روزنامه رویداد امروز شماره 1090 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1090

روزنامه رویداد امروز شماره 1090

روزنامه رویداد امروز شماره 1090

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫مناظراتمحتاطانه‬ ‫برگزار می شود‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 22‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 12‬جون ‪2021‬‬ ‫‪ 01‬ذوالقعده‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1090‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫زنجان‬ ‫فرهنگ و هنر همچنان مغفول ماند‬ ‫رویدا د زنجان‬ ‫جایخالیفرهنگدرمناظره ها‬ ‫رویاد د زنجان‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫ابهربحرانیترین‬ ‫دشت‬ ‫دشتاستاناست‬ ‫هماهنگــی شــرکت‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1090‬‬ ‫شــرب بــا‬ ‫ماه ‪ / 1400‬سا ل‬ ‫ـاب ســعی داریــم‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد‬ ‫اب و فاضـ‬ ‫ـل شــرکت اب‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫ـت اب خروجــی‬ ‫تــا بــا مدیریـ‬ ‫جــان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫منطقــهای زن‬ ‫ـع قطعــی اب‬ ‫ســدها‪ ،‬مانـ‬ ‫هــش بارندگی و‬ ‫توجــه بــه کا‬ ‫توجــه داشــت‬ ‫شــویم‪ .‬بایــد‬ ‫ســطح ابهای‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پاییــن بــودن‬ ‫ـهر زنجان‪ ،‬ابهر‬ ‫اسماعیل افشاری‬ ‫که اب ســه شـ‬ ‫کشت محصوالت‬ ‫داکثری راهبرد‬ ‫ســدهای تهــم و‬ ‫زیرزمینی‪،‬‬ ‫و خــرمدره از‬ ‫سبب زیان کشاورزان‬ ‫حضور ح‬ ‫ـش در حجــم ان‬ ‫اببر‬ ‫میشــود و کاهـ‬ ‫پر شود‪.‬اســماعیل افشــاری‬ ‫تخابات است‬ ‫گابــر تامیــن‬ ‫تامیــن به وجود‬ ‫ان‬ ‫می‬ ‫ـاره بــه وضعیت‬ ‫مشــکاتی را بــرای‬ ‫با ایســنا‪ ،‬با اشـ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫توا‬ ‫انصارالمهدی (عج) استان‬ ‫در گفتوگــو‬ ‫ـی‪ ،‬اظهار می‬ ‫منطقهای زنجان‬ ‫ســطحی و زیرزمینـ‬ ‫ورد‪.‬مدیرعامل شــرکت اب‬ ‫ـین فرمانده ســپاه‬ ‫اب در دو بخــش‬ ‫انتخابــات‪ ،‬حضــور‬ ‫جانشـ‬ ‫ـانتیمتری ابهــای‬ ‫خردادماه ا‬ ‫مهمتریــن راهبــرد‬ ‫بارندگیها تــا روز ‪۱۸‬‬ ‫بــه افــت ‪ ۷۱‬سـ‬ ‫زنجــان گفــت‪:‬‬ ‫بــا اشــاره‬ ‫کرد‪ :‬مجموع‬ ‫بارندگیهای دو ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۹۹‬میلیمتر زیرزمینی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بهشمار میرود‪.‬‬ ‫ایین گردهمایی‬ ‫حداکثری‬ ‫ـبی ارتفاع اب شــد‬ ‫ســال ابی‬ ‫اردیبهشــت مجمــع‬ ‫بارندگی دوره مشابه‬ ‫ابوالفضل طهماســبی در‬ ‫ـر به افزایش نسـ‬ ‫جلســه روز ‪۱۵‬‬ ‫که در مقایســه با‬ ‫‪ ۳۵۹‬اخیــر منجـ‬ ‫سرهنگ‬ ‫هالاحمــر اســتان‬ ‫ها و شروع به کار‬ ‫ایجــاد منطقــه‬ ‫در‬ ‫اســت‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬کــه حدود‬ ‫انتخابــات جمعیــت‬ ‫کاهش بارش‬ ‫مصلحــت نظــام‪،‬‬ ‫ـال ابــی ‪- ۱۳۹۸‬‬ ‫روشــنگری در‬ ‫ـتان زنجــان برای‬ ‫تشــخیص‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬افت ســطح‬ ‫منفی است که ولیکن مجدداً‬ ‫ـب شــد و زنجان‬ ‫در سـ‬ ‫‪ ۳۵۳۵‬شــهید اسـ‬ ‫ـادی زنجــان تصویـ‬ ‫حدود ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫نــگام چاههــای‬ ‫جــان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫میلیمتر بود‪،‬‬ ‫رفیع شــهادت نائل‬ ‫ویــژه اقتصـ‬ ‫کاهش اب زوده‬ ‫داشته است که‬ ‫گــه اســتانهای‬ ‫زن‬ ‫زیرزمینی را به دنبال‬ ‫یــت ما به درجه‬ ‫اورد رودخانهها و‬ ‫انتظــار بــه جر‬ ‫ـران‪ ،‬وطــن و امن‬ ‫ـس از ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫بهتبع ان کاهش‬ ‫به ابهای‬ ‫ارامش جامعه مدیون‬ ‫شهریور و مهر‪ ،‬امار ان‬ ‫اقتصادی کشــور‬ ‫قـ‬ ‫پـ‬ ‫هســتیم‪.‬او با اشاره‬ ‫همین خاطر اسایش و‬ ‫اقتصــادی ویــژه‬ ‫فاصله زمانی اواخر‬ ‫ـاهد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫کرد‬ ‫پشــت سدها‬ ‫امدند‪ ،‬به‬ ‫دارای منط‬ ‫شد‪.‬افشاری خاطرنشان‬ ‫افزود‪ :‬ورودی در‬ ‫در انتخابات اشاره‬ ‫اقتصــادی در یک‬ ‫است‪ .‬او به روشنگری‬ ‫ـن منطقــه ویــژه‬ ‫رودخانههای اســتان‪،‬‬ ‫متعاقبا اعام خواهد‬ ‫پیوســت‪ .‬ایـ‬ ‫خون شهدا‬ ‫انقاب تاکیددارند‬ ‫ترین دشــت اســتان‬ ‫وضعیت‬ ‫ـرب شــهر زنجــان‬ ‫گیری داشــته است و‬ ‫در بیانیــه گام دوم‬ ‫ـت ابهــر بحرانی‬ ‫هکتــاری در غـ‬ ‫ها کاهش چشــم‬ ‫و افــزود‪ :‬رهبــری‬ ‫است کــرد‪ :‬دشـ‬ ‫محــدوده ‪۱۰۰‬‬ ‫اینده باید گذشــته را‬ ‫این دشــت یک‬ ‫رواناب‬ ‫ایرنا‪ ،‬کارشناســان‬ ‫برای کشاورزانی‬ ‫ـزان افــت ســالیانه‬ ‫در‬ ‫ـتوار‬ ‫ـزارش‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫برداشــتن گامهای ا‬ ‫میشــود‪ .‬بــه گـ‬ ‫کاهش‪ ،‬زنگ خطر‬ ‫از بــوده و میـ‬ ‫گرفت که اگر این‬ ‫عمده فشــارهای‬ ‫ایجــاد‬ ‫برای‬ ‫ــه مناطق ویژه‬ ‫این‬ ‫استفاده میکنند تا‬ ‫از تجربهها درس‬ ‫ـانتیمتر اســت‪.‬‬ ‫این باور هســتند ک‬ ‫حقابههای سنتی‬ ‫ســت شــناخت و‬ ‫متــر و ‪ ۴۰‬سـ‬ ‫اقتصــادی بر‬ ‫ناشــناخته قــرار خواهد‬ ‫برداشــتهای‬ ‫ســت کــه تجربه‬ ‫در‬ ‫که از‬ ‫خــودداری کنند؛‬ ‫ـه منابــع ابــی‪،‬‬ ‫مورد تهدیدهای‬ ‫ازجملــه تدابیــری ا‬ ‫محصــوالت پــر اببر‬ ‫واردشــده بـ‬ ‫نشــود‪ ،‬اینــده‬ ‫ــاالی زنجــان در‬ ‫اقتصــادی‪،‬‬ ‫غیرمجاز بوده و یکی‬ ‫اســت و اتفاقــا‬ ‫کشــت‬ ‫ـی و روانابها‬ ‫ـه ظرفیتهای ب‬ ‫لــف پشــت ان‬ ‫ازاندازه و بهصورت‬ ‫ابهای زیرزمینـ‬ ‫ـت‪ .‬طهماســبی بـ‬ ‫کشــورهای مخت‬ ‫چراکه ســطح‬ ‫در استان زنجان‬ ‫محصوالت بیش‬ ‫ابهای زیرزمینی‪،‬‬ ‫این مهــم‪ ،‬روی‬ ‫گرفـ‬ ‫کرد و یاداور شــد‪:‬‬ ‫راهکارهای تقویت سفره‬ ‫امکان ابیــاری این‬ ‫های اخیــر‪ ،‬بــه‬ ‫همه حوزهها اشــاره‬ ‫در همیــن ســال‬ ‫کاهشیافتــه و‬ ‫همافزاییانجام‬ ‫ـه با تامین از‬ ‫ـدگان مناطق ویژه‬ ‫هکتــار زمین برای‬ ‫توجهیداریم کهاگر‬ ‫مســئول در رابطـ‬ ‫مصنوعی است‪.‬‬ ‫ســت ایجادکننـ‬ ‫زیرســاخت ‪100‬‬ ‫قابل‬ ‫جــود ندارد‪.‬ایــن‬ ‫های‬ ‫لی‬ ‫بحث اب تغذیه‬ ‫روستاها‪،‬‬ ‫ـه‬ ‫پتانسیل‬ ‫اورده و بـ‬ ‫بــا بیان اینکه‬ ‫ســنگاپور‪ ،‬چیــن‪ ،‬کــره‬ ‫مناطقدورافتادهدر‬ ‫زنجان امادهســازی‬ ‫و‬ ‫امسال‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بسیاریاز مشکات‬ ‫ـادی پیوســتهاند‪.‬‬ ‫طرح در اســتان‬ ‫انجامنشدهبود‪.‬‬ ‫مرتفع میشــود‪ .‬او‬ ‫اب تابســتان‬ ‫اجــرای ایــن‬ ‫شود‪،‬‬ ‫حمایت از توســعه‬ ‫اقتصـ‬ ‫ــن در ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫رسیدنموضوع‬ ‫اشــامیدنی و کشــاورزی‬ ‫دولــت ایجــاد ‪۱۷‬‬ ‫تــی ژاپن‪ ،‬برای‬ ‫ــت‪ :‬اســناد زمی‬ ‫در کنــار ســایر‬ ‫داد‪ :‬در ســال ‪۹۷‬‬ ‫جنوبــی و ح‬ ‫ازجمله اب‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گف‬ ‫حضور مردم اقدامات‬ ‫ـتمها‪ ،‬بهعنــوان‬ ‫طاهــری افــزود‪:‬‬ ‫اقتصادی در اســتان‬ ‫او ادامــه‬ ‫ـان بــه مجلــس‬ ‫این مســئله که با‬ ‫ـود‪ ،‬از ایــن سیسـ‬ ‫مصطفــی‬ ‫نام منطقه ویژه‬ ‫ـود در اســتان‪،‬‬ ‫ـادی را ازجملــه زنجـ‬ ‫با پرداختن به‬ ‫اقتصــادی خـ‬ ‫ـتایی انجامشــده‬ ‫ـعه اقتصــادی‬ ‫ویژه گذشــته به‬ ‫اقتصــادی موجـ‬ ‫منطقــه اقتصـ‬ ‫توجهی در مناطق روسـ‬ ‫ســمهای توسـ‬ ‫پتانســیلهای‬ ‫مجلس شمار مناطق‬ ‫زنجــان امتیازات‬ ‫کــی از مکانی‬ ‫عمرانــی قابل‬ ‫کنار گذاشتهشود‪،‬‬ ‫ثبتشده است‪.‬‬ ‫پیشنهاد داد و در‬ ‫ـران هــم از ایــن‬ ‫ویــژه اقتصادی‬ ‫شــد‪ :‬معافیــت‬ ‫ی‬ ‫اگرمسائلمختلف‬ ‫مورد افزایش یافت‪،‬‬ ‫خواهد وقت‬ ‫کننــد کــه در ایـ‬ ‫ایجــاد منطقه‬ ‫ــی پــور یــاداور‬ ‫ـوزه اشــتغالزایی‬ ‫است‪،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫برای تاسیس‪ ،‬به‪۸۰‬‬ ‫اســتفاده می‬ ‫ســرمایهگذاری و تولیــد‬ ‫محمدرضــا اب‬ ‫بالفعل میرسد‪ ،‬زیرا‬ ‫ـف‪ ،‬بهــره بــرده‬ ‫جدیــد در حـ‬ ‫پرداخت عوارض‬ ‫اقتصادی‬ ‫مجمع تشخیص‬ ‫موجود در استان به‬ ‫خوبــی را بــرای‬ ‫ســالهای مختلـ‬ ‫سقف ارزشافزوده و‬ ‫مددجویــان تحــت‬ ‫مغایرت‪ ،‬موضوع به‬ ‫ظرفیتهای‬ ‫مکانیســم در‬ ‫به نحو مطلوبی‬ ‫ــن نکتــه تاکید‬ ‫توجیهی گمرکی تا‬ ‫قطعات خارجی در‬ ‫به دلیل این‬ ‫صفــری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بــرای‬ ‫بــوده‪ ،‬برنامهها‬ ‫مــن اینکــه بر ای‬ ‫ومانیزطرحهای‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بر ارزشافزوده‬ ‫هرجایــی همافزایی‬ ‫هدایــت‬ ‫ـرای توانمندســازی‬ ‫شــده اســت‪ .‬ض‬ ‫سپاه انصارالمهدی‬ ‫خیلــی از زنجانیهــا ســالها مصلحتنظامارجاعشد‬ ‫گمرکی مازاد‬ ‫ـرایط عــادی و در‬ ‫حمایــت بـ‬ ‫خط تولیــد و ابزار‬ ‫ســتان زنجــان در‬ ‫او اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫جانشین فرمانده‬ ‫پیگیری موضوع‪،‬‬ ‫معمــوال در شـ‬ ‫ورود ماشــیناالت‬ ‫کمیتــه امداد ا‬ ‫بودند و در ســالی که‬ ‫ـد با ثبــات تاکید‬ ‫پیش رفته است‪.‬‬ ‫خود را در راســتای‬ ‫شــود کــه‬ ‫مطلب کــه زمانی که‬ ‫سرمایهگذاریها‬ ‫ایجاد تولیــدات‪،‬‬ ‫و ایجــاد درامـ‬ ‫گمرکی‪ ،‬تبعیت‬ ‫انتظــار این اتفاق‬ ‫و دفاعیههای‬ ‫تخصصــی حوزه‬ ‫جــان با بیان این‬ ‫می مختلف ممکن است‪،‬‬ ‫اردیبهشت امسال‬ ‫بدون عــوارض‬ ‫بــود کــه در‬ ‫اولین جلســه‬ ‫پشتیبانیها» نامگذاری‬ ‫بر اســاس مزیت‬ ‫(عــج) اســتان زن‬ ‫متصلبههم شــود‪،‬‬ ‫و وســایل اداری‬ ‫دادیم تا اینکه در ‪۱۵‬‬ ‫مناطق‬ ‫میشــود محقــق‬ ‫کــرد و گفت‪:‬‬ ‫ـاری و صنعتــی در‬ ‫مانع زدایی ها و‬ ‫ـتان گفــت ‪ :‬منشــا‬ ‫ـار هم قرار گیرد و‬ ‫ازجملهمنطقهویژه‬ ‫منطقه ویژه ارائه‬ ‫ـه هدفگــذاری‬ ‫به «تولید‪،‬‬ ‫مناطــق ازاد تجـ‬ ‫اشــتغال اسـ‬ ‫منطقــه و اســتفاده‬ ‫ظرفیتهــا در کنـ‬ ‫ویژهاقتصادیجدید‬ ‫خواهد شد‪ ،‬ادامه‬ ‫انگونــه کـ‬ ‫امیدواریم تصویب ایجاد‬ ‫از قانــون کار‬ ‫یــژه اقتصــادی‬ ‫نســبی هــر‬ ‫ســاخت و پایان کار‬ ‫ویکی از اســیبهای‬ ‫منطقه‬ ‫رفع‬ ‫صفری‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫ـتان‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫هدایت‬ ‫ـ‬ ‫است‪،‬‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫منا‬ ‫حقیقی اظهار داشـ‬ ‫ـژه‪ ،‬صدور مجوز‬ ‫ـیاری از مشــکات‬ ‫ـعه اســتان راهگشا‬ ‫ـود و ازایــنرو‪،‬‬ ‫دانشبنیــان و‬ ‫ها‪ ،‬شده‬ ‫اصلی فقر‬ ‫میطلبــد و در کنار‬ ‫حوزه مناطــق ویـ‬ ‫زنجان مصوب شــد‪.‬‬ ‫بسـ‬ ‫از طرحهــای‬ ‫نشـ‬ ‫زنجان بتواند در توسـ‬ ‫کنند که ســرمایه‬ ‫محدودیــت زمانــی‬ ‫مسئله بیکاری است‬ ‫ها روحیه جهادی‬ ‫های ارتباطــی در‬ ‫ـی را فراهم می‬ ‫اقتصادی‬ ‫رایــگان و عــدم‬ ‫و کارافرین زمینه‬ ‫اجتماعی‬ ‫داد‪ :‬ایــن فعالیت‬ ‫ــی همچــون راه‬ ‫او با تاکید بر این‬ ‫فرصتهایـ‬ ‫ســهولت بیشــتری‬ ‫قزوین بهصــورت‬ ‫راهبران متخصــص‬ ‫راهانــدازی منطقه‬ ‫فساد نیز در بیکاری‬ ‫ظرفیتهای‬ ‫کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫ـی و خارجــی با‬ ‫در شناســایی‬ ‫راهاهن زنجان –‬ ‫ـدن کاال از مزایــای‬ ‫در مجلس شورای‬ ‫اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫تحت حمایت فراهم‬ ‫باید منیتها نیز‬ ‫و میکروب‬ ‫اعــم از داخلـ‬ ‫ـنگری باید ســامت‪،‬‬ ‫ونقل و دوخطه کردن‬ ‫اهمیت اقتصــاد و تولید‬ ‫فرودگاه متروکــه شـ‬ ‫ان‬ ‫داشــت‪ :‬منطقه‬ ‫ـی خانوادههای‬ ‫صرف توســعه‬ ‫حوزه کارهای روشـ‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم هماهنگیها حمل‬ ‫ـد میکنــد‪ .‬او به‬ ‫اســت‪ .‬او اظهار‬ ‫رهبری در درامدزایـ‬ ‫هواپیماهای باری در‬ ‫منطقه جذب و‬ ‫میگیرد ‪ .‬او الزمه‬ ‫مطلــب که در‬ ‫رشـ‬ ‫حداکثری‪،‬مشارکتو‬ ‫ویــژه اقتصادی‬ ‫این راستا الزم است‬ ‫هم که در این‬ ‫در ان‬ ‫جــاد امکان فرود‬ ‫و افزود‪ :‬دغدغــه‬ ‫توانمندسازی صورت‬ ‫جغرافیایــی معین در‬ ‫ـادی ویژه در اســتان‪،‬‬ ‫انتخابات‪،‬حضور‬ ‫و حمایتهایی‬ ‫اسامی گفت‪ :‬در‬ ‫گیری از این و ای‬ ‫جامعه اشــاره کــرد‬ ‫رهبری گردیده‬ ‫صــادی محدوده‬ ‫این نهــاد در حوزه‬ ‫امنیتورقابت‬ ‫شــود‪ .‬مزیتها‬ ‫ـاد منطقــه اقتصـ‬ ‫مهمترینراهبرد‬ ‫موردنیاز جهت بهره‬ ‫صنعتی به عمل‬ ‫به همین جهت‬ ‫ویــژه اقت‬ ‫ـداف برنامههــای‬ ‫ـور کــه باهــدف‬ ‫زنجــان‪ ،‬ایجـ‬ ‫شود‪،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫مباحث ویژه بوده و‬ ‫فعاالن تولیــدی و‬ ‫گیری تحقــق اهـ‬ ‫یــا در درون کشـ‬ ‫انتخاباصلحمحقق‬ ‫برای توسعه است‪.‬‬ ‫توسعهاستانانجام‬ ‫هدف را درک صحیح‬ ‫اما این و‬ ‫این‬ ‫این امر حســاس‬ ‫مناطــق‪ ،‬از‬ ‫مبــادی ورودی‬ ‫با رویکرد وجهت‬ ‫مزیت مهم دیگری‬ ‫دستامدهدر جهت‬ ‫خارجی و به وجود‬ ‫زایی برای جامعه‬ ‫مختلف اســت؛‬ ‫حداکثری مردم در‬ ‫فعالیت منطقه‬ ‫گذاری ســالها را نیز‬ ‫فرصتبه‬ ‫امداد اشتغال‬ ‫سرمایههای داخلی و‬ ‫ـد‪ ،‬در حوزههــای‬ ‫معیشــتی امروز و‬ ‫انتخابــات‪ ،‬حضور‬ ‫کرد‪ :‬دوم یافتن‬ ‫نام‬ ‫امنیتیمیافریند‬ ‫دهند‪ .‬مدیرکل کمیته‬ ‫های دقیق نباشــد‬ ‫میایـ‬ ‫سخت اقتصادی و‬ ‫او خاطرنشان‬ ‫منطقه مهم جذب‬ ‫تولیدی و تجاری برای‬ ‫مردمدر انتخابات‬ ‫اگر تحت نظارت‬ ‫اقتصادی انجام می‬ ‫و از شــرایط‬ ‫اندازه ایجاد این‬ ‫عرصه فعالیتهای‬ ‫ان شود‪.‬‬ ‫است‪،‬زیرامشارکت‬ ‫همــکاران حوزه‬ ‫برای توسعه‬ ‫است‪ .‬جانشین‬ ‫ـازی و اجماع سازی‬ ‫حمایتها‬ ‫ـژه اقتصادی نیز به‬ ‫اقتصادی مزیتی‬ ‫و مهارت پایهای‬ ‫هزینــه شــده در‬ ‫بهینــه خدمــات‬ ‫موفق و امدن‬ ‫توان دفاعی باالتر‬ ‫اشاره به اقناعسـ‬ ‫ارتقــاء دانــش‬ ‫ویـ‬ ‫منطقه ویژه‬ ‫ـت منابــع مالــی‬ ‫صــادرات کاال و ارائــه‬ ‫بررسی سوابق مناطق‬ ‫های اموزش برای‬ ‫بازدارندگی ان از‬ ‫اســتان با‬ ‫درامد با ثبات در‬ ‫استان زنجان با اشاره‬ ‫ممکــن اسـ‬ ‫ضرر و زیان بسیار‬ ‫که‬ ‫بوده و الزم است با‬ ‫وجدی گرفتن برنامه‬ ‫است افزایــش‬ ‫ـای منطقــهای و‬ ‫مسئله که ایجاد‬ ‫انصارالمهدی (عج)‬ ‫و بهجای سود‪،‬‬ ‫استان است‬ ‫واحدهایی که قرار‬ ‫فعــال در بازارهـ‬ ‫گفت ‪ :‬اشــتغال‬ ‫شناخت این‬ ‫‪ :‬بــا تــاش و کار‬ ‫فرمانده سپاه‬ ‫منحرفشده‬ ‫الزماماشرط کافی‬ ‫جهــت حضــور‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬بــا ظرفیتهــای همچنین شرایط صنایع و‬ ‫ســیار مهم است‬ ‫دانســت و افــزود‬ ‫در انتخاباتشرط‬ ‫ســتاندار زنجــان‬ ‫کاری کنیم تا وجود‬ ‫رویکرد توانمندســازی ب‬ ‫مددجویــان‬ ‫وجود میایند‪.‬‬ ‫وجود دارد‪ ،‬راهاندازی‬ ‫کردن رویکرد جهادی‬ ‫ا‬ ‫بهاینکهمشارکت‬ ‫بر جای گذارد‪.‬‬ ‫مســتقر شــوند‪،‬‬ ‫صورت گرفته مسئله‬ ‫باید تحقیق کرده‬ ‫بینالمللی به‬ ‫ـذب‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـتان‬ ‫عملیاتی و جاری‬ ‫منطقه‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ای‬ ‫زیرساختی که در این ا‬ ‫اقتصــادی زمینـ‬ ‫است‪ ،‬در این چندروزه‬ ‫مکاتبــات و‬ ‫همه فعالیتهای‬ ‫ـتاب در این‬ ‫ارزشافزودهداشته‬ ‫دارد میدانی و‬ ‫بخشی به فعالیتها‬ ‫پــور افــزود‪:‬‬ ‫منطقــه ویــژه‬ ‫مزیت مهمی برای شـ‬ ‫در کنار‬ ‫اقتصادیبرایاستان‬ ‫انتخاب اصلح‬ ‫سال انتخاب کنیم‪،‬‬ ‫اهمیت ویژهای قــرار‬ ‫خارجی را فراهم‬ ‫ابــی‬ ‫پیش در استان‬ ‫بسیجی و وسعت‬ ‫منطقهویژه‬ ‫ـه ویژه اقتصــادی‬ ‫را به مدت چهار‬ ‫ـتغال و کاریابــی از‬ ‫گذاریهای داخلــی و‬ ‫الزم از ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫شناسایی و تفکر‬ ‫منطقـ‬ ‫فعالیتهایایننهاددر‬ ‫کاندیدای اصلح‬ ‫اشـ‬ ‫شناسنامهاشبدونمهر‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫ســرمایه‬ ‫اسنادباالدستی‪،‬‬ ‫و‬ ‫زنجان خواهد بود‪.‬‬ ‫استاندار زنجان‬ ‫ارتقایاثربخشی‬ ‫منطقه باشد‪.‬‬ ‫ایرانیاننیست که‬ ‫در ‪ 100‬هکتار‬ ‫لزومتوجهبه‬ ‫با پیگیریهای‬ ‫توسعه در‬ ‫موسسات شاهد‬ ‫پایدار خواهیم بود‪.‬‬ ‫اقتصادی زنجان‬ ‫ـزود‪ :‬فراینــد ایجاد‬ ‫گفت‪:‬در شان‬ ‫اغازشده بود که‬ ‫میکند‬ ‫ـع و معــادن‬ ‫‪.‬صفری ظرفیتراهبرانشغلیو‬ ‫توانمندسازی و اشتغال‬ ‫منطقه ویژه‬ ‫ـح ا‪ ...‬حقیقی افـ‬ ‫کمیســیون صنایـ‬ ‫وبهرهگیریاز‬ ‫‪ ۸۱‬طی نامهای به‬ ‫فتـ‬ ‫اشاره به اینکه در‬ ‫اموزشی امر‬ ‫انتخاباتباشد‪.‬‬ ‫عضــو‬ ‫مصوب شد‪.‬‬ ‫ایجاد میشود‬ ‫گفــت‪ :‬ایجــاد‬ ‫گرفتن برنامههای‬ ‫در زنجان از سال‬ ‫کمیته امداد استان با‬ ‫اســتاندار زنجــان نیز‬ ‫ـال زمین‬ ‫اقتصادی ویژه‬ ‫ـورای اســامی‬ ‫کاریابی و لزوم جدی‬ ‫موثر مدیرکل‬ ‫زار‪457‬فرصت شغلی با‬ ‫و از ان زمان تا سـ‬ ‫مجلــس شـ‬ ‫امــور اقتصادی‬ ‫جامعه هدف این نهاد‬ ‫ـان زمینــه جــذب‬ ‫تجاری اغاز شــد‬ ‫معــاون‬ ‫گذشته بیش از ‪4‬ه‬ ‫از کشاورزان‬ ‫اقتصــادی زنجـ‬ ‫شــورای عالی‬ ‫در توانمندسازی‬ ‫برای به سرانجام‬ ‫اقشــار سال‬ ‫برایمددجویان‬ ‫منطقــه ویــژه‬ ‫را‬ ‫‪ 11‬تن کلزا‬ ‫خارجــی را در‬ ‫ـاد اشــتغال برای‬ ‫زمین‪ ،‬عما کاری‬ ‫‪105‬میلیاردتومان‬ ‫ـت و گفــت ‪ :‬ایجـ‬ ‫های داخلــی و‬ ‫‪ ،۹۷‬جز پیگیری‬ ‫اعتباریبالغبر‬ ‫ریزیشده است تا‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫دانسـ‬ ‫حمایــت در کنار‬ ‫است گفت‪:‬برنامه‬ ‫خریداری شد‬ ‫خانوادههــای تحت‬ ‫معیشتی ایجادشده‬ ‫فراهم میکند‪.‬‬ ‫‪100‬فرصت شغلی‬ ‫نیازمنــد و‬ ‫استان‬ ‫استقالاقتصادیو‬ ‫جاری بیش از‪5‬هزار‬ ‫ـات بازرگانی زنجان‬ ‫فراهم کردنزمینۀ‬ ‫اقتصاد پایان سال‬ ‫تحت حمایت کمیته‬ ‫ـرکت غله و خدمـ‬ ‫خــــبر‬ ‫بخشــی و تقویت‬ ‫برای مددجویــان‬ ‫سرپرســت شـ‬ ‫کشــاورزان زنجانی‬ ‫انان‪ ،‬کمک به رونق‬ ‫ایجاد جدیــد‬ ‫ـش از ‪ ۱۱‬تن کلزا از‬ ‫کمیتهامداداستانبه‬ ‫زنجان ایجاد شود‪.‬‬ ‫شــیمیایی انجام‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنون بیـ‬ ‫ارقام کشتشده‬ ‫کشور است‪.‬مدیرکل‬ ‫امداد استان‬ ‫عملیات مبارزهی‬ ‫اوکاپی‬ ‫خلق فرصتهای‬ ‫ونپتون‪ ،‬گابریاو‬ ‫دقت و ســرعت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پوره‬ ‫شغلی مناسب با‬ ‫خریداریشده‬ ‫گفتگو با بازار با‬ ‫مســتمر‪ ،‬با‬ ‫کشــاورزی زنجان‬ ‫فرصتهای‬ ‫ولی ا‪ ...‬زمانی در‬ ‫ـن مــادر و پــوره‬ ‫رئیس سازمان جهاد‬ ‫تغذیه از شــیره‬ ‫در زنجان است‪.‬‬ ‫خــود را علیــه سـ‬ ‫روغنی کلزادر زنجان‬ ‫ســنبله گندم بــا‬ ‫مبارزه با شــود‪.‬‬ ‫کلزا‬ ‫مهلتدارنــد مــزارع‬ ‫تضمینیدانههای‬ ‫ظهــور خوشــه و‬ ‫‪ ۶۵‬اکیــپ پایش‬ ‫امروز تــا ‪ ۱۰‬روز‬ ‫یــت و کیفیــت‬ ‫بیاناینکهخرید‬ ‫ســن گنــدم بــا‬ ‫اغازشده است‪ ،‬اظهار‬ ‫ســی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ـش چشــمگیر کم‬ ‫ـان گفت‪ :‬تا بــه‬ ‫و در شهرســتان‬ ‫شــی کننــد‪ .‬تارا‬ ‫ـتماه سال جاری‬ ‫ـدم موجــب کاهـ‬ ‫کشــاورزی زنجـ‬ ‫مراکز خریــد گندم‬ ‫انجام میدهند‬ ‫ــزارع سمپا‬ ‫از ‪ ۳۰‬اردیبهشـ‬ ‫دانههــای گنـ‬ ‫کشاورزان را خریداری‬ ‫ســازمان جهاد‬ ‫ـوره را در اســتان‬ ‫ـی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫ـزار هکتــار از م‬ ‫رئیــس‬ ‫شهرستان صورت‬ ‫مرکز در استان کلزای‬ ‫کشــاورزان در ‪ ۱۶۷‬هـ‬ ‫ـده اســت‪ .‬تاراسـ‬ ‫ســن مــادر و پـ‬ ‫درصد ســن زدگی‬ ‫افت سن در این‬ ‫کرد‪ :‬هشت‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬هکتار از‬ ‫محصول شـ‬ ‫انجامشــده اســت‪.‬‬ ‫مشــارکت خــوب‬ ‫های بیش از دو‬ ‫بیشترین مبارزه با‬ ‫ـی مــزارع علیه‬ ‫کرد‪ :‬بیش از یک‬ ‫بــا ســن گنــدم‬ ‫ـه از خریــد دانه‬ ‫بــا‬ ‫از خدابنده‬ ‫عملیات سمپاشـ‬ ‫واوباش در نقاط الوده‬ ‫میکنند‪ .‬او اظهار‬ ‫زنجــان مبــارزه‬ ‫و شــرکت غلـ‬ ‫کلزا اختصاصیافته‬ ‫همچنین در بیش‬ ‫او بابیــان اینکــه‬ ‫گنــدم اســتان‬ ‫از اراذل‬ ‫زودرس بــه مناطــق‬ ‫به کشت‬ ‫مهر اظهار کرد‪:‬‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خودداری میکنند‪.‬‬ ‫در ســطح اســتان‬ ‫تدریــج از مناطــق‬ ‫ـی در گفتگو با‬ ‫زمینهای کشاورزی استان خدمات بازرگانی زنجان‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار هکتار از‬ ‫و جــرم خیــز‬ ‫ســن گنــدم به‬ ‫جواد تاراسـ‬ ‫فرمانده انتظامی‬ ‫ـت‪ :‬بایــد بهطور‬ ‫ســن مــادر و در‬ ‫سرپرست شرکت غله و‬ ‫رئیس پورههــای‬ ‫جانشین‬ ‫دارد‪ ،‬ابــراز داشـ‬ ‫هکتار مبارزه با‬ ‫کلزا از کشــاورزان‬ ‫است‪.‬‬ ‫انجامگرفته اســت‪.‬‬ ‫کوهســتانی ادامــه‬ ‫هفــت هــزار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫تاکنون بیــش از ‪ ۱۱‬تــن‬ ‫ـان اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫هفته دیــررس و‬ ‫مبارزه با ســن پوره‬ ‫مسئول از توقیف‬ ‫اســتان زنجـ‬ ‫بــا بیــان اینکه‬ ‫نپتون‪ ،‬گابریا و‬ ‫مزارع اســتان هم‬ ‫کشــاورزان یــک‬ ‫این مقام‬ ‫ـده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـرای تامیــن نظــم و‬ ‫زنجــان گفت‪:‬‬ ‫زنجانی خریداریشـ‬ ‫ســتگاه خــودرو‬ ‫راســتای اجـ‬ ‫زنجان اســت‪ .‬زمانی‬ ‫هــاد کشــاورزی‬ ‫بیــش از ‪ 5‬د‬ ‫ســازمان ج‬ ‫و مطالبه بهحق‬ ‫کشتشــده کلزا در‬ ‫امنیت جامعه‬ ‫ـوص گفــت‪ :‬بــا‬ ‫ارقام‬ ‫کشاورزان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫اوکا‬ ‫در ایــن خصـ‬ ‫خــــبر‬ ‫خریداریشــده از‬ ‫پلیــس با هرگونه‬ ‫ایرج خانی پور‬ ‫دانههای روغنی‬ ‫شــهروندان ‪،‬‬ ‫شبانهروزی کارکنان‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫روغنکشــی فرســتاده‬ ‫تاشهای‬ ‫ـه تعــداد ‪۸۹۳‬‬ ‫بخواهد امنیت و‬ ‫ـه کارخانههــای‬ ‫ـای تحویلــی بـ‬ ‫ناهنجاری که‬ ‫ـارق نیز در ســطح‬ ‫اســتان زنجــان بـ‬ ‫قیمت باال و خرید‬ ‫انجــام پروژههـ‬ ‫ـتان بیش از ‪ 20‬سـ‬ ‫ـزار ‪ ۸۵۷‬کاس‬ ‫شهروندان را تهدید کند‬ ‫اینکه با توجه به‬ ‫ایــن راســتا ‪۱۲‬‬ ‫انتظامی اسـ‬ ‫دهــه اول‪ ۲ ،‬هـ‬ ‫میشود‪ .‬او با بیان‬ ‫کرد‪ :‬این سارقان‬ ‫ارامش‬ ‫کلزا هرسال افزایش‬ ‫ـیس شــد کــه در‬ ‫کاس درس در‬ ‫شدند ‪.‬او تصریح‬ ‫قانونی خواهد کرد ‪.‬‬ ‫کاس در دهــه‬ ‫کشت محصول‬ ‫امــوزان تاسـ‬ ‫استان دستگیر‬ ‫تاسیس‪ ،‬تجهیز‬ ‫برخورد قاطع و‬ ‫یکهــزارو ‪۶۹۳‬‬ ‫تضمینی سطح زیر‬ ‫رو شــدن بــا ادله‬ ‫دادن همــه مناطــق‬ ‫بیشترین کشت‬ ‫کرد‪ :‬با همکاری‬ ‫الکریم در این استان‬ ‫در دهــه دوم‪،‬‬ ‫پلیســی بــا روبــه‬ ‫ـت‪ :‬شهرستان طارم‬ ‫در دهــه چهــارم‬ ‫خانی پور خاطرنشان‬ ‫ـت پوشــش قــرار‬ ‫و دارالقران‬ ‫در تحقیقــات‬ ‫ـزارو ‪ ۸۹‬کاس‬ ‫ـان داد‪ :‬تحـ‬ ‫بیــش از ‪ 50‬فقره‬ ‫مییابد‪ ،‬ابراز داشـ‬ ‫ایرج‬ ‫های معتبــر کنکــور‬ ‫شرکت غله و خدمات‬ ‫ماموران انتظامی‪ ،‬در‬ ‫ســوم و یکهـ‬ ‫ـتان زنجـ‬ ‫پلیســی بــه‬ ‫راهاندازی شد‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۱۶‬اموزشــگاه‬ ‫ـا ارســال بســته‬ ‫شهروندان کلیه اقدامات‬ ‫دارد‪ .‬سرپرســت‬ ‫هسته مشاوره‬ ‫لــی برای و‬ ‫مدیــرکل اموزشوپــرورش اسـ تحصیلی محــروم بـ‬ ‫ـطح استان جرم و مســتندات شدند‪.‬جانشین فرمانده‬ ‫کلزا در اســتان را‬ ‫و اغــاز عملیات‬ ‫ــت‪ :‬راهاندازی‬ ‫ـال گذشــته ‪۵۱۷‬‬ ‫پیشــرفت تحصی‬ ‫امنیت پایدار در سـ‬ ‫ـات انقــاب‬ ‫او اظهار داش‬ ‫گذشــته پوشــش‬ ‫ـال گذشــته نیــز‬ ‫بیان اینکه طی سـ‬ ‫ســرقت معترف‬ ‫ـزاری ازمونهــای‬ ‫راســتای برقراری‬ ‫ــور ارائــه خدمـ‬ ‫ـهر زنجــان در سـ‬ ‫گفت‪ :‬طی ‪ ۴۲‬ســال‬ ‫نظم و انواع‬ ‫بازرگانــی زنجــان با‬ ‫به اینکه امنیت‬ ‫امکانات کیفی‬ ‫اســتان برگـ‬ ‫شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬گانــه بهمنظ‬ ‫مجرمــان و مخــان‬ ‫ـتان زنجان با اشاره‬ ‫در ســطح شـ‬ ‫طــق محــروم از‬ ‫از دبســتان ایــن‬ ‫خــش اســت‪ .‬او‬ ‫استان خریداری‬ ‫در مناطــق‬ ‫اموزان‪ ،‬احداث‬ ‫انتظامی اسـ‬ ‫برخــورداری منا‬ ‫ـورت میگیــرد و‬ ‫ـوزان دوره پیــش‬ ‫کلزا از کشــاورزان‬ ‫اقدامــات ایــن ب‬ ‫ـت ‪ ،‬تصریح کــرد ‪:‬‬ ‫ـور و عملکــرد‬ ‫جوی و اب و هوایی‬ ‫ـت در فرماندهــی‬ ‫صـ‬ ‫مشاوره به دانش‬ ‫امــوزان مقطع‬ ‫نوامـ‬ ‫تن‬ ‫از مهمتریــن‬ ‫موفقیــت در کنکـ‬ ‫ـط قرمــز پلیس اسـ‬ ‫گسترش امکانات‬ ‫نــد فرزنــدان ملـ‬ ‫توجه به شرایط‬ ‫راهنمایی و‬ ‫درصــد و دانش‬ ‫امــوزی اســتان؛‬ ‫برخورد مــردم خـ‬ ‫اموزشــی و‬ ‫امنیــت بدان‬ ‫کرد‪ :‬در راســتای‬ ‫امنیتمردمراتهدید‬ ‫شهرستان طارم با‬ ‫دســتاوردهای‬ ‫بــه بیــش از ‪۶۵‬‬ ‫امکان خرید دانههای‬ ‫اردوگاه دانش‬ ‫ســیده بطوریکه‬ ‫از عزمی راسخ در‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫ـی از مهمتریــن‬ ‫باکسانی کهبخواهد‬ ‫توســعه چهــار‬ ‫فرهنگیان نیز احداث‬ ‫عنوان اولین شهرستان‬ ‫بیش از ‪ ۹۹‬درصد ر‬ ‫انتظامی استان زنجان‬ ‫فرهنگی و تربیتی‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬یکـ‬ ‫تحصیلــی و‬ ‫هنجارشکنی را پلیس‬ ‫برخــورد خواهد‬ ‫خدماتی ویــژه‬ ‫ابتدایی به‬ ‫که دارد به‬ ‫تجهیز ‪ ۲۵‬کانــون‬ ‫این لحاظ در رتبه‬ ‫ایجــاد شــاخه‬ ‫ـورت قاطع و قانونی‬ ‫ـای رفاهــی و‬ ‫برخوردار هستند و اجازه‬ ‫فرهنگیــان‪ ،‬احــداث‬ ‫ـر احــداث و‬ ‫نــت متوســطه‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‬ ‫زنجان‬ ‫اجرای کند بهصـ‬ ‫شده‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫اموزش‬ ‫میسر‬ ‫اینکه تولید امنیت‬ ‫گذشته‬ ‫معاو‬ ‫ـژه‬ ‫کــه گامــی موثـ‬ ‫با انان‬ ‫روغنی در ان‬ ‫بــرای تکمیــل‬ ‫ـاب درمانــگاه ویـ‬ ‫ســالهای‬ ‫حســن مظفری‬ ‫منتظر‬ ‫ـی پور با اشــاره به‬ ‫دوره متوســطه‬ ‫ســطح اســتان‬ ‫رفاهی شــماره یک‬ ‫فعالیتهــای ‪ ۲‬بـ‬ ‫قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫به هیچکس نخواهند داد و بایداشند‪.‬جانشین کــرد ‪.‬خانـ‬ ‫کاردانــش در‬ ‫ـه بــوده در‬ ‫مــی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرهنگی اموزشــی‪،‬‬ ‫برتــر کشــوری‬ ‫مــدارس بــا انــواع‬ ‫در ســطح جامعـ‬ ‫ـه فعالیتهای‬ ‫ـارکت مســتمر مرد‬ ‫ـایر باشــگاه‬ ‫برخورد قانونی پلیس ب‬ ‫مجموعــه ورزشــی‬ ‫زنجانیهای‬ ‫رســمی در‬ ‫ایرنا با اشــاره بـ‬ ‫نیــاز به مشـ‬ ‫برنامــه ازجمله سـ‬ ‫پلیسرادر اجرای‬ ‫همچنیــن احــداث‬ ‫عدالت و‬ ‫در در ایجــاد اشــتغال وپرورش اســتان زنجان‬ ‫در گفتوگــو با‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫ستقبال خوب‬ ‫و هنــری و فوق‬ ‫استانیهایعزیز‪،‬‬ ‫وپــرورش اســتان‬ ‫ـطح و ‪ ۲‬و‬ ‫ـتان بــا پیشــرفت‬ ‫انتظامی استان زنجان‬ ‫مدیــرکل اموزش‬ ‫فرهنگــی‬ ‫میطلبدهم‬ ‫ا‬ ‫گرفتــه اموزش‬ ‫پرورشــی در سـ‬ ‫ـژه فرهنگیــان اسـ‬ ‫با گزارش بهموقع‬ ‫افزود‪ :‬اســت‪.‬‬ ‫فرمانده‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫در هــر جامعــهای‬ ‫حــوزه معاونت پرورشــی دســتاوردهای مهــم حــوزه‬ ‫انجام‬ ‫و اســتخر ویـ‬ ‫همراهی کنند و‬ ‫‪ ۴۲‬ســال گذشته‬ ‫دیگر اقدامات‬ ‫ملزومــات زندگــی‬ ‫ـاره بــه اهمیت‬ ‫برای دریافت‬ ‫ماموریتهــا‬ ‫ـری‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫های مختلف در‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصدی از‬ ‫افراد مشــکوک و‬ ‫امنیــت از‬ ‫مــه داد‪ :‬بعد از‬ ‫ـوزش بــا اشـ‬ ‫در چنــد روز اخیر‬ ‫ـوده اســت‪ .‬مظفـ‬ ‫حوزه‬ ‫فیزیکــی بیــش‬ ‫اطاعات در خصوص‬ ‫ـل جدیــد نیــز ادا‬ ‫ـوزه معاونــت امـ‬ ‫ـت‪ :‬پلیس اســتان‬ ‫استان زنجان گفت‪:‬‬ ‫اموزی اســتان بـ‬ ‫ابنیــه و فضاهای‬ ‫در تربیــت نسـ‬ ‫ـن اســاس در حـ‬ ‫خود اخبــار و‬ ‫تلفنی‪ 110‬در تامین‬ ‫اســت‪ ،‬گفـ‬ ‫پزشکی‬ ‫دانش‬ ‫ـداث‬ ‫است‪.‬‬ ‫دوره‬ ‫ـ‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫سازمان‬ ‫ح‬ ‫ـر‬ ‫علوم‬ ‫دستور‬ ‫گرفته‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫هنجارشکن از طریق سامانه‬ ‫پوشش تحصیلی‬ ‫ـرفت چشــمگیر‬ ‫رئیس دانشگاه‬ ‫افزود‪ :‬انجام‬ ‫اراذلواوباش را در‬ ‫انقاب اســامی‪،‬‬ ‫افرادی که واکســن‬ ‫اخاقــی‪ ،‬پیشـ‬ ‫ـطه ارتقای مستمر‬ ‫ـال گذشــته نیــز‬ ‫طرح مبارزه‬ ‫ان پیروزی‬ ‫انواع ســاح ســرد‬ ‫عارضهای برای‬ ‫شــخصیت دینــی‪،‬‬ ‫متوسـ‬ ‫در طــی ‪ ۴۲‬سـ‬ ‫ـاب و رســیدن‬ ‫جامعهشریکشوند‪.‬‬ ‫تاکنون مشــکل و‬ ‫موفق به کشــف‬ ‫کردنــد گــزارش‬ ‫ـش اموزشــی‬ ‫ـطه از ابتــدای انقـ‬ ‫منظــور اعتــای‬ ‫‪ 14‬نفر امنیت‬ ‫قرار داده و‬ ‫زنجــان دریافــت‬ ‫مهم این به‬ ‫و اجتماعــی دانـ‬ ‫دوم متوسـ‬ ‫غیره و دســتگیری‬ ‫کرونــا را در اســتان‬ ‫ازجمله موفقیتهــای‬ ‫عاطفــی‪ ،‬علمــی‬ ‫قزلباش با اشــاره‬ ‫نوع قمه و قداره و‬ ‫ادامه عقانــی‪،‬‬ ‫بــه ‪ ۷۹‬درصــد‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬پرویز‬ ‫از‬ ‫ـود‪ .‬این مســئول‬ ‫شــده اســت‪ .‬به‬ ‫برای تزریق واکســن‬ ‫محســوب میشـ‬ ‫ن‬ ‫ـوب زنجانیهای‬ ‫بخــش‬ ‫به اســتقبال خـ‬ ‫واکسن در استان‬ ‫خــــبر‬ ‫گفت‪ :‬روند تزریق‬ ‫کرونا در استان‪،‬‬ ‫ـون دو هزار نفر از‬ ‫امــا مســئوالن‬ ‫بیان اینکه تاکنـ‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫ـا وجــود دارد‬ ‫ـوب اســت‪ .‬او با‬ ‫ـه دوم فــاز ســوم‬ ‫ویــروس کرونـ‬ ‫خـ‬ ‫و مناسب برای‬ ‫زنجــان در مرحلـ‬ ‫با اشــاره به‬ ‫حدی شرایط خوب‬ ‫جامعــه هــدف در‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مرحله‬ ‫رفــاه اجتماعــی اســتان زنجان انتخابات مربوطه تا‬ ‫کنند که مردم نیز‬ ‫دریافت کردند‪،‬‬ ‫ـات ‪ 28‬کار و‬ ‫انتخابات فراهم می‬ ‫واکســن پاستور را‬ ‫حداکثری مردم در‬ ‫پاستور و کوبا به سه‬ ‫حداکثــری در انتخابـ‬ ‫ریختن برگــزاری‬ ‫اهمیت مشــارکت‬ ‫ـن بابت نداشــته‬ ‫کارازمایی واکسن‬ ‫ـتان نیــز حضــور‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫و نگرانــی از ایـ‬ ‫انتخابات‪ ،‬اب‬ ‫کرد‪ :‬چه جامعه‬ ‫دوم فاز سوم‬ ‫اغازشده است‪.‬‬ ‫عدم مشــارکت در‬ ‫ترغیــب شــده‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اسـ خواهند داشــت‪ ،‬تاکید‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫زنجانی جامعه هدف‬ ‫یــی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫ســت اداره کل‬ ‫سرپرســت اداره کل‬ ‫یــت خرداد‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫هزار داوطلب‬ ‫کارگــری و کارفرما‬ ‫دشمن است‪ .‬او ابراز‬ ‫بیان اینکه تاکنون‬ ‫سرپر‬ ‫اهم‬ ‫در باشــند‪.‬‬ ‫ـه‬ ‫از ســوی دیگر‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫جــان بــا اشــاره‬ ‫پزشکی استان زنجان با‬ ‫و چــه جامعــه‬ ‫ـی در اسیاب‬ ‫در روز انتخابــات‬ ‫ـتان زنجان گفت‪:‬‬ ‫اجتماعــی اســتان زن‬ ‫گفت‪ :‬مهــارت‬ ‫یــف قانونـ‬ ‫رئیس علوم‬ ‫اســتان زنجــان‬ ‫ـراد واجــد شــرایط‬ ‫اجتماعی اسـ‬ ‫ـردم در انتخابات‬ ‫انتخاباتی باید تمام‬ ‫واکســن کرونــا در‬ ‫ضــور در انتخابــات را یــک تکل اقدامات تمــام افـ‬ ‫مشــارکت حداکثــری مـ‬ ‫حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫دریافتکننــدگان‬ ‫نیز در مناظــرات‬ ‫ریختــن در ح‬ ‫تهیه واکسن کرونا‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫صندوقهای رای‬ ‫مجریان نامزدهــا‬ ‫نظــر گرفته و با‬ ‫انتخابــات‪ ،‬اب‬ ‫شــتند‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫داننــد‪ .‬انصــاری‬ ‫مرتبــط با پای‬ ‫ـت نظــام را در‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ندا‬ ‫مشــارکت‬ ‫شرایطی‬ ‫می‬ ‫جدی‬ ‫ـال‬ ‫عوارض‬ ‫ـراد باالی ‪ ۶۵‬سـ‬ ‫ـوزه دســتگاههای‬ ‫ضــا انصــاری در‬ ‫جوانــب مصلحـ‬ ‫عــدم‬ ‫انصاری با بیان اینکه‬ ‫ناامید و مایوس‬ ‫واکسیناســیون افـ‬ ‫اســت‪ .‬محمدر‬ ‫مختلفــی کــه در حـ‬ ‫ضــور حداکثــری‬ ‫گویند‪ ،‬مردم را‬ ‫اجتماعــی در اســتان‬ ‫بهانــدازه کافــی‬ ‫اســیاب دشــمن‬ ‫انتخابــات و ح‬ ‫اینکه تاخیر تزریق‬ ‫اینکه فرمایشــات‬ ‫مطالبی که می‬ ‫ـاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫بــرای برگــزاری‬ ‫شد‪ .‬قزلباش با بیان‬ ‫موج رســا با بیان‬ ‫ـیار مهم اســت‪،‬‬ ‫بر وزارت تعـ‬ ‫این اقدامات در‬ ‫انجام خواهد‬ ‫گفتوگو با‬ ‫میکننــد نیــز بسـ‬ ‫وجود نمیاورد‪،‬‬ ‫ـت‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫گرفته که تمــام‬ ‫ـیوع نکنند‪.‬‬ ‫شــکل جدی بــه‬ ‫مــردم فراهــم‬ ‫زنجــان صورت‬ ‫فصلالخطاب اسـ‬ ‫هایــی بابــت شـ‬ ‫دوم در افــراد‪ ،‬م‬ ‫مشارکت حداکثری‬ ‫کرونا‪ ،‬سیستم ایمنی‬ ‫رهبــری‬ ‫ـان کــرد‪ :‬نگرانی‬ ‫انتخابات بهعنوان یک‬ ‫دُ ز‬ ‫فرهنگسازی برای‬ ‫تزریق دز اول واکسن‬ ‫تعاون‪ ،‬خاطرنشـ‬ ‫اساس‪ ،‬مشارکت در‬ ‫خصوص‬ ‫ـت ولــی ز دوم‬ ‫افزود‪ :‬با‬ ‫سرپرست اداره کل‬ ‫این‬ ‫و اماده دفاع اسـ‬ ‫دُ‬ ‫انتخابات است‪.‬‬ ‫واجب شرعی است‪.‬‬ ‫ـدن تحریکشــده‬ ‫و مهارت در‬ ‫هفته اینده این‬ ‫بـ‬ ‫جامعه کار‪ ،‬تاش‬ ‫است در روزها و‬ ‫مکمل بوده که امید‬ ‫او با بیان اینکه‬ ‫نیز انجام شود‪.‬‬ ‫کار‬ ‫‪6‬‬ ‫راه میزبانی از‬ ‫زنجان چشمبه‬ ‫ویژهاقتصادی‬ ‫منطقه‬ ‫فقرواسیبهای‬ ‫یکاریمنشااصلی‬ ‫ب‬ ‫اجتماعیاست‬ ‫مبارزهبا‬ ‫سن گندمدر ‪۱۶۷‬‬ ‫هزار هکتار از مزارع‬ ‫طرح ارتقای سطح‬ ‫اجرای‬ ‫امنیتاجتماعی‬ ‫به‪۹۹‬درصدرسید‬ ‫دایی‬ ‫دانشاموزانمقطعابت‬ ‫پوششتحصیلی‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫نامزدهای‬ ‫انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫درباره یــــارانه‬ ‫چه گفته اند؟‬ ‫محسن رضایی‬ ‫علیرضا زاکانی‬ ‫سیدامیرحسین قاضی زاده‬ ‫سعید جلیلی‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‬ ‫محسن مهرعلیزاده‬ ‫عبدالناصرهمتی‬ ‫یارانه نقدی‬ ‫‪ 450‬هزار تومان‬ ‫برای هر نفر‬ ‫پرداخت یارانه به شکل‬ ‫فعلی یک ظلم بزرگ‬ ‫است باید شفاف و‬ ‫هدفمند شود اصالح‬ ‫یارانه بنزین برای‬ ‫برخورداری همه مردم‬ ‫بسته غذایی ‪ 300‬هزار‬ ‫تومانی ماهیانه برای هر‬ ‫ایرانی پرداخت یارانه‬ ‫از طریق یک سامانه‬ ‫هوشمند بر اساس‬ ‫نیاز خانوارها‬ ‫دادن سهم هرفرد از سبد‬ ‫انرژی به جای یارانه‪.‬‬ ‫مردم سهم خودشان‬ ‫از نفت بنزین و گاز را‬ ‫مدیریتکنند‬ ‫پرداخت یارانه‬ ‫مطابق قانون‬ ‫و عادالنه‬ ‫حذف یارانه ‪ 3‬دهک‬ ‫باالی درامدی و ‪ 5‬برابر‬ ‫کردن یارانه ‪ 5‬دهک‬ ‫پایین‬ ‫یارانه حداقل‬ ‫یک میلیون تومانی‬ ‫برای هر خانوار‬ ‫در سه دهک‬ ‫پایین درامدی‬ ‫‪iran.co‬‬ ‫دیدار سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی‬ ‫با فعاالن فضای مجازی‬ ‫سیدامیرحسینقاضیزاده‬ ‫هاشمیکاندیدای‬ ‫سیزدهمیندورهانتخابات‬ ‫ریاست با فعاالن فضای‬ ‫مجازی دیدار و در‬ ‫جلسه پرسش و پاسخ‬ ‫شرکتکرد‬ ‫انحراف در سیاست گذاری با بورس چه کرد؟‬ ‫تبصره ‪ 4‬قانون بودجه نمی شد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه نرخ ســود‬ ‫بیــن بانکــی در اختیار یک دســتگاه «بانک‬ ‫مرکزی» است‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت این نرخ با‬ ‫سو مدیریت مواجه شد و اگر در این حوزه‬ ‫ســو مدیریت نداشــتیم‪ ،‬با بهبود بازار سهام‬ ‫و اســتفاده از ظرفیت بورس می توانسیم در‬ ‫هدایت نقدینگی به بانک کمک کنیم‪.‬‬ ‫در زمانی که نرخ بهره بین بانکی پایین‬ ‫بــود هفتــه ای ‪ 8‬هزار میلیارد تومــان اوراق‬ ‫‪06‬‬ ‫دیدار سیدابراهیم رئیسی‬ ‫با علمای اهل سنت کشور‬ ‫انتقادشدیددژپسنداز بانکمرکزی‬ ‫ســوء مدیریــت در مدیریــت نــرخ بهــره‬ ‫بیــن بانکــی در ســال گذشــته باعــث ریزش‬ ‫بازار سهام شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری‬ ‫تســنیم ‪ ،‬فرهــاد دژپســند معتقــد اســت‪،‬‬ ‫ا گــر نوســانات نــرخ بهــره بین بانکی با ســو‬ ‫مدیریت مواجه نمی شد‪ ،‬چشم انداز مثبت‬ ‫روند رو به رشد بازار سهام به گونه ای بود‬ ‫که می توانســتیم حتی به بانــک مرکزی در‬ ‫هدایت نقدینگی کمک کنیم‪ ،‬چنانچه در‬ ‫مهر و ابان این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم ‪ ،‬از تیر ماه سال ‪1399‬‬ ‫که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد‪،‬‬ ‫مشخصا در ان برهه جهت حرکت شاخص‬ ‫کل بورس نزولی شــد‪ .‬در واقع از زمانی که‬ ‫نــرخ بهــره بیــن بانکــی ‪ 20‬درصــد شــد این‬ ‫شــاخص عمــا بــر روند بازار ســهام مســلط‬ ‫شد‪ .‬اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه‬ ‫پیــدا میکردد به هیچ عنــوان دولت مجبور‬ ‫بــه اســتفاده از بحثهــای فرابودجــه ای مثل‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫یشــد امــا بــا افزایــش نــرخ بهره‬ ‫فروختــه م ‬ ‫بیــن بانکــی‪ ،‬فروش اوراق دولت به شــکل‬ ‫وحشــتناکی افت کرد‪ .‬ســال قبل به سختی‬ ‫‪ 125‬هــزار میلیــارد تومــان اوراق نقــدی‬ ‫فروختــه شــد‪ ،‬ا گــر برخــی میگوینــد بانکهــا‬ ‫بــه صــورت اجبــاری اوراق نقــدی دولت را‬ ‫خریــداری کردنــد‪ ،‬بایــد تاکیــد کــرد‪ ،‬هیــچ‬ ‫الزامــی از ســوی دولــت در ایــن حــوزه نبود‬ ‫بلکــه بــه صورت اختیاری ایــن روند عمدتا‬ ‫در بانکهای دولتی انجام شد‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت انحــراف در سیاســت‬ ‫پولــی بــر تحوالت اقتصــادی موثر بود‪ .‬اگر‬ ‫الزامــات اســتقالل و نظــارت بانــک مرکــزی‬ ‫بــر بانکهــا لحاظ نشــود بــه انحرافی منجر‬ ‫میشــود کــه تبعــات غیــر قابل جمــع کردن‬ ‫است‪ .‬این انحراف از سال ‪ 1397‬به نوعی‬ ‫شروع شد‪.‬‬ ‫هیــات عالــی ثبــات اقتصــادی در همــه‬ ‫جــای دنیــا وجــود دارد کــه وزیــر اقتصــاد‬ ‫رئیس ان است‪ ،‬چون وزیر اقتصاد همزمان‬ ‫بــازار بانکــی‪ ،‬بیمــه‪ ،‬بدهــی و بــورس را زیر‬ ‫نظــر دارد‪ .‬بــه عنــوان یــک مثــال از نظارت‬ ‫مجمعــی‪ ،‬بانــک مرکــزی برخی موسســات‬ ‫اعتباری مشکل دار را که زیر نظر گرفته بود‪،‬‬ ‫در اســفندماه برای حل مشکل ان موسسه‬ ‫‪ 11 ...‬هــزار میلیــارد تومــان اوراق {ان} را‬ ‫خریــداری کــرد تــا مشــکلش حــل شــود امــا‬ ‫همیــن بانک مرکزی حاضر نبــود کمتر از ‪11‬‬ ‫هزار میلیارد تومان برای حل مشــکل بورس‬ ‫ارز صندوق توسعه را خریداری کند‪.‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫اصالحات شکست را باور‬ ‫کرده است‬ ‫سیدابراهیمرئیسی‬ ‫کاندیدایسیزدهمیندوره‬ ‫انتخاباتریاستجمهوری‬ ‫با جمعی از علمای اهل سنت‬ ‫کشوردرمجموعهفرهنگی‬ ‫شهدایانقالباسالمی‬ ‫تهران(سرچشمه)‬ ‫دیدار کرد‬ ‫‪ruydad‬‬ ‫پوشش تحصیلی‬ ‫دانش اموزان‬ ‫مقطع ابتدایی به‬ ‫‪ ۹۹‬درصد رسید‬ ‫درخششروزنامه‬ ‫رویداد امروز در هشتمین‬ ‫جشنوارهرسانه های‬ ‫استان قزوین‬ ‫اکثرمتخصصانایرانی‬ ‫مقیم خارج تمایل به‬ ‫بازگشتدارند‬ ‫سیابدشمناست‬ ‫بات‪،‬ابریختندر ا‬ ‫مشارکتدر انتخا‬ ‫عدم‬ ‫‪m‬‬ ‫حفاظتاز محیطزیست‬ ‫طبقاستانداردهایجهانی‬ ‫در فوالدمبارکه‬ ‫قرار بود دومین مناظره نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره مسائل فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی باشد‪ ،‬اما نه سوالی در زمینه‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫فرهنگ و هنر پرسیده شد و نه نامزدها برنامه ای در این حوزه ارائه کردند؛ گویی مسائل فرهنگ و هنر دغدغه شان نیست‬ ‫امادگی زنجان‬ ‫برای میزبانی‬ ‫از منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪03‬‬ ‫طرحتحولدیجیتال‬ ‫در خدمتمحیطزیستاست‬ ‫‪02‬‬ ‫تاپایانسالهمه گروه های‬ ‫هدفواکسینهمی شوند‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪02‬‬ ‫نامزدها شعارهای‬ ‫غیر واقعی ندهند‬ ‫حکمرانی دینی ما‬ ‫بدون فقر است‬ ‫رئیس جمهوریایندهچگونهنقدینگیراهدایتمی کند؟‬ ‫«هدایــت نقدینگــی» یکــی از‬ ‫تهــای‬ ‫کلیدواژ ههــای پرتکــرار در رقاب ‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری بــوده اســت‪.‬‬ ‫یتــوان ان را‬ ‫نقدینگی چیســت و چگونه م ‬ ‫به سمت تولید هدایت کرد؟‬ ‫«دولت من نقدینگی را به سمت تولید‬ ‫و اشتغال را هدایت می کند‪».‬؛ «‪ ۳۴۰۰‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان در کشــور نقدینگــی داریم و‬ ‫ا گــر بتوانیــم ایــن نقدینگی را بــه طرف این‬ ‫پیش ران ها هدایت کنیم‪ ،‬می توانیم شاهد‬ ‫جهش کشــور باشــیم‪».‬؛ «نقدینگی باید به‬ ‫سمت تولید هدایت شود؛ هدایت نقدینگی‬ ‫به سمت تولید و رونق تولید مهم است‪».‬؛‬ ‫«اگر این مشکالت رفع شود به طور خودکار‬ ‫نقدینگــی به ســمت تولیــد هدایت خواهد‬ ‫شــد و قــدرت تخریبی خــود در جهت های‬ ‫دیگــر را از دســت خواهــد داد‪».‬؛ «شــرایط‬ ‫اعتمــاد مردم به بورس و هدایت نقدینگی‬ ‫را بــه بازار ســرمایه فراهم می کنیــم‪».‬؛ «اگر‬ ‫نقدینگــی بــه درســتی مدیریــت و ب هســوی‬ ‫ـا بــر‬ ‫تولیــد هدایــت شــود‪ ،‬نگران ‬ ‫یهــا کامـ ً‬ ‫طرف می شود‪».‬؛ «دولت من‪ ،‬دولت ثبات‬ ‫و ارامــش اســت و می خواهــد نقدینگــی را‬ ‫مهار و به سمت تولید هدایت کند‪ ».‬و ‪...‬‬ ‫ن مطالــب‪ ،‬بخشــی از اظهارنظرهای‬ ‫ای ـ ‬ ‫اقتصــادی نامزدهای ســیزدهمین انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری است‪.‬‬ ‫«هدایــت نقدینگــی» یکــی از‬ ‫کلیدواژ ههــای پــر تکــرار در تبلیغــات‬ ‫نامزدهاســت کــه در نخســتین مناظــره‬ ‫تلویزیونی نیز به ان پرداخته شد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه ســید امیرحســین قاضی زاده هاشمی‬ ‫راهــکار کنتــرل تــورم را اصــاح ســاختار‬ ‫بودجه‪ ،‬گسترش و تقویت تولید و هدایت‬ ‫نقدینگی به سمت تولید بیان کرد‪.‬‬ ‫ســعید جلیلی راهکار هدایت نقدینگی‬ ‫بــه تولید را در بســتن را ههــای فرار مالیاتی‬ ‫و اعطــای منابــع حاصل شــده در این زمینه‬ ‫به بانک ها برای تزریق به تولید اعالم کرد‪.‬‬ ‫نقدینگی چیست؟‬ ‫پرســش اینجاســت کــه وعــده «هدایت‬ ‫نقدینگــی» تا چه میزان قابلیت اجرا دارد؟‬ ‫پیــش از پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد دیــد‬ ‫نقدینگی چیست؟‬ ‫نهــا در یــک تعریــف ســاده‬ ‫اقتصاددا ‬ ‫می گوینــد نقدینگی‪ ،‬جمع پول و شــبه پول‬ ‫اســت؛ پول همان ســکه و اسکناســی است‬ ‫که افراد جامعه در اختیار دارند‪ .‬موجودی‬ ‫حســاب های جــاری بانکــی نیــز در تعریف‬ ‫پول قرار می گیرد‪.‬‬ ‫شبه پول‪ ،‬ســایر انواع سپرده های بانکی‬ ‫اســت که مانند ســپرده جاری که به راحتی‬ ‫در دسترس نیستند‪ .‬سپرده های کوتاه مدت‬ ‫و بلندمدتی که باید مدت زمان مشــخصی‬ ‫در بانــک بماننــد‪ ،‬شــبه پول را تشــکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫امارهــای بانــک مرکــزی نشــان می دهد‬ ‫در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۹‬حجــم پــول بیــش از‬ ‫‪ ۶۹۰‬هــزار میلیارد تومان و حجم پول بیش‬ ‫از ‪ ۲۷۸۵‬هــزار میلیــارد تومان بوده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن حجــم نقدینگــی در پایــان ســال‬ ‫تقریبا برابر با ‪ ۳۴۷۶‬هزار میلیارد‬ ‫گذشــته‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تومان بود‪ .‬پرسش بعدی اینجاست که چرا‬ ‫تاکنون این حجم عظیم نقدینگی به بخش‬ ‫تولیــد هدایــت نشــده اســت و ا گــر بتــوان‬ ‫نقدینگــی را به ســمت تولیــد هدایت کرد‪،‬‬ ‫چرا باید نسبت به رشد ان هشدار داد؟‬ ‫نقدینگی برای تولید‬ ‫اسکناس و سکه در دست مردم‪ ،‬همان‬ ‫بدهی بانک مرکزی به مردم و ســپرده های‬ ‫کهــای تجاری‪ ،‬همان بدهی‬ ‫بانکی در بان ‬ ‫کهــا بــه ســپرده گذاران اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫بان ‬ ‫یتــوان گفــت پــول و شــبه پول‪ ،‬بدهــی‬ ‫م ‬ ‫بانک ها هســتند‪ .‬ایا می توان این «بدهی»‬ ‫را به سمت «تولید» هدایت کرد؟ نقدینگی‬ ‫پــس از ایجــاد‪ ،‬قابــل هدایــت نیســت‪ ،‬اما‬ ‫می تــوان خلــق و ایجــاد نقدینگــی را کنترل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی‪،‬‬ ‫تقاضــا بــرای دریافت اعتبار یا تســهیالت‬ ‫نیــز تغییــر می کنــد و بــر اســاس همیــن‬ ‫تقاضــا‪ ،‬نقدینگــی نیــز تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫می گیرد‪ .‬رشــد نقدینگــی زمانی می تواند‬ ‫پیامدهــای منفــی بــرای اقتصــاد کشــور‬ ‫داشــته باشــد که ســرعت بیشــتری نسبت‬ ‫به رشــد تولید پیدا کند‪.‬تازه ترین گزارش‬ ‫بانــک مرکــزی از رشــد اقتصــادی مربــوط‬ ‫به ‪ ۹‬ماه نخســت ســال ‪ ۱۳۹۹‬اســت که‬ ‫در ان رشــد تولیــد ناخالــص تولید داخلی‬ ‫بــا نفت برابر با ‪ ۲.۲‬درصد و رشــد تولید‬ ‫ناخالــص داخلی بدون نفت برابر با ‪۱.۹‬‬ ‫درصد اعالم شــده و این در حالی اســت‬ ‫کــه رشــد نقدینگــی در پایــان اذر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نســبت بــه اذر ‪ ۱۳۹۸‬بیش از ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫و نســبت بــه اســفند ‪ ۱۳۹۸‬حــدود ‪۲۷‬‬ ‫درصد رشــد داشته است‪.‬‬ ‫خلق نقدینگی در برابر هدایت‬ ‫نقد ینگی‬ ‫پرســش بعدی این اســت که می توان‬ ‫نقدینگــی را مدیریت کرد؟‬ ‫بانــک مرکــزی می توانــد از طریــق‬ ‫عملیــات بــازار باز‪ ،‬بــراوردی از نقدینگی‬ ‫مورد نیاز به دســت اورد و از این طریق‪،‬‬ ‫خلــق نقدینگــی در شــبکه بانکــی را‬ ‫مدیریــت کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬عملیات‬ ‫بــازار بــاز می توانــد بــا جلوگیــری از پولی‬ ‫شــدن کســری بودجــه‪ ،‬مانــع اســتقراض‬ ‫دولــت از بانک مرکزی شــود و از این دو‬ ‫مســیر‪ ،‬نرخ تــورم را کنترل کند‪.‬‬ ‫عملیــات بــازار پــس از اینکــه ســال ها‬ ‫و در دولت هــای مختلــف مــورد غفلــت‬ ‫واقــع شــده بــود‪ ،‬از ســوی بانــک مرکزی‬ ‫و در دولــت کنونــی مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫فــروش اوراق بدهــی دولتــی که وزارت‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی ان را منتشــر‬ ‫می شــود و توســط بانــک مرکزی بــه عنوان‬ ‫کارگــزار در بــازار بیــن بانکــی مــورد معامله‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬روشــی اســت که در ان بدون‬ ‫خلق نقدینگی نه تنها کسری بودجه دولت‬ ‫تامین می شود‪ ،‬بلکه از تزریق منابع توسط‬ ‫بانــک مرکــزی نیــز جلوگیــری می کنــد و بــه‬ ‫ایــن صــورت‪ ،‬خلــق و ایجــاد نقدینگــی نیز‬ ‫مدیریت می شود‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در مناظره هــای بعــدی‬ ‫بایــد دیــد نامزدهــای انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری به جــای هدایــت نقدینگی‪ ،‬چه‬ ‫برنامه هایــی بــرای مدیریــت کــردن کــم و‬ ‫کیف خلق نقدینگی دارند‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫حکمرانی دینی ما‬ ‫بدون فقر است‬ ‫ابراهیم رئیســی‪ ،‬نامزد انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬وضع اداره امور اجتماعی در کشــور مردم‬ ‫را نگــران کــرده و موجب ناامیدی جوانان شــده اســت‬ ‫بــه همیــن دلیل مــردم تحول را مطالبه می کننــد و باید‬ ‫رویکردها و جهت گیری ها متفاوت شــود و اســاس این‬ ‫تغییر باید عدالت خواهی باشد‪.‬کاندیدای سیزدهمین‬ ‫دورهانتخاباتریاستجمهوریتصریح کرد‪:‬اساساین‬ ‫تحول باید عدالت خواهی و حق خواهی باشــد‪ .‬مردم‬ ‫نداشتن نان را می توانند تحمل کنند اما تبعیض را هرگز‬ ‫برنمی تابند و بابی عدالتی سازگار نیستند چراکه اساس‬ ‫حرکت انبیا نیز اجرای عدالت بود‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬حکمرانی دینی ما فقــط با عدالت و‬ ‫بدون فقر اســت و در تمامی الیه های جامعه عدالت‬ ‫باید جلوه داشته باشــد‪.‬او ادامه داد‪ :‬ما از موضع عزت‬ ‫و اقتدار ایجادشــده توســط خون شهدا با جهان حرف‬ ‫می زنیم‪.‬کاندیدای ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری گفــت‪ :‬پــس از پیــروزی در انتخابــات در این‬ ‫استان کنسولگری ارتباط با کشوهای خلیج فارس برقرار‬ ‫خواهد شد‪ .‬بسیاری از گره ها به دست جوانان گشوده‬ ‫می شودوتنهابایدبهجواناناعتماد کنیم‪.‬‬ ‫دخالت ها بورس را به‬ ‫نابسامانیکشاند‬ ‫محسنمهرعلیزادهنامزدانتخاباتریاستجمهوری‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور شدید‪،‬‬ ‫ظــرف چــه مدت بــه بورس ســامان می دهیــد؟ گفت‪:‬‬ ‫بورس ازنظر ســازمانی‪ ،‬یک سازمان سامان یافته است‪،‬‬ ‫امــا بــا تداخلی کــه در ســال های اخیر‪ ،‬دولــت و برخی‬ ‫صاحبــان ســهام عمــده در فرایند ظاهرا قانونــی بورس‬ ‫انجام دادند‪ ،‬بورس را به نابسامانی کشاندند‪.‬او بابیان‬ ‫اینکهبرگشتنبورسبهسامانخودزمانزیادینخواهد‬ ‫برد‪ ،‬افزود‪ :‬کافی است مداخالت صاحبان سهام عمده‬ ‫شهــای متعلق به‬ ‫شهــای دولتی و بخ ‬ ‫کــه اغلــب بخ ‬ ‫نهادها یا دستگاه های نیمه دولتی را در یک زمان بندی‬ ‫سه یا چهارماهه قطع کنیم‪.‬او بر دخالت نداشتن دولت‬ ‫در بورس تاکید کرد و گفت‪ :‬باید به هر ترتیب‪ ،‬دخالت‬ ‫دولت را از همان روز نخست‪ ،‬قطع کنیم و به این ترتیب‬ ‫یتــوان بــورس را در ظرف ســه یا چهار ماه به ســامان‬ ‫م ‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫رئیس جمهورسنجاقی‬ ‫نخواهم بود‬ ‫محسن رضایی‪ ،‬نامزد انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفت‪:‬رئیس جمهورسنجاقینخواهمبودوخودم‬ ‫اقتصــاد را می فهمــم و تصمیم گیری مــن درباره اقتصاد‬ ‫واقعــی و عینی اســت‪.‬به گــزارش ایرنــا او افــزود‪ :‬امروز‬ ‫مــردم ما بــرای خرید خانه با دیــوار بزرگ غیرقابل عبور‬ ‫روبرو می شوند‪ .‬امروز باید ‪ ۱۰۰‬سال تالش کنیم تا خانه‬ ‫بخریم‪ .‬اجاره هم باال رفته است‪.‬او یاداور شد‪ :‬عرضه‬ ‫خانه کم شده است وزیر قبلی این دولت نمی دانم با‬ ‫چه انگیزه ای ســرمایه گذاری در تولید مســکن را پایین‬ ‫کشــید که این مشکل باید حل شود‪ .‬منابع این بخش‬ ‫زیاد است‪ .‬ما تولیدکنندگان را به بازار سرمایه و خریداران‬ ‫را به بانک وصل می کنیم‪.‬این نامزد انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری تاکیــد کــرد‪ :‬در المــان و انگلیــس و امریــکا‪،‬‬ ‫وام های رهنی داریم هرکسی‪ ۱۰‬درصد اورده داشته باشد‬ ‫‪ ۹۰‬درصد وام پرداخت می شود‪ .‬همه بانک ها را موظف‬ ‫می کنیم وام مسکن بدهند و چرا‪ ۱۰‬سال بازپرداخت‪۵۰‬‬ ‫سالهمی کنیم‪.‬وثیقههمهمانمنزلیاست کهخریداری‬ ‫می شود‪ .‬زمین را ارزان می دهیم و با پرداخت یارانه ها‪،‬‬ ‫مــردم قدرت پرداخــت اب و برق دارند و اجاره از دوش‬ ‫مردم برداشته می شود‪.‬اگر سهم اجاره را برداریم و یارانه‬ ‫هم بدهیم می توانند مردم پول اب و برق را بدهند‪.‬‬ ‫مشخص شود خدمات‬ ‫دولت چقدر می ارزد‬ ‫امیرحســین قاض ـی زاده هاشــمی‪ ،‬نامــزد انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬اظهار کــرد‪ :‬ما به عنوان دولت‬ ‫نبایــد کاری کنیــم کــه هم وطنــان مــا نتوانند به کشــور‬ ‫رفت وامد کنند و نباید از این حق طبیعی انان را محروم‬ ‫کنیم‪ .‬کسانی که حکم قضایی دارند باید از سوی قوه‬ ‫قضاییه موردتوجه قرار گیرد اما باید به سمتی برویم که‬ ‫دفاتــر وزارت خارجــه خانه اول ایرانیان خارج از کشــور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬کشــور مادر ما اســت‬ ‫و مــادر هیچ وقــت در هیچ مشــکلی فرزندانــش را تنها‬ ‫نمی گذارد حتی اگر ان فرزند بد باشد‪ .‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫این فرهنگ را ایجاد کنیم و براین اساس استوار کنیم‪ .‬از‬ ‫کسیطلبکار نیستیمایرانزادگاهایرانیاناستوحتیاگر‬ ‫کسی‪ ۵‬نسلقبلشایرانیباشدمااوراایرانیمی دانیمو‬ ‫درهای کشور روی او باز است‪.‬‬ ‫رای اولی ها می توانند‬ ‫بازیگردان اصلی صحنه‬ ‫ت باشند‬ ‫رقاب ‬ ‫عبدالناصــر همتــی نامــزد ســیزدهمین دوره‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری طــی پیامی نوشــت‪ :‬در‬ ‫یهــا می تواننــد بازیگــردان‬ ‫ایــن انتخابــات‪ ،‬رای اول ‬ ‫ت باشــند‪ .‬نســلی که نمی خواهند‬ ‫اصلی صحنه رقاب ‬ ‫یشــان در دولتی ســپری شــود که ازادی‪ ،‬امید و‬ ‫جوان ‬ ‫تکثــر را ســرکوب می کنــد‪.‬او خطــاب بــه رای اولی ها‬ ‫گفــت‪ :‬از شــما رای اولی ها می خواهم که همین االن‬ ‫زنجیره هر نفر ‪ ۱۰‬نفر را از خانواده و دوســتانتان اغاز‬ ‫کنید‪ .‬فردا برای شماست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1090‬‬ ‫فرهنگ و هنر همچنان مغفول ماند‬ ‫جایخالیفرهنگدرمناظره ها‬ ‫قرار بود دومین مناظره نامزدهای ســیزدهمین‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری درباره مســائل‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی باشد‪ ،‬اما نه سوالی‬ ‫در زمینه فرهنگ و هنر پرســیده شــد و نه نامزدها‬ ‫برنامه ای در این حوزه ارائه کردند؛ گویی مســائل‬ ‫فرهنگوهنردغدغه شاننیست‪.‬‬ ‫رهبرمعظمانقالبدر هفتمخردادسال گذشته‬ ‫در پیامی به مناســبت اغاز بــه کار یازدهمین دوره‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اقتصاد و فرهنگ را در صدر‬ ‫فهرست ّ‬ ‫اولویتهایکشوربرشمردند‪.‬گزافهنیست‬ ‫اگر دو سال اخیر را سال تنگنای فرهنگ بنامیم؛ سال‬ ‫لغوبسیاریاز رویدادهایفرهنگیوهنریحضوری‬ ‫به دلیل قرنطینه ناشی از شیوع کرونا و سال بیکاری‬ ‫یــا کاهــش شــدید درامد اصحــاب فرهنــگ و هنر‪.‬‬ ‫غیــر از ایــن معضــات که اخیــرا به حــوزه فرهنگ‬ ‫افــزوده شــده اســت‪ ،‬این حــوزه در هم ه شــاخه ها‬ ‫با مشــکالت مزمن و دامنه داری دس ـت به گریبان‬ ‫است‪ .‬صنعت نشر و بازار کتاب با مسائل مختلفی‬ ‫از جمله کتاب سازی و قاچاق کتاب و شفاف نبودن‬ ‫فروش و اخیرا هم کتاب های انالین و انتشار بدون‬ ‫مجوز پی‪.‬دی‪ .‬اف کتاب در سایت های مختلف و‬ ‫از همه مهم تر میزان ناچیز مطالعــه در میان مردم‬ ‫مواجه بوده اســت‪ .‬ســینما و تئاتر با وجود افزایش‬ ‫نسبی سالن ها از سال ها قبل با معضل کمبود سالن‬ ‫روبــرو بودنــد و این معضل در شــهرهای کوچک و‬ ‫مناطق محروم بیشتر خود را نشان می دهد‪.‬اهالی‬ ‫موسیقی‪ ،‬فعاالن قرانی‪ ،‬هنرمندان حوزه تجسمی‬ ‫نقاشی‪ ،‬خوشنویســی‪ ،‬کاریکاتور و مجسمه سازی‬ ‫و خالقان بازی های رایانه ای هر کدام با مشکالت‬ ‫مختلفیدر سال های گذشتهمواجهشده اند که گاه‬ ‫حل نشدهباقی ماندهاست‪.‬وضعیت گردشگرینیز‬ ‫به دلیل ضرر و زیان فراوان این بخش و مشکالت‬ ‫گذشــته ناشی از ســیاه نمایی در مورد سفر به ایران‬ ‫روشــن اســت‪ .‬ناگفته پیداست در چنین شرایطی‬ ‫برنامه ریزیبرایفرهنگدر همهشاخه هایسینما‪،‬‬ ‫تئاتر‪ ،‬موســیقی‪ ،‬کتــاب و ادبیات‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری ضروری تر از قبل شــده‪ ،‬هم مردم و هم‬ ‫اهالیفرهنگوهنرمنتظرهستندتاببینندنامزدهای‬ ‫سیزدهمینانتخاباتریاستجمهوریچهبرنامه ای‬ ‫بــرای بهبود این وضعیت دارند‪.‬در همیــن احوال‪،‬‬ ‫دومینمناظرهنامزدهایسیزدهمیندورهانتخابات‬ ‫ریاست جمهوری عصر سه شنبه (‪ ۱۸‬خرداد) برگزار‬ ‫شد‪ .‬مناظره ای که قرار بود به موضوعات فرهنگی‬ ‫و اجتماعی اختصاص یابد اما هیچ کدام از نامزدها‬ ‫هیچ نقد و نظری درباره مســائل جاری فرهنگی و‬ ‫هنری کشور‪،‬مشکالتاصنافوفعاالناینحوزهو‬ ‫حتی برنامه ها و عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫نداشتند‪ .‬مناظره ای که در ان همه نامزدها تا حد‬ ‫زیادی با هم در نداشتن نقدی درباره مسائل جاری‬ ‫فرهنگی و هنری کشور‪ ،‬مشکالت اصناف و فعاالن‬ ‫ایــن حــوزه‪ ،‬برنام ههــا و عملکرد دولــت یازدهم و‬ ‫تاریخرا‬ ‫سالخیمی کنند‬ ‫دوازدهم و راهکارهایی برای حل معضالت کنونی‬ ‫یکسان بودند‪.‬شاید هم اینقدر در مسائل سیاسی‬ ‫و انتخاباتی غرق شده اند که فراموش کرده اند هر‬ ‫دولتــی بــا هر اولویتی در مســائل کشــور‪ ،‬عــاوه بر‬ ‫برنامه های کالن اقتصادی و سیاسی‪ ،‬باید سیاست‬ ‫هــا‪ ،‬راهبردها و برنامه های مدون و مشــخصی در‬ ‫زمینه فرهنگی و هنری هم داشته باشد‪ .‬ان هم در‬ ‫کشوری مانند ایران با این سابقه و قدمت تاریخی‬ ‫و ظرفیــت هــا و ویژگــی هــای فرهنگــی و هنــری‪.‬‬ ‫سیدعباسصالحیوزیرفرهنگوارشاداسالمیپس‬ ‫از پخش دومین قسمت از مناظره های انتخاباتی‬ ‫در توئیتــی نوشــت‪ :‬فرهنــگ و هنــر بخش مغفول‬ ‫مناظــرات بــود‪ ،‬حتــی در دومین مناظره بــا عنوان‬ ‫فرهنگی و اجتماعــی‪ .‬‏ایران بدون فرهنگ و هنر‪،‬‬ ‫ایراننیست!‏از کدامبرنامهسخنمی گوییم؟‬ ‫طفلی یتیم به نام فرهنگ‬ ‫رضا اسماعیلی شاعر و منتقد ادبی به خبرنگار‬ ‫فرهنگی ایرنا گفت‪ :‬این مشکل مربوط به دیروز و‬ ‫امروز نیست‪ .‬فرهنگ از اغاز انقالب تا به امروز در‬ ‫حاشیه قرار داشته و یک طفل یتیم بوده است و در‬ ‫واقــع مظلوم و مهجور مانده و تمــام دولت ها به‬ ‫عنوان پدرخوانده یا ناپدری به فرهنگ نگاه کردند‬ ‫درحالی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقالب‬ ‫در رهنمودهــا و نامــه هــای خود بــر فرهنگ تاکید‬ ‫فراوانداشتهوفرهنگرازیربنایجامعهدانستند‪.‬‬ ‫انقالب ما انقالبی فرهنگی است‬ ‫وی افــزود‪ :‬انقــاب ما انقالب فرهنگی اســت‬ ‫و جامعــه ما با بزرگانی همچون ســنایی‪ ،‬حافظ‪،‬‬ ‫مولــوی‪ ،‬ســعدی‪ ،‬عطــار‪ ،‬ابن ســینا‪ ،‬رازی‪ ،‬خواجه‬ ‫نصیرالدین طوسی و چهره های علمی و فرهنگی‬ ‫شــناخته می شــود‪ .‬فرهنگ حوزه ایســت که برای‬ ‫بازدهــی نیــاز بــه ســرمایه گــذاری درازمــدت دارد‬ ‫و همچنیــن اهــل فرهنــگ را افــرادی اهــل تفکــر و‬ ‫اندیشیدن تشکیل می دهند و دولتمردان با کسانی‬ ‫کــه نقد می کنند یا اهل اندیشــه و تفکر هســتند‪،‬‬ ‫مقــداری زاویــه دارنــد و اهــل فرهنــگ را برنمــی‬ ‫تابند‪.‬اســماعیلی ادامــه داد‪ :‬در جامعه ما ظرفیت‬ ‫نقدپذیری بسیار پایین است و این مشکل هم در‬ ‫دولتمردان و هم در بدنه جامعه وجود دارد‪ .‬البته‬ ‫نمــی خواهم فقــط دولتمــردان را زیر ســوال ببرم‪.‬‬ ‫حتــی فرهنگ نقدپذیری را در میــان مردم کوچه و‬ ‫بازار تقویت نکردیم و دولتمردان باید در این زمینه‬ ‫الگوباشند‪.‬‬ ‫همایشیبرایمنتقدانبرگزارکنیم‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــول ‪ ۴۲‬ســالی کــه از انقــاب‬ ‫گذشــته مــن حســرت می خــورم در کنــار این همه‬ ‫جشنواره‪،‬همایشو کنگرههایرنگارنگ‪،‬همایشی‬ ‫برگــزار نکردیــم تــا از منتقدان تجلیــل کنیم‪ .‬یعنی‬ ‫کسانی را که با حسن نیت نقد می کنند‪ ،‬مطالعه‬ ‫گر هستند و مسئوالن و دولتمردان را در مسیر اعتال‬ ‫و ارتقــای فرهنگ جامعه یاری می کنند‪ ،‬ســتایش‬ ‫کنیم‪.‬همیشه کسانی کهاهلفکرهستند‪،‬بهنوعی‬ ‫به حاشیه رانده شدند و امروز دلیل بی توجهی به‬ ‫اصحاب فکر و فرهنگ نتیجه نبود سرمایه گذاری‬ ‫درازمدت اســت‪.‬این شــاعر انقالب اضافه کرد‪ :‬به‬ ‫عبــارت دیگر دولتمــردان به دنبال منابــع قدرت و‬ ‫ثروت هســتند و بیشــتر به دنبال کســانی می روند‬ ‫کــه بتواننــد در کوتــاه مدت بــرای انان ســوداوری و‬ ‫ســرمایه اوری داشــته باشــد و چون همیشه دست‬ ‫اهل فرهنگ خالی اســت‪ ،‬لذا در حاشــیه قرار می‬ ‫گیرند و این ضعف بزرگی برای جامعه اســت‪.‬وی‬ ‫وظیفهرسانههارامطالبه گریاز دولتمرداندانست‬ ‫و افزود‪ :‬رسانه ها با اصحاب فکر و فرهنگ گفت و‬ ‫گوومصاحبهداشتهباشندتاببینندریشهاینمساله‬ ‫کجاست‪.‬‬ ‫سیاستتابعفرهنگباشد‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬امیــدوارم دولت جدید یک‬ ‫برنامه فرهنگی منسجم و قابل دفاع داشته باشد‬ ‫و جامعه ما بتواند در چهار ســال اینده شــاهد یک‬ ‫ارتقــاء وجهــش فرهنگی باشــد‪ .‬در واقع سیاســت‬ ‫باید تابع فرهنگ در جامعه ما باشد ولی در طول‬ ‫چهار دهه گذشــته فرهنگ‪ ،‬تابع سیاســت بوده و‬ ‫سیاســتمداران از اصحاب فکــر و فرهنگ به عنوان‬ ‫سیاهی لشکر استفاده کردند‪ .‬یعنی هرجا احساس‬ ‫کردند به این افراد نیاز دارند‪ ،‬به سراغشان رفته و‬ ‫نظرشان را خواستند ولی در جایی که احساس نیاز‬ ‫نکردند‪ ،‬انان را به حال خود رها کردند‪.‬وی اظهار‬ ‫امیــدواری کــرد تا در دولت اینده اهالی فرهنگ به‬ ‫جایــگاه شایســته ای دســت پیدا کننــد و در حلقه‬ ‫مشاوراندولتجایگاهرفیعیداشتهباشندوبتوان‬ ‫رضایت اهل فرهنگ را جلب کرد‪ .‬بها دادن به اهل‬ ‫فرهنگباعثباروریوبالندگیوشکوفاییجامعه‬ ‫می شــود‪ .‬امام خمینی (ره) تاکید داشــتند که باید‬ ‫اصالح را از فرهنگ شروع کرد و با اصالح فرهنگی‬ ‫می توانیم جامعه را بسازیم‪ .‬چون فرهنگ نقش‬ ‫جامعه ســازی و انســان ســازی را دارد و اگر بتوانیم‬ ‫بنیــان هــای فرهنگی و زیرســاخت هــای فرهنگی‬ ‫جامعــه را محکــم کنیــم‪ ،‬مطمئنــا از یــک جامعه‬ ‫باطراوتوامیدواربرخوردارخواهیمبود‪.‬اسماعیلی‬ ‫افزود‪ :‬دولت برای برداشتن گام های بلند در حوزه‬ ‫فرهنگ موانعی دارد‪ .‬مثال جشنواره شعر فجر چند‬ ‫دوره اســت که برگزار می شــود و در هر دوره که با‬ ‫شاعرانونویسندگانصحبتمی کنیم‪،‬همهبراین‬ ‫اعتقاد هستند که باید همانند سایر جشنواره هایی‬ ‫کــه در ایــام فجر برگزار می شــود‪ ،‬همه طیف های‬ ‫ادبی را در برگیرد و در واقع یک جشنواره فراجناحی‬ ‫باشد و خط کشی و مرزبندی نکنیم‪.‬‬ ‫برخی تنگ نظری ها اجازه نمی دهد تالش‬ ‫دولت به نتیجه برسد‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬من هم بر این باور هســتم که‬ ‫در دولــت اقای روحانی تالش صورت گرفت‪ .‬مثال‬ ‫زمانی کهعبدالجبار کاکاییدبیرجشنوارهشعرفجر‬ ‫بود‪ ،‬تالش کرد چتر این جشنواره بر سر همه طیف‬ ‫هــای ادبــی قرار گیرد ولی بعضی تنگ نظری ها و‬ ‫تعصب ها اجازه نمی دهد تالش دولت به نتیجه‬ ‫برســد‪ .‬الزم اســت به یک هم افزایی و هم فکری‬ ‫برسیم‪.‬یعنیبایدبهیکباور مشترکبرسیم کهاگر‬ ‫ایناتفاقبیافتد‪،‬یکاتفاقسازندهایخواهدبود‪.‬‬ ‫اســماعیلی ادامه داد‪ :‬شــاید دولت به تنهایی‬ ‫نتواند گام بلند را در حوزه فرهنگ بردارد و باید از‬ ‫مشاوره افراد شاخص فرهنگی در این حوزه بهره‬ ‫ببــرد‪ .‬یعنــی باید چهــره های سرشــناس فرهنگی‬ ‫در حلقه مشــاوران دولت حضور داشــته باشــند و‬ ‫مشاوره دهند تا بتوانند این بن بست ها و تنگناها‬ ‫را برطــرف کنیم‪.‬این منتقد ادبــی ادامه داد‪ :‬هنوز‬ ‫بســیاری از شــاعران از دایــره شــعر انقــاب بیرون‬ ‫هستند و بسیاری را به چشم نامحرم و بیگانه نگاه‬ ‫می کنیم در حالی که در حوزه موســیقی و ســینما‬ ‫این مشــکل حل شده و امروز تمام کارگردان ها و‬ ‫سینماگران برجسته ایرانی در جشنواره فیلم فجر‬ ‫شرکت می کنند و کسی نیز انان را زیر سوال نمی‬ ‫برد و این جشنواره ها جا افتاده است ولی در حوزه‬ ‫شعر‪ ،‬خط کشی و مرزبندی وجود دارد و برخی ان‬ ‫طرف مرز باقی مانده اند و این ظلم به ادبیات و‬ ‫فرهنگ جامعه اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬جشنواره شعر‬ ‫فجر‪ ،‬سوت و کورترین جشنواره فرهنگی در طول‬ ‫سال های گذشته بوده و به صورت چراغ خاموش‬ ‫برگزار می شده و گویی برگزارشدن و برگزارنشدن‬ ‫ان تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫علیرضامعزی‪،‬معاونارتباطاتواطالع رسانیدفترریاستجمهوریدر صفحهتوییتریخودنسبتبهانتقاداتتنداز دولتواکنشنشانداد‪.‬متن‬ ‫این توییت به شرح زیر است‪ :‬مگر می شود ایران‪ ۵۹‬تا‪ ۶۷‬را بدون جنایت صدام و ویرانی جنگ تحمیلی به یاد اورد که ایران‪ ۹۷‬تا‪ ۹۹‬را بدون ایران‬ ‫ستیزی ترامپ و اوار جنگ تحریمی‪ ،‬روایت می کنند؟ وقتی از ترامپ نمی گویند وقتی از تحریم های تاریخی نمی گویند انگار جنگ با صدام را انکار‬ ‫می کنند‪،‬انگار تاریخراسالخیمی کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مناظرات محتاطانه برگزار می شود‬ ‫حســن رســولی‪ ،‬فعال سیاســی اصالح طلب‪ ،‬در رابطه با روند‬ ‫مناظــرات انتخاباتــی اظهــار کــرد‪ :‬از ســال ‪ ۸۸‬بــه بعــد مناظرات‬ ‫انتخاباتی همواره نقشی اساسی‪ ،‬مهم‪ ،‬تشویق کننده و گرم کننده‬ ‫در فضای رقابت های سیاســی داشــته است‪ .‬این روند تا سال ‪۹۲‬‬ ‫و ‪ ۹۶‬هــم پایــدار بــود امــا بــه نظر می رســد کــه مناظــرات در این‬ ‫دوره از انتخابات تاثیر ان چنانی ندارد‪.‬به گزارش برنا‪ ،‬او افزود‪:‬‬ ‫ان طور که پیداست طراحان مناظرات در این دور از انتخابات به‬ ‫نحوی بسیار محافظه کارانه و محتاطانه‪ ،‬ساختار‪ ،‬شکل و محتوا‬ ‫را برنامه ریزی و برگزار کردند‪ .‬تاثیر این مناظرات در شفاف سازی‬ ‫بــرای افــکار عمومــی و رای دهنــدگان در ایــن دور از انتخابــات از‬ ‫اهمیــت کمتــری برخوردار اســت‪.‬این فعال سیاســی اصالح طلب‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ازنظر ارایش صحنه کاندیداها در حال حاضر دو‬ ‫نوع رای دارند‪ .‬رای مثبت که بر اساس تبلیغات به سبد رای افراد‬ ‫کمتر شناخته شــده ریخته می شــود و رای منفی که عموما نصیب‬ ‫فتــری مثــل رئیســی می شــود‪.‬او ادامــه داد‪ :‬من فکر‬ ‫افــراد معرو ‬ ‫می کنــم ایــن مناظرات ضمن اینکه تاثیر ان چنانی در رغبت مردم‬ ‫بــه انتخابــات نداشــته امــا جابجایی هایــی را در نظرســنجی ها‪،‬‬ ‫شــاهد خواهیــم بود‪.‬رســولی خاطرنشــان کــرد‪ :‬رئیســی بــه دلیــل‬ ‫اینکــه در ســال ‪ ۹۶‬داوطلــب بــود و امــروز رئیس قوه اســت و در‬ ‫صداوسیما حضوری پررنگی دارد ازنظر افزایش ارای منفی پس از‬ ‫مناظرات در معرض تهدید بیشتری‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫سفر به عتبات عالیات از سر گرفته می شود‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد که سفر‬ ‫به «عتبات عالیات» به صورت محدود و با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی از سر گرفته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سعید خطیب زاده که برای‬ ‫دیــدار بــا مقامــات عراقــی بــه بغداد ســفرکرده‬ ‫بــود با اشــاره به دیدارش بــا وزیر فرهنگ عراق‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن دیــدار موضــوع ازســرگیری ســفر‬ ‫بــه عتبــات عالیات مطرح شــد‪ ،‬توافقــات اولیه‬ ‫صورت گرفت که به صورت محدود و با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی در یــک تفاهم دوجانبه‬ ‫بتوانیم این سفرها را از سر بگیریم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به دیدارش با وزیر خارجه‬ ‫عــراق اظهار کرد‪ :‬در این دیــدار در مورد پروژه های‬ ‫فی مابین و برخی از موضوعاتی که در ســفر هفته‬ ‫قبل هیئت عراقی به ایران مطرح شده بود صحبت‬ ‫کردیم ازجمله در خصوص لغو روادید میان ایران و‬ ‫عراق که این موضوع از طرف ایران به منصه ظهور‬ ‫رسیده و منتظر تصمیم نهایی دولت عراق هستیم‬ ‫که علی القاعده مشکل خاصی نیست و باید فرایند‬ ‫قانونی در این زمینه طی شود‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫تحریم های اولیه‪ ،‬ثانویه و ‪ ۵۰۰‬تحریم برجامی باقی مانده است‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی گفت‪ :‬معاون وزیر‬ ‫امــور خارجه اعــام کرد؛ علی رغــم ‪ ۵‬دور مذاکره‪،‬‬ ‫مهــای اولیــه‪ ،‬ثانویــه و ‪ ۵۰۰‬تحریم برجامی‬ ‫تحری ‬ ‫باقی مانده است‪ .‬ابراهیم عزیزی در گفتگو با مهر‬ ‫در خصوص جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی‬ ‫و سیاســت خارجی مجلس با سید عباس عراقچی‬ ‫معــاون وزیــر امــور خارجــه گفــت‪ :‬در این جلســه‬ ‫عراقچــی گزارشــی از دور پنجــم مذاکــرات وین به‬ ‫کمیســیون ارائه داد‪ .‬قرار اســت از امروز دور ششــم‬ ‫مذاکــرات ایــران و ‪ ۴+۱‬اغــاز شــود‪ .‬رئیــس کمیتــه‬ ‫امنیــت کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی‬ ‫مجلــس ادامه داد‪ :‬معــاون وزیر امور خارجه اعالم‬ ‫کــرد تا پایــان دور پنجــم مذاکــرات از ‪ ۱۵۰۰‬تحریم‬ ‫حقیقــی و حقوقــی هســته ای و برجامــی‪۱۰۰۰ ،‬‬ ‫تحریم برداشته شده و‪ ۵۰۰‬تحریم کیفی باقی مانده‬ ‫اســت‪ .‬عالوه بر این تحریم های اولیه و ثانویه نیز‬ ‫پابرجاســت‪.‬او تاکید کرد‪ :‬با توجه به باقی ماندن‬ ‫ایــن حجــم از تحریم ها‪ ،‬وعد ههــای رئیس جمهور‬ ‫مهــا لغــو شــده و دیــوار ان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه تحری ‬ ‫شکسته شده‪ ،‬محقق نشده است و در مدل فعلی‬ ‫مذاکرات محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــیراز ادامــه داد‪ :‬بــه گفتــه‬ ‫عراقچــی‪ ،‬تاکنــون برای راســتی ازمایی تعهدات‬ ‫غــرب مدلــی تعریف نشــده‪ ،‬بنابرایــن نمی توان‬ ‫ادعای به نتیجه رسیدن مذاکرات را مطرح کرد‪.‬‬ ‫عزیزی تصریح کرد‪ :‬کمیســیون امنیت ملی تاکید‬ ‫دارد که باید مذاکرات به گونه ای ادامه پیدا کند‬ ‫که قدرت بازگشت پذیری هسته ای ایران تضمین‬ ‫شــود‪ ،‬زیــرا اهرم مهــم ایران در مذاکــرات همین‬ ‫موضوع اســت‪.‬او افــزود‪ :‬امیدواریم دولت اینده‬ ‫بتواند هوشمندانه تر به مذاکرات هسته ای ورود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تا پایان سال همه گروه های هدف‬ ‫واکسینهمی شوند‬ ‫رئیس جمهوریبابیاناینکه‬ ‫که مطمئنا تا پایان ســال ‪،1400‬‬ ‫تحریــم نبــود‪ ،‬مشــکل تامیــن‬ ‫همه گروه های هدف واکسینه‬ ‫واکســن خارجــی نداشــتیم‪،‬‬ ‫شــوند و بــرای ســال های اینــده‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت به گونــه ای‬ ‫هم بدون وابســتگی بــه خارج‬ ‫برنامه ریــزی کــرده اســت کــه‬ ‫از کشــور‪ ،‬واکســن به طور کامل‬ ‫حسن روحانی‬ ‫مطمئنــا تــا پایــان ســال ‪،1400‬‬ ‫تامین و حتی توان صادرات به‬ ‫همه گروه های هدف واکسینه‬ ‫سایر کشورهافراهمخواهدشد‪.‬‬ ‫شــوند‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬حســن روحانی اوبهقرارگاهعملیاتیستادملی کرونادستور دادبا‬ ‫در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی توجه به استقرار این قرارگاه در وزارت کشور و بر‬ ‫مقابله بــا کرونا با تاکید بر تــداوم تالش ها برای عهده داشتن مسئولیت اجرای انتخابات از سوی‬ ‫تامین واکســن‪ ،‬گفت‪ :‬به طورقطع دستگاه های وزیر کشــور‪ ،‬با جدیت و قاطعیت هرچه تمام تر‬ ‫مســئول نظیر وزارت بهداشــت و درمان‪ ،‬وزارت نســبت به ارائه هشــدارها و اخطارهــای الزم‪،‬‬ ‫امــور خارجــه و بانــک مرکــزی در ایــن خصوص جهــت رعایــت پروتکل هــا اقــدام فــوری را‬ ‫اقدامــات خــود را با همان جدیت که در ابتدای انجــام داده و بــا نامزدهــای متخلف در این‬ ‫کار داشــتند‪ ،‬انجــام خواهنــد داد‪ .‬او با اشــاره به خصوص برخورد قاطع و جدی صورت گیرد‬ ‫اینکه اگر شرایط تحریمی و اقدامات ضد بشری و اقدامات انجام شده به مردم اطالع رسانی‬ ‫امریکا نبود‪ ،‬بی تردید امروز در تامین واکسن با شــود‪ .‬رئیس جمهــوری بابیــان اینکه کســانی‬ ‫این نوع مشکالت روبه رو نبودیم و می توانستیم که قرار اســت در کشــور حافظ قانون باشند‬ ‫جــزو کشــورهای مقــدم در ایــن حــوزه باشــیم‪ ،‬نباید قانون شــکنی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬کادر درمان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬به رغم همه این مشــکالت و در و مدافعــان ســامت انتظــار ندارند کســانی‬ ‫همین حالت هم فشــارهای حداکثری را پشــت که قرار اســت باالترین پســت اجرایی کشور‬ ‫سر گذاشتیم و توانستیم بدون توجه به فشارها را اشــغال کننــد‪ ،‬این چنیــن نســبت بــه کادر‬ ‫اگرچه با سختی و مشقت‪ ،‬واکسن را تامین کنیم درمــان اجحــاف کــرده و برای ان ها مشــکل‬ ‫و در این مســیر به مردم متعهد شــدیم که طبق بیافریننــد‪ .‬روحانــی همچنیــن بــا تاکیــد بــر‬ ‫ســند ملــی و اقدامات‪ ،‬واکسیناســیون به همین ضــرورت ارائه اموزش هــای الزم به مردم در‬ ‫صورت انجام بگیرد و همه تالش خود را انجام زمینه روش صحیح رعایت دستورالعمل های‬ ‫خواهیــم داد کــه تا پایان دولت‪ ،‬واکسیناســیون بهداشــتی از سوی رسانه های عمومی‪ ،‬تاکید‬ ‫گروههدف(فاز یک‪،‬فاز دو‪،‬فاز سوم)انجام شده کــرد‪ :‬اموزش هــای الزم و ا گاهی بخشــی بــه‬ ‫باشــد و اقدامــات الزم برای تامین واکســن های مــردم در این خصوص در روزهای باقیمانده‬ ‫کامال روشن‪ ،‬موثر‬ ‫موردنیــاز بــرای فاز چهــارم (اخر) نیز انجام شــده تا انتخابات باید به صورت ً‬ ‫باشــد‪ .‬رئیس جمهوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬بر این و مستمر از سوی رسانه ها و شبکه مجازی انجام‬ ‫اســاس دولت به گونه ای برنامه ریزی کرده است شود‪.‬‬ ‫اصالحات شکستراباور‬ ‫کرده است‬ ‫محمودعلیزادهطباطبایی‪،‬‬ ‫حمایتی که از روحانی داشــتند‪،‬‬ ‫عضوحزب کارگزاراندر رابطهبا‬ ‫فهرستی برای خبرگان دادند و از‬ ‫روند مناظرات و احتمال ریزش‬ ‫ورود مصباح و یزدی به خبرگان‬ ‫ارا رئیسی اظهار کرد‪ :‬رئیسی دور‬ ‫جلوگیری کردند و جنتی نفر اخر‬ ‫قبلتوانستنزدیک‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫شدیعنیمردمی کهتاروزقبلبنا‬ ‫محمودعلیزاده‬ ‫رای بیاورد این بار اگرچه برخی‬ ‫نداشتندپایصندوقباشندوقتی‬ ‫طباطبایی‬ ‫کاندیداهــا پوششــی هســتند‬ ‫احســاس کردند رای ان ها ارزش‬ ‫و افــرادی نیــز می خواهند به طورجــدی تا پایان دارد پــای صندوق امدند و رای دادند‪ .‬طباطبایی‬ ‫انتخابــات بمانند ولی فضای عمومی به نحوی تاکید کرد‪ :‬امروز متاســفانه اصالحات شکست را‬ ‫اســت کــه مردم عالقــه چندانی به حضــور پای باور کرده است و خود را شکست خورده این دوره‬ ‫صندوق رای ندارند‪.‬‬ ‫انتخاباتمی داند‪.‬اودر رابطهبااحتمالحمایت‬ ‫به گزارش برنا‪ ،‬او افزود‪ :‬ضمن اینکه رئیسی اصالح طلبان و کارگزاران از همتی اظهار کرد‪ :‬اقای‬ ‫در مناظره چندان ندرخشید این در حالی بود که همتیفردیشایستهوجدیاستوخصوصیات‬ ‫طی دو سال گذشته همه تریبون های صداوسیما مطلوبیدارداواقتصاددانیشناخته شدهومدیری‬ ‫تــاش کردنــد از او ســوپرمن بســازند‪ .‬این عضو موفق است‪ .‬امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصاد‬ ‫حــزب کارگــزاران تصریح کرد‪ :‬اقای رئیســی قبل اســت و تــا اینجــا ســکان کشــور به دســت یک‬ ‫از اینکه کاندیدا ریاســت جمهوری باشــد رئیس اقتصاددان نیفتاده است‪ .‬وجود یک مدیر پاک‬ ‫قوه قضاییه است‪ ،‬اگر کاندیداها جرات کنند و دســت‪ ،‬کارازموده و اقتصاددان در این شــرایط‬ ‫کارنامه کاری او را طی این دو ســال در قوه قضا الزم اســت تا اینجا اقای همتی امتحان خود را‬ ‫ارزیابی کنند‪ ،‬باید ببینند میزان رضایت قضات و پس داده و جلوی فروپاشــی سیســتم بانکی را‬ ‫کارکنانتشکیالتقضااز ایشانچقدر است‪.‬‬ ‫باسیاست های خود گرفته است‪ .‬سیاست قبلی‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬وضعیــت جامعه را ببینید ما در ارز پاشــی بود‪ .‬طباطبایی افزود‪ :‬به عقیده من‬ ‫سال‪ ۹۲‬وضعیتیبسیاربدترداشتیم‪.‬درسال‪ ۹۲‬با رقابت بین اقایان همتی و رئیسی است قطعا‬ ‫ورودمهندسی شدهمعیناصالح طلبانبامحاسبه بقیه اصولگرایان کاندیدا پوششی هستند شاید‬ ‫اشتباهیروبروشدند‪.‬جبههاصالحاتاز ایتا‪ ...‬اقــای رضایی تــا اخر بماند چون مدعی اســت‬ ‫هاشمیحمایتنکردوبازیخورد‪.‬اقایهاشمی که اقتصاد خوانده اســت‪ .‬اقای رئیسی در سال‬ ‫در ســال ‪ ۷۶‬قدرتی به اصالح طلبان داده بود که ‪ ۹۲‬دکتــری گرفتــه اســت‪ .‬کارگــزاران نظــام اگر‬ ‫اصالحاتانراتقدیماصولگرایانکرد‪.‬هشتسال بایســتند و نقاط ضعف اقای رئیســی را عملی‬ ‫از بهتریندوران کشور باانوضعیت گذشت‪.‬این کننــد اقــای همتی دســت برتــر دارد و می تواند‬ ‫فعالسیاسیاصالح طلبضمنانتقاداز عملکرد از حمایت طیف خاکســتری بهره مند شود‪ .‬اگر‬ ‫شورای نگهبان پس از سخنان رهبری خاطرنشان همه تالش ها صورت بگیرد مردم پای صندوق‬ ‫کرد‪ :‬ان ها ایت اهلل هاشــمی را که بخشــی از اصل می اینــد؛ پیــروزی ایــن طیــف در این اســت که‬ ‫انقالب بود رد صالحیت کردند‪ .‬فضای ناامیدی مــردم پــای صندوق نیایند‪ .‬او گفت‪ :‬کســی که‬ ‫کــه از قبــل ایجادشــده بود چند برابر شــد و گفته دکتری دارد باید ایلتس و تافل داشته باشد‪ ،‬اقای‬ ‫می شد کسی پای صندوق نمی اید ولی هاشمی رئیسی کهادعامی کندمدرکدکتریداردایااوزبان‬ ‫با انعطافی که نشان داد و همراهی با خاتمی و انگلیسیمی داندوایلتسدارد؟‬ ‫نامزدهاشعارهایغیرواقعیندهند‬ ‫احمد امیرابــادی فراهانی‪،‬‬ ‫نامزدهــای انتخابــات ریاســت‬ ‫نماینده قم در مجلس با اشاره‬ ‫جمهــوری بایــد به این مســئله‬ ‫به فرمایشات اخیر رهبری مبنی‬ ‫توجه داشــته باشند که تحقق‬ ‫بر اینکــه نامزدهــای انتخابات‬ ‫وعده هایاناننیازمندبودجهو‬ ‫وعد ههــای بــدون پشــتوانه‬ ‫منابع است و انان باید با در نظر‬ ‫احمد امیرابادی‬ ‫ندهند چراکه اگــر این وعده ها‬ ‫گرفتــن منابع کشــور بــه مردم‬ ‫فراهانی‬ ‫عملی نشود‪ ،‬موجب دلسردی‬ ‫وعده دهند و نباید شعارهای‬ ‫در میــان مــردم خواهــد شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬غیرواقعی دهنــد‪ .‬امیرابادی فراهانی با تاکید‬ ‫نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری قبــا بر اینکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫هم مســئولیت های زیادی داشــتند و مردم باید بایــد بــه شــرایط کشــور توجــه داشــته باشــند‬ ‫ببینند کــه ایا انان در مســئولیت های قبلی خود و بــر اســاس ان وعــده و شــعار دهنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــه وعده هایــی که داده بودنــد‪ ،‬عمل کردند یا اگــر وعد ههــای نامزدهــای انتخابات ریاســت‬ ‫خیر‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬او بابیان اینکه از سوی دیگر جمهوری تحقق پیــدا نکند و غیرقابل تحقق‬ ‫مردمبایدبه کارنامهنامزدهایانتخاباتریاست باشــد‪ ،‬باعــث می شــود کــه اعتمــاد مــردم به‬ ‫جمهــوری توجــه کنند‪ ،‬گفــت‪ :‬ارزیابــی کارنامه مســئوالن از بین برود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بنابراین‪،‬‬ ‫و عملکــرد قبلــی نامزدهــای انتخابات ریاســت نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری بایــد‬ ‫جمهوری مشــخص می کند که ایا انان صداقتی‬ ‫حتمــا پیــش از ارائه وعده به مــردم‪ ،‬به منابع و‬ ‫ً‬ ‫در عمل به وعده های خود داشته اند و یا اینکه زیرساخت های کشور توجه داشته باشند و نباید‬ ‫به وعده های خود عمل نکردند‪ .‬نماینده قم در باوعده های کلیوغیرقابلتحقق‪،‬اعتمادمردم‬ ‫مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر به نظام و مسئوالن را از بین ببرند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نمی توان در واگذاری معادن پارتی‬ ‫بازی کرد‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫وزیر صمت با اشاره به اینکه در‬ ‫تجارت با اشاره به مزایده ‪6000‬‬ ‫حال حاضر تولید ما در دو و سه‬ ‫معدن و بیان اینکه نمی توانیم‬ ‫شــیفت فعــال اســت و معادل‬ ‫در واگــذاری معادن پارتی بازی‬ ‫خیلی زیادی فعال شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬اختیــارات را گام‬ ‫جنوب اســتان کرمان بــه اندازه‬ ‫رزم حسینی‬ ‫بــه گام بــه اســتان ها دادیــم و‬ ‫شــمال اســتان معــادن خواهــد‬ ‫تــا جایــی بتوانیم حتمــا انجام‬ ‫داشت و اکتشافات این را نشان‬ ‫می دهیم‪ .‬علیرضا رزم حسینی در جلسه مشترک می دهد و روز گذشته کنسانتره کرومیت و طال در‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬شورای معادن و نشست هم جنــوب افتتاح شــد و طالی دوم نیــز در حال کار‬ ‫اندیشی با فعاالن اقتصادی استان کرمان اظهار اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬باید به این ســمت برویم که‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریــم مــردم علی رغم مشــکالتی که همه شرکت های نفتی‪ ،‬اب‪ ،‬گاز و ‪ ...‬در خدمت‬ ‫دارند‪ ،‬چشــم اغماض به کارگزاران داشته باشند توسعه پایدار قرار بگیرد‪ .‬رزم حسینی با اشاره به‬ ‫چراکه هرچه توانســتند انجام دادند‪ .‬به گزارش اینکه باید مردم را توانمند کرده و به انها کسب‬ ‫ایرنــا‪ ،‬وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬وزارت صمــت با و کار یــاد بدهیم‪ ،‬افزود‪ :‬متاســفانه رییس بنیاد‬ ‫داشــتن ‪ 38‬درصــد جــی دی پــی و بیــش از ‪ 40‬مستضعفاندرزمینهادامهفعالیتالگویاقتصاد‬ ‫درصد اشتغال کشور از وزارتخانه های مهم است مقاومتــی در قلعــه گنج کوتاهــی کــرده و کار را‬ ‫و در دوران تحریــم و کرونــا مشــکالتی برای این ادامه نداد و استاندار باید این مسائل را مطالبه‬ ‫حــوزه به وجــود امد‪ .‬رزم حســینی تصریح کرد‪ :‬کنــد‪ .‬وی اظهــار کرد‪ :‬فوالد و پتروشــیمی باعث‬ ‫در ابان ماه سال ‪ 99‬با سماجت وزارتخانه برای شد ســال گذشــته بتوانیم ارزاق عمومی مردم و‬ ‫برگشــت اختیارات به متولی تولید و صــادرات و مواد اولیه کارخانجات را تامین کنیم و اگر فوالد‬ ‫واردات کشــور‪ ،‬کار بــا حمایت رییس جمهوری نبود در تحریم نمی توانستیم دوام بیاوریم‪ .‬رزم‬ ‫اتفــاق افتــاد و پرونده صادرکنندگان شــریف که حســینی با اشــاره به مزایده ‪ 6000‬معدن و بیان‬ ‫به دادگاه کشیده شده بودند‪ ،‬به وزارت صمت اینکه نمی توانیم در واگذاری معادن پارتی بازی‬ ‫برگشــت و کار شــجاعانه ای بــود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬اختیارات را گام به گام به استان ها‬ ‫معــدن و تجارت بیان کــرد‪ :‬امروز صادرکننده در دادیم و تا جایی بتوانیم حتما انجام می دهیم‪.‬‬ ‫همهجایدنیابهعنوانافرادممتاز تلقیمی شود وی بیان کرد‪ :‬کشــور با شرکت های نامدار و برتر‬ ‫و بایــد در فرهنــگ دیــن مــا مجاهــد اقتصــادی ساخته می شود و ما‪ 500‬شرکت برتر داریم که‪100‬‬ ‫شناخته شوند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬امروز کارخانه ای مورد انتخاب کردیم که ‪ 451‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نمی بینید که فقــط به خاطر مواد اولیه تعطیل موافقت نامه سرمایه گذاری داشتند‪ .‬وزیر صمت‬ ‫شــود‪ .‬اختالف ســهامداران‪ ،‬محیط زیست و‪ ...‬اظهار کرد‪ :‬معادن ما به این نتیجه رســیدند که‬ ‫دخیل است اما مواد اولیه تهیه شده و به سمت اب موردنیاز خود را تامین کنند و امروز این اتفاق‬ ‫اجرای تعهد و واردات و تامین کاالهای ضروری افتــاده و بــرق را هــم بایــد خودمان تامین کنیم‬ ‫رفتنــد‪ .‬رزم حســینی تصریح کــرد‪ :‬در ســه ماهه و در حــال حاضــر ‪ 10‬هــزار و ‪ 40‬مــگاوات امــاده‬ ‫اخیر رشد صادراتی ما ‪ 50‬درصد نسبت به مدت دریافت مجوز برای سراسر کشور است که توسط‬ ‫مشــابه ســال قبــل بــوده و از ابان ماه ‪ 99‬شــیب شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی تولید شود‪.‬‬ ‫صادراتی به تدریج افزایش یافت و سال گذشته ویدر بخشدیگریاز سخنانشبااشارهبهاینکه‬ ‫‪ 74‬میلیارد دالر صادرات و واردات ایران بوده و فعالیت معین های اقتصادی به اســم شــخص‬ ‫‪ 146‬میلیون تن کاال جابه جا صورت گرفت‪ .‬وی نیست‪ ،‬الگویی است که ده ها کشور دنیا انجام‬ ‫با اشاره به اینکه گرانی وجود دارد و ما متاسفیم‪ ،‬داده انــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬نگذارید روســتاها تخریب‬ ‫افزود‪ :‬دالیل گرانی کامال روشن است و مربوط شود‪ ،‬چون ناامنی به وجود می اید‪ .‬رزم حسینی‬ ‫بــه حجــم نقدینگــی و نــرخ ارز اســت و عامالن با اشــاره به تالش برای حذف امضاهای طالیی‬ ‫دیگرفرعیهستند‪.‬متاسفانهسفرهمردم کوچک بیان کرد‪ :‬ریشه فساد در اینجاست و شبکه فساد‬ ‫شده که مربوط به نرخ ارز است که ‪ 10‬برابر شد‪ .‬هر چه را تصور کنید در اختیار دارند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان به پروژه راه اهن‬ ‫اردبیل ‪ -‬میانه پرداخت می شود‬ ‫معــاون رئیــس جمهــور و‬ ‫هستند‪ ،‬راه اهن اردبیل ‪ -‬میانه‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫به بهره برداری برسد‪ .‬نوبخت‬ ‫گفت‪ ۵۰۰ :‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در کنــار تکمیــل راه‬ ‫جدیــد بــرای تکمیل پــروژه راه‬ ‫اهــن اردبیــل ‪ -‬میانــه تــاش‬ ‫اهــن اردبیل ‪ -‬میانه اختصاص‬ ‫می کنیم تا این مسیر را تا منطقه‬ ‫محمدباقرنوبخت‬ ‫می یابــد تا بدهــی و مطالبات‬ ‫مــرزی پارس اباد ادامه دهیم تا‬ ‫پیمانکاران پرداخت شــود‪ .‬به‬ ‫از ایــن طریــق بــه جمهــوری‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬محمدباقــر نوبخت در ســفر به اذربایجــان متصــل شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬در قانون‬ ‫اردبیــل و در بازدیــد از چنــد پــروژه زیربنایی در بودجه با اصالح فرایند اجرای این پروژه درصدد‬ ‫ایــن اســتان اظهــار کرد‪ :‬در ســفر قبلی قــرار بود اتصــال اردبیــل ‪ -‬میانــه بــه ســمت پارس ابــاد‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیــارد تومــان اعتبار برای پــروژه راه اهن هســتیم تا ظرفیت این خط ریلــی در مبادالت‬ ‫اردبیل پرداخت شود که در مجموع در ماه های مــرزی تقویــت شــود‪ .‬معــاون رئیس جمهــور و‬ ‫گذشــته بیش از ‪ ۶۶۰‬میلیــارد تومان منابع برای رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت ‪۵۰۰‬‬ ‫پــروژه ریلــی اردبیل پرداخت شــده اســت‪ .‬وی میلیــارد تومان اعتبار جدید برای این پروژه خبر‬ ‫بــا بیان اینکه بدون هیچ محدودیتی پرداخت داد و بیان کرد‪ :‬در چند ماه اینده راه اهن اردبیل‬ ‫منابــع مــورد نیاز بــرای راه اهن اردبیــل در حال ‪ -‬میانه به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم‬ ‫انجام اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ما فرصتی پیدا ادامــه این پروژه نیز تا منطقه مــرزی ادامه یابد‪.‬‬ ‫کردیــم تــا امــروز از پــروژه ریلــی اســتان اردبیــل نوبخت گفت‪ :‬در ســفر امروز همچنین از پروژه‬ ‫بازدیــد کنیــم کــه رونــد مناســبی را در اجــرای مهم و اساسی پایاب سد خدافرین و انتقال اب‬ ‫بخش های مختلف این پروژه شــاهد هستیم و به اراضی منطقه بازدید کردیم که قرار شد برای‬ ‫پیش بینــی می کنیــم در ماه های اینــده راه اهن تکمیل بخشی از این پروژه منابع مورد نیاز تامین‬ ‫اردبیل ‪ -‬میانه به رغم سختی کار به بهره برداری شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫برسد‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد‪ :‬میلیــارد تومان بــرای پروژه پایاب ســد خدافرین‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه در حد وســع و توان از هزینه شده و برای تکمیل ان ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اجرای این پروژه و مراحل پرداخت منابع ملی اعتبار نیاز است‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫پشــتیبانی های الزم را انجــام داده و امیدواریــم خاطرنشــان کرد‪ :‬در هفت ههــای اینده این منابع‬ ‫یشــود تــا زمینه بــرای راه انــدازی این‬ ‫با پیگیری جدی مســئوالن اســتان و تالشی که پردخت م ‬ ‫پیمانکاران در قطعات مختلف در حال انجام پروژه عظیم ابی ‪ -‬خاکی فراهم اید‪.‬‬ ‫داخلی سازی‪ ۹۰‬درصدی خودروهای‬ ‫تجاریامکان پذیراست‬ ‫دبیــر انجمــن ســازندگان قطعــات و‬ ‫یســازی ‪۹۰‬‬ ‫مجموعه های خــودرو گفت‪ :‬داخل ‬ ‫درصدی در تولیــد خودروهای تجاری در داخل‬ ‫کشــور‪ ،‬هرچند زما نبــر‪ ،‬اما امکان پذیر اســت‪.‬‬ ‫مازیــار بیگلــو در گفت وگــو بــا ایرنا با اشــاره به‬ ‫یســازی و افزایش تیراژ‬ ‫امضای میثاق نامه داخل ‬ ‫تولیــد محصــوالت تجــاری ایرا نخــودرو طــی‬ ‫نشســت اعضــای انجمن قطع هســازان بــا این‬ ‫خودروســاز‪ ،‬افــزود ‪ :‬گروه صنعتــی ایران خودرو‬ ‫در یکــی دو ســال گذشــته توانســته شــمارگان‬ ‫تولیــد خودروهــای تجــاری خود را تــا چند صد‬ ‫درصد افزایش دهد‪ .‬اشاره بیگلو به تولید ‪۶۶۸‬‬ ‫دســتگاه خودروی تجاری شــامل ‪ ۵۷۰‬دســتگاه‬ ‫کامیــون ســنگین‪ ۹۵ ،‬دســتگاه اتوبــوس‪ ،‬دو‬ ‫دستگاه مینی بوس و یک دستگاه ون و پیکاپ‬ ‫در ‪ ۲‬ماهه ابتدایی ســال ‪ ۱۴۰۰‬توســط شــرکت‬ ‫ایران خودرودیــزل اســت‪ .‬در حالــی که مطابق‬ ‫امارهای منتشره سامانه کدال در مدت مشابه‬ ‫پارســال ‪ ۲۸۶‬دســتگاه از ایــن خودروهــا تولیــد‬ ‫شــده بود و رشــد ‪ ۱۳۳‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام صنفی‪ ،‬مشــکل اصلی تولید‬ ‫خودروهــای تجــاری در گذشــته‪ ،‬تیــراژ پایین و‬ ‫تنوع زیاد قطعات بود و با توجه به اینکه عمده‬ ‫یشــد‪ ،‬اقبال‬ ‫قطعــات مورد نیــاز از چین وارد م ‬ ‫چندانــی بــه قطعه ســازان داخلی نشــان داده‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1090‬‬ ‫طرح تحول دیجیتال در خدمت محیط زیست است‬ ‫حفاظتازمحیطزیستطبقاستانداردهایجهانی‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫ســید امیر طباطبائیــان‪ ،‬مدیر انرژی و ســیاالت‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه و حســین مدرســی فر‪ ،‬مدیر‬ ‫بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به تشریح اقدامات زیست محیطی‬ ‫این شرکت پرداختند‪.‬‬ ‫یکی از ارکان شــرکت فوالد مبارکه همزمان با‬ ‫توسعه کمی در ظرفیت ها و افزایش تنوع و کیفیت‬ ‫محصوالتتولیدی‪،‬بهبودمستمروضعیتزیست‬ ‫محیطی شرکت فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط ســید امیــر طباطبائیــان‪،‬‬ ‫مدیــر انــرژی و ســیاالت شــرکت فــوالد مبارکــه در‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری که از شبکه اصفهان پخش‬ ‫شــد؛ به تشــریح عملکرد زیست محیطی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه پرداخت و اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به عنوان یکی از صنایع پرمصرف انرژی از‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۷‬با تشکیل کمیته عالی انرژی‪ ،‬سیاست‬ ‫تامین انرژی پایدار در این شــرکت را هدف گذاری‬ ‫کــرد‪ .‬رویکــرد دیگر این کمیته‪ ،‬سیاس ـت گذاری در‬ ‫راســتای ارتقاء شــاخص های مصرف انرژی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه منطبق با استانداردهای روز دنیا بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بهینه سازی شاخص های مصرف‬ ‫انرژی و کاهش مصرف ســوخت در شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه ادامــه داد‪ :‬حفــظ شــاخص های زیســت‬ ‫محیطی و استقرار پایش نظام های مدیریت انرژی‬ ‫از دیگر اقدامات زیست محیطی این شرکت است‪.‬‬ ‫دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت‬ ‫انرژی‬ ‫مدیر انرژی و ســیاالت شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫توضیح اقدامات زیســت محیطی این شــرکت در‬ ‫ســال های اخیــر گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۹۴‬شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه موفــق بــه دریافــت گواهینامه اســتاندارد‬ ‫مدیریــت انــرژی شــده اســت و بایــد این نکتــه را‬ ‫مدنظر قرار داد که پایش انرژی توسط شرکت های‬ ‫بین المللی کار اسانی نیست و به کنترل‪ ،‬پایش و‬ ‫رصــد کامل مصــرف انرژی در تمــام مراحل فرایند‬ ‫تولید فوالد وابسته است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬نتیجه‬ ‫اقدامــات زیســت محیطی شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫ایــن اســت که در ســال گذشــته مصرف انــرژی در‬ ‫تمام بخش های این شرکت ‪ ۳.۶‬میلیون گیگاژول‬ ‫کاهش یافت که معادل مصرف انرژی ‪ ۴۵۰‬منزل‬ ‫در شهر اصفهان در طول یک سال است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۴۰‬هزار تن گاز دی اکسید کربن‬ ‫طباطبائیــان بــه پروژ ههــای شــاخص زیســت‬ ‫محیطــی در شــرکت فــوالد مبارکــه هــم اشــاره ای‬ ‫کرد و توضیح داد‪ :‬یکی از مهم ترین پروژه زیست‬ ‫محیطی در این شــرکت‪ ،‬پروژه بازیافت حرارت از‬ ‫نیروگاه گازی جهت کاهش االینده ها و تبدیل به‬ ‫بخار و تولید برق اســت که دستاورد این پروژه به‬ ‫کاهش ‪ ۱۴۰‬هزار تن گاز دی اکســید کربن (‪)CO۲‬‬ ‫و همچنیــن کاهــش مصرف گاز طبیعــی به میزان‬ ‫‪ ۱۲۰۰۰‬نرمــال متــر مکعــب در ســاعت خالصــه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تاکیــد بــر کاهش مصــرف انــرژی در تمام‬ ‫حوز ههــای شــرکت فــوالد مبارکه را مهم دانســت‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬بــرای کاهــش مصــرف انــرژی‬ ‫گاز‪ ،‬افزایــش راندمــان در فراینــد احیــاء مســتقیم‬ ‫برنامه ریزی شده است که منجر به کاهش مصرف‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی انرژی گاز در این واحدها می شود‪.‬‬ ‫مدیــر انرژی و ســیاالت شــرکت فــوالد مبارکه‪،‬‬ ‫بهره گیــری از سنســورهای کنتــرل هوشــمند انــرژی‬ ‫الکتریکــی در تجهیزات انــرژی برق در قالب طرح‬ ‫تحول دیجیتال را به عنوان برنامه زیست محیطی‬ ‫پیش روی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد و افزود‪:‬‬ ‫امیدواریــم انقــاب صنعتــی چهــارم در خدمــت‬ ‫اقدامــات محیط زیســتی شــرکت فــوالد مبارکه و‬ ‫کاهش مصرف انرژی برق قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اقدامات زیرساختی کاهش مصرف اب‬ ‫وی در ادامه بر اقدامات بنیادین و زیرساختی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در راستای کاهش مصرف اب‬ ‫پرداخــت و توضیــح داد‪ :‬از ســال ‪ ۹۲‬تاکنون‪ ،‬این‬ ‫شــرکت پروژه احداث شــبکه جمع اوری‪ ،‬خطوط‬ ‫انتقــال و تاسیســات تصفیــه خانــه فاضــاب در‬ ‫شهرســتان های مبارکه و لنجان را در قالب قرارداد‬ ‫بیــع متقابل با شــرکت ابفای اســتان اصفهــان و با‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومانی پیــش برد که‬ ‫منافع این طرح شامل ارتقاء استانداردهای زیست‬ ‫محیطیمنطقه‪،‬افزایشسطحبهداشتعمومیو‬ ‫حفاظت کیفی از منابع اب های زیرزمینی و کاهش‬ ‫بارگذاری اب مصرفی مورد نیاز صنعت در رودخانه‬ ‫زاینده رود است‪.‬‬ ‫طباطبائیان به پروژه های متعدد دیگر در دست‬ ‫اقدام کاهش مصرف اب در شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫با ســرمایه گذاری ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومانی اشاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬پروژ ههــای کاهــش مصرف اب در شــرکت‬ ‫بهــای‬ ‫فــوالد مبارکــه بــا تاکیــد بــر بهره گیــری از ا ‬ ‫تجدیدپذیر و جایگزینی ان با اب های خام هدف‬ ‫گذاریشدهاست‪.‬ویبهطرح هایزیستمحیطی‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه در اینــده نزدیک پرداخت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پروژه های متعددی در کاهش مصرف‬ ‫اب در شــرکت فــوالد مبارکــه اجــرا شــده اســت و‬ ‫حهــای اتی درصدد هســتیم میــزان مصرف‬ ‫در طر ‬ ‫اب در فرایندهــای تولیــدی را کاهش دهیم که به‬ ‫جایگزینــی برج های هیبریدی می توان اشــاره کرد‬ ‫که مناقصه ان در حال برگزاری است و امیدواریم‬ ‫تا یک ماه اینده کلنگ زنی شــود چراکه این پروژه‬ ‫می تواند به کاهش یک میلیون مترمکعب اب در‬ ‫سال در واحد احیاء مستقیم بیانجامد‪.‬‬ ‫مدیــر انــرژی و ســیاالت شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح دیگری که بر کاهش مصــرف اب در‬ ‫فرایند تولید در واحد ریخته گری متمرکز است هم‬ ‫به زودی به مناقصه گذاشــته می شود‪ .‬پروژه های‬ ‫کاهــش هدررفــت اب بــا تعویــض سیســتم های‬ ‫فرســوده ابرســانی هــم در دســت اقــدام اســت و‬ ‫تاکنــون ‪ ۵۰‬کیلومتــر از این خطوط تعویض شــده‬ ‫اســت و جمع اوری اب های ســطحی و بارشــی در‬ ‫حوضچه های تعبیه شده هم از برنامه های اینده‬ ‫شــرکت فوالد مبارکــه در خصوص کاهش مصرف‬ ‫اب است‪.‬‬ ‫رویکرد برد‪-‬برد شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫جامعه‬ ‫در ادامــه گفتگوی خبری ویژه شــبکه اصفهان‬ ‫حسین مدرسی فر‪ ،‬مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی‬ ‫و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬در توضیح‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه با تاکید‬ ‫بــر اقدامات زیســت محیطــی اظهار کرد‪ :‬شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه با رویکرد برد‪-‬برد همواره در راستای‬ ‫ارتقای محیط زیست و خدمت به جامعه تالش‬ ‫کرده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬این شرکت از بدو تاسیس‬ ‫با ســرمایه گذاری کالن تکنولوژی دوستدار محیط‬ ‫زیســت را بــه خدمت گرفت و همــواره به عنوان‬ ‫شرکت دوستدار محیط زیست سیاست های خود‬ ‫را تعریف کرده است‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه بــه اقدامــات ایــن شــرکت‬ ‫در کاهــش الودگــی هــوا هــم گریــزی زد و گفــت‪:‬‬ ‫تکنولوژی های به کار رفته در این شرکت با هدف‬ ‫کاهش الودگی هوا انتخاب شده است که می توان‬ ‫بــه اســتقرار ‪ ۶۰‬الــی ‪ ۷۰‬غبارگیــر به روز دنیا اشــاره‬ ‫کــرد کــه خروجی این غبارگیرها بــه صورت پایش‬ ‫برخــط (انالیــن) توســط ســازمان محیط زیســت‬ ‫کشــور و اداره کل محیط زیســت اســتان اصفهان‬ ‫رصد می شود که طبق اعالم این سازمان ها میزان‬ ‫خروجــی االیند ههــای جــوی این شــرکت‪ ،‬کمتر از‬ ‫استانداردهایجهانیاست‪.‬‬ ‫وی بــه توســعه فضای ســبز به عنــوان یکی از‬ ‫پارامترهای زیست محیطی در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫هم اشــاره ای کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۶‬کیلومترمربع‬ ‫از مساحت‪ ۳۵‬کیلومترمربعی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به فضای ســبز اختصاص یافته است یعنی چیزی‬ ‫در حــدود ‪ ۴۴‬تــا ‪ ۴۵‬درصــد کل مســاحت فــوالد‬ ‫مبارکه به فضای سبز اختصاص پیدا کرده است و‬ ‫توسعه فضای سبز با انواع گونه های گیاهی از بدو‬ ‫تاســیس این شــرکت در دســتور کار قرار گرفته که‬ ‫سالیانه هزینه نگهداری این فضای سبز بالغ بر ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫نظارت سازمان محیط زیست بر بازچرخانی‬ ‫پسماند‬ ‫مدرســی فر به اقدامات ســازنده شرکت فوالد‬ ‫مبارکــه در راســتای کاهــش الودگــی منابــع خاکی‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬تمــام پســماندهای شــرکت‬ ‫فوالدمبارکــه شناســنامه دار هســتند و نظــارت‬ ‫دقیقی و برخط (انالین) توســط ســازمان محیط‬ ‫زیست کشور بر روی چرخه و بازگشت و دفن این‬ ‫پسماندها به طبیعت انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بــه همــکاری شــرکت فوالدمبارکــه بــا‬ ‫دانشگاه های مرجع کشور در راستای حفظ منابع‬ ‫خاکی هم اشاره ای کرد و گفت‪ :‬در همکاری پنج‬ ‫ســاله با دانشــگاه های معتبــر و بیطرف در کشــور‬ ‫مطالعات و نتایج اقدامات زیست محیطی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در خصوص حفاظت از منابع خاکی‬ ‫بررسی می شود که اکنون با دانشکده زمین شناسی‬ ‫دانشگاه شیراز این مطالعات در حال انجام است‬ ‫و نتایج این مطالعات در ســازمان محیط زیســت‬ ‫کشور ثبت شده که نشان از حفاظت منابع خاکی‬ ‫توسط شرکت فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رییس کمیسیونرمزارز نظامصنفیرایانه ای کشور عنوان کرد‬ ‫مخاطراتپرداختوتسویهمستقیمتوسطرمزارزها‬ ‫رییس کمیســیون رمز ارز نظام صنفــی رایانه ای‬ ‫کشــور گفت ‪ :‬پرداخت مستقیم رمزارزها به عنوان‬ ‫ابــزار تســویه معامــات در سیســتم پولــی کشــور‬ ‫می تواندمخاطراتیراداشتهباشدوباعثتضعیف‬ ‫پول ملی شود‪.‬‬ ‫عباس اشتیانی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ورود رمزارزها به سیستم پولی کشور‬ ‫یهــای‬ ‫بــه ایــن حــوزه یــک موضــوع و ورود دارای ‬ ‫دیجیتال به سیستم مالی کشور یک موضوع دیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬باتوجهبهماهیتدستور ناپذیربودن‬ ‫خـــبر‬ ‫دارایی های دیجیتــال بر مبنای فناوری بالک چین‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری مردم در این حوزه مانند تمام مردم‬ ‫جهان اجتناب ناپذیر است و بخشی از دارایی را به‬ ‫سمتخودجذبمی کندامااستفادهاز انبهعنوان‬ ‫ابزار پرداختمستقیمتسویهارزشدر سیستمپولی‬ ‫کشور می تواند مخاطراتی را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫اشــتیانی بــا تاکید بر ایــن که برای جلوگیــری از این‬ ‫مخاطرات راه حل وجود دارد‪ ،‬افزود ‪ :‬اگر شــرایطی‬ ‫مهیــا شــود کــه شــخص دارای ارز دیجیتــال بتوانــد‬ ‫دارایییاسرویسخودراباداراییدیجیتالبفروشد‬ ‫و با پلتفرم های تبادل‪ ،‬ارز رایج کشور را دریافت کند‬ ‫مشکالتبهحداقلخواهدرسید‪،‬امااگربهصورت‬ ‫مستقیم کاال یاسرویسرابفروشدوداراییدیجیتال‬ ‫دریافت کند مشــکالتی رقم خواهد خورد‪ .‬رییس‬ ‫کمیسیون رمز ارز نظام صنفی رایانه ای کشور اضافه‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر افراد‪ ،‬ورود موسســات پولی داخلی‬ ‫به این حوزه که باید سیســتم حفظ ارزش مالی با‬ ‫حداقل ریسک را اجرا کنند نیز می تواند مخاطراتی‬ ‫داشته باشد که با محدود کردن حجم ورود دارایی‬ ‫دیجیتالوسیستم هایمدیریتریسکمی تواناین‬ ‫موضوع را نیز کنترل کرد‪.‬‬ ‫اشــتیانی درباره بی پشــتوانه بودن «رمز ارزها»‪،‬‬ ‫گفــت ‪ :‬چیــزی که ما به اســم رمزارزها می شناســیم‬ ‫یک نامگذاری غلط است‪ .‬رمز ارزها یک نوع کالس‬ ‫جدید دارایی در کنار سایر حوزه های دارایی مانند‬ ‫امالک‪ ،‬فلزات گرانبها‪ ،‬بازار ارز‪ ،‬ســهام و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫این کالس جدید دارایی از نوع دارایی های دیجیتال‬ ‫دسته بندیمی شود‪.‬ویخاطرنشان کرد‪:‬این کالس‬ ‫دارایــی جدید به دلیل چند ویژگی مانند کمیابی‪،‬‬ ‫قابلیت انتقال و تقسیم‪ ،‬فاسد نشدن‪ ،‬حمل اسان‬ ‫و ‪ ...‬دارای ارزش شــده اند‪ .‬بــرای ایــن کالس جدید‬ ‫دارایی نمی توان ‪ ۱۰۰‬درصد پســوند بدون پشتوانه‬ ‫بودن را قائل شد‪.‬‬ ‫باز همسروصدایحقوق هاینجومیاز بیمه هابلندشد!‬ ‫طــی روزهای اخیر انتشــار فیش حقوقی چند‬ ‫ده میلیونی مدیــران یکی از بیمه های خصوصی‬ ‫در فضــای مجــازی حاشی هســاز شــده اســت؛ این‬ ‫جریــان بار دیگــر پای فیش های حقوقی نجومی‬ ‫را بــه میــان اورده و بــاز هــم ماجــرا از بیم ههــا‬ ‫شروع شده و یاداور زمانی است که انتشار فیش‬ ‫حقوقــی رئیس کل بیمه مرکزی اغازگر موجی در‬ ‫رابطه با پرداخت های سنگین حقوقی بود‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬فیــش حقوقــی ‪ ۸۵‬میلیون‬ ‫تومانی مدیر یکی از بیمه های بخش خصوصی این‬ ‫روزها خبرســاز شــده و البته با وجود اخبار متفاوتی‬ ‫که در رابطه با ان مطرح می شود‪ ،‬هنوز تایید و یا‬ ‫تکذیب رسمی در این رابطه وجود نداشته است‪،‬‬ ‫همــان طور که ســال ها پیــش در جریان فیش های‬ ‫حقوقی کمتر تاییــدی بر انچه که حتی به صورت‬ ‫مستند منتشر می شد‪ ،‬وجود داشت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در سال ‪ ،۱۳۹۵‬فیش حقوقی رئیس کل‬ ‫وقتبیمهمرکزیشروعماجرای فیش هایحقوقی‬ ‫نجومــی بود و بعــد از ان فیش حقوقی چند مدیر‬ ‫بانکــی بــا ارقام کالن و حتی تــا ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫رســانه ای و بــه برکناری مدیران بیمــه ای و بانکی‬ ‫منتهی شد‪ .‬در ادامه وزارت اقتصاد بررسی هایی در‬ ‫رابطه با فیش های حقوقی انجام داد ولی وقتی که‬ ‫نتایجرامنتشر کرداز تائیداعدادوارقامخبرینبودو‬ ‫تاکیدداشت کهحقوق هایچنددهمیلیونتومانی‬ ‫که از ان یاد شده‪ ،‬برداشتی نادرست بوده و در تمام‬ ‫سال هایقبلمتوسطپرداختیمدیرانبیمهمرکزی‬ ‫یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که مطرح شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین این وزارتخانه اعالم حقوق چند ده‬ ‫میلیونیرابرداشتنادرستوشتابزدهاعالم کرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال وزارت اقتصــاد در ان زمــان هیــچ‬ ‫شهــا در چارچوب‬ ‫توضیحــی نــداد که اگر ایــن فی ‬ ‫قواعدومقرراتصادر شدهچراچندمدیربانکی که‬ ‫فیش های حقوقی ان ها رسانه ای شد را برکنار کرده‬ ‫انــد؟ امــا انچه که بعدها نیز دیوان محاســبات در‬ ‫گزارش خود از بررسی وضعیت فیش های حقوقی‬ ‫منتشر کرد نشان داد که مدیران بیمه و بانک از پایه‬ ‫هــای ثابت این فیش هــای حقوقی باال بودند که‬ ‫عمدتا به بخش خصوصی برمی گشت‪ .‬در مورد‬ ‫اینکه در بیمه ها و بانک های خصوصی و وضعیت‬ ‫پرداخت حقوق چگونه است‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫بارها مطرح بوده ولی در نهایت انچه مورد تاکید‬ ‫قرار دارد این است که پرداخت حقوق های چند‬ ‫ده میلیونی در بیمه و بانک های خصوصی حتی اگر‬ ‫اشکاالتیبهانواردباشد‪،‬بانحوهپرداختحقوق‬ ‫در بخش دولتی قابل قیاس نیست چرا که حقوق‬ ‫بخــش دولتــی بر اســاس قانون مدیریــت خدمات‬ ‫کشــوری پرداخــت می شــود که بخــش خصوصی‬ ‫مشمول این قانون و قواعد ان نیست‪ .‬در بخش‬ ‫خصوصــی از جملــه بانکهــا و بیمه هــا‪ ،‬حقــوق‬ ‫مدیــران توســط مجمــع عمومی صاحبان ســهام‬ ‫تعیین و در حیطه خودشان مشخص می شود و‬ ‫چارچوب قوانین دولتی را در برنمی گیرد‪.‬‬ ‫از ســویی موضــوع نظارت و دخالــت در حقوق‬ ‫مدیــران بیمــه بخش خصوصی نیز تاکنون از ســوی‬ ‫مدیــران بیمه مرکزی تایید نشــده اســت؛ به طوری‬ ‫کــه در اعــام هــای غالمرضــا ســلیمانی ‪-‬رئیس کل‬ ‫بیمه مرکزی‪ -‬در رابطه با وضعیت پرداخت حقوق‬ ‫مدیران بیمه خصوصی این تاکید وجود دارد که در‬ ‫صنعتبیمه‪،‬شرکتهادردوبخشدولتیوخصوصی‬ ‫هستند کهدرشرکتهایدولتیحقوقومزایاتعیین‬ ‫و در چارچوب قوانین پرداخت می شود اما حقوق‬ ‫و مزایــای مدیــران عامــل شــرکت هــای بیمه بخش‬ ‫خصوصیمرتبطبارابطهسهامدارانومدیراناست‬ ‫که طبق توافق مبالغی را در رابطه با حقوق ومزایای‬ ‫ساالنهتعیینمی کنند‪،‬بنابراینبیمهمرکزیدخالتی‬ ‫در حقــوق و مزایــای مدیــران بیمــه های خصوصی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫افزایش قیمت «تن ماهی»‬ ‫به ‪ ۸۵‬درصد رسید‬ ‫خرید یک کنسرو ‪ ۱۸۰‬گرمی ماهی تن برای مردم‪،‬‬ ‫نســبت به پارســال تا ‪ ۸۵‬درصد افزایش هزینه داشــته‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬موضع اخیر برخی فعاالن بازار‬ ‫در رابطه با عرضه ماهی تن نشان از زمزه های افزایش‬ ‫قیمت این کاال در اینده نزدیک دارد و از جمله دالیل‬ ‫ان را افزایــش هزینــه های تولید اعــام کرده اند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که بررسی وضعیت قیمت و تورم کنسرو تن‬ ‫ماهی براساس اخرین گزارش مرکز امار ایران حاکی از ان‬ ‫است که این کاال در اردیبهشت ماه امسال نسبت به‬ ‫سال گذشته‪ ۸۵.۳‬و در قیاس با فرودین سال جاری ‪۱.۱‬‬ ‫درصد افزایش قیمت داشته است‪ .‬متوسط قیمت یک‬ ‫قوطی ‪ ۱۸۰‬گرمی ماهی تن در اردیبهشــت پارســال ‪۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بوده که به ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در‬ ‫فرودین امسال و متوسط ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬در اردیبهشت‬ ‫رســیده اســت‪ .‬حداقل خرید کنســرو ماهی تن در ماه‬ ‫گذشته حدود ‪ ۲۴‬هزار و حداکثر ان بیش از ‪ ۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تومان گزارش شده است که البته این قیمت برای‬ ‫این کاال در بازار گاها باالتر است‪ .‬اما بررسی روند تغییر‬ ‫قیمــت یــک قوطــی ‪ ۱۸۰‬گرمی ماهی تن حاکــی از ان‬ ‫اســت که در ســال گذشته و به طور متوســط در خرداد‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تومان‪ ،‬تیر ماه ‪ ۱۶‬هزار‪ ،‬مرداد ‪ ۱۷‬هزار و ‪،۲۰۰‬‬ ‫شهریور ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ،۶۰۰‬مهر ‪ ۲۰‬هزار ‪ ،۴۰۰‬ابان ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫و ‪ ،۱۰۰‬اذر ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ،۴۰۰‬دی ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بهمــن‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬و اســفند ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬بوده هســت‪.‬‬ ‫در ســال جــاری قیمت هــر قوطی تن ماهــی ‪ ۲۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬در فروردیــن و ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬در اردیبهشــت مــاه‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫اصالح انواع قراردادهای‬ ‫کار در دولت اینده‬ ‫دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با‬ ‫تاکید بر رفع هرگونه تبعیض در بکارگیری نیروهای کار‬ ‫بــر اصالح انــواع قراردادهای کار و نظام پرداختی ها در‬ ‫دولتایندهتاکید کرد‪.‬هادیابویدر گفت وگوباایسنا‪،‬‬ ‫درباره مطالبات جامعه کارگری از کاندیداها و محوریت‬ ‫کارگران در برنامه های انها اظهار کرد‪:‬در مورد کاندیداها‬ ‫مساله مهم این است که قبل از ارائه برنامه‪ ،‬کارنامه‬ ‫عملی از خود داشــته باشــند‪ .‬وقتی مناظره های قبلی‪،‬‬ ‫برنامه ها و دیدگاه های کاندیداها را مالحظه و بررسی‬ ‫می کنیم برخی کاندیداها شعار می دهند در حالی که‬ ‫ســال های متمادی در کشــور مسئولیت داشتند‪ .‬انتظار‬ ‫این بود که در برنامه هایی که ارایه می دهند‪ ،‬برنامه‬ ‫مشخصی هم برای کارگران داشته باشند ولی اطالعات‬ ‫چندانــی دربــاره مســائل و مشــکالت جامعــه کارگری‬ ‫وجود نداشــت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در دیداری که با برخی‬ ‫از کاندیداها داشتیم و مسائلی که مطرح کردیم دیدگاه‬ ‫انها این اســت که باید اشــتغال پایدار در کشور ایجاد و‬ ‫جلوی اخراج های ظالمانه گرفته شود‪ .‬ما انتظار داریم‬ ‫کاندیداها تشکل های رسمی کارگری و حتی کارفرمایی‬ ‫را بشناســند و قانــون کار و قانــون تامیــن اجتماعــی را‬ ‫مطالعه کرده باشــند‪ .‬دبیرکل کانون عالی انجمن های‬ ‫صنفی کارگران با بیان اینکه توجه به چنین موضوعاتی‬ ‫در جامعــه کارگری تاثیرگذار اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬وقتی‬ ‫کارگران احساس کنند که در برنامه های کاندیداها جا‬ ‫دارند و به مطالبات انها توجه می شود‪ ،‬برای حضور پای‬ ‫صندوقهای رای انگیزه پیدا می کنند‪ .‬ابوی درباره تنوع‬ ‫قراردادهای کار و پرداخت های متفاوت به نیرو های کار‬ ‫در مواضع برخی کاندیداها نیز گفت‪ :‬در دیدارهای خود‬ ‫با کاندیداها راهکارهایمان را در خصوص برخی مسایل‬ ‫و موضوعــات از جمله قراردادهــای کار ارایه کردیم‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۹۵‬درصد کارگران قرارداد موقت هســتند‬ ‫ولی وقتی شــغلی دائمی و پایدار اســت معنا ندارد که‬ ‫قراردادانموقتباشد‪.‬اینمقاممسئول کارگریتصریح‬ ‫کرد‪ :‬وقتی سرمایه ای در جایی پیچ می شود و ما این‬ ‫همــه اختیــار و بودجه دولتی داریــم چرا باید پیمانکار‬ ‫بگیریم و ‪ ۳۰‬درصد هزینه بیشــتر بدهیم؟ وی با تاکید‬ ‫بر اصالح قراردادهای کار ابراز امیدواری کرد‪ :‬در دولت‬ ‫اینده موضوع اصالح قراردادهای کار و تنوع قراردادها در‬ ‫دستور کار قرار گیرد و نظام پرداختی ها مورد بازبینی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬به گفته ابوی در حال حاضر در برخی مجموعه ها‬ ‫بخشی از نیروهای کار‪ ،‬کارمندی و بخشی دیگر کارگری‬ ‫هستند و با پرداخت های متفاوت به کار گرفته شده اند‬ ‫در حالی که نباید تبعیض بین نیروهای کار دیده شود و‬ ‫حقوق انها مورد اجحاف قرار گیرد‪.‬‬ ‫حضور زنان‬ ‫برای رسیدن به اقتصاد‬ ‫مقاومتی نیاز است‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توانمندسازی به ویژه در حوزه زنان را یکی از‬ ‫موضوعات مهم دانست و گفت‪ :‬برای رسیدن به اقتصاد‬ ‫مقاومتــی و افزایش تولید به حضور زنان نیــاز داریم‪ .‬به‬ ‫گــزارش روز جمعــه مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬ابراهیم صادقی فر در‬ ‫کارگاه اموزشــی توان افزایی و تاب اوری اجتماعی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬به رغم همه برنامه ها و دغدغه های اداری که‬ ‫طی ســالیان اخیر در حــوزه زنان صورت گرفته همچنان‬ ‫در ایــن بخش کاســتی هایی وجــود دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫امارها نشــان می دهد که به طور میانگین‪ ،‬زنان ‪ ۲‬برابر‬ ‫بیشــتر از مردان در خطر مشکالت ناشــی از بیماری های‬ ‫روانــی قــرار دارند و متاســفانه همین اختــاالت‪ ،‬کانون‬ ‫خانوادهرابهشدتتحتتاثیرقرار می دهدبنابراینباید‬ ‫برنامه ریزی هایجدیدراینزمینهصورتبگیرد‪.‬معاون‬ ‫فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با‬ ‫اشاره به امضای تفاهم نامه با سازمان نظام روانشناسی‬ ‫افــزود‪ :‬در اینــده ای نزدیــک برنامه هایــی را در این حوزه‬ ‫امــوزش خواهیــم داد کــه در بنگاه هــای‪ ۵۰‬تــا‪ ۵۰۰‬نفره‬ ‫حضور می یابندومشاوره هایالزمراارائهمیدهند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫فراهم شدن امکان تامین اب‬ ‫شرب ‪ ۳۸۰۰‬مشترک‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری و توســعه تاسیسات تامین‪،‬‬ ‫تصفیه و خطوط انتقال اب شرکت اب و فاضالب شیراز‬ ‫از اتمامعملیاتحفاریچاهمحرابباعمق‪ 250‬مترخبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬عملیات حفاری چاه محراب امکان تامین‬ ‫اب شرب مدیر موردنیاز بیش از ‪ 3800‬مشترک را فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬مینا جمشیدی اظهار داشت‪ :‬با ورود به مدار‬ ‫چاه محراب‪ ،‬امکان تامین اب شــرب موردنیاز بیش از‬ ‫‪ ۳۸۰۰‬مشترکرافراهم کردهاست‪.‬میناجمشیدیاظهار‬ ‫داشت‪ :‬عملیات حفاری چاه محراب با عمق ‪ ۲۵۰‬متر‬ ‫و بــه قطــر ‪ ۱۸‬اینچ به منظور رفع مشــکالت تامین اب‬ ‫منطقه قره باغ انجام شده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬این پروژه‬ ‫بــه روش حفــاری دو جداره و انســداد الیه باال به روش‬ ‫سمنتاســیون در ســال ‪ ۹۹‬اغــاز و پس از اتمــام حفاری و‬ ‫اجرای طرح های برق رسانی‪ ،‬تجهیز و راه اندازی با الکترو‬ ‫پمــپ شــناور و اجرای خط انتقال به طول بیــش از ‪/ ۵‬‬ ‫‪ ۴‬کیلومتر با هزینه ای بالغ بر ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال اجرا شد‪.‬‬ ‫مدیردفتربهره برداریوتوسعهتاسیساتتامین‪،‬تصفیه‬ ‫وخطوطانتقالابابفاشیراز اظهارداشت‪:‬پساز اتصال‬ ‫کلکتور پیش بینی شده به خطوط ابرسانی موجود‪ ،‬در‬ ‫خــرداد ماه ســال جــاری وارد مــدار بهر هبــرداری گردید‪.‬‬ ‫جمشیدی با قدردانی از دست اندکاران عملیات حفاری‬ ‫چاه محراب خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه به دستور مدیر‬ ‫عامل و با اهتمام ویژه معاونت بهره برداری و توســعه‬ ‫اب و به همت همکاران در بخش های حفاری‪ ،‬اجرای‬ ‫شبکهوخطوطانتقال‪،‬تاسیساتتامینوانتقالوانرژی‬ ‫و ســامانه های کنترل و با پیگیری مسئول اب رسانی به‬ ‫روستاهایالحاقیبهثمرنشستهاست‪.‬‬ ‫تابستان به دور از تنش‬ ‫با مصرف بهینه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گیــان بــا بیان‬ ‫اینکه یک درصد افزایش دما موجب افزایش‪ 3‬درصدی‬ ‫مصرف اب می شود‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش بارش باران و برف‬ ‫نســبت به ســال های گذشته و شــروع فصل گرم سال و‬ ‫افزایــش دمــا‪ ،‬احتمــال بروز تنــش ابی را تشــدید کرده‬ ‫اســت‪ .‬سیدمحســن حسینی با اشــاره به اینکه کاهش‬ ‫نزوالتجویموجب کاهشابدهیسفره هایزیرزمینی‬ ‫شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در روستاهایی که منبع تامین‬ ‫اب ان ها چشــمه اســت‪ ،‬با مشکالت بیشــتری مواجه‬ ‫هســتیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه کاهش بارش برف تاثیر‬ ‫مستقیمی بر کاهش ابدهی چشــمه ها دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر‪ 580‬دهنه چشمه به منظور تامین اب شرب‬ ‫روستاهای گیالن در مدار بهره برداری است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب گیالن افزود‪ :‬پیش بینی شده در‬ ‫تابستان امسال در ‪ 313‬روستا با تنش ابی روبرو شویم‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬راه بــرون رفت از تنش ابــی را همکاری مردم‬ ‫و رعایــت الگوی مصرف اب دانســت و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مدیریت مصرف به معنای مصرف نکردن اب نیست‬ ‫بلکهمااز مردمعزیزتقاضاداریمتااز مصارفغیرضروری‬ ‫پرهیز و از این نعمت مهم‪ ،‬بهینه استفاده کنند‪ .‬وی با‬ ‫تاکیدبراینکهشرکتابوفاضالب گیالنهیچبرنامهو‬ ‫جدول زمان بندی برای قطعی اب شرب ندارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ 50 :‬درصد از تاسیسات ابرسانی شهرها و ‪ 25‬درصد‬ ‫از تاسیسات ابرسانی روستاهای استان به دستگاه دیزل‬ ‫ژنراتور مجهز هستند تا در زمان قطعی برق‪ ،‬اختاللی در‬ ‫فعالیت چاه ها و تامین اب مردم ایجاد نشود‪.‬‬ ‫‪ 4‬هزار و ‪ 700‬مشترک گاز‬ ‫در گیالن جذب شد‬ ‫بااجرایعملیات گازرسانیدر فروردینواردیبهشت‬ ‫ســال جاری‪ 4 ،‬هزار و ‪ 720‬متقاضی گاز در گیالن بهره‬ ‫مند از گاز طبیعی شــدند‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫گیــان در خصــوص عملیــات گازرســانی در دو ماهــه‬ ‫اول ســال ‪ 1400‬گفت‪ :‬در فروردین و اردیبهشــت ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬مطابــق برنامه ریزی های بعمل امــده ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 720‬متقاضی گاز بهره مند از گاز طبیعی شدند‪ .‬حسین‬ ‫اکبر با بیان این خبر اظهار داشــت‪ :‬هم اکنون با جذب‬ ‫مشترکین جدید‪ ،‬مجموع مصرف کنندگان گاز طبیعی‬ ‫به یک میلیون و ‪ 146‬هزار مشترک افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت برخورداری یکایک گیالنیان در‬ ‫اقصی نقاط استان از نعمت گاز طبیعی گفت‪ :‬بالغ بر‬ ‫‪ 73‬درصد از عملیات گازرســانی صورت گرفته در سال‬ ‫جاری متعلق به بخش روستایی بوده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با اشاره به گسترش‬ ‫روزافزونمصرف کنندگان گازطبیعیبرلزومتوجههرچه‬ ‫بیشتر به نکات ایمنی استفاده از وسایل گازسوز و بررسی‬ ‫و بازرسی مستمر از تاسیسات گاز بویژه توسط مشترکین‬ ‫جدیدتاکید کرد‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی نیروگاه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مگاواتی سیریک‬ ‫اغاز شد‬ ‫عملیــات اجرایــی نیــروگاه بخــاری ‪ ۱۴۰۰‬مگاواتــی‬ ‫ســیریک اســتان هرمــزگان به صــورت ویدیــو کنفرانس‬ ‫بــا دســتور رئیس جمهــوری اغاز شــد‪ .‬مجــری طرح های‬ ‫نیروگاهی بخار شرکت برق حرارتی با بیان این مطلب‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در راستای اجرای سیاست های صنعت برق کشور‬ ‫به منظور استفاده بهینه از سوخت مصرفی نیروگاه ها و‬ ‫افزایش راندمان تولید‪ ،‬تامین برقی پایدار جهت عرضه‬ ‫به شــبکه سراســری‪ ،‬صادرات به کشورهای همسایه و‬ ‫توسعه سواحل مکران‪ ،‬احداث نیروگاه ‪ ۱۴۰۰‬مگاواتی‬ ‫سیریک از محل وام اعتباری صادراتی دولت فدراسیون‬ ‫روســیه به دولت جمهوری اســامی ایران در دستور کار‬ ‫شــرکت مادرتخصصــی تولید نیــروی برق حرارتــی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1090‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اعالم کرد‬ ‫خریدتضمینی‪ ۲۰‬سالهانرژیازشهروندان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان‬ ‫فارس گفت‪ :‬کشور ما ظرفیت خوبی برای احداث‬ ‫نیروگاه های تجدیدپذیر دارد و شرکت توزیع برق‬ ‫فارس امادگی خود را برای خرید تضمینی ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫انرژی از شهروندان اعالم می کند‪.‬‬ ‫احمدرضا خســروی با اشــاره به سختی تامین‬ ‫بــرق در شــرایط خــاص روزهــای گــرم تابســتان‪،‬‬ ‫خواهان افزایش مشارکت مردم برای عبور از پیک‬ ‫گرما و مدیریت مصرف به منظور پایداری شبکه و‬ ‫پایان خاموشی ها شد‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام این نکته که شــرکت توزیع برق‬ ‫تنها وظیفه انتقال برق را بر عهده دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به ورود توده هوای گرم به کشــور و ســابقه‬ ‫گرمادر تابستان‪،‬امسالباسختی هاییبرایتامین‬ ‫برق مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق فارس از افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی مصرف برق در اســتان و ‪ ۱۹‬درصدی‬ ‫در کشــور خبــر داد و گفــت‪ :‬این میزان نســبت به‬ ‫مدت مشــابه سال قبل‪ ،‬افزایش چشمگیری دارد‬ ‫که خشکسالی و کاهش بارش باران در سال گذشته‬ ‫یکی از دالیل ان است‪.‬‬ ‫خســروی همچنیــن افــزود‪ :‬بــا عــدم بــارش‬ ‫مناسب‪ ،‬ابیاری باغ ها و مزارع با پمپ های فعال‬ ‫یشــود کــه بــا ادامــه ایــن رونــد‬ ‫در مــدار انجــام م ‬ ‫بــا کاهش چشــمگیر اب در پشــت ســدها مواجه‬ ‫خواهیمشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬سال گذشته ذخیره منابع پشت‬ ‫سد های نیروگاه های برق ابی تحت پوشش استان‬ ‫حــدود ‪ ۱۲‬میلیــون متــر مکعب بــود و امســال به‬ ‫حدود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۰۰‬متر مکعب تقلیل یافته است‪.‬‬ ‫همچنین ظرفیت عملــی نیروگاه های برق ابی ما‬ ‫‪ ۳۴‬درصد کاهش یافته در حالی که ظرفیت تولید‬ ‫بــرق مــا از ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نســبت به پارســال به‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬مگابایت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع برق فــارس با بیان‬ ‫اینکه ذخایر ابی به سادگی قابل نگهداری نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نیروگاه ها باید در اوج بار مصرف باشــند و‬ ‫نمی توان به یکباره ان را مصرف کرد‪.‬‬ ‫خسروی یکی از مشکالت تامین برق کافی در‬ ‫استان را میزان سوخت نیروگاه اتمی بوشهر عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬خوشبختانه این موضوع هفته گذشته‬ ‫حل شد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬نیروگاه های حرارتی ما در حالی‬ ‫عمده تولید برق کشور را بر عهده دارند که قابل‬ ‫یشــود‬ ‫ذخیــره نیســتند و همان چیزی که تولید م ‬ ‫باید مصرف شود‪ .‬زمانی که تولید از مصرف عقب‬ ‫بیفتــد و کاهش مصرف یــا مدیریت تضطراری بار‬ ‫یشــود که کل شبکه برق‬ ‫صورت نگیرد موجب م ‬ ‫دچار فروپاشی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق فارس در بخش‬ ‫دیگــری از ســخنان خود به اعمال خاموش ـی های‬ ‫اضطــراری اشــاره و ضمــن تقدیــر از همــکاری و‬ ‫همراهــی مــردم گفــت‪ :‬اکنــون دمــای هــوا رو بــه‬ ‫افزایــش اســت و بــه ازای هر درجــه افزایش دما‪،‬‬ ‫یشــود و در واقع‬ ‫هــزار کیلو مــگاوات بار اضافه م ‬ ‫هفته بسیار گرمی را سپری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خسروی به شرایط هفته جاری در استان اشاره‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬ضرورت دارد شهروندان با مدیریت‬ ‫مصــرف‪ ،‬به کاهش خاموشــی کمک کنند و البته‬ ‫تمام تالش ما عدم خاموشی برق مشترکان خانگی‬ ‫و تجاری است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه بخشــی از خاموشی ها به‬ ‫علت استخراج رمزارز غیرمجاز است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بر اساس مصرف در ساعت کم باری حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫مگاوات افزایش بار داریم که مربوط به ماینر های‬ ‫غیرمجــاز در اماکــن مختلــف اســت که به شــکل‬ ‫ویروسی در حال انتشار است‪.‬‬ ‫خسروی با بیان این که در کشور حدود یک‬ ‫میلیون دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز داریم‬ ‫که به صورت قاچاق وارد شده و هر دستگاه ‪۲‬‬ ‫تــا ‪ ۳‬کیلــووات مصرف انرژی دارد خاطر نشــان‬ ‫یشــود تا مزارع اســتخراج‬ ‫کرد‪ :‬از مردم تقاضا م ‬ ‫رمز ارز و دستگاه های ماینر خانگی را به شرکت‬ ‫توزیــع بــرق اســتان گــزارش دهنــد‪ .‬در قبــال‬ ‫دریافت گزارش های محرمانه مردمی به تناسب‬ ‫پاداش های ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬میلیون تومانی ظرف مدت‬ ‫‪ ۱۵‬روز پس از راستی ازمایی گزارش ها پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول از اعمال سختگیری های ویژه‬ ‫بــرای جلوگیــری از هدررفــت بــرق در ادارات خبــر‬ ‫داد و افزود‪ :‬ادارت الگو های اجتماعی محســوب‬ ‫یشــوند و بــا ابزار های هوشــمند میــزان مصرف‬ ‫م ‬ ‫انرژی را در ان ها رصد می کنیم‪ .‬همچنین در زمینه‬ ‫مدیریت مصارف کشاورزی برای ان ها تسهیالت و‬ ‫پاداش های متنوعی در نظر گرفته شده تا با کمک‬ ‫مردم از فصل گرم سال بدون خاموشی عبور کنیم‪.‬‬ ‫او بیــان کرد‪ :‬در اســتان فارس تنهــا ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫مشــترکان پرمصرف هســتند و ‪ ۷۰‬درصــد از مردم‬ ‫خوش مصرف بوده و ‪ ۲۰‬درصد باقیمانده را اقشار‬ ‫کم مصرف تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان‬ ‫فارس در ادامه با ارائه راهکار هایی برای مدیریت‬ ‫مصــرف بــرق افــزود‪ :‬تنظیــم دمــا بــر ‪ ۲۵‬درجــه‬ ‫پهــای کم مصــرف ال ای‬ ‫ســانتیگراد‪ ،‬نصــب الم ‬ ‫دی‪ ،‬پرهیــز از بــاز کردن بی مــورد درب یخچال و‬ ‫حفظ فاصله ‪ ۱۰‬ســانتیمتری ان از دیوار به همراه‬ ‫اســتفاده از دور کند کول رهــای ابی می تواند تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد در کاهش مصرف برق موثر عمل کند‪.‬‬ ‫خسروی با تاکید بر این که ساعات اوج مصرف‬ ‫از ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬اســت از مــردم درخواســت کــرد تا در‬ ‫این زمان از شبانه روز از وسایل پرمصرف استفاده‬ ‫نکننــد و اظهار داشــت‪ :‬در کشــور ما ظرفیت های‬ ‫زیــادی بــرای اســتفاده از نیروگاه های تجدید پذیر‬ ‫وجود دارد‪ .‬از این رو تفاهم نامه همکاری با یکی‬ ‫از بانک ها برای ارائه تسهیالت قرض الحسنه برای‬ ‫راه اندازی نیروگاه های کوچک و بزرگ خورشیدی‬ ‫داشتیم که متاسفانه استقبال چندانی از ان صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬مردم در نظر داشته باشند که برق‬ ‫تولیــدی نیروگا ههــای تجدیــد پذیر بــا مبالغ قابل‬ ‫توجهی خریداری خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تعمیراتاساسیزاگرسجنوبیدر راستایامادگیتولیدزمستانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بهر هبــرداری نفــت و گاز‬ ‫زاگرس جنوبی از اغاز زودهنگام تعمیرات اساســی‬ ‫تاسیســات فراورشــی و خطــوط لولــه انتقــال ایــن‬ ‫شــرکت در منطقــه عملیاتی نار و کنگان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســید ابوالحســن محمدی‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتــدای پروژه‬ ‫تعمیرات اساســی این شرکت در ســال جاری ‪۳۴۵‬‬ ‫متــر از خطوط لوله ســرچاهی میــدان کنگان طبق‬ ‫برنامه در دست تعمیر قرارگرفته است و همچنین‬ ‫در حــال حاضر تعمیرات اساســی مرکــز جمع اوری‬ ‫گاز شــماره ســه کنگان حدود ‪ ۹۶‬درصد پیشــرفت‬ ‫داشته و طی دو روز اینده و پس از پایان تعمیرات‬ ‫اساســی این مرکز در ســرویس قرار می گیرد‪ .‬وی در‬ ‫ادامــه بــا اشــاره به اینکــه ادامه تعمیرات اساســی‬ ‫ناحیه عملیاتی کنگان طی مدت یک ماه از اواخر‬ ‫یشــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تیرمــاه تــا اواخر مردادمــاه انجام م ‬ ‫تعمیرات دوره ای این شرکت در راستای نگهداشت‬ ‫تولید پایدار‪ ،‬صیانت از سرمایه های ملی و مدیریت‬ ‫دارایی های فیزیکی و همچنین با اتکا بر توانمندی‬ ‫داخلی و تالش شبانه روزی کارکنان برنامه ریزی شده‬ ‫اســت‪ .‬محمدی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬برنامه زمان بندی‬ ‫پــروژه تعمیــرات اساســی ســایت ها‪ ،‬خطــوط لوله‬ ‫مدفــون و ســطح االرضــی در ســال جــاری باهدف‬ ‫حداقل کاهش نسبت به تولید تکلیفی و بر اساس‬ ‫الزامــات اداره بازرســی فنــی و خوردگــی فلــزات‪،‬‬ ‫ارزیابی ریسک صورت گرفته (‪ )RBA‬خطوط لوله‪،‬‬ ‫تاسیســات و تجهیــزات تدویــن و پــس از دریافــت‬ ‫مجوزها در اختیار مناطق عملیاتی قرار گرفت و با‬ ‫رعایت کامل الزامات‪ HSE‬و پروتکل های بهداشتی‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫مبارزه با ویروس کرونا انجام م ‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ادامه‬ ‫نشــده تعمیــرات دوره ای‬ ‫داد‪ :‬طبــق برنامــه تدوی ‬ ‫منطقــه عملیاتــی اغــار و داالن در تیرماه و منطقه‬ ‫عملیاتــی پارســیان در اواخــر مردادمــاه تــا اواســط‬ ‫مهرماه برنامه ریزی شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫تعمیــرات اساســی منطقــه عملیاتــی سروســتان و‬ ‫ســعادت اباد به عنوان تنها منطقــه عملیاتی تولید‬ ‫نفت این شــرکت نیز برای شــهریور و مهرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫یشــده است‪ .‬محمدی‪ ،‬در ادامه گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫در پروژه تعمیرات اساســی سال جاری حدود ‪۱۳۷‬‬ ‫هزار نفر ساعت کار پیش بینی شده است که شامل‬ ‫حدود‪ ۶۰‬هزار نفر ساعت تعمیرات خطوط لوله به‬ ‫متراژ تقریبی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۷۲‬متر در سایزهای سه الی‬ ‫‪ ۴۸‬اینچ و حدود‪ ۷۷‬هزار نفر ساعت کار تعمیراتی‬ ‫بــر روی تاسیســات و تجهیــزات مراکز جم ـع اوری‪،‬‬ ‫لخته گیرها‪ ،‬ایســتگاه تقویت فشــار نار‪ ،‬پاالیشگاه‬ ‫گازی داالن و مرکز ‪ CPF‬سروســتان و ســعادت اباد‬ ‫است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬مراحل تعمیرات خطوط‬ ‫لوله شــامل خاک برداری‪ ،‬پوشــش برداری‪ ،‬بررســی‬ ‫و بازرســی خطــوط لولــه و در صــورت لــزوم بــرش‬ ‫لول ههــای معیــوب و درنهایت جایگزینــی و جوش‬ ‫لولــه بــدون عیب اســت که پــس از انجــام مراحل‬ ‫ـددا لوله ها بر اســاس اســتانداردهای‬ ‫بازرســی‪ ،‬مجـ ً‬ ‫مربوطه پوشش گذاری و دفن می شوند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت بهر هبــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی‪،‬‬ ‫در پایــان‪ ،‬گفــت‪ :‬همچنیــن پــروژه تخصصــی و‬ ‫منحصربه فرد تعمیرات چهار دستگاه ژنراتور گازی‬ ‫و توربین ‪ ۴۰۰-SGT‬ایســتگاه تقویت فشار گاز نار‬ ‫نیــز در دســت انجام اســت که در حــال حاضر یک‬ ‫دستگاه تعمیر و در محل ایستگاه نصب شده است‪.‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی‬ ‫از شــرکت های زیرمجموعــه شــرکت نفــت مناطق‬ ‫مرکزی ایران است که پنج منطقه عملیاتی پارسیان‪،‬‬ ‫اغار و داالن‪ ،‬نار و کنگان‪ ،‬سرخون وگشوی جنوبی‬ ‫و سروستان و سعادت اباد را راهبری می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گذر بی دغدغه از تابستان با‪ 15‬لیتر صرفه جویی اب در شبانه روز‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری و کاهش اب بدون درامد‬ ‫ابفای استان اصفهان خواستار صرفه جویی‪ 15‬لیتری‬ ‫مصرف اب در شبانه روز توسط شهروندان اصفهانی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سیدمحمدحســین صالح با اشــاره به این که در‬ ‫حال حاضر سرانه مصرف اب مشترکین شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان‪ 157‬لیتر در شبانه روز است‪،‬‬ ‫گفت‪:‬اگرهرشهروندفقط‪ 15‬لیترصرفه جویی کرده‬ ‫و مصرف خود را به‪ 142‬لیتر برساند می توان تابستان‬ ‫خبر‬ ‫گرم امســال را بدون دغدغه و با ارامش پشــت ســر‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن که گرم شــدن زود هنــگام هوا‬ ‫موجبافزایشمصرفوافتشدیدفشار ابشبکه‬ ‫در روزهای اخیر شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند تصفیه‬ ‫خانه اب باباشیخعلی با ظرفیت‪ 11500‬لیتر در ثانیه‬ ‫در حال فعالیت است اما به دلیل این که چاه های‬ ‫فلمن در حاشــیه زاینده رود به کلی خشــک شــده و‬ ‫میزان ابدهی چاه های متفرقه نیز ‪ 50‬درصد کاهش‬ ‫یافتهاست‪،‬در حالحاضربهمیزان‪ 3000‬لیتردر ثانیه‬ ‫کمبود اب داریم که اثر خود را به صورت افت شدید‬ ‫فشار اب شبکه نشان داده است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری و کاهش اب بدون درامد‬ ‫ابفــای اســتان اصفهــان از افزایش ‪ 200‬تــا ‪ 300‬لیتر در‬ ‫ثانی ـه ای مصرف اب به ازای هر درجه گرم تر شــدن‬ ‫هوا در ‪ 57‬شهر و ‪ 380‬روستای تحت پوشش طرح‬ ‫ابرســانی اصفهان بزرگ خبر داد و گفت‪ :‬در صورتی‬ ‫که سامانه دوم ابرسانی به اصفهان وارد مدار نشود‪،‬‬ ‫کمبود اب در هفته های اینده به ‪ 4300‬لیتر در ثانیه‬ ‫خواهدرسید‪.‬‬ ‫ویدر عینحالپایشومدیریتفشار‪،‬رسیدگی‬ ‫بــه موقــع حوادث و تله متــری شــبکه را از ابزارهای‬ ‫کاربردی ابفای استان اصفهان برای گذر از تنش ابی‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬پایــش مصارف اب مشــترکان‬ ‫پرمصــرف و کنتــرل برخط (انالین) مصــرف ان ها از‬ ‫جمله تدابیری است که می تواند در توزیع عادالنه‬ ‫اب در فصل تابستان بسیار موثر واقع شود‪.‬‬ ‫ارسالمحمولهصادراتیمونواتیلن گالیکولپتروشیمیشازندبهروسیه‬ ‫اراک ‪-‬محمدرضا اکبری اصل‪ :‬نخستین محموله‬ ‫صادراتــی مونــو اتیلــن گالیکــول تولیــدی شــرکت‬ ‫پتروشــیمی شــازند از بندر امیراباد به مقصد روســیه‬ ‫ارســال شــد‪ .‬مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی امیرابــاد‬ ‫گفــت‪ :‬نخســتین محمولــه صادراتــی مونواتیلــن‬ ‫گالیکول(‪ ، )MEG‬تولید شــرکت پتروشیمی شازند‪،‬‬ ‫به شــکل فلکســی تانــک از بندر امیرابــاد به مقصد‬ ‫استاراخان روسیه بارگیری و ارسال شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل‬ ‫پتروشیمی شازند به نقل از روابط عمومی اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی امیراباد؛ محمدعلی اصل سعیدی‬ ‫پــور بــا بیــان این کــه تقویــت دانــش و فناورى های‬ ‫درون زا به عنوان یکی از مهمترین شاخص های رشد‬ ‫زیرساختیاقتصاد کشور بهشمار می رود گفت‪:‬تالش‬ ‫یســازی و در راســتای حمایت از‬ ‫علمی جهت تجار ‬ ‫تولید داخلی و بازاریابی بین المللی موجب شد‪ ،‬تا‬ ‫مونو اتیلن گالیکول به یک کاالی تجاری و صادراتی‬ ‫در کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهمونواتیلن گالیکولدرگذشته‬ ‫بهصورتبشکه ایومحدوداز خلیجفارسبه کشور‬ ‫چین و کشــورهای شــرق و جنوب شرقی اسیا صادر‬ ‫می شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با تالش شبانه روزی مجموعه‬ ‫بندر امیراباد در فراهم نمودن شرایط نگهداری این‬ ‫ماده ارزشمند‪ ،‬برای نخستین بار محموله مونو اتیلن‬ ‫گالیکول تولیدی شــرکت پتروشــیمی شــازند از بندر‬ ‫امیراباد به روسیه صادر شد‪.‬‬ ‫مدیرکلبندرامیرابادحجماینمحمولهصادراتی‬ ‫را ‪ ۹ TEU‬کانتینــر ‪ ۲۰‬فــوت عنوان کرد که در صنایع‬ ‫نساجی و چرم‪ ،‬ضد یخ‪ ،‬تولید انواع رزین پلیمری‪،‬‬ ‫مصالحوموادساختمانی‪،‬صنایعالستیک سازیو‪...‬‬ ‫کاربرد فراوان دارد‪.‬‬ ‫سعیدی پور در پایان ابراز امیدواری کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به فراهم بودن زیرساخت ها و روند فزاینده صادرات‬ ‫کاال در ســال جــاری‪ ،‬شــاهد ارســال انــواع کاالهــای‬ ‫تجاری از بندرامیراباد به سایر کشورهای حوزه ‪CIS‬‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫خراسان جنوبی به استان های‬ ‫سبز کشور پیوست‬ ‫بیرجنــد ‪-‬محمــد قربانــی‪:‬‬ ‫گاز اســتان خراســان جنوبــی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬با همت کارکنان و خلق‬ ‫خراســان جنوبــی گفت‪ :‬بیش‬ ‫رکــورد بی ســابقه گازرســانی بــه‬ ‫از ‪ 97‬درصــد جمعیت اســتان‬ ‫‪ 634‬روســتا طی ســال گذشته‪،‬‬ ‫تحــت پوشــش گاز طبیعــی‬ ‫مجموع روســتاهای بهــره مند از‬ ‫هاشمی‬ ‫محمود‬ ‫قــرار دارنــد و خراســان جنوبی‬ ‫نعمت گاز طبیعی در استان به‬ ‫به عنوان اســتان ســبز در زمینه‬ ‫‪ 1404‬روستا افزایش یافته است‪.‬‬ ‫گازرسانیشناختهمی شود‪.‬سیدمحمودهاشمی هاشــمی تصریح کــرد‪ :‬در حال حاضــر ‪ 131‬هزار‬ ‫اظهــار داشــت‪ 100 :‬درصد خانوار شــهری و بیش و ‪ 305‬خانــوار شــهری و ‪ 87‬هــزار و ‪ 691‬خانــوار‬ ‫از ‪ 94‬درصــد خانــوار روســتایی اســتان تحــت روستاییدر استانخراسانجنوبیتحتپوشش‬ ‫یشــود تا‬ ‫پوشــش گاز طبیعــی قرار دارنــد و در حال حاضر گاز طبیعــی قــرار دارنــد و پیش بینی م ‬ ‫برخــورداری از گاز طبیعی در اســتان اعم ازحوزه چند ماه اینده‪ ،‬تمامی روستاهای دارای قابلیت‬ ‫شهری و روستایی به بیش از ‪ 97‬درصد افزایش گازرسانی در استان به شبکه سراسری گاز طبیعی‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬وی افــزود‪ 8 :‬شهرســتان اســتان با متصــل شــوند‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز خراســان‬ ‫میانگیــن ضریــب بهره منــدی بالغ بــر ‪ 99‬درصد جنوبی یاداور شد‪ :‬با نزدیک شدن به اتمام پروژه‬ ‫جزو شهرســتان های ســبز شناخته می شــوند و با های گازرســانی در اســتان‪ ،‬ماموریت شرکت گاز‬ ‫اتمام پروژه های گازرســانی روســتایی‪ ،‬بــه زودی بــه پایان نخواهد رســید بلکه فصل جدیــدی از‬ ‫‪ 3‬شهرســتان طبــس‪ ،‬نهبندان و خوســف نیز به ارائه خدمات با کیفیت به مشترکین گرامی اغاز‬ ‫شهرستان هایسبزمی پیوندند‪.‬مدیرعاملشرکت خواهدشد‪.‬‬ ‫محیطزیستمیراث گذشتگان‬ ‫وامانتایندگان‬ ‫مشــهد مقــدس‪ -‬ســحر‬ ‫امروز ماعنوان کردوافزود‪:‬پایش‬ ‫رحمتی‪ :‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫و ســنجش االینده هــای هــوا و‬ ‫خراســان رضــوی روز جهانــی‬ ‫صوت محیط زیستی‪ ،‬مدیریت‬ ‫محیط زیســت را فرصتی برای‬ ‫پســماندهای عــادی و صنعتی‪،‬‬ ‫نــگاه عمیــق و برنامه ریــزی‬ ‫مطالعه‪-‬شناســایی و ارزیابــی‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫مســئوالنه بــرای حفاظــت از‬ ‫چرخــه عمــر محیــط زیســتی‬ ‫محیــط زیســت عنــوان کــرد و‬ ‫‪ ،LCA‬ایجــاد و توســعه فضای‬ ‫افزود‪ :‬محیط زیست میراث ارزشمند گذشتگان سبز‪،‬انجاممطالعاتارزیابیاثراتمحیطزیستی‬ ‫بــرای مــا و امانــت اینــدگان در دســتان امــروز مــا ‪ EIA‬در پروژه هایمشمول‪،‬مدیریتسبز‪،‬اجرای‬ ‫است‪ .‬حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار پروژه هایبهبودمرتبطبامحیطزیستدرسطح‬ ‫کرد‪ :‬شــرکت گاز خراسان رضوی در حوزه محیط شــرکت و‪ ...‬از جمله اقداماتی اســت که شرکت‬ ‫زیستبارویکرد گروهیو کار جمعیبرایتبدیل گاز خراسان رضوی در حوزه محیط زیست انجام‬ ‫شدن به شرکت گاز استانی پیشگام و بهره ور در داده است‪ .‬افتخاری در بخش دیگری از سخنان‬ ‫افق ‪ 1404‬تالش کرده و در این مســیر مفاهیمی خــود از تــاش و کوشــش مدیــران و کارشناســان‬ ‫هماننــد تامیــن ســوخت پــاک‪ ،‬ارتقــای فرهنگ امور ‪ HSE‬و ســایر واحدهای مرتبط شــرکت گاز‬ ‫زیســت محیطــی ذینفعــان‪ ،‬پایبندی بــه اجرای خراســان رضــوی و همه حامیان محیط زیســت‬ ‫الزامات قانونی محیط زیســتی و ارتقای ســطح این شرکت تجلیل کرد و اظهار امیدواری کرد‪ :‬روز‬ ‫استانداردهای مرتبط از اولویت های این شرکت جهانی محیط زیست فرصتی برای نگاه عمیق و‬ ‫می باشــد‪ .‬وی محیــط زیســت میــراث ارزشــمند برنامه ریزی مدون و مســئوالنه برای حفاظت از‬ ‫گذشــتگان بــرای ما و امانــت ایندگان در دســتان محیطزیستمی باشد‪.‬‬ ‫رفع مشکل کمبود اب شرب سه روستای‬ ‫بخش کالشیشهرستانجوانرود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫شرب این روستاها مرتفع گردد‪.‬‬ ‫فاضالباستان کرمانشاهاز رفع‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــا اســتان‬ ‫مشــکل کمبود اب شــرب ســه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرایط فوق و لزوم‬ ‫روستایبخشکالشیشهرستان‬ ‫برنامــه ریــزی جهــت اقدامــات‬ ‫جوانــرود و برخــورداری بیش از‬ ‫اساسی و جدی برای رفع سریعتر‬ ‫علیرضا کاکاوند‬ ‫‪ ۲‬هزار نفر از اب شــرب ســالم و‬ ‫مشــکالت موجــود‪ ،‬شــرکت اب‬ ‫پایدار خبر داد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫و فاضــاب را بــر ان داشــت تــا با‬ ‫عمومی شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه‪ ،‬بررسی و کارشناسی دقیق منطقه تمهیدات الزم‬ ‫علیرضــا کاکاونــد مدیرعامل شــرکت ابفا اســتان در ایــن زمینــه را اتخاذ و اجرا نمایــد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫کرمانشاهضمنبیاناینخبراظهارداشت‪:‬ماهیت گفت‪:‬از جملهایناقدامات کهدر سهروستایاین‬ ‫شــرکت اب و فاضالب بر تامین اب شــرب ســالم بخشصورت گرفت‪،‬میتوانبهحفرچاهدستی‬ ‫و پایدار مبتنی است که در همین راستا صیانت از بــه عمق‪ ۶‬متر و تجهیــز و راه اندازی ان با نصب‬ ‫منابع ابی زیرزمینی و ضرورت مدیریت یکپارچه تابلوتکضربوالکتروپمپشناور‪ ۵/۷‬کیلووات‬ ‫منابعابامریمسلمتلقیمیشود‪.‬ویافزود‪:‬با ولوله گذاریبهمتراژ‪ ۴۰۰‬متربالوله‪ ۷۵‬میلیمتری‬ ‫اجرایطرحپکپارچهسازیابفاشهریوروستایی‪ ،‬و از نوع پلی اتیلن و انتقال اب از چاه به ایستگاه‬ ‫تالش برای ارتقای سطح خدمات در استان و علی پمپاژمیانیدرروستایدولتا‪،‬همچنینلوله گذاری‬ ‫الخصوص ســاماندهی اب روستایی و تسهیل در از چشمه روستای مزران به متراژ ‪ ۵‬هزار و‪ ۳۰۰‬متر‬ ‫بخش خدمات رسانی به این قشر با جدیت هر بالولهپلیاتیلنبهسایزهای‪ ۹۰‬و‪ ۱۱۰‬میلیمتربه‬ ‫چه تمام تر در برنامه های کاری این شــرکت قرار روستای کالش هوش اشاره نمود‪ .‬کاکاوند افزود‪:‬‬ ‫گرفت‪ .‬کاکاوند خاطر نشــان ســاخت‪ :‬در همین دیگر اقدام انجام شــده تجهیــز و راه انــدازی چاه‬ ‫راستا و در پی بازدیدی که با همراهی دکتر لهوانی دستی روستای بانی لوان به عمق‪ ۷‬متر با نصب‬ ‫نمایندهمردمشریفمنطقهاوراماناتدر مجلس پست برق و الکتروپمپ شناور ‪ ۵/۱۸‬کیلو وات و‬ ‫شــورای اســامی در ‪ ۹‬فروردین ماه ســال جاری از یک کیلومتر لوله گذاری با لوله‪ ۱۲۵‬میلی متر و از‬ ‫بخش کالشیبهعملامدتصمیماتیدرخصوص نوعپلیاتیلناست کهپسازرفعمشکلبرقچاه‬ ‫رفع مشکالت اب شرب روستاهای این بخش که روستاباهمکاریوهمراهیهمکارانمحترماداره‬ ‫به سبب کاهش نزوالت اسمانی در سال جاری و برق شهرستان‪ ،‬اب به روستای بانی لوان خواهد‬ ‫اثراتانبرمنابعتامینابشهرستانرخدادهبود رسید‪ .‬کاکاوند اظهار داشت‪ :‬به همت همکاران‬ ‫و موجب کاهش و بعضا خشــک شــدن چشمه خدوم شرکت ابفا و با اقدامات انجام شده ‪۴۵۰‬‬ ‫هایابدر منطقهشدهاست‪،‬اتخاذومقرر گردید خانواردراینروستاهاباجمعیتیبالغبر‪ ۲‬هزارنفر‬ ‫تا قبل از شروع فصل تابستان مشکل کمبود اب از ابشربسالموپایدار برخوردار گشتند‪.‬‬ ‫به کارگیری‪ ۱۹۰‬دستگاه دیزل ژنراتور برای‬ ‫مقابلهباتنشابی‬ ‫از ابتدای سالجاری تاکنون ‪ ۱۹۰‬دستگاه دیزل‬ ‫ژنراتور برای مقابله با کمبود اب ناشی از قطعی‬ ‫برق در سراسر استان مازندران به کارگیری شد‪ .‬به‬ ‫گــزارش پاگاه خبری هــم وطن؛ بــرارزاده مدیر‬ ‫عامــل شــرکت با بیــان این خبر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه به کاهــش ‪ ۴۴‬درصــدی بارندگی در‬ ‫ســال ابــی جــاری و کمبــود اب تــاش کردیــم‬ ‫اقدامات موثری در راستای مقابله با تنش ابی‬ ‫انجــام دهیــم در همین راســتا در حــوزه انرژی‬ ‫‪ ۱۹۰‬دســتگاه دیــزل ژنراتــور وارد مــدار شــد و‬ ‫ضمن تعمیر اساســی ‪ ۳۰‬دســتگاه الکتروپمپ‬ ‫و ‪ ۲۳‬دســتگاه دیــزل ژنراتــور‪ ،‬مناقصــه خریــد‬ ‫‪ ۲۵۰‬دســتگاه الکتروپمپ و قرارداد تعمیر ‪۵۰‬‬ ‫دســتگاه الکتروپمپ دیگر نیــز صورت گرفت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب مازندران‬ ‫اقدامــات دیگــر ایــن حوزه در راســتای گــذر از‬ ‫کم ابی را اســتاندارد ســازی ‪ ۱۴۴‬دستگاه انواع‬ ‫تابلــو بــرق‪ ،‬به کارگیــری تجهیــزات نوین اعم‬ ‫از تابلوهــای راه انــداز اینورتر و ســانت اســتاتر‬ ‫و سیســتمهای کنترل خودکار دســتگاهای رادیو‬ ‫فرکانسی‪،‬ساعتفرمانو‪....‬بهمنظورمدیریت‬ ‫مکانیزه تولید و توزیع اب بیان کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نرخ تورم کرمانشاه قابل‬ ‫ کنترل است‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫مالــی تضعیف شــده و بــر‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی‬ ‫نظارت ها اثر گذاشته است‪.‬‬ ‫کرمانشــاه گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫رئیس اتاق کرمانشــاه اظهار‬ ‫بررس ـی های انجام شــده‬ ‫کرد‪ :‬به عــاوه‪ ،‬جای بازارها‬ ‫توســط کارشناســان اتــاق بــا‬ ‫و میدان هــا تحــت نظــارت‬ ‫کیوان کاشفی‬ ‫برنامه ریــزی درســت و بــا‬ ‫شــهرداری و ســایر دستگاه ها‬ ‫تدویــن فرمــول مشــخص‪،‬‬ ‫کــه در بســیاری از شــهرهای‬ ‫نــرخ تــورم کرمانشــاه قابل کنتــرل اســت‪ .‬دیگــر کشــور برای اســتفاده اقشــار با ســطح‬ ‫کیــوان کاشــفی در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار اقتصادی پایین وجود دارد نیز در کرمانشاه‬ ‫داشــت‪ :‬پــس اعــام نــرخ تــورم از ســوی خالی است و بر باال بودن نرخ تورم اثرگذار‬ ‫مرکــز امار ایــران کارشناســان اتــاق بازرگانی اســت‪ .‬کاشفی ضعف سیستم حمل ونقل را‬ ‫رونــد بررســی وضعیــت نرخ تورم در اســتان از دیگر عوامل باال بودن قیمت ها دانســت‬ ‫را اغــاز کردنــد‪ .‬گــزارش مرکــز امــار از نــرخ و گفــت‪ :‬تقویــت سیســتم حمل ونقــل ریلی‬ ‫تــورم ‪ ۱۲‬ماهــه منتهــی بــه فروردیــن ‪ ١٤٠٠‬می توانــد بــه کاهــش هزین ههــای تولیــد و‬ ‫حاکی اســت که کرمانشــاه در صــدر جدول درنهایــت کاهــش قیمــت منجــر شــود‪ .‬او‬ ‫تــورم قرارگرفتــه اســت؛ اتفاقی کــه به گفته همچنیــن کرمانشــاه را به عنــوان یکــی از‬ ‫یــک اســتاد اقتصــاد دالیل متعــددی دارد و بازارهــای خرید مردم اقلیم کردســتان عراق‬ ‫برای رســاندن نرخ تورم اســتان بــه میانگین معرفی کرد و گفت‪ :‬خرید مهمانان خارجی‬ ‫کشــوری‪ ،‬نظــارت بــر خرده فروش ـی ها از بازارهای کرمانشاه را نیز می تواند از دیگر‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬او بــا اشــاره به اینکــه تورم عوامــل بــاال بــودن نرخ تــورم در کرمانشــاه‬ ‫در کرمانشــاه قابل کنتــرل اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا بدانیم‪.‬‬ ‫توجــه بــه اینکــه دالیل تــورم در کرمانشــاه‬ ‫بــر اســاس گــزارش مرکــز امــار ایــران‪ ،‬نرخ‬ ‫مشــخص اســت باید نشس ـت هایی دوره ای تــورم ‪ ۱۲‬ماهــه منتهی بــه فروردین ماه ‪١٤٠٠‬‬ ‫به منظور کنترل قیمت ها و کاهش نرخ تورم برای خانوارهای کشور به عدد ‪ 38/9‬درصد‬ ‫در زیرمجموعه کارگروه تنظیم بازار تشــکیل رســید‪ .‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬بیشــترین نرخ‬ ‫شــود‪ .‬رئیــس اتــاق بازرگانــی کرمانشــاه بــا تــورم ‪ ۱۲‬ماهــه بــا ‪ ٤٢.٩‬درصــد مربــوط بــه‬ ‫تاکیــد بــر اینکه نرخ باالی تــورم برای مردم استان کرمانشاه و کمترین نرخ هم با ‪35/8‬‬ ‫قابل قبــول نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ســوی دیگــر درصد مربوط به استان قم است‪ .‬استان های‬ ‫تجمیــع نــرخ تورم با نرخ بیــکاری که بیانگر کردســتان و خراســان شــمالی نیز بــا ‪ 42/8‬و‬ ‫شاخص فالکت است‪ ،‬بعد منفی در اذهان ‪ 42/6‬درصــد‪ ،‬دومین و ســومین اســتان های‬ ‫عمومــی ایجاد می کند‪ .‬کاشــفی گران بودن گــران کشــور هســتند و اســتان های مرکــزی و‬ ‫قیمــت خدمات را یکــی از عوامل باال رفتن مازنــدران بــا نــرخ تــورم ‪ 35/9‬درصــد دیگــر‬ ‫نــرخ تــورم دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬در اســتان های ارزان کشــور پس از قم بوده اند‪.‬‬ ‫کرمانشــاه به دلیل مســائلی ازجمله ســاعت قرار گرفتن اســتان کرمانشــاه در صدر جدول‬ ‫کار محدود و کمبود نیروی متخصص نبودن تــورم ‪ ۱۲‬ماهــه منتهی بــه فروردین ماه ‪١٤٠٠‬‬ ‫هزینه تولید و خدمات گران اســت‪ .‬او عدم در حالی اســت که این استان در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫نظارت مناســب بر سیســتم خرده فروشــی را با ‪ ۱۳‬رتبه بهبود در جایگاه ســیزدهم کشــور‬ ‫از دیگــر دالیــل باال بــودن نرخ تورم اســتان نشســت و در ســال ‪ ۱۳۹۸‬هــم بــا ‪ ۱۴‬رتبــه‬ ‫اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬طــی چنــد ســال بهبــود بــه رتبــه بیســت و هفتــم و جــزو پنج‬ ‫گذشــته بازرســی اصنــاف بــه دلیــل مســائل استان با تورم پایین رسید‪.‬‬ ‫سرانهفضایسبزاصفهانمتناسببارشد‬ ‫جمعیتحفظمی شود‬ ‫معــاون خدمــات شــهری‬ ‫زیبایی چهره شــهر و به همت‬ ‫شــهرداری اصفهان با اشــاره به‬ ‫کهــا و فضای ســبز‬ ‫ســازمان پار ‬ ‫لهــای‬ ‫احــداث پــروژه بــزرگ پ ‬ ‫شهرداری اصفهان اجرایی شده‬ ‫ســردار شهید ســلیمانی گفت‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬بــا توجه‬ ‫بــرای ابیــاری بیــش از ‪ 69‬هــزار‬ ‫بــه وســعت اراضــی محــدوده‬ ‫حسینامیری‬ ‫مترمربعفضایسبزپروژهشهید‬ ‫پل هایشهیدسلیمانیبه منظور‬ ‫سلیمانی‪ ،‬بیش از ‪ 37‬هزار متر‬ ‫ایجاد فضای سبز مناسب بیش‬ ‫کبــرداری و همچنین‬ ‫لوله کشیبرایابیاریاینفضالحاظشدهاست‪ .‬از ‪ 10‬هــزار مترمکعــب خا ‬ ‫حســین امیری با تاکید در خصوص اهمیت بیــش از ‪ 120‬هزار مترمکعب خاک ریزی صورت‬ ‫پــروژه مجموعــه پل ها و تقاطع چهار ســطحی گرفته اســت‪ .‬امیری به توســعه سطحی در این‬ ‫شــهید سپهبد ســلیمانی اظهار کرد‪ :‬احداث این مجموعه اشــاره کرد و گفــت‪ 60 :‬هزار مترمربع‬ ‫پــروژه حرکــت بســیار خوبی بوده کــه می تواند توسعه سطحی صورت گرفته است‪ ،‬همچنین‬ ‫نقش بسیار مناسبی در توسعه و عمران منطقه کاشت پنج هزار و ‪ 800‬اصله درخت و درختچه‬ ‫‪ ۱۵‬شــهرداری اصفهان و همچنین شهر اصفهان و کاشت بیش از ‪ 5‬هزار و ‪ 500‬مترمربع باغچه‬ ‫داشته باشد و با توجه به تردد بسیار زیاد از شرق گل های دائمی از دیگر اقدامات اجرایی شــده‬ ‫کشــور و شرق استان و همچنین نقش ترانزیتی در ایــن پــروژه اســت‪ .‬معاون خدمات شــهری‬ ‫ان به عنــوان یکــی از مبــادی مهــم ورودی شــهر شــهرداری اصفهان به نحوه ابیاری فضای ســبز‬ ‫اصفهان بسیار حائز اهمیت است‪ .‬او به احداث پروژه ســردار سلیمانی اشاره کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫فضای سبز مجموعه پل های شهید سپهبد قاسم ایــن پــروژه دو هــزار و ‪ 500‬متر طول لوله کشــی‬ ‫سلیمانیاشارهوتصریح کرد‪:‬هدففعالیت های شبکه توزیع صورت گرفته است و بیش از ‪35‬‬ ‫شهرداریاصفهاندر خصوصفضایسبز‪،‬حفظ هزار مترمربعلوله کشیتحت فشار اجراییشده‬ ‫سرانهفضایسبزمتناسببارشدجمعیتاست‪ ،‬است‪ .‬البته در این پروژه از گونه های مقاوم به‬ ‫در همین ارتباط طی ســه ســال گذشــته توسط کم ابــی استفاد هشــده اســت‪ .‬همچنیــن فــروغ‬ ‫مدیریــت شــهری بال غبــر ‪ ۳۰۰‬هکتــار به فضای مرتضایــی نــژاد‪ ،‬مدیرعامل ســازمان پارک ها و‬ ‫ســبز شــهر اصفهــان اضاف هشــده اســت‪ .‬معاون فضای سبز شــهرداری اصفهان در مورد توسعه‬ ‫خدماتشهریشهرداریاصفهانافزود‪:‬عملیات فضــای ســبز در ایــن پــروژه اظهار کرد‪ :‬ســازمان‬ ‫خا ‬ ‫کبــرداری و خاک ریــزی بــرای احداث فضای پارک ها توانســته در این پروژه بیش از ‪ 69‬هزار‬ ‫سبز در قالب نخاله کشی‪ ،‬تسطیح و اماده سازی مترمربع فضای ســبز در قالب کاشــت درخت‪،‬‬ ‫بســتر کاشــت و توســعه فضای ســبز و باهدف درختچهوباغچه گل هایتزئینیاجرا کند‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۱۵‬درصدیمصرف گاز طبیعی‬ ‫در نیروگاه های استان فارس‬ ‫مدیرعاملشرکت گازفارس‬ ‫گاز اســتان فــارس هســتند‪،‬‬ ‫از افزایــش ‪ 15‬درصدی مصرف‬ ‫یکــه مصــرف گاز در‬ ‫به طور ‬ ‫گاز طبیعــی در نیروگا ههــای‬ ‫صنایــع ســیمان پارســال ‪444‬‬ ‫استان در سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫میلیونو‪ 313‬هزار مترمکعب‪،‬‬ ‫غالمعباس حسینی گفت‪:‬‬ ‫صنایع فوالد و ذوب اهن ‪724‬‬ ‫غالمعباس حسینی‬ ‫مقدار سوختی که پنج نیروگاه‬ ‫میلیونو‪ 434‬هزار مترمکعب‪،‬‬ ‫فــارس در ســال ‪ 99‬دریافــت و‬ ‫پتروشیمی هایکمیلیاردو‪720‬‬ ‫مصرف کردند‪ 5 ،‬میلیارد و ‪ 595‬میلیون و ‪ 721‬میلیون و‪ 30‬هزار مترمکعب و پاالیشگاه ها‪213‬‬ ‫هزار مترمکعب بود‪ .‬او با بیان اینکه در سال‪ 98‬میلیــون و ‪ 768‬هــزار مترمکعــب بــوده اســت‪.‬‬ ‫مصرف گاز نیروگاه ها‪ 4 ،‬میلیارد و ‪ 865‬میلیون مدیرعامل شــرکت گاز اســتان فارس تاکید کرد‪:‬‬ ‫و ‪ 879‬هزار مترمکعب بود‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ 99‬شتاب بخشیبهروند گازرسانیبهصنایع‪،‬افزون‬ ‫مصــرف گاز در این نیروگاه ها ‪ 15‬درصد افزایش بر جهش و رفع موانع تولید‪ ،‬توسعه اقتصادی‬ ‫داشته است‪ .‬حسینی درباره مصرف گاز صنایع و خدمات متوازن گازرســانی‪ ،‬ســبب جایگزینی‬ ‫اســتان فــارس نیز توضیــح داد‪ :‬صنایع عمــده و این ســوخت پاک با دیگر ســوخت های فسیلی‬ ‫فوق عمده اســتان‪ ،‬بزرگ ترین مصرف کنندگان و کاهش الودگی هوا و محیط زیست می شود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1090‬‬ ‫درخشش روزنامه رویداد امروز در‬ ‫هشتمینجشنوارهرسانه هایاستانقزوین‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬هشــتمین جشــنواره‬ ‫رسانه های استان قزوین به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫معــاون امــور مطبوعاتــی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در ائین اختتامیه‬ ‫هشتمین جشنواره رسانه های استان قزوین در پیام‬ ‫تصویری برگزاری جشنواره های رسانه ای را فرصت‬ ‫مناســبی بــرای واکاوی کارکــرد رســانه ها دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬هــدف از برگــزاری جشــنواره رســانه ای‬ ‫افزایــش مهــارت در رســانه ها‪ ،‬شــناخت دنیــای‬ ‫تهــا و امکانــات‬ ‫جدیــد رســانه‪ ،‬شناســایی فرص ‬ ‫در اختیار ان ها اســت‪ .‬محمــد خدادی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در فضای رســانه ای کنونی شبکه های اجتماعی و‬ ‫فضای مجازی رقیب رسانه ها نیستند بلکه شریک‬ ‫رســانه ها و قدرت بی بدیلی هســتند که در اختیار‬ ‫رســانه ها قــرار دارنــد تــا در این فرصت بــه وجود‬ ‫امده بتوانند از حداکثر امکانات بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫او بــه ظرفیــت تاریخــی‪ ،‬قدیمــی‪ ،‬موثــر و موفق‬ ‫رسانه های استان قزوین اشاره کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫جامعــه رســانه ای قزویــن جامعــه پویایی اســت‬ ‫امــا بیــن انچــه باید باشــد تا انچه هســت فاصله‬ ‫زیادی وجود دارد و جبران ان نیازمند همبستگی‪،‬‬ ‫همکاری و هم افزایی رســانه ای است‪ .‬او نهادینه‬ ‫کرد ن اخالق را الزمه فعالیت هر خبرنگار دانست‬ ‫و تاکیــد کرد‪ :‬خبرنگاران باید در رابطه با محتوای‬ ‫اطالع رســانی به جامعه؛ شــاخص های اخالق در‬ ‫شگــذاری و رعایــت‬ ‫صحــت و درســتی اخبــار را ارز ‬ ‫کنند‪ .‬معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی با بیــان این مطلب که‬ ‫جامعه ما امروز بیش از هرروز دیگر به رسانه نیاز‬ ‫دارد گفت‪ :‬نیاز است بستر هم افزایی‪ ،‬همکاری‪،‬‬ ‫همدلی و اخالق در جامعه فراهم شود؛ اخالقی‬ ‫کــه شــاخص ان شــهدای ‪ 8‬ســال دفــاع مقــدس و‬ ‫اخرین شــهید برجســته ما ســردار قاسم سلیمانی‬ ‫اســت که با وفــاداری خود باعث شــد همه مردم‬ ‫قدرشــناس ایــن شــهید بزرگــوار باشــند‪ .‬خــدادی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬پایان جشــنواره های مطبوعات‬ ‫باید اغاز استفاده از محصوالت جشنواره و فرصت‬ ‫مناســب برای اسیب شناســی حوزه اطالع رســانی‪،‬‬ ‫مهــارت رســانه ای‪ ،‬اثــر رســانه ها در جامعــه و‬ ‫مخاطب شناسی باشــد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی اســتان قزوین هــم در این مراســم ضمن‬ ‫تقدیر از فعالین رســانه ای اســتان قزوین هدف از‬ ‫برگزاری هشتمین جشنواره رسانه ای استان را ایجاد‬ ‫هم افزایی ظرفیت رسانه ای استان و محک جریان‬ ‫رســانه ای در حوزه داوری دانست و گفت‪ :‬در این‬ ‫جشنواره ‪ 530‬اثر متقاضی شرکت بودند که از این‬ ‫تعــداد ‪ 317‬اثــر بــه مرحلــه داوری در بخش های‬ ‫مختلف‪ ،‬گزارش و تحلیل‪ ،‬خبر‪ ،‬تیتر‪ ،‬یادداشت‪،‬‬ ‫سرمقاله‪ ،‬کلیپ ویدئوهای خبری و ‪ ...‬راه یافت‪.‬‬ ‫محمدحسین اسماعیلی با اشاره به ظرفیت خوب‬ ‫رســانه ای اســتان قزوین افزود‪ :‬در حال حاضر ‪180‬‬ ‫فعال خبری و رســانه ای در استان قزوین مشغول‬ ‫فعالیــت هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ 66‬رســانه‬ ‫مکتــوب‪ 34 ،‬پایــگاه رســانه ای و ‪ 80‬نمایندگــی‬ ‫خبرگــزاری وجــود دارد‪ .‬او بــا انتقــاد از کاهش امار‬ ‫ســرانه مطالعه مجله و روزنامه در ســطح اســتان‬ ‫قزوین تاکید کرد‪ :‬بر اســاس اسیب شناسی صورت‬ ‫گرفته میــزان مصرف کاالهای فرهنگی در اســتان‬ ‫‪5‬‬ ‫بســیار کاهش یافتــه اســت به طوری کــه فقــط ‪25‬‬ ‫درصــد مــردم اســتان قزویــن مجلــه و روزنامــه‬ ‫می خوانند و از این تعداد نیز ‪ 48‬درصد به صورت‬ ‫الکترونیکی مجلــه و روزنامه مطالعه می کنند‪ .‬او‬ ‫توضیح داد‪ :‬تورق کردن نشریات مکتوب در کشور‬ ‫و اســتان به یک معضل تبدیل شــده است که نیاز‬ ‫به اسیب شناســی جدی دارد‪ .‬معاونت سیاســی و‬ ‫اجتماعی استانداری قزوین هم در این ائین با تاکید‬ ‫بر این مطلب که اگاهی بخشی کار رسانه ها است‬ ‫گفــت‪ :‬رســانه ها در مبــارزه بــا کرونا و ایجاد شــور‬ ‫انتخاباتــی در اســتان کمک کار بودنــد به طوری که‬ ‫معدل رسانه های استان را می توان انصاف و نقد‬ ‫سازنده معرفی کرد‪ .‬منوچهر حبیبی از رسانه های‬ ‫استان خواست انتخابات پیش رو را با حضور‪ ،‬قلم‬ ‫و تحلیل رسانه ای به صورت پرشور موتور انتخابات‬ ‫را گرم کنند و مردم که زینت انتخابات هستند در‬ ‫پــای صندوق های رای حضور یابند‪ .‬در هشــتمین‬ ‫جشــنواره رسانه ای استان قزوین از دادگر خانبانی‬ ‫و علی علیمحمدی به عنوان پیشکسوتان رسانه ای‬ ‫استان با حدود نیم قرن فعالیت رسانه ای تجلیل به‬ ‫عمل امد و از خانواده خبرنگار فعال و بانوی قلم و‬ ‫قیام استان مرحوم حنانه امیری تقدیر شد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جشــنواره دادگرخانبانــی از‬ ‫روزنامــه رویــداد امــروز و ملیحــه شــریف خــواه از‬ ‫روزنامه اطالعات مشترکا در بخش خبر موفق به‬ ‫کسب رتبه سوم شدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلبنیادخراسانرضوی‪:‬‬ ‫واگذاریزمینبهایثارگرانپیگیریشود‬ ‫مشــهد مقــدس ســحررحمتی‪-‬مدیرکل بنیــاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت‪ :‬اداره‬ ‫کل مســکن و راه شهرســازی اعالم کرده است‪ ،‬در‬ ‫اســتان خراســان رضوی هیچ مشکلی در خصوص‬ ‫واگــذاری زمیــن بــه ایثارگران نیســت و مســئوالن‬ ‫شهرســتان تربت حیدریــه بایــد پیگیــر زمیــن برای‬ ‫ایثارگرانباشند‪.‬‬ ‫حجت االســام حســین معصومی در جلسه‬ ‫شــورای هماهنگــی امــور ایثارگــران تربت حیدریه‬ ‫در ســالن جلســات فرمانداری با حضــور فرماندار‬ ‫تربت حیدریــه‪ ،‬معــاون تعــاون بنیــاد خراســان‬ ‫رضوی و تنی چند از روســای ادارات حضور یافت‬ ‫و ضمن ادای احترام به مقام شهدا گفت‪ :‬یکی از‬ ‫قوانین جامع خدمات رسانی به ایثارگران‪ ،‬قانون‬ ‫تامین مسکن توسط دولت ویژه خانواده شهدا‪،‬‬ ‫جانبازان و ازادگان اســت‪ .‬او افزود‪ :‬تفاهم نامه ‪5‬‬ ‫هزار واحد مسکونی بین رئیس بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگران و اســتاندار خراســان رضوی منعقدشــده‬ ‫اســت که ســهم شهرســتان تربت حیدریــه در این‬ ‫پــروژه ‪ 260‬واحــد مســکونی اســت‪ .‬معصومــی‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬در جلس ـه ای که بین بنیــاد و اداره کل‬ ‫راه و شهرســازی صورت گرفته اســت‪ ،‬مدیرکل راه‬ ‫و شهرســازی خراسان رضوی در خصوص واگذاری‬ ‫زمین به ایثارگران اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان‬ ‫رضوی ضمن قدردانی از همکاران اداره کل راه‬ ‫و شهرسازی گفت‪ :‬مدیرکل این مجموعه اعالم‬ ‫کرده اســت شهرســتان هایی که زمین مسکونی‬ ‫ندارند‪ ،‬زمین های منابع طبیعی جهت واگذاری‬ ‫بــه ایثارگــران را تغییــر کاربــری دهند‪.‬مســئول‬ ‫حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در بنیــاد خراســان‬ ‫رضــوی بــا بیان اینکه زمین در مشــهد‪ ،‬ســبزوار‪،‬‬ ‫گنابــاد و بجســتان جهت واگذاری بــه ایثارگران‬ ‫واگذارشــده اســت‪ ،‬از فرمانــدار و رئیــس بنیــاد‬ ‫شــهید و امور ایثارگــران تربت حیدریه خواســت‬ ‫موضــوع وا گــذاری زمین به ایثارگــران را پیگیری‬ ‫و مشــکالت پیــش رو را شناســایی کننــد‪ .‬او در‬ ‫خصــوص خدمــت بــه ایثارگــران افــزود‪ :‬بیش از‬ ‫یگــذرد و در اینــده‬ ‫ســی ســال از پایــان جنــگ م ‬ ‫حســرت این را خواهیم خورد تا بیشتر به مردم‬ ‫و خانواده شهدا و ایثارگران خدمت می کردیم‪،‬‬ ‫مــادران شــهدای مفقوداالثــر همچنــان پــس از‬ ‫گذشــت ســی ســال منتظر پیکر شــهدا هســتند‪،‬‬ ‫شــهدا نظار هگــر اعمال ما هســتند‪ ،‬ا گــر کوتاهی‬ ‫کنیــم در ایــن دنیــا و اخــرت باید جــواب انان را‬ ‫بدهیــم‪ .‬معصومی تصریح کــرد‪ :‬واگذاری زمین‬ ‫در مشهد با مشکالت متعددی مواجه بود‪ ،‬اما‬ ‫بــا پیگیری های مختلف توانســتیم ‪ 44‬هزار متر‬ ‫زمیــن را دریافــت و با همکاری مســئوالن تغییر‬ ‫کاربــردی دهیــم و بــا انبوه ســازی‪ ،‬واحد هــای‬ ‫مســکونی بــه ایثارگــران واجــد شــرایط واگــذار‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬ایــن مقــام مســئول بــه موضــوع‬ ‫انتخابات اشاره کرد و گفت‪ :‬نباید حرفی بزنیم‬ ‫و عملی انجام دهیم که ا گاهانه و یا ناخوداگاه‬ ‫در مســیر دشــمن باشــد و دشــمن از ایــن عمــل‬ ‫خوشــنود شــود‪ .‬او در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬هر‬ ‫برگ رای مشــتی بر دهان دشــمنان قسم خورده‬ ‫نظــام مقــدس جمهوری اســامی ایران اســت و‬ ‫همــه مــا بایــد در مشــارکت حداکثــری فعالیت‬ ‫کنیــم‪ .‬گفتنی اســت؛ شهرســتان تربت حیدریه از‬ ‫توابع اســتان خراســان رضوی اســت که در ‪145‬‬ ‫کیلومتــری مشــهد مقــدس واقع شــده و پرونــده‬ ‫‪ 675‬شــهید‪ ،‬یــک هــزار و ‪ 671‬جانبــاز و ‪142‬‬ ‫ازاده ســرافراز در بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫ن سند افتخار غیور مردانی است که‬ ‫این شهرستا ‬ ‫برای ســربلندی نظام مقدس جمهوری اســامی‬ ‫ایران جان فشــانی فداکاری و مقاومت کردند و‬ ‫به انقالب اسالمی عزت بخشیدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تخلیه و بارگیری‪ ۵‬درصد کاالی کشور در مجتمع بندری استارا‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا اشــاره بــه‬ ‫عــدم وجــود محدودیــت بــرای بهره گیــری از‬ ‫تهــای منطقــه ویــژه اقتصــادی اســتارا‪،‬‬ ‫ظرفی ‬ ‫گفــت‪ ۵ :‬درصــد تخلیــه و بارگیــری کاال بنــادر‬ ‫شــمال کشــور در مجتمــع بنــدری اســتارا انجــام‬ ‫یشــود‪ .‬محمــد راســتاد در بازدیــد از منطقــه‬ ‫م ‬ ‫ویژه اقتصادی بندر استارا با تاکید بر اینکه تمام‬ ‫تشــریفات قانونی تبدیل بندر اســتارا به منطقه‬ ‫ویــژه اقتصــادی انجا مشــده اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫در ایــن منطقــه هیــچ محدودیتــی در بهره گیری‬ ‫از مزایــا و تســهیالت قانونــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۵‬درصــد از تخلیــه و‬ ‫بارگیری کاالها در بنادر شمالی کشور به مجتمع‬ ‫بنــدری اســتارا اختصــاص دارد و ایــن بنــدر مهم‬ ‫شــمال کشور رشــد قابل توجهی را شاهد است‪.‬‬ ‫راســتاد با بیــان اینکه در منطقه ویــژه اقتصادی‬ ‫اســتارا امــکان واردات کاال بــدون محدودیــت‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بندر اســتارا به عنوان‬ ‫یک بندر بازرگانی با بهره گیری از مزایای قانونی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی می تواند در فرایند ورود و‬ ‫خروج کاال اعم از واردات مواد اولیه و صادرات‬ ‫محصوالتی که ارزش افزوده روی ان ایجادشده‬ ‫است نقش افرینی کند‪ .‬مدیرعامل سازمان بنادر‬ ‫و دریانــوردی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس قوانیــن‬ ‫محدوده مناطق ویژه اقتصادی جز قلمرو گمرکی‬ ‫محسوب نمی شوند و امکان واردات کاال در ان ها‬ ‫بدون محدودیت وجود دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬عمده‬ ‫بنادر تجاری کشور ما مناطق ویژه اقتصادی بوده‬ ‫و معافیت های مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫بــه توســعه بنــادر در افزایــش و جذب ســهم بازار‬ ‫حمل ونقل دریایی در کشور کمک ویژه ای می کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بندر چندمنظوره استارا با ‪ ۶۰‬هکتار‬ ‫وســعت در ســاحل دریــای خــزر‪ ،‬نخســتین بنــدر‬ ‫بخش خصوصی کشور بوده و از فروردین سال ‪۹۲‬‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری‪ 41‬دورهاموزشیدر جمعیتهالل احمرسیستانوبلوچستان‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان‬ ‫سیستان و بلوچستان از اجرای ‪ 41‬دوره اموزشی‬ ‫توســط حــوزه امــوزش و پژوهــش جمعیــت‬ ‫لهــای‬ ‫هالل احمــر اســتان بــا رعایــت پروتک ‬ ‫بهداشــتی در اردیبهش ـت ماه امســال خبــر داد‪.‬‬ ‫علیرضا میربهاء الدین گفت‪ :‬در اردیبهش ـت ماه‬ ‫امســال ‪ 41‬دوره اموزشــی جهــت ‪ 883‬نفــر در‬ ‫سطح استان برگزار شد‪.‬‬ ‫علیرضــا میربهاء الدین بیان کرد‪ 10 :‬دوره‬ ‫اموزشــی کمک هــای اولیه جهــت عموم‪22 ،‬‬ ‫دوره امادگــی در برابــر مخاطــرات‪ 7 ،‬دوره‬ ‫مهارت های پایه داوطلبی‪ 2 ،‬دوره مقدماتی‬ ‫تخصصــی (عمومــی امــداد و نجــات) جهــت‬ ‫‪ 883‬نفــر در اردیبهش ـت ماه امســال برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان‬ ‫اضافــه کــرد‪ 12 :‬کارگاه عملــی اموزش هــای‬ ‫ویــژه مربیــان پایــه جهت ‪ 130‬نفــر و اموزش‬ ‫چهــره به چهره در خصوص نحوه پیشــگیری‬ ‫از بیمــاری کرونــا در محل هــای برگــزاری‬ ‫مراســم ختــم قران‪ ،‬نمــاز عید و نمــاز جمعه‬ ‫جهــت ‪ 807‬نفــر در مــاه گذشــته اجــرا شــد‪.‬‬ ‫او توزیــع بیــش از شــش هــزار بــرگ بروشــور‬ ‫و ‪ 13433‬بیــان نــکات اموزشــی در طــرح‬ ‫غربالگــری‪ ،‬اطالع رســانی عمومــی جهــت‬ ‫دوره مجــازی‪ ،‬انتشــار محتــوای اموزشــی‬ ‫در فضــای مجــازی را از دیگــر فعالیت هــای‬ ‫حوزه اموزش و پژوهــش جمعیت هالل احمر‬ ‫استان بیان کرد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بازسازی واحدهای‬ ‫زلزله زده رامیان و‬ ‫ازادشهر تا شهریورماه به‬ ‫پایان می رسد‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان از اتمــام بازســازی‬ ‫واحدهــای زلزلــه زده رامیان و ازادشــهر تا شــهریورماه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ســید محمد حســینی در خصــوص اخریــن وضعیت‬ ‫مناطــق زلزلــه زده رامیــان اظهــار کــرد‪ :‬هشــت مــاه از‬ ‫وقوع زمین لرزه در رامیان می گذرد و تاکنون بازســازی‬ ‫واحدهایخسارت دیده‪ ۸۰،‬درصدپیشرفتفیزیکی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن گلستان توضیح‬ ‫داد‪ :‬زلزلــه رامیــان بــه ‪ ۲۱۱‬واحد مســکونی خســارت‬ ‫زده بــود کــه هم اکنون ‪ ۱۵۰‬خانوار‪ ،‬خانه های خود را‬ ‫تحویــل گرفته انــد‪ .‬او اضافه کرد که با اقدام جهادی‬ ‫اولین واحد مسکونی یک ماه بعد از زلزله‪ ،‬در قورچای‬ ‫(مرکز زمین لرزه) افتتاح شد‪ .‬حسینی بیان کرد‪ :‬تالش‬ ‫می کنیم روند بازســازی تا ســالگرد زلزله (‪ ۱۷‬شهریور)‬ ‫به پایان برسد‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با بیان‬ ‫اینکــه ظــرف یک ماه اینــده بازســازی در قورچای به‬ ‫پایان می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬در روستای ویرو هم کار عقب تر‬ ‫بوده که هم اکنون روند بازسازی شتاب گرفته است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬به مالکان واحدهای خسارت دیده‪۶۵‬‬ ‫میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت‪ ۱۰،‬میلیون تومان‬ ‫کمک هزینه اجاره مسکن‪ ۱۰ ،‬میلیون تومان بالعوض‬ ‫ســاخت و پنج میلیون تومان کمک هزینه معیشــت‬ ‫پرداخت شــده و عــاوه بــر ان صدور ســند‪ ،‬نظارت و‬ ‫طراحی ساختمان هم رایگان بوده و ‪ ۱۶‬پاکت سیمان‬ ‫رایگان هم توزیع شده است‪.‬‬ ‫تصویب ‪ ۷‬طرح مطالعاتی‬ ‫و پژوهشی بندر چابهار‬ ‫در هیئت عامل سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توســعه مدیریــت و منابع بنادر‬ ‫و دریانــوردی سیســتان و بلوچســتان گفــت‪ ۷ :‬طرح‬ ‫مطالعاتــی و پژوهشــی پیشــنهادی اداره کل بنــادر و‬ ‫دریانوردی سیســتان و بلوچســتان باقابلیت اجرایی‬ ‫مورد تصویب سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ناصــر روان بخش با بیان این مطلب اعــام کرد‪ :‬این‬ ‫طرح هــا به عنــوان پروژه هــای مطالعاتی و پژوهشــی‬ ‫باقابلیــت اجرایــی درون و برون ســازمانی در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مورد تصویب قرار گرفت‪ .‬معاون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫توسعه مدیریت و منابع بنادر و دریانوردی سیستان و‬ ‫بلوچستان افزود‪ :‬در راستای وظایف و ماموریت های‬ ‫سازمان بنادر دریانوردی با عنوان « تحقیق و مطالعه‬ ‫در امور بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی»؛ اداره‬ ‫کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان در سال‬ ‫‪ ۹۹‬در قالب نیازهای مطالعاتی و پژوهشی‪ ،‬ده طرح‬ ‫پژوهشی مطالعاتی را به همراه پروپوزال های مربوطه‬ ‫به سازمان پیشنهاد که پس از بررسی و طرح در جلسه‬ ‫هیئــت عامل ســازمان‪ ۷ ،‬طــرح به عنــوان پروژه های‬ ‫مطالعاتــی و پژوهشــی باقابلیــت اجرایــی درون و‬ ‫برون ســازمانی مورد تصویب قرار گرفت که در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫تعمیرات اساسی مراکز‬ ‫تفکیک سه گانه و خطوط‬ ‫لوله جریانی چاه های‬ ‫ناحیه نار پایان یافت‬ ‫بــا تــاش کارکنــان منطقــه عملیاتــی نــار و کنــگان‬ ‫تعمیرات اساســی مراکز تفکیک شماره یک‪ ،‬دو و‬ ‫ســه و خطوط لوله جریانی هشــت اینچ چاه های‬ ‫‪ ۱۵‬و ‪ ۲۵‬ناحیــه نــار پایان یافت‪ .‬جانشــین رئیس‬ ‫ایــن منطقــه عملیاتــی‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن تعمیــرات‬ ‫شــامل رفــع نشــت و ایمن ســازی انــواع شــیراالت‬ ‫چاه هــا و مراکــز تفکیــک‪ ،‬نصــب مهارکننــده بــر‬ ‫روی خطــوط لولــه‪ ،‬انجــام اقدامــات اصالحــی‬ ‫بــا انجــام انــواع برشــکاری و جوشــکاری خطــوط‬ ‫لولــه‪ ،‬نصــب اتصــاالت و الیــن کشــی مناســب‬ ‫روی گریــس خــور شــیرهای ورودی‪ ،‬تعمیــرات‬ ‫اساســی تفکیــک گرهــای مرحلــه اول تــا چهــارم‪،‬‬ ‫تعمیر کلیه سیستم های برقی و ابزار دقیقی بوده‬ ‫اســت‪ .‬علی هاشمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخش دیگری از‬ ‫تعمیــرات اساســی این ناحیه شــامل ایمن ســازی‪،‬‬ ‫تعمیــر و یــا تعویــض خطــوط لولــه جریانــی بوده‬ ‫اســت‪ .‬او تعمیرات خطوط لوله جریانی را شامل‬ ‫ایمن ســازی و تعمیرات خط لوله ‪ ۸‬اینچ جریانی‬ ‫چــاه شــماره ‪ ۱۵‬نــار به طول ‪ ۱۰۵‬متــر و خط لوله‬ ‫جریانــی چــاه شــماره ‪ ۲۵‬نــار بــه طــول ‪ ۲۴۵‬متــر‬ ‫شــامل خا ک برداری‪ ،‬پوشش برداری‪ ،‬سندبالست‬ ‫و تعویض پوشــش‪ ،‬عنــوان کرد و گفت‪ :‬همچنین‬ ‫‪ ۶۱‬متــر از خــط لولــه جریانــی چاه شــماره ‪ ۲۵‬نیز‬ ‫تعویــض شــده اســت‪ .‬هاشــمی از دیگــر کارهــای‬ ‫انجام شــده را نصــب پــاور توربیــن و ژنراتــور گاز‬ ‫توربین ردیف ســوم ایســتگاه تقویت فشار گاز نار‬ ‫عنوان کرد‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬به منظور اطمینان از‬ ‫امادگی تامین ســوخت در فصل ســرما‪ ،‬تعمیرات‬ ‫اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز نار نیز در برنامه‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫منطقــه عملیاتــی نــار و کنــگان یکــی از مناطــق‬ ‫عملیاتی پنجگانه شــرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫زاگــرس جنوبــی اســت کــه در حــوزه جغرافیایــی‬ ‫شهرســتان جم و کنگان در استان بوشهر قرار دارد‬ ‫و خــوراک موردنیــاز پاالیشــگاه فجر جــم را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د زنجان‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1090‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫امادگی زنجان برای میزبانی‬ ‫از منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫حضور حداکثری راهبرد‬ ‫انتخابات است‬ ‫جانشــین فرمانده ســپاه انصارالمهدی (عج) استان‬ ‫زنجــان گفــت‪ :‬مهم تریــن راهبــرد انتخابــات‪ ،‬حضــور‬ ‫حداکثریبهشمار می رود‪.‬‬ ‫سرهنگ ابوالفضل طهماســبی در ایین گردهمایی‬ ‫روشــنگری در انتخابــات جمعیــت هالل احمــر اســتان‬ ‫زنجــان‪ ،‬اظهار کرد‪ ۳۵۳۵ :‬شــهید اســتان زنجــان برای‬ ‫قــران‪ ،‬وطــن و امنیــت ما به درجه رفیع شــهادت نائل‬ ‫امدند‪ ،‬به همین خاطر اسایش و ارامش جامعه مدیون‬ ‫خون شهدا است‪ .‬او به روشنگری در انتخابات اشاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬رهبــری در بیانیــه گام دوم انقالب تاکیددارند‬ ‫برای برداشــتن گام های اســتوار در اینده باید گذشــته را‬ ‫درســت شــناخت و از تجربه ها درس گرفت که اگر این‬ ‫نشــود‪ ،‬اینــده مورد تهدیدهای ناشــناخته قــرار خواهد‬ ‫گرفــت‪ .‬طهماســبی بــه ظرفیت های بــاالی زنجــان در‬ ‫همه حوزه ها اشــاره کرد و یاداور شــد‪ :‬در استان زنجان‬ ‫پتانسیل هایقابل توجهیداریم کهاگرهم افزاییانجام‬ ‫شود‪،‬بسیاریاز مشکالتمناطقدورافتادهدر روستاها‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫ازجمله اب اشــامیدنی و کشــاورزی مرتفع م ‬ ‫با پرداختن به این مســئله که با حضور مردم اقدامات‬ ‫عمرانــی قابل توجهی در مناطق روســتایی انجا مشــده‬ ‫است‪،‬اضافه کرد‪:‬اگرمسائلمختلف کنار گذاشتهشود‪،‬‬ ‫ظرفیت های موجود در استان به بالفعل می رسد‪ ،‬زیرا‬ ‫هرجایــی هم افزایی بــوده‪ ،‬برنامه ها به نحو مطلوبی‬ ‫پیش رفته است‪ .‬جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی‬ ‫(عــج) اســتان زنجــان با بیان این مطلب کــه زمانی که‬ ‫تهــا در کنــار هم قرار گیرد و متصل به هم شــود‪،‬‬ ‫ظرفی ‬ ‫بســیاری از مشــکالت در اســتان رفع خواهد شد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایــن فعالیت ها روحیه جهادی می طلبــد و در کنار‬ ‫ان باید منیت ها نیز کنار گذاشته شود‪ .‬او با تاکید بر این‬ ‫مطلــب که در حوزه کارهای روشــنگری باید ســامت‪،‬‬ ‫امنیتورقابتانتخابات‪،‬حضور حداکثری‪،‬مشارکتو‬ ‫انتخاباصلحمحققشود‪،‬عنوان کرد‪:‬مهم ترینراهبرد‬ ‫ن امر حســاس‬ ‫انتخابــات‪ ،‬حضور حداکثری مردم در ای ‬ ‫تمردمدر انتخاباتامنیتیمی افریند‬ ‫است‪،‬زیرامشارک ‬ ‫که بازدارندگی ان از توا ن دفاعی باالتر است‪ .‬جانشین‬ ‫فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره‬ ‫بهاینکهمشارکتدر انتخاباتشرطالزماماشرط کافی‬ ‫انتخاب اصلح است‪ ،‬در این چندروزه باید تحقیق کرده‬ ‫و کاندیدای اصلح را به مدت چهار سال انتخاب کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪:‬در شانایرانیاننیست کهشناسنامه اشبدونمهر‬ ‫انتخاباتباشد‪.‬‬ ‫‪ 1۱‬تن کلزا از کشاورزان‬ ‫خریداری شد‬ ‫سرپرســت شــرکت غله و خدمــات بازرگانی زنجان‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنون بیــش از ‪ ۱۱‬تن کلزا از کشــاورزان زنجانی‬ ‫خریداری شدهونپتون‪ ،‬گابریالواوکاپیارقام کشت شده‬ ‫کلزا در زنجان است‪ .‬ولی ا‪ ...‬زمانی در گفتگو با بازار با‬ ‫بیاناینکهخریدتضمینیدانه هایروغنی کلزادر زنجان‬ ‫از ‪ ۳۰‬اردیبهش ـت ماه سال جاری اغازشده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هشت مرکز در استان کلزای کشاورزان را خریداری‬ ‫می کنند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬بیش از یک هزار و ‪ ۴۰۰‬هکتار از‬ ‫زمین های کشاورزی استان به کشت کلزا اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان‬ ‫بــا بیــان اینکه تاکنون بیــش از ‪ ۱۱‬تــن کلزا از کشــاورزان‬ ‫یشــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬نپتون‪ ،‬گابریال و‬ ‫زنجانی خریدار ‬ ‫تشــده کلزا در زنجان اســت‪ .‬زمانی‬ ‫اوکاپــی ارقام کش ‬ ‫یشــده از کشاورزان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دانه های روغنی خریدار ‬ ‫اســتان زنجــان بــه کارخان ههــای روغن کشــی فرســتاده‬ ‫می شود‪ .‬او با بیان اینکه با توجه به قیمت باال و خرید‬ ‫تضمینی سطح زیر کشت محصول کلزا هرسال افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬شهرستان طارم بیشترین کشت‬ ‫کلزا در اســتان را دارد‪ .‬سرپرســت شرکت غله و خدمات‬ ‫بازرگانــی زنجــان با بیان اینکه طی ســال گذشــته ‪۵۱۷‬‬ ‫تن کلزا از کشــاورزان استان خریداری شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهرستان طارم با توجه به شرایط جوی و اب و هوایی‬ ‫که دارد به عنوان اولین شهرستان امکان خرید دانه های‬ ‫روغنی در ان میسر شده است‪.‬‬ ‫استقبال خوب زنجانی های‬ ‫برای دریافت واکسن کرونا‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت‪:‬‬ ‫تاکنون مشــکل و عارضه ای برای افرادی که واکســن‬ ‫کرونــا را در اســتان زنجــان دریافــت کردنــد گــزارش‬ ‫نشــده اســت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬پرویز قزلباش با اشــاره‬ ‫به اســتقبال خــوب زنجانی های برای تزریق واکســن‬ ‫کرونا در استان‪ ،‬گفت‪ :‬روند تزریق واکسن در استان‬ ‫خــوب اســت‪ .‬او با بیان اینکه تاکنــون دو هزار نفر از‬ ‫جامعــه هــدف در زنجــان در مرحلــه دوم فــاز ســوم‬ ‫واکســن پاستور را دریافت کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مرحله‬ ‫دوم فاز سوم کارازمایی واکسن پاستور و کوبا به سه‬ ‫هزار داوطلب زنجانی جامعه هدف اغازشده است‪.‬‬ ‫رئیس علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه تاکنون‬ ‫دریافت کننــدگان واکســن کرونــا در اســتان زنجــان‬ ‫عوارض جدی نداشــتند‪ ،‬گفت‪ :‬با تهیه واکسن کرونا‬ ‫به انــدازه کافــی واکسیناســیون افــراد باالی ‪ ۶۵‬ســال‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬قزلباش با بیان اینکه تاخیر تزریق‬ ‫ُدز دوم در افــراد‪ ،‬مشــکل جدی بــه وجود نمی اورد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با تزریق دز اول واکسن کرونا‪ ،‬سیستم ایمنی‬ ‫کشــده و اماده دفاع اســت ولــی ُدز دوم‬ ‫بــدن تحری ‬ ‫مکمل بوده که امید است در روزها و هفته اینده این‬ ‫کار نیز انجام شود‪.‬‬ ‫در جلســه روز ‪ ۱۵‬اردیبهشــت مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام‪ ،‬ایجــاد منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی زنجــان تصویــب شــد و زنجان‬ ‫پــس از ‪ ۱۵‬ســال انتظــار بــه جرگــه اســتان های‬ ‫دارای منطقــه اقتصــادی ویــژه اقتصادی کشــور‬ ‫پیوســت‪ .‬ایــن منطقــه ویــژه اقتصــادی در یک‬ ‫محــدوده ‪ ۱۰۰‬هکتــاری در غــرب شــهر زنجــان‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬کارشناســان‬ ‫ایجــاد م ‬ ‫اقتصــادی بر این باور هســتند کــه مناطق ویژه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬ازجملــه تدابیــری اســت کــه تجربه‬ ‫کشــورهای مختلــف پشــت ان اســت و اتفاقــا‬ ‫در همیــن ســال های اخیــر‪ ،‬بــه این مهــم‪ ،‬روی‬ ‫اورده و بــه لیســت ایجادکننــدگان مناطق ویژه‬ ‫اقتصــادی پیوســته اند‪ .‬ســنگاپور‪ ،‬چیــن‪ ،‬کــره‬ ‫جنوبــی و حتــی ژاپن‪ ،‬برای حمایت از توســعه‬ ‫اقتصــادی خــود‪ ،‬از ایــن سیســتم ها‪ ،‬به عنــوان‬ ‫یکــی از مکانیس ـم های توســعه اقتصــادی‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه در ایــران هــم از ایــن‬ ‫مکانیســم در ســال های مختلــف‪ ،‬بهــره بــرده‬ ‫شــده اســت‪ .‬ضمــن اینکــه بر ایــن نکتــه تاکید‬ ‫یشــود کــه معمــوال در شــرایط عــادی و در‬ ‫م ‬ ‫مناطق مختلف ممکن است‪ ،‬سرمایه گذاری ها‬ ‫یشــود محقــق‬ ‫ان گونــه کــه هدف گــذاری م ‬ ‫نشــود و ازای ـن رو‪ ،‬مناطــق ویــژه اقتصــادی‬ ‫فرصت هایــی را فراهم می کنند که ســرمایه ها‪،‬‬ ‫اعــم از داخلــی و خارجــی با ســهولت بیشــتری‬ ‫در ان منطقه جذب و صرف توســعه اقتصادی‬ ‫شــود‪ .‬مزیت ها و حمایت هایی هم که در این‬ ‫مناطــق‪ ،‬از فعاالن تولیــدی و صنعتی به عمل‬ ‫می ایــد‪ ،‬در حوزه هــای مختلف اســت؛ اما این‬ ‫حمایت ها اگر تحت نظارت های دقیق نباشــد‬ ‫ممکــن اســت منابــع مالــی هزینــه شــده در ان‬ ‫منحرف شده و به جای سود‪ ،‬ضرر و زیان بسیار‬ ‫بر جای گذارد‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی زمینه جذب‬ ‫سرمایه گذار ی های داخلی و خارجی را‬ ‫فراهم می کند‬ ‫عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن‬ ‫مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬ایجــاد‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی زنجــان زمینــه جــذب‬ ‫ســرمایه گذاری های داخلــی و خارجــی را در‬ ‫استان فراهم می کند‪.‬‬ ‫مصطفــی طاهــری افــزود‪ :‬در کنــار ســایر‬ ‫پتانســیل های اقتصــادی موجــود در اســتان‪،‬‬ ‫ایجــاد منطقه ویــژه اقتصادی زنجــان امتیازات‬ ‫خوبــی را بــرای ســرمایه گذاری و تولیــد خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫یهــا ســال ها‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬خیلــی از زنجان ‬ ‫بــود کــه در انتظــار این اتفاق بودند و در ســالی که‬ ‫به «تولید‪ ،‬مانع زدایی ها و پشتیبانی ها» نام گذاری‬ ‫شده است‪ ،‬امیدواریم تصویب ایجاد منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی زنجان بتواند در توســعه اســتان راهگشا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬در این راستا الزم است هماهنگی ها‬ ‫و برنامه ریزی های موردنیاز جهت بهره گیری از این‬ ‫فرصتبه دست امدهدر جهتتوسعهاستانانجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی مزیتی برای توسعه‬ ‫استان است‬ ‫تهــای‬ ‫اســتاندار زنجــان نیــز گفــت‪ :‬بــا ظرفی ‬ ‫زیرساختی که در این اســتان وجود دارد‪ ،‬راه اندازی‬ ‫منطقــه ویژه اقتصــادی مزیت مهمی برای شــتاب‬ ‫توسعه در زنجان خواهد بود‪.‬‬ ‫فتــح ا‪ ...‬حقیقی افــزود‪ :‬فراینــد ایجاد منطقه‬ ‫اقتصادی ویژه در زنجان از سال ‪ ۸۱‬طی نامه ای به‬ ‫شــورای عالی تجاری اغاز شــد و از ان زمان تا ســال‬ ‫‪ ،۹۷‬جز پیگیری زمین‪ ،‬عمال کاری برای به سرانجام‬ ‫رسیدنموضوعانجام نشدهبود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪ ۹۷‬دولــت ایجــاد ‪۱۷‬‬ ‫منطقــه اقتصــادی را ازجملــه زنجــان بــه مجلــس‬ ‫وقت پیشنهاد داد و در مجلس شمار مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی برای تاسیس‪ ،‬به‪ ۸۰‬مورد افزایش یافت‪،‬‬ ‫به دلیل این مغایرت‪ ،‬موضوع به مجمع تشخیص‬ ‫مصلحتنظامارجاعشدومانیزطرح هایتوجیهی‬ ‫و دفاعیه های خود را در راســتای پیگیری موضوع‪،‬‬ ‫ارائه دادیم تا اینکه در ‪ ۱۵‬اردیبهشت امسال ایجاد‬ ‫‪ ۱۳‬منطقهویژهاقتصادیجدیدازجملهمنطقهویژه‬ ‫زنجان مصوب شــد‪ .‬حقیقی اظهار داشــت‪ :‬وجود‬ ‫ظرفیت هایــی همچــون راه های ارتباطــی در حوزه‬ ‫حمل ونقل و دوخطه کردن راه اهن زنجان – قزوین‬ ‫و ایجــاد امکان فرود هواپیماهای باری در فرودگاه‬ ‫زنجــان‪ ،‬ایجــاد منطقــه اقتصــادی ویژه در اســتان‪،‬‬ ‫مزیت مهم دیگری برای توسعه است‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬دوم یافتن فعالیت منطقه‬ ‫ویــژه اقتصادی نیز به اندازه ایجاد این منطقه مهم‬ ‫بوده و الزم است با بررسی سوابق مناطق موفق و‬ ‫همچنین شرایط صنایع و واحدهایی که قرار است‬ ‫در این منطقه مســتقر شــوند‪ ،‬کاری کنیم تا وجود‬ ‫منطقهویژهاقتصادیبرایاستانارزش افزودهداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی زنجان در ‪ 100‬هکتار‬ ‫زمین ایجاد می شود‬ ‫معــاون امــور اقتصادی اســتاندار زنجــان نیز‬ ‫بــا بیان اینکه زیرســاخت ‪ 100‬هکتــار زمین برای‬ ‫اجــرای ایــن طرح در اســتان زنجان اماد هســازی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اســناد زمیــن در ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫گذشــته به نام منطقه ویژه اقتصادی در اســتان‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫محمدرضــا ابــی پــور یــاداور شــد‪ :‬معافیــت‬ ‫گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض‬ ‫گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در‬ ‫تولیــدات‪ ،‬ورود ماشــین االت خط تولیــد و ابزار‬ ‫و وســایل اداری بدون عــوارض گمرکی‪ ،‬تبعیت‬ ‫از قانــون کار مناطــق ازاد تجــاری و صنعتــی در‬ ‫مناطــق ویــژه‪ ،‬صدور مجوز ســاخت و پایان کار‬ ‫ب هصــورت رایــگان و عــدم محدودیــت زمانــی‬ ‫متروکــه شــدن کاال از مزایــای راه انــدازی منطقه‬ ‫ویــژه اقتصادی اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬منطقه‬ ‫ویــژه اقتصــادی محدوده جغرافیایــی معین در‬ ‫مبــادی ورودی یــا در درون کشــور کــه باهــدف‬ ‫جذب سرمایه های داخلی و خارجی و به وجود‬ ‫امدن عرصه فعالیت های تولیدی و تجاری برای‬ ‫افزایــش صــادرات کاال و ارائــه بهینــه خدمــات‬ ‫جهــت حضــور فعــال در بازارهــای منطق ـه ای و‬ ‫بین المللی به وجود می ایند‪.‬‬ ‫ابــی پــور افــزود‪ :‬مکاتبــات و ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های الزم از ‪ ۱۵‬ســال پیش در استان‬ ‫اغازشده بود که با پیگیری های استاندار زنجان‬ ‫مصوب شد‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫مبارزهباسن گندمدر ‪ ۱۶۷‬هزار هکتار از مزارع‬ ‫رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی زنجــان گفت‪ :‬تا بــه امروز‬ ‫بــا مشــارکت خــوب کشــاورزان در ‪ ۱۶۷‬هــزار هکتــار از مــزارع‬ ‫گنــدم اســتان زنجــان مبــارزه بــا ســن گنــدم انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫جواد تاراســی در گفتگو با مهر اظهار کرد‪ :‬همچنین در بیش از‬ ‫هفــت هــزار هکتار مبارزه با ســن مــادر و در ‪ ۱۳۰‬هزار هکتار از‬ ‫مزارع اســتان هم مبارزه با ســن پوره انجام گرفته اســت‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی زنجــان گفت‪ :‬کشــاورزان یــک هفته‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬روز مهلت دارنــد مــزارع خــود را علیــه ســن مــادر و پــوره‬ ‫سم پاشــی کننــد‪ .‬تاراســی تاکید کرد‪ ۶۵ :‬اکیــپ پایش مبارزه با‬ ‫ســن مــادر و پــوره را در اســتان انجام می دهند و در شهرســتان‬ ‫خدابنده بیشترین مبارزه با افت سن در این شهرستان صورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬او بابیــان اینکــه عملیات سم پاشــی مــزارع علیه‬ ‫پوره هــای ســن گنــدم به تدریــج از مناطــق زودرس بــه مناطــق‬ ‫دیــررس و کوهســتانی ادامــه دارد‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬بایــد به طور‬ ‫مســتمر‪ ،‬با دقت و ســرعت‪ ،‬عملیات مبارزه ی شــیمیایی انجام‬ ‫شــود‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشــاورزی زنجان تصریح کرد‪ :‬پوره‬ ‫ســن گنــدم بــا ظهــور خوشــه و ســنبله گندم بــا تغذیه از شــیره‬ ‫دانه هــای گنــدم موجــب کاهــش چشــمگیر کمیــت و کیفیــت‬ ‫محصول شــده اســت‪ .‬تاراســی یــاداور شــد‪ :‬مراکز خریــد گندم‬ ‫و شــرکت غلــه از خریــد دانه های بیش از دو درصد ســن زدگی‬ ‫خودداری می کنند‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫پوششتحصیلیدانشاموزانمقطعابتداییبه‪۹۹‬درصدرسید‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان زنجــان‬ ‫گفت‪ :‬طی ‪ ۴۲‬ســال گذشــته پوشــش تحصیلی‬ ‫نوامــوزان دوره پیــش از دبســتان ایــن اســتان‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۶۵‬درصــد و دانش امــوزان مقطع‬ ‫ابتدایی به بیش از ‪ ۹۹‬درصد رســیده بطوریکه‬ ‫ســال های گذشته زنجان به این لحاظ در رتبه‬ ‫برتــر کشــوری قرارگرفته اســت‪ .‬حســن مظفری‬ ‫در گفت وگــو با ایرنا با اشــاره بــه فعالیت های‬ ‫انجام گرفتــه اموزش وپــرورش اســتان در‬ ‫حوزه های مختلف در ‪ ۴۲‬ســال گذشته افزود‪:‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در حــوزه معاونــت امــوزش‬ ‫متوســطه ارتقای مستمر پوشش تحصیلی دوره‬ ‫دوم متوســطه از ابتــدای انقــاب و رســیدن ان‬ ‫بــه ‪ ۷۹‬درصــد ازجمله موفقیت هــای مهم این‬ ‫بخــش محســوب می شــود‪ .‬این مســئول ادامه‬ ‫داد‪ :‬تحــت پوشــش قــرار دادن همــه مناطــق‬ ‫محــروم بــا ارســال بســته های معتبــر کنکــور و‬ ‫نهــای پیشــرفت تحصیلــی برای‬ ‫برگــزاری ازمو ‬ ‫برخــورداری مناطــق محــروم از امکانات کیفی‬ ‫اموزشــی و موفقیــت در کنکــور و عملکــرد‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای‬ ‫معاونــت متوســطه ایجــاد شــاخه تحصیلــی‬ ‫کاردانــش در دوره متوســطه کــه گامــی موثــر‬ ‫در ایجــاد اشــتغال در ســطح جامعــه بــوده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل اموزش وپرورش اســتان زنجان‬ ‫بــا اشــاره بــه اهمیت حــوزه معاونت پرورشــی‬ ‫در تربیــت نســل جدیــد نیــز ادامــه داد‪ :‬بعد از‬ ‫پیروزی انقالب اســامی‪ ،‬سازمان دانش اموزی‬ ‫به منظــور اعتــای شــخصیت دینــی‪ ،‬اخالقــی‪،‬‬ ‫عقالنــی‪ ،‬عاطفــی‪ ،‬علمــی و اجتماعــی دانــش‬ ‫امــوزان تاســیس شــد کــه در ایــن راســتا ‪۱۲‬‬ ‫دارالقران الکریم در این استان تاسیس‪ ،‬تجهیز‬ ‫و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫او اظهار داشــت‪ :‬راه اندازی هسته مشاوره‬ ‫در مناطــق ‪ ۱۴‬گانــه به منظــور ارائــه خدمــات‬ ‫راهنمایی و مشاوره به دانش اموزان‪ ،‬احداث‬ ‫و توســعه چهــار اردوگاه دانش امــوزی اســتان؛‬ ‫احــداث و تجهیز ‪ ۲۵‬کانــون فرهنگی و تربیتی‬ ‫در ســطح اســتان بــرای تکمیــل اموزش هــای‬ ‫رســمی در مــدارس بــا انــواع فعالیت هــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری و فوق برنامــه ازجمله ســایر‬ ‫دســتاوردهای مهــم حــوزه پرورشــی در ســطح‬ ‫اســتان بــوده اســت‪ .‬مظفــری‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫پیشــرفت چشــمگیر احــداث ابنیــه و فضاهای‬ ‫اموزشــی در طــی ‪ ۴۲‬ســال گذشــته نیــز افزود‪:‬‬ ‫انجــام پروژ ههــای تحویلــی بــه تعــداد ‪۸۹۳‬‬ ‫کالس درس در دهــه اول‪ ۲ ،‬هــزار ‪ ۸۵۷‬کالس‬ ‫در دهــه دوم‪ ،‬یک هــزارو ‪ ۶۹۳‬کالس در دهــه‬ ‫ســوم و یک هــزارو ‪ ۸۹‬کالس در دهــه چهــارم‬ ‫انقــاب و اغــاز عملیات احداث ‪ ۱۶‬اموزشــگاه‬ ‫در ســطح شــهر زنجــان در ســال گذشــته نیــز‬ ‫از مهم تریــن اقدامــات ایــن بخــش اســت‪ .‬او‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در راســتای گسترش امکانات‬ ‫رفاهــی و خدماتی ویــژه فرهنگیان نیز احداث‬ ‫‪ ۲‬بــاب درمانــگاه ویــژه فرهنگیــان‪ ،‬احــداث‬ ‫باشــگاه فرهنگی اموزشــی‪ ،‬رفاهی شــماره یک‬ ‫و ‪ ۲‬و همچنیــن احــداث مجموعــه ورزشــی‬ ‫و اســتخر ویــژه فرهنگیــان اســتان بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی بیــش از ‪ ۸۰‬درصدی از دیگر اقدامات‬ ‫انجام گرفته است‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫عدممشارکتدر انتخابات‪،‬ابریختندر اسیابدشمناست‬ ‫سرپرســت اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اســتان زنجــان بــا اشــاره بــه اهمیــت‬ ‫مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخابات گفت‪:‬‬ ‫عــدم مشــارکت در انتخابــات‪ ،‬اب ریختــن در‬ ‫اســیاب دشــمن اســت‪ .‬محمدرضــا انصــاری در‬ ‫گفت وگو با موج رســا با بیان اینکه فرمایشــات‬ ‫رهبــری فصل الخطاب اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬مشارکت در انتخابات به عنوان یک‬ ‫واجب شرعی است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه جامعه کار‪ ،‬تالش و مهارت‬ ‫اســتان نیــز حضــور حداکثــری در انتخابــات ‪28‬‬ ‫خرداد خواهند داشــت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چه جامعه‬ ‫مهــارت و چــه جامعــه کارگــری و کارفرمایــی‪،‬‬ ‫حضــور در انتخابــات را یــک تکلیــف قانونــی‬ ‫می داننــد‪ .‬انصــاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬اقدامات‬ ‫مختلفــی کــه در حــوزه دســتگاه های مرتبــط با‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در اســتان‬ ‫زنجــان صورت گرفته که تمــام این اقدامات در‬ ‫خصوص فرهنگ سازی برای مشارکت حداکثری‬ ‫در انتخابات است‪ .‬سرپرست اداره کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی اســتان زنجان با اشــاره به‬ ‫اهمیت مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات‬ ‫گفت‪ :‬عدم مشــارکت در انتخابات‪ ،‬اب ریختن‬ ‫در اسیاب دشمن است‪ .‬او ابراز کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫تمــام افــراد واجــد شــرایط در روز انتخابــات در‬ ‫پای صندوق های رای حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫انصاری با بیان اینکه شرایطی که مجریان‬ ‫بــرای برگــزاری انتخابــات و حضــور حداکثــری‬ ‫مــردم فراهــم می کننــد نیــز بســیار مهم اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬نگرانی هایــی بابــت شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا وجــود دارد امــا مســئوالن‬ ‫مربوطه تا حدی شرایط خوب و مناسب برای‬ ‫برگــزاری انتخابات فراهم می کنند که مردم نیز‬ ‫ترغیــب شــده و نگرانــی از ایــن بابت نداشــته‬ ‫باشــند‪ .‬سرپرســت اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اســتان زنجان گفت‪ :‬از ســوی دیگر‪،‬‬ ‫نامزدهــا نیز در مناظــرات انتخاباتی باید تمام‬ ‫جوانــب مصلحــت نظــام را در نظــر گرفته و با‬ ‫مطالبی که می گویند‪ ،‬مردم را ناامید و مایوس‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دشتابهربحرانی تریندشتاستاناست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب ‬ ‫شــرب بــا هماهنگــی شــرکت‬ ‫منطق ـه ای زنجــان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫اب و فاضــاب ســعی داریــم‬ ‫توجــه بــه کاهــش بارندگی و‬ ‫تــا بــا مدیریــت اب خروجــی‬ ‫پاییــن بــودن ســطح اب های‬ ‫ســدها‪ ،‬مانــع قطعــی اب‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬کشت محصوالت‬ ‫شــویم‪ .‬بایــد توجــه داشــت‬ ‫اسماعیل افشاری‬ ‫پر اب بر سبب زیان کشاورزان‬ ‫که اب ســه شــهر زنجان‪ ،‬ابهر‬ ‫می شود‪.‬اســماعیل افشــاری‬ ‫و خــرم دره از ســدهای تهــم و‬ ‫در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره بــه وضعیت گالبــر تامیــن می شــود و کاهــش در حجــم ان‬ ‫اب در دو بخــش ســطحی و زیرزمینــی‪ ،‬اظهار می توانــد مشــکالتی را بــرای تامیــن به وجود‬ ‫ب منطقه ای زنجان‬ ‫کرد‪ :‬مجموع بارندگی ها تــا روز ‪ ۱۸‬خردادماه اورد‪.‬مدیرعامل شــرکت ا ‬ ‫بهــای‬ ‫ســال ابی ‪ ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۹۹‬میلی متر بــا اشــاره بــه افــت ‪ ۷۱‬ســانتی متری ا ‬ ‫اســت که در مقایســه با بارندگی دوره مشابه زیرزمینی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بارندگی های دو ســال‬ ‫در ســال ابــی ‪ ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸‬کــه حدود ‪ ۳۵۹‬اخیــر منجــر به افزایش نســبی ارتفاع اب شــد‬ ‫مجددا کاهش بارش ها و شروع ب ه کار‬ ‫میلی متر بود‪ ،‬حدود ‪ ۴۴‬درصد منفی است که ولیکن‬ ‫ً‬ ‫به تبع ان کاهش اورد رودخانه ها و کاهش اب زودهنــگام چاه هــای کشــاورزی‪ ،‬افت ســطح‬ ‫پشــت سدها را شــاهد هســتیم‪.‬او با اشاره به اب های زیرزمینی را ب ه دنبال داشته است که‬ ‫وضعیت رودخانه های اســتان‪ ،‬افزود‪ :‬ورودی در فاصله زمانی اواخر شهریور و مهر‪ ،‬امار ان‬ ‫روان اب ها کاهش چشــم گیری داشــته است و متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬افشاری خاطرنشان‬ ‫این کاهش‪ ،‬زنگ خطر برای کشاورزانی است کــرد‪ :‬دشــت ابهــر بحرانی ترین دشــت اســتان‬ ‫که از حق ابه های سنتی استفاده می کنند تا از بــوده و میــزان افــت ســالیانه این دشــت یک‬ ‫کشــت محصــوالت پــر اب بر خــودداری کنند؛ متــر و ‪ ۴۰‬ســانتی متر اســت‪ .‬عمده فشــارهای‬ ‫چراکه ســطح اب های زیرزمینــی و روان اب ها واردشــده بــه منابــع ابــی‪ ،‬برداشــت های‬ ‫کاهش یافتــه و امکان ابیــاری این محصوالت بیش ازاندازه و به صورت غیرمجاز بوده و یکی‬ ‫وجــود ندارد‪.‬ایــن مســئول در رابطــه با تامین از راهکارهای تقویت سفره اب های زیرزمینی‪،‬‬ ‫اب تابســتان امسال‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بحث اب تغذیه مصنوعی است‪.‬‬ ‫بیکاریمنشااصلیفقرواسیب های‬ ‫اجتماعیاست‬ ‫هدایــت صفــری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫جدیــد در حــوزه اشــتغال زایی‬ ‫کمیتــه امداد اســتان زنجــان در‬ ‫بــرای مددجویــان تحــت‬ ‫اولین جلســه تخصصــی حوزه‬ ‫حمایــت بــرای توانمندســازی‬ ‫اشــتغال اســتان گفــت ‪ :‬منشــا‬ ‫و ایجــاد درامــد با ثبــات تاکید‬ ‫اصلی فقر ویکی از اســیب های‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬بر اســاس مزیت‬ ‫هدایت صفری‬ ‫اجتماعی مسئله بیکاری است‬ ‫نســبی هــر منطقــه و اســتفاده‬ ‫و میکروب فساد نیز در بیکاری‬ ‫از طرح هــای دانش بنیــان و‬ ‫رشــد می کنــد‪ .‬او به اهمیت اقتصــاد و تولید در شناســایی راهبران متخصــص و کارافرین زمینه‬ ‫جامعه اشــاره کــرد و افزود‪ :‬دغدغــه رهبری در درامدزایــی خانواده های تحت حمایت فراهم‬ ‫این مباحث ویژه بوده و به همین جهت رهبری گردیده توانمندسازی صورت می گیرد ‪ .‬او الزمه‬ ‫نام گذاری ســال ها را نیز با رویکرد وجهت گیری تحقــق اهــداف برنامه هــای این نهــاد در حوزه‬ ‫اقتصادی انجام می دهند‪ .‬مدیرکل کمیته امداد اشتغال زایی برای جامعه هدف را درک صحیح‬ ‫اســتان با اشاره به اقناع ســازی و اجماع سازی و از شــرایط سخت اقتصادی و معیشــتی امروز و‬ ‫شناخت این مسئله که ایجاد درامد با ثبات در ارتقــاء دانــش و مهارت پایه ای همــکاران حوزه‬ ‫رویکرد توانمندســازی بســیار مهم است گفت ‪ :‬اشــتغال وجدی گرفتن برنامه های اموزش برای‬ ‫در کنار همه فعالیت های صورت گرفته مسئله مددجویــان دانســت و افــزود ‪ :‬بــا تــاش و کار‬ ‫اشــتغال و کاریابــی از اهمیت ویژه ای قــرار دارد میدانی و عملیاتی و جاری کردن رویکرد جهادی‬ ‫‪.‬صفریلزومتوجهبهاسنادباالدستی‪،‬شناسایی و تفکر بسیجی و وسعت بخشی به فعالیت ها‬ ‫وبهره گیریاز ظرفیتراهبرانشغلیوموسسات شاهدارتقایاثربخشیفعالیت هایایننهاددر‬ ‫کاریابی و لزوم جدی گرفتن برنامه های اموزشی امر توانمندسازی و اشتغال پایدار خواهیم بود‪.‬‬ ‫را در توانمندسازی جامعه هدف این نهاد موثر مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه در‬ ‫دانســت و گفــت ‪ :‬ایجــاد اشــتغال برای اقشــار سال گذشته بیش از ‪4‬هزار‪457‬فرصت شغلی با‬ ‫نیازمنــد و خانواده هــای تحت حمایــت در کنار اعتباریبالغ بر‪105‬میلیاردتومانبرایمددجویان‬ ‫فراهم کردن زمینۀ استقالل اقتصادی و معیشتی ایجادشده است گفت‪:‬برنامه ریزی شده است تا‬ ‫انان‪ ،‬کمک به رونق بخشــی و تقویت اقتصاد پایان سال جاری بیش از‪5‬هزار‪100‬فرصت شغلی‬ ‫کشور است‪.‬مدیرکل کمیتهامداداستانبهایجاد جدیــد برای مددجویــان تحت حمایت کمیته‬ ‫فرصت های شغلی مناسب با خلق فرصت های امداد استان زنجان ایجاد شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح ارتقای سطح‬ ‫امنیتاجتماعی‬ ‫از اراذل واوباش در نقاط الوده‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی‬ ‫و جــرم خیــز در ســطح اســتان‬ ‫اســتان زنجــان اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫راســتای اجــرای تامیــن نظــم و‬ ‫این مقام مسئول از توقیف‬ ‫امنیت جامعه و مطالبه به حق‬ ‫بیــش از ‪ 5‬دســتگاه خــودرو‬ ‫شــهروندان ‪ ،‬پلیــس با هرگونه‬ ‫ایرج خانی پور‬ ‫در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬بــا‬ ‫ناهنجاری که بخواهد امنیت و‬ ‫ارامش شهروندان را تهدید کند‬ ‫تالش های شبانه روزی کارکنان‬ ‫برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد ‪.‬‬ ‫انتظامی اســتان بیش از ‪ 20‬ســارق نیز در ســطح‬ ‫ایرج خانی پور خاطرنشان کرد‪ :‬با همکاری استان دستگیر شدند ‪.‬او تصریح کرد‪ :‬این سارقان‬ ‫شهروندان کلیه اقدامات ماموران انتظامی‪ ،‬در در تحقیقــات پلیســی بــا روبــه رو شــدن بــا ادله‬ ‫راســتای برقراری امنیت پایدار در ســطح استان جرم و مســتندات پلیســی بــه بیــش از ‪ 50‬فقره‬ ‫صــورت می گیــرد و مجرمــان و مخــان نظم و انواع ســرقت معترف شدند‪.‬جانشین فرمانده‬ ‫امنیــت بداننــد فرزنــدان ملــت در فرماندهــی انتظامی اســتان زنجان با اشاره به اینکه امنیت‬ ‫انتظامی استان زنجان از عزمی راسخ در برخورد مــردم خــط قرمــز پلیس اســت ‪ ،‬تصریح کــرد ‪:‬‬ ‫با انان برخوردار هستند و اجازه هنجارشکنی را پلیسباکسانی کهبخواهدامنیتمردمراتهدید‬ ‫به هیچ کس نخواهند داد و باید منتظر اجرای کند به صــورت قاطع و قانونی برخــورد خواهد‬ ‫عدالت و برخورد قانونی پلیس باشند‪.‬جانشین کــرد ‪.‬خانــی پور با اشــاره به اینکه تولید امنیت‬ ‫فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه نیــاز به مشــارکت مســتمر مردمــی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امنیــت از ملزومــات زندگــی در هــر جامعــه ای می طلبدهماستانی هایعزیز‪،‬پلیسرادر اجرای‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پلیس اســتان در چنــد روز اخیر ماموریت هــا همراهی کنند و با گزارش به موقع‬ ‫طرح مبارزه اراذل واوباش را در دستور کار خود اخبــار و اطالعات در خصوص افراد مشــکوک و‬ ‫قرار داده و موفق به کشــف انواع ســاح ســرد هنجارشکن از طریق سامانه تلفنی‪ 110‬در تامین‬ ‫از نوع قمه و قداره و غیره و دســتگیری ‪ 14‬نفر امنیتجامعهشریکشوند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1090‬‬ ‫خداحافظی احتمالی رونالدو با یووه‬ ‫نزدیک است‬ ‫باشگاه یوونتوس مذاکرات‬ ‫تصمیــم او بــه جدایی باشــد‪.‬‬ ‫تمدید با کریســتیانو رونالدو را‬ ‫در حالــی از پیراهن های فصل‬ ‫جزو اولویت هایــش قرار نداده‬ ‫اینــده یوونتــوس رونمایــی‬ ‫اســت‪ .‬ســومین فصــل حضــور‬ ‫شــده که ماتایــس دی لیخت‪،‬‬ ‫رونالــدو در یوونتــوس چنــدان‬ ‫رودریگو بنتانکور‪ ،‬وستون مک‬ ‫رونالدو‬ ‫بــرای او خوب ســپری نشــد‪ .‬او‬ ‫کنــی‪ ،‬پائولــو دیبــاال و الــوارو‬ ‫ازلحــاظ فــردی البته توانســت‬ ‫موراتــا پنــج بازیکن بیانکونری‬ ‫یشــوند که در تبلیغات این البسه‬ ‫اقای گل ســری ا شــود و از این حیث امار خوبی محســوب م ‬ ‫هم به جا گذاشت ولی ازلحاظ افتخارات تیمی حضور دارند و هیچ نشانی از کریستیانو رونالدو‬ ‫فصــل برای رونالدو اصال مثبت نبود‪ .‬یووه پس دیده نمی شود‪ .‬چند روز پیش توتواسپورت هم‬ ‫از ‪ 9‬سال نتوانست فاتح اسکودتو شود و در لیگ گــزارش داد کــه فدریکــو کروبینی مدیر ورزشــی‬ ‫قهرمانان نیز مثل سال های گذشته ناکام ماند‪ .‬از جدیــد یوونتــوس تمدید با پائولو دیباال ســتاره‬ ‫مدت هاپیششایعاتیدرموردجداییاحتمالی ارژانتینی را در اولویت قرار داده و برنامه ای برای‬ ‫رونالدو از یووه به گوش می رســد و با توجه به مذاکره با رونالدو ندارد‪ .‬درواقع برای یوونتوس‬ ‫متــر از رونالدو‬ ‫اینکه تنها یک سال دیگر از قرارداد او باقیمانده در حــال حاضــر حفــظ دیباال مه ‬ ‫و در شرایط بد اقتصادی فعلی‪ ،‬دستمزد بسیار اســت و گویــا بــه این یقیــن رســیده اند که فوق‬ ‫باالیــی نیــز دریافت می کنــد‪ ،‬جدایــی او دور از ستاره پرتغالی دیگر تمایلی برای ادامه فوتبالش‬ ‫ذهننیست‪.‬اخیرارونالدودر تصاویرمنتشرشده در تورین ندارد‪ .‬انتخاب مکس الگری به عنوان‬ ‫از مراســم رونمایــی از پیراهن فصــل بعد یووه سرمربی جدید یوونتوس نیز دلیل دیگر رونالدو‬ ‫دیده نم ‬ ‫یشــد تا به گمان بســیاری نشــانه ای از برای جدایی است‪.‬‬ ‫لواندوفسکیبمبتابستانی‬ ‫رئال مادرید‬ ‫روزنامــه ا‪.‬اس اســپانیا‬ ‫جدایی اســت چراکه باشگاه‬ ‫مدعی شــد کــه باشــگاه رئال‬ ‫مونیخــی تمایلی به فروش او‬ ‫مادریــد در صــورت عــدم‬ ‫ندارد؛ اما در واقعیت‪ ،‬عالقه‬ ‫موفقیــت در جــذب هالنــد‪،‬‬ ‫بازیکــن بــه تغییــر شــرایط او‬ ‫بــه دنبــال جــذب روبــرت‬ ‫را کامــا در برنامــه برخــی‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫لواندوفســکی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مهــای اصلــی اروپــا قــرار‬ ‫از تی ‬ ‫روزنامــه ا‪.‬اس اســپانیا در‬ ‫داده و حتــی او را به عنــوان‬ ‫خبــری از عالقه لواندوفســکی برای حضور در قهرمــان اصلی مرتبط با بازار نقل و انتقاالت‬ ‫مادریــد خبر داد‪ .‬این روزنامه نوشــت‪ :‬رابرت در اینده تبدیل کرده اســت‪ .‬لواندوفسکی در‬ ‫لواندوفســکی ‪ 32‬ســاله‪ ،‬وارد صحنــه نقــل و حال حاضر از چندین تیم برتر پیشــنهاد دارد‪.‬‬ ‫انتقاالتی می شود‪ .‬همان طور که ‪ AS‬از منابع پی اس جی به دنبال یک مهاجم تضمین شده‬ ‫نزدیــک به مهاجم لهســتانی فهمیده اســت‪ ،‬اســت‪ .‬در صــورت عــدم موفقیــت در جــذب‬ ‫بازیکــن امــکان تغییــر شــرایط و مواجهــه بــا هالنــد‪ ،‬لواندوفســکی مســیر جدیــدی را بــرای‬ ‫چالش های جدید را دارد‪ .‬پس از هفت فصل حضــور در مادرید باز می کنــد‪ .‬او پیش از انکه‬ ‫عملکرد در باالترین سطح در بایرن مونیخ و با انتقالش به بایرن رسمی شود‪ ،‬در استانه امضای‬ ‫احتســاب ‪ 4‬فصــل حضــور در دورتموند‪ ،‬او با قــرارداد بــا باوارایی ها بود که با هزینه صفر از‬ ‫یازده دوره حضور در بوندسلیگا‪ ،‬فکر می کند دورتموند به ان رسید‪ .‬این مهاجم لهستانی در‬ ‫زمان مناسب برای شناخت فرهنگ دیگری و اوریــل ‪ 2013‬وقتــی در بــازی نیمه نهایی لیگ‬ ‫لیگ جدیدی است‪ .‬او تا سال ‪ 2023‬با بایرن قهرمانان اروپا با یک پوکر مقابل رئال مادرید‬ ‫قــرارداد دارد و ایــن اصلی تریــن مانــع بــرای درخشید‪ ،‬فلورنتینو پرز را شیفته خود کرد‪.‬‬ ‫پیشنهادوسوسه کنندهسویا‬ ‫به سرخیوراموس‬ ‫ســرخیو راموس از باشــگاه ســابق خود سویا‬ ‫پیشنهادی خوب و وسوسه کننده دریافت کرده‬ ‫اســت‪ .‬هفته هاست که صحبت پیرامون اینده‬ ‫کاپیتــان و اســطوره باشــگاه رئــال مادرید یعنی‬ ‫ســرخیو راموس به یک دغدغــه و نگرانی بزرگ‬ ‫لشــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای هواداران رئال مادرید تبدی ‬ ‫نحــال گزارش ها حاکی از ان اســت که رئال‬ ‫باای ‬ ‫مادرید و سرخی و راموس درراه تمدید قرارداد به‬ ‫بن بسترسیده اندوبه نوعیاوضاعناامیدکننده‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬طی هفته های اخیر بسیاری از‬ ‫رســانه های معتبر گــزارش دادند کــه راموس به‬ ‫دنبالعقدقرارداددوسالهبارئالمادریدشدهاما‬ ‫فلورنتینو پرز رئیس باشگاه با این مسئله مخالف‬ ‫اســت‪ .‬در رئــال بــر ایــن اعتقادند کــه راموس با‬ ‫مربیان خارجی فوتبال ایران‬ ‫در ازمون معرفت یا حرفه ای گری‬ ‫لطفا غرامت نخواهید‬ ‫در بحبوح ه بازی های تیم ملی خبر بدهکاری‬ ‫و غرامتــی کــه دو باشــگاه مطــرح پایتخــت کــه‬ ‫بایــد بــه مربیــان ســابق خودپرداخت کننــد‪ ،‬بار‬ ‫دیگر پرده از اشــفتگی وضعیت مدیریتی فوتبال‬ ‫در ایــران برداشــت‪ .‬بــه گزارش ورزش ســه‪ ،‬دیگر‬ ‫پرداخــت غرامت به مربیــان و بازیکنان خارجی‬ ‫ان هم در ارقام درشــت یک رویه در فوتبال ایران‬ ‫اســت‪ .‬معلــوم نیســت چــرا از این همــه تجربــه‬ ‫تلخ و شکس ـت هایی که در دادگاه های فوتبالی‬ ‫یشــود چــرا بازهم هر بار‬ ‫نصیــب فوتبال ایران م ‬ ‫خبــری جدیــد از بدهکاری های جدیــد رونمایی‬ ‫یشــود و بازهــم در ارزوی ایــن می مانیــم کــه‬ ‫م ‬ ‫یک بار هم که شــده‪ ،‬مجبور به دادن پول مفت‬ ‫و بی حســاب وکتاب به خارجی ها نشویم‪ .‬انکار‬ ‫نهــا نیــز ســوراخ دعــا را پیداکرده انــد و بــا‬ ‫کــه ا ‬ ‫نیت قبلی و به قصد یک سفر توریستی به ایران‬ ‫می اینــد و پــس از مدتــی کــم بــا خیــال راحت از‬ ‫یهــا بــرای ان ها جیبی‬ ‫ننــوازی ایران ‬ ‫اینکــه مهما ‬ ‫پرپــول و بــدون زحمت به بــار اورده‪ ،‬می روند و‬ ‫پشــت ســرخود را هــم نگاه نمی کننــد‪ .‬هنوز هم‬ ‫جامعــه فوتبالــی نفهمیده کــه اصــا در موضوع‬ ‫رفتن ویلموتس چه اتفاقی افتاد‪ .‬خود او رفت یا‬ ‫بیرونش کردند‪ .‬اگر خودش رفته پس چرا غرامت‬ ‫گرفتــه و اگــر مــا بیرونــش کردیم چــرا قــراردادی‬ ‫بســته ایم کــه حتی نتوانیم بابــت نتایج ضعیف‬ ‫یمــان را توبیــخ کنیــم‪ .‬یا اصال کســی فهمید‬ ‫مرب ‬ ‫کــه اســتراماچونی کــه ظاهرا خود با پــای خود از‬ ‫ایــران رفــت چرا مدعی دریافت غرامت اســت؟‬ ‫مگر استقالل او را اخراج کرد؟ اینکه چرا او را به‬ ‫تهــران برنگرداندیم وقتی قرار بــر پرداخت پول‬ ‫کامــل او بــوده‪ .‬یا کالدرونی که تیمش را قهرمان‬ ‫نیم فصل کرده بود چرا رفت؟ اگر با پای خودش‬ ‫رفتــه پــس چــرا غرامــت می خواهــد و اگرنه چه‬ ‫دلیلی داشــته مربی موفــق را اخراج کنیم؟ اصال‬ ‫در قرارداد این بازیکن گینه ای تراکتور که فقط با‬ ‫این تیم تمرین کرده چه بندهایی گنجانده شده‬ ‫که او غرامت به چنین ســنگینی می خواهد؟ اگر‬ ‫بخواهیــم لیســتی از خارجی هایــی که بــه ایران‬ ‫امده انــد و با شــکایت در دادگا ههــای فوتبالی از‬ ‫فدراسیون و باشگاه ها طلبکار شده اند به لیست‬ ‫بلند باالیی می رسیم که در راس ان ها ویلموتس‬ ‫قرار می گیرد و اخیرا ســرمربیان سابق پرسپولیس‬ ‫و بازیکــن تراکتورســازی‪ .‬جالــب اینجاســت کــه‬ ‫همــه ایــن طلبــکاران و مدعیان گرفتــن غرامت‪،‬‬ ‫بــا پــای خود ایــران را تــرک کرده انــد و اول ان ها‬ ‫بوده انــد کــه به بهانه ای ســودای رفتن کرده اند‪.‬‬ ‫نــه ویلموتــس‪ ،‬نــه اســتراماچونی و نــه کالدرون‬ ‫مهــای خــود اخــراج نشــده اند و‬ ‫در ظاهــر از تی ‬ ‫خــود به بهان ـه ای ســودای رفتن کرده اند‪ .‬شــاید‬ ‫نهــا را به ســمت درهــای خروج‬ ‫هــم به نوعــی ا ‬ ‫ســوق داده باشــند اما این هم در بهترین حالت‬ ‫و بــا کنار گذاشــتن نگاه بدبینانــه‪ ،‬بی تجربگی و‬ ‫ناشیگری مدیران ایرانی را می رساند که نتوانستند‬ ‫خواســته خــود را در بیــرون رانــدن ایــن مربیــان‬ ‫به گون ـه ای پیش ببرند که بعدا مجبــور به دادن‬ ‫غرامت نشــوند‪ .‬ســاده ترین دلیلی که بــا ان این‬ ‫مدعیان و طلبکاران توانسته اند دادگاه را متقاعد‬ ‫بــه صدور حکم به نفع ان ها کند‪ ،‬عقب افتادن‬ ‫دستمزدشــان در زمان حضورشــان در ایران بوده‬ ‫اســت‪ .‬خــودداری فدراســیون و یــا باشــگاه ها از‬ ‫پرداخــت به موقع دســتمزدها شــاید دلیل اصلی‬ ‫نهــا بــوده ان بــا‬ ‫تــرک کــردن ایــران از ســوی ا ‬ ‫اطمینــان کامــل از ایــن بــوده که دستمزدشــان را‬ ‫کامل می گیرند‪ .‬پس در اینجا این سوال به وجود‬ ‫می ایــد کــه چرا در هنگام بســتن قــرارداد به این‬ ‫موارد توجه نشده و اینکه اصال وقتی منابع مالی‬ ‫برای دادن دستمزد یک مربی یا بازیکن خارجی‬ ‫وجود ندارد چرا مدیران تن به بستن این نوع‬ ‫قراردادها می دهنــد؛ اما بدهکار کردن فوتبال‬ ‫ایــران بــه خارجی ها ان هم بــه خاطر خدماتی‬ ‫کــه نداده انــد را بایــد یکجا متوقف کــرد‪ .‬باید‬ ‫کبــار مدیرانــی که چنین فجایعی بر ســرمان‬ ‫ی ‬ ‫اوار کرده انــد را بازخواســت کرد تا دیگر هوس‬ ‫بســتن قــرارداد ی ـک شــبه و کارشناســی نشــده‬ ‫بــه سرشــان نزنــد‪ .‬نباشــد کــه بازیکــن خارجی‬ ‫درجــه چنــدم بیایــد در تیم های بــزرگ چند بار‬ ‫پایــش بــه توپ بخورد و بــا چند صد هزار دالر‬ ‫بــه کشــورش برگــردد و هیچ کــس هــم نگویــد‬ ‫چــرا بــه این همه بازیکــن بنجــل این همه پول‬ ‫داده ایــم‪ .‬بــاور کنید باید در صــدر مطالباتمان‬ ‫از ایــن فوتبــال بایــد روشــن شــدن ابعــاد ایــن‬ ‫قراردادهــا و چرایــی رفتــن مربــی و بازیکــن با‬ ‫پــای خــود از ایران و گرفتن غرامت باشــد‪ .‬اگر‬ ‫کبــار واکاوی کنیــم کــه چــرا این قــدر خوار و‬ ‫ی ‬ ‫ذلیــل قــرارداد می بندیــم یــا اینکــه چــرا وقتــی‬ ‫پول نداریم قرارداد سنگین امضا می کنیم قطعا‬ ‫تهــا در فوتبال‬ ‫یتــر ســو مدیری ‬ ‫بــه دالیــل اصل ‬ ‫هم خواهیم رســید‪ .‬شــاید بتوان بخشی از این‬ ‫ایراد را متوجه جامعه هواداری در فوتبال هم‬ ‫کــرد‪ .‬اینکــه فشــار ان ها به مدیــران و قضاوت‬ ‫کــردن عملکرد مدیران تنهــا با بمب های فصل‬ ‫نقــل و انتقــاالت باعــث شــده تا مدیــران برای‬ ‫جلــب رضایت ان ها تــن به هر قراردادی با هر‬ ‫شــرایطی بدهند‪ .‬در این شــرایط فوتبال ایران‬ ‫ب هشــدت نیازمنــد مدیرانی اســت کــه جلوتر از‬ ‫عامــه هواداران و بلندتــر و جامع تر از ان ها به‬ ‫مسائل نگاه کند‪ .‬مدیرانی که بتوانند همچون‬ ‫نخبــگان ترســیم گر دیدگاه هــا و معیارهــا و‬ ‫افق های جدید در تعریف موفقیت در فوتبال‬ ‫باشــند‪ .‬مدیرانی کــه تابع اصول مدیریتی نوین‬ ‫باشند نه اینکه اصول را فدای اهداف پوپولیستی‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه اگر بتوانیم این مدیــران و نخبگان را‬ ‫جــذب ورزش و فوتبــال کنیــم و بــه ان هــا زمــان‬ ‫دهیم؛ که این همه خود رویایی است‪ .‬حاال که‬ ‫پرونده های ویلموتس و کالدرون و استراماچونی‬ ‫مهــای دالری اش را در نــرخ‬ ‫را می بینیــم و رق ‬ ‫تبدیلش به ریال ضرب می کنیم و دود از ســرمان‬ ‫بلند می شود باید یادی کنیم از مربیانی چون کی‬ ‫روش‪ ،‬برانکــو‪ ،‬دنیزلــی و ‪ ...‬کــه ســال ها در این‬ ‫فوتبال ماندند و بااینکه ان ها هم توان پیچاندن‬ ‫و رفتــن و پــول گرفتــن بی زحمــت را داشــتند‬ ‫بازماندنــد و کارشــان را کردنــد‪ .‬وگرنــه بــا ایــن‬ ‫مدیــران فوتبالــی ان ها هم می توانســتند کالهی‬ ‫گشــاد بــر ســر ایــن فوتبــال بگذارنــد‪ .‬کالهی که‬ ‫البتــه با انچه مدیران ما انجام داده و می دهند‪،‬‬ ‫خودمان بر سرخودمان گذاشته ایم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باشــگاهی دیگر به توافق رســیده و اگر غیر این‬ ‫است‪ ،‬بهتر است خود شخصا با پرز تماس بگیرد‬ ‫تا برای ادامه مذاکرات اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫اخیرا در برنامه ال چرینگیتو این ادعا مطرح شد‬ ‫که راموس از باشگاه سابق خود سویا پیشنهادی‬ ‫جســاله بــا دســتمزد ‪ 7‬میلیــون یــورو خالــص‬ ‫پن ‬ ‫دریافت کرده اســت‪ .‬پیشــنهادی که او را تا ‪40‬‬ ‫سالگی در سویا حفظ خواهد کرد و نشانه ای بر‬ ‫اعتماد باالی این باشگاه به کاپیتان رئال است‪.‬‬ ‫اعتمادی که گویا ســران رئال بــه راموس ندارند‬ ‫و حاضر نشده اند حتی پیشنهاد دوساله به وی‬ ‫ارائه دهند‪ .‬راموس در‪ 19‬سالگی و تابستان‪2005‬‬ ‫بود که در اخرین ساعات نقل و انتقاالت سویا را‬ ‫به مقصد رئال ترک کرد‪.‬‬ ‫متن اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-592‬نظر به این که به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 9900039‬له خانم زهرا توکل و علیه وراث‬ ‫مرحوم هوشنگ جعفری‪ ،‬به نام های امین و امیرحسین و وجیهه شهرت جملگی جعفری و زوجه خانم‬ ‫زهرا توکل‪ ،‬حسب تقاضای زوجه سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به شماره ‪ 10264‬فرعی از‬ ‫‪ 1‬اصلی واقع میمه‪ ،‬خیابان شریعتی‪ ،‬کوچه ایثار‪ ،‬کدپستی ‪ 8351835905‬ششدانگ به مساحت ‪384.1‬‬ ‫(سیصدو هشتادو چهار متر‪ .‬ده سانتی مترمربع) مترمربع که شماال به طول دوازده متر و سی و پنج سانتی‬ ‫متر دیواری ست به کوچه شرقا در سه قسمت که قسمت دوم شمالی است به طول های پانزده متر و‬ ‫بیست سانتی متر و چهارده متر و پنجاه سانتی متر دیوار به دیوار پالک ثبتی ‪5526‬و ‪ 5527‬فرعی جنوبا به‬ ‫طول سیزده متر و سی سانتی متر دیواری ست به شارع احداثی و پالک ‪ 5533‬فرعی باقیمانده و غربا اول‬ ‫به طول بیست و هشت متر و سی سانتی متر دیوار به دیوار شماره ‪ 5533‬فرعی باقیمانده و دوم به طول‬ ‫دو متر و ده سانتی متر درب و دیواری ست به کوچه؛ که سند دفترچه ای ان به شماره چاپی ‪834734‬‬ ‫سری الف‪ 81/‬ذیل ثبت ‪ 22329‬صفحه ‪ 281‬دفتر امالک جلد ‪ 144‬با کدپستی ‪ 8351835905‬به نام‬ ‫اقای هوشنگ جعفری فرزند بزرگ ثبت صادر وتسلیم گردیده است که به علت عدم ایفای تعهد منجر‬ ‫به صدور اجرائیه تحت شماره ‪ 1399/05/16-1399041811920000017‬دفترخانه ازدواج ‪ 190‬وزوان‬ ‫شده است و برابر نظریه مورخ ‪ 1399/12/10‬کارشناس رسمی دادگستری ملک مزبور به صورت یک باب‬ ‫منزل مسکونی در یک طبقه با اسکلت دیوار باربر و سقف طاق ضربی با اعیانی حدود ‪ 300‬مترمربع و نما‬ ‫از سنگ و پالستر سیمان سفید‪ ،‬کف موزائیک و نقاشی کابینت اشپزخانه فلزی‪ ،‬درب و پنجره های خارجی‬ ‫فلزی‪ ،‬دربهای داخلی چوبی‪ ،‬کف حیاط موزائیک و سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر ابی‬ ‫و دارای انشعابات اب و برق و گاز و با قدمت حدود ‪ 40‬سال می باشد‪ .‬لذا سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫ملک مزبور باتوجه به موقعیت‪ ،‬مساحت‪ ،‬قدمت و درنظرگرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به ارزش‬ ‫‪ 3100000000‬ریال (سیصدو ده میلیون تومان) براورد گردید که جهت وصول مطالبات متعهدانه پرونده‬ ‫و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/04/06‬از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬ظهر در واحد‬ ‫اجرای اسناد رسمی ثبت میمه واقع در خیابان طالقانی مزایده حضوری نقدا به فروش می رسد‪ .‬مزایده از‬ ‫مبلغ پایه سیصدو ده میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد‪.‬‬ ‫کلیه هزینه های قانونی بر عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد‪ .‬چنانچه‬ ‫روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان‬ ‫تشکیل خواهد شد‪ .‬ضمنا شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به‬ ‫حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است‬ ‫مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت‬ ‫عدم اقدام‪ ،‬مبلغ واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬ضمنا بدهی های مربوط‬ ‫به اب و برق اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره‬ ‫که رقم قطعی انها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به‬ ‫ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و‪ ...‬خواهد بود‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه‪-‬مهدی‬ ‫ذکاوتمند جزی م‪/‬الف ‪1147180‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بجنورد‬ ‫‪ -9-599‬به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر‪:‬‬ ‫‪ -171‬اصلی واقع در سوهانی بخش ‪ ۲‬بجنورد‬ ‫ششدانگ پالک ‪ ۳۴۶۵‬فرعی‪ -‬یک باب خانه‬ ‫مالکیت ‪ -‬اقای علی شجاعی نیا فرزند ایل ب ش ش ‪۷۱۰‬‬ ‫در روز شنبه بیست و ششم تیرماه یکهزار و چهارصد (‪ )1400/04/26‬ساعت ‪ 10‬صبح در محل شروع و‬ ‫بعمل خواهد امد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین‬ ‫‪7‬‬ ‫وقتیدر استقاللهیچ کسمسئولنیست‬ ‫فرهــاد مجیــدی طــی هفت ـه ای کــه گذشــت‬ ‫دومرتبه برخالف رسم همیشه خود با انجام یک‬ ‫کنشرسانه ایبهمشکالتباشگاهاستقاللواکنش‬ ‫نشــان داد تا مشــخص شــود وضعیت در باشــگاه‬ ‫ابی‪ ،‬قرمز است‪ .‬مجیدی در صحبت های خود به‬ ‫درامد ‪ 130‬میلیاردی باشگاه با اشاره به مستندات‬ ‫ارائ هشــده از ســوی مدیران باشــگاه و حامی مالی‬ ‫یهــا اشــاره کــرد و البتــه در ادامه گفــت تنها ‪30‬‬ ‫اب ‬ ‫تشــده و هنوز‬ ‫میلیــارد از قــرارداد بازیکنان پرداخ ‬ ‫بخــش اعظــم رقــم قــرارداد بازیکنــان باقی مانده‬ ‫است‪ .‬موضوعی که البته باشگاه ان را تکذیب نکرد‬ ‫تا مشــخص شــود ادعای مجیدی اشــتباه نیســت‪.‬‬ ‫بااین حال اما سوال اساسی این است رقم چشمگیر‬ ‫قرارداد ابی ها با حامی مالی این باشگاه‪ ،‬چگونه‬ ‫هزینه شده است؟ البته اگر امار مجیدی نادرست‬ ‫است‪ ،‬باید باشگاه هر چه سریع تر برای مشخص‬ ‫شدن این ابهام ورود کند اما سکوت باشگاه نشان‬ ‫می دهد که صحبت های مجیدی درســت است و‬ ‫مدیران باشگاه با طفره رفتن از شفاف سازی در این‬ ‫زمینه‪ ،‬بر صحبت های مجیدی صحه گذاشته اند‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر اما صورتحســاب نزدیــک به ‪130‬‬ ‫میلیاردی حامی مالی ابی ها برای باشــگاه اســت‪.‬‬ ‫هزینه هایی که باالتر از رقم قرارداد ابی ها بوده و‬ ‫البته بخشی از ان بی اطالع از باشگاه و یا بی تایید‬ ‫از ابی ها صورت گرفته است‪ .‬موضوعی که اعتراض‬ ‫سرمربی استقالل را نیز به همراه داشته است‪ .‬یکی‬ ‫شماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور‬ ‫به هم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق‬ ‫ماده ‪ 15‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات‬ ‫مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر‬ ‫نبوده اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای‬ ‫تبصره ‪ ۲‬ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی ‪ ،‬معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضانی تقدیم و گواهی الزم از‬ ‫مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند تاریخ انتشار‪ 1400/03/22 :‬علیخان نادری رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪ /3049‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-600‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۷۴۷‬مورخه ‪1400/02/22‬هیات به شماره کالسه ‪ ۱۳۹۹-۴۷۹‬موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد صدیق ازادیان فرزند خجه‬ ‫محمد بشماره شناسنامه ‪ ۱۴۹۵‬صادره از رازوجرگالن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪147/82‬‬ ‫مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای حسین باغچقی فرزند راقلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/03/22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/04/06:‬احمد‬ ‫اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک ‪ /3053‬الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9-602‬کالسه ‪ 139904007141000990‬بدهکار‪ :‬مرحوم محمود دهقان پور وحید بستانکار‪:‬‬ ‫خانم زهرا همتی کله منار مورد مزایده و محل ان‪ :‬برابر درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره‬ ‫‪ 1400/02/28-1400050071410004024‬نسبت به مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین دارای پالک ثبتی به شماره ‪ 1655‬فرعی از ‪ -177‬اصلی واقع در بخش دو بجنورد حوزه ثبت ملک‬ ‫منطقه دو بجنورد به مساحت ‪ 188/63‬متر مربع موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ‪850645‬‬ ‫سری ب سال ‪ 96‬با شماره الکترونیکی الکترونیک ‪ 139720307005001699‬به نام محمود دهقان پور‬ ‫وحید فرزند علیرضا شماره شناسنامه ‪ 517‬تاریخ تولد ‪ 1348/03/15‬صادره از بجنورد دارای شماره ملی‬ ‫‪ 0680798854‬مدیون پرونده اجرایی کالسه ‪ 139904007141000990‬و به شماره بایگانی ‪9901121‬‬ ‫صادر و تسلیم شده است‪ ،‬محدود به حدود زیر‪ :‬شماال‪ :‬پی مشترک بطول (‪ )10/00‬ده متر به شماره‬ ‫دویست و سی و هشت فرعی‪ .‬شرقا‪ :‬پی مشترک بطول (‪ )16/25‬شانزده متر و بیست و پنج سانتی متر به‬ ‫شماره دویست و پنجاه و سه فرعی‪ .‬جنوبا‪ :‬پی است بطول (‪ )11/30‬یازده متر و سی سانتی متر به ممر عام‪.‬‬ ‫غربا‪ :‬پی مشترک بطول (‪ )21/50‬بیست و یک متر و پنجاه سانتی متر به شماره دویست و پنجاه و یک‬ ‫فرعی حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در قبال مبلغ (‪ 40/500/000/000‬ریال) چهل میلیارد و پانصد میلیون ریال‬ ‫طلب خانم زهرا همتی کله موضوع سند نکاحیه شماره ‪ 17829‬دفتر خانه ازدواج ‪ 10‬و طالق ‪ 31‬بجنورد و‬ ‫به انضمام یک تا دو عشر اضافه که به ان افزوده می گردد بازداشت و مورد ارزیابی قرار گرفته و سه دانگ‬ ‫از این موضوعات‪ ،‬حضور بازیکنان در دفتر حامی‬ ‫مالــی باشــگاه و دریافت بخشــی از رقم مطالبات‬ ‫خود اســت که باعث شــده حاال در انتهای فصل‪،‬‬ ‫شاهد پرداختی ناهمگن در استقالل باشیم که کار‬ ‫مجیدی برای مدیریت رختکن و البته بحث تمدید‬ ‫قراردادها را ســخت کرده است‪ .‬مدیران های وب‬ ‫با ســرمربی استقالل برای تامین هزینه خریدهای‬ ‫جدیــد و البتــه اســتخدام مربیــان خارجــی نیــز به‬ ‫توافق رسیده بودند اما حاال با بروز اختالفات میان‬ ‫ایــن دو که به گمان ابی ها بعــد از اتفاقات دربی‬ ‫رخ داده‪ ،‬مدیــران هــای وب از وعده های پیشــین‬ ‫خود عقب نشــینی کردنــد تا مجیدی کــه در ابتدا‬ ‫با اشاره به پرداختی بیشتر از تعهد حامی مالی از‬ ‫ا نهــا قدردانــی کرده بود‪ ،‬نســبت بــه این موضع‬ ‫ان ها واکنش نشان دهد‪ .‬ادامه این اتفاقات باعث‬ ‫شده تا سفر پین به تهران به تعویق بیفتد و البته‬ ‫حضور او در هاله ای از ابهام قرار بگیرد‪ .‬اختالفات‬ ‫میان استقالل و حامی مالی حاال به شکلی است‬ ‫کــه ان ها هزین ههــای روزانه ابی هــا را نیز پرداخت‬ ‫نمی کننــد و حتی کارمندان خــود را از محل کمپ‬ ‫تمرینــی اســتقالل خــارج کردند تا مشــخص شــود‬ ‫وضعیــت در اردوگاه اســتقالل‪ ،‬اصــا بــرای پایــان‬ ‫فصل مناســب نیســت‪ .‬نکته تکــراری امــا انفعال‬ ‫هیئت مدیره است که همچنان به این پرونده ورود‬ ‫نکرده و فعال نقش تماشــاگر نزدیک به صحنه را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مشاع از ششدانگ پالک مذکور به مبلغ (‪ 2/750/000/000‬ریال) دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون‬ ‫ریال قیمت گذاری و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است‪ .‬ملک در روز پنج شنبه مورخه ‪ 1400/04/03‬از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی‬ ‫جنب اداره پست قدیم اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد به مزایده گذاشته می شود‪ .‬خریداران می توانند‬ ‫در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند‪ .‬مزایده فقط در یک نوبت‬ ‫برگزار می گردد و از مبلغ (‪ 2/750/000/000‬ریال) دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال شروع و‬ ‫به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته می شود و طبق ماده ‪ -۱۳۶‬اصالح ایین نامه‬ ‫اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و‬ ‫امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت‬ ‫و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ‬ ‫فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف‬ ‫مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب‬ ‫خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف‬ ‫در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ‬ ‫مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت‬ ‫وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم‬ ‫عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری‬ ‫بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس‪:‬‬ ‫مالک مرقومه در سند مرحوم اقای محمود دهقانپور وحید فرزند علیرضا سه دانگ از ششدانگ عرصه و‬ ‫اعیان یک باب زمین مسکونی به مساحت ‪ 188/63‬متر مربع به شماره ‪ 1655‬فرعی اصلی ‪ 177‬بخش دو‬ ‫بجنورد حدودات اربعه مطابق سند مالکیت عبارتند از‪ :‬شماال‪ 10 :‬همسایه شرقا‪ 16/25 :‬متر همسایه جنوبا‪:‬‬ ‫‪ 11/3‬متر ممر عام کوچه غربا‪ 21/5 :‬متر همسایه مشخصات کلی ملک‪ :‬وضع موجود ملک‪ :‬زمین فوق به‬ ‫دو قطعه مجزا تقسیم گردیده است و به مساحت حدودی ‪ 94/315‬متر مربع که دارای زیر بنای حدودی‬ ‫‪ 80‬متر مربع یک اشپزخانه دو خواب در ضلع شمال و سرویس و حمام کف سرامیک دیوارها ترکیب رنگ‬ ‫و کاغذ دیواری کابینت فلزی سقف گچ بری طرح دار نمای ساختمان سنگ در یک طبقه همکف ساخته‬ ‫شده است‪ .‬نظریه ارزیابی‪ :‬متدلوژی ارزیابی‪ :‬برای ارزیابی این ملک از رویکرد فروش مقایسه ای استفاده‬ ‫شده است و همچنین تحقیقات میدانی از محدوده وقوع ملک همچنین قدرت خرید ملک در این منطقه‬ ‫و همچنین در خصوص ارزش و میزان امالک فروش رفته در محدوده ملک استفاده شده است با توجه‬ ‫به مساحت و بدون در نظر گرفتن امکان عقب نشینی و واقع شدن در طرح و غیره‪ ...‬ملک کارشناسی‬ ‫گردیده است بر اساس تحقیقات محلی و بررسی میدانی انجام شده همچنین متوسط قیمت خرید و فروش‬ ‫صورت گرفته در محل برای ملکهای با قدمت و مساحت مشابه در مجاورت این ملک قیمت روز منطقه‬ ‫ای این ملک با توجه به مساحت و موقعیت وقوع ملک با توجه به جمیع جهات موثر در قیمت در صورت‬ ‫صحت اصالت اسناد و مدارک بدون لحاظ هر گونه دیون و بدهی احتمالی ملک به مراجع حقوقی و افراد‬ ‫حقیقی فارغ از هر گونه موانع و محدودیت های قانونی و ثبتی‪ ...‬به نظر اینجانب سه دانگ از ششدانگ‬ ‫عرصه و اعیان به مبلغ ‪ 2/750/000/000‬ریال معادل دویست و هفتاد و پنج میلیون تومان و یک عشر‬ ‫ان معادل بیست و هفت میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی و ارزش گذاری می گردد‪ .‬نشانی ملک‬ ‫جهت بازدید‪ :‬بجنورد ‪ -‬شهرک فرهنگیان‪ -‬محدوده ینگه قلعه‪ ،‬نیاوران یک – پالک ‪ 20‬می باشد‪ .‬ضمنا‬ ‫مطابق گزارش مورخه ‪ 1400/02/12‬مامور اجراء به صورت یکباب منزل ویالیی با قدمت باالی ‪ 10‬سال‬ ‫ساخت که در حال حاضر مالک فوت نموده و همسر مرحوم زهرا همتی در ان ساکن می باشد‪ .‬علی اوسط‬ ‫رستمی‪ -‬سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد ‪ /3054‬م الف‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مطالبات اسیایی‬ ‫پرسپولیس هنوز واریز‬ ‫نشده است‬ ‫رئیس هیئت مدیره باشــگاه پرسپولیس می گوید‬ ‫پیگیــر طلــب باشــگاه از کنفدراســیون فوتبــال اســیا‬ ‫هســتیم امــا به خاطــر تحریم ها هنوز ایــن مبلغ به‬ ‫ما پرداخت نشــده است‪ .‬ســیدمجید صدری افزود‪:‬‬ ‫یکــی از مســائلی کــه به محض ورود به پرســپولیس‬ ‫بــا ان روبــرو بودیــم‪ ،‬طلــب از کنفدراســیون بابــت‬ ‫پــاداش اســیایی بــود‪ .‬باوجود پیگیری هــا این پول‬ ‫را بــه خاطــر تحریم هــا هنــوز بــه مــا نداده انــد‪ .‬در‬ ‫این شــرایط‪ ،‬تحریم نباید شــامل حال یک باشگاه‬ ‫ورزشــی شــود و ایــن بی انصافی اســت‪ .‬وی درباره‬ ‫سرنوشــت پرونده کالــدرون و خواکیــن ادامه داد‪:‬‬ ‫حکــم مربــوط بــه کالــدرون اخیرا به ما ابالغ شــده‬ ‫اســت‪ .‬موضــوع را از طریــق مراجــع قضایــی و‬ ‫قانونــی دنبــال می کنیم کــه باالخره اگــر بتوانیم با‬ ‫وی مذاکــره ای داشــته باشــیم و اگر شــد موضوع را‬ ‫بــا تعامــل حل کنیــم‪ .‬رئیــس هیئت مدیره باشــگاه‬ ‫پرســپولیس خاطرنشــان کــرد‪ :‬از زمانــی کــه بــه‬ ‫پرســپولیس امدیــم تــاش کردیم کــه از بازیکنان و‬ ‫مربیان داخلی اســتفاده کنیم‪ .‬در این راســتا یحیی‬ ‫گل محمدی هم ما را روسفید کرد‪ .‬حضور و عملکرد‬ ‫او و همــه اعضــای کادرفنــی ما که ایرانی هســتند‪،‬‬ ‫باعــث افتخار اســت‪ .‬صدری دربــاره احتمال ادامه‬ ‫همکاری با کارگزار فعلی باشــگاه افزود‪ :‬با کارگزار‬ ‫در حــال صحبــت هســتیم‪ .‬اگر با شــرایط ما توافق‬ ‫کننــد‪ ،‬ادامه می دهیم و اگــر نتوانند‪ ،‬باالخره باید‬ ‫زیرســاخت های درامــدی را بــرای باشــگاه ایجــاد‬ ‫کنیــم‪ .‬باید یک قرارداد داشــته باشــیم که در تمام‬ ‫زمینه ها‪ ،‬شفاف و روشن باشد که منافع دو طرف‬ ‫را تامیــن کند‪ .‬قرار نیســت کارگــزار یک طرفه فقط‬ ‫پول بدهد و ما باشگاه را بچرخانیم‪.‬‬ ‫توضیح باشگاه‬ ‫استقالل درباره ویزای‬ ‫گابریله پین‬ ‫باشــگاه اســتقالل توضیحاتــی را دربــاره صــادر‬ ‫نشــدن ویــزای گابریلــه پین برای حضــور در ایران‬ ‫ارائــه کــرد‪ .‬طــی روزهــای گذشــته موضــوع صــادر‬ ‫نشــدن ویزای گابریله پین مربی ایتالیایی مدنظر‬ ‫فرهــاد مجیدی برای حضور در کادرفنی اســتقالل‬ ‫حرف وحدیث های زیادی را در پی داشــته است‪.‬‬ ‫تاخیــر در صدور ویزای این مربی مطرح ایتالیایی‬ ‫و حضــور او در ایــران‪ ،‬باعــث شــد تا مجیــدی نیز‬ ‫طــی مصاحبــه ای نســبت بــه ایــن مســئله واکنــش‬ ‫نشــان بدهــد‪ .‬حــاال در پــی ایــن اتفاقــات‪ ،‬امروز‬ ‫باشــگاه اســتقالل در اطالعیــه ای توضیحاتــی را‬ ‫دربــاره رونــد حضــور گابریلــه پین در تهــران ارائه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در اطالعیــه باشــگاه اســتقالل امده‬ ‫اســت‪« :‬در خصــوص ویــزای گابریلــه پین دســتیار‬ ‫ایتالیایــی فرهــاد مجیــدی‪ ،‬بــا مســاعدت اقــای‬ ‫نامــداری مشــاور محتــرم هیئت مدیــره‪ ،‬اقدامــات‬ ‫الزم صــورت گرفتــه و امــور بین الملــل باشــگاه از‬ ‫طریــق وزارت خارجــه پیگیر مســئله صدور ویزای‬ ‫ایشــان اســت تــا هرچــه ســریع تر ویــزای ایشــان‬ ‫صادرشــده و بــه ایــران بیایند‪ ».‬باشــگاه اســتقالل‬ ‫در پایــان این اطالعیه اورده اســت‪« :‬الزم به ذکر‬ ‫اســت بــه دلیل ممنوعیــت جذب مربــی خارجی‪،‬‬ ‫اخــذ ویــزا از مســیر معمــول فدراســیون فوتبــال‬ ‫و وزارت ورزش امکان پذیــر نیســت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل رونــد صــدور ویــزای ایشــان کمــی زمان بــر‬ ‫شــده اســت‪ ».‬بایــد منتظــر ماند و دیــد این مربی‬ ‫ایتالیایــی کــه قرار اســت تــا پایان فصــل به عنوان‬ ‫مشــاور فرهــاد مجیــدی کارش را جلــو ببــرد‪ ،‬چــه‬ ‫زمانی به ایران ســفر می کند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-604‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۰۱۳‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای بهرامعلی بهارلوقره بلطاقی فرزند اقاحسین بشماره شناسنامه ‪ ۶‬صادره از بویین‬ ‫میاندشت در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 90133/76‬مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ‪۱۰‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۸۲‬اصلی واقع در اراضی مزروعی مزرعه قره بلطاق کوچک بویین میاندشت خریداری از مالک‬ ‫رسمی بانوان ایران و توران ایلخان فرزندان مرحوم خسرو محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/03/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/04/05:‬موسی الرضا امامی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک فریدن ‪ /1146887‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-606‬شماره نامه‪ ، 140085602006002494:‬تاریخ‪ 1400/03/17 :‬خانم خدیجه شاهین‬ ‫ورنوسفادرانی فرزند رجبعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی‬ ‫شده میزان ششدانگ پالک شماره ‪ 241‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان‬ ‫که در دفتر ‪ 643‬صفحه ‪ 359‬مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون‬ ‫درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون‬ ‫ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت‬ ‫به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه‬ ‫و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس‬ ‫و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل‬ ‫سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی تاریخ انتشار ‪ 1400/03/22:‬م الف‪1147222 :‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫مدارک شناسنامه و گواهینامه اینجانب وحید اقایی فرزند‬ ‫بهمن به شماره ملی ‪ 0670422207‬و شماره گواهینامه‬ ‫‪ 9171924797‬مدتی است مفقود شده از درجه اعتبار ساقط‬ ‫میباشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 22‬خــرداد ماه ‪ 12 / 1400‬جون ‪ 01 / 2021‬ذوالقعده ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1090‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اکثر متخصصان ایرانی‬ ‫مقیم خارج تمایل به بازگشت دارند‬ ‫معاون سرمایه انسانی مرکز تعامالت بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫بابیان اینکه اکثر ایرانیان مقیم خارج تمایل به بازگشت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‪ ۱۸۰۰‬محقق به کشور‬ ‫بازگشتند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ســید علی حســینی در اولین رویداد مجازی برنامه متخصصان خارج از کشور‬ ‫کــه ب هصــورت انالیــن در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران‪ ،‬برگزار شــد گفت‪ :‬برنامه بازگشــت‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کارافرینان و متخصصان ایرانی مقیم خارج را از سال ‪ ۹۴‬اجرایی کردیم‪ .‬او بابیان اینکه در راستای‬ ‫اجــرای ایــن برنامه تجربیات کشــورهایی مانند هند‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬تایــوان و کره جنوبی را‬ ‫موردبررسی قراردادیم‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار این بررسی‪ ،‬پرسشنامه ای را تدوین کردیم که‪ ۴۵۰۰‬دانشجو‬ ‫این پرسشــنامه را پر کردند و بررســی های ما نشــان داد ‪ ۸۳‬درصد ان ها تمایل به بازگشت دارند‪.‬‬ ‫حسینی ادامه داد‪ :‬همچنین این بررسی ها نشان داد‪ ۷۰‬درصد نیز عالقه مند به همکاری با ایران در‬ ‫راستایپیشرفت کشورشانهستند‪.‬معاونسرمایهانسانیمرکزتعامالتبین المللمعاونتعلمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۸‬هزار نفر از محققان مقیم خارج درخواست‬ ‫همکاری خود را ارسال کردند اما‪ ۱۸۵۰‬نفر از این متخصصان به کشور بازگشتند‪ .‬به گفته او‪۱۲۳۰،‬‬ ‫نفر در دوره پسادکتری‪ ۲۴۰،‬نفر در طرح فناورانه‪ ۲۷۰،‬نفر به عنوان استاد مدعو‪ ۲۵۰،‬نفر در قالب‬ ‫فرصت مطالعاتی و‪ ۴۲۰‬نفر در قالب استادیاران جوان تقاضای همکاری با ایران داشتند‪.‬‬ ‫اقداماتزیست محیطی‬ ‫ایران خودرو خراسان‬ ‫به عنوانصنعتسبز کشور‬ ‫انســان همــواره از طبیعــت بــرای رفــع‬ ‫نیازهــای خــود بهره برده اســت اما طی چند‬ ‫خصوصا با رشــد شهرنشینی پس از‬ ‫قرن اخیر‬ ‫ٌ‬ ‫انقالب صنعتی‪ ،‬به دلیل استفاده بی رویه از‬ ‫منابع انرژی‪ ،‬محیط زیســت و طبیعت دچار‬ ‫خسارت هایی در برخی موارد حتی بازگشت‬ ‫ناپذیرشدهاست‪.‬‬ ‫این امر سبب شده است که سازمان ها با‬ ‫اجرای سیستم های مدیریت زیست محیطی‬ ‫باهدف کمک به رکن محیط زیستی توسعه‬ ‫پایــدار‪ ،‬یــک رویکــرد سیســتماتیک را بــرای‬ ‫مدیریت زیس ـت محیطی برگزیننــد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر شــرکت ایران خودرو خراسان به عنوان‬ ‫بزرگ تریــن صنعــت شــرق کشــور بــا عنایت‬ ‫تهــا‪ ،‬ازجمله صنایعی‬ ‫به گســتردگی فعالی ‬ ‫اســت کــه رویکرد توجه به توســعه پایــدار و‬ ‫حفظ محیط زیست در ان از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪ .‬شرکت ایران خودرو خراسان‬ ‫در راستای توسعه پایدار خود و با به کارگیری‬ ‫تمهیداتــی به منظور کنتــرل و کاهش انتشــار‬ ‫االینده های هوای ناشی از فرایندهای تولیدی‬ ‫شرکت‪ ،‬پایش مســتمر االینده های خروجی‬ ‫به منظور انطباق بــا قوانین و کاهش الودگی‬ ‫در قالــب قراردادهــای خــود اظهاری توســط‬ ‫ازمایشگاه هایمعتمدسازمانمحیط زیست‬ ‫و تامیــن یــک دســتگاه گاز اناالیــزر به منظور‬ ‫کنترل مداوم عملکرد سیستم های احتراقی را‬ ‫در دســتور کار خود قرار داده اســت‪ .‬استفاده‬ ‫از نــاوگان حمل ونقــل ریلــی در جابجایــی‬ ‫محصوالت‪،‬تامین کلیهشرایطالزمبه منظور‬ ‫اندازه گیــری االیند ههــای خروجــی اگزاســتها‬ ‫و تدویــن شناســنامه حــاوی مشــخصات هر‬ ‫اگزاســت‪ ،‬اســتفاده از کور ههــای دوســتدار‬ ‫محیط زیســت باقابلیــت اســتفاده مجــدد‬ ‫از االیند ههــای خروجــی به عنــوان بخشــی‬ ‫یهــای‬ ‫از ســوخت در راســتای کاهــش الودگ ‬ ‫خروجی‪ ،‬اســتفاده از سیســتم گرماتابشی در‬ ‫ســالن های تولیدی به منظــور کاهش مصرف‬ ‫ســوخت (کاهــش ‪ %50‬مصــرف انــرژی) و‬ ‫گهــای‬ ‫الودگــی هــوا‪ ،‬اورهــال نمــودن دی ‬ ‫ابگــرم و تنظیــم مشــعل بویلرها جهــت باال‬ ‫بــردن راندمــان دیــگ و کاهــش مصــرف گاز‬ ‫و االیند ههــای محیط زیســت‪ ،‬تعریــف حد‬ ‫معیــار داخلــی انتشــار االینده های هــوا ‪%70‬‬ ‫کمتــر از حــدود معیارهای الزامــات قانونی و‬ ‫تعریــف شــاخص های مدیریت عملکــرد بر‬ ‫اســاس اســتاندارد ‪ ISO14031‬از مهمتریــن‬ ‫اقدامــات ایرا نخــودرو خراســان در حــوزه‬ ‫کاهش االینده های هوا است‪ .‬مسئله الودگی‬ ‫اب مخصوصـ ًـا در نقاطــی کــه منابــع ابی ان‬ ‫محــدود اســت از اهمیت ویــژه ای برخــوردار‬ ‫است و باید در این نقاط‪ ،‬از موجودی اب ها‪،‬‬ ‫نه تنهاحداکثراستفادهبه منظورپیشرفت های‬ ‫اجتماعی ـ کشــاورزی و صنعتی به عمل اید‪،‬‬ ‫بلکه به طرق گوناگون از الوده ســاختن این‬ ‫بهــا ممانعــت شــود‪ .‬در همیــن راســتا و با‬ ‫ا ‬ ‫توجهبه موقعیتشرکتایران خودروخراسان‬ ‫در منطقه بینالود و فقر منابع ابی منطقه‪ ،‬با‬ ‫احداث تصفیه خان ه بروز و جدیدترین فرایند‬ ‫تصفیهاببیوراکتور غشاییوبازیافتپساب‬ ‫و دورریز صفر برای مصارف صنعتی بهره وری‬ ‫از منابــع ابــی را تــا حــد ممکن افزایــش داده‬ ‫اســت‪ .‬این شــرکت در ســال ‪ 1394‬در ســالن‬ ‫رنگ به منظور کاهش مصرف منابــع‪ ،‬اقدام‬ ‫حهــا و پروژه هایی در راســتای‬ ‫بــه اجــرای طر ‬ ‫کاهــش مصــرف اب در فراینــد رنگ امیــزی‬ ‫خود نمود که ماحصل این اقدامات مصرف‬ ‫اب از ‪ 2/4‬بــه ‪ 1/7‬مترمکعــب بــه ازای هــر‬ ‫خودرو کاهش یافته اســت‪ .‬اجرای طرح های‬ ‫ابخیزداریبه منظور کنترلرواناب هادرسطح‬ ‫شــرکت و تعریــف شــاخص و پایــش مــداوم‬ ‫نتایجاندازه گیریشاخص هابه منظورمدیریت‬ ‫عملکردبراساساستاندارد‪ ISO14031‬از دیگر‬ ‫اقدامات این شــرکت در حوزه استفاده بهینه‬ ‫از منابع ابی بوده است‪ .‬خاک به عنوان مهد‬ ‫زایــش و برکــت‪ ،‬در فرهنگ ایرانی از اهمیت‬ ‫بسزایی برخوردار است‪ .‬شرکت ایران خودرو‬ ‫خراســان به منظــور ممانعــت از الودگــی‬ ‫خــاک فــارغ از هزینه هایی که به شــرکت‬ ‫تحمیــل می نمــود اقدامــات شایســته ای‬ ‫انجــام داده اســت‪ .‬بارزتریــن ان خرید و‬ ‫تجهیــز ســالن رنگ بــه ربات های پاشــش‬ ‫بود که اجرای این پروژه عالوه بر کاهش‬ ‫‪ 40‬درصــدی تولیــد لجــن رنــگ‪ ،‬افزایــش‬ ‫کیفیت محصوالت را در پی داشته است‪.‬‬ ‫به کارگیری سیستم های پیشرفته در تزریق‬ ‫مواد شــیمیایی‪ ،‬اجــرای طرح های مرتبط‬ ‫بــا تفکیــک از مبدا پســماندهای تولیدی‪،‬‬ ‫اســتفاده از فیلتــر پــرس به منظــور کاهــش‬ ‫حجــم پســماندهای ویــژه‪ ،‬شناســایی‬ ‫انواع پســماند و کدگذاری ان ها بر اساس‬ ‫کنوانسیون بازل و ائین نامه شناسه گذاری‬ ‫پســماندها‪ ،‬بهبــود فراینــد بســته بندی‬ ‫قطعــات و مــواد اولیــه در راســتای‬ ‫بازچرخش و کاهش تولید پسماند و عقد‬ ‫قــرارداد با شــرکت های معتبر و ذی صالح‬ ‫به منظــور دفــع پســماندهای ویــژه از‬ ‫دیگــر اقدامــات ایران خودرو خراســان در‬ ‫ســال های اخیر بوده اســت‪ .‬پس از جنگ‬ ‫جهانی دوم توجه بســیاری از کشــورهای‬ ‫توســعه یافته و یــا درحال توســعه عمدتـ ًـا‬ ‫بــه فراینــد صنعتی شــدن معطوف شــد و‬ ‫انــرژی به عنوان اصلی ترین عامل توســعه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی جوامــع انســانی‬ ‫مطــرح گردیــد‪ ،‬ازای ـن رو مصــرف انــرژی و‬ ‫انتشــار گازهــای گلخان ـه ای کانــون توجــه‬ ‫بین المللــی قــرار گرفــت که در حــال حاضر‬ ‫یهــای عمده و‬ ‫نیــز تبدیــل به یکی از نگران ‬ ‫اساســی و هشــدارهای جهانی شده است‪.‬‬ ‫در ایــن مقولــه نیــز ایران خودرو خراســان با‬ ‫استقرار و اخذ گواهی نامه استاندارد سیستم‬ ‫مدیریــت انرژی ‪ 50001:2018 ISO‬و تعیین‬ ‫اهداف کالن و خرد به منظور بهبود عملکرد‬ ‫مدیریتــی مصــرف حامل های انــرژی اقدام‬ ‫به اندازه گیری و پایش شاخص های عملکرد‬ ‫انرژی خود به صورت ماهانه نموده اســت‪.‬‬ ‫نخــودرو خراســان عــاوه بــر‬ ‫شــرکت ایرا ‬ ‫اقدامات عملی فوق بر اســاس خط مشــی‬ ‫خود در راســتای مسئولیت های اجتماعی و‬ ‫تشریک مســاعی در حفظ محیط زیســت‪،‬‬ ‫اقــدام بــه اســتقرار و اخــذ گواهی نامــه‬ ‫اســتاندارد سیســتم مدیریت محیط زیست‬ ‫‪ 14001:2004 ISO‬در ســال ‪ 1394‬نمــوده‬ ‫اســت‪ .‬عالوه بــر این با اجــرای برنامه های‬ ‫متنوعــی در حــوزه کارکنــان اقــدام بــه‬ ‫فرهنگ ســازی و اشــنایی کارکنــان خــود‬ ‫بــا ضــرورت حفــظ محیط زیســت نموده‬ ‫اســت‪ .‬مرکــز نگهــداری و پــرورش اهــوی‬ ‫ایرانــی در شــرکت ایران خــودرو خراســان‬ ‫باهــدف حفــظ‪ ،‬مراقبــت و نگهــداری از‬ ‫گون ههــای ارزشــمند حیات وحــش ایــران‬ ‫بــا ارجحیــت اهــوی ایرانــی به عنــوان‬ ‫نمــاد اســتان خراســان یکــی از مهمتریــن‬ ‫دســتاوردهای ایــن شــرکت در حــوزه‬ ‫محیط زیست بوده است‪.‬‬ ‫کمبودهایداروییبیدادمی کند‬ ‫نایب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران با تاکید بــر لزوم حــذف ارز‬ ‫دولتی در حوزه دارو‪ ،‬گفت‪ :‬نظر ما این اســت که دولت اینده بجای‬ ‫ارز ترجیحی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم‬ ‫دارویی بوده و بحث برانگیز بوده‪ ،‬بهتر است ارز نیمایی دهد و ارز دارو‬ ‫تا جای ممکن تک نرخی شود‪ .‬اگر هم دولت خواست یارانه ای به دارو‬ ‫دهد‪ ،‬ان را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود‪.‬‬ ‫دکترعلیفاطمیدر گفت وگوباایسنا‪،‬بااشارهبهچالش هایحوزه‬ ‫داروســازی و داروخان ـه داری در کشــور و درخواس ـت ها در ایــن حوزه از‬ ‫دولت اینده‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین موضوعی که مورد درخواست ما است‪،‬‬ ‫دسترسی مردم به دارو است‪ .‬در حال حاضر کمبودهای دارویی بیداد‬ ‫می کند و طی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال اخیر هیچ گاه به اندازه امروز کمبود دارویی‬ ‫نداشتیم‪.‬ما کهدر داروخانه کار می کنیم‪،‬شاهدیم کهبرایبدیهی ترین‬ ‫داروها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو‬ ‫می گردند‪ ،‬برای انسولین مردم گرفتارند و ‪ ...‬او افزود‪ :‬یکی از مهمترین‬ ‫اشکاالتی که منجر به بروز این عارضه شده است‪ ،‬کنترل قیمت ارز در‬ ‫حوزه دارو و بحث ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫شده کهازانجایی کهقیمتبسیارپاییناستویک پنجمقیمتواقعی‬ ‫است‪ ،‬اوال دارو به اندازه کافی و به موقع تامین نشود‪ .‬به طوری که ارز‬ ‫دولتی به صورت بسیار کند و قطره چکانی به واردکننده یا تولیدکننده‬ ‫یشــود و بر این اســاس واردکننده و‬ ‫دارو بــرای خریــد مواد اولیه داده م ‬ ‫تولیدکنندهنمی توانندبه موقعداروراتامین کنندوشاهدیم کهبسیاری‬ ‫از داروها به موقع به دســت مصرف کننده نمی رســد و مردم ســرگردان‬ ‫به دنبال ان ها می گردند‪ .‬فاطمی ادامه داد‪ :‬چالش دیگری که داریم‪،‬‬ ‫بحث معروف قاچاق معکوس است؛ به طوری که دولت یارانه سنگین‬ ‫را پرداخت می کند‪ ،‬دارو را وارد ایران کرده و بعد می بینیم همان دارو‬ ‫مجددا از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته می شود‪ .‬این‬ ‫مشکل از سال ‪ ۱۳۹۷‬به بعد ایجاد شد و به دلیل تحریم های دولت‬ ‫ترامپ بود که این اتفاق افتاد و ما از همان زمان دست به گریبان این‬ ‫موضوع هستیم‪ .‬او گفت‪ :‬دولت اینده اگر واقعا می خواهد به صنعت‬ ‫داروســازی کشــور کمک کند‪ ،‬هیچ یارانه ای به این صنعت تخصیص‬ ‫ندهد و فقط یکسری معافیت های مالیاتی در حوزه زنجیره تامین دارو‬ ‫چه برای واردکننده‪ ،‬تولیدکننده و چه برای پخش کننده و داروخانه در‬ ‫نظر بگیرد تا بتوانند دارو را باقیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار دهند‪.‬‬ ‫درعین حال یارانه ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با سفر به استارا خبر داد؛‬ ‫مسیر استارا به باکو‬ ‫کاهشمی یابد‬ ‫رشت‪-‬رویدادامروز‪:‬وزیرراهوشهرسازیبههمراهشاهینمصطفیافمعاوننخست وزیرجمهوری‬ ‫اذربایجان با همراهی استاندار گیالن و استاندار اردبیل و مسئوالن استانی و شهرستانی از مرز زمینی‬ ‫کشورمانباجمهوریاذربایجانواردشهرستانمرزیبندراستاراشد‪.‬محمداسالمیدرجمعخبرنگاران‬ ‫اظهار کرد‪:‬در سفربهجمهوریاذربایجاناز زیرساخت هایریلیوجاده ایابن کشور در مرزهایاستارا‪،‬‬ ‫نخجوانومناطقازادشدهدر مناقشهقره باغبازدیدیصورت گرفت کهرضایت بخشبود‪.‬وزیرراهو‬ ‫شهرسازیبابیاناینکهامروزدرجریاندیداربامعاوننخست وزیرجمهوریاذربایجانتفاهم نامه ایبین‬ ‫دو کشور به امضا رسید‪ ،‬افزود‪ :‬بر روی این تفاهم نامه نزدیک دو سال برنامه ریزی شده و در قالب ان‬ ‫به واسطه ارتقای زیرساخت های ریلی و جاده ای دو کشور‪ ،‬کریدور شمال به جنوب و کریدور شرق به‬ ‫غرببیشتراز گذشتهفعالمی شود‪.‬اسالمیبااشارهاینکهدر تالشهستیمتامحور رشتبهاستارابه‬ ‫سمتباکودراینده اینزدیکتکمیلوموردبهره برداریقرار گیرد‪،‬گفت‪:‬باافتتاحایناتوبان‪،‬مسیراستارا‬ ‫بهباکواز‪ ۶‬ساعتبه‪ ۲‬ونیمساعت کاهشمی یابدومشابهایناتوباندر مسیرمرزهایروسیهنیزدر‬ ‫دستاقداماست‪.‬اوبااشارهبهبازدیدازراهریلیموجوددرمنطقهنخجوانجمهوریاذربایجانیاداور‬ ‫شد‪:‬احیایاینمحوربرایدو کشورازاهمیتویژه ایبرخورداراستزیراازظرفیت های کریدورشمالبه‬ ‫جنوباست کهقبلاز فروپاشیشورویسابقهفتمیلیونتنبار از محور فوقجابه جامی شد‪.‬وزیر‬ ‫راهوشهرسازیبابیاناینکهاحداثپایانهریلیدرپارس اباداردبیلباجدیدتمامدردستپیگیریاست‪،‬‬ ‫افزود‪:‬احداثاینپایانهدوماهپیشدرهیئتدولتموردتصویبقرار گرفتوامیدواریمبااجرایاین‬ ‫مصوبهپایانهریلیجدیدباسرمایه گذاریبخشخصوصیدرشهرستانپارس ابادراه اندازیشود‪.‬اسالمی‬ ‫گفت‪:‬درقالباینمصوبهقراراستپنجکیلومترریلجدیددراینشهرستاناحداثوهفتکیلومترریل‬ ‫قدیمیموردبازسازیقراربگیرد‪.‬اوبااشارهبهتقاضایمردمجمهوریاذربایجانجهتبرقراریارتباطبا‬ ‫مردمنخجواننیزاظهار کرد‪:‬در خصوصعبور مردمجمهوریاذربایجاناز مرز جمهوریاسالمیایران‬ ‫بهسمتنخجواننیزمذاکراتیصورتگرفتکهامیدواریمدرچهارچوبدستورالعمل هایبهداشتیبا‬ ‫همکاریوزارتبهداشتودرمانمردماذربایجانبامردمنخجوانارتباطبرقرار کنند‪.‬‬ ‫بپردازد‪،‬به طور مستقیماز طریقسازمان هایبیمهدر اختیار بیمارانقرار‬ ‫گیرد یا پوشش بیمه ای افزایش یابد‪ ،‬نه اینکه قیمت دارو را به صورت‬ ‫مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو را باال می برد‪ ،‬هم قاچاق‬ ‫معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو می شــود‪ .‬اگر‬ ‫واقعا قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند و مابه التفاوت ان را به بیمه‬ ‫منتقل کنند‪ ،‬در کشــور به نفع همه اســت‪ .‬او گفت‪ :‬بنابراین نظر ما‬ ‫این است که بجای ارز ترجیحی‪ ۴۲۰۰‬تومانی که منجر به ایجاد رانت‬ ‫و فساد در سیستم دارویی بوده و بحث برانگیز بوده‪ ،‬بهتر است که ارز‬ ‫نیمایی دهند و ارز دارو تا جای ممکن تک نرخی شود و اگر هم دولت‬ ‫خواست یارانه ای به دارو دهد‪ ،‬ان را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم‬ ‫فشــار وارد نشــود‪ .‬زیرا اگر ارز دارو تک نرخی شــود‪ ،‬قطعا قیمت داروها‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬اما برای اینکه به مردم فشار وارد نشود‪ ،‬باید از سمت‬ ‫بیمه هاپوششدادهشود‪.‬فاطمیتاکید کرد‪:‬مطالبهدیگری کهاز دولت‬ ‫اینده داریم‪ ،‬این است که کمک کنند که داروخانه های ما از کاال محوری‬ ‫به ســمت خدمت محوری حرکت کنند‪ .‬در حال حاضر داروخانه های‬ ‫ما مشکالت زیادی در زمینه تامین نقدینگی دارند‪ .‬سازمان های بیمه گر‬ ‫کماکانششتاهفتماهپولداروخانه هارانگهمی دارند‪.‬در حالحاضر‬ ‫بزرگ تریندغدغه ای کهداروخانه هادارند‪،‬سرمایهبرایتامیندارواست‬ ‫که به دلیل بدقولی بیمه ها اتفاق می افتد‪ .‬واقعا باید به حال بیمه ها‬ ‫فکریشودتاموسساتازجملهداروخانه هاراتحت فشارقرارندهند؛زیرا‬ ‫داروخانه ها از هر موسسه پزشکی دیگری اسیب پذیرترند؛ زیرا باید پول‬ ‫دهند دارو بخرند و بعضا مجبورند دارو را نقد یا کوتاه مدت بخرند‪ ،‬اما از‬ ‫ان طرفبیمه هاباششتاهفتماهتاخیرپولداروخانه هارامی پردازند‬ ‫که این موضوع موازنه را به هم می ریزد‪ .‬او گفت‪ :‬از طرفی باید خدمات‬ ‫دارویینویندر داروخانه هامانندسایر کشورهایدنیا‪،‬در ایرانپایه ریزی‬ ‫شودتاهزینه هایسیستم هایدرمانی کاهش یافتهوعوارضبرایمردم‬ ‫کمتر شود‪ .‬اگر دولت اینده همین چند کار را در حوزه دارو انجام دهد‪،‬‬ ‫هــم صنعــت داروســازی و هــم زنجیره تامیــن دارو و هــم داروخانه ها‬ ‫وضعیتبهتریخواهندداشت‪.‬فاطمیدربارهوضعیتپرداختحق‬ ‫فنی داروخانه ها نیز گفت‪ :‬در این زمینه گشایشــی اتفاق افتاد و این‬ ‫مسئله قانونی را در قانون بودجه ‪ ۱۴۰۰‬حل کردند‪ .‬به طوری که در بند‬ ‫ل تبصره‪ ۱۷‬قانون بودجه‪ ۱۴۰۰‬این مسئله را حل کرد و فعال حق فنی‬ ‫را داروخانه ها به صورت قانونی دریافت می کنند و دیوان عدالت اداری‬ ‫دیگر نمی تواند ایراد بگیرد که چرا این موضوع مصوبه قانونی ندارد‪.‬‬ ‫البوم موسیقی جان مریم‬ ‫منتشر شد‬ ‫رویــداد امــروز‪ -‬فاطمــه کاویانــی‪ :‬این البوم‬ ‫موســیقی متشــکل از ‪ 9‬اهنگ خاطره انگیز‬ ‫اســت کــه بــرای تک نــوازی ســاز ملودیــکا‬ ‫و ارکســتر بــا همــکاری موسســه فرهنگــی‬ ‫هنری نوای مهر تهیه شده است‪ .‬نوازندگی‬ ‫ملودیکای این اثر را مازیارزارع دانش اموخته‬ ‫موسیقیبهعهدهداشتهوتنظیمقطعاترا‬ ‫فرهاد زارع انجام داده اســت‪ .‬مازیارزارع در‬ ‫مــورد این اثر چنین گفت‪ :‬البوم جان مریم‬ ‫کوششی است در جهت معرفی بیشتر ساز ملودیکا‪ ،‬زیرا این ساز کمتر موردتوجه قرارگرفته و‬ ‫کمتر از ان در اجراهای جدی استفاده می شود‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬پس از انتشار اولین کتاب‬ ‫اموزشی این ساز برای کودکان‪ ،‬بر ان شدم البومی متشکل از چندین اهنگ خاطره انگیز را با‬ ‫ملودیکا ضبط و در دسترس عالقمندان قرار دهم‪ .‬او با اشاره به اینکه باوری اشتباه ملودیکا‬ ‫را ســازی موقت و دم دســتی برای اغاز موســیقی کودکان به حســاب اورده‪ ،‬افزود‪ :‬با نگاهی‬ ‫جدی و بررسی بیشتر توانایی های این ساز‪ ،‬می توان دریافت‪ ،‬ملودیکا دارای رنگ صوتی زیبا‬ ‫و دل نشین‪ ،‬دامنه وسیع دینامیکی و توانایی اجرای ملودی و هارمونی به صورت هم زمان‬ ‫است کهاینتواناییرادر سازهایاندکیمی توانیافت‪.‬زارعخاطرنشان کرد‪:‬نخستینالبوم‬ ‫تک نوازیملودیکادر سال‪ 1392‬توسطساماناحتشامیمنتشرشد کهچندیناهنگقدیمی‬ ‫را گرداوری کرده بود و این اثر دومین البوم رسمی منتشرشده این ساز است‪ .‬او افزود‪ :‬ملودیکا‬ ‫برخالف باور برخی افراد‪ ،‬ساز جدی است و نوازندگی ان می تواند تا مراتب باالیی رشد کند‪،‬‬ ‫بسیاری از اهنگسازان با توانایی های این ساز اشنایی کاملی ندارند و فرصت حضور در ارکستر‬ ‫را به این ساز نمی دهند‪ ،‬در این البوم تالش شده است توانایی های ملودیکا به عنوان تک نواز‬ ‫نشان داده شود و اثرگذاری این ساز شنیده شود‪ .‬این هنرمند اذعان کرد‪ :‬سال ‪ 1397‬کتابی‬ ‫تحت عنوان من و ملودیکا توسط انتشارات نکیسا برای اموزش این ساز برای کودکان منتشر‬ ‫کردم کهتاکنوننخستینوتنها کتابموجودبرایاموزشملودیکااستوچندین کتابدیگر‬ ‫در زمینهنوازندگیاینساز امادهانتشار دارموامیدوارمامسالبتوانمان هارامنتشر کنم‪.‬مازیار‬ ‫زارع نام البوم خود را به نام اولین اهنگ این مجموعه و به یاد استاد محمد نوری و پاسداشت‬ ‫نام مریم میرزاخانی اسطوره زن ریاضی دان ایرانی جان مریم نام گذاری کرده است‪.‬‬ ‫با حضور نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز؛‬ ‫واکسن کوو ایران برکت به‬ ‫نخستین داوطلب در شیراز‬ ‫تزریق شد‬ ‫باحضور نمایندهولی فقیهدر استانفارسوامام جمعهشیراز‪،‬معاونبهداشتوجمعی‬ ‫از مدیران دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز‪ ،‬واکسن کوو ایران برکت به نخستین داوطلب در‬ ‫شیراز تزریقشد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در این ائین بابیان اینکه ازمایش‬ ‫بالینی فاز سوم نخستین واکسن ایرانی کووید ‪ 19‬باتجربه و تخصص دانشمندان ایرانی در‬ ‫حال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬مراحل پیشین ازمایش این واکسن به خوبی انجام شده و نتیجه‬ ‫مطلوبیبه دست امده کهبا گذر از اینمرحلهنیزامیدواریماینواکسندر راستایایمن سازی‬ ‫مردم در برابر این بیماری به صورت انبوه تولید شود‪ .‬لطف اله دژکام تاکید کرد‪ :‬همه ما باید‬ ‫از این اقدامات پژوهشی که در سطح کشور به خوبی انجام می شود‪ ،‬حمایت کنیم تا کشور‬ ‫ما در این عرصه نیز اســتقالل خود را حفظ کرده و هیچ محدودیتی احســاس نشــود‪ .‬او با‬ ‫تقدیر از تالش پژوهشگران و دانشمندان به ویژه پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‬ ‫خمینی(ره)‪،‬همچنینهمکاریمسئوالنمجموعهسالمت‪،‬برایاعضایتیمواکسیناسیون‬ ‫کووید‪ 19‬در دانشگاهعلومپزشکیشیراز در پیشبرداینهدفمهمملیارزویموفقیت کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم دژکام با اشاره به سوابق ارزنده دانشگاه علوم پزشکی شیراز و توانمندی های‬ ‫علمی متخصصان‪ ،‬اساتید و پزشکان برجسته این مرکز اموزش عالی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در حیطه‬ ‫ازمایش بالینی‪ ،‬اقدامات مشابهی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده و این دانشگاه‬ ‫ازجمله مراکز علمی است که می تواند همکاری الزم را در این زمینه ارائه نماید‪.‬‬ ‫معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز نیز در این‬ ‫مراسم گفت‪ :‬شهر شیراز به همراه شهرهای اصفهان‪ ،‬مشهد و بوشهر از امروز‪ ،‬نوزدهم خرداد‬ ‫وارد فاز سوم مطالعاتی واکسن کوو ایران برکت شدند و تزریق واکسن یادشده به داوطلبان‬ ‫این شهرها اغاز شد‪ .‬دکتر عبدالرسول همتی ادامه داد‪ :‬هشت هزار داوطلب در این شهرها‬ ‫وارد طرح مطالعاتی این واکسن شدند که از این تعداد‪ ،‬دو هزار و ‪ 500‬نفر داوطلب مربوط‬ ‫به شهر شیراز است‪ .‬او سن داوطلبان مرحله سوم تست انسانی را بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۷۵‬سال عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬داوطلبان پس از انجام ازمایش های الزم و در صورت داشتن شرایط‪ ،‬وارد این‬ ‫طرحمطالعاتیمی شوند‪.‬‬ ‫تشدیداضطراباجتماعیووسواس هایفکری‬ ‫ارمغانشیوع کرونا‬ ‫یک روانشــناس بالینی گفت‪ :‬با شــیوع کرونا به عنوان یک بیماری‬ ‫ناشــناخته‪ ،‬اضطراب اجتماعی در جامعه و بروز وســواس های فکری‬ ‫تشدید شده است که برخی به دلیل ترس از بیمار شدن‪ ،‬ترس از مرگ‪،‬‬ ‫به صورت ناخوداگاه با رعایت بهداشــت شــخصی‪ ،‬به وســواس های‬ ‫عملینیزمبتالمی شوند‪.‬‬ ‫مریم طاهری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬با توجه به شیوع این‬ ‫بیمــاری چنانچــه رعایت ضوابط بهداشــتی و اعمال پیشــگیرانه‪،‬‬ ‫کارکــرد اجتماعی و شــغلی شــخص را با اختــال مواجه کند‪ ،‬باید‬ ‫مبتالیان تحت درمان قرار گیرند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬یک سوم بیماران‬ ‫مبتالبه وســواس از اختالل افســردگی رنج می برند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اســت که از عوامل اساســی در درمان وسواس تشخیص به موقع‪،‬‬ ‫همراهی یا عدم همراهی فرد با اختالل افســردگی اســت‪ .‬منظور‬ ‫از اختــال وســواس‪ ،‬افــکار مزاحمــی کــه ســبب تکــرار برخــی از‬ ‫اعمال باهدف فرونشاندن اضطراب شده و کارکردهای اجتماعی‬ ‫و شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬است‪ .‬طاهری گفت‪ :‬برخی‬ ‫یشــوند‬ ‫از بیماران اختالل وســواس متوجه ابتال به این عارضه نم ‬ ‫اما ســاعات طوالنی را به شست وشــو‪ ،‬حمام کردن و ضدعفونی‬ ‫اختصــاص داده و ب هصــورت ناخــوداگاه از انجــام برخی از اعمال‬ ‫یشــوند‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬وســواس به عنــوان یک‬ ‫ضــروری غافــل م ‬ ‫عارضه زیســتی می تواند به صورت ژنتیکی منتقل شــود و با توجه‬ ‫بــه دوره طوالنــی درمــان‪ ،‬دارودرمانی یکــی از روش های موثر به‬ ‫شــمار م ـی رود کــه زودتــر پاســخ می دهد‪ .‬ایــن روانشــناس بالینی‬ ‫افــزود‪ :‬در برخــی افــراد با وســواس فکری‪ ،‬یک محــرک اضطراب‬ ‫زا همچــون مــرگ نزدیــکان‪ ،‬از دســت دادن یک عزیز‪ ،‬بــارداری و‬ ‫اختــاالت جنســی ب هصــورت ناگهانــی ذهن بیمــار را دچــار افکار‬ ‫وسواســی کــرده و مدیریــت ذهــن و عمــل از دســت بیمــار خــارج‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن مشــاور ضمــن انتقــاد از مراجعه دیرهنــگام برخی‬ ‫م ‬ ‫بیمــاران مبتالبــه ایــن اختــال‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی از بیمــاران مبتالبه‬ ‫وســواس برای معالجه به مراکز درمانی مراجعه نکرده و این امر‬ ‫باعث مزمن شــدن بیماری و طبیعتا طوالنی تر شــدن دوره درمان‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفته طاهــری برخی از این بیمــاران در مراحل اولیه‬ ‫م ‬ ‫نهــای‬ ‫یهــای پویشــی و درما ‬ ‫از طریــق رفتاردرمانــی‪ ،‬روان درمان ‬ ‫شناختی رفتاری درمان می شوند اما به دلیل بی توجهی به درمان‬ ‫به موقع مجبور به دارودرمانی می شوند‪.‬‬ ‫ضرورت حمایت خانواده از بیماران مبتالبه اختالل اضطرابی‬ ‫وسواس‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬یکــی از عوامــل اساســی در درمــان این عارضه میزان‬ ‫تهــای عاطفــی و روانــی‬ ‫اگاهــی بیمــار از بیمــاری و همچنیــن حمای ‬ ‫خانواده اســت‪ .‬عدم خســتگی بیمار و خانواده که گاه به دلیل دوره‬ ‫طوالنی مدتدرماناتفاقمی افتد‪،‬در سالمتبیمار نقشیاساسیایفا‬ ‫می کند‪ .‬به گفته این مشاور‪ ،‬اگاهی بیمار از ابتال به بیماری همچنین‬ ‫ســبب کمــک برای تغییــر و حذف افــکار و اعمال مزاحم شــده و این‬ ‫انگیزه ناخوداگاه نتیجه درمان را ارتقا خواهد داد‪ .‬طاهری یاداور شد‪:‬‬ ‫تعدادی از رفتارهای وسواسی ازجمله الگوهای شایع در این بیماری به‬ ‫شمار می رود‪.‬به عنوان مثال‪،‬درگیریوسواسیباالودگی کهبه طور مکرر‬ ‫باعث پاک سازی شده و تردید در انجام برخی از اعمال نظیر چک کردن‬ ‫به دفعات قفل در و پنجره که اشفتگی بیمار را به همراه دارد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تقــارن نیــز که انــرژی و مدت زمان قابل توجهی برای اتمــام یک وعده‬ ‫غذایی‪ ،‬مرتب کردن اتاق کار‪ ،‬میز کار و‪ ...‬را به همراه دارد و شمارش‬ ‫باهدفجلوگیریازوقایعناگوارنظیرجمعبستنشمارهپالکماشین ها‬ ‫در خیابانهمازجملهاختالالتاصلیاینعارضهمحسوبمی شوند‪.‬‬ ‫اختالل شخصیت وسواسی‬ ‫طاهــری همچنیــن به اختالل شــخصیت وسواســی اشــاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬برخــی از بیمــاران نیــز بــه دلیــل شــماری از مشــخصات‬ ‫اخالقــی در ارتباطــات اجتماعــی و کارکردهــای شــغلی با مشــکل‬ ‫مواجــه می شــوند‪ .‬او افزود‪ :‬به عنوان مثــال‪ ،‬به دلیل رعایت نظم‬ ‫بیش ازانــدازه‪ ،‬قــدرت ســازگاری بــا محیــط را از دســت می دهند‪،‬‬ ‫تمایل به کنترل سختگیرانه اطرافیان داشته و براین اساس دیگران‬ ‫از برقــراری ارتبــاط بــا ان هــا خــودداری می کننــد‪ ،‬بــر موضوعــات‬ ‫متعدد تمرکز غیرمتعارف (افراطی) داشــته و دوســتان و نزدیکان‬ ‫را خســته و از خــود دور می کننــد‪ .‬طاهــری ادامــه داد‪ :‬ایــده ال‬ ‫گرایی بیش ازاندازه و کمال طلبی افراطی نیز به اختالل شخصیت‬ ‫وسواســی اشــاره می کند که گاه سبب رها کردن اهداف و مقاصد‬ ‫نیــز می شــود‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬بیمــاران مبتالبــه این اختــال هم با‬ ‫استفاده از روان کاوی‪ ،‬درمان های پویشی و درمان های شناختی ‪-‬‬ ‫رفتاری معالجه خواهند شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!