روزنامه رویداد امروز شماره 1089 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1089

روزنامه رویداد امروز شماره 1089

روزنامه رویداد امروز شماره 1089

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اغازتزریقواکسنفخرا‬ ‫به‪ ۵۰۰‬داوطلب در فاز دوم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 20‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 10‬جون ‪2021‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1089‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خوزستان‬ ‫‪03‬‬ ‫با شعورمردم بازی نکنید‬ ‫انتقاد روحانی از روند مناظرات‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫رویدا د خوزستان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫در این انتخابات جفاها و ظلم های بسیار بدی شد یک مورد ان را رهبری درباره احراز نشدن صالحیت ها اشاره فرمودند‬ ‫سیاست‬ ‫که ایشان هم دستور دادند باید جبران شود‬ ‫استاندار خوزستان‪:‬‬ ‫افتتاحچهار پروژه‬ ‫در منطقه پنج‬ ‫شهرداریاصفهان‬ ‫‪02‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪19‬‬ ‫خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1088‬‬ ‫رویاد دخوزستان‬ ‫سالمت همچون نان شب‬ ‫اولویت دولت‬ ‫سیزدهمباشد‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫حکومبهقصاص‬ ‫م‬ ‫رهایی پیش از اجرای حکم‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫ســرانجام با اصرار‬ ‫وزستان گفت‪:‬‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫قصاص قاتل از سوی‬ ‫استاندار خ‬ ‫بر اجرای‬ ‫دادگستری شوشتر از‬ ‫مقدمــات اجــرای‬ ‫رئیس‬ ‫اولیــای دم‪،‬‬ ‫محکومبه قصاص‬ ‫رهایی یک‬ ‫انجام و قاتل به‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حکم قصاص‬ ‫دار‪ ۴۸ ،‬ساعت‬ ‫نفس از چوبه‬ ‫رود‪.‬در‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫قرنطینهمی‬ ‫ـرای حکم با عفو و‬ ‫جمعاوری بیش‬ ‫پیــش از اجـ‬ ‫ـرای اجــرای حکم‬ ‫مصطفی اباد‬ ‫باقیمانــده بـ‬ ‫اولیای دم خبر داد‪.‬‬ ‫دستگاه ماینر‬ ‫توجه به پشیمانی‬ ‫بخشش‬ ‫قصاص‪ ،‬با‬ ‫ـزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫از ‪ ۶‬هزار‬ ‫درخواســت او و‬ ‫به گـ‬ ‫ـکاب این جنایت و‬ ‫ـاد اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در خوزستان‬ ‫از قاتــل از ارتـ‬ ‫در نشســتی بــا‬ ‫مصطفــی ابـ‬ ‫اختالف شوشــتر برای‬ ‫دستهجمعی‪ ،‬یکی‬ ‫ســلیمانی دشــتکی‬ ‫او از شــورای حل‬ ‫‪ ۹۴‬در جریان نزاع‬ ‫قاســم‬ ‫برد خانواده‬ ‫وضعیت کشت‬ ‫غرب کشور بابیان‬ ‫اعضای شــورای حل‬ ‫سال‬ ‫ـایه خــود پناه می‬ ‫کشــاورزی در خصوص‬ ‫صنعت برق در جنوب‬ ‫ـای دم‪،‬‬ ‫متنازعین به منزل همسـ‬ ‫سخنگوی‬ ‫فعاالن‬ ‫خوزســتان‪ ،‬بــا‬ ‫ماینر استخراج ارز‬ ‫دنبال کرده جلــب رضایت اولیـ بالفاصله به این موضوع‬ ‫در اســتانداری‬ ‫هزار و‪ ۲۰۰‬دستگاه‬ ‫فرد پناهنــده را‬ ‫اختالف این شهرستان‬ ‫بــع ابــی‪،‬‬ ‫اینکه بیش از شش‬ ‫که‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫و فــرد دیگــری‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ظرفیــت ســادات‪،‬‬ ‫که فرد پناهنده‬ ‫و منا بازدیدهای میدانی از‬ ‫خوزستان جمعاوریشده‬ ‫و بــا اســتفاده از‬ ‫همسایه میخواهد‬ ‫دفاع ورود کــرده‬ ‫اشــاره به‬ ‫ـی چالشهــا و‬ ‫دیجیتال در‬ ‫مصرفی بیش از ‪۳‬‬ ‫خــره بــا رضایــت‬ ‫بود از پدر‬ ‫بهمنظــور بررسـ‬ ‫پدر همســایه در‬ ‫غیرقانونی معادل برق‬ ‫ـزرگان منطقــه باال‬ ‫مختلــف اســتان‬ ‫او تحویــل دهــد‪.‬‬ ‫خیریــن و بـ‬ ‫دستگاههای‬ ‫ازنظر ساختاری‬ ‫در لحظه‪ ،‬مصرف‬ ‫قصاص قاتل را به‬ ‫را بــه‬ ‫حــث میکنــد و‬ ‫طورکلی‬ ‫را‬ ‫تابستان‬ ‫مقتول‪ ،‬اجرای حکم‬ ‫به‬ ‫ـود بــا ان فــرد ب‬ ‫مشکالت بیان کرد‪:‬‬ ‫خانوار خوزستانی در‬ ‫به خانواده‬ ‫ـتم اب خوزســتان‬ ‫از پناهنــده خـ‬ ‫کیومرث زمانی بیان‬ ‫اندازند تا زمینه صلح و‬ ‫هزار‬ ‫ـن بحــث تبدیل‬ ‫عدیدهای در سیسـ‬ ‫ـزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫ماه به تعویــق می‬ ‫ـدت کوتاهــی ایـ‬ ‫مشــکالت‬ ‫میکنند‪ .‬به گـ‬ ‫ـا‪ ،‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫ـتگاه ماینر غیرمجاز‬ ‫ـط ان یــک‬ ‫پــس از مـ‬ ‫پرونده را فراهم کنند‪.‬‬ ‫ــه گــزارش ایرنـ‬ ‫پدر همســایه توسـ‬ ‫ـش هــزار و ‪ ۲۰۰‬دسـ‬ ‫وجــود دارد‪ .‬ب‬ ‫سازش در این‬ ‫درگیری میشــود که‬ ‫کــرد‪ :‬بیش از شـ‬ ‫مسئولیت داشتهام‬ ‫و جمعاوریشده‬ ‫گفت‪ :‬در فرصت‬ ‫متواری‬ ‫خوزســتان کشف‬ ‫به قتل میرسد و‬ ‫ـتانهای مختلفی‬ ‫دادگســتری شوشــتر‬ ‫اســتخراج رمز ارز در‬ ‫به ضرب گلوله‬ ‫من در اسـ‬ ‫رئیس‬ ‫ـه وجود داشــته‬ ‫معرفی و برای انها‬ ‫شورای حل اختالف‬ ‫فرد‬ ‫دســتگیری قاتل و‬ ‫فریادهایــی که همیشـ‬ ‫دستگاههای قضایی‬ ‫دادستان‪ ،‬اعضای‬ ‫او افــزود‪ :‬پــس از‬ ‫و بانیان ان به‬ ‫یکــی از‬ ‫حکم اخذشده‬ ‫چــون فوالد در‬ ‫سفیدان‪ ،‬خیرین و‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫گرفتهشدهاست‪.‬‬ ‫ــرا صنایعی هم‬ ‫پرونده‪ ،‬بــا تنفیذ‬ ‫شهرستان‪ ،‬بزرگان‪ ،‬ریش‬ ‫نظر‬ ‫چ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سنگینی‬ ‫ـی‬ ‫ـوده‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫قانو‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫اند‬ ‫ایــن ب‬ ‫کشفمیشوند‬ ‫طــی مراحــل‬ ‫ـری ساختهشــده‬ ‫کشــور‪ ،‬این‬ ‫های مستمر و زیاد‬ ‫جریمه‬ ‫دستگاههایماینر‬ ‫ـوی دیــوان عالــی‬ ‫مرکــزی و کویـ‬ ‫منطقه با پیگیری‬ ‫اوافزود‪:‬وقتیکه‬ ‫اســتانهای‬ ‫ـاص نفــس از سـ‬ ‫به معتمدین‬ ‫خلیجفارس قرار‬ ‫زمان تولید دستگاه‬ ‫اولیــای دم‪ ،‬موفق‬ ‫قصـ‬ ‫حکم قصاص قاتل‪،‬‬ ‫بایســت در کنار‬ ‫گرفته میشود که از‬ ‫چندین جلســه با‬ ‫درحالیکه می‬ ‫ـده جهت اجرای‬ ‫این فرض در نظر‬ ‫و برگــزاری‬ ‫حرف این اســت که‬ ‫بودهاند بنابراین‬ ‫مقتــول شــدند و‬ ‫پرونـ‬ ‫به شــبکه متصل‬ ‫رضایــت خانــواده‬ ‫شــند مفهوم این‬ ‫ارجاع داده میشود‪.‬‬ ‫تاریخ جمعاوری‪،‬‬ ‫داشــته با‬ ‫خیرین بــه جلــب‬ ‫ـت و کشــاورزی‬ ‫جریمــه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اجرای احکام‬ ‫دفترخانه اسناد رسمی با‬ ‫تا‬ ‫شــرب اسـ‬ ‫بــرق صادراتی با‬ ‫‪ ۵‬ســال‪ ،‬بزرگان و‬ ‫در‬ ‫ـرای انهــا تعرفه‬ ‫اباد گفت‪ :‬در این‬ ‫از ابی که متعلق به استفاده کند‪ .‬استاندار‬ ‫جریمهها‪ ،‬جنبه‬ ‫بخشش اولیای دم با حضور رضایت‪ ،‬از قصاص قاتل‬ ‫بـ‬ ‫شود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫رضایت و عفو و‬ ‫برای صنعت نباید‬ ‫گذشــت و ثبت‬ ‫بیشتر محاسبه می‬ ‫فراوانی جهت جلب‬ ‫خوزســتان میبینم‬ ‫است‬ ‫خواهد شد و باید‬ ‫حاصل عفو و‬ ‫دوباره به او بخشیدند‬ ‫برای انها نیز لحاظ‬ ‫ـدند ولی نتیجهای‬ ‫ــزود‪ :‬اکنون در‬ ‫نظر کردند وزندگی‬ ‫خوزســتان اف‬ ‫اولیای دم واســطه شـ‬ ‫عمومی جرم نیز‬ ‫رودخانــه قــرار‬ ‫قصاص صرف‬ ‫به صلح و ســازش‬ ‫خلیجفــارس و‬ ‫مقتول بر اجرای حکم‬ ‫ـده پس از ‪ ۵‬ســال‬ ‫صنعــت در کنــار‬ ‫ـوس و ایــن پرونـ‬ ‫پاسخگوباشند‪.‬‬ ‫نشــد و خانواده‬ ‫ـرب و کشــاورزی‬ ‫غرب کشور بابیان‬ ‫ـل در انتظــار کابـ‬ ‫همچنــان از اب شـ‬ ‫صنعت برق در جنوب‬ ‫میکردنــد و قاتـ‬ ‫منتهیشد‪.‬‬ ‫دارد امــا‬ ‫سخنگوی‬ ‫حدود هفت ســال‬ ‫پاداش کسانی که‬ ‫پافشــاری‬ ‫نکــردن در نظر‬ ‫اخذشده بهعنوان‬ ‫میکند درحالیکه‬ ‫الزام به کشــت‬ ‫قصاص خود بود‪.‬‬ ‫اینکه جریمههای‬ ‫اســتفاده‬ ‫کــز اســتفاده از‬ ‫خســارتی بــرای‬ ‫پرداخت خواهد‬ ‫اجرای حکم‬ ‫باید این مسئله‬ ‫ـع واقــع در مر‬ ‫اطالعرسانی کنند‬ ‫استفاده از تصفیه‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫ســت کــه صنایـ‬ ‫دستگاههای ماینر را‬ ‫باید ارامارام به‬ ‫بازچرخانــی اب در‬ ‫ـتگاههای اســتخراج‬ ‫گرفتهشــده که‬ ‫ا‬ ‫و پتروشیمی‬ ‫ـاب فاضــالب و‬ ‫کرد‪ :‬این میزان از دسـ‬ ‫فارس ملزم شوند؛‬ ‫در باالدســت و‬ ‫تصفیــه پسـ‬ ‫فاضالب و اب خلیج‬ ‫شــد‪ ،‬تصریح‬ ‫بــر اب شــرب و‬ ‫را پیگیری کند‪.‬‬ ‫مگاوات در لحظه‬ ‫ایــن اســت کــه‬ ‫ـاره بــه پرداخــت‬ ‫ـروع کردهانــد تــا‬ ‫شــده بیش از ‪۱۳‬‬ ‫ـوا پســاب‬ ‫کشاورزی توجیهی‬ ‫کانالهــای اب‬ ‫دشــتکی بــا اشـ‬ ‫کارخانــه را شـ‬ ‫دیجیتال کشف‬ ‫برداشــت اب دعـ‬ ‫ها از اب شرب یا‬ ‫خوزســتان باوجود‬ ‫هرکدام معادل یک‬ ‫ســلیمانی‬ ‫ارز‬ ‫طریــق مــاده ‪۱۲‬‬ ‫ـت کانــال بــرای‬ ‫استفاده ان‬ ‫اثر نگذارد اما در‬ ‫کردند‪ .‬به عبارتی‬ ‫و کشــاورزی نیز‬ ‫ـه کشــاورزان از‬ ‫صنایع پاییندسـ‬ ‫مربوطه در حوزه اب‬ ‫حوزه اب شــرب‬ ‫برق مصرف می‬ ‫کشــاورزی‬ ‫مناطقــی کــه در‬ ‫استفاده از سیستم‬ ‫خســارت بـ‬ ‫ــیمی بهعنــوان‬ ‫ضرورت دارد اداره‬ ‫نــدارد زیــرا در‬ ‫دارد که مســئوالن‬ ‫بهخصــوص‬ ‫مصرف میکند که اگر‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫فــوالدی و پتروش‬ ‫بحران بیان کرد‪:‬‬ ‫ســئله را بررســی‬ ‫وجود‬ ‫بــی خوزســتان‬ ‫روبهرو هســتیم‪ .‬او‬ ‫کولرگازی برق‬ ‫صنایــع‬ ‫لحاظ کنیممیزان‬ ‫باشند مدیریت‬ ‫کشــاورزی بایــد این م‬ ‫ـتان از هماینــک‬ ‫حاشــیه جنو‬ ‫بــا کمبود‬ ‫خنک کردنانهارانیز‬ ‫مرکــز بهداشــت‬ ‫اینچنین نیست‪.‬‬ ‫همه اقشار راضی‬ ‫بحــران خوزسـ‬ ‫هــاد‬ ‫ـزود‪ :‬لولهکشــی‬ ‫رئیــس‬ ‫ـرایط ازنظر کرونا‬ ‫سرمایشیبرای‬ ‫اب بر‬ ‫کل مدیریــت‬ ‫ما این است که‬ ‫و ج اســتاندار خوزســتان افـ‬ ‫های اب در‬ ‫و پیگیری کند‪.‬‬ ‫قــرار دارند شـ‬ ‫دو کولر میشود‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬احتمــال ان‬ ‫ـکل هدف‬ ‫بگیریم که اب شــرب‬ ‫برخی کانال‬ ‫ـارتها را براورد‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ناکارامدی‬ ‫خوزســتان گفـ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫کن‬ ‫ش‬ ‫ســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫م‬ ‫مصرفی‬ ‫ـن‬ ‫مصرفی‬ ‫توانیم تصمیمی‬ ‫پیشــنهادات بــرای رفــع ایـ‬ ‫میزان خسـ‬ ‫برق‬ ‫مگاوات معادل برق‬ ‫ـر از مشــکالت‬ ‫شــکنندهتر ا‬ ‫امــا نمی‬ ‫که وضعیت کرونا‬ ‫بیابــی دچــار‬ ‫داد‪ :‬یکــی دیگـ‬ ‫زمانی اضافه کرد‪۱۳ :‬‬ ‫کانالهای یکــی از‬ ‫هــش پــرت اب‬ ‫ـرار گیــرد و بــه‬ ‫خوزستان‬ ‫وجــود دارد‬ ‫ـتانهای کارون‪،‬‬ ‫ـتانی در تابســتان‬ ‫او ادامــه‬ ‫هــم موجــب کا‬ ‫ـت که در سیل‬ ‫تحتالشــعاع قـ‬ ‫ناکارامــدی برخی‬ ‫داد‪ :‬شهرسـ‬ ‫‪ ۱۰۰‬خانوار خوزسـ‬ ‫شــهرهای این اســتان‬ ‫گفت‪ :‬تقاضای من‬ ‫ســارتهایی اسـ‬ ‫اســت چرا کــه‬ ‫او با اشــاره به‬ ‫میان باالدســت‬ ‫ســه هزار و‬ ‫ازادگان‪ ،‬رامشیر‬ ‫در برخی‬ ‫استاندار خوزســتان‬ ‫سو این کانالها‬ ‫کشــاورزان ما خ‬ ‫داشته باشند و این‬ ‫مســئله درگیری‬ ‫ـان برخــی از این‬ ‫هویزه‪ ،‬دشت‬ ‫ـتان گفت‪ :‬از یک‬ ‫بیش از هرلحظه دو کولر در مدار‬ ‫دیگر شــویم‪.‬‬ ‫برای اب کشاورزی‬ ‫حالت قرمز برگردد‪.‬‬ ‫میشــود و هم‬ ‫محمد علوی‬ ‫اما همچنـ‬ ‫اب در خوزسـ‬ ‫در جنوب استان‬ ‫میکند؛ از سوی‬ ‫دوباره به‬ ‫اگر عقال و شــرعا‬ ‫ســتند و یــا بــه‬ ‫است که در‬ ‫خانوار خوزستانی‬ ‫اگر اب بــه انهــا وارد شــد پرداختنشــده اســت؛‬ ‫و ماهشهر که‬ ‫دست را برطرف‬ ‫ـی و گلوالی ه‬ ‫این اســت‬ ‫معادلمصرف‪ ۲۱‬هزار‬ ‫ـزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫انجام دهند اما‬ ‫زیادی و پایین‬ ‫دیگر است و اگر‬ ‫پوشــیده از نـ‬ ‫ـارتها بــه انهــا‬ ‫دارند البته چون‬ ‫رقمدر زمستان‬ ‫بــه گـ‬ ‫وجود دارد ان را‬ ‫هــدر رفــت اب‬ ‫کانال نیز روش‬ ‫بــه کشــاورزان‬ ‫دیگــری خسـ‬ ‫وضعیت شکنندهای‬ ‫محمد علــوی اظهار‬ ‫مکانیزه راهی‬ ‫مشــکالت نشــتی‬ ‫مکانیزه کردن‬ ‫ـارتهای وارده‬ ‫برمیخــورد مســئله‬ ‫بیماری قرار دارند‬ ‫در هرلحظهاست‪.‬‬ ‫نکردیــم‪ ،‬احتمــال‬ ‫دکتر ســید‬ ‫از کانالهــا زیاد‬ ‫علــت‬ ‫کانال لولهکشــی یــا‬ ‫میزاناز دستگاههای‬ ‫از کل خسـ‬ ‫ـرب بــه مشــکل‬ ‫ضــرورت دارد‬ ‫که روند کاهشی‬ ‫ـوج بیمــاری عبــور‬ ‫ـوی دیگــر تبخیــر‬ ‫اوریاین‬ ‫ســال بخشــی از‬ ‫ـرفت کرده شـ‬ ‫پرداختشــده کــه‬ ‫داشت‪ :‬بعد از چند روز‬ ‫قدری هنــوز از مـ‬ ‫دارنــد و از سـ‬ ‫ـدر رفت اب هر‬ ‫شهرها نیز وجود‬ ‫اوبابیاناینکهباجمع خوزستانی کمتر خاموش‬ ‫عمده کار پیشـ‬ ‫‪ ۶۳‬درصــد‬ ‫ســازمان جهاد‬ ‫خوبی داشت اکنون‬ ‫امارها میــزان هـ‬ ‫بودن وضعیت دیگر‬ ‫ــد االن بخــش‬ ‫است‪.‬‬ ‫به کشاورزان‬ ‫هزار و‪ ۱۰۰‬خانوار‬ ‫برق خوزســتان و‬ ‫ـت؛ بــر اســاس‬ ‫خوزستان‪ ،‬شتاب‬ ‫این شــکننده‬ ‫ـد مصرف میش‬ ‫خسارتهای وارده‬ ‫موج سوم بیماری‬ ‫ماینر برق سه‬ ‫توجه به رشد باری که‬ ‫ســازمان اب و‬ ‫اسـ‬ ‫در‬ ‫کاســته شــده کــه‬ ‫ـئله را بــه جــد از‬ ‫عــادل ‪ ۱۰‬درصـ‬ ‫بیان کرد‪ :‬اکنون در‬ ‫‪ ۶۳‬درصد‬ ‫به نظر میرسد با‬ ‫کاهــش بیمــاری‬ ‫ـر از کانالهــا م‬ ‫ســتان ایــن مسـ‬ ‫دارد‪ .‬علوی‬ ‫ـز ا گــر اعتبــاری‬ ‫مترمکعب بود‪.‬‬ ‫میشود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیتموجود‪،‬‬ ‫و تبخیـ‬ ‫از شــیب‬ ‫کشــاورزی خوز‬ ‫نوک کوه یخ است‬ ‫وضعیت را نشان‬ ‫پرداختشده است‬ ‫ـرد‪ :‬هماکنــون نیـ‬ ‫کنند و تا نرســیدن‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫بنابراینتنهاراهعبور از‬ ‫افتاده این کشفیات «‬ ‫خســارت کشــت‬ ‫احتمال شکننده بودن‬ ‫او بیــان کـ‬ ‫کشــاورزی یعنی در‬ ‫های خود پیگیری‬ ‫کردن کانالها در‬ ‫هستیم‬ ‫ـاره بــه پیگیــری‬ ‫بهداشتی ازجمله ماسک‬ ‫در شبکه اتفاق‬ ‫ـدود همین میزان‬ ‫موضوع‬ ‫هستیم که با همکاری‬ ‫ـوزه وزارتخانه‬ ‫مســئله مکانیزه‬ ‫او بــا اشـ‬ ‫صــرف نیز در حـ‬ ‫پیگیری برندارند‪.‬‬ ‫رعایت شیوهنامههای‬ ‫شده» و به دنبال این‬ ‫ـای متولــی حـ‬ ‫های هســت باید‬ ‫ســال بخشــی از‬ ‫اســت و در م‬ ‫اســت‪ .‬در حــال‬ ‫نتیجه دست از‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫که شناسایی‬ ‫ســوی نهادهـ‬ ‫ـرکتهای ارتباطاتــی‬ ‫از مردم اســتان را‬ ‫ادامه داد‪ :‬لوله‬ ‫گیرد و حداقل هر‬ ‫ـذاری اجتماعــی‬ ‫پرداخت به‬ ‫نکــردن از‬ ‫اگرچــه تعــدادی‬ ‫ســلیمانی دشــتکی‬ ‫ـی و امنیتــی و شـ‬ ‫که اولویت قرار‬ ‫زدن و فاصلهگـ‬ ‫در قانون بودجه‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫نهادهــای قضایـ‬ ‫در وضعیت قرمز‪،‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـف دســتگاههای‬ ‫فرســوده هســتند‬ ‫که واکسیناسیون‬ ‫مدام اعالم نشود که اعتباری کشاورزی بیان کرد‪:‬‬ ‫شهرستان خوزستان‬ ‫های جدید به کشـ‬ ‫ـدند ولی تا زمانی‬ ‫ـی نیــز بهقدری‬ ‫ان انجام شوند و‬ ‫گفت‪ :‬صنایع فوالد‬ ‫شکننده حاضر ‪۲‬‬ ‫مخابراتــی با روش‬ ‫اب مصرفـ‬ ‫واکســینه شـ‬ ‫شهرستان زرد هستند‪.‬‬ ‫رفت اب شــرب‬ ‫میکنندبپردازیم‪.‬‬ ‫نشود‪ ،‬وضعیت‬ ‫سلیمانی دشــتکی‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد هــدر‬ ‫شهرستان نارنجی و‪۱۱‬‬ ‫کهازشبکهاستفاده‬ ‫افراد جامعه انجام‬ ‫مشــکالت نیســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫تحــت پوشــش‬ ‫بیمــاری‪۱۴ ،‬‬ ‫غیرمجازی‬ ‫کل‬ ‫ـت‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫هــزار خوزســتانی‬ ‫راه عبــور از مــوج‬ ‫ـود دارد‪ .‬او گفـ‬ ‫تاکنــون ‪۱۶۸‬‬ ‫ـت بنابرایــن تنهــا‬ ‫وجـ‬ ‫است‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫اسـ‬ ‫کروناقرارگرفتهاند‪.‬‬ ‫پروتکلهای بهداشتی‬ ‫در بازار‪ ،‬نرخ‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫رعایت‬ ‫اکثر شهرستانها‬ ‫مرغ‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬در‬ ‫خــبر‬ ‫بهداشــت‬ ‫شخصی ندارد‬ ‫به ‪ ۵۸‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫م‬ ‫پیک شبکه سراسری‬ ‫باالی صفر بود و‬ ‫‪ ۳۱‬تیر سال گذشته‬ ‫قرمز و مرغ اهواز‬ ‫گفت‪ :‬سانتیگراد‬ ‫است که این پیک در‬ ‫فروشندگان گوشت‬ ‫از هوا رسیدند‪ .‬او‬ ‫رسید این در حالی‬ ‫رئیس اتحادیه‬ ‫طبق پیشبینیهای‬ ‫همچنان وجــود دارد‬ ‫خردادماه به این درجه‬ ‫احتمال مگابایت‬ ‫دشت بزرگ ادامه داد‪:‬‬ ‫کمبود مرغ در بازار‬ ‫ابادان و ماهشهر در‬ ‫در استان نداریم و‬ ‫افتاده بود‪ .‬محمود‬ ‫کل کشور افزایش‬ ‫گفــت‪ :‬اگرچه‬ ‫است و کمبود ان‬ ‫خرداد پدیده خاصی‬ ‫هوای باالی ‪ ۵۰‬درجه‬ ‫یک درجه دمای‬ ‫مدیرعامل اتفاق‬ ‫کموبیش موجود‬ ‫روزهای باقیمانده‬ ‫کشور‪ ،‬بهطور متوسط‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬دمای‬ ‫درجه ضعیف است‪.‬‬ ‫پایــش نشــان‬ ‫اما مرغ کشتار روز‪،‬‬ ‫اضطراری با استانها‬ ‫ــود‪ .‬ســید اصغر‬ ‫سبزه زاری در‬ ‫در هواشناسی‬ ‫امــا رصــد و‬ ‫مدیرکل هواشناسی‬ ‫استان به باالی‪۵۰‬‬ ‫وزارت نیرو جلسه‬ ‫بازار احســاس میش‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬محمد‬ ‫طبق امار وزارت نیرو‬ ‫افزایش دما در این‬ ‫که به همین علت‬ ‫خاکســتر ناشــی‬ ‫کمتر از گذشــته در‬ ‫اغاز میشود‪ .‬به‬ ‫ســنا‪ ،‬در خصوص‬ ‫ســتان عنوان کرد‪:‬‬ ‫پیدا میکند‬ ‫‪ ۳۰‬سال گذشته‬ ‫میدهــد که‬ ‫این استان از تیرماه‬ ‫حفاظــت‬ ‫در گفتوگــو با ای‬ ‫برق منطقهای خوز‬ ‫کشور ‪ 36/9‬درجه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طی‬ ‫در‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـوزی به مناطق‬ ‫ســینیبهارانچی‬ ‫باالی شــرکت‬ ‫گذشته دمای متوسط‬ ‫بحران خوزستان‬ ‫ـواز‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫از این اتشسـ‬ ‫ح‬ ‫خردادماه دمای‬ ‫ـت خوزســتان‬ ‫در نشست ستاد‬ ‫مــرغ در بــازار اهـ‬ ‫‪ ۱۲‬خرداد هفته‬ ‫ـتان در دهه دوم‬ ‫محیطزیسـ‬ ‫ـهر رفیــع رســیده‬ ‫اخریــن وضعیــت‬ ‫هندیجان‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫بازار‪ ،‬فعال وضعیت‬ ‫است که خوزسـ‬ ‫اطــراف شـ‬ ‫کــه دومیــن‬ ‫امیدیه‪ ،‬اغاجاری‪،‬‬ ‫نخســتین بار‬ ‫بودن قیمت مرغ در‬ ‫بابیــان این‬ ‫ـرکل حفاظــت‬ ‫میبیند و شهرهای‬ ‫توجه به ازاد‬ ‫ـت و کمبودی که‬ ‫اســت‪ .‬مدیـ‬ ‫درجه را به خود‬ ‫هورالعظیــم در‬ ‫در بازار خوب اسـ‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫اتشســوزی‬ ‫ـت خوزســتان در‬ ‫جــودی ایــن کاال‬ ‫کارونصورت گرفت؛‬ ‫ـاهده میشــد‪ ،‬کمتر‬ ‫مو‬ ‫محیطزیسـ‬ ‫عصر سهشــنبه‬ ‫محمدجواد اشرفی‬ ‫خــــبر‬ ‫شــته در بازار مشـ‬ ‫میدانهاینفتیغرب‬ ‫هفته جــاری‪،‬‬ ‫ـت‪ :‬در پی کاهش‬ ‫گذ‬ ‫های‬ ‫او‬ ‫هفته‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در‬ ‫کمبود ان اعتراضی‬ ‫راستایطرحتوسعه‬ ‫ادامــه گفـ‬ ‫ـد گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ـت و کســی برای‬ ‫خامــوش شـ‬ ‫در ماههای اخیر‪،‬‬ ‫در‬ ‫همچنــان وجود دارد‬ ‫شــده اسـ‬ ‫بــه هورالعظیم‬ ‫ـبت بــه‬ ‫کمبود مرغ در بازار‬ ‫ورودی اب‬ ‫نسبت به ماه گذشته‬ ‫ـود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫افــزود‪ :‬اگرچه‬ ‫اتشســوزی نسـ هورالعظیم بســیار کمتر‬ ‫است و کمبود ان‬ ‫اجرای پــروژه وجـ‬ ‫خیس این تاالب‬ ‫کموبیش موجود‬ ‫ســوزی قبلی در‬ ‫بخشــیدن بــه‬ ‫ــرفی سطح‬ ‫او بابیان اینکه‬ ‫اما مرغ کشتار روز‪،‬‬ ‫پروژه شرکت ملی‬ ‫اتش‬ ‫شود‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫محمدجــواد اش‬ ‫کاهشیافته است‪.‬‬ ‫چارچوب اجرای این‬ ‫بازار احساس می‬ ‫گزارششــده اســت‪.‬‬ ‫ـن ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫نــه کرخــه کــم‬ ‫کرد‪ :‬در‬ ‫کمتر از گذشته در‬ ‫حفــاری و انجام‬ ‫مرغ اهواز گفت‪:‬‬ ‫هــار داشــت‪ :‬ایـ‬ ‫ـاالب از رودخا‬ ‫تامین دســتگاه‬ ‫قرمز‪ ،‬مرغ و تخم‬ ‫گــو بــا ایرنــا اظ‬ ‫ورودی بــه تـ‬ ‫حفــاری ایــران‪،‬‬ ‫فروشندگان گوشت‬ ‫ـاالب نیســت‪،‬‬ ‫در گفتو‬ ‫عهده دارد‪ .‬موســوی‬ ‫‪ ۱۴‬سهشــنبه در‬ ‫بازار تعیینمیکند؛‬ ‫جوابگــوی نیــاز تـ‬ ‫ـاعت‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫جانبی‬ ‫س‬ ‫فروشندگان‪،‬قیمتمرغ‬ ‫اتشســوزی حــدود‬ ‫ـای شــرکت ملــی‬ ‫بعد اســت و‬ ‫خدمــات فنی‬ ‫ـدود ‪ ۷۳‬درصد‬ ‫حــوزه فعالیــت‬ ‫ندارد و بیشــتر از هر‬ ‫اجــرای پروژههـ‬ ‫وجدان‬ ‫رخداده بود که‬ ‫حــال حاضــر حـ‬ ‫ایــن چاههــا در‬ ‫در راســتای‬ ‫بازار نرخ مشــخصی‬ ‫یک و ‪ ۲‬تــاالب‬ ‫افــزود‪ :‬در‬ ‫ــعه میدانهای‬ ‫گفــت‪ :‬حفــاری‬ ‫ـا ابــدار اســت‬ ‫مخــازن‬ ‫(متن) بهعنوان‬ ‫قیمت مرغ در‬ ‫شــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مرتبط با طرح توس‬ ‫به فروش میرسد‪.‬‬ ‫ـاالب خیــس و یـ‬ ‫و توسعه نفت‬ ‫ـاعت خامــوش‬ ‫نفــت ایــران‬ ‫هزار تومان در بازار‬ ‫از ســطح تـ‬ ‫شرکت مهندسی‬ ‫جابجایی و برپایی‬ ‫از حــدود ‪ ۲‬سـ‬ ‫ـمتهای مختلــف‬ ‫ـای نفتــی غــرب‬ ‫براورد نشده اما‬ ‫کیلوگرم‪۲۸‬‬ ‫حاضردخالتهادر‬ ‫کارون‪ ،‬عملیات‬ ‫ـزان اب در قسـ‬ ‫توســعه میدانهـ‬ ‫اتشسوزی هنوز‬ ‫بهارانچیافزود‪:‬در حال‬ ‫نفتی غرب‬ ‫ـرکت ملــی حفاری‬ ‫این کــه میـ‬ ‫مجــری طــرح‬ ‫وسعت این‬ ‫شــرفی بابیــان‬ ‫میشــود‪ .‬دکل‬ ‫حسینی‬ ‫دخالتهای پیشین در‬ ‫که ‪ ۱۲‬خــرداد در‬ ‫ـاری ‪ 27‬فتح شـ‬ ‫ـاوت اســت‪ .‬ا‬ ‫خوزســتان اجرا‬ ‫دســتگاه حفـ‬ ‫ـبت به اتشســوزی‬ ‫شده است اما اگر‬ ‫تــاالب متفـ‬ ‫کارون در اســتان‬ ‫گــزارش رویداد‬ ‫هورالعظیــم بــه‬ ‫تحت سرپرستی‬ ‫بازار مرغ کمتر‬ ‫نسـ‬ ‫گزارششده است‪.‬‬ ‫شــته در این بازار‬ ‫کلیــد خورد‪ .‬به‬ ‫اتشســوزی در‬ ‫فتح از دستگاههای‬ ‫اید‪ ،‬مشــکالت گذ‬ ‫در میدان ســپهر‬ ‫داد بسیار کمتر‬ ‫حلقــه چــاه در‬ ‫پیش اینکــه‬ ‫حفاری ‪27‬‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاالب رخ‬ ‫بازار مرغ به وجود‬ ‫خشکی – ‪ 1‬است که‬ ‫در اکثر نقاط شهر‬ ‫ـروژه حفــاری ‪6‬‬ ‫اتشسوزی چند روز‬ ‫ـکی تاالب نبوده‬ ‫بابیان اینکه مرغ‬ ‫امــروز‪ ،‬مدیــر پـ‬ ‫عملیات حفاری‬ ‫دلیــل خشـ‬ ‫اشرفی اضافه کرد‪:‬‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنون‬ ‫اتشســوزیها‬ ‫تکرار خواهد شد‪ .‬او‬ ‫مدیریت‬ ‫ناوگان حفاری شرکت‬ ‫براورد شــده بود که‬ ‫وضعیت کنونی مرغ تا‬ ‫ـی ســپهر و جفیر‬ ‫ـه اینکــه ایــن‬ ‫میدانهــای نفتـ‬ ‫ســال ‪ 1388‬به‬ ‫ســه هزار هکتار‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر‬ ‫بــا توجــه بـ‬ ‫این دکل ســنگین‬ ‫ـاالب رخداده‪،‬‬ ‫در اواخر‬ ‫در ابتدا‬ ‫حفر و تکمیل ‪26‬‬ ‫اهواز موجود‬ ‫ان را کمتــر و در‬ ‫امید است که شاهد‬ ‫تجهیــزات و ادوات‬ ‫ـمتهای ابــدار تـ‬ ‫ایران پیوســت و‬ ‫ـوارهای وســعت‬ ‫بازار حفظ شود‪،‬‬ ‫‪ 20‬درصــد‬ ‫بر روی لوکیشن‬ ‫داد‪ .‬در قسـ‬ ‫ملی حفاری‬ ‫تصاویــر ماهـ‬ ‫ـدارد و تنها راه‬ ‫پایان خردادماه در‬ ‫و ‪ 120‬متــر را در‬ ‫موقعیت انتقال و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار نشــان‬ ‫میدان ســپهر وارد فاز‬ ‫به انها وجود نـ‬ ‫متــراژ ‪ 77‬هــزار‬ ‫در اینبازار باشیم‪.‬‬ ‫حفاری به این‬ ‫ـدود یــک هــزار و‬ ‫انتظار دسترســی‬ ‫دومیــن چاه در‬ ‫نصب و برپایی‬ ‫حلقــه چــاه بــه‬ ‫بالگــرد اســت‪.‬‬ ‫وضعیتمناسبی‬ ‫حـ‬ ‫قالب فتــح حفر‬ ‫‪ 2‬ســپهر در حال‬ ‫توضیح که امکان‬ ‫اینکه در تابســتان‬ ‫ـق اســتفاده از‬ ‫چاه شــماره –‬ ‫نخســتین چــاه در‬ ‫خواهد شد‪ .‬او با این‬ ‫اطفــای حریـ‬ ‫همچنیــن بابیــان‬ ‫کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه ملی‬ ‫ـات کافی برای‬ ‫ـاری‬ ‫ـاالب را داریــم‪،‬‬ ‫او‬ ‫عملیاتی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـوی‬ ‫ح‬ ‫ـرعت‬ ‫ـات‬ ‫متاســفانه امکانـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ســید مجیــد مو‬ ‫ســوم نیز برای سـ‬ ‫اغــاز عملیـ‬ ‫حفاری ‪ 94‬فتح‬ ‫در نیزارهــای تـ‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خدمات مهندسی‬ ‫دســتگاه حفاری‬ ‫معرفی توانمندی‬ ‫کارگیری دستگاه‬ ‫اتشســوزی‬ ‫ـرایط وجود ندارد‬ ‫ـوزیها طبیعــی‬ ‫‪ 27‬اســتقرار‬ ‫مشارکت با شرکت‬ ‫این پروژه با به‬ ‫حریق در این شـ‬ ‫ـی از ایــن اتشسـ‬ ‫دســتگاه حفاری‬ ‫حفاری در‬ ‫ســعهای در این‬ ‫نیها اطفای‬ ‫گفــت‪ :‬برخـ‬ ‫کارایی الزم را برای‬ ‫جفیر‪ ،‬با اســتقرار‬ ‫های دانشبنیان‬ ‫‪ 6‬حلقــه چــاه تو‬ ‫هوا‪ ،‬خشــک شــدن‬ ‫در میدان‬ ‫بالگردهــای موجود‬ ‫پــژواک انــرژی‬ ‫ـه دلیــل گرمــی‬ ‫کند‪ ،‬افــزود‪ :‬پس از‬ ‫شرکت‬ ‫ـاالب ندارنــد‪.‬‬ ‫دیگــر از و‬ ‫و بـ‬ ‫ــر و تکمیل می‬ ‫ـردن اتــش در تـ‬ ‫اســت‪ ،‬بعضــی‬ ‫میدانهــا حف‬ ‫کننده قطعات‬ ‫خامــوش کـ‬ ‫انتشــار گاز متــان‬ ‫اتشســوزی در‬ ‫دلیل اقدام صیادان‬ ‫و‬ ‫و تامین‬ ‫ــه کرد‪ :‬تجربه‬ ‫نیز عمدی و به‬ ‫اشــرفی اضاف‬ ‫خــــبر‬ ‫به یک بحران‬ ‫حریقها‬ ‫زدن نیــزار اســت‪.‬‬ ‫جهیزات بندری در‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬که‬ ‫توســط ارزیابان‬ ‫دامــداران بــرای اتــش‬ ‫هورالعظیم‬ ‫انجام میشــود‪،‬‬ ‫که بالگردهای‬ ‫ت‬ ‫دامــداران نیزارهای‬ ‫و‬ ‫کمیتــه راهبری‬ ‫شــد‪ ،‬نشان داد‬ ‫و گزینششــده‬ ‫ندرامام خمینی (ره)‬ ‫فــزود‪ :‬برخــی از‬ ‫ملی تبدیل‬ ‫مجرب‪ ،‬اموزشدیده‬ ‫ـی در اطفــای‬ ‫اشــرفی ا‬ ‫نیهای تازه ســبز‬ ‫تاثیرگــذاری چندانـ‬ ‫متخصص‪،‬‬ ‫ب‬ ‫مدیریت انرژی‪ ،‬با‬ ‫ــش میزننــد تا‬ ‫او موجــود‬ ‫خشــک را ات‬ ‫مثبتــی نگرفتیــم‪.‬‬ ‫دبیرخانه جایزه ملی‬ ‫تولیدکننــده قطعات‬ ‫را تعلیــف کنند‪.‬‬ ‫نداشــته و نتیجــه‬ ‫توسط‬ ‫شرایط کرونایی‬ ‫های دانشبنیــان و‬ ‫بتواننــد دام خود‬ ‫نیزارها حریــق‬ ‫حضوری یا مجازی در‬ ‫ـئله اتشســوزی در‬ ‫شــود و‬ ‫شــرکت‬ ‫خمینی (ره) با حضور‬ ‫دهخــدا موفق به‬ ‫ـا از اتشســوزی‬ ‫ـاره به طرح مسـ‬ ‫مراجعه‬ ‫های متقاضی در‬ ‫امام‬ ‫داد‪ :‬نگرانــی مـ‬ ‫صنعــت نیشــکر‬ ‫و او بــا اشـ‬ ‫اجرایی شرکت‬ ‫محیطزیست و منابع‬ ‫ادامــه‬ ‫فعــال در مجتمــع بندری حمایت از شرکتهای‬ ‫کشــت و‬ ‫متوجه حیاتوحش‬ ‫ـتاره در ششــمین‬ ‫کشور به سایت‬ ‫تحت مدیریت‬ ‫یک بازه زمانی‬ ‫توانمندسازی و‬ ‫خطری است که‬ ‫ـس نقرهای دوسـ‬ ‫کنند‪ ،‬مناطق‬ ‫در‬ ‫بحران خوزســتان‪،‬‬ ‫نفره‪،‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تواناییهای خود را‬ ‫بابت‬ ‫دریافــت تندیـ‬ ‫تیمهای ‪ ۲‬یا سه‬ ‫در‬ ‫تاالب زندگی می‬ ‫نشســت ســتاد‬ ‫قالب‬ ‫مدیریت انرژی شد‪.‬‬ ‫خدمات‪ ،‬ظرفیتها و‬ ‫پرندگانی است که در‬ ‫طبیعی در‬ ‫ـای حریــق در این‬ ‫دوره جایزه ملی‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫در معرض دید‬ ‫منطقه‪،‬‬ ‫جوجه اوری پرندگان‬ ‫زمان با روز ملی‬ ‫مشــکالت اطفـ‬ ‫تجهیزات بنــدری‬ ‫‪ ۲‬ماهه‬ ‫ســعه نیشــکر و‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬هم‬ ‫ـژه اینکه در فصل‬ ‫بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ارائه پشــتیبانی‬ ‫ـالها شــرکت تو‬ ‫رویداد امــروز‪ ،‬عادل‬ ‫بهویـ‬ ‫به گزارش‬ ‫محیطزیســت‬ ‫در‬ ‫ـمین دوره جایــزه‬ ‫در ایــن سـ‬ ‫مطرحشده است‪.‬‬ ‫ــرکل حفاظــت‬ ‫ـری را در مدیریت‬ ‫ــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫در همایــش ششـ‬ ‫دلیل نشست‬ ‫هســتیم‪ .‬مدی‬ ‫عمــوم قراردادن‬ ‫ـک توافق ملی‪،‬‬ ‫ـی گامهــای موثـ‬ ‫ســتان خوزســتان‬ ‫بهــرهوری و‬ ‫نگرانی دیگــر به‬ ‫ـدگان بــا اهدای‬ ‫او‪ ،‬بر اســاس یـ‬ ‫صنایــع جانبـ‬ ‫بنادر و دریانوردی ا‬ ‫مصرف برداشــته‬ ‫انــرژی‪ ،‬از برگزیـ‬ ‫ـتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بــه گفتــه‬ ‫و اصالح الگوی‬ ‫ـت بالگــرد را به‬ ‫دریس مدیرکل‬ ‫ملــی مدیریــت‬ ‫خوزسـ‬ ‫با هدف معرفی‬ ‫اتشسوزیهاســت‬ ‫تجلیل شد‪ .‬در این‬ ‫مصرف انرژی‬ ‫طبیعی باید درخواسـ‬ ‫این نمایشگاه که‬ ‫گازوئیل بهصورت‬ ‫هوا ناشــی از این‬ ‫نقرهای و برنزی‬ ‫البته در منابــع‬ ‫بیان داشــت‪ :‬در‬ ‫گازسوز کردن و حذف‬ ‫الودگــی‬ ‫ـط‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫مرت‬ ‫تندیس‬ ‫ـای‬ ‫بازه‬ ‫ـرد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫فرایند‬ ‫ـیعی را در برمیگیـ‬ ‫دفاع اعالم کند‪.‬‬ ‫صنعت نیشکر دهخدا‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارخانه شــکر از‬ ‫همچنیــن بهبــود‬ ‫نبود وزارت‬ ‫کــه ســطح وسـ‬ ‫ـد کورههای بخار‬ ‫ظرفیتهــا و‬ ‫همایش‪ ،‬کشت و‬ ‫ـدی خــرد‪ ،‬کوچک‬ ‫ســعت دود زیاد‬ ‫نقرهای دوســتاره‬ ‫کامــل از فراینـ‬ ‫در راستای توجه‬ ‫ـبوکارهای تولیـ‬ ‫ـوزیهای اخیر و‬ ‫تــا ‪ ۸۰۰‬تندیس‬ ‫استاندارد ایران طراحی‬ ‫اقدامات این شرکت‬ ‫بــه محیــط کسـ‬ ‫اتشسـ‬ ‫ســازی نیازهــای‬ ‫امتیــازی ‪۷۵۰‬‬ ‫متوالی موفق به‬ ‫جمهوری و سازمان ملی‬ ‫ها و مهمترین‬ ‫و تقویــت بومی‬ ‫مصــرف انــرژی‬ ‫برای چند سال‬ ‫متوســط؛ تســریع‬ ‫گزارش‪ ،‬بررسی‬ ‫ـت و مدیریــت‬ ‫انرژیهــای تجدید‬ ‫صنایــع همجــوار‬ ‫دریافت کرد و‬ ‫شود‪ .‬بر پایه این‬ ‫و‬ ‫معیار مصرف انرژی‬ ‫بــه محیطزیسـ‬ ‫صنعتــی‪ ،‬ســازمان‬ ‫ـعه فنــاوری در‬ ‫سازی و اجرا می‬ ‫بر فعالیتهایی‬ ‫گواهینامه انطباق‬ ‫مدیریــت‬ ‫فناورانــه و توسـ‬ ‫(ره) برگــزار شــد‬ ‫برق‪ ،‬شــرکت بهینه‬ ‫این جایزه عالوه‬ ‫کســب‬ ‫ـرژی در راســتای‬ ‫ـدری امــام خمینــی‬ ‫مــی و است‪.‬‬ ‫ارزیابیهــای‬ ‫بهرهوری انرژی‬ ‫ـی مدیریــت انـ‬ ‫ســط کمیتــه عل‬ ‫ایــن مجتمــع بنـ‬ ‫های پذیر و‬ ‫ـعه فنــاوری حوزه‬ ‫شــد‪ .‬جایــزه ملـ‬ ‫بندری امــام خمینی‬ ‫ـن خصــوص تو‬ ‫نظام و سیاســت‬ ‫ســوخت‪ ،‬ســتاد توسـ‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـت کــه در ایـ‬ ‫مجت‬ ‫ـرکتهای فعــال در‬ ‫سیاســتهای کلی‬ ‫ـود‪ .‬مصــرف‬ ‫قطعات تجهیزات‬ ‫فنــاوری ریاسـ‬ ‫اجــرای‬ ‫شـ‬ ‫ـرژی برگزار میشـ‬ ‫نــت علمــی و‬ ‫طراحی و تولید‬ ‫ــوی مصــرف انـ‬ ‫انــرژی معاو‬ ‫(ره) که در زمینه‬ ‫توجهــی داشــتند‪،‬‬ ‫اصــالح الگ‬ ‫نامه بین ســازمان‬ ‫فعالیــت قابل‬ ‫ـر اســاس تفاهم‬ ‫ـدری ســابقهی‬ ‫ایــن جایــزه بـ‬ ‫بنـ‬ ‫شرکت کردند‪.‬‬ ‫گرمیدر پیشاست‬ ‫سوزیهورالعظیم‬ ‫اتش‬ ‫سترده نبوده است‬ ‫گ‬ ‫فاریدر میدانسپهر‬ ‫فاری‪27‬فتحملیح‬ ‫برپاییدستگاهح‬ ‫لیاتجابجاییو‬ ‫عم‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪08‬‬ ‫تــــماشــایدومــــینمنـــاظره‬ ‫نامزدهای ریاست جمهوری‬ ‫ضعیت کرونایی‬ ‫حتمالقرمزشدنو‬ ‫ا‬ ‫وجود دارد‬ ‫تابستان‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫‪ ۳‬خواسته پرستاران از رئیس جمهور اتی‬ ‫مدیریت اب‬ ‫نیازمند‬ ‫بازنگری است‬ ‫بازنگریاست‬ ‫یتابنیازمند‬ ‫مدیر‬ ‫‪03‬‬ ‫هلدینگتوکافوالد‬ ‫سی و سه ساله شد‬ ‫اغاز ثبت ناممرحلهجدید‬ ‫مسکن ملی در ‪ ۲۴۰‬شهر‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ ۵‬کاندیدای اصولگرا‬ ‫در یک سنگر هستند‬ ‫بهنیشکردهخدا‬ ‫ریتانرژی‬ ‫ایجایزهملیمدی‬ ‫افتتندیسنقره‬ ‫دری‬ ‫عملیات جابجایی و‬ ‫برپایی دستگاه حفاری‬ ‫‪ 27‬فتح ملی حفاری‬ ‫در میدان سپهر‬ ‫هدف اصلی در مناظرات زدن‬ ‫دولت است‬ ‫تبعیض ها کمکی‬ ‫به افزایش مشارکت نمی کند‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫خمینی شهر و برخوار در نظر دارد عملیات دفن مواد غیر قابل بازیافت در‬ ‫محل ترانشه مجتمع بازیافت‪ ،‬پردازش و تولید کود به وسیله یک دستگاه‬ ‫بلدوزر را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت‬ ‫و دارای سابقه کار مرتبط واگذار نماید‪ ،‬لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت‬ ‫اداری چهارشنبه ‪ 1400/04/02‬جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه به‬ ‫دفتر شــرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی (مخابرات) انتهای‬ ‫فرعی ‪ 9‬غربی پالک ‪ 66‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫تلفن ‪ 03145290800‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شرکتمدیریتپسماندشهرداریها‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫م الف‪1144711 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪-1‬نام دستگاه مناقصه گذار‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-2‬نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای‬ ‫شرکت اب و فاضالب ‪-3‬موضوع مناقصه‪ :‬تهیه مصالح‪ ،‬ساخت‪ ،‬نصب و راه اندازی پکیج تصفیه اب بند شیرگواز شهرستان چابهار‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-4‬دستگاه نظارت‪ :‬معاونت بهره برداری و توسعه اب‪ ،‬مهندسین مشاور ابساران‬ ‫‪-5‬مدت زمان اجرای پروژه‪ 6 :‬ماه‬ ‫‪ -6‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪( 1.977.350.000‬یک میلیاردونهصدوهفتادوهفت میلیون و سیصدوپنجاه هزار)‬ ‫ریال به عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار که می بایست به صورت فیش واریز به حساب نسیم ‪ 4001114207144783‬نزد‬ ‫بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده(بودجه عمومی) شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل‬ ‫سه ماه قابل تمدید‪ ،‬بدون هیچگونه قید و شرط که ضمن بارگذاری تصویر ان درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اصل تضمین‬ ‫شرکت در فرایند ارجاع کار را به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪-7‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/03/19‬لغایت ‪ 1400/03/26‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ارزیابی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1400/4/7‬می باشد‪.‬‬ ‫بازگشایی پاکات مناقصه ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/4/8‬می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه گران واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت‬ ‫مبلغ ‪( 200000‬دویست هزار)ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و ج را مطابق‬ ‫با شرایط ارزیابی تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫ادرس وب سایت ‪www.abfasb.ir‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اب نخستین وازه در قاموس حیات‪.‬‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون‬ ‫برگزاری مناقصات و ائین نامه معامالت شرکت‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از بین‬ ‫واجدین شرایط خریداری نماید‪.‬‬ ‫واگذاری کلیه خدمات نصب‪ ،‬بهینه سازی و تست لوازم اندازه گیری در امورهای اجرایی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫تاریخ توزیع دفترچه‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫اخرین‬ ‫مهلت تحویل‬ ‫پاکات‬ ‫بازگشائی‬ ‫اسناد‬ ‫ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫‪40014028‬‬ ‫‪1400/03/22‬‬ ‫‪1400/03/26‬‬ ‫‪1400/04/05‬‬ ‫‪1400/04/06‬‬ ‫ساعت ‪8‬‬ ‫صبح‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکات مناقصه‬ ‫کل مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫متعاقبا اعالم‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫‪5,969,180,000‬‬ ‫تضمین هر بسته بطور‬ ‫جداگانه در‬ ‫اسناد موجود می باشد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر‬ ‫تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ‪ 1400/04/05‬به نشــانی‪ :‬اصفهان چهارباغ عباســی‪ ،‬خیابان‬ ‫عباس اباد‪ ،‬ساختمان ستاد شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف‪ ،‬دبیرخانه‪ ،‬تحویل نمایند‪ .‬به‬ ‫پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir:‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ 031-32216102‬واحد مناقصات و قراردادها و جهت‬ ‫اگاهی بیشــتر در مورد الزامات‪ ،‬اطالعات و شــرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن‪34121268 :‬‬ ‫کارشناس دفتر لوازم اندازه گیری تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت‬ ‫شــرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر‬ ‫اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات‬ ‫ازاد می باشد‪.‬‬ ‫* به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫دلسرد کردن مردم از‬ ‫انتخابات هنر نیست‬ ‫محمدباقرقالیباف‪،‬رئیسمجلسشورایاسالمیبا‬ ‫تصریــح بر اینکه گاهی با یک اظهارنظر تلخ‪ ،‬گاهی با‬ ‫یکموضعنابه جاو گاهیبایکحاشیه سازیبی فایده‬ ‫کام ایــن مــردم را تلخ نکنیم‪ ،‬کنار مــردم بودن‪ ،‬همدل‬ ‫و همزبان بودن با مردم افتخار و ابروی ماست‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬دوم انکه راه را برای ورود ان ها به میدان کار فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬رئیس نهاد قانون گذاری کشورمان‬ ‫افــزود‪ :‬در اقتصاد به دنبال رفع موانع تولید و اشــتغال‬ ‫باشــیم به طور خاص نســبت به رونق کس ـب وکارهای‬ ‫خرد و بنگاه های کوچک حســاس باشیم‪ .‬در سیاست‬ ‫مردم فریبــی نکنیــم ا نهــا را بــا بی اخالقــی در رقابــت‬ ‫رنجیدهنکنیم‪.‬در فرهنگمراقبسرمایهملیوتمدنی‬ ‫خودباشیم‪،‬خودمانرادر برابرتهاجمنبازیموهمچنین‬ ‫برای تعامل و تبادل فرهنگی هم اماده باشیم‪ .‬قالیباف‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬برای تحقق این دو وظیفه باید پیــروی از‬ ‫رهبرانقالبرا اصلیتخلف نا پذیربدانیم‪.‬چراکههمان‬ ‫شدت و با همان‬ ‫خداباوری و مردم باوری راسخ‪ ،‬با همان ّ‬ ‫سشــده‬ ‫قاطعیــت امام راحل‪ ،‬در وجود ایشــان منعک ‬ ‫اســت‪ .‬رهبــر فرزان ـه ی انقــاب در تمام ســال های اخیر‬ ‫بزرگ ترین پاسدار دفاع از حق مردم برای مشارکت در‬ ‫اداره ی کشــور بوده اند و به شایســتگی از جمهوریت و‬ ‫اســامیت نظام دفاع کرده اند‪ .‬لبیک به دعوت ایشان‬ ‫برای دعوت از یکدیگر به مشارکت در انتخابات پیش‬ ‫رو برامده از همان اعتقاد راســخ به مردم باوری اســت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه مردم رشــید ایران هم در انتخاب خود‬ ‫دقت کنند«کارنامه»مهم تراز هرگونهادعا‪،‬شعار وحتی‬ ‫ّ‬ ‫برنامه است‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬خردمندی» الزمه ی فردی‬ ‫است کهمی خواهدچنینمسئولیتعظیمیرا برعهده‬ ‫بگیــرد‪« .‬پرهیزکاری» را در گفتــار و رفتار نامزدها دنبال‬ ‫کنید و به ان وزن بدهید‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشــاره به اینکه هرکســی که از برخی نابسامانی ها و‬ ‫یهــا دلخور اســت‪ ،‬با انتخاب درســت در این‬ ‫ناکارامد ‬ ‫انتخابــات فرصــت بی نظیــری برای تعیین سرنوشــت‬ ‫خود و کشور دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما هم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی با مردم و با نامزد منتخب مردم بر روی همان‬ ‫شــاخص های خردمندی‪ ،‬کارامدی و پرهیزکاری پیمان‬ ‫همکاری می بندیم‪ .‬قالیباف با بیان اینکه دلسرد کردن‬ ‫مردم از انتخابات هنر نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در مقیاس زندگی‬ ‫اجتماعیوعرصه یعمومیشایدهیچ گناهیبزرگ تراز‬ ‫گناه دلسرد کردن مردم نباشد‪ .‬نباید با دشمنان درباره ی‬ ‫موضوع انتخابات هم صدا شویم‪ ،‬حتما کسانی که در‬ ‫انتخابات مشــارکت می کنند هم نقدها و اعتراض های‬ ‫به جایی دارند اما ان ها علیرغم این نقدها‪ ،‬انتخابات را‬ ‫مهم ترینپنجره«تنفسمدیریتی»برای کشورمی دانند‪.‬‬ ‫مناظراتانتخاباتی‬ ‫قابل قبول نبود‬ ‫مصطفی هاشمی طبا‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب‬ ‫دربــاره مناظره صورت گرفتــه بین نامزدهای گفت‪:‬‬ ‫اســمش مناظــره نبــود بلکــه اتهام بــه همدیگر بود‪.‬‬ ‫ب هجــای نقــد برنامه های یکدیگر کــه البته هیچ یک‬ ‫برنامــه نداشــتند ولــی ب هجــای ان برخــی اتهاماتــی‬ ‫زدنــد و برخــی دفــاع کردند‪ .‬مناظــره مفهومی نبود‬ ‫یهــای لفظــی بــود‪ .‬درحالی که کســانی‬ ‫بلکــه درگیر ‬ ‫که از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار می گیرند‬ ‫ازنظر این شــورا صالح بودند چون انجا نه می توان‬ ‫قضــاوت کــرد و نــه می توان مدرک رو کــرد‪ .‬از زمان‬ ‫ینــژاد مــد شــد کــه اتهــام بــه افــراد بزننــد و‬ ‫احمد ‬ ‫متاســفانه هیچ کســی در ایــن موضوع برخــورد نکرد‬ ‫و ایــن اتهامــات ادامه یافت‪ .‬به نظرم‪ ،‬کســانی که‬ ‫اتهام می زنند صالحیت خود را زیر ســوال می برند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مدارا‪ ،‬او با اشــاره به اینکه برخی انتقاد‬ ‫بــه نــوع مدیریت مناظــره و طراحی ســواالت دارند‬ ‫افــزود‪ :‬اینکه از ادم های مختلف ســواالت مختلف‬ ‫می پرســند قابل قضاوت نیســت‪ .‬ممکن اســت یک‬ ‫ســوال خوب به یک نفر بی افتد و به بعدی ســوال‬ ‫بــدی بــی افتــد‪ .‬باید یک ســوال را از همه بپرســند‪.‬‬ ‫در کل مناظــره قابل قبولــی نبــود و همیــن باعــث‬ ‫حاشیه های مختلفی می شود حتی با این صحبت ها‬ ‫مشارکت مردمی کمی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫هاشمی طبا در پاسخ به این پرسش که بسیاری‬ ‫اعتقاددارنــد کــه در مناظر ههــا نامزدهــای اصولگــرا‬ ‫اقــای همتی را ســیبل قراردادند و ایشــان را نماینده‬ ‫دولــت می دانســتند‪ .‬تحلیــل شــما چیســت؟ تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬این درســت اســت ولی همتــی نمی تواند بیان‬ ‫کنــد کــه مــن در دولــت روحانــی نبــودم‪ .‬باالخــره‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکزی بوده و مســئولیت داشــته و‬ ‫باید پاســخگو باشــد‪ .‬اینکــه عقیده ایشــان مخالف‬ ‫روحانی است و مجبور بود طبق نظر روحانی عمل‬ ‫کند درســت نیست‪ .‬هرکسی باید مسئولیت خود را‬ ‫بپذیرد و بر اســاس تشــخیص خود عمل کند‪ .‬ایشان‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی اقــای روحانی بوده اســت‬ ‫بنابرایــن برخــی از ایراداتــی کــه بــه بانــک مرکــزی‬ ‫یشــد بایــد پاســخگو می بــود‪ .‬او ادامــه‬ ‫مربــوط م ‬ ‫داد‪ :‬من نمی خواهم اقای روحانی را نقد کنم ولی‬ ‫ایشــان در مجموعــه بــوده و اینکــه مخالــف بوده‬ ‫اســت ولــی تشــخیص ایشــان به عنــوان اقتصاددان‬ ‫و رئی ـس کل بانــک مرکزی باید عمل شــود نه اینکه‬ ‫عمل کننده دستورات رئیس جمهور باشد‪ .‬در برخی‬ ‫از موارد که مقامات باالتر به من دستور می دادند‬ ‫یکــردم و انجــام نم ـی دادم‪.‬‬ ‫بــا اســتدالل قبــول نم ‬ ‫او در پاســخ بــه ایــن پرســش که مجمــع روحانیون‬ ‫اشــاره داشــته کــه کاندیدایــی نداریــم ولــی ظاهرا‬ ‫کارگــزاران قصــد دارنــد از همتــی حمایــت کننــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هرکســی اختیــار خــود را دارد‪ .‬بــه نظر من‪،‬‬ ‫گروه هــای اصالح طلب می توانند هر یک نظر خود‬ ‫را بدهنــد‪ .‬ولــی بــا توجه به شــرایط موجــود بعید‬ ‫می دانــم همتــی و مهرعلیــزاده کاندیــدای نهایــی‬ ‫اصالح طلب شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1089‬‬ ‫انتقاد روحانی از روند مناظرات‪:‬‬ ‫باشعورمردمبازینکنید‬ ‫رئیس جمهور با بیان این که در این انتخابات‬ ‫جفاها و ظلم های بسیار بدی شد گفت‪ :‬در این‬ ‫مدت به نظام‪ ،‬مردم و کارگزاران نظام ظلم های‬ ‫بســیار بدی شد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫در جلســه هیئــت دولت با اشــاره بــه این که ایام‬ ‫مهــم انتخابــات بــرای مــردم در پیــش رو اســت‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬انتخابات همیشــه ب هطــور طبیعی و‬ ‫برخی از مواقع غیرطبیعی حواشــی و مسائلی را‬ ‫به همراه دارد؛ اما اساس انقالب ما برای این بود‬ ‫که یک نظام اسالمی سرکار باشد که بخش مهم‬ ‫ان اخالق است‪ .‬نظام اسالمی برای این درست‬ ‫شــد که اخالق حاکم شــود‪ ،‬اما متاسفانه در این‬ ‫روزهــا ایــن بخش صدمه جــدی دیده اســت‪ .‬او‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬در این انتخابات جفاها و ظلم های‬ ‫بسیار بدی شد یک مورد ان را رهبری درباره احراز‬ ‫نشــدن صالحیت ها اشــاره فرمودند؛ که ایشــان‬ ‫ هم دســتور دادند باید جبران شــود‪ .‬حاال این که‬ ‫جبران شد یا نه مسئله دوم است؛ اما به هرحال‬ ‫جفاهــای فراوانــی شــد کــه بدتریــن جفــا جفای‬ ‫به خود نظام اســت‪ .‬اگر بناســت تمام ‪ ۴۲‬ســال‬ ‫گذشــته زیــر ســوال بــرود و همــش بگوییم نقض‬ ‫قانون‪ ،‬فساد‪ ،‬زیر پا گذاشتن حقوق‪ ،‬اجرا نکردن‬ ‫مصالح مردم و اقدامات برخالف مصلحت کشور‬ ‫و جامعــه صــورت گرفتــه پس چرا اصــا انقالب‬ ‫کرده ایم‪.‬روحانی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬حاال‬ ‫اگر از دوره امام که حکومت شکل خاصی داشت‬ ‫و رئیس جمهور و نخست وزیر یک سری وظایفی‬ ‫داشــتند بگذریم بعد از اصالح قانون اساسی که‬ ‫همــه اختیــارات اجرایی در اختیــار رئیس جمهور‬ ‫قرار داده شد ما چند دوره انتخابات داشته ایم و‬ ‫این جوری که می گوییم انگار همش ایراد داشته‬ ‫است پس انقالب چیست؟‬ ‫کطــرف دارد به نظــام‬ ‫روحانــی افــزود‪ :‬ازی ‬ ‫کطــرف دارد بــه مردم ظلم‬ ‫یشــود و ازی ‬ ‫ظلــم م ‬ ‫یشــود‪ .‬اینکه می گویید هیچ کاری در ‪ ۸‬ســال‬ ‫م ‬ ‫گذشــته نشــده داریــد بــه مــردم ظلــم می کنیــد‪.‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬بخش زیادی از زیرساخت ها‬ ‫و فضــای مجــازی در دســت مــردم اســت‪ .‬وقتی‬ ‫می گوییــد کاری نشــده یعنی ملــت کاری نکرده‬ ‫است‪ ،‬چرا به ملت توهین می کنید‪.‬‬ ‫می گویند فقط یکجا ایراد دارد که ان هم‬ ‫دولت است‬ ‫نکــه البتــه در ایــن انتخابــات‬ ‫او بــا بیــان ای ‬ ‫مشخص شد خوبی هایی هم بوده است تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬مثــا معلــوم شــد بعضــی از دســتگاه ها در‬ ‫کشــور خیلــی هــم خــوب هســتند قــوه قضاییه‪،‬‬ ‫قوه مقننه و نیروهای مســلح الحمــدهلل بی ایراد‬ ‫هستند و فقط یکجا ایراد دارد که ان هم دولت‬ ‫اســت که انشــاء اهلل این دولت هم تغییر می کند‬ ‫پس الحمدهلل کال همه چیز خوب می شود‪ .‬چون‬ ‫بقیه اش که درست است دیگر‪ .‬او در ادامه یاداور‬ ‫شــد‪ :‬در این انتخابات مشخص شد اگر در کشور‬ ‫ایــرادی وجــود دارد این ایراد فقط مال دســتگاه‬ ‫نگــذار و مجمع‬ ‫اجرا اســت! یعنی دســتگاه قانو ‬ ‫تشــخیص و قــوه قضاییــه ایــراد نــدارد! هیچ جا‬ ‫ایراد ندارد؟ خب الحمدهلل خیلی خوب شــد که‬ ‫الاقل در این انتخابات فهمیدیم همه جای کشور‬ ‫خیلی خوب‪ ،‬خیلی ســالم و بی نقص و بی ایراد‬ ‫است و فقط اشکال در این دولت است که این‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫هم انشــاء اهلل در این انتخابات عوض م ‬ ‫حاال انتخابات هم نباشد به هرحال دوره ما تمام‬ ‫یشــود و به هر صــورت دولت بعدی می اید و‬ ‫م ‬ ‫انشاء اهلل کل کشور درست می شود‪.‬‬ ‫هر چه مشکل است مال دولت است‬ ‫رئیس دولت تدبیر و امید همچنین بیان کرد‪:‬‬ ‫از طرفــی مــا چیزهــای بهتــری هــم در ایــن روزهــا‬ ‫مهــا در این چنــد روز‬ ‫یشــنویم مثــا چقــدر خان ‬ ‫م ‬ ‫خــوب شــده اند! ب هبــه بایــد بــه حقــوق خانم ها‬ ‫احترام بگذاریم‪ ،‬چه شد که در این مدت خانم ها‬ ‫نبودند و فقط این روزها خانم ها پیداشده اند؟ و‬ ‫خیلی مورداحترام هستند؟ از طرفی می بینیم اقوام‬ ‫و اقلیت ها چقدر خوب شــده اند و شــیعه و سنی‬ ‫چقدر باهم برادر و متحد شده اند! الحمداهلل این‬ ‫روزها چه چیزهای خوبی می بینیم‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫مناظرهواقعییعنی‬ ‫نظرگاهگفتمانینه‬ ‫مجادلهرای طلبانه‬ ‫این که باشعور مردم بازی نکنید عنوان کرد‪ :‬ملت‬ ‫ایران ملت بزرگی است و ملتی است که می داند‬ ‫کــه چه گذشــته اســت و می داند که چه کســانی‬ ‫بوده اند‪ .‬این هایی که امروز می خواهند برای فردا‬ ‫قدرت را در دست بگیرند اگر در ایران نبودند و از‬ ‫کــره مریخ امده بودند خب خیلی خوب بود؛ اما‬ ‫همه این ها بوده اند و همه ان هم در بخش هایی‬ ‫مسئولیت داشتند‪ .‬خب اگر همه چیز خراب است‬ ‫بــرای ا نهــا هیــچ ایــراد و اشــکالی نبــوده اســت؟‬ ‫مــا باید به نحوی بــا مردم صحبت کنیم که برای‬ ‫مردم قابل فهم و پذیرش باشد و مردم بدانند که‬ ‫ما داریم به راستی و درستی با ان ها حرف می زنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور با بیــان اینکه می خواهــم راجع به‬ ‫قلب و تحریف واقعیت نکته مهمی بگویم تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬به هرحــال راجع به اقتصاد صحبت شــد اما‬ ‫در چــه فضایــی صحبت شــد؟ یعنی مــا در دوره‬ ‫صلحیم یا جنگ؟ این باید اول روشن شود که ایا‬ ‫ما در جنگ هستیم یا نیستیم‪ .‬گویی اصال جنگی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬ترامپی نبــوده‪ ،‬اصال ترامپ ظلم و‬ ‫کار بدی نکرده‪ ،‬هر چه مشــکل است مال دولت‬ ‫است‪ .‬امریکا که کاری نکرده است‪ .‬نه در سوال و‬ ‫نه در جواب چنین چیزی نبود و این مسئله بسیار‬ ‫عجیب و شگفت اور است‪.‬‬ ‫واقعیت ها را به مردم بگویید‬ ‫رئیس دولت دوازدهم با اشــاره به اینکه من‬ ‫قــول دادم کــه نمی گــذارم در دولــت دوازدهــم‬ ‫جنگ بشــود‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬من به این قولم عمل‬ ‫کــردم و حــاال نمی خواهم توضیــح بدهم که اگر‬ ‫یشــد؟ او همچنین عنوان‬ ‫دیگــران بودنــد چه م ‬ ‫کــرد‪ :‬عیبــی نــدارد بــه شــخص مــن فحــش زیــاد‬ ‫داده اند و بازهم بدهند من اســتثناء هســتم‪ ،‬اما‬ ‫این همه وزرا‪ ،‬معاونین‪ ،‬استانداران و فرمانداران‬ ‫در هم هجــا تــاش کردند‪ .‬ما ســه ســال مقاومت‬ ‫کردیــم‪ .‬چــرا جنــگ اقتصــادی را نگفتیــد؟ چــه‬ ‫چیزتان بود؟ اقای صداوســیما که سوال طراحی‬ ‫کردیــد‪ ،‬چــرا جنــگ اقتصــادی را نگفتیــد؟ چــرا‬ ‫مشــکالت را نگفتیــد؟ حــاال بعدازاینکــه ســیل‬ ‫اعتراضــات مــردم امــد در مناظــره دوم دو کلمــه‬ ‫هم درباره این ها گفتند‪ .‬رئیس جمهور با تاکید بر‬ ‫اینکه باید واقعیت ها را به مردم بگویید‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن میــان تنهــا جنــگ اقتصــادی نبود‪،‬‬ ‫بلکــه مــا با یــک معضل جدید کــه در ‪ ۱۰۰‬ســال‬ ‫گذشــته بی نظیر بود یعنی کرونا مواجه شــدیم‪.‬‬ ‫حــاال ســیل و زلزلــه به کنــار در کرونــا ‪ ۱.۱‬میلیون‬ ‫نفــر بیکار شــدند و کرونا زندگی مــردم و اقتصاد‬ ‫ما را به هم زد‪ .‬در سه ماهه اول سال ‪ ۹۹‬نسبت‬ ‫به ســال ‪ ۹۸‬صادرات ‪ ۴۴‬درصد کاهش یافت و‬ ‫صادرات و واردات تعطیل شد‪ .‬ایا شما نمی دانید‬ ‫که در این یک سال گذشته قیمت مواد غذایی در‬ ‫دنیا چند درصد افزوده شده است‪ .‬طبق امار فائو‬ ‫این اقالم ‪ ۴۰‬درصد در جهان گران شــده اســت‪.‬‬ ‫ایا این ها را می دانید یا نه؟ اگر ندانید که خیلی‬ ‫جای تعجب است و اگر بدانید و نگویید هم باز‬ ‫جای تعجب است‪.‬‬ ‫روح ا‪...‬جمعه ای‪،‬مشاور وزیر کشور در توییتینوشت‪:‬انتقادواعتراضبهمناظراتانتخاباتیبیشاز ان کهبه‬ ‫سیاست گذاری‪،‬اجرا‪،‬سواالت‪،‬اظهاراتومواضعنامزدهاو‪...‬باشدبهعدمسنخیتماهیتاین گونهمناظرات‬ ‫با ساختار فرهنگی‪ ،‬دینی‪ ،‬قانونی و حقوقی کشورمان دارد‪ .‬مناظره واقعی یعنی نظرگاه گفتمانی نه مجادله‬ ‫رایطلبانه!‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز تزریق واکسن فخرا به ‪ ۵۰۰‬داوطلب در فاز دوم‬ ‫سخنگوی طرح کارازمایی بالینی واکسن کرونای فخرا با بیان‬ ‫این که فاز اول تســت انســانی این واکســن عوارض جانبی جدی‬ ‫نداشته است‪ ،‬درباره شرایط شرکت در مطالعه کارازمایی بالینی‬ ‫این واکسن توضیح داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬رضــا ال ـه ورن ســخنگوی بهداشــت و‬ ‫درمــان وزارت دفــاع در مراســم اغاز فاز دوم تســت انســانی‬ ‫واکســن کرونــای فخــرا‪ ،‬بــا بیــان این کــه فــاز دوم کارازمایــی‬ ‫بالینــی واکســن کرونــای فخــرا از امــروز اغــاز می شــود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فاز اول تســت انســانی واکســن فخرا‪ ،‬با تزریق به ‪۱۳۵‬‬ ‫نفــر بــه پایان رســید و حــال عمومی داوطلبان خوب اســت و‬ ‫عــوارض جــدی مشــاهده نشــده اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در فاز‬ ‫دوم تســت انســانی ایــن واکســن به ‪ ۵۰۰‬نفــر داوطلب ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬ســاله تزر یــق خواهــد شــد‪ .‬ســخنگوی بهداشــت و درمــان‬ ‫وزارت دفــاع بــا بیــان این کــه داوطلب گیــری فــاز دوم ایــن‬ ‫واکســن انجام شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬غربالگری هــای‬ ‫پزشــکی بــرای داوطلبــان فاز دوم انجام شــده و ما روزانه ‪۴۰‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰‬تزر یــق به داوطلبان را خواهیم داشــت‪ .‬اله ورن ادامه‬ ‫داد‪ :‬فــاز دوم در تهــران انجــام می شــود امــا برنامه ر یــزی مــا‬ ‫بــرای فــاز ســوم این اســت که ایــن فــاز را در شهرســتان ها نیز‬ ‫اجــرا کنیــم تــا مردم ســایر شــهرها نیــز بتوانند در ایــن مطالعه‬ ‫شــرکت کننــد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬داوطلبــان می توانند با مراجعه‬ ‫بــه ســایت ‪ fakhravac.ir‬امادگــی خــود را بــرای شــرکت در‬ ‫ایــن طــرح ملــی اعــام کننــد‪ .‬مــا پس از فــاز دوم و بــا صدور‬ ‫مجوز از ســوی وزارت بهداشــت وارد فاز ســوم تســت انسانی‬ ‫می شــویم‪ .‬افــراد بــا مراجعــه بــه ســایت می تواننــد شــرایط‬ ‫شــرکت در مطالعه بالینی را مالحظه کنند‪ .‬در فاز ســوم عموم‬ ‫مــردم می تواننــد در مطالعــه شــرکت کننــد‪ .‬ســخنگوی طــرح‬ ‫کارازمایــی بالینــی واکســن فخــرا در پایــان گفــت‪ :‬در فاز ســوم‬ ‫تســت انســانی بنا داریم واکســن کرونا را به تعداد بیشــتری از‬ ‫داوطلبــان‪ ،‬یعنی حدود ‪ ۳۰‬هزار نفــر تزریق کنیم‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫بازنده ای به نام صداوسیما‬ ‫بازنــده اصلی دو مناظره برگزارشــده تاکنون‪،‬‬ ‫بدون شــک صداوســیما بوده اســت؛ رسانه ملی‬ ‫با بودجه هزاران میلیاردی و انبوهی از تجهیزات‬ ‫و نیروی انســانی‪ ،‬فشــل بودن خــود را در همین‬ ‫دو مناظره عیان کرد‪ .‬صداوســیما برنامه مناظره‬ ‫نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری را بــا‬ ‫برنامه هایی نظیر کودک شــو و مســابقه اشــتباه‬ ‫گرفته است؛ از نحوه برگزاری مناظره تا محتوای‬ ‫ســواالت؛ همــه و همه مشــحون از ایراد و نقص‬ ‫است تا جایی که صدای کاندیداهای انتخاباتی‬ ‫را هــم دراورده اســت‪ .‬بــه گزارش مــدارا‪ ،‬یکی از‬ ‫ایرادات عمده به مناظره های برگزارشده از سوی‬ ‫صداوســیما‪ ،‬تشــریفات زائد موجود اســت؛ علی‬ ‫عســگری رئیس صداوسیما چه شــانی برای خود‬ ‫قائــل اســت که برایش پاویون ایجــاد کرده اند و‬ ‫او بــا نامزدهــا دیدار می کند؛ مگر علی عســگری‬ ‫رئیــس یــک دولت خارجی اســت؟ بجــای اینکه‬ ‫محتــوای مناظــرات غنــی شــود و بــر کمیــت و‬ ‫کیفیــت ان افــزوده شــود‪ ،‬صداوســیما مناظــره را‬ ‫بــه برنامه ای برای تبلیغ کاذب خود و روســایش‬ ‫تبدیــل کــرده اســت! نقص دیگــر صداوســیما در‬ ‫برگزاری مناظره ها بــه مجریان ان بازمی گردد؛ از‬ ‫رنجبران مســئول قرعه کشــی کــه توانایی اجرای‬ ‫یک برنامه قرعه کشی ساده را هم ندارد و گاف‬ ‫هــای گل درشــت می دهد تا مرتضــی حیدری که‬ ‫نبودنــش از بودنــش بیشــتر م ـی ارزد و چنانچــه‬ ‫یــک ربــات بگذارند تــا امور مناظــره را رتق وفتق‬ ‫کند‪ ،‬بهینه تر اســت! مشــکل بعــدی مناظره های‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬نوع طرح ســواالت اســت؛ موضوعی‬ ‫کــه صدای نامزدی نظیر جلیلی را هم دراورد؛ در‬ ‫همیــن رابطــه کاربری در توییتر نوشــت‪ :‬از نامزد‬ ‫اولی درباره اختالف طبقاتی می پرسند و از نامزد‬ ‫دومی درباره تحریم‪ .‬چرا ســوالی مشــترک وسط‬ ‫نمی گذارید تا تک تک پاسخ دهند و معلوم شود‬ ‫مواضع هرکدام چیســت و مردم بتوانند مقایسه‬ ‫کند؟ پیشــنهاد می کنم نامزدها این صداوسیمای‬ ‫فشــل را دور بزنند و خودشــان یک ســوال وسط‬ ‫بگذارند درباره اش بحث کنند‪ .‬سعید جلیلی نیز‬ ‫در دومیــن مناظــره نامزدهای انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری‪ ،‬از شــیوه مناظره و طرح سواالت مجزا‬ ‫و جزئــی انتقــاد کــرد و از نامزدها دعوت کرد که‬ ‫در فرصتی که دارند به برنامه های خود بپردازند‪.‬‬ ‫حســام الدین اشــنا نیــز در اکانــت توییتــری خود‬ ‫بــا زبــان تعریــض و کنایه بــه نحــوه مناظره های‬ ‫برگزارشــده توســط صداوســیما اعتراض کرد و‬ ‫نوشــت‪ :‬از طــرح تا اجــرا خیلی فاصله اســت؛‬ ‫نمون ـه اش همیــن تفاوت شــدید میان طراحی‬ ‫تــا اجــرای مناظره هــا‪ .‬کمیســیون و مجــری‬ ‫تــاش می کننــد تــا طراحــی ذهنــی خــود را به‬ ‫نامزدهــای انتخاباتی تحمیل کنند و ان ها هم‬ ‫هرکــدام بــه طریقــی مناظــره را دور می زننــد‪.‬‬ ‫رابطــه قوانیــن مجلــس و مصوبــات دولــت و‬ ‫واکنــش مــردم هــم همین طور اســت‪ .‬موضوع‬ ‫دیگــر کــه باعــث انتقــاد فعــاالن و کنشــگران‬ ‫سیاســی و رسانه ای شده است‪ ،‬زمان برگزاری‬ ‫مناظره هاســت؛ در ادوار قبلــی انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬همه مناظره ها در روزهای‬ ‫تعطیــل برگزار می شــد اما در این دوره‪ ،‬زمان‬ ‫دو مناظــره در روزهــای کاری اســت؛ یعنــی‬ ‫درســت در ســاعاتی کــه مــردم مشــغول کار و‬ ‫پیشــبرد امور روزمره خود هســتند و اصطالحا‬ ‫دل ودماغــی برای تماشــای مناظــره نامزدهای‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری کــه ازقضا بامیان‬ ‫مایگــی عجیبــی امیخته شــده اســت ندارنــد؛‬ ‫کس ـل کننده بــودن ســواالت مناظــره نیــز مزیــد‬ ‫بــر علــت شــده اســت و تشــریفات زائــد و‬ ‫خودمحورانــه صداوســیما هــم کــه کامال روی‬ ‫اعصــاب اســت؛ همــه ایــن عوامــل‪ ،‬مناظــره را‬ ‫بــه یــک برنامه کم مخاطب تبدیل کرده اســت!‬ ‫علی ایحــال‪ ،‬صداوســیما یک بار دیگر نشــان داد‬ ‫کــه فرســنگ ها بــا رســیدن بــه ســطح مطلــوب و‬ ‫استاندارد یک رسانه ملی فاصله دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۵‬کاندیدایاصولگرا‬ ‫در یکسنگرهستند‬ ‫حسین کنعانیمقدم‪،‬فعال‬ ‫نمی شود‪.‬ابتدانامزدهابایدعقبه‬ ‫سیاســی اصولگرا دربــاره مناظره‬ ‫سیاسی خود را تشریح می کردند‬ ‫صورت گرفتهبیننامزدها گفت‪:‬‬ ‫تــا مــردم بفهمنــد چــه کســی‬ ‫مناظره نبود بلکه منازعه بود‪ .‬به‬ ‫هستند‪ .‬شناسنامه سیاسی ان ها‬ ‫نظر می رسد دادگاه علنی بود که‬ ‫چیســت و از ســوی چه کســانی‬ ‫حسینکنعانی‬ ‫همــه اقایان در ایــن دادگاه امده‬ ‫حمایتمی شوند؟هریکبرنامه‬ ‫مقدم‬ ‫بودند تا نظام ریاســتی حاکم بر‬ ‫اقتصــادی را در جلســات بعدی‬ ‫نکــه در این مناظره همدیگر را‬ ‫کشــور را محاکمه کنند چون نشان می داد ساختار مطــرح کنند‪ .‬نه ای ‬ ‫نظــام ریاســتی یعنــی تعییــن رئیس جمهــور برای محاکمه کنندواز همدیگرامان نامهبخواهند‪.‬این‬ ‫ریاست کشــور نقش دارد و هرکسی رئیس جمهور رفتار سیاسی درستی نیست‪ .‬حتی در مناظره دوم‬ ‫شودهمینخواهدبودامادرنهایتبه عنوانمفسد به همین شــکل بود فرقی چندانی با مناظره اول‬ ‫تحتتعقیبقرار می گیردیاجزو کسانیاست که نداشــت‪ .‬او در پاســخ به این پرســش که بســیاری‬ ‫مورد غضب قرار می گیرد‪ .‬به گزارش مدارا‪ ،‬او ادامه عنوانمی کردنداقایجلیلیپوششیاقایرئیسی‬ ‫داد‪ :‬به نظر می رسد باید در بحث نظام پارلمانی استوبرخیبرعکساینرااذعانداشتند‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫و بحث نخس ـت وزیری به عنوان کسی که مجری ســه تیپ ادم در این مناظره ها بودند‪ .‬کسانی که‬ ‫کشــور خواهد بود بحث جدی را داشــته باشــیم‪ .‬عزم خود را جزم کردند که بیایند و پست ریاست‬ ‫نکتــه دیگــر این اســت که از دوســتان بــرای اثبات جمهــوری را کســب کنند که یکــی قــدرت را برای‬ ‫خوددنبالنفیدیگرانبودند کهاینازنظراخالق قدرت و یکی برای خدمت می خواهد‪ .‬مردم باید‬ ‫سیاســی و اخالق اســامی و حرفه ای این مشــکل قضاوت کنند کهاین ها کدامتیپهستند‪.‬یکسری‬ ‫و نحوه برخورد پســندیده نیست‪ .‬کنعانی مقدم کبریت بی خطر هستند که بودن و نبودن ان ها در‬ ‫براین باور اســت‪ :‬نامزدها باید عقبه سیاسی خود ایــن مناظره ها بیشــتر جنبه نمایشــی دارد‪ .‬برخی‬ ‫را در ابتدا برای مردم اشکار کنند‪ .‬پدرخوانده هایی می دانندهیزمانتخاباتهستندوامده اندبسوزندو‬ ‫که این افراد را حمایت می کنند مشــخص شــوند‪ .‬انتخاباترا گرم کنند‪.‬بهنظرمی رسدهر‪ ۵‬اصولگرا‬ ‫جریانات سیاســی که این ها را حمایت می کنند و و انقالبی در یک سنگر قرار دارند و هر یک به خطر‬ ‫االن لیست دادند و ستاد زده اند‪ ،‬مشخص شوند‪ .‬بیفتنددیگریمی ایدوبرایدفاعازانورودمی کند‪.‬‬ ‫اگر اصولگرا هستند بگویند اصولگرایان چه حرفی کنعانی مقدم خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر نقد دولت در‬ ‫دارند و مفهوم کار ان ها چیست و دنبال چه چیزی این مناظره ها باشــد اشــکالی ندارد ولی یک طرفه‬ ‫هستند و اگر اصالح طلب هستند به همین منوال به قاضی رفتن و محکوم کردن بدون این که مجرم‬ ‫پیشبروندواگر کارگزارانیهستندبیان کنندوعقبه اصلی کهدولتاست‪،‬بتوانداز خوددفاع کندبرای‬ ‫سیاسی ان ها را بیان کنند‪ .‬مردم باید این نامزدها رسانه ملی ما زیبنده نیست و اگر بخواهند وقت‬ ‫را از عقبه سیاسی ان ها بفهمند و اگر عقبه سیاسی بدهند تا ان ها بیایند و دیدگاه های خود را مطرح‬ ‫ندارندومستقلهستندبهنظرمی رسداز االنخود کنند که‪ ۸‬سال تریبون در اختیاردارند و هرروز اقای‬ ‫را از گردونه رقابت خارج کردند‪ .‬کسی نمی تواند روحانیسخنرانی کردهودفاعداشتهاست‪.‬بهنظر‬ ‫ادعایریاستجمهوری کندوعقبهسیاسینداشته می رســد بهترین کار این است که برنامه ها طوری‬ ‫باشد‪.‬اوبااشارهبهفضایصداوسیماومدیریتشدر باشد که افراد برنامه خود را برای مردم ارائه کنند‬ ‫مناظره ها پاسخ داد‪ :‬اشتباه صداوسیما این بود که و این که به مناقشات سیاسی ورود کنند قاعدتا هر‬ ‫ابتدامسائلاقتصادیرابیان کرد‪.‬مسائلاقتصادی حمله ای یک دفاع دارد و هرگونه حمله ای باعث‬ ‫برنامه ایاست‪.‬باشعار دادنوفحشدادندرست مناقشهدرمناظرهمی شود‪.‬‬ ‫هدف اصلی در مناظرات زدن‬ ‫دولت است‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‬ ‫فــروش نفــت و تحریــم وجود‬ ‫یــا بیــان اینکــه به نظــر هدف‬ ‫دارد‪ .‬او هم چنیــن در واکنــش‬ ‫اصلی در مناظرات زدن دولت‬ ‫به ارسال پرونده رئیس جمهور‬ ‫اســت‪ ،‬یاداور شــد که روحانی‬ ‫بــه قــوه قضاییــه از ســوی‬ ‫یک دهــم نامزدهــای فعلــی‬ ‫مجلس شــورای اســامی تاکید‬ ‫محمود واعظی‬ ‫ریاســت جمهوری وعده نداد‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬دولــت هیــچ مصوب ـه ای‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمــود‬ ‫بــرای ‪ ۲۰۳۰‬و اقدامــی در ایــن‬ ‫واعظــی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشــیه رابطــه نــدارد و بــه نظــر مجلــس یکــی پــس از‬ ‫جلســه هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران دیگری دارد پرونده درست می کند‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫گفــت‪ :‬با توجه بــه مذاکراتی که در وین شــده رئیس جمهوری اظهار کرد‪ :‬به نظر هدف اصلی‬ ‫انچــه مربوط به بخش اقتصادی اســت خیلی در مناظــرات زدن دولت اســت‪ .‬اقــای روحانی‬ ‫پیشرفت کرده‪ ،‬اما االن هنوز محدودیت های یک دهم این ها هم وعده نداد‪.‬‬ ‫تبعیض هاکمکی‬ ‫بهافزایشمشارکتنمی کند‬ ‫جــال میرزایــی‪ ،‬نماینــده‬ ‫و از نامزدهــای ایــن دوره‬ ‫ســابق مجلــس دربــاره‬ ‫درباره شــان برنامــه خواســته‬ ‫برگزارشــده‬ ‫مناظر ههــای‬ ‫می شــد و از ان هــا درباره وضع‬ ‫بیــن نامزدهــای ایــن دوره از‬ ‫موجــود و شــرایطی نظیــر ان‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫ســوال می شــد کــه نشــد‪ .‬او‬ ‫جالل میرزایی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن دوره از مناظــرات‬ ‫ادامــه داد‪ :‬یــک عــده هــم‬ ‫ماننــد ان چیــزی کــه در ادوار‬ ‫امدنــد واکنشــی نشــان دادند‬ ‫گذشــته شــاهدش بودیــم نبــود‪ ،‬یادتــان باشــد که غیرمستقیم می تواند باعث کاهش مشارکت‬ ‫درگذشته مناظرات توسط مردم پیگیری می شد شــود و ان این بود که مطرح کردند این ‪ ۷‬نفر‬ ‫و یــک کنجــکاوی بــرای ان وجــود داشــت امــا در مقایسه با چهره هایی که درگذشته می امدند‬ ‫امســال مشــاهده شــد در ان ســطحی کــه طی در ســطح ریاســت جمهــوری نیســتند‪ ،‬ســطح‬ ‫ســال های قبل با مناظرات برخورد می شــد این کاندیداهــا پاییــن امــده اســت و ایــن محصول‬ ‫کار صــورت نگرفــت و مــردم ماننــد ســه دوره شــورای نگهبان اســت؛ به شــخصه معتقدم که‬ ‫گذشــته بــرای دنبال کــردن مناظره ها اشــتیاقی این ادامه این تحلیل ها روی کاهش مشــارکت‬ ‫نداشــتند‪ .‬به گــزارش ایلنا‪ ،‬این نماینده ســابق می تواند تاثیر باشد‪ .‬این نماینده پیشین مجلس‬ ‫مجلس شــورای اســامی یاداور شــد‪ :‬مناظرات شــورای اســامی افــزود‪ :‬یــک عــده دیگــر هــم‬ ‫در سه دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری امدند روی مســائلی که هنگام مناظره از ســوی‬ ‫کنجکاوی هــا را برانگیخــت و مردم تحلیل ها و نامزدهــا خصوصا اقای مهرعلیزاده مطرح شــد‪،‬‬ ‫نظراتی داشــتند اما در ایــن دوره این اتفاق رخ مانــور دادنــد و پر رنگش کردنــد و تحت عنوان‬ ‫نداد؛ مسائلی مطرح شد و مسائلی هم مطرح بداخالقی و بی اخالقی از مناظره یادکردند نقد‬ ‫نشــد که اتفاقا جا داشــت مطرح شــود که اگر کردنــد و گفتنــد مناظره ها خوب نبــود و اخالق‬ ‫بیان می شــدند قطعا بازخوردهایی در جامعه رعایت نشده است‪ ،‬رسانه های اصالح طلب و یا‬ ‫داشت‪ .‬او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ایا نمایندگانسابقواکنشنشاندادنددرصورتی که‬ ‫مناظرات می تواند منجر به باال رفتن مشارکت باید بدانند این هم کمکی به افزایش مشارکت‬ ‫مردم شــود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بســیار زود است که نمی کنــد و این واکنش ها موجب اتفاق خاصی‬ ‫بخواهیم در این زمینه اظهارنظر کنیم فعال باید نمی شــود‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬امروز متاســفانه‬ ‫دید مباحثی که در سطح رسانه مطرح می شود کنش هایــی در جامعــه شــکل گرفته اســت کــه‬ ‫تــا چــه انــدازه می تواند ذهــن رای دهنــدگان را خوشــایند نیســت‪ ،‬افراد بــه دنبال این هســتند‬ ‫درگیــر کنــد که سرنوشــت انان به امــدن به پای کــه فقط نقد کنند و نقــاط را قوت را مشــاهده‬ ‫گر هخــورده اســت‪ .‬میرزایــی بیــان کــرد‪ :‬در کنار نمی کنند و واکنش نشــان می دهند که این هم‬ ‫واکنش هایی که مطرح شــده را مشــاهده کردم کمکی به افزایش مشــارکت نمی کنــد‪ .‬او درباره‬ ‫برخــی تحلیلشــان ایــن بود که به مســائلی که عملکرد و صداوســیما در ایــن دوره از مناظرات‬ ‫بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد‪ ،‬پرداختــه نشــد؛ عنوان کرد‪ :‬مسئوالن باید بدانند این تبعیض ها‬ ‫مباحثــی همچون اقتصاد و معیشــت مردم که کمکــی بــه افزایش مشــارکت نمی کنــد و بعید‬ ‫محوری ترین بحث های امروز کشور است باید می دانم به دولت وقت بدهند تا بیاید صحبت‬ ‫در مناظره اول به بحث جدی گذاشــته می شد کند و اظهاراتی که علیه ان زده شده پاسخ دهد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز ثبت ناممرحلهجدیدمسکنملی‬ ‫در ‪ ۲۴۰‬شهر‬ ‫معاون مسکن و ساختمان‬ ‫مسکن ملی تا پایان خردادماه‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬ثبت‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪ .‬وزارت راه‬ ‫نام مرحله جدید مســکن ملی‬ ‫و شهرسازی پیشــتر اعالم کرده‬ ‫در ‪ ۲۴۰‬شــهر از ‪19‬خردادمــاه‬ ‫بود که متقاضیان بدحســاب از‬ ‫اغاز و به مدت یک هفته ادامه‬ ‫پروژه های مســکن ملی حذف‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫دارد‪ .‬محمــود محمــودزاده بــه‬ ‫و امکان ثبت نا م مجدد فراهم‬ ‫گفت و گو با ایرنا اظهار داشت‪:‬‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بــر اســاس اعالم‬ ‫در این دور از ثبت نام مسکن ملی سعی شد از وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬از مجموع ‪ ۵۳۰‬هزار واحد‬ ‫ظرفیتتمامیشهرهابرایثبتناماستفادهشود مســکن ملی که در مرحلــه اجرا قــرار دارد تا روز‬ ‫و اســتان های قــم‪ ،‬البرز و تهــران هم در ظرفیت ‪ ۱۵‬فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد ‪ ۲۱۳‬هــزار و ‪۱۰۱‬‬ ‫جدیــد گنجانده شــده اند‪ .‬معاون مســکن وزیر متقاضی اقدام به افتتاح حســاب کرده و از این‬ ‫راه و شهرســازی گفت‪ :‬بر این اساس‪ ،‬متقاضیان تعــداد ‪ ۱۵۰‬هــزار و ‪ ۳۳۸‬نفر وجوه اولیه را واریز‬ ‫مسکن ملی در دور جدید ثبت نام مسکن ملی کردنــد که معــادل ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۹۰‬میلیــارد تومان‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ‪ tem.mrud.‬اســت‪ .‬بنابرایــن حدود ‪ ۳۸۰‬هــزار نفر مبلغی را‬ ‫‪ ir‬نســبت به ثبت نام در ‪ ۲۴۰‬شــهر اقدام کنند‪ .‬واریــز نکرده انــد که احتمــال حذف انــان وجود‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه قانون ســاماندهی دارد‪ .‬شــهریور سال ‪ ٩٨‬طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫مسکن‪ ،‬سبز بودن فرم (ج) یعنی عدم استفاده بــا حضور رییس جمهــوری کلنگ زنی شــد‪ .‬برای‬ ‫متقاضــی و افــراد تحــت تکفــل از زمیــن‪ ،‬واحد ایــن پــروژه ‪ ۴۰۰‬هــزار واحد تعریف شــد کــه در‬ ‫مســکونی و یــا امکانات نهادهــای عمومی غیر دور نخست نام نویسی یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫دولتی مربوط به تامین مســکن‪ ،‬داشتن سابقه نفــر از طریــق ســایت ‪ tem.mrud.ir‬و پیامــک‬ ‫سکونت پنج ساله در محل مورد نظر‪ ،‬سرپرست ثبــت نام کردند که ‪ ۴۶۰‬هزار نفر واجد شــرایط‬ ‫خانــوار یــا متاهل بــودن و خودسرپرســت بودن شــناخته شدند‪ .‬نخســتین واحدها به تعداد ‪۱۱‬‬ ‫زنان مشــروط به داشــتن حداقل ‪ ۳۵‬ســال سن هــزار و ‪ ۵۶۰‬واحــد در روز یکــم ابا نمــاه ‪ ۹۹‬بــه‬ ‫از جملــه شــرایط در نظــر گرفته شــده اســت به دســتور رییس جمهوری افتتاح شــد‪ .‬این پروژه از‬ ‫گــزارش ایرنا‪ ،‬فرصت ثبت نام در مرحله ســوم از طریــق اورده متقاضیان و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان وام‬ ‫‪ ۱۸‬دی ماه ‪ ۱۳۹۹‬اغاز شــد و پنجشنبه (‪ ۲۵‬دی بانکی با نرخ سود ‪ ۱۸‬درصد ساخته می شود که‬ ‫ماه) به اتمام رسید‪ .‬مرحله چهارم نام نویسی از به تازگــی این رقم به ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫‪ ۱۹‬خــرداد اغــاز شــده و تــا روز ‪ ۲۵‬خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬یافته است‪ .‬اورده متقاضیان در مرحله نخست‬ ‫(بــه مدت یک هفته) ادامــه دارد‪ .‬اخرین بار در حدود ‪ ۴۰‬میلیون تومان است‪ .‬میانگین قیمت‬ ‫دی ماه سال گذشته امکان ثبت نام مسکن ملی ایــن واحدهــا در کل کشــور طبق اخرین بــراورد‬ ‫فراهم شده بود‪ .‬ابان پارسال نخستین واحدهای از هزینه های تابستان ‪ ۹۹‬به متری ‪ 2/7‬میلیون‬ ‫مســکن ملــی امــاده شــد و مرحلــه دوم افتتــاح تومان می رسد‪.‬‬ ‫افزایشظرفیتساالنهبنادر‬ ‫به‪ ۲۸۵‬میلیون تن‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بنــادر‬ ‫اســت و تعــداد قابل توجهی از‬ ‫و دریانــوردی اعــام کــرد‪ :‬در‬ ‫تهــای تولیــدی و ارزش‬ ‫فعالی ‬ ‫سال های گذشته ظرفیت بنادر‬ ‫افزوده باال در این مناطق کشور‬ ‫کشــور بــه ‪ ۲۸۵‬میلیــون تــن‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ .‬همچنین‬ ‫رســیده کــه نســبت به هشــت‬ ‫ایــن ســرمایه گذاری ها به ارتقاء‬ ‫محمد راستاد‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫نســل بنادر کمک کرده اســت‪.‬‬ ‫تــن افزایــش داشــته اســت‪ .‬به‬ ‫به گفته راســتاد‪ ،‬اتکاء به توان‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬در جریــان دومیــن دور از مناظره داخلی برای تولید تجهیزات بندری و دریایی اعم‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری یکــی از نامزدها به از ناوگانعملیاتیومحوطه هایدریاییاز جمله‬ ‫این مســئله اشــاره کرد که ‪ ۳۰۰۰‬کیلومتــر با دریا اقداماتی اســت که در بنادر کشــور انجام شــده‬ ‫ارتباط داریم و فعال کردن اقتصاد دریا می تواند است‪ .‬از جمله این اقدامات می توان به طراحی‬ ‫اشــتغال درست کند‪ .‬محمد راستاد‪ ،‬مدیرعامل و ســاخت ‪ ۸۳‬فرورند انواع شــناورهای مختلف‬ ‫ســازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با ایســنا اشــاره کــرد که بــه رونق صنایــع دریایی داخلی‬ ‫درباره اخرین وضعیت تجارت دریایی کشــور و منجرشدهاست‪.‬‬ ‫اقدامات انجام شده و برنامه های توسعه بنادر‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه‬ ‫تهــا و قابلیت هایی کــه ایــران دارد و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به طور کلی هر توســعه ظرفیتی که ظرفی ‬ ‫در بخش دریایی و بندری انجام دهیم در راستای توجــه به ‪ ۲۸۰۰‬کیلومتر نوار ســاحلی علی رغم‬ ‫توســعه اقتصاد دریا پایه اســت انچــه می توان اقدامات انجام شده ظرفیت های بسیار دیگری‬ ‫دربــاره اقتصــاد دریا پایه گفــت افزایش ظرفیت نیــز بــرای ســرمایه گذاری در بنــادر وجــود دارد‪.‬‬ ‫بنادر و افزایش تجارت دریایی است‪ .‬به گونه ای البته ســازمان بنادر خارج از وظایف خود طرح‬ ‫که طی سال های گذشته بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیون تن مطالعات مناطق یکپارچه ســاحلی کشور را در‬ ‫ظرفیــت بنــادر را افزایش دادیــم و ان را به ‪ ۲۸۵‬دستور کار قرار داده و تطبیق این مطالعات در‬ ‫میلیون تن رســانده ایم‪ .‬وی بــا بیان اینکه بنادر چنداســتان را نیز انجام داده اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بازرگانی دروازه ای برای واردات کشــور هســتند‪ ،‬ســازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد‪ :‬توســعه‬ ‫افزود‪ :‬توســع ه قابــل توجهی در بنــادر بازرگانی شهرســتان های ســاحلی نیز در قالــب این طرح‬ ‫کشور اتفاق افتاده و ظرفیت ان ها را طی هشت مطالعاتــی از دیگــر اقدامــات در دســت اقــدام‬ ‫سال گذشتهاز‪ ۱۸۰‬میلیونتنبه‪ ۲۸۵‬میلیونتن بــوده کــه زمینه هــر گونه فعالیت اقتصــادی را‬ ‫در سالافزایشداده ایم‪.‬مدیرعاملسازمان بنادر فراهــم کرده و نکته دیگر طــرح ویژه مطاالت‬ ‫و دریانوردی ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از اتفاقاتی که راهبردی جزایر کشور است که طرح های توسعه‬ ‫در بنادر کشور اتفاق افتاده سرمایه گذاری بخش ای در جزایر را می توانیم از این طریق به نتیجه‬ ‫خصوصی در بنادر اســت‪ .‬به گونه ای که بخش برسانیم و در راستای طرح های توسعه ای بنادر‬ ‫خصوصــی در قالب ‪ ۳۴۰‬قرارداد بالــغ بر ‪ ۱۷۰۰۰‬طــرح جامعــی را مصوب و نهایی کردیــم و در‬ ‫میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنادر انجام داده قالب برنامه ای مشخص شده است‪.‬‬ ‫انتقاداتمعاوندژپسند‬ ‫به طرح بانک مرکزی‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــاد‬ ‫بــه اهــداف خــود اســت ‪ .‬وی‬ ‫مجموعهانتقاداتیبهاستقالل‪،‬‬ ‫تهــای تغییــر‬ ‫در ادامــه ضرور ‬ ‫اهــداف‪ ،‬ارکان‪ ،‬هیئــت عالی و‬ ‫قانــون بانک مرکزی اشــاره کرد‬ ‫اختیاراترئیس کلبانکمرکزی‬ ‫و گفــت‪ :‬ســابقه قانــون پولــی‬ ‫و ‪ ....‬در طــرح مجلــس بــرای‬ ‫و بانکــی کشــور به ســال ‪۱۳۵۱‬‬ ‫عباسمعمارنژاد‬ ‫قانون بانک مرکزی مطرح کرد‬ ‫برمی گردد که از ان زمان تاکنون‬ ‫و گفــت‪ :‬در این طرح به اقتدار‬ ‫قانون های زیــادی چون قانون‬ ‫رئیس کل و استقالل بانک مرکزی از دولت توجه رفــع موانع تولید‪ ،‬قانون عملیات بانکی بدون‬ ‫شده اما به استقالل بانک مرکزی از مجلس توجه ربــا‪ ،‬قوانیــن بودجه ســنواتی مصوبات شــورای‬ ‫نشده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عباس معمارنژاد هماهنگی اقتصادی و ‪ ...‬به نحوی به مدیریت‬ ‫در همایش طرح قانونی بانک مرکزی اظهار کرد‪ :‬بانــک مرکزی‪ ،‬ســاختار ان و بانکداری پرداخته‬ ‫بانک مرکزی از طریق حکمرانی خوب می تواند اســت که نیاز اســت به یک جمع بندی درباره‬ ‫بــه اهداف‪ ،‬ماموریت ها و وظایف خود دســت این قوانین پراکنده دست پیدا کنیم‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫پیدا کند که در این زمینه باید اهداف مشخص تغییــرات عمده و متعدد در صنعت بانکداری‬ ‫و اولویت بندی شده داشته باشد‪ ،‬پاسخگو باشد نیــز خال قانون را نشــان می دهــد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫و اقتــدار و اســتقالل کافی برای نیل بــه اهداف‪ ،‬اقتصــاد افــزود‪ :‬بنابرایــن‪ ،‬حوزه های مــورد نیاز‬ ‫تهــا و وظایــف داد شــود‪ .‬اختیــارات برای بازنگری شــامل توجه بیشــتر به اســتقالل‬ ‫ماموری ‬ ‫و قــدرت‪ ،‬اســتقالل بانــک مرکــزی در هــدف‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬تقویت شفافیت و پاسخگویی‪،‬‬ ‫هدفگذاری‪ ،‬ابزار و عدم استقالل و پاسخگویی افزایــش نظــارت بر موسســات اعتباری تصفیه‬ ‫از جمله مولفه های مهم در رسیدن بانک مرکزی ان ها و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1089‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‬ ‫افزایش‪ 90‬درصدی بهره وری در حوزه محیط زیست‬ ‫با طرح تحول دیجیتال‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه اهمیــت‬ ‫اینده پژوهــی در حــوزه فــوالد گفــت‪ :‬طرح تحول‬ ‫دیجیتال فوالد مبارکه در راستای همین مسئله رخ‬ ‫داده است‪ .‬طرح تحول دیجیتال شاه کلید بحث‬ ‫مصارف انرژی‪ ،‬منابع و حفظ محیط زیست است‪.‬‬ ‫گسترش این طرح در صنایع فوالد‪ ،‬تقریبا افزایش‬ ‫‪ 90‬درصــدی بهره وری در حوزه های یادشــده را به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫حسین مدرسی فر در گفت وگو با ایراسین درباره‬ ‫محیط زیســت اظهار کرد‪ :‬مقوله محیط زیست از‬ ‫دیرباز تاکنون بســیار حائز اهمیت بوده اســت‪ .‬ما‬ ‫بــرای زندگــی یک کره زمین بیشــتر نداریــم و باید‬ ‫به گون ـه ای از ان حفاظــت کنیم که بــرای ایندگان‬ ‫نیز قابل سکونت باشد‪ .‬همین اهمیت باعث شده‬ ‫اســت که در ســطح جهانی یک روز به عنــوان روز‬ ‫جهانی محیط زیست (مصادف با ‪ 15‬خردادماه در‬ ‫ایران) نام گذاری شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فوالد مبارکه نیز از ابتدای تاســیس‬ ‫با درک این اهمیت‪ ،‬همواره به دنبال فناوری های‬ ‫دوستدار محیط زیست یا به بیان دیگر فناوری های‬ ‫یهــای‬ ‫ســبز بــوده و بنابرایــن در انتخــاب فناور ‬ ‫موردنیاز خود دقت بسیاری داشته است‪ .‬استفاده‬ ‫از فناوری احیای مستقیم در تولید اهن اسفنجی‪،‬‬ ‫استفاده از کوره های ویژه برای فرایند پیش گرم در‬ ‫نورد گرم و ایجاد تصفیه خانه با فناوری های تک‬ ‫در بخش نورد سرد به منظور تصفیه پساب ناشی‬ ‫از واحدهــای گالوانیــزه و ورق رنگــی ازجملــه این‬ ‫موارد است‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت‪ :‬اســتفاده از‬ ‫تصفیه خانه ها بــرای بازیافت اب یا به بیان دیگر‬ ‫شهــای موجــود به صــورت انالیــن و‬ ‫همــه دودک ‬ ‫لحظه ای توســط اپراتورهای شرکت فوالد مبارکه‬ ‫و همچنین ســازمان های محیط زیست اصفهان و‬ ‫تهران در حال رصد است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومانی برای‬ ‫جلوگیری از انتشار غبار در فوالدسازی‬ ‫بازچرخانــی اب به منظــور کاهــش مصــرف اب‬ ‫تــازه و افزایــش بهــره وری در ایــن حــوزه یکــی از‬ ‫اســتراتژی های فــوالد مبارکــه در جهــت صیانــت‬ ‫از محیط زیســت کارخانــه‪ ،‬ایفای مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی خــود در این حــوزه و همچنین کاهش‬ ‫مصرف این نعمت ارزشمند بوده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 1200‬میلیارد تومانی فوالد‬ ‫مبارکه در جهت افزایش بهداشت منطقه‬ ‫مدرسی فر تصریح کرد‪ :‬بااین حال شرکت فوالد‬ ‫مبارکــه در مقایســه بــا دیگر فوالدســازان مطرح و‬ ‫ب هنــام جهــان‪ ،‬رکــورد کمتریــن میــزان مصــرف به‬ ‫ازای تولیــد هــر تن تختال را در اختیــار دارد‪ .‬اکنون‬ ‫نیز به منظور حفاظت از محیط زیست منطقه‪ ،‬کل‬ ‫فاضالب شهرهای اطراف خریداری شده است که‬ ‫پس از تصفیه اولیه در مبدا به این شــرکت منتقل‬ ‫و پــس از انجــام اقدامــات تکمیلــی به عنــوان اب‬ ‫یشــود‪ .‬این‬ ‫قابل اســتفاده در صنعــت اســتفاده م ‬ ‫اقدام کمک بزرگی در راستای حفظ محیط زیست‬ ‫و ارتقای بهداشتی منطقه به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدرس ـی فر بــا اشــاره بــه تعریــف و اجــرای‬ ‫پروژ ههــای متعدد در زمینه حفاظــت از هوا ادامه‬ ‫داد‪ :‬در اخریــن اقــدام‪ ،‬پــروژه کنتــرل گردوغبــار‬ ‫خروجــی از ســقف ناحیــه فوالدســازی در دســت‬ ‫اجراســت‪ .‬ازانجاکــه شــرکت فــوالد مبارکــه تنهــا‬ ‫شرکت فوالدی در دنیاست که هشت کوره قوس‬ ‫الکتریکــی زیــر یــک ســقف دارد‪ ،‬سیســتم کنتــرل‬ ‫گردوغبــار مختص به این بخــش با بودجه تقریبا‬ ‫دو هزار میلیارد تومانی‪ ،‬طی دو سال اتی اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه در پنج ســال‬ ‫گذشــته بالغ بر شــش هزار میلیارد تومان در حوزه‬ ‫محیط زیســت هزینــه کرده کــه از این مقدار ســه‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان به صــورت ریالــی و مابقــی‬ ‫ب هصــورت ارزی بــوده اســت‪.‬ازانجا کــه یکــی از‬ ‫اهــداف مهم شــرکت فوالد مبارکه بهبود مســتمر‬ ‫عملکردزیست محیطیاینشرکتاست‪،‬عملکرد‬ ‫زیس ـت محیطی واحدهــای این شــرکت عــاوه بر‬ ‫کنترل و پایش لحظه ای‪ ،‬به صورت ماهیانه نیز مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪ .‬یکی از مهم ترین شاخص های‬ ‫این حوزه‪ ،‬شاخص گردوغبار محیطی شرکت است‬ ‫که استاندارد ان‪ 0/04‬میلی گرم بر مترمکعب تعیین ‬ ‫شده؛ درحالی که این عدد در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در بدترین حاالت ‪ 0/038‬میلی گرم بر مترمکعب‬ ‫و در سایر موارد حوالی ‪ 0/001‬یا ‪ 0/002‬میلی گرم بر‬ ‫مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫با ســرمایه گذاری ‪ 1200‬میلیارد تومانی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه تاکنون‪ ،‬در شــهرهای اطراف شــبکه‬ ‫فاضالب ایجاد شــده اســت‪ .‬این اب در سال های‬ ‫گذشــته بــا ورود به رودخانه‪ ،‬باعــث الودگی ان و‬ ‫مشکالت بهداشتی می شد‪ .‬در نتیجه این اقدام‪،‬‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه از ســوی بنیــاد جهانی انرژی‬ ‫به عنوان شرکت پیشرو در این زمینه در سال ‪2018‬‬ ‫مــورد تقدیــر قرار گرفــت‪ .‬به عالوه همیــن امر نیز‬ ‫باعث شد این روش توسط سایر فوالدسازان ایران‬ ‫و حتی در سطح جهانی توسط فوالدسازان مستقر‬ ‫در مرکــز (جغرافیایــی) کشــورهایی ماننــد چین‪،‬‬ ‫مکزیک و هند استفاده شود‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه درباره اقدامات این شــرکت‬ ‫در زمینه حفاظت از هوا نیز اظهار کرد‪ .‬یکی ازاین‬ ‫اقدامات ایجاد سیستم کنترل و جمع اوری غبار در‬ ‫همه مکان هایی است که احتمال انتشار گردوغبار‬ ‫در ا نهــا وجــود دارد و در صــورت انتشــار هرگونه‬ ‫الودگی‪ ،‬جلو انتشــار ان گرفته می شود‪ .‬همچنین‬ ‫خـــبر‬ ‫هلدینگ توکا فوالد سی و سه ساله شد‬ ‫مدیرعامل هلدینگ توکا فوالد از دســتیابی به‬ ‫باالتریــن رقم ســود عملیاتــی در تاریخ حیــات این‬ ‫مجموعه خبــر داد‪ .‬عبدالرضا جمالی پیامی به به‬ ‫مناســبت ســی و ســومین ســالگرد تاســیس شرکت‬ ‫ســرمایه گذاری توکا فوالد منتشــر کرد‪ .‬در این پیام‬ ‫امــده اســت‪ :‬ســهام داران گرا نقــدر و همــکاران‬ ‫ارزش افرین شرکت سرمایه گذاری توکا‬ ‫فوالد (ســهامی عــام)‪ ۱۷ ،‬خردادماه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬شمســی‪ ،‬ســی و ســومین‬ ‫سالروز تاسیس شرکت سرمایه گذاری‬ ‫تــوکا فــوالد را گرامــی می داریــم‪ .‬در‬ ‫طول سال های گذشته تاکنون دستاوردهای بزرگی‬ ‫درمسیرپیشرفتوتوسعههلدینگلجستیکیتوکا‬ ‫فوالد به دست امده است در این بین در سالی که‬ ‫گذشت با عزم راسخ همکاران و در راستای استراتژی‬ ‫جدیــد توکا فوالد بر مبنای شــاخص افزایش ســود‬ ‫عملیاتی‪،‬باالترینرقمسودعملیاتیدر طولدوران‬ ‫حیاتهلدینگتوکافوالدحاصل گردید‪،‬همچنین‬ ‫ثبت مرحله اول افزایش سرمایه مصوب شرکت از‬ ‫مبلــغ ‪ ۲۶۰۰‬میلیــارد ریال به ‪ ۴۰۳۰‬میلیــارد ریال در‬ ‫این ســال رقم خورد‪ ،‬تمدید گواهینامه (ایزو ‪:9001‬‬ ‫متــر از همــه شــروع طرح های توســعه‬ ‫‪ )2015‬و مه ‬ ‫امیدافریــن در شــرکت های گــروه از قبیل‪:‬احــداث‬ ‫طــرح کــوره دوار در شــرکت فراورد ههــای نســوز‬ ‫اذر‪ ،‬طــرح تولیــد اجر کربن منیزیتی در‬ ‫شــرکت صنایع نســوز توکا‪ ،‬تولید رزین‬ ‫گهــای صنعتــی در شــرکت تــوکا‬ ‫و رن ‬ ‫رنگ‪ ،‬طرح نوسازی تجهیزات و توسعه‬ ‫فعالیت های شــرکت میرکو در منطقه‬ ‫مهم هرمزگان‪ ،‬طرح تولید کنسانتره اهن در شرکت‬ ‫راهبران فوالد‪ ،‬طرح نوسازی خط معدن اهک و‬ ‫توسعه معادن زیرزمینی شهید نیلچیان در شرکت‬ ‫استقالل سپاهان و طرح های توسعه ناوگان ریلی‬ ‫نهــای جدیــد و به ویژه‬ ‫اعــم از خریــد انــواع واگ ‬ ‫خرید لکوموتیو در شرکت توکاریل و شرکت های‬ ‫زیرمجموعــه توکاریــل و ســایر طرح های توســعه‬ ‫در دســت اقــدام در دیگر شــرکت های گروه های‬ ‫چهارگانه هلدینگ توکا فوالد‪ ،‬پیگیری و اجرایی‬ ‫شده است که نویدبخش اینده به مراتب بهتری‬ ‫از نظــر ارزش افرینــی و تقویــت امکانــات جهــت‬ ‫یتــر بــه ذی نفعــان و جلــب‬ ‫ارائــه خدمــات کیف ‬ ‫رضایت بیشتر کارفرمایان و سهام داران توکا فوالد‬ ‫خواهد بود‪.‬رجاء واثق دارم در سال های اتی نیز‬ ‫با تالش و کوشــش مضاعف و با همدلی بیشــتر‬ ‫همــکاران‪ ،‬مســیر تعالی و دســتیابی بــه اهداف‬ ‫چش ـم انداز هلدینــگ توکا فــوالد در افــق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫و کســب جایــگاه برتــر در میــان ‪ ۲۰‬شــرکت برتر‬ ‫گهــای ســرمایه گذاری پذیرفته شــده نزد‬ ‫هلدین ‬ ‫ســازمان بــورس و اوراق بهــادار محقــق گردیده‪،‬‬ ‫تــوکا فــوالد نقــش موثــری را در مســیر توســعه‬ ‫اقتصادی میهن عزیزمان نیز ایفاء خواهد نمود‪.‬‬ ‫در پایــان بــه نمایندگــی ازطــرف اعضــای محترم‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬فرا رســیدن ‪ ۱۷‬خردادماه‪ ،‬ســالروز‬ ‫تاسیس هلدینگ توکا فوالد را به حضور یکایک‬ ‫اعضــای خانــواده بــزرگ گــروه تــوکا فــوالد اعــم‬ ‫ازهمــکاران ارزش افریــن و ســهام داران ارجمنــد‪،‬‬ ‫بویــژه ســهامدارعمده (شــرکت معظــم فــوالد‬ ‫مبارکــه) کــه همــواره نقــش حمایتی بــی بدلیلی‬ ‫برای این شرکت داشته است صمیمانه تبریک و‬ ‫شادباش عرض نموده و ضمن قدردانی و سپاس از‬ ‫انها‪ ،‬از در گاه خداوند متعال سعادت‪ ،‬کامیابی و‬ ‫سالمتیهمهعزیزان‪،‬واعتالیروزافزونوموفقیت‬ ‫مستمرهلدینگتوکافوالدرامسئلتمی نمایم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دبیرانجمنتولیدکنندگانفوالدایرانمطرح کرد‬ ‫مدلسرمایه گذاریفوالدمبارکهدر حوزهمحیطزیست‬ ‫الگویصنعتفوالدایران‬ ‫دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران بــا‬ ‫اشــاره بــه فعالیت های شــرکت فــوالد مبارکه در‬ ‫راســتای حفظ و صیانت از محیط زیســت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه جزو اولین شرکت هایی‬ ‫است که موفق به دریافت استاندارد ‪ISO14000‬‬ ‫(شــامل اســتانداردهای بین المللــی در رابطــه بــا‬ ‫سیســتم های زیســت محیطــی ) شــده و رونــد‬ ‫ســرمایه گــذاری ایــن شــرکت در بحــث محیــط‬ ‫زیســت بــه یک بنــچ مارک بــرای صنعــت فوالد‬ ‫تبدیل شده است‪.‬سید رسول خلیفه سلطانی در‬ ‫گفت وگو با ایراسین با بیان این مطلب در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬همچنین شرکت فوالدمبارکه روی مباحث‬ ‫زیســت محیطــی همچــون فیلترینــگ و کاهــش‬ ‫االیندگی های محیطی بشدت در حال فعالیت‬ ‫اســت‪ .‬پاالیــش گــرد وغبارهــا و فیلترینــگ انها‪،‬‬ ‫همچنین جلوگیــری از نفوذ االیندگی به اب های‬ ‫ســطحی و عمیق و پاالیش پســاب های کارخانه‬ ‫خــود اقدام کــرده و عمال در اســتاندارد خوبی از‬ ‫زاویه رعایت مسائل زیست محیطی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه بودج ههــای قابــل‬ ‫قبولی نیز برای مسائل مربوط به زیست محیطی‬ ‫از ســوی فــوالد مبارکه در نظر گرفته شــده و این‬ ‫موضــوع تبدیــل بــه یــک بنــچ مــارک در صنعت‬ ‫فوالد شــده و سبب می شود تمامی شرکت های‬ ‫فوالدی نیز از این زاویه الهام گرفته و در راستای‬ ‫حفــظ محیــط زیســت گام بردارنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫محیط زیست نیز می تواند این روش را به عنوان‬ ‫الگو در نظر بگیرد و به بقیه صنایع تعیین تکلیف‬ ‫کند تا رویه های زیســت محیطی را مانند شرکت‬ ‫فوالد مبارکه دنبال کنند‪.‬‬ ‫فضای سبز اطراف فوالد مبارکه بسیار‬ ‫و تعامــل بــه ســازمان هــا ‪،‬تشــکلها و مراجــع‬ ‫نظارتــی جهــت مشــارکت در فرهنــگ ســازی‬ ‫عمومی و کنترلهای زیســت محیطی به عنوان‬ ‫بخشــی از مســئولیت هــای اجتماعــی شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫گسترده‬ ‫دبیــر انجمــن تولید کننــدگان فوالد ایــران در‬ ‫خصــوص تالش فوالد مبارکه برای حفظ محیط‬ ‫زیست و ایجاد فضای سبز در منطقه اظهار کرد‪:‬‬ ‫فضای ســبزی که شــرکت فوالد مبارکه در اطراف‬ ‫خود ایجاد کرده بســیار گســترده و وســیع اســت‬ ‫و ایــن اقدامــات کــه با ســرمایه گــذاری عظیمی‬ ‫صــورت گرفته همه نشــان دهنده این اســت که‬ ‫خوشــبختانه فــوالد مبارکــه در ایــن زمینه موفق‬ ‫عمل کرده است‪.‬‬ ‫دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت‬ ‫انرژی ‪ISO50001‬‬ ‫افزایش تولید همراه با کاهش مواد اولیه‬ ‫مصرفی‬ ‫یکــی از موضوعاتــی کــه همــواره مــد نظــر‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکه بــوده و در اهداف کالن‬ ‫زیســت محیطی این شــرکت نیز تعریف شده‪،‬‬ ‫کاهــش مصــرف منابــع و مــواد اولیــه مصرفــی‬ ‫اســت؛ در ایــن باره نیــز خلیفه ســلطانی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬هراندازه نســبت محصول تولید شــده به‬ ‫مصــرف مواد اولیــه افزایش یابد‪ ،‬به قطع یک‬ ‫موفقیت بســیار بزرگ بــرای تولیدکننده خواهد‬ ‫بود که در این زمینه نیز می بینیم شرکت فوالد‬ ‫مبارکه توانسته در این چارچوب حرکت کند و‬ ‫رکوردهــای زیــادی را از خــود بجــای می گذارد‪.‬‬ ‫در واقــع بــا کاهــش مصرف مــواد اولیه و حتی‬ ‫تجهیزات توانسته در این مسیر گامهای بزرگی‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن تولیدکنندگان فــوالد ایران در‬ ‫خصــوص تعامــات شــرکت فــوالد مبارکــه بــا‬ ‫ســازمان های مرتبط با محیط زیست و مراجع‬ ‫نظارتی اســتان اصفهان نیز اینگونه پاســخ داد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه تعامــات شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫اصفهــان با ســازمان محیط زیســت در شــرایط‬ ‫خوبــی قــرار دارد و دریافــت لــوح تقدیــر از‬ ‫زاویه مســئوالن کشــوری خود گواهی بر تایید‬ ‫عملکــرد قابل قبول این شــرکت بزرگ فوالدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نگاهــی بــر اهــداف کالن زیســت محیطی‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه شــامل کاهــش مصــرف‬ ‫منابــع؛ انــرژی و اب‪ ،‬کاهــش مســتمر االینــده ‬ ‫هــا و جایگزینــی مواد مخرب محیط زیســت؛‬ ‫کاهــش مصــرف منابــع و مواد اولیــه مصرفی؛‬ ‫تــاش در جهــت حفظ ونگهداری فضای ســبز‬ ‫موجــود؛ کاهــش تولیــد ضایعــات و تفکیــک‬ ‫و بازیافــت انهــا در حــد امــکان و حرکــت بــه‬ ‫ســوی تولید پاک و اقتصاد ســبز؛ ارتقاء سطح‬ ‫ا گاهــی هــا و توانمندیهای کارکنــان؛ همکاری‬ ‫گفتنــی اســت شــرکت فــوالد مبارکــه طــی‬ ‫تالش های مستمری که در راستای حفظ محیط‬ ‫زیســت پایدار داشــته در ســال ‪ 1394‬موفق شــد‬ ‫گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی ( ‪)ISO50001‬‬ ‫را دریافــت کنــد‪ .‬در واقــع برنامــه ریــزی هــای‬ ‫گســترده این شرکت‪ ،‬در کنار تعریف پروژه های‬ ‫متعدد این موفقیت حاصل شده است‬ ‫اســتاندارد مدیریــت انــرژی ‪ISO 50001‬‬ ‫توانمندسازی ســازمان ها برای استقرار سیستم ها‬ ‫و فرایندهــای الزم بــرای بهبــود عملکــرد انــرژی‬ ‫شامل بازدهی‪ ،‬کاربری و مصرف انرژی را در پی‬ ‫دارد‪ .‬ایــن اســتاندارد به منظــور هدایت ســازمان‬ ‫برای کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای‪ ،‬کاهش‬ ‫هزین ههــای انــرژی و دیگــر مــوارد تاثیرگــذار بــر‬ ‫محیط زیســت از طریق مدیریت نظام مند انرژی‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫مــوارد یــاد شــده در ایــن گــزارش تنها گوشــه‬ ‫کوچکی از اقدامات صورت گرفته توسط شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در راستای حفظ و صیانت از محیط‬ ‫زیست است‪ .‬این شرکت همواره در تالش بوده‬ ‫تــا ضمــن توســعه صنعــت و اقتصــادی کشــور‪،‬‬ ‫محیــط زیســتی پایدار را بــرای اســتان اصفهان و‬ ‫نسل های اینده حفظ کند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫قابلیت تولید ورق با‬ ‫ضخامت ‪ 5/1‬تا ‪2/1‬‬ ‫میلی متر در مجتمع‬ ‫فوالد سبا‬ ‫مدیــر تکنولــوژی و اجــرای پروژه هــای فــوالد ســبا‬ ‫درخصوصتعمیراتاساسیبرنامه ریزی شدهدرمجتمع‬ ‫فــوالد ســبا گفت‪ :‬بــا اقدامــات صورت گرفتــه در زمینه‬ ‫تعمیــرات اساســی برنامه ریزی شــده در مجتمــع فوالد‬ ‫ســبا‪ ،‬امــکان تولیــد ورق بــا ضخامــت ‪ 5/1‬و حتــی ‪2/1‬‬ ‫میلی متر در این مجتمع وجود خواهد داشت‪ .‬مصطفی‬ ‫شکرچی زاده در حاشیه بازدید مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه از خط تولید و تجهیزات مجتمع فوالد سبا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬عمده ترین فعالیت هایی که در تعمیرات اساسی‬ ‫برنامه ریزی شده فوالد سبا انجام می شود نصب قفسه‬ ‫هفت نورد گرم‪ ،‬نوسازی و تعویض اتوماسیون نورد گرم‬ ‫وریومپ کلیخطریخته گریشمارهیکاست‪.‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬مجتمع فوالد سبا با انجام ریومپ ریخته گری خط‬ ‫شــماره یــک و با افزایش ضخامت تختــال از ‪ 62‬به ‪75‬‬ ‫میلی متر و تختال ورودی به نورد از ضخامت ‪ 50‬به ‪55‬‬ ‫تــا ‪ 60‬میلی متر‪ ،‬می تواند تــا ‪ 20‬درصد افزایش ظرفیت‬ ‫تولید داشته باشد‪.‬شکرچی زاده ادامه داد‪ :‬با ریومپ و‬ ‫نصبقفسههفتنورد گرم‪،‬قابلیتتولیدورق هاییبا‬ ‫ضخامت‪ 1/5‬میلی متروحتیتا‪ 1/2‬میلی متربهظرفیت‬ ‫مجتمع فوالد سبا اضافه خواهد شد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در‬ ‫زمینهتولیدفوالدمذابدرفوالدسباپروژه هاییتعریف‬ ‫شده که با اقدامات انجام شده و تکمیل این پروژه ها‪،‬‬ ‫ظرفیت یک میلیون و‪ 800‬هزارتنی ایجاد شده در واحد‬ ‫ریخته گری و نورد محقق خواهد شد‪ .‬مدیر تکنولوژی و‬ ‫اجرای پروژه های فوالد سبا در پایان گفت‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫بــرای ســال های اینــده مجتمــع فوالد ســبا نیــز افزایش‬ ‫ظرفیت تولید کارخانه به میزان دو میلیون تن تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫سازمانیمسئولیت پذیر‬ ‫در زمینه مسائل‬ ‫زیست محیطی‬ ‫معاون نیروی انســانی و ســازماندهی فوالد مبارکه‬ ‫گفــت‪ :‬بــدون شــک تحقق توســعه پایــدار بــه معنای‬ ‫توسعهجوامعبادرنظر گرفتننیازهای کنونی‪،‬حفاظت‬ ‫از اســتعدادها و توانایی هــای موردنیــاز اینــده‪ ،‬نیازمند‬ ‫عزمی جدی در جهت حفظ‪ ،‬نگهــداری و بهره برداری‬ ‫صحیح از محیط زیســت اســت که بزرگ ترین موهبت‬ ‫الهی است‪ .‬ایرج ترابی افزود‪ :‬وظیفه ما در این برهه از‬ ‫زمان‪ ،‬استفاده صحیح‪ ،‬حفاظت دقیق و فرهنگ سازی‬ ‫در زمینــه ایــن نعمــت عظیم اســت کــه بــرای کارکنان‬ ‫تالشــگر شــرکت فــوالد مبارکــه نوعی مســئولیت ذاتی‬ ‫تلقی می شــود و ریشــه در اخالق‪ ،‬فرهنگ و اعتقادات‬ ‫مدیریت و کارکنان این شرکت دارد‪ .‬همین امر نیز منشا‬ ‫اثــرات مثبتــی در ایــن حــوزه بــوده اســت که مجموعه‬ ‫کارکنــان بــا همت تمام‪ ،‬ســعی در حفظ و توســعه ان‬ ‫دارند و اصل «پیشــگیری» را به جای «اصالح» در تمام‬ ‫فعالیت هاوتصمیم گیری هااولویتخودقرار داده اندتا‬ ‫با تدوین دستورالعمل ها و گردشکارها و جاری سازی ان‬ ‫در سازمان‪ ،‬خدمات ارزنده ای در بخش محیط زیست‬ ‫به صورت مســتمر ارائه دهند‪ .‬وی افــزود‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫فعالیت های محیط زیستی خود را در زمینه شناسایی‪،‬‬ ‫اندازه گیــری و کنتــرل منابــع االینده در زمینه هــای هوا‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬خاک و پسماندها‪ ،‬با اولویت قرار دادن قوانین و‬ ‫استانداردها زیر نظر سازمان محیط زیست انجام داده و‬ ‫درهمینزمینهسالیانهپروژه هایبسیاریرااولویت بندی‬ ‫و اجــرا کرده اســت؛ ســاختار نظام مندی که برای ســایر‬ ‫پروژه های تولیدی نیز منجر به مطالعات ارزیابی اثرات‬ ‫محیط زیستیمی شودوبانظارتسازمانمحیط زیست‬ ‫انجــام می گیرد‪ .‬معاون نیروی انســانی و ســازماندهی‬ ‫فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه مفتخر‬ ‫است که طی سالیان متمادی با انواع روش های متفاوت‬ ‫ازجمله نصب بگ هوس ها‪ ،‬غبارگیرهای خشــک و تر‪،‬‬ ‫پاشــش تثبیت کننده هــا‪ ،‬رفــع عیــب و تعمیــر به موقع‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬انجــام حمل ونقل هــای پیوســته همــراه با‬ ‫پوشش‪ ،‬رطوبت دهی مواد اولیه و بهره برداری از انواع‬ ‫تجهیــزات مکنــده و مکانیــزه جمــع اوری گردوغبارهــا‬ ‫توانسته استانداردهای زیست محیطی را رعایت کند و‬ ‫به عنوانسازمانی مسئولیت پذیردر جامعهایفاینقش‬ ‫نماید‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در بخش اب نیز با وجود کمبود‬ ‫شدید این عنصر حیاتی‪ ،‬اقدام به تصفیه و بازچرخانی‬ ‫اب در مجموعه شرکت نموده و توانسته با خریداری‪،‬‬ ‫جمــع اوری و انتقــال پســاب شــهرهای مجــاور خــود‬ ‫جهــت تصفیه و اســتفاده مجــدد ان‪ ،‬بخش زیــادی از‬ ‫کمبــود اب خــام خــود را در خط تولیــد جبران کند که‬ ‫ایــن نیــز عالوه بــر کاهــش هزینه هــای شــهرداری های‬ ‫مناطق مربوطه از الوده شــدن محیط جلوگیری کرده‬ ‫و به ارتقای بهداشت محیط منجر شده است‪ .‬ترابی‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه الودگی خاک با شناسایی‪ ،‬دسته بندی‪،‬‬ ‫جمع اوری و انتقال پسماندها به دپوهای ضایعات و‬ ‫همچنین بهره برداری از سایت پسماند مدرن‪ ،‬توانسته‬ ‫مدیریت فروش ضایعات‪ ،‬فراوری‪ ،‬امحا‪ ،‬بازچرخانی‬ ‫به چرخه تولید را با همکاری سازمان محیط زیست به‬ ‫انجام رســاند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬همچنین فوالد مبارکه‬ ‫بــا نگهــداری و مراقبــت بیــش از ‪ 1600‬هکتــار فضــای‬ ‫ســبز شــامل انــواع گونه هــای گیاهــی در تصفیــه هوا‪،‬‬ ‫تولیــد اکســیژن‪ ،‬تنوع زیســتی‪ ،‬بیابان زدایــی و کاهش‬ ‫دامنه اســیب پذیری خاک توانســته به ایفای این نقش‬ ‫محیط زیستی خود نیز بپردازد‪ .‬با این تفاصیل در تمام‬ ‫زمینه های ذکرشــده‪ ،‬از اندازه گیــری و پایش های مداوم‬ ‫سازمان محیط زیست نیز غافل نبوده و از رهنمودهای‬ ‫این سازمان در جهت بهبود روش ها‪ ،‬پیاده سازی‪ ،‬کنترل‬ ‫و نظــارت هدفمند کــه ارتقای شــفافیت فعالیت های‬ ‫محیط زیستی را در پی دارد بهره برده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫امضای تفاهمنامه شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫با موسسه مدیریت‬ ‫کیفیت المان‬ ‫تفاهم نامه اموزشــی در حوزه تعالی ســازمانی بین‬ ‫شرکتملیصنایعپتروشیمیوشرکتموسسهخدمات‬ ‫مدیریــت کیفیــت المــان (‪ )QMS‬به عنــوان نماینــده‬ ‫بنیــاد مدیریــت کیفیــت اروپــا (‪ )EFQM‬امضا شــد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا از وزارت نفت‪ ،‬این تفاهم نامه در نشست‬ ‫تخصصی تعالی ســازمانی در صنعت پتروشــیمی بین‬ ‫حســن عباس زاده‪ ،‬مدیر برنامه ریزی و توســعه شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی و مارکوس گاردوف‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫موسســه خدمــات مدیریــت کیفیــت المــان (‪)QMS‬‬ ‫به عنوان نماینده بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (‪)EFQM‬‬ ‫امضا شــد‪ .‬هدف از امضای این تفاهم نامه اموزشی در‬ ‫مســازی زمینــه اموزش ها‪،‬‬ ‫حوزه تعالی ســازمانی‪ ،‬فراه ‬ ‫یهــا و اســتفاده از اطالعــات پایــگاه داده بنیــاد‬ ‫ارزیاب ‬ ‫مدیریت کیفیت اروپا در صنعت پتروشیمی ایران است‪.‬‬ ‫نشستتخصصیتعالیسازمانیدرصنعتپتروشیمی‬ ‫گهــا و شــرکت های‬ ‫بــا حضــور مدیــران عامــل هلدین ‬ ‫پتروشیمی ایران و چند مهمان از اعضای هیئت مدیره‬ ‫بنیاد علمی مدیریت کیفیت اروپــا (‪ )EFQM‬به منظور‬ ‫ارائهوتشریحویرایش‪ ۲۰۲۰‬الگویتعالیسازمانیبنیاد‬ ‫علمی مدیریت کیفیت اروپا (‪ )EFQM‬از سوی چند نفر‬ ‫از طراحان این الگو برگزار شد‪.‬‬ ‫هلدینگ توکا فوالد سی و‬ ‫سه ساله شد‬ ‫مدیرعامــل هلدینــگ تــوکا فــوالد از دســتیابی بــه‬ ‫باالترینرقمسودعملیاتیدر تاریخحیاتاینمجموعه‬ ‫خبر داد‪ .‬عبدالرضا جمالی پیامی به به مناسبت سی و‬ ‫سومین سالگرد تاسیس شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد‬ ‫منتشر کرد‪ .‬در این پیام امده است‪ :‬سهام داران گران قدر‬ ‫و همکاران ارزش افرین شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد‬ ‫(سهامی عام)‪ ۱۷ ،‬خردادماه سال ‪ ۱۴۰۰‬شمسی‪ ،‬سی و‬ ‫سومین سالروز تاسیس شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد‬ ‫را گرامی می داریم‪ .‬در طول ســال های گذشــته تاکنون‬ ‫دستاوردهایبزرگیدرمسیرپیشرفتوتوسعههلدینگ‬ ‫لجستیکی توکا فوالد به دست امده است در این بین‬ ‫در سالی که گذشت با عزم راسخ همکاران و در راستای‬ ‫استراتژیجدیدتوکافوالدبرمبنایشاخصافزایشسود‬ ‫عملیاتــی‪ ،‬باالترین رقم ســود عملیاتی در طــول دوران‬ ‫حیــات هلدینگ تــوکا فوالد حاصــل گردید‪ ،‬همچنین‬ ‫ثبت مرحله اول افزایش سرمایه مصوب شرکت از مبلغ‬ ‫‪ ۲۶۰۰‬میلیارد ریال به‪ ۴۰۳۰‬میلیارد ریال در این سال رقم‬ ‫خورد‪ ،‬تمدید گواهینامه (ایــزو ‪ )2015 :9001‬و مهم تر از‬ ‫همه شروع طرح های توسعه امیدافرین در شرکت های‬ ‫گــروه از قبیــل‪ :‬احــداث طــرح کــوره دوار در شــرکت‬ ‫فراورده های نسوز اذر‪ ،‬طرح تولید اجر کربن منیزیتی در‬ ‫شرکتصنایعنسوز توکا‪،‬تولیدرزینورنگ هایصنعتی‬ ‫در شرکت توکا رنگ‪ ،‬طرح نوسازی تجهیزات و توسعه‬ ‫فعالیت های شــرکت میرکو در منطقه مهــم هرمزگان‪،‬‬ ‫طرح تولید کنسانتره اهن در شرکت راهبران فوالد‪ ،‬طرح‬ ‫نوســازی خط معدن اهک و توســعه معادن زیرزمینی‬ ‫شهید نیلچیان در شرکت استقالل سپاهان و طرح های‬ ‫توسعه ناوگان ریلی اعم از خرید انواع واگن های جدید‬ ‫وبه ویژهخریدلکوموتیودر شرکتتوکاریلوشرکت های‬ ‫زیرمجموعه توکاریل و سایر طرح های توسعه در دست‬ ‫اقدام در دیگر شرکت های گروه های چهارگانه هلدینگ‬ ‫توکا فوالد‪ ،‬پیگیری و اجرایی شده است که نویدبخش‬ ‫اینــده به مراتــب بهتــری از نظــر ارزش افرینــی و تقویت‬ ‫امکانات جهــت ارائه خدمات کیفی تر به ذی نفعان و‬ ‫جلب رضایت بیشتر کارفرمایان و سهام داران توکا فوالد‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬مطمئنم در ســال های اتی نیز بــا تالش و‬ ‫کوشــش مضاعف و با همدلی بیشــتر همکاران‪ ،‬مســیر‬ ‫تعالی و دســتیابی به اهداف چشم انداز هلدینگ توکا‬ ‫فــوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬و کســب جایگاه برتــر در میان ‪۲۰‬‬ ‫شرکتبرترهلدینگ هایسرمایه گذاریپذیرفتهشدهنزد‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار محقق گردیده‪ ،‬توکا فوالد‬ ‫نقش موثری را در مسیر توسعه اقتصادی میهن عزیزمان‬ ‫نیزایفاءخواهدنمود‪.‬‬ ‫انعقاد تفاه م‪‎‬نامه همکاری‬ ‫بیش از چهار هزار مشترک‬ ‫برای کاهش مصرف در‬ ‫پیک بار تابستان‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان از انعقاد‬ ‫تفاهم نامه همکاری چهار هزار و ‪ 412‬مشــترک برق به‬ ‫منظور کاهش مصرف در پیک بار تابســتان امسال خبر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو‪ ،‬ســید‬ ‫محمد موســوی زاده در جلســه مدیریت مصرف که در‬ ‫راستای برنامه های گذر از پیک بار سال ‪ 1400‬برگزار شد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این تفاهم نامه ها در راستای اجرای طرح های‬ ‫پاسخگویی بار برای رعایت سقف درنظر گرفته شده از‬ ‫سوی مرکز کنترل شبکه و به منظور جبران محدودیت‬ ‫تولیداست‪.‬‬ ‫وی بــا عنــوان اینکــه بــازه زمانــی ایــن طــرح از ‪15‬‬ ‫خرداد ماه لغایت ‪ 15‬شهریور سال جاری است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مشــترکانی که طی این مدت‪ ،‬با این شــرکت همکاری‬ ‫نمایند‪ ،‬از پاداش تعرفه ای مناســب بهره مند شده و در‬ ‫صورت حســاب برق مصرفی انان اعمال خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع برق اســتان ســمنان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بخش کشاورزی دو هزار و ‪ 93‬مشترک‪ ،‬ذخیره‬ ‫عملیاتــی ‪ 14‬مــورد‪ ،‬کاهــش اوج بار صنعتــی دو هزار و‬ ‫ســی و ســه‪ ،‬ســی ان جــی ‪ ،15‬ادارات و تجــاری ‪ 225‬و‬ ‫مولدهایاضطراری‪ 32‬اشتراکبااینشرکتتفاهم نامه‬ ‫منعقد کردهوامادههمکاریدرپیکبارتابستانهستند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1089‬‬ ‫وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرد‪:‬‬ ‫کاهشقابلمالحظ هظرفیتنیروگاه هایبرق ابیدراثرخشکسالی‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬خشکســالی قابــل‬ ‫مالحظ ـه ای کــه در ســال ابی مهرمــاه ‪۱۳۹۹‬تا‬ ‫اخر شــهریور‪۱۴۰۰‬ایجاد شــد‪ ،‬منجــر به کاهش‬ ‫قابــل مالحظ ه ظرفیــت نیروگا ههــای برق ابی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب هگــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫«رضــا اردکانیــان» در حاشــیه جلســه هیــات‬ ‫دولــت در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬امســال‬ ‫بــا وجــود پیش بینی هایــی که انجام شــده بود‬ ‫بــا چنــد وضعیت غیرمتعارف نســبت به ســال‬ ‫گذشــته روبه رو شــدیم که یکی گرمای زودرس‬ ‫بود؛ به این معنا که به طور متوســط فروردین‬ ‫مــاه حــدود پنــج درجــه و اردیبهش ـت ماه نیــز‬ ‫چند درجه افزایش دما در ســطح کشــور اتفاق‬ ‫افتــاد کــه ایــن بــه معنــای اســتفاده زودتــر از‬ ‫دســتگاه های سرمایشــی بود که خــود بار قابل‬ ‫مالحظه ای را نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی ادام ـه داد‪ :‬از طرفــی خشکســالی قابــل‬ ‫مالحظ ـه ای کــه در ســال ابی مهرمــاه ‪۱۳۹۹‬تا‬ ‫اخر شــهریور‪۱۴۰۰‬ایجاد شــد و منجر به کاهش‬ ‫قابــل مالحظ ه ظرفیــت نیروگا ههــای برق ابی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬ظرفیــت نصــب شــده‬ ‫نیروگاه هــای برق ابــی هنگامی که همه ســدها‬ ‫پــر اب باشــند ‪ ۱۲‬هــزار مــگاوات اســت کــه بــا‬ ‫احتســاب مســایل بازدهــی‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫مــگاوات ظرفیــت علمــی از ایــن نیروگاه هــا‬ ‫می توان انتظار داشت‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬همچنیــن نزدیــک بــه ‪۷۳‬‬ ‫هــزار مــگاوات نیــروگاه نصــب شــده حرارتــی‬ ‫وجــود دارد کــه بــا احتســاب نیروگاه هــای‬ ‫برق ابی در مجموع ‪ ۸۵‬هزار مگاوات می شود‬ ‫کــه از ان ‪ ۷۳‬هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب‬ ‫شــده حرارتــی‪ ،‬ظرفیت عملی مــان با توجه به‬ ‫مســاله عمــر نیروگاه هــا و فرســودگی ان ها و با‬ ‫توجــه بــه وضعیت دما و ارتفاع محل اســتقرار‬ ‫نیــروگاه نســبت بــه ســطح دریــا‪ ،‬یــک کاهــش‬ ‫توان خروجی داریم‪.‬‬ ‫اردکانیان خاطرنشان کرد‪ :‬بر این اساس در‬ ‫بهتریــن حالــت حداکثر تــوان خروجی ما از ان‬ ‫‪ ۷۳‬هــزار مــگاوات‪ ،‬حــدود ‪ ۵۰‬هــزار مــگاوات‬ ‫اســت کــه بــا ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات نیروگاه هــای‬ ‫برق ابی ها به ‪ ۶۰‬هزار مگاوات می رســد؛ البته‬ ‫این ظرفیت وقتی به حداکثر می رسد که همه‬ ‫ســدها پر بــوده و همــه واحدهــای حرارتی نیز‬ ‫در مدار باشند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخشــی از شــرایطی کــه‬ ‫امســال پیــش امــد قابــل پیش بینی و بــرای ان‬ ‫برنامه ریــزی شــده بود‪ ،‬بخشــی دیگر ناشــی از‬ ‫گرمای زودرس و خشکسالی بود که کاهش در‬ ‫تــوان نیروگاه های برق ابی را به دنبال داشــت‬ ‫و بخشی دیگر‪ ،‬بحث رمزارزها بود‪.‬‬ ‫وزیــر نیرو توضیح داد‪ :‬درخصوص رمزارزها‪،‬‬ ‫ان حــدی کــه مــا به همــراه وزارت صنعــت بــه‬ ‫عنــوان ماینرهــای مجــاز داشــتیم حــدود ‪۳۲۱‬‬ ‫مگاوات بود اما براوردهای انجام شده داخلی‬ ‫و خارجــی نشــان می دهــد‪ ۱۰ ،‬درصــد از انرژی‬ ‫مصرفی برای تولید رمزارزها برای ایران است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براوردهــای همکاران ما مصرف‬ ‫حــدود دو هــزار مــگاوات انــرژی برق را نشــان‬ ‫می دهــد که توســط ماینرها مصرف می شــود‪،‬‬ ‫امــا فقــط ‪ ۳۲۰‬مــورد انهــا مجــاز بود کــه اینها‬ ‫خاموش شدند‪.‬‬ ‫اردکانیــان افزود‪ :‬مجموعه این ها شــرایطی‬ ‫پیــش اورد کــه مــا در ‪ ۳۱‬اردیبهش ـت ماه بــا‬ ‫اغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیریک‬ ‫اوج بــار مواجــه شــدیم‪ ،‬در حالــی که پارســال‬ ‫این اوج بار در اواخر خرداد و در ســال ‪ ۹۸‬در‬ ‫تیرماه اتفاق افتاده بود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اعــدادی کــه هــر روز‬ ‫گــزارش می شــود حا کــی اســت اوج بــاری کــه‬ ‫در فصــل بهــار بــا ان روب ـه رو می شــویم در‬ ‫ســال های قبل در تابســتان رخ می داده است‪،‬‬ ‫البتــه بخشــی قابــل پیش بینی بــوده و برای ان‬ ‫برنامه ریزی شده بود‪.‬‬ ‫انعقاد بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار توافق نامه با‬ ‫بخش کشاورزی و صنعت‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به تالش برای جابه جایی‬ ‫بار بخش صنعت و کشــاورزی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫انعقــاد بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار توافــق نامــه با این‬ ‫شهــا از پارســال در دســتور کار قــرار گرفت‬ ‫بخ ‬ ‫کــه براســاس ان صاحبــان صنایــع و دارنــدگان‬ ‫چاه های کشــاورزی درصورت جابه جایی زمان‬ ‫بار به ســاعت های غیر اوج مصرف‪ ،‬می توانند‬ ‫از بــرق رایــگان یــا بــا تخفیــف بیشــتر بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن امر بخشــی از کمبود تولید‬ ‫بــرق را جبــران کرد و از طرف دیگر بر همکاری‬ ‫مشــترکان خانگــی و تجــاری تاکیــد شــد تا این‬ ‫بخش با کاهش مصرف و نیز استفاده از دمای‬ ‫اســایش (تنظیــم درجــه کولــرگازی بــر روی ‪۲۵‬‬ ‫درجه) کمک بزرگی به تامین پایدار برق کند‪.‬‬ ‫اردکانیــان ادام ـه داد‪ :‬همــه تالش هــا به کار‬ ‫گرفتــه شــده تــا دیگــر شــاهد اعمال خاموشــی‬ ‫نبوده و به توان برق مورد نیاز را تامین کرد‪.‬‬ ‫وی از کاهــش صــادرات بــرق بــه عنــوان‬ ‫راهــکار دیگــر تامین بــرق مورد نیاز کشــور خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در برخــی مواقــع و براســاس‬ ‫قراردادهــای موجــود ایــن موضــوع یعنــی‬ ‫صادرات برق به صفر نیز نزدیک شد‪.‬‬ ‫اردکانیــان افزود‪ :‬عــاوه بر ان واردات برق‬ ‫بــه مقداری که مقــدور بود افزایش یافت و در‬ ‫مذاکراتی که با مقام های جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫ترکمنســتان و ارمنســتان به نتیجه رسیده تالش‬ ‫می شود تا برق مورد نیاز تامین شود‪.‬‬ ‫*ثبات شبکه برق ایران در ‪ ۱۷‬سال گذشته‬ ‫وی دربــاره فروپاشــی شــبکه بــرق گفــت‪:‬‬ ‫شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران یــا همــان‬ ‫دیســپاجینگ زیرمجموعــه توانیــر‪ ،‬مســوولیت‬ ‫اصلی پایداری شبکه برق را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو اظهار داشت‪ :‬اگر شرکت مدیریت‬ ‫شــبکه بــرق شــرایط را بــه گونه ای بــراورد کند‬ ‫که احتمال فروپاشــی شــبکه برق کشــور وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بی درنــگ نســبت بــه اعمــال‬ ‫خاموشــی موضعــی اقــدام خواهــد کــرد و این‬ ‫ارتباطی با خاموشی کامل ندارد‪.‬‬ ‫وی بــه پدیــده «بــاک اوت» یــا همــان‬ ‫فروپاشــی شــبکه برق اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در‬ ‫شــبکه های بــرق کشــورهای جهــان به طــور‬ ‫متوسط هر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬سال یک بار این امر اتفاق‬ ‫می افتد و در ســال های اخیر ترکیه‪ ،‬پاکســتان‪،‬‬ ‫امریکا و ارمنستان ان را تجربه کرده اند ‪.‬‬ ‫اردکانیان ادامه داد‪ :‬شبکه برق ایران اکنون‬ ‫هفدهمین ســالی اســت و امیدواریم خاموشی‬ ‫خارج از برنامه اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون گرچــه برنامه خاموشــی‬ ‫یشــود‪ ،‬بــه ایــن معنی اســت‬ ‫احتمالــی داده م ‬ ‫کــه ا گــر محاســبات مــا بــرای همــکاری صنعت‬ ‫و معــدن و بخش هــای دیگــر جــواب نــداد و‬ ‫ناچــار به خاموشــی شــدیم‪ ،‬مــردم بدانند این‬ ‫خاموشی احتمالی در این بازه اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫تاخیر در برنامه تعمیرات نیروگاهی‬ ‫ایــن عضــو کابینــه دولــت‪ ،‬یکــی دیگــر از‬ ‫علل خاموش ـی ها را تاخیــر در برنامه تعمیرات‬ ‫نیروگا ههــا اعــام کــرد و گفت‪ :‬هر ســال از اخر‬ ‫شــهریور برنامــه تعمیــرات ‪ ۷۰‬هــزار مــگاوات‬ ‫نیروگاه بخار شروع می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این هــا به مرور بــرای تعمیرات‬ ‫می رونــد و به تدریــج نیــز از تعمیــرات خــارج‬ ‫یشــوند و مطابــق برنامــه تعمیــرات‬ ‫م ‬ ‫نیروگاه ها‪ ،‬نخســتین واحدهــا در مهرماه برای‬ ‫تعمیــر می روند و اخرین واحدها اواخر خرداد‬ ‫برمی گردند‪.‬‬ ‫وزیــر نیرو ادام ـه داد‪ :‬این برنامــه تعمیراتی‬ ‫بــه گون ـه ای تنظیــم می شــود کــه بــا مشــکل‬ ‫خاموشــی روبــه رو نشــویم‪ ،‬البتــه اتفاقــی کــه‬ ‫زمستان پارسال رخ داد و مقداری برنامه رفتن‬ ‫بــه تعمیــرات را در برخــی از واحدهــا عقــب‬ ‫انداخت به دلیل کمبود گاز بود ‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پارســال بــه دلیــل افزایش‬ ‫مصرف گاز خانگی و سرمای شدید‪ ،‬نیروگاه ها‬ ‫با کمبود دریافت گاز از شرکت ملی گاز روبه رو‬ ‫شــدند؛ در این زمینه تدبیر شــد تا نیروگاه های‬ ‫بخاری که می توانند از ســوخت مایع اســتفاده‬ ‫کنند به تعمیرات نروند و با سوخت مایع برق‬ ‫تولید کنند تا خاموشی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫اردکانیــان اضافه کــرد‪ :‬ایــن موضــوع تــا‬ ‫حدودی رفتن برخی از واحدها به تعمیرات را‬ ‫از برنامــه عقب انداخت‪ ،‬البته همان واحدها‬ ‫به همت تکنســین ها و مهندســان که در دمای‬ ‫‪ ۷۰‬درجــه ایســتادند و کار کردنــد‪ ،‬حتــی دو‬ ‫هفته زودتر از برنامه خود به مدار برگشتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد اکنــون تقریبــا عمــده‬ ‫واحدهــا بــه مــدار تولیــد برگشــته اند و نیروگاه‬ ‫بوشــهر هم که مقداری تاخیر داشــت‪ ،‬در مدار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو در ادامــه بــه تشــریح وضعیــت‬ ‫نیــروگاه ســیریک هرمــزگان بــا اســتفاده از وام‬ ‫دولتــی فدراســیون روســیه پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫پنــج ســال پیش با اعطای یــک وام دولتی پنج‬ ‫میلیارد یورویی فدراســیون روسیه و با تصویب‬ ‫مجلس شــورای اســامی‪ ،‬مقدمات اســتفاده از‬ ‫ان فراهم شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه چندیــن پــروژه‬ ‫تعریــف شــد‪ ،‬امــا بــه دالیــل مختلفــی ماننــد‬ ‫بروکراســی پیچیــده حا کــم بــر فراینــد نهایــی‬ ‫کــردن ایــن وا مهــا در وزارت اقتصــاد‪ ،‬برخــی‬ ‫تغییــرات مدیریتی و همچنین تغییر پیمانکار‪،‬‬ ‫اجــرای انهــا بــه تاخیــر افتــاد و بــا توافــق بــا‬ ‫مقا مهــای وزارت انــرژی روســیه‪ ،‬پیمانــکار‬ ‫جدیــد دوبــاره طــی تشــریفاتی انتخــاب و کار‬ ‫شــروع شــد‪.‬اردکانیان ادام ـه داد‪ :‬در ایــن زمینه‬ ‫اخریــن جلســه هفتــه پیــش بــا حضــور وزیــر‬ ‫انرژی روســیه و مســوول شــرکت «پاور ماشینز»‬ ‫این کشــور در س ـن پترزبروگ برگزار شــد و فردا‬ ‫در پــروژه یک هــزار و ‪ ۴۰۰‬مگاواتــی ســیریک‬ ‫هرمــزگان کاراجرایــی ان اغاز می شــود؛ یعنی‬ ‫ضمانت نامه بانکی صادر شده‪ ،‬اعتبار اسنادی‬ ‫انجــام و پیمانکار مهیا اســت و شــرکای ایرانی‬ ‫امــاده کار هســتند‪.‬وی دربــاره اهمیــت ایــن‬ ‫پــروژه گفــت‪ :‬پایــداری شــبکه بــرق جنــوب و‬ ‫جنــوب شــرق کشــور بــه ایــن یک هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫مــگاوات برق تولیدی نیروگاه ســیریک اســت‪،‬‬ ‫همچنیــن از انجایــی کــه نیروگاه بخــار بوده و‬ ‫نزدیک دریا و دور از مناطق مســکونی اســت‪،‬‬ ‫مطابق استانداردهای موجود می تواند حتی از‬ ‫سوخت مازوت استفاده کند‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو اضافه کــرد‪ :‬ایــن مهم ســالیانه تا‬ ‫حــدود ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫در مصــرف گاز صرفه جویــی بــه دنبال خواهد‬ ‫داشــت‪.‬وی ادام ـه داد‪ :‬فــردا این پروژه شــروع‬ ‫یشــود کــه اجرایــی شــدن ان نزدیــک بــه‬ ‫م ‬ ‫چهــار ســال بــه طــول خواهــد انجامیــد و یکی‬ ‫از ریل گذاری های مناســب بــرای کار و فعالیت‬ ‫دولت سیزدهم است‪.‬‬ ‫بهره برداری از پنجاه و ششمین سد‬ ‫مخزنی‬ ‫این مقام مسوول گفت‪ :‬فردا پنجاه و ششمین‬ ‫ســد مخزنــی دولــت تدبیر و امیــد در مــدار بهره‬ ‫برداری قرار خواهد گرفت که سد «کنجانچم» در‬ ‫اســتان ایالم است‪.‬وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫شبکه بزرگ ابیاری و زهکشی فردا در این استان‬ ‫یشــود که اجــرای کانا لهــای اصلی ان‬ ‫افتتــاح م ‬ ‫بــه عهده وزارت نیرو اســت و در مجموع ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هکتــار اراضــی را مشــروب خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫طرحی که جزو طرح معروف گرمســیری اســت‪.‬‬ ‫اردکانیــان گفــت‪ :‬همچنیــن واحــد گاز نیــروگاه‬ ‫جزیــره هنگام به ظرفیت‪ ۳۰۷‬مــگاوات فردا به‬ ‫بهره برداری می رســد‪.‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬جمع‬ ‫ارزش پروژ ههــای فــردا چهــار هزار میلیــارد تومان‬ ‫است‪ ،‬البته به جز نیروگاه سیریک که خود معادل‬ ‫‪ ۳۸‬هــزار میلیــارد تومان ســرمایه گذاری برای ان‬ ‫انجام شده است‪.‬وزیر نیرو در خاتمه بیان داشت‪:‬‬ ‫در دولت های یازدهم و دوازدهم اندکی بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشــور‬ ‫اضافه شــد که بخشــی از ان شامل نیروگاه هایی‬ ‫است که از قبل شروع شده و تمام شده‪ ،‬بخشی‬ ‫در همین دولت کارش تمام شده و بخشی دیگر‬ ‫نیز کارش در این دولت شروع شده که در دولت‬ ‫بعد به مدار خواهد امد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرهماهنگیامور گازرسانیشرکت گاز ایران‬ ‫حدود سه هزار روستای کشور پارسال از نعمت گاز بهره مند شدند‬ ‫مدیر هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی گاز‬ ‫ایران با بیان اینکه سال ‪ ۹۹‬زرین ترین برگ مدیریت‬ ‫گازرسانی در کشور رقم خورد‪ ،‬اعالم کرد که در این‬ ‫مدت ‪ ۲‬هزارو‪ ۹۱۸‬روســتا ‪ ۲۵ ،‬شــهر و ‪ ۶‬هــزارو‪۷۰۰‬‬ ‫کارخانه کشور بهشبکه گاز سراسریپیوستند‪.‬‬ ‫غالمرضــا مشــایخی در اییــن تودیــع و معارفــه‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز البرز افزود‪ :‬اسفند ماه پارسال‬ ‫تمام اعتبارات پروژه های گازرسانی ‪ ۳۱‬استان کشور‬ ‫پرداختشدوهیچپیمانکاریمعطلمطالباتخود‬ ‫در کشور نماند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬امسال با همان انضباط مالی‬ ‫سال گذشته توانسته ایم بخش دیگری از پرداخت‬ ‫ها را به استان ها داشته باشیم ‪.‬‬ ‫مشایخی افزود‪ :‬در برنامه کاری امسال ‪ ،‬چشم‬ ‫انداز توسعه گاز در سال ‪ ۱۴۰۱‬نیز دیده شده است‬ ‫تا شــرکت های گاز اســتان ها بتوانند و با دورنمای‬ ‫مناسب به مردم خدمات رسانی کنند‪.‬‬ ‫مدیــر هماهنگــی امور گازرســانی شــرکت ملی‬ ‫گاز ایــران گفــت ‪ :‬البــرز بــا توجه به شــرایط خاص‬ ‫جغرافیایی و جمعیتی در بودجه ریزی شرکت گاز‬ ‫ملی ایران ویژه دیده شده است ‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬اکنون این استان با داشتن ‪۹۱۰‬‬ ‫هزار مشترک گاز دارای شرایط خاص است که برای‬ ‫توسعه و نگهداری شبکه های گاز این استان اعتبار‬ ‫امســال ان ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان بیشــتر از سال گذشته‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫حسین تقی نژاد مدیرعامل پیشین شرکت گاز‬ ‫اســتان البــرز در ایــن اییــن گفــت ‪ :‬البرز یک اســتان‬ ‫متفــاوت با ســایر اســتان ها اســت و همه ســرمایه‬ ‫گــذاران تمایــل دارنــد کــه در ایــن منطقه ســرمایه‬ ‫گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســاالنه بیــن ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫اشــتراک جدیــد در ایــن اســتان داریــم ‪ ،‬هرچند که‬ ‫قدمت شبکه گازرسانی ان باالی ‪ ۳۵‬سال است و‬ ‫می بایست به نگهداری این شبکه ها توجه ویژه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان البرز افزود‪:‬‬ ‫جمعیت در این اســتان ‪ 2/3‬درصد اســت در حالی‬ ‫که در برخی از استان ها مانند همدان و لرستان منفی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقی نژاد اظهار داشت ‪ :‬بودجه شرکت گاز استان‬ ‫البرزر ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان است که‪ ۹۰‬درصد ان صرف‬ ‫حقوق و دستمزد می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬شرکت گاز البرز به خاطر خدمات‬ ‫رســانی گسترده ســرامد تمام دستگاه های اجرایی‬ ‫در اســتان شــناخته شــده و در زمان حاضر ‪ ۲۵‬پروژه‬ ‫گازرسانی در دست اقدام داریم‪.‬‬ ‫تقــی نــژاد گفت ‪ :‬اجرای صحیــح پروتکل های‬ ‫بهداشتیموجبشدهتاحتییک کارگردر مجموعه‬ ‫شرکت گاز البرز به کرونامبتالنشودو کارهادر شرایط‬ ‫کروناییباسرعتوشتابباالییدر ایناستانپیش‬ ‫رفته است‪ .‬مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان البرز‬ ‫بیان داشــت ‪ :‬از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تاکنون‬ ‫هیچ پروژه گازرسانی در استان البرز تعطیل نشده و‬ ‫مراقبت از ســامت نیروی انســانی در کنار خدمات‬ ‫رسانی به مردم به خوبی پیش رفته است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گازرســانی بــه روســتاهای‬ ‫کوهستانی در حاشیه جاده کرج ‪ -‬چالوس اجرایی‬ ‫شده است ‪ ،‬افزود‪ :‬فاز اول این پروژه به اتمام رسیده‬ ‫‪ ،‬فاز دوم در حال اجرا و فاز سوم در حال قرارداد با‬ ‫پیمانکاراست‪.‬‬ ‫تقی نژاد گفت ‪ :‬خط انتقال گاز از بویین زهرا‬ ‫بــه کــرج در حال اجرا اســت کــه فاز اول حــدود ‪۷۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فاز ‪ ۲‬هم ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ان انجام شده است که امیدواریم در چند ماه اینده‬ ‫شاهدپیشرفتاینپروژهباشیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان کوهســتانی‬ ‫طالقان طی سال های اخیر مورد نگاه ویژه گازرسانی‬ ‫قرار گرفته است ‪ ،‬بیان داشت‪ :‬اکنون افزون بر شهر‬ ‫طالقان ‪۳۳ ،‬روســتای ان از نعمت گاز طبیعی بهره‬ ‫مند اســت و ‪ ۲۴‬روســتای دیگر در دســت اقدام قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سهراب نجار سرپرست جدید شرکت گاز استان‬ ‫البرز در این ایین گفت‪ :‬همه دســت به دســت هم‬ ‫بدهیم تا پروژه های ناتمام را انجام بدهیم و نباید‬ ‫هیچپروژه گازرسانیمعطلبماند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬تازمانی که مســوول هســتیم‬ ‫رضایــت مــردم را جلــب خواهیــم کــرد و توجــه بــه‬ ‫تالشــگران عرصــه گازرســانی نیــز در اولویــت کاری‬ ‫شرکت گاز استان قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کشف سه هزار دستگاه استخراج‬ ‫رمزارز غیرمجاز‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫‪tavanir.org.ir/samaat/‬‬ ‫گفــت‪ :‬در اوج گرمــای‬ ‫‪pages/cryptocurrency.‬‬ ‫شــدید بوشــهر‪ ۹۶ ،‬دســتگاه‬ ‫‪ php‬بــه اطــاع صنعــت برق‬ ‫اســتخراج غیرمجــاز ارز‬ ‫برسانند و از پاداش معرفی و‬ ‫دیجیتــال کشــف و جمــع‬ ‫همکاری نیز بهره مند شــوند‪.‬‬ ‫مشهدی‬ ‫رجبی‬ ‫مصطفی‬ ‫اوری شــدند کــه بــا ایــن‬ ‫بــه گــزارش ایرنا پیشــتر «رضا‬ ‫تعــداد‪ ،‬در یــک هفتــه‬ ‫خشــنودی» معــاون قضایــی‬ ‫گذشــته بیــش از ‪ ۳‬هــزار دســتگاه ماینــر دادستان کل کشور در حقوق عامه با ارسال‬ ‫استخراج غیرمجاز رمز ارز‪ ،‬شناسایی و جمع نامــه ای ‪ ۴‬بنــدی خطــاب بــه دادســتان های‬ ‫اوری شــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا از وزارت نیــرو‪ ،‬عمومــی و انقــاب سراســر کشــور‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫«مصطفــی رجبی مشــهدی» افــزود‪ :‬این ‪ ۹۶‬بــه وضعیــت بحرانی ناشــی از کاهش تولید‬ ‫دستگاه ماینر که با استفاده از برق غیرمجاز برق‪ ،‬خواســتار برخــورد قاطع انــان با مراکز‬ ‫در حــال اســتخراج رمــز ارز بودنــد‪ ،‬پــس از غیرمجــاز اســتخراج رمــز ارز و همــکاری بــا‬ ‫دریافــت گزارش های مردمی کشــف و جمع وزارت نیــرو شــد‪ .‬در ایــن نامــه همچنیــن با‬ ‫اوری شــدند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬بــرق مصرفــی اشــاره بــه مصوبه های شــورای عالــی امنیت‬ ‫ایــن مراکز بــه اندازه مصرف بیــش از یکهزار ملــی و هیــات وزیران امده اســت‪ :‬با عنایت‬ ‫خانوار در منطقه معتدل است‪.‬‬ ‫بــه وضعیــت بحرانی ناشــی از کاهش تولید‬ ‫ســخنگوی صنعت برق خاطرنشــان کرد‪ :‬بــرق و ضــرورت مدیریت مصــرف و نظارت‬ ‫جــای این پرســش باقــی اســت درمنطقه ای بــر حســن اجرای دســتورهای صــادره در این‬ ‫کــه هــوا بســیار گرم و بــه خرما پزان مشــهور خصوص‪ ،‬حســب مصوبه های شــورای عالی‬ ‫اســت‪ ،‬فعالیت این دستگاه ها چه توجیهی امنیت ملی و شــورای عالــی قضایی و توجه‬ ‫جز ســوء اســتفاده از حقوق ســایر مشــترکان بــه اعــام رئیــس جمهــور محتــرم در جلســه‬ ‫دارد‪ .‬رجبــی مشــهدی ادامــه داد‪ :‬اگــر بــرق هیــات وزیــران مبنــی بــر ممنوعیــت تولیــد و‬ ‫ایــن مراکــز قطــع نمــی شــد‪ ،‬بیــش از صــد اســتخراج رمــز ارزهــا در کشــور حتــی مرا کــز‬ ‫خانــوار بوشــهری بایــد گرمــا را در خاموشــی دارای مجــوز‪ ،‬تا پایان شــهریورماه امســال و‬ ‫ســپری می کردند‪ .‬وی در عین حال از همه همچنین هماهنگی به عمل امده با سازمان‬ ‫هموطنــان خواســت تــا در صورت مشــاهده بازرســی کل کشــور در جهــت جلوگیــری از‬ ‫افــراد یــا مراکــزی که بــه صــورت غیرمجاز از قطــع مکرر برق و تبعات زیانبار اقتصادی و‬ ‫بــرق بــرای اســتخراج رمــزارز یــا هــر فعالیت اجتماعی و نیز نارضایتی عمومی هموطنان‪،‬‬ ‫دیگری اســتفاده می کنند‪ ،‬موارد را از طریق شایســته است نســبت به موارد ذیل اهتمام‬ ‫ســایت ســمات بــه ادرس‪ https://www.‬جدی بعمل اورند‪.‬‬ ‫شرایطبرایبازگردانیسریعتولیدنفت‬ ‫ایران اماده است‬ ‫مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریــزی دقیقــی بــرای بازگردانــی تولیــد‬ ‫نفــت بــه رقــم پیــش از تحریــم در بازه هــای‬ ‫زمانــی یک هفتــه ای‪ ،‬یک ماهــه و ســه ماهه‬ ‫انجام شده است و در صورت رفع تحریم ها‪،‬‬ ‫ک ماه‬ ‫بخــش عمده تولید نفت کشــور طی ی ‬ ‫احیا می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬فرخ علیخانی‬ ‫بــا بیان اینکه پــس از اعمال دوباره تحریم ها‬ ‫علیــه ایــران و تدوین ســناریوی کنتــرل تولید‪،‬‬ ‫به موازات‪ ،‬تدوین سناریوی بازگردانی تولید‬ ‫هــم در دســتور کار قرار گرفــت و برای احیای‬ ‫تولیــد در بازه هــای یک هفتــه ای‪ ،‬یک ماهه و‬ ‫س ـه ماهه برنامه ریزی شد‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه بازه‬ ‫زمانی مــورد نیاز بــرای بازگردانی کامل تولید‬ ‫را س ـه ماهه در نظــر گرفته ایــم‪ ،‬اما بر اســاس‬ ‫برنامه ریزی هــا و مقدماتــی کــه فراهــم شــده‬ ‫اســت‪ ،‬پیش بینــی می کنیــم عمــده ظرفیــت‬ ‫ک ماه احیا کنیم‪.‬‬ ‫هدف گذاری شــده را طی یــ ‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رویکــرد ما همــواره این بوده‬ ‫کــه امادگــی کامل داشــته باشــیم تا هــر زمان‬ ‫تولیــد حداکثــری نفــت مطالبــه شــد‪ ،‬بتوانیم‬ ‫بازگردانی تولید را در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫محقق کنیم‪ .‬بــه همین منظور میدان ها چاه‬ ‫بــه چاه بررســی شــده اند و طبیعی اســت که‬ ‫بعضی از چاه های جوان و پرانرژی به سرعت‬ ‫بــه مرحلــه تولیــد بازمی گردنــد‪ ،‬بعضــی از‬ ‫چا ههــا هــم به دلیــل نیــاز بــه اســیدکاری‪،‬‬ ‫خدمــات فنی لوله مغــزی یا نیاز به دکل برای‬ ‫تعمیــرات‪ ،‬بــا صــرف زمــان و هزینه بیشــتری‬ ‫احیا می شــوند‪ ،‬البته بعضی از چاه ها هم در‬ ‫ایــن مدت بــه تناوب باز و بســته شــده اند تا‬ ‫تــوان انها از دســت نرود‪ .‬طبــق اعالم وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬علیخانی در پاســخ به این پرســش که‬ ‫بــا توجــه بــه هزینه کــرد ‪ ۸۰۰‬میلیــون دالری‬ ‫بــرای احیــای چاه هــای نفتــی در پســابرجام‪،‬‬ ‫هزینه های الزم برای بازگردانی ظرفیت تولید‬ ‫نفــت به مقدار پیش از تحریم در این مقطع‬ ‫زمانــی چقــدر بــراورد می شــود‪ ،‬اعــام کــرد‪:‬‬ ‫بــه هــر حــال طبیعــی اســت احیــای چاه ها و‬ ‫بازگردانی تولید هزینه هایی خواهد داشــت‪.‬‬ ‫وی خبــر داد‪ :‬برنامه ما به بازگردانی ظرفیت‬ ‫پیشــین تولید محدود نیســت و در گام دوم‪،‬‬ ‫بــرای افزایش دوباره ظرفیــت تولید نفت نیز‬ ‫برنامه ریزی کرده ایم‪ .‬مدیر تولید شرکت ملی‬ ‫نفــت ایران در توضیح بیشــتر گفت‪ :‬میانگین‬ ‫تولید روزانه نفت ایران در پســابرجام روزانه‬ ‫ســه میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار بشــکه بود و شرکت‬ ‫ملــی نفــت ایــران برنامه ریزی کرده اســت در‬ ‫صورت رفع تحریم ها‪ ،‬در گام نخست‪ ،‬تولید‬ ‫پیش از تحریم ها را برگرداند و در گام بعدی‪،‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید به بیش از چهار میلیون‬ ‫بشکه را عملیاتی کند‪ .‬علیخانی با بیان اینکه‬ ‫تالش و برنامه ریزی های این شرکت بر تحقق‬ ‫تولیــدی پایــدار متمرکز اســت‪ ،‬افــرود‪ :‬هدف‬ ‫افزایــش تولید را به نحــوی دنبال می کنیم که‬ ‫ظرفیت ســازی ها مقطعــی و زودگذر نباشــد و‬ ‫هر انچه بر ظرفیت تولید افزوده می شود‪ ،‬در‬ ‫بلندمدت قابل اتکا و پایدار باشد‪.‬‬ ‫اتش سوزی پاالیشگاه تهران بهمنابع اب‬ ‫اشامیدنیمنطقهاسیبینزد‬ ‫معــاون نظــارت و بهره بــرداری شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب منطقــه شــش تهــران ‪ -‬شــهرری بــا‬ ‫بیان اینکه اب اشــامیدنی باقرشــهر پــس از بروز‬ ‫حادثه پاالیشگاه تهران به صورت مستمر پایش‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬نشــت موادنفتی و اتش سوزی‬ ‫م ‬ ‫در این پاالیشگاه به منابع تامین اب اشامیدنی‬ ‫ایــن منطقــه اســیبی وارد نکرده اســت‪ .‬حســین‬ ‫نامــداری در جمع خبرنگاران افــزود‪ :‬پس از بروز‬ ‫حادثه نشت مواد نفتی و اتش سوزی در مخازن‬ ‫پاالیشــگاه بــزرگ تهــران‪ ،‬در یــک عملیات پنج‬ ‫ساعته‪ ،‬از ‪ ۱۶‬چاه محدوده پاالیشگاه شامل چاه‬ ‫های شــهری و روســتایی زیر پوشــش امور ابفای‬ ‫باقرشــهر‪ ،‬نمونه برداری مخصوص اندازه گیری‬ ‫ترکیبــات نفتــی و مواد الــی اب صــورت گرفت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ادامــه نمونــه هــای مورد‬ ‫نظر در سریع ترین زمان ممکن و با دقت انالیز‬ ‫و بررسی شد که بر اساس نتایج حاصل از نمونه‬ ‫های بررسی شده‪ ،‬حادثه اخیر پاالیشگاه تهران‬ ‫تاکنــون تاثیــری بــر روی کیفیــت اب اشــامیدنی‬ ‫نداشتهاست‪.‬اینمسئولخاطرنشان کرد‪:‬پایش‬ ‫سالمتاباشامیدنیاز لحاظاالیندههاینفتی‬ ‫با هماهنگی مرکز بهداشت با جدیت و به طور‬ ‫مســتمر تا حصــول اطمینــان از عــدم تاثیرگذاری‬ ‫حادثه بر روی منابع تامین در میان مدت و دراز‬ ‫مــدت ادامــه خواهد داشــت‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫ســاعت ‪ ۱۹‬و ‪ ۱۸‬دقیقه عصر روز چهارشــنبه ‪۱۲‬‬ ‫خردادمــاه حادثه اتش ســوزی وســیعی به دلیل‬ ‫نشتی یکی از مخازن ضایعات نفتی پاالیشگاه‬ ‫تهران رخ داد که گروه های امدادی و اتش نشانی‬ ‫به منظور مهار و خاموش کردن اتش ب هســرعت‬ ‫وارد عمــل شــدند و پــس از ‪ ۲۴‬ســاعت تالش‬ ‫شســوزی‬ ‫نیروهــای امــدادی و اتش نشــانی ات ‬ ‫ایــن پاالیشــگاه مهــار و اتــش کامــا خامــوش‬ ‫شــد‪ .‬شــرکت پاالیش نفــت تهران بــا ظرفیت‬ ‫پاالیش ‪ ۲۵۰‬هزار بشــکه در روز در حدود ‪۱۷‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصد انرژی کشور را تولید می کند‪ ،‬این‬ ‫پاالیشــگاه ســال ‪ ۱۳۴۷‬تاسیس شــده و اینک‬ ‫مشــتمل بــر دو پاالیشــگاه جنوبــی و شــمالی‬ ‫اســت‪ .‬شــرکت اب و فاضــاب منطقــه شــش‬ ‫تهران‪ -‬شهرری‪ ۲۷۶ ،‬هزار مشترک اب شهری‬ ‫و روســتایی و ‪ ۱۸۴‬هــزار مشــترک فاضــاب‬ ‫دارد‪ .‬شرکت اب و فاضالب منطقه شش شهر‬ ‫تهران به مرکزیت شهرستان ری‪ ،‬منطقه ای به‬ ‫وسعت ‪ ۸۰‬کیلومتر مربع از شهر تهران‪ ،‬پنج شهر‬ ‫باقرشهر‪ ،‬کهریزک‪ ،‬حسن اباد‪ ،‬خاورشهر و قیام‬ ‫دشت و‪ ۷۲‬روستای جنوب تهران و شهرستان ری‬ ‫را شامل می شود‪ .‬محدوده عملیاتی شرکت در‬ ‫حال حاضر‪۱۲۸‬کیلومتر مربع است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مهم ترین اولویت مدیریت شهری جلب‬ ‫رضایت شهروندان است‬ ‫حســین بغــدادی شــهردار‬ ‫تهــای عمرانــی‬ ‫تــوان فعالی ‬ ‫مشکین دشت به همراه برخی‬ ‫و خدماتــی را در ســطح شــهر‬ ‫از معاونین و مدیران شهرداری‬ ‫دنبــال خواهد کــرد و همواره‬ ‫از ســطح شــهر‪ ،‬پــروژه عمرانی‬ ‫به پیشرفت پروژه ها در همه‬ ‫و منطقــه کارگاهــی داشــلیجه‬ ‫نقــاط می اندیشــد و مصمــم‬ ‫حسین بغدادی‬ ‫بازدیــد و از نزدیــک در جریــان‬ ‫اســت کــه فضــای بهتــری را‬ ‫پروژ ههــا و پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫برای شــهروندان ایجــاد کند‪.‬‬ ‫ان هاقرار گرفتند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مهم تریــن اولویت مدیریت شــهری‬ ‫بغــدادی در حاشــیه ایــن بازدیــد ضمــن جلب رضایت شهروندان است و این امر مهم‬ ‫قدردانــی از زحمــات و تال ‬ ‫شهــای بی وقفــه بــا تکمیل و بهره برداری مطلــوب از طرح های‬ ‫تمامــی همــکاران مجموعــه شــهرداری‪ ،‬عمرانی و اجرایی میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫دســتورات الزم بــه حــوزه فنــی و عمرانــی‪،‬‬ ‫در ایــن بازدیــد از پروژ ههــای ســوله ورزشــی‬ ‫معاونت خدمات شهری و سیما منظر و فضای شهرک بعثت‪ ،‬پروژه خیابان اتحاد‪ ،‬پروژه جاده‬ ‫سبز شهرداری با تمامی امکانات مجموعه در ســامت‪ ،‬پروژه بازســازی پــارک بعثت‪ ،‬خیابان‬ ‫راســتای تســریع دررونــد پیشــرفت پروژه ها و شهید قهرمانی‪ ،‬پارک مطهری‪ ،‬بلوار شهید جالل‬ ‫مسائل و مشکالت شهری صادر کرد و افزود‪ :‬لو‪ ،‬منطقه کارگاهی داشــلیجه و‪ ...‬مورد بازدید‬ ‫بــا تــوکل بــه خــدا‪ ،‬مدیریــت شــهری بــا تمام قرار گرفتند‪.‬‬ ‫محدودیتخدمات‬ ‫بهمعتادان کارتن خواب‬ ‫اسیب دیدهوبی خانماننداریم‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫مناسببرایدسترسیبهبیماران‬ ‫معــاون پیشــگیری بهزیســتی‬ ‫مصرف کننــده‪ ،‬ســرویس های‬ ‫خراســان رضوی گفت‪ :‬ســقف‬ ‫ارائه کننــده ی کاهــش اســیب‬ ‫پذیرش و محدودیت خدمات‬ ‫است گفت‪:‬برنامه های کاهش‬ ‫ـواب‪،‬‬ ‫نخـ‬ ‫بــه معتــادان کارت ‬ ‫اســیب مصــرف مــواد شــامل‬ ‫غالمحسیندلبری‬ ‫اســیب دیده و بی خانمــان‬ ‫برنامه هایمداخله ایاست که‬ ‫نداریــم و بــرای ایــن منظــور ‪7‬‬ ‫باهــدف اولیه کاهــش عواقب‬ ‫ســرپناه شبانه و ‪ 10‬مرکز گذری کاهش اسیب در بهداشــتی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی انجام می گیرد‬ ‫خراسانرضویارائهخدماتمی نمایند‪.‬‬ ‫و الزامــا در ابتــدای مداخالت‪ ،‬با کاهش مصرف‬ ‫غالمحســین دلبــری افــزود‪ :‬موبایــل ون‪ ،‬مواد همراه نیســت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بســته های‬ ‫خدمات گذری را به صورت ســیار در پاتوق های کاهش اســیب اچ ای وی شــامل امــوزش‪ ،‬تحویل‬ ‫تجمعمعتادانارائهمی کند‪.‬‬ ‫وسایل تزریق ایمن‪ ،‬خدمات درمان جایگزین با‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همچنین ایســتگاه های موقت مواد شبه ایپوئیدی‪ ،‬خدمات تشخیصی و انجام‬ ‫کاهش اســیب (کانکس ها) در نزدیکی پاتوق ها تســت اچ ای وی‪ ،‬توزیــع وســایل بهداشــتی برای‬ ‫مســتقر کرده ایــم که معتــادان بتواننــد خدمات روابطجنسیایمنتوسط کارکنانمستقردرمراکز‬ ‫بهداشــتی و مراقبتــی را از نزدیک تریــن محــل کاهشاسیبوتیم هایسیاربهزیستیدرپاتوق ها‬ ‫بــه پاتو ‬ ‫یشــود‪ .‬وی همچنین‬ ‫قهــا دریافــت کننــد‪ .‬دلبــری ســرو یــک و در خــود مراکــز توزیــع م ‬ ‫وعده غذای گرم‪ ،‬اموزش پیشگیری از ایدز‪ ،‬توزیع بیان داشت‪ :‬در سرپناه های شبانه عالوه بر موارد‬ ‫ســرنگ‪ ،‬وســایل پیشــگیری از بارداری‪ ،‬امکانات گفت هشــده‪ ،‬تامین پوشاک و پانســمان زخم های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬چای‪ ،‬استحمام‪ ،‬خدمات مددکاری و بیماران کهدراثرسوءمصرفموادیاسایرصدمات‬ ‫مشاوره یروانیفردوخانوادهراازجملهخدمات فیزیکی ایجادشده نیز انجام می شود و بیمارانی‬ ‫کاهش اســیب معرفــی کرد و گفت‪ :‬مــا برای هر که نیاز به درمان های اورژانســی داشته باشند به‬ ‫کارتن خوابی کهغذا‪،‬مکاناراموامنیتبخواهد مراکز درمانی ارجاع می شوند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬البته‬ ‫فضا و مکان داریم و هیچ سقف و محدودیتی در تعدادیازمراجعینما کارتن خواب هایپاتوق ها‬ ‫پذیرش این مددجویان وجود ندارد‪ .‬او با تصریح بوده اند که با طرح جمع اوری در اغاز زمستان‪،‬‬ ‫قهــا رو بــه کاهــش گذاشــت و‬ ‫براینکهدرفصول گرموتابستانی‪،‬مراجعینشلتر جمعیــت پاتو ‬ ‫و مراکز کاهش اسیب‪ ،‬کمتر می شوند گفت ‪ :‬این طبعا مراجعات ما هم کاهش پیدا کرد‪ .‬دلبری‬ ‫امرنشان دهنده یاناست کهبیشترافرادمعتاد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما با هر نوع برخورد غیر کارشناسی‬ ‫پاتوقرابهخاطرازادیمطلقودسترسیدائمبه با پدیده ی اعتیاد مخالف هستیم و معتقدیم‬ ‫موادمخدروپاسخگونبودنبهمددکاران‪،‬بهشلتر این بیماری مانند سایر بیماری های روانی‪ ،‬باید‬ ‫و مرکز کاهش اســیب‪ ،‬ترجیح می دهند و اگر در تحــت درمــان و توان بخشــی درازمــدت قــرار‬ ‫زمستانمراجعاتمابیشتراستبهخاطرسرمای گیــرد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد ‪ 30 :‬پاتــوق فعال و‬ ‫هوا‪،‬دسترسینداشتنبهغذا‪،‬لباسومحیطارام شناسایی شده در مشهد وجود دارد که بیشترین‬ ‫است‪.‬معاونپیشگیریبهزیستیخراسانرضوی افــراد دارای اعتیادهــای خطرنــاک‪ ،‬در همیــن‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر و در فصــل گرمــا‪ ،‬تعداد پاتوق هاتجمعمی کنندوتیم هایسیاربهزیستی‬ ‫مراجعاتبهبرخیشلترهابهکمترازعددانگشتان و دانشگاه علوم پزشکی در راستای کاهش اسیب‬ ‫دست می رسد و ضروری است که افراد در صورت به این گروه ها خدمات مختلفی ارائه می دهند‪.‬‬ ‫مشــاهده معتــادان کارت ‬ ‫نخــواب و بی خانمان‪ ،‬شایان ذکر است نزدیک به‪ 4‬هزار نفر در سال‪99‬‬ ‫ان هارابهمراکز کاهشاسیببهزیستیراهنمایی از خدماتمراکز کاهشاسیببهزیستیخراسان‬ ‫کنند‪ .‬این مسئول بابیان اینکه یکی از مکان های رضویاستفادهکرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد کتاب فروشی هایعضوطرح‬ ‫بهارانه کتاباز قمهستند‬ ‫رئیــس اتحادیــه ناشــران‬ ‫خرید بــرای هر خریدار نیز ‪۴۰۰‬‬ ‫و کتاب فروشــان قم‪ ،‬با اشــاره‬ ‫هــزار ریال اســت ضمــن اینکه‬ ‫بــه اغــاز طــرح بهارانــه کتــاب‬ ‫تخفیف های ارائ هشــده در این‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪ ۱۰ :‬در صد از ‪۸۶۹‬‬ ‫بهــای‬ ‫طــرح تنهــا شــامل کتا ‬ ‫کتاب فروشیحاضردراینطرح‬ ‫چاپــی اســت و ســایر کاالهای‬ ‫حمیدخرمی‬ ‫و همچنین ‪ ۶‬درصد کتاب های‬ ‫فرهنگــی عرض هشــده در‬ ‫عرض هشــده ان از قم هســتند‪.‬‬ ‫کتاب فروشــی را شــامل‬ ‫یشــود‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به شــیوع کرونا و‬ ‫حمیــد خرمی بابیان اینکــه قم پس از تهــران و نم ‬ ‫خراســان رضــوی بیشــترین کتاب فروش ـی های لزوم رعایت فاصل هگــذاری اجتماعی‪ ،‬در طرح‬ ‫عضــو ایــن طــرح را دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬تهــران بــا ‪ ،۱۳۰‬بهارانه‪ ۱۴۰۰‬امکانثبتخریدهایغیرحضوری‬ ‫مشــده اســت کــه عالقه منــدان برای‬ ‫خراسان رضوی با ‪ ۱۱۲‬و قم با ‪ ۸۱‬کتاب فروشی نیــز فراه ‬ ‫به ترتیب دارای بیشترین مشارکت در این طرح مشــاهده کتاب فروش ـی های عضــو ایــن طرح‬ ‫یتــوان بــه ادرس ‪ tarh.ketab.ir‬مراجعــه‬ ‫هستند‪ .‬او ادامه داد‪ ۸۶۹:‬کتاب فروشی ازجمله م ‬ ‫‪ ۲۰۲‬کتاب فروشــی در شهرســتان ها و ‪ ۶۶۷‬کــرد‪ .‬رئیــس اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان‬ ‫کتاب فروشی در مراکز استان در سراسر کشور در قم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬عالقه منــدان به کتاب‬ ‫این طرح مشارکت دارند‪ .‬رئیس اتحادیه ناشران و کتاب خوانــی با همراه داشــتن کار ملی خود‬ ‫و کتاب فروشــان قــم‪ ،‬بابیان اینکه ایــن طرح از و مراجعــه بــه کتاب فروش ـی های عضــو طرح‬ ‫‪ ۱۷‬خردادمــاه جــاری اغــاز و تــا ‪ ۲۴‬خــرداد نیــز بهارانــه کتــاب‪ ،‬می تواننــد از ‪ ۲۰‬درصــد یارانه‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬عالقه مندان به مشارکت در خرید کتاب تا سقف ‪ ۲۰۰‬هزار تومان بهره مند‬ ‫این طرح می توانند با همراه داشتن کارت ملی شــوند‪ .‬خرمــی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح شــامل‬ ‫بهــای عمومــی‪ ،‬دانشــگاهی و همچنیــن‬ ‫خود و مراجعه به کتاب فروشی های عضو طرح کتا ‬ ‫بهارانه کتاب‪ ،‬از ‪ ۲۰‬درصد یارانه خرید کتاب تا کودک و نوجوان می شود اما کتاب های اموزشی‪،‬‬ ‫سقف‪ ۲۰۰‬هزار تومان بهره مند شوند‪ .‬خرمی با کمک اموزشی‪ ،‬افست‪ ،‬فاقدشمارهشابک‪،‬دارای‬ ‫اشاره به دستورالعمل های اجرایی طرح بهارانه شابکغلطو کتاب هایی کهدر بانکاطالعاتی‬ ‫کتاب ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬ســقف مجــاز خرید برای هر خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران ثبت نشــده اند‪،‬‬ ‫خریــدار حداکثــر ‪ ۲‬میلیون ریال و ســقف یارانه مشمولاینطرحنمی شوند‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1089‬‬ ‫افتتاحچهارپروژهدرمنطقهپنجشهرداریاصفهان‬ ‫در ادامــه برنام ههــای افتتاحی ههــای هفتگــی‬ ‫پروژه هایعمرانیخدماتیشهرداریاصفهانباشعار‬ ‫اصفهاندرمسیرامید‪،‬چهارپروژهعمرانیوخدماتی‬ ‫منطقهپنجشهرداریاصفهانباهزینه ایبالغ بر‪۴۱۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال افتتاح شــد و در اختیار شــهروندان قرار‬ ‫گرفت‪.‬مجموعهورزشیایلینملکیان(بارویکردمادر‬ ‫و کودک)یکیاز پروژه هایبهره برداریشدهدر برنامه‬ ‫افتتاحیهبود‪،‬اینمجموعهدرزمینیبهمساحتیک‬ ‫هزار و‪ ۴۰۰‬مترمربع با زیر بنای دو هزار و‪ ۱۰۰‬مترمربع‬ ‫بناشده کههزینهاجراییان‪ ۳۵‬میلیاردریالوهزینه‬ ‫ازادسازی ان‪ ۶۰‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫هیچ کسنمی تواندادعاکندحقاصفهان‬ ‫تعریض پل شهید ستاری نیز از دیگر پروژه های‬ ‫منطقــه پنج اســت؛ این پروژه باهــدف کاهش بار‬ ‫ترافیکی در رینگ ســوم با صــرف هزینه ای بالغ بر‬ ‫‪ ۸۰‬میلیارد ریال انجام شده است‪ .‬با افزایش عرض‬ ‫پل شهید ستاری‪ ،‬تردد وسایل نقلیه از دو الین به‬ ‫ســه الین تغییر می کند‪ .‬این پل به طول ‪ ۶۰۰‬متر‬ ‫و عرض ‪ ۱۴.۸‬متر اســت که ســه متر به عرض ان‬ ‫اضاف هشــده اســت‪ .‬فاز نخســت خیابــان ایت اهلل‬ ‫طاهری (حدفاصل خیابان شهدای صفه تا خیابان‬ ‫بهداری لشــگر) و ســاختمان پســت برق در قالب‬ ‫مشارکت با ارتش به طول ‪ ۸۰۰‬متر با عرض ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬متر و عرض ترافیکی ‪ ۴۵‬متر از دیگر پروژه های‬ ‫منطقه ‪ ۵‬است‪ .‬هزینه اجرای فاز نخست خیابان‬ ‫ای ـت اهلل طاهــری هزینــه اجرایی ‪ ۳۰‬میلیــارد ریال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫همچنیــن ائیــن بهر هبــرداری از احــداث بانــد‬ ‫شــمالی بلــوار نظام ســپاهان شــهر و تعریض باند‬ ‫گهــا کلینیک شــهدا‬ ‫جنوبــی و ســاماندهی پارکین ‬ ‫برگــزار شــد؛ ایــن خیابــان حدفاصــل بلــوار بهمن‬ ‫تــا بلوار قائم اســت کــه ازادســازی ان در توافق با‬ ‫فرماندهی سپاه پاسداران انجام شد‪ .‬مشخصات‬ ‫ایــن پــروژه دو باند ‪ ۱۱‬متر‪ ،‬رفیوژ میانی چهار متر‪،‬‬ ‫رفیوژ کناری ‪ 1/5‬متر‪ ،‬پیاده رو در دو طرف و عرض‬ ‫قدرت اله نوروزی‪ ،‬شهردار اصفهان بابیان اینکه‬ ‫ورزشگاه«ایلینملکیان»بهنامیکیاززنانافتخارافرین‬ ‫ورزشایرانوسرمربیسابقتیمملیبسکتبالبانوان‬ ‫ایرانثبت شدهاست‪،‬اظهار کرد‪:‬زندگیمسالمت امیز‬ ‫ادیان در یک شهر تاریخی زمینه ای فراهم می کند تا‬ ‫این گونهدر کشور وجهانبدرخشندوبههمیندلیل‬ ‫شورایشهردر اینشهرنامورزشکاریاز جامعهارامنه‬ ‫را به نام یکی از افتخارافرینان ارامنه نام گذاری کرده‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این موضوع برای زنان اصفهان‬ ‫و برای تمام کسانی که در این مسیر حرکت می کنند‬ ‫مایهافتخاراست‪.‬هرانسانتوانمندیدراینسرزمین‬ ‫باید احساس کند که می تواند توانمندی های خود را‬ ‫بروزدهد‪.‬‬ ‫شهردار اصفهانافزود‪:‬اگراصفهانامروز در جهان‬ ‫نامدار شده است تنها به واسطه میراث گذشتگان ان‬ ‫نیست بلکه نقش زنان امروز این شهر در عرصه های‬ ‫ورزشی توانسته است این نگین درخشان را بیش از‬ ‫گذشته نمایان کند‪ .‬او با اشاره به اینکه در این شهر‬ ‫زمینه شکوفایی استعداد هرکسی که می خواهد در‬ ‫عرصــه حضور یابد فراهم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬زن و مرد‪،‬‬ ‫جوان و پیر‪ ،‬مســیحی و مســلمان تفاوتی برای بروز‬ ‫توانمندی ندارند و این یعنی برابری‪ ،‬عدالت‪ ،‬نگاه‬ ‫انســان دوســتانه و حقــوق شــهروندی کــه هر کس‬ ‫تعریضپلشهیدستاری‬ ‫‪5‬‬ ‫فریده روشن تصریح کرد‪ :‬برای اولین بار باهمت‬ ‫همکارانم در شــورای اســامی شــهر تصمیــم بر این‬ ‫گرفتــه شــد کــه نام گذاری ها تنها بــرای افــرادی که از‬ ‫میان ما رفته اند نباشــد و این نام گذاری برای افرادی‬ ‫کههمچناندرقیدحیاتهستندهمصورتبگیرد‪.‬‬ ‫‪ 80‬پروژه بزرگ و کوچک در منطقه ‪ 5‬اماده‬ ‫افتتاحوبهره برداریاست‬ ‫پیاده رو دو متر در دو طرف است‪.‬‬ ‫ادانشدهاست‬ ‫می توانــد ایــران را بــا ان معرفــی کند‪ .‬نــوروزی بیان‬ ‫کرد‪ :‬اگر امروز خانم ملکیان و افراد دیگر مایه افتخار‬ ‫شده اند به این خاطر است که باور شده اند و نباید‬ ‫برای کسانی که دارای توانایی هستند‪ ،‬مانع ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬خوشحالیم کهدرایندورهمدیریتینگاهغالب‬ ‫نگاهبابرابریوشایسته ساالریبودهاست‪،‬به گونه ای‬ ‫بود که برای هر انســانی که توانمندی داشت زمینه‬ ‫برای بروز ان ایجادشده بود و امروز روز افتخارافرینی‬ ‫اســت‪.‬او افزود‪ :‬در این دوره مدیریت شهری بیش از‬ ‫‪ 38‬نفر از مدیران در پس ـت های رئیس اداره‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان و شهردار منطقه از بین زنان انتخاب شده اند‬ ‫که کار کمی نیســت؛ این اقدام منجر به بهره مندی‬ ‫از توانمندی کســانی اســت که زحمت کشــیده اند و‬ ‫می توانند در عرصه مدیریتی به مردم خدمت کنند‪.‬‬ ‫شهرداراصفهانتصریحکرد‪:‬هرکجامیدانبرایبانوان‬ ‫فراهم بوده به خوبی درخشــیده اند و امروز گواهی‬ ‫می دهمبانواندرعرصهمدیریتشهرینیزعملکرد‬ ‫مطلوبیداشته اند‪.‬‬ ‫رعایتعدالتجنسیتیوفضاییازافتخارات‬ ‫این دوره‬ ‫رئیس کمیسیونفرهنگیورزشیشورایاسالمی‬ ‫اصفهاندراینمراسمبابیاناینکهنام گذاریورزشگاه‬ ‫به نام خانم ایلین ملکیان از چند جنبه حائز اهمیت‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این کار نشــان می دهد اصفهان‬ ‫شهری زیست پذیر برای همه ادیان بوده و همه در‬ ‫کناریکدیگرهستیم‪.‬‬ ‫مدیرمنطقه‪ 5‬شهرداریاصفهاننیزدر اینایین‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬در جای جایبسکتبالاصفهانو کشور هر‬ ‫زمان بحث بانوان مطرح می شد نام خانم ملکیان‬ ‫زبانــزد خــاص و عــام بود و خوشــبختانه این افتخار‬ ‫را داریم که این بانوی توانمند و ورزشکار در منطقه‬ ‫‪ 5‬شــهرداری اصفهان سکونت دارد‪ .‬رضایی با اشاره‬ ‫به پروژه های عمرانی منطقه ‪ 5‬شــهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬این ورزشــگاه در راســتای رویکرد شــهر‬ ‫دوستدار کودکساخته شدهاست‪.‬سیاست هایکالن‬ ‫عالوهبرپرداختنبهورزشنوجواناناین گونهایجاب‬ ‫می کرده کهتوجهخاصیبهمادراننیزداشتهباشدتا‬ ‫در کنار فرزندانخودشاننیزبهورزشبپردازد‪.‬‬ ‫ورزشگاهایلینملکیاندارایویژگی های‬ ‫خاصیاست‬ ‫معــاون ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نیــز در حاشــیه ایــن‬ ‫مراسم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر میزان ایجاد سالن ها و اماکن‬ ‫ورزشی بیشــتر در دستور کار قرار داده شود قدمی در‬ ‫راستای سالمت شهروندان انجام شده است‪ .‬حبیب‬ ‫ا‪ ...‬ناظریان بابیان اینکه ورزشگاه ملکیان نسبت به‬ ‫اماکنورزشیدیگراصفهاندارایویژگی هایخاصی‬ ‫است‪،‬تصریح کرد‪:‬اینورزشگاهبه صورتتخصصی‬ ‫برای ورزش‪ ،‬بازی و تفریح هدفمند و علمی کودکان‬ ‫ساخته شده است‪ ،‬ساختار این ورزشگاه برای کودک‬ ‫ساخت هشــده و کودکان می تواننــد بازی های فکری‪،‬‬ ‫برنامه های جسمی حرکتی و برنامه های هدفمند را‬ ‫در ان انجــام دهنــد و دارای امکانــات ویژه مــادران و‬ ‫کودکاناست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استاندارقم‪:‬‬ ‫نظرعلومپزشکیپایهمصوباتاستانیدر مقابله کرونااست‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از اقدامات‬ ‫استاندار قم در راستای مقابله با شیوع این بیماری‬ ‫قدردانــی کــرد‪ .‬بهــرام سرمســت اســتاندار قــم در‬ ‫جلســه ســتاد پیشــگیری هماهنگی و فرماندهی‬ ‫عملیات پاســخ به بحران استان قم که به حضور‬ ‫دکتــر رئیســی‪ ،‬معــاون وزیــر بهداشــت در ســالن‬ ‫کرامت اســتانداری برگزار شد‪ ،‬طی سخنانی اظهار‬ ‫کــرد‪ 966 :‬مصوبــه تاکنــون در ‪ 90‬جلســه ســتاد‬ ‫مدیریتبحرانقمدر خصوص کروناتصویب شده‬ ‫که حدود ‪ 90‬درصد از ان ها عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫استاندار قمبابیاناینکهدر شورایاطالع رسانی‬ ‫استانداری قم نیز تاکنون ‪ 47‬جلسه برگزار و ‪239‬‬ ‫مصوبهطیانتصویب شدهاستخاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اساس و پایه تمام مصوبات استانی در مقابله کرونا‬ ‫بر مبنای نظر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی به‬ ‫تصویب رسیده و نظر تخصصی حوزه بهداشت و‬ ‫سالمت پیشران تصمیمات استانی بوده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در مسیر مبارزه با کرونا از ظرفیت‬ ‫مراجــع عظام تقلیــد‪ ،‬نیروهای مســلح‪ ،‬طالب‪،‬‬ ‫خیریــن ســامت‪ ،‬گرو ههــای مردمــی و جهــادی‬ ‫بــرای رســیدگی بــه اقشــار اســیب دیده و تامیــن‬ ‫تجهیــزات درمانــی قــم اســتفاده مطلوبی شــده‬ ‫اســت‪ .‬اســتاندار قــم اضافــه کــرد‪ :‬قــم بــه دلیل‬ ‫کشف اولین نمونه مثبت بیماری کرونا بیشترین‬ ‫دوره مبــارزه بــا کرونــا را در کشــور ســپری کــرده‬ ‫اســت و از همــان ســاعت های ابتدایــی کشــف‬ ‫ویروس کووید ‪ 19‬جلســه ســتاد مدیریت بحران‬ ‫تشکیل و به اقتضای ان تصمیماتی گرفته شد که‬ ‫بعدها به نقطه اتکا وزارت بهداشت در تصمیم‬ ‫ســازی های کرونایی تبدیل شد‪ .‬سرمست یاداور‬ ‫شــد‪ :‬شــدت درگیری کرونا در قم در طول حدود‬ ‫‪ 16‬ماه گذشته بشدت شدید بوده و این مسئله‬ ‫اسیب های بسیاری به بخش خدمات‪ ،‬گردشگری‬ ‫و اشتغال خرد و کالن وارد کرده است‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪ 60 :‬درصــد اقتصــاد قــم بــر‬ ‫مبنای بخش گردشــگری و خدمات اســتوار است‬ ‫و کرونا از ابتدای زمان شیوع تاکنون خسارت های‬ ‫جبران ناپذیــری بــه ایــن اســتان وارد کرده اســت‬ ‫هرچنــد بازاریــان و کســبه در طــول ایــن مــدت‬ ‫همدلــی و همکاری مثال زدنی با ســتاد مدیریت‬ ‫بحــران داشــته اند‪ .‬اســتاندار قم گفــت‪ :‬باوجود‬ ‫درگیــری شــدید ایــن اســتان با بیمــاری کرونــا اما‬ ‫قــم با ‪ 4‬ماه ثبات‪ ،‬بیشــترین زمــان ماندگاری در‬ ‫وضعیت ابی را در زمســتان ســال گذشــته به نام‬ ‫خــود ثبــت کــرده اســت‪ .‬مقــام عالــی دولــت در‬ ‫اســتان قــم ادامــه داد‪ :‬وجــود مراکــز گردشــگری‬ ‫مذهبی و اماکن مقدســه ســبب شــده تا ســاالنه‬ ‫میلیون ها زائر و مســافر به این اســتان ســفر کنند‬ ‫و هرســال ‪ 19‬مناسبت شاخص ملی و مذهبی در‬ ‫یشــود که نمونه ان در ســایر‬ ‫این اســتان برگزار م ‬ ‫شهرها بسیار کمرنگ تر است‪.‬‬ ‫سرمســت اظهــار داشــت‪ :‬در طــول دوران‬ ‫درگیــری با کرونا اجازه ندیم دوگانگی های کاذب‬ ‫و مخــرب بیــن معیشــت و ســامت‪ ،‬ســامت و‬ ‫دیانــت و ســامت و امنیــت در این اســتان جایی‬ ‫بــرای خودنمایی داشــته باشــد‪ .‬اســتاندار قــم در‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنان خــود عنــوان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫تکمیــل و راه اندازی بیمارســتان امیرالمومنین (ع)‬ ‫و بهر هبــرداری قریب الوقــوع از بیمارســتان مــادر‬ ‫در پردیســان درمجمــوع ‪ 450‬تخــت بــه ظرفیــت‬ ‫درمانــی اســتان اضافــه می شــود‪ .‬او ابراز داشــت‪:‬‬ ‫تجهیز خانه های بهداشت روستایی‪ ،‬صدور مجوز‬ ‫بــرای اســتخدام ‪ 250‬نیــروی جدیــد در دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی‪ ،‬تامیــن تجهیزات مراکز بهداشــتی‬ ‫مستقل در دو شهرستان جدید کهک و جعفراباد‬ ‫و امــکان تجدیدنظــر در فعالیت هــای مربوط به‬ ‫بخش گردشــگری و تاالرهــای پذیرایی مهم ترین‬ ‫درخواس ـت های اســتان قــم از وزارت بهداشــت‬ ‫است‪.‬اســتاندار قم از انسجام مدیریتی و همدلی‬ ‫بی نظیر میان بزرگان و اعضای شورای تامین و ستاد‬ ‫اســتانی مبارزه با کرونا و حمایت های ســتاد ملی‬ ‫و همین طور از عموم شــهروندان کســبه و اصناف‬ ‫و خیریــن و گرو ههــای مردمــی در جهــت رعایت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی و کمک به مدیریت‬ ‫بحران کرونا قدردانی نمود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز برداشت چین دوم برگ سبز چای از ‪ 28‬خردادماه سال جاری‬ ‫رئیــس ســازمان چــای کشــور گفــت‪ :‬چیــن‬ ‫دوم بــرگ ســبز چــای از ‪ ۲۸‬خردادمــاه ســال‬ ‫یشــود‪ .‬حبیب جهانســاز افزود‪:‬‬ ‫جاری شــروع م ‬ ‫تــا بــه امــروز بیــش از ‪ ۵۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن بــرگ‬ ‫یشــده اســت‪ .‬او ارزش خرید‬ ‫ســبز چای خریدار ‬ ‫بــرگ ســبز چــای تــا بــه امــروز را ‪ ۳۴۸‬میلیــارد‬ ‫تومــان عنوان کرد و گفــت‪ :‬تاکنون ‪٢٥٩‬میلیارد‬ ‫تومــان معــادل ‪ ٧٤.٤‬درصــد از مطالبــات‬ ‫تشــده و قدرالســهم دولــت‬ ‫چــای کاران پرداخ ‬ ‫نیز تا پایان اردیبهش ـت ماه به مبلغ ‪ ٨٦‬میلیارد‬ ‫تومان تســویه شــده اســت‪ .‬رئیس سازمان چای‬ ‫کشــور یاداور شــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۴‬درصد برگ ســبز‬ ‫یشــده درج هیــک و ‪ ۱۶‬درصــد درجه دو‬ ‫خریدار ‬ ‫اســت‪ .‬جهانســاز در خصــوص احیــای باغــات‬ ‫رهاشــده چای‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیش بینی می کنیم‬ ‫در صورت تامین منابع و تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫با دوره تنفس برای بازپرداخت‪ ،‬هرســال ‪۱۷۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲‬هــزار هکتــار از باغــات چــای رهاشــده بــه‬ ‫چرخــه تولیــد بازخواهــد گشــت‪ .‬او افــزود‪ :‬در‬ ‫کشــور در حــدود ‪ ۲۸‬هــزار هکتــار باغــات چای‬ ‫وجود دارد که ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار هکتار از این باغات‬ ‫رهاشده هستند و برنامه داریم در صورت تامین‬ ‫منابــع‪ ،‬باغــات رهاشــده را دوبــاره احیــا کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان چــای کشــور با اشــاره بــه اینکه‬ ‫باغــات رهاشــده هم در اســتان گیــان و هم در‬ ‫استان مازندران واقع شده اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به صرفه نبودن برداشت برگ سبز چای و فروش‬ ‫ایــن محصــول در بــازار یکی از دالیل رها شــدن‬ ‫ایــن باغــات بوده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬بــا توجه به‬ ‫بهبــود وضعیــت بــازار چــای داخلــی و حمایت‬ ‫دولــت از چــای کاران صاحبــان باغــات چــای‬ ‫رهاشــده متقاضــی احیــای باغاتشــان هســتند‪.‬‬ ‫جهانساز گفت‪ :‬تغییر کاربری باغات چای مانند‬ ‫اراضی ســایر تولیدات کشــاورزی از دغدغه های‬ ‫ما محسوب می شوند‪.‬‬ ‫جهانســاز خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر چــای کاران‬ ‫حمایــت شــوند نه فقــط از تغییــر کاربری هــای‬ ‫باغــات چــای جلوگیری می شــود‪ ،‬بلکه موجب‬ ‫جــذب جوانــان و روســتایی زادگان بــه تولیــد‬ ‫یشــود‪ .‬او گفت‪ :‬ســن چای کاران اســتان‬ ‫چای م ‬ ‫هماننــد برنج کاران اســتان باال اســت و با فوت‬ ‫این عزیزان باغات ان ها به دلیل ارث رسیدن به‬ ‫بین فرزندانشان کوچک تر می شود و الزم است‬ ‫تدابیر الزم در این خصوص اندیشیده شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتخاب کاندیدایاصلحتنهاراهعبور از مشکالتاست‬ ‫نشســت بصیرتی بــا حضور مدیــر مخابرات‬ ‫منطقــه گلســتان و ســایر مدیــران دســتگاه های‬ ‫خدمت رسان برگزار شد‪.‬‬ ‫غالمعلی شــهمرادی در حاشیه این نشست‬ ‫که در ســالن اجتماعات شرکت گاز استان برگزار‬ ‫شــد بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از برگــزاری این‬ ‫جلســه تشــریح اهمیت انتخابــات و نقش مهم‬ ‫مدیــران در مشــارکت حداکثــری اســت گفــت‪:‬‬ ‫مشــارکت گســترده در انتخابات نشانه پشتوانه‬ ‫مردمــی نظام اســت و انتخاب کاندیدای اصلح‬ ‫تنها راه عبور از مشکالت است‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بر اینکه مــردم والیتمــدار ایران‬ ‫مثل همیشــه درصحنه خواهند بود افزود‪ :‬یقینا‬ ‫‪ 28‬خردادماه با بصیرت و ا گاهی مردم شــاهد‬ ‫خلق حماسه ای پرشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اعــام‬ ‫امادگــی مخابــرات در تامیــن زیرســاخت های‬ ‫ارتباطــی الزم برای برگــزاری انتخابات گفت‪ :‬با‬ ‫تالش مجموعه مخابرات‪ ،‬ارتباطات پایداری در‬ ‫ایام انتخابات را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫نگاه امنیت فرهنگی در‬ ‫حراست تقویت شود‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫مازنــدران در گردهمایــی‬ ‫مســئولین حراســت اســتان‬ ‫در نوشــهر بــر تقویــت نــگاه‬ ‫امنیــت فرهنگــی در حراســت‬ ‫اموزش وپــرورش تاکیــد کرد‪ .‬بــه گــزارش پایگاه خبری‬ ‫هم وطن؛ علیرضا سعدی پور در گردهمایی مسئولین‬ ‫حراســت شهرســتان ها و مناطــق اســتان مازنــدران در‬ ‫نوشــهر‪ ،‬اموزش وپرورش را زیربنای توسعه هر کشوری‬ ‫دانسته و گفت‪ :‬توسعه سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫وفرهنگیمیسرنخواهدشدمگراینکهاموزش وپرورش‬ ‫ان کشــور پویــا باشــد و بتوانــد تقویت فرزندان شــش‬ ‫ساحتی را انجام دهد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تربیت دانش اموزان تمام ســاحتی به اســتناد‬ ‫ســند تحــول بنیادیــن در جامعــه اســامی بــر اســاس‬ ‫اموزه هــای دینــی و قرانــی بایــد نهادینــه شــود‪ .‬مــا در‬ ‫اموزش وپرورشبهدنبالتربیتفرزندانایثارگر‪،‬فداکار‪،‬‬ ‫دلسوز و متدین‪ ،‬متعهد‪ ،‬وطن دوست و والیتمدار در‬ ‫تراز انقالب اســامی هستیم‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش‬ ‫مازنــدران تاکید کــرد‪ :‬بایــد در اموزش وپرورش فضایل‬ ‫قمــداری و‬ ‫اخالقــی را ســاری و جــاری کــرده و اخال ‬ ‫اخالق مداری را به عنوان یک الگو اولویت کارهایمان‬ ‫قراردهیم‪.‬او گفت‪:‬پژوهش هانشانمی دهد کهمعلم‬ ‫در جامعهموردوثوقواعتمادمردماست‪،‬بنابراین کار‬ ‫معلمی کاری بسیار سخت است‪ .‬در همین راستا یکی‬ ‫از راه هــای امیدافرینــی بــرای جامعه فرهنگیان بحث‬ ‫جدی گرفتن انتخابات و تقویت مشارکت فرهنگیان‬ ‫در انتخابــات اســت و بایــد به عنــوان افراد اثرگــذار در‬ ‫انتخابات از همه حواشــی به دورباشــیم‪ .‬ســعدی پور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در انتخابات به دنبال مشارکت حداکثری‬ ‫هســتیم و انتخابات را نماد دموکراســی‪ ،‬مردم ساالری‬ ‫دینی و اقتدار ملی می دانم‪ .‬او با اشاره به وجود بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬هزار رای اولی در اموزش وپرورش مازندران تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬برنامه هــای ملی در این زمینه طراحی شــده و در‬ ‫استان نیز برنامه هایی برای مشارکت این دانش اموزان‬ ‫در انتخابات اخیر داریم که از شــبکه سیمای مازندران‬ ‫به زودی پخش می شــود‪ .‬این مقام مســئول در ادامه‪،‬‬ ‫حراســت و پاســداری و صیانت از حرمت فرهنگیان را‬ ‫بسیار مهمدانستهو گفت‪:‬درهایحراستبایدبهروی‬ ‫همه اربابان رجوع باز باشــد‪ .‬نگاه امنیتی در حراست‬ ‫باید تبدیل به نگاه فرهنگی شده و این فرهنگ باید‬ ‫باعث شــود تــا اربابــان رجوع احســاس امنیــت کنند‪.‬‬ ‫ســعدی پــور تاکیــد کرد‪ :‬در حراســت باید اســیب ها و‬ ‫چالش هارصدشدهوتجزیه وتحلیلعلمیشود‪.‬تقریبا‬ ‫به صورت روزانه با مدیر حراست اموزش وپرورش استان‬ ‫در رابطه با اسیب ها و چالش ها تحلیل علمی مسائل را‬ ‫داریموریشه یابیمی کنیم‪.‬‬ ‫او اذعان داشت‪ :‬با ریشه یابی اسیب ها به دنبال حل‬ ‫مسئله باشیم نه طرح مسئله‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫بــرای اماده ســازی مدارس جهت بازگشــایی مطلوب‪،‬‬ ‫همهامکاناترابه کارگیریموباتحلیلمسائلموجود‪،‬‬ ‫کمترینمشکالترادر بازگشاییمدارسداشتهباشیم‪.‬‬ ‫اتمام کامل ممیزی امالک‬ ‫شهر قم‬ ‫مدیرکل تشخیص و وصول درامد شهرداری قم گفت‪:‬‬ ‫مطابــق مــاده دو قانــون نوســازی و عمــران شــهری؛‬ ‫مالکین کلیه اراضی‪ ،‬ساختمان ها و مستحدثات واقع‬ ‫در شــهر عــوارض خــاص ســاالنه ای رو بایــد پرداخت‬ ‫کنند که در صورت پرداخت به موقع عوارض سالیانه‬ ‫مشمول ده درصد خوش حسابی خواهند شد‪ .‬محمد‬ ‫وحید نیا با اشاره به اهمیت پرداخت عوارض نوسازی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬قانون نوسازی یک قانون جامع است‬ ‫کــه هم در بخــش درامدی و هــم در بخش هزینه ای‬ ‫پیش بینی های الزم را انجام داده اســت‪ .‬به گفته او‬ ‫در بخــش درامدی مطابق ماده دو قانون نوســازی و‬ ‫عمران شــهری؛ مالکیــن کلیه اراضی‪ ،‬ســاختمان ها و‬ ‫مستحدثات واقع در شهر عوارض خاص ساالنه ای رو‬ ‫بایــد پرداخت کنند که در صــورت پرداخت به موقع‬ ‫عــوارض ســالیانه مشــمول ده درصــد خوش حســابی‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬مدیــرکل تشــخیص و وصــول درامــد‬ ‫شــهرداری قــم بــا تاکید بــر چگونگی هزینه کــرد این‬ ‫عــوارض تصریح کرد‪ :‬مطابق ماده یک قانون مذکور‬ ‫ایــن عــوارض صــرف تامیــن نیازمندی هــای شــهری و‬ ‫کهــا‬ ‫احــداث‪ ،‬اصــاح و توســعه معابــر‪ ،‬ایجــاد پار ‬ ‫و مراقبت در رشــد متناســب و موزون شــهرها و ســایر‬ ‫وظایفــی که به عهده شــهرداری ها بــوده‪ ،‬می گردد‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه از شــهروندان تقاضــا داریــم در‬ ‫بحث عوارض نوســازی مشــارکت و همــکاری کنند و‬ ‫سعی کنند عوارض را به موقع پرداخت کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پرداخــت ایــن عوارض از طریق حضــوری با مراجعه‬ ‫بــه مناطــق هشــتگانه و یا به صــورت غیرحضــوری و‬ ‫بــا مراجعــه به ســایت شــهرداری انجــام می پذیرد و‬ ‫چنانچه شهروندان اگر از کد نوسازی اطالعی نداشته‬ ‫می توانند به شــهرداری مناطق مراجعه کنند‪ .‬وحید‬ ‫نیا با اشاره به لزوم انجام ممیزی در شهر یاداور شد‪:‬‬ ‫در خصــوص اقدامــات انجام شــده در راســتای قانون‬ ‫نوسازی و عمران شهری انجام ممیزی سطح شهر قم‬ ‫در سال های گذشته بوده است‪ .‬او انجام ممیزی شهر‬ ‫صرف نظــر از الزامات قانونــی را درواقع جامع ترین و‬ ‫نخستین قدم در جهـت جمع اوری اطالعـات سـطح‬ ‫شــهر و تبدیل ان به بانک اطالعاتی توصیفی شــهر و‬ ‫ارتباطــان با اطالعــات جغرافیایی بــرای بهره برداری‬ ‫در برنامه ریزی و ارائه بهتر خدمات شــهری دانســت‬ ‫و گفت‪ :‬شــهرداری قم در چند ســال گذشــته ممیزی‬ ‫امالک را اغاز و این کار مهم در سال ‪ ۹۸‬به اتمام رسید‬ ‫و اطالعات این ممیزی به سیستم سرای‪ ۸‬انتقال و کار‬ ‫تطبیق و تلفیق ان نیز در تمام مناطق به اتمام رساند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د خوزستان‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1089‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫جمع اوری بیش‬ ‫از ‪ ۶‬هزار دستگاه ماینر‬ ‫در خوزستان‬ ‫سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور بابیان‬ ‫اینکه بیش از شش هزار و‪ ۲۰۰‬دستگاه ماینر استخراج ارز‬ ‫دیجیتال در خوزستان جمع اوری شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫دستگاه های غیرقانونی معادل برق مصرفی بیش از ‪۳‬‬ ‫هزار خانوار خوزستانی در تابستان را در لحظه‪ ،‬مصرف‬ ‫می کنند‪ .‬به گــزارش رویداد امروز‪ ،‬کیومرث زمانی بیان‬ ‫کــرد‪ :‬بیش از شــش هــزار و ‪ ۲۰۰‬دســتگاه ماینر غیرمجاز‬ ‫اســتخراج رمز ارز در خوزســتان کشف و جمع اوری شده‬ ‫و بانیان ان به دستگاه های قضایی معرفی و برای ان ها‬ ‫جریمه هایسنگینیدرنظر گرفته شدهاست‪.‬‬ ‫اوافزود‪:‬وقتی کهدستگاه هایماینر کشفمی شوند‬ ‫این فرض در نظر گرفته می شود که از زمان تولید دستگاه‬ ‫تا تاریخ جمع اوری‪ ،‬به شــبکه متصل بوده اند بنابراین‬ ‫بــرای ا نهــا تعرفه بــرق صادراتی با جریمــه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫بیشتر محاسبه می شود‪ .‬عالوه بر این جریمه ها‪ ،‬جنبه‬ ‫عمومی جرم نیز برای ان ها نیز لحاظ خواهد شد و باید‬ ‫پاسخگوباشند‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور بابیان‬ ‫اینکه جریمه های اخذشده به عنوان پاداش کسانی که‬ ‫دستگاه های ماینر را اطالع رسانی کنند پرداخت خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این میزان از دســتگاه های اســتخراج‬ ‫فشــده بیش از ‪ ۱۳‬مگاوات در لحظه‬ ‫ارز دیجیتال کش ‬ ‫برق مصرف می کردند‪ .‬به عبارتی هرکدام معادل یک‬ ‫کولرگازی برق مصرف می کند که اگر استفاده از سیستم‬ ‫سرمایشیبرایخنک کردنان هارانیزلحاظ کنیممیزان‬ ‫برق مصرفی بیش از دو کولر می شود‪.‬‬ ‫زمانی اضافه کرد‪ ۱۳ :‬مگاوات معادل برق مصرفی‬ ‫بیش از ســه هزار و ‪ ۱۰۰‬خانوار خوزســتانی در تابســتان‬ ‫است که در هرلحظه دو کولر در مدار داشته باشند و این‬ ‫رقمدر زمستانمعادلمصرف‪ ۲۱‬هزار خانوار خوزستانی‬ ‫در هرلحظهاست‪.‬‬ ‫اوبابیاناینکهباجمع اوریاینمیزاناز دستگاه های‬ ‫ماینر برق سه هزار و‪ ۱۰۰‬خانوار خوزستانی کمتر خاموش‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد با توجه به رشد باری که‬ ‫در شبکه اتفاق افتاده این کشفیات « نوک کوه یخ است‬ ‫که شناسایی شده» و به دنبال این هستیم که با همکاری‬ ‫نهادهــای قضایــی و امنیتــی و شــرکت های ارتباطاتــی‬ ‫مخابراتــی با روش های جدید به کشــف دســتگاه های‬ ‫غیرمجازی کهازشبکهاستفادهمی کنندبپردازیم‪.‬‬ ‫مرغ در بازار‪ ،‬نرخ‬ ‫مشخصی ندارد‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز و مرغ اهواز‬ ‫گفــت‪ :‬اگرچه کمبود مرغ در بازار همچنان وجــود دارد‬ ‫اما مرغ کشتار روز‪ ،‬کم وبیش موجود است و کمبود ان‬ ‫یشــود‪ .‬ســید اصغر‬ ‫کمتر از گذشــته در بازار احســاس م ‬ ‫حســینی بهارانچی در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬در خصوص‬ ‫اخریــن وضعیــت مــرغ در بــازار اهــواز‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجه به ازاد بودن قیمت مرغ در بازار‪ ،‬فعال وضعیت‬ ‫موجــودی ایــن کاال در بازار خوب اســت و کمبودی که‬ ‫یشــد‪ ،‬کمتر‬ ‫در هفته های گذشــته در بازار مشــاهده م ‬ ‫شــده اســت و کســی برای کمبود ان اعتراضی ندارد‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬اگرچه کمبود مرغ در بازار همچنــان وجود دارد‬ ‫اما مرغ کشتار روز‪ ،‬کم وبیش موجود است و کمبود ان‬ ‫کمتر از گذشته در بازار احساس می شود‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروشندگان گوشت قرمز‪ ،‬مرغ و تخم مرغ اهواز گفت‪:‬‬ ‫وجدانفروشندگان‪،‬قیمتمرغرادر بازار تعیینمی کند؛‬ ‫قیمت مرغ در بازار نرخ مشــخصی ندارد و بیشــتر از هر‬ ‫کیلوگرم‪ ۲۸‬هزار تومان در بازار به فروش می رسد‪.‬‬ ‫حسینی بهارانچیافزود‪:‬در حالحاضردخالت هادر‬ ‫بازار مرغ کمتر شده است اما اگر دخالت های پیشین در‬ ‫بازار مرغ به وجود اید‪ ،‬مشــکالت گذشــته در این بازار‬ ‫تکرار خواهد شد‪ .‬او بابیان اینکه مرغ در اکثر نقاط شهر‬ ‫اهواز موجود است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر وضعیت کنونی مرغ تا‬ ‫پایان خردادماه در بازار حفظ شود‪ ،‬امید است که شاهد‬ ‫وضعیتمناسبیدر اینبازار باشیم‪.‬‬ ‫معرفی توانمندی‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫و تامین کننده قطعات‬ ‫تجهیزات بندری در‬ ‫بندرامام خمینی (ره)‬ ‫شــرکت‪‎‬های دانش بنیــان و تولیدکننــده قطعات‬ ‫فعــال در مجتمــع بندری امام خمینی (ره) با حضور‬ ‫در نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت های‬ ‫منطقه‪ ،‬خدمات‪ ،‬ظرفیت ها و توانایی های خود را‬ ‫ی تجهیزات بنــدری در معرض دید‬ ‫در ارائه پشــتیبان ‬ ‫عمــوم قراردادنــد‪ .‬بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬عادل‬ ‫دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزســتان‬ ‫بیان داشــت‪ :‬در این نمایشگاه که با هدف معرفی‬ ‫تهــا و همچنیــن بهبــود فرایندهــای مرتبــط‬ ‫ظرفی ‬ ‫بــه محیــط کس ـب وکارهای تولیــدی خــرد‪ ،‬کوچک‬ ‫یســازی نیازهــای‬ ‫و متوســط؛ تســریع و تقویــت بوم ‬ ‫مجــوار‬ ‫فناورانــه و توســعه فنــاوری در صنایــع ه ‬ ‫ایــن مجتمــع بنــدری امــام خمینــی (ره) برگــزار شــد‬ ‫شــرکت های فعــال در مجتمــع بندری امــام خمینی‬ ‫(ره) که در زمینه طراحی و تولید قطعات تجهیزات‬ ‫بنــدری ســابقه ی فعالیــت قابل توجهــی داشــتند‪،‬‬ ‫شرکت کردند‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان‪:‬‬ ‫مدیریتابنیازمندبازنگریاست‬ ‫قاســم سلیمانی دشتکی در نشستی با فعاالن‬ ‫کشاورزی در خصوص وضعیت کشت و منابع ابی‪،‬‬ ‫در اســتانداری خوزســتان‪ ،‬بــا اشــاره بــه بازدیدهای‬ ‫میدانی از شهرســتان های مختلف اســتان به منظور‬ ‫بررســی چالش ها و مشکالت بیان کرد‪ :‬به طورکلی‬ ‫ازنظر ساختاری مشکالت عدیده ای در سیستم اب‬ ‫خوزستان وجود دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫من در استان های مختلفی مسئولیت داشته ام یکی‬ ‫از فریادهایی که همیشه وجود داشته این بوده که‬ ‫چرا صنایعی همچون فوالد در استان های مرکزی و‬ ‫کویریساخته شده انددرحالی کهمی بایستدر کنار‬ ‫خلیج فارس قرار داشته باشند مفهوم این حرف این‬ ‫است کهاز ابی کهمتعلقبهشرباستو کشاورزی‬ ‫اســت بــرای صنعــت نباید اســتفاده کند‪ .‬اســتاندار‬ ‫خوزستانافزود‪:‬اکنوندر خوزستانمی بینمصنعت‬ ‫در کنار خلیج فارس و رودخانه قرار دارد اما همچنان‬ ‫از اب شرب و کشاورزی استفاده می کند درحالی که‬ ‫حــدود هفت ســال اســت که صنایع واقــع در مرکز‬ ‫اســتفاده از تصفیه پســاب فاضــاب و بازچرخانی‬ ‫اب در کارخانه را شــروع کرده اند تا بر اب شــرب و‬ ‫کشاورزی اثر نگذارد اما در خوزستان باوجود صنایع‬ ‫فوالدیوپتروشیمیبه عنوانصنایعاببراین چنین‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ناکارامدی برخی کانال های اب در خوزستان‬ ‫او با اشــاره به ناکارامدی برخــی کانال های اب‬ ‫در خوزستان گفت‪ :‬از یک سو این کانال ها پوشیده‬ ‫از نــی و گل والی هســتند و یــا به علت مشــکالت‬ ‫امــا نمی توانیــم تصمیمــی بگیریــم کــه اب شــرب‬ ‫تحت الشــعاع قرار گیرد و به بی ابی دچار شــویم‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان گفت‪ :‬تقاضای من این است اگر‬ ‫عقال و شرعا برای اب کشاورزی راهی وجود دارد ان‬ ‫راانجا مدهندامااگرابشرببهمشکلبرمی خورد‬ ‫مسئلهدیگریاست‪.‬‬ ‫‪ ۶۳‬درصد خسارت های وارده به کشاورزان‬ ‫پرداخت شدهاست‬ ‫نشــتی هــدر رفــت اب زیــادی دارنــد و از ســوی‬ ‫دیگر تبخیر از کانال ها زیاد اســت؛ بر اســاس امارها‬ ‫میــزان هدر رفــت اب و تبخیر از کانال ها معادل ‪۱۰‬‬ ‫درصد مصرف کشــاورزی یعنی در حدود ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اســت و در مصرف نیز در حدود همین ‬ ‫میزان است‪ .‬سلیمانی دشتکی ادامه داد‪ :‬لوله های‬ ‫اب مصرفی نیز به قدری فرسوده هستند که حدود‬ ‫‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصد هدر رفت اب شــرب وجــود دارد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬یکــی دیگــر از مشــکالت کانا لهــای اب‬ ‫ایــن اســت کــه در باالدســت و پایین دســت کانال‬ ‫بــرای برداشــت اب دعــوا وجود دارد که مســئوالن‬ ‫مربوطــه در حــوزه اب و جهــاد کشــاورزی باید این ‬ ‫مســئله را بررســی کنند‪ .‬اســتاندار خوزســتان افزود‪:‬‬ ‫لوله کشی یکی از پیشنهادات برای رفع این مشکل‬ ‫است چراکه هم موجب کاهش پرت اب می شود‬ ‫م مسئله درگیری میان باالدست و پایین دست‬ ‫وه ‬ ‫را برطرف می کند؛ از سوی دیگر مکانیزه کردن کانال‬ ‫نیز روش دیگر اســت و اگر هرســال بخشی از کانال‬ ‫یشــد االن بخش عمده کار‬ ‫لوله کشی یا مکانیزه م ‬ ‫پیشرفت کردهبود‪.‬‬ ‫اوبیان کرد‪:‬هم اکنوننیزاگراعتباریهستباید‬ ‫مسئله مکانیزه کردن کانال ها در اولویت قرار گیرد‬ ‫و حداقل هرسال بخشی از ان انجام شوند و مدام ‬ ‫اعالم نشــود که اعتباری نیست‪ .‬سلیمانی دشتکی‬ ‫گفــت‪ :‬صنایــع فوالد و پتروشــیمی بایــد ارام ارام به‬ ‫استفاده از تصفیه پساب فاضالب و اب خلیج فارس‬ ‫ملزم شوند؛ استفاده ان ها از اب شرب یا کشاورزی‬ ‫توجیهی ندارد زیرا در حوزه اب شــرب و کشــاورزی‬ ‫نیــز با کمبــود روبه رو هســتیم‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫هــدف مــا این اســت که همه اقشــار راضی باشــند‬ ‫او با اشاره به پیگیری خسارت کشت نکردن از‬ ‫سوی نهادهای متولی حوزه کشاورزی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫قانونبودجهپرداختخسارتیبرایالزامبه کشت‬ ‫نکردن در نظر گرفته شده که جهاد کشاورزی باید‬ ‫اینمسئلهراپیگیری کند‪.‬‬ ‫سلیمانی دشتکی با اشاره به پرداخت خسارت‬ ‫بــه کشــاورزان از طریــق مــاده ‪ ۱۲‬مدیریــت بحران‬ ‫بیــان کرد‪ :‬ضــرورت دارد اداره کل مدیریت بحران‬ ‫خوزستان از هم اینک میزان خسارت ها را براورد و‬ ‫پیگیریکند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از مشــکالت کشاورزان‬ ‫ما خســارت هایی اســت که در ســیل به ان ها وارد‬ ‫شــد اما همچنان برخی از این خســارت ها به ان ها‬ ‫پرداخت نشــده اســت؛ از کل خســارت های وارده‬ ‫به کشــاورزان ‪ ۶۳‬درصد پرداخت شده که ضرورت‬ ‫دارد ســازمان اب و بــرق خوزســتان و ســازمان‬ ‫جهاد کشــاورزی خوزســتان این مســئله را به جد از‬ ‫وزارتخان ههــای خود پیگیری کنند و تا نرســیدن به‬ ‫نتیجهدستاز پیگیریبرندارند‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫در راستایطرحتوسعهمیدان هاینفتیغرب کارونصورت گرفت؛‬ ‫عملیاتجابجاییوبرپاییدستگاهحفاری‪27‬فتحملیحفاریدر میدانسپهر‬ ‫در راســتای اجــرای پروژ ههــای شــرکت ملــی‬ ‫نفــت ایــران مرتبط با طرح توســعه میدان های‬ ‫نفتی غرب کارون‪ ،‬عملیات جابجایی و برپایی‬ ‫دســتگاه حفــاری ‪ 27‬فتح شــرکت ملــی حفاری‬ ‫در میدان ســپهر کلیــد خورد‪ .‬به گــزارش رویداد‬ ‫امــروز‪ ،‬مدیــر پــروژه حفــاری ‪ 6‬حلقــه چــاه در‬ ‫نهــای نفتــی ســپهر و جفیر گفــت‪ :‬تاکنون‬ ‫میدا ‬ ‫‪ 20‬درصــد تجهیــزات و ادوات این دکل ســنگین‬ ‫حفــاری بــه ایــن موقعیــت انتقــال و بــر روی‬ ‫لوکیشــن چاه شــماره – ‪ 2‬سپهر در حال نصب و‬ ‫برپایی اســت‪ .‬ســید مجید موسوی بابیان اینکه‬ ‫ملــی حفــاری در مشــارکت بــا شــرکت خدمــات‬ ‫مهندســی پژواک انرژی ‪ 6‬حلقه چاه توسعه ای‬ ‫در ایــن میدان ها حفر و تکمیــل می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پــس از اغــاز عملیات حفــاری نخســتین چاه در‬ ‫قالب این پروژه با به کارگیری دستگاه حفاری ‪94‬‬ ‫فتــح در میدان جفیر‪ ،‬با اســتقرار دســتگاه حفاری‬ ‫‪ ٢٧‬فتح حفر دومین چاه در میدان سپهر وارد فاز‬ ‫عملیاتی خواهد شــد‪ .‬او با این توضیح که امکان‬ ‫اســتقرار دســتگاه حفــاری ســوم نیــز برای ســرعت‬ ‫بخشیدن به اجرای پروژه وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در چارچوب اجرای این پروژه شرکت ملی حفاری‬ ‫ایران‪ ،‬تامین دستگاه حفاری و انجام خدمات فنی‬ ‫جانبــی را بــر عهده دارد‪ .‬موســوی گفــت‪ :‬حفاری‬ ‫این چاه ها در حوزه فعالیت شــرکت مهندســی و‬ ‫توسعه نفت (متن) به عنوان مجری طرح توسعه‬ ‫میدان های نفتی غرب کارون در اســتان خوزستان‬ ‫اجرا می شود‪ .‬دکل حفاری ‪ 27‬فتح از دستگاه های‬ ‫تحت سرپرستی مدیریت عملیات حفاری خشکی‬ ‫– ‪ 1‬اســت کــه در اواخــر ســال ‪ 1388‬بــه نــاوگان‬ ‫حفاری شرکت ملی حفاری ایران پیوست و حفر و‬ ‫تکمیل ‪ 26‬حلقه چاه به متراژ ‪ 77‬هزار و ‪ 120‬متر‬ ‫را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫خــــبر‬ ‫دریافتتندیسنقره ایجایزهملیمدیریتانرژیبهنیشکردهخدا‬ ‫کشــت و صنعــت نیشــکر دهخــدا موفق به‬ ‫دریافــت تندیــس نقره ای دوســتاره در ششــمین‬ ‫دوره جایزه ملی مدیریت انرژی شد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬هم زمان با روز ملی‬ ‫بهــره وری و در همایــش ششــمین دوره جایــزه‬ ‫ملــی مدیریــت انــرژی‪ ،‬از برگزیــدگان بــا اهدای‬ ‫تندیس های نقره ای و برنزی تجلیل شد‪ .‬در این‬ ‫همایش‪ ،‬کشت و صنعت نیشکر دهخدا در بازه‬ ‫امتیــازی ‪ ۷۵۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬تندیس نقره ای دوســتاره‬ ‫دریافت کرد و برای چند سال متوالی موفق به‬ ‫کســب گواهی نامه انطباق معیار مصرف انرژی‬ ‫شــد‪ .‬جایــزه ملــی مدیریــت انــرژی در راســتای‬ ‫اجــرای سیاس ـت های کلی نظام و سیاس ـت های‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی برگزار م ‬ ‫ایــن جایــزه بــر اســاس تفاهم نامه بین ســازمان‬ ‫یهــای تجدید‬ ‫مدیریــت صنعتــی‪ ،‬ســازمان انرژ ‬ ‫پذیر و بهره وری انرژی برق‪ ،‬شــرکت بهینه سازی‬ ‫مصــرف ســوخت‪ ،‬ســتاد توســعه فنــاوری حوزه‬ ‫انــرژی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهوری و سازمان ملی استاندارد ایران طراحی‬ ‫و اجرا می شود‪ .‬بر پایه این گزارش‪ ،‬بررسی ها و‬ ‫یهــای این جایزه عالوه بر فعالیت هایی‬ ‫ارزیاب ‬ ‫کــه در ایــن خصــوص توســط کمیتــه علمــی و‬ ‫یشــود‪ ،‬توســط ارزیابان‬ ‫کمیتــه راهبری انجام م ‬ ‫ششــده‬ ‫متخصص‪ ،‬مجرب‪ ،‬اموزش دیده و گزین ‬ ‫توسط دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی‪ ،‬با‬ ‫مراجعه حضوری یا مجازی در شرایط کرونایی‬ ‫کشور به سایت اجرایی شرکت‪‎‬های متقاضی در‬ ‫قالب تیم‏های ‪ ۲‬یا سه نفره‪ ،‬در یک بازه زمانی‬ ‫‪ ۲‬ماهه انجام شده است‪.‬‬ ‫در ایــن ســال ها شــرکت توســعه نیشــکر و‬ ‫صنایــع جانبــی گا مهــای موثــری را در مدیریت‬ ‫مصرف انرژی و اصالح الگوی مصرف برداشــته‬ ‫است‪ .‬گازسوز کردن و حذف گازوئیل به صورت‬ ‫کامــل از فراینــد کوره های بخار کارخانه شــکر از‬ ‫مهم ترین اقدامات این شرکت در راستای توجه‬ ‫بــه محیط زیســت و مدیریــت مصــرف انــرژی‬ ‫است‪.‬‬ ‫((اگهی مناقصه عمومی شماره ‪))2-4۰۰-۰۰4‬‬ ‫بدینوســیله به اطالع میرساند شرکت کشت و صنعت‬ ‫نیشکر امیرکبیر در نظردارد عملیات صفافی و بارگیری‬ ‫کیســه هــا و کارتن های شکرســفید را به شــرح‬ ‫ذیل از طریــق مناقصه عمومی بــه پیمانکاران واجد‬ ‫شــرایط واگذار نماید‪ .‬در همین راستا از پیمانکارانی‬ ‫که دارای ســوابق کافــی در این زمینه می باشــند‬ ‫دعــوت می شــود حداکثــر ظرف مــدت ‪ 7‬روز از‬ ‫تاریخ نشــر این اگهــی منحصرا در اوقــات اداری‬ ‫(به اســتثناء روزهای پنجشــنبه و ایام تعطیل رسمی)‬ ‫جهت دریافت اســناد با بــه همراه داشــتن رزومه‬ ‫کاری به نشــانی‪ :‬اهواز کیلومتر ‪ 45‬جاده خرمشــهر‬ ‫(جــاده امــام جعفرصادق (ع)) شــرکت کشــت و‬ ‫صنعت نیشــکر امیر کبیر مدیریــت بازرگانی‪ -‬امور‬ ‫قراردادها مراجعه یا جهت اطالع بیشــتر با شــماره‬ ‫تلفن ‪ ،06133132092‬نمابــر ‪06133132093‬‬ ‫تمــاس حاصل نمــوده یا به وب ســایت شــرکت‬ ‫بــه ادرس‪http://www.ak-sugarcane.ir :‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ براورد اولیــه‪ 21/736/000/000 :‬ریال‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدت قرارداد‪ :‬یکسال شمسی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -4‬سپرده شرکت در مناقصه ‪ 300/000/000:‬ریال‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه درج این اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ بازگشــایی پاکات مناقصه ‪1400/04/15‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتکشتوصنعتنیشکرامیرکبیر‬ ‫م الف‪1147372 :‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رهاییمحکوم بهقصاص‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت پیش از اجرای حکم‬ ‫رئیس دادگستری شوشتر از‬ ‫او افزود‪ :‬ســرانجام با اصرار‬ ‫رهایی یک محکوم به قصاص‬ ‫بر اجرای قصاص قاتل از سوی‬ ‫نفس از چوبه دار‪ ۴۸ ،‬ساعت‬ ‫اولیــای دم‪ ،‬مقدمــات اجــرای‬ ‫پیــش از اجــرای حکم با عفو و‬ ‫حکم قصاص انجام و قاتل به‬ ‫بخشش اولیای دم خبر داد‪.‬‬ ‫قرنطینهمی رود‪.‬در‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫ی اباد‬ ‫مصطف ‬ ‫به گــزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫باقیمانــده بــرای اجــرای حکم‬ ‫ی ابــاد اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫مصطف ـ ‬ ‫قصاص‪ ،‬با توجه به پشیمانی‬ ‫سال ‪ ۹۴‬در جریان نزاع دسته جمعی‪ ،‬یکی از قاتــل از ارتــکاب این جنایت و درخواســت او و‬ ‫متنازعین به منزل همســایه خــود پناه می برد خانواده او از شــورای حل اختالف شوشــتر برای‬ ‫و فــرد دیگــری که فرد پناهنــده را دنبال کرده جلــب رضایت اولیــای دم‪ ،‬اعضای شــورای حل‬ ‫بود از پدر همسایه می خواهد که فرد پناهنده اختالف این شهرستان بالفاصله به این موضوع‬ ‫را بــه او تحویــل دهــد‪ .‬پدر همســایه در دفاع ورود کــرده و بــا اســتفاده از ظرفیــت ســادات‪،‬‬ ‫از پناهنــده خــود بــا ان فــرد بحــث می کنــد و خیریــن و بــزرگان منطقــه باالخــره بــا رضایــت‬ ‫پــس از مــدت کوتاهــی ایــن بحــث تبدیل به خانواده مقتول‪ ،‬اجرای حکم قصاص قاتل را به‬ ‫درگیری می شــود که پدر همســایه توســط ان یــک ماه به تعویــق می اندازند تا زمینه صلح و‬ ‫فرد به ضرب گلوله به قتل می رسد و متواری سازش در این پرونده را فراهم کنند‪.‬‬ ‫یشــود‪ .‬او افــزود‪ :‬پــس از دســتگیری قاتل و‬ ‫م ‬ ‫رئیس دادگســتری شوشــتر گفت‪ :‬در فرصت‬ ‫طــی مراحــل قانونــی پرونده‪ ،‬بــا تنفیذ حکم اخذشده دادستان‪ ،‬اعضای شورای حل اختالف‬ ‫قصــاص نفــس از ســوی دیــوان عالــی کشــور‪ ،‬این شهرستان‪ ،‬بزرگان‪ ،‬ریش سفیدان‪ ،‬خیرین و‬ ‫پرونــده جهت اجرای حکم قصاص قاتل‪ ،‬به معتمدین منطقه با پیگیری های مستمر و زیاد‬ ‫اجرای احکام ارجاع داده می شود‪.‬‬ ‫و برگــزاری چندین جلســه با اولیــای دم‪ ،‬موفق‬ ‫اباد گفت‪ :‬در این ‪ ۵‬ســال‪ ،‬بزرگان و خیرین بــه جلــب رضایــت خانــواده مقتــول شــدند و‬ ‫فراوانی جهت جلب رضایت و عفو و بخشش اولیای دم با حضور در دفترخانه اسناد رسمی با‬ ‫اولیای دم واســطه شــدند ولی نتیجه ای حاصل عفو و گذشــت و ثبت رضایت‪ ،‬از قصاص قاتل‬ ‫نشــد و خانواده مقتول بر اجرای حکم قصاص صرف نظر کردند وزندگی دوباره به او بخشیدند‬ ‫پافشــاری می کردنــد و قاتــل در انتظــار کابــوس و ایــن پرونــده پس از ‪ ۵‬ســال به صلح و ســازش‬ ‫اجرای حکم قصاص خود بود‪.‬‬ ‫منتهیشد‪.‬‬ ‫احتمالقرمزشدنوضعیت کرونایی‬ ‫وجود دارد‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت‬ ‫به خصــوص مناطقــی کــه در‬ ‫خوزســتان گفــت‪ :‬احتمــال ان‬ ‫حاشــیه جنوبــی خوزســتان‬ ‫وجــود دارد که وضعیت کرونا‬ ‫قــرار دارند شــرایط ازنظر کرونا‬ ‫در برخی شــهرهای این اســتان‬ ‫شــکننده تر اســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫دوباره به حالت قرمز برگردد‪.‬‬ ‫داد‪ :‬شهرســتان های کارون‪،‬‬ ‫محمد علوی‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫هویزه‪ ،‬دشت ازادگان‪ ،‬رامشیر‬ ‫دکتر ســید محمد علــوی اظهار‬ ‫و ماهشهر که در جنوب استان‬ ‫داشت‪ :‬بعد از چند روز که روند کاهشی بیماری قرار دارند وضعیت شکننده ای دارند البته چون‬ ‫در خوزستان‪ ،‬شتاب خوبی داشت اکنون قدری هنــوز از مــوج بیمــاری عبــور نکردیــم‪ ،‬احتمــال‬ ‫از شــیب کاهــش بیمــاری کاســته شــده کــه این شــکننده بودن وضعیت دیگر شهرها نیز وجود‬ ‫موضوع احتمال شکننده بودن وضعیت را نشان دارد‪ .‬علوی بیان کرد‪ :‬اکنون در موج سوم بیماری‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫هستیمبنابراینتنهاراهعبور از وضعیتموجود‪،‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اگرچــه تعــدادی از مردم اســتان را رعایت شیوه نامه های بهداشتی ازجمله ماسک‬ ‫واکســینه شــدند ولی تا زمانی که واکسیناسیون زدن و فاصله گــذاری اجتماعــی اســت‪ .‬در حــال‬ ‫کل افراد جامعه انجام نشود‪ ،‬وضعیت شکننده حاضر ‪ ۲‬شهرستان خوزستان در وضعیت قرمز‪،‬‬ ‫اســت بنابرایــن تنهــا راه عبــور از مــوج بیمــاری‪ ۱۴ ،‬شهرستان نارنجی و‪ ۱۱‬شهرستان زرد هستند‪.‬‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی است‪ .‬رئیس مرکز تاکنــون ‪ ۱۶۸‬هــزار خوزســتانی تحــت پوشــش‬ ‫بهداشــت خوزستان گفت‪ :‬در اکثر شهرستان ها واکسیناسیونکروناقرارگرفته اند‪.‬‬ ‫اتش سوزیهورالعظیم‬ ‫گسترده نبوده است‬ ‫حفاظــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫امــا رصــد و پایــش نشــان‬ ‫محیط زیســت خوزســتان‬ ‫می دهــد که خاکســتر ناشــی‬ ‫بابیــان اینکــه دومیــن‬ ‫از این اتش ســوزی به مناطق‬ ‫شســوزی هورالعظیــم در‬ ‫ات ‬ ‫اطــراف شــهر رفیــع رســیده‬ ‫هفته جــاری‪ ،‬عصر سه شــنبه‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل حفاظــت‬ ‫محمدجواد اشرفی‬ ‫خامــوش شــد گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫محیط زیســت خوزســتان در‬ ‫شســوزی نســبت بــه‬ ‫ات ‬ ‫ادامــه گفــت‪ :‬در پی کاهش‬ ‫ات ‬ ‫شســوزی قبلی در هورالعظیم بســیار کمتر ورودی اب بــه هورالعظیم در ماه های اخیر‪،‬‬ ‫گزارش شــده اســت‪ .‬محمدجــواد اشــرفی سطح خیس این تاالب نسبت به ماه گذشته‬ ‫در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫ات ‬ ‫شســوزی حــدود ســاعت ‪ ۱۴‬سه شــنبه در ورودی بــه تــاالب از رودخانــه کرخــه کــم‬ ‫مخــازن یک و ‪ ۲‬تــاالب رخ داده بود که بعد اســت و جوابگــوی نیــاز تــاالب نیســت‪،‬‬ ‫از حــدود ‪ ۲‬ســاعت خامــوش شــد‪ .‬او افزود‪ :‬افــزود‪ :‬در حــال حاضــر حــدود ‪ ۷۳‬درصد‬ ‫وسعت این اتش سوزی هنوز براورد نشده اما از ســطح تــاالب خیــس و یــا ابــدار اســت‬ ‫نســبت به اتش ســوزی که ‪ ۱۲‬خــرداد در این کــه میــزان اب در قســمت های مختلــف‬ ‫تاالب رخ داد بسیار کمتر گزارش شده است‪ .‬تــاالب متفــاوت اســت‪ .‬اشــرفی بابیــان‬ ‫اشرفی اضافه کرد‪ :‬اتش سوزی چند روز پیش اینکــه اتش ســوزی در هورالعظیــم بــه‬ ‫در ابتدا ســه هزار هکتار براورد شــده بود که دلیــل خشــکی تاالب نبوده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصاویــر ماهــواره ای وســعت ان را کمتــر و در بــا توجــه بــه اینکــه ایــن اتش ســوزی ها‬ ‫حــدود یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار نشــان داد‪ .‬در قســمت های ابــدار تــاالب رخ داده‪،‬‬ ‫او همچنیــن بابیــان اینکه در تابســتان انتظار دسترســی به ان ها وجود نــدارد و تنها راه‬ ‫شســوزی در نیزارهــای تــاالب را داریــم‪ ،‬اطفــای حریــق اســتفاده از بالگــرد اســت‪.‬‬ ‫ات ‬ ‫گفــت‪ :‬برخــی از ایــن اتش ســوزی ها طبیعــی او افــزود‪ :‬متاســفانه امکانــات کافی برای‬ ‫و بــه دلیــل گرمــی هوا‪ ،‬خشــک شــدن نی ها اطفای حریق در این شــرایط وجود ندارد‬ ‫و انتشــار گاز متــان اســت‪ ،‬بعضــی دیگــر از و بالگردهــای موجود کارایی الزم را برای‬ ‫حریق ها نیز عمدی و به دلیل اقدام صیادان خامــوش کــردن اتــش در تــاالب ندارنــد‪.‬‬ ‫و دامــداران بــرای اتــش زدن نیــزار اســت‪ .‬اشــرفی اضافــه کرد‪ :‬تجربه اتش ســوزی در‬ ‫اشــرفی افــزود‪ :‬برخــی از دامــداران نیزارهای هورالعظیم در سال ‪ ۹۷‬که به یک بحران‬ ‫خشــک را اتــش می زننــد تا نی های تازه ســبز ملی تبدیل شــد‪ ،‬نشان داد که بالگردهای‬ ‫شــود و بتواننــد دام خود را تعلیــف کنند‪ .‬او موجــود تاثیرگــذاری چندانــی در اطفــای‬ ‫ادامــه داد‪ :‬نگرانــی مــا از اتش ســوزی نیزارها حریــق نداشــته و نتیجــه مثبتــی نگرفتیــم‪.‬‬ ‫بابت خطری است که متوجه حیات وحش و او بــا اشــاره به طرح مســئله اتش ســوزی در‬ ‫پرندگانی است که در تاالب زندگی می کنند‪ ،‬مناطق تحت مدیریت محیط زیست و منابع‬ ‫به ویــژه اینکه در فصل جوجه اوری پرندگان طبیعی در نشســت ســتاد بحران خوزســتان‪،‬‬ ‫هســتیم‪ .‬مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت بیــان کــرد‪ :‬مشــکالت اطفــای حریــق در این‬ ‫خوزســتان بیــان کــرد‪ :‬نگرانی دیگــر به دلیل نشست مطرح شده است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬بر اســاس یــک توافق ملی‪،‬‬ ‫الودگــی هوا ناشــی از این اتش سوزی هاســت‬ ‫کــه ســطح وســیعی را در برمی گیــرد‪ ،‬البته در منابــع طبیعی باید درخواســت بالگــرد را به‬ ‫شســوزی های اخیر وســعت دود زیاد نبود وزارت دفاع اعالم کند‪.‬‬ ‫ات ‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1089‬‬ ‫بحرین حواس تیم ملی‬ ‫را پرت نکند‬ ‫کارشــناس فوتبــال گفــت‪:‬‬ ‫مربیــان فوتبــال ایــران گفــت‪:‬‬ ‫پیــروزی برابر بحرین بســیار با‬ ‫عــاوه بر اینکه تیم ملی هنوز‬ ‫ارزش و شــیرین بــود‪ ،‬امــا نباید‬ ‫به وحــدت تاکتیکی نرســیده‬ ‫ایــن پیروزی حواس تیم ملی را‬ ‫است‪ ،‬ما در خط دفاعی دچار‬ ‫تیم‬ ‫از بــازی مهمی مقابل یک‬ ‫نوســان هســتیم و در صــورت‬ ‫محمد مومنی‬ ‫حرفه ای مثل عراق پرت کند‪.‬‬ ‫عدم ترمیم نقــاط ضعف‪ ،‬در‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬محمــد‬ ‫یهــای بزرگ ممکن اســت‬ ‫باز ‬ ‫مومنی گفت‪ :‬این پیروزی را به مردم شــریف اسیب ببینیم‪ .‬کنعانی و شجاع در کنار هم یک‬ ‫ایران تبریک عرض می کنم و امیدوارم همیشه زوج خیلی ایده ال برای بازی های بزرگ نیستند‪.‬‬ ‫کام مــردم عزیزمــان همینطــور شــیرین باشــد‪ .‬در همیــن بازی هم کنعانــی چند بار پاس های‬ ‫نتیجه این بازی بسیار خوب بود‪ ،‬اما‬ ‫مشخصا ما اشتباه داد که مقابل تیم های حرفه ای تر دردسر‬ ‫ً‬ ‫در کارهای تیمی چندان موفق نبودیم که این ساز می شود‪.‬‬ ‫ناشی از فقدان بازی های تدارکاتی بود‪ .‬اگر در‬ ‫مومنی تصریح کرد‪ :‬به اعتقاد من پور علی‬ ‫این بازی بزرگ بحرین را شکست دادیم‪ ،‬باید گنجیومجیدحسینیمی توانندیکزوجخیلی‬ ‫ایــن پیــروزی را مرهون هماهنگــی فوق العاده ایده ال برای قلب دفاع تیم ملی باشــند و برای‬ ‫دو مهاجــم لژیونــر بدانیم که این هماهنگی از من عجیب اســت که این دو مورد استفاده قرار‬ ‫سال ها قبل بین انها ایجاد شده است‪ .‬او افزود‪ :‬نمی گیرنــد‪ .‬در کنار ههــای خــط دفاعی هم که‬ ‫یشــود و بازیکنانی‬ ‫طارمی و ازمون فوق العاده بودند و یک کالس ضعــف زیــادی مشــاهده م ‬ ‫کامال طبیعی که تاکنون در این پست به بازی گرفته شده اند‬ ‫باالتر از اسیا ظاهر شدند که این ً‬ ‫بود‪ .‬چون این دو بازیکن ستاره های لیگ های مطمئن نیســتند‪ .‬او تاکیــد کرد‪ :‬ما هنــوز در این‬ ‫معتبر اروپایی هستند و نشان دادند که فوتبال گــروه دو فینــال بزرگ در پیــش داریم که باید با‬ ‫شاندر سطحاروپاست‪.‬امیدوارمعلی الحساب گــذر از ایــن دو بــازی‪ ،‬با تدارک بســیار بهتری به‬ ‫مقابل کامبوج و به خصوص عراق هم بازیکنان فکر مرحله بعدی مسابقات باشیم و در نهایت‬ ‫ما همین قدر اماده باشند و عملکرد فوق العاده نیز شاهد صعود تیم ملی به جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫شــان منجــر بــه پیــروزی شــود‪ .‬عضــو کانــون قطرباشیم‪.‬‬ ‫پست اتشین فرهاد علیه وزیر‬ ‫اسپانسر و مدیرعامل‬ ‫فرهــاد مجیدی ســرمربی‬ ‫داده بــود‪ ،‬عصر امروز ورزش‬ ‫اســتقالل با انتشــار پســتی در‬ ‫ســه در خبــری اختصاصــی‬ ‫صفحــه اینســتاگرام خود‪ ،‬به‬ ‫از مخالــف احمــد مــددی‬ ‫شدت از وزیرورزش‪ ،‬اسپانسر‬ ‫مدیرعامل استقالل با حضور‬ ‫باشــگاه و مدیرعامــل ابــی‬ ‫گابریلــه پیــن همــان مشــاور‬ ‫فرهاد مجیدی‬ ‫پوشان انتقاد کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫معرفی شــده فرهاد مجیدی‬ ‫ورزش ســه‪ ،‬طــی هفتــه های‬ ‫خبــر داد و همانطــور کــه‬ ‫اخیــر اخبــار زیــادی پیرامون مشــکالت مالی انتظــار می رفت‪ ،‬این مســئله بــا واکنش تند‬ ‫استقالل در رسانه ها منتشر شد و حتی فرهاد مجیدی همراه شــد‪ .‬ســرمربی ابی پوشان با‬ ‫مجیدی چند روز پیش با ارسال متنی طوالنی انتشــار پستی در صفحه اینستاگرام خود‪ ،‬به‬ ‫در کانال رســمی خود‪ ،‬به این مســائل اشاره شــدت نســبت به عملکرد مســعود سلطانی‬ ‫کــرد‪ .‬طبــق گفتــه هــای مجیدی‪ ،‬مشــکالت فــر وزیــر ورزش‪ ،‬اسپانســر اســتقالل و احمــد‬ ‫مالــی اســتقالل باعث شــده بود تــا بازیکنان مــددی مدیرعامــل ابــی پوشــان انتقــاد کرد‪.‬‬ ‫ایــن تیــم از یکدیگر پول قــرض گرفته و یا در مجیــدی در ابتــدای ایــن پســت بــا اعتــراض‬ ‫مــواردی‪ ،‬خود فرهاد مجیدی برای پرداخت بــه وزارت ورزش‪ ،‬وزیــر ارتباطات و اسپانســر‬ ‫هزینه ناهار بازیکنان دســت به جیب شــود‪ .‬باشــگاه نوشــته اســت‪ :‬احتماال اعتــراض من‬ ‫در اخریــن نمونــه از مشــکالت متعــدد مالی نســبت به اســتوری وزیر ارتباطــات و انتقادم‬ ‫ابی پوشان‪ ،‬امروز یکی از طلبکاران استقالل از دخالت بعضی از مســووالن وزارت ورزش‬ ‫بــا یک دســتگاه خاور و با در دســت داشــتن در امور باشــگاه اســتقالل باعث شــده اســت‬ ‫حکم دادگاه‪ ،‬ســعی داشت تا اموال باشگاه کــه اسپانســر کم کار شــود و مســووالن مورد‬ ‫را مصــادره کنــد‪ .‬در حالیکــه طــی مــاه هــای حمایــت معــاون و مشــاور وزارت ورزش در‬ ‫گذشــته‪ ،‬فرهاد مجیــدی از حضور یک مربی باشگاه استقالل چوب الی چرخ مسائل تیم‬ ‫و مشــاور ایتالیایــی در کادرفنــی خــود خبــر بگذارند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده پرونده شماره بایگانی‪9900899 :‬‬ ‫‪ -9-585‬با عنایت به محتویات پرونده اجرائی کالسه فوق‪ ،‬اقای ارش عربی جونقانی‪ ،‬از پرداخت دین و‬ ‫بدهی مهریه به مریم تاج پور‪ ،‬ممانعت نموده و نامبرده نسبت به بازداشت اموال زوج از جمله ششدانگ‬ ‫یکدستگاه خودرو سواری پژوپارس شماره انتظامی ‪136-53‬م‪ 53‬رنگ سفید مدل ‪ 1396‬شماره موتور‬ ‫‪ 1095702‬و شاسی ‪ 002970‬اقدام و خودروی فوق در پارکینگ پردیس شاهین شهر واقع در شهرک‬ ‫پردیس پارکینگ نیروی انتظامی توقیف فیزیکی گردیده است سپس زوجه تقاضای ارزیابی و مزایده‬ ‫مورد بازداشت را نموده و جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که طبق گزارش مورخ‬ ‫‪ 1400/02/11‬به شرح ذیل خودرو مزبور مورد بازدید قرار گرفت‪ .‬اتومبیل دارای وضعیت ظاهری و فنی‬ ‫سالم می باشد‪ .‬وضعیت اتاق و بدنه سالم است‪ .‬الستیک ها ‪80‬درصد می باشد و زاپاس نیز دارد‪ .‬با عنایت‬ ‫به سوابق و مراتب فوق و درنظرداشتن شرایط بازار فعلی خرید و فروش خودرو‪ ،‬پایه قیمت توسط هیات‬ ‫کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیاردو هفتصدو هفتاد میلیون ریال (‪ 1.770.000.000‬ریال)‬ ‫معادل یکصدو هفتادو هفت میلیون تومان تعیین می گردد که ارزیابی مذکور قطعی گردیده و طبق اعالم‬ ‫بستانکار خودرو فاقد بیمه می باشد که با عنایت به مراتب فوق‪ ،‬مزایده مورد بازداشت از ساعت ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/04/08‬از مبلغ پایه ‪ 1.770.000.000‬ریال (یکصدو هفتادو هفت میلیون تومان)‬ ‫در اداره ثبت اسناد و امالک شاهین شهر‪ ،‬واحد اجرا‪ ،‬از طریق مزایده برگزار و به باالترین قیمت پیشنهادی‬ ‫فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری‪ ،‬هزینه پارکینگ‪،‬‬ ‫خالفی هزینه تعویض پالک و نقل و انتقال و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده‬ ‫یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق‬ ‫از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد‪ .‬ضمنا این اگهی فقط یک نوبت در روزنامه رویداد امروز‬ ‫چاپ اصفهان مورخ ‪ 1400/03/20‬درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی‪ ،‬مزایده به روز بعد موکول‬ ‫می گردد‪ .‬توضیحا شرکت در جلسه مزایده به عنوان خریدار منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه مزایده‬ ‫به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نمایده قانونی او در جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی و ارائه‬ ‫کارت شناسایی معتبر الزامی بوده و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪5‬‬ ‫روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش‬ ‫را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد‬ ‫شد‪ .‬در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1138822‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9-595‬کالسه ‪ 139904007141001256‬بدهکار‪ :‬اقای حمید مهدیانی بستانکار‪ :‬خانم محبوبه مقیمی‬ ‫مورد مزایده و محل ان‪ :‬برابر درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره ‪-140005007141003611‬‬ ‫‪ 1400/02/22‬نسبت به مزایده مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای پالک ثبتی به شماره‬ ‫‪( ۵‬پنج) فرعی از ‪ ( ۲۰۲۵‬دو هزار و بیست و پنج ) اصلی بخش یک حوزه ثبت ملک منطقه یک بجنورد‬ ‫متعلق به اقای حمید مهدیانی نام پدر‪ :‬گل محمد تاریخ تولد‪ 1369/10/03 :‬شماره ملی ‪0670193879‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ 0670193879 :‬مدیون پرونده اجرائی کالسه ‪ ۱۳۹۹۰۴۰۰۷۱۴۱۰۰۱۲۵۶‬و شماره بایگانی‬ ‫‪ ۹۹۰۱۴۱۳‬که سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ‪ ۱۶۴۷۸۰‬سری ه سال ‪ ۹۱‬با شماره دفتر بازداشتی‬ ‫الکترونیک ‪ 139905807115001251‬مورد ثبت شماره ‪ ۱۶۳۱۶‬در صفحه ‪ ۱۲۸‬دفتر امالک ‪ ۹۸‬صادر و‬ ‫تسلیم شده است‪ .‬حدود و اربعه به مساحت ‪ 328/8‬متر مربع شرح ذیل می باشد‪ :‬شماال‪ :‬در سه قسمت که‬ ‫قسمتهای دوم و سوم ان شرقی است اول پی مشترک بطول (‪ )20/32‬بیست متر و سی و دو سانتیمتر‬ ‫به شماره چهار فرعی از ‪ ۲۰۲۵-۲۰۲۳‬اصلى‪ .‬دوم درب و دیوار بطول (‪ )1/85‬یک متر و هشتاد و پنج‬ ‫سانتیمتر به کوچه‪ .‬سوم درب و دیوار بطول (‪ )3/55‬سه متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به ممرخاص مورد ثبت‬ ‫و نمرات ‪ 2‬و ‪ 3‬مجزی شده از ‪ 2025-2023‬به عرض چهار متر‪ .‬شرقا‪ :‬دیوار بدیوار بطول (‪ )11/70‬یازده‬ ‫متر و هفتاد سانتیمتر به دو هزار و بیست و پنج اصلی‪ .‬جنوبا‪ :‬دیوار بدیوار بطول (‪ )21/85‬بیست و یک متر‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت دانشجویی اینجانب عاطفه صیادی فرزند‪ :‬حسین کد ملی‪:‬‬ ‫‪ 3610968702‬شماره دانشجویی‪ 96120078229024 :‬رشته‬ ‫تحصیلی‪ :‬حسابداری مقطع‪ :‬کارشناسی دانشگاه‪ :‬فنی و حرفه ای‬ ‫خباز مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫تیم ملی والیبال کشــورمان در هفتمین دیدار‬ ‫خود در رقابت های لیگ ملت های والیبال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫از ساعت ‪ ۲۰:۳۰‬به مصاف امریکا می رود‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬تیم ملی‬ ‫تهــای لیــگ‬ ‫والیبــال کشــورمان هفتــه دوم رقاب ‬ ‫تهــای والیبــال ‪ ۲۰۲۱‬را بــا ‪ ۳‬پیــروز مقتدرانه‬ ‫مل ‬ ‫پشــت سر گذاشته اســت و از امروز با روحیه باال‬ ‫در هفته ســوم ایــن رقابت ها به مصاف حریفان‬ ‫خود خواهد رفت‪ .‬الکنو سرمربی تیم ملی والیبال‬ ‫تهــا از ترکیب های‬ ‫کشــورمان از ابتــدای لیگ مل ‬ ‫متفاوتی استفاده کرده است و درواقع می توانیم‬ ‫بگوییم برای هر بازی یک سورپرایز برای حریفان‬ ‫خود داشــته اســت‪ .‬عملکرد الکنو در شش دیدار‬ ‫اول قابل قبــول بــوده و از جوانــان هــم به خوبی‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬تکی ـه گاه اصلــی او بیشــتر مبتنــی‬ ‫بــر بازیکنــان جــوان اســت‪ ،‬بازیکنــان جوانی که‬ ‫به خوبــی پاســخ اعتمــاد ســرمربی تیم ملــی را تا‬ ‫به اینجا داده اند‪ .‬تیم ملی والیبال کشــورمان در‬ ‫تهــا دیدار های ســختی مقابل‬ ‫هفتــه ســوم رقاب ‬ ‫امریــکا‪ ،‬صربســتان و همچنیــن المــان خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬باید منتظر ماند و دید که الکنو در این‬ ‫مســابقات بــا چــه ترکیبــی حریفــان را ســورپرایز‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬در مســابقات گــروه مــردان لیــگ‬ ‫مهــای برزیــل‪،‬‬ ‫تهــای والیبــال ســال ‪ ۲۰۲۱‬تی ‬ ‫مل ‬ ‫ایــران‪ ،‬هلند (جایگزین چین)‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬لهســتان‪،‬‬ ‫صربستان‪ ،‬امریکا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬المان‪ ،‬روسیه‬ ‫مهــای‬ ‫و ارژانتیــن به عنــوان ‪ ۱۲‬تیــم ثابــت و تی ‬ ‫استرالیا‪ ،‬بلغارســتان‪ ،‬کانادا و اسلوونی به عنوان‬ ‫چهار تیم غیرثابت‪ ،‬حضور دارند‪.‬‬ ‫عملکرد تیم ملی امریکا در دوره گذشته‬ ‫لیگ ملت های والیبال‬ ‫امریکا در دوره گذشته (‪ )۲۰۱۹‬میزبان مرحله‬ ‫نهایــی بــود و در مرحلــه مقدماتــی بــا کســب ‪۹‬‬ ‫پیروزی‪ ۶ ،‬شکســت و ‪ ۲۸‬امتیاز عنوان ششــم را‬ ‫به خود اختصاص داد و به مرحله نهایی راه پیدا‬ ‫کرد و درنهایت با قبول شکست مقابل روسیه در‬ ‫و هشتاد و پنج سانتیمتر به دو هزار و سی و نه اصلی‪ .‬غربا‪ :‬دیوار بدیوار طول (‪ )15/14‬پانزده متر و چهارده‬ ‫سانتیمتر به دو هزار و بیست و هفت اصلی‪ .‬که مالکیت اقای حمید مهدیانی نام پدر‪ :‬گل محمد تاریخ تولد‪:‬‬ ‫‪ 1369/10/03‬شماره ملی ‪ 0670193879‬شماره شناسنامه‪ 0670193879 :‬مدیون پرونده اجرائی کالسه‬ ‫‪ 139904007141001256‬و به شماره بایگانی ‪ 9901413‬که یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫پالک فوق می باشد در قبال مبلغ (‪ 13/397/000/000‬ریال) معادل ‪ 114‬سکه طالی تمام بهار ازادی و‬ ‫به انضمام ‪ 500/000/000‬ریال جهیزیه و ‪ 300/000/000‬ریال طال طلب خانم محبوبه مقیمی موضوع سند‬ ‫نکاحیه شماره ‪ 1398/09/23-۲۴۰۹‬دفترخانه ازدواج ‪ ۲۳‬بجنورد و به انضمام یک تا دو عشر اضافه که به‬ ‫ان افزوده می گردد بازداشت و مورد ارزیابی قرار گرفته و یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور به مبلغ‬ ‫‪ 4/484/000/000‬ریال) چهار میلیارد و چهارصد و هشتاد و چهار میلیون ریال قیمت گذاری و نظریه ارزیابی‬ ‫قطعی گردیده است‪ .‬ملک در روز یکشنبه مورخه ‪ -1400/03/30‬از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬ظهر در محل اداره اجرای‬ ‫اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫بجنورد به مزایده گذاشته می شود‪ .‬خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و‬ ‫در جلسه شرکت نمایند‪ ،‬مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ ‪ 4/484/000/000‬ریال ( چهار‬ ‫میلیارد و چهارصد و هشتاد و چهار میلیون ریال ) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا‬ ‫فروخته می شود و طبق ماده ‪ -۱۳۶‬اصالح ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی‬ ‫به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد‬ ‫از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده‬ ‫مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت‬ ‫تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور‬ ‫قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و‬ ‫مزایده تجدید می گردد‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب‬ ‫و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض‬ ‫شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده‬ ‫است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد‬ ‫خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪،‬‬ ‫مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬مشخصات ملک مطابق‬ ‫نظریه کارشناس‪ :‬ملک مورد ارزیابی ‪ ،‬یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی‬ ‫با شماره فرعی ‪ -۵‬از اصلی ‪ ۲۰۲۵‬بخش یک بجنورد به نام حمید مهدیانی فرزند گل محمد از ششدانگ‬ ‫عرصه و اعیان به مساحت ‪ 328/80‬متر مربع می باشد و در ان اعیانی با قدمت بیش از سی سال با دیوارهای‬ ‫باربر و سقف شیروانی و دارای امتیازات اب و برق و گاز با زیر بنای حدود یکصد و پنجاه متر مربع می باشد‪.‬‬ ‫حدودات درج شده در سند مالکیت شماال به طول های ‪ 20/32‬متر به ‪ ۴‬فرعی و ‪ 1/85‬متر و ‪ 3/55‬متر به‬ ‫کوچه (دوم و سوم شرقیست) و شرقا به طول ‪ 11/70‬متر به پالک ‪ -2025‬اصلی و جنوبا به طول ‪21/85‬‬ ‫متر به پالک ‪ ۲۰۳۹‬فرعی و غربا به طول ‪ 15/14‬متر به پالک ‪ -2027‬اصلی با محیط مطابقت دارد‪ .‬ملک‬ ‫به صورت مشاع می باشد‪ .‬با توجه به موقعیت مکانی وسعت و ابعاد ملک نوع گذر دسترسی کوچه بن بست‪،‬‬ ‫قدمت بنا بیش از سی سال و نوع سند مشاعی و با در نظر گرفتن جمیع جوانب اثر گذار در ارزش ملک ‪ ،‬با‬ ‫صرف نظر از دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی در حال حاضر ارزش (اعیانی به مبلغ‬ ‫‪ 600/000/000‬ریال و ارزش عرصه به مبلغ ‪ 26/304/000/000‬ریال) و ارزش ششدانگ عرصه و اعیانی‬ ‫مورد توصیف به مبلغ ‪ 26/904/000/000‬ریال و ارزش یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به مبلغ‬ ‫‪ 4/484/000/000‬ریال چهار میلیارد و چهارصد و هشتاد و چهار میلیون ریال تعیین و اعالم می گردد‪ .‬نشانی‬ ‫ملک جهت بازدید‪ :‬بجنورد ‪ -‬شریعتی شمالی ‪ -‬بن بست صالحی پ ‪ -۳۰‬علی اوسط رستمی‪ -‬سرپرست‬ ‫اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد ‪ /3048‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-590‬نظر به اینکه سندمالکیت تمامت چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ 9891 :‬فرعی‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو ‪ ،‬خودرو ماکسیما اتوماتیک به رنگ سفید‬ ‫صدفی به شماره انتظامی ایران ‪ 863 -10‬ج ‪ 77‬به شماره موتور‬ ‫‪ VQ30579147B‬و شماره شاسی ‪ PKLHA33CDL205436‬مدل‬ ‫‪ 1382‬به نام کامیار محرابی فرزند محمود ش‪ .‬ش ‪ 0370463773‬صادره‬ ‫از قم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫طارمی در تیم منتخب‬ ‫فصل پرتغال‬ ‫ستارهایرانیپورتودر تیممنتخبفصللیگپرتغال‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مهدی طارمی مهاجم ایرانی و ملی پوش تیم فوتبال‬ ‫پورتو بعد از درخشش در اولین فصل حضورش در تیم‬ ‫پورتــو‪ ،‬در تیــم منتخب فصــل ‪( ۲۰۲۰-۲۱‬که به شــکل‬ ‫رسمی از سوی لیگ معرفی می شود) قرار گرفت‪ .‬او پس‬ ‫از په په و سرجیو اولیویرا‪ ،‬سومین بازیکن پورتو است که‬ ‫در اینتیمجایمی گیرد‪.‬صفحهرسمیلیگپرتغال(که‬ ‫این تیم را نفر به نفر کامل می کند) طارمی را مهاجمی‬ ‫موقعیت شــناس توصیــف کــرده که توانســته در فصل‬ ‫نخست حضور در پورتو بدرخشد و ‪ ۱۶‬گل‪ ۱۱ ،‬پاس گل‬ ‫و ‪ ۶‬جایزه برترین بازیکن میدان را در کارنامه خود ثبت‬ ‫کند‪.‬بایددیدمهدیفصلبعدهمدر لیگپرتغالوتیم‬ ‫پورتو باقی می ماند یا بعد از ‪ ۲‬فصل درخشان این لیگ‬ ‫راترکمی کند‪.‬چندروز قبل گلمهدیطارمیبهچلسی‬ ‫به عنوان بهترین گل این فصل لیگ قهرمانان اروپا هم‬ ‫انتخابشدهبود‪.‬‬ ‫بلندقامتان ایران‬ ‫به فکر انتقام از‬ ‫امریکایی ها در ایتالیا‬ ‫فینال‪ ،‬جایگاه دوم را به دست اورد‪ .‬این تیم در‬ ‫هفته اول به میزبانی لهستان با نتیجه ‪ ۳‬بر صفر‬ ‫مغلوب برزیل شد و در بازی دوم با نتیجه ‪ ۳‬بر ‪۲‬‬ ‫لهستان میزبان متوقف شد و در بازی اخر‬ ‫مقابل‬ ‫ِ‬ ‫هفته نخســت با نتیجه ‪ ۳‬بر یک از ســد اســترالیا‬ ‫گذشــت‪ .‬امریــکا در هفتــه دوم در شــرایطی کــه‬ ‫راهی روســیه شده بود در بازی نخست با نتیجه‬ ‫‪ ۳‬بر یک مغلوب ایتالیا شد‪ .‬یانکی ها (لقب تیم‬ ‫امریکا) در گام دوم با نتیجه ‪ ۳‬بر صفر به روسیه‬ ‫باختند و در بازی سوم هم موفق شدند با نتیجه‬ ‫‪ ۳‬بر یک از ســد پرتغال بگذرند‪ .‬در هفته ســوم‬ ‫امریکایی ها راهی فرانســه شــدند و با ‪ ۳‬پیروزی‬ ‫این کشور را ترک کردند‪ .‬ان ها ‪ ۳‬پیروزی با نتیجه‬ ‫مهــای ارژانتین‪،‬‬ ‫‪ ۳‬بــر یــک بــه ترتیــب مقابــل تی ‬ ‫المــان و فرانســه بــه دســت اوردنــد‪ .‬شــاگردان‬ ‫اســپراو در هفتــه چهــارم میزبان بودنــد‪ .‬پیروزی‬ ‫‪ ۳‬بر صفر مقابل ژاپن‪ ،‬شکست ‪ ۳‬بر یک مقابل‬ ‫کانــادا و پیــروزی ‪ ۳‬بر صفــر مقابل چین مجموع‬ ‫نتایــج امریــکا در هفته چهارم بــود‪ .‬یانکی ها در‬ ‫هفته پنجم به بلغارســتان ســفر کردند‪ .‬ان ها در‬ ‫این هفته ‪ ۳‬بر یک مغلوب بلغارستان شدند و در‬ ‫ادامه ‪ ۳‬بر یک صربستان را شکست دادند و در‬ ‫بازی اخر ‪ ۳‬بر صفر از سد ایران گذشتند تا با قرار‬ ‫گرفتن در رده ششــم راهی مرحله نهایی شــوند‪.‬‬ ‫امریکا در مرحله نهایی موفق شد با نتیجه ‪ ۳‬بر‬ ‫یک و ‪ ۳‬بر صفر از سد تیم های فرانسه و روسیه‬ ‫عبور کند‪ .‬یانکی ها در مرحله نیمه نهایی مقابل‬ ‫برزیل قرار گرفتند و با نتیجه ‪ ۳‬بر ‪ ۲‬حریف خود‬ ‫را شکســت داده و راهــی فینال شــدند‪ .‬امریکای‬ ‫میزبان در بازی فینال با نتیجه ‪ ۳‬بر یک مغلوب‬ ‫روســیه شــد و درنهایــت عنــوان نایب قهرمانی را‬ ‫از ان خــود کــرد‪ .‬در ان دوره از مســابقات از تیــم‬ ‫امریکا‪ ،‬مت اندرســون در پایان رقابت ها عنوان‬ ‫ارزشــمندترین بازیکن را به خــود اختصاص داد‪.‬‬ ‫همچنین میکا کریستنســن هــم به عنوان بهترین‬ ‫پاسور انتخاب شد‪ .‬ماکسول هولت عنوان بهترین‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مدافع‪ ،‬مت اندرسون عنوان بهترین پشت خط‬ ‫زن و اریک شــوجی هم عنوان بهترین لیبرو را به‬ ‫خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫بررسی ستاره های تیم ملی والیبال امریکا‬ ‫یهــای ســتاره هایی همچون‬ ‫در ترکیــب یانک ‬ ‫کریستنســن‪ ،‬کاویــکا شــوجی‪ ،‬اندرســون‪ ،‬پــچ‪،‬‬ ‫هولــت‪ ،‬تیلور ســاندر حضــور دارند‪ ،‬امــا پیش از‬ ‫شــروع مسابقات برخی از کارشناسان بین المللی‬ ‫زمانــی کــه قصــد بررســی پدید ههــای احتمالــی‬ ‫مســابقات امســال را داشــتند نام جک هانس را‬ ‫بــه زبــان می اوردند‪ .‬پشــت خط زن ‪ ۲۴‬ســاله و‬ ‫‪ ۲۱۳‬ســانتی متری باشــگاه «دی ســته» فرانســه‬ ‫کــه اولین حضور خود را در مســابقات ملی برای‬ ‫امریــکا تجربــه می کنــد‪ .‬او در مســابقات لیــگ‬ ‫فرانسه درخشش خوبی از خود به جای گذاشت‬ ‫و موفــق شــد باالتر از کایل راســل به عنوان یکی‬ ‫از چهــار پشــت خــط زن نهایــی لیســت امریــکا‬ ‫انتخاب شود و به نظر می رسید در صورت دادن‬ ‫فرصت به این بازیکن‪ ،‬هانس می تواند با تکیه بر‬ ‫توانایی های خود چشم ها را به خود خیره کند‪،‬‬ ‫امــا تاکنون اســپراو به او اعتمــاد نکرده و فرصتی‬ ‫در اختیارش قرار نگرفته است‪ .‬ازجمله ستاره های‬ ‫تیم ملی امریکا در این دوره از مسابقات بازیکنی‬ ‫به نام توری دی فالکو است‪ .‬این دریافت کننده‬ ‫جوان یانکی ها که برای فصل اینده قرار است در‬ ‫کنار میثم صالحی در تیم اولیشــتن لهستان توپ‬ ‫بزند‪ ،‬در جریان لیگ ملت های امسال درخشش‬ ‫خیره کننده ای داشت و تاکنون توانسته با اعتماد‬ ‫کادر فنی جای خالی بزرگان امریکا را پر کند‪.‬‬ ‫وضعیت تیم های ملی والیبال ایران و‬ ‫امریکا‬ ‫در دو هفته ابتدایی شاگردان والدیمیر الکنو‬ ‫موفق به کســب ‪ ۴‬پیروزی شــدند و در دو بازی‬ ‫هم نتیجه را به حریفان خود واگذار کردند‪ .‬تیم‬ ‫ملی ایران شــروع نگران کننده ای داشت و نتیجه‬ ‫را بــه ژاپــن و روســیه واگــذار کــرد‪ ،‬امــا پ ـس ازان‬ ‫توانســت از ســد تیم هــای هلند‪ ،‬کانــادا‪ ،‬ایتالیا و‬ ‫بلغارســتان عبور کند و در جایگاه ششــم جدول‬ ‫رده بنــدی قــرار بگیــرد‪ .‬در طرف مقابــل هم تیم‬ ‫ملــی امریــکا عملکــرد پرنوســانی در ایــن دوره‬ ‫از مســابقات داشــته اســت‪ .‬ایــن تیــم در پایــان‬ ‫هفتــه دوم موفــق بــه کســب ‪ ۳‬پیروزی شــده و‬ ‫‪ ۳‬شکســت هم در کارنامه خود دارد‪ .‬شــاگردان‬ ‫اســپراو ابتــدا کانــادا را شکســت دادنــد‪ ،‬ســپس‬ ‫مغلــوب برزیــل شــدند در ادامــه بــا نتیجــه ‪ ۳‬بر‬ ‫یک از ســد ارژانتین گذشــتند‪ .‬ان ها هفته دوم را‬ ‫با دوشکست متوالی مقابل روسیه و لهستان اغاز‬ ‫کردند و در گام اخر هم موفق شــدند اســترالیا را‬ ‫شکست دهند‪ .‬امریکایی ها در پایان هفته دوم‬ ‫در رده نهم جدول رده بندی قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫اخرین دیدار تیم ملی والیبال ایران و امریکا‬ ‫اخریــن رویارویــی ‪ ۲‬تیــم در جــام جهانــی‬ ‫والیبــال ‪ ۲۰۱۹‬بــه میزبانــی ســه شــهر فوکــوکا‪،‬‬ ‫ناگانــو و هیروشــیما ژاپــن بود که تیم ملــی ایران‬ ‫‪ ۳‬بــر یک مغلــوب تیم ملی والیبال امریکا شــد‪.‬‬ ‫ملی پوشان کشورمان در ست نخست ‪ ۲۵‬بر ‪۱۸‬‬ ‫شکست خوردند‪ ،‬اما به بازی برگشتند و در ست‬ ‫دوم بــا امتیــاز ‪ ۲۵‬بــر ‪ ۲۲‬پیروز شــدند‪ ،‬در ادامه‬ ‫یهــا بودند که در ‪ ۲‬ســت پیاپی با‬ ‫ایــن امریکای ‬ ‫امتیاز های ‪ ۲۵‬بر ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۵‬بر ‪ ۱۲‬مغلوب یانکی ها‬ ‫شــدند‪ .‬ترکیــب اغازکننــده ایــران در این بــازی را‬ ‫یپــور‪ ،‬مســعود غالمــی‪ ،‬علی اصغــر‬ ‫میــاد عباد ‬ ‫مجــرد‪ ،‬امیــر غفور‪ ،‬امیرحســین اســفندیار‪ ،‬جواد‬ ‫کریمــی و محمدرضــا مــوذن (لیبــرو) تشــکیل‬ ‫می دادنــد که هدایت ان هــا را ایگور کوالکوویچ‬ ‫بر عهده داشــت‪ .‬ملی پوشــان ایــران در ان بازی‬ ‫‪ ۳۷‬امتیاز از اسپک‪ ۲ ،‬امتیاز از دفاع روی تور‪۴ ،‬‬ ‫امتیاز از سرویس مستقیم و ‪ ۳۰‬امتیاز از اشتباهات‬ ‫امریکا کسب کردند‪ .‬در طرف مقابل امریکایی ها‬ ‫هــم ‪ ۵۲‬امتیــاز از اســپک‪ ۹ ،‬امتیــاز از دفــاع روی‬ ‫تور‪ ۹ ،‬امتیاز از ســرویس مســتقیم و ‪ ۲۷‬امتیاز از‬ ‫اشتباهات تیم ایران کسب کردند‪.‬‬ ‫از یک اصلی که طبق دفترالکترونیکی شماره ‪ 139920302008006408‬به نام حیدرعلی غدیری ثبت وسند‬ ‫صادرگردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده ‪/ 3 / 3 – 140021702008003218 :‬‬ ‫‪ 1400‬به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که امضاء شهودان ذیل شماره ‪ 1400 / 2 / 12 – 5970‬به گواهی‬ ‫دفترخانه شماره ‪ 247‬شهرضا رسیده است مدعی است که سندمالکیت ان به علت جابجائی مفقودگردیده‬ ‫است ودرخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق رانموده اند لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحی‬ ‫ذیل ماده ‪120‬ائین نامه قانون ثبت دریک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت‬ ‫به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود می باشد ازتاریخ انتشاراین اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض‬ ‫خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس‬ ‫واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهی است اگرظرف مدت مقرراعتراضی نرسیدیادرصورت‬ ‫اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثنی طبق مقررات خواهدشد ‪.‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت شهرضا – سیداسداله موسوی ‪ /1147168‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو نیسان پاترول به رنگ مشکی روغنی به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 731/88‬ص ‪ 23‬به شماره موتور ‪Z24016471Z‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ PNK15Z210229‬مدل ‪ 1372‬به نام المیرا ملکی‬ ‫شهرکی فرزند امیر ش‪.‬ش ‪ 50989‬و ش‪ .‬ملی ‪ 0079787193‬صادره از‬ ‫تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه ‪9802957‬‬ ‫‪ -9-593‬به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک دستگاه خودرو‬ ‫سواری ب ام و‪ I 540‬به شماره انتظامی ‪978-44‬س‪ 39‬دارای مدل ساخت ‪2007‬‬ ‫متعلق به سیده هدیه جعفری پرسا که به استناد قرارداد بانکی ‪-912500046‬‬ ‫‪ 1391/6/27‬بانک تجارت رشت گیالن بازداشت میباشد که طبق نظر کارشناس‬ ‫رسمی در مورخ ‪ 99/4/14‬به مبلغ ‪ 4/800/000/000‬ریال معادل (‪480/000/000‬‬ ‫تومان) ارزیابی گردید‪ .‬که توصیف اجمالی محل عبارت است از یک دستگاه‬ ‫خودروی سواری ب ام و ‪ 540I‬به شماره انتظامی ‪978-44‬س‪ 39‬دارای مدل‬ ‫ساخت ‪ 2007‬رنگ مشکی متالیک سوخت بنزی سواری ب ام و تیپ ‪ 5401‬مدل‬ ‫‪ 2007‬سوخت بنزین شماره موتور ‪ 51283823‬و شماره شاسی ‪ 39455‬فابریک‬ ‫است لیکن در پی تصادفات قبلی درب موتور و سپر جلو و گلگیر جلو راست‬ ‫درب جلو چپ گلگیر جلو چپ درب عقب چپ گلگیر عقب چپ و سپر عقب‬ ‫خسارت دیده است و مورد بازسازی قرار گرفته است و همچنین سقف سمت چپ‬ ‫فرورفتگی دارد از ناحیه سانروف بازبینی شده است‪ .‬الستیک دور سانروف و شیشه‬ ‫جلو و عقب از بین رفته است شاسی و شاسی جلو چپ اسیب دیده است که یا‬ ‫تعویض و یا بازسازی گردیده است موتور ‪ -‬دارد و حدودا ‪ 4‬سال است حسب‬ ‫اظهارات مدیریت محترم پارکینگ که اتومبیل در پارکینگ حمید متوقف شده‬ ‫است و درب موتور باز شده و از طرف باطری ندارد که موتور مورد ازمایش قرار‬ ‫گیرد و ارزش ان منوط به سالمت موتور و گیربکس خواهد بود پالکهای منصوبه‬ ‫زمان ورود مربی ایتالیایی‬ ‫تیم ملی بیس بال به ایران‬ ‫انــدره ا دی اوریــا‪ ،‬مــدرس و مربــی ایتالیایــی بــرای‬ ‫تدریس در چند استان کشور و هدایت تیم ملی بیس بال‬ ‫ایران تیرماه به کشورمان سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش صدا و ســیما‪ ،‬هومن منصوریان‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن بیس بال و سافت بال ایران با اعالم این خبر‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن مربی ایتالیایــی پس از حضــور موثرش در‬ ‫اردیبهشــت گذشــته و تدریس در اســتان های بوشهر‪،‬‬ ‫گیــان و خراســان رضــوی قــرار اســت روز دوم تیــر‬ ‫مجددا به کشــورمان سفر کند و ضمن برنامه تدریس‬ ‫تهــای‬ ‫و اســتعدادیابی در ســه اســتان‪ ،‬برگــزاری رقاب ‬ ‫انتخابــی تیم ملــی و متعاقب ان تشــکیل اردوی تیم‬ ‫ملــی بیــس بــال را زیر نظــر خواهــد گرفــت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫طبق برنامه ای که تنظیم شده قرار است «اندره ا دی‬ ‫اوریا» روز های ‪ ۳‬تا ‪ ۸‬تیر در اســتان اذربایجان شــرقی‬ ‫و شهر تبریز دوره اموزشی و استعدادیابی برگزار کند‪،‬‬ ‫سپس در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۶‬تیر مسابقات بیس بال جام کاسپین‬ ‫در منطقــه ازاد انزلــی را که حکم رقابت های انتخابی‬ ‫تیــم ملــی دارد زیــر نظر خواهــد گرفت‪ ،‬طــی روز های‬ ‫‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۳‬تیــر در دو اســتان همدان و کرمانشــاه دوره‬ ‫اموزشــی و اســتعدادیابی برپــا خواهد کــرد و باالخره‬ ‫اینکه در روز های ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۱‬تیر با شرکت در استان البرز‬ ‫و شهرستان کرج اردوی اماده سازی تیم ملی بیس بال‬ ‫تحت هدایت ایشان استارت خواهد خورد‪ .‬منصوریان‬ ‫نقــش این مربی کارنامه دار ایتالیایی در تشــکیل تیم‬ ‫ملی بیس بال را بســیار مهم خواند و گفت‪ :‬دی اوریا‬ ‫یکی از مجرب ترین و شاخص ترین مربیان بیس بال در‬ ‫سطح اروپا و جهان است که ما با مطالعه و رایزنی با‬ ‫فدراسیون جهانی از وجود او بهره گرفته ایم و مسلما‬ ‫دانــش و تجربیــات گرانبهــای او می توانــد در رشــد و‬ ‫تعمیم بیس بال در ایران بســیار حیاتی و موثر باشــد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه برای حضور در مسابقات مهمی همچون‬ ‫بیس بال کاپ غرب اسیا به حضور چنین مربی کارنامه‬ ‫داری نیاز داشــتیم و بی شــک بهترین و مســتعد ترین‬ ‫نفرات بیس بال کشور با ذره بین دقیق او جواز حضور‬ ‫در اردوی تیم ملی را بدست خواهند اورد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند برگ سبز و سند کمپانی خودروی پژو ‪405‬‬ ‫روا به رنگ نقرهای متالیک و مدل ‪ 1387‬به شماره موتور ‪11686106921‬‬ ‫و به شماره شاسی ‪ 61226070‬و به شماره پالک ماشین ‪226‬ج‪ 21‬ایران‬ ‫‪ 51‬به نام منوچهرگرامیاری فرزند عبداهلل و به کدملی ‪6613996691‬‬ ‫مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت پایان خدمت سید مصطفی شریعت زاده فرزند سید محمد کد‬ ‫ملی ‪ 1755964579‬شماره شناسنامه ‪ 159‬متولد ‪ 1361‬اهواز به شماره‬ ‫سریال ‪ 850921313450‬و شروع خدمت ‪ 1384/5/18‬و پایان خدمت‬ ‫‪ 1385/7/3‬صادره از اهواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫فاقد جفت پالک انتظامی به شماره ‪978-44‬س‪ 39‬است و حسب اعالم مدیریت‬ ‫محترم پارکینگ تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان البرز شده است چهار‬ ‫حلقه الستیک اتومبیل فرسوده است – باطری شارژ ندارد اتومبیل فاقد بیمه نامه‬ ‫میباشد شیشه جلو سمت راننده شکسته است سپر عقب اثار بازسازی قبلی دارد‬ ‫درب عقب راست خوردگی دارد در پارکینگ حمید واقع در فردیس می باشد‬ ‫خودروی مذکور از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/4/2‬روز چهارشنبه در محل‬ ‫پارکینگ از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪4/800/000/000‬‬ ‫ریال معادل (‪ 480/000/000‬تومان) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا‬ ‫فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر‬ ‫و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم‬ ‫گردد‪ ،‬و تا مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬و خودرو فاقد بیمه میباشد‪ .‬شایان ذکر است که شرکت در مزایده منوط‬ ‫به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار‬ ‫یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت‬ ‫مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع‬ ‫نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز‬ ‫نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این‬ ‫صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬مزایده روز‬ ‫اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1400/3/20‬رئیس اجرای ثبت اسناد کرج – ایرانی‪ -‬م‪/‬الف ‪/768‬ف‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 20‬خــرداد ماه ‪ 10 / 1400‬جون ‪ 29 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1089‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سند صیانت از کودکان و نوجوانان‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫به تصویب نهایی رسید‬ ‫جلســه شــورای عالی فضای مجازی‪ ،‬به ریاســت حجت االسالم والمسلمین‪ ،‬حسن روحانی؛‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬برگزار شد و در این جلسه سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و‬ ‫همچنین سند چشم انداز فضای مجازی در افق‪ ۱۴۱۰‬به تصویب نهایی رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬بر اساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی‪ ،‬مقرر شد کلیه‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یک سال‪ ،‬نسبت به صیانت از‬ ‫داده ها‪ ،‬رده بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند‪.‬‬ ‫به موجب این مصوبه‪ ،‬وزارتخانه ها مکلف شــدند به شــکل غیرانحصاری در رابطه با ســکوها و‬ ‫خدمات صیانت شده برای خردساالن اطالع رسانی کنند‪ .‬موضوع دیگر جلسه شورای عالی فضای‬ ‫مجازی‪« ،‬بررســی و تصویب ســند چش ـم انداز فضای مجازی در افق ‪ »۱۴۱۰‬بود که بر اســاس این‬ ‫چشم انداز‪ ،‬مقرر شد فضای مجازی‪ ،‬پیشران پیشرفت سایر حوزه های کشور باشد و با اتکای بر‬ ‫ظرفیت های درون زای کشور‪ ،‬توسعه یابد‪ .‬بر مبنای این سند چشم انداز‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران تا‬ ‫سال‪ ۱۴۱۰‬به جایگاه قدرت برتر سایبری در تراز جهانی و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در‬ ‫منطقهغربوجنوبغرباسیاخواهدرسیدوهمچنینتالشخواهد کردسلطهبیگانگانبرفضای‬ ‫مجازی کشور را نفی و حکمرانی کشورهای سلطه گر بر شبکه جهانی را رفع کند‪.‬‬ ‫در مراسمی در یاسوج انجام شد؛‬ ‫اغاز به کار پنجمینجشنوارهرسانه ای‬ ‫ابوذر کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫مراســم تقدیــر از برگزیــدگان جشــنواره‬ ‫رســانه ای بهــار همدلــی و رونمایی از پوســتر‬ ‫پنجمین جشــنواره رســانه ای ابوذر در اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد با حضور مســئوالن و‬ ‫رسانه هایاستانیبرگزارشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬در مراســمی‬ ‫از برگزیــدگان جشــنواره بهــار همدلی ســال‬ ‫‪ 1399‬تجلیل و از پوستر پنجمین جشنواره‬ ‫رسانه ای ابوذر استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫رونمایــی شــد‪ .‬در ایــن مراســم فخرالدیــن‬ ‫رضایــی‪ ،‬مســئول بســیج رســانه اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد گفت‪ :‬بــا توجه به‬ ‫شــیوع بیماری کرونــا از ابتدای ســال ‪1399‬‬ ‫شهــا و خدمــات اصحــاب رســانه در‬ ‫و تال ‬ ‫خصوص اطالع رســانی و تولیدات رسانه ای‬ ‫مربــوط پیشــگیری و درمــان این بیمــاری و‬ ‫شهــای اصحــاب رســانه در‬ ‫هم چنیــن تال ‬ ‫کهــای مومنانــه‬ ‫شهــای کم ‬ ‫بحــث رزمای ‬ ‫در ســطح اســتان‪ ،‬جشــنواره رســانه ای بهار‬ ‫همدلــی را برنامه ریزی و اجــرا کردیم‪ .‬او با‬ ‫تقدیر از حمایت های ســتاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام (ره)‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی‪،‬‬ ‫اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان بویراحمد‬ ‫در حمایــت از برنام ههــای بســیج رســانه و‬ ‫خبرنگاران افزود‪ 350 :‬اثر در همه بخش ها‬ ‫بــه جشــنواره ارســال شــد کــه از ایــن میــان‬ ‫‪ 35‬اثــر بارای هیئت داوران برگزید هشــده و‬ ‫نهــا در پاییز ســال گذشــته اعالم‬ ‫اســامی ا ‬ ‫شــد امــا بــه دلیــل وضعیــت شــیوع بیماری‬ ‫کرونــا امــکان تجلیــل از ایــن برگزیــدگان‬ ‫تاکنون فراهم نشــده بود‪ .‬مســئول سازمان‬ ‫بسیج رسانه استان در خصوص اغاز به کار‬ ‫پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان نیز‬ ‫افزود‪ :‬غنی سازی تولیدات مرتبط با مسائل‬ ‫مهمــی همچــون انتخابــات و هم چنیــن‬ ‫یســازی و‬ ‫موضــوع حمایــت از تولیــد‪ ،‬غن ‬ ‫ترویج فرهنگ انقالب در فضای رسانه ای‪،‬‬ ‫فراهــم اوردن فضــای رقابتــی ســالم بیــن‬ ‫رسانه های استان‪ ،‬افزایش نقش رسانه های‬ ‫اســتان در کاهــش اســیب های اجتماعــی و‬ ‫افزایــش توجــه رســانه ها بــه معضــات و‬ ‫مشــکالت بومی و خاص اســتان در مسائل‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اعتالی مفاهیم ارزشی در فضای‬ ‫رســانه ای و تجلیل از اثــار برتر و خبرنگاران‬ ‫فعال ازجمله اهدافی است که در برگزاری‬ ‫این جشنواره دنبال می شود‪ .‬رضایی افزود‪:‬‬ ‫خبرنــگاران رســانه های اســتان و فعــاالن‬ ‫رســانه ای در شــبکه های اجتماعــی تا پایان‬ ‫کســاله‬ ‫تیــر ‪ 1400‬فرصــت دارند تولیدات ی ‬ ‫خــود از تیــر ‪ 1399‬تــا پایــان تیــر ‪ 1400‬در‬ ‫شهــای فیلــم و کلیــپ کوتــاه‪ ،‬خبــر‪،‬‬ ‫بخ ‬ ‫گزارش‪ ،‬یادداشت‪ ،‬گفت وگو‪ ،‬تیتر‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫کاریکاتــور‪ ،‬اینفوگرافــی‪ ،‬موشــن گرافــی و‬ ‫عکــس نوشــته را بــه دبیرخانــه جشــنواره‬ ‫ابوذر ارســال نمایند‪ .‬مســئول بســیج رسانه‬ ‫اســتان بــه محورهای این جشــنواره اشــاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬محورهای این جشنواره شامل‬ ‫عناویــن زیر اســت‪-۱ :‬رســانه های اســتان و‬ ‫انتخابــات ‪-۲ ۱۴۰۰‬افزایــش مشــارکت و‬ ‫انتخاب اصلح ‪-۳‬امیدافرینی و تولید اخبار‬ ‫خــوب در اســتان ‪ -۴‬حمایــت از تولیــد‪،‬‬ ‫رفــع موانــع تولیــد ‪-۵‬کرونــا‪ ،‬کادر درمــان‬ ‫کهــای مومنانــه در اســتان ‪-۶‬زلزلــه‬ ‫و کم ‬ ‫ســی ســخت‪ ،‬تــاش‪ ،‬ســازندگی و خدمت‬ ‫مراحلمطالعاتی‬ ‫واکسن کوو ایران برکت بدون‬ ‫کمترینعارضه‬ ‫رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و متخصص ناظر طرح واکسن برکت‪ :‬مراحل‬ ‫مطالعاتیواکسن کووایرانبرکتتاکنونهیچ گونهعارضه ایبرایداوطلباننداشتهاستوتزریق‬ ‫انموجبایجادانتی بادیمحافظت کنندهدر برابرویروسمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬دکتر پیام طبرسی در واکنش به اخذ مجوز اورژانسی برای واکسن کوو‬ ‫ایران برکت و اغاز واکسیناسیون عمومی بدون گذراندن مرحله سوم مطالعاتی ان‪ ،‬افزود‪ :‬مرحله‬ ‫دوم مطالعاتی این واکســن به پایان رســیده و نتایج ان به وزارت بهداشــت ارسا لشــده اســت و‬ ‫بررسی های الزم در این وزارتخانه صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مجریمطالعهوعضوتیمعلمیواکسن ُکووایرانبرکتاضافه کرد‪:‬مسئولینوزارتبهداشت‬ ‫در تولید این واکسن دخیل نیستند و به عنوان یک نهاد بی طرف در خصوص تزریق اورژانسی ان‬ ‫تصمیم گیری می کنند و اگر نتیجه بررسی های ان ها این باشد که واکسن کووایران برکت زودتر به‬ ‫مردم تزریق شود‪ ،‬این اقدام انجام می شود‪ .‬رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در‬ ‫پاسخ به این سوال ایا تزریق اورژانسی واکسن می تواند مشکل ساز باشد؟‪ ،‬گفت‪ :‬دو مرحله از‬ ‫مطالعاتی این واکسن طی شده و مرحله اول نشان داد که این واکسن بی خطر است و عوارضی‬ ‫ندارد و در مرحله دوم هم نشان داده شد که تزریق ان موجب ایجاد انتی بادی محافظت کننده‬ ‫یشــود و تنها مرحله ســوم واکســن کوو ایران برکت که بیانگر مقدار کارایی ان‬ ‫در برابر ویروس م ‬ ‫در جلوگیری از بروز بیماری است‪ ،‬باقی مانده و به طورکلی هنگامی که یک واکسن در دو مرحله‬ ‫بی خطرباشدوشرایطهمبحرانیباشد‪،‬ارزشتزریق کردنراداردتابتوانبه وسیلهاناز موج های‬ ‫بعدی جلوگیری کرد‪ .‬این متخصص بیماری های عفونی در خصوص این موضوع که واکسن کوو‬ ‫ایرانبرکتقرار استبدونداشتنتاییدیهاز سازمان هایبین المللیبهبخشقابل توجهیاز مردم‬ ‫تزریق شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کدام از واکسن ابتدا از سازمان های جهانی مجوز گرفت و بعد تزریق‬ ‫شد؟! همه واکسن ها ابتدا تزریق شدند و بعد از سوی سازمان جهانی تاییدیه دریافت کردند‪ .‬او‬ ‫درباره میزان اثربخشی واکسن ها در مقابل ویروس جهش یافته هندی ‪ -‬بریتانیایی ادامه داد‪ :‬هنوز‬ ‫پژوهش هاییدر اینموردانجام نشدهاستومشخصنیست کهمیزانایمنیواکسن هادر مقابل‬ ‫این ویروس چه اندازه است‪ ،‬اما به هرحال ممکن است تا حدی از مقدار اثربخشی واکسن ها بر‬ ‫روی جهش های جدید کاستهشود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬اقدامــات بســیج و ســپاه در اســتان‬ ‫‪-۸‬مســائل صنفــی اصحــاب رســانه اســتان‬ ‫‪ -۹‬اســیب های فرهنگــی و اجتماعــی در‬ ‫اســتان ‪-۱۰‬اسیب شناسی رســانه های استان‬ ‫‪-۱۱‬مســائل شــهری‪ ،‬مشــارکت شــهروندی‬ ‫‪ -۱۲‬رســانه ها و کاهــش فقــر در اســتان‬ ‫‪-۱۳‬بصیرت و دشمن شناســی‪ .‬این مسئول‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬جشــنواره ابــوذر ســال ‪ 1400‬در‬ ‫اســتان کهگیلویه و بویراحمــد در دو بخش‬ ‫رســانه های حرف ـه ای و فعــاالن رســانه ای‬ ‫یشــود تا اشــکال انتخــاب تکراری‬ ‫برگــزار م ‬ ‫برخی خبرنگاران حرفه ای اســتان به عنوان‬ ‫برگزیــده همــه جشــنواره ها برطرف شــود‪.‬‬ ‫رضایــی در پایــان افــزود‪ :‬عالقه منــدان بــه‬ ‫شرکت در این جشنواره باید اثار مکتوب را‬ ‫به صورت فایل پی دی اف و اثار تصویری را‬ ‫همراه با مشــخصات اثر و لینک انتشــار به‬ ‫شــماره ‪ 09170237242‬از طریــق نرم افزار‬ ‫روبیــکا و واتســاپ ارســال نماینــد‪ .‬گفتنــی‬ ‫اســت جشنواره رســانه ای ابوذر ســال ‪1400‬‬ ‫اســتان با مشارکت دستگاه هایی همچون‪،‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان‪،‬‬ ‫شــهرداری یاســوج‪ ،‬حمل ونقــل و راهداری‬ ‫اســتان‪ ،‬کمیتــه امــداد اســتان‪ ،‬صنعــت و‬ ‫معــدن‪ ،‬ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‬ ‫امــام(ره)‪ ،‬ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر و‬ ‫هالل احمر استان برگزار می گردد‪.‬‬ ‫انتخابات ‪ 1400‬لیله القدر نظام است‬ ‫سرهنگمصطفیمثنویجانشینفرمانده‬ ‫ســپاه فتــح در مراســم تجلیــل از برگزیــدگان‬ ‫جشــنواره بهار همدلــی و رونمایی از پوســتر‬ ‫جشــنواره ابــوذر گفــت‪ :‬هی ـچ گاه ندیدیــم‬ ‫ضدانقــاب اعم از داخلــی و خارجی در یک‬ ‫انتخابات تا این حد حساس باشند که مردم‬ ‫حضور پیدانکنند‪.‬هیچ گاهشرایط کشور مابه‬ ‫اینپیچیدگینبودهاست‪،‬بنابراینانتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬لیله القــدر نظــام اســت‪ .‬او بــه برخــی‬ ‫بدرفتاری ها در مناظرات اشــاره کــرد و افزود‪:‬‬ ‫برخی از کاندیداها برای اینکه ســبد رایشــان‬ ‫پر شــود به ترفندهای غیراخالقی نظیر دروغ‬ ‫یشــوند و تالش می کنند‬ ‫و تهمت متوســل م ‬ ‫دوقطبی های کاذبی در کشــور ایجاد کنند تا‬ ‫از این دوقطبی های کاذب سوءاستفاده کنند‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به اینکه بعد از گذشت‬ ‫‪ ۴۰‬ســال از انقالب اســامی جبهه مقاومت‬ ‫در اوج قلــه اســت و امــروز امریکا و اســرائیل‬ ‫جایــگاه ایــران اســامی را می داننــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امروز نمی شود جامعه پردازی و تمدن سازی‬ ‫کرد بدون اینکه شعار امید به اینده و افتخار‬ ‫به گذشــته را باور داشــت اما برخی از اقایان‬ ‫در مباحثات و مناظرات انتخاباتی و کسانی‬ ‫که تریبون دار ان ها هســتند به گونه ای حرف‬ ‫می زنند که نه به گذشــته افتخار نمی کنند و‬ ‫نــه به اینده امید ندارند تعجب می کنم این‬ ‫افراد چگونه می خواهند مملکت داری کنند‪.‬‬ ‫مثنــوی بیان کــرد‪ :‬اگر بنا اســت به انتخابات‬ ‫به عنــوان لیله القــدر انقــاب نــگاه کنیــم و‬ ‫مشارکت حداکثری را مطالبه کنیم حتما باید‬ ‫اخالق مداری‪،‬راست گویی‪،‬افتخار به گذشته‬ ‫وامیدبهایندهنظامدر مناظراتوبرنامه های‬ ‫تبلیغاتیکاندیداهااتفاقبیفتد‪.‬‬ ‫چرایی نام گذاری جشنواره ابوذر‬ ‫هم چنیــن در این جلســه مســئول اقشــار‬ ‫بســیج در ســپاه فتــح اســتان کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمــد بابیــان اینکــه جمهوری اســامی‬ ‫مظلوم است به دالیل مظلومیت نظام اشاره‬ ‫کرد‪ .‬ســرهنگ جمشید ارســان جو در مراسم‬ ‫تجلیل از برگزیدگان جشنواره بهار همدلی و‬ ‫رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره رسانه ای‬ ‫ابوذر در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره‬ ‫به لزوم شرکت حداکثری در انتخابات اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بزرگانــی همچــون ای ـت اهلل سیســتانی‬ ‫می فرماینــد عدم شــرکت در انتخابــات گناه‬ ‫نابخشودنی است و همچنین رهبری معظم‬ ‫انقالب انتخابات را لیله القدر نظام و انقالب‬ ‫می دانند‪ .‬او بابیان اینکه یک ملت سرنوشت‬ ‫خود را در انتخابات تعیین می کند گفت‪ :‬هر‬ ‫چهار ســال برابر با یک هزار و ‪ ۴۶۰‬روز اســت‬ ‫کــه باید سرنوشــت یک کشــور و خودمــان را‬ ‫به دست رئیس جمهور بسپاریم لذا انتخابات‬ ‫دارای اهمیت زیاد است‪ .‬این مسئول در سپاه‬ ‫فتح یاداور شد‪ :‬شاهد گرانی افسارگسیخته و‬ ‫تورم و مشــکالت اقتصادی و سایر مشکالت‬ ‫ریزودرشت هستیم اما نباید کنار بکشیم زیرا‬ ‫با کنار کشــیدن وضع بهتر نمی شود‪ .‬مسئول‬ ‫اقشــار بســیج در ســپاه فتح استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد بابیان اینکه جمهوری اســامی‬ ‫مظلــوم اســت بــه دالیــل مظلومیــت نظــام‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬یکی از دالیل مظلومیت‬ ‫بعضا روســای جمهــور مابعد‬ ‫ایــن اســت که ً‬ ‫یشــود و‬ ‫از ‪ ۸‬ســال تبدیــل بــه اپوزیســیون م ‬ ‫دیگــر اینکه جمهوری اســامی و خدمات ان‬ ‫به خوبی معرفی نشده است‪ .‬او به نقل قولی‬ ‫از استاد محمد بهمن بیگی پدر عشایر ایران‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬بهمن بیگی می گوید دلم‬ ‫برای جمهوری اسالمی می سوزد چراکه برای‬ ‫مثــال قبــل از انقــاب در روســتایی از اســتان‬ ‫فارس و در شهرستان الر به چشم خود دیدم‬ ‫که اب برای خوردن نداشتند اما بعد از انقالب‬ ‫عالوهبراب لوله کشیوابگرمکنوحمامسایر‬ ‫امکانات را نیز در ان روستا دیدم‪ ،‬خدمات این‬ ‫نظامبه خوبیمعرفینشدهاست‪.‬ارسالن جو‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کسیتصورنمی کرد کهچنین‬ ‫خدمات به همه جا برسد اما اکنون به لطف‬ ‫انقــاب بــه همه جا رســیده و رســانه ها باید‬ ‫رســالت خــود را در معرفــی نظــام‪ ،‬انقالب و‬ ‫خدمات ان انجام دهند‪ .‬او بابیان اینکه چرا‬ ‫نام ان را جشــنواره رسانه ای ابوذر گذاشته اند‬ ‫گفت‪ :‬چون ابوذر راست گوترین و صادق ترین‬ ‫یــار پیامبــر بــود به همیــن دلیــل رســانه ها و‬ ‫فضای مجــازی هم باید به دنبال صداقت و‬ ‫راس ـت گویی باشد ازاین جهت است که اسم‬ ‫جشنوارهراابوذر گذاشته اند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬خواستهپرستاراناز رئیس جمهور اتی‬ ‫سالمتهمچوننانشب‪،‬اولویتدولتسیزدهمباشد‬ ‫رئیــس شــورای عالــی ســازمان نظــام‬ ‫پرســتاری بــا تاکیــد بــر لــزوم توجه بیشــتر‬ ‫به نظــام ســامت در دولــت ســیزدهم‪،‬‬ ‫‪ ۳‬درخواســت مهــم جامعــه پرســتاری از‬ ‫رئیس جمهور منتخب را تشریح کرد‪.‬‬ ‫دکتــر شــمس الدین شمســی در گفتگو‬ ‫تهــای‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره اقدامــات دول ‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم در نظــام ســامت و‬ ‫همچنیــن مباحث مرتبط با پرســتاران که‬ ‫در مناظر ههــای کاندیداهــای انتخابــات‬ ‫حشــده‪،‬‬ ‫ریاســت جمهــوری تاکنــون مطر ‬ ‫تهــای بیمارســتانی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬توســعه تخ ‬ ‫تهــای ویــژه و مقــداری توجــه بــه‬ ‫تخ ‬ ‫اعتبــارات نظام ســامت از مواردی اســت‬ ‫که در این دولت به ان توجه شده است؛‬ ‫ولــی واقعیت این اســت کــه توجه کافی‬ ‫به ویژه در بخش عدالت در نظام سالمت‬ ‫هنــوز مغفــول مانــده اســت؛ البتــه قصــد‬ ‫تخریب اقدامــات دولت فعلی را نداریم‬ ‫این موضوع تنها متوجه این دولت نیست‬ ‫و در مورد سایر دولت ها نیز صادق است‪.‬‬ ‫یکــی از خواســته های مهــم کارکنان نظام‬ ‫ســامت همــواره موضــوع عدالــت در‬ ‫ســامت اســت که مورد غفلت قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از جنبه های عدالت‬ ‫در ســامت ایــن اســت که تنها یک قشــر‬ ‫یهــا موثــر نباشــند‬ ‫خــاص در تصمیم گیر ‬ ‫و بــه همــه کارکنــان نظــام ســامت در‬ ‫یهــا و‪ ...‬توجــه‬ ‫تهــا‪ ،‬تصمیم گیر ‬ ‫مدیری ‬ ‫شــود‪ .‬جنبه دیگر عدالــت در پرداخت ها‬ ‫در مجموعــه نظــام ســامت اســت‪ .‬امــا‬ ‫مهمتریــن بخــش عدالــت در ســامت‬ ‫برخــورداری یکســان مــردم از خدمــات‬ ‫اســت تــا بــه شــکل عادالنــه بــه خدمات‬ ‫ســامت دسترســی داشــته باشــند که این‬ ‫هــم مــورد غفلت قرارگرفته اســت و همه‬ ‫مردم در همه نقاط کشــور نمی توانند به‬ ‫شــکل عادالنه به خدمات نظام ســامت‬ ‫دسترسی داشته باشند‪ .‬از طرفی پرداختی‬ ‫از جیــب مــردم افزایش یافته اســت و این‬ ‫ب هشــدت بر ســامت مردم اثرگذار است‪.‬‬ ‫او مــورد دیگــر مغفــول مانــده در نظــام‬ ‫ســامت را توجه به امر پیشــگیری خواند‬ ‫و افزود‪ :‬درســت اســت که مقولــه درمان‬ ‫حساسیت ها و پیچیدگی های خود را دارد‬ ‫و بــرای مــردم هــم ملموس تر اســت اما تا‬ ‫چــه زمانی درمــان باید در اولویت باشــد‬ ‫و از پیشــگیری از بــروز بیماری هــا غافــل‬ ‫شــویم؟ به بخش بهداشــت و پیشگیری‬ ‫در خــط اول نظام ســامت توجه کافی‬ ‫نمی شــود؛ البتــه نمی گوییــم هیــچ کاری‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت و نمی خواهیــم‬ ‫شــرایط را بــه شــکل مطلق ســیاه ببینیم‬ ‫ولــی اهمیــت کافــی بــه موارد ذکرشــده‬ ‫داده نشــده است و همچون سایر ادوار‬ ‫درمــان در اولویــت بــود؛ درحالی کــه‬ ‫توجه کافی به امر بهداشت و پیشگیری‬ ‫کم هزینه تــر و موثرتــر اســت‪ .‬شمســی‬ ‫دربــاره رســیدگی بــه مطالبات پرســتاران‬ ‫در دولــت دوازدهــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫طــی یــک ســال گذشــته اتفاقــات مثبتی‬ ‫رخ داد کــه البتــه تنها مختص پرســتاران‬ ‫نبــود بلکــه شــامل کادر درمان می شــد‪.‬‬ ‫بــا پیگیری هــای ســازمان نظام پرســتاری‬ ‫بازنگریبخشنامهعرضه‬ ‫داروهای مخدر در داروخانه ها‬ ‫توفیقاتــی در پرداختی ها صورت گرفت‬ ‫کــه البتــه مربوط بــه بخش دانشــگاهی‬ ‫بــود‪ .‬از طرفــی بــه دلیــل شــیوع کرونــا‬ ‫اســتخدام های بیشــتری صــورت گرفت‪،‬‬ ‫امــا مهم تریــن انتظــار مــا از دولــت ایــن‬ ‫بــود کــه قانــون بــر زمین مانــده تعرفــه‬ ‫گذاری خدمات پرســتاری را به سرانجام‬ ‫برســاند کــه ایــن توفیــق حاصــل نشــد‪.‬‬ ‫گرچــه پــس از فرمایشــات مقــام معظم‬ ‫رهبــری اقداماتــی در چنــد مــاه اخیــر‬ ‫صــورت گرفت ولــی به نظر می رســد در‬ ‫این دولت توفیق حاصل نخواهد شد و‬ ‫این گله مندی نســبت به عملکرد دولت‬ ‫در این بخش وجود دارد‪ .‬رئیس شورای‬ ‫عالــی نظام پرســتاری دربــاره تاثیر کرونا‬ ‫بر عدم دســتیابی به اهداف تعیین شده‬ ‫نظــام ســامت در دولــت دوازدهــم‪،‬‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬کرونا تمــام ابعاد جامعه را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرارداد و جنبه هــای منفی‬ ‫بســیار زیادی داشــت؛ ولی از ســوی دیگر‬ ‫فکــر می کنــم ســبب توجــه بیشــتر بــه امر‬ ‫بهداشــت و درمــان شــد و محــرز گشــت‬ ‫که ســامت جزو مهم ترین مســائل کشور‬ ‫اســت و باید جزئــی از اولویت های اصلی‬ ‫قلمــداد شــود‪ .‬امیــدوار هســتیم کرونــا‬ ‫هرچــه زودتــر از جوامع به ویژه کشــور ما‬ ‫رخــت بربندد‪ ،‬اما بایــد بدانیم کروناها و‬ ‫مشــکالت دیگر هــم می توانند بــه وجود‬ ‫اینــد‪ .‬ســامت بــرای مــردم همچــون نان‬ ‫شــب اســت و نیازمند توجه کافی ‪ ۳‬رکن‬ ‫اساســی دولــت‪ ،‬مجلــس و قــوه قضائیــه‬ ‫اس ـت ‪ .‬او افزود‪ :‬از توقعات اصلی ما این‬ ‫اســت که ســامت‪ ،‬دسترسی همگانی به‬ ‫ان و کاهــش هزینــه و پرداختــی از جیــب‬ ‫مــردم بــرای نظام ســامت اولویت جدی‬ ‫دولــت بعدی باشــد‪ .‬حوزه ســامت تنها‬ ‫برای قشــر خاصی نیســت‪ .‬گله ما از تمام‬ ‫تهــای گذشــته همین موضوع اســت‬ ‫دول ‬ ‫کــه نظــام ســامت را تنهــا گروهــی خاص‬ ‫نبیننــد و همــه کارکنــان نظــام ســامت را‬ ‫در امــور موردتوجــه قرار دهنــد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫در ایــن میــان جامعــه پرســتاری هــم ســه‬ ‫خواســته مهــم دارد؛ یکــی تامیــن نیــروی‬ ‫انســانی پرســتاری کافــی اســت و دیگــری‬ ‫تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری اســت‬ ‫تــا این قانــون بــر زمین مانــده باالخره در‬ ‫دولت اینده به ســرانجام برســد‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر ســومین خواســته مــا اجــرای کامــل‬ ‫قانــون ارتقای بهره وری در نظام ســامت‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیسانجمنصنفیمراکزدرمانسوءمصرفاعتیادتهران گفت‪:‬باتجمعصاحبانمراکز‬ ‫درماناعتیادبخشنامهعرضهداروهایمخدر در داروخانه هابررسیمجددمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از روابط عمومی صنفی مراکز درمان سوءمصرف اعتیاد تهران‪ ،‬فاطمه‬ ‫خوشنویســان افزود‪ :‬مســئوالن ســازمان غذا و دارو در تجمع اعتراضی فعاالن حوزه درمان‬ ‫اعتیاد مقابل سازمان غذا و دارو قول دادند تا یکشنبه هفته اینده نشست مشترکی با حضور‬ ‫نمایندگان کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز درمان سوءمصرف مواد‪ ،‬ستاد مبارزه با‬ ‫موادمخدر‪،‬سازمانبهزیستی‪،‬سازمانبازرسی کل کشور‪،‬وزارتبهداشت‪،‬سازمانغذاودارو‬ ‫ودستگاه هایامنیتی به منظور بررسیدوبارهبخشنامهعرضهداروهایمخدر در داروخانه ها‬ ‫برگزار شــود‪ .‬او با اشــاره به بخشنامه اخیر ســازمان غذا و دارو و تعیین داروخانه های واجد‬ ‫شرایط برای توزیع و عرضه داروهای مخدر‪ ،‬گفت‪ :‬این بخشنامه با مصوبات کمیته درمان‬ ‫ستادمبارزهباموادمخدر مبنیبرممنوعیتمطلقعرضهداروهایاگونیستدر داروخانه ها‬ ‫مغایراست‪.‬خوشنویساناضافه کرد‪:‬بسیاریاز نهادهایقانون گذار‪،‬اجرایی‪،‬علمیوصنفی‬ ‫ازجمله سازمان نظام پزشکی کل کشور‪ ،‬انجمن های علمی روانپزشکان و پزشکان عمومی‬ ‫کشور و بسیاری از اساتید و کارشناسان ملی و بین المللی حوزه درمان اعتیاد به تفصیل در مورد‬ ‫اشکاالت و تاثیرات مخرب واگذاری توزیع و عرضه مستقیم متادون در داروخانه ها صحبت‬ ‫کرده اند و همگی بر این باورند این تصمیم باعث تغییر نگرش بیماران از درمان محور به دارو‬ ‫محور و دسترسی اسان به داروهای مخدر می شود‪ .‬رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز‬ ‫درمان سو مصرف مواد استان تهران بابیان اینکه عرضه داروهای مخدر در داروخانه ها به‬ ‫مصالح کشور در عرصهمبارزهباموادمخدر اسیبمی زند‪،‬افزود‪:‬درخواستمااز سارمانغذا‬ ‫وداروایناستبه منظور پیشگیریاز بروز فاجعهاعتیادداروخانه ایدیگرهمچونترامادول‬ ‫و ریتالین که می تواند منجر به خروج بیماران از درمان اعتیاد و ایجاد مشــکالت عدیده و‬ ‫افزایش اسیب های اجتماعی برای کشور شود‪ ،‬به نظرات کارشناسان توجه کند‪ .‬تعدادی از‬ ‫درمانگران اعتیاد کشور روز سه شنبه ‪ ۱۸ -‬خرداد‪ -‬در اعتراض به اقدام سازمان غذا دارو در‬ ‫صدور ابالغیه ای مبنی بر توزیع و عرضه داروهای مخدر و تحت کنترل در داروخانه ها در‬ ‫مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند‪.‬‬ ‫کانون هماهنگی دانش‪ ،‬صنعت و‬ ‫بازار ابزیان ایجاد شد‬ ‫کانــون هماهنگــی دانش‪ ،‬صنعــت و بازار ابزیــان در معاونت علمی و فناوری ریاســت‬ ‫جمهوریایجادشد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری‪،‬یکی از کانون هایی که با حمایت دفتر‬ ‫هماهنگیدانش‪،‬صنعتوبازار معاونتعلمیوفناوریریاست جمهوریایجادشدهاست‪،‬‬ ‫کانونهماهنگیدانش‪،‬صنعتوبازار ابزیان‪،‬است‪ .‬کانونهماهنگیدانش‪،‬صنعتوبازار‬ ‫ابزیان در تالش است تا ارتباط میان حوزه های مختلف در بخش شیالت کشور را توسعه‬ ‫بخشد‪ .‬ایران یکی از کشورهای غنی در این حوزه است و عالوه بر صیادی‪ ،‬پرورش شیالت‬ ‫در اشکال مختلف در ان جریان دارد‪ .‬کانون هماهنگی دانش‪ ،‬صنعت و بازار ابزیان‪ ،‬تالش‬ ‫دارد تا با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری‪ ،‬رابطه میان فعاالن فناور و‬ ‫دانشــگاهی را با بازار و صنعت‪ ،‬تقویت کند‪ .‬در این راســتا این نهاد نشست های مختلفی‬ ‫را با حضور پژوهشگران‪ ،‬محققان‪ ،‬فعاالن حوزه شیالت‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‪ ،‬خالق‬ ‫و استارت اپ ها و همچنین مقامات دولتی برگزار کرده است‪ .‬افزایش همگرایی‪ ،‬همکاری‬ ‫و هماهنگی تمام متصدیان دانش‪ ،‬صنعت و بازار ابزیان و شناســایی چالش های کالن و‬ ‫ارتقای وحدت رویه پیرامون فعالیت های اصلی در حوزه صنعت‪ ،‬دانشگاه و بازار ابزیان‪،‬‬ ‫ازجملهاهدافیاست کهاین کانونبهدنبالتحققان هااست‪.‬مراکزعلمیوپژوهشیمانند‬ ‫موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور‪ ،‬مرکز تحقیقات دریای خزر و دانشگاه تهران‪ ،‬ازجمله‬ ‫اعضای کانون هماهنگی دانش‪ ،‬صنعت و بازار ابزیان هستند‪ .‬دستگاه های اجرایی و مراکز‬ ‫وابستهبهدولتمانندسازمانشیالتایران‪،‬سازماندامپزشکیوسازمانتحقیقات‪،‬اموزش‬ ‫و ترویج کشاورزی‪ ،‬ازجمله دیگر همکاران این نهاد محسوب می شوند‪ .‬کانون تالش دارد تا‬ ‫از طریق شبکه سازی میان فعاالن مختلف رشته ابزیان‪ ،‬ارتباطات علمی و فناورانه را توسعه‬ ‫بخشد‪ .‬انعقاد تفاهم نامه با نهادهای مانند شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ایران‬ ‫یکی از اقداماتی بود که برای تحقق این هدف برنامه ریزی شد‪ .‬یکی از برنامه های کانون‬ ‫تالش برای توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس است‪ .‬این کانون از همه پژوهشگران‪،‬‬ ‫دانشــمندان برجسته‪ ،‬فعاالن فناور و شــرکت های دانش بنیان دعوت می کند تا طرح های‬ ‫مشترکا برای تحقق ان تالش کنند‪.‬‬ ‫نواورانه خود را با ان ها در میان بگذارد تا‬ ‫ً‬ ‫اماده سازیفضایتبلیغات‬ ‫تکلیفشهرداری ها‬ ‫معاون وزیر کشور گفت‪:‬امسال برای تبلیغات تاکید ما بر رعایت دستورالعمل ها است‪،‬‬ ‫فضا های مجازی بسیار کمک کرده و بار اصلی تبلیغات را همین فضا به دوش می کشد ‪.‬به‬ ‫گزارشباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬مهدیجمالینژادمعاونعمرانیوزیر کشوردرحاشیهجلسه‬ ‫معاونینهماهنگیامورعمرانیاستانداری های کشوراظهار کرد‪:‬دریکدورهمهمیقرارداریمو‬ ‫درحالحاضردر کنارانتخابرئیس جمهور‪،‬حاکمیتمحلی‪،‬شورا هایشهروشهردارانانتخاب‬ ‫می شوند‪.‬در کنارانتخاباتریاستجمهوری‪،‬انتخاباتشورا هایشهردر‪۲‬هزارشهروانتخابات‬ ‫شورای روستا ها را برای‪ ۴۰‬هزار روستا خواهیم داشت و دهیاران و شهرداران انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به همین دلیل امروز این جلسه برگزار شد تا مسائلی که برای بعد از انتخابات و‬ ‫قبل از ان نیاز اســت‪ ،‬با ان ها در میان بگذاریم‪ .‬در بحث انتخابات شــورا ها ‪ ۵۱‬هزار نفر برای‬ ‫شهر هاو‪ ۲۴۸‬هزار نفربرایروستا هاداوطلبشده اند کهاستقبالبسیار خوبیشدهوفقطدر‬ ‫‪ ۸‬شهر استقبال کمی شده و به حدنصاب نرسیده است و‪ ۵‬شهر در استان فارس‪ ،‬یک شهر در‬ ‫استاناصفهانو‪ 2‬شهرهمدر استانبوشهرهستند کهانتخاباتشورا هادر ان هابرگزار نمی شود‬ ‫و به صورت قائم مقامی اداره می شوند‪ .‬جمالی نژاد گفت‪ :‬بعد از شورا ها انتخاب شهردار ها و‬ ‫دهیار هاراداریم‪.‬همیشهشهرداران کهمی ایند گلهازشهردارانقبلیمی کنندواینجلسهباعث‬ ‫می شودتاان هامسائلرابهترتحلیل کنندو کار بهشهردار جدیدتحویلدادهشود‪.‬نیاز است که‬ ‫پروژه هادردوسهماهباقی ماندهبهانجامشوندواتمامبرسندتابتوانیممدیریتشهریوروستا‬ ‫رابه خوبیبهافرادبعدیتحویلدهیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!