روزنامه رویداد امروز شماره 1166 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1166

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1166

روزنامه رویداد امروز شماره 1166

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫سمنان‬ ‫‪30‬‬ ‫امید سهامداران به چراغ سبز بورس‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫طرح «سرباز‬ ‫اجرای‬ ‫مهارت» در سمنان‬ ‫سیاست‬ ‫دنیای خنک زیر اب‬ ‫ورزش‬ ‫خوزستان در گرمای سوزان‪ ،‬عطش دارد‪ .‬تیغ افتاب روی اب‬ ‫رویاد دسم نان‬ ‫اب فراغتی سبز و خنک است‪ ،‬دنیایی عمیق و دور از اسمان‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫منطقهای سمنان در‬ ‫شرکت برق‬ ‫موفقیت شنواره شهید رجایی‬ ‫ج‬ ‫دشگری سالمت‬ ‫سمنان؛ قطب گر‬ ‫ندهای نزدیک‬ ‫در ای‬ ‫شیر فرانسویالهالل‬ ‫بالیجاناستقالل‬ ‫سوخته خوزستان‪ .‬این عکس در حاشیه رودخانه دز شهر‬ ‫دزفول تهیه شده است‪.‬‬ ‫ســمنان از اموزش‬ ‫و جوانــان اســتان‬ ‫مدیــرکل ورزش‬ ‫غالب طرح جامع‬ ‫ســرباز وظیفــه در‬ ‫بهعنــوان یکــی از‬ ‫ـک هــزار و ‪۳۳۵‬‬ ‫مهارت) در استان‬ ‫خانههــای تاریخــی‬ ‫یـ‬ ‫کارکنان وظیفه (ســرباز‬ ‫امــروزه‬ ‫بافتهای تاریخی‪،‬‬ ‫مهارتاموزی‬ ‫در حاشیهبازدید‬ ‫ارزشــمند شــهر و‬ ‫محمدتقیعلوی‬ ‫ظرفیتهای‬ ‫دادهاند‪ ،‬اهمیت‬ ‫سمنانخبر داد‪.‬سید‬ ‫اموزشــی پدافند‬ ‫بافت شهر را شکل‬ ‫اموزشــی در مرکز‬ ‫هویت پایدار‬ ‫ازانجهت است‬ ‫برگــزاری این دوره‬ ‫ــع مهارتاموزی‬ ‫خانههای تاریخی‬ ‫از‬ ‫کرد‪ :‬طــرح جام‬ ‫مرمت و احیای‬ ‫بخش مهم از هویت‬ ‫ـی ســمنان اظهار‬ ‫اساس تفاهمنامهای‬ ‫هوایـ‬ ‫بیتوجهی‪ ،‬این‬ ‫نیروهای مسلح بر‬ ‫که در صورت‬ ‫رود و نمیتوان با‬ ‫کارکنان وظیفه‬ ‫ستاد کل نیروهای‬ ‫کشور از بین می‬ ‫ورزش و جوانان و‬ ‫ملی و اجتماعی‬ ‫نقصان را جبران کرد‪.‬‬ ‫مشترک بین وزارت‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫جایگزین دیگری این‬ ‫از توان تخصصی‬ ‫پورحسینیها در‬ ‫هیچ‬ ‫مسلح با بهرهگیری‬ ‫افزود‪ :‬در این طرح‬ ‫ایمنا‪ ،‬خانه تاریخی‬ ‫اجرا میشــود‪ .‬او‬ ‫به گزارش‬ ‫دارد و متعلق به‬ ‫در اســتان ســمنان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫شهر سمنان قرار‬ ‫ظرفیت علمی‪،‬‬ ‫محله کوشمغان‬ ‫پهلوی اســت‪ .‬مرمت‬ ‫منظور استفاده از‬ ‫مهارتاموزی اشــتغال‬ ‫قاجاریه و اوایل‬ ‫به‬ ‫کارافرینی‪ ،‬دورههای‬ ‫اواخــر دوره‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫اموزشــی و‬ ‫ـدت ‪ ۸۰‬ســاعت‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬اغاز شــد و در‬ ‫ـی جمعــا بــه مـ‬ ‫این بنا از اذر‬ ‫خانه گردشگری‬ ‫مهارتهــای زندگـ‬ ‫ورزش و جوانان و‬ ‫عنوان نخســتین‬ ‫و‬ ‫غیرحضوری توسط وزارت‬ ‫اتمام رســید و به‬ ‫خانه گردشگری‬ ‫میشود‪ .‬مدیرکل‬ ‫بهصورت‬ ‫سمنان و سومین‬ ‫دانشگاهی برگزار‬ ‫سالمت در استان‬ ‫برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫برنامهریزی جهاد‬ ‫اشاره به بیانات‬ ‫کرد‪ :‬با همکاری‬ ‫کشور مورد بهره‬ ‫با‬ ‫مطیعی با‬ ‫ـتان ســمنان اضافه‬ ‫سالمت در‬ ‫غــاز بــه کار خانه‬ ‫ورزش و جوانان اسـ‬ ‫رهبــری مبنی بر‬ ‫فرم ســاختمانی‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫روزهــای نخســت ا‬ ‫مقــام معظــم‬ ‫ـای خاص خــود و‬ ‫هوایی ســمنان و‬ ‫ولیفقیــه و‬ ‫در همــان‬ ‫محوریتطبسنتی‬ ‫اســت کــه با نمـ‬ ‫ـز اموزش پدافند‬ ‫نماینــده‬ ‫مشــکالت ریشه‬ ‫پیش و با قدمتی‬ ‫اســتان ســمنان‪،‬‬ ‫سالمتدر سمنانبا‬ ‫مرکـ‬ ‫بهانه بهســازی بافت‬ ‫اینکه بیشــتر‬ ‫متعلق به دو نسل‬ ‫جهاد دانشــگاهی‬ ‫ســمنان گفــت‪:‬‬ ‫گردشگری‬ ‫تغییرات که گاه به‬ ‫خانهدر جلسات‬ ‫منحصربهفرد‪،‬‬ ‫انجامشــده توســط‬ ‫امامجمعــه‬ ‫افــزود‪ :‬فرهنگ‬ ‫اواخر دوره قاجاریه‬ ‫تاکنونپنجدوره‬ ‫هاو خدماتاین‬ ‫اســت؛ این‬ ‫پیوندند‪ ،‬بــه تخریب و‬ ‫فرهنگــی دارد‬ ‫هایاموزشیطرح‬ ‫‪ ۱۲۰‬سال متعلق به‬ ‫_ایرانی‪،‬فعالیت‬ ‫مناسب فرهنگی‬ ‫ان‪ ،‬بسیار امیدوار‬ ‫کارشناسان‪ ،‬مرکز‬ ‫ـهر بــه وقــوع می‬ ‫عنوانمجریدوره‬ ‫فعالیتهای‬ ‫منجر نزدیک به‬ ‫شدن فرایند خدمات‬ ‫ســت و در ایــن‬ ‫بودن نهر اب در این‬ ‫برگزارشدهاست‪.‬‬ ‫صاحبنظران و‬ ‫تاریخی شـ‬ ‫به‬ ‫قابلتغییــر ا‬ ‫قدیمی و ارزشمند شهر‬ ‫وظیفهدر سمنان‬ ‫ارتباطات برای کامل‬ ‫هماندیشی میان‬ ‫از جوانــان خالق‬ ‫پهلوی اســت‪ ،‬جاری‬ ‫اموزشیبرایسربازان‬ ‫اقدامات بسیار خوب شهرداری نابودی تعدادی از اثار‬ ‫و بهرهگیــری‬ ‫شــهرداری‪ ،‬مدیریت‬ ‫بایــد تــالش و‬ ‫در شهر و اوایل‬ ‫های نظام سنتی‬ ‫استان سمنان در‬ ‫شدیم البته ازجمله‬ ‫عرصــه همــه‬ ‫مرتضی مطیعی‬ ‫‪ ۳۵۰‬خانهقدیمی‬ ‫یکی از زیرشاخه‬ ‫ســالمت و مشــاوره‬ ‫دورههای مذکور در‬ ‫ـکار مقابلــه بــا‬ ‫ـوروز ‪ ۱۴۰۰‬ان بود‬ ‫و بهرهبردار این‬ ‫خانه که درواقع‬ ‫شناساییبیشاز‬ ‫علوی اضافه کرد‪:‬‬ ‫بهتریــن راهـ‬ ‫مجموعــه در ایــام نـ‬ ‫ـد تــا مســائل و‬ ‫ــش از ‪ ۷۰۰‬ســال‬ ‫نیروهای وظیفه اجا اجرا‬ ‫شهرداری سمنان‬ ‫شدهاند‪،‬‬ ‫هویت و معماری‬ ‫فعالیــت کننـ‬ ‫ـمنان بــا قدمــت بی‬ ‫تدوین و بهرهبــردار‬ ‫و امور بینالملل‬ ‫فرهنگی و جنــگ نرم‬ ‫با استفاده رایگان‬ ‫سهمیه‪ ۲۶۷‬نفر برای‬ ‫هرکدام از انها نشــان‬ ‫تقســیم اب سـ‬ ‫مختلــف تعریــف و‬ ‫گردشگری همراه‬ ‫بهحداقلبرسد‪.‬‬ ‫تهاجــم‬ ‫این خانه محسوب‬ ‫برای یک هزار و‬ ‫هرماه با‬ ‫ســمنان که‬ ‫بینظیریرابرای‬ ‫که جشنوارهای‬ ‫فرهنگیدر جامعه‬ ‫مجموعــه در فازهــای‬ ‫پنج دوره اموزشــی‬ ‫مهمترین جاذبه‬ ‫ـه کشــور اســت‪.‬‬ ‫گیاهی را هرچند‬ ‫سمناندارند‪،‬فرصت‬ ‫شــده در فرایندی‬ ‫در مشکالت‬ ‫میشــود که تاکنون‬ ‫این است‪ ،‬یکی از‬ ‫دشــمنان علیـ‬ ‫و شــربت خانــه‬ ‫برنامه محور‪ ،‬اجرایی‬ ‫تاریخیپورحسینیها‬ ‫فرد‬ ‫دوره)‬ ‫بندی‬ ‫منحصربه‬ ‫مطیعی‬ ‫دو‬ ‫زمان‬ ‫مرحله‬ ‫خانه‬ ‫بازافرینی‬ ‫ـزی‬ ‫ســلمین مرتضی‬ ‫اخیــر از دمنــوش‬ ‫جمعه سمنان‪ ،‬بر‬ ‫ــد و بــا برنامهریـ‬ ‫در غالب (در هر‬ ‫است و با مرمت و‬ ‫شود‪.‬ویمیافزاید‪:‬خانه‬ ‫بهداشــتی بــرای‬ ‫حجتاالسالموالم‬ ‫ش‬ ‫امام‬ ‫‪ ۳۳۵‬ســرباز وظیفه‬ ‫ـردار در روزهــای‬ ‫ـت پروتکلهــای‬ ‫جامعه ایجاد کرده‬ ‫مباحث تاکید کرد‬ ‫ایرانی‪ ،‬بهعنوان‬ ‫کرد‪ :‬این دوره را‬ ‫ارزشمندهنریو می‬ ‫مشورتی شورای‬ ‫بــا اعــالم بهرهبـ‬ ‫محــدود بــا رعایـ‬ ‫بودن مصوبات و‬ ‫تیم طب ســنتی و‬ ‫است‪ .‬او تصریح‬ ‫اعضای کارگروه علمی‬ ‫بودند تا شــهروندان‬ ‫از قدرتخالقیت‬ ‫شــشماهه‪،‬‬ ‫و این مجموعه‬ ‫جمعه و کاربردی‬ ‫سمنان برگزارشده‬ ‫بــا بهرهگیری از‬ ‫مشــخص باشد و‬ ‫خانههاکهنمودی‬ ‫ـه تــدارک دیــده‬ ‫دیدار با‬ ‫ارائه خدمت به‬ ‫بخششامل«اشنایی‬ ‫پایان رســیده است‬ ‫باتغییراتمناسب‬ ‫در‬ ‫سمناندر دفتر امام‬ ‫ـت‪ :‬افق کار باید‬ ‫ـی ایــن مجموعـ‬ ‫سالمت در حال‬ ‫این پروســه به‬ ‫ـیوع ویروس کرونا با‬ ‫ساعتمشتملبر دو‬ ‫پیشینیانماست‪،‬میتوان‬ ‫فرهنگعمومیاستان‬ ‫و اظهار داشـ‬ ‫خانه گردشــگری‬ ‫مختلــف خدماتـ‬ ‫جوانان و نخبگان نیز‬ ‫حتی باوجود شـ‬ ‫بهمیزان‪۸۰‬‬ ‫ساعت و اشنایی با‬ ‫و خارجی است‪.‬‬ ‫راهکارهای مناسب‬ ‫معماری‬ ‫شــدن فازهــای‬ ‫های امــروزی اماده‬ ‫متنوع و گردشــگران‬ ‫خصوص از ظرفیت‬ ‫گردشگران داخلی‬ ‫زندگی به میزان ‪۳۲‬‬ ‫مجموعه بازدید کنند‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اتخاذ‬ ‫بــا اجرایــی‬ ‫الزم بــرای اســتفاده‬ ‫ارائهخدماتبسیار‬ ‫و نیز در این‬ ‫تاریخی شهروندان و‬ ‫این شــهر‪،‬‬ ‫با مهارتهای‬ ‫شهرداریسمنان‬ ‫ذائقه خوبی از این‬ ‫و مرمتهــای‬ ‫کارافرینی به میزان ‪۴۸‬‬ ‫جوانان خالق انقالبی‬ ‫شده‪،‬هماکنونبا‬ ‫ارتباطاتوامور بینالملل‬ ‫جاذبههای فرهنگی‪،‬‬ ‫میزبانی خاطره و‬ ‫عمومی اشــتغال و‬ ‫بایداستفادهشود‪.‬‬ ‫تعریف‬ ‫فرهنگی‪ ،‬استفاده از‬ ‫فردوجذاب‪،‬اماده‬ ‫اســالمی اســتان‬ ‫مدیر‬ ‫ویژگیهای خاص‬ ‫مهارتهای‬ ‫همچنین‪ ۲‬عنوانکتاب‬ ‫برای مقابله با جنگ‬ ‫نشاط شوند و عالوه بر ان بر بیفزایند‪.‬وینخستینخانه‬ ‫قابلیتهایمنحصربه‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫و خارج شوند‪.‬‬ ‫در این خانه را از‬ ‫برخورداری از سالح مناسب‬ ‫برنامهریزیشدهاست‪،‬‬ ‫دروازهای بهسوی‬ ‫مدیــرکل‬ ‫گردشگریشهر سمنان‬ ‫وجــود نهر اب‬ ‫و‬ ‫اتخاذ سازوکارهای‬ ‫گردشگران است‪.‬‬ ‫و میگوید‪ :‬پس از‬ ‫های کســبوکار‬ ‫ساعت»‬ ‫گردشگری سالمت؛‬ ‫جاذبهایمتفاوت‬ ‫و‬ ‫در این نشست از‬ ‫تاریخی میداند‬ ‫کامل از شهروندان و‬ ‫کارافرینی و مهارت‬ ‫سالمتدراستانسمنانرا‬ ‫دشمنان ضرورت دارد‪.‬‬ ‫سخت سمنان نیز‬ ‫طبیعی این بنای‬ ‫پایدار اقتصادی‬ ‫یک محله شد!‬ ‫اموزشــی با عناوین‬ ‫راهبردهای‪ ۱۷‬گانه‬ ‫طبیعی در کنار اتاق‬ ‫جهاد دانشــگاهی‬ ‫نرم‬ ‫گردشگری‬ ‫کند و در تعریف‬ ‫شهروندی و رشد‬ ‫چشموچراغ‬ ‫نرم همانند جنگ‬ ‫برای پیگیری اجرای‬ ‫در ورودی‪ ،‬نهر اب‬ ‫گــی که به همت‬ ‫ارتباطــات و امور‬ ‫خانهای که‬ ‫سمنان عنوان می‬ ‫او افزود‪ :‬در جنگ‬ ‫ـاکنان قدیمــی محلــه‬ ‫ایجاد مناسب‬ ‫مهارتهــای زند‬ ‫گوید‪ :‬با وارد شدن از‬ ‫ـی اســدی‪ ،‬مدیــر‬ ‫در ســفر به شــهر‬ ‫این استان خبر داد‪.‬‬ ‫بازه زمانی در اختیار‬ ‫است‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫همتــی» کــه از سـ‬ ‫و‬ ‫داریم و تاکیــد بر‬ ‫علیاکبــر بنـ‬ ‫ـگری سالمت می‬ ‫فرهنگ عمومی در‬ ‫هم دارای نهر اب‬ ‫ســیده اســت‪ ،‬در‬ ‫دراینبــاره میگوید‪:‬‬ ‫«علــی‬ ‫ـت جنگــی قــرار‬ ‫گوید‪ :‬به یــاد دارم‬ ‫مفهوم خانه گردشـ‬ ‫است شورای‬ ‫صنعت نمک که ان‬ ‫تهیه و به چاپ ر‬ ‫این ســازوکار عالوه‬ ‫شــهرداری ســمنان‬ ‫خدمــات این خانه‬ ‫در حالـ‬ ‫ورزش و جوانان استان‬ ‫ـت دراینباره می‬ ‫بــا معنا و‬ ‫کشور بهاینمعنی‬ ‫بهعنواننخستین‬ ‫ـید فالح گفــت‪ :‬در‬ ‫فجر بینالملــل‬ ‫ـاره بــه امکانــات و‬ ‫کوشــمغان اسـ‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬مدیرکل‬ ‫ـل ســازگار بــودن‬ ‫قرارگاههایفرهنگیدر‬ ‫صنعتگردشگری‬ ‫با ســالگرد دهه‬ ‫فرشـ‬ ‫وی بــا اشـ‬ ‫سازمان مردمنهاد و نیز‬ ‫قدیمــی بــه دلیـ‬ ‫خدمات سمزدایی‪،‬‬ ‫مطالعه کتــب در یک‬ ‫سربازان‬ ‫پیشرفت‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫گذشــته همزمان‬ ‫مختلفیمانندگردشگری‬ ‫که خانههــای‬ ‫گوید‪ :‬اتاق نمک‪،‬‬ ‫ـتگاه متولی‪ ،‬یک‬ ‫بافت قدیمی و‬ ‫ســربازان پــس از‬ ‫زمانی ســال‬ ‫طرف مقابل تهاجم‬ ‫جهان‪،‬شاخههای‬ ‫تاریخی پورحســینیها‬ ‫گردشگری می‬ ‫ـمن را بر دسـ‬ ‫تجربه زندگی در‬ ‫عنواننمایندهشورای‬ ‫ســمنان افــزود‪:‬‬ ‫حجامــت‪ ،‬خدمــات‬ ‫اموزش بهصورت‬ ‫که از‬ ‫درامدزای‬ ‫امدهاستگردشگری‬ ‫باید تهاجم دشـ‬ ‫محیطزیست و‬ ‫انقالب اســالمی‪ ،‬خانه‬ ‫شخصیتفرهنگیبه‬ ‫مدت هشت ساعت‬ ‫ـاژ درمانــی‪ ،‬اتــاق‬ ‫ـیاری از گردشگران‪،‬‬ ‫اینکه‬ ‫پدید‬ ‫عنوان‬ ‫ـر‬ ‫سالمت‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫به‬ ‫او بــا تاکیـ‬ ‫کالس اموزشی به‬ ‫مقابله با یک‬ ‫گردشگری اتــاق ماسـ‬ ‫تکیه کوشمغان‬ ‫دارند و چگونگی‬ ‫مورد استقبال بسـ‬ ‫ورزشی‪،‬مذهبیو‬ ‫اموزشگاه سالمت‪،‬‬ ‫شرکت میکنند و‬ ‫مرمت در جنب‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫عمومی استان حضور‬ ‫ـکل اصیل منطقه‬ ‫فروشگاه سالمت‪،‬‬ ‫مشاوره و رفع اشکال‬ ‫‪ )Wellness‬نوعی از‬ ‫قرارگرفتهانــد و برای‬ ‫پیش از‬ ‫قرار داشــت و با شـ‬ ‫تشخیص دهیم‬ ‫داشته فرهنگ‬ ‫و رایحهدرمانی‪،‬‬ ‫تندرســتی (‪Tourism‬‬ ‫حضوری جهت‬ ‫هــای مرتبــط بــا‬ ‫اکوتوریســتها‬ ‫سنتی‪ ،‬دمنوش خانه‬ ‫حضوری و با هماهنگی‬ ‫و تقویتسالمتی‬ ‫متروکه و ازیادرفته‬ ‫سالح موردنیاز را هم‬ ‫بــات و اولویت‬ ‫سالمت بــوم گردها و‬ ‫سنتی‪ ،‬چایخانه‬ ‫توریسم قابلیت رشد و‬ ‫از برگزاری اموزش‬ ‫کهفردبرایحفظ‬ ‫خانهای‬ ‫اجــرای مصو‬ ‫تهاجم دشمن باید‬ ‫روزمره عکاسخانه‬ ‫عنوانخانه گردشگری‬ ‫بالفاصله پس‬ ‫ـرو غذاهای طبی و‬ ‫سالمتاست‬ ‫گردشگری و جذب‬ ‫پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫پایانیبرگزار میشود‪.‬‬ ‫تنشهای زندگی‬ ‫شمایلمتفاوتبه‬ ‫ســنتی و طبی‪ ،‬سـ‬ ‫این خانه صنعت‬ ‫راهبردهای این شورا را‬ ‫رزممقدماتیازمون‬ ‫خود و برای رهایی از‬ ‫و شــربت خانه‬ ‫و‬ ‫بدیلپدیداوردهاند‪.‬‬ ‫محله با حضور در‬ ‫بــه دیــدگاه‬ ‫گیری ســنتی و …‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫بر لزوم توجه به‬ ‫مرکز‬ ‫است روحیه‬ ‫نظارت پزشــکی راهی‬ ‫افتتاح شد‪ ،‬اهالی این‬ ‫باالخره جذابیتبی‬ ‫عرقیجات و گالب‬ ‫بــا اشــاره‬ ‫جمعه سمنان با تاکید‬ ‫بناهایتاریخیعلمی‬ ‫تجدیدقوا‪ ،‬بدون مداخله و‬ ‫درمانی و کارگاه‬ ‫او‬ ‫شادمان بودند که‬ ‫مطیعــی مبنــی بــر‬ ‫امام‬ ‫گردشگرانمیتوانندبهان‬ ‫و نظــرات انان در‬ ‫میافزاید‪:‬مرمت‬ ‫گردشگران‪،‬بیماریجسمی‬ ‫جشن افتتاح ان بسیار‬ ‫ســت و و‬ ‫االسالموالمســلمین‬ ‫از ‪ 2‬هزار تن‬ ‫وی‬ ‫ــتفاده از ایدهها‬ ‫خدماتیاست که‬ ‫و توســعهیافته ا‬ ‫زیادی شده است‬ ‫میشودمعموالاین‬ ‫و‬ ‫افزود‪ :‬حجت‬ ‫جوانــان و اس‬ ‫فرهنگ عمومی‬ ‫خدمات ازجمله‬ ‫میافزاید‪ :‬گسترش‬ ‫قرن اخیر شــروع‬ ‫برداشت بیش‬ ‫این محل توجه‬ ‫سفر‬ ‫مباحثفرهنگی‬ ‫جلسات شورای‬ ‫ـتر بــرای دریافــت‬ ‫است که در چند‬ ‫داشته باشــند‪.‬بنی اسد‬ ‫پس از سالها به‬ ‫مختلفازجمله‬ ‫برگزاری منظم‬ ‫کشــورهای صنعتــی مانند ایــران در مشــخصی ندارند و بیشـ‬ ‫صاحب مجموعهای‬ ‫فــزود‪ :‬مصوبات‬ ‫درمانهای دسترسی‬ ‫شایانیبهتوسعه‬ ‫مسائل‬ ‫ســت و جوانان از‬ ‫پسته در شاهرود‬ ‫اســتفاده از ان در‬ ‫ـودن مصوبــات ان ا‬ ‫منطقه هماکنون‬ ‫گردشگری‪،‬کمک‬ ‫جسمانیوورزش‪،‬‬ ‫جمعیت جوان ا‬ ‫گردشگریسالمت‬ ‫و این‬ ‫باید و کارامــد بـ‬ ‫اینگونهفضاهای‬ ‫گستردهشدهاست؛مرمتو بازسازی متنوعیازجملهامادگی‬ ‫کشــور دارای‬ ‫گونهای باشد که‬ ‫ـرده اســت و تعداد‬ ‫مسئوالناولینخانه‬ ‫مدیریت وزن‪ ،‬ارامش و‬ ‫برخوردارند‪ ،‬انهــا را‬ ‫فرهنگ عمومی باید به‬ ‫قرناخیر بسیار‬ ‫در شــهر ســمنان کـ‬ ‫ـزایی را میتوانند‬ ‫شــاهرود گفت‪:‬‬ ‫کهبه گفته‬ ‫ظرفیتهــای باالیــی‬ ‫قطب گردشگری‬ ‫رژیم غذایی ســالم و‬ ‫با ایــن صنعــت‬ ‫انها شورای‬ ‫تاریخی نقش به سـ‬ ‫ـاورزی شهرســتان‬ ‫نتایج موثری باشد‪.‬‬ ‫گردشگریسالمت‬ ‫و در ایندهنزدیک‬ ‫ـد زیبایی‪،‬‬ ‫ایدهها و نظرات‬ ‫اموزشهای مرتبط‬ ‫اثــار و بناهــای‬ ‫مدیــر جهــاد کشـ‬ ‫تاثیرگذار و دارای‬ ‫در اینمدتاز خانه‬ ‫در استانسمنان‬ ‫طریق افزایش و رشـ‬ ‫هکتار بــاغ بــارور این‬ ‫ســات دعوت و از‬ ‫ـترس‪ ،‬مراقبه‪ ،‬یوگا و‬ ‫در جامعه‬ ‫گردشگرانیکه‬ ‫ظرفیتوجذابیتیکه‬ ‫اقتصاد یک کشــور از‬ ‫به جل‬ ‫پســته از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫کاهش اسـ‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫میانگیــن تولیــد‬ ‫اعــالم در رشــد‬ ‫اندنشانمیدهدبا‬ ‫تن براورد میشود‪.‬‬ ‫سالمت در‬ ‫ایفا کنند به عبارتی استفادههای سالمت‪،‬سفرمیکنند‪.‬‬ ‫ـوروز ‪ ۱۴۰۰‬و بعــد از‬ ‫استفادهکنیم‪.‬‬ ‫بازدیدکرده‬ ‫باراهبردبازاریابی‬ ‫جاری‪ ۲‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫میافزایــد‪ :‬در نـ‬ ‫برجسته و خدمات‬ ‫گردشگریدارد‪،‬میتوان‬ ‫شهرستان در سال‬ ‫میتواندبهمحلی‬ ‫میانگین برداشت پسته‬ ‫وی‬ ‫بودن فعالیت اماکن‬ ‫ای با معماری‬ ‫گردشگریاینبناها‬ ‫اینشاخه‬ ‫شــور‪ ،‬فرصتهای‬ ‫اینکه‬ ‫مجاز‬ ‫خانه‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫بر‬ ‫شناسی‬ ‫ستاد ملی کرونا مبنی‬ ‫علیاصغر حجی با‬ ‫هدفمند در ســطح ک‬ ‫ابی‪ ،‬روزی باستان‬ ‫های مســئول مانند‬ ‫هکتار است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تاریخی و تبلیغاتی‬ ‫درامد برای ســازمان‬ ‫با رنگهای زرد و‬ ‫منحصربهفرد‬ ‫اشتغال و جذب‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم در‬ ‫ــگری در مناطق‬ ‫ــب درامد‪ ،‬ایجاد‬ ‫خانه برای کســب‬ ‫در خصوص خانه‬ ‫در شاهرود یکهزار‬ ‫فرهنگیبدلشود‪.‬مدیر‬ ‫شهرستانشاهرودپنج‬ ‫گردش‬ ‫ارزشــمندی در کس‬ ‫علیاکبر بنی اسدی‬ ‫برای بازدید از این‬ ‫میراث‬ ‫کشتدرختانپستهدر‬ ‫نــه‪ ،‬نمونــهای از‬ ‫خانــواده و اقوام‬ ‫سمنانایجادکرد‪.‬‬ ‫حضور انبوه شهرداریهاو سازمان شــهرداری سمنان تصریح‬ ‫میگویــد‪ :‬ایــن خا‬ ‫پسته از درختانی به‬ ‫سطحزیر‬ ‫بهاتفــاق‬ ‫سرمایهگذاردرشهر‬ ‫مشاهده‬ ‫ها‬ ‫ـرخه‪ ،‬دامغــان و‬ ‫اینکه‬ ‫ـینی‬ ‫الملل‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بیان‬ ‫ـوده‬ ‫با‬ ‫بین‬ ‫پورح‬ ‫که‬ ‫شــهر ســمنان بـ‬ ‫هکتار است‪ .‬او با‬ ‫ارتباطات و امور‬ ‫تاریخی مراجعه کردیم‬ ‫ســمنان‪ ،‬سـ‬ ‫شهرهایقدیمی‬ ‫به بیش از ‪ ۶‬سال‬ ‫برجســته ایرانــی در‬ ‫مختلف کشور در‬ ‫هزار‬ ‫همانندبسیاریاز‬ ‫بازدهی محصول ان‬ ‫فرسودگیبیشتراست‪.‬‬ ‫گردشگرانی از نقاط‬ ‫معمــاری‬ ‫میکند‪:‬اینشهر‬ ‫شمار میرود که‬ ‫مهدیشهر‬ ‫تغییرات بسیاری شده‬ ‫شهروندان و‬ ‫ـل شــرکت اب و‬ ‫هکتــار از باغهای‬ ‫بهرهبردار و عوامل‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ســه هزار‬ ‫گذر زمان دستخوش‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلومتر شبکه‬ ‫تاریخی و توضیحات‬ ‫او ادامه داد‪:‬‬ ‫زمــان نیــاز دارد‪،‬‬ ‫برنامهریزی ایران‪ ،‬در‬ ‫استانسمنانگفت‪۳۰:‬‬ ‫ثمر مینشــیند‪ .‬به‬ ‫این خانه‬ ‫یــن در خصــوص‬ ‫شــهرهای اســتان‬ ‫ـالهای اینده به‬ ‫فاضالب‬ ‫مجموعــه بــه مراجع‬ ‫این محصول در سـ‬ ‫فاضــالب در‬ ‫اب استان‪ ،‬معادل‬ ‫هکتار استان سمنان‬ ‫درصد شــبکه‬ ‫دارد که‪ ۱۰‬درصد‬ ‫‪ ۱۴‬تن پسته در هر‬ ‫ســمنان وجود‬ ‫گفته وی‪ ،‬تولید‬ ‫کیلومتــر‪ ،‬نیازمند‬ ‫اینمیزاندر اینده‬ ‫خـــبر‬ ‫یکهــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫ثبتشدهاست که‬ ‫معادل‪ ۳۲‬کیلومتر‪،‬‬ ‫بهعنوانیکرکورد‬ ‫محمد طاهری‬ ‫از اینمیزان‪،‬‬ ‫ـت‪ .‬محمد طاهری‬ ‫دستیافتنی خواهد‬ ‫بهسازی اسـ‬ ‫ســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫کشاورزان شاهرودی‬ ‫ـرمایهگذاری بخــش‬ ‫خــط انتقــال ا‬ ‫نزدیک برای‬ ‫اعتبار موردنیاز برای‬ ‫پسته برای کشاورزان‬ ‫مترمربــع بــا سـ‬ ‫ـاحت حــدود ‪۱۱۰۰‬‬ ‫ابراز داشت‪:‬‬ ‫سمنانگفت‪:‬سمنانبا‬ ‫اینکه قیمت مناسب‬ ‫ــت‪ .‬او تصریح‬ ‫بــه مسـ‬ ‫ـمنان مســتقر اس‬ ‫ابوفاضالباستان‬ ‫بود‪ .‬او با بیان‬ ‫ـبکه اب اشــامیدنی‬ ‫ادامه داد‪ :‬حدود‬ ‫ـهرک صنعتی سـ‬ ‫براورد شرکت‬ ‫محسوب میشود‪،‬‬ ‫فاضالبشهریدر‬ ‫اصــالح شـ‬ ‫حدود ‪ ۵۹‬میلیارد‬ ‫خصوصی در شـ‬ ‫هزار میلیارد ریال‬ ‫بیشترینخطانتقال‬ ‫یک ثروت کمنظیر‬ ‫واحد تولیــدی در‬ ‫شهرستانشاهرودتولید‬ ‫سمنان بیش از سه‬ ‫کیلومتر ‪ ۷‬کیلومتر‪،‬‬ ‫کیلومتر ومهدیشهر با‪۴‬‬ ‫راهاندازی این‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫محصولپستهکشور در‬ ‫استان‬ ‫استان سمنان‪ ۵‬هزار‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫شــرق کشــور بــا‬ ‫داردوشاهرودبا‪۵‬‬ ‫اینکه محصول‬ ‫‪ ۲‬درصد‬ ‫شده اســت که‬ ‫افزود‪ :‬در‬ ‫ضدعفونیکننــده‬ ‫نیمی از استانرا‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫انجام‬ ‫هستند‪.‬طاهریبیانکرد‪:‬‬ ‫ـه الکل را دارد‪.‬‬ ‫شود‪ .‬حجی تاکید‬ ‫ـن خــط تولیــد‬ ‫میشود‪ .‬او اشامیدنی وجود دارد که‬ ‫بــه بهرهبرداری‬ ‫ریال ســرمایهگذاری ضدعفونیکننده بر پایـ‬ ‫دررتبههایبعدی‬ ‫چندین روز به طول‬ ‫بزرگتریـ‬ ‫می‬ ‫ــمنان افتتاح و‬ ‫شبکه توزیع اب‬ ‫مدیرعامل کیلومتر‬ ‫جمعاوریفاضالب‪،‬‬ ‫برداشت میشــود و‬ ‫ـون عــدد انــواع‬ ‫ســمنان اضافه‬ ‫ـئولین اســتانی در س‬ ‫نیمیروستاییاست‪.‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬کیلومتر شبکه‬ ‫‪ ۱۵‬میلیـ‬ ‫تجارت اســتان‬ ‫مرور‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫فصلی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫حضــور م‬ ‫پ‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫مطابق سمنانبا‬ ‫اینمقدارشهریو‬ ‫خوبی برای کارگران‬ ‫اوری را دارد که معادل‬ ‫ضدعفونیکننــده تولیــد‬ ‫رئیس ســازمان‬ ‫انجامد‪ ،‬اشــتغال‬ ‫استانسمنانگفت‪:‬‬ ‫ـواع محصــوالت‬ ‫میزان شبکه جمع‬ ‫شهرستان شاهرود گفت‪:‬‬ ‫تولیــدی دو نــوع‬ ‫می‬ ‫شرکتابوفاضالب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تولیدکننــده انـ‬ ‫اب بیشترین‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫اختصاصی واحد‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی‬ ‫در ایــن واحــد‬ ‫ـیمی دارو کوثــر‬ ‫‪ ۴‬درصد از شبکه‬ ‫ترین تولیدکننده‬ ‫درصد از شــهر است‪.‬‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫با فرموالســیون‬ ‫باغداران به کشــت‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫باید ساالنه بین‪ ۳‬تا‬ ‫شــرکت شـ‬ ‫ســمنان و بزرگ‬ ‫یکی بر پایه اب‬ ‫اصالحشودکه ‪۷۵‬‬ ‫مهدیشهر نیز دارای‬ ‫اوردن کشــاورزان و‬ ‫برنامه‪،‬‬ ‫ـدازی این واحد‬ ‫کننده در شهرســتان‬ ‫میشــود که‬ ‫استانسمنان گفت‪:‬‬ ‫ـریفی نــژاد معاون‬ ‫با توجه به روی‬ ‫ســت و با راهانـ‬ ‫معادل‪۱۵۰‬کیلومتر‬ ‫این محصول در‬ ‫ضدعفونی‬ ‫بــر پایه الکل ا‬ ‫اب فاضالب‬ ‫ـور بــا حضــور شـ‬ ‫اشامیدنیاستان‬ ‫سطح زیر کشت‬ ‫شهریاستامابه‬ ‫ســت و دیگــری‬ ‫ساله اصالح شبکه‬ ‫نــده شــرق کشـ‬ ‫ارقام مختلف پسته‪،‬‬ ‫خطانتقالفاضالب‬ ‫علــی تشــنه دل‬ ‫فراهمشده است‪.‬‬ ‫گذشــته ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ا‬ ‫ضدعفونیکن‬ ‫بازه زمانی‪ ۲۵‬تا‪۳۰‬‬ ‫اســتاندار ســمنان‪،‬‬ ‫توزیع ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫شــتغال ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫نسبت به ســال‬ ‫میزان خط انتقال‬ ‫در یک‬ ‫تولیدی زمینه ا‬ ‫داشت‪:‬شبکههای‬ ‫مــور اقتصــادی‬ ‫شهرســتان شــاهرود‬ ‫تر بودن این شهر‪،‬‬ ‫ســتان ســمنان و‬ ‫هماهنگــی ا‬ ‫شود‪.‬طاهریابراز‬ ‫دلیل کوچک‬ ‫ـدن و تجــارت ا‬ ‫تکمیل‬ ‫گرمسار به نسبت سایر‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معـ‬ ‫افزایشداشتهاست‪.‬‬ ‫ـد‪ .‬تشــنه دل در‬ ‫اشــامیدنی شاهرود و‬ ‫رئیــس‬ ‫های کمتراست‪.‬‬ ‫ـتانی افتتاح شـ‬ ‫اب‬ ‫مدیران اجرایی اسـ‬ ‫ـت و در شهرستان‬ ‫کوثر در زیربنایی‬ ‫شهرستانها مناسبتر اسـ‬ ‫تعدادی از‬ ‫شرکت شیمی دارو‬ ‫این افتتاح گفت‪:‬‬ ‫مرحله نخست‬ ‫حاشیه‬ ‫اغاز‬ ‫خـــبر‬ ‫کارکنان‬ ‫‪07‬‬ ‫مهاجمی کهنسخهشاگردانفرهادیمجیدی‬ ‫را در دوحه پیچید‬ ‫رودخانه برق می زند و رود تو را به خنکی می خواند‪ .‬دنیای زیر‬ ‫فــزود‪ :‬همــکاران‬ ‫» دانســت و ا‬ ‫در صنعــت بــرق‬ ‫پرتالشــمان‬ ‫ــرق منطقــهای‬ ‫شــرکت ب‬ ‫همت و سعی خود‬ ‫استان تمام‬ ‫ـن ‪ ۵۳‬دســتگاه‬ ‫ســمنان در بیـ‬ ‫خدمترســانی‬ ‫را در راســتای‬ ‫ـتان ســمنان کــه در‬ ‫اجرایــی اسـ‬ ‫بزرگوار اســتان به کار‬ ‫بــه مــردم‬ ‫جشنوارهشهیدرجایی‪،‬‬ ‫بست‪ .‬علیرضا امینیان‬ ‫ارزیابی‬ ‫علیاکبر صباغ‬ ‫خواهند‬ ‫قرارگرفته بودند‪،‬‬ ‫مورد ارزیابی‬ ‫ـع انســانی ایــن‬ ‫معــاون منابـ‬ ‫شد‪.‬سیدعلیاکبر‬ ‫حائز رتبهبرتر‬ ‫ارزیابی جشنواره شهید‬ ‫روند‬ ‫هیئتمدیــره و‬ ‫صبــاغ‪ ،‬رئیــس‬ ‫سمنانبااعالم شرکت با اشاره به چهارمینجشنوارهشهید‬ ‫شرکتبرقمنطقهای‬ ‫رجایی گفت‪:‬بیستو‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ابالغ و تا‬ ‫مدیرعامل‬ ‫منطقهای سمنان در‬ ‫از ابان ماه ســال‬ ‫افزود‪ :‬شرکت برق‬ ‫رجایی اســتان‬ ‫بخش شاخصهای‬ ‫این خبر‬ ‫بهارزیابیعملکرد‬ ‫سال جاری در دو‬ ‫مربوط‬ ‫جشنوارهشهیدرجایی‬ ‫درمجموع مردادماه‬ ‫بررســی عملکــرد‬ ‫اختصاصــی‪ ،‬بــه‬ ‫به کسب رتبه برتر‬ ‫در عمومــی و‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬موفق‬ ‫اجرای برنامه دوم‬ ‫عمومی و اختصاصی‬ ‫اجرایی در پایان‬ ‫امتیازات شــاخصهای‬ ‫دستگاههای‬ ‫کــه در این میان‬ ‫ارزیابیشوندهدر سطح‬ ‫اداری پرداخــت‬ ‫‪ ۵۳‬دستگاهاجرایی‬ ‫اصــالح نظــام‬ ‫درمجموع‪ ۵‬محور‬ ‫بین‬ ‫موفقیتها را مرهون‬ ‫ای سمنان‬ ‫گردیده است‪ .‬او این‬ ‫شــرکت شرکت برق منطقه شاخصهای اختصاصی‬ ‫استان‬ ‫مجموعه کارکنان‬ ‫شاخصهای عمومی و‬ ‫زحمات و تالشهای‬ ‫تحقق شعار « افتخار‬ ‫حائز رتبهبرتر گردید‪.‬‬ ‫منطقهای سمنان در‬ ‫برق‬ ‫شایسته خدمتند‬ ‫مردمی است که‬ ‫ما خدمت به‬ ‫‪02‬‬ ‫هیچ کشوریبابستن‬ ‫مرزهایشبه جایی‬ ‫نرسیدهاست‬ ‫به نظر می رسد در کوتاه مدت شاهد نوسانات پیاپی شاخص بورس در محدوده های یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار واحد تا یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار واحد باشیم و پس از ان‬ ‫روند صعودی باقدرت شاخص بورس اغاز خواهد شد‬ ‫صفحه اخر ‪08‬‬ ‫سمنان؛قطب‬ ‫گردشگریسالمت‬ ‫در اینده اینزدیک‬ ‫‪ 24‬شهریور ماه‬ ‫نقشتاثیرگذار سمن ها‬ ‫در فرهنگ سازی‬ ‫و مشارکت مردم‬ ‫در حوزهمنابعطبیعی‬ ‫دورخیز صعود در میانه گرد و غبار نوسان‬ ‫رویدا د سمنان‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪03‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫فوالدمبارکهبرایساختیکمیلیون‬ ‫مسکندر کنار دولتاست‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪ /‬شماره ‪1164‬‬ ‫جزئیاتطرحتحقیق‬ ‫و تفحص از سوء‬ ‫مدیریتکرونایی‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 15‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 08‬صفر ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1164‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫‪02‬‬ ‫رهنگی مبنای مقابله‬ ‫فعالیتهای ف‬ ‫نرم دشمن باشد‬ ‫با جنگ‬ ‫توزیع اب اشامیدنی‬ ‫شبکه‬ ‫‪ ٣٠‬درصد از نیازمند بهسازی است‬ ‫استان‬ ‫فتتاحبزرگترین‬ ‫ا‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫استان‬ ‫فونیکنندهشرق‬ ‫خطتولیدضدع‬ ‫اموزیدر پویش‬ ‫‪ ۵۴۰‬تبلتدانش‬ ‫کمیتهامدادسمنان‬ ‫کشور در سمنان‬ ‫بارانتامینمیکند‬ ‫مهر‬ ‫نهالکاری در سطح‬ ‫هکتار عملیات‬ ‫‪۴۵۰‬‬ ‫برنامهریزی شد‬ ‫استان سمنان‬ ‫فراهمشده است‪.‬‬ ‫برایجنگلکاری‬ ‫ـمنان از برگزاری‬ ‫برای نیک اندیشان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫محدودههایمستعد‬ ‫امداد اســتان سـ‬ ‫ـمنان خاطرنشــان‬ ‫فرهنگی کمیته‬ ‫ـی و انتخاب‬ ‫ـارکت ابخیزنشــینان و‬ ‫سراســر کشور با‬ ‫امداد اســتان سـ‬ ‫معــاون امــور‬ ‫کل منابــع طبیعـ‬ ‫سمنان از اغاز مرحله‬ ‫عاطفهها همزمان با‬ ‫ـعه جنــگل‪ ،‬با مشـ‬ ‫فرهنگی کمیته‬ ‫یــری کرونا برای‬ ‫ـاون فنــی اداره‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫معاون امور‬ ‫ریزی و توسـ‬ ‫ملی و معنوی شــور‬ ‫تشکلهایتخصصی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫در شــرایط همهگ‬ ‫معـ‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ـمنان گفــت‪ :‬برنامه‬ ‫شرکت برای مقابله‬ ‫خمینی (ره) اســتان‬ ‫تبلت رویداد‬ ‫ســیم» اشــاره و‬ ‫محلی کهدر قالب‬ ‫نیازهــای اساســی‬ ‫ـزداری اســتان سـ‬ ‫واکسیناسیون کارکنان این‬ ‫شــق محبت بنوی‬ ‫غیرحضــوری ازجمله‬ ‫کمیته امــداد امام‬ ‫ـطح جوامع‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫سازماندهی شدهاند‬ ‫تحصیلی بهویژه لوازم‬ ‫ابخیـ‬ ‫شــعار «باهم م‬ ‫امــور فرهنگــی‬ ‫نهالکاری در سـ‬ ‫اعوانــی گفت‪ :‬با‬ ‫تجهیزات امــوزش‬ ‫نهاد فاقد تبلت‬ ‫نخست‬ ‫طبیعی و ابخیزداری‬ ‫به تامین لوازم‬ ‫معــاون‬ ‫اجرای عملیات‬ ‫خبــر داد‪ .‬علیرضا‬ ‫یــر حمایت این‬ ‫دانشامــوزان تهیــه‬ ‫ملی باهدف کمک‬ ‫انجامشده منابع‬ ‫خصوصیعملیات‬ ‫از ‪ ۲۰‬شــهریور تا‬ ‫بهمنظــور‬ ‫‪ ۵۴۰‬دانشاموز ز‬ ‫ـروس کرونا‬ ‫ـده و پیگیریهای‬ ‫در قالب پویش‬ ‫کرد‪ :‬رویداد‬ ‫پیمانکارانبخش‬ ‫دانشاموزان نیازمند‬ ‫اراضی استان سمنان‬ ‫ســمنان گفــت‪:‬‬ ‫تحصیلی نیازشان‬ ‫بــا ویـ هماهنگیهای انجامشـ‬ ‫اشاره و خاطرنشان‬ ‫هکتار وهمچنین‬ ‫شــی غیرحضوری‬ ‫از‬ ‫جنگل با بذر و نهال از‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســتانه اغاز سال‬ ‫مشارکت در این طرح‬ ‫‪ ۴۵۰‬هکتار اصغرجاللی بیان کــرد‪۲۰۰ :‬‬ ‫توجــه بــه‬ ‫شــهریورماه واکسیناسیون‬ ‫نیکوکاری‪ ،‬کمکاموز‬ ‫سمنان اجرا میشود‪.‬‬ ‫کاری و غنیســازی‬ ‫هســتند و در ا‬ ‫او به راههای‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در استان‬ ‫قرار جنگل‬ ‫گرفته‪ ،‬از نیمه اول‬ ‫ـر اســتان‪ ،‬مراکــز‬ ‫اســت‪ .‬علی‬ ‫منطقهدر سطح‬ ‫چوب در دســتور کار‬ ‫یازدهم مهر‬ ‫تامین میشود‪.‬‬ ‫استان سمنان اغاز‬ ‫کمیته امداد سراسـ‬ ‫پایانبخــش نیــاز‬ ‫بومیو سازگار بااقلیم‬ ‫صورت‬ ‫سایت ‪emdad.ir‬‬ ‫مهر باران‬ ‫ـرای طرح زراعــت‬ ‫کارکنان شرکت گاز‬ ‫ـش مهــر بــاران‬ ‫مراجعــه به دفاتر‬ ‫در گونههای‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫‪ *۸۸۷۷#‬و مراجعه به‬ ‫ـعدی گفــت‪ :‬پویـ‬ ‫اجـ‬ ‫مرحله نخست‬ ‫منابع اب مــازاد‬ ‫ترین سرمایه این‬ ‫ـی از ان مجازی‬ ‫انجام میشود‪ .‬او‬ ‫ســعید اسـ‬ ‫صــورت وجــود‬ ‫گیری کد دســتوری‬ ‫ســت کــه بخشـ‬ ‫نیروی انسانی اصلی‬ ‫ـت‪ .‬او استان‬ ‫استناد بند ب ماده‬ ‫شــماره‬ ‫ســال تحصیلــی ا‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫دارد کــه در مســتثنیات قابلاجرا اسـ‬ ‫از اهــداف مهــم‬ ‫قانونی ایجادشده با‬ ‫دانشامــوزان در‬ ‫میشــود و یکــی‬ ‫چوب ظرفیت‬ ‫اراضــی ملــی و‬ ‫برنامه توسعه کشور‬ ‫ـرکت محســوب‬ ‫اجرای طرح زراعت‬ ‫ســالمت کارکنــان‬ ‫قانون احکام دائمی‬ ‫شـ‬ ‫ســمنان‪ ،‬حفــظ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بهمنظور‬ ‫با رشــد ‪۲۹‬‬ ‫منابــع طبیعــی‬ ‫خـــبر‬ ‫ـرکت گاز اســتان‬ ‫اولویت تزریق واکســن‬ ‫اصله نهال گونههای‬ ‫های تخصصــی‬ ‫شـ‬ ‫بــرای تشــکل‬ ‫مساحت بیش از‬ ‫یــاز بــه ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫ـی بــا توجــه بــه‬ ‫بهرهبرداران محلی‬ ‫شرکت در زمینی به‬ ‫کمبود این نهالها در‬ ‫ن‬ ‫اســت‪ .‬اعوانـ‬ ‫معرض خطــر ابتال به‬ ‫فارغالتحصیــالن و‬ ‫رسید‪ .‬او بیان کرد‪ :‬این‬ ‫است که با توجه به‬ ‫شد‬ ‫در‬ ‫برداری‬ ‫موردنیاز شــامل‬ ‫ـتر‬ ‫ـ‬ ‫ـادر و از انهــا در‬ ‫ش‬ ‫بهره‬ ‫بی‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫ـرای همکارانــی که‬ ‫سریع‬ ‫بهدریافتپروانه‬ ‫اول گــروه هدف‬ ‫بخشی از نهالهای‬ ‫مجــوز الزم صـ‬ ‫سال‪ ۱۳۹۴‬موفق‬ ‫بـ‬ ‫ــت‪ :‬در اولویت‬ ‫بویه خاطرنشان‬ ‫شهرســتان‪،‬‬ ‫استان مقرر شد تا‬ ‫‪ ۱۰‬هزار مترمربعدر‬ ‫طبیعی و ابخیزداری‬ ‫یــد هســتند‪ ،‬گف‬ ‫شغل ایجاد کرد‪ .‬ال‬ ‫جاللیبابیاناینکه‬ ‫امدادگران‪ ،‬گازبان ها‪،‬‬ ‫کوو‬ ‫مرتبط با منابع‬ ‫بهصورت مستقیم‬ ‫استانهاتامینشود‪.‬‬ ‫داروی دامپزشکی به‬ ‫ـیون‪ ،‬کنتورخوان ها‪،‬‬ ‫روز عملیات‬ ‫و برای‪ ۷۰‬نفر‬ ‫از سایر‬ ‫سمنان بهمنظور‬ ‫زمینه تولید انواع‬ ‫ـا به اســفندماه و‬ ‫زمینهای واکسینه‬ ‫سـ‬ ‫دارو کوثر استان‬ ‫استفادهشده است‪.‬‬ ‫شیمی دارو کوثر در‬ ‫ـکاری در اســتان تنهـ‬ ‫واکسینا همکاران دارای بیماری‬ ‫در شهرک صنعتی‬ ‫توسعه شرکت شیمی‬ ‫کرد‪ :‬کارخانه‬ ‫درختـ‬ ‫ســئوالن اســتانی‬ ‫ـت‪ ،‬افزود‪ :‬بعد از‬ ‫و طیور و ابزیان‬ ‫تعمیرات و‬ ‫ـت نوبت بعدی‬ ‫طرحهای‬ ‫غیرالکلی با حضور م‬ ‫انواع مکمل دام‬ ‫منتهی نشــده اسـ‬ ‫همکاران در لیسـ‬ ‫های صنعتی استان‬ ‫شکل پودر و نیز‬ ‫ضدعفونی الکلی و‬ ‫درختکاری‬ ‫استانسمناندر ایین‬ ‫میشــوند و ســایر‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک‬ ‫طبق هماهنگیهای‬ ‫تولید مواد‬ ‫شهرکهایصنعتی‬ ‫محصوالتجدید‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫ـمنان فعالیت دارد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکت‬ ‫استان سمنان شرکت‬ ‫برداریاز خطتولید‬ ‫قرارگرفتهاند‪ .‬او‬ ‫سـ‬ ‫ـد واکسیناســیون‬ ‫افتتاحشد‪.‬‬ ‫شیمی دارو کوثر‬ ‫امیدواری کردبابهره‬ ‫ــای اینــده فراینـ‬ ‫این طرح گفت‪:‬‬ ‫سمنانابراز‬ ‫انجامشــده در روزه‬ ‫مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫مرتبطبابنیادشهید‬ ‫صــورت خواهد‬ ‫بهرهبرداری از‬ ‫گذاریکشاورزیکوثر‬ ‫‪ ۲۰‬نفر دیگر هم‬ ‫شهرســتانی نیــز‬ ‫شیمی دارو کوثر‬ ‫هلدینگسرمایه‬ ‫ســایر ادارات گاز‬ ‫طرح توسعه شیمی‬ ‫ـد واکسیناســیون‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫در‬ ‫بویه ابراز داشت‪:‬‬ ‫امیدواریــم فراینـ‬ ‫است‪ .‬حسن ال‬ ‫الکی و غیر الکی‬ ‫پذیرفــت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اتمام برســد؛ این امر‬ ‫و امور ایثارگران‬ ‫ضدعفونیکننده‬ ‫مدتزمان کوتاه به‬ ‫خــط تولید ماده‬ ‫‪ ۲۲‬میلیــارد ریال به‬ ‫دارو کوثــر در دو‬ ‫کارکنان در‬ ‫به کنترل هر چه‬ ‫ـزار لیتر و به ارزش‬ ‫کل کشــور منجر‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۱۰‬هـ‬ ‫همراســتایی با‬ ‫بــا مجمــوع‬ ‫در‬ ‫بیماری خواهد شد‪.‬‬ ‫بیشتر‬ ‫سعهایشیمیدارو‬ ‫طرحتو‬ ‫کوثر بهرهبرداریشد‬ ‫افتتاح بزرگ ترین خط‬ ‫تولیدضدعفونی کننده‬ ‫شرق کشور در سمنان‬ ‫عکس ‪ :‬ایسنا‬ ‫طرح توسعه ای شیمی‬ ‫دارو کوثر بهره برداری شد‬ ‫گــزارش‬ ‫ایران و عربستان‬ ‫در مسیر تنش زدایی‬ ‫ایران و عربستان پس از یک دوره بحران در مسیر‬ ‫تنش زدایی قرارگرفته اند و قرار است دور چهارم مذاکرات‬ ‫با وساطت عراق و به میزبانی بغداد برگزار شود‬ ‫سیاست‬ ‫موضوع ‪ :‬مزایده فروش دو دستگاه تویوتا شرکت فوالد سنگ مبارکه‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان واقع در کیلومتر ‪ 25‬جاده مبارکه ‪ -‬بروجن‬ ‫در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده نسبت به فروش دو دستگاه تویوتا ‪45-FG‬‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی تا پایان روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪1400/07/07‬جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه‬ ‫شرکت فوالد سنگ به ادرس زیر مراجعه نمایند‪:‬‬ ‫اصفهان‪،‬کیلومتر ‪ 25‬جاده مبارکه بروجن‪ ،‬شرکت معدنی صنعتی فوالدسنگ مبارکه‬ ‫تلفن تماس ‪ 031-52682350-4‬داخلی ‪111‬‬ ‫ضمنا کلیه اطالعات و جزئیات و شرایط برگزاری مزایده در اسناد مزایده قرارداد‬ ‫مندرج می باشد ‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1124870 :‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫شرکت راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اداره کل راه اهن شمالشرق ‪۲‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نام سازمان مزایده گذار‪ :‬شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران (اداره کل راه اهن شمالشرق ‪)2‬‬ ‫شماره مزایده‪138/00/3:‬‬ ‫شرح مختصر موضوع مزایده‪ :‬اجاره بخشی از محوطه ایستگاه راه اهن بندر ترکمن به بخش خصوصی‬ ‫جهت خدمات تخلیه و بارگیری ‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت خرید اسناد ‪:‬حداکثر تا ساعت ‪ 12.00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/06/28‬با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬از طریق لینک مربوط در سامانه فوق اسناد مزایده را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪- ۲‬مهلت تحویل پیشنهاد حداکثر تا ساعت ‪ 12.00‬روز پنجشنبه مورخ ‪1400/07/08‬از طریق سامانه فوق‪.‬‬ ‫‪ -3‬میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار‪:‬پنج درصد( ‪ ) % 5‬درصد مبلغ پیشنهادی ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬زمان تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهاد ها‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬روز شنبه مورخ‪1400/7/10‬در دفتر مدیریت اداره کل‬ ‫راه اهن شمال شرق ‪.2‬‬ ‫کلیه فرایند برگزاری مزایده به جز تحویل سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار مربوط به تضامین شرکت در فرایند ارجاع‬ ‫کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی نسبت به اخذ انها اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ نوبت اول‪1400/06/23 :‬‬ ‫تاریخ نوبت دوم ‪1400/06/24 :‬‬ ‫اداره کل راه اهن شمالشرق ‪۲‬‬ ‫افت کیفیت اموزشاز‬ ‫یعدمبازگشایی‬ ‫اسیب ها ‬ ‫مدارساست‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان‬ ‫‪02‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫‪1124870‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫‪11۹15۹۹‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شناسهشناسه‬ ‫اشتراکاتفراوانمذاهب‪،‬مجالیبرایاختالفاتباقینمی گذارد‬ ‫وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــا بیان اینکه اشــتراکات‬ ‫فــراوان مذاهــب‪ ،‬مجالی بــرای اختالفات باقــی نمی گذارد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این چهارسال تالش می کنیم که هیچ تمایزگذاری‬ ‫بین مذاهب و اقوام وجود نداشته باشد و برای همه احترام‬ ‫کامل قائل خواهیم بود‪.‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی در دیــدار بــا علمــا و اصحــاب‬ ‫فرهنــگ و هنر اهل ســنت اظهار داشــت‪ :‬بنــده معلم تاریخ‬ ‫و علوم سیاســی هســتم و یکی از دغدغه هایم تبیین همین‬ ‫مباحــث اســت و شــکافی کــه دشــمن بر اتــش ان دمیــده و‬ ‫متاســفانه برخــی افــراد نــااگاه نیــز بــه ان دامــن مــی زننــد‪،‬‬ ‫واقعیت فرهنگی و تاریخی ما نیست‪.‬اسماعیلی ادامه داد‪:‬‬ ‫واقعیــت تاریخــی و فرهنگــی ما بســیار روشــن اســت‪ ،‬البته‬ ‫اختالف همواره وجود داشــته اما ســوال این اســت که ایا در‬ ‫دنیا میان فرقه ها و سایر حوزه ها اختالفی وجود ندارد؟ مهم‬ ‫این اســت که نقاط اشــتراک میان مذاهب انقدر زیاد اســت‬ ‫که مجالی برای مانور بر روی اختالف ها باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی تاکیــد کرد‪ :‬در کشــور ما و‬ ‫اقوام ایرانی اشــتراک های بســیار زیادی داریم و در ایران عزیز‬ ‫یک هویت فرهنگی تاریخی اصیل وجود دارد و اگر به گذشته‬ ‫تاریخی و فرهنگی مان نظر کنیم‪ ،‬به این حقیقت پی می بریم‬ ‫که برای ما اولویت این نیست که شخصی همچون امام محمد‬ ‫غزالی شیعه یا سنی بوده است‪ ،‬از این شخصیت ها در تاریخ ما‬ ‫کم نیستند که امروز هم فرزندان ما با افتخار اثار انها را مطالعه‬ ‫می کنند‪.‬ما نمی توانیم در خصوص شخصیت های فرهنگی و‬ ‫تاریخی خود مرزبندی داشته باشیم‪ ،‬همه این افراد متعلق به‬ ‫ملت ایران هستند‪ .‬در گذشته تاریخی ما تمایزهای مذهبی به‬ ‫شــکلی که امروز در برخی رفتارها و رویکردها شاهد هستیم‪،‬‬ ‫وجود نداشته است‪.‬اسماعیلی یاداور شد‪ :‬تیزبینی امام راحل‬ ‫در اســتفاده از عنوان «اســامی» برای انقالب نیز حاکی از ان‬ ‫اســت که ایشــان انقالب را با ماهیت اســامی تعریف کردند‬ ‫که شــامل همه گرایش های اسالمی می شــود‪ .‬امام راحل جز‬ ‫چ واژه ای در کنار نام انقــاب نیاوردند و‬ ‫پســوند اســامی هی ـ ‬ ‫هرکسی غیر از پسوند اسالمی را بیان می کرد ایشان می گفتند‬ ‫این کار تفرقه اندازی است‪ .‬رهبر معظم انقالب هم همواره بر‬ ‫عنوان انقالب اسالمی و پسوند اسالمی در حکومت و دولت‬ ‫تاکیــد دارنــد‪ ،‬بنابر ایــن ما در یک دولت‪ -‬ملــت واحد و یک‬ ‫جغرافیای واحد زندگی می کنیم‪.‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اشتراک دیگر مربوط به وجود دشمنانی است که در‬ ‫حال حاضر بی پرواتر از همیشه به دنبال از بین بردن هویت ما‬ ‫هستند‪ ،‬مگر تهاجم فرهنگی که امروز با ان روبرو هستیم شیعه‬ ‫و سنی می شناسد؟ دشمن امده تا غیرت مذهبی را از بین ببرد‪،‬‬ ‫ما همه بر روی مسائل فرهنگی و هویتی خود حساس هستیم‬ ‫و این برای هیچکدام از ما تفاوتی ندارد‪ ،‬همه ما نســبت به‬ ‫حجــاب‪ ،‬تربیــت فرزنــدان‪ ،‬اموزه های دینی و مســائلی از این‬ ‫دســت حســاس هستیم و دشــمن در تالش است تا با تهاجم‬ ‫فرهنگی هویت ما را از بین ببرد و تفکیکی بین شیعه و سنی‬ ‫قائــل نیســت‪.‬عضو کابینــه دولت ســیزدهم خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫همین امروز در مصر‪ ،‬شــبه قاره هند و دیگر مناطق اســامی‬ ‫بــا گرایش های مختلف مذهبی شــاهد جریان هــای مقاومت‬ ‫اسالمی هستیم که در برابر جریان استعمار مقاومت می کنند‪،‬‬ ‫در یکصد سال اخیر نهضت های اسالمی عمدتا به دنبال احیای‬ ‫شکوه اسالم در برابر غرب بودند و ما نیز باید در کشورمان از‬ ‫تهدید دشــمن مشــترک‪ ،‬به عنوان یک فرصت برای انســجام‬ ‫همه ملت های اســامی استفاده کنیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بنده در‬ ‫مجلس شــورای اســامی در ارتباط با نمایندگان اهل تسنن و‬ ‫شیعه تفاوتی نگذاشتم‪ ،‬رویکرد ما در دولت مردمی استفاده‬ ‫از افراد شایسته است و مسائل قومیتی و مذهبی را به عنوان‬ ‫یک خط قرمز نگاه نخواهیم کرد و اگر فردی شایسته باشد از‬ ‫ان بهره خواهیم برد‪ .‬به تمام مدیران مجموعه وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی نیز تاکید کرده ام که از افراد شایسته استفاده‬ ‫کنند‪.‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد‪ :‬همه ما یک‬ ‫ملت واحد هســتیم و در موضوع ملی گرایی نیز شــاهد یک‬ ‫ی باال هســتیم‪ ،‬همه ایران را دوســت دارند و تعابیر‬ ‫همگرای ‬ ‫امروز شــما عزیزان در خصوص ایران افتخارامیز است‪ ،‬انچه‬ ‫در مناطق پیرامونی که بعضا از نظر مذهبی نیز تمایزهایی‬ ‫دارند مهم اســت‪ ،‬رعایت عدالت خواهد بود‪ ،‬شــعار دولت‬ ‫مردمــی تحقــق عدالــت اســت و وقتــی از عدالــت در حوزه‬ ‫فرهنگی صحبت می کنیم به این معنا است که نباید سرانه‬ ‫فرهنگــی تهران با سیســتان و بلوچســتان تفــاوت معناداری‬ ‫داشــته باشــد و عدالت فرهنگی باید در تمام کشور اجرایی‬ ‫شود‪.‬اسماعیلی اضافه کرد‪ :‬رئیس جمهور محترم نیز هیچگاه به‬ ‫مسائلقومیت هاوجریان هایمتنوعمذهبیبهعنوانیکمساله‬ ‫سیاسی نگاه نکرده و در دولت این موضوع کامال پذیرفته شده‬ ‫است‪،‬ماهمهیکپیکر واحدهستیمو اهلتسنننیز اینروحیه‬ ‫رادارندو مابایدبهاینسمتحرکت کنیم کهایراناسالمیواحد‬ ‫و الهام بخشرابهجهانعرضهکنیم‪.‬‬ ‫در ماموریت های اصلی ‪ ۱۴۰۴‬موضوع فرقه ای نداریم زیرا‬ ‫همه یک کل واحد در نظر گرفته شده اند‪ ،‬ما از همه ظرفیت ها‬ ‫و نمادها استفاده خواهیم کرد‪ ،‬ما در طول تاریخ قبل از اسالم‬ ‫نیز تاریخ مشــترک داشــته و همگی اقوام این کشــور بودیم و‬ ‫اسالم باتوجه به شیرینی و جذابیت خود باعث شده است ما‬ ‫یک کشور با یک ترکیب درهم تنیده غیرقابل تفکیک شویم‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬نباید طوری رفتار کنیم که‬ ‫این حس ایجاد شود که به تمایزها می پردازیم‪ ،‬ما همه یک‬ ‫کل واحد هستیم و اگر دشواری و اسانی بوده همه در کنار هم‬ ‫بودیم‪ ،‬اگر امروز امریکا کشور ما را تحریم کرده تفکیکی بین‬ ‫شیعه و سنی قائل نشده است‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪FR-CO- 37/00‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫کرمانشاه شرکت گاز استان کرمانشاه درنظردارد مناقصه عمومی به شماره ‪ 200000133۹000048‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬اجرای شبکه و علمک پراکنده و تعمیرات منطقه یک کرمانشاه و شهر کوزران‪.‬‬ ‫شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت‬ ‫داشتن ظرفیت مجاز کاری ‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) پیگیری نمایند‪.‬‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫براورد صورت گرفته جهت انجام پروژه‪23.388.37۹.۹24 :‬ریال‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 1.220.000.000:‬ریال‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ 1400/06/10‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت‪16:00‬روز چهار شنبه مورخ‪.1400/06/31‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪:‬ساعت ‪ 16:00‬روز یکشنبه مورخ‪.1400/07/11‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات‪:‬ساعت ‪ ۹:30‬روز دوشنبه مورخ‪.1400/07/12‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ادرس‪:‬کرمانشــاه‪ ،‬میدان ازادی‪ ،‬ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاســتان کرمانشــاه طبقه اول اتاق ‪ 215‬یا پایگاه‬ ‫اطالع رسانی الکترونیکی (‪ )WWW.NIGC-KSh.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه‬ ‫شناسه اگهی ‪118703۹ :‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫حذف تست ‪ Pcr‬برای‬ ‫دریافت ویزا‬ ‫دبیر و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون پیشــنهاد بازگشــت زمینی زائران به داخل‬ ‫کشور موردقبولطرفعراقیقرار نگرفتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬احمد محمدی فر با بیان اینکه‬ ‫در حــال حاضر ســهمیه در نظر گرفت هشــده از ســوی‬ ‫عــراق بــرای زائــران ایرانی جهت شــرکت در مراســم‬ ‫راهپیمایــی اربعیــن حســینی‪ ،‬شــصت هــزار ســهمیه‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از دو روز گذشته ثبت نام برای سهمیه‬ ‫جدیــد در ســامانه «ســماح» اغازشــده اســت‪ .‬او بــا‬ ‫بیــان اینکه کســانی در ســامانه ســماح ثبت نام کنند‬ ‫کــه حتما دو دوز واکســن کرونــا را زده و دارای کارت‬ ‫واکسن معتبر هستند و این اسامی از طریق سامانه‬ ‫یشــود‪ ،‬تاکید‬ ‫از ســوی وزارت بهداشــت نیــز کنترل م ‬ ‫کــرد‪ :‬زائــران بــرای انجــام ســفر اربعین حســینی باید‬ ‫ویزا دریافت کنند ولی نباید هزینه ای جهت دریافت‬ ‫ویزا پرداخت کنند‪ .‬محمدی با اشــاره به رایزنی اخیر‬ ‫رئیس ستاد مرکزی اربعین با نخست وزیر عراق افزود‪:‬‬ ‫در این دیدار در مورد مســائل مختلفی برای تســهیل‬ ‫حضــور زائــران ایرانی در راهپیمایی اربعین حســینی‬ ‫در عــراق رایزنــی شــد و یکــی از مســائلی کــه در این‬ ‫زمینــه صحبــت شــد فراهم شــدن زمینه بــرای انتقال‬ ‫تجهیــزات و اعــزام امبوالنس و اتوبــوس امبوالنس از‬ ‫طریــق مــرز زمینــی به داخــل عراق بود کــه با کلیات‬ ‫ان موافقت شد و قرار شد هیئت های کارشناسی دو‬ ‫کشور ایران و عراق در مورد جزئیات و روند اجرایی‬ ‫شدن ان با یکدیگر گفتگو کنند و این رایزنی ها انجام‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی همچنین در مورد اخبار منتشرشده‬ ‫در ارتباط با حذف تســت ‪ pcr‬برای دریافت روادید‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬بــا توج ـ ه بــه رایزنی هایی که انجام شــد‬ ‫انجام تســت پی سی ار برای دریافت ویزا منتفی شد‬ ‫ولــی بــرای سوارشــدن بــه هواپیما باید این تســت از‬ ‫ســوی مسافران انجام شده باشــد از دیگر سو یک بار‬ ‫دیگــر هم تســت ‪ pcr‬در داخــل فرودگاه های بغداد‬ ‫و نجــف صــورت می گیرد که قرار شــد این فرایند نیز‬ ‫حــذف شــود‪ .‬محمدی فر با اشــاره به شــرایط کرونا‬ ‫در دو کشــور ایــران و عــراق گفــت‪ :‬بــا توج ـ ه به این‬ ‫موضوع مرزهای زمینی برای ســفر زائران باز نخواهد‬ ‫شــد و پیشــنهاد ما مبنی کــه زائران ایرانــی در هنگام‬ ‫بازگشــت به کشــور از مرز زمینی وارد ایران شــوند تا‬ ‫هزینه کمتری پرداخت کنند‪ ،‬موردقبول طرف عراقی‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫ایران از تاخیر در مذاکرات‬ ‫سودی نمی برد‬ ‫یک کارشناس مسائل بین الملل گفت‪ :‬به نظرم‬ ‫اقــدام ایــران بــرای تمدیــد همــکاری بــا اژانــس در‬ ‫راســتای خنثی سازی تالش های اسراییل و مخالفان‬ ‫برجــام اســت کــه ســعی دارنــد قطعنام ـه ای را در‬ ‫شــورای حــکام علیــه ایــران تصویــب کننــد ازاین رو‬ ‫توافــق بــا اژانــس را بــه نفــع ایــران و در راســتای‬ ‫تامیــن منافعمــان می دانم‪ .‬حســن بهشــتی پور در‬ ‫گفت وگو با ایسنا با اشاره به توافق ایران و اژانس‬ ‫بــرای ادامــه همکاری هــای نظارتــی به ویــژه اینکه‬ ‫یشــود تا نســبت‬ ‫به بازرســان اژانس اجازه داده م ‬ ‫بــه ســرویس فنی تجهیــزات نظارتی مشخص شــده‬ ‫و جایگزینــی کارت هــای حافظــه ان هــا کــه تحــت‬ ‫مهرومــوم مشــترک در ایــران نگهــداری خواهنــد‬ ‫شــد‪ ،‬اقدام کننــد گفت‪ :‬مادامی که ایــران با اژانس‬ ‫فعالیــت می کنــد کار پیــش م ـی رود‪ ،‬امــا وقتــی کار‬ ‫بــا اژانــس ســخت شــود‪ ،‬عمــا دســت ایران بســته‬ ‫یشــود و در برابــر ان همــه تهاجــم و فشــار از‬ ‫م ‬ ‫ســوی امریکا و اســراییل و برخی کشورهای منطقه‬ ‫ایران نمی تواند دست به مقابله بزند ازاین رو این‬ ‫مســئله مهم است بدانیم اژانس به عنوان یک نهاد‬ ‫معتبــر بین المللــی ناظر بــر فعالیت هــای صلح امیز‬ ‫هســته ای در جهان اســت و گزارش هایی که منتشر‬ ‫می کند‪ ،‬فوق العاده مهم است‪ .‬وی درباره مصوبه‬ ‫ضهــای همکاری ایــران با اژانس در‬ ‫مجلــس و تناق ‬ ‫ایــن چارچوب معتقد اســت‪ :‬مصوبه مجلس عمال‬ ‫دســت دولت روحانی و رئیســی را در پوست گردو‬ ‫گذاشــته بــود و هرگونــه قدرت مانــور در مذاکرات‬ ‫منتفــی شــده بــود‪ ،‬البته مجلس می گفت بــا این کار‬ ‫قــدرت چانه زنــی ایــران در مذاکــرات ویــن را بــاال‬ ‫می برد‪ .‬این کارشــناس مســائل بین الملل با اشاره به‬ ‫توافق روز یکشــنبه ایران و اژانــس ادامه داد‪ :‬ایران‬ ‫پذیرفته است که همکاری با اژانس را به شکل چند‬ ‫ماه گذشته ادامه دهد حتی اگر این توافق برخالف‬ ‫مصوبــه مجلــس باشــد‪ ،‬بــه صــاح کشــور اســت‪.‬‬ ‫چــون ا گــر ایــن کار صــورت نگیرد عمال برای انتشــار‬ ‫گزارش های منفی و قطعنامه علیه ایران در شــورای‬ ‫حــکام چراغ ســبز نشــان داده ایم ازای ـن رو معتقدم‬ ‫همــکاری معقــول بیــن ایــران و اژانــس پذیرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬بهشــتی پور گفت‪ :‬ایران گفته امادگی ندارد‬ ‫مثــل قبــل با اژانــس همــکاری کند چــون طرف های‬ ‫مقابــل برجــام‪ ،‬تعهداتشــان را انجــام ندادنــد امــا‬ ‫ا گــر می خواهنــد همکاری های ســابق بازگــردد باید‬ ‫فهــا هم به تعهداتشــان برگردنــد‪ .‬درعین حال‬ ‫طر ‬ ‫حفــظ فضای مثبت و همکاری میان ایران و اژانس‬ ‫بــه نفــع کشــور و راه حلــی میانه اســت بــرای اینکه‬ ‫نشــان دهیــم چیــزی بــرای مخفــی کــردن نداریم و‬ ‫یشــود‬ ‫این تجهیزات بین ایران و اژانس نگهداری م ‬ ‫نهــا زمانــی ایــن مــدارک و اســناد را می بینند که‬ ‫وا ‬ ‫توافــق بیــن ایــران و ‪ 4+1‬برقــرار شــود‪ .‬بهشــتی پور‬ ‫تاکید کرد که مذاکره کردن و پیدا کردن راه حل های‬ ‫دیپلماتیک یکی از اولویت های مهم است و تاخیر‬ ‫در مذا کــرات نفعــی بــرای ایــران نــدارد‪ .‬وضعیــت‬ ‫فعلــی کــه نمی توانــد تا ابــد ادامــه یابد‪ ،‬باید ســر‬ ‫میز مذاکرات این مسائل را طرح و حل وفصل کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1164‬‬ ‫ایران و عربستان در مسیر تنش زدایی‬ ‫ایــران و عربســتان پــس از یــک دوره بحــران در‬ ‫مسیر تنش زدایی قرارگرفته اند و هم زمان با تشکیل‬ ‫دولــت جدیــد در ایــران قــرار اســت دور چهــارم‬ ‫مذاکــرات تهــران و ریــاض بــا وســاطت عــراق و به‬ ‫میزبانی بغــداد برگزار شــود‪ .‬هم زمــان گفتگو های‬ ‫پیشین میان دو کشور توانسته به نتایج ملموسی‬ ‫دست پیدا کند‪ .‬به گزارش رویداد‪ ،24‬روابط پرتنش‬ ‫ایران و عربســتان ســعودی پس از چند سال شاهد‬ ‫روزنه جدیدی اســت‪ .‬برگزاری ســه دور گفتگوهای‬ ‫دیپلماتیکباوساطتعراقو در کشور ثالثتهران‬ ‫کتــر کرده و بــا ادامه‬ ‫و ریــاض را بــه یکدیگــر نزدی ‬ ‫میانجی گریبغدادبهنظر می رسدقرار استپنجره‬ ‫جدیــدی بــه اینــده روابط میــان ایران و عربســتان‬ ‫گشــوده شــود‪ .‬مصطفــی الکاظمــی نخس ـت وزیر‬ ‫عــراق که ماموریت این وســاطت را بر عهــده دارد‬ ‫تاکنــون توانســته عــاوه بر میزبانــی این گفتگوها‬ ‫کتــر کردن ایــن دو رقیب منطقه ای که‬ ‫بــرای نزدی ‬ ‫اتفاقا منافع مشــترکی در عــراق دارند نیز گام های‬ ‫مثبتــی بــردارد‪ .‬بخشــی از این گام ها در ســفر اخیر‬ ‫نخس ـت وزیر عــراق به ایران برداشت هشــده اســت‪.‬‬ ‫سفر یک روزهمصطفیالکاظمینخست وزیر عراق‬ ‫به ایران ظاهرا با نتایج مثبتی همراه بوده اســت و‬ ‫پرونده های مهمی ازجمله وســاطت بغــداد میان‬ ‫یشــده است‪ .‬این‬ ‫تهران و ریاض در این ســفر بررس ‬ ‫دومینسفر الکاظمیبهایراناز زماننخست وزیری‬ ‫و نخســتین ســفر از زمان تشــکیل دولت جدید در‬ ‫ایران است‪ .‬به گفته رسانه ها پرونده وساطت میان‬ ‫ایــران و عربســتان و همچنیــن تهران و واشــنگتن‪،‬‬ ‫موضوع انرژی و انتخابات پیش روی عراق ازجمله‬ ‫حشــده در این ســفر بوده‬ ‫دیگر مســائل مهم مطر ‬ ‫اســت‪ .‬رســانه های عربــی بــه جزئیــات مذاکــرات‬ ‫نخست وزیر عراق در ایران پیرامون مسئله روابط‬ ‫تهران و ریاض دســت پیداکرده که نشــان می دهد‬ ‫قــرار اســت ب ـه زودی دور چهــارم این مذاکــرات در‬ ‫بغداد برگزار شــود‪ .‬ســه دور پیشــین این مذاکرات‬ ‫پیش از روی کار امدن دولت جدید ایران در بغداد‬ ‫برگزارشدهبود کهبهبازگشایی کنسولگریعربستان‬ ‫در مشهدو کنسولگریایراندر جدهعربستانمنجر‬ ‫شد‪« .‬گفتگو ها میان تهران و ریاض برقرار و مستمر‬ ‫اســت‪ ».‬ا نطــور کــه منابع دیپلماتیک بــه روزنامه‬ ‫االخبار چاپ لندن گفته اند پایتخت عراق به زودی‬ ‫شاهددور چهارمگفتگو هایایرانیسعودیخواهد‬ ‫بود‪ .‬این گفتگو ها به دلیل مراسم حج و همچنین‬ ‫گزارشی از مذاکرات با گروسی‬ ‫به مجلس ارائه نشده است‬ ‫نمایندهمردمقمدر مجلس‬ ‫اتمــی داشــتند‪ ،‬امــا متاســفانه‬ ‫شــورای اســامی خواســتار ارائه‬ ‫هیــچ گزارشــی در خصــوص‬ ‫گزارشــی در خصــوص مذاکرات‬ ‫ایــن مذاکــرات و مصوبــات ان‬ ‫بیــن ایــران و اژانس بین المللی‬ ‫بــه مجلــس و نماینــدگان ارائه‬ ‫انــرژی اتمــی بــه نماینــدگان‬ ‫نشــده اســت‪ .‬انتظــار م ـی رود‬ ‫احمد امیرابادی‬ ‫مجلس شــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫هیئت رئیســه مجلس امــروز با‬ ‫فرهانی‬ ‫احمــد امیرابــادی فرهانی بیان‬ ‫حضــور رئیــس ســازمان انــرژی‬ ‫کــرد‪ :‬در چنــد روز گذشــته اقــای رافائل گروســی اتمی جلسه ای به صورت علنی یا غیرعلنی برگزار‬ ‫رئیس کل اژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران کند تا گزارش ســفر رافائل گروسی به نمایندگان‬ ‫حضــور یافتنــد و مذاکراتــی بــا ســازمان انــرژی مجلسارائهشود‪.‬‬ ‫گره زدن واکسن به تحریم ادرس غلط‬ ‫دادن به مردم بود‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاده‬ ‫بــود‪ .‬ایــن منابــع تاکیــد کردنــد کــه ســه دور قبلی‬ ‫گفتگو هابه«نتایجیکهبه زودیعیانخواهندشد»‬ ‫منجر شده که از طریق بازگشایی کنسولگری ها در‬ ‫هر دو کشور راه را برای ادامه مذاکرات دیپلماتیک‬ ‫بیــن ا نهــا هموار کــرد‪ .‬ایــن منابع همچنین تاکید‬ ‫کردند که «گفتگو های بغداد» به پرونده های داغ‬ ‫یشــود و زمینه های کلی‬ ‫میان دو کشــور نزدیک م ‬ ‫اجــرای برخی اقدامات را به گونه ای تنظیم می کند‬ ‫کــه بــه نزدیــک شــدن دیدگا ههــا کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫جزئیات فنی و تبادل «اطالعات امنیتی» در زمینه‬ ‫«بازگرداندن اعتماد»؛ اما در خصوص اختالف نظر‬ ‫بارز میان طرفین در زمینه جنگ عربستان در یمن‪،‬‬ ‫بر سر تاسیس یک اتاق فکر ایرانی سعودی عراقی‬ ‫بــرای تبادل افکار و نظرات بــرای اجرای طرح کلی‬ ‫مبنی بر حل بحران یمن توافق حاصل شده است‪.‬‬ ‫بغداد به دنبال ایجاد توازن میان ایران و‬ ‫عربستان‬ ‫مصطفــی الکاظمــی در ســفر بــه ایــران‬ ‫پروند ههــای مهمــی را بــرای پیگیــری در اختیــار‬ ‫داشــت و ان طور که رســانه ها گفته اند وســاطت‬ ‫میــان ایــران و عربســتان از مهم تریــن دســتور‬ ‫کار الکاظمــی در ایــن ســفر را تشــکیل م ـی داد‪.‬‬ ‫نبــاره‬ ‫روزنامــه االخبــار چــاپ بیــروت درای ‬ ‫پیشگیریبه جایمچ گیری‬ ‫از روش های کمک نظارتی‬ ‫به دولت است‬ ‫می نویســد‪ :‬ازســرگیری گفتگو هــای ایرانــی‪-‬‬ ‫ســعودی یکــی از اصلی تریــن پرونده هایــی بود‬ ‫که مصطفی الکاظمی در ســفر اخیــرش به ایران‬ ‫ان را موردبررســی قرار داد‪ .‬االخبار به اطالعاتی‬ ‫دس ـت یافته که نشــان می دهــد دومیــن پرونده‬ ‫مهمی که در جریان ســفر یک روزه نخس ـت وزیر‬ ‫عــراق بــه ایــران موردبررســی قرارگرفتــه بــود‪،‬‬ ‫عقب نشــینی نیرو هــای نظامــی امریــکا از عــراق‬ ‫تــا پایــان ســال جاری میــادی اســت و الکاظمی‬ ‫در ایــن ســفر پیرامون جدیت بغــداد درباره این‬ ‫عقب نشــینی به تهران اطمینان داد‪ .‬منابع دیگر‬ ‫همچنین خبر دادند که الکاظمی سعی در ایجاد‬ ‫توازن میان روابط بغداد با بزرگ ترین کشور های‬ ‫موثــر درصحنــه عراقــی یعنی واشــنگتن و تهران‬ ‫در ســایه تحــوالت منطقــه اســت‪ .‬عالوه بــر ان‪،‬‬ ‫نخست وزیر عراق به دنبال ایجاد انچه می توان‬ ‫«دکترین الکاظمی» نامید بر اساس این واقعیت‬ ‫اســت که «ثبات عراق شرط کاهش تنش ها بین‬ ‫کشور های منطقه» است و عراق می تواند نقش‬ ‫میانجی بین کشور های درگیر منطقه ایفا کند که‬ ‫این نقش هیچ ارتباطی با اینده سیاســی شــخص‬ ‫کاظمی ندارد‪.‬‬ ‫اغازی برای عادی سازی روابط‬ ‫یکمنبعدر دفتر نخست وزیر عراقکهخواست‬ ‫نامش فاش نشود نیز در گفتگو با روزنامه العربی‬ ‫الجدیدبهجزئیاتسفر مصطفیالکاظمیبهایران‬ ‫اشاره کرد و با برشمردن برخی مسائل مطرح شده‬ ‫در این ســفر‪ ،‬تاکید کرد که پرونده وســاطت عراق‬ ‫میان ریاض و تهران در میان پرونده های اصلی سفر‬ ‫الکاظمی به تهران قرار داشت که «وساطت عراق‬ ‫بار ها مورد استقبال طرف ایرانی قرار گرفت‪ ،‬اما این‬ ‫مسئله فراتر از مناقشه بین دو کشور مهم منطقه‬ ‫اســت و مناقشه میان محور های قدرت های بزرگ‬ ‫غربی را شــامل می شود‪ ».‬این منبع اگاه تاکید کرد‬ ‫کهماموریتعراقحلپرونده هانیستبلکهکمک‬ ‫به ایجاد یک منطقه خنثی و گرد هم اوردن طرفین‬ ‫(ایرانی و سعودی) برای بحث درباره مناطق مابین‬ ‫یســازی‬ ‫ان ها اســت کــه می تواند اغــازی برای عاد ‬ ‫روابط و حل بســیاری از پرونده های مورد اختالف‬ ‫باشد‪.‬اینمنبعاگاههمچنینگفتکهنقشفزاینده‬ ‫اسرائیلدر منطقهبیشترینموردنگرانیتهرانبرای‬ ‫همکاری با برخی از کشــور های حوزه خلیج فارس‬ ‫است که اخیرا در راستای ضدیت با ایران اقدام به‬ ‫برقراریرابطهدیپلماتیکبااسرائیل کردندیابهاین‬ ‫رژیم نزدیک شدند‪ .‬به گفته این منبع اگاه‪ ،‬دولت‬ ‫جدید ایران تطابق بیشــتری با تصــورات و مواضع‬ ‫ســپاه پاســداران ایران در مقایســه با دولت حســن‬ ‫روحانی دارد‪.‬‬ ‫رئیس دیوان محاســبات کشــور در توئیتی نوشــت‪ :‬از روش های کمک نظارتی به دولت برای خدمت موثر‬ ‫به مردم‪ ،‬پیشــگیری به جای مچ گیری اســت‪ .‬مهرداد بذرپاش افزود‪ :‬در راســتای «تحقق شــعار ســال‪ ،‬گزارش‬ ‫بررسی عملکرد ‪ ۷‬قانون مرتبط با تولید‪ ،‬پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و وظایف و اختیارات‬ ‫وزارتخانه ها» نامه هایی از سوی دیوان محاسبات به وزیران در حال ارسال است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جزئیاتطرحتحقیقوتفحصاز سوءمدیریتکرونایی‬ ‫‪ 40‬نفــر از نماینــدگان در طرح خــود برای تحقیق و تفحص‬ ‫از ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬بررســی دالیــل ســوء مدیریت‬ ‫کرونایــی دولــت روحانــی‪ ،‬علــت تغییــر در پروتــکل درمانــی‬ ‫و داروهــا‪ ،‬تخصیــص ارز واردات دارو و علــت تاخیــر در‬ ‫واکسیناســیون را خواستار شده اند‪.‬‬ ‫بــه گزارش فارس‪ ،‬حســینعلی حاجــی دلیگانی ضمن اعالم‬ ‫ایــن خبــر افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــه امضــای ‪ 40‬نفــر از نمایندگان‬ ‫رســیده و به هیئت رئیســه مجلس تقدیم شده است‪.‬‬ ‫چکیده طرح تحقیق و تفحص از ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫جامعــه ایــران از اســفندماه ســال ‪ ۱۳۹۸‬با بیمــاری همه گیر‬ ‫کرونا ویروس مواجه شــده اســت‪ .‬متاســفانه در مردادماه سال‬ ‫‪ 1400‬امــار بیمــاران مبتالبــه کرونــا ویــروس به شــدت در کشــور‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه ایــن ویروس نســبت‬ ‫بــه قبــل شناخته شــده و دســتورالعمل درمــان ان و مقابلــه بــا‬ ‫ان در کشــور مشخص شــده اســت و از طــرف دیگــر بیــش از‬ ‫بیســت میلیــون دوز واکســن در کشــور تزریق شــده اســت ولی‬ ‫میــزان مبتالیــان و تعــداد فوتی هــا از زمــان اغــاز ایــن بیمــاری‬ ‫افزایش یافتــه و رکوردشــکنی کــرده اســت‪ .‬متاســفانه در‬ ‫گزارش هــای منتشرشــده در رســانه ها و فضــای مجــازی اخبــار‬ ‫متعــددی مبنــی بــر ســوء مدیریــت در مســئله مقابلــه بــا ایــن‬ ‫ویــروس منحــوس در دولــت دوازدهــم دیــده می شــود که این‬ ‫وضعیــت بغرنــج را ایجاد نموده اســت‪ .‬ازجملــه نقد هایی که‬ ‫در خصــوص مدیریــت در ایــن حوزه به ان می توان اشــاره کرد‬ ‫ایــن اســت که در دســتورالعمل درمــان بیمــاران کرونایی مکرر‬ ‫دارو های مختلف تجویزشــده اســت و پس از اســیب رســاندن‬ ‫بــه بیمــاران‪ ،‬منجر به فــوت افراد متعدد از این بیماران شــده‬ ‫اســت و بعــد از مدتــی تجویز ایــن دارو ها ممنوع می شــود‪ .‬از‬ ‫طــرف دیگر در خصــوص مدیریت واکسیناســیون احاد جامعه‬ ‫و واردات واکســن کم کاری هــای متعددی را گزارش نموده اند‪.‬‬ ‫در خصــوص تخصیــص بودجــه بــه واردات دارو هــای ضــد‬ ‫کرونــا اخبــاری مبنــی بــر اختصــاص بودجــه کالنــی بــه واردات‬ ‫دارو هایــی کــه مضــر به حــال بیماران کرونایی اســت‪ ،‬شــنیده‬ ‫می شــود و تجویز این دارو ها نیز ممنوع شــده اســت‪ .‬از طرفی‬ ‫در تخصیــص ارز بــه واکســن کرونــا ک ـم کاری شــده اســت‪ .‬در‬ ‫خصــوص مدیریــت ممنوعیت ســفر ها و جلوگیــری از تجمعات‬ ‫خطرســاز نیــز در تیرماه ســال ‪ 1400‬ک ـم کاری جدی انجام شــده‬ ‫اســت و ضمــن اعــام تعطیلی هایــی کــه منجــر بــه افزایــش‬ ‫مســافرت ها شــده و درنتیجــه کرونــا تشــدید یافتــه اســت‪ ،‬نیز‬ ‫مزیــد بــر علت گردیده اســت‪ .‬مدیریت برخی از بیمارســتان ها‬ ‫در مراقبــت از بیمــاران کرونایــی و تامیــن نیاز هــای دارویــی و‬ ‫کادر درمــان ایشــان کوتاهی هایــی داشــته اند کــه ایــن مســئله‬ ‫منجر به افزایش تعداد متوفیان کرونایی شــده اســت‪ .‬یکی از‬ ‫مصادیــق دیگر ســوء مدیریت و کم کاری و تــرک فعل متولیان‬ ‫امــر ســامت ایجاد بروکراســی و مانــع در مقابــل محققان امر‬ ‫ســامت در تولیــد داروهــای مقابلــه بــا کرونــا و تولید واکســن‬ ‫اســت‪ .‬موانعــی که در مســیر محققــان طب ســنتی و محققان‬ ‫تولید واکســن ایجادشــده اســت منجر به تاخیر در تولید دارو‬ ‫یــا واکســن گردیــده که نتیجــه ان وضعیت اس ـف بار مردادماه‬ ‫‪ 1400‬اســت‪ .‬الزم اســت در خصــوص ســوء مدیریت هــا و تــرک‬ ‫فعل های مختلف در مســئله مقابله با کرونا تحقیق و تفحص‬ ‫به عمل امــده تــا در صورت وقــوع تخلفات بــا خاطیان برخورد‬ ‫شــود و نقاط ضعف قوانین و مقررات موجود شناسایی شــده‬ ‫و از تکرار مجدد ضرر به ســامت جامعه جلوگیری شــود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسی‪:‬دولت ناظر اصلی بازار است‬ ‫تهــران‪ -‬ایرنــا‪ -‬رئیس جمهــوری بــا ضــروری‬ ‫خوانــدن اقدامــات اثرگــذار بــرای ثبــات در‬ ‫تهــا و تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬از‬ ‫بــازار‪ ،‬کنتــرل قیم ‬ ‫وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی خواست‬ ‫برای حل مشکالت معیشت روزانه مردم تدبیر و‬ ‫چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫ریاس ـت جمهوری‪ ،‬ســید ابراهیــم رئیســی در‬ ‫ششــمین جلسه ســتاد هماهنگی های اقتصادی‬ ‫دولــت بــه وزارتخان ههــای صنعــت معــدن‪،‬‬ ‫تجــارت و جهــاد کشــاورزی تاکیــد کــرد کــه بــا‬ ‫برنامه ریزی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت‬ ‫ضمــن اصــاح فرایندهــا‪ ،‬بــرای حــل مشــکالت‬ ‫معیشــت روزانــه مــردم تدبیــر و چاره اندیشــی‬ ‫کننــد‪ .‬رئیس جمهــوری از وزیــران مربوطــه و‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت‬ ‫حهــا و برنامه های تحولــی را با‬ ‫خواســت تــا طر ‬ ‫مشــارکت صاحب نظــران و فعــاالن اقتصــادی‬ ‫تهیه و پس از تصویب‪ ،‬ابعاد مختلف ان را برای‬ ‫مردم تبیین و تشریح کنند‪ .‬رئیسی همچنین به‬ ‫معاون اول ماموریت داد سامانه جامع تجارت‬ ‫را در یک زمــان بندی مناســب پیگیری کند و به‬ ‫نتیجــه برســاند‪ .‬وی‪ ،‬دولــت را ناظــر اصلــی در‬ ‫بــازار دانســت و گفــت‪ :‬مــردم انتظــار دارنــد با‬ ‫اولویت بندی مســائل مهم اقتصادی و با تالش‬ ‫شبانه روزی‪ ،‬تحولی ملموس در اقتصاد کشور و‬ ‫معیشت انان رخ دهد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در‬ ‫این جلســه موضوع «سیاست تجاری و ارزی» و‬ ‫«را ههــای افزایش و توســعه صادرات غیرنفتی»‬ ‫موردبررسی قرار گرفت‪ .‬بر اساس برنامه وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬افزایــش صــادرات‬ ‫غیرنفتی از ‪ ۳۵‬میلیارد دالر به ‪ ۷۰‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫فگــذاری شــده که الزمه ان اصالح ســاختار‬ ‫هد ‬ ‫و مقــررات صادراتــی و افزایــش ســبد کاالهــای‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬پیشــرفته و اشــتغال زا در صادرات‬ ‫و نیــز تقویت بازارچه های مرزی اســت‪ .‬در این‬ ‫جلسه همچنین برای اجرایی شدن این طرح ها‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای ویژه تجاری‬ ‫بین ایران و کشــورهای هدف بررســی و الزامات‬ ‫ان موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیســیون انرژی‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬رونــد ســریع‬ ‫اسالمیتصریح کرد‪:‬اینمسئله‬ ‫واکسیناسیوندر هفته هایاخیر‬ ‫مشــکالتی را برای کشــاورزان و‬ ‫نشــان داد که گره زدن واکســن‬ ‫عشــایر به وجود اورده است و‬ ‫بــه تحریــم‪ ،‬ادرس غلــط دادن‬ ‫همچنین وقوع خشکســالی در‬ ‫مصطفینخعی‬ ‫بــه مردم بــود‪ .‬به گــزارش مهر‪،‬‬ ‫برخی نقاط کشور باعث شده‬ ‫مصطفی نخعی اظهار داشت‪:‬‬ ‫انان مجبور به فــروش دام های‬ ‫روندسریعواکسیناسیوندر هفته هایاخیر نشان خــود شــوند‪ .‬نخعــی اظهــار داشــت‪ :‬مافیــای‬ ‫داد که گره زدن واکســن به تحریم‪ ،‬ادرس غلط نهاده های دامی پا روی گلوی مردم گذاشته اند و‬ ‫دادن بــه مردم بود‪ .‬وی در ادامه جلســه گفت‪ :‬متاسفانه انان را به حال خودشان رها کرده ایم و‬ ‫متاسفانه با کمبود مشکل نهاده های دامی و از با ان ها برخورد جدی نمی شود که مقابله جدی‬ ‫سوی دیگر افزایش ان مواجه هستیم‪ .‬سخنگوی با انان مسئله ضروری است‪.‬‬ ‫واکسیناسیونباسرعتبیشتری‬ ‫انجام شود‬ ‫نماینــده ســراب در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بر لــزوم تســریع در واکسیناســیون‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬یوســف‬ ‫داوودی اظهــار کــرد‪ :‬از رئیس جمهــور و‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫و تمامــی زحمــت کشــان عرصــه ســامت‬ ‫بــه دلیــل اقدامــات گسترده شــان در‬ ‫واکسیناســیون گســترده مــردم در روزهــای‬ ‫اخیــر تشــکر می کنــم‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــدون‬ ‫تردیــد علــت اصلــی واگیــری زیــاد ویــروس‬ ‫کرونــا در کشــور‪ ،‬ابتــای مــردم بــه بیمــاری‬ ‫کرونــا و تلفات زیاد ناشــی از ان مربوط به‬ ‫تعــداد کــم و تاخیر در واکسیناســیون مردم‬ ‫علیه این بیماری اســت‪.‬‬ ‫امیدواریــم واکسیناســیون بــا ســرعت‬ ‫بیشــتر و با بســیج عمومی و هر چه بیشــتر‬ ‫از گذشــته انجام شود تا از مرگ انسان های‬ ‫بی گناه جلوگیری شود‪.‬‬ ‫هیچ کشوریبابستنمرزهایشبه جایی‬ ‫نرسیدهاست‬ ‫مسعود پزشــکیان نماینده‬ ‫تاریخ وجود دارد هیچ کشــوری‬ ‫مــردم تبریز‪ ،‬اذرشــهر و اســکو‪،‬‬ ‫بــا بســتن مرزهایــش به جایــی‬ ‫دربــاره اینکــه رویکــرد دولــت‬ ‫نرسیده و توسعه در این شرایط‬ ‫بــا حضــور محســن رضایــی‪،‬‬ ‫امکان پذیر نیست؛ضمناینکه‬ ‫مخبر‪ ،‬رهبر و خاندوزی در تیم‬ ‫تمــام تاجــران در دنیــا تــاش‬ ‫مسعودپزشکیان‬ ‫اقتصــادی بــه چه شــکل پیش‬ ‫می کننــد هزینــه مبــادالت اعم‬ ‫خواهــد رفــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از حمل ونقل‪ ،‬مبــادالت پولی‪،‬‬ ‫گفتنش سخت است؛ این تیمی که سید ابراهیم جابجایی کاال و محصوالت را کاهش دهند؛ اما‬ ‫رئیســی تعیین کرده و کنار هم قرار داده اســت‪ ،‬وقتی ما این مسیر ها را دور می زنیم یعنی هزینه‬ ‫اگر قبله واحد و برنامه مشــخصی برای رسیدن را افزایش می دهیم و این به معنی ان است که‬ ‫نداشــته باشــند‪ ،‬طبیعــی اســت که هرکســی در تولیدکننــدگان و بازرگانــان خودمــان را از میدان‬ ‫ان می خواهــد به صــورت ســلیقه ای پیــش برود رقابتدور می اندازیمو ان هامجبور هستندبرای‬ ‫که در مســیر به تناقض با یکدیگر برمی خورند‪ .‬رسیدن‪ ،‬مسیر طوالنی تری را طی کنند درنتیجه‬ ‫وی افــزود‪ :‬یک وقتــی ما نقشــه ای داریم و همه ان کســی که زودتر می رســد‪ ،‬برنده تر است‪ .‬این‬ ‫مهندسان جمع شده اند برای اینکه ان را اجرایی نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد‪ :‬بنابراین با‬ ‫کننــد و یک وقــت نیــز هر مهندســی می خواهد این ساختار و اینکه‪ FATF‬را قبول نمی کنیم‪ ،‬اگر‬ ‫نقشــه خــود را پیــاده کند؛ ان وقت اســت که به برجام و گفتگو های بعدی را نپذیریم و نتوانیم‬ ‫اختالف می خورند؛ مشکل ما نبود ان نقشه ای با دنیا گفتگو کنیم و بعد بگوییم توســعه پیدا‬ ‫است که می خواهیم به طرفش برویم‪ .‬درنتیجه می کنیــم‪ ،‬کار بســیار ســختی اســت‪ .‬وی ادامــه‬ ‫ممکــن اســت هرکــدام از ایــن ادم هــا حرفــی را داد‪ :‬حاال باید تیم جدید بروند وین ببینیم چه‬ ‫بزننــد که ابشــان با یکدیگر در یــک جوب نرود می کنند؛ یا باید بنشــینند گفتگو کرده و مســائل‬ ‫و فرصت ها و زمان را از دســت دهند‪ .‬پزشــکیان را حل کنند یا وقت تلف نکنند‪ ،‬ان چیزی را که‬ ‫دربــاره مذاکــرات و اینکــه چــه اینــده ای خواهد می گوینــد‪ ،‬اجرا کنند کــه البته من نمی دانم چه‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس تجربه هایی که در طول هست‪.‬‬ ‫یک چهارمنمایندگاندر رای گیری ها‬ ‫حضور ندارند‬ ‫نماینده مرودشــت در مجلس گفــت‪ :‬مردم‬ ‫نگــران هســتند و بــا دقــت رفتــار نماینــدگان را‬ ‫رصــد می کنند اما جای نگرانی وجود دارد وقتی‬ ‫یک چهارمنمایندگاندر صحنحاضر نیستند که‬ ‫به مواردی که بررسی می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬جــال رشــیدی کوچی‬ ‫نماینــده مرودشــت در مجلــس در نشســت‬ ‫علنــی دیــروز قــوه مقننــه و در تذکر شــفاهی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن تذکــر را در ابتدا به خود و ســپس‬ ‫به همکاران می دهم چراکه سکوت در برخی‬ ‫جاها جفا در حق مجلس و مردم اســت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان‬ ‫فرمودنــد که بایــد وکالی ملــت باید حضوری‬ ‫فعال در جلسات کمیسیون ها و صحن داشته‬ ‫باشــند‪ .‬نماینده مرودشــت در مجلــس افزود‪:‬‬ ‫مردم نگران هستند و با دقت رفتار نمایندگان‬ ‫را رصــد می کننــد امــا جای نگرانی وجــود دارد‬ ‫وقتــی یک چهارم نماینــدگان در صحن حاضر‬ ‫نیســتند کــه بــه مــواردی که بررســی می شــود‪،‬‬ ‫رای بدهند و این در حالی اســت که کلمه به‬ ‫کلمــه ای کــه اینجا مطــرح می شــود در زندگی‬ ‫میلیون ها انســان تاثیــر دارد‪ .‬عضو کمیســیون‬ ‫شــوراها و امــور داخلــی مجلــس اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫ایــن حجم از بی تفاوتی برای مجلســی که به‬ ‫ان لقب انقالبی داده شده‪ ،‬نگران کننده است‬ ‫ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که در‬ ‫روز قیامت برای هرکدام از ثانیه ها که در اینجا‬ ‫حضــور داشــتیم از ما ســوال می کنند‪ .‬رشــیدی‬ ‫کوچکی تاکید کرد‪ :‬متاسفانه بی تفاوتی برخی‬ ‫نمایندگان در رای دادن به موارد موردبررســی‬ ‫در صحــن به دفعــات تکرار می شــود تا جایی‬ ‫کــه رئیــس مجلــس باید هــرروز در ایــن رابطه‬ ‫تذکــر بدهــد‪ .‬نماینــده مرودشــت در مجلــس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انچه مســلم اســت انقالبی گری‬ ‫بــا بی تفاوت بــودن زاویــه دارد بنابراین نباید‬ ‫فراموش کنیم که این حقیقت موجود از طریق‬ ‫یشــود و‬ ‫مانیتورهــا در مجلس نمایش داده م ‬ ‫مردم ان را مشاهده می کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۲۴‬هزار میلیاردیشرکت‬ ‫ملیصنایعمسدر مجتمعمسسونگون‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫بــا اشــاره به بخش فلوتاســیون‬ ‫صنایــع مــس ایــران بــا بیــان‬ ‫سرباره در این مجموعه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای نکــه ‪ ۲۴‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫در ‪ ۵۰‬ســال عمــر تولید مس در‬ ‫برای ســرمایه گذاری در توسعه ‬ ‫ایران‪ ،‬همواره سرباره های ذوب‬ ‫مجتمع معدن مس ســونگون‬ ‫روی زمیــن موجــب الودگــی‬ ‫اردشیر‬ ‫در دســتورکار قرار گرفته است‪،‬‬ ‫یشــوند‪ ،‬بــر‬ ‫محیــط زیســت م ‬ ‫سعدمحمدی‬ ‫گفت‪ :‬این میزان بعد از تکمیل‬ ‫اساستکنیکجدیدفلوتاسیون‬ ‫فــاز چهارم کنســانتره مس بــه ‪ ۳۵‬هــزار میلیارد ســرباره‪ ،‬این ســرباره ها تبدیل به فلوتر و ســپس‬ ‫تومــان افزایش می یابد‪ .‬اردشــیر ســعدمحمدی وارد چرخه ذوب می شوند‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫در ایین عقد قرارداد احداث کارخانجات تولید برای تولید ‪ ۲۰۰‬هزار تن مس کاتدی در مجتمع‬ ‫مــس کاتد در مجتمــع معدن مــس اذربایجان‪ ،‬معدنمسسونگونبهیکمیلیونتن کنسانتره‬ ‫ح چهار فاز تولید کنسانتره‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬میزان ذخایــر مس ســونگون در دو نیاز داریم که با افتتا ‬ ‫سال اخیر‪ ۵۲۳،‬میلیون تن ارتقا یافته و استفاده ظرفیــت تولیــد ا نهــا بــه ‪ ۶۰۰‬هــزار تن در ســال‬ ‫از تکنولوژی هایبرتر در اکتشافاتشرکتصنایع خواهد رســید‪ .‬فاز ســوم کنســتانتره تا پایان ماه‬ ‫مــس در دســتورکار بــوده و در ایــن راســتا نیز ‪ ۱۵‬جاری تعیین تکلیف شده و فاز چهارم نیز اغاز‬ ‫دســتگاه حفاری اخرین مدل خریداری و تا ســه خواهد شــد‪ .‬ســعدمحمدی با تاکید بر افزایش‬ ‫ماه اینده وارد کشــور می شود که پنج دستگاه از کمک هایاجتماعیاینشرکتدر منطقه‪،‬گفت‪:‬‬ ‫ا نهــا در معدن مس ســونگون مســتقر خواهد سه میلیارد تومان برای احداث مدارس ورزقان و‬ ‫شــد‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬وی با بیــان این که میزان ارتقای بیمارســتان این شــهر اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫ذخایــر قابــل اســتخراج مس ســونگون تــا چهار شرکت ملی صنایع مس ایران توجه به روستاها‪،‬‬ ‫کهــای معیشــتی و اختصــاص ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫ســال پیش‪ ۳۲۰ ،‬میلیــون تن بود‪ ،‬افــزود‪ :‬اکنون کم ‬ ‫میــزان کل ذخایــر مس ســونگون بــه دو میلیارد تومان اعتبار توانمندســازی و گردش تســهیالتی‬ ‫تــن رســیده که یک میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون تن از کــم بهره را در دســتورکار قرار داده اســت‪ .‬وی با‬ ‫ان‪ ،‬اقتصادی و قابل اســتخراج است‪ .‬وی ادامه اشــاره به قطعی برق در مجتمع مس سونگون‬ ‫داد‪ :‬میزان متوسط عیار مس موجود در مجتمع ورزقان‪ ،‬افزود‪ :‬قطعی برق منجر به تعطیلی کار‬ ‫مس ســونگون ‪ ۰.۵۶‬درصد اســت که معادل ‪ ۱۵‬و ضــرر اقتصادی به مجموعه شــد امــا ما تالش‬ ‫میلیــون تــن مس خالــص م ‬ ‫یشــود‪ .‬در حالی که کردیم تا کمبود تولیدمــان را جبران کنیم و امروز‬ ‫مجموع ذخایر مس خالص کشور به ‪ ۴۰‬میلیون نیز می توان گفت که تولید امســال مس کمتر از‬ ‫تن رسیده و ذخایر بین المللی مس خالص جهان ســال قبل نبوده اســت‪ .‬وی در خصوص مالیات‬ ‫نیز بالغ بر ‪ ۸۵۰‬میلیون تن است‪ .‬سعدمحمدی مجتمــع مس ســونگون نیز اظهــار کرد‪ :‬نیــاز به‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون ایران در رتبه هفتم جهــان از نظر الیح ـه ای در مجلــس داریــم تــا بر اســاس ان به‬ ‫ذخایر مس قرار دارد که با توجه به اکتشافاتی جایپرداختمالیاتبهخزانهکشوری‪،‬مستقیما‬ ‫که با استفاده از دستگاه های اخرین مدل انجام بــه منابــع اســتانی پرداخت شــود‪ .‬ســود خالص‬ ‫خواهد گرفت‪ ،‬حداقل به رتبه ششم دنیا از این ساالنه معدن مس سونگون‪ ۷۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫نظر دســت می یابیم‪ .‬وی با بیان این که معدن است‪.‬مدیرعاملشرکتملیصنایعمسایرانبا‬ ‫مس ســونگون‪ ،‬هفتاد و چهارمیــن معدن بزرگ اشاره به وضعیت درخشان این شرکت در بورس‪،‬‬ ‫مــس در جهــان و معدن مس سرچشــمه نیز با گفت‪ :‬شرکت ملی صنایع مس ایران تنها شرکت‬ ‫دارابودن یک میلیارد و ‪ ۶۲۰‬میلیون تن مس قابل کشور است که پایان مردادماه سالماری توانسته‬ ‫استخراج‪ ،‬سی و چهارمین معدن بزرگ مس دنیا ‪ ۱۰۴‬درصــد رفع تعهد انجــام دهد و تمامی امور‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مجموعه تولید کاتد مس ان نیز با شفاف سازی انجام می گیرد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫سونگون‪ ،‬تمامی برنامه ریزی ها و توافقات برای با اشاره به وضعیت بد دفع باطله مجتمع مس‬ ‫تولیــد ‪ ۲۰۰‬هزار مس کاتد انجام می گیرد‪ .‬وی با سونگون‪،‬گفت‪:‬رمپباطلهمعدنمسسونگون‬ ‫بیان این که فاز عملیاتی احداث این پروژه از یکم دچار ریزش شــده و جان کارکنان در خطر اســت‪.‬‬ ‫مهرماه زده م ‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این قرارداد هر تعهدی که الزم باشد انجام می دهیم و فقط‬ ‫برای تولید مس کاتد‪ ،‬از تکنیک حمام های ذوب از مســئوالن استانی خواهشمندیم اجازه بدهند‬ ‫بــه عنــوان اخرین فنــاوری و تکنیــک جهانی در این مشکل را حل کنیم‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬این‬ ‫ذوب مس اســتفاده می شود که کمترین الودگی قرارداد‪( EPC‬مهندســی‪ ،‬تــدارکات و اجرا) مابین‬ ‫و بهترین بهره وری را خواهد داشت‪ .‬مدیرعامل شرکت مس ایران و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا‬ ‫شــرکت ملی صنایع مس ایران با اشــاره به تولید امضا شده و شامل مجموعه کارخانجات ذوب‪،‬‬ ‫اسید سولفوریک در این مجموعه‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت پاالیش‪ ،‬اسید‪ ،‬اکسیژن و فلوتاسیون سرباره مس‬ ‫یشــود‪ .‬در ایــن مجموعه ســاالنه‪ ۱۰۰‬هــزار تن‬ ‫ایــن مــاده در بازارهای جهانی‪ ۱۶۸ ،‬دالر اســت م ‬ ‫اما برنامه ریزی می کنیم تا قابلیت تبدیل ان به کاتد مس با گرید ‪ LME_A‬تولید شده و قابلیت‬ ‫اســید فســفریک با قیمت ‪ ۱۲۵۰‬دالر را اجرایی افزایــش ظرفیــت بــه ‪ ۲۰۰‬هــزار تن کاتــد مس را‬ ‫کنیم‪.‬از اینطریق کودهایفسفریبرایاستفاده دارد که اجرایی شدن ان منجر به اشتغال زایی‬ ‫کشاورزان در اذربایجان شرقی که قطب تولیدات مستقیم‪ ۵۰۰‬نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم‪۳۰۰۰‬‬ ‫کشاورزی است نیز در دسترس قرار می گیرد‪ .‬وی نفر خواهدشد‪.‬‬ ‫سرعت گرفتن‪ ۲‬میلیونمتر حفاریبا‬ ‫تامینتجهیزاتتوسطشرکت هایبزرگ‬ ‫رئیس هیات عامل ســازمان‬ ‫فراهــم کــرده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫توســعه و نوســازی معــادن و‬ ‫راســتا ایمیدرو با هدف توسعه‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫و تامیــن خــوراک حــوزه معدن‬ ‫ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫و صنایــع معدنــی‪ ،‬برنامه های‬ ‫همگرایــی متولیــان اکتشــاف‪،‬‬ ‫اکتشافرادنبالمی کند‪.‬معاون‬ ‫وجیه ا‪...‬جعفری‬ ‫در یکسا نســازی اطالعــات‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ژئوفیزیــک هوایــی و درج‬ ‫تامینو ساختتجهیزاتحوزه‬ ‫اطالعــات در ســامانه کاداســتر‪ ،‬از مــورد توجــه اکتشاف با راهبری ایمیدرو را از دیگر برنامه های‬ ‫قــرار گرفتن تامین مالی بــرای واردات تجهیزات توســعه ای به شــمار اورده و افــزود‪ :‬تامین مالی‬ ‫اکتشــاف و حفاری توســط شرکت های بزرگ که برای واردات تجهیزات اکتشاف و حفاری توسط‬ ‫تحققدستیابیبههدفدو میلیونمتر حفاریرا شرکت های بزرگ مورد توجه است و این موضوع‬ ‫سرعت خواهد بخشید‪ ،‬خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا تحقق دستیابی به هدف دو میلیون متر حفاری‬ ‫وبهنقلاز روابطعمومیایمیدرو‪،‬نشستکمیته را سرعت خواهد بخشید‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫راهبری اکتشاف این سازمان (ایمیدرو) با حضور مطالعاتجهتتکمیلو تولیداطالعاتپایهدر‬ ‫نمایندگان حوزه اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن کشور از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات ‬ ‫و تجارت‪ ،‬ســازمان زمین شناســی و شــرکت های معدنی کشور برای یک برنامه پنج ساله با تامین‬ ‫معدنــی در محــل ایمیــدرو برگــزار شــد کــه این منابعمالیتوسطایمیدرو در حالپیگیریاست‪.‬‬ ‫نماینــدگان به بیــان نظرات و تشــریح اقدامات در این طرح پنج ساله اهدافی از جمله نوسازی‬ ‫مجموعهخودپرداختند‪.‬وجیه ا‪...‬جعفریدراین و ب هســازی زیرســاخت ها و تجهیزات اکتشــافی‬ ‫نشستضمنتاکیدبر تولیدو گرداوریاطالعات و ازمایشــگاهی کشــور با هدف افزایش بازدهی‬ ‫در بخشژئوفیزیکهوایی‪،‬گفت‪:‬یکسان سازی‪ ،‬مطالعــات و فرایندهــای اکتشــاف در کشــور و‬ ‫گرداوری و تکمیل اطالعات ژئوفیزیک هوایی از همچنین توانمندســازی متخصصان اکتشافی‬ ‫الزامات توسعه بخش اکتشاف به شمار می رود در کشــور در حــوزه زمین شناســی و اکتشــاف‬ ‫و این اطالعات بایســتی در ســامانه «کاداســتر» جهــت تکمیــل اطالعــات پایــه کشــور در‬ ‫اورده شــود‪ .‬در زمینــه تهیــه اطالعــات‪ ،‬شــورای حوزه زمین شناســی هدف گذاری شــده است‪.‬‬ ‫راهبری اکتشاف در ایمیدرو با هدف ارائه ایده ها انجام مطالعــات ژئوفیزیک هوایی به میزان‬ ‫و تعییــن مســئولیت های ســازمان های ذی ربط ‪ ۴۰۰‬هــزار کیلومتــر خطــی بــه منظــور تکمیل‬ ‫تشکیلشدهاستو خوشبختانهپایشاقدامات اطالعات پایه کشــور و اغاز پروژه اکتشافات‬ ‫ک پنجــاه هــزارم‬ ‫در حال انجام است‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬سیســتماتیک در مقیــاس ی ـ ‬ ‫یهــای‬ ‫هدایتنقدینگیبهبخشاکتشافبرایتوسعه در چهــار الیــه فلــزی‪ ،‬غیرفلــزی‪ ،‬کان ‬ ‫و تقویــت این حــوزه را از سیاس ـت های ایمیدرو قیمتــی و نیمه قیمتی و عناصر نادر خاکی با‬ ‫خوانده و اعالم کرد‪ :‬نگاه ما در زمینه اکتشاف‪ ،‬تامین منابع مالی از ســوی ســازمان توسعه و‬ ‫ملــی اســت و ایــن ســازمان پیــرو سیاس ـت های نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫توســعه ای‪ ،‬بســتر اجــرای برنام ههــا اکتشــاف را هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1164‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫فوالدمبارکهبرایساختیکمیلیونمسکندرکناردولتاست‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه‪ ،‬در گفتگوی زنده‬ ‫عملکردگروهفوالدمبارکهراتشریحکرد‪.‬‬ ‫بهگزارشرویدادامروز‪،‬حمیدرضاعظیمیاندر این‬ ‫گفت وگویزندهکهازطریقشبکهاجتماعیاینستاگرام‬ ‫برایمخاطبانقابلمشاهدهبود‪،‬اظهار کرد‪:‬از دوران‬ ‫کودکی به صنعت عالقه مند بودم و تمایل داشتم در‬ ‫بخشصنعتفعالیتکنمومدیرعاملیشرکتفوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬به عنوان بزرگترین واحد صنعتی کشور را به‬ ‫دیگر تجربه های مدیریتی ام در شــهرداری اصفهان و‬ ‫صنایعسیمانیترجیحمی دهم‪.‬ویبههمزمانشدن‬ ‫شروعفعالیتشدر فوالدمبارکهباتشدیدتحریم های‬ ‫ظالمانه اشــاره کرد و افزود‪ :‬پس از حدود دو هفته از‬ ‫پذیرفتن ســمت مدیرعاملی‪ ،‬در مهرماه‪ ،۹۷‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه هم همچون صنایع پتروشــیمی‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫حمل و نقل و هوایی مشمول تحریم ها شده بود‪ .‬در‬ ‫ابان ماه همان سال‪ ،‬وزارت خزانه داری امریکا‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالدمبارکهرادر لیستتحریم هایسختگیرانه(اس‬ ‫دی ان) قرار داد و در این سه سال دو اطالعیه عمومی‬ ‫و یک اطالعیه خاص برای شرکت فوالد مبارکه صادر‬ ‫شــد و حتی بنده را هم شــخصا به عنوان مدیرعامل‬ ‫این شرکت مورد تحریم قرار دادند‪ .‬عظیمیان افزود‪:‬‬ ‫تحریم هایناجوانمردانهبر صادرات‪،‬واردات‪،‬توسعه‬ ‫تکنولــوژی و جابه جایی ارزی تاثیر گذاشــت؛ اما این‬ ‫تحریم ها هی ـچ گاه حرکت پیشــروانه شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه را متوقف نساخت‪ .‬همواره روند صادراتی این‬ ‫شرکتتداومداشتهو منابعارزیهمموردبهره برداری‬ ‫قرار گرفته اســت و در برهه هایی همین درامــد ارزی‬ ‫به بخش های غیرفوالدی کشور هم تخصیص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دارایی هایبلوکه شدهفوالدمبارکهبه‪ 160‬میلیون‬ ‫یورومی رسد‬ ‫عظیمیان با اشــاره به بلوکه شــدن ارز و کاالهای‬ ‫خریــداری شــده شــرکت فــوالد مبارکــه در انبارهــای‬ ‫شــرکت های اروپایی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ارزش پول های نقد‬ ‫بلوکهشدهشرکتفوالدمبارکهدر بانک هایاروپایی‬ ‫معادل‪ ۱۰۰‬میلیون یورو و کاالهای بلوکه شده در انبار‬ ‫هم به ارزش‪ ۶۰‬میلیون یورو است؛ البته شرکت طرف‬ ‫حساب و بانک ها‪ ،‬از اعتبار کافی برخوردارند ولی در‬ ‫چارچوب تحریم ها به این اقدام مبادرت ورزیدند که‬ ‫با رفع تحریم های ظالمانه این دارایی ها به حساب‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه واریز م یشــود‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫طرح دعاوی حقوقی شرکت فوالد مبارکه در راستای‬ ‫ازادســازی دارایی های بلوکه شــده در مراجع قضایی‬ ‫المــان و ایتالیــا هــم انجام گرفته کــه در بخش هایی‬ ‫موفقبودیمو در بخش هاییهممنتظر راینهاییو‬ ‫تجدیدنظر هستیم‪.‬ویبیانکرد‪:‬در اینسهسالکهدر‬ ‫مقاممدیرعاملشرکتفوالدمبارکههستم‪،‬علیرغم‬ ‫همهچالش ها‪،‬اینشرکتبهعنوانبنگاهاقتصادیو‬ ‫صنعتی مطرح در کشور‪ ،‬توانسته اهداف خود را به‬ ‫خوبی دنبال کند‪ .‬عظیمیان با اشاره به اینکه فوالد در‬ ‫دنیابهدوصورتطویلوعریضتولیدمی شود‪،‬گفت‪:‬‬ ‫فوالد طویل اعم از میلگرد و تیراهن مصرف همگانی‬ ‫دارد‪ ،‬امــا فــوالد عریض در صنعت کاربــرد دارد که در‬ ‫صنایعپاییندستیمانندخودروسازیو لوازمخانگی‬ ‫مصرف می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬محصوالت شرکت‬ ‫فوالدمبارکهبهنیاز صنایعپاییندستی‪،‬قطعه سازان‪،‬‬ ‫بخشساختمانوهمچنینبهدرخواستوزارت های‬ ‫نیرو و نفتبرایانتقالنفتو ابپاسخمی دهد‪۳۴.‬‬ ‫درصد از مشتریان شرکت فوالد مبارکه در بخش ورق‪،‬‬ ‫پروفی لســازان هستند و در مجموع مشتریان شرکت‬ ‫فوالدمبارکهراصنایعکوچکوبزرگتشکیلمی دهند‪.‬‬ ‫وابستگی‪ 3‬هزار واحد صنعتی کشور به فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اســتناد بــه‬ ‫گفته یکی از بزرگان صنایع‪ ،‬این شرکت را «لوکوموتیو‬ ‫صنعت کشــور» نامیــد و توضیح داد‪ :‬بالغ بــر ‪ ۳‬هزار‬ ‫واحد صنعتی به شرکت فوالد مبارکه وابسته است و‬ ‫تاثیر عملکرداینشرکتبهطور مستقیموغیرمستقیم‬ ‫بر روی واحدهای صنعتی کشور مشهود بوده و این‬ ‫شرکت سهم عمده ای در اقتصاد‪ ،‬صنعت و اشتغال‬ ‫کشور دارد‪ .‬وی با تاکید بر نقش حمایتگرانه شرکت‬ ‫فوالدمبارکهاز صنعتواقتصادکشور گفت‪:‬پشتیبانی‬ ‫شرکتفوالدمبارکهدر بخش هایمختلفصنعتیو‬ ‫اقتصادیکشور بی بدیلاستودر اینراستاتوانستیم‬ ‫بســیاری از کارگا ههــای کوچــک تــا واحدهــای بــزرگ‬ ‫صنعتــی را فعال نگــه داریم و به ســوداوری صاحبان‬ ‫این صنایع هم یاری برســانیم‪ .‬وی در ادامه به میزان‬ ‫تولیدات شــرکت فوالد مبارکه اشاره ای کرد و توضیح‬ ‫داد‪ :‬گروهفوالدمبارکهبا کارخانهفوالدمبارکهواقعدر‬ ‫‪ ۸۵‬کیلومتریجنوباصفهانمتفاوتاست‪ .‬کارخانه‬ ‫فــوالد مبارکــه نزدیک به‪ ۶.۵‬میلیون تن فوالد تولید‬ ‫می کند و گروه فوالد مبارکه _شامل فوالد هرمزگان و‬ ‫مجتمع فوالد سبا_ با ظرفیت اسمی‪ ۱۰.۲‬میلیون تن‬ ‫تولید‪،‬فعالیتمی کند‪.‬مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه‬ ‫با بیان اینکه در ‪ ۳۰‬سال گذشته‪ ،‬بیشترین تولید فوالد‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در سال ‪ ۹۶‬رقم خورد‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫دو ســاعت مانــده بــه پایان ســال‪ ،۹۹‬شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه توانست از مرز تولید ‪ ۷‬میلیون تن عبور کند‪.‬‬ ‫همچنین در سه دهه گذشته‪ ،‬گروه فوالد مبارکه‪۸.۵‬‬ ‫میلیونتنفوالدتولیدکردهاستکهاینمقدار در سال‬ ‫جهش تولید به نزدیک‪ ۱۰‬میلیون تن افزایش یافت؛‬ ‫این درحالی است که در اتفاقی بی سابقه در زمستان‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬به طور همزمان برق و گاز شرکت‪ ،‬به‬ ‫مدت ‪ ۲۵‬روز قطع بود‪ .‬وی با گریزی به تولید روزانه‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار تــن فــوالد در شــرکت فــوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫اگر در ســال گذشته با محدودیت انرژی روبرو نشده‬ ‫بودیم از ظرفیت اسمی ‪ ۷.۲‬میلیون تن تولید فوالد‬ ‫عبور می کردیمو بهتولید‪ ۷.۵‬میلیونتنمی رسیدیم؛‬ ‫هیچ گاه اجازه ندادیم که تحریم ها باعث افت تولید‬ ‫فوالد در بزرگترین واحد صنعتی کشور شود و امار و‬ ‫ارقامماهیانههمگویایهمینموضوعاست‪.‬‬ ‫امار تولید و فروش شفاف اعالم می شود‬ ‫به گفتهعظیمیان‪،‬برایرعایتدستورالعمل های‬ ‫فروش‪،‬تمامارقامشفافو بامقیاس کیلوگرمدر اختیار‬ ‫تعزیرات‪،‬وزارتصمتو بخش هایدیگر دولتقرار‬ ‫می گیرد و تولید در شرکت فوالد مبارکه نه تنها افت‬ ‫نکرده است بلکه روند افزایشی داشته است‪ .‬وی در‬ ‫ادامهبهطرح های گستردهتوسعه ایدر شرکتفوالد‬ ‫مبارکهپرداختو گفت‪:‬در سال‪،۸۹‬ابرپروژهنورد گرم‬ ‫‪ ۲‬بهظرفیتتولید‪ ۴.۲‬میلیونتنفوالددر اینشرکت‬ ‫تعریف شــد‪ .‬در شــرکت فوالد مبارکه‪ ۷ ،‬میلیون تن‬ ‫فوالدخامتولیدمی شودکهبالغبر ‪ ۳‬میلیونتناز این‬ ‫مقدار به صورت خام به فروش می رســد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه بر ضرورت توسعه ابرپروژه نورد‬ ‫گرم‪ ۲‬تاکید کرد و گفت‪ :‬از یازده سال گذشته درصدد‬ ‫بودیــم که تمام تولیــدات فوالد خام در این شــرکت‬ ‫نورد شــود تا با ارزش افزوده باال به بازار عرضه شــود‪.‬‬ ‫این نکته را در نظر داشته باشید که ‪ ۸۰‬درصد هزینه‬ ‫تولیــد فــوالد به صورت فوالد خام و اســلب از ســالن‬ ‫ریخته گری خارج می شود و به ازای هر کیلوگرم حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬الــی‪ ۳۰۰‬تومــان ســود در بــردارد‪ .‬فــوالد خــام در‬ ‫مرحلهنورد گرمبهازایهر کیلوگرمبیشاز هزار تومان‬ ‫سود خواهد داشت چراکه در صنایع فوالدی سود‪ ،‬در‬ ‫مسیر تولید حاصل می شود‪ .‬به گفته‬ ‫مراحل انتهایی ِ‬ ‫عظیمیانابرپروژهنوردگرم‪ ۲‬بانام«سردار شهیدقاسم‬ ‫سلیمانی»درچندینمرحلهبهمناقصهبین المللیرسید‬ ‫و به علت تحریم های ظالمانه تاکنون به فاز اجرایی‬ ‫نرسیدهاست‪.‬مذاکرهاخیر باشرکتخارجی‪،‬بهرایزنی‬ ‫مراحــل صدور مجــوزات انجامیده تا این ابرپــروژه با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬زمینه اشتغال ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نفر (هزار نفر مســتقیم و ‪ ۹‬هزار نفر غیرمســتقیم) را‬ ‫فراهم کند‪ .‬امیدواریم پروژه مذکور‪ ،‬در سه سال اینده‬ ‫به بهره برداری برســد تا کشــور از واردات ورق بی نیاز‬ ‫شودچراکهایننکتهمهماستکهنوردگرم‪ ۲‬براساس‬ ‫نیاز بازار طراحی شده است‪ .‬وی به طرح توسعه دو‬ ‫خــط تولید‪ ۳۰‬هزار تنی الکترود گرافیتــی در یزد هم‬ ‫اشاره ایکردو گفت‪:‬نیاز ساالنهکشور بهاینمحصول‬ ‫استراتژیک‪ ۵۰‬هزار تن است که نیمی از ان در شرکت‬ ‫فوالدمبارکهمصرفمی شودو نیاز استدر تولیداین‬ ‫کاال خودکفا شــویم که با انعقاد قراردادهای خارجی‬ ‫انجام شــده و واردکردن تجهیــزات موردنیاز در اینده‬ ‫نزدیکبهبهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۲۵‬هزار میلیاردی برای افزایش‬ ‫تولید‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه گریــزی هم به‬ ‫طــرح ‪ ۳.۷‬میلیــون تن افزایــش فوالد خام در کشــور‬ ‫حهــای تولید‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫زد و توضیــح داد‪ :‬در کنــار طر ‬ ‫تن فوالد در جنوب کشــور‪ ،‬با افزایش دو میلیون تن‬ ‫در فوالد هرمزگان و معادل همین مقدار در مجتمع‬ ‫فوالدسباوبهره برداریاز فوالدسپیددشتبهظرفیت‬ ‫تولیــد یــک میلیون تــن و همچنین نصب ماشــین‪۶‬‬ ‫ریخته گری فوالد مبارکه به افزایش تولید‪ ۱.۷‬میلیون‬ ‫تن دســت می یابیم تا بــا یک هدف گذاری دو ســاله‬ ‫و سرمایه گذاری ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومانی بدون ایجاد‬ ‫واحد فوالدســازی جدید تولیــد را به‪ ۳.۷‬میلیون تن‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬وی احداث‪ ۲‬مگامدول احیا مستقیم‬ ‫را هــم با هزینــه‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان به عنوان طرح‬ ‫توســعه ای شــرکت فوالد مبارکه مطرح کرد و افزود‪:‬‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه با مصرف روزانه ‪ ۱۴۶۰‬مگاوات‬ ‫برق‪،‬یکیاز بزرگترینمصرفکنندگانبرقکشور است‬ ‫وباتوجهبهکمبودومحدودیتتولیدبرق‪،‬طرح های‬ ‫توســعه نیروگاه در اســتان های اصفهان‪ ،‬چهارمحال‬ ‫و بختیــاری و هرمــزگان با تــوان تولیــد‪ ۱۵۰۰‬مگاوات‬ ‫فگــذاری شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت فوالد‬ ‫هد ‬ ‫مبارکهبهتکمیلزیرساخت هایجانبیفوالدسنگان‬ ‫هم اشاره ای کرد و گفت‪ :‬در اینده دو خط نورد‪ ۳۰۰‬و‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تنی و دو خط‪ ۵۰۰‬هزار تنی اسیدشویی در‬ ‫کاشان و شهرکرد به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در ساخت کارخانه فوالدسازی و ریخته‬ ‫گریبیلتدر اندیمشکباظرفیتتولید‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫هممشارکتدارد کهتمامطرح هایتوسعه ایمذکور‬ ‫مربوط به شرکت فوالد مبارکه است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در سه طرح انتقال اب و ساخت‬ ‫ســد تنظیمی کوهرنگ‪ ،۳‬انتقال اب خلیج فارس به‬ ‫اصفهان با مشارکت‪ ۴۰‬درصدی و خط انتقال اب به‬ ‫خراسانرضویو سیستانو بلوچستانمشارکتدارد‪.‬‬ ‫عظیمیان در ادامه به طرح تحول دیجیتال در شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه هم اشــاره ای کرد و گفت‪ :‬این طــرح از‬ ‫‪ ۹۹/۵/۵‬کلید خورد و قصد بر این است در پروژه ای‬ ‫چهار سالهاینشرکتبهانقالبچهارمصنعتیملحق‬ ‫شود‪ .‬با هوشمندسازی فرایندها از سنگ تا رنگ میزان‬ ‫بهره وری شرکت فوالد مبارکه ‪ ۶‬الی ‪ ۸‬درصد افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬انعقاد قرارداد با شرکت ایرانسل و‬ ‫نسلپنجمتلفن هایهمراه‪،‬تربیتمشاورانهوشمند‬ ‫با همکاری دانشــگاه اصفهان و صنعتــی از اقدامات‬ ‫انجامشدهدر مسیر طرحتحولدیجیتالاست؛چراکه‬ ‫بر این باوریم باید برای حفظ بازار جهانی به انقالب‬ ‫صنعتی چهارم و بالطبع به «باشگاه فانوس دریایی»‬ ‫ملحق شــویم و مانند چهار شــرکت برتر فوالدسازی‬ ‫جهــان که بــه عضویت این باشــگاه درامده انــد‪ ،‬قرار‬ ‫گیریم‪.‬‬ ‫کاالیسرمایه ایفوالدجذابیتواسطه گریدارد‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا‬ ‫پایش های مســتمر‪ ،‬عمده محصوالت شرکت فوالد‬ ‫مبارکــه بــه دســت مصــرف کننــده نهایی می رســد و‬ ‫نباید از این نکته غافل شد که به علت حجم باالی‬ ‫نقدینگــی ممکن اســت کاالی ســرمایه ای فــوالد‪ ،‬در‬ ‫مسیر سوداگریوواسطه گریقرار گیردکهخوشبختانه‬ ‫در مورد محصوالت این شرکت درصد اندکی را شامل‬ ‫می شود‪.‬ویاضافهکرد‪:‬بخشعمدهتولیداتشرکت‬ ‫فوالدمبارکهبهدستمصرف کنندهنهاییمی رسدو‬ ‫تالشمابر ایناستبازار دچار اشفتگینشود‪.‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه نزدیک به ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫در اختیار مشتریان قرار داده است؛ به این معنا که با‬ ‫فروش اعتباری و گشایش‪ LC‬داخلی توسط بانک ها‬ ‫بهمدتسهماهاینامکانرابرایتولیدکنندگانفراهم‬ ‫کردیم که کاال را از ما خریداری کرده و به محصوالت‬ ‫نهاییبدلکنندوبفروشندوسودببرندواینافتخاری‬ ‫بــرای شــرکت فــوالد مبارکه اســت کــه در حمایــت از‬ ‫صنایع کشــور این اعتبار ‪ ۱۷‬هزار میلیاردی را قرارداده‬ ‫تا چرخ صنعت کشور بچرخد‪ .‬عظیمیان در ادامه به‬ ‫قیمت گذاری دستوری هم اشاره ای کرد و توضیح داد‪:‬‬ ‫بیشتر مشتریانشرکتفوالدمبارکه«صنایع»هستند‪.‬‬ ‫در بورس کاال بر اساس تعیین سهمیه و سامانه بهین‬ ‫یاب‪ ،‬افراد می توانند خرید کنند‪ ،‬قیمت هم کشــف‬ ‫م یشــود و بــر همین اســاس توســط کارگــزاران خرید‬ ‫انجام می شود‪ .‬این نکته مهم است که شرکت فوالد‬ ‫مبارکه تولید کننده اســت؛ نه توزیع کننــده! با اجرای‬ ‫دقیقدستورالعمل هایمربوطهدرصدداینهستیمکه‬ ‫محصوالتدر اختیار مصرفکنندهنهاییقرار گیرداما‬ ‫در برخی از مواقع به علت حجم باالی نقدینگی در‬ ‫کشور‪ ،‬جذابیت کاالی «سرمایه ای» فوالد و اشکاالت‬ ‫موجود در نظام توزیع مشکالتی حادث می شود که‬ ‫برایرفعانجلساتمتعددیبرگزار کردیم کهدر دی‬ ‫ماه گذشته شرایط اندکی بهبود یافت و امیدواریم با‬ ‫درایــت وزیر صمت‪ ،‬قیمت گذاری دســتوری‪ ،‬امضای‬ ‫طالیی و ‪ ...‬اصالح شود‪.‬‬ ‫تامین‪ ۸۰‬درصدنیازتولیدکنندگانمانعاز‬ ‫سفته بازی‬ ‫وی افزود‪ :‬ما بر این باوریم که با تامین‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نیاز مصرف کنندگان واقعی‪ ،‬جایی برای سفته بازی و‬ ‫واسطه گریباقینمی ماند؛شرکتفوالدمبارکهسفارش‬ ‫محــور اســت و در برخــی مــوارد عرضــه محصوالت‬ ‫این شرکت با تناژ کمتر در بازار سهام باعث جذابیت‬ ‫داللیدر اینبازار می شودکهبارایزنی هایانجامشده‬ ‫درصدد هســتیم این اشــکاالت هم در دولت جدید‬ ‫برطرف شود‪ .‬از انجا که شرکت فوالد مبارکه به طور‬ ‫انحصاری‪ ،‬تولید کننده‪ ۹۳‬درصدی ورق کشور است‬ ‫با همکاری وزارت صمت اجازه اشــفتگی در این بازار‬ ‫را نمی دهیم‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫قانون عرضه و تقاضا اصلی بی بدیل در علم اقتصاد‬ ‫اســت و بــا نزدیک کــردن عرضه و تقاضا مشــکالت‬ ‫رایج نظیر رانت و دو قیمتی شدن و امضای طالیی‬ ‫ملغیمی شود‪.‬باپایشو رصدمشتریانشرکتفوالد‬ ‫مبارکهاز طریقسامانهبهینیابو دستورالعمل های‬ ‫مختلفدر نظامتوزیعوباهدفشفاف سازیبیشتر‪،‬‬ ‫اقداماتیانجامشدهاستکهمتاسفانهبازار نسبتبه‬ ‫دخالتدولت‪،‬واکنشمنفینشانمی دهد‪.‬بهواقع‪،‬‬ ‫اگر کنترلبازار و تامیننیاز تولیدکنندگانو مشتریانبه‬ ‫شرکتفوالدمبارکهسپردهشوداینتعهدرامی دهیم‬ ‫که به نیاز ‪ ۸۰‬درصدی مشتریان پاسخ دهیم و تفاوت‬ ‫کفبازار بامحصوالتعرضهشدهبهکمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫کاهشیابد‪.‬بهگفتهعظیمیاننیاز استکهقیمت های‬ ‫جهانی درکشــور محل یســازی شــود و نمی توان الگو‬ ‫کشورهای دیگر را یک مرتبه در کشور اجرا کرد‪ .‬ذخایر‬ ‫عظیم انرژی در کشور‪ ،‬مزیت رقابت نسبی محسوب‬ ‫می شودو برایحفظاشتغالو توسعهسرمایه گذاری‬ ‫و افزایش ظرفیت های موجود بایســتی نحوه تامین‬ ‫انرژیبرایواحدهایصنعتیبهصورتمحلیدر نظر‬ ‫گرفتهشودکهدر تنظیمبودجه‪ ۱۴۰۰‬هزینهحامل های‬ ‫انرژی صنایع فوالدسازی به نرخ جهانی نزدیک شده‬ ‫است اما در نهایت باید ببینیم خیر و صالح کشور در‬ ‫اتخاذ چه تصمیمی اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه بالــغ بــر ‪ ۱.۵‬میلیــون تــن ورق و اســلب صادر‬ ‫می کند که طی فرایند مزایده نزدیک‪ ۸۰۰‬تا‪ ۹۰۰‬یورو‬ ‫پرتوناست‪.‬مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهاعالمکرد‪:‬‬ ‫اگــر در شــش ماه دوم ســال با قطعــی و محدودیت‬ ‫انرژی برق و گاز مواجه نشویم می توانیم به ظرفیت‬ ‫تولیدهدف گذاریشدهدستیابیم‪.‬در ‪ ۵‬ماه گذشته‬ ‫بــه علت محدودیت برق بــا‪ ۱۲‬درصد کاهش تولید‬ ‫فــوالد خــام مواجه بودیــم و ‪ ۱۴‬درصد هم در بخش‬ ‫کالف گرم کاهش تولید داشــتیم و کالف ســرد با یک‬ ‫درصد کاهشتولیدتوامشدو اگر بامحدودیتانرژی‬ ‫همراه نباشیم امیدواریم به رکورد تولید کمی در سال‬ ‫گذشتهدستیابیم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه برای ساخت یک میلیون مسکن‬ ‫در کنار دولت است‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬در دنیا ســاالنه‬ ‫بیش از ‪ 2‬میلیارد تن فوالد تولید می شود که بیش از‬ ‫یکمیلیاردتندر چینو مابقیکهکمتر از یکمیلیارد‬ ‫تن اســت توسط مابقی کشــورها از جمله ژاپن‪ ،‬کره‪،‬‬ ‫المان و امریکا تولید می شود‪ .‬وی با بیان اینکه ایران‬ ‫دهمیــن تولیدکننده فــوالد دنیا اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بازیگر‬ ‫اصلیبالمنازعو بدونرقیبفوالدجهان‪،‬چیناست‬ ‫و این کشور تعیین کننده قیمت سنگ اهن‪ ،‬گندله و‬ ‫کنسانترهو فوالداست‪.‬عظیمیاناضافه کرد‪:‬براساس‬ ‫تحلیل کارشناسان با تسریع واکسیناسیون کرونا‪ ،‬بازار‬ ‫فوالد روند مثبتی خواهد داشت به این معنا که این‬ ‫بازار مجددا رونق می گیرد و افت وخیزهای ایام کرونا‬ ‫را شاهد نخواهیم بود و پیش فرض قیمت ورق هزار‬ ‫دالر در سال‪ ،‬در تحلیل سهام شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫ســال‪ 1401‬منطقی اســت‪ .‬مدیر عامل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه کنتــرل هزینــه ها‪ ،‬شــفافیت در تراکنــش ها و‬ ‫فعالیت های مالی‪ ،‬بازدهی ســرمایه گذاری در دیگر‬ ‫شرکت ها و رونق بازار فوالد را از دالیل مهم باال رفتن‬ ‫حاشیه سود فوالد مبارکه دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به جز موارد ذکر شده جهش نرخ ارز هم کمک ویژه‬ ‫ای به افزایش حاشیه سود شرکت فوالد مبارکه کرده‬ ‫است‪.‬ویعلتخرید‪ 1500‬میلیاردتومانسهامهزینه‬ ‫را توضیح داد و افزود‪ :‬طبق قوانین هیچ شرکتی نمی‬ ‫تواندسهامخودرابخرداماسازمانبورسکاالراهکاری‬ ‫به نام «ســهام خزانه» ارائه داد و اولین مجوز را برای‬ ‫ما صادر کرد و برای اینکه هیجانات بازار را در بورس‬ ‫کنتــرل کنــد و برای جلوگیــری از ریزش ســهام و حفظ‬ ‫حقوقسهامداران‪،‬مجوز «سهامخزانه»رابهمادادند‬ ‫و توانستیم حدود‪ 1‬میلیارد و‪ 15‬میلیون و‪ 867‬هزار و‬ ‫‪ 836‬سهمرابهمبلغ‪ 1544‬میلیاردتومانخریدکردیم‬ ‫و این در روزهای مختلف توسط صندوق سبدگردان‬ ‫شرکتتوسعهتوکافوالدمبارکهکهاز زیرمجموعههای‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاستانجامشد‪.‬مدیرعاملفوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬صندوق ســبدگردان‪ 403‬میلیون ســهم‬ ‫از شــرکت فــوالد مبارکه و ‪ 161‬میلیون ســهم از فوالد‬ ‫هرمزگانو‪ 62‬میلیونسهماز توسعهمعادن‪،‬بهارزش‬ ‫‪ 1544‬میلیاردتومانخریداریکردوهمینعلتباعث‬ ‫کاهشریزشسهمدر بازار سرمایهشد‪.‬‬ ‫سود خالص‪ 50‬هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه‬ ‫در ‪1400‬‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهبهسودخالصفوالدمبارکه‬ ‫در سال های‪ 1400‬و ‪ 1401‬اشاره ای کرد و افزود‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه طی پنج ماه ســال جاری‪ ،‬نزدیک به ‪60‬‬ ‫هزار میلیاردتومانفوالدبهفروشرساندو بااحتساب‬ ‫گروهفوالدمبارکه‪،‬کلفروشسالگذشتهنزدیکبه‪100‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بوده است؛ اگر همین روند تداوم‬ ‫داشته باشد و به بخش تولید خدشه ای وارد نشود‪،‬‬ ‫امسال به سود خالص ‪ 50‬هزار میلیارد تومانی دست‬ ‫می یابیم؛ این در حالی است که سال گذشته حدود‬ ‫‪ 35‬هزار میلیاردتومانسودخالصداشتیم‪.‬عظیمیان‬ ‫در پایان‪ ،‬مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه را‬ ‫تشریح کرد و توضیح داد‪ :‬با شیوع کرونا‪ ،‬اکسیژن به‬ ‫عنوان ماده پیش از درمان مطرح شد و در تمام دنیا‬ ‫این عنصر حیاتی با کمبود شدید مواجه شد‪ .‬شرکت‬ ‫فوالدمبارکه در راســتای ایفای مسئولیت اجتماعی از‬ ‫فروشاکسیژنمازادچشمپوشیدوبدونمنتتاکنون‬ ‫بیش از ‪ 20‬هزار تن اکسیژن رایگان را در اختیار مراکز‬ ‫درمانگر سراســر کشــور قرار داده است‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در سال گذشته بالغ بر ‪ 130‬میلیارد تومان برای‬ ‫تجهیزات بیمارستان ها هزینه کردیم و امسال هم‬ ‫‪ 100‬میلیارد تومان برای کنترل کرونا اختصاص دادیم‬ ‫و خرســندیم کــه همــواره در کنــار مــردم هســتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکه از برنامه ســاخت‬ ‫مسکن توسط دولت استقبال کرد و گفت‪ :‬از همین‬ ‫فرصــت اعالم می کنیم که اماده هرگونه همکاری‬ ‫برای این تامین این نیاز مهم مردم هستیم و تمامی‬ ‫امکانات را در این بخش بسیج می کنیم تا به این‬ ‫پروژه بزرگ ملی کشور یاری برسانیم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تنش ابی موجود در فالت مرکزی کشــور گفت‪ :‬در‬ ‫راستای به حداقل رساندن مصرف اب شرکت فوالد‬ ‫مبارکه هم اقدامات بنیادین انجام دادیم که عالوه‬ ‫بر کاهش اتکا به اب خام به ارتقای به بهداشــت‬ ‫محیــط ‪ 9‬شهرســتان که پســاب انها را جمــع اوری‬ ‫و تصفیه کردیم‪ ،‬کمک شــده اســت‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫بــا ایجاد تصفیه خانه در شــرکت فــوالد مبارکه در‬ ‫چندین مرحله اب را بازچرخانی می کنیم و درصدد‬ ‫هستیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا مصرف اب‬ ‫خام را به حداقل ممکن برسانیم این درحالی است‬ ‫کهکلبرداشتساالنهشرکتفوالدمبارکهاز رودخانه‬ ‫زاینده رود با یک درصد‪ ،‬حدود‪ 20‬میلیون مترمکعب‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫روغن موتور ایرانی‬ ‫تائیدیه بنز را گرفت‬ ‫مدیر عامل شرکت نفت سپاهان گفت‪ :‬در یک ماه‬ ‫گذشته موفق به اخذ تاییدیه بنز المان برای محصولی‬ ‫با استاندارد جهانی با نام برند مگلوب شدیم‪ ،‬همزمان‬ ‫در حــال مذاکــره بــا ســه خودروســاز بــزرگ هســتیم تــا‬ ‫مجموعه تاییدیه ها را افزایش دهیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫محمد حســین رزاقی در نشســت خبری با بیان اینکه‬ ‫تاییدیــه خودروســازان به این ترتیب اســت کــه عالوه‬ ‫بر فرموالســیون فرایند تولید و بســته بندی را نیز تایید‬ ‫می کنند همچنین عملکرد روغن موتور نیز با توجه به‬ ‫ویژگی موتور باید تایید شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنابراین روغن‬ ‫موتور مگلوب فراتر از استانداردهای ای پی ای جهانی‬ ‫بــوده و اتفــاق بزرگــی را در صنعت روغن موتور کشــور‬ ‫رقم زده اســت‪ .‬وی درباره گرید مگلوب ادامه داد‪ :‬این‬ ‫محصول برای اتومبیل های کالس یک جهانی است که‬ ‫قبال وارد می کردیم اما اکنون مهمترین تمرکز ما کمک‬ ‫به عدم نیاز به واردات برای خودروهای مدل باالست‬ ‫که منجر به حفظ عرضه کشور نیز خواهد شد‪ .‬رزاقی‬ ‫در پاسخ به سوالی در خصوص فروش کشتی های این‬ ‫شــرکت گفت‪ :‬از ‪ ۸‬فروند کشــتی نفتکش این شرکت‪،‬‬ ‫دودستگاه باقیمانده بود که به دلیل فرسودگی و سن‬ ‫باالیاین کشتی هانگهداری شانمقرونبهصرفهنبودو‬ ‫با توجه به قوانین بین المللی‪ ،‬صرفا در یک مسیر خاص‬ ‫به سمت هندوستان قابلیت استفاده داشتتند؛ بنابراین‬ ‫بهترین راه فروش این کشتی ها بود که اخرین انها اخیرا‬ ‫به فروش رفته است‪ .‬وی در ادامه در خصوص مطالبات‬ ‫معوقه از وزارت نفت گفت‪ :‬این مطالبات در ابتدا ‪۱۰۲‬‬ ‫میلیــون دالر بــود کــه با مســتندات این شــرکت بــه ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیون دالر افزایش یافت که پرونده در دست بررسی‬ ‫اســت تــا پیــش از مجمع‪ ،‬بخشــی از این مطالبــات در‬ ‫صورت های مالی منعکس شود که با توجه به اهمیت‬ ‫بررسی کامل تر‪،‬موفقنشدیمو همچنانپروندهمفتوح‬ ‫اســت و امید اســت در اینده ای نزدیک‪ ،‬شــاهد وصول‬ ‫این مطالبات باشــیم‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت سپاهان‬ ‫رشد فروش حجمی این شرکت را ‪ ۱۰‬درصد و رشد پنج‬ ‫ماههراپنجدرصدعنوان کردو گفت‪:‬اینمیزانباالترین‬ ‫رشد بین شرکت های روانکار است‪ .‬وی با بیان اینکه ما‬ ‫اکنون با مشکل خوراک مواجه هستیم خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پاالیشــگاه ها به سمت خوراک سنتزی شیفت کرده اند‬ ‫بنابراینقابلیتاستحصاللوبکاتراندارند کهمنجر به‬ ‫بروز مشــکالتی برای ما شــده است‪ .‬رزاقی گفت‪ :‬طبق‬ ‫امــار بــورس کاال حجــم لوبکات پاالیشــگاه های تهران‬ ‫و اصفهــان ‪ ۱۳۰‬هــزار تــن (نزدیــک ‪ ۳۰‬درصــد) کاهش‬ ‫یافتــه کــه رقم قابل توجهــی اســت‪ .‬وی دربــاره دالیل‬ ‫کاهشتولیدخوراکخاطرنشانکرد‪:‬پاالیشگاهاصفهان‬ ‫ســه اورهــال بزرگ داشــته که منجر بــه کاهش دریافت‬ ‫خــوراک شــده و این در حالی اســت که مــا ‪ ۳۰‬هزار تن‬ ‫از خــوراک خود را از این پاالیشــگاه دریافت می کردیم‬ ‫اما به رغم این موانع با مدیریتی که اعمال شد لوبکات‬ ‫را از بندرعباس وارد کردیم اما با وجود کاهش دریافت‬ ‫خوراک توانســتیم جهش تولید و فروش داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر گونه اخالل در تولید ما بازار را نیز‬ ‫دچار چالش می کند به موضوع قیمت خوراک اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اکنون قیمت خوراک به باالترین رقم تاریخی‬ ‫خود یعنی ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رسیده اما از دیگر سو‬ ‫قیمت روغن پایه روند ثابت و نزولی داشــته اســت اما‬ ‫طبق هماهنگی هایی که بین صادرکنندگان وجود دارد‬ ‫اجــازه ندادیم قیمت منطقــه ای روغن صادراتــی ایران‬ ‫کاهشی باشد‪ .‬مدیر عامل شرکت نفت سپاهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬میانگین قیمت خوراک نسبت به سال گذشته‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬درصد افزایش یافته است‪ .‬رزاقی ابراز امیدواری کرد‬ ‫که پاالیشگاه های ابادان و تبریز لوبکات سنگین را وارد‬ ‫مدار تولید کنند چرا که کمبود این محصول روی صنعت‬ ‫روانکار از جمله حمل و نقل تاثیرگذار است‪ .‬وی میزان‬ ‫نیــاز لوبــکات در کشــور را دو میلیون تن در ســال اعالم‬ ‫کرد که پنج پاالیشــگاه کشــور امکان تولید ان را دارند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬نفت ســپاهان روزانه قابلیت دریافت‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن لوبــکات را دارد امــا به دلیل کمبود‬ ‫در حــال حاضر ‪ ۱۳‬هزار و یکصد تن دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫وی از تعویض روغنی ها به عنوان حلقه مفقوده زنجیره‬ ‫یادکرد و افزود‪ :‬موضوع بعدی کمبود روغن دیزل است‬ ‫که بنا بر راه حل ما تمام پایانه های حمل بار و مســافر‬ ‫و ســایت های فــروش و تعویض روغــن این محصول را‬ ‫ارایــه خواهیم کرد‪ .‬وی با بیان اینکــه در حوزه صادرات‬ ‫به لحاظ حجمی ‪ ۲‬درصد رشــد داشــته ایم‪ ،‬گفت ‪ :‬اگر‬ ‫خوراک تامین می شد ما بیش از این صادرات داشتیم اما‬ ‫در هر حال پیش بینی این است که با شرایط کنونی به‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون دالر صادرات نزدیک می شویم و همه ارز را‬ ‫نیز وارد کشور می کنیم‪.‬‬ ‫نظر وزیر ارتباطات درباره‬ ‫پلتفرم های داخلی‬ ‫وزیر ارتباطاتو فناوریاطالعاتبابیاناینکهبخش‬ ‫خصوصیپیشرانتوسعهوحافظاستقاللکشور است‪،‬‬ ‫تاکید کرد که به منظور حل مشکالت این کسب وکارها‬ ‫و حــذف موانع پیــش روی این حوزه‪ ،‬طی روزهای اتی‬ ‫نماینــده ویــژه ای در حــوزه کســب و کارهــای دیجیتال‬ ‫منصوب خواهد کرد تا به مشــکالت بخش خصوصی‬ ‫سریع تر رسیدگی شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عیسی زارع پور‬ ‫در دیــدار با فعاالن و مدیران کســب وکارهای نوافرین‬ ‫(اســتارت اپ ها) با بیان اینکه مشــکالت کشور با تکیه‬ ‫بر دانش و فناوری های نو حل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راه‬ ‫برون رفتاز وضعیتفعلیایناست کهفعاالنبخش‬ ‫خصوصی را جدی بگیریم‪ ،‬زیرا شــما پیشــران توســعه‬ ‫و حافــظ اســتقالل کشــور هســتید‪ .‬مــا در حــال حاضر‬ ‫پلتفرم های خوبی در کشور داریم که بدون وابستگی و‬ ‫با دانش و تخصص نیروی داخلی به مرحله بلوغ خود‬ ‫رســیده اند و بســیاری از مشکالت کشــور در حوزه های‬ ‫متعدد را حل و تحریم ها را بی اثر و تبدیل به فرصت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اعطای ‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫پاداش به سوت زن های‬ ‫مراکز رمزارز‬ ‫وزارت نیرو به گزارش های مردمی که منجر به کشف‬ ‫مراکز غیرمجاز شوند تا سقف ‪ ۱۰‬میلیون تومان پاداش‬ ‫ارائه می دهد و در صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از‬ ‫نهادهــای دولتی و یا نهادهایــی که از بودجه عمومی‬ ‫اســتفاده می کنند باشــد‪ ،‬مبلغ پــاداش دو برابر شــده و‬ ‫ســقف ان به ‪ ۲۰‬میلیون تومان افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در این راســتا‪ ،‬تاکنون نزدیک به ســه میلیارد تومان به‬ ‫عنوان پاداش به عامالن شناسایی مردمی و به اصطالح‬ ‫سوت زنها پرداخت شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬گزارش‬ ‫توانیر نشان می دهد‪ ،‬افزایش سهم گزارش های مردمی‬ ‫در شناسایی و جمع اوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز‬ ‫ارز از ‪ ۱۱‬درصــد در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه حــدود ‪ ۲۰‬درصــد در‬ ‫بهار ســال ‪ ۱۴۰۰‬رســیده اســت‪ .‬جمع بنــدی گزارش های‬ ‫ارسالی نشانگر ان است که استفاده غیرقانونی از تعرفه‬ ‫برق خانگی یا از طریق انشعاب مستقیم (برق دزدی)‬ ‫برای استخراج رمز ارز‪ ،‬به ترتیب از ‪ ۶‬و ‪ ۵‬درصد در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به‪ ۱۲‬و ‪ ۱۰‬درصد در بهار سال‪ ۱۴۰۰‬افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬ارائه این امار از ان جهت نگران کننده است که‬ ‫افزایشاستفادهغیرمجاز از دستگاه هایاستخراجرمز ارز‬ ‫در خانه ها یا به صورت انشــعاب پشت کنتور احتمال‬ ‫اســیب رســاندن به دستگاه های الکتریکی همسایگان‬ ‫(شــامل یخچــال‪ ،‬کولــر‪ ،‬تلویزیــون و ‪ )...‬را بــه شــدت‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬گزارش توانیر همچنین بیانگر افزایش‬ ‫شهــای مردمــی در شناســایی و جم ـع اوری‬ ‫ســهم گزار ‬ ‫مراکــز غیرمجــاز اســتخراج رمــز ارز از ‪ ۱۱‬درصد در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بــه حــدود ‪ ۲۰‬درصــد در بهار ســال ‪ ۱۴۰۰‬رســیده‬ ‫اســت‪ .‬هموطنان می توانند گزارش های شناسایی خود‬ ‫را از طریق ســامانه ســمات توانیر‪ ،‬سامانه تلفنی ‪ ۱۲۱‬و‬ ‫یا مراجعه حضوری به دفاتر حراست شرکت های توزیع‬ ‫نیروی برق ثبت کنند‪ .‬از انجایی که مالحظات مربوط‬ ‫بــه حفــظ محرمانگی هویــت عامالن شناســایی برای‬ ‫شرکت های برق ضروری است‪ ،‬تمامی مکاتبات مربوط‬ ‫به پیگیری گزارش ها به صورت محرمانه انجام می شود‪،‬‬ ‫بنابراینفرایندبررسی گزارش هازمان برتر از حالتعادی‬ ‫استو هموطنانعزیز می بایستتااعالمنتیجهنهایی‬ ‫از طــرف شــرکت های برق صبــور بــوده و از ثبت کردن‬ ‫گزارش هایتکراریخودداری کنند‪.‬‬ ‫توقف صدور مجوز‬ ‫زیست محیطی طرح انتقال‬ ‫اب ونک ‪ -‬سولگان‬ ‫نمایندهاهواز در مجلسشورایاسالمیگفت‪:‬صدور‬ ‫مجوز زیست محیطی طرح انتقال اب ونک – سولگان‬ ‫فعالمتوقفشدهاست‪.‬سیدکریمحسینیدر گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬با اشاره به اخرین وضعیت اجرای طرح انتقال‬ ‫اب ونک‪-‬سلگان اظهار کرد‪ :‬متاسفانه طرح انتقال اب‬ ‫ظالمانه ای به اسم ونک‪-‬سولگان در دستور کار وزارت‬ ‫نیرو است که به شدت مخالف اجرای ان هستیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این طرح در حال دریافت مجوز محیط زیست‬ ‫بود تا پس از ان اجرایی شود که با پیگیری های انجام‬ ‫شده از سوی نمایندگان خوزستان‪ ،‬صدور مجوز زیست‬ ‫محیطی طرح انتقال اب ونک – سلگان فعال متوقف‬ ‫شــده اســت‪ .‬نماینده اهواز در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه مطرح شــدن طرح های انتقال اب باعث‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان‬ ‫نارضایتــی مردم خوزســتان م ‬ ‫خوزستان مخالف اجرای طرح های انتقال اب هستند و‬ ‫اجازه نخواهند داد تا طرحی در این زمینه اجرایی شود‪.‬‬ ‫حسینیعنوانکرد‪:‬خوشبختانهفعالبحثصدور مجوز‬ ‫زیست محیطی طرح انتقال اب ونک – سلگان منتفی‬ ‫است اما اگر وزارت نیرو به دنبال اجرای این طرح باشد‪،‬‬ ‫قطعاپیگیر استیضاحوزیر نیرو در مجلسخواهیمبود‪.‬‬ ‫سدهای خالی البرز و‬ ‫پیش بینی های نگران کننده‬ ‫در پاییز و زمستان‬ ‫مدیــر مطالعات پایه اب شــرکت اب منطقه ای البرز‬ ‫گفت‪:‬سازمانهواشناسیمیزانبارشپاییزیدر منطقهما‬ ‫را کمتر از میزاننرمالپیش بینی کردهو اگر اینپیش بینی‬ ‫رخ دهد میزان ذخیره اب در دو سد کرج و طالقان بسیار‬ ‫کمتر از میزان کنونی خواهد بود‪ .‬سعید نقدی در گفت‬ ‫و گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به اخرین وضعیت سدهای البرز‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۶۴‬درصد سد کرج پر است که این‬ ‫رقماز مدتمشابهسالقبل‪ ۲۱‬درصد کمتر است‪.‬نقدی‬ ‫افزود‪ :‬سد طالقان هم در حال حاضر ‪ ۵۳‬درصد پر است‬ ‫که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫ذخیرهداشتهاست‪.‬‬ ‫افزایش قیمت برق‬ ‫در شرایط کنونی قابل‬ ‫قبول نیست‬ ‫نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬کمیسیونانرژیموضوعافزایشقیمتقبوض‬ ‫برق خانگی را تا روشــن شــدن علت دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫احمد مرادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه بر اساس‬ ‫گزارشاتواصلهمدتیاستکهقیمتقبوضبرقخانگی‬ ‫افزایشیافتهاستو در جلسهعلنیمجلسنیز چندین‬ ‫نماینده به این موضوع اشاره داشتند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هر‬ ‫گونه افزایش قیمت برق در شــرایط کنونی کار درســتی‬ ‫نبودهو کمیسیونانرژیمجلسپیگیریاینموضوعرااغاز‬ ‫کرده اســت‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬ما این موضوع را تا‬ ‫روشن شدن علت اصلی این امر دنبال خواهیم کرد‪ ،‬اما‬ ‫فعال گمانه زنی ها بر این است که مشترکینی که باالتر‬ ‫از سقفالگویمصرف‪،‬استفادهداشتهاندبااینافزایش‬ ‫قیمتروبرو شدهاند؛اماماموضوعرادنبال کردهو نتیجه‬ ‫نهاییرااعالمخواهیمکرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1164‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تداومهمکاریپژوهشگاهنفتدربهبودتولیدمیداناذر‬ ‫طرح بهبود تولید و تضمین جریان میدان نفتی‬ ‫مشــترک اذر در قالــب پروژه ســوم‪ ،‬پــس از حصول‬ ‫نتایج موفق دو پروژه همکاری شرکت مهندسی و‬ ‫توســعه ســروک اذر و پژوهشــگاه صنعت نفت در‬ ‫میــدان نفتــی اذر در دســتور کار مشــترک دو طرف‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــه گزارش شــانا به نقل از پژوهشــگاه صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬صابر محمدی‪ ،‬مجری طرح تضمین جریان‬ ‫و بهبود تولید میدان نفتی مشترک اذر با بیان این‬ ‫مطلــب گفــت‪ :‬این میدان با بیــش از چهار میلیارد‬ ‫بشــکه ذخیــره نفت درجــا و تولید نفت ســبک‪ ،‬از‬ ‫پیچیده ترین میدان های نفتی در ســطح کشــور و‬ ‫منطقه است که ساختار زمین شناسی ویژه و توالی‬ ‫الیه های پرفشار و کم فشار‪ ،‬حفاری در این میدان‬ ‫را به یکی از سخت ترین و پرچالش ترین حفاری ها‬ ‫تبدیل کردهاست‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ترکیــب ســیال میــدان‬ ‫اذر حــاوی درصــد باالیی گاز ســولفید هیــدروژن و‬ ‫دی اکســیدکربن اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬وجــود ایــن گازها‪،‬‬ ‫شــرایط ب هشــدت خورنــده ای را در ایــن میــدان‬ ‫ایجــاد می کنــد و این موضــوع اســتفاده از الیاژهای‬ ‫خــاص مقــاوم در برابــر خوردگــی را در تجهیــزات‬ ‫درون چاهی‪ ،‬خطوط لوله و تاسیســات ســرچاهی‬ ‫و فــراورش اجتناب ناپذیــر کــرده و از ســوی دیگــر‪،‬‬ ‫به دلیلخورندگیباالیسیال‪،‬عملیاتاسیدکاریدر‬ ‫چاه های این میدان با چالش و مشکالت عدیده ای‬ ‫همراهاست‪.‬‬ ‫مجریطرحتضمینجریانو بهبودتولیدمیدان‬ ‫نفتی مشترک اذر به شرایط تحریم در کشور اشاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در اوایل شــروع اکتشــاف و توســعه‬ ‫ایــن میــدان‪ ،‬مقرر شــده بود از تجربه شــرکت های‬ ‫بین المللــی بــزرگ در توســعه این میــدان عظیم و‬ ‫پیچیده استفاده شود که به دلیل شرایط تحریمی‪،‬‬ ‫میسر نشد‪.‬در اینزمینهبخشمهمیاز فعالیت ها‬ ‫بهپژوهشگاهصنعتنفتواگذار شد‪.‬‬ ‫محمــدی تصریح کــرد‪ :‬در راســتای طرح بهبود‬ ‫تولیــد و تضمیــن جریــان در میدان نفتی مشــترک‬ ‫اذر‪ ۲ ،‬پروژه مجزا میان شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫سروک اذر و پژوهشگاه صنعت نفت تعریف شد‬ ‫و از طرف دیگر‪ ،‬پروژه سوم نیز مورد تایید این دو‬ ‫مجموعه قرار گرفته که قرار اســت با نهایی شدن‬ ‫قــرارداد ان از اواخــر شــهریورماه به مرحله اجرایی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۶‬ماه است که پروژه‬ ‫نخست میان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت‬ ‫ســروک اذر پایان یافته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف اصلی‬ ‫انجــام ایــن پــروژه‪ ،‬بررســی رفتــار ترمودینامیکی‬ ‫ســیال پیچیده در گســتره میدان‪ ،‬تعیین شــرایط‬ ‫تشکیل رسوبات الی اسفالتین و وکس و انتخاب‬ ‫بازدارنــده مناســب رســوبات اســفالتین ‪ -‬وکــس‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجــری طــرح تضمین جریــان و بهبــود تولید‬ ‫میدان نفتی مشترک اذر به دستاوردهای حاصل‬ ‫از این پروژه اشــاره کرد و گفت‪ :‬شــناخت ســیال‬ ‫و تعییــن شــرایط عملیاتــی و بحرانــی تشــکیل‬ ‫رســوبات الــی در چا ههــای میــدان از مهم تریــن‬ ‫دســتاوردهایی اســت که پس از پایان این پروژه‬ ‫به دســت امده اســت و از ســوی دیگر با اجرایی‬ ‫کــردن پــروژه نخســت‪ ،‬بازدارند ههــای بهینــه‬ ‫رسوبات اسفالتین و واکس در این میدان تعیین‬ ‫شد و سازوکارهای اصلی تاثیرگذار میان رسوبات‬ ‫و بازدارند ههــا نیــز شــناخته شــد و هم اکنــون در‬ ‫چا ههــای تولیــدی ایــن میــدان تزریــق پیوســته‬ ‫بازدارنده رسوب اسفالتین در حال انجام است‪.‬‬ ‫محمدی‪ ،‬اسیب شناســی عملیات اســیدکاری‬ ‫در چاه های میدان اذر و بهینه سازی فرموالسیون‬ ‫پکیج اســید در عملیات اســیدکاری چاه های اتی‬ ‫را از مهم تریــن اهــداف پــروژه دوم میــان این دو‬ ‫مجموعه برشمرد و اظهار کرد‪ :‬مطالعه و بررسی‬ ‫ظرفیت اســیب ســازندی ناشــی از ســیال حفاری‬ ‫شهــای مهم این پروژه اســت و‬ ‫گالیکولــی از بخ ‬ ‫در مرحله پایانی این پروژه‪ ،‬مطالعه ازمایشگاهی‬ ‫فرایندهــای ازدیاد برداشــت پایــه ابی با تکیه بر‬ ‫سیاالت نوین در این حوزه انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از مهم ترین دستاوردهای این‬ ‫پروژه می توان به بهینه سازی پکیج های اسیدکاری‬ ‫در چاه های مختلف میدان اذر اشــاره کرد‪ .‬برای‬ ‫نخستین بار در ایران‪ ،‬بسته های اسیدکاری پیش‬ ‫از تزریق و استفاده در میدان‪ ،‬از سوی ازمایشگاه‬ ‫انگیزش چاه در پژوهشگاه صنعت نفت بررسی‬ ‫و پــس از مطالعــه‪ ،‬عملکــرد انها در صــورت نیاز‬ ‫بهینه سازیمی شوند‪.‬‬ ‫مجــری طــرح تضمین جریــان و بهبــود تولید‬ ‫میدان نفتی مشترک اذر اعالم کرد‪ :‬در سال های‬ ‫نهــای‬ ‫گذشــته‪ ،‬در عملیــات اســیدکاری در میدا ‬ ‫مختلف‪ ،‬ســیاالت اسیدکاری بدون بررسی دقیق‬ ‫در میدان اســتفاده شــده که ســبب شکســت در‬ ‫عملیات و مشــکالت عدیــده ای در فرایند تولید‬ ‫از میــدان شــده اســت؛ از این رو پروتکل بررســی‬ ‫بسته های اسیدکاری در مرحله سنتز مواد و پیش‬ ‫از استفاده در میدان‪ ،‬برای نخستین بار در میدان‬ ‫اذر و با مشــارکت موثر پژوهشگاه انجام شد که‬ ‫این موضوع تولید ایمن به همراه صرفه اقتصادی‬ ‫باال را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬در این زمینه‪ ،‬پژوهشکده‬ ‫مهندسینفتپژوهشگاهبااستفادهاز دستگاه هاو‬ ‫ازمایشگاه هایمنحصربه فردشرایطالیه هایمورد‬ ‫نظر مخزن از لحاظ دما و فشار را شبیه سازی کرده‬ ‫و پارامترهای موثر در عملیات اسیدکاری را بررسی‬ ‫و تعیین کرد‪ .‬برای مثال در مطالعه چاه ‪ ۱۳‬میدان‬ ‫اذر بهینه سازیبستهاسیدیدر کمترینزمانممکن‬ ‫سبب ارتقای عملیات اسیدکاری‪ ،‬حذف لجن های‬ ‫اســفالتینی و ورود یکــی از زیرالی ههــای مخزنی به‬ ‫مرحلهتولیدشدهاست‪.‬‬ ‫وی به ادامه همکاری پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫و شرکت سروک اذر اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫نتایج موثر حاصل از دو پروژه نخست‪ ،‬پروژه سوم‬ ‫در راســتای بهبود تولید در میدان اذر و با تمرکز بر‬ ‫بهین هســازی ســیاالت پیش تزریــق و پس تزریــق و‬ ‫همچنین رویکرد جدید امکا ن استفاده از اسیدهای‬ ‫هیبریــدی بــه جای ســیاالت قدیمی و معمــول در‬ ‫عملیاتاسیدکاریتعریفشدهاست‪.‬‬ ‫مجریطرحتضمینجریانو بهبودتولیدمیدان‬ ‫نفتی مشــترک اذر تصریح کرد‪ :‬در بخش مهمی از‬ ‫ایــن پــروژه عملکرد مواد شــیمیایی مختلــف مورد‬ ‫اســتفاده در میدان مانند بازدارنده‪ /‬دیسپرســنت‪/‬‬ ‫حــال رســوب اســفالتین‪ ،‬انتی فوم‪ ،‬دمولســیفایر و‬ ‫بازدارندهخوردگیپیشاز استفادهدر میدانبررسی‬ ‫و دوز بهینه و مشکالت احتمالی در تزریق هر ماده‬ ‫نیز تعیینمی شود‪.‬‬ ‫محمــدی یاداور شــد‪ :‬به منظور انجام رســالت‬ ‫پژوهشــگاه در راســتای ارتباط صنعت و دانشــگاه‬ ‫و با توافق شــرکت مهندســی و توسعه ســروک اذر‬ ‫تعدادی از فعالیت های نو در این پروژه به صورت‬ ‫پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا با همکاری‬ ‫دانشگاه هایمعتبر کشور انجاممی شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مراحلپایانی گازرسانیروستاییدر سرزمین کهن ترینقنات هایجهان‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬ســحر رحمتی‪ :‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز خراسان رضوی با بیان این مطلب که هم اکنون‬ ‫عملیاتگازرسانیبه‪ 16‬روستایگنابادو بجستاندر‬ ‫حال اجرا است‪ ،‬گفت‪ :‬با بهره برداری از این تعداد‬ ‫روستاضریببهره مندیروستاهایواجدشرایطاین‬ ‫دو شهرستان به‪ 100‬ارتقا خواهد یافت‪.‬‬ ‫حســن افتخــاری در دیــدار بــا محمــد صفایی‬ ‫نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای‬ ‫اســامی کــه در محل شــرکت گاز اســتان خراســان‬ ‫رضویبرگزار شد‪،‬اظهار کرد‪:‬در حالحاضر عملیات‬ ‫اجرایــی گازرســانی بــه ‪ 16‬روســتای دو شهرســتان‬ ‫گناباد و بجســتان در حال اجرا اســت که با اتمام و‬ ‫بهره برداری از این پروژه ها شــاهد ضریب نفوذ ‪100‬‬ ‫درصــدی گاز در حــوزه انتخابیه گناباد و بجســتان‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گنابــاد‪ ،‬گازرســانی بــه چهــار‬ ‫روســتای محــور گیســور و بــاغ بخشــی شــامل‬ ‫روستاهای چاه میغونی پائین‪ ،‬چاه نمک‪ ،‬رحمت‬ ‫اباد‪/‬کالته خان و گیســور نوســازی با ‪ 755‬خانوار‬ ‫بــا پیشــرفت فیزیکــی ‪ 89‬درصــد در حــال اجــرا‬ ‫است‪ .‬همچنین عملیات اجرایی گازرسانی به پنج‬ ‫روســتاهای محور استاد شامل روستاهای برجوک‪،‬‬ ‫رضوسفلی‪ ،‬کالته شمس‪ ،‬استاد و نجم اباد هم با‬ ‫‪ 66‬درصد پیشرفت ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضــوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در بخش گازرســانی به روســتاهای شهرستان‬ ‫بجســتان نیز عملیــات اجرایــی به تعــداد هفت‬ ‫روســتا در محورهای خارفیــروزی و هراونج و چاه‬ ‫پالیز شــامل روســتاهای حســین اباد‪ ،‬خارفیروزی‪،‬‬ ‫رودگزعلیــا‪ ،‬کامــه‪ ،‬چــاه پالیــز‪ ،‬کالتــه ســیدعلی‪،‬‬ ‫هراونج هم اغاز شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضــوی یاداور‬ ‫شد‪ :‬در حوزه شهری هم ‪ 100‬درصد شهرهای گناباد‬ ‫و بجســتان شــامل شــهرهای بجســتان‪ ،‬یونســی‪،‬‬ ‫گناباد‪ ،‬روشناوند‪ ،‬کاخک و بیدخت از نعمت الهی‬ ‫گاز بهره مندهستند‪.‬‬ ‫محمد صفایی نماینده مردم گناباد و بجستان‬ ‫و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫هم در ادامه این نشســت با تشــکر از فعالیت ها‬ ‫و اقدامات شــاخص شــرکت گاز استان به ویژه در‬ ‫دوران کرونا اظهار کرد‪ :‬توســعه گازرســانی برکات‬ ‫زیادی برای مردم دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم تا قبل از زمستان امسال‬ ‫شــاهد اتصــال تعــدادی از پروژ ههــای گازرســانی‬ ‫روستایی به شبکه سراسری گاز باشیم‪.‬‬ ‫قنــات قصبــه شــهر گنابــاد (کاریــز گنابــاد)‬ ‫عمیق تریــن و قدیمی تریــن کاریــز جهــان اســت‬ ‫به گونه ای که در منابع کهن و همچنین سفرنامه‬ ‫ناصر خسرو و منابع شفاهی ان را قنات کیخسرو‬ ‫نامیده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسعهفعالیت هایمشترکدو شرکتخطوطلولهانتقالنفتو گاز‬ ‫در منطقهاصفهان‬ ‫طی نخستین جلسه مشــترک مدیران شرکت های خطوط لوله و‬ ‫مخابراتنفتمنطقهاصفهانومنطقه‪ 2‬عملیاتانتقالگاز بر توسعه‬ ‫فعالیت هایمشترکدو شرکتتاکیدشد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی شــرکت خطــوط لوله و مخابرات نفت‬ ‫ایران ـ منطقه اصفهان‪ ،‬این جلسه در راستای تفاهم نامه همکاری بین‬ ‫مدیران عامل دو شرکت؛ خطوط لوله و مخابرات نفت و انتقال گاز‬ ‫ایران در هفت کارگروه با حضور مدیران مناطق دو شرکت مستقر در‬ ‫اصفهانو مدیر مخابراتو تلمتریانتقال گاز ایرانبامحوریت کارگروه‬ ‫مخابرات (‪ ICT‬و ‪ )IT‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مهندس ســیاوش اورنگی مدیر منطقــه اصفهان‪،‬‬ ‫ضمن تشکر از انتقال تجربیات کارشناسان شرکت انتقال گاز در برخی‬ ‫بخش های تخصصی و فنی گفت‪ :‬ما از تجربیات شما در ایستگاه های‬ ‫حفاظــت از زنگ اســتفاده کردیــم و در پــی ان به صرفه جویی قابل‬ ‫مالحظه ای رسیدیم‪ ،‬همچنین همکاری شرکت شما در تهیه لوله های‬ ‫انتقــال مــورد نیاز پــروژه تعویض خط لولــه مارون در محــدوده تنگ‬ ‫گندمکار قابلستایشاست‪.‬‬ ‫یهــای عملی در‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬انشــااهلل بــزودی شــاهد همکار ‬ ‫حوزه هایمختلفبیندو شرکتباشیم‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه مهندس مجید مصدقی مدیر منطقه ‪ 2‬عملیات‬ ‫انتقال گاز‪ ،‬با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکالت این دو شرکت‬ ‫مشترک است‪ ،‬ضمن تاکید بر همکاری بیشتر در حوزه مسئولیت های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬گفت‪ :‬برای رفع مشــکالت نیازمند فکــری نو و حرکتی نو‬ ‫هستیم که با تشکیل کارگروه های مربوطه می توان همراه با ارتباطی‬ ‫موثر برای رفع انها تالش کرد‪.‬‬ ‫وی به ارتباط موثر شرکت ها‪ ،‬ادارات و ارگان های دولتی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪:‬ارتباطموثر یعنیاز ظرفیتیکدیگر استفادهکنیمو امیدواریم‬ ‫با تشکیل کارگروه های بخش های مختلف همچون روابط عمومی‪،‬‬ ‫حراست و حقوقی به عنوان زیرساخت همکاری به طور موثر و پیش‬ ‫رو قدم برداریم‪.‬‬ ‫مهندسمحمدرضانیکروشفردمدیر مخابراتو تلمتریشرکت‬ ‫انتقال گاز ایران نیز در این جلسه سوابق و تجربیات شرکت خطوط‬ ‫لولــه و مخابــرات نفــت ایــران در زمینه مخابرات صنعتی را ارزشــمند‬ ‫دانست و گفت‪ :‬هر دو شرکت بیش از ‪ 51‬هزار کیلومتر خطوط لوله‬ ‫انتقال انرژی را مدیریت می کنند که با توجه به گستردگی فعالیت در‬ ‫حوزه مخابرات ظرفیت های خوبی برای همکاری و هم افزایی بین دو‬ ‫شرکت وجود دارد که در همین راستا‪ 6‬زیرکارگروه تشکیل شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کارهایویژه ایدرحوزه گازرسانیدراستانالبرز صورتپذیرفت‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان البرز‪ ،‬در دیداری که‬ ‫توسط سرپرست شرکت گاز استان البرز‪ ،‬اعضای هیئت مدیره و روسای‬ ‫ارشــد این شــرکت با استاندار البرز در استانداری البرز صورت پذیرفت‬ ‫عزیزالهشهبازی‪،‬استاندار البرز عنواننمود‪:‬بندهبهنوبهخود‪،‬خداقوت‬ ‫صمیمانه ام را بابت زحمات صادقانه کارکنان شــرکت گاز اســتان البرز‬ ‫اعالم می نمایم‪ ،‬در چند سال اخیر کارهای فوق العاده ای که درحوزه‬ ‫گازرسانی دراستان البرز صورت پذیرفت همانند مجاهدت های بی سر‬ ‫و صدایی است که در پنهان و بی ریا انجام می شود‪.‬‬ ‫شــهبازی در ادامــه گفت‪ :‬با توجه به مســائل اقتصــادی حاکم بر‬ ‫جامعه امید نداشــتیم که گازرســانی به جاده چالوس و بخش اســارا‬ ‫یشــد که این امر نشدنی است و صرفه‬ ‫انجام شــود هرچند شنیده م ‬ ‫اقتصادی ندارد و ما علیرغم تمامی این مسائل کار را به یاری خداوند‬ ‫شروع نمودیم و هم اکنون شاهد ان هستیم که این جاده استراتژیک و‬ ‫بخش اسارا و مردم شریف ان در اینده ای نه چندان دور از نعمت گاز‬ ‫بهره مندمی شوند‪.‬‬ ‫اســتاندار البرز اشــاره کرد‪ :‬اجرای خط ‪ ۳۶‬اینچ بوئین زهرا به‬ ‫کــرج کار بزرگــی اســت که همه ما بــه ان افتخــار خواهیم کرد به‬ ‫همین منظور از کارکنان شرکت گاز استان البرز می خواهم که این‬ ‫خــط را بــه ســرانجام برســانند و فــاز یــک را بالنده و پویــا تا اخر‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برسانند‪.‬شهبازی در ادامه صحبت های‬ ‫خود به این نکته اشــاره نمود‪ :‬ســعی کنید روســتاهای باقیمانده‬ ‫در طالقــان را نیــز تــا اخر امســال از نعمت گاز بهره مند ســازید و‬ ‫خدا را شــاکر هســتیم که ارتباطمان با کارکنان و مســئولین شرکت‬ ‫گاز استان البرز ارتباطی دو سویه و تعاملی است‪ .‬از جناب اقای‬ ‫ســهراب نجار که به خاطر دارا بودن مســئولیت ملی و کشــوری‪،‬‬ ‫سرپرســتی شــرکت گاز اســتان البرز را نیز پذیرفتند کمال تشــکر و‬ ‫قدردانی را دارم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کسب افتخاری ارزنده‬ ‫برای شرکت گاز استان کرمان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫شهــای‬ ‫شــده مرهــون تال ‬ ‫استان کرمان از ارتقاء ساختار‬ ‫همــه عزیزانــی اســت کــه بــا‬ ‫سازمانی این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫تمــام وجــود در ایــن عرصــه‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫خدمتگــذار مــردم هســتند‬ ‫شــرکت گاز اســتان کرمــان‪،‬‬ ‫لــذا برخــود الزم می دانــم از‬ ‫منوچهر فالح‬ ‫منوچهــر فــاح در تشــریح‬ ‫مدیــران محتــرم وزارت نفت‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬شــرکت گاز‬ ‫و شــرکت ملــی گاز ایــران کــه‬ ‫اســتان کرمان به دلیل رشــد فزاینــده در تمام همواره پشتیبان و همراه ما بوده اند تشکر و‬ ‫شــاخص های عملکردی توانســته اســت یک قدردانی کنم‪ .‬فالح ضمن تشکر از همکاران‬ ‫پله ارتقاء ســاختار ســازمان از پایه ‪ C‬به ‪ D‬را محتــرم شــرکت گاز اســتان کرمــان بیــان کرد‪:‬‬ ‫کســب نماید‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬این ارتقاء خداونــد را شــاکرم کــه امــروز شــاهد بــه ثمــر‬ ‫بــه دلیل افزایش تعداد مشــترکین به بیش از رســیدن زحمــات بــی شــائبه انهــا هســتیم و‬ ‫‪ 708‬هــزار در ســه بخش خانگــی‪ ،‬صنعتی و خبــر مســرت بخــش ارتقا ســاختار ســازمان از‬ ‫عمومــی‪ ،‬رشــد بیــش از ‪ 100‬درصــدی تحقــق پایــه ‪ C‬بــه ‪ D‬باعــث خوشــحالی اینجانب و‬ ‫ظرفیــت گازرســانی بــه صنایع و اجــرای بیش همــکاران تالشــگرم گردیــد‪ .‬وی در خاتمه با‬ ‫از ‪ 22‬هــزار کیلومتــر خطــوط انتقــال‪ ،‬تغذیه ارزوی موفقیــت‪ ،‬ســرافرازی و ســربلندی برای‬ ‫و توزیــع در اســتان کرمــان بدســت امــده همــکاران محتــرم خــود‪ ،‬کســب ایــن افتخــار‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان ارزنده را به جامعه شــرکت گاز اســتان کرمان‬ ‫گفــت‪ :‬بدون شــک تمامــی افتخارات کســب تبریک گفت‪.‬‬ ‫ظرفیت انتقال فراورده های نفتی‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫مدیرعامل شــرکت خطوط‬ ‫تاکنــون از مرکــز انتقــال نفــت‬ ‫لولــه و مخابــرات نفــت ایــران‬ ‫قدیم نائین اســتفاده می شد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای پروژه هــای‬ ‫اکنون مرکز انتقال نفت اصلی‬ ‫جدید خط ‪ ۲۶‬اینچ بندرعباس‬ ‫ایــن پــروژه بــه بهر هبــرداری‬ ‫رفسنجانو‪ ۱۶‬اینچرفسنجان‬‫رســیده و قابــل تحویل اســت‪.‬‬ ‫قاسم‬ ‫عرب یارمحمدی‬ ‫ یــزد و میبــد ‪ -‬نائین‪ ،‬ظرفیت‬‫عرب یارمحمــدی دربــاره روند‬ ‫انتقال فراوده های نفتی به طور‬ ‫پیشــرفت پــروژه گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫قابل توجهی افزایش می یابد‪ .‬به گزارش شانا به پــروژه شــامل مرکــز انتقــال نفت نائیــن و خط‬ ‫نقــل از شــرکت خطــوط لوله و مخابــرات نفت لوله ‪ ۲۰‬اینچ نائین ‪ -‬کاشان ‪ -‬ری است که مرکز‬ ‫ایران‪ ،‬قاسم عرب یارمحمدی با اشاره به اهمیت انتقــال نفــت ان بــه تحویل موقــت صددرصد‬ ‫انتقالفراورده هاینفتیتولیدیپاالیشگاهستاره رسیده و بخش خط لوله نیز بهره برداری شده‬ ‫خلی ‬ ‫جفــارس از ســمت جنــوب به شــمال کشــور اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بخش دیگــر به مرکز انتقال‬ ‫گفت‪ :‬با اجرای پروژه توسعه مرکز انتقال نائین و نفت کاشــان مربوط می شــود کــه این مرکز نیز‬ ‫احداث خط لوله ‪ ۲۰‬اینچ نائین ‪ -‬کاشان ‪ -‬ری‪ ،‬نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی داشته‬ ‫فراورده هــای نفتی در این مســیر مهــم و اصلی‪ ،‬است و امیدواریم تا اواخر امسال یا اوایل سال‬ ‫توســط خط ‪ ۲۶‬اینچ به رفســنجان‪ ،‬یزد‪ ،‬نائین ‪ ۱۴۰۱‬بــه بهره بــرداری کامــل برســد‪ ،‬بــا احداث‬ ‫و از ایــن مرکــز توســط خــط ‪ ۲۰‬اینچ به ســمت کامل مرکز انتقال نفت کاشــان‪ ،‬ظرفیت انتقال‬ ‫کاشــان و ســرانجام بــه تهــران منتقل می شــود‪ .‬فراورده با این خط لوله ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار بشکه در‬ ‫وی با قدردانی از زحمات کارکنان شــرکت ملی روز افزایش می یابد‪ .‬مدیرعامل شرکت خطوط‬ ‫ مهندســی ســاختمان نفــت و کارکنان مناطق لولــه و مخابــرات نفــت ایــران مقــدار افزایــش‬‫جنــوب شــرق و تهــران در اجرایــی شــدن ایــن ظرفیت ذخیره سازی فراورده در مخازن تعادلی‬ ‫پروژه گفــت‪ :‬هم اکنون پمپ هــای مرکز انتقال را با اجرای این پروژه ‪ ۳۰۰‬میلیون لیتر اعالم کرد‬ ‫نفت نائین به بهره برداری رســیده و اغاز به کار و گفت‪ :‬با افزایش مانور عملیات سوخت رسانی‬ ‫کرده است و در عمل این پروژه قابلیت تحویل قادر به ذخیره ســازی حجم بیشــتری از فراورده‬ ‫موقت را دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت خطوط لوله و هستیمو زمانی کهنیاز بیشتر بهفراورد هدر کشور‬ ‫مخابرات نفت ایران تاکید کرد‪ :‬خط لوله انتقال وجود داشــته باشــد‪ ،‬از این مخــازن پمپاژ انجام‬ ‫فــراورده نفتــی ‪ ۲۰‬اینــچ نائین ‪ -‬کاشــان ‪ -‬ری از می دهیم‪ .‬اجرای این پروژه کمکی بسزا در انتقال‬ ‫حدود یک ســال گذشــته عملیاتی شــده است؛ و توزیع سوخت در کشور می کند‪.‬‬ ‫تولید نیروگاه های مقیاس کوچک از مرز‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬مگاوات عبور کرد‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫دارابــودن راندمــان باالتــر از‬ ‫مدیریــت شــبکه بــرق ایــران‬ ‫میانگین راندمان نیروگاه های‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای اولیــن بــار در‬ ‫حرارتــی شــبکه و نزدیــک‬ ‫کشــور تولیــد نیروگاه هــای‬ ‫بــودن به محل مصرف عالوه‬ ‫مقیــاس کوچــک از مــرز ‪١١٠٠‬‬ ‫برتامیــن بــرق‪ ،‬مزایایــی از‬ ‫مصطفی رجبی‬ ‫مشهدی‬ ‫مگاوات عبور کــرد‪ .‬به گزارش‬ ‫جملــه کاهش تلفــات و بهبود‬ ‫ایســنا‪ ،‬در ســال گذشــته تولید‬ ‫کیفیت توان را دارند‪ .‬مصطفی‬ ‫نیروگاه های مقیاس کوچک‪ ،‬بیش از دو درصد رجبی مشــهدی در این باره اظهار کرد‪ :‬متوســط‬ ‫بــرق کشــور را تامین و کمک خوبــی به گذر از تولید نیروگاه های مقیاس کوچک در شــبانه روز‬ ‫پیک تابستان و شرایط دشوار زمستان در سال گذشــته به ‪ ۱۰۶۹‬مگاوات رســید که رکورد جدید‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬داشــت‪ .‬از ابتدای سال جاری تا تیر ماه و قابل توجهی محسوب می شود‪ .‬به گفته وی‬ ‫این نیروگاه ها بیش از ‪ ۱۷۰۰‬گیگاوات ســاعت در شــبانه روز گذشته حداکثر تولید نیروگاه های‬ ‫انــرژی تولیــد کرده اند که رشــدی ‪ ۹.۵‬درصدی تجدیدپذیر در کشــور ‪ ۴۲۱‬مگاوات و متوســط‬ ‫را نســبت به مدت مشابه ســال گذشته نشان تولید این نیروگاه ها ‪ ۲۱۲‬مگاوات بوده است‪ .‬با‬ ‫می دهد‪ .‬با ادامه روند توســعه و احداث این توجه به ظرفیت های جدید در دســت احداث‬ ‫نیروگاه ها‪ ،‬پیش بینی می شود نسبت تولید به در سال جاری‪ ،‬پیش بینی شده که سهم انرژی‬ ‫ظرفیت فعال این نیروگاه ها در تابستان جاری تولیــدی نیروگاه های مولد مقیــاس کوچک به‬ ‫بــه ‪ ۶۵‬درصــد افزایش یابد‪ .‬ایــن نیروگاه ها با ‪ ۲.۵‬درصد از کل تولید نیروگاهی کشور برسد‪.‬‬ ‫بهره مندی از توان دانش بنیان ها‬ ‫در شرکت پایانه های نفتی‬ ‫شــرکت پایانه هــای نفتــی ایــران در حــال‬ ‫ارزیابــی ســاخت داخــل تجهیــز‬ ‫‪ meter‬و ‪ PD meter‬اســت کــه در صــورت‬ ‫یســازی این دو محصول ازســوی شرکت‬ ‫داخل ‬ ‫دانش بنیــان داخلــی‪ ،‬صنعــت نفــت کشــور‬ ‫از شــرکت های خارجــی و تامین کننده هــای‬ ‫غیربومی بی نیاز می شــود‪ .‬به گزارش شــانا به‬ ‫نقــل از شــرکت پایانه های نفتی ایــران‪ ،‬عباس‬ ‫ت بــه همــراه‬ ‫اســدروز‪ ،‬مدیرعامــل ایــن شــرک ‬ ‫مدیــران و روســای عملیاتــی‪ ،‬با هدف بررســی‬ ‫توانمندی هــای داخلــی در حــوزه ســاخت‬ ‫سیستم های اندازه گیری سیاالت‪ ،‬از یک شرکت‬ ‫دانش بنیــان داخلی زیرمجموعه پــارک علم و‬ ‫فناوری دانشــگاه تهران بازدید کردند‪ .‬اسدروز‬ ‫‪turbine‬‬ ‫در این بازدید با اشاره به لزوم پشتیبانی و رفع‬ ‫موانــع تولیــد گفت‪ :‬شــرکت پایانه هــای نفتی‬ ‫ایــران در کنار ایفای مســئولیت خطیر خود در‬ ‫حــوزه ذخیره ســازی‪ ،‬اندازه گیــری و صــادرات‬ ‫یســازی و‬ ‫نفت خام و میعانات گازی‪ ،‬بر بوم ‬ ‫روزامــد کردن تجهیزات بــا حمایت حداکثری‬ ‫از توانمندی هــای داخلــی نیــز تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پایانه هــای نفتــی ایــران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬راهبرد این شرکت حمایت از تولید‬ ‫و ســاخت داخــل کاال و تجهیــزات مــورد نیــاز‬ ‫اســت و بــا تکیه بر تــوان ســازندگان داخلی و‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬در حوزه های مختلف‬ ‫عملیاتی توانسته ایم به خودکفایی در تامین و‬ ‫تجهیز قطعات دست یابیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اجرای عملیات لکه گیری و اسفالت معابر‬ ‫سطح شهر مشکین دشت‬ ‫لکه گیــری‬ ‫عملیــات‬ ‫کیفیــت اســفالت در ســطح‬ ‫ـهر‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـطح‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اســفالت‬ ‫معابر می توانــد تاثیر خوبی‬ ‫ب هطــور مســتمر در دســت‬ ‫در ایجــاد شــهری ایــده ال‬ ‫اجراســت‪ ،‬حســین بغــدادی‬ ‫داشته باشــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫شــهردار مشکین دشــت بــا‬ ‫توجه به وضعیت نامناســب‬ ‫حسین بغدادی‬ ‫اشــاره بــه اینکــه بهســازی‪،‬‬ ‫قســمت هایی از اســفالت‬ ‫ترمیــم و لکه گیــری اســفالت‬ ‫نهــای‬ ‫کوچ ههــا و خیابا ‬ ‫معابــر ازجملــه مطالبــات جــدی شــهروندان شــهر‪ ،‬در مشکین دشــت لکه گیــری گردیــد و‬ ‫مشکین دشــت از شــهرداری اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ســایر مناطــق نیــز بر اســاس اولویت توســط‬ ‫در ایــن راســتا شــهرداری برای جلــب رضایت معاونــت فنــی و عمرانی شــهرداری در حال‬ ‫شــهروندان تمامــی خیابا ‬ ‫نهــا و معابــری انجــام اســت‪ .‬بغــدادی هــدف ازاین گونــه‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫دار‬ ‫ـازی‬ ‫کــه نیــاز بــه ترمیــم و بهسـ‬ ‫تهــا را بهســازی فضاها و‬ ‫اقدامــات و فعالی ‬ ‫اولویت بندی لکه گیری و اســفالت می نماید‪ .‬زیرســاخت های شهری و خدمات رسانی بهتر‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رعایــت اســتانداردها و به شهروندان فهیم مشکین دشت دانست‪.‬‬ ‫رشد بیش از ‪ 65‬درصدی حجم مصرف‬ ‫اینترنت روزانه در کردستان‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫ترابایــت بوده که رشــد ‪٦٥.٥‬‬ ‫کردستان با اعالم اینکه امروزه‬ ‫درصــدی ایــن شــاخص تالش‬ ‫اینترنت ابعاد زندگی فردی و‬ ‫همــکاران منطقــه به منظــور‬ ‫جمعــی انســان ها را تحــت‬ ‫تتــر‬ ‫ارائــه خدمــات باکیفی ‬ ‫تاثیــر قــرار داده اســت گفت‪:‬‬ ‫را نشــان می دهــد‪ .‬حکمــت‬ ‫ازاد حکمت‬ ‫بــا فراهــم ســاختن شــرایط‬ ‫بــا اعــام اینکــه تســهیل گری‬ ‫الزم‪ ،‬مشــتریان مخابراتــی‬ ‫بــرای دســتیابی مشــتریان به‬ ‫بــرای انجام امورات و رفع نیازهای ارتباطی و محصــوالت و ســرویس های مخابراتــی از‬ ‫مخابراتی خود با کمترین هزینه از بســترهای وظایــف مخابرات منطقه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫دیتا بهره می برند‪.‬‬ ‫تحقــق ایــن مهــم در ســال جــاری‪ ،‬پروژه های‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ازاد حکمــت مختلفی با سرمایه گذاری چشمگیری اجراشده‬ ‫برنامه ها و پروژه های انجام شده برای تقویت اســت‪ .‬وی اضافــه کرد‪ :‬میــزان حجم مصرفی‬ ‫و توسعه زیرساخت های دیتا در استان اظهار اینترنــت روزانــه در شــرایط فعلــی بــه دلیــل‬ ‫کرد‪ :‬با اقدامات صورت گرفته در این خصوص استفاده بیشتر مشتریان بخصوص دانشجویان‬ ‫شــاهد ارائــه اینترنــت باکیفیــت به مشــتریان و دانــش اموزان از اینترنت بــرای بهره گیری از‬ ‫شهــای انالین و مجازی‪ ،‬انجــام امورات‬ ‫هستیم که امارهای موجود نشان دهنده میزان اموز ‬ ‫رضایت مشتریان از این بستر مخابراتی است‪ .‬و کارهــای غیرحضــوری و مبتنــی بــر دیتــا‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکــه میزان حجــم مصرفی افزایش یافتــه اســت‪ .‬مدیر مخابــرات منطقه‬ ‫اینترنــت روزانــه در هفتــه در حــال حاضــر کردستان بیان کرد‪ :‬در حال حاضر تعداد ‪١٢٨‬‬ ‫به طور چشمگیری افزایش یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬هزار و ‪ ٩٦٥‬مشترک اینترنت پرسرعت از بستر‬ ‫ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ٩٨.٦‬دیتای مخابرات استفاده می کنند‪.‬‬ ‫صدور ‪ 67‬مجوز شرکت و موسسات‬ ‫سینمایی در کردستان‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫ملــی در ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــا ‪۱۹‬‬ ‫اســامی اســتان کردســتان‪،‬‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫گفت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۶۷‬مورد‬ ‫‪ ۹‬میلیارد تومان‪ ،‬ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و امســال ‪ ۴۷‬مجوز شرکت و‬ ‫با ‪ ۳۸‬میلیارد تومان و امسال‬ ‫موسساتسینماییصادرشده‬ ‫نیــز بــا ‪ ۱۶‬میلیــارد تومــان‬ ‫عبیدا‪ ...‬رستمی‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش گوران نیوز‪،‬‬ ‫توانســته ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت‬ ‫عبیــدا‪ ...‬رســتمی در مراســم‬ ‫فیزیکی داشته باشد‪ .‬رستمی‬ ‫گرامیداشــت روز ملی ســینما و ایین تجلیل از در ادامه ذکر کرد‪ :‬در حال حاضر پروژه تاالر‬ ‫فعاالن سینمایی استان که با حضور مقامات مرکــزی بــا ‪ ۱۴‬هــزار مترمربــع زیربنــا در پنــج‬ ‫بلندپایه استان در محل کانون فرهنگی تربیتی طبقــه دارای یک ســالن ‪ ۱۲۰۰‬نفره اســت که‬ ‫هادی رســتگار (شــهید معتمدی) برگزار شــد‪ ،‬می تواند بسیاری از برنامه های بزرگ منطقه‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬فعالیت هنرمندان کردســتانی نیز غرب ازجمله نمایشگاه بین المللی در استان‬ ‫همچــون ســایر هنرمنــدان کشــور در شــرایط را پوشــش دهــد‪ .‬وی بــا اشــاره بــه ســاخت‬ ‫ســخت کرونایــی و تحری مهــای اقتصــادی با ‪ ۵‬پالتــو در اســتان کردســتان‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫مشــکالت متعــددی مواجه بوده اســت‪ .‬وی امفی تئاتر روباز کامیاران با ظرفیت ‪ ۱۲۰۰‬نفر‬ ‫افــزود‪ :‬در روز ملــی ســینما بــه همــت بخــش خصوصیات و مشخصات یک سینما کامل را‬ ‫خصوصی نخســتین استودیوی سمعی بصری دارد و می توانــد در ایــن مکان اکران فیلم را‬ ‫در شــهر ســنندج افتتــاح شــد کــه امیدواریــم انجام داد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی‬ ‫بتوانــد منبع خوبی بــرای تولیدات فرهنگی و اســتان کردســتان‪ ،‬همچنیــن بــه بهر هبــرداری‬ ‫هنری اســتان باشــد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد ســینما مهر ســقز با سه ســالن در ماه گذشته‬ ‫اسالمی استان کردستان‪ ،‬به پروژه تاالر مرکزی اشــاره و بیان کرد‪ :‬ســینما ازادی بیجار از یک‬ ‫اســتان کردســتان در ســال ‪ ۱۳۸۲‬تا پایان سال ســالن به ســه ســالن و ســینما بهمن ســنندج‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬بااعتبــار ‪ ۱۰‬میلیارد تومــان و ‪ ۲۵‬درصد از ســه ســالن بــه ‪ ۷‬ســالن از ممتاز بــه مدرن‬ ‫رشــد فیزیکــی اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬این پــروژه تبدیل شده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1164‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫ایجاد‪ 1300‬فرصتشغلیبرایمددجویان‬ ‫گلستانیدر سالجاری‬ ‫مدیرکل کمیته امــداد امام‬ ‫پوشــش در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫خمینــی (ره) گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پرداخت تسهیالت‬ ‫تاکنــون هــزار و ‪ ۳۰۰‬فرصــت‬ ‫قرض الحسنه و پرداخت سهم‬ ‫شــغلی در ســال جــاری بــرای‬ ‫بیمه کارفرما به مدت دو ســال‬ ‫مددجویــان ایــن نهــاد در‬ ‫ازجمله طرح های تشــویقی در‬ ‫عیسی بابایی‬ ‫گلستان ایجادشــده و ‪ ۱۴۱‬نفر‬ ‫ایــن قســمت اســت‪ .‬مدیــرکل‬ ‫یهــا معرفــی‬ ‫هــم بــه کاریاب ‬ ‫کمیته امداد امام خمینــی (ره)‬ ‫شدند‪ .‬عیسی بابایی اظهار کرد‪ :‬از رویکردهای گلستان گفت‪ :‬تعهد اشــتغال این نهاد در سال‬ ‫کمیته امداد توانمندسازی خانواده ها با رویکرد جاری پنج هزار فرصت شغلی بوده که در تالش‬ ‫ایجاد اشــتغال اســت تا خانواده ها را به درامد هستیم ان را به‪ ۶‬هزار شغل برسانیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫باثبــات برســانیم‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امــداد امام اینکه پرداخت تسهیالت از مردادماه اغازشده‬ ‫خمینــی (ره) گلســتان بــا بیــان اینکــه در ســال است‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون هزار و ‪ ۳۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫گذشــته ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬فرصــت شــغلی توســط ایجادشده و ‪ ۱۴۱‬نفر هم به کاریابی ها معرفی‬ ‫این نهاد ایجاد شد‪ ،‬افزود‪ :‬امسال افزایش ‪ ۲.۵‬شــدند‪ .‬بــه گفتــه وی هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر هــم در‬ ‫برابری تســهیالت اشــتغال را شــاهد هســتیم و حوزه اموزش از خدمات کمیته امداد بهره مند‬ ‫یشــوند‪ .‬مدیــرکل کمیته امــداد امام خمینی‬ ‫سقف تسهیالت هم از ‪ ۵۰‬میلیون تومان به ‪ ۱۰۰‬م ‬ ‫میلیون تومان رســیده است‪ .‬بابایی ادامه داد‪( :‬ره) گلستان بیان کرد‪ ۸۲ :‬هزار خانوار مشتمل‬ ‫همچنینامسالایجادشغلاز طریقموسسات بر ‪ ۱۵۰‬هزار نفر در گلستان تحت پوشش کمیته‬ ‫کاریابــی بــرای ‪ ۷۰۰‬فرزنــد مددجــوی تحــت امداد بوده و افراد پشت نوبتی نداریم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شناساندندانشمندانبزرگ‬ ‫به عنوان الگوی جامعه ضروری است‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬تولیت استان قدس‬ ‫رضویبر لزوممعرفیوشناساندنعلما‪،‬دانشمندان‬ ‫و بــزرگان تاریــخ کشــور به عنــوان الگــو و اســوه بــه‬ ‫جامعهتاکیدکرد‪.‬حجت االسالم والمسلمیناحمد‬ ‫مــروی در دیــدار پدیداورندگان کتــاب زندگی نامه‬ ‫مرحوم ایت ا‪ ...‬حاج شیخ غالمحسین تبریزی که‬ ‫با عنوان «مرزبان عقیده و ایمان» با حضور ایت ا‪...‬‬ ‫محمدهادی عبدخدائی نویسنده مقدمه و مهدی‬ ‫معصومی محقق و نگارنده این اثر در تاالر والیت‬ ‫حرممطهر رضویانجامشد‪،‬بابیاناینکهشناسایی‬ ‫و معرفی بزرگان و اسوه های کشور به جامعه امری‬ ‫الزم و ضروری بوده و به هیچ عنوان جنبه تشریفاتی‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر بخواهیم به جریان روحانیت‬ ‫در طولتاریخامتداددهیم‪،‬بایدزندگینامهبزرگانو‬ ‫علمایدینرا کهمزینبهتقوا‪،‬پرهیزکاریو تهذیب‬ ‫نفس بودند را به جامعه و به ویژه جوانان و طالب‬ ‫معرفیکنیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیچ چیز بــرای تربیت‬ ‫اخالقــی طــاب از خواندن زندگینامه علما بهتر و‬ ‫موثرتر نیست‪،‬عنوان کرد‪:‬نگارش‪،‬مطالعهو ترویج‬ ‫زندگینامــه علمای بــزرگ دیــن ازجمله موضوعاتی‬ ‫است که رهبر انقالب بر ان تاکید دارند و همچنین‬ ‫ایــت ا‪ ...‬بهجــت (ره) نیز بر این معنا توجه ویژه و‬ ‫توصیه موکد داشــتند‪ .‬تولیت اســتان قدس رضوی‬ ‫زندگینامــه علما را تجســم ایات و روایت اســامی‬ ‫دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬ائمــه معصومیــن (ع) در‬ ‫قله ســبک زندگی اســامی هستند و ممکن است‬ ‫عــده ای بگوینــد ان حضــرات در اوج عبودیــت و‬ ‫موردعنایــت ویژه خداونــد بودند و ما نمی توانیم‬ ‫مانند ان ها شویم؛ اما زندگینامه علما این حقیقت‬ ‫را اثبات می کند که انسان های عادی نیز می توانند‬ ‫به کماالت برسند‪ .‬وی مطالعه زندگینامه علما را در‬ ‫تربیت اخالقی انســان بسیار موثر و موجب اسوه‬ ‫سازی برشمرد و تصریح کرد‪ :‬استان قدس رضوی به‬ ‫میزان توان و امکانات از نشــر اثار مرتبط با ســبک‬ ‫زندگیعلمابرایشناساندنومعرفیالگوبهجامعه‬ ‫حمایــت خواهد کــرد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫مروی بنیاد پژوهش های اســامی را به فعالیت در‬ ‫حوزه تبیین و شناسایی زندگی علما به ویژه علمای‬ ‫بــزرگ مشــهد و مدفــون در حــرم مطهــر توصیــه و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید ســبک زندگی و خدمات علمای‬ ‫بــزرگ از طریق انتشــار کتاب‪ ،‬بهره گیــری از فضای‬ ‫مجازی و شــبکه های اجتماعی‪ ،‬همچنین ساختن‬ ‫سریال و فیلم سینمایی به عنوان الگوهای اخالق‪،‬‬ ‫تقوا و تالش به مردم معرفی شوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬در حرم مطهر باید فضاهایی‬ ‫مهیــا و بســترهایی فراهــم شــود تــا بــا اســتفاده از‬ ‫ابزارهای نوین از فرصت حضور زائران پس از زیارت‬ ‫برای معرفی علما استفاده کنیم‪ ،‬این امر می تواند‬ ‫یکــی از اقدامــات بــرای پــر کــردن مناســب اوقات‬ ‫زائــران در حــرم مطهر باشــد‪ .‬تولیت اســتان قدس‬ ‫رضویهمچنینبهدانشمندانبزرگیهمچونشیخ‬ ‫بهایی‪ ،‬خواجه نصیرالدین طوسی و ‪ ...‬که در علوم‬ ‫مختلف تاثیرگذار و سرامد بودند اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫هرکدام از این بزرگان اگر در کشورهای غربی بودند‬ ‫چندینفیلمو اثر سینماییبرایشانساختهمی شد‪،‬‬ ‫غربباساختفیلم هایمتعددبرایدانشمندانش‬ ‫الگوسازی می کند و از این طریق بر فرهنگ کشورها‬ ‫اثر می گذارد اما ما بسیار کم به سراغ اسطوره های‬ ‫تاریخ کشــور خــود می رویم و در معرفی شایســته‬ ‫خدمات و تالش های ان ها به جامعه خیلی موفق‬ ‫نبوده ایم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین مروی گفت‪ :‬باید در‬ ‫استان قدس به میزان توان به شناساندن و معرفی‬ ‫بزرگان و دانشمندان کشور اهتمام بورزیم تا بتوانیم‬ ‫ضمــن پــر کــردن اوقــات زائــران پــس از زیــارت‪ ،‬در‬ ‫معرفی این بزرگان به مردم و جوانان و الگوسازی‬ ‫ان هانقشیایفاکنیم‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در ابتدای این مراسم عبدالحمید‬ ‫طالبی رئیس سازمان علمی و فرهنگی استان قدس‬ ‫و فرامــرز قراملکــی مدیرعامــل بنیــاد پژوهش های‬ ‫اســامی گزارشی از اقدامات مجموعه متبوع خود‬ ‫در حــوزه نشــر زندگینامــه علمــا ارائــه کردنــد و در‬ ‫ادامــه ایــت ا‪ ...‬عبدخدائــی و مهــدی معصومی از‬ ‫روند تهیه و انتشار کتاب «مرزبان عقیده و ایمان»‬ ‫سخنگفتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نجاتجانشهروند گرگانیتوسطماموراناتش نشانیشهرداری‬ ‫رئیس ســازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری گــرگان از‬ ‫نجات جان مردی که به درون یک حلقه چاه خشک سقوط کرده بود‬ ‫خبر داد‪ .‬موسی الرضا صفری اظهار داشت‪ :‬در پی تماس شهروندی با‬ ‫سامانه‪ 125‬اتش نشانی گرگان‪،‬حادثهسقوطفردیدر چاه گزارششد‬ ‫کهبالفاصلهباهماهنگیستادفرماندهی‪،‬یکتیمعملیاتیاز ایستگاه‬ ‫شماره‪ 7‬بههمراهجرثقیلامدادو نجات‪،‬بهمحلحادثهاعزامشدند‪.‬‬ ‫تیم امداد و نجات با حضور در محل حادثه شروع به ایمن سازی محل‬ ‫نمــوده و بــا تجهیزات مخصوص بــه درون چاه رفتند و درنهایت فرد‬ ‫مصدوم را از درون چاه عمیق به بیرون کشــیده و نجات دادند‪ .‬این‬ ‫فرد ‪ ۵۷‬ساله در زمین خالی انتهای شهرک جامی مشغول جمع اوری‬ ‫ضایعات بوده که متاسفانه بابی احتیاطی خود و تاریکی منطقه‪ ،‬به‬ ‫درون چاه سقوط می کند و با توجه به عدم رفت وامد اشخاص‪ ،‬کسی‬ ‫متوجه حضور او در چاه نمی شود‪ .‬باگذشت زمان و در حدود ساعت‬ ‫‪ 10‬روز بعد فردی دیگر که در ان حوالی مشغول چوپانی بوده صدای‬ ‫فریاد فرد حادثه دیده را از درون چاه می شنود و با اتش نشانی تماس‬ ‫می گیرد‪.‬خوشبختانهاسیب هایواردهبهفردحادثه دیده‪،‬شدیدنبوده‬ ‫و نیروهای اتش نشانی پس از بیرون اوردن فرد مصدوم با هماهنگی‬ ‫عوامل اورژانس وی را جهت اعزام به بیمارستان تحویل ان ها دادند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نقشتاثیرگذار سمن هادر فرهنگ سازیو مشارکتمردم‬ ‫در حوزهمنابعطبیعی‬ ‫انشاله کوالنی‪،‬مدیرکلمنابعطبیعیو ابخیزداریاستان کرمانشاه‬ ‫با نماینده موسسات مردم نهاد و مدیر اجرایی دوازدهمین جشنواره‬ ‫تئاتر ملی مرصاد دیدار کرد‪ .‬در این دیدار که در دفتر مدیرکل منابع‬ ‫طبیعیاستانتشکیلشدبر لزومتقویتو تعاملموسساتمردم نهاد‬ ‫در راستای فرهنگ سازی و مشارکت مردم در حوزه منابع طبیعی تاکید‬ ‫شد‪ .‬کوالنی در این دیدار افزود‪ :‬منابع طبیعی در طول تاریخ حیات‬ ‫بشر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و امروزه نیز حیات انسان وابسته‬ ‫به محیط زیست و منابع طبیعی است و حفظ این منابع در صورتی‬ ‫محققمی شود کهعامهمردماحساسمسئولیت کردهو مشارکتانان‬ ‫گســازی در‬ ‫با ابزارهای مختلف علمی و فرهنگی جلب شــود و فرهن ‬ ‫راستایمشارکتمردماز اولویت هایایناداره کلاست‪ .‬کوالنیضمن‬ ‫تقدیر از زحمات و همکاری بسیار خوب موسسات مردم نهاد‪ ،‬هزینه‬ ‫کردن در حوزه فرهنگ سازی را یک سرمایه گذاری دانست و هنر تئاتر‬ ‫رامهم ترینابزار فرهنگ سازیدر جامعهقلمداد کرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاثیرگــذاری هنــر در حــوزه منابــع طبیعــی‬ ‫افزود‪ :‬یک هنرمند باهنر خود می تواند به سمت و سویی برود‬ ‫که یک رفتار بهینه در جامعه شــکل بگیرد و این تاثیرگذاری در‬ ‫اجرای تئاتر می تواند تبدیل به رفتار اجتماعی شود و اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی در خصوص برگزاری جشــنواره تئاتــر ملی مرصاد‬ ‫امادگی خود را برای هر نوع همکاری اعالم می دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی افزود‪ :‬بدون شــک اداره کل منابع طبیعی‬ ‫از پتانسیل فرهنگی تئاتر ملی مرصاد در مقوله فرهنگ سازی‪ ،‬افزایش‬ ‫مشارکت همیاران طبیعت و توجه ویژه به درختان بلوط زاگرس که‬ ‫در کنار خاطرات مرصاد نماد ایستادگی و مقاومت هستند بهره گیری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬رزم دیده در این دیدار با اشــاره به ظرفیت بســیار خوب‬ ‫موسسات مردم نهاد شهرستان در تعامل و همکاری با ادارات خصوصا‬ ‫منابعطبیعیگفت‪:‬تمامیموسساتمردم نهاددر حوزه هایمختلف‬ ‫نقش مهمی در ایجاد مشــارکت مردم در شــکل گیری فرهنگ منابع‬ ‫طبیعیخصوصاطرح هایابخیزداریایجادکرده اند‪.‬رزم دیدهدر ادامه‬ ‫در خصوصموضوعفرهنگ سازیبهبرگزاریدوازدهمینجشنوارهتئاتر‬ ‫ملی مرصاد اشاره کرد و افزود بدون شک اجرای تئاتر نقطه قوتی است‬ ‫که در انتقال رفتار پسندیده و اجتماعی شدن این فرهنگ و انتقال به‬ ‫نسل هایایندهبسیار موثر استکهازانجایی کهاینجشنوارهبه صورت‬ ‫ملی برگزار می شود بدون شک اداره منابع طبیعی می تواند از پتانسیل‬ ‫فرهنگیاینجشنوارهبامشارکتخودنقش افرینباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر صنایعتبدیلیو غذاییسازمانجهاد کشاورزیاستاناعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ 62‬درصد محصوالت کشاورزی گیالن در چرخه فراوری قرار دارد‬ ‫مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی گیالن گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون‪ ۶۲‬درصد از محصوالت کشاورزی گیالن در ‪ ۲‬هزار و‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫صنایع تبدیلی و غذایی اســتان فراوری می شود‪ .‬قاســم جواد زاده اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این واحدها‪ ۶۲‬درصد از محصوالت کشــاورزی گیالن به میزان‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تن را در چرخه فراوری قرار می دهند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫البتهظرفیتاسمیصنایعتبدیلیوغذاییکشاورزیگیالن‪۲‬میلیونو‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تناست کهبهدلیل کمبودنقدینگیو مشکالتتامینمواداولیهو‬ ‫سایر مشکالتاقتصادیخالیماندهاست‪.‬مدیر صنایعتبدیلیوغذایی‬ ‫سازمانجهاد کشاورزی گیالنبابیاناینکههم اکنونافزونبر ‪ ۸۵‬پروژهبا‬ ‫ظرفیت‪ ۳۲۸‬هزار تن با پیشرفت فیزیکی بیش از ‪ ۶۰‬درصد در ساخت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با راه اندازی این تعداد واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد تولید کشــاورزی اســتان در چرخه فراوری قرار می گیــرد‪ .‬جواد‬ ‫زادهادامهداد‪:‬باوجوداینکه گیالندر تعدادپروانهبهره برداریواحدهای‬ ‫فراوریرتبهنخسترادارد‪،‬اماازنظر میزانظرفیتفراوریجایگاهچهارم‬ ‫و ازنظر اشتغال نیز با‪ ۱۲‬هزار و‪ ۵۰۰‬نفر شاغل رتبه دوم کشور را به خود‬ ‫اختصاصدادهاست‪.‬ویبزرگ ترینمزیتسرمایه گذاریدر بخشصنایع‬ ‫تبدیلیو غذاییدر گیالنراتنوعمحصوالتکشاورزیمختلفدر استان‬ ‫واقبالعمومیسرمایه گذاراندر اینعرصهعنوانکردوافزود‪:‬امار‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته نشان می دهد که بیش از ‪ ۶۵‬درصد سرمایه گذاری در این بخش‬ ‫توسطبخشخصوصیانجام شدهکهاینمهممی تواندیکمزیتنسبی‬ ‫بزرگ در این بخش به شمار رود‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه امروزه بیش‬ ‫از‪ ۷۰‬درصدهزینه هایتولیدمحصوالتفراوریشدههزینهخریدو تهیه‬ ‫مواداولیهموردنیاز ان هااست‪،‬افزود‪:‬اگر مواداولیهموردنیاز کارخانه های‬ ‫صنایعتبدیلیوغذاییبههر دلیلیدر دسترسنباشدیاعلیرغمموجود‬ ‫بودنباهدففراوریتولیدنشدهباشدیقیناتوجیهاقتصادیفنینداشته‬ ‫و نمی تواند به شکل موثر و مستمر در چرخه فراوری مورداستفاده قرار‬ ‫گیرد‪ .‬مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی گیالن اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از طرفی در شرایط اقتصادی کنونی سرانه سرمایه گذاری صنایع‬ ‫تبدیلی و غذایی حدود‪ ۶‬هزار میلیون ریال به ازای هر شغل مولد است‬ ‫و سرمایه گذاران مجبورند برای سرمایه گذاری هزینه های سرمایه گذاری‬ ‫بسیار باالیی انجام دهند‪ ،‬به همین دلیل بایستی امنیت اقتصادی و‬ ‫فنی برای سرمایه گذاران تا حدودی مشخص شده و تامین شود‪ .‬جواد‬ ‫زاده در ادامه با اشــاره به فعالیت یکهزار و ‪ ۴۲۵‬کارخانه شــالیکولی در‬ ‫گیالن اظهار داشت‪ :‬از این تعداد حدود ‪ ۶۶۰‬کارخانه نوسازی‪ ،‬تجهیز‬ ‫و اصالح شده است که منجر به حدود‪ ۴۵‬هزار تن کاهش ضایعات در‬ ‫سال شده است که‪ ۶‬هزار و‪ ۷۵۰‬میلیارد ریال صرفه جویی اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫مدیر صنایعتبدیلیوغذاییسازمانجهادکشاورزیگیالنبابیاناینکه‬ ‫در حوزه چای نیز ‪ ۱۵۰‬کارخانه چای سازی با ظرفیت‪ ۲۵‬تا‪ ۳۰‬هزار تن‬ ‫چایخشک‪ ۹۰‬درصدتولیدچایخشککشور رافراوریمی کنند‪،‬افزود‪:‬‬ ‫حدود‪ ۳۵‬درصد این کارخانه ها نیز اصالح ساختار و تجهیز و نوسازی‬ ‫شــده اند‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬افزون بر ‪ ۱۲۰‬هزار تن ظرفیت بسته بندی‬ ‫برنج و بالغ بر ‪ ۲۳‬هزار تن بسته بندی چای وجوددارد کهطیچندسال‬ ‫گذشتهبالغ بر‪ ۱۰۰‬برندبرنجو‪ ۵۵‬برندچایهمبهثبترسیدهودر گیالن‬ ‫شروعبهکارکرده اند‪.‬مدیر صنایعتبدیلیوغذاییسازمانجهادکشاورزی‬ ‫گیالن در ادامه زیتون را یکی دیگر از محصوالت اساسی گیالن نام برد و‬ ‫افزود‪:‬بیشاز‪ ۷۵‬واحدفراوریکهعمدتادر شهرستانرودبار قرار داردتوان‬ ‫فراوریحدود‪ ۳۶‬هزار تنزیتونرادارند کهنقشبسیار موثریدر اقتصاد‬ ‫اینشهرستانایفاکردهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اغاز مرحله جدید‬ ‫مرمت کاروانسرای‬ ‫شاه عباسی میامی‬ ‫مســئول نمایندگی میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی شهرســتان میامی گفت‪ :‬مرحله جدید‬ ‫مرمــت کاروانســرای شاه عباســی میامــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســید محمدصادق رضویان با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫در ایــن مرحلــه از مرمت‪ ،‬کار بندکشــی بــام‪ ،‬حذف‬ ‫گیاهــان از روی بــام و تعویــض اجرهــای فرســوده‬ ‫انجام می شــود‪ .‬مســئول نمایندگی میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان میامــی گفت‪:‬‬ ‫مرمت این کاروانســرای تاریخی باهدف اماده سازی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــرای حضــور ارزیابــان یونســکو انجــام م ‬ ‫رضویــان بــا بیان اینکــه این بنا در مرکز شــهر میامی‬ ‫واقع شــده و از کاروانســراهای زیبــای عهــد صفــوی‬ ‫است که تقریبا سالم برجای مانده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ایــن بنــا به فرم حیاط مرکــزی و از نوع چهار ایوانی‬ ‫اســت که با اجر ساخته شــده اســت‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫اینکه در سر در ورودی کاروانسرا‪ ،‬کتیبه های سنگی‬ ‫حجــاری و نصب شــده کــه تاریخ ســاخت و بانی ان‬ ‫جشــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این کاروانسرای‬ ‫در روی ان در ‬ ‫شاه عباسی از این حیث کاروانسرای منحصربه فردی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬کاروانسرای میامی با زیربنای پنج‬ ‫هزار و ‪ ۲۵۰‬مترمربع به شماره ‪ ۱۷۱۸‬در سال ‪۱۳۶۵‬‬ ‫در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫افزایش بازدید قضات از‬ ‫زندان های استان کردستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری کردســتان گفــت‪13 :‬‬ ‫زندانــی واجــد شــرایط از زنــدان ازاد و بــه اغــوش‬ ‫خانواده هایشانبرگشتند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین سید حسین حسینی‬ ‫در بازدیــد از زندان مرکزی ســنندج از مددجویان‬ ‫ایــن ندامتــگاه حضــور یافــت و بــا اجــرای طــرح‬ ‫پایش در راســتای اهداف کاهــش جمعیت کیفری‬ ‫زندانیــان بــه بررســی درخواســت های مددجویان‬ ‫پرداخــت‪ .‬وی عنــوان کــرد‪ :‬خوشــبختانه امــار‬ ‫بازدیــد قضــات از زندان هــای اســتان در ‪ 6‬ماهــه‬ ‫ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال‬ ‫گذشــته ‪ 80‬درصــد افزایش یافتــه اســت‪ .‬رئی ـس کل‬ ‫دادگســتری کردســتان بیــان کــرد‪ :‬حضــور مســتمر‬ ‫قضــات دادگســتری در زندان هــا ضمن تســریع در‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده قضایی مددجویــان موجب‬ ‫افزایــش ‪ 34‬درصــدی اســتفاده از تاسیســات‬ ‫ارفاقــی و نهادهــای قانونــی شــده کــه ایــن‬ ‫دســتاوردی قابل مالحظــه در راســتای ســند تحول‬ ‫قضایی اســت و این موضوع ســبب شده تا تعداد‬ ‫زندانیان موجود در زندان های اســتان در ‪ 6‬ماهه‬ ‫ســال جاری نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته‬ ‫‪ 10‬درصــد کاهــش یابــد‪ .‬در پایــان ایــن بازدیــد بــا‬ ‫حضور مقامات قضایی و دســتورات صادرشــده از‬ ‫ســوی رئیس کل دادگســتری اســتان تعــداد ‪ 13‬نفر‬ ‫از زندانیــان واجــد شــرایط فی المجلــس از زندان‬ ‫ازاد شدند‪.‬‬ ‫تسهیل زمینه مشارکت‬ ‫مردم و بخش خصوصی‬ ‫در طرح های جنگل داری‬ ‫گیالن ضروری است‬ ‫اســتاندار گیــان در دیــدار بــا رئیــس ســازمان‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشــور بر لزوم تســریع‬ ‫و تســهیل زمینه مشــارکت مــردم و بخش خصوصی‬ ‫در انجام طرح های جنگل داری و همچنین اختصاص‬ ‫بخشی از درامد زراعت چوب به گیالن تاکید کرد‪.‬‬ ‫ارســان زارع در دیدار با مســعود منصور معاون‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان جنگ لهــا‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیزداری کشــور‪ ،‬با قدردانــی از اقدامات‬ ‫انجام شــده‪ ،‬بــر لزوم تســریع در فراینــد انجام طرح‬ ‫کاداستر (حدنگاری) در استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح مهــم زراعــت‬ ‫چوب در گیالن‪ ،‬تکلیف برنامه ششــم برای منابع‬ ‫طبیعی اســتان را شش هزار و ‪ ۶۰۰‬هکتار و درامد‬ ‫حاصــل از فــروش چــوب االت زراعــت چــوب در‬ ‫شــش ماه نخســت ســال جاری را یک صــد میلیارد‬ ‫تومــان عنــوان کرد و گفــت‪ :‬ازانجایی کــه مقررات‬ ‫اجــازه اختصــاص بخشــی از ایــن اعتبار به اســتان‬ ‫را می دهــد‪ ،‬درخواســت داریــم ‪ ۷۰‬درصــد از‬ ‫ســهمی کــه از ایــن محل درامد دولت به ســازمان‬ ‫جنگل ها داده می شــود‪ ،‬بــه گیالن تخصیص یابد‪.‬‬ ‫ضــرورت تجهیز همه مراکز ســرجنگل بانی اســتان‬ ‫بــه خودروهــای کمــک دار و تامیــن اعتبــار بــرای‬ ‫احــداث ســاختمان جدیــد اداره کل منابع طبیعی‬ ‫از دیگــر مــواردی بود که اســتاندار گیــان در این‬ ‫دیدار‪ ،‬بر ان ها تاکید کرد‪ .‬زارع همچنین تاکیدات‬ ‫رئیس جمهــوری مبنــی بــر اســتفاده از ظرفیت های‬ ‫مردمــی و بخــش خصوصــی در اســتفاده از همــه‬ ‫منابع برای توسعه را یاداور شد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه اعالم امادگی بخــش خصوصی و نیز تعدادی‬ ‫از مــردم بــرای مشــارکت در انجــام طرح هــای‬ ‫جنــگل داری‪ ،‬ضرورت دارد انجام امور تشــریفات‬ ‫اداری مرتبــط‪ ،‬تســریع و تســهیل شــود‪ .‬منصــور‬ ‫رئیــس ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری‬ ‫کشــور نیــز در خصــوص اتمــام فراینــد انجام طرح‬ ‫کاداســتر در اســتان تــا دی مــاه و تجهیــز مرا کــز‬ ‫جنــگل بانــی گیــان بــه خودروهــای کمــک دار و‬ ‫تامین اعتبار برای ســاختمان جدیداالحداث قول‬ ‫مساعد داد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سم‬ ‫رویدا د نان‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1164‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اجرای طرح «سرباز‬ ‫مهارت» در سمنان‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان ســمنان از اموزش‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۳۳۵‬ســرباز وظیفــه در غالب طرح جامع‬ ‫مهارت اموزی کارکنان وظیفه (ســرباز مهارت) در استان‬ ‫سمنانخبر داد‪.‬سیدمحمدتقیعلویدر حاشیهبازدید‬ ‫از برگــزاری این دوره اموزشــی در مرکز اموزشــی پدافند‬ ‫هوایــی ســمنان اظهار کرد‪ :‬طــرح جامــع مهارت اموزی‬ ‫کارکنان وظیفه نیروهای مسلح بر اساس تفاهم نامه ای‬ ‫مشترک بین وزارت ورزش و جوانان و ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح با بهره گیری از توان تخصصی جهاد دانشگاهی‬ ‫یشــود‪ .‬او افزود‪ :‬در این طرح‬ ‫در اســتان ســمنان اجرا م ‬ ‫به منظور استفاده از ظرفیت علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫اموزشــی و کارافرینی‪ ،‬دوره های مهارت اموزی اشــتغال‬ ‫تهــای زندگــی جمعــا بــه مــدت ‪ ۸۰‬ســاعت‬ ‫و مهار ‬ ‫به صورت غیرحضوری توسط وزارت ورزش و جوانان و‬ ‫با برنامه ریزی جهاد دانشگاهی برگزار می شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫ورزش و جوانان اســتان ســمنان اضافه کرد‪ :‬با همکاری‬ ‫مرکــز اموزش پدافند هوایی ســمنان و برنامه ریزی های‬ ‫انجا مشــده توســط جهاد دانشــگاهی اســتان ســمنان‪،‬‬ ‫به عنوانمجریدوره هایاموزشیطرحتاکنونپنجدوره‬ ‫اموزشیبرایسربازانوظیفهدر سمنانبرگزارشدهاست‪.‬‬ ‫علوی اضافه کرد‪ :‬دوره های مذکور در استان سمنان در‬ ‫هرماه با سهمیه‪ ۲۶۷‬نفر برای نیروهای وظیفه اجا اجرا‬ ‫یشــود که تاکنون پنج دوره اموزشــی برای یک هزار و‬ ‫م ‬ ‫‪ ۳۳۵‬ســرباز وظیفه در غالب (در هر مرحله دو دوره)‬ ‫در سمنان برگزارشده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬این دوره را‬ ‫بهمیزان‪ ۸۰‬ساعتمشتملبر دو بخششامل«اشنایی‬ ‫با مهارت های زندگی به میزان ‪ ۳۲‬ساعت و اشنایی با‬ ‫مهارت های عمومی اشــتغال و کارافرینی به میزان ‪۴۸‬‬ ‫ساعت»برنامه ریزی شدهاست‪،‬همچنین‪ ۲‬عنوانکتاب‬ ‫اموزشــی با عناوین کارافرینی و مهارت های کس ـب وکار‬ ‫تهــای زندگــی که به همت جهاد دانشــگاهی‬ ‫و مهار ‬ ‫تهیه و به چاپ رســیده اســت‪ ،‬در بازه زمانی در اختیار‬ ‫سربازان قرارگرفته است‪ .‬مدیرکل ورزش و جوانان استان‬ ‫ســمنان افــزود‪ :‬ســربازان پــس از مطالعه کتــب در یک‬ ‫کالس اموزشی به مدت هشت ساعت اموزش به صورت‬ ‫حضوری جهت مشاوره و رفع اشکال شرکت می کنند و‬ ‫بالفاصله پس از برگزاری اموزش حضوری و با هماهنگی‬ ‫مرکز رزممقدماتیازمونپایانیبرگزار می شود‪.‬‬ ‫برداشت بیش از ‪ 2‬هزار تن‬ ‫پسته در شاهرود‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــاهرود گفت‪:‬‬ ‫میانگیــن تولیــد پســته از ‪ ۲‬هــزار هکتار بــاغ بــارور این‬ ‫شهرستان در سال جاری‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن براورد می شود‪.‬‬ ‫علی اصغر حجی با بیان اینکه میانگین برداشت پسته‬ ‫در شاهرود یکهزار و ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم در هکتار است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سطحزیر کشتدرختانپستهدر شهرستانشاهرودپنج‬ ‫هزار هکتار است‪ .‬او با بیان اینکه پسته از درختانی به‬ ‫شمار می رود که بازدهی محصول ان به بیش از ‪ ۶‬سال‬ ‫زمــان نیــاز دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ســه هزار هکتــار از باغ های‬ ‫این محصول در ســال های اینده به ثمر می نشــیند‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬تولید‪ ۱۴‬تن پسته در هر هکتار استان سمنان‬ ‫به عنوانیکرکوردثبت شدهاست کهاینمیزاندر اینده‬ ‫نزدیک برای کشاورزان شاهرودی دست یافتنی خواهد‬ ‫بود‪ .‬او با بیان اینکه قیمت مناسب پسته برای کشاورزان‬ ‫یک ثروت کم نظیر محسوب می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۲‬درصدمحصولپستهکشور در شهرستانشاهرودتولید‬ ‫می شود‪ .‬حجی تاکید کرد‪ :‬با توجه به این که محصول‬ ‫یشــود و چندین روز به طول‬ ‫پســته به مرور برداشت م ‬ ‫می انجامد‪ ،‬اشــتغال خوبی برای کارگران فصلی ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت‪:‬‬ ‫با توجه به روی اوردن کشــاورزان و باغداران به کشــت‬ ‫ارقام مختلف پسته‪ ،‬سطح زیر کشت این محصول در‬ ‫شهرســتان شــاهرود نسبت به ســال گذشــته ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایشداشتهاست‪.‬‬ ‫اجرای مرحله نخست‬ ‫واکسیناسیونکارکنان‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از اغاز مرحله‬ ‫نخست واکسیناسیون کارکنان این شرکت برای مقابله‬ ‫بــا ویــروس کرونا خبــر داد‪ .‬علیرضا اعوانــی گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه هماهنگی های انجا مشــده و پیگیری های‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬از نیمه اول شــهریورماه واکسیناسیون‬ ‫مرحله نخست کارکنان شرکت گاز استان سمنان اغاز‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪ :‬نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه این‬ ‫یشــود و یکــی از اهــداف مهــم‬ ‫شــرکت محســوب م ‬ ‫شــرکت گاز اســتان ســمنان‪ ،‬حفــظ ســامت کارکنــان‬ ‫اســت‪ .‬اعوانــی بــا توجــه بــه اولویت تزریق واکســن‬ ‫بــرای همکارانــی که بیشــتر در معرض خطــر ابتال به‬ ‫کوویــد هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬در اولویت اول گــروه هدف‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬کنتورخوان ها‪ ،‬امدادگران‪ ،‬گازبان ها‪،‬‬ ‫تعمیرات و همکاران دارای بیماری زمینه ای واکسینه‬ ‫یشــوند و ســایر همکاران در لیســت نوبت بعدی‬ ‫م ‬ ‫قرارگرفته اند‪ .‬او با اشاره به اینکه طبق هماهنگی های‬ ‫انجا مشــده در روزهــای اینــده فراینــد واکسیناســیون‬ ‫در ســایر ادارات گاز شهرســتانی نیــز صــورت خواهد‬ ‫پذیرفــت‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریــم فراینــد واکسیناســیون‬ ‫کارکنان در مدت زمان کوتاه به اتمام برســد؛ این امر‬ ‫در هم راســتایی با کل کشــور منجر به کنترل هر چه‬ ‫بیشتر بیماری خواهد شد‪.‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫سمنان؛ قطب گردشگری سالمت‬ ‫در اینده ای نزدیک‬ ‫امــروزه خان ههــای تاریخــی به عنــوان یکــی از‬ ‫ظرفیت های ارزشــمند شــهر و بافت های تاریخی‪،‬‬ ‫هویت پایدار بافت شهر را شکل داده اند‪ ،‬اهمیت‬ ‫مرمت و احیای خانه های تاریخی ازان جهت است‬ ‫که در صورت بی توجهی‪ ،‬این بخش مهم از هویت‬ ‫ملی و اجتماعی کشور از بین می رود و نمی توان با‬ ‫هیچ جایگزین دیگری این نقصان را جبران کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬خانه تاریخی پورحسینی ها در‬ ‫محله کوشمغان شهر سمنان قرار دارد و متعلق به‬ ‫اواخــر دوره قاجاریه و اوایل پهلوی اســت‪ .‬مرمت‬ ‫این بنا از اذر ‪ ۱۳۹۷‬اغاز شــد و در بهمن ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫اتمام رســید و به عنوان نخســتین خانه گردشگری‬ ‫سالمت در استان سمنان و سومین خانه گردشگری‬ ‫سالمت در کشور مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫در همــان روزهــای نخســت اغــاز بــه کار خانه‬ ‫گردشگریسالمتدر سمنانبامحوریتطبسنتی‬ ‫_ایرانی‪،‬فعالیت هاو خدماتاینخانهدر جلسات‬ ‫هم اندیشی میان صاحب نظران و کارشناسان‪ ،‬مرکز‬ ‫ســامت و مشــاوره شــهرداری‪ ،‬مدیریت ارتباطات‬ ‫و امور بین الملل شهرداری سمنان و بهره بردار این‬ ‫مجموعــه در فازهــای مختلــف تعریــف و تدوین‬ ‫یشــده در فرایندی‬ ‫شــد و بــا برنامه ریــزی زمان بند ‬ ‫ش ـش ماهه‪ ،‬بــا اعــام بهر هبــردار در روزهــای اخیــر‬ ‫این پروســه به پایان رســیده است و این مجموعه‬ ‫بــا اجرایــی شــدن فازهــای مختلــف خدماتــی‬ ‫تعریف شده‪،‬هم اکنونباارائهخدماتبسیار متنوع‬ ‫وقابلیت هایمنحصربه فردوجذاب‪،‬امادهمیزبانی‬ ‫کامل از شهروندان و گردشگران است‪.‬‬ ‫خانه ای که چشم وچراغ یک محله شد!‬ ‫«علــی همتــی» کــه از ســاکنان قدیمــی محلــه‬ ‫کوشــمغان اســت دراین باره می گوید‪ :‬به یــاد دارم‬ ‫زمانی ســال گذشــته هم زمان با ســالگرد دهه فجر‬ ‫انقالب اســامی‪ ،‬خانه تاریخی پورحســینی ها که‬ ‫پیش از مرمت در جنب تکیه کوشمغان به عنوان‬ ‫خانه ای متروکه و ازیادرفته قرار داشــت و با شــکل‬ ‫و شمایلمتفاوتبه عنوانخانه گردشگریسالمت‬ ‫افتتاح شد‪ ،‬اهالی این محله با حضور در این خانه‬ ‫و جشن افتتاح ان بسیار شادمان بودند که باالخره‬ ‫پس از سال ها به این محل توجه زیادی شده است‬ ‫و این منطقه هم اکنون صاحب مجموعه ای است‬ ‫کهبه گفتهمسئوالناولینخانه گردشگریسالمت‬ ‫در استانسمنانو در ایندهنزدیکقطب گردشگری‬ ‫سالمت در کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬در نــوروز ‪ ۱۴۰۰‬و بعــد از اعــام‬ ‫ستاد ملی کرونا مبنی بر مجاز بودن فعالیت اماکن‬ ‫گردشــگری در مناطق با رنگ های زرد و ابی‪ ،‬روزی‬ ‫به اتفــاق خانــواده و اقوام برای بازدید از این خانه‬ ‫تاریخی مراجعه کردیم که با مشاهده حضور انبوه‬ ‫شهروندان و گردشگرانی از نقاط مختلف کشور در‬ ‫این خانه تاریخی و توضیحات بهره بردار و عوامل‬ ‫مجموعــه بــه مراجعیــن در خصــوص برنامه ریزی‬ ‫برای کامل شدن فرایند خدمات ان‪ ،‬بسیار امیدوار‬ ‫شدیم البته ازجمله اقدامات بسیار خوب شهرداری‬ ‫و بهر هبــردار مجموعــه در ایــام نــوروز ‪ ۱۴۰۰‬ان بود‬ ‫که جشنواره ای گردشگری همراه با استفاده رایگان‬ ‫از د منــوش خانه و شــربت خانــه گیاهی را هرچند‬ ‫محــدود بــا رعایــت پروتک لهــای بهداشــتی بــرای‬ ‫ایــن مجموعــه تــدارک دیــده بودند تا شــهروندان‬ ‫و گردشــگران حتی باوجود شــیوع ویروس کرونا با‬ ‫خاطره و ذائقه خوبی از این مجموعه بازدید کنند‬ ‫و خارج شوند‪.‬‬ ‫گردشگری سالمت؛ دروازه ای به سوی نشاط‬ ‫شهروندی و رشد پایدار اقتصادی‬ ‫علی اکبــر بنــی اســدی‪ ،‬مدیــر ارتباطــات و امور‬ ‫بین الملــل شــهرداری ســمنان درای نبــاره می گوید‪:‬‬ ‫خان ههــای قدیمــی بــه دلیــل ســازگار بــودن بــا‬ ‫محیط زیست و تجربه زندگی در بافت قدیمی و‬ ‫اصیل منطقه مورد استقبال بســیاری از گردشگران‪،‬‬ ‫بــوم گردها و اکوتوریس ـت ها قرارگرفته انــد و برای‬ ‫صنعت گردشگری و جذب توریسم قابلیت رشد و‬ ‫جذابیتبی بدیلپدیداورده اند‪.‬‬ ‫ویمی افزاید‪:‬مرمتبناهایتاریخیعلمیاست‬ ‫که در چند قرن اخیر شــروع و توســعه یافته اســت و‬ ‫اســتفاده از ان در کشــورهای صنعتــی مانند ایــران در‬ ‫قرناخیر بسیار گستردهشدهاست؛مرمتو بازسازی‬ ‫اثــار و بناهــای تاریخی نقش به ســزایی را می توانند‬ ‫در رشــد اقتصاد یک کشــور از طریق افزایش و رشــد‬ ‫صنعت گردشگری ایفا کنند به عبارتی استفاده های‬ ‫باستان شناسیوگردشگریاینبناهامی تواندبهمحلی‬ ‫برای کســب درامد برای ســازمان های مســئول مانند‬ ‫شهرداری هاو سازمانمیراثفرهنگیبدلشود‪.‬مدیر‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری سمنان تصریح‬ ‫می کند‪:‬اینشهر همانندبسیاریاز شهرهایقدیمی‬ ‫ایران‪ ،‬در گذر زمان دستخوش تغییرات بسیاری شده‬ ‫اســت؛ این تغییرات که گاه به بهانه بهســازی بافت‬ ‫تاریخی شــهر بــه وقــوع می پیوندند‪ ،‬بــه تخریب و‬ ‫نابودی تعدادی از اثار قدیمی و ارزشمند شهر منجر‬ ‫شده اند‪،‬شناساییبیشاز ‪ ۳۵۰‬خانهقدیمیدر شهر‬ ‫ســمنان که هرکدام از ان ها نشــان هویت و معماری‬ ‫منحصربه فردسمناندارند‪،‬فرصتبی نظیریرابرای‬ ‫جامعه ایجاد کرده است و با مرمت و بازافرینی این‬ ‫خانه هاکهنمودیاز قدرتخالقیتارزشمندهنریو‬ ‫معماریپیشینیانماست‪،‬می توانباتغییراتمناسب‬ ‫تهــای الزم بــرای اســتفاده های امــروزی اماده‬ ‫و مرم ‬ ‫شوند و عالوه بر ان بر جاذبه های فرهنگی‪ ،‬تاریخی‬ ‫و گردشگریشهر سمنانبیفزایند‪.‬وینخستینخانه‬ ‫گردشگریسالمتدراستانسمنانراجاذبه ایمتفاوت‬ ‫در ســفر به شــهر سمنان عنوان می کند و در تعریف‬ ‫معنا و مفهوم خانه گردشــگری سالمت می گوید‪ :‬با‬ ‫پیشرفتصنعتگردشگریبه عنواننخستینصنعت‬ ‫درامدزایجهان‪،‬شاخه هایمختلفیمانندگردشگری‬ ‫ورزشی‪،‬مذهبیوسالمتپدیدامدهاستگردشگری‬ ‫تندرســتی (‪ )Wellness Tourism‬نوعی از گردشگری‬ ‫سالمتاست کهفردبرایحفظو تقویتسالمتیو‬ ‫روحیه خود و برای رهایی از تنش های زندگی روزمره‬ ‫و تجدیدقوا‪ ،‬بدون مداخله و نظارت پزشــکی راهی‬ ‫سفر می شودمعموالاینگردشگران‪،‬بیماریجسمی‬ ‫مشــخصی ندارند و بیشــتر بــرای دریافــت خدمات‬ ‫متنوعیازجملهامادگیجسمانیوورزش‪،‬درمان های‬ ‫زیبایی‪ ،‬رژیم غذایی ســالم و مدیریت وزن‪ ،‬ارامش و‬ ‫کاهش اســترس‪ ،‬مراقبه‪ ،‬یوگا و اموزش های مرتبط با‬ ‫سالمت‪،‬سفرمی کنند‪.‬‬ ‫خانه ای با معماری برجسته و خدمات‬ ‫منحصربه فرد‬ ‫علی اکبر بنی اسدی در خصوص خانه تاریخی‬ ‫پورحســینی ها می گویــد‪ :‬ایــن خانــه‪ ،‬نمون ـه ای از‬ ‫معمــاری برجســته ایرانــی در شــهر ســمنان بــوده‬ ‫اســت کــه با نمــای خاص خــود و فرم ســاختمانی‬ ‫منحصربه فرد‪ ،‬متعلق به دو نسل پیش و با قدمتی‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۲۰‬سال متعلق به اواخر دوره قاجاریه‬ ‫و اوایل پهلوی اســت‪ ،‬جاری بودن نهر اب در این‬ ‫خانه که درواقع یکی از زیرشاخه های نظام سنتی‬ ‫تقســیم اب ســمنان بــا قدمــت بیــش از ‪ ۷۰۰‬ســال‬ ‫است‪ ،‬یکی از مهم ترین جاذبه این خانه محسوب‬ ‫می شود‪.‬ویمی افزاید‪:‬خانهتاریخیپورحسینیها‬ ‫بــا بهره گیری از تیم طب ســنتی و ایرانی‪ ،‬به عنوان‬ ‫خانه گردشــگری سالمت در حال ارائه خدمت به‬ ‫شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫مدیر ارتباطاتوامور بین المللشهرداریسمنان‬ ‫وجــود نهر اب در این خانه را از ویژگی های خاص‬ ‫طبیعی این بنای تاریخی می داند و می گوید‪ :‬پس از‬ ‫وارد شدن از در ورودی‪ ،‬نهر اب طبیعی در کنار اتاق‬ ‫نمک که ان هم دارای نهر اب است‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امکانــات و خدمــات این خانه‬ ‫گردشگری می گوید‪ :‬اتاق نمک‪ ،‬خدمات سم زدایی‪،‬‬ ‫اتــاق ماســاژ درمانــی‪ ،‬اتــاق حجامــت‪ ،‬خدمــات‬ ‫رایحه درمانی‪ ،‬فروشگاه سالمت‪ ،‬اموزشگاه سالمت‪،‬‬ ‫عکاس خانه سنتی‪ ،‬چای خانه سنتی‪ ،‬دم نوش خانه‬ ‫و شــربت خانه ســنتی و طبی‪ ،‬ســرو غذاهای طبی و‬ ‫درمانی و کارگاه عرقیجات و گالب گیری ســنتی و …‬ ‫ازجملهخدماتیاست که گردشگرانمی توانندبهان‬ ‫دسترسی داشته باشــند‪.‬بنی اسد می افزاید‪ :‬گسترش‬ ‫این گونهفضاهایگردشگری‪،‬کمکشایانیبهتوسعه‬ ‫ایــن صنعــت در شــهر ســمنان کــرده اســت و تعداد‬ ‫گردشگرانیکهدر اینمدتاز خانهگردشگریسالمت‬ ‫بازدیدکرده اندنشانمی دهدباظرفیتوجذابیتیکه‬ ‫اینشاخه گردشگریدارد‪،‬می توانباراهبردبازاریابی‬ ‫و تبلیغاتی هدفمند در ســطح کشــور‪ ،‬فرصت های‬ ‫ارزشــمندی در کســب درامد‪ ،‬ایجاد اشتغال و جذب‬ ‫سرمایه گذاردرشهرسمنانایجادکرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحبزرگ ترینخطتولیدضدعفونی کنندهشرق کشور در سمنان‬ ‫بزرگ تریــن خــط تولیــد ضدعفونی کننــده شــرق کشــور بــا‬ ‫حضــور مســئولین اســتانی در ســمنان افتتاح و بــه بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫شــرکت شــیمی دارو کوثــر تولیدکننــده انــواع محصــوالت‬ ‫ضدعفونی کننده در شهرســتان ســمنان و بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫ضدعفونی کننــده شــرق کشــور بــا حضــور شــریفی نــژاد معاون‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار ســمنان‪ ،‬علــی تشــنه دل‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان ســمنان و‬ ‫تعدادی از مدیران اجرایی اســتانی افتتاح شــد‪ .‬تشــنه دل در‬ ‫حاشیه این افتتاح گفت‪ :‬شرکت شیمی دارو کوثر در زیربنایی‬ ‫بــه مســاحت حــدود ‪ ۱۱۰۰‬مترمربــع بــا ســرمایه گذاری بخــش‬ ‫خصوصی در شــهرک صنعتی ســمنان مســتقر اســت‪ .‬او تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای راه اندازی این واحد تولیــدی در حدود ‪ ۵۹‬میلیارد‬ ‫ریال ســرمایه گذاری انجام شده اســت که ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــون عــدد انــواع ضدعفونی کننده بر پایــه الکل را دارد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان ســمنان اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن واحــد تولیــدی دو نــوع ضدعفونی کننــده تولیــد‬ ‫می شــود که یکی بر پایه اب با فرموالســیون اختصاصی واحد‬ ‫اســت و دیگــری بــر پایه الکل اســت و با راه انــدازی این واحد‬ ‫تولیدی زمینه اشــتغال ‪ ۲۰‬نفر فراهم شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کمیتهامدادسمنان‪ ۵۴۰‬تبلتدانش اموزیدر پویشمهر بارانتامینمی کند‬ ‫معــاون امــور فرهنگــی کمیته امــداد امام خمینی (ره) اســتان‬ ‫ســمنان گفــت‪ ۵۴۰ :‬دانش اموز زیــر حمایت این نهاد فاقد تبلت‬ ‫هســتند و در اســتانه اغاز سال تحصیلی نیازشان در قالب پویش‬ ‫مهر باران تامین می شود‪.‬‬ ‫ســعید اســعدی گفــت‪ :‬پویــش مهــر بــاران پایان بخــش نیــاز‬ ‫دانش امــوزان در ســال تحصیلــی اســت کــه بخشــی از ان مجازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون امور فرهنگی کمیته امداد اســتان ســمنان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از نیازهــای اساســی در شــرایط همه گیــری کرونا برای‬ ‫دانش امــوزان تهیــه تجهیزات امــوزش غیرحضــوری ازجمله تبلت‬ ‫است‪.‬‬ ‫او به راه های مشارکت در این طرح اشاره و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مراجعــه به دفاتر کمیته امداد سراســر اســتان‪ ،‬مراکــز نیکوکاری‪،‬‬ ‫شــماره گیری کد دســتوری ‪ *۸۸۷۷#‬و مراجعه به سایت ‪emdad.ir‬‬ ‫برای نیک اندیشان فراهم شده است‪.‬‬ ‫معــاون امــور فرهنگی کمیته امداد اســتان ســمنان از برگزاری‬ ‫رویداد ملی و معنوی شــور عاطفه ها هم زمان با سراســر کشور با‬ ‫شــعار «باهم مشــق محبت بنویســیم» اشــاره و تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫رویداد ملی باهدف کمک به تامین لوازم تحصیلی به ویژه لوازم‬ ‫کمک اموزشــی غیرحضوری دانش اموزان نیازمند از ‪ ۲۰‬شــهریور تا‬ ‫یازدهم مهر ‪ ۱۴۰۰‬در استان سمنان اجرا می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرحتوسعه ایشیمیدارو کوثر بهره برداریشد‬ ‫توسعه شرکت شیمی دارو کوثر استان سمنان به منظور‬ ‫ ‬ ‫طرح های‬ ‫تولید مواد ضدعفونی الکلی و غیرالکلی با حضور مســئوالن اســتانی‬ ‫افتتاحشد‪.‬مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمناندر ایین‬ ‫بهره برداری از این طرح گفت‪ :‬شیمی دارو کوثر استان سمنان شرکت‬ ‫زیرمجموعههلدینگسرمایه گذاریکشاورزیکوثر مرتبطبابنیادشهید‬ ‫و امور ایثارگران است‪ .‬حسن ال بویه ابراز داشت‪ :‬طرح توسع ه شیمی‬ ‫دارو کوثــر در دو خــط تولید ماده ضدعفونی کننده الکی و غیر الکی‬ ‫بــا مجمــوع ظرفیت تولید ‪ ۱۰‬هــزار لیتر و به ارزش ‪ ۲۲‬میلیــارد ریال به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬او بیان کرد‪ :‬این شرکت در زمینی به مساحت بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬هزار مترمربعدر سال‪ ۱۳۹۴‬موفقبهدریافتپروانهبهره برداریشد‬ ‫و برای‪ ۷۰‬نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرد‪ .‬ال بویه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬کارخانه شیمی دارو کوثر در زمینه تولید انواع داروی دامپزشکی به‬ ‫شکل پودر و نیز انواع مکمل دام و طیور و ابزیان در شهرک صنعتی‬ ‫ســمنان فعالیت دارد‪ .‬مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان‬ ‫سمنانابراز امیدواری کردبابهره برداریاز خطتولیدمحصوالتجدید‬ ‫شیمی دارو کوثر ‪ ۲۰‬نفر دیگر هم مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫موفقیت شرکت برق منطقه ای سمنان در‬ ‫جشنواره شهید رجایی‬ ‫شــرکت بــرق منطقــه ای‬ ‫» دانســت و افــزود‪ :‬همــکاران‬ ‫ســمنان در بیــن ‪ ۵۳‬دســتگاه‬ ‫پرتالشــمان در صنعــت بــرق‬ ‫اجرایــی اســتان ســمنان کــه در‬ ‫استان تمام همت و سعی خود‬ ‫ارزیابیجشنوارهشهیدرجایی‪،‬‬ ‫را در راســتای خدمت رســانی‬ ‫مورد ارزیابی قرارگرفته بودند‪،‬‬ ‫بــه مــردم بزرگوار اســتان به کار‬ ‫علی اکبر صباغ‬ ‫حائز رتبهبرتر شد‪.‬سیدعلی اکبر‬ ‫خواهند بست‪ .‬علیرضا امینیان‬ ‫صبــاغ‪ ،‬رئیــس هیئت مدیــره و‬ ‫معــاون منابــع انســانی ایــن‬ ‫مدیرعاملشرکتبرقمنطقه ایسمنانبااعالم شرکت با اشاره به روند ارزیابی جشنواره شهید‬ ‫این خبر افزود‪ :‬شرکت برق منطقه ای سمنان در رجایی گفت‪:‬بیستو چهارمینجشنوارهشهید‬ ‫جشنوارهشهیدرجاییمربوطبهارزیابیعملکرد رجایی اســتان از ابان ماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬ابالغ و تا‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬موفق به کسب رتبه برتر درمجموع مردادماه سال جاری در دو بخش شاخص های‬ ‫امتیازات شــاخص های عمومی و اختصاصی در عمومــی و اختصاصــی‪ ،‬بــه بررســی عملکــرد‬ ‫بین‪ ۵۳‬دستگاهاجراییارزیابی شوندهدر سطح دستگاه های اجرایی در پایان اجرای برنامه دوم‬ ‫استان گردیده است‪ .‬او این موفقیت ها را مرهون اصــاح نظــام اداری پرداخــت کــه در این میان‬ ‫زحمات و تالش های مجموعه کارکنان شــرکت شرکت برق منطقه ای سمنان درمجموع‪ ۵‬محور‬ ‫برق منطقه ای سمنان در تحقق شعار « افتخار شاخص های عمومی و شاخص های اختصاصی‬ ‫ما خدمت به مردمی است که شایسته خدمتند حائز رتبهبرتر گردید‪.‬‬ ‫فعالیت های فرهنگی مبنای مقابله‬ ‫با جنگ نرم دشمن باشد‬ ‫نماینــده ولی فقیــه و‬ ‫مطیعی با اشاره به بیانات‬ ‫امام جمعــه ســمنان گفــت‪:‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری مبنی بر‬ ‫فعالیت های مناسب فرهنگی‬ ‫اینکه بیشــتر مشــکالت ریشه‬ ‫و بهره گیــری از جوانــان خالق‬ ‫فرهنگــی دارد افــزود‪ :‬فرهنگ‬ ‫بهتریــن راهــکار مقابلــه بــا‬ ‫قابل تغییــر اســت و در ایــن‬ ‫مرتضی مطیعی‬ ‫تهاجــم فرهنگی و جنــگ نرم‬ ‫عرصــه همــه بایــد تــاش و‬ ‫دشــمنان علیــه کشــور اســت‪.‬‬ ‫فعالیــت کننــد تــا مســائل و‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مرتضی مطیعی در مشکالتفرهنگیدر جامعهبهحداقلبرسد‪.‬‬ ‫دیدار با اعضای کارگروه علمی مشورتی شورای‬ ‫امام جمعه سمنان‪ ،‬بر برنامه محور‪ ،‬اجرایی‬ ‫فرهنگعمومیاستانسمناندر دفتر امام جمعه و کاربردی بودن مصوبات و مباحث تاکید کرد‬ ‫این شــهر‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اتخاذ راهکارهای مناسب و اظهار داشــت‪ :‬افق کار باید مشــخص باشد و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬استفاده از جوانان خالق انقالبی و نیز در این خصوص از ظرفیت جوانان و نخبگان نیز‬ ‫برخورداری از سالح مناسب برای مقابله با جنگ بایداستفادهشود‪.‬‬ ‫نرم دشمنان ضرورت دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫او افزود‪ :‬در جنگ نرم همانند جنگ سخت سمنان نیز در این نشست از اتخاذ سازوکارهای‬ ‫در حالــت جنگــی قــرار داریم و تاکیــد بر ایجاد مناسب برای پیگیری اجرای راهبردهای‪ ۱۷‬گانه‬ ‫قرارگاه هایفرهنگیدر کشور بهاینمعنیاست شورای فرهنگ عمومی در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫که از طرف مقابل تهاجم صورت گرفته است‪.‬‬ ‫فرشــید فالح گفــت‪ :‬در این ســازوکار عالوه‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکه باید تهاجم دشــمن را بر دســتگاه متولی‪ ،‬یک سازمان مردم نهاد و نیز‬ ‫تشخیص دهیم خاطرنشان کرد‪ :‬برای مقابله با یکشخصیتفرهنگیبه عنواننمایندهشورای‬ ‫تهاجم دشمن باید سالح موردنیاز را هم داشته فرهنگ عمومی استان حضور دارند و چگونگی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اجــرای مصوبــات و اولویت هــای مرتبــط بــا‬ ‫امام جمعه سمنان با تاکید بر لزوم توجه به راهبردهای این شورا را پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫جوانــان و اســتفاده از ایده ها و نظــرات انان در‬ ‫او بــا اشــاره بــه دیــدگاه‬ ‫مسائلمختلفازجملهمباحثفرهنگیافزود‪ :‬حجت االسالم والمســلمین مطیعــی مبنــی بــر‬ ‫کشــور دارای جمعیت جوان اســت و جوانان از برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی‬ ‫ظرفیت هــای باالیــی برخوردارند‪ ،‬ان هــا را باید و کارامــد بــودن مصوبــات ان افــزود‪ :‬مصوبات‬ ‫به جلســات دعوت و از ایده ها و نظرات ان ها شورای فرهنگ عمومی باید به گونه ای باشد که‬ ‫استفادهکنیم‪.‬‬ ‫در جامعه تاثیرگذار و دارای نتایج موثری باشد‪.‬‬ ‫‪ ٣٠‬درصد از شبکه توزیع اب اشامیدنی‬ ‫استان نیازمند بهسازی است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫ســمنان‪ ،‬ســرخه‪ ،‬دامغــان و‬ ‫فاضالباستانسمنانگفت‪۳۰:‬‬ ‫مهدیشهرفرسودگیبیشتراست‪.‬‬ ‫درصد شــبکه اب استان‪ ،‬معادل‬ ‫او ادامه داد‪ ۵۰۰:‬کیلومتر شبکه‬ ‫یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر‪ ،‬نیازمند‬ ‫فاضــاب در شــهرهای اســتان‬ ‫بهسازی اســت‪ .‬محمد طاهری‬ ‫ســمنان وجود دارد که‪ ۱۰‬درصد‬ ‫محمد طاهری‬ ‫ابراز داشت‪ :‬اعتبار موردنیاز برای‬ ‫از اینمیزان‪،‬معادل‪ ۳۲‬کیلومتر‪،‬‬ ‫اصــاح شــبکه اب اشــامیدنی‬ ‫خــط انتقــال اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫استان سمنان بیش از سه هزار میلیارد ریال براورد شرکتابوفاضالباستانسمنانگفت‪:‬سمنانبا‬ ‫می شود‪ .‬او افزود‪ :‬در استان سمنان‪ ۵‬هزار کیلومتر ‪ ۷‬کیلومتر‪،‬بیشترینخطانتقالفاضالبشهریدر‬ ‫شبکه توزیع اب اشامیدنی وجود دارد که نیمی از استانراداردوشاهرودبا‪ ۵‬کیلومتر ومهدیشهر با‪۴‬‬ ‫اینمقدارشهریونیمیروستاییاست‪.‬مدیرعامل کیلومتردررتبه هایبعدیهستند‪.‬طاهریبیانکرد‪:‬‬ ‫شرکتابوفاضالباستانسمنانگفت‪:‬مطابق سمنانبا‪ ۲۲۰‬کیلومتر شبکهجمع اوریفاضالب‪،‬‬ ‫برنامه‪ ،‬باید ساالنه بین‪ ۳‬تا‪ ۴‬درصد از شبکه اب بیشترین میزان شبکه جمع اوری را دارد که معادل‬ ‫اشامیدنیاستانمعادل‪۱۵۰‬کیلومتراصالحشودکه ‪ ۷۵‬درصد از شــهر است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫در یک بازه زمانی‪ ۲۵‬تا‪ ۳۰‬ساله اصالح شبکه اب فاضالباستانسمنان گفت‪:‬مهدیشهر نیز دارای‬ ‫تکمیلشود‪.‬طاهریابراز داشت‪:‬شبکه هایتوزیع ‪ ۹۸‬درصدخطانتقالفاضالبشهریاستامابه‬ ‫اب اشــامیدنی شاهرود و گرمسار به نسبت سایر دلیل کوچک تر بودن این شهر‪ ،‬میزان خط انتقال‬ ‫شهرستان ها مناسب تر اســت و در شهرستان های کمتراست‪.‬‬ ‫‪ ۴۵۰‬هکتار عملیات نهال کاری در سطح‬ ‫استان سمنان برنامه ریزی شد‬ ‫معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری اســتان ســمنان گفــت‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫به منظــور اجرای عملیات نهال کاری در ســطح‬ ‫‪ ۴۵۰‬هکتار از اراضی استان سمنان انجام شده‬ ‫اســت‪ .‬علی اصغرجاللی بیان کــرد‪ ۲۰۰ :‬هکتار‬ ‫اجــرای طرح زراعــت چوب در دســتور کار قرار‬ ‫دارد کــه در صــورت وجــود منابع اب مــازاد در‬ ‫اراضــی ملــی و مســتثنیات قابل اجرا اســت‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬به منظور اجرای طرح زراعت چوب‬ ‫نیــاز بــه ‪ ۱۰۰‬هزار اصله نهال گونه های با رشــد‬ ‫سریع است که با توجه به کمبود این نهال ها در‬ ‫استان مقرر شد تا بخشی از نهال های موردنیاز‬ ‫از سایر استان هاتامینشود‪.‬جاللیبابیاناینکه‬ ‫درختــکاری در اســتان تنهــا به اســفندماه و روز‬ ‫درختکاری منتهی نشــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بعد از‬ ‫انتخابمحدوده هایمستعدبرایجنگل کاری‬ ‫و توســعه جنــگل‪ ،‬با مشــارکت ابخیزنشــینان و‬ ‫جوامعمحلی کهدر قالبتشکل هایتخصصی‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری سازمان دهی شده اند‬ ‫وهمچنینپیمانکارانبخشخصوصیعملیات‬ ‫جنگل کاری و غنی ســازی جنگل با بذر و نهال از‬ ‫گونه هایبومیو سازگار بااقلیممنطقهدر سطح‬ ‫استان انجام می شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ظرفیت قانونی ایجادشده با استناد بند ب ماده‬ ‫‪ ۲۹‬قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور‬ ‫بــرای تشــکل های تخصصــی منابــع طبیعــی‬ ‫شــامل فارغ التحصیــان و بهره برداران محلی‬ ‫نهــا در‬ ‫شهرســتان‪ ،‬مجــوز الزم صــادر و از ا ‬ ‫عملیات مرتبط با منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫لیورپول عالقه ای‬ ‫به حفظ من نداشت‬ ‫جورجینیــو واینالــدوم‪،‬‬ ‫پیــرو احساســاتتان باشــید‪.‬‬ ‫خریــد جدیــد پــاری ســن‬ ‫چنــد ماه پیــش بــرای ادامه‬ ‫ژرمــن‪ ،‬می گوید بی اعتمادی‬ ‫حضــور در لیورپــول ابــراز‬ ‫مدیــران لیورپــول باعــث‬ ‫عالقه کردم‪ .‬نمی خواهم به‬ ‫جدایــی او از انفیلــد شــده‬ ‫جزییات اشــاره کنم اما ان ها‬ ‫جورجینیو‬ ‫است‪ .‬لیورپول در سال ‪2016‬‬ ‫این احساس را به من دادند‬ ‫واینالدوم‬ ‫واینالــدوم را با قراردادی به‬ ‫کــه عالق ـه ای بــه حفــظ من‬ ‫ارزش ‪ 23‬میلیون پوند از نیوکاسل خریداری ندارند‪ .‬در این شرایط باید رفت‪ ».‬در ابتدا‬ ‫کــرد و ایــن بازیکــن بــه یکــی از موثرتریــن به نظر می رســید که بارســلونا مقصد نهایی‬ ‫اعضــای تیــم یورگــن کلــوپ در ســال های این بازیکن خواهد بود اما شــرایط این طور‬ ‫پس ازان تبدیل شــد‪ .‬این بازیکن هلندی به پیــش نرفت چراکه بارســا موفــق به کاهش‬ ‫لیورپــول کمک کرد تا ششــمین قهرمانی اش دســتمزد پرداختــی خــود نشــد‪ .‬بازیکن تیم‬ ‫در لیــگ قهرمانــان و همچنیــن اولیــن ملــی هلند دراین باره اضافه کرد‪« :‬بارســلونا‬ ‫قهرمانی خود در لیگ برتر در ‪ 30‬سال اخیر جلــو امــد‪ .‬من واقعا خوشــحال بــودم چون‬ ‫را به دست اورد اما قراردادش پس از فصل از بچگی مانند اکثر بازیکنان هلندی رویای‬ ‫‪ 2020 – 21‬تمدیــد نشــد و درنهایــت در حضــور در ایــن باشــگاه را داشــتم امــا بایــد‬ ‫پنجــره نقل و انتقــاالت تابســتانی به عنوان بگویــم که اســطوره ام زین الدین زیدان بود‪.‬‬ ‫بازیکــن ازاد بــه پــاری ســن ژرمــن پیوســت‪ .‬دوســت داشتم به بارســا بروم اما مذاکرات‬ ‫واینالــدوم حاال مدعی شــده کــه هرگز قصد خیلــی طوالنــی شــد و پاری ســن ژرمن قدم‬ ‫تــرک انفیلــد را نداشــته امــا احســاس کــرده پیش گذاشــت‪ .‬این باشــگاه برخالف شــش‬ ‫کــه پــس از مذا کــرات ناموفــق بــرای تمدید ســال قبل نشــان داد که دوســت دارد من را‬ ‫قراردادش وادار به جدایی شده است‪ .‬این به خدمت بگیرد‪ .‬این بار نوبت من بود که‬ ‫بازیکن ‪ 30‬ســاله به اکیپ گفت‪« :‬شما باید اتفاق متفاوتی را تجربه کنم‪».‬‬ ‫خط و نشان اینزاگی‬ ‫برای رئال مادرید‬ ‫ســیمونه اینزا گــی بــه‬ ‫فرصت خوبی برای رقم زدن‬ ‫تمجیــد از کارلــو انچلوتــی‬ ‫اتفاقــات فعلــی داریم‪ .‬گروه‬ ‫پرداختــه و او را یکــی از‬ ‫مــا یک گروه پیچیده خواهد‬ ‫بهترین مربیان تاریخ خطاب‬ ‫بــود‪ ،‬امــا مــا می خواهیــم تــا‬ ‫کــرد‪ .‬ســیمونه اینزا گــی در‬ ‫جایی که ممکن اســت پیش‬ ‫اینزاگی‬ ‫اولیــن تجربــه خــود در لیــگ‬ ‫برویــم‪ .‬مــن فکر می کنــم در‬ ‫قهرمانــان روی نیمکــت‬ ‫ایــن شــرایط داشــتن تجربــه‬ ‫اینتــر کار بســیار دشــواری در پیــش دارد‪ ،‬بسیار مهم است‪ .‬ما از همان روز قرعه کشی‬ ‫زیــرا نراتــزوری امشــب میزبــان رئــال مادریــد می دانســتیم کــه کارمــان در گــروه اســان‬ ‫تحــت هدایــت کارلــو انچلوتی خواهــد بود‪ .‬نیســت و دو تیــم دیگر نیز حضــور دارند که‬ ‫اینتــر در ســال هــای اخیــر حتی یک بــار هم بــرای فشــار اوردن بــه مــا همــه کار خواهند‬ ‫موفــق بــه صعــود از مرحلــه گروهی نشــده‪ ،‬کــرد‪ .‬مابعــد از دیــدار مقابل جنــوا به خوبی‬ ‫اما ســیمونه اینزاگی در نشســت خبری پیش ریــکاوری کــرده و ســعی کردیم تــا جایی که‬ ‫از مســابقه با رئــال مادرید تاکیــد کرد هدف می توانیم اماده شویم‪ .‬من به عنوان سرمربی‬ ‫این تیم طلســم شــکنی و رســیدن به مرحله در لیــگ قهرمانــان و لیگ اروپا نزدیک به ‪50‬‬ ‫حذفــی رقابت های لیــگ قهرمانان در فصل بــازی ســابقه مربیگــری دارم‪ .‬البتــه طبیعــی‬ ‫جاری است‪ .‬سیمونه اینزاگی گفت‪ :‬اتفاقات اســت که ســابقه کارلو انچلوتی بیشتر باشد‪،‬‬ ‫گذشــته ازجملــه نتایــج باز ‬ ‫یهــای ســال قبل مــا ســعی می کنیــم خــود را به بهترین شــکل‬ ‫رئــال مادریــد و اینتر مربوط به گذشــته و ما ممکن خود را برای این دیدار اماده کنیم‪.‬‬ ‫دی فرانچسکو اولین اخراجی‬ ‫فصل سری ا‬ ‫چهار شنبه ‪ 24‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1164‬‬ ‫شروع امیدوارکننده‬ ‫قاسمی نژاد در استقالل‬ ‫مهاجمی که نسخه شاگردان فرهادی مجیدی‬ ‫را در دوحه پیچید‬ ‫شیر فرانسوی الهالل‬ ‫بالی جان استقالل‬ ‫مهاجــم فرانســوی تیــم فوتبــال الهــال از‬ ‫پیشــروی استقالل در نیمه اول بهترین استفاده‬ ‫را برد و با به ثمررساندن ‪ 72‬گلش برای الهالل‬ ‫نشــان دهــد یــک ماشــین گلزنــی برای ایــن تیم‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪ .‬به گــزارش ورزش ســه‪ ،‬موج‬ ‫خوش بینــی کــه پیــش از دیــدار دو اســتقالل و‬ ‫الهــال عربســتان در فضای مجازی ایجادشــده‬ ‫کبــاره بــا انتشــار ترکیــب دو تیــم تــا‬ ‫بــود به ی ‬ ‫حــدی تحت تاثیر قرار گرفــت‪ .‬ازیک طرف تیم‬ ‫بســیار جــوان فرهــاد مجیــدی بــدون حتی یک‬ ‫بــازی رســمی در فصــل جدیــد و از ســوی دیگــر‬ ‫مهر ههــای میلیــون دالری «لئونــاردو» کــه هیــچ‬ ‫هدفی جز قهرمانی در اســیا نمی توانند داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬درواقــع مالک این باشــگاه بــا توجه به‬ ‫نفراتــی کــه در ایــن فصــل بــه خدمــت گرفته و‬ ‫تغییراتــی کــه در کادر فنــی ایجاد کرده‪ ،‬نشــان‬ ‫داد کــه تنهــا به دنبال قهرمانی در اســیا اســت‪،‬‬ ‫چراکه الهالل فصل گذشــته بدون این ســرمربی‬ ‫فرانســوی و بازیکنانــی مثــل «موســی مــارگا» و‬ ‫«ماتئوس پریرا» هم موفق به قهرمانی در لیگ‬ ‫عربســتان شــده بود‪ .‬بــازی که اغاز شــد مطابق‬ ‫انتظار بازیکنان الهالل مالکیت بازی را در اختیار‬ ‫گرفتند و سعی داشتند تا با گردش توپ در تمام‬ ‫زمین اســتقالل روزن ـه ای را برای حمله به‬ ‫نقاط ِ‬ ‫سمت دروازه استقالل پیدا کنند‪ .‬این شیوه بازی‬ ‫بــا توجــه به شــناختی که از الهــال در این چند‬ ‫کامال طبیعی و قابل انتظار‬ ‫بازی گذشــته دیدیم ً‬ ‫یکــه الهالل در اکثــر بازی هایی که‬ ‫بــود‪ ،‬به طور ‬ ‫تحــت هدایــت «ژاردیم» به میدان رفته اســت‬ ‫با اختالف بسیار زیاد مالکیت توپ را در اختیار‬ ‫داشت و کادر فنی استقالل با تشخیص درست‬ ‫از شــکل بازی این تیم از همان ابتدا توپ را به‬ ‫رقیــب ســپردند و زمیــن را در اختیــار گرفتند‪ .‬در‬ ‫تقریبا تا دقیقه ‪ 20‬نیمه‬ ‫این لحظات از بازی که‬ ‫ً‬ ‫اول ادامه داشــت عمال ما شــاهد خطر مهلکی‬ ‫یتــوان گفــت‬ ‫روی دروازه اســتقالل نبودیــم و م ‬ ‫ان ترســی کــه از ایــن تیــم بــا دیــدن نفراتش به‬ ‫وجــود امده بــود به نوعی ریخته بود‪ .‬اســتقالل‬ ‫در ایــن لحظــات از زمــان بازی‪ ،‬با تمرکــز باال و‬ ‫هوشــیاری الزم به خوبــی در خط دفاع خودش‬ ‫جمــع شــده بــود‪ ،‬به این ترتیــب که ســه مدافع‬ ‫مرکــزی به همراه وریا غفوری و جعفر ســلمانی‬ ‫در راســت و چــپ زمین‪ ،‬تمام فضاهــای الزم را‬ ‫بســته بودنــد و عمــا فرصتی بــرای عرض اندام‬ ‫ســه مهاجم فوق العاده خطرنــاک الهالل ایجاد‬ ‫یشــد‪ .‬بــا نــگاه مجدد ایــن دیــدار به خوبی‬ ‫نم ‬ ‫می توان دید که در این شکل از بازی «بافتیمی‬ ‫گومیــس»‪« ،‬موســی مــارگا» و «ماتئــوس پریــرا»‬ ‫فضایــی بــرای حرکــت ندارنــد و ایــن در حالــی‬ ‫نهــا بازیکنان اســتقالل با‬ ‫اســت کــه برخــاف ا ‬ ‫استفاده از حرکات پا به توپ امیرحسین حسین‬ ‫زاده و گرفتن خطا در نقاط خطرناک به دنبال‬ ‫بــاز کــردن دروازه حریــف قدرتمندشــان الهالل‬ ‫بودنــد‪ .‬ضربه ســر خطرنــاک ســیاوش یزدانی و‬ ‫همچنیــن نفــوذ به موقــع وریــا غفوری و ارســال‬ ‫او بــه داخــل محوطــه جریمه و ضربه ارســان‪،‬‬ ‫مهم ترین حمالت بازی پیش از به ثمر رســیدن‬ ‫گل اول بازی بودند‪ .‬به نظر می رســد «لئوناردو‬ ‫ژاردیم» با تحلیل درستش از شکل بازی تصمیم‬ ‫گرفــت مقــداری عقب نشــینی کنــد تــا حریــف‬ ‫ایران ـی اش قــدری از ایــن الک دفاعــی خوبــی‬ ‫کــه طراحــی کرده بــود خارج شــود‪ .‬از همین رو‬ ‫شــهرانی و بریکــی در دو ســمت خــط دفاعــی‬ ‫الهــال ب هجــای نفــوذ و از دســت رفتــن تــوپ‬ ‫عقب نشــینی کردند تا با جلو کشــیدن اســتقالل‬ ‫فضــای الزم برای مثلث هجومــی الهالل ایجاد‬ ‫شــود‪ .‬این تصمیم شــاید به نوعی نقطه عطف‬ ‫ایــن بــازی بود چرا کــه پس ازاین دیدیــم که دز‬ ‫خطــر حمــات الهــال لحظه به لحظــه بیشــتر‬ ‫می شــود و ایــن دقیقـ ًـا همــان چیــزی بــود کــه‬ ‫«بافتیمــی گومیس» یارانش به دنبالش بودند‪.‬‬ ‫کافی است چند دقیقه پیش از به ثمر رسیدن‬ ‫گل اول ایــن مهاجــم فرانســوی الهالل را ببینید‬ ‫تــا دیگر به خوبی متوجه روزنه ایجادشــده در‬ ‫قلــب خــط دفاعــی اســتقالل شــوید‪ .‬انجــا کــه‬ ‫هافبک دفاعی اســتقالل قدری پیشــروی کرده‬ ‫و همیــن کافی بود تــا گومیس بانفوذ به عمق‬ ‫خــط دفاعــی به گل اول دســت پیــدا کند‪ ،‬اما‬ ‫خــروج هوشــیارانه ســید حســین حســینی کــه‬ ‫بازی را به خوبی دنبال می کرد مانع از رســیدن‬ ‫الهالل به گل اول شــد؛ اما شــرایط بازی بازهم‬ ‫نهــا ایــن اجــازه را داد تــا یــک بــار دیگــر‬ ‫بــه ا ‬ ‫از خــا بــه وجــود امــده در مقابــل مدافعیــن‬ ‫اســتقالل نهایت اســتفاده را ببرند و این دفعه‬ ‫«ماتئوس پریرا» با دقت بیشــتری گومیس را در‬ ‫موقعیتــی ایــده ال صاحب توپ می کند تا این‬ ‫مهاجــم ‪ 36‬ســاله بــا خونســردی هرچه تمام تر‬ ‫‪ 72‬گل خــود را در ‪ 89‬بــازی بــرای الهــال در‬ ‫بهتریــن زمــان ممکن بــه ثمر برســاند و تیمش‬ ‫را برنده به رختکن بفرستد‪ .‬شاید اگر استقالل‬ ‫همــان فرم اولیــه بازی خودش را ادامه می داد‬ ‫می توانســت در نیمــه دوم با توجــه به حضور‬ ‫امیــن قاســمی نــژاد و یــا حتــی ارمــان رمضانی‬ ‫بتوانــد خــط دفــاع متزلــزل الهالل را بشــکند و‬ ‫بــه گل برســد‪ .‬برای اثبات ایــن ادعا می توانیم‬ ‫بــه اخرین دیدار الهــال در لیگ داخلی رجوع‬ ‫کنیــم جایــی که این تیم بــا ‪ 79‬درصد مالکیت‬ ‫و شوت و ‪ 512‬پاس در زمین خودی نتوانست‬ ‫درنهایــت دروازه تیــم «البتین» را در ورزشــگاه‬ ‫خانگــی بــاز کنــد‪ ،‬درحالی کــه حتــی عــاوه بــر‬ ‫تمامــی ایــن بازیکنانــی کــه در زمیــن بودنــد‪،‬‬ ‫نهــا از وجود «انــدره کاریو» پرویی هم بهره‬ ‫ا ‬ ‫می بردنــد‪ .‬درمجمــوع می پذیریم کــه در پایان‬ ‫یتــوان نظرات مختلفی را ارائه داد‬ ‫هــر بازی م ‬ ‫و نقدهــای زیــادی را نســبت بــه یک شکســت‬ ‫وارد دانســت کــه شــاید منصفانــه نباشــد‪ ،‬امــا‬ ‫درواقــع نمی تــوان ارزش هــای مهاجمانــی مثل‬ ‫«گومیــس» را نادیــده گرفــت‪ .‬مهاجمانــی کــه‬ ‫باتجربه باال در بهترین لیگ های دنیا در کالس‬ ‫به مراتب باالتری از اسیا قرار دارند و هر تیمی‬ ‫را بــه خاطــر کوچک تریــن اشــتباهات مجازات‬ ‫می کننــد‪ .‬او بــه ثمــر رســاندن ‪ 238‬گل بــرای‬ ‫تیم هایــی مثــل ســنت اتیــن‪ ،‬لیــون‪ ،‬سوانســی‪،‬‬ ‫مارســی و گاالتاســرای و الهــال می توانــد هــر‬ ‫مدافعــی را به اشــتباه وادار کنــد و تفاوت ها را‬ ‫رقم بزند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باشــگاه هــاس ورونــا‬ ‫کــه تــا امــروز انجــام دادنــد‬ ‫پس ازانجــام تنهــا ســه بازی‬ ‫سپاســگزار اســت‪ ».‬باشــگاه‬ ‫اعــام کــرد کــه اوزه بیو دی‬ ‫ورونــا فصــل جدیــد‬ ‫فرانچســکو را از هدایــت‬ ‫مســابقات لیــگ فوتبــال‬ ‫ایــن تیم برکنار کرده اســت‪.‬‬ ‫ایتالیا را با شــرایط دشــواری‬ ‫دی فرانچسکو‬ ‫پس از شکست روز دوشنبه‬ ‫اغاز کرد‪.‬‬ ‫هــاس ورونــا برابــر بولونیــا‬ ‫ان هــا در هفتــه اول‬ ‫در چارچــوب مســابقات هفتــه ســوم ســری در خانــه خــود میزبــان ساســولو بودنــد که‬ ‫‪ ،A‬برخــی از رســانه های ایتالیایــی مدعــی درنهایــت بــا حســاب ‪ 3‬بــر دوشکســت‬ ‫شــده بودنــد کــه ایــن باشــگاه قصــد دارد خوردنــد‪ .‬ایــن تیــم در هفتــه دوم نیــز در‬ ‫بــه همکاری خــود با دی فرانچکســو پایان خانه برابر اینتر قرار گرفت و در این بازی‬ ‫دهد‪ .‬حاال این باشــگاه با انتشــار بیانیه ای نیــز بــار دیگــر ســه گل دریافــت کــرده و با‬ ‫این تصمیم را رســما اعالم کرده است‪.‬‬ ‫نتیجــه ‪ 3‬بر یک باخت‪.‬‬ ‫در بیانیــه منتشرشــده امــده‪« :‬باشــگاه‬ ‫بازی روز دوشــنبه این تیــم برابر بولونیا‬ ‫هــاس ورونا اعالم می کند که اوزه بیو دی در خانــه حریــف برگــزار شــد و گل دقیقــه‬ ‫فرانچســکو از ســمت خود به عنــوان مربی ‪ 77‬مهاجــم بولونیــا باعث شــد که این تیم‬ ‫تیم اول برکنار شــده است‪.‬‬ ‫ســومین شکســت خــود را نیــز در ســومین‬ ‫جالوبلــو از دی فرانچســکو و اعضــای هفته تجربه کند‪ .‬ان ها بدون هیچ امتیازی‬ ‫کادر فنــی او شــامل فرانچســکو تومــی‪ ،‬و صرفــا بــه لطــف تفاضــل گل بهتــر باالتــر‬ ‫اســتفانو رومانــو‪ ،‬جانکارلــو مارینــی و از ســالرنینتانای تــازه صعــود کــرده در رده‬ ‫فرانکــو جامارتینــو بــرای تمــام تالش هایــی نوزدهــم جدول رده بندی قرار دارند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪-9-1741‬اقای شایان تابان به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود در دفترخانه ‪239‬‬ ‫اصفهان رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪ 799609‬سری د سال ‪ 98‬را که به میزان‬ ‫ششدانگ به شماره پالک ثبتی ‪ 301/50205‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه‬ ‫‪ 566‬دفتر ‪ 489‬ذیل شماره ‪ 108707‬به نام شایان تابان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعی‬ ‫‪ 14051‬مورخ ‪ 1393/07/14‬دفترخانه ‪ 269‬اصفهان به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده‬ ‫و نحوه گم شدن جابه جایی اعالم شده‪ ،‬چون درخواست صدور سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی‬ ‫ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل‬ ‫سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود‬ ‫المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) جهت‬ ‫اطالع و پاسخ‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1191347‬‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9-1742‬محکوم علیه‪ :‬فاطمه اقابابائی فرزند‪ - :‬به نشانی‪ :‬مجهول المکان محکوم له‪ :‬مهرنوش شمس‬ ‫فرزند‪ :‬حسین به نشانی‪ :‬شاهین شهر خ مخابرات فرعی ‪4‬غربی ساختمان مروارید‪ 4‬واحد‪ 11‬محکوم به‬ ‫بموجب رای شماره ‪ 539‬تاریخ ‪ 97/08/26‬حوزه پنجم شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر (به‬ ‫موجب رای شماره‪-‬تاریخ‪-‬شعبه‪-‬دادگاه عمومی‪ )-‬که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪:‬‬ ‫حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغ ‪ 22/000/000‬ریال بابت افت قیمیت خودرو و مبلغ‬ ‫‪ 1.500.000‬ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ ‪ 343/000‬ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از‬ ‫تاریخ تقدیم دادخواست ‪ 97/03/30‬لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که‬ ‫حین اجرای حکم محاسبه خواهدشد‪ .‬پرداخت نیم عشر حق االجرا به عهده محکوم علیه می باشد‪ .‬محکوم‬ ‫علیه می تواند با معرفی اموال خود دادخواست اعسار بدهد تا بازداشت نگردد‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫وقتی اسکوچیچ رکورد کی روش را می شکند‬ ‫تیــم ملی فوتبال ایــران بعــد از مدت ها به رتبه‬ ‫بیست و دوم جهان صعود کرد و بهترین رکورد تیم‬ ‫ملیباکی روشراشکست‪.‬تیمملیفوتبالایرانبعد‬ ‫از برگزاری دو دیدار رســمی مقابل سوریه و عراق در‬ ‫انتخابیجامجهانی‪،‬چندپلهدر رنکینگفیفاصعود‬ ‫کرد و به لطف شکست بد موقع ژاپن مقابل عمان‪،‬‬ ‫جایگاه نخست اسیا را به دست اورد‪ .‬یوزهای ایران‬ ‫تهــای اســیا در ســال‪ ،۹۷‬صدر‬ ‫کــه بعــد از جام مل ‬ ‫جدول رده بندی اســیا را به ژاپن واگذار کرده بودند‪،‬‬ ‫در یکعملیاتجالب توجهو بهلطفپیروزی های‬ ‫متوالیتیمملیزیرنظراسکوچیچ‪،‬بهسلطهیک ساله‬ ‫و نیمهژاپنپایانبخشیدند‪.‬از طرفیتیمملیاکنون‬ ‫در رده بیســت و دوم جهان قرار دارد و می تواند با‬ ‫ادامه این روند رو به رشــد و درخشــان‪ ،‬به جمع ‪۲۰‬‬ ‫تیم برتر جهان صعود کند‪ .‬اگرچه رنکینگ جهانی‬ ‫به جز قرعه کش ـی ها در تعییــن وضعیت و کیفیت‬ ‫تیم ها تاثیر چندانی ندارد اما برای کشورهایی که در‬ ‫حلقه تیم های مدعی و درجه یک جهان نیســتند‪،‬‬ ‫همیشهمی تواندفاکتوریمهمبرایمحاسبهعملکرد‬ ‫اندورهلقببگیرد‪.‬قرار گرفتنتیمملیبااسکوچیچ‬ ‫در رتبه بیست و دوم جهان به معنی شکسته شدن‬ ‫رکــورد کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال اســت و‬ ‫مرد کروات حاال در جایگاهی قرار دارد که سرمربی‬ ‫پرتغالیدر هشتسالسرمربیگریباتیمملیبهان‬ ‫رسیده بود‪ .‬البته نباید این نکته را هم نادیده گرفت‬ ‫همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد‪ ،‬محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد ان را به موقع اجرا‬ ‫بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از ان‬ ‫میسر می باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع‬ ‫دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید‪ .‬قاضی شورای حل اختالف‬ ‫شاهین شهر‪ -‬عباس روشن ارا ‪ -‬م‪ /‬الف ‪1191325‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1511‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‬ ‫لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۸۵۶‬مورخ ‪ 1400/4/8‬اقای احمد خدادادئی نجف ابادی فرزند محمدحسن نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 147/60‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱۰۸۶‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۵‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/24 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1182261‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1515‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‬ ‫که اســکوچیچ تیم ملــی را در حــدود رتبه‪ ۳۰‬جهان‬ ‫تحویل گرفت اما هنگام سرمربیگری کی روش‪ ،‬تیم‬ ‫ملیدر جایگاه‪ ۵۰‬تا‪ ۶۰‬جهانقرار داشت‪.‬درهرحال‬ ‫اسکوچیچتوانستبارساندنتیمملیبهرتبهبیست‬ ‫و دوم جهان‪ ،‬مهر تاییدی بر روند رو به رشد تیمش‬ ‫بزندو از حاالخودشرابرایرسیدنبهرکوردتاریخی‬ ‫برانکوایوانکوویچامادهکند‪.‬جایگاهکنونیتیمملی‪،‬‬ ‫تهدیدیهمبرایرکوردبرانکوایوانکوویچمحسوب‬ ‫یشــود که در اســتانه حضور در جام جهانی‪۲۰۰۶‬‬ ‫م ‬ ‫المان‪ ،‬تیم ملی را تا رتبه پانزدهم جهان رسانده بود‬ ‫و ایــران باالتر از کشــورهایی مانند ســوئد‪ ،‬اروگوئه‪،‬‬ ‫دانمارک‪،‬یونان‪،‬کرواسی‪،‬لهستان‪،‬کلمبیا‪،‬کاستاریکا‪،‬‬ ‫روســیه‪ ،‬رومانــی‪ ،‬پاراگوئــه‪ ،‬اوکرایــن‪ ،‬ســاحل عاج و‬ ‫بلغارســتان قــرار داشــت‪ .‬در جــوالی ســال ‪،۲۰۰۵‬‬ ‫رنکینگ فیفا‪ ،‬برای مردم ایران یک اتفاق تاریخی را‬ ‫رقم زد‪ .‬تیم ملی پس از موفقیت در صعود به جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۰۶‬و کسب پیروزی های متوالی با برانکو‬ ‫در مرحله مقدماتی‪ ،‬به طور مشترک با ایرلند در رده‬ ‫پانزدهمرنکینگفیفاگرفتوپایین تر از ایتالیایرده‬ ‫چهاردهمی بود که قهرمان جهان شد‪ .‬در ان مقطع‬ ‫قدرت هایفوتبالجهانحال وروز کنونیرانداشتندو‬ ‫به طور مثالتیمملیبلژیک‪،‬صدرنشینمطلقفعلی‬ ‫جهــان‪ ،‬در رده‪ ۵۰‬دنیــا قرار داشــت‪ .‬داســتان وقتی‬ ‫جالب تر می شود کهایراندر ژوئنسال‪ ۲۰۰۵‬در رتبه‬ ‫هفدهمقرار گرفتو المان‪،‬تیم‪ ۲۱‬جهانبود‪.‬‬ ‫لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۱۱۰‬و ‪ ۱۱۱۱‬مورخ ‪ 1400/2/27‬اقای مجتبی قاهری نجف ابادی فرزند غالمرضا نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع و خانم فاطمه جاللی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 133/01‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۳۷۹‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‬ ‫متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/24 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1182065‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت منحله درحال تصفیه زراعتی نهال شرکت‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 92‬و شناسه ملی ‪10260026398‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪1400/06/01‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬شکوه اعظم کاشانی ‪1261479874‬را به سمت‬ ‫مدیرتصفیه برای مدت دوسال انتخاب نمودند نشانی محل تصفیه تهران نیاورن‬ ‫کامرانیه کوچه ترکاشوند پالک ‪ 47‬کدپستی ‪ 1954963351‬به عنوان محل تصفیه‬ ‫تعیین گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری کاشان (‪)1191676‬‬ ‫فرهــاد مجیــدی در شــروع بــازی بــا الهــال بــه‬ ‫ســبحان خاقانی در کنار امیرارســان مطهری بازی داد‬ ‫تــا دوندگــی ایــن مهاجم جــوان خــط دفاعی حریف‬ ‫را خســته کنــد و بعد امین قاســمی نــژاد را بــه میدان‬ ‫بفرســتد‪ .‬گل گومیس در دقیقه ‪ 39‬بازی موجب شــد‬ ‫تــا فرهــاد مجیــدی در همان ابتــدای نیمــه دوم امین‬ ‫قاسمی نژاد را به زمین بفرست چراکه فرهاد مجیدی‬ ‫در همان شروع دیدار نشان داد استراتژی اش در برابر‬ ‫الهــال ارائــه یک بــازی تهاجمی و برد قاطــع در برابر‬ ‫حریــف اســت‪ .‬در نیمــه اول اگــر گل گومیــس به ثمر‬ ‫نمی رســید مهم ترین نکتــه فرصت های ازدس ـت رفته‬ ‫استقالل و البته دروازه بانی خوب سنگربان الهالل بود؛‬ ‫اما در نیمه دوم باوجود اضافه شدن امین قاسمی نژاد‬ ‫به ترکیب اســتقالل که مهاجم باتجربه ای به حســاب‬ ‫می اید بازهم شــاهد از دست رفتن فرصت ها بودیم‪.‬‬ ‫در دقیقه ‪ 69‬بازی شوت امین قاسمی نژاد روی پاس‬ ‫حسین زاده می رفت که دروازه تیم الهالل را با چالش‬ ‫فروپاشــی مواجه کند اما المعیــوف‪ ،‬دروازه بان الهالل‬ ‫در دوضــرب تــوپ را مــال خــود کــرد و مانع از شــادی‬ ‫مهاجم اســتقالل و هم تیمی هایش شد‪ .‬امین قاسمی‬ ‫نــژاد که خیلی دوســت داشــت در اولین بازی رســمی‬ ‫خود برای اســتقالل موقعیت گل ایجاد کند یا به گل‬ ‫برسد بعدازاین شوت ارسال خوبی برای ارمان رمضانی‬ ‫داشــت امــا ضربه این بازیکــن از روی خــط دروازه به‬ ‫زیبایــی هــر چــه تمام تــر توســط دروازه بــان الهــال‬ ‫برگشت داده شد تا برای خیلی ها این گونه تداعی شود‬ ‫قــرار نیســت دروازه ایــن دروازه بان باز شــود و قرار به‬ ‫شکست اســتقالل است‪ .‬فرهاد مجیدی سرمربی تیم‬ ‫اســتقالل در پایان بازی نمایش شاگردانش در بازی با‬ ‫الهــال را تحســین کرد و بــرد را به تیم حریف تبریک‬ ‫گفت‪ .‬طبیعتا اگر استقالل در این بازی موقعیت ایجاد‬ ‫نمی کرد برای فرهاد مجیدی ناراحت کننده بود اما در‬ ‫شــبی شکســت تلخی را متحمل شــد که بازی خوبی‬ ‫به نمایش گذاشــت وجه بسا اگر از موقعیت ها بهره‬ ‫می بــرد برنــده از میــدان خارج می شــد‪ .‬نمایش امین‬ ‫قاسمی نژاد در نخستین حضور در ترکیب تیم استقالل‬ ‫امیدوارکننده بود‪ .‬به خصوص که ابی ها در این فصل از‬ ‫سال در هوای گرم و شرجی دوبی به میدان رفتند که‬ ‫در چین اب و هوایی راه رفتن هم ســخت اســت چه‬ ‫رسد به بازی کردن‪.‬‬ ‫سفر بی ثمر محمد دانشگر‬ ‫به امارات‬ ‫مدافــع اســتقالل فرصتــی برای حضــور در ترکیب‬ ‫تیمش مقابل الهالل به دست نیاورد‪ .‬محمد دانشگر‬ ‫قبــل از ســفر بــه امــارات ســاعت های پرحاشــیه ای را‬ ‫پشــت ســر گذاشــت؛ مدافــع ابی هــا در هنگام ســفر‬ ‫استقاللی ها به دوبی به دلیل مشکالت مالی ترجیح‬ ‫داد همــراه تیــم بــه امــارات نــرود و همیــن موضــوع‬ ‫بســیار جنجالــی شــد‪ .‬دانشــگر امــا ی کــروز بعــد بــا‬ ‫صحبت هایــی کــه بــا مســئوالن اســتقالل داشــت و‬ ‫قول هایی که درباره حل مشکالت گرفت‪ ،‬به امارات‬ ‫رفت و سایر بازیکنان اضافه شد‪ .‬حضور دانشگر در‬ ‫امارات اما ثمری برای او استقالل نداشت‪ .‬این مدافع‬ ‫باتجربه باوجود حضور مستمر در تمرینات روزهای‬ ‫گذشــته با نظر فرهاد مجیدی نیمکت نشــین شــد و‬ ‫جایی در ترکیب استقالل نداشت‪.‬‬ ‫حمایت ‪ AFC‬از برگزاری‬ ‫جام جهانی دوساله‬ ‫کنفدراســیون فوتبــال اســیا بــا صدور بیانی ـه ای به‬ ‫جمــع حامیان برگزاری جام جهانی هر دو ســال یک‬ ‫بــار اضافــه شــد‪ .‬کنفدراســیون فوتبــال اســیا (‪)AFC‬‬ ‫اعــام کــرد از برنامــه فیفا بــرای انجام یــک مطالعه‬ ‫امکان ســنجی برای برگزاری جام جهانی هر دو ســال‬ ‫به جــای هــر چهــار ســال اســتقبال می کنــد‪ .‬در ابتــدا‬ ‫فدراســیون فوتبال عربســتان به فیفا پیشنهاد داد که‬ ‫جــام جهانــی فوتبال مــردان وزنان به جــای هر چهار‬ ‫ســال یــک بــار هر دو ســال یک بار برگزار شــود که با‬ ‫موافقــت کنفدراســیون امریکای مرکزی و اســیا روبرو‬ ‫شــده امــا یوفــا و امریــکای جنوبی مخالفت خــود را‬ ‫اعــام کردنــد‪ .‬در مــاه مــه کنگره فیفا بــه انجام یک‬ ‫مطالعه امکان سنجی در مورد برگزاری جام جهانی و‬ ‫جام جهانی زنان هر دو سال رای داد‪ .‬منابع اگاه به‬ ‫رویترز گفته اند که پیشنهاد ها برگزاری جام جهانی هر‬ ‫دو سال یک بار با مخالفت یوفا و باشگاه های مطرح‬ ‫اروپایی مواجه می شود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو سواری سیستم و تیپ پژو پارس به رنگ‬ ‫خاکستری‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران‪538 -71‬س‪ 87‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 124K1465179‬و شماره شاسی ‪ LK001416‬مدل ‪ 1399‬به‬ ‫نام الهه بت شکنان دهکردی به کدملی ‪ 462337637‬مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری‪ -‬کالسکه ای سیستم جیپ‬ ‫تیپ توسن به رنگ ابی‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران‪993 -67‬ط‪ 28‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 005400‬و شماره شاسی ‪ 804853‬مدل ‪ 1368‬به نام علیرضا نوروزی‬ ‫مسجدی فرزند سیروس به شماره شناسنامه ‪ 4744‬و کدملی ‪ 1757624661‬صادره‬ ‫از اهواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 24‬شهریور ماه ‪ 15 / 1400‬سپتامبر ‪ 08 / 2021‬صفر ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اغاز پویش فرزندان مهر‬ ‫در گلستان‬ ‫پویشفرزندانمهر توسطبهزیستی گلستانبرایجامعههدفراه اندازیشد‪.‬‬ ‫بهزیستی گلستان؛ فرشته کابوسی معاون مشارکت های مردمی این سازمان‪ ،‬با اعالم خبر اغاز‬ ‫پویش فرزندان مهر توسط این اداره کل گفت‪ :‬با توجه به نزدیک شدن سال تحصیلی جدید و‬ ‫نیازمندی جامعه بزرگ بهزیستی استان به لوازم تحریر‪ ،‬پوشاک وتبلت‪ ،‬این اداره کل باهدف رفع‬ ‫بخشی از مشکالت این عزیزان اقدام به راه اندازی این پویش کرده است‪ .‬او افزود‪ :‬هم استانی های‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫عزیز هموارهمی توانندهمچونگذشتهباروش هایذیلکمک هاینقدیوغیرنقدیدر اینپویش‬ ‫سهیمباشند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬مشارکت با اداره کل بهزیستی استان گلستان‬ ‫ شماره حساب مشارکت های مردمی ‪۴۱۷۸۰۳۴۵۴۱۹۱۷۳۵۴‬‬‫ کد دستوری (‪*#۶۶۵۵۱۱۴۸۰ )ussd‬‬‫ شماره شبا ‪IR۱۶۰۱۰۰۰۰۴۱۷۸۰۳۴۵۴۱۹۱۷۳۵۴‬‬‫ شماره کارت ‪۶۳۶۷۹۵۷۰۷۹۵۴۵۲۱۱‬‬‫جهت کسب اطالعات بیشتر و اهدای کمک های غیر نقدی با شماره تلفن ‪۰۱۷۳۱۸۶۵۱۷۸‬‬ ‫تماسحاصلنمایید‪.‬‬ ‫‪-۲‬مشارکتبااداراتبهزیستیشهرستانو موسساتخیریه‬ ‫در سال گذشته توسط بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان بااعتبار بالغ بر ‪ 12‬میلیارد ریال‬ ‫برای‪ 2‬روستای دارای بافت باارزش‪ ،‬تهیه طرح شده است‪.‬‬ ‫مهندس منبتی مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت‪ :‬باهدف احیای بافت باارزش روستایی‬ ‫و حفاظت از ارزش های فرهنگی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬کالبدی فضایی معماری و منظر روستایی در دو‬ ‫روستای هدف پشامگ بخش پارود شهرستان سرباز و روستای ترند بخش نسکند شهرستان‬ ‫سرباز تهیه طرح انجام گرفته است‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد‪ :‬در اجرای بافت‬ ‫باارزشروستایپشامگسرباز تاکنونبااعتبار بالغ بر‪700‬میلیونتومان‪5‬هزار مترمربعکفسازی‬ ‫با مصالح بومی صورت گرفته است و در سال جاری نیز با اختصاص اعتبار ‪ 500‬میلیون تومانی‪،‬‬ ‫ادامه این طرح پیگیری می شود‪ .‬مهندس منبتی همچنین گفت‪ :‬در سنوات گذشته نیز در‬ ‫شمال استان‪ ،‬برای احیا بافت باارزش روستای قلعه نو اقدامات شایانی توسط بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی استان انجام شده است‪ .‬این طرح ها با بهره گیری از مشاورین کارامد و اشنا به‬ ‫فضای معماری روستاهای استان با صرف ساعت ها کار کارشناسی انجام می گیرد و نهایت‬ ‫سعی در رعایت جزییات لحاظ می گردد‪.‬‬ ‫دورخیز صعود در میانه گرد و غبار نوسان‬ ‫امیدسهامداران‬ ‫به چراغ سبز بورس‬ ‫یــک کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت‪:‬‬ ‫بــه نظــر می رســد در کوتــاه مــدت شــاهد‬ ‫نوســانات پیاپــی شــاخص بــورس در‬ ‫محدود ههــای یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫واحــد تــا یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫باشیم و پس از ان روند صعودی باقدرت‬ ‫شاخص بورس اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬معامالت بــورس روز‬ ‫دوشــنبه بــه رونــد اصالحــی خــود ادامــه‬ ‫داد و در نهایــت بــا ‪ ۱۴‬هــزار واحــد افــت‬ ‫روی رقــم یــک میلیــون و ‪ ۴۷۵‬هزار واحد‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫در چنــد روز گذشــته مســاله مطــرح‬ ‫شــده در خصــوص اعمــال قیمت گــذاری‬ ‫دســتوری در کشــور بــا قــدرت بیشــتری در‬ ‫حــال پیگیــری اســت کــه اغلــب فعــاالن‬ ‫بــازار اصالح ایجاد شــده در بازار ســهام را‬ ‫حاصــل ترکــش هــای اجــرای ایــن اتفاق بر‬ ‫صنایع می دانند به طوری که توانست به‬ ‫شــدت اکثر ســهام شــرکت های بورسی به‬ ‫خصوص در گروه فوالد و ســیمان را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال ایجــاد چنیــن رونــدی در‬ ‫بــازار‪« ،‬محمدعلــی دهقــان دهنــوی»‪،‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار به‬ ‫نگرانی های ایجاد شــده نسبت به اعمال‬ ‫قیمت گذاری دســتوری واکنش نشــان داد‬ ‫و اعــام کــرد‪ :‬در مــاده ‪ ١٨‬قانــون ابزارهــا‬ ‫کــه جــزو قوانیــن مصــوب مجلــس اســت‬ ‫بــه صراحــت اعــام شــده اســت کــه ا گــر‬ ‫کاالیــی وارد بــورس کاال شــد‪ ،‬دیگر در ان‬ ‫کاال نبایــد اجــازه وضــع هیچ نــوع دخالتی‬ ‫تگــذاری‪ ،‬ســهمیه بندی و منع‬ ‫اعــم از قیم ‬ ‫گزارش‬ ‫صادراتی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کاالهایــی کــه در‬ ‫یشــوند‪ ،‬بــه هیــچ‬ ‫بــورس کاال عرضــه م ‬ ‫عنوان امکان قیمت گذاری برای انها وجود‬ ‫نــدارد و ما هم چنین اجازه ای را به کســی‬ ‫نمی دهیــم‪ .‬گرچــه در چنــد روز اخیــر اکثر‬ ‫فعاالن بازار ســهام‪ ،‬موضــوع قیمت گذاری‬ ‫دستوری را عاملی در اصالح اخیر شاخص‬ ‫بــورس عنــوان کردنــد امــا در ایــن میــان‬ ‫«ســیدمحمد هاشمی نژاد»‪ ،‬کارشناس بازار‬ ‫سرمایه دیدگاه متفاوتی دارد که در ادامه‬ ‫گفــت و گوی وی در خصــوص روند فعلی‬ ‫معامــات بــورس و عوامــل تاثیرگــذار در‬ ‫نوسان اخیر شاخص را می خوانید‪.‬‬ ‫از نظر شما اصلی ترین علت نوسان‬ ‫بازار سهام و افت شاخص بورس به‬ ‫کانال کمتر از یــک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار واحد چیست؟‬ ‫برای پاسخ به این پرسش‪ ،‬بررسی روند‬ ‫تاریخی به ویژه ســه سال اخیر که با ورود‬ ‫بخــش زیــادی از جامعــه به بازار ســرمایه‬ ‫مواجه بودیم حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫بــازار ســرمایه طی ســال هــای ‪ ۱۳۹۸‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬رشــد بسیار شــتابان و قابل توجهی‬ ‫را در کارنامــه خــود دارد و در ادامــه از‬ ‫مرداد سال ‪ ۱۳۹۹‬روند اصالحی را درپیش‬ ‫گرفــت کــه منجــر بــه واکنــش شــتابزده‬ ‫بســیاری از ســهامدارن حقیقــی و حقوقــی‬ ‫در بازار سرمایه شد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه شــاهد بودیــم در بیــن‬ ‫تعــداد زیــاد ســهام مــورد معاملــه در‬ ‫بــازار‪ ،‬برخــی ســهام بنیــادی ارزشــمند‪،‬‬ ‫کمتریــن ریــزش و اصــاح را تجربــه کردنــد‬ ‫و در کمتریــن زمــان دوبــاره بــه مدار رشــد‬ ‫بازگشــتند و ســود قابــل توجهــی را نصیب‬ ‫سهامداران خود کردند‪.‬‬ ‫هــدف از طــرح ایــن موضــوع‪ ،‬تاکیــد‬ ‫بــر ذات و کارکردهــای نوســانی در بــازار‬ ‫ســرمایه بــوده و فعاالن بــازار نباید انتظار‬ ‫تــداوم رشــد بــدون وقفــه و یکطرفــه را‬ ‫داشــته باشــند؛ چــرا کــه مجموعــه عوامــل‬ ‫و محــرک های متعــددی در بازار ســرمایه‬ ‫مــی توانند به عنوان عوامل رشــد و ریزش‬ ‫اثرگذار باشند‪.‬‬ ‫در دو مــاه اخیــر بواســطه افزایــش‬ ‫نــرخ دالر‪ ،‬ایجــاد چشــم انــداز تورمــی‪،‬‬ ‫رشــد قیمــت هــای جهانــی کاالهــا در کنار‬ ‫ســوداوری جذاب برخی سهام‪ ،‬شاهد رشد‬ ‫قیمت اغلب ســهام بنیــادی و جذاب بازار‬ ‫بودیــم تــا جایی که شــاخص کل بواســطه‬ ‫ان از اعــداد یــک میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تــا‬ ‫محدوده یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار با حدود‬ ‫‪ ۴۵‬درصد رشد همراه شد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر‪ ،‬عالوه بر اینکه از نظر‬ ‫تکنیکال با مقاومت سطح یک میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار واحــد روبــرو بودیــم‪ ،‬همزمان انتشــار‬ ‫برخــی خبرهــای سیاســی باعــث ابهــام در‬ ‫جهت گیری اقتصادی برای برخی سهامداران‬ ‫شد و به تبع ان با واکنش سهامداران با دید‬ ‫کوتــاه مــدت بــه منظــور شناســایی ســود و‬ ‫خروج کوتاه مدت از بازار مواجه شدیم‪.‬‬ ‫نوسان شاخص بورس تا کجا می تواند‬ ‫ادامه دار باشد؟‬ ‫در شرایط فعلی بررسی عوامل بنیادین و‬ ‫اثر گذار بر بازار سرمایه شامل کسری بودجه‬ ‫محتمــل‪ ،‬نــرخ ارز‪ ،‬تــورم انتظــاری و قیمــت‬ ‫معاون وزیر بهداشت در مورد‬ ‫ِ‬ ‫اپارتایدواکسنکرونا‬ ‫خطرجهانی‬ ‫هشدار داد‬ ‫جهانــی کامودیتــی ها حاکی از ان اســت که‬ ‫بــازار ســرمایه بــا ریســک چنــدان زیــادی در‬ ‫خصوص اصالح قیمتی روبرو نیست‪.‬‬ ‫هــم چنین مطابق بررســی هــای صورت‬ ‫گرفته با ابزارهای تحلیل تکنیکال پیش بینی‬ ‫می شــود در کوتــاه مدت‪ ،‬انتظار نوســانات‬ ‫پیاپــی شــاخص بــورس بیــن محــدوده یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد تا یــک میلیون و‬ ‫‪ ٦٠٠‬هزار واحد را داشــته باشــیم و پس از ان‬ ‫روند صعودی جدید شــاخص بورس دوباره‬ ‫اغاز خواهد شــد و می توان انتظار شکســت‬ ‫ســقف تــا محــدوده دو میلیــون و ‪ ١٠٠‬هــزار‬ ‫واحد را داشت‪.‬‬ ‫بهتــر اســت ســهامداران برای رســیدن به‬ ‫این نقاط جذاب شــاخص بورس با صبوری‪،‬‬ ‫تحمــل نوســانات و بــا نــگاه میــان مــدت و‬ ‫بلندمــدت از فرصــت هــای ســود اوری بــازار‬ ‫بهره ببرند‪.‬‬ ‫ایا بازار ســرمایه تا پایان ســال‬ ‫می توانــد بیشــترین بازدهی را‬ ‫نسبت به ســایر بازارها در اختیار‬ ‫سهامداران قرار دهد؟‬ ‫بــرای تحلیلگــران و فعــاالن بــازار پول‬ ‫و ســرمایه‪ ،‬همیشــه رونــد گذشــته تجربــه‬ ‫خوبــی برای پیش بینی اینــده قلمداد می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رونــد ‪ ۱۰‬ســال گذشــته اقتصــاد ایــران‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه بــه علــت تاثیــرات‬ ‫اهرمــی‪ ،‬چشــم انــداز تورمی اقتصــاد و به‬ ‫تبــع ان ســوداوری مطلــوب اغلب شــرکت‬ ‫هــای فعــال در بــازار ســرمایه شــاهد رشــد‬ ‫چنــد برابــری شــاخص کل نســبت بــه نرخ‬ ‫ارز و مثقــال طــا (در بــازه زمانی مشــابه)‬ ‫بــوده ایم‪ .‬انتظار می رود در اینده نیز این‬ ‫موضوع تکرار شود و بازدهی بازار سرمایه‬ ‫بــا فــرض تــداوم وضعیــت کنونــی و عــدم‬ ‫تغییــر بااهمیــت در متغیرهــای اثرگــذار از‬ ‫همــه بازار هــای مــوازی (کاالیــی و مالی)‬ ‫بیشتر باشد‪.‬‬ ‫توصیه شما به سهامداران در زمان‬ ‫روند اصالحی بازار چیست؟‬ ‫نوســان ذات بدیهی بازار سرمایه بوده‬ ‫و در شــرایط نوســانی معامــات بــازار که‬ ‫بیشــتر متاثــر از عوامل سیاســی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و بیــن المللــی رخ مــی دهد نبایــد برخورد‬ ‫غیرحرفه ای با بازار سرمایه صورت بگیرد‪.‬‬ ‫فعــاالن حرفــه ای بازار که نوع اســتراتژی‬ ‫مشــخص کوتــاه مــدت یا میــان مــدت دارند‬ ‫متناســب بــا اهداف ســرمایه گــذاری خــود از‬ ‫فرصــت هــای کوتــاه مــدت بــازار‪ ،‬منتفع می‬ ‫شــوند اما به ســرمایه گــذاران تــازه وارد و کم‬ ‫تجربه پیشنهاد می شود در وضعیت اصالحی‬ ‫شــاخص کل‪ ،‬بــا توجه بــه اینکه ایــن اصالح‬ ‫بخشی از روند صعودی است‪ ،‬سهام ارزنده را‬ ‫با دید نگهداری خریداری کرده و تحت تاثیر‬ ‫جو روانی بازار قرار نگیرند‪.‬‬ ‫همچنین پیشــنهاد می شود که سرمایه‬ ‫گــذاران بــه منظــور پوشــش ریســک و‬ ‫مدیریت بهینه دارایی ها‪ ،‬سبد سهام خود‬ ‫را حداقــل بــه ســه بخــش شــامل صنــدوق‬ ‫های درامد ثابت‪ ،‬صندوق های سهامی و‬ ‫در نهایت سهام‪ ،‬اختصاص دهند‪.‬‬ ‫ســهامداران بــا اتخــاذ ایــن رویــه مــی‬ ‫توانند در هنگام نوسانات بازار ضمن بهره‬ ‫مندی از فرصت های رشد‪ ،‬دارایی خود را‬ ‫از نوسانات هیجانی دور نگه دارند‪.‬‬ ‫امکان مشارکتمردم در جشنواره طب ایرانی‬ ‫مدیــرکل دفتــر طــب ایرانــی و مکمــل وزارت‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی با اشاره به برگزاری‬ ‫دومیــن جشــنواره طــب ایرانــی در ابــان امســال‪ ،‬بــر‬ ‫امکان مشارکت مردم در محور «فرهنگ و هنر» این‬ ‫جشنواره تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشــت؛ خانم‬ ‫دکتر نفیسه حسینی یکتا‪ ،‬دبیر و نایب رئیس دومین‬ ‫جشــنواره طــب ایرانی بابیان اینکــه اکنون در مرحله‬ ‫ثبت نام برای این جشنواره هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬معرفی و‬ ‫ارج نهادن به مقام واالی دانشــمندان‪ ،‬پژوهشگران‪،‬‬ ‫مخترعــان‪ ،‬نواوران و فنــاوران برتر حوزه های مرتبط‬ ‫با طب ایرانی‪ ،‬یکی از اهداف اصلی جشــنواره طب‬ ‫ایرانــی بــوده کــه در دومیــن دوره ان دو محــور ویژه‬ ‫نیز به محور های اصلی اضاف هشــده اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در کنــار ســه محور اصلی امــوزش‪ ،‬پژوهش و درمان‪،‬‬ ‫محور «کووید ‪ »۱۹‬با توجه به شــرایط بحرانی کشور‬ ‫در نظــر گرفت هشــده و بــا افــزودن محــور «فرهنــگ و‬ ‫هنر» نیز زمینه برای مشارکت عموم مردم فراهم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر طــب ایرانــی و مکمــل وزارت‬ ‫بهداشــت بــا اشــاره بــه تاکید مکتــب طــب ایرانی بر‬ ‫اصــاح ســبک زندگــی و حفظ ســامتی‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫جشــنواره طب ایرانی می توانــد فرصتی برای اموزش‬ ‫ایــن اصــول اساســی و مهم بــه مردم باشــد و ازاین رو‬ ‫بر مشارکت تمامی اقشار جامعه در دومین دوره ان‬ ‫تاکید داشتیم‪ .‬او از نرم افزار (اپلیکیشن)‪ ،‬فیلم کوتاه‪،‬‬ ‫پوســتر و اینفوگرافیــک‪ ،‬داســتان کوتــاه بــرای کودک‪،‬‬ ‫موشن گرافیک و عکاسی در راستای شعار جشنواره و‬ ‫با محوریت اصالح ســبک زندگی‪ ،‬به عنوان ‪ ۶‬بخش‬ ‫در نظر گرفت هشــده برای محور فرهنگ و هنر یادکرد‬ ‫و افزود‪ :‬عالقه مندان تا ‪ ۳۱‬شــهریور فرصت دارند با‬ ‫مراجعه به نشانی اینترنتی ‪ pmfestival.ir‬در بخش‬ ‫موردنظر خود ثبت نام کنند و امیدواریم با مشارکت‬ ‫عمــوم مــردم بتوانیم گامی در راســتای نهادینه کردن‬ ‫اموزه های طب ایرانی در جامعه برداریم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫افت کیفیت اموزشاز اسیب های ‬ ‫عدمبازگشاییمدارساست‬ ‫معاونوزیر و رئیسسازماناموزش وپرورش‬ ‫اســتثنایی در نهمین نشســت شــورای راهبری‬ ‫سازماناموزش وپرورشاستثناییضمنتشریح‬ ‫دالیل بازگشایی تدریجی مدارس و استلزامات‬ ‫ایــن بازگشــایی گفت‪ :‬افــت کیفیت امــوزش‪،‬‬ ‫گسترشو تعمیقبی عدالتیو کاهشسالمت‬ ‫ی عدم بازگشایی‬ ‫در تمامی ابعاد از اسیب ها ‬ ‫مدارس است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنا‪ ،‬ســید جــواد حســینی در‬ ‫ایــن نشســت کــه بــا حضــور اعضای شــورای‬ ‫راهبــری و حضــور ویدئوکنفرانســی روســای‬ ‫ادارات اســتثنایی اســتان ها برگزار شــد بابیان‬ ‫اینکــه اموزش وپــرورش کارنامــه موفقــی در‬ ‫شــرایط کرونــا داشــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬واکنــش‬ ‫نظــام تعلیم وتربیــت و معلمــان به شــرایط‬ ‫کرونا بســیار ســریع و خالقانه بود و معلمان‬ ‫بــا جهــاد اموزشــی در ایــن شــرایط اموزش ها‬ ‫را ادامــه دادنــد‪ .‬او بابیــان اینکــه پــروژه مهــر‬ ‫اوردگاهــی اســت کــه عیــار مدیریتــی در ان‬ ‫ســنجیده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬مهر پیش رو بسیار‬ ‫یهــای‬ ‫پیچیــده اســت و یکــی از پیچیدگ ‬ ‫ان حرکــت تدریجــی بــه ســمت اموزش های‬ ‫حضــوری اســت‪ .‬او افــزود‪ ۱۸ :‬مــاه شــرایط‬ ‫کرونایــی موجــب کــوچ اموزش ها به ســمت‬ ‫شهــای مجــازی شــد و در ســال جدیــد‬ ‫اموز ‬ ‫ضمن تداوم اموزش های مجازی‪ ،‬بازگشت به‬ ‫فضای مدرســه هم به صورت تدریجی انجام‬ ‫خواهد شــد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اســتراتژی اصلی‬ ‫اموزش وپرورش در مهرماه‪ ،‬بازگشایی مدارس‬ ‫به شــکل تدریجی اقتضایی و ترکیبی اســت‪.‬‬ ‫حسینی با تشــریح چرایی انتخاب استراتژی‬ ‫بازگشــایی حضــوری و تدریجــی مــدارس‬ ‫شهــای متعدد نشــان می دهد‬ ‫گفــت‪ :‬پژوه ‬ ‫نظام های تعلیم وتربیت دنیا در اموزش های‬ ‫مجازی با افت زیادی در یاددهی و یادگیری‬ ‫مواجه شــدند‪ .‬او با اشــاره به مطالعات مرکز‬ ‫بررس ـی های اســتراتژیک ریاس ـت جمهوری در‬ ‫کشــورمان گفــت‪ :‬مطالعات این مرکز نشــان‬ ‫می دهــد در ایام کرونــا و اموزش های مجازی‬ ‫تنهــا ‪ ۳۵‬درصــد دانش اموزان حضــور کافی و‬ ‫انالین در فضای مجازی داشته اند‪ .‬او افزود‪ :‬بر‬ ‫اساس این مطالعات ‪ ۳۳‬درصد دانش اموزان‬ ‫فقــط حضــور کمــی به جای حضــور کیفی در‬ ‫اموزش های مجازی داشته اند و حضور موثری‬ ‫برای یادگیری تعمیق یافته نداشته اند و ‪۳۳‬‬ ‫درصــد دانش امــوزان نیــز کمتــر از ‪ ۵‬ســاعت‬ ‫در هفته از شــاد اســتفاده کرده اند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫درمجموع این مطالعه نشان می دهد تنها‪۲۴‬‬ ‫درصــد از دانش اموزان معتقدند اموزش های‬ ‫شهــای حضوری‬ ‫مجــازی کیفیتی ماننــد اموز ‬ ‫داشــته اســت‪ ۴۲ ،‬درصــد دانش امــوزان‬ ‫اموزش ها را در حد قابل قبول ارزیابی کرده اند‬ ‫و ‪ ۳۳‬درصد دانش اموزان اموزش های مجازی‬ ‫را ضعیف ارزیابی کرده اند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫اســاس نتایج این مطالعه از هر ‪ ۴‬دانش اموز‬ ‫شهــای مجازی‬ ‫‪ ۳‬دانش امــوز معتقدند اموز ‬ ‫نتوانسته اســت کیفیت اموزش های حضوری‬ ‫را داشــته باشــد‪ .‬معــاون وزیــر بابیــان اینکــه‬ ‫مطالعــات یونســکو و ســازمان ملــل نشــان‬ ‫می دهــد تحصیــل ‪ ۹۴‬درصــد از یادگیرندگان‬ ‫در نبود مدرســه با اختالل مواجه شده است‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس این مطالعات ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫دانش اموزان در کشــورهای با درامد متوسط و‬ ‫کمتحتتاثیروضعیتمنفیکروناقرارگرفته اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در مهر سال گذشته ‪ ۱۱۰‬کشور مدارس‬ ‫را تعطیــل کردنــد کــه ‪ ۵۵۰‬میلیــون یادگیرنــده‬ ‫تحت تاثیر این تعطیلی قرار گرفتند‪ .‬او با اشاره‬ ‫به نظرسنجی یونسکو تحت عنوان «کودکان را‬ ‫نجات دهیم» گفت‪ :‬بر اساس این نظرسنجی‬ ‫که در بین دانش اموزان ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۷‬ساله ‪ ۶۴‬کشور‬ ‫دنیا انجا مشــده اســت‪ ،‬از هر ‪ ۱۰‬نفر دانش اموز‬ ‫‪ ۸‬نفر احساس کرده اند چیز کمی اموخته اند یا‬ ‫تهیه طرح ‪ 2‬روستای دارای‬ ‫بافت باارزش‬ ‫نیاموخته اند و‪ ۸۰‬درصد احساس کرده اند برای‬ ‫یادگیریبامانعجدیمواجهبوده اند‪.‬اوتصریح‬ ‫کرد‪ :‬نتایج تمام مطالعات نشان می دهد نظام‬ ‫یاددهیو یادگیریکهاساستوسعههر جامعه‬ ‫اســت بــا صدمــه و لطمه جــدی مواجه شــده‬ ‫است‪.‬حسینیباتاکیدبر اینکهتعطیلیمدارس‬ ‫موجــب گســترش و تعمیــق بی عدالتی شــده‬ ‫است گفت‪ :‬تعطیلی مدارس بیشترین اسیب را‬ ‫به قشــر اسیب پذیر زده اســت زیرا اموزش های‬ ‫دیجیتال و فناورانه بیشــترین اســیب را به قشر‬ ‫ـوال در‬ ‫کــم برخــوردار زده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬معمـ ً‬ ‫خانواد ههــای کم برخــوردار‪ ،‬خانــواده به دلیل‬ ‫کمبودسرمایهفرهنگیکمتر پشتیباندانش اموز‬ ‫است‪.‬او بابیاناینکهمدرسهمحیطیحفاظتی‬ ‫اســت و فقدان دسترســی به مدرسه برای قشر‬ ‫اســیب پذیر اســیب ها را رشــد می دهــد گفــت‪:‬‬ ‫ســواد بهداشــتی در خانواده های کم برخــوردار‬ ‫کم اســت و مدرســه می تواند جبران کننده این‬ ‫ســواد کم بهداشــتی باشد‪ .‬او گفت‪ :‬بســیاری از‬ ‫دانش اموزانکمبرخوردار در مدارسشبانه روزی‬ ‫تحصیلمی کنندو تعطیلیاینمدارسموجب‬ ‫عدم برخــورداری دانش اموزان از مواد مغذی و‬ ‫افزایش ســو تغذیه در بین دانش اموزان کم‬ ‫برخوردار شــده اســت‪ .‬معاون وزیر با اشــاره‬ ‫بــه اســیب های فضــای مجــازی و در خانــه‬ ‫مانــدن دانش اموزان بر ســامت های روانی‬ ‫انان گفت‪ :‬افزایش رفتاری های پرخاشگرانه‪،‬‬ ‫تغییــر در اشــتها‪ ،‬اختــال در خــواب برهــم‬ ‫ریختگــی در نظــم خانــواده‪ ،‬افزایــش‬ ‫تعارضات خانوادگــی‪ ،‬پرخوری‪ ،‬کم تحرکی‪،‬‬ ‫قلدری‪ ،‬کاهش اســتانه تحمل وعدم اموزش‬ ‫اداب معاشرت ازجمله اسیب های در خانه‬ ‫ماندن دانش اموزان اســت‪ .‬حسینی با تاکید‬ ‫بر اینکه ضرورت دارد به ســمت بازگشــایی‬ ‫مــدارس حرکــت کنیم اظهار کــرد‪ :‬مطالعات‬ ‫مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری‬ ‫نشــان داده اســت در ‪ ۳۸‬کشــور دارای نرخ‬ ‫بــاالی مرگ ومیــر و پیــش از واکسیناســیون‬ ‫سراســری فقــط ‪ ۶‬کشــور مــدارس را تعطیــل‬ ‫کرده انــد درحالی که ‪ ۲۴‬کشــور در اوج موج‬ ‫دوم مــدارس را تعطیــل نکردنــد‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫مشترکا‬ ‫سازمان جهانی بهداشت و یونیسف‬ ‫ً‬ ‫از مقامــات کشــورهای جهــان خواســته اند‬ ‫بازگشــایی مــدارس را با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در دســتور کار خود قرار دهند‪ .‬او‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هیــچ مطالع ـه ای و مســتندی‬ ‫در دنیــا منتشرنشــده اســت کــه ثابــت کنــد‬ ‫بازگشایی مدارس در پاندمی کووید ‪ ۱۹‬موثر‬ ‫بــوده و یــا موثر نبوده اســت اما مطالعات و‬ ‫پژوهش ها نشــان می دهد نرفتــن به مدارس‬ ‫موجب اسیب های فراوانی شده است‪.‬‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ضمن هشدار درباره‬ ‫خطــر اپارتایــد واکســن کرونا در جهــان گفت‪ :‬دنیا فقط با واکسیناســیون عمومی از‬ ‫ویروس کرونا ایمن می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علیرضــا رئیســی در دیــدار بــا جعفــر حســین نماینده ســازمان‬ ‫جهانی بهداشت در ایران افزود‪ :‬این بسیار خطرناک است که اعالم شود فقط به‬ ‫واکســن های فایزر‪ ،‬مدرنا‪ ،‬اســترازنکا یا جانســون اند جانسون ویزای سفر به برخی‬ ‫کشــورها صــادر می شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اپارتاید واکســن که برخی کشــورهای بزرگ‬ ‫در حال دامن زدن به ان هســتند جز به ســود چند شــرکت معدود تولیدکننده این‬ ‫واکســن ها به نفع دنیا و ســامت مردم نخواهد بود‪ .‬سخنگوی ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا بیان کرد‪ :‬تا زمانی که ‪ ۷۰‬درصد مردم جهان واکســینه نشــوند واکسیناســیون‬ ‫دز ســوم بــه مــردم ایــن کشــورها نیز به نفع انــان نخواهد بود و این تبعیض اشــکار‬ ‫انــان را از جهش هــای جدیــد کرونا ایمن نمی کند‪ .‬رئیســی گفــت‪ :‬پیش بینی می کنم‬ ‫تــا ســال ‪ ۲۰۲۲‬دنیــا درگیــر کرونــا باشــد زیــرا تا این ســال فقــط ‪ ۴۰‬درصــد جمعیت‬ ‫جهــان واکســینه می شــوند و ایمنــی زمانــی حاصــل خواهد شــد که این رقــم به ‪۷۰‬‬ ‫درصــد برســد‪ .‬او خطــاب به نماینده ســازمان جهانی بهداشــت افــزود‪ :‬انتظار دارم‬ ‫ایــن مــوارد را به مدیران ارشــد ســازمان جهانی بهداشــت منعکس کنیــد و علیه این‬ ‫اپارتایــد و تبعیــض کمپیــن ایجــاد شــود‪ .‬معــاون وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــعار ســازمان جهانی بهداشــت «اولین واکسن بهترین واکســن» است درحالی که‬ ‫این گونه اقدامات موجب هجوم کشــورها به این گونه واکســن ها و اختالل درروند‬ ‫واکسیناسیون می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬انتظار داریم سازمان جهانی بهداشت به جای‬ ‫سکوت به شدت با این گونه رفتارها برخورد کند‪.‬‬ ‫مراقبباشید‬ ‫با یک پیامک هک نشوید‬ ‫رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از‬ ‫جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت‬ ‫به هک یا سوءاســتفاده از حساب های‬ ‫کاربــری شــهروندان در فضای مجازی با‬ ‫اخذ کد تائید ورود و یا عضویت هشدار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمــد رجبــی در‬ ‫گفت وگو باایسنادراین باره گفت‪:‬امروزه‬ ‫با گســترش فضای مجازی و شبکه های‬ ‫اجتماعی شــاهد ان هستیم که بخشــی از اطالعات شخصی و ارتباطات شهروندان نیز به‬ ‫این فضا منتقل شده و از طریق پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی منتقل یا ذخیره می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در همین راستا نیز افراد سودجو به دنبال دسترسی به برخی از این اطالعات‬ ‫هســتند تا از طریق ان اقدام به اخاذی‪ ،‬کاله برداری یا دیگر سوءاســتفاده های احتمالی از‬ ‫کاربران کنند‪ .‬رجبی بابیان اینکه یکی از راه های ورود به حساب کاربری شهروندان در فضای‬ ‫معموال برای ورود به‬ ‫مجازی‪ ،‬دسترســی از طریق کد تائید ورود یا عضویت اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫نرم افزار شبکه هایاجتماعیعالوهبر رمز بهیک کدتائید کهاز طریقپیامکارسالمی شود‪،‬‬ ‫نیاز است‪ .‬افراد سودجو نیز گاهی برای دریافت این کد تائید با شماره موبایل کاربران تماس‬ ‫گرفته و اعالم می کنند که از طرف فالن سازمان یا مسابقه تماس گرفته و برای راستی ازمایی‬ ‫به کدی که برایشــان پیامک شــده نیاز دارند‪ .‬رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم‬ ‫سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد‪ :‬این افراد با شگردها و روش های نظیر مهندسی اجتماعی‬ ‫کد تائید عضویت در اپلیکیشــن های مختلف را از قربانی گرفته و وارد حســاب کاربری او‬ ‫شده و از این طریق اقدام به اقدامات مجرمانه مختلف می کنند که دریافت وجه به نام‬ ‫قربانی‪ ،‬سوءاســتفاده از اطالعات موجود در حافظه پیام رســان و ‪ ...‬ازجمله ان هاســت‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬همچنین در مواردی دیگر نیز افراد سودجو با شناسایی قربانیان خود که عمدتا‬ ‫از میان افراد سالخورده انتخاب می شوند‪ ،‬به همین شیوه اقدام به ساخت حساب کاربری‬ ‫در شبکه های اجتماعی می کنند و با دریافت کد تائید پیامک شده و درواقع با شماره تلفن‬ ‫قربانی به عضویت پیام رسان یا شبکه ای اجتماعی درمی ایند‪ .‬رجبی به شهروندان هشدار‬ ‫داد که به هیچ عنوان کدهای تائید پیامک شده را از طریق تماس تلفنی یا پیامک برای افراد‬ ‫ناشناس ارسال نکنند و توجه داشته باشند که برای برنده شدن در هیچ مسابقه‪ ،‬قرعه کشی و‬ ‫‪...‬نیازیبهارائه کدتاییدی کهبهشمارهانانپیامکشدهبهافرادغیر وجودندارد‪ .‬همچنین‬ ‫شهروندانرمز عبور شبکه هایاجتماعیخودرانیز به صورتدوره ایتغییر دادهو از رمزهای‬ ‫سادهیاقابلحدساستفادهنکنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1163

روزنامه رویداد امروز 1163

شماره : 1163
تاریخ : 1400/06/25
روزنامه رویداد امروز 1163

روزنامه رویداد امروز 1163

شماره : 1163
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه رویداد امروز 1162

روزنامه رویداد امروز 1162

شماره : 1162
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه رویداد امروز 1161

روزنامه رویداد امروز 1161

شماره : 1161
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه رویداد امروز 1160

روزنامه رویداد امروز 1160

شماره : 1160
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه رویداد امروز 1159

روزنامه رویداد امروز 1159

شماره : 1159
تاریخ : 1400/06/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!