - 140060302008003371‬شهرداری شهرضا به شناسه ملی‬ ‫‪ 1400277359‬ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان محل میدان میوه و تره بار سابق مجزی شده از پالک‬ ‫‪ 106‬فرعی به مساحت ‪ 585.93‬متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک ‪ 105‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب‬ ‫ساختمان محل میدان میوه و تره بار سابق را داده است‬ ‫‪ -102‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003837‬شهریار سلمانی نژاد فرزند محمد ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 589‬فرعی به مساحت ‪ 142.10‬متر مربع در ازاء تمامت ‪ 142‬سهم مشاع‬ ‫از ‪ 2155‬سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد رضا عسگری موسی ابادی‬ ‫‪ -103‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003828‬نجفعلی همتی ولندانی فرزند حسن‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 2214‬فرعی به مساحت ‪ 151.17‬متر مربع‬ ‫‪ -104‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003829‬زهرا ترابی زیارتگاهی فرزند غالمعلی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 2214‬فرعی به مساحت ‪ 164.93‬متر مربع‬ ‫پانزدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -106‬اصلی مزرعه ارش اباد‬ ‫‪ -105‬رای شماره ‪ – 1400/07/01 - 140060302008003535‬جواد استاد نظری فرزند شعبان ششدانگ‬ ‫یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 74‬فرعی به مساحت ‪ 131.50‬متر مربع‬ ‫‪ -106‬رای شماره ‪ – 1400/07/06 - 140060302008003667‬علی اکبر اسماعیلی فرزند جمشید ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه با طبقه فوقانی ان مجزی شده از پالک ‪ 465‬فرعی به مساحت ‪ 51‬متر مربع‬ ‫شانزدهم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -169‬اصلی مزرعه سپهر اباد که به شماره ‪ -241‬اصلی تبدیل شده‬ ‫‪ -107‬رای شماره ‪ – 1400/07/11 - 140060302008003833‬معین انصاری فرزند عباس ششدانگ یک‬ ‫باب خانه به مساحت ‪ 127.50‬متر مربع‬ ‫هفدهم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -170‬اصلی مزرعه سپهراباد‬ ‫‪ -108‬رای شماره ‪ – 1399/12/07 - 139960302008008312‬شهال رحمتی فرزند سیف اله ششدانگ یک‬ ‫باب مغازه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مجزی شده از پالک ‪ 46‬فرعی به مساحت ‪ 44.11‬متر مربع‬ ‫هجدهم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -171‬اصلی مزرعه مهدیه‬ ‫‪ -109‬رای شماره ‪ – 1399/12/07 - 139960302008008339‬محترم میرزاخانی فرزند ولی ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 55‬فرعی به مساحت ‪ 80.52‬متر مربع که به انضمام ششدانگ‬ ‫پالک ‪ 643‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است‬ ‫نوزدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -172‬اصلی مزرعه کامرانیه که به شماره ‪ -231‬اصلی تبدیل شده‬ ‫‪ -110‬رای شماره ‪ – 1400/02/13 - 140060302008000725‬فرضعلی بابادی عکاشه فرزند گودرز نسبت‬ ‫به ‪ 64.8‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت ‪ 163.59‬مترمربع‬ ‫‪ -111‬رای شماره ‪ – 1400/02/13 - 140060302008000726‬مهین قجری له درازی فرزند حاجی اقا‬ ‫نسبت به ‪ 7.2‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت ‪ 163.59‬مترمربع‬ ‫بند ب)‬ ‫بخش یک ثبتی شهرضا‬ ‫یکم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -2‬اصلی مزرعه فضل اباد‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 98/08/28 - 139860302008005989‬و رای اصالحی شماره ‪140060302008002987‬‬ ‫ ‪ – 1400/05/28‬لیلی موالئی فرزند ولی اله نسبت به سی حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب‬‫خانه مجزی شده از پالک ‪ 835‬فرعی به مساحت ‪ 205.79‬متر مربع که در رای اولیه و به تبع ان در اگهی اولیه‬ ‫مساحت اشتباهًا قید شده و اینک تجدید اگهی می گردد‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 98/08/29 - 139860302008005996‬و رای اصالحی شماره ‪140060302008002988‬‬ ‫ ‪ – 1400/05/28‬داود مقصودی فرزند صدراله نسبت به چهل و دو حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ‬‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 835‬فرعی به مساحت ‪ 205.79‬متر مربع که در رای اولیه و به تبع ان در‬ ‫اگهی اولیه مساحت اشتباهًا قید شده و اینک تجدید اگهی می گردد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت یکم ‪ :‬روز دو شنبه ‪ 1400/07/19‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬روز سه شنبه ‪1400/08/04‬‬ ‫مرتضی قدیری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ‪ /1204853‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-2048‬شماره‪ 140060302006004365 :‬ـ تاریخ‪ 1400/07/10 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006001106‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم مریم حاج علی اکبری ورونسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ‬ ‫قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات‬ ‫پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی‬ ‫پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 5871‬و سند ‪ 6867‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم مریم حاج علی اکبری ورونسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 312‬کدملی ‪ 1141059101‬صادره فرزند مهدی‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 737/07‬مترمربع پالک شماره ‪ 1533‬فرعی از ‪ 130‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬طی گزارش‬ ‫کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪ /1202024‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-2050‬شماره‪ 140060302006004367 :‬ـ تاریخ‪ 1400/07/10 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000272‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم غالمرضا خسروانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده‬ ‫ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از مالکیت اقدس جهاندار و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم غالمرضا‬ ‫خسروانی به شناسنامه شماره ‪ 12628‬کدملی ‪ 1140124994‬صادره فرزند قدمعلی نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫باغ به مساحت ‪ 2256/17‬مترمربع پالک شماره ‪ 74‬فرعی از ‪ 117‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪1‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪ /1202063‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-2052‬شماره‪ 140060302006004364 :‬ـ تاریخ‪ 1400/07/10 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در‬ ‫وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‪ 1399114402006002660‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم حسن علی حاجیان فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده‬ ‫ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 404‬و ‪ 407‬دفتر ‪ 148‬مع االوسطه از قدمعلی رحمتی و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم حسن علی حاجیان فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 188‬کدملی ‪ 1141580721‬صادره فرزند‬ ‫محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 1056/21‬مترمربع پالک شماره ‪ 805‬فرعی از ‪108‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬طی‬ ‫گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪ /1201951‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2028‬شماره نامه‪ ، 140085602006006402:‬تاریخ‪ 1400/07/04 :‬اقای عباس هوازاده فرزند عبداله به‬ ‫استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است ششدانگ پالک شماره‬ ‫‪ 722‬از ‪ 110‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک ‪ 6356‬مسبوق به ثبت و‬ ‫سند می باشد که طبق سند رهنی ‪ 26/4/93-11473‬دفترخانه ‪ 322‬خمینی شهر در رهن بانک سپه می باشد که‬ ‫در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در‬ ‫این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت‬ ‫مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل‬ ‫سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ 1400/07/19:‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪ /1203315‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2054‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 6463‬مورخ ‪ 1399/10/30‬اقای محمد کاظمیون فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 90/527‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪ 896‬اصلی واقع در قطعه ‪4‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/04 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1204543‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-2059‬شماره‪ 140060302006004378 :‬ـ تاریخ‪ 1400/07/10:‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000408‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم زهره خونساری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده‬ ‫ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 1837‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم زهره خونساری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1130130614‬کدملی ‪ 1130130614‬صادره فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 186/73‬مترمربع پالک شماره ‪ 475‬فرعی از ‪ 122‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪ /1202108‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و سـند مالکیـت خودرو سـواری سیسـتم‬ ‫پرایـد تیـپ جـی تـی ایکـس ای به رنـگ سـفید‪ -‬روغنی به شـماره‬ ‫انتظامـی ایران ‪ 895/13‬ب ‪ 83‬به شـماره موتور ‪ 00971908‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412283372089‬مـدل ‪ 1383‬بـه نـام زهـرا راد احمـدی‬ ‫فرزند ابراهیم شـماره شناسـنامه ‪ 493‬کدملی ‪ 1286533422‬صادره از‬ ‫اصفهـان مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫جواز اسلحه برنوع گلوله زنی به شماره کالیبر ‪ 7/92‬و شماره‬ ‫بدنـه ‪ 17105-29‬سـاخت ایـران بـه نام اکبر اسـکندری به‬ ‫کدملـی ‪ 1111434972‬و تاریـخ تولـد ‪ 1353/03/02‬مفقود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می گردد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار نهال در سطح استان‬ ‫سمنان اماده توزیع است‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و‬ ‫نادر‪ ،‬از اولویت ها و برنامه های‬ ‫ابخیزداری استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫کاری منابــع طبیعــی اســتان‬ ‫باهدف ارتقــای درخت کاری و‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬مهار کانون های‬ ‫پوشش گیاهی استان ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫بحرانــی بیابــان و ش ـن های‬ ‫نهال اماده توزیع است‪ .‬جعفر‬ ‫روان با نهــال کاری و بذرکاری و‬ ‫جعفر مرادی‬ ‫مــرادی حقیقــی بابیــان اینکــه‬ ‫ایجاد بادشکن اطراف مزارع در‬ ‫حقیقی‬ ‫بیش از نیمی از سطح استان را‬ ‫دســتور کار قــرار دارد‪ .‬مدیرکل‬ ‫بیابــان و کویــر احاطه کــرده و ‪ ۳۵۲‬هزار هکتار منابع طبیعی و ابخیزداری استان سمنان بابیان‬ ‫جنــگل نیز در اســتان وجــود دارد‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬اینکه حوزه های ابخیز استان بسیار وسیع بوده و‬ ‫ســه میلیون و ‪ ۷۴۱‬هزار هکتار مرتع در اســتان تاکنون ‪ ۴۷۰‬هزار هکتار از وسعت این حوزه ها‬ ‫وجود داشــته که در اختیار مرتع داران اســت‪ .‬او مطالعه و اجرای بندهای سنگ و مالت و خاک‬ ‫بابیــان اینکه حفاظــت از عرصه های طبیعی و اجراشده است‪ ،‬گفت‪ :‬طرح توسعه جنگل کاری‬ ‫جنگ لهــای ِبکر و دس ـت نخورده بــا گونه های در استان در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ظرفیتتولیداتحوزهجهاد کشاورزی‬ ‫استانسمنان‪ 1/7‬میلیونتناست‬ ‫مدیــرکل جهــاد کشــاورزی‬ ‫بخش کشاورزی استان صورت‬ ‫اســتان ســمنان دربــاره‬ ‫گیرد‪ .‬مدیرکل جهاد کشاورزی‬ ‫تهــای اقتصــادی حوزه‬ ‫ظرفی ‬ ‫استان سمنان بابیان اینکه سه‬ ‫قریب‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫استان‪،‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫بــه یک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫کشــاورزی اســتان زیــر کشــت‬ ‫حسن میرعماد‬ ‫تن تولیــدات جهاد کشــاورزی‬ ‫گیاهان دارویی قرار دارد‪ ،‬ابراز‬ ‫در بخــش زراعــت‪ ،‬باغــی و‬ ‫کرد‪ :‬توسعه کشت گلخانه ای‬ ‫دامی اســت‪ .‬سید حسن میرعماد بابیان اینکه در دستور کار سازمان قرار دارد‪ .‬میرعماد بابیان‬ ‫بال غبــر یک میلیــون و ‪ ۶۹۵‬هــزار تــن تولیدات اینکه ‪ ۳۶‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان‬ ‫جهاد کشاورزی استان در بخش زراعت‪ ،‬باغی به سامانه های نوین ابیاری مجهز شده است‪،‬‬ ‫و دامــی اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بهین هســازی مصرف افــزود‪ :‬تولیدات دامی اســتان مطلــوب بوده و‬ ‫اب در بخش کشــاورزی استان از سیاست های بیش از ‪ ۷۰‬درصد تولیدات مازاد مصرف استان‬ ‫اصلی جهاد در ســطح اســتان اســت‪ .‬او بابیان اســت‪ .‬او بابیان اینکه مهم ترین مشــکل ما در‬ ‫اینکه تامین اب یکی از مشکالت اصلی ما در بحث تولیدات دامی‪ ،‬بحث تامین نهاده های‬ ‫حوزه کشــاورزی استان اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس دامــی اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬یــک هــزار و ‪ ۳۰۰‬تن‬ ‫اســناد باالدستی‪ ،‬مقرر شــد که کاهش مصرف ظرفیت تولید شیالت در استان است که قابلیت‬ ‫‪ ۱۷۱‬میلیــون مترمکعــب اب تــا ســال ‪ ۱۴۰۵‬در ارتقا دارد‪.‬‬ ‫مرزبانانباهوشیاریو اقتدار اسایش‬ ‫و امنیت را فراهم می کنند‬ ‫فرمانــده مرزبانــی گیــان‬ ‫محــروم‪ ،‬رزمایــش همدلــی و‬ ‫بابیــان اینکــه مرزبانــان بــا‬ ‫کمک های مومنانه‪ ،‬نشست با‬ ‫هوشــیاری و اقتــدار اســایش و‬ ‫مرزنشینان و بررسی مشکالت‬ ‫امنیت مردم را فراهم و از مرزها‬ ‫انان‪ ،‬تشدید اقدامات کنترلی‬ ‫حراســت و پایــداری می کننــد‪،‬‬ ‫در مرزهــا و قاچــاق کاال و ارز‬ ‫علی ندرخانی‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه دیپلماســی‬ ‫ازجملــه برنام ههــای مرزبانی‬ ‫ارتبــاط بســیار قــوی بــا کشــور‬ ‫استان در هفته ناجا است‪.‬‬ ‫همســایه و همجــوار داریــم و مشــکلی وجــود‬ ‫فرمانده مرزبانی اســتان گیالن بابیان اینکه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در حوزه دیپلماسی ارتباط بسیار قوی با کشور‬ ‫سرهنگ علی ندرخانی در جمع خبرنگاران همســایه و همجــوار داریــم و مشــکلی وجــود‬ ‫بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا بــا اشــاره ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬مرزبانی گیالن با تقدیم ‪ ۳۷‬شهید‬ ‫بــه اینکــه هفته ناجا امســال بــا شــعار «مرزبان مــرزی تحــت زعامــت رهبــری از مرزهای کشــور‬ ‫هوشمند‪ ،‬امنیت پایدار» نام گذاری شده است‪ ،‬حراست و پاسداری می کند و باافتخار به عنوان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مرزبانان با زحمــات و تالش و دوری ســرباز والیــت اماده خدمت اســت‪ .‬وی اضافه‬ ‫از خانواد ههــا‪ ،‬بــا هوشــیاری و اقتدار اســایش و کــرد‪ :‬ارائه مشــاوره حقوقــی ویژه مرزنشــینان و‬ ‫امنیــت مــردم را فراهــم و از مرزهــا حراســت و ساحل نشینان‪ ،‬اجرای گشت و حراست از منابع‬ ‫پایداری می کنند‪ .‬وی بابیان اینکه گیالن ازلحاظ طبیعــی‪ ،‬رونمایــی از پروژ ههــای فــاوا‪ ،‬تقویــت‬ ‫مرزی با وجود مرزهای ابی‪ ،‬خشکی‪ ،‬ساحلی و هوشمند سازی هنگ مرزی استارا‪ ،‬دیدار با علما‪،‬‬ ‫رودخانه ای از شــرایط ویژه ای برخوردار اســت‪ ،‬برگزاری جلسات سراسری و ارتباط با‪ ،۱۹۷‬توزیع‬ ‫گفت‪ :‬در استان بیش از ‪ ۳۰5‬کیلومتر مرز خاکی‪ ،‬بســته کمک معیشــتی بین محرومان‪ ،‬برگزاری‬ ‫رودخان ـه ای‪ ،‬هوایــی‪ ،‬ابــی و ریلــی داریــم که از اردوهای ســیاحتی و زیارتی‪ ،‬بازدید از موسســه‬ ‫‪ ۲۷۲‬کیلومتر مرز دریایی و بقیه مرز خشکی و ایتام در رشت‪ ،‬دیدار با مجمع نمایندگان‪ ،‬دیدار‬ ‫رودخانه ایاست‪.‬‬ ‫و گفتگو با مرزنشــینان و ساحل نشــینان‪ ،‬صدور‬ ‫ســرهنگ ندرخانــی بــا اشــاره به ویــژه دفترچــه دریانــوردی‪ ،‬بازدید فرهنگیــان از مرز‪،‬‬ ‫برنامه های مرزبانی به مناســبت گرامیداشت اهدای خون‪ ،‬برگزاری مسابقات بومی و محلی‬ ‫هفتــه ناجا بیان کرد‪ :‬اجــرای طرح مردمیاری‪ ،‬در هفتــه ناجا از دیگر اقدامــات حوزه مرزبانی‬ ‫ارائــه خدمــات پزشــکی رایــگان در مناطــق استان در هفته جاری است‪.‬‬ ‫پلیسبهسمتمردممحوری‬ ‫گام برمی دارد‬ ‫فرماندهانتظامیکهگیلویه‬ ‫کهگیلویهو بویراحمدبیان کرد‪:‬‬ ‫و بویراحمد گفت‪ :‬این اســتان‬ ‫می طلبــد در خصــوص امــور‬ ‫یکی از اســتان های امن کشــور‬ ‫ترافیــک و تصادفــات کارهــای‬ ‫یشــود و در‬ ‫محســوب م ‬ ‫ویژه تری در استان انجام شود‪.‬‬ ‫اغلــب شــاخص های امنیتی در‬ ‫ســردار مصطفایی گفت‪ :‬ســه‬ ‫کیقباد مصطفایی‬ ‫وضعیــت برتــر و ایــده ال قــرار‬ ‫عامــل جاده‪ ،‬انســان و وســیله‬ ‫دارد‪ .‬سردار کیقباد مصطفایی‬ ‫نقلیه در تصادفات تاثیر دارند‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نیروی انتظامی برای تحقق ایده و هر سه عامل باید مدنظر قرار گیرند‪ .‬وی ادامه‬ ‫تجهیــزات ب ـه روز و نیــروی انســانی ماهر تالش داد‪ :‬در امار قتل استان رتبه‪ ۲۰‬و نرخ جرم رتبه‪۵‬‬ ‫کــرده و ظــرف ‪ ۲‬ســال اخیــر در اســتان تحــول کشو را داراست که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫عظیمی در خصوص تجهیزات و امکانات پلیس گذشــته امار قتل در اســتان افزایش ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫استان به وجود امده است‪ .‬وی افزود‪ :‬پلیس به داشــته اســت‪ .‬فرمانــده انتظامــی کهگیلویــه و‬ ‫ســمت مردم محوری گام برمی دارد و نتیجه ان بویراحمــد تصریــح کــرد‪ ۹۰ :‬درصــد قت لهــا در‬ ‫فشــده اما‬ ‫تحقق امنیت پایدار بوده که هم اینک در استان اســتان در کم ترین زمان ممکن کش ‬ ‫شاهد ان هستیم‪ .‬فرمانده انتظامی کهگیلویه و هنــوز عامــل ‪ ۲‬مــورد از قتل های انجا مشــده در‬ ‫بویراحمدتصریح کرد‪:‬بهلحاظفراوانیسرقت‪ ،‬استان مشخص نشده است‪ .‬سردار مصطفایی‬ ‫استان رتبه‪ ۲۷‬و سرقت مسلحانه رتبه‪ ۱۸‬کشور عنوان کرد‪ :‬از ابتدای امســال تاکنــون ‪ ۳۷۶‬هزار‬ ‫را داراست‪ .‬سردار مصطفایی ابراز داشت‪ :‬استان و ‪ ۲۹۱‬مــورد گــزارش در حوزه ماموریت های ‪۱۱۰‬‬ ‫در موضوعاتمربوطبهشرارترتبه‪،۲۶‬مفاسد اســتان دریافت شــده و به طور میانگیــن روزانه‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اجتماعی رتبه ‪ ،۳۳‬جرائم مالی ‪ ۳۲‬و نزاع رتبه یک هزار و ‪ ۸۸۰‬مورد تماس دریافت م ‬ ‫‪ ۳۱‬را دارد‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬در بخــش فراوانــی وی تاکید کرد‪ :‬قرارگاه مقابله بــا اراذل اوباش در‬ ‫تصادفات اســتان رتبه ‪ ۲۰‬اما در نرخ تصادفات اســتان تشکی لشــده و تاکنون ‪ ۴۳۳‬نفر از ان ها‬ ‫دارای ‪ ۵‬کشــور اســت که این مهم زنگ خطری دستگیرشده اند‪ ۴۰۴،‬نفر جدید دیگر شناسایی‬ ‫برای استان محسوب می شود‪ .‬فرمانده انتظامی و ‪ ۲۶۶‬نفر نیز احضار شده اند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1182‬‬ ‫شهردار زاهدان‪:‬‬ ‫مدیریت بحران از مهم ترین ابزارهای تحقق‬ ‫توسعه پایدار شهری است‬ ‫در جلس ـه ای کــه بــا حضور شــهردار زاهــدان‪،‬‬ ‫معاون خدمات شهری‪ ،‬مدیران مناطق و تعدادی‬ ‫از مدیــران ذی ربط در ســالن کنفرانس شــهرداری‬ ‫زاهدان برگزار شــد‪ ،‬بر لزوم امادگی هر چه بیشــتر‬ ‫مجموعــه شــهرداری زاهــدان در مقابــل حــوادث‬ ‫احتمالی و مدیریت بحران تاکید شد‪ .‬محمد امیر‬ ‫براهویی شــهردار زاهدان گفت‪ :‬مبحث مدیریت‬ ‫بحــران در تمامــی دســتگاه ها از اهمیــت باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت کــه ایــن موضــوع در مجموعــه‬ ‫شهرداری با توجه به نوع خدماتی که ارائه می کند‬ ‫بیــش از ســایر دســتگاه ها بایــد موردتوجــه قــرار‬ ‫گیــرد و ایــن امر یکی از مهم ترین و حســاس ترین‬ ‫ابزارهای تحقق توســعه پایدار شــهری است‪ .‬وی‬ ‫لــزوم برنامه ریــزی و اندیشــیدن تمهیــدات الزم‬ ‫جهت مقابله با حوادث و رفع خطرات احتمالی‬ ‫را مورد تاکید قرارداد و گفت‪ :‬با توجه به ماهیت‬ ‫و نوع عملکرد شــهرداری در عرصه های مختلف؛‬ ‫می طلبد که مدیران این مجموعه خدمت رســان‬ ‫بیش از سایر ارگان ها و دستگاه ها همواره امادگی‬ ‫بیشتر و کامل تری را جهت مقابله با هرگونه بحران‬ ‫داشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬در مواردی همچون سیل‪،‬‬ ‫شســوزی‪ ،‬زلزله و حتی بیماری های همه گیر که‬ ‫ات ‬ ‫اخیرا کل دنیا با ان مواجه شده است؛ شهرداری ها‬ ‫به عنــوان یکــی از اصلی تریــن دســتگاه ها همواره‬ ‫در خــط مقــدم مقابله با بحران قرار داشــته و در‬ ‫خدمت مردم بوده اند‪ ،‬لذا هرچه بتوانیم توانایی‬ ‫خــود را در ایــن مســیر افزایش دهیم قطعا نتایج‬ ‫بهتری حاصل خواهد شــد‪ .‬شــهردار زاهدان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در راستای خدمت هرچه بهتر به شهروندان‬ ‫به ویــژه در مواقــع مواجهــه بــا بحران هــا بایــد با‬ ‫مدیریــت صحیح و اســتفاده از تمامی ظرفیت ها‬ ‫همــواره امادگــی کامل را بــرای کنترل امور داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬براهویــی گفــت‪ :‬مــردم ولی نعمتــان مــا‬ ‫هســتند و مــا در مقابــل ان ها مســئولیت داریم و‬ ‫باید با تمام قوا وظیفه خدمت رســانی را به نحو‬ ‫احســن به انجام برســانیم و در این راه هیچ گونه‬ ‫کوتاهی و کم کاری از هیچ کس قابل قبول و پذیرفته‬ ‫نخواهدبود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای طرح اهدای کتاب به روستاها و مناطق عشایری البرز‬ ‫بــه مناســبت روز روســتا و عشــایر‪ ،‬طــرح اهــدای کتــاب بــه‬ ‫روســتاها و مناطــق عشــایری البــرز اجــرا شــد‪ .‬به گــزارش روابط‬ ‫عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان البرز همزمان‬ ‫بــا فرارســیدن روز روســتا و عشــایر و به منظــور تحقــق عدالــت‬ ‫فرهنگــی و توجــه و رســیدگی به مناطق روســتایی اســتان البرز‪،‬‬ ‫طــرح اهــدای کتــاب بــه روســتاهای اتشــگاه‪ ،‬ســیاهکالن و بانو‬ ‫صحرا با حضور باقر قربانی معاون فرهنگی و رسانه ای‪ ،‬محمد‬ ‫طاهری رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان البــرز‪ ،‬جــواد شــاکر بخشــدار مرکــزی کــرج و دهیــاران و‬ ‫مســئولین شــوراهای اسالمی روســتاهای مذکور در روز شنبه ‪17‬‬ ‫مهر ‪ 1400‬اجرا شد‪ .‬در اجرای این طرح به هر یک از روستاهای‬ ‫یادشده‪ ،‬بیش از ‪ 500‬عنوان کتاب بااعتباری قریب به ‪ 100‬میلیون‬ ‫ریــال‪ ،‬غالبــا در رده ســنی کودکان و نوجوانــان و در موضوعات‬ ‫مختلف فرهنگی و اجتماعی و مذهبی‪ ،‬انتخاب و اهدا شد‪ .‬در‬ ‫طول اجرای این طرح‪ ،‬مســئولین حاضر ضمن تبادل اندیشــه و‬ ‫نظر‪ ،‬بر لزوم توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در روستاها و‬ ‫مناطق عشایری استان تاکید نموده و در خصوص اتخاذ تدابیر‬ ‫الزم برای توســعه کتابخانه های روســتایی و اجرای راهکارهای‬ ‫الزم بــرای هم افزائــی و مشــارکت در راســتای ترویــج امــر‬ ‫کتاب خوانــی در این مناطق‪ ،‬همفکری و توافق نمودند‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت در راســتای تداوم اجرای طرح اهدای کتاب به روســتاها‬ ‫و مناطــق عشــایری و بر اســاس برنامه ریزی صــورت گرفته‪ ،‬طی‬ ‫روزهــای اتــی‪ ،‬اهــدای کتاب بــه منطقه عشــایری ســیف اباد نیز‬ ‫صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونبرنامه ریزیو توسعهفرمانداریشهرستانزاهدان‪:‬‬ ‫ریشه کنیبی سوادی‬ ‫همتهمهمسئولینرامی طلبد‬ ‫جلسه شــورای پشتیبانی ســواداموزی شهرستان‬ ‫زاهــدان بــه ریاســت حســنعلی ارجمنــدی معــاون‬ ‫برنامه ریــزی و توســعه فرمانــداری در محــل ســالن‬ ‫اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد‪ .‬ارجمنــدی در‬ ‫این جلســه ضمن برشــمردن مشکالت اجتماعی و‬ ‫فرهنگی ناشی از بی سوادی در جامعه گفت‪ :‬یکی‬ ‫از معضالت و مشــکالت جامعه و باالخص استان‬ ‫سیستان و بلوچستان بی سوادی است که ریشه کنی‬ ‫بی سوادیهمتهمهمسئولینمربوطهرامی طلبد‪.‬‬ ‫اینمقاممسئولافزود‪:‬همهاعضایشورایپشتیبانی‬ ‫ســواداموزی مکلــف بــه اجــرای مصوبــات جلســه‬ ‫هستند و به منظور ترغیب بازماندگان از تحصیل به‬ ‫سواداموزیاز ظرفیت هایرسانهملی‪،‬فضایمجازی‪،‬‬ ‫تریبونمساجدبه خوبیاستفادهشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شروعخوب گردشگری کاشان‬ ‫بعداز پایانپیکپنجم کرونا‬ ‫مســئول کمیتــه امــار و برنامه ریــزی ســتاد اجرایــی ســفر‬ ‫شهرســتان کاشــان از بازدیــد بیــش از ‪ ۱۹‬هــزار نفــر گردشــگر از‬ ‫بناهای تاریخی کاشــان در تعطیالت پایانی هفته گذشــته خبر‬ ‫داد‪ .‬علیرضــا عبدالــه زاده با اعالم خبر فوق افزود‪ ۱۸ :‬هزار و‬ ‫‪ ۹۷۸‬از این تعداد مســافر داخلی و ‪ ۱۸۷‬گردشــگران خارجی‬ ‫بودنــد کــه از ‪ ۱۴‬مهر تــا پایان ‪ ۱۶‬مهر ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۶‬بنای تاریخی‬ ‫شــهر کاشــان بازدیــد نمودنــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬مجموعــه جهانــی‬ ‫بــاغ فیــن بــا بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار بازدیدکننــده در صــدر بازدیدها‬ ‫قــرار داشــته اســت‪ ،‬خانه تاریخی طباطبایــی با ‪ ۳‬هزار و ‪۵۷۰‬‬ ‫بازدیدکننــده در رده دوم‪ ،‬خانــه تاریخــی بروجــردی با ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬بازدید در رده ســوم‪ ،‬حمام ســلطان امیر احمد و موزه‬ ‫ملــی کاشــان و محوطــه باســتانی ســیلک‪ ،‬در رده هــای بعــدی‬ ‫بازدیــد گردشــگران داخلــی و خارجی در بین بناهــای تاریخی‬ ‫کاشــان قــرار دارد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬باغ تاریخی فین کاشــان در‬ ‫این چند روز رتبه چهارم بازدید در کشور و رتبه اول در استان‬ ‫را داشــته و ایــن موضــوع نویــد شــروع روزهــای خــوب را بــرای‬ ‫کاشــان می دهد‪ .‬معاون اداره کاشــان با اشــاره به اسکان بیش‬ ‫از هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر در مراکز اقامتی دائم کاشــان در ســفرهای‬ ‫چنــد روز اخیــر افــزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۱۷۰۰‬نفر مســافر داخلی‬ ‫و ‪ ۲۰‬نفــر مســافر خارجــی در مراکز اقامتی تحت پوشــش این‬ ‫اداره‪ ،‬اقامــت داشــته اند‪ .‬عبداله زاده در ادامه گفت‪ :‬صنعت‬ ‫گردشــگری جایــگاه بســیار مهمــی در ایــن شهرســتان دارد و‬ ‫درامد بســیاری از خانوارهای این شــهر به نوعی با این صنعت‬ ‫گره خورده است و باید با انجام اقدامات پیشگیرانه و رعایت‬ ‫اصــول بهداشــتی و دســتورالعمل ها و همچنیــن واکسیناســیون‬ ‫همگانــی از شــروع پیــک ششــم کرونــا جلوگیــری کــرد‪ .‬وی در‬ ‫پایــان ابــراز امیــدواری کرد با ایجاد زیرســاخت الزم در ابنیه و‬ ‫اما کــن اقامتــی امکان بررســی وضعیــت واکسیناســیون افراد را‬ ‫داشــت و بر اســاس ان خدمات الزم به مسافرین داده شود تا‬ ‫بتوانیــم محیــط ایمن را برای ان ها فراهم اوریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی خبر داد‪:‬‬ ‫اکرانهمزمانفیلم هایجشنواره کودکانو نوجواناندر مشهد‬ ‫ا کــران همزمــان فیلم هــای ســی و چهارمیــن جشــنواره‬ ‫بین المللــی فیلم هــای کودکان و نوجوانان با حضور سرپرســت‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی در‬ ‫پردیــس ســینمایی هویــزه مشــهد اغــاز شــد‪ .‬سرپرســت اداره‬ ‫کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی در مراســم اغاز‬ ‫ا کــران فیلم های این جشــنواره در ســینما هویــزه گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مزیت های این دوره از جشــنواره را می توان حضور کودکان و‬ ‫نوجوانــان به عنــوان داور این رویداد دانســت‪ .‬یوســف امینی‬ ‫افــزود‪ :‬ســینما بــا حضور کــودکان و نوجوانان محیط شــادتر و‬ ‫بانشــاط تری می شــود و بزرگ ساالن را نیز ترغیب به حضور در‬ ‫ایــن فضــا می کنــد‪ .‬وی بیــان کرد‪ :‬جشــنواره فیلم هــای کودکان‬ ‫و نوجوانــان متعلــق بــه ایــن گــروه ســنی اســت و حضــور انان‬ ‫به عنــوان داور می توانــد در انتخاب بهترین اثار این جشــنواره‬ ‫کمک شایانی کند‪ .‬سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫خراســان رضــوی گفت‪ :‬دنیای کــودکان دنیــای منحصربه فردی‬ ‫اســت و ســاخت فیلم های متعلق به این گروه ســنی می تواند‬ ‫به ترویج مباحث تربیتی و اموزشــی متعلق به این ســن کمک‬ ‫شــایانی کند‪ .‬امینی بیان کرد‪ :‬کودکان و نوجوانان اینده ســازان‬ ‫این کشــور هســتند و اگر بخواهیم نســل موفقی داشــته باشیم‬ ‫باید ســاخت فیلم های متعلق به این نســل با رویکرد تربیتی و‬ ‫اموزشــی و برگزاری چنین جشــنواره ای تقویت و توســعه یابد‪.‬‬ ‫یوســف امینــی سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان رضــوی و جواد روشــندل سرپرســت معاونت هنری و‬ ‫ســینمایی ایــن اداره کل در اولیــن روز ایــن جشــنواره همراه با‬ ‫کودکان و نوجوانان به تماشــای فیلم پســران دریا نشستند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫مرکز تشخیص بیماری های‬ ‫اسب گلستان در دهه فجر‬ ‫به بهره برداری می رسد‬ ‫مدیرکلدامپزشکیگلستانگفت‪:‬مرکزملیتشخیص‬ ‫بیماری اسب کشور که در اق قال در حال ساخت است‪،‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و در دهه فجر به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪ .‬غالمرضا محرابی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماهه امسال ‪ ۵۱۸‬هزار کیلوگرم االیش مرغی طی‬ ‫‪ ۲۴‬مجوز بهداشتی از گلستان به عراق صادرشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی گلستان افزود‪ :‬طی این مدت چهار‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۶‬هــزار کیلوگــرم پــا و پنجه مــرغ در قالب‬ ‫‪ ۱۴۹‬مجوز بهداشــتی به ویتنام‪ ،‬تایلند‪ ،‬مالزی‪ ،‬الئوس‬ ‫و کامبوج صادر شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬همچنین دو هزار و‬ ‫‪ ۴۰۸‬هزار کیلوگرمتخم مرغدر قالب‪ ۱۰۱‬مجوز بهداشتی‬ ‫به کشورهای عراق‪ ،‬قطر و افغانستان صادرشده است‪.‬‬ ‫محرابی اضافه کرد‪ ۴۹ :‬هزار کیلوگرم پودر گوشــت به‬ ‫ترکیــه و امــارات‪ ،‬دو میلیون و ‪ ۱۰۹‬هزار کیلوگرم خوراک‬ ‫و مکمل ابزیان در قالب‪ ۶۶‬مجوز به افغانستان‪ ،‬عراق‬ ‫و ترکمنســتان‪ ۳۳۳ ،‬هــزار کیلوگــرم انــواع محصــوالت‬ ‫لبنی به روسیه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫قزاقســتان و ترکمنســتان صادرشــده اســت‪ .‬طبق گفته‬ ‫مدیرکل دامپزشکی گلستان در ‪ ۶‬ماهه ابتدای سال بیش‬ ‫از ‪ ۳۴۸‬هزار کیلوگرم جو دامی از قزاقستان وارد استان‬ ‫شده است‪ .‬وی در خصوص مرکز تشخیص بیماری اسب‬ ‫اســتان در اق قال هم گفت‪ :‬این پروژه ازلحاظ عملیات‬ ‫عمرانــی و ســاختمانی ‪ ۹۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫داشته و با در نظر گرفتن اعتبار برای سیستم گرمایشی‬ ‫و سرمایشی و سایر تجهیزات‪ ،‬در دهه فجر امسال به‬ ‫بهره برداریخواهدرسید‪.‬‬ ‫قزوین میزبان سی و‬ ‫یکمین مسابقات قران و‬ ‫عترت دانشجو معلمان‬ ‫دانشگاهفرهنگیان‬ ‫قزوین _ رویداد امروز‪ :‬رئیس دانشگاه فرهنگیان استان‬ ‫قزویــن گفــت‪ :‬ســی و یکمین جشــنواره قــران و عترت‬ ‫دانشــجو معلمان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور ‪۲۰‬‬ ‫مهرماهبهمیزبانیاستانقزوینبرگزار می شود‪.‬حمیدرضا‬ ‫مشهدی بابیان اینکه جشــنواره در همه دانشگاه های‬ ‫زیرمجموعه وزارت علوم برگزار می شود افزود‪ :‬منتخبین‬ ‫جشنواره دانشگاه فرهنگیان به سطح ملی راه یافته و با‬ ‫نفرات برتر ســایر دانشــگاه های وزارت علوم به رقابت‬ ‫می پردازند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این مســابقات در ‪ ۱۰‬بخش‬ ‫شــامل بخش اوایی‪ ،‬معارفی‪ ،‬ادبی‪ ،‬هنری‪ ،‬پژوهشی‪،‬‬ ‫فناوری‪،‬صحیفهسجادیه‪،‬نهج البالغه‪،‬نوافرینیقرانیو‬ ‫بخشرشته هایگروهیبرگزار می شودوشرکت کنندگان‬ ‫درمجمــوع در ‪ ۴۳‬رشــته بــه رقابــت می پردازند‪ .‬رئیس‬ ‫دانشــگاه فرهنگیان اســتان قزوین گفت‪ :‬مســابقات از‬ ‫روز ‪ ۲۰‬لغایت ‪ ۲۷‬مهرماه برگزار می شــود و در روز ‪۲۸‬‬ ‫مهرماه مراســم اختتامیه با حضور مســئوالن کشوری و‬ ‫استانیدر دانشگاهفرهنگیاناستانقزوینبرگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬مشهدی با اشاره به تغییر شرایط برگزاری برخی از‬ ‫رشته های گروهیبهدلیلرعایتپروتکل هایبهداشتی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬به دلیل شرایط خاص کرونایی‪ ،‬تغییراتی در‬ ‫شیوهبرگزاریمسابقاتایجادشدهکهبرخیاز رشته های‬ ‫گروهی ازجمله تئاتر و سرود برگزار نمی شود و تنها رشته‬ ‫تواشیح و نمایش نامه رادیویی به صورت گروهی برگزار‬ ‫می شود‪.‬وییکیاز ویژگی هایاجرایمسابقاتامسال‬ ‫را برگزاری مسابقات در بستر مجازی اعالم کرد و یاداور‬ ‫شــد‪ :‬همه بخش های جشــنواره به شــکل مجازی و با‬ ‫حضور داورانی برجسته از سراسر کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بخش زیادی از اثار جشنواره در‬ ‫سایت دانشگاه بارگذاری شده و سپس برای داوران ارسال‬ ‫خواهد شد و بخشی از مسابقات همچون حفظ قران‬ ‫همبه صورتانالینبرگزار می شودو شرکت کنندگانپس‬ ‫از قرائت‪،‬موردارزیابیداورانقرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫استقبال خادمان رضوی از‬ ‫کاروان پیاده مشهد ‪ -‬کربال‬ ‫در حرم امام رضا (ع)‬ ‫سحر رحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬کاروانپیادهمشهدتاکربال‬ ‫بــا حضور در بارگاه منور رضوی مورد اســتقبال خادمان‬ ‫ایــن بارگاه نورانی قرار گرفت‪ .‬ایــن کاروان ‪ 180‬نفره که‬ ‫در استانه اربعین سید و ساالر شهیدان پای پیاده عازم‬ ‫سفر معنوی کربال شده بودند‪ ،‬پس از ‪ 70‬روز پیاده روی‬ ‫بهعشقاباعبدا‪...‬الحسین(ع)‪،‬در روز اربعینحسینی‪،‬‬ ‫به کربالی معال رسیدند و عرض ارادت خود را به سید‬ ‫و ساالر شهیدان نشان دادند‪ .‬این عاشقان حسینی که با‬ ‫بدرقهخادمانراهیسفر معنوی کربالشدهبودند‪،‬پس‬ ‫از حضور در مراسماربعینشهادتسیدو ساالر شهیدان‬ ‫و زیارت اماکن مقدسه نجف‪ ،‬کربال‪ ،‬کاظمین و سامرا‪ ،‬با‬ ‫پایان یافتن ماه صفر‪ ،‬امروز مصادف با نخستین روز از‬ ‫ماه ربیع االول به مشهد مقدس رسیدند‪ .‬کاروان پیاده‬ ‫حسینی‪ ،‬پس از حضور در عرصه میدان شهدا و استقبال‬ ‫گرم مردم شهر مشهد‪ ،‬گرد هم امدند و با سر دادن نوای‬ ‫«لبیک یا حسین (ع)» و «لبیک یا رضا (ع)» پای پیاده به‬ ‫محضر امام رئوف (ع) در صحن انقالب مشرف شدند‬ ‫تــا از ایــن حضرت امضاء دوباره ســفر کربــا را دریافت‬ ‫کننــد‪ .‬مــداح و ذاکــر اهل بیــت عصمت و طهــارت (ع)‬ ‫در جمع خادمان و زائران بارگاه منور رضوی در وصف‬ ‫حال جاماندگان اربعین به مرثیه سرایی و ذکر مصیبت‬ ‫پرداخت و جاماندگان از کربال اشــک حسرت ریختند‪.‬‬ ‫کاروانپیادهمشهد–کربالباهدفزندهنگه داشتنسیره‬ ‫اهل بیت(ع)‪،‬ترویجمکتباهل بیتعصمتو طهارت‬ ‫(ع)‪ ،‬نشــر و گسترش معارف حسینی (ع)‪ ،‬تبیین ابعاد‬ ‫مختلف قیام حضــرت اباعبداهلل الحســین (ع) و توجه‬ ‫دادن همگان به اهمیت زیارت حضرت امام حسین (ع)‬ ‫پیاده این مسیر معنوی را طی کردند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویــدادایران‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1182‬‬ ‫ن‬ ‫ش‪۲۰۰۲‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اختصاص ‪ 9۱‬هزار تن‬ ‫انواع کود یارانهای به‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫ت‬ ‫مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اذربایجان‬ ‫غربــی گفت‪ :‬در اســتانه اغاز کشــت پاییزه‪ 91 ،‬هــزار و‬ ‫‪ 324‬تن انواع کود یارانهای به این استان اختصاصیافته‬ ‫است‪ .‬علیرضا قربانی بابیان اینکه ‪ 100‬نفر عامل فعال‬ ‫توزیعکننــده کــود در اســتان وجــود دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫کودهای یارانهای باقیمتی کمتر نســبت به بازار ازاد در‬ ‫اختیار کشاورزان متقاضی قرار میگیرد و در حال حاضر‬ ‫‪ 31‬هزار تن از این میزان سهمیه تدارک و تامینشده و‬ ‫در بین کارگزاران اســتان توزیعشــده و مقدار ‪ 7‬هزار تن‬ ‫نیز بهعنوانذخیرهدر انبارهایشرکتخدماتحمایتی‬ ‫اســتان اماده توزیع اســت‪ .‬قربانی ادامه داد‪ :‬این روند‬ ‫ذخیرهسازی نسبت به مدتزمان مشابه سال گذشته در‬ ‫حدود ‪ 3‬هزار و ‪ 100‬تن بیشــتر اســت و استان با امادگی‬ ‫بیشــتری ازنظــر ذخیره اســتراتژیک به اســتقبال کشــت‬ ‫پائیزه میرود‪ .‬مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی‬ ‫اذربایجان غربی بابیان اینکه وظیفه و رســالت شرکت‬ ‫خدمات حمایتی کشاورزی افزایش راندمان تولید و باال‬ ‫بردن بهرهوری در ســطح کشــور و اســتان است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬باوجود همه محدودیتهای مالی‪ ،‬ارزی و اجرایی‬ ‫بهویــژه درگیری کشــور با بیماری منحــوس کرونا‪ ،‬طبق‬ ‫برنامهریزیبهعملامده‪،‬تامینوتدارکانواعنهادههای‬ ‫کشاورزی مطابق برنامه ابالغی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫هدفگذاری و در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫گ هخ ی و دد‬ ‫و مه و د د م و‬ ‫س‬ ‫‪700‬‬ ‫و دد ذ‬ ‫ج ن ش قی‬ ‫ل‬ ‫ی ش‬ ‫ت‬ ‫ی همه س نه ی ش هص ت م ظم ک‬ ‫صفح ه خ ص ص ی د ن و م ه م ش میش د‬ ‫هص ی ه ن ‪ 3‬ش م ه و د د و ه ه س ن‬ ‫د ق ب صفحه خ ص صی م ش و ه هم ه و مه‬ ‫د س س ش م ش ش ده س ت ف ون ن د‬ ‫صفح ه‪ ۵‬ن و مه ه و مط ب م عی همه‬ ‫س نه خ ب و م ش میش د د س صفح ت‬ ‫و مه هو هصفحه خست و مه ه ومط ب‬ ‫ده و چ دم ن میش د و د‬ ‫و ت س نه‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ک الم و د د م و خ د و مه ی ه س هم هن‬ ‫ن خدمت ذ ی چ ف خ‬ ‫ع ف ده و‬ ‫می د م هس ی ستوششمصفح ت خ ص صی‬ ‫س نه د شم ه م و م ش شده ست‬ ‫الشه ی خ ص ه‬ ‫همچ ن هم ظ قد‬ ‫هم ک ن س ه ی د س س ش د دو ه شش م‬ ‫م م ی و مهه و د دو ه هف م م می گ هه ی‬ ‫خ ی س نه هص ت ملمع فیشد دو ه ی‬ ‫خ د د دو هه ی عدی همه ش ت و س هه ی‬ ‫س یمع فیخ ه دشد‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن گ هخ ی همچ ن و مه و د د م و‬ ‫و تو م خ د وی خ س نه وشه س نه‬ ‫ق د ده س ت د ن گ ه خ ی ف ون که ه‬ ‫س ن د ی صفحه ی و ه و م ع ی ش ش مل‬ ‫ی م د م ن عکس‬ ‫خ ی و ش ق به ی‬ ‫ص تو ف م ست همهشه س نه ی مجم عهه‬ ‫س ن د ی صفحه خ ص صی هم ن و یه ی‬ ‫س ت ص یهس د‬ ‫د ن م ه الش ش ده س ت خ ب کم ل و‬ ‫چ دم نح فه یمح ه ی دیود ف ی ص ی‬ ‫م‬ ‫ن ش ی‬ ‫مل و قع تهمه ق ط ش د دس سمخ ط ن‬ ‫ق ف هو نط قد جه ت م ک ه د ی‬ ‫ع دال ه یهمهم دم م د ش هش د همچ ن‬ ‫هم ت مع ف ی س هه د و م ه و د د ن‬ ‫مد س ج معو دی گ هخ ی و د د ن‬ ‫طالع ت ملهمه س هه ی ش ه د یشد ن‬ ‫مد س د ح ل کم ل ستو ه ودیج مع ن ک‬ ‫طالع یفع ته ی س ه ید س س ش خ هد‬ ‫شد مهه ی س ه ی نمجم عهد ده د ک ه‬ ‫شه ه و وس ه یه س ن عم مد دهخ هدشد‬ ‫همع یو قعی ششده ده« و د د ن» ش م‬ ‫رئیــس هیئــت تجدیدنظــر نظــام پزشــکی ارومیــه‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون هیچ شــکایتی از ادعای فوت ‪ ۲۳‬نفر در‬ ‫بیمارستان طالقانی ارومیه به هیاتهای انتظامی نظام‬ ‫پزشکی وصول نشــده است‪ .‬دکتر کیوان کوشان‪ ،‬عضو‬ ‫هیئتمدیره و رئیس هیئت تجدیدنظر نظام پزشــکی‬ ‫ارومیه در گفتگو با خبرنگاران‪ ،‬با اشاره به شایعه جان‬ ‫باختن‪ ۲۳‬نفر در بیمارستان طالقانی ارومیه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنــون هیچ شــکایتی از ادعای فوتیهای بیمارســتان‬ ‫طالقانی به هیاتهای انتظامی ســازمان نظام پزشکی‬ ‫استان وصول نشده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سال جاری‬ ‫‪ ۵۳‬فقره پرونده تخلف در حوزه سالمت به هیاتهای‬ ‫انتظامی نظام پزشکی استان رسیده است که برای ‪۳۹‬‬ ‫پرونده از انها نظر کارشناسی صادرشده و در ‪ ۱۴‬مورد‬ ‫از انها خطا و قصور احرازشده است و به دادسرا ارجاع‬ ‫شــد‪ .‬دکتر کوشــان افزود‪ :‬تا اول شهریورماه امسال‪۵۷ ،‬‬ ‫فقره شــکایت در دادســرا طرحشــده که ‪ ۲۱‬فقره منجر‬ ‫به منع تعقیب شده‪ ۳۰ ،‬فقره صدور کیفرخواست و ‪۶‬‬ ‫فقره قرار موقوفی تعقیب خورده است‪ .‬رئیس هیئت‬ ‫تجدیدنظر نظام پزشــکی ارومیه اضافه کرد‪ :‬بیشترین‬ ‫شکایات از متخصصان زنان و است‪ ،‬جراحان زیبایی و‬ ‫متخصصین ارتوپدی در رتبههای بعدی قرار دارند‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه بیش از چهار هزار نفر عضو نظام پزشکی‬ ‫استان هستند‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان نظام پزشکی‪ ،‬یار کمکی‬ ‫سیستم درمان برای همکاران بخش خصوصی و دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫انهدام دو باند حفاری‬ ‫غیرمجاز در مهاباد‬ ‫فرمانــده یگان حفاظــت اداره کل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی اذربایجــان غربی گفــت‪ :‬دو‬ ‫باند حفاری غیرمجاز در روســتای عیسیکند و گردهرش‬ ‫مهاباد متالشــی شــد‪ .‬ســرهنگ بهزاد حجابی‪ ،‬با اعالم‬ ‫ایــن مطلــب اظهــار کــرد‪ :‬پــس از دریافــت گزارشهــای‬ ‫مردمــی مبنــی بــر انجام عملیــات حفــاری غیرمجــاز در‬ ‫دو روســتای تاریخــی مهابــاد اقدامــات الزم برای تعیین‬ ‫صحتوســقم این گزارشها در دســتور کار قــرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشگریو صنایعدستیاذربایجانغربیافزود‪:‬باتائید‬ ‫این گزارشها درنهایت نیروهای یگان حفاظت طی دو‬ ‫مرحلهعملیاتموفقیتامیزدرمنطقهتاریخیقلعهماریا‬ ‫واقع در روستای عیسیکند و تپه تاریخی گردهرش واقع‬ ‫در روستایی به همین نام چهار حفار غیرمجاز دستگیر‬ ‫شدند که یکی از این افراد مسلح بوده و اسلحه شکاری‬ ‫داشــت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این عملیات به دلیل فراوانی‬ ‫ماموریتهای ناجا و نبود نیرو در پاسگاه اختاچی غربی‬ ‫(برهان)‪ ،‬کارکنان یگان حفاظت بدون فوت وقت اقدام‬ ‫بهعملیاتدستگیریفردمسلح کردهو پساز تعقیبو‬ ‫گریز متهمرادستگیر و بهپاسگاهمربوطهانتقالدادندکه‬ ‫ایناقدامانهاشایانتقدیر است‪.‬حجابیعنوان کرد‪:‬در‬ ‫دیگر عملیاتانجامشدهدر مهابادکهبهصورتمشترکبا‬ ‫عواملپاسگاههایمکریانشرقیو مکریانغربیانجام‬ ‫گرفت سه نفر از اعضای باند بزرگ حفاری غیرمجاز نیز‬ ‫دستگیر شدند‪ .‬فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی اذربایجــان غربی‬ ‫تصریح کرد‪:‬طیبازجوییهایبهعملامدهاسامیبیش‬ ‫از سی نفر از اعضای مشارکتکننده در حفاری قیدشده‬ ‫کهپروندهایبرایدستگیریسایر عواملدخیلدر دستور‬ ‫کار پاسگاه مربوطه قرار گرفت‪ .‬حجابی گفت‪ :‬در این دو‬ ‫فقره عملیات موفقیتامیز مذکر ضمن دستگیری چهار‬ ‫نفــر‪ ،‬االت و ادوات حفــاری از قبیل بیل دســتی‪ ،‬کلنگ‪،‬‬ ‫سطل‪ ،‬طناب‪ ،‬دیلم‪ ،‬یک اسلحه شکاری و یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلتتوقیفشدومتهمانپساز تشکیلپرونده‬ ‫تحویلپاسگاههایمربوطهشدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی پیشوا از کشف بیش از ‪ ۵‬هزار لیتر‬ ‫سوخت قاچاق خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬سرهنگ مسعود فرامرزی فرمانده‬ ‫انتظامی پیشــوا در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در پی‬ ‫کســب خبری مبنی بر دپوی مواد ســوختی قاچــاق در‬ ‫دونقطهاز شهرستانپیشوارسیدگیبهموضوعدر دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬وی گفت‪ :‬با انجام اقدامات اطالعاتی و‬ ‫نامحســوس محل موردنظر شناســایی و پس از کسب‬ ‫مجوز قضاییموردبازرسیقرار گرفت‪.‬فرماندهانتظامی‬ ‫پیشوا تصریح کرد‪ :‬در بازرسی از دو محل مقدار ‪۱۹۸۰‬‬ ‫لیتر رزین و چهار هزار لیتر مواد سوختی قاچاق از نوع‬ ‫گازوئیل کشف شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این راستا دو نفر‬ ‫متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات‬ ‫قضاییشدند‪.‬فرماندهانتظامیپیشوادر بخشدیگری‬ ‫از سخنانخوداظهار کرد‪:‬مامورانپلیسامنیتعمومی‬ ‫شهرستان پیشوا در راستای پیشگیری از انتقال ویروس‬ ‫کرونا ضمن هماهنگی با مقام قضایی و اعالم جلسه‬ ‫شورای مبارزه با کرونا و با همکاری شبکه بهداشت طی‬ ‫بازدید از ‪ ۱۰۵‬واحد صنفی در سطح شهر تعداد‪ ۴‬واحد‬ ‫متخلف که بهداشت فردی و عمومی را رعایت نکرده‬ ‫بودند را پلمب کردند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬به ‪ ۷۲‬واحد‬ ‫صنفی هم اخطار کتبی دادهشــده اســت که در صورت‬ ‫عدم رعایت پروتکلهای بهداشــتی و رفع مشکالت و‬ ‫عیوبموجوددر مدتزمانمشخصنیز برخوردقانونی‬ ‫صورتخواهد گرفت‪.‬‬ ‫افتتاح دومین مرکز‬ ‫واکسیناسیون کرونا در‬ ‫پاکدشت‬ ‫فرماندار پاکدشت از افتتاح دومین مرکز تجمیعی‬ ‫واکسیناسیونتوسطسپاهسیدالشهدا(ع)و تزریقبیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار دوز واکسن کرونابههمشهریانبرایریشهکنی‬ ‫و شکست زنجیره ابتال به کرونا در پاکدشت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارشتسنیم‪،‬ایینافتتاحدومینمرکز تجمیعی‬ ‫واکسیناســیون کرونــا در شهرســتان پاکدشــت با حضور‬ ‫مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان پاکدشت‪،‬‬ ‫بشــیری نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬سردار ذوالقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا استان‬ ‫تهران‪،‬سرهنگامجدیفرماندهسپاهثامنالحجج‪،‬زینی‬ ‫وند رئیس شــبکه بهداشــت و درمان و دیگر مسئوالن‬ ‫در محل ورزشگاه مهدوی محله یبر برگزار شد‪ .‬یوسفی‬ ‫جمارانی در حاشــیه این افتتاح در جمع خبرنگاران با‬ ‫تاکیــد بــر اهمیت همــکاری بیشازپیــش مردم بــا کادر‬ ‫درمان برای ریشــهکنی هرچه زودتر این بیماری‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬هدف از انجام واکسیناسیون در خارج از مراکز‬ ‫درمانی و بهصورت تجمیعی‪ ،‬عالوه بر ســرعت انجام‬ ‫کار‪ ،‬جلوگیــری از ازدحــام مــردم و رعایــت پروتکلهای‬ ‫بهداشتی و در نتیجه کاهش امار فوتیهای ناشی از این‬ ‫ویروس منحوس اســت‪ .‬وی با اشــاره به افتتاح دومین‬ ‫مرکز تزریق واکسن در پاکدشت با توجه به جمعیت و‬ ‫پراکندگی در شهر افزود‪ :‬این مرکز در سالن ورزشی دکتر‬ ‫مهدوی محله یبر بهصورت رســمی افتتاح شــد و افراد‬ ‫واجد شرایط با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و بر‬ ‫اساساعالمشبکهبهداشتمیتوانندبامراجعهبهاین‬ ‫مرکز واکســن کرونا را دریافت کنند‪ .‬فرماندار پاکدشت‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬در حــال حاضــر تزریق واکســن کرونا‬ ‫در ســطح شهرستان در ‪ 6‬پایگاه فروناباد‪ ،‬شریفاباد‪،‬‬ ‫کریمابــاد‪ ،‬ابراهیماباد و پایگاههای تجمیعی علی ابن‬ ‫ابیطالب(ع)و مجموعهدکتر مهدوییبر در حالانجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫و د د صفه ن‬ ‫و دد د ل‬ ‫ل‬ ‫ل ی‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫و د د الم‬ ‫ی‬ ‫ن ی‬ ‫ذ‬ ‫ک‬ ‫و د د شه‬ ‫ن‬ ‫ی ج س ال ت‬ ‫ت ل ی‬ ‫ی‬ ‫ب ب‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫مدیرکلغلهو خدماتبازرگانیاستانزنجان گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۳۱‬مرکز گندم از کشاورزان زنجانی خریداری میشود‪.‬‬ ‫ولــی ا‪ ...‬زمانــی در گفتگــو با مهر بــه خرید گندم‬ ‫در اســتان زنجان اشــاره کرد و گفــت‪ :‬تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۷۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن گنــدم از کشــاورزان ایــن اســتان‬ ‫خریداریشده است‪ .‬وی با بیان اینکه این میزان گندم‬ ‫توســط ‪ ۳۱‬مرکز خرید شــده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خرید‬ ‫گندم تا پایان شــهریورماه ادامه دارد‪ .‬مدیرکل غله و‬ ‫خدمات بازرگانی استان زنجان به پرداخت مطالبات‬ ‫گندمکاران در استان اشاره کرد و ابراز داشت‪ :‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۹۹‬درصد از مطالبات گندم کشاورزان استان‬ ‫پرداختشــده اســت‪ .‬زمانــی تاکید کرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫کاهش بارندگی به علت چروکیدگی گندم از کیفیت‬ ‫ان کم شــده و در اســتان زنجان بیشترین خرید گندم‬ ‫مربوط به شهرستان خدابنده است و بیشترین تولید‬ ‫گندم هم مربوط به این شهرستان است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بنا به دســتور استاندار گندم استان به دیگر استانها‬ ‫ارسال نمیشود و محدودیتی در این خصوص وجود‬ ‫دارد‪ .‬مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان با بیان‬ ‫اینکــه خرید تضمینی گندم پنــج هزار تومان از طرف‬ ‫دولت اعالمشده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در استان زنجان‬ ‫طبــق برنامهریــزی انجامشــده مطالبــات گندمکاران‬ ‫در موعــد مقرر به کشــاورزان پرداختشــده اســت و‬ ‫مشکلی در این خصوص وجود ندارد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایعدســتی اســتان گفــت‪ :‬زنجان اماکــن مذهبی‬ ‫و بقــاع متبرکــه متعــددی را در خود جــایداده که‬ ‫در صــورت مدیریــت مطلــوب و کارشناســی شــده‬ ‫میتوانــد در زمینــه توســعه گردشــگری مذهبــی‬ ‫در ایــن اســتان نقــش به ســزایی داشــته باشــد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬امیر ارجمند افزود‪ :‬با ایجاد بسترها‬ ‫و زیرســاختهای الزم و نیــز جــذب ســرمایهگذار‬ ‫میتــوان بــه گردشــگری مذهبــی ایــن شــهر کمــک‬ ‫فراوانــی کــرد و ایــن مهــم بایــد جدی گرفته شــود‬ ‫و بــا توجــه بــه وجــود ظرفیتهــای موجــود در‬ ‫اســتان در زمینــه گردشــگری مذهبــی در تــالش‬ ‫هســتیم کــه بازنگری ویــژهای در این زمینه داشــته‬ ‫باشــیم و تاکنــون در ایــن زمینــه موفقیتهــای‬ ‫خوبــی هــم به دســت اوردهایــم‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در گردشــگری مذهبــی اماکــن و ایینهای مذهبی‬ ‫موردتوجــه اســت‪ ،‬بهگونهای که در اســتان زنجان‬ ‫حســینیه اعظم و زینبیه اعظم و مراســم ان‪ ،‬تعزیه‬ ‫ارمغانخانــه و رجعیــن‪ ،‬مراســم باد صبــای طارم و‬ ‫غیــره از شــاخصترین میــراث معنــوی محســوب‬ ‫میشــوند و در گردشــگری مذهبــی تاثیــر ویــژهای‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن مســئول خاطرنشــان کرد‪ :‬وجــود ‪۱۵۶‬‬ ‫امامــزاده در زنجان یک ظرفیت بالقوه گردشــگری‬ ‫مذهبــی محســوب میشــود و همهســاله هــزاران‬ ‫گردشــگر برای شــرکت در مراســم عــزاداری در ماه‬ ‫محرم و صفر به این استان سفر میکنند‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫و د د چه مح لو خ‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫و د دخ س نج ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و د دخ س ن ض ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫رصت ‪2‬‬ ‫ب‬ ‫یحل س‬ ‫س‬ ‫شکل‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫‪144‬‬ ‫و د دخ س نشم ی‬ ‫ت‬ ‫رن‬ ‫ی‬ ‫به مناســبت هفته دولــت ‪ ۱۶‬کیلومتر روکش‬ ‫اسفالت محور اشنویه ‪ -‬نقده بهصورت نمادین‬ ‫از ‪ ۶۰‬کیلومتر پروژه لکهگیری و روکش اســفالت‬ ‫محورهــای شــریانی اذربایجــان غربــی بااعتبــار‬ ‫بالغبــر ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریال به بهرهبرداری رســید‪.‬‬ ‫ارســالن شــکری‪ ،‬مدیرکل راهداری و حملونقل‬ ‫جــادهای اذربایجــان غربــی نیــز در این مراســم‬ ‫بابیــان اینکــه با اقدامــات جهــادی انجامگرفته‬ ‫و د دخ س ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫در لکهگیــری و روکــش محورهــای مواصالتــی‬ ‫و بــا اســکن جادههــا اســتان در رتبــه یازدهــم‬ ‫مطلوبتریــن محورهــا در میــان ‪ ۳۴‬اداره کل‬ ‫راهداری و حملونقل جادهای کشور قرار دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر لکهگیــری و روکــش اســفالت‬ ‫بهصورت ممتد و غیر ممتد در سطح محورهای‬ ‫اســتان انجامشــده اســت و تا پایان فصل کاری‬ ‫سال جاری برنامهریزی برای بالغبر ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫انجامگرفته اســت‪ .‬وی از مهمترین محورهایی‬ ‫کــه روکــش اســفالت در انهــا انجامگرفتــه و یا‬ ‫در حــال انجــام و برنامهریــزی اســت بــه محور‬ ‫شــاهیندژ ‪ -‬تــکاب‪ ،‬میانــدواب ‪ -‬شــاهیندژ‪،‬‬ ‫مهابــاد ‪ -‬ارومیــه‪ ،‬پیرانشــهر ‪ -‬نقــده‪ ،‬ورودی‬ ‫پایانــه مــرزی تمرچیــن و ما کــو ‪ -‬بازرگان اشــاره‬ ‫نمود‪ .‬این مقام مسئول اظهار کرد‪ ۳۵۰ :‬کیلومتر‬ ‫راه روســتایی در اســتان امــاده اســفالت اســت‬ ‫کــه بهمحض تامین قیر اســفالت خواهد شــد و‬ ‫عملیات ساخت ‪ ۴۰‬کیلومتر از راههای روستایی‬ ‫به میمنت هفته دولت کلنگ زنی خواهد شــد‪.‬‬ ‫در ادامه بهسازی و اسفالت راه روستایی پروانه‬ ‫شهرســتان اشــنویه به طول ‪ ۲۴۰۰‬متر و بااعتبار‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۶۶۵‬میلیــون ریــال نیــز کلنگ زنی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دعوت شمشیرباز اذربایجان غربی ‬ ‫به اردوی تیم ملی‬ ‫دبیــر هیئــت شمشــیربازی اذربایجــان غربی از دعــوت هادی‬ ‫رضوی نیا شمشیرباز ارومیهای به اردوی تیم ملی بزرگساالن کشور‬ ‫خبــر داد‪ .‬علــی نجف زاده بیان کرد‪ :‬هادی رضوی نیا شمشــیرباز‬ ‫ارومیهای به اردوی تیم ملی بزرگســاالن کشــور در اســلحه فلوره‬ ‫دعوت شــد‪ .‬نجف زاده افزود‪ :‬اردوی تیم ملی فلوره بزرگســاالن‬ ‫از تاریخ ‪ ۱۰‬شــهریور لغایت ‪ ۱۶‬شــهریور در تهران برگزار میشــود‬ ‫کــه هــادی رضــوی نیان نیــز در ایــن اردو حضور خواهد داشــت‪.‬‬ ‫وی در خصوص ازســرگیری تمرینات ورزشکاران شمشیرباز ارومیه‬ ‫گفت‪ :‬با نظر مساعد مدیرکل ورزش و جوانان استان و مساعدت‬ ‫سرپرستی مجموعه ورزشی تختی مجوز ویژه برای شروع تمرینات‬ ‫شمشیربازی صادرشده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمرینــات شمشــیربازی بــا تاکیــد بــر اجــرای‬ ‫پروتکلهای بهداشتی ویژه و عدم تردد اولیای با وسیله نقلیه به‬ ‫داخل مجموعه از امروز شروع میشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳۱‬هزار تن کود پاییزه در استان توزیع شد‬ ‫مدیر شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی‬ ‫اذربایجــان غربــی گفت‪ ۳۱ :‬هــزار تن انواع‬ ‫کود یارانه ای در اســتانه اغاز کشــت پاییزه‪،‬‬ ‫بیــن کارگزاری های این اســتان برای ارائه به‬ ‫کشــاورزان توزیع شد‪.‬‬ ‫علیرضــا قربانــی در گفت وگــو بــا ایرنــا‬ ‫افــزود‪ :‬در اســتانه اغــاز کشــت پاییــزه‪۹۱ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۴‬تُ ن انواع کود یارانهای به این‬ ‫اســتان اختصاصیافتــه کــه ‪ ۳۱‬هــزار تــن ان‬ ‫بــرای توزیــع بــه کارگزاریهــای اذربایجــان‬ ‫غربــی ارسال شــده اســت‪ .‬وی بابیــان اینکــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر عامــل فعــال توزیع کننــده کــود در‬ ‫اســتان وجــود دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬کودهــای‬ ‫یارانــهای باقیمتــی کمتــر نســبت بــه بــازار‬ ‫ازاد در اختیــار کشــاورزان متقاضــی قــرار‬ ‫میگیــرد‪ .‬قربانــی بیــان کــرد‪ :‬مقــدار هفــت‬ ‫هــزار تن از انــواع کودهای موردنیــاز پاییزه‬ ‫نیــز بهعنــوان ذخیــره در انبارهــای شــرکت‬ ‫خدمــات حمایتــی اســتان امــاده توز یــع‬ ‫اســت‪ .‬مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی‬ ‫کشــاورزی اذربایجان غربی گفت‪ :‬این روند‬ ‫ذخیره ســازی نســبت بــه مدتزمــان مشــابه‬ ‫ســال گذشــته در حــدود ســه هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫تــن افزایشیافتــه اســت و اســتان بــا امادگی‬ ‫بیشــتری ازنظر ذخیره اســتراتژیک به استقبال‬ ‫کشــت پاییــزه مــیرود‪ .‬وی بابیــان اینکــه‬ ‫وظیفــه و رســالت شــرکت خدمــات حمایتــی‬ ‫کشــاورزی افزایش راندمان تولید و باال بردن‬ ‫بهــرهوری در ســطح کشــور و اســتان اســت‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬باوجــود همــه محدودیتهــای‬ ‫مالــی‪ ،‬ارزی و اجرایی بهویژه درگیری کشــور‬ ‫بــا ویروس منحــوس کرونا‪ ،‬طبــق برنامهریزی‬ ‫بهعملامــده‪ ،‬تامیــن و تــدارک انــواع‬ ‫نهاده های کشــاورزی مطا بــق برنامه ابالغی‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی هدف گــذاری و در‬ ‫د ســتور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫گود نخاله‪ ،‬بالی جان ساکنان کوی فرزان ‬ ‫شهرستان قدس‬ ‫گــودال و کارگاههــای بازیافت خــاک و نخاله در‬ ‫کویفرزانشهرستانقدسنهتنهامشکالتعدیدهای‬ ‫را ازلحــاظ الودگیهــای محیــط زیســتی و صوتــی‬ ‫برای ســاکنان این منطقه ایجاد کرده بلکه به دلیل‬ ‫همجواریبامناطقمسکونیو نداشتنایمنیهای‬ ‫الزم جان مردم را به خطر انداخته است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬درگذشــته این گود معدن شــن و ماسه بود اما‬ ‫بعداز ممنوعیتبهرهبرداریاز رودخانههاومعادن‪،‬‬ ‫اینگودبهمحلیبرایتخلیهخاکبرداریهاییکهاز‬ ‫سطح شهر تهران و قدس صورت میگرفت‪ ،‬تبدیل‬ ‫شد و شرکتهای مختلف شروع به بازیافت خاک و‬ ‫نخاله و تبدیل ان به ماسه کردهاند که این امر عالوه‬ ‫بر ســروصدا و سلب اسایش از مردم‪ ،‬باعث الودگی‬ ‫هواهمشدهاست‪.‬ساختمانهای کویفرزاندر کنار‬ ‫این گودبهارتفاع‪ ۳۰‬متر قرارگرفتهاند کهاینموضوع‬ ‫بســیار خطرافرین اســت چراکه‪ ۲‬سال قبل و پس از‬ ‫وقــوع زلزله‪ ،‬زمین منطقــه ترک خورد و کارشناســان‬ ‫فرمانداری و شــهرداری پس از بررســی منطقه اعالم‬ ‫کردند خطر رانش ساختمانها به داخل گود بسیار‬ ‫زیاد است‪ .‬بهرغم هشدار کارشناسان دانشگاه علم‬ ‫و صنعت مبنی بر وضعیت مخاطرهامیز و ضرورت‬ ‫ایمنســازی ایــن مــکان‪ ،‬تاکنــون اقــدام موثــری از‬ ‫ســوی متولیان امر انجامنشده اســت و در این راستا‬ ‫کارشناساننیز معتقدندکهبیتوجهیبهاینموضوع‬ ‫نهتنها سالمت مردم را به خطر میاندازد و الودگی‬ ‫هــوا و صــوت را در پــی دارد‪ ،‬بلکــه گودبرداریهای‬ ‫صورت گرفتهبهعمق‪ ۳۰‬متر عمودیتافاصله کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬متر تا بافت مســکونی درنهایت باعث رانش‬ ‫ساختمانها در این منطقه میشــود و فاجعهای را‬ ‫رقمخواهدزد‪.‬‬ ‫شهردار قدس باید کوی فرزان را ساماندهی‬ ‫کند‬ ‫معاونفنیو عمرانیفرماندار قدسگفت‪:‬سال‬ ‫گذشته سه جلسه بحران با حضور متولیان امر برای‬ ‫ساماندهی گود کوی فرزان برگزار و شهردار این شهر‬ ‫موظف شد با توجه به نظر کارشناسان و بنابر طرح‬ ‫تفضیلــی اقداماتــی را در این خصوص انجــام دهد‪.‬‬ ‫علیرضا ناصری پور افزود‪ :‬بر اساس نظر کارشناسان‬ ‫امر نقشهای برای این گود طراحی و مقرر شد تا در‬ ‫انجا عالوه بر دیوارچینی و احداث یک کمربندی در‬ ‫خیابان‪،‬باایجادیکخیابانبینمنازلو گودفاصله‬ ‫ایجاد شــود اما تاکنون اقدامی از ســوی شهرداری در‬ ‫این خصوص انجامنشــده اســت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬طی‬ ‫چنــد روز اخیــر ایــن موضوع از ســوی دســتگاههای‬ ‫متولی بخصوص شهرداری شهر قدس پیگیری شد و‬ ‫متولیان امر موظف هستند هر چه سریعتر نسبت‬ ‫بــه وظایف خــود در خصوص این گــود اقدام کنند‪.‬‬ ‫ناصری در پاسخ به این پرسش که چرا گود فرزان در‬ ‫منطقهمسکونیقرارگرفتهاست‪،‬اظهار داشت‪:‬قبلاز‬ ‫مسکونیشدنمنطقهمورداشاره‪،‬اینگوددر منطقه‬ ‫کوی فرزان قرار داشت و پسازان شهرداری بدون در‬ ‫نظر گرفتنمسائلزیستمحیطیومضراتبعدی‪،‬‬ ‫با اولویت دادن به مســائل اقتصادی‪ ،‬برای ساخت‬ ‫مسکندر اینمنطقهمجوز صادر کردهاست‪.‬‬ ‫گود کوی فرزان جابهجا یا تعطیل میشود‬ ‫معاونهماهنگیامور عمرانیاستاندار تهراننیز‬ ‫گفت‪:‬بامسئوالنشهرداریو فرمانداریدر خصوص‬ ‫گود کوی فرزان مذاکره شده و ظرف چند روز اینده‬ ‫نیز از مسئوالن امر خواسته میشود نسبت به رفع‬ ‫خطــر در کوتاهترین زمان ممکــن و در درازمدت نیز‬ ‫بــرای جداســازی عملکــرد گــود با بافت مســکونی‬ ‫برنامهریزیهــای الزم صــورت گیــرد یــا نســبت بــه‬ ‫پایان یافتن فعالیت گود در این منطقه اقدام شود‪.‬‬ ‫عبدالرضــا چراغعلی‪ ،‬یــاداوری کرد‪ :‬ایــن گود حدود‬ ‫چهار دهه قدمت دارد و در ‪ ۲‬دهه گذشــته بخش‬ ‫خصوصیضمنمدیریت گود‪،‬بخشیاز اراضیانرا‬ ‫بهتعاونیهایمسکنواگذار کردهاست‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تزریق واکسن کرونا به مادران باردار باالی‪ ۱۲‬هفته در دماوند‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمان دماوند از تزریق واکســن کرونا‬ ‫به مادران باردار باالی ‪ ۱۲‬هفته در این شهرســتان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫واکسیناسیون از یکم شهریورماه اغازشده و در مرکز «جیالرد» انجام‬ ‫میشــود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حســن خیرخــواه‪ ،‬از انجام واکسیناســیون‬ ‫کرونای مادران باردار در شهرستان دماوند خبر داد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫واکسیناســیون کرونــای مــادران بــاردار باالی ‪ ۱۲‬هفتــه از تاریخ یکم‬ ‫شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬در سطح شهرستان شروعشده و در مرکز «جیالرد»‬ ‫انجــام میگیرد‪ .‬خیرخواه افــزود‪ :‬در حال حاضر فقط مادران واجد‬ ‫شرایط ازجمله سن باالی ‪ ۳۵‬سال‪ ،‬مادران چاق (نمایه توده بدنی‬ ‫باالی ‪ ،)۳۵‬باردارهای دوقلو و چند قلو‪ ،‬مادران نازا که به روش «ای‪.‬‬ ‫وی‪ .‬اف» باردار شدند‪ ،‬مادران مبتالبه بیماری زمینهای شامل قلبی‪،‬‬ ‫فشارخون‪ ،۶‬دیابت‪ ،‬اسم‪ ،‬داروهای «ایمونو ساپرسیو»‪ ،‬پیوند اعضا‪،‬‬ ‫ســیروز کبدی‪ ،‬بیماری کلیوی و زنان بارداری که همسرانشــان شاغل‬ ‫در مراکز مدیریت کرونا هستند‪ ،‬مشمول دریافت واکسن میباشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهش امار مبتالیانبه کروناباشیبمالیم‬ ‫اســتاندار تهــران از کاهــش با شــیب مالیم مراجعین ســرپایی‪،‬‬ ‫میزان بســتریها و فوتیهای کرونایی در اســتان تهران نســبت به‬ ‫هفته گذشــته خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬انوشیروان محسنی بندپی‬ ‫در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت کرونایی در استان تهران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مراجعین سرپایی‪ ،‬میزان بستریها و فوتیها نسبت‬ ‫به هفته گذشــته با شــیب مالیم کاهش پیداکرده اســت‪ .‬اســتاندار‬ ‫تهــران افــزود‪ :‬بــا توجه بــه اقدامــات و راهنمایی ســامانه ‪ ۶۰۷۰‬و‬ ‫میزان تزریق واکسن در استان تهران شرایط قدری بهتر شده است‪.‬‬ ‫محسنی بندپی بیان داشت‪ :‬تا جمعه ‪ ۱۲‬شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬میزان‬ ‫‪ ۵‬میلیون و ‪ ۳۰‬هزار دوز واکســن در اســتان تهران تزریقشــده که‬ ‫‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۴۳۰‬هــزار دوز اول و یکمیلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار نفــر نیز‬ ‫دوز اول و دوم را دریافــت کردنــد‪ .‬وی در ادامــه عنــوان داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجه به گســترش مراکز تجمیعی واکســن و بــا توجه به اینکه‬ ‫بیش از ‪ ۶‬میلیون دوز وارد کشــور شــده‪ ،‬اعالمشــده طبق ظرفیتی‬ ‫کــه اســتانها بتوانند تزریق کنند‪ ،‬ســهمیه اختصاص پیــدا میکند‪.‬‬ ‫اســتاندار تهران عنوان داشــت‪ :‬بر اســاس ظرفیتهای اعالمشــده‬ ‫برای تزریق واکســن اســتان تهــران ظرفیت تزریق روزانــه ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫دوز واکســن را دارد که نشــاندهنده تمهیدات و اقدامات مناسب‬ ‫در این زمینه است‪ .‬محسنی بندپی از شهروندان خواست همچنان‬ ‫به رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی پایبند باشند و‬ ‫بیشازپیش کرونا را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیــس پلیــس فتا پایتخت از شناســایی و دســتگیری ده نفر در‬ ‫خصوص تبلیغ سایتهای شرطبندی در فضای مجازی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این افراد یک شبکه بزرگ تبلیغات سایتهای شرطبندی در‬ ‫تهران ایجاد کرده بودند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود‪ :‬به دنبال‬ ‫دریافت گزارشهایی مبنی بر دعوت کاربران به ســایتهای قمار‬ ‫و شــرطبندی توســط چندین صفحه اینســتاگرامی با بیش از پنج‬ ‫میلیــون نفــر دنبــال کننــده و بازتــاب این اقــدام هنجارشــکنانه در‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت‪ .‬این مقام‬ ‫انتظامی تصریح کرد‪ :‬پس از بررسی گزارشهای ارسالی‪ ،‬کارشناسان‬ ‫پلیس فتا تحقیقات سایبری خود را اغاز کردند و متوجه شدند یک‬ ‫شبکه مجازی متشکل از یازده صفحه اینستاگرامی با بیش از پنج‬ ‫میلیون نفر دنبال کننده شکلگرفته و بهصورت شبانهروزی برخی‬ ‫از کاربــران فضــای مجــازی را بــا تبلیغات فریبنده به سمتوســوی‬ ‫ســایتهای شــرطبندی هدایــت کردهانــد و در ازای این کار مبالغ‬ ‫زیــادی دریافــت میکننــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬افســران ســایبری پلیــس فتا‬ ‫پایتخــت پس از تحلیل مســتندات جمعاوریشــده و بررســیهای‬ ‫اطالعاتــی و تخصصــی‪ ،‬موفــق شــدند هر ‪ ۱۰‬نفر عضــو اصلی این‬ ‫شــبکه کــه گرداننــده ایــن صفحــات نیــز بودنــد را مورد شناســایی‬ ‫قــرار دادنــد و پــس از تشــریفات قضایــی مجرمــان را در اقدامات‬ ‫پلیسی متعدد دستگیر کنند و درنهایت به پلیس فتا انتقال دادند‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬مجرمان پــس از انتقــال به پلیس‬ ‫فتــا هرگونــه اقــدام مجرمانــهای را رد کردنــد‪ ،‬اما پس از مشــاهده‬ ‫ادلــه جمعاوریشــده توســط پلیس‪ ،‬ضمــن پذیرش بزه انتســابی‪،‬‬ ‫با افزایش مراکز‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫واکسیناسیون کرونا در زنجان شتاب میگیرد‬ ‫اســتاندار زنجان با بیان اینکه با افزایش مراکز‬ ‫واکسیناسیون در استان زنجان‪ ،‬روند تزریق واکسن‬ ‫گروههای هدف با سرعت بیشتری انجام خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬به ایــن مهم بایــد توجه داشــت که‬ ‫خدمات در اینده بر اساس واکسیناسیون به مردم‬ ‫ارائــه خواهــد شــد و ایــن موضوع اهمیــت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬فتــحا‪ ...‬حقیقــی بــا بیــان اینکه فرمانــداران‬ ‫شهرســتان ایجرود و ســلطانیه باید میزان پوشش‬ ‫واکسیناسیون را اصالح کنند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بر این‬ ‫مبنا واکسیناسیون فرهنگیان‪ ،‬نانوایان و خبرنگاران‬ ‫باقیمانده نیز باید بهسرعت انجامشده و به اتمام‬ ‫برســد‪ .‬وی بــه لــزوم اغــاز واکسیناســیون کارکنــان‬ ‫دستگاههای اداری استان تاکید کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫از ظرفیتهای موجود برای انجام این کار استفاده‬ ‫شود تا مشکلی به وجود نیاید‪ .‬استاندار زنجان با‬ ‫تاکید بر لزوم اطالعرســانی بیشتر در حوزه کرونا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬معاون بهداشــتی دانشــگاه علومپزشــکی‬ ‫اســتان زنجان و معاون سیاســی امنیتی استاندار‪،‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونا در‬ ‫استانزنجانهستند‪.‬‬ ‫پروتکلهای بهداشتی همچنان رعایت شود‬ ‫اســتاندار زنجــان همچنیــن در ارتبــاط بــا‬ ‫بازگشــایی مــدارس اســتان زنجــان گفــت‪ :‬ســتاد‬ ‫تشکیلشــده در راســتای بازگشــایی مــدارس باید‬ ‫بــا جدیــت بیشــتری بــه کار خــود ادامــه دهــد تا‬ ‫بــا تمهیــدات و زیرســاختهای موجــود‪ ،‬مدارس‬ ‫بازگشــایی شــود‪ .‬حقیقی با تاکید بــر اینکه مردم‬ ‫بداننــد همچنان رعایــت پروتکلهای بهداشــتی‬ ‫اصل اساسی در پیشگیری از ابتال به کووید ‪ ۱۹ -‬به‬ ‫شمار میروند‪ ،‬افزود‪ :‬در پیک پنجم کرونا با توجه‬ ‫بــه اقدامات پیشــگیرانه و انجام واکسیناســیون‪،‬‬ ‫ابتــال و فــوت نســبت بــه پیــک گذشــته کاهــش‬ ‫معنــاداری پیداکرده ولی در صورت رعایت کردن‬ ‫پروتکلهای بهداشتی‪ ،‬این امار موجود نیز کاهش‬ ‫مییابــد‪ .‬وی بــا تاکید بر اینکه مصوبــات قرارگاه‬ ‫عملیاتی کرونا باید بهصورت جدی عملیاتی شود‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬واکسیناسیون واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫بازار و اماکن نیز باید انجام و زمینههای ان هرچه‬ ‫سریعتر فراهم شود‪.‬‬ ‫تزریق ‪ ۵۶۰‬هزار دز واکسن کرونا‬ ‫رئیــس دانشــگاه علومپزشــکی اســتان زنجــان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۶۰‬هزار دز واکســن کرونا در‬ ‫استان زنجان تزریقشده که ‪ ۴۵‬درصد ان متعلق‬ ‫بهنوبــت اول و ‪ ۲۵‬درصــد نیــز بــرای نوبــت دوم‬ ‫اســت‪.‬پرویز قزلبــاش در رابطــه بــا رونــد ســرپایی‬ ‫و بســتری بیمــاری کرونــا در اســتان زنجــان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در بیماران ســرپایی کرونا شــاهد روند نزولی‬ ‫هستیم ولی درروند بستری این بیماران نوساناتی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه همچنــان رونــد‬ ‫بیماری کرونا در شهرستانهای زنجان و ماهنشان‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫افزایشی بوده و در سایر شهرستانها شاهد روند‬ ‫نزولــی بیماری کرونا هســتیم‪ ،‬افــزود‪ :‬تاکنون ‪۵۱۵‬‬ ‫هزار تست کرونا در استان گرفتهشده و تستهای‬ ‫پــی‪ .‬ســی‪ .‬ار مثبــت در همــه شهرســتانها بهجز‬ ‫ماهنشــان کاهش پیداکرده است‪ .‬این مسئول‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه اکنون ‪ ۶۰۰‬بیمار مبتالبه کرونا در مراکز‬ ‫درمانی استان زنجان بستری هستند و ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫تختهای بیمارســتانی توســط بیمــاران کرونایی‬ ‫اشغالشــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهروندان نباید‬ ‫گول روند نزولی سرپایی بیماری کرونا را بخورند‪،‬‬ ‫زیرا بــا کوچکترین عادیانگاری‪ ،‬روند افزایشــی‬ ‫میشــود‪ .‬رئیــس دانشــگاه علومپزشــکی اســتان‬ ‫در رابطــه با رنکینگ شهرســتانها ازلحــاظ میزان‬ ‫بــروز موارد بســتری بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹ -‬در هفته‬ ‫ســوم شهریورماه‪ ،‬گفت‪ :‬به ترتیب شهرستانهای‬ ‫خــرمدره‪ ،‬خدابنــده‪ ،‬ابهــر‪ ،‬ایجــرود‪ ،‬زنجــان‪،‬‬ ‫ســلطانیه‪ ،‬ماهنشــان و طارم قرار دارند‪ .‬قزلباش با‬ ‫اشــاره به اغاز واکسیناســیون افراد باالی ‪ ۳۵‬سال‬ ‫در استان زنجان‪ ،‬اظهار کرد‪ ۵۶۰ :‬هزار دز واکسن‬ ‫کرونا در استان تزریقشده که میزان پوشش نوبت‬ ‫اول واکســن ‪ ۴۵‬درصــد بــوده و نوبــت دوم ‪۲۵‬‬ ‫درصد جمعیت گروههای هدف است‪.‬‬ ‫پوشش بیش از ‪ ۹۵‬درصدی واکسیناسیون‬ ‫فرهنگیان‬ ‫وی از پوشــش بیــش از ‪ ۹۵‬درصــدی‬ ‫واکسیناســیون فرهنگیــان و بیــش از ‪ ۹۰‬درصــدی‬ ‫کارکنــان بخــش حملونقل شــهری اســتان زنجان‬ ‫خبــر داد و افــزود‪ :‬در صــورت تامیــن واکســن‪،‬‬ ‫رونــد واکسیناســیون در اســتان زنجــان ســرعت‬ ‫خواهــد گرفت و قســمت عمده جمعیت هدف‬ ‫واکســینه خواهند شــد‪ .‬این مســئول با بیان اینکه‬ ‫برخــی نانوایــان بــا گروه ســنی واکســینه شــدند و‬ ‫واکسیناسیون ســایر افراد نیز در حال انجام است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با در اختیار قرار دادن واکسن بیشتر به‬ ‫استان زنجان واکسیناسیون بهصورت ایستگاهی در‬ ‫کارخانجات و ادارات انجام خواهد شد‪ .‬در رابطه‬ ‫با اخرین وضعیت میانگین اســتانی درصد رعایت‬ ‫پروتکلهای بهداشتی در اماکن و مراکز به تفکیک‬ ‫شهرستانهای استان زنجان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به ترتیب‬ ‫شهرستان زنجان ‪ 55/5‬درصد‪ ،‬شهرستان خدابنده‬ ‫‪ ۵۴‬درصــد‪ ،‬شهرســتانهای ابهــر و ایجــرود ‪52/5‬‬ ‫درصد‪ ،‬طارم ‪ ۵۲.۲‬درصد‪ ،‬ماهنشان ‪ 52/3‬درصد و‬ ‫شهرستانسلطانیه‪ ۵۳‬درصداست‪.‬رئیسدانشگاه‬ ‫علومپزشــکی اســتان در رابطه بــا اخرین وضعیت‬ ‫میانگیناستانیدرصدرعایتپروتکلهایبهداشتی‬ ‫در اماکن به تفکیک نوع صنف‪ ،‬گفت‪ :‬به ترتیب‬ ‫میزان رعایت پروتکلها در مســاجد ‪ 43/5‬درصد‪،‬‬ ‫نانوایی‪ 45/2‬درصد‪ ،‬مسافربری درونشهری‪45/5‬‬ ‫درصد کمترینمیزانرعایت پروتکلهای بهداشتی‬ ‫را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫و د دک م ن‬ ‫و د دک م ش ه‬ ‫و د دکهگ‬ ‫هو‬ ‫حمد‬ ‫و د دگ س ن‬ ‫و د د گ الن‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پاسخ به انبوه تقاضای سرمایهگذاری برق‬ ‫صنعتی تحول را در پی دارد‬ ‫مدیرعامل بــرق منطقهای‬ ‫زنجــان بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫بــا انبوهــی از تقاضــای‬ ‫ســرمایهگذاری بــرق صنعتــی‬ ‫و درخواســت تامیــن بــرق در‬ ‫منطقه مواجه هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پاسخگوییمناسبومدیریت‬ ‫شایســته ایــن تقاضــا قطعــاً موجــب تحــول در‬ ‫منطقهخواهدشد‪.‬‬ ‫علیخلجیدر ایینافتتاحپروژههایشرکت‬ ‫برق منطقهای زنجان با بیان اینکه شرایط بسیار‬ ‫عالیازنظر پتانسیلشبکهبرقدر منطقهزنجان‬ ‫و قزوین داریم‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت نصبشده شبکه‬ ‫مــا‪ ،‬میتواند حداقــل ‪ ۲‬و نیم برابر بار مصرفی‬ ‫را پاســخگو باشــد که یــک مزیت بــرای منطقه‬ ‫محسوب میشود‪ .‬وی با اشاره به اینکه بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬درصد انرژی مصرفی منطقه در بخش تولید‬ ‫صنعتی و کشاورزی است‪ ،‬افزود‪ :‬این مزیتها و‬ ‫ویژگیها برای ما فرصت است که اگر بهدرستی‬ ‫مدیریــت نشــود بــه تهدیــد تبدیــل میشــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت برق منطقهای زنجــان‪ ،‬قرار‬ ‫گرفتن در مسیر ترانزیت شمالغرب و جنوب به‬ ‫شــمال را یکــی دیگــر از ویژگیهــا و مزیتهای‬ ‫منطقــه در قابلیــت شــبکه و نقــش ســازنده در‬ ‫ترانزیت انرژی عنوان کرد و گفت‪ :‬حفظ پایداری‬ ‫شــبکه برق‪ ،‬با وجود محدودیتهــای اخیر در‬ ‫حوزه برق نیز‪ ،‬قابلیت منطقه را بهخوبی نشان‬ ‫داد‪.‬خلجیوجودپتانسیلهایباالیانرژیهای‬ ‫تجدیدپذیر بادیو خورشیدیو زیرساختهای‬ ‫الزم بــرای توســعه تولیــد انــرژی بــرق را از دیگر‬ ‫ظرفیتهــای ایــن منطقه عنــوان کــرد و گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر داشــتن ظرفیت مناســب شــبکه‪ ،‬باید‬ ‫ظرفیت کافی در بخش تولید هم داشته باشیم‬ ‫تابتوانیماینحجماز تقاضاراپاسخبدهیم‪.‬وی‬ ‫تاکید کرد‪:‬بهنظر میرسدبایدرویتولیدمتمرکز‬ ‫شویم‪ .‬اظهار امیدواری کرد‪ ،‬مساعدتهای الزم‬ ‫از ســوی اســتاندار‪ ،‬همچنــان‬ ‫مسیر بهرهبرداری از پروژههای‬ ‫بــرق ازجملــه بخــش بخــار‬ ‫نیــروگاه ســلطانیه را همــوار‬ ‫کند‪ .‬این مســئول با بیان اینکه‬ ‫همــه تــالش خــود را میکنیــم‬ ‫تــا بــا حمایتهای مســئوالن‪،‬‬ ‫واحدهــای گازی نیــروگاه زنجــان ‪ ۲‬را تا پیکبار‬ ‫سال بعد‪ ،‬وارد مدار کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬نیروگاه زنجان‬ ‫‪ ۲‬اریــان‪ ،‬با تامین بیــش از ‪ ۸۵‬درصد تجهیزات‬ ‫و بــاالی ‪ ۴۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‪ ،‬در ‪۷۵‬‬ ‫ی تبریز‪ -‬زنجان‪ ،‬در حال احداث است‪.‬‬ ‫مشکل اب ‪ 15‬روستای‬ ‫خدابنده حل شد‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫و د دک دس ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫وضعیت تامین نهادههای دامی را برای عشایر‬ ‫و دامداران سراســر کشــور با مشکل مواجه کرد‬ ‫امــا با تالشهای صورت گرفتــه در وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و سازمان امور عشایر ایران این مشکل‬ ‫بهزودی برطرف خواهد شد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬طرح‬ ‫صــدور کارت تــردد عشــایر در اســتان تهران نیز‬ ‫با جدیت در حال اجرا اســت و از کلیه عشــایر‬ ‫میخواهیم با مراجعه به شرکتهای تعاونی و‬ ‫امور عشایر شهرستانها نسبت به این کار مهم‬ ‫اقدام کنند چراکه در اینده نزدیک هرگونه ارائه‬ ‫خدماتتنهابهافراددارای کارتتعلقمیگیرد‪.‬‬ ‫ذبیحــی بــا اشــاره بــه کاهش نــزوالت اســمانی‬ ‫و نیــاز شــدید دام عشــایری بــه اب در مراتــع‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬طرح ابرسانی سیار در مناطق‬ ‫گرمسیر استان تهران امسال به شکل منظمتری‬ ‫اجرا خواهد شد و تالش میکنیم که مشکالت‬ ‫جامعهتولیدکنندهعشایر راکاهشدهیم‪.‬‬ ‫ترافیک استفاده از سامانه شاد در استان‬ ‫رایگان است‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫مدیــر امــور عشــایر اســتان تهــران بــا اشــاره‬ ‫بــه کمبود نهادههــای دامی اعالم کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫مشــکالت اساســی جامعه تولیدکننده عشــایر‬ ‫کمبود نهاده است که این مشکل باتدبیر دولت‬ ‫و همدلــی جامعــه عشــایری برطــرف خواهــد‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فرشید ذبیحی گفت‪ :‬یکی‬ ‫از درخواســتهای بهحــق جامعه تولیدکننده‬ ‫عشــایر تامین انواع نهادههای دامی اســت که‬ ‫دولت ســیزدهم بهویژه وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫در تالش هســتند این مشکل برطرف شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬عشایر استان تهران به همراه سایر عشایر‬ ‫سراســر کشــور از نیمه شــهریورماه کــوچ پاییزه‬ ‫خود را به سمت مناطق گرمسیر شروع میکنند‬ ‫که با اســتقرار عشایر در این مناطق نیاز عشایر‬ ‫به نهادههای دامی بیشــتر میشــود‪ .‬مدیر امور‬ ‫عشــایر اســتان تهــران ادامــه داد‪ :‬افزایــش نرخ‬ ‫دالر و همچنیــن وجود بیشــمار واســطه گران‬ ‫انگیــزه خــود از این اقــدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــیوه و شــگرد در ایــن اقــدام مجرمانــه بــه‬ ‫اینگونه است که افراد سودجو با دادن وعدههایی فریبنده نظیر‬ ‫دریافــت ســودهای کالن به مخاطبان‪ ،‬لینکهــای اختصاصی را در‬ ‫سایتهای شرطبندی و قمار طراحی کرده و سعی به جذب افراد‬ ‫نااگاه میکنند‪ .‬رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شــهروندان توصیه‬ ‫کــرد‪ :‬از کاربران بهخصوص قشــر نوجــوان و جوان انتظار داریم به‬ ‫تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و از‬ ‫فعالیت در چنین سایتهایی خودداری کنند؛ شهروندان همچنین‬ ‫میتواننــد بــرای کســب اطالعات بیشــتر در خصــوص تهدیدات و‬ ‫اســیبهای فضای ســایبری به ســایت پلیــس فتا بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ cyBerpolice.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫و دد جن‬ ‫و د د قم‬ ‫ی‬ ‫مشکل کمبود نهاده دامی عشایر استان‬ ‫برطرف میشود‬ ‫انهدامباند‪ ۱۰‬نفرهتبلیغسایتهایشرطبندیدر پایتخت‬ ‫‪34‬‬ ‫و د دسم ن‬ ‫تشکیل کارگروه پایش گازها و مواد‬ ‫شیمیایی خطرناک در تهران‬ ‫رئیــس ســازمان پیشــگیری‬ ‫حــوادث و همــکاری در بــه‬ ‫و مدیریت بحران شــهر تهران‬ ‫اشــتراک نهــادن دانش فنی و‬ ‫از تشــکیل کارگروه پایش گازها‬ ‫تجربیات اجرایی در خصوص‬ ‫و مواد شــیمیایی خطرنــاک در‬ ‫پایش گازهای شیمیایی‪ ،‬ارائه‬ ‫پایتخــت خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫پیشــنهادات در خصــوص‬ ‫رضا کرمی‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬رضــا کرمــی‬ ‫شناســایی مراکز منبع الودگی‬ ‫محمدی‬ ‫محمدی تصریح کــرد‪ :‬کارگروه‬ ‫شــیمیایی و نحــوه پایــش ان‬ ‫پایش گازها و مواد شیمیایی خطرناک در تهران در هوای شهر تهران‪ ،‬همکاری در تهیه اطلس‬ ‫بر اساس مصوبه کمیته دائمی پدافند غیرعامل خطرپذیــری و دادههــای اماکــن پرخطــر و‬ ‫کشور مبنی بر اجرایی نمودن نظام مصونسازی پراکنــش صنایع و مخاطرات و لیســت صنایع‬ ‫و عملیات پدافند شیمیایی کشور تشکیل شد و شیمیایی فعال در شهر تهران و نوع فعالیت‬ ‫رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر انها و همکاری در جمعاوری اســتانداردهای‬ ‫تهــران بــر اســاس حکم رئیــس ســازمان پدافند ملــی و بینالمللــی کنتــرل و پایــش گازهــای‬ ‫غیرعامــل کشــور بهعنــوان دبیــر ایــن کارگــروه شــیمیایی خطرناک تشکیلشــده است‪.‬کرمی‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬کرمــی محمــدی بــا اشــاره بــه محمدی به اهمیت مقوله پدافند شیمیایی در‬ ‫اهــداف تشــکیل ایــن کارگــروه افــزود‪ :‬ایــن سطح شهر تهران و تعدد مراکز مواد شیمیایی‬ ‫کارگــروه باهدف ایجــاد ســازوکار بهرهبرداری پرخطــر با قابلیتهــای مختلف انهــا ازجمله‬ ‫مشــترک از ایســتگاههای پایــش ســازمانها و انفجار‪ ،‬انتشار و حریق اشاره کرد و افزود‪ :‬پایش‬ ‫شــرکتهای مختلــف ماننــد ســامانه الودگــی و کنترل این مواد مهم و ضروری است و این امر‬ ‫هــوا‪ ،‬کنتــرل کیفیــت هــوا و بهرهگیــری از مســتلزم مدیریت و برنامهریزی در ســطح شهر‬ ‫اطالعــات ایــن ســامانهها بهمنظــور مدیریت تهراناست‪.‬‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمان دماوند بیان داشــت‪ :‬مادران باردار‬ ‫واجد شــرایط تحت مراقبت بخش خصوصی ابتدا پرونده بارداری‬ ‫الکترونیکی در نزدیکترین مرکز یا پایگاه بهداشتی محل سکونت‬ ‫تشکیل دهند و سپس جهت واکسیناسیون مراجعه نمایند و جهت‬ ‫بیمــاری زمینــهای از متخصــص مربوطــه گواهی بگیرنــد‪ .‬وی عنوان‬ ‫داشت‪ :‬واکسیناسیون کرونا شامل مادران شیرده واجد شرایط تا ‪۴۲‬‬ ‫روز پس از زایمان نیز میشود‪.‬‬ ‫ف‬ ‫و د دس س نو‬ ‫ســازمان‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫موجــود را به شــهروندان ارائه‬ ‫اتشنشــانی تهــران از اجــرای‬ ‫کنیــم و جنبههایــی از محیط‬ ‫طــرح «پــالک ایمــن» طــی‬ ‫را در قالــب ایــن چکلیســت‬ ‫ماههای اتی خبر داد‪.‬‬ ‫در اختیــار شــهروندان قــرار‬ ‫مهدی داوری در گفتوگو‬ ‫خواهیــم داد‪ .‬قــرار اســت کــه‬ ‫مهدی داوری‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬درباره طــرح «پالک‬ ‫شــهروندان ایــن چکلیســت‬ ‫ایمــن» اتشنشــانی تهــران‬ ‫را بــه مــا اعــالم کننــد و مــا در‬ ‫کــه قرار اســت در اینده نزدیک اجرایی شــود‪ ،‬ازای ایــن خود اظهــاری یک توصیهنامه ایمنی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬از حدود دو مــاه اینده طرح پالک در خصوص مسائل ایمنی‪ ،‬به انها ارائه کنیم‪.‬‬ ‫ایمــن را اجــرا خواهیم کــرد‪ .‬در این طرح فقط مدیرعامل اتشنشــانی تهران افزود‪ :‬این طرح‬ ‫ســاختمانهای مهــم را در نظــر نگرفتیــم و در هــر محلــی کــه زندگی کنند‪ ،‬چــه در محله‬ ‫عمــوم جامعه را مدنظر قراردادیــم‪ .‬وی ادامه قدیمی و چه در محله جدید انجام میشــود‬ ‫داد‪ :‬ایــن طــرح دربــاره اگاهی و خــود اظهاری و شهروندان میتوانند پس از رونمایی از طرح‬ ‫شــهروندان درباره ایمنی محله و خانه ایســت از طریق سایت «تهران من» به این چکلیست‬ ‫کــه در ان زندگــی میکنند‪ .‬داوری درباره شــرح دسترسی داشته باشند‪ .‬اگر شهروندی تمایل به‬ ‫ایــن طــرح و اقداماتــی کــه قــرار اســت طی ان بازدید اتشنشانی نیز داشته باشد میتواند از‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬قــرار اســت در ایــن طرح طریق همین سامانه «تهران من» اقدام کند تا‬ ‫چــک فهرســتی از خطــرات و نــکات ایمنــی کارشناسان از محل زندگی انها بازدید کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مجتبــی دانشــور‪ ،‬مدیــرکل اموزش شــهروندی شــهرداری تهران‬ ‫گفت‪ :‬شــهرداری تهران هرساله به مناسبت ایام بازگشایی مدارس‬ ‫بــا هماهنگــی اموزشوپــرورش تهــران مجموعــه گســتردهای از‬ ‫فعالیتهای عمرانی‪ ،‬حمایتی‪ ،‬اموزشی و ائینهای مربوط به اغاز‬ ‫تحصیلی جدید را به مدارس پایتخت اجرا میکرد تا دانشاموزان‬ ‫در یک فضای شــاد و پرنشــاط و همراه با ارامش به اســتقبال سال‬ ‫جدید بروند‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬اما امســال به دلیل‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا و تغییــرات ایجادشــده در ائیــن بازگشــایی‬ ‫مــدارس‪ ،‬دیگــر امــکان اجــرای برنامههــا و فعالیتهــای فرهنگی‬ ‫و اموزشــی ماننــد هرســال وجــود نــدارد‪ ،‬لــذا بــا توجه بــه مصوبه‬ ‫شــورای شهر با عنوان اســتقبال از مهر‪ ،‬بهمنظور خدمترسانی به‬ ‫دانشاموزان تالش کردیم در بسترهای دیگر ازجمله فضای مجازی‬ ‫این برنامهها را دنبال کنیم‪ .‬به گفته دانشــور‪ ،‬با توجه به شــرایط‬ ‫موجود و احتمال بازگشــایی مدارس در برخی از مقاطع تحصیلی‬ ‫اقداماتی از قبیل برگزاری برنامهها‪ ،‬دورههای اموزشی و مهارتی در‬ ‫بستر فضای مجازی‪ ،‬اهدای ماسک بهتمامی مدارس ابتدایی دوره‬ ‫اول‪ ،‬ضدعفونی کالسها‪ ،‬حیات مدرســه‪ ،‬سرویسهای بهداشتی‪،‬‬ ‫بازپیرایــی فضــای بیرونــی مــدارس و احیای فضای ســبز بیرونی و‬ ‫درونی مدارس توســط ادارات اموزشهای شــهروندی و زیباســازی‬ ‫مناطق انجام میشود‪.‬‬ ‫ســید احمد علوی عضو شــورای شــهر تهــران دراینبــاره گفت‪:‬‬ ‫مشــکل و معضل پیشرو شــروع ســال تحصیلی در مهرماه اســت‬ ‫‪484‬‬ ‫چس ن‬ ‫اجرای طرح «پالک ایمن»‬ ‫در پایتخت تا دو ماه اینده‬ ‫استقبال از مهر در فضایمجازی‬ ‫ک‬ ‫و د دف س‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهر‬ ‫شــدهاند که البته ناگفته نماند‬ ‫ســالم از انجــام واکسیناســیون‬ ‫کــه در ماههــای اخیــر کارکنــان‬ ‫عمومــی در بوســتان گفتوگو‬ ‫بهشتزهرا (س) و پاکبانها و‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در این مرکز‬ ‫بخشهای دیگری از شهرداری‬ ‫بهزودی واکسیناسیون عمومی‬ ‫نیز واکسن کرونا دریافت کرده‬ ‫حمید چوبینه‬ ‫در ‪ ۲‬نوبت با ظرفیت روزانه‪۱۴‬‬ ‫بودنــد‪ ،‬واکسیناســیون طبــق‬ ‫تا‪ ۱۵‬هزار نفر برای عموم مردم‬ ‫جــدول زمانبنــدی در حــال‬ ‫صورتمیگیرد‪.‬‬ ‫انجام است و در روزهای اخیر شاهد تسریع در‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬حمید چوبینه دربــاره روند امر واکسیناسیون در کشور و در شهرداری تهران‬ ‫واکسیناســیون و اقدامــات انجامگرفته توســط هستیم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهر سالم تاکید کرد‪:‬‬ ‫شــهرداری تهران به بازدید اخیر شــهردار جهت از شهروندان و کارکنان شهرداری درخواست دارم‬ ‫بررســی روند واکسیناســیون گفت‪ :‬به پیشــنهاد اصال به شایعات مربوط به واکسن توجه نکنند‬ ‫زاکانــی طــی روزهــای اینــده بوســتان گفتوگــو در حال حاضر بهترین زمان ممکن برای دریافت‬ ‫جهتانجامواکسیناسیونعمومیامادهخواهد واکســن ایجادشــده که اگر یــک روز از دریافت‬ ‫شــد و در ‪ ۲‬نوبــت بــا ظرفیــت روزانــه ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬واکســن کرونا بگذرد ممکن اســت اســیبهای‬ ‫هزار نفر برای عموم مردم انجام واکسیناســیون غیرقابــل جبرانی برای افراد و خانوادههایشــان‬ ‫صــورت میگیــرد‪ .‬وی افــزود‪ :‬ایــن اقــدام بــا ایجادشود‪.‬چوبینهدربارهواکسیناسیونخانواده‬ ‫حمایــت تیمهــای داوطلــب و دانشــگاههای کارکنــان شــهرداری تهــران گفــت‪ :‬اگــر کارکنــان‬ ‫علوم پزشکی بهویژه علوم پزشکی تهران انجام شــهرداری تهران را ‪ ۷۰‬هزار نفر در نظر گیریم و‬ ‫خواهــد گرفت‪ .‬همچنین زاکانی اعــالم کرد که میانگین اعضای خانواده برای هر نیرو ســه نفر‬ ‫‪ ۱۱۰‬ســوله برای واکسیناســیون عمومــی در نظر باشــد‪ ،‬پیشبینی میکنیم حدود ‪ ۲۵۰‬هزار نفر‬ ‫گرفته میشود‪ .‬چوبینه گفت‪ :‬فقط در ‪ ۲‬هفته واکسن در این زمینه نیاز داریم و این برنامه را در‬ ‫اخیر ‪ ۲۳‬هزار نفر در شــهرداری تهران واکســینه دستور کار قرار دادهایم‪.‬‬ ‫کــه امیدواریم معاونت حملونقل ترافیــک برای برونرفت از این‬ ‫معضالت تدبیری کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بحث نگهداشت اِلمانهای‬ ‫ترافیکی شــهر از موضوعات مهمی اســت که اکنون شرایط خوبی‬ ‫ندارد که باید بخش عمدهای از مشکالت برطرف شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬انتظــار معجــزه نداریــم اما کمک میکنیم که انشــاءاهلل برای‬ ‫ایــن پیــک ترافیکی تدبیــری صورت گیــرد‪ .‬البته ناصــر امانی عضو‬ ‫شورای شهر تهران هم در خصوص برنامههای شهرداری در استانه‬ ‫مهر گفت‪ :‬ما باید برنامهریزی کنیم که اگر مدارس باز شد مشکلی‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از اقدامات‪ ،‬باال بردن ظرفیت‬ ‫اتوبوسرانی در راســتای نوســازی ناوگان است و باید اتوبوسها را‬ ‫تعمیر و دوباره به چرخه برگرداند‪.‬‬ ‫س‬ ‫و د دق و ن‬ ‫ ‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫واکسیناسیون روزانه ‪ ۱۵‬هزار نفر در مرکز‬ ‫بوستان گفتوگو تهران‬ ‫در گــود کــوی فرزان مجموعــه بهرهبــرداران در حال‬ ‫استفاده از منابع موجود هستند و طبیعی است که‬ ‫نوععملکردمسکونیبافعالیتهایمعدنمغایرت‬ ‫دارد‪.‬معاونهماهنگیامور عمرانیاستاندار تهراندر‬ ‫پاســخ به این پرســش که گود کوی فرزان تا چه حد‬ ‫ساماندهی شده و ایا اقدامات موثری در این زمینه‬ ‫انجامشده یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬اقداماتی نسبت به صاف‬ ‫کردنمسیر دسترسیوایمنسازیاینگودانجامشده‬ ‫اما اقدامات صورت گرفته کافی نیست و نیاز است‬ ‫پس از بررسی عکسهای هوایی اقدامات تکمیلی‬ ‫در این راستا انجام شود‪ .‬عبدالرضا چراغعلی افزود‪:‬‬ ‫با توجه به وسیع بودن طول گود باید با استفاده از‬ ‫ماشیناالتومصالحنسبتبهدیوارکشیدر اطراف‬ ‫گود اقدام شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در خصوص اقدامات‬ ‫موردنیاز و رفع نواقص با فرماندار و بخشدار مذاکره‬ ‫و مقررشده این منطقه ظرف یک هفته اینده بهطور‬ ‫کاملساماندهیوایمنسازیشود‪.‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫ش ب‬ ‫س س‬ ‫عتباتی‪،‬رئیــس‬ ‫ناصــر‬ ‫وی ضمن ابراز خرسندی از‬ ‫دادگستری کلاستاناذربایجان‬ ‫انتصاب جدید در زندان مرکزی‬ ‫غربــی در مراســم معارفــه‬ ‫گفت‪ :‬نگرش ویژه اصالحی به‬ ‫مدیــر جدیــد زنــدان ارومیــه‬ ‫زندانیان را بر اساس اموزههای‬ ‫گفت‪ :‬اشــتغال مولــد زندانیان‬ ‫دینــی ســرلوحه قــرار دهیــد و‬ ‫ناصر عتباتی‬ ‫را بهعنــوان مهمتریــن بخــش‬ ‫باصالبت اســیبهای زندان را‬ ‫سند تحول قضایی در اولویت‬ ‫کاهش دهیــد‪ .‬مجیــدی اظهار‬ ‫برنامههــای اصالحــی و تربیتی قرار دهیــد و در کرد‪ :‬مراجع قضایی ارومیه با برنامهریزی دقیق‬ ‫این مسیر از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی در ضمــن بازدیدها توان خــود را بر کاهش االم‬ ‫و فرصتهــای ســازمانهای دیگــر و همچنیــن زندانیان قرار داده و مشکالت انها را تا حصول‬ ‫نهادهای مردمی استفاده کنید‪ .‬در ایین تودیع نتیجهپیگیریمیکند‪.‬ویگفت‪:‬موضوعاشتغال‬ ‫و معارفه مدیر جدید زندان ارومیه که با حضور زندانیان برای مجموعه دادستانی و قاضی ناظر‬ ‫رئیسکل دادگســتری‪ ،‬دادستان و معاونین مرکز زندان بسیار مهم است و همگام با برنامههای‬ ‫استان‪،‬قضاتو مسئولینزندانهایاستانبرگزار ســند تحــول قضایــی از هیــچ کوشــش قانونــی‬ ‫شداز تالشهایچندینسالهامیر سهرابیتقدیر فروگــذاری نخواهیــم کــرد‪ .‬در ادامــه مدیــرکل‬ ‫و داریوشبخشیرئیسسابقزندانمهابادبرای زندانهای اســتان برای هر دو روســای زندانها‬ ‫انجام ماموریتهای زندانبانی اسالمی معرفی سابق و جدید ارزوی موفقیت کرد و با برشمردن‬ ‫شد‪ .‬رئیسکل دادگســتری استان به موضوعات شاخصههای توانمندی هرکدام انتصاب جدید‬ ‫مهم حقوق زندان و زندانی اشاره کرد و گفت‪ :‬مدیر جوانبر مجموعهزندانارومیهراموجبات‬ ‫نظم و اقتدار با قانون مداری در زندانها حاکم خیر و پیشرفت در شاخصها عنوان کرد‪ .‬وی در‬ ‫باشــد و بــا حفــظ کرامــت اســالمی و انســانی ادامه به کمبودهای اعتباری در تجهیز و توسعه‬ ‫زندانیان تمام توان و ظرفیتهای قانونی را بکار ابنیه و اماکن پرداخت و گفت‪ :‬با تعامل رئیس‬ ‫بگیرید تا عوارض سوء ناشی از حبس بر زندانی دادگستری و نمایندگان مجلس این مشکل رفع‬ ‫کاهش یابد‪ .‬وی گفت‪ :‬از ظرفیتهای مردمی و گردد‪ .‬محمدی گفت‪ :‬در حوزه اشــتغال هدف‬ ‫سازمانهایخیریهومعتمدینبرایاخذرضایت ما ایجاد فرصت برای ‪ ۸۰‬درصد زندانیان است‬ ‫از زندانیــان حبس باال و قصاص اســتفاده کنید‪ .‬و تــا پایان ســال باید با تــالش جهادی و تعامل‬ ‫عتباتی در ادامه به اهمیت برنامههای اصالحی محقــق گــردد‪ .‬وی در خصــوص اهمیت شــغل‬ ‫و تربیتی اشاره کرد و گفت‪ :‬موضوع مهم اشتغال زندانبانیگفت‪:‬همهتالشهابرایایجادمحیط‬ ‫مولــد زندانیــان را در دســتور کار ویژه قرار دهید امن و مناســب باز توانی اجتماعی در زندانها‬ ‫و مســئولین زندانها با تعامــل مراجع قضایی اســت‪ ،‬با توجه به حساســیت باال در جامعه و‬ ‫و نظارت قضات ناظر زندان این بند مهم سند هجمه معاندین مستمرا موضوع زندانیان رصد‬ ‫تحول قضایی را به ســرانجام مقصود برسانید‪ .‬و مشکالت و درخواست انها پاالیش میگردد‬ ‫وی افزود‪ :‬دادگســتری اســتان در حل مشکالت تا اسیبهای ناشی از حبس بر شخص‪ ،‬خانواده‬ ‫زندانیان پیشرو بوده و حلقه ارتباطی مناسب با و جامعه به حداقل ممکن برســد و مددجوی‬ ‫سازمانها و مردم برای کاهش جمعیت کیفری زندانی در پروسه برنامههای اصالحی و تربیتی‬ ‫زندانها و ایجاد فرصتهای اموزش و اشتغال ســعادتمندانه بــه جامعــه بازگردنــد‪ .‬در پایان‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه دادســتان دادســرای عمومی و مراســم از تالشهای امیر ســهرابی مدیر زندان‬ ‫انقالب مرکز استان گفت‪ :‬شرط سعادتمندی در تقدیر و داریوش بخشــی بهعنوان مدیر جدید‬ ‫مسندهای مدیریتی مهم اخالقمداری و تدبیر زندانمرکزیارومیهمعرفیشد‪.‬‬ ‫برای ترویج روح رافت اسالمی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرمایهگذاری در حوزه‬ ‫گردشگری مذهبی ضروری‬ ‫است‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫‪ ۳۵۰‬کیلومتر راه روستایی اماده اسفالت است‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫زمین موردنیاز ساخت‬ ‫مسکن طرح اقدام ملی‬ ‫تامینشده است‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫خـــبر‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬شهریور ماه‪ / 14۰۰‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1163‬‬ ‫گندم در ‪ ۳۱‬مرکز از‬ ‫کشاورزان زنجانی‬ ‫خریداری میشود‬ ‫‪150‬‬ ‫ اشتغال زندانیان به صورت ویژه ‬ ‫در دستور کار مسئولین زندان ها ‬ ‫و مراجع قضایی‬ ‫رویداد تهران‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی اســتان زنجان گفت‪ :‬همه‬ ‫زمینهای مربوط به ســاخت مســکن طرح اقدام ملی‬ ‫در اســتان زنجــان تامینشــده و مشــکلی در این زمینه‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬مســعود بیاتمنش در گفتگــو با مهر با‬ ‫یاداوری اینکه ‪ ۹‬درصد طرح اقدام ملی مســکن کشــور‬ ‫قرار است در استان زنجان به اجرا گذاشتهشده و شاهد‬ ‫ســاخت بیش از ‪ ۱۵‬هزار واحد مســکونی در قالب این‬ ‫طرح خواهیم بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه با رایزنیها‬ ‫و تالشهای صورت گرفته‪ ،‬زمین موردنظر برای ساخت‬ ‫این تعداد واحد مسکونی در استان تامینشده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کارسازی بعد از دریافت قسط سوم‬ ‫تسهیالت از متقاضیان انجامشده و میزان تسهیالت نیز‬ ‫تا به امروز ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان تعیینشــده است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬نوع واگذاری زمینهای مربوط به این طرح نیز به‬ ‫دو صورت رایگان ‪ ۹۹‬ســاله و فروش اقساطی باقیمت‬ ‫کارشناســی شــده خواهد بود‪ .‬بیات منش در خصوص‬ ‫نحوهفروشاقساطیزمینهایطرحاقدامملیمسکن‬ ‫در اســتان زنجان افزود‪ :‬فرصت ‪ ۱۰‬ســاله برای پرداخت‬ ‫قیمت زمین به متقاضیان دادهشده و این هزینه بعد از‬ ‫دو سال از ساخت واحد مسکونی اغازشده و باید طی‬ ‫هشت سال نیز به اتمام برسد‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان زنجــان در ادامــه یکــی از دغدغههای امــروز در‬ ‫حوزه ســاخت مســکن را مربــوط به قیمت سرســاماور‬ ‫میلگردعنوان کردو گفت‪:‬متاسفانهامروز شاهدافزایش‬ ‫دو برابر قیمت میلگرد هســتیم که این موضوع نیز به‬ ‫خاطر ورود دالالن در این عرصه اتفاق افتاده و باعث‬ ‫شده تا میلگرد کیلویی ‪ ۱۰‬هزار تومان به ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬بیاتمنش با یاداوری اینکه مشکالت‬ ‫تامین ســیمان برای طرح اقدام ملی مســکن در اســتان‬ ‫زنجان رفع شــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در تالش هستیم‬ ‫تا روند کارها بهگونهای باشد که نیاز مردم به مسکن در‬ ‫استان در بازه زمانی کوتاهتری تامین شود‪.‬‬ ‫ت‬ ‫اســت‪ .‬در ادامه محمد دیبایی دبیر اجرایی ستاد‬ ‫بزرگداشــت هفتــه دولــت و رئیــس اداره روابــط‬ ‫عمومی ســازمان به تشــریح برنامههــای موردنظر‬ ‫ســازمان در ایام بزرگداشــت هفته دولت در استان‬ ‫پرداخــت و اظهــار کرد‪ :‬افتتاح پروژههای شــاخص‬ ‫عمرانــی‪ ،‬اقتصــادی و تولیــدی بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫غبارروبیمزار شهدا‪،‬حضور رئیسو مدیرانسازمان‬ ‫در برنامههایرادیوییو برنامهتلویزیونیگفتگوی‬ ‫ویــژه خبــری بهمنظور تبییــن دســتاوردهای بخش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬فضاسازی و تبلیغات محیطی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مســابقات فرهنگــی و ورزشــی‪ ،‬از اهم برنامههای‬ ‫اجرایی سازمان است که بهمنظور بزرگداشت هفته‬ ‫دولت در ســازمان تدوین و برنامهریزیشده است‬ ‫که با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری‬ ‫اجتماعیاجراییخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ ۴۷۶‬روســتای اذربایجــان غربــی در قالــب ‪۲۳‬‬ ‫پــروژه و بااعتبــاری بالغبــر ‪ ۱0۲‬میلیــارد تومان در‬ ‫سال جاری انجام خواهند شد‪ .‬در راستای اجرای‬ ‫ایــن پروژهها‪ ۵۸ ،‬کیلومتر شــبکه اصــالح و مورد‬ ‫بهینهسازی قرارگرفته و ‪ ۱۵۸‬کیلومتر شبکه توزیع‬ ‫توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1157‬‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت رباطکریم با اشــاره به اغاز‬ ‫دریافت دز دوم واکسن فرهنگیان در رباطکریم گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۳‬شهرک صنعتی در این شهرستان با جمعیتی‬ ‫بالغبر ‪ ۶۰‬هزار نفر هنوز واکسینهنشدند‪.‬‬ ‫فخرالساداتامامیرئیسشبکهبهداشترباطکریم‬ ‫ضمــن اعــالم خبر تزریق دز دوم واکســن فرهنگیان در‬ ‫گفتوگــو بــا خبرنگار فــارس اظهار کرد‪ :‬واکسیناســیون‬ ‫فرهنگیــان شهرســتان رباطکریــم هماننــد مرحلــه اول‬ ‫بهصورت وی ای پی در اداره اموزشوپرورش شهرستان‬ ‫در حال انجام اســت‪ .‬وی با اعالم اینکه هنوز برخی از‬ ‫فرهنگیان دز اول را دریافت نکردهاند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫گیشــه دز اول و دوم در پایــگاه اداره اموزشوپــرورش‬ ‫رباطکریــم فعالشــده اســت‪ .‬رئیس شــبکه بهداشــت‬ ‫رباطکریــم بــا اشــاره بــه اهمیــت اختصــاص ســهمیه‬ ‫واکسیناســیون بــرای شــهرکهای صنعتــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫باوجود‪ ۳‬الی‪ ۴‬شهرک صنعتی در شهرستان رباطکریم‬ ‫و بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار نفر نیــروی کار در این‬ ‫مجموعههای صنعتی هنوز ســهمیه واکسنی دریافت‬ ‫نکردهانــد‪ .‬وی اختصــاص ســهمیه واکسیناســیون برای‬ ‫کارکنــان شــهرکهای صنعتــی را یکــی از دغدغههــای‬ ‫شبکه بهداشت رباطکریم عنوان کرد‪ .‬امامی ضمن ابراز‬ ‫رضایــت از میــزان واکسیناســیون در رباطکریم تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬هــر پایــگاه روزانه حداقــل ‪ ۵۰۰‬و حداکثــر ‪ ۹۰۰‬دز‬ ‫واکسنتزریقمیکند کهایننشاندهندهشرایطخوب‬ ‫واکسیناسیون در شهرستان است و با توجه به عملکرد‬ ‫خوب پایگاههای سطح شهر نیازی به افزایش پایگاه در‬ ‫سطحشهرستاننیست‪.‬‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫‪ ۳9۳‬پروژه عمرانی در هفته دولت‬ ‫ افتتاح و کلنگ زنی می شوند‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫بهســازی راههــای روســتایی از‬ ‫عمرانــی اســتاندار اذربایجــان‬ ‫عوامــل مهــم در جلوگیــری از‬ ‫غربــی با بیــان اینکــه در طول‬ ‫مهاجــرت بــه شــهرها و ســایر‬ ‫هفته دولت تعداد ‪ ۳۹۳‬پروژه‬ ‫نقــاط اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫عمرانــی افتتــاح و کلنگزنــی‬ ‫موضوع ســبب ایجاد مدیریت‬ ‫ایدین رحمانی‬ ‫میشوند‪،‬گفت‪:‬اعتبار موردنیاز‬ ‫رضائیه‬ ‫متــوازن در شــهرها و روســتاها‬ ‫بــرای ایــن تعــداد پــروژه ‪۷۴۲‬‬ ‫نیــز میشــود‪ .‬همچنیــن ارائــه‬ ‫میلیارد تومان براورد شده است‪ .‬ایدین رحمانی خدمات متناسب و متوازن به عموم از دستورات‬ ‫رضائیه در ائین بهرهبرداری از ‪ ۱۶‬کیلومتر روکش ویــژه دوت اســت کــه باید بیشازپیــش به این‬ ‫و اسفالت جاده اشنویه‪-‬نقده بهصورت نمادین مهــم توجه کــرد‪ .‬رحمانــی تصریح کرد‪ :‬اســتان‬ ‫از ‪ ۶۰‬کیلومتر پروژه لکهگیری و روکش اســفالت اذربایجــان غربــی بــه کارگاه عظیــم راهــداری و‬ ‫محور های شــریانی اســتان‪ ،‬ضمن تبریک هفته راهســازی در طول ســالهای گذشته مبدل شده‬ ‫دولــت و قدردانــی از اقدامــات صــورت گرفته‪ ،‬و اقدامات عملیاتی بســیار خوبی در بحث راه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬توســعه راهها مهمترین مبادی برای انجامشــده که میتــوان از این میــان به کریدور‬ ‫توســعهیافتگی و پیشــرفت در هــر منطقــه و غرب کشور که یکسوم ان در استان واقعشده‬ ‫کشــوری اســت‪ .‬وی با اشــاره به اقدامات ارزنده اشــاره کــرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تعــداد ‪ ۳۹۳‬پروژه‬ ‫دولت در بخشهای مختلف در استان بهویژه عمرانی در بخشهای مختلف بااعتباری بالغبر‬ ‫در بحــث احــداث راه و تبدیــل راههــای اصلــی ‪ ۷۴۲‬میلیارد تومان در این هفته افتتاحشــده و‬ ‫به بزرگراهی‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با اتمام و انجام کلنگزنی میشوند‪ .‬معاون استاندار اذربایجان‬ ‫پروژههــای مواصالتــی قدمهــای موثــری در غربی یاداور شد‪ :‬علیرغم مشکالت اقتصادی‬ ‫راستای تحقق خواستههای مردم برداشتهشده دولــت و بــا توجه بــه برنامهریزیهــای صورت‬ ‫اســت‪ .‬معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گرفته به دنبال استفاده حداکثری از نهایت توان‬ ‫اذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه اینکه بهبــود و دستگاههاوسازمانهاهستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بــه مناســبت هفته دولــت‪ ،‬تعــداد ‪ ۲۳‬پروژه‬ ‫بهینهسازی شبکه برق روستایی و توسعه شبکه‬ ‫جهت تامین برق متقاضیان شــهری و روســتایی‬ ‫اذربایجــان غربی کلنگ زنی میشــوند‪ .‬توســعه‬ ‫شــبکه بــرای تامیــن بــرق متقاضیــان شــهری و‬ ‫روســتایی و بهینهســازی شــبکه بــرق روســتایی‬ ‫‪6‬‬ ‫ش‬ ‫اســتاندار اذربایجــان‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫غربــی بــا اشــاره بــه رونــد‬ ‫دســتورالعملها بهخوبــی‬ ‫نگرانکننــده ابتــال بــه‬ ‫از ســوی مــردم رعایــت‬ ‫کرونــا در اســتان‪ ،‬رعایــت‬ ‫نمیشــود‪ .‬همــه دچــار یــک‬ ‫دســتورالعملهای بهداشــتی‬ ‫نوع عادی انگاری شــدهاند‪.‬‬ ‫محمدمهدی‬ ‫و اجــرای جــدی مصوبــات‬ ‫متولیــان حوزه نظارت توجه‬ ‫شهریاری‬ ‫ســتادهای ملــی و اســتانی را‬ ‫کافــی ندارنــد‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫راهکار اصلی بهبود وضعیت موجود عنوان بــه تکمیــل ظرفیــت بســتری بیمــاران در‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬متاســفانه هنوز رونــد بیماری بیمارســتانهای اســتان‪ ،‬این موضــوع را یک‬ ‫صعــودی اســت‪ .‬ظرفیــت بیمارســتانها در خطــر جــدی دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬برای‬ ‫حال تکمیل اســت و این یک هشــدار جدی پیشــگیری از ایجاد تامین اکســیژن موردنیاز‬ ‫بشــمار مــیرود‪ .‬محمدمهــدی شــهریاری بیمــاران‪ ،‬ســاخت کارخانــه تولیــد اکســیژن‬ ‫در یکصــد و چهــل و دومیــن جلســه ســتاد و تامیــن اکســیژن ســاز بهصــورت جــدی در‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا بــا بیــان اینکــه از ابتــدای دســتور کار قــرار گیــرد‪ .‬اســتاندار اذربایجان‬ ‫شــیوع ویــروس کرونا تــا به امروز دســتورات غربی از متولیان امر خواســت تا در پوشش‬ ‫بهداشــتی و خطــرات بیمــاری از ســوی واکسیناســیون نیــز اهتمام جدیتری داشــته‬ ‫رســانهها بهخوبــی بــه اطــالع مردم رســیده باشند‪.‬‬ ‫کلنگ زنی ‪ ۲۳‬پروژه بهینه سازی ‬ ‫شبکه برق روستایی در استان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫گ س‬ ‫بااعتبار بالغبر ‪ 139‬میلیارد ریال و اشتغال ‪ 634‬نفر‬ ‫مستقیمامادهبهرهبرداری شده است‪.‬ویبیان کرد‪:‬‬ ‫اینطرحهاشامل‪ 84‬طرحسیستمهاینوینابیاری‬ ‫بــا مجمــوع مســاحت ‪ 456.44‬هکتــار در ســطح‬ ‫اســتان‪ 2 ،‬مورد اســتخر ذخیره اب با ظرفیت ‪5700‬‬ ‫مترمکعبدر شهرستانارومیه‪ 5،‬موردپوششبتنی‬ ‫و ســنگی انهار در سطح اســتان‪ 4 ،‬مورد انتقال اب‬ ‫با لوله در شهرســتان پیرانشهر و یک مورد مرمت‪،‬‬ ‫تعمیر و بازسازی ایستگاه پمپاژ‪ ،‬مرمت و بازسازی‬ ‫قنات در شهرســتانهای شــوط و شاهیندژ است‪.‬‬ ‫کرامتی خاطرنشــان کرد‪ :‬تعداد ‪ 2‬پروژه از مجموع‬ ‫‪ 149‬پروژهقابلافتتاح‪،‬در مدیریتصنایعتبدیلیو‬ ‫غذاییبااعتبار بالغبر ‪ 165‬میلیاردریالواشتغال‪78‬‬ ‫نفر مستقیم اماده بهرهبرداری است که این طرحها‬ ‫شامل یک طرح مرکز جمعاوری شیر در شهرستان‬ ‫میاندواب و یک طرح سردخانه با ظرفیت ‪ 2‬هزار‬ ‫تن در شهرستان ارومیه است‪ .‬رئیس سازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اذربایجــان غربی گفت‪ :‬تعــداد ‪ 10‬پروژه‬ ‫عشایری از مجموع ‪ 149‬پروژه قابلافتتاح‪ ،‬بااعتبار‬ ‫بالغبر ‪ 15‬میلیارد ریال اماده بهرهبرداری اســت که‬ ‫این طرحها نیز شامل‪ 5‬طرح ابرسانی به ییالقات‬ ‫عشایریو‪ 5‬طرحمسیر گشاییایلراههایعشایری‬ ‫اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬یک طرح بیمارســتان‬ ‫دامپزشکی در شهرستان میاندواب‪ ،‬از مجموع ‪149‬‬ ‫پــروژه قابلافتتــاح‪ ،‬بااعتبار بالغبر ‪ 10‬میلیــارد ریال‬ ‫و اشــتغال ‪ 5‬نفر مســتقیم اماده بهرهبرداری شــده‬ ‫است‪ .‬کرامتی همچنین تاکید کرد‪ :‬تعداد یک پروژه‬ ‫سامانه ضد تگرگ از مجموع‪ 149‬پروژه قابلافتتاح‬ ‫و کلنگ زنی‪ ،‬در زیر بخش معاونت بهبود تولیدات‬ ‫گیاهیبااعتبار بالغبر‪1‬میلیاردریالامادهبهرهبرداری‬ ‫روند ابتال به کرونا ‬ ‫در استان نگران کننده است‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫کشف بیش از ‪ ۵‬هزار لیتر‬ ‫سوخت قاچاق در پیشوا‬ ‫و دد‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ 149:‬طرحعمرانی‪،‬اقتصادیو تولیدیبخش‬ ‫کشاورزیبااعتباریبالغبر‪332‬میلیاردریالهمزمان‬ ‫با هفته دولت در ســطح اســتان اماده بهرهبرداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اکبــر کرامتــی در خصــوص برنامههــای هفتــه‬ ‫دولت گفت‪ :‬تعــداد ‪ 149‬طرح عمرانی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و تولیدی بخش کشــاورزی بااعتبــاری بالغبر ‪332‬‬ ‫میلیارد و ‪ 245‬میلیون ریال همزمان با گرامیداشت‬ ‫هفتهدولتباحضور مسئوالناستانیو شهرستانی‬ ‫افتتاح میشود که با اجرای این طرحها برای ‪717‬‬ ‫نفر بهصورت مســتقیم اشــتغالزایی خواهد شــد‪.‬‬ ‫کرامتــی افــزود‪ :‬در ایــن ایــام تعــداد ‪ 135‬پــروژه از‬ ‫مجمــوع ‪ 149‬پــروژه قابلافتتاح‪ ،‬مربوط به بخش‬ ‫مدیریت ابوخاک و امور فنی و مهندسی بوده که‬ ‫اغاز دریافت دز دوم‬ ‫واکسن فرهنگیان در‬ ‫رباطکریم‬ ‫ی‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1151‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1151‬‬ ‫هیچ شکایتی از ادعای‬ ‫فوتیها در بیمارستان‬ ‫طالقانی ارومیه بهنظام‬ ‫پزشکی واصل نشده است‬ ‫س‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫افتتاح ‪ 149‬طرح کشاورزی استان‬ ‫همزمان با هفته دولت‬ ‫ ‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫و دد س ن‬ ‫ن‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ل و الی رکود‪ ،‬نیازمند اعتبار‬ ‫سد الستیکی استارا در گ ‬ ‫تدوین برنامه ای برای تامین اب پایدار‬ ‫باوجود کاهش بارش ها‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬برنامه ای‬ ‫زمــان معیــن در اولویــت‬ ‫بــرای تامیــن اب پایــدار‬ ‫قــرار داده و بــه روســتاهای‬ ‫در صــورت تــداوم کاهــش‬ ‫فاقــد اب و روســتاهایی کــه‬ ‫بارش ها تدوین شــده اســت‪.‬‬ ‫منابــع اب الزم و مطمئــن‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علــی اکبــر‬ ‫ندارنــد‪ ،‬ابرســانی کنــد‪ .‬وزیــر‬ ‫علی اکبر‬ ‫محرابیان در حاشیه نخستین‬ ‫نیــرو خاطرنشــان کــرد‪ :‬امروز‬ ‫محرابیان‬ ‫جلسه شورای جهاد ابرسانی‬ ‫نخســتین جلســه شــورا را‬ ‫و در جمــع خبرنگاران افــزود‪ :‬برنامه تدوین تشکیل دادیم و در خصوص منشور این شورا‬ ‫شــده‪ ،‬اب مورد نیاز بخش شــرب‪ ،‬کشاورزی گفت وگو کردیــم‪ .‬اعضا همه یک زبان بودند‬ ‫و صنعــت را تامیــن خواهــد کــرد‪ .‬وی ادامــه کــه اقــدام هــای مدنظــر را بتوانیــم در مدت‬ ‫داد‪ :‬البتــه پیش بینی های ارائه شــده حاکی زمــان معینــی بــه ثمــر برســانیم‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫از ان است که سه ماهه پاییز بارش ها کمتر طی قولی که دادیم تا پایان دولت سیزدهم‬ ‫از حــد طبیعی اســت ولی زمســتان وضعیت درصــد برخــورداری روســتاها را کــه در حــال‬ ‫بهتــر خواهــد بــود‪ .‬وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬پیــش حاضــر ‪ ۷۵‬درصــد اســت‪ ،‬به رقــم ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫بینــی ها از اســم شــان پیدا اســت و ما ســال برســانیم؛ این مهم به این معناست که باید‬ ‫هایــی داشــته ایم کــه پیش بینــی ها محقق کاری خیلی جدی و جهادی صورت بگیرد تا‬ ‫نشــده است‪ .‬محرابیان افزود‪ :‬چنانچه پیش بتوانیم به این میزان برخورداری در جمعیت‬ ‫بینی محقق شــود در نظــر داریم منابع را به روستایی کشور برسیم‪ .‬محرابیان خاطرنشان‬ ‫گونه ای مدیریت کنیم تا با کاهش بارش ها کرد‪ :‬باید بتوانیم اعتباراتی که در حال حاضر‬ ‫بتوانیــم اب مطمئــن و پایــدار را تامین کنیم‪ .‬در بودجــه اســت را محقــق و جــذب کنیم و‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــاش مــی شــود در بخــش از تــوان گرو ههــای مختلــف خیــری و جهادی‬ ‫کشــاورزی نیــز بــا اب موجود بهتریــن کارایی کــه در حــال حاضــر حــدود ‪ ۱۵۰‬گــروه فعــال‬ ‫را ایجــاد کــرد‪ .‬وزیر نیــرو همچنین بر رعایت و تخصصــی ایــن موضــوع را دنبــال می کننــد‪،‬‬ ‫الگــوی کشــت به خصــوص در برخی مناطق بهره مند شویم‪ .‬وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬در مدت‬ ‫کشــور تاکیــد کــرد‪ .‬محرابیان گفــت‪ :‬به همه زمان معینی اینچنین پروژه ها را شناسایی کرده‬ ‫زیرمجموعــه هــا توصیــه کــرده ام حوضــه به و بــه مــردم معرفی خواهیــم کــرد‪ .‬گروه های‬ ‫ی را کــه می تواننــد در ایــن زمینــه بــه‬ ‫حوضــه وضعیــت منابــع اب را بررســی و جهــاد ‬ ‫گــزارش کننــد تــا بــا همــکاری مــردم و بخش وزارت نیــرو کمــک کنند نیز شناســایی کرده و‬ ‫کشــاورزی شــاهد یــک اتفــاق خوب باشــیم‪ .‬با محوریت شرکت های ابفای استانی از توان‬ ‫وزیر نیرو در ادامه از ابرســانی به روســتاها و و پتانسیل ان ها استفاده کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬سال‬ ‫مناطــق محروم‪ ،‬به عنوان یکی از موضوع ها ابی ‪ ۱۴۰۰ - ۹۹‬را که پشت سر گذاشتیم‪ ،‬یکی‬ ‫مهــم در دولت ســیزدهم نام بــرد‪ .‬محرابیان از کم بارش ترین سال ها در بین ‪ ۵۰‬سال اخیر‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای اجــرای این سیاســت‪ ،‬شــورایی بود و میزان بارش ها نیز ‪ ۳۷‬درصد نسبت به‬ ‫در وزارت نیرو تشــکیل شــد که شورای جهاد شــرایط عادی کاهش داشــت‪ .‬وی گفت‪ :‬این‬ ‫ابرســانی نــام دارد و منظــور این شــورا ایجاد مهــم موجب کاهــش جدی ذخایــر مدیریت‬ ‫یــک تمرکــز در بیــن نخبــگان صنعــت اب اب کشــور شــد تا جایی که امروز در مجموع‬ ‫و گرو ههــای جهــادی‪ ،‬خیــران و موثــران در حــدود ‪ ۱۹‬میلیارد متر مکعب ذخیــره داریم‪.‬‬ ‫ایــن بخــش اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این شــورا محرابیــان ادامــه داد‪ :‬ایــن موضــوع می طلبد‬ ‫شهــای مختلــف حــوزه مصــرف و‬ ‫در پــی ان اســت که بــا ایجاد تمرکز‪ ،‬بســیج کــه در بخ ‬ ‫اعتبــارات و اســتفاده از ظرفی ‬ ‫تهــای قانونی تقاضــای خــود را مدیریــت کنیــم تــا بتوانیــم‬ ‫و اجرایــی ایــن وزارتخانــه‪ ،‬بتوانــد موضــوع این شــرایط ســخت را پشــت ســر بگذاریم و‬ ‫نشــاءاهلل شــاهد بارش های وســیع باشیم تا‬ ‫ابرســانی را به مناطق مختلف کشــور به ویژه ا ‬ ‫بحث روســتاها و مناطق محروم را در مدت ذخایر تامین و سدها نیز پر از اب شود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1895‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۴۵۵‬مورخه ‪ 1400/06/07‬هیات به شماره کالسه ‪ ۱۳۹۹-۱۷۴‬موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه بیتا فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ‪۱۹‬‬ ‫صادره از مانه و سملقان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 159/25‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در‬ ‫اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای محمد على باغچقی فرزند‬ ‫علی اکبر محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/19:‬احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک ‪/3305‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1905‬شماره‪ ، 140060302006004024 :‬تاریخ‪ 1400/06/29 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1399114402006002582‬‬ ‫مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم حمید کارخیران مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس‬ ‫از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی‬ ‫پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با‬ ‫توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 26579‬مورخ ‪ 88/11/17‬دفتر ‪ 139‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت‬ ‫به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم حمید کارخیران به شناسنامه شماره ‪ 21564‬کدملی ‪1140215191‬‬ ‫صادره فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 102.42‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 154‬فرعی از ‪ 84‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 18‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1197727‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1907‬شماره‪ ، 140060302006004036 :‬تاریخ‪ 1400/06/29 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000416‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم فاطمه پریشانی مبنی بر صدور سند مالکیت‬ ‫نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق‬ ‫نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر‬ ‫مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫سند ‪ 21791‬مورخ ‪ 98/02/01‬دفتر ‪ 305‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫فاطمه پریشانی به شناسنامه شماره ‪ 1130186814‬کدملی ‪ 1130186814‬صادره فرزند حسین نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 184.77‬مترمربع پالک شماره ‪ 359‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی‬ ‫گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1197416‬م الف‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1182‬‬ ‫اســتارا با یکهزار و ‪ ۲۰۰‬میلیمتر بارش ســاالنه‪،‬‬ ‫پــس از انزلی دومین شــهر پر بارش ایران اســت و‬ ‫بــا وجــود اینکه پاییز و زمســتان برخــی کوچه ها‬ ‫و خیابــان هــا دچار ابگرفتگی می شــوند و مردم‬ ‫در کوچه ها با قایق تردد می کنند‪ ،‬اما تابســتان‬ ‫ها و بخصوص با ورود مســافران و گردشــگران‪ ،‬با‬ ‫مشکل کم ابی مواجه است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سد‬ ‫الستیکی استارا که مرداد‪ ۹۶‬کلنگ زنی شده بود‪ ،‬با‬ ‫‪ ۵۳‬درصد پیشرفت فیزیکی از برنامه زمان بندی‬ ‫عملیات اجرایی عقب ماند ه و با توجه به نیاز به‬ ‫ذخیر هســازی اب‪ ،‬تکمیل این پروژه چشــم انتظار‬ ‫مانع زدایی و کار جهادی مسئوالن است‪ .‬سدهای‬ ‫الســتیکی یــک تیوب بــزرگ و حجیــم دارنــد و بر‬ ‫روی بستر بتنی نصب می شود و تغذیه منابع زیر‬ ‫زمینی‪ ،‬بهســازی ســاحل رودخانه ها‪ ،‬افزایش تراز‬ ‫اب و امکان پمپاژ اب به مزارع از مزایای انهاست‪.‬‬ ‫کلنگ احداث ســد الســتیکی اســتارا ‪ ۱۰‬مرداد ماه‬ ‫‪ ۹۶‬با حضور استاندار گیالن و جمعی از مسئوالن‬ ‫وقــت در حوزه رودخانه مالهادی روســتای خانه‬ ‫های اسیاب به زمین زده شد و محمدعلی نجفی‬ ‫استاندار وقت گیالن در ائین کلنگ زنی این پروژه‬ ‫اعــام کرد ســد با ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریــال اعتبار و یک و‬ ‫نیــم میلیون متر مکعب گنجایش‪ ،‬ظــرف ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫تکمیل و برای تامین اب شــرب ‪ ۱۵‬روســتا به بهره‬ ‫برداری خواهد رســید‪ .‬سد الستیکی استارا که قرار‬ ‫بود ظرف ‪ ۱۸‬ماه و در بهمن یا اسفند ‪ ۹۸‬تکمیل‬ ‫شود‪ ،‬در پیچ و خم مشکالت اعتباری دچار تعلل‬ ‫شده و شرکت اب منطقه ای استان گیالن در تازه‬ ‫ترین اظهار نظر‪ ،‬اخرین میزان پیشــرفت فیزیکی‬ ‫ان را ‪ ۵۳‬درصد اعالم کرده است‪ .‬عملیات اجرایی‬ ‫سد اغاز شد و ادامه یافت و در اردیبهشت ماه ‪۹۹‬‬ ‫علی اوسط اکبری معاون عمرانی استاندار گیالن‬ ‫در بازدید از این طرح‪ ،‬بر پیگیری مسئوالن استانی‬ ‫و محلی برای تکمیل ان تاکید و ابراز امیدواری کرد‬ ‫با بهره برداری از سد‪ ،‬بخشی زیادی از مشکالت‬ ‫اب شرب و کشاورزی استارا برطرف شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬مهر ماه ‪ ۹۹‬مدیر عامل شرکت اب منطقه‬ ‫ای گیالن در بازدید از ســد الســتیکی استارا گفت‪:‬‬ ‫این سد با ظرفیت ‪ ۱۵۰‬لیتر در ثانیه‪ ،‬قابلیت ابیاری‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتار از اراضی کشاورزی را خواهد داشت و‬ ‫ظرف یک سال اینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وحیــد خرمــی تاکید کــرد‪ :‬خط لوله انتقــال اب‬ ‫ســد تا مرکز شــهر اســتارا بطول هفت کیلومتر‪ ،‬برای‬ ‫تقویت منابع اب اجرا شود و شرکت اب و فاضالب‬ ‫و مسئوالن استارا در این راستا همکاری کنند‪ .‬پنجم‬ ‫بهمن ماه‪ ۹۹‬غالمرضا مرحبا نماینده مردم استارا در‬ ‫مجلسشورایاسالمینیز در بازدیداز سدالستیکی‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون حدود‪ ۱۸۰‬میلیــارد ریال برای احداث‬ ‫اینسدهزینهشدهومیزانپیشرفتفیزیکیانبیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصد است‪ .‬وی درصد پیشرفت فیزیکی این‬ ‫پروژهراباتوجهبهزماناغاز انقابلقبولندانستو‬ ‫افزود‪:‬پیمانکار در حالفعالیتاستودستگاههای‬ ‫اجرایی نظیر منابع طبیعی و اب منطقه ای گیالن‬ ‫برایتکمیلسدهمکاریکنند‪.‬سدیکهقرار بودطبق‬ ‫برنامهزمانبندیاعالمشده‪،‬ظرف‪ ۱۸‬ماهو در بهمن‬ ‫یا اســفند‪ ۹۸‬تکمیل و به بهره برداری برسد‪ ،‬اکنون‬ ‫در پیچ و خم مشکالت اعتباری دچار تعلل شده و‬ ‫شرکتابمنطقهایاستان گیالندر تازهتریناظهار‬ ‫نظر دربارهسدالستیکیمالهادیاستارا‪،‬اخرینمیزان‬ ‫پیشرفتفیزیکیانرا‪ ۵۳‬درصداعالم کردهاست‪.‬‬ ‫استارا چقدر به این سد نیاز دارد؟‬ ‫اســتارا در تابســتان امســال در ســه هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتار شالیزار‪ ،‬تنش ابی را تجربه کرد و فرمانداری‬ ‫شهرســتان‪ ،‬اجــازه برداشــت اب از رودخانه مرزی‬ ‫را صادر کرد اما شــرایط به ســختی مدیریت شد و‬ ‫کشاورزان برای عبور از بحران خشکسالی در انتظار‬ ‫مرحمت اسمان بودند‪.‬‬ ‫اســتارا تابســتان امســال در ســه هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتار شالیزار تنش ابی را تجربه کرد و فرمانداری‬ ‫شهرســتان‪ ،‬اجــازه برداشــت اب از رودخانه مرزی‬ ‫را صادر کرد اما شــرایط به ســختی مدیریت شد و‬ ‫کشاورزان برای عبور از بحران خشکسالی در انتظار‬ ‫مرحمت اســمان بودند‪ .‬اســتارا یک تصفیه خانه‬ ‫اب شــرب دارد و نماینده مردم این شهرســتان در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی اعالم کرده که تاسیسات‬ ‫ابرســانی تصفیــه خانه فرســوده شــده و بنــای ان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1911‬رای شماره ‪ 140060302026006296‬مورخ ‪ 1400/05/10‬هیات چهار اقای حشمت اله استکی‬ ‫اورگانی به شناسنامه شماره ‪ 2139‬کدملی ‪ 5759340220‬صادره فریدن فرزند محمدزمان نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه در حال ساخت به مساحت ‪ 142/11‬مترمربع پالک شماره ‪ 153‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان‬ ‫دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1196237‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1909‬شماره‪ ، 140060302006004025 :‬تاریخ‪ 1400/06/29 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002581‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم رضا شیروی خوزانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 26579‬مورخ ‪ 88/11/17‬دفتر ‪ 139‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم رضا شیروی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 2014‬کدملی ‪ 1141119706‬صادره فرزند حسن نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 102.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 154‬فرعی‬ ‫از ‪ 84‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 8‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی‬ ‫مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1197698‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1901‬شماره‪ ، 140060302006003900 :‬تاریخ‪ 1400/06/25 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001680‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم زهره شیروی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از یکباب‬ ‫خانه پالک شماره ‪ 234‬فرعی از اصلی ‪ 110‬واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪.‬‬ ‫هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و‬ ‫بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪:‬‬ ‫با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مورد از طرف فتح اهلل قربانیان به طور عادی به‬ ‫مسعود و رجبعلی قربانیان واگذار و از طرف رجبعلی و مسعود قربانیان به طور عادی به زهره شیروی واگذار و‬ ‫نامبرده به طور عادی به علی اصغر سیاهمرد واگذار و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که‬ ‫حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم زهره شیروی خوزانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 14133‬کدملی ‪ 1142356061‬صادره فرزند شعبانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 161.43‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 234‬از اصلی ‪ 110‬واقع در صحرای کوک موش اندوان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪9/15‬‬ ‫متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 18/34‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ، 110/34‬جنوبًا به‬ ‫طول ‪ 9/04‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 17/26‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک مذکور‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫بدون مالحظه پدافندعامل صورت گرفته و برای‬ ‫تامین اب شرب‪ ،‬ناکافی است و در صورت تکمیل‬ ‫سد الستیکی‪ ،‬بخش عمده ای از مشکل تنش ابی‬ ‫برطرف خواهد شــد‪ .‬به گفته غالمرضا مرحبا این‬ ‫سد با ظرفیت تولید یک میلیون متر مکعب اب‪،‬‬ ‫بخشی از مشکالت اب شرب و کشاورزی استارا را‬ ‫برطرف خواهد کرد و با توجه به تنش ابی باال در‬ ‫این شهرستان و تنگناهای مالی دولت‪ ،‬باید بخش‬ ‫خصوصی نیز در حوزه تامین اب ســرمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬او با اشــاره به اینکه اجرای پروژه ابرســانی از‬ ‫رودخانه چلوند به شهر استارا نیز نیازمند سرمایه ‬ ‫گذاری بخش خصوصی است و با توجه به فراهم‬ ‫بودن بستر ساخت تاسیسات‪ ،‬از پیمانکاران فعال‬ ‫بــرای اجــرای ان دعــوت کــرده اســت‪.‬مدیرعامل‬ ‫شرکت اب منطقه ای گیالن نیز سد الستیکی را به‬ ‫تنهایی برای رفع نیاز اب شهرستان استارا ناکافی‬ ‫اعالم کرده و گفته که طرح انتقال اب از رودخانه‬ ‫چلوند با راه اندازی تاسیساتی نظیر تصفیه خانه‪،‬‬ ‫مخــزن و خطــوط انتقــال ضــرورت دارد و نیازمند‬ ‫مطالعات زیستمحیطی است‪.‬‬ ‫موانع سدهای در حال احداث در گیالن‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گیــان در‬ ‫پاســخ به علت تاخیر تکمیل سد الستیکی استارا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در سطح استان‪ ،‬هفت سد الستیکی‬ ‫ماســال با ‪ ۷۱‬درصد پیشرفت فیزیکی‪ ،‬تولم شهر‬ ‫بــا ‪ ۶۰‬درصــد‪ ،‬تالش با ‪ ۵۵‬درصــد‪ ،‬فخراباد با ‪۵۴‬‬ ‫درصــد‪ ،‬مالهــادی بــا ‪ ۵۳‬درصــد و انبارســر بــا ‪۱۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است‪.‬‬ ‫مطالعاتمرحلهنخست‪ ۱۰‬سدالستیکیدیگر‬ ‫نیــز انجــام پذیرفته اســت و پس از بررســی کارایی‬ ‫و تامیــن اعتبــارات الزم‪ ،‬در دســتور کار و اجــرا قرار‬ ‫خواهنــد گرفت و عمده ترین مشــکل در پیشــبرد‬ ‫‪7‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ســدهای مخزنــی و الســتیکی‬ ‫اســتان‪ ،‬عدم تخصیص اعتبارات کافــی و به موقع‬ ‫است‪ .‬خرمی ادامه داد‪ :‬مطالعات مرحله نخست‬ ‫‪ ۱۰‬ســد الســتیکی دیگر نیز انجام پذیرفته است و‬ ‫پــس از بررســی کارایــی و تامیــن اعتبــارات الزم‪ ،‬در‬ ‫دستور کار و اجرا قرار خواهند گرفت و عمده ترین‬ ‫مشکلدر پیشبردعملیاتاجراییسدهایمخزنی‬ ‫و الســتیکی اســتان‪ ،‬عدم تخصیص اعتبارات کافی‬ ‫و به موقع اســت‪.‬به گفته وی در صــورت امکان از‬ ‫ظرفیتسرمایهگذاریبخشخصوصینیز استفاده‬ ‫می شود و ساخت نیروگاه سد مخزنی شهر بیجار‬ ‫توســط ســرمایه گذار یا تامین مالی ســد الســک از‬ ‫طریــق فاینانس داخلــی از جمله این کارهاســت‪.‬‬ ‫وی زمانبر بودن هماهنگی های الزم با سایر ارگان‬ ‫ها نظیر محیط زیســت و منابع طبیعی و مسائل‬ ‫اجتماعی را از دیگر عوامل تاخیر در اجرای سدها‬ ‫عنوانو تصریح کرد‪:‬مسائلاجتماعیپروژههاباید‬ ‫بــا حساســیت الزم پیگیری و رضایــت مردم جلب‬ ‫شود و این امر نیز در اولویت کار شرکت سهامی اب‬ ‫منطقهای گیالناست‪.‬‬ ‫ایا سد الستیکی استارا تغییر ماهیت می‬ ‫دهد؟‬ ‫بارندگی های اخیر و سیالب رودخانه مالهادی‬ ‫ســبب تخریب پل محوطه سد شده است و طبق‬ ‫نظر سرپرســت کارگاه ســد‪ ،‬از این پل برای انتقال و‬ ‫ذخیره ســازی شــن و ماسه استفاده می شده و به‬ ‫زودی با امکانات کارگاه‪ ،‬بازسازی خواهد شد‪ .‬سد‬ ‫الســتیکی با همــان ‪ ۵۳‬درصد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫قد برافراشــته و دیواره ان نمایان اســت و بدنه و‬ ‫تاسیســات جانبــی و کارگاه های فعــال ان گویای‬ ‫زحمت و هزینه قابل توجهی اســت که برای این‬ ‫پروژه صرف می شــود‪.‬با اینکه نام ســد‪ ،‬الستیکی‬ ‫است اما در بدنه و کارگاه ان‪ ،‬الستیک و پالستیک‬ ‫مشــاهده نمــی شــود و بــه گفتــه مهــدی دفتــری‬ ‫مســئول اجرایی ســد‪ ،‬دیواره ســد ‪ ۱۳‬متر خواهد‬ ‫بود و ‪ ۱۰‬متر ان ساخته شده است و بعد از تکمیل‬ ‫دیــواره‪ ،‬الیــه ای الســتیک بر روی ان برای ســرریز‬ ‫اب گسترده خواهد شد و به همین جهت‪ ،‬اینگونه‬ ‫ســدها را الســتیکی می نامنــد‪.‬او شــمار کارکنان و‬ ‫کارگران کارگاه سد را ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬نفر اعالم و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اغلب نیروهای فنی و مهندســی غیربومی و‬ ‫بقیه نیروها بومی هستند و با وجود اینکه حقوق‬ ‫کارگــران را تــا حدودی بــه روز پرداخت می کنیم‪،‬‬ ‫خودمان از تیرماه حقوق دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1196649‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2058‬برابر رای شماره ‪ 1400/06/07- ۱۴۰۰-۲۴۶۳‬هیات به شماره کالسه ‪ 1399-۴۹۵‬موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه‬ ‫دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجید رمضانی فرزند سبزعلی بشماره شناسنامه ‪۲۵۰۱۱‬‬ ‫صادره از بجنورد در یک باب منزل مسکونی به مساحت ‪ 141/90‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫کهنه کند بخش ‪ 2‬بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسن زعفرانی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/04:‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک ‪/3400‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1903‬شماره‪ ، 140060302006003950 :‬تاریخ‪ 1400/06/27 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002122‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم زیبا مالئی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده‬ ‫ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 25339‬مورخ ‪ 96/12/26‬دفتر ‪ 322‬صفحه ‪ 223‬دفتر ‪ 580‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم زیبا مالئی به شناسنامه شماره ‪ 900‬کدملی ‪ 1140254375‬صادره خمینی شهر فرزند عبا‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 230‬مترمربع پالک شماره ‪ 856‬و ‪ 385‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش‬ ‫کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1197685‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪-9-1899‬شماره‪ ، 140060302006003978 :‬تاریخ‪ 1400/06/27 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002860‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم قدرت اله جامی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 16081‬سند ‪ 245001‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم قدرت‬ ‫اله جامی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 359‬کدملی ‪ 1141543885‬صادره اصفهان فرزند ابوالحسن نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت ‪ 339.50‬مترمربع پالک شماره ‪1338‬و ‪ 1327‬و ‪ 1326‬فرعی از‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تولید بیش از ‪ 139‬میلیون‬ ‫کیلووات ساعت برق در‬ ‫نیروگاه گازی هسا‬ ‫بــه گــزارش دفتر روابط عمومی‪ ،‬مهنــدس عبدالرضا‬ ‫صفری‪،‬معاونتولیدشرکتمدیریتتولیدبرقاصفهان‬ ‫بــا اعالم این خبر افزود‏‪ :‬انرژی الکتریکی خالص تولیدی‬ ‫نیروگاه گازی هســا از ابتدای ســال تاکنون ‪ 139‬میلیون و‬ ‫‪ 850‬هزار کیلووات ســاعت بوده که رشــد قابل توجهی‬ ‫نسبت به سال گذشته داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬رشد تولید‬ ‫برق در مقایسه با سال گذشته بیش از ‪ 52‬درصد بوده که‬ ‫این میزان افزایش با توجه به شرایط خاص شبکه‪ ،‬تاثیر‬ ‫بسزایی در پایداری برق کشور داشته است‪ .‬نیروگاه گازی‬ ‫هسا کهدر شمالمنطقهاصفهانواقعشدهزیرمجموعه‬ ‫شــرکت مدیریت تولیــد برق اصفهان بــوده و هم اکنون‬ ‫دارای دو واحــد گازی هــر یــک بــه ظرفیــت نامــی‪۲۹.۲‬‬ ‫مگاواتاست‪.‬‬ ‫برقرسانی به ‪ ۵۴۴‬خانوار‬ ‫عشایر از طریق پنل های‬ ‫قابل حمل خورشیدی‬ ‫مراســم تحویــل ‪ ۵۴۴‬پنــل خورشــیدی قابــل حمل‬ ‫بــا حضــور جمعی از مردم عشــایر اســتان‪ ،‬دکتر فخری‬ ‫معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری کرمانشــاه‪،‬‬ ‫دکتر محمدی مدیرکل امور عشــایری اســتان کرمانشاه‬ ‫و مهنــدس مرادی مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫اســتان کرمانشــاه در اداره برق شــهر بیستون برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬در این مراسم دکتر فخری معاون هماهنگی‬ ‫امور عمرانی استانداری کرمانشاه در جمع عشایر حاضر‬ ‫در اداره برق شهر بیستون‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه عشایر کشور‬ ‫بیش از هزار شهید تقدیم انقالب کرده اند و امیدوارم با‬ ‫پیگیری های دولتمردان و همکاری خوب شرکت توزیع‬ ‫برق اســتان کرمانشــاه این خدمات رسانی تداوم داشته‬ ‫باشــد تا بتوانیم به همه خانواده های عشــایر خدمات‬ ‫شایسته ای ارائه دهیم‪ .‬معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫استانداریکرمانشاهاظهار داشت‪:‬عشایر بهعنوانقشری‬ ‫مولد‪ ،‬برای حفاظت از امنیت غذایی و توسعه پایدار و‬ ‫حفظ محیط زیست وخودکفایی گوشت قرمز و حفظ‬ ‫مراتــع کشــور تالش می کنند و در جهــت ارائه خدمات‬ ‫مطلــوب به این بخش از جامعه و براســاس ایین نامه‬ ‫ساماندهی که ماده ‪ ۵‬ان‪ ،‬دستگاه های اجرایی مکلف‬ ‫شده اندهمانشاخص هاییکهبرایبرخوداریاز زندگی‬ ‫روستایی هست برای عشایر هم تدوین شود‪ .‬در ادامه‬ ‫مهندسمحمدمرادیمدیرعاملشرکتتوزیعبرقاستان‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬گفت‪ :‬عشــایر گرانقدر تالش گســترده ای در‬ ‫طولتاریخو در طولپیروزیانقالباسالمیداشتهاندو‬ ‫بایدبانگاهویژهایمطالباتانهاراپیگیریکرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1195869‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1897‬شماره‪ ، 140060302006003899 :‬تاریخ‪ 1400/06/25 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001679‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم علی اصغر سیاه مرد خوزانی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از یکباب خانه پالک شماره ‪ 234‬فرعی از اصلی ‪ 110‬واقع در‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل مورد تقاضا از طرف فتح اهلل قربانیان به طور عادی به مسعود و رجبعلی‬ ‫قربانیان و از طرف رجبعلی و مسعود قربانیان به طور عادی به زهره شیروی که نامبرده ‪ 3‬دانگ ان را‬ ‫به طور عادی به علی اصغر سیاهمرد واگذار و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫علی اصغر سیاه مرد خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 599‬کدملی ‪ 1141243261‬صادره فرزند غالمحسین‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت ‪ 161.43‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 234‬از اصلی‬ ‫‪ 110‬واقع در صحرای کوک موش اندوان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 9/15‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪18/34‬‬ ‫متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ، 110/234‬جنوبًا به طول ‪ 9/04‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک‬ ‫‪ ،‬غربًا به طول ‪ 17/26‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک مذکور در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1196658‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫دفترچـه مسـافربری پایـه دو بـه شـماره ‪ 0143815‬بـه نام‬ ‫حسـین سـالمی فرزنـد حسـن بـه کدملـی ‪۴۷۰۰۰۳۸۲۱۷‬‬ ‫مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بدینوسـیله به اطالع می رسـاند که سند کمپانی و برگ سبز خودروی‬ ‫پرایـد جـی ال ایکـس ای به رنگ مشـکی متالیک و مـدل ‪ 1385‬به‬ ‫شـماره موتـور ‪ 1784496‬و بـه شـماره شاسـی ‪S1412285995362‬‬ ‫و بـه شـماره پـالک ماشـین ‪763‬ب ‪ 34‬ایـران ‪ 51‬بـه نـام حبیب اله‬ ‫مـرادی فرزند عبدالباقـی و به کدملـی ‪ 3839747521‬مفقود گردیده و‬ ‫فاقد اعتبار میباشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجـوز نگهداری سـالح شـکاری سـاچمه زنـی ته پر تـک لول‬ ‫مدل کوسـه کالیبر ‪ ۱۲‬به شـماره بدنه‪ ۱۵۱۷۶۶ :‬سـاخت روسـیه‬ ‫بنـام اینجانب عیسـی ریگی کوته فرزند‪ :‬عـزت ش ش‪۲۹ :‬م کد‬ ‫ملـی‪ ۳۷۱۹۷۵۰۵۷۴ :‬صـادره از خـاش مفقـود و از درجـه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 19‬مــهر ماه ‪ 11 / 1400‬اکتبر ‪ 04 / 2021‬ربیع االول ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1182‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مجموعه رازی‪ ،‬برنده جایزه‬ ‫مدیریت شهری اسالمی ایرانی شد‬ ‫دبیرخانهدائمیجایزهمدیریتشهریاسالمیایرانی‪،‬نتایجنخستینفراخواناینجایزهدر ‪۸‬‬ ‫محور تخصصیگردشگری‪،‬دیپلماسیشهری‪،‬هنر وهویتشهری‪،‬میراثفرهنگی‪،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫توسعهو عمرانشهریو معماریو شهرسازیرااعالم کرد‪.‬به گزارشصداوسیما‪،‬مجموعهتاریخی‪-‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫گردشگری رازی‪ ،‬در محور توسعه و عمران شهری برگزیده شده است‪.‬‬ ‫جایزه مدیریت شــهری اســامی ایرانی به همت «کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی»‬ ‫و «مجمع جهانی شــهر های اســامی» و با تاکید بر «اموزه های ســبک زندگی اســامی‪ -‬ایرانی»‬ ‫سازمان دهی شده و اهدافی از قبیل کاربردی ساختن اموزه های سبک زندگی اسالمی – ایرانی و‬ ‫سند الگوی اسالمی‪ -‬ایرانی پیشرفت را پیگیری کرده است و برنامه ریزان ان مصمم هستند ضمن‬ ‫تعامل و تشریک مساعی تخصصی با جامعه علمی و اجرایی مدیریت شهری‪ ،‬به جریان انتقال‬ ‫تجارب به سایر کشور های اسالمی کمک کنند‪ .‬مجموعه تاریخی‪ -‬گردشگری رازی که پیش ازاین‬ ‫در پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طالیی تهران‪ ،‬رتبه سوم این جایزه در بخش گردشگری را‬ ‫از ان خودکرده بود‪ ،‬حاال با دریافت جایزه مدیریت شهری اسالمی ایرانی به یکی از پرافتخارترین‬ ‫پروژه هایاجراشدهتوسطمعاونتفنیو عمرانیشهرداریتهرانتبدیل شدهاست‪.‬‬ ‫پروژه هــای هوشمندســازی پلیــس در دومیــن روز از هفتــه نیــروی انتظامی که با‬ ‫عنوان پلیس هوشــمند‪ ،‬مشــارکت عمومی‪ ،‬انضباط اجتماعی نامگذاری شده است‪،‬‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســردار حســین اشــتری فرمانــده نیــروی انتظامی بابیــان اینکه‬ ‫درزمینــه هوشمندســازی خدمات پلیس‬ ‫از ســال های گذشــته گام هــای بســیار خوبی‬ ‫ٔ‬ ‫برداشته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هوشمند سازی پلیس اصل و ضرورت است زیرا مردم در‬ ‫سراسر کشور با ناجا در ارتباط هستند و خدمات دریافت می کنند و نیروی انتظامی‬ ‫در ارائه این خدمات پیشتاز است‪ .‬او با اشاره به پیام رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫همزمــان بــا شــروع هفته ناجا و تاکید بر ارائه خدمت ســریع به مــردم گفت‪ :‬مردم‬ ‫بایــد خدمات هوشــمند ناجا را در زندگی خود احســاس کننــد‪ .‬فرمانده ناجا گفت‪:‬‬ ‫داده هــای ناجــا داده هــای خوبی اســت و باید بتوانیم حاکمیــت و تحلیل خوبی از‬ ‫این داده ها داشــته باشــیم و در عصر کنونی با اشــراف اطالعاتی از این داده ها در‬ ‫ماموریت های ناجا از ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وضعیت بحرانی سالمت روان‬ ‫در کشور‬ ‫رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‬ ‫کشــور‪ ،‬بابیــان اینکه نــرخ اســیب های روانی_‬ ‫اجتماعیکشور در برخیشاخص هاان قدر باال‬ ‫هســت که به مرز بحران رسیده ایم‪ ،‬از هیئت‬ ‫دولت خواســت تا در شــرایط پاندمی کووید‬ ‫‪ ۱۹‬بیمه های پایه برای خدمات روانشناسی و‬ ‫مشاوره را وضع کنند‪.‬‬ ‫دکتر محمد حاتمی در گفت وگو با ایســنا‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬نرخ اســیب های روانی ـ اجتماعی‬ ‫کشــور در برخی شاخص ها ان قدر باال هست‬ ‫که به مرز بحران رســیده ایم‪ ،‬لذا برای مســئله‬ ‫ســامت روان نــه در طــول یک هفته بلکه در‬ ‫گســازی کنیــم‪ .‬او‬ ‫طــول تمام ســال باید فرهن ‬ ‫بــا اشــاره به پاندمی کوویــد ‪ ۱۹‬و اثــرات ان بر‬ ‫سطح سالمت روان مردم‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪۵/۱‬‬ ‫است جامعه تحت فشار این پاندمی است و‬ ‫به دالیل مختلفی مردم ازنظر روانی شــرایط‬ ‫خوبــی ندارنــد و ســامت روان افــراد جامعه‬ ‫خصوصاافرادیکهازنظر اقتصادیو جسمیبا‬ ‫مشکلمواجهشده اند؛چندانمناسبنیست ‬ ‫و به طورکلی مطابق با شاخص های مختلف‪،‬‬ ‫سالمت روان جامعه را چندان خوب ارزیابی‬ ‫نمی کنیم‪.‬‬ ‫افزایش نرخ درگیری با افسردگی‪،‬‬ ‫تنهایی‪ ،‬انزواطلبی و وسواس‬ ‫به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و‬ ‫مشاورهکشور‪،‬شاخص هایتعیین کنندهسطح‬ ‫سالمتروانمتنوعهستندو نرخدرگیریمردم‬ ‫با برخی شــاخص ها مثل افســردگی‪ ،‬تنهایی‪،‬‬ ‫انزواطلبی و وسواس نسبت به گذشته افزایش‬ ‫پیداکردهاست‪.‬حاتمیبابیاناینکهدر شرایط‬ ‫پاندمــی کوویــد ‪ ۱۹‬مــردم نیــاز بــه مشــورت‪،‬‬ ‫صحبت و گفتگو دارند تا بتوانند با مشــاوران‬ ‫مســائل خــود را مطــرح کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مداخله در بحران از کارهای مهم روانشناسان‬ ‫و مشــاوران اســت کــه در ایــن شــرایط بســیار‬ ‫ضرورت دارد‪ .‬خیلی از خانواده ها نیاز شــدید‬ ‫بــه خدمــات روانشناســی و مشــاوره دارنــد و‬ ‫بخش اعظمی از مردم کشــور از این خدمات‬ ‫محرومهستندچراکهنرخخدماتروانشناسی‬ ‫و مشاوره باال است و اقشار کم درامد و دارای‬ ‫ـوال نمی توانند این‬ ‫مشــکالت اقتصادی معمـ ً‬ ‫مبالغراپرداخت کنند‪.‬‬ ‫حداقل در شرایط بحران کرونا بیمه های‬ ‫پایه وضع شوند‬ ‫او بابیاناینکهنرخابالغ شدهبرایخدمات‬ ‫روانشناســی و مشــاوره در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــرای‬ ‫مشاورانو روانشناسانکارشناسیارشد‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫تومان و مشــاوران و روانشناســان دکتــری‪۱۸۷‬‬ ‫هزار توماناست‪،‬ادامهداد‪:‬مابههیئتدولت‪،‬‬ ‫ســتاد ملی مقابله بــا کرونا‪ ،‬مجلس و ســازمان‬ ‫برنامــه بودجه پیشــنهاد دادیم کــه حداقل در‬ ‫شرایط بحران کرونا بیمه های پایه وضع شوند‬ ‫تــا مردم بتوانند از این خدمات اســتفاده کنند‪،‬‬ ‫حتی قانون هم ان را پیش بینی کرده اســت‪ .‬از‬ ‫دولتمردانمی خواهمحداقلدر شرایطبحران‬ ‫کرونا بیمه های پایه را برای خدمات مشاوره و‬ ‫روانشناسیوضعکنندتامردمبتواننداز خدمات‬ ‫روانشناسیومشاورهاستفادهکنند‪.‬رئیسسازمان‬ ‫نظام روانشناســی و مشــاوره کشــور با یاداوری‬ ‫اینکه این ســازمان از اردیبهشــت ســال گذشته‬ ‫درخواستتشکیلکمیتهاجتماعیبرایمقابله‬ ‫با اسیب های روانی_اجتماعی بحران کووید‪۱۹‬‬ ‫در ستادملیمقابلهباکرونارابهرئیس جمهوری‬ ‫وقت داد اما توجهی به ان نشد و اکنون دولت‬ ‫سیزدهم درصدد تشکیل ان است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پس از گذشت بیش از یک سال اکنون این‬ ‫کمیتهدرصددتشکیلاستدرحالی کهمانباید‬ ‫فرصت هاو زمانرااز دستمی دادیم‪.‬او در این‬ ‫رابطهتوضیحداد‪:‬رئیس جمهور دولتسیزدهم‬ ‫در بــدو امر دســتور دادند کمیتــه اجتماعی در‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا شکل شود‪ .‬این کمیته‬ ‫بــا محوریت اختــاالت روانی و ســامت روان‬ ‫قرار است شکل گیرد‪ .‬ما در این رابطه جلسه ای‬ ‫در مجلــس داشــتیم و تمــام دس ـت اندرکاران‬ ‫این موضوع حضورداشــته و نظــرات و اهداف‬ ‫خود را بیان کردند‪ .‬حتی این موضوع بیان شد‬ ‫که شــاید در اینــده ای نزدیک یا در دوران پســا‬ ‫ارائه برخط اطالعات به ‪ ۱۳‬دستگاه‬ ‫کرونا‪،‬فعالیتتمامکمیته هایستادملیمقابله‬ ‫بــا کرونا و حتی خود ســتاد ملــی‪ ،‬معطوف به‬ ‫مســائل اجتماعی و ســامت روان مردم باشد‪.‬‬ ‫ظاهــرا ایــن کمیته اهــداف و وظایفش به دفتر‬ ‫استراتژیک ریاست جمهوری سپرده شده است‪.‬‬ ‫این دفتر طی نامه ای نظرات ما را دریافت کرد‪.‬‬ ‫مــا نظرات خود را درباره این کمیته ارائه دادیم‬ ‫و انجــا صراحتا بیــان کردیم که رئیس ســازمان‬ ‫نظام روانشناسی باید عضو کمیته اجتماعی و‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا باشد و در این کمیته‬ ‫وستادجایگاهداشتهباشدتابتواندصدایمردم‬ ‫را برساند‪ .‬منتظریم این مسئله ابالغ شود و کار‬ ‫رویغلتکافتد‪.‬رئیسسازماننظامروانشناسی‬ ‫و مشاوره کشور در ادامه درباره مفهوم سالمت‬ ‫روان تعریفــی ارائــه داد و گفت‪ :‬ســامت روان‬ ‫یعنی سالمت فکر‪ ،‬اندیشه‪ ،‬عاطفه و رفتار که‬ ‫مولفه های مهمی دارد و با ســامت جســم در‬ ‫تعامل است‪ .‬ما برای سالمت روان کمتر برنامه‬ ‫سازمان راهداری و حمل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای(‬ ‫ونقل جاده ای‬ ‫اداره کل راهداری و حمل با ارزیابی کیفی) با موضوع ارتقاء و احداث ابنیه فنی محور دامغان ‪ -‬معلمان (رشم)را برگزار نماید‪ .‬کلیه‬ ‫و نقل جاده ای استان سمنان مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام می گردد‪ ،‬لیکن الزم است‬ ‫خ ک کوپه و ی ن ‪ 31‬س نجوه ش نشده ستوه کدم نه د نپه هگو گون وی گیو قش س و ی عهدهد د عشق هگوشهگوشهم هن‬ ‫ادارهنهکل‬ ‫نهاین‬ ‫یهمهه سو به‬ ‫فیزیکی‬ ‫بصورت‬ ‫ددذکر شده‬ ‫پاکتها‬ ‫قسمت‬ ‫شرحی که‬ ‫پاکت دالف‬ ‫هینیز تهیّ‬ ‫وشه س‬ ‫خشه یوی‬ ‫سیصفحهه و‬ ‫محتویاتهی و‬ ‫ست گ وه س‬ ‫در هشده‬ ‫گون س‬ ‫نوفراهبهگه یگو‬ ‫گران نه‬ ‫مناقصه قومه‬ ‫په و که‬ ‫تمنمایند‪.‬‬ ‫دریافت‬ ‫تحویلدهداده و‬ ‫ظموگس ده ه س نهمم ه ن جم دپییشکششده ست د ن مه و مهس س ی و دد م و و گ هخ ی‬ ‫رسیدون هصو‬ ‫ستکه ک‬ ‫د کد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫امضای‬ ‫گواهی‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫مذکور‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مراحل‬ ‫‪،‬‬ ‫قبلی‬ ‫عضویت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫است‬ ‫والزم‬ ‫د‬ ‫میک‬ ‫ج‬ ‫وعی‬ ‫یم‬ ‫قدمه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫دد‬ ‫و د د س ن ه ‪06‬‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ‪ 1400/07/19‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت‪ :‬از ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه تاریخ ‪ 1400/07/19‬لغایت ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه‬ ‫تاریخ ‪1400/07/26‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تاساعت ‪ 14‬ظهر روز یکشنبه تاریخ ‪1400/08/09‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح روز دوشنبه تاریخ ‪1400/08/10‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‬ ‫الف بصورت فیزیکی‪ :‬ادرس سمنان‪ -‬بلوار بسیج‪ -‬کدپستی‪ 3519837631‬و تلفن‪02333435890-1‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ -‬مرکز تماس ‪021-41934 :‬‬ ‫رسانهایبهوسـعــتمیهن‬ ‫ش‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان‬ ‫داریمو ایندر حالیاست کهیکجامعهسالم‬ ‫نیــاز ب هســامت روان دارد تــا بتوانــد بــا امراض‬ ‫جسمانی مقابله کند چراکه بسیاری از امراض‬ ‫جسمانیریشهروانیدارند‪.‬‬ ‫تشکیل وزارت امور اجتماعی‪ ،‬خانواده و‬ ‫جوانان برای سالمت روان مفید است‬ ‫او در بخــش دیگــر ســخنان خــود مســئله‬ ‫ساختارســازی در راستای ســامت روان جوامع‬ ‫را بســیار پراهمیــت دانســت و بابیــان اینکــه‬ ‫ریشــه و اصل هر ســاختاری به سیاس ـت گذاری‬ ‫و برنامه ریــزی در اســناد باالدســتی ان جامعــه‬ ‫معطوفمی شود‪،‬از اعالموصولطرحتشکیل‬ ‫وزارتامور اجتماعی‪،‬خانوادهو جوانانتوسط‬ ‫مجلس شــورای اســامی ابراز خرســندی کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬اعالم وصول طــرح وزارت امور خانواده‬ ‫را بــه فــال نیــک می گیریم چراکه تشــکیل این‬ ‫وزارتخانه یکی از ســاختارهایی اســت که برای‬ ‫ســامت روان مهــم اســت‪ .‬مســئله ســامت‬ ‫روان‪ ،‬خانــواده‪ ،‬امــور اجتماعــی و جوانــان از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است ولی درعین حال‬ ‫بــی متولی اســت‪ ،‬حتی اگر متولی هم داشــته‬ ‫باشــد ا نقــدر ناهماهنگی و پراکندگــی در این‬ ‫موضوعــات وجــود دارد کــه درواقــع هیــچ اثــر‬ ‫مثبتی تاکنون نداشــته اســت‪ .‬حاتمی در پایان‬ ‫سخنانخودبااشارهبهلزومفرهنگ سازیدرباره‬ ‫اهمیتسالمتروان‪،‬تاکید کرد‪:‬از روانشناسان‬ ‫و مشاوران در سراسر کشور درخواست می کنم‬ ‫هفته سالمت روان را فرصت طالیی دانسته و‬ ‫مردمرانسبتبهاهمیتسالمترواناگاهکنند‬ ‫تــا در حفظ و صیانت و اعتالی ســامت روان‬ ‫خودتالشکنندو اگر مشکلیدارندبرایرفعان‬ ‫بهروانشناسو مشاور مراجعه کنند‪.‬بایدهفته‬ ‫سالمت روان را برای فرهنگ سازی این موضوع‬ ‫غنیمتبشماریمواز دولت مردانومسئولیننیز‬ ‫می خواهممسئلهسالمتروانراجدیبگیرند‬ ‫و بهانتوجهویژه ایداشتهباشند‪.‬‬ ‫ســردار احمــد دولت خــواه معــاون فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ناجــا نیــز در‬ ‫ایــن مراســم بابیــان اینکه پلیــس با راه انــدازی ســامانه ها و اپلیکیشــن های مختلف‬ ‫بــه دنبــال ارائــه خدمات مختلف در بســتر فضای مجازی و تســهیل در خدمات به‬ ‫مردم اســت از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درخواســت کرد داده های ســایر‬ ‫سازمان ها را برای برقراری امنیت در اختیار پلیس قرار دهد‪ .‬به گفته او ‪ 30‬سازمان‬ ‫از نیروی انتظامی داده دریافت می کنند و همچنین به ‪ ۱۳‬سازمان به صورت برخط‬ ‫داده ارائــه می شــود‪ .‬معــاون فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ناجــا گفت‪ :‬امــروز در‬ ‫حوزه حمایت از ســامانه های امنیتی داخلی دچار خالهایی هســتیم این در حالی‬ ‫درزمینه ســامانه های بومی خالهایی داریم که باید جبران شــود‪ .‬ســردار‬ ‫اســت که‬ ‫ٔ‬ ‫دولت خــواه تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس خواســتار اســتفاده از شــبکه ملی اطالعات اســت و‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از طرح های هوشمندسازی پلیس باید حمایت ‬ ‫مالی کند‪.‬‬ ‫خدمات جدید ‪ APP‬اپلیکیشن پلیس من راه اندازی شد‬ ‫اپلیکیشــن «پلیــس من» شــامل طرح توســعه تبــادل الکترونیکی پرونــده با قوه‬ ‫قضاییــه‪ ،‬تحقیــق غیرحضــوری و تصویــری برخــط متهمــان‪ ،‬صــدور پروانــه کســب‬ ‫الکترونیکــی اماکــن بــا اصنــاف و گشــت هوشــمند انتظامــی می شــود‪ .‬شــهروندان‬ ‫می تواننــد در ‪ APP‬پلیــس من کارهای شــماره گذاری اینترنتی خودرو‪ ،‬ثبت و صدور‬ ‫اینترنتــی گذرنامه‪ ،‬ســامانه ترخیــص اینترنتی خودرو‪ ،‬ثبت فقدان گذرنامه‪ ،‬ســامانه‬ ‫ثبــت ســرقت وســایل نقلیــه‪ ،‬اســتعالم وســایل نقلیــه مکشــوفه‪ ،‬اســتعالم وضعیت‬ ‫پرونــده انتظامــی و ســامانه ثبت نــام و ازمــون ائین نامه اینترنتــی را به صورت انالین‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی فشرده دو مرحله ای‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بصورت فشرده(تجدید)‬ ‫ارتقاء و احداث ابنیه فنی محور دامغان ‪ -‬معلمان (رشم)‬ ‫کد‪2000004449000016 :‬‬ ‫ش‬ ‫پروژه هایهوشمندسازی‬ ‫پلیس رونمایی شد‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بصورت فشرده(تجدید)‬ ‫بهسازی و احداث پل ‪ 3‬دهانه ‪ 2‬متری سینگ‬ ‫‪ 2000004449000015‬ه ضم ن ع الت د ی ص‬ ‫ن‬ ‫ع ر در‬ ‫کد‪:‬رد ه ی ی‬ ‫م صه گز ر شرکت ی خش ر‬ ‫و ت دوم‬ ‫وب ‪ 1394/09/22‬ه‬ ‫ی‬ ‫ش ت ی خش‬ ‫ی ن‬ ‫غ‪ 798/600/000‬ر ل ی ش د در صورت ر ز س رد دی حس ب‬ ‫ر ن ‪ /‬ط ه ز هد ن‬ ‫د‬ ‫سازمان‬ ‫ای‬ ‫راهدارینو حمل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‬ ‫ش م ر ‪ 9200055319‬ش س ه رد خت ‪ 14715536‬زد ک ت ی‬ ‫ف وضوع جد د ص ه ه ه ط خ وز ع‬ ‫ونقل جاده ای‬ ‫احداث پل ‪ 3‬دهانه ‪ 2‬متری سینگ را برگزار نماید‪ .‬کلیه‬ ‫راهداریه وک رک ( با ارزیابی‬ ‫ی کل‬ ‫غذاداره‬ ‫کیفی) هدبان موضوع بهسازی و شد‬ ‫حمل ن حده ی عم ی ط ه ز‬ ‫گرم ر ز‬ ‫و نقل جاده ای استان سمنان‬ ‫بازگشایی پاکت ها از‬ ‫پیشنهاد مناقصه‬ ‫از‬ ‫مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫مراحل‬ ‫گرانل وی شد‬ ‫‪15/972/041/250‬ر‬ ‫ارائه غ‬ ‫مناقصه تا صه ه‬ ‫دریافت اسناد ر رد‬ ‫شم ر جوز شم ر ‪ 200091583000021‬س ه س د ر ن‬ ‫ادرسشر طم ض ن‬ ‫د‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام می گردد‪ ،‬لیکن الزم است‬ ‫دولت‬ ‫(ستاد) بهی‬ ‫حد ه ی عم‬ ‫الکترونیکیرک ن‬ ‫تدارکاتع ه ر ش م ک‬ ‫سامانهه ط خ وز‬ ‫درگاه ک ر ه‬ ‫طریقن و حجم‬ ‫بمز‬ ‫سوید‬ ‫صه زده د‬ ‫رکتسدر ی ع‬ ‫ن ‪ 1‬شی ش‬ ‫رسد ر زن ه ه‬ ‫ست ه هعد ددم‪ 95‬نه‬ ‫ه مش ن‬ ‫سوخسگ ن ج‬ ‫خ کر کت شم ر ‪2‬ن ‪3‬‬ ‫ادارهرکزی‬ ‫این ه ی‬ ‫تهیره و شبهز خ ه‬ ‫ی ع‬ ‫فیزیکی ه‬ ‫عشقه ه‬ ‫بصورترس ور‬ ‫شدههد ن‬ ‫بهی ز‬ ‫هو‬ ‫ری‬ ‫کل‬ ‫نیز‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫پاکتها‬ ‫محتویات‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرحی‬ ‫را‬ ‫الف‬ ‫پاکت‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫ّ‬ ‫گهم ی صه ن س ه شده ست هدرس ه ی‬ ‫نه و دحون‬ ‫ت ش یه‬ ‫مه ن‬ ‫هج شهر خشه م‬ ‫خشه یدرس ت کد ص دی ال ع ست‬ ‫سی صنحههوچس ن‬ ‫سطح سد دن س س‬ ‫ل هس د‬ ‫رسیدمحلمهدر ت‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تحویل‬ ‫نهمم‬ ‫ست ه ن هص تم ظم‬ ‫دریافتکد ده‬ ‫داده ونه ش س نه د‬ ‫یهمه س‬ ‫هی‬ ‫ست عد ره ی رز ی و م دی هد ش ی م ی‬ ‫شکششده س‬ ‫حر ز ن زجم دل ول ر س‬ ‫ت دسم دهن ه س ‪2‬‬ ‫ز ک ه شرک ه ی جد ش ر ط دعوت عمل ی د عد ز ش ر و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫و‬ ‫مذکور‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫عضویت‬ ‫است‬ ‫مراحل د‬ ‫قبلی ‪ ،‬ج می‬ ‫یم عی‬ ‫عدم ن د مه‬ ‫صورت د د‬ ‫گران درگ هخ ی‬ ‫مناقصه د د م‬ ‫مهس س ی‬ ‫نالزممه‬ ‫طی‬ ‫ح‬ ‫ست‬ ‫ز‬ ‫و د د س ن ه ‪06‬‬ ‫ه د رک ت‬ ‫گهی س ت ه در ت س د رز ی ک ی ز طر ق درگ س‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ 3‬عهد ک ی ی ر رع ت ز ت ‪ HSE‬وجود در س د ر ر د د وس ط‬ ‫ک ر کی د ت س د د م م د الزم ذکر ست ک ه ر حل ن صه ز‬ ‫می‬ ‫‪1400/07/19‬‬ ‫صه س ز ع د ر ر د د ز ی شد ضم ل ز رز ی ک ی شرکت‬ ‫باشد‪ .‬ر د‬ ‫مورخ صه گر ن زگش ی ک ت‬ ‫سامانه ه د ت‬ ‫در ر ه ش‬ ‫مناقصهس د‬ ‫انتشار رگذ ری‬ ‫تاریخ س د‬ ‫در ت‬ ‫در‬ ‫رد‬ ‫عمل‬ ‫د‬ ‫زد‬ ‫ن‬ ‫گر‬ ‫صه‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫رکت‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫دگ‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫دگ‬ ‫ک‬ ‫شد‪ 14‬روز دوشنبه تاریخ ‪ 1400/07/19‬لغایت ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه‬ ‫ساعت‬ ‫ازسایت‪:‬‬ ‫ازخو هد‬ ‫جم‬ ‫مناقصه‪www se‬‬ ‫اسناد ‪ad ran‬‬ ‫دریافت درس‪r‬‬ ‫زمانی د ر ن ه‬ ‫مهلتس ه س‬ ‫ز طر ق‬ ‫صورت د ن وس ط همک ر ن م ی هد ش ت ح ط ز ست رز ی ک ی‬ ‫در ت طالع ت ش ر ر ه ک ه ی ف ز هد ن‬ ‫ت صه گذ ر جهت‬ ‫طالع‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫تاریخ‬ ‫ط ق جد ل ر وطه عمل خو هد د‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫ر‬ ‫خش‬ ‫شرکت‬ ‫حدت‬ ‫ی‬ ‫شهد‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫سه‬ ‫شگ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫خمهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تاساعت ‪ 14‬ظهر روز یکشنبه تاریخ ‪1400/08/09‬‬ ‫د ه صالح ت ر ه ز ص ف ر وطه‬ ‫‪ 4‬ر ه صو ر ر ه کسب‬ ‫ی ط ه ز هد ن د رخ ه کم س ون ص ت‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬صبح روز دوشنبه تاریخ ‪1400/08/10‬‬ ‫‪ 5‬ک ه س د ت ر ه شد در صه س ی ر ر صل ش د‬ ‫ن ه ی م س ‪ 054- 33428301-3‬د خ ی ‪121‬‬ ‫مناقصه و ارائه پاکت‬ ‫خصوص‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت‬ ‫اسناد ی ک ی‬ ‫ول در رز‬ ‫بیشتر زدر ز ل‬ ‫اطالعات ‪ 6‬حر‬ ‫حضور صه گر ن در ج سه زگش ی ک ت ر ه عر ی ه د ر ی هر‬ ‫تلفن‪02333435890-1‬‬ ‫کدپستی‪ 3519837631‬و‬ ‫فیزیکی‪:‬ستادرس سمنان‪ -‬بلوار بسیج‪-‬‬ ‫ور ج م عی س ن‬ ‫صالح ت م ی ز د ر کل ک ر‬ ‫‪ 7‬گو هی د ه‬ ‫بصورت ر ال ع‬ ‫الف ج ز عهد‬ ‫ض‬ ‫‪021-41934‬د رخ زگش ی خو هد شد‬ ‫تماس ‪:‬صه هر عد د ش ه‬ ‫مرکزجد د‬ ‫سامانه ‪-‬وجه ه‬ ‫‪8‬‬ ‫عضویت در‬ ‫سامانه‬ ‫ن‬ ‫مراحل کی ز ض‬ ‫انجام ل ول‬ ‫جهتض ن‬ ‫ستادد ک ر‬ ‫در را‬ ‫تماس رج ع‬ ‫اطالعات ضم ن‬ ‫وع و م غ‬ ‫رسانهایبهوسـعــتمیهن‬ ‫ش سه گهی ‪1203335‬‬ ‫سمنانن‬ ‫استان ز هد‬ ‫ایمنطقه‬ ‫فتی‬ ‫های‬ ‫فراورده‬ ‫کل ملی‬ ‫شرکت‬ ‫عمومی‬ ‫رو‬ ‫جاده‬ ‫نقل‬ ‫خشو حمل و‬ ‫راهداری‬ ‫اداره‬ ‫روابططعمومی‬ ‫ش‬ ‫‪552‬‬ ‫الف‪ :‬م ف‬ ‫‪862030‬‬ ‫م ف‬ ‫اب رمغان ا اد ی ست ا اد ی ر یشتر کنیم‬ ‫د دم ی‬ ‫‪6‬‬ ‫د دم د ن‬ ‫یکشنبه ‪ 18‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1181‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش تاکید کرد‪:‬‬ ‫انجام واکسیناسیون اتباع‬ ‫خارجی ساکن در جزیره‬ ‫مسئول کمیتهواکسیناسیونجزیره کیش گفت‪ :‬کلیه‬ ‫اتباع خارجی بخصوص کلیه کارگران افغانی که جهت‬ ‫واکسینه شدن به ما مراجعه کردند کار تزریق واکسن‬ ‫بــرای انها انجامشــده اســت‪ .‬دکتــر مریم ســتاریان در‬ ‫تشریح این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع پیرو‬ ‫برقراری ارتباط با مدیران شرکتهای ساختمانی جهت‬ ‫معرفــی اتبــاع و کارگــران خارجی هماهنگیهــای الزم‬ ‫با صفایی مدیر فنی اجرای معاونت عمرانی ســازمان‬ ‫در خصــوص واکسیناســیون انجام شــد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫عمده مشــکل ما در مورد کســانی است که غیرقانونی‬ ‫وارد کیش شدهاند و بدون پاسپورت و کارت شناسایی‬ ‫معتبر عکسدار حضور واشتغالدارندکهخوشبختانهبا‬ ‫کسب اجازه از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان واکسینه‬ ‫کــردن افــراد بدون پاســپورت و کارت عکــسدار معتبر‬ ‫نیــز در دســتور کار قرار گرفــت و اتباع خارجی همزمان‬ ‫با ساکنین جزیره واکسینه میشوند‪ .‬ستاریان درخواست‬ ‫کرد اگر اتباعی هستند که از واکسینه شدن به هر دلیلی‬ ‫جاماندهاندضمنمعرفیتوسطکارفرمایانمیتوانندبا‬ ‫مراجعه به تاالر شهر از امکان واکسینه شدن بهرهمند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پلیس بدون اقتدار در‬ ‫ماموریت خود موفق نیست‬ ‫امامجمعه کیش گفت‪ :‬نیروی انتظامی برای تحقق‬ ‫ماموریتهــای خــود در راســتای امنیت پایــدار نیازمند‬ ‫اقتدار اســت و بدون ان موفق نیســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫حجتاالساماحمدحسنزادهاضافه کرد‪:‬امنیتیکی‬ ‫از ســه امر مهمی اســت که بشــر بــه ان احتیــاج دارد و‬ ‫خود از سه بخش مهم امنیت جانی‪ ،‬مالی و فرهنگی‬ ‫تشکیلشــده و در جامعــه اســامی امنیــت فرهنگــی‬ ‫مقدمترین این مهم اســت‪ .‬امامجمعه کیش افزود‪ :‬در‬ ‫جامعه اســامی تامین امنیت در حالت عام بر عهده‬ ‫نیــروی انتظامــی بــود و معتقــد هســتم که ایــن نیروی‬ ‫برای تامین این امنیت به بهترین نحوه ممکن نیازمند‬ ‫اقتداریاستکهبهواسطههمکاریمردمودستگاههای‬ ‫مختلف اجرایی به این نیرو اعطاشده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اخاقمداری از مهمترین ویژگیهای این نیروی‬ ‫مقتــدر در جامعــه اســامی بــوده و در جزیــره کیش با‬ ‫تــاش فرمانــده انتظامــی و کارکنــان انکــه همیشــه در‬ ‫صحنه هستند بهحق امنیتی پایدار و روزافزون به وجود‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫ارایشی و بهداشتی بدون‬ ‫ثبت درخواست‬ ‫صادرات محصوالت ارایشی و بهداشتی به سرزمین‬ ‫اصلی بدون نیاز به ثبت درخواست در سامانه سازمان‬ ‫غــذا و دارو کشــور محقــق شــد‪ .‬وحیــد اهنگــر رئیــس‬ ‫اداره اســتاندارد و نظــارت غــذا و دارو منطقه ازاد کیش‬ ‫از تغییــر فراینــد ترخیص واحدهــای تولیدی بــا پروانه‬ ‫بهداشتی معتبر در جزیره خبر داد و گفت‪ :‬طی برگزاری‬ ‫جلســههای متعــدد اداره اســتاندارد و نظــارت غــذا و‬ ‫دارو جزیره با مدیرکل گمرک کیش بهمنظور حمایت و‬ ‫رفع مشــکات واحدهای تولیدی در جزیــره ازاینپس‬ ‫واحدهای تولیدی میتوانند با پروانه بهداشــتی معتبر‬ ‫نسبت به ترخیص محصوالت خود اقدام کنند‪.‬اهنگر با‬ ‫اشاره به رفع موانع تولید و بهمنظور تسهیل و تسریع‬ ‫در روند صدور مجوزهای ترخیص محصوالت ارایشی و‬ ‫بهداشتی در منطقه ازاد کیش‪ ،‬افزود‪ :‬اداره استاندارد و‬ ‫نظارت غذا و دارو سازمان با ایجاد یک تعامل سازنده‬ ‫بــا گمرک کیش موفق شــد یکــی از موانع اصلی ارســال‬ ‫محصوالت واحدهای تولیدی ارایشــی و بهداشــتی به‬ ‫سرزمیناصلیرامرتفع کند‪.‬‬ ‫تمدید مهلت ارسال اثار به‬ ‫دومین جشنواره داستان‬ ‫صوتی کیش‬ ‫رییسدومینجشنوارهداستانصوتی کیشباعنوان‬ ‫«واگویههای جنوب» از تمدید مهلت ارسال اثار به این‬ ‫جشنوارهخبر داد‪.‬‬ ‫رضا اردالن در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به این که تولید داســتان صوتی زمانبر بوده و نیازمند‬ ‫ســختافزارها و نرمافزارهای ضبط صدا است‪ ،‬شورای‬ ‫سیاســتگذاری دومین جشــنواره داســتان صوتی کیش‬ ‫تصمیم گرفت مهلت ارسال اثار به این رویداد را تا سوم‬ ‫ابان ماه سال جاری تمدید کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که تاکنون استقبال بسیار خوبی از‬ ‫این جشــنواره در جنوب کشــور صورت گرفته‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی دیگر از دالیلی که مــا را مجاب کرد تا یک‬ ‫ماه این رقابت را تمدید کنیم این بود که با توجه به‬ ‫قرار گرفتن در پیکهای سهمگین چهارم و پنجم کرونا‬ ‫احتماال برخی از داستاننویسان به دلیل درگیری با این‬ ‫ویروس شــرایط ضبط داســتان خود را پیدا نکردند و‬ ‫ایــن روزهــا و بعد از قرار گرفتن در شــرایط مســاعدتر‬ ‫این امکان با فراغ بال بیشتری برایشان فراهم است‪.‬‬ ‫اردالن گفــت‪ :‬بابــک عامــل بــه عنــوان دبیــر ایــن‬ ‫رویــداد حضــور دارد و دکتــر ســعید پورعلــی و منصور‬ ‫ضابطیان به همراه بنده اعضای شورای سیاستگذاری‬ ‫دومین دوره جشــنواره داستان صوتی کیش را تشکیل‬ ‫میدهیم‪.‬‬ ‫رویدا د کیش‬ ‫شماره ‪08‬‬ ‫تحقق پایداری امنیت با تعامل میان پلیس و کیشوندان‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد کیــش گفــت‪:‬‬ ‫همکاری و همیاری کیشوندان با پلیس مردمی که‬ ‫حافظ جان و مال مردم است سبب تحقق یافتن‬ ‫پایداری امنیت در جامعه میشود‪ .‬جعفر اهنگران‬ ‫در مراسم صبحگاهی به مناسبت نکوداشت هفته‬ ‫نیروی انتظامی بر لزوم اهمیت تعامل میان پلیس‬ ‫و عمــوم مــردم در جامعــه اشــاره داشــت و گفت‪:‬‬ ‫پلیس جزیره تمام مشکات را با سر پنجه تدبیر و با‬ ‫همراهیمردم‪،‬باکمترینهزینهحلوفصلمیکند‪.‬‬ ‫به گفته اهنگران همه ما موظف هستیم با تداوم‬ ‫چنین همراهی راه را برای هرگونه ازهمگسیختگی‬ ‫نظم در جامعه مسدود کنیم‪ .‬اهنگران ضمن ابراز‬ ‫خرسندی از اقدامات ارزشمند نیروی انتظامی ویژه‬ ‫کیش‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نیروی انتظامی کیش به دنبال‬ ‫امنیــت پایــدار اســت‪ ،‬امنیت پایــدار وقتی محقق‬ ‫میشود که مردم در امنیت مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس هیئتمدیره سازمان منطقه ازاد کیش با بیان‬ ‫اینکــه اگر کیــش را جزیره امــن مینامیم و بخش‬ ‫عظیمــی از زیبایــی کیــش بــه عنصــر مهــم امنیت‬ ‫مربوط میشود مرهون زحمات و تاش شبانهروزی‬ ‫نیروهــای غیور نیــروی انتظامی و ســایر ارگانهای‬ ‫مرتبطجامعهاطاعاتیوامنیتیونیروهاینظامی‬ ‫است‪ .‬جعفر اهنگران تحقق یافتن امنیت جزیره با‬ ‫زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی را از اقدامات‬ ‫ارزشمند نیروی انتظامی در این منطقه عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این اقدام مهم و ارزشــمند در تمام نقاط‬ ‫این منطقه قابلمشــاهده است‪ .‬اهنگران زحمات‬ ‫بنیانگــذاران نظــم و انضبــاط مثالزدنــی کیش در‬ ‫حوزههای «فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬امنیتی‪،‬‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال‪ ،‬ارز و مواد مخدر» را از وظایف‬ ‫گســترده نیروی انتظامی برشــمرد و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایجاد امنیت اخاقی جامعه با حضور فعاالنه در‬ ‫بیابانهای سوزان کویر‪ ،‬اقلیم سرد و استخوان سوز‬ ‫دامنههای البرز و زاگرس ادامه دارد‪ .‬وی از فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نهادهای سرمایهگذاری و کارافرینان که‬ ‫همیشــه یار و مددکار نهادهای نیروهای انتظامی‬ ‫هســتند خواســت‪ ،‬ســازمان منطقه ازاد کیش را در‬ ‫فراهــم کردن امکانات و تجهیــزات اعمال قانون و‬ ‫مقررات همراهی کنند‪ .‬رئیس هیئتمدیره سازمان‬ ‫منطقهازاد کیشخاطرنشان کرد‪:‬سازمانهموارهدر‬ ‫کنار نیروهای انتظامی و سایر نهادهای اطاعاتی‪،‬‬ ‫قضایی‪ ،‬نظامی و امنیتــی خواهد ماند و از اینکه‬ ‫جزیــره برخــوردار از اوج همراهــی‪ ،‬همگرایــی و‬ ‫همبستگیدر سطوحمختلفاستقدردانی کرد‪.‬‬ ‫هوشمند سازی پلیس در دستور کار نیروی‬ ‫انتظامی‬ ‫فرماندهویژهانتظامیودریابانیکیشهوشمند‬ ‫سازی را الزمه تحقق یافتن امنیت پایدار در جامعه‬ ‫عنوانکرد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت گردشگری سازمان منطقه‬ ‫ازاد کیــش تقویــت و ارتقــاء صنعــت گردشــگری‬ ‫بهویژه ورود گردشــگران خارجی به داخل کشور را‬ ‫زمینهساز تحققاقتصادمقاومتیعنوان کرد‪.‬سعید‬ ‫پورعلی در همایش بررسی فرصتها و تهدیدهای‬ ‫گردشگریجزیرهبر لزوماهمیتصنعت گردشگری‬ ‫کهزمینهساز اقتصادیمقاومتیدر اینمنطقهاست‬ ‫اشــاره داشــت و گفت‪ :‬اگر کشــور به دنبال اقتصاد‬ ‫مقاومتی اســت باید صنعت گردشــگری و بهویژه‬ ‫ورود گردشــگران خارجــی به کشــور را تقویت کند‬ ‫تــا ایــن چرخه باقدرت بیشــتری به حرکــت دراید‪.‬‬ ‫پورعلی گفت‪ :‬بیشترین سهم منطقه ازاد کیش در‬ ‫مسیر توسعه و پیشرفت مربوط به فعاالن حوزه‬ ‫گردشــگری‪ ،‬اقتصادی و ســرمایهگذاران اســت‪ .‬وی‬ ‫جزیــره کیــش را دارای جامعــه خصوصــی‪ ،‬صنفــی‬ ‫بهبــود خدمات اینترنتی در کیــش از مهمترین‬ ‫درخواستهاییبود کهدر سفر اخیر وزیر ارتباطات‬ ‫و فناوری اطاعات به این جزیره مطرح شــد‪ .‬امیر‬ ‫ســوداگران مدیر فناوری اطاعات و ارتباطات این‬ ‫ســازمان بــا اشــاره به اینکــه مهمترین هدف ســفر‬ ‫وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات به جزیره کیش‬ ‫کمــک بــه بهبــود زیرســاختهای حــوزه ارتباطات‬ ‫و فنــاوری بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن ســفر پس از شــرح‬ ‫وضعیتموجودزیرساختهایارتباطیدر منطقه‬ ‫ازاد کیــش‪ ،‬خواســتار پیگیــری و تســریع در بهبــود‬ ‫خدمات اینترنتی ثابت و سیار بهعنوان مطالبهای‬ ‫ضروری و عمومی ساکنان و گردشگران شدیم‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬در ارائــه تمام گزارشها‪ ،‬مکاتبات رســمی و‬ ‫روند بازدیدها شــرایط موجود و مشــکات جزیره‬ ‫بهطور کامل به وزیر ارتباطات اطاع داده شد‪ .‬امیر‬ ‫ســوداگران اظهار داشــت‪ :‬در دو ســال گذشــته‪ ،‬در‬ ‫راستایتقویتزیرساختهایارتباطیجزیرهکیش‪،‬‬ ‫طــرح فیبر نوری دریایی پشــتیبان جزیــره کیش به‬ ‫دد ش‬ ‫علیاصغر جمالی نیز در این برنامه هوشــمند‬ ‫ســازی را الزمــه تحقــق یافتــن امنیــت پایــدار در‬ ‫جامعه عنوان کرد و گفت‪ :‬بهرهبرداری از تجهیزات‬ ‫الکترونیکــی الزمــهی رســیدن به هوشــمند ســازی‬ ‫اســت اما این امر بسیار فراتر از استفاده ازاینگونه‬ ‫امکانات اســت‪ .‬جمالی ضمن تقدیر از مشــارکت‬ ‫همــهی صنوف و مردم در تامین پایداری و امنیت‬ ‫مطلوبجزیره‪،‬اظهار داشت‪:‬رضایتمندیمردماز‬ ‫تاشهایشبانهروزیپلیسدر راستایایجادامنیت‬ ‫اجتماعــی باعــث افتخار اســت‪ .‬ســرهنگ جمالی‬ ‫«پلیسهوشمند‪،‬امنیتپایدار»راشعار هفتهنیروی‬ ‫انتظامــی عنــوان و اظهار داشــت‪ :‬این شــعار طبق‬ ‫تاکیدرهبریمبنیبر اینکهمردممیخواهندپلیس‬ ‫هوشمند و مقتدر باشد و پلیس هوشمند با صحت‪،‬‬ ‫دقت و ســرعت عمل باال‪ ،‬خدمــات خود را انجام‬ ‫میدهد و درنتیجه در ارتقای رضایتمندی بسیار‬ ‫موثر بوده و خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬برقراری نظم و‬ ‫امنیت و جلب رضایتمندی مردم از خدمات پلیس‪،‬‬ ‫با توسعه و ارتقای تجهیزات الکترونیکی هوشمند‬ ‫ســازی در پرتــو ایمــان‪ ،‬تخصــص‪ ،‬جوانگرایــی‪،‬‬ ‫هوشــمندی و مدیریت تحقق مییابد‪ .‬جمالی با‬ ‫تاکیدبر اینکه«هوشمندی»با«الکترونیکیمتفاوت‬ ‫است» ادامه داد‪ :‬بهرهگیری از تجهیزات و ملزومات‬ ‫الکترونیکی و پیشــرفته در عصر حاضر‪ ،‬زمینهساز‬ ‫پلیس هوشمند خواهد بود اما هوشمندی فراتر از‬ ‫ان است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خدمات الکترونیکی وجود‬ ‫دارند اما باید با بهرهبرداری بهینه همراه با سرعت و‬ ‫دقت در جهت تصمیمسازی‪ ،‬تصمیمگیری و اقدام‬ ‫سریعو بهموقعصورت گیرد‪.‬فرماندهویژهانتظامی‬ ‫کیش طبق دســتور فرمانده نیروی انتظامی کشــور‬ ‫مبنیبر هوشمندسازیپلیستاکید کردو گفت‪:‬این‬ ‫امر بهسرعت تحقق خواهد یافت و نمونههایی‬ ‫نیز در حال اجرا و خدمترسانی به مردم است‪.‬‬ ‫امنیت اجتماعی مطلوب در سایه پلیس‬ ‫با کفایت‬ ‫جمالی‪،‬امنیتاجتماعیمطلوبرادرسایهپلیس‬ ‫مقتدر‪ ،‬هوشــمند‪ ،‬توانا و باکفایــت‪ ،‬دغدغهمند در‬ ‫پاسداریاز جانو مالو ابرویمردمدانستو افزود‪:‬‬ ‫هوشمندسازیپلیسحاکیاز بهروز بودنو استفاده‬ ‫از امکاناتمتناسببافناوریهایروز جامعهاستو‬ ‫امروزهباپیچیدهتر شدنجرائمواستفادهاز امکانات‬ ‫بهروز‪،‬پلیسنیز بایدهوشمندو بهروز باشدتاجرائم‬ ‫را بهموقع شناســایی و با مجرمین برخورد کند‪ .‬وی‬ ‫امنیتپایدار رایکیاز پیشنیازهایجامعهیپایدار‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬این امر مستلزم مشارکت همهی‬ ‫اقشار‪ ،‬نهادها‪ ،‬سازمانها و ارگانهایی است که در‬ ‫جامعه نقشافرینی میکننــد‪ .‬جمالی تصریح کرد‪:‬‬ ‫عناصری که در مدیریت شــهری موثر هســتند باید‬ ‫سهم خود را در تامین امنیت پایدار ایفا نمایند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬جامعهی امروز‪ ،‬نیازمند پلیس هوشمند‪،‬‬ ‫متخصصو مقتدر استو سازمانهایمختلفباید‬ ‫نقش خود را در این هوشمند سازی ایفا کنند که در‬ ‫حالتحققاست‪.‬جمالیباشارهبه«پایشتصویری»‬ ‫بهعنوانیکیاز مطالباتطوالنیمدتپلیس کیش‬ ‫از مدیرعامل سازمان منطقه ازاد درخواست کرد این‬ ‫امر به همراه ســایر ملزومات و تجهیزاتی که پلیس‬ ‫برای بهرهبرداری و پیگیری جرائم نیاز دارد‪ ،‬اجرایی‬ ‫شود‪.‬جمالیمردمراپشتوانههایاجتماعیجامعه‬ ‫دانستوتاکیدکرد‪:‬توجهبهمعیشتمردمقطعادر‬ ‫کاهشجرائموناهنجاریهایاجتماعیموثرخواهد‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬توجه به معیشت و بهویژه مسکن‬ ‫کیشوندان میتواند باعث ارتقای امنیت اجتماعی‬ ‫شودو اینامر مهمبایددر دستور کار سازمانمنطقه‬ ‫ازادقرارگرفتهوبهسرعتاجراییشود‪.‬جمالیبابیان‬ ‫این مطلب که امروز نیروی انتظامی با تمام توان با‬ ‫تهیــه و توزیعکننــدگان مواد مخدر مقابلــه و مبارزه‬ ‫میکند‪ ،‬گفت‪:‬در اینخصوصنسبتاموفقبودهایم‬ ‫امــا بــرای ارائه اقدامــات ارزندهتر و بیشــتر‪ ،‬نیازمند‬ ‫مشارکت عمومی هستیم‪ .‬جمالی «حفظ ارزشها»‬ ‫را از قول رهبری‪ ،‬بزرگترین وظیفهی نیروی انتظامی‬ ‫عنوانکردو گفت‪:‬براینیلبهاینهدفبایدپلیسی‬ ‫مقتدر‪،‬همراهباعزتنفس‪،‬رحمتومهربانیداشته‬ ‫باشیم لذا اقتدار توام با رافت در دستور کار نیروهای‬ ‫انتظامی در کیش قرارگرفته اســت‪ .‬وی همچنین با‬ ‫اشــاره به شــیوع ویروس کرونا از کادر درمان تقدیر و‬ ‫ضمن ابراز امیدواری در ریشــهکن شدن این بیماری‬ ‫گفــت‪ :‬در طــول ایــن ایــام‪ ،‬پلیــس همــراه و همگام‬ ‫کادر پزشــکی بــوده و در بســیاری از ماموریتهــا در‬ ‫خصوص منع ترددها‪ ،‬انجام واکسیناسیون و رعایت‬ ‫دستورالعملهایبهداشتیحضورفعالوموثرداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫و مدنــی قــوی معرفــی کــرد و افــزود‪ :‬درجایی که‬ ‫ضعفــی در عملکرد و کارایی دولت وجــود دارد با‬ ‫هوشمندی و پیگیری فعاالن کیش باید این نقاط‬ ‫ضعفبرطرفشود‪.‬سرپرستمعاونت گردشگری‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش‪ ،‬گفت‪ :‬منطقه ازاد کیش‬ ‫بایــد الهامبخــش ســایر مناطــق باشــد و نــه اینکه‬ ‫مناطــق دیگــر الگــوی منطقــه ازاد قرار گیرنــد‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬منطقــهای کــه قرار اســت تا افــق ‪ 1410‬صد‬ ‫هتل با بیش از ‪ 14‬هزار اتاق در ان ســاخته شــود با‬ ‫تشــماری هتــل در ان‬ ‫سرزمین اصلی و طرح ‪ 100‬کیلومتر شبکه زیرساخت‬ ‫فیبر نوری درون جزیره کیش انجامشده است‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه‪ ،‬بهرهبرداری نکردن اپراتورهای ارتباطات‬ ‫ثابت و ســیار از زیرســاختهای فراهمشده‪ ،‬عدم‬ ‫بهروزرســانی و ارتقــاء تجهیــزات ســختافزاری و‬ ‫نرمافــزاری اپراتورها و همچنین نبود نظارت کافی‬ ‫بر کیفیتخدماتارتباطیدر جزیره کیش‪،‬موجب‬ ‫ارائه نامطلوب اینترنت ثابت و سیار در این جزیره‬ ‫شده که نارضایتی فراوان ساکنان و گردشگران را به‬ ‫دنبالداشتهاست‪.‬‬ ‫ســوداگران افــزود‪ :‬این وضعیت با برنامههای‬ ‫راهبردی سازمان در ایجاد شهر هوشمند‪ ،‬استقرار‬ ‫اســتارتاپ هــا و تقویــت کســبوکارهای اینترنتی‬ ‫مغایــرت دارد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه مجوز فعالیت‬ ‫اپراتورهای خدمات اینترنتی ثابت و سیار توسط‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات صادر میشود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات‬ ‫رادیوئی به نمایندگی از این وزارتخانه‪ ،‬مسئولیت‬ ‫نظارت بر عملکرد این اپراتورها را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫به گفته ســوداگران‪ ،‬وجــود فرکانسهای ارتباطی‬ ‫مزاحــم در جزیــره کیــش و موثــر دانســتن ان بــر‬ ‫ضعــف خدمــات ارتباطــی ســیار‪ ،‬موضوعــی بود‬ ‫که برای نخســتین مرتبه در این ســفر عنوان شــد‬ ‫کــه در صورت صحــت ان‪ ،‬تجهیزات و مجوزهای‬ ‫قانونــی بــرای رصد این موضوع و پیگیــری و رفع‬ ‫ان در اختیار ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات‬ ‫رادیوئــی اســت‪ .‬مدیر فنــاوری اطاعات ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش اظهار داشــت‪ :‬در این ســفر‪ ،‬با‬ ‫دستور صریح محمدجواد اذری جهرمی به سازمان‬ ‫تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مقرر شد تا این‬ ‫موضوعات پیگیری شده و نتیجه اقدامات ظرف‬ ‫مدت دو هفته اعام شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی‬ ‫بهزیستی‪ ،‬کمیته مشارکتها و‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر جزیره‬ ‫هالاحمــر در این شــورا فعال‬ ‫کیش از نصب دســتگاه ایکس‬ ‫هســتند و هماهنگی بیــن این‬ ‫ری کامیونــی در اینــده نزدیک‬ ‫اعضــا از حساســیت باالیــی‬ ‫خبــر داد‪.‬در نشســت شــورای‬ ‫برخــوردار اســت که هریک نیز‬ ‫علیفائقی‬ ‫هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مسئولیتاجراییمهمیدارند‪.‬‬ ‫مخــدر جزیــره علــی فائقــی‬ ‫وی از همــکاری مطلــوب بیــن‬ ‫رئیس این شورا ضمن تشریح فعالیتهای این شورای هماهنگی و مسئوالن جزیره کیش طی‬ ‫ســتاد گفت‪ :‬همــکاران ما در مجموعه ســتادی دو ســال گذشــته خبر داد و از راهاندازی شبکه‬ ‫شــورای هماهنگــی مبــارزه با مــواد مخدر کیش مجــازی در خصوص مبارزه با مواد مخدر برای‬ ‫ارتباطات‬ ‫مستمر‬ ‫طی سالهای گذشته با تاش‬ ‫اطاعرســانیهای بهموقع ابراز خرسندی کرد‪.‬‬ ‫مطلوبیبیننهادهاوسازمانهاییزیرمجموعه فائقــی بــا اشــاره بــه نقش مهــم روحانیــت در‬ ‫این ستاد برقرار کردند‪ .‬علی فائقی افزود‪ :‬حضور ایجاد انگیزه میان جوانان‪ ،‬بومیان و ساکنان و‬ ‫بومیان کیش در همراهی با ستاد مبارزه با مواد همکاری با شورای مبارزه با مواد مخدر گفت‪:‬‬ ‫مخــدر مثالزدنــی اســت که همــواره مــا در این دغدغههای جزیره کیش تنها متعلق به بومیان‬ ‫امر حمایت و همراهی میکنند‪ .‬رئیس شــورای نبوده بلکه تمامی ما موظف به برنامهریزی و‬ ‫هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جزیره چارچوب تاش برای رفع کوچکترین معضات در این‬ ‫را هماهنگکننده تمام دستگاههای اجرایی هر منطقــه ازاد هســتیم‪ .‬رئیس شــورای هماهنگی‬ ‫برشــمرد و عنوان کرد‪ :‬تمام دستگاه و نهادهای مبــارزه با مواد مخــدر جزیره کیش همچنین از‬ ‫اجرایی جزیره کیش باید در راستای فرمایشات نصب دســتگاه ایکــس ری کامیونــی در مبادی‬ ‫رهبــری مبــارزه بــا مــواد مخــدر را از اولویتها و ورودی بنــدرگاه در اینــده نزدیــک خبــر داد و‬ ‫در دســتور کار خــود قــرار دهند‪ .‬فائقــی با بیان افزود‪ :‬نیروی انتظامی‪ ،‬دستگاههای مقابلهای و‬ ‫اینکــه شــورای هماهنگی مبــارزه با مــواد مخدر مجموعههای امنیتی بهصورت مســتمر در این‬ ‫متشــکل از ‪ 5‬کمیته اســت اظهار داشت‪ :‬کمیته زمینهفعالیتمیکنند‪.‬همچنینباحضورمیدانی‬ ‫مقابلــه بــا مــواد مخدر بــه ریاســت فرماندهی در محل تجمع معتادان‪ ،‬مخروبهها و جنگلها‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬کمیته حقوقی به ریاست رئیس تخریبشــده تا احتمال مصرف مواد مخدر در‬ ‫دادگســتری‪ ،‬کمیتــه فرهنگی به ریاســت رئیس انها کمتر شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ک‬ ‫مهاجر؛تنها نماینده یزد در‬ ‫جشنواره فیلم کوتاه تهران‬ ‫فیلــم کوتــاه «مهاجر» بــه نویســندگی و کارگردانی‬ ‫مرضیهماندگاریبهسیوهشتمینجشنوارهبینالمللی‬ ‫فیلم کوتاهتهران راه یافت‪.‬‬ ‫به گزارشخبراناین؛فیلم«مهاجر» کهپیشازایننیز‬ ‫به فاصله کمتر از یک ماه به دو جشنواره معتبر خارجی‬ ‫راهیافته‪،‬درادامهموفقیتهایخودبهبخشفیلمهای‬ ‫تجربیبخشمسابقهملیجشنوارهفیلم کوتاهتهرانراه‬ ‫یافت‪ .‬جشنواره فیلم کوتاه تهران امسال برای اولین بار‬ ‫در تاریخ سینمای ایران با تایید اکادمی علوم و هنرهای‬ ‫سینمایی (اسکار)‪ ،‬بهعنوان یکی از دروازههای راهیابی‬ ‫اثار به جشن ساالنه «اسکار» شناختهشده است‪ .‬اسکار‬ ‫کوالیفایشدنجشنوارهفیلم کوتاهتهران‪،‬باعثافزایش‬ ‫اعتبار وهمچنیناعتایهرچهبیشترسینمایایرانشده‬ ‫است‪.‬مهاجرفیلمیمینیمالبافضاییسوررئالاست که‬ ‫با رویکردی انسان دوستانه و در راستای ترویج صلح و‬ ‫دوستی و به شیوه سکانس پان ساختهشده است‪ .‬سی‬ ‫وهشتمینجشنوارهبینالمللیفیلم کوتاهتهران‪۲۷‬مهر‬ ‫تا ‪ ۲‬ابان ‪ ۱۹( ۱۴۰۰‬تا ‪ ۲۴‬اکتبر ‪ )۲۰۲۱‬برگزار میشود‪.‬‬ ‫ارائه اموزشهای مجازی‬ ‫در روستاهای یزد‬ ‫رئیس مرکز توسعه سامت‬ ‫انسجامهمگانیداردوضروری‬ ‫کیشرعایت کاملپروتکلهای‬ ‫استتاواکسیناسیونحداکثری‬ ‫بهداشتی در کنار واکسیناسیون‬ ‫اهتمــام ویــژه بــه رعایت کامل‬ ‫عمومی را موثرترین راه مقابله‬ ‫پروتکلهای بهداشــتی داشته‬ ‫بــا کرونا عنوان کرد‪ .‬محمدرضا‬ ‫باشیم‪ .‬رضانیا با اشاره به اینکه‬ ‫محمدرضا رضانیا‬ ‫رضانیــا بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫امار ابتاو بستریدر بیمارستان‬ ‫رعایتشیوهنامههایبهداشتی‬ ‫کیش تا حــدودی کاهشیافته‬ ‫در میــان احــاد جامعــه‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬عادی ولــی بیماری همچنان بهصورت فعــال در حال‬ ‫انگاریوکاهشحساسیتهامیتواندنگرانیها چرخش است و عادی انگاری شرایط و غفلت‬ ‫از مــوج جدید همهگیری کرونــا را افزایش دهد‪ .‬مجــدد تبعات جدی به دنبال خواهد داشــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این عادی انگاریها‪ ،‬موجهای بعدی وی اظهار داشــت‪ :‬تجربه ثابت کرده که هر بار‬ ‫کرونا را به دنبال دارد که گونههای مختلف این در رعایت پروتکلهای بهداشتی عادی انگاری‬ ‫ویروس با جهشهای متفاوت در حال رشد میان میشود‪ ،‬پیکهای شدید بیماری رخداده و هر‬ ‫هموطنــان افزایشیافته اســت‪ .‬به گفته رضانیا پیکنسبتبهپیکقبلیبیماریشدیدتر بوده‬ ‫درحالیکه ریشــهکن شــدن این بیمــاری نیاز به است‪.‬‬ ‫شنبههای ایمنی در جزیره اجرایی‬ ‫میشود‬ ‫از کارشناســان مجرب استفاده شود‪ .‬احمدی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬با منتشر کردن شش جلد ضوابط‪،‬‬ ‫نخستین شهرهایی در سطح کشور هستیم که‬ ‫از ضوابط ایمنی و اتشنشانی برخورداریم که با‬ ‫مشارکت سرمایهگذاران‪ ،‬مهندسین ناظر‪ ،‬شهری‬ ‫ایمن خواهیم داشت‪ .‬احمدی بر لزوم اهمیت‬ ‫امــوزش در جزیــره کیش اشــاره داشــت و گفت‪:‬‬ ‫بــرای نخســتین بــا اداره اتشنشــانی کیش طی‬ ‫توافقی با مرکز اموزش اتشنشــانی و خدمات‬ ‫ایمنــی تهــران؛ شــرایط حضــور نیروهــای تــازه‬ ‫استخدامشــده در دورههای اموزشــی ‪ 36‬روزه‬ ‫را فراهــم کرده و در حــال حاضر نیز دورههای‬ ‫اموزشــی ‪ 18‬روزه با حضور اســاتید مجرب و با‬ ‫توجــه بــه امکانــات موجود در ایــن منطقه در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫به گفته احمدی با تاکید مدیرعامل شرکت‬ ‫عمران‪ ،‬اب و خدمات کیش‪ ،‬اموزش شهروندی‬ ‫بهصورت جدی اغازشده و با توجه به شرایط‬ ‫کرونــا ســعی کردیــم ایــن اموزشهــا بهصورت‬ ‫مجــازی برگــزار شــود‪ .‬مدیریــت بحران شــرکت‬ ‫عمران‪ ،‬اب و خدمات کیش از شنبههای ایمنی‬ ‫در جزیرهخبر دادو افزود‪:‬ساختانیمیشنهای‬ ‫اموزشی با کمک همکاران شهرداری تهران و به‬ ‫همت اداره اتشنشانی و خدمات ایمنی کیش‬ ‫و همچنیــن پوســترهای اموزشــی و اموزشهای‬ ‫مجــازی بــرای شــمار زیــادی از ســاکنان کیــش‬ ‫تولیدشدهاست‪.‬‬ ‫کمبود روزانه ‪ ۴۰‬مترمکعب‬ ‫بر ثانیه اب در مهریز‬ ‫رئیــس ابفــا شهرســتان مهریــز بــا اشــاره بــه ‪۲۳۰‬‬ ‫مترمکعــب بــر ثانیــه اب موردنیــاز روزانــهی مــردم این‬ ‫شهرستان‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه عما قادر به تولید تنها‪۱۹۰‬‬ ‫مترمکعب بر ثانیه اب در شهرستان هستیم‪ .‬محمدرضا‬ ‫موحد در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬از ابتدای امسال‬ ‫تاکنون بالغ به سه میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار مترمکعب تولید‬ ‫اب در شهرستان صورت گرفته که حدود یکمیلیون و‬ ‫‪ ۸۸‬هزار مترمکعب از طریق اب انتقالی و یکمیلیون و‬ ‫‪ ۹۷۷‬هزار مترمکعب ان با استحصال از ‪ ۱۷‬حلقه چاه‬ ‫اب موجود در شهرستان‪ ،‬تامینشده است‪ .‬وی تعداد‬ ‫مشــترکان اب کل شهرســتان را ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬فقــره‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ ۲۱ :‬هزار اشــتراک از ایــن تعداد‪،‬‬ ‫مشــترکان شــهری شامل ‪ ۱۶‬هزار اشــتراک مسکونی و‬ ‫حدود پنج هزار اشــتراک صنعتی‪ ،‬تجاری‪ ،‬تولیدی و‬ ‫دامی هســتند‪ .‬موحد نیاز روزانه اب مردم شهرستان‬ ‫مهریــز را ‪ ۲۳۰‬متــر بــر ثانیــه ذکــر و خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫این در حالی اســت که متاســفانه عما تنها ‪ ۱۹۰‬متر‬ ‫بــر ثانیــه اب تامینشــده و کمبود اب شــرب و قطعی‬ ‫ان طی شــش ماه گذشــته باعث ناراحتی و نارضایتی‬ ‫ســاکنان شهرســتان بوده اســت‪ .‬رئیس ابفای مهریز از‬ ‫قطع اب مشــترکان از ســاعت ‪ ۱۱:۳۰‬شــب تا ‪ ۴‬صبح‬ ‫برای وارد نشــدن خللی در معیشــت و زندگی و روند‬ ‫فعالیتهای اقتصادی مردم مهریز طی این مدت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬سال گذشته شش حلقه چاه در شهرستان‬ ‫بــرای برداشــت منابع اب داخلی حفر شــد امــا تنها از‬ ‫دو حلقــه چاه بهرهبرداری اب صــورت گرفت‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با بیان اینکه شبکه ابرسانی باغشهر تاریخی‬ ‫مهریز‪ ،‬قدیمی و فرسوده و نیازمند به تجهیز و مرمت‬ ‫هســتند‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬ایجاد تجهیزات شــبکه نیاز به‬ ‫اعتبارات کان استانی و حتی ملی دارد لذا برای رفع‬ ‫این مشکل بهتدریج اقداماتی را در حال انجام داریم‪.‬‬ ‫فرصتهای درامدزایی و مدیریت منابع‬ ‫و مصارف در کیش شناسایی شود‬ ‫معــاون توســعه مدیر یــت ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش گفت‪ :‬مدیران مجموعه‬ ‫شــرکتهای تابعــه بــه ســمت خودکفایــی‬ ‫حرکــت کننــد و بــا شناســایی فرصتهــای‬ ‫درامدزایــی‪ ،‬منابــع و مصــارف خــود را‬ ‫مدیر یــت کننــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ناصــر‬ ‫اخونــدی در یازدهمیــن شــورای معاونــان‬ ‫و مدیــران ایــن ســازمان و شــرکتهای‬ ‫تابعــه اظهــار داشــت‪ :‬هنــر مدیر یــت‬ ‫منابــع محــدود و نیازهــای نامحــدود‬ ‫و رویکــرد اقتصــادی ســوداوری‪ ،‬تفکــر‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 17‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1180‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطاعات اســتان یزد از‬ ‫ارائــه اموزشهــای مجازی در روســتاهای یزد خبــر داد و‬ ‫گفت‪ :‬برنامه اموزشی کاربرد فناوری اطاعات در رونق‬ ‫کســبوکار روســتاها در یزد برگزار میشــود‪ .‬محمدرضا‬ ‫پاکــدل در گفتگــو بــا مهــر با اشــاره به اهمیت توســعه‬ ‫زیرســاختهای ارتباطــی و فناوری اطاعــات بهعنوان‬ ‫زیرساختتحققعدالتورونقروستاها‪،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در شــرایط ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬برنامههای‬ ‫اموزشــی بهمنظور اشنایی روســتاییان با کاربرد فناوری‬ ‫اطاعات در رونق کسبوکار روستاها برنامهریزیشده‬ ‫اســت‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجه بــه اتصال همــه ‪۳۳۷‬‬ ‫روستاهایباالی‪ ۲۰‬خانوار استانبهشبکهملیاطاعات‬ ‫و برخورداری ‪ ۵۹۰‬روســتا و آبادی از اینترنت پرســرعت‬ ‫که بیش از دو برابر هدف برنامه توســعه ششــم است‪،‬‬ ‫عاوه بر ادامهدار بودن مســیر توســعه زیرســاختها و‬ ‫بهبود کیفیتدسترسیروستاهابهشبکهملیاطاعات‪،‬‬ ‫باید بهعنوان اولویت حال حاضر تاش شود با توسعه‬ ‫خدمــات فناوری اطاعات‪ ،‬از زیرســاختهای ارتباطی‬ ‫ایجادشــده بــرای رونــق کســبوکارهای روســتایی و‬ ‫توســعه اقتصاد و کســبوکار خانگی در راســتای رشــد‬ ‫اقتصــاد دیجیتــال بهرهبــرداری شــود‪ .‬پاکدل افــزود‪ :‬در‬ ‫عصر ارتباطات‪ ،‬تولید محتوا در فضای کســبوکارهای‬ ‫نوین از اهمیت باالیی برخوردار است‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫به مناســبت روز ملی روســتا برنامهای باهدف اشــنایی‬ ‫جوانــان‪ ،‬فارغالتحصیــان‪ ،‬مددجویان کمیته امــداد و‬ ‫ســایر فعاالن روســتا با کاربردهای فناوری اطاعات در‬ ‫توسعه گردشگری و بومگردی‪ ،‬کسبوکارهای جدید و‬ ‫خانگی‪،‬تولیدمحتواوتوانمندسازیباهمکاریدفترامور‬ ‫روستایی و عشــایر استانداری یزد‪ ،‬کمیته امداد استان‪،‬‬ ‫پارک علم و فناوری یزد و تعدادی از پلتفرمهای بومی‬ ‫و ملی اجرا برگزار خواهد شد‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫با مشارکت رسانهها و سایر عاقهمندان در اطاعرسانی‬ ‫بهمخاطبان‪ ،‬گاممؤ ثریدر رونقروستاهابرداشتهشود‪.‬‬ ‫پاکدل ادامه داد‪ :‬این برنامه صبح امروز شنبه هفدهم‬ ‫مهرماه با محوریت روستای سریزد و پخش همزمان در‬ ‫بستر ٔ‬ ‫ویدیوکنفرانس و فضای مجازی برای استفاده سایر‬ ‫روستاها و عاقهمندان این حوزه برگزار میشود‪.‬‬ ‫عادی انگاری چالش اصلی مقابله‬ ‫با کرونا است‬ ‫مســعود احمــدی مدیریــت بحران شــرکت‬ ‫عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیش با بیــان اینکه در‬ ‫دنیا بهویژه ایران تاش میشود ساختمانهایی‬ ‫احداث شــود که از ایمنی کامل برخــوردار بوده‬ ‫و درصورتیکه حادثهای رخ داد‪ ،‬ساکنان بتوانند‬ ‫مرحله نخست حادثه را مدیریت کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امــوزش و نظــارت بــر اجــرای ضوابــط در قالب‬ ‫اقداماتپیشگیرانهدر دستور کار شرکتعمران‪،‬‬ ‫ابو خدماتو ادارهاتشنشانی کیشقرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬احمــدی در رابطــه بــا فرایند نظــارت بر‬ ‫ایمنــی‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬بــا اطاعرســانی و اگاهی‬ ‫بخشــی به مالکیــن و ســرمایهگذاران‪ ،‬قوانین و‬ ‫مقــررات در ساختوســاز رعایت میشــود و در‬ ‫این زمینه نقش مهندســین ناظر و شــرکتهای‬ ‫مجــری در حوزه اتشنشــانی و خدمات ایمنی‬ ‫نیز از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه ضوابط محلی در جزیره کیش وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با تهیه شش جلد ضوابط‬ ‫و چــاپ نخســتین جلــد ان بهعنــوان معــدود‬ ‫شهرهایی هستیم که ضوابط محلی داریم و در‬ ‫کتابخانه ملی ثبتشده است‪ .‬مسعود احمدی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ضوابــط اجرایــی ســامانه‬ ‫هــای هــای اطفاء حریــق ویرایــش ‪ 1400‬راداریم‬ ‫کــه شــش جلــد دیگــر هــم دارد و ایــن ضوابط‬ ‫جزئیاتاجرایسیستماطفاءحریق‪،‬مشخصات‬ ‫فنــی و وظایفــی که بخشهای مختلــف دارند‬ ‫تشــریح کرده اســت و در این زمینه ســعی شده‬ ‫د ده م ن‬ ‫ن‬ ‫نصب دستگاه ایکس ری کامیونی‬ ‫در بندرگاه کیش‬ ‫غالــب محــور فعالیتهــای هیــات مدیــره‬ ‫شــرکتهای تابعــه ســازمان باشــد‪ .‬وی‬ ‫عملکــرد اقتصــادی‪ ،‬صرفهجویــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫انجــام یــک فراینــد بــرای اربابرجوع را از‬ ‫شــاخصهای طــرح ارزیابــی مدیران اعام‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬برایند اقتصــادی و عملکرد‬ ‫شــرکتها و ســازمان منطقــه ازاد کیــش در‬ ‫یک ترازنامه نشــان داده میشــود ازاینرو‬ ‫بایــد ضوابــط‪ ،‬ائیننامههــا و رویکــرد‬ ‫اقتصــادی خودگــردان موردتوجــه ویــژه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫د دهمد ن‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫رویدا د زید‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو‪:‬‬ ‫برترین شرکت فوالدی در مصرف بهینه اب در کشور هستیم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی‬ ‫چادرملــو گفــت‪ :‬بــا رســیدن اب خلیجفــارس به‬ ‫مجتمــع صنعتــی چادرملــو و شــروع برداشــت از‬ ‫ایــن منبــع‪ ،‬ســاالنه بــه میــزان ‪ ۲‬میلیــون و ‪۱۰۰‬‬ ‫مترمکعــب کاهش برداشــت اب از منابع فعلی‬ ‫را در بــر خواهــد داشــت کــه باعــث صیانــت‬ ‫بیشــتر محیطزیســت استان میشــود‪ .‬به گزارش‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬ناصر تقــی زاده افــزود‪ :‬با تکمیل‬ ‫زیرساختهای خط اب خلیجفارس بهمرورزمان‬ ‫با کمک و حمایت دولتمردان و همکاری صنایع‪،‬‬ ‫روزبهروز برداشت اب از خط انتقال خلیجفارس‬ ‫افزایــش و برداشــت اب از چاههــا (هرچنــد کــه‬ ‫قانونــا مالــک منابــع اب فعلــی هســتیم) کاهش‬ ‫مییابد تا باعث افزایش سطح رفاه مردم استان‬ ‫و افزایــش کارایــی و اشــتغالزایی صنایع اســتان‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل چادرملو با بیان اینکه هماکنون‬ ‫شــرکت اهــن و فــوالد ارفع نیــز ‪ ۵۰‬درصــد از نیاز‬ ‫ابــی خــود را به میــزان یکمیلیــون مترمکعب از‬ ‫طریــق ایــن خط تامین میکند‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬این‬ ‫مقادیــر تنهــا ‪ 15‬درصــد از اب تخصیصــی شــرکت‬ ‫چادرملو (‪ 20‬میلیون مترمکعب در سال) از فاز اول‬ ‫ابشیرینکن پروژه عظیم انتقال اب خلیجفارس‬ ‫است بهطوریکه ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت مازاد این اب‬ ‫که ‪ 17‬میلیون مترمکعب در سال است‪ ،‬میتواند‬ ‫راهگشای نیاز ابی مابقی صنایع در استان صنعتی‬ ‫یزد باشد‪ .‬تقی زاده عنوان کرد‪ :‬البته ظرفیت این‬ ‫خط انتقال بهمراتب بیشتر بوده و با تکمیل دوفاز‬ ‫اتــی ابشــیرینکن‪ ،‬ورود ‪ 60‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫اب در ســال بــه اســتان یــزد میســر میشــود و بــه‬ ‫پشتوانه این خط انتقال‪ ،‬در تابستان امسال ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار مترمکعب از ســایر منابع ابی این شــرکت در‬ ‫راستای کاهش تنش ابی شهرستان اردکان به ابفای‬ ‫اردکان اختصــاص یافت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬بر‬ ‫اســاس اطاعات موجود در مصرف بهینه اب نیز‬ ‫از دیگر شرکتهای فوالدی در کشور‪ ،‬برتر هستیم‪.‬‬ ‫تولیــد فــوالد ما از خاک معدن تا شــمش بــه ازای‬ ‫هــر تــن فوالد کمتــر از یــک و دو دهم مترمکعب‬ ‫اســت که بــا هدفگذاری انجامشــده بــه زیر یک‬ ‫مترمکعب بر تن شمش خواهیم رسید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت چادرملــو در پایــان گفــت‪ :‬به روش اســمز‬ ‫معکوس‪ ،‬پســابهای صنعتی مجــددا به چرخه‬ ‫تولید بازمیگردند و زیراب حاصله از این سیستم‬ ‫نیز بخشی جهت ابیاری فضای سبز و بخش دیگر‬ ‫جهــت خنکســازی ســرباره مورداســتفاده قــرار‬ ‫میگیــرد؛ لذا شــرکت چادرملــو کوچکترین دور‬ ‫ریز ابی ندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسجدیدسازمانفرهنگیاجتماعیورزشیشهرداری‪:‬‬ ‫تمایالتسیاسیوجناحیرادر کارهایفرهنگیواردنمی کنیم‬ ‫رئیس جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شهردارییزد گفت‪:‬در کارفرهنگیتمایاتسیاسی‪،‬‬ ‫جناحبندیهــا و گرایشهــای را وارد نخواهیــم کرد‬ ‫چراکه همیشه باعث افت است‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫امروز‪ ،‬حجتاالسام مجتبی صداقت رئیس جدید‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری یزد در‬ ‫مراســم تودیع و معارفه روســای سابق و جدید این‬ ‫ســازمان گفت‪ :‬جا دارد از زحمات تکتک عزیزانی‬ ‫که برای این سازمان تاش کردند و زحمت کشیدند‬ ‫تشکر کنم چراکه مباحث فرهنگی‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫کیفیت زندگی شــهروندان دارد‪ .‬وی اظهار امیدواری‬ ‫کرد با همکاری اعضای سازمان‪ ،‬صادقانه و برادرانه‬ ‫کار کندواز انهاخواستدر صورتخطاواشتباه‪،‬به‬ ‫وی گوشزد کرده و حرفها را با صراحت بیان کنند‪.‬‬ ‫صداقتبااشارهبهسخنرهبری کهتشکیاتخود‬ ‫رافدایفعالیتهایزودبازدهسیاسینکنید‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫یــاد گرفتم در کار بهخصوص کار فرهنگی تمایات‬ ‫سیاسی‪،‬جناحبندیهاو گرایشهاراواردنکنمچراکه‬ ‫همیشه باعث افت است و اگر بخواهید سخن ناب‬ ‫اســامی را رواج دهیم‪ ،‬باید نظرات همهی مردم را‬ ‫در نظر بگیریم‪ .‬وی با بیان اینکه شهر دارالعباده یزد‬ ‫با این قدمت تاریخی و پشتوانه علمی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫مذهبی زبانزد است‪ ،‬افزود‪ :‬هنر بهترین وسیله و ابزار‬ ‫برای رسیدن به هر مقصدی است و از شما همکاران‬ ‫درخواستمیکنمخالصانهوباصمیمیت کارکنیدو‬ ‫فعالیتهای فرهنگی و هنری ادامهدار شود‪ .‬عباس‬ ‫مازینلی رئیس ســابق ســازمان فرهنگی شــهرداری‬ ‫یــزد هــم در این مراســم ضمن تشــکر و قدردانــی از‬ ‫همــکاری و همفکــری از تمامــی همــکاران خــود در‬ ‫طول چند ســال گفت‪ :‬ســازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشــی که هنوز باید دو عبارت اموزش شــهروندی‬ ‫و گردشــگری را در اســم خود بگنجاند‪ ،‬یک سازمان‬ ‫وسیع با بیشــترین تاثیرگذاری از جانب شهرداری بر‬ ‫روی افکار عمومی محسوب میشود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫طبق نظرســنجیهای انجامشده توسط شــهرداری‬ ‫و سازمان بیشترین‪ ،‬مطالبه مردمی گسترش اماکن‬ ‫ورزشــی و تفریحی و فعالیتهای فرهنگی و هنری‬ ‫بــوده اســت کــه جــای تامــل و فکــر دارد‪ .‬مازینلی‬ ‫در ادامــه بــا اشــاره بــه چالشهای ســازمان ازجمله‬ ‫محدودیت منابع افزود‪ :‬مدیریت سازمان بر سه‬ ‫ضلــع بودجه‪ ،‬امکانات و نیروی انســانی اســتوار‬ ‫اســت کــه قاعــدهی ان نیــروی انســانی اســت و‬ ‫بــه همت همکاران صدیق و جامعالشــرایط به‬ ‫توفیقــات خوب و ارزشــمندی در حــوزه در حوزه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی دست پیدا کردیم‬ ‫که بهعنوان نمود شناخته میشود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با اشاره به ایجاد زیرساختهای عمرانی ورزشی‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬با توجه به فهرســتی‬ ‫کــه بــرای زیرســاختهای عمرانی برای ســازمان‬ ‫پیشبینیشــده بــود‪ ،‬ســازمان اســتین همت باال‬ ‫زده بــا بســتن قرارداد و گرفتــن نیروی متخصص‬ ‫عمرانی فعالیتهای عمرانی و ورزشــی را اغاز و‬ ‫سپس مناطق و معاونتهای شهرداری به کمک‬ ‫امدند‪ .‬عباسمازینلیافزود‪:‬از کلبودجهشهرداری‬ ‫نزدیکبه‪ 2/7‬درصدبهسازماناختصاصدادهشده‬ ‫اســت کــه از ایــن مقــدار ‪ 9‬دهــم درصــد مربــوط به‬ ‫حوزههای فرهنگی‪ ،‬هنری و رویدادی است که برای‬ ‫شهریجهانیبااینمیراثوفرهنگغنیبسیاراندک‬ ‫است کهامیداستموردتوجهبیشترواقعشودوبرای‬ ‫پاسخ به مطالبات مردم فهیم یزد‪ ،‬این فعالیتها‬ ‫افزایشپیدا کند‪.‬در پایاناز زحماتعباسمازینلی‬ ‫تقدیر و حجتاالســام مجتبــی صداقت بهعنوان‬ ‫رئیسسازمانفرهنگیاجتماعیورزشیشهردارییزد‬ ‫معرفیشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫زیان‪ ۲/5‬میلیاردیشرکتنمایشگاههاییزددر زمان کرونا‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاههای تجاری و بینالمللی استان یزد‬ ‫به زیان ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی این شــرکت در زمان شــیوع‬ ‫کرونا اشاره و کرد و گفت‪ :‬این رقم شامل مباحث نگهداری و حقوق‬ ‫مزایای کارمندان میشــود که به دلیل عدم برگزاری نمایشگاهها به‬ ‫شــرکت تحمیلشــده اســت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬احمد قافی با‬ ‫بیان اینکه رسانهها نقش مهمی در جایگاه اقتصادی و فعالیتهای‬ ‫این شــرکت در اســتان دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمایشــگاههای اســتان یزد‬ ‫از ســال ‪ ۷۷‬در فضاهای مختلفی برگزار و از ســال ‪ ۹۷‬به ســاختمان‬ ‫جدید و اصلی منتقلشــده اســت‪ .‬وی با اشــاره به اینکه مســاحت‬ ‫زمیــن قابــل بهرهبــرداری بــرای شــرکت نمایشــگاههای اســتان ‪۵۶‬‬ ‫هکتــار اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از این مســاحت تاکنون ‪ ۵‬هــزار ‪ ۷۰۰‬مترمربع‬ ‫به بهرهبرداری رســیده که دارای ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع فضای مفید‬ ‫نمایشگاهی است که میتوان ‪ ۲‬هزار ‪ ۵۰۰‬مترمربع فضای روباز را به‬ ‫ان اضافه کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت نمایشگاههای تجاری و بینالمللی‬ ‫اســتان یــزد با اشــاره به تغییرات صورت گرفتــه در هیئتمدیره این‬ ‫شــرکت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هیئتمدیره جدید متشــکل از مدیران صنعتی‬ ‫قدیمی و خوشنام یزد اســت که همگی معتقدند که میبایســت‬ ‫برند شــرکت به برندی معتبر در فضای بینالمللی تبدیل شــود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه نمایشــگاهها میتواند بخشــی از موضوع گردشــگری‬ ‫اســتان یزد را هدایت کند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با بررســیهای صورت‬ ‫گرفته و بهکارگیری مشاوران خبره در این زمینه‪ ،‬امیدواریم بهزودی‬ ‫فعالیتهای خوبی در حوزه ارائه خدمات گردشــگری بهویژه برای‬ ‫گردشگران خارجی انجام دهیم‪.‬‬ ‫قافــی ادامــه داد‪ :‬طــرح جامــع نمایشــگاههای اســتان قبــا‬ ‫تهیهشــده بــود ولــی مجدد موردبررســی قــرار گرفــت و هماکنون‬ ‫توســط مشــاور در دست بررســی و اقدامات نهایی برای اجرایی‬ ‫شدن است‪ .‬وی با بیان اینکه تحوالت دنیا در حوزه نمایشگاهی‬ ‫وارد فاز و عرصههای جدید شده است‪ ،‬گفت‪ :‬نمایشگاهها نیاز‬ ‫به یکســری فضای زیرســاختی بــا کاربری دوگانــه دارند تا بتوانند‬ ‫عاوه بر انجام امور مرتبط با نمایشگاهی خدماتی مطلوبی را به‬ ‫عموم مردم نیز ارائه کنند که در استان یزد نیز به دنبال طراحی و‬ ‫اجرایی اینگونه زیرساختها هستیم‪ .‬قافی در بخش دیگری از‬ ‫سخنان به راهاندازی شبکه نمایشگاه مجازی همزمان با برگزاری‬ ‫نمایشــگاهها در اســتان یــزد خبــر داد و تصریــح کرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫وجود فضای مجازی ملزم به ارائه راهکارهای جدید هستیم که در‬ ‫همین زمینه اپلیکیش نمایشگاهی استان امادهشده و این قابلیت‬ ‫را دارد که افراد از طریق فضای مجازی در نمایشگاه حضورداشته‬ ‫باشند و با غرفه داران ارتباط بگیرند‪ .‬وی به ارائه خدمات ویژه‬ ‫به شــرکتهای دانشبنیان اشــاره کرد و افزود‪ :‬طی مذاکراتی که‬ ‫بــا پــارک علــم و فناوری انجــام دادهایم‪ ،‬قرار اســت زمینه حضور‬ ‫شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی و خارجــی در نمایشــگاههای‬ ‫اســتان فراهــم شــود‪ .‬مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاههای تجــاری‬ ‫و بینالمللــی اســتان در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه شــرایط‬ ‫برگــزاری نمایشــگاهها در زمان شــیوع کرونا اشــاره و عنــوان کرد‪:‬‬ ‫با بهبود شــرایط کرونایی اســتان و کشــور‪ ،‬فعالیت نمایشــگاه با‬ ‫تنظیم تقویم ششماهه دوم سال و برگزاری نمایشگاه تخصصی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬فوالد‪ ،‬ماشــیناالت و تجهیزات وابســته در روز‬ ‫‪ ۳۱‬شــهریور اغــاز شــد‪ .‬وی افــزود‪ ۲۷ :‬اقــدام در بحــث رعایــت‬ ‫پروتکلهــای بهداشــتی اعامشــده کــه میبایســت در برگــزاری‬ ‫نمایشگاه رعایت شود که مهمترین ان عدم حضور عموم مردم و‬ ‫برگزاری نمایشگاهها بهصورت تخصصی و دعوت از متخصصین‬ ‫است‪ .‬قافی به زیان ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی این شرکت‬ ‫در زمان شیوع کرونا اشاره و کرد و افزود‪ :‬این رقم شامل مباحث‬ ‫نگهــداری و حقــوق مزایــای کارمندان میشــود که بــه دلیل عدم‬ ‫برگزاری نمایشگاهها به شرکت تحمیلشده است‪.‬‬ ‫وی ضمــن تقدیــر از تعامــل خــوب ســازمان صمــت بــا شــرکت‬ ‫نمایشــگاههای اســتان از صــدور مجــوز برگــزاری نمایشــگاه توســط‬ ‫شرکت نمایشگاههای استان خبر داد و تاکید کرد‪ :‬سازمان صمت این‬ ‫مسئولیت را به شرکت واگذار کرده و در این خصوص صرفا به ابعاد‬ ‫نظارتی موضوع ورود میکند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قانونمداریوشفافیت؛مهمترینبرنامههایدورهجدیدنظاممهندسیاستان‬ ‫عضــو منتخــب هیئتمدیــره نظاممهندســی‬ ‫ســاختمان اســتان یــزد گفــت‪ :‬قانــون مــداری‪،‬‬ ‫شــفافیت در فرایندهــای نظاممهندســی و توجه‬ ‫بــه اموزش یکــی از مهمترین برنامههای ما برای‬ ‫دوره جدیــد مدیریتــی ایــن ســازمان اســت‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش رویــداد امــروز؛ مجتبی فرهمنــد از قانون‬ ‫مداری و شــفافیت در فرایندهای نظاممهندســی‬ ‫بهعنــوان یکــی از مهمتریــن برنامههایــی کــه‬ ‫بــرای نظاممهندســی در نظــر گرفتــه نــام بــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬الزم اســت حداکثــر پایبندی بــه قانون و‬ ‫اشــنایی همه مهندســین با نظاممهندسی وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬وی با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه‬ ‫حرفــهای مهندســین ســازمان نظاممهندســی‬ ‫ساختمان استان یزد یاداور شد‪ :‬در این خصوص‬ ‫برنامههای زیادی را در نظر گرفتهایم که اموزش‪،‬‬ ‫فرهنگسازی و ارتباط با مردم ازجمله این موارد‬ ‫اســت‪ .‬مهمترین نکته ارائه خدمات مناسب به‬ ‫شهروندان و هم استانیهاست تا حس استفاده‬ ‫از خدمــات نظاممهندســی را کامــاً درک کننــد‪.‬‬ ‫فرهمند با اظهار تاسف از مشکاتی که بهواسطه‬ ‫فرایندهــای خارج از چرخه ساختوســاز رســمی‬ ‫و تخلفــات ســاختمانی و دو نقشــه بــودن بــرای‬ ‫رویداد یزد‬ ‫شــهر و شــهروندان بــه وجــود امــده اســت اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بخشــی از ایــن مشــکات بــه ایــن موضوع‬ ‫برمیگــردد کــه ضوابــط شهرســازی متناســب بــا‬ ‫نیاز شــهر نیست و مردم و جامعه محلی ارتباط‬ ‫صحیحی با خدمات مهندســی برقرار نکردهاند‪.‬‬ ‫وی با اظهار امیدواری نســبت به اینکه بتوان در‬ ‫قالب مجموعه فعالیتهایی همچون اموزشــی‬ ‫و اگاهی بخشــی به مردم و مهندســین‪ ،‬جامعه‬ ‫محلــی را هــم بــا جامعــه مهندســین اشــتی داد‬ ‫گفت‪ :‬در این صورت اســت که مردم مهندســین‬ ‫را بهنوعــی بهعنــوان بزرگترین حامیان و مرجع‬ ‫علمــی و فنــی در مســائل شــهری بهحســاب‬ ‫میاورنــد‪ .‬عضــو منتخــب هیئتمدیره ســازمان‬ ‫نظاممهندســی ساختمان اســتان یزد از تعامل با‬ ‫دســتگاههای دولتــی و نهادهــای عمومــی مانند‬ ‫شــهرداری جهــت ســاماندهی ساختوســازهای‬ ‫شــهری بهعنــوان یکــی از برنامههــای خــود در‬ ‫مدیریت اینده ســازمان نظاممهندسی ساختمان‬ ‫اســتان یــزد نام بــرد و افــزود‪ :‬امیدواریــم با نگاه‬ ‫دوطرفــه و تعاملــی در راســتای توســعه کیفــی‬ ‫ساختوســازها گام برداریــم و افزایــش کیفیــت‬ ‫زندگی شهروندان را دنبال کنیم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫افزایش دامنه خدمات مهندســین طبق مقررات‬ ‫ملی ساختمان و قانون نظاممهندسی ساختمان‬ ‫اذعــان کــرد‪ :‬متاســفانه در ســالهای گذشــته‬ ‫خدمات مهندســی محدود به طراحی و نظارت‬ ‫و اجرا بخشی از ساختمانها بوده که الزم است‬ ‫برای گسترش دامنه خدمات توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫توزیع و استاندارد مصالح‪ ،‬نگهداری و تعمیرات‬ ‫ســاختمان و ضمانــت ســاختمان از ایــن قبیــل‬ ‫خدمات اســت‪ .‬همچنین برای مهندســین بحث‬ ‫دفاعیات مهندسین و راهاندازی باشگاه تفریحی‬ ‫را در نظر گرفتهایم‪ .‬مجتبی فرهمند مقولهاموزش‬ ‫را یکی از اصلیترین و محوریترین برنامههای خود‬ ‫دردورهجدیدهیئتمدیرهنظاممهندسیساختمان‬ ‫استان یزد برشمرد و گفت‪ :‬در این راستا اموزشهای‬ ‫کاماموردنیازاقلیمومنطقهیزدبراساسمزیتهای‬ ‫شــهر و اســتان مدنظــر خواهــد بــود‪ .‬اموزشهایــی‬ ‫کــه میتواند مکمل اموزشهای دانشــگاهی باشــد‬ ‫در تفاهمــی کــه بــا دانشــگاهها برقــرار خواهد شــد‬ ‫تــا مهندســین را بــرای حضــور در جامعــه حرفــهای‬ ‫اماده کند‪ .‬وی با بیان اینکه تخلفات ســاختمانی و‬ ‫ساختوسازهایخارجازنظارتمهندسینذیصاح‬ ‫یکی از موضوعات مهمی است که در سراسر استان‬ ‫بایــد با تاکید ویــژهای به ان پرداخته شــود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬میتوان با تعامل با دستگاههای مختلف این‬ ‫پدیده شــوم را که روان و ایمنی شــهر را به خطر‬ ‫انداختــه و شــهر را تحت تاثیر ساختوســازهای‬ ‫خــارج از چهارچــوب مهندســی قــرار داده تحت‬ ‫کنترل و نظارت دراورد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مهلت ‪ ۲۰‬روزه برای تامین زمین ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫مسکن در استان‬ ‫اســتاندار یــزد از ازدواج‪،‬‬ ‫تامیــن زمیــن در وهلــه اول با‬ ‫اشــتغال و مســکن بهعنــوان‬ ‫زمینهــای داخــل محــدوده‪،‬‬ ‫ســه دغدغــه و مســئله جــدی‬ ‫پــسازان بــا تامیــن زمیــن از‬ ‫پیــش روی خانوادههــا یادکرد‬ ‫طریــق الحــاق بــه محــدوده‬ ‫و گفت‪ :‬باید تمــام امکانات و‬ ‫و درنهایــت اســتفاده از مــاده‬ ‫مهران فاطمی‬ ‫ظرفیتهای اســتان بــرای حل‬ ‫شــش اســت‪ .‬وی بــا تاکیــد بر‬ ‫ایــن مشــکات بســیج شــود و‬ ‫لحــاظ ســرانهها در بحــث‬ ‫در این مســیر هیچ توجیهی بــرای اهمال‪ ،‬عدم وا گــذاری زمینهــا‪ ،‬اضافــه کرد‪ :‬دســتگاههای‬ ‫پیگیــری در کار و وجــود بوروکراســی پیچیده و خدمات رسان نظیر اب‪ ،‬گاز و برق با همکاری‬ ‫طاقتفرســای اداری وجــود نــدارد‪ .‬بــه گــزارش اداره کل راه و شهرسازی و طبق قانون جهش‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬مهران فاطمی در نشست شورای تولید مسکن‪ ،‬نسبت به تامین زیرساختهای‬ ‫مسکن استان یزد با بیان اینکه یکی از مصادیق طرحهــا اقــدام کنند تا بعدا با مشــکل تامین‬ ‫دولتمردمی‪،‬تفسیرقوانیندوپهلوبهنفعمردم زیرساخت مواجه نشویم‪ .‬استاندار یزد ادامه‬ ‫است‪،‬اظهار کرد‪:‬برایاجرایاینسیاستدولت داد‪ :‬در بحــث مســکن ایثارگــران‪ ،‬معلولیــن‬ ‫در اســتان یزد با قید ســرعت و دقت و برمبنای و محرومیــن بایــد جلســه ویــژهای در جهــت‬ ‫کار کارشناســی اقدامات را ســامان میدهد‪ .‬وی شناسایی راهکارهایی جهت تسریع در اجرای‬ ‫بر فعالســازی شــورای مسکن در شهرستانها پروژههــا و کاهــش هزینههــای انهــا برگــزار‬ ‫نیز تاکید و خاطرنشــان کــرد‪ :‬فرمانداران باید گردد‪.‬‬ ‫ضمــن برگــزاری مســتمر جلســات این شــورا و‬ ‫فاطمــی در پایــان نیــز به موضوع مســکن‬ ‫بررســی میــزان پیشــرفت فیزیکــی طرحهــا‪ ،‬کارگــران اشــاره کــرد و افزود‪ :‬طبــق تمهیدات‬ ‫وضعیت طرحهــا را بهصورت هفتگی گزارش اندیشــیده شــده‪ ،‬زمین به اتاق تعاون واگذار‬ ‫دهند‪ .‬فاطمی با بیان اینکه طی ‪ ۲۰‬روز باید شــود و مجموعــه کارخانجــات میتواننــد بــا‬ ‫زمیــن موردنیــاز بــرای ســاخت ‪ ۶۰‬هــزار واحد همــکاری اتــاق تعــاون ایــن اقــدام را انجــام‬ ‫مســکونی قطعی شــود‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬اولویت دهند‪.‬‬ ‫نبود برنامه کالن متمرکز مهمترین‬ ‫چالش حوزه اب است‬ ‫دادستان عمومی و انقاب‬ ‫مدیران مهمترین چالش پیش‬ ‫مرکــز اســتان یــزد بــا اشــاره بــه‬ ‫روی مدیریــت اســتان اســت‪،‬‬ ‫مشــکل اب در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در حــوزه مدیــران‬ ‫چندصداییونبودبرنامه کان‬ ‫اجرایــی‪ ،‬نــگاه دســتگاه قضــا‬ ‫متمرکز در حوزه اب‪ ،‬مهمترین‬ ‫پیشــگیری و هدایــت جهــت‬ ‫محمدرضا‬ ‫حدادزاده‬ ‫چالش در این حوزه اســت‪ .‬به‬ ‫جلوگیری از فســاد است با این‬ ‫گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدرضا‬ ‫هــدف که گرهای از مشــکات‬ ‫حدادزاده در دیدار اعضای شورای قضائی استان مردم حل شود‪ .‬دادستان عمومی و انقاب مرکز‬ ‫بــا اســتاندار جدید ضمــن تبریک ایــن انتصاب استان گفت‪ :‬بسیاری از مشکات کشور ناشی از‬ ‫ابــراز امیدواری کرد‪ :‬با انتخاب و تثبیت مدیران تمرکز اختیارات در مرکز است که با شعار دولت‬ ‫تحولخواه و شــجاع با ماک شایستهســاالری‪ ،‬مبنی بر تمرکززدایی و مطالبه استانداران و حل‬ ‫قطار دولت در اســتان باقدرت و ســرعت شروع ایــن مشــکل میتوانــد در امــور مختلف بســیار‬ ‫بهحرکت کند‪.‬‬ ‫گرهگشــا باشــد‪ .‬حــدادزاده با اشــاره به مشــکل‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬سیاســت دســتگاه قضــا کمابــی اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬در این حــوزه یک نگاه‬ ‫همکاری با دولتها در راستای گرهگشایی از کار مشترک بین مدیران ارشد استان برای تامین اب‬ ‫مردم است و بهتبع این سیاست در دولت جدید بهصــورت پایــدار وجود نــدارد که ایــن تعارض‬ ‫با قوت بیشتری پیگیری میشــود‪ .‬حدادزاده با برنامهها باعث شــده تا حل این مشکل پس از‬ ‫بیان اینکه روندهای کُ ند اداری و رخوت برخی گذشتسالهاناتمامبماند‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ ۹۰‬درصد سرقتهای‬ ‫خشن در استان‬ ‫فرماندهانتظامیاستانیزد‬ ‫بــا اقدامات بهموقــع و کنترل‬ ‫بــا اشــاره به کشــف ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫ماجرا‪ ،‬مســائل به موضوعات‬ ‫ســرقتهای خــرد در اســتان‪،‬‬ ‫امنیتــی تبدیــل نشــد‪ .‬ســردار‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه ســرقتهای‬ ‫بهدانــی فــرد با اشــاره به اخذ‬ ‫خشــن نیــز ‪ ۹۰‬درصــد کشــف‬ ‫مجــوز و شــروع ســاخت مرکــز‬ ‫عباسعلی‬ ‫داشــتهایم و امــوال مــردم را‬ ‫امــوزش ‪ ۲‬هزارنفــری اضافــه‬ ‫بهدانی فرد‬ ‫بازگرداندهایــم‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫کرد‪ :‬کلنگ ساخت این مرکز به‬ ‫رویــداد امــروز؛ ســردار عباســعلی بهدانــی فــرد زمین زده شد و بهرغم مخالفتها ان را با چهار‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اگــر امروز شــاهد امنیــت پایــدار در گــردان راهانــدازی کردیــم کــه بــا کمک خیرین‬ ‫اســتان هســتیم بخشــی از این موضــوع مدیون ســاخته شــود‪ .‬وی بــه افزایش کشــفیات مواد‬ ‫اصحاب رسانه است که همکاریهای خوبی را مخدر اشــاره و عنوان کرد‪ :‬در بحث کشــفیات‬ ‫با ما داشتهاند‪ .‬وی با بیان اینکه اگر اطاعرسانی مواد مخدر افزایش داشتیم و استان ششم کشور‬ ‫درســتی وجود نداشــته باشــد مردم دچار شــک در این زمینه هســتیم‪ .‬در ســال گذشــته ‪ ۵۱‬تن‬ ‫میشــوند‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬اطاعرســانی مطلوب و که نسبت به سال گذشته ‪ ۱۱‬تن افزایش داشته‬ ‫موثر موضوع بسیار مهم و حیاتی است و باعث و در شــشماهه اول ســال جاری ‪ ۳۰‬تن کشف‬ ‫احساس امنیت بیشتر در مردم میشود‪ .‬بهدانی و ‪ ۳۳‬باند را منهدم کردیم‪ .‬بهدانی فرد ادامه‬ ‫فــر با بیان اینکه پلیس با هیچ فردی مماشــات داد‪ :‬الکترونیکی کردن پروندهها را دســتور کار‬ ‫نخواهــد کــرد و رضایتمنــدی مــردم را باالتریــن داشتیم که هم مراجعین و هزینهها را کاهش‬ ‫هدفمان میدانیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیشگیری داده و هم باعث رضایت بیشتر ارباب و رجوع‬ ‫اجتماعــی اولویت اصلی اســت و بر همین مبنا شــده اســت که در اینده تکمیلتر خواهد شد‪.‬‬ ‫با دانشــگاهها و نهاد علمی در ارتباط هستیم‪ .‬در ایــن خصوص ‪ ۹۱‬درصد پرونده الکترونیکی‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی استان با اشاره به اینکه شــده اســت کــه در کشــور کمنظیــر اســت‪ .‬ی‬ ‫‪ ۲۷‬سازمان در پیشگیری و امنیت و ‪ ۲۶‬دستگاه افزود‪ :‬در بحث هوشــمند ســازی پلیس ارتباط‬ ‫در بحــث فرهنگــی با پلیــس همــکاری دارند‪ ،‬بــا شهرســتانها از طریــق ویدئــو کنفرانــس‪،‬‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬اگر این دســتگاهها شــرح وظایف راهانــدازی ســامانه ســپاس بــرای رصــد تمامــی‬ ‫خود را انجام دهند میتوانیم اقدامات خوبی پاسگاهها و کانتریها و تذکر اناین را در دستور‬ ‫را در استان رقم بزنیم‪.‬‬ ‫کار قرار دادیم‪ .‬دستافزارهای پلیسی استان یزد‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفت‪ :‬هــم در وضعیــت خوبــی دارد‪ .‬فرمانــده نیروی‬ ‫نیروی انتظامی در راستای امنیت جامعه بیش انتظامی استان یزد با اشاره به اینکه ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫از ‪ ۱۳‬هزار شهید تقدیم مردم و نظام کرده که ســرقتهای خرد در اســتان کشفشــده است‪،‬‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬نفر در راه کشف مواد مخدر و دستگیری گفت‪ :‬در حوزه سرقتهای خشن نیز ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫سارقین بوده است‪.‬‬ ‫کشف داشتهایم و اموال مردم را بازگرداندهایم‪.‬‬ ‫فرماندهی انتظامی استان یزد تصریح کرد‪ :‬همچنین ‪ ۷۰‬درصد ســرقتهای خشن کاهش‬ ‫مرکز تجمیعی واکسیناسیون نیروی انتظامی در داشــته و دستگیرشــدگان مواد مخــدر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫هشــت خط فعال اســت و در حال حاضر ‪ ۲۳‬افزایش و کشــف سوخت قاچاق در استان ‪۴۷‬‬ ‫هــزار نفــر در این مرکز واکســینه شــدهاند که از درصد افزایش داشــته است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫بهداری و ســربازان پرســتار برای انجام خدمت کشــف کاالی قاچــاق ‪ ۱۱۱‬میلیــارد و حــدود ‪۹۴‬‬ ‫اســتفاده کردیــم‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه در بحث درصد افزایش داشته و دستگیری اتباع بیگانه نیز‬ ‫محتکرین اقام بهداشتی بالغ ‪ ۴۰‬میلیارد ریال ‪ ۲۴‬درصد بیشــتر شــده است‪ .‬در یک سال اخیر‬ ‫کشفیاتداشتیم‪ ،‬گفت‪ ۴۴:‬فراخوانتجمعات ‪ ۷۰‬درصد شکایت از کارکنان پلیس هم کاهش‬ ‫اعتراضی طی یک ســال اخیر وجود داشــته که پیداکردهاست‪.‬‬ ‫و ت ول‬ ‫شرکت اب و ضالب س س ن و وچس ن در ظر د رد ه س د ون رگز ری م ص ت – مصوب ‪ 1383‬مج س شور ی سالمی‬ ‫ز محل ع ر ت طرحه ی عمر ی ه م ظور جر ی روژه ی مط ق مش خص ت ز ر ز ک ه م ک ر ن ح و ی و جد ش ر ط جهت‬ ‫شرکت در م صه دعوت ه عمل اورد‬ ‫شرکت ب ضالب‬ ‫س ن س س ن چس ن ‪-1‬ک ر رم شرکت اب و ضالب س س ن و وچس ن‬ ‫س یخ ص‬ ‫‪-2‬موضوع م صه جر ی خطوط ل و ش که وز ع اب روس ه ی شهرس ن س ر ز ح جی ا د ک شکور ا ن م گ ن‬ ‫و حد ث ک ب مخزن ‪ 300‬م رمکع ی ه همر ه س خ م ن سرچ هی و ع در روس ی م گ ن‬ ‫‪-3‬دس گ ه ظ رت وسط ک ر رم عالم خو هد شد‬ ‫‪-4‬م غ راورد و ه ‪ 74900000000‬ه دوچه ر م ردو هصد م ون ر ل‬ ‫‪-5‬مدت جر ی ک ر ‪ 9‬ه م ه شمسی‬ ‫‪-6‬رش ه و ه م ک ر شخ ص ح و ی د ر ی گو ه مه ص ح ت م ک ری در رش ه اب حد ل ه‪5‬‬ ‫‪-7‬م غ و وع ضم ن شرکت در م صه ‪ 3750000000‬سه م ردوه صدو ج ه م ون ر ل‬ ‫وع ضم ن ف‪ -‬رس د کی و ر ز وجه د و ب ‪ -‬ضم ت مه کی و ضم ت مه ه ی ص دره ز سوی موسس ت ع ری غ ر کی که د ر ی مجوز‬ ‫ع ت ز سوی ک مرکز جمهوری سالمی ر ن هس د ه ع ک ر رم‬ ‫‪ -8‬ر خ و مه ت ه ه و حو ل س د م صه‬ ‫مه ت ه ه س د م صه ز ر خ ‪ 1400/07/19‬غ ت ‪ 1400/07/25‬می شد‬ ‫اخر ن مه ت رگذ ری س د م صه س عت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/08/05‬می شد‬ ‫ر خ زگش ی ش ه ده س عت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/08/08‬می شد‬ ‫ذ ش رک ه ی و جد شر ط می و د س ز ش ر ر خو ن مر جعه ه س م ه د رک ت ک رو کی دو ت س د ه ادرس ‪ www se ad ran r‬و‬ ‫رد خت م غ ‪ 200000‬دو ست هز ر ر ل س د م صه ر در ت و وجه ه م درج ت س د م صه و در مو عد زم ی م درج در س م ه مد رک الزم‬ ‫ش مل ک ت ف ب و ج ر مط ق شر ط م صه ه ه و صورت ل ه ی ‪ pd‬درس م ه وق رگذ ری م د‬ ‫دفترحقوقیوقر رد دهایشرکتابوفاضالب ستانسیستانو لوچستان م ف ‪862030‬‬ ‫شر‬ ‫ر‬ ‫‪55‬‬ ‫مش‬ ‫که‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫گر‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫شخ‬ ‫‪)8‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!