روزنامه رویداد امروز شماره 1144 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1144

روزنامه رویداد امروز شماره 1144

روزنامه رویداد امروز شماره 1144

‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 01‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫ابگیریسد کمالخانفرصت‬ ‫احیای هامون را گرفت‬ ‫‪ 23‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1144‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫«ازادی اقتصادی» ضرورت‬ ‫اساسیبرایتوسعه کشور‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫مرکزی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫رویدا د مرکزی‬ ‫‪04‬‬ ‫معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از افزایش تحویل خودرو به مشتریان خبر داد‬ ‫ادامهتالش هابرایایجادارامشدربازارخودرو‬ ‫معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از تالش این شرکت برای صفر کردن تعداد خودروهای کف کارخانه خبر داد و میزان خودروهای ناقص فعلی این خودروسازی را‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ ۷۰‬هزار دستگاه به سبب مشکل در تامین قطعات الکترونیکی و قطعات وارداتی وابسته به ان ها اعالم کرد‬ ‫احیایتاالب‬ ‫بین المللیهاموننهفته‬ ‫درپشتوعده هایطالبان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫افزایش تنشاجتماعی‬ ‫باتشدیدخشکسالی‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫بازیکنانماپیشنهادهای‬ ‫‪ 10‬تا‪ 15‬میلیاردی دارند‬ ‫جوادنکونامنگران‬ ‫تاراجفوالد‬ ‫استاندار مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫جذب بیش از ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در استان‬ ‫‪6‬‬ ‫رویاد دمرکزی‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫هزار با اجرای طرح‬ ‫جریمه بیش از ‪5‬‬ ‫ترددترافیکیکرونا‬ ‫ممنوعیت‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫‪ 2‬میلیارد دالر‬ ‫جذب بیش از‬ ‫جی در استان‬ ‫خار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 01‬شهریور ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1144‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫محدودیتهای تردد و‬ ‫مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫طرح‬ ‫استاندار‬ ‫ــداوم منع تردد‬ ‫بــا توجه به ت‬ ‫انتظامی اســتان‬ ‫فرمانــده‬ ‫‪ ۲۲‬تا ‪ ۳‬بامداد نیز‬ ‫از ســاعت‬ ‫ـت‪ :‬پنــج هــزار و‬ ‫مرکــزی گفـ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۵۷۴‬دســتگاه‬ ‫یــک هــزار و‬ ‫در ایــن اســتان با‬ ‫‪ ۷۴‬خــودرو‬ ‫متخلــف مشــمول‬ ‫مدیران شرکتهای‬ ‫خــودرو‬ ‫ممنوعیت تردد‬ ‫تعامل‬ ‫اجــرای طــرح‬ ‫میلیــون ریالــی‬ ‫حسن مفخمی‬ ‫جریمــه ‪۲‬‬ ‫نــا در تعطیالت‬ ‫دانشگاه علوم‬ ‫ترافیکــی کرو‬ ‫نــده انتظامــی‬ ‫نفتی با‬ ‫شــدند‪ .‬فرما‬ ‫شدند‪ .‬به گزارش‬ ‫اخیر جریمه‬ ‫‪ ۳۹۴‬میلیون دالر‬ ‫مدت‪ ،‬با همکاری‬ ‫پزشکی در راستای‬ ‫میرزاخانــی افــزود‪:‬‬ ‫مرکزی افزود‪ :‬در این‬ ‫حســن‬ ‫گفت‪ :‬استان‬ ‫رویداد امروز‪،‬‬ ‫برای حوزههای‬ ‫اماکن عمومی پلیس‬ ‫مفخمی شهرســتانی‬ ‫سرمایهگذاریها‬ ‫اداره نظارت بر‬ ‫شگیری از کرونا‬ ‫از مجموع این‬ ‫ســردار حســن‬ ‫جریمه ماموران‬ ‫است‪ .‬وی ادامه‬ ‫حوزه بهداشت در‬ ‫پی‬ ‫روز اخیر مشــمول‬ ‫بهکارگیری شده‬ ‫مرکزی با کارشناسان‬ ‫مختلف استان‬ ‫این خودروها در ‪۶‬‬ ‫کرد‪ :‬در استان‬ ‫خارجی به ارزش ‪۲‬‬ ‫واحدهای صنفی‪ ،‬به‬ ‫صنعت نفت اســتان‬ ‫شــدند‪ .‬وی بیان‬ ‫طرح سرمایهگذاری‬ ‫ـل بیــن مدیــران‬ ‫طرح نظارت بــر‬ ‫ســتاندار مرکزی‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون ریالی‬ ‫جلســه تعامـ‬ ‫کرونا با اجــرای‬ ‫داد‪۳۶ :‬‬ ‫هزار دالر از ســال‬ ‫شد و ‪ ۵۷‬واحد‬ ‫رئیس دانشــگاه‬ ‫ـری اصــل‪ -‬اراک‪:‬ا‬ ‫‪5‬و‬ ‫ـتاد ملی مقابله با‬ ‫صنفی تذکر داده‬ ‫محمد جمالیان‪،‬‬ ‫‪ ۲۷۰‬میلیون و ‪۵۱۵‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫اک‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫محمدر‬ ‫مرکزی‬ ‫ـزی با دکتر ســید‬ ‫ـ‬ ‫واحد‬ ‫اجرای مصوبات س‬ ‫برنامهریــزی اســتان‬ ‫میلیارد و‬ ‫کــزی‪۶۴۷ ،‬‬ ‫جلب و ‪ ۹۲‬میلیون‬ ‫کــردن مصوبات‬ ‫مرکزی در راستای‬ ‫مرکـ‬ ‫پلیــس اســتان مر‬ ‫نشســت شــورای‬ ‫ـه دلیل رعایت ن‬ ‫خدمات درمانی استان‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫ـه میلیــارد و ‪۹۰‬‬ ‫ریــزی عملیاتــی‬ ‫صنفــی نیز بـ‬ ‫در‬ ‫‪ ۹۶‬تاکنون‬ ‫علوم پزشکی و‬ ‫در استان جذب‬ ‫ـروس کرونــای دلتا و‬ ‫مهروموم شدند‪.‬‬ ‫برنامه‬ ‫خبــر افــزود‪ :‬سـ‬ ‫تیمهای مشــترک‬ ‫این منابع مالی‬ ‫ـیوع خطرنــاک ویـ‬ ‫ملی مقابله با کرونا‬ ‫بــا اعــالم ایــن‬ ‫انتظامی در قالب‬ ‫قــالب اســالمی‬ ‫و ‪ ۲۱‬هزار دالر‬ ‫پیشــگیری از شـ‬ ‫خروجــی ستاد‬ ‫کارگیری شده است‪.‬‬ ‫انتظامی استان مرکزی‬ ‫کارکنان صنعت نفت‬ ‫مامــوران‬ ‫ـرح از ابتــدای ان‬ ‫بــادی ورودی و‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫مختلف‬ ‫جانشین فرماندهی‬ ‫میلیــون دالر‬ ‫خارجــی در ایــن‬ ‫و در بخشهای‬ ‫‪ ۲۹‬نقطــه از م‬ ‫اهتمام در تســریع‬ ‫اســتان مرکــزی‬ ‫مــواد مخدر در‬ ‫همکاران با شــرایط‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫فرمانده انتظامی استان‬ ‫در‬ ‫‪ ۵۳‬کیلوگــرم انواع‬ ‫اقتصــاد دارایــی‬ ‫اولویــت قرار دادن‬ ‫تاکنــون مجــوز‬ ‫‪ ۷۶‬درصــد این‬ ‫مستقر هستند‪.‬‬ ‫نیــز گفــت‪:‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫و همچنیــن در‬ ‫ـرژی بــا جلــب‬ ‫ماموران انتظامی این‬ ‫تزریق واکســن در‬ ‫ــرده کــه مجــوز‬ ‫استان‬ ‫ـرد‪ :‬بخــش انـ‬ ‫دیابتــی و‬ ‫ســتان کســب ک‬ ‫داد‪ :‬بــا توجه به اطالعرســانی عملیات سه روز گذشته‬ ‫برای این استان‬ ‫خاطرنشــان کـ‬ ‫ا‬ ‫مرکــزی ادامــه‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۷۶‬میلیون‬ ‫خــاص‪ ،‬همچــون بیمــاران میزبانیپاالیشگاهبرگزار‬ ‫چهار ســال اخیر‬ ‫خروج خودروها‬ ‫ضبطشده است‪.‬‬ ‫گذاری خارجی یک‬ ‫منابع مالی در‬ ‫صنعتیشرکت‪،‬به‬ ‫هرگونــه ورود و‬ ‫ـه داد‪ :‬یکهــزار‬ ‫استان کشف و‬ ‫سرمایه‬ ‫انجامشــده‪،‬‬ ‫با جلب‪ ۲‬میلیون‬ ‫سایتطب‬ ‫ســپهوند افزود‪ :‬در این‬ ‫جلســه رمضان پور‬ ‫ســت‪ .‬وی ادامـ‬ ‫ممنوع اســت و‬ ‫بخش گردشگری‬ ‫رویداد امروز‪،‬در این‬ ‫رقــم خــورده ا‬ ‫غیربومی از اســتانها‬ ‫ســرهنگ یوســف‬ ‫ـی در زمینــه اب‬ ‫دالر باالترین و‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫خارجی پایینترین‬ ‫جرائــم مرتبــط‬ ‫شــی از تولیدات‬ ‫با پالک‬ ‫ریــال منابــع مالـ‬ ‫نظارت تیمهای‬ ‫ضمــن ارائه گزار‬ ‫ـر در رابطــه بــا‬ ‫دالر سرمایهگذاری‬ ‫و ‪ ۲۴۰‬میلیــارد‬ ‫نقلیه غیربومی با‬ ‫برای اسفالت راه‬ ‫مدیرعامل پاالیشــگاه‬ ‫مــدت ‪ ۸۱‬نفـ‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫اقتصادی اســتان‬ ‫تردد وسایل‬ ‫یــز شناســایی و‬ ‫راستای تولید گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵۳۶‬میلیارد ریال‬ ‫ـایر بخشهایی‬ ‫مــواد مخــدر ن‬ ‫سالمت کارکنان در‬ ‫روســتایی و‬ ‫ســال به اســتان‬ ‫رتبــه در بیــن سـ‬ ‫بــا ســرقت و‬ ‫پلیس ثبت میشود‪.‬‬ ‫شرکت و شرایط‬ ‫میرزاخانی گفت‪۴۰ :‬‬ ‫انواع ســرقت نیز‬ ‫اســتراتژیک رتبه اول‬ ‫ـاالی ‪ ۲۰‬خانــوار ام‬ ‫ـتانی عنوان کرد‪ :‬بر‬ ‫ـدند و ‪ ۹۶‬فقره‬ ‫صــاص دادهاند‪.‬‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫روســتاهای بـ‬ ‫مفخمی شهرسـ‬ ‫ـهم هر شهرســتان‬ ‫دســتگیر شـ‬ ‫به خود اخت‬ ‫خوشبختانه در‬ ‫ـرمایهگذاری خارجی‬ ‫کشــف و اموال‬ ‫ســردار‬ ‫های با خوراک نفت‬ ‫اختصاصیافتــه که سـ‬ ‫مقابلــه بــا کرونا از‬ ‫زمانی در اســتان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫پاالیشگاه‬ ‫دالر‬ ‫ملی‬ ‫ـزار‬ ‫مرکــزی‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۳‬هـ‬ ‫داریم و در میان‬ ‫ســت‪ .‬اســتاندار‬ ‫ـتاد‬ ‫در این بازه‬ ‫امارات متحده عربی‬ ‫ــه مالباختگان‬ ‫موردنیاز کشور را تولید‬ ‫کشور را‬ ‫تخصیــص شــده ا‬ ‫اســاس مصوبــه سـ مردادماه جاری تا پنجم‬ ‫از ســارقان نیــز ب‬ ‫ــه طرح از کشور‬ ‫شرکت‪ 25‬درصد بنزین‬ ‫بــه انهــا‬ ‫صــد ایــن منابع‬ ‫ـاعت ‪ ۱۲‬ظهر ‪۲۴‬‬ ‫کشفشــده‬ ‫در قالب س‬ ‫های تغذیه و تولید‬ ‫ـم در نوبتدهی‬ ‫خام‪ ،‬این‬ ‫ــان کــرد‪ ۶۰ :‬در‬ ‫ـردد بیــن اســتانی‬ ‫سـ‬ ‫ـرایط ما انتظار داریـ‬ ‫زمینه تولید مکمل‬ ‫مرکــزی خاطرنش‬ ‫امســال‪ ،‬منــع تـ‬ ‫تحویلشده است‪.‬‬ ‫رود که بــا ورود‬ ‫میکنــد؛ با این شـ‬ ‫راههای و چین در‬ ‫امسال در استان‬ ‫شــهریورماه‬ ‫انتظامــی اســتان‬ ‫همکاران بنده که با‬ ‫ــده و امید مــی‬ ‫متخلف برخورد‬ ‫‪ ۱۷‬و پنجدهم از‬ ‫سه ماه نخست‬ ‫ـین فرماندهــی‬ ‫ـی محقــق ش‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬برای‬ ‫و بــا خودروهای‬ ‫ـتگاهها وضعیــت‬ ‫قاشق و چنگال‬ ‫یــادگاری افزود‪:‬‬ ‫جانشـ‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫‪ ۲‬برابر ســرمایه‬ ‫اعمالشــده‬ ‫ـه میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫در راستای استمرار‬ ‫ـاالی ‪ ۲۰‬خانــوار در‬ ‫مالـ ســازندگی و ســایر دسـ‬ ‫ریال رقیــه‬ ‫یک هزار و ‪۲۷۴‬‬ ‫شــد که این رقــم‬ ‫ادامه داد‪ :‬کشــف سـ‬ ‫خاص در این شرکت‬ ‫دهم میلیارد میلیون‬ ‫این بازه زمانی‬ ‫قــد اســفالت بـ‬ ‫بســیج‬ ‫ـروم و بهبــود راه‬ ‫مرکــزی جــذب‬ ‫تجمع جمعیتی‬ ‫ورودی مرکــزی‬ ‫در‬ ‫ـتان اســت‪ .‬وی‬ ‫روســتایی فا‬ ‫دیگر توفیقات‬ ‫الزم در نظر گرفته‬ ‫شد و چهار و ‪۲‬‬ ‫شهرســتان تفرش با‬ ‫ـه مناطــق محـ‬ ‫ــده پارســال اسـ‬ ‫میشــود‪ .‬غیربومی نیز از مبادی و‬ ‫کاالی قاچاق‪ ،‬از‬ ‫ســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫استفاده جلب‬ ‫ـد‪ ،‬اولویتهــای‬ ‫ابرســانی بـ‬ ‫مرکزی اســت و‬ ‫خارجــی جذبش‬ ‫میلیــون ریال‬ ‫ـی جذبشــده ا‬ ‫یــد تالش میکننـ‬ ‫اقازاده با تاکید‬ ‫وســیله نقلیه‬ ‫‪ ۷۵۰‬هــزار دالر ایــن‬ ‫مرکز اســتان‬ ‫این مدت برای‬ ‫اسفالت بیشترین‬ ‫مبدا حرکت عودت‬ ‫ایــن منابــع مالـ‬ ‫تول‬ ‫روستاها صورت پذیرد‪.‬‬ ‫های مختلــف در‬ ‫ریال ســرمایهگذاری‬ ‫هفــت میلیــون و‬ ‫روســتایی فاقد‬ ‫ســتان به سمت‬ ‫و فرمانــداران‬ ‫اجــرای طرح‬ ‫داده ادامــه داد‪:‬‬ ‫پنجدهم میلیون‬ ‫‪ ۵۶‬هکتار راه‬ ‫مرکزی جذب و‬ ‫سواالت حاضرین‬ ‫خروجی ا‬ ‫ـتگاههای اجرایــی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خــود اختصــاص‬ ‫داد‪ ۴۰ :‬و‬ ‫خارجی در اســتان‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫ـه‪ ،‬بعد از اســتماع‬ ‫تمامــی دسـ‬ ‫ـن راههــا را بــه‬ ‫بنــد (ز ) تبصره‬ ‫نیز ســرمایهگذاری‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫نخست امسال‬ ‫در پایان جلسـ‬ ‫داده شدند‪.‬‬ ‫و دارایی اســتان‬ ‫مهندس رمضان‬ ‫ـرمایه میــزان ایـ‬ ‫ســتان مرکزی از‬ ‫خارجی سه ماه‬ ‫مرحلــه از اجرای‬ ‫دارایی استان مرکزی‬ ‫مدیرکل اقتصاد‬ ‫توسط دکتر جمالیان‪،‬‬ ‫شهرســتانهای ا‬ ‫مالی ‪ ۲‬برابر سـ‬ ‫ـه کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫مدیرکل اقتصاد‬ ‫ـتگاههای اجرایی‬ ‫بهکارگیــری شــد‪.‬‬ ‫و پاسخ به انها‬ ‫ـد کــه این منابع‬ ‫وی اضافـ‬ ‫طرح ســرمایهگذاری‬ ‫کادر درمان از زمان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫طرح ســرمایهگذاری‬ ‫بودجه گفت‪ :‬دسـ‬ ‫جذب شـ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬یک‬ ‫بهپاس زحمات‬ ‫پنــج قانون‬ ‫سال گذشته است‪.‬‬ ‫ســت گفت‪۶۶ :‬‬ ‫پور لوح تقدیری را‬ ‫میلیون دالر از مرکزی‬ ‫مقره ســرامیکی از‬ ‫تاکنون‪ ،‬به او اهدا کرد‪.‬‬ ‫در این نش‬ ‫از این قانون میتوانند بدهی محقق شده مشابه‬ ‫نــه تولیــد انــواع‬ ‫وبودجه استان مرکزی‬ ‫استان با استفاده‬ ‫سه میلیارد و ‪۹۰‬‬ ‫ویروس منحوس کرونا‬ ‫کنند‪ .‬معاون امور‬ ‫خارجــی در زمی‬ ‫خارجی به ارزش‬ ‫ســازمان برنامه‬ ‫گذاری در این استان‬ ‫همهگیری‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫مطالباتشان پایاپای‬ ‫رئیس‬ ‫‪۲۴۰‬‬ ‫انگلستان برای سرمایه‬ ‫و‬ ‫شامل چین‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫فــت‪ :‬یکهــزار‬ ‫خود را با‬ ‫در این نشســت‬ ‫یــن نشســت گ‬ ‫گذاری خارجی از‬ ‫بخشهای کشور‬ ‫کشورهای‬ ‫ـتاندار مرکزی نیز‬ ‫نیــز در ا‬ ‫مجــوز ســرمایه‬ ‫روستایی و ‪۵۳۶‬‬ ‫هند و اسپانیا در‬ ‫اقتصــادی اسـ‬ ‫صنعت برق برای‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫در مراحــل اخــذ‬ ‫منابع مالی به اب‬ ‫افغانستان‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫صــد از مجمــوع‬ ‫و انــرژی اســتان‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫دارایی قرار دارد‪.‬‬ ‫روســتاهای زیر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫گفــت‪ ۷۰ :‬در‬ ‫ســاختمان‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫تمام گروهها است‪.‬‬ ‫وزارت امور اقتصاد‬ ‫‪ ۹۶‬تا سال جاری‬ ‫ریال به راههای‬ ‫صصین این حوزه‬ ‫‪ ۶۶‬صنعــت‪،‬‬ ‫هوای ناسالم برای‬ ‫اســتان از ســال‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫صــاص یافت که‬ ‫انجامشــده در‬ ‫کل کیفیت‬ ‫اداره کل حفاظت‬ ‫فرخــی افــزود‪:‬‬ ‫جذبشده است‪.‬‬ ‫متخ‬ ‫ـتان امســال اخت‬ ‫ــگاههای اداره‬ ‫ازمایشــگاههای‬ ‫اســت‪ .‬ســعید‬ ‫نفر این اسـ‬ ‫ـس امــور ازمایش‬ ‫تخصیص شــد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬رئیس امور‬ ‫جذبشــده‬ ‫مخاطره است‬ ‫ـزی ادامــه داد‪:‬‬ ‫خارجــی باوجــود‬ ‫رئیـ‬ ‫ـارات به اســتان‬ ‫ـت اســتان مرکزی‬ ‫ـت اســتان مرکـ‬ ‫درصــد ایــن اعتبـ‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫پر‬ ‫حفاظت محیطزیسـ‬ ‫محیطزیسـ‬ ‫میلیــون دالر‬ ‫ـوای شــازند هم‬ ‫مرکزی‬ ‫اراک‬ ‫استان‬ ‫االیندههــای هــوای در‬ ‫جریــان قلــم در‬ ‫ظــهای کیفیت هـ‬ ‫سال گذشته در‬ ‫ـری اصل‪:‬عبــاس‬ ‫تمامی فشارها در‬ ‫شــاخص لح‬ ‫شــاخص کیفیــت‬ ‫کیفیت هوای ناسالم‬ ‫اراک‪ -‬محمدرضــا اکبـ‬ ‫فراتــر اســت و در‬ ‫استان مرکزی بابیان‬ ‫رسید که بیانگر‬ ‫حــد اســتاندارد‬ ‫خـــبر‬ ‫ایمنی توزیع برق‬ ‫گزارش به ‪۱۳۷‬‬ ‫و شــازند از‬ ‫ست‪.‬محرابیان اظهار‬ ‫دوازدهمین وبینار‬ ‫متخصصین این حوزه‬ ‫قرارگرفته اســت‪ .‬بــه‬ ‫گروههای حساس ا‬ ‫وضعیت ناســالم‬ ‫صنعت برق برای‬ ‫ـزود‪ :‬بــر برای‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬و نیم‬ ‫کشــاورزان خریداری‬ ‫این مطلب که‬ ‫سالمتاز اهمیت‬ ‫ضــا محرابیــان افـ‬ ‫االینده مسئول ذرات‬ ‫ســتایی اســتان از‬ ‫افزود‪:‬بحثایمنیو‬ ‫ـداد امــروز‪ ،‬علیر‬ ‫های داشت‪:‬‬ ‫های تعــاون رو‬ ‫ـار منطقــهای در‬ ‫دومین قطب صنایع‬ ‫رویـ‬ ‫پرمخاطرهاست‬ ‫ســتگاه‬ ‫در صنعتــی کــه‬ ‫منشــا ان گردوغبـ‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تــن دانه‬ ‫مرکزی بهعنوان‬ ‫ــت بهخصــوص‬ ‫ـان کرد‪ :‬یک هــزار‬ ‫ـاس اطالعــات دریافتــی از ای متوسط میکــرون و‬ ‫ـتایی شد‪ .‬استان‬ ‫است در شرایط‬ ‫قطب صنعت کشــور‬ ‫ای برخــوردار اس‬ ‫اسـ‬ ‫پانزدهم خاطرنشـ‬ ‫استاخریناشتباه‬ ‫هوای استان مرکزی‪،‬‬ ‫مرکزی است و انتظار‬ ‫ــط تعاون روسـ‬ ‫ویــژه‬ ‫صــی‪ ،‬چهارمین‬ ‫انصنعتممکن‬ ‫سهمیه هر شهرستان از‬ ‫نیز امســال توس‬ ‫ســنجش الودگی‬ ‫اخیر اســتان‬ ‫مــادر تخص‬ ‫ویــژه گروههــای‬ ‫تنــوع تولیــدات‬ ‫نخستیناشتباهدر‬ ‫روغنی کلزا‬ ‫اراک در روزهای‬ ‫و قیمت توافقی‬ ‫مرکزی بر اساس‬ ‫بیان اینکه بخش‬ ‫هوایــی‪ ،‬مــردم به‬ ‫ــود و در زمینــه‬ ‫کشــاورزان میتوانند‬ ‫شــاخص کیفیــت هــوای‬ ‫صورت تضمینی‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬وی با‬ ‫محســوب میش‬ ‫هوای نامناســب‬ ‫زنان باردار‪ ،‬بیماران‬ ‫خود اختصاص‬ ‫ـتایی اســتان مرکــزی گفت‪ :‬شــهریورماه امســال اغــاز و‬ ‫استان مرکزی به‬ ‫باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫ادامــه داد‪۸۰۰ :‬‬ ‫ـه بیانگر کیفیت‬ ‫ســوب میشــود‬ ‫نخست کشور را به‬ ‫ازجمله کودکان‪،‬‬ ‫واحدهای جهاد‬ ‫خریداری شــد‪ .‬وی‬ ‫عدد ‪ ۱۰۳‬رســیده کـ‬ ‫مخاطرهامیز مح‬ ‫مدیر تعاون روسـ مرغوب و گواهیشــده‬ ‫حســاس‬ ‫صنعتی رتبه‬ ‫خود را با مراجعه‬ ‫سالمندان از تردد‬ ‫صنعتی بودن در‬ ‫ـع جزو مشــاغل‬ ‫از کشــاورزان‬ ‫بــه‬ ‫حساس بوده است‪.‬‬ ‫ســتان مرکزی در‬ ‫ما نخواهــد داد‪.‬‬ ‫ـزار تن بــذر گنــدم‬ ‫بذر موردنیاز‬ ‫ریوی‪ ،‬سختدرمان و‬ ‫این استان باوجود‬ ‫توزیـ‬ ‫کنند‪ .‬مدیر تعاون‬ ‫ـزای کشــاورزان ا‬ ‫تجربهاندوزی به‬ ‫ناسالم برای گروههای‬ ‫ســه هـ‬ ‫استان تامین شد‪.‬‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫کیفیت قلبی‪،‬‬ ‫شهرستانها دریافت‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫تــن محصول کلـ‬ ‫ـزود‪ :‬بــرق فرصت‬ ‫بین کشــاورزان این‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن با قیمت‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫حوادث شرکت توانیر با‬ ‫شــاخص لحظــهای‬ ‫نخست کشور در‬ ‫یک کشاورزی‬ ‫افـ‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪۲۳۴‬‬ ‫برای توزیع‬ ‫در فضاهای باز‬ ‫قیمت توافقی و‬ ‫وی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫زمره ‪ ۱۰‬استان‬ ‫ــد دفتر ایمنی و‬ ‫وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫مرکزی از خرید‬ ‫ــامل ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫سال جاری با‬ ‫ـید کــه نشــانگر‬ ‫کارشــناس ارش‬ ‫روســتایی اســتان‬ ‫شد‪ .‬مدیر تعاون‬ ‫هاشــمی در گفت‬ ‫حوادث ناگوار بسیاری‬ ‫ـزار بهرهبــردار ش‬ ‫یــز بــه ‪ ۱۵۲‬رسـ‬ ‫سال جاری خبر‬ ‫کشاورزان خریداری‬ ‫حســین‬ ‫یک هــزار تن بذر‬ ‫ســت کــه ‪ ۹۰‬هـ‬ ‫شاهد‬ ‫هــوای اراک ن‬ ‫در‬ ‫استان‬ ‫ساله‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫ــول کلزا با ا‬ ‫توافقی تضمینی از‬ ‫حوزه فعال هستند‪.‬‬ ‫گنــدم مرغوب و‬ ‫جو از کشاورزان‬ ‫اشاره به اینکه‬ ‫بخش توزیع هستیم‬ ‫ـزی گفت‪ :‬محص‬ ‫کشاورزی تن‬ ‫هــزار تــن بذر‬ ‫شاغالن استان در این‬ ‫محصوالت بــا قیمت‬ ‫مختلف کشــور در‬ ‫ـتایی اســتان مرکـ‬ ‫مرکز تحقیقات‬ ‫در بخشهای‬ ‫داد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫بار امســال توسط‬ ‫ـکلهای بهظاهر‬ ‫سـ‬ ‫شــده با نظارت‬ ‫این حــوادث با شـ‬ ‫زیرمجموعه تعاون روستایی رو توافقی برای نخســتین‬ ‫گواهی‬ ‫کشــاورزان توسط‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬همه‬ ‫برای توزیع بین‬ ‫توسط شرکتهای‬ ‫ــمی قیمت‬ ‫ـور تکرار میشــود‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫ـده اســت‪ .‬هاش‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـتان‬ ‫وی‬ ‫ک‬ ‫مختلف‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫تامینشــده اســت‪.‬‬ ‫متفاوت در بخشهای‬ ‫کشــاورزان خریداریشـ‬ ‫ایمن در کار میتواند‬ ‫روســتایی اســتان‬ ‫کشاورزان استان از‬ ‫تعــاون‬ ‫کرد‪ :‬رعایت نکات‬ ‫توزیع بذر گندم بین‬ ‫وی خاطرنشان‬ ‫عملیات عمرانی و‬ ‫یــچ اتفاقی برای‬ ‫ادامه داد‪:‬‬ ‫ـا ایجــاد کند تا ه‬ ‫انجام است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اطمینــان را در مـ‬ ‫پــور در حال‬ ‫های پروژه مقاومت‪،‬‬ ‫بیان اینکه باال رفتن‬ ‫خـــبر‬ ‫ایــن‬ ‫ـای روزانــه جعفر‬ ‫تمامی قسمت‬ ‫نیاید‪ .‬جریان قلم با‬ ‫ادامــه بازدیدهـ‬ ‫ـت اجرایی در‬ ‫مجموعه پیش‬ ‫مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫در‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫از اخریــن وضعیـ‬ ‫در این نشســت‬ ‫صورت شبانهروزی در‬ ‫جامعه و همچنین‬ ‫پزشــکی اراک نیز‬ ‫ـد ضمــن تقدیــر‬ ‫سرپرســت شــهرداری اراک پیشرفت تقاطع به‬ ‫پرداختن به موضوعات‬ ‫انتظارات‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫ـور در ایــن بازدیـ‬ ‫شیوع کرونا در استان‬ ‫نظارت مستقیم از روند‬ ‫سبب شده است که‬ ‫در مقابل حاشیه‬ ‫جعفرپـ‬ ‫وضعیت‬ ‫انجامشــده بیــان‬ ‫مناسب دارند‪ ،‬ولی‬ ‫یکیاز اولویتهای‬ ‫سازمانها‬ ‫پروژه و‬ ‫اشاره به اخرین‬ ‫ـن بازدیــد از پروژه‬ ‫هــزار و‪ 342‬مورد‬ ‫از فعالیتهــای‬ ‫بهداشتی با‬ ‫محیطزیستبه‬ ‫اراک رفتاری‬ ‫ـطح مقاومت‪ ،‬ضمـ‬ ‫ــت‪ :‬تاکنون‪167‬‬ ‫تسریع و تشــکر‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫ایمنی‪،‬بهداشتو‬ ‫ممنوع شود که این‬ ‫شــهرداری اراک در‬ ‫غیرهمسـ‬ ‫ویژه صنعت برق‬ ‫مرکزی اظهار داش‬ ‫توزیع شربت و چای‬ ‫نکات فنی الزم جهت‬ ‫شهر رفتاری دور از‬ ‫شدهکهاز اینمیزان‬ ‫های امروزی و به‬ ‫ـت‪ :‬فعالیتهــای‬ ‫جامعــه را از بین‬ ‫نفر صلواتی و‬ ‫استانمرکزیانجام‬ ‫کسبوکار در سازمان‬ ‫مذکور دستورات و‬ ‫در حواشی شهر‬ ‫عوامل داشـ‬ ‫انجام اســت و به‬ ‫مــات ‪ 70‬درصــد‬ ‫صنعت برق‪ ،‬بخش‬ ‫رپیدتستدر‬ ‫با بیان اینکه ‪۴۵‬‬ ‫متوقف شد ولی‬ ‫تقاطع مقاومت به‬ ‫علیعلیمحمدی‬ ‫دارنــد تمــام زح‬ ‫ـمتها در حــال‬ ‫افزود‪ :‬حرکت و پیروی‬ ‫علوم پزشــکی اراک‬ ‫یک نقطه ماندگار‬ ‫امر در مرکز شهر‬ ‫مثبتبودهاست‪.‬‬ ‫عملیات تکمیلی‬ ‫تمــام قسـ‬ ‫حتی شــاهد اجرای‬ ‫پروژه هرچه سریعتر‬ ‫تبدیل شود‪،‬‬ ‫ـتای رعایت الزامات‬ ‫رئیس‬ ‫بیمــاری کرونا در‬ ‫‪18‬درصدتستها‬ ‫مبتال شدند گفت‪:‬‬ ‫در‬ ‫ها فعال بوده و‬ ‫تعدادمواردمثبت‬ ‫میبرنــد‪ ،‬زیرا‬ ‫پیگیر ان هستیم تا‬ ‫ذینفعان در راسـ‬ ‫استان مرکزی به کرونا‬ ‫شود‪ .‬رئیس علوم‬ ‫اجرایی پروژه ابالغ شد‪.‬‬ ‫این ایســتگاه‬ ‫هفتهچهارممردادماه‬ ‫خصوصــی و احاد‬ ‫روز عاشورا را شاهد‬ ‫عملیات جد‬ ‫راحتی پخش می‬ ‫از پرستاران‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫شــهرهای اســتان مرکزی‬ ‫ادامهداد‪:‬در‬ ‫مانند خیمه سوزی در‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫‪ 5‬هزار و‪ 156‬مورد‬ ‫نیست بلکه به‬ ‫‪ HSE‬ضروری است‪.‬‬ ‫ـری کادر درمان با‬ ‫درصد اصناف در‬ ‫وی در این بازدید‪،‬‬ ‫تکمیل شود‪.‬‬ ‫استانمرکزیبالغبر‬ ‫مراسمی‬ ‫ـداد زیــادی از مردم‬ ‫ـا اشــاره بــه درگیـ‬ ‫توجه به شرایط‬ ‫نظامنامه‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫مقاومتباسرعت‬ ‫ابتالبهکرونادر‬ ‫البته متاســفانه تعـ‬ ‫کاهشنسبتبههفته‬ ‫پزشــکی اراک بـ‬ ‫مرکزی هم گفت‪ :‬با‬ ‫تقاطعغیرهمسطح‬ ‫نفر از پرستاران‬ ‫اشاره بودیــم که‬ ‫رقمباهفتدرصد‬ ‫حضور داشتند‪ .‬رئیس‬ ‫نیروی برق استان‬ ‫فعالبودند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه ‪45‬‬ ‫های اخیر و شــیوع‬ ‫تکمیلی‬ ‫محمد جمالیان با‬ ‫و بودهکهاین‬ ‫بهداشتیدانشگاهعلوم‬ ‫ماسک در این مراسم‬ ‫برق و خاموشــی‬ ‫بیماری کرونا‬ ‫گزارش تسنیم‪ ،‬سید‬ ‫یــروی پرســتاری‬ ‫اقتصــادی صنعت‬ ‫نهاد و مجموعهای‬ ‫هیئات بدون‬ ‫بودهاست‪.‬معاون‬ ‫ایمنی ضروری است‪.‬‬ ‫ـود کمبودهــای ن‬ ‫به‬ ‫حاضر سومهمراه‬ ‫بهداشــتی از سوی‬ ‫اراک ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ 8‬درصد کاهشاز‬ ‫اســتان باوجـ‬ ‫کار بستن نکات‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫افزود‪:‬مواردسرپاییبا‬ ‫شــده و در حال‬ ‫بدون مجــوز را به‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬به‬ ‫شناسایی تابلوهای‬ ‫مذهبیشناسنامهدار‬ ‫چــار این بیماری‬ ‫به‬ ‫پزشکیاراک‬ ‫ـزاری تعزیههای‬ ‫موردرسیدو موارد‬ ‫افزود‪ :‬برگزاری مانور‬ ‫اضطراری دارویــی د‬ ‫اظهار داشت‪:‬هیئات‬ ‫درمان خارج هســتند‬ ‫مســئولیت برگـ‬ ‫موردبه‪ 4‬هزار و‪606‬‬ ‫محمد اله داد‬ ‫نظارت بر رعایت‬ ‫مذهبی‬ ‫که در این شرایط‬ ‫پرســتار از چرخه‬ ‫ـرای پروتکلهــای‬ ‫‪ 4‬هزار و‪998‬‬ ‫درصد‪،‬بالغبر ‪ 550‬نفر‬ ‫پیشگیری از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫نگرفت‪ ،‬درحالی‬ ‫در این تعداد‬ ‫در رعایــت و اجـ‬ ‫عالوه بر بحران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تخفیف‬ ‫کاهشچهاردهم‬ ‫کردند عهده‬ ‫ـئوالن بــوده و حتــی‬ ‫پرخطر برق‪،‬‬ ‫بروز بحرانی دیگر‬ ‫ـتهای تبلیغاتــی‬ ‫بسترینیز با‬ ‫اراک بــا دقــت عزاداری محرم را برگــزار‬ ‫است‪ .‬ستوده نیا‬ ‫فوتی در استان نیز‬ ‫مــک تمــام مسـ‬ ‫که در صورت‬ ‫ـت نصــب داربسـ‬ ‫ـخت اســت‪ .‬وی‬ ‫شــهرداری رســانده‬ ‫ک‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امار‬ ‫ـد‬ ‫ازجمله مداخلههای‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫سبب‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫بهداشــتی مراسـ‬ ‫حریــم شــبکه ج‬ ‫حواشی نیازم‬ ‫باال بودیم و همین‬ ‫ـردن شــرایط سـ‬ ‫در ایام سوگواری‬ ‫مدیریت گزارش شد‪.‬‬ ‫ـاری و شهرســازی‬ ‫بدون شناسنامه در‬ ‫و تراکم مازاد نیز‬ ‫در هفته چهارم‬ ‫موجــود‪ ،‬جمعکـ‬ ‫نکات ایمنی برق‬ ‫شاهد تجمعات‬ ‫معــاون معمـ‬ ‫عوارض‬ ‫درصدی موارد فوتی‬ ‫تعدادی از هیئات‬ ‫برگزاری روستاها‬ ‫کاندیداها و رعایت‬ ‫بازافرینی شهری بوده‬ ‫این نشست برای‬ ‫باشیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫های دفتر ایمنی‬ ‫اما‬ ‫افزایشی ‪27‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حضور در‬ ‫شدت نگران روستاها‬ ‫دستورالعملها به‬ ‫کرد‪ ۱۴ :‬محله ناکارامد شــهری در غیرمستقیم شهرداری در‬ ‫داشت بهطوریکه‬ ‫ازجمله فعالیت‬ ‫سخنان مدیران حاکی‬ ‫بدون رعایت این‬ ‫این شده که به‬ ‫اباعبداهلل الحسین‬ ‫هفته سوم مردادماه‬ ‫ترغیــب بــه اخذ‬ ‫اراک اظهار‬ ‫‪ 3‬و ‪ 4‬با ضریب‬ ‫کــوی امام علی‬ ‫و گفت‪ :‬فرهنگ‬ ‫است ولی برخی از‬ ‫شهر‬ ‫اقا‬ ‫ـن هفته عواقــب‬ ‫شــهرداری بــرای‬ ‫اپیدمی نسبت به‬ ‫سوم به ‪ 47‬مورد‬ ‫دارد کــه ‪ ۹‬محله‬ ‫فرهنگ تلقی کرد‬ ‫برخی شهرستانها گروههای ‪ ،2‬درحالیکه اپیدمی‬ ‫ـدام کردنــد که ایـ‬ ‫و مجموعــه‬ ‫‪ 39‬مورد در هفته‬ ‫اراک وجــود‬ ‫ســتی از مدیریت‬ ‫برای مجوزهای‬ ‫است‪ .‬وی ایمنی را‬ ‫ـفانه برخی در‬ ‫کــوی ولیعصــر‬ ‫مراســم اقـ‬ ‫عامــل حادثــه را‬ ‫درصد فعال بودند‬ ‫امار فوتیها از‬ ‫تخفیف ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫ــت که تصور در‬ ‫ـام ســجاد (ع)‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسـ‬ ‫دارد و بزرگتریــن‬ ‫سی‬ ‫رعایت از ان اس‬ ‫یک نوجــوان ‪16‬‬ ‫ـهد‪ ،‬پروانــه‪،‬‬ ‫(ع)‪ ،‬کــوی امـ‬ ‫را خواهیم دید‪.‬‬ ‫ـت‪ .‬همچنین در‬ ‫ـاز بــه کار بســیار‬ ‫هفته چهارم رسید‪.‬‬ ‫ـه هفته گذشــته‬ ‫خطر معرفی کرد‪.‬‬ ‫ـم از ماســک بین بیســت تا اپیدمی اگر سی درصد‬ ‫(ع)‪ ،‬خیابان مشـ‬ ‫رفتار‬ ‫در نظر گرفته اسـ‬ ‫نیـ‬ ‫ندارنــد حالانکـ‬ ‫ســئوالن در مراسـ‬ ‫بهداشتی در‬ ‫اگاهی در زمینه‬ ‫کــوی امــام رضــا‬ ‫بحث مدیریت‬ ‫ســاختمانی‬ ‫مناطق افزایش‬ ‫سهلانگاری و عدم‬ ‫بخشــداران و م‬ ‫دست داد‪ .‬معاون‬ ‫منطقــه را الــوده‬ ‫(عــج)‪،‬‬ ‫میشــود که در‬ ‫ـان‪ ،‬ولیابــاد و‬ ‫استان مرکزی بابیان‬ ‫جدید برای ایــن‬ ‫از‬ ‫ســی درصــد کل‬ ‫ساله جان خود را از‬ ‫‪ ۳۰‬متــری میقـ‬ ‫و ایــن امر ســبب‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫طــرح جامــع‬ ‫نکننــد‪ ،‬همیــن‬ ‫‪ ۲۰‬متــری و‬ ‫ـتفاده نمیکننــد‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫زمانی که مرکز شهر‬ ‫کوی شهدای صفری‬ ‫ایمنی که همان‬ ‫باشــیم‪ .‬جمالیان‬ ‫گرفتهشده است‪.‬‬ ‫اسـ‬ ‫جمالیان عنوان کرد‪:‬‬ ‫افزایش سطح فرهنگ‬ ‫اباد‪ ،‬قنات ناصری‪،‬‬ ‫از مردم نداشــته‬ ‫تراکم در نظر‬ ‫های میکنند‪.‬‬ ‫عمرانی دیگری از‬ ‫دیگــر انتظاری‬ ‫اینکه تقویت و‬ ‫صالح‬ ‫(ع) در محــدوده‬ ‫ســازمان‪ ،‬نسبت‬ ‫برپایــی ایســتگاه‬ ‫یــح کرد‪ :‬مــوارد‬ ‫های مشــترک یک‬ ‫ضــرت ابوالفضــل‬ ‫وی تصر‬ ‫ـرد‪ :‬قــرار بــود تــا‬ ‫نظام باورها و ارزش‬ ‫شــهرداری در بافت‬ ‫و کــوی ح‬ ‫‪ ۵‬محلــه شــامل‬ ‫تصریــح کـ‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬توجه‬ ‫معاونــت عمرانــی‬ ‫های غیررســمی و‬ ‫ـت‪ ،‬بســیار ضروری‬ ‫ـزی و ســوی‬ ‫ســکونتگاه‬ ‫است که شامل‬ ‫به ایمنی کار اسـ‬ ‫خـــبر‬ ‫نیروی انسانی شاغل‬ ‫داوران‪ ،‬بافــت مرکـ‬ ‫شهری در حال انجام‬ ‫صرفهجویی ارزی‬ ‫باعث ارتقای سالمتی‬ ‫ـوی رودکــی‪ ،‬کــوی‬ ‫ناکارامد‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون یورو‬ ‫جدولبنــدی‪ ،‬احداث‬ ‫به این مهم‬ ‫گفت‪ :‬نظام مدیریت‬ ‫کـ‬ ‫اســت بیش از‬ ‫ســنجان و کرهــرود در محدوده اســفالت‪ ،‬پلــه گــذاری‪،‬‬ ‫محصوالت خاص این‬ ‫داد‬ ‫اله‬ ‫ـرکت‬ ‫شود‪.‬محمد‬ ‫ـ‬ ‫تولید به ســایت ش‬ ‫ادبجــو‪ ،‬کوی‬ ‫باشد‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫در سازمان می‬ ‫محمدرضا ستوده نیا‬ ‫‪ HSE-MS‬در‬ ‫ـود کــه بخشــی از‬ ‫شــده داشته‬ ‫دیابت و تاالسمی‬ ‫ورزشگاه و‪ ...‬میشود‪.‬‬ ‫محیطزیســت‬ ‫ســوده هســتند‪.‬‬ ‫میکند‪ .‬میشـ‬ ‫در ســاوه هدایت‬ ‫شــت‪ ،‬ایمنــی و‬ ‫درمان بیماریهایی‬ ‫ســازی شــهرداری‬ ‫بافت فر‬ ‫هکتار از مســاحت‬ ‫اســتقراریافته است‬ ‫به تولید واکسن‬ ‫بهدا‬ ‫ـان رونــاک دارو‬ ‫معمــاری و شهر‬ ‫بر شرکت در‬ ‫ــرایط کرونایــی‬ ‫در کشور اقدام‬ ‫ـرد‪ :‬حدود ‪۹۷۰‬‬ ‫برق اســتان مرکزی‬ ‫بالینی دانشبنیـ‬ ‫معــاون‬ ‫این شــرکت افزون‬ ‫ـرف دارد و در ش‬ ‫در بافت ناکارامد‬ ‫تصریــح کـ‬ ‫یــان داخلی‬ ‫شــرکت توزیع‬ ‫شــهری تشــکیل‬ ‫حاضر وارد فاز سوم‬ ‫حوادث بهداشــتی‪،‬‬ ‫در ادامه گفت‪:‬‬ ‫و نابــاروری مصـ‬ ‫ــرکت دانشبن‬ ‫لزوم تجمیع امالک‬ ‫توانستیم داروی‬ ‫بافــت ناکارامــد‬ ‫اســت‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در حال‬ ‫بروز صدمات و‬ ‫دارویی جامدات‬ ‫بافت اراک‪ ،‬بر‬ ‫چهارمین کشور جهان‬ ‫شــهر اراک را‬ ‫مالکان این اقدام‬ ‫دادیم تــا پایان‬ ‫که پیشــگیری از‬ ‫قائممقــام مدیرعامــل ش واکسن کووید وی‬ ‫توســعه پایدار و‬ ‫که در پنجخط‬ ‫ـامل ‪ ۴۲۰‬هکتار‬ ‫شــدهایم و تعهد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫ارزاوری بهعنوان‬ ‫تولید و روانه بازار‬ ‫‪ ۱۲‬ســال اســت‬ ‫ســت در راســتای‬ ‫تولید ‪ ۲۰‬میلیون دز‬ ‫ـه این مقدار شـ‬ ‫شهری تاکید‬ ‫تولیــد واکســن‬ ‫برای درمان کرونا را‬ ‫ایجاد اشــتغال و‬ ‫ضوابط تشــویقی در‬ ‫ایمنــی و محیطزی‬ ‫واکســن کووید ‪۱۹‬‬ ‫داده کـ‬ ‫روناک دارو از‬ ‫تاریخــی و ‪۳۸۰‬‬ ‫ســالمت و ایمنی‬ ‫رازی «کووپارس»‬ ‫محلولی با دو هدف‬ ‫برای رمدسیویر‬ ‫به ‪ ۲۰‬میلیون دز‬ ‫ـام دهنــد قطعا از‬ ‫‪ ۱۷۰‬هکتــار بافــت‬ ‫با در نظر گرفتن‬ ‫شرکت واکسنسازی‬ ‫ســال نزدیک‬ ‫کووپارس تولید و‬ ‫ایجــاد اشــتغال‬ ‫‪ ۹۰‬تا را انجـ‬ ‫خواهند شد‪ .‬ستوده نیا‬ ‫فرســوده‪،‬‬ ‫افزایش بهرهوری‬ ‫‪ ۱۹‬با برند‬ ‫دیگر افراد مستلزم‬ ‫دارد و تاکنــون بــا‬ ‫تولیدی خبر داد‪.‬‬ ‫غیررسمی است و‬ ‫مصرف کنیم‪.‬‬ ‫واکسنسازی رازی‬ ‫خصوص بهرهمند‬ ‫مشــتریان‪ ،‬پیمانکاران و‬ ‫جاری در این واحد‬ ‫این فعالیــت‬ ‫سکونتگاههای‬ ‫وابســته توانســته‬ ‫با برند شرکت‬ ‫این‬ ‫موانع و مشــکالت‬ ‫هکتار‬ ‫ـود‪ .‬ملکــی افــزود‪:‬‬ ‫تا پایان سال‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫سکونت دارند‪.‬‬ ‫مجموعههــای‬ ‫کارکنان‪،‬‬ ‫با ایســنا‪ ،‬اظهار‬ ‫یکی از اصلیترین‬ ‫جمعیت در ان‬ ‫ــازار مصــرف شـ‬ ‫هــزار نفــر در‬ ‫ـی در گفتوگــو‬ ‫سیســتم مدیریت‬ ‫شــهرداری افــزود‪:‬‬ ‫انعقاد و روانــه ب‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫ســکونتگاههای‬ ‫محمدعلــی ملکـ‬ ‫ــازی رازی تولید‬ ‫وجود ســاختار‬ ‫تجمیــع امــالک در‬ ‫همت شــرکت داروس‬ ‫ـاری و شهرســازی‬ ‫رونــاک دارو بــا‬ ‫ـرکت دانشبنیان‬ ‫معــاون معمـ‬ ‫‪ ۲۶‬در مســیر‬ ‫واکســن به‬ ‫محیطزیست است‪.‬‬ ‫مالکیــت افــراد در‬ ‫کــرد‪ :‬شـ‬ ‫شــده درمجمــوع‬ ‫های تولید واکسن‬ ‫ـمی‪ ،‬نداشــتن ســند‬ ‫ـزود‪ :‬مناطــق یاد‬ ‫با یکی از شرکت‬ ‫دهند غیررسـ‬ ‫اراضی اســت و‬ ‫اراک افـ‬ ‫تفاهمنامهای‬ ‫اراک را تشــکیل می‬ ‫توجهــی از ایــن‬ ‫قســمت قابل‬ ‫صــد از مســاحت‬ ‫خـــبر‬ ‫میتوان اقدامات‬ ‫تعاونی استان با‬ ‫ـدود ‪ ۳۲‬درصــد از‬ ‫در‬ ‫حل این معضل‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫هکتار‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫امار‬ ‫وی در صــورت‬ ‫یونجه بــا ‪ ۲۸‬هــزار‬ ‫و طبــق اخریــن‬ ‫طرح‬ ‫این اراضی صورت‬ ‫ـود جایدادهاند‪.‬‬ ‫ــح کــرد‪ :‬کشــت‬ ‫قانونی خوبی در‬ ‫‪ ۴‬اشتغال پایدار اماده‬ ‫اســت‪ .‬وی تصری‬ ‫ـت شــهر را در خـ‬ ‫معاون بهبود تولیدات‬ ‫ـتقیم حقوقی و‬ ‫ساختوســاز در ایــن‬ ‫بقــوالت‬ ‫جمعیـ‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مداخلهای مسـ‬ ‫موجــب رونــق‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫کرد‪ :‬شــهرداری در‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی بیشترین سطح را به خود‬ ‫انواعمحصوالت‬ ‫شــهر داد کــه‬ ‫صادر میشــود‪.‬‬ ‫بااشارهبه کشت‬ ‫تاکیــد‬ ‫برداری است‬ ‫بافــت فرســوده‬ ‫با خبرنگار فارس‬ ‫ـایر اســتانها نیز‬ ‫کشاورزیاستانمرکزی‬ ‫مناطق خواهد شد‪.‬‬ ‫محصوالت بهاره ازجمله‬ ‫فردینپــور را در‬ ‫مرکزی در گفتوگو‬ ‫بیش از به سـ‬ ‫بهره‬ ‫گیاهیجهاد‬ ‫پــروژه‬ ‫هکتــار بــه انجــام‬ ‫درصد تولیدات دامی‬ ‫کشــاورزی استان‬ ‫ســال جاری انواع‬ ‫استان به کشت‬ ‫ســازمان جهاد‬ ‫ـاحتی بالغبــر ‪۲/۷‬‬ ‫اجتماعــی اســتان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫چغندر علوفهای‪،‬پیاز‪،‬‬ ‫پرورش و تولید ‪4/6‬‬ ‫اراضی کشاورزی‬ ‫تولید میکند‪ .‬این‬ ‫بــا مسـ‬ ‫ـاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫‪ ۳۸‬هزار هکتار از‬ ‫بهاره‬ ‫استان مرکزی با‬ ‫زمینی‪،‬ذرتعلوفهای‪،‬‬ ‫خام دامی کشور را‬ ‫مدیــرکل تعـ‬ ‫در اراک میگوید‪:‬‬ ‫ســال کــه از نیمه‬ ‫سبزیجات در این اراضی‬ ‫افتابگردان‪،‬کنجد‪،‬سیب‬ ‫گوشت‪ ،‬شیر و مواد‬ ‫دام ســبک و ‪۳۹۲‬‬ ‫هفتــه تعاون ام‬ ‫چغندرقند و انواع‬ ‫‪ ۵‬درصد از‬ ‫هزار تن علوفه در‬ ‫علوفهاختصاصدارد‪.‬‬ ‫هــزار راس‬ ‫ـزی گفــت‪ :‬در‬ ‫چهار طــرح تعاونی‬ ‫گوجهفرنگی‪ ،‬پنبه‪،‬‬ ‫ساالنه بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫دارای بیــش از یکمیلیــون و ‪ ۷۰۰‬محصوالت دامی از این‬ ‫علوفهای سیر‪،‬‬ ‫مرکـ شــهریورماه اغاز میشــود‪،‬‬ ‫زاهدی بابیان اینکه‬ ‫اســتان‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫ـت که میزان تولید‬ ‫به گزارش رویداد‬ ‫محمد‬ ‫اول‬ ‫کشتشدهاست‪.‬‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬عمده‬ ‫راس دام ســنگین اسـ‬ ‫هزار تن شیر است‪.‬‬ ‫افتتاح میشــود‪.‬‬ ‫ای‪ ،‬شــبدر و ســایر‬ ‫مرکزی تولید می‬ ‫گوشت قرمز و ‪۳۰۸‬‬ ‫در اســتان مرکزی‬ ‫هزار‬ ‫در بخشهــای‬ ‫ـهای‪ ،‬ذرت دانــه‬ ‫ذرت استان‬ ‫ساالنه ‪ ۵۲‬هزار تن‬ ‫ـرد‪ :‬ایــن طرحهــا‬ ‫جــه‪ ،‬ذرت علوفـ‬ ‫یونجه‪ ،‬ذرت علوفهای‪،‬‬ ‫میزان دام‬ ‫ـروز‪ ،‬وی بیــان کـ‬ ‫ســتان شــامل یون‬ ‫برداری شــده که ‪۲‬‬ ‫ساالنه بالغبر ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫امـ‬ ‫مصرف داخل ا‬ ‫تعاون اماده بهره‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫میشود که عالوه بر‬ ‫حوزه‬ ‫طرح در اراک و‬ ‫سایر بقوالت تولید‬ ‫مختلف شهرستان محالت‪ ،‬یک‬ ‫دانهای‪ ،‬شبدر و‬ ‫طرح ان در‬ ‫شهرستان زرندیه است‪.‬‬ ‫یک طرح در‬ ‫هوای اراک و شازند‬ ‫کیفیت‬ ‫ناسالم است‬ ‫تامین‪ 3‬هزار‬ ‫کشاورزان استان‬ ‫وزیع بین‬ ‫تن بذر گندم برای ت‬ ‫افزایش امار‬ ‫پروژه مقاومت‪،‬‬ ‫مسیر روگذر عرشه‬ ‫برداری میشود‬ ‫زودی اماده بهره‬ ‫به‬ ‫های کرونادر استان‬ ‫فوتی‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫چالش های رای اعتماد ادامه دارد‬ ‫روز پرحاشیه مجلس‬ ‫دومین روز از بررسی کابینه دولت سیزدهم با‬ ‫مجلس با تسامح‬ ‫بررسیصالحیتوزیرانپیشنهادیارتباطاتو‬ ‫سیاست‬ ‫اصولگرایی در کابینه‬ ‫به اکثریت وزرا‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی و‬ ‫امور خارجه ادامه یافت‬ ‫از همه ظرفیت های‬ ‫استفاده نشدهاست‬ ‫رای می دهد‬ ‫‪02‬‬ ‫از جمعیت اراک‬ ‫درصد‬ ‫سکونت ‪ ۳۲‬کارامد شهری است‬ ‫در بافت نا‬ ‫میلیون دز واکسن‬ ‫تولید‪۲۰‬‬ ‫اختصاص‬ ‫کووپارس تا پایان‬ ‫‪ ۳۸‬هزار هکتار از‬ ‫فوالدمبارکهبه‬ ‫کیفی سازیمحصوالت‬ ‫خود اهتمام ویژه ای دارد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫سال جاری در ساوه‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫اراضی‬ ‫‪03‬‬ ‫‪08‬‬ ‫تعطیلی ها‬ ‫دروازه ورود‬ ‫به پیک های بعدی‬ ‫کرونا‬ ‫به کشت علوفه‬ ‫تامین ‪ 3‬هزار تن بذر‬ ‫گندم برای توزیع بین‬ ‫کشاورزان استان‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫موضوع ‪:‬تمدید مناقصه احداث و تکمیل جاده دسترسی به ذخیره بلوک ‪ B1‬معدن‬ ‫سنگ اهک‬ ‫با توجه به تعطیالت غیر مترقبه کرونایی و نیز به درخواست برخی از شرکت کنندگان در مناقصه‬ ‫اجرای عملیات نقشه برداری‪ ،‬حفاری‪ ،‬اتشباری‪ ،‬کوه بری‪ ،‬خاکریزی‪ ،‬کوبیدن بستر‪ ،‬تسطیح و کلیه‬ ‫عملیات مربوطه به طول حدودی ‪ 538‬متر‪ ،‬این مناقصه تا تاریخ ‪ 1400/06/10‬تمدید می گردد‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی تا پایان روز چهارشــنبه مورخ ‪1400/06/10‬جهت‬ ‫دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشــنهادات خود به دبیرخانه شرکت فوالد سنگ به ادرسهای زیر‬ ‫مراجعه نمایند‪:‬‬ ‫■ اصفهــان‪ ،‬کیلومتــر ‪ 25‬جــاده مبارکه بروجن‪ ،‬شــرکت معدنی صنعتی فوالدســنگ مبارکه‬ ‫تلفن تماس‪031-52682350-54‬‬ ‫■ تهــران‪ ،‬تهــران‪ ،‬خیابــان وزرا‪ ،‬کوچــه هفدهم‪ ،‬پــالک ‪ ، 16/1‬طبقه اول‪ ،‬ســمت راســت‪.‬‬ ‫تلفن ‪09127164575 - 02188104113 :‬‬ ‫ضمنا کلیه اطالعات و جزئیات و شــرایط برگزاری مناقصه در اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد‬ ‫مندرج می باشد ‪.‬‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین زاریا مدل ‪( DU80‬پکیج دوم)‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی شماره ‪87300039 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به ادرس یاسوج‪ -‬انتهای بلوار عدل جنب اموزش و پرورش‬ ‫شهرستان بویراحمد‪ -‬تلفن ‪ 074-33341111‬شناسه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی ‪ 411133595155‬و کد پستی ‪7591757878‬‬ ‫درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و براورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی‬ ‫از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه اب پایه ‪ 5‬و باالتر از ســازمان برنامه وبودجه و ‪...‬‬ ‫طبق جدول زیر ‪ ،‬ثبت درســامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید ‪،‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫شهرستان‬ ‫محل اجرا‬ ‫محل‬ ‫تامیناعتبار‬ ‫مبلغبراورد‬ ‫اولیه(ریال)‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫معتبر شرکت در‬ ‫فرایندارجاع‬ ‫مدت اجرا‬ ‫کار (ریال)‬ ‫ابرسانیمجتمعگوشه‬ ‫مزدک روستای گنجه ای‬ ‫کهنه(شامل تهیه و نصب‬ ‫لوله و لوله گذاری با لوله‬ ‫از محل اعتبارات‬ ‫فوالدی اتصال جوشی ‪6‬‬ ‫اینچ به ضخامت جدار ‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت انتقال گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران ‪/‬منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع‬ ‫منطقه دو عملیات انتقال گاز فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫محققسازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/ 06/01‬به شماره ‪ 2000092036000018‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد تا ‪ :‬ساعت ‪ 16‬روز پنجشنبه مورخ ‪1400/06/11‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهادتا ‪ :‬ساعت ‪ 16:00‬روز شنبه مورخ ‪1400/07/03‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های کیفی ‪ :‬ساعت ‪ 9 :00‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/07/04‬‬ ‫زمان گشایش پاکتهای مالی ‪ :‬متعاقبا از طریق سامانه ستاد اطالع رسانی می گردد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان نلسون ماندال (جردن) بلوار اسفندیاری پالک ‪ 27‬طبقه هشتم اتاق ‪805‬‬ ‫شماره تماس‪031 - 34042490 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفترثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها‪،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ضمنا اگهی فوق در سایتهای زیر قابل مشاهده می باشد‪:‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪http://district2.nigtc.ir‬‬ ‫‪WWW.NIGTC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/06/02:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/06/01 :‬‬ ‫روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان‬ ‫اگهی تجدید چهارم مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99/22‬‬ ‫میلیمتر بطول ‪ 1560‬متر و‬ ‫لوله پلی اتیلن‪ 63‬میلیمتر‬ ‫بطول ‪ 300‬متر و لوله پلی‬ ‫اتیلن‪ 75‬میلیمتر بطول‬ ‫عمرانی و صندوق‬ ‫بویراحمد‬ ‫توسعه ملی و ‪...‬‬ ‫‪.‬بخشی در قالب اسناد‬ ‫و اوراق مدت دار می‬ ‫‪20107723936‬‬ ‫اب پایه ‪ 5‬و‬ ‫باالتر‬ ‫‪1010000000‬‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ 580‬متر و احداث حوضچه‬ ‫شیراالت و ‪ )....‬طبق‬ ‫براورد و مشخصات فنی‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ‪ 1400/06/03‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪. 140/06/08‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪.1400/06/20‬‬ ‫‪ )3‬زمان بازگشایی پاکتها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪. 1400/06/21‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 90 :‬روز از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬هزینه درج اگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪)7‬به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشروط ‪،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده ‪،‬سپرده های مخدوش ‪،‬سپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی‬ ‫ونظایران و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ )10‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نامه ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/06/01 :‬‬ ‫امورقراردادها شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫ازادسازی منابع ارزی‬ ‫مسدودشده ایران در ژاپن‬ ‫ضروری است‬ ‫رئیس جمهوری در دیدار وزیر امور خارجه ژاپن با‬ ‫تاکید بر ضرورت ازادســازی منابع ارزی مسدودشــده‬ ‫ایران در ژاپن‪ ،‬گفت‪ :‬تاخیر در ازادسازی دارایی های‬ ‫ایران در بانک های ژاپنی توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی در دیــدار وزیــر امــور خارجــه‬ ‫ژاپن با قدردانی از کمک های انســان دوســتانه ژاپن‬ ‫بــرای مقابلــه با کرونا‪ ،‬ابــراز امیدواری کــرد که تداوم‬ ‫یهــای دو کشــور در ایــن زمینه به ریش ـه کنی‬ ‫همکار ‬ ‫بیماری عالم گیر کرونا در دو کشور و جهان کمک کند‪.‬‬ ‫رئیســی در پاســخ به اظهارات وزیر امــور خارجه ژاپن‬ ‫مبنی بر ضرورت و اهمیت اجرای برجام به عنوان یک‬ ‫توافق بین المللی‪ ،‬گفت‪ :‬ایران به همه تعهدات خود‬ ‫در برجام پایبند بوده و این امریکایی ها هستند که به‬ ‫تعهــدات خود عمل نکرده و یک جانبــه از این توافق‬ ‫بین المللی خارج شدند و تحریم ها را گسترش دادند‪.‬‬ ‫یهــا نیز به دنبال امریکا‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکه اروپای ‬ ‫از عمــل بــه تعهدات خــود در برجــام ســرباز زده اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به طور طبیعی از کشوری که به تعهدات‬ ‫خود پایبند بوده باید تقدیر کرد و اگر کشوری از برجام‬ ‫جشــده و به تعهدات خود عمل نکرده باید مورد‬ ‫خار ‬ ‫مواخذه قرار بگیرد و امریکایی ها باید به افکار عمومی‬ ‫جهان پاسخ دهند که چرا به تعهدات خود در برجام‬ ‫جشــده اند‪.‬‬ ‫عمل نکرده و از این توافق بین المللی خار ‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ایران با اصل مذاکره‬ ‫مشکلی ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با چه توجیهی تحریم های‬ ‫امریــکا علیــه ملــت ایران بایــد همچنان ادامه داشــته‬ ‫باشد‪ .‬رئیسی در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره‬ ‫به تحوالت اخیر در افغانستان با استقبال از تالش های‬ ‫ژاپن و دیگر کشورهای منطقه برای کمک به برقراری‬ ‫صلح و ثبات در افغانستان و منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اســامی ایران همواره از صلح و ثبات در افغانســتان‬ ‫حمایت کرده و حمایت می کند البته معتقدیم که در‬ ‫افغانســتان باید خود افغانستانی ها تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫«توشیمیتسو موتگی» وزیر امور خارجه ژاپن نیز در این‬ ‫دیدار بر توسعه و تعمیق روابط دیرینه دو کشور تاکید‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ایران و ژاپن از دیرباز روابط دوســتانه و‬ ‫خوبــی داشــته اند و تردید ندارم کــه در دوره فعالیت‬ ‫دولت جدید نیز این روابط ادامه داشته و بیش ازپیش‬ ‫توسعه خواهد یافت‪ .‬وزیر امور خارجه ژاپن با تاکید‬ ‫بــر تــاش ایــن کشــور بــرای برقــراری صلح و ثبــات در‬ ‫منطقــه‪ ،‬گفت‪ :‬توکیو همــواره از برجــام به عنوان یک‬ ‫توافق بین المللی حمایت کرده و بر این باور هستیم‬ ‫کــه احیــای برجام به نفــع همه بــوده و می تواند به‬ ‫حل وفصــل مشــکالت از مســیر گفت وگــو و مذاکــره‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1144‬‬ ‫چالش های رای اعتماد ادامه دارد‬ ‫دومیــن روز از بررســی صالحیــت وزرای‬ ‫پیشــنهادی رئیس جمهور در صحن علنی با بررسی‬ ‫صالحیــت یــک وزیــر کلیــدی دولــت همــراه بــود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین خطیب وزیر پیشنهادی‬ ‫اطالعــات زیــر ذره بین نماینــدگان رفت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫حشــدن نامش‬ ‫خبر انالین‪ ،‬خطیب که از زمان مطر ‬ ‫بــا مخالفانی از جنس پایداری روبــرو بود دیروز هم‬ ‫مخالفت هاییتندوتیز از سویهمینطیفراشاهد‬ ‫بود و کار به برخی افشاگری ها و انتقادات عجیب‬ ‫نیــز کشــیده شــد‪ .‬طبــق روال جلســه رای اعتماد به‬ ‫وزرا‪ ،‬در ابتــدای بررســی صالحیت وزیر پیشــنهادی‬ ‫اطالعات دولت ســیزدهم کمیســیون امنیت ملی و‬ ‫سیاست خارجی گزارش خود را درباره سید اسماعیل‬ ‫خطیبقرائتکردکهعباسزادهمشکینی‪،‬سخنگوی‬ ‫کمیسیوناز نظراتمثبتاکثریتاعضایکمیسیون‬ ‫بهوزیر موردنظر ابراهیمرئیسیخبر داد‪.‬سپسنوبت‬ ‫به گزارش کمیسیونشوراهارسید کهبرایبار دوممهر‬ ‫تائیدمجلسبرایحضور خطیبدر وزارتاطالعات‬ ‫زده شود‪.‬‬ ‫مخالفانچهگفتند؟‬ ‫شهــا‪ ،‬مجلس وارد بررســی‬ ‫بعــد از قرائــت گزار ‬ ‫نظراتمخالفانوموافقانشد‪،‬غالمحسینرضوانی‪،‬‬ ‫نماینــده تهران و عضو جبهه پایــداری گفت‪ :‬انتظار‬ ‫م ـی رود در میــان مســئوالن وزارت اطالعــات هیــچ‬ ‫عضو غیرانقالبی نباشد‪ .‬غیرانقالبی نباید در وزارت‬ ‫اطالعات جایی داشــته باشــد بلکه همه مسئوالن‬ ‫وزارت اطالعات در همه رده ها باید مانند همه انبوه‬ ‫بدنهباشندتارسالتخودرابهبهتریننحو بهانجام‬ ‫برســانند‪ .‬حسین میرزایی‪ ،‬نماینده اصفهان دومین‬ ‫مخالفیبود کهباحضور در جایگاهبهبیاناظهارات‬ ‫و ادعــای عجیبــی علیــه وزیر پیشــنهادی اطالعات‬ ‫پرداخت‪.‬وی گفت‪:‬همکاران گرامیایارهبر انقالب‬ ‫از بین گزینه های پیشنهادی جناب اقای خطیب را‬ ‫پذیرفتند؟مجلسانقالبیهموارهمطیعفرمایشات‬ ‫رهبر انقالباستامااگر کسانیبرخالفواقعتائید‬ ‫کسیرابهحضرتاقانسبتدهنداشتباهبزرگیکرده‬ ‫و گرفتار «ذنب الیغفر» شده اند‪ .‬همکاران گرامی در‬ ‫این روزها اخباری درباره تائید اقای خطیب توســط‬ ‫رهبر انقالبمطرحشد‪.‬میرزاییهمچنینبیان کرد‪:‬‬ ‫از عزیزانی که سخن حق را گفتند تشکر می کنیم اما‬ ‫دربارهنظر حضرتاقادربارهاقایخطیبچه کسی‬ ‫بهتــر از رئیس جمهور می تواند پاســخ دهــد‪ ،‬دو روز‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1223‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003536‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/05/12‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی‬ ‫نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای علی اکبر خاکباز فرزند مصطفی نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 145/53‬متر مربع از پالک شماره ‪ 77‬فرعی از‬ ‫‪ 106‬اصلی واقع در اراضی چشمه مراد بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از‬ ‫مالک رسمی اقای محمدحسن رداد فرزند کربالیی محمد محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی ‪15‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها‬ ‫رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در‬ ‫محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه اول سال ‪ 1400‬ثبت سمیرم‬ ‫‪ -9-1064‬به موجب ماده ‪ 11‬قانون ثبت اسناد وامالک وماده ‪ 59‬ائین نامه قانون ثبت اسناد‬ ‫امالکی که در سه ماهه اول سال ‪ 1400‬تقاضای ثبت انها پذیرفته شده و همچنین شماره‬ ‫هایی که از قلم افتاده مربوط به بخش یک و بخش ‪ 16‬ثبتی سمیرم به شرح ذیل اگهی‬ ‫می گردد ‪.‬‬ ‫ردیف الف‪ :‬شماره پالک ومشخصات مالک و نوع ملک ومحل وقوع امالکی که درسه ماهه‬ ‫اول سال ‪ 1400‬اظهارنامه تنظیم جهت انتشار اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش یک ‪:‬‬ ‫اول ابنیه وامالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل ‪:‬‬ ‫‪9571‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسجد فاطمیه واقع در محله کوشک سمیرم به مساحت ‪ 190‬مترمربع ‪.‬‬ ‫‪9572‬ـ خانم مهتاب عزیز پور فرزند قربانعلی شش دانگ یک باب خانه به مساحت‬ ‫‪188‬مترمربع واقع در محله کوشک ‪.‬‬ ‫‪9573‬ـ اقای سید حجت اله قائم مقامی فرزند سید جعفرشش دانگ یک باب خانه واقع در‬ ‫محله کوشک سمیرم به مساحت ‪110‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪9574‬ـ اقای سید حجت اله قائم مقامی فرزند سید جعفر شش دانگ یک باب خانه واقع در‬ ‫محله کوشک سمیرم به مساحت ‪115‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪9575‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در بلوار دنا سمیرم مجزی شده از ‪2198‬به مساحت ‪590‬متر‬ ‫مربع‪.‬‬ ‫‪9576‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسجد جواد االئمه (ع) واقع در سمیرم خیابان مطهری مجزی شده از ‪707‬به مساحت‬ ‫‪195‬متر مربع ‪.‬‬ ‫‪9577‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسجد بیت الرضا (ع) واقع در سمیرم محله قلعه مجزی شده از ‪3015‬به مساحت ‪160‬متر‬ ‫مربع‪.‬‬ ‫‪9578‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫حسینه چهارده معصوم (ع) واقع در سمیرم محله علیاء مجزی شده از ‪ 523‬به مساحت‬ ‫‪980‬متر مربع ‪.‬‬ ‫‪9579‬ـ خانم زرافشان اقبال پناه فرزندخدا خواست شش دانگ یک باب خانه مجزا شده از‬ ‫پالک‪ 3602‬واقع در سمیرم محله قلعه جوی کهریز به مساحت ‪ 530‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪ -9580‬خانم ثریا بهرامیان فرزند شاه میرزا ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪2960‬متر‬ ‫مربع مجزی شده از پالک ‪1617‬واقع درسمیرم خیابان کشتارگاه‪.‬‬ ‫‪ -9581‬دولت جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫سالن ورزشی نجمه به مساحت ‪1940‬متر مربع مجزی شده از ‪2557‬فرعی واقع در کوی‬ ‫بخشداری سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9582‬دولت جمهوری اسالمی ایران ‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫به مساحت ‪2000‬متر مربع مجزی شده از ‪1187‬فرعی واقع در سمیرم اراضی کهله قصبه‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫روزپرحاشیه مجلس‬ ‫گذشته از ایشان سوال شد و گفتند حضرت اقا درباره‬ ‫ایشاننظرخاصینداشتند‪...‬حسینجاللی‪،‬نماینده‬ ‫رفسنجان و عضو جبهه پایداری‪ ،‬مخالف دیگر وزیر‬ ‫پیشنهادیاطالعاتبود کهدر سخنانی گفت‪:‬اقای‬ ‫خطیب از ســال ‪ ۷۰‬مدیرکل اطالعات قم شــدند و‬ ‫هم زمان این توطئه ها توســط دشمن اغاز شد‪ ،‬هم‬ ‫حوزهغیرانقالبیوهمانتی تز انقالب‪.‬انتظار حوزهاز‬ ‫اقایخطیبپیش بینی‪،‬پیشگیریوشناساییبود‪.‬او‬ ‫گفت‪:‬گروه هایمختلفسکوالر در قمدارایمواضع‬ ‫و رفتارهای سیاسی مختلف به مقابله با اصل نظام‬ ‫و والیت فقیــه پرداخته و باشــخصیت های نفوذی‬ ‫در نظام ارتباطاتی داشــتند چرا این موارد به مراجع‬ ‫اطالع رسانی نشده‪ ،‬شما که هرروز خبرنامه به دفاتر‬ ‫می دادید اما هیچ گاه تبیین نشد‪ .‬البته همیشه فتنه‬ ‫و فتنه گرانبرجستهو انقالبی ها کمرنگمی شدند‪.‬‬ ‫در فتنه‪ ۸۸‬برایسقوطنظامتالش کردند‪.‬ان هایی‬ ‫کهانقالبیبودندرانمی گذاشتندبهخبرگانبرونداما‬ ‫ان هاکهسکوالر بودندرامی گذاشتندکهبرایخبرگان‬ ‫نامزدشوند‪.‬اقایخطیبدر قمبیکار نبودندو افراد‬ ‫انقالبیباپرونده سازیبهدادسرااحضار می شدند‪.‬‬ ‫دفاع قاطع نماینده نزدیک به پایداری از حضور‬ ‫خطیب در وزارت اطالعات‬ ‫امــا فارغ از صف ارایی جبهه پایــداری در مقابل‬ ‫خطیب‪،‬دفاعقاطعوهمراهباسوگندشرعیمجتبی‬ ‫ذوالنوریاز اینگزینهپیشنهادیرئیس جمهور اتفاقی‬ ‫جالــب را رقــم زد‪ .‬مجتبی ذوالنوری نماینــده قم‪ ،‬در‬ ‫موافقــت با وزیر پیشــنهادی اطالعات گفت‪ :‬همه‬ ‫عزیزان از دلســوزان نظام و ارزشی هستند اما برخی‬ ‫مطالــب نیاز به تشــریح و تفصیــل دارد‪ .‬عمده این‬ ‫مطالب مرتبط با حوزه انتخابیه بنده و قم اســت‪.‬‬ ‫میــزان اشــنایی چنــد د هســاله ای که بنده بــا جناب‬ ‫اقای خطیب دارم‪ ،‬دوســتانی که اظهارنظر می کنند‬ ‫شاید به اندازه بنده شناخت عمیق را که مبنای یک‬ ‫قضاوت منصفانه باشــد را نداشتند‪ .‬ذوالنوری ادامه‬ ‫داد‪ :‬اقای یونسی در ابتدای دولت دوم اقای خاتمی‬ ‫روز چهارشنبهاز مجلسرایاعتمادگرفتندوصبحروز‬ ‫پنجشنبهکهجوهررایاعتمادشخشکنشده‪،‬بنده‪،‬‬ ‫سردارقریشی‪،‬مرحومنقوی‪،‬حاج اقایبهرامی‪،‬سردار‬ ‫شکارچیوچندنفر دیگر برایتبریکبهدفتر ایشان‬ ‫که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند‬ ‫رفتیمتااقایخطیبابقاشونددر اداره کلاطالعات‬ ‫قمو اقاییونسیفرموندمطلقاامکان پذیر نیست‬ ‫چوناقایخاتمیمنرااحضار کردکهبه عنوانشرط‬ ‫ضمنعقدبایدخطیب‪،‬شهیدیمدیرکلاصفهانو‬ ‫یک نفر دیگر را عزل کنید‪ .‬او گفت‪ :‬اقای خطیب دو‬ ‫بار عزل می شوند‪ ،‬اول با نظر شخص اقای خاتمی و‬ ‫بار دومبانظر شخصاقایاحمدی نژاد‪.‬اگر خطیب‬ ‫کــج رفته اســت پــس احمدی نژاد درســت م ـی رود‪.‬‬ ‫نمایندهمردمقمدر مجلسیازدهمبااشارهبهبرهم‬ ‫خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم‬ ‫قم در سال ‪ ۸۵‬گفت‪ :‬ان زمان قوه قضائیه شخص‬ ‫اقــای مرحــوم هاشــمی در وزارت اطالعات و برخی‬ ‫نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که‬ ‫افراد دستگیرشده ازاد شوند و ما طی جلساتی که با‬ ‫اقایخطیبداشتیمایشانمی گفتندکهمنبهدنبال‬ ‫این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم‬ ‫اینبچه هااسیبنبینندو وقتیاینبچه هامحکوم‬ ‫شــدند‪ ،‬این احکام هیچ کدام اجرا نشــد و شــاق و‬ ‫حبس ها هیچ کدام اجرایی نشــد‪ ،‬چون پاســخ این‬ ‫سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مجلسباتسامح‬ ‫به اکثریت وزرا رای می دهد‬ ‫را می طلبد و ما در اظهارنظرها باید این عملکردها را‬ ‫توجه کنیم‪ .‬وی با طرح این ســوال که ایا شــرع برای‬ ‫ما مهم است یا قانون اساسی؟ گفت‪ :‬شرع می گوید‬ ‫قاضیبایدمجتهدباشد‪،‬ایاقضاتشماامروز مجتهد‬ ‫هســتند؟ امام مسلمین و حاکم شرع ولی مسلمین‬ ‫است‪ .‬امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری‬ ‫رای دادند‪ ،‬اما ولی فقیه حکم او را تائید نکرد‪ ،‬حق‬ ‫تصــرف در امــور را نــدارد و اگــر در امــور تصرف کرد‬ ‫طاغوتاست‪.‬وقتیوزیری کهجایگاهشحاکمیتی‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫اســت و توافــق رهبــری در مورد ان گرفته م ‬ ‫مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می کند‪ ،‬مانند‬ ‫قاضیکهماذوندر تصرفاست‪.‬کمااینکهدر قانون‬ ‫اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است که مجتهد‬ ‫مطلق‪،‬امدهاستمجتهدیاقریبو االجتهاد‪.‬نکته‬ ‫دیگر این اســت کــه اقای خطیب تحــول در وزارت‬ ‫اطالعــات ایجــاد خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد‬ ‫خودم در جلســه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و‬ ‫متناسببابحران هایجدیدایناتفاقبایدبیفتد‪.‬‬ ‫پاسخخطیببهبهارستانی ها‬ ‫پــس از ارائــه ســخنان پرحاشــیه نماینــدگان‬ ‫مخالــف و موافــق‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫سید اسماعیل خطیب‪ ،‬وزیر پیشنهادی اطالعات‬ ‫پشــت تریبون قرار گرفــت و برخالف انچه تصور‬ ‫می شد به ادعاهای تندوتیز اعضای جبهه پایداری‬ ‫پاسخ دهد‪ ،‬تالش کرد بیشتر به معرفی برنامه و‬ ‫حشــده‬ ‫کلیــات بپــردازد و ورودی بــه مباحث مطر ‬ ‫نداشــت‪ .‬او گفــت‪ :‬یکــی از وظیف ههــای اصلی ما‬ ‫صیانت از مردم ایران و صیانت از دارایی های این‬ ‫ملت اســت‪ .‬یکــی از وظیفه های بنده این اســت‬ ‫که تشــکیالت اطالعاتی را انقالبی و اطالعات را‬ ‫مردم پایه کنم و مردم در تامین امنیت این کشور‬ ‫همراه و همیار مجموعه سربازان گمنام باشند و در‬ ‫تامیــن امنیت عمومی ازادی ها‪ ،‬حریم خصوصی‪،‬‬ ‫رضایــت عمومی‪ ،‬حقوق ادیــان‪ ،‬اقوام و مذاهب‬ ‫شهــا و هنجارهــای جامعه ایران اســامی را‬ ‫و ارز ‬ ‫محترم بشمارم و صیانت کنم و همچنان که شعار‬ ‫دولت مردمی است در حمایت از تولید ملی تمام‬ ‫تالش مجموعه را بسیج کنم و به این نکته توجه‬ ‫کنم که یکی از موانع اصلی که وظیفه ما به عنوان‬ ‫مانــع زدایــی در این ســال اســت فســاد اقتصادی‬ ‫اســت و تمام تالش مجموعه اقتصادی وزارت در‬ ‫این جهت باید بسیج شود‪.‬‬ ‫ناصــر ایمانــی‪ ،‬تحلیلگــر اصولگــرا در‬ ‫گفت وگویــی پیرامــون کابینــه پیشــنهادی و‬ ‫برخــورد احتمالــی نماینــدگان مــردم بــا ان‬ ‫گفت‪ :‬برخی از وزرای پیشنهادی اقای رئیسی‬ ‫انتظاراتــی کــه از ایشــان بود را بــراورده نکرده‬ ‫و معرفــی انان قــدری تعجب برانگیز بود‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬توضیح مطلب این است که به هرحال‬ ‫یــک وزیــر بایــد شــاخصه هایی داشــته باشــد‬ ‫و احتیاجــی هــم نیســت کــه عموم مــردم این‬ ‫شــاخصه ها را بداننــد چــون تخصــص الزم را‬ ‫نــدارد اما حداقل اهل فــن در ان حوزه خاص‪،‬‬ ‫باید فرد را بشناســند و بــه لحاظ روحی اقناع‬ ‫شــوند کــه او می توانــد فــرد مناســبی بــرای ان‬ ‫وزارتخانه باشــد؛ مثــا اگر فردی بــرای وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬اموزش وپــرورش‪ ،‬ارشــاد یــا راه و ‪...‬‬ ‫معرفــی می شــود افرادی کــه االن در ان حوزه‬ ‫و ســازمان و وزارتخانه هســتند یا با ان مرتبط‬ ‫هســتند‪ ،‬باید ان فرد را بشناســند؛ اما اگر فرد‬ ‫برای ان ها هم شناخته شــده نباشد‪ ،‬کار قدری‬ ‫پیچیده می شــود و برخی از وزرای پیشنهادی‬ ‫اقــای رئیســی این چنیــن هســتند»‪ .‬ایــن فعال‬ ‫سیاســی اصولگرا ادامــه داد‪ :‬حاال اگر بپذیریم‬ ‫که وزیر پیشنهادی برای اهل فرد شناخته شده‬ ‫هم نباشد یعنی یک پله تنزل کنیم‪ ،‬باید ببینیم‬ ‫کــه ایا بــه لحاظ علمی و تجربی مشــخصات‬ ‫الزم بــرای قرار گرفتن در قامت وزیر را دارد یا‬ ‫خیر؟ اگر در اینجا هم به نتیج ه مثبتی نرسیم‬ ‫دیگر هیچ حجت عقلی برای رای دادن به او‬ ‫باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫برخــی از وزرای پیشــنهادی اقــای رئیســی‬ ‫هــم این چنیــن هســتند‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫عــاوه بر این اطالع داریم که اقای رئیســی بر‬ ‫اســاس فشــارها و البی های جانبی این کابینه‬ ‫را نچید ه اســت؛ مثال در کابینه ســال ‪ ۹۲‬اقای‬ ‫روحانی به وضوح مشــخص بود که کدام وزیر‬ ‫ســهم کــدام طیــف و بخش یــا افــراد ذی نفوذ‬ ‫در حاکمیت اســت اما در کابینه اقای رئیســی‬ ‫این ردپا نیســت و افراد معرفی شده‪ ،‬انتخاب‬ ‫خود او و یا مشاوران او هستند؛ بنابراین اینکه‬ ‫چرا این افراد معرفی شــده اند در ابهام اســت‬ ‫و صاحب نظران توجیهی برای ان ندارند‪ .‬این‬ ‫سوال مهم مطرح است که ایا بهتر از این افراد‬ ‫نبــود که این ها را معرفــی کرده اند؟! البته این‬ ‫را درباره بخشــی از اعضای کابینه پیشــنهادی‬ ‫می گویــم و نــه همــه‪ .‬وی دربــاره برخــورد‬ ‫احتمالــی مجلس با این کابینه پیشــنهادی نیز‬ ‫گفت‪ :‬به اعتقاد من اکثریت قاطع نمایندگان‬ ‫همیــن دیــدگاه رادارنــد کــه عــرض کــردم امــا‬ ‫مجلــس مصلحت ســنجی های دیگــری هــم‬ ‫دارد؛ مثــا هیچ وقــت تعــداد قابل توجهــی از‬ ‫وزرای پیشــنهادی رئیس جمهوری که تازه روی‬ ‫کار امــده اســت را رد نمی کند؛ یعنی این را به‬ ‫مصلحــت کشــور نمی داند و در نظــر دارد که‬ ‫رئیس جمهور با گزینه های خود و با دس ـت باز‬ ‫کار کند؛ یعنی با تســامح به اکثریــت وزرا رای‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫از همهظرفیت هایاصولگراییدر کابینه‬ ‫استفاده نشدهاست‬ ‫یــک عضــو جامعــه روحانیــت مبــارز گفت‪:‬‬ ‫طــوری شــده که االن هیچ کــس جرئت نمی کند‬ ‫بگوید «همه مطالبات مردم را پاسخ می دهم»‬ ‫چــون واقعیــت ان اســت کــه مشــکالت و‬ ‫چالش های زیادی در کشور وجود دارد که منابع‬ ‫مالینمی تواندهمهمطالباتراپوششدهد‪.‬به‬ ‫گزارشدیده بانایران‪،‬ویدربارهبهره گیریدولت‬ ‫از همه ظرفیت های اصولگرایی افزود‪ :‬هرچند از‬ ‫همهظرفیت هایاصولگراییدر انتخاباعضای‬ ‫کابینــه استفاده نشــده اســت اما تالش شــده که‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬علی‬ ‫امینی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪864 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1200‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره‬ ‫ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۱۵۸۴‬و ‪ ۱۵۸۱‬مورخ ‪ 1400/3/26‬خانم نجمه صفاری انارکی فرزند باقر‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع و اقای محمد سیروس نجف ابادی فرزند محمدرضا نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 123/87‬مترمربع مجزی شده از‬ ‫پالک شماره ‪ ۲۲۹‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی‬ ‫مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1173577‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1204‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره‬ ‫ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 1892‬و ‪ 1893‬مورخ ‪ 1400/4/9‬اقای مهدی نوری کوهانی فرزند حسن‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع و خانم الهه چترائی عزیزابادی فرزند محمدعلی نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 103/91‬مترمربع مجزی شده‬ ‫از پالک شماره ‪ 722‬اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪-‬‬ ‫‪ -9583‬اقای وحید بهرامیان فرزند فرج اله ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام به مساحت ‪230‬متر‬ ‫مربع مجزی شده از ‪4189‬واقع در سمیرم خیابان شریعتی‪.‬‬ ‫‪ -9584‬اقای احمد بهرامیان فرزند عزیز اله و خانم عصمت اقایی فرزند کاوس ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪290‬متر مربع مجزی شده از ‪1345‬واقع در سمیرم محله دلگر‪.‬‬ ‫‪ -9585‬اقای محسن میرزائی فرزند هرمز ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت ‪235‬متر‬ ‫مربع مجزی شده از ‪2424‬واقع در سمیرم خیابان شیخ مفید اراضی کهله قصبه‪.‬‬ ‫‪ - 9586‬اقای محمد جواد پیرمرادیان فرزند نادر ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪250‬متر‬ ‫مربع مجزی شده از ‪3220‬واقع در سمیرم خیابان شیخ صدوق‪.‬‬ ‫‪ -9587‬اقای صفر علی مهدوی فرزند عبدالهاشم ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪379‬متر‬ ‫مربع مجزی شده از ‪2372‬واقع در سمیرم خیابان مولوی خیابان مهدیه‪.‬‬ ‫‪ -9588‬اقای حجت اله اسوده فرزندعبدالحسین و خانم فاطمه نظری فرزند علی ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪160‬متر مربع مجزی شده از ‪ 572‬واقع در سمیرم کوچه دهان بالسویه‬ ‫و االشاعه‪.‬‬ ‫‪ -9589‬اقای احمد سلمانیان فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪180‬متر مربع‬ ‫مجزی شده از ‪2198‬واقع در سمیرم بلوار دنا‪.‬‬ ‫‪-9590‬اقای محمد رضا راجی فر زند محمود ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت ‪ 20‬متر‬ ‫مربع مجزا شده از پالک ‪1165‬فرعی واقع در خیابان اردیبهشت سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9591‬خانم سیده اغا بیگم داودی فرزند اکبر ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت‬ ‫‪ 325‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪2617‬فرعی واقع در خیابان مولوی سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9592‬اقای جلیل صابری فرزند مهدی ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت ‪145‬‬ ‫متر مربع مجزا شده از پالک ‪1233‬واقع در خیابان شریعتی کوچه شکار سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9593‬خانم دنیا بهرامیان فرزند محمد حسن ششدانگ یک باب خانه مساحت ‪ 110‬متر مربع‬ ‫مجزا شده از پالک ‪ 668‬فرعی واقع در محله دلگر سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9594‬اقای فرهاد اصفی فرزند محمد کریم ششدانگ یکباب خانه تحتانی و فوقانی به‬ ‫مساحت ‪200‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪763‬فرعی واقع در محله علیا سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9595‬اقای محمد علی قنبریان سمیرمی فرزند علی موازی چهاردانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ششدانگ ‪300‬مترمربع مجزا شده از پالک ‪ 630‬فرعی کوچه دهان‬ ‫سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9596‬اقای ارمان رشیدی فرزند منصور ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت‬ ‫‪210‬متر مربع مجزا گردیده از پالک ‪ 1426‬فرعی واقع در خیابان شورا سمیرم‪.‬‬ ‫‪ -9597‬اقای ارمان رشیدی فرزند منصور ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت‬ ‫‪210‬متر مربع مجزا گردیده از پالک ‪ 1426‬فرعی واقع در خیابان شورا سمیرم‪.‬‬ ‫دوم ابنیه وامالک مزرعه مهرابواسحاق پالک ‪ 60‬اصلی و فروعات ذیل ‪:‬‬ ‫‪479‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسجدجواد االئمه (ع) به مساحت ‪ 515‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪42‬فرعی واقع در مزرعه‬ ‫مهر ابواسحاق سمیرم ‪.‬‬ ‫‪ -480‬اقای محمد حسین اصفی فرزند محمد حسن و محمد امین بهرامیان فرزند علی‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪250‬متر مربع مجزا گردیده از پالک ‪ 4‬فرعی‬ ‫بالسویه و االشاعه‪.‬‬ ‫‪ -481‬اقای رحیم کریمی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت‬ ‫‪200‬مترمربع مجزا گردیده از پالک ‪ 47‬فرعی واقع در سمیرم بلوار قائم مقامی ‪.‬‬ ‫‪ -482‬خانم سهیال طائی فرزند شیبت اهلل ششدانگ یک قطعه زمین محصور مجزا گردیده از‬ ‫پالک ‪ 28‬فرعی به مساحت ‪150‬متر مربع واقع در بلوار دنا جنب انبار جهاد ‪.‬‬ ‫سوم ابنیه وامالک مزرعه رزجان پالک ‪ 104‬اصلی و فروعات ذیل‪:‬‬ ‫‪ -700‬خانم زهرا سامی فرزند محمد حسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 185‬مترمربع‬ ‫مجزا گردیده از پالک ‪ 19‬فرعی واقع در خیابان شیخ مفید‪.‬‬ ‫‪ -701‬اقای رحمت اهلل قاسمی فرد فرزند عبدالهاشم ششدانگ یک قطعه زمین محصور به‬ ‫مساحت ‪100‬متر مربع مجزا گردیده از پالک ‪ 15‬فرعی واقع در خیابان رائی زاده‪.‬‬ ‫‪ -702‬خانم فاطمه دشتی فرزند محمد تقی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪1200‬متر مربع مجزا گردیده از پالک ‪ 127‬فرعی واقع در مزرعه رزجان‪.‬‬ ‫‪ -703‬اقای ابراهیم صمصامی فرزند چنگیز ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪200‬متر مربع‬ ‫مجزا گردیده از پالک ‪12‬فرعی واقع در کوچه صاحب الزمان‪.‬‬ ‫‪ -704‬اقای غالمعلی سامی فرزند عبدالرسول ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ 7297‬متر مربع مجزی گردیده از پالک ‪ 25‬فرعی واقع در خیابان شیخ مفید‪.‬‬ ‫‪ -705‬وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسجد امام حسین (ع) به مساحت ‪ 497‬متر مربع واقع در خیابان شیخ مفید سمیرم ‪.‬‬ ‫چهارم ابنیه و امالک شهر حنا پالک ‪ 119‬اصلی و فروعات ذیل‪:‬‬ ‫‪ -859‬خانم زهره شفیعی فرزند حسین و اقای جعفر قاسمی فرزند عبداله ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 360‬متر مربع واقع در کوچه شهید قاسمی ‪.‬‬ ‫‪ -860‬خانم فاطمه صفائی فرزندایت اله ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 445‬متر مربع‬ ‫واقع در خیابان دکتر حسابی ‪.‬‬ ‫‪ -861‬شهرداری حنا ششدانگ یک قطعه زمین محل پارک به مساحت ‪ 5335‬متر مربع واقع‬ ‫در جاده ورودی شهر حنا ‪.‬‬ ‫‪ -862‬شهرداری حنا ششدانگ یک باب ساختمان کتابخانه عمومی به مساحت ‪ 726‬متر مربع‬ ‫واقع در خیابان چهار شنبه بازار جنب پارک ‪.‬‬ ‫‪ - 863‬شهرداری حنا ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 595‬متر مربع واقع در خیابان‬ ‫معراج ‪.‬‬ ‫‪ - 864‬شهرداری حنا ششدانگ ساختمان انبار به مساحت ‪ 390‬متر مربع واقع در خیابان‬ ‫بی بی ناز بانو ‪.‬‬ ‫‪ -865‬شهرداری حنا ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 50‬متر مربع واقع در خیابان‬ ‫بیست و دو بهمن ‪.‬‬ ‫‪ -866‬شهرداری شهر حنا ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 6625‬مترمربع واقع‬ ‫در خیابان دکتر حسابی‬ ‫‪ -867‬شهرداری حنا ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 400‬مترمربع واقع در‬ ‫کوچه امام رضا (ع) ‪.‬‬ ‫‪ - 868‬شهرداری حنا ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 265‬مترمربع واقع در خیابان‬ ‫ایــن موضوع تحقق پیدا کند‪ .‬معتقدم هیچ گاه‬ ‫هیچ کاری بی نقص نیســت‪ .‬هر انتخابی دارای‬ ‫مشــکالت و فوایــدی اســت‪ .‬حســین ابراهیمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اقای رئیسی همان طور که اعالم کرد‬ ‫مســتقل است و جهت گیری خاصی در انتخاب‬ ‫وزرایپیشنهادینداشت‪.‬او بدوندر نظر گرفتن‬ ‫گرایش سیاسی یا تعقیب جریانی خاص‪ ،‬اعضای‬ ‫کابینــه دولــت ســیزدهم را انتخــاب کــرد‪ .‬مالک‬ ‫و معیار رای انتخاب افراد‪ ،‬منافع کشــور بود نه‬ ‫تامیننظر گروهیاسلیقهخاصسیاسی‪.‬‬ ‫متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1172811‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1202‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره‬ ‫ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1822‬مورخ ‪ 1400/4/7‬خانم مرضیه یوسفی نجف ابادی فرزند احمد نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 138/90‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪41‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ 8‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1173587‬م الف‬ ‫چهارشنبه بازار ‪.‬‬ ‫‪ -869‬شهرداری حنا ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 105‬مترمربع واقع در خیابان بی‬ ‫بی ناز بانو‪.‬‬ ‫‪ -870‬شهرداری حنا ششدانگ یکباب ساختمان و زمین به مساحت ‪ 695‬متر مربع واقع در‬ ‫خیابان امام خمینی (ره) ‪.‬‬ ‫‪ -871‬شهرداری حنا ششدانگ یک قطعه زمین محل پارک وحدت به مساحت ‪ 4100‬متر‬ ‫مربع واقع در خیابان چهارشنبه بازار‪.‬‬ ‫پنجم ابنیه وامالک شهر ونک پالک ‪ 145‬اصلی و فروعات ذیل‬ ‫‪ 1‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسجد امام صادق (ع) به مساحت ‪ 160‬مترمربع واقع در خیابان انقالب ‪.‬‬ ‫‪ - 91‬وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسجد جامع به مساحت ‪ 575‬متر مربع واقع در محله زیر بند‪.‬‬ ‫‪ -955‬وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫حسینیه انقالب به مساحت ‪100‬متر مربع مجزا شده از پالک ‪ 164‬فرعی واقع در شهر ونک ‪.‬‬ ‫‪956‬ـ وقف به تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان سمیرم ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسجد صاحب الزمان به مساحت ‪ 352‬متر مربع واقع در خیابان انقالب ‪.‬‬ ‫‪ – 957‬اقای محمد حسین نصیری فرزند الیاس ششدانگ یک قطعه زمین محصور به‬ ‫مساحت ‪ 468‬متر مربع مجزی گردیده از پالک ‪ 357‬فرعی واقع درخیابان چشمه ناز‪.‬‬ ‫‪ - 958‬اقای عیسی عقدکی فرزند رسول ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 260‬متر مربع‬ ‫واقع در محله حکیم شهر ونک‪.‬‬ ‫‪ – 959‬خانم مهر ماه عسکری فرزندجمشید ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت‬ ‫‪ 145‬متر مربع واقع در محله قلعه رئیس‪.‬‬ ‫به موجب ماده ‪ 16‬قانون ثبت اسناد وامالک و ماده ‪ 86‬ائین نامه چنانچه کسی نسبت به‬ ‫امالک مندرج در ذیل اگاهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ اولین انتشار نسبت به امالکی‬ ‫که به شرح ردیف الف تقاضای ثبت انها پذیرفته شده ظرف مدت ‪ 90‬روز و نسبت به امالک‬ ‫ردیف ب ظرف مدت ‪ 30‬روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم نمایند و طبق‬ ‫تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض بایستی با تقدیم اعتراض به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این اگهی دعوایی‬ ‫اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر به طرح دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم‬ ‫نماید ‪ .‬اعتراضات یا گواهی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد بال اثر و وفق قسمت‬ ‫اخیر ماده ‪ 16‬و تبصره ماده ‪ 17‬قانون ثبت اسناد وامالک رفتار خواهد شد ‪.‬‬ ‫ضمنا طبق ماده ‪ 65‬قانون ثبت اسناد وامالک حقوق ارتفاقی در موقع تحدیدحدود ودر صورت‬ ‫مجلس مربوطه قید و واخواهی صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی‬ ‫مطابق ماده‪ 20‬قانون ثبت اسناد وامالک و ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی‬ ‫ثبت پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان سمیرم‪ -‬محمد زمانی ‪/1168105‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫قیمت گذاریدستوری‪،‬عمده ترینمشکل‬ ‫صنایعمختلفاست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــورس‬ ‫شــرکت ها موظــف بــه اصــاح‬ ‫اوراق بهــادار تهران عمده ترین‬ ‫ســاختارهای خود هســتند‪ .‬وی‬ ‫مشکل صنعت خودرو و دیگر‬ ‫ادامــه داد‪ :‬صنعــت خــودرو‬ ‫تگــذاری‬ ‫صنایــع کشــور را قیم ‬ ‫مورد استقبال ســهامداران خرد‬ ‫دســتوری عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اســت امــا از انجــا کــه ایــن امــر‬ ‫علی صحرایی‬ ‫مدیــران صنایــع مختلــف بــه‬ ‫دائمــی نخواهــد بــود‪ ،‬اصــاح‬ ‫ویــژه خودروســاز بایــد پیگیــر‬ ‫عملکردهــا و صورت های مالی‬ ‫مــوارد قانونی و حقوقی به منظور برون رفت از یک ضرورت اســت و شــرکت ها باید به این امر‬ ‫مشکالتمربوطبهقیمت گذاریدستوریشوند‪ .‬اگاه بــوده و دارایی هایی که در راســتای زنجیره‬ ‫به گزارش ایرنا از ســازمان بــورس و اوراق بهادار‪ ،‬فعالیت انها نیست‪ ،‬را در شرایط مساعد بازار به‬ ‫علــی صحرایی اصالح عملکردها و صورت های فروش برسانند تا هزینه های تامین مالی کاهش‬ ‫مالــی بــرای شــرکت های خودروســازی را یــک یافتــه و تــاش برای ایجــاد بازار رقابتــی صورت‬ ‫ضرورت دانست و اضافه کرد‪ :‬شرکت ها باید به گیرد‪ .‬صحرایی خاطرنشــان کرد‪ :‬دو خودروســاز‬ ‫این امر اگاه بوده و دارایی هایی که در راســتای بزرگ؛ ایران خودرو و سایپا طی دو سال متوالی‬ ‫زنجیره فعالیت انها نیست را در شرایط مساعد زیا نهــای انباشــته باالیی داشــتند کــه این زنگ‬ ‫بــازار بــه فروش برســانند‪ .‬وی با اشــاره به اینکه خطر بزرگی برای انها محسوب می شود‪ ،‬شرکت‬ ‫سهامدارانبرایسرمایه گذارینگاهخاصبهبازار خودروســازی پــارس نیــز طــی ســه ســال متوالی‬ ‫سرمایه دارند‪ ،‬افزود‪ :‬مدیران با سیاست گذاری و زیا نهــای قابــل توجهــی داشــته کــه بــا اصــاح‬ ‫برنامه های مدون مانع دخالت دولت در بخش ســاختارها می توان به بهبود شــرایط ان امیدوار‬ ‫قیمت گذاریشوند‪.‬صحراییدر بخشدیگریاز شــد‪ .‬در چند روز گذشــته رییس ســازمان بورس‬ ‫ســخنان خود افزود‪ :‬با توجه ب ه وجود ابزارهای و اوراق بهــادار یکــی از کارکردهای بازار ســرمایه‬ ‫الزم در حــوزه تامیــن مالی‪ ،‬گروه بهمــن خودرو را کمک به تامین مالی زنجیره تولید در صنعت‬ ‫طی چند ماه گذشــته حدود ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان خودروسازی دانست و گفت‪ :‬بازار سرمایه عالوه‬ ‫مجوز تامین مالی گرفته که‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان ان بــر اوراق و ابزارهای موجود این امکان را دارد تا‬ ‫را محقق کرده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت بورس از طریــق طراحی ابزارهای جدید و متناســب با‬ ‫اوراق بهادار تهران تاکید کرد‪ :‬برای انکه سهامدار صنعــت خودرو و قطع هســازی بــه این صنعت‬ ‫خرد یا صندوق ها در تامین مالی مشارکت کنند کمککند‪.‬‬ ‫«ازادی اقتصادی» ضرورت اساسی برای‬ ‫توسعهکشور‬ ‫نائــب رئیس اتــاق بازرگانی‬ ‫بنــگاه و چرخاندن چرخ تولید‬ ‫ایرانگفت‪:‬اعتقادسیاستگذاران‬ ‫و تجــارت واقف بودند که کار‬ ‫اقتصــادی کشــور بــه «ازادی‬ ‫بنگاهو کارخانهتحتمدیریت‬ ‫اقتصــادی» به عنــوان یک اصل‬ ‫مدبرانه ان ها به ورشکستگی و‬ ‫حقوقــی متیــن و یک ضــرورت‬ ‫افــاس و رکــود نمی رســید کــه‬ ‫ ورزی‬ ‫ح‬ ‫سال‬ ‫حسین‬ ‫اساســی بــرای توســعه کشــور‬ ‫بعــد از بــه تــه دیــگ خــوردن‬ ‫اســت‪ .‬حســین ســاح ورزی در‬ ‫کفگیر رانت و حمایت دولتی‪،‬‬ ‫گفت وگو با ایســنا با اشــاره به این که خصوصی برایش بدنبال مالک جدید در بخش خصوصی‬ ‫ســازی در ایــران پــروژه ای شکســت خــورده باشید تا بلکه مال مرده نقد شود‪ .‬نائب رئیس‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این موضــوع در جایگاه یک اتــاق بازرگانی ایران عنوان کرد‪ :‬شــکی نیســت‬ ‫یهــا بایــد نهایــت دقت در‬ ‫سیاســت‪ ،‬نــه فلســفه و هــدف ان به درســتی از کــه در ایــن واگذار ‬ ‫ســوی سیاســتگذاران و افکار عمومی درک شد و حفــظ حقــوق عمومــی یا همــان حــق دولت‬ ‫نــه اعتقادی به این فلســفه وجود داشــت‪ .‬وی به معنای وســیع کلمه و حقوق جامعه انجام‬ ‫ادامــه داد‪ :‬خصوص ‬ ‫یســازی یک ضلــع از مثلث شــود؛ امــا راهــش مداخلــه در راه و رســم اداره‬ ‫اقتصاد پویا و توســعه گراســت و دو ضلع دیگر یــک فعالیت اقتصادی یــا تعیین تکلیف برای‬ ‫این مثلث ازادسازی و نهادسازی بوده که قاعده اموالــی که خودتان همین چند صباح پیش به‬ ‫این مثلث ازادســازی اســت‪ .‬ســاح ورزی با بیان دیگری واگذار کرده اید نیســت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫نکــه حقــوق عمومی از مســیر تقویت نظام‬ ‫این که ازادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و ای ‬ ‫توسعه گراســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ازادسازی اقتصادی حکمرانــی شــرکتی در دولــت و ارتقــای نظــام‬ ‫اجــازه می دهــد بازار به وظیفه ذاتــی خود برای مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه‬ ‫تخصیــص بهینه منابع در نظــام اقتصادی عمل محقق می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ساختن یک نظام‬ ‫کرده و از ســوی دیگر کارافرینی را به عنوان یک حسابداری اجتماعی کارامد و قابل اتکا تضمین‬ ‫نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز‪ ،‬کننــده حقوق جامعه اســت کــه در فقدان این‬ ‫به مناسبات تولید و تجارت تزریق می کند‪ .‬نائب نظا مهــای س ـه گانه‪ ،‬یعنــی حکمرانی شــرکتی‬ ‫رئیساتاقبازرگانیایرانبااشارهبهاین کهقاعده قوه مجریه‪ ،‬مدیریت و نظارت مالیه عمومی و‬ ‫مثلث اقتصــاد پویا در ایــران به دالیل مختلفی حســابداری اجتماعی‪ ،‬که دو تای اول فشــل و‬ ‫مشمول بی مهری و حتی دشمنی است‪ ،‬تصریح ناقص و سومی به کل ناموجود است‪ ،‬قهرمان‬ ‫کرد‪ :‬خروجی این بی عالقگی و بی اعتقادی به بــازی سیاســتمداران و سیاســتگذاران و گرفتــن‬ ‫فلسفه ازادسازی اقتصادی‪ ،‬همین شیر بی یال و یقه خریدار اموال دولتی به اسم احقاق حقوق‬ ‫یســازی را از اهداف سیاستی‬ ‫دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی بر مردم تنها خصوص ‬ ‫روی ان گذاشته ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬کارخانه یا شرکتی خود دورتر و دورتر می کند‪ .‬سالح ورزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بــه یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار ساختناینسهگانهاخیر همالبتهالزاماتیداردکه‬ ‫می شود و از فردا صبح‪ ،‬و حتی چه بسا پیش از ریشه ای ترینان ها‪،‬اعتقادسیاستگذاراناقتصادی‬ ‫تکمیلفرایندواگذاری‪،‬هزار مدعیریز و درشت‪ ،‬کشــور بــه «ازادی اقتصادی» به عنــوان یک اصل‬ ‫گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه‬ ‫اقتصادی و مزاحم تولید کشــور‪ ،‬و گاه بی هیچ کشــور اســت‪ ،‬روزی که این اعتقاد و التزام خود را‬ ‫صرفاباتکیهبهجایگاه در بازتعریف وظایف‪ ،‬حقوق و محدودیت های‬ ‫مستمسکو بهانهحتی‪ً ،‬‬ ‫و قدرتــی کــه دارند؛ به ســراغ خریدار شــرکت یا متقابل دولت و فعاالن بخش خصوصی و نیز در‬ ‫کارخانــه می روند که اینجا را باید چنین و چنان بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان‬ ‫یســازی و‬ ‫یتــوان بــه اینــده پروژه خصوص ‬ ‫اداره کنی و بعضی از این شرط ها حتی در خود داد؛ م ‬ ‫قرارداد واگذاری درج می شود‪ .‬س الح ورزی بیان البته به قرار گرفتن کشــور در مســیر تحقق ارمان‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر دولتمردان به رمــوز و فنون مدیریت «پیشرفتوعدالت»امیدوار شد‪.‬‬ ‫مهلتارایهاظهارنامهمالیاتییکهفته‬ ‫دیگر تمدیدشد‬ ‫معاوندرامدهایمالیاتیسازمانامور مالیاتی‬ ‫کشــور گفت‪ :‬به اســتناد مصوبه اخیر ســتاد ملی‬ ‫مدیریــت کرونــا مهلــت ارایــه اظهارنامــه مالیاتی‬ ‫اشــخاص حقوقی و صاحبان درامد امالک اجاری‬ ‫به مدت یک هفته دیگر تمدید شــد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایرنااز سازمانامور مالیاتیکشور‪،‬محمدمسیحی‬ ‫اظهار داشت‪:‬مطابققانونمالیات هایمستقیم‪،‬‬ ‫‪ ۳۱‬تیرمــاه اخرین مهلــت ارائه اظهارنامه مالیاتی‬ ‫اشخاصحقوقیوصاحبانامالکاجاریاست‪،‬اما‬ ‫بهاستنادمصوبهستادملیمدیریتکرونا‪،‬مهلت‬ ‫ارائهاظهارنامهمالیاتیاینگروه هاتاپایانمردادماه‬ ‫تمدید شــده بــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬اکنون با عنایت به‬ ‫تعطیــات شــش روز اخیــر و بــه اســتناد مصوبه‬ ‫روز شــنبه مورخ‪ ۳۰‬مردادماه ســتاد ملی مدیریت‬ ‫کرونا‪،‬اینمهلتبهمدتیکهفتهدیگر تمدید‬ ‫شد تا مودیان مالیاتی فرصت بیشتری برای انجام‬ ‫تکالیفمالیاتیداشتهباشند‪.‬بنابراین‪،‬روزیکشنبه‬ ‫‪ ۷‬شهریورماه‪ ،‬اخرین مهلت برای ارایه اظهارنامه‬ ‫مالیاتــی خواهد بود‪ .‬مســیحی با تاکیــد بر اینکه‬ ‫برخورداری از هر نوع تســهیالت و معافیت های‬ ‫مالیاتی‪،‬منوطبهتسلیماظهارنامهمالیاتیدرموعد‬ ‫مقررقانونیاست‪،‬عنوانداشت‪:‬فعاالناقتصادی‬ ‫به منظور بهره مندی از مشــوق های قانونی نرخ‬ ‫صفر و یا هر نوع تسهیالت دیگر باید اظهارنامه‬ ‫مالیاتیخودراتاروز یکشنبههفتمشهریورماهسال‬ ‫جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی‬ ‫مالیــات بــه ادرس ‪WWW.INTAMEDIA.IR‬‬ ‫ارسالو مالیاتخودراپرداختکنند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1144‬‬ ‫معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از افزایش تحویل خودرو به مشتریان خبر داد‬ ‫‪3‬‬ ‫ادامه تالش ها برای ایجاد ارامش‬ ‫در بازار خودرو‬ ‫معــاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از تالش‬ ‫این شرکت برای صفر کردن تعداد خودروهای کف‬ ‫کارخانه خبر داد و میزان خودروهای ناقص فعلی‬ ‫این خودروسازی را‪ ۷۰‬هزار دستگاه به سبب مشکل‬ ‫در تامین قطعات الکترونیکی و قطعــات وارداتی‬ ‫وابســته به ان ها اعالم کرد‪ .‬بابک رحمانی‪ ،‬عمده‬ ‫مشکالت خودروهای ناقص را وجود یک مشکل در‬ ‫صنعت خودروسازی تمام دنیا به سبب عدم تامین‬ ‫به موقع تراش ـه ها (قطعات) الکترونیکی به سبب‬ ‫مشکالت ناشی از همه گیری ویروس کرونا در دنیا و‬ ‫تعطیلی های ناشی از ان دانست‪ .‬معاون بازاریابی‬ ‫و فروش گروه صنعتی ایران خودرو از ایجاد حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار تعهد (تاکنون) برای خودرو تارا (دســتی و‬ ‫اتوماتیک) و اغاز تحویل‪ ۹۰۰‬دستگاه از این خودرو‬ ‫در اولیــن ســری از تحویــل مــدل دســتی ان خبــر و‬ ‫اطمینــان خاطــر داد که قطعــا به تمامی تعهدات‬ ‫ایــن خودرو عمل خواهد شــد؛ ضمن اینکه پس از‬ ‫ایفای تعهدات ایجادشده در مقطع اولیه که طی‬ ‫یک دوره پیش فروش شــکل گرفته است‪ ،‬در اینده‬ ‫برنام ههــای جدیــد فروش تــارا اعالم خواهد شــد‪.‬‬ ‫رحمانیدر رابطهبابازگشتمحصولهایمابهسبد‬ ‫محصوالتایران خودرو‪،‬ضمنیاداوریاینکهحدود‬ ‫دوســال هیچ تعهد جدیدی برای هایما به ســبب‬ ‫تحری مهــا و قطع همکاری شــریک خارجی ایجاد‬ ‫یهــای صورت‬ ‫نشــده بــود‪ ،‬اعالم کــرد که با پیگیر ‬ ‫گرفته و اخذ مجوزها برای به روزرســانی قیمت ها‪،‬‬ ‫تعهــدات معــوق این خــودرو به روز شــد و تمامی ‬ ‫تعهدات‪S5‬ها تحویل شده و ‪ S7‬ها هم در مرحله‬ ‫صدور دعوتنامه ها و تکمیل وجه مشتریان است‪.‬‬ ‫طبق گمانه زنی های این مقام مسئول ایران خودرو‪،‬‬ ‫احتمال بازگشــت پژو به ایران و اغاز همکاری های‬ ‫مجدد‪ ،‬بسیار کم و احتماال بعید است‪.‬‬ ‫متن گفت وگوی ایسنا با بابک رحمانی‪ -‬معاون‬ ‫بازاریابــی و فروش گروه صنعتی ایرا نخــودرو‪ -‬به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫اخیرا حواشــی ای با موضــوع افزایش‬ ‫خودروهای ناقص متوقــف در پارکینگ ‬ ‫خودروسازان و تاخیر در تحویل خودروهای‬ ‫متعهد شده در طرح های فروش پیشین‬ ‫مطرح شــده که ضمن ان به توقف فعلی‬ ‫طرح های فروش خودروسازان تا زمان ایفای‬ ‫تعهدات قبلی اشــاره شد‪ .‬ضمن تشریح‬ ‫حقیقت امــر‪ ،‬بفرمایید که موضوع از کجا‬ ‫اغاز شد؟‬ ‫اجرای بیستمین مرحله از فروش فوق العاده‬ ‫ایران خودرو از ســال گذشــته و ششــمین مرحله‬ ‫از پیش فروش یکســاله این خودروســاز در ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬بیانگــر کــذب بــودن ایــن ادعــا بــود‪ .‬بــه‬ ‫راحتــی و با یک بررســی‪ ،‬کامال مشــخص خواهد‬ ‫شــد کــه این موضــوع حداقــل در رابطه بــا ایران‬ ‫خــودرو حقیقــت نداشــت‪ .‬بــه دلیــل ضــرورت‬ ‫تامین بخشــی از نقدینگــی از طریق برنامه های‬ ‫فــروش فوق العــاده‪ ،‬فروش ها بدین طریق مرتبا‬ ‫حهــای فــروش‬ ‫یشــود‪ .‬طر ‬ ‫طبــق برنامــه اجــرا م ‬ ‫شهــای‬ ‫شهــای یکســاله‪ ،‬فرو ‬ ‫اعــم از پیش فرو ‬ ‫فوق العاده و طرح های مشارکت در تولید‪ ،‬طبق‬ ‫روال و به صورت منظم در حال برگزاری هستند‬ ‫و امســال نیــز همچون ســال گذشــته‪ ،‬در هر ماه‬ ‫یشــود‪ .‬از‬ ‫برنام ههــای فــروش اجرایــی شــده و م ‬ ‫زمــان اغــاز اجرای طــرح فروش خــودرو و عرضه‬ ‫به روش قرعه کشــی (خردادمــاه ‪ )۱۳۹۹‬تاکنون‪،‬‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۶۰‬هزار دســتگاه خودرو تنها در فروش‬ ‫فوق العــاده عرضه شــده کــه از این میــزان‪ ،‬برای‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۶‬هــزار دســتگاه تعهــد ایجاد شــده و‬ ‫مشــتریان منتخب واریــز وجه داشــته اند؛ حدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار دســتگاه خودرو هم تحویل مشــتریان‬ ‫شــده اســت‪ .‬طبــق مصوبــه کمیتــه خــودرو‪،‬‬ ‫خودروســازان ســه مــاه بــرای تحویــل خودروهــا‬ ‫در طــرح های فــروش فوق العــاده فرصت دارند‬ ‫کــه ایــران خودرو این بــازه را به طور میانگین به‬ ‫‪ ۴۵‬روز رســانده اســت‪ .‬برایــن اســاس‪ ،‬اکثریــت‬ ‫خودروهــای تعهــد شــده زودتــر از موعــد مقرر‪،‬‬ ‫امــاده بــوده و تحویل مشــتری شــده اســت‪ .‬این‬ ‫حهــای‬ ‫ارقــام فــارغ از خودروهــای تحویلــی طر ‬ ‫پیش فروش و مشــارکت در تولید بوده اســت اما‬ ‫شهــای فوق العــاده‬ ‫تاثیــر اصلــی بــر بــازار را فرو ‬ ‫حهــای ایــران خــودرو بــه صورت‬ ‫یگــذارد و طر ‬ ‫م ‬ ‫مستمر اجرا شده است‪.‬‬ ‫ازمیزانتولیداتگروهصنعتیایران خودرو‪،‬‬ ‫وضعیتاماریخودروهاییکهامکانعرضه‬ ‫به بازار را ندارند و تحت عنوان خودروهای‬ ‫ناقص (کسری قطعه) شناخته می شوند‪،‬‬ ‫در حــال حاضر در ایــن زمینه وضعیت‬ ‫ایران خودرو چگونه است و با توجه به اینکه‬ ‫گام های موثری طی یکی‪ -‬دو سال اخیر‬ ‫در رابطه با افزایش عمق داخلی ســازی و‬ ‫خودکفایی در تامین قطعات خودرو صورت‬ ‫گرفتهاست‪،‬علتکسریقطعاتچیست؟‬ ‫تگــذاری دســتوری کــه‬ ‫مــواردی همچــون قیم ‬ ‫زمینه ساز مشکالتمالیبرایشرکت هایخودروساز‬ ‫شده است‪ ،‬بی تاثیر بر شکل گیری خوروهای دارای‬ ‫یســازی‬ ‫کســری نبوده اســت؛ اما عدم امکان تجار ‬ ‫تمامی تولیدات خودرو‪ ،‬عمدتا ناشــی از تحریم ها‬ ‫و مســائلی اســت کــه در صنعــت خــودرو جهانــی‬ ‫نیز حادث شــده اســت‪ .‬در حال حاضر در صنعت‬ ‫خودروسازیتمامدنیا‪،‬تامینتراشه هایالکترونیکی‬ ‫باتوجهبهمحدودیتتامین کننده ها‪،‬دچار مشکل‬ ‫شــده و نیــاز به این تراش ـه ها بــا کاربردهــای غیر از‬ ‫صنعت خودرو در شرایط کرونا افزایش یافته است؛‬ ‫چراکه این تراشه ها در سایر صنایع نیز کاربرد دارند‬ ‫و تعطیلی هایناشیاز کرونادر سراسر دنیا‪،‬بر میزان‬ ‫تامینمکفیان هاتاثیر گذاشتهاست‪.‬متعاقباین‬ ‫شرایطجهانی‪،‬ایران خودرو نیز تاحدودیدر تامین‬ ‫اینقطعهبامشکلمواجهشده کهمنجر به کسری‬ ‫قطعه در تعدادی از خودروها شده است‪ .‬در حال‬ ‫حاضــر حــدود ‪ ۷۰‬هزار دســتگاه خــودرو ناقص در‬ ‫پارکینگایران خودرو موجوداست کهامار انشفاف‬ ‫اعالم می شود‪ .‬اما همه سعی ما براین است که این‬ ‫تعداد خودروی کف که عمده ناقصی ان ها مربوط‬ ‫به قطعات الکترونیکی و قطعات وارداتی وابسته‬ ‫به ان هاست‪ ،‬تاثیری بر میزان عرضه به بازار نگذارد‪.‬‬ ‫تالش ما براین است که عرضه ها طبق برنامه انجام‬ ‫شوندو مسلماباحلمشکالتتامینقطعاتمورد‬ ‫نیاز‪،‬عرضهنیز افزایشخواهدیافت‪.‬‬ ‫تعهدات خودروهای دنا که شنیده می شود‬ ‫به سبب عدم تامین ‪ ECU‬به حالت معوق‬ ‫در امد ه نیز به علت همین مشکالت تامین‬ ‫قطعاتالکترونیکیوارداتیاست؟‬ ‫خیــر‪ .‬تعهــد معوقــی بــه علــت مشــکل عدم‬ ‫تامیــن ‪ ECU‬یــا ‪ ACU‬خودروی دنــا وجود ندارد‬ ‫و در حال حاضر نیز بر روی محصوالت دنا‪ ،‬تعهد‬ ‫معوق قابل توجهی نداریم‪ .‬به طور کلی تعدادی‬ ‫خــودروی کــف وجــود دارد که ناشــی از وجود این‬ ‫مشــکل نیست‪ .‬براســاس امار مقایس ـه ای تا تاریخ‬ ‫‪ ۱۹‬مردادمــاه ســال های ‪ ۱۳۹۹ ،۱۳۹۸‬و ‪ ،۱۴۰۰‬در‬ ‫شاخص فروش (تحویل به مشتری)‪ ،‬ایران خودرو در‬ ‫ســال ‪ ۱۰۶ ،۱۳۹۸‬هزار خودرو‪ ،‬در ســال ‪۱۱۹ ،۱۳۹۹‬‬ ‫هزار دســتگاه و از ابتدای امســال تا پایان ‪ ۱۹‬مرداد‬ ‫مــاه جاری ‪ ۱۵۱‬هزار دســتگاه خودرو تحویــل داده‬ ‫اســت؛ براین اساس در شاخص تحویل‪ ،‬نسبت به‬ ‫ســال ‪ ۴۳ ،۱۳۹۸‬درصد و نســبت به ســال گذشــته‬ ‫‪ ۲۶‬درصد رشــد داشــته را شاهد هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫در شــاخص کل تعهدات در بــازه زمانی مذکور‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۴۱۸ ،۱۳۹۸‬هزار دســتگاه‪ ،‬در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳۷۶‬هزار دستگاه و در سال جاری نیز به‪ ۲۹۸‬هزار‬ ‫دستگاه رسیده است‪ .‬در حقیقت مجموع تعهدات‬ ‫اتــی ایرا نخــودرو در ســال جاری تــا تاریخ نوزدهم‬ ‫مردادماه‪ ،‬نســبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۲۱‬‬ ‫درصــد و نســبت به بــازه مشــابه ســال ‪۲۸ ،۱۳۹۸‬‬ ‫درصــد کاهش داشــته اســت‪ .‬نکته حائــز اهمیت‪،‬‬ ‫شــاخص تعهدات معوق اســت؛ تا تاریخ نوزدهم‬ ‫مرداد ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬تعهدات معوق ایران خودرو‬ ‫‪ ۱۷۸‬هزار دســتگاه بوده که در سال گذشته به ‪۴۷‬‬ ‫هزار دســتگاه و در ســال جاری به ‪ ۱۶‬هزار دســتگاه‬ ‫رســیده است‪ .‬بنابراین تعهدات معوق سال جاری‬ ‫نسبت به سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۹۱‬درصد و نسبت به‬ ‫ســال گذشته ‪ ۶۶‬درصد کاهش تعهدات معوق در‬ ‫ایران خودرو ایجاد شــده اســت‪ .‬هرچند که هدف‬ ‫مــا صفر کــردن میزان تعهدات معوق اســت اما در‬ ‫حقیقت ‪ ۱۶‬هزار تعهد به تعویق افتاده در کسب‬ ‫ و کار یک خودروسازی بزرگ همچون ایران خودرو‪،‬‬ ‫رقمچندانقابلتوجهینیست‪.‬‬ ‫بــا توجه به امار ارائه شــده از ســوی‬ ‫ایران خودرو به سازمان بورس‪ ،‬بعضا اختالف‬ ‫میزان تولید و میزان فروش (خودروهای‬ ‫تجاری) فاصله قابل توجهی دارد که از ان ها‬ ‫تحت عنوان همــان خودروهای ناقص یاد‬ ‫می شود؛ به طور مثال در فصل بهار امسال از‬ ‫‪ ۹۷‬هزار و‪ ۲۳۰‬دستگاه خودرو تولید شده از‬ ‫انواع محصوالت ایران خودرو‪ ،‬حدود ‪۷۶۹۳‬‬ ‫دســتگاه تجاری نشده است که اکثرا هم‬ ‫خودروهایباعمقباالیداخلی سازیاست؛‬ ‫علتاینموضوعچیست؟‬ ‫امار تولید در مرحله ای ایجاد می شود که خودرو‬ ‫می تواند از سالن مونتاژ خارج شود‪ ،‬اما پس از ان‪،‬‬ ‫یســازی طی‬ ‫بایــد فرایندهــای تکمی ـل کاری و تجار ‬ ‫شــود‪ .‬امــار ارایــه شــده از تولیدات ماهانــه‪ ،‬همان‬ ‫تعدادخودروهاییاست کهباقطعاتاصلیشکل‬ ‫گرفته و قادر به حرکت است اما لزوما در ان مرحله‪،‬‬ ‫قابل تحویل به مشتری نیست تا زمانی که برخی‬ ‫فرایندهــای دیگر بر روی محصول انجام شــود‪ .‬به‬ ‫طور طبیعی‪ ،‬حتی اگر مشکل کسری قطعات هم‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬امار تولید و امار فروش (با ارائه‬ ‫صورتمالی)بایکدیگر تفاوتخواهدداشت‪.‬البته‬ ‫این اختالف نباید به میزان قابل توجهی باشد؛ لذا‬ ‫در مواردی کهایناختالف کمیبیشتر شده‪،‬بهدلیل‬ ‫کسری قطعاتی با عدم امکان داخلی سازی است‪.‬‬ ‫بعضــا قطعــات وارداتــی دیر یــا زود به خط تولید‬ ‫می رسد؛ لذا نمی توان تولید را متوقف کرد‪ .‬توقف‬ ‫تولید‪ ،‬هزینه های بســیاری را بر خودروساز تحمیل‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین زمانی که شرکت اطمینان دارد در‬ ‫بــازه زمانــی قابــل پیش بینی این قطعــات خواهد‬ ‫رسید‪ ،‬تولید را ادامه داده و خودرو تولید می شود و‬ ‫سپستازمانتامینقطعه کسریو تکمیلو تجاری‬ ‫سازی‪ ،‬خودرو در پارکینگ خودروساز قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تامینقطعاتالکترونیکیبیشتربرایکدام‬ ‫محصوالت ایران خودرو ایجاد مشکل کرده‬ ‫است؟‬ ‫یتــوان گفــت برای اکثریــت خودروهــا؛ حال‬ ‫م ‬ ‫برخــی خودروهــا بــه ســبب میــزان نیــاز کمتــر بــه‬ ‫قطعــات الکترونیــک (به ویــژه در خودروهایــی با‬ ‫پلتفرم قدیمی تر) کمتر تاثیر پذیرفته اند و باتوجه‬ ‫بــه اینکــه همه خودروها بایســتی از اســتاندارهای‬ ‫‪ 85‬گانه تبیعیت کنند و براســاس ان ها بطور مثال‬ ‫در همــه خودروهــا موضوع ‪ ABS‬اجباری اســت یا‬ ‫اجزایقطعاتالکترونیکی کهبامشکلمواجه اند‪،‬‬ ‫قطعات اســتاندارد و ضروری بــرای همه خودروها‬ ‫هستند‪،‬برخیخودروهابیشتر بهسببعدمتامین‬ ‫به موقع قطعات الکترونیکی دچار مشــکل شــده‬ ‫انــد؛ البته این مشــکل تامین قطعــات الکترونیک‬ ‫تنها مختص خودرو نیست و حتی در سایر وسائل‬ ‫الکترونیکی همچون تبلت ها و گوشی های موبایل‬ ‫و‪ ...‬که استفاده می شوند‪ ،‬برای ان ها نیز ان هم در‬ ‫تمام دنیا مشکل ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ایا امکان بازگشت دیگر شرکای خارجی‬ ‫همچون پژو به ایران هست؟‬ ‫قطعــا برقراری ارتبــاط دوباره بــا ان ها به دلیل‬ ‫رفتارهای گذشته این خودروسازان‪ ،‬سخت خواهد‬ ‫بود و احتمال ان بسیار کم است‪.‬‬ ‫همانطور که مســتحضرید‪ ،‬گروه سایپا‬ ‫به سبب نزدیک شدن قیمت کارخانه ای‬ ‫محصوالت به قیمت در بــازار ازاد‪ ،‬طرح‬ ‫فروش محصوالت با ایــن ویژگی را بدون‬ ‫محدودیت قرعه کشــی اجرا کرده است‪،‬‬ ‫امــکان دارد برای برخــی محصوالت‬ ‫ایران خودرو (به جز هایما که اشاره شد)‪ ،‬این‬ ‫موضوع اتفاق بیفتد و برای چه خودروهایی؟‬ ‫ایــن امــکان وجــود دارد اما بســتگی زیــادی به‬ ‫ایــن دارد کــه در ان محصــوالت فاصلــه دو قیمت‬ ‫کارخانه و بازار کمتر شود‪ .‬درواقع قرعه کشی ابزاری‬ ‫ش بخشیدن به وضعیت موجود در بازار‬ ‫برای ارام ‬ ‫خــودرو بــود که تا حدودی به هدف خود رســید و‬ ‫موفقیت امیز بود‪ .‬البته که علت اصلی تالطم بازار‬ ‫خــودرو‪ ،‬موضــوع قیمت گذاری دســتوری خودروها‬ ‫اســت کــه بایــد بــرای ان فکری شــود‪ .‬چنانچــه در‬ ‫این زمینه اقدامی اساسی صورت گیرد‪ ،‬دیگر نیازی‬ ‫بــه اتخــاذ راهکارهای این چنینی نخواهد بــود‪ .‬در‬ ‫ســایر محصــوالت ایران خودرو به جــز هایما‪ ،‬هنوز‬ ‫اختــاف قیمت قابل توجه میــان کارخانه تــا بازار‬ ‫وجود دارد و این فاصله قیمت‪ ،‬ارایه مجوز حذف‬ ‫قرعه کشــی را ســخت خواهد کرد‪ ،‬لذا در ابتدا باید‬ ‫اصالح نحوه قیمت گــذاری صورت گیرد‪ ،‬پس از ان‬ ‫به صورت خودبه خود‪ ،‬قرعه کشی و برخی دیگر از‬ ‫محدودیت هاحذفشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫فوالدمبارکهبه کیفی سازیمحصوالتخوداهتمامویژه ایدارد‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهگفت‪:‬عرضهکاال‬ ‫و محصوالتباکیفیتایرانیجهترفاهحالمردم‬ ‫بایدسرلوحهکار تمامیتولیدکنندگان‪،‬صنعت گران‬ ‫و ارائه دهنــدگان خدمــات قــرار گیــرد تــا مــردم بــا‬ ‫اطمینــان و رغبــت بــه ســمت انتخــاب و مصــرف‬ ‫کاالهایایرانیسوقیابند‪.‬‬ ‫به گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫با اشاره به اهمیت تولید محصول باکیفیت ایرانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رکورد بازده کیفی شرکت فوالد مبارکه از‬ ‫ان جا مهم اســت که تمام نواحی تولیدی باالترین‬ ‫عملکرد کیفیخودرادر سال‪ ۱۴۰۰‬باتوجهبهحجم‬ ‫و ظرفیت تولید محصوالت کیفی به دست اوردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اردیبهشت ماه سال جاری‪ ،‬هم زمان‬ ‫بارشدچشم گیر تولیدشرکتفوالدمبارکه‪،‬باالترین‬ ‫بازده کیفی محصوالت در نواحی فوالدسازی‪ ،‬نورد‬ ‫گرم‪ ،‬نورد سرد و فوالد سبا به دست امد که منجر به‬ ‫کسب رکورد ‪ %91‬در کل شرکت و بهبود ‪ %2‬نسبت‬ ‫به مشابه سال قبل شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفــت‪ :‬ارتقای‬ ‫کیفیــت کاالها و محصــوالت داخلــی از مهم ترین‬ ‫ضروریاتدر ایجادجایگاهمناسببرایمحصوالت‬ ‫ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی و نیز در اذهان‬ ‫مصرف کننــدگان و در واقــع احتــرام بــه اعتمــاد و‬ ‫انتخاب ان هاست‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬عرضه کاال‬ ‫و محصوالتباکیفیتایرانیجهترفاهحالمردم‬ ‫بایدسرلوحهکار تمامیتولیدکنندگان‪،‬صنعت گران‬ ‫و ارائه دهنــدگان خدمــات قــرار گیــرد تــا مــردم بــا‬ ‫اطمینــان و رغبــت بــه ســمت انتخــاب و مصــرف‬ ‫کاالهایایرانیسوقیابند‪.‬‬ ‫عظیمیــان اذعــان داشــت‪ :‬در راســتای تحقــق‬ ‫شعار سال‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه به عنوان سازمانی‬ ‫متعالی و پیشرو همگام با رکورد کمی در تولید به‬ ‫کیفی سازیمحصوالتاهتمامویژه ایدارد‪.‬‬ ‫فگــذاری در‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اگرچــه هد ‬ ‫بنگا ههــای اقتصــادی بــزرگ بــر افزایــش کمــی‬ ‫محصوالتتولیدیاستامادر شرکتفوالدمبارکه‬ ‫و ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم‪ ،‬شاخص‬ ‫کیفیت محصوالت هم هدف گذاری شــده اســت؛‬ ‫چنانچه محدودیت های تامین انرژی به ویژه برق‬ ‫برطرف شــود متناســب با ارتقای کمی تولید فوالد‬ ‫یســازی محصوالت شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫خام کیف ‬ ‫محققمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه عنوان داشت‪:‬‬ ‫در سال گذشته نسبت به سال‪ ،98‬تمام پارامترهای‬ ‫کیفی شامل ذوب های خارج از استاندارد و کاهش‬ ‫عیوب محصوالت تولیدی در فوالد مبارکه با بهبود‬ ‫‪ 0.5‬تا ‪ 2.5‬درصدی همراه بود که باید نســبت به‬ ‫مقیاستولید‪ 7‬میلیونتنفوالدخامسنجیدهشود‪.‬‬ ‫یســازی محصوالت‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬روند کیف ‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه در ابتدای سال ‪ 1400‬تداوم‬ ‫یســازی‬ ‫داشــت و در اردیبهشــت مــاه رکــورد کیف ‬ ‫محصوالت از تاریخ شکل گیری شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ثبت شــد و بازده کیفی محصوالت شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه به‪ 91‬درصد رسید‪.‬‬ ‫عظیمیــان با تاکید بر این کــه علی رغم افزایش‬ ‫کمیتولیداتدر فوالدمبارکهاز کیفیتمحصوالت‬ ‫کاسته نشــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کیفی ســازی محصوالت در‬ ‫ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه شامل ذوب های خارج از استاندارد با‬ ‫‪ 2.35‬درصــد و میزان بهبــود ‪ 0.28‬درصدی همراه‬ ‫بود که بهترین شاخص کیفی در این بخش است و‬ ‫مهم ترین پارامتر بازده کیفی محصوالت تولیدی در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میــزان عیوب تختــال در ناحیه‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در اردیبهشت ماه سال جاری برابر ‪ 7.6‬درصد بود‬ ‫که سهم مهمی در بازده کیفی محصوالت شرکت‬ ‫فوالد مبارکه دارد؛ یکی از پارامترهای سنجش کیفی‬ ‫محصــوالت این ناحیه درصد ناخالصی نــورد گرم‬ ‫با منشــا فوالدســازی اســت که در ناحیه نورد سرد‬ ‫و شرکت های بهره بردار محصول تختال شناسایی‬ ‫می شود و در اردیبهشت سال جاری به‪ 2.52‬درصد‬ ‫کاهش یافت و به پایین ترین مقدار ممکن در دو‬ ‫سالگذشتهرسید‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۴۵‬درصد اب مورد‬ ‫نیاز شهرک های صنعتی‬ ‫اصفهان تامین شد‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاصفهانگفت‪:‬‬ ‫تاکنون تنها حدود‪ ۸۲۰‬لیتر بر ثانیه اب برای شهرک های‬ ‫صنعتی این استان تامین شده که این رقم معادل حدود‬ ‫‪ ۴۵‬درصــد نیاز واقعی این بخش اســت‪ .‬محمد جواد‬ ‫بگــی در گفــت و گو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬شــهرک های‬ ‫صنعتی استان اصفهان دستکم به‪ ۹۸۰‬لیتر بر ثانیه اب‬ ‫دیگر نیاز دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ ۱۴:‬تصفیه خانه در سطح‬ ‫شهرک هایصنعتیاستاناصفهاندر ‪ ۳۵‬سالگذشتهبه‬ ‫بهره برداری رسیده است و در سال جاری نیز ‪ ۱۴‬تصفیه‬ ‫خانه دیگر به شــهرک های صنعتی اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬برای نخســتین بار در کشــور پســاب‬ ‫شــهری شــهرضا به میزان ‪ ۶۰‬لیتر در ثانیه با ‪ ۲۵‬کیلومتر‬ ‫خطانتقالو سرمایه‪ ۱۱۰‬میلیاردتومانبهشهرکصنعتی‬ ‫رازی‪ ،‬سپهراباد و صنایع دستی منتقل شد و در حد اب‬ ‫اشامیدنی تصفیه شده در اختیار صنعتگران قرار گرفت‬ ‫که مشکل بحران اب انها را حل کرده است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫خط انتقال ‪ ۸۷‬کیلومتری نیز بین شهر اصفهان شهرک‬ ‫صنعتــی مورچه خــورت ایجاد شــده اســت که پســاب‬ ‫اصفهــان را به این شــهرک منتقل می کنــد و در مجموع‬ ‫ایــن طرح هــا ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومان ســرمایه گذاری شــده‬ ‫است‪ .‬وی از تامین اب همه شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استاناصفهانخبر دادو گفت‪:‬تامینامکاناتزیربنایی‬ ‫و زیرساخت های الزم برای شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫مهمترین هدف شرکت شهرک های صنعتی این استان‬ ‫است‪ .‬بگی گفت‪ :‬شبکه و مدول های تصفیه خانه در‬ ‫شهرک هاو نواحیصنعتینجفاباد‪،۲‬جی‪،‬رنگسازان‪،‬‬ ‫فناوری‪ ،‬سگزی‪ ،‬منتظریه‪ ،‬بزرگ‪ ،‬دهق‪ ،‬کمشچه‪ ،‬تیران‬ ‫و کــرون و راونــد در ســالجاری بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۹۰‬کیلومتــر شــبکه داخلی‬ ‫جمــع اوری فاضــاب در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‬ ‫جی‪ ،‬امیرکبیر کاشان‪ ،‬رنگسازان‪ ،‬فناوری اصفهان‪ ،‬بزرگ‬ ‫اصفهان‪ ،‬نجف اباد ‪ ،۲‬کمشــچه و دهق نیز اجرا شــد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬احداث مخازن هوایی و زمینی با مجموع‬ ‫‪ ۱۱‬هزار مترمکعب اب در شــهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫فناوری‪ ،‬نایین‪ ،‬اران و بیدگل‪ ،‬امیرکبیر کاشان‪ ،‬کمشچه‪،‬‬ ‫مورچه خورت‪ ،‬اشــترجان از دیگر اقدامات انجام شده‬ ‫در راســتای حل مشــکل اب واحدهای صنعتی مســتقر‬ ‫در شهرک های صنعتی استان است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی استان اصفهان گفت‪ ۷۵ :‬کیلومتر‬ ‫شبکه داخلی اب و‪ ۱۵۵‬کیلومتر خط انتقال اب به بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬شهرک و ناحیه صنعتی برای تکمیل شبکه و بهره‬ ‫برداری از اب تامین شــده اســت‪ .‬وی با اشاره به چالش‬ ‫جدی تامین اب در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬دســتگاه های خدمت رسان بر اساس‬ ‫قانــون موظف به تامین نیــاز واحدها (اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫زیرســاخت های مخابراتی‪ ،‬راه دسترسی) تا درب واحد‬ ‫صنعتی هســتند و با وجــود کاهش نزوالت اســمانی و‬ ‫محدودیت هایاستاناصفهان‪،‬اینشرکتدر خصوص‬ ‫بهــای زیــر‬ ‫تامیــن اب پایــدار و ممنوعیــت برداشــت ا ‬ ‫زمینی‪ ،‬با همدلی سازمان ها و ارگان های استانی نسبت‬ ‫بهتامینحداقل هایابموردنیاز در شهرک هاو نواحی‬ ‫صنعتیاستاناقدامکردهکهخریدتضمینیاباز شرکت‬ ‫تامین اب از طرح انتقال اب از خلیج فارس به میزان یک‬ ‫هزار لیتر برثانیه در دستور کار قرار دارد‪ .‬بگی یاداور شد‪:‬‬ ‫این استان از نظر تعداد شهرک ها ونواحی صنعتی رتبه‬ ‫اول کشور را دارد و استان دوم حدود ‪ ۳۰‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی کمتر از استان اصفهان دارد‪ .‬بیش از ‪ ۱۴۰‬هزار نفر‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی ُمصوب و فعال این استان‬ ‫مشغولکار هستند‪ ۷۶.‬شهرکصنعتی ُمصوبدر استان‬ ‫اصفهان وجود دارد که از این تعداد‪ ۷۰‬شهرک صنعتی‬ ‫عملیاتی و در حال واگذاری است‪ ،‬همچنین ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از شهرک های استان به ظرفیت نهایی خود رسیده اند‪.‬‬ ‫حمایت بانک سینا از‬ ‫کسب وکارهای اسیب دیده‬ ‫از کرونا‬ ‫در راســتای حمایــت از کســب و کارهــای اســیب‬ ‫دیــده از بحــران کرونــا تســهیالت بنــگاه محــور بانــک‬ ‫سینا به تاالرهای پذیرایی اسیب دیده از بیماری کرونا‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪،‬‬ ‫این اقدام در راســتای اجرای سیاست های بانک مرکزی‬ ‫مبنی بر حمایت از مشاغل و کسب و کارهای به شدت‬ ‫اسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال ‪1400‬‬ ‫و مســئولیت اجتماعــی بانــک در قالــب دســتورالعمل‬ ‫پرداخت تســهیالت بنگاه محور به تاالرهای پذیرایی‬ ‫اســیب دیده از بیماری کرونا صورت پذیرفته اســت‪ .‬بر‬ ‫اساس این دستورالعمل مهلت مجاز ثبت نام متقاضیان‬ ‫مشمول این دستورالعمل در سامانه کارا تا پایان شهریور‬ ‫مــاه ‪ 1400‬خواهــد بــود‪ .‬ایــن تســهیالت در قالــب عقد‬ ‫مرابحه عام به صورت یک مرحله ای‪ ،‬با نرخ ‪ 12‬درصد‬ ‫و اقســاط ‪ 24‬ماهــه و تــا پایان ابان مــاه ‪ 1400‬پرداخت‬ ‫می شــود‪ .‬گفتنی اســت اشــخاصی که قبل از ابالغ این‬ ‫دســتورالعمل از تسهیالت مشــاغل و رسته های اسیب‬ ‫مجداتقاضای‬ ‫دیدهاز کرونااستفادهنموده اند‪،‬چنانچه ً‬ ‫اخذ تسهیالت را داشته باشند مابه التفاوت تسهیالت‬ ‫درخواســتی پرداخت می شــود‪ .‬همچنین پرداخت این‬ ‫تســهیالت از محدودیت هــای متعــارف در تســهیالت‬ ‫بانکی از جمله بدهی غیرجاری متقاضی و ذی نفعان‬ ‫و چک های برگشتی متقاضیان و ذی نعفعان مستثنی‬ ‫است و مشمول محدودیت های مقرر در ماده (‪ )5‬مکرر‬ ‫قانــون صــدور چک نبوده و به عنوان مســتثنیات دین‬ ‫تلقیمی شود‪.‬بانکسیناپیشتر نیز در جهتحمایتاز‬ ‫کسب و کارهای اسیب دیده از کرونا‪ ،‬انواع تسهیالت را‬ ‫در قالب طرح های مختلف به مشاغل اعالمی از سوی‬ ‫بانک مرکزی پرداخت و اقساط تسهیالت انان را نیز بر‬ ‫اساس ضوابط ابالغی‪ ،‬مشمول امهال کرده بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫مخازن ذخیره اب خانگی‬ ‫را به صورت ماهیانه‬ ‫شست وشو کنید‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت اب و فاضالب‬ ‫ابفای اســتان اصفهان از شهروندان خواست نسبت به‬ ‫بازدید هفتگی از مخازن ذخیره اب و شســت و شــوی‬ ‫دوره ای ان اقــدام کننــد‪ .‬فهیمه امیری با اشــاره به نشــر‬ ‫کلیپ هایی در فضای مجازی مبنی بر وجود جلبک و‬ ‫حشرات موذی در اب شرب گفت‪ :‬اب موجود در شبکه‬ ‫ابرسانی به دلیل انجام عملیات تصفیه و فرایند کلرزنی‪،‬‬ ‫فاقــد هرگونــه الودگــی اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بررس ـی های‬ ‫میدانی کارشناسانشرکتابو فاضالباستاناصفهان‬ ‫نشان می دهد متاسفانه تعداد زیادی از مخازن ذخیره‬ ‫اب خانگی که روی پشت بام ها و در معرض تابش نور‬ ‫افتاب قرار دارند سال هاست مورد بازدید قرار نگرفته و‬ ‫به همین دلیل جلبک ها و الرو حشــرات در ان ها رشــد‬ ‫کرده انــد‪ .‬امیــری گفــت‪ :‬در بیشــتر مــوارد درب مخازن‬ ‫ذخیره باز مانده و همین امر موجب افتادن پرندگان و‬ ‫حشرات موذی در ان شده که پس از مدتی تغییر طعم‬ ‫و بوی اب ان واحد مســکونی را در پی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی از مشــترکین این شــرکت خواســت به طور هفتگی‬ ‫از مخازن ذخیره اب بازدید کرده و از بسته بودن درب‬ ‫ان مطمئن شوند‪ .‬مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت‬ ‫اب و فاضــاب ابفای اســتان اصفهــان در عین حال به‬ ‫شهروندان و روستاییان توصیه کرد به صورت دوره ای و‬ ‫ماهیانه نسبت به شست و شوی مخازن ذخیره اب با‬ ‫استفاده از محلول پرکلرین و اب ژاول اقدام کنند تا از لزج‬ ‫شدن و تغییر طعم و بوی اب جلوگیری شود‪.‬‬ ‫کسب رتبه «شایسته‬ ‫تقدیر» ابفای اصفهان‬ ‫در توسعه فرهنگ نماز‬ ‫دفتر امور فرهنگیو دینیابفایاستاناصفهان«رتبه‬ ‫شایســته تقدیر ویژه» ســال ‪ 1399‬در بین دســتگاه های‬ ‫اجرایی استان را به دلیل تالش در جهت توسعه و ترویج‬ ‫فرهنگ نماز به خود اختصاص داد‪ .‬بر اساس نظر هیئت‬ ‫داوران و ارزیابی انجام شــده توســط ستاد اقامه نماز در‬ ‫ســال‪1399‬در مورد برنامه ها و عملکرد ادارات استان در‬ ‫توسعهفرهنگنماز‪،‬شرکتابوفاضالباستاناصفهان‬ ‫با کسب‪ 100‬امتیاز عنوان «شایسته تقدیر ویژه» را به خود‬ ‫اختصاصداد‪.‬ابراهیمرنجبر مدیر ستاداقامهنماز استان‬ ‫و مشــاور اســتاندار با ارسال لوح تقدیر ضمن قدردانی از‬ ‫تالش هاو پیگیری هایصورتگرفته‪،‬کسباینتوفیقرا‬ ‫تبریکگفتوابراز امیدواریکردتالش هایبهعملامده‪،‬‬ ‫مقبول درگاه الهی واقع شده و ذخیره روزی باشد که جز‬ ‫عملصالحهیچمدالو عنوانی‪ ،‬کاراییندارد‪.‬مدیر دفتر‬ ‫امور فرهنگی و دینی ابفای استان اصفهان هم با اشاره‬ ‫به کسب این موفقیت اظهار داشت‪ :‬درجامعه اسالمی‬ ‫باید نهایت تالش در اجرای دستورات اسالم انجام گیرد‬ ‫و پاداش اخروی بهترین تقدیر است‪ .‬سید اکبر هاشمی‬ ‫افزود‪ :‬کســب این توفیق مدیون توجه و تالش مدیران‬ ‫و کارکنان شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در جهت‬ ‫اقامهنماز وشعائر دینیاست‪.‬‬ ‫انتخاب مدیر روابط‬ ‫عمومی ابفای اصفهان‬ ‫در هیئت رئیسه شورای‬ ‫هماهنگی روابط عمومی ها‬ ‫مهــرداد خورســندی مدیــر روابط عمومــی و اموزش‬ ‫همگانی ابفای استان اصفهان با کسب‪ 22‬رای به عنوان‬ ‫عضوهیئترئیسهشورایهماهنگیروابطعمومی های‬ ‫اســتان اصفهــان بــرای مدت‪ 2‬ســال انتخاب شــد‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی ابفای استان اصفهان‬ ‫به عنوان عضو هیئت رئیســه شــورای هماهنگی روابط‬ ‫عمومی های استان اصفهان انتخاب شد‪ .‬بر اساس نتایج‬ ‫حاصل از شمارش اراء انتخابات شورای هماهنگی روابط‬ ‫عمومیدستگاه هایاجراییاستاناصفهان کهمردادماه‬ ‫جاری به صورت الکترونیکی و با مشــارکت ‪ 70‬درصدی‬ ‫مدیرانروابطعمومیدستگاه هایاداریو اجراییبرگزار‬ ‫شد‪ ،‬مهرداد خورسندی مدیر روابط عمومی ابفای استان‬ ‫اصفهان با کسب‪ 22‬رای به عنوان یکی از اعضای هیئت‬ ‫رئیسهاینشورابرایمدتدو سالانتخابشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1144‬‬ ‫ابگیری سد کمال خان فرصت احیای هامون را گرفت‬ ‫احیای تاالب بین المللی هامون نهفته‬ ‫درپشت وعده های طالبان‬ ‫حدود پنج ماه از افتتاح سد کمال خان بر روی‬ ‫رودخانه مشترک ایران و افغانستان بوسیله اشرف‬ ‫یگــذرد اما برخــاف وعــده رییس جمهور‬ ‫غنــی م ‬ ‫فراری این کشــور‪ ،‬هنوز یک قطره از حق ابه ایران‬ ‫از این رودخانه رهاسازی نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬افغانستان پس از حمله امریکا‬ ‫در سال‪ ۲۰۰۱‬میالدی‪ ،‬معاهده تقسیم اب رودخانه‬ ‫هیرمنــد را به صورت یک طرفه کنار گذاشــت و در‬ ‫اقدامی غیر قانونی حق ابه این رودخانه مشترک‬ ‫مرزی را رهاسازی نکرد‪.‬‬ ‫بر اســاس معاهده ســال ‪ ۱۳۵۱‬شمسی تقسیم‬ ‫اب رودخانــه هیرمند‪ ،‬افغانســتان بایــد از اب این‬ ‫رودخانه در هر ثانیه معادل‪ ۲۴‬متر مکعب اب به‬ ‫ایران بدهد اما این کشور در ‪ ۲‬دهه گذشته از اجرای‬ ‫این معاهده ســرباز زده و با ایجاد ســدهای فراوان‬ ‫بر روی این رودخانه‪ ،‬تمام اب ان را به کنترل خود‬ ‫دراورده است‪.‬‬ ‫اگر چه این کشور در دو دهه اخیر اب هیرمند‬ ‫را به روی ایران بسته‪ ،‬اما سیاست سدسازی بر روی‬ ‫این رودخانه را همچنان ادامه داده است تا جایی‬ ‫کههمینفروردینامسالسد کمالخاندر نزدیکی‬ ‫مــرز ایــران را به بهره برداری رســاند تــا جلوی اندک‬ ‫سیالب هایغیر قابل کنترلهیرمندرانیز مهار کند‪.‬‬ ‫مقامات این کشــور در ‪ ۲‬دهــه اخیر بارها ادعا‬ ‫کرده اند بر اجرای کامل معاهده تقسیم اب هیرمند‬ ‫پایبند هستند‪ ،‬اما به گفته مردم مرزنشین ایران در‬ ‫شرقکشور‪،‬واقعیتچیز دیگریاستوافغانستان‬ ‫در این مدت هرگز معاهده تقسیم هیرمند را اجرا‬ ‫نکردهاست‪.‬‬ ‫همین چند ماه قبل اشرف غنی احمدزی رئیس‬ ‫جمهور سابق افغانستان در مراســم بهره برداری از‬ ‫سد کمال خان در والیت نیمروز افغانستان باز هم‬ ‫ادعایپایبندیبهمعاهدهتقسیمابراتکرار کردو‬ ‫گفت‪ :‬انچهدر معاهدهابمیانایرانو افغانستان‬ ‫یشــود امــا زیادتر از تعهــد‪ ،‬نیازمند‬ ‫ امــده عملی م ‬ ‫مذاکرهاست‪.‬‬ ‫بــر خــاف ایــن ادعا‪ ،‬بارهــا در اظهار نظرهای‬ ‫اشــرف غنــی تناقض هایــی هــم بــوده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫مهمتریــن ان مبادلــه «اب مفــت در برابــر نفــت‬ ‫مفــت» بــود که به روشــنی سیاســت دولت رییس‬ ‫جمهور فراریافغانستانرادر قبالعدمپایبندیبه‬ ‫معاهدهتقسیمابهیرمندنشانمی دهد‪.‬‬ ‫مــردم محلــی می گویند تا پیش از ابگیری ســد‬ ‫کمالخاندر والیتنیمروز افغانستان‪،‬سیالب های‬ ‫مقطعی وارد ایران و سپس تاالب هامون می شد اما‬ ‫اکنون بیش از یک ســال اســت که حتی یک قطره‬ ‫اب هم از رودخانه هیرمند وارد ایران نشده است‪.‬‬ ‫بر اساس معاهده تقسیم اب هیرمند‪ ،‬در یک‬ ‫ســال اخیــر بایــد بیــش از ‪ ۸۲۰‬میلیــون مترمکعب‬ ‫حق ابه به ایران پرداخت می شد اما این اب هرگز‬ ‫رهاسازینشدهاست‪.‬‬ ‫خشکشدنتاالببین المللیهاموننخستین‬ ‫شاهد عدم رهاسازی حق ابه هیرمند است تاالبی‬ ‫که بین ایران و افغانستان مشترک و از تاالب های‬ ‫یشــود و مــردم ‪۲‬‬ ‫مهــم بین المللــی محســوب م ‬ ‫ســوی مــرز از ان امــرار معــاش و طبیعت نیــز از ان‬ ‫یشــد اینک خشــک شــده و عــاوه بر‬ ‫بهره منــد م ‬ ‫ایجاد چالش های اقتصادی‪-‬اجتماعی‪ ،‬سبب بروز‬ ‫مشکالتزیستمحیطیفراوانینیز شدهاست‪.‬‬ ‫خشک شدن هامون‪ ،‬تبدیل شدن این تاالب به‬ ‫بزرگ ترین چشمه تولید گرد و غبار در شرق ایران و‬ ‫غربافغانستان‪،‬الودهشدنو کاهششدیدکیفیت‬ ‫هوای صدها شــهر و روســتا در ایران و افغانســتان‬ ‫تنها بخش هایی از پیامدهای زیست محیطی بی‬ ‫توجهیافغانستانبهبستنابهیرمنداست‪.‬‬ ‫مسووالنابمنطقه ایسیستانو بلوچستانبا‬ ‫ابراز نگرانی از ابگیری سد کمال خان و توقف ورود‬ ‫سیالب به ایران گفته اند که با توجه به احداث این‬ ‫سد دیگر سیالبی نخواهیم داشت و تمام هم و غم‬ ‫ما این شده است که چگونه اب اشامیدنی مردم را‬ ‫تامینو ذخیره کنیم‪.‬‬ ‫با این وجود می توان تصور کرد که فرصت های‬ ‫داخلی احیای تاالب هامون به کلی از دست رفته‬ ‫اســت و حاال با وجود این ســد باید افغانستان نیز‬ ‫برای احیای این تاالب مشارکت جدی از خود نشان‬ ‫دهد‪ .‬اما تحوالت اخیر این کشــور ســایه ابهامات‬ ‫احیای هامون و رهاسازی حق ابه هیرمند را بیشتر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫امــا انچه احتمــال پایان بدعهدی افغانســتان‬ ‫گتــر می کند منافع‬ ‫دربــاره حــق ابه هیرمنــد را پرن ‬ ‫مشترک دو کشور در مسائل زیست محیطی ناشی‬ ‫از خشکی هامون است‪ ،‬چراکه یک سوم این تاالب‬ ‫بین المللــی در افغانســتان قــرار دارد و گــرد و غبار‬ ‫ناشی از ان تا مرکز افغانستان پیش می رود‪.‬‬ ‫بنابرایــن همانقدری کــه ایران از احیــای تاالب‬ ‫هامون نفع می برد‪ ،‬افغانســتان نیز منافع زیست‬ ‫محیطی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و توریستی دارد که با‬ ‫یک عزم جدی دو طرفه قابل تامین است‪.‬‬ ‫فداحسین مالکی رییس فراکسیون مرزنشینان‬ ‫مجلس در همین رابطه به رســانه ها گفته اســت‪:‬‬ ‫دریاچــه هامــون که بین دو کشــور مشــترک اســت‬ ‫بــه عنــوان یکــی از هفــت تــاالب زیبــا و تاثیرگــذار‬ ‫بین المللیمی تواندصنعتتوریسمواشتغالپایدار‬ ‫را برای هر دو کشور ایجاد کند و دولت افغانستان‬ ‫بایستینگاهویژهبهدریاچههامونداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دو کشــور بایــد در فضای دوســتانه‬ ‫و بــا رعایــت قوانین بین المللی تعریــف جداگانه‬ ‫نســبت به هیرمند و هامون داشته باشند‪ ،‬هیرمند‬ ‫موضوع دو جانبه ‪ ۲‬کشــور اســت که باید براساس‬ ‫معاهدات حقوقی‪ ،‬در تمامی فصول ســال اب در‬ ‫منطقه سیســتان جاری باشــد و دریاچه هامون نیز‬ ‫یک موضوع بین المللی اســت که باید مورد توجه‬ ‫این کشور باشد‪.‬‬ ‫برخی شهروندان سیستان معتقدند‪ :‬با استقرار‬ ‫جنبش طالبــان در افغانســتان و وعده های ســران‬ ‫این گروه امید می رود کشور افغانستان به تعهدات‬ ‫بین المللــی خــود عمــل کــرده و حــق ابــه ایــران از‬ ‫رودخانه هیرمند را رهاســازی کند تا حاشیه نشینان‬ ‫تاالب بین المللی هامون و مرزنشــینان دو کشور از‬ ‫مزایای احیاء این تاالب بهره مند و محیط زیست‬ ‫نیز از وضعیت فعلی خارج شود‪.‬‬ ‫مــردم مرزنشــین دو کشــور بــر ایــن باورنــد که‬ ‫رهاسازی اب رودخانه هیرمند به سمت ایران نشان‬ ‫از عمل کردن جنبش طالبان به وعده های خود دارد‬ ‫و چنانچه این وعده عملی نشود سایر وعده های‬ ‫خوش بینانهگروهطالباننیز تحققنخواهدیافت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫یکروز باحسینبندهعلینائینیرانندهتانکر ابرسانیابفاینایین‬ ‫«حسین بنده علی نائینی» یکی از چند راننده تانکر ابرسان شرکت‬ ‫ابفای اســتان اصفهان در شــهر نائین اســت که در طول ســال وظیفه‬ ‫ابرسانی یا همان «سقایی» را برای حدود ‪ 140‬روستای نائین بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬از هر مرد و زنی در نائین سراغش را بگیری نشانی اش را می داند‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬بسیاری از مردم نائین نمی دانند اسمم حسین است‪ ،‬اما در‬ ‫شهر از هرکس سراغ شمر نائین را بگیرید‪ ،‬مرا می شناسد‪.‬‬ ‫«مالرضا» پدربزرگش جز نخستین تعزیه خوان های نائین بود‪ .‬مرد‬ ‫خوش صدایــی کــه امام خوان بــود‪ .‬برخالف نوه اش که عاشــق نقش‬ ‫مخالف خوانی در تعزیه است‪ .‬به عشق مخالف خوان های قدیمی‬ ‫تعزیه‪ ،‬نقش «شــمر» را می خواند‪ .‬کســی که در دشــت کربال اب را بر‬ ‫امام حسین و یارانش بست و در جنگی نابرابر در ظهر عاشورا سر از‬ ‫تن فرزند رسول خدا جدا کرد‪.‬‬ ‫از سختی تعزیه می گوید و این که سختی های «مخالف خوانی»‬ ‫چند برابر «موافق خوانی» یا به اصالح تعزیه خوان ها «امام خوانی»‬ ‫اســت‪« :‬در مخالف خوانی باید ان چنان شــقاوت و ســنگدلی لشــکر‬ ‫کوفی را در صدا و چهره ات نمایش دهی که مخاطب تعزیه‪ ،‬اندوه‬ ‫و غم ان روز را حس کند‪».‬‬ ‫هرچند در تعزیه شمر خوان است‪ .‬اما شغلش سقایی است‪.‬‬ ‫«حسین بنده علی نائینی» یکی از چند راننده تانکر ابرسان شرکت‬ ‫ابفای اســتان اصفهان در شــهر نائین اســت که در طول ســال وظیفه‬ ‫ابرسانی یا همان «سقایی» را برای حدود ‪ 140‬روستای نائین بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬اگر عشق به امام حسین (ع) نبود شاید همان چند ماه‬ ‫اولبهخاطر سختی کار ابرسانیباتانکر درخواستمی کردتابهبخش‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1208‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1795‬مورخ ‪ 1400/4/6‬اقای غالمحسین محمودی نجف ابادی فرزند عزیزاله نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 18/74‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 6‬فرعی از ‪264‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ 3‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1172130‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1206‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سند کمپانی(سند خودرو) خودرو سواری هاچ بک سیستم دانگ فنگ‬ ‫تیپ‪ H30TU5-A‬به رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 519 -67‬د ‪ 28‬به شماره موتور ‪ FA173B0043476‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAE4CFZ1JX098341‬مدل ‪ 1397‬به نام حانیه باقرپور به کدملی‬ ‫‪ 1271060078‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اداریمنتقلشود‪.‬‬ ‫سختی ابرسانی در روزهای سرد و خشک زمستان که باید لوله های‬ ‫یخ زده تانکر اب را به مخزن اب روستاها وصل کند یا رانندگی با بنز‬ ‫تک با کمترین امکانات در روزهای گرم و سوزان تابستان نائین برای‬ ‫ابرســانی به روســتاها! اما دعای خیر و لبخند مردمی که در طول روز‬ ‫منتظرند تا عطش شان را با ابی که او می اورد برطرف کنند باعث شده‬ ‫تا با همه سختی ها کار ابرسانی با تانکر را ادامه دهد‪ .‬شغلی که برای او‬ ‫معانی متفاوت از کار روزانه دارد‪.‬‬ ‫نداشتن تعطیلی و نبودن در ایامی مانند نوروز و اعیاد مذهبی که‬ ‫معموال اکثر افراد کنار خانواده اند تنها بخشی از سختی های رانندگان‬ ‫ً‬ ‫تانکرهایابرسانیشرکتابفااست‪.‬‬ ‫می گویــد‪ :‬تقریبا تعطیلی برای رانندگان تانکر ابرســان بی معنی‬ ‫است‪.‬در ایامیمانندنوروز‪،‬اعیادمذهبیو یاایامعزاداریمانندمحرم‬ ‫و صفر همهراننده هایتانکرهایابرسانمشغول کاریم‪.‬‬ ‫ابرســانی با تانکر زمســتان و تابســتان نمی شناســد‪ .‬همه روزهای‬ ‫ســال اهالی روســتاهای چیر‪ ،‬توکچه‪ ،‬گل اباد با حداکثر ‪ 3‬تا ‪ 5‬خانوار‬ ‫بهستند‪.‬‬ ‫چشم انتظار تانکر ا ‬ ‫می گویــد‪ :‬رانندگــی با بنز تک با مخزن ‪ 12‬هزار لیتــری اب‪ ،‬ان هم‬ ‫چ و خم روستاهای کوهستانی نائین کار هرکسی‬ ‫در جاده های پر پی ‬ ‫نیست‪.‬دو سال پیش شب عاشورا تا صبح در حسینیه نائین مشغول‬ ‫اماده سازی مقدمات عزاداری روز عاشورا بودم‪ .‬صبح حدود ساعت‪6‬‬ ‫برای ابرسانی با تانکر به سمت روستای سهیل و سپرو حرکت کردم‪.‬‬ ‫رانندگــی در جــاد ه پرپیــچ و خم و کوهســتانی با ‪ 12‬هزار لیتــر اب در‬ ‫تانکر‪ ،‬نمی دانم از کجای جاده خوابم برد‪ .‬وقتی چش م باز کردم چند‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1796‬مورخ ‪ 1400/4/6‬اقای حیدرعلی کافی زاده نجف ابادی فرزند حسینقلی نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 121/99‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪487‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1172210‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1224‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306005003553‬مورخ ‪1400/05/12‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫اقای محسن زرگرانی فرزند مجید به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 104/44‬متر مربع از‬ ‫پالک شماره ‪ 74/2‬فرعی از ‪ 13‬اصلی واقع در اراضی گذرشوری بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای روح اهلل شرفی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر‬ ‫االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خودرو ‪ ،‬برگ سبز ‪ ،‬سندمالکیت و سند کارخانه خودروی پراید ‪SE131‬‬ ‫به رنگ سفید مدل ‪ 1397‬به شماره پالک ‪ 358‬د ‪ - 83‬ایران ‪ 84‬به شماره‬ ‫شاسی ‪ NAS411100J3455847‬و شماره موتور ‪ M13/6145527‬به نام‬ ‫نوید نجار قویدل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫پیچ جاده را رد کرده بودم‪ .‬تنم خیس عرق شده بود‪ .‬بعد از پر کردن‬ ‫مخزن اب روستا‪ ،‬موقع شستن دست و صورتم دیدم یکی از چرخ های‬ ‫کامیونهمپنچر شده‪.‬باخودم گفتم کجا کار خیری کردم کهخداامروز‬ ‫این طور جوابمداد‪.‬این هاهمهاز برکتدعایخیر مردماست‪.‬هرچند‬ ‫بعداز تعزیه خوانیهم کملعنو نفریننشنیده ام‪.‬‬ ‫می گوید‪ :‬هنوز نمی توانم بفهم چرا گروهی از مردم بعد از تعزیه‬ ‫مخالــف خوا نهــا به خصوص شــمر را لعن و نفرین می کننــد‪ .‬اوایل‬ ‫ناراحت می شــدم از این که به پدر و مادر و خانواده ام به خاطر من‬ ‫فحش می دهند‪ ،‬اما االن خوشحالم که چقدر حس شقاوت‪ ،‬سنگدلی‬ ‫و خباثت قاتلین امام حســین (ع) را به تماشــاگر تعزیه خوب منتقل‬ ‫می کنــم کــه ای نطــور تحت تاثیر قــرار می گیرنــد‪ .‬در طول ســال برای‬ ‫ابرسانی با تانکر دعای خیر است که بدرقه راهم می شود و روز عاشورا‬ ‫در نقش شمر‪ ،‬لعن و نفرین مردم است که نثارم می شود‪.‬‬ ‫شــاید اگر با تعطیلی تنها ســالن نمایش شهر نائین‪ ،‬چراغ تئاتر‬ ‫یشــد‪ ،‬حســین بنده علی نائینی به جای‬ ‫در این شــهر خاموش نم ‬ ‫تعزی هخــوان و راننــده تانکــر ابرســانی‪ ،‬امــروز ب ـ ه عنــوان یکــی از‬ ‫بازیگران تئاتر مشغول به کار بود‪.‬کسی که سابقه بازی در سریال‬ ‫«عیــاران»‪« ،‬پهلوانان نمی میرند» و «مثل هــای خودمانی» را دارد‪،‬‬ ‫دربــاره شــروع تعزیه خوانــی می گوید‪ :‬ســال ‪ 1380‬با تعطیلی تئاتر‬ ‫در نائیــن تصمیــم گرفتم دوباره تعزیــه را در نائین احیا کنم‪.‬نائین‬ ‫از هفــت محلــه قدیمی تشکی لشــده کــه روزگاری هــر محله برای‬ ‫خودش گروه تعزیه داشت‪ .‬اما این سال ها صحن امامزاده سلطان‬ ‫ســید علــی (ع) در ایام محرم میزبان تنها گــروه تعزیه نائین‪ ،‬گروه‬ ‫تعزیه خوان زین العباد(ع) چهل دختران است‪.‬‬ ‫مصرف ‪ ۵‬درصد برق استان مرکزی‬ ‫توسط ماینرها‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫شود که خوشبختانه با تصمیم‬ ‫بــرق اســتان مرکــزی از توقیــف‬ ‫دستگاه قضا فعالیت ماینرهای‬ ‫‪ ۳۰۰‬ماینــر در ایــن اســتان طــی‬ ‫توقیفشدهتاپایانشهریورماه‬ ‫یــک مــاه اخیــر خبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫ممنوع اعالم شده است‪ .‬اله داد‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬محمد اله داد ‪۳۱‬‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬با جمــع اوری‬ ‫محمد اله داد‬ ‫مردادمــاه در جمــع خبرنگاران‬ ‫دســتگاه های تولیــد رمزارزها در‬ ‫بــا اشــاره بــه بافــت صنعتــی و‬ ‫اســتان که بار ‪ ۴۰‬مگاواتی را به‬ ‫کشاورزی استان مرکزی گفت‪ :‬برخی ساختمان ها صنعــت برق تحمیل می کنند و قطعــا امار این‬ ‫و فضاهــای بالاســتفاده کــه از انشــعاب بــرق دستگاه ها خیلی بیشتر است‪ ،‬بخشی از مصرف‬ ‫برخوردارنــد بــا توجــه بــه ارزان بــودن بــرق در کاهش می یابد‪ ۴۰،‬مگاوات برق مصرفی معادل‬ ‫کشــور به عنوان مزارع اســتخراج رمز ارز استفاده مصرف‪ ۳۰‬هزار منزل مسکونی یا معادل مصرف‬ ‫می شــوند که مصــرف باالیی نیز دارنــد‪ .‬وی با برق ‪ ۱۰‬واحد صنعتی بزرگ است‪ .‬وی از کاهش‬ ‫اشاره به توقیف ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬دستگاه ماینر در تولیــد بــرق در نیروگاه های برق ابی اســتان خبر‬ ‫اســتان مرکزی تاکنون گفت‪ :‬این میزان دســتگاه داد و بیان کرد‪ :‬سقف نیاز مصرف برق در استان‬ ‫ماینــر توقیــف شــده بالــغ بــر ‪ ۴۰‬مــگاوات برق ‪ ۱۲۰۰‬مگاوات است که پیش بینی می شود ‪۳۵۰‬‬ ‫مصــرف مــی کند که عدد بســیار بزرگی اســت و مــگاوات مصرف بــرق را باید کنتــرل و مدیریت‬ ‫چــون بــه صــورت شــبانه روزی فعالیــت می کند کنیم‪ .‬اله داد با اشاره به اینکه هم اکنون ناترازی‬ ‫مصــرف برق باالیــی دارند که بخش اعظمی از بین تولید و مصرف برق کشور ‪ ۱۲‬هزار مگاوات‬ ‫انرژی را شامل می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع است‪،‬افزود‪:‬در بهترینحالتباتوجهبهشرایط‬ ‫برق اســتان مرکزی با اشــاره به اینکه افزون بر ‪ ۵‬اقتصادی کشور فقط می شود برای تولید ‪ ۶‬هزار‬ ‫درصد برق استان مرکزی توسط ماینرها مصرف مگاوات افزایش مصرف برق کشور برنامه ریزی‬ ‫مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬شناســایی و توقیــف ماینرها کــرد لــذا بــرای افزایش مصــرف ‪ ۶‬هــزار مگاوات‬ ‫می توانــد مانــع مصرف بخــش مهمــی از انرژی دیگر‪،‬ابزاریبهجز مدیریتمصرفبرقنیست‪.‬‬ ‫رصد مداوم دیدگاه مخاطبان پرتال ابفای‬ ‫استاناصفهان‬ ‫دیــدگاه مخاطبــان پرتــال‬ ‫پاســخ مناســب بــه حوزه های‬ ‫ابفای استان اصفهان به صورت‬ ‫مختلــف ارجــاع می دهــد‪.‬‬ ‫مداوم و هر روز رصد می شــود‪.‬‬ ‫سخنگوی ابفای استان اصفهان‬ ‫مدیر روابط عمومــی و اموزش‬ ‫بــا بیــان ایــن کــه از ابتــدای‬ ‫همگانی شرکت اب و فاضالب‬ ‫تیرمــاه ســال جــاری تاکنــون‬ ‫مهرداد خورسندی‬ ‫استان اصفهان با اعالم این خبر‬ ‫تعــداد ‪ 254‬دیــدگاه از ســوی‬ ‫گفت‪ :‬همه روزه پس از انتشــار‬ ‫مخاطبــان در پرتــال شــرکت‬ ‫اخبــار در پرتال این شــرکت به نشــانی‪ WWW.‬ثبت و برای ‪ 168‬دیدگاه‪ ،‬پاســخ مناســب تهیه‬ ‫‪ ABFAESFAHAN.IR‬تعــدادی از مخاطبان و منتشر شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در بسیاری از موارد‪،‬‬ ‫در بخــش «دیــدگاه» کــه در قســمت پایانی هر درخواست های مخاطبان نیاز به پیگیری تلفنی‬ ‫خبر قرار دارد‪ ،‬اقدام به نوشتن نظرات‪ ،‬انتقادها و حضوری دارد که توسط مدیران و کارشناسان‬ ‫و پیشــنهادهای خود می کنند که این دیدگاه ها حوزه های مختلف انجام می شود‪ .‬مدیر روابط‬ ‫هر روز توســط کارشناســان روابط عمومی رصد عمومــی ابفای اصفهان در پایان ســخنانش به‬ ‫و برای تهیه پاسخ مناسب به معاونان و مدیران افزایــش تعــداد تماس هــای مردمی با ســامانه‬ ‫مربــوط ارســال می شــود‪ .‬مهــرداد خورســندی ‪ 122‬در تابســتان امسال به دلیل کاهش شدید‬ ‫افزود‪ :‬همچنین در پرتال ابفای اســتان اصفهان فشــار و قطــع اب در شــبکه ابرســانی اصفهان‬ ‫بخش هایی با عنــوان «ارتباط با ما»‪« ،‬ارتباط با بزرگ اشــاره کرد و گفت‪ :‬به منظور کاهش زمان‬ ‫مدیرعامــل» و «ارتبــاط بــا مدیران خودگــردان» انتظار شهروندان‪ ،‬فرمی با عنوان «سامانه ‪»122‬‬ ‫وجــود دارد کــه بســیاری از مشــترکین شــرکت‪ ،‬در پرتال شرکت اضافه شده است که مشترکین‬ ‫سواالت و درخواست های خود را در ان مطرح می تواننــد درخواســت خــود را در این فرم ثبت‬ ‫می کننــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬دفتــر روابــط عمومی نیز و پیگیــری کنند و نیاز به برقــراری ارتباط تلفنی‬ ‫این درخواســت ها را جمــع اوری و جهت تهیه ندارند‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال طرح برق‬ ‫منطقه ای سمنان در هفته دولت‬ ‫مدیرعاملشرکتبرقمنطقه ایسمنانگفت‪:‬‬ ‫هفته دولت امســال طرح هایی به ارزش ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۷‬میلیارد ریال در نقاط مختلف استان اغاز و یا‬ ‫بهره برداری می شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدعلی اکبر‬ ‫صباغبهرسانه هاافزود‪:‬در بزرگداشتهفتهدولت‪،‬‬ ‫طرح توسعه ای احداث خط ‪ ۶۳‬کیلوولت شهرک‬ ‫صنعتیایوانکیو‪۷‬طرحبهینه سازیشاملاحداث‬ ‫دیــوار محافظ پیرامون‪ ۱۶‬دســتگاه دکل در خط‬ ‫‪ ۲۳۰‬اهــوان‪ -‬دامغــان‪ ،‬تجهیــزات حفاظــت فیدر‬ ‫خازندر پستهای‪ ۶۳‬کیلوولتبسطام‪-‬شاهرود‬ ‫و دامغــان‪ ،‬خریــد فیبرنــوری ‪ OPGW‬و فیبرنوری‬ ‫کانالی‪-‬اجرایفیبرنوریخطوطفوقتوزیع‪-‬اجرای‬ ‫فیبرنوری داخل پس ـت های انتقــال و فوق توزیع‪،‬‬ ‫تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪865 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1225‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060306005003195‬مورخ ‪1400/04/28‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض اقای جالل گنابادی قلعه نوی فرزند غالمحیدر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 76/50‬متر مربع از پالک شماره ‪ 34‬فرعی از ‪ 48‬اصلی واقع در اراضی باغنو بخش‬ ‫‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای ابوالقاسم بهشتی فرزند رجبعلی محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برگ سبز خودرو سمند ‪ LX‬به رنگ نقره ای به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 527 -13‬ج ‪ 59‬به شماره موتور ‪ 12488012154‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAC91CC89F190554‬مدل ‪ 1388‬به نام احمدرضا مزروعی سبدانی‬ ‫فرزند فتح اله شماره شناسنامه ‪ 1485‬و کدملی ‪ 1283278677‬صادره از‬ ‫خمینی شهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫دیوارکشــی‪ ،‬خرید و نصب ســیم خاردار در پست‬ ‫‪ ۶۳‬جنت اباد و خرید‪ ۲‬دستگاه‪ TPS‬برای توسعه‬ ‫حفاظــت خطــوط انتقال اســتان به همــراه کارت‬ ‫یدکی‪ ،‬با حضور مسئوالن استانی به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪ .‬وی طرح احداث خط‪ ۶۳‬کیلوولت‬ ‫شهرک صنعتی ایوانکی را به عنوان گام اول طرح‬ ‫تامینبرقشهرکصنعتیایوانکیمعرفیو اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬با اســتقرار پســت ســیار در گام دوم‬ ‫که مقدمات ان در حال فراهم شدن است‪ ،‬ایجاد‬ ‫ظرفیــت جدید برق رســانی مطمئن به مشــترکان‬ ‫صنعتی ایوانکی‪ ،‬افزایش قابلیت اطمینان شبکه‪،‬‬ ‫بهبود پارامترهای کیفی برق و پروفیل ولتاژشبکه و‬ ‫افزایشقابلیتمانور فراهمشود‪.‬‬ ‫االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/17:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪863 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو کامیون کشنده سیستم ‪ HOWO‬هوو به رنگ ابی‪ -‬معمولی به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 191 -85‬ع ‪ 96‬به شماره موتور ‪WD6154706020706857‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ LZZ7CLHB56A073817‬مدل ‪ 2006‬به نام نورعلی کشته گر‬ ‫فرزند غالمعلی شماره شناسنامه ‪ 1520‬کدملی ‪ 3672402796‬صادره از زابل مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند مالکیت‪ ،‬بیمه نامه‪ ،‬کارت بنزین و کارت خودرو؛ خودرو ام وی ام ‪1106‬‬ ‫به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 294 -95‬ل ‪ 41‬به شماره موتور‬ ‫‪ MVM371FBHG000A78‬و شماره شاسی ‪NATEBAPM5G100115A‬‬ ‫مدل ‪ 1395‬به نام هنگامه شهرکی فرزند محمد شماره شناسنامه ‪ 13193‬کدملی‬ ‫‪ 3674221551‬صادره از زابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش تنش اجتماعی با تشدید خشکسالی‬ ‫شهرداری کرج برایحمایت از تاکسی داران‬ ‫تفاهم نامهامضاکرد‬ ‫تفاهم نامه طــرح حمایتی‬ ‫به باال را جایگزین پیکان کنند‪.‬‬ ‫تاکس ـی داران بــه امضــای‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکه اســقاط‬ ‫سرپرست شهرداری کرج‪ ،‬رئیس‬ ‫پیکان به عهده راننده تاکسی‬ ‫سازمان حمل ونقل بار و مسافر‬ ‫اســت و ســازمان ان را تحویــل‬ ‫و مدیــر بانــک قرض الحســنه‬ ‫نمی گیــرد‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی‬ ‫مصطفی سعیدی سیرائی‬ ‫مهر استان البرز رسید‪ .‬مصطفی‬ ‫اســت کــه راننــده ای کــه وام را‬ ‫ســعیدی ســیرائی در مراســم‬ ‫گرفتــه اجــازه تردد با پیــکان را‬ ‫امضــای تفاهم نامــه ســازمان حمل ونقل بــار و نخواهد داشــت‪ .‬سعیدی سیرائی همچنین به‬ ‫مســافر شــهرداری کرج با بانک مهر ایــران برای کارمــزد ‪ ۴‬درصــدی این وام اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫اعطــای وام ‪ ۶۰‬میلیــون تومانــی بــه تعــدادی از قرض الحســنه دادن امــر خــدا پســندانه ای در‬ ‫رانندگان تاکســی پیکان برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬راســتای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫ایــن طرح بــه همت ســازمان حمل ونقل بــار و استو ثوابشنیز بهتر از صدقهاست‪.‬سرپرست‬ ‫مسافر شهری شهرداری کرج و با همکاری بانک شــهرداری کرج ضمن ابراز امیدواری برای تداوم‬ ‫قرض الحسنه مهر استان البرز اجرا می شود‪ .‬وی همکاری میان مجموعه مدیریت شهری و بانک‬ ‫در تشــریح جزئیــات تفاهم نامــه گفــت‪ :‬طبــق قرض الحســنه مهــر‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬تعامــل میان‬ ‫مصوبــه شــورا‪ ،‬مبلغــی از مجموعــه مدیریــت دســتگاه های مختلف موجب خدمات رســانی‬ ‫شهری در بانک قرض الحسنه مهر سرمایه گذاری بیشتر و بهتر به شهروندان می شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫شــده که در قبال ان‪ ،‬بانک به رانندگان تاکسی اینکه شهرداری از بدو تولد تا مرگ به شهروندان‬ ‫کــه پیکان فرســوده دارنــد وام تعویــض خودرو خدمت رسانی می کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مهم ترین‬ ‫پرداختمی کند‪.‬‬ ‫رسالتشهرداری کسبرضایتشهرونداناست‬ ‫سرپرســت شــهرداری کــرج ادامــه داد‪ :‬ایــن که تحقق این مهم نیز رضایت خدا را به دنبال‬ ‫طرح نوســازی ناوگان نیســت و رانندگان واجد دارد و امید اســت در محقق شــدن ان بیشــتر از‬ ‫شرایط می توانند با مبلغ وام‪ ،‬خودروی مدل ‪ ۹۱‬پیشموفقباشیم‪.‬‬ ‫عدالت محوری‪ ،‬مبارزه با فساد و رانت‬ ‫خواسته های مردم از دولت است‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬نماینده‬ ‫رئیس جمهور مسئوالن را از این‬ ‫مــردم قزویــن‪ ،‬ابیک و البــرز در‬ ‫مداخله منــع می کند‪ .‬نماینده‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫مــردم قزویــن‪ ،‬ابیک و البــرز در‬ ‫عدالت محوری‪ ،‬فســاد ستیزی‬ ‫مجلس شورای اسالمی کاهش‬ ‫و توجــه بــه حــل مشــکالت‬ ‫تصدی گری دولــت و توجه به‬ ‫لطف اله سیاهکلی‬ ‫مردم جزو خواســته های مردم‬ ‫اصــاح ســاختار بودجــه را از‬ ‫از دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫دیگر برنامه های دولت اعالم‬ ‫لطــف الــه ســیاهکلی در موافقــت بــا کلیــات کــرد و گفت‪ :‬مجلس در جریان بررســی بودجه‬ ‫برنامــه و کابینــه پیشــنهادی دولــت ســیزدهم‪ ۱۴۰۰ ،‬تــاش کــرد تــا حدودی ســاختار بودجه را‬ ‫به برنامه های اصلی دولت اشــاره کرد و گفت‪ :‬اصالح کند اما این امر با کمک دولت امکان پذیر‬ ‫مردمبامشکالتمعیشتیزیادیروبه رو هستند بوده و این رویکرد رئیس جمهور بســیار باارزش‬ ‫و عدالت محوری‪ ،‬مبارزه با فســاد و رانت جزو است‪.‬‬ ‫خواســته های اصلــی ان ها قرارگرفته اســت‪ .‬وی‬ ‫سیاهکلی افزود‪ :‬مردم از تورم افسارگسیخته‬ ‫تصریح کرد‪:‬مردماز دولتسیزدهمانتظار دارند خسته شده اند و انتظار دارند بیمه های درمانی‬ ‫با جدیت مشکالت ان ها را پیگیری و حل کنند‪ .‬ساماندهیو همسان سازیحقوقبازنشستگان‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین‪ ،‬توجه به بیانیه گام دوم به درستیانجامشود‪.‬‬ ‫انقــاب اســامی در خصوص فرهنــگ‪ ،‬اقتصاد‬ ‫وی بــا انتقــاد از عملکــرد ضعیــف ســازمان‬ ‫مقاومتــی و توســعه روابط بین المللــی به ویژه منابــع طبیعی در حــوزه تصرف امالک مــردم و‬ ‫کشورهایهمسایهازجملهنکاتمهمدر برنامه ابخیزداری توضیح داد‪ :‬این ســازمان در اقدامی‬ ‫دولت ســیزدهم است‪ .‬سیاهکلی با بیان اینکه ناپســند امالک مردم را که مدتی مورداســتفاده‬ ‫در کابینه سیزدهم نظام تنظیم و هماهنگی در قــرار نگرفتــه‪ ،‬بــه دولــت واگــذار می کننــد‪ .‬وی‬ ‫جهت تحقــق عدالت به خوبی اشــکار اســت‪ ،‬همچنین در رابطه با موضوع توزیع قیر رایگان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در سیاست های کابینه دولت تاکیــد کــرد و گفت‪ :‬ایــن موضوع همــواره میان‬ ‫سیزدهممردمیسازیاقتصاد‪،‬توجهبهخانواده وزرای مختلف در حال پاس کاری است و به دلیل‬ ‫و توجه به فرهنگ پررنگ دیده شده است‪ .‬وی وضعیت نامناسب و نیاز به ترمیم جاده ها باید‬ ‫با بیان اینکه تمرکززدایی یکــی از نکات بارز در موردتوجه قرار گیرد‪ .‬سیاهکلی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برنام ههــای دولت ســیزدهم اســت اضافه کرد‪ :‬دولــت ســیزدهم دولتــی انقالبی‪ ،‬جهــادی و با‬ ‫استان ها ظرفیت باالیی دارند که باید به ان ها رویکرد فساد ستیز است و تا زمانی که این دولت‬ ‫و شــعار امایــش ســرزمین توجــه کافــی صورت در مســیر تعیی نشــده حرکت کنــد؛ نمایندگان‬ ‫گیــرد‪ .‬وی افــزود‪ :‬عدم مداخلــه دولــت در امــور از ان حمایــت می کننــد و در غیــر این صورت با‬ ‫سرمایه ای یکی از موضوعات بسیار مهمی است اختیــارات خــود؛ دولت را به مســیر اصلی خود‬ ‫کــه در دولت ســیزدهم موردتوجــه قرارگرفته و بازمی گردانند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۳‬هزار مجرم در کرمانشاه‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫داشــته اســت‪ .‬وی همچنین از‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬در حدود پنج‬ ‫رشد هفت درصدی دستگیری‬ ‫یشــده از ســال جاری‬ ‫ماه سپر ‬ ‫قاچاقچیــان کاال در پنج ماهه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬مجرم‬ ‫امســال نســبت بــه ســال قبل‬ ‫در شهرســتان های مختلــف‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬درحالی که‬ ‫علی اکبر جاویدان‬ ‫استان دستگیرشــده اند‪ .‬سردار‬ ‫سال قبل‪ ۷۱۶‬نفر دستگیرشده‬ ‫علی اکبــر جاویــدان بــه ایرنــا‬ ‫بودنــد ایــن تعداد امســال به‬ ‫افزود‪ :‬مجموع افراد دستگیرشده در پنج ماهه ‪ ۷۶۷‬نفــر افزایــش یافت‪ .‬ســردار جاویــدان با‬ ‫امســال نســبت به مدت مشــابه ســال قبل که بیان اینکه در این مدت ‪ ۱۲۹‬نفر شــرور و ‪۳۷‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۶۵۰‬نفر بوده اســت حدود مجرم اقتصادی نیز دستگیرشده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫‪ ۱۷‬درصــد رشــد نشــان می دهــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬تعداد دستگیری به ترتیب نسبت به سال قبل‬ ‫بیشــترین مجرمــان دستگیرشــده در اســتان را ‪ ۱۰۲‬درصــد رشــد و ‪ ۸۵‬درصــد کاهــش نشــان‬ ‫سارقان با بیش از چهار هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر تشکیل می دهــد‪ .‬فرمانــده انتظامی اســتان کرمانشــاه‬ ‫یشــده از‬ ‫می دهند که در مقایســه با ســال قبل که چهار یــاداوری کرد‪ :‬در حدود پنج ماه سپر ‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۷‬نفر بوده اند ‪ ۶‬درصد رشــد داشــته ســال بیــش از ‪ ۶‬هزار مجــرم دیگر در خصوص‬ ‫اســت‪ .‬ســردار جاویدان خاطرنشــان کرد‪ :‬یک ســایر جرائــم دستگیرشــده اند‪ .‬وی از اهتمــام‬ ‫هــزار و ‪ ۸۳۹‬نفــر از مجرمان دستگیرشــده نیز پلیس برای برخورد با هرگونه ناامنی و مقابله‬ ‫معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر بوده اند که جــدی با مجرمان و افــرادی خبر داد که به هر‬ ‫دستگیری ان ها نیز نسبت به سال قبل با رشد شکلی قصد ایجاد ناامنی در جامعه و رسیدن‬ ‫‪ ۱۷‬درصــدی روبــرو بــوده اســت‪ .‬رئیــس پلیس به مقاصد شوم خود رادارند‪.‬‬ ‫استان کرمانشاه همچنین با اشاره به دستگیری‬ ‫سردار جاویداندر پایانتاکید کرد‪ :‬کرمانشاه‬ ‫‪ ۵۴۸‬خرد هفــروش مــواد مخدر‪ ،‬یــاداوری کرد‪ :‬جای امنی برای مجرمان نیست و خود این افراد‬ ‫این تعداد دســتگیری نســبت به ســال گذشته هــم به خوبــی می دانند دیــر یــا زود در چنگال‬ ‫که ‪ ۵۰۸‬نفر بوده اند حدود هشت درصد رشد قانون گرفتار و به سزای عمل خود می رسند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1144‬‬ ‫خشکسالی و کاهش بارندگی ها سبب شده تا‬ ‫تنش بی ابی در مزارع و باغ های خراسان شمالی به‬ ‫کشاورزان منتقل شود و معضالت اجتماعی ناشی از‬ ‫ان در نقاط مختلف استان که ‪ ۸۸‬هزار بهره بردار‬ ‫کشاورز دارد‪،‬رخبنماید‪.‬به گزارشایرنا‪،‬اوایلامسال‬ ‫بود که دامداران میامی استان سمنان بر سر مراتع‬ ‫بانیرویانتظامیشهرستان گرمهدر خراسانشمالی‬ ‫درگیر شــدند اما نگرانی هــا از تعلیف غیرمجاز در‬ ‫مراتع همچنان بسیار زیاد است‪ .‬امسال در گوشه و‬ ‫کنار استان‪ ،‬از همان روزهای اوایل کشت و کار زمزمه‬ ‫هایی از تنش ها شنیده می شد که این وضعیت در‬ ‫تابستانافزایش یافتهاست؛تنش هایی کهنهنشان‬ ‫از بداخالقی مردم این دیار بلکه نشان از دغدغه و‬ ‫نگرانیاز معیشتتولیدکنندگاناست‪.‬‬ ‫و قنــات هســتند‪ ،‬امســال بــا کاهــش بارندگی هــا‪،‬‬ ‫چشمه ها هم کم اب شده اند‪ .‬این کشاورز شیروانی‬ ‫افزود‪ :‬کشــاورزان این منطقه‪ ،‬مشــکالت کم ابی را‬ ‫لمــس کرده اند‪ ،‬در دو دهه گذشــته میــزان ابدهی‬ ‫رودخانه ها و حتی ســطح اب چاه ها کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دغدغه کشاورزان بسیار بیشتر شده است‬ ‫افزایش ‪ 3/9‬درصدی درگیری در خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫بر اساس اعالم پزشکی قانونی خراسان شمالی‪،‬‬ ‫در ‪ ۲‬ماهه امســال‪ ،‬مراجعه به پزشــکی قانونی با‬ ‫موضوع نزاع و درگیری و تشکیل پرونده دراین باره‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ 3/9‬درصــد‬ ‫افزایش یافته است به طوری که در ‪ ۲‬ماهه امسال‬ ‫هزار و ‪ ۵۴۸‬نفر با موضوع نزاع و درگیری به پزشکی‬ ‫قانــون مراجعــه کردنــد‪ .‬شهرســتان های شــیروان‪،‬‬ ‫اسفراین‪،‬فاروج‪،‬بجنوردو مانهو سملقانبهترتیب‬ ‫بیشترین امار نزاع به لحاظ جمعیت را دارند‪ .‬امار‬ ‫نزاع و درگیری دراســتان باال اســت در سال ‪ ۹۹‬رتبه‬ ‫اســتان در ایــن زمینــه در میان اســتان ها پنــج بود‪.‬‬ ‫بخشی از این نزاع ها مربوط به مشکالت ناشی از‬ ‫کمبود اب و نگرانی کشاورزان از ابیاری مزارع و باغ‬ ‫ها است‪ .‬خشکسالی و کاهش بارندگی سبب شده‬ ‫استتاحضور غیرمجاز دامداراندر مراتعو مناطق‬ ‫حفاظتشدهاستانبیشتر شود‪،‬اینامر سببتنش‬ ‫میــان محیط بانان و دامداران شــده اســت‪ .‬دامدار‬ ‫بــه دنبال معیشــت خــود اســت و محیط بانان به‬ ‫ناچار باید از تعلیف غیرمجاز دام جلوگیری کنند؛‬ ‫امــا افزایــش حضــور غیرمجــاز دامــداران در مراتع‪،‬‬ ‫محیط بانان را عاصی کرده است‪.‬‬ ‫برخورد محیط زیست با تعلیف غیرمجاز ‪۴۵‬‬ ‫هزار راس دام‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت‬ ‫‪5‬‬ ‫محیط زیســت خراســان شــمالی دراین باره گفت‪:‬‬ ‫دامداران مکلف هستند تا در زمان مشخص شده‬ ‫دام خــود را از مراتــع خــارج کننــد امــا امســال این‬ ‫مــوارد رعایت نشــد و تعلیف غیرمجــاز در مراتع‬ ‫بسیار زیاد بود‪ .‬محمدحسین صالحی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امسال بعضا شاهد هجوم دامداران به مراتع‬ ‫در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست‬ ‫در «قرخورد» شهرستان مانه و سملقان‪« ،‬سالوک»‬ ‫در شهرستان اسفراین و «میاندشت» در شهرستان‬ ‫جاجرم بوده و هستیم؛ حضور دام در فصل رویش‬ ‫گیاه‪ ،‬سبب خسارت و ضربه به پوشش گیاهی شد‬ ‫و این امر تهدید برای مراتع محسوب می شود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه محیط بانان در عرصه ها حضور دارند‬ ‫و با چرای غیرمجاز مقابله می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد‬ ‫کــم نیروهــا و هجــوم دام ها ســبب شــده تــا زمان‬ ‫کار از دســت محیط بانــان خارج شــود زیــرا گرانی‬ ‫نهاده های دام ســبب شــده تا دامــداران دام خود‬ ‫را در شرایط چرا تغذیه کنند‪ .‬صالحی گفت‪ :‬بهار‬ ‫امســال با تعلیف غیرمجــاز ‪ ۴۵‬هــزار راس دام در‬ ‫مناطق تحت مدیریت این اداره کل برخورد شده‬ ‫اســت که این روند همچنان ادامــه دارد‪ .‬فرمانده‬ ‫یــگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی با بیان اینکه بهار در این مدت‬ ‫‪ ۱۸۸‬مــورد تعلیــف غیرمجــاز در مناطــق تحــت‬ ‫مدیریــت این اداره کل شناســایی و بــا ان برخورد‬ ‫شــده اســت اظهار داشــت‪ :‬خشکســالی و کاهش‬ ‫بارندگی ها ســبب شــده تا امسال حضور غیرمجاز‬ ‫دامــداران و تعلیــف در مناطــق تحــت مدیریــت‬ ‫ایــن اداره کل افزایش یافتــه و تعارض میــان دام و‬ ‫وحوش هم بیشتر شود‪.‬‬ ‫دلهره کشاورزان در استفاده از چاه های‬ ‫غیرمجاز‬ ‫یک کشاورز شــیروانی دراین باره گفت‪ :‬مشکل‬ ‫اجتماعی بر ســر اب ‪ ۱۰‬ســال پیش اغازشده است‪،‬‬ ‫البتــه یکــی دو ســال پیــش بارندگــی خــوب بــود‬ ‫و مشــکلی در ابیــاری مــزارع نداشــتیم امــا امســال‬ ‫رودخانه ها به شدت کم اب و یا بی اب شده است‪.‬‬ ‫قربان کاظمی اظهار داشــت‪ :‬ســال ها برای باغ‬ ‫‪ ۲‬هکتاری که دارم سرمایه گذاری کرده ام اما امسال‬ ‫کســالی زهــرش را ریخــت و تمامی نقش ـه ها‬ ‫خش ‬ ‫بــرای برداشــت محصــول و درامــد‪ ،‬بــر هــم زد‪.‬وی‬ ‫گفــت‪ :‬مزرعه داران هم نگران خشــکی چشــمه ها‬ ‫معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی درای نبــاره گفــت‪ :‬در ســال های پیش در‬ ‫بیشــتر رودخانه های اســتان‪ ،‬شاهد درگیری و تنش‬ ‫روســتاییان بر ســر اب بودیم‪ ،‬امســال بــا توجه به‬ ‫کاهش بارندگی ها دغدغه کشــاورزان بسیار بیشتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمدجواد تشــکری اظهار داشــت‪ ۹۰ :‬درصد‬ ‫از منابــع ابــی اســتان معــادل حــدود یــک میلیــارد‬ ‫مترمکعب در بخش کشاورزی به مصرف می رسد‪،‬‬ ‫بخش زیادی از منابع ابی کشاورزان استان از منابع‬ ‫ابی سطحی تامین می شود که البته منابع پایداری‬ ‫نیســت و با پایین امدن میزان بارندگی ها بشــدت‬ ‫کاهش یافتهاست‪.‬‬ ‫معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه کاهــش‬ ‫بارندگی ها گفت‪ :‬امســال زمین های دیم اســتان با‬ ‫تنش ابی روبه رو شد و محصوالت از بیان رفت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطق ـه ای خراســان شــمالی هم گفت‪ :‬تنــش ابی‬ ‫کشــاورزی عمدتــا بر ســر اب های ســطحی اســت‪،‬‬ ‫چاه هایی که در حریم چاه های مجاز و چشمه ها‬ ‫و قنات ها حفرشده هم بعضا محل تنش کشاورزان‬ ‫و روســتاییان شده است‪ .‬وحید واسطه با اشاره به‬ ‫تهــا و کارکردهــای میــراب هــا در توزیع اب‬ ‫فعالی ‬ ‫کشاورزی و حل اختالفات گفت‪ :‬یکی از راهکارهای‬ ‫خوب برای جلوگیری از تنش های اجتماعی‪ ،‬احیای‬ ‫طــرح میراب در روســتاها اســت‪ .‬وی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫در ســال های گذشــته اداره ابیــاری عــاوه بر تامین‬ ‫اب‪ ،‬توزیــع ان را نیــز بــر عهــده داشــت اما از ســال‬ ‫‪ ۶۱‬در قانــون توزیــع عادالنــه اب‪ ،‬توزیــع اب بــه‬ ‫وزارت کشــاورزی واگذار شــد و از ان زمان میراب ها‬ ‫بالتکلیف ماندند و تاکنون نیز این طرح احیا نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫نوسازی‪ ۱۷۵۰‬واحدمسکونیروستاییدر مراوه تپه‬ ‫️ سرپرست بنیاد مسکن مراوه تپه از نوسازی‪۱۷۵۰‬‬ ‫واحدمسکونیروستاییدر سالگذشتهو سالجاری‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬در سال گذشته‪ ۵۵۰‬واحد مسکونی‬ ‫ویژهمحرومینبااعتبار‪ ۳۶‬میلیاردتومان‪ ۲۱۰،‬واحددر‬ ‫قالببازسازیحوادثبااعتبار‪ ۱۶‬میلیاردتومانو‪۵۴۰‬‬ ‫واحد در قالب طرح ویژه نوســازی مســکن روستایی‬ ‫بااعتبــار ‪ ۲۷‬میلیــارد تومان در روســتاهای شهرســتان‬ ‫احداث گردید و در سال جاری نیز ‪ ۴۵‬میلیارد تومان‬ ‫بــرای احداث‪ ۴۵۰‬واحد مســکونی روســتایی تامین‬ ‫اعتبارشده است که با توجه به معرفی‪ ۴۰۰‬متقاضی‬ ‫ساختمسکنبهبانک هاجهتدریافتتسهیالت‬ ‫در ‪ ۲‬ماه گذشته‪،‬پیش بینیمی شوداینعددافزایش‬ ‫یاب️د‪.‬محمودیبابیاناینکهمراوه تپهباسکونتبیش‬ ‫از‪ ۵۱‬هزار نفر در روستاهابیشترینجمعیتروستایی‬ ‫اســتان را دارد افزود؛‪ ۸۴‬درصد جمعیت مراوه تپه در‬ ‫‪ ۹۸‬روستادر‪ ۱۲۳۰۰‬واحدمسکونیسکونتدارندکه‬ ‫از این تعداد‪ ۸۵۰۰‬واحد ان کم دوام و بی دوام است‬ ‫که نوسازی ان همت مالکان را می طلبد‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫استتاکنونبیشاز‪ ۴‬هزار خانهروستاییدر مراوه تپه‬ ‫توسطبنیادمسکنشهرستانمقاوم سازیشدهاست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫بیش از ‪ 3000‬ازاده‪ ،‬سند افتخار مردم همیشه در صحنه خراسان رضوی است‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬خراسان رضوی‪ 3392‬ازاده تقدیم نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران کرده است که نشان از سند افتخار مردم استان‬ ‫است‪ .‬حجت االسالم حسین معصومی به مناسبت سالروز بازگشت‬ ‫غرورافرین ازادگان به میهن اســامی به دیدار علی اکبر عرفانی ازاده‬ ‫سرافراز و مدیر موسسه پیام ازادگان و تنی چند از ازادگان مشهد رفت‬ ‫و ضمــن ادای احتــرام به مقام این عزیزان گفت‪ :‬اگر انقالب ما صادر‬ ‫شــد‪ ،‬به برکت ازادگان بود‪ ،‬این اســوه های اســتقامت در اردوگاه های‬ ‫اســارت کار زینبی کردند و در ســخت ترین شــرایط‪ ،‬رسالت خود را به‬ ‫نحو احسن انجام دادند‪ .‬مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان‬ ‫رضوی افزود‪ :‬روحیه‪ ،‬ایثار‪ ،‬فداکاری و ازخودگذشتگی ازادگان در دوران‬ ‫اسارت حتی زندانبان های رژیم بعث صدام را به تعجب وا داشته بود‬ ‫که برای فداکاری از یکدیگر سبقت می گرفتند‪ .‬وی به شهدای غریب‬ ‫اسارت اشاره و ادامه داد‪ 44 :‬نفر از ازادگان خراسان رضوی در دوران‬ ‫اســارت غریبانه به شــهادت رســیدند که نام و یاد این عزیزان باید در‬ ‫جامعهنهادینهشود‪.‬مسئولحوزهنمایندگیولی فقیهدر بنیادخراسان‬ ‫رضوی خاطرنشــان کرد‪ :‬تمام اعمال رفتار و اخالق شــهدا‪ ،‬جانبازان و‬ ‫ازادگان یک وجه مشترک دارد که به جزء خدا به هیچ کسی و قدرتی‬ ‫تکیه نکردند‪ .‬وی سبک زندگی خاندان اهل بیت (ع) را الگوی ازادگان‬ ‫معرفــی کــرد و افزود‪ :‬روحیه مقاومت حضرت زینــب (س) در دوران‬ ‫اســارت‪ ،‬الگــوی ازادگان بــود‪ ،‬شــرف و غیــرت ازادگان در تاریــخ ایران‬ ‫اسالمی به ثبت رسیده است‪ ،‬شکنجه شدند‪ ،‬شهید شدند‪ ،‬مجروح‬ ‫شدند اما یک وجب خاک کشورشان را به متجاوزین ندادند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد خراســان رضــوی در پایــان افــزود‪ :‬در تمامــی‬ ‫شهرســتان های خراســان رضــوی متناســب بــا وضعیــت شهرســتان‬ ‫برنامه هایــی ب هصــورت‪ ،‬حضــوری (از درب منــزل) و یــا به صــورت‬ ‫تلفنــی ویــژه ازادگان تــا پایان هفته برگــزار می شــود‪ .‬در این دیدار‬ ‫صمیمــی کــه در موسســه پیــام ازادگان برگزار شــد‪ ،‬ســید مصطفی‬ ‫میــر شــجاع یکــی از ازادگان حاضر به نمایندگــی از ازادگان گفت‪:‬‬ ‫ما اماده ایم تا جان ناقابل خود را درراه اسالم و انقالب فدا کنیم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت؛ خراســان رضــوی ‪ 3292‬ازاده ســرافراز تقدیم نظام‬ ‫مقدس جمهوری اســامی ایران اســت که از این تعداد ‪ 3241‬نفر‬ ‫نهــای رژیــم بعــث عــراق و ‪ 151‬نفــر در زندان هــای رژیــم‬ ‫در زندا ‬ ‫ستم شاهی دربند اسارت بوده اند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫اغاز واکسیناسیون کارکناناداره کلمیراثفرهنگی‪ ،‬گردشگریو صنایع دستیاستانفارس‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان فارس‬ ‫از واکسیناســیون کارکنــان اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬کارکنــان اماکــن فرهنگــی تاریخــی و یــگان حفاظت‬ ‫میــراث فرهنگی اســتان فــارس در مقابله با بیماری کرونــا‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫هــادی شه دوســت شــیرازی ‪ ۱۴۰۰‬اظهــار کــرد‪ :‬در راســتای ارتقــای‬ ‫ســامت عمومی جامعه و با هماهنگی با دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫شــیراز‪ ،‬کارکنان اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫استان فارس در شیراز و شهرستان ها‪ ،‬اماکن فرهنگی تاریخی و یگان‬ ‫حفاظت میراث فرهنگی در مقابله با بیماری کرونا واکسینه شدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان فارس‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حوزه گردشگری در مرحله نخست کارکنان اداره کل‪،‬‬ ‫اماکن فرهنگی تاریخی و یگان حفاظت میراث فرهنگی مرحله اول‬ ‫واکسن را دریافت کرده اند‪ .‬او با بیان اینکه استان فارس مقصد برتر‬ ‫گردشــگری کشور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬گردشگری یکی از صنعت هایی که‬ ‫بیشترین اسیب را از بیماری کرونا دیده است و امیدواریم بتوانیم در‬ ‫مرحله بعد تمامی صنوف گردشگری را نیز واکسینه کنیم‪ .‬شه دوست‬ ‫شیرازی افزود‪ :‬امیدواریم با واکسینه شدن تمامی جامعه زمینه رونق‬ ‫گردشگری نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫گلستانی هاسرقتتجهیزاتمخابراتیراگزارشدهند‬ ‫در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک ســرقت‬ ‫تجهیزاتمخابراتیبهشماره‪ ۳۱۴۴‬گزارشدهید ‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی‪ ،‬مدیر مخابــرات منطقه‬ ‫گلستان ضمن اعالم این مطلب گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫وقوع مکرر ســرقت تجهیزات مخابراتی متاســفانه‬ ‫شــاهد ایجاد اختالل در ارائه خدمات به مشــتریان‬ ‫شده ایم و الزم است که همکاری هم استانی ها را در‬ ‫اینزمینهداشتهباشیم‪.‬مدیرمخابراتمنطقهگلستان‬ ‫بااشارهبهاینکهشمارهتلفن‪ ۳۱۴۴‬بهجهتدریافت‬ ‫گزارش های مردمی از ســرقت تجهیــزات مخابراتی‬ ‫فعالاست گفت‪:‬مرممی تواننددر صورتمشاهده‬ ‫مواردمشکوکبهسرقتو یاوقوعانباشماره‪۳۱۴۴‬‬ ‫تماسگرفتهو کارشناسانمخابراترامطلعکنند‪.‬وی‬ ‫بااشارهبهاهمیتسرعتدر رفعخرابیو اختالالت‬ ‫ایجادشده حاصل از وقوع سرقت افزود‪ :‬همکاری و‬ ‫اطالع فوری مردم به مخابرات موجب رفع خرابی‬ ‫در کوتاه ترین زمان شده و رضایت مشتریان را در پی‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫تقویت انگیزه کادر‬ ‫درمان با تغییر وضعیت‬ ‫استخدامی و‬ ‫پرداخت مطالبات‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی و خدمات بهداشــتی‬ ‫درمانــی اســتان ســمنان گفت‪:‬‬ ‫تغییــر وضعیت اســتخدامی و‬ ‫قــرارداد نیروهای قراردادی و شــرکتی بخــش درمان و‬ ‫پرداخت مطالبات کادر درمان نقش مهمی در ایجاد‬ ‫انگیزه در بین مدافعان سالمت در مقابله با همه گیری‬ ‫کروناویــروس دارد‪ .‬نویــد دانائی اظهار داشــت‪ :‬امروزه‬ ‫هرچند با رشد روزافزون فن اوری در بسیاری از حوزه ها‬ ‫و مشــاغل تــا حــدودی از زمینــه نقش نیروی انســانی‬ ‫کاهش یافتهو وسیلهجاینیرویانسانیراگرفتهاست‪،‬‬ ‫امــا در بعضی از بخش ها همانند حوزه های مختلف‬ ‫ســامت‪ ،‬نقش نیروی انســانی کارامد و توجه به این‬ ‫موهبــت مهــم در پیشــبرد اهــداف ســازمانی در راس‬ ‫امور و بسیار تاثیرگذار است‪ ،‬اما برای پیشبرد طرح ها‬ ‫و برنامه های سازمانی توجه به نیروی انسانی کارامد‬ ‫اجتناب ناپذیراست‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه افزایــش بهــره وری ســازمان ها و‬ ‫توسعه روزافزون ان ها‪ ،‬مستلزم رشد و بهره وری کارکنان‬ ‫و نیــز تقویت نیروی انگیزش انان اســت افــزود‪ :‬برخی‬ ‫اندیشمندان دانش مدیریت‪ ،‬از انگیزش به عنوان موتور‬ ‫محــرک یا نیروی پیــش برنده انســان‪ ،‬یادکرده انــد‪ ،‬لذا‬ ‫رضایت شغلی‪ ،‬عالقه و وفاداری به سازمان و بالندگی‬ ‫کارکنان منوط به ایجاد محیطی است که مدیران متولی‬ ‫و مسئول ان هستند‪ .‬شناسایی عوامل ایجاد رضایت و‬ ‫دالیــل نارضایتــی کارکنان و نیز ارزیابی رضایت شــغلی‬ ‫انان به عنوان اقدامی کلیدی در جهت اهداف یادشده‪،‬‬ ‫نقشی بسزا و چشمگیر دارد و بر این نکته باور داریم؛‬ ‫تقویتنیرویانسانیکارامد‪،‬رمز موفقیتدستگاه های‬ ‫اجرایــی خواهــد بود‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و‬ ‫خدمات بهداشــتی درمانی اســتان ســمنان با اشــاره به‬ ‫اینکهموفقیتسازمان هاتاحدزیادیبهروحیه‪،‬تالش‪،‬‬ ‫انگیزشورضایتسرمایهانسانیان هابستگیدارد‪،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬کارایی و اثربخشی سازمان ها با کارایی و اثربخشی‬ ‫نیروی انســانی ان ها وابســتگی مستقیمی داشــته و در‬ ‫این دانشــگاه تالش شده است که در تمامی حیطه ها‬ ‫رضایتمنــدی همــکاران را اولویتــی مهم در جهت رشــد‬ ‫دستگاهدر نظر گرفته شدهو در بضاعتو توانخود‪،‬به‬ ‫این اصل مهم مقید بوده است‪ .‬دانائی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پساز بروز و شیوعویروسکروناو افزایشچندینبرابری‬ ‫میزانفشار کاریبر پیکرهحوزهسالمتدر دانشگاه‪،‬بر‬ ‫ان شدیم به صورت منظم و در فواصل کوتاه تر در کنار‬ ‫همــکاران در خط مقدم مبــارزه در حوزه های مختلف‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان‪ ،‬امــوزش‪ ،‬پژوهــش و‪ ...‬حاضرشــده‬ ‫و بــه دوراز مســائل مــادی‪ ،‬بــا قدردانــی از این زحمات‬ ‫ایثارگونه‪ ،‬انگیزه را در بین همکاران حفظ و ارتقاء داده‬ ‫و بتوانیمباتوانیبیشتر در اینراهسختقدمبرداریم‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۷۵۰۰‬سبد کاالیی‬ ‫و بهداشتی بین نیازمندان‬ ‫در محرم‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان ســمنان از توزیع بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬ســبد کاالیی و ‪ ۱۵۰۰‬ســبد‬ ‫بهداشــتی بیــن نیازمنــدان ایــن‬ ‫اســتان در دهــه اول محرم خبــر داد و افــزود‪ :‬از اغاز ماه‬ ‫محرمتاتاسوعایحسینی‪،‬مجموعمشارکت هایمردمی‬ ‫کمیتهامداداستانسمنانبه‪۸‬میلیاردو‪۵۰۰‬میلیونتومان‬ ‫رسید‪ .‬محسن مسعودیان راد از فعالیت‪ ۲۰۰‬اشپزخانه‬ ‫اطعامحسینیباهمکاریمراکز نیکوکاری‪،‬کمیتهامدادو‬ ‫موسساتخیریهخبر دادو گفت‪:‬پختو توزیع‪ ۲۱۰‬هزار‬ ‫پرس غذای گرم بین نیازمندان در این استان انجام شده‬ ‫است‪ .‬او از توزیع‪ ۶‬هزار سبد کاال بین مددجویان تحت‬ ‫حمایت کمیته امداد و نیازمندان در استان سمنان خبر‬ ‫داد و اضافه کرد‪ :‬همچنین در این مدت توزیع‪ ۱۵۰۰‬سبد‬ ‫بهداشتیبیننیازمندانصورتپذیرفت‪.‬‬ ‫اخذ کد استخدامی رسمی‬ ‫قطعی برای کارکنان‬ ‫مشمول قانون ایثارگری‬ ‫مدیــر امور اداری ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫فــارس گفــت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تاکنــون ‪ ۳۳‬مورد‬ ‫کد استخدامی مســتخدم رسمی قطعی برای کارکنان‬ ‫مشــمول قانــون ایثارگــری‪ ،‬از ســامانه کارمنــد ایــران‬ ‫اخذشده است‪.‬سمیه سلیمی با بیان اینکه پرونده ‪104‬‬ ‫نفر از مشــمولین نیز در دست اقدام اســت‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬نفر از کارکنان شرکتی و‪ ۱۵‬از کارکنان قرارداد حجمی‬ ‫مدیریت امور اراضی بودند که پس از بررسی اولیه به‬ ‫مدیریت هسته گزینش معرفی شده اند‪ .‬به گفته وی؛‬ ‫فرایند درخواست ‪ ۶۹‬مورد از کارکنان رسمی ازمایشی‪،‬‬ ‫پیمانــی‪ ،‬قــرارداد مشــخص‪ ،‬کارگــری و طــرح عمرانی‬ ‫در ســامانه در دســت اقدام اســت و مستندات تبدیل‬ ‫وضعیت کارمندان ایثارگر طراحی و شرکتی نیز پس از‬ ‫تامین اعتبار از ســازمان برنامه وبودجه کشور قابلیت‬ ‫پیگیری و بارگذاری دارد‪ .‬سلیمی بیان کرد‪ :‬در راستای‬ ‫اجرای دستورالعمل بند (د) تبصره (‪ )20‬قانون بودجه‬ ‫سال‪ ۱۴۰۰‬کل کشور موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران‪،‬‬ ‫در مرحله اول پس از فراخوان در ســطح مرکز اســتان‬ ‫و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها‪ ،‬در تیرماه سال‬ ‫جاری مستندات و مدارک موردنیاز مشمولین دریافت‬ ‫شــد‪.‬مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫فــارس اظهار کرد‪ :‬این مدیریت اســامی و اطالعات‬ ‫واجدین شرایط را در سامانه پاکنا (پایگاه اطالعات‬ ‫کارکنان نظام اداری) از مجموعه سامانه های سازمان‬ ‫اداری و استخدامی کشور ثبت کرده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1144‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تعامل مدیران شرکت های‬ ‫نفتی با دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی در راستای‬ ‫پیشگیری از کرونا‬ ‫جلســه تعامــل بیــن مدیــران صنعت نفت اســتان‬ ‫مرکــزی با دکتر ســید محمد جمالیان‪ ،‬رئیس دانشــگاه‬ ‫علوم پزشکی و خدمات درمانی استان مرکزی در راستای‬ ‫پیشــگیری از شــیوع خطرنــاک ویــروس کرونــای دلتا و‬ ‫اهتمام در تســریع واکسیناسیون کارکنان صنعت نفت‬ ‫و همچنیــن در اولویــت قرار دادن همکاران با شــرایط‬ ‫خــاص‪ ،‬همچــون بیمــاران دیابتــی و تزریق واکســن در‬ ‫سایتطبصنعتیشرکت‪،‬بهمیزبانیپاالیشگاهبرگزار‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬در این جلســه رمضان پور‬ ‫مدیرعامل پاالیشــگاه ضمــن ارائه گزارشــی از تولیدات‬ ‫شرکت و شرایط سالمت کارکنان در راستای تولید گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه در تولید محصوالت اســتراتژیک رتبه اول‬ ‫کشور را داریم و در میان پاالیشگاه های با خوراک نفت‬ ‫خام‪ ،‬این شرکت‪ 25‬درصد بنزین موردنیاز کشور را تولید‬ ‫می کنــد؛ با این شــرایط ما انتظار داریــم در نوبت دهی‬ ‫واکسیناســیون ویروس کرونا‪ ،‬برای همکاران بنده که با‬ ‫تجمع جمعیتی خاص در این شرکت در راستای استمرار‬ ‫تهــای الزم در نظر گرفته‬ ‫تولیــد تالش می کننــد‪ ،‬اولوی ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در پایان جلســه‪ ،‬بعد از اســتماع سواالت حاضرین‬ ‫و پاسخ به ان ها توسط دکتر جمالیان‪ ،‬مهندس رمضان‬ ‫پور لوح تقدیری را به پاس زحمات کادر درمان از زمان‬ ‫همه گیری ویروس منحوس کرونا تاکنون‪ ،‬به او اهدا کرد‪.‬‬ ‫صنعت برق برای‬ ‫متخصصین این حوزه‬ ‫پرمخاطره است‬ ‫عبــاس جریــان قلــم در دوازدهمیــن وبینــار ایمنــی‬ ‫توزیع برق استان مرکزی بابیان این مطلب که صنعت‬ ‫برق برای متخصصین این حوزه پرمخاطره است افزود‪:‬‬ ‫بحثایمنیو سالمتاز اهمیتویژه ایبرخوردار است‬ ‫به خصوصدر صنعتی کهنخستیناشتباهدر انصنعت‬ ‫ممکناستاخریناشتباهباشد‪.‬به گزارشرویدادامروز‪،‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش توزیع جزو مشاغل مخاطره امیز‬ ‫محسوب می شود افزود‪ :‬برق فرصت تجربه اندوزی به‬ ‫ما نخواهد داد‪ .‬کارشــناس ارشــد دفتر ایمنی و حوادث‬ ‫شرکت توانیر با اشاره به اینکه همه ساله شاهد حوادث‬ ‫ناگوار بسیاری در بخش های مختلف کشور در بخش‬ ‫توزیعهستیمتصریحکرد‪:‬همهاینحوادثباشکل های‬ ‫به ظاهــر متفــاوت در بخش های مختلف کشــور تکرار‬ ‫می شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬رعایت نکات ایمن در کار‬ ‫می تواند این اطمینان را در ما ایجاد کند تا هیچ اتفاقی‬ ‫بــرای مجموعه پیــش نیاید‪ .‬جریان قلــم با بیان اینکه‬ ‫باال رفتن انتظارات جامعه و همچنین مســئولیت های‬ ‫اجتماعی ســازمان ها سبب شــده است که پرداختن به‬ ‫موضوعات ایمنی‪ ،‬بهداشــت و محیط زیســت به یکی‬ ‫تهــای کس ـب وکار در ســازمان های امــروزی و‬ ‫از اولوی ‬ ‫به ویژه صنعت برق تبدیل شود‪ ،‬افزود‪ :‬حرکت و پیروی‬ ‫صنعــت بــرق‪ ،‬بخش خصوصــی و احــاد ذینفعــان در‬ ‫راســتای رعایت الزامات نظامنامه ‪ HSE‬ضروری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه به شــرایط اقتصــادی صنعت بــرق و‬ ‫خاموشی های اخیر و شیوع بیماری کرونا‪ ،‬به کار بستن‬ ‫نکاتایمنیضروریاست‪.‬محمدالهدادافزود‪:‬برگزاری‬ ‫مانور شناســایی تابلوهای پرخطر برق‪ ،‬پیشــگیری از‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬نظــارت بر رعایت حریم شــبکه جهت‬ ‫نصــب داربس ـت های تبلیغاتی کاندیداهــا و رعایت‬ ‫نــکات ایمنــی بــرق در ایــام ســوگواری اقــا اباعبداهلل‬ ‫الحسین ازجمله فعالیت های دفتر ایمنی است‪ .‬وی‬ ‫ایمنی را فرهنگ تلقی کرد و گفت‪ :‬فرهنگ نیاز به کار‬ ‫بسیار دارد و بزرگ ترین عامل حادثه را سهل انگاری و‬ ‫عــدم اگاهی در زمینه خطــر معرفی کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی بابیان اینکه‬ ‫تقویــت و افزایــش ســطح فرهنــگ ایمنی کــه همان‬ ‫نظام باورها و ارزش های مشــترک یک ســازمان‪ ،‬نسبت‬ ‫به ایمنی کار اســت‪ ،‬بســیار ضروری است‪ ،‬افزود‪ :‬توجه‬ ‫به این مهم باعث ارتقای سالمتی نیروی انسانی شاغل‬ ‫در سازمان می شود‪.‬محمد اله داد گفت‪ :‬نظام مدیریت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬ایمنــی و محیط زیســت ‪ HSE-MS‬در‬ ‫شــرکت توزیع برق اســتان مرکزی اســتقراریافته است‬ ‫که پیشــگیری از بروز صدمات و حوادث بهداشــتی‪،‬‬ ‫ایمنــی و محیط زیســت در راســتای توســعه پایدار و‬ ‫افزایش بهره وری با در نظر گرفتن ســامت و ایمنی‬ ‫کارکنان‪ ،‬مشــتریان‪ ،‬پیمانکاران و دیگر افراد مستلزم‬ ‫وجود ســاختار سیســتم مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫محیط زیست است‪.‬‬ ‫‪ ۴‬طرح تعاونی استان با‬ ‫‪ ۴۰‬اشتغال پایدار اماده‬ ‫بهره برداری است‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬در هفتــه تعاون امســال کــه از نیمه‬ ‫یشــود‪ ،‬چهار طــرح تعاونی‬ ‫اول شــهریورماه اغاز م ‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫در اســتان مرکزی افتتاح م ‬ ‫شهــای‬ ‫حهــا در بخ ‬ ‫امــروز‪ ،‬وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن طر ‬ ‫مختلف حوزه تعاون اماده بهره برداری شــده که ‪۲‬‬ ‫طرح ان در شهرستان محالت‪ ،‬یک طرح در اراک و‬ ‫یک طرح در شهرستان زرندیه است‪.‬‬ ‫رویدا د مرکزی‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫استاندار مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫جذب بیش از ‪ 2‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در استان‬ ‫محمدرضــا اکبــری اصــل‪ -‬اراک‪:‬اســتاندار مرکزی‬ ‫در نشســت شــورای برنامه ریــزی اســتان مرکزی‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬ســه میلیــارد و ‪۹۰‬‬ ‫میلیــون دالر طــرح از ابتــدای انقــاب اســامی‬ ‫تاکنــون مجــوز ســرمایه گذاری خارجــی در ایــن‬ ‫اســتان کســب کــرده کــه مجــوز ‪ ۷۶‬درصــد این‬ ‫منابع مالی در چهار ســال اخیر برای این استان‬ ‫کهــزار‬ ‫رقــم خــورده اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬ی ‬ ‫و ‪ ۲۴۰‬میلیــارد ریــال منابــع مالــی در زمینــه اب‬ ‫روســتایی و ‪ ۵۳۶‬میلیارد ریال برای اسفالت راه ‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار امســال به اســتان‬ ‫مرکــزی اختصاص یافتــه که ســهم هر شهرســتان‬ ‫نهــا تخصیــص شــد ه اســت‪ .‬اســتاندار‬ ‫بــه ا ‬ ‫مرکــزی خاطرنشــان کــرد‪ ۶۰ :‬درصــد ایــن منابع‬ ‫مالــی محقــق شــده و امید م ـی رود که بــا ورود‬ ‫بســیج ســازندگی و ســایر دســتگاه ها وضعیــت‬ ‫اب رســانی بــه مناطــق محــروم و بهبــود راه‬ ‫روستاها صورت پذیرد‪ .‬اقازاده با تاکید استفاده‬ ‫تمامــی دســتگاه های اجرایــی و فرمانــداران‬ ‫شهرســتان های اســتان مرکزی از بنــد (ز ) تبصره‬ ‫پنــج قانون بودجه گفت‪ :‬دســتگاه های اجرایی‬ ‫استان با استفاده از این قانون می توانند بدهی ‬ ‫خود را با مطالباتشان پایاپای کنند‪ .‬معاون امور‬ ‫اقتصــادی اســتاندار مرکزی نیز در این نشســت‬ ‫گفــت‪ ۷۰ :‬درصــد از مجمــوع ســرمایه گذاری‬ ‫انجا مشــده در اســتان از ســال ‪ ۹۶‬تا سال جاری‬ ‫بشــده اســت‪ .‬ســعید فرخــی افــزود‪۲۰ :‬‬ ‫جذ ‬ ‫میلیــون دالر ســرمایه گذاری خارجــی باوجــود‬ ‫تمامی فشارها در سال گذشته در استان مرکزی‬ ‫جلب شد و چهار و ‪ ۲‬دهم میلیارد میلیون ریال‬ ‫بشــده اســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫ایــن منابــع مالــی جذ ‬ ‫داد‪ ۴۰ :‬و پنج دهم میلیون ریال ســرمایه گذاری‬ ‫خارجی سه ماه نخست امسال در استان مرکزی‬ ‫جذب شــد کــه این منابع مالی ‪ ۲‬برابر ســرمایه‬ ‫محقق شده مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان برنامه وبودجه استان مرکزی‬ ‫کهــزار و ‪۲۴۰‬‬ ‫نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬ی ‬ ‫میلیارد ریال منابع مالی به اب روستایی و ‪۵۳۶‬‬ ‫میلیــون ریال به راه های روســتاهای زیر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫نفر این اســتان امســال اختصــاص یافت که ‪۶۶‬‬ ‫درصــد ایــن اعتبــارات به اســتان تخصیص شــد‪.‬‬ ‫رقیــه یــادگاری افزود‪ ۱۷ :‬و پنج دهم از راه های‬ ‫روســتایی فاقــد اســفالت بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار در‬ ‫مرکز اســتان مرکزی اســت و شهرســتان تفرش با‬ ‫‪ ۵۶‬هکتار راه روســتایی فاقد اسفالت بیشترین‬ ‫میــزان ایــن را ههــا را بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل اقتصاد دارایی استان مرکزی نیز‬ ‫در این نشســت گفت‪ ۶۶ :‬طرح ســرمایه گذاری‬ ‫خارجی به ارزش سه میلیارد و ‪ ۹۰‬میلیون دالر از‬ ‫کشورهای شامل چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬المان‪ ،‬هند و اسپانیا در بخش های‬ ‫صنعــت‪ ،‬ســاختمان‪ ،‬کشــاورزی و انــرژی اســتان‬ ‫جذب شده است‪.‬‬ ‫حســن میرزاخانــی افــزود‪ ۳۹۴ :‬میلیون دالر‬ ‫از مجموع این سرمایه گذاری ها برای حوزه های‬ ‫مختلف استان به کارگیری شده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ ۳۶ :‬طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۷۰‬میلیون و ‪ ۵۱۵‬هزار دالر از ســال‬ ‫‪ ۹۶‬تاکنون در استان مرکزی جلب و ‪ ۹۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۱‬هزار دالر این منابع مالی در استان جذب‬ ‫و در بخش های مختلف به کارگیری شده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل اقتصــاد دارایــی اســتان مرکــزی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بخــش انــرژی بــا جلــب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی یک میلیارد و ‪ ۶۷۶‬میلیون‬ ‫دالر باالترین و بخش گردشگری با جلب‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬هزار دالر سرمایه گذاری خارجی پایین ترین‬ ‫رتبــه در بیــن ســایر بخش هایی اقتصادی اســتان‬ ‫به خود اختصــاص داده اند‪ .‬میرزاخانی گفت‪۴۰ :‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۳‬هــزار دالر ســرمایه گذاری خارجی‬ ‫در قالب ســه طرح از کشور امارات متحده عربی‬ ‫و چین در زمینه تولید مکمل های تغذیه و تولید‬ ‫قاشق و چنگال سه ماه نخست امسال در استان‬ ‫مرکــزی جــذب شــد که این رقــم ‪ ۲‬برابر ســرمایه‬ ‫بشــده پارســال اســتان اســت‪ .‬وی‬ ‫خارجــی جذ ‬ ‫ادامــه داد‪ :‬هفــت میلیــون و ‪ ۷۵۰‬هــزار دالر ایــن‬ ‫ســرمایه گذاری خارجی در اســتان مرکزی جذب و‬ ‫به کارگیــری شــد‪ .‬مدیرکل اقتصاد و دارایی اســتان‬ ‫مرکزی خاطرنشــان کرد‪ :‬یک طرح ســرمایه گذاری‬ ‫خارجــی در زمینــه تولیــد انــواع مقره ســرامیکی از‬ ‫کشور انگلستان برای سرمایه گذاری در این استان‬ ‫در مراحــل اخــذ مجــوز ســرمایه گذاری خارجی از‬ ‫وزارت امور اقتصاد دارایی قرار دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تامین‪ 3‬هزار تن بذر گندم برای توزیع بین کشاورزان استان‬ ‫مدیر تعاون روســتایی اســتان مرکــزی گفت‪:‬‬ ‫یشــده‬ ‫ســه هــزار تن بــذر گنــدم مرغوب و گواه ‬ ‫برای توزیع بین کشــاورزان این استان تامین شد‪.‬‬ ‫حســین هاشــمی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬یک‬ ‫هــزار تــن بذر گنــدم مرغوب و یک هــزار تن بذر‬ ‫یشــده با نظارت مرکز تحقیقات کشاورزی‬ ‫گواه ‬ ‫اســتان مرکزی برای توزیع بین کشــاورزان توسط‬ ‫نشــد ه اســت‪ .‬وی‬ ‫تعــاون روســتایی اســتان تامی ‬ ‫ادامه داد‪ :‬توزیع بذر گندم بین کشاورزان استان‬ ‫مرکزی بر اساس سهمیه هر شهرستان از پانزدهم‬ ‫شــهریورماه امســال اغــاز و کشــاورزان می توانند‬ ‫بذر موردنیاز خود را با مراجعه واحدهای جهاد‬ ‫کشاورزی شهرستان ها دریافت کنند‪ .‬مدیر تعاون‬ ‫روســتایی اســتان مرکزی از خرید ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۳۴‬‬ ‫تن جو از کشاورزان این استان در سال جاری خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬ایــن محصوالت بــا قیمت توافقی‬ ‫توسط شرکت های زیرمجموعه تعاون روستایی‬ ‫یشــد ه اســت‪ .‬هاشــمی‬ ‫از کشــاورزان خریدار ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬یک هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن دانه های‬ ‫روغنی کلزا نیز امســال توســط تعاون روســتایی‬ ‫استان مرکزی به صورت تضمینی و قیمت توافقی‬ ‫از کشــاورزان خریداری شــد‪ .‬وی ادامــه داد‪۸۰۰ :‬‬ ‫تــن محصول کلــزای کشــاورزان اســتان مرکزی در‬ ‫سال جاری با قیمت توافقی و ‪ ۵۰۰‬تن با قیمت‬ ‫تضمینی از کشاورزان خریداری شد‪ .‬مدیر تعاون‬ ‫روســتایی اســتان مرکــزی گفت‪ :‬محصــول کلزا با‬ ‫قیمت توافقی برای نخســتین بار امســال توسط‬ ‫تعــاون روســتایی اســتان از کشــاورزان خریداری‬ ‫شد‪ .‬استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع‬ ‫مــادر تخصصــی‪ ،‬چهارمین قطب صنعت کشــور‬ ‫یشــود و در زمینــه تنــوع تولیــدات‬ ‫محســوب م ‬ ‫صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص‬ ‫داده اســت‪ .‬این استان باوجود صنعتی بودن در‬ ‫زمره ‪ ۱۰‬استان نخست کشور در بخش کشاورزی‬ ‫اســت کــه ‪ ۹۰‬هــزار بهر هبــردار شــامل ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫شاغالن استان در این حوزه فعال هستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش امار فوتی های کرونا در استان‬ ‫رئیس علوم پزشــکی اراک با بیان اینکه ‪ ۴۵‬نفر‬ ‫از پرستاران استان مرکزی به کرونا مبتال شدند گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد اصناف در شــهرهای اســتان مرکزی‬ ‫فعالبودند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬سید محمد جمالیان با اشاره‬ ‫به رعایت پروتکل های بهداشــتی از سوی هیئات‬ ‫مذهبی اظهار داشت‪ :‬هیئات مذهبی شناسنامه دار‬ ‫اراک بــا دقــت در رعایــت و اجــرای پروتک لهــای‬ ‫بهداشــتی مراســم عزاداری محرم را برگــزار کردند‬ ‫اما تعدادی از هیئات بدون شناسنامه در حواشی‬ ‫شهر بدون رعایت این دستورالعمل ها به برگزاری‬ ‫مراســم اقــدام کردنــد که ایــن هفته عواقــب این‬ ‫رفتار را خواهیم دید‪ .‬وی افزود‪ :‬متاســفانه برخی‬ ‫از بخشــداران و مســئوالن در مراســم از ماســک‬ ‫یشــود که‬ ‫اســتفاده نمی کننــد و ایــن امر ســبب م ‬ ‫دیگــر انتظاری از مردم نداشــته باشــیم‪ .‬جمالیان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬قــرار بــود تــا برپایــی ایســتگاه های‬ ‫صلواتی و توزیع شربت و چای ممنوع شود که این‬ ‫امر در مرکز شهر متوقف شد ولی در حواشی شهر‬ ‫این ایســتگاه ها فعال بوده و حتی شــاهد اجرای‬ ‫مراسمی مانند خیمه سوزی در روز عاشورا را شاهد‬ ‫بودیــم که البته متاســفانه تعــداد زیــادی از مردم‬ ‫بدون ماسک در این مراسم حضور داشتند‪ .‬رئیس‬ ‫علوم پزشکی اراک ادامه داد‪ :‬نهاد و مجموعه ای‬ ‫مســئولیت برگــزاری تعزیه های بدون مجــوز را به‬ ‫عهده نگرفت‪ ،‬درحالی که در این شرایط اضطراری‬ ‫نیازمنــد کمــک تمــام مســئوالن بــوده و حتــی در‬ ‫روستاها شاهد تجمعات باال بودیم و همین سبب‬ ‫شده که به شدت نگران روستاها باشیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در برخی شهرستان ها گروه های ‪ 3 ،2‬و ‪ 4‬با ضریب‬ ‫بین بیســت تا سی درصد فعال بودند درحالی که‬ ‫در بحث مدیریت اپیدمی اگر سی درصد رعایت‬ ‫نکننــد‪ ،‬همیــن ســی درصــد کل منطقــه را الــوده‬ ‫می کنند‪ .‬جمالیان عنوان کرد‪ :‬زمانی که مرکز شهر‬ ‫اراک رفتاری مناسب دارند‪ ،‬ولی در مقابل حاشیه‬ ‫شهر رفتاری دور از رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫دارنــد تمــام زحمــات ‪ 70‬درصــد جامعــه را از بین‬ ‫می برنــد‪ ،‬زیرا بیمــاری کرونا در یک نقطه ماندگار‬ ‫نیست بلکه به راحتی پخش می شود‪ .‬رئیس علوم‬ ‫پزشــکی اراک بــا اشــاره بــه درگیــری کادر درمان با‬ ‫بیماری کرونا گفت‪ :‬متاسفانه ‪ 45‬نفر از پرستاران‬ ‫اســتان باوجــود کمبودهــای نیــروی پرســتاری و‬ ‫دارویــی دچــار این بیماری شــده و در حال حاضر‬ ‫این تعداد پرســتار از چرخه درمان خارج هســتند‬ ‫که در صورت بروز بحرانی دیگر عالوه بر بحران‬ ‫موجــود‪ ،‬جم عکــردن شــرایط ســخت اســت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حضور در این نشست برای مدیریت‬ ‫اپیدمی است ولی برخی از سخنان مدیران حاکی‬ ‫از ان اســت که تصور درســتی از مدیریت اپیدمی‬ ‫ندارنــد حال انکــه هفته گذشــته یک نوجــوان ‪16‬‬ ‫ساله جان خود را از دست داد‪ .‬معاون بهداشتی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اراک نیز در این نشســت‬ ‫با اشاره به اخرین وضعیت شیوع کرونا در استان‬ ‫مرکزی اظهار داشــت‪ :‬تاکنون‪ 167‬هــزار و ‪ 342‬مورد‬ ‫رپیدتستدر استانمرکزیانجام شدهکهاز اینمیزان‬ ‫‪18‬درصدتست هامثبتبودهاست‪.‬علیعلیمحمدی‬ ‫ادامهداد‪:‬در هفتهچهارممردادماهتعدادمواردمثبت‬ ‫ابتالبهکرونادر استانمرکزیبالغ بر‪ 5‬هزار و‪ 156‬مورد‬ ‫بودهکهاینرقمباهفتدرصدکاهشنسبتبههفته‬ ‫سومهمراهبودهاست‪.‬معاونبهداشتیدانشگاهعلوم‬ ‫پزشکیاراکافزود‪:‬مواردسرپاییبا‪ 8‬درصد کاهشاز‬ ‫‪ 4‬هزار و‪ 998‬موردبه‪ 4‬هزار و‪ 606‬موردرسیدو موارد‬ ‫بسترینیز با کاهشچهاردهمدرصد‪،‬بالغ بر ‪ 550‬نفر‬ ‫گزارش شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امار فوتی در استان نیز‬ ‫افزایشی ‪ 27‬درصدی موارد فوتی در هفته چهارم‬ ‫نسبت به هفته سوم مردادماه داشت به طوری که‬ ‫امار فوتی ها از ‪ 39‬مورد در هفته سوم به ‪ 47‬مورد‬ ‫در هفته چهارم رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تولید‪ ۲۰‬میلیون دز واکسن کووپارس تا پایان سال جاری در ساوه‬ ‫قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان‬ ‫روناک دارو از تولید ‪ ۲۰‬میلیون دز واکسن کووید‬ ‫‪ ۱۹‬با برند شرکت واکسن سازی رازی «کووپارس»‬ ‫تا پایان سال جاری در این واحد تولیدی خبر داد‪.‬‬ ‫محمدعلــی ملکــی در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬شــرکت دانش بنیان رونــاک دارو بــا انعقاد‬ ‫تفاهم نامه ای با یکی از شرکت های تولید واکسن‬ ‫داخلی در کشور اقدام به تولید واکسن می کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در حال حاضر وارد فاز سوم بالینی‬ ‫تولیــد واکســن شــده ایم و تعهد دادیم تــا پایان‬ ‫ســال نزدیک به ‪ ۲۰‬میلیون دز واکســن کووید ‪۱۹‬‬ ‫با برند شرکت واکسن سازی رازی کووپارس تولید‬ ‫و روانــه بــازار مصــرف شــود‪ .‬ملکــی افــزود‪ :‬این‬ ‫واکســن به همت شــرکت داروســازی رازی تولید‬ ‫یشــود کــه بخشــی از تولید به ســایت شــرکت‬ ‫م ‬ ‫تشــده‬ ‫دانش بنیــان رونــاک دارو در ســاوه هدای ‬ ‫اســت‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬این شــرکت افزون بر‬ ‫‪ ۱۲‬ســال اســت که در پنج خط دارویی جامدات‬ ‫و محلولی با دو هدف ایجاد اشــتغال و ارزاوری‬ ‫فعالیــت دارد و تاکنــون بــا ایجــاد اشــتغال برای‬ ‫هــزار نفــر در مجموع ههــای وابســته توانســته‬ ‫اســت بیش از ‪ ۶۰‬میلیون یورو صرفه جویی ارزی‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬محصوالت خاص این‬ ‫شرکت در درمان بیماری هایی دیابت و تاالسمی‬ ‫و نابــاروری مصــرف دارد و در شــرایط کرونایــی‬ ‫به عنوان چهارمین کشور جهان توانستیم داروی‬ ‫رمدسیویر برای درمان کرونا را تولید و روانه بازار‬ ‫مصرف کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اختصاص‪ ۳۸‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت علوفه‬ ‫استان مرکزی با پرورش و تولید ‪ 4/6‬درصد تولیدات دامی بیش از‬ ‫‪ ۵‬درصد از گوشت‪ ،‬شیر و مواد خام دامی کشور را تولید می کند‪ .‬این‬ ‫اســتان دارای بیــش از یک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک و ‪۳۹۲‬‬ ‫هزار راس دام ســنگین اســت که میزان تولید محصوالت دامی از این‬ ‫میزان دام ساالنه ‪ ۵۲‬هزار تن گوشت قرمز و ‪ ۳۰۸‬هزار تن شیر است‪.‬‬ ‫در استان مرکزی ساالنه بالغ بر ‪ ۸۰۰‬تن یونجه‪ ،‬ذرت علوفه ای‪ ،‬ذرت‬ ‫دانه ای‪ ،‬شبدر و سایر بقوالت تولید می شود که عالوه بر مصرف داخل‬ ‫یشــود‪ .‬معاون بهبود تولیدات گیاهی‬ ‫به ســایر اســتان ها نیز صادر م ‬ ‫ســازمان جهاد کشــاورزی استان مرکزی در گفت وگو با خبرنگار فارس‬ ‫در اراک می گوید‪ ۳۸ :‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت‬ ‫علوفهاختصاصدارد‪.‬‬ ‫محمد زاهدی بابیان اینکه ساالنه بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار تن علوفه در‬ ‫استان مرکزی تولید می شود‪ ،‬افزود‪ :‬عمده تولید محصوالت علوفه ای‬ ‫اســتان شــامل یونجــه‪ ،‬ذرت علوف ـه ای‪ ،‬ذرت دان ـه ای‪ ،‬شــبدر و ســایر‬ ‫بقــوالت اســت‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬کشــت یونجه بــا ‪ ۲۸‬هــزار هکتار‬ ‫بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است‪ .‬معاون بهبود تولیدات‬ ‫گیاهیجهاد کشاورزیاستانمرکزیبااشارهبه کشتانواعمحصوالت‬ ‫بهاره خاطرنشــان کرد‪ :‬در ســال جاری انواع محصوالت بهاره ازجمله‬ ‫افتابگردان‪،‬کنجد‪،‬سیب زمینی‪،‬ذرتعلوفه ای‪،‬چغندر علوفه ای‪،‬پیاز‪،‬‬ ‫سیر‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬پنبه‪ ،‬چغندرقند و انواع سبزیجات در این اراضی‬ ‫کشت شد هاست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫جریمه بیش از ‪ 5‬هزارخودرو با اجرای طرح‬ ‫ممنوعیتترددترافیکیکرونا‬ ‫فرمانــده انتظامی اســتان‬ ‫طرح محدودیت های تردد و‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬پنــج هــزار و‬ ‫بــا توجه به تــداوم منع تردد‬ ‫‪ ۷۴‬خــودرو در ایــن اســتان با‬ ‫از ســاعت ‪ ۲۲‬تا ‪ ۳‬بامداد نیز‬ ‫اجــرای طــرح ممنوعیت تردد‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۵۷۴‬دســتگاه‬ ‫ترافیکــی کرونــا در تعطیالت‬ ‫خــودرو متخلــف مشــمول‬ ‫حسن مفخمی‬ ‫اخیر جریمه شدند‪ .‬به گزارش‬ ‫جریمــه ‪ ۲‬میلیــون ریالــی‬ ‫رویداد امروز‪،‬‬ ‫شــدند‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫ســردار حســن مفخمی شهرســتانی گفت‪ :‬استان مرکزی افزود‪ :‬در این مدت‪ ،‬با همکاری‬ ‫این خودروها در ‪ ۶‬روز اخیر مشــمول جریمه ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس‬ ‫‪ 5‬و ‪ ۱۰‬میلیون ریالی شــدند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در استان مرکزی با کارشناسان حوزه بهداشت در‬ ‫اجرای مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا با اجــرای طرح نظارت بــر واحدهای صنفی‪ ،‬به‬ ‫برنامه ریــزی عملیاتــی پلیــس اســتان مرکــزی‪ ۶۴۷ ،‬واحد صنفی تذکر داده شد و ‪ ۵۷‬واحد‬ ‫مامــوران انتظامی در قالب تیم های مشــترک صنفــی نیز بــه دلیل رعایت نکــردن مصوبات‬ ‫در ‪ ۲۹‬نقطــه از مبــادی ورودی و خروجــی ستاد ملی مقابله با کرونا مهروموم شدند‪.‬‬ ‫استان مستقر هستند‪ .‬فرمانده انتظامی استان‬ ‫جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی‬ ‫مرکــزی ادامــه داد‪ :‬بــا توجه به اطالع رســان ‬ ‫ی نیــز گفــت‪ ۵۳ :‬کیلوگــرم انواع مــواد مخدر در‬ ‫انجام شــده‪ ،‬هرگونــه ورود و خروج خودروها عملیات سه روز گذشته ماموران انتظامی این‬ ‫با پالک غیربومی از اســتان ها ممنوع اســت و استان کشف و ضبط شده است‪.‬‬ ‫تردد وسایل نقلیه غیربومی با نظارت تیم های‬ ‫ســرهنگ یوســف ســپهوند افزود‪ :‬در این‬ ‫پلیس ثبت می شود‪.‬‬ ‫مــدت ‪ ۸۱‬نفــر در رابطــه بــا جرائــم مرتبــط‬ ‫ســردار مفخمی شهرســتانی عنوان کرد‪ :‬بر بــا ســرقت و مــواد مخــدر نیــز شناســایی و‬ ‫اســاس مصوبــه ســتاد ملی مقابلــه بــا کرونا از دســتگیر شــدند و ‪ ۹۶‬فقره انواع ســرقت نیز‬ ‫ســاعت ‪ ۱۲‬ظهر ‪ ۲۴‬مردادماه جاری تا پنجم در این بازه زمانی در اســتان کشــف و اموال‬ ‫شــهریورماه امســال‪ ،‬منــع تــردد بیــن اســتانی کشف شــده از ســارقان نیــز بــه مال باختگان‬ ‫اعمال شــده و بــا خودروهای متخلف برخورد تحویل شده است‪.‬‬ ‫می شــود‪ .‬در این بازه زمانی یک هزار و ‪۲۷۴‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان‬ ‫وســیله نقلیه غیربومی نیز از مبادی و ورودی مرکــزی ادامه داد‪ :‬کشــف ســه میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫خروجی اســتان به سمت مبدا حرکت عودت میلیــون ریال کاالی قاچاق‪ ،‬از دیگر توفیقات‬ ‫داده شدند‪.‬‬ ‫اجــرای طرح های مختلــف در این مدت برای‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن مرحلــه از اجرای استان است‪.‬‬ ‫کیفیت هوای اراک و شازند‬ ‫ناسالم است‬ ‫رئیــس امــور ازمایشــگاه های اداره کل‬ ‫حفاظت محیط زیســت اســتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫شــاخص کیفیــت االینده هــای هــوای در اراک‬ ‫و شــازند از حــد اســتاندارد فراتــر اســت و در‬ ‫وضعیت ناســالم قرارگرفته اســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬علیرضــا محرابیــان افــزود‪ :‬بــر‬ ‫اســاس اطالعــات دریافتــی از ایســتگاه های‬ ‫ســنجش الودگی هوای استان مرکزی‪ ،‬متوسط‬ ‫شــاخص کیفیــت هــوای اراک در روزهای اخیر‬ ‫بــه عدد ‪ ۱۰۳‬رســیده کــه بیانگر کیفیت هوای‬ ‫ناسالم برای گروه های حساس بوده است‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شــاخص لحظــه ای کیفیت‬ ‫هــوای اراک نیــز بــه ‪ ۱۵۲‬رســید کــه نشــانگر‬ ‫کیفیت هوای ناسالم برای تمام گروه ها است‪.‬‬ ‫رئیس امور ازمایشــگاه های اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیســت اســتان مرکــزی ادامــه داد‪:‬‬ ‫شــاخص لحظــه ای کیفیت هــوای شــازند هم‬ ‫به ‪ ۱۳۷‬رسید که بیانگر کیفیت هوای ناسالم‬ ‫برای گروه های حساس است‪.‬محرابیان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬االینده مسئول ذرات کمتر از ‪ ۲‬و نیم‬ ‫میکــرون و منشــا ان گردوغبــار منطقــه ای در‬ ‫اســتان مرکزی است و انتظار است در شرایط‬ ‫نامناســب هوایــی‪ ،‬مــردم به ویــژه گرو ههــای‬ ‫حســاس ازجمله کودکان‪ ،‬زنان باردار‪ ،‬بیماران‬ ‫قلبی‪ ،‬ریوی‪ ،‬سخت درمان و سالمندان از تردد‬ ‫در فضاهای باز خودداری کنند‪.‬‬ ‫مسیر روگذر عرشه پروژه مقاومت‪،‬‬ ‫به زودی اماده بهره برداری می شود‬ ‫در ادامــه بازدیدهــای روزانــه جعفرپــور‬ ‫سرپرســت شــهرداری اراک از اخریــن وضعیــت‬ ‫پروژه و نظارت مستقیم از روند پیشرفت تقاطع‬ ‫غیرهمســطح مقاومت‪ ،‬ضمــن بازدیــد از پروژه‬ ‫مذکور دستورات و نکات فنی الزم جهت تسریع‬ ‫در عملیات تکمیلی تقاطع مقاومت به عوامل‬ ‫اجرایی پروژه ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی در این بازدید‪ ،‬با اشاره به اینکه عملیات‬ ‫تکمیلیتقاطعغیرهمسطحمقاومتباسرعت‬ ‫در حال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات عمرانی و‬ ‫اجرایی در تمامی قسمت های پروژه مقاومت‪،‬‬ ‫به صورت شبانه روزی در حال اجرا است‪.‬‬ ‫جعفرپــور در ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر‬ ‫و تشــکر از فعالیت هــای انجام شــده بیــان‬ ‫تهــای شــهرداری اراک در‬ ‫داشــت‪ :‬فعالی ‬ ‫تمــام قســمت ها در حــال انجام اســت و به‬ ‫جد پیگیر ان هستیم تا پروژ ه هرچه سریع تر‬ ‫تکمیل شود‪.‬‬ ‫سکونت ‪ ۳۲‬درصد از جمعیت اراک‬ ‫در بافت ناکارامد شهری است‬ ‫معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری‬ ‫اراک اظهار کرد‪ ۱۴ :‬محله ناکارامد شــهری در‬ ‫اراک وجــود دارد کــه ‪ ۹‬محله کــوی امام علی‬ ‫(ع)‪ ،‬کــوی امــام ســجاد (ع)‪ ،‬کــوی ولیعصــر‬ ‫(عــج)‪ ،‬کــوی امــام رضــا (ع)‪ ،‬خیابان مشــهد‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬متــری و ‪ ۳۰‬متــری میقــان‪ ،‬ولی ابــاد و‬ ‫صالح اباد‪ ،‬قنات ناصری‪ ،‬کوی شهدای صفری‬ ‫و کــوی حضــرت ابوالفضــل (ع) در محــدوده‬ ‫ســکونتگاه های غیررســمی و ‪ ۵‬محلــه شــامل‬ ‫کــوی رودکــی‪ ،‬کــوی داوران‪ ،‬بافــت مرکــزی و‬ ‫ادبجــو‪ ،‬کوی ســنجان و کرهــرود در محدوده‬ ‫بافت فرســوده هســتند‪ .‬محمدرضا ستوده نیا‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬حدود ‪ ۹۷۰‬هکتار از مســاحت‬ ‫شــهر اراک را بافــت ناکارامــد شــهری تشــکیل‬ ‫داده کــه این مقدار شــامل ‪ ۴۲۰‬هکتار بافت‬ ‫فرســوده‪ ۱۷۰ ،‬هکتــار بافــت تاریخــی و ‪۳۸۰‬‬ ‫هکتار سکونتگاه های غیررسمی است و ‪ ۹۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت در ان سکونت دارند‪.‬‬ ‫معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری‬ ‫اراک افــزود‪ :‬مناطــق یادشــده درمجمــوع ‪۲۶‬‬ ‫درصــد از مســاحت اراک را تشــکیل می دهند‬ ‫و طبــق اخریــن امارهــا حــدود ‪ ۳۲‬درصــد از‬ ‫جمعیــت شــهر را در خــود جای داده اند‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬شــهرداری در مداخله ای مســتقیم‬ ‫پــروژه فردین پــور را در بافــت فرســوده شــهر‬ ‫بــا مســاحتی بالغ بــر ‪ ۲/۷‬هکتــار بــه انجــام‬ ‫رســانده است‪ .‬ستوده نیا اظهار کرد‪ :‬تخفیف‬ ‫عوارض و تراکم مازاد نیز ازجمله مداخله های‬ ‫غیرمستقیم شهرداری در بازافرینی شهری بوده‬ ‫و مجموعــه شــهرداری بــرای ترغیــب بــه اخذ‬ ‫پروانــه‪ ،‬تخفیف ‪ ۵۰‬درصــدی برای مجوزهای‬ ‫ســاختمانی در نظر گرفته اســت‪ .‬همچنین در‬ ‫طــرح جامــع جدید برای ایــن مناطق افزایش‬ ‫تراکم در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬مــوارد عمرانی دیگری از‬ ‫ســوی معاونــت عمرانــی شــهرداری در بافت‬ ‫ناکارامد شهری در حال انجام است که شامل‬ ‫اســفالت‪ ،‬پلــه گــذاری‪ ،‬جدول بنــدی‪ ،‬احداث‬ ‫ورزشگاه و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری‬ ‫اراک‪ ،‬بر لزوم تجمیع امالک در بافت ناکارامد‬ ‫شهری تاکید کرد و گفت‪ :‬اگر مالکان این اقدام‬ ‫را انجــام دهنــد قطعا از ضوابط تشــویقی در‬ ‫این خصوص بهره مند خواهند شد‪ .‬ستوده نیا‬ ‫افــزود‪ :‬یکی از اصلی ترین موانع و مشــکالت‬ ‫در مســیر تجمیــع امــاک در ســکونتگاه های‬ ‫غیررســمی‪ ،‬نداشــتن ســند مالکیــت افــراد در‬ ‫قســمت قابل توجهــی از ایــن اراضی اســت و‬ ‫در صــورت حل این معضل می توان اقدامات‬ ‫حقوقی و قانونی خوبی در این اراضی صورت‬ ‫داد کــه موجــب رونــق ساخت وســاز در ایــن‬ ‫مناطق خواهد شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1144‬‬ ‫ستاره مصدوم منچستریونایتد‬ ‫در مسیر بهبودی‬ ‫مارکــوس راشــفورد‪ ،‬ســتاره‬ ‫بازگشــت خــود «بی صبرانــه‬ ‫ملی پوش منچســتریونایتد‪ ،‬از‬ ‫منتظــر اســت‪ ».‬سولسشــر‬ ‫اثراتعملجراحیانجام شده‬ ‫دربــاره وضعیــت راشــفورد به‬ ‫روی شــانه مصدومــش بســیار‬ ‫بســایت یونایتد گفت‪« :‬او‬ ‫و ‬ ‫راضــی اســت و بــه تمرینــات‬ ‫از عمــل جراحــی خــود بســیار‬ ‫مارکوس‬ ‫بد نســازی بازگشــته اســت‪.‬‬ ‫راضیبهنظر می رسید‪.‬مارکوس‬ ‫راشفورد‬ ‫مارکوس راشفورد پس از فینال‬ ‫در سالن بدن سازی کار می کند‪،‬‬ ‫یورو ‪ 2020‬در ومبلی به دلیل مصدومیت دیگر ماهرروز او رامی بینیم‪،‬او بی صبرانهمنتظر است‬ ‫به میدان نرفته است اما اکنون پس از موفقیت که زمان بازگشــتش فرابرسد‪ ».‬سرمربی یونایتد‬ ‫عمل جراحی روی شانه مصدوم خود‪ ،‬در مسیر همچنیــن تایید کرد که انتظــار دارد راشــفورد با‬ ‫بهبودی اســت‪ .‬به گفته اوله گونار سولسشــر‪ ،‬امادگی کامل و در بهترین فرم برگردد‪ ،‬برخالف‬ ‫ســرمربی منچســتریونایتد‪ ،‬مارکوس راشفورد از نیمــه دوم فصــل گذشــته کــه در مقاطعــی بــا‬ ‫نتیجه عمل جراحی شانه اش بسیار راضی است مشکالتی مواجه بود‪ .‬سولسشر در ادامه گفت‪:‬‬ ‫و تمرینات بدن سازی خود را از سر گرفته است‪« .‬البتــه‪ ،‬هر زمان که به دلیــل مصدومیت اماده‬ ‫مهاجم یونایتد پس از فینال یورو ‪ 2020‬تصمیم نباشــید‪ ،‬زمــان ســختی اســت‪ ،‬امــا اکنــون زمان‬ ‫گرفت تا مصدومیتی که مدتی طوالنی عذابش بررسی و یافتن دوباره خود نیز فرارسیدهاست‪.‬‬ ‫م ـی داد را بــا جراحــی برطــرف کنــد و درنتیجه مــا امیدواریــم این اتفاق بــرای مارکوس بیفتد‪».‬‬ ‫از حضــور در هفت ههــای اغازیــن فصــل جدید درحالی که فرم راشــفورد در زمین برای یونایتد‬ ‫محــروم شــد؛ اما بــا موفقیت امیز بــودن عمل و انگلیــس در نیمــه دوم فصــل ‪2020-21‬‬ ‫جراحی‪ ،‬ستاره انگلیسی اکنون با سرعت دادن نگرانی هایی ایجاد کرده بود‪ ،‬اقدامات خیریه‬ ‫نبــازی همچنان الهام بخش‬ ‫به روند توان بخشــی خود به ســالن بدن سازی او در خــارج زا زمی ‬ ‫باشگاه بازگشته و سولسشر می گوید که او برای نسل های جدید است‪.‬‬ ‫دیوید بکام خریدار‬ ‫بعدی لیونل مسی‬ ‫دیویدبکام‪،‬اسطورهفوتبالو‬ ‫جنوبــی ببــرد و عالوه بر مســی‬ ‫یکیازمالکانباشگاهاینترمیامی‬ ‫کریســتیانو رونالدو را نیز در نظر‬ ‫امریــکا‪ ،‬در حال مذاکره با لیونل‬ ‫دارد‪ .‬مســی پس از خداحافظی‬ ‫مسی‪ ،‬فوق ستاره‪ PSG‬است تا‬ ‫اشک بار با بارســلونا با قراردادی‬ ‫پساز اتمامقراردادباپاریسی ها‬ ‫دوســاله بــه پــاری ســن ژرمــن‬ ‫دیوید بکام‬ ‫به لیــگ امریکا نق لمــکان کند‪.‬‬ ‫پیوست‪ .‬اینتر میامی با هدایت‬ ‫لیونل مسی این تابستان با ترک‬ ‫فیلنویلبرایرسیدنبهپلی اف‬ ‫بارسا پس از ‪ 21‬سال و پیوستن به پاری سن ژرمن پایانفصلبهمشکلخوردهاستو بکاممصمم‬ ‫با قراردادی دوساله‪ ،‬جهان فوتبال را تکان داد؛ اما است که نام های بزرگی را برای کمک به تیم خود‬ ‫اکنونبهنظر می رسدکهاینتر میامیو لیگامریکا وتغییر وضعیتانبهمیدانبیاورد‪.‬فرزندانبکام‬ ‫اخرینصحنه ایباشد کهاینفوقستارهارژانتینی عالقهزیادیبهمسیدارندودر فینالجامجهانی‬ ‫برندهششتوپطالپیشاز بازنشستگیدر سال ‪ 2014‬با پیراهن ارژانتین مسابقه را تماشا کردند‪ .‬او‬ ‫‪ 2023‬رویانبهخیرهکردنچشمجهانیانخواهد همچنینوضعیتکریستیانورونالدوویوونتوسرابا‬ ‫پرداخت‪.‬دیویدبکامدر حالمذاکرهبالیونلمسی دقتزیر نظر دارد؛امامسینه تنهادر اندیشه های‬ ‫استتاستارهارژانتینیراراضیبهپایاندادندوران بکام‪،‬بلکهدر برنامه هایسایر مالکاناینتر میامی‪،‬‬ ‫بازیخوددر اینتر میامی کند‪.‬مالکاینتر میامیکه به ویژه خورخه ماس‪ ،‬مالک اصلی نیز نقش اول را‬ ‫قــول داده اســت یک فــوق ســتاره را به فلوریدای داردو هدفاصلیاست‪.‬‬ ‫اگهی اخطار ثبت طالق‬ ‫‪ -9-1375‬جناب اقای محسن داوری علی کرزانی فرزند ابراهیم همسر شما سرکار خانم نازنین نقی سلطانی‬ ‫فرزند پرویز‪ ،‬با در دست داشتن دادنامه به شماره ‪ 9909972612701505‬تاریخ تنظیم ‪ 1399/12/20‬یه‬ ‫کالسه پرونده ‪ 9909982690300791‬به شماره بایگانی شعبه ‪ 9900881‬از شعبه ‪ 8‬خانواده شهرستان کرج‬ ‫(‪ 27‬خانواده سابق) به این دفترخانه جهت ثبت طالق مراجعه نموده است به شما هم اخطار می شود در مدت‬ ‫ده روز پس از نشر این اگهی در این دفترخانه حضور به هم رسانید در صورت عدم حضور شما اقدام شرعی و‬ ‫قانونی به عمل خواهد امد‪ .‬سردفتر ازدواج ‪ 86‬و طالق یک کرج علی اصغری‪ .‬ادرس‪ :‬البرز‪ ،‬کرج‪ ،‬میانجاده بلوار‬ ‫حدادی (کرج نو سابق) نبش کوچه توحید درب اول سمت راست طبقه دوم‪ .‬تلفن‪ ،02634244327 :‬همراه‪:‬‬ ‫‪ 09122531968‬و ‪ )09125539065‬سردفتر ازدواج ‪ 86‬و طالق یک کرج‪ -‬علی اصغری م‪/‬الف ‪/775‬ف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1380‬شماره‪ ، 140060302006003196 :‬تاریخ‪ 1400/05/23 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001493‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم اصغر معصوم زاده جوزدانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از‬ ‫اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به‬ ‫شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند‬ ‫‪ 3485‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا‬ ‫احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم اصغر معصوم زاده جوزدانی به شناسنامه شماره ‪ 39869‬کدملی ‪ 1280824263‬صادره فرزند‬ ‫حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت‪ 1985/73‬مترمربع پالک شماره‪ 67‬فرعی از‪ 133‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول‬ ‫‪ 20/62‬و ‪ 1/84‬دیوار و درب است به پیاده رو خیابان و دوم پخی شکل است ‪ ،‬شرقًا اول و دوم به طول ‪ 48/11‬متر و‬ ‫‪ 1/09‬متر دیوار است به بن بست قسمت دوم شمالی است سوم به طول ‪ 38/81‬متر دیوار به پالک ‪ 6‬فرعی ‪ ،‬جنوبًا‬ ‫به طول ‪ 23/27‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 78‬فرعی ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 38/ 80‬متر و ‪ 52/99‬دیوار به دیوار باقیمانده حقوق‬ ‫ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1177484‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1382‬شماره‪ ، 140060302006003202 :‬تاریخ‪ 1400/05/23 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000108‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم مهدی نیکنام مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع‬ ‫در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در‬ ‫صفحه ‪ 464‬دفتر ‪ 101‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهدی نیکنام به شناسنامه شماره ‪ 12135‬کدملی ‪1140497537‬‬ ‫صادره فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 241/37‬مترمربع پالک شماره ‪ 5562‬فرعی از ‪72‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شما ًال در دو قسمت که دوم پخی شکل است به طول ‪ 6/75‬و ‪ 3/83‬متر دربها و دیواریست به شارع ‪ ،‬شرقًا به‬ ‫طول ‪ 18/2‬متر درب و دیواریست به شارع ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 16/10‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 72/55621‬باقیمانده‬ ‫‪ ،‬غربًا به طول ‪ 19/ 42‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 72/4958‬مفروزی از ‪ 72/5562‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای‬ ‫ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪/1177511‬م الف‬ ‫اگهی تبصره یک ماده ‪ 105‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-1379‬شماره نامه‪ ، 140085602006004899 :‬تاریخ‪ 1400/05/23 :‬براساس تقاضای خانم‬ ‫فریبا حقیقی مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی دو دانگ و هفتاد و شش دویست و سی و پنجم‬ ‫دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی است ششدانگ مورد ثبت در ‪139820302006001256‬‬ ‫و تقاضای حسن خوش اخالق مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی سه دانگ و صد و پنجاه و‬ ‫نه دویست و سی و پنجم دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ مورد ثبت در‬ ‫‪ 139820302006001255‬مربوط به پالک ‪ 1686‬فرعی از ‪ 118‬اصلی واقع در خمینی شهر‬ ‫بخش چهارده ثبت اصفهان واقع در خمینی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که در اجرای تبصره‬ ‫یک ماده ‪ 105‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری ملک فاقد‬ ‫ثمنیه اعیانی می باشد لذا با توجه به مفاد تبصره یک ائین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دانشگر و فسخ یک طرفه‬ ‫قرارداد با استقالل‬ ‫محمد دانشــگر با حضور در ســازمان لیگ خواهان‬ ‫فسخ قراردادش با استقالل شد‪ .‬محمد دانشگر مدافع‬ ‫ابی هایپایتختیکیاز نفراتیاستکهخواهانجدایی‬ ‫از این تیم شــده اســت‪ .‬دانشــگر البته یک ســال دیگر با‬ ‫استقاللقراردادداردامادر بحث هایمالیبهاختالفاتی‬ ‫باباشگاهخورده کهخواهانجداییشدهاست‪.‬دانشگر‬ ‫در طول فصل گذشــته به خاطر بی انضباطی حدود دو‬ ‫مــاه از تمرینات و مســابقات اســتقالل دور بــود‪ .‬او بعد‬ ‫از حضور در جلســات انضباطی باشگاه جرائم سنگینی‬ ‫را از ســوی مســئوالن تجربه کرد و به تمرینات برگشت‪.‬‬ ‫بااین حالدانشگر تاپایانفصلدربارهجرائمیکهباشگاه‬ ‫در قراردادش لحاظ کرده ناراحت بود اما حرفی نزد‪ .‬بعد‬ ‫از پایان فصل مدافع ابی ها از مسئوالن باشگاه خواست‬ ‫تا مسائل مالی قراردادش را درست کنند‪ .‬او دیروز هم به‬ ‫باشگاهرفتوبامسئوالندیدار کردامابهنتیجه اینرسید‬ ‫و بدون توافق باشگاه را ترک کرد‪ .‬جالب اینکه دانشگر‬ ‫بعد از حضور در باشگاه استقالل به سازمان لیگ فوتبال‬ ‫رفت تا به صورت یک طرفه قراردادش را فســخ کند‪ .‬این‬ ‫مدافعخبرساز معتقداست کهدریافتیقراردادشپایین‬ ‫بــوده و جرائمــی کــه باشــگاه هم برایــش در نظر گرفته‬ ‫قانونینیستو بههمینخاطر می توانداز استقاللجدا‬ ‫شــود‪ .‬بی تردید با جدایی دانشــگر به صورت یک طرفه‬ ‫شاهداعتراضباشگاهاستقالل خواهیمبود‪.‬‬ ‫بازیکنان ما پیشنهادهای ‪ 10‬تا ‪ 15‬میلیاردی دارند‬ ‫جواد نکونام نگران‬ ‫تاراج فوالد‬ ‫سرمربیتیمفوتبالفوالدخوزستانبابیاناین که‬ ‫مسئوالنباشگاهبایدمراقبباشندسرمایه هایاین‬ ‫تیم جدا نشوند گفت‪ :‬برخی تیم ها به بازیکنان ما‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیارد تومان پیشنهاد داده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬جــواد نکونام می گوید مجموعه فوالد نباید‬ ‫اجازه دهد بازیکنانی که با ســرمایه گذاری مادی و‬ ‫معنویاینمجموعهبهفوتبالایرانمعرفی شده اند‬ ‫ب هســادگی از ایــن تیــم جدا شــوند چــون توقعات‬ ‫هواداران فوالد پس از دســتاوردهای دو ســال اخیر‬ ‫از این تیم باال رفته است‪ .‬جواد نکونام در تازه ترین‬ ‫گفت وگــوی خود درباره وضعیتش در فصل اینده‪،‬‬ ‫شــرایط فوالد و جدا شــدن چندین ستاره این تیم‬ ‫صحبت کردهاست‪.‬‬ ‫اعتبار فوالد‬ ‫ابتدا از هواداران فوالد تشکر می کنم‪ ،‬به خاطر‬ ‫مهر و محبتی که داشــتند‪ .‬ما در فوالد مثل ســرباز‬ ‫بودیــم و از روز اول گفتــم باید به خاطر این مردم‬ ‫نهایت تالش خود را کنیم‪ .‬خوشحالم در سال اول‬ ‫موفق شدیم کسب سهمیه کنیم و در سال دوم هم‬ ‫به قهرمانی جام حذفی رسیدیم‪ .‬پشت این ویترین‬ ‫زیبا‪ ،‬تالش های زیادی نهفته بود‪ .‬اینجا باید یک بار‬ ‫دیگــر از تک تک بازیکنانم تشــکر کنم‪ .‬همین طور‬ ‫از مســئوالن باشگاه و اعضای کادر فنی‪ .‬بدون کار‬ ‫تیمی ممکن نبود ما به موفقیت برسیم‪ .‬حاال فوالد‬ ‫دوبــاره اعتبــار و قــدرت باالیی بــه دســت اورده و‬ ‫امیدوارم قدر این سرمایه دانسته شود‪.‬‬ ‫تیم ما اعتبار دارد‬ ‫بــه نظــر مــن فــوالد و به طورکلــی خوزســتان‬ ‫ســرمایه های مهمــی به ویــژه در فوتبــال هســتند‪.‬‬ ‫خوشحالمکهامروز اکثر باشگاه هایمطرحلیگبرتر‬ ‫بهدنبالجذببازیکنانفوالدهستند؛بازیکنانیکه‬ ‫در دو سال گذشته با کمترین قرارداد در فوالد بازی‬ ‫کردند‪ .‬این نشان دهنده اعتبار تیم ماست‪ .‬فوالدی‬ ‫درست کردیم که ستاره نداشت‪ ،‬بلکه یک تیم بود‪.‬‬ ‫تک تکبازیکناندر اینمجموعهتیمیفوق العاده‬ ‫کارکردند‪.‬همینحاالمی تواندچندملی پوشداشته‬ ‫باشد‪.‬چندینسالبود کهفوالددر تیمملیبازیکن‬ ‫نداشــت‪ .‬از همــان شــروع کارم در فوالد گفتم چرا‬ ‫نبایــد این باشــگاه ملی پوش داشــته باشــد و امروز‬ ‫خوشــحالم بعد از دو ســال کار‪ ،‬به بیشتر اهدافی‬ ‫که داشتیم رسیدیم‪ .‬فوالد باید همین مسیر درست‬ ‫را پیش برود‪ .‬برای این کار باید برنامه ریزی درست‬ ‫داشتهباشیم‪.‬بایدهزینهشود‪.‬اگر فوالدمی خواهد‬ ‫بینمدعیانباشد‪،‬نبایداز قافلهعقببیفتد‪.‬‬ ‫مسئوالن فوالد مراقب باشند‬ ‫ما در دو سال گذشته با کمبودهای زیادی روبرو‬ ‫بودیم‪ .‬با بازیکنانی کار را جلو بردیم که خوشحالم‬ ‫حاالدر لیستخریدمربیانزیادیهستند‪.‬ولینباید‬ ‫در روزنامه اگهی می شود تا ذینفع در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی به مدت ‪ 30‬روز به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور‬ ‫تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون‬ ‫استثناء ربعیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1400/06/01 :‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمینی شهر ـ سید امیرحسین‬ ‫حسن زاده م الف‪1178324 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1384‬شماره‪ ، 140060302006003213 :‬تاریخ‪ 1400/05/23 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002150‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم حسین رحمتی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع‬ ‫در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به‬ ‫شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫صفحه ‪ 411‬دفتر ‪ 64‬و مع االوسطه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که‬ ‫حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و‬ ‫تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم حسین رحمتی به شناسنامه شماره ‪ 2671‬کدملی‬ ‫‪ 1140550314‬صادره فرزند عبداهلل نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 125/11‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 28‬فرعی از ‪ 105‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 9/56‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی‬ ‫است اول و دوم به طول های ‪ 7/27‬و‪ /15‬دیواریست به پالک ‪ 105/360/1‬سوم درب و دیواریست اشتراکی به‬ ‫پالک ‪ ، 105/360/1‬جنوبًا به طول ‪ 9/86‬متر دیواریست اشتراکی به پالک ‪ ،105/27‬غربًا به طول ‪ 11/72‬دیوار‬ ‫به دیوار پالک ‪ 105/28‬دوم به طول ‪ /98‬متر دیواریست به گذر حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪/1177642‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1391‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند‬ ‫و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۸۳‬مورخ ‪ 1400/05/06‬رقیه محمدی فرزند غالمرضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۸‬صادره از خمین بشماره ملی ‪ ۰۵۵۹۶۷۶۸۳۲‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۸۴۴۸‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۱۹۰‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 186/10‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1178711‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1393‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹6۰۳۰۲۰۲6۰۲۳4۹6‬مورخ ‪ 1399/11/15‬هیات دو خانم ستاره‬ ‫جاللی به شناسنامه و کدملی ‪ ۵۱۰۰۰۰۸۳۰۱‬صادره اصفهان فرزند محمد على بصورت ششدانگ‬ ‫یک باب خانه به مساحت ‪ 61‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۷۸‬فرعی از ‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫این را فراموش کرد که بازیکنان فوالد سرمایه های‬ ‫اینباشگاههستند‪.‬متاسفانهبعضااقداماتخوبی‬ ‫صورتنگرفت‪.‬بعضیاز بازیکناناصلیرابه راحتی‬ ‫ازدست داده ایم‪.‬ایناتفاقخوبینیست‪.‬مسئوالن‬ ‫فوالد باید مراقب باشند تا سرمایه هایمان از دست‬ ‫نروند‪ .‬این بازیکنان نتیجه سرمایه گذاری مجموعه‬ ‫بــزرگ فــوالد اســت و بایــد از ایــن ســرمایه ها بهتر‬ ‫یشــد‪ .‬ماسال گذشته با تالش و کوشش‬ ‫مراقبت م ‬ ‫زیــاد‪ ،‬اختــاف خــود را با بعضی تیم های ثروتمند‬ ‫کمتــر کردیــم‪ .‬بــا تیم هایی رقابت ســایه به ســایه‬ ‫داشــتیم که هیــچ محدودیتی نداشــتند‪ .‬به جرئت‬ ‫می گویم کادر فنی‪ ،‬مســئوالن باشــگاه و بازیکنان‬ ‫جــان خــود را گذاشــتند تــا در شــرایط خــاص اهواز‬ ‫تیم از رقبای متمول خوب عقب نیفتد‪ .‬متاســفانه‬ ‫امسال هم شرایط پیچیده شده و امیدوارم حداقل‬ ‫بازیکنانی که تا االن جدا نشــده اند حفظ شــوند‪.‬‬ ‫همین حاال چند بازیکن دیگر پیشنهادهای خوبی‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬رقم هایپیشنهادیهمباالست‪.‬‬ ‫مردم اهواز به فوالد امید دارند و انتظارشان بعد از‬ ‫موفقیت های دو سال اخیر و دو صعود پیاپی به‬ ‫اسیاباالرفتهاست‪.‬تیمامسالدر لیگقهرمانانهم‬ ‫حضور خواهد داشت‪ .‬فوالد با حفظ سرمایه های‬ ‫خود‪ ،‬نیاز دارد بازیکنان جدیدی هم جذب کند که‬ ‫خواسته هایطرفدارانرابراورده کنند‪.‬‬ ‫پیشنهادهای میلیاردی به بازیکنان فوالد‬ ‫بعداز فصلسختو طاقت فرساییکهداشتم‪،‬‬ ‫چند روزبه تعطیالت رفتم ولی پیگیر وضعیت تیم‬ ‫بودم‪ .‬با مسئوالن تیم هم در ارتباط داشتم‪ .‬با اقای‬ ‫گرشاســبی مدیرعامل جدید باشگاه هم جلسه ای‬ ‫برگــزار کردیم‪ .‬حرف هایمــان را زدیم‪ .‬فکر می کنم‬ ‫دریکــی دو روز اینده تکلیف برای اینده مشــخص‬ ‫شود‪ .‬به اقای گرشاسبی هم گفتم اگر می خواهیم از‬ ‫رقباعقبنیفتیم‪،‬بایدهمپایدیگر باشگاه هاپیش‬ ‫برویم‪ .‬نباید فرصت را از دست داد‪ .‬ما در همین دو‬ ‫سه روز بازیکنانی از دست دادیم که حاال باید برای‬ ‫جایگزین کــردن ان ها ‪ ۳۰ ،۲۰‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫کنیم‪،‬تازهاگر در اینبازار بازیکنی گیر بیاید کهخوب‬ ‫باشــد و خواســته های فوالد را براورده کند‪ .‬همین‬ ‫حاال هم پیشنهادهای زیادی به دیگر بازیکنان ما‬ ‫شده‪ .‬رقم هایی گفته اند که کار را سخت می کند‪ .‬از‬ ‫‪ ۱۰‬میلیاردتا‪ ۱۵‬میلیارد تومان‪ .‬چه کادر فنی ما باشد‬ ‫چه نباشد‪ ،‬باشگاه نباید اجازه جدایی بازیکنان را‬ ‫بدهنــد‪ .‬هما نطــور که گفتــم این ها ســرمایه های‬ ‫فوالد هستند‪ .‬برای ان ها زمان و هزینه صرف شده‬ ‫تا نامشان مطرح شود‪ .‬بازیکنانی داریم که شاید تا‬ ‫سال گذشته کمتر کسی ان ها را می شناخت ولی با‬ ‫عملکرد خوبی که در مجموعه تیمی داشتند حاال‬ ‫باشگاه هایمطرحبهدنبالشانهستند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1178684‬م الف‬ ‫اگهی مزایده نوبت سوم‬ ‫‪ -9-1397‬در مورد پرونده اجرائی کالسه ‪ 952950‬شعبه اول اجرای احکام مدنی بجنورد و به‬ ‫موجب دادنامه شماره ‪ 9509975840400701‬صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی‪،‬‬ ‫محکوم له‪ :‬احمد نامور حمزانلوئی و ورثه محکوم علیه‪ :‬صغری توسلی رضوی بنامهای اقایان‪:‬‬ ‫احمد‪ -‬محمود و ابوالفضل و خانمها‪ :‬غنچه گل و فاطمه شهرت همگی غالمی فرزندان علی‬ ‫اکبر موضوع‪ :‬فروش ملک مشاع‪ ،‬که در خصوص ارزیابی پالک ثبتی شماره ‪ 3199‬اصلی بخش‬ ‫یک بجنورد که ملک مشاعی بوده و مالک دو دانگ از ششدانگ اقای احمد نامور حمزانلوئی‬ ‫می باشد‪ .‬ملک موردنظر یک باب منزل ویالئی واقع در بجنورد‪ ،‬خیابان طالقانی غربی‪ ،‬کوچه‬ ‫شهید حسن ابادی‪ ،‬پالک ‪ 21‬می باشد‪ .‬عرصه در وضعیت موجود حدود ‪ 170‬متر مربع با ‪8/5‬‬ ‫متراز شمال مشرف به کوچه بن بست و ‪ 19/40‬متر از غرب متصل به معبر ‪ 12‬متری‪ ،‬طرح‬ ‫تفضیلی که مطابق پاسخ استعالم شهرداری ابرازی‪ ،‬ملک از غرب و کوچه اصلی ‪ 4/20‬متر و از‬ ‫ضلع شمال و بن بست مقدار ‪ 3‬متر و در پخ تقاطع ‪ 2‬متر کسری عقب نشینی دارد و در صورت‬ ‫اجرای طرح مساحت باقیمانده مطابق سند ‪ 78/32‬مترمربع خواهد بود‪ .‬اعیان بصورت کلنگی‪،‬‬ ‫قسمتی مخروبه و قسمتی با سقف چوبی با قدمت بیش از ‪ 35‬سال با نمای گلی و سیمانی می‬ ‫باشد که تاثیری مثبت بر ارزش ملک ندارد‪ .‬ملک دارای انشعابات اب‪ ،‬برق و گاز متصل است‬ ‫که با عنایت به موقعیت ملک‪،‬کاربری‪ ،‬مساحت عرصه و اعیان‪ ،‬قیمت عرف منطقه و جمیع‬ ‫جهات تاثیرگذار ارزش پایه ملک تعرفه شده که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ‬ ‫‪ 13/000/000/000‬ریال (معادل یک میلیارد و سیصد میلیون تومان) ارزیابی گردیده است‪،‬‬ ‫پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده ملک فوق در روز سه شنبه ‪ 1400/06/13‬ساعت ‪11:00‬‬ ‫الی ‪ 11:30‬از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش‬ ‫برسد‪ ،‬بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا‬ ‫حاضر و از کم و کیف در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند‪ .‬بدیهی است مزایده از قیمت‬ ‫کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ مزایده قبل‬ ‫از شروع مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد‬ ‫شد و در صورت عدم پرداخت الباقی (نود درصد) در مهلت مقرر‪ ،‬مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه‬ ‫مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬داورز اجرای احکام شعبه ‪ ۱‬دادگاه عمومی‬ ‫حقوقی شهرستان بجنورد‪ -‬محسن لشگری‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1212‬رای شماره ‪ 140060302026004232‬مورخ ‪ 1400/03/22‬هیات چهار اقای حسین‬ ‫شهریارزاده به شناسنامه شماره ‪ 576‬کد ملی ‪ 2001996039‬صادره دزفول فرزند محمد نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 240/73‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۵۱۸۲‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان ‪ -‬موسوی ‪/1174095‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1214‬رای شماره ‪ 139860302026016510‬مورخ ‪ 1398/10/17‬هیات سه اقای محمد‬ ‫شاه میرزایی به شناسنامه شماره ‪ 39‬کدملی ‪ 5659917704‬صادره کوهپایه فرزند مرتضی نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 170‬مترمربع پالک شماره ‪245‬‬ ‫فرعی از ‪ 14916‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که‬ ‫خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 139860302026016512‬مورخ ‪ 1398/10/17‬هیات سه اقای حسن رضا علی پور‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 4035‬کدملی ‪ 1287266967‬صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 170‬مترمربع پالک شماره ‪ 245‬فرعی‬ ‫کاپیتان ذوب اهن یک فصل‬ ‫دیگر تمدید کرد‬ ‫قاسمحدادیفر کاپیتانتیمذوب اهنقراردادخودرا‬ ‫بااینتیمبهمدتیک فصلدیگر تمدیدکرد‪.‬در شرایطی‬ ‫کهحدادیفر در روزهایپایانیلیگبیستمبرایسومین‬ ‫مرتبه از ناحیه زانو دچار اسیب دیدگی شدیدی از ناحیه‬ ‫ربــاط شــد و مدت ها از میادین دور خواهد بــود‪ ،‬پس از‬ ‫مذاکرهبامدیرانباشگاهذوب اهنبرایتمدیدیک ساله‬ ‫قراردادباان هابهتوافقرسید‪.‬پیش ازاینصحبت هاییدر‬ ‫موردپایانفوتبالاینبازیکنپساز مصدومیتسنگینی‬ ‫که با ان مواجه شده بود‪ ،‬شنیده می شد ولی حدادی فر‬ ‫ترجیحدادهر طور شدهدر زمینفوتبالاز دنیایحرفه ای‬ ‫فوتبال خداحافظی کند و شــاید حتی اگر باشگاهی که‬ ‫ســال های زندگی حرفه ای خود را به ان اختصاص داده‪،‬‬ ‫تصمیمــی بــرای تمدید قــرارداد با این بازیکن نداشــت‪،‬‬ ‫کاپیتانسال هایاخیر سبزپوشاناصفهانیلیگبیستمرا‬ ‫در تیمدیگریبهمیدانمی رفت‪.‬البته کاپیتانذوب اهن‬ ‫حداقل به شش ماه زمان دیگر برای بازگشت به میادین‬ ‫نیاز دارد و به نظر نمی سد در سال ‪ 1400‬خیلی شانسی‬ ‫برای حضور در بازی ها و مســابقات لیگ برتر به دســت‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫از ‪ 14916‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود‬ ‫متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1173758‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1198‬شماره‪ ، 140060302006002098 :‬تاریخ‪ 1400/04/01 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002749‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم مرتضی کرمی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالک‬ ‫شماره ‪ 166‬فرعی از ‪ 115‬اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات‬ ‫پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی‬ ‫پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند شماره ‪ 121755‬مورخ ‪ 79/05/18‬صفحه ‪ 580‬دفتر ‪320‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مرتضی کرمی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 127‬کدملی ‪1141506343‬‬ ‫صادره فرزند علی اقا در قسمتی از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 173/75‬مترمربع پالک شماره ‪166‬‬ ‫فرعی از ‪ 115‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 7/04‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 24/23‬متر دیوار به دیوار‬ ‫پالک ‪ 637‬فرعی ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 3/00‬متر و ‪ 4/25‬متر به طور شکسته درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به‬ ‫طول ‪ 24/64‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 115/635‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1173215‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1210‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به‬ ‫منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 1484‬و ‪ 1485‬مورخ ‪ 1400/3/20‬خانم الهه موالئی فرزند احمد نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع و اقای میثم قدیریان فرزند حبیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 292/47‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 3‬فرعی از ‪ 452‬اصلی واقع در قطعه ‪5‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/01 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1172387‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند مالکیت خودرو پژو ‪ 206‬به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 124 -67‬ب ‪ 45‬به شماره موتور ‪ 165A0098699‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAP03EE8HJ066279‬مدل ‪ 1396‬به نام سمیرا صادقیان فرزند الیاس به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 1271208369‬و کدملی ‪ 1271208369‬صادره از اصفهان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 01‬شهریور ماه ‪ 23 / 1400‬اگوست ‪ 14 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1144‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫پلمپکافه رستوران‬ ‫در کرمانشاه به جرم‬ ‫سرو ابزیان حرام‬ ‫معاوناجتماعیفرماندهیانتظامیاستانکرمانشاهگفت‪:‬مامورانپلیسنسبتبهپلمپکافه‬ ‫ رستوران متخلفی که در شهر کرمانشاه اقدام به سرو ابزیان حرام می کرد‪ ،‬اقدام کردند‪.‬‬‫سرهنگ محمدرضا امویی به ایرنا افزود‪ :‬پس از انجام تبلیغات گسترده یک کافه ‪ -‬رستوران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫در فضای مجازی مبنی بر سرو ابزیان حرام گوشت‪ ،‬رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ماموران پلیس با انجام تحقیقات الزم موفق به شناسایی واحد صنفی مذکور شده و‬ ‫پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی های الزم را به عمل اوردند‪ .‬سرهنگ امویی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در بازرسی های انجام شده سرو ابزیان حرام گوشت برای ماموران محرز و با توجه به این مسئله‬ ‫نسبتبهپلمپکافه‪-‬رستورانمذکور اقدامشد‪.‬معاوناجتماعیپلیسکرمانشاهدر ادامهباتاکید‬ ‫بر غیرقانونی و غیرمجاز بودن تبلیغ و سرو مواد غذایی حرام‪ ،‬از برخورد قاطعانه پلیس با چنین‬ ‫واحدهای صنفی خبر داد‪ .‬وی گفت‪ :‬شایسته است واحدهای صنفی نسبت به رعایت موازین‬ ‫شرعی و اسالمی اقدام و از هرگونه تبلیغ‪ ،‬توزیع و سرو مواد غذایی حرام اجتناب کنند‪ .‬سرهنگ‬ ‫امویی گفت‪ :‬شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه می توانند موضوع را با پلیس‪ ۱۱۰‬درمیان‬ ‫گذاشته و همکاران ما نیز به سرعت با ان ها برخورد و اقدامات قانونی الزم را صورت می دهند‪.‬‬ ‫تعطیلی هادروازهورود‬ ‫بهپیک هایبعدی کرونا‬ ‫تعطیلــی بــرای برخــی از ســهل انگاران‬ ‫بیمــاری مهلک کرونا هنوز متــرادف همان در‬ ‫خانه نماندن و باروبندیل سفر بستن است‪.‬‬ ‫دســت خودشــان نیس ـت انگار‪ .‬تا خبر بسته‬ ‫شدن اداره ها و سازمان ها و راسته های بازار را‬ ‫می شنوندخودشانرادر صفبنزینمی بینند‪.‬‬ ‫بعد ماشین را اتش می کنند‪ ،‬از شهر می کنند و‬ ‫به دل جاده و راهبندان می زنند‪.‬‬ ‫ضهــا دربــاره‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬تناق ‬ ‫ممنوعیــت ســفرها تمامــی نــدارد‪ .‬خبرهــای‬ ‫بســتری شــدن بیمــاران شــهرهای شــمالی در‬ ‫یشــنویم‪ .‬با‬ ‫کــف راهروهــای بیمارســتان را م ‬ ‫چشــم خودمان انبوه منتظران در صف های‬ ‫داروخان ههــا و دســتگاه اکســیژن را می بینیم‪.‬‬ ‫برانــکارد برای حمل جنازه کــم امده و رمقی‬ ‫یهــای‬ ‫در چش ـم های کادر درمــان بــا موظف ‬ ‫سه شیفته باقی نیست؛ اما هنوز این تصاویر‬ ‫اخرالزمانی هولناک در مغزمان منعقد نشده‬ ‫که لنزهای مبارک دوربین های خبری با رسالت‬ ‫یشــان مــا را کــه ترس خورده گوشــه‬ ‫همیشگ ‬ ‫خانه هایمان قرنطینه خودخواسته شده ایم‬ ‫را به جاده های شــمال باان همه شــور و حال‬ ‫پاگشــا می کننــد‪ .‬الین ها که هیچ شــانه های‬ ‫خاکــی جاد ههــا هــم در قــرق ماشــین های‬ ‫پش ـت بند هم قطار شده اســت‪ .‬افتاب تموز‬ ‫می تابد‪ .‬بیشــتر راننده ها سیگار می گیرانند و‬ ‫ســنگین پک می زنند و دودش را بین فاصله‬ ‫خیلــی مختصر ماشــین خودشــان تا ماشــین‬ ‫بغلــی ول می دهند‪ .‬اینجا کســی به ماســک‬ ‫اعتقاد ندارد‪ .‬کیسه های تخمه و پسته است‬ ‫یشــود‪ .‬هرکسی مشتی‬ ‫که دست به دســت م ‬ ‫در ان می چرخاند و لحظات جانکاه ترافیک‬ ‫به شوخی و خنده و خاطره بازی و به سخره‬ ‫گرفتنمامورانپلیسراهور می گذرد‪.‬‬ ‫وقتی جریمه بخشی عادی از هزینه‬ ‫سفر می شود‬ ‫تعطیلــی بــرای برخــی از ســهل انگاران‬ ‫بیمــاری مهلک کرونا هنوز متــرادف همان در‬ ‫خانه نماندن و باروبندیل سفر بستن است‪.‬‬ ‫دســت خودشــان نیس ـت انگار‪ .‬تا خبر بسته‬ ‫شدن اداره ها و سازمان ها و راسته های بازار را‬ ‫می شنوندخودشانرادر صفبنزینمی بینند‪.‬‬ ‫بعد ماشین را اتش می کنند‪ ،‬از شهر می کنند و‬ ‫به دل جاده و راهبندان می زنند‪ .‬همین کالف‬ ‫سردرگمترافیک هایجاده ایاست که گوشی‬ ‫را به دستمان می دهد‪ .‬گزارش عینی تر از این‬ ‫نداریم‪ .‬پیام این راهبندان و هجوم پالک های‬ ‫غیربومی در شهرستان ها روشن است‪ :‬جریمه‬ ‫کارکــردی در پرهیــز از ســفر نداشــته و حــاال‬ ‫بخشی عادی از هزینه سفر به شمار می رود‪.‬‬ ‫تبلیغات از جایشان تکان نمی خورند‬ ‫در همــه رســانه ها که هیــچ در گروه های‬ ‫مجازی خانوادگی هم همه همدیگر را ارشاد‬ ‫بــه پرهیــز از ســفر می کننــد‪ .‬باای نحــال زور‬ ‫تبلیغات وســیع هتل ها و صندلی های خالی‬ ‫مانده پروازهای ارزان قیمت و بلیت نیم بهای‬ ‫قطارهــا با قرعه کش ـی های چنــد ده میلیونی‬ ‫به مثابه بلیــت بخت ازمایی عمل می کنند و‬ ‫دودل ها را هم راضی و راهی به سفر می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که کارشناسان امر همین‬ ‫ســفرهای چنــدروزه ناقابــل را دروازه ورود به‬ ‫پیک های بعدی کرونا می دانند‪ .‬معاون کل‬ ‫وزارتبهداشتپیش ازایناز ممنوعیتتبلیغ‬ ‫بــرای ســفر و تاثیر ان بــر کاهش جابه جایی‬ ‫کهــای مجــدد خیــر داده بود‪.‬‬ ‫ویــروس و پی ‬ ‫ایــرج حریرچی می گوید‪« :‬دســتورالعمل این‬ ‫بــوده کــه مــردم از ســفرهای غیــر ضــرور در‬ ‫شرایط پیک کرونا پرهیز کنند بنابراین در این‬ ‫وضعیت تبلیغات برای ســفر معنایی ندارد‪.‬‬ ‫به همین دلیل بر اساس مصوبه ستاد کمیته‬ ‫امنیتی اجتماعی و کمیته تبلیغات ستاد ملی‬ ‫کرونا تبلیغ برای سفر و تشویق شهروندان به‬ ‫ان بایــد ممنوع شــود‪ ».‬اما در همین موضوع‬ ‫به ظاهر سادهنیز سوءمدیریتبیدادمی کند‪.‬‬ ‫به طوری که در بحرانی تریــن روزهای درگیری‬ ‫خراسان رضوی با شیوع دلتای هندی رقابت‬ ‫هتل ها و بیمارســتان ها تبدیل بــه بحث داغ‬ ‫روز شــد‪ .‬تا جایی که ‪ 30‬درصد از تخت های‬ ‫بیمارســتان های مشــهد در کرونــا زده تریــن‬ ‫روزهای این شهر به اشغال مسافران درامد‪.‬‬ ‫موج پنجم با هجوم سفرهای‬ ‫تابستانی اغاز شد‬ ‫نیم ههــای خــرداد بــود کــه از ســوی‬ ‫مرکــز مدیریــت امــار کشــور امــار و ارقــام‬ ‫حیرت انگیزی منتشر شد‪ .‬تنها در هفته های‬ ‫منتهی به تابســتان بیش از ‪ 56‬میلیون تردد‬ ‫بین استانی به ثبت رسیده بود‪ .‬این امار در‬ ‫یشــد که نظام سالمت و‬ ‫شــرایطی منتشر م ‬ ‫کادر درمان در کشــور هنوز از بار مشــکالت‬ ‫و بحران پیک چهارم به شدت اسیب پذیر به‬ ‫نظر می رسید‪ .‬همین امار به صراحت گزارش‬ ‫می داد که این ترددها نسبت به فروردین و‬ ‫اردیبهشت امسال افزایش معناداری داشته‬ ‫و بــا ‪ 21‬درصد افزایــش در این زمینه روبه رو‬ ‫بوده ایم‪ .‬عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با‬ ‫کرونــا توقــف هر نــوع دورهمی و ســفرهای‬ ‫فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کالن شهر تهران گفت‪ :‬کشور ازجمله تهران در‬ ‫خیز پنجم‪،‬همچناندر تب وتاببیماری کرونااست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دکتر علیرضا زالی افزود‪ :‬بیماری کرونا در تهران از پیچیدگی های خاص‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬او بــه مــردم ازجمله کارمنــدان بانکی توصیه کرد که همــواره توصیه های‬ ‫بهداشتیرابه دقترعایت کنند‪.‬‬ ‫فاز اول واکسیناسیون سیستم بانکی انجام گرفت‬ ‫فرمانــده ســتاد عملیــات مدیریت کرونا در کالن شــهر تهران با اشــاره به اینکه فــاز اول‬ ‫واکسیناســیون سیستم بانکی انجام شــد‪ ،‬گفت‪ :‬کارمندان بانکی کشور بر اساس سند ملی‬ ‫واکسیناسیونجزو مشاغلپرخطر قرار گرفتندو واکسینهشدنفاز اولانانانجام شدهاست‪.‬‬ ‫زالی افزود‪ :‬با مشــارکت مناســب شــبکه بهداشــتی ‪ ۲۴۰‬هزار نفر ُِدز اول واکسن را دریافت‬ ‫کردند و در تهرا ن هم قریب ‪ ۶۸‬هزار نفر واکسینه شدند‪ .‬کار واکسیناسیون این افراد در روز‬ ‫عید سعید غدیر خم اغاز شد‪ .‬این کار در تهران کمتر از یک هفته انجام گرفته است‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کارمندان بانک به دلیل حجم باالی تردد با خطر مواجه هستند و به همین دلیل جزو‬ ‫گروه هایپرخطر در نظر گرفتهشدند‪.‬‬ ‫واکسیناسیون شرط الزم برای کاهش ابتال به بیماری کرونا‬ ‫بیــن اســتانی را ضرورتــی بــرای کاهــش امــار‬ ‫ابتــا و قربانبــان کرونــا عنوان می کنــد‪ .‬دکتر‬ ‫مینــو محــرز می گوید ایــن ویــروس از ارتباط‬ ‫نزدیک انســان با انسان سرایت و درنهایت‬ ‫جهشپیدامی کندو قطعارتباط هامی تواند‬ ‫قطعی ترین راهکار فروکش کردن پیک های‬ ‫بحرانی این بیماری در کشور باشد‪« :‬در ایران‬ ‫تمرکــز بیشــتر افراد بــر روی تاثیر واکســن بر‬ ‫جهش های این بیماری تمرکز پیداکرده است‬ ‫درحالی که در این زمینه هنوز قطعیتی وجود‬ ‫نــدارد و راه در امــان مانــدن از ایــن بیمــاری‬ ‫همچنــان رعایــت پروتک لهــای بهداشــتی‬ ‫است‪ .‬اصلی ترین این شیوه نامه ها نیز همان‬ ‫قطع برگزاری دورهمی ها و ســفر و پرهیز از‬ ‫اجتماعات اســت‪ .‬این ویروس از انســان به‬ ‫انسان سرایت می کند و اگر این نوع ارتباط ها‬ ‫کاهش پیدا کند درنتیجه شاهد کاهش موارد‬ ‫ابتــا بــه ایــن ویــروس خواهیــم بــود‪ .‬عضو‬ ‫کمیته علمی ســتاد مقابلــه با کرونا ســفر در‬ ‫پیک های این بیماری را خطرناک می داند و‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬مسافرت رفتن و جابه جایی‬ ‫و تجمــع می توانــد تاثیــر زیــادی در شــیوع‬ ‫کرونا داشــته باشــد‪ .‬فرقی هم ندارد که این‬ ‫مسافرت با وسیله عمومی باشد یا شخصی‪.‬‬ ‫یشــود و‬ ‫به هرحــال فــرد مبتــا جا ب هجــا م ‬ ‫دیگــران را هــم درگیــر بیمــاری می کنــد‪ .‬این‬ ‫سفرها خطرناک هستند و باید فکری اساسی‬ ‫به حال ممنوعیت ان ها شود‪.‬‬ ‫شهرهای شمالی در قرق پالک های‬ ‫غیربومی‬ ‫ســیل مســافران مرگ حاال دیگــر در حال‬ ‫بازگشــت به شهرهایشان هستند‪ .‬بعضی ها‬ ‫مشــمول جریم هشــده اند و برخــی دیگــر به‬ ‫خیــال خودشــان ایــن موانــع را دور زده انــد‪.‬‬ ‫شــهرهای شمالی در ســه روز گذشته در قرق‬ ‫پالک هایغیربومیبودندو حاالبادل نگرانی‬ ‫بیشتریبایدمنتظر سوغاتاینجابه جایی ها‬ ‫باشیم‪ .‬رستوران ها و اماکن تفریحی و بازارها‬ ‫در این تعطیالت بســته بودند اما چه کسی‬ ‫یهــا باعث‬ ‫اســت کــه ندانــد همیــن تعطیل ‬ ‫قوت گرفتن بیشــتر دورهمی هــای کرونا زده‬ ‫یشــود‪ .‬همیــن بســاط اســت کــه تــا چنــد‬ ‫م ‬ ‫روز دیگــر بیمارســتان های شــهرهای مبــدا و‬ ‫مقصــد را به اشــغال بیماران مبتالبــه کرونای‬ ‫نــوع دلتــا درم ـی اورد‪ .‬تصاویــر اخرالزمانــی‬ ‫بهش ـت زهرای امروز و بهشــت رضای مشهد‬ ‫و ارامستان هایشهرهایشمالینتیجههمین‬ ‫سهل انگاری هاســت‪ .‬واقعیت این اســت که‬ ‫بار مشــکالت امــروز شــیوع کرونا تنها نتیجه‬ ‫سوء مدیریت مسئوالن نبوده و سهل انگاری‬ ‫ان هایی که هنوز ســرایت این بیمــاری را باور‬ ‫ندارند نیز در ان ســهم زیادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫جریمه هاومحدودیت هاباتاثیر معکوسشان‬ ‫دروازهورودبهپیک هایبحرانیدیگر هستند‬ ‫و بــه نظــر می رســد بــا مســافرانی که بــا این‬ ‫شــرایط هم عزم سفرهای تفریحی تابستانه‬ ‫تهــای جدی تری‬ ‫را دارنــد بایــد بــا محدودی ‬ ‫برخورد کرد تا تر و خشــک این شهرها باهم‬ ‫نسوزند و خانواده های بیشتری داغدار مرگ‬ ‫عزیزشاننشوند‪.‬‬ ‫شهر برای زنان ناامن است‬ ‫معاونامور اجتماعیوفرهنگیشهرداری‬ ‫تهــران در تشــریح گزارش عملکــرد معاونت‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬در مجموعــه گزارش هایی که به‬ ‫یشــود‪ ،‬پیشــنهادات و‬ ‫صحــن شــورا ارائــه م ‬ ‫اطالعاتــی نیــز وجــود دارد که به متصدیانی‬ ‫که بعدازاین در معاونت مسئولیت خواهند‬ ‫داشت کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬محمدرضــا جــوادی‬ ‫یگانــه‪ ،‬معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫شــهرداری تهران‪ ،‬در پنجمین جلســه شورای‬ ‫شــهر به ارائه گزارش عملکرد حوزه معاونت‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی پرداخــت‪ .‬جــوادی‬ ‫یگانه در این جلســه گفت‪ :‬گستردگی حوزه‬ ‫اجتماعی ازلحاظ ساختار بسیار زیاد است و‬ ‫گسترده ترین سازمان شهرداری تهران است و‬ ‫اینفضادر سازمانتقریباشناخته شدهنیست‪.‬‬ ‫در گــزارش امروز تالش دارم این گســتردگی را‬ ‫نشان دهم‪ .‬جوادی یگانه ادامه داد‪ :‬ما تالش‬ ‫کردیــم کــه نگاه جامعی به همــه حوزه های‬ ‫اجتماعی داشته باشیم‪ .‬معاونت اجتماعی از‬ ‫پیش از انقالب وجود داشته ولی از سال ‪۷۱‬‬ ‫در ساختار شهرداری تهران شکل گرفته است‪.‬‬ ‫در ایــن دوره ‪۳۰‬ســاله اقدامــات فراوانــی در‬ ‫حوزه اجتماعی شکل گرفته اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫درمجمــوع ‪ ۶۵‬عــدد گــزارش تحــت عنــوان‬ ‫فرهنگ شهر منتشر شــد و در حال حاضر در‬ ‫سایت معاونت این گزارش ها قابل دسترسی‬ ‫است‪.‬در مجموعه گزارش هایی کهامروز ارائه‬ ‫می شود‪ ،‬پیشــنهادات و اطالعاتی نیز وجود‬ ‫دارد کــه بــه افــرادی بعدازایــن در معاونــت‬ ‫مسئولیت خواهند داشت کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫معــاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬تقریبا نیمی از دوره ‪ ۳۰‬ماهه‬ ‫مســئولیت بنده در معاونت با بیماری کرونا‬ ‫روبه رو شد‪ .‬در دوره شیوع بیماری کرونا عمال‬ ‫امــکان فعالیــت در حــوزه اجتماعــی وجــود‬ ‫نداشــت‪ .‬او در ادامــه در خصــوص مســائل‬ ‫مالی در معاونت گفت‪ :‬مجموعه برج میالد‬ ‫و ســازمان ورزش تقریبا تمام درامد خود را از‬ ‫دست دادند‪ .‬به سازمان ورزش می توانستیم‬ ‫کمک کنیم ولی در سال‪ ۹۹‬امکان کمک مالی‬ ‫بــه بــرج میــاد وجود نداشــت چــون ردیف‬ ‫بودجه نداشــتیم‪ .‬البته معاونت اجتماعی و‬ ‫فرهنگی تالش کرد تا خود را با شرایط کرونا‬ ‫ســازگار کند‪ .‬یگانه عنوان کرد‪ :‬بــرای ارزیابی‬ ‫حــوزه اجتماعی عــاوه بر عملکــرد‪ ،‬رویکرد‬ ‫هــم مهم اســت‪ .‬تجرب ـه ای کــه در معاونت‬ ‫اجتماعیاحساسشدحس کسیبودناست‬ ‫یعنی باید به همه انســان ها در شــهر توجه‬ ‫شــود و به ویــژه بخش هایــی که کمتــر دیده‬ ‫شــدند‪ .‬معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬شهرداری تهران ‪ ۳۴۳‬سرای‬ ‫شتاببیشتر در واکسیناسیون‬ ‫کرونااز شهریور‬ ‫عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬روند واکسیناسیون از شهریور در‬ ‫کشور شتاب می گیرد به عبارتی واکسینه کردن ایرانی ها به وضعیت بهتری خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬دکتر مصطفی قانعی افزود‪ :‬تا پایان اذر در این زمینه‪ ،‬وضعیت‬ ‫مطلوبی پیدا می کنیم‪ .‬عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ به این سوال‬ ‫که ایا روند تولید واکسن های ایرانی کرونا‪ ،‬با کندی پیش می رود‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫داخلی با روند مناســبی در حال طی کردن مراحل کار ازمایی بالینی و ســاخت واکســن‬ ‫کرونا هستند تا عقب ماندگی را که در تولید واکسن داشتیم‪ ،‬جبران کنیم‪ .‬دکتر قانعی‬ ‫با اشــاره به اینکه اغلب واکس ـن های تولید داخل از اواخر شهریور وارد مرحله صنعتی‬ ‫می شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ابان و اذر امسال در تامین واکسن به حد خوبی می رسیم و در‬ ‫بهمن‪ ،‬می توانیم واکسیناسیون وسیع را با تولید داخل داشته باشیم‪.‬‬ ‫محلــه و ‪ ۱۹۰‬ســالن اجتماعــات و امفی تئاتــر‬ ‫دارد و ‪ ۲۰‬مدد سرا‪ ۲ ،‬سامان سرا و ‪ ۱۰‬مجتمع‬ ‫بهاران نیز در پایتخت دایر اســت‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۵۶‬مجموعــه ابــی و ‪ ۱۶۳‬مجموعه غیرابی‪،‬‬ ‫زیرمجموعــه ســازمان ورزش اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬اقدامــات رویکــردی مــا در شــهرداری بر‬ ‫مبنایعدالتتوزیعی‪،‬التیام بخشی‪،‬مشارکت‬ ‫اجتماعی و نشــاط اجتماعی بوده اســت که‬ ‫برگزاری نوروز گاه‪ ،‬شادســتان‪ ،‬کنسرت انالین‬ ‫و مســابقات نقاشــی شــهری که من دوســت‬ ‫دارم‪،‬همچنینکوچه هایدوستیازجملهاین‬ ‫موارد اســت‪ .‬جوادی یگانه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫رویکرد اجتماعی و فرهنگی به همه مسائل‬ ‫مدیریت شــهری و وجود برنامه های شــفاف‬ ‫و انگیزشــی بــرای احــاد مــردم از رویکردهای‬ ‫تهــران ‪ ۱۴۰۰‬بــوده و افزایــش زیســت پذیری‬ ‫شــهری‪ ،‬همچنین نگاه به ســیر تاریخی یک‬ ‫صدســاله شهر و تحقق عدالت اجتماعی در‬ ‫خدمات دهــی از اهداف کلــی رویکرد تهران‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ .‬بر همین مبنا‪ ،‬دو پویش اصلی‬ ‫جان تو جان شــهر و پویش نور‪ ،‬شــهر و امید‬ ‫ویژه اعیاد مذهبی برگزار شد‪ .‬جوادی یگانه‬ ‫ادامه داد‪ :‬ســازمان ورزش ‪ ۵۶‬مجموعه ابی‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۳‬مجموعه غیرابی و ‪ ۵۳‬مجموعه الزهرا‬ ‫دارد‪ .‬ســازمان رفاه ‪ ۲‬ســامان ســرا برای اقایان‬ ‫و بانــوان دارد‪ ۲۰ .‬مــدد ســرا‪ ۲ ،‬اتــاق مــادر و‬ ‫کشور همچنان در تب وتاب‬ ‫بیماری کرونا است‬ ‫کودک‪ ۱۰ ،‬مجتمع بهاران‪ ۸ ،‬همراه ســرا و ‪۲۱‬‬ ‫مرکز پرتو دارد‪ .‬اداره کل امور بانوان‪ ۹‬بوستان‬ ‫بانوان‪ ۲۴،‬شهربانو‪ ،‬یک شهردخت (منحصرا‬ ‫بــرای دختــران) و ‪ ۵۷‬مرکز کوثر دارد‪ .‬شــرکت‬ ‫توســعه فضــای فرهنگــی‪ ۴‬خانــه مــوزه دارد‬ ‫که شــامل خانه موزه سیمین و جالل‪ ،‬اخوان‪،‬‬ ‫تندگویانووثوق الدولهاست‪.‬مجتمعتاریخی‪،‬‬ ‫گردشــگری رازی کــه اخیرا به شــرکت توســعه‬ ‫شهــای فرهنگــی مجتمــع‬ ‫واگذارشــده و بخ ‬ ‫ایین صبا و مجتمع البرز لشگرک از بخش های‬ ‫این شــرکت اســت‪ .‬او با اشاره به امالک بند‪۶‬‬ ‫مــاده‪ ۵۵‬بیــان کرد‪ :‬در این امالک بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫ملک شامل مسجد‪ ،‬حسینیه‪ ،‬هیئت و حوزه‬ ‫علمیهاست‪.‬همچنینحدود‪ ۸۸‬ملکوجود‬ ‫دارد که شــهرداری تهران واگذار کرده است که‬ ‫ایــن واگذاری در اختیار حوزه اجتماعی اســت‬ ‫و جزو بخشی از اموال حوزه اجتماعی است‪.‬‬ ‫جــوادی یگانه عنوان کــرد‪ :‬حوزه اجتماعی در‬ ‫کنار حوزه فرهنگی قرار دارد و در این دوره در‬ ‫هردوبخشکار شد‪.‬در حوزهاجتماعی‪،‬مقیاس‬ ‫رویداد هایمااز سطحشهر ومنطقهبهمحلهو‬ ‫کوچهتغییر پیداکرد‪.‬‬ ‫طبیعتــا رویدا دهــای محل ـه ای و کوچه ی‬ ‫رویداد های بزرگی هستند که حال مردم را بهتر‬ ‫می کند این نگاه بهتر شدن حال مردم نگاهی‬ ‫اســت کــه در حوزه اجتماعی کارشــده اســت‪.‬‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬شــهرداری تهران خــود را رقیب‬ ‫هیئت ها و حســینیه ها نمی دید بلکــه تالش‬ ‫می کرد فعالیت هایش از طریق ان ها باشد‪ .‬در‬ ‫محرموقتیقرار شدکه‪ ۳۵۰‬پوستر بینانصاف‬ ‫توزیعشوداز طریقاتاقاصنافو اتاقبازگانی‬ ‫و سازمان تبلیغات این کار انجام شد‪ .‬معاون‬ ‫امور اجتماعیوفرهنگیشهرداریتهرانگفت‪:‬‬ ‫بخش های هم در شهر بودند که درمیان نگاه‬ ‫درامدزایی کمتر دیده شدند‪ .‬ما به محذوفین‬ ‫ماننداسیبدیدگان‪،‬مهاجرینوبی خانمان ها‬ ‫نــگاه ویژه تری داشــتیم‪ .‬او درباره نظرســنجی‬ ‫شهرداری بیان کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬در نظرسنجی‬ ‫کــه توســط شــهرداری تهــران بــرای مهم ترین‬ ‫مشکالتی کهمردمداشتندانجامشدفبعداز‬ ‫ترافیک و الودگی هوا که باالی ‪ ۹۰‬درصد بود‪،‬‬ ‫فاصله‪ ۸۶‬درصدیمیانشمالوجنوبمسئله‬ ‫مهم دیگر بود‪ .‬امســال انجام این نظرسنجی‬ ‫به دلیل کرونا ممکن نبود‪ .‬شهرداری برای این‬ ‫مسئلهبرنامهشادستانو نوروز گاهرادر جنوب‬ ‫تهــران متمرکــز کــرد‪ .‬امســال در حریــم تهران‬ ‫پیک های امید با همکاری کانون ها فرســتاده‬ ‫اگهیتجدیدمناقصهعمومی‬ ‫شد‪.‬جوادییگانهادامهداد‪:‬شهر برایکودکان‬ ‫و مادراندارایفرزندخردسالمناسبنیست‪.‬‬ ‫یعنیماتالش کردیماتاقمادر و کودکداشته‬ ‫باشیم‪.‬شهر برایزنانناامناست کهبخشیاز‬ ‫اینناامنیبهفضای کالبدیبرمی گردد کهاین‬ ‫ناامنیباایجادنور امنمی شود‪.‬فضاهایی که‬ ‫بی دفاع اســت امن می شود و زنان می توانند‬ ‫رفت وامد کنند‪ .‬اقداماتــی در همه این موارد‬ ‫ذکر شدهانجامشدهاست‪.‬همچنینشهر برای‬ ‫سالمندان هم مناسب نبود که ما برنامه شهر‪،‬‬ ‫دوستدار سالمند را اجرا کردیم‪ .‬او درخصوص‬ ‫بسترمجازیبرنامه هایفرهنگیاینگونهگفت‪:‬‬ ‫در بخشکنسرتانالیندسترسیمناسبیبرای‬ ‫افرادی که به این بسترهای فرهنگی دسترسی‬ ‫نداشتند ایجاد شد‪ .‬چون این برنامه به شکل‬ ‫مجــازی برگزارشــد‪ .‬معــاون امــور اجتماعــی و‬ ‫فرهنگی شــهرداری تهــران اضافه کــرد‪ :‬تقدیر‬ ‫از کارگران افغانســتانی در این دوره به خوبی‬ ‫انجام شد‪ .‬در این دوره ویدیو مپینگ به خاطر‬ ‫حملــه بــه دانشــگاه کابل با عنــوان جــان پدر‬ ‫کجاستیاجراشد‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه‪ ،‬خمینی شهر و برخوار در‬ ‫نظر دارد عملیات دفن مواد غیر قابل بازیافت در محل ترانشه مجتمع بازیافت‪ ،‬پردازش و‬ ‫تولید کود به وسیله یک دستگاه بلدوزر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد‬ ‫صالحیت و دارای ســابقه کار مرتبط واگذار نماید‪ ،‬لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه‬ ‫‪ 1400/06/21‬جهت دریافت و تحویل اســناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان‬ ‫شــهید بهشتی (مخابرات) انتهای فرعی ‪ 9‬غربی پالک ‪ 66‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با‬ ‫شماره تلفن ‪ 03145290800‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪1178847 :‬‬ ‫شرکتمدیریتپسماندشهرداریها‬ ‫زالی ادامه داد‪ :‬واکسیناسیون شرط الزم برای کاهش ابتال به بیماری کرونا است و شرط‬ ‫کافی نیســت‪ .‬شــرط کافی همچنان رعایت شــیوه نامه بهداشتی اســت که همه باید ان را‬ ‫به دقت رعایت کنند‪ .‬فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کالن شهر تهران تصریح کرد‪:‬‬ ‫نبایداینتفکر شکلگیردکهانجامواکسیناسیون‪،‬سببکاهششیوه نامه هایبهداشتیشود‪.‬‬ ‫اخرینوضعیتحقوقپرداختی‬ ‫بهسربازان‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد که هیچ تغییری در‬ ‫رقم حقوق پرداختی به سربازان ایجاد نشده و پرداخت ها مطابق قانون بودجه در حال‬ ‫انجام است‪.‬امیر غالمرضا رحیمی پور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره کاهش حقوق سربازی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ســتاد کل نیروهای مســلح با پیگیری های فراوانی که از طریق دولت و مجلس‬ ‫شورای اسالمی انجام داد‪ ،‬موفق شد تا حقوق سربازان را افزایش دهد که این امر در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و بر اساس قانون بودجه اجرایی شد‪ .‬او بابیان اینکه پرداخت حقوق سربازان بر اساس‬ ‫قانون بودجه سال‪ ۱۴۰۰‬در حال انجام است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هیچ تغییری در رقم پرداختی به‬ ‫سربازان ایجاد نشده است و اگر در موارد معدودی موارد اندکی از حقوق سربازان کسر شده‬ ‫باشد‪ ،‬احتماال به دلیل اخذ کسورات و حق بیمه و ‪ ...‬است مگر نه همانطور که گفتم هیچ‬ ‫تغییری در حقوق پرداختی به سربازان نداریم‪ .‬رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل‬ ‫نیروهایمسلحدرعین حالاز ادامهپیگیری هایستادکلنیروهایمسلحبرایافزایشحقوق‬ ‫ســربازان در اینده خبر داد و گفت‪ :‬ما پیگیر هســتیم تا رقم پرداختی به ســربازان در قانون‬ ‫بودجه سال اینده نیز افزایش پیدا کند و امیدواریم که این امر محقق شود‪.‬‬ ‫پژوهشگران ایران و چین‬ ‫برای ارتقای دانش اعتیاد‬ ‫همکاریمی کنند‬ ‫دومین کارگاه مشترک ایران و چین برای ارتقای دانش اعتیاد و تقویت تعامالت دو کشور‬ ‫به صورت انالین برگزار می شــود‪.‬به گزارش ســتاد توســعه علوم و فناوری شــناختی‪ ،‬باهدف‬ ‫بسترسازی و گسترش همکاری های پژوهشی در حوزه دانش اعتیاد و اجرای طرح های مشترک‬ ‫تحقیقاتی‪،‬دومین کارگاهتخصصیدر حوزهدانشاعتیادمیاناساتیدو محققانایرانو چین‬ ‫برگزارمی شود‪.‬عباسحق پرستاستادمرکزتحقیقاتعلوماعصابدانشگاهعلومپزشکیشهید‬ ‫بهشتی گفت‪:‬اینرویدادعلمیباهمکاریشماریاز مراکز تخصصیو دانشگاهیباحمایت‬ ‫فرهنگستان علوم چین و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به مدت سه روز از‬ ‫چهارم شهریورماه امسال به صورت مجازی گشایش می یابد‪ .‬او افزود‪ :‬در این کارگاه تخصصی‬ ‫مشترکدو کشور‪ ۱۲،‬تناز اساتید‪،‬محققانو صاحب نظرانحوزهدانشعلوماعصابو اعتیاد‬ ‫از چندینمرکز دانشگاهیکشورمانونیز انستیتوروانشناسیپکنوابستهبهفرهنگستانعلوم‬ ‫چین‪ ،‬اخرین یافته های علمی و تحقیقاتی در این حوزه را به اشتراک می گذارند‪ .‬او گفت‪ :‬این‬ ‫کارگاهاموزشیپژوهشیدر چارچوبفعالیتمیز مشترکهمکاری هامیانمحققانو اساتید‬ ‫ایرانو چیندر حوزهمطالعاتدانشاعتیادبرگزار می شود‪.‬عضو هیئت علمیدانشگاهعلوم‬ ‫پزشکیشهیدبهشتیابراز امیدواریکرد‪:‬توسعهوگسترشهمکاری هایعلمیمیانمحققانو‬ ‫اساتیدمراکز دانشگاهایرانوانستیتوروانشناسیپکنبهتقویتوتعمیقهرچهبیشتر تعامالت‬ ‫وهمکاری هایمشترکتحقیقاتیمیاندوکشور منجر شود‪.‬‬ ‫تعطیالت ستاد کرونا‬ ‫برای کارگران جزء اضافه کاری‬ ‫محسوبنمی شود‬ ‫گاهیشرایطیسببتعطیلیکشور می شودکهنیروهایکار مجبورنددر انتعطیلی هانیز‬ ‫در واحد های کاری خود حاضر شوند و اضافه کار برای ان ها اعمال نشود‪.‬‬ ‫بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬باتوجهبهتعطیالتروز هایگذشتهکهبر اساساعالم‬ ‫ستادملیمبارزهباکروناصورتگرفت‪،‬پنجروز سراسر کشور تعطیلشدبهجزءمشاغلضروری‬ ‫که در این میان بسیاری از کارگران بخش های خصوصی که واحد های ان ها تعطیل نشده بود‬ ‫به این امر اعتراض داشتند؛ لذا بسیاری از کارگران خواستار اعمال اضافه کاری برای این پنج روز‬ ‫کهسراسر کشور تعطیلبود‪،‬ولیان هادر واحد هایصنعتییاشرکت هامشغولبهکار بودند‪،‬‬ ‫هستند‪.‬مادر این گزارشبهبررسیاینموضوعپرداخته ایم کهبر ایناساسطبقماده‪ ۶۲‬و‪۶۳‬‬ ‫قانونکار سهنوعتعطیلیبرایکارگرانتعریف شدهکهشاملتعطیلجمعه‪،‬تعطیالترسمی‬ ‫ویازدهماردیبهشت(روز کارگر)است‪.‬تعطیالترسمیتنهابر اساسپیشنهادهیئت وزیرانبه‬ ‫روسایقوهمقننهو قوهمجریهصورتمی گیرد کهبه غیراز اینسهموردتعطیلرسمیدیگری‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬لذا اضافه کاری در حالی تائید می شود که کارگر یا در روز کارگر یا تعطیل رسمی‬ ‫مشغول به کار باشد‪ .‬با توجه به اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل رسمی اعالم نکرده‪،‬‬ ‫درواقع تعطیل سراسری برای صنوف بوده یعنی اصناف باید بسته باشند‪ ،‬اما به این معنی‬ ‫نیست که کارگران اصناف کار نکنند‪ .‬به عنوان مثال اگر شخصی کارگاه کفاشی دارد باید در ان‬ ‫روز کرکره مغازه اش پایین باشد‪ ،‬اما می توان کارگران را در کار های دیگری مثل نظافت یا منظم‬ ‫کردن محیط کار بکار گرفت؛ و حال انکه ستاد کرونا در تمام اعالمیه ها‪ ،‬تعطیلی را سراسری‬ ‫ذکر کرده‪ ،‬پس تعطیلی سراسری با رسمی تفاوت دارد و هرزمانی در اطالعیه ای اعالم شود که‬ ‫تعطیلرسمیاست‪،‬انموقعمی توانبرایکارگر بانرخ‪ ۱.۴‬درصداضافه کاریمحاسبهشود؛لذا‬ ‫تعطیالتاخیر ستادملیمبارزهبا کرونابرایبخشخصوصیو مغازه هاالزام اور نیستضمن‬ ‫اینکهبایدکرکره هاپایینباشدتامشتری هامراجعهنکنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!