روزنامه رویداد امروز شماره ۱۱۷۷ - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره ۱۱۷۷

روزنامه رویداد امروز شماره ۱۱۷۷

روزنامه رویداد امروز شماره ۱۱۷۷

‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫اعمالمحدودیت‬ ‫بر ماینرها در صورت‬ ‫کمبودبرقدر زمستان‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 10‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 02‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫‪ 25‬صفر ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1177‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫طرحشفافیتسبب‬ ‫ارتقاجایگاهمجلسمی شود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫مرکزی‬ ‫‪30‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫ایستگاهچهارم؛کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫سفرهای استانی رئیس جمهوری ادامه دارد‬ ‫رویدا د مرکزی‬ ‫رئیسی‪ :‬با توجه به ظرفیت های موجود نظیر گردشگری‪ ،‬کشاورزی و صنعت محرومیت‪ ،‬فقر و بیکاری نباید‬ ‫در این استان معنا داشته باشد‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫فرونشستزمین؛‬ ‫خطری بیخ گوش‬ ‫دشت هایزرندیه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬مـهر ماه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مردم استان دوز‬ ‫‪ ۷۰‬درصد‬ ‫دریافت کردند‬ ‫اول را‬ ‫شتهای زرندیه‬ ‫طری بیخ گوش د‬ ‫ست زمین؛ خ‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫فرونش‬ ‫رویاد دمرکزی‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1177‬‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫اتش نشانیاصفهان‬ ‫مجهز بهاخرین‬ ‫تکنولوژی هایروز است‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫مهاجمتیمملیبهعبور‬ ‫از مرزهایغیرقابل باور می اندیشد‬ ‫استان صادر شد‬ ‫مــور اقتصــادی‬ ‫هماهنگــی ا‬ ‫مرکزی بیان کرد‪۱۲۶ :‬‬ ‫اســتاندار‬ ‫هماهنگــی امــور‬ ‫معــاون‬ ‫کاال در شهریورماه‬ ‫میلیون دالر‬ ‫ســتاندار مرکــزی‬ ‫اقتصــادی ا‬ ‫اســتان بــه خارج‬ ‫امســال از این‬ ‫هــزار تــن کاال در‬ ‫گفــت‪۷۷۷ :‬‬ ‫ـادر شــد کــه بــرای‬ ‫از کشــور صـ‬ ‫مبــادی گمرکــی‬ ‫ســال جــاری از‬ ‫میانگین صادرات‬ ‫سعیدفرخی‬ ‫نخستین بار‬ ‫به خــارج از کشــور‬ ‫ایــن اســتان‬ ‫ـتان به حــدود یک‬ ‫ماهانــه اسـ‬ ‫است کهاینشاخص‬ ‫اظهار داشت‪۲۳۱:‬‬ ‫صادرشده‬ ‫دالر رسید‪ .‬فرخی‬ ‫مدت مشابه پارسال‬ ‫صد میلیون‬ ‫امسال به استان‬ ‫نسبت به‬ ‫کاال نیمه نخســت‬ ‫درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫شــاخص در مقایســه با‬ ‫کاالها به ارزش ‪۶۰۰‬‬ ‫‪۷۰‬‬ ‫وارد شــد که این‬ ‫فرخی افزود‪ :‬این‬ ‫ترکیه‪ ،‬مرکزی‬ ‫افزایــش دارد‪ .‬وی‬ ‫سعید‬ ‫ـور جهان ازجمله‬ ‫ـابه قبــل ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫میلیون دالر به ‪ ۸۶‬ک‬ ‫اذربایجان‪ ،‬مدت مشـ‬ ‫کشور جهان ازجمله‬ ‫امارات متحــده‪،‬‬ ‫این کاالها از ‪۴۲‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫است‪ .‬ادامه داد‪:‬‬ ‫چک‪ ،‬هند و المان‬ ‫بلغارستانصادرشده‬ ‫امارات‪ ،‬اکوادور‪،‬‬ ‫و‬ ‫چین‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫پاکستان‪،‬ازبکستان اقتصادی استاندار مرکزی‬ ‫مرکزی واردشده است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور‬ ‫به به استان‬ ‫اقتصادی اســتاندار‬ ‫ـرکات ایــن اســتان‬ ‫هماهنگی امــور‬ ‫صــادرات کاال از گمـ‬ ‫معــاون‬ ‫مواد اولیه خطوط‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫نسبتبهمدتمشابه‬ ‫گفت‪ :‬ماشــین الت و‬ ‫کشور ازنظر ارزش‬ ‫خــی مرکزی‬ ‫واردشــده به این‬ ‫خارجاز‬ ‫افزایــش دارد‪ .‬فر‬ ‫عمــده کاالهای‬ ‫شــته ‪ ۳۵‬درصــد‬ ‫تولیــد ازجمله‬ ‫ـت‪ .‬فرخــی‪ ،‬تراز‬ ‫ســال گذ‬ ‫در قالــب ‪ ۱7‬هزار‬ ‫ـال جــاری بوده اسـ‬ ‫کــرد‪ :‬این کاالهــا‬ ‫اســتان در سـ‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫جاری را مثبت اعالم‬ ‫شــور صادرشــده‬ ‫استان مرکزی در سال‬ ‫ک‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫به‬ ‫اظهارنامه‬ ‫اجدار‪ ،‬تجاری‬ ‫تجاری استان در سال‬ ‫و ‪ ۴۲۵‬هیدروکربورها‪،‬شمش‪،‬میلگرد‬ ‫افزود‪ :‬میزان مبادالت‬ ‫ســنگین‪ ،‬کرد و‬ ‫سالگذشتهداشته‬ ‫است‪.‬وی‪،‬‬ ‫پلیاتیلن ســبک و‬ ‫مناسبیرانسبتبه‬ ‫شــه‪ ،‬انواع بلور‪،‬‬ ‫مواد جاریرشد‬ ‫جاری صادرات استان‬ ‫شی‬ ‫مقاطع فوالدی‪،‬‬ ‫این روند در سال‬ ‫شمش الومینیوم‪،‬‬ ‫کاالهای و با تداوم‬ ‫ایزوگام‪،‬‬ ‫دالر عبور میکند‪.‬‬ ‫ســرامیک را ازجملــه‬ ‫از مرز یکمیلیارد‬ ‫غذایــی‪ ،‬کاشــی و‬ ‫ـوان کــرد‪ .‬معــاون‬ ‫ســال اســتان عنـ‬ ‫صادراتــی ام‬ ‫مهدیطارمی‬ ‫و رویاهای بزرگ‬ ‫استان به نقاط‬ ‫مسافر از‬ ‫‪ ۵۸۰‬هزار کشور جابهجا شدند‬ ‫مختلف‬ ‫مشاوره اسالمی‬ ‫افتتاح مراکز‬ ‫در اراک و بیرجند‬ ‫یمنیبازار تار یخی‬ ‫ا‬ ‫‪02‬‬ ‫مذاکرهاز موضعاقتدار‬ ‫بدون مانعاست‬ ‫اب شهرســتان‬ ‫علوم پزشکی اراک‬ ‫های زیرزمینــی‬ ‫سخنگوی دانشگاه‬ ‫حــال ســفره‬ ‫ســاعد نیســت و‬ ‫یاسر قربانی‬ ‫واکسن در استان‬ ‫ـتهای منطقــه م‬ ‫درصدی دوز اول‬ ‫زرندیــه و دشـ‬ ‫واکسیناسیون ‪۷۰‬‬ ‫ســانتیمتر ســطح‬ ‫از‬ ‫ـاالنه تــا حدود ‪۹۰‬‬ ‫همینکــه سـ‬ ‫یابد و هیچ حوزه‬ ‫مرکزی خبر داد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای شروع‬ ‫منطقــه کاهش می‬ ‫دیار افتاب؛ قربانی‬ ‫اب در ایــن‬ ‫ـوع رخدادهایی‬ ‫به گزارش‬ ‫هزار نفــر از جامعه‬ ‫هــم نــدارد‪ ،‬وقـ‬ ‫کرونا تاکنــون ‪۷۷۷‬‬ ‫ابریــز فرادســتی‬ ‫غــات و مــزارع و‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫دریافت کردهانــد‪ .‬او‬ ‫ـت‪ ،‬خشــکی با‬ ‫مرکــزی واکســن‬ ‫چــون فرونشسـ‬ ‫ســالهای اینــده‬ ‫هــدف در اســتان‬ ‫دوز اول واکسن‬ ‫اب اشــامیدنی در‬ ‫تعداد ‪ ۵۲۳‬هزار نفر‬ ‫حتــی کمبــود‬ ‫ـابق پژوهشــکده‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از این‬ ‫جامعه هدف هستند‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬مدیر سـ‬ ‫اند که‪ ۷۰‬درصد‬ ‫را محتمل کرده‬ ‫های ابی موسسه‬ ‫را دریافت کرده‬ ‫اراک بیان کرد‪۲۴۴ :‬‬ ‫هیدرولیک و محیط‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی‬ ‫مهندســی‬ ‫با ایرنا‪ ،‬خطراتی‬ ‫ســخنگوی‬ ‫دو دوز واکســن را‬ ‫ایران در گفتوگو‬ ‫ســتان مرکزی هــر‬ ‫تحقیقات اب‬ ‫ـزار نفــر هــم در ا‬ ‫ـفرههای زیرزمینی‬ ‫جامعه هدف هستند‪.‬‬ ‫هـ‬ ‫کمبارشــی‪ ،‬فقر سـ‬ ‫اند که‪ ۳۱‬در صد‬ ‫که به دلیل‬ ‫درنهایت فرونشســت‬ ‫دریافت کرده‬ ‫شــت بیرویه و‬ ‫اب و بردا‬ ‫همچون بســیاری‬ ‫شهرســتان زرندیــه‬ ‫ناسیونحیوانات‬ ‫دشــتهای‬ ‫میکند‪ ،‬تحلیل و‬ ‫کشــور را تهدیــد‬ ‫واکسی‬ ‫از دشــتهای‬ ‫این خصوص ارائه‬ ‫اراک انجام شد‬ ‫راهکارهایی نیــز در‬ ‫پارک وحش‬ ‫بررســی و‬ ‫ـینی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ـف خلج امیرحسـ‬ ‫فضای ســبز شــهری‬ ‫نمود‪ .‬یوسـ‬ ‫فرونشســت عبارت‬ ‫ـازمان ســیما منظــر و‬ ‫تعریف یونســکو‪،‬‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫کلیهحیواناتپارک‬ ‫بر اســاس‬ ‫ســطح زمین که‬ ‫انجامواکسیناسیون‬ ‫فروریزش و یا نشســت‬ ‫شهرداریاراکاز‬ ‫جامعهو ارتقابهداشت‬ ‫اســت از‬ ‫بزرگ روی میدهد‬ ‫ـه امســال میــزان‬ ‫راستایحفظسالمت‬ ‫متفاوتی در مقیاس‬ ‫ســت درحالیکـ‬ ‫حسنی در گفتوگو‬ ‫و ‪ ۱۶۴‬هــزار و‬ ‫وحشدر‬ ‫‪ ۲۱۰‬میلیمتــر ا‬ ‫به دالیل‬ ‫حرکت قائم رو‬ ‫بلندمدت ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫بروناســتانی‬ ‫حیوانات خبر داد‪ .‬احمد‬ ‫که به این پدیده‬ ‫این اصطالح به‬ ‫مقایسه با امار‬ ‫بهعنوان یکی از‬ ‫در قالب ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫زمین جاری میشود‬ ‫و بهطورمعمول‬ ‫عمومی‬ ‫بارشها در‬ ‫شود که میتواند‬ ‫پارک وحــش اراک‬ ‫‪ ۲۲۴‬مسافر‬ ‫سطح‬ ‫راهــداری و‬ ‫خلج امیرحسینی‬ ‫زمین اطالق می‬ ‫ایمنــا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نشان میدهد‪.‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫استان مرکزی و غرب‬ ‫درون اســتانی‬ ‫ناشــی از فرونشســت در ابخوان» گفته میشود‪.‬‬ ‫به پایین سطح‬ ‫بــا‬ ‫باشــد امــا بایــد‬ ‫زرندیه کاهش‬ ‫و ‪ ۵۴۲‬ســفر‬ ‫یــن اســیبهای‬ ‫دشت مرکزی‬ ‫نظیر در‬ ‫جــادهای اســتان‬ ‫فــاع «مرگ‬ ‫ـت افقــی همــراه‬ ‫های شهرســتان‬ ‫عمدهتر‬ ‫برداشت در‬ ‫ناهمســان در ارت‬ ‫حملونقــل‬ ‫جاذبههای گردشگری کم بازدیدکنندهو عالقهمندبه‬ ‫مدیرکل راهداری‬ ‫بــا انــدک حرکـ‬ ‫معضل اضافه‬ ‫وضعیت دشــت‬ ‫پدیدههایی همچون‬ ‫ـت‪ :‬ایــن در حالی‬ ‫از قبیــل تغییــر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ـت‪ ۵۸۰ :‬هــزار‬ ‫های در مورد‬ ‫ساالنهپذیرایهزاران‬ ‫ایــن مناطــق‪،‬‬ ‫ســینی اظهار داشـ‬ ‫را مــواردی‬ ‫که این تعریف‬ ‫مرکــزی گفـ‬ ‫ابراهههــا و ســازه‬ ‫ســت زمیــن در‬ ‫نگهداری‬ ‫جادهای اســتان‬ ‫کشور‪،‬‬ ‫امیرح‬ ‫ـرد‬ ‫اینکه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫دارای‬ ‫خلج‬ ‫تاکید‬ ‫است‪ .‬وی با بیان‬ ‫شهرستان زرندیه با کمبود‬ ‫و خطــر فرونش‬ ‫و حملونقل‬ ‫اینکه حرکت انها‬ ‫ـیب رودخانههــا و‬ ‫ـال از طریــق‬ ‫ســئوالن محلی‬ ‫زیستی و طبیعت‬ ‫زدگی لوله جدار‬ ‫لغزشهــا به دلیل‬ ‫و شـ‬ ‫مســافر امسـ‬ ‫که در ‪ ۴۰‬سال اخیر‬ ‫مذاکراتی که با م‬ ‫مالحظات بهداشتی بوده‬ ‫شــان کــرد‪ :‬این‬ ‫تنوع‬ ‫ســت و یــا بیرون‬ ‫همچنین نشست‬ ‫زمین‬ ‫مترمکعبکسری‬ ‫مرکزی خاطرن‬ ‫ســتان است‬ ‫مهرداد جهانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ونقــل جــادهای‬ ‫پارک وحش نیازمند‬ ‫انتقال اب‪ ،‬شک‬ ‫قابلتوجه است و‬ ‫میلیاردو‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫اب منطقــهای ا‬ ‫تراکمی ناشی از تراکم‬ ‫نــاوگان حمل‬ ‫ـیون انهاســت‪،‬‬ ‫استفاده از ناوگان‬ ‫حیوانات‬ ‫دفتــر مطالعــات‬ ‫جهت افقی‬ ‫دستکمیک‬ ‫مکانیسم متفاوتی دارد‬ ‫ســت و مزیــد بــر‬ ‫ترین انها واکسیناسـ‬ ‫درنتیجه تنشهای‬ ‫مسافران با‬ ‫ـت ازجملــه‬ ‫ـه نقاط مختلف‬ ‫تاکنــون و بهطور‬ ‫اب روبــرو شــده ا‬ ‫مهم‬ ‫ها‬ ‫که‬ ‫چاه‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬ ‫این اســتان بـ‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫بلکه‬ ‫ـواری کرایه به نقاط‬ ‫پ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫که‬ ‫ـق‬ ‫در خاکهای د‬ ‫کــه یکـ‬ ‫شــتم‪ ،‬باید گفت‬ ‫امــواج در مناطـ‬ ‫سالمتحیوانات‬ ‫مخــزن در حــوزه‬ ‫های اب بهخصوص‬ ‫مینیبوس و سـ‬ ‫کارشناس امور ابوخاک ابخوانهــا‪ ،‬پیشــروی‬ ‫ـی مرکــزی دا‬ ‫راههایی کهنهتنها‬ ‫جا شدند‪ .‬مهرداد‬ ‫برنامــهای در این‬ ‫باید اضافه برداشت‬ ‫ـن اتوبــوس‪،‬‬ ‫ـامل نمیشود‪ .‬این‬ ‫ناپذیر تمام یا بخشـ‬ ‫افزود‪:‬یکیاز‬ ‫کشور جابه‬ ‫واکسیناسیونحیوانات‬ ‫اند‪ .‬جهانی گفت‪:‬‬ ‫مطالعــات پــروژه و‬ ‫ایرنــا افــزود‪ :‬ایـ‬ ‫ـزود‪ :‬این علت‬ ‫فرونشست نیز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫را شـ‬ ‫قــرارداد و میــزان‬ ‫کاهش برگشــت‬ ‫کشور جابهجاشده‬ ‫راتضمینمیکند‪،‬‬ ‫یا مشــخص‬ ‫در گفتوگــو بــا‬ ‫اســت‪ .‬وی افـ‬ ‫ـزی را نیــز مدنظــر‬ ‫ســاحلی‪،‬‬ ‫خصوص دالیل ایجاد‬ ‫ـفر از مختلف‬ ‫سالمتانسان‬ ‫درنتیجه از بین رفتن‬ ‫فضای سبز شهری‬ ‫ـاوگان جــادهای‬ ‫جهانــی‬ ‫صــورت نگرفتــه‬ ‫در دشــت مرکـ‬ ‫ابشدگی توسط‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۴‬سـ‬ ‫ســوی وزارت نیــرو‬ ‫ســافر توســط نـ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫منظر‬ ‫زیرزمینی‬ ‫ـوص‬ ‫ـیما‬ ‫اطالعات‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫‪۶۸‬‬ ‫اب‬ ‫خ‬ ‫انحالل‪،‬‬ ‫ـازمان‬ ‫م‬ ‫ریــزی هــم کــه از‬ ‫ـافران در قالــب‬ ‫از مخــزن‬ ‫جابهجایی‬ ‫بهمنظور کســب‬ ‫اســت‪ .‬رئیس سـ‬ ‫کاهش بازدهی یا‬ ‫عوامل مختلفی مانند‬ ‫واکسیناسیون حیوانات‬ ‫نســبت به ســال‬ ‫اب قابلبرنامه‬ ‫مسـ‬ ‫نقاط مختلف کشــور‬ ‫مفید نهشتهها‪،‬‬ ‫ـت ارام زمیــن و‬ ‫مترمکعببرایهمه‬ ‫ـزی در ایــن مدت‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫های شــاید در این مرحله مطالعات فرونشســت و‬ ‫کاهش تخلخل‬ ‫نهشــتهها‪ ،‬حرکـ‬ ‫ــتان مرکــزی بــه‬ ‫اســتان مرکـ‬ ‫استنیز‪۸۱‬میلیون‬ ‫شهرداری اراک‬ ‫های حیاتی و سازه‬ ‫شرایط نگهداری انها‬ ‫مبــدا اس‬ ‫یخهــا و تراکــم‬ ‫داد‪ ۴۱۵ :‬هــزار و‬ ‫تنهــا بتــوان بــه‬ ‫افزایشیافته است‪.‬‬ ‫تعیینشده‬ ‫ـانی مانند معدن‬ ‫خدمات و خانگی‬ ‫تخریب در شریان‬ ‫اراک از ضروریترین‬ ‫ـدند‪ .‬وی ادامــه‬ ‫پیرو ان بیشــتر‬ ‫ـازمان زمینشناسی‬ ‫گذشته ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫یا عملیات انسـ‬ ‫صنعت‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫ایجاد‬ ‫پارک وحش‬ ‫جابهجــا شـ‬ ‫میتوانــد موجــب‬ ‫نفوذپذیری سطحی و‬ ‫شده از ســوی سـ‬ ‫خــروج گدازه و‬ ‫ـزار و ‪ ۷۶۲‬ســفر‬ ‫های‬ ‫توانند‬ ‫بخش‬ ‫میلیون‬ ‫ان‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫نــدادن بهموقــع‬ ‫اکنونبیشاز ‪۱۴۰‬‬ ‫زیرزمینی و نفت‬ ‫در قالــب ‪ ۴۶‬هـ‬ ‫مهم‪ ،‬کاهش میزان‬ ‫توپوگرافی نقشــه‬ ‫فرونشست در کشور‬ ‫اســت و انجــام‬ ‫در حالیاستکه‬ ‫و برداشــت اب‬ ‫‪ ۸۵۰‬مســافر‬ ‫بیماریها شــود‪ ،‬لذا با‬ ‫عنوان پهنهبندی‬ ‫بیابانی و تغییر در‬ ‫به استاین‬ ‫کاری‬ ‫ـت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫به خطرناکترین‬ ‫ســفرهای کشــور با‬ ‫فرونشست زمین دخیل باشند‪ .‬خلج گسترش پهنههای‬ ‫میلیونم اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫حال برداشــت اسـ‬ ‫ابتــالی حیوان‬ ‫حیوانــات از ابتالی‬ ‫ســیالبی و پیشــروی‬ ‫در پیدایش‬ ‫مترمکعب در‬ ‫ـاس یــک‪ ،‬یــک‬ ‫مورد دشــتهای‬ ‫حیثمنابعزیرزمینی‬ ‫ـیون بهموقع برای‬ ‫کاهش بــا مقیـ‬ ‫توســعه دشــت‬ ‫ــه توضیحات و‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫زرندیهاز‬ ‫انجام واکسیناسـ‬ ‫ـت و‬ ‫ـناس‪ ،‬بــا توجه ب‬ ‫انفوالنزایفوقحاد‬ ‫ابخوانهای شیرین و‬ ‫امیرحســینی‬ ‫یــده فقطدر دشتمرکزی مترمکعبیمواجههستیم‬ ‫کارشناســان‪ ،‬برداشـ‬ ‫گفتــه این کارشـ‬ ‫هایخطرناکمانند‬ ‫شــور به ســمت‬ ‫نحــوه وقــوع پد‬ ‫کشــورمان نیــز بــه گفتــه‬ ‫انهابهبیماری‬ ‫مخزن‪۳۵‬میلیون‬ ‫اب‬ ‫… جلوگیری شده‬ ‫ــه در خصــوص‬ ‫رخداد باکسری‬ ‫تا ‪ ۸۵‬ســانتیمتر‬ ‫تب برفکی‪ ،‬ابله و‬ ‫منابع اب زیرزمینی‪ ،‬ضخامت کیفیت اب عنوان کرد‪.‬‬ ‫شــرایطی ک‬ ‫هرســال بیــن ‪۸۰‬‬ ‫منطقــه و علل ایــن‬ ‫پرندگان‪ ،‬شاربون‪،‬‬ ‫اســاتیدی که رزومه و‬ ‫میشود‪ .‬حسنی‬ ‫بیشازحد مجاز از‬ ‫فرونشست در حوزه‬ ‫و ســطح اب هــم‬ ‫فرونشســت در یــک‬ ‫ســی رســوبات از‬ ‫باشــند و‬ ‫همسایگی شهرستان‬ ‫ها کمک شایانی‬ ‫زیانبارترین اثر‬ ‫زود شــاهد این‬ ‫ویژگیهای مهند‬ ‫حفظ سالمت ان‬ ‫اولیه را ارائه نمایند‬ ‫رود؛ از سوی دیگر‬ ‫بدیهی اســت دیر یا‬ ‫های مشترک بین‬ ‫الیه رســوبی و‬ ‫و به‬ ‫پایینتر می‬ ‫مدارک الزم‬ ‫ـت هســتند کــه در‬ ‫ـهریار‪ ،‬کــرج و حتی‬ ‫وسیعی از بیماری‬ ‫ـور مشــاوره و‬ ‫در ارائه شــد‪،‬‬ ‫کشاورزی است‬ ‫خواهیــم بود چراکه‬ ‫ـی بــروز فرونشسـ‬ ‫مدیــر امـ‬ ‫ـتهای تهران‪ ،‬شـ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طیف‬ ‫جذب قرار میگیرند‪.‬‬ ‫اثر فرونشســت‬ ‫ـن خصوص برای‬ ‫زرندیه‬ ‫عوامــل اصلـ‬ ‫زرندیــه با دشـ‬ ‫مجــاز ابهــای‬ ‫او‪ ،‬زیانبارترین‬ ‫در فرایند‬ ‫باالترین رقمهای‬ ‫ـود دارد که در ایـ‬ ‫معاونــت تهذیــب‬ ‫افت فاجعــه در منطقــه موجود‪ ،‬متوســط بارش‬ ‫شــت بیشازحــد‬ ‫بــه گفته‬ ‫دشتهای همدان که‬ ‫ـان و حیــوان وجـ‬ ‫جذب‪ ،‬ابتدا اســاتید‬ ‫خانــواده‬ ‫ـردار و در راســتای‬ ‫است زیرا در اثر‬ ‫ایــن میــان بردا‬ ‫انسـ‬ ‫ــار و اطالعــات‬ ‫متر کمی دورتر‬ ‫ناصحیح منابع اب‬ ‫در فرایند‬ ‫نشست را در ایران‬ ‫کشاورزی قابلدرک‬ ‫بیماریهــای واگیـ‬ ‫علمیــه از افتتــاح‬ ‫ـل و طبــق ام‬ ‫ســال ‪ ۱۹۰‬میلی‬ ‫نتیجه مدیریت‬ ‫اساسا رکورد میزان‬ ‫جلوگیــری از شــیوع‬ ‫عمومــی شــرکت‬ ‫حوزههــای‬ ‫حوزه‬ ‫ـطح زمیــن‪ ،‬خلـ‬ ‫ـیون کلی حیوانات‬ ‫ســاس دادهها ام‬ ‫زیرزمینی که‬ ‫فرونشست و‬ ‫در مصاحبــه‬ ‫حجم عظیمی از این‬ ‫فرونشســت سـ‬ ‫دادهاند‪ ،‬بهمنزله‬ ‫ـاوره اســالمی در‬ ‫حیوانات واکسیناسـ‬ ‫منطقــه بــر ا‬ ‫گذشــته نیــز ‪۳۰۸‬‬ ‫ســطح اب و‬ ‫به خود اختصاص‬ ‫دیگر هدر رفتن‬ ‫مراکــز مشـ‬ ‫ازاناستعدادیابی‬ ‫بودند مســدود و‬ ‫حفظ ســالمت‬ ‫وی گفت‪ :‬با تالش‬ ‫در ســال بارشــی‬ ‫پس از اصفهان‬ ‫و از سوی‬ ‫میکنند‪،‬پس‬ ‫مجتبی رضایی‬ ‫نادرســت بودن‬ ‫ـی که قبال ابدار‬ ‫مسئولینمنطقهاست‬ ‫نــد خبــر داد‪.‬‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫و میــزان ان‬ ‫ـان از کاهش بیش‬ ‫فــرج الیههایـ‬ ‫ـه دالیلی از قبیل‬ ‫اراک و بیرج‬ ‫ـرد تــا دریکــی از‬ ‫پارک وحش اراک‬ ‫هشدار جدیبه‬ ‫این امر موجب‬ ‫ـبز‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫فضای‬ ‫حیاتی‬ ‫که‬ ‫صــورت میگیـ‬ ‫ـت‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫خطر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ـاده‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫منظر‬ ‫ایند‬ ‫شهری‬ ‫میلیمتــر بــوده ا‬ ‫مـ‬ ‫همچنین زنگ‬ ‫االسالم والمســلمین‬ ‫صورت فشــرده درمی‬ ‫کارکنان ســازمان ســیما‬ ‫مصارف صنعتی و‬ ‫پیشگیرانهاتخاذکنند‪.‬‬ ‫ســاماندهی شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫حتی با تزریق اب و‬ ‫حجت‬ ‫ساز به‬ ‫شیوههای کشاورزی‪،‬‬ ‫شــبانهروزی‬ ‫محیطی امن و بسیار‬ ‫زرندیه کهراهکاری‬ ‫درصــدی دارد‪.‬‬ ‫گــروه اصلی مرکز‬ ‫سالهای اینده‬ ‫ـب» است‪ ،‬زمینه‬ ‫رضایی دربــاره افتتاح‬ ‫پارک وحش اراک‬ ‫اب در از ‪۴۰‬‬ ‫گفت‪ :‬هفــت کار‬ ‫میشود در‬ ‫«مصرف نامتناسـ‬ ‫درازمدت در شهرستان‬ ‫اسالمی‪ ،‬هستههای‬ ‫شهری‪ ،‬در حوزه‬ ‫مجتبــی‬ ‫مجموعه ایجاد گردیده و‬ ‫نزوالت جوی‪،‬‬ ‫ها توضیح داد و‬ ‫بهطورکلی‬ ‫ســوب میشــود‪.‬‬ ‫های مرکز مشــاوره‬ ‫میانگین بارندگی‬ ‫برابر شدن میزان‬ ‫شــاوره در استان‬ ‫برای حیوانات داخل‬ ‫فرونشســت مح‬ ‫ـالب و کارگروه‬ ‫چندین‬ ‫پیوسته دارند که کار‬ ‫صورت روان اب‬ ‫مراکز م‬ ‫بهداشتیجامعهو‬ ‫مناسب‬ ‫اصلــی رخــداد‬ ‫ـتهای مکــرر طـ‬ ‫نفوذ نکند و به‬ ‫اعضای وابسته و‬ ‫توانندبابهبودشرایط‬ ‫جــه بــه درخواسـ‬ ‫پژوهشکده مهندســی هیدرولیک و الیههــای ابدار‬ ‫مشاورهو علمی و‬ ‫ـورت میگیــرد‪ .‬در‬ ‫شهروندانمی‬ ‫بــا تو‬ ‫مجموعه بسیار زیبا و‬ ‫مدیر ســابق‬ ‫برایراهاندازیمراکز‬ ‫علمی بــرای انها صـ‬ ‫قــات اب ایران‪،‬‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬از این‬ ‫ـی موسســه تحقی‬ ‫مسئوالناستانها‬ ‫ایت ا‪ ...‬مفصــل‬ ‫مطالعاتی اول‪ ،‬ســپس‬ ‫از بین رفتن‬ ‫لحظاتی خاطرهانگیز و‬ ‫محیطهــای ابـ‬ ‫درخواستهای‬ ‫کارگروهها ابتدا ســیر‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫اورند‬ ‫یکی‬ ‫عمل‬ ‫اینکه‬ ‫بازدیدهای این‬ ‫جــذاب بازدید به‬ ‫درنهایت سیر کارورزی‬ ‫با توجه به‬ ‫خــبر‬ ‫هایعلمیهپساز‬ ‫کارگاهی و اموزشی و‬ ‫خانواده سپری کنند‪.‬‬ ‫اعرافیمدیر حوزه‬ ‫ویژه ســالمندان و‬ ‫است‪ ،‬افتتاح سیر‬ ‫ماندگار را همراه با‬ ‫ارزیابیمیشوند‬ ‫عموم مردم و به‬ ‫کهزیر نظر استاد‬ ‫مراکز مشاوره بوده‬ ‫جمعیت استان‬ ‫دور از دســترس‬ ‫برگزار میشود‬ ‫همچنیــن با توجه‬ ‫استانی‪ ،‬ایجاد‬ ‫مورداســتفاده قرار‬ ‫موانع فیزیکی‬ ‫اولویت کار قرارگرفته‬ ‫پارکینگ اســت‪.‬‬ ‫درصد‬ ‫بهعنوان مشــاور‬ ‫استان بازدیدی از این‬ ‫شــاوره اسالمی در‬ ‫قرارگرفتــه و فاقد‬ ‫تــا پــسازان‬ ‫شــهرک علی بن‬ ‫چند روز گذشته‪۲ ،‬‬ ‫کارگروه اجتماعی‬ ‫‪ ۱۱‬سالمندی قرار دارند‬ ‫مراکز م‬ ‫مخاطبانــش‬ ‫شبکهسازیهستیم‪،‬‬ ‫محله باغ خلج و‬ ‫عنوان نمونه طی‬ ‫میرجعفری اراک در جلسه‬ ‫جــود بیش از ‪۳۰‬‬ ‫در مشاورهدر حال‬ ‫کتابخانه بین دو‬ ‫های بگیرند‪ .‬به‬ ‫ــات فرهنگــی و‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به و‬ ‫در رده‬ ‫در اراک و بیرجند‬ ‫است‪.‬ما‬ ‫بــه اینکــه این‬ ‫میرجعفری اراک‬ ‫دو نیازمنــد اقدام‬ ‫است کهابتدادوره‬ ‫شــاوره اســالمی‬ ‫ـه عمل امــد‪ .‬وی‬ ‫ســب مکانی این‬ ‫مشکالت کتابخانه‬ ‫ـرار دارد کــه هــر‬ ‫سازیبهاینمعنی‬ ‫سالمندان استان‬ ‫مرکز جدید م‬ ‫کتابخانــه بـ‬ ‫تامین منابع مالی ان‬ ‫و موقعیت منا‬ ‫این مراکز نیز به‬ ‫ابیطالــب (ع) قـ‬ ‫جامع برای رفع‬ ‫ســه خیریه جامع‬ ‫شبکه‬ ‫ـاوران مرکز برگزار‬ ‫حــی بــرای رفــع‬ ‫در این مجموعه‬ ‫تصویب این طرح‬ ‫گردیده است‪ .‬اساتیدی‬ ‫ارائه طرح‬ ‫مدیرعامل موس‬ ‫طبیعی‪ ،‬شهرداری و‬ ‫تکمیلی برای مشـ‬ ‫‪ ۱۰‬روز اینــده طر‬ ‫ـن اســتان در رده‬ ‫هزار جلد کتاب‬ ‫هستند‪ ،‬لذا پس از‬ ‫ـدود ‪ ۱۲۰‬افتتاح‬ ‫مقدماتــی و‬ ‫ـزی گفــت‪ :‬طــی‬ ‫اند‪.‬در اینمراکز‪،‬‬ ‫همکاری منابع‬ ‫صــد جمعیــت ایـ‬ ‫طی عمرانی‬ ‫اســتاندار مرکـ‬ ‫گفتهشد‪،‬جذبشده‬ ‫ـزاری هــر دوره حـ‬ ‫است بتوانیم با‬ ‫ـزی گفــت‪ ۱۱ :‬در‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مشــکالت این کتابخانه‬ ‫اراک ارائه شود‪.‬‬ ‫بهعنوان دومین‬ ‫کتابخانه امید‬ ‫گــردد‪ .‬زمــان برگـ‬ ‫مرکـ‬ ‫ظرفیت روشی که‬ ‫خانم و ‪ ۴‬اســتاد اقا‬ ‫در دستور کار قرار‬ ‫کتابخانه میرجعفری‬ ‫ـتند و این خطه‬ ‫می‬ ‫میرجعفــری اراک‬ ‫جامعی را برای رفع‬ ‫استانهایی که از‬ ‫ـنی ســالمندی هسـ‬ ‫گزینش ‪ ۲‬اســتاد‬ ‫کتابخانه به دلیل وجود‬ ‫مشکالت‬ ‫ــد از کتابخانــه‬ ‫عزت ا‪ ...‬حیدری‬ ‫اســتانداری طرح‬ ‫ساعت است‪ .‬سپس‬ ‫در مصاحبه و‬ ‫سـ‬ ‫انــان مورد تائید‬ ‫قــازاده در بازدی‬ ‫شناختهشده اســت‪.‬‬ ‫کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫مدیرکل کتابخانهها‬ ‫مشــاوره اسالمی‬ ‫صالحیت علمی‬ ‫ســید علــی ا‬ ‫اســتان پیر کشور‬ ‫روز اینده تصویب‬ ‫برخوردار باشــد‪ ،‬رشــته‬ ‫مشــکالت توســط‬ ‫هســتند ازاینرو‬ ‫انجامشــده و‬ ‫کتابخانــه ‪۱۰‬‬ ‫سرمایههای جامعه‬ ‫کرد‪ :‬به دنبال طرح‬ ‫الزم‬ ‫همچنیــن مراکــز‬ ‫ـی مناســب بــه‬ ‫افزود‪ :‬ســالمندان‬ ‫نــدازی میشــود‪.‬‬ ‫اظهــار‬ ‫های مهر بر همگان‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫جــود راه دسترسـ‬ ‫ان اســتان راها‬ ‫اراک بهصــورت‬ ‫نهادن بر این گنجینه‬ ‫اندازی میشــود که‬ ‫صــوص عــدم و‬ ‫شــاوره اســالمی‬ ‫راه‬ ‫خ‬ ‫ارج‬ ‫زمانی‬ ‫ـور‬ ‫در‬ ‫تکریم و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫مرکــز م‬ ‫جمعیت ســالمند ک‬ ‫شــاوره اســالمی‪،‬‬ ‫دری نجفابادی‪،‬‬ ‫اســالمی از میان‬ ‫م‬ ‫ـت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫با حضور ایت ا‪...‬‬ ‫خــبر‬ ‫های رشــته مشــاوره‬ ‫ـد کــه فاجعهبــار‬ ‫واجب اسـ‬ ‫اند حضوری و‬ ‫مرکزی ادامه داد‪:‬‬ ‫محمــد عالــمزاده‬ ‫یا خروجی‬ ‫‪ ۳۳‬درصــد میرسـ‬ ‫الزم را طی نموده‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫االسالموالمســلمین‬ ‫ســال ‪ ۱۴۲۵‬بــه‬ ‫مشــاورانی که اموزشهای‬ ‫امر تدابیر ویژهای‬ ‫گردشگری و‬ ‫در‬ ‫عمومی حجت‬ ‫برای تامین ایمنی‬ ‫حوزههــای علمیــه‬ ‫ســوی مســئوالن‬ ‫از طریقفراخوان‬ ‫کمیتهای مشترک‬ ‫تهذیــب و تربیــت‬ ‫ـت و میطلبد از‬ ‫مدیرعامل موسسه خیریه‬ ‫التحصیلبشوندیا‬ ‫در این جلسه‬ ‫اسـ‬ ‫جذب معــاون‬ ‫های غیراصولــی از‬ ‫سپاســی مســئول‬ ‫فارغ‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫موفقیتامیز گزینش‪،‬‬ ‫شــد کــه اســتفاده‬ ‫االسالموالمســلمین‬ ‫در این راستا‬ ‫داشت‪ :‬اسایشگاه‬ ‫بــازار تشــکیل‬ ‫پساز طیمراحل‬ ‫است و حجت‬ ‫غیراصولــی و دخل و‬ ‫ـای علمیه کشــور و‬ ‫استان مرکزی اظهار‬ ‫و‬ ‫بشــوند قابلذکر‬ ‫ـل کــردن انبارهای‬ ‫صیانتــی حوزههـ‬ ‫جامع سالمندان‬ ‫بخش اســت که ‪30‬‬ ‫گردشــگری و‬ ‫شــاوره اســالمی‬ ‫ـالمی مرکــز امــور‬ ‫بــازار‪ ،‬تبدیـ‬ ‫توسط‬ ‫کمالی وفا مدیر مرکز‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫م‬ ‫گرفته‬ ‫مراکز‬ ‫‪2‬‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫دارای‬ ‫فرهن‬ ‫الحاقات صورت‬ ‫مرکز مشــاوره اسـ‬ ‫ابراهیماباد اراک‬ ‫مدیــرکل میــراث‬ ‫االسالموالمسلمین‬ ‫تصرفات‪ ،‬تخریب و‬ ‫نگهداری میشود‬ ‫ســالمندی‬ ‫تعامــل و همکاری‬ ‫تاکنون در ‪ ۱۲‬اســتان‬ ‫مراکز حجت‬ ‫اخطار و اجرا خواهد‬ ‫افتتاح شد‪ .‬افتتاح این‬ ‫ـالمند مرد در ان‬ ‫اســتان مرکــزی از‬ ‫که‬ ‫ـرای راه انداختن‬ ‫شناسایی‪ ،‬پیگیری‪،‬‬ ‫ـالمند زن و ‪ ۵۵‬سـ‬ ‫ـاوره و خانواده اراک‬ ‫صنایعدســتی‬ ‫اندازی شــده اســت‪ .‬بـ‬ ‫ـات توانبخشــی‬ ‫نشانی برای ایمنی بازار‬ ‫این کمیته‬ ‫سـ‬ ‫اراک شــاهدی بر‬ ‫میشوند مشـ‬ ‫نجفابادینماینده‬ ‫از تمامــی خدمـ‬ ‫راه‬ ‫شهرداری و اتش‬ ‫گفت‪ :‬بــازار تاریخی‬ ‫اساتیدی انتخاب‬ ‫استقبالایتا‪...‬دری‬ ‫جمعیــت ســاکن‬ ‫سهجانبه با‬ ‫بهار امسال هزینه‬ ‫شــد‪ .‬مرزبــان‬ ‫مشاوره در استانها‬ ‫و‬ ‫ــی و مرکز با‬ ‫این بنای تاریخی‬ ‫حیدری ادامه داد‪:‬‬ ‫مرکزی روبرو شد‪.‬‬ ‫ـاوره و روانشناس‬ ‫پیشینه این شهر است‪.‬‬ ‫بهرهگیری میکنند‪.‬‬ ‫اراک خبر داد‪.‬‬ ‫در خصوص مشـ‬ ‫ولیفقیه در استان‬ ‫حدود سه میلیون‬ ‫مرزبــان در دیدار‬ ‫قدمت و‬ ‫بر اســاس اصول‬ ‫کــه حتما‬ ‫ـارس‪ ،‬مصطفــی‬ ‫هر سالمند در ماه‬ ‫اینرشتههاراداشته‬ ‫ـاله از ابتدای امر‬ ‫بــه گــزارش فـ‬ ‫تمامشده نگهداری‬ ‫مرتبط‪،‬کارشناسی‬ ‫ــا عمــری ‪ ۲۰۰‬سـ‬ ‫افزایش شــهریهها از‬ ‫خدمــات ایمنــی‬ ‫ـب یک مجموعه‬ ‫رشتههای‬ ‫ب‬ ‫ـازمان اتشنشــانی و‬ ‫بوده اســت که با‬ ‫مــاری روز در قالـ‬ ‫بــا رئیــس سـ‬ ‫و ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫هر ســالمند مبلغ‬ ‫تحقق ایمنی بازار‬ ‫مهندســی و مع‬ ‫ـاخته شد و هدف از‬ ‫بهزیســتی به ازای‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬برای‬ ‫اقتصادی و اجتماعی سـ‬ ‫شــهرداری اراک‬ ‫تابســتان اداره کل‬ ‫بقیه مخارج نیز از‬ ‫اجرایی ازجمله میراث‬ ‫ارزیابی وضعیت ایمنی‬ ‫تبدیل فاخر‬ ‫پرداخت میکند و‬ ‫اراک چند دســتگاه‬ ‫این جلسه مطالعه‬ ‫ـژه‬ ‫‪ ۲‬میلیــون تومان‬ ‫تاریخی‬ ‫شود‪ .‬وی اشاره کرد‪:‬‬ ‫نقشمهمدارندو‬ ‫فضایــی و معمــاری بــازار بهویـ درزمینــهٔ انباری تشکیل‬ ‫کنترلی و جلوگیری از‬ ‫شهرداریو اتشنشانی‬ ‫مردمی تامین می‬ ‫فضاهای مشاع به‬ ‫های انسانی بهویژه‬ ‫ارائــه راهکارهای‬ ‫محل کمکهای‬ ‫فرهنگی‪،‬‬ ‫کمکهزینــه کاشــت‬ ‫ســالمندان زیرپوشــش‬ ‫دستگاههاایمنی‬ ‫های عمده سراها و‬ ‫ازنظر بــازار اراک و‬ ‫بازار افزود‪ :‬اســیب‬ ‫و هماهنگیاین‬ ‫بازار و بخش‬ ‫مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫ـگاه شــبانهروزی‪،‬‬ ‫بازار اراک را بهویژه‬ ‫ایمنی بنای‬ ‫در صورتتعامل‬ ‫ـت‪ :‬اســتان‬ ‫صورت گرفتــه در‬ ‫در ایــن اسایشـ‬ ‫سمعک‪ ،‬گفتاردرمانی‪،‬‬ ‫بروز حادثه است‪.‬‬ ‫محدودی نیز با هزینه‬ ‫دستگاه قضایی‬ ‫بالقوهای اســت که‬ ‫ــتان مرکــزی گفـ‬ ‫و اضافه بناهای‬ ‫شود؛ البته پشتیبانی‬ ‫میراثفرهنگی‪،‬‬ ‫تامینتجهیزات‬ ‫ضوابط خطر‬ ‫مجهولالهویه و شمار‬ ‫ـرکل بهزیســتی اس‬ ‫الحاقــات‬ ‫بازار برقرار می‬ ‫نقص حلزون‪،‬‬ ‫میکند‪.‬مدیرکل‬ ‫غیراصولی و مغایر با‬ ‫ازجملهخدمات‬ ‫نگهداری میشوند و‬ ‫بهزیستی‪،‬‬ ‫زمینه ضروری خواهد‬ ‫مدیـ‬ ‫اتشسوزیتهدید‬ ‫معلوالن این اســتان‬ ‫پرداختمستمری‬ ‫برداری‬ ‫‪ ۲۷‬میلیون ریال‬ ‫قضایی نیز در این‬ ‫همچنین بهره‬ ‫ســب با ســاختار‬ ‫کاردرمانیو‬ ‫درصد جمعیت‬ ‫شخصی به مبلغ‬ ‫و ضابطین‬ ‫زیرپوشش است‪ .‬امینی‬ ‫نگهداری‪ ،‬رانده‬ ‫خطرات که بازار اراک‬ ‫کاربریهــای نامنا‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫دلیل نداشتن هزینه‬ ‫و از مشــکل ناشــنوایی مطلق بهزیستی به ناشنوایان‬ ‫ایمنــی و ایجــاد‬ ‫یکی از محتملترین‬ ‫هیچ سالمندی به‬ ‫شــنوایی دارنــد‬ ‫خدماتی اســت‬ ‫بود‪ .‬وی‬ ‫جامع سالمندان‬ ‫دانست و در خصوص‬ ‫برند‪ .‬زهــرا امینــی در‬ ‫ـت حلزون ازجمله‬ ‫مدیرعامل موسسه خیریه‬ ‫میکند اتشسوزی‬ ‫شــنوایی رنــج می‬ ‫افزود‪ :‬کاشـ‬ ‫مبلغ ‪ ۳۰‬میلیون ریال‬ ‫را تهدید‬ ‫نمیشــود‪.‬‬ ‫هزینه باالی نگهداری‬ ‫تــا کــم‬ ‫میلیــون ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫بخشی از هزینه ان به‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ایرنــا افزود‪ :‬یک‬ ‫خــبر‬ ‫گفتوگــو با‬ ‫میشــود و امسال‬ ‫درصد انان که‬ ‫استان مرکزی‬ ‫شــتر ایــن جامعه‬ ‫شهرهای زیر ‪ 20‬هزار‬ ‫بهزیستی پرداخت‬ ‫وجود دارد که ‪۱۲‬‬ ‫ایــن مرکــز که بی‬ ‫روستایی و عشایری‪،‬‬ ‫درمــان ســالمندان‬ ‫ـمار از ســوی‬ ‫معلول در کشور‬ ‫و ســال قبل برای‬ ‫ـتند‪ ،‬انتظــار میرود‬ ‫بین ‪ 18‬تا ‪ 50‬سال‬ ‫کشاورزی‪ ،‬مهندسان‬ ‫ـنوا هســتند و شـ‬ ‫و‬ ‫برای ســه ناشــنوا‬ ‫ـاری زمینهای هسـ‬ ‫صندوق ساکنان‬ ‫‪ ۲۲۲‬هزار نفر ناشـ‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫کمکهزینه‬ ‫هــدف دارای بیمـ‬ ‫استان پرداخت شد‪.‬‬ ‫مهندسان نظام‬ ‫مسئولیت اجتماعی خود‬ ‫جذب بهرهبرداران در‬ ‫معادل‬ ‫قیاس با امار کشوری‬ ‫ســافر میتوانند‬ ‫نفر‪ ،‬قالیبافان‪،‬‬ ‫ناشنوا پرداخت در‬ ‫جــادهای بار و م‬ ‫هرســال بیشــترین‬ ‫دولتی بهواسطه‬ ‫استان مرکزی در‬ ‫شــت در زمستان‬ ‫است‪ .‬وی هفت‬ ‫ـدگان حملونقل‬ ‫تسهیالت اشتغال‬ ‫دستگاههای‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫ناشنوایان‬ ‫و همکاری الزم را‬ ‫هزار و ‪ 400‬ریال از‬ ‫اتمام فصل بردا‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬راننـ‬ ‫داشــت‪ :‬پرداخت‬ ‫میانگین ‪ ۶‬درصد بیشتر‬ ‫ســالمندان تعامل‬ ‫ـتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫ریال تا پنج‬ ‫کشــاورزان به دلیل‬ ‫ـنوا وی اظهار‬ ‫زمینه بهرهمندی‬ ‫موسســه خیریه‬ ‫اجتماعی کشــاورزان اسـ‬ ‫از شــاخص‬ ‫بهزیستی استان است‬ ‫اقتصادیحاکمبر‬ ‫بیمه اجتماعی‬ ‫با پرداخت ‪ 2‬میلیون و ‪ 400‬هزار خاطرنشان کرد‪ :‬کشاورزان‪،‬‬ ‫و ‪ ۸۷۴‬نفر ناشـ‬ ‫شود تا پایان سال‬ ‫با‬ ‫باوجودشرایطبد‬ ‫معلوالن از برنامههای‬ ‫ـس صندوق بیمــه‬ ‫ســتان امســال از‬ ‫ساالنه‬ ‫شــت‪ :‬چهار هــزار‬ ‫است‪ ،‬پیشبینی می‬ ‫مند شوند‪ .‬زهدی‬ ‫داشتهباشندچراکه‬ ‫ـوزه کشــاورزی این ا‬ ‫رئیـ‬ ‫هر معلول ازجمله‬ ‫ـات انــان به‬ ‫اظهــار دا‬ ‫است‪.‬حیدریتصریح‬ ‫انجامشده‬ ‫نفر میتوانند با‬ ‫این بیمه فراهم شود‪ .‬زهدی ادامه خدمات این بیمه بهره‬ ‫فعــاالن حـ‬ ‫شناســایی و اطالعـ‬ ‫به ازای بهکارگیری‬ ‫خیرانکاهشیافته‬ ‫شهرهای زیر ‪ 20‬هزار‬ ‫نفر از مشموالن از‬ ‫در اســتان مرکــزی‬ ‫ـش که امسال‬ ‫در ســطح شهرها‬ ‫یکهــزار و ‪ 600‬نفــر از کشاورزان بهرهمند شدند‪.‬‬ ‫جامعهتعداد‬ ‫ریال تســهیالت‬ ‫عشایر و جمعیت‬ ‫شبانهروزی سالمندان‬ ‫یکهزار و ‪400‬‬ ‫و ‪ 15‬سال سابقه‬ ‫ثبتشــده و زیرپوشـ‬ ‫بودن فرهنگ بیمه‬ ‫یک میلیارد‬ ‫روستاییان‪،‬‬ ‫ـزود‪ 155 :‬هزار نفر‬ ‫خدمات بیمه اجتماعی‬ ‫گرمایشی اسایشگاه‬ ‫بیمه یا ‪ 60‬سال سن‬ ‫مشــکالت مالی‪ ،‬کمرنگ‬ ‫ـامانه بهزیســتی‬ ‫الزم برای تبلیغات‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ـرار دارنــد ناشــنوایان اعطای کارفرمایان پیشبینیشده‬ ‫سیستم‬ ‫ایرنا‬ ‫دارد‬ ‫سابقه‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫وگو‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫سال‬ ‫بازنشستگی‬ ‫گفت‬ ‫و نبود امکانــات‬ ‫شــهرهای داد‪:‬‬ ‫که در فصل سرما‬ ‫‪ 69‬سال سن و ‪11‬‬ ‫و توانبخشــی قـ‬ ‫صــادق زهــدی در‬ ‫بیمه از خدمات‬ ‫قرضالحســنه برای‬ ‫پراکندگی روســتاها‬ ‫اباد بخاری است‬ ‫مناطق عشــایری و‬ ‫خدمــات حمایتــی‬ ‫محمد‬ ‫مشــکالت این صندوق‬ ‫پرداخت ‪ 30‬سال حق‬ ‫الزایمر خطراتی ایجاد‬ ‫ابراهیم‬ ‫و روســتاها‪،‬‬ ‫نفر از کشاورزان‬ ‫ناشــنوا در اســتان‬ ‫ســال روســتاها‪،‬‬ ‫مناطق از مهمترین‬ ‫و جوانان با‬ ‫منــدی خدمات‬ ‫چهار هزار و ‪500‬‬ ‫ســالمندان به دلیل بیماری‬ ‫جمعیــت ‪ 18‬تــا ‪50‬‬ ‫میشــود ‪ ۶‬هزار‬ ‫است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫اطالعرســانی در این‬ ‫واجد شــرایط بهره‬ ‫شوند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بهزیستی است‪.‬‬ ‫و پیشبینی‬ ‫از‬ ‫ورود کنند تا این‬ ‫سن و پرداخت‬ ‫برای‬ ‫نفر اســتان مرکــزی‬ ‫مناطق روستایی‬ ‫‪ 54‬هزار نفر و‬ ‫ـته باشــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫بیمه بهرهمند‬ ‫خیران در این عرصه‬ ‫پارسال با ‪ 70‬سال‬ ‫در‬ ‫ـزار‬ ‫ـون‬ ‫ای‬ ‫مرکزی وجود داشـ‬ ‫مددجویان‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫بیمه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫است‬ ‫تاک‬ ‫‪20‬‬ ‫مرکزی‬ ‫زیــر‬ ‫کشــاورزان هســتند که‬ ‫برای گسترش چتر‬ ‫کند و امید‬ ‫ـکاری ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫جمعیت عشایری استان‬ ‫یکهزار و ‪ 716‬نفر از‬ ‫در این حوزه رتبه‬ ‫و جــا دارد از همـ‬ ‫ـدوق بیمه اجتماعی‬ ‫شدند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫شدند و این استان‬ ‫مددجویان بهزیستی و‬ ‫کشاورزان و‬ ‫شــکل رفــع شــود‬ ‫صنـ‬ ‫بیمهای بهرهمند‬ ‫بیمه بازنشسته‬ ‫تقدیر کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫پوشش بیمه اجتماعی‬ ‫‪ 724‬نفر از‬ ‫م‬ ‫‪ 10‬سال سابقه‬ ‫خدمات این صندوق‬ ‫هدف صندوق بیمه‬ ‫مرکزی در این راستا‬ ‫خمینی (ره) تحت‬ ‫نهادها پرداخت‬ ‫انان از‬ ‫ریالی استاندار‬ ‫درصدی جمعیت‬ ‫کشور به دست اورد‪.‬‬ ‫کمیته امداد امام‬ ‫مرکزییاداور شد‪:‬‬ ‫بیمه انان توسط این‬ ‫مرکزی با پوشش ‪33‬‬ ‫سالمنداناستان‬ ‫افزود‪ :‬دوم را در‬ ‫ـایری و شــهرهای زیر‬ ‫قرار دارند و حق‬ ‫موسسهخیریهجامع‬ ‫استان‬ ‫کشاورزان استان مرکزی‬ ‫ـتاها‪ ،‬مناطق عشـ‬ ‫اسایشگاهزمستانپارسال‬ ‫استان مرکزی‬ ‫کشــاورزان در روسـ‬ ‫اختصــاص داده‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫سالمندانزیرپوششاین‬ ‫اجتماعی‬ ‫این حوزه به خود‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫میشود‪ .‬رئیس‬ ‫تمام‬ ‫ـه نخســت را در‬ ‫استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫همکاری بهزیستی و‬ ‫‪ 20‬هــزار نفــر رتبـ‬ ‫اجتماعی کشاورزان‬ ‫با تعامل و‬ ‫و هیچگونه مورد‬ ‫را دریافت کردند‬ ‫رئیس صندوق بیمه‬ ‫اراک‪ ،‬واکســن کرونا‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرکز گزارش نشد‪.‬‬ ‫ابتال و فوتی در این‬ ‫اشت‪ ۵۷۰‬هزار تن‬ ‫پیشبینی برد‬ ‫‪03‬‬ ‫شروع ریزش بازار اجاره‬ ‫در پاییز‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪ ۷۷۷‬هزار تن کاال از‬ ‫‪04‬‬ ‫مرکبات در ساری‬ ‫ستگاههایاجرایی‬ ‫عاملسهجانبهد‬ ‫اراکبات‬ ‫علوالن استان نقص‬ ‫درصد جمعیت م‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫شنوایی دارند‬ ‫شاورز از خدمات‬ ‫‪ ۱6۰۰‬ک‬ ‫بیمهبهرهمندشدند‬ ‫ایمنیبازار‬ ‫تاریخی اراک با‬ ‫تعاملسه جانبه‬ ‫دستگاه هایاجرایی‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪8‬‬ ‫توصیه های طب ایرانی جایگزین‬ ‫واکسیناسیوننیست‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫طرح ساماندهی صنعت خودرو‬ ‫به مدیریت بازار کمک می کند‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫تنفسراحت‬ ‫شهرونداندرگرو‬ ‫اجرای یک قانون‬ ‫سیستم مدیریت یکپارچه ‪ /‬کد ‪/10/43/00‬ف‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ‪/104‬م ع‪)1400/‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان البرز در نظردارد اجرای عملیات ‪ 2600‬متر اصالح شبکه و ‪ 300‬فقره اصالح انشعاب اب‬ ‫اب وو فاضالب‬ ‫شرکت اب‬ ‫شرکت‬ ‫فاضالب روستای فشندک طالقان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته اب واگذار‬ ‫البرز(سهامی خاص)‬ ‫استان البرز(سهامی‬ ‫استان‬ ‫خاص)‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬با شماره فراخوان ‪ 2000005186000044‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه‬ ‫گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫براورد پروژه‪ ,‬مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬براورد بر اساس فهارس بها ابنیه و انتقال و توزیع اب روستایی‬ ‫سال ‪ , 1400‬مبلغ ‪ 15,199,344,862‬ریال و مدت اجرای کار ‪( 7‬هفت) ماه و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ 759,967,243‬ریال‬ ‫به صورت واریز نقدی به حساب شرکت ‪ ,‬ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایلهای ‪PDF‬تا ساعت ‪ 19‬روز دوشنبه مورخ ‪ ,1400/08/03‬موظف به ارائه کلیه اسناد در پاکت الک و مهر‬ ‫شده تا ساعت ‪ 13‬همان روز به دبیرخانه شرکت اب و فاضالب استان البرز می باشند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/08/04‬خواهد بود‪.‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬داوطلبان می توانند به منظور دریافت اســناد مناقصــه از تاریخ ‪ 1400/07/11‬تا ساعت ‪ 19‬روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/07/18‬از طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام نمایند‪ .‬تلفن تماس ‪026-32117150 :‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪ ،‬به ادرس( ‪ )iets.mporg.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز (سهامی خاص)‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫شماره مناقصه ‪2000003699000027 :‬‬ ‫‪1200899‬‬ ‫اگهی ‪862030:‬‬ ‫شناسه الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‪ -‬بندر چابهار در نظر داردتجدید مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ارائه خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات خشکی بندری را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی استان سیستان الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫و بلوچستان‪ -‬بندر چابهار بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/7/12‬می باشد ‪.‬‬ ‫■ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬از تاریخ چاپ دومین اگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز دوشنبه مورخه ‪1400/7/12‬‬ ‫لغایت تا ساعت ‪18 : 00‬روز چهارشنبه مورخه ‪. 1400/7/21‬‬ ‫■ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬از تاریخ اتمام فروش اسناد روز پنج شنبه مورخه ‪ 1400/7/22‬لغایت تا ساعت ‪ 18 : 00‬روز چهارشنبه‬ ‫مورخه ‪.1400/8/5‬‬ ‫■ مهلت بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 09 : 00‬روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/8/6‬در محل اتاق کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره‬ ‫یک بندر شهید بهشتی ‪.‬‬ ‫■ اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد ‪.‬‬ ‫■ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫ادرس ‪ :‬چابهار ‪ -‬انتهای خیابان شهید ریگی ‪ -‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی‪ -‬ساختمان شماره‬ ‫یک ‪.‬‬ ‫تلفن ‪ 054 -31283000 :‬فاکس ‪054-35321414 :‬‬ ‫■ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام ‪021 - 85193768 - 88969737 :‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫با ما در تماس‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‪ -‬بندر چابهار‬ ‫شناسه اگهی‪1124870 :‬‬ ‫دری‬ ‫‪ -‬ط‬ ‫ر‬ ‫‪-1‬‬ ‫بنام‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-5‬‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫ایران و اژانس باب‬ ‫مذاکره را نبندند‬ ‫یــک کارشــناس ارشــد مســائل راهبــردی گفــت‪:‬‬ ‫ایــران و اژانس بین المللی انرژی اتمی باب مذاکره‬ ‫فهــای ثالث اغراض‬ ‫را نبندنــد و اجــازه ندهند طر ‬ ‫سیاسی خود را بر همکاری های فنی بین دو طرف‬ ‫تحمیــل کننــد و در همیــن چارچــوب‪ ،‬ایــن نهــاد‬ ‫بین المللــی اقدامــات خرابکارانــه علیــه تاسیســات‬ ‫هسته ای ایران را محکوم کند‪.‬‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬فالحت پیشــه در گفت وگو با ایرنا‬ ‫دربــاره تاریخ روابط ایــران و اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمــی اظهــار کــرد‪ :‬روابــط ایــران و اژانــس به رغــم‬ ‫نوســاناتی کــه داشــته‪ ،‬یکــی از پایدارتریــن روابط در‬ ‫طول مناســبات اژانس با دیگر کشــورها بوده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در طول این مدت‪ ،‬روابط دو طرف‬ ‫نوساناتی هم داشته که عمدتا ناشی از مداخله های‬ ‫سیاســی بــوده اســت؛ مثــا در بره ـه ای از زمــان‪،‬‬ ‫امریکایی ها اولی هاینونن را به عنوان معاون اژانس‬ ‫منصــوب کرده بودند تــا گزارش های محمد البرادعی‬ ‫مدیرکل این نهاد بین المللی را دستکاری کند و مانع‬ ‫شهــای اژانس ب هصــورت کامال‬ ‫از ایــن شــود کــه گزار ‬ ‫فنی اعالم شود‪ .‬رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی‬ ‫و سیاســت خارجــی مجلس بــه درز اطالعات برنامه‬ ‫هســته ای ایــران از ســوی بازرســان اژانــس بین المللی‬ ‫انــرژی اتمــی در دوره های دیگر اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫در دوره های دیگری شاهد بودیم که بازرسان اژانس‬ ‫قبــل از اینکــه درباره فعالیت های هســته ای ایران به‬ ‫ایــن نهــاد بین المللــی گــزارش دهنــد باهــدف ایجاد‬ ‫فضای روانی منفی علیه جمهوری اسالمی به برخی‬ ‫تهــا‪ ،‬دســتگاه های اطالعاتــی و حتی رســانه ها‬ ‫دول ‬ ‫گــزارش می دادنــد‪ .‬فالحــت پیشــه انتقــاد اژانــس‬ ‫بین المللــی انرژی اتمــی از ایران به خاطر عدم اجازه‬ ‫دسترســی بازرســان این نهاد به کارگاه تولید قطعات‬ ‫ســانتریفیوژ در مجموعه تســای کرج را یاداور شــد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اقدام خرابکارانه رژیم صهیونیستی‬ ‫علیه مجموعه تسا‪ ،‬طبق اساسنامه اژانس برای اینکه‬ ‫موضوع هسته ای تبدیل به یک امر چالشی مبتنی بر‬ ‫تنش نشود‪ ،‬الزم بود اژانس از برخورد سیاسی با این‬ ‫موضــوع اجتناب و بــا این موضوع کامال فنی برخورد‬ ‫می کرد‪ .‬این اســتاد دانشــگاه با یاداوری این موضوع‬ ‫که بر اســاس تجربیات تاریخی‪ ،‬همواره روابط ایران‬ ‫و اژانس بین المللی انرژی اتمی درنتیجه دخالت های‬ ‫سیاسی‪ ،‬اطالعاتی و جاسوسی خارج از مناسبات دو‬ ‫طرف مخدوش شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با در نظر گرفتن‬ ‫این شــرایط‪ ۲ ،‬ســناریو پیش روی ایران اســت‪ .‬یکی‬ ‫اینکه روابطش را به دالیلی مثل بی عملی اژانس در‬ ‫مقابــل اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیســتی قطع‬ ‫کند و ســناریوی دیگر این اســت که با اژانس بر ســر‬ ‫ســازوکاری کــه دغدغ ههــای متقابــل را برطــرف کند‪،‬‬ ‫بــه توافــق برســد‪ .‬وی با بیــان اینکه قطع مناســبات‬ ‫ایران و اژانس در راستای منافع ملی نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن موضوع‪ ،‬ایــران را در معــرض اتهاماتی قرار‬ ‫می دهــد که با واقعیات رفتــاری ایران و قابلیت های‬ ‫برنامه هسته ای ان همخوانی ندارد‪ .‬کارشناس مسائل‬ ‫راهبردی خاطرنشان کرد‪ :‬ایران و اژانس باب مذاکره‬ ‫فهــای ثالــث اغراض‬ ‫را نبندنــد و اجــازه ندهنــد طر ‬ ‫سیاســی خــود را بر همکاری های فنی بیــن دو طرف‬ ‫تحمیــل کننــد‪ .‬اژانــس هــم الزم اســت در چارچــوب‬ ‫رسیدن به مکانیسم جدیدی برای همکاری با ایران‪،‬‬ ‫اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات‬ ‫هسته ای ایران را محکوم و اقدامات بازدارنده الزم را‬ ‫یهــا بدون دغدغه‬ ‫در ایــن راســتا انجام دهد تا ایران ‬ ‫بتوانند همکاری های فنی با اژانس را ادامه دهند‪.‬‬ ‫بوی بهبود‬ ‫از روابط ایران‪-‬عربستان‬ ‫به مشام می رسد‬ ‫کاردار پیشــین ایران در عربســتان با اشاره به اخبار‬ ‫منتشرشده مبنی بر برگزاری دور چهارم مذاکرات ایران‬ ‫و عربستان در بغداد گفت‪ :‬با توجه به سیگنال هایی‬ ‫کــه از ســوی مقامــات دو کشــور منتشرشــده و عــدم‬ ‫مخالفت جدی برخی از کشورهای بزرگ ازجمله امریکا‬ ‫بــا ایــن مذاکرات به نظر می رســد که در اینده شــاهد‬ ‫تغییراتــی در روابــط تهــران و ریــاض و موفقیــت این‬ ‫مذاکراتباشیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 10‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1177‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫طرحشفافیتسبب‬ ‫ارتقاجایگاهمجلسمی شود‬ ‫سفرهای استانی رئیس جمهوری ادامه دارد‬ ‫ایستگاهچهارم؛کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫رئیس جمهور در بدو ورود به فرودگاه یاســوج‬ ‫تهــای موجــود نظیــر‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفی ‬ ‫گردشــگری‪ ،‬کشاورزی و صنعت محرومیت‪ ،‬فقر و‬ ‫بیکارینبایددر ایناستانمعناداشتهباشد‪.‬‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی‪ ،‬رئیس جمهور کشورمان‬ ‫در بــدو ورود بــه فــرودگاه یاســوج گفــت‪ :‬توفیقی‬ ‫اســت برای بنده و همکارانم که در خدمت مردم‬ ‫والیتمــدار کهگیلویــه و بویراحمد باشــم و قبــل از‬ ‫ســفر دوستان مشــکالت‪ ،‬نیازها و گزارش های الزم‬ ‫را ارائــه دادند و اســتاندار هم جمع بندی های الزم‬ ‫را در حــوزه کشــاورزی‪ ،‬نفــت و گاز و گردشــگری و‬ ‫سایر او افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت های موجود نظیر‬ ‫گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنعت و دیگر ظرفیت ها‬ ‫و نعمــات خــدادادی محرومیــت‪ ،‬فقــر و بیــکاری‬ ‫نباید در این اســتان معنا داشــته باشد و امیدواریم‬ ‫با همکاری و تعامل مسئوالن و همراهی نماینده‪،‬‬ ‫ولی فقیه مشکالت در استان برطرف شود‪ .‬رئیس‬ ‫جمهور بابیاناینکهبهدلیلشرایط کروناییامکان‬ ‫دیدار مردمی در این سفر وجود ندارد و امیدواریم‬ ‫در سفرهایبعدیاینمهمایجادشود گفت‪:‬انشاء‬ ‫اهلل بتوانیم در این سفر در دیدار با نخبگان‪ ،‬شورای‬ ‫اداری استان و بازدید از طرح ها مصوبات الزم برای‬ ‫رفع نیازمندی های این اســتان اتخاذ شــود‪ .‬او ابراز‬ ‫امیدواری کرد با همکاری نیروهای کارامد جوانان‪،‬‬ ‫مدیــران باکفایــت‪ ،‬راهنمایی نماینــده ولی فقیه‪،‬‬ ‫همکاری استاندار و همه مسئوالن و دلسوزان گام‬ ‫هایی در جهت رفع مشکالت استان برداریم‪.‬‬ ‫اجازه نمی دهیم حقی از کارگران ضایع شود‬ ‫رئیس جمهور با حضور در محل ســاخت ســد‬ ‫گ سرخ‪ ،‬از روند ساخت این سد بازدید کرد‪.‬‬ ‫تن ‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی که در بازدید از سد تنگ‬ ‫سرخاز سویوزیر نیرو همراهیمی شدباتوضیحات‬ ‫مهندسان و دست اندرکاران از جزئیات ساخت این‬ ‫سد خاکی مطلع شد‪ .‬رئیس جمهور پس از بازدید‬ ‫از روند ساخت سد تنگ سرخ در سخنان کوتاهی‬ ‫در جمع کارگران و مهندســان فعــال در این پروژه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه اجرای این پروژه حدود ‪ ۱۰‬سال از‬ ‫زمان پیش بینی شده عقب است‪ ،‬اما روحیه ای که‬ ‫امروز در شما دیدم این امیدواری را ایجاد می کند که‬ ‫این عقب افتادگی در فاصله زمانی کوتاهی جبران‬ ‫شود‪ .‬رئیسی افزود‪ :‬بهره برداری سریع تر از این سد‬ ‫می توانســت منافــع زیــادی را نصیب مردم اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد و حتی بخش های شــمالی‬ ‫اســتان فارس کند‪ ،‬لذا از شــما کارگران و مهندســان‬ ‫زحمتکش و عزیز می خواهم که با توان و سرعتی‬ ‫مضاعف عملیات احداث این سد را به پیش ببرید‬ ‫تا هر چه زودتر شاهد اتمام عملیات احداث سد و‬ ‫بهره برداری از ان باشیم‪ .‬رئیس جمهور همچنین در‬ ‫واکنــش به اظهارات برخی از کارگران فعال در این‬ ‫پروژهدربارهتاخیر در پرداختحقوقو مزایا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حتما به مسئوالن تذکر می دهم و تاکید می کنم که‬ ‫اجازه ندهند هیچ حقی از شما کارگران عزیز ضایع‬ ‫شود‪ .‬حتما به دنبال ایجاد چارچوبی خواهیم بود‬ ‫تــا حقی از هیچ کارگری در هیچ نقطه ای از کشــور‬ ‫ضایع نشود‪ .‬رئیسی اظهار داشت‪ :‬تالش هایتان در‬ ‫همیشهدوستاندوران‬ ‫سختی را بهخاطر‬ ‫خواهیمسپرد‬ ‫ایــن میــدان را همچــون جهاد در جبه ههــای دفاع‬ ‫مقدس ببینید و برای ابادانی کشور تالش مضاعف‬ ‫کنید و یقین داشــته باشــید که اجازه نخواهیم داد‬ ‫حقی از هیچ یک از شما ضایع شود‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫همچنینهنگامخروجاز محدودهعمرانیسدتنگ‬ ‫سرخ با اجتماع مردم منطقه مواجه شد و بار دیگر‬ ‫در میــان انــان حضور یافته و دقایقــی از نزدیک با‬ ‫مــردم صحبــت و تاکیــد کــرد کــه همــکاران بخش‬ ‫ارتباطــات مردمی ریاســت جمهــوری در این مکان‬ ‫باقی خواهند ماند تا نامه ها و درخواست های انان‬ ‫رادریافت کنند‪.‬‬ ‫عشایر نقش موثری در رونق و تقویت‬ ‫اقتصادی کشور دارد‬ ‫رئیــس جمهــور در ادامــه برنام ههــای ســفر به‬ ‫اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در جمــع گروهی از‬ ‫عشــایر بویراحمــدی در تنگــه گرگو حضــور یافت‬ ‫و گفــت‪ :‬عشــایر نقــش موثــری در رونق و تقویت‬ ‫اقتصادی کشور دارد‪.‬سیدابراهیمرئیسیبهمنطقه‬ ‫اســتقرار عشــایری تنگه گرگو و به صورت رودررو با‬ ‫ا نهــا گفت وگــو کــرد و در جریان مشــکالت ان ها‬ ‫قرار گرفت‪ .‬رئیس جمهوری همچنین مانع از اقدام‬ ‫یکیاز خانواده هایعشایر برایسر بریدن گوسفند‬ ‫قربانیشدو باقدردانیاز ابراز محبتانانباحضور‬ ‫در چادر این خانواده پای سخنان شان نشست و با‬ ‫گرمی با انان گفتگو کرد‪ .‬رئیسی میز در چادر دیگری‬ ‫در جمــع معتمدین و بزرگان عشــایر بویراحمدی‬ ‫حضور یافت و درباره مشکالت و درخواست های‬ ‫انان و راهکارهای حل وفصل مشکالت مطرح شده‬ ‫بابزرگانعشایر به گفتگو پرداخت‪.‬رئیسجمهوری‬ ‫با بیان اینکه عشــایر همــواره در عرص ههــای دفاع‬ ‫و حمایــت از انقــاب‪ ،‬نظــام اســامی و ارمان ها و‬ ‫ارزش ها خوش درخشیده اند‪ ،‬گفت‪ :‬عشایر همواره‬ ‫بــا جــان‪ ،‬مــال و هســتی خــود از انقالب اســامی‬ ‫حمایت کرده اندو امروز نیز حرکتعظیماقتصادی‬ ‫انان نقش موثری در تحقق رونق اقتصادی کشــور‬ ‫دارد‪ .‬رئیســی افــزود‪ :‬عشــایر کشــور اعــم از پیــر و‬ ‫جــوان و زن و مــرد در حرکــت عظیــم اقتصــادی و‬ ‫تولیدی فعال و نقش افرین هستند و می توان ان ها‬ ‫را الگویــی از هم افزایــی در تولیــد نــام برد‪ .‬رئیس‬ ‫جمهوری با اشــاره به درخواست های مطرح شده‬ ‫از ســوی معتمدین و سران عشــایر در این دیدار‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــه طور جدی پیگیر حل مشــکالت شــما‬ ‫در زمینــه کم ابــی هســتیم و از ســوی دیگر تالش‬ ‫خواهیــم کرد نقــش واســطه ها و دالالن درفروش‬ ‫صنایع دستی و محصوالت غذایی عشایر حذف‬ ‫شهــای زنان و‬ ‫شــود تا ســود اصلی زحمــات و تال ‬ ‫مردان کوچ نشــین نصیب خودشــان شود‪ .‬رئیسی‬ ‫به اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد دســتور داد در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن و در روزهای اینده جلسات‬ ‫و نشس ـت هایی با عشایر برگزار کند تا مشکالت‬ ‫انان را در حضور خودشــان موردبررســی قرار داده‬ ‫و ان دســته از مشــکالت کــه در خــود اســتان قابل‬ ‫حل وفصلهستند‪،‬بهسرعتحل شدهو مشکالتی‬ ‫کــه نیاز به تصمیم گیــری دولــت دارد نیز به هیات‬ ‫دولت ارائه شوند‪.‬‬ ‫حسین امیرعبداللهیان‪ ،‬وزیر امور خارجه در صفحه توئیتر خود نوشت‪ :‬در شادی چین که هفتاد و دومین‬ ‫سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین را جشن گرفته اند‪ ،‬شریکیم‪ .‬تالش مشترک ما در مبارزه با کرونا‪ ،‬پیشبرد‬ ‫طرح کمربند راه و برنامه همکاری های جامع‪ ،‬همکاری متقابل میان دو تمدن اســت‪ .‬ما همیشــه دوســتان‬ ‫دوران سختی را به خاطرخواهیم سپرد‪ .‬بار دیگر تولد (روز ملی) چین را تبریک می گویم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دولتبهدنبالایجادفضایبستهدر سیاستخارجینیست‬ ‫سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی گفت‪ :‬برخالف‬ ‫ادعای برخی از افراد‪ ،‬دولت رئیسی به دنبال ایجاد فضای بسته در‬ ‫عرصه سیاســت خارجی نیســت و مذاکرات مبتنی بر عزت پیگیری‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬ســید نظام الدیــن موســوی در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬درباره‬ ‫ســازوکار دولــت ســیزدهم بــرای مذاکــرات‪ ،‬گفت‪ :‬رئیس جمهــور در‬ ‫صحبت هایی که در ایام انتخابات داشت‪ ،‬به صراحت اعالم کرد که‬ ‫روش حل مسائل کشور توسط وی و دولت نسبت به دولت سابق‬ ‫متفاوت است و انان به صورت همه جانبه مسائل و مشکالت کشور‬ ‫را بررســی می کنند و راه حلی اساســی برای ان در نظر می گیرند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ازانجایی که رئیسی و بسیاری از حامیان وی به رویکرد‬ ‫روحانی در اداره کشــور که منجر به مشــکالت عدیده فعلی شــده‬ ‫است‪ ،‬انتقاد جدی دارند‪ ،‬طبیعتا باید رویکرد جدیدی در عرصه های‬ ‫مختلــف کشــور و مذاکــرات اتخــاذ شــود‪ .‬نماینده مــردم تهــران در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این مسئله به معنای ان نیست‬ ‫که ما از تجارب مثبت گذشــته اســتفاده نکنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی‬ ‫از افراد به نوعی قلمداد و فضاسازی می کنند که گویا دولت رئیسی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1981‬برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان‬ ‫دیوانـدره تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت لذا مشـخصات‬ ‫متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـودرا بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـودرا بـه مراجع قضایـی تقدیم و رسـید انـرا به این‬ ‫اداره تحویـل نماینـد ‪-1:‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1524‬اقـای ناصـر مـرادی فرزند رشـید‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 3859218719‬نسـبت بـه ‪ 22/66‬سـهم از ‪ ۹۶‬سـهم ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلی بـاالی عزیز ابـاد بـه مسـاحت ‪ 43789/10‬متر‬ ‫مربـع بـه شـماره پاک ‪ ۲۲‬فرعـی از ‪ ۱۹‬اصلـی واقع در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریه هیجان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقای محمـد امین مـرادی ‪-2‬برابـر رای شـماره ‪1400/1526‬‬ ‫اقـای حسـین مـرادی فرزند رشـید بـه کدملـی ‪ 3859220624‬نسـبت به ‪ 22/66‬سـهم از‬ ‫‪ ۹۶‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلی بـاالی عزیز‬ ‫ابـاد بـه مسـاحت ‪ 43789/10‬متـر مربـع بـه شـماره پـاک ‪ ۲۲‬فرعـی از ‪ ۱۹‬اصلـی واقع‬ ‫در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریـه هیجـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـد امیـن‬ ‫مـرادی ‪-3‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1522‬اقـای هـادی مـرادی فرزند رشـید بـه کد ملی‬ ‫‪ 38592200209‬نسـبت به ‪ 22/66‬سـهم از ‪ ۹۶‬سـهم ششـدانگ یک قطعه زمین زراعتی‬ ‫دیـم بـه مشـهوریت محلـی باالی عزیـز اباد بـه مسـاحت ‪ 43789/10‬متر مربع به شـماره‬ ‫پـاک ‪ ۲۲‬فرعـی از ‪ ۱۹‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریـه هیجـان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای محمد امیـن مـرادی ‪-4‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1520‬اقـای ناصر‬ ‫مـرادی فرزنـد رشـید بـه کـد ملـی ‪ 3859218719‬نسـبت بـه ‪ 22/66‬سـهم از ‪ ۹۶‬سـهم‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلـی بـاالی عزیـز ابـاد به‬ ‫مسـاحت ‪ 41386/62‬متـر مربع به شـماره پاک ‪ ۲۱‬فرعی از ‪ ۱۹‬اصلـی واقع در بخش ‪۱۴‬‬ ‫دیوانـدره قریـه هیجـان خریداری از مالک رسـمی اقای محمـد امین مـرادی ‪-5‬برابر رای‬ ‫قصد ندارد از ظرفیت های سیاست خارجی استفاده کند یا به دنبال‬ ‫ایجاد فضایی بسته در عرصه سیاست خارجی است که به هیچ وجه‬ ‫حتما‬ ‫این گونه نیســت‪ .‬موســوی با اشــاره به اینکه دولت ســیزدهم ً‬ ‫تهــای سیاســت خارجــی جهــت رفــع مشــکالت و ایجــاد‬ ‫از ظرفی ‬ ‫ظرفیت های جدید برای کشــور استفاده خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت‬ ‫رویکــرد دولت ســیزدهم در عرصه سیاســت خارجی بــا دولت های‬ ‫گذشــته این اســت که ما در عرصه سیاســت خارجی فعال و مبتکر‬ ‫خواهیــم بــود و دیگر منفعــل نخواهیم بود و منتظــر نمی مانیم تا‬ ‫دیگران برای ما تعیین تکلیف کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬قطعا جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در عرصه سیاست خارجی ابتکار عمل خواهد داشت‬ ‫و فعال خواهد بود‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬ما حوزه سیاســت خارجی را به‬ ‫چنــد کشــور خاص محــدود نمی کنیم و حــوزه سیاســت خارجی در‬ ‫دولت رئیسی همه جانبه خواهد بود‪ .‬سخنگوی هیئت رئیسه مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬ارتباط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای‬ ‫منطقه‪ ،‬همسایگان و بلوک شرق بیشتر خواهد شد که گشایش های‬ ‫جدی برای کشورمان در حوزه اقتصادی ایجاد خواهد کرد‪ .‬پیوستن‬ ‫شـماره ‪ 1400/1518‬اقـای حسـین مرادی فرزند رشـید بـه کدملی ‪ 3859220624‬نسـبت‬ ‫بـه ‪ 22/66‬سـهم از ‪ ۹۶‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم به مشـهوریت‬ ‫محلـی بـاالی عزیـز ابـاد بـه مسـاحت ‪ 41386/62‬متـر مربع به شـماره پـاک ‪ ۲۱‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱۹‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریـه هیجـان خریـداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫محمـد امیـن مـرادی ‪-۶‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1516‬اقای هـادی مرادی فرزند رشـید‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 38592200209‬نسـبت به ‪ 22/66‬سـهم از ‪ ۹۶‬سـهم ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلی بـاالی عزیز ابـاد بـه مسـاحت ‪ 41386/62‬متر‬ ‫مربـع بـه شـماره پاک ‪ ۲۱‬فرعـی از ‪ ۱۹‬اصلـی واقع در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریه هیجان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمد امین مـرادی ‪ -7‬برابـر رای شـماره ‪1400/1412‬‬ ‫اقـای فـواد محمـودی فرزنـد عباس به شـماره ملـی ‪ 3859471805‬نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن زراعتـی ابی بـه مشـهوریت محلی دارسـیف بـه مسـاحت ‪ 20152‬متر‬ ‫مربـع به شـماره پـاک ‪ 405‬فرعی از ‪ ۶۶‬اصلـی واقع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره قریه کسـنزان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقای جمشـید امینـی ‪-8‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1698‬اقای‬ ‫ایـوب فتحـی فرزنـد خـداداد بـه کـد ملـی ‪ 3858800147‬نسـبت به ششـدانگ یـک باب‬ ‫عرصـه و اعیـان یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 3619/19‬متر مربـع به شـماره پاک‬ ‫‪ 12969‬فرعـی از ‪ ۵۸‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسـمی اقایان‬ ‫خـداداد فتحی ‪،‬حسـن رسـین و خانـم حبیبه تمکنـدان ‪-9‬برابـر رای شـماره ‪1400/1697‬‬ ‫اقـای صابـر محمـد زمانـی فرزند ابراهیم بـه کد ملی ‪ 3859858963‬نسـبت به سـه دانگ‬ ‫از ششـدانگ عرصـه و ششـدانگ اعیـان یـک واحـد پرواربندی گوسـاله با مشـهوریت بان‬ ‫مغـاره بـه مسـاحت ‪ 1881/07‬متـر مربـع بـه شـماره پـاک ‪ ۵۲‬فرغـی از ‪ ۵۶‬اصلـی واقع‬ ‫در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریـه مغـاره کهنه خریـداری از مالک رسـمی اقـای ابراهیم محمد‬ ‫زمانـی ‪-10‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1689‬اقـای امجـد رحمانی فرزند شـفیع بـه کد ملی‬ ‫‪ 3859132751‬نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین دیم به مشـهوریت محلی سـکانیان‬ ‫بـه مسـاحت‪ 184408‬متـر مربع به شـماره پـاک ‪ ۱۳۵‬فرعـی از ‪ ۱۱‬اصلی واقـع در بخش‬ ‫‪ ۱۷‬دیوانـدره قریـه پنجـه علیـا خریـداری از مالـک رسـمی اقای میـرزا محمد خـوش قدم‬ ‫‪-11‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1691‬اقـای سـیروس رحمانـی فرزنـد امجـد بـه کـد ملـی‬ ‫‪ 3782423011‬نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یک قطعه زمیـن زراعتی دیم به مشـهوریت‬ ‫محلـی کانـی دومـا به مسـاحت ‪ 51210/23‬متـر مربع به شـماره پاک ‪ ۱۳۱‬فرعـی از ‪۱۱‬‬ ‫دائــم ایران به ســازمان همکاری های شــانگهای هــم باعث تاثیرات‬ ‫مثبتی در بخش های اقتصادی و صنعتی ایران خواهد شد و ظرفیت‬ ‫بسیار خوبی است‪ .‬موسوی با بیان اینکه ما مذاکرات خود با غربی ها‬ ‫را تا جایی که مبتنی بر عزت کشور باشد ادامه خواهیم داد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نکته مهم بعدی ان است که ریشه بخش عمده ای از مسائل‬ ‫و مشکالت کشورمان این است که از ظرفیت های داخلی به درستی‬ ‫استفاده نکردیم و الزم است از پتانسیل های داخلی بیش از گذشته‬ ‫بهرهببریم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در دولت قبل رویکردهای اشــتباهی در حوزه های‬ ‫اقتصــادی اتخــاذ شــد و بســیاری از ظرفیت هایی که می توانســت‬ ‫بــه کار گرفتــه شــود و مســائل و مشــکالت اقتصــادی را حــل کند‪،‬‬ ‫موردتوجــه قرار نگرفت‪ .‬ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس شــورای‬ ‫اسالمی تصریح کرد‪ :‬دولت سیزدهم بیشتر از انکه عرصه سیاست‬ ‫خارجی را محدود به چند کشور خاص کند‪ ،‬به دنبال ان است که‬ ‫با اســتفاده از ظرفیت های داخلی‪ ،‬راه حل های خوبی را برای حل‬ ‫مشکالت کشور در نظر گیرد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس فراکســیون راهبردی‬ ‫فعالیــت مجلــس یازدهــم بــه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫دنبــال شــفافیت ارای بودنــد‪.‬‬ ‫ارتقــای جایــگاه و عملکــرد‬ ‫چراکــه در کوتاه مــدت و‬ ‫مجلــس و مردمــی بودنــد ان‬ ‫بلندمــدت موضــوع شــفافیت‬ ‫را در گــرو بــه ثمــر نشســتن‬ ‫اثــار مثبتــی دارد‪ .‬نایب رئیــس‬ ‫محمدرضا‬ ‫میرتاج الدینی‬ ‫طرح شفافیت ارای نمایندگان‬ ‫کمیســیون برنامه وبودجــه‬ ‫دانســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪،‬‬ ‫مجلــس تصریــح کــرد‪ :‬طــرح‬ ‫ســیدمحمدرضامیرتاج الدینی بــا اشــاره بــه شــفافیت ارای نماینــدگان‪ ،‬نحوه تصمیم گیری‬ ‫نهایــی شــدن طــرح شــفافیت ارای نماینــدگان در دســتگاه ها را به خوبــی روشــن خواهد کرد‪.‬‬ ‫در کمیســیون ایین نامــه داخلــی مجلــس بــه وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولت و قوه قضاییه نیز‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬این طــرح به زودی در صحن می توانند با شفاف کردن تصمیم گیری های خود‬ ‫علنی مجلس بررسی می شود و موجب خواهد در هیئت دولت و شــورای عالی قضایی به جز‬ ‫شــد عملکــرد مجلــس و مردمی بــودن ان ارتقا بخشــی که بــه لحاظ امنیتی مالحظاتــی دارد‪،‬‬ ‫یابد‪ .‬رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای مکمل شفافیت عملکرد مجلس شورای اسالمی‬ ‫اســامی افزود‪ :‬نمایندگان پیش از اغاز رســمی شوند‪.‬‬ ‫از مسئوالن با کارنامه موفق در دولت‬ ‫جدیداستفادهشود‬ ‫نماینــده ســابق مجلــس‬ ‫کردنــد کــه اســتاندار ویــژه در‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬هــر‬ ‫نظــر می گیرند‪ ،‬باید برای ســایر‬ ‫استاندار یا مسئول دولت قبلی‬ ‫اســتان های درگیر با مشــکالت‬ ‫درصورتی که با شعارهای دولت‬ ‫اقتصادی و اجتماعی نیز همین‬ ‫جدیــد همــراه‪ ،‬بــه برنامه های‬ ‫روند طی شود تا شاهد توسعه‬ ‫محمدعلیپور‬ ‫ان معتقد و کارنامه قابل قبولی‬ ‫اســتان ها باشــیم‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫مختار‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬هرچنــد گرایــش‬ ‫اینکــه الزم اســت اســتانداران‬ ‫سیاسیدیگریداشتهباشد‪،‬چرااز ظرفیت هایش منتخباز ویژگی هایخاصحوزهخودبه خوبی‬ ‫استفادهنشود؟محمدعلیپور مختار در گفت وگو اگاه باشند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی از استان های مرزی‬ ‫باایسنا‪،‬بااشارهبهمالک هایانتخاباستانداران ما در تجارت و بازرگانی صاحب جایگاه هستند‬ ‫و مدیــران ســطح نخســت اســتانی اظهــار کرد‪ :‬و با توجه به شرایط امروز اقتصادی کشور باید‬ ‫اکنون دولتی انقالبی و مردمی بر سرکار است که افرادی که در مدیریت های باالیی این استان ها‬ ‫شعارهایعدالت خواهی‪،‬رفعتبعیضو مبارزهبا قرار می گیرند با چنین ویژگی هایی اشنا باشند تا‬ ‫فســاد جزو اصول اساسی ان محسوب می شود‪ .‬از قدرت ان استان ها برای تاثیرگذاری در اقتصاد‬ ‫پساستانداراننیز بایدمتعهدبهاینسیاست ها کشور بهره برداریکنند‪.‬ایننمایندهسابقمجلس‬ ‫و اهداف باشــند که متاســفانه در هشــت ســال بــا تاکیــد بــر اینکــه در تغییر مدیــران اســتانی و‬ ‫گذشته به فراموشی سپرده شده بود‪ .‬وی افزود‪ :‬اســتانداران بایــد کارنامــه افــراد را موردتوجــه‬ ‫جوان گرایــی در گزینــش مدیران اســتانی یکی از قــرار داد نــه گرایش هــای سیاســی را‪ ،‬تصریــح‬ ‫خواس ـت های رهبــری اســت و بــه پیشــبرد بهتر کرد‪ :‬رئیســی تاکید داشت که فراجناحی است‬ ‫امور هم کمک شــایانی می کند‪ ،‬به خصوص که و از همیــن جهــت بایــد نگاه ها معطــوف به‬ ‫جواناندر عرصهخدمتگزاریهمانگیزهبیشتری استفاده از همه ظرفیت های نیروهای انسانی‬ ‫دارند و هم وقت بیشتری می توانند بگذارند تا کشور باشد‪ .‬پس هر مدیری که از دولت قبلی‬ ‫درنهایت قوی تر عمل کنند‪ .‬این نماینده سابق باشد‪ ،‬اما با شعارهای دولت ایشان همراه‪ ،‬به‬ ‫مجلس با بیان اینکه باید اســتانداران در انجام برنامه های دولت معتقد و کارنامه قابل قبولی‬ ‫امور صاحب اختیارات بیشتری شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬داشــته باشــد‪ ،‬هرچنــد دارای گرایــش سیاســی‬ ‫در حال حاضر امورات هر استان با تمرکزی پیش خاصــی باشــد‪ ،‬چرا از ظرفیت هایش اســتفاده‬ ‫می رود که استانداران معموال برای کوچک ترین نشــود؟ پــور مختار یــاداور شــد‪ :‬این افــراد به‬ ‫تصمیم گیــری باید از مرکز مجوز داشــته باشــند‪ .‬دلیل تجاربی که دارند و اشنایی چندساله شان‬ ‫درصورتی کهاگر اینقیدوبندبرداشتهو اختیارات با ان استان از مدیری که بخواهد تازه با فضای‬ ‫تصمیم گیریبیشتریبهاستاندارانبخشیدهشود‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی ان استان اشنا‬ ‫اساســا این نوع‬ ‫مسیر پیشرفت اســتان ها هم بازتر خواهد شد‪ .‬شــود‪ ،‬کارایــی بیشــتری دارد و‬ ‫ً‬ ‫پور مختــار یاداور شــد‪ :‬همان طوری که رئیســی مدیریــت می توانــد در ســرعت بخشــیدن بــه‬ ‫بــرای سیســتان و بلوچســتان و خوزســتان اعالم توسعهوپیشرفتاستانیتاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫ننگبر مسئولی کهبخواهداز مسئولیت‬ ‫برایخود نامی بخرد‬ ‫وزیرکشورگفت‪:‬مسئولیتدرجمهوریاسالمی‬ ‫مسیری نیست که کســی بخواهد از ان برای خود‬ ‫نامیبخردو چیزیبهدستاورد‪.‬اگر چنینباشد‪،‬‬ ‫می توانگفتبرانمسئولننگباد‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬‬ ‫احمدوحیدیدر مراسمتودیعومعارفهاستانداران‬ ‫پیشینو جدیدسمنان‪،‬باتاکیدبر اینموضوع که‬ ‫مسئولیت هادر جمهوریاسالمیایرانیکامانت‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید به درستی این امانت را به‬ ‫صاحباصلیان‪،‬یعنیحضرتولی عصر (عج)و‬ ‫خدابازگردانیم‪.‬وحیدیبابیاناینکهخدمتوجان‬ ‫دادنبراینظا مجمهوریاسالمی‪،‬شیرین‪،‬شعف‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریه پنجـه علیا خریداری ازمالک رسـمی اقای سـید‬ ‫احمـد حسـینی ‪-12‬برابر رای شـماره ‪ 1400/1692‬اقای سـیروس رحمانـی فرزند امجد به‬ ‫کـد ملـی ‪ 3782423011‬نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یـک قطعه زمیـن زراعتـی دیم به‬ ‫مشـهوریت محلـی بـان قـه ال بـه مسـاحت ‪ 168278/48‬متر مربع به شـماره پـاک ‪۱۳۰‬‬ ‫فرعـی از ‪ ۱۱‬اصلـی واقـع در بخش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریه پنجه علیا خریداری ازمالک رسـمی‬ ‫اقـای سـید احمـد حسـینی ‪-13‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1739‬اقـای سـیروس رحمانـی‬ ‫فرزنـد امجـد بـه کـد ملـی ‪ 3782423011‬نسـبت به ششـدانگ عرصـه یک قطعـه زمین‬ ‫زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلـی بـان قـه ال بـه مسـاحت ‪ 78169/35‬متـر مربـع بـه‬ ‫شـماره پـاک ‪ ۱۳۲‬فرعـی از ‪ ۱۱‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریـه پنجـه علیـا‬ ‫خریـداری ازمالـک رسـمی اقای سـید احمد حسـینی ‪-14‬برابـر رای شـماره ‪1400/1700‬‬ ‫اقـای سـیروس رحمانـی فرزنـد امجـد بـه کـد ملـی ‪ 3782423011‬نسـبت به ششـدانگ‬ ‫عرصـه یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلـی بـان قـه ال بـه مسـاحت‬ ‫‪ 12176/96‬متـر مربـع بـه شـماره پـاک ‪ ۱۳۴‬فرعـی از ‪ ۱۱‬اصلـی واقـع در بخـش ‪۱۷‬‬ ‫دیوانـدره قریـه پنجـه علیـا خریـداری ازمالک رسـمی اقای سـید احمد حسـینی ‪ -15‬برابر‬ ‫رای شـماره ‪ 1400/1690‬اقـای سـیروس رحمانـی فرزند امجد به کد ملـی ‪3782423011‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ عرصه یک قطعـه زمین زراعتـی دیم به مشـهوریت محلـی برعالی‬ ‫خـان بـه مسـاحت ‪ 207957/06‬متـر مربـع بـه شـماره پـاک ‪ ۱۳۳‬فرعـی از ‪ ۱۱‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریـه پنجـه علیا خریـداری ازمالک رسـمی اقای سـید احمد‬ ‫حسـینی ‪-16‬برابر رای شـماره ‪ 1400/1695‬اقای عباس سـعیدی فرزند سـلیم به کد ملی‬ ‫‪ 3859243454‬نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یک قطعه زمیـن زراعتی دیم به مشـهوریت‬ ‫محلـی گـول کدخـدا عبداله به مسـاحت ‪ 73625‬متر مربع به شـماره پـاک ‪ ۳۷۳‬فرعی از‬ ‫‪ ۲۱‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریه پاپالـه خریداری از مالک رسـمی اقای عباس‬ ‫سـعیدی ‪-17‬برابر رای شـماره ‪ 1400/1696‬اقای عباس سـعیدی فرزند سـلیم به کد ملی‬ ‫‪ 3859243454‬نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یک قطعه زمیـن زراعتی دیم به مشـهوریت‬ ‫محلـی گـول کدخـدا عبداله به مسـاحت ‪ 58858/4‬متر مربع به شـماره پـاک ‪ ۳۷۲‬فرعی‬ ‫از ‪ ۲۱‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریـه پاپالـه خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫عبـاس سـعیدی ‪-18‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1773‬اقـای هوشـمند احمدی فرزند سـعید‬ ‫بـه کدملـی ‪ 3850022366‬نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه و اعیان یـک باب سـاختمان به‬ ‫افرینو لطفالهیاست‪،‬اظهار کرد‪:‬مسئولیتدر‬ ‫جمهوریاسالمیمسیرینیستکهکسیبخواهد‬ ‫از ای نمسیر برایخودنامیبخردوچیزیبهدست‬ ‫اورد‪ .‬اگر چنین باشــد می توان گفت بر ان مسئول‬ ‫ننگ باد‪ .‬وزیر کشور در ادامه صحبت های خود با‬ ‫اشارهبهاینکهبحمداهللقاطبهمسئولینجمهوری‬ ‫اسالمی‪،‬عمومامسیرخودرامسیرخدمتقرارداده‬ ‫اند؛خاطرنشانکرد‪:‬امروز در استانارزشمندسمنان‪،‬‬ ‫جناب اقای هاشــمی را معرفی می کنیم که فردی‬ ‫پرتالشبودهو نامینیکاز خودبرجای گذاشتهو‬ ‫موفقبودهاست‪.‬‬ ‫مسـاحت ‪ 128/45‬متـر مربـع به شـماره پاک ‪ 12979‬فرعـی از ‪ ۵۸‬اصلـی واقع در بخش‬ ‫‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسـمی عباس شـریفی ‪-19‬برابر رای شـماره ‪1400/1742‬‬ ‫اقـای محمـد صدیـق عبدی فرزنـد احمد بـه کدملی ‪ 3858779423‬نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک باب سـاختمان به مسـاحت ‪ 229/77‬متر مربع به شـماره پـاک ‪ 12975‬فرعی از ‪۵۸‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۴‬دیواندره خرژداری از مالک رسـمی احمد عبـدی ‪ -20‬برابر رای‬ ‫شـماره ‪ 1400/1737‬اقـای حسـین خانی فرزند علی بـه کدملی ‪ 3859726218‬نسـبت به‬ ‫سـه دانـگ از ششـدانگ یـک قطعه زمیـن زراعتی دیـم به مشـهوریت محلی جـاده قدیم‬ ‫کسـنزان بـه مسـاحت ‪ 19598/6‬متـر مربـع بـه شـماره پـاک ‪ 1671‬فرعـی از ‪ ۶۴‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریه زرینه خریداری از مالک رسـمی کریـم قدیمی ‪-21‬برابر‬ ‫رای شـماره ‪ 1400/1687‬اقـای سـید معیـن جعفـری فرزند سـید نظـام الدین بـه کد ملی‬ ‫‪ 3859802143‬نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یک قطعه زمیـن زراعتی دیم به مشـهوریت‬ ‫محلـی بانـه زرد بـه مسـاحت ‪ 427362‬متر مربع به شـماره پاک ‪ ۲۳۸‬فرعـی از ‪ ۵۰‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریـه شالیشـل خریـداری از مالـک رسـمی سـید عبدالکریم‬ ‫جعفـری ‪-22‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1688‬اقـای سـید معیـن جعفـری فرزند سـید نظام‬ ‫الدیـن بـه کد ملـی ‪ 3859802143‬نسـبت به ششـدانگ عرصـه یک قطعه زمیـن زراعتی‬ ‫دیـم بـه مشـهوریت محلـی نـاو بـاخ بـه مسـاحت ‪ 44856/95‬متر مربـع به شـماره پاک‬ ‫‪ ۲۴۰‬فرعـی از ‪ ۵۰‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریـه شالیشـل خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی سـید عبدالکریم جعفـری ‪-23‬برابر رای شـماره ‪ 1400/۱۶۹۴‬اقـای صدیق اکبری‬ ‫فرزنـد فیـض الـه به کدملی ‪ 3858781053‬نسـبت به ششـدانگ یک قطعـه زمین زراعتی‬ ‫دیـم بـه مشـهوریت محلی بسـان جار بـه مسـاحت ‪ 35584/70‬متر مربع به شـماره پاک‬ ‫‪ 12968‬فرعـی از ‪ ۵۸‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسـمی اقایان‬ ‫یحیـی و عبدالرحمن طالشـی ‪ -۲۴‬برابر رای شـماره ‪ 1400/1509‬اقـای حامد دارائی فرزند‬ ‫محمـد بـه کدملـی ‪ 3858789593‬نسـبت به سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصه یک‬ ‫قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم به مشـهوریت محلی بـان کاریزه بـه مسـاحت ‪ 44982/48‬متر‬ ‫مربـع به سـماره پاک ‪ 12951‬فرعـی از ‪ ۵۸‬اصلی واقع در بخـش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از‬ ‫مالکرسـمی سـعادت و احمد و جلیل ایری و خانم بنفشـه بدری و انتقالی از اقای حسـین‬ ‫مدیـری‪ .‬تاریـخ انتشـار نوبت اول شـنبه ‪ 1400/07/10‬و تاریخ انتشـار نوبت دوم یکشـنبه‬ ‫‪.1400/07/25‬برزگـر رییـس اسـناد و اماک شهرسـتان دیوانـدره‪ .‬م الف‪132‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد بازار لوازم خانگی‬ ‫در اختیار داخلی ها‬ ‫انجمــن‬ ‫ســخنگوی‬ ‫در ســال گذشــته‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫تولیدکننــدگان لــوازم خانگی با‬ ‫امســال هــم تاکنــون ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫بیــان اینکــه ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫افزایش تولید داشــتیم و ســهم‬ ‫بــازار لــوازم خانگــی در اختیــار‬ ‫تولیــد کننــدگان داخلی از بــازار‬ ‫یهــا اســت‪ ،‬تاکید کرد که‬ ‫داخل ‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصد اســت؛‬ ‫حمیدرضا غزنوی‬ ‫بــا حمایت هایــی کــه حــاال از‬ ‫اماحاالالزماستتولیدکنندگان‬ ‫صنعــت لــوازم خانگــی انجــام‬ ‫برنامه ریــزی طوالنــی مــدت‬ ‫ـزی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ ر‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫ـدگان‬ ‫شــده‪ ،‬الزم اســت تولیدکننـ‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬ســرمایه گذاری خــود را توســعه‬ ‫طوالنی مدت داشته باشند‪ ،‬سرمایه گذاری خود دهند و قدر این فرصت را بدانند‪ .‬همچنین الزم‬ ‫حتما کیفیت کاالها افزایش پیدا کند و‬ ‫را توسعه دهند و کیفیت کاالها و خدمات پس از است که ً‬ ‫فروشرادور از انتظار باالببرند‪.‬حمیدرضاغزنوی خدمــات پــس از فروش به شــکل قابل توجهی‬ ‫در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با بیان این که ممنوعیت باال رود‪ .‬وی در پاسخ به اینکه ایا می توان برای‬ ‫کاالی نهایی لوازم خانگی مربوط به سال‪ ۱۳۹۷‬بهبــود کیفیت از تولیدکننــدگان تضمین گرفت‪،‬‬ ‫اســت و پیــش از ان هــم کره ای هــا از ایران رفته اظهــار کــرد‪ :‬تضمین گرفتــن از تولیدکننــدگان با‬ ‫بودند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر اتفاق جدیدی نظام اقتصادی مناسب کشور هماهنگ نیست‬ ‫رخ نــداده و فقــط زمینه برای حمایــت از تولید و از طــرف دیگــر تولیدکننــدگان در حــال حاضر‬ ‫کننــدگان داخلــی و برنامه ریــزی بلندمدت انها ارز دولتــی یــا ســایر امکانــات دولتــی را دریافت‬ ‫فراهم شــده اســت‪ .‬البته به گفته وی عالوه بر نمی کنند‪ .‬همچنین باید به این نکته توجه کرد‬ ‫اینکه در حال حاضر کاالی قاچاق در بازار وجود کــه حــاال هم محصــوالت داخلــی کیفیت قابل‬ ‫دارد‪ ،‬به طور قانونی هم کاال از طریق ته لنجی‪ ،‬قبولی دارند و ما معتقدیم حاال باید دور از انتظار‬ ‫ملوانی و مرزنشینان وارد و در بازار سایر استان ها کیفیت و خدمات پس از فروش بهبود پیدا کند‪.‬‬ ‫عرضه می شود‪ .‬سخنگوی انجمن تولیدکنندگان بــرای مثال برخی از کارخانجــات در حال حاضر‬ ‫لــوازم خانگــی ابــراز امیدواری کــرد که با مصوبه تا یک ماه بعد از اســتفاده از یک کاال هم ان را‬ ‫جدید جلوی واردات کاالهایی با مشــابه تولید پس می گیرند‪ .‬از طرف دیگر بخاطر رقابت بین‬ ‫داخل از طرق یاد شده هم گرفته شود و تصریح برندهای داخلی‪ ،‬تولیدکنندگان ناچار به افزایش‬ ‫کــرد‪ :‬مصــرف کاالهــای خارجــی رفــاه زودگــذر کیفیتهستند‪.‬دفتر رئیسجمهوریطینامه ای‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬اما اثار مخربی بر اقتصاد کشور بــه وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت (صمت) و‬ ‫م ‬ ‫یگــذارد‪ .‬غزنوی در ادامه درباره نگرانی هایی وزارت اقتصاد و دارایی‪ ،‬اعالم کرد که بر اســاس‬ ‫کــه دربــاره انحصــار در صنعت لــوازم خانگی و دستور مقام معظم رهبری‪ ،‬واردات لوازم خانگی‬ ‫امکان دچار شدن این صنعت به وضعیت بازار به کشور همچنان ممنوع است‪ .‬گفتنی است که‬ ‫خودرو به وجود خواهد امد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنعت دو سال پیش و با تشدید تحریم های امریکا دو‬ ‫خودرو در ایران از ســوی دولت اداره م ‬ ‫یشــود و شرکت کره ای ال جی و سامسونگ که در صنعت‬ ‫‪ ۹۵‬درصد بازار خودرو دســت دو شــرکت است؛ لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند‪ ،‬ایران را‬ ‫امــا در صنعت لوازم خانگی حــدود ‪ ۱۵۰۰‬واحد ترککردند‪.‬‬ ‫فعالیتمی کنند؛بنابرایندر اینصنعتانحصار‬ ‫در حال حاضر برند این دو شــرکت در ایران‬ ‫نیســت؛ اما عده ایی صنعت شکســت خــورده بــه جــی پــاس و ســام تغییــر کــرده و قطعات‬ ‫خــودرو را نمــاد تولید ملی قــرار داده انــد‪ .‬با این انهــا از کشــورهای دیگــری بــه جــز کره بــه ایران‬ ‫یشــود؛ بنابرایــن کاالهای برنــد ال جی و‬ ‫حال تولیدات داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت وارد م ‬ ‫تنوع زیادی دارند‪ .‬وی با بیان اینکه برای رسیدن سامسونگموجوددر بازار بهصورتقاچاقوارد‬ ‫به کیفیتمطلوبو منطقیشدنقیمت هاباید می شوند و گارانتی ندارند؛ اما میانه شهریور ماه‬ ‫به تولید انبوه برسیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای رسیدن به این دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره ای ال جی‬ ‫اهداف باید بازار داشته باشیم‪ ،‬بنابراین از ورود و سامســونگ به جای بدهی های کــره به ایران‬ ‫غیر منطقی کاالهای خارجی جلوگیری شــود تا در رسانه های مختلف مطرح شد که در نهایت‬ ‫به یک کشور صنعتی تبدیل شویم‪ .‬برای راضی وزارت صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامه ای‬ ‫شدنمصرف کنندگانهمبایددر بحث کیفیت‪ ،‬ندارد‪ .‬طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران‬ ‫خدمات پس از فروش و قیمت نیز رقابت بهتری ســه قوه در ســال ‪ ۱۳۹۷‬و تمدید ان‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫ایجاد شود‪ .‬در نهایت بعد از حفظ و تامین بازار واردات لــوازم خانگــی تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬ادامه‬ ‫داخــل‪ ،‬م ‬ ‫یتــوان ســرریز تولیــدات را صــادر کرد‪ .‬دارد و بعــد از ان مجــددا دربــاره ایــن موضــوع‬ ‫سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تصمیم گیری می شود که با مصوبه جدید به نظر‬ ‫اشاره به افزایش‪ ۷۸‬درصدی تولید لوازم خانگی می رسدممنوعیتادامهداشتهباشد‪.‬‬ ‫دولتدرشهریور بدوناستقراضاز بانک‬ ‫مرکزی بودجه خود را تامین کرد‬ ‫احسان خاندوزی وزیر امور‬ ‫نرخ ارز از طریق افزایش فروش‬ ‫اقتصادیو دارایی گفت‪:‬دولت‬ ‫نفت و میعانات که در دســتور‬ ‫سیزدهم در شهریور بدون یک‬ ‫کار قــرار گرفتــه اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫ریال اســتقراض جدیــد از بانک‬ ‫داد‪ :‬همچنیــن بــرای تســهیل‬ ‫مرکزی توانســت بودجــه خود‬ ‫دسترسی به ارزهای بلوکه شده‬ ‫احسان خاندوزی‬ ‫را تامیــن کنــد و زودتــر از پایان‬ ‫کشور در سایر کشورها تدابیری‬ ‫شــهریور حقوق کارکنان دولت‬ ‫در روزهــای اخیــر اتخــاذ شــده‬ ‫واریــز شــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬خانــدوزی در یک است‪ .‬وی افزود‪ :‬درباره استقالل از بانک مرکزی‬ ‫گفــت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه متاســفانه نیــز اقــدام هایــی انجام شــده و بــر خالف پنج‬ ‫امار افزایش بیش از ‪ ۳‬درصدی متوسط قیمت ها ماهه ابتدایی ســال‪ ،‬دولت سیزدهم در شهریور‬ ‫در اقالم مصرفی خانوار در شــهریور خبر بســیار بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی‬ ‫حتما در توانســت بودجــه خود را تامیــن کنــد و زودتر از‬ ‫ناخوشایندی است‪ ،‬افزود‪ :‬این نرخ باید ً‬ ‫ماه های اینده کنترل شــود‪ .‬وی درباره دالیل این پایان شــهریور حقوق کارکنان دولت واریز شــد‪.‬‬ ‫تورم گفت‪ :‬بخشی از این تورم مربوط به افزایش خاندوزی گفت‪ :‬ما در ماه های ابتدایی سال‪۱۶ ،‬‬ ‫قیمــت ارز و همچنیــن فشــار کســری بودجه در هزار میلیارد تومان تامیــن مالی از طریق فروش‬ ‫ماه های ابتدایی سال است که موجب برداشت اوراق داشــتیم که این رقــم در یک ماه اخیر‪ ،‬به‬ ‫بیــش از انــدازه از بانــک مرکــزی شــد‪ .‬خاندوزی ‪ ۲۷‬هــزار میلیــارد تومان افزایش یافته اســت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬سیاســت اقتصادی با تاخیر تاثیــر خود را ادامــه داد‪ :‬تــداوم این اقدام ها‪ ،‬می تواند کنترل‬ ‫خواهد گذاشــت و اگر دولت با ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تورم و کشیده شدن ترمز افزایش قیمت ها را در‬ ‫تومــان کســری بودجــه در چهار ماهه نخســت پی داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه‬ ‫امسال از بانک مرکزی استقراض کرد‪ ،‬این موضوع فاصله‪ ،‬تاثیر بگــذارد‪ .‬خاندوزی در پایان گفت‪:‬‬ ‫خود را در ماه های ششم و هفتم نشان می دهد‪ .‬بویــژه با تغییر الیحــه بودجه ســال ‪ ،۱۴۰۱‬کمتر‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬دولــت کســری بودجه خواهیم داشــت و شــاهد پایین‬ ‫سیزدهمبرایکنترلافزایشقیمت هااقدامهایی امدن سطح عمومی قیمت ها در ماه های اینده‬ ‫را در دستور کار قرار داده از جمله کنترل نوسانات خواهیمبود‪.‬‬ ‫موانعدستو پاگیر تولیدبرداشتهمی شود‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫موانع دست و پاگیر سدراه تولید در کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد برداشــته مــی شــود و در زمینــه‬ ‫تشکیل تعاونی ها‪ ،‬ایجاد صندوق های خرد و‬ ‫متوسط و مهارت اموزی در مراکز فنی و حرفه‬ ‫ای استان حمایت های الزم انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫حجت اهلل عبدالملکی روز جمعه در نشســت‬ ‫شــورای اداری شهرســتان مارگون اظهار داشت‪:‬‬ ‫بــه نمایندگــی از دولــت و رئیس جمهــور برای‬ ‫اولین بار به شهرســتان مارگون ســفر می کنم و‬ ‫در این سفر یک روستا به نام اب سرداب سفلی‬ ‫انتخــاب و مــورد بازدیــد قــرار گرفــت‪ .‬وی ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬بازدید از روستاهای مارگون نشان داد‬ ‫مشــکالت فراوان بوده و بــرای ما خدمتگزاران‬ ‫مردم‪ ،‬باعث شرمندگی است‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی تاکید کرد‪ :‬ســفرهای اســتانی‬ ‫فرصتی برای دولت در ســطح استانی و محلی‬ ‫اســت که مردم و مسئوالن مسائل و مشکالت‬ ‫را مطرح کنند و برای رفع مشکالت پیش روی‬ ‫مردم تصمیم گیری شود‪ .‬وی تاکید کرد که برخی‬ ‫مواقع با یک مصوبه ســاده برخی از مشکالت‬ ‫مردم رفع می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1177‬‬ ‫حمایت قاطع عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از واردات خودرو‬ ‫طرح ساماندهی صنعت خودرو به مدیریت‬ ‫بازار کمک می کند‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪:‬طرحساماندهیصنعتخودرو یک‬ ‫طرحجامعاست کههمهمالحظاتاز جملهدرامد‬ ‫و هزینه در ان دیده شده و بدون داشتن بار مالی‬ ‫بهمدیریتبهتر بازار کمکمی کند‪.‬‬ ‫لطف الهسیاه کلیدر گفت وگو باایرنابااشارهبه‬ ‫برگشتطرحساماندهیصنعتخودرو بهمجلس‬ ‫شــورای اســامی از سوی شورای نگهبان اظهار کرد‪:‬‬ ‫نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و مجلس‬ ‫ملــزم بــه رفــع ایرادات مطرح شــده اســت در عین‬ ‫حــال طرح ســاماندهی صنعت خــودرو یک طرح‬ ‫جامع است و ابعاد مختلف از جمله شیوه انجام‬ ‫کار‪ ،‬درامدها و هزینه ها دیده شده و طرح بار مالی‬ ‫هم ندارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه همــه دســت انــدرکاران و‬ ‫متخصصان حوزه خودرو‪ ،‬این طرح را از نظر علمی‬ ‫و اجرایی بررســی کــرده و ایــرادی در ان ندیده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم که در نهایت ایرادات طرح برطرف‬ ‫و توســط شــورای نگهبان تایید شود و بتوانیم بازار‬ ‫خودرو رابهتر مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی‬ ‫در ادامه وضعیت خودروسازی کشور را با صنایعی‬ ‫مثل صنایع دفاعی مقایسه کرد و گفت‪ :‬ما صنعت‬ ‫موشک سازی داریم اما صنعت خودروسازی نداریم‬ ‫زیــرا وقتی صنعت ســاخت محصولــی را داریم که‬ ‫تولید ان وابســته به خارج نیست‪ .‬هم اینکه ایران‬ ‫خــودرو در مقاطعی اعالم کــرد که دلیل ناتوانی از‬ ‫عمل به تعهدات تحریم است‪ ،‬ثابت می کند که‬ ‫ما در این حوزه صنعت نداریم و وابسته به واردات‬ ‫قطعهاز خارجهستیم‪.‬‬ ‫وی بــه بازدیدهــای نمایندگان مجلس شــورای‬ ‫اســامی از ایران خودرو و سایپا اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫افتخار خودروســازان ما این اســت که می گویند ما‬ ‫فــان قطعه خــودرو را از فالن کشــور اروپایی وارد‬ ‫می کنیم‪ .‬تا زمانی که صنعت خودروسازی نداشته‬ ‫باشــیم‪ ،‬فقــط تولید کننــده و مونتاژ کننــده خودرو‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ ‫نماینده مــردم قزوین‪ ،‬البرز و ابیک‪ ،‬تالش های‬ ‫شــهید حســن تهرانــی مقدم بــرای ایجــاد صنعت‬ ‫موشــکی در کشور را یاداور شد و گفت‪ :‬هنوز اراده ‬ ‫محکمی برای ایجاد صنعت خودروسازی در کشور‬ ‫شکلنگرفتهاست‪.‬‬ ‫ســیاه کلی در پاســخ به این ســوال ک ه ایا اقشــار‬ ‫مختلــف تــوان خریــد خــودرو بــا کیفیــت را دارند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هیچکــس حتــی افــراد کم بضاعت هــم در‬ ‫صورتی که اختیار و توان مالی داشته باشند‪ ،‬حاضر‬ ‫به خرید جنس بی کیفیت نیستند زیرا این کاال زود‬ ‫مستهلک می شود و جانشان را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫تولیدکننده ایکهباانگیزهپاییناوردنقیمت‪،‬کاالی‬ ‫بی کیفیت تولید کند خائن اســت اما اگر برای باال‬ ‫بردن کیفیت تالش کند و موفق نشــود‪ ،‬این تالش‬ ‫قابلتقدیر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خودروسازان‪ ،‬اشتباهی خود را‬ ‫به عنوان صنعت خودرو جا زده اند‪ ،‬گفت‪ :‬خودرو‬ ‫ســازان بــرای حفــظ خــود در عرصــه تولیــد مدعی‬ ‫هستند که ما به استقالل کشور کمک می کنیم اما با‬ ‫یکتحریمامریکا‪،‬بازار تولیدخودرویمامی خوابد‪.‬‬ ‫به نظر من امار غلط داده اند و تصمیم گیران کشور‬ ‫را به انحراف کشــانده انــد و دراین مورد‪ ،‬باید قوه‬ ‫قضاییه ورود کند و پیگیر شود چرا صنعت مونتاژ را‬ ‫به جای صنعت تولید قالب کرده اند‪.‬‬ ‫سیاه کلی یاداورشد‪ :‬ممکن است حتی‪ ۹۰‬درصد‬ ‫قطعات تولید داخل باشــد ولی به هر حال همان‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی که نمی توانیم تولید کنیم نشان دهنده‬ ‫وابستگی است و دشمنان با همین مقدار وابستگی‬ ‫می توانندمارافلج کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬رضایت نداشتن خودروسازان از قیمت و‬ ‫خریداران از کیفیت خودروها را یاداور شد و افزود‪:‬‬ ‫خودروســازان‪ ،‬ســال ها تحت عنوان تولید داخل و‬ ‫اســتقالل کشــور‪ ،‬پول مردم را گرفته اند و خودروی‬ ‫بــا کیفیت پایین به انهــا داده اند‪ .‬وقتــی دو طرف‬ ‫معاملــه ناراضی هســتند‪ ،‬اصــل معامله زیر ســوال‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســیاه کلی در ادامــه با انتقــاد از رویکرد شــورای‬ ‫رقابــت گفــت‪ :‬شــورای رقابــت به جای ایــن که به‬ ‫موضوعات اصلی بپردازد‪ ،‬قیمت می دهد‪ .‬این شورا‬ ‫چقدر می تواند روی قیمت نظارت دقیق داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬همانطور که از اســمش پیداســت‪ ،‬شــورای‬ ‫رقابتبایدرقابتایجاد کند‪.‬شورایرقابتاسمش‬ ‫را به شــورای قیمت تغییر دهد‪ .‬ایا واقعا االن بین‬ ‫دو خودروسازی که انحصار بازار داخل را در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬رقابت وجود دارد؟‬ ‫وی دربــاره ایرادات وارده به طرح مجلس برای‬ ‫واردات خــودرو نیــز گفــت‪ :‬زمانــی واردات انجــام‬ ‫می دهیم زمانی که عرضه و تقاضا با هم همخوانی‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬االن عرضــه و تقاضای مــا در حوزه‬ ‫خــودرو بــا هــم همخوانــی نــدارد و در حالــی کــه‬ ‫خودروسازانمامدعیهستندکهمی توانندبابسیج‬ ‫امکانات‪ ،‬ســاالنه یک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار خودرو‬ ‫تولید کنند ما حداقل ‪ ۲‬میلیون خودرو در سال نیاز‬ ‫داریم‪ .‬اگر ما سالی حتی ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو هم وارد‬ ‫کنیم به هیچ وجه به تولیدکنندگان داخلی خودرو‬ ‫اسیبینمی زند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی‬ ‫یاداورشــد‪ :‬وارداتی که به تولید‪ ،‬صادرات و تنظیم‬ ‫بــازار لطمــه می زند غلط اســت امــا وارداتی که به‬ ‫تولید لطمه نمی زند و رضایت مردم را هم در پی‬ ‫دارد چه ایرادی دارد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلس شــورای اســامی بــا بیان‬ ‫اینکه جمله «واردات ضد تولید است جمله دقیقی‬ ‫نیست»‪،‬تصریح کرد‪:‬وارداتبیرویهو غیرعقالنی‬ ‫و وارداتی که در خدمت تولید و صادرات و تنظیم‬ ‫بازار نباشد غلط است و دست این واردکننده را باید‬ ‫قطعکرد‪.‬‬ ‫سیاه کلی‪ ،‬تعرفه های سنگینی که در دهه های‬ ‫گذشــته بــر واردات خــودرو خارجی بســته شــده را‬ ‫یــاداور شــد و گفــت‪ :‬ایــن همــه روی خودروهــای‬ ‫وارداتی تعرفه می بندیم اما باز تولید کننده داخلی‬ ‫ناراضی است‪ .‬فکر کردیم با ممنوع کردن واردات و‬ ‫تعرفه سنگین از تولید داخل حمایت کرده ایم اما‬ ‫متاسفانه رقابت را از بازار گرفتیم و بازار را انحصاری‬ ‫کرده و عرضه و تقاضا را به هم زدیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم اصالح ســاختاری در حوزه‬ ‫خودروســازی گفــت‪ :‬بایــد دولــت دســت را از ســر‬ ‫خودروساز بردارد و خودرو ساز را ازاد کند و تعداد‬ ‫خودروسازها را افزایش دهد‪ .‬حداقل ‪ ۱۰‬خودروساز‬ ‫در کشور نیاز داریم زیرا ما به ازای جمعیت کشور‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــون خــودرو کــم داریــم‪ .‬ایا با ‪ ۲‬خودروســاز‬ ‫می توان ســالی دو میلیون خودرو تولید کرد‪ .‬اگر ‪۱۰‬‬ ‫خودروســاز باشــند‪ ،‬هرکدام ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو تولید‬ ‫یشــود‬ ‫کننــد نیاز کشــور برطــرف و رقابت ایجاد م ‬ ‫و رقابــت مانــع افزایــش قیمت و باعــث باال رفتن‬ ‫کیفیتمحصوالتمی شود‪.‬عضو کمیسیونصنایع‬ ‫و معــادن مجلس شــورای اســامی‪ ،‬رانت‪ ،‬حقوق‬ ‫های نجومی‪ ،‬دستورهای ویژه و ویژه خواری را مانع‬ ‫خصوصی شــدن کامــل شــرکت های خودروســازی‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬واقعیت این است که کسی که‬ ‫از این وضعیت ضرر کرده مردم بوده اند‪.‬‬ ‫سیاه کلی درباره تاریخچه طرح مجلس یازدهم‬ ‫برایساماندهیصنعتخودرو نیز گفت‪:‬اینطرح‬ ‫در مجلس دهم‪ ،‬تصویب شــد به شــورای نگهبان‬ ‫رفت و شورای نگهبان ایراداتی گرفت و این مجلس‬ ‫اصالحاتــی را اعمال کرد‪ .‬قــرار شــد واردات خودرو‬ ‫به شکلی انجام شود که ارز با منشاء خارجی برای‬ ‫این کار استفاده شود و کسانی مثل صادرکنندگان که‬ ‫ظرفیت مالی در خارج از کشور دارند و نمی توانند‬ ‫تحت تاثیر تحریم ها‪ ،‬پولشــان را به کشور بیاورند‬ ‫بتوانند به جای پول‪ ،‬خودرو وارد کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مهم ترین کلیــد واژه در حوزه‬ ‫خــودرو‪ ،‬تنظیــم بــازار اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬وقتــی‬ ‫می خواهیم تنظیم بازار کنیم مهمترین عنصر تولید‬ ‫اســت یعنی اگر می خواهیم تنظیم بازار کنیم باید‬ ‫تولیدداشتهباشیم‪.‬تولیدالزماستاماکافینیست‪.‬‬ ‫کفایتش به صنعت تولید است این موضوع درباره‬ ‫همه تولیدات صادق است‪ .‬باید به صنعت تولید‬ ‫برســیم‪ .‬اگــر به تولید تنهــا اکتفا کنیم دوبــاره ما در‬ ‫تنش های سیاسی باید در مقابل رقبای بین المللی‬ ‫نرمش نشــان دهیم تا صنایع ما به خاطر نداشــتن‬ ‫قطعهنخوابند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم قزویــن‪ ،‬البــرز و ابیک خواســتار‬ ‫کاهــش تصــدی گــری دولــت در همــه حوزه هــا از‬ ‫جمله خودروســازی شد و گفت‪ :‬کار اصلی دولت‪،‬‬ ‫رفع موانع تولید و کمک به ایجاد صنعت تولید و‬ ‫تنظیم بازار است‪ .‬تنظیم بازار یعنی اینکه تنش ها‬ ‫و نگرانی های مردم را حذف کنیم و اینده شــفافی‬ ‫را پیــش روی انهــا قرار دهیم اما متاســفانه ما امروز‬ ‫نمی توانیمبرایفردابرنامه ریزیکنیم‪.‬‬ ‫ســیاهکلی خاطرنشــان کرد‪ :‬معلوم اســت که‬ ‫دولت های گذشــته وظیفه اصلی را که تنظیم بازار‬ ‫بوده را یا بلد نبوده اند یا نخواسته اند‪ ،‬انجام دهند‪.‬‬ ‫دولت به جای اینکه دنبال تنظیم بازار باشد تصدی‬ ‫گری کرده یعنی کاری که نباید انجام دهد را انجام‬ ‫داده و برعکس کاری که باید انجام می داده را انجام‬ ‫نداده است‪ .‬اینها مسائلی هستند که بازار و اقتصاد‬ ‫را ازار می دهند و رقابت را از بین می برد و انحصار‬ ‫ایجادمی کند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه انحصار همیشــه خســارت‬ ‫بــار اســت مگــر در موارد خــاص حاکمیتــی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حتــی امروز‪ ،‬در صنایع موشــکی و نظامی در دنیا‪،‬‬ ‫انحصار تولید را از دولت گرفته اند و به مردم داده‬ ‫اند‪ .‬قطعات صنایع نظامی در کارگاه های کوچک‬ ‫خانوادگی تولید می شوند و فرد سازنده حتی نمی‬ ‫داند قطعه ای که می سازد مربوط به چیست‪ .‬اگر‬ ‫می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم باید به کارگاه های‬ ‫کوچک و متوسط توجه کنیم‪ .‬بخش حاکمیتی هم‬ ‫میتواندمسئولمونتاژ قطعاتساختهشدهتوسط‬ ‫مردمباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شروع ریزش بازار اجاره در پاییز‬ ‫بازار اجاره مســکن شــهر تهران پس از رشــد قابل توجه تقاضا در‬ ‫شــهریور ماه که با افزایش قیمت ها مواجه بود در مهرماه به لحاظ‬ ‫حجــم تقاضا با کاهش محسوســی مواجه شــده و انتظار م ـی رود به‬ ‫تدریج نرخ ها دست کم‪ ۱۰‬درصد کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از اردیبهشت که قیمت های بازار اجاره برای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بروز پیدا کرد به دلیل فشار تقاضا و کمبود عرضه تا شهریورماه‬ ‫نرخ هاروندافزایشیداشتتااینکهتورمسالیانهبازار اجارهدر پایتخت‬ ‫به ‪ ۴۳‬درصد رسید؛ اما با ورود به مهرماه و پایان فصل جابه جایی‪،‬‬ ‫بازار اجارهمقداریافت کردهاست‪.‬مشاورانامالکانتظار دارندقیمتها‬ ‫نیز ‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬درصد پایین بیاید‪.‬‬ ‫در شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬وقوع دو اتفاق همزمان قرار گرفتن در پیک‬ ‫جابه جایی و کاهشتوان خریدمسکن‪،‬به رونقبازار اجاره منجر شد‪.‬‬ ‫اخرین ماه از نیمه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬به عنوان پایان مهلت جابه جایی‪،‬‬ ‫جنبو جوشمستاجرانافزایشقابلتوجهیپیدا کرد‪.‬در شهریورماه‬ ‫‪ ۶۹‬هزار قرارداد اجاره در تهران به امضا رسید که از رشد ‪ ۵۹۰‬درصدی‬ ‫نسبتبهمردادماهحکایتدارد‪.‬‬ ‫هرچند مشــاهدات میدانی نشــان می دهد عمده اجاره نامه ها از‬ ‫نوع تمدید بوده اســت اما عدم توفیق در اجرای مصوبه ســتاد کرونا‬ ‫در خصوص تعیین ســقف مجاز اضافه اجاره بها به میزان ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫منجر شــد تا عمده مســتاجران‪ ،‬قراردادهای خود را با نرخهای باالتر‬ ‫تمدیدکنند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم بانک مرکزی‪ ،‬شهریور ‪ ۱۴۰۰‬نرخ رشد سالیانه اجاره‬ ‫بها در تهران ‪ ۴۲.۸‬درصد و در کل کشور ‪ ۴۵.۷‬درصد بوده است؛ در‬ ‫حالی که ستاد کرونا امسال نیز مانند سال گذشته سقف مجاز افزایش‬ ‫در تهران را ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬در دیگر کالنشهرها ‪ ۲۰‬درصد و در سایر شهرها‬ ‫‪ ۱۵‬درصد تعیین کرده بود‪.‬‬ ‫رکود خرید و فروش به شــکل جهش نرخهای اجاره در تابســتان‬ ‫امسال بروز پیدا کرد‪ .‬با توجه به کاهش ساخت وساز‪ ،‬واحدهای نوساز‬ ‫چندانی وارد بازار اجاره نشد و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن‬ ‫اپارتمانهای خود نداشــتند‪ .‬مالکانی هم که از قبل واحدهای خود را‬ ‫اجاره داده بودند اجاره ها را بعضا تا دو برابر سال قبل تعیین کردند‪.‬‬ ‫متغیرهایی همچون تورم‪ ،‬رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی‬ ‫بر بازار اجاره تاثیر می گذارد‪ .‬هر سه این شاخص ها در یک سال اخیر‬ ‫اثرات تورمی بر بازار اجاره داشــته اســت‪ .‬تورم به ‪ ۴۵‬درصد رســیده و‬ ‫ســود بانکی نیز به شــکل رســمی از ‪ ۱۸‬درصد فراتر نرفته است‪ .‬البته‬ ‫سرعت رشد سالیانه قیمت مسکن از ‪ ۹۴‬درصد در پایان سال گذشته‬ ‫به‪ ۳۰‬درصد در شهریورماه امسال رسیده و معامالت‪ ۸‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬این اتفاق به شکل طبیعی با فشار به بازار اجاره و افزایش‬ ‫قیمتها همراه شــد‪ .‬در این شــرایط صاحبخانه ها ترجیح می دهند به‬ ‫جایودیعه یبیشتر‪،‬اجارهماهیانه یبیشتریدریافتکنند‪.‬‬ ‫با این حال معموال در فصل پاییز بازار اجاره به لحاظ حجم تقاضا‬ ‫و نرخهای پیشنهادی افت می کند که بر این اساس انتظار می رود بازار‬ ‫در ماههــای پیــش رو به ارامش برســد‪ .‬این در حالی اســت که عمده‬ ‫فایلهای مرغوب در تابستان اجاره رفته و واحدهای موجود اغلب از‬ ‫امکاناتکافیمثلاسانسور وپارکینگبرخوردار نیستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملجدیدفوالدمبارکهدر جلسهشورایمعاونینتاکید کرد‬ ‫ضرورت تداوم فضای کار و تالش با بهره گیری از تخصص در فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه در جلسه شورای معاونین‬ ‫تخصص‬ ‫این شرکت بر ضرورت تداوم فضای کار و تالش با بهره گیری از ّ‬ ‫موجود در همه بخش های فوالد مبارکه تاکید کرد‪.‬‬ ‫بهگزارشرویدادامروز‪،‬دکتر محمدیاسر طیب نیا‪،‬مدیرعاملجدید‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکه یــک روز پس از قبول این مســئولیت خطیر‪ ،‬با‬ ‫حضور در محل معراج شهدای شرکت فوالد مبارکه و ادای احترام به‬ ‫مقام شامخ شهیدان‪ ،‬در محل کار خود حاضر شد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه پس از ادای احترام و‬ ‫قرائت فاتحه برای دو شهید گمنام ارمیده در این شرکت‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫ادامه راه شهدای گرانقدر‪ ،‬ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس تاکید و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬این شــهدای واالمقام‪ ،‬برای دفاع از استقالل و کیان‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی از با ارزش ترین دارایی خود که همان‬ ‫جــان شیرینشــان بــوده‪ ،‬گذشــتند و بر ما واجب اســت که بــه عنوان‬ ‫میــراث داران ان عزیــزان‪ ،‬بــا اخــاص در عمــل و کار صادقانــه کــه در‬ ‫جبهه هانیز بهروشنیبروز و ظهور داشت‪،‬جبههتولیدو صنعت کشور‬ ‫را به خوبی پشــتیبانی نموده و بدانیم که امروز تقویت و حمایت از‬ ‫جبهه اقتصادی کشور‪ ،‬از اهمیت بسیار باال و ضروری برخوردار است‪.‬‬ ‫یهــا و ایثارگری های ســرور و ســاالر‬ ‫طیب نیــا بــا اشــاره بــه فداکار ‬ ‫شهیدان‪،‬حضرتاباعبداهلل الحسین(علیه ّ‬ ‫ السالم)ویارانباوفایشان‪،‬از‬ ‫حاضرین خواست تا ضمن الگو قرار دادن ارزش های انسانی و ایمانی‬ ‫ّ‬ ‫تخصصو مهارت های‬ ‫اهلبیت(علیه السالم)و خاندانمطهرشان‪،‬از ّ‬ ‫موجود در فوالد مبارکه بهره جسته و تمام ظرفیت خود را برای رشد و‬ ‫گسترشصنعت کشور به کار گیرند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکید بر ضرورت اجرای پروژه های توســعه ای در‬ ‫مجدانه توســط‬ ‫مجموعــه فــوالد مبارکــه بــرای پیگیــری کار و تالش ّ‬ ‫ملت شریف ایران و دولت‬ ‫بخش های مختلف شرکت اظهارداشت‪ّ :‬‬ ‫محتــرم از همه ما انتظــار دارند به وظیفه اصلی خودمان که ّ‬ ‫تقویت‬ ‫جریانتولیدو پشتیبانیاز صنایعمختلف کشور است‪،‬بهخوبیعمل‬ ‫نماییــم و ضمــن حمایت از نقش افرینی موثر فــوالد مبارکه از جبهه‬ ‫خودکفایــی و تولید کشــور‪ ،‬به خلق ثــروت و ارزش افرینی برای کلیه‬ ‫شرکای کسب و کار و ذینفعان بپردازیم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خــبر‬ ‫پیام مدیرعامل فوالد‬ ‫مبارکه به مناسبت روز‬ ‫ملی اتش نشانی و ایمنی‬ ‫محمدیاســر طیب نیــا‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکه با صدور پیامی از زحمات و تالش های کارکنان‬ ‫واحدهــای اتش نشــانی و ایمنی این شــرکت قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬دکتر محمدیاسر طیب نیا‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به مناسبت ‪ ۷‬مهر‪ ،‬روز‬ ‫ملــی اتش نشــانی و ایمنــی با صــدور پیامی ایــن روز را‬ ‫ّ‬ ‫گرامیداشت که پیام وی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫روز ملی اتش نشــانی و ایمنی برای کارکنان شــریف‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه یــاداور ایــن نکته اســت کــه اگر‬ ‫برنامه ریزی هــا‪ ،‬تمهیــدات و از خودگذشــتگی های‬ ‫همــکاران واحدهــای ایمنــی و اتش نشــانی نباشــد‪،‬‬ ‫بدون شک هرگونه عملیات تولید‪ ،‬تعمیرات و توسعه‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود و در کنار همکارانی که فرایند‬ ‫تولیدرابا ّ‬ ‫قوتدر شرکتبهپیشمی برند‪،‬اینهمکاران‬ ‫ایمنی و اتش نشــانی هســتند که در بدو امر‪ ،‬راه را برای‬ ‫همه این ّ‬ ‫فعالیت ها ایمن و هموار می سازند‪ .‬اینجانب‬ ‫ضمــن قدردانی از زحمات و تالش های همه همکاران‬ ‫ارجمند به ویژه کارکنان واحدهای اتش نشانی و ایمنی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬بر مسئولیت خطیر همه کارکنان‬ ‫در عمل به شعار تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها که‬ ‫از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان رسالت‬ ‫اصلــی و محــوری ما اعالم گردیده‪ ،‬تاکید می نمایم و از‬ ‫همه می خواهم با فراهم اوردن محیطی امن‪ ،‬همراه با‬ ‫ارامش‪ ،‬به تحقق هرچه بیشتر این شعار در سال جاری‬ ‫کمکنمایند‪.‬‬ ‫چرا دالالن فروش مجوز در‬ ‫کشور زیادند؟‬ ‫یک کارشــناس حوزه کار با طرح این پرسش که چرا‬ ‫افراد برای گرفتن مجوز کسب و کار باید پول بدهند؟‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه دســت تولیدکننــدگان و کارافرینان ما‬ ‫زیر ســاطور اســت و به قدری موانع ســر راهشان ایجاد‬ ‫می کنیــم کــه از ادامــه کار پشــیمان مــی شــوند‪ .‬حمید‬ ‫نجف در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره طرح تسهیل صدور‬ ‫مجوزهای کسب و کار مجلس ابراز عقیده کرد و گفت‪:‬‬ ‫اینطرحکهاز جانبنمایندگانمجلسباهدفتسهیل‬ ‫فرایند صدور مجوزها تدوین شــده باید تصویب و به‬ ‫قانــون تبدیل شــود تا به اجــرا دراید ولی تاکید من این‬ ‫اســت که جامع و کامل نوشــته شود تا بعد از تصویب‬ ‫قانونی نشــود که پشــت بنــد ان هزاران مــاده واحده و‬ ‫تبصــره اضافه کننــد و قانون را از بین ببرنــد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مقام معظم رهبری چند سالی است که در قالب شعار‬ ‫سال موضوعات اقتصادی را مطرح و بر اهمیت حمایت‬ ‫از تولید ملی تاکید می فرمایند‪ ،‬امسال نیز عنوان سال را‬ ‫مانــع زدایــی از تولید انتخاب فرمودند به این دلیل که‬ ‫مشکالت عدیده و مختلفی در این زمینه وجود دارد و‬ ‫گزارش های متعددی به ایشان می رسد‪ .‬این کارشناس‬ ‫حوزه کار متذکر شــد‪ :‬وقتی شــخص اول نظام نســبت‬ ‫بــه این قضیه حســاس مــی شــوند و از دولــت و مردم‬ ‫و جامعه کارگری می خواهند که به این مســاله توجه‬ ‫نشان بدهند یا وقتی دستور جلوگیری از ورود کاالهای‬ ‫خارجی به بازار داده می شود در واقع برای ان است که‬ ‫در راستای حمایت از تولید داخلی‪ ،‬تبعات منفی در بازار‬ ‫و تشــدید گرانی ها را شاهد نباشــیم‪ .‬نجف در ادامه با‬ ‫طرحاینپرسش کهچراافرادبرای گرفتنمجوز بایدپول‬ ‫بدهند؟اظهار کرد‪:‬اگر قرار استبهرونقتولیدو اشتغال‬ ‫کمک کنیم و از کســب و کارها حمایت کنیم چرا افراد‬ ‫باید پول بدهند؟ در دنیا افراد خودشان سرمایه گذاری‬ ‫و یــک کســب و کار یا بنگاه اقتصــادی را راه اندازی می‬ ‫کنند ولی متاســفانه در کشور ما دست تولیدکنندگان و‬ ‫کارافرینان زیر ساطور است و به قدری موانع سر راهشان‬ ‫ایجاد می کنیم که از ادامه کار پشــیمان می شــوند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر می بینیم دالالن فروش مجوز در کشور‬ ‫فراوان هستند به این دلیل است که داللی دردسر ندارد‪.‬‬ ‫متاسفانهباوجودانکههیاتمقررات زداییراسالهاست‬ ‫داریــم ولی انطور که باید نتوانســته ایــم موانع تولید را‬ ‫برداریم و صدور مجوزها را اسان کنیم و دولتها برای این‬ ‫کار اراده جدی نداشتند ولی دولت رئیسی به مرحله ای‬ ‫رسیده که باید این مساله را حل کند‪ .‬این کارشناس حوزه‬ ‫کار در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولت در طرح تســهیل‬ ‫صدور مجوزهای کســب و کار باید جدی باشد؛ ضمن‬ ‫اینکهمعتقدمبایدطرحهاییبهقانونتبدیلشوند که‬ ‫قابلیت اجرا و اصالح و مهمتر از همه نظارت را داشته‬ ‫باشندو مابتوانیمانهاراعملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫محمود گودرزی سرپرست‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫شد‬ ‫محمــود گــودرزی‪ ،‬معــاون بــازار بورس تهــران‪ ،‬طی‬ ‫حکمی از سوی هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫به سمت سرپرست این شرکت منصوب شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬پس از انکه وجود دستگاه های ماینر در شرکت‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران توسط سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار تایید شــد‪ ،‬علی صحرائی مدیرعامل سابق این‬ ‫شرکت استعفای خود را تقدیم هیات مدیره این شرکت‬ ‫کرد که توســط این هیات پذیرفته شــد‪ .‬بر این اســاس‬ ‫و طبــق گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس‬ ‫تهران‪ ،‬معاون بازار بورس تهران‪ ،‬محمود گودرزی‪ ،‬طی‬ ‫حکمی از سوی هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫به ســمت سرپرســت این شرکت منصوب شــد‪ .‬سوابق‬ ‫کاری محمــود گودرزی بدین شــرح اســت‪ :‬عضو هیات‬ ‫مدیره فرابورس‪ ،‬مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت‬ ‫کارگــزاری صبــا تامیــن‪ ،‬عضو غیر موظف هیــات مدیره‬ ‫شرکت سرمایه گذاری هامون شمال‪ ،‬مشاور مدیرعامل‬ ‫در امــور بــازار ســرمایه شــرکت بیمــه اتکایــی امیــن و‬ ‫مدیرعاملو عضو هیاتمدیرهشرکت کارگزاریباهنر‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫امادگی برای تحویل نواحی‬ ‫یک و دو عمرانی مریوان‬ ‫نماینده مردم مریوان و سرواباد در مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای اســتان و‬ ‫برخــی مدیــران‪ ،‬از پروژ ههــای ابــی شهرســتان مریــوان‬ ‫بازدیــد نمودند‪ .‬بــه گزارش روابط عمومی شــرکت اب‬ ‫منطقه ایکردستان‪،‬نمایندهمردمشهرستان هایمریوان‬ ‫و سرواباد در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مدیر عامل شرکت‬ ‫اب منطقه ای‪ ،‬مدیر دفتر طرح های توســعه منابع اب‬ ‫این شــرکت و جمعی از مدیران شهرســتان های مذکور‬ ‫از روستای چناره‪ ،‬ایستگاه پمپاژ و شبکه انتقال اب سد‬ ‫گاران‪ ،‬بازدیــد بعمــل اوردنــد‪ .‬دکتر قاســمی پور ضمن‬ ‫بازدید از روستای چناره اظهار داشت‪ :‬شهرستان مریوان‬ ‫خصوصا روستای چناره از قابلیت اشتغالزایی و توسعه‬ ‫اقتصادیخوبیبرخوردار استو مسئولینمربوطهباید‬ ‫تمام همت خود را در جهت شکوفایی این منطقه بکار‬ ‫بگیرند‪ .‬نماینده مردم شهرستان های مریوان و سرواباد‬ ‫در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬مسئوالن همت کنند‬ ‫تا دیگر هیچگاه از کردستان به عنوان یک استان محروم‬ ‫نامی برده نشــود و برای این منظور باید از موازی کاری‬ ‫و جزیــره ای عمــل کردن‪ ،‬خودداری کننــد و تمام تالش‬ ‫خــود را بــرای رفــع محرومیت های اســتان‪ ،‬بکار گیرند‪.‬‬ ‫وی داشــتن برنامه مشــخص را ضروری دانست و اشاره‬ ‫کرد‪ :‬مدیران استانی خصوصا در شهرستان های مریوان و‬ ‫سرواباد‪ ،‬الزم است تمامی پروژه های ذیربط را از حالت‬ ‫فعلیت به عینیت تبدیل کنند و زمانی می توانند مدعی‬ ‫خدمت رســانی باشــند که باری از دوش مردم بردارند و‬ ‫یقیناخالی‬ ‫اینممکننیستمگر باتفکر و کار جهادیو ً‬ ‫از اجر معنوی نیســت‪ .‬مهندس ارش اریانژاد تسریع در‬ ‫پروژه های بخش اب استان را از دغدغه های مجموعه‬ ‫شــرکت اب منطقه ای دانســت و گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ایــن شــرکت امادگــی کامل دارد تــا برای نواحــی یک و‬ ‫دو عمرانــی مریــوان‪ ،‬میزان ‪ 1‬هــزار و ‪ 950‬هکتار و برای‬ ‫ناحیه عمرانی جنوب دریاچه زریبار نیز تا یک ماه اینده‬ ‫حجم حدود ‪ 1‬هزار و ‪ 700‬هکتار اب را تحویل سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی نماید‪ .‬مدیر عامل شرکت اب منطقه ای‬ ‫کردســتان بــا اشــاره به زنجیره ای وســیع از اقدامــات در‬ ‫حال انجام توســط این شرکت در سطح استان‪ ،‬عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی فــراوان و کاهش‬ ‫نزوالت جوی و کم ابی‪ ،‬مجموعه شرکت اب منطقه ای‬ ‫کردستان در تمامی حوزه های تخصصی خود‪ ،‬خصوصا‬ ‫در بحث پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و صیانت‬ ‫و حفاظــت از منابــع اب‪ ،‬تمــام تالش و همــت خود را‬ ‫بکار بردهو خوشبختانهنتایجخوبینیز حاصل گردیده‬ ‫اســت‪ .‬در جریان بازدید مهندس فاروق منصوری مدیر‬ ‫دفتر طرحهای توسعه منابع اب این شرکت ضمن ابراز‬ ‫دغدغه هایپروژه هایابیشهرستانمریوان‪،‬توضیحات‬ ‫جامع و کاملی در خصوص ســد‪ ،‬شبکه‪ ،‬ایستگاه پمپاژ‬ ‫گارانو تصفیهخانه‪،‬ارائهنمود کهمورداستقبالنماینده‬ ‫مردم مریوان و سرواباد در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫لزوم مدیریت‬ ‫صحیح و استفاده بهینه از‬ ‫منابع ابی کشور‬ ‫وزیر نیرو طی احکامی‪ ،‬دبیر و اعضای شورای جهاد‬ ‫ابرســانی وزارت نیــرو را منصــوب کرد‪ .‬ب ه گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫علی اکبــر محرابیــان‪ -‬وزیــر نیــرو اعضای شــورای جهاد‬ ‫ابرسانی را تعیین و در این احکام تاکید کرد‪« :‬با عنایت‬ ‫به لزوم مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع ابی‬ ‫کشور وهمچنینتوجهبهتوسعهزیرساخت هایحیاتی‬ ‫باالخص در روستاها و مناطق محروم در دولت عدالت‬ ‫محــور و مردمــی ســیزدهم‪ ،‬ایجاد یک ســازوکار جدید‬ ‫اهمیت مضاعف می یابد‪ .‬موفقیت در امر ابرسانی در‬ ‫ایــن برهه زمانی نیازمنــد روحیه انقالبــی‪ ،‬کار جهادی‬ ‫و بهره منــدی از ظرفیــت متنــوع نخبــگان‪ ،‬کارشناســان‬ ‫گروه های جهادی‪ ،‬نهادها و خیرین می باشد که تشکیل‬ ‫شورای جهاد ابرسانی اغازی بر این ماموریت عظیم در‬ ‫دولــت ایران قوی اســت‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬شــورای جهاد‬ ‫ابرســانی با هدف برنامه ریزی هر چه دقیق تر و اتخاذ‬ ‫تصمیماتهماهنگومتمرکز کردناعتباراتوبهره گیری‬ ‫تهــای ســتادی و اســتانی در وزارت نیرو‬ ‫از تمــام ظرفی ‬ ‫تشکیلمی شود‪».‬‬ ‫طی احکامی میثم جعفرزاده به عنوان دبیر و عضو‬ ‫و جمال الدین ابرومند‪ ،‬جلیل بشــارتی‪ ،‬اکبر ابراهیمی‪،‬‬ ‫عباسشفیعی‪،‬محمدرضاعطارزاده‪،‬مجیدنامجو‪،‬سید‬ ‫امیرحســین مدنی‪ ،‬حمیدرضا خان محمــدی و عبداهلل‬ ‫جعفری نعمتی به عنوان اعضای شورای جهاد ابرسانی‬ ‫وزارتنیرو منصوبشدند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۴‬درصدی‬ ‫صادرات انواع پلیمر‬ ‫پتروشیمیتبریز‬ ‫تولید انواع پلیمر شــرکت پتروشیمی تبریز در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخســت امســال از مرز ‪ ۱۵۸‬هزار تن گذشت و افزایش‬ ‫‪ ۲۴‬درصدی صادرات نسبت به دوره مشابه سال ‪ ۹۹‬را‬ ‫محقق کرد‪ .‬به گزارش شانا به نقل از شرکت پتروشیمی‬ ‫تبریز‪ ،‬این شــرکت در ‪ ۶‬ماه نخســت امســال ‪ ۱۵۸‬هزار‬ ‫تــن انــواع پلیمــر تولیــد داشــته و افزایــش ‪ ۲۴‬درصدی‬ ‫صادرات نسبت به دوره مشابه سال ‪ ۹۹‬را محقق کرده‬ ‫کــه این تــداوم جهش تولید و صادرات محصــوالت در‬ ‫ســایه اســتقرار راهبردی صحیح به نتیجه رسیده است‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬بــا افزایش ظرفیت تجهیــزات و‬ ‫انجام طرح های توســعه ای شاهد افزایش میزان تولید‬ ‫و صادرات محصوالت پلیمری در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫در شــرکت پتروشــیمی تبریز بوده ایم‪ .‬پتروشــیمی تبریز‬ ‫در ادامه مسیر توسعه‪ ،‬احداث واحدهای اتیل بنزن و‬ ‫پلی استایرن را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 10‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1177‬‬ ‫مجری طرح تامین برق رمزارزها در توانیر اعالم کرد‬ ‫اعمال محدودیت بر ماینرها در صورت کمبود برق در زمستان‬ ‫مجری طرح تامین برق رمز ارزها در شرکت‬ ‫تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق گفــت‪ :‬در‬ ‫صورتی که نیروگاه ها در زمســتان با محدودیت‬ ‫ســوخت و در نتیجــه کمبــود برق روبرو شــوند‪،‬‬ ‫فعالیت اســتخراج کننــدگان مجاز رمــزارز نیز با‬ ‫محدودیت همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫محمــد خــدادادی در گفت وگــو بــا ایرنــا‬ ‫در پاســخ بــه اینکــه ا گــر در زمســتان نیروگاه ها‬ ‫بــا محدودیــت ســوخت روبــرو شــوند‪ ،‬شــرایط‬ ‫برای فعالیت اســتخراج کننــدگان رمزارز چگونه‬ ‫خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬چنانچه در زمستان سوخت‬ ‫مورد نیاز نیروگاه ها با محدودیت روبرو و منجر‬ ‫به کمبود برق شود‪ ،‬فعالیت استخراج کنندگان‬ ‫تهــای‬ ‫مجــاز رمــزارز هــم ماننــد ســایر فعالی ‬ ‫اقتصادی محدود خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتخراج کننــدگان مجــاز‬ ‫رمزارزها هم به عنوان یکی از مشترکان صنعت‬ ‫بــرق در ایــن گونــه مواقــع بــا ســایر مشــترکان‬ ‫اقتصــادی تفاوتــی نخواهنــد داشــت و بایــد‬ ‫فعالیت خود را محدود کنند‪.‬‬ ‫مجــری طرح تامین برق رمزارزها در شــرکت‬ ‫توانیر در پاســخ به این سوال ایا تعداد فعاالن‬ ‫این کسب و کار افزایش یافته است یا نه گفت‪:‬‬ ‫البتــه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مســوول‬ ‫مجــوز دادن بــه ایــن فعــاالن اســت امــا از نظر‬ ‫انشــعاب بــرق تاکنون انشــعاب جدیــدی داده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫خــدادادی ادامــه داد‪ :‬وزارت نیــرو تاکنــون‬ ‫‪ ۳۲۵‬مــگاوات مجــوز فعالیــت بــرای اســتخراج‬ ‫کننــدگان رمــز ارز صــادر کــرده کــه تنهــا ‪۲۰۹‬‬ ‫مگاوات ان در مرحله بهره برداری قرار دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬این تعــداد هم تا اول‬ ‫خردادماه که برق انها با هماهنگی قطع شده‪،‬‬ ‫فعــال بــوده اند و بنابراین از ســوی وزارت نیرو‬ ‫انشعاب جدیدی داده نشده است‪.‬‬ ‫مجــری طرح تامین برق رمزارزها در شــرکت‬ ‫توانیــر دربــاره اثــر فعالیــت ایــن دســتگاه ها بر‬ ‫شــبکه بــرق گفــت‪ :‬اســتخراج کننــدگان مجــاز‬ ‫هیچ مشــکلی برای شــبکه ایجاد نکرده و عامل‬ ‫خاموشی نیستند‪.‬‬ ‫خدادادی ادامه داد‪ :‬این استخراج کنندگان‬ ‫غیرمجاز هستند که فعالیت انها اثرسو بر شبکه‬ ‫برق داشته و موجب خاموشی می شوند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه اینکــه امــاری از اســتخراج‬ ‫کننــدگان غیرمجــاز رمــزارز دارید‪ ،‬گفــت‪ :‬تعداد‬ ‫اســتخراج کنندگان زیاد و شناســایی انها مشکل‬ ‫اســت امــا از حدود ‪ ۲‬هزار مــگاوات مصرف که‬ ‫در اردیبهشــت ماه براورد شــده بــود‪ ،‬تنها ‪۲۰۹‬‬ ‫مــگاوات مجاز بوده و بقیه به صورت غیرمجاز‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫مجــری طرح تامین برق رمزارزها در شــرکت‬ ‫توانیــر ادامــه داد‪ :‬ضمــن انکــه فعــاالن مجــاز‬ ‫اســتخراج رمــز ارز تحت فرمان مدیریت شــبکه‬ ‫قرار داشــته و هر زمان شــبکه برق صالح بداند‬ ‫به انها فرمان خاموشــی داده و انها نیز رعایت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫خدادادی افزود‪ :‬حدود ‪ ۵۰‬شرکت در ایران‬ ‫هستند که به صورت مجاز به فعالیت در زمینه‬ ‫استخراج رمزارز مشغول بوده و همکاری خوبی‬ ‫با صنعت برق دارند‪.‬‬ ‫شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران اعــام‬ ‫کرده اســت که تاکنون تعداد ‪ ۲۱۹‬هزار و ‪۳۶۳‬‬ ‫دستگاه ماینر غیرمجاز به ظرفیت مصرف ‪۶۱۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۳۱‬کیلــووات در کشــور کشــف شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۱۰‬مرکز استخراج غیرمجاز‬ ‫رمزارز در کشور کشف شده است‪.‬‬ ‫براساس گزارش های دریافتی‪ ،‬در هفته ای که‬ ‫گذشــت‪ ۱۹۴ ،‬مرکــز غیــر مجاز اســتخراج رمزارز‬ ‫به تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۲۷‬دســتگاه و به ظرفیت‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۲۷‬کیلووات در کشور کشف شد‪.‬‬ ‫در ‪ ۲‬هفته ای که گذشت (‪ ۲۰‬شهریور تا دوم‬ ‫مهر) اســتان تهران با ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬بیشترین میزان‬ ‫از مجموع ظرفیت های کشــف را داشــته و پس‬ ‫از ان بــه ترتیب اســتان های اذربایجان شــرقی‪،‬‬ ‫فــارس‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬کرمــان و البــرز قــرار گرفتند‪.‬‬ ‫بر اســاس تحلیل های انجام شــده در کشفیات‬ ‫در تعرفه های مختلف بر حسب ظرفیت‪ ،‬می‬ ‫توان افزایش درصد کشفیات در تعرفه خانگی‬ ‫را مشــاهده کرد که این افزایش ظرفیت نســبت‬ ‫به هفته گذشته‪ ،‬به دلیل افزایش ارسال گزارش‬ ‫های مردمی و بازرسی محلی بوده است‪.‬‬ ‫ســهم ‪ ۴۳‬درصــدی ظرفیــت های بیــن ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلوواتی نسبت به تمامی کشفیات‪ ،‬نشان‬ ‫دهنــده ایــن واقعیــت اســت کــه در ایــن هفته‬ ‫تعداد دســتگاه کشف شــده به ازای هر پرونده‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ماینــر‪ ،‬دســتگاه تولیدکننــده رمــز ارز اســت‪.‬‬ ‫رمــز ارز نوعــی دارایــی دیجیتــال اســت کــه بــه‬ ‫یشــود و‬ ‫طــور غیرمتمرکــز تولیــد و نگهــداری م ‬ ‫برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی‬ ‫پیچیده ای توسط رایانه به صورت مستمر انجام‬ ‫شود که مستلزم مصرف برق زیادی است‪.‬‬ ‫متوســط انرژی مورد نیاز برای اســتخراج هر‬ ‫بیت کوین به عنوان اولین رمزارز ســاخته شــده‪،‬‬ ‫یشــود که‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬مگاوات ســاعت براورد م ‬ ‫ایــن انــرژی به صورت متوســط معــادل مصرف‬ ‫بــرق بیــش از ‪ ۳۵‬هزار واحد مســکونی در یک‬ ‫روز است‪.‬‬ ‫بــه اســتناد تخمیــن مراجــع بیــن المللــی‬ ‫(‪ )۲۰۲۱ ،Cambridge‬در حــال حاضــر متوســط‬ ‫مصــرف بــرق ســاالنه کل شــبکه جهانــی بیــت‬ ‫کویــن در حــدود برابــر ‪ ۹۶‬میلیــارد کیلــووات‬ ‫ســاعت براورد می شود که این مقدار از مصرف‬ ‫ساالنه برق در کشورهایی مانند بلژیک‪ ،‬فنالند‬ ‫و اتریش بیشتر است‪.‬‬ ‫روزهای گذشــته نیز شــرکت تولیــد‪ ،‬انتقال و‬ ‫توزیــع نیــروی برق ایــران اعالم کــرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫راهــکار از بیــن بــردن پدیده های شــومی مانند‬ ‫استخراج غیرمجاز رمز ارز یا قاچاق سوخت در‬ ‫کشــور‪ ،‬ازادسازی قیمت حامل های انرژی است‬ ‫تــا به طور عملی امکان سوءاســتفاده از تفاوت‬ ‫قیمت این حامل ها در داخل و خارج از کشــور‬ ‫از افراد گرفته شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تاکید معاونوزیر نفت بر انتقال پایدار گاز طبیعی در فصل سرد‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬انتقال گاز و رساندن ان به‬ ‫مبادی مصرف در مناطق مختلف کشور به ویژه در فص ل سرد سال از‬ ‫وظایفاصلیمجموعهانتقال گاز است‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬مجیدچگنیدر دیدار بامدیرعاملو هیئتمدیره‬ ‫شــرکت انتقــال گاز ایران و مدیران مناطــق ده گانه عملیاتی از طریق‬ ‫ویدئوکنفرانس گفت‪ :‬کاری کهشمادر اینمجموعهانجاممی دهید‪،‬با‬ ‫توجه به سختی و مهم بودن ان برای تامین انرژی‪ ،‬کار بسیار پرزحمت‬ ‫و ارزشمندی است که با نیت خیر و رضای خدا انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکه ‪ ۷۰‬درصد دارایی شــرکت ملی‬ ‫گاز ایران در اختیار شــرکت انتقال گاز اســت که این نشــان از اهمیت‬ ‫این شرکت دارد‪ ،‬همه دوستان باید کمک کنند که با اطالعات به روز‬ ‫یهــای نویــن کارها را به پیش ببریم‪ ،‬زیرا ایمــان دارم با وجود‬ ‫و فناور ‬ ‫مشــکالت‪ ،‬بــا همفکــری و ارائــه راهکارهــای مناســب‪ ،‬می توانیــم بر‬ ‫مشکالتفائقاییم‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور گاز پس از بررسی گزارش ارائه شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ان شاءاهلل با همکاری و همدلی یکدیگر بتوانیم در روزهای اینده نیز‬ ‫مانند هر ســال‪ ،‬انتقال و تامین گاز کشــور در شرایط پایداری را حفظ‬ ‫کنیموامادهباشیممشکالتاحتمالیرادر کمترینزمانممکنبرطرف‬ ‫کنیم و به این ترتیب‪ ،‬به طور کامل در خدمت مردم باشیم‪.‬‬ ‫مهدی جمشــیدی دانا‪ ،‬مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران نیز در‬ ‫ابتدای این نشست با معرفی مدیران حوزه کاری خود‪ ،‬به ارائه گزارشی‬ ‫از عملکــرد این شــرکت و تمهیدهای انجا مشــده برای عبــور موفق از‬ ‫زمستانپرداخت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران از‬ ‫نخســتین روز کاری خود‪ ،‬طی نشست هایی با واحدهای مختلف‬ ‫ســتادی و شــرکت های مستقل زیرمجموعه‪ ،‬به تبیین سیاست ها و‬ ‫ط مش ـی های جدید ســازمان پرداخته اســت که این مهم تا روز‬ ‫خ ‬ ‫یکشنبه هفته اینده ادامه دارد‪ .‬چگنی همچنین در مراسم تجلیل‬ ‫از رزمندگان و پیشکسوتان عرصه ایثار و مقاومت صنعت گاز که‬ ‫در سالن شهید رجایی ستاد برگزار شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دفاع مقدس‬ ‫اثار و برکات زیادی برای کشور داشته که هنوز هم در نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی مشهود است‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬تبیینو تشریحصحنه هایدفاعمقدس‪،‬تالشبرای‬ ‫حفظ و روشن نگاه داشتن چراغ راه شهدا‪ ،‬رزمندگان و ایثارگران جبهه‬ ‫حق و حقیقت و انتقال ان به نسل های اینده از اهم وظایف ما بوده‬ ‫است تا انها بدانند که چه کسانی برای این مملکت چه مجاهدت ها‬ ‫کرده و چه جان هایی را تقدیم کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه پشــتیبانی مردم از‬ ‫دفاع مقدس بسیار ارزشمند بود و ابتکارها و خالقیت نسل جوان در‬ ‫ان دوران تاثیر فراوانی بر پیروزی اسالم بر جبهه کفر داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما نیز در مجموعه صنعت گاز کشــور این مســیر روشــن را که ســبب‬ ‫وحدت‪ ،‬همدلی و هم افزایی در سطح جامعه شده دنبال می کنیم و‬ ‫خدمت رسانی را که وظیفه اصلی ماست با تالش مضاعف و با توکل‬ ‫به خدا ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫چگنی در ادامه بیان کرد‪ :‬اکنون گاز طبیعی بیش از ‪ ۷۰‬درصد انرژی‬ ‫کشور را تامین می کند؛ این کار کم و کوچکی نیست‪ ،‬اگر ناپایداری در‬ ‫سیستم ایجاد شود به منزله اخالل در خدمت رسانی است که سبب‬ ‫یشــود؛ از‬ ‫هجمه های دشــمن به ما و در کالن ان به نظام مقدس م ‬ ‫این رو باید با هوشــیاری و پای کار بودن‪ ،‬مانع از هرگونه شــیطنت و‬ ‫هجمه هایدشمنانشویم‪.‬‬ ‫وی در پایــان با بیان اینکه دفاع از کشــور‪ ،‬تامیــن انرژی پاک برای‬ ‫مردم است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با توجه به تراز گاز‪ ،‬باید همه کمک کنیم تا‬ ‫بتوانیم امنیت پایدار انرژی را تامین کنیم و مردم با خیال اسوده و بدون‬ ‫هیچدغدغه ایاز ایننعمتالهیبهره مندشوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۶‬روستایشهرستان کرمانشاهاز ابشربسالمبهره مندشدند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬با بهره برداری از پروژه ابرسانی به‬ ‫‪ ۶‬روستای شهرستان کرمانشاه‪ ۸۰۷‬روستایی از اب‬ ‫شربسالمو بهداشتیبهره مندشدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علیرضــا کاکاونــد در حاشــیه‬ ‫مراســم اغــاز فــاز اجرایــی پــروژه ابرســانی بــه پنج‬ ‫روستایدهستانمیاندربندکرمانشاهکهبهمناسبت‬ ‫گرامیداشــت هفته دفاع مقدس برگزار شــد‪ ،‬ضمن‬ ‫تشریح وضعیت ابرسانی روستایی در سطح استان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خیلی از روستاها در سطح کشور و استان‬ ‫با مشکل کم ابی مواجه هستند و خشکسالی که‬ ‫امســال با ان روبرو شــدیم نیز مزید بر علت شد تا‬ ‫به ناچار به خیلی از روستاها با تانکر سیار ابرسانی‬ ‫نماییمکهاینمسئلهدر شانمردماستانمانیست‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬علــی رغم اینکه منطقــه میاندربند‬ ‫از منابــع ابــی زیر زمینی خوبی برخوردار اســت اما‬ ‫خیلی از روستاهای ان با مشکل مواجه شده است‬ ‫که ما از ســال گذشــته پیگیر دریافت اعتبارات الزم‬ ‫جهت رفع مشــکالت موجــود بودیم که به کمک‬ ‫نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫واپســین روزهای ســال گذشــته اعتبارات خوبی در‬ ‫بودجه برای حوزه اب روستایی در نظر گرفته شد‬ ‫و کرمانشــاه هم یکــی از معدود اســتان هایی بود‬ ‫که بیشــترین افزایش اعتبار را در این حوزه داشت‪.‬‬ ‫کاکاوند افزود‪ ۶۵۰:‬میلیارد تومان اعتبارات مصوب‬ ‫به همراه کمک های استانی‪ ،‬میزان اعتبارات حوزه‬ ‫روستایی را به ‪ ۷۷۰‬میلیارد تومان رساند که تاکنون‬ ‫بخشی از این اعتبارات تخصیص پیدا کرده و همین‬ ‫امر موجب شروع یک حرکت جهادی در این حوزه‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کرمانشاه‪ ،‬از‬ ‫تشکیلیکمرکز در وزارتنیرو بهنامجهادابرسانی‬ ‫سخن گفت و تصریح کرد‪ :‬این مرکز احتماال تا یک‬ ‫ماه اینده به صورت جهادی وارد عمل خواهد شد‪،‬‬ ‫ان شــااهلل با راه اندازی این مرکز در اســتان فعالیت‬ ‫های جهادی ما برای ابرسانی به مناطق روستایی و‬ ‫محروم دو چندان خواهد شد‪.‬‬ ‫ویاظهار داشت‪:‬شرکتابفااستان کرمانشاهدر‬ ‫حوزه اب روســتایی پروژه های خوبی را در دســتور‬ ‫کار دارد از جمله ابرسانی به حدود ‪ ۴۶۰‬روستا که‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬روســتای ان در شهرســتان کرمانشاه قرار‬ ‫گرفتــه و خیلــی از این پروژه ها در دهه مبارک فجر‬ ‫امسال به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫کاکاوند بیان کرد‪ :‬امروز شــاهد مرحله اجرایی‬ ‫پروژه ابرسانی به روستای مالورد که شامل ساخت‬ ‫یــک باب مخــزن ‪ ۳۰‬متر مکعبی‪ ،‬ایســتگاه پمپاژ‪،‬‬ ‫لولــه گــذاری به متــراژ چهار کیلومتــر و کنتورگذاری‬ ‫روســتا اســت بودیم که با بهره برداری از این پروژه‬ ‫‪ ۲۵‬خانوار با جمعیتی بالغ بر ‪ ۱۰۰‬نفر از اب شرب‬ ‫پایــدار بهــره منــد خواهنــد شــد‪ .‬وی همچنیــن به‬ ‫پروژه حفر چاه برای تامین اب شــرب پنج روستای‬ ‫دهســتان میاندربند اشــاره کرد و گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫امسال به علت خشکسالی با کاهش سطح منابع‬ ‫تامین اب شــرب روبرو شــدیم‪ ،‬از جمله این منابع‬ ‫تامین می توان به چاه اب مجتمع ابرسانی عمله‬ ‫دهستان میاندربند شهرستان کرمانشاه با‪ ۹‬روستای‬ ‫تحت پوشــش ان اشــاره کرد که همین مساله پنج‬ ‫روســتای این مجتمع را با کمبود شــدید اب شــرب‬ ‫روبــرو ســاخت‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان کرمانشاه خاطر نشــان ساخت‪ :‬کارشناسان‬ ‫ایــن شــرکت پــس از انجــام مطالعــات الزم اقــدام‬ ‫بــه جانمایــی یک حلقه چــاه اب شــرب به عمق‬ ‫احتمالی ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۵۰‬متر کردند که اکنون شاهد اغاز‬ ‫فاز اجرایی ان هستیم که در صورت بهره برداری از‬ ‫این چاه اهالی پنج روســتای چناره‪ ،‬خانه خدا‪ ،‬دو‬ ‫چشمه‪ ،‬سه چشمه و چشمه باغ با جمعیتی بالغ‬ ‫بــر ‪ ۷۰۸‬نفــر از اب شــرب ســالم و پایدار بهره مند‬ ‫خواهندشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به انشعابات غیرمجاز پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬استفاده غیرمجاز از اب شرب نه تنها تعدی‬ ‫به حقوق دیگر مشترکین است بلکه باعث کاهش‬ ‫فشار اب در شبکه توزیع اب خواهد شد‪.‬‬ ‫کاکاونددر پایانضمنتشکر از صبر و شکیبایی‬ ‫و همراهی اهالی روســتاهای فوق بیان کرد‪ :‬مردم‬ ‫بایدمسئلهخشکسالیو تنشابیراجدیبگیرندو‬ ‫از اب شرب برای مصارف غیر شرب همچون ابیاری‬ ‫مزارع استفاده نکنند تا نسل اینده نیز از این نعمت‬ ‫الهیبهرهمندشوند‪.‬استان‪ ۲‬میلیوننفریکرمانشاه‬ ‫‪ ۵۴۰‬هزار مشترک اب دارد که از این تعداد بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار مشترک مربوط به کالنشهر یک میلیون‬ ‫نفری کرمانشاه است‪ .‬استان کرمانشاه با ‪ ۲‬میلیون‬ ‫نفر جمعیت دارای ‪ ۳۴‬شهر و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۹۵‬روستا‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تمامخدمات ابفایالبرز‬ ‫غیرحضوریشد‬ ‫کلیــه خدمــات قابــل ارایــه‬ ‫بــوده تــا مــردم تــردد کمتــری‬ ‫شرکت اب وفاضالب به مردم‬ ‫داشــته وبا هزینه وصرف زمان‬ ‫دراستان البرز غیرحضوری شد‪.‬‬ ‫کمتر درخواســت های خــود را‬ ‫ذوالفقار مهدی زاده مدیرعامل‬ ‫انجــام دهند‪ .‬مهنــدس مهدی‬ ‫ابفــای البــرز بــا اعــام این خبر‬ ‫زاده افــزود‪ :‬هنــگام تمــاس‬ ‫ذوالفقار مهدی‬ ‫زاده‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از اواخر شهریور‬ ‫بــا تلفــن ‪ ۱۵۲۲‬فقــط اعــام‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــا ایجــاد ســاختارهای‬ ‫بدهی و پرداخت قبض واعالم‬ ‫فنــی و اداری ‪ ۲۴‬خدمــت اصلی قابــل ارایه به کارکــرد کنتــور بصــورت مکانیــزه انجام شــده و‬ ‫مشــترکان شــهری وروســتایی شــامل‪ :‬خدمــات ســایر خدمات مورد تقاضا مثل خرید انشعاب‬ ‫واگــذاری انشــعاب اب وفاضــاب وخدمــات اب وفاضالب وتغییر مکان کنتور وتغییر قطر‪،‬‬ ‫پس از واگذاری انشــعاب از جمله تغییر قطر‪ ،‬ازمایــش کنتــور و‪ ...‬یــک کارشــناس پاســخگوی‬ ‫تغییــر نــام‪ ،‬تعویض کنتور‪ ،‬اعــام خرابی کنتور مردم خواهد بود وبقیه ی مراحل وفرایند اداری‬ ‫و ‪ ...‬فقط با یک تماس تلفنی با شــماره ‪ ۱۵۲۲‬هــر خدمت واعــزام ارزیاب به محل ســکونت‬ ‫بصورت غیرحضوری انجام می شود‪ .‬وی ادامه متقاضــی و‪ ...‬توســط ابفا انجــام ودرهرمرحله‬ ‫داد‪ :‬هدف اصلی از اجرای این کارتوجه به ارایه از فراینــد فــوق‪ ،‬مشــترکان ومتقاضیــان از روند‬ ‫خدمــات غیرحضــوری درشــرایط کرونایی ونیز رســیدگی به پرونده خود توسط پیامک مطلع‬ ‫توســعه فعالیتهــا درفضــای دولــت الکترونیک می شوند‪.‬‬ ‫گازرسانی به روستاهای نقطه صفر مرزی‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان‬ ‫در نقطــه صفــر مــرزی‪ ،‬بافت‬ ‫کرمانشاه از اغاز عملیات اجرای‬ ‫کوهســتانی و ســخت گذر‬ ‫گازرســانی بــه چهــار روســتای‬ ‫بودن این مســیر اســت که به‬ ‫نقطه صفر مرزی شهرستان پاوه‬ ‫دلیــل وجــود دره هــای عمیق‬ ‫(همجوار با کشــور عــراق) خبر‬ ‫و جاده هــای پــر پیــچ و خــم‬ ‫سیروس شهبازی‬ ‫داد‪ .‬بــه گزارش شــانا بــه نقل از‬ ‫مســیر‪ ،‬ضمن اجــرای خط در‬ ‫شــرکت ملی گاز ایران ســیروس‬ ‫بافــت کوهســتانی و حفــاری‬ ‫شهبازیگفت‪:‬عملیاتاجراییگازرسانیبهچهار در دل کــوه بــه طــور تقریبــی هــر یکصــد متر‬ ‫روستاینقطهصفر مرزیشهرستانپاوهوهمجوار نیــز هم باید یک عبور عرضی از جاده اصلی‬ ‫شــهر حلبچه عراق با حضور نماینده شهرستان انجــام شــود‪ .‬شــهبازی تصریح کــرد‪ :‬اکنون در‬ ‫پاوه و اورامانات در مجلس شــورای اســامی در حــوزه چهار شهرســتان پاوه و اورامانات ســه‬ ‫محل روستای هانی گرمله اخرین روستای مرزی شهرســتان ان بــا عــراق مــرز دارد کــه تعــداد‬ ‫اغاز شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬این پروژه شــامل گازرسانی ‪ ۱۵۶‬روســتا به شــبکه گاز کشور متصل است و‬ ‫بــه چهــار روســتای مــرزی شهرســتان پــاوه بــا ‪ ۱۶۰‬روستا نیز در مرحله پیمان سپاری قرار دارند‪.‬‬ ‫جمعیت ‪ ۸۰۰‬خانوار اســت که باید به منظور وی یاداور شد‪ :‬اکنون ‪ ۹۹‬درصد جمعیت شهری‬ ‫گازرســانی ایــن تعــداد خانــوار‪ ۲۶ ،‬کیلومتــر اســتان کرمانشاه با شامل ‪ ۲۹‬شــهر و ‪ ۸۳‬درصد‬ ‫خط شــبکه و ‪ ۱۱‬کیلومتر شبکه گذاری داخلی جمعیت روستایی شامل ‪ ۱۷۴۱‬روستا گازرسانی‬ ‫روســتاها اجــرا شــود‪ .‬مدیرعامــل گاز اســتان شــدند و عملیــات گازرســانی بــه ‪ ۳۷۱‬روســتا به‬ ‫کرمانشــاه ادامــه داد‪ :‬نکتــه قابــل توجه این همراه شهرهای نوسود‪ ،‬ریجاب و شبکه داخلی‬ ‫پروژه این اســت که افزون بر وجود روســتاها شهر ازگله در حال اجراست‪.‬‬ ‫تقویت دیپلماسی انرژی ایران با‬ ‫عضویت در سازمان شانگهای‬ ‫رئیــس کمیســیون انــرژی و‬ ‫تهران با اشاره به اینکه استفاده‬ ‫محیــط زیســت اتــاق بازرگانی‬ ‫از تهاتر نفت با کاال می تواند به‬ ‫تهــران‪ ،‬تهاتــر نفــت بــا کاال را‬ ‫دور زدن تحریم ها در صادرات‬ ‫مــدل مناســبی بــرای فــروش‬ ‫نفت کمک کند‪ ،‬افزود‪ :‬با تهاتر‬ ‫نفــت دانســت و تصریــح‬ ‫ی تــوان از ظرفیت‬ ‫همچنین مــ ‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫کــرد کــه می تــوان از فرصــت‬ ‫تولیــد نفت کشــور نیز بــه طور‬ ‫عضویت دائم ایران در سازمان‬ ‫کامل استفاده کرد‪ .‬پیش از این‬ ‫همکاری های شــانگهای برای تقویت و توسعه وزیر نفت گفته بود که رویکرد فعالی برای دور‬ ‫دیپلماسی انرژی کشور بهره برد‪ .‬رضا پدیدار در زدن و بی اثــر کــردن تحریم هــا در پیش گرفته و‬ ‫گفت وگــو با ایرنا با اشــاره به اینکه هنــوز درباره با اســتفاده از روش های موجود و ســایر روش ها‬ ‫روابــط اجرایی‪ ،‬عملیاتی و سیاســت گذاری های اقدامات مهمی را برای فروش نفت پیاده کرده‬ ‫اقتصــادی در ســازمان همکاری هــای شــانگهای و در این راه از ظرفیت تمام دستگاه های اجرایی‬ ‫تصمیمی گرفتهنشده‪،‬ادامهداد‪:‬بایدمنتظر بود اســتفاده می شــود‪ .‬جواد اوجی تاکید کــرد که از‬ ‫و دیــد کــه چگونه می تــوان از فرصت عضویت ظرفیــت بخش خصوصی و تمام دســتگاه های‬ ‫در این ســازمان برای توســعه دیپلماســی انرژی اجرایی در فروش نفت اســتفاده خواهد شــد و‬ ‫استفادهکنیم‪.‬اینفعالبخشخصوصیتصریح همچنین روش تهاتر نفت با کاال و سرمایه گذاری‬ ‫کرد‪:‬باتهاتر نفت‪ ،‬کشور می توانداز ظرفیت های در کشــور هــم وجــود دارد‪ .‬برنامــه اوجــی برای‬ ‫تولید خود اســتفاده کرده و مشــکل صــادرات را افزایــش ظرفیت صادرات نفت نشــان می دهد‬ ‫در شرایط تحریم تا حد زیادی حل کند‪ .‬پدیدار وی ان را بــدون نــگاه بــه لغو تحریم و به فرض‬ ‫افزود‪ :‬این اتحادیه ضوابطی را بین اعضا فراهم مانــدگاری تحریم هــا بــا هــدف دور زدن ان و‬ ‫کردهتابتوانندتعاملاقتصادیو عملیاتیداشته افزایش فروش نفت با استفاده از ظرفیت بخش‬ ‫باشند و از معافیت های یکدیگر بهره مند شوند خصوصی و… تدوین کرده اســت‪ .‬وزیر نفت در‬ ‫تا جریان کســب و کار تسهیل شــود‪ .‬وی یکی از برنامه خود با عنوان «برنامه وزارت نفت‪ ،‬خط‬ ‫مسائل مهم در سازمان همکاری های شانگهای مقدم جنگ اقتصادی» به سه رویکرد تنوع سازی‬ ‫در روابــط مالــی و اقتصــادی را پذیــرش الزامات روش هــای فــروش‪ ،‬تهاتر نفــت بــا کاال و احیای‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) دانســت توافق نامهاستراتژیکبا کشورهایمختلفبرای‬ ‫و گفــت‪ :‬امــا ایــن هنــوز به ایــران ابالغ نشــده و افزایــش صادرات نفــت در دوران تحریم اشــاره‬ ‫نمی دانیــم ایــن موضــوع در دامنــه کشــورهای کرده بود‪ .‬در این بین یکی دیگر از راهکارهایی‬ ‫شانگهایاستیانهادهایبیروناز اینسازمانو کــه وزارت نفت قصد دارد با بهره گیــری از ان به‬ ‫تشکل های شانگهای را نیز شامل می شود‪ .‬رئیس افزایــش رقــم صــادرات نفت ایــران اقــدام کند‪،‬‬ ‫کمیسیون انرژی و محیط زیســت اتاق بازرگانی «تهاتر نفتبادستگاه هایاجرایی»است‪.‬‬ ‫استخراج کنندگان قانونی ارز مجازی اغاز‬ ‫به کار کردند‬ ‫مدیــر عامل شــرکت مدیریت شــبکه برق‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬فعالیــت قانونــی دارنــدگان‬ ‫دســتگاه رمــزارز کــه از وزارت صمــت دارای‬ ‫مجوز و خرید انشعاب از شرکت های توزیع‬ ‫برق منطقه ای هستند‪ ،‬از ابتدای مهر امسال‬ ‫اغــاز شــده اســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا از روابط‬ ‫عمومــی شــرکت مدیریت شــبکه بــرق ایران‪،‬‬ ‫مصطفــی رجبــی مشــهدی افــزود‪ :‬بــرق مورد‬ ‫نیــاز ایــن فعاالن مجاز تامین شــده اســت تا‬ ‫کنون ‪ ۳۰۰‬مگاوات انشــعاب خریداری شــده‬ ‫که تا این لحظه حدود ‪ ۲۴۰‬مگاوات در مدار‬ ‫فعالیــت و بهــره بــرداری قرار گرفتــه اند‪ .‬وی‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۲۱۹ :‬هــزار دســتگاه غیر مجاز‬ ‫رمزارز شناســایی شده که برای تامین مصرف‬ ‫بــرق ان نیــاز بــه یک نیــروگاه هــزار مگاواتی‬ ‫اســت‪ .‬رجبی مشهدی خاطرنشان کرد‪ :‬مسیر‬ ‫کشف همچنان ادامه دارد و از هموطنان می‬ ‫خواهیم تا در زمینه کشــف به همکاری خود‬ ‫بــا صنعــت برق ادامه دهند تــا با جمع اوری‬ ‫بیشتر دستگاه های غیرمجاز‪ ،‬از فشاری که بر‬ ‫شــبکه برق کشــور وارد می شــود کاســته و در‬ ‫پی ان امکان تامین برق برای سایر مشترکان‬ ‫بــه شــکل مطلوب تــری فراهــم شــود‪ .‬ماینر‪،‬‬ ‫دستگاه تولیدکننده رمز ارز است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اجرایپروژه هایمتنوعشهری با استفاده از‬ ‫ظرفیتخیرینکاشانی‬ ‫مدیرعامــل مجمع خیرین‬ ‫شهری و‪...‬را به عنوان نخستین‬ ‫عمران و توسعه شهری کاشان‪،‬‬ ‫برنامــه کاری خــود در مجمــع‬ ‫بــا تاکیــد بر ظرفیــت بی بدیل‬ ‫عنوان کرد‪ .‬حیدریان‪ ،‬با اشــاره‬ ‫خیرین دارالمومنین‪ ،‬از تعریف‬ ‫به ضرورت تقویت حوزه ایمنی‬ ‫و اجــرای پروژ ههــای متنــوع‬ ‫به عنــوان یکــی از اولویت های‬ ‫حسین حیدریان‬ ‫شــهری در حوز ههــای مختلف‬ ‫مجمــع افــزود‪ :‬بــر ایــن مبنــا‪،‬‬ ‫خبر داد‪ .‬حســین حیدریــان در‬ ‫عملیات اجرایی پروژه ایستگاه‬ ‫حاشیه مراسم گرامیداشت روز ملی اتش نشانی شــماره ‪ 6‬اتش نشانی کاشان به عنوان نخستین‬ ‫و خدمات ایمنی ضمن تبریک این روز‪ ،‬با اشاره پــروژه خیرســاز بــا حضور معــاون وزیر کشــور و‬ ‫بهپیشینهتشکیلمجمعخیرینعمرانوتوسعه رئیس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها به طور‬ ‫شهری بیان کرد‪ :‬بر اساس مصوبه شورای اسالمی رســمی اغاز شــد‪ .‬وی‪ ،‬فاز یک و دو ناجی اباد را‬ ‫شهر در دوره چهارم‪ ،‬شهرداری کاشان ماموریت ازجمله نواحی ذکر کرد که توسط این ایستگاه‬ ‫یشــوند‬ ‫یافت تا مقدمات تشــکیل مجمع را به واســطه اتش نشــانی پوشــش عملیاتــی داده م ‪ ‎‬‬ ‫تعــدد و تنــوع روزافــزو ن نیازهای شــهروندان از و گفــت‪ :‬درنهایــت ایــن پــروژه با مســاحت ‪500‬‬ ‫یک سو و ظرفیت ممتاز خیرین کاشانی از سویی مترمربع و صرف اعتبار ‪ 20‬میلیارد ریال با همت‬ ‫دیگر فراهمکند‪.‬‬ ‫خیــر ارجمنــد حــاج حســین ناصــری طاهــری و‬ ‫وی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه به فرصت همراهــی شــهرداری در تجهیــز و اماد هســازی‬ ‫انــدک شــورای چهــارم بــرای انجــام فرایندهــای بــه بهره برداری رســید تا فتح بابی بــرای حضور‬ ‫اداری و ثبــت رســمی مجمــع‪ ،‬انجــام روندهای بیش ازپیــش خیریــن در حوزه مدیریت شــهری‬ ‫قانونی به شــورای اسالمی شــهر در دوره پنجم باشد‪.‬‬ ‫موکول شد که درنهایت با طی شدن این مراحل‪،‬‬ ‫سخنگویشورایاسالمیشهر‪،‬بهپروژه های‬ ‫هیئت امنا و هیئت مدیره مشخص و مدیرعامل دیگر در دســت اجرای مجمع خیرین عمران و‬ ‫انتخــاب و معرفــی شــد‪ .‬مدیرعامــل مجمــع توســعه شهری اشــاره و بیان کرد‪ :‬کالنتری واقع‬ ‫خیرین عمران و توسعه شهری کاشان‪ ،‬شناسایی در مسکن مهر‪ ،‬احیای کشتارگاه قدیم در قالب‬ ‫و احصــای نیازهــای شــهرداری در حوز ههــای خانههنر و‪...‬نمونه هاییاز پروژه هاییاست که‬ ‫مختلف فرهنگی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬فضای ســبز‪ ،‬ایمنی با بهره گیری از ظرفیت خیرین به اجرا می رسد‪.‬‬ ‫‪ 550‬واحدمسکونیمددجویان کمیتهامداد‬ ‫گلستانافتتاحشد‬ ‫مدیــرکل کمیته امــداد امام‬ ‫و در ســال ‪ ۱۴۰۰‬هــم اســتمرار‬ ‫(ره) گلســتان گفت‪ :‬از سه هزار‬ ‫دارد‪ ...‬بابایــی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫واحدمسکنمحرومانگلستان‬ ‫همچنین‪ ۵۰‬واحد مسکونی با‬ ‫هــزار و ‪ ۲۶۰‬واحــد ان مربــوط‬ ‫همکاری صندوق توسعه ملی‬ ‫به مددجویان کمیته امداد بود‬ ‫در دســتور کار بــود که چند روز‬ ‫عیسی بابایی‬ ‫کــه ‪ ۵۵۰‬واحد ان افتتاح شــد‪.‬‬ ‫اخیر افتتاحشد‪.‬مدیرکل کمیته‬ ‫عیســی بابایی در ایین افتتاح‬ ‫امداد امام خمینی (ره) اســتان‬ ‫پــروژه عمرانــی مراوه تپه اظهــار کرد‪ :‬دو هــزار و گلستان با اشاره به فصل سرما گفت‪ :‬در سال‪،۹۹‬‬ ‫‪ ۴۹۰‬پــروژه عمرانی مختــص مددجویان کمیته عملیات لوله کشی گاز در ‪ ۱۷۷‬واحد مسکونی‬ ‫امداد به بهره برداری رسید‪ .‬مدیرکل کمیته امداد مراوه تپه و‪ ۷۶‬واحد در گلیداغ انجام شده است‪.‬‬ ‫امام خمینی (ره) استان گلستان افزود‪ :‬از سال‪ ۹۸‬وی همچنیــن از ســاخت ‪ ۷۹۰‬واحــد حمــام و‬ ‫ساخت مسکن مددجویان شتاب خوبی گرفته سرویس بهداشتی در این مناطق خبر داد‪.‬‬ ‫سطح تالوتقران‬ ‫در کشور دچار افت شده است‬ ‫رئیــس مرکــز امــور قرانــی‬ ‫و عملکــرد و اجــرای داوران‬ ‫ســازمان اوقــاف و امــور خیریه‬ ‫تعریف شــود‪ .‬رئیس مرکز امور‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬ســطح تالوت‬ ‫قرانــی ســازمان اوقــاف و امــور‬ ‫قران در کشور دچار افت شده‬ ‫خیریه گفت‪:‬وظیفهستادعالی‬ ‫و این حاکی از ان بوده که عقبه‬ ‫نظارت مسابقات کشوری را بر‬ ‫مهدی قره شیخلو‬ ‫اموزشی ما درست نبوده است‪.‬‬ ‫عهده داریــم و کمــک می کنیم‬ ‫مهــدی قــره شــیخلو در جمــع‬ ‫کیفیــت مســابقات باهــدف‬ ‫مدیران موسسات قرانی دستگاه های فرهنگی ارتقاء اموزشــی در دســتور کار باشــد‪ .‬وی ادامه‬ ‫اســتان اظهار کــرد‪ :‬شفا ‬ ‫فســازی وظایف قرانی داد‪ :‬کاری که در اوقاف انجا مشــده اموزش های‬ ‫اوقاف در دستور کار بوده و تالش بر این است حرفه ای بوده و ما بنای اموزش های عمومی که‬ ‫که به ســراغ محورهای برویم کــه در ان تداخل در ســایر دســتگاه ها وجود دارد را نداریم و از‬ ‫و مــوازی کاری کمتــری وجــود دارد‪ .‬رئیــس مرکز ســال قبل دوره های تخصصی برگزار کردیم و‬ ‫امور قرانی ســازمان اوقاف و امور خیریه افزود‪ :‬هفته اینده همه دوره برگزار خواهد شد‪ .‬قره‬ ‫‪ ۴۰‬ســال اوقاف مســابقات قرانی برگزار می کند شیخلو بیان کرد‪ :‬سطح تالوت قران در کشور‬ ‫و امســال هم چهل و چهارمین دوره مسابقات دچــار افــت شــده و در ســال قبــل چهره های‬ ‫یشــد ولــی‬ ‫کشــوری و ســی و هشــتمین دوره مســابقات توانمنــد و جدیــدی مشــاهده م ‬ ‫بین المللی قران را برنامه ریــزی کردیم‪ .‬وی بیان هم اکنون چهره ها تکراری شده و این حاکی از‬ ‫کرد‪ :‬تالش می کنیم سطح مسابقات شهرستانی ان اســت که عقبه اموزشی ما عقبه به درستی‬ ‫و اســتان ها را ارتقــا دهیــم ولــی هنــوز بــا نقطه نبوده اســت‪ .‬رئیس مرکز امور قرانی ســازمان‬ ‫مطلوبفاصله داریمو در دو سالاخیر توفیقات اوقافو امور خیریه گفت‪:‬فعالیت هایتبلیغی‬ ‫خوبیحاصل شدهاست‪.‬قرهشیخلو اضافه کرد‪ :‬و ترویجــی هــم جزو برنامه ها که با اســتفاده از‬ ‫مبحــث دیگر ســاماندهی بخش داوران اســت ظرفیت بقاع متبرکه در حال اجرا اســت و باید‬ ‫که سال ها از ان غفلت شده بود و این طرح در ان را هدفمند کرد و طرح کرسی تالوت و تفسیر‬ ‫ســال گذشته اجرا و دومین دوره ان هم از هفته قران ازجمله طرح ها در موقع متمرکز است که‬ ‫اینده اغاز م ‬ ‫یشــود تا اســتانداردی برای گزینش اجرامی شود‪.‬‬ ‫غربالگریاضطرابکودکانالبرزی‬ ‫در شرایط کرونایی‬ ‫غربالگریاضطراب کودکان‬ ‫مهدهــای کودک بــا راه انــدازی‬ ‫‪ ۵‬و ‪ ۶‬ســال البــرزی در شــرایط‬ ‫ســامانه غربالگــری اضطــراب‬ ‫کرونایــی بــا راه اندازی ســامانه‬ ‫ســازمان بهزیســتی ایــن طرح‬ ‫غربالگــری اضطــراب توســط‬ ‫ب هصــورت مجــازی برگــزار‬ ‫دفتر مشاوره معاونت توسعه‬ ‫مــی شــود‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫اسدا‪ ...‬حیدری‬ ‫پیشــگیری بهزیســتی در حــال‬ ‫جهــت رفــاه حــال والدیــن و‬ ‫اجرا اســت‪ .‬مدیرکل بهزیستی‬ ‫جلوگیری از تردد در شــرایط‬ ‫استان اعالم کرد‪ :‬با راه اندازی سامانه غربالگری کرونایــی‪ ،‬والدیــن می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫اضطراب‪ ،‬طرح غربالگری اضطراب کودکان ‪ ۵‬و بــه ســایت ‪ moshavereh.behzisti.ir‬بــا‬ ‫‪ ۶‬سال در شرایط کرونایی در البرز در حال اجرا واردکــردن تاریخ تولد و شــماره ملی کودکان‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬این طرح باهدف شناســایی در قســمت غربالگــری اضطــراب‪ ،‬نســبت به‬ ‫تنــام و تکمیل پرسشــنامه مربوطه اقدام‬ ‫زودهنــگام اضطــراب کــودکان‪ ،‬ارجــاع به موقع ثب ‬ ‫جهت مداخالت تخصصی و افزایش اطالعات کننــد‪ .‬اســدا‪ ...‬حیــدری ادامــه داد پــس از‬ ‫والدیــن در خصــوص پیشــگیری از اضطــراب تکمیل پرسشنامه نتیجه غربالگری به والدین‬ ‫یشــود تــا در صورت لزوم و داشــتن‬ ‫کــودکان از ســال های قبــل در مهدهــای کــودک اعــام م ‬ ‫و پیش دبســتانی های اســتان برگــزار می گردیــد عالئــم در کــودکان بــه مراکز مشــاوره جهت‬ ‫کــه با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا و تعطیلی مداخالتتخصصیمراجعهنمایند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1177‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫اتش نشانی اصفهان مجهز به اخرین‬ ‫تکنولوژی های روز است‬ ‫شــهردار اصفهــان بــا حضــور در مرکــز ســتاد‬ ‫فرماندهی و عملیات اتش نشــانی خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری اصفهان از بخش های مختلف این مرکز‬ ‫بازدید و در جریان اخرین تحوالت و اقدامات این‬ ‫ســازمان قرار گرفت‪ .‬به گــزارش رویداد امروز‪ ،‬علی‬ ‫قاسم زاده در حاشیه این بازدید یکی از اصلی ترین‬ ‫نیازهای انســان و هر جامعه ای را احســاس امنیت‬ ‫ذکــر کــرد و گفت‪ :‬بخشــی از این احســاس امنیت‬ ‫یگــردد؛ نفس وجود‬ ‫به خدمات اتش نشــانی بازم ‬ ‫اتش نشــان بــه انســان احســاس امنیــت و ارامــش‬ ‫می دهــد زیــرا هــر اتفاقــی کــه رخ می دهــد حضور‬ ‫این عزیزان ایجاد ارامش برای شــهروندان می کند‪.‬‬ ‫شهردار اصفهانامکاناتاینمرکز رابی نظیر خواند‬ ‫و ادامه داد‪ :‬اتاق فرماندهی اتش نشانی شهرداری‬ ‫اصفهــان مجهز بــه انواع ابــزار رصد بــرای اتفاقات‬ ‫شهر و امکان فرماندهی در کمترین زمان ممکن و‬ ‫مدیریتحوادثاست‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬تا حــد زیادی مطالبات کارکنان‬ ‫اتش نشــانی پرداخــت و مشــکالت نیروهــای‬ ‫اتش نشان برطرف شده است‪ ،‬بخشی از مطالبات‬ ‫اتش نشــانان به نوع و شــکل قراردادها بازمی گردد‬ ‫یشــده و ان چیزی که به‬ ‫کــه ایــن موارد بایــد بررس ‬ ‫سود کارکنان است اتفاق بیافتد‪ .‬قاسم زاده با بیان‬ ‫اینکه ســازمان اتش نشانی یک سازمان متفاوت با‬ ‫کارکرد ایجاد ایمنی و اسایش در شهر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نیروهایی که وظیفه ایجاد این ایمنی و اســایش را‬ ‫برای شــهروندان دارند باید خودشــان نیز در شغل‬ ‫خود احساس ارامش درونی و امنیت شغلی داشته‬ ‫باشند‪ .‬وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به برطرف‬ ‫شــدن مطالبــات نیروهای اتش نشــان‪ ،‬تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫نیروهای اتش نشان منشا احساس امنیت و ایمنی‬ ‫در شهر و میان شهروندان هستند که الزم است در‬ ‫ابتدا خود این عزیزان احساس ارامش داشته باشند‪.‬‬ ‫هر خانه یک ایستگاه اتش نشانی‬ ‫مدیرعاملسازماناتش نشانیو خدماتایمنی‬ ‫شــهرداری اصفهان نیز در این بازدید با بیان اینکه‬ ‫اصفهانرابه‪ 4‬منطقهاتش نشانیتقسیم کرده ایم‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هرکدام از این مناطق شــامل تعدادی‬ ‫ایستگاه اتش نشانی هستند که می توانند در اسرع‬ ‫وقت نسبت به اعزام به محل سانحه اقدام کنند‪.‬‬ ‫اتشــپاد محســن گالبــی تصریح کرد‪ :‬یکســری‬ ‫ایستگاه ها تخصصی هستند‪ ،‬ایستگاه های‪5،15،1‬‬ ‫و ‪ 8‬در بحــث غواصــی‪ ،‬ایســتگاه های ‪ 3 ،12‬و ‪23‬‬ ‫موضــوع نجــات در ارتفــاع و کوهســتان را پیگیری‬ ‫می کننــد‪ ،‬ایســتگاه ‪ 22‬و ‪ 10‬ب هصــورت تخصصــی‬ ‫روی حوادث ناشــی از مواد شــیمیایی و پاالیشگاه‬ ‫کار می کنند و الزم اســت ایســتگاهی نیز به صورت‬ ‫تخصصی و ویژه روی مواد هســته ای و شــیمیایی‬ ‫فعالیــت کنــد‪ .‬وی بــا بیان اینکــه بحث امــوزش و‬ ‫پژوهش را مستقل کرده ایم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در موضوع‬ ‫پژوهش روی ســاختمان های قدیمی و میدان امام‬ ‫(ره) کار کرده ایم و طرح ان با دانشــگاه بست هشــده‬ ‫است‪ ،‬روی بحث ساخت تجهیزات و قطعات در‬ ‫داخل نیز در حال کار هستیم و کمیته فنی روی این‬ ‫موارد نظر می دهد‪ .‬مدیرعامل سازمان اتش نشانی‬ ‫و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه به‬ ‫ســمت استفاده از تکنولوژی های نوین برای عقب‬ ‫نماندناز استانداردهایروز دنیادر حرکتهستیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یک هلی شات توسط کارشناسان نخبه شهر‬ ‫اصفهان در حال ساخت است که در اینده نزدیک‬ ‫بهتجهیزاتاتش نشانیاضافهمی شود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هــزاران میلیارد تومــان در این‬ ‫شهر هزینه می شود که باید تمام موارد ایمنی این‬ ‫پروژ ههــا ازجمله مترو رعایت شــود به همین دلیل‬ ‫یســیم ها به روز‬ ‫الزم اســت تجهیــزات ما ازجمله ب ‬ ‫شــده تــا در هنــگام بــروز حادثــه بتوانــد به خوبی‬ ‫پاسخگوی نیازهای ایمنی باشد‪ .‬گالبی با اشاره به‬ ‫موضوعایمنیبازار اصفهان‪،‬تاکیدکرد‪:‬دستگاه های‬ ‫مختلف باید در این زمینه همکاری الزم را داشــته‬ ‫باشند‪،‬به طور مثالشبکهتارعنکبوتیرشته هایبرق‬ ‫با اداره برق اســت‪ ،‬الزم اســت در هر کیلومتر بازار‬ ‫یشــده تا پس از تبدیل شدن به‬ ‫یک مغازه خریدار ‬ ‫ایستگاه و تجهیز ان بتوانیم اقدامات الزم و فوری را‬ ‫در هنگامبروز حادثهانجامدهیم‪.‬ویبابیاناینکه‬ ‫الزم است شهرداری اصفهان با استفاده از روش های‬ ‫مختلف به هر خانه یک کپسول اتش نشانی هدیه‬ ‫شهــای الزم پــس از اهداء‬ ‫بدهــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اموز ‬ ‫این کپســول ها توسط اتش نشانی شهرداری انجام‬ ‫یشــود‪ ،‬به این طریق هر خانه به یک ایســتگاه‬ ‫م ‬ ‫اتش نشانیتبدیلمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی شــهرداری اصفهــان تاکید کرد‪ 23 :‬هزار‬ ‫انــواع تاکســی از مدل هــای مختلــف در شــهر‬ ‫اصفهان در حال فعالیت هســتند‪ ،‬به هر یک‬ ‫از ایــن تاکس ـی ها یــک کپســول داده می شــود‬ ‫تــا در هنــگام بــروز حادثــه این تاکس ـی ها که‬ ‫نزدیــک بــه محــل حادثــه هســتند بتواننــد‬ ‫نســبت به خاموش کردن اتش سوزی ها اقدام‬ ‫کننــد‪ ،‬ایــن مــوارد هزینــه نیســت بلکــه درامد‬ ‫اســت زیــرا ا گــر شــهروندی دچــار اتش ســوزی‬ ‫خودروی خود شــد با ایــن وضعیت اقتصادی‬ ‫دیگــر نمی توانــد جایگزینــی بــرای خــودروی‬ ‫خــود بگــذارد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت‬ ‫ســاختمان های شــهر اصفهان ازلحــاظ مراتب‬ ‫ایمنــی ســتاره دار شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا ایــن کار‬ ‫شــهروندان می تواننــد به راحتــی نســبت بــه‬ ‫درجــه ایمنــی ســاختمان هایی کــه قرار اســت‬ ‫خریــداری کنند اطالع پیدا کنند‪.‬‬ ‫رشادت های اتش نشان شهید تا ابد در‬ ‫خاطر این شهر می ماند‬ ‫شهردار اصفهان در ادامه بازدید خود در منزل‬ ‫شــهید اتش نشــان عزیزا‪ ...‬اکبری حضور پیدا کرد و‬ ‫ضمن دیدار و دلجویی از خانواده این شهید بر رفع‬ ‫مشکالت این خانواده‪ ،‬تاکید کرد‪ .‬قاسم زاده در این‬ ‫دیدار خطاب به خانواده شــهید اتش نشان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪:‬خوشحالمباخانواده ایدیدار می کنمکهفرزند‬ ‫ان ها جان خود را در راه اسایش و ایمنی شهروندان‬ ‫فدا کرده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬گاهی ممکن است‬ ‫بابت این شهادت غصه خورده و اندوهگین شویم‬ ‫امــا باید بدانیــم در دیــدگاه کالن‪ ،‬زندگی کســانی‬ ‫کــه این گونــه از بیــن مــا می رونــد در بین ما بســیار‬ ‫ماندگارترند‪ .‬شــهردار اصفهان با بیان اینکه شــهید‬ ‫اکبری در خاطره و ذهن این شــهر و در شناســنامه‬ ‫شهرداریماندگار شد‪،‬گفت‪:‬ناماکبریبرایهمیشه‬ ‫در تاریــخ شــهرداری ثبــت و ضبط شــده و تا جهان‬ ‫باقــی اســت از نــام ایشــان همــواره به عنــوان یک‬ ‫قهرمان یاد خواهد شد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خانواده این‬ ‫شهید باید بابت چنین جوان و پدر دالوری به خود‬ ‫ببالد‪ ،‬امیدوارم بتوانیم قدردان زحمات این جوانان‬ ‫بوده و برای مردم کاری کنیم که شایسته ان هستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نواخته شدن زنگ گردشگری در کاشان‬ ‫معــاون مدیــرکل و رئیــس اداره میــراث فرهنگــی گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی کاشان از نواخته شدن زنگ گردشگری با شعار گردشگری‬ ‫برای توسعه فراگیر در هنرستان دخترانه دستمالچی خبر داد‪ .‬مهران‬ ‫ســرمدیان معــاون مدیــرکل و رئیس اداره میراث فرهنگی گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی کاشــان با اعالم خبر فوق افزود‪ :‬از برنامه های هفته‬ ‫گردشگری می توان به استقرار راهنمایان اثار تاریخی در ابنیه‪ ،‬برپایی‬ ‫دو نمایشــگاه‪ ،‬تبلیغات بنری در ســطح شهرســتان با همکاری حوزه‬ ‫گردشــگری شــهرداری اشــاره کــرد‪ .‬وی افــزود‪ :‬امیدواریــم تقــارن ســال‬ ‫تحصیلی جدید همراه با ‪ 5‬مهرماه روز جهانی جهانگردی در دوران‬ ‫پساکروناروزهایامیدبخشیرابرای ایندهصنعتگردشگریرقمبزند‪.‬‬ ‫حجت ناصحی پور معاون گردشــگری اداره نیز اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر توسعه گردشگری منطقه کاشان به عنوان یک اصل در‬ ‫دســتور کار تمامی دســتگاه ها قرارگرفته کــه اموزش وپرورش یکی‬ ‫گســازی و نهادینه شــدن فرهنگ و‬ ‫نهــا در فرهن ‬ ‫از موثرتریــن ارگا ‬ ‫توســعه گردشــگری‪ ،‬اســت ناصحی پور در ادامه افزود‪ :‬موسسات‬ ‫و واحدهــای متنوعــی در کاشــان بــه ارائــه خدمــات گردشــگری‬ ‫می پردازند و فرصت مناســبی برای اشــتغال نیروی اموزش دیده در‬ ‫دوران پساکرونا فراهم است که با این امر امیدواریم مدت اقامت‬ ‫گردشــگران در کاشــان را با همتی بزرگ از یک و نیم روز به ســه روز‬ ‫افزایشدهیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مزار شهدای گمنام کرمانشاهغبارروبیشد‬ ‫بهمناسبتهفتهدفاعمقدسمراسمغبارروبی‬ ‫و عطرافشانی مزار شهدای گمنام کرمانشاه (پارک‬ ‫کوهســتان) بــا حضور جمعــی از مدیــران‪ ،‬روســا و‬ ‫کارکنان شــرکت برگزار شــد‪ .‬در این مراســم معنوی‬ ‫کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب همگام‬ ‫بــا ســایر نهادهــای انقالبــی درحرکتــی نمادیــن با‬ ‫بزرگداشت یاد و خاطره دالورمردی ها‪ ،‬رشادت ها و‬ ‫جان فشانی هایشهدایانقالبوهشتسالدفاع‬ ‫مقدس ضمن غبارروبی مزار شهدا با قرائت فاتحه‬ ‫به مقام شامخ انان ادای احترام کرده با ارمان های‬ ‫شهدای واالمقام‪ ،‬امام خمینی (ره) و رهبری تجدید‬ ‫پیمان کردند‪ .‬در همین ارتباط رضایی مدیرعامل‬ ‫خـــبر‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ضمن تقدیر از‬ ‫حضور پرشور همکاران در مراسم معنوی غبارروبی‬ ‫و عطرافشانی مزار شهدا گفت‪ :‬شهدا ایثار و از خود‬ ‫گذشتن را با نثار جان خویش در راه حق و حقیقت‬ ‫تفسیر کردندو امروز وظیفهمازندهنگاه داشتناین‬ ‫ارزش هاست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقتــدار امــروز جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران مدیــون خــون شــهدا‪ ،‬جانفشــانی و‬ ‫ت ســال دفــاع‬ ‫ازخودگذشــتگی رزمنــدگان هشــ ‬ ‫مقدس و شهدای مدافع حرم است که با اهدای‬ ‫جان خود عزت‪ ،‬اقتدار‪ ،‬امنیت و سربلندی را به‬ ‫ایران اسالمی ارزانی داشتند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی‪:‬‬ ‫اصلی ترین برنامه پارک علم و فناوری استان حرکت به سمت نواوری است‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪ :‬رئیس پارک علم و فناوری خراسان‬ ‫در نشســت خبری با اصحاب رســانه گفت همان طور که نســبت به‬ ‫تمرکز فناوری در تهران معترض هستیم این ایراد را باید به خود هم‬ ‫بگیریم که همه اســتان خراسان‪ ،‬مشهد نیســت‪ .‬پارک علم و فناوری‬ ‫بایــد در شهرســتان ها نیــز فعالیــت نماید‪ .‬رضــا قنبری با بیــان این که‬ ‫فرهنگ نواوری کلمه بزرگ و پرکاربردی هســت افزود‪ :‬در کشــوری که‬ ‫رتبه کسب وکار ان خوب نیست‪ ،‬اگر بخواهیم کسب وکاری را مبتنی‬ ‫بر نواوری به جلو ببریم کارمان بسیار مشکل خواهد بود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اصلی ترین برنامه پارک علم و فناوری در استان حرکت به سمت‬ ‫یک اســتان نواور و دانش بنیان اســت‪ .‬در این راســتا در زمینه فرهنگ‬ ‫نواوری پیشرفت خواهیم کرد‪ .‬استان نواور و دانش بنیان یعنی استانی‬ ‫کــه بتواند مشــکالت خــود را به کمک علم‪ ،‬دانــش و مردم حل کند‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانــد خدمات صادر کرده و اشــتغال ایجاد کنــد‪ .‬ما در‬ ‫تالش برای ایجاد بستری برای ترویج و رشد فرهنگ نواوری هستیم‪.‬‬ ‫قنبری اظهار داشت‪ :‬سطح تکنولوژی شرکت ها در سطح شهرستان ها‬ ‫باال نیست و دلیل این موضوع تمرکز امکانات در کالنشهر ها است‬ ‫مــا در شهرســتان ها به جایــی اینکه به دنبال فناوری باشــیم به دنبال‬ ‫نواوری هستیم به این معنی که به جای فراهم کردن سطح تکنولوژی‬ ‫باال بیشــتر به دنبال کار نواورانه هســتیم‪ .‬رئیس پارک علم و فناوری‬ ‫خراســان ادامــه داد‪ :‬در فرهنگ نواوری شــاه کلیدی وجــود دارد که با‬ ‫ســاختار ذهنی ما جور درنمی اید‪ .‬فناوری به خودی خود هیچ ارزشــی‬ ‫ندارد‪ .‬این مدل کسب وکار است که به ان ارزش می دهد‪ .‬اگر محصولی‬ ‫را ساختیم و نتوانستم بفروشم یک جای کار مشکل دارد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ازنظر مدیریت نواوری و مدیریت تکنولوژی بایستی استانداردهایی‬ ‫را رعایت کنیم‪ .‬شهرستانی موفق است که نقطه اعتدال خود را میان‬ ‫استاندارد و شخصی سازی پیدا کند‪ .‬در دانشگاه تربت حیدریه که با‬ ‫پــارک در ارتبــاط اســت‪ ،‬مــردم پای کار امده و نشســت هایی را تحت‬ ‫اســتانداردهای اعالمــی پــارک برگــزار می کننــد‪ .‬اصل فرهنگ نــواوری‬ ‫درفروش است‪ .‬ارائه نواوری در کسب وکار ارزشمندترین مدل نواوری‬ ‫در کشور است‪ .‬رضا قنبری با بیان اینکه در چهار شهرستان استان دارای‬ ‫رشدهستیمافزود‪:‬در شهرستان هامرکز نواوری‪،‬واحدهایدانشگاهی‪،‬‬ ‫نهادهای صنعتی و دفاتر حمایت از فعالیت های نواورانه و فناورانه را‬ ‫در اختیارداریم‪ .‬در نیشابور ‪ ۲۰‬شرکت‪ ،‬گناباد ‪ ،۲۷‬تربت حیدریه ‪ ۳۲‬و‬ ‫در سبزوار نیز ‪ ۲۶‬شرکت زیرمجموعه پارک فناوری هستند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫در شهرستان های استان ‪ ۳۳۸‬طرح موردحمایت پارک قرار گرفتند ‪۱۴‬‬ ‫شرکت دانش بنیان در این چهار شهرستان وجود دارند که در مقایسه‬ ‫با ‪ ۳۱۰‬شرکت دانش بنیان استان‪ ،‬خواهیم دید که متاسفانه همچنان‬ ‫تمرکز در مشهد باال است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تهذیب نفس از ویژگی های‬ ‫بارز شهدا است‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و امور‬ ‫ایثارگران خراســان رضوی گفت‪:‬‬ ‫«تهذیــب نفــس» از ویژگی های‬ ‫بارز شهدا است‪ .‬حجت االسالم‬ ‫حســین معصومــی با گرامیداشــت یــاد و خاطــره ‪۲۱۰۰‬‬ ‫دانش اموز شــهید و ‪ ۱۲۴‬معلم شــهید خراســان رضوی‬ ‫بــه تاکید و انتظار مهم رهبــری از دانش اموزان‪ ،‬شــامل‬ ‫تهذیــب‪ ،‬تحصیــل و ورزش اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬اغلب‬ ‫شهدای گران قدر‪،‬اینتوصیهمهمرادر خودشانتقویت‬ ‫کردند‪ .‬وی در ادامه سه مرحله زندگی شهدا را برشمرد‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬این عزیــزان در مرحلــه اول زندگی‬ ‫همچــون همه من و شــما در جامعه زندگــی کردند با‬ ‫مردمبودندو بهخانوادهرسیدگیمی کردندو در مرحله‬ ‫دوم خود را خالص کردند و در مرحله ســوم به لقاءاهلل‬ ‫رسیدند‪،‬بهانچهدیگراننداشتندو عرفانو شناختی که‬ ‫دیگراننداشتند‪،‬ان هابداندستیافتند‪.‬‬ ‫شکارچیان غیرمجاز پارک‬ ‫ملی گلستان دستگیر شدند‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی گلســتان گفــت‪ :‬شــکارچیان‬ ‫غیرمجاز پارکملیگلستاندستگیر شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مجتبــی مروتــی در گفتگــو با خبرنــگاران‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬روز ‪ ۲۲‬شــهریورماه ســال جــاری‪ ،‬یک گروه‬ ‫شــکارچی در پودینه علی (اق ســو) پارک ملی گلستان‬ ‫بــا محیط بانــان این پــارک درگیــر شــدند‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫اگاهی گلستان افزود‪ :‬براثر این درگیری مسلحانه یکی‬ ‫از شــکارچیان مــورد اصابــت گلولــه قرار گرفــت و جان‬ ‫باخت و چند شکارچی هم متواری شدند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه از شــکارچیان الشــه یک راس مرال کشــف شــد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بالفاصله موضوع به پلیس و دستگاه قضایی‬ ‫گزارش و تالش برای شناسایی شکارچیان غیرمجاز اغاز‬ ‫شد‪ .‬مروتی اضافه کرد‪ :‬پس از تالش پلیس اگاهی برای‬ ‫شناســایی این شکارچیان‪ ،‬شامگاه سه شنبه‪ ،‬سه نفر از‬ ‫یشــده‬ ‫ایــن افراد که در کوه های اطراف گالیکش مخف ‬ ‫بودند‪ ،‬دستگیر شدند‪ .‬طبق گفته وی دوقبضه اسلحه‬ ‫شــکاری از این افراد کشف شــده است‪ .‬گفتنی است در‬ ‫پیدرگیریمسلحانهشکارچیانغیرمجاز بامحیط بانان‬ ‫در شهریورماه امسال یک شکارچی از ناحیه پایین تنه‬ ‫مجروح و براثر شدت جراحات فوت کرد‪.‬‬ ‫راەاندازی ‪ ۲۱۳‬کافو نوری‬ ‫در نقاط مختلف کردستان‬ ‫فردینکمانگر‪-‬سنندج‪:‬مدیر مخابراتمنطقهکردستان‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲۱۳‬کافو نوری در نقاط مختلف استان‬ ‫نصب شــده کــه نقــش مهمــی در ارائه خدمــات کیفی‬ ‫و کمــی ‪ VOICE‬و ‪ DATA‬بــه مشــتریان دارد‪ .‬ازاد‬ ‫حکمــت اظهــار کرد‪ :‬مشــتریان مخابــرات می توانند با‬ ‫استفاده از ظرفیت کافو نوری‪ ،‬از پهنای باند به مراتب‬ ‫باالتــر و همچنیــن باکیفیت بهتری نســبت بــه کافوی‬ ‫مســی خدمــات ارتباطــی دریافــت کننــد‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫بــه نقش توســعه و ارتقــا کافوهای نــوری در ظرفیت و‬ ‫کیفیت انتقال استان افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۱۳‬کافوی‬ ‫نوری در اســتان نصب و راه اندازی شــده اســت که این‬ ‫امار نســبت به چند ســال گذشته از رشــد ‪ ۱۵۴‬درصدی‬ ‫برخوردار است‪ .‬حکمت خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مشــتریان مخابراتی در استان از سرویس های مختلف‬ ‫ازجمله اینترنت و اینترانت اختصاصی‪FTTH، PTP، ،‬‬ ‫‪ PTMP‬و ‪ MPLS‬بر بستر فیبر نوری استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬فیبرهای نــوری دارای کیفیت و پهنای‬ ‫بانــد بــاال‪ ،‬قابلیــت اطمینــان و ایمنی‪ ،‬مقاومــت باالتر‬ ‫در برابر رطوبت و انعطاف پذیرتر هســتند و به همین‬ ‫دلیل قابلیت بهره برداری و اســتفاده از ان ها نسبت به‬ ‫ســیم های مسی بیشــتر اســت‪ .‬مدیر مخابرات منطقه‬ ‫کردستان با اشاره به اینکه در راستای عدالت اجتماعی‬ ‫و ارائــه یکســان خدمــات مخابراتی در نقاط شــهری و‬ ‫روستاییبرنامه ریزی هایمناسبیباتشکیلکارگروه های‬ ‫متخصص صورت گرفته اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این مهم از‬ ‫اســتراتژی های دارای اولویت شــرکت مخابرات ایران و‬ ‫به تبع ان منطقه اســت‪ .‬حکمت تصریح کرد‪ :‬نصب و‬ ‫راه اندازی کافوی نوری در نقاط مختلف استان همسو با‬ ‫اهدافکالن(رعایتاصلمشتری)مخابراتانجام شده‬ ‫است که شرایط دسترسی مشتریان به اینترنت و ارتباط‬ ‫مخابراتی باکیفیت تر را فراهم کرده است‪ .‬وی با اعالم‬ ‫اینکه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی در دنیا با سرعت‬ ‫بســیار زیــادی در حال رشــد و توســعه اســت و امــروزه‬ ‫اکثر کســب وکارها بر بســتر حوزه ‪ ICT‬انجام می شود‪،‬‬ ‫بیــان کرد‪ :‬یکــی از برنامه های مهــم مخابرات منطقه‪،‬‬ ‫بهینه ســازی و به روزرســانی تجهیزات و زیرساخت های‬ ‫مخابراتــی منطبــق بــا اخریــن فناوری هــای ارتباطــی و‬ ‫ظرفیت هایموجوداست‪.‬‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای‬ ‫سمنان در رتبه بندی هفته‬ ‫ملی مهارت برتر کشور شد‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫ستادمرکزیدانشگاهفنیو حرفه ای کشور در رتبه بندی‬ ‫هفته ملی مهارت ســمنان را به عنوان اســتان اول کشور‬ ‫معرفی کرد‪ .‬رضا نقدی بیان کرد‪ :‬ایین نکوداشت هفته‬ ‫ملــی مهارت بــا عنــوان کارافرینــی‪ ،‬اموزش هــای فنی و‬ ‫حرفه ای و نقش خیران در توسعه اموزش های مهارتی‬ ‫در دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رتبــه نخســت هفته ملی مهارت کشــور‬ ‫با بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود به‬ ‫دست امد‪ .‬رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان‬ ‫با اشاره به اهمیت مهارت اموزی تصریح کرد‪ :‬دانشگاه‬ ‫فنیو حرفه ایدر حوزهمهارت اموزی‪،‬در کشور پیشگام‬ ‫و پیشرو است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د مرکزی‬ ‫شنبه ‪ 10‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1177‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۷۰‬درصد مردم استان دوز‬ ‫اول را دریافت کردند‬ ‫یاسر قربانی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اراک‬ ‫از واکسیناسیون ‪ ۷۰‬درصدی دوز اول واکسن در استان‬ ‫مرکزی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش دیار افتاب؛ قربانی گفت‪ :‬از ابتدای شروع‬ ‫واکسیناســیون کرونا تاکنــون ‪ ۷۷۷‬هزار نفــر از جامعه‬ ‫هــدف در اســتان مرکــزی واکســن دریافت کرده انــد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از این تعداد ‪ ۵۲۳‬هزار نفر دوز اول واکسن‬ ‫را دریافت کرده اند که‪ ۷۰‬درصد جامعه هدف هستند‪.‬‬ ‫ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اراک بیان کرد‪۲۴۴ :‬‬ ‫هــزار نفــر هــم در اســتان مرکزی هــر دو دوز واکســن را‬ ‫دریافت کرده اند که‪ ۳۱‬در صد جامعه هدف هستند‪.‬‬ ‫واکسیناسیونحیوانات‬ ‫پارک وحش اراک انجام شد‬ ‫رئیــس ســازمان ســیما منظــر و فضای ســبز شــهری‬ ‫شهرداریاراکاز انجامواکسیناسیونکلیهحیواناتپارک‬ ‫وحشدر راستایحفظسالمتجامعهو ارتقابهداشت‬ ‫عمومی حیوانات خبر داد‪ .‬احمد حسنی در گفت وگو‬ ‫بــا ایمنــا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پارک وحــش اراک به عنوان یکی از‬ ‫جاذبه های گردشگری کم نظیر در استان مرکزی و غرب‬ ‫کشور‪،‬ساالنهپذیرایهزارانبازدیدکنندهو عالقه مندبه‬ ‫تنوع زیستی و طبیعت است‪ .‬وی با بیان اینکه نگهداری‬ ‫حیوانات پارک وحش نیازمند مالحظات بهداشتی بوده‬ ‫کــه یکــی از مهم ترین ان ها واکسیناســیون ان هاســت‪،‬‬ ‫افزود‪:‬یکیاز راه هایی کهنه تنهاسالمتحیواناتبلکه‬ ‫سالمتانسانراتضمینمی کند‪،‬واکسیناسیونحیوانات‬ ‫اســت‪ .‬رئیس ســازمان ســیما منظر و فضای سبز شهری‬ ‫شهرداری اراک خاطرنشان کرد‪ :‬واکسیناسیون حیوانات‬ ‫پارک وحش اراک از ضروری ترین شرایط نگهداری ان ها‬ ‫اســت و انجــام نــدادن به موقــع ان می توانــد موجــب‬ ‫ابتــای حیوان به خطرناک ترین بیماری ها شــود‪ ،‬لذا با‬ ‫انجام واکسیناســیون به موقع برای حیوانــات از ابتالی‬ ‫ان هابهبیماری هایخطرناکمانندانفوالنزایفوقحاد‬ ‫پرندگان‪ ،‬شاربون‪ ،‬تب برفکی‪ ،‬ابله و … جلوگیری شده‬ ‫و به حفظ سالمت ان ها کمک شایانی می شود‪ .‬حسنی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طیف وسیعی از بیماری های مشترک بین‬ ‫انســان و حیــوان وجــود دارد که در ایــن خصوص برای‬ ‫یهــای واگیــردار و در راســتای‬ ‫جلوگیــری از شــیوع بیمار ‬ ‫حفظ ســامت حیوانات واکسیناســیون کلی حیوانات‬ ‫پارک وحش اراک انجام شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬با تالش‬ ‫شــبانه روزی کارکنان ســازمان ســیما منظر و فضای ســبز‬ ‫شهری‪ ،‬در حوزه پارک وحش اراک محیطی امن و بسیار‬ ‫مناسب برای حیوانات داخل مجموعه ایجاد گردیده و‬ ‫شهروندانمی توانندبابهبودشرایطبهداشتیجامعهو‬ ‫از بین رفتن بیماری کرونا‪ ،‬از این مجموعه بسیار زیبا و‬ ‫جــذاب بازدید به عمل اورند و لحظاتی خاطره انگیز و‬ ‫ماندگار را همراه با خانواده سپری کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬درصد جمعیت استان‬ ‫در رده سالمندی قرار دارند‬ ‫مدیرعامل موسســه خیریه جامع سالمندان استان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ ۱۱ :‬درصــد جمعیــت ایــن اســتان در رده‬ ‫ســنی ســالمندی هســتند و این خطه به عنوان دومین‬ ‫اســتان پیر کشور شناخته شده اســت‪ .‬عزت ا‪ ...‬حیدری‬ ‫افزود‪ :‬ســالمندان سرمایه های جامعه هســتند ازاین رو‬ ‫تکریم و ارج نهادن بر این گنجینه های مهر بر همگان‬ ‫واجب اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬جمعیت ســالمند کشــور‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۲۵‬بــه ‪ ۳۳‬درصــد می رســد کــه فاجع هبــار‬ ‫اســت و می طلبد از ســوی مســئوالن امر تدابیر ویژه ای‬ ‫در این راستا اندیشیده شود‪ .‬مدیرعامل موسسه خیریه‬ ‫جامع سالمندان استان مرکزی اظهار داشت‪ :‬اسایشگاه‬ ‫ســالمندی ابراهیم اباد اراک دارای ‪ 2‬بخش اســت که ‪30‬‬ ‫ســالمند زن و ‪ ۵۵‬ســالمند مرد در ان نگهداری می شود‬ ‫و جمعیــت ســاکن از تمامــی خدمــات توان بخشــی‬ ‫بهره گیری می کنند‪ .‬حیدری ادامه داد‪ :‬بهار امسال هزینه‬ ‫تمام شده نگهداری هر سالمند در ماه حدود سه میلیون‬ ‫و ‪ ۱۵‬هزار تومان بوده اســت که با افزایش شــهریه ها از‬ ‫تابســتان اداره کل بهزیســتی به ازای هر ســالمند مبلغ‬ ‫‪ ۲‬میلیــون تومان پرداخت می کند و بقیه مخارج نیز از‬ ‫محل کمک های مردمی تامین می شود‪ .‬وی اشاره کرد‪:‬‬ ‫در ایــن اسایشــگاه شــبانه روزی‪ ،‬ســالمندان زیرپوشــش‬ ‫بهزیستی‪ ،‬مجهول الهویه و شمار محدودی نیز با هزینه‬ ‫شخصی به مبلغ ‪ ۲۷‬میلیون ریال نگهداری می شوند و‬ ‫هیچ سالمندی به دلیل نداشتن هزینه نگهداری‪ ،‬رانده‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرعامل موسسه خیریه جامع سالمندان‬ ‫نم ‬ ‫استان مرکزی بیان کرد‪ :‬با توجه به هزینه باالی نگهداری‬ ‫و درمــان ســالمندان ایــن مرکــز که بیشــتر ایــن جامعه‬ ‫هــدف دارای بیمــاری زمینه ای هســتند‪ ،‬انتظــار می رود‬ ‫دستگاه های دولتی به واسطه مسئولیت اجتماعی خود‬ ‫با موسســه خیریه ســالمندان تعامل و همکاری الزم را‬ ‫داشتهباشندچراکهباوجودشرایطبداقتصادیحاکمبر‬ ‫جامعهتعدادخیرانکاهش یافتهاست‪.‬حیدریتصریح‬ ‫کرد‪ :‬سیستم گرمایشی اسایشگاه شبانه روزی سالمندان‬ ‫ابراهیم اباد بخاری است که در فصل سرما امکان دارد‬ ‫برای ســالمندان به دلیل بیماری الزایمر خطراتی ایجاد‬ ‫کند و امید است خیران در این عرصه ورود کنند تا این‬ ‫مشــکل رفــع شــود و جــا دارد از همــکاری ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫ریالی استاندار مرکزی در این راستا تقدیر کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫موسسهخیریهجامعسالمنداناستانمرکزییاداور شد‪:‬‬ ‫تمامسالمندانزیرپوششایناسایشگاهزمستانپارسال‬ ‫با تعامل و همکاری بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اراک‪ ،‬واکســن کرونا را دریافت کردند و هیچ گونه مورد‬ ‫ابتال و فوتی در این مرکز گزارش نشد‪.‬‬ ‫فرونشست زمین؛ خطری بیخ گوش دشت های زرندیه‬ ‫حــال ســفره های زیرزمینــی اب شهرســتان‬ ‫زرندیــه و دش ـت های منطقــه مســاعد نیســت و‬ ‫نکــه ســاالنه تــا حدود ‪ ۹۰‬ســانتیمتر ســطح‬ ‫همی ‬ ‫اب در ایــن منطقــه کاهش می یابد و هیچ حوزه‬ ‫ابریــز فرادســتی هــم نــدارد‪ ،‬وقــوع رخدادهایی‬ ‫چــون فرونشســت‪ ،‬خشــکی باغــات و مــزارع و‬ ‫حتــی کمبــود اب اشــامیدنی در ســال های اینــده‬ ‫را محتمل کرده اســت‪ .‬مدیر ســابق پژوهشــکده‬ ‫مهندســی هیدرولیک و محیط های ابی موسسه‬ ‫تحقیقات اب ایران در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬خطراتی‬ ‫که به دلیل کم بارشــی‪ ،‬فقر ســفره های زیرزمینی‬ ‫اب و برداشــت بی رویه و درنهایت فرونشســت‬ ‫دش ـت های شهرســتان زرندیــه همچون بســیاری‬ ‫از دش ـت های کشــور را تهدیــد می کند‪ ،‬تحلیل و‬ ‫بررســی و راهکارهایی نیــز در این خصوص ارائه‬ ‫نمود‪ .‬یوســف خلج امیرحســینی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بر اســاس تعریف یونســکو‪ ،‬فرونشســت عبارت‬ ‫اســت از فروریزش و یا نشســت ســطح زمین که‬ ‫به دالیل متفاوتی در مقیاس بزرگ روی می دهد‬ ‫و به طورمعمول این اصطالح به حرکت قائم رو‬ ‫به پایین سطح زمین اطالق می شود که می تواند‬ ‫بــا انــدک حرکــت افقــی همــراه باشــد امــا بایــد‬ ‫تاکید کــرد که این تعریف پدیده هایی همچون‬ ‫شهــا به دلیل اینکه حرکت ان ها دارای‬ ‫زمین لغز ‬ ‫جهت افقی قابل توجه است و همچنین نشست‬ ‫در خاک های دســتی که مکانیسم متفاوتی دارد‬ ‫را شــامل نمی شود‪ .‬این کارشناس امور اب وخاک‬ ‫در خصوص دالیل ایجاد فرونشست نیز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عوامل مختلفی مانند انحالل‪ ،‬اب شدگی توسط‬ ‫خهــا و تراکــم نهشــته ها‪ ،‬حرکــت ارام زمیــن و‬ ‫ی ‬ ‫خــروج گدازه و یا عملیات انســانی مانند معدن‬ ‫کاری و برداشــت اب زیرزمینی و نفت می توانند‬ ‫در پیدایش فرونشست زمین دخیل باشند‪ .‬خلج‬ ‫امیرحســینی اظهار داشــت‪ :‬در مورد دش ـت های‬ ‫کشــورمان نیــز بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬برداشــت‬ ‫بیش ازحد مجاز از منابع اب زیرزمینی‪ ،‬ضخامت‬ ‫الیه رســوبی و ویژگی های مهندســی رســوبات از‬ ‫عوامــل اصلــی بــروز فرونشســت هســتند کــه در‬ ‫بهــای‬ ‫ایــن میــان برداشــت بیش ازحــد مجــاز ا ‬ ‫زیرزمینی که نتیجه مدیریت ناصحیح منابع اب‬ ‫و از سوی دیگر هدر رفتن حجم عظیمی از این‬ ‫مــاده حیاتی بــه دالیلی از قبیل نادرســت بودن‬ ‫شیوه های کشاورزی‪ ،‬مصارف صنعتی و شهری و‬ ‫به طورکلی «مصرف نامتناســب» است‪ ،‬زمینه ساز‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اصلــی رخــداد فرونشســت محســوب م ‬ ‫مدیر ســابق پژوهشکده مهندســی هیدرولیک و‬ ‫طهــای ابــی موسســه تحقیقــات اب ایران‪،‬‬ ‫محی ‬ ‫عمده تریــن اســیب های ناشــی از فرونشســت‬ ‫را مــواردی از قبیــل تغییــر ناهمســان در ارتفــاع‬ ‫و شــیب رودخان ههــا و ابراه ههــا و ســازه های‬ ‫انتقال اب‪ ،‬شکســت و یــا بیرون زدگی لوله جدار‬ ‫چاه ها درنتیجه تنش های تراکمی ناشی از تراکم‬ ‫نهــا‪ ،‬پیشــروی امــواج در مناطــق پســت‬ ‫ابخوا ‬ ‫ســاحلی‪ ،‬کاهش برگش ـت ناپذیر تمام یا بخشــی‬ ‫از مخــزن اب زیرزمینی و درنتیجه از بین رفتن یا‬ ‫کاهش تخلخل مفید نهشته ها‪ ،‬کاهش بازدهی یا‬ ‫ایجاد تخریب در شریان های حیاتی و سازه های‬ ‫مهم‪ ،‬کاهش میزان نفوذپذیری سطحی و پیرو ان‬ ‫گسترش پهنه های بیابانی و تغییر در توپوگرافی‬ ‫و توســعه دشــت ســیالبی و پیشــروی ســفرهای‬ ‫بشــور به ســمت ابخوان های شیرین و کاهش‬ ‫ا ‬ ‫کیفیت اب عنوان کرد‪.‬‬ ‫زیان بارترین اثر فرونشست در حوزه‬ ‫کشاورزی است‬ ‫بــه گفته او‪ ،‬زیان بارترین اثر فرونشســت در‬ ‫حوزه کشاورزی قابل درک است زیرا در اثر افت‬ ‫ســطح اب و فرونشســت ســطح زمیــن‪ ،‬خلــل و‬ ‫فــرج الیه هایــی که قبال ابدار بودند مســدود و‬ ‫به صورت فشــرده درمی ایند که این امر موجب‬ ‫می شود در سال های اینده حتی با تزریق اب و‬ ‫چندین برابر شدن میزان نزوالت جوی‪ ،‬اب در‬ ‫الی ههــای ابدار نفوذ نکند و به صورت روان اب‬ ‫در سطح زمین جاری می شود که به این پدیده‬ ‫«مرگ ابخوان» گفته می شود‪ .‬خلج امیرحسینی‬ ‫در مورد وضعیت دش ـت های شهرســتان زرندیه‬ ‫و خطــر فرونشســت زمیــن در ایــن مناطــق‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در مذاکراتی که با مســئوالن محلی‬ ‫ازجملــه دفتــر مطالعــات اب منطق ـه ای اســتان‬ ‫مرکــزی داشــتم‪ ،‬باید گفت که تاکنــون و به طور‬ ‫مشــخص مطالعــات پــروژه و برنام ـه ای در این‬ ‫خصــوص صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫شــاید در این مرحله به منظور کســب اطالعات‬ ‫بیشــتر تنهــا بتــوان بــه مطالعات فرونشســت و‬ ‫نقشــه تهیه شده از ســوی ســازمان زمین شناسی‬ ‫کشــور با عنوان پهنه بندی فرونشست در کشور‬ ‫بــا مقیــاس یــک‪ ،‬یــک میلیونم اشــاره نمــود‪ .‬به‬ ‫گفتــه این کارشــناس‪ ،‬بــا توجه بــه توضیحات و‬ ‫شــرایطی کــه در خصــوص نحــوه وقــوع پدیــده‬ ‫فرونشســت در یــک منطقــه و علل ایــن رخداد‬ ‫ارائه شــد‪ ،‬بدیهی اســت دیر یا زود شــاهد این‬ ‫فاجعــه در منطقــه زرندیه خواهیــم بود چراکه‬ ‫طبــق امــار و اطالعــات موجود‪ ،‬متوســط بارش‬ ‫منطقــه بــر اســاس داده ها امســال ‪ ۱۹۰‬میلی متر‬ ‫و میــزان ان در ســال بارشــی گذشــته نیــز ‪۳۰۸‬‬ ‫میلی متــر بــوده اســت که نشــان از کاهش بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصــدی دارد‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنین‬ ‫میانگین بارندگی درازمدت در شهرستان زرندیه‬ ‫یکــه امســال میــزان‬ ‫‪ ۲۱۰‬میلی متــر اســت درحال ‬ ‫بارش ها در مقایسه با امار بلندمدت ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫معضل اضافه برداشت در دشت مرکزی‬ ‫خلج امیرحســینی اظهار داشــت‪ :‬ایــن در حالی‬ ‫است که در ‪ ۴۰‬سال اخیر شهرستان زرندیه با کمبود‬ ‫دست کمیکمیلیاردو‪ ۲۰۰‬میلیونمترمکعبکسری‬ ‫مخــزن در حــوزه اب روبــرو شــده اســت و مزیــد بــر‬ ‫این علت باید اضافه برداشت های اب به خصوص‬ ‫در دشــت مرکــزی را نیــز مدنظــر قــرارداد و میــزان‬ ‫اب قابل برنامه ریــزی هــم کــه از ســوی وزارت نیــرو‬ ‫تعیین شدهاستنیز‪۸۱‬میلیونمترمکعببرایهمه‬ ‫بخش های صنعت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬خدمات و خانگی‬ ‫استایندر حالیاستکهاکنونبیشاز ‪ ۱۴۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب در حال برداشــت اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫فقطدر دشتمرکزیزرندیهاز حیثمنابعزیرزمینی‬ ‫باکسریمخزن‪۳۵‬میلیونمترمکعبیمواجههستیم‬ ‫و ســطح اب هــم هرســال بیــن ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬ســانتیمتر‬ ‫پایین تر می رود؛ از سوی دیگر همسایگی شهرستان‬ ‫زرندیــه با دش ـت های تهران‪ ،‬شــهریار‪ ،‬کــرج و حتی‬ ‫کمی دورتر دشت های همدان که باالترین رقم های‬ ‫فرونشست و اساسا رکورد میزان نشست را در ایران‬ ‫پس از اصفهان به خود اختصاص داده اند‪ ،‬به منزله‬ ‫زنگخطر و هشدار جدیبهمسئولینمنطقهاست‬ ‫کهراهکاریپیشگیرانهاتخاذکنند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫پیش بینی برداشت‪ ۵۷۰‬هزار تن مرکبات در ساری‬ ‫ارائه طرح جامع برای رفع مشکالت کتابخانه میرجعفری اراک‬ ‫اســتاندار مرکــزی گفــت‪ :‬طــی ‪ ۱۰‬روز اینــده طرحــی بــرای رفــع‬ ‫مشکالت کتابخانه میرجعفری اراک ارائه شود‪.‬‬ ‫ســید علــی اقــازاده در بازدیــد از کتابخانــه میرجعفــری اراک‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬به دنبال طرح مشــکالت توســط مدیرکل کتابخانه ها‬ ‫در خصــوص عــدم وجــود راه دسترســی مناســب بــه کتابخانــه‬ ‫میرجعفری اراک در جلسه کارگروه اجتماعی استان بازدیدی از این‬ ‫کتابخانــه بــه عمل امــد‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به وجــود بیش از ‪۳۰‬‬ ‫هزار جلد کتاب در این مجموعه و موقعیت مناســب مکانی این‬ ‫کتابخانه امید است بتوانیم با همکاری منابع طبیعی‪ ،‬شهرداری و‬ ‫اســتانداری طرح جامعی را برای رفع مشــکالت این کتابخانه طی‬ ‫‪ ۱۰‬روز اینده تصویب کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬این کتابخانه به دلیل وجود‬ ‫موانع فیزیکی دور از دســترس عموم مردم و به ویژه ســالمندان و‬ ‫مخاطبانــش قرارگرفتــه و فاقد پارکینگ اســت‪ .‬همچنیــن با توجه‬ ‫بــه اینکــه این کتابخانه بین دو محله باغ خلج و شــهرک علی بن‬ ‫ابیطالــب (ع) قــرار دارد کــه هــر دو نیازمنــد اقدامــات فرهنگــی و‬ ‫عمرانی هستند‪ ،‬لذا پس از تصویب این طرح تامین منابع مالی ان‬ ‫در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫ایمنیبازار تاریخیاراکباتعاملسه جانبهدستگاه هایاجرایی‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان مرکــزی از تعامــل و همکاری‬ ‫سه جانبه با شهرداری و اتش نشانی برای ایمنی بازار‬ ‫اراک خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬مصطفــی مرزبــان در دیدار‬ ‫بــا رئیــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی‬ ‫شــهرداری اراک اظهــار کرد‪ :‬برای تحقق ایمنی بازار‬ ‫تاریخی اراک چند دســتگاه اجرایی ازجمله میراث‬ ‫فرهنگی‪،‬شهرداریو اتش نشانینقشمهمدارندو‬ ‫در صورتتعاملو هماهنگیایندستگاه هاایمنی‬ ‫بازار برقرار می شود؛ البته پشتیبانی دستگاه قضایی‬ ‫و ضابطین قضایی نیز در این زمینه ضروری خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی یکی از محتمل ترین خطرات که بازار اراک‬ ‫را تهدید می کند اتش سوزی دانست و در خصوص‬ ‫ایمنی بنای بازار افزود‪ :‬اســیب های انسانی به ویژه‬ ‫الحاقــات و اضافه بناهای صورت گرفتــه در بازار و‬ ‫همچنین بهره برداری غیراصولی و مغایر با ضوابط‬ ‫یهــای نامناســب با ســاختار‬ ‫ایمنــی و ایجــاد کاربر ‬ ‫فضایــی و معمــاری بــازار به ویــژه درزمینـ ٔـه تبدیل‬ ‫بخش های عمده سراها و فضاهای مشاع به انباری‬ ‫خطر بالقوه ای اســت که بازار اراک را به ویژه ازنظر‬ ‫اتش سوزیتهدیدمی کند‪.‬مدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی ادامه داد‪:‬‬ ‫در این جلسه کمیته ای مشترک برای تامین ایمنی‬ ‫بــازار تشــکیل شــد کــه اســتفاده های غیراصولــی از‬ ‫بــازار‪ ،‬تبدیــل کــردن انبارهای غیراصولــی و دخل و‬ ‫تصرفات‪ ،‬تخریب و الحاقات صورت گرفته توسط‬ ‫این کمیته شناسایی‪ ،‬پیگیری‪ ،‬اخطار و اجرا خواهد‬ ‫شــد‪ .‬مرزبــان گفت‪ :‬بــازار تاریخی اراک شــاهدی بر‬ ‫قدمت و پیشینه این شهر است‪ .‬این بنای تاریخی‬ ‫بــا عمــری ‪ ۲۰۰‬ســاله از ابتدای امر بر اســاس اصول‬ ‫مهندســی و معمــاری روز در قالــب یک مجموعه‬ ‫فاخر اقتصادی و اجتماعی ســاخته شد و هدف از‬ ‫تشکیل این جلسه مطالعه ارزیابی وضعیت ایمنی‬ ‫بــازار اراک و ارائــه راهکارهای کنترلی و جلوگیری از‬ ‫بروز حادثه است‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫‪ 1600‬کشاورز از خدماتبیمهبهره مندشدند‬ ‫رئیــس صندوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان اســتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫یکهــزار و ‪ 600‬نفــر از فعــاالن حــوزه کشــاورزی این اســتان امســال از‬ ‫خدمات بیمه اجتماعی کشاورزان بهره مند شدند‪.‬‬ ‫محمدصــادق زهــدی در گفت وگو بــا ایرنا افــزود‪ 155 :‬هزار نفر‬ ‫از جمعیــت ‪ 18‬تــا ‪ 50‬ســال روســتاها‪ ،‬مناطق عشــایری و شــهرهای‬ ‫زیــر ‪ 20‬هــزار نفر اســتان مرکــزی واجد شــرایط بهره منــدی خدمات‬ ‫صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان هســتند که تاکنــون ‪ 54‬هزار نفر‬ ‫انان از خدمات این صندوق بیمه ای بهره مند شدند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫استان مرکزی با پوشش ‪ 33‬درصدی جمعیت هدف صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کشــاورزان در روســتاها‪ ،‬مناطق عشــایری و شــهرهای زیر‬ ‫‪ 20‬هــزار نفــر رتبــه نخســت را در این حوزه به خود اختصــاص داده‬ ‫است‪ .‬رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه هرســال بیشــترین جذب بهره برداران در صندوق‬ ‫بیمه اجتماعی کشــاورزان به دلیل اتمام فصل برداشــت در زمستان‬ ‫انجام شده است‪ ،‬پیش بینی می شود تا پایان سال زمینه بهره مندی‬ ‫یکهزار و ‪ 400‬نفر از مشموالن از این بیمه فراهم شود‪ .‬زهدی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مشــکالت مالی‪ ،‬کمرنگ بودن فرهنگ بیمه در ســطح شهرها‬ ‫و روســتاها‪ ،‬پراکندگی روســتاها و نبود امکانــات الزم برای تبلیغات‬ ‫و اطالع رســانی در این مناطق از مهم ترین مشــکالت این صندوق‬ ‫برای گسترش چتر بیمه ای در مناطق روستایی است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫‪ 724‬نفر از مددجویان بهزیستی و یکهزار و ‪ 716‬نفر از مددجویان‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان‬ ‫استان مرکزی قرار دارند و حق بیمه انان توسط این نهادها پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان مرکزی افزود‪:‬‬ ‫ساکنان بین ‪ 18‬تا ‪ 50‬سال روستایی و عشایری‪ ،‬شهرهای زیر ‪ 20‬هزار‬ ‫نفر‪ ،‬قالیبافان‪ ،‬مهندسان نظام منابع طبیعی و کشاورزی‪ ،‬مهندسان‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬راننــدگان حمل ونقل جــاده ای بار و مســافر می توانند‬ ‫ساالنه با پرداخت ‪ 2‬میلیون و ‪ 400‬هزار ریال تا پنج هزار و ‪ 400‬ریال از‬ ‫خدمات این بیمه بهره مند شوند‪ .‬زهدی خاطرنشان کرد‪ :‬کشاورزان‪،‬‬ ‫روستاییان‪ ،‬عشایر و جمعیت شهرهای زیر ‪ 20‬هزار نفر می توانند با‬ ‫‪ 69‬سال سن و ‪ 11‬سال سابقه بیمه یا ‪ 60‬سال سن و ‪ 15‬سال سابقه‬ ‫و جوانان با پرداخت ‪ 30‬سال حق بیمه از خدمات بازنشستگی این‬ ‫بیمه بهره مند شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چهار هزار و ‪ 500‬نفر از کشاورزان‬ ‫و جمعیت عشایری استان مرکزی پارسال با ‪ 70‬سال سن و پرداخت‬ ‫‪ 10‬سال سابقه بیمه بازنشسته شدند و این استان در این حوزه رتبه‬ ‫دوم را در کشور به دست اورد‪.‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۷۷۷‬هزار تن کاال از استان صادر شد‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اقتصــادی اســتاندار مرکــزی‬ ‫اســتاندار مرکزی بیان کرد‪۱۲۶ :‬‬ ‫گفــت‪ ۷۷۷ :‬هــزار تــن کاال در‬ ‫میلیون دالر کاال در شهریورماه‬ ‫ســال جــاری از مبــادی گمرکــی‬ ‫امســال از این اســتان بــه خارج‬ ‫ایــن اســتان به خــارج از کشــور‬ ‫از کشــور صــادر شــد کــه بــرای‬ ‫سعیدفرخی‬ ‫صادرشدهاست کهاینشاخص‬ ‫نخستین بار میانگین صادرات‬ ‫نسبت به مدت مشابه پارسال‬ ‫ماهانــه اســتان به حــدود یک‬ ‫‪ ۷۰‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫صد میلیون دالر رسید‪ .‬فرخی اظهار داشت‪۲۳۱:‬‬ ‫سعید فرخی افزود‪ :‬این کاالها به ارزش ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر کاال نیمه نخســت امسال به استان‬ ‫میلیون دالر به ‪ ۸۶‬کشــور جهان ازجمله ترکیه‪ ،‬مرکزی وارد شــد که این شــاخص در مقایســه با‬ ‫عراق‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬امارات متحــده‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬مدت مشــابه قبــل ‪ ۴۶‬درصد افزایــش دارد‪ .‬وی‬ ‫پاکستان‪،‬ازبکستانوبلغارستانصادرشدهاست‪ .‬ادامه داد‪ :‬این کاالها از ‪ ۴۲‬کشور جهان ازجمله‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات‪ ،‬اکوادور‪ ،‬چک‪ ،‬هند و المان‬ ‫گفــت‪ :‬صــادرات کاال از گمــرکات ایــن اســتان به به استان مرکزی واردشد ه است‪.‬‬ ‫خارجاز کشور ازنظر ارزشنسبتبهمدتمشابه‬ ‫معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۳۵‬درصــد افزایــش دارد‪ .‬فرخــی مرکزی گفت‪ :‬ماشــین الت و مواد اولیه خطوط‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬این کاالهــا در قالــب ‪ ۱٧‬هزار تولیــد ازجمله عمــده کاالهای واردشــده به این‬ ‫و ‪ ۴۲۵‬اظهارنامه به خارج از کشــور صادرشــده اســتان در ســال جــاری بود ه اســت‪ .‬فرخــی‪ ،‬تراز‬ ‫است‪.‬وی‪،‬هیدروکربورها‪،‬شمش‪،‬میلگرداجدار‪ ،‬تجاری استان مرکزی در سال جاری را مثبت اعالم‬ ‫شیشــه‪ ،‬انواع بلور‪ ،‬پلی اتیلن ســبک و ســنگین‪ ،‬کرد و افزود‪ :‬میزان مبادالت تجاری استان در سال‬ ‫ایزوگام‪ ،‬شمش الومینیوم‪ ،‬مقاطع فوالدی‪ ،‬مواد جاریرشدمناسبیرانسبتبهسالگذشتهداشته‬ ‫غذایــی‪ ،‬کاشــی و ســرامیک را ازجملــه کاالهای و با تداوم این روند در سال جاری صادرات استان‬ ‫صادراتــی امســال اســتان عنــوان کــرد‪ .‬معــاون از مرز یکمیلیارددالر عبور می کند‪.‬‬ ‫‪ ۵۸۰‬هزار مسافر از استان به نقاط‬ ‫مختلف کشور جابه جا شدند‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫برون اســتانی و ‪ ۱۶۴‬هــزار و‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫‪ ۲۲۴‬مسافر در قالب ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫مرکــزی گفــت‪ ۵۸۰ :‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۴۲‬ســفر درون اســتانی‬ ‫مســافر امســال از طریــق‬ ‫بود ه است‪ .‬مدیرکل راهداری‬ ‫نــاوگان حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫و حمل ونقل جاده ای اســتان‬ ‫مهرداد جهانی‬ ‫این اســتان بــه نقاط مختلف‬ ‫مرکزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬این‬ ‫کشور جابه جا شدند‪ .‬مهرداد‬ ‫مسافران با استفاده از ناوگان‬ ‫جهانــی در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬ایــن اتوبــوس‪ ،‬مینی بوس و ســواری کرایه به نقاط‬ ‫مســافران در قالــب ‪ ۶۸‬هــزار و ‪ ۳۰۴‬ســفر از مختلف کشور جابه جاشده اند‪ .‬جهانی گفت‪:‬‬ ‫مبــدا اســتان مرکــزی بــه نقاط مختلف کشــور جابه جایی مســافر توســط نــاوگان جــاده ای‬ ‫جاب هجــا شــدند‪ .‬وی ادامــه داد‪ ۴۱۵ :‬هــزار و اســتان مرکــزی در ایــن مدت نســبت به ســال‬ ‫‪ ۸۵۰‬مســافر در قالــب ‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۷۶۲‬ســفر گذشته ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافت ه است‪.‬‬ ‫افتتاح مراکز مشاوره اسالمی‬ ‫در اراک و بیرجند‬ ‫مدیــر امــور مشــاوره و‬ ‫باشــند و اســاتیدی که رزومه و‬ ‫خانــواده معاونــت تهذیــب‬ ‫مدارک الزم اولیه را ارائه نمایند‬ ‫حوز ههــای علمیــه از افتتــاح‬ ‫در فرایند جذب قرار می گیرند‪.‬‬ ‫مراکــز مشــاوره اســامی در‬ ‫در فرایند جذب ‪ ،‬ابتدا اســاتید‬ ‫اراک و بیرجنــد خبــر داد‪.‬‬ ‫در مصاحبــه عمومــی شــرکت‬ ‫مجتبی رضایی‬ ‫حجت االسال م والمســلمین‬ ‫می کنند‪ ،‬پس ازاناستعدادیابی‬ ‫مجتبــی رضایی دربــاره افتتاح‬ ‫صــورت می گیــرد تــا دریکــی از‬ ‫مراکز مشــاوره در استان ها توضیح داد و گفت‪ :‬هفــت کارگــروه اصلی مرکز ســاماندهی شــوند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه درخواســت های مکــرر طــاب و کارگروه های مرکز مشــاوره اسالمی‪ ،‬هسته های‬ ‫مسئوالناستان هابرایراه اندازیمراکز مشاورهو علمی و اعضای وابسته و پیوسته دارند که کار‬ ‫با توجه به اینکه یکی از درخواست های ایت ا‪ ...‬مفصــل علمی بــرای ان ها صــورت می گیــرد‪ .‬در‬ ‫اعرافیمدیر حوزه هایعلمیهپساز بازدیدهای این کارگروه ها ابتدا ســیر مطالعاتی اول ‪ ،‬ســپس‬ ‫استانی‪ ،‬ایجاد مراکز مشاوره بوده است‪ ،‬افتتاح سیر کارگاهی و اموزشی و درنهایت سیر کارورزی‬ ‫مراکز مشــاوره اسالمی در اولویت کار قرارگرفته برگزار می شود کهزیر نظر استادارزیابیمی شوند‬ ‫است‪.‬مادر مشاورهدر حالشبکه سازیهستیم‪ ،‬تــا پــس ازان به عنوان مشــاور مورداســتفاده قرار‬ ‫شبکه سازیبهاینمعنیاست کهابتدادوره های بگیرند‪ .‬به عنوان نمونه طی چند روز گذشته‪۲ ،‬‬ ‫مقدماتــی و تکمیلی برای مشــاوران مرکز برگزار مرکز جدید مشــاوره اســامی در اراک و بیرجند‬ ‫م ‬ ‫یگــردد‪ .‬زمــان برگــزاری هــر دوره حــدود ‪ ۱۲۰‬افتتاح گردیده است‪ .‬اساتیدی این مراکز نیز به‬ ‫ساعت است‪ .‬سپس استان هایی که از ظرفیت روشی که گفتهشد ‪،‬جذب شده اند‪.‬در اینمراکز‪،‬‬ ‫الزم برخوردار باشــد‪ ،‬رشــته مشــاوره اسالمی در مصاحبه و گزینش ‪ ۲‬اســتاد خانم و ‪ ۴‬اســتاد اقا‬ ‫ان اســتان راه انــدازی می شــود‪ .‬همچنیــن مراکــز انجام شــده و صالحیت علمی انــان مورد تائید‬ ‫مشــاوره اســامی‪ ،‬زمانی راه اندازی می شــود که قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫یا خروجی های رشــته مشــاوره اســامی از میان‬ ‫مرکــز مشــاوره اســامی اراک ب هصــورت‬ ‫مشــاورانی که اموزش های الزم را طی نموده اند حضوری و با حضور ایت ا‪ ...‬دری نجف ابادی‪،‬‬ ‫فارغ التحصیلبشوندیااز طریقفراخوانعمومی حجت االسالم والمســلمین محمــد عال ـم زاده‬ ‫و پساز طیمراحلموفقیت امیز گزینش ‪،‬جذب معــاون تهذیــب و تربیــت حوزه هــای علمیــه‬ ‫مراکز مشــاوره اســامی بشــوند قابل ذکر است و حجت االسالم والمســلمین سپاســی مســئول‬ ‫که تاکنون در ‪ ۱۲‬اســتان مرکز مشــاوره اســامی مرکــز امــور صیانتــی حوزه هــای علمیه کشــور و‬ ‫راه اندازی شــده اســت‪ .‬بــرای راه انداختن مراکز حجت االسالم والمسلمین کمالی وفا مدیر مرکز‬ ‫مشاوره در استان ها اساتیدی انتخاب می شوند مشــاوره و خانواده اراک افتتاح شد‪ .‬افتتاح این‬ ‫کــه حتما در خصوص مشــاوره و روانشناســی و مرکز بااستقبالایتا‪...‬درینجف ابادینماینده‬ ‫رشته هایمرتبط‪،‬کارشناسیاینرشته هاراداشته ولی فقیه در استان مرکزی روبرو شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬درصد جمعیت معلوالن استان نقص‬ ‫شنوایی دارند‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۸‬درصد جمعیت معلوالن این اســتان نقص‬ ‫شــنوایی دارنــد و از مشــکل ناشــنوایی مطلق‬ ‫تــا کــم شــنوایی رنــج می برند‪ .‬زهــرا امینــی در‬ ‫گفت وگــو با ایرنــا افزود‪ :‬یک میلیــون ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫معلول در کشور وجود دارد که ‪ ۱۲‬درصد انان‬ ‫معادل ‪ ۲۲۲‬هزار نفر ناشــنوا هســتند و شــمار‬ ‫ناشنوایان استان مرکزی در قیاس با امار کشوری‬ ‫از شــاخص میانگین ‪ ۶‬درصد بیشتر است‪ .‬وی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬چهار هــزار و ‪ ۸۷۴‬نفر ناشــنوا‬ ‫در اســتان مرکــزی شناســایی و اطالعــات انــان‬ ‫در ســامانه بهزیســتی ثبت شــده و زیرپوشــش‬ ‫خدمــات حمایتــی و توان بخشــی قــرار دارنــد‬ ‫و پیش بینی می شــود ‪ ۶‬هزار ناشــنوا در اســتان‬ ‫مرکزی وجود داشــته باشــد‪ .‬مدیرکل بهزیستی‬ ‫اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬کمک هزینــه کاشــت‬ ‫حلزون‪،‬تامینتجهیزاتسمعک‪ ،‬گفتاردرمانی‪،‬‬ ‫کاردرمانیو پرداختمستمریازجملهخدمات‬ ‫بهزیستی به ناشنوایان زیرپوشش است‪ .‬امینی‬ ‫افزود‪ :‬کاشــت حلزون ازجمله خدماتی اســت‬ ‫که بخشی از هزینه ان به مبلغ ‪ ۳۰‬میلیون ریال‬ ‫از ســوی بهزیستی پرداخت می شــود و امسال‬ ‫کمک هزینه برای ســه ناشــنوا و ســال قبل برای‬ ‫هفت ناشنوا پرداخت در استان پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬پرداخت تسهیالت اشتغال‬ ‫به معلوالن از برنامه های بهزیستی استان است‬ ‫که امسال به ازای به کارگیری هر معلول ازجمله‬ ‫ناشــنوایان اعطای یک میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه برای کارفرمایان پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1177‬‬ ‫ناراحتی رونالدو‬ ‫از عملکرد هم تیمی ها‬ ‫کریســتیانو رونالدو‪ ،‬ســتاره‬ ‫که مانند بســیاری از مواقع در‬ ‫منچســتریونایتد‪ ،‬از عملکــرد‬ ‫طــول دوران حرف ـه ای خود پا‬ ‫دیگــر بازیکنــان ایــن تیــم در‬ ‫پیــش گذاشــته و موفــق شــد‬ ‫دیــدار برابــر ویارئــال راضــی‬ ‫گل پیروزی بخــش تیمــش را‬ ‫نبــوده اســت‪ .‬شــیاطین ســرخ‬ ‫در دقایــق پایانــی روی پــاس‬ ‫رونالدو‬ ‫در جریــان دیدار برابر ویارئال‬ ‫جسی لینگارد به ثمر برساند‪.‬‬ ‫نتوانستند کریستیانو رونالدو را‬ ‫ایــن اولین پیــروزی یونایتد در‬ ‫در جریــان بــازی حفظ کننــد و او در تمام این مســابقات این فصل لیگ قهرمانان به حساب‬ ‫بــازی تنهــا یــک شــوت در چارچــوب داشــت‪ .‬می امد و تحســین های بسیاری را برای رونالدو‬ ‫یونایتد درمجموع ‪ 14‬شــوت به ســمت دروازه به همراه داشت‪ .‬بااین حال الکس تلس مدعی‬ ‫حریــف زد و ‪ 54‬درصــد مالکیــت تــوپ را نیــز شــده کــه این بازیکن پرتغالی پیــش از به ثمر‬ ‫در اختیار داشــت؛ اما تیم اوله گونار سولسشــر رســاندن گل از عملکرد هم تیمی هایش بســیار‬ ‫ب هســختی توانســت این سلطه را به گل تبدیل ناراضی بود‪ .‬او دراین باره به تی ان تی اسپورت‬ ‫کند و بار دیگر با درخشــش ستاره بی تکرارش گفــت‪« :‬ایــن اولین باری بود که مــن با او بازی‬ ‫موفق به کســب ســه امتیاز بــازی شــد‪ .‬این در می کردم‪ .‬ما بیرون از زمین رابطه خوبی داشتیم‬ ‫حالــی بــود که پاکو الکاســر گل اول بــازی را به چون هر دو پرتغالی حرف می زنیم‪ .‬پنج دقیقه‬ ‫ثمر رسانده و تیمش را از میزبان پیش انداخته پیش از گل او کمی ناراحت بود که ما توپی به‬ ‫بــود؛ اما تلس موفق شــد هفت دقیقه بعد با او نمی رسانیم‪ .‬من گفتم توپ می رسد‪ ،‬متمرکز‬ ‫یک والی تماشــایی از فاصله ‪ 20‬متــری بازی را بمــان چون توپ می رســد‪ .‬به محــض این که از‬ ‫نبــازی بیــرون رفتــم‪ ،‬رونالــدو خیلی منتظر‬ ‫به تســاوی بکشــاند‪ .‬هرچنــد پس ازایــن گل به زمی ‬ ‫نظر می رســید که یونایتد به کســب یک امتیاز نماند‪ .‬ما از کیفیت او خبرداریم و هرروز شاهد‬ ‫در ورزشــگاه خانگ ـی اش رضایــت داده اســت این موضوع هستیم؛ بنابراین فقط نیاز بود یک‬ ‫چراکــه به زانــو دراوردن ویارئــال بســیار دشــوار تــوپ به محوطه جریمه برســد و او پیروزی را‬ ‫به نظر می رســید‪ .‬ولی بازهم این رونالدو بود برای ما رقم بزند‪ .‬این یک رویا است‪».‬‬ ‫پاسخ کوبنده پاوارد‬ ‫به انتقاد هواداران بایرن‬ ‫برخــی از هــواداران‬ ‫دیناموکیف بــود که این بازی‬ ‫بایرن مونیخ با همراه داشــتن‬ ‫جبــر صفــر تیم‬ ‫بــا پیــروزی پن ‬ ‫بنــری نســبت بــه عملکــرد‬ ‫مهمان به پایان رســید‪ .‬پاوارد‬ ‫بنجامین پــاوارد‪ ،‬بازیکن این‬ ‫در ایــن بازی در ترکیب اصلی‬ ‫تیــم‪ ،‬اعتراض کردنــد اما او با‬ ‫قــرار نداشــت و روی نیمکت‬ ‫پاوارد‬ ‫عملکرد خودپاســخ محکمی‬ ‫نشســته بود‪ .‬بااین حال بنری‬ ‫نهــا داد‪ .‬پــاوارد پــس‬ ‫بــه ا ‬ ‫از سوی برخی هواداران بایرن‬ ‫از درخشــش در جــام جهانــی ‪ 2018‬روســیه و بــه ورزشــگاه بــرده شــده کــه روی ان عبــارت‬ ‫قهرمانی در این مسابقات به همراه تیم ملی پاوارد مســاوی اســت با کرایس لیگا به چشــم‬ ‫یخــورد‪ .‬کرایس لیــگا درواقــع پایین تریــن‬ ‫فرانســه توجه باشگاه های بسیاری را به خود م ‬ ‫جلــب کــرد‪ .‬او درنهایــت در تابســتان ‪ 2019‬از ســطح لیگ در فوتبال حرفه ای المان است و‬ ‫اشتوتگارت جداشده و به بایرن مونیخ ملحق منظــور از این بنر‪ ،‬انتقاد از کیفیت و عملکرد‬ ‫شــد‪ .‬ایــن بازیکــن فرانســوی در طــول دوران ضعیف این مدافع فرانســوی بــود؛ اما پاوارد‬ ‫حضــورش در بایــرن عملکــرد قابــل قبولــی را پاسخ کوبنده ای به انتقاد هواداران بایرن داد‬ ‫یکــه در دقیقــه ‪ 69‬به جای الفونســو‬ ‫از خــود بــه نمایش گذاشــته اســت اما به نظر و درحال ‬ ‫می رســد که هنوز نتوانســته رضایــت برخی از دیویــس وارد زمیــن شــده بود‪ ،‬موفق شــد در‬ ‫هواداران مدافع عنوان قهرمانی بوندسلیگا را دقیقه ‪ 87‬پاس گل پنجم بایرن را برای اریک‬ ‫به خود جلب کند‪ .‬بایرن مونیخ چهارشنبه شب ماکسیم چوپوموتینگ ارسال کند تا سهمی در‬ ‫گذشته در دومین دیدار از مرحله گروهی لیگ جریان پیروزی پر گل تیمش و کسب سه امتیاز‬ ‫قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگی خود میزبان این بازی داشته باشد‪.‬‬ ‫مربی ارژانتینیجدیدترین گزینه‬ ‫جانشینیکومان‬ ‫مدیران بارسلونا به دنبال جانشین رونالد‬ ‫کومــان هســتند و حــاال یــک گزینــه جدیــد‬ ‫حشــده است‪ .‬پس از ژاوی‪ ،‬پیرلو‪ ،‬روبرتو‬ ‫مطر ‬ ‫مارتینــو و فیلیــپ کوکــو حــاال یک نــام جدید‬ ‫حشــده است؛‬ ‫پیرامون نیمکت بارســلونا مطر ‬ ‫مارســلو گایاردو‪ .‬پیش ازاین چند بار شایعاتی‬ ‫در مورد حضور این مربی روی نیمکت بارســا‬ ‫مطرح شده بود‪.‬‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1967‬نظـر بـه اینکـه هیات حـل اختاف مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و اماک بندر‬ ‫عبـاس بـه شـرح رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۳۶۱‬مـورخ ‪ 1400/06/20‬تصرفات‬ ‫مالکانـه اقـای محمـد حاتمـی تیـروری تحـت عنـوان ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت بـه مسـاحت ‪ 150/49‬متـر مربـع قسـمتی از پاکهـای ‪ ۱۸۷‬و ‪ ۱۹۱‬و ‪ ۱۹۳‬و‬ ‫‪ ۱۹۴‬و ‪ ۲۴۶‬الـی ‪ ۲۵۱‬فرعـی از ‪ ۱‬اصلـی واقـع در گلشـهر خیابان امامـت کوچه امامت ‪۸‬‬ ‫بـه اسـتناد بنـد الـف و ب مـاده یـک و ماده سـه قانون ائیـن نامه مذکـور را تائیـد نموده‬ ‫اسـت بـه جهـت فـوت مالـک اولیه اقـای حسـن خیر اندیـش و عدم دسترسـی بـه ورثه‬ ‫بـه اسـتناد بنـد ‪ ۲‬مـاده ‪ ۳‬مقـرر گردید پـس از انتشـار اگهی سـند مالکیت رسـمی صادر‬ ‫و تسـلیم گردیـد و علـى هـذا در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مذکـور در دو نوبـت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روزه اگهی‬ ‫جهـت اطـاع عمـوم و مالـک و صاحبـان حقـوق اگهـی میگـردد چنانچـه ظـرف مهلت‬ ‫دو مـاه از تاریـخ اولیـن انتشـار اگهـی اعتراضـی از طـرف کسـی بـه اداره ثبت اسـناد و‬ ‫امـاک بنـدر عبـاس وارد نگردد سـند مالکیت بر اسـاس مفـاد رای صادر فـوق در حدود‬ ‫و صاحیـت وفـق مقـررات صـادر خواهـد گردیـد در صـورت وصـول اعتـراض معترض‬ ‫مـی بایسـت از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظـرف مهلت یـک ماه بـه دادگاه‬ ‫صالحـه محـل مراجعـه و تقدیـم دادخواسـت نمائیـد لـذا پـس از سـپری شـدن مهلـت‬ ‫مذکـور و عـدم ارائـه تقدیـم دادخواسـت‪ ،‬اداره ثبت اسـناد و اماک بندرعباس نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت اقـدام خواهد نمـود و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعـه متضرر‬ ‫بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/07/10 :‬تاریخ انتشـار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬اسـمعیل‬ ‫ربیـع نـژاد‪ -‬رئیس اداره ثبت اسـناد و امـاک بندرعباس منطقـه ‪ /1400/375 -2‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1963‬شـماره نامـه‪ 140085602030010102 :‬چـون اقـای هوشـنگ‬ ‫خسـروی بابـادی فرزنـد عـوض بموجـب درخواسـت وارده بـه شـماره‬ ‫‪ 1400/06/13 – ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۰۱۵۸۶۰‬و بـه اسـتناد دو برگ استشـهاد محلی‬ ‫کـه هویـت و امضـاء شـهود رسـما گواهـی شـده مدعـی شـده کـه سـند مالکیـت‬ ‫ششـدانگ پـاک شـماره ‪ 87/2184‬واقـع در یزدانشـهر نجـف ابـاد بخـش ‪ ۱۲‬ثبـت‬ ‫اصفهـان کـه در صفحـه ‪ ۵۵۱‬دفتـر ‪ ۱۳‬امـاک بنـام نامبـرده ذیـل ثبـت شـماره‬ ‫‪ ۲۸۱۲‬و سـند چاپـی شـماره ‪ ۸۶۲۹۹۸‬الـف‪ ۸۳/‬ثبـت و سـند صـادر و تسـلیم گردیده‬ ‫بعـد بموجـب سـند انتقـال قطعـی شـماره دفترخانـه نجـف ابـاد بـه نامبـرده انتقـال‬ ‫یافتـه و معاملـه دیگـری هـم انجام نشـده اسـت‪ .‬و بموجـب نامه شـماره ‪– ۹۵۰۰۴۶‬‬ ‫‪ 1395/10/10‬شـعبه ‪ ۱۰۲‬دادگاه جزایـی نجـف اباد و در قید بازداشـت و سـند رهنی‬ ‫شـماره ‪ 1391/09/21 – ۲۵۷۳‬دفترخانـه ‪ ۳۵۲‬اصفهـان در قبـال مبلغ ‪۲۴۱۰۰۰۰۰۰‬‬ ‫ریـال در رهـن بانـک ملـت اصفهـان قـرار دارد‪ .‬نحـوه گـم شـدن یـا از بیـن رفتن ‪:‬‬ ‫بـه علـت جابجایـی مفقود شـده اسـت چون درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیت‬ ‫را نمـوده انـد طبـق تبصـره یـک اصاحی مـاده ‪ ۱۲۰‬اییـن نامـه قانون ثبـت مراتب‬ ‫اگهـی میشـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معامله (غیـر از انچـه در ایـن اگهی ذکر‬ ‫شـده نسـبت بـه ان یـا وجـود سـند مالکیـت مزبـور نـزد خـود باشـد از تاریخ انتشـار‬ ‫ایـن اگهـی تـاده (‪ )۱۰‬روز اعتـراض خـود را کتبـا ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت‬ ‫و سـند معاملـه بـه ایـن اداره اعـام نمایـد تـا مراتـب صورتمجلـس و اصـل سـند به‬ ‫ارائـه کننـده مسـترد گـردد‪ .‬اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد یـا در صورت‬ ‫اعتـراض اصـل سـند ارائـه نشـود المثنـی سـند مالکیـت مرقوم صـادر و بـه متقاضی‬ ‫تسـلیم خواهدشـد‪ .‬تاریـخ انتشـار‪ 1400/07/10 :‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک‬ ‫نجـف ابـاد‪ -‬حجـت الـه کاظـم زاده ‪ /1197538‬م الـف‬ ‫مهاجم تیم ملی به عبور از مرزهای غیرقابل باور می اندیشد‬ ‫مهدی طارمی‬ ‫و رویاهای بزرگ‬ ‫ایا ممکن اســت مهدی طارمی این مرز را هم‬ ‫بشــکند؟ او در خلــوت خود مشــغول رویاپردازی‬ ‫برای یک اتفاق بزرگ است‪ .‬به گزارش ورزش سه‪،‬‬ ‫شاید اگرچند سال پیش به عالقه مندان به فوتبال‬ ‫یشــد که فوتبال مهدی طارمی تااندازه ای‬ ‫گفته م ‬ ‫پیشرفت خواهد کرد که دروازه چلسی‪ ،‬یوونتوس‬ ‫یهــا ایــن را بــاور‬ ‫و لیورپــول را بــاز می کنــد‪ ،‬خیل ‬ ‫نمی کردند اما بســیاری از کارشناســان فوتبال و ان‬ ‫دســته از هوادارانی که این رشــته را با دقت بیشتر‬ ‫و موشکافانه ای دنبال می کنند‪ ،‬باور داشتند که در‬ ‫وجود این مهاجم بوشهری توانایی های فراوان و‬ ‫کشف نشده ای است که می تواند او را به بهترین‬ ‫مهاجــم تاریــخ فوتبال ایــران تبدیل کنــد‪ .‬طارمی‬ ‫از همــان نخســتین ثانیه هایی که بــرای پورتو به‬ ‫میدان رفت‪ ،‬نشان داد که از انگیزه فراوانی برای‬ ‫اثبــات توانایی هایــش برخــوردار اســت‪ .‬بازیکنی‬ ‫کــه اکنون به جزو جدایی ناپذیر ترکیب اژدهایان‬ ‫تبدیل شده و هر بازی برای این تیم گلزنی می کند‪.‬‬ ‫اتفاقی که یک مســئله دو ســر برد برای هواداران‬ ‫پورتو و تیم ملی ایران اســت‪ .‬یک مهدی طارمی‬ ‫امــاده و تشــنه گلزنــی که هــر ثانیــه می تواند تور‬ ‫دروازه حریفــان را به لرزه دربیــاورد‪ .‬درعین حال از‬ ‫صحبت های او در برنامه فوتبال ‪ 120‬مشخص شد‬ ‫که در حال رویاپردازی های بزرگی اســت و زمانی‬ ‫کــه با ســوال محمدی مجری برنامــه در خصوص‬ ‫جایزه پوشــکاش مواجه شد‪ ،‬این گونه پاسخ داد‪:‬‬ ‫«نمی دانــم قبــا ایــن را گفت ـه ام یــا نــه ولــی چند‬ ‫ســالی اســت کــه بــه این فکر هســتم که یــک روز‬ ‫در مراســمی کــه جایزه هایــی بــه بازیکنان تعلق‬ ‫می گیرد حضورداشته باشم‪ .‬نمی دانستم برای چه‬ ‫عنوانی باید انجا باشــم اما همیشــه مدنظرم بود‬ ‫که من باید روزی و به هر نحوی انجا باشم‪ .‬حاال‬ ‫خوشبختانه شاید گلی که زدم کاندیدای جایزه گل‬ ‫پوشکاش باشد‪ .‬بامحبتی که مردم همیشه به من‬ ‫داشــتند امیدوارم گل من بازهم رای بیاورد و جزو‬ ‫‪ 3‬گل پایانی باشــد و در این مراســم حضورداشته‬ ‫باشــم‪ ».‬او می گوید‪« :‬مطمئن هســتم اگر امسال‬ ‫نشود یک جوری در مراسم بهترین های دنیا حضور‬ ‫خواهم داشــت‪ .‬مدلــش را نمی دانم اما همین که‬ ‫با حضورم در این مراســم مردم خوشــحال شــوند‬ ‫برایم خیلی باارزش است‪ .‬دوست دارم اسم ایران‬ ‫همیشه به نیکی یاد شود و ارزش ان جایزه چیزی‬ ‫نیســت که به ان فکر کنم ولی اســم ایران و مردم‬ ‫برایم جذاب تر خواهد شــد‪ ».‬اما پورتو امســال در‬ ‫ســخت ترین گروه لیــگ قهرمانان اروپــا قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬دیدار با اتلتیکو مادریــد‪ ،‬لیورپول و میالن‬ ‫قطعــا اســان نیســت؛ اما حضور طارمــی و محک‬ ‫خــوردن او برابــر بزرگ ترین مدافعیــن اروپا‪ ،‬مایه‬ ‫دلگرمی هواداران ایرانی است‪ .‬او در بازی نخست‬ ‫دروازه اوبــاک را بــاز کرد اما اشــتباه بــزرگ اوویدو‬ ‫هاتگان داور مسابقه‪ ،‬گل بزرگ مهدی را به سرقت‬ ‫برد‪ .‬او درباره گروه دشــوار پورتو می گوید‪« :‬شــاید‬ ‫این گروه خوبی برای ما ایرانی ها باشد و اینجا هم‬ ‫ان چنان درباره سختی گروه صحبت نشد ولی باید‬ ‫قبول کنیم گروه ســختی برای تیم ما اســت‪ .‬وقتی‬ ‫با مربی تیممان صحبت کردیم گفتیم مهم نیست‬ ‫بــا چــه تیم هایــی بــازی داریم چــون می خواهیم‬ ‫توانایــی خودمــان را در فوتبال اروپا ثابت کنیم‪».‬‬ ‫پــس از نمایش درخشــانی کــه پورتو برابر اتلتیکو‬ ‫مادریــد داشــت و دو بــرد روحیه بخــش در لیــگ‬ ‫پرتغال‪ ،‬انتظار می رفت که شــاگردان کونسیسائو‬ ‫برابر لیورپول عملکرد خوبی را از خود به نمایش‬ ‫بگذارند اما اتفاق بسیار بدی در دراگائو رخ داد و‬ ‫پورتو برابر تیم یورگن کلوپ با نتیجه سنگین پنج بر‬ ‫یک تن به شکســت داد‪ .‬طارمی حتــی در روز بد‬ ‫هم تیمی هایــش‪ ،‬موفــق بــه گلزنی شــد و این بار‬ ‫الیسون بکر به جدیدترین قربانی مهاجم بوشهری‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬او درباره ان شکســت تلخ می گوید‪:‬‬ ‫«بازی بدی انجام دادیم و می توانســتیم عملکرد‬ ‫بهتری داشــته باشیم‪ .‬گل های بچه گانه ای در این‬ ‫دیدار خوردیم که نباید می خوردیم‪ .‬نمی خواهم‬ ‫خیلــی دربــاره بازی صحبت کنم البته خوشــحالم‬ ‫که توانســتم گل بزنم و دل مردم ایران شــاد شــد‬ ‫ولــی برای خودمان دردناک بود چون واقعا بازی‬ ‫بــدی انجــام دادیــم‪ ».‬عالقه منــدان بــه فوتبــال‬ ‫هی ـچ گاه اولین حضور طارمی در لبــاس پورتو را از‬ ‫یــاد نمی برند‪ .‬او به عنــوان بازیکن تعویضی و در‬ ‫ثانی ههــای پایانــی به زمین رفــت و پنالتی گرفت‪.‬‬ ‫استارت حضور فیکس این بازیکن‪ ،‬از همان بازی‬ ‫زده شد؛ اما اکنون شرایط متفاوت شده و طارمی‬ ‫به انتخاب نخســت خط حمله تیم کونسیســائو‬ ‫تبدی لشــده اســت‪ .‬مهاجم تیــم پورتــو دراین باره‬ ‫می گویــد‪« :‬شــرایط مــن خیلــی بهتر از قبل شــده‬ ‫وازنیم فصل دوم پارسال تقریبا ثباتی در حضورم‬ ‫در ترکیب اصلی ایجاد شــد‪ .‬خوشــحالم از ابتدای‬ ‫ایــن فصــل توانســتم در همــه بازی ها بــازی کنم‪.‬‬ ‫امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و بتوانم برای‬ ‫پورتو خیلی خوب ظاهر شوم و گل های زیادی به‬ ‫ثمر برسانم و عملکرد خیلی خوبی داشته باشم‪،‬‬ ‫هــم بــرای پورتــو و هــم برای شــادی مردم بیشــتر‬ ‫گل بزنــم که خودم این ها را بیشــتر می پســندم‪».‬‬ ‫نکت ـه ای که کارشناســان و عالقه مندان به فوتبال‬ ‫جمیعــا روی ان نظــر واحــدی دارند‪ ،‬خونســردی‬ ‫باالی طارمی دربازی های پورتو و تیم ملی است‪.‬‬ ‫بازیکنی که انگار سال هاست که تجربه حضور در‬ ‫میادین بزرگ را در وجودش اندوخته و با استفاده‬ ‫از ان‪ ،‬برای تیمش افتخارافرینی می کند‪ .‬نظر خود‬ ‫او نیز در این خصوص جالب است‪« :‬همه کسانی‬ ‫کــه فوتبال را پیگیری می کنند متوجه خونســردی‬ ‫من هستند و از زمانی که فوتبال را شروع کرده ام‪،‬‬ ‫این گونه بوده است‪ .‬ولی بعضی از بازی ها مانند‬ ‫دیدار با لیورپول استرس خاص خودش را دارد؛ اما‬ ‫دربازی هایلیگبهاناعتمادبه نفسیرسیده ام که‬ ‫دیگر استرس نداشته باشم‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرنوشت میزبانی عراق در دستان یک ایرانی‬ ‫فوتبــال عــراق امیــدوار اســت در اینــده ای نزدیــک دوبــاره‬ ‫امکان میزبانی از بازی های بین المللی را به دست بیاورد‪ .‬این‬ ‫امیــدواری پ ـس ازان افزایــش پیدا کــرد که هیئتــی از نمایندگان‬ ‫فیفــا بــه شــهر بصــره ســفر کردنــد تا شــرایط ایــن شــهر را برای‬ ‫میزبانــی از بازی های انتخابی جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬بررســی کنند‪.‬‬ ‫شــاهین رحمانی‪ ،‬عضو ایرانی کنفدراســیون فوتبال اســیا‪ ،‬یکی‬ ‫از دو نماینده فیفا در ســفر به بصره اســت و حضور او بازتاب‬ ‫ویــژه ای در رســانه های عراقــی داشــته اســت‪ .‬عدنــان درجال‪،‬‬ ‫وزیــر ورزش و جوانــان عــراق کــه به تازگــی رئیــس فدراســیون‬ ‫فوتبال این کشــور نیز شــده‪ ،‬تایید کرد که هیئت فیفا در اولین‬ ‫ســفر خود به بصره نظرات خوبی از خود نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫اداره رســانه ها و ارتباطــات دولتــی وزارت جوانان در بیانیه ای‬ ‫کــه منتشــر کــرد‪ ،‬اعــام کرد کــه عدنان درجــال‪ ،‬وزیــر جوانان‬ ‫و ورزش‪ ،‬هیئــت فیفــا را در تــور شــهر بصــره بــرای بازدیــد از‬ ‫شهرک ورزشی‪ ،‬استادیوم بین المللی بصره و سایر امکانات ان‬ ‫همراهــی کرده اســت‪ .‬عدنــان درجال گفت کــه انتظار می رود‬ ‫پــس از ارائــه گــزارش توســط نماینــدگان فیفــا و تصمیم گیــری‬ ‫در اولیــن جلســه‪ ،‬میزبانــی مســابقات بــه ورزشــگاه های عراق‬ ‫بازگــردد‪ .‬در صــورت موافقــت فیفــا‪ ،‬فدراســیون فوتبــال عراق‬ ‫می توانــد در ابــان مــاه از ســوریه و کره جنوبــی در بصــره‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1973‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/۰۶/14 - ۱۴۰۰-۲۶۲۷‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقه دو بجنـورد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم‬ ‫صدیقـه ره امـوز فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه ‪ ۳۲۸‬صـادره از در یک بـاب انباری به‬ ‫مسـاحت ‪ ۳۲۶‬متـر مربـع از پـاک ‪ ۱۱۹‬فرعـی از ‪ ۱۶۴‬اصلی واقع در اراضی حصار شـیر‬ ‫علـى خریـداری از مالـک رسـمی اقای احمـد ره اموز فرزند حسـن محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول ‪ 1400/۰۷/10:‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم ‪ 1400/۰۷/25:‬احمـد‬ ‫اصغـری شـیروان ‪-‬رئیـس ثبـت اسـناد و امـاک ‪/3373‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1971‬شـماره‪ ، 140060302006004227 :‬تاریـخ‪ 1400/07/06 :‬جلسـه هیـات موضوع قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مصـوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقرر‪/‬فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل وپرونـده‬ ‫کاسـه ‪ 1400114402006000967‬مربـوط بـه تقاضـای اقای‪/‬خانـم کمـال کریمـی اندانـی مبنی‬ ‫بـر صـدور سـند مالکیـت نسـبت بـه ششـدانگ قسـمتی از پـاک شـماره فرعـی از اصلـی واقع در‬ ‫بخـش حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر تحت بررسـی اسـت‪ .‬هیات پـس از مطالعه پرونـده وماحظه‬ ‫تقاضـای اولیـه و مسـتندات و تطابـق نقشـه ارائـه شـده با سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ وضعیت‬ ‫ثبتـی ختـم رسـیدگی را اعـام و بـه شـرح زیـر مبـادرت بـه صـدور رای می نمایـد‪ .‬رای هیـات‪ :‬با‬ ‫توجـه بـه تقاضانامـه ارائـه شـده ومسـتندات ضمیمـه شـامل سـند ‪ 228722‬مـورخ ‪ 94/04/29‬و‬ ‫ماحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس منتخـب وپاسـخ وضعیـت ثبتـی کـه حکایـت از احراز‬ ‫مالکیـت متقاضـی نسـبت بـه ملک مـورد تقاضـا و انتقال ملـک از مالک رسـمی به متقاضی داشـته‬ ‫و تصرفـات متقاضـی نسـبت بـه مـورد تقاضـا احـراز گردیـده و بررسـی هـای محلی کارشـناس که‬ ‫حکایـت از عـدم تعـارض و بـا منازع بـودن تصرفـات متقاضی دارد‪ .‬لـذا مالکیـت اقای‪/‬خانم کمال‬ ‫کریمـی اندانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 268‬کدملـی ‪ 1141274094‬صـادره فرزنـد عباس نسـبت به‬ ‫‪ 3‬دانـگ یکبـاب خانـه دو طبقـه بـه مسـاحت ‪ 152/04‬مترمربـع پاک شـماره ‪ 691‬فرعـی از ‪112‬‬ ‫اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبـت ملـک خمینی شـهر تایید و رای خـود را با حـدود ذیل‬ ‫صـادر مـی نمایـد‪ .‬طـی گـزارش کارشـناس در اجرای مـاده ‪ 1‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامه اجرائـی ان مقرر مـی دارد اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و امـاک وفـق مقـررات پـس از طـی تشـریفات ثبتی نسـبت به صـدور سـند مالکیت‬ ‫ملـک مـورد اشـاره بـه نـام متقاضی مذکـور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/07/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/25 :‬رئیس اداره ثبت اسـناد و اماک‬ ‫خمینـی شـهر ـ نبی اله یزدانـی‪/1199438‬م الف‬ ‫اگهی رای اصالحی‬ ‫‪ -9-1964‬شـماره‪ 140060302006004232 :‬ـ تاریـخ‪ 1400/07/06 :‬جلسـه هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند‬ ‫میزبانــی کنــد‪ .‬ایــن اولیــن میزبانــی عراقی ها پــس از تظاهرات‬ ‫و ناارامی هایــی اســت کــه ســال ‪ ۲۰۱۹‬در ایــن کشــور اتفــاق‬ ‫افتــاد و اهمیــت بســیار زیــادی بــرای مســئوالن فوتبــال عــراق‬ ‫دارد‪ .‬باتوجــه بــه اینکــه تیم ملی عراق با نســل تــازه فوتبالش‬ ‫امیدوارکننــده ظاهرشــده و همچنیــن در گــروه نســبتا اســانی‬ ‫در مقایســه بــه دوره هــای قبــل قــرار دارد‪ ،‬هــواداران عراقــی‬ ‫نیــز امیدوارنــد تــا با امتیــاز میزبانــی بتوانند به پلــی اف صعود‬ ‫کننــد‪ .‬عــراق در مرحله نهایی مســابقات انتخابی جام جهانی‬ ‫‪ ،۲۰۲۲‬بــا ایران‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ســوریه‪ ،‬امــارات و لبنان هم گروه‬ ‫است‪.‬‬ ‫رسـمی مصـوب‪ 1390/09/20‬باحضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقرر‪/‬فـوق العاده‬ ‫در دبیرخانـه هیات تشـکیل ‪ ،‬رای شـماره و پرونده کاسـه ‪1399114402006002111‬‬ ‫مربـوط بـه تقاضـای اقای‪/‬خانـم باقرحاجـی باقـری فروشـانی مبنـی بـر صـدور سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ قسـمتی از پـاک شـماره فرعی از پـاک اصلی واقع تحت بررسـی‬ ‫اسـت‪ .‬پس از مطالعه پرونده و ماحظه سـوابق مشـخص شـد در رای صادره اشـتباهاتی‬ ‫بـه شـرح زیر صـورت گرفتـه اسـت‪ :‬رای اصاحی‪ :‬بـا توجه به مفـاد گزارش کارشـناس‬ ‫و بـا عنایـت بـه اینکه طبق گـزارش رای هیـات تا کنون اجرا نشـده لذا مفـاد رای صادر‬ ‫بـه شـرح زیـر اصاح می گـردد رای صـادره قبلی بـا رعایت اصاحـات فـوق قابل اجرا‬ ‫مـی باشـد‪ .‬شـماره پاک ثبتـی ‪ 72/2826‬رئیس اداره ثبت اسـناد و اماک خمینی شـهر‬ ‫ـ نبـی الـه یزدانـی تاریخ انتشـار‪ 1400/07/10 :‬م الـف‪1199684 :‬‬ ‫اگهـی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1961‬برابـر اراء صـادره هیئـت هـای اول ودوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقه‬ ‫‪ 14‬اصفهـان حـوزه ثبـت ملـک خمینی شـهر تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیان‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضیـان وامـاک مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر‬ ‫بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز اگهی می شـود‪.‬در‬ ‫صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه اداره ثبت‬ ‫اسـناد وامـاک محـل‪ ،‬تسـلیم وپس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬‬ ‫‪-1‬اقای‪/‬خانـم رجبعلـی عروجی خوزانی به شناسـنامه شـماره ‪ 87‬کدملی ‪1141442523‬‬ ‫صـادره فرزنـد قدیرعلـی نسـبت بـه ‪ 1‬دانـگ یکبـاب خانـه مسـاحت ‪ 254.85‬مترمربـع‬ ‫پـاک شـماره ‪ 304‬فرعـی از ‪ 82‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫خمینـی شـهر شـامل سـند ‪ 100206‬مـورخ ‪ 89/07/14‬و سـند ‪ 24126‬و ماحظه نقشـه‬ ‫ملـک و گزارش کارشـناس‬ ‫‪ -2‬اقای‪/‬خانـم ربابه شـجاعی خوزانی به شناسـنامه شـماره ‪ 125‬کدملی ‪1141500833‬‬ ‫صـادره فرزنـد رضـا نسـبت بـه ‪ 1‬دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت‬ ‫‪ 254.85‬مترمربـع پـاک شـماره ‪ 304‬فرعـی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهـان بخش حوزه‬ ‫ثبـت ملـک خمینـی شـهر شـامل سـند ‪ 100206‬مـورخ ‪ 89/07/14‬و سـند ‪ 24126‬و‬ ‫ماحظـه نقشـه ملـک و گزارش کارشـناس‬ ‫‪ -3‬اقای‪/‬خانـم مرتضـی عروجـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1130161757‬کدملـی‬ ‫‪ 1130161757‬صـادره فرزنـد رجبعلـی نسـبت بـه ‪ 1‬دانـگ از ششـدانگ یکبـاب خانـه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 254.85‬مترمربـع پاک شـماره ‪ 304‬فرعـی از ‪ 82‬اصلی واقـع در اصفهان‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 100206‬مـورخ ‪ 89/07/14‬و سـند‬ ‫‪ 24126‬و ماحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس‬ ‫‪ -4‬اقای‪/‬خانـم سـمیرا رجایـی خوزانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1130263614‬کدملـی‬ ‫‪ 1130263614‬صـادره فرزنـد مانـده علی نسـبت به ‪ 3‬دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 254.85‬مترمربـع پـاک شـماره ‪ 304‬فرعـی از ‪ 82‬اصلـی واقـع در‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫برانکو به صعود ایران‬ ‫بسیار خوش بین است‬ ‫سرمربیپیشینتیمملیفوتبالایرانپیش بینی کرد‬ ‫تیــم ملی فوتبال ایران به راحتی به جام جهانی صعود‬ ‫کنــد‪ .‬برانکــو ایوانکوویــچ درباره دو بــازی اول تیم ملی‬ ‫فوتبال عمان گفت‪ :‬برداشــت ما از دو بازی اول مقابل‬ ‫ژاپن و عربستان بسیار مطلوب است‪ ،‬زیرا ما هر دو بازی‬ ‫را بسیار خوب انجام دادیم‪ ،‬حتی مقابل عربستان که ما‬ ‫را شکست داد‪ ،‬اما ما بسیار خوب بازی کردیم‪ ،‬چندین‬ ‫موقعیتخلقکردیمو مطمئنامستحقیکگلبودیم‪.‬‬ ‫شایســته تســاوی برابر عربســتان بودیم اما باختیم‪ .‬او‬ ‫درباره راز برتری برابر ژاپن گفت‪ :‬سخت کوشی راز برتری‬ ‫ما برابر ژاپن بود‪ .‬ما به صعود به جام جهانی باور داریم‬ ‫و رویــای بزرگــی را دنبال می کنیــم‪ .‬عمانی ها حق دارند‬ ‫به این رویا باور داشته باشند و به دنبال رسیدن به ان‬ ‫باشند‪.‬برانکو دربارهموفقیتمربیان کرواتدر قارهاسیا‬ ‫گفت‪ :‬دلیل موفقیت مربیان کروات این است که ان ها از‬ ‫کیفیت بسیار باالیی برخوردار هستند‪ ،‬زیرا در کرواسی‬ ‫سنت دیرینه ای در مدرسه مربیگری و فوتبال حرفه ای‬ ‫وجود دارد و مربی ها وقت زیادی برای تحصیالت خود‬ ‫می گذارند و ســرمایه گذاری زیادی می کنند‪ .‬تحصیالت‬ ‫تکمیلی و البته دســتیابی به موفقیت اســان به دســت‬ ‫نمی اید‪ .‬مربیان کروات در کشورهای دیگر بسیار راحت‬ ‫باسنت فرهنگی ســازگار هستند و می خواهند بخشی‬ ‫از فرهنگ محل کار خود باشــند‪ .‬او در ادامه در پاســخ‬ ‫بــه ســوالی دربــاره تیم ملی ایــران گفت‪ :‬ایــران در گروه‬ ‫‪ A‬قرار دارد‪ ،‬گروهی که به همراه کره جنوبی‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬عراق و ســوریه اســت و من فکر می کنم ان گروه‬ ‫ضعیف تــر از گروه ‪ B‬اســت که عمــان در ان قــرار دارد؛‬ ‫زیرا در گروه ما سه تیم ملی ژاپن‪ ،‬عربستان سعودی و‬ ‫استرالیا وجود دارند‪ ،‬تیم هایی که به طور منظم در جام‬ ‫جهانی بازی می کنند و تجربه زیادی دارند‪ .‬فکر می کنم‬ ‫ایــران و کــره جنوبی به راحتی به عنوان تیم های اول به‬ ‫جامجهانیبروند‪.‬‬ ‫راز شماره ‪ 77‬شجاعی در‬ ‫نساجی مشخص شد‬ ‫مسعود شجاعی که چند روزی است به تیم نساجی‬ ‫قائم شــهر پیوســته‪ ،‬در ایــن تیــم پیراهن شــماره ‪ 77‬را‬ ‫بــر تن می کنــد‪ .‬انتقال مســعود شــجاعی از تراکتور به‬ ‫نساجی‪،‬یکیاز جذاب ترینانتقال هایتابستانامسال‬ ‫بــود‪ .‬کاپیتــان ســابق تیم ملی فوتبــال ایران حضــور در‬ ‫قائم شهر رابه عنوانتجربهجدیدفوتبالیخودانتخاب‬ ‫کرد و امید یک شهر خسته به ساق های این بازیکن و‬ ‫هم تیمی هایش دوخته شــده اســت‪ .‬شــجاعی که چند‬ ‫روزی اســت به نســاجی اضافه شــده‪ ،‬در تمرینات این‬ ‫تیم شماره ‪ 77‬را می پوشد‪ .‬در این سال ها عادت کرده‬ ‫بودیم که کاپیتان ســابق تیم ملی را با پیراهن شــماره‬ ‫‪ 7‬ببینیم و پوشیدن شــماره ‪ 77‬اتفاق تازه ای است که‬ ‫البته دلیل خاص و جالبی نیز پشــت این قضیه اســت‪.‬‬ ‫مرحوم نادر دست نشــان بیشــتر دوران فوتبــال خود را‬ ‫در تیم نساجی قائم شهر سپری کرد و گل های پرشماری‬ ‫را نیــز بــرای این تیم به ثمر رســاند‪ .‬او چند ماه پیش و‬ ‫پــس از ابتــا بــه ویــروس کرونــا‪ ،‬از دنیا رفت و باشــگاه‬ ‫نساجی نیز در اقدامی پسندیده‪ ،‬پیراهن شماره‪ 7‬را به‬ ‫یاد دست نشان بایگانی کرد و به همین دلیل است که‬ ‫شجاعی پیراهن شماره‪ 77‬را در این تیم بر تن می کند‪.‬‬ ‫البته ممکن است حسین زامهران دیگر بازیکن نساجی‬ ‫پیراهن شماره ‪ 10‬خود را به احترام مسعود شجاعی به‬ ‫کاپیتان ســابق تیم ملی اهدا کند ولی تاکنون شجاعی‬ ‫ترجیح داده شــماره ‪ 77‬را بر تن کند اما ممکن اســت‬ ‫پیش از شروع لیگ برتر شماره او تغییر کند‪.‬‬ ‫اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 100206‬مـورخ ‪89/07/14‬‬ ‫و سـند ‪ 24126‬و ماحظـه نقشـه ملـک و گزارش کارشـناس‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/07/10 :‬نوبـت دوم‪ 1400/07/25 :‬رئیـس اداره ثبـت‬ ‫اسـناد و امـاک خمینـی شـهر ـ نبـی الـه یزدانـی ‪/1199679‬م الـف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1969‬شـماره‪ ، 140060302006004228 :‬تاریـخ‪ 1400/07/06 :‬جلسـه هیـات موضوع قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مصـوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقرر‪/‬فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل وپرونـده‬ ‫کاسـه ‪ 1400114402006000968‬مربـوط بـه تقاضـای اقای‪/‬خانـم مریـم رحیمـی اندانـی مبنی‬ ‫بـر صـدور سـند مالکیـت نسـبت بـه ششـدانگ قسـمتی از پـاک شـماره فرعـی از اصلـی واقع در‬ ‫بخـش حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر تحت بررسـی اسـت‪ .‬هیات پـس از مطالعه پرونـده وماحظه‬ ‫تقاضـای اولیـه و مسـتندات و تطابـق نقشـه ارائـه شـده با سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ وضعیت‬ ‫ثبتـی ختـم رسـیدگی را اعـام و بـه شـرح زیـر مبـادرت بـه صـدور رای می نمایـد‪ .‬رای هیـات‪ :‬با‬ ‫توجـه بـه تقاضانامـه ارائـه شـده ومسـتندات ضمیمـه شـامل سـند ‪ 228722‬مـورخ ‪ 94/04/29‬و‬ ‫ماحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس منتخـب وپاسـخ وضعیـت ثبتـی کـه حکایـت از احراز‬ ‫مالکیـت متقاضـی نسـبت بـه ملک مـورد تقاضـا و انتقال ملـک از مالک رسـمی به متقاضی داشـته‬ ‫و تصرفـات متقاضـی نسـبت بـه مـورد تقاضـا احـراز گردیـده و بررسـی هـای محلی کارشـناس که‬ ‫حکایـت از عـدم تعـارض و بـا منازع بـودن تصرفات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا مالکیـت اقای‪/‬خانم مریم‬ ‫رحیمـی اندانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 15516‬کدملـی ‪ 1142369900‬صـادره فرزنـد محمدحسـین‬ ‫نسـبت بـه ‪ 3‬دانـگ مشـاع یکبـاب خانه دو طبقه بـه مسـاحت ‪ 152/04‬مترمربع پاک شـماره ‪691‬‬ ‫فرعـی از ‪ 112‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملـک خمینی شـهر تاییـد و رای خود را‬ ‫بـا حـدود ذیـل صـادر مـی نماید‪ .‬طـی گـزارش کارشـناس در اجرای مـاده ‪ 1‬قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامه اجرائـی ان مقرر‬ ‫مـی دارد اداره ثبـت اسـناد و امـاک وفـق مقـررات پـس از طـی تشـریفات ثبتی نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت ملـک مورد اشـاره بـه نـام متقاضی مذکـور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/07/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/25 :‬رئیس اداره ثبت اسـناد و اماک‬ ‫خمینـی شـهر ـ نبی اله یزدانـی‪/1199422‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت‪ ،‬کارت و سـند کمپانـی موتـور سـیکلت سیسـتم بهرو‬ ‫تیـپ ‪ CC125‬بـه رنـگ نقـره ای بـه شـماره انتظامـی ‪(627-74827‬ایـران) به‬ ‫شـماره موتـور ‪ 3030192‬و شـماره شاسـی ‪ 125A8830471‬مـدل ‪ 1388‬بـه نام‬ ‫احمـد حسـنی فـر بـه کدملـی ‪ 1271138395‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫دفترچه تخصیص حق بهره برداری از قرارداد شماره‬ ‫‪-۱۸-۳۰۷۵‬و‪-‬ج مورخ ‪ 1381/1/11‬متعلق به واحد محمد‬ ‫صابری واقع در شهرک صنعتی دهق مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 10‬مـــهر ماه ‪ 02 / 1400‬اکتبر ‪ 25 / 2021‬صفر ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1177‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اغاز صدور کارت واکسن دیجیتال‬ ‫به زبان فارسی و انگلیسی‬ ‫مرکز مدیریت امار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت از اغاز صدور کارت واکسن‬ ‫دیجیتال به زبان فارســی و انگلیســی برای همه ی ایرانیان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬مرکــز مدیریــت امار و فنــاوری اطالعــات وزارت بهداشــت از اغاز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صــدور کارت واکســن دیجیتــال بــه زبان فارســی و انگلیســی بــرای هم ـه ی ایرانیان خبر‬ ‫داد و اعــام کــرد کــه تمامــی افرادی که یک یا دو نوبت واکســن زده انــد می توانند در‬ ‫ســامانه ‪ salamat.gov.ir‬کارت واکســن دیجیتــال فارســی خــود را به رایــگان دریافــت‬ ‫کننــد‪ .‬برخــی محدودیت هــا در زمینــه مســافرت‪ ،‬حضــور در اما کــن اموزشــی و ورزشــی‬ ‫و محدودیت هــای مشــاغل و اصنــاف ب ـه زودی برای دارنــدگان کارت واکســن دیجیتال‬ ‫فارســی برداشــته خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن افرادی که مســافرت خارج از کشــور دارند نیز‬ ‫می تواننــد از طریــق همیــن ســامانه کارت واکســن دیجیتال انگلیســی خــود را به رایگان‬ ‫دریافــت کننــد‪ .‬در صــورت مشــاهده هرگونــه اشــکال در تاریــخ یــا نوع واکســن یا عدم‬ ‫ثبت یک یا دو نوبت واکســن‪ ،‬فرم «گزارش خطا در کارت واکســن دیجیتال» را تکمیل‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫تنفس راحتشهروندان‬ ‫درگرو اجرای یک قانون‬ ‫قانــون هوای پاک باهدف کاهش الودگی کم اهمیت شمردن سهم این منابع در الودگی‬ ‫هوا و عوارض ناشــی از ان در ‪ ۲۵‬تیرماه ‪ ۱۳۹۶‬هوای تهران منجر شود‪ .‬انصاری به منابع ثابت‬ ‫بــه تصویــب مجلس رســید و از ســوی حســن االینده به عنوان بخش مهمی از دلیل الودگی‬ ‫روحانــی ‪ -‬رئیس جمهــوری وقت ‪ -‬بــرای اجرا هوا در فصول سرد سال اشاره و تامین سوخت‬ ‫ابــاغ شــد‪ .‬این قانون بر اســاس ‪ ۳۴‬مــاده ‪ ۲۱‬مناسب را راهکار کاهش الودگی ناشی از ان ها‬ ‫دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور‪ ،‬عنوان می کند؛ راهکاری که در ماده ‪ ۱۸‬قانون‬ ‫وزارت نفــت‪ ،‬وزارت نیــرو‪ ،‬نیــروی انتظامــی‪ ،‬هــوای پــاک موردتوجــه و در حیطــه وظایف‬ ‫شهرداری‪ ،‬صداوسیما و‪...‬را مکلف کرده است وزارتنفتقرارگرفتهاست‪.‬اومی گوید‪:‬هرچند‬ ‫وسایل نقلیه ای که دودشان سالمت‬ ‫که هر یک به تناسب وظایف خود‪ ،‬اقداماتی الزم است منابع االینده طی سال مورد پایش‬ ‫عمر می کند و نقش موثری در کاهش االیندگی‬ ‫همه را نشانه می گیرد‬ ‫را برای کنترل الودگی هوا در کشور اجرایی کنند‪ .‬مستمر قرار گیرند اما تشدید و مضاعف شدن‬ ‫در حالــی منابع متحــرک در الودگی هوای خودروها دارد‪ .‬گل علی زاده دراین باره معتقد‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬راهکار کاهش الودگی هوا ان در ایام پایداری و الودگی هوا در کالن شهرها‬ ‫بهعقیدهشیناانصاری‪-‬مدیرکلمحیط زیست ازجملهتهرانیکضرورتاست‪.‬پایشو کنترل کالنشــهری مانند تهــران نقش پررنگــی دارند است که اجاره کاتالیست برای دریافت معاینه‬ ‫و توسعه پایدار شهرداری تهران ‪ -‬کامال روشن منابع ثابت به خصوص کارخانه های پیرامون کــه قانــون هــوای پــاک بــرای ایــن دســت از فنــی به طور مســتقیم بــه اســتفاده کنندگان و‬ ‫و در قالب اسناد باالدستی به خصوص قانون شهرها به صورت مداوم و حتی شبانه و نظارت االیندگی ها نیز راهکارهایی را ارائه و وظایفی مالکان خودرو بازمی گردد و الزم است نسبت‬ ‫هوای پاک مشخص شد ه اما ب ه دالیل مختلف بر انجام معاینه فنــی خودروها و جلوگیری از را به دستگاه ها ازجمله ارتقای کیفیت سوخت بــه افرادی نظارت داشــت که به صورت علنی‬ ‫بخــش مهمــی از ان مــورد غفلــت قرارگرفتــه تــردد خودروهــای دودزا در محدوده شــهرها‪ ،‬بنزیــن‪ ،‬اســقاط خودروهــای فرســوده‪ ،‬ارتقای کاتالیست را اجاره می دهند و باید برخوردهای‬ ‫یتــری با این مســئله صورت گیــرد‪ .‬وحید‬ ‫اســت و تنهــا در زمــان وارونگی دمــا و فصول پایــش کیفــی ســوخت توزیعی که همگــی در اســتاندارد خودروهــای تولیــدی‪ ،‬الــزام انجــام جد ‬ ‫صشــده اند باید معاینه فنی و ‪ ...‬را محول کرده است که بعضی نــوروزی ‪ -‬مشــاور فراکســیون محیط زیســت‬ ‫ســرد ســال اســت کــه مجــدد موردتوجــه قرار برنامه های باالدســتی مشخ ‬ ‫می گیرند‪ .‬بر اســاس مطالعات ســیاهه انتشار به صورت برنامه ای سیســتماتیک انجام شود‪ .‬از ا نهــا اجراشــده و برخــی دیگر همچنان در مجلــس‪ -‬نیــز بابیــان اینکه ســازمان حفاظت‬ ‫کالن شهرهاکهتوسطکنسرسیومدانشگاه های زهرهعبادتی‪-‬معاوننظارتو پایشحفاظت انتظار اجرایی شــدن هســتند‪ .‬انجــام معاینه محیط زیستهیچتضمینینمی دهدکهوقتی‬ ‫برتر انجام شده است‪ ،‬سهم منابع ثابت مانند محیط زیست استان تهران ‪ -‬بر ضرورت تعامل فنی ازجمله مواردی اســت که به مرحله اجرا یک خودرو تولید شد‪ ،‬حتما استانداردهای الزم‬ ‫کارخان ههــا‪ ،‬نیروگاه ها‪ ،‬صنایــع و‪ ...‬در الودگی همه جانبه دستگاه های متولی برای مقابله با رسیده اما انتقاداتی به نحوه اجرا و نظارت بر را حفــظ کرده باشــد‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬ســازمان‬ ‫هوای تهران ‪ ۴۶‬درصد و ســهم منابع متحرک الودگــی هــوا تاکید می کند و معتقد اســت اگر ان وارد اســت‪ .‬داریوش گل علی زاده ‪ -‬معاون محیط زیست هیچ ضوابطی برای این موضوع‬ ‫مانندخودروهایدیزلی‪،‬خودروهایشخصی‪ ،‬تمام دستگاه های اجرایی که در قانون هوای مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت پیش بینــی نکــرده اســت و می گویــد وقتــی‬ ‫صشــده بــه محیط زیســت ‪ -‬می گوید‪ :‬اگر نظارت درستی خیالمان از اســتانداردهای خودروی نمونه در‬ ‫موتورســیکلت ها و‪ ۵۴ ...‬درصــد گزار ‬ ‫ششــده پــاک بــرای ا نهــا تکالیفــی مشخ ‬ ‫است‪ .‬همچنین بر اساس اخرین سیاهه انتشار وظایف خود عمل نکنند و با یکدیگر تعامل نســبت به کارکــرد خودروهــای در حــال تردد کارخانــه راحت اســت‪ ،‬مجوز شــماره گذاری را‬ ‫یتــوان در اجــرای قانــون نداشــته باشــیم‪ ،‬خودروها از اســتاندارد خارج صادر می کنیم‪ .‬او می افزاید‪ :‬اجاره کاتالیســت‬ ‫شهر تهران‪ ،‬سهم منابع متحرک در تولید ذرات نداشــته باشــند نم ‬ ‫یشــوند و اصــل قضیه بــه نظــارت در مراکز اوال بــه مســئولیت اجتماعــی خودروســاز‬ ‫معلقبه عنواناالیندهشاخصهواطیفصول هــوای پــاک و درنتیجــه کاهــش الودگــی هــوا م ‬ ‫کد ‪/10/43/00‬ف‬ ‫سیستم مدیریت یکپارچه ‪/‬‬ ‫اولدر داخل‬ ‫خودرویی‬ ‫یگــردد اما ما بایــد از‬ ‫یگــردد‪ .‬هرچند انجــام معاینه فنی بازم ‬ ‫نوبت‬ ‫سرد سال حدود ‪ ۶۰‬درصد و سهم منابع ثابت موفــق عمل کــرد‪ .‬او ضمن بیــان اینکه پایش فنــی بازم ‬ ‫ع‪)1400/‬‬ ‫مرحله ای‬ ‫یک‬ ‫مناقصه‬ ‫استفاده کنیم که کیفیت ان باعث حفظ ابرو و‬ ‫‪/104‬مشهر تهران‬ ‫(شماره اســت که در‬ ‫خودروها چند ســالی‬ ‫خدماتــی‬ ‫عمومیـی و‬ ‫واحدهــای صنعتـ‬ ‫اگهیبرخــورد بــا‬ ‫نیز حدود ‪ ۴۰‬درصد گزارش شده است‪ .‬هرچند و‬ ‫بــر اســاس ایــن اطالعــات منابــع ثابت ســهم االینــده جــزو وظایف ذاتی ســازمان حفاظت الزامی شده اما این قانون با اجاره چندساعته جان شهروندان شود‪ .‬وقتی کاتالیست خودرو‬ ‫کمتــری در تولید ذرات معلــق و الودگی هوای محیط زیست است‪ ،‬خاطرنشان می کند که بر قطعه ای بنام «کاتالیســت» دور زده می شود‪ .‬از بیــن برود‪ ،‬در بســیاری مــوارد قابل یافت در‬ ‫خندهاب‬ ‫انشعاب‬ ‫اصالح‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان البرز در نظردارد اجرای عملیات ‪ 2600‬متر اصالح‬ ‫خودروساز‬ ‫اینباعث‬ ‫فقرهاتفاقا‬ ‫‪300‬نیستو‬ ‫شبکه و بازار‬ ‫تهــران دارنــد اما این نباید به نادیده گرفتن یا اساسبرنامه ریزی هایصورتگرفتهواحدهای کاتالیست قطعه ای است که دو تا چهار سال‬ ‫االینــده ای کــه تاثیــر مســتقیمی بــر الودگــی‬ ‫هــوا دارنــد در فصــل پاییز و زمســتان امســال‬ ‫به صورت هفتگی مورد پایش قرار می گیرند‪ .‬او‬ ‫همچنینتصریحکردهکهبر اساس پیگیری های‬ ‫انجا مشــده از سال گذشته واحدهای صنعتی‬ ‫اجازه استفاده از سوخت های سنگین را ندارند‬ ‫و ســوخت جایگزین این واحدها باید توسط‬ ‫دستگاه هایمتولیتامینشود‪.‬‬ ‫است که یک شهروند دنبال کاتالیست بگردد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان یکســری باند و گــروه خالف به‬ ‫وجود امده است و ازانجاکه معاینه فنی یک‬ ‫ازمایشــگاه ســاده اســت‪ ،‬نمی تواند اجــاره ای‬ ‫بودن کاتالیست را تشخیص دهد‪ .‬عبادتی نیز‬ ‫به نقش منابع متحــرک در الودگی هوا اشــاره‬ ‫می کنــد و از پایش جدی تر مراکز معاینه فنی‬ ‫و نظارت بر عملکردشان طی سال جاری خبر‬ ‫می دهــد‪ .‬او البتــه بــه نقش پلیــس راهنمایی‬ ‫و رانندگــی در کاهــش الودگــی هوا بــا برخورد‬ ‫بــا خودروهــای دودزا و فاقــد معاینــه فنی در‬ ‫سطح شهر همچنین به نقش موثر شهروندان‬ ‫در کاهــش الودگــی هــوا‪ ،‬از طریــق انجــام‬ ‫معاینه فنی وسایل نقلیه و کاهش استفاده از‬ ‫خودروهای شخصی اشاره می کند‪ .‬درعین حال‬ ‫حســین شــهیدزاده ‪ -‬مدیرعامل شرکت کنترل‬ ‫کیفیت هوای تهران‪ -‬با اشاره به تاثیر وضعیت‬ ‫اقتصــادی بــر توجه مــردم به الودگی هــوا اظهار‬ ‫می کند‪:‬وقتی کهمردمدرگیرتامیننیازهایابتدایی‬ ‫خودباشند‪،‬بهکاهشالودگیهوافکر نمی کنند‪.‬‬ ‫درواقعاقتصادبسیاربرالودگیهواتاثیرگذاراست‬ ‫پس یکــی از راهکارهای موثر بر کاهش الودگی‬ ‫خودروهــا و موتورســیکلت ها توجــه بــه وضع‬ ‫معیشتی مردم است‪ .‬او معتقد است که عالوه‬ ‫شرکت اب و فاضالب روستای فشندک طالقان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته اب واگذار‬ ‫استان البرز(سهامی خاص) خــبر‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫درگاه‬ ‫طریق‬ ‫بازگشــایی‬ ‫گران و‬ ‫ارائه‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه‬ ‫بینایی برای‬ ‫شنوایی و چشم‬ ‫مناقصهگوش‬ ‫پیشــنهادمی رسید‬ ‫دارد اما به نظر‬ ‫زندگیتاو…‪،‬‬ ‫تدارکات اورند‪.‬اوافزود‪:‬برایاینکهتحلیلی‬ ‫سامانهبهدستمی‬ ‫طولعمر و…‪،‬‬ ‫افزایش‬ ‫پاکتها ازبرای‬ ‫است‬ ‫وضعیتشد و‬ ‫انجام ازخواهد‬ ‫‪2000005186000044‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬با‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫معظم‬ ‫فراخوانت هایکلیجمعیتتوسطمقام‬ ‫شمارهتااینکهسیاس‬ ‫وضعیتنبود‬ ‫این‬ ‫مناقصهی دانمبیشتر از سندملیسالمندان‬ ‫باشمالزمم‬ ‫الزمداشته‬ ‫سالمندی‬ ‫محقق‬ ‫مناقصه‬ ‫الکترونیکی را جهت‬ ‫امضای‬ ‫مذکور و‬ ‫سایت‬ ‫گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ,‬مراحل ثبت نام در‬ ‫شد‪ .‬مصوبه شورای‬ ‫گواهینامهجمع‬ ‫دریافتموضوع بیشتر‬ ‫حواس به این‬ ‫ابالغ شد و‬ ‫رهبری‬ ‫چونمحتوایاینسندمحتوایرسمی‬ ‫بپردازم‪،‬‬ ‫درموضوع‬ ‫شرکتاین‬ ‫استفادهکنموبه‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫ملی ســالمندان را هم بر اســاس قانون برنامه سوم توسعه کشور داشتیم موردپذیرش در کشــور اســت و دبیرخانه شورای ملی سالمندان به عنوان‬ ‫روستایی‬ ‫توزیعرااب‬ ‫انتقال و‬ ‫بها ابنیه و‬ ‫فهارس‬ ‫براورد بر‬ ‫همکارکار ‪:‬‬ ‫ارجاع‬ ‫فرایند‬ ‫شرکتسـدر‬ ‫الزم و‬ ‫اساسکارامدی‬ ‫بودند ولی‬ ‫تعیی نشــده‬ ‫متولی و‬ ‫ـتگاه های‬ ‫براورد پروژه‪ ,‬مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین که د‬ ‫استومسئولینسازمان هایمختلف‬ ‫منتشر کرده‬ ‫اینحوزهان‬ ‫مرجعملی‬ ‫مشارکتریال‬ ‫‪759,967,243‬‬ ‫ارجاع کار‬ ‫داشتهدر‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫ماه و‬ ‫سال ‪ , 1400‬مبلغ ‪ 15,199,344,862‬ریال و مدت اجرای‬ ‫باشیم و به‬ ‫ نگاهی اگر‬ ‫مبلغ نیم‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫(هفت)وجود‬ ‫کاربین‪7‬بخشی‬ ‫هماهنگی‬ ‫داشتند‪ .‬سرشماری های انجام شده در‬ ‫کارشناسان در تدوین ان‬ ‫فرایند و‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫مشارکت‬ ‫اوراق‬ ‫یا‬ ‫به صورت واریز نقدی به حساب شرکت ‪ ,‬ضمانتنامه بانکی‬ ‫وضعیتجمعیتسالمندیدر جهانوایرانخودگویایاینموضوعاست کشور نیز مبین روند رو به رشد جمعیت سالمند در ایران است‪ .‬جمعیت‬ ‫مهر‬ ‫الک و‬ ‫اسناددردر‬ ‫کلیه‬ ‫موظفرابه‬ ‫مورخ‬ ‫هم بر‬ ‫‪,1400/08/03‬سالمندان‬ ‫البته مصوبه شورای ملی‬ ‫دوشنبهافزود‪:‬‬ ‫روزباشیموی‬ ‫‪19‬نگران‬ ‫ساعتباید‬ ‫مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایلهای ‪PDF‬تا که‬ ‫ـال از ‪ ۵‬درصد در ســال ‪ ۱۳۵۵‬به ‪۱۰‬‬ ‫‪ ۴۲‬سـ‬ ‫پاکتحدود‬ ‫ایران طی‬ ‫ـالمندی‬ ‫ارائه سـ‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫سومالبرز‬ ‫استان‬ ‫شده تا ساعت ‪ 13‬همان روز به دبیرخانه شرکت اب و‬ ‫میکشور‬ ‫توسعه‬ ‫فاضالببرنامه‬ ‫اساس قانون‬ ‫داشتیم که دستگاه های متولی و درصد در ســال‪ ۱۳۹۸‬رســیده اســت (‪ ۲‬برابر شدن جمعیت سالمندی) و‬ ‫کارامدیبود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫روز سه‬ ‫ساعت ‪13‬‬ ‫پاکات ‪:‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫رئیستاریخ‬ ‫سالمندکشور‬ ‫جمعیت‬ ‫ایرانمی گوید‬ ‫اجتماعی‬ ‫انجمنمددکاران‬ ‫الزموهماهنگیبینبخشیوجود‬ ‫‪1400/08/04‬ولی‬ ‫همکار تعیین شدهبودند‬ ‫مجددا طی حدود‪ ۲۱‬ســال‪ ،‬در ســال‪ ۱۴۲۰‬به‪ ۲۰‬درصد خواهد رســید (‪۲‬‬ ‫ً‬ ‫میــه دوران‬ ‫داوطلباندغدغ‬ ‫مناقصه‪:‬مهم ترین‬ ‫اسنادو دراین بین‪،‬‬ ‫افزایش اســت‬ ‫نحوهحــال‬ ‫ب هســرعت در‬ ‫یکشنبه‬ ‫مجددروز‬ ‫ساعت ‪19‬‬ ‫تاریخ‬ ‫مناقصــه از‬ ‫اســناد‬ ‫دریافت‬ ‫توانند به منظور‬ ‫دریافت‬ ‫جمعیتسالمندیدر‬ ‫وضعیت‬ ‫داشتهباشیمو به‬ ‫ نگاهیاگر‬ ‫نداشت‪.‬نیم‬ ‫مورخایندر حالیاست کهدر بسیاریاز‬ ‫سالمندی)؛‬ ‫جمعیت‬ ‫‪ 1400/07/11‬تابرابر شدن‬ ‫مهر‪،‬سید‬ ‫است‪.‬بهگزارش‬ ‫سالمندی‪،‬زندگیدر سالمت‬ ‫باشیم‪ .‬البته در‬ ‫باید نگران‬ ‫است که‬ ‫موضوع‬ ‫گویای این‬ ‫موسوی جهان و ایران خود‬ ‫کشورهایتوسعه یافتهجهان‪۲،‬برابرشدنجمعیتسالمندیدرطولبیش‬ ‫‪026-32117150‬‬ ‫تماس ‪:‬‬ ‫تلفن‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫اقدام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫حسنادرس‬ ‫ستاد به‬ ‫سامانه‬ ‫کامل طریق‬ ‫‪ 1400/07/18‬از‬ ‫مناقصهمهر‪،‬‬ ‫اسنادگفتگــو با‬ ‫اجتماعیدرایران در‬ ‫ـددکاران‬ ‫سایرانجمن مـ‬ ‫چلــک رئیس‬ ‫چند سال اخیر تالش هایی برای ایجاد هماهنگی و تدوین سند سالمندان از صدسال اتفاق افتاده است و کشور ما ازجمله کشورهای واجد باالترین‬ ‫عنوان است‪.‬‬ ‫مندرج‬ ‫جزئیات‬ ‫اطالعات و‬ ‫سایتقبل این‬ ‫به سال ها‬ ‫بیشترو از‬ ‫اطالعاتما نیست‬ ‫موضوع امروز‬ ‫سالمندی‬ ‫داشت که‬ ‫موسوی چلک‬ ‫سپاسگزاری می کنم‪.‬‬ ‫هستیم که‬ ‫حدود بیست‬ ‫بعد از‬ ‫نمایید‪.‬شتابافزایشجمعیتسالمندیدر جهاناست‪.‬در همینحال‪،‬‬ ‫مراجعه شیبو‬ ‫‪)iets.mporg.ir‬‬ ‫ادرس(‬ ‫سال‪ ،‬به‬ ‫مناقصات‬ ‫رسانی‬ ‫دغدغهاطالع‬ ‫پایگاه ملی‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫ایران به سرعت در‬ ‫مسیر پیریجمعیت‬ ‫توسطکارشناسانحوزهبه طورجدیمطرح شدهبودولیخیلیجدیگرفته گفت‪ :‬افزایش جمعیت سالمند درعین حال که اگر تدبیر نشود می تواند‬ ‫نمی شد‪ .‬به رغم اینکه امارها نشان از کاهش نرخ باروری و افزایش امید‬ ‫کشورها‬ ‫(سهامیاست که‬ ‫البرزموفقیتبزرگی‬ ‫استانولیخود‬ ‫مختلفیایجاد کند‬ ‫بحران های‬ ‫خاص)‬ ‫فاضالب‬ ‫شرکتبهاب و‬ ‫بر اساس گزارش مرکز امار ایران در سال‪ ،۱۳۹۵‬نزدیک به‪ ۷۱‬درصد از کل‬ ‫‪ 1200899‬ساله قرار دارد و این بدان معنی‬ ‫‪۶۴862030‬‬ ‫گروه ســنی‪ ۱۵‬تا‬ ‫شناسهــور در‬ ‫جمعیت کمش‬ ‫اگهی ‪:‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫شماره مناقصه ‪2000003699000027 :‬‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‪ -‬بندر چابهار‬ ‫بــر مــردم‪ ،‬دولت و ســایر متولیان قانــون هوای‬ ‫پــاک اقدامــات مهمی را می توانند بــرای کاهش‬ ‫الودگیهوایپایتختانجامدهنداو بهتوسعه‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای حمل ونقــل عمومی‬ ‫به عنوانیکیاز راهکارهایکاهشاستفادهافراد‬ ‫از خودروهای شــخصی و به تبــع ان الودگی هوا‬ ‫اشارهمی کندومی گوید‪:‬کارکارشناسیبرایکاهش‬ ‫الودگیهوابایددر طولسالانجاموپیگیریشود‬ ‫تابهنتیجهبرسد‪.‬نبایدصبر کنیمتاهواالودهشود‬ ‫وپس ازانباحضوردستگاه هایمختلفجلساتی‬ ‫را برگــزار و چاره جویــی کنیــم‪ .‬ایــن کار ســال ها‬ ‫انجام شدهامانتیجهپایدارینداشتهاستوتنها‬ ‫تصمیم هایمقطعیگرفته شدهاست‪.‬فاطمهبرنا‬ ‫معاونمدیرکلحفاظتمحیط زیستاستان‬‫تهــران‪ -‬نیــز حل بیــش از ‪ ۶۰‬درصد از مشــکل‬ ‫الودگــی هوای تهــران را در اجرای قانون هوای‬ ‫ پــاک و عمــل دســتگاه ها بــه وظایــف قانونی‬ ‫خود می داند‪ .‬او شانه خالی کردن دستگاه ها‬ ‫از وظایف خود و انداختن مسئولیت بر گردن‬ ‫ســایر دســتگاه ها را عاملی برای تداوم الودگی‬ ‫هــوا می دانــد‪ .‬برنــا بــر لــزوم افزایــش تعــداد‬ ‫خودروهای هیبریدی و برقی تاکید می کند‪ .‬به‬ ‫عقیده او شــرکت های خودروسازی قدم هایی‬ ‫در این جهت برداشته اند اما کافی نبوده است‪.‬‬ ‫است که با توجه به اینکه بیش از ‪ ۷۰‬درصد کل جمعیت را جمعیت‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۶۴‬ساله تشکیل می دهد‪ ،‬ایران در فرصت طالیی «پنجره جمعیتی» قرار‬ ‫دارد و جمعیت در ســن کار و فعالیت اقتصادی در ان در حداکثر میزان‬ ‫خود اســت‪ .‬الزم اســت مدیران از ظرفیت ها و منابع سرمایه ای حاصل از‬ ‫اینفرصت‪،‬برایتوسعههمه جانبهوتضمیندورانبعداز گذار جمعیتی‪،‬‬ ‫یعنی سالمندی جمعیت‪ ،‬به نحو مطلوب استفاده کنند و رشد اقتصادی‬ ‫مناسبیرابرایکشور فراهمنمایندتجربهبسیاریاز کشورهانشاناز جهش‬ ‫اقتصــادی در دوران پنجره جمعیتــی دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬الزم اســت مدیران از‬ ‫ظرفیت هاومنابعسرمایه ایحاصلاز اینفرصت‪،‬برایتوسعههمه جانبه‬ ‫و تضمین دوران بعد از گذار جمعیتی‪ ،‬یعنی سالمندی جمعیت‪ ،‬به نحو‬ ‫مطلوباستفاده کنندو رشداقتصادیمناسبیرابرای کشور فراهمنمایند‪.‬‬ ‫در اینراستااستفادهاز تجربیاتوخردمندیسالمندانبسیار سودمنداست‬ ‫و از طرف دیگر برنامه ریزی برای داشتن سالمندان توانمند‪ ،‬فعال و سالم‬ ‫در فاز جمعیتیاینده‪،‬می تواندسالمندیجمعیتراتبدیلبهیکفرصت‬ ‫مناسببرایسالمندانو جامعه کردهو از بسیاریاز مشکالتاجتماعیو‬ ‫اقتصادیکهممکناستباسالمندیجمعیتایجادشود‪،‬جلوگیرینماید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1124870 :‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت‪ :‬هیچ یک از‬ ‫توصیه های طب ایرانی نمی تواند جایگزین واکسیناســیون شــود و ازنظر هر پزشک اگاه و‬ ‫بادانش‪ ،‬مهم ترین کار در شرایط کنونی برای پیشگیری از مرگ ومیر بیماران و کاهش عوارض‬ ‫کرونا‪،‬واکسیناسیوناست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مرتضی مجاهدی افزود‪ :‬برخی ازنظرت و پیشــنهاد های نســنجیده ای‬ ‫در خصوص پیشگیری از ابتال به کووید ‪ ۱۹‬توسط افرادی و بانام طب سنتی یا ایرانی ارائه‬ ‫می شوداماطبایرانیکمک هایخوبیدر زمینهپیشگیریاز اینبیماریازجملهتوصیه های‬ ‫حفظ سالمتی عمومی دارد که عموما با مستندات علمی تائید می شود و به کاهش میزان‬ ‫ابتال و عوارض بیماری کرونا کمک می کند‪ .‬او افزود‪ :‬برخی افراد به نام طب ایرانی‪ ،‬ادعاهایی‬ ‫را مطرح و اظهارنظر می کنند که ازنظر علمی‪ ،‬جایگاهی ندارد و قصد ان ها بیشتر مطرح‬ ‫کردن نام و سالیق شخصی شان است که با توجه به اقبال مردم به طب سنتی ایرانی‪ ،‬پشت‬ ‫تریبون هایی مثل طب سنتی خودشان را قرار می دهند و مطالب گاها نادرست را به نام طب‬ ‫سنتی ایرانی به جامعه منتقل می کنند تا بیشتر موردتوجه قرار گیرند‪ .‬مجاهدی یاداور شد‪:‬‬ ‫افرادی که جریانات مخالفت با واکسن را مدیریت و هدایت می کنند‪ ،‬عموما سطح دانش‬ ‫ســامت و پزشــکی اندکی دارند و هدف ان ها بیشتر جریان سازی های اجتماعی و مطرح‬ ‫کردن خود و مجموعه هایشان است‪ ،‬مطالبی که در مخالفت با واکسیناسیون گفته می شود‪،‬‬ ‫پشتوانه علمی ندارد‪ .‬این متخصص طب ایرانی خاطرنشان کرد‪ :‬برخی افراد موجی از هراس‬ ‫علیه واکسیناسیون را در بین مردم باهدف سوءاستفاده از افکار عمومی و اهداف شخصی‬ ‫یا کاســب کارانه رواج می دهند‪ .‬جنبش ها و جریانات ضد واکســن در بســیاری از کشورهای‬ ‫جهان فعال هستند اما شدت فعالیت ان ها در کشورهای مختلف‪ ،‬متفاوت است‪ .‬مسئول‬ ‫مرکز تحقیقات طب ایرانی و تاریخ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت‪ :‬نتایج‬ ‫حاصل از واکسیناسیون‪ ،‬بهترین عامل برای مقابله با شبهه افکنی ها در مورد واکسن است‪.‬‬ ‫مطالب علمی که منتشرشده یا می شود‪ ،‬می تواند مستندی برای تاثیرگذاری واکسیناسیون‬ ‫در کشورهای مختلف باشد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر واکسیناسیون‪ ،‬مهم ترین عامل‬ ‫پیشگیری از مرگ ومیر بیماران و عوارض ناشی از کرونا است و در اینده نیز افرادی که واکسینه‬ ‫شــده اند حتی با تســلط جهش های جدید ویروس‪ ،‬کمتر دچار مرگ ومیر و عوارض شــدید‬ ‫بیماری‪،‬خواهندشد‪.‬‬ ‫حمایتکمیتهامداداز‬ ‫یک میلیون و‪ ۷۱۶‬هزار سالمند‬ ‫در کشور‬ ‫معــاون حمایــت و ســامت خانواده کمیته امــداد گفت‪ :‬یک میلیــون و ‪ ۷۱۶‬هزار‬ ‫سالمند در سراسر کشور از خدمات کمیته امداد برخوردارند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد‪ ،‬حســین خدرویســی افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪ ۶۹۳‬هزار نفر در مناطق شهری‪ ،‬بیش از یک میلیون نفر ساکن مناطق روستایی و ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نفر از عشایر کشور هستند‪ .‬معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۷۱۲‬هزار نفر از سالمندان تحت حمایت امداد در مناطق محروم با ضریب محرومیت‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۹‬سکونت دارند‪ .‬خدرویسی بابیان اینکه کمیته امداد بر اساس طرح شهید رجایی‬ ‫و مطابق قانون مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افراد نیازمند باالی ‪ ۶۰‬را حمایت می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از سالمندان در سنین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۴‬سال و بقیه در سنین بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬سال قرار دارند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬یک میلیون و ‪ ۷۳‬هزار نفر از سالمندان تحت حمایت‪،‬‬ ‫زن و بقیه سالمندان جامعه هدف مرد هستند‪ .‬معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته‬ ‫امداد با اشــاره به سیاســت های این نهاد برای خانه دار کردن مددجویان‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۴۱‬هزار نفر از سالمندان تحت حمایت صاحب مسکن هستند و ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫نفر از انان مســتاجرند که تامین مســکن انان نیز در برنامه اســت‪ .‬خدرویسی با تشریح‬ ‫خدمات ارائه شــده از ســوی کمیته امداد به ســالمندان تحت حمایت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر پرداخت مســتمری‪ ،‬تامین مســکن و خدمات جاری امداد‪ ،‬ارائه خدمات بهداشــت و‬ ‫درمان با توجه به هزینه های باالی درمان و نیاز های درمانی سالمندان‪ ،‬از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪ .‬معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد گفت‪ :‬حدود ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫نفر از سالمندان تحت حمایت امداد از بیماری های سخت درمان و خاص رنج می برند که‬ ‫هزینه های درمان انان نیز از سوی کمیته امداد پرداخت می شود‪ .‬او تامین نیاز های اساسی‬ ‫سالمندان را از اولویت های این نهاد دانست و افزود‪ :‬باید ضمن تاکید بر حفظ موقعیت‬ ‫و جایگاه سالمند در خانواده‪ ،‬زمینه تداوم حضور این عزیزان در جامعه را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد خاطرنشان کرد‪ :‬در همین راستا مراقبت‬ ‫و نگهداری از سالمندان در منزل مورد تاکید است و همچنین تامین وسایل کمکی از قبیل‬ ‫سمعک‪ ،‬عینک‪ ،‬صندلی چرخ دار و واکر به طور مستمر انجام می شود‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‪ -‬بندر چابهار در نظر داردتجدید مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ارائه خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات خشکی بندری را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی استان سیستان الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫و بلوچستان‪ -‬بندر چابهار بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/7/12‬می باشد ‪.‬‬ ‫■ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬از تاریخ چاپ دومین اگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز دوشنبه مورخه ‪1400/7/12‬‬ ‫لغایت تا ساعت ‪18 : 00‬روز چهارشنبه مورخه ‪. 1400/7/21‬‬ ‫■ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬از تاریخ اتمام فروش اسناد روز پنج شنبه مورخه ‪ 1400/7/22‬لغایت تا ساعت ‪ 18 : 00‬روز چهارشنبه‬ ‫مورخه ‪.1400/8/5‬‬ ‫■ مهلت بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 09 : 00‬روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/8/6‬در محل اتاق کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره‬ ‫یک بندر شهید بهشتی ‪.‬‬ ‫■ اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد ‪.‬‬ ‫■ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫ادرس ‪ :‬چابهار ‪ -‬انتهای خیابان شهید ریگی ‪ -‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی‪ -‬ساختمان شماره‬ ‫یک ‪.‬‬ ‫تلفن ‪ 054 -31283000 :‬فاکس ‪054-35321414 :‬‬ ‫■ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام ‪021 - 85193768 - 88969737 :‬‬ ‫توصیه هایطبایرانیجایگزین‬ ‫واکسیناسیوننیست‬ ‫شهرداری سمنان بــر اساس بودجه سال ‪ 1400‬در نظر دارد پروژه با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد‬ ‫مناقصه را به اشــخاص حقوقی واجد شــرایط واگذار نماید‪ ،‬در صورت تمایل به همکاری می توانند جهت‬ ‫دریافت اسناد مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی شهرداری سمنان‪ ،‬به ادرس ‪ :‬سمنان ‪ -‬بلوار سعدی ‪ -‬شهرداری مرکزی سمنان‬ ‫ طبقه همکف مراجعه نمایند‪.‬‬‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫صالحیت و‬ ‫رتبه‬ ‫براورد اولیه(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل ساختمان ایستگاه اتشنشانی مسکن مهر‬ ‫حداقل ابنیه‬ ‫‪20,000,000,000‬‬ ‫‪1,000,000,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای اسکلت مجموعه تجاری ایت اله عالمی‬ ‫حداقل ابنیه‬ ‫‪14,000,000,000‬‬ ‫‪700,000,000‬‬ ‫‪ -1‬جهت خرید اسناد مناقصه می بایست مبلغ‪ 500,000‬ریال به شماره حساب ‪ 1006261464‬نزد بانک شهر شعبه سمنان‬ ‫بنام شهرداری سمنان واریز گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از زمان درج اگهی تا پایان وقت اداری مورخ ‪1400 / 7 / 22‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400 / 7 / 22.‬و فقط از طریق پست پیشتاز امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت پاســخگویی تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400 / 7 / 22‬از طریق شــماره تلفن ‪ 023- 33329102‬داخلی ‪121‬و‬ ‫‪ 158‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیشنهادها در ساعت ‪ 14:30‬مورخ ‪ 1400 / 7 / 25‬در شهرداری مرکزی سمنان بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!