روزنامه رویداد امروز شماره 1139 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1139

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1139

روزنامه رویداد امروز شماره 1139

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 20‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 11‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1139‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‬ ‫رویدا د کهگیلوهی و بوریاحمد‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫افزایش‬ ‫طی چهارماهه‬ ‫غرقشدگی‬ ‫امسال‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1138‬‬ ‫ـتان کهگیلویــه‬ ‫ـکی قانونــی اسـ‬ ‫مدیــرکل پزشـ‬ ‫هــای ناشــی از‬ ‫افزایــش فوتی‬ ‫بویراحمــد از‬ ‫ـت امســال در‬ ‫و‬ ‫چهارماهــه نخسـ‬ ‫غرقشــدگی در‬ ‫امینــی گفــت‪ :‬در‬ ‫ـر داد‪ .‬کامــروز‬ ‫یــن اســتان خبـ‬ ‫ـورد غرقشــدگی‬ ‫ا‬ ‫ـت امســال ‪ ۹‬مـ‬ ‫چهارماهــه نخسـ‬ ‫که ایــن تعداد‬ ‫ـه ثبــت رســیده‬ ‫ســطح اســتان بـ‬ ‫شــته ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫در‬ ‫شــابه ســال گذ‬ ‫ـبت به مدت م‬ ‫ـار کــرد‪ :‬تعــداد‬ ‫نسـ‬ ‫وی اظهـ‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪ .‬چهارماهه سال گذشته‪،‬‬ ‫شدگیهای استان در‬ ‫پزشــکی قانونی‬ ‫غرق‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫هــار مورد بوده‬ ‫یــح کرد‪ :‬از کل‬ ‫چ‬ ‫بویراحمد تصر‬ ‫ـتان کهگیلویــه و‬ ‫هشــت نفر مرد‬ ‫اسـ‬ ‫ـی‪ ،‬یــک نفر زن و‬ ‫متوفیــان ارجاعـ‬ ‫ســاس ســالنامه‬ ‫ـی بیان کرد‪ :‬بر ا‬ ‫ـوده اســت‪ .‬امینـ‬ ‫و بویراحمد در‬ ‫بـ‬ ‫ــتان کهگیلویــه‬ ‫اماری ســال ‪ ،۹۹‬اس‬ ‫ـدگی در جایگاه‬ ‫ناشــی از غرقشـ‬ ‫زمینــه مرگهــای‬ ‫جمعیت قرار گرفت‪.‬‬ ‫ـوری نسبت به‬ ‫دهم کشـ‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫افتتاح‬ ‫سیاست‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪07‬‬ ‫وقتیسرمربینفتمسجدسلیمان‬ ‫بهسیم اخر می زند‬ ‫حسان حسینی‬ ‫طرح اطعام و ا‬ ‫محمودفکری‬ ‫در نقطه جوش‬ ‫استاننیاز است‬ ‫ایری‬ ‫دانش اموزانعش‬ ‫طرح در بخشهای‬ ‫‪28‬‬ ‫‪02‬‬ ‫همچنان نیازمند واردات‬ ‫واکسنهستیم‬ ‫بازارچهصنایعدستی‬ ‫راهاندازی‬ ‫در بالدشاپور‬ ‫سیاهپوش کردن‬ ‫‪03‬‬ ‫بیانیهاتحادیه‬ ‫کسب وکارهایمجازی‬ ‫نقدی بر طرح «صیانت»‬ ‫که «حمایت» نیست!‬ ‫ـوزه فرهنگــی و‬ ‫امیــد در حـ‬ ‫بیان کرد‪ :‬صندوق‬ ‫اجتماعــی‬ ‫ـدوق کارافرینی‬ ‫مدیر صنـ‬ ‫ــد ‪ ۱۶۰‬پرونــده‬ ‫کارافرینــی امی‬ ‫یــه و بویراحمد‬ ‫امیــد کهگیلو‬ ‫کســبوکارها در‬ ‫مربــوط بــه‬ ‫ـایی دو روســتای‬ ‫ـخت پرداخــت‬ ‫از شناسـ‬ ‫زلزلــه ســی سـ‬ ‫کریــک بهعنوان‬ ‫ایلــی ابــاد و‬ ‫درگذشــته ‪ ۲۸‬مورد‬ ‫کاظم حاجی پور‬ ‫کــرده که‬ ‫بدون بیکار در استان‬ ‫ـده و ‪ ۳۰‬مــورد‬ ‫روستای‬ ‫پرداختشـ‬ ‫گزارش بشارنیوز؛‬ ‫خبر داد‪ .‬به‬ ‫ـده است‪ .‬وی از‬ ‫اخیر پرداختشـ‬ ‫ـی پــور در جمع‬ ‫طی ‪ ۲۰‬روز‬ ‫کاظــم حاجـ‬ ‫در صداوســیمای‬ ‫بازدید از ‪ ۳۵‬روستای‬ ‫بومی برنامه میدون‬ ‫خبرنگاران با اشــاره به‬ ‫ــد از اجرای‬ ‫خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫گفــت‪ :‬در بازدی‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ـه و بویراحمــد‬ ‫ایلیاباد مرکز‬ ‫ـورانه در شــبکه‬ ‫کهگیلویـ‬ ‫تحت عنوان جسـ‬ ‫ســتای کریــک و‬ ‫روســتاها‪ ،‬دو رو‬ ‫این برنامه‬ ‫ـود‪ .‬حاجیپور از‬ ‫این‬ ‫بدون بیکار اســتان‬ ‫عملیاتی میشـ‬ ‫عنوان روســتای‬ ‫اســتانی دنــا‬ ‫ـرد محلــهای خبر‬ ‫بهمئی به‬ ‫ـدوق کارافرینی‬ ‫صندوقهــای خـ‬ ‫ـدند‪ .‬مدیــر صنـ‬ ‫برای راهانــدازی‬ ‫شناســایی شـ‬ ‫ـدود ‪ ۷۰‬صنــدوق‬ ‫سیاســتگذاری‬ ‫ـت‪ :‬تاکنــون حـ‬ ‫بیان کرد‪ :‬شــورای‬ ‫و داد و گفـ‬ ‫اجتماعــی کارهای‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫امی‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫شــکیل و نقشــه‬ ‫مســئولیتهای‬ ‫ـن دو روســتا ت‬ ‫به در جهــت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه‬ ‫ایـ‬ ‫ـت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫انجامشــده اســت‪.‬‬ ‫طراحیشــده اسـ‬ ‫گفت‪ :‬خوبــی‬ ‫کارافرینانکهگیلویــه و‬ ‫اشــتغال‬ ‫گردشگری استان‬ ‫مــه تجلیــل از‬ ‫حمایت از طرحهای‬ ‫صندوق برنا‬ ‫ـش تولیــد جهــاد‬ ‫بادشاپور موردحمایت‬ ‫در راســتای جهـ‬ ‫دستی بویراحمــد‬ ‫بافت قدیم‬ ‫دارویی اعتبارات‬ ‫بازارچه صنایع‬ ‫و کاشت گیاهان‬ ‫کارافرینی امید اســت و‬ ‫پور کشــاورزی‬ ‫میشــود‪ .‬حاجی‬ ‫پرداختشده است‪.‬‬ ‫مکان راهاندازی‬ ‫در ایــن‬ ‫ـدوق کارافرینــی‬ ‫ـه اقدامــات صنـ‬ ‫بــا اشــاره بـ‬ ‫اجرای‬ ‫‪ ۱۲‬کان‬ ‫اقتصاد‬ ‫در روزی که همه منتظر بودند تا لیست کابینه رئیسی به صحن مجلس برسد‪ ،‬نمایندگان بازهم به سراغ «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» رفتند تا‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫این بار مهر اصل ‪ ۸۵‬را از روی این طرح بردارند تا شاید کمی از بار انتقادات و اعتراضات به این طرح کاسته شود‬ ‫اجرای طرح اطعام و‬ ‫اشــاره به‬ ‫سایر شهرستانها‬ ‫استان در یاسوج و‬ ‫ـینی در ماههــای‬ ‫احســان حسـ‬ ‫امور عشایر‬ ‫کمیتــه امــداد‬ ‫گفت‪ :‬شــرکت توزیع‬ ‫بــودن و نصب‬ ‫مدیــرکل‬ ‫فــر در اســتان‪،‬‬ ‫موقوفه منفعتی در‬ ‫کننــد‪ .‬محمدپــور‬ ‫کــم‪ ،‬قابلحمل‬ ‫محــرم و ص‬ ‫عنوان مراجعــه‬ ‫بویراحمــد گفت‪:‬‬ ‫کامل بــرای واگذاری‬ ‫محمدپــور‪ ،‬وزن‬ ‫ـای این پنــل ها‬ ‫کهگیلویــه و‬ ‫ریزی برای پخت‬ ‫اســتان امادگــی‬ ‫ـت‪ :‬در روز چهــارم‬ ‫مهمتریــن مزایـ‬ ‫گفــت‪ :‬برنامه‬ ‫نیــروی برق‬ ‫‪۲۰‬چساران وجود دارد‬ ‫ـد شــد‪ .‬وی گفـ‬ ‫محــرم و صفــر‪،‬‬ ‫استان را داشته و‬ ‫در اســان را از‬ ‫مصرفکننده کمک‬ ‫تامیــن خواهـ‬ ‫در ماههــای‬ ‫شــیدی به عشایر‬ ‫ــت غــذای گــرم‬ ‫پنــل عشــایری‬ ‫مزیت به‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫‪ ٣٥0‬هــزار پخ‬ ‫پنل های خور‬ ‫گ‬ ‫ســال یــک هــزار‬ ‫احسان حسینی‬ ‫های خورشیدی‬ ‫روستایی شرکت‬ ‫بویراحمد و یــاداور شــد‪ :‬این متخصص‪ ،‬بهراحتی خود‬ ‫مردادمــاه ام‬ ‫طرح اطعام و‬ ‫لیست متقاضیان پنل‬ ‫توزیــع ‪ ٤٥‬هــزار‬ ‫خیریــه گچســاران‬ ‫مجری برق‬ ‫قباد مبشری‬ ‫ـتان کهگیلویــه و‬ ‫واگذاری یک هزار‬ ‫تا بدون نیاز به‬ ‫و تهیــه و‬ ‫ان امیدواریم‬ ‫اوقــاف و امــور‬ ‫ــعاوری کمکها‬ ‫در کمتریــن زمــان‬ ‫ـق مختلــف اسـ‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد از‬ ‫منطقه میکند‬ ‫ـیدی را نصــب و از‬ ‫رئیــس اداره‬ ‫بهمنظــور جم‬ ‫اداره کل عشــایر‬ ‫بــرای نیازمندان‬ ‫ســامی تاکنون‬ ‫اینده مناطـ‬ ‫صورت نمادین در‬ ‫اســتان‬ ‫سیســتم خورشـ‬ ‫بســته غذایی‬ ‫از ســوی ایــن‬ ‫ـروزی انقــاب ا‬ ‫عشایر این استان در‬ ‫مردمــی برای کمک‬ ‫شود‪ ٧0 .‬هزار نفر در‬ ‫و البته ائینی به‬ ‫بتوانــد این‬ ‫ـت‪ :‬پیــش از پیـ‬ ‫ـویق عشــایر در‬ ‫جدید خورشیدی به‬ ‫ـم که با همراهی‬ ‫و نــذورات‬ ‫ســتان ثبتشــده‬ ‫توزیــع‬ ‫این شرکت ارسال‬ ‫با حضور برخی‬ ‫وی ترغیب و تشـ‬ ‫گفـ‬ ‫پنل‬ ‫گرفته و امیدواریـ‬ ‫پرویز یاسوج » نیز‬ ‫ــی در این شهر‬ ‫جلوگیری ممکن به‬ ‫در اســتان اجــرا‬ ‫خانوار از جمعیت‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫اســتان انجام‬ ‫موقوفــه منفعت‬ ‫عشایری « ماه‬ ‫بــه نیازمنــدان‬ ‫ـات خیریه بتوانیم‬ ‫از ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۱۲۰‬‬ ‫خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫خورشــیدی بــرای‬ ‫ـتانی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫اطاعرســانی کمیته‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫حمید محمدپور با‬ ‫قالــب بیش‬ ‫و موسسـ‬ ‫ـتفاده از پنل های‬ ‫ســتانی و شهرسـ‬ ‫بویراحمــد عشــایر‬ ‫ـزارش باشــگاه‬ ‫به گزارش پایگاه‬ ‫گزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫ـوب در مصارف‬ ‫از مســئوالن ا‬ ‫نیروی برق اسـ‬ ‫اســت‪ .‬بــه گـ‬ ‫احســان و همافزایی خیران اقدامات اساسی انجام‬ ‫ـری کهگیلویــه و‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫اوقاف و امور خیریه‬ ‫ـگل و مصــرف چـ‬ ‫بــه‬ ‫ها) قابلیت تولید‬ ‫ـتایی شــرکت توزیــع‬ ‫ســتاد اطعــام و‬ ‫‪ ۷۱۳‬هزارنفـ‬ ‫کمک به نیازمندان‬ ‫از ‪ ۶‬ایل بومی‪،‬‬ ‫ـمی رئیس اداره‬ ‫از تخریــب جنـ‬ ‫پنل ها (سامانه‬ ‫ـداد‪ ،‬اولیــن جلســه‬ ‫ـدهای برشــمرد‪.‬‬ ‫مجری برق روسـ‬ ‫میزان جمعیــت‬ ‫راهکارهای برای‬ ‫ابراهیم قاسـ‬ ‫تمامی مراحل پخت‬ ‫و ‪ ۱۲۴‬مســجد‬ ‫زیستمحیطی‬ ‫بیان اینکه این‬ ‫قــش تعیینکننـ‬ ‫امـ‬ ‫شــنایی حداقل‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪ ۴۱‬بقعه متبرکه‬ ‫که‬ ‫و بویراحمد‪ ،‬اثار‬ ‫برنامهریزی و ارائه‬ ‫وی با تاکید بر اینکه‬ ‫ـتند‬ ‫خانگــی را نیــز ن‬ ‫‪ ۱۸۱‬طایفه و بیش‬ ‫نیروی برق هسـ‬ ‫دارا بــوده که رو‬ ‫استان کهگیلویه‬ ‫گچســاران گفــت‪:‬‬ ‫حسینی بهمنظور‬ ‫های دهیم‪.‬‬ ‫رعایتپروتکلهای‬ ‫قشــقایی‪ ۱۶ ،‬تیــره‪،‬‬ ‫ـه ثبــت رســیده‬ ‫ارزشمند دانست و ابراز‬ ‫‪ ۱۰۰‬وات بــرق را‬ ‫ـتایی شــرکت توزیــع‬ ‫جذبحداکثری کمک‬ ‫شــارژ چراغقــوه‬ ‫ـاف گچســاران بـ‬ ‫غذابیننیازمندانبا‬ ‫استان ‪ ۲‬طایفه‬ ‫سـ‬ ‫شکلگرفته است‪.‬‬ ‫این طرح را بسیار‬ ‫ـپ کممصــرف‪،‬‬ ‫مناسبدر خصوص‬ ‫در ســامانه اوقـ‬ ‫کمک به و توزیع‬ ‫انرژیهای نو‪ ،‬مجری برق رو بویراحمد از عشایر این‬ ‫ـت‪ :‬بــا توجه به‬ ‫‪ ۱۱۰‬تش (اوالد)‬ ‫موقوفهها شــامل ‪۹۷‬‬ ‫اظهــار اجرای‬ ‫پنــج شــعله المـ‬ ‫ـام میشــود‪ ،‬گفـ‬ ‫از یک هزار و‬ ‫محرم و صفر برای‬ ‫گسترش استفاده از‬ ‫ـن خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫استان کهگیلویه و‬ ‫ـمی افزود‪ :‬ایــن‬ ‫بهداشــتی انجـ‬ ‫جدید به ادارات‬ ‫مردمی در ماههای‬ ‫امیدواری کرد با‬ ‫ـی همــراه را تامیـ‬ ‫اســت‪ .‬قاسـ‬ ‫تابع ستاد ملی کرونا‬ ‫ـه درامد انان بر‬ ‫استفاده از سوختهای‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫پنل‬ ‫گو‬ ‫بیشتر‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫منفعتی هســتند ک‬ ‫جدید کرونا ما هم‬ ‫ـکان عشــایری که‬ ‫کاهش اثار مخرب‬ ‫خواست برای‬ ‫نیازمندانبرگزار شد‪.‬‬ ‫رقبــه تجــاری و‬ ‫کهگیلویه بیماری‬ ‫ـت‪ :‬برق محل اسـ‬ ‫بهداشتیاز الزامات کاری‬ ‫ـود‪ .‬او با اشــاره‬ ‫باشند شاهد‬ ‫مراتــع باشــیم‪.‬‬ ‫داشـ‬ ‫مدیرکل کمیته امداد‬ ‫واقفان هزینه میشـ‬ ‫ـب جنگلهــا و‬ ‫برق فاصله داشته‬ ‫هستیمو رعایتاصول‬ ‫فســیلی‪ ،‬تخریـ‬ ‫قباد مبشری‪،‬‬ ‫کیلومتر با شــبکه‬ ‫اســاس نیــات‬ ‫خیراننیکوکار عاوه‬ ‫ـاران سالها قبل‬ ‫گفت‪ :‬ماه محرم ماه‬ ‫سبک و قابلحمل‬ ‫چهار‬ ‫موقوفه گچسـ‬ ‫مبشریتصریحکرد‪:‬‬ ‫بویراحمد‪ ،‬در این جلسه‬ ‫های خورشیدی‬ ‫اینکه نخســتین‬ ‫توانسته ماست‪.‬‬ ‫دفاتر کمیته امداد‬ ‫حاج‬ ‫پنل‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫طریق‬ ‫زنده‬ ‫شمشیر‪،‬ماهیاست که‬ ‫ــامی از ســوی‬ ‫از‬ ‫کمکهای خود به‬ ‫پیروزی انقاب اس‬ ‫خـــبر‬ ‫بیاورد بر اهداء‬ ‫پیروزیخونبر‬ ‫از طریق ســامانه‬ ‫ـه داد‪ :‬موقوفه‬ ‫از‬ ‫شیعی به وجود‬ ‫نیکوکاری‪ ،‬میتوانند‬ ‫قــف شــد ادامـ‬ ‫جریانی را در جامعه‬ ‫ــش کائیــدان و‬ ‫و مراکــز‬ ‫‪*88٧٧*1*0٧٤‬‬ ‫ســه شــهید نیــز‬ ‫یک‬ ‫دروی‬ ‫ـات مشــهود بــوده‬ ‫متمایز کرده است‪.‬‬ ‫شــمارهگیری کد ‪#‬‬ ‫ـا بشــارت پــدر‬ ‫و ضعــف امکانـ‬ ‫را از تمام جوامع‬ ‫‪ emdad.ir‬یا‬ ‫زندهیــاد حــاج بابـ‬ ‫‪60٣٧99٧9٥00٣‬‬ ‫یــروزی انقاب‬ ‫ســنگی بــود‬ ‫و ان‬ ‫ما در کمیته امداد‬ ‫ــایری کهگیلویه‬ ‫کارتهــای ‪0٤٧9‬‬ ‫مهــم پــس از پ‬ ‫یــح کرد‪ :‬تکلیف‬ ‫دانش اموزان عش‬ ‫ـی از وقفهــای‬ ‫و یــا شــماره‬ ‫وی تصر‬ ‫امداد کهگیلویه و‬ ‫پنج رقبــه تجاری‬ ‫اســت‪ .‬تعداد‬ ‫بایــد از ظرفیــت‬ ‫یکـ‬ ‫ـف ســه هــزار و‬ ‫والیت کمیته‬ ‫ســت کــه شــامل‬ ‫نیازمنــدان اســت و‬ ‫در مقاطــع مختلـ‬ ‫ســامی بــوده ا‬ ‫ـتفاده را برای صنــدوق امداد ‪ 60٣٧99٧٥990‬نزد بانک‬ ‫توجــه بــه‬ ‫گنبدان اســت‪.‬‬ ‫و بویراحمــد‬ ‫مدرســه تحصیــل‬ ‫ا‬ ‫شــارت شــهر دو‬ ‫صفر نهایت اسـ‬ ‫بویراحمد و ‪٣89٤1‬‬ ‫ـت کــه در ‪۲۳۴‬‬ ‫خیابان شــهید ب‬ ‫ماههــای محــرم و‬ ‫ـایر کهگیلویــه و‬ ‫های خود را اهداء‬ ‫گچساران گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۲۸‬نفــر اسـ‬ ‫توجه مردم در این‬ ‫در‬ ‫تعلیم و تربیت‬ ‫اموزشوپــرورش عشـ‬ ‫نذورات و کمک‬ ‫اوقاف و امور خیریه‬ ‫نیازمندان ببریــم و‬ ‫‪ ۴۳۱‬معلم کار‬ ‫ملی استان‪،‬‬ ‫رئیــس‬ ‫رئیس اداره‬ ‫میکنند‪ .‬بیش از‬ ‫دستگاه کانکس برای‬ ‫بــا ‪ ۳۲‬موقوفه‬ ‫کمک به‬ ‫خواهد شــد و باید‬ ‫بویراحمد را بر‬ ‫ــهر دو گنبــدان‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون ‪۴۵‬‬ ‫ـایری کهگیلویه و‬ ‫نیازمندان بیشــتر‬ ‫ـجد شــهیدان ش‬ ‫بویراحمد‬ ‫شــری با کنند‪.‬‬ ‫ـایری این اســتان‬ ‫در مدارس عشـ‬ ‫عــج) ‪ ۱۶‬رقبه و‬ ‫مسـ‬ ‫ماههــا بــه موردتوجه قرار دهیم‪ .‬مب‬ ‫اموزان مناطق عشـ‬ ‫صاحبالزمــان (‬ ‫امــوزش دانش‬ ‫جــاری‪ ،‬مســجد‬ ‫این فرصت را‬ ‫ـورد دیگــر بــرای‬ ‫ـاری از بزرگتریــن‬ ‫عهدهدارند‪.‬‬ ‫ـورت ثابت‪ ،‬نیمه‬ ‫ت‬ ‫ـدازی شــده و ‪ ۱۲‬مـ‬ ‫(ع) ‪ ۱۳‬رقبــه تجـ‬ ‫اموزان عشــایری بهصـ‬ ‫نصــب و راهانـ‬ ‫امــام صــادق‬ ‫هستند‪ .‬قاسمی‬ ‫دانش‬ ‫های تحصیلی در‬ ‫استاننیاز است‪.‬‬ ‫درامدزای گچســاران‬ ‫زیرپوشــش اموزش‬ ‫مناطقعشایری‬ ‫موقوفههای‬ ‫ـار اندرخــور در‬ ‫ســنامهدار کردن‬ ‫ثابت و ســیار‬ ‫پیوارنیــوز؛ مختـ‬ ‫ـرکات ارامش روحی‪،‬‬ ‫نــون طــرح شنا‬ ‫ابتداییقرار میگیرند‪.‬‬ ‫ـزارش‬ ‫اک‬ ‫هم‬ ‫از ایــن بـ‬ ‫بــه گـ‬ ‫عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫و مدیــرکل امــور‬ ‫جــرا اســت کــه‬ ‫مقطع‬ ‫زیایی‪ ،‬پشت کوه‬ ‫ـت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬ما‬ ‫مدیــرکل نوســازی‬ ‫ـاران در حــال ا‬ ‫عشایری گچساران‪،‬‬ ‫موقوفههــای گچسـ‬ ‫زائــران اسـ‬ ‫نشســت بــا‬ ‫اوقــاف و امــور‬ ‫تجهیزات برای‬ ‫فرهنگ پســندیده‬ ‫مناطق‬ ‫فارس‪،‬چهارمحال‬ ‫مدیــرکل‬ ‫بهمنظور پیگیری‬ ‫کل اوقــاف و‬ ‫و تبلیغ‬ ‫استانهایبوشهر‪،‬‬ ‫نیــز در اداره‬ ‫عشــایر اســتان‬ ‫ـتانکهگیلویه و‬ ‫یاسوج اظهار داشت‪:‬‬ ‫برای معرفی موقوفهها استفاده از نصب تابلو‬ ‫جلیلوعشایر‬ ‫مدارس عشــایری‬ ‫خیریــه اسـ‬ ‫ســتان کهگیلویه‬ ‫عشایری استان در‬ ‫تاکنون ‪ ۹‬موقوفه با‬ ‫اصفهان زیرپوشــش‬ ‫امــور خیریه ا‬ ‫فــت‪ :‬در قالــب‬ ‫مدارس‬ ‫مناطــق عشــایری‬ ‫ـرد‪ :‬امســال ‪۱۵‬‬ ‫ـت‪ .‬و بختیاری و‬ ‫وقف‬ ‫بویراحمــد گ‬ ‫ــد بهعنــوان‬ ‫ـت‪ .‬او اضافــه کـ‬ ‫مــدارس چــادری در‬ ‫بویراحمدقرار دارند‪.‬‬ ‫محرومیت نمایان اسـ‬ ‫و بویراحم‬ ‫معرفیشــده اسـ‬ ‫‪ ۵۰‬مــورد‬ ‫ــرت عاشــورایی‬ ‫استانکهگیلویهو‬ ‫از ایــن چادرها‬ ‫ـار برای توســعه‬ ‫کنیم بازهم بحث‬ ‫استان کهگیلویه و‬ ‫ســوگواره بصی‬ ‫دارد کــه بســیاری‬ ‫ـاع متبرکــه و‬ ‫ـایر کهگیلویــه و‬ ‫یــون ریــال اعتبـ‬ ‫پرجمعیت می‬ ‫درصد جمعیت‬ ‫خادمیــن بقـ‬ ‫اســتان وجــود‬ ‫یــارد و ‪ ۷۰۰‬میل‬ ‫اموزشوپــرورش عشـ‬ ‫ـت بــرای مــدارس‬ ‫اســتانکهگیلویه‬ ‫های این شهرستان‬ ‫بیش از ‪۱۲‬‬ ‫عباس‬ ‫میل‬ ‫خانوار از مجموع‬ ‫و ‪ ۳۰‬تخته چــادر دیگر برای همچنیــن نیــاز اسـ‬ ‫بقــاع متبرکــه‬ ‫ـعی کردهایم تا‬ ‫اشــامیدن رئیــس‬ ‫نظام جمهوری‬ ‫ـاجد و امامزاده‬ ‫قالب ‪ ۱۱‬هزار و ‪۱۲۰‬‬ ‫نصیراالسالمی‬ ‫ســوده شــدهاند‬ ‫امامزادگان سـ‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به برکت‬ ‫پایدار تمیزی برای‬ ‫و بازسازی مسـ‬ ‫در اســتانه مــاه‬ ‫دانش امــوزان نیاز‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫فر‬ ‫و بویراحمد در‬ ‫مناطــق عشــایری‬ ‫شــایری منبع اب‬ ‫ادامه بویراحمــد‬ ‫و بویراحمــد‬ ‫ـوی برای حضور‬ ‫کاسهای درس‬ ‫ســت‪ .‬قاســمی‬ ‫ـث مدرسهســازی‬ ‫‪ ۷۱۳‬هزارنفــری در‬ ‫بهداشتی ع‬ ‫شــود‪ .‬اندرخور‬ ‫ـات رفاهی و معنـ‬ ‫دایــر کــردن‬ ‫پیشبینیشــده ا‬ ‫انقابــی در بحـ‬ ‫پوش شــد‪ .‬بــه‬ ‫طــرح عمرانــی‬ ‫ـت در نظــر گرفته‬ ‫ولــی جمعیــت‬ ‫تمــام امکانـ‬ ‫چشمه سرویس‬ ‫محــرم ســیاه‬ ‫فرسوده اســامی‬ ‫ــطح کهگیلویــه‬ ‫ـرای تکمیــل ‪۷۰‬‬ ‫و نظافـ‬ ‫اوقاف و امور خیریه‬ ‫ـورت گرفتــه اســت‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪۴۹ :‬‬ ‫ـن متبرکــه در س‬ ‫عشــایری استان‬ ‫یــزان اعتبــار بـ‬ ‫وجود دارد که ایجاد‬ ‫ـده اســت‪ .‬او از‬ ‫سکونتدارند‪.‬‬ ‫پیوارنیوز؛ مدیــرکل‬ ‫ـات عشــایر صـ‬ ‫مــردم در اماکـ‬ ‫تجهیزات مدارس‬ ‫م‬ ‫حجتاالســام‬ ‫ـایری‪ ،‬مــدارس‬ ‫در نظر گرفتهشـ‬ ‫در مناطق امکانـ‬ ‫گزارش‬ ‫عشایری استان‬ ‫گفت‪:‬برنامهاذنعزا‬ ‫مبرم داد‪:‬‬ ‫هــم کنیــم‪.‬‬ ‫ـتر مــدارس عشـ‬ ‫اوقاف گچســاران‬ ‫اوج محرومیت‬ ‫در مدارس‬ ‫کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫و بقــاع متبرکه‬ ‫شــتی دیگر نیاز‬ ‫درگذشــته بیشـ‬ ‫قدیمــی هســتند و‬ ‫ماه حزن و بویراحمــد را فرا مدیرکل اوقــاف و امور‬ ‫معرفــی موقوفات‬ ‫ـمه ســرویس بهدا‬ ‫استان‬ ‫هر چه خدمت‬ ‫وپرورش و‬ ‫مناسبت فرارسیدن‬ ‫ســاخت مســتند‬ ‫نصیراالســامی‬ ‫‪ ۳۵‬چشـ‬ ‫چنان زیاد است که‬ ‫کــرد‪ :‬معرفــی‬ ‫ـت‪ .‬رئیــس اموزش‬ ‫تعویض پرچم به‬ ‫کهگیلویهو عبــاس‬ ‫بویراحمــد گفت‪:‬‬ ‫داد و اضافــه‬ ‫عشایری ان‬ ‫و‬ ‫مدارس عشــایری اسـ‬ ‫شهرســتان خبــر‬ ‫ـتان کهگیلویــه و‬ ‫متبرکهشاخصاستان‬ ‫ـد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ـتای توســعه ایــن‬ ‫ایــن‬ ‫خیریــه اسـ‬ ‫و اندوهدر بقاع‬ ‫دهه اول محرم در‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمـ‬ ‫موثــری در راسـ‬ ‫ترین فعالیتها در‬ ‫ظرفیتهــا گام‬ ‫عشــایر‬ ‫بویراحمدبرگزار شد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬شاخص‬ ‫عاشورایی‪ ،‬ویژهبرنامه‬ ‫خـــبر‬ ‫معنوی است‪.‬‬ ‫عباس نصیراالسامی‬ ‫سوگواره بصیرت‬ ‫فرهنگ‬ ‫حجتاالسام‬ ‫محرم قالب‬ ‫ـی مــن العســل‪،‬‬ ‫حمایتبستههای‬ ‫فرمایند‪ :‬هرگاه ماه‬ ‫ســین (ع)‪ ،‬احلـ‬ ‫علویتحتعنوان‬ ‫می‬ ‫ح‬ ‫(ع)‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫بنیاد‬ ‫ـک‬ ‫امام رضا علیه‬ ‫سامت‬ ‫رهروان زینبی اســت‪.‬‬ ‫لبیـ‬ ‫مختاری افــزود‪ :‬از دیگر‬ ‫کرونایی فراتر‬ ‫ـدرم (موســی بــن جعفــر (ع)) شــیرخوارگان حســینی و‬ ‫غذایی قــرار گرفتند‪.‬‬ ‫فرامیرســید‪ ،‬پـ‬ ‫شرایط‬ ‫ـاداور شــد‪ :‬مراســم‬ ‫اعتبار یک میلیارد‬ ‫مــواد‬ ‫غم و افســردگی‬ ‫علوی اختصاص‬ ‫ـامی در اخــر یـ‬ ‫دیده نمیشــد و‬ ‫بینیهای در‬ ‫برنامههای بنیاد‬ ‫محرم نصیراالسـ‬ ‫دیگر خندان‬ ‫(ع) فرصتی برای‬ ‫ساخت مرکز بهداشتی‬ ‫از پیش‬ ‫ـا انکــه ده روز از‬ ‫عزاداری امام حسین‬ ‫میلیون تومانی برای‬ ‫غلبــه مییافــت تـ‬ ‫‪ ۱۷‬میلیــارد و ‪۶۵۰‬‬ ‫روز‪ ،‬معنوی‬ ‫و واقفین هم از‬ ‫و ‪۲۵۰‬‬ ‫بهزودی عملیات‬ ‫و بویراحمد‬ ‫بــر او‬ ‫با اعتبــاری بالغبر‬ ‫محرم که میشد‪ ،‬ان‬ ‫ســت تا خیریــن‬ ‫دشتک است که‬ ‫‪ ۲۸‬طــرح‬ ‫کهگیلویه‬ ‫تبلیــغ وقف ا‬ ‫گذشت‪ ،‬روز دهم‬ ‫چاروسا افتتاح و‬ ‫درمانی روستای‬ ‫حضرت سیدالشــهدا‬ ‫نهادپیشرفتبنیاد‬ ‫می‬ ‫های دیشموک و‬ ‫و گریه پدرم بود‪.‬‬ ‫شروعمیشود‪.‬مدیر‬ ‫خداونــد و هم‬ ‫تومان در بخش‬ ‫ـکی یاســوج از‬ ‫مصیبت و اندوه‬ ‫حرم رضایــت‬ ‫ساختان‬ ‫افتتاححسینیهشهید‬ ‫ـگاه علــوم پزشـ‬ ‫روز‬ ‫حضور مردم در‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫دیشموکهمبااشارهبه‬ ‫کلنگزنیشد‪.‬‬ ‫بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫کرونــا در اســتان‬ ‫نصیراالسامی گفت‪:‬‬ ‫نماینده ولیفقیه‬ ‫و یکی (ع)‬ ‫مسجد ادامه داد‪ :‬مبلغ‬ ‫علوی‬ ‫جانباختــگان‬ ‫راک نیوز؛ با حضور‬ ‫را به همــراه دارد‬ ‫افزایــش شــمار‬ ‫محمدحسین پذیرش و ‪۱۰‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ۷۶۲‬نفر خبر داد‪.‬‬ ‫امامــزادگان‪ ،‬برکاتــی‬ ‫فرماندهی ســپاه فتح‬ ‫مرمت حســینیه‬ ‫و بویراحمــد به‬ ‫ــه و بویراحمــد‪،‬‬ ‫تومان برای تکمیل و‬ ‫کهگیلویــه‬ ‫ـفانه طــی ‪۲۴‬‬ ‫در کهگیلوی‬ ‫کهگیلویه‪ ،‬رئیس دفتر‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ـاه گفــت‪ :‬متاسـ‬ ‫طرف بنیــاد علوی‬ ‫فرماندار شهرستان‬ ‫پرویــز یزدانپنـ‬ ‫ـرش و ده مســجد از‬ ‫براثــر ابتــا بــه‬ ‫اســتان و‬ ‫کهگیلویــه بزرگ‬ ‫شــهید پذیـ‬ ‫سید نصیر حسینی‬ ‫‪ ٤‬هــم اســتانی‬ ‫ـی نماینــده مردم‬ ‫است‪ .‬حجتاالسام‬ ‫ســاعت گذشــته‬ ‫ارتباطــات مردمـ‬ ‫مدیر موسسه خیریه‬ ‫دســت دادند‪.‬‬ ‫اجراشده‬ ‫گفت‪ :‬در روســتای‬ ‫جان خود را از‬ ‫شــورای اســامی‪،‬‬ ‫ســتان نیز‬ ‫کروناویروس‬ ‫‪ ٥٧٥‬بیمــار در‬ ‫در مجلس‬ ‫جمعی از مسئوالن‬ ‫بیمارستانهای این‬ ‫نماینده ولیفقیه در ا جهیزیه اهدا شد‪ .‬وی با‬ ‫ـزود‪ :‬هماکنــون‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫تست به‬ ‫علوی‬ ‫به چند نوعروس‬ ‫بنیاد وفاق سبز‬ ‫وی افـ‬ ‫باشــند کــه ‪۱۹۷‬‬ ‫عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫مراجعــه میکنند‪.‬‬ ‫اینده به پس رش‬ ‫روستاها ادامه داد‪:‬‬ ‫ـتان بســتری می‬ ‫کهگیلویه طرحهای‬ ‫شهرســتان‬ ‫بیمارســتانهای اسـ‬ ‫ـد و در یک ســال‬ ‫بیمارســتان نرگسی‬ ‫ضرورت توانمندســازی‬ ‫ـی و ‪ ۲۶‬نفــر در‬ ‫شهرســتان‬ ‫ـای دیشــموک و‬ ‫فقیه بر زمین زده شـ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫رئیس‬ ‫مدیر اشاره به‬ ‫همکاری مردم باهدف‬ ‫ـاران مبتــای قطعـ‬ ‫ســامت در بخشهـ‬ ‫رونق اشتغال ولی‬ ‫اسفندیار مختاری‬ ‫حسینی‬ ‫فــت‪ :‬در حــال‬ ‫نفــر از ایــن بیمـ‬ ‫است طرحهایی با‬ ‫درمــان هســتند‪.‬‬ ‫اشــتغال و‬ ‫تولیدی انان باهدف‬ ‫برداری میرسد‪ .‬سرگرد‬ ‫میلیارد و ششصد‬ ‫گچســاران گ‬ ‫خــش «اورژانس‪،‬‬ ‫دیشموک نیز ضروری‬ ‫اجراشود‪.‬محمد‬ ‫ـای ویــژه تحــت‬ ‫اعتباری بالغبر هفده‬ ‫انواع وســایل‬ ‫ـازار شــود‪ .‬بهره‬ ‫حاضر ســه ب‬ ‫اینمنطقه‬ ‫ـرایط شهرســتان از‬ ‫خــش مراقبتهـ‬ ‫ابادانی بنیاد علوی‬ ‫ـوج خاطرنشان‬ ‫دغدغــه روانــه بـ‬ ‫چاروســا با‬ ‫یا به بهــره داری‬ ‫ب‬ ‫عفونــی بــا ‪۳۲‬‬ ‫حاضــر شـ‬ ‫نهاد پیشرفت و‬ ‫علوم پزشــکی یاسـ‬ ‫فرمانده ایجادرونقاشتغالدر شهرستان کهگیلویهنیز با‬ ‫یــداری و بــدون‬ ‫تومان کلنگ زنی‬ ‫ای ســی یــو‪،‬‬ ‫جهادی وفاق سبز‬ ‫ســئوالن اســتانی‪،‬‬ ‫مــز گذشــته و‬ ‫طرح خر‬ ‫رئیس دانشــگاه‬ ‫و پنجــاه میلیون‬ ‫سخنگو رئیسزندان‬ ‫ـا در کهگیلویــه‬ ‫وضعیــت قر‬ ‫امروز با حضور م‬ ‫موسسه قرارگاه‬ ‫ـاده» و ‪ ۲۰‬پزشــک‬ ‫‪ ۲۸‬طرح شــامل ‪۱۵‬‬ ‫مبتایــان بــه کرونـ‬ ‫غیر عمد از طرف‬ ‫شهرستانی کریم‬ ‫رســتمی مدیر‬ ‫روستای گفت‪:‬‬ ‫تخــت امـ‬ ‫بنا به این گــزارش‬ ‫زندانیــان جرائم‬ ‫شــرایط رو بــه‬ ‫ولیفقیهومسئوالن‬ ‫ـرد‪ :‬از مجمــوع‬ ‫طاهر حسینی‬ ‫این موسسه در دو‬ ‫فــر بهبودیافتــه‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬طرح با اعتبار‬ ‫اشــاره بــه ازادی‬ ‫کـ‬ ‫کل شــهر در‬ ‫ـی‪ ،‬عفونــی و‬ ‫نماینده‪،‬‬ ‫شهرستان‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ن‬ ‫‪۴۳۸‬‬ ‫و‬ ‫فتح‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫افتتاح‬ ‫ـارکت‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫سپاه‬ ‫شــامل داخلـ‬ ‫بنیاد علوی‬ ‫بویراحمــد‪ ۵۴ ،‬هــزار‬ ‫علوی گفت‪ :‬در‬ ‫شــموک را با مشـ‬ ‫‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫میلیارد تومان با‬ ‫دارد‪ .‬ســید طاهــر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از ‪۸۲۶‬‬ ‫موسســه وفاق سبز‬ ‫با هزینه‬ ‫بســتر درمانی دی‬ ‫اعتباری بالغبر ‪۱۰‬‬ ‫کلنگ زنی شــد‪.‬‬ ‫و‬ ‫و شهید رجایی‬ ‫ســیاه قــرار‬ ‫عمد با مشارکت این‬ ‫ایجاد رادیولوژی‬ ‫ســت‪ .‬یزدانپناه‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیــون تومــان‬ ‫با اعتباری بالغبر‬ ‫بیمارستان نرگسی‬ ‫گفتگــو بــا مهــر‬ ‫زندانیان جرائم غیر‬ ‫اشاره به دلی و پس رش کارافرینی امید باهدف‬ ‫گزارششــده ا‬ ‫درمان کهگیلویه‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــارد و‬ ‫ازمایشگاه سلولی‬ ‫بیهوشی در‬ ‫حســینی در‬ ‫مشغول ارائه خدمت‬ ‫ـوژی از دو نفر از‬ ‫شبکه بهداشت و‬ ‫سپاه فتح استان با‬ ‫بازگردند‪ .‬عیســی‬ ‫بیمــار مبتابــه‬ ‫دریافت شده از‬ ‫مساعدت صندوق‬ ‫ـت ایزوله رادیولـ‬ ‫اهالی هر دو روســتا‬ ‫درمان بیماری کرونا‬ ‫خرمدل فرمانده‬ ‫اغوش گرم خانواده‬ ‫ـال حاضــر ‪۱۳۷‬‬ ‫نمونه پی سی ار‬ ‫صــد موارد مثبت‬ ‫میلیون تومان جهـ‬ ‫حمید‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬موسســه‬ ‫افــزود‪ :‬در حـ‬ ‫ســی با تاکید بر‬ ‫پایدار و حمایت از‬ ‫افزود‪ :‬موسســه به‬ ‫نرگســی در‬ ‫عمومی شهرستان‬ ‫ـوج حدود ‪ ٣٤‬در‬ ‫اعتبار برای یکصــد‬ ‫رئیس بیمارستان نرگ‬ ‫شــهید رجایی و‬ ‫کمیته امداد امام‬ ‫اشــتغال‬ ‫برداری رســید‪ .‬وی‬ ‫رئیس اداره کتابخانه‬ ‫و مولکولــی یاسـ‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫کرونا در بیمارســتان‬ ‫مشــارکت‬ ‫اینکه هســتند‪.‬‬ ‫بنیاد علوی به بهره‬ ‫پیشرفت و ابادانی‬ ‫سرماخوردگی وجود‬ ‫درمان روحاالمین‬ ‫برنامه موسسه خیریه‬ ‫موارد مثبت در‬ ‫اختصاص داده‬ ‫ــتند‪ .‬وی بابیان‬ ‫اشــتغال طرف‬ ‫سبز علوی‪ ،‬قرارگاه‬ ‫فعا چیزی به اسم‬ ‫شبکه بهداشت و‬ ‫بودند که بیشــترین‬ ‫هم گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ـاران بســتری هس‬ ‫جویای کار و ایجاد‬ ‫باشــت و چــرام‬ ‫وفاق‬ ‫رادیولوژی توسط‬ ‫جــرای طرحهای‬ ‫کرونا و اینکه‬ ‫ـراد بــا مشــاهده‬ ‫کهگیلویه‬ ‫گچسـ‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬جلد کتابدر‬ ‫یــه‪ ،‬گچســاران‪،‬‬ ‫یــت از جوانــان‬ ‫بنیاد ســازندگی در خصــوص ا‬ ‫در زمینه دستگاه‬ ‫ـداد مبتایــان بــه‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬افـ‬ ‫بویراحمــد‪ ،‬کهگیلو‬ ‫حما‬ ‫علویاختصاص‬ ‫نصبشدهاست‪.‬‬ ‫کارگاههای زودبازده‬ ‫یــد تســت ‪۲۴‬‬ ‫ـد افزایشــی تعـ‬ ‫و بســیج‬ ‫حال نــدارد‪،‬‬ ‫وفاقسبز بنیاد‬ ‫ـکل ابریزش بینی‪،‬‬ ‫کهگیلویهتامینو‬ ‫‪ ۵۰۱‬نمونــه رپ‬ ‫کودک‪،‬عمومیبوده‬ ‫رونـ‬ ‫فرهنگی گفت‪ ۱۰ :‬باب مسجد پایدار با راهاندازی‬ ‫ـتان همچنان در‬ ‫ـاص بودجــه برای‬ ‫ـن عامتی به شـ‬ ‫صنایع تبدیلی و‬ ‫ـود‪ .‬همچنیــن از‬ ‫علمی‪،‬دانشگاهی‪،‬‬ ‫ـا در این شهرسـ‬ ‫اشــاره به اختصـ‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫کوچکتریـ‬ ‫مختلف عمرانی و روســتاهای دلی و پس رش‬ ‫گیاهان دارویی‪،‬‬ ‫بـ‬ ‫خســتگی‪ ،‬فــرض‬ ‫‪ ۷۰۰‬زمینههای‬ ‫فوتیهـ‬ ‫مختــاری بــا‬ ‫ـت و عمدتــا در‬ ‫‪ ۱۵۲‬نفر در این‬ ‫اختصاصیافت‪.‬‬ ‫صنایعدســتی‪،‬‬ ‫ســه‪ ،‬بــدندرد و‬ ‫مبلغ یک میلیارد و‬ ‫پرورش بوقلمون‬ ‫باب حســینیه در‬ ‫صــد مــوارد مثبـ‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫کتابخانههایایناستان‬ ‫ــتند‪ .‬وی ادامه‬ ‫ســرفه‪ ،‬عط‬ ‫امبوالنس ادامه داد‪:‬‬ ‫مختلف فرهنگی‬ ‫و یک‬ ‫دام‪ ،‬پرورش قارچ‪،‬‬ ‫در‬ ‫مراکــز درمانــی و‬ ‫افزایش‬ ‫و بویراحمد هس‬ ‫ــت عنــوان نــذر‬ ‫اختصاصیافت کهبه‬ ‫جانباختهاند‪.‬‬ ‫همچنین برنامههای‬ ‫خرید‬ ‫اصاح نــژاد‬ ‫بگذارنــد و بــه‬ ‫ـن کتابهــا تح‬ ‫ئــی‪ ،‬کهگیلویــه‬ ‫براثر ویروس کرونا‬ ‫امبوالنس‬ ‫ـد‬ ‫را بــر کرونــا‬ ‫شد‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫بویراح‬ ‫ـ‬ ‫ساخته‬ ‫ی‬ ‫بهم‬ ‫اهدای‬ ‫ا‬ ‫خرید‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ــهر و پزشــکان‬ ‫ـتان‬ ‫در کهگیلویــه و‬ ‫وی افـ‬ ‫میلیونتومانبرای‬ ‫توسط بنیاد علوی‪،‬‬ ‫شهرسـ‬ ‫ـهای از طرف این‬ ‫ابتا بــه کرونا در‬ ‫زنبورداری است‪.‬‬ ‫مرکز بهداشــتی‬ ‫ـای موجــود در ش‬ ‫شــرایط بیمــاری‬ ‫برنامههــای ایــن‬ ‫حمایت از زنان باردار‬ ‫باقرالعلوم طی تفاهمنامـ‬ ‫شــاره بــه اینکه‬ ‫جرائم و‬ ‫اینــده در اختیار‬ ‫و ایــن میتواند‬ ‫درمانگاههـ‬ ‫داد‪:‬‬ ‫مــه داد‪ :‬یکــی از‬ ‫حســینی با ا‬ ‫و‬ ‫ازادی دو زندانی‬ ‫ظــرف یــک ماه‬ ‫با اشاره صدقه‬ ‫اختصاص که در‬ ‫پیشبینیهــا بوده‬ ‫ـورت صعــودی و‬ ‫رســتمی ادا‬ ‫عفونی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫زوجهای جوانو‬ ‫زمینهراهاندازی و‬ ‫کتابخانههای اســتان‬ ‫داده میشــود‪ .‬وی‬ ‫گچســاران بهصـ‬ ‫بســیار فراتــر از‬ ‫اســتان باشــد‪.‬‬ ‫جهیزیه به‬ ‫برای داخلی و‬ ‫اموزشهایصحیحدر‬ ‫درمانی دیشــموک قرار‬ ‫تجهیز موسســه به‬ ‫شهرســتان‬ ‫مخربــی در ایــن‬ ‫برخوردار همچون‬ ‫دو روستا اجرا شد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬روزانــه ‪ ۶۰‬نفر‬ ‫موسسهارائه‬ ‫ــارد تومان بــرای‬ ‫ـدف کاهــش نــرخ‬ ‫کتابخانههای مراکز کمتر‬ ‫ـراغاز اتفاقــات‬ ‫غیر عمد در این‬ ‫ســوج بیــان کرد‪:‬‬ ‫ـیب تند اســت‪،‬‬ ‫ـاص مبلــغ ‪ ۲‬میلی‬ ‫ـا موسســه بنیــاد‬ ‫شــتغالزایی باهـ‬ ‫سـ‬ ‫مناطــق قــرار داده‬ ‫خانههای اختیار‬ ‫لــوم پزشــکی یا‬ ‫شـ‬ ‫برای بــه اختصـ‬ ‫تفاهمنامــهای بـ‬ ‫کســبوکار و ا‬ ‫ـس دانشــگاه ع‬ ‫گفت‪ :‬برای تجهیز‬ ‫چاروســا و ســایر‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫وی گفــت‪:‬‬ ‫وضعشــده‪ ،‬در‬ ‫ـوزه اشــتغال به‬ ‫رئیـ‬ ‫و دیشــموک و‬ ‫خانههای بهداشــت‬ ‫دو روستای هدف‬ ‫محدودیتهــای‬ ‫ـبز علــوی در حـ‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫بیکاری در‬ ‫اعتباری بالغبر یک‬ ‫رعایــت دقیــق‬ ‫خیریــه وفــاق سـ‬ ‫دو میلیارد تومان‬ ‫های بهداشــتی‬ ‫هــا اموزشهای‬ ‫ـجد روســتای دلی‬ ‫خدمات میشود‪.‬‬ ‫بــه شــیوهنامه‬ ‫بهداشت مبلغ‬ ‫تعدادی از خانوار‬ ‫ســاخت مسـ‬ ‫ـه مانــدن‪ ،‬عمل‬ ‫سبز علوی کشور‬ ‫باردار تحت پوشش‬ ‫امضا رســید تــا‬ ‫پرهیز از حضور در‬ ‫وسیله بنیاد وفاق‬ ‫خانـ‬ ‫اشتغالزایی زودبازده‬ ‫عاوه بر ان‪ ۸۰۰‬مادر‬ ‫ـتفاده از ماســک‪،‬‬ ‫میلیارد تومان به‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫باحضور نماینده‬ ‫بهخصوص اسـ‬ ‫تعطیلــی مجالس‬ ‫الزم برای‬ ‫کهامروز کلنگان‬ ‫داد‪ :‬مقرر شــد در‬ ‫هرگونــه دورهمــی‪،‬‬ ‫اختصاصیافت‬ ‫خرمــدل ادامــه‬ ‫را یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫تجمعــات و‬ ‫رفــت و گــذر از‬ ‫صنایعدســتی و‬ ‫را تنهــا راه برون‬ ‫ـزات کارگاههای‬ ‫عروســی و ترحیــم‬ ‫یــن طــرح تجهیـ‬ ‫ا‬ ‫موجود ذکر کرد‪.‬‬ ‫شرایط بحرانی‬ ‫کسبرایتحصیل‬ ‫‪02‬‬ ‫لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تصویب نشد‬ ‫هزار پنل جدید‬ ‫خورشیدی‬ ‫به عشایر استان‬ ‫واگذار می شود‬ ‫رویاد دکهگیلوهی وبوریاحمد‬ ‫بر مدار صعود‬ ‫تکاپوبرایهیچ‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫به عشایر استان‬ ‫دید خورشیدی‬ ‫هزار پنل ج‬ ‫گذار میشود‬ ‫وا‬ ‫بورس‬ ‫مذاکراتتعطیلشدنی‬ ‫نیست‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪03‬‬ ‫بقاع متبرکه استان‬ ‫دیشموک و چاروسا‬ ‫کرونا در گچساران‬ ‫ضعیت‬ ‫و قرمز هم عبور کرد‬ ‫از‬ ‫صف های طوالنی در پیک پنجم‬ ‫‪ ۱۲‬کانکس‬ ‫برای تحصیل دانش‬ ‫اموزان عشایری‬ ‫استان نیاز است‬ ‫عکس نوشت این روزها که کشور در وضعیت سیاه کرونا قرار دارد و به اذعان مسووالن وزارت بهداشت و بررسی های میدانی‬ ‫اغلب بیمارستان های کشور تخت خالی برای بستری بیماران ندارند؛ معضل کمبود دارو به دغدغه اصلی بیماران تبدیل شده است‪.‬‬ ‫امروز با گذشت یک سال و نیم از شروع بحران کرونا و تولید اغلب داروهای درمان کرونا در کشور‪ ،‬موضوع کمبود دارو و سرم در‬ ‫کشور در روزهای پایانی دولت دوازدهم و اغاز به کار دولت سیزدهم درحالی به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است که به نظر‬ ‫می رسد دستگاه های نظارتی و مجلس باید نظارت بیش تری بر بازار دارویی کشور در شرایط بحران داشته باشند تا شاهد رسوخ‬ ‫داروهای حیاتی بیماران به بازار سیاه ان هم با قیمت های نجومی نباشیم‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪ :‬مهر‬ ‫کشتارگاهدلتا‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای‪ -‬ارزیابی ساده)‬ ‫موضوع ‪:‬اگهی عمومی یک مرحله ای به شماره مع‪sz/00/704/‬‬ ‫انجام عملیات المنت حرارتی(هیت تریسینگ)بر روی خط لوله ‪ 1‬اینج گاز ‪ Dry Gas Seal‬ایستگاه تقویت فشار نار‬ ‫در منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫شرکت بهرهبرداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز ‪ ،‬در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(یک مرحله ای‪ -‬ارزیابی ساده) واگذار نماید‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫زاگرس جنوبی(سهامی خاص)‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه ‪ :‬انجام عملیات المنت حرارتی(هیت تریسینگ)بر روی خط لوله ‪ 1‬اینج گاز ‪ Dry Gas Seal‬ایستگاه تقویت فشار نار در منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫‪ -2‬شماره مناقصه ‪ :‬م ع‪sz/00/704/‬‬ ‫‪ -3‬نوع مناقصه ‪ :‬عمومی یک مرحله ای (ارزیابی ساده)‬ ‫‪ -4‬مدت انجام کار ‪ :‬یکسال شمسی‪.‬‬ ‫‪ -5‬مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی ‪ setadiran.ir‬به شماره فراخوان ‪ 2000091701000092‬ثبت گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬حداقل به مبلغ ‪000‬ر‪550‬ر‪ 344‬ریال ( و به حروف سیصدو چهل و چهار میلیون وپانصدو پنجاه هزار ریال ) که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین‬ ‫درصورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ‪ 10‬درصد بارمالی سالیانه پیمان باشد‪.‬‬ ‫الف)‪-‬ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر‬ ‫ب)‪-‬ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت (‪ 90‬روز) معتبر بوده و پس از ان نیز با اعالم کارفرما برای مدت (‪ 30‬روز) دیگر قابل تمدید‬ ‫‪-7‬میزان پیش پرداخت‪ ( %20:‬بیست درصد)‬ ‫‪-8‬مبلغ براورد کارفرما‪ :‬به میزان عدد به مبلغ ‪000‬ر‪000‬ر‪891‬ر‪6‬ریال (و به حروف شش میلیاردوهشتصدو نود و یک میلیون ریال)‬ ‫‪ -9‬محل اجرا‪:‬منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫‪ -10‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬حداکثر تا ‪ 5‬روز پس از بارگزاری اسناد در سامانه الکترونیکی ستاد دولت‬ ‫‪ -11‬مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی‪ 10:‬روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -12‬ادرس سایت جهت بارگذاری اسناد ‪ ( www.setadiran.ir :‬که در اسناد مناقصه به اختصار ((سامانه ستاد)) نامیده میشود)‬ ‫‪ -13‬ادرس‪ :‬شیراز‪-‬خیابان کریمخان زند‪-‬روبروی خیابان خیام‪-‬نبش کوچه ‪-42‬ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی‪-‬تلفن تماس اداره امورحقوقی و پیمان ها‪ 07132138396-8473:‬تلفن‬ ‫تماس کمیته فنی بازرگانی‪ 07132138285-8671 :‬تلفن تماس کمیسیون مناقصات‪07132138432:‬‬ ‫اگهیاستخدام‬ ‫‪ -14‬شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ –1-14‬داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت (اساسنامه‪ ،‬اگهی تاسیس روزنامه رسمی‪ ،‬اخرین تغییرات)‬ ‫‪ -2-14‬ارائه گواهینامه کد اقتصادی ‪ ،‬شناسه ملی و کد پستی‪.‬‬ ‫‪-3-14‬گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد‪.‬‬ ‫‪ -4-14‬داشتن رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل پایه ‪ 5‬در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا پایه ‪ 5‬در رشته نفت و گاز که دارای اعتبار باشد‬ ‫از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ‪ 14‬دعوت به عمل میاید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند ‪10‬جهت دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی به سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه‬ ‫نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ‪ 11‬نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره اقدام نمایند‪ .‬شایان ذکر است ارزیابی ساده مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرف ًا از طریق سامانه مذکور صورت خواهد‬ ‫گرفت و پس از دریافت مستندات مندرج در بند ‪ 14‬و پاکات الف و ب و ج‪ ،‬ابتد ارزیابی ساده انجام گردیده و در صورت اخذ شرایط الزم‪ ،‬پاکات الف‪ ،‬ب و ج گشوده میگردد‪ .‬بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک‬ ‫مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی‬ ‫اگهی اجرای طرح کارت پارک‬ ‫شناسه اگهی‪۱۱۷۴۵۸۵ :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دیواندره در نظر دارد جهت کنترل ترافیک‬ ‫خیابان امام خمینی (ره) اقــدام به اجرای طرح کارت پارک با قیمت‬ ‫کارشناســی پایه ‪ ۱۵0/300/000‬ریال در ماه نماید‪ .‬لذا متقاضیان‬ ‫می توانند از تاریخ انتشــار این اگهی بــه مدت ‪ ۱0‬روز کاری جهت‬ ‫اطالعات بیشتر به واحد قراردادهای شهرداری دیواندره مراجعه و اسناد‬ ‫مربوطه را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫محمدمحمودی‪-‬سرپرستشهرداریدیواندره‬ ‫م الف‪۸62030 :‬‬ ‫نوبتاول‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی خود از میان داوطلبان واجد شرایط ذیل تعداد ‪ ۱‬نفر کارشناس‬ ‫معماری یا مرمت بافت را پس از برگزاری ازمون و مصاحبه تخصصی و سایر مراحل استخدامی بصورت قرارداد شرکتی جذب نماید‪.‬‬ ‫کارشناس‬ ‫معماری‬ ‫تعداد‬ ‫حداکثر سن‬ ‫مدرک و رشته تحصیلی‬ ‫حداقل معدل‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪35‬‬ ‫کارشناس معماری – کارشناس مرمت‬ ‫بناهای تاریخی‬ ‫‪15‬‬ ‫(شرکت کنندگان الزام ًا بایستی دارای مدرک کارشناسی معماری ‪ -‬مرمت از دانشگاه روزانه دولتی باشند‬ ‫شرایط عمومی ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسالمی و التزام به قانون اساسی‬ ‫‪-2‬عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر‬ ‫‪-3‬عدم محکومیت قضایی‬ ‫‪-۴‬صحت مزاج و توانایی کار‬ ‫‪-۵‬منابع سواالت در ایین نامه نشریه ‪ ۵۵‬ساختمان ‪ -‬نشریه فضای سبز و محوطه سازی ‪ -‬ضوابط مناسب سازی معلولین ‪ -‬نویفرت ‪ -‬معماری اسالمی‬ ‫م الف‪۸62030 :‬‬ ‫عبدالکریم پیرنیا ‪ -‬درک رفتار سازه ها ‪ -‬سازه در معماری دکترگالبچی‬ ‫‪ -6‬فاقد هرگونه رابطه استخدامی با ادارات‪ ،‬سازمانها‪ ،‬نهاد ها و ‪ ...‬باشند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬مسلط به نرم افزار ‪ office - photoshop - 3dmax - autocad‬نرم افزارهای معماری‬ ‫(پس از اخذ حد نصاب نمره کتبی مصاحبه عملی از اسکیس انجام خواهد پذیرفت)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط تقاضا میشود مدرک تحصیلی‪ ،‬کارت پایان خدمت‪ ،‬شناسنامه و کارت ملی خود را بمدت ‪ ۱0‬روز از تاریخ درج اگهی به نشانی‪:‬‬ ‫گرگان‪ -‬سایت اداری استانداری‪ -‬اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان واحد امور اداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ضمن ًا تاریخ برگزاری ازمون و مصاحبه متعاقب ًا اطالع رسانی خواهد شد و چنانچه در هر مرحله از مراحل جذب خالف اطالعات ارائه شده اثبات شود از ادامه‬ ‫ثبت نام جلوگیری خواهد گردید‪.‬‬ ‫بنیادمسکنانقالباسالمیاستانگلستان‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫مایل به همکاری با دولت‬ ‫جدید ایران هستیم‬ ‫وزیر امور خارجه ژاپن گفت که در جریان سفر خود‬ ‫بهتهرانبادولتجدیدایراندربارهوضعیتخاورمیانه‬ ‫و همــکاری بــرای برقــراری ثبات در این منطقــه رایزنی‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬توشیمیتســو موتگــی وزیــر امــور‬ ‫خارجــه ژاپــن در یــک کنفرانــس خبری گفــت که قصد‬ ‫دارد هفته اینده به ایران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مصر‪ ،‬اردن‪ ،‬فلسطین‪،‬‬ ‫قطر و سرزمین های اشغالی سفر و درباره امنیت منطقه‬ ‫و مقابلــه بــا پاندمی کرونــا رایزنی کند‪ .‬موتگی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در جریان ســفر خود من بر تعهدمان نســبت به‬ ‫خاورمیانه که (ژاپن) سال ها به برقراری صلح و ارامش در‬ ‫ان کمک کرده است‪ ،‬تاکید خواهم کرد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اغاز بهکار دولتجدیددر ایرانو همچنینکابینهجدید‬ ‫رژیمصهیونیستیافزود‪:‬می خواهمدربارهوضعیتاین‬ ‫منطقه تبادل نظر صادقانه ای با این دولت های جدید‬ ‫داشــته باشــم و بــا ا نهــا بــرای ترویــج ثبات منطقــه از‬ ‫نزدیک همکاری کنم‪ .‬به گزارش کیودو‪ ،‬ســفر وزیر امور‬ ‫خارجه ژاپن به منطقه با هدف تقویت روابط توکیو با‬ ‫کشورهای این منطقه که ژاپن برای تامین انرژی خود به‬ ‫انوابستهاست‪،‬انجاممی شود‪.‬توشیمیتسوموتگیقرار‬ ‫کشــنبه ‪ ۱۵‬اوت (‪ ۲۴‬مرداد) سفر خود را‬ ‫اســت از روز ی ‬ ‫اغــاز و از قاهــره‪ ،‬تهران‪ ،‬تل اویو‪ ،‬امــان‪ ،‬دوحه‪ ،‬انکارا و‬ ‫بیت المقدس دیدن کند‪ .‬بنابر اعالم وزارت امور خارجه‬ ‫ژاپن‪ ،‬وی در ابتدا قرار بود به عراق نیز سفر کند اما به‬ ‫دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا در این کشور سفر خود‬ ‫به بغداد را لغو کرده است‪.‬‬ ‫پاکستان بازی افغانستان‬ ‫را اداره می کند‬ ‫تحلیلگر ارشدمسائلسیاستخارجیتاکیدکرد‪:‬اگر‬ ‫طالبان به کابل حمله کند‪ ،‬پایتخت افغانستان سقوط‬ ‫می کندولیتصرفکابل‪،‬اکنوندر برنامهطالباننیست‪.‬‬ ‫طالبــان می خواهد دولت مرکزی مجبــور به کناره گیری‬ ‫شــود اما اشــرف غنی‪ ،‬فرد سرسختی است و به سادگی‬ ‫از قــدرت کناره گیــری نمی کنــد‪ .‬پیرمحمــد مالزهــی در‬ ‫گفت وگو با ایرنا با اشــاره به حضور نیروهای طالبان در‬ ‫مرزهای شــرقی ایران یاداور شــد‪ :‬اکنون طالبان تمامی‬ ‫گذرگا ههــای مــرزی ایران را تحت کنترل خــود دراورده و‬ ‫یتــوان گفــت طالبان در تمامی مرزهای شــرقی ایران‬ ‫م ‬ ‫حضور دارد‪ .‬اکنون وضعیت پیچیده ای در این منطقه‬ ‫حاکم است و نیروهایی که این مناطق را در اختیاردارند‬ ‫از پنجاب‪،‬بلوچستانپاکستانوبلوچ هایایرانی االصلی‬ ‫هستند که با طالبان همکاری دارند‪ .‬وی با یاداوری اینکه‬ ‫حمالت گسترده طالبان موجب سیل گسترده مهاجران‬ ‫به سمت ایران شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مردمی که سالح‬ ‫دارنــد‪ ،‬مانده انــد و مقاومــت می کننــد ولی بخشــی از‬ ‫مــردم افغانســتان نــه ســاحی دارند و نــه دولت به‬ ‫نهــا رفته اســت‪ .‬اگر هم ســاحی باشــد‪ ،‬ان‬ ‫کمــک ا ‬ ‫ســاح ها بســیار قدیمــی اســت و طالبــان به راحتــی‬ ‫می تواند در مقابله با ان ها پیروز شود‪ .‬این کارشناس‬ ‫مسائل شبه قاره با اشاره به نقش طالبان در تحوالت‬ ‫افغانســتان گفت‪ :‬این پاکســتان اســت که هم اکنون‬ ‫بــازی افغانســتان را اداره می کنــد؛ به عبارت دیگــر‪،‬‬ ‫پاکســتانی ها تصمیــم گرفته انــد طالبــان را مجددا به‬ ‫قــدرت برســانند و بــا امریــکا در این مورد بــه توافق‬ ‫رســیده اند‪ .‬البتــه طالبان هــم زیگزاگــی عمل می کند‬ ‫نهــا بــا امریکا توافــق کرده بودند کــه به مرکز‬ ‫مثــا ا ‬ ‫والیت ها حمله نکنند اما اکنون از تصرف ولســوالی ها‬ ‫تهــا روی اورده انــد‪ .‬مالزهــی فعال تر‬ ‫بــه تصــرف والی ‬ ‫شدنکشورهایمنطقهوهمسایگانافغانستاندر قبال‬ ‫تحوالت این کشور ضروری دانست و اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫فعال تر شــدن نباید موجب درگیری و حضــور ان ها در‬ ‫جنگ شود‪ ،‬زیرا هر کشوری که وارد جنگ در افغانستان‬ ‫شود‪ ،‬وارد باتالقی می شود که امکان خروج از ان بسیار‬ ‫سخت است‪ .‬در این چارچوب‪ ،‬الزم است ایران‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫چین و هند سیاست مشخصی را در پیش بگیرند تا هم‬ ‫اعمال فشار کنند و به مردم کمک برسانند‪.‬‬ ‫مقررات تازه برای سفر‬ ‫زمینی ایران و ارمنستان‬ ‫در بخشــنامه ای کــه تازگــی بــه دســت دفاتــر‬ ‫خدمات مســافرتی و شرکت های گردشگری رسیده‪،‬‬ ‫کمیتــه امنیتــی اجتماعــی و انتظامــی ســتاد ملــی‬ ‫مدیریت کرونا تاکید کرده است در سفرهای زمینی‪،‬‬ ‫تمــام پروتک لهــای بهداشــتی در اتوبوس ها رعایت‬ ‫شــود‪.‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬مســافر هنــگام بازگشــت و‬ ‫ورود به کشور به داشتن تست ‪ PCR‬منفی با اعتبار‬ ‫‪ ۷۲‬ســاعت ملــزم شــده اســت‪ ،‬در غیر ایــن صورت‬ ‫انجام این تست و قرنطینه با هزینه شخصی مسافر‬ ‫تا مشــخص شــدن نتیجه‪ ،‬الزامی خواهد بود‪ .‬ســتاد‬ ‫ملی کرونا قبال در بخشــنامه ای اعتبار تســت منفی‬ ‫کرونا برای مسافران ورودی از مسیرهای بین المللی‬ ‫را تــا ‪ ۹۶‬ســاعت اعــام کرده بود‪ .‬وزارت بهداشــت‬ ‫ارمنســتان نیــز مقرر کرده کــه در زمــان ورود به این‬ ‫کشــور‪ ،‬مســافر یا باید نتیجه تست منفی تشخیص‬ ‫کرونا را که بیش تر از ‪ ۷۲‬ساعت از ان نگذشته باشد‬ ‫همراه داشته باشد یا گواهی واکسیناسیون کامل در‬ ‫برابــر بیمــاری کوویــد را ارائــه دهد که دس ـت کم ‪۱۴‬‬ ‫روز از تاریــخ دریافــت اخریــن دز واکســن نیــز باید‬ ‫گذشته باشد‪ .‬در صورت ارائه نکردن یکی از این دو‬ ‫گواهی‪ ،‬مســافر باید در مراکز مستقر در پایانه های‬ ‫مرزی و یا فرودگاه‪ ،‬ازمایش کرونا را انجام داده و تا‬ ‫مشــخص شدن نتیجه منفی‪ ،‬قرنطینه اجباری شود‪.‬‬ ‫یشــود و‬ ‫نتیجه ازمایش در ســامانه ‪ Armed‬ثبت م ‬ ‫به مدت ‪ ۴۸‬ســاعت در اختیار مسافر قرار می گیرد‬ ‫کــه در صــورت منفــی بودن جــواب ازمایــش‪ ،‬فرد از‬ ‫قرنطینه خارج می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1139‬‬ ‫لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تصویب نشد‬ ‫تکاپوبرایهیچ‬ ‫در روزی که همه منتظر بودند تا لیست کابینه‬ ‫رئیســی به صحن مجلس برسد‪ ،‬نمایندگان بازهم‬ ‫بــه ســراغ «طرح صیانــت از حقوق کاربــران فضای‬ ‫مجــازی» رفتنــد تــا این بار مهــر اصــل ‪ ۸۵‬را از روی‬ ‫ایــن طــرح بردارند تا شــاید کمی از بار انتقــادات و‬ ‫اعتراضات به این طرح کاسته شود‪ .‬در این جلسه‬ ‫‪ ۶۵‬نماینــده بــرای ســخنرانی در مخالفــت و ‪۶۵‬‬ ‫نماینده برای ســخنرانی در موافقت با لغو بررسی‬ ‫طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی ثبت نام کرده بودند‪.‬‬ ‫درنهایــت نماینــدگان مجلــس‪ ،‬درخواســت لغــو‬ ‫رسیدگیاصلهشتادوپنجیطرححمایتاز کاربران‬ ‫فضایمجازیرارد کردند‪.‬پساز پایانصحبت های‬ ‫موافقان و مخالفان درخواست نمایندگان برای لغو‬ ‫رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای‬ ‫مجازی با حضور ‪ ۲۶۳‬نماینده به رای گذاشته شد‬ ‫که از مجموع ‪ ۲۵۸‬رای ماخوذه با ‪ ۱۳۰‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۱‬رای مخالف و ‪ ۷‬رای ممتنع مورد تصویب قرار‬ ‫نگرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هیچ کسادعایسهم خواهیاز دولت‬ ‫رئیسینداشتهباشد‬ ‫گفــت‪ :‬همان گونــه کــه در فضــای واقعــی و بــرای‬ ‫سرمایه گذاریبهامنیتنیاز داریمدر فضایمجازی‬ ‫نیز باید شــرایط فراهم شــود‪ .‬در این طرح امنیت‬ ‫اقتصادیایجادشدهاست‪.‬‬ ‫بررسی طرح ها طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی‬ ‫مربوط به طرح های ضروری است‬ ‫امــا مجتبــی توانگــر نماینــده تهــران و چهره‬ ‫نزدیــک بــه قالیبــاف به عنوان طراح لغو بررســی‬ ‫طــرح صیانــت از حقــوق کاربران فضــای مجازی‬ ‫طبــق اصــل ‪ ۸۵‬قانــون اساســی‪ ،‬گفــت‪ :‬بررســی‬ ‫طرح ها طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساســی مربوط به‬ ‫حهــای ضروری اســت‪ .‬طرح پیشنهادشــده با‬ ‫طر ‬ ‫عنوان حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی از‬ ‫یک سو طرحی ناپخته و ناقص است و از سویی‬ ‫زندگــی‪ ،‬امــوزش و اطالع رســانی و کس ـب وکار‬ ‫بخــش قابل توجهــی از ملت ایــران را تحت تاثیر‬ ‫خود قرار خواهد داد‪ .‬وی افزود‪ :‬تاثیرات گسترده‬ ‫اینترنــت و خدمــات مبتنــی بــر ان را نمی توان با‬ ‫قراردادهای جزئی با یک شــرکت خارجی قیاس‬ ‫کــرد‪ .‬طــرح مذکــور مطلقــا نبایــد مشــمول اصــل‬ ‫‪ ۸۵‬شــود‪ .‬مقــام معظــم رهبری منویات روشــنی‬ ‫در مــورد فضای مجازی دارند‪ .‬ایشــان معتقدند‬ ‫«هدف دشمن این است که مردم را ناامید کرده‬ ‫و اعتمادبه نفس مردم را بگیرند» طرح موجود به‬ ‫تقویت اعتماد بین مردم و نظام کمکی نمی کند‪.‬‬ ‫ایــن طــرح نه تنهــا پاســخگوی منویــات رهبــری‬ ‫نبــوده بلکــه در موارد متعــددی دچار کج فهمی‬ ‫شــده اســت‪ .‬این طرح بیــش از انکه به توســعه‬ ‫فناوری بومی تاکید داشــته باشــد به محدودیت‬ ‫و مانع تراشــی برای کسب وکارها پرداخته است‪.‬‬ ‫بایــد توجه داشــت کــه در بســیاری از زمینه های‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬کشــور مــا دچــار تحریم های‬ ‫ظالمانــه اســت‪ .‬بنــا بــه گفتــه توانگــر ایــن طرح‬ ‫حتــی در ایــن زمینه نیز از ظرافــت الزم برخوردار‬ ‫نبــوده و در مــواردی تشــدیدکننده تحری مهــا و‬ ‫محدودیت هاست‪ .‬مردم نسبت به هر تصمیمی‬ ‫کــه ثبات دسترســی به فضای مجــازی را محدود‬ ‫کنــد‪ ،‬حســی تــوام بــا تــرس و انزجــار دارنــد‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬نمایندگان مجلس وعده بهبود معیشــت‬ ‫و کرامــت بــه مــردم داده انــد‪ .‬در ایــن شــرایط‬ ‫ناگــوار نبایــد ب هجــای بهبــود و مرهم نهــادن به‬ ‫دنبال ایجاد دردســرهای تازه برای مردم باشــیم‪.‬‬ ‫در اســتانه روی کار امدن دولت مردمی رئیســی‪،‬‬ ‫هــر پیامــی کــه در ان مــودت و دوســتی با مردم‬ ‫نباشد‪ ،‬نه تنها برخالف مصالح نظام است بلکه‬ ‫ســنگین تر کردن بار مشکالتی است که بر دوش‬ ‫یشــود‪ .‬محمدحســین فرهنگــی‪،‬‬ ‫مــردم حــس م ‬ ‫نماینده تبریز نیز در موافقت با طرح لغو بررسی‬ ‫گفت‪ :‬موضوع این اســت که ســاماندهی فضای‬ ‫مجــازی از حقــوق مــردم اســت و از طرفــی بیان‬ ‫یشــود کــه در حــوزه جرائــم رایان ـه ای قوانیــن‬ ‫م ‬ ‫کافی نداریم درحالی که این استدالل به هیچ وجه‬ ‫درســت نیســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه وجــود قانون‬ ‫تجارت الکترونیک که بخشی از مواد ان مربوط‬ ‫به جرائم در این حوزه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این قانون‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۲‬بــه تصویــب رســیده و دارای ‪۸۱‬‬ ‫ماده اســت‪ .‬همچنیــن قانون مســتقل دیگری با‬ ‫عنــوان قانــون جرائم رایانه ای داریم که در ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬به تصویب رســیده و موضوعاتی از قبیل‬ ‫کال هبــرداری و سوءاســتفاده از فضــای مجــازی‬ ‫در ایــن قانــون گنجاند هشــده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫قوانیــن دیگــری مانند نحــوه مجــازات تخلفات‬ ‫تهــای غیرمجاز ســمعی و بصــری‪ ،‬وجود‬ ‫فعالی ‬ ‫دارد بنابرایــن برای اینکه کســی بخواهد حقوق‬ ‫تضیی عشــده خود را در فضــای مجازی احیا کند‪،‬‬ ‫قانون وجود دارد لذا نباید این موضوع به صورت‬ ‫شــتاب زده در یک کمیســیون با اســتفاده از اصل‬ ‫‪ ۸۵‬قانون اساسی موردبررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه الزمه شکل گیری چنین قانونی‬ ‫وجودپیام رسان هایداخلیباکیفیتاست‪،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وجود چنین پیام رسان هایی در کشور زمان بر‬ ‫اســت؛ ما در اســتانه تشکیل دولت جدید هستیم‬ ‫کهشایدقصدداشتهباشدتصمیماتیبرایحمایت‬ ‫از پیام رسان های داخلی بگیرد بنابراین باید اجازه‬ ‫دهیــم نظرات کارشناســی توســط دولــت جدید و‬ ‫وزارت ارتباطات جدید نیز واصل شود‪.‬‬ ‫فضای مجازی ما اشغال شده است‬ ‫رضا تقی پور‪ ،‬وزیر ارتباطات احمدی نژاد که از‬ ‫موافقان طرح صیانت است در ادامه پشت تریبون‬ ‫رفت و گفت‪ :‬متاسفانه طی هشت سال در فضای‬ ‫مجازی کشورمان خیانت شد‪ ،‬فضای مجازی کشور‬ ‫را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان گذاشتند‪،‬‬ ‫امروز فضای مجازی ما اشغال شده و باید در این‬ ‫زمینــه قانو نگــذاری شــود‪ .‬رئیس مجلس شــورای‬ ‫اســامی هــم تاکید کرد که با بررســی طــرح مزبور‬ ‫در کمیسیون تخصصی بر اساس اصل ‪ ۸۵‬موافق‬ ‫است‪ .‬ما باید مراقب باشیم تا مبادا عملیات روانی‬ ‫دشــمن باعــث شــود کــه تصمیم درســت خــود را‬ ‫دراین باره تغییر دهیم‪ .‬وی گفت‪ :‬برخی می گویند‬ ‫که بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‬ ‫مجازی در کمیســیون تخصصی بــرای پنهان کاری‬ ‫است که این یک توهین است و تاکید ما این است‬ ‫کــه حتی همه جلســات این کمیســیون به صورت‬ ‫مستقیم پخش شود‪ .‬اگر الزم است حتی نماینده‬ ‫معاونت قوانین مجلس و نماینده شورای نگهبان‬ ‫هم می توانند در جلســات این کمیســیون حضور‬ ‫یابند تا اگر مشــکلی در این طرح وجــود دارد‪ ،‬در‬ ‫همان لحظه مطرح و رفع شــود‪ .‬ما نمی خواهیم‬ ‫به صورت شــتاب زده این طرح را موردبررســی قرار‬ ‫دهیم و حرف ما این است اگر این طرح در صحن‬ ‫علنی مجلس بررسی شود‪ ،‬به علت انکه طرح های‬ ‫دیگری هم در دستور کار است‪ ،‬شاید مجبور شویم‬ ‫به صورت شــتاب زده ان را بررسی و رای گیری کنیم‬ ‫اما زمانی که در کمیسیون بررسی شود‪ ،‬شتاب زده‬ ‫عمل نخواهد شد‪.‬‬ ‫همچناننیازمندوارداتواکسنهستیم‬ ‫عضو ســتاد ملی مبارزه با کرونا با بیان اینکه‬ ‫همچنان نیازمند واردات واکسن هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطــع زنجیــره انتقــال کرونــا نیازمنــد تزریــق ‪۱۴۰‬‬ ‫نحــال تا زمانــی که همه‬ ‫میلیــون دز اســت درعی ‬ ‫کشــورها تا زمانی که زنجیــره جهانی کرونا قطع‬ ‫نشــود‪ ،‬قطــع زنجیــره داخلی معنــا ندارد‪ .‬ســید‬ ‫امیرحســین قاض ـی زاده هاشــمی در گفت وگــو‬ ‫بــا ایرنــا با تاکید بر اینکه مســئله اصلــی در زمان‬ ‫فعلی تامین و تزریق واکســن کرونا است‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬دولت باید برنامه اجرایی مشــخصی برای‬ ‫واکسیناسیون عمومی فراهم کند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در این راســتا در یک ماه گذشــته‬ ‫ای ـت اهلل رئیســی جمعــی ازجملــه بنــده را مامور‬ ‫کردند که برای ســاماندهی مقابله با کرونا بسته‬ ‫مدیریتی اماده کنیم که بخشــی از ان اماده شده‬ ‫اســت‪ .‬نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس‬ ‫افزود‪ :‬البته اجرای این بســته نیز راحت نیســت‬ ‫چراکه حجم واکســن تولید داخل کافی نیســت‬ ‫از ســوی دیگر جنگ تهیه واکســن کرونا در دنیا‬ ‫وجــود دارد و مــا همچنــان بــه واردات واکســن‬ ‫نیــاز داریــم‪ .‬عضو ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا با‬ ‫تاکیــد بر اینکــه واکسیناســیون سراســری نیازمند‬ ‫همــت همه جانبــه اســت ‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد وزارت‬ ‫امــور خارجه‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی و ســازمان ها و نهادهای موثر دراین باره‬ ‫دست به دســت هــم بدهند تــا موفق بــه اجرای‬ ‫واکسیناسیون تمام مردم کشور شویم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون در کشــور حدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون دز واکســن کرونا به مردم تزریق شده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬فاصله تا واکسیناســیون سراســری‬ ‫انتصابزاکانی‬ ‫اصولگرایان میانه رو را هم‬ ‫مبهوتکرد‬ ‫همه مردم خیلی زیاد است‪ .‬درعین حال این گونه‬ ‫نیســت کــه اگر فقط مردم یک کشــور واکســینه‬ ‫شوند‪ ،‬زنجیره کرونا قطع خواهد شد‪ .‬بلکه باید‬ ‫همه مردم دنیا واکسینه شوند تا امیدوار به قطع‬ ‫زنجیره کرونا بود‪.‬‬ ‫قاض ـی زاده هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫قــرار اســت تاثیــر میــزان تعطیلــی مــدارس و‬ ‫دانشگاه ها درباره کاهش شیوع و تلفات کرونا‬ ‫توســط اموزش وپــرورش بررســی شــود‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬دراین باره هنوز جمع بندی نهایی نشــده‬ ‫و گــزارش کاملــی وجــود نــدارد و انچــه مطرح‬ ‫اســت بــر اســاس داده هایــی اســت کــه وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬وزارت اموزش وپــرورش و ســازمان‬ ‫جهانــی بهداشــت مطــرح می کننــد‪ .‬نماینــده‬ ‫مــردم مشــهد و کالت بــا بیــان اینکــه در دنیــا‬ ‫فقــط دو واکســن اجــازه تزریــق به ســن ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬سال را دریافت کردند‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ واکسن‬ ‫دیگری برای تزریق به ســن زیر ‪ ۱۸‬ســال تائید‬ ‫نشــده است و هنوز مشــخص نیست که اینده‬ ‫ایــن واکس ـن ها بــه چــه شــکل خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عضــو ســتاد ملی مبارزه با کرونــا درباره افرادی‬ ‫کــه تزریــق واکســن منجــر به فوت ان ها شــده‬ ‫اســت ‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز گزارشی دراین باره به ستاد‬ ‫ملــی مبــارزه بــا کرونــا نرســیده اســت‪ .‬البتــه در‬ ‫تعریــف واکسیناســیون گفته می شــود کــه باید‬ ‫فرد هر دو دز واکســن را زده باشــد و دو هفته‬ ‫از زمان تزریق واکســن دوم نیز گذشــته باشــد؛‬ ‫بنابراین هنوز روشــن نیســت افــرادی که فوت‬ ‫کردنــد ‪ ،‬یــک یا دو دز واکســن زدنــد و از دوره‬ ‫ایمنی زایی عبور کردند یا خیر‪.‬‬ ‫صادقزیباکالم‪،‬فعالسیاسیبهانتخابزاکانیبه عنوانشهردار تهرانواکنشنشانداد‪.‬‬ ‫ویدر توییتینوشت‪:‬انتظار می رفت کهبا امدنتندروهابهعقببرویم؛اماانتخابیاانتصاب‬ ‫زاکانیبهسمتشهردار پایتختحتیاصولگرایانمیانه رو راهمماتو مبهوت کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تکذیبادعاییکیاز نمایندگانمجلسدرباره‬ ‫حقوقبازنشستگیروحانی‬ ‫س دولــت تدبیــر و امیــد ادعــای‬ ‫دفتــر رئی ـ ‬ ‫حشــده از ســوی یکــی از نمایندگان مجلس‬ ‫مطر ‬ ‫دربــاره حقــوق بازنشســتگی حســن روحانــی را‬ ‫تکذیــب کــرد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ایــن دفتــر در‬ ‫اطالعیــه خود تاکیــد کرده که عــدد ‪ 350‬میلیون‬ ‫مذاکراتتعطیلشدنینیست‬ ‫جبار کوچکی نژاد‪ ،‬نماینده‬ ‫کــه این هــا هــم مــوارد مهمــی‬ ‫رشــت در مجلــس شــورای‬ ‫اســت به ویــژه توجه به اقشــار‬ ‫اســامی خصــوص مشــکالت‬ ‫اســیب پذیر و توزیــع عادالنــه‬ ‫کنونــی کشــور و اینکــه چــه‬ ‫کاال که یک بحث مهمی است‪.‬‬ ‫موضوعاتــی بایــد در اولویــت‬ ‫بــه گــزارش ایلنا‪ ،‬وی افــزود‪ :‬در‬ ‫جبار کوچکی نژاد‬ ‫کاری دولــت ســیزدهم باشــد‪،‬‬ ‫حــوزه بین المللی هم سیاســت‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت ‪ ۱۰‬ســرفصل را‬ ‫خارجی خود را هم تقریبا اعالم‬ ‫به عنوان اولویت های کوتاه مدت کار خود اعالم کرد؛ مذاکرات ادامه دارد‪ ،‬تعطیل شدنی نیست‬ ‫کرده است و در این موارد هم بیشتر توجه به امــا خــب به هرحــال از موضــع اقتــدار و قــدرت‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬تامین کاالهای اساسی مردم‪ ،‬نظام جمهوری اسالمی این مذاکرات ادامه پیدا‬ ‫مالیــات‪ ،‬مســکن و مــواردی این چنینــی اســت می کنــد‪ .‬ان شــاءاهلل کــه بتواننــد تحری مهــا را به‬ ‫کــه به عنــوان اولویت هــای خود معرفــی کرده یک شکلی به نفع مردم ایران خاتمه دهند‪.‬‬ ‫صف ارایی موافقان و مخالفان طرح صیانت‬ ‫بــه گــزارش خبــر انالیــن‪ ،‬بعدازایــن رای گیــری‬ ‫استمزاجی مجلس وارد بررسی علنی طرح لغو اصل‬ ‫‪ ۸۵‬شد‪ .‬در این مرحله نمایندگان موافق و مخالف‬ ‫به بیان نظراتشان پرداختند‪« .‬روح اله عباس پور»‬ ‫در مخالفت با بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان‬ ‫مجلس در مورد لغو رســیدگی بــه طرح حمایت از‬ ‫حقــوق کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی فضای‬ ‫مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق‬ ‫اصل هشتاد و پنجم (‪ )۸۵‬قانون اساسی گفت‪ :‬اگر‬ ‫اینطرحدر صحنعلنیبررسیشودتنهافرصتدر‬ ‫اختیار دو نفر موافق و دو نفر مخالف قرار می گیرد‬ ‫و بســیاری از فرصت های بررســی از دست مجلس‬ ‫یشــود‪ ،‬امــا با بررســی طرح در کمیســیون‬ ‫خــارج م ‬ ‫ویــژه فرصــت برای متخصصیــن این حــوزه فراهم‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬در ایــن طرح فیلترینگ و‬ ‫مســدودیتی وجود ندارد‪ .‬در کشوری مانند امریکا‬ ‫به عنوان تولیدکننده این گونه محتواها ‪ ۲۷۰‬قانون‬ ‫وجــود دارد و حتی در المان بر مبنای قوانین خود‬ ‫بــرای متخلفین در پلتفرم فیس بوک که مقــررات را‬ ‫رعایت نمی کند جریمــه ‪ ۴۵۰‬دالری در نظر گرفته‬ ‫است‪ .‬امروز گذرگاه امن مرزی نداریم و پلتفرم های‬ ‫خارجــی ســطح بندی بــرای ارائــه خدمات رســانی‬ ‫را رعایــت نمی کننــد‪ ،‬در مــاده ‪ ۱۳‬طــرح صیانــت‬ ‫از حقــوق کاربــران فضای مجــازی‪ ،‬کاربــران فضای‬ ‫مجازی موردتوجه جدی قرارگرفته اند و برای ان ها‬ ‫صندوقی تشکیل می شود‪ .‬کاربران امکان استفاده‬ ‫از خدمات این صندوق برای برگزاری کالس و ارائه‬ ‫خدمات سالم به کودکان و نوجوانان رادارند‪ .‬این‬ ‫نماینــده موافــق طرح مسدودســازی با بیان اینکه‬ ‫برخی افراد اعالم می کنند که با اجرای طرح صیانت‬ ‫از حریــم کاربــران فضــای مجــازی کس ـب وکارهای‬ ‫یشــود‪ ،‬نه تنها‬ ‫فعــال در فضــای مجــازی تهدید م ‬ ‫کسب وکارها در فضای مجازی با اجرای طرح مذکور‬ ‫یشــوند بلکه بــرای ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫تهدید نم ‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫دانش اموختــه فضای کس ـب وکار ایجاد م ‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تومان حقوق ماهیانه که نماینده موردنظر ادعا‬ ‫کــرده‪ ،‬چنــان بــزرگ و اغراق امیــز اســت که بعید‬ ‫است کسی در کذب بودن ان تردید کند‪ .‬در این‬ ‫اطالعیه همچنین تاکید شــده که ادعاهای قبلی‬ ‫در خصــوص پرداخــت پــاداش بازنشســتگی بــه‬ ‫رئیس جمهور نیز فاقد صحت است و پیش ازاین‬ ‫نبــاره‬ ‫روابــط عمومــی ریاس ـت جمهوری درای ‬ ‫توضیحاتــی را منتشــر کــرده اســت؛ عــدد ‪353‬‬ ‫میلیــون تومــان کــه در ان زمــان در یــک مکاتبــه‬ ‫اداری موردتوجه قرارگرفته و ســبب برخی ســوء‬ ‫تفاهمــات شــده بــود‪ ،‬نــه پــاداش بازنشســتگی‬ ‫رئیس جمهــور ســابق بلکــه مابه التفــاوت حــق‬ ‫بیم ـه ای بــود کــه ایشــان می بایســت بــرای‬ ‫تغییــر صنــدوق بازنشســتگی خــود بــه صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری پرداخت می کرد‪.‬‬ ‫محمد صالح جوکار‪ ،‬رئیس‬ ‫دارنــد‪ .‬رئیس جمهــور محتــرم‬ ‫کمیســیون شــوراها در مجلس‬ ‫باید توجه به این نکته داشته‬ ‫شــورای اســامی در رابطــه بــا‬ ‫باشد که کابینه‪ ،‬کابینه کارامد‪،‬‬ ‫یهــای وزرا در دولــت‬ ‫ویژگ ‬ ‫همســو و یــک تیــم محکمــی‬ ‫ســیزدهم‪،‬گفت‪ :‬کشــور در‬ ‫در حوزه هــای اقتصــادی و‬ ‫محمد صالح جوکار‬ ‫شــرایط خاصی به سر می برد‬ ‫حوزه هــای اجتماعــی باشــد و‬ ‫و دولت باید بتواند مشکالتی‬ ‫افرادی با این ویژگی ها را باید‬ ‫که مردم با ان مواجهه هستند را برطرف کند‪ .‬به مجلس معرفی کنند و رای اعتماد بگیرند‪.‬‬ ‫طبق تاکید رهبری باید رئیس جمهور سیزدهم جوکار با بیان این جمله که رئیس جمهور خود‬ ‫از ظرفیــت‪ ،‬قابلیــت و توانمندی هــای کشــور حق انتخــاب دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بحــث قانون جای‬ ‫در راســتای حل این مشــکالت اســتفاده کند و خــود‪ ،‬مجلــس هم وظایفــی دارد کــه باید به‬ ‫کامال روشن و شفاف است که برای بهره گیری وظایــف خــود عمــل کنــد و در مــورد انتخاب‬ ‫از این ظرفیت ها که بالاستفاده مانده نیازمند کابینــه اقــای رئیس جمهور قطعا دستشــان باز‬ ‫به کار مضاعف و جهادی هستیم فلذا وزرایی اســت اما هیچ کس نباید ادعای سهم خواهی‬ ‫که برای کابینه اقای رئیســی معرفی می شوند از دولت رئیسی را داشته باشد و اجازه بدهند‬ ‫بایســتی توانایــی الزم بــرای ایجــاد شــرایط کــه رئیس جمهــور به خوبی بتوانــد مدیریت و‬ ‫مطلــوب و برون رفــت از وضعیــت موجــود را کابینــه قــوی را بــه مجلــس معرفی کنــد‪ .‬یقینا‬ ‫داشــته باشــند و ظرفیت ها را شناسایی کنند و مجلس هم بر اســاس شــاخص هایی که برای‬ ‫ایــن منابــع عظیم را در خدمــت خود بگیرند‪ .‬خودش مقدور کرده و سیاست های باالدستی‬ ‫بــه گزارش برنا‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬لذا کابینه دولت از قبیــل کارامــدی و داشــتن روحیــه انقالبی و‬ ‫سیزدهم باید‪ ،‬کابینه همراه و هماهنگ و قوی تخصص و تعهد کافی و دلسوزی و مردم داری‬ ‫و کارامد باشــد و وزرایی که انتخاب می شوند بر همین اســاس به ارای خودش راســخ است‪.‬‬ ‫باید عملکرد مثبتی را درگذشــته داشــته باشند بــا توجه بــه اینکــه ایین نامــه داخلی مجلس‬ ‫و سوابق مدیریتی خوبی را از خودشان به جا تغییریافته اســت وزرای پیشــنهادی نه تنها در‬ ‫گذاشته باشند که قابل ارزیابی باشد و توانایی صحــن مجلــس بلکه بایــد در کمیســیون های‬ ‫حرکــت دادن بــه پیشــرفت ها در حوزه هــای تخصصــی هم از برنامه هــای خود دفاع کنند‪.‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی و اقتصــادی را داشــته هــر کمیســیونی ارزیابــی خودش را نســبت به‬ ‫باشند و مردم را نسبت به اینده دلگرم کنند کل وزرا ارائــه خواهــد کرد و بعدا نهایتا در صحن‬ ‫جامعــه ایران این انتظار را از دولت ســیزدهم مجلس می اید و رای گیری اعتماد می شود‪.‬‬ ‫سهمخواهیممنوعباشد‬ ‫امیررضــا واعــظ اشــتیانی‪ ،‬فعال سیاســی‬ ‫اصولگــرا‪ ،‬در خصــوص رایزنی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه پیرامــون تشــکیل کابینــه و اخبــار‬ ‫منتشرشــده دربــاره ســهم خواهی ها در میان‬ ‫نماینــدگان و برخــی طیف هــای اصولگــرا از‬ ‫ابراهیــم رئیســی کــه علــت تاخیــر در ارائــه‬ ‫کابینــه بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬شــرایط کشــور‬ ‫اکنــون در یــک موقعیــت حســاس قرارگرفته‬ ‫و اقــای رئیس جمهــور هــم از مــردم رای‬ ‫گرفته انــد برای حل این مشــکالت؛ این حق‬ ‫رئیس جمهــور اســت کــه بــر اســاس شــعارها‬ ‫و وعده هایــی کــه بــه مــردم داده افــرادی‬ ‫را انتخــاب کنــد تــا بــه وعده هایــی کــه بــه‬ ‫مــردم داده جامــه عمــل بپوشــاند؛ چراکــه‬ ‫رئیس جمهــور بایــد در اینده در مقابل مردم‬ ‫پاســخگو باشــد و درعین حــال در مجلــس‬ ‫نســبت بــه عملکــرد وزرای خــود در مجلس‬ ‫پاســخ بدهــد‪ .‬بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬وی افــزود‪:‬‬ ‫درنتیجــه اعتقــاد من بر این اســت که ســهم‬ ‫خواهــان در ایــن برهه از زمان ســعی نکنند‬ ‫بــه دنبــال معرفــی گزینه های خود باشــند و‬ ‫بخواهنــد ســهم بگیرنــد؛ ایــن ســهم خواهی‬ ‫بایــد ممنــوع باشــد و اجــازه بدهنــد‬ ‫رئیس جمهور افراد توانمند‪ ،‬کارامد‪ ،‬باسابقه‬ ‫موفــق و خوش نــام را انتخــاب کنــد‪ .‬اگــر بنا‬ ‫باشــد به خرده فرمایشات گروه های فشار و‬ ‫گروه هایی که به دنبال سهم خواهی هستند‬ ‫را جامه عمل بپوشــاند‪ ،‬قطعا این گروه های‬ ‫سیاســی و گروه هــای فشــار نیســتند کــه در‬ ‫اینــده بایــد پاســخ بدهنــد‪ .‬کنشــگر سیاســی‬ ‫اصولگــرا در ادامه بیــان کرد‪ :‬اگر هر گروهی‬ ‫و هــر جریانــی یــا نمایندگانــی در دایــره‬ ‫اصولگرایــی بــه دنبال ســهم خواهی باشــند‪،‬‬ ‫در ان شــرایط دولت به یک شــرکت سهامی‬ ‫تبدیل می شود و این قابل پذیرش نیست‪.‬‬ ‫امروز که شــرایط فراهم شده که سه قوه‬ ‫در یک مســیری قرار بگیرند که نتایج ان به‬ ‫نفــع مردم باشــد‪ ،‬باید راهــی در پیش گرفته‬ ‫شــود که ایــن راه منتــج به خدمت رســانی و‬ ‫بهتــر شــدن شــرایط کشــور در عرصه هــای‬ ‫مختلف شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امیدواریم تیم‬ ‫اقتصــادی دولت یک تیم شــجاع‪ ،‬باهوش و‬ ‫کارامد باشــد که بتوانند یک تحولی را نشان‬ ‫دهنــد که مردم باور کننــد که اتفاقات خوب‬ ‫در حــال رخ دادن اســت‪ .‬واعــظ اشــتیانی‬ ‫همچنیــن تاکیــد کرد‪ :‬البته ایــن حق مجلس‬ ‫اســت کــه وزرای پیشــنهادی را موردبررســی‬ ‫قــرار دهــد‪ ،‬اگر بــه نتیجه رســید رای اعتماد‬ ‫بدهــد و اگــر بــه نتیجــه رســید کــه برخــی از‬ ‫وزرای پیشــنهادی کارامــدی الزم را ندارنــد‬ ‫رای ندهــد‪ ،‬اما این حق منتج به این نشــود‬ ‫که احیانا گروکشی صورت گیرد‪.‬‬ ‫نامهرئیسیبرایمسکوتماندنطرح‬ ‫تفکیک وزارت راه و شهرسازی‬ ‫رئیــس کمیســیون عمــران مجلس شــورای‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه نامــه رئیــس جمهــور‬ ‫بــرای مســکوت ماندن طــرح تفکیک وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــدون ایجــاد‬ ‫وزارت مســکن ســاخت ســاالنه یــک میلیون‬ ‫واحــد مســکونی بــا چالــش مواجــه خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬محمــد رضــا رضایــی کوچــی در گفــت‬ ‫وگــو با ایســنا‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬با وجــود اینکه روز‬ ‫یکشنبه گزارش کمیسیون عمران در خصوص‬ ‫کلیــات طرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی‬ ‫در صحــن مجلــس قرائــت شــد و قــرار بــود‬ ‫امــروز موافقــان و مخالفــان نظــرات خود را‬ ‫ارائــه کننــد و این طرح بررســی شــود اما این‬ ‫طرح از دســتور کار مجلس کنار رفت‪ .‬رئیس‬ ‫کمیســیون عمــران مجلــس در ادامــه اظهــار‬ ‫کرد‪ :‬اقای رئیســی طی نامه ای خواســته اند‬ ‫کــه ایــن طــرح فعال مســکوت مانده و ســال‬ ‫اینــده مطرح شــود‪ .‬بــا توجه بــه اینکه یکی‬ ‫از شــعارهای ایشــان ســاخت ســاالنه یــک‬ ‫میلیــون واحــد مســکونی بــود‪ ،‬اگــر وزارت‬ ‫مســکن ایجــاد نشــود ایــن کار بــه ســادگی‬ ‫انجــام نخواهــد شــد‪ .‬نماینــده مــردم جهرم‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اکنــون برای تحقق این شــعار دچــار چالش‬ ‫خواهند شــد چراکــه وزارت راه و شهرســازی‬ ‫اکنــون خیلــی عریــض و طویــل اســت‪ .‬بــر‬ ‫اســاس اخریــن گزارشــات و اخبــار نیــز قــرار‬ ‫اســت ایشان اقای سعید محمد را به عنوان‬ ‫ویــز پیشــنهادی راه و شهرســازی بــه مجلس‬ ‫معرفی کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رونمایی از سامانه «ساطح» در حوزه‬ ‫حملو نقلهمگانی‬ ‫ســامانه ملــی ارزیابــی طرح های توســعه و‬ ‫عمران شــهری مبتنی بر حمــل و نقل همگانی‬ ‫(‪ )TOD‬با عنوان ســامانه «ساطح» و همچنین‬ ‫ائین نامه طراحی معابر شهری با حضور وزیر راه‬ ‫و شهرسازی رونمایی شد‪.‬به گزارش ایرنا به نقل‬ ‫از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬ســامانه ملی ارزیابی‬ ‫حهــای توســعه و عمــران شــهری بر اســاس‬ ‫طر ‬ ‫اصول توســعه مبتنی بر حمــل و نقل همگانی‬ ‫(‪ )TOD‬بــا عنــوان «ســامانه ملــی ســاطح» و‬ ‫همچنین «ائین نامه طراحی معابر شــهری» با‬ ‫حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد‪.‬‬ ‫در این برنامه که با حضور نمایندگان سایر‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬معاونــان وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫مدیران شــهری‪ ،‬واحدهای اســتانی‪ ،‬مهندســان‬ ‫مشــاور حــوزه حمــل و نقــل و شهرســازی‪،‬‬ ‫متخصصــان و عالقــه منــدان ایــن حــوزه‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت ترکیب حضــوری و مجازی برگزار شــد‪،‬‬ ‫دو دستاورد مهم حوزه توسعه شهری و حمل و‬ ‫نقل که توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه‬ ‫و شهرسازی حاصل شده بود‪ ،‬تبیین شد‪.‬‬ ‫رویکردتوسعهمبتنیبر حمل ونقلهمگانی‬ ‫(‪ ،)TOD‬یکی از جدیدترین رویکردهایی است‬ ‫که در طرح های توسعه ای شهرها مورد مالحظه‬ ‫یشــود تا‬ ‫جدی قرار می گیرد که در ان ســعی م ‬ ‫نحــوه ارتبــاط حمل ونقــل و کاربــری زمیــن بــه‬ ‫نحــوی تنظیــم شــود کــه از اثــرات نامطلــوب‬ ‫زیس ـت محیطی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی حمل و‬ ‫نقل بر شهر کاسته شود‪.‬بر این اساس معاونت‬ ‫حمل ونقل در سال ‪ ۱۳۹۹‬دستورالعمل اجرایی‬ ‫و ســامانه نــرم افزاری مربوطــه را طراحی کرد و‬ ‫این ســامانه قادر اســت گزارش تحلیل دقیق و‬ ‫شفافی را از وضعیت شاخص های تعریف شده‬ ‫‪ ۴۲‬گانــه در زمینه ‪ TOD‬در طرح های توســعه‬ ‫شهری ارائه کند‪ .‬دستگاه های مرتبط با موضوع‬ ‫توســعه شــهری‪ ،‬مشــاورین حــوزه شهرســازی و‬ ‫حمل و نقلی طرح های جامع‪ ،‬می توانند میزان‬ ‫انطباق طرح پیشنهادی را با اصول ‪ TOD‬کنترل‬ ‫و بنــا بــر نیــاز اصالحــات مــورد نظــر را بــر روی‬ ‫طرح های توسعه شهری اعمال کند‪.‬‬ ‫«ائین نامــه طراحی راه های شــهری» نیز که‬ ‫بــه عنوان یــک مرجع واحد و مبنای مشــخص‬ ‫به منظــور طراحی و ارزیابــی طرح های مرتبط‬ ‫با شــبکه معابر شــهری نظیر طرح های توسعه‬ ‫حهــای هــادی‪،‬‬ ‫و عمــران (جامــع) شــهری‪ ،‬طر ‬ ‫تفصیلی و … اســت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۷۳‬در شورای‬ ‫عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬در این مراســم «محمد اســامی»‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه اهمیــت‬ ‫هماهنگی بین طرح های شهرسازی و طرح های‬ ‫حمــل و نقلــی و ترافیکی و نیز با تبیین ارتباط‬ ‫کم رنگ حاضر در روند حاکم بر تهیه طرح های‬ ‫جامع حمل ونقل و شهرسازی‪ ،‬سامانه ساطح را‬ ‫ابزاری جهت همگرایی و هماهنگی هرچه بهتر‬ ‫طرح های این دو حوزه دانست‪.‬‬ ‫اســامی ضمــن بیان ضــرورت تغییر نگرش‬ ‫از طراحی معابر بر اساس ظرفیت جابه جایی‬ ‫خــودرو بــه طراحــی بــر مبنــای ظرفیــت جابــه‬ ‫جایی انســان و نگاه انسان محورانه به مقوله‬ ‫توسعه شــهری و حمل و نقل‪ ،‬خواستار تمهید‬ ‫تدارکات الزم توسط همه دستگاه های مسئول‬ ‫در خصــوص تحقــق پذیــری سیاس ـت ها‪ ،‬خط‬ ‫مشی ها و معیارها و الزامات ائین نامه و توسعه‬ ‫بر مبنای حمل و نقل همگانی شد‪.‬‬ ‫در این مراســم از ســامانه ســاطح در قالب‬ ‫پرتــال نــرم افزاری و نســخ ‪ ۱۲‬جلدی ائین نامه‬ ‫طراحی معابر شهری رونمایی شد‪.‬‬ ‫خریدمسکنبرای کارگرانتبدیل‬ ‫به امر محال شده‬ ‫رئیــس کمیتــه دســتمزد شــورای اســامی‬ ‫کاربــا اشــاره بــه اینکــه خریــد مســکن برای‬ ‫کارگــران بــه امــر محــال تبدیل شــده اســت‬ ‫گفت‪:‬مــاده ‪۱۴۹‬قانــون کار هیچ وقــت‬ ‫اجرانشــده است و بیشــتر طرح های مسکن‬ ‫کارگران بیشــتر جنبه تبلیغی داشته است‪.‬‬ ‫فرامــرز توفیقــی‪ ,‬رئیــس کمیتــه دســتمزد‬ ‫شورای اســامی کار‪ ،‬درباره مسکن کارگران‬ ‫و مشــکالت متعــدد انهــا گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر یــک کارگــر حــدود ‪4‬میلیــون درامــد‬ ‫دارد کــه ا گــر ‪4‬میلیــون خــود را خــرج نکند‬ ‫و پس انــداز کند ســالیانه ‪ 48‬میلیون تومان‬ ‫و ‪10‬ســال ان می شــود ‪480‬میلیــون تومــان‬ ‫می شــد‪ .‬با پس انداز بیش از ‪50‬ســال شــاید‬ ‫بتوانــد یــک اپارتمــان کوچــک در تهــران‬ ‫خریــداری کنــد که هیچ کارگری هم ‪50‬ســال‬ ‫کار نمی کند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬بنابرایــن خریــد مســکن‬ ‫بــرای کارگــران یــک امــر محال تبدیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬درراســتای مــاده ‪ 149‬قانــون کار‬ ‫معاونــت اجتماعــی وزارت کار در دولــت‬ ‫قبــل چکش کاری هایــی را انجــام داد ولــی‬ ‫بــه نتیجــه نرســید‪ .‬یکی از بندهــای مغفول‬ ‫مانــده قانــون کار مــاده ‪ 149‬قانــون کار‬ ‫اســت‪ .‬مطابق این ماده کارفرمایان مکلف‬ ‫هســتند با تعاونی های مسکن و در صورت‬ ‫ـتقیما بــا‬ ‫عــدم وجــود ایــن تعاونی هــا مسـ ً‬ ‫کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های‬ ‫شــخصی مناســب همــکاری الزم را بنماینــد‬ ‫و همچنیــن کارفرمایــان کارگاه هــای بــزرگ‬ ‫مکلــف بــه احــداث خانه هــای ســازمانی‬ ‫در جــوار کارگاه و یــا محــل مناســب دیگــر‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫ تبصــره ‪ - 1‬دولــت موظــف اســت بــا‬ ‫اســتفاده از تســهیالت بانکــی و امکانــات‬ ‫وزارت مســکن و شهرســازی‪ ،‬شــهرداری ها‬ ‫و ســایر دســتگاه های ذیربــط همــکاری ‬ ‫الزم را بنماید‪ .‬تبصــره ‪ - 2‬نحــوه و میــزان‬ ‫همکاری و مشــارکت کارگران‪ ،‬کارفرمایان و‬ ‫دســتگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ‬ ‫مشــمول این ماده طبق ایین نامه ای خواهد‬ ‫بــود کــه توســط وزارت هــای کار و امــور‬ ‫اجتماعی و مســکن و شهرســازی تهیه و به‬ ‫تصویــب هیئت وزیــران خواهــد رســید‪ .‬وی‬ ‫بــا اشــاره به اینکه ایــن بنــد از ماده قانونی‬ ‫از ســال ‪ 69‬اجرایی نشــده اســت بیان کرد‪:‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫نماینــدگان کارگــران معتقدنــد کــه بخــش‬ ‫زیــادی از هزینــه کارگــران صــرف اجاره بهــا‬ ‫می شــود‪ .‬توفیقــی بیان کرد‪:‬چندســال پیش‬ ‫جلســات متعــددی بــا معاونــت اجتماعــی‬ ‫وزارت کار داشــتیم کــه متعاقــب ان جلســه‬ ‫شورای عالی کار در همان زمان برگزار شد؛‬ ‫تفاهم نامــه وزارت کار برای ‪ 200‬هزار واحد‬ ‫مســکن کارگــری نیــز در همیــن راستاســت؛‬ ‫ایین نامــه اجرایــی مــاده ‪ 149‬نیــز نیــاز بــه‬ ‫یک مقدار چکش کاری و اصالح داشــت که‬ ‫ایــن اصالحات در جلســه شــورای عالی کار‬ ‫انجام شــد من جمله اینکه کارگاه های بزرگ‬ ‫را بــاالی ‪150‬نفــر دیدیــم و برای اجراشــدن‬ ‫مــاده ‪ 149‬کمیت ـه ای در نظــر گرفتیــم کــه‬ ‫صاحــب حــق تشــخیص بــرای ورود بــه‬ ‫مــاده ‪ 149‬باشــد؛ ایــن کمیتــه‪ ،‬همکاری هــا‬ ‫و تعامــات را مشــخص می کنــد؛ قــرار شــد‬ ‫در ایــن کمیتــه‪ ،‬نماینده کارفرمــا و نماینده‬ ‫کارگــر عــاوه بــر نماینــدگان وزارت کار و‬ ‫وزارت مســکن‪ ،‬حضورداشــته باشــند‪.‬ان‬ ‫تفاهم نامه که حدود یک ســال و نیم پیش‬ ‫منعقد شــد که هیچ گاه عملی نشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چنــدی قبــل هــم خبری‬ ‫در رســانه ها امد مبنی بــر اینکه تفاهم نامه‬ ‫ســاخت ‪200‬هــزار مســکن بــرای کارگــران‪،‬‬ ‫بازنشســتگان و مســتمری بگیران تحــت‬ ‫پوشــش ســازمان تامین اجتماعــی در اتــاق‬ ‫تعــاون ایران امضا شــد‪ .‬ان تفاهم نامه هم‬ ‫جنبه تبلیغی داشت‪.‬‬ ‫توفیقــی گفت‪ :‬بعد از برگزاری جلســات‬ ‫در ســال ‪ ,98‬هیچ وقــت اصــاح ایین نامــه‬ ‫تبصره‪2‬مــاده ‪149‬قانــون کار بــه مجلــس‬ ‫نرفــت و هیــچ بازخــوردی از مجلــس‬ ‫دراین بــاره دیــده نشــد‪ .‬طرح هــای تامیــن‬ ‫مســکن کارگــران متاســفانه تا امــروز در حد‬ ‫شــعار باقی مانــده و هیــچ اقــدام موثــری‬ ‫در ایــن زمینــه برداشــته نشــده اســت‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪ :‬در تفاهم نامه هــای مختلــف نیــز‬ ‫هیــچ جزئیاتــی اعــم از شــهری کــه قــرار‬ ‫اســت مســکن در ان ســاخته شــود‪ ,‬و بــه‬ ‫چــه کســانی تعلــق بگیــرد مشــخص نشــد‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی شــرایط وا گــذاری مســکن برای‬ ‫کارگــران هیــچ مشــخص نشــده اســت‪ .‬در‬ ‫زمــان علــی ربیعــی هم صحبــت از مســکن‬ ‫امیــد بود که هیچ وقت عملیاتی نشــد و در‬ ‫حد شعار باقی ماند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1139‬‬ ‫بیانیه اتحادیه کسب وکارهای مجازی؛ نقدی بر‬ ‫طرح «صیانت» که «حمایت» نیست!‬ ‫در روزهــای اخیــر طــرح بحث برانگیــز صیانت‬ ‫شهــای زیــادی را بــه همــراه داشــته‪ .‬مجتبــی‬ ‫واکن ‬ ‫توانگــر‪ ،‬رئیــس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلــس‪ ،‬از‬ ‫تدوین طرح لغو اصل هشــتاد و پنجی شدن طرح‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬موسوم به طرح صیانت‪ ،‬خبر داد و‬ ‫دلیل ان را عدم حضور تعدادی از نمایندگان و رای‬ ‫اوردن اصل هشــتاد و پنجی شــدن این طرح با ‪۱۲۱‬‬ ‫رای اعالم کرد‪.‬‬ ‫امــا در نشســت علنــی س هشــنبه ‪ ۱۹‬مــرداد در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی رســیدگی طــرح صیانــت‬ ‫در اصــل ‪ ۸۵‬قانــون اساســی بررســی و بــا ‪ ۱۳۰‬رای‬ ‫موافق‪ ۱۲۱ ،‬رای مخالف و ‪ ۷‬رای ممتنع از مجموع‬ ‫‪ ۲۶۲‬نماینــده حاضر در جلســه مجــددا این طرح‬ ‫به کمیسیون مشترک طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی‬ ‫سپردهشد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در روزهــای اخیــر ‪۴۸‬‬ ‫کس ـب وکار دیجیتال از جمله بازار‪ ،‬اپــارات‪ ،‬دیوار‪،‬‬ ‫بلد‪ ،‬ســتون‪ ،‬پیاده‪ ،‬جاباما‪ ،‬شــاتل‪ ،‬زیتل ‪ ،‬اســنپ و‬ ‫بســیاری از کس ـب وکارهای مطــرح دیگر با انتشــار‬ ‫بیانیه ای مخالفت خود را با این طرح اعالم کردند‪.‬‬ ‫همچنین اتحادیه کسب وکارهای مجازی‪ ،‬با بیش از‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬شرکت ثبت شده در این اتحادیه‪ ،‬نسبت به‬ ‫این طرح هم اعالم مخالفت کرده است‪ .‬در ادامه‬ ‫نقد و بیانیه این اتحادیه را خواهید خواند‪:‬‬ ‫پیرو بررســی طرح صیانت از حقوق کاربران در‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬اتحادیه کسب و کار مجازی نسبت‬ ‫به موارد مختلف این طرح نقد جدی داشت که در‬ ‫جلسات مختلف و همچنین مکاتبه با نمایندگان‬ ‫محترم مجلس شورای اسالمی انها را بیان نمود که‬ ‫بخشی از ان را در زیر می خوانید‪:‬‬ ‫حمایت های ناکارامد‬ ‫هرچنــد انتظــار می رفــت کــه ایــن طــرح بــا‬ ‫تهــا صحبت کند‬ ‫چنیــن عنوانــی بیشــتر از حمای ‬ ‫تهــا؛ امــا با نگاهــی به مــواد موجود‬ ‫تــا محدودی ‬ ‫در فصــل چهــارم ایــن طرح بــه طور کلــی می توان‬ ‫دو نــوع حمایــت را از مفاد ان اســتخراج کرد‪ .‬یکی‬ ‫تهــای مالــی و دیگــر حمایــت از طریــق‬ ‫حمای ‬ ‫محدودســازی رقبــای خارجــی‪ .‬شــکی نیســت کــه‬ ‫حمایت های حاکمیت به صورت قاعده مند منجر‬ ‫بــه رشــد و شــکوفایی خواهد شــد اما نبایــد از یاد‬ ‫برد که کسب وکارهای فضای مجازی بیش از انکه‬ ‫نیازمند کمک های مالی از بدنه ی حاکمیت باشند‬ ‫به دنبال رفع محدودیت های موجود‪ ،‬یکپارچگی‬ ‫تنظیم گری و تســهیل فرایند ورود به بازار هســتند؛‬ ‫امری که از مفاد این طرح برداشــت نمی شــود و در‬ ‫مواردیهمچونممانعتاز فعالیتپیام رسان های‬ ‫اثرگذار از هیچتالشیفروگذار نکردهاست کهبیشتر‬ ‫یشــود‪ .‬افزون بر‬ ‫در بخــش ســوم بــه ان پرداخته م ‬ ‫ان نبایــد از یــاد بــرد که حمایت های مالــی ان هم‬ ‫بدون قاعده و مبنا منجر به وابســتگی ســاختاری‬ ‫کسب وکارهای داخلی به حاکمیت شده و زمین ه را‬ ‫براینقضمقرراتطرحو ایجادرقابتناسالممیان‬ ‫کسب وکارهافراهممی کند‪.‬گونه یدومحمایتاین‬ ‫ت برای کسب وکارهای‬ ‫طرح از نوع ایجاد محدودی ‬ ‫خارجــی اســت‪ .‬اتحادیــه کس ـب وکارهای فضــای‬ ‫مجــازی بــه عنــوان نماینــده ی این کس ـب وکارها و‬ ‫بســیاری از کارشناســان فنــی‪ ،‬اقتصــادی و حقوقی‬ ‫معتقدند که این شــیوه از حمایت با حذف رقبای‬ ‫خارجیمنجر به کاهشرقابتمیان کسب وکارهاو‬ ‫عاملاصلیشکستو کاهشکیفیتخدماتان ها‬ ‫در سال های نزدیک خواهد شد‪.‬‬ ‫از میان بردن فضای رقابتی‬ ‫در حــال حاضــر توســع ه و پیشــرفت بســیاری‬ ‫از کس ـب وکارهای فضــای مجــازی داخلــی مرهون‬ ‫رقابــت ا نهــا در عرصــه جهانــی و گاه کنــار زدن‬ ‫رقبــای خارجــی از بــازار داخلــی در نتیجــه رقابــت‬ ‫ســالم بــوده اســت‪ .‬در طــرح مــورد نظــر مطابق با‬ ‫تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۹‬تبلیغ در رسانه های خارجی فاقد‬ ‫مجــوز ممنــوع اســت‪ .‬افــزون بر ان شــکی نیســت‬ ‫کــه سیاس ـت گذاران فضــای مجازی صرفــا نباید به‬ ‫پیشرفتداخلیکسب وکارهاتوجهکنندبلکهنگاه‬ ‫اصلی و بلندمدت ان ها باید معطوف به گسترش‬ ‫ارائه دهندگان داخلی به کشورهای همسایه و حتی‬ ‫جهانی باشد‪ .‬این در حالی است که مواد مختلف‬ ‫ایــن طــرح محدودیت های جــدی را برای فعالیت‬ ‫رقبای خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است که‬ ‫پذیرش ان ها از سوی شخص خارجی محال است و‬ ‫بازار پیام رسان ها و دیگر ارائه دهندگان را به سمت‬ ‫بــازاری بدون تحول و توســعه ســوق خواهــد داد؛‬ ‫در شــرایطی که کس ـب وکار داخلی برای حضور در‬ ‫بازارهای خارجی باید در عرصه ی داخلی خود را در‬ ‫کنار دیگر رقبایخارجیمحکبزنند‪.‬‬ ‫ایجاد محدودیت های غیر معمول‬ ‫طرحموردنظر وظایفیرابر دوشارائه دهندگان‬ ‫یگــذارد که اجــرای ان ها‬ ‫خدمــات پایــه کاربردی م ‬ ‫توســط اشــخاص داخلــی و خارجــی بــا مقتضیات‬ ‫فضــای مجــازی و پیام رســان ها منافــات دارد‪ .‬از‬ ‫موارد اشار هشــده در این طرح «احراز هویت معتبر‬ ‫کاربران» و «الزام به حذف محتوای مجرمانه ظرف‬ ‫‪ ۱۲‬ســاعت» اســت‪ .‬فرض اعمال چنین مسائلی در‬ ‫پیام رسان هایخارجیهمچونتوییتر‪،‬واتس اپبا‬ ‫در نظــر گرفتن انچه هم اکنون در این رســانه ها در‬ ‫حال اجراســت‪ ،‬تقریبا محال اســت‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫اجبار پیام رسان هایداخلیبهاجرایچنینمسائلی‬ ‫یــا ایجــاد امتیازاتی بــرای کســب وکارهای خارجی‪،‬‬ ‫اشخاص داخلی را از رقابت باز می دارد و نتیجه ای‬ ‫جز شکست برای ان ها متصور نیست‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که فعالیت در فضای مجازی مســتلزم اخذ‬ ‫مجوزهای فراوان از مراجع متعدد است که همواره‬ ‫چالش ها و ســردرگمی های بسیاری را برای کسب‬ ‫و کارهای فعال در این زمینه به دنبال داشته است‬ ‫و مسلم است که اضافه کردن مجوز دیگری که در‬ ‫ماده ‪۱۱‬این طرح پیش بینی شده فعالیت در حوزه‬ ‫فضای مجازی را بسیار سخت تر و پیچیده تر از قبل‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫ایرادات اساسی در ساختار سیاست گذاری‬ ‫در طــرح مــورد نظــر تنظیم گــری در حــوزه‬ ‫ارائه دهنــدگان خدمــات کاربــردی بــر عهــده‬ ‫کمیسیونی با نام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات»‬ ‫نهاده شــده اســت‪ .‬بــا توجه به تعریفــی که این‬ ‫طرح از ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی ارائه‬ ‫داده اســت‪ ،‬تمامی پلتفرم ها و فعالین در حوزه‬ ‫فضای مجازی تحت شــمول سیاست گذاری های‬ ‫ایــن حــوزه قــرار گرفته اســت؛ امــا در ترکیب این‬ ‫کمیســیون خبری از فعالین و بازیگران این حوزه‬ ‫و نماینــدگان ان ها نیســت‪ .‬اســتفاده از بازیگران‬ ‫اصلــی ایــن حوزه در ترکیب این کمیســیون امری‬ ‫غیر قابل اجتناب است‪ .‬عدم استفاده از تخصص‬ ‫و تجرب ـه ی ایــن فعالیــن در ایــن حــوزه منجر به‬ ‫صدور دســتورهای خشــک و تک بعدی و بدون‬ ‫توجه به واقعیت های این فضا از جمله چاالکی‬ ‫و سرعت تغییرات از سوی این کمیسیون مربوطه‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬گذشــته از این موضوع‪ ،‬بســیاری از‬ ‫اختیارات این کمیسیون هم چون «تهیه و تصویب‬ ‫ضوابط صیانت از حریم غیر عمومی و اطالعات‬ ‫خصوصــی» و «تهیه و تصویــب ضوابط ناظر به‬ ‫حقوق کاربران» در چارچوب مقررات گذاری عام‬ ‫می گنجــد و اعطــای چنیــن اختیاری بــه مرجعی‬ ‫غیر از مجلس مغایر با اصل هشتاد و پنج قانون‬ ‫اساسی است‬ ‫خـــبر‬ ‫بورس بر مدار صعود‬ ‫شــاخص کل در بــازار بــورس س هشــنبه‪ ۱۹ ،‬مــرداد مــاه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۹۵‬واحد رشــد داشــت که در نهایت این شــاخص به رقم یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۵۳‬هزار واحد رسید‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در معامالت بیش‬ ‫از ‪ ۹‬میلیــارد و ‪ ۴۷۸‬میلیــون ســهم‪ ،‬حــق تقــدم و اوراق بهادار به‬ ‫ارزش ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۸۴‬میلیارد ریال داد و ستد شد‪.‬همچنین شاخص‬ ‫کل (هم وزن) با پنج هزار و ‪ ۴۲۱‬واحد افزایش به ‪ ۴۱۸‬هزار و ‪۱۷۰‬‬ ‫واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با سه هزار و ‪ ۴۲۵‬واحد رشد به‬ ‫‪ ۲۶۴‬هزار و ‪ ۲۰۳‬واحد رسید‪.‬‬ ‫شاخص بازار اول ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۲۱۹‬واحد و شاخص بازار دوم ‪۳۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۴۹‬واحد رشد داشتند‪.‬عالوه بر این در بین همه نمادها‪،‬‬ ‫نمــاد فــوالد مبارکــه اصفهــان (فوالد) بــا ســه هــزار و ‪ ۳۵۲‬واحد‪،‬‬ ‫پتروشــیمی پــارس (پــارس) با یــک هــزار و ‪ ۴۲۶‬واحد‪ ،‬نفــت و گاز‬ ‫پتروشیمی تامین (تاپیکو) با یک هزار و ‪ ۲۱۶‬واحد‪ ،‬گروه صنعتی و‬ ‫معدنی گل گهر (کگل) با یک هزار و ‪ ۹۴‬واحد‪ ،‬صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس (فارس) با ‪ ۹۹۹‬واحد‪ ،‬گروه مپنا (رمپنا) با ‪ ۸۶۵‬واحد‪،‬‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ‪ ۷۴۵‬واحد‪ ،‬فوالد خوزستان‬ ‫(فخوز ) با ‪ ۶۰۹‬واحد‪ ،‬پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ‪ ۵۵۶‬واحد‪،‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران (فملی) با ‪ ۴۹۷‬واحد‪ ،‬گســترش نفت و گاز‬ ‫پارسیان (پارسان) با ‪ ۴۴۳‬واحد و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫(حکشتی) با ‪ ۴۳۴‬واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند‪.‬‬ ‫در مقابل توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)‬ ‫با ‪ ۳۵۸‬واحد‪ ،‬بانک پاســارگاد (وپاســار ) با ‪ ۱۹۵‬واحد‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫فناوران (شفن) با ‪ ۱۲۳‬واحد‪ ،‬مخابرات ایران (اخابر) با ‪ ۸۹‬واحد‪،‬‬ ‫پتروشیمی خارک (شخارک) با ‪ ۸۸‬واحد‪ ،‬فراوری معدنی اپال کانی‬ ‫پــارس (اپــال) با ‪ ۸۴‬واحــد و معدنی دماوند (کدمــا) با ‪ ۸۳‬واحد‬ ‫تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬امروز نماد سپید ماکیان (سپید)‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان (فوالد)‪ ،‬شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)‪،‬‬ ‫گروه دارویی برکت (برکت)‪ ،‬ملی صنایع مس ایران (فملی)‪ ،‬گروه‬ ‫مدیریــت ارزش ســرمایه صندوق بازنشســتگی کشــوری (ومدیر) و‬ ‫لیزینگ کارافرین (ولکار ) در نمادهای ُپرتراکنش قرار داشتند‪.‬‬ ‫گروه فلزات اساســی هم در معامالت امروز صدرنشین برترین‬ ‫گرو ههــای صنعــت شــد و در این گــروه ‪ ۸۳۶‬میلیــون و ‪ ۸۴۷‬هزار‬ ‫برگه سهم به ارزش ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۱۵‬میلیارد ریال دادوستد شد‪.‬‬ ‫امروز شاخص فرابورس نیز بیش از ‪ ۳۴۰‬واحد افزایش داشت و‬ ‫بر روی کانال ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۷۸۹‬واحد ثابت ماند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳‬برابر شدن قیمت پیچ و مهره طی‪ ۲‬سال‬ ‫رئیــس اتحادیــه فروشــندگان پیــچ و مهــره بــا‬ ‫بیان اینکــه در حال حاضر ‪ ۵۰‬درصد نیاز در داخل‬ ‫یشــود کــه در صــورت تامین مفتول کافی‬ ‫تامین م ‬ ‫می توانــد بــه ‪ ۸۰‬درصــد برســد‪ ،‬از ‪ ۲.۵‬تا ســه برابر‬ ‫شدنقیمت هاطیدو سالاخیر بهدلیلممنوعیت‬ ‫واردات و افزایش نرخ ارز خبر داد و گفت که طی‬ ‫‪ ۲۰‬ســال گذشته ‪ ۷۵‬کارخانه تولید پیچ و مهره به‬ ‫دلیلنبودحمایتتعطیلشدند‪.‬‬ ‫نورالدیــن مهــری در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه پیچ و مهره یک کاالی واسطه مصرفی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اهمیت پیچ و مهره به قدری است که‬ ‫اگر نباشــد صنعتی نداریم‪ .‬چراکه بــرای اتصال هر‬ ‫کاالیــی بــه ویژه در حــوزه صنعت از پیــچ و مهره‬ ‫استفاده می شود‪ .‬در حال حاضر ما ارائه کننده‪۷۰۰۰‬‬ ‫نوعی پیچ و مهره در بازار ایران هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در گذشته‪ ۳۰‬درصد نیاز کشور‬ ‫یشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫از طریــق تولیــد داخــل تامیــن م ‬ ‫سال های اخیر تولید داخل تقویت شده و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫نیاز در کشور تامینمی شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره در ادامه‬ ‫با اشــاره به مشــکالتی که در زمینه تولید و واردات‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان های صنعــت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بدون کسب اطالع از اتحادیه که‬ ‫کارشناسان این حوزه هستند‪ ،‬به دلیل تولید مشابه‬ ‫داخلــی‪ ،‬ثبــت ســفارش پیــچ و مهــره را به شــدت‬ ‫محــدود کردنــد‪ .‬اما بایــد با ما مشــورت می کردند‬ ‫یشــود اجازه‬ ‫تــا محصوالتی که در داخل تولید نم ‬ ‫واردات داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ثبت ســفارش پیچ و مهره به‬ ‫سختی و در بیشتر موارد با کارهایی که نباید انجام‬ ‫شود مانند زیر میزی محقق می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این در حالی است که در همه دنیا از کارشناسان در‬ ‫این باره استعالم گرفته می شود‪ .‬این مسئله باعث‬ ‫افزایش قیمت پیچ و مهره نیز شــده به طوری که‬ ‫قیمت ها نسبت به دو سال پیش ‪ ۲.۵‬تا سه برابر‬ ‫شــده اســت که یکی از دالیل ان همین عدم ارائه‬ ‫خدمــات از ســوی ســازمان های صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارتاست‪.‬دلیلدیگر افزایشقیمتنیز افزایش‬ ‫نرخ ارز است‪.‬‬ ‫مهــری همچنیــن با اشــاره بــه دپوی کاالهــا در‬ ‫گمرک و هزینه دموراژ که به قیمت کاالهای نهایی‬ ‫اضافه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در نهایت مصرف کنندگان از‬ ‫همهاینمسائلمتضرر می شوند‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهدر حالحاضر تکنولوژیخوبی‬ ‫برای تولید پیچ و مهره در کشور مستقر شده و توان‬ ‫تولیــد ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬درصد کاالها در ایــران وجود دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مشــکل اصلی تولیدکننــدگان تامین مفتول‬ ‫اســت‪ .‬بــه ویــژه در بخــش پیچ هــای الیاژی کــه از‬ ‫فوالد الیاژی یزد تامین می شود‪ ،‬کمبود وجود دارد‪.‬‬ ‫شــنیده ها حاکی از این اســت که این شــرکت خام‬ ‫فروشی می کند و پیش از اینکه محصول نورد شود‪،‬‬ ‫بهصورتشمشصادر می کنند‪.‬‬ ‫رئیساتحادیهفروشندگانپیچومهرههمچنین‬ ‫وعــده داد در صــورت حــل شــدن مشــکل تامیــن‬ ‫مفتول‪ ،‬تا‪ ۸۰‬درصد نیاز در داخل تامین شود‪.‬‬ ‫البتــه به گفته وی کشــورهای دیگر هم تمامی‬ ‫پیچ و مهره مورد نیاز خود را تولید نمی کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫مقرونبهصرفهنیست‪.‬حتی کشورهایصادرکننده‬ ‫پیچ و مهره مثل چین‪ ،‬ژاپن و تایوان نیز بخشی از‬ ‫نیاز خود را وارد می کنند‪.‬‬ ‫این مقام صنفی نیاز ساالنه کشور را ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تن پیچ و مهره عنوان کرد و گفت‪ :‬بخشی از‬ ‫این پیچ و مهره الیاژی است که حتما باید فوالدی‬ ‫باشد‪ ،‬اما بخش دیگر که پیچ اهنی است در داخل‬ ‫تولید می شود و نیاز به واردات نداریم‪ .‬اما در بخش‬ ‫فوالدی به ویژه مهره های الیاژی و پیچ های ایمنی‬ ‫مثل پیچ چرخ‪ ،‬به واردات نیاز داریم که استاندارد‬ ‫انهانیز بسیار مهماست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعضــای اتحادیــه حاضرنــد بــا‬ ‫تولیدکنندگان و مسئوالن صمت جلسه بگذارند تا‬ ‫این مشــکل حل شــد‪ .‬اگر دســت تولیدکنندگان به‬ ‫فــوالد برســد در بخش پیــچ و مهره هــای فوالدی‬ ‫مشکل زیادی نداریم و از طریق تولید داخل تامین‬ ‫می شود‪،‬اماتاکنونحاضر بهحضور در اینجلسات‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام صنفی یکی از مشکالتی که‬ ‫در پی محدودیت ها ایجاد شده این است که پیچ‬ ‫استفاده شده در قابلمه ها باید استیل باشد تا زنگ‬ ‫نزند و غذا را الوده نکند‪ ،‬اما با توجه به اینکه این‬ ‫پیچ ها وارداتی هستند و اجازه واردات انها هم داده‬ ‫یشــود‪ ،‬بخشــی از انها بــه صورت قاچــاق وارد‬ ‫نم ‬ ‫شده که کربن انها کم می شود که همه در نهایت‬ ‫به مصرف کننده ضرر می زند‪ .‬راه حل مشکالت این‬ ‫است که دولت در هر صنعت با کارشناس مربوطه‬ ‫مشورتکند‪.‬‬ ‫مهــری همچنیــن در پاســخ بــه ســوال دربــاره‬ ‫صادرات پیچ و مهره گفت‪ :‬صادرات این محصول‬ ‫قابل توجه نیســت و عموما به صورت همراه کاال‬ ‫یشــود‪ .‬برای مثــال دکلی که در ســوریه و‬ ‫انجــام م ‬ ‫یشــود به همراه خــود پیچ و مهره‬ ‫عــراق نصب م ‬ ‫دارد که به ان صادرات همراه با کاال گفته می شود‪.‬‬ ‫البتــه بــه گفتــه وی حــدود ‪ ۲۰‬ســال پیــش ‪۱۱۵‬‬ ‫کارخانــه درجــه یــک تولید پیــچ و مهره در کشــور‬ ‫وجــود داشــت کــه حــاال ‪ ۴۰‬کارخانــه از انهــا باقی‬ ‫مانده است‪ .‬در ان زمان به کشورهای مختلف هم‬ ‫صادرات داشتیم‪ ،‬اما نبود حمایت باعث از دست‬ ‫رفتن این سرمایه شد‪ .‬این میزان کاهش کارخانه ها‬ ‫یــک فاجعــه اســت‪ .‬بخشــی از انهــا کامــا از بین‬ ‫رفته اند‪،‬بخشیتبدیلبهقطعه ساز شدندوبخشی‬ ‫همتجاریشده اند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫خشکسالی هویج را کمیاب‬ ‫و گران کرد‬ ‫هویج در بازار کمیاب و قیمت ان به ‪ ۳۸‬تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومان رســید! رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه با تائید‬ ‫این خبر گفت‪ :‬بذر هویج اب زیادی مصرف می کند و‬ ‫خشکسالی باعث شده که بسیاری از کشاورزان از کشت‬ ‫هویجصرف نظر کنند‪.‬‬ ‫به گزارشتجارت نیوز‪،‬هویجدر برخیمناطقتهران‬ ‫و حتیبعضیاز شهرهایشمالینایابشد‪.‬فروشندگان‬ ‫میوه می گویند دو دلیل برای کمیاب شدن هویج وجود‬ ‫دارد‪ :‬اول خشکسالی و دوم صادرات بی رویه ان‪.‬‬ ‫برخــی فعاالن بــازار می گوینــد بذر هویــج اب بری‬ ‫باالیی دارد و خشکسالی باعث شده که کاشت هویج‬ ‫کمتر از سال های قبل شود‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫میوه هم توضیح داد‪ :‬طبق گزارش های شفاهی برخی‬ ‫دالالن هویــج را از کشــاورزان می خرنــد و مســتقیم به‬ ‫کشــورهای اطــراف صــادر می کننــد و همیــن صــادرات‬ ‫بی رویه باعث کاهش عرضه هویج به بازار شده است‪.‬‬ ‫اسداهلل کارگر با اشاره به قیمت‪ ۳۸‬تا‪ ۴۰‬هزارتومانی‬ ‫هویج در برخی مغازه های ســطح شهر به تجارت نیوز‬ ‫گفت‪:‬هویجقیمتمصوبنداردو دلیلافزایشقیمت‬ ‫این اســت که مغازه دارها هم هویج را از میدان مرکزی‬ ‫گرانمی خرند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته در فصل تابستان نگهداری هویج‬ ‫دشوار است و بنابراین در این فصل‪ ،‬کاشت هویج کمتر‬ ‫از پاییز انجام می شود و در حال حاضر تنها تامین کننده‬ ‫هویج در کل کشور فقط استان فارس است که تولید ان‬ ‫چندانباالنیست‪.‬‬ ‫کارگر همچنین گفت‪:‬افزایش کرایهحمل ونقل‪،‬نرخ‬ ‫دســتمزد و باال رفتن هزینه اقالم بســته بندی از جمله‬ ‫گونی! قیمت کاال را برای مردم گران کرده است؛ بنابراین‬ ‫مقصر گرانی میوه فعاالن بازار نیستند بلکه تورم عوامل‬ ‫تولیدبه طور چشمگیر باالرفتهاست‪.‬‬ ‫افزایش قیمت هویج در شرایطی رخ داده است که‬ ‫هشــت ماه پیش‪ ،‬یعنی در اذرماه هم گفته شــد که به‬ ‫دلیل افزایش تقاضا‪ ،‬هویج گران شــده اســت‪ .‬بهای هر‬ ‫کیلوگرم هویج در ان زمان به‪ ۱۰‬هزار تومان رسیده بود‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش صدیف بــدری‪ ،‬نماینــده مجلس به‬ ‫نابسامانی بازارهای مختلف اشاره کرده و به ایسنا گفته‬ ‫بــود‪« :‬هــرروز شــاهد افزایش قیمــت کاالهای اساســی‬ ‫هستیم کهاینروزها گرانی هابهسیمانو میلگردو حتی‬ ‫میوه رسیده که مردم نمی توانند بیشتر از نیم کیلو میوه‬ ‫بخرند‪».‬‬ ‫خبر مهم سازمان‬ ‫هدفمندی یارانه ها برای‬ ‫بازنشستگان‬ ‫مدیرعامــل ســازمان هدفمندســازی یاران ههــا از‬ ‫پرداخت‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال از محل منابع این سازمان‬ ‫بهبازنشستگاندستگاه هایاجراییخبر داد‪.‬‬ ‫امیــد حاجتــی مدیرعامــل ســازمان هدفمندســازی‬ ‫یارانه هــا گفــت‪ ۱۰ :‬هــزار میلیــارد ریــال از محــل منابــع‬ ‫ایــن ســازمان بــه بازنشســتگان دســتگاه های اجرایــی‬ ‫پرداخت شدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با عنایت به ضرورت رفع مشکل پرداخت‬ ‫مطالباتپاداشپایانخدمتبازنشستگانتاپایانسال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬دســتگاه های اجرایــی ملی و اســتانی و با توجه‬ ‫بــه مواد ‪ ۸‬و ‪ ۱۱‬قانون هدفمندســازی یارانه ها از محل‬ ‫تبصره ‪ ۱۴‬قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬کل کشــور‪ ،‬مبلغ ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال از محل منابع این ســازمان برای رفع‬ ‫مشکل مذکور به حدود‪ ۱۰۱۰۰‬نفر اختصاص و در اختیار‬ ‫دستگاه هایاجراییذیربطقرار گرفت‪.‬‬ ‫واکسن خودروسازها هر‬ ‫ُدز ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران از جزئیــات‬ ‫تفاهم نامــه واکسیناســیون بیــن وزارت بهداشــت‬ ‫و خودروســازان خبــر داد و گفــت خودروســازها و‬ ‫قطعه ســازان قرار است‪ ،‬واکسن موردنیاز برای کارکنان‬ ‫خطوط تولید خود را به قیمت هر دز ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫خریداریکنند‪.‬‬ ‫به گزارش اتاق بازرگانی تهران در حالی طرح چندی‬ ‫پیــش اتاق بازرگانی تهــران بــرای واردات ‪ ۶‬میلیون دوز‬ ‫واکســن و واکسیناســیون کارگران واحدهای تولیدی‪ ،‬با‬ ‫کارشــکنی های صورت گرفته از ســوی نهادهای دولتی‪،‬‬ ‫نــاکام مانــد کــه محمدرضــا نجفی منــش‪ ،‬از جزئیــات‬ ‫تفاهم نامه گروه خودروسازی سایپا و وزارت بهداشت‬ ‫بــرای اجــرای واکسیناســیون پولــی کارکنــان و کارگــران‬ ‫شرکت هایخودروسازیو قطعه سازیخبر دادو گفت‪:‬‬ ‫برابر توافق گروه خودروسازی سایپا و وزارت بهداشت‬ ‫احتماال‬ ‫و درمــان قــرار اســت ‪ ۲۰۰‬هزار دوز واکســن که‬ ‫ً‬ ‫از نوع «برکت» است به قیمت هر دز ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫به خودروســازان برای واکسیناســیون کارکنان و کارگران‬ ‫مجموع هشرکت هایخودروسازیتحویلدادهشود‪.‬‬ ‫بو کار و رفع‬ ‫رئیس کمیســیون «بهبود محیط کســ ‬ ‫موانــع تولیــد» اتــاق تهــران افــزود‪ :‬خبر این تفاهــم در‬ ‫حالــی منتشــر می شــود که پیشــتر نهادهای دولتــی در‬ ‫برابر طرح اتاق بازرگانی تهران برای واردات واکســن و‬ ‫اجرای واکسیناسیون خطوط تولید با هزینه کارفرمایان‬ ‫و صاحبــان کســب وکارها بــه بهانــه «پولــی شــدن»‬ ‫واکسیناسیون مخالفت کردند و اکنون خود مجری این‬ ‫طرح شده اند‪.‬نجفیمنشبیانداشت‪:‬در فروردینسال‬ ‫جاری و در جریان نخستین نشست هیئت نمایندگان‬ ‫در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬رئیــس اتــاق تهــران از تکاپــوی بخــش‬ ‫خصوصی برای واردات ‪ ۶‬میلیون دوز واکسن خبر داد‪.‬‬ ‫مسعودخوانساریدراین بارهتوضیحداد کهشرکت های‬ ‫خصوصی موفق به امضای قرارداد خرید ‪ ۶‬میلیون دوز‬ ‫واکسن شدند و واردات این واکسن ها بعد از پشت سر‬ ‫گذاشتنمراحلاداری‪،‬عملیاتیمی شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫احداث پست ششم‬ ‫‪ 63/20‬کیلوولت سنندج‬ ‫با اعتباری بالغ بر ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطق ـه ای غــرب از اغــاز‬ ‫عملیات اجرایی احداث پست ششم ‪ 63/20‬کیلوولت‬ ‫ســنندج و اتصاالت خطوط مربوطــه با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیارد ریال به روش تامین مالی از طریق پیمانکار‬ ‫یافاینانسخبر داد‪.‬‬ ‫علی اسدی گفت‪ :‬تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی‬ ‫احداثپستششم‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولتسنندجو اتصاالت‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولت مربوطه اغازشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بخشی‬ ‫از اتصاالت‪ ۶۳‬کیلوولت این پروژه به صورت کابل زمینی‬ ‫و بخشــی ب هصــورت هوایــی اجرا خواهد شــد‪ .‬اســدی‬ ‫خاطرنشان ساخت‪ :‬این پروژه باهدف افزایش پایداری‬ ‫و قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع شهرستان سنندج‬ ‫و پاسخگویی به نیاز مشترکین و متقاضیان جدید اجرا‬ ‫می شود‪.‬مدیرعاملشرکتبرقمنطقه ایغربدر پایان‬ ‫گفــت‪ :‬قــرارداد این پــروژه به روش تامین مالی توســط‬ ‫فروشنده مبادله شده و اعتباری بالغ بر یک هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال برای ان براورد شده است‪.‬‬ ‫احتمال بروز خاموشی‬ ‫به علت رشد سریع‬ ‫مصرف برق‬ ‫معــاون هماهنگــی توزیــع توانیر گفت‪ :‬مشــترکان‬ ‫اگر مدیریت مصرف برق را جدی نگیرند احتمال بروز‬ ‫خاموشی هابیشتر خواهدشد‪.‬به گزارشایرنا‪،‬غالمعلی‬ ‫رخشانی مهر افزود‪ :‬افزایش گرما در نیمه دوم تابستان‬ ‫منجــر به افزایــش مصرف برق شــده اســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هر یک درجه دمایی که میانگین کشوری افزایش‬ ‫می یابد حدود یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تا‪ ۲‬هزار مگاوات مصرف‬ ‫را باال می برد‪ .‬اعداد و ارقام امروز حدود‪ ۵‬هزار مگاوات ‬ ‫بیشتر را نشان می دهد‪ .‬معاون هماهنگی توزیع توانیر‬ ‫گفت‪:‬به جز اصفهان‪،‬چهارمحالوبختیاری‪،‬کهگلیویهو‬ ‫بویراحمد در بقیه مناطق مصرف خیلی بیش از مرزهای‬ ‫تعیی نشــده اســت‪ .‬رخشــانی مهر افزود‪ :‬اگر مشترکان‬ ‫مدیریتمصرفنکنندقطعامنجر بهخاموشیخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۱۰‬هزار دستگاه‬ ‫استخراج غیرمجاز رمز ارز‬ ‫کشف شد‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت‪ :‬میــزان کشــفیات‬ ‫دستگاه های غیرمجاز رمز ارز در یک سال گذشته به‪۲۱۰‬‬ ‫هزار دستگاهرسیدهاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مصطفی رجبی مشــهدی افــزود‪:‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۲‬هزار مگاوات میزان مصرف برقی اســت‬ ‫که توسط ماینرها استفاده می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫فشــده معــادل یک نیــروگاه ‪۸۰۰‬‬ ‫تعــداد دســتگاه کش ‬ ‫مگاواتیمصرفبرقداشتند کهباحذفان هااینمیزان‬ ‫به تولید برق کشــور برگشته است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان کرد‪ ۲۷ :‬درصد‬ ‫این کشــفیات مربوط به گزارش های مردمی است که‬ ‫تا ســقف ‪ ۲۰‬میلیون تومــان هم پاداش بــرای ان ها در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬رجبی مشهدی ادامه داد‪ :‬میزان‬ ‫مصــرف بــرق در دو روز گذشــته بــه ‪ ۶۵‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫مــگاوات رســید و این در حالی اســت که رقم مصرف‬ ‫مدت مشــابه پارســال ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مــگاوات بوده‪،‬‬ ‫یعنی ‪ ۱۰‬هزار مگاوات (‪ ۲۰‬درصد) افزایش یافته که این‬ ‫شــرایط طبیعی روند رشد مصرف نیســت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بخش زیادی از افزایش ‪ ۲۰‬درصدی مربوط به افزایش‬ ‫دما و استخراج غیرمجاز رمز ارز است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1139‬‬ ‫بهره برداری از طرح نرمال هگزان و نرمال پنتان شرکت پاالیش‬ ‫نفتامامخمینیشازند‬ ‫محمدرضــا اکبــری‪-‬اراک‪ :‬همزمــان با بیســت و‬ ‫هشــتمین ســالگرد افتتاح پاالیشــگاه امام خمینی‬ ‫شــازند‪ ،‬نشســت خبــری مدیرعامــل پاالیشــگاه‬ ‫مهندس رمضان پور با حضور اعضاء هیئت مدیره و‬ ‫خبرنگارانبرگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم رمضان پور گفت‪ :‬حضور‬ ‫صنایع بزرگی همچون پاالیشگاه در استان مرکزی‬ ‫مایه خیروبرکت و ابرومندی برای مردم هم جوار و‬ ‫ملت ایران به شمار می اید‪.‬‬ ‫مدیرعامــل پاالیشــگاه در ادامــه بــا تشــریح‬ ‫فعالیت ها و اقدامات انجام شده شرکت در حوزه‬ ‫عملیات تولید و بهره وری افزود‪ :‬تولید پروپیلن در‬ ‫شــرکت پاالیش نفــت امام خمینــی (ره) شــازند تا‬ ‫ســال گذشــته کمتر از ‪ ۱۴۰‬هزار تن در ســال بود که‬ ‫با توسعه فناوری و بهره گیری از ظرفیت های علمی‬ ‫و پژوهشــی‪ ،‬تولیــد ایــن محصــول اکنــون بــه ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن در ســال رســیده اســت‪ .‬حفظ و نگهداری‬ ‫ظرفیت فروش نفت خام و استمرار عملیات تولید‬ ‫فراورد ههــای نفتــی موردنیاز کشــور بــدون وقفه و‬ ‫باالتر از ظرفیت طراحی شده در دستور کار قرار دارد‬ ‫و در این مســیر اســتفاده حداکثری از ظرفیت های‬ ‫بومی مدنظر قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت امام خمینی‬ ‫(ره) شازند اظهار داشت‪ :‬اجرا و بهره برداری از طرح‬ ‫نرمال هگزان و نرمال پنتان با ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن و با صرفه جویی ارزی بالغ بر ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫دالر در ســال یکــی دیگــر از اقدامــات ایــن واحــد‬ ‫پاالیشگاهی کهدر راستایتحققجهشتولیدبوده‬ ‫و در یک سال اخیر انجام شده است‪.‬‬ ‫رمضان پور بیان کرد‪ :‬انجام موفقیت امیز تخلیه‬ ‫و شارژ کاتالیست های واحد ‪ RCD‬که برای اولین‬ ‫بار از انحصار خارج شد و با کاهش چشمگیر هزینه ‬ ‫و ثبــت رکوردهــای جدیــد در کاهــش قابل توجــه‬ ‫مدت زمــان اجــرا و انجام موفقیت امیــز بزرگ ترین‬ ‫تعمیــرات اساســی ‪ ۱۲‬واحــد عملیاتــی در ســطح‬ ‫کشــور باوجود شــیوع ویروس کرونا و بدون حادثه‬ ‫با صرفه جویی ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریالی از دیگر اقدامات‬ ‫شــرکت پاالیــش نفت امام خمینــی (ره) شــازند در‬ ‫یک سالهاخیر است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اغاز عملیات اجرایی ترمیم‬ ‫تــرک نــازل راکتــور واحــد ایزوماکــس توســط‬ ‫شــرکت های داخلــی خبــر داد و اضافــه کــرد‪۲ :‬‬ ‫دســتگاه مبدل فشــار باالی واحد ایزوماکس که‬ ‫سال های متمادی در محوطه سلویج پاالیشگاه‬ ‫رهاشــده بود خوشــبختانه در کارگاه مرکزی و با‬ ‫استفاده از دانش‪ ،‬توانمندی و تجهیزات داخلی‬ ‫تعمیر و قابل بهره برداری گردید‪.‬‬ ‫مدیرعامــل گفــت‪ :‬پرداخــت بدهــی ارزی این‬ ‫واحــد پاالیشــگاهی از محل صندوق ذخیــره ارزی‬ ‫با عاملیت بانک ملت بابت ساخت طرح توسعه‬ ‫مرحلــه دوم بــه مبلــغ یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون‬ ‫یورو و تســویه ان با نرخ ارز ســال ‪ ۱۳۹۱‬با اســتفاده‬ ‫از ظرفیت های قانونی‪ ،‬ماده ‪ ۲۰‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید به ارزش ‪ ۲۲‬هزار ‪ ۱۳۷‬میلیارد ریال را از دیگر‬ ‫ک سال اخیر‬ ‫اقدامات این واحد پاالیشگاهی در ی ‬ ‫عنوانکرد‪.‬‬ ‫رمضان پور گفت‪ :‬ســاخت‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫‪ ۱۲‬بازویبارگیریباهدففروشبیشتر محصوالت‪،‬‬ ‫اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای تمام نیروهای‬ ‫پیمانکاری بالغ بر ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر در پیمان های‬ ‫مســتمر شــرکت‪ ،‬توجــه ویــژه بــه تولیــد داخــل و‬ ‫ی ســاخت قطعــات موردنیــاز بال غبــر‬ ‫یســاز ‬ ‫بوم ‬ ‫کهــزار و ‪ ۵۰۰‬قلــم کاال و بــا صرفه جویی بالغ بر‬ ‫ی ‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال و توسعه ‪ ۱۶‬هکتاری فضای سبز‬ ‫از دیگر اقدامات شرکت پاالیش نفت امام خمینی‬ ‫(ره) شازند است‪.‬‬ ‫در ادامــه مهنــدس رمضــان پــور بــه ســواالت‬ ‫اصحاب رسانه پاسخ داد و در پایان مراسم با اهدای‬ ‫شاخه گل و لوح تقدیر از کلیه خبرنگاران حاضر در‬ ‫جلسهتقدیر بهعملامد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز واکسیناسیون کروناینیروهایامدادشرکت گاز خراسانرضویدر مشهد‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫از تزریق واکسن کرونا برای نیروهای شاغل در واحدهای امداد و‬ ‫خدمات بهره برداری این شرکت در مشهد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫حســن افتخــاری با اشــاره به ماهیت و جنــس کار فعالیت های‬ ‫امــداد شــرکت گاز و مراجعــه حضــوری بــه درب منــازل‬ ‫شــهروندان اظهــار کــرد‪ :‬بــا پیگیری های مســتمر واکسیناســیون‬ ‫نیروهــای امــداد و خدمــات بهره برداری شــرکت گاز اســتان در‬ ‫شهرســتان مشهد انجام شد‪.‬‬ ‫افتخاری یاداور شــد‪ :‬شــرکت گاز خراسان رضوی با تاکید بر‬ ‫حفــظ ســامت کارکنــان و خانواده هــای انان از ابتدای شــروع‬ ‫بیمــاری کرونــا توزیــع لوازم بهداشــتی شــامل ماســک و الکل و‬ ‫ضدعفونــی محیطــی را به طورجــدی در دســتور کار قــرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قدردانیاز مدیرعامل ابفایقم‬ ‫به عنوانمدیر حامیروابطعمومی‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب اســتان قم در نخســتین‬ ‫جشنوارهانتخاباتی«ایرانمقتدر»بهرتبهبرتر دست یافت‪.‬‬ ‫مراســم اختتامیه نخســتین جشــنواره انتخاباتی ایران مقتدر با‬ ‫حضور استاندار‪ ،‬معاون سیاسی و امنیتی استاندار و برخی از اهالی‬ ‫رســانه برگزار شــد‪ .‬در این مراســم که با رعایت دســتورالعمل های‬ ‫نهــای این جشــنواره در بخش های‬ ‫بهداشــتی برگــزار شــد از برتری ‬ ‫مختلف تجلیل شد که در ابتدا با اهدا لوح و تندیس از مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان قــم به عنــوان مدیــر حامــی روابط‬ ‫عمومــی تجلیــل شــد‪ .‬در این لــوح تقدیر که به امضا اســتاندار قم‬ ‫رســیده‪ ،‬امده اســت‪ :‬امروزه روابط عمومی به عنوان هنر هشــتم و‬ ‫وزنــه قــوی و انکارناپذیر در مســیر اطالع رســانی‪ ،‬اگاهی بخشــی‪،‬‬ ‫اقناع افکار عمومی‪ ،‬مردم داری و ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی‬ ‫ارزشمند اعتماد عمومی‪ ،‬دستاوردهای ارزنده ای را برای سازمان ها‬ ‫بــه همــراه داشــته و بــدون شــک بخش عظیمــی از توفیقــات این‬ ‫تهــا و همراهی های‬ ‫مجموعــه مرهون کســانی اســت که با حمای ‬ ‫خود شرایط کار در این عرصه را هموارتر می کنند‪ .‬بهرام سرمست‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1290‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۷۷۴‬مورخ ‪ 1400/4/5‬اقای یوسف زمانی علویجه فرزند عباس نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 132/43‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱۷‬فرعی از ‪ ۸۹۷‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه ‪ ۹‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1175090‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1293‬شماره‪ ، 140060302006002891 :‬تاریخ‪ 1400/05/11 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000548‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم نصرت دفاعی ورنوسفادرانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 25222‬مورخ ‪ 75/10/05‬دفتر ‪ 46‬و سند ‪ 17639‬مورخ ‪87/02/18‬‬ ‫دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 69622‬مورخ ‪ 87/11/23‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و‬ ‫بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم نصرت دفاعی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 12427‬کدملی ‪1140122835‬‬ ‫صادره فرزند رحیم نسبت به سه دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 347/61‬مترمربع پالک شماره ‪125‬‬ ‫فرعی از ‪ 118‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 12/55‬متر دیوار و درب است به بن بست ‪ ،‬شرقًا به طول‬ ‫‪ 28/83‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ، 118/125‬جنوبًا به طول ‪ 12/61‬متر دیوار و درب است‬ ‫به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 26/65‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ 118/125‬حقوق ارتفاقی ندارد‬ ‫در اجرای ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1175168‬م الف‬ ‫در ادامــه ایــن لوح تقدیر از زحمات تالشــگران این عرصه به ویژه‬ ‫علــی جــان صــادق پــور مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫قــم به عنــوان مدیــر حامی روابــط عمومی اســتان قدردانــی کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین در ادامه این مراسم از برترین های جشنواره ایران‬ ‫شهــای مختلف قدردانی شــد کــه در بخش روابط‬ ‫مقتــدر در بخ ‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1295‬شماره‪ ، 140060302006002899 :‬تاریخ‪ 1400/05/11 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000546‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم شیرین ملک زاده ورنوسفادرانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 25222‬مورخ ‪ 75/10/05‬دفتر ‪ 46‬و سند ‪ 179639‬مورخ ‪87/02/18‬‬ ‫دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 69622‬مورخ ‪ 87/11/23‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده‬ ‫و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم شیرین ملک زاده ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 9486‬کدملی‬ ‫‪ 1142319636‬صادره فرزند خسرو نسبت به ‪ 1/5‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 347/61‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 125‬فرعی از ‪ 118‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 12/55‬متر دیوار و درب است به بن‬ ‫بست ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 28/83‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ، 118/125‬جنوبًا به طول ‪12/61‬‬ ‫متر دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 26/65‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪118/125‬‬ ‫حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از‬ ‫طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1175205‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1297‬شماره‪ ، 140060302006002895 :‬تاریخ‪ 1400/05/11 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000547‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محمد مالکی ورنوسفادرانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 25222‬مورخ ‪ 75/10/05‬دفتر ‪ 46‬و سند ‪179639‬‬ ‫مورخ ‪ 87/02/18‬دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 69622‬مورخ ‪ 87/11/23‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫یهــای برتــر نیــز از محمــد کربالیــی ابراهیمی مدیــر روابط‬ ‫عموم ‬ ‫عمومــی شــرکت اب و فاضــاب بــا اهدا لــوح و تندیــس قدردانی‬ ‫شد‪ .‬در این لوح تقدیر نیز که به امضا دکتر سرمست رسیده‪ ،‬امده‬ ‫است‪ :‬نخستین جشنواره انتخاباتی «ایران مقتدر» عالوه بر تحرک‬ ‫بخشــی و ایجاد فضای رقابتی ســالم و پویا در حرفه فاخر روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬زمینه و فرصت مناســبی را برای ایفای مســئولیت اساسی‬ ‫و تخصصــی روابــط عمومی های اســتان قم در عرصه فضاســازی‪،‬‬ ‫شــورافرینی و جلب مشارکت و اعتماد عمومی برای حضور پرشور‬ ‫و نشاط در انتخابات ‪ 28‬خرداد ‪ 1400‬فراهم کرد‪ .‬استاندار قم در‬ ‫ادامــه ایــن لوح تقدیر خطاب به مدیر روابط عمومی شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان قــم امده اســت‪ :‬نظر به کســب مقــام برتر این‬ ‫یهــای به عمل امده‪ ،‬بدین وســیله از زحمات و‬ ‫جشــنواره در ارزیاب ‬ ‫تالش های ارزنده جنابعالی و همکاران محترمتان تشکر و قدردانی‬ ‫نمــوده و امیــدوارم در پرتــو عنایــات حق تعالــی‪ ،‬در راه خدمــت‬ ‫به نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و ارتقــا جایــگاه روابط‬ ‫عمومی بیش ازپیش موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫گازرسانی به ‪ 3203‬صنعت استان‬ ‫گلستانتاکنون‬ ‫علــی طالبــی با اشــاره به‬ ‫از عمــده و جــزء را در اســتان‬ ‫خبــر گازرســانی بــه ‪3203‬‬ ‫گازرســانی نماید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صنعــت اســتان گلســتان در‬ ‫شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫ایــن رابطــه گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫از صاحبــان صنایــع اســتان‬ ‫برنامه های مهم شــرکت گاز‪،‬‬ ‫خواســت هــر چــه ســریع تر‬ ‫علی طالبی‬ ‫تســریع درروند گازرســانی به‬ ‫درخواســت های خــود را بــه‬ ‫صنایع و مجتمع های صنعتی‬ ‫ایــن شــرکت ارســال نمایند تا‬ ‫اســت کــه ایــن موضــوع در تقویــت بخــش اقدام بعدی جهت گازرســانی به واحدهایی‬ ‫صنعــت و جایگزیــن کــردن ســوخت گاز بــا کــه ظرفیــت گازرســانی دارند صــورت پذیرد‪.‬‬ ‫ســایر ســوخت ها بــا توجــه بــه سیاســت های وی در ادامــه در خصــوص اعطــای یارانــه‬ ‫حمایتــی دولــت و یارانــه مصــوب شــورای اجــرای خــط اختصاصــی گاز بــه واحدهــای‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬اســتقبال صاحبــان صنایــع بــرای تولیــدی و صنعتــی اســتان نیز یاداور شــد‪ :‬بر‬ ‫اســتفاده از ســوخت گاز افزایش یافتــه و اســاس مصوبه شــورای اقتصــاد‪ ،‬یارانه اجرای‬ ‫درخواس ـت های متعــددی از ایــن بخــش خــط اختصاصی گاز بــه واحدهای تولیدی و‬ ‫وصو لشــده اســت‪ .‬طالبــی بــا بیــان اینکــه صنعتی اعطا می شــود که این یارانه عالوه بر‬ ‫خوشــبختانه جهــش بســیار خوبــی را در این واحدهای مصرف کننده سوخت های فسیلی‪،‬‬ ‫زمینه شــاهد هســتیم ادامه داد‪ :‬این شــرکت بــرای واحدهــای در دســت احــداث و اماده‬ ‫جهت کمک به تولید و رونق اقتصادی کشور بهره بــرداری و همچنین در حال ســاخت نیز‬ ‫تاکنون توانست ‪ 3‬هزار و ‪ 203‬صنعت اعم اعطاء خواهد شد‪.‬‬ ‫قاچاق سوخت در استان کرمانشاه به‬ ‫حداقل رسیده است‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقهکرمانشاهبااشارهبهاستفادهاز جدیدترین‬ ‫یهــا و تکنولوژی ها در جایگاه های عرضه‬ ‫فناور ‬ ‫ســوخت استان‪ ،‬گفت‪ :‬امروز قاچاق سوخت در‬ ‫استان کرمانشاهبهحداقلرسیدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فریدون یاســمی کرمانشاه را‬ ‫یکی از استان های موفق در استفاده از کارت های‬ ‫بانکی برای تخصیص سهمیه سوخت دانست و‬ ‫افزود‪ :‬سهمیه نفت سفید‪ ،‬گازوییل و گاز مایع را‬ ‫از طریق کد ملی اشــخاص در کارت های بانکی‬ ‫ان ها شــارژ می کنیم تا ســرمایه های ملی ما وارد‬ ‫چرخــه قاچــاق نشــود‪ .‬وی اســتان کرمانشــاه را‬ ‫اولین استان کشور دانست که به صورت ازمایشی‬ ‫سیســتم توزیــع را بــر اســاس کارت بانکــی قــرار‬ ‫داده است‪ ،‬گفت‪ :‬این کار را تاکنون با موفقیت‬ ‫انجام دادیم بطوریکه‪ ۲۲۰‬عامل توزیع و هفت‬ ‫شرکت تاسیســات مادر ســوخت را از ما تحویل‬ ‫می گیرند و به عنوان مثال هر کپسول گاز مایع را‬ ‫در نزدیک ترین و دورترین نقطه استان باقیمت‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تومــان در اختیــار مصرف کننــده‬ ‫قرار می دهند‪ .‬یاسمی الکترونیکی شدن سیستم‬ ‫توزیع ســوخت در اســتان را برای کاهش قاچاق‬ ‫ســوخت بســیار مهم ارزیابی کرد و توضیح داد‪:‬‬ ‫اکنون بخش زیادی از سیســتم توزیع در اســتان‬ ‫الکترونیکی اســت اما هرچه قدر در این مســیر‬ ‫حرکــت کنیــم موفقیت هــای بیشــتری را کســب‬ ‫می کنیمبطوریکهامروز قاچاقسوختدر استان‬ ‫بهحداقلممکنخودرسیدهاست‪.‬مدیر شرکت‬ ‫ملیپخشفراورده هاینفتیکرمانشاهبااشارهبه‬ ‫اینکهسال گذشتهاز طریقسیستم هاینظارتیو‬ ‫بازرسی ‪ ۹۵۰‬کارت سوخت خودروهای عمومی‬ ‫را مســدود کردیــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬سوخت رســانی‬ ‫در پنــج مــرز رســمی کرمانشــاه را هم به فرصت‬ ‫تبدیل کردیم و همه جایگاه ها را به دیب دستی‬ ‫دیجیتال مجهز کردیم تا عالوه بر اینکه حقی از‬ ‫کسیضایعنشود‪،‬جلویقاچاقاینسرمایهملی‬ ‫را هم گرفته باشــیم‪ .‬وی با اشــاره به اینکه اداره‬ ‫اســتاندارد هر ‪ ۶‬ماه یک بار موظف است بدون‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم محمد مالکی ورنوسفادرانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 484‬کدملی ‪ 1140912429‬صادره فرزند حیدرعلی نسبت به ‪ 1/5‬دانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 347/61‬مترمربع پالک شماره ‪ 125‬فرعی از ‪ 118‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول‬ ‫‪ 12/55‬متر دیوار و درب است به بن بست ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 28/83‬متر دیوار به دیوار باقیمانده‬ ‫پالک ‪ ، 118/125‬جنوبًا به طول ‪ 12/61‬متر دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪26/65‬‬ ‫متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ 118/125‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1175190‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1299‬شماره‪ ، 140060302006002955 :‬تاریخ‪ 1400/05/16 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002939‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم همدم رحیمی اندانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات‬ ‫و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به‬ ‫شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل صفحه ‪ 507‬دفتر ‪ 3‬و صفحه ‪ 510‬دفتر‪ 3‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و‬ ‫بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم همدم رحیمی اندانی به شناسنامه شماره ‪ 7‬کدملی ‪ 1141491729‬صادره‬ ‫فرزند محمدباقر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 109/77‬مترمربع پالک شماره ‪ 42/1‬و‬ ‫‪ 42‬فرعی از ‪ 105‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 3/78‬متر و ‪ 4/48‬دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول‬ ‫‪ 16/34‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 42‬فرعی ‪ ،‬جنوبًا در سه قسمت و به طور شکسته اول به طول‬ ‫‪ 4/40‬متر و ‪ 2/44‬و ‪ /90‬متر دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا در ‪ 4‬قسمت که اول پخی شکل و قسمت‬ ‫سوم جنوبی است به طول ‪ 1/29‬متر درب و دیواریست به گذر دوم الی چهارم به طول ‪ 2/29‬متر‬ ‫و ‪ /33‬متر و ‪ 8/03‬متر دیواریست به گذر حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1175281‬م الف‬ ‫اطالعقبلیاستانداردهایالزمجایگاه هایعرضه‬ ‫سوخت را بررسی کند‪ ،‬افزود‪ :‬قبول داریم که ‪۸۰‬‬ ‫درصد بنزین تولیدشده در استان معمولی است‬ ‫اماباکیفیتاستو علتان هماینکهپاالیشگاه‬ ‫کرمانشاهقدیمیاستو توانتولیدبنزینیورو‪۴‬‬ ‫را ندارد که امیدواریم در اینده این امکان فراهم‬ ‫شــود‪ .‬یاسمی با اشاره به اینکه تاکنون پنج هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬دســتگاه خــودرو عمومــی در ایــن اســتان‬ ‫به صورت رایگان دوگانه ســوز شــده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یک هزار دستگاه خودرو عمومی دیگر هم‬ ‫در نوبت دوگانه سوز شــدن قرار دارد‪ .‬وی یاداور‬ ‫شد‪ :‬فاز دوم طرح گازسوز کردن خودروها مربوط‬ ‫بــه خودروهــای اژانــس و تاکســی های اینترنتی‬ ‫است البته این خودروها‪ ۲۵‬درصد معادل حدود‬ ‫یک میلیونو‪ ۷۰۰‬هزار توماناز هزینهدوگانه سوز‬ ‫کــردن را پرداخــت کــرده و مبلــغ باقی مانــده را‬ ‫دولت متقبل می شود‪ .‬یاسمیبا بیان اینکهازنظر‬ ‫گازسوز کردن خودروها استان کرمانشاه جزو سه‬ ‫منطقه برتر کشور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تالش برای‬ ‫دوگانه ســوز کــردن خودروهــا باهــدف کاهــش‬ ‫مصرف بنزین و روی اوردن به ســوخت ســالم تر‬ ‫(‪ )CNG‬است و تاکسی های اینترنتی و شاغالن‬ ‫در اژانس ها هم می توانند با مراجعه به سایت‬ ‫‪ gcr.niopdc.ir‬ثبت نــام و بعــد به یکی از مراکز‬ ‫‪ ۹‬گانه کارگاه تبدیل به سی ان جی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی تعداد جایگاه های عرضه بنزین‪ ،‬گازوییل و‬ ‫ســی ان جی در اســتان را ‪ ۱۶۰‬جایگاه اعالم کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬ســوخت موردنیاز مردم‪ ،‬کشــاورزان و‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی به صورت ماهیانه و‬ ‫بر اساس سهمیه های از پیش تعیین شده تامین‬ ‫می شودو هیچ گونهمشکلیدر اینزمینهنداریم‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به اینکه روزانه پنج میلیون‬ ‫لیتــر فراورد ه نفتی با ‪ ۳۵۰‬دســتگاه نفت کش در‬ ‫ایــن اســتان در قالــب ســوخت مصرفــی‪ ،‬توزیع‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬روزانــه یک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫لیتر بنزین و یک میلیون مترمکعب سوخت گاز‬ ‫(‪ )CNG‬در این استان توسط خودروهای گازسوز‬ ‫و دوگانه سوز مصرفمی شود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری پژو‪ SD 206‬اریان‪V20‬‬ ‫به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران‪ 815-14‬ص‪ 56‬به شماره موتور‬ ‫‪ 13188003491‬و شماره شاسی ‪ NAAP31EG8AJ232557‬مدل ‪1389‬‬ ‫به نام رضا خونساری نژاد فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه ‪ 2477‬کدملی‬ ‫‪ 1755875177‬صادره از اهواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت بنزین‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬سند کمپانی و کارت خودرو؛ خودرو‬ ‫سواری پژو ‪ 405‬تیپ ‪1/8i‬به رنگ نقره ای ‪ -‬متالیک به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 377 -85‬ج ‪ 74‬به شماره موتور ‪ 12488222025‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM01CA3AE125041‬مدل‪ 1388‬به نام محمد حنیف گمشادزهی‬ ‫فرزند گل محمد به شماره شناسنامه ‪ 575‬و کدملی ‪ 0702394191‬صادره از‬ ‫تربت حیدریه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس ای به‬ ‫رنگ نقره ای‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 236 -94‬ج ‪ 13‬به‬ ‫شماره موتور ‪ 1578349‬و شماره شاسی ‪ S1412285876083‬مدل‬ ‫‪ 1385‬به نام سعیده مصلحی زاده فرزند ناصر شماره شناسنامه ‪304‬‬ ‫کدملی ‪ 4709953252‬صادره از گاوبندی مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند کمپانی خودرو سواری سیستم پژو تیپ ‪ PARSTU5‬به رنگ‬ ‫سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 431 -53‬ق ‪ 69‬به شماره موتور‬ ‫‪ 139B0071821‬و شماره شاسی ‪NAAN11FC2EK688973‬‬ ‫مدل ‪ 1393‬به نام حمید ماهرانی برزانی فرزند عباس شماره شناسنامه‬ ‫و کدملی ‪ 1271148544‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اجرای حکم قضایی در ‪ 300‬متر از اراضی‬ ‫ملی کرج‬ ‫بــر اســاس دســتور قضایی‬ ‫صادر گردید‪.‬‬ ‫‪ 300‬متر از اراضی ملی شهرستان‬ ‫ذاکری گفت‪ :‬حکم صادره‬ ‫کرج در پالک ‪ -4‬اصلی موسوم‬ ‫باحضور کارکنانیگانحفاظت‬ ‫به النیز رفع تصرف شد‪.‬‬ ‫منابــع طبیعی شهرســتان کرج‬ ‫ســیاوش ذاکــری رئیــس‬ ‫و در معیــت عوامــل انتظامــی‬ ‫سیاوش ذاکری‬ ‫اداره ی منابــع طبیعــی و‬ ‫کالنتــری نســاء‪ ،‬اجــرا و اراضی‬ ‫ابخیــزداری شهرســتان کــرج بــا‬ ‫فشــده واقــع در‬ ‫ملــی تصر ‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه به اینکه نزدیک محدوده پالک النیز رفع تصرف گردید‪.‬‬ ‫بــه ‪ 300‬متــر از اراضی ملی به صورت غیرقانونی‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫توســط افــراد ســودجو ب هصــورت غــرس نهــال‪ ،‬شهرســتان کرج افزود‪ :‬بر اســاس وظیفه اداری و‬ ‫سنگ چین و دیوارچینی تصرف شده بود با طرح به تاسی از فرمایشات رهبری با متصرفین اراضی‬ ‫شکایت در مراجع قضایی پس از طی تشریفات ملی و زمین خواران برخورد قانونی و قطعی به‬ ‫قانونــی و مراحل رســیدگی‪ ،‬حکــم رفع تصرف عملخواهدامد‪.‬‬ ‫کاهشهزار درصدی اتش سوزیمراتع‬ ‫در همدان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی‬ ‫شــد و در ایــن راســتا اقداماتی‬ ‫اســتان همــدان بــه وضعیــت‬ ‫ماننــد همــکاری بــا همیــاران‬ ‫شســوزی مراتــع اســتان‬ ‫ات ‬ ‫طبیعــت‪ ،‬برگــزاری کالس های‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫اموزشــی بــرای مرت ـع داران و‬ ‫جــاری با کاهش هزار درصدی‬ ‫همــکاری با بســیج ســازندگی‬ ‫اسفندیار خزائی‬ ‫ی در مراتــع اســتان‬ ‫شســوز ‬ ‫ات ‬ ‫بــرای دیده بانــی صــورت‬ ‫نســبت بــه ســال قبــل مواجه‬ ‫گرفــت‪ .‬خزائــی بــه امکانــات‬ ‫بوده ایم‪ .‬اســفندیار خزائی‪ ،‬افزود‪ :‬امسال پنج گرو ههــای اطفاء حریق اشــاره کــرد و گفت‪ :‬در‬ ‫فقرهاتش سوزیبهمساحتپنجهکتار رخ داده سطح استان ‪ ۱۰‬گروه اطفاء حریق وجود داشته‬ ‫یکــه در ســال قبل ‪ ۳۸‬فقره ات ‬ ‫درحال ‬ ‫شســوزی کــه امکاناتــی ماننــد دمند ههــا‪ ،‬اتش کوب ها و‬ ‫به مســاحت ‪ ۸۶‬هکتــار را تجربــه کردیم‪ .‬وی ش ـن کش ها در اختیــار این نیروها قــرار گرفت‪.‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬البته تا قبل از سال ‪ ۹۵‬اتش سوزی ها مدیــرکل منابع طبیعی اســتان همدان با تاکید‬ ‫در ســطح اســتان بیشــتر از ‪ ۵۰۰‬هکتار بود اما بــر وضعیــت بحرانــی اســتان همدان در ســال‬ ‫خوشــبختانه با اقدامات صورت گرفته توســط جاری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امسال به دلیل خشکسالی‬ ‫تهــای گیاهــی در‬ ‫ســازمان منابع طبیعی و جلسات متعددی که میــزان اب موجــود در باف ‬ ‫با سازمان های مدیریت بحران‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬کمترین مقــدار خود بوده و گیاهان در ضعف‬ ‫شــهرداری‪ ،‬اتش نشــانی‪ ،‬هالل احمــر و هیئــت فیزیولوژیــک خود قــرار دارند بنابراین احتمال‬ ‫کوهنوردی برگزار شــد‪ ،‬ات ‬ ‫شســوزی بســیار زیاد اســت‪ ،‬به همین‬ ‫شســوزی ها به مقدار وقوع ات ‬ ‫قابل توجهی کاهش پیدا کرد‪ .‬خزائی با اشــاره دلیــل جنگل های اســتان را تحــت مراقبت ‪۱۰۰‬‬ ‫شســوز ‬ ‫بــر علــت وقــوع ات ‬ ‫ی در مراتع اســتان‪ ،‬درصــدی قــرار داده و در کنار ان در مکان های‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تنها پنج درصد ات ‬ ‫شســوزی ها منشا موردنیاز اتش بر نصب شده است‪ .‬وی در پایان‬ ‫طبیعی مانند صاعقه داشته و ‪ ۹۵‬درصد دیگر با اشــاره بر اینکه اتش سوزی بالی خانمان سوز‬ ‫منشا انسانی دارد برای مثال اختالفات محلی‪ ،‬جنگل در مناطق خشک و نیمه خشک است‪،‬‬ ‫اتــش ســیگار و اتــش روشــن کردن گردشــگران افزود‪ :‬چندین سال زمان نیاز است که یک نهال‬ ‫در طبیعــت از دالیل عمده ات ‬ ‫شســوزی مراتع به یک درخت تنومند و مثمر تبدیل شود و تنها‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مقــام مســئول با اشــاره بــر عوامل یک کبریت کافی است تا این درخت به راحتی‬ ‫موثــر در کاهــش ات ‬ ‫شســوزی ها‪ ،‬خاطرنشــان در چندیــن ســاعت از بین برود‪ ،‬بنــده از مردم‬ ‫کرد‪ :‬اســتان به ‪ ۲۰‬بلوک حفاظتی تقسیم و هر عزیز خواستار حفاظت از محیط زیست استان‬ ‫قســمت به نیروی های حفاظتی مربوطه داده هستم‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۳۱‬درصدی کشفیاتموادمخدر‬ ‫مرزهایگیالن‬ ‫سرپرســت فرماندهــی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اســتان گیــان با‬ ‫مرزبانــی گیــان گفــت‪ :‬از‬ ‫برخــورداری از چهــار نــوع مــرز‬ ‫ابتدای سال تاکنون افزایش ‪۳۱‬‬ ‫هوایــی‪ ،‬دریایــی‪ ،‬زمینــی و‬ ‫درصدی کشفیاتموادمخدر را‬ ‫رودخانه ایوهمچنینپلریلی‬ ‫در مرزهای استان شاهد بودیم‬ ‫که از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫علی ندرخانی‬ ‫و همچنین مرزبانان با پوشش‬ ‫است‪ ،‬از استان های ویژه مرزی‬ ‫تمامــی مناطــق ماموریتــی و‬ ‫بشمار می اید ولی اکثر مردم و‬ ‫برخورد با صیادان غیرمجاز در سال جاری بیش همشهریان اســتانی از این موضوع اطالع کافی‬ ‫از ‪ ۷۲‬مــورد اداوات صیــادی و ‪ ۵۱‬فرونــد شــناور ندارنــد‪ .‬سرپرســت فرماندهــی مرزبانی اســتان‬ ‫غیرمجاز راتوقیفکردند‪.‬‬ ‫گیــان با تاکید بــه برخورد مقتدرانه مــرزدران با‬ ‫ســرهنگ علــی ندرخانی در اییــن تجلیل از قاچاقچیانوسودجویانگفت‪:‬مامورانمرزبانی‬ ‫اصحاب رسانه که در ستاد مرزبانی استان گیالن استان با اشرافیت اطالعاتی و تشدید اقدامات‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره کنترلــی در راســتای مبــارزه با قاچاقچیان تهیه و‬ ‫شــهدا و تبریــک روز خبرنگار اظهــار کرد‪ :‬ضمن توزیــع مواد مخدر ســطح اســتان و بهره گیری از‬ ‫پاسداشــت خاطــره شــهدای اصحــاب رســانه‪ ،‬منابعمخبرینوشناسایینقاطالودهتوانستنداز‬ ‫مجاهــدت دلســوزانه شــما‪ ،‬وجدا نهــای بیدار ابتدایسالتاکنونافزایش‪ ۳۱‬درصدی کشفیات‬ ‫جامعه و تصویرگران زمان خویش را ارج می نهم مواد مخدر را داشته باشیم که در مقایسه با سال‬ ‫و از ایــزد منان تداوم عزت و اهتمام مســئوالنه گذشتهرشدقابل توجهیداشتهاست‪.‬‬ ‫شــمارا در روایــت صادقانــه حــق و حقیقت در‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مرزبانان استان عالوه بر تامین‬ ‫عرصهاگاهیارزومندم‪.‬‬ ‫امنیت مناطق مرزی بر اساس وظایف ذاتی‪ ،‬در‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز مجموعــه فرماندهــی سالجاریبانگرشیتخصصیباهرگونهتعرض‬ ‫مرزبانــی اســتان بــر خــود افتخار می دانــد که با بــه منابع ملی بــا جدیت برخورد کــرده تاکنون‬ ‫تعامل‪ ،‬همکاری صمیمانه و سازنده با اصحاب ‪ ۶۷‬تــن قاچاق چوب توســط مرزداران کشــف‬ ‫رسانهگام هایبلندیدر تحققامنیتاجتماعی که پس از تشــکیل پرونــده مقدماتی به مراجع‬ ‫برداشــته است‪.‬ســرهنگ ندرخانــی با اشــاره به قانونــی داللــت داده شد‪.‬ســرهنگ ندرخانی با‬ ‫همــکاری رســانه بــا مجموعــه مرزبانــی گفــت‪ :‬اشاره به کنترل دریا توسط دریابانان خاطرنشان‬ ‫مجموعــه مرزبانی و اصحاب رســانه دو قطب کرد‪ :‬مرزبانان با پوشش تمامی مناطق ماموریتی‬ ‫مهمدر افزایشاحساسامنیتو ارامشعمومی و برخورد با صیادان غیرمجاز در سال جاری بیش‬ ‫هستند کهمی تواندباتکیه بر اینتعاملامنیت‪ ،‬از ‪ ۷۲‬مــورد اداوات صیــادی و ‪ ۵۱‬فرونــد شــناور‬ ‫ارامش و اسایش را به بطن جامعه تزریق کند‪ .‬غیرمجــاز را توقیــف کردنــد و به منظــور تامیــن‬ ‫وی با بیان اینکه گیالن یکی از استان های ویژه امنیت پایدار دریا و سواحل تاکنون‪ ۱۴۰۴‬فروند‬ ‫مــرزی بشــمار می ایــد و به واســطه دارا بــودن شناور ساماندهی و به عبارت دیگر شناسنامه دار‬ ‫شرایط جغرافیایی یکی از استان های ویژه مرزی شدند کهدارای کدهایشناساییمی باشند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬گواهی پایان کار در شهرک هایصنعتی‬ ‫استانسمنانصادر شد‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستان‬ ‫ســمنان گفــت‪ ۲۵:‬فقره مجوز گواهــی پایان کار‬ ‫در اراضــی شــهرک ها‪ ،‬نواحــی صنعتی و منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی استان از ابتدای سال تاکنون صادر‬ ‫شــد‪ .‬حســن ال بویه با اعالم این خبر افزود‪ :‬این‬ ‫تعداد گواهی پایان کار برای‪ ۵۷‬هکتار از اراضی‬ ‫شهرک هاونواحیصنعتیاستانسمنانصادر شد‬ ‫که نسبت به مدت مشابه سال‪ ۹۹‬ازلحاظ فقره‪،‬‬ ‫‪ ۷۸‬درصد افزایش داشت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در مدت‬ ‫مشابهسالگذشته‪ ۱۴،‬فقرهگواهیپایانکار برای‬ ‫‪ ۷.۵‬هکتار از اراضی صنعتی استان سمنان صادر‬ ‫شــد و امارها بیانگر افزایش ‪ ۶۶۰‬درصدی صدور‬ ‫گواهی پایان کار ازلحاظ مساحت در سال جاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1139‬‬ ‫با هدایت سرپرست دادسرای صغار مشهد و میدان داری بهزیستی استان‬ ‫‪5‬‬ ‫بیماران روان‪ ،‬معلولین ذهنی و سالمندان مجهول الهویه‬ ‫خراسان رضوی شناسایی می شوند‬ ‫محمدرضــا رحمتی‪ -‬مشــهد مقــدس‪ :‬بــا همکاری‬ ‫دادســتانی‪ ،‬دایره سرپرستی دادگستری‪ ،‬بهزیستی‪،‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بیمارستان ابن سینا‪،‬‬ ‫بیمارانروانیمجهول الهویه‪،‬تعیینتکلیفشدند‪.‬‬ ‫دومین جلســه تعییــن تکلیف پذیــرش و ترخیص‬ ‫بیماران روانی رهاشــده و مجهول الهویه مشــهد در‬ ‫بهزیستی خراسان رضوی با حضور معاون دادستان‬ ‫و سرپرســت دادســرای صغار و محجورین مشهد‪،‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان رضــوی‪ ،‬نماینــدگان‬ ‫اورژانــس اجتماعــی و اورژانــس ‪ ،115‬بیمارســتان‬ ‫اب نســینا‪ ،‬نیــروی انتظامــی‪ ،‬معــاون توان بخشــی‬ ‫بهزیســتی اســتان و مدیــر بهزیســتی مشــهد برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در این نشســت که با عنوان تبیین و تشــریح‬ ‫چالش های پذیرش و ترخیص بیماران روانی مشهد‬ ‫برگزار شــد مقرر گردید ضابطین قضایی‪ ،‬مامورین‬ ‫شــهرداری‪ ،‬اورژانــس یــا هــر نهــاد دیگــری که بیمار‬ ‫روانی را با دستور قضایی به بیمارستان ابن سینا یا‬ ‫هــر مرکز درمانی دیگر می برند یک گزارش میدانی‬ ‫و کامل از نحوه رهاشدگی‪ ،‬مکان جغرافیایی وی‪،‬‬ ‫نحوهاطالعبهنهادقانونییااورژانسو مشخصات‬ ‫کامل بیمار به همراه وی تسلیم مرکز درمانی کنند‪.‬‬ ‫معاونتوان بخشیبهزیستیخراسانرضویدر این‬ ‫جلسه با تاکید بر اینکه مهم ترین مشکل در شرایط‬ ‫کنونــی در مراکــز بیمــاران روانی‪ ،‬معلولین ذهنی و‬ ‫سالمندان‪ ،‬پذیرش افراد مجهول الهویه است گفت‪:‬‬ ‫این مشکل در قسمت بیماران روانی مزمن‪ ،‬بیش از‬ ‫سایر گروه هایهدفبهچشممی خورد‪.‬حمیدرضا‬ ‫علیزاده گفت ‪ :‬ازاین پس پیش از ورود فرد به مراکز‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬یــک گــزارش میدانی از مرجعــی که فرد‬ ‫را شناســایی کــرده و نیــز عوامل اجرایــی‪ ،‬دریافت‬ ‫یشــود و عــاوه بــر ایــن‪ ،‬کار شناســایی از طریق‬ ‫م ‬ ‫اثرانگشــت نیز با دســتور معاون دادســتان مشــهد‬ ‫انجام می شود‪ .‬به گفته ی این مسئول در این راستا‬ ‫مقرر شدثبت احوال‪،‬یکدستگاهثبتاثرانگشتدر‬ ‫بیمارستان ابن سینا مستقر نماید که به محض ورود‬ ‫بیمار انگش ـت نگاری صــورت گیــرد و وی از طریق‬ ‫بانــک اطالعــات ثبت احــوال مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین پس از طــی دوره درمان‬ ‫بیمار در بیمارستان روانی‪ ،‬وی به خانواده تحویل‬ ‫و یا طبق نظر دادستان و تشخیص تطبیق بیمار با‬ ‫شرایطبهزیستی‪،‬ویبادستور قضاییبه کمیسیون‬ ‫یشــده و پس‬ ‫تشخیص معلولیت بهزیستی معرف ‬ ‫از تطبیق با شــرایط پذیرش در مراکز بهزیستی‪ ،‬در‬ ‫ایــن مراکز پذیرش گردد‪ .‬علیزاده خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫این فرایند که به شناسایی افراد سالمند‪ ،‬معلولین‬ ‫ذهنیو بیمارانروانیمزمنرهاشدهمنتهیمی شود‬ ‫بــا حمایت همه جانبه ی معاون دادســتان مشــهد‬ ‫عملیاتیشدهو می تواندالگوییبرایسایر استان ها‬ ‫در حل این مشکل قرار گیرد‪ .‬کارشناس مسئول مراکز‬ ‫اقامتی بهزیستی خراسان رضوی نیز در این نشست‬ ‫گفــت‪ ،‬در حــال حاضر کل جمعیــت مراکز اقامتی‬ ‫حــدود ‪ 6‬هــزار نفــر اســت کــه بیــش از ‪ 2‬هــزار نفر‬ ‫انان مجهول الهویه می باشند‪ .‬زهرا مهرابادی افزود‪:‬‬ ‫همچنین از ‪ 1200‬بیمار روانی مزمن مقیم مراکز‪600،‬‬ ‫نفرشانمجهول الهویههستندکه‪ 50‬درصدبیمارانرا‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در گام دوم‬ ‫اینبرنامه کهمعاوندادستانو سرپرستدادسرای‬ ‫صغار و محجورین نیــز از ان حمایت کرده اند قرار‬ ‫است دستگاه ثبت اثرانگشت در مراکز نیز مستقر‬ ‫شود یا بیماران مجهول الهویه برای ثبت اثرانگشت‬ ‫به مرکز مرتبط اعزام شوند که پس از شناسایی به‬ ‫خانواده هایشــان تحویل گردند‪ .‬کارشناس مســئول‬ ‫مراکز اقامتیبهزیستیاستانادامهداد‪:‬باهماهنگی‬ ‫دادستانی مشهد‪ ،‬مقرر شد افرادی که از این طریق‬ ‫تعیین هویت نشده و خانواده ای نداشته باشند‬ ‫دادســتان به عنــوان قیم این بیمــار‪ ،‬اختیار دخل‬ ‫و تصــرف در امــوال وی را بــر عهــده بگیــرد و یــا‬ ‫شخص مورد وثوق طبق نظر دادستان‪ ،‬به عنوان‬ ‫قیم وی معرفی و اموال بیمار تحت نظر وی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬به گفته ی این مسئول‪ ،‬مراکز بیماران روانی‬ ‫مزمــن‪ ،‬معلولین ذهنی و ســالمندان در ماه های‬ ‫گذشــته‪ ،‬به خاطر ناهماهنگی بین دســتگاه های‬ ‫مرتبــط‪ ،‬ظرفیتشــان تکمیل شــده بــود و هویــت‬ ‫بســیاری از این بیماران نیز ناشــناخته بود که کار‬ ‫رســیدگی به درمان و هزینه های مربوطه را دچار‬ ‫مشــکل می کــرد‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــه همیــن جهــت‪،‬‬ ‫موضوع با نهاد قضایی‪ ،‬در میان گذاشــته شــد و‬ ‫مقــرر گردید دســتورالعملی در ایــن زمینه تهیه و‬ ‫از ســوی نماینده دادســتان به تمام دستگاه های‬ ‫مرتبــط ابــاغ گــردد که هم مشــکل هویتــی این‬ ‫بیماران مرتفع شود و هم اینکه از جهت پذیرش‪،‬‬ ‫ترخیــص‪ ،‬تامیــن هزینه هــای درمــان و نحــوه ی‬ ‫بازگشت وی به جامعه‪ ،‬مشکالت موجود از میان‬ ‫برداشــت شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬اگــر بیمــار پــس از‬ ‫پذیرش در مراکز بهزیســتی و درمان بیماری اش در‬ ‫شــرایط پایــداری قرار گرفت کــه به جامعه برگردد‬ ‫خانــواده ی وی طبق اطالعــات موجود در پرونده‪،‬‬ ‫شناسایی و از ان ها خواسته خواهد شد که بیمار را‬ ‫تحویلبگیرندو در صورتنداشتنخانواده‪،‬مراحل‬ ‫تعیین قیم و تعیین تکلیف وی از سوی دادستان‬ ‫مشهد‪،‬انجاممی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سال‪۱۴۰۰‬؛ اغاز بهره برداری از برج کنترل‬ ‫ترافیکدریاییبندر چابهار‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان گفت‪ :‬برج کنترل ترافیــک دریایی بندر‬ ‫چابهــار با هدف کنترل ترددهــای دریایی و افزایش‬ ‫ایمنیدریانوردیامسالبهبهره برداریخواهدرسید‪.‬‬ ‫بهــروز اقایی بــا اعالم این خبــر افزود‪ :‬این پــروژه با‬ ‫ارتفاع‪ ۷۸‬متر از سطحدریاو الگوبرداریاز المان های‬ ‫دریاییطراحیو از مهرماهسال‪ ۹۸‬عملیاتاجرایی‬ ‫ان شــروع شــد و تــاش مــا بر ایــن خواهد بــود این‬ ‫پروژه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و زودتر از برنامه زمان بندی به‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫افزود‪:‬اینسازهبه عنوانمرتفع ترینومجهزترینبرج‬ ‫کنترلترافیکدریاییکشور بابهره گیریاز روشقالب‬ ‫لغزنده احداث گردید که با بهره برداری از این پروژه‬ ‫ضمن پایش و کنترل کلیه ترددها در طول ســواحل‬ ‫استانواب هایسرزمینیحوزهدریایعمان‪،‬موجب‬ ‫ارتقاءایمنیدریانوردیخواهدشد‪.‬‬ ‫اجرایطرحواکنش سریع و تهیهطرح مدیریت گردشگری‬ ‫جنگلجهانیابر شاهرود‬ ‫اســتان ســمنان مطــرح شــد‪ .‬او گفــت‪ :‬بر اســاس‬ ‫درخواست این اداره کل‪ ،‬مقرر شد طرح مدیریت‬ ‫گردشگری جنگل ابر شاهرود با رویکرد جلوگیری‬ ‫از اسیب های ناشی از ورود بی رویه و بی برنامه‬ ‫گردشــگران و نحــوه مداخلــه در منطقه توســط‬ ‫اداره کل پــس از تخصیــص اعتبــار ملــی اجرایــی‬ ‫شود‪ .‬دوست محمدی افزود‪ :‬تهیه و اجرای طرح‬ ‫واکنش سریع توسط دستگاه های اجرایی متولی‬ ‫محدوده جنگل ابر با برگزاری جلســات مشــترک‬ ‫نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود و مقرر شد‬ ‫به زودی جلس ـه ای در این خصوص برگزار شــود‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬رعایت تاب اوری در زمینه ظرفیت‬ ‫پذیــرش گردشــگر‪ ،‬حمایــت از ســرمایه گذاری‬ ‫فشــده در زمینه حفظ زیست بوم منطقه‪،‬‬ ‫تعری ‬ ‫تامیــن خدمــات حداقلــی در عرصــه و حریــم و‬ ‫تکی هبــر ایجــاد خدمــات در خــارج از محــدوده‬ ‫جنگل با ایجاد مرکز مدیریت بر محدوده ازجمله‬ ‫موضوعات ضروری و مهم برای حفاظت از جنگل‬ ‫جهانی ابر شاهرود است‪ .‬دوست محمدی گفت‪:‬‬ ‫انتخــاب ســرمایه گذار توانمنــد و دارای برنامــه‪،‬‬ ‫ارائــه امــوزش بــه جوامــع محلــی و گردشــگران‬ ‫برای حفاظت از محیط زیست جنگل و تعریف‬ ‫تگــردی از دیگر نکات ضروری‬ ‫مســیرهای طبیع ‬ ‫برای حفاظت از این جنگل است‪ .‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در خصوص اسیب های غیر مرتبط با‬ ‫حوزه میراث فرهنگی نیز مقرر شــد پیگیری های‬ ‫الزم توســط دســتگاه های اجرایــی متولــی بــرای‬ ‫حفظ جنگل ابر در برنامه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬واحدمسکونیروستاییدر گلستانمقاوم سازیمی شود‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان‬ ‫گفــت‪ :‬امســال هفــت هــزار واحــد مســکونی‬ ‫روســتایی در گلســتان با اعتبار هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان مقاو مســازی می شود‪ .‬سید محمد حسینی‬ ‫اظهار کرد‪ ۱۹ :‬روســتای ثبت با هدف گردشــگری‬ ‫در گلســتان وجــود دارد کــه تالش می کنیــم ان ها‬ ‫را بهســازی و احیا کنیم و اعتبار امســال ما در این‬ ‫حوزه‪ ۱۵‬میلیارد تومان است‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫گلستانافزود‪ ۲۵۶:‬روستای گلستانهماصالحات‬ ‫ارضی هســتند که ‪ ۲۷‬درصد روســتاهای اســتان را‬ ‫تشــکیل می دهنــد‪ .‬وی بیان کــرد‪ :‬بــرای مالکیت‬ ‫بخشــی بــه مالــکان‪ ،‬تاکنــون ‪ ۱۰۰‬درصد روســتاها‬ ‫نقشه برداری و صدور اسناد هم شروع شده است‪.‬‬ ‫حســینی همچنیــن گفــت‪ ۶۰۰ :‬روســتا هم تحت‬ ‫مالکیــت بنیاد علوی بوده که صدور ســند در این‬ ‫راســتا هم شــروع و تاکنــون ‪ ۳۸‬هزار پرونــده را به‬ ‫ثبترساندیم‪.‬مدیرکلبنیادمسکن گلستاناضافه‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫اشتغال به نیازمندان قمی‬ ‫پرداخت شد‬ ‫معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام (ره)‬ ‫قم گفت‪ :‬در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ‪۲۵‬‬ ‫میلیاردریالواماشتغالبهنیازمندانقمیپرداختشد‬ ‫و ‪ ۱۱۲‬خانوار تحت حمایت نیز خودکفا شده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مهرداد مصلح با اشــاره به اینکه‬ ‫مدیــران این نهاد در ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع‬ ‫زدایی ها تمام ظرفیت ها و تالش خود را برای اشتغال‬ ‫نیازمندان به کار گرفتند اظهار داشت‪ :‬از ابتدای امسال‬ ‫تاپایانتیرماه‪ ۱۰۷‬فقرهتسهیالتاشتغالبهمتقاضیان‬ ‫نیازمنــد واجد شــرایط بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫ریــال پرداخــت شــد‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۵۳‬فقــره وام از‬ ‫طرح های سال جاری و تکمیلی سال گذشته از طریق‬ ‫صندوق امداد والیت پرداخت شــده اســت‪ ،‬گفت‪۱۰ :‬‬ ‫فقره تسهیالت نیز با مشارکت بانک مهر ایران و ‪۴۴‬‬ ‫وام نیز از محل منابع امدادی پرداخت شد‪.‬‬ ‫مصلــح افزود‪ :‬در چهارماهه نخســت امســال ‪۵۵‬‬ ‫متقاضیاشتغالنیز به مراکز کاریابیمعرفیومشغول‬ ‫بهکارشده اند‪.‬‬ ‫وی از خودکفایی‪ ۱۱۲‬خانوار تحت حمایت کمیته‬ ‫امداددر استانخبر دادو تصریح کرد‪:‬امیدواریمامسال‬ ‫باحمایتطرح هایتولیدیمددجویان‪،‬خانواده های‬ ‫بیشتری خودکفا و از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نهضت مرمت اسفالت های‬ ‫معابر شهری گرگان‬ ‫اغاز شد‬ ‫مطابق دستور مجید سعیدی سرپرست شهرداری‬ ‫گرگان‪ ،‬نهضت مرمت (لکه گیری‪ ،‬بهسازی و روکشی)‬ ‫اســفالت های معابر و محالت ســطح شــهر اغاز شد‪.‬‬ ‫شــهرداری گــرگان در نظــر دارد ظــرف مــدت کوتاهی‬ ‫نســبت به اصالح تمامی اسفالت های نیازمند مرمت‬ ‫اقدام نماید‪ .‬این نهضت در راستای بهبود عبور و مرور‬ ‫و سیما و منظر شهری با هدف خدمت رسانی شایسته‬ ‫به شــهروندان و تســهیل در امر تردد وسایل نقلیه‪ ،‬در‬ ‫معابر و خیابان های سطح شهر در حال انجام است‪.‬‬ ‫شهروندانمحترمگرگانیمی تواننددر صورتمشاهده‬ ‫خرابی هــای اســفالت محــل ســکونت خــود تصویر و‬ ‫ادرس مــکان موردنظــر را ظــرف ‪ ۷۲‬ســاعت اینــده از‬ ‫طریق فضای مجازی به این شــهرداری ارســال نمایند‬ ‫تا در اسرع وقت نسبت به ترمیم اسفالت اقدام شود‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۸‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریال کتاب در طرح‬ ‫تابستانه کتاب خوزستان‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان ســمنان گفت‪ :‬لــزوم اجرای‬ ‫طرح واکنش سریع و مدیریت گردشگری جنگل‬ ‫جهانی ابر شاهرود در کمیته ملی طبیعت گردی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫مصوب شد‪.‬‬ ‫حمیدرضا دوس ـت محمدی با اعالم این خبر‬ ‫بیان کرد‪ :‬در جلســه بررسی مشکالت گردشگری‬ ‫جنــگل ابــر شــاهرود‪ ،‬مشــکالت‪ ،‬راهکارهــا و‬ ‫پیشــنهادهای مرتبط با ســامان دهی و حفاظت‬ ‫میــراث جهانــی جنگل ابر شــاهرود موردبررســی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی اســتان ســمنان افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه ســایق و رویکردهــای متفاوتــی در‬ ‫مدیریــت جنــگل ابــر وجــود دارد‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫قابل اجــرا برای رفع این مشــکالت توســط اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫کرد‪ :‬هشت درصد روستاهای ما هم اوقافی است‬ ‫کــه بــا هماهنگــی اوقــاف کار را شــروع کردیــم و‬ ‫تاکنون ‪ ۱۰۱‬هزار جلد سند با همکاری ثبت اسناد‪،‬‬ ‫دهیاران و غیره تحویل داده شده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۲۸‬هزار واحد مســکونی در روستاهای گلستان‬ ‫وجود دارد که تاکنون با کمک های دولتی ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫واحد را نوسازی کردیم‪ .‬حسینی بیان کرد‪ :‬نسبت‬ ‫واحدهــای ک ـم دوام در کشــور ‪ ۵۰‬درصــد امــا در‬ ‫گلستان ‪ ۴۶‬درصد بوده و چهار درصد از میانگین‬ ‫کشوری کمتر هستیم‪.‬مدیرکلبنیادمسکن گلستان‬ ‫بــا بیان اینکــه ‪ ۱۰‬درصــد واحدهای کــم دوام طی‬ ‫پنج ســال مقاو مســازی شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به این‬ ‫واحدهای‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫یشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬امســال هفت هزار‬ ‫پرداخت م ‬ ‫واحد مسکونی را هدف گذاری کرده تا مقاوم سازی‬ ‫شود و برای ان ها هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در نظر‬ ‫گرفته شدهاست‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی خوزستان از فروش‪ ۸‬میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫کتاب در طرح تابستانه کتاب استان خبر داد‪ .‬مرتضی‬ ‫جمشیدی با اعالم این خبر افزود‪ :‬طرح تابستانه کتاب‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هم زمان‬ ‫بــا سراســر کشــور از ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۵‬در اســتان خوزســتان‬ ‫برگزار شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این طرح ‪ 20‬کتاب فروشــی از‬ ‫اســتان خوزســتان شــرکت کردند که ‪ ۱۲‬تا در اهواز و ‪۸‬‬ ‫کتاب فروشیمربوطبهشهرستانهابودند‪.‬جمشیدی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در مجموع‪ ،‬مبلغ ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریــال کتــاب به تعــداد ‪ ۱۶‬هزار و نهصد و چهل و پنج‬ ‫جلــد در ایــن دوره بــه فــروش رســیده اســت‪ .‬معــاون‬ ‫فرهنگــی و رســانه اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خوزســتان تصریح کرد‪ :‬طبق امار اعالم شــده از ســوی‬ ‫خانه کتاب‪ ،‬از نظر فروش کتاب‪ ،‬استان خوزستان جزء‬ ‫ده استان برتر کشور در این طرح قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۵۱‬درصد جمعیت‬ ‫کردستان در محالت‬ ‫ناکارامد شهری‬ ‫زندگی می کنند‬ ‫معاون مســکن و بازافرینــی شــهری اداره کل راه و‬ ‫شهرسازیکردستاناخرینوضعیتبافت هایناکارامد‬ ‫شــهری در اســتان کردســتان را تشــریح کرد و از گذران‬ ‫زندگی‪ ۵۱‬درصدجمعیتاستاندر بافت هایناکارامد‬ ‫شهری خبر داد‪ .‬مصطفی رضایی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اخرین وضعیت بافت های ناکارامد استان‪ ،‬مطالعات‬ ‫انجام شــده برای احصاء مشــکالت و اقدام الزم برای‬ ‫حل ان ها را تشــریح و اظهار کرد‪ :‬بر اســاس مطالعات‬ ‫مصوب در هفت شهر با جمعیت باالتر از ‪ ۵۰‬هزار نفر‬ ‫اســتان قریــب بر ‪ ۴۷۲۷‬هکتار بافــت ناکارامد وجود‬ ‫دارد کــه حــدود ‪ ۳۶‬درصــد مســاحت مصــوب طــرح‬ ‫تفصیلی شهرها را شامل می شود‪ .‬وی با اعالم اینکه‪۵۱‬‬ ‫درصد از جمعیت استان در سطح بافت های ناکارامد‬ ‫زندگی می کنند افزود‪ :‬این میزان اســکان جمعیت در‬ ‫ســطح کمتری از شهر نشــان دهنده نابرابری در توزیع‬ ‫خدمــات در ســطح شــهرها اســت‪ .‬معاون مســکن و‬ ‫بازافرینی شــهری اداره کل راه و شهرســازی کردســتان‪،‬‬ ‫در رابطه با وضعیت پنج پهنه ناکارامد شــهر ســنندج‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بافت تاریخی که هســته اولیه شــکل گیری‬ ‫شــهر ســنندج بوده ‪ ۱۸۲‬هکتار‪ ،‬بافت فرسوده میانی‬ ‫که الیه پس از بافت تاریخی بوده ‪ ۲۲۰‬هکتار‪ ،‬بافت‬ ‫با پیشینه روستایی که حاصل رشد شهر به روستاهای‬ ‫اقماری گذشته بوده‪ ۱۲۳‬هکتار‪ ،‬بافت ناسازگار شهری‬ ‫که شامل کلیه تاسیسات شهری است و کارکرد چندانی‬ ‫بازندگی امروز ما در داخل شهرها ندارد ‪ ۵۲۷‬هکتار و‬ ‫درنهایتسکونت گاه هایغیررسمیبهمساحت‪۶۴۶‬‬ ‫هکتار است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1139‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫غرق شدگی طی چهارماهه‬ ‫امسال‬ ‫مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان کهگیلویــه‬ ‫و بویراحمــد از افزایــش فوتی هــای ناشــی از‬ ‫غرق شــدگی در چهارماهــه نخســت امســال در‬ ‫ایــن اســتان خبــر داد‪ .‬کامــروز امینــی گفــت‪ :‬در‬ ‫چهارماهــه نخســت امســال ‪ ۹‬مــورد غرق شــدگی‬ ‫در ســطح اســتان بــه ثبــت رســیده که ایــن تعداد‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪ .‬وی اظهــار کــرد‪ :‬تعــداد‬ ‫غرق شدگی های استان در چهارماهه سال گذشته‪،‬‬ ‫چهــار مورد بوده اســت‪ .‬مدیرکل پزشــکی قانونی‬ ‫اســتان کهگیلویــه و بویراحمد تصریــح کرد‪ :‬از کل‬ ‫متوفیــان ارجاعــی‪ ،‬یــک نفر زن و هشــت نفر مرد‬ ‫بــوده اســت‪ .‬امینــی بیان کرد‪ :‬بر اســاس ســالنامه‬ ‫اماری ســال ‪ ،۹۹‬اســتان کهگیلویــه و بویراحمد در‬ ‫زمینــه مرگ هــای ناشــی از غرق شــدگی در جایگاه‬ ‫دهم کشــوری نسبت به جمعیت قرار گرفت‪.‬‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫رویدا د یلوهی و بوریاحمد‬ ‫هزار پنل جدید خورشیدی به عشایر استان‬ ‫واگذار می شود‬ ‫‪ ۲۰‬موقوفه منفعتی در‬ ‫گچساران وجود دارد‬ ‫رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه گچســاران‬ ‫گفــت‪ :‬پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی تاکنون‬ ‫‪ ۲۰‬موقوفــه منفعتــی در این شهرســتان ثبت شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫ابراهیم قاســمی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه‬ ‫گچســاران گفــت‪ ۴۱ :‬بقعه متبرکه و ‪ ۱۲۴‬مســجد‬ ‫در ســامانه اوقــاف گچســاران بــه ثبــت رســیده‬ ‫اســت‪ .‬قاســمی افزود‪ :‬ایــن موقوفه ها شــامل ‪۹۷‬‬ ‫رقبــه تجــاری و منفعتی هســتند کــه درامد انان بر‬ ‫اســاس نیــات واقفان هزینه می شــود‪ .‬او با اشــاره‬ ‫به اینکه نخســتین موقوفه گچســاران سال ها قبل‬ ‫از پیروزی انقالب اســامی از ســوی زنده یاد حاج‬ ‫درویــش کائیــدان وقــف شــد ادامــه داد‪ :‬موقوفه‬ ‫زنده یــاد حــاج بابــا بشــارت پــدر ســه شــهید نیــز‬ ‫یکــی از وقف هــای مهــم پــس از پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی بــوده اســت کــه شــامل پنج رقبــه تجاری‬ ‫در خیابان شــهید بشــارت شــهر دو گنبدان اســت‪.‬‬ ‫رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گچساران گفت‪:‬‬ ‫مســجد شــهیدان شــهر دو گنبــدان بــا ‪ ۳۲‬موقوفه‬ ‫تجــاری‪ ،‬مســجد صاحب الزمــان (عــج) ‪ ۱۶‬رقبه و‬ ‫امــام صــادق (ع) ‪ ۱۳‬رقبــه تجــاری از بزرگ تریــن‬ ‫موقوفه های درامدزای گچســاران هستند‪ .‬قاسمی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬هم اکنــون طــرح شناســنامه دار کردن‬ ‫موقوفه هــای گچســاران در حــال اجــرا اســت کــه‬ ‫برای معرفی موقوفه ها و تبلیغ فرهنگ پســندیده‬ ‫وقف تاکنون ‪ ۹‬موقوفه با استفاده از نصب تابلو‬ ‫معرفی شــده اســت‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬امســال ‪۱۵‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار برای توســعه‬ ‫و بازسازی مســاجد و امامزاده های این شهرستان‬ ‫پیش بینی شــده اســت‪ .‬قاســمی ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫میــزان اعتبــار بــرای تکمیــل ‪ ۷۰‬طــرح عمرانــی‬ ‫اوقاف گچســاران در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬او از‬ ‫ســاخت مســتند معرفــی موقوفات و بقــاع متبرکه‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬معرفــی‬ ‫ظرفیت هــا گام موثــری در راســتای توســعه ایــن‬ ‫فرهنگ معنوی است‪.‬‬ ‫شرایط کرونایی فراتر‬ ‫از پیش بینی های در‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج از‬ ‫افزایــش شــمار جان باختــگان کرونــا در اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد به ‪ ۷۶۲‬نفر خبر داد‪.‬‬ ‫پرویــز یزدان پنــاه گفــت‪ :‬متاســفانه طــی ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته ‪ ٤‬هــم اســتانی براثــر ابتــا بــه‬ ‫کروناویروس جان خود را از دســت دادند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هم اکنــون ‪ ٥٧٥‬بیمــار در‬ ‫بیمارســتان های اســتان بســتری می باشــند کــه ‪۱۹۷‬‬ ‫نفــر از ایــن بیمــاران مبتــای قطعــی و ‪ ۲۶‬نفــر در‬ ‫بخــش مراقبت هــای ویــژه تحــت درمــان هســتند‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی یاســوج خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬از مجمــوع مبتالیــان بــه کرونــا در کهگیلویــه‬ ‫و بویراحمــد‪ ۵۴ ،‬هــزار و ‪ ۴۳۸‬نفــر بهبودیافتــه‬ ‫گزارش شــده اســت‪ .‬یزدان پناه تصریح کرد‪ :‬از ‪۸۲۶‬‬ ‫نمونه پی سی ار دریافت شده از ازمایشگاه سلولی‬ ‫و مولکولــی یاســوج حدود ‪ ٣٤‬درصــد موارد مثبت‬ ‫بودند که بیشــترین موارد مثبت در شهرســتان های‬ ‫بویراحمــد‪ ،‬کهگیلویــه‪ ،‬گچســاران‪ ،‬باشــت و چــرام‬ ‫بــود‪ .‬همچنیــن از ‪ ۵۰۱‬نمونــه رپیــد تســت ‪۲۴‬‬ ‫درصــد مــوارد مثبــت و عمدتــا در شهرســتان های‬ ‫بهمئــی‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمد هســتند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬شــرایط بیمــاری در کهگیلویــه و بویراحمــد‬ ‫بســیار فراتــر از پیش بینی هــا بوده و ایــن می تواند‬ ‫ســراغاز اتفاقــات مخربــی در ایــن اســتان باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج بیــان کرد‪:‬‬ ‫رعایــت دقیــق محدودیت هــای وضع شــده‪ ،‬در‬ ‫خانــه مانــدن‪ ،‬عمل بــه شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫به خصوص اســتفاده از ماســک‪ ،‬پرهیز از حضور در‬ ‫تجمعــات و هرگونــه دورهمــی‪ ،‬تعطیلــی مجالس‬ ‫عروســی و ترحیــم را تنهــا راه برون رفــت و گــذر از‬ ‫شرایط بحرانی موجود ذکر کرد‪.‬‬ ‫مجری برق روستایی شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫اســتان کهگیلویه و بویراحمد از واگذاری یک هزار‬ ‫پنل جدید خورشیدی به عشایر این استان در اینده‬ ‫نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویــداد امروز‪ ،‬حمید محمدپور با‬ ‫بیان اینکه این پنل ها (سامانه ها) قابلیت تولید‬ ‫‪ ۱۰۰‬وات بــرق را دارا بــوده که روشــنایی حداقل‬ ‫پنــج شــعله المــپ کم مصــرف‪ ،‬شــارژ چرا غقــوه‬ ‫و گوشــی همــراه را تامیــن خواهــد کــرد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬برق محل اســکان عشــایری که بیشتر از‬ ‫چهار کیلومتر با شــبکه برق فاصله داشته باشند‬ ‫از طریق پنل های خورشیدی سبک و قابل حمل‬ ‫تامیــن خواهــد شــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬در روز چهــارم‬ ‫مردادمــاه امســال یــک هــزار پنــل عشــایری در‬ ‫مناطــق مختلــف اســتان کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫توزیــع و البته ائینی به صورت نمادین در منطقه‬ ‫عشایری « ماه پرویز یاسوج » نیز با حضور برخی‬ ‫از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مجری برق روســتایی شــرکت توزیــع نیروی برق‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬اثار زیست محیطی‬ ‫اجرای این طرح را بسیار ارزشمند دانست و ابراز‬ ‫امیدواری کرد با گسترش استفاده از انرژی های نو‪،‬‬ ‫شاهد کاهش اثار مخرب استفاده از سوخت های‬ ‫فســیلی‪ ،‬تخریــب جنگ لهــا و مراتــع باشــیم‪.‬‬ ‫محمدپــور‪ ،‬وزن کــم‪ ،‬قابل حمل بــودن و نصب‬ ‫اســان را از مهم تریــن مزایــای این پنــل ها عنوان‬ ‫و یــاداور شــد‪ :‬این مزیت به مصرف کننده کمک‬ ‫می کند تا بدون نیاز به متخصص‪ ،‬به راحتی خود‬ ‫بتوانــد این سیســتم خورشــیدی را نصــب و از ان‬ ‫اســتفاده کنــد‪ .‬وی ترغیب و تشــویق عشــایر در‬ ‫اســتفاده از پنل های خورشــیدی بــرای جلوگیری‬ ‫از تخریــب جنــگل و مصــرف چــوب در مصارف‬ ‫خانگــی را نیــز نقــش تعیین کننــده ای برشــمرد‪.‬‬ ‫مجری برق روســتایی شــرکت توزیــع نیروی برق‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد از عشایر این استان‬ ‫خواست برای دریافت پنل های جدید به ادارات‬ ‫امور عشایر استان در یاسوج و سایر شهرستان ها‬ ‫مراجعــه کننــد‪ .‬محمدپــور گفت‪ :‬شــرکت توزیع‬ ‫نیــروی برق اســتان امادگــی کامل بــرای واگذاری‬ ‫پنل های خورشــیدی به عشایر استان را داشته و‬ ‫امیدواریم لیست متقاضیان پنل های خورشیدی‬ ‫از ســوی ایــن اداره کل عشــایر در کمتریــن زمــان‬ ‫ممکن به این شرکت ارسال شود‪ 70 .‬هزار نفر در‬ ‫قالــب بیش از ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۱۲۰‬خانوار از جمعیت‬ ‫‪ ۷۱۳‬هزارنفــری کهگیلویــه و بویراحمــد عشــایر‬ ‫هســتند که ایــن میزان جمعیــت از ‪ ۶‬ایل بومی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬طایفه قشــقایی‪ ۱۶ ،‬تیــره‪ ۱۸۱ ،‬طایفه و بیش‬ ‫از یک هزار و ‪ ۱۱۰‬تش (اوالد) شکل گرفته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۱۲‬کانکس برای تحصیل دانش اموزان عشایری استان نیاز است‬ ‫رئیــس اموزش وپــرورش عشــایر کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمد گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴۵‬دستگاه کانکس برای‬ ‫امــوزش دانش اموزان مناطق عشــایری این اســتان‬ ‫نصــب و راه انــدازی شــده و ‪ ۱۲‬مــورد دیگــر بــرای‬ ‫مناطقعشایریاستاننیاز است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پیوارنیــوز؛ مختــار اندرخــور در‬ ‫نشســت بــا مدیــرکل نوســازی و مدیــرکل امــور‬ ‫عشــایر اســتان به منظور پیگیری تجهیزات برای‬ ‫مدارس عشایری استان در یاسوج اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬مــورد مــدارس چــادری در مناطــق عشــایری‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه بســیاری از ایــن چادرها‬ ‫فرســوده شــده اند و ‪ ۳۰‬تخته چــادر دیگر برای‬ ‫دایــر کــردن کالس های درس دانش امــوزان نیاز‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ ۴۹ :‬چشمه سرویس بهداشتی‬ ‫در مدارس عشایری استان وجود دارد که ایجاد‬ ‫‪ ۳۵‬چشــمه ســرویس بهداشــتی دیگر نیاز مبرم‬ ‫مدارس عشــایری اســت‪ .‬رئیــس اموزش وپرورش‬ ‫عشــایر کهگیلویــه و بویراحمــد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن نیــاز اســت بــرای مــدارس پرجمعیت‬ ‫عشــایری منبع اب پایدار تمیزی برای اشــامیدن‬ ‫و نظافــت در نظــر گرفته شــود‪ .‬اندرخور ادامه‬ ‫داد‪ :‬تجهیزات مدارس عشــایری استان فرسوده‬ ‫و قدیمــی هســتند و اوج محرومیت در مناطق‬ ‫عشایری ان چنان زیاد است که هر چه خدمت‬ ‫می کنیم بازهم بحث محرومیت نمایان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اموزش وپــرورش عشــایر کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمــد عنوان کرد‪ :‬به برکت نظام جمهوری‬ ‫اســامی انقالبــی در بحــث مدرس هســازی و‬ ‫امکانــات عشــایر صــورت گرفتــه اســت ولــی‬ ‫درگذشــته بیشــتر مــدارس عشــایری‪ ،‬مــدارس‬ ‫ســنگی بــود و ضعــف امکانــات مشــهود بــوده‬ ‫اســت‪ .‬تعداد دانش اموزان عشــایری کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد در مقاطــع مختلــف ســه هــزار و‬ ‫‪ ۶۲۸‬نفــر اســت کــه در ‪ ۲۳۴‬مدرســه تحصیــل‬ ‫می کنند‪ .‬بیش از ‪ ۴۳۱‬معلم کار تعلیم و تربیت‬ ‫در مدارس عشــایری کهگیلویه و بویراحمد را بر‬ ‫عهده دارند‪.‬‬ ‫دانش اموزان عشــایری ب هصــورت ثابت‪ ،‬نیمه‬ ‫ثابت و ســیار زیرپوشــش اموزش های تحصیلی در‬ ‫مقطعابتداییقرار می گیرند‪.‬‬ ‫مناطق عشایری گچساران‪ ،‬زیالیی‪ ،‬پشت کوه‬ ‫جلیلوعشایر استان هایبوشهر‪،‬فارس‪،‬چهارمحال‬ ‫و بختیاری و اصفهان زیرپوشــش مدارس عشــایری‬ ‫استانکهگیلویهو بویراحمدقرار دارند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬درصد جمعیت استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد در قالب ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۱۲۰‬خانوار از مجموع‬ ‫جمعیــت ‪ ۷۱۳‬هزارنفــری در مناطــق عشــایری‬ ‫سکونتدارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاح‪ 28‬طرح در بخش های دیشموک و چاروسا‬ ‫‪ ۲۸‬طــرح با اعتبــاری بالغ بر ‪ ۱۷‬میلیــارد و ‪۶۵۰‬‬ ‫تومان در بخش های دیشموک و چاروسا افتتاح و‬ ‫کلنگزنیشد‪.‬‬ ‫به گزارش راک نیوز؛ با حضور نماینده ولی فقیه‬ ‫در کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬فرماندهی ســپاه فتح‬ ‫اســتان و فرماندار شهرستان کهگیلویه‪ ،‬رئیس دفتر‬ ‫ارتباطــات مردمــی نماینــده مردم کهگیلویــه بزرگ‬ ‫در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬مدیر موسسه خیریه‬ ‫بنیاد وفاق سبز علوی کشور و جمعی از مسئوالن‬ ‫شهرســتان کهگیلویه طرح های عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫شهــای دیشــموک و‬ ‫اشــتغال و ســامت در بخ ‬ ‫چاروســا با اعتباری بالغ بر هفده میلیارد و ششصد‬ ‫و پنجــاه میلیون تومان کلنگ زنی یا به بهــره داری‬ ‫رســید‪ .‬بنا به این گــزارش ‪ ۲۸‬طرح شــامل ‪ ۱۵‬طرح‬ ‫با هزینه ‪ ۳‬میلیارد تومان افتتاح و ‪ ۱۳‬طرح با اعتبار‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــارد و ‪ ۶۵۰‬میلیــون تومــان کلنگ زنی شــد‪.‬‬ ‫حمید خرمدل فرمانده سپاه فتح استان با اشاره به‬ ‫مشــارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬موسســه‬ ‫بنیاد وفاق سبز علوی‪ ،‬قرارگاه پیشرفت و ابادانی‬ ‫و بســیج ســازندگی در خصــوص اجــرای طرح های‬ ‫مختلف عمرانی و فرهنگی گفت‪ ۱۰ :‬باب مسجد‬ ‫و یک باب حســینیه در روســتاهای دلی و پس رش‬ ‫ساخته شد همچنین برنامه های مختلف فرهنگی‬ ‫و حمایت از زنان باردار توسط بنیاد علوی‪ ،‬اهدای‬ ‫جهیزیه به زوج های جوان و ازادی دو زندانی جرائم‬ ‫غیر عمد در این دو روستا اجرا شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تفاهم نام ـه ای بــا موسســه بنیــاد‬ ‫خیریــه وفــاق ســبز علــوی در حــوزه اشــتغال به‬ ‫امضا رســید تــا تعدادی از خانوار هــا اموزش های‬ ‫الزم برای اجرای طرح های اشتغال زایی زودبازده‬ ‫را یــاد بگیرنــد‪ .‬خرمــدل ادامــه داد‪ :‬مقرر شــد در‬ ‫ایــن طــرح تجهیــزات کارگاه های صنایع دســتی و‬ ‫انواع وســایل تولیدی انان باهدف رونق اشتغال‬ ‫خریــداری و بــدون دغدغــه روانــه بــازار شــود‪.‬‬ ‫رســتمی مدیر موسسه قرارگاه جهادی وفاق سبز‬ ‫بنیاد علوی هم گفت‪ :‬این موسسه در دو روستای‬ ‫دلی و پس رش اعتباری بالغ بر ‪ ۱۰‬میلیارد تومان با‬ ‫مساعدت صندوق کارافرینی امید باهدف ایجاد‬ ‫اشــتغال پایدار و حمایت از اهالی هر دو روســتا‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این اعتبار برای‬ ‫حمایــت از جوانــان جویای کار و ایجاد اشــتغال‬ ‫پایدار با راه اندازی کارگاه های زودبازده در زمینه‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬گیاهان دارویی‪ ،‬صنایع تبدیلی و‬ ‫اصالح نــژاد دام‪ ،‬پرورش قارچ‪ ،‬پرورش بوقلمون‬ ‫و زنبورداری است‪.‬‬ ‫رســتمی ادامــه داد‪ :‬یکــی از برنام ههــای ایــن‬ ‫موسسهارائهاموزش هایصحیحدر زمینهراه اندازی‬ ‫کس ـب وکار و اشــتغال زایی باهــدف کاهــش نــرخ‬ ‫بیکاری در دو روستای هدف است‪ .‬وی گفت‪ :‬برای‬ ‫ســاخت مســجد روســتای دلی اعتباری بالغ بر یک‬ ‫میلیارد تومان به وسیله بنیاد وفاق سبز علوی کشور‬ ‫اختصاصیافت کهامروز کلنگانباحضور نماینده‬ ‫ولی فقیه بر زمین زده شــد و در یک ســال اینده به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬سرگرد اسفندیار مختاری مدیر‬ ‫نهاد پیشرفت و ابادانی بنیاد علوی دیشموک نیز‬ ‫گفت‪ :‬امروز با حضور مســئوالن اســتانی‪ ،‬فرمانده‬ ‫سپاهفتحونماینده‪،‬ولی فقیهومسئوالنشهرستانی‬ ‫رادیولوژی بســتر درمانی دیشــموک را با مشــارکت‬ ‫شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه با اعتباری بالغ بر‬ ‫کصــد میلیون تومان جهــت ایزوله رادیولــوژی از‬ ‫ی ‬ ‫طرف بنیاد علوی به بهره برداری رســید‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دستگاه رادیولوژی توسط شبکه بهداشت و درمان‬ ‫کهگیلویهتامینونصب شدهاست‪.‬‬ ‫مختــاری بــا اشــاره به اختصــاص بودجــه برای‬ ‫خرید امبوالنس ادامه داد‪ :‬مبلغ یک میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیونتومانبرایخریدامبوالنساختصاصیافت‬ ‫و ظــرف یــک ماه اینــده در اختیار مرکز بهداشــتی‬ ‫درمانی دیشــموک قرار داده می شــود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫بــه اختصــاص مبلــغ ‪ ۲‬میلیــارد تومان بــرای تجهیز‬ ‫خانه های بهداشــت گفت‪ :‬برای تجهیز خانه های‬ ‫بهداشت مبلغ دو میلیارد تومان اختصاص یافت و‬ ‫عالوه بر ان‪ ۸۰۰‬مادر باردار تحت پوشش خدمات‬ ‫سالمتبنیادعلویتحتعنوانحمایتبسته های‬ ‫مــواد غذایی قــرار گرفتند‪ .‬مختاری افــزود‪ :‬از دیگر‬ ‫برنامه های بنیاد علوی اختصاص اعتبار یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬میلیون تومانی برای ساخت مرکز بهداشتی‬ ‫درمانی روستای دشتک است که به زودی عملیات‬ ‫ساختانشروعمی شود‪.‬مدیر نهادپیشرفتبنیاد‬ ‫علویدیشموکهمبااشارهبهافتتاححسینیهشهید‬ ‫محمدحسین پذیرش و ‪ ۱۰‬مسجد ادامه داد‪ :‬مبلغ‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان برای تکمیل و مرمت حســینیه‬ ‫شــهید پذیــرش و ده مســجد از طرف بنیــاد علوی‬ ‫اجراشده است‪ .‬حجت االسالم سید نصیر حسینی‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان نیز گفت‪ :‬در روســتای‬ ‫پس رش به چند نوعروس جهیزیه اهدا شد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به ضرورت توانمندســازی روستا ها ادامه داد‪:‬‬ ‫ضروری است طرح هایی با همکاری مردم باهدف‬ ‫ایجادرونقاشتغالدر اینمنطقهاجراشود‪.‬محمد‬ ‫کریمسخنگو رئیسزندانشهرستان کهگیلویهنیز با‬ ‫اشــاره بــه ازادی زندانیــان جرائم غیر عمد از طرف‬ ‫موسســه وفاق سبز علوی گفت‪ :‬در این شهرستان‬ ‫دو نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با مشارکت این‬ ‫موسســه به اغوش گرم خانواده بازگردند‪ .‬عیســی‬ ‫روح االمین رئیس اداره کتابخانه عمومی شهرستان‬ ‫کهگیلویه هم گفت‪ :‬یکی از برنامه موسسه خیریه‬ ‫وفاقسبز بنیادعلویاختصاص‪ ۳۵۰۰‬جلد کتابدر‬ ‫زمینه هایعلمی‪،‬دانشگاهی‪ ،‬کودک‪،‬عمومیبوده‬ ‫کهبه کتابخانه هایایناستاناختصاصیافت‪.‬‬ ‫بهــا تحــت عنــوان نــذر‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن کتا ‬ ‫صدقه باقرالعلوم طی تفاهم نام ـه ای از طرف این‬ ‫موسســه به کتابخانه های اســتان اختصاص که در‬ ‫اختیار کتابخانه های مراکز کمتر برخوردار همچون‬ ‫دیشــموک و چاروســا و ســایر مناطــق قــرار داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫راه اندازیبازارچهصنایع دستی‬ ‫در بالدشاپور‬ ‫مدیر صنــدوق کارافرینی‬ ‫امیــد در حــوزه فرهنگــی و‬ ‫امیــد کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫اجتماعــی بیان کرد‪ :‬صندوق‬ ‫از شناســایی دو روســتای‬ ‫کارافرینــی امیــد ‪ ۱۶۰‬پرونــده‬ ‫ایلــی ابــاد و کریــک به عنوان‬ ‫مربــوط بــه کســب وکارها در‬ ‫روستای بدون بیکار در استان‬ ‫زلزلــه ســی ســخت پرداخــت‬ ‫کاظم حاجی پور‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش بشارنیوز؛‬ ‫کــرده که درگذشــته ‪ ۲۸‬مورد‬ ‫کاظــم حاجــی پــور در جمع‬ ‫پرداخت شــده و ‪ ۳۰‬مــورد‬ ‫خبرنگاران با اشــاره به بازدید از ‪ ۳۵‬روستای طی ‪ ۲۰‬روز اخیر پرداخت شــده است‪ .‬وی از‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت‪ :‬در بازدیــد از اجرای بومی برنامه میدون در صداوســیمای‬ ‫این روســتاها‪ ،‬دو روســتای کریــک و ایلی اباد مرکز کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫بهمئی به عنوان روســتای بدون بیکار اســتان این برنامه تحت عنوان جســورانه در شــبکه‬ ‫شناســایی شــدند‪ .‬مدیــر صنــدوق کارافرینی اســتانی دنــا عملیاتی می شــود‪ .‬حاجی پور از‬ ‫امیــد بیان کرد‪ :‬شــورای سیاســت گذاری برای راه انــدازی صندوق هــای خــرد محلــه ای خبر‬ ‫ایــن دو روســتا تشــکیل و نقشــه تولیــد و داد و گفــت‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۷۰‬صنــدوق‬ ‫اشــتغال طراحی شــده اســت‪ .‬وی با اشاره به در جهــت مســئولیت های اجتماعــی کارهای‬ ‫حمایت از طرح های گردشگری استان گفت‪ :‬خوبــی انجام شــده اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه‬ ‫بافت قدیم بالدشاپور موردحمایت صندوق برنامــه تجلیــل از کارافرینان کهگیلویــه و‬ ‫کارافرینی امید اســت و بازارچه صنایع دستی بویراحمــد در راســتای جهــش تولیــد جهــاد‬ ‫در ایــن مکان راه اندازی می شــود‪ .‬حاجی پور کشــاورزی و کاشت گیاهان دارویی اعتبارات‬ ‫بــا اشــاره بــه اقدامــات صنــدوق کارافرینــی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫اجرای طرح اطعام و احسان حسینی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫اشــاره به اجرای طرح اطعام و‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد گفت‪:‬‬ ‫احســان حســینی در ما ههــای‬ ‫در ماه هــای محــرم و صفــر‪،‬‬ ‫محــرم و صفــر در اســتان‪،‬‬ ‫طرح اطعام و احسان حسینی‬ ‫گفــت‪ :‬برنامه ریزی برای پخت‬ ‫به منظــور جمــع اوری کمک ها‬ ‫‪ 350‬هــزار پخــت غــذای گــرم‬ ‫قباد مبشری‬ ‫و نــذورات مردمــی برای کمک‬ ‫و تهیــه و توزیــع ‪ 45‬هــزار‬ ‫بــه نیازمنــدان در اســتان اجــرا‬ ‫بســته غذایی بــرای نیازمندان‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته اســتان انجام گرفته و امیدواریــم که با همراهی‬ ‫امــداد‪ ،‬اولیــن جلســه ســتاد اطعــام و احســان و هم افزایی خیران و موسســات خیریه بتوانیم‬ ‫حسینی به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهای برای کمک به نیازمندان اقدامات اساسی انجام‬ ‫مناسبدر خصوصجذبحداکثری کمک های دهیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تمامی مراحل پخت‬ ‫مردمی در ماه های محرم و صفر برای کمک به و توزیعغذابیننیازمندانبارعایتپروتکل های‬ ‫نیازمندانبرگزار شد‪.‬‬ ‫بهداشــتی انجــام می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجه به‬ ‫قباد مبشری‪ ،‬مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه بیماری جدید کرونا ما هم تابع ستاد ملی کرونا‬ ‫و بویراحمد‪ ،‬در این جلسه گفت‪ :‬ماه محرم ماه هستیمو رعایتاصولبهداشتیاز الزامات کاری‬ ‫پیروزیخونبر شمشیر‪،‬ماهیاست کهتوانسته ماست‪.‬مبشریتصریحکرد‪:‬خیراننیکوکار عالوه‬ ‫یک جریانی را در جامعه شیعی به وجود بیاورد بر اهداء کمک های خود به دفاتر کمیته امداد‬ ‫و ان را از تمام جوامع متمایز کرده است‪.‬‬ ‫و مراکــز نیکوکاری‪ ،‬می توانند از طریق ســامانه‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬تکلیف ما در کمیته امداد ‪ emdad.ir‬یا شــماره گیری کد ‪*8877*1*074#‬‬ ‫توجــه بــه نیازمنــدان اســت و بایــد از ظرفیــت و یــا شــماره کارت هــای ‪6037997950030479‬‬ ‫ما ههــای محــرم و صفر نهایت اســتفاده را برای صنــدوق امداد والیت کمیته امداد کهگیلویه و‬ ‫کمک به نیازمندان ببریــم و توجه مردم در این بویراحمد و ‪ 6037997599038941‬نزد بانک‬ ‫ما ههــا بــه نیازمندان بیشــتر خواهد شــد و باید ملی استان‪ ،‬نذورات و کمک های خود را اهداء‬ ‫این فرصت را موردتوجه قرار دهیم‪ .‬مبشــری با کنند‪.‬‬ ‫سیاه پوش کردن بقاع متبرکه استان‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور‬ ‫از ایــن بــرکات ارامش روحی‪،‬‬ ‫خیریــه اســتان کهگیلویه و‬ ‫زائــران اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬ما‬ ‫بویراحمــد گفــت‪ :‬در قالــب‬ ‫نیــز در اداره کل اوقــاف و‬ ‫ســوگواره بصیــرت عاشــورایی‬ ‫ن کهگیلویه‬ ‫امــور خیریه اســتا ‬ ‫بقــاع متبرکــه اســتان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد به عنــوان‬ ‫عباس‬ ‫و بویراحمــد در اســتانه مــاه‬ ‫خادمیــن بقــاع متبرکــه و‬ ‫نصیراالسالمی‬ ‫محــرم ســیاه پوش شــد‪ .‬بــه‬ ‫امامزادگان ســعی کرده ایم تا‬ ‫گزارش پیوارنیوز؛ مدیــرکل اوقاف و امور خیریه تمــام امکانــات رفاهی و معنــوی برای حضور‬ ‫استان کهگیلویهوبویراحمدگفت‪:‬برنامهاذنعزا مــردم در اماکــن متبرکــه در ســطح کهگیلویــه‬ ‫و تعویض پرچم به مناسبت فرارسیدن ماه حزن و بویراحمــد را فراهــم کنیــم‪ .‬حجت االســام‬ ‫و اندوهدر بقاعمتبرکهشاخصاستان کهگیلویهو عبــاس نصیراالســامی مدیرکل اوقــاف و امور‬ ‫بویراحمدبرگزار شد‪.‬‬ ‫خیریــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد گفت‪:‬‬ ‫حجت االسالم عباس نصیراالسالمی گفت‪ :‬شاخص ترین فعالیت ها در دهه اول محرم در‬ ‫امام رضا علیه (ع) می فرمایند‪ :‬هرگاه ماه محرم قالب سوگواره بصیرت عاشورایی‪ ،‬ویژه برنامه‬ ‫فرامی رســید‪ ،‬پــدرم (موســی بــن جعفــر (ع)) لبیــک یــا حســین (ع)‪ ،‬احلــی مــن العســل‪،‬‬ ‫دیگر خندان دیده نمی شــد و غم و افســردگی شــیرخوارگان حســینی و رهروان زینبی اســت‪.‬‬ ‫بــر او غلبــه می یافــت تــا ان کــه ده روز از محرم نصیراالســامی در اخــر یــاداور شــد‪ :‬مراســم‬ ‫می گذشت‪ ،‬روز دهم محرم که می شد‪ ،‬ان روز‪ ،‬معنوی عزاداری امام حسین (ع) فرصتی برای‬ ‫روز مصیبت و اندوه و گریه پدرم بود‪.‬‬ ‫تبلیــغ وقف اســت تا خیریــن و واقفین هم از‬ ‫نصیراالسالمی گفت‪ :‬حضور مردم در حرم رضایــت خداونــد و هم حضرت سیدالشــهدا‬ ‫امامــزادگان‪ ،‬برکاتــی را به همــراه دارد و یکی (ع) بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وضعیت کرونا در گچساران‬ ‫از قرمز هم عبور کرد‬ ‫رئیس بیمارســتان نرگسی‬ ‫تست به بیمارستان های این‬ ‫گچســاران گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫شهرســتان مراجعــه می کنند‪.‬‬ ‫حاضــر شــرایط شهرســتان از‬ ‫حسینی تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫وضعیــت قرمــز گذشــته و‬ ‫حاضر ســه بخــش «اورژانس‪،‬‬ ‫کل شــهر در شــرایط رو بــه‬ ‫ای ســی یــو‪ ،‬عفونــی بــا ‪۳۲‬‬ ‫طاهر حسینی‬ ‫ســیاه قــرار دارد‪ .‬ســید طاهــر‬ ‫تخــت امــاده» و ‪ ۲۰‬پزشــک‬ ‫حســینی در گفتگــو بــا مهــر‬ ‫شــامل داخلــی‪ ،‬عفونــی و‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۳۷‬بیمــار مبتالبــه بیهوشی در بیمارستان نرگسی و شهید رجایی‬ ‫کرونا در بیمارســتان شــهید رجایی و نرگســی در درمان بیماری کرونا مشغول ارائه خدمت‬ ‫گچســاران بســتری هســتند‪ .‬وی بابیان اینکه هســتند‪ .‬رئیس بیمارستان نرگســی با تاکید بر‬ ‫رونــد افزایشــی تعــداد مبتالیــان بــه کرونا و اینکه فعال چیزی به اسم سرماخوردگی وجود‬ ‫فوت ‬ ‫یهــا در این شهرســتان همچنان در حال نــدارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬افــراد بــا مشــاهده‬ ‫افزایش است‪ ،‬اظهار داشت‪ ۱۵۲ :‬نفر در این کوچک تریــن عالمتی به شــکل ابریزش بینی‪،‬‬ ‫شهرســتان براثر ویروس کرونا جان باخته اند‪ .‬ســرفه‪ ،‬عطســه‪ ،‬بــدن درد و خســتگی‪ ،‬فــرض‬ ‫حســینی با اشــاره بــه اینکه ابتال بــه کرونا در را بــر کرونــا بگذارنــد و بــه مراکــز درمانــی و‬ ‫شهرســتان گچســاران به صــورت صعــودی و درمانگاه هــای موجــود در شــهر و پزشــکان‬ ‫شــیب تند اســت‪ ،‬گفت‪ :‬روزانــه ‪ ۶۰‬نفر برای داخلی و عفونی مراجعه کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1139‬‬ ‫جان استونز تا ‪2026‬‬ ‫در سیتی می ماند‬ ‫پس از درخشــش در فصل‬ ‫در موردقــرارداد جدیــد خــود‬ ‫گذشــته‪ ،‬جان اســتونز‪ ،‬مدافع‬ ‫گفــت‪« :‬مــن نمی توانــم بیش‬ ‫منچسترســیتی‪ ،‬قرارداد جدید‬ ‫از این خوشحال باشم‪ .‬دوست‬ ‫چهارســاله ای را بــا ســیتیزن ها‬ ‫دارم بخشــی از این تیم باشــم‪.‬‬ ‫امضا کرد‪ .‬منچسترسیتی تایید‬ ‫بازیکنــان باکیفیــت زیــادی در‬ ‫جان استونز‬ ‫کرده اســت کــه جان اســتونز‪،‬‬ ‫اینجا هستند و من می دانم که‬ ‫مدافــع میانــی ایــن باشــگاه‪،‬‬ ‫ما می توانیم به کســب جام ها‬ ‫قــرارداد جدیــدی را بــا ســیتیزن هــا امضــا کرده ادامــه دهیــم‪ ،‬این تمرکز اصلی من اســت‪ .‬کار با‬ ‫کــه او را تــا ســال ‪ 2026‬در ایــن باشــگاه نگــه گواردیوال یک رویا است‪ ،‬او خیلی چیزها در مورد‬ ‫می دارد‪ .‬اســتونز ‪ 27‬ســاله در ‪ 18‬ماه گذشــته بازیبهمناموختو احساسمی کنمهرروز چیز‬ ‫در سیتی نمایش چشمگیری داشته و از تالش جدیدی یاد می گیرم‪ .‬موفقیتی که در چهار سال‬ ‫برای رســیدن به ‪ 11‬نفر اصلی و افت در دوران گذشته داشــته ایم باورنکردنی اســت‪ .‬بخشی از‬ ‫قرنطینــه در ســال ‪ 2020‬توانســت در فصــل این موفقیت بودن رویایی بود که محقق شد و‬ ‫پیــش هم جایگاه ثابتی در تیم بــرای خود به من فقط می خواهم به برنده شدن ادامه دهم‪.‬‬ ‫دست بیاورد و هم نقشی کلیدی در قهرمانی اینجــا بــرای بــازی کــردن من و تحقــق رویاهایم‬ ‫ســیتیزن هــا در فصل پیش لیگ برتــر ایفا کند‪ .‬بهترینمکاناست‪».‬استونزفصلگذشتهبهسیتی‬ ‫این مدافع انگلیسی تا تابستان اینده با سیتی کمک کرد تا قهرمانی در لیگ برتر‪ ،‬جام حذفی‬ ‫قــرارداد داشــت و باشــگاه اکنــون بــا تمدید ‪ 4‬و جام اتحادیه را جشن بگیرد‪ ،‬همچنین نقش‬ ‫ســاله جدیدی موافقت کرده اســت که تعداد مهمی در موفقیت های سال های اخیر تیم ملی‬ ‫فص لهــای مدافــع شــماره پن ـج در ورزشــگاه انگلیس دررســیدن به نیمه نهایی جام جهانی‬ ‫اتحــاد را بــه ‪ 10‬فصــل خواهــد رســاند‪ .‬اســتونز ‪ 2018‬و فینال یورو ‪ 2020‬داشت‪.‬‬ ‫جز پیکه هیچ کس برای مسی‬ ‫فداکاری نکرد‬ ‫جــرارد پیکــه تنهــا بازیکن‬ ‫جدید مسی حدود ‪ 95‬درصد‬ ‫بارســلونا بــود کــه داوطلبانــه‬ ‫بود‪ .‬بارســلونا به دلیل قوانین‬ ‫حاضــر شــد تــا بــرای کمک به‬ ‫مالــی لیگ اســپانیا نتوانســت‬ ‫ماندن مســی دســتمزد خود را‬ ‫قــرارداد جدید مســی را پیش‬ ‫کاهش دهد‪ .‬باشگاه بارسلونا‬ ‫ببــرد‪ .‬لوپیــس بــه ال الرگوئرو‬ ‫جرارد پیکه‬ ‫ما ههــا تالش کرد تــا با کاهش‬ ‫گفــت کــه پیکــه تنهــا بازیکن‬ ‫دســتمزد بازیکنــان‪ ،‬قــرارداد‬ ‫بارسلونا بود که تصمیم گرفت‬ ‫جدید لیونل مسی را نیز در سقف دستمزدهای در میــان مشــکالت مالــی باشــگاه‪ ،‬داوطلبانه‬ ‫اللگیــا بگنجانــد امــا تنهــا جــرارد پیکــه حاضر دســتمزد خــود را کاهــش دهــد‪ .‬عضــو ســابق‬ ‫شــد تــا داوطلبانه کاهــش دســتمزد را بپذیرد و هیئت مدیره الپورتا از رئیس باشــگاه بارســلونا‬ ‫درنهایت این فداکاری نیز بی ثمر ماند و مسی به دلیل جدایی مســی بی رحمانه انتقاد کرد‪.‬‬ ‫مجبــور به تــرک کاتالونیا شــد‪ .‬ژائومــه لوپیس لوپیــس در مصاحبــه با کادنا ســر گفــت‪« :‬من‬ ‫کــه به دلیــل طرز برخورد خــوان الپورتا‪ ،‬رئیس نمی خواســتم چنین هیاهویی ایجاد کنم‪ ،‬من‬ ‫بارسا‪ ،‬با ماجرای قرارداد مسی‪ ،‬از هیئت مدیره اســتعفا دادم تــا بتوانم انچــه را که بســیاری از‬ ‫بارسلونا استعفا داده است‪ ،‬این موضوع را فاش هواداران بارسلونا به ان فکر می کنند و خواستار‬ ‫کرد‪ .‬ایندیپندنت گزارش کرده اســت که درصد شفافیت درباره ان هستند را بیان کنم‪ .‬شفافیت‬ ‫دستمزد پرداختی فعلی بارسلونا برای مطابقت همــان چیــزی اســت کــه در ایــن میــان وجــود‬ ‫با قوانین اللیگا باید ‪ 70‬درصد باشد‪ .‬بااین حال نداشــته اســت‪ .‬لئو حتی خودش هم گفت که‬ ‫صورتحســاب دســتمزدهای بارســا حتی قبل از ان ها هر کاری را که می شد انجام شود‪ ،‬انجام‬ ‫تــاش ناموفق این باشــگاه برای ثبت قــرارداد ندادند‪».‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1100‬شماره‪ ، 140060302006002744 :‬تاریخ‪ 1400/04/31 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ‪ 1399114402006001785‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم‬ ‫اکبر دلیری زاده مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالک شماره ‪ 53‬فرعی از ‪ 159‬اصلی‬ ‫واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه‬ ‫از شهرداری و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم اکبر دلیری زاده به شناسنامه شماره ‪ 3‬کدملی ‪ 4172437680‬صادره فرزند حسین نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 90‬مترمربع پالک شماره ‪ 53‬فرعی از ‪ 159‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 8/40‬متر درب و دیواریست‬ ‫به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 10/85‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ ،159‬جنوبًا به طول ‪ 7/86‬متر دیوار به دیوار ‪ ، 2451‬غربًا به‬ ‫طول ‪ 11/12‬متر دیواریست به گذر حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/20 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1168661‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1103‬برابر اراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی اران و بیدگل‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬رای شماره ‪ 1564‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬اقای مجید ناصری بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 8‬کدملی‬ ‫‪ 6199679199‬فرزند ناصر‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 188.98‬مترمربع پالک شماره ‪ 3279‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از قسمتی از پالک ‪ 147‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالکین رسمی ناصر ناصری بیدگلی و خانم اغا سجادی بیدگلی‬ ‫‪ )2‬رای شماره ‪ 1565‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬اقای حسن صفرزاده ارانی به شناسنامه شماره ‪ 76‬کدملی‬ ‫‪ 6199515420‬فرزند محمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 78.76‬مترمربع پالک شماره ‪ 21‬فرعی مفروز و مجزی‬ ‫از ‪ 1‬و ‪ 19‬فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک ‪ 32‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی رضا فتحی و بانو ایران عابدین زاده‬ ‫‪ )3‬رای شماره ‪ 1086‬مورخ ‪ 1400/03/24‬هیات‪ :‬خانم فاطمه منجمی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 117‬کدملی‬ ‫‪ 6199656806‬فرزند حسین‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 47‬مترمربع پالک شماره ‪ 108‬فرعی مفروز و مجزی از‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ 235‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی‬ ‫‪ )4‬رای شماره ‪ 1568‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬خانم معصومه خسروی به شناسنامه شماره ‪ 7153‬کدملی‬ ‫‪ 6199233727‬فرزند حسنعلی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 100.03‬مترمربع پالک شماره ‪ 60‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از باقیمانده ‪ 12‬فرعی از ‪ 285‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی حجت اله لحمی بیدگلی‬ ‫‪ )5‬رای شماره ‪ 1593‬مورخ ‪ 1400/04/28‬هیات‪ :‬خانم فاطمه رمضان زاده بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 7521‬کدملی‬ ‫‪ 6199237404‬فرزند علی‪ ،‬ششدانگ اعیان یکبابخانه بر روی عرصه وقفی به مساحت ‪ 160‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 3‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1‬فرعی از ‪ 292‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از‬ ‫مالک رسمی اداره اوقاف و امور خیریه اران و بیدگل‬ ‫‪ )6‬رای شماره ‪ 1569‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬اقای حسین ابراهیمی مطلق به شناسنامه شماره ‪ 553‬کدملی‬ ‫‪ 1262033901‬فرزند علی اکبر‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 91.70‬مترمربع پالک شماره ‪ 3‬فرعی از ‪ 463‬اصلی و‬ ‫قسمتی از مشاعات و قسمتی از پالک ‪ 6‬فرعی از ‪ 464‬فرعی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالکین رسمی ابوالفضل علی اکبرزاده و حسن و رحمت اله جعفری فرد بیدگلی‬ ‫‪ )7‬رای شماره ‪ 1135‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات‪ :‬اقای ابوالفضل مسیحی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 309‬کدملی‬ ‫‪ 6199658728‬فرزند محمدحسین‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه مخروبه به مساحت ‪ 325‬مترمربع پالک شماره ‪ 14‬فرعی‬ ‫مفروز و مجزی از ‪6‬و‪8‬و‪9‬و‪10‬و‪ 11‬فرعی و مشاعات از ‪ 514‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و‬ ‫بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی (علی و عباس و ماشاله و فاطمه سلطان) همگی مسیحی ورثه مختار مسیحی و‬ ‫خورشید مسیحی و ورثه محمدحسین مسیحی و خانم شوکت ذکاری و بانو احترام ایوبی‬ ‫‪ )8‬رای شماره ‪ 1136‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات‪ :‬اقای سید جواد سجادی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 141‬کدملی‬ ‫‪ 6199590724‬فرزند سید قدرت اله‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 157‬مترمربع پالک شماره ‪ 19‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از ‪ 10‬و ‪ 12‬و ‪ 15‬فرعی و قسمتی از مشاعات از ‪ 763‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و‬ ‫بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی زهره حاجی زاده بیدگلی و خانم بتول سی ساله و رمضانعلی سی ساله‬ ‫‪ )9‬رای شماره ‪ 1570‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬اقای سید جواد سجادی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 141‬کدملی‬ ‫‪ 6199590724‬فرزند سید قدرت اله‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 143‬مترمربع پالک شماره ‪ 20‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از ‪ 8‬و ‪ 13‬و ‪ 14‬فرعی و قسمتی از مشاعات از ‪ 763‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و‬ ‫وقتی سرمربی نفت مسجدسلیمان به سیم اخر می زند‬ ‫محمود فکری‬ ‫در نقطه جوش‬ ‫ســرمربی نیم فصل اول اســتقالل صحبت های‬ ‫جالــب و جنجالی در خصوص اتفاقات فصلی که‬ ‫گذشت به زبان اورد‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬محمود‬ ‫فکریدقایقیبعدازاینکهاستقاللفینالرابهفوالد‬ ‫واگذار کرد با انتشار یک استوری جنجال ساز شد‪ .‬او‬ ‫که هدایت ابی ها را در نیم فصل نخست عهده دار‬ ‫بــود‪ ،‬بعــد از جدایی از این تیم بارهــا ادعا کرد که‬ ‫فشاری علیه وی وجود داشته تا مانع از موفقیت او‬ ‫شود‪.‬فکریدر گفتگو باورزشسهبهحواشیفصلی‬ ‫که پشت سر گذاشت‪ ،‬پاسخ داده است‪.‬‬ ‫ابتدا از نفت مسجدسلیمان شروع کنیم‪.‬‬ ‫تیمی که در شرایط سخت تحویل گرفتید‬ ‫و در مقطعــی با ان نتایج خوبی گرفتید و‬ ‫درنهایتباوجودهمهمشکالتدرلیگبرتر‬ ‫ماندید‪ .‬چه شد که تیم خوب شما کارش به‬ ‫تالش برای بقا رسید؟‬ ‫ما بعدازاینکه رفتیم مسجدسلیمان چند بازی‬ ‫نتایج خوبی گرفتیم و تیم را در جدول باال کشیدیم‬ ‫و از انتهایجدولجداشدیمولیمتاسفانهبعدازان‬ ‫برهه یک ســری مشکالت مالی و مشخص نبودن‬ ‫منابــع مالی به هرحال باعث شــد تیــم وارد بحران‬ ‫بشود و پس ازان تعطیلی طوالنی مدت لیگ باعث‬ ‫شد که در ‪ 50‬روز فقط یک بازی انجام دهیم و این‬ ‫مقطع برای ما مشک لســاز شد‪ .‬در این تعطیلی ها‬ ‫تیم هایــی کــه مشــکالت مالی دارند بیشــتر ضربه‬ ‫می خورند و ازاردهنده می شود و این مسائل باعث‬ ‫شــد چند بازی نتیجه نگیریم و کارمان سخت شد‬ ‫و به هفته های پایانی کشــید‪ .‬روز اخر خدا را شــکر‬ ‫توانستیم بازی مان را ببریم و فصل را با پیروزی به‬ ‫پایــان رســاندیم و از اینکــه ماندن در لیگ دســت‬ ‫خودمــان بــود به خوبــی اســتفاده کردیم و خــدا را‬ ‫شــکر تیم را لیگ برتری تحویل صاحبانش بدهیم‬ ‫وشرمندهمردمومسئولینمسجدسلیماننشویم‪.‬‬ ‫این مشــکالتی که می گویید با توجه به‬ ‫قوانین موجود برای تیم های زیرمجموعه‬ ‫وزارت نفت وجود دارد‪ .‬چه راهکاری برای‬ ‫خروجازاینمشکالتپیشنهادمی کنید؟‬ ‫به هرحال مشکلی که وجود دارد این است که‬ ‫قوانینی که برای تیم های نفتی وجود دارد باید در‬ ‫مجلس اصالح شــود و اگر این موضوع امکان پذیر‬ ‫نیست این مشکالت ادامه خواهد داشت‪ .‬اگر به‬ ‫دنبال حل مشــکالت تیم های نفتی هســتیم باید‬ ‫ایــن قانون اصالح شــود چراکه تی مهــای پرطرفدار‬ ‫مثــل نفــت ابــادان و نفــت مسجدســلیمان کــه پر‬ ‫سابقه اند و مردم این شهرها با تیم هایشان زندگی‬ ‫می کنند‪ .‬یک تیم مثل نفت تهران طرفدار ان چنانی‬ ‫نداشت‪ ،‬حاال درست است که تیم سازنده ای بوده‬ ‫و مفید بوده ولی پرطرفدار نبود و شهر پشتش نبود‬ ‫ولی این تیم ها شهرشــان پشتشــان هســتند و امید‬ ‫مردم شهرشان هستند و نگاه ویژه تری الزم دارند‪.‬‬ ‫به هرحال به نظرم باید قوانین اصالح شود و در غیر‬ ‫این صورت مشکالت حل نخواهد داشت‪ .‬در مورد‬ ‫بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی طاهره و فاطمه و بتول و غالمرضا همگی صدیقیان و خانم ربابه سبکبار‬ ‫‪ )10‬رای شماره ‪ 1572‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات‪ :‬اقای حسینعلی سالمی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪ 179‬کدملی‬ ‫‪ 6199626532‬فرزند مرتضی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 120.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 237‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از ‪ 9‬فرعی از ‪ 972‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )11‬رای شماره ‪ 1107‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات‪ :‬اقای حسین صالتی ارانی به شناسنامه شماره ‪ 9597‬کدملی‬ ‫‪ 6199135938‬فرزند علی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 320‬مترمربع پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 1947‬اصلی واقع‬ ‫در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی وراث علی صالتی و صدیقه عمو رسولی‬ ‫‪ )12‬رای شماره ‪ 1575‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬اقای حمیدرضا اقاعموئی ارانی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 6190026729‬فرزند علی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 147‬مترمربع پالک شماره ‪ 10144‬فرعی مفروز و مجزی‬ ‫از ‪ 728‬و ‪ 8909‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )13‬رای شماره ‪ 1576‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬خانم فرزانه عموئی به شناسنامه شماره ‪ 460‬کدملی ‪6199570911‬‬ ‫فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 146.9‬مترمربع پالک شماره ‪ 10145‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 728‬و‬ ‫‪ 8909‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )14‬رای شماره ‪ 1117‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات ‪ :‬خانم طیبه نیک پور ارانی به شناسنامه شماره ‪ 11107‬کدملی‬ ‫‪ 6199151046‬فرزند جواد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 99.95‬مترمربع پالک شماره ‪ 3518‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی‬ ‫واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی احمداباد‬ ‫‪ )15‬رای شماره ‪1118‬و‪ 1119‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات ‪ :‬اقای یونس باقری ارانی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 6190055168‬فرزند عباس و خانم کوثر مستحکم ارانی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190081460‬فرزند احمدعلی‬ ‫(بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 180.15‬مترمربع پالک شماره ‪ 3519‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 26‬فرعی‬ ‫از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی مصطفی نمکی ارانی‬ ‫‪ )16‬رای شماره ‪ 1158‬مورخ ‪ 1400/03/26‬هیات ‪ :‬اقای حمیدرضا بلندی به شناسنامه شماره ‪ 6190040802‬کدملی‬ ‫‪ 6190040802‬فرزند محمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 143‬مترمربع پالک شماره ‪ 3520‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی‬ ‫واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حسین اکرمیان‬ ‫‪ )17‬رای شماره ‪1583‬و‪ 1584‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬اقای محمدمهدی صفرزاده ارانی به شناسنامه شماره ‪0‬‬ ‫کدملی ‪ 6190075231‬فرزند محسن و خانم زینب بذرافشان ارانی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190090508‬فرزند‬ ‫رحمت اله (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 173‬مترمربع پالک شماره ‪ 3525‬فرعی مفروز و مجزی از‬ ‫‪ 2638‬اصلی و ‪ 103‬فرعی از اصلی مذکور واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین‬ ‫رسمی شهرداری اران و بیدگل و اقایان حسن و حاج نعمت و علیمحمد همگی بذرافشان ارانی‬ ‫‪ )18‬رای شماره ‪821‬و‪ 822‬مورخ ‪ 1400/03/03‬هیات ‪ :‬اقای روح اله بلندی ارانی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 6190044107‬فرزند حسین و خانم کوثر جمالی نژاد به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 1250549558‬فرزند غالمرضا‬ ‫(بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 136.5‬مترمربع پالک شماره ‪ 2107‬فرعی مفروز و مجزی از ‪127‬و‪128‬‬ ‫فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری‬ ‫اران و بیدگل‬ ‫‪ )19‬رای شماره ‪ 1585‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬خانم فاطمه رفیقی ارانی به شناسنامه شماره ‪ 248‬کدملی‬ ‫‪ 6199612523‬فرزند حسین‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 90.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 2125‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از قسمتی از ‪ 278‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک‬ ‫رسمی‬ ‫‪ )20‬رای شماره ‪ 1586‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬اقای حشمت اله قدیریان ارانی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 1250194415‬فرزند صفرعلی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 168‬مترمربع پالک شماره ‪ 1255‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از ‪ 323‬فرعی از ‪ 2645‬اصلی واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی‬ ‫وراث عباسعلی صالح‬ ‫‪ )21‬رای (اصالحی) شماره ‪1594‬و‪ 1595‬مورخ ‪ 1400/04/28‬هیات ‪ :‬اقای محمدامین دستمردی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 169‬کدملی ‪ 1263523927‬فرزند شکراله و خانم محبوبه دست مردی به شناسنامه شماره ‪ 141‬کدملی‬ ‫‪ 1263523641‬فرزند رجبعلی (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت‪ 164.30‬مترمربع پالک شماره‪ 1876‬فرعی‬ ‫مفروز و مجزی از ‪ 474‬فرعی از ‪ 2809‬اصلی واقع در محمداباد ابوزیداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالک رسمی شکراله دستمردی‬ ‫‪ )22‬رای شماره ‪ 1087‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات ‪ :‬اقای یحیی رجب زاده به شناسنامه شماره ‪ 1‬کدملی ‪1262478561‬‬ ‫فرزند رجب علی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 202.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 1877‬فرعی مفروز و مجزی از ‪4‬‬ ‫فرعی از ‪ 2809‬اصلی واقع در محمداباد ابوزیداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی‬ ‫رجبعلی رجب زاده‬ ‫‪ )23‬رای شماره ‪ 1130‬مورخ ‪ 1400/03/25‬هیات ‪ :‬اقای حسین کاردان جوشقانی به شناسنامه شماره ‪ 32‬کدملی‬ ‫‪ 1263188036‬فرزند محمد‪ ،‬ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 1994.84‬مترمربع پالک شماره ‪ 6660‬فرعی مفروز‬ ‫و مجزی از باقیمانده ‪ 41‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالک رسمی حبیب اله فخار‬ ‫‪ )24‬رای شماره ‪ 1401‬مورخ ‪ 1400/04/10‬هیات ‪ :‬اقای ابوالفضل فرجی به شناسنامه شماره ‪ 4005‬کدملی‬ ‫‪ 1262027764‬فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکباب انبار اهن االت و ساختمان به مساحت ‪ 8026‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 6667‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 4925‬فرعی و و قسمتی از ‪ 5265‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار‬ ‫بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی خانم فاطمه فخار‬ ‫‪ )25‬رای شماره ‪ 1587‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬اقای جواد کوزه پز به شناسنامه شماره ‪ 49726‬کدملی‬ ‫‪ 1260487318‬فرزند نعمت‪ ،‬ششدانگ یکباب انباری به مساحت ‪ 731.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 6669‬فرعی مفروز و‬ ‫مجزی از ‪ 6586‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )26‬رای شماره ‪ 1588‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬خانم طاهره امامی به شناسنامه شماره ‪ 1356‬کدملی‬ ‫‪ 0050343408‬فرزند اقاعلی‪ ،‬ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت ‪ 47‬مترمربع پالک شماره ‪ 6670‬فرعی مفروز‬ ‫خودم باید بگویم که جلسه ای با مسئوالن داشتم‬ ‫و مسائل و مشکالت را با ایشان درمیان گذاشتم و‬ ‫باید دید در ادامه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیش‬ ‫می اید‪ .‬تیم مشکالتی دارد که باید برطرف شود‪.‬‬ ‫با این اوصاف برنامه شــما برای فصل بعد‬ ‫چیست؟ قصد دارید با نفت ادامه دهید و‬ ‫اگر چنین قصدی دارید شــرایطتان برای‬ ‫ادامههمکاریچیست؟‬ ‫بایــد تمــام جوانــب ســنجیده شــود و اگــر‬ ‫شــرایط برای کار کردن فراهم باشــد ادامه دهیم و‬ ‫خدای نکرده جوری نشود که شرمنده مردم شویم‪.‬‬ ‫شــرایط ســخت اســت و رقابــت بــا تیم هایــی که‬ ‫هزینه های سنگینی انجام می دهند و با هزینه های‬ ‫اندک و بدون برنامه نمی توان با ان ها رقابت کرد‪.‬‬ ‫امیدوارم یک سری اتفاقات خوب رخ دهد که تیم‬ ‫شکل بهتری پیدا کند و به امید خدا بتواند در لیگ‬ ‫زنگتفریحسایر تیم هانباشد‪.‬‬ ‫برویم کمی عقب تــر و در مورد کل فصل‬ ‫بیستم صحبت کنیم که فصل سختی برای‬ ‫شمابود‪.‬‬ ‫فصل برای ما سخت نبود بلکه برای ما سختش‬ ‫کردند‪ .‬شما نگاه کنید من باان همه مشکالت شاید‬ ‫بتوانــم بگویــم یکــی از بدترین تیم های اســتقالل‬ ‫را تحویل گرفتم و کار را شــروع کردم و با توجه به‬ ‫تمام مشکالتی که تیم داشت سروشکل خوبی به‬ ‫ان دادیم و حتی به صدر جدول هم رسیدیم ولی‬ ‫ان قدر ســنگ اندازی کردند و مســائل و مشــکالت‬ ‫ایجاد کردند که تیم را درنهایت از دستمان دراوردند‬ ‫و بعدازانبهمسجدسلیمانامدیمو بهنظرم کسی‬ ‫که توانایی کار کردن دارد هم می تواند در استقالل‬ ‫کار کند‪ ،‬هم می تواند در نفت مسجدســلیمان کار‬ ‫کند‪ .‬کســی که کار را بلد اســت می تواند هرجایی‬ ‫کار کند‪.‬‬ ‫به هرحال ان اعتمادی کــه باید به یک‬ ‫سرمربی می شد را برای شما صورت نگرفت‪.‬‬ ‫در مــورد عــدم اعتمــاد بایــد بگویم مدیــران تا‬ ‫جایــی کــه توانســتند حمایــت کردند ولــی فضای‬ ‫مسمومی که ایجاد کردند و همه مردم می دانند از‬ ‫کجا اب می خورد و خیلی نمی خواهم در موردش‬ ‫حــرف بزنــم ولی فضایی به وجــود اوردند که تیم‬ ‫ضربه خورد‪ .‬به نظرم استقالل شایستگی و توانایی‬ ‫این را داشت که این فصل حداقل یک جام بگیرد‬ ‫ولی متاسفانه فضای ایجادشده مانع کار کردن ما‬ ‫شــد و از طرف دیگر شــاید مدنظرشــان کادرفعلی‬ ‫بود ولی کادرفعلی هم عملکردش را دیدیم‪ .‬اینکه‬ ‫می گویند ما چند هفته زودتر می رفتیم تیم قهرمان‬ ‫می شد ما لیگ را این طور در نظر می گیریم که دیر‬ ‫رفتیم و شــما جام را از دســت دادید‪ ،‬هرچند که ما‬ ‫بــا ‪ 4‬امتیــاز اختالف تحویل شــما دادیــم و ان را به‬ ‫‪ 11‬امتیاز اختالف رساندید‪ .‬حاال جام حذفی را چه‬ ‫می گویید؟جامحذفیراهمبهخاطر دیر رفتنمن‬ ‫از دست دادید؟‬ ‫و مجزی از ‪ 574‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از‬ ‫مالکین رسمی ابوالفضل امیدی و سعیدرضا یاسمیان‬ ‫‪ )27‬رای شماره ‪ 1589‬مورخ ‪ 1400/04/27‬هیات ‪ :‬اقای مجتبی کتابی به شناسنامه شماره ‪ 6082‬کدملی‬ ‫‪ 1260567230‬فرزند امیرهوشنگ‪ ،‬ششدانگ قسمتی از یکباب کارگاه و انبار به مساحت ‪ 455‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 6671‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 163‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک اران‬ ‫و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حسین مجیدی‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/20 :‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک اران و‬ ‫بیدگل ‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1169712‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1276‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند‬ ‫نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۲۶‬مورخ ‪ 1400/04/05‬احمد زمانی سلیمی فرزند فتح اله بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۴‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۳۹۲۱۷۳۱‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ ۱۱۵۱۸‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 189/77‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060302027004422‬مورخ ‪ 1400/04/05‬عفت مرتضوی خوراسگانی فرزند سیدعبداله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 13‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291304754‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از‬ ‫قطعه زمین پالک ‪ ۱۱۵۱7‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 441/75‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق‬ ‫اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1175818‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1278‬رای شماره ‪ 140060302026003561‬مورخ ‪ 1400/03/12‬هیات یک خانم مرجان علی خانلی به‬ ‫شناسنامه و کد ملی ‪ 0590377485‬صادره ساوه فرزند مهدی بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪33/31‬‬ ‫مترمربع از پالک شماره ‪ ۷۷‬فرعی از ‪ ۱۵۱۸۷‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت احمد زارعی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1175806‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1280‬رای شماره ‪ 140060302026004233‬مورخ ‪ 1400/03/22‬هیات چهار اقای سید علی اکبر سید صالحی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 5‬کد ملی ‪ 1229659951‬صادره خوانسار فرزند سیدرضا نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به‬ ‫مساحت ‪ 25‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۵۱۸۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان – موسوی ‪/1175775‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1282‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند‬ ‫نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ابراهیمی نخستین خرید‬ ‫تابستانیپرسپولیس‬ ‫علیرضــا ابراهیمی مدافع تیم گل گهر ســیرجان‪ ،‬به‬ ‫پرسپولیس پیوست‪ .‬ابراهیمی که پیش ازاین با قرمزها‬ ‫به توافق نهایی رسیده بود‪ ،‬امروز در باشگاه پرسپولیس‬ ‫حضــور یافــت و قــراردادش را با این تیم امضا کرد تا به‬ ‫خرید اول قهرمان لیگ بیستم در تابستان تبدیل شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی پیش ازاین و در نیم فصل نیز جزو گزینه های‬ ‫یحیــی گل محمدی برای حضور در پرســپولیس بود اما‬ ‫در ان مقطع امیر قلعه نویی و مدیران باشگاه گل گهر‬ ‫با این انتقال مخالفت کردند‪ .‬ابراهیمی در شرایطی به‬ ‫پرســپولیس پیوســت که بعد از جدایی کنعانی زادگان‬ ‫از ایــن تیــم‪ ،‬یحیــی گل محمــدی به دنبــال جذب یک‬ ‫مدافع میانی جدید بود و در کنار ابراهیمی نام نفراتی‬ ‫حشــده بود‬ ‫مثل علی نعمتی و ایمان ســلیمی هم مطر ‬ ‫و فعــا پرســپولیس با مدافع گل گهــر به توافق نهایی‬ ‫رســیده اســت‪ .‬مدافع تازه وارد پرســپولیس بــا توجه به‬ ‫اینکهبازیکنازادمحسوبمی شودمشکلیبرایتوافق‬ ‫و امضــای قرارداد با قرمزها نداشــت و حــاال در صورت‬ ‫صالحدیــد کادرفنــی تیــم جدیدش قــادر خواهــد بود‬ ‫در لیگ قهرمانان اسیا برای پرسپولیس مقابل استقالل‬ ‫تاجیکستانبهمیدانبرود‪.‬مدیرانباشگاهپرسپولیسکه‬ ‫با حکم نهایی فیفا درباره گابریل کالدرون و دستیارانش‬ ‫مواجهشدنددر تالشهستندپیشاز بستهشدنپنجره‬ ‫نقلو انتقاالتیقراردادبازیکنانخودرانهایی کنند‪.‬‬ ‫مربیگری چرخشی‬ ‫در فوتبال ایران ممنوع‬ ‫می شود‬ ‫فصلگذشتهمربیانزیادیدر میانه هایراهتیمخود‬ ‫را رها کردند و به تیم های جدیدی ملحق شدند‪ .‬این‬ ‫به خاطر دریافت پیشــنهاد ها بهتر از تیم های جدید‬ ‫بوده اســت‪ .‬قوانین در خصوص بازیکن ســخت گیرانه‬ ‫است و اصال بازیکن در شرایطی که با تیمی قرارداد دارد‬ ‫نمی تواند اردوی تیم را ترک و به بهانه دریافت پیشنهاد‬ ‫بهتر راهی تیم جدید شود؛ اما در خصوص مربی قوانین‬ ‫ســخت گیرانه نیســت و مربــی حتــی می توانــد با یک‬ ‫پیامک هم استعفا و جدایی خود را اعالم و راهی تیم‬ ‫جدیدشود‪.‬البتهبرایباشگاهاینحقمحفوظاستبه‬ ‫کمیتهوضعیتشکایتوخواستار دریافتغرامتشود‪.‬‬ ‫کما اینکه در ماه های اخیر علیه یکی دو مربی که دست‬ ‫به چنین رفتاری زدند احکامی صادرشده است‪ .‬قوانین‬ ‫انضباطی در این خصوص در حال بروز شــدن اســت و‬ ‫ازاین پس مربی به راحتی قادر به جدایی از یک باشگاه‬ ‫و حضور در تیم جدید نخواهد بود‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫حکــم محرومیت بــرای مربی صادر می شــود‪ .‬جدایی‬ ‫باید در سایه تفاهم و توافق کامل مالی باشد‪ .‬در فصل‬ ‫جدیداگر مربی ایتیمشرابهبهانهدریافتپیشنهاد ها‬ ‫بهتر رها کند و راهی تیم جدید شود قطعا برای ادامه‬ ‫همکاریبهمشکلخواهدخورد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۸۱۷‬مورخ ‪ 1400/04/16‬شرکت تولیدی صنعتی لوله و اتصاالت نگاه نگین‬ ‫شرکت سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 185/34‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۸۱۸‬مورخ ‪ 1400/۰۴/16‬شرکت تولیدی صنعتی لوله و اتصاالت نگاه نگین‬ ‫شرکت سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 240/99‬متر مربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۶۶۸‬مورخ ‪ 1400/4/13‬شرکت صنعتی لوله و اتصاالت نگاه نگین شرکت‬ ‫سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 251/04‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی اقای محمدعلی رفیعیان کوپائی فرزند محمدتقی‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۸۱۵‬مورخ ‪ 1400/4/15‬شرکت تولیدی صنعتی لوله و اتصاالت نگاه نگین‬ ‫شرکت سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در ششدانگ یکباب کارگاه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در ثبت اصفهان به مساحت ‪ 220/34‬مترمربع‪ .‬خریداری طی‬ ‫سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۸۱۶‬مورخ ‪ 1400/۰۴/16‬شرکت تولیدی صنعتی لوله و اتصاالت نگاه نگین‬ ‫شرکت سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در ششدانگ یکباب کارگاه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 241/06‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۶۶۷‬مورخ ‪ 1400/4/13‬شرکت صنعتی لوله و اتصاالت نگاه نگین شرکت‬ ‫سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 201/15‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی اقای محمدعلی رفیعیان کوپائی فرزند محمدتقی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق‬ ‫اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1175717‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-1288‬شماره‪ 970351 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/05/11 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر‬ ‫در پرونده کالسه ‪ 970351‬له خانم پریسا عسگری علیه جواد ‪ ،‬داود ‪ ،‬فاطمه ‪ ،‬طاهره همگی باقری کرم و شهناز‬ ‫روح اللهی همگی ورثه مرحوم محمدرضا باقری کرم به خواسته مطالبه قسمتی از مهریه که به عهده مرحوم می‬ ‫باشد به مبلغ ‪ 527/743/000‬ریال در حق محکوم له و مبلغ ‪26/387/000‬ریال حق االجرای دولتی (جمعًا مبلغ‬ ‫‪ 554/130/000‬ریال) در نظر دارد میزان ‪ 0/2345‬دانگ مشاع از یک دانگ از ششدانگ پالک ثبتی ‪ 118/1555‬و‬ ‫‪ 118/1041‬واقع در خمینی شهر ـ خیابان شریعتی شمالی ـ کوچه ‪( 108‬شهید مصطفی ریاحی) ـ پشت دبیرستان‬ ‫فرزانگان ـ کوچه شماره‪( 2‬صحرای ‪ )18‬به کدپستی ‪ 8415717611‬را از طریق مزایده به فروش رساند‪ .‬ملک مذکور‬ ‫بصورت یک ساختمان مسکونی دو طبقه شامل زیرزمین ‪ ،‬همکف و یک اتاق روی پارکینگ به مساحت عرصه طبق‬ ‫دو سند ‪ 355/70‬مترمربع و اعیانی حدود ‪ 257‬مترمربع که اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر و سقف تیرچه بلوک ‪ ،‬نما‬ ‫در سمت گذر فاقد نما و در حیاط قسمتی فاقد نما و قسمتی نمای سنگ و دارای انشعابات اب ‪ ،‬برق و گاز می باشد‪.‬‬ ‫طبقه زیرزمین بصورت کف موزاییک ‪ ،‬بدنه سنگ ‪ ،‬درب و پنجره های خارجی اهن بوده و طبقه همکف بصورت کف‬ ‫موزاییک ‪ ،‬بدنه از سنگ و گچ پرداختی ‪ ،‬درب و پنجره های خارجی از اهن و داخلی چوبی بوده و اتاق روی پارکینگ‬ ‫بصورت کف موزاییک ‪ ،‬بدنه سنگ و گچ پرداختی و سقف تیراهن می باشد‪ .‬طبق استعالم از شهرداری منطقه ملک‬ ‫هیچگونه سابقه پرونده ای در شهرداری موجود ندارد وجهت میزان تخلفات شهرداری نیاز به ثبت پرونده می باشد که‬ ‫کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ ملک را ‪ 13/500/000/000‬ریال و ‪ 0/2345‬دانگ ان را ‪ 527/743/000‬ریال‬ ‫ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه ‪ 1400/06/10‬ساعت ‪ 09:00‬صبح در محل اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه‬ ‫و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده‬ ‫درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید‬ ‫در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای‬ ‫احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ‪ 10‬درصد بهای مال‬ ‫را طی یک فقره چک بین بانکی در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر واریز و با در دست داشتن اصل‬ ‫چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده‬ ‫را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایند‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/05/20 :‬مدیر اجرای‬ ‫احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ کریمی م الف‪1175179 :‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫چون اقای محمد نخلی زاده مالک خودروی سواری پژو ‪ 206‬هاچ بک به شماره‬ ‫شهربانی ‪ 724‬ص ‪ -13‬ایران ‪ 84‬به شماره موتور ‪ 165A0024168‬به علت فقدان‬ ‫شناسنامه خودرو و اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است‪.‬‬ ‫لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی‬ ‫سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در شهرک غرب اول خیابان زرافشان غربی‬ ‫مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق مقرر اقدام خواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شماره‪1139‬‬ ‫پنجم‪/ /‬شماره‬ ‫سالپنجم‬ ‫‪/ 1442‬سال‬ ‫‪/ 1443‬‬ ‫محرم‬ ‫شنبه ‪20‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪1133‬‬ ‫الحجه‬ ‫‪0224/ 2021‬ذی‬ ‫اگوست‪/ 2021‬‬ ‫‪1104//1400‬اگوست‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫‪ 13‬مرداد ماه‬ ‫چهار‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫راهی‬ ‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ‫پارکینسون‬ ‫درمان‬ ‫هیدروژل‬ ‫ترویج اهدای خون‬ ‫برای‬ ‫ساخته شد‬ ‫عالئم‬ ‫پارکینسون‪،‬‬ ‫مبتالیان به‬ ‫سفیرانان به‬ ‫ایرانکهازبا تزریق‬ ‫خون اند‬ ‫ابداع کرده‬ ‫محققان‬ ‫قدردانی‬ ‫اهدایخون‬ ‫مغزهفتهملی‬ ‫مویرگدر‬ ‫اهدایخون‬ ‫هیدروژلیانتقال‬ ‫مدیرعاملسازمان‬ ‫ توان‬ ‫اینمی‬ ‫ اندکه‬ ‫هیدروژلیابداعکرده‬ ‫استرالیایی‬ ‫محققان‬ ‫مهر‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫ یابد‪.‬به‬ ‫کاهشمی‬ ‫واین‬ ‫مراسم‬ ‫صداوسیما؛ در‬ ‫کرد‪.‬به گزارش‬ ‫خون بیان‬ ‫اهدای‬ ‫ترویج‬ ‫های‬ ‫یکی از راه‬ ‫بیماریسازی را‬ ‫فرهنگ‬ ‫دانشگاه‬ ‫هنرمندانکرد‪.‬‬ ‫دیگر استفاده‬ ‫ های عصبی‬ ‫اهدای بیمار‬ ‫سفیراناحتماال‬ ‫پارکینسون و‬ ‫حضوردرمان‬ ‫ان برای‬ ‫محققان‪ -‬بازیگران‬ ‫ورزشکاران‬‫نمایندگی از‬ ‫خونیکه به‬ ‫تعدادی از‬ ‫ازکه با‬ ‫نوعی‬ ‫امینواسیدها‬ ‫دکترفلوری‬ ‫اقایذهنی‬ ‫سالمت‬ ‫ شناسی و‬ ‫عصشـب‬ ‫وملی‬ ‫مدیرعامل‬ ‫پیمانازعشــقی‬ ‫برگزار شــد‬ ‫ـتهاند‬ ‫علومرا دا‬ ‫انستیتوخون‬ ‫همکاریاهدای‬ ‫استرالیا بابیشــترین‬ ‫افرادی که‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫واردشده‪،‬‬ ‫خسارت‬ ‫ترمیم‬ ‫ شود و‬ ‫تزریقسـمی‬ ‫ـال خون نیز‬ ‫های انتقـ‬ ‫بایدبهواحد‬ ‫ـتانی‬ ‫پارکینسونبیمار‬ ‫مبتالبهتختهای‬ ‫افرادافزایش‬ ‫مغزـت‪ :‬با‬ ‫بهگفـ‬ ‫ اندخـکهـون‬ ‫کردـهـال‬ ‫ابداعانتق‬ ‫ژلـازمان‬ ‫سـ‬ ‫دلیل‬ ‫ شودو به‬ ‫تبدیلمی‬ ‫بهمایع‬ ‫ شود‬ ‫دادهمی‬ ‫ کهتکان‬ ‫هنگامی‬ ‫ کند‪.‬این‬ ‫کمکم‬ ‫همینقلبی‬ ‫جراحیهای‬ ‫افزایش‬ ‫پیوندو با‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫خونی در‬ ‫های‬ ‫هیدروژلفراورده‬ ‫همانطور که‬ ‫گسترشییابد‬ ‫شکل‬ ‫حالت‬ ‫ژل به‬ ‫مرحله بعد‬ ‫ گیرد‪.‬‬ ‫قرار می‬ ‫نشان مغز‬ ‫مویرگکهکوچک‬ ‫افزایش تر در یک‬ ‫راحت‬ ‫تغییرنیروی‬ ‫ جامدازنظر‬ ‫است‪ ،‬اما‬ ‫کشور‬ ‫خون در‬ ‫درو کیفی‬ ‫کمی‬ ‫افزایش‬ ‫دهنده‬ ‫پیداکرده است‬ ‫ های‬ ‫ل‬ ‫سلو‬ ‫ایمن‬ ‫انتقال‬ ‫به‬ ‫ ترتیب‬ ‫ن‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫نامنظم‬ ‫اشکال‬ ‫با‬ ‫خالی‬ ‫فضاهای‬ ‫و‬ ‫ دهد‬ ‫می‬ ‫انسانی و تخت سازمان انتقال خون گسترش نداشته است‪ .‬او با گله از اینکه در واحدهای درسی‬ ‫ گوید‪:‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ باره‬ ‫ن‬ ‫درای‬ ‫نیسبت‬ ‫دیوید‬ ‫پروفسور‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کمک‬ ‫مغز‬ ‫ دیده‬ ‫ب‬ ‫اسی‬ ‫ های‬ ‫ش‬ ‫بخ‬ ‫به‬ ‫بنیادی‬ ‫دانشجویانپزشکیاز طبانتقالخونخبرینیست گفت‪:‬درحالیکهطبسنتینیز واحدهایی‬ ‫درمانی‬ ‫فقطبه‬ ‫مراجعهمی‬ ‫پارکینسونبه‬ ‫مبتالبه‬ ‫هاییک‬ ‫واحدی که‬ ‫هنگام‬ ‫مداخلهبا اشاره‬ ‫یکندارد‪ .‬او‬ ‫درسها‬ ‫ کند‪،‬این‬ ‫جایی در‬ ‫بیمارستانخون‬ ‫دارد‪ ،‬اما انتقال‬ ‫دانشجویان‬ ‫بیماراین‬ ‫درسی‬ ‫در‬ ‫تاکنون‬ ‫یابد‪ .‬این‬ ‫بدون او‬ ‫ های‬ ‫شاخصطی سال‬ ‫های بیماری‬ ‫چهرهعالئم‬ ‫بسیاری از‬ ‫است تا‬ ‫خونژلگفت‪ :‬در‬ ‫کاهشاهدای‬ ‫داوطلبان‬ ‫ایندهدردرجذب‬ ‫هنری‬ ‫فرهنگی و‬ ‫پراهمیت‬ ‫نیازنقش‬ ‫به‬ ‫بوده‬ ‫کارامد‬ ‫روبرویدر موش‬ ‫پارکینسون‬ ‫ناشی از‬ ‫اختالالت‬ ‫مقابله با‬ ‫ش شده و‬ ‫ازمای‬ ‫حیوانات‬ ‫روی‬ ‫خونیا‬ ‫سازمان هاانتقال‬ ‫بازیگر از‬ ‫شدنیک‬ ‫اندازهرد‬ ‫برایحتیبه‬ ‫تلویزیونی‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫فیلمیا‬ ‫طی‬ ‫ایمنی ژل برای‬ ‫صورتتایید‬ ‫پروژهبهپس از‬ ‫های های‬ ‫ازمایش‬ ‫است‬ ‫امیدوار‬ ‫نیسبت‬ ‫است‪.‬‬ ‫انسان وجلب‬ ‫غیرمستقیمدر‬ ‫مستقیمو‬ ‫اینتوان‬ ‫بالینیمی‬ ‫تلویزیونی‬ ‫برنامه‬ ‫خوندر‬ ‫انتقال‬ ‫نشان‬ ‫درج‬ ‫هایانجام‬ ‫اینده‬ ‫‪ ۵‬سال‬ ‫شود‪.‬اهدای خون موثر بود‪.‬‬ ‫مردمی در‬ ‫مشارکت‬ ‫دلتاباصدایمشاور بهزیستی‬ ‫تماس‬ ‫افزایش‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫کشتارگاه‬ ‫در پی شیوع کرونا‬ ‫دام «دلتا» و ازدحام در قبرستان ها‬ ‫توسعه همکاری ایران و ژاپن در‬ ‫افزایش بیش از ‪ ٩0‬درصدی‬ ‫زمینه ارتقای مراکز تشخیص‬ ‫دریافتیحقوق‬ ‫زودهنگامسرطان‬ ‫بازنشستگاناستان‬ ‫مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی و مدیران عامل شــرکت های‬ ‫ژاپنیفوجیفیلمو هیتاچیدر نشستیبر توسعههمکاری هایبین المللیمشترکدر زمینه‬ ‫ارتقای مراکز تشخیص زودهنگام سرطان تاکید کردند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این جلسه در راستای‬ ‫توسعه و ارتقای مراکز تشخیص زودهنگام سرطان با حضور مدیرعامل شرکت های فوجی‬ ‫فیلم و هیتاچی‪ ،‬نماینده انحصاری ان شرکت در ایران (تهران فوکا) و همچنین معاون درمان‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬رئیس مرکز پیوند و درمان بیماری ها و کارشناسان بیماری های غیر واگیر‬ ‫در محل این معاونت برگزار شــد‪ .‬همچنین در این نشســت از تالش های انســان دوستانه‬ ‫ژاپن در خصوص اهدای دســتگاه های ماموگرافی به مراکز تشــخیص زودهنگام ســرطان و‬ ‫اصحاب‬ ‫استاندرگلستان‬ ‫کشوری‬ ‫مدیرکل‬ ‫خبری‬ ‫در‬ ‫راستای باهمکاری‬ ‫فعالیت ها‬ ‫بازنشستگیادامه‬ ‫صندوققدردانی و بر‬ ‫مراکز کرونا‬ ‫ اسکن به‬ ‫نشستی تی‬ ‫دستگاه س‬ ‫شد‪.‬ســتای‬ ‫تاکیددر را‬ ‫سرطان‪ ،‬کل‬ ‫این اداره‬ ‫برنامههای‬ ‫اقدامــات و‬ ‫گزارشــی‬ ‫مراکزارائــه‬ ‫منظــور‬ ‫تجهیز‪ ،‬به‬ ‫رســانه‬ ‫هیئت‬ ‫زودهنگام‬ ‫تشخیص‬ ‫اجرایازبرنامهملی‬ ‫باهدف‬ ‫تکمیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بازنشستگان برگزار‬ ‫تکریم‬ ‫گزارشیازسالروز‬ ‫ضمن‪2۵‬ارائهذیحجه‬ ‫گرامیداشت‬ ‫خود‪،‬نسبتبهتوسعه‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫ هایشرکت های‬ ‫فعالیت‬ ‫ژاپنینیز‬ ‫تشخیصســتاد ‪۲۵‬‬ ‫ملی و دبیــر‬ ‫گلســتان‬ ‫مدیــر‬ ‫بــراری‬ ‫جلســه‬ ‫همکاریایــن‬ ‫در‬ ‫زودهنگام‬ ‫بازنشســتگیبرنامه‬ ‫صنــدوقبه ویژهارتقای‬ ‫کنترلسرطان‬ ‫راستای‬ ‫کشور در‬ ‫ هایدو‬ ‫گرامیداشــت ســالروز تکریــم بازنشســتگان طــی ســخنانی اظهار‬ ‫الحجــه ضمــن‬ ‫ذی‬ ‫امیدواری کرد‪.‬‬ ‫سرطان‪ ،‬ابراز‬ ‫کــرد‪ :‬بیســت و پنجــم ذی الحجــه کــه بــه نام روز خانــواده و تکریم بازنشســتگان‬ ‫نامگذاری شــده اســت فرصتی شــد تا یادی کنیم از کسانی که هرلحظه از عمرشان‬ ‫خاطرهای گرانبها و درســی برای ایندگان اســت‪ .‬مدیرکل بازنشســتگی گلســتان از‬ ‫افزایــش پرداخــت حقــوق بازنشســتگان از رقــم بیش از ‪ 3‬میلیون تومــان در ماه از‬ ‫خردادمــاه ‪ 99‬بــه رقــم مبلــغ بیــش از ‪ 7‬میلیــون تومان در مــاه در خردادماه ‪1۴00‬‬ ‫خبــر داد و گفــت رشــد بیــش از ‪ 90‬درصــدی در ایــن حــوزه از اقدامــات الزم بــرای‬ ‫توجه به معیشــت همکاران اســت‪ .‬براری در ادامه به اهم فعالیتهای صندوق‬ ‫در راســتای خدمترســانی بــه بازنشســتگان اشــاره و تصریــح کرد‪ :‬عــالوه بر اینکه‬ ‫بازنشســتگان اســتان ماهیانه مبلغ ‪ ۲۲۴‬میلیارد تومان از صندوق حقوق دریافت‬ ‫میکننــد صنــدوق از ســال ‪ ۱۳۹۹‬تــا مــرداد ‪ ۱۴۰۰‬در اســتان گلســتان خدماتی را به‬ ‫شرح زیر ارائه نموده است‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬پرداخت وام ضروری ‪ ۴‬درصد تومان ‪ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰‬تومانی ‪ ۷۸۶۳‬نفر‬ ‫‪ - ۲‬پرداخت وام طرح یاری فروشگاه رفاه ‪ ۲/۰۰۰/۰۰۰‬تومانی ‪ ۳۱۰۶‬نفر‬ ‫‪۳‬پرداخت وام خرید کاالی تقسیطی از ‪ ۳۰‬الی ‪ ۵۰‬میلیونی ‪ ۱۴۷۰۰‬نفر‬‫‪ ۴‬پرداخت وام بیمه عمر و حادثه صبا ‪ ۶۰۰/۰۰۰‬میلیونی ‪ ۲۷۸۹‬نفر‬‫رئیس سازمان زندان های کشور‪ :‬توسعه اشتغال زندانیان در اولویت اصلی است و برای‬ ‫‪۵‬پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشسته ‪ ۱۰۲ = ۲۵/۰۰۰/۰۰۰‬نفر‬‫‪ ۵۴‬درصد زندانیان اشتغال ایجادشده است‪.‬‬ ‫‪ ۶‬پرداخــت وام حمایــت از پایاننامــه تحصیلــی فرزنــد بازنشســته در مقطــع‬‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬مهدی حاج محمدی در ایین تودیع و معارفه مدیرکل ســابق‬ ‫کارشناسی ارشد ‪ ۳/۰۰۰/۰۰۰‬میلیونی ‪ ۷۱‬نفر‬ ‫و جدیــد زندان های اســتان تهــران‪ ،‬افزود‪ :‬صیانت از خانواده زندانی و اشــتغال زندانیان از‬ ‫‪- ۷‬پرداخــت وام حمایــت از پایاننامه تحصیلی فرزندان بازنشســته در مقطع‬ ‫اولویت های اصلی سازمان زندان هاست‪ .‬او گفت‪ :‬رقم اشتغال‪ ۵۴‬درصدی محکومان واجد‬ ‫دکترا ‪ ۵/۰۰۰/۰۰۰‬میلیونی ‪ ۷۵‬نفر‬ ‫شرایط‪،‬در سال هایپس از انقالببی نظیر استکهامیدواریمارتقاپیداکند‪.‬حاجمحمدی ها‬ ‫‪ - ۸‬پرداخــت وام خریــد ســهام دارای یکــم قرضالحســنه ‪ ۱/۰۰۰/۰۰۰‬تومانــی‬ ‫افزود‪ :‬صیانت از خانواده زندانی از اولویت های اصلی ما در سازمان بود به خصوص از ماه‬ ‫‪ ۹۵۹‬نفر‬ ‫مبارک رمضان این توجه ها بیشتر شد و ما در تالشیم در مسیر اصالح و تربیت‪ ،‬عمق پیدا‬ ‫‪ ۹‬پرداخــت وام خریــد ســهام مدیریــت ثــروت صندوق بازنشســتگی کشــوری‬‫کند‪ .‬رئیس سازمان زندان های کشور تاکید کرد‪ :‬فقط ازادی زندانی محور نیست بلکه ما در‬ ‫‪ ۱/۰۰۰/۰۰۰‬تومانی ‪ ۱۹۵۰‬نفر‬ ‫تالشیم خانواده زندانی هم از اسیب های اجتماعی دور بماند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اصالح و تربیت‬ ‫مدیرکل صندوق گلســتان همچنین گزارشــی از اقدامات بهعملامده مدیرعامل‬ ‫باید منتهی به تحول زندانی شود و زندانبانی به منزله نگهداری انسان های خطاکار نیست‬ ‫صندوق بازنشســتگی کشــوری در راســتای پیگیری امور بازنشســتگان را به شرح زیر‬ ‫بلکه باید منتهی به تغییر نگرش های افراد خطاکار شود‪ .‬حاج محمدی گفت‪ :‬پرداختن به‬ ‫اعالم کرد‪:‬‬ ‫دغدغه هاو مشکالتخانوادهزندانیاناز برنامه هایمهمیاستکهماباتمرکز بیشتریروی‬ ‫پی گیری و اجرای متناسبســازی حقوق بازنشســتگان و اجرای ان از مهرماه‬‫این مسئله کارخواهیم کرد‪ .‬او ضمن تقدیر از زحمات حشمت اله حیات الغیب در مدیریت‬ ‫سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫زندان های تهران‪ ،‬افزود‪ :‬از امروز خدمات ارزشمند ایشان در انجمن حمایت زندانیان و در‬ ‫اجرای گروههای تشویقی بازنشستگان و موظفین قبل از سال ‪۹۶‬‬‫مسیر کمک به خانواده زندانیان ادامه خواهد داشت و اطمینان دارم ایشان در حمایت از‬ ‫اجرای امتیاز و صدور حکم بازنشستگان ایثارگر و جانباز‬‫خانواده زندانیان منشا خیر خواهد بود‪ .‬حاج محمدی تاکید کرد‪ ۱۶:‬درصد زندانیان کشور در‬ ‫براری افزود‪ :‬در حال حاضر افزون بر ‪ ۷۰‬درصد خدمات صندوق بازنشستگی‬ ‫زندان هایتهرانمتمرکز هستندو کار زندانبانیعلمو توجهمی خواهد کهامیدوارمباحضور‬ ‫بهصــورت مجــازی ارائــه میشــود و در زمینــه مقابلــه با کرونا‪ ،‬فنــاوری اطالعات و‬ ‫اقای رستمی در اداره کل زندان های تهران‪ ،‬شاهد اتفاق های خوبی باشیم‪.‬‬ ‫فضای مجازی نقش مهمی ایفا کرده است که برخی از انها به این شرح است‪:‬‬ ‫خرید انالین بیمهنامه شخص ثالث از بیمه ملت در ‪ ۱۲‬قسط‬‫گواهی کسر از حقوق بهصورت انالین از سامانه صندوق بازنشستگی کشوری‬‫خدمات گردشگری و رفاهی با مراجعه به سامانه صندوق‬‫خرید کاالی تقسیطی لوازمخانگی ایرانی‬‫فنی و‬ ‫تفاهمینامه‬ ‫خاتمه از‬ ‫گلستان در‬ ‫بازنشستگی‬ ‫چه‬ ‫ دهدباکه با‬ ‫انعقاداطالع م‬ ‫خانواده ها‬ ‫نمایشی به‬ ‫سنی اثار‬ ‫صندوقمحتوایی و‬ ‫مدیرکلرده بندی‬ ‫اجرای‬ ‫درصد‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫الی‬ ‫‪۵‬‬ ‫تخفیفات‬ ‫با‬ ‫بازنشســته‬ ‫فرزندان‬ ‫اموزش‬ ‫برای‬ ‫کشــور‬ ‫کل‬ ‫حرفهای‬ ‫مضمونی روبرو هستند و با علم به محتوای اثار و رده بندی که برای فیلم ها تعیین می شود‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫انان‬ ‫پایدار‬ ‫اشتغال‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫خبر‬ ‫تخفیف‬ ‫ توانند یک اثر نمایشی را با فرزندان خود ببینند و دغدغه ای برای صحنه ها و دیالوگ های‬ ‫می‬ ‫کرونــا در کشــور بیــداد می کنــد؛ ابتالهــا‬ ‫خانوادگــی اســت و بیمــاران زیــادی در‬ ‫تلفنــی‬ ‫ـط مشــاوره‬ ‫ـناس مسـ‬ ‫کارشـ‬ ‫ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت‪ :‬بــا توجه‬ ‫روند‬ ‫سرگردانند؛‬ ‫ـئولوخـدارو‬ ‫بیمارستان‬ ‫جستجوی‬ ‫ها‬ ‫تماس‬ ‫میزان‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫کشور‬ ‫بهزیستی‬ ‫به صدور مجوز برای مراکز مشــاوره تلفنی‬ ‫گهــا هــم روزگار تلخــی را برای‬ ‫سازمانـدی مر ‬ ‫تصاعـ‬ ‫‪۱۴۸۰‬‬ ‫ـماره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بهزی‬ ‫ـاور‬ ‫ وطنانمش‬ ‫باهمصدای‬ ‫غیردولتــی‪ ،‬میتــوان در برابــر حجــم زیــاد‬ ‫رقـم زده و شمار بیماران بدحال در‬ ‫روزهایدرصد‬ ‫اسفناکیبیـدرـش از ‪۵۰‬‬ ‫وضعیتهای قبــل‬ ‫ـبتازبه ســال‬ ‫نسـ‬ ‫تماسهــای مشــاوره تلفنــی پاســخگو بود‪.‬‬ ‫پیش‬ ‫‪،ICU‬‬ ‫هرچندو‬ ‫ـنا‪،‬کرونــا‬ ‫گزارش ایشـســیوع‬ ‫دارد‪...‬ـهبـعـهلــت ان‬ ‫ـتشــته کـ‬ ‫ـشیـدا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫کریمــی افــزود‪ :‬تــا انجــا کــه توانســتهایم‬ ‫افزاحکا‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ـاوره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫ـح‬ ‫جمعیت تماسگیرندگان در تهران را پوشش‬ ‫ترجیـپیش ازاین وزیر بهداشــت بارهــا از نحوه‬ ‫کــه‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرایط‬ ‫دادهایم اما صدای مشاوره بهزیستی‪ ،‬خط‬ ‫کرونا در کشــور ســخن گفته و ان را‬ ‫مدیریت‬ ‫ایرنا‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫وگو‬ ‫گفت‬ ‫در‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫فر‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫کری‬ ‫ـال‬ ‫اورژانســی نیســت که بهفوریــت عمل کند‪.‬‬ ‫الگولییـــی برای کشــورهای دیگر خوانــده بود؛‬ ‫بهزیستی با‬ ‫مشاور‬ ‫ـامانه‬ ‫اگر شخصی پشــت خط میماند میتواند‬ ‫دلتا»‬ ‫که ســویه‬ ‫صدایســت‬ ‫ـک ماه ا‬ ‫افزود‪:‬شـدرـترسـاز یـ‬ ‫امــا بی‬ ‫اسفند‬ ‫از‬ ‫کرونا‬ ‫ـروع‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـاعتی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫بامشکلروبروست؛به طوری کهاز طرحجامع بــا کرونــا خبــر داده و تاکیــد کــرده کــه طرح‬ ‫شود و پس ازان تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫‪۱۴۸۰‬هــر چــه تمــام در کشــور در حال‬ ‫ـمارهـرعت‬ ‫بـشــا سـ‬ ‫تماس‬ ‫هزار‬ ‫‪۴۰۰‬‬ ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫‪۲‬‬ ‫حدود‬ ‫تاکنون‬ ‫او‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫تماس‬ ‫تواند‪،‬‬ ‫می‬ ‫نیست‬ ‫ها‬ ‫تماس‬ ‫احتمال طوالنی شدن پیک پنجم‬ ‫مدیریت هوشــمند کرونا‪ ،‬نظارت ها و جرائم جامــع تحــول در نحــوه مقابلــه بــا ویــروس‬ ‫‪۹۸‬شــتازی و جابجایــی رکوردهاســت؛ این در‬ ‫پی‬ ‫ـدار افزود‪ :‬اغلب زنان خانهدار ترجیح میدهند اســت‪ ،‬تماسهــا کمتــر میشــود‪ .‬همچنین‬ ‫مشاور‬ ‫صدای‬ ‫تماسها با‬ ‫پیک‬ ‫اضافه کرد‪:‬‬ ‫است او‬ ‫روزیســت‪.‬‬ ‫چندــده ا‬ ‫دادهش‬ ‫حتی‬ ‫روزه‬ ‫همه‬ ‫مشاوره‬ ‫صدای‬ ‫اینکه‬ ‫بابیان‬ ‫بیمار‬ ‫تولید‬ ‫کارخانه‬ ‫توقف‬ ‫لزوم‬ ‫از طــرف دیگــر‪ ،‬کارشناســان هشـ‬ ‫بازدارنده ای که پیش ازاین و در ســال گذشته کرونــا بــا اســتفاده از تجربیــات یــک ســال و‬ ‫مبتالیان‬ ‫شمار‬ ‫پاسخکه‬ ‫تلفنیاست‬ ‫حالی‬ ‫صبح تا زمانی تماس بگیرند که همسرشــان ســرکار میــزان تماسهــا در روزهــای تعطیــل کمتــر‬ ‫همسر‬ ‫بهزیستی‬ ‫زمینهبههای‬ ‫بهزیستی در‬ ‫خط‬ ‫اعیادبازسـهـیارشــت‬ ‫تعطیــل‬ ‫بحرانــی اســت کــه مروزیهــای‬ ‫نبودـدی‬ ‫درـا حـ‬ ‫ـاع تـ‬ ‫اوضـ‬ ‫شدید‬ ‫پیکوپنجم‬ ‫ دهند که‬ ‫است به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد‪ ،‬خبری نیم اخیر کشــور در کمیته ویــژه ای تدوین و‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫میزند و‬ ‫ـاورهمدام رکورد‬ ‫صدایـ مـدهشـنیز‬ ‫یش‬ ‫شناسای ‬ ‫است‪،‬ـر اســت‪ .‬شــبها کــه خانــواده دورهم جمع است‪.‬‬ ‫تلفنی‬ ‫ـاوره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫خط‬ ‫ـئول‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ـناس‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کار‬ ‫افسردگی‪،‬‬ ‫روانی‪،‬‬ ‫اختالالت‬ ‫خانواده‪،‬‬ ‫مشاوره‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫اماده‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قبــل از پایــان کار دولــت دوازدهــم‪ ،‬روســای و شــاید تعــداد روزهایــی که در پیک به سـ‬ ‫نیست؛طرحی کهمکرراهماعالمشدنیازمند در دســتور کار جلسه ستاد ملی قرار خواهد‬ ‫هــزار مبتال در روز رســیده ایم و از طرف دیگر‬ ‫افزایش شــمار بیماران بدحال در بخش های و گاهــا در یــک خانــواده‪ ،‬چند نفــر هم زمان دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور بــه می بریم‪ ،‬نسبت به پیک چهارم افزایش یابد اصالح اســت و باگذشــت زما نهــم از یادها گرفــت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه بی تردیــد‬ ‫شرایط فعلی کرونا در کشور نیازمند اقدامی‬ ‫ویــژه بیمارســتان ها حکایــت از وضعیتــی مبتــا شــده و نیاز به دارو و درمــان دارند و با رئیس جمهور نامه نوشتند و هشدار دادند که و حتی هنوز هم پیش بینــی از روزهای اینده رفتو تکلیفان همهنوز مشخصنیست‪.‬‬ ‫هولناک تر از مرگ های کروناییدر روزهایاتی توجهبهظرفیت تکمیلبیمارستان ها‪،‬بیماران ظرفیتجسمیوروانیکارکناننظامسالمت ایــن پیک و ویروس دلتا متصور نیســتند؛ اما‬ ‫از طــرف دیگــر طبــق نظــر کارشناســان‪ ،‬فوری و ضرب االجلی است و هرگونه تاخیری‬ ‫یکــه طبــق اخرین اعــام وزارت خود دارو را تهیه کرده و روزانه جهت تزریق به در تمام عرصه ها به حد اشــباع نزدیک شده درعی نحــال تاکید ان اســت که اگر بخواهیم بی تردیــد اگــر روند واکسیناســیون در کشــور در ایــن زمینــه‪ ،‬قاعدتــا افزایــش ارتفــاع موج‬ ‫دارد؛ به طور ‬ ‫اشکار‬ ‫ توجهی‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫خطرناک‪،‬‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بهداشت‪ ،‬در حال حاضر ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۶۱‬نفر از مراکز و کلینیک هایدرمانیمراجعهمی کنند‪.‬‬ ‫تعداد مبتالیان و مرگ ومیر را کمتر کنیم‪ ،‬باید بــا تاخیر مواجه نبــود و در این زمینه فرصت بیمــاری و ســخت تر شــدن شــرایط و جــان‬ ‫یشــد و بــه قــول مســئوالن وزارت باختن شمار بیشتری از هم وطنان را به دنبال‬ ‫هم وطنانماندر بخش هایمراقبت هایویژه البته پیش ازاین وزیر بهداشت اعالم کرده بود نسبت به محدودیت ها و دستورالعمل های رعایت و اجرای پروتکل ها جدی گرفته شود‪ .‬ســوزی نم ‬ ‫بیمارستان هاتحتمراقبتقرار دارند‪.‬در این که رمدســیویر تحت پوشــش بیمه قرارگرفته بهداشــتی و فقــدان عزم جدی بــرای توقف در غیر این صورت اگر به همین منوال افزایش بهداشت دچار بدعهدی خارجی ها در ارسال خواهد داشــت‪ .‬هرچند که رئیس جمهور روز‬ ‫میانفایل هایصوتیو تصویریمنتشرشدهاز استتابیمارانباخیالیاسوده تر رونددرمانی کارخانهتولیدبیمار درصحنهعمومیموجب مراجعه ســرپایی و بســتری را داشته باشیم‪ ،‬واکســن نبودیــم‪ ،‬قاعدتا اکنــون دچار چنین گذشته در تماس تلفنی با وزیر بهداشت برای‬ ‫ـخصیتســودگی‬ ‫ پناهـشــی و فر‬ ‫ـی‪ ،‬بی‬ ‫رسند احسـ‬ ‫بسیارمیمسری‬ ‫سویه‬ ‫درهرحال‬ ‫طیوکنند‪.‬‬ ‫دانشگاهی خودرا‬ ‫اســتفاده از همه ظرفیت های موجود جهت‬ ‫متوجه قاعدتا بایــد انتظار افزایش مرگ ومیــر را هم وضعینبودیم‪.‬‬ ‫همچنین بیماران‬ ‫پرستاران و‬ ‫پزشکان و‬ ‫هیئتعلمی‬ ‫روانشناسو‬ ‫سوییک‬ ‫باالتری‬ ‫اجتماعی‬ ‫منزلت‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعیین‬ ‫تنهایـهای‬ ‫ـاسســت‬ ‫گرفتن ت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫مدافعان‬ ‫مضاعف در‬ ‫ادامه پیشتازی کرونا در ایران تا یک‬ ‫ترین داشــته باشــیم؛ به طوری که برخی باالی ‪۶۰۰‬‬ ‫منزلتجهانی‬ ‫ تازد و امار‬ ‫ همچنانهامی‬ ‫جهان‬ ‫انتخاب دلتا در‬ ‫تسریع در کنترل ویروس کرونا و درمان بیماران‬ ‫بیماردرســتان ها و‬ ‫وضعیت‬ ‫بهان ها از‬ ‫همراهان‬ ‫والدین‬ ‫تبعات اجبار‬ ‫وبا اشــاره‬ ‫دارای‬ ‫تمام رشته‬ ‫درحالیکه‬ ‫مهم‬ ‫سالمتچراکه‬ ‫چیست‪،‬‬ ‫گرایش فرزند‬ ‫هستند شوند‬ ‫رای‬ ‫درخواستی که‬ ‫ماه و نیم اینده‬ ‫نیاوردشخصیت فرزند کشته در روز را پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫مبتالیان‬ ‫پایگاهکه مجموع‬ ‫بهســت‬ ‫ـیدنان ا‬ ‫حاکی از‬ ‫رشته وکرونا‬ ‫دســتورات الزم را صــادر کــرد؛ امــا از اقدامات‬ ‫بیماران در‬ ‫بیماران‬ ‫انبوه‬ ‫خوابیگفت‪:‬‬ ‫زمیناموزان‪،‬‬ ‫حتیدانش‬ ‫خاصوبرای‬ ‫رشتهای‬ ‫اجتماعی باال‬ ‫برای رسـ‬ ‫رشته نوع‬ ‫تعیین‬ ‫ابتدا مولفه برای‬ ‫ـغلکــی ‪-‬‬ ‫ـعیدشـنم‬ ‫دکترشـسـ‬ ‫مناسب و پ ـس‬ ‫وزیرـر سقوط رعایت پروتکل ها به زیر ‪۳۸‬‬ ‫کروناویروس‬ ‫ناشی از‬ ‫«کووید‪»۱۹-‬‬ ‫بایدبیماری‬ ‫عمر به‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه بــه اذعــان عملــی و جزییــات ایــن دســتورات خبــری در‬ ‫اخراست‬ ‫افزوده‬ ‫نگرانی ها‬ ‫بیمارستانان ها‪،‬‬ ‫فرزندان تا‬ ‫برشدتـده‬ ‫شــغل اینـ‬ ‫و بهتبع‬ ‫بستری‬ ‫انسان در‬ ‫خواسته ذاتی‬ ‫موردنظـ‬ ‫ـته و‬ ‫ ازانـینیـانـزبــا ر‬ ‫هماهنگـ‬ ‫استدولــت‬ ‫سالهاکاری‬ ‫استـنکه روز‬ ‫معتقداخریـ‬ ‫است‪.‬شـاوـت در‬ ‫‪۱۵۶‬با بهدا‬ ‫شاهد درصد‬ ‫میلیون و‬ ‫مهارت‪ ،‬جدید‬ ‫حریرچی؛پیش بینیچندینمرجعبین المللی دسترس نیست‪ .‬ضمن انکه سعید نمکی نیز‬ ‫بایدشرایطی‬ ‫چنین‬ ‫خوبی را در‬ ‫هااینده‬ ‫ توان‬ ‫و نم‬ ‫بنابراین‬ ‫خواهد بود‬ ‫همراهیان‬ ‫هایی‬ ‫‪۲۰۴‬رشــته‬ ‫تاکنونـابهچنین‬ ‫جهانچهبسـ‬ ‫تعریفدرشــود‪.‬‬ ‫والدینـر‬ ‫توسطـه رهبـ‬ ‫کورکورانهـاب بـ‬ ‫بعضاه ای خطـ‬ ‫رشتهدر نام ـ‬ ‫انتخابـم‪،‬‬ ‫نیست دوازدهـ‬ ‫سازگارمیلیون و‬ ‫اموزانچهار‬ ‫دانش مرگ‬ ‫بسیاریازرسیده و‬ ‫‪ ۷۵۸‬نفر‬ ‫و‬ ‫هزار‬ ‫ایندر شرایطیاست کهبه گفتهحریرچی این است که تا یک ماه اینده تعداد موارد ابتال روز گذشته در نامه ای به رئیس جمهور ضمن‬ ‫شد‪.‬‬ ‫متصور‬ ‫توانایی‪ ،‬عالقه و رضایت فرزند را در انتخاب روحیات‬ ‫والدین در‬ ‫وضعیتکهبیمــاری‬ ‫ضمن تشـ‬ ‫برایـاب‬ ‫به انقـ‬ ‫بیماران‬ ‫اشباع و‬ ‫بیمارستان‬ ‫خــودیـراـت‬ ‫ـت‪ ،‬رعا‬ ‫بهداشـ‬ ‫وزارت‬ ‫ـاون کل‬ ‫بنا – م‬ ‫ابتدا نیم‬ ‫اموزانماه و‬ ‫دانشتا یک‬ ‫اینکهرفت و‬ ‫خواهد‬ ‫روانشناسباال‬ ‫به در کشور‬ ‫بیماری‬ ‫نفربراناثرهــاابتال به‬ ‫هزار‬ ‫حالیدراست که و‪۳۱۶‬‬ ‫بهبودکشــور‪،‬‬ ‫کرونا در‬ ‫هایمانبیمـ‬ ‫وضعیت‬ ‫ـاره بــه‬ ‫باید اشـ‬ ‫بابیان‬ ‫این در‬ ‫نظر هاگرفت و‬ ‫رشته در‬ ‫جامعه‬ ‫ـاریبرای‬ ‫راهی‬ ‫فعالیت‬ ‫تمام‬ ‫اینکنند‪.‬‬ ‫تحصیل‬ ‫‪۴۱۲‬ــد در‬ ‫ـتوندارن‬ ‫دوسـ‬ ‫ـریحبهنوعی‬ ‫هستیم‪،‬‬ ‫فرزندان‬ ‫نظرات‬ ‫توانند‬ ‫والدین می‬ ‫بنابرایعــن‬ ‫ اوری‬ ‫چشمبه تا‬ ‫نظیرنسبت‬ ‫هشدار‬ ‫کشور و‬ ‫جستجو‬ ‫‪ ۳۸‬درصد‬ ‫بهداشتی به‬ ‫دستورالعمل‬ ‫دوستبود‪.‬‬ ‫صعودیراخواهد‬ ‫موارد مرگ‬ ‫اینده‬ ‫ایجاداست‪.‬‬ ‫تاییدشده‬ ‫گرایش افراطی و بیمارگونه والدین به نیز‬ ‫برایهمچنین‬ ‫ ها و‬ ‫پروتکل‬ ‫رعایت‬ ‫زایندگیـطح‬ ‫ندارند وکاهش سـ‬ ‫همو اگر رشته‬ ‫بیاموزند‬ ‫گفتنرا‬ ‫تحصیل نه‬ ‫شاهد‬ ‫زایندگی‬ ‫راهی‬ ‫نتوانیم‬ ‫است‪،‬اگر‬ ‫گفته او‪،‬‬ ‫ـمی ســوار‬ ‫بشـ‬ ‫وهمچ‬ ‫دالیلی‬ ‫تنش و فشارهای روحی برای بر‬ ‫زیربه‬ ‫فرزندان‬ ‫ هایاما اجبار‬ ‫بگویند‬ ‫مدافعانبر فرزندان‬ ‫ کارگیری‬ ‫ـغلیـوه ای و به‬ ‫دوهفت‬ ‫ایراناجبار سـ‬ ‫تحصیل ماند‬ ‫منتظر نمی‬ ‫خانواده باخته‬ ‫هزار جان‬ ‫فرزندانازو‪۹۴‬‬ ‫ریاضی بیش‬ ‫بیماروســتانی‬ ‫مثل های‬ ‫ظرفیت‬ ‫ـمتحال‬ ‫سـ در‬ ‫دستورالعمل‬ ‫درصد‬ ‫کردهاست‬ ‫مراســم‬ ‫محرم‬ ‫کرونادر ان‬ ‫مشاور هاو حتما‬ ‫تجربی‬ ‫حاضرـتهها‬ ‫برخی رشـ‬ ‫عزاداریو‬ ‫حوصلگی‬ ‫ـودوو بی‬ ‫ایامـار رکـ‬ ‫بودندچـ‬ ‫پیــشباشــند‬ ‫درشــته‬ ‫نکنند‪ ،‬این را هم گفت که دا‬ ‫ازجملهدرعوامل‬ ‫حتی‬ ‫تحصیلی‬ ‫تعطیلی شـ‬ ‫ـامت‪،‬برای اینده‬ ‫موجــی‬ ‫است‪ .‬این‬ ‫خاص واشـ‪۶۲‬ـتباه‬ ‫سقوطـتهای‬ ‫فرزند در رشـ‬ ‫ـورد بــا‬ ‫واردـی و بر‬ ‫انتظامـ‬ ‫تصمیمـایمینظامـ‬ ‫ـت‪ ،‬نیروهـ‬ ‫ـرایط روزهای‬ ‫توجهسبــه‬ ‫اموزش بــا‬ ‫درهرحــال‬ ‫ـگانـ این‬ ‫مجموعدرجان‬ ‫ـران نی‬ ‫مهندسی فرزنـدر ایـ‬ ‫است؛ بیماران‬ ‫‪ICU‬بههم پر‬ ‫ت های‬ ‫اشباعروسـتخ‬ ‫ارزوهــایاسـ‬ ‫همچنین در ‪۴‬‬ ‫یشـ‬ ‫درمانگــر‪ ،‬‬ ‫روانرعایت نم‬ ‫کنند هم‬ ‫درخواســت کرد‬ ‫الحســینشـ(ع)‪،‬‬ ‫ـتشـکه این‬ ‫وپرورش ا‬ ‫ـتانرا وظیفه‬ ‫پزشکی و‬ ‫فرزندان‬ ‫ـیدن‬ ‫برای‬ ‫افرادی که‬ ‫ـویم؛ یعنــی‬ ‫ــدا‪...‬فردی می‬ ‫اباعبمیان‬ ‫تصورات فقر‬ ‫ باخـتــته اس‬ ‫یکرش‬ ‫ـرایــزتحصیل‬ ‫ـدان بـ‬ ‫مسیریخـمی‬ ‫گیرندـیوواو را‬ ‫خود‬ ‫ـود‪.‬والدین‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫درخواستی‬ ‫پشیمانی شد؛‬ ‫ـکنانانرا خواستار‬ ‫شایدشـ‬ ‫پروتک ل‬ ‫هشدارهای‬ ‫پیاپیازکرونا و‬ ‫تاکنون‬ ‫ـواردیهزار و‬ ‫بیماریمـبه‪۹۴‬‬ ‫ـتان هسـ‬ ‫ـتجوی بیمارس‬ ‫هستیم‪.‬در ج‬ ‫زیــادی‬ ‫فرزندان رســیده‬ ‫‪ ۲۵‬درصد‬ ‫پروتکل ها‬ ‫رعایــت‬ ‫مدیریت‬ ‫هایـتاد م‬ ‫محترم سـ‬ ‫رئیس‬ ‫به به عنــوان‬ ‫والدین بگیرد و‬ ‫رکوردهایغلــط را‬ ‫اخیرـطوو ذهنیت‬ ‫خالصه غلـ‬ ‫گفتوگو‬ ‫احمدپورـ در‬ ‫دکترسـمژگان‬ ‫های‬ ‫ـی سال‬ ‫خودلـدر‬ ‫خواسته‬ ‫نتوانستند به‬ ‫رسیدهـوـدان‬ ‫نفرکه فرزن‬ ‫‪۶۰۳‬ـت‬ ‫بوده اسـ‬ ‫ـتند وبا بعضــا‬ ‫محض باشد و‬ ‫انتهای‬ ‫پس که‬ ‫جستجوبـوـهبرزیرروی‬ ‫فرزندان‬ ‫ان در‬ ‫گریبانکرونــا‪،‬‬ ‫عمرشــوری‬ ‫ـتاد ک‬ ‫پشیمانیازو طرح‬ ‫علیرغم کــه پــس‬ ‫ های بی‬ ‫ـازمان‬ ‫اینده سـ‬ ‫نیز به این‬ ‫ای نفر‬ ‫‪۵۳۷‬‬ ‫اجباریهـدرـزار و‬ ‫تحصیلو ‪۱۹۹‬‬ ‫پزشک از‪ ۴‬میلیــون‬ ‫تنداز موارد‬ ‫بسیاری‬ ‫هم در‬ ‫‪۶۰۷۰‬‬ ‫جایابی‬ ‫فرزندانشانسـدرـک در‬ ‫مباداپوشــش ما‬ ‫اینکهـتان‬ ‫‪ ۲۳‬اسـ‬ ‫میـت‬ ‫فرزندازرا اسـ‬ ‫اهمیت‬ ‫مقتضی‬ ‫دهندبهدرنحو‬ ‫فرمایید‬ ‫بهاءندهد‪.‬‬ ‫رشتهها‬ ‫تمام‬ ‫اسیبتب‬ ‫شاهد‬ ‫اینکه‬ ‫سامانهبابیان‬ ‫ایسنا‪،‬‬ ‫سالی‬ ‫میان‬ ‫سالهای‬ ‫دستورمثبت‬ ‫کروناپاسخ‬ ‫ المللی‪ ،‬بی تردید مدیریت قبل‬ ‫خاص‬ ‫رشته‬ ‫درتاسـاخر‬ ‫حسرت‬ ‫کنندوازدرترس‬ ‫میـد که‬ ‫تصور شـ‬ ‫غلطعــام‬ ‫والدینفـبهـی و ا‬ ‫گرفتوشــور منت‬ ‫خواهدوزیــر ک‬ ‫های ســوی‬ ‫داشتنـدی و‬ ‫دوستمــی جـ‬ ‫کهـد اقدا‬ ‫نیازمنـ‬ ‫ای کرونــااو در کش‬ ‫ناهنجاری‪۵۶۵‬‬ ‫دست‪۳‬بهمیلیــون و‬ ‫رشته اند کــه‬ ‫مبتالانشــده‬ ‫ـن بیمــاری‬ ‫داروهایی‬ ‫نیست؛‬ ‫پاسخگوی‬ ‫رشتهاین‬ ‫است‪ .‬بر‬ ‫درصد‬ ‫کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫عمومی‬ ‫پروتکفـل ها‬ ‫تجمعات‬ ‫معتقدـ اـورســت‬ ‫کمبودـن والدیـ‬ ‫ـدان در بیـ‬ ‫بیمارانفرزنـ‬ ‫ـدس شــدن‬ ‫و مهنـ‬ ‫ـراد‬ ‫منطبقبادیگــر ا‬ ‫غیراز ســوی‬ ‫ـوند‪.‬‬ ‫تاثیرگذاریـود میشـ‬ ‫شغل دچــار رکـ‬ ‫موفقیت در‬ ‫انتخاب‬ ‫مجبور به‬ ‫انها را‬ ‫اماکنشوند؛‬ ‫کنند بیکار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫ تری‬ ‫ق‬ ‫دقی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫برر‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بنا‬ ‫میــم‬ ‫ابراهی‬ ‫ـت‪.‬سـاخیـ‬ ‫حاکمیتــدـی ا‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫بهبودیاف‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫‪۵۷۵‬‬ ‫و‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـرم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ـیویر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫رمد‬ ‫و‬ ‫فاویپیراویر‬ ‫نظیــر‬ ‫سویاجرای‬ ‫کاز کالم‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫گفت‬ ‫ توان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـاس‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫استاسـن ها‬ ‫سطح‬ ‫اجرایی در‬ ‫ناظر‬ ‫ـیگـ–ـر به‬ ‫سـو ا‬ ‫رئیـم‬ ‫خوریـ‬ ‫ـتـراکــه‬ ‫غذاسیــی ا‬ ‫دیگر هماننـ‬ ‫اظهار‬ ‫نیست‪،‬‬ ‫ان‬ ‫پاسخگوی‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫ـالی‬ ‫میان‬ ‫خود را از‬ ‫ـاموزندگی‬ ‫مقاماتتمـ‬ ‫بــه نحوی‬ ‫ـوند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫ـردگی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اف‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫د‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫اجتما‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مهند‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫که‬ ‫میکنندکهبعضادوستندارندو‬ ‫مطرح‬ ‫مباحث‬ ‫همه‬ ‫ـتاد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫اینده‬ ‫روزهای‬ ‫مقابله‬ ‫جامع‬ ‫ـول‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ـرح‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫از‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ جم‬ ‫س‬ ‫رئی‬ ‫ اند‪.‬‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫ترخیص‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫بیمارستا‬ ‫بیماران‬ ‫و‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫علت‬ ‫بر‬ ‫مزیدی‬ ‫هم‬ ‫ـی‬ ‫تزری‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫کرونا‬ ‫ضد‬ ‫ های‬ ‫ل‬ ‫پروتک‬ ‫و‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫ نام‬ ‫ه‬ ‫شیو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ابالغ‬ ‫کرد‪:‬قـبا توجه به این اسیب و تب تند در برخی حالانکه دکتر و مهندس درمانده بهتر است پزشــکی برای فرزندانشــان پایــگاه اجتماعی فرزندان به این باور میرسند که خوشبختی و امنیت شــغلی برای افراد وجود نداشته باشد بــه بعــد بررســی میکنند کــه اگر بــا رضایت‬ ‫رشتهها‪ ،‬سایر مشــاغل ارزش خود را از دست و یا فرزندی شــاد و شــاغل در رشــتهای دیگر و قدرت و منزلت بیشــتری نســبت به ســایر رفاه تنها در همان رشتهها خالصهشده است‪ .‬گویــی زهری را هــرروز میخورند‪ ،‬ازاینرو باید خاطر به گذشــته نگاه کنند جایگاه گذشــته‬ ‫میدهند‪.‬جامعهبایدبهفنساالریرویاورد است؟اینمدرسدانشگاهباتاکیدبر اهمیت رشــتهها به همراه خواهد داشــت که همین بسیاری از دانش اموزان برای حفظ حرمت و متناســب با نوع شــخصیت فرزندان برایشان خود را میپذیرند و احســاس انســجام دارند‬ ‫و نبایــد والدین فرزنــد را وادار به تحصیل در شــناخت روحیات فرزندان پیــش از انتخاب امــر اســیبهای اجتماعــی و روانی زیــادی را پیرویاز والدینواردرشتهایشدهو بابیمیلی انتخــاب رشــته کرد چراکه در غیــر این صورت درحالیکــه اگر گذشــته با ناکامی مرور شــود‬ ‫رشــتهای که خودشــان تمایل به ان داشــتند‪ ،‬رشته دبیرستان و با اشاره به وجود تستهای میتواندایجادکند‪.‬احمدپور درعینحالاین و بدون ذرهای امید درس میخوانند‪ .‬در میان جــز درماندگی بــرای فرزنــدان چیزی نخواهد احساس ناامیدی ایجاد میشود؛ بنابراین اگر‬ ‫کننــد‪ .‬این مشــاور و رواندرمانگر ادامــه داد‪ :‬متنوعی برای تعیین این مهــم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬را هم گفت که بیان نظر والدین در خصوص مراجعینخودمواردیراداشتهام کهبههمین مانــد‪ .‬ایــن رواندرمانگــر بــا اشــاره بــه نظریه در ســالهای جوانــی برایمان انتخاب کنند و‬ ‫خانوادهها تصور میکنند بچهها بــا ورود به خانوادهها حتما پیــش از وادار کردن بچهها رشــته و اینــده شــغلی فرزنــدان و قــرار دادن دلیلفردشدیدابهبیماریافسردگیواضطراب زایندگی در برابر رکود و انسجام خود در برابر ما حق انتخاب نداشــته باشــیم دچار رکود و‬ ‫اوحدی گفت‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬را ســال‬ ‫ـتخدام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ناامـیــون‬ ‫نهضت ســاخت صادقانه در خدمت ان ها باشیم‪ .‬تا هر زمان که تقدیر در خصــوص کار هایی که بایــد در دولت رئیس جمهور وجــود نــدارد‪ .‬این قان‬ ‫شویم‪ .‬اند تا بتوانیم‬ ‫خوبی داده‬ ‫مصوبات‬ ‫است‪ .‬هیئت امنا‬ ‫معتقد اســت‬ ‫ســـون‬ ‫اریکاس‬ ‫صراحتداد‪:‬‬ ‫ـدی‪ ،‬ادامه‬ ‫بزرگسالیمی‬ ‫ناامیدیدر‬ ‫رشتههایینظیر پزشکیو مهندسیبهپایگاه بــرای تعییــن رشــته‪ ،‬نــزد مشــاور برونــد تا با فرزندان در مســیر درست بسیار خوب است‪ ،‬مبتــال شــده و از والدیــن خــود میترســد‪ .‬این‬ ‫مسکننام گذاریکردیمو امیدواریمشاهدمحققشدن باشد‪ ،‬باید شکرگزار باشیم‪ .‬او افزود‪ :‬حکایت ما در بنیاد جدید در اولویت قرار بگیرند‪ ،‬گفت‪ :‬در جلس ـه ای که و نیــز تبدیــل وضعیــت با هــر عنوانی که ایــن افراد قد مهــای جــدی برداریــم‪ .‬امســال هم بــا توجه به‬ ‫تفاهم نامهساخت‪۷۰‬هزار مسکنبرایجامعهایثارگری شهید‪ ،‬مانند دونده ای است که هنگامی که می خواهد با اقای رئیسی به صورت حضوری داشتم‪ ،‬تاکید شد که اســتخدام شــدند؛ شــرکتی‪ ،‬طرحی‪ ،‬ازمایشــی‪ ،‬همه مصوبــه بســیار خوبــی کــه دولــت بــرای تســهیالت‬ ‫مخربنداشتهباشند‪.‬‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫به خط پایان برسد‪ ،‬باید همه انرژی خود را به کار بگیرد از موضوعــات و مشــکالت و چال ‬ ‫ـال»‬ ‫شهــای جــدی بنیاد بایــد اســتخدام رســمی شــوند‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســکن جامعــه ایثارگــری داد‪ ،‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬را سـ‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محدودیت سنی فیلم های سینمایی معیاری جهانی است که تناسب‬ ‫ســعید اوحدی‪ ،‬معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد تا باقدرت بیشــتری به خط پایان برســد‪ .‬در این روز ها شهید‪،‬موضوعاشتغالفرزندانجامعهایثارگری‪،‬چالش چالــش دوم مــا‪ ،‬مســائل مختلف در حــوزه درمانی نهضت ساخت مســکن «نام گذاری کردیم‪ .‬اوحدی‬ ‫سنی مخاطبان با موضوع‪ ،‬دیالوگ و تصاویر فیلم را مشخص می کند‪ .‬بر این اساس مشخص‬ ‫شــهید و امور ایثارگران در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران مــا بایــد همه تالشــمان را بکنیم تا برنامه هایــی که در اول اســت‪ .‬ســعید اوحدی با تاکید بر این که در قانون جامعه ایثارگری است‪ .‬البته سازمان برنامه وبودجه یاداور شــد‪ :‬تســهیالت مسکن‪ ،‬متوســط ‪ ۲۰۰‬درصد‬ ‫می شــود که چه افرادی می توانند به تماشــای یک فیلم ســینمایی یا یک سریال در بخش‬ ‫نوبت واول‬ ‫جــوان‪ ،‬دربــاره ادامــه ریاســت خــود در بنیاد شــهید در بنیاد شهید مدنظر بوده اند‪ ،‬محقق شوند و حتما برای بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬موضــوع تبدیــل وضعیت جامعه‬ ‫اقای نوبخت‪ ،‬مساعدت ها و پشتیبانی های جدی افزایــش پیداکرده اند‪ .‬امیدواریم باهمت مســئوالن‬ ‫نمایشخانگیبنشینند‪.‬سال‪«،۱۹۶۸‬انجمنسینماییامریکا»قوانینیرادر ارتباطبامحدود‬ ‫دولت ســیزدهم اظهار کرد‪ :‬من اعتقاددارم تا روزی که دولتسیزدهمهمارزویموفقیتداریم‪.‬قطعاجامعه ایثارگــری دربند «د»تبصــره ‪ ،۲۰‬صراحت قانونــی دارد‪ ،‬داشــته اند‪ .‬ولــی هــر چه ســن والدیــن شــهدا باالتر در بنیــاد شــهید و اســتاندارانی کــه در دولــت اقــای‬ ‫ـات ها‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫قوانین‬ ‫ان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تبیین‬ ‫نمایشی‬ ‫اثار‬ ‫تماشای‬ ‫برای‬ ‫مخاطبان‬ ‫کردن‬ ‫رئیــس فراکســیون محیطزیســت مجلــس گفــت‪ :‬به نقطه مطلوبی در این زمینه برسد و اگهیهای ممنوعه فعالیتشــان را بــه اینترنــت انتقــال دادنــد؛ انهــا حیوانـ‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق شــرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع اهن االت به شــرح جدول ذیل و‬ ‫مــا در خدمــت جامعه‬ ‫ایثارگری هســتیم‪ ،‬به دلیلی که ایثارگریهمهمان طور کههمیشهدر تمامیشرایطکشور اظهار کرد‪:‬خدمتدستگاه هاو معاونینمنابع انسانی می رود‪ ،‬به صورت طبیعی مباحث درمانی هم شکل رئیســی مشــغول خواهند شد‪ ،‬شــاهد محقق شدن‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نوجوانان‬ ‫کودکان و‬ ‫توسط‬ ‫نمایشی‬ ‫تماشای برخی‬ ‫رئیسی شد تا از‬ ‫توصیه م‬ ‫جلوگیریشــان‬ ‫اعضای بدن‬ ‫کردند یا‬ ‫اگهی می‬ ‫فروش‬ ‫اثار برای‬ ‫ممنوعه را‬ ‫فراکسیون‬ ‫خریدوفــروش حیوانــات وحشــی در ایــران بــرای برخــی در این سایت منتشر نشود‪ .‬سمیه رفیعی‪،‬‬ ‫استان اذربایجان غربی برابر مشــخصات فنی پیوست اسناد مناقصه را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫همه جامعه ما‬ ‫خودشان را مدیون حماسه های جامعه در خدمت این نظام مقدس بوده اند‪ ،‬حتما در خدمت می گویم که واقعا در این موضوع تعلل نکنند‪ .‬هیچ پیچیده تری پیدا می کنند‪ .‬رئیس بنیاد شــهید و امور این تفاهم نامه که برای ‪ ۷۰‬هزار مسکن منعقدشده‬ ‫تصمیم‬ ‫فرهنگی‬ ‫مدیران‬ ‫فراوان‬ ‫ های‬ ‫س‬ ‫ وقو‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫‪،۹۸‬‬ ‫سال‬ ‫ ماه‬ ‫ت‬ ‫اردیبهش‬ ‫دهم‬ ‫از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫ســودجویان تبدیل به بازار جذابی شــده اســت؛ انقدر که محیطزیست مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اقدامات را به حراج میگذاشتند که جلوی این فعالیتها در سایت‬ ‫تا‬ ‫بکنیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫تما‬ ‫باید‬ ‫ دانند‪،‬‬ ‫ایثارگــری می‬ ‫ایثارگران‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫شهید‬ ‫بنیاد‬ ‫رئیس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نیز‬ ‫دولت‬ ‫این‬ ‫قانون‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـردن‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـیر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫تف‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫چا‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫خوبی‬ ‫ـیار‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫تمهیدات‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫عنوان‬ ‫ـران‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ایثار‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫است‬ ‫تصمیم‬ ‫هرچند این‬ ‫کنند؛‬ ‫اگهیپیاده‬ ‫سینماها‬ ‫سنی را‬ ‫محتوایی و‬ ‫نظام رده‬ ‫حاشیه شهری مانند تهران را به بازار ثابتی برای این تجارت ســایت «دیــوار»‪ ،‬گفــت‪ :‬طی بازدیــد ازگرفتند تا‬ ‫به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ِقبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫سایت دیگر‬ ‫برخی‬ ‫ سازی در‬ ‫نامناســب‬ ‫شــددراما‬ ‫گرفته‬ ‫ بندی دیوار‬ ‫«دیوار»‬ ‫مجموعــه‬ ‫اطالع مخاطبان خود‬ ‫خود را‬ ‫محدودیت سنی‬ ‫ سازان مجاب شدند تا‬ ‫گرفتهبــاشد و فیلم‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫خریدوفروش‬ ‫و ابزار درامدزایی تبدیل کنند‪.‬به گزارش فارس‪ ،‬خریدوفروش گزارشــی از اقدامــات دیــوار بــرای مقابلــه‬ ‫میبهشود‪.‬‬ ‫همچناناثاردیده‬ ‫خریدوفروش انالین‬ ‫غیرمنسجم با چالش های‬ ‫ساختارهای‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫ ها‬ ‫م‬ ‫فیل‬ ‫سنی‬ ‫ بندی‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫اجرای‬ ‫اما‬ ‫برسانند‬ ‫‪1400/05/11‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫چگونه جلوی دور زدن قانون گرفته شد؟‬ ‫حیوانــات ممنوعــه در فضــای مجــازی مدتهاســت توجه حیوانات وحشی و ممنوعه ارائه شد که قابلتقدیر است‪.‬‬ ‫فیلم»‪،‬‬ ‫سنی‬ ‫ بندی‬ ‫ه‬ ‫«رد‬ ‫دستورالعمل‬ ‫ابالغیه‬ ‫صدور‬ ‫از‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بود‪.‬‬ ‫همراه‬ ‫فراوانی‬ ‫‪1400/05/20‬‬ ‫مورخ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫‪19‬‬ ‫ساعت‬ ‫سایت‪:‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از‬ ‫نماینــده مــردم تهــران گفــت‪ :‬تــا همیــن چنــد ماه گذشــته‬ ‫دوســتداران و فعاالن محیطزیســت را به خود جلب کرده او اضافه کرد‪ :‬خریدوفروش حیوانات وحشی در ایران برای‬ ‫درخواست‬ ‫اداری‬ ‫عدالت‬ ‫دیوان‬ ‫ان‬ ‫ تبع‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫شکایت‬ ‫ابالغیه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫کل‬ ‫دادستانی‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫‪1400/06/02‬‬ ‫مورخ‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از فعاالن محیطزیست معتقد هستند که برخی سودجویان تبدیل به بازار جذابی شده است انقدر فروشــندههای متخلــف میتوانســتند بــا دور زدن روشهــای‬ ‫سال‬ ‫مهرماه‬ ‫شانزدهم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سینمایی‬ ‫ های‬ ‫م‬ ‫فیل‬ ‫سنی‬ ‫ بندی‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫دستورالعمل‬ ‫توقف‬ ‫و‬ ‫ابطال‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫صبح)‬ ‫(یازده‬ ‫‪11‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪1400/06/03‬‬ ‫مورخ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج‪:‬‬ ‫بایــد بر اگهی حیوانات وحشــی در فضــای مجازی نظارت کــه حاشــیه شــهری مانند تهــران را به بــازار ثابتی بــرای این نظارتی‪ ،‬حیوانات عجیبوغریبی در ســایت دیوار اگهی کنند‬ ‫دزفول از طرف مناقصه گران تهیه و به شهرداری ارائه گردد‪.‬‬ ‫بهســازی و‬ ‫شرکتدارد‬ ‫سپردهدر نظر‬ ‫مبلغدزفول‬ ‫شــهرداری‬ ‫مکلفیک‬ ‫توضیح‪ :‬پیشنهاددهنده منطقه‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫امکان‬ ‫سنی‬ ‫ بندی‬ ‫ه‬ ‫رد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫کشور‬ ‫کل‬ ‫دادستان‬ ‫نظر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صادر‬ ‫‪۹۸‬‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫تسلیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫مناقصه)‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫شرایط‬ ‫اساس‬ ‫(بر‬ ‫معتبر‬ ‫تضمینهای‬ ‫مناقصه‪،‬‬ ‫در‬ ‫معادل‬ ‫است‬ ‫کاملی صورت گیرد و سایتهای خریدوفروش انالین نیز در تجــارت و ابــزار درامدزایی تبدیل کنند‪ .‬رفیعی متذکر شــد‪ :‬و مشــتریهای خود را پیدا کنند اما مجموعه دیوار نســبت به‬ ‫ شــرکت کنندگان در مناقصه باید اوراق و اسناد را در سه پاکت الف ‪ -‬ب ‪ -‬ج که‬‫تکمیل پــارک های محدوده خــود را از طریق مناقصه به‬ ‫گویا‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ترویج‬ ‫را‬ ‫خشونت‬ ‫و‬ ‫ گری‬ ‫ه‬ ‫اباح‬ ‫ ها‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫تعبیر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ شود‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫فراهم‬ ‫ هایی‬ ‫م‬ ‫فیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نخواهد‬ ‫داده‬ ‫اثر‬ ‫ترتیب‬ ‫مطلقا‬ ‫شود‬ ‫واصل‬ ‫فراخوان‬ ‫در‬ ‫مقرر‬ ‫مدت‬ ‫انقضا‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫پیشنهاداتی‬ ‫و‬ ‫مخدوش‬ ‫مشروط‪،‬‬ ‫پیشنهاد های فاقد امضا‪،‬‬ ‫این زمینه وارد عمل شوند‪ .‬دیوار یکی از این سایتهاست همچنیــن پــس از راهانــدازی پلتفرمهای اگهــی و نیازمندی این موضوع احساس مسئولیت کرده و برای رفع این مشکل به‬ ‫پاکت الف) ضمانتنامه‪ ،‬پاکت ب) ســوابق کاری‪ -‬اساسنامه‪ -‬گواهی تایید صالحیت‬ ‫وزارت کشور ‪ -‬استانداری خوزستان پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫اوردهنه‬ ‫رویشــود‬ ‫ســاخته‬ ‫ هایی‬ ‫م‬ ‫فیل‬ ‫چنین‬ ‫نباید‬ ‫کل‬ ‫ طور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ان‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫وقت‬ ‫دادســتان‬ ‫نظر‬ ‫شهرداری دزفول‬ ‫پیمانکاران اخرین تغییرات شرکت‪ -‬فرم تکمیل شده تعهد نامه منع مداخله کارکنان‬ ‫لذا از کلیه شــرکتهای واجد شــرایط و دارای گواهی تایید‬ ‫که از سال گذشته به این موضوع ورود پیدا کرد و در ارتباط انالیــن و افزایــش فعالیتهــای مــردم در ایــن پلتفرمهــا‪ ،‬راهحلهای تخصصی با همکاری فعاالن این حوزه‬ ‫منطقه یک‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫ج)کل‬ ‫مبلغ‬ ‫براورد تهیــه و در مهلت مقرر به‬ ‫قیمت و‬ ‫پیشــنهاد‬ ‫دولتی در مناقصات‪ -‬پاکت‬ ‫است‪.‬سنی خاص به نمایش دراید‪ .‬اگرچه دادستانی کشور با این‬ ‫نیز یک درجه‬ ‫ممنوعهو با‬ ‫ساخته شود‬ ‫نزدیک و فشرده با فعاالن سرشناس محیطزیست توانست بعضــی از قاچاقچیان یا شــکارچیان اینکه‬ ‫این اگهی‬ ‫پس از درج‬ ‫صالحیت پیمانــکاران تقاضا میگردد‬ ‫حیوانــات‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مناقصه و‬ ‫موضوع‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شهرداری تحویل نمایند‪ .‬در مناقصه (به ریال)‬ ‫جهت دریافت اوراق و اســناد مناقصه مربوطه به امور قراردادهای شــهرداری دزفول‬ ‫موضوعمخالفتکردهاستامااهالیسینمابر لزومتعییندرجه بندیفیلم هاتاکیدمی کنند‪.‬‬ ‫و همراهانشــان ســرگردان ایــن داروخانــه و‬ ‫ان داروخانه در جســتجو هستند؛ موضوعی‬ ‫فعالیت دارد و‬ ‫دارو‪،‬کودک‬ ‫ـکالت‬ ‫ـازمانمشـ‬ ‫اضطراب و‬ ‫برابری‬ ‫افزایش چهار‬ ‫غذا و‬ ‫که سـ‬ ‫خود‬ ‫مشکالت‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬ ‫ـرف رمدســیویر و اعتــراض تولیدکنندگان‬ ‫مصـ‬ ‫باعث شده‬ ‫کنند‪ .‬شـ‬ ‫مطرح می‬ ‫وارداتتارا‬ ‫کروناعدم‬ ‫ـیوع برای‬ ‫مجلس‬ ‫تزریقی به‬ ‫راســرم‬ ‫کمبودها مردم‬ ‫کرونایـباـنشــد اما اگر‬ ‫ـاورهـیها نا‬ ‫مشـ‬ ‫اعالم‬ ‫برایشـبرـیخـازـی از ا‬ ‫توجیهـ‬ ‫است‪.‬سوالی درباره کرونا داشته باشند به‬ ‫اختصاصا‬ ‫کرده‬ ‫کارشناس‬ ‫مشاوره پزشــکی مراجعه میکنند‪.‬‬ ‫رنج مضاعف بیماران برای رمدسیویر‬ ‫بهزیستی‬ ‫سازمان‬ ‫مشاوره‬ ‫که‬ ‫رمدسیویر‬ ‫تلفنینظیر‬ ‫دارویی‬ ‫خطدیگر‬ ‫مسئولطرف‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫پیامدهای‬ ‫اغلب‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫اظهار‬ ‫کدرشــور‬ ‫کرونا و بســته به شــرایط بیمار‪ ،‬بســیار پر‬ ‫افسردگی‪،‬‬ ‫مشکالت‬ ‫منجر‬ ‫ـش‬ ‫روانی‪،‬بیمار شـ‬ ‫برای هر‬ ‫ـت وبهمعموال‬ ‫کرونااسـ‬ ‫ازتجویز‬ ‫خانوادگی‬ ‫ـکالت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫اجتما‬ ‫ـکالت‬ ‫مش‬ ‫یشــود؛ باقیمتــی بال غبــر‬ ‫دوزـ از ان تجویــز م ‬ ‫در‬ ‫کریمی‬ ‫ـوند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫ـادی‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫اقت‬ ‫ـکالت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫یو م‬ ‫ک میلیون و حتی باالتر به فروش می رسد و‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫همین موضوع رنجی مضاعف را برای بیماران‬ ‫نوجوانان‬ ‫جوادرنــان و‬ ‫بهویــژه‬ ‫ـونتها‬ ‫خ‬ ‫که‬ ‫حالی است‬ ‫است؛دراین‬ ‫داشته‬ ‫بهشـدنبال‬ ‫های‬ ‫فوریت‬ ‫ـط‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫فع‬ ‫ـرایط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫در‬ ‫در شرایطفعلیاغلبابتالهاخانوادگیاست‬ ‫درهرحال کشــور این روزها در دام «دلتا»‬ ‫خشونت‬ ‫موارد‬ ‫اذعان‪ ۱۴۸۰‬به‬ ‫افتاده وبهبهشماره‬ ‫اورژانسی‬ ‫ ها‬ ‫امار کشته‬ ‫مسئوالن‪،‬‬ ‫گیر‬ ‫ـت‪.‬ـون مردم‬ ‫کرد‪:‬سـچـ‬ ‫تاکیــد‬ ‫ـیدگیعـمی‬ ‫رس‬ ‫ازدحام‬ ‫باالتر ا‬ ‫ـد‪.‬شـاوـود‬ ‫ی‬ ‫ـامکنـم ‬ ‫ازانـچــه ا‬ ‫ماندهواندبهکمتر‬ ‫ هادر‬ ‫بیشتر‬ ‫دوراندرکرونا‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫خانهی کند‬ ‫بیداد م‬ ‫قبرستان‬ ‫اجساد‬ ‫ـاوره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫بنابراین‬ ‫روند‬ ‫می‬ ‫ـاوره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫مراکز‬ ‫ـه‬ ‫جشــده‬ ‫بـمی رســد ویــروس عمــا از کنتــرل خار ‬ ‫امار‬ ‫و‬ ‫قرارگرفته‬ ‫درمردم‬ ‫موردتوجه‬ ‫بیشتر‬ ‫تلفنی‬ ‫همه چیز‬ ‫سطح شهر‬ ‫این میان اما‬ ‫است‪ .‬در‬ ‫رفته‬ ‫باال‬ ‫بهزیستی‬ ‫مشاوره‬ ‫صدای‬ ‫های‬ ‫تماس‬ ‫عــادی اســت و ظاهرا کرونایی وجــود ندارد؛‬ ‫زیادشدن‬ ‫معنای‬ ‫مسئله‬ ‫تعدادکه البته‬ ‫است‬ ‫سطح‬ ‫ زنند در‬ ‫ـکبهنمی‬ ‫این ماسـ‬ ‫افرادی که‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گونه‬ ‫همان‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫مشکالت‬ ‫شــهر به وفــور زیــاد اســت و خبــری از فاصله‬ ‫شیوعکرونا‬ ‫دوران‬ ‫اجرایاینترنتی‬ ‫میزانوخرید‬ ‫مثال‬ ‫ظاهرا‬ ‫نیست؛‬ ‫پروتکلدرهم‬ ‫اجتماعی‬ ‫مورد‬ ‫ ایمشـوـاوره‬ ‫اکنونهم‬ ‫مرگیافته‪،‬‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫تلفنی هانیزهم‬ ‫جان ادم‬ ‫عادت کرد‬ ‫به‬ ‫است‪.‬است‪.‬‬ ‫قرارگرفته‬ ‫عمومیافته‬ ‫اقبالتقلیل‬ ‫عدد‬ ‫اشتغال ‪ ۵۴‬درصدی‬ ‫در زندان های کشور‬ ‫گرایشافراطیوالدینبرایداشتن‬ ‫فرزندپزشکو مهندس‬ ‫افزایش‪ ۲۰۰‬درصدیتسهیالتمسکنایثارگران‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول ذیل‬ ‫درجه بندی سنی فیلم ها کارامد‬ ‫است یا بی فایده‬ ‫باخریدوفروشحیواناتوحشیبرخورد کنید‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫مراجعه و جهت کسب اطالع با تلفن شماره ‪ ۴22۵۹6۱۱‬تماس برقرار نمایند‪.‬‬ ‫ الزم به ذکر اســت در صورت انصراف برندگان اول تا سوم از عقد قرارداد سپرده‬‫ مشخصات اجرایی شامل‪ :‬عملیات تخریب و برچیدن‪ ،‬عملیات خاکی با دست و‬‫شرکت در مناقصه انان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫ماشــین‪ ،‬اجرای بتن درجا‪ ،‬تهیه و اجرا بتن پیش ســاخته و بلوک چینی‪ ،‬فرش کف‬ ‫اهنبااالت‬ ‫خرید انواع‬ ‫داخلیبه منظور‬ ‫مبلغ پیمان‬ ‫معتبری معــادل ‪%۱0‬‬ ‫ جهــت انعقاد قرارداد ضمانتنامه بانکی‬‫منابع‬ ‫‪1/185/000/000‬‬ ‫‪1400-145‬‬ ‫موزاییک و حمل و نقل‪.‬‬ ‫فراخوان‪)-----‬‬ ‫(شماره‬ ‫تضمین انجام تعهدات از پیمانکار اخذ و این ضمانتنامه تا زمان تحویل قطعی پروژه نزد‬ ‫ هزینه براورد شــده اولیه جهت اجرای این پروژه ‪ ۵/۴۸۱/۹۷6/0۵2‬ریال که از‬‫کارفرما باقی می ماند و جهت عودت ان طبق قانون اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫محل کد اعتباری ‪ 20۱۴000۱۱‬تامین و تا سقف ‪ 2۵‬درصد قابل افزایش یا کاهش‬ ‫الف‪:‬مورخه ‪ ۱۴00/0۵/20‬تا ساعت ‪ ۱2‬مورخه‬ ‫مناقصه از‬ ‫اســناد‬ ‫مهلت خرید‬ ‫می باشد‬ ‫اوراق های‬ ‫ارائهوپاکت‬ ‫مناقصه و‬ ‫گردد‪.‬دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص ‪-‬اسناد‬ ‫میتماس‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ ۱۴00/06/0۹‬میباشد‪.‬‬ ‫ مدت زمان انجام پروژه ‪ 6‬ماه می باشد‪ .‬که در صورت نیاز کارفرما به تمدید مدت‬‫‪4339‬‬ ‫داخلی‬ ‫‪044-3110‬‬ ‫تلفن‬ ‫استان‪،‬‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫ارتش‪،‬‬ ‫گمنام‪-‬‬ ‫سربازان‬ ‫ارتش‪-‬‬ ‫بلوار‬ ‫ارومیه‪-‬‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫ مهلت تحویل اســناد مناقصه و ارسال پیشنهادات به شهرداری تا ساعت ‪ ۱2‬مورخ‬‫قرارداد با ابالغ کتبی کارفرما ادامه کار از طرف پیمانکار الزامی است‪.‬‬ ‫عضویت‬ ‫ستاد جهت‬ ‫سامانه‬ ‫‪021-27313131‬می باشد‪.‬‬ ‫باشد‪ .‬در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪۱۴00/06/۱0 :‬‬ ‫مراحل می‬ ‫انجام پیمانکار‬ ‫قانونی بعهده‬ ‫کسورات‬ ‫اطالعاتکلیه‬ ‫ پرداخت‬‫‪021-85193768‬‬ ‫و‬ ‫‪021-88969737‬‬ ‫نام‪:‬‬ ‫دفتر‬ ‫ زمــان بازگشــایی پاکت هــای مناقصه ســاعت ‪ ۱0‬صبح روز یک شــنبه مورخ‬‫ثبت اســناد ناقص‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مشــروط و فاقد ضمانتنامه یا ضمانتنامه نامعتبر‬ ‫اوراق و‬ ‫ به‬‫‪ ۱۴00/06/۱۴‬در محــل شــهرداری مرکزی بوده و حضور شــرکت کنندگان در‬ ‫ارومیه‪ :‬شد‪.‬‬ ‫داده نخواهد‬ ‫ترتیب‬ ‫‪04432232113 - 09144443544‬‬ ‫اثری نام‬ ‫دفتر ثبت‬ ‫معامالت بالمانع‬ ‫کمیسیون‬ ‫معامالت‬ ‫کمیســیون‬ ‫اســتعالم در‬ ‫سامانه‪ 600/000‬ریال به‬ ‫مناقصه مبلغ‬ ‫سایر خرید‬ ‫نام جهت‬ ‫مناقصه‬ ‫کنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیرموجود‬ ‫هماهنگیگر"‬ ‫کنندهبا‪/‬مناقصه‬ ‫تامین‬ ‫جلسه‪/‬پروفایل‬ ‫ثبت نام‬ ‫‪" www.setadiran.ir‬بخش‬ ‫اسنادسایت‬ ‫استانها در‬ ‫درثبت‬ ‫دفاتر‬ ‫شــرکتتماس‬ ‫اطالعات‬‫است‪.‬‬ ‫حساب شماره ‪ 0۱06062۱۱6006‬بنام منطقه یک شهرداری دزفول نزد بانک ملی‬ ‫اذربایجانغربی و سایت ملی‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫توانیر)‬ ‫(شرکت‬ ‫برق‬ ‫صنعت‬ ‫معامالت‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مناقصه‬ ‫فراخوان‬ ‫ضمنا‬ ‫ سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه می باشد‪.‬‬‫ایران واریز و فیش واریز را هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫های‬ ‫ادرس‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫مناقصات‬ ‫ ادرس سایت اینترنتی شهرداری دزفول ‪ www.dezful.ir‬می باشد‪.‬‬‫ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ‪ ۵‬درصد براورد و مبلغ اولیه پروژه می باشد که‬‫قابل‬ ‫‪, www.waepd.ir‬‬ ‫‪, www.tavanir.org.ir‬‬ ‫است‪.‬منطقه یک شــهرداری دزفول‪ :‬خیابان پیام اوران نبش خیابان طالقانی تلفن‬ ‫مشاهدهادرس‬ ‫‬‫به‬ ‫‪ Iets.Mporg.ir‬نقد‬ ‫سه ماهه و یا واریز وجه‬ ‫ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار‬ ‫الزاما باید طی یک فقره‬ ‫‪ ۴222۷060‬دورنگار ‪ ۴22۴20۱۷‬می باشد‪.‬‬ ‫شهرداری‬ ‫مندرجیک‬ ‫مناقصهمنطقه‬ ‫ملی به نام‬ ‫بانک‬ ‫‪۱0۸۵۸2۸6۸003‬‬ ‫سایرشماره‬ ‫سپرده‬ ‫حساب‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسناد‬ ‫نزددر‬ ‫مربوطه‬ ‫اطالعات و جزئیات‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1173568 :‬‬ ‫منطقه برق‬ ‫توزیع نیروی‬ ‫روابط‬ ‫اذربایجانغربیدزفول‬ ‫یک شهرداری‬ ‫شرکتمدیر‬ ‫عمومینژاد‪-‬‬ ‫یوسفی‬ ‫عباس‬ ‫اگهیتجدیدمزایدهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد اقالم اسقاطی‬ ‫و ضایعات غیر قابل استفاده موجود به همراه ضایعات اهن االت‪ ،‬مخازن فرسوده و‬ ‫ضایعاتی زباله واقع در واحدهای مختلف شهرداری را از طریق مزایده عمومی و با قیمت مشخص‬ ‫شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به متقاضیان به فروش برساند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/06/03‬به قسمت امور قرارداد های شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫حسین ایزدی‪ -‬شهردار فوالشهر‬ ‫م الف‪1173190 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!