روزنامه رویداد امروز شماره 1083 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1083

روزنامه رویداد امروز شماره 1083

روزنامه رویداد امروز شماره 1083

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 11‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 1‬جون ‪2021‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1083‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫بوشهر‬ ‫جبهه پایداری انقالب اسالمی اعالم کرده با توجه به اجماع اغلب جریانات و نیروهای جبهه انقالب‪ ،‬رئیسی را به عنوان کاندیدای‬ ‫سیاست‬ ‫اصلح معرفی می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪10‬‬ ‫خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫تولیدنفتایرانبایدبه‬ ‫روزانه‪ 6/5‬میلیونبشکه‬ ‫افزایشیابد‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫وجودبیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬کاروانسرا‬ ‫در استانسمنان‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫در مکتب شاهین درگیری‬ ‫جایی ندارد‬ ‫در پارس جنوبی‬ ‫موانع تولید پایدار گاز‬ ‫رفع‬ ‫پیگیریمیشود‬ ‫صادر شد‬ ‫شدتاباعملکردی‬ ‫مرکات بوشهر‬ ‫دنبالخواهد‬ ‫غیرنفتی از گ‬ ‫کشور به تولیدات‬ ‫مناسب‪ ،‬نیاز‬ ‫یلیارد دالر کاالی‬ ‫شــرکت نفت و‬ ‫مدیرعامل‬ ‫بهویژه در فصل‬ ‫بیش از یک م‬ ‫پــارس جنوبی‬ ‫ـت‪ :‬تحقق تولید‬ ‫گاز پــارس گفـ‬ ‫تامین شــود‪ .‬او بابیان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫زمستان‬ ‫ـدار گاز از پــارس‬ ‫ایمــن و پایـ‬ ‫هایمهمیدرزمینه‬ ‫ـوب ان تعییــن و‬ ‫اینکهاقدام‬ ‫ـتلزم رفــع موانــع‬ ‫ـازار قیمــت مصـ‬ ‫شهروند بوشهری‬ ‫ســتاد تنظیــم بـ‬ ‫جنوبــی مسـ‬ ‫پشتیبانی از تولید‬ ‫و توسعه تجارت‬ ‫محمد مشکینفام‬ ‫رفع موانع و‬ ‫فوت ‪5‬‬ ‫تولید اســت که‬ ‫معاون امور بازرگانی‬ ‫و پشــتیبانی از‬ ‫ـری گاز در پارس‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫تجارت اســتان بوشــهر‬ ‫براثر کرونا‬ ‫ایمن و حداکثـ‬ ‫صورتجدیپیگیری‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫امسالبه‬ ‫ســازمان‬ ‫ـن برنــج و شــکر‬ ‫انجامشــده اســت‪،‬‬ ‫‪ 3‬هــزار و ‪ 800‬تـ‬ ‫محمد مشکینفام با‬ ‫بوشــهر گفــت‪ :‬در‬ ‫«تولید‪ ،‬جنوبی‬ ‫از‬ ‫ظالمانــه یک میلیارد‬ ‫ـش‬ ‫پیشنهادات الزم در این‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی‬ ‫ب‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫توز‬ ‫طرح تنظیم بــازار‬ ‫از‬ ‫ـال ‪ ۱۴۰۰‬با عنوان‬ ‫ـرایط تحریمهــای‬ ‫رئیــس دانشـ‬ ‫جاری برنامهها و‬ ‫هــای اساســی در‬ ‫بوشهری و یک کودک ‪۷‬‬ ‫ـاره به نامگذاری سـ‬ ‫در شـ‬ ‫غیرنفتــی در ‪ ۲‬مــاه‬ ‫همچون ســال‬ ‫ـده کــه این موارد‬ ‫و دیگــر کاال‬ ‫شــت‪ :‬در راستای‬ ‫اشـ‬ ‫گذشــته ‪ ۴‬شهروند‬ ‫زدایی ها» گفت‪:‬‬ ‫وزارت نفت اعالمشـ‬ ‫ـون دالر کاالی‬ ‫خبر داد و اظهار دا‬ ‫براثر بیماری کرونا‬ ‫شــبانهروز‬ ‫پشــتیبانیها و مانع‬ ‫و ‪ ۳۰۶‬میلیـ‬ ‫انجام زمینــه به‬ ‫ـتان بوشــهر صادر‬ ‫اســتان بوشهر‬ ‫هستند‪ .‬مشکینفام‬ ‫های استان بوشهر‬ ‫بوشــهر در ‪ 2‬ماه‬ ‫تا با رفع موانع و‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـرکات‬ ‫ساله در بیمارستان‬ ‫در حال رسیدگی‬ ‫ـم بــازار در اســتان‬ ‫ـت امســال از گمـ‬ ‫یکهزار و ‪ ۱۵۸‬نفر‬ ‫ـته تالش میکنیم‬ ‫و هماکنون‬ ‫ـابه سال قبل ‪۵۹‬‬ ‫نخسـ‬ ‫اقدامــات تنظیـ‬ ‫تولید و عملیات‬ ‫تعداد فوتیها به‬ ‫گذشـ‬ ‫‪ 800‬تن کاالهای‬ ‫حداکثــری‪ ،‬ایمن‬ ‫ســه با مدت مشـ‬ ‫مستمر با مدیریت‬ ‫جان باختند که‬ ‫ـال افزون ‪ 3‬هزار و‬ ‫های موثــر‪ ،‬تولید‬ ‫با تسنیم‪ ،‬بابیان‬ ‫شــد که در مقای‬ ‫به جلسات‬ ‫جواری این اســتان‬ ‫نخســت امسـ‬ ‫گفت‪ :‬در این جلسات‬ ‫پشــتیبانی‬ ‫ـمیری در گفتوگو‬ ‫برنج‪ ،‬شکر‪ ،‬گوشت‬ ‫در ســال جاری نیز‬ ‫یافته اســت‪ .‬هم‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـرکت اشــاره کرد و‬ ‫ک‬ ‫سعید‬ ‫را‬ ‫شامل‬ ‫جنوبی‬ ‫مراکز‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫افزایش‬ ‫بازار‬ ‫کرونایی‬ ‫ـدار گاز از پــارس‬ ‫اساسی طرح تنظیم‬ ‫و رفع این شـ‬ ‫ـم و قابلتوجهی‬ ‫درصد‬ ‫بیمار در بخــش‬ ‫پیشرویعملیات‬ ‫باقیمتمصوب‬ ‫پایـ‬ ‫اینکه پشــتیبانی‬ ‫ظرفیتهای مهـ‬ ‫ـه هماکنون ‪263‬‬ ‫تنگناهاومشکالت‬ ‫گوشتمرغمنجمد‬ ‫ـتند اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـق کنیــم‪ .‬او بابیان‬ ‫بــا خلیجفــارس‬ ‫اینکـ‬ ‫در هفتگی‪،‬‬ ‫ـادی‪ ،‬خدماتــی‪،‬‬ ‫قرمزمنجمد‪،‬‬ ‫یــن مشــکالت‪،‬‬ ‫ـهر بســتری هسـ‬ ‫محقـ‬ ‫ابوالقاسم محمدزاده‬ ‫مــن و پایــدار گاز‬ ‫مختلــف اقتصـ‬ ‫و متناســب بــا ا‬ ‫درمانی اســتان بوشـ‬ ‫ملزومــات تولید ای‬ ‫جدید در بخشهای‬ ‫است‪.‬‬ ‫در عرصههــای‬ ‫تولیــد اعــالم‬ ‫ـم کــرده اســت‪.‬‬ ‫اقدام میشــود‪.‬‬ ‫موانــع از‬ ‫گذشــته ‪ 57‬بیمار‬ ‫در اســتان توزیعشده اختصاصیافته به استان‬ ‫برای استمرار تولید‬ ‫معیشــتی فراهـ‬ ‫برای رفع انها‬ ‫در ‪ 24‬ســاعت‬ ‫جنوبی اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بوشهر بستریشدهاند‬ ‫ســرمایهگذاری و‬ ‫به سهمیههای‬ ‫برنامهریزی و‬ ‫ـن مــرز دریایــی‬ ‫کارکنــان ســکوهای‬ ‫با اشــاره‬ ‫پارس‬ ‫ســتانهای استان‬ ‫میزان یکهزار و‬ ‫تولید بهطورجدی‬ ‫دارای طوالنیتریـ‬ ‫مشــکل اقامــت‬ ‫بر همین اساس‬ ‫کرونایی بیمار‬ ‫پایدار‪ ،‬باید از بخش‬ ‫ـه کرونــا مثبت‪،‬‬ ‫اســتان بوشــهر‬ ‫که او رفــع‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هــم قابلیتهای‬ ‫بارج پشــتیبانی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـورد‬ ‫و‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫‪500‬‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫‪26‬‬ ‫ای‬ ‫موانعی‬ ‫و‬ ‫ـالی‬ ‫هزار‬ ‫م‬ ‫ـارس اســت که ایــن‬ ‫یــق بهکارگیــری‬ ‫از ایــن تعــداد ابتـ‬ ‫قیمت هر کیلوگرم ‪18‬‬ ‫حمایت صورت گیرد و‬ ‫قــرار داشــتن ‪35‬‬ ‫دریایــی از طر‬ ‫کــه‬ ‫بــا خلیجفـ‬ ‫و فعالیتهــای‬ ‫‪ 700‬تن برنج با‬ ‫پشتیبانی و‬ ‫در جهت تامین‬ ‫تحــت مراقبــت‬ ‫قیمت هر کیلوگرم ‪8‬‬ ‫نیز برداشــته شــود‪.‬‬ ‫ـرای ســرمایهگذاری‬ ‫انتخاب پیمانکاران‬ ‫صادراتی استان بوشهر‬ ‫عــی اســت‪ .‬او از‬ ‫تولیــد وجود دارد‬ ‫خبــر داد و افزود‪:‬‬ ‫ـکر ‪ 20‬هــزار تن با‬ ‫گوناگونــی بـ‬ ‫قط‬ ‫اینکه ســی پد‪،‬‬ ‫بابیان اینکه محموله‬ ‫است‪ .‬وجود بیش‬ ‫یــزل ژنراتورهای‬ ‫بــر ســر راه‬ ‫مراقبتهــای ویــژه‬ ‫کرد‪ :‬تومــان‪ ،‬شـ‬ ‫قرمز منجمد ‪ 52‬تن‬ ‫و گاز پارس بابیان‬ ‫کرده‬ ‫یدکی و تعمیرات د‬ ‫بوشهر‬ ‫فراهم‬ ‫ـش‬ ‫تصریح‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫تومــان‪ ،‬گوشــت‬ ‫ویــژه قرار دارند‬ ‫بیمــار در ب‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬میوه‪،‬‬ ‫تجاری و صادراتی‬ ‫ـور صادر میشــود‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت‬ ‫در قطعــات‬ ‫ـتان بوشــهر و ‪700‬‬ ‫مالی را از اقدامهای‬ ‫بخش مراقبتهای‬ ‫در هــزار و ‪700‬‬ ‫ـه بیش از ‪ 20‬کشـ‬ ‫میعانات گازی‪،‬‬ ‫تومان و گوشــت مرغ‬ ‫تولیدی پیشران‬ ‫مــرز دریایــی اسـ‬ ‫میعانات گازی استان‬ ‫اکنــون ‪ 35‬نفر در‬ ‫رفع مشــکالت‬ ‫پتروشــیمی‪،‬‬ ‫صیفیجات بـ‬ ‫یکی از شرکتهای‬ ‫میکنند‪ .‬دبیر ستاد‬ ‫هر کیلو ‪ 80‬هــزار‬ ‫‪ 937‬کیلومتــر‬ ‫تولید سکوها و‬ ‫مهم این استان‬ ‫ـان و ســبزیجات و‬ ‫بدون احتساب‬ ‫نــع تولید عنوان‬ ‫بهعنوان‬ ‫‪ 245‬بــا قیمــت‬ ‫با دستگاه تنفس‬ ‫دست مصرفکننده از‬ ‫یکی از ویژگیهای‬ ‫بیش از ‪ 70‬درصدی از‬ ‫این صادرات‬ ‫در زمینــه رفع موا‬ ‫ترهبــار‪ ،‬انــواع ابزیـ‬ ‫که ‪ 20‬نفر از انان‬ ‫حدود ‪ 4‬میلیون و‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫مصوب‬ ‫ساحل‬ ‫ـه‬ ‫سهم‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـر‬ ‫این‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫کیلومتر‬ ‫ـرک بوشــهر بابیان‬ ‫شــهر از فوت ‪ 5‬ن‬ ‫منجمد با قیمت‬ ‫اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫درصد انجام‬ ‫هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫نخست امســال‪،‬‬ ‫بر پیگیــری موارد‬ ‫توزیعشده است‪.‬‬ ‫با کرونا اســتان بو‬ ‫بهمنظور تولید‪40‬‬ ‫ظرفیتهــا و فرصت‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل گمـ‬ ‫قبل ‪ 2‬ماهه‬ ‫داشــت‪ :‬افــزون‬ ‫میلیارد و ‪ 286‬میلیون‬ ‫‪ 5‬هم استانی در‬ ‫جایگاههای منتخب‬ ‫مقابلــه‬ ‫غنی و تامین خوراک‬ ‫گوناگون اسـ‬ ‫کــرد و اظهــار‬ ‫مدت مشــابه سال‬ ‫اســت کــه‬ ‫کاال به ارزش یک‬ ‫موانعی بر سر راه‬ ‫خبر داد و بیان کرد‪:‬‬ ‫های گردشــگری‬ ‫استان طریق‬ ‫توسعه تجارت سازمان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پارس‬ ‫گاز‬ ‫صادرات نســبت به‬ ‫میعانات هــزار تن‬ ‫روزانه‪ ،‬درصورتیکه‬ ‫شبانهروز گذشته‬ ‫ـرمایهگذاری و جاذبه‬ ‫بابیان اینکه این‬ ‫را بر عهدهداریم‪،‬‬ ‫استان بوشهر براثر‬ ‫میزان‬ ‫معاون امور بازرگانی و‬ ‫تولیدی بهصورت‬ ‫گفت‪ :‬با احتســاب‬ ‫است‪ .‬قرهبیگی‬ ‫بنزین کشور‬ ‫میکنیم این موانع‬ ‫سـ‬ ‫در بیمارستانهای‬ ‫توجــه به شــرایط‬ ‫‪ 285‬دالر بوده‬ ‫افزایشیافتــه اســت‬ ‫ترین قطبهــای‬ ‫جایگاه مهم در کشور‬ ‫داشته باشد‪ ،‬تالش‬ ‫روز گذشته‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫که شــامل ‪ 3‬مرد و‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ـی یکــی از مهم‬ ‫ــال ‪ 4‬میلیــون و‬ ‫عملیات تولید قرار‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫ظرفیتهای مهم استان‬ ‫صمــت اســتان‬ ‫کشور درگیر ان است‬ ‫شبانه کروناویروس جان باختند‬ ‫جنوبـ‬ ‫ماه نخســت امس‬ ‫رعایت فاصلهگذاری‬ ‫که در عرصه‬ ‫متولی توســعه و‬ ‫حجــم صادرات‬ ‫به شــرایطی که‬ ‫تجارت دریایی یکی از‬ ‫صادرات گازی در ‪2‬‬ ‫و با بیماریهای‬ ‫و الزام‬ ‫ابتــال بــه‬ ‫شــهر صادرشــده‬ ‫ـور و این شــرکت‬ ‫ـدود ‪ 22‬درصــد از‬ ‫طور را با توجه‬ ‫تحریمــی و تورم‬ ‫‪ 43‬تا ‪ 83‬ســال‬ ‫از بنادر اســتان بو‬ ‫راســتا ‪ 22‬درصد‬ ‫موجود بیمــاری کرونا اساسی بیشتر از طریق‬ ‫کشـ‬ ‫دارد گفــت‪ :‬حـ‬ ‫است‪ ،‬درنتیجه به‬ ‫ـیوع کرونا‪ ،‬شــرایط‬ ‫خانــم بین ســن‬ ‫بوشهر انجام میشود‪.‬‬ ‫هزار تن کاال‬ ‫است که در این‬ ‫بیماری زمینهای‬ ‫است‪ .‬قرهبیگی‬ ‫برداری از این میدان‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توزیع کاالهای‬ ‫یــک‬ ‫تقویت ازجملــه شـ‬ ‫بوشــهر‬ ‫استان بوشهر انجام‬ ‫کودک ‪ 7‬ســاله بدون‬ ‫از گمرکات استان‬ ‫درصد افزایشیافته‬ ‫بهره‬ ‫هــای کارمندی و‬ ‫شعار هم در بخش‬ ‫کشور از گمرکات‬ ‫امسال از کشور‬ ‫ازنظر وزنی‪15‬‬ ‫اساسی در قالب‬ ‫زمینــهای و یک‬ ‫منتخب‪ ،‬تعاونی‬ ‫ـکی بوشــهر تعداد‬ ‫موجود‪،‬رفع کنیم‪.‬‬ ‫فزاینده وجدیتر این‬ ‫غیرنفتی کل‬ ‫در ‪ 2‬ماه نخست‬ ‫‪ 3800‬تن کاالی‬ ‫فروشــگاههای‬ ‫شــگاه علوم پزشـ‬ ‫مراکز خیریه توزیع‬ ‫وشناساییموانع‬ ‫کاالهای صادراتی‬ ‫بیش از‬ ‫بوشهر توزیع شد‬ ‫رئیــس دان‬ ‫بخشپشتیبانی‬ ‫شــی نیز از طریق‬ ‫یکهزار و ‪ 158‬نفر‬ ‫میلیارد و ‪ 306‬میلیون‬ ‫ارزش‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫بازار در استان‬ ‫تولیدوهمدر‬ ‫کارگری و بخ‬ ‫گمرکات استان‬ ‫اســت‪ .‬کرونایی استان را تاکنون‬ ‫استان بوشهر را یک‬ ‫طرح تنظیم‬ ‫اسیب وارد نشود‪.‬‬ ‫افزایش افسارگســیخته‬ ‫کاالی غیرنفتی از‬ ‫گمرکات‬ ‫تاکنون ‪ 43‬هزار نفر‬ ‫فوتیهای‬ ‫کاالهای صادراتی‬ ‫بهسالمت مردم‬ ‫صادرات‬ ‫ـرایط کرونایی و‬ ‫برای میشود تا‬ ‫و بیان کرد‪ :‬ارزش‬ ‫اغاز شیوع کرونا‬ ‫جلسات کارگروهتنظیم‬ ‫افزایش یافت‬ ‫در شـ‬ ‫دانست و افزود‪ :‬از‬ ‫دالر دانســت‬ ‫طرحهــای مختلفــی‬ ‫شدهاند‪ .‬کشمیری‬ ‫بوشهر ‪ 59‬درصد‬ ‫ـال قبل ‪ 59‬درصد‬ ‫محمدزادهبابیاناینکه‬ ‫واحد‬ ‫ـات‬ ‫این ویروس مبتال‬ ‫بابیان اینکــه ‪15‬‬ ‫مدت مشــابه سـ‬ ‫ــت کاال و خدمـ‬ ‫حال برگزاری است‬ ‫استان بوشهر به‬ ‫قیم‬ ‫مدیرکل گمرک بوشــهر‬ ‫در مقایســه با‬ ‫صورت مستمر در‬ ‫برای مصون ماندن‬ ‫در بازار اجرا شد‪.‬‬ ‫در‬ ‫ـهر برای تسریع در‬ ‫بازار استان به‬ ‫و مهار قیمتها‬ ‫پروتکل بهداشتی‬ ‫مرتبط با جذب و‬ ‫ســواحل اســتان بوشـ‬ ‫افزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫قرمز‪ ،‬شکر‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫ارزش کنترل‬ ‫با تاکید بر رعایت‬ ‫پیگیری موضوعات‬ ‫فوت کودک ‪ 7‬ساله‬ ‫میعانات گازی به‬ ‫توزیع گوشت مرغ و‬ ‫گمرکی در‬ ‫است اظهار داشت‪:‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫برنامههای ابالغی‬ ‫صادرات ‪ 40‬هزار تن‬ ‫تهیه و‬ ‫بازرگانی مستقرشده‬ ‫ـتور ســتاد تنظیم‬ ‫از بیماری کرونا‬ ‫اساســی بر اساس‬ ‫مــاری کرونا هنوز‬ ‫محمولههای صادراتی‬ ‫او‬ ‫مواد غذایی در دسـ‬ ‫یــر ‪ C‬ردیــف‬ ‫خدمات‬ ‫خلیجفارس ظرفیت‬ ‫توزیع کاالی‬ ‫ـان داده شــد که بی‬ ‫بتوان بخشی از نیاز‬ ‫مولکوالرســیو درا‬ ‫ـون دالر را از دیگــر‬ ‫روغن و دیگر‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در همجواری با‬ ‫مــاری کرونا نشـ‬ ‫بازار کشور است تا‬ ‫کشــورهای ‪ 20‬میلیـ‬ ‫کامل پروتکلهای‬ ‫‪ 1400‬تعویــض‬ ‫‪ 2‬مــاه نخســت‬ ‫استان بوشهر‬ ‫ـف گازی چهــارم‬ ‫بی‬ ‫گرفت که این مهم‬ ‫های ستاد تنظیم‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫است و نیاز به رعایت‬ ‫ـرات اساســی ســال‬ ‫مبادالت تجــاری با‬ ‫و درایــر ‪ A‬ردیـ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫برطرف‬ ‫بازار‬ ‫قیمت‬ ‫را‬ ‫نشده‬ ‫و‬ ‫کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ـی دانســت‬ ‫عملیــات تعمیـ‬ ‫جنوبی گازی دوم‬ ‫پرهیز از دورهمی‬ ‫مهمــی در عرصــه‬ ‫محصوالت پتروشیمی به‬ ‫امسال تاکنون با‬ ‫فروکش‬ ‫زمانــی تعمیرات‬ ‫ـت‪ .‬بهــروز قرهبیگـ‬ ‫احاد مردم است‪ .‬او‬ ‫گوشت مرغ از ابتدای‬ ‫راســتا مصرف‬ ‫مجتمع گاز پــارس‬ ‫ـم در بازه‬ ‫‪ 3.5‬میلیون تن‬ ‫فراهــم کــرده اسـ‬ ‫بهداشتی توسط‬ ‫شــود که در این‬ ‫ماه امســال‬ ‫پاالیشــگاه ســوم‬ ‫ــم گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫استان بوشهر به‬ ‫دارائیهــای از اقدامــات مهـ ــت‪.‬موذنی ادامه داد‪:‬‬ ‫همســایه‬ ‫بازار عرضه می‬ ‫ـی و دیگــر مراس‬ ‫استان بوشهر در ‪2‬‬ ‫دالر از گمرکات‬ ‫متفاوتی در‬ ‫مدیریــت موثــر‬ ‫ــی عنــوان داش‬ ‫تجمعــات خانوادگـ‬ ‫ارزش ‪ 1.2‬میلیارد‬ ‫صادرات از گمرکات‬ ‫راستای در امان ماندن‬ ‫است‪ .‬مدیرکل گمرک‬ ‫انجام اساس‬ ‫ـای امیــن ردیــف‬ ‫باهــدف‬ ‫و‬ ‫تن دانســت‬ ‫حجم‬ ‫یــزی بهمنظــور‬ ‫های بهداشتی در‬ ‫هدف صادرشده‬ ‫برجهــای احیـ‬ ‫ـی و بــا برنامهر‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫ـت امســال را بیش از ‪ 4‬میلیون محصوالت کشورهای‬ ‫بازرســی از‬ ‫فیلترهــای ورودی‬ ‫فیزیکـ‬ ‫نخسـ‬ ‫کار اصالحــی و‬ ‫صادراتی شــامل‬ ‫کرونا رعایت شود‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬تعویــض‬ ‫‪ 1895‬دســتور‬ ‫بیان کرد‪ :‬کاالهای‬ ‫از بیماری‬ ‫جــام اول و‬ ‫ـف گازی‪ ،‬انجــام‬ ‫بیــش از‬ ‫و‬ ‫ـت در حــال ان‬ ‫هــر چهــار ردیـ‬ ‫پیشــگیرانه بــا موفقیـ‬ ‫واحــد ‪101‬‬ ‫واحدها‪ ،‬بروز‬ ‫خـــبر‬ ‫ــی دراینبــاره‬ ‫ـیر اب دریا بــه‬ ‫ـد شــفیع موذن‬ ‫تعمیرات مسـ‬ ‫رعامل زاگرس‬ ‫اســت‪ .‬محمـ‬ ‫ـوط بــه الجیــک‬ ‫ـد‪ .‬در ایــن اییــن‬ ‫یــض برخــی از‬ ‫نرمافزارهــای مربـ‬ ‫شــور معارفــه شـ‬ ‫بازدید مدی‬ ‫ایندهنگــری در تعو‬ ‫اجتماعــی ک‬ ‫مدیریت رســانی‬ ‫فعالیتهای عمده‬ ‫سال پیش بهعنوان‬ ‫گف ــت‪:‬‬ ‫منطقه عملیاتی‬ ‫فرایندی‪ ،‬اهتمام به‬ ‫بــرق‪ ،‬از دیگــر‬ ‫دیری که در زمستان‬ ‫رقابتی ‪ F&G‬و‬ ‫خطوط مهم‬ ‫جنوبی از‬ ‫باهــدف بهبود‬ ‫عباس‬ ‫اجتماعــی اســتان‬ ‫و کســب مزیت‬ ‫اساســی اســت که‬ ‫اداره کل تامیــن‬ ‫فیزیکی‬ ‫تعمیرات‬ ‫ـت‬ ‫دارائیهای‬ ‫سرپرسـ‬ ‫ـت اطمینــان‪،‬‬ ‫شــیرکوند منصوبشــده‬ ‫پارسیان‬ ‫تعمیرات اساســی ســال‬ ‫هایی چــون قابلیـ‬ ‫بهجای عبداهلل‬ ‫ـتان ســال پیــش‬ ‫مشــخصههای‬ ‫یــر شــاخص‬ ‫بوشــهر‬ ‫ـای رضایتمنــدی‬ ‫مدیرکل معارفه شد‪.‬‬ ‫را از‬ ‫ـری کــه در زمسـ‬ ‫برشــمرد‪ .‬مد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ـترسپذیری و ارتقـ‬ ‫حکمی بهعنوان‬ ‫عبــاس دیـ‬ ‫پاالیشــگاه ســوم‬ ‫تامیــن اجتماعی‬ ‫ابوالحســن محمــدی‬ ‫جنوبی در دسـ‬ ‫بود طی‬ ‫بهعنوان مدیرکل‬ ‫‪1400‬‬ ‫سرپرســت اداره کل‬ ‫ریزیشده است‪.‬‬ ‫ـی بــا همراهــی‬ ‫ســید‬ ‫مجتمع گاز پــارس‬ ‫مهرماه ســال ‪۹۷‬‬ ‫گاز زاگــرس جنوبـ‬ ‫مشتریان برنامه‬ ‫بهعنــوان‬ ‫ـدا‪ ...‬شــیرکوند‬ ‫پاالیشــگاه ســوم‬ ‫شــیرکوند از‬ ‫پایــان از همــه‬ ‫ـهر عهــدهدار این‬ ‫بهرهبــرداری نفــت و‬ ‫ـهر بهجــای عبـ‬ ‫روزه تعمیرات‬ ‫بهمنظور بررسی‬ ‫ـام مســئول در‬ ‫ــی اســتان بوشـ‬ ‫زمانبنــدی ‪27‬‬ ‫اســتان بوشـ‬ ‫روسای این شرکت‬ ‫ایــن مقـ‬ ‫بهعنوان مدیرکل‬ ‫تامیــن اجتماع‬ ‫بــا اشــاره به‬ ‫ــی و پشــتیبانی‬ ‫ـال ‪ ۹۹‬ســکاندار‬ ‫از مدیران و‬ ‫توجه به شرایط‬ ‫بود طی حکمی‬ ‫با کارکنان طی دو‬ ‫عملیاتــی‪ ،‬تعمیرات‬ ‫و تــا دیمــاه سـ‬ ‫منصوبشده‬ ‫پاالیشگاه سوم با‬ ‫جمعی تعمیرات اساسی و گفتگو‬ ‫فــارس‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫ویروس همــکاران‬ ‫ســمت بــود‬ ‫شرایط دشوار کنونی‬ ‫اساســی‬ ‫ـد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫روند تولید‪،‬‬ ‫ناشــی از شــیوع‬ ‫اجتماعی استان بود‪.‬‬ ‫ـگاه سوم که در‬ ‫پارسیانبازدید کرد‪.‬‬ ‫معارفــه شـ‬ ‫اســتان بوشــهر‬ ‫ــاس بهداشــتی‬ ‫های پاالیشـ‬ ‫شــده و با تالش‬ ‫تامین‬ ‫منطقهعملیاتی‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫حس‬ ‫رعایت شــیوهنامه‬ ‫نمایشگاه یادواره شهدای‬ ‫نیروهــای جذب‬ ‫روز از‬ ‫جدید ســازمان‬ ‫ضمن تاکید بر‬ ‫معــاون درمــان‬ ‫بــا حداقــل‬ ‫محمدی پس از بازدید از‬ ‫موثــر و بهموقع‬ ‫کرونا‬ ‫شــنگ فــوالدی‬ ‫انجام کارهای‬ ‫بازدید از کارگاه مرکزی‬ ‫در جهــت انجــام‬ ‫بــا حضــور هو‬ ‫اجتماعی کشــور و‬ ‫مجتمع اداری و نیز‬ ‫ابالغی‪ ،‬رویکرد پاالیشگاه را پیشــگیرانه مضاعــف‬ ‫نماینــد تشــکر و‬ ‫ســازمان تامین‬ ‫خرمشهر در‬ ‫کارکنان در مجتمع‬ ‫ـط تــالش می‬ ‫دار تعمیراتی و‬ ‫غیرمســتقیم‬ ‫با‬ ‫تامین‬ ‫صمیمانه‬ ‫امــور مرتبـ‬ ‫ـت‬ ‫سازمان‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫اولو‬ ‫امیــدواری نمــود که‬ ‫تعمیرات‪ ،‬در نشســتی‬ ‫مهــم و‬ ‫معاون فرهنگی‬ ‫‪ 752‬دستور کار‬ ‫از مرکز جمعاوری‬ ‫ـی کــرد و اظهــار‬ ‫عادل دهدشتی‬ ‫او با اشــاره به‬ ‫نشست‪ .‬بازدید‬ ‫پیشــگیرانه قدردانـ‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫امسال با رعایت‬ ‫اداری المرد به گفتگو‬ ‫های تعمیراتی و‬ ‫تعمیرات اساســی‬ ‫‪ 1143‬دســتور کار‬ ‫سرکشــی از کارگاه‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 10‬عملیات‬ ‫اصالحــی و‬ ‫بهداشتی ابالغشده‬ ‫هما‪،‬‬ ‫گاز‬ ‫خط‬ ‫کارکنان‬ ‫و تفکیک‬ ‫قســمت عمده‬ ‫ســتورالعملهای‬ ‫عملیاتی ایثار و دیدار با‬ ‫تعمیراتی‪ ،‬تعویض‬ ‫مربوط کامل د‬ ‫شــیوع ویــروس‬ ‫مستقر در ناحیه‬ ‫رمضانبرنامههای‬ ‫میعانــات گازی‬ ‫عــوارض ناشــی از‬ ‫ادارات برگزیدگانجشنوارهقرانی‬ ‫ـچ باالنــس الین‬ ‫ـاالنه و بــدون‬ ‫به انجام برسد‪.‬‬ ‫اینـ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫از‬ ‫ـر‪ ،‬تعمیــرات سـ‬ ‫تجلیل‬ ‫پارسیان‬ ‫و‬ ‫و بدون حادثه‬ ‫منطقه عملیاتی‬ ‫ـن مخابــرات و‬ ‫حــد ســیالبه گیـ‬ ‫گازی‪ ،‬کرونا‬ ‫بازدید محمدی از‬ ‫بیقیدوشــرط بیـ‬ ‫بــه وا‬ ‫مناطق مهم عملیاتی‬ ‫دوم‬ ‫یــت میعانــات‬ ‫شــهری تعامــل‬ ‫خدمات شایانی‬ ‫ســور واحــد تثب‬ ‫روز عملیاتی پارسیان یکی از‬ ‫تواند زمینهساز ارائه‬ ‫کمپر‬ ‫جنوبی است که‬ ‫منطقه‬ ‫شهرداری می‬ ‫در این زمینه اماده‬ ‫نفت و گاز زاگرس‬ ‫باشد که شهرداری‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫و خنج قرار دارد و‬ ‫به شهروندان‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫شرکت شهرستانهای المرد‪ ،‬مهر‬ ‫ـکاری بــا مخابــرات‬ ‫در مجاورت‬ ‫میدانهایهما‪،‬‬ ‫این شــهرداری در‬ ‫هرگونــه همـ‬ ‫توسعه زیرساختها‬ ‫گازیپارسیانرااز‬ ‫بندر بوشــهر گفــت‪:‬‬ ‫موردنیازپاالیشگاه‬ ‫کار مخابرات برای‬ ‫شــهردار‬ ‫ارتباطی در تعامل‬ ‫گاز‬ ‫بخشی از‬ ‫این موضوع نیاز‬ ‫تابناک تامین میکند‪.‬‬ ‫توسعه زیرساختهای‬ ‫حفاری دارد که بــرای‬ ‫شانول‪ ،‬وراوی و‬ ‫راستای‬ ‫اســت‪ .‬حســین‬ ‫نیازمنــد به‬ ‫ها به شــهرداری‬ ‫مخابرات ناحیه بوشــهر‬ ‫اطالعــات مرسوالت است‪ .‬زیرســاختهای ارتباطــی‬ ‫متناســب با حفاری‬ ‫طــات و فنــاوری‬ ‫کامــل بــا‬ ‫مهرپویا مدیرعامل‬ ‫او بــا اشــاره بــه‬ ‫اســت برنامه‬ ‫مدیــرکل ارتبا‬ ‫درروند کار صورت‬ ‫انتخابات پیشرو‪ ،‬بیان‬ ‫نشســت با علــی‬ ‫مرسوالت پستی‬ ‫حین اجرا خللــی‬ ‫صالحیان در‬ ‫واجد شرایط‬ ‫موردنیاز برای برگزاری‬ ‫بوشهر گفت‪ :‬ســرانه‬ ‫ـهر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ـه شــود تا‬ ‫در اجرا حفاریها‬ ‫فراینــد انتخابــات‬ ‫ـرات ناحیــه بوشـ‬ ‫‪ ۷۹۷‬هزار‬ ‫اســتان‬ ‫جاری به سه میلیون‬ ‫ارائـ صالحیان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شــرکت مخابـ‬ ‫روزهــای برگــزاری‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫دستگاه‬ ‫ماه‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫دیده‬ ‫در‬ ‫های هماندیشی با‬ ‫در بوشهر در ‪۲‬‬ ‫افزایش کــرد‪:‬‬ ‫مخابرات تدارک‬ ‫پهنای باند مناسب‬ ‫دادن در بوشهر‬ ‫برگزاری نشســت‬ ‫ـازوکار الزم از ســوی‬ ‫که نشاندهنده‬ ‫است ارتباط پایدار و‬ ‫فرصتی برای ارتقا‬ ‫رای‬ ‫مرسوله رسیده است‬ ‫باید سـ‬ ‫ترین زمان ممکن‬ ‫در ایــن الزم‬ ‫همانند مخابراتی‬ ‫کــز برگزارکننــده‬ ‫انهــا در ســریع‬ ‫ـوم مــردم و مرا‬ ‫خریدوفــروش انالیــن‬ ‫خدمات رسان‬ ‫ـهر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫شــود تــا ترمیــم‬ ‫در اختیــار عمـ‬ ‫درترمیــم حفاریهــا‬ ‫انتخابات اســتان بوشـ‬ ‫‪ ۷۰‬درصــدی‬ ‫زیرساختها است‪.‬‬ ‫ـه دراینارتبــاط‬ ‫ـرد چراکــه تاخیــر‬ ‫دبیر ســتاد‬ ‫قــرار گیــرد کـ‬ ‫هر چه بیشتر‬ ‫در اســتان بوشــهر‬ ‫دکلهای مخابراتی‬ ‫صــورت گیـ‬ ‫ارتباط انتخابــات‬ ‫انتخابات باشــکوه‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫شهروندان است‪.‬‬ ‫اپراتورهــای تلفــن‬ ‫ارتباط با جانمایی‬ ‫بهمنظور برگزاری‬ ‫علی سملیان دراین‬ ‫منجر به نارضایتی‬ ‫هــای الزم بیــن‬ ‫مراحــل برگزاری‬ ‫نمونــه در‬ ‫با استانداردهای‬ ‫به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫همواره‬ ‫ـتی هماهنگی‬ ‫صــورت گرفتــه و‬ ‫باید این کار همسو‬ ‫ـتان و اداره کل‬ ‫الزم‬ ‫ـرانه مرســوالت پسـ‬ ‫ـای‬ ‫ـرکت مخابرات اسـ‬ ‫شهر‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫هماهنگی‬ ‫حال اجرا اســت‪.‬‬ ‫سطح‬ ‫دکلها منجر به‬ ‫ـزود‪ :‬پیشازایــن سـ‬ ‫بود همــراه‪ ،‬شـ‬ ‫ـورت تعیینشــده در‬ ‫در شــهرداری باشــد تا نصب‬ ‫افـ‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار مرســوله‬ ‫انتخابــات بهصـ‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫‪ ۷۹۷‬هزار و ‪ ۹۵۱‬نفر‬ ‫مدنظر‬ ‫نباشــد‪ .‬صالحیان‬ ‫ـهر یکمیلیــون و‬ ‫ـوله زیرساخت‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫اکنــون بیــش از‬ ‫شــهروندان‬ ‫بوشـ‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار مرسـ‬ ‫خسرو دهقانی‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫ســتند که از این‬ ‫ایجــاد نگرانی برای زیرســاختهای ارتباطــات‬ ‫ـال یکمیلیــون و‬ ‫ســملیان‬ ‫واجد شــرایط رای ه‬ ‫اصلــی بوشــهر‬ ‫کــه امسـ‬ ‫داد‪ :‬در توســعه‬ ‫در اســتان بوشــهر‬ ‫از جادههــای‬ ‫ســتند‪ .‬رئیسکل‬ ‫ادامــه‬ ‫افزایشیافته است‪.‬‬ ‫‪ ۹۳‬درصــد‬ ‫‪ ۴۳۸‬نفر رای اولی ه‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بــا‬ ‫پســت اســتان‬ ‫خـــبر‬ ‫تعداد ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫ارتباطــی دارنــد‪،‬‬ ‫تخلفات انتخاباتی‬ ‫کــرد‪ :‬اداره کل‬ ‫ــن پوشــش‬ ‫بوشهر در نشست‬ ‫او اعــالم‬ ‫ـده هــر یــک از‬ ‫خدمــات انالی‬ ‫ــد‪ ،‬وارد شــبکه‬ ‫دادگستری استان‬ ‫ریزیهــای انجامشـ‬ ‫انتخاباتیباهدف‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫کشــاورزی مصرف میش‬ ‫رسیدگیبهجرائم‬ ‫شــهر برنامه‬ ‫صــدی از ایجاد‬ ‫بوشــهر‪،‬‬ ‫مختلف‬ ‫ـود کــه همکاری‬ ‫وکارها فراهم و بو‬ ‫گفت‪:‬شعبویژه‬ ‫موظف شــدهاند در‬ ‫دادسراهایعمومیو‬ ‫ـتان بوشــهر میشـ‬ ‫ـبی برای کســب‬ ‫در اپراتورها‬ ‫تخلفاتانتخاباتیدر‬ ‫ـی باقیمانــده را‬ ‫ابرســانی اسـ‬ ‫مناسـ‬ ‫ــارم کشــوری را‬ ‫ــارس و کازرون‬ ‫جادههــای اصلـ‬ ‫رسیدگیبه‬ ‫جمادی افزود‪ :‬قضات‬ ‫حاضــر رتبــه چه‬ ‫مســئوالن اســتان ف‬ ‫پوشــش در‬ ‫شده است‪ .‬علی‬ ‫در زمــان‬ ‫کشــاورزان و‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫انقالب تشکیل‬ ‫پوشش قرار دهند‪.‬‬ ‫اموزشدیده در این‬ ‫خریدوفروش اینترنتی‬ ‫قاضیهای باتجربه و‬ ‫عــات تحت‬ ‫ـاوری اطالعــات‬ ‫ـتاندار بوشهر با اشاره‬ ‫ستودنی است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد از اب‬ ‫و فنــاوری اطال‬ ‫ارتباطــات و فنـ‬ ‫از‬ ‫شعب‬ ‫خصوص‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫معاون امور عمرانی ا‬ ‫این‬ ‫امیدوار هستیم در این‬ ‫ـرکل ارتباطــات‬ ‫اکنــون‬ ‫مدیــرکل‬ ‫های اصلی اســتان‬ ‫فارس در تامین اب‬ ‫مدیـ‬ ‫ـه اینکــه بیشــتر‬ ‫هستند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫او بابیــان اینکــه کازرون تامین میشود‬ ‫ـرد‪ :‬یکــی از جاده‬ ‫مسئوالن استان‬ ‫ــوع تا جایی که‬ ‫ـهر بــا اشــاره بـ‬ ‫زمینه‬ ‫ســتان بوشــهر از‬ ‫اما در صورت وق‬ ‫به نشست با‬ ‫ـیب اعــالم کـ‬ ‫اســتان بوشـ‬ ‫ـیراف اســت کــه ‪۲‬‬ ‫ابی کازرون اظهار‬ ‫مصرفی ا‬ ‫تخلفاتــی رخ ندهــد‪،‬‬ ‫بارشها در زمســتان‬ ‫ـیوع کرونــا بــا اسـ‬ ‫ســیر جــم بــه سـ‬ ‫بوشــهر از منابع‬ ‫میکنیم و به دنبال‬ ‫ـع در دوران شـ‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫شــرب اســتان‬ ‫ـت بوشــهر م‬ ‫توجیه و ارشاد استفاده‬ ‫متصــل میکند و‬ ‫ـاون امــور عمرانــی‬ ‫صنایـ‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫اند‪ ،‬گفــت‪ :‬پسـ‬ ‫افت کمی و کیفی‬ ‫صنعتــی را بــه هــم‬ ‫امکان دارد از‬ ‫ـن نشســت معـ‬ ‫اما اگر در مواردی‬ ‫ـادی مواجــه شــده‬ ‫خشکسالی باعث‬ ‫داشــت‪ :‬در ایـ‬ ‫پرونده هســتیم‪،‬‬ ‫تولیدات منطقــه‬ ‫ـون ایجــاد ســایت‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫اقتصـ‬ ‫گذشته و‬ ‫ـتان و اســتانهای‬ ‫جلوگیری از تشکیل‬ ‫با فروشــندگان‬ ‫ــراه اول هماکنـ‬ ‫ـده خواهیم بود‪.‬‬ ‫فارس‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫درون اسـ‬ ‫ـهر در همــکاری‬ ‫اپراتــور هم‬ ‫به تشــکیل پرونـ‬ ‫استاندار‬ ‫شــش این جاده‬ ‫فــارس‪ ،‬نماینده‬ ‫بوشـ‬ ‫دریایــی و خرمــا‬ ‫اثرگذار نشــود ناگزیر‬ ‫منابــع ابــی محلــی مدیرعامل اب منطقهای‬ ‫برای تکمیل پو‬ ‫قــهای بوشــهر و‬ ‫گفت‪ :‬بهمنظور‬ ‫ـژه محصــوالت‬ ‫شیرینسازی اب‬ ‫تلفــن همراه‬ ‫شــیراز‪ ،‬اب منط‬ ‫ـیمای مرکز بوشــهر نیز‬ ‫جوار شــده اســت‪.‬‬ ‫بومــی بهویـ‬ ‫راهکارهــای الزم‬ ‫افزایش طرحهای‬ ‫ـت و هماکنــون‬ ‫کاهــش بــارش‬ ‫هم‬ ‫مدیرکل صداوسـ‬ ‫فرمانــدار کازرون‬ ‫مســئولیتهای‬ ‫امید میرود با‬ ‫فعالــی داشــته اسـ‬ ‫اغاز کرده است‪.‬‬ ‫خشکســالیها و‬ ‫وزارت نیــرو و‬ ‫در انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تخصیــص یابد‪.‬‬ ‫دشتســتان ارائــه‬ ‫مقصد این را‬ ‫عملکــرد‬ ‫ـاهد انتقــال اب خلیجفارس به بوشــهر هــم‬ ‫حضور پرشــور مردم‬ ‫افــزود‪ :‬کاهــش‬ ‫اســتان بوشــهر‬ ‫بــه مشــکل اب‬ ‫تعداد شــهرهای‬ ‫ملی در این زمینه‬ ‫در اینــده شـ‬ ‫شــاره قــرارداد و‬ ‫بــرای رســیدگی‬ ‫درصــدد افزایش‬ ‫ها است و رسانه‬ ‫بــاران را موردا‬ ‫ـاره به مصوبات این اب شــرب مــردم دشتستان با کازرون را دارای دریــا شهرستان کازرون باشیم‪.‬‬ ‫مهمی متوجه رسانه‬ ‫ـته‪ ،‬افــت ابدهی‬ ‫های متنوعی اجرا‬ ‫مهرداد ســتوده با اشـ‬ ‫کرد‪ :‬مجموعه‬ ‫اب ستوده ارتباط مردم‬ ‫در زمســتان گذشـ‬ ‫فاضــالب اســتان‬ ‫داشــته و برنامه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫قبل که بخشی از‬ ‫دانســت و بیان‬ ‫بــارش باران‬ ‫ـل شــرکت اب و‬ ‫برنامهریزی مناســبی‬ ‫داشــته اســت که‬ ‫هزار‬ ‫ـان‬ ‫سنوات‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫‪۷۲‬‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫مدیرعا‬ ‫درخ‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫رودخانههــا در پــی‬ ‫ســت افزود‪ :‬در‬ ‫شــت خبــر داد و‬ ‫کازرون پیشــینه تاریخی‬ ‫ناظر خاطرنشــان‬ ‫تاریخی مردم این‬ ‫نش‬ ‫جــرای طــرح نکا‬ ‫چاههــا و‬ ‫ـود‪ .‬سید حســین‬ ‫ـتان دشتســتان از‬ ‫ـت‪ .‬علی محمدی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫زنده از‪ ۳۰‬نقطه‬ ‫بوشــهر هــم از ا‬ ‫میشـ‬ ‫بوشــهر و شهرسـ‬ ‫کمابی افزوده اسـ‬ ‫ســتان بوشــهر در‬ ‫انتخاباتی و ارتباط‬ ‫اب تخصیصی روابــط‬ ‫ـادی برمیگردد‬ ‫اســتان‬ ‫اب و فاضــالب ا‬ ‫بــر بحــران‬ ‫مســئوالن اســتان فارس‬ ‫ساعت برنامهسازی‬ ‫مقرر شد کماکان‬ ‫ـه ســالهای متمـ‬ ‫روی انتن میرود‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت‬ ‫تومان به کشاورزان‬ ‫تامین میشد که‬ ‫دو شهرســتان بـ‬ ‫قدردانی از همکاری‬ ‫برگزاری انتخابات به‬ ‫ســتان بوشــهر در‬ ‫محل تامین شود‪.‬‬ ‫نکاشت ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫اشــامیدنی استان بوشهر‬ ‫بــا‬ ‫استان در فرایند‬ ‫ـردم کازرون بــا ا‬ ‫اسالمی استان بوشهر‬ ‫دشتستان از این‬ ‫قالب طرح‬ ‫ـاهپور شهرســتان‬ ‫شیرینکن کــه همــکاری مـ‬ ‫کازرون در تامین اب‬ ‫شهرستان‬ ‫جامعه جوانان متحد‬ ‫ســتایش و درخــور‬ ‫اطراف رودخانه شـ‬ ‫ساخت پروژههای اب‬ ‫ــتای سدســازی‬ ‫و‬ ‫گوناگــون قابل‬ ‫ایران تقدس از رای‬ ‫قائممقام‬ ‫دارای زمیــن‬ ‫ـای مهــم در راس‬ ‫او با اشاره به‬ ‫با تکمیل عرصههــای‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫همکاری معاون‬ ‫ـارس کــه از کشــت محصــول گفــت‪ :‬پروژههـ‬ ‫ـتان بوشهر گفت‪:‬‬ ‫ـهر در حــال اجرا‬ ‫بابیان اینکه نظام‬ ‫قدردانی از‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این دو‬ ‫کازرون اســتان فـ‬ ‫کن در اســتان بوشـ‬ ‫نقاط مختلف اسـ‬ ‫والیتفقیه گرفته‬ ‫استان بوشهر به تحسین است‪ .‬او‪ ،‬با مسئوالن اب منطقهای‬ ‫سهمیه اب خود را به مردم این و ابشــیرین‬ ‫در‬ ‫ها امســال وارد‬ ‫مردم و نظارت‬ ‫میزان وابستگی اب‬ ‫ـردم را پیش از پیش‬ ‫خودداری کرده و‬ ‫ســتاندار فارس‪،‬‬ ‫ـی از ایــن پروژه‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫این پروژهها‬ ‫امور عمرانی عمرانی ا‬ ‫ســتگی نظام و مـ‬ ‫همراهــی فرماندار‬ ‫ســت کــه بخشـ‬ ‫اختصاص دادند‪،‬‬ ‫صــل اهمیت واب‬ ‫میرسد‪ .‬معاون‬ ‫ا‬ ‫بوشــهر و فارس و‬ ‫محمد طاهرزاده‬ ‫برداری میشود‪.‬‬ ‫ا‬ ‫کازرون به حداقل‬ ‫ــردم استان‬ ‫حجتاالسالم سید‬ ‫ـت اب و اســتانهای‬ ‫ـزه پــور ادامــه داد‪ :‬بر همین مدار تولید و بهره‬ ‫رود بــا همراهــی م‬ ‫کــرد‪ :‬بــا محوریـ‬ ‫باشــکوه میکند‪.‬‬ ‫عبدالحمیــد حمـ‬ ‫باب انتخاب اصلح و‬ ‫فــت‪ :‬امیــد مــی‬ ‫ـتاندار بوشــهر بیــان‬ ‫کشت محصوالت‬ ‫موردنیاز بهصورت کازرون گ‬ ‫تذکرات رهبر انقالب در‬ ‫ـه تامیــن اب در‬ ‫اسـ‬ ‫میزان ابی که برای‬ ‫ــرف اب دغدغـ‬ ‫استان بوشــهر اعتبار‬ ‫کاندیداهاسببمیشود‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬اســاس ان‬ ‫ســید در مدیریــت مص‬ ‫فاضالب‬ ‫شناساییعالمانه‬ ‫ـود‪ .‬ستوده بیان‬ ‫ـده وزارت نیرو ر‬ ‫دقتنظردر‬ ‫اصلح از کاندیداها با‬ ‫امسال برطرف شـ‬ ‫بــه تاییــد نماینـ‬ ‫نقــدی کــه‬ ‫تامینکننده تابســتان‬ ‫کاهش یابد و فرد‬ ‫کشــاورزان بومــی‬ ‫که درصد خطا‬ ‫امت تکیه بزند‪.‬‬ ‫ـرای پرداخت به‬ ‫مسند دولت و وکالت‬ ‫بـ‬ ‫رای اکثریت بر‬ ‫افزایش‪۵۹‬‬ ‫درصدی صادرات‬ ‫‪07‬‬ ‫واکنش علیرضا مرزبان به حاشیه های اخیر میان‬ ‫سپاهانوپرسپولیس‬ ‫روستای خاور سید خلف از توابع شهرستان باوی در شمال غربی اهواز و در فاصله چندصدمتری رودخانه دز قرار دارد‪ .‬در این روزهای گرم و نفس گیر تابستان بسیاری از دختران روستایی مجبورند تا بخشی از اب‬ ‫مصرفی خانواده را از اب شور چاه و اب الوده یک کانال اطراف روستا برداشت کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.com‬‬ ‫‪04‬‬ ‫وزیرنفت‪:‬‬ ‫حکایت تلخ ابگیری اهالی روستای خاور سیدخلف‬ ‫افزایش ‪ ۵۹‬درصدی‬ ‫صادرات‬ ‫رویاد دبوشهر‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫جلیلیتاپایانانتخاباتمی ماند؟‬ ‫بیشاز یکمیلیارددالر کاالیغیرنفتی‬ ‫از گمرکات بوشهر صادر شد‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪03‬‬ ‫اماو اگرهای کناره گیری‬ ‫رویدا د بوشهر‬ ‫‪ /‬شماره ‪1082‬‬ ‫بازارسرمایه‬ ‫مهمترین کانالتامینمالی‬ ‫در کشور است‬ ‫رایزنیاتاقاصنافبرای کاهش‬ ‫مالیاتدر شرایط کرونایی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪03‬‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪17‬‬ ‫ساسیسال‪1400‬‬ ‫ملیاتتعمیراتا‬ ‫جرایع‬ ‫گاز پارسجنوبی‬ ‫ا شگاهسوممجتمع‬ ‫پاالی‬ ‫وشهرمعارفهشد‬ ‫اعیب‬ ‫جدیدتامیناجتم‬ ‫مدیرکل‬ ‫اطیدر تعامل کامل‬ ‫یرساختهایارتب‬ ‫وشهربرایتوسعهز‬ ‫شهرداریب‬ ‫با مخابرات است‬ ‫شی از اب استان از‬ ‫هکارهای تامین بخ‬ ‫را‬ ‫بوشهر‪ ۷0‬درصد‬ ‫خریداینترنتیدر‬ ‫افزایشیافت‬ ‫کازرون بررسی شد‬ ‫‪m‬‬ ‫‪iran.co‬‬ ‫شوراینگهبانشاخص هایش‬ ‫را برای عدم احراز‬ ‫صالحیت من بگوید‬ ‫‪ruydad‬‬ ‫عکس ‪ :‬مهدی پدرام خو ‪ /‬تسنیم‬ ‫شهرداری بوشهر برای‬ ‫توسعه زیرساخت های‬ ‫ارتباطی در تعامل کامل‬ ‫با مخابرات است‬ ‫نمی شود شما انتخاب کنید‬ ‫و بگویید به او رای بده‬ ‫مشکلاصلی‬ ‫عدم مشارکت است‬ ‫اگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای (نوبت اول )‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واگذار نماید‪.‬‬ ‫استان کرمانشاه (سهامی خاص) لذا پیمانکاران واجد صالحیت و دارای رتبه ابنیه و ســاختمان و تاسیســات و تجهیزات می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از‬ ‫درج نوبت دوم این اگهی مورخ ‪ 1400/03/12‬در روزنامه رویداد امروز به مدت ‪ 5‬روز کاری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند ‪ .‬الزم به ذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد ‪ ،‬لذا کلیه‬ ‫مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند ‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪400/16‬‬ ‫احداث ساختمان اداری برق شهرستان سنقر‬ ‫(ازمحل اعتبارات داخلی )‬ ‫‪30542579721‬‬ ‫‪1667000000‬‬ ‫توضیحات ‪:‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه‪( :‬ضمانت نامه بانکی ‪ ،‬یاواریز وجه نقد و‪...‬به شرح مندرج در اسناد مناقصه )‬ ‫مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 11‬روز شنبه مورخ ‪، 1400/03/29‬سامانه ستاد و تحویل پاکت الف به دبیر خانه شرکت‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪، 1400/03/29‬اتاق کنفرانس شرکت از طریق سامانه ستاد‬ ‫به پیشنهاد های فاقد سپرده ‪ ،‬سپرده مخدوش ‪،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر ‪،‬چک شخصی و نظایر ان مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود ‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتتوزیعبرقاستانکرمانشاه‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای‬ ‫(خرید لوله های فوالدی ‪ 12‬اینچ ‪9930002-‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی مناقصه به شماره نیاز درسامانه‬ ‫ش کرت ملی گاز اریان‬ ‫ستاد(‪ )2000001402000017‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی( دولت ) برگزار نماید‪.‬‬ ‫لب م‬ ‫شک‬ ‫رت گاز استان ا رز(سها ی خاص) تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ‪ 1400/03/08‬می باشد‬ ‫مبلغ براورد اولیه‪250.000.000.000 :‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬مطابق ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬هـ‬ ‫تاریخ ‪ 1394/09/22‬به مبلغ ‪ 8.900.000.000‬ریال‬ ‫اخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گزار در سایت‪ :‬تا ساعت‪16:00‬روزدوشنبه‪1400/03 /17‬‬ ‫اخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت‪ :‬تا ساعت ‪16:00‬روز دوشنبه ‪1400/03 /31‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها ( ازطریق سامانه ستاد ) ‪:‬‬ ‫گشایش پاکت « الف ‪ ،‬ب ‪ ،‬ج» ‪ :‬ساعت ‪ 10:00 :‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/04 /06‬‬ ‫شرایط مناقصه گر‪ :‬ارائه تاییدیه وزارت نفت وتاییدیه سامانه توانیران در خصوص اقالم موضوع مناقصه توسط تولید کنندگان‬ ‫الزامی بوده و تامین کنندگان از تولید کنندگانی که در سامانه توانیران ثبت نام نموده اند می توانند نسبت به تامین کاال اقدام‬ ‫نمایند و تاییدیه سامانه توانیران مربوط به تولید کننده مزبور را ارائه نمایند‪.‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‪3 :‬ماه تقویمی‬ ‫ادرس ‪ :‬استان البرز ‪ ،‬کرج ‪ ،‬میدان طالقانی ‪ ،‬بلوارتعاون ‪ ،‬خیابان فرهنگ ‪ ،‬روبروی تربیت ‪ ، 6‬شرکت گاز استان البرز ‪،‬امورپیمانها‬ ‫تلفن ‪ 026-34187144 :‬نمابر ‪026-32520868 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/3/11:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/3/12:‬‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫شناسه اگهی‪1142661‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای‬ ‫شرکت اب و فاضالب اســالمی از محل اعتبارات طرح های عمرانی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد‬ ‫سیستان و بلوچستان شرایط جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب وفاضالب سیستان وبلوچستان‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل و تحویل و راه اندازی فنس هوشمند الکتریکی تصفیه خانه اب شهر زاهدان‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬دفتر حراست و امور محرمانه‬ ‫‪-4‬مدت اجرای کار‪( 3 :‬سه)ماه شمسی‬ ‫‪ -5‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪(375000000 :‬سیصدوهفتادوپنج میلیون)ریال‬ ‫نوع تضمین‪ :‬الف) رسید بانکی واریز وجه نقد و ب‪ -‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای‬ ‫مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع کارفرما‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی از تاریخ ‪ 1400/03/10‬لغایت ‪ 1400/03/17‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/29‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/3/30‬می باشد‪.‬‬ ‫لــذا شــرکت های واجدشــرایط می تواننــد پس از انتشــار فراخوان بــا مراجعه به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد) بــه ادرس‪:‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪( 500000‬پانصد هزار)ریال اســناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اســناد و در مواعد زمانی‬ ‫مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم شامل پاکات الف‪ ،‬ب و ج را مطابق با شرایط ارزیابی تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اسایش خانواده را در فصل تابستان با مصرف بهینه اب تضمین کنیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫تکذیب خبرسازی ها درباره‬ ‫ستاد سید ابراهیم رئیسی‬ ‫مهــدی دوســتی‪ ،‬ســخنگوی شــورای هماهنگــی‬ ‫ســتادهای مردمــی ســید ابراهیــم رئیســی گفــت‪:‬‬ ‫تنــام مطــرح کردنــد‪ ،‬ســید‬ ‫نکــه در روز ثب ‬ ‫ان چنا ‬ ‫ابراهیــم رئیســی در ایــام انتخابــات برنام ـه ای برای‬ ‫تاســیس ســتاد انتخاباتی نداشــته و بر همین اساس‬ ‫اخبار مربوط به انتصابات در ستادهای ایشان فاقد‬ ‫اعتبار اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬دوســتی با اشاره به‬ ‫تشــکیل شــورای هماهنگــی ســتادهای مردمی ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی در روزهــای گذشــته‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫در روزهــای اخیــر‪ ،‬بــا دســتور رئیســی‪ ،‬بــرای ایجــاد‬ ‫هماهنگــی نســبی در بیــن ســتادهای خودجــوش‬ ‫شــکل گرفته در ســطح کشــور‪ ،‬ایــن شــورا مســئول‬ ‫ایجاد هماهنگی و ساماندهی کلی بین این ستادها‬ ‫گردیــده اســت و بــه همیــن منظــور در تهــران و نیــز‬ ‫اســتان ها «شــورای هماهنگی» با عضویت مسئولین‬ ‫هرکدام از ستادهای مردمی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬ســتادهای وابســته بــه هرکــدام از‬ ‫نامزدهــای محتــرم ریاســت جمهوری کــه به نحوی‬ ‫اعــام انصــراف نمــوده و هم اکنــون بــه حمایــت‬ ‫از رئیســی اقــدام کرده انــد‪ ،‬نیــز عضــو «شــوراهای‬ ‫هماهنگی» در تهران و استان ها است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1083‬‬ ‫جلیلی تا پایان انتخابات می ماند؟‬ ‫اماواگرهایکناره گیری‬ ‫نتیجهانتخابات‬ ‫ریاست جمهوری بر‬ ‫مذاکرات سایه‬ ‫انداخت ه است‬ ‫حشــمت ا‪ ...‬فالحــت پیشــه‪ ،‬رئیــس پیشــین‬ ‫کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی‪ ،‬با اشــاره‬ ‫بــه مذاکــرات ویــن و انتظارها بــرای توافــق ایران و‬ ‫امریکا برای احیای برجام گفت‪ :‬در دوره های قبلی‬ ‫مذاکــرات‪ ،‬طرفین در مورد چگونگی رفع تحریم ها‬ ‫و همچنیــن تعهــدات فنی و هســته ای ایران تفاهم‬ ‫کــرده بودنــد و همیــن مســئله موجب شــده بود که‬ ‫پیش بینــی شــود ایــران و امریــکا و همچنیــن گــروه‬ ‫‪ ۴+۱‬توافقــی ذیــل احیای برجام داشــته باشــند‪ .‬به‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬او بابیــان اینکــه اکنون نوعــی فضای‬ ‫صبــر و انتظــار در مذاکــرات بــه وجــود امده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مســائلی نظیــر نتیجــه انتخابــات‬ ‫ریاست جمهوری در ایران‪ ،‬تحوالت منطقه و‪ ...‬بر‬ ‫مذاکرات ســایه انداخته اند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬مسائل‬ ‫خارج از میز مذاکره بر مذاکرات تاثیرگذار گذاشته اند‬ ‫و موجب شده از سرعت مذاکرات کاسته شود‪.‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬کاندیدا در روز‬ ‫انتخابات رقابت می کنند‬ ‫ناصــر ایمانی‪ ،‬کنشــگر سیاســی اصولگــرا‪ ،‬درباره‬ ‫ارایش سیاسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تصــور می کنــم کــه اکثریت کســانی که‬ ‫کاندیدا هســتند تا روز اخر درصحنه انتخابات باقی‬ ‫خواهند ماند؛ ممکن اســت یک نفر و شــاید به دو‬ ‫قاعدتا اکنون اتفاق‬ ‫نفر از صحنه کنار برود که ان هم‬ ‫ً‬ ‫نمی افتد و تا روزهای نزدیک انتخابات می مانند تا‬ ‫ببیند چه خواهد شد‪.‬به گزارش ایلنا‪ ،‬او بابیان اینکه‬ ‫حداقل پنج نفر را در روز رای گیری خواهیم داشت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــه تعبیــر دیگــر ا گــر بخواهیــم کاندیداهــا‬ ‫را مــرور کنیــم قاعدتــا اقــای رئیســی کنــار نخواهنــد‬ ‫کشید‪ ،‬احتمال کنار کشیدن محسن رضایی را بسیار‬ ‫ضعیف می دانم و اقای جلیلی‪ ،‬مهرعلیزاده و همتی‬ ‫را نیز همین طور؛ اما ممکن اســت که اقای زاکانی و‬ ‫قاضی زاده هاشمی در روزهای اخر کنار بکشند‪ ،‬اما‬ ‫ســایر افــراد نه؛ حداقــل در روز انتخابات پنج نفر را‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫توهین به مردم‪،‬‬ ‫نارضایتی ها را‬ ‫افزایش می دهد‬ ‫ســید رضا اکرمی‪ ،‬عضــو جامعه روحانیت مبارز‪،‬‬ ‫در واکنــش بــه برخی اظهارات مبنی بر تهدید مردم‬ ‫در صــورت اعتــراض و حضــور در خیابــان و تاثیــر ان‬ ‫بــر مشــارکت مــردم در انتخابــات کــه مــورد تاکیــد‬ ‫رهبــر انقــاب اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬وقتــی شــخصی مثــل‬ ‫ینــژاد که روزی رئیس جمهــور بوده میدان دار‬ ‫احمد ‬ ‫داستان شده و بگوید ما برخالف فرمایشات رهبری‬ ‫حــرف می زنیــم‪ ،‬تکلیــف باقــی افراد هم مشــخص‬ ‫فهــا و برخوردهــای‬ ‫اســت‪ .‬ممکــن اســت ایــن حر ‬ ‫نامناســب تــا زمــان انتخابــات هــم بیشــتر شــود؛‬ ‫چراکــه هرکه تنهــا به قاضی برود راضــی برمی گردد‬ ‫اما هرکســی وجدان داشــته باشــد‪ ،‬می داند که این‬ ‫سخنان نتیجه عکس می دهد‪.‬‬ ‫رویداد انتخابات ‪۹۲‬‬ ‫تکرار نمی شود‬ ‫علی محمــد نمــازی‪ ،‬عضو شــورای مرکــزی حزب‬ ‫کارگــزاران در خصــوص حمایــت اصالح طلبــان از دو‬ ‫کاندیدا گفت‪ :‬شــرایط ســال ‪ ۹۲‬به منظور ایجاد ان‬ ‫اتفــاق تعجب برانگیز و فوق العاده فراهم نیســت‪،‬‬ ‫یعنی شرایط در سال ‪ ۱۴۰۰‬هیچ شباهتی با شرایط‬ ‫در ســال ‪ ۹۲‬ندارد چراکه روحانی با ان رزومه قوی‬ ‫بــا ان دو نفــر تفــاوت دارنــد‪ .‬ان زمــان احساســات‬ ‫طرفداران اقای هاشمی رفسنجانی جریحه دار شد‪،‬‬ ‫همچنین به توصیه اقای هاشمی و سفارش و تاکید‬ ‫اقــای خاتمــی‪ ،‬اصالح طلبــان ان حرکــت عظیــم را‬ ‫انجام دادند و اقای روحانی انتخاب شد‪.‬‬ ‫یفــر‪ ،‬ســخنگوی جبهــه پایــداری‬ ‫مجیــد متق ‬ ‫انقــاب اســامی گفته اســت‪ :‬جبهه پایــداری با‬ ‫چنیــن نگرش انقالبی ای‪ ،‬پــس از ارزیابی دقیق‪،‬‬ ‫نامزدهــای مطــرح در جبهــه انقــاب را مطابــق‬ ‫شاخص های اعالمی از سوی رهبر عزیزمان بررسی‬ ‫کرد و درنهایت جهت نزدیک شــدن به انتخاب‬ ‫اصلــح از میــان رئیســی و محصولــی و جلیلــی در‬ ‫شــورای مرکزی جمع بندی کرد و مقرر شد پس از‬ ‫ثبت نام نامزدهای ریاس ـت جمهوری از سه نفر از‬ ‫بزرگواران‪ ،‬یک نفر به عنوان گزینه نهایی و اصلح‬ ‫بــه مــردم عزیــز و شــریف ایران معرفی شــود که‬ ‫نهایتا محصولــی علی رغم اصرار اعضای شــورای‬ ‫مرکزی جبهه از ثبت نام خود داری کرد و درنهایت‬ ‫جبهه پایداری انقالب اسالمی با توجه به اجماع‬ ‫اغلب جریانات و نیروهای جبهه انقالب‪ ،‬جناب‬ ‫اقــای رئیســی را به عنــوان اصلح به مــردم عزیز و‬ ‫شــریف ایران اسالمی معرفی می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫رویداد ‪ ،24‬ســید حســین نقوی حســینی نیز قبال‬ ‫دربــاره اختالف ســعید جلیلــی و جبهــه پایداری‬ ‫گفتــه بــود‪ :‬نه تنها جلیلــی که همــه کاندیداهای‬ ‫جبهــه اصولگرایان و حتی برخی از اصالح طلبان‬ ‫منتظر تصمیم رئیسی هستند و در صورت تصمیم‬ ‫ایشان برای کاندیداتوری از او حمایت می کنند‪.‬‬ ‫نقوی حسینی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر‬ ‫اینکه ستاد انتخاباتی رئیسی به ستاد انتخاباتی‬ ‫لشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬چنین‬ ‫ســعید جلیلی منتق ‬ ‫جابه جای ـی ای صــورت نگرفته؛ چراکه از اســاس‬ ‫نبــاره اتخــاذ نشــده‬ ‫هنــوز تصمیــم نهایــی در ای ‬ ‫است‪ .‬سقای بی ریا‪ ،‬دیگر عضو جبهه پایداری نیز‬ ‫قبال گفته بود ســعید جلیلــی و صادق محصولی‬ ‫گزین ههــای ایــن جبهــه هســتند‪ .‬ســعید جلیلــی‬ ‫باوجودانکــه در انتخابــات ســال ‪ ۹۲‬فقط چهار‬ ‫میلیــون رای بــه دســت اورد‪ ،‬شناخت هشــده ترین‬ ‫نامــزد جبهه پایداری به شــمار می رفت که حاال‬ ‫از ســوی نزدیک تریــن جریان حام ـی اش هم کنار‬ ‫گذاشت هشــده اســت‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬مشــخص‬ ‫است که او قطعا تا پایان رقابت ها باقی نخواهد‬ ‫ماند و به زودی بعد از پایان مناظرات و قبل از روز‬ ‫انتخابات انصراف خواهد داد؛ چرا که در غیر این‬ ‫صورت احتماال زیر یک میلیون رای خواهد اورد! به‬ ‫نظر می رسد بین اصولگرایان کمی اختالف درباره‬ ‫کنــار رفتن جلیلی به نفع رئیســی رخ داده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش عصر ایران‪ ،‬بیژن نوباوه‪ ،‬مشاور سعید‬ ‫جلیلــی‪ ،‬دربــاره تحلیل هایی مبنی بــر کناره گیری‬ ‫جلیلــی به نفع رئیســی گفت‪ :‬اصال موضــوع کنار‬ ‫رفتــن اقای جلیلی به نفع کســی مطرح نیســت‪.‬‬ ‫اقای جلیلی سال ها کار با برنامه ریزی انجام داده‬ ‫اســت‪ ،‬به ویــژه در زمان تشــکیل دولت ســایه‪ ،‬او‬ ‫مسائل و مشکالت را دیده و طرح و برنامه دارد‪.‬‬ ‫اقــای جلیلــی در این هشــت ســال (دولت ســایه)‬ ‫ضعف دولت ها را بررسی کرده و یکی از افرادی‬ ‫است که برنامه هایش می تواند برای این دوره از‬ ‫انتخابات راهگشــا باشــد‪ .‬درزمانی که مناظره ها‬ ‫صــورت می گیــرد‪ ،‬قطعــا یکــی از افــراد موفــق‬ ‫اقــای جلیلی خواهــد بود‪ .‬در مناظره ها کســانی‬ ‫می تواننــد پرطمطــراق باشــند کــه برنام ههــای‬ ‫بهتــری دارنــد و یکی از افــرادی که در این هفت‬ ‫نفــر موفــق خواهــد بــود‪ ،‬اقــای جلیلــی اســت‪.‬‬ ‫معتقــدم وجــود او و حضــورش بــرای انتخابــات‬ ‫بســیار ضــروری اســت‪ .‬او در پاســخ بــه اینکــه ایا‬ ‫ســعید جلیلی در جامعه اصولگرایــان اقبال الزم‬ ‫را برای رای اوری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بســیاری از مســائل‬ ‫ساخته ذهن بعضی هاست؛ یعنی سعی کرده اند‬ ‫چیزی را بسازند‪ .‬در این دوره یکی از موفق ترین‬ ‫کارنام ههــا را اقــای جلیلــی دارد‪ ،‬به ویــژه زمانــی‬ ‫کــه دبیر شــورای عالی امنیت ملــی بودند و تمام‬ ‫قدرت هسته ای ما در بحث غنی سازی ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫نیز در زمان اقای جلیلی اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫شورای نگهبان فقط کسانی را رد کند که عدم صالحیت ان ها احرازشده است‬ ‫علیمطهرینمایندهادوار مجلسدر توئیتیبااشارهبهاظهاراتسخنگویشوراینگهبانمطلبینوشت‪.‬‬ ‫اقای کدخدایی گفتهاستعدماحراز صالحیتبرخیافرادبهمعنیبی صالحیتیاناننیست‪.‬می گویمپس‬ ‫بهتر است شورای نگهبان فقط کسانی را رد کند که عدم صالحیت ان ها برای او احرازشده است‪ .‬بقیه کار را به‬ ‫عهده مردم بگذارد‪ .‬در این صورت مردم از حضور برخی شخصیت های ملی محروم نمی شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برخیمی خواهندعلتمشارکتپایینرابه گردنشوراینگهبانبیندازند‬ ‫رئیــس شــورای ائتــاف نیروهــای انقــاب‬ ‫گفــت‪ :‬علــت مشــارکت پاییــن ســوء مدیریــت‬ ‫کارگزاران قبلی اســت‪ ،‬برخــی می خواهند علت‬ ‫مشــارکت پاییــن را بــه گــردن شــورای نگهبــان‬ ‫یکــه عملکــرد ضعیــف افــراد‪،‬‬ ‫بیندازنــد درحال ‬ ‫باعث دلسردی شده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهــر‪ ،‬غالمعلی حــداد عادل‪ ،‬در‬ ‫ائیــن اغــاز فعالیت رســمی ســتاد مرکــزی کمیته‬ ‫اقتصــادی شــورای ائتــاف تصریــح کــرد‪ :‬همــه‬ ‫می دانند هدف از تحریم ها و فشارها این است‬ ‫کــه گلــوی ملــت را بفشــارند و بــا تحمیــل زور‪،‬‬ ‫ان ها را از مواضع خود منصرف کنند‪ ،‬مثل کاری‬ ‫کــه با شــیلی کردند و امروز چنیــن طراحی برای‬ ‫ایــران دارنــد‪ .‬او بابیان اینکه البته با لطف خدا‬ ‫و همــت مــردم ایــن توطئــه محقــق نمی شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بنــا بر همــه دالیل موجود امروز مســئله‬ ‫اصلــی کشــور موضــوع اقتصاد اســت و هم رهبر‬ ‫انقالب و هم مردم بر ان واقف هستند‪ .‬رئیس‬ ‫شــورای ائتــاف نیروهــای انقــاب خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬گفتمــان حا کــم بــر مباحــث تبلیغاتــی نیــز‬ ‫گفتمان اقتصادی است و با پیگیری برنامه های‬ ‫تبلیغاتــی توجــه ویــژه نامزدهــا بــه مشــکالت‬ ‫اقتصادی را لمس می کنیم‪ .‬حداد عادل با طرح‬ ‫ایــن ســوال که ایــا دولت در این ‪ ۸‬ســال ارایش‬ ‫مناســب تحریــم بــه خــود گرفت یا نــه؟ گفت‪:‬‬ ‫مهم تریــن شــاخص در تحریــم اقتصــادی قیمت‬ ‫ارز اســت‪ .‬ایــا سیاســت جدیــد ارزی دولــت کــه‬ ‫متناســب با شــرایط تحریم اتخاذ کرد‪ ،‬عاقالنه‬ ‫بــود؟ او بابیــان اینکه با دونرخــی کردن قیمت‬ ‫ارز‪ ،‬شــاهد فســادها و رانت خواری هــا بودیــم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همچنین در موضوع ســکه شــاهد فروش‬ ‫کالن و مفاســد بســیاری بودیــم کــه در هــر دو‬ ‫زمینــه ذخایــر ارزی و ســکه کشــور از بیــن رفت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای ائتــاف نیروهــای انقــاب بــا‬ ‫تاکید بر اینکه کشــوری که در برابر سلطه جهانی‬ ‫استقامت کرده است باید ارایش اقتصادی مناسبی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید راهبرد مناسب اتخاذ‬ ‫یشــد نــه اینکــه فشــارهای اقتصــادی بــه مردم‬ ‫م ‬ ‫تحمیــل شــود‪ .‬تدبیر و تصمیــم اقتصــادی در این‬ ‫‪ ۸‬ســال زیر سوال رفت‪ .‬حداد عادل تصریح کرد‪:‬‬ ‫امیدی ایجادشده که حضور رئیسی در قوه مجریه‬ ‫تحولی ایجاد کند تا فساد را از ریشه بخشکاند و‬ ‫از سرچشمه با سازوکار منطقی و پشت کار از این‬ ‫اسیب جلوگیری شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خطیب زاده‪ :‬گفت وگوهای وین را با وسواس ادامه می دهیم‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بابیــان اینکــه‬ ‫گفت وگوهــای ویــن را با وســواس ادامه می دهیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در مذاکــرات ویــن در هــر ســه کارگــروه‬ ‫پیشــرفت های قابل توجهــی داشــته اســت ولــی‬ ‫موضوعات کلیدیباقی ماندهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید خطیب زاده گفت‪ :‬اغاز‬ ‫دور پنجــم گفت گوهای ایران و اعضای برجام را‬ ‫در ایــن هفتــه داشــتیم که در ســطح کارشناســی‬ ‫یشــود‪ .‬همچنیــن ســفر محمدجــواد‬ ‫پیگیــری م ‬ ‫ظریــف بــه جمهــوری اذربایجــان و ارمنســتان را‬ ‫داشــتیم‪ .‬ضمن اینکه نخستین دور گفت گوهای‬ ‫حقــوق بشــری ایــران و نیوزلنــد هــم ایــن هفتــه‬ ‫برگزار شد‪ .‬او با اشاره به ارسال محموله اهدایی‬ ‫‪ ۳۰۰‬دســتگاه اکســیژن ســاز بــه هنــد و بازگشــت‬ ‫دانشــجویان ایرانی از این کشــور اظهار داشــت‪:‬‬ ‫عــاوه بــر این روز شــنبه ســفر وزیــر دارایی عراق‬ ‫را بــه ایــران داشــتیم کــه بــا همتایان خــود دیدار‬ ‫کردنــد‪ .‬همچنیــن ســفر معــاون نخس ـت وزیر‬ ‫جمهــوری اذربایجــان را داشــتیم‪ .‬ســخنگوی‬ ‫وزارت امــور خارجــه دربــاره اظهــارات اولیانــوف‬ ‫مبنــی بــر عدم تصمیم گیری برای اغاز دور ششــم‬ ‫مذاکــرات در وین تصریح کــرد‪ :‬من موضع ایران‬ ‫را در هفته های متوالی عرض کردم که با وسواس‬ ‫گفت وگوهــای ویــن را ادامــه می دهیــم‪ .‬هــر دور‬ ‫قابلیــت دور پایانــی بــودن را دارد و اساســا نباید‬ ‫تعجیــل کنیم‪ .‬مذاکــرات در وین پیشــرفت های‬ ‫خوب و قابل توجهی در هر ســه کارگروه داشــته‪،‬‬ ‫ولــی موضوعات کلیــدی باقی مانده اســت‪ .‬این‬ ‫موضوعــات هم بایــد با دقت صورت بگیــرد‪ .‬او‬ ‫درباره خبر رویترز مبنی بر خرید یک میلیون بشکه‬ ‫نفت ایران از ســوی امریکا عنوان کرد‪ :‬جزییاتی‬ ‫ندارم‪ ،‬از زمان بیل کلینتون‪ ،‬رئیس جمهور اســبق‬ ‫امریــکا بــه خاطر قوانینــی که گذاشــتند‪ ،‬نفتی از‬ ‫ایــران خریداری نشــده اســت‪ .‬شــاید منظورشــان‬ ‫موضــوع دیگری باشــد کــه االن جزییاتش ندارم‬ ‫و اظهارنظر خاصــی نمی توانم بکنم‪ .‬خبرنگاری‬ ‫درباره بازداشت یک گردشگر فرانسوی در ایران‬ ‫سوال کرد که سخنگوی دستگاه دیپلماسی پاسخ‬ ‫داد‪ :‬مــن اطالعــی از جزئیــات نــدارم‪ .‬او دربــاره‬ ‫برخــی خبرها مبنی بر تــاش غرب برای طوالنی‬ ‫کــردن روند مذاکرات وین گفت‪ :‬هیچ بن بســتی‬ ‫در مذاکرات وین وجود ندارد و به بررسی مسائل‬ ‫کلیدی رسیده ایم‪ .‬نه عجله ای برای توافق داریم‬ ‫و نــه اجــازه می دهیــم مذاکرات دچار فرســایش‬ ‫شود‪ .‬اگر گفت وگوها نیاز به تصمیماتی در تهران‬ ‫باشد‪ ،‬قطعا این موارد در پایتخت مطرح خواهد‬ ‫شــد‪ .‬امریکا یک بار برای همیشــه تصمیم بگیرد‬ ‫کــه ایــا می خواهد میــراث دولــت قبلــی را ادامه‬ ‫دهد یا خیر‪ .‬خطیب زاده درباره اخرین تحوالت‬ ‫مربوط به گفت وگوهای ایران و عربســتان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬هیچ گاه مرسوم نیست جزئیات مذاکرات‬ ‫پیــش از حصــول توافــق در رســانه ها مطــرح‬ ‫شــود‪ .‬گفت وگوها در فضای ســازنده ای در حال‬ ‫پیشرفت است و امیدواریم که بتوانیم به نتیجه‬ ‫ســازنده ای برســیم‪ .‬او در پاســخ به این سوال که‬ ‫ایــا برنام ـه ای بــرای اعــزام زائران به حج امســال‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در حــال رایزنــی در ایــن‬ ‫موضوعهستیموبایدببینیمنتیجهچهخواهدبود‪.‬‬ ‫رئیسمرکزدیپلماسیعمومیورسانه ایوزارتامور‬ ‫خارجه در پاسخ به این سوال که ایا امریکا پذیرفته‬ ‫تحریم هایترامپرابردارد‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬موضع‬ ‫ایــران ایــن اســت که همه تحریم هایی کــه ترامپ‬ ‫علیه ایران اعمال کرده است‪ ،‬باهدف محروم کردن‬ ‫مردمایراناز مواهببرجامصورت گرفتهوهدفمند‬ ‫هستند‪.‬مانظرمانراقاطعوروشن بیان کرده ایمودر‬ ‫موضوعــات کلیدی باید تصمیمات مهمی گرفته‬ ‫شــود‪ .‬ما بر اساس همان دستورالعملی که از روز‬ ‫اول داشتیم‪ ،‬مسیر را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شوراینگهبانشاخص هایشرابرایعدم‬ ‫احراز صالحیتمنبگوید‬ ‫داوطلب ســیزدهمین دوره‬ ‫را بــرای عــدم احــراز صالحیــت‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫اعــام کند تــا مردم بفهمند که‬ ‫از شــورای نگهبــان خواســت‬ ‫گیرکار کجاست‪.‬عضوکمیسیون‬ ‫شــاخص های خود را برای عدم‬ ‫بهداشــت مجلس خاطرنشــان‬ ‫احــراز صالحیــت اعــام کند تا‬ ‫کــرد‪ :‬تمام پیامبران می ایند که‬ ‫مسعودپزشکیان‬ ‫مردمبفهمندایراد کار کجاست‪.‬‬ ‫عدالت را در جامعه پیاده کنند‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مســعود‬ ‫و ما برای اینکه عدالت را پیاده‬ ‫پزشــکیان در نطق میان دســتور گفت‪ :‬حضرت کنیم مجبوریم اصالح کنیم‪ .‬نماینده مردم تبریز‬ ‫علیاولینخطبه ایرا کهبعدرسیدنبهخالفت درمجلسبابیاناینکهرئیس جمهوریبایدالگوی‬ ‫خوانــد‪ ،‬خطبــه ‪ ۱۶‬بود و فرمودند‪ :‬گردنــم را در تبلــور تمام ملت ایران باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بروندادی‬ ‫مقابــل حرف ها گــرو می گذارم اگر انجــام ندادم را کــه بوجوداوردیــم‪ ،‬یــک جنــاح یــک گــروه و‬ ‫گردن مرا بزنید من گردنم را گرو می گذارم‪ ،‬امام یک دسته هستند که می توانند رقابت کنند نه‬ ‫مــا گردنــش را در مقابــل حرف هایی که می زند همه کسانی کهدرجامعههستند‪.‬‬ ‫گــرو می گــذارد‪ .‬بنــده بــه تبعیــت از امــام بــزرگ‬ ‫مواظب هوای نفست باش مالک‪ ،‬مبادا به‬ ‫حرف هایــی که می زنم گردنم را گــرو می گذارم چیزی عمل کنید که حرام باشد‪ .‬باید در قبال‬ ‫اگر حرفی غلط بود‪ ،‬گردن من را بزنید‪ .‬نماینده کســانی که دوســت دارید و یا ندارید‪ ،‬انصاف‬ ‫مــردم تبریز در مجلس با اشــاره به رد صالحیت را رعایت کنید‪ .‬پزشــکیان خاطرنشــان کرد‪ :‬ما‬ ‫خود از سوی شورای نگهبان گفت‪ :‬ضمن تشکر در جامعه ای که زندگی می کنیم که بی عدالتی‬ ‫از شورای نگهبان از اینکه بار سنگینی را از دوش در اقتصاد‪ ،‬سیاست‪ ،‬قومیت و فرهنگ وجود‬ ‫ما برداشت‪ ،‬خواهش می کنم نقص و عیب کار دارد و انکارناپذیــر اســت‪ .‬اگــر بخواهیــم ایــن‬ ‫مــا را به صــورت شــفاف به مــردم بگویند‪ .‬عضو موضوعــات درســت شــود بایــد اصــاح کنیم‪.‬‬ ‫کمیسیون بهداشت مجلس افزود‪ :‬به عنوان یک نمی شــود من اگر در کردســتان یا سیســتان به‬ ‫اصالح طلــب بــر اســاس اقتــدا به مــوال علی که دنیــا بیایــم نتوانم در سیاســت جایگاهی پیدا‬ ‫فرمودند‪ :‬هیچ تاسفی برداشتن از دنیا ندارم برای کنــم ایــن حق من اســت‪ .‬گناه من این اســت‬ ‫اینکــه بــه دنبال دنیا نبودم و نیســتم و نخواهم کــه اهــل خوزســتان و یــا بلوچســتان هســتم‪.‬‬ ‫بود‪ .‬وقتی انســان به دنبال دنیا نباشد جسارت نماینده مــردم تبریز در مجلس گفت‪ :‬اگر قرار‬ ‫ایــن را دارد کــه قاطعانه حرف خــود را بزند‪ ،‬یار اســت گروهی حرف بزنند اجازه بدهید طرف‬ ‫و یاور مظلوم باشد و در مقابل ستمکار بایستد‪ .‬مقابل هم حرف بزند اگر قرار است عده ای در‬ ‫او افزود‪ :‬تا انجا که خود را می شناسم با مظلومان قدرت باشــند بگذارید همه باشند‪ .‬کشور مال‬ ‫بــودم و در جبهــه انان زندگــی کردم‪ .‬هیچ وقت همه اســت مال دســته یا گروه خاصی نیست‬ ‫در جبهه قدرتمندان و ظالمان نبودم و نخواهم مردم پشت سرما حرف های خوبی نمی زنند‪.‬‬ ‫بود‪ .‬هیچ سهمی از قدرت و مقام نگرفتم ندارم ما مقصریم‪ .‬ما باید نگاه خود را اصالح کنیم‬ ‫اما از شورای نگهبان می خواهم شاخص ها خود وگرنه این مملکت درخطر است‪.‬‬ ‫نمی شودشماانتخاب کنیدوبگویید‬ ‫به او رای بده‬ ‫ســید حســن خمینــی‪،‬‬ ‫والیت نداری‪ ،‬اگر عادل نیستی‬ ‫یادگار امام در مراســم اختتامیه‬ ‫والیت نداری‪ ،‬اگر اگاه به زمان‬ ‫دهمین رویــداد طریــق جاوید‬ ‫نیستیوالیتنداری‪،‬اینراهم‬ ‫در اظهاراتــی بــا اشــاره بــه‬ ‫قید گذاشته است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫نحــوه بررســی صالحیت هــای‬ ‫خدا می گوید همه (پیامبران) را‬ ‫حسنخمینی‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫فرســتادیم تا خود مــردم اقامه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬انتقادهایــی دراین بــاره‬ ‫قسط کنند‪ .‬خودشان اقامه داد‬ ‫مطــرح کــرد‪ .‬به گــزارش جمــاران ‪ ،‬او گفــت‪ :‬اگر کننــد‪ .‬او در ادامه صحبت هایش افزود‪ :‬جامعه‬ ‫می گوییــم حکومتی کــه اقبال عمومــی را ندارد باید خودش همراه باشد‪ ،‬خودش همدل باشد‪.‬‬ ‫مشــروع نیســت‪ ،‬حکــم خداســت‪ .‬یــادگار امام نمی شودبرایمردمتصمیم گیری کرد‪.‬یادگار امام‬ ‫ادامــه داد‪ :‬وقتــی می گوییم اقبال عمومی‪ ،‬نظر ادامه داد‪ :‬دوســتان انصاف داشــته باشــند‪ .‬شما‬ ‫جمهور (اکثریت)‪،‬شرطمشروعیتنظاماستو حق رای دارید‪ ،‬من هم حق دارم ان کسی که دلم‬ ‫انتخاباتمشروعیتسازاست‪،‬ازاین جهتاست می خواهد را انتخاب کنم‪ .‬هرکدام که اکثریت را‬ ‫که اقبال عمومی ازنظر امام جزئی موضوع است‪ .‬کســب کردیم محل اطاعت است‪ .‬نمی شود تو‬ ‫او افزود‪ :‬همان خدایی که گفته اگر فقیه نیستی برای من منتخب کنی و بگویی به این رای بده!‬ ‫مشکلاصلیعدممشارکتاست‬ ‫یــک چهــره سیاســی‬ ‫موردپذیــرش قــرار نگرفتنــد‬ ‫اصالح طلــب گفــت‪ :‬همه چیز‬ ‫خــودش مظلومیــت اســت و‬ ‫ممکــن اســت امــا مــن‬ ‫نیاز ندارد مظلوم نمایی انجام‬ ‫نشــانه های از رشــد مشــارکت‬ ‫شــود‪ .‬ابطحــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫نمی بینــم نظرســنجی ها نیــز‬ ‫طبیعتا کســانی کــه بعدازاین‬ ‫محمدعلیابطحی‬ ‫نشــان از رشد مشــارکت ندارد‬ ‫اقــدام شــورای نگهبــان‪،‬‬ ‫حال باید ببینیم روزهای اینده‬ ‫عالقه مندنــد در انتخابــات‬ ‫چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد‪ .‬بــه گــزارش خبر شــرکت کنند به اراء مختلف اعم از اراء ســفید‬ ‫انالیــن‪ ،‬محمدعلــی ابطحــی‪ ،‬چهره سیاســی و غیره تقســیم می شــوند و درنهایت سبد اراء‬ ‫اصالح طلب درباره اظهارات عبدالناصر همتی بــه ســمت یکــی از کاندیداهــا خواهــد رفت ‪.‬‬ ‫حشــدن‬ ‫از کاندیداهــای ریاســت جمهــوری مبنــی بــر او در پاســخ به این ســوال که ایا مطر ‬ ‫گفت وگــو با خاتمی و تالشــش بــرای رایزنی با بحث های چون ‪ ،FATF‬ازادی های اجتماعی‬ ‫اصالح طلبان برای حمایت از او گفت‪ :‬طبیعتا و رفــع حصــر از ســوی اقــای همتــی‪ ،‬مباحثــی‬ ‫اقــای همتــی جــزو کاندیداهــای پیشــنهادی هســتند کــه توجــه اصالح طلبــان را به ســمت‬ ‫احزاب اصالح طلب به جبهه اصالحات ایران خــود جلــب کنــد؟ بیان کــرد‪ :‬مهم این اســت‬ ‫کــه مجموعــه ان کاندیداها هــم رد صالحیت کــه احــزاب اصالح طلــب پــس از رد صالحیت‬ ‫شــدند نبوده اند‪ ،‬اما در شــرایط فعلی به این شــدن کاندیداهایشــان‪ ،‬بخواهنــد تصمیــم‬ ‫دلیــل کــه اصالح طلبــان مشــارکت غیرفعــال جدیــدی بگیرنــد طبیعتا اگر تصمیــم جدیدی‬ ‫خواهنــد داشــت طبیعــی اســت کــه هرکســی ازنظــر محتوایی بگیرند هیچ مشــکلی با اقای‬ ‫ممکــن اســت بــه بخش هایــی از ان هایی که همتی ندارند اقای همتی چهره شناخت هشــده‬ ‫می خواهنــد در انتخابات شــرکت کننــد و رای و معتبری اســت که حتما چارچوب ذهنی اش‬ ‫بدهند نزدیک شوند؛ ازاین رو همتی هم یکی مقبــول تفکــر اصالح طلبــی اســت امــا اینکــه‬ ‫از ان ها است‪ .‬او در پاسخ به این سوال که ایا کاندیــدای اصالح طلبــان اســت یــا خیــر بحث‬ ‫احتمــال دارد کارگزاران از اقای همتی حمایت دیگری است‪ .‬ابطحی درباره اظهارنظر علیزاده‬ ‫کنــد یــا خیــر؟ افــزود‪ :‬دراین بــاره نمی تــوان طباطبایــی مبنــی بــر اینکــه کارگــزاران در حال‬ ‫اظهارنظــر دقیقــی ارائــه داد امــا به هرحــال از رایزنی با جبهه اصالح طلبان و راضی کردن ان‬ ‫نــگاه بنــده‪ ،‬اقای همتــی نیــروی قابل توجهی اســت تــا از یکــی از دو کاندیــدا حمایت کند‪،‬‬ ‫اســت به ویــژه که نمی دانــم االن در کارگزاران اظهــار کــرد‪ :‬بنــده از تصمیــم مجموعــه جبهه‬ ‫حضــور دارنــد یــا خیــر‪ ،‬قبــا همتــی از اعضای اصالحــات ایــران (نهــاد اجمــاع ســاز) چنــدان‬ ‫شــورای مرکــزی کارگــزاران بودنــد‪ .‬ایــن چهــره مطلــع نیســتم‪ .‬او در پاســخ بــه این ســوال که‬ ‫سیاســی اصولگرا دراین باره کــه باوجود اعالم پیش بینی شما از میزان مشارکت چقدر است؟‬ ‫اصالح طلبان مبنی بر اینکه کاندیدایی در این و اینکه می توان شــاهد یک شــگفتی باشیم یا‬ ‫دوره از انتخابات ندارند اما برخی اصولگرایان خیــر؟ تاکیــد کــرد‪ :‬همه چیــز ممکن اســت اما‬ ‫بر این باورند که اصالح طلبان به صورت چراغ مــن نشــانه های از رشــد مشــارکت نمی بینــم‬ ‫خاموش و پنهانی عمل می کنند یا مظلوم نمایی نظرسنجی ها نیز نشان از رشد مشارکت ندارد‬ ‫می کنند‪ ،‬واکنش شما به این مسئله چیست؟ حال باید ببینیم روزهای اینده چه اتفاقی رخ‬ ‫گفــت‪ :‬بنــده نمی دانــم چــه کســی این هــا را خواهــد داد‪ .‬ایــن چهره سیاســی اصالح طلب‬ ‫گفته اما شــاید مجموعه احــزاب اصالح طلبی عنــوان کــرد‪ :‬به هرحــال مشــکل اصلــی عــدم‬ ‫کــه ‪ ۱۱‬کاندیــدا داشــتند و هیچ کــدام از ان هــا مشارکت است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رایزنیاتاقاصنافبرای کاهشمالیات‬ ‫در شرایط کرونایی‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران با‬ ‫تورم که طبیعتا باعث باال رفتن‬ ‫بیان اینکــه دو ظرفیت قانونی‬ ‫رقم درامدی می شود با رایزنی‬ ‫در تعییــن مالیات وجــود دارد‪،‬‬ ‫های انجام شــده ایــن رقم را تا‬ ‫گفــت‪ :‬باید شــرایط تعطیلی و‬ ‫‪ ۴۵‬برابر افزایش دادیم‪ .‬رییس‬ ‫رکــود صنــوف اســیب دیــده در‬ ‫اتــاق اصنــاف ایــران افــزود‪ :‬در‬ ‫سعیدممبینی‬ ‫سال‪ ۱۳۹۹‬نیز در تعیین مالیات‬ ‫حــال حاضــر ســتاد اقتصــادی‬ ‫لحاظ شود و به این نکته توجه‬ ‫دولت در حال رســیدگی به این‬ ‫شود که مالیات سال ‪ ۱۳۹۸‬بخشی از اصناف بر موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده‬ ‫اســاس تبصره ماده ‪ ١٠٠‬قانون مالیات ها تعیین و در اخرین جلســات با ســازمان امورمالیاتی به‬ ‫شــد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشــت‪ .‬توافــق ضمنی رســیدیم و امیدواریم بــه صورت‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬سعیدممبینیرئیساتاقاصناف قطعی تصویب شــود و رقم ‪ ۵/۲‬میلیون هم تا‬ ‫ایران در نشســت هم اندیشی روســای اتاق های ‪ ۳‬میلیونتومانبرای کسانی کهرقممالیاتشان‪۳‬‬ ‫اصنــاف مراکز اســتان‪ ،‬پیرامــون موضوع (تنظیم میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال‬ ‫بازار‪ ،‬نظارت و بازرســی و مالیات در اصناف) به ‪ ۱۳۹۸‬اعمال شــود‪ .‬ممبینی با اشاره به موضوع‬ ‫صورت وبینار برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به قانون پایانه های فروشگاهی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قانون‬ ‫نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تالش پایانه های فروشــگاهی طبق مصوبه مجلس از‬ ‫کردیــم در تعییــن مالیــات ســال ‪ ۱۳۹۹‬صنوف‪ ،‬ابتدای خردادماه باید برای همه صنوف اجرایی‬ ‫کمترین اســیب بــه اصنــاف وارد شــود و بتوانیم می شــد که به دلیل شــرایط کرونا و دشواری کار‬ ‫بهترین شــرایط رابرای پرداخت مالیات عادالنه سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله اموزش‬ ‫اصنافلحاظ کنیم‪.‬در تالشهستیمتابهبهترین مودیــان و فراهــم کــردن زیرســاختها در اجــرای‬ ‫راهکار برای تعیین مالیات برسیم و اسیب های ایــن قانون لحــاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن‬ ‫ناشــی از ویروس کرونــا در توافق مالیاتی لحاظ زیرســاخت هــا از دولــت و مجلــس درخواســت‬ ‫شــود و در حــال حاضــر دو ظرفیــت قانونــی در کردیــم تــا اجــرای قانــون پایانــه فروشــگاهی تا‬ ‫تعیین مالیات موجود اســت‪ ،‬یک راهکار ارائه پایــان ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه تعویــق‪ ،‬و از ابتدای ســال‬ ‫اظهــار نامه مالیاتــی در اجراء مــاده ‪ ٩٧‬و راهکار اینده اجرایی شــود‪ .‬رئیس اتاق اصناف ایران در‬ ‫دیگــر بحــث اســتفاده از تبصــره مــاده ‪ .١٠٠‬وی پاسخ به سوال تعدادی از حاضرین و در تکمیل‬ ‫افزود‪ :‬مالیات ســال ‪ ۱۳۹۸‬بخشــی از اصناف بر توضیحات اقای معتمد وزیــری در خصوص رای‬ ‫اســاس تبصره ماده ‪ ١٠٠‬قانون مالیات ها تعیین دیواناظهار کرد‪:‬اینطرحدر کمیسیوناقتصادی‬ ‫شــد که رضایت مودیــان را نیز به دنبال داشــت مجلس مطرح شــده و امیدواریم تا شــهریور ماه‬ ‫و توافقی خوبی بود که با همت هیات رئیســه اجرایی شود و رویکرد اتاق اصناف ایران تقویت‬ ‫اتاقاصنافایرانومشاورانمالیاتیاتاقاصناف جایــگاه اصناف در مراکز تصمیم گیری اســت تا‬ ‫صــورت گرفــت‪ .‬اصناف در ســال ‪ ۱۳۹۹‬به دلیل شــاهد موفقیت بیشــتر برای اصناف باشــیم‪ .‬در‬ ‫شرایط کرونا اسیب های زیادی دیدند و حمایتی پایان رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه‬ ‫که صنوف اسیب دیده ناشی از تعطیالت انتظار انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی را‬ ‫داشــتند صورت نگرفت و باید شــرایط تعطیلی در پیــش داریم‪ ،‬افزود‪ :‬جامعه اصناف با توجه‬ ‫و رکــود صنوف اســیب دیــده در ســال ‪ ۱۳۹۹‬نیز به کثرت جمعیت شان و تاثیری که در انتخابات‬ ‫در تعیین مالیات لحاظ شــود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دارنــد و بــا توجه به اهمیت انتخابات بر فرایند‬ ‫در فرایند توافق مالیاتی امســال مشکل تورم در کسب وکارها و سیاست های اقتصادی الزم است‬ ‫جامعهراداریمو کسانیمیتواننداز تبصرهماده اصناف همانند همیشه مسئوالنه و هوشمندانه‬ ‫‪ ۱۰۰‬اســتفاده کنند که حداقل ‪ ۳۰‬برابر معافیت با حساسیت تمام و به طور جدی در انتخابات‬ ‫مالیاتی درامد داشته باشند و با توجه به افزایش مشارکتحداکثریداشتهباشند‪.‬‬ ‫ظرفیت هایسرمایه گذاریخارجی‬ ‫در دوران پساتحریم‬ ‫مدیرعامل ســازمان بنــادر و‬ ‫بندری و دریایی ســرمایه گذاری‬ ‫دریانــوردی گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫کند؛ چــرا که کماکان فضا برای‬ ‫مهــا‪،‬‬ ‫برداشــته شــدن تحری ‬ ‫ســرمایه گذاری در حوز ههــای‬ ‫تهــای بســیاری بــرای‬ ‫ظرفی ‬ ‫تجهیزات و بخش های روبنایی‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در حوزه‬ ‫وجود دارد‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫محمد راستاد‬ ‫بنــدری و دریایــی بــه وجــود‬ ‫بنادر و دریانوردی در پاســخ به‬ ‫خواهــد امــد‪ ،‬اما با ایــن وجود‬ ‫ســوال دیگــری مبنــی بــر اینکه‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۷‬هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری ایــا بــا توجه به بازتر شــدن فضــای بین المللی و‬ ‫داخلی در این بخش ها انجام شده است‪ .‬محمد رسیدن مذاکرات وین به مراحل نهایی‪ ،‬استقبال‬ ‫راستاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬در صورت و مذاکــره ای از ســوی طرف های خارجی صورت‬ ‫به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و برداشته شدن گرفته اســت یا خیر؟ گفت‪ :‬هنوز اتفاق خاصی‬ ‫تحری ‬ ‫مهــا پتانســیل افزایش میــزان حمل و نقل در ایــن زمینــه رخ نــداده اســت و بایــد منتظــر‬ ‫دریایــی از طریــق بنــادر افزایش یافتــه و جذب نتیجه مذاکرات باشــیم‪ .‬تا زمانی که نتیجه این‬ ‫ م ‬ ‫یشــود و خطوط کشــتی رانی بین المللی می نشست هایدیپلماتیک کهیکیازان هابرداشته‬ ‫مهــای صنعــت کشــتیرانی اســت‪،‬‬ ‫تواندبدونهیچمحدودیتیبهایرانترددداشته شــدن تحری ‬ ‫باشند‪.‬اینموضوعسببخواهدشد کهمراودات مشخص نشــود‪ ،‬مذاکره یا پیشنهاد مشخصی‬ ‫بازرگانیایرانبادیگر کشورهایدنیادر حوزه های هم در بر نخواهد داشت‪ .‬راستاد همچنین درباره‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬ترانزیت و ترانشــیپ تسهیل چگونگــی رعایت پروتکل های بهداشــتی اعالم‬ ‫شود‪ .‬وی با بیان اینکه برداشته شدن تحریم های کرد‪ :‬از اول شیوع ویروس کرونا تا کنون بر اساس‬ ‫غیر قانونی و ظالمانه علیه ایران تاثیر بســزایی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا عمل کردیم و‬ ‫روی رونق تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی همهضوابطودستورالعمل هایابالغیرارعایت‬ ‫خواهد گذاشت‪،‬افزود‪:‬در زمینهسرمایه گذاریدر کردیم و درباره کشتی ای که اخیرا وارد بنادر ایران‬ ‫بنادر شمالیوجنوبیایرانباید گفت کهدر حال شده بود همه مصوبات دقیقا و با قاطعیت برای‬ ‫حاضربیشاز‪ ۱۷‬هزارمیلیاردتومانسرمایه گذاری ان ها رعایت شده بود و به جرات می توان گفت‬ ‫بخــش خصوصــی در ‪ ۳۳۰‬پروژه مختلف انجام حداقــل اثــار کرونایــی را از طریــق بنــادر تجاری‬ ‫شــده اســت و بخــش خصوصــی خارجــی هــم شاهد بودیم و در ماه های گذشته مسئله حادی‬ ‫می تواند در دوران پســاتحریم در زیربخش های در بنادر به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫انتظار بخشتولیداز دولتبعدی‬ ‫عضــو هیئــت مدیره خانه صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت (صمــت) بــا اشــاره به نیاز کشــور به‬ ‫یــک فضــای امــن اقتصــادی بــا ثبــات و برنامه‬ ‫بلنــد مــدت‪ ،‬گفت که حل مشــکل نقدینگی‪،‬‬ ‫مشــکالت حــوزه کســب و کار و بهبــود روابــط‬ ‫بین المللبرایتسهیلتجارتاز جملهانتظارات‬ ‫بخش تولید از دولت اینده است‪ .‬ارمان خالقی‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬با بیــان اینکــه موانع و‬ ‫محدودیت ها در بخش تولید شناســایی شــده‬ ‫و صورت مســئله مشــخص اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫حــاال بایــد دیــد بــا توجــه بــه ایــن اولویت ها‪،‬‬ ‫دولــت چطــور بــا مشــکالت برخــورد می کنــد‪.‬‬ ‫یکی از موضوعات مهم که سرفصل مشکالت‬ ‫تولیــد شناســایی شــده نقدینگــی اســت‪ .‬بنابر‬ ‫نظرســنجی ها تامین نقدینگی اهمیت باالیی‬ ‫برای واحدهای تولیــدی دارد‪ .‬وی موضوع دوم‬ ‫را مشــکالت محیط کســب و کار عنوان کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در بهبــود فضــای کســب و کار که خود‬ ‫یک سرفصل است‪ ،‬موضوعات زیادی از جمله‬ ‫بروکراســی اداری‪ ،‬مالیــات‪ ،‬صــدور مجوزهــا و‬ ‫تامین اجتماعــی‪ ،‬قراردادها‪ ،‬قوانین و مقررات‬ ‫حاکــم بــر کســب و کارها مانند قانــون تجارت‪،‬‬ ‫قوانین بانکی‪ ،‬نحوه دریافت تسهیالت و سایر‬ ‫موضوعاتبرونبنگاهیوجوددارد‪.‬عضوهیئت‬ ‫مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین‬ ‫بهاهمیتارتباطبینالمللیاشارهوتصریح کرد‪:‬‬ ‫بهبودروابطبینالمللیباعثمی شودمواداولیه‬ ‫بــا کمترین مشــکل تامیــن صــادرات و واردات و‬ ‫مبادالت پولی با سهولت انجام شود‪ .‬خالقی با‬ ‫اشاره به نیاز کشور به یک فضای امن اقتصادی با‬ ‫ثباتوبرنامهبلندمدت‪ ،‬گفت‪:‬دولتایندهباید‬ ‫ســهم و نقش بخش خصوصی در اقتصــاد را به‬ ‫رسمیت بشناسد‪ .‬بر اساس قانون اساسی اقتصاد‬ ‫ایران به سه بخش دولتی‪ ،‬خصوصی و تعاونی‬ ‫تقســیم شــده اگر بخش خصوصــی و تعاونی را‬ ‫غیر دولتی در نظر بگیریم این دو بخش باید در‬ ‫تصمیم گیری های دولت مشارکت فعال داشته‬ ‫باشد نه اینکه دولت برای ان ها تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1083‬‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‪:‬‬ ‫بازار سرمایه مهمترین کانال تامین مالی در کشور است‬ ‫رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬هر‬ ‫صنعتی نیاز به تامین مالی دارد و بازار سرمایه اکنون‬ ‫مهمترین کانالتامینمالیدر کشور استواستفاده‬ ‫از ظرفیت هایبازار سرمایهبرایهرصنعتموضوع‬ ‫مهمیتلقیمی شود‪.‬‬ ‫به گزارشایرنااز پایگاهخبریبازار سرمایهایران‪،‬‬ ‫دومینجلسهمیزصنعتروز یکشنبه‪ ۹‬خردادماهو‬ ‫به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد‬ ‫و مشــکالت و چالــش های این صنعــت به همراه‬ ‫راهکارهای پیشــنهادی مــورد بحث و بررســی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در این جلسه که با حضور رییس سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار‪ ،‬مدیران عامل بورس کاال و فرابورس‬ ‫ایــران و مدیران ارشــد صنعت ســیمان برگزار شــد‪،‬‬ ‫مدیرانشرکت هایفعالدرصنعتسیمانازجمله‬ ‫شرکت سیمان تهران‪ ،‬شرکت سیمان فارس‪ ،‬شرکت‬ ‫ســیمان ســاوه‪ ،‬هلدینگ ســیمانی غدیر و ســرمایه‬ ‫گذاری توسعه صنایع سیمان نیز به صورت مجازی‬ ‫واز طریقویدئو کنفرانسحضور یافتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس این گــزارش‪ ،‬مقرر شــد با تــداوم این‬ ‫جلســات بــرای صنعــت ســیمان‪ ،‬مقدمــات الزم‬ ‫جهت تشکیل کنسرسیوم صادرات سیمان و بهبود‬ ‫تهایسیمانیدر‬ ‫فرایندهایپذیرشمحصولشرک ­‬ ‫بورس کاال فراهم شود‪.‬‬ ‫در ابتدای جلسه‪« ،‬محمدعلی دهقان دهنوی»‬ ‫رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در خصوص‬ ‫دالیل راه اندازی میز صنعت صنعت سیمان گفت‪:‬‬ ‫بازار سرمایه در سال های اخیر جایگاه خاصی از نظر‬ ‫حضور گستردهسهامدارانپیدا کردهاست‪،‬اهمیت‬ ‫بازار سرمایه به حدی است که امروزه در موضوعات‬ ‫سیاســی روز از جملــه انتخابــات‪ ،‬حجــم باالیی از‬ ‫مطالب طرح شــده‪ ،‬مربوط به بورس اســت و این‬ ‫نشان از جایگاه مهم بازار سرمایه در کشور دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر صنعت سیمان نیز مهم‬ ‫و استراتژیک است و سرمایه گذاری قابل توجهی در‬ ‫این زمینه انجام شده است‪ .‬اما این صنعت گرفتار‬ ‫مشکالتی است که باید در یک تعامل دو طرفه با‬ ‫بازار ســرمایه این مشکالت برطرف شــود از این رو‬ ‫راه اندازی میز صنعت به عنوان یکی از راهکارهای‬ ‫مدنظر جهت ایجاد تعامل بیشــتر بازار ســرمایه و‬ ‫صنعتپیشنهادشد‪.‬‬ ‫دهقــان دهنــوی خاطر نشــان کرد‪ :‬ایــن میز در‬ ‫قــدم اول نقــش مشــاورتی دارد و از طریــق تعامل‬ ‫ارکان مختلــف بازار ســرمایه‪ ،‬صنعــت چالش ها و‬ ‫مشــکالت بررســی خواهــد شــد‪ .‬در ایــن میز همه‬ ‫تولیدکنندگان سیمان‪ ،‬انجمن های مربوطه‪ ،‬بدنه‬ ‫علمی و پژوهشی و نهادهای مالی از جمله تامین‬ ‫ســرمایه ها می توانند حضور یابند‪ .‬ضمن انکه می‬ ‫تــوان از نظــرات نهادهــای سیاس ـت گذار از جملــه‬ ‫وزارتصنعت‪،‬معدنوتجارت‪،‬مرکزپژوهش های‬ ‫مجلس و نمایندگان مجلس در این جلسات بهره‬ ‫برد‪.‬‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود‪ :‬این‬ ‫جلســات باید منجر به تهیه و تدویــن راه حل های‬ ‫مشخص برای رفع مشکالت شود و مشخص شود‬ ‫کــه چــه قوانیــن و مقرراتی بــرای رفــع چالش های‬ ‫موجــود مــورد نیــاز اســت تــا در نهایت بــا رفع این‬ ‫چالش ها و رشد و توسعه صنعت‪ ،‬بازار سرمایه نیز‬ ‫منتفعشود‪.‬‬ ‫وی هــدف دوم از برگــزاری ایــن میــز را تجمیــع‬ ‫نظرات و تقویت توان نیروی کارشناسی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬میز صنعت با این هدف برگزار می شــود تا‬ ‫نظرات کارشناســی را جمع اوری کند‪ .‬در تمام دنیا‬ ‫نیز مرســوم اســت که نظرات کارشناســی در قالب‬ ‫جلســات‪ ،‬گفتگو‪ ،‬مذاکره‪ ،‬نشســت ها و همایش‬ ‫های متعدد تبدیل به یک خواســته عمومی شــده‬ ‫و نهایتا برای ان پاسخی مناسب تهیه شود‪ .‬از این‬ ‫رو تالش خواهد شد در میز صنعت نیز راهکارهای‬ ‫الزم تهیه و تنظیم شــود‪.‬دهقان دهنوی گفت‪ :‬هر‬ ‫تصمیمی که در کشور برای صنایع بورسی اتخاذ می‬ ‫شودبهاینمعنیاست کهبرمنافعسهامدارانتاثیر‬ ‫گذاشته است‪ ،‬از این رو برای سهامدار مهم است که‬ ‫تصمیماتاتخاذشدهدر جهتمنافعاوبودهیاخیر‬ ‫و مــا می توانیم در قالب میزهای صنعت این پیام‬ ‫را بــه خوبی منتقل کنیم‪ .‬رییس ســازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار در ادامه سومین زمینه بهره مندی از میز‬ ‫صنعت را تامین مالی دانست و گفت‪ :‬هر صنعتی‬ ‫نیاز به تامین مالی دارد و بازار سرمایه در حال حاضر‬ ‫مهمترین کانالتامینمالیدر کشور استواستفاده‬ ‫از ظرفیت هایبازار سرمایهبرایهرصنعتموضوع‬ ‫مهمی است که می توان در این جلسات به بررسی‬ ‫انپرداخت‪.‬بههمیندلیلنیزنخستینمیزصنعت‬ ‫برای پاالیشی ها و دومین میز صنعت برای سیمان‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر تــداوم جلســات گفــت‪ :‬بــا‬ ‫حضور افراد متخصص در این نشســت ها‪ ،‬شــاهد‬ ‫خروجی هایمشخصیبرایبهبودشرایطخواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دهقــان دهنــوی در خصــوص دالیــل انتخــاب‬ ‫صنعت ســیمان بــه عنوان دومیــن صنعت جهت‬ ‫برگزاری میز صنعت گفت‪ :‬از روز نخست حضورم‬ ‫در ســازمان بــورس و اوراق بهادار‪ ،‬صنعت ســیمان‬ ‫یکی از موضوعات اصلی بود و همواره این موضوع‬ ‫از سوی کارشناسان و تحلیل­گران بازار مطرح می شد‬ ‫که صنعت سیمان به شدت از مسئله قیمت گذاری‬ ‫دستوری رنج می برد‪ ،‬در نتیجه در یکی از نخستین‬ ‫اقدامات خود‪ ،‬موضوع این صنعت را پیگیری کرده‬ ‫و خواستار رفع شرایط ناعادالنه ان شدم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بــورس گفــت‪ :‬در جریــان ایــن‬ ‫پیگیری هاهموارهاینسوالبرایممطرحبود کهچرا‬ ‫مدیران عامل شرکت های سیمانی چنین انتقادی را‬ ‫مطرح نمی کنند و موضوع دســتوری بودن صنعت‬ ‫ســیمان تنها از ســوی تحلیل گران بــازار مطرح می‬ ‫شــود اما خوشبختانه در جریان مکاتبات با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مشخص شد که سیمان‬ ‫تگــذاری نیســت و وزیــر محتــرم‬ ‫از مصادیــق قیم ‬ ‫صنعت نیز مشــخصا اعالم کرد که ایــن وزارتخانه‬ ‫هیچ موضع و اصراری بر قیمت گذاری سیمان ندارد‬ ‫و از تغییر شرایط موجود استقبال خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫نهایت با همکاری مدیران صنعت ســیمان کشور‪،‬‬ ‫زمینه عرضه سیمان در بورس کاال فراهم شد‪.‬‬ ‫دهقــان دهنوی با اشــاره به معامالت ســیمان‬ ‫در بــورس کاال ایــن رویــداد را فرصتــی جدیــد برای‬ ‫صنعــت ســیمان خوانــد و گفــت‪ :‬امید مــی رود با‬ ‫برگزاری این جلسات‪ ،‬برخالف گذشته‪ ،‬تجربه ای‬ ‫موفق در عرضه سیمان در بورس کاال رقم بخورد تا‬ ‫منافع ان در نهایت به سهامداران بورس و فرابورس‬ ‫برسد‪ .‬سهامداران در مدیریت شرکت ها و تصمیم‬ ‫گیریهانقشزیادیندارنداماسازمانبهعنوانوکیل‬ ‫سهامدارانبایدپیگیرمنافعانهاباشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه شــرکت های بــزرگ‬ ‫ســیمانی درخواســت عرضه محصول خــود را ارائه‬ ‫داده اند و ما باید به ســمتی برویم که کل ســیمان‬ ‫تولیــد شــده در کشــور در بــورس کاال عرضه شــود‪.‬‬ ‫بــورس کاال یعنــی شــفافیت و جلوگیــری از انتقال‬ ‫منافعسهامدارانبهجیبدالالن‪.‬عرضهسیماندر‬ ‫بورس کاال سپر دفاعی مناسبی را فراهم می کند و از‬ ‫اینپسصنعتسیمانشاملسهمیهبندی‪،‬قیمت‬ ‫گذاری و مداخله افراد نخواهد شد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار در پاســخ‬ ‫بــه مشــکالت بازارگردانــی کــه از ســوی برخــی‬ ‫مدیران صنعت سیمان در این جلسه مطرح شد ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما در بازار ســرمایه ســهامدار عمده حرفه ای‬ ‫می خواهیم‪ ،‬کسی که می تواند خودش را متناسب‬ ‫باسیکل هایبازار منبسطومنقبض کندودر شرایط‬ ‫مختلفاقداماتمتعددداشتهباشد‪.‬یکسهامدار‬ ‫عمده باید در زمان رونق بازار‪ ،‬افزایش سرمایه داده‬ ‫و در زمان نزولی‪ ،‬از سهمش از طریق سهام خزانه و‬ ‫انتشار اوراق تبعی حمایت کند‪ .‬این مکانیسم بازار‬ ‫سرمایهاست‪.‬‬ ‫ویبهامکاناتی کهبرایهلدینگ هافراهمشده‬ ‫است اشاره و اظهار کرد ‪ :‬انتشار اوراق خرید سهام‬ ‫یکیازاقداماتیاستکهبرایهلدینگ هایسیمانی‬ ‫انجام شده و تالش می شود روند ان سرعت بخشد‬ ‫تا بتوانند در زمان الزم از سهم خود در بازار حمایت‬ ‫کنند‪.‬دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه دستورالعمل‬ ‫بازارگردانــی در قد مهــای بعــدی اصــاح و بهبــود‬ ‫می یابد‪،‬ادامهداد‪:‬هماکنوننیزپیشنهاداتزیادی‬ ‫برای روانتر کردن و اصالح ان ارائه شده است‪.‬رییس‬ ‫ســازمان بــورس و اوراق بهادار در پایــان اعالم کرد‪:‬‬ ‫طیجلساتبعدیبهموضوعاتعملیاتیپرداخته‬ ‫شدهوباحضور کارشناسانصنایعومتخصصاناین‬ ‫صنعت زمینه بهبود فرایندهای پذیرش و معامالت‬ ‫سیماندر بورس کاال وهمچنینتشکیل کنسرسیوم‬ ‫صادرات سیمان‪ ،‬مورد بحث و بررسی کارشناسی و‬ ‫دقیققرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫تمام اقدامات وزارت راه و شهرسازی براساس معادالت مهندسی است‬ ‫وزیــر را ه و شهرســازی بــا تاکیــد بــر این که ابادانی و پیشــرفت‬ ‫کشــور مهم ترین مولفه برای ما اســت‪ ،‬گفت‪ :‬هرگز از نظر تکمیل‬ ‫را ههــای ورزقــان بــرای مــردم ایــن منطقــه کوتاهــی نمی کنیــم ما‬ ‫شرافت خود را در گروی خدمت گزاری مردم می دانیم‪ .‬به گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬محمد اســامی در جلســه علنی مجلس شــورای اســامی‬ ‫در پاســخ بــه ســوال اهلل وردی دهقانــی نماینده ورزقــان درباره ی‬ ‫روند اجرای دو بزرگراه در ورزقان و تغییر مسیر بزرگراهی در این‬ ‫منطقــه اظهــار کــرد‪ :‬مطالعات پــروژه ترکیبی از مســیر بین المللی‬ ‫نوردوز‪ ،‬ورزقان‪ ،‬خواجه تبریز از سال ‪ ۸۶‬اغاز شد و طرح کریدور‬ ‫ان در ســال ‪ ۸۷‬بــه تصویــب رســید‪ .‬بعــد از طــی شــدن فرایندی‬ ‫برای تامین اعتبارات و بودجه مناســب شــرایط به گونه ای پیش‬ ‫رفــت کــه ایــن پروژه تا ســال ‪ ۱۳۹۷‬کمتــر از ‪ ۲۰‬درصد پیشــرفت‬ ‫یهــا و هماهنگی های صــورت گرفته‬ ‫داشــت در دوره مــا بــا رایزن ‬ ‫ســنگان بــه عنوان یکــی از مراکز بزرگ صنعتــی – معدنی منطقه‬ ‫جلب مشارکت شد‪ .‬توافقات انجام شد تا انها در احداث بزرگراه‬ ‫دسترسی به سنگان و تاثیرات ترافیکی مشارکت کنند تا این پروژه‬ ‫تامیــن اعتبــار و احــداث شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر از‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتر این پروژه ‪ ۶۰‬کیلومتر در قالب قطعات یک تا چهار‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬درصد پیشــرفت داشــته قطعه پنج به عنــوان کنارگذر‬ ‫ورزقان حدود ‪ ۳۰‬درصد پیشرفت داشته که امیدواریم مسیر طی‬ ‫شــده در قطعات یک تا چهار به اســفالت و بهره برداری رســیده‬ ‫و قطعــه پنــج نیز با رفع موانع تکمیل شــود‪ .‬ما در روزهای اینده‬ ‫بزرگراه ‪ ۹۰‬کیلومتری تبریز – اهر را افتتاح خواهیم کرد‪ .‬این پروژه‬ ‫ســهمی در قطعات جنوبی کریدور خواهد داشــت البته ابهاماتی‬ ‫برای اقای دهقانی درباره دخالت های ایجاد شــده در این مســیر‬ ‫ایجاد شــد‪ .‬ما تیم کارشناســی با مشــاوران مســتقل را موظف به‬ ‫انجام مطالعات کردیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پنجایراد کارشناسیبهمالیاتبرعایدیسرمایه‬ ‫مردمی کهمقصر گرانینیستندتنبیهمالیاتینشوند‬ ‫یک کارشناساقتصادمسکن گفت‪:‬طرحمالیات‬ ‫بر عایدی ســرمایه دارای حداقل پنج ایراد اســت که‬ ‫از مهمترین انها تفکیک نشدن خریداران واقعی از‬ ‫دالالن‪ ،‬احتمال ایجاد فضای پنهانکاری و همچنین‬ ‫عدملحاظتورممعمولاقتصادایراناست؛بهنظرم‬ ‫باید این برنامه در قالب الیحه از طرف دولت ارایه و‬ ‫درمجلسچکش کاریشود‪.‬‬ ‫مهدیروانشادنیادر گفت وگوباایسنااظهار کرد‪:‬‬ ‫تردیدی نیســت که طرح مالیات بر عایدی ســرمایه‬ ‫که کلیات ان به تصویب مجلس رسیده برای کنترل‬ ‫ســوداگری و جلوگیری از التهاب بازارهایی همچون‬ ‫مســکن‪ ،‬خــودرو‪ ،‬طال و ارز الزم اســت‪ .‬کشــورهای‬ ‫توســعه یافته نیز از س ـالها قبل مالیاتهای مشــابه را‬ ‫وضع کرده اند‪ .‬ولی ما باید متناسب با شرایط کشور‬ ‫نسخه ایبپیچیمکهقابلیتاجراداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم عــادی کمتریــن نقشــی در‬ ‫تالطمات بازارها و نوسانات اقتصادی ندارند‪ .‬علت‬ ‫گرانی ها متغیرهای اقتصادی و بعضا سیاسی است‬ ‫که باعث کاهش ارزش پول ملی می شود و زمینه را‬ ‫برای ورود نوسان گیران و دالالن در بازارهای غیرمولد‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬تلفیــق ایــن دو اتفاق دامن اقشــار‬ ‫جامعه را می گیرد‪ .‬بنابراین نبایــد در وضع قوانین‪،‬‬ ‫معیشتاقشار پایینومتوسطراهدفقرار دادوبه‬ ‫نوعیانهاراتنبیهمالیاتیکرد‪.‬‬ ‫این کارشناسبازار مسکنبابیاناینکهمهمترین‬ ‫ضعفاینقانونبی توجهیبهتورممعمولاقتصاد‬ ‫ایراناست گفت‪:‬در وضعاینمالیاتبایدتورم کسر‬ ‫شود‪ .‬کسی کهخودرو‪،‬مسکنیاطالخریداری کرده‬ ‫اگر قیمت کاالی او بعد از چند ماه افزایش یابد تورم‬ ‫نیزباال می رود کهدر زمانفروشبایدبهنسبتتورم‬ ‫بــرای او معافیــت در نظــر گرفــت‪ .‬در این خصوص‬ ‫شــاخص تــورم عمومــی یــا هر شــاخص دیگــری که‬ ‫قانونگذارمدنظرقرارمی دهدمی تواندلحاظشود‪.‬‬ ‫روانشادنیا تصریح کرد‪ :‬طبق این طرح اگر کسی‬ ‫خانه را قبل از یک ســال از زمان خرید بفروشــد باید‬ ‫‪ ۴۰‬درصد سود ان را مالیات بدهد‪ .‬سالیانه‪ ۳‬درصد‬ ‫یشــود تا سال دوازدهم که نرخ‬ ‫از این رقم کاســته م ‬ ‫مالیات به‪ ۴‬درصد می رسد‪ .‬به هر دلیلی یک جوان‬ ‫ممکناستخانه کوچکیخریداریوبعدبخواهد‬ ‫ان را تبدیل به احســن کند‪ .‬عمال این قانون ارتقای‬ ‫زندگیانجوانرادچار مشکلمی کند‪.‬ممکناست‬ ‫خانه قدیمی باشــد که در مدت ‪ ۱۲‬سال مستهلک‬ ‫شودوارزشخودرااز دستبدهد‪.‬ویمستثنی کردن‬ ‫یک معامله در سال از وضع مالیات را الزم دانست‬ ‫و گفت‪ :‬فرض کنیم شخصی خودرو یا مسکنی را به‬ ‫قصداستفادهوسکونتخریداریمی کندامایکدفعه‬ ‫مشــکلی برایــش پیــش می ایــد و می خواهــد ان را‬ ‫بفروشد‪.‬بایدبیناینفردوداللی کهدر سالچندین‬ ‫خودرویاخانهخریداریمی کندتفاوتقائلشد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد‪ :‬این طرح‪،‬‬ ‫فضایــی را بــرای معامالت پنهانــی فراهم می کند‪.‬‬ ‫همچنیــن ممکن اســت مالک بــرای فــرار از مالیات‬ ‫مجبور شود خانه را به نام اشخاص دیگر کند که به‬ ‫ازدسترفتنسرمایه اشمنجرشود‪.‬نتیجهاینفرایند‬ ‫باعث پایین امدن جذابیت بخش مسکن می شود‬ ‫کهنتیجه ایجزفرارسرمایه هانخواهدداشت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه روانشــادنیا بایــد یــک بســته مالیاتی‬ ‫درخصــوص مالیات بر خانه هــای خالی‪ ،‬معامالت‬ ‫مکــرر‪ ،‬عایــدی ســرمایه و ‪ ...‬ایجــاد شــود‪ .‬در واقــع‬ ‫اصالح نظام مالیاتی کشور که سالها مدنظر است در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ .‬واقعیت این است که این نوع‬ ‫طرحهااز جنسالیحهاست‪.‬دولتبایدطییک کار‬ ‫کارشناسیمفصل‪،‬طرحمالیاتبرعایدیسرمایهرادر‬ ‫قالبالیحهبهمجلستقدیم کندوسپسدرمجلس‬ ‫چکــش کاری شــود‪ .‬حل مقطعی و موردی مســاله‬ ‫مالیاتنهتنهابه کاهشمشکالتمنجرنخواهدشد‬ ‫بلکهممکناستمعضالتراتشدید کند‪.‬روزپنجم‬ ‫خردادماه‪۱۴۰۰‬نمایندگانمجلسکلیاتطرحمالیات‬ ‫برعایدیسرمایهراتصویب کردند کهازاینپسطبق‬ ‫مــدت تملک‪ ،‬اگر فردی طال‪ ،‬ارز‪ ،‬مســکن و خودرو‬ ‫خریداریوسپساقدامبهفروشان کندبایداز محل‬ ‫سوداینمعامله‪،‬بخشیرابهعنوانمالیاتپرداخت‬ ‫کنــد‪ .‬طبق طرح جدید مجلس‪ ،‬امــاک در صورت‬ ‫نگهداری کمتر از یکسال مشمول ‪ ۴۰‬درصد مالیات‬ ‫برعایدیسرمایهمی شوند‪.‬همچنیننگهداریانواع‬ ‫خودرو در کمتر از یکسال معادل‪ ۳۰‬درصد مشمول‬ ‫مالیاتمی شودودرصورتنگهداریبیشازیکسال‪،‬‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه‬ ‫از ســال چهارهــم به بعــد با نرخ ثابت صفــر درصد‬ ‫یشــود‪ .‬درخصوص ســایر دارایی ها مثل‬ ‫محاسبه م ‬ ‫طال‪،‬ارز‪،‬جواهراالتو‪...‬بانگهداری کمتراز یکسال‬ ‫معادل‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬با نگهداری بیش از یک تا دو سال‬ ‫ساالنه ‪ ۲۰‬درصد و بیش از دو سال معادل ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بایدمالیاتمتعلقهپرداختشود‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫واردات واکسن توسط‬ ‫بخش خصوصی نهایی شد‬ ‫رییــس اتحادیــه واردکننــدگان دارو از نهایی شــدن‬ ‫خرید و واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی‬ ‫خبر داد‪ .‬ناصر ریاحی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانهباپیگیری هایانجامشده‪،‬سرانجامسازمان‬ ‫غذا و دارو‪ ،‬نامه مجوز الزم برای واردات واکسن کرونا‬ ‫از ســوی بخش خصوصی را صادر کرد و به این ترتیب‬ ‫شــرکت دریافت کننده مجوز از روز دوشــنبه نسبت به‬ ‫گشــایش ال ســی و انتقال منابع مالی برای واردات این‬ ‫واکسن اقدام خواهد کرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫به کشــور برســد‪ .‬وی درباره نوع واکسن خریداری شده‬ ‫از ســوی بخــش خصوصــی نیز گفــت‪ :‬در گام نخســت‬ ‫یک میلیون دوز واکسن استرانزکا خریداری شده که به‬ ‫کشور وارد خواهد شد‪ .‬در گام بعدی که بالفاصله پس‬ ‫از این قرارداد پیگیری می شود‪ ،‬سه میلیون دوز واکسن‬ ‫سینوفارم چین خریداری می شود که البته به شرط حمل‬ ‫مقطعــی‪ ،‬مذاکرات بر ســر ان ادامــه دارد‪ .‬عضو هیئت‬ ‫رییسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫احتماال در اینده نزدیک واکسن ایرانی کرونا نیز عرضه‬ ‫خواهد شد‪ ،‬ما این شرط را برای واکسن چینی گذاشتیم‬ ‫تا در صورتی که دولت تغییر نظر داد یا سیاست دیگری‬ ‫اجرایی شــد‪ ،‬تمام این واکســن باالجبار به کشــور وارد‬ ‫نشــود و فقط بخشــی از ان را وارد کنیم‪ .‬ریاحی درباره‬ ‫زمان بندی واردات این واکســن به کشــور نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫امادگی داریم که تمام یک میلیون دوز واکسن استرازنکا‬ ‫را به شــکل یک جا به کشــور وارد کنیم‪ ،‬اما این بســته‬ ‫به ظرفیت و شــرایط وزارت بهداشــت خواهد بود‪ .‬در‬ ‫صورتی که شرایط برای دریافت چند مرحله ای فراهم‬ ‫باشــد نیــز مــا در ابتــدا ‪ ۱۰۰‬هــزار دوز و ســپس در قالــب‬ ‫محموله هــای ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬هزار دوزی این واکس ـن ها را‬ ‫وارد خواهیــم کــرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫چند هفته قبل خبر از نهایی شدن خرید شش میلیون‬ ‫دوز واکسن کرونا و واردات ان به کشور داده بود که پس‬ ‫از گمانه زنی های فراوان به دلیل صادر نشدن مجوزها‬ ‫و عملیاتی نشدن فرایند‪ ،‬واردات ان رسما متوقف شد‪.‬‬ ‫پیشاز اینمسئوالناتاقبازرگانیپیشنهاد کردهبودند‬ ‫که این واکسن ها در اختیار کارگران و فعاالن خط تولید‬ ‫کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫ممنوعیت همه تراکنش های‬ ‫بی هویت در شبکه بانکی‬ ‫بانــک مرکــزی تمامــی تکالیــف قانونــی خــود را در‬ ‫حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش های بانکی‬ ‫انجام داده و توسط نهادها و بخش های دیگر حاکمیت‬ ‫در حــال بهر هبــرداری از نتایج اقدامــات بانک مرکزی و‬ ‫اطالعــات ســامانه های این بانک هســتند‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬بانک مرکزی اعالم کــرد‪ :‬از انجا که گزارش های‬ ‫تهیــه شــده در کمیســیون های مجلــس معمــوال بــرای‬ ‫قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می گیرند‪ ،‬در‬ ‫مواردیاتفاقمی افتد کهمحتوایاین گزارش هابامیزان‬ ‫پیشرفت پروژه ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر‬ ‫همخوانی ندارد‪ .‬به عنوان نمونه بسیاری از موارد اشاره‬ ‫در گزارش کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در حوزه نظارتی بر اســاس اطالعاتی اســت که در پاییز‬ ‫ســال ‪ 1399‬جمع اوری شــده است و با توجه به تعدد‬ ‫و تنــوع اقدامــات انجــام شــده از ان تاریخ به بعد‪ ،‬نیاز‬ ‫به بروز رســانی دارد‪ .‬بنا بر اعالم معاونت فناوری های‬ ‫نوین بانک مرکزی‪ ،‬این بانک با عاملیت شرکت شاپرک‬ ‫در راستای اجرای ماده ‪ ۱۱‬قانون پایانه های فروشگاهی‬ ‫و ســامانه مودیــان تا کنــون ‪ 2,5‬میلیون ابــزار پرداخت‬ ‫الکترونیکیرا کهفاقداطالعاتهویتی کاملیانقصدر‬ ‫مدارکشناساییبوده اند‪،‬از شبکهپرداختالکترونیکی‬ ‫کشور قطع کرده است‪ .‬عالوه بر این اطالعات مرتبط با‬ ‫حدود ‪ 8.4‬میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن‬ ‫ماه ســال گذشــته در اختیــار ســازمان امور مالیاتــی قرار‬ ‫گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطالعات نسبت‬ ‫به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان‬ ‫اقدام کند‪ .‬این در حالی است که از بیستم دی ماه سال‬ ‫گذشــته‪ ،‬تعریف هر پایانه پذیرندگــی برای متقاضیان‬ ‫ابزارهــای پرداخــت الکترونیکی اعــم از درگاه پرداخت‬ ‫اینترنتی و دســتگاه کارتخوان فروشــگاهی مشروط به‬ ‫ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت‬ ‫شده است و تمامی پایانه های تعریف شده از ان تاریخ‬ ‫به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند‪ .‬این فرایند در‬ ‫حال حاضر به صورت خودکار انجام می شود‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬همان گونه که موعد اجرای قانون‬ ‫جدید چک از زمســتان ســال گذشــته به ابتدای ســال‬ ‫‪ 1400‬تغییر یافت‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نیز با مالک قرار دادن این موعد جدید‪ ،‬اجرای قانون را‬ ‫از موعد اول فروردین سال ‪ 1400‬اغاز کرده است‪ .‬پیامد‬ ‫شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه‬ ‫ســال جاری‪ ،‬نخســت اینکه تعداد چک های صیادی‬ ‫ثبــت شــده در ســامانه پیچــک بــه یک میلیــون فقره‬ ‫رسیده است‪ .‬نسبت چک هـای برگشتی به وصولی در‬ ‫ســامانه پیچک از ابتدا تا ‪ 26‬اردیبهشــت ســال جاری‬ ‫حــدود ‪ 9‬درصــد بوده که در مقایســه با دوره مشــابه‬ ‫در ســالهای ‪ 98‬و ‪ 99‬کاهش داشــته اســت‪ .‬همچنین‬ ‫طی اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر ‪ 12,2‬میلیون برگه‬ ‫چک صیادی صادر شــده است‪ .‬معاونت فناوری های‬ ‫نویــن بانک مرکــزی در توضیح ســایر اقدامات مرتبط‬ ‫بــا حــوزه شــفافیت تراکنش هــای بانکــی اعــام کرده‬ ‫است‪ :‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای‬ ‫شــفافیت هرچه بیشــتر تراکنش های بانکــی ‪ 50‬پروژه‬ ‫مختلــف را در دســت اجرا دارد‪ .‬یکــی از این پروژه ها‪،‬‬ ‫راه اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن ان‬ ‫تراکنش هایی که هویت صادرکننده یا دریافت کننده‬ ‫وجــه طی ان ها نامعلوم هســتند‪ ،‬انجام نمی گیرند و‬ ‫ناموفق خواهند بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫برخورداری ‪ ۵۰‬روستای‬ ‫شهرستانگیالنغرب‬ ‫از اب شرب‬ ‫مدیــر امور ابفــا گیالنغــرب از برخــورداری اهالی‪۵۰‬‬ ‫روســتای شهرســتان از اب شــرب پایــدار بــا تعویــض‬ ‫الکتروپمپ شــناور ایســتگاه پمپاژ اب دهســتان چله و‬ ‫مجتمــع حیدریه خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه‪ ،‬باوندپور ضمن‬ ‫بیان این مطلب افزود‪ :‬در راســتای ارائه خدمات پایدار‬ ‫و تامین اب شرب مورد نیاز مشترکین گرامی و ضرورت‬ ‫رفــع بــه موقع معایب تاسیســات و تجهیــزات‪ ،‬اکیپ‬ ‫اجراییامور ابفاشهرستانرفعمشکلایستگاهپمپاژ اب‬ ‫دهستان چله و مجتمع حیدریه را که به علت نوسانات‬ ‫جریــان برق در الکتروپمپ شــناور ایســتگاه های فوق‬ ‫رخ داده بــود‪ ،‬را در دســتور کار قــرار دادنــد‪ .‬وی اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬به علت سوختگی الکتروپمپ شناور ایستگاه‬ ‫پمپاژ دهســتان چله از مدار خارج شــده بود که پس از‬ ‫تعویض الکتروپمپ ‪ ۱۱۰‬کیلو وات مجددا در مدار بهره‬ ‫برداریقرار گرفت‪.‬مدیرامور ابفا گیالنغربخاطرنشان‬ ‫ساخت‪:‬همچنینهمکارانامور ابفاشهرستانپساز کار‬ ‫جهادی و شبانه روزی و با همکاری اهالی منطقه موفق‬ ‫بهتعویضالکتروپمپشناور‪ ۴۵‬کیلوواتیایستگاهپمپاژ‬ ‫مجتمع حیدریه و راه اندازی مجدد ان شدند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬به سبب قرار گرفتن این ایستگاه پمپاژ در منطقه‬ ‫صعب العبور حمل الکتروپمپ شناور تا ایستگاه مزبور‬ ‫با دشــواری همراه بــود که به همت همکاران گرامی و‬ ‫مردمشریفمنطقهاینمهمانجامشد‪.‬باوندپور خاطر‬ ‫نشان ساخت‪ :‬با راه اندازی این دو ایستگاه پمپاژ اهالی‬ ‫‪ ۵۰‬روســتا با جمعیت بالغ بر ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۴۰‬نفر از اب‬ ‫سالم و پایدار برخوردار گشتند‪ .‬مدیر امور ابفا گیالنغرب‬ ‫در پایان با تاکید بر وجود تنش ابی در شهرستان تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬موثرترین راه مدیریت مصرف اب‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫توسط مشترکین محترم می باشد‪ ،‬تقاضای ما از مردم‬ ‫شریفشهرستا نایناست کهبااستفادهصحیحوپرهیز‬ ‫از مصارف غیر ضروری ما را در گذر از تنش ابی پیشــرو‬ ‫یارینمایند‪.‬‬ ‫واگذاری سامانه‬ ‫خورشیدی قابل حمل به‬ ‫عشایر استان قم‬ ‫مدیــر دفتــر بــازار شــرکت توزیــع نیــروی برق قــم از‬ ‫واگــذاری ســامانه های خورشــیدی قابــل حمــل بــه ‪۲۵‬‬ ‫خانوار عشایری استان با اعتباری افزون بر یک میلیارد و‬ ‫‪ ۸۷۵‬میلیون ریال خبر داد‪ .‬محمدرضا مهاجری با اشاره‬ ‫به این که این ســامانه ها با اســتفاده از اعتبارات داخلی‬ ‫شــرکت توانیــر از محــل اخــذ عــوارض بــرق و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اورده عشایر واگذار شد‪ ،‬افزود‪ :‬سامانه های قابل حمل‬ ‫خورشیدی امکان جابه جایی راحت دارند و استفاده از‬ ‫اننیزبه اسانیمیسراست‪.‬ویدر خصوصنحوهاجرای‬ ‫طرح واگذاری دستگاه های سامانه انرژی خورشیدی به‬ ‫عشــایر‪ ،‬اضافه کــرد‪ :‬در ایــن طرح خانواد ههــای واجد‬ ‫شــرایط که در محله های ییالق و قشــاق فاقد شبکه‬ ‫و انشــعاب برق می باشــند‪ ،‬با هماهنگی اداره کل امور‬ ‫عشــایر قــم از ایــن طــرح بهره منــد شــدند‪ .‬وی بــا بیان‬ ‫این که صنعت برق برنامه بهسازی و تقویت شبکه برق‬ ‫روســتایی را در راســتای حمایت و کمک به روســتاییان‬ ‫از ســال های گذشــته در دســتور کار قــرار داده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬هدف از اجرای این پروژه ها‪ ،‬افزایش‬ ‫رضایت مندیمشترکانروستاییوعشایریاست‪.‬‬ ‫ناهماهنگی در‬ ‫خاموشی های برق قم به‬ ‫دلیل حوادث است‬ ‫مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق قم‬ ‫گفــت‪ :‬ناهماهنگــی که گاهــی در خاموش ـی های برق‬ ‫مناطقمختلفایناستانرخمی دهد‪،‬بهدلیلحوادث‬ ‫غیرمنتظرهدر صنعتبرقاستاناست‪.‬سهیل کیانیپور‬ ‫در گفت وگو با خبرنگاران افزود‪ :‬به دلیل کاهش نزوالت‬ ‫اسمانی و مشکالتی که بابت تولید برق در کشور پیش‬ ‫ امــده‪ ،‬افزایش دما و به تبــع ان افزایش مصرف برق در‬ ‫تمام بخش های تجاری و خانگی‪ ،‬تحریم ها که امکان‬ ‫واردات تجهیزات مورد نیاز صنعت برق را محدود کرده‬ ‫و مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها از علت های شاخص‬ ‫خاموشی هایپراکندهدر سراسر کشور است‪.‬ویبااشاره‬ ‫به اختصاص سهمیه به هر استان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫میزان سهمیه ای که به هر استان اختصاص پیدا کرده‪،‬‬ ‫هــر اســتان بایــد مدیریت بار شــبکه را انجام دهــد تا از‬ ‫خاموشی ها جلوگیری شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به جز روزهای‬ ‫یکم و دوم خردادماه جاری‪ ،‬روزانه جدول برنامه های‬ ‫خاموشــی ارائه شــده و تمام خاموش ـی ها طبق برنامه‬ ‫پیشرفت؛درحالحاضربرنامهخاموشی هایاحتمالی‬ ‫یشــود و گاهی بــر اثر‬ ‫بــار شــبکه طبــق جــدول ارائــه م ‬ ‫حادثه ای‪،‬برقمنطقه ایقطعمی شودوقابلپیش بینی‬ ‫نیســت‪ .‬کیانی پــور با بیان این که تمام خاموش ـی های‬ ‫احتمالی طبق برنامه است‪ ،‬گفت‪ :‬روز گذشته پیک بار‬ ‫اســتان ‪ ۶۷۸‬مــگاوات بــود کــه بــر اســاس ایــن پیــک‪،‬‬ ‫علی رغم این که برنامه خاموشی احتمالی را ارائه داده‬ ‫بودیم ‪ ،‬از صبح توانســتیم مدیریت بار را کنترل کنیم و‬ ‫تا ســاعت ‪ ۱۲‬ظهر خاموشی برق در بخش خانگی رخ‬ ‫نداد‪ .‬وی افزود‪ :‬روز گذشته که دمای هوا به شدت باال‬ ‫بود و مصرف برق افزایش یافت؛ از ساعت‪ ۸‬صبح تا‪۱۲‬‬ ‫ظهر مصرف برق در استان مدیریت شد؛ ولی به علت‬ ‫اوج مصرف برق از ساعت‪ ۱۲‬ظهر تا‪ ۱۷‬عصر در نقاطی‬ ‫از استان خاموشی رخ داد‪ .‬وی با اشاره به این که مراکز‬ ‫غیرقانونیاستخراجرمزارزهاباعثافزایشخاموشی ها‬ ‫شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در استان قم هیچ مجوزی برای‬ ‫استخراج رمزارزها صادر نشده است و نیروی انتظامی و‬ ‫دادستانیباخاطیانبرخوردمی کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1083‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫تولید نفت ایران باید به روزانه‪ 6/5‬میلیون بشکه افزایش یابد‬ ‫زیــر نفــت با بیان اینکه به راحتی می توانیم به‬ ‫تولید روزانه‪ ۶.۵‬میلیون بشکه نفت برسیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هر دولتی که بیاید باید تولید نفت را به‪ ۶.۵‬میلیون‬ ‫بشــکه برســاند‪ ،‬اما این واقعیتی اســت که برخی ‬ ‫نمی خواهندبپذیرند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬بیژن زنگنه در مراســم امضای‬ ‫تفاهمنامهمطالعاتتوسعهمیدانمشترکازادگان‬ ‫و اغاز عملیات اجرای احداث ایستگاه های تقویت‬ ‫فشار گاز در میادین هما‪ ،‬وراوی و تابناک‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در وضعیتی هستیم که ناچاریم برای تدام تولید و‬ ‫نگهداشتبازیافتقراردادهاییراامضا کنیم کهبه‬ ‫‪ ۲۵‬تا‪ ۳۰‬میلیارد دالر نیاز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینکارها به افزایش اشتغال در داخل‬ ‫یشــود و تمام تجهیــزات در ایران ســاخته‬ ‫منجــر م ‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫زنگنــه بــا اشــاره به اینکــه کاری کــه در منطقه‬ ‫پارسیان انجام می شود‪ ،‬تضمین برای تامین خوراک‬ ‫پاالیشگاه های گازمنطقهاست‪ ،‬گفت‪۳.۳:‬میلیون‬ ‫تن خوراک در ان منطقه ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره بر اینکه بر بکارگیری نیروهای بومی‬ ‫و مسیولیت های اجتماعی تاکید داریم‪ ،‬گفت‪ :‬اما‬ ‫مشــکل این اســت که اصــرار دارنــد بعــد از اجرای‬ ‫طرح‪،‬تمامنیروهادر بهرهبرداریبمانندواینشبیه‬ ‫این است که تمام کارگران در ساخت یک خانه در‬ ‫همانخانهبمانند‪.‬‬ ‫به گفته وزیر نفت این اصراری است که سرمایه‬ ‫گذاری هارامتوقفمی کند‪.‬‬ ‫زنگنــه تاکید کرد‪ :‬باید جریان ســرمایه گذاری را‬ ‫زنده نگه داریم تا جریان کار در کشور حفظ شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میــزان ســرمایه گذاری ها کمتر از‬ ‫نیاز کشــور اســت‪ ،‬اگرچه در این ســال های تحریم‬ ‫کارهای بزرگی انجام شد با این حال کشور ظرفیتی‬ ‫که در نیروی انسانی دارد با این حجم سرمایه گذاری‬ ‫پاسخگونیست‪.‬‬ ‫وزیــر نفت با اشــاره به اینکــه طرح هایی که در‬ ‫منطقه پارسیان و کنگان برای افزایش ظرفیت گاز‬ ‫داریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح ضربتــی افزایش تولیــد گاز را‬ ‫داریم ‪ .‬اگرچه پیش از این‪ ،‬زمان اجرای این طرح ها‬ ‫را به اینده موکول کرده بودیم اما رشد مصرف گاز‬ ‫بســیار باالتــر از برنامه ریزی ها بود‪ ،‬این طــرح ها را‬ ‫تسریع کردیم تا گاز مورد نیاز تامین شود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در خصــوص توســعه‬ ‫میــدان ازادگان‪ ،‬دولــت اینــده تصمیــم نهایی را‬ ‫خواهــد گرفــت افــزود‪ :‬میــدان ازادگان بیــش از‬ ‫مطالعه است البته که اقدام اجرایی نیست بلکه‬ ‫ارایــه پیشــنهاد فنی و مالی برای امضــای قرارداد‬ ‫توســعه اســت و به ‪ ۴.۵‬میلیارد دالر تامین مالی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫زنگنه تاکید کرد‪ :‬باید اصل را بر این بگذاریم‬ ‫که از بازارهای داخلی این نیاز مالی تامین شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــرکت های جی ســی باید در‬ ‫بخــش نفت فعال شــود‪ .‬همچنین شــرکت های‬ ‫اکتشــاف تولیــد مهم هســتند اما برخی به اســم‬ ‫انقالبی گری گفتند شــرکت های اکتشــاف تولید‬ ‫گرگ زاده هستند‪ .‬وزیر نفت افزود‪ :‬زحمت زیادی‬ ‫کشــیده شــد و ‪ ۱۷‬شــرکت بــا ســطوح توانمنــدی‬ ‫مختلف شناسایی شدند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬امیدوارم درســت عمل شــود‬ ‫و شــرکت های ایرانــی در امــر معامــات نفــت و‬ ‫فراورده حضور داشته باشند البته به دلیل تحریم‬ ‫توانســتیم شــرکت های بازرگانــی را در ایــن زمینه‬ ‫تعریف کنیم و امیدوارم بعد از تحریم بمانند‪.‬‬ ‫زنگنــه ادامــه داد‪ :‬ایــن ســه قــرارداد باید با هم‬ ‫پیوند بخورند زیرا زمانی که تولید می کنند روی هم‬ ‫اثرمنفینداشتهباشند‪.‬‬ ‫زنگنه افزود‪ :‬با وجود تحریم های مالی و فناوری‬ ‫فقط با اتکای داخل کار بزرگی کردیم و غرب کارون‬ ‫از تولید ‪ ۷۰‬هزار بشــکه به ‪ ۴۰۰‬هزار بشــکه رسیده‬ ‫است‪ .‬کسی که یک بشکه نفت اضافه کرده باشد‬ ‫معنای این افزایش تولید را می داند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر تولید میدان اذر را اضافه کنیم به‬ ‫‪ ۴۶۰‬هزار بشکه رسیده است‪ .‬این کارها در شرایط‬ ‫تحریم و زمانی که صندوق توسعه پولی نداشت‬ ‫انجام شــد‪ .‬به گفته وزیر نفت‪ ،‬تحریم که امد نه‬ ‫تنهاتوقفنکردیمبلکهبهرکوردهایافتخازافرینی‬ ‫در صنعتنفترسیدیم‪.‬از همینروبایدافتخارات‬ ‫خــود را بــزرگ بداریــم نه اینکه با دســت خودمان‬ ‫خرابکنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ازادگان اینکار قدم اول است و‬ ‫با فرض این است که ضریب بازیافت اضافه نشود‪،‬‬ ‫این مدل ها ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیــر نفت ادامــه داد‪ :‬اکنون ضریب بازیافت از‬ ‫میدان ازادگان‪ ۵.۵،‬درصد است و‪ ۱۰‬میلیارد دالر با‬ ‫یک درصد افزایش ضریب بازیافت به درامد کشور‬ ‫اضافهمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمان این قرارداد ‪ ۶‬ماه اســت و این‬ ‫برای کشور افتخاری شود‪ .‬اگر خارجی هم خواستند‬ ‫بیایندمیتوانندملحقشوند‪.‬‬ ‫زنگنه گفت‪:‬بهراحتیمیتوانیمبه‪ ۶.۵‬میلیون‬ ‫بشــکه تولید نفت در روز برســیم اما این واقعیتی‬ ‫اســت کــه برخی ها نمی خواهند بپذیرنــد‪ .‬با این‬ ‫حال هر دولتی که بیاید باید تولید نفت را به ‪۶.۵‬‬ ‫میلیونبشکهبرساند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در سیاس ـت های کلــی نظــام بر‬ ‫افزایــش تولید نفت برای باالبردن قدرت امنیتی و‬ ‫سیاسی کشور تاکیدشدهاست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن وابســتگی به نفت نیســت‬ ‫بلکه استقالل از نفت است‪ .‬اگر پول نفت را در‬ ‫بخش خصوصی ســرمایه گذاری کردند و ثروت‬ ‫زیــر زمینی بــه ثروت رو زمینی تبدیل شــود ما از‬ ‫بودجه نفتی فاصله گرفته ایم‪.‬‬ ‫زنگنه موضوع بازار برای نفت تولید نیز حل‬ ‫شده دانست و گفت‪ :‬عراقی که هیچ وقت سه‬ ‫یکــرد اکنون پنج‬ ‫میلیــون بشــکه نفــت تولید نم ‬ ‫میلیــون بشــکه تولید مــی کنــد و بــازار دارد‪ .‬در‬ ‫واقع به هر کاری که اراده داشته باشید و تدبیر‬ ‫کنید می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من دیگر در صنعت نفت و هیچ‬ ‫کار دولتی نخواهم بود اما برای ایران دلم می سوزد‬ ‫و هر اطالعاتی که می خواهند می دهم‪.‬‬ ‫بــه گفته وزیر نفت‪ ،‬زمان زیادی طول نخواهد‬ ‫کشید که کنوانسیون هاییوضعخواهدشد که تولید‬ ‫نفت کشــورها را محدود می کند‪ ،‬بنابراین تا زمان‬ ‫داریم باید ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهیم‬ ‫زیرامحدودیت هایبین المللییقهمارامی گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعاملابفایاستانقممطرح کرد‬ ‫چالش کم ابی پیش روی استان قم‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان قم با‬ ‫اشاره به کاهش شدید بارندگی ها گفت‪ :‬سال بسیار‬ ‫چالش برانگیزی را از نظر اقلیمی در کشور به ویژه در‬ ‫استان قم پیش رو داریم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان قم‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬معاونین و مدیران شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان قــم در نشســتی با مدیرکل‬ ‫و معاونیــن صــدای و ســیمای مرکــز قم به بررســی‬ ‫وضعیت منابع ابی اســتان‪ ،‬چالش های پیش رو و‬ ‫نحوههمکاریایندومجموعهپرداختند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان قم در‬ ‫این نشســت ضمن قدردانی از همکاری های مثمر‬ ‫ثمر صدا و ســیمای اســتان با شرکت اب و فاضالب‬ ‫گفت‪ :‬این ارتباطات مستمر باعث شده با کمترین‬ ‫چالــش و مشــکل برای مــردم در حــوزه ابفا مواجه‬ ‫شــویم‪.‬وی در ادامــه بــه تشــریح وضعیــت منابــع‬ ‫ابــی در ســال جــاری پرداخــت و اظهــار داشــت‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه کاهش چشــمگیر نــزوالت جوی‪ ،‬ســال‬ ‫چالش برانگیزی را از نظر اقلیمی در کشور به ویژه در‬ ‫استان قم پیش رو داریم‪.‬‬ ‫دکتــر علی جــان صادق پــور با اشــاره به اینکه‬ ‫تامیناببرخیاز مناطقاستانبهصورتمستقیم‬ ‫با بارندگی ارتباط دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در همین‬ ‫راســتا پیش بینی می شود که با مشکالتی در زمینه‬ ‫تامین اب در این مناطق مواجه شویم‪.‬‬ ‫ویاطالع رسانی‪،‬مدیریتبهینهوارتباطمستمر‬ ‫بــا مــردم را برای عبــور از وضعیت کم ابــی ضروری‬ ‫دانست و تاکید کرد‪ :‬در این زمینه رسانه ها به ویژه‬ ‫صدا و سیما می توانند نقش تاثیری گذاری برای گذر‬ ‫از این شرایط ایفا کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان قم با‬ ‫بیان اینکه باید برنامه ریزی و مدیریت به استقبال‬ ‫شهــای اینده برویم یاداور شــد‪ :‬شــرکت اب و‬ ‫چال ‬ ‫یهــای الزم را در این خصوص‬ ‫فاضــاب برنامه ریز ‬ ‫انجام داده اما الزم است مردم نیز به کمک رسانه ها‬ ‫از اقدامات انجام شده اطالع پیدا کنند و هر کجا که‬ ‫الزم شد یاری رسان ما باشند‪.‬‬ ‫مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکــز قــم نیــز در ایــن‬ ‫نشست به تمجید از اقدامات و فعالیت ها شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان قــم پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی‪،‬پشتیبانیاز اندیشه هایجوانوتالش‬ ‫برای ابداعات جدید در زمینه های کاری صنعت از‬ ‫خصوصیاتبرجستهمجموعهابفابهشمارمی رود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینلطفینیاسردر ادامه‬ ‫با اشــاره به چالش های امنیتی مرتبط با اب‪ ،‬لزوم‬ ‫مدیریــت مصــرف را مــورد تاکیــد قــرار داد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬صدای و سیمای مرکز قم اماده همکاری در‬ ‫زمینهاطالع رسانی‪،‬فرهنگ سازیوسایرموضوعات‬ ‫بهــای مختلــف از جملــه‬ ‫مرتبــط بــا اب در قال ‬ ‫برنام ههــای مشــارکتی اســت‪.‬معاون بهر هبــرداری‬ ‫اب‪ ،‬معــاون امــور مشــترکین‪ ،‬مدیر امور شــهر قم‪،‬‬ ‫مدیر دفتر توسعه پایدار و مدیریت مصرف‪ ،‬مدیر‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان قم و نیز‬ ‫معاونین اطالعات و اخبار و فضای مجازی صدای و‬ ‫ســیمای مرکز قم در ادامه این نشســت به تشریح‬ ‫یهــا و بیان‬ ‫تهــا‪ ،‬نحــوه همکار ‬ ‫گزارشــی از فعالی ‬ ‫پیشنهاد هایی در خصوص همکاری های دو جانبه‬ ‫شرکت اب و فاضالب و صدا و سیما پرداختند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چطور می توانماینرهایغیرمجاز راشناسایی کرد؟‬ ‫رئیــس هیئت مدیره ســندیکای صنعت برق معتقد اســت که‬ ‫وزارت نیــرو می توانــد با کنترل میزان مصــرف در مناطق مختلف‬ ‫ماینرهای غیرمجاز را شناسایی کند و مانعی در این خصوص برای‬ ‫ان وجود ندارد‪.‬علی بخشی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬درباره نحوه‬ ‫شناســایی رمزارزهــای غیــر مجاز و راه حل نجــات صنعت برق از‬ ‫شرایط فعلی اظهار کرد‪ :‬قطعا برای شناسایی ماینرهای غیرمجاز‬ ‫راهــکار وجــود دارد‪ ،‬باتوجــه به اینکه میزان مصرف در هر نقطه‬ ‫قابــل دسترســی اســت وزارت نیــرو مــی تواند در بخــش تجاری و‬ ‫خانگــی میــزان مصــرف را اندازه گیــری کنــد و در هــر نقطه ای که‬ ‫میزان مصرف خارج از چارچوب در نظر گرفته شده باشد قابلیت‬ ‫شناسایی وجود دارد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دلیل عدم جمع اوری‬ ‫مراکز استخراج رمزارزها متعدد است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ریشه مشکل‬ ‫صنعت برق اقتصاد غلط و عدم ســرمایه گذاری در بخش تولید‬ ‫و به ویژه بخش شبکه است و این موضوع نیز ارتباطی با اقتصاد‬ ‫کشــور ندارد چراکه ســاختار اقتصادی صنعت برق دارای مشــکل‬ ‫است لذا همین موضوع موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش‬ ‫تولید و شبکه های انتقال و توزیع و نوسازی شبکه های فرسوده‬ ‫صورت نگیرد‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق افزود‪ :‬ما روی مرز‬ ‫باریکــی حرکــت می کنیم که تولید و مصــرف در روزهای پیک به‬ ‫یکدیگر نزدیک می شــوند‪ ،‬نیروگاه های برق ابی نیز که به دلیل‬ ‫نبود بارش از مدار خارج می شوند‪ ،‬اوضاع را بحرانی تر می کنند‪،‬‬ ‫در این شرایط هر مصرف کننده غیر منتظره ای می تواند ساختار‬ ‫صنعت برق را برهم بزند‪.‬‬ ‫بخشــی بــا بیــان اینکــه رمزارزها در ایــن بیــن می توانند موثر‬ ‫باشــند و خاموشــی ایجاد کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه گفته می شــود رمز‬ ‫ارزها عامل خاموشی هستند نادرست است و نمی توان گفت که‬ ‫تنها این بخش عامل خاموشــی بوده و در واقع عامل این اســت‬ ‫که همیشــه رو لب مرز حرکت می کنیم و ورود یک بار اضافه به‬ ‫شبکه موجب برهم زدن شبکه می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جایگاه ها در زمان قطعیبرق موظفبه استفاده از دیزل ژنراتور هستند‬ ‫ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فراورده های‬ ‫نفتــی ایــران گفــت‪ :‬باتوجــه بــه اینکــه عمــده‬ ‫جایگاه های عرضه سوخت مجهز به دستگاه های‬ ‫دیزل ژنراتور هستند‪ ،‬در مواقعی که قطعی برق‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ ،‬موظف به تامین برق مورد نیاز‬ ‫از طریق دیزل ژنراتورها هستند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی ایران‪ ،‬فاطمــه کاهی با بیان‬ ‫یهــای الزم از ســوی‬ ‫اینکــه در ایــن مــورد همکار ‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬به‬ ‫شــرکت ملــی پخــش انجام م ‬ ‫طور قطع باید از ســوی شــرکت توانیــر نیز اطالع‬ ‫رسانی عمومی از طریق رسانه ها صورت پذیرد تا‬ ‫هموطنان در زمان قطعی برق‪ ،‬برای سوختگیری‬ ‫به جایگاه های سی ان جی مراجعه نکنند؛ ضمن‬ ‫یشــود کــه هموطنــان در زمــان‬ ‫اینکــه توصیــه م ‬ ‫مناســب بــرای ســوخت گیری بــه ایــن جایگا ههــا‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کاهــی بــا بیــان اینکــه الزامــات و‬ ‫دستورعمل هایی به جایگاه های عرضه سوخت‬ ‫مایــع (بنزیــن و نفتگاز) ابالغ شــده که بر اســاس‬ ‫ان موظــف بــه تجهیــز جایگاه به دســتگاه دیزل‬ ‫ژنراتور هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬گاهی به دلیل مکانیکی‬ ‫بــودن تجهیــزات‪ ،‬ممکــن اســت در برخــی‬ ‫جایگاه ها دیزل ژنراتوری خارج از سرویس باشد‬ ‫کــه ایــن مورد نیز باید توســط مالک و مســئولین‬ ‫جایــگاه مدیریــت و برطرف شــود؛ ولــی اکثریت‬ ‫قریــب بــه اتفــاق جایگا ههــای عرضــه ســوخت‬ ‫مایع‪ ،‬مجهز به این دستگاه هستند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬قطعــی بــرق در بیشــتر مــوارد‬ ‫شــامل جایگاه های عرضه س ـی ان جی می شود و‬ ‫با توجه به اینکه دیزل ژنراتورها نمی توانند برق‬ ‫مصرفی کمپرســورهای جایگاه های سی ان جی را‬ ‫تامیــن کننــد‪ ،‬بــا هماهنگی کــه با شــرکت توانیر‬ ‫صورت گرفته در ساعات اوج مصرف و در زمانی‬ ‫محــدود‪ ،‬بــرق جایگا ههــای س ـی ان جی قطــع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فراورده های‬ ‫نفتی ایران درباره علت تاخیر در دریافت سهمیه‬ ‫پســی‪ ,‬گفت‪:‬‬ ‫بنزین خرداد رانندگان اســنپ و ت ‬ ‫یشــود و‬ ‫اول هــر مــاه‪ ،‬ســهمیه راننــدگان واریز م ‬ ‫بخشی از سهمیه این رانندگان اعتباری است و با‬ ‫استفاده از اطالعاتی است که از وزارت خانه های‬ ‫مربوطــه دریافــت مــی شــود‪ ،‬بنابرایــن تــا ایــن‬ ‫نمــان برســد‪،‬‬ ‫اطالعــات بــه دســت مــا و همکارا ‬ ‫کمــی طــول می کشــد و ایــن اطالعــات معمــوال‬ ‫روزهای اول به دست ما نمی رسد‪.‬‬ ‫به گفته وی این ســهمیه‪ ،‬ســهمیه عملکردی‬ ‫اســت و بــرای همیــن فراینــد ورودش بــه بخــش‬ ‫مــا کمــی طول می کشــد و بر اســاس عملکرد این‬ ‫رانندگان‪ ،‬میزان اعتباری که از سمت وزارت خانه‬ ‫یشــود را بــه راننــدگان اختصاص‬ ‫بــه ما اعــام م ‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫گازرسانی به نیروگاه های برق خراسان‬ ‫رضوی ‪ 77‬درصد افزایش یافت‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫شــده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراسان‬ ‫گاز استان ادامه داد‪ :‬گاز تحویلی‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬در دو ماهــه‬ ‫بــه بخــش نیروگاهی خراســان‬ ‫ابتدایــی امســال رقمــی بالغ بر‬ ‫رضــوی در فروردیــن مــاه ‪،1400‬‬ ‫‪ 889‬میلیــون مترمکعــب گاز‬ ‫‪ 120‬درصــد و در اردیبهشــت‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫طبیعیتحویلبخشنیروگاهی‬ ‫مــاه نیــز ‪ 51‬درصــد نســبت بــه‬ ‫استان شده که این رقم نسبت‬ ‫مدت مشابه سال قبل افزایش‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته ‪ 77‬درصد افزایش داشته که این مهم نشان دهنده رشد گازرسانی‬ ‫دارد‪ .‬حسن افتخاری با اشاره به تالش و کوشش به این بخش می باشد‪ .‬افتخاری گفت‪ :‬شرکت‬ ‫شبانه روزی کارکنان شرکت گاز برای ایجاد رفاه و گاز در روزهــای گرم تابســتانی هیچ محدودیتی‬ ‫ارامش مردم اظهار کرد‪ :‬از مجموع ‪ 889‬میلیون برای گازرسانی به نیروگاه ها نداشته و گازرسانی‬ ‫و ‪ 437‬هزار مترمکعب گاز طبیعی گفته شده‪ ،‬به این بخش به صورت منظم انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ 413‬میلیون و‪ 682‬هزار مترمکعب در فروردین مدیرعامل شرکت گاز خراســان رضوی‪ ،‬افزایش‬ ‫مــاه و ‪ 475‬میلیــون و ‪ 755‬هــزار مترمکعب نیز ســهم نیروگاه ها از گاز طبیعی را موجب کاهش‬ ‫در اردیبهشت امسال تحویل شش نیروگاه تولید انتشار گازهای گلخانه ای‪ ،‬مشارکت مستقیم در‬ ‫برق استان شد‪ .‬وی افزود‪ :‬مجموع گاز مصرفی توسعه پایدار و از مسئولیت های اجتماعی این‬ ‫خراسان رضوی در تمام بخش های مصرفی طی شــرکت عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬مصــرف کنندگان‬ ‫دو ماهــه ابتدایــی ســال ‪ ،1400‬دو میلیــارد و ‪ 141‬انــرژی در دو بخــش گاز و بــرق نیــز می تواننــد با‬ ‫هــزار مترمکعب بوده که بیــش از ‪ 40‬درصد این صرفه جویی سهم بزرگی در بهره مندی صنایع و‬ ‫رقمدر بخشنیروگاهیوبرایتولیدبرقمصرف واحدهایتولیدیصنعتیاز انرژیرافراهم کنند‪.‬‬ ‫رودخانه ارس‪ ،‬مرز دوستی ملت های‬ ‫واقع در حاشی ه ان است‬ ‫وزیر نیرو‪ ،‬رودخانه ارس را‬ ‫میان ایران و ســایر کشور های‬ ‫مرز دوســتی همه ی ملت های‬ ‫مجــاور ارس را نشــان ه ای از‬ ‫واقــع در حاشــیه ی ایــن‬ ‫غلبــه ی همکاری هــای ابی بر‬ ‫رودخانه عنــوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫مشــکالت و اختالفــات بیــان‬ ‫این رودخانه به دوســتی های‬ ‫کــرد‪ .‬وزیــر نیــرو در تشــریح‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫مردمان ســاکن روح بخشــیده‬ ‫نمونــه هایی از همکاری های‬ ‫که بایــد قــدردان این موضوع‬ ‫ما بین دو کشور گفت‪ :‬امضای‬ ‫باشــیم و بــدون شــک رودخانــه ی ارس در مرز معاهــدات و برگــزاری کمیســیون بین ایــران و‬ ‫مشترک دو کشور به مثابه شاهرگ حیاتی مرز شــوروی ســابق و ســپس جمهــوری اذربایجان‬ ‫نشینان و نماد صلح و دوستی بوده و با افتخار در بــاب تفهیــم و حــل و فصــل مســائل ابی و‬ ‫می گوییــم ارس برخالف برخی اب های مرزی حوادث و مســائل مرزی‪ ،‬تســویه ی اختالفات‬ ‫که زمینه ســاز نزاع هســتند‪ ،‬نمونه ی درخشان مالــی‪ ،‬ســاماندهی رودخانــه ی ارس‪ ،‬نصــب‬ ‫عامــل توســعه و تقویــت روابط بوده اســت‪ .‬و حفــظ عالیــم مــرزی‪ ،‬همکاری هــای فنی و‬ ‫رضا اردکانیان روز دوشنبه در ایین بزرگداشت اقتصــادی‪ ،‬تعییــن مرز ابی در رودخانه و ســد‬ ‫پنجاهمین ســال بهره برداری از ســدهای ارس ارس و میل‪-‬مغان همگی گواه این ادعا هستند‬ ‫و میل‪-‬مغان بین دو کشــور جمهوری اسالمی که همکاری های بســیار خوبی بین دو کشــور‬ ‫ایــران و جمهــوری اذربایجان که در محل ســد انجام شده است‪ .‬وی با تاکید بر فرصت های‬ ‫ارس برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این پروژه ی بزرگ کم نظیر اقتصادی در جمهوری اســامی ایران‬ ‫در دنیای حوضه ابریز مشترک و رودخانه های خاطرنشــان کــرد‪ :‬بحــث گردشــگری‪ ،‬وجــود‬ ‫مرزی از معدود نمونه های کهنســال و موفق اثــار باســتانی و اماکــن تاریخی حاشــیه ارس‪،‬‬ ‫همــکاری مشــترک اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬اگــر پتانســیل تبدیــل انــرژی الکترونیکــی و امــکان‬ ‫شــرایط کرونایــی حاکم نبود‪ ،‬جا داشــت این دسترســی بــه مــرز دو کشــور از ظرفیــت هایی‬ ‫مراســم با مشــارکت مقامــات و ســازمان های است که می تواند به توسعه ی منافع دو کشور‬ ‫مســئول و عالقمنــد بــه دیــدن این توســعه ی منجر شود‪ .‬اردکانیان ادامه داد‪ :‬پایش مشترک‬ ‫همکاری برگزار شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬طی کمی و کیفی رودخانه ی ارس در ادامه ی روند‬ ‫گذشــت پنج دهــه از احــداث و بهــره برداری همــکاری هــا‪ ،‬اســتقرار ســامانه ی دی اس اس‬ ‫ســد و نیــروگاه ارس و میل‪-‬مغــان‪ ،‬ایــن پروژه پیش بینی و هشدار سیل‪ ،‬تالش برای تشکیل‬ ‫موجبــات ابادانــی زمین های مجــاور را فراهم کمیســیون چهار جانبــه ی حوضه ابریــز ارس از‬ ‫اورده اســت و پــس از تاســیس در ســال ‪ ۱۳۵۰‬مهم تریــن زمینه های همــکاری در این حوضه‬ ‫شمســی اکنون در پنجاهمین ســالگرد‪ ،‬جشن ابریــز مهــم و همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫باشکوه همدلی و همراهی را برگزار می کنیم و شرکت های پیمانکار در دو کشور برای اجرای‬ ‫در اینده ای نزدیک شــاهد بهره برداری از ســد پــروژه هــا دیگر از مــوارد حائز اهمیت اســت‪.‬‬ ‫های خدافرین و قیزقلعه سی نیز خواهیم بود‪ .‬وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود اظهــار‬ ‫اردکانیان با اشاره به اشتراکات فرهنگی‪ ،‬دینی کــرد‪ :‬از اندیشــه هــای نــاب و خالقیــت هــای‬ ‫و تاریخی دو کشــور‪ ،‬متذکر شــد‪ :‬این موضوع کســانی کــه در طراحی‪ ،‬ســاخت و تجهیز این‬ ‫می تواند ماهیت ویژه ای به روابط دو کشــور سدها و تاسیســات ابی و ابیاری نقش داشتند‬ ‫ببخشد که برگزاری ‪ ۵۰‬کمیسیون دایمی و ‪ ۱۴‬و همچنیــن از کلیــه ی بخــش هــای دولتــی و‬ ‫اجالس کمیسیون مشــترک همکاری اقتصادی خصوصی دو کشور دوست که طی‪ ۵۰‬سال با‬ ‫نمونه ای روشن از روابط دو کشور است‪ .‬وی درایت موجبات بهره مندی ملت دو کشــور را‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این برنامه فرصت مغتنمی است فراهم اورده اند و نمونه ای موفق و کم نظیر‬ ‫تا با مروری بر توافقات دو کشور ضمن تبیین در مرزهــای ابــی به جهان معرفی کــرده اند‪،‬‬ ‫نقاط قوت‪ ،‬در جهت توسعه دو کشور تالش کمال تشکر و قدردانی را دارم و امیدوارم منشا‬ ‫کنیم‪ .‬وی همچنین روند همکاری های مشترک برکات برای ساکنان مجاور اش باشد‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۹‬درصدی سهم گاز‬ ‫از سبدانرژی لرستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫پروژه های گازرسانیروستاییدر‬ ‫لرســتان از افزایــش ‪ ۹‬درصــدی‬ ‫لرســتان با جدیت در حال اجرا‬ ‫ســهم گاز از ســبد انــرژی اســتان‬ ‫است‪ .‬این مسئول اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫خبر داد‪ .‬کرم گــودرزی با اعالم‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬با گازدار کردن بیش از‬ ‫ایــن خبــر بیــان کــرد‪ :‬شــاخص‬ ‫‪۲۰۰‬روستاتوانستیمنقشمهمی‬ ‫کرم گودرزی‬ ‫ســهم گاز طبیعــی در تامیــن‬ ‫در سیاســت های کالن وزارت‬ ‫ســبد انرژی اســتان با افزایش ‪۹‬‬ ‫نفت و برنامه های شرکت ملی‬ ‫درصــدی در ســال ‪ ،۹۹‬بــه ‪ ۶۹‬درصد رســید‪ .‬وی گاز ایران داشته باشیم‪ .‬گودرزی ادامه داد‪ :‬تاکنون‬ ‫افزود‪ :‬گاز طبیعی یکی از حامل های انرژی ارزان‪ ،‬گازرسانیبه‪ ۸۶۰‬واحدتولیدی‪،‬صنعتیمشمول‬ ‫پاک‪ ،‬بهره ور و دوســتدار محیط زیســت بوده و مصوبه شورای اقتصاد در استان به بهره برداری‬ ‫ایــن شــرکت در تالش اســت تا بــا جایگزینی ان رسیده است‪ .‬وی یاداور شد‪ ۳۲۲ :‬واحد در سال‬ ‫با ســایر سوخت های فســیلی خصوصا سوخت ‪ ۱۳۹۹‬گازدار شده اند و از مهمترین انها می توان‬ ‫مایــع عــاوه بــر صیانــت از محیط زیســت‪ ،‬در به نیروگاه‪ ۹۶۸‬مگاواتی سیکل ترکیبی خرم اباد‪،‬‬ ‫ایجاد زیرســاخت تولید‪ ،‬به منظور تحقق شعار تلمبه خانهانتقالنفتشهیدسیفیاسار‪،‬کارخانه‬ ‫سال و حمایت از اشتغال پایدار در استان سهیم عظیــم خــودرو‪ ،‬کارخانــه شــیر خشــک صنعتی‬ ‫باشد‪ .‬گودرزی اضافه کرد‪ :‬تعهد شرکت در سال بروجــرد‪ ،‬فــاز دوم شــهرک صنعتی خرم ابــاد ‪، ۲‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مینی پاالیشگاه پلدختر و شهرک صنعتی سراب‬ ‫مایع ‪ ۲۰۰‬هزار متر مکعب بود که تا پایان سال حمام اشــاره کرد‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان‬ ‫بــا تحقق جایگزینی بیشــتر از تعهد پیش بینی لرســتان خاطرنشــان کرد‪ :‬ســهم ‪ ۶۹‬درصدی گاز‬ ‫شــده این عدد به ‪ ۲۴۸‬هزار متر مکعب رســید‪ .‬طبیعی در سبد انرژی استان‪ ،‬نشانگر نقش ممتاز‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز استان با شرکت گاز استاندر گسترششاخصرفاهومیزان‬ ‫اشاره به اهمیت گازرسانی روستایی تصریح کرد‪ :‬توسعهیافتگیاستان است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پروژه‪ ۴۸‬هکتاریپردیسانقمفرصتی‬ ‫مناسببرایبهسازیبافتفرسوده‬ ‫مدیرعامل سازمان نوسازی‬ ‫قــرار گرفــت و موفــق شــدیم‬ ‫و بهســازی اطــراف حرم مطهر‬ ‫بــا توجــه به اینکــه قرار بــود با‬ ‫حضرت معصومــه (س) پروژه‬ ‫یــک زمیــن دیگر در شــهر دیگر‬ ‫‪ 48‬هکتــاری پردیســان را‬ ‫معاوضه شــود‪ ،‬جلــوی خروج‬ ‫فرصتی مناســب برای بهسازی‬ ‫ایــن منبــع درامدی شــهری را از‬ ‫علیرضا خاکی‬ ‫بافت فرسوده و هسته مرکزی‬ ‫قم گرفته شــود‪ .‬او یاداور شــد‪:‬‬ ‫شــهر دانســت و گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫پس از اهتمام مدیریت شهری‬ ‫اســتفاده بهینــه از این پشــتوانه‪ ،‬بازنگــری طرح برایساماندهیطرح‪ ۴۸‬هکتاریپردیسانیک‬ ‫پیش بینی و طراحی شــد‪ .‬علیرضا خاکی بابیان ستاد تشکیل و اماده سازی الزم نیز انجام شد که‬ ‫اینکه یکی از کارهای بزرگ که توســط ســازمان متاسفانه در حال حاضر با تغییراتی که در وزارت‬ ‫پیگیریشدهموضوع‪ ۴۸‬هکتاریپردیسانبود‪ ،‬راه و شهرســازی انجا مشــده ادامه اجــرای پروژه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این اراضی به عنوان پشتوانه برای به صورتموقت‪،‬متوقف شدهاست‪.‬‬ ‫بهســازی هســته مرکزی‪ ،‬بافت های فرســوده و‬ ‫مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی‬ ‫بافت های تاریخی در قم پیش بینی گردیده که اطــراف حرم مطهر حضرت معصومــه (س) با‬ ‫با اماده سازی و ازادسازی ان مهم ترین رخداد در تاکید بر اینکــه برای پیگیری این مطالبه مردم‬ ‫پیرامونحرممطهرشمار می رود‪.‬‬ ‫قم‪ ،‬دو سال زمان صرف شد‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬برای‬ ‫مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی اطراف اماده سازی زمین نیز شهرداری حدود ‪ 7‬میلیارد‬ ‫حرم مطهر حضرت معصومه (س) بابیان اینکه تومان هزینه کرده اســت‪ .‬خاکی تصریح کرد‪:‬‬ ‫از سال ‪ ۷۲‬حدود ‪ ۴۸‬هکتار زمین در پردیسان همچنیــن بــرای طــرح ‪ ۴۸‬هکتــاری پردیســان‬ ‫برای نوسازی شهر در نظر گرفته شده است‪ ،‬ابراز شناسایی هشت پروژه تعریف شده که اجرای‬ ‫کــرد‪ :‬به دالیــل مختلف ازجمله ســهل انگاری‪ ،‬ان می توانــد بــرای بقیــه پروژ ههــای شــهری در‬ ‫عدم توجه و اطالع نداشتن مدیریت شهری در هسته مرکزی شهر پشتوانه باشد و نقش بسیار‬ ‫سال های متمادی این موضوع متوقف شده بود‪ .‬مهمی در ارتقای کیفیت طرح های اطراف حرم‬ ‫خاکــی افزود‪ :‬این موضوع در ســال های اخیر در مطهر و رضایت مجاورین و زائرین را به همراه‬ ‫اولویتبرنامه هایمدیریتشهریواینسازمان خواهد داشت‪.‬‬ ‫جریمهدر پیشگیریاز تردد کارساز نیست‬ ‫معاونبرنامه ریزیفرماندار‬ ‫فرمانــدار خلخــال گفــت‪ :‬در‬ ‫خلخــال گفــت‪ :‬تنهــا اعمــال‬ ‫نیمه اول خرداد ســال گذشــته‬ ‫جریمــه بــرای خودروهایی که‬ ‫حدود ‪ ۲۷۰‬دستگاه اتوبوس و‬ ‫قصد ورود به این شهرستان در‬ ‫مینی بوس حامل گردشــگران‪،‬‬ ‫ممنوعیت‬ ‫روزهایتعطیلوایام‬ ‫کوهنوردان و طبیعت گردان در‬ ‫مسعودیگانه‬ ‫ســفر به شهرســتان های قرمز و‬ ‫این شهرســتان شناســایی شــد‬ ‫نارنجی کرونا را دارند‪ ،‬کارساز و‬ ‫کــه سرنشــینان ایــن خودروهــا‬ ‫بازدارنده نیست‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مسعود یگانه به راحتی وارد این شهرســتان شــده و در مناطق‬ ‫در جلسهستادفرماندهیمقابلهباویروس کرونا مختلف گردشــگری خلخــال پراکنده شــدند‪.‬‬ ‫شهــای دریافتــی‬ ‫افــزود‪ :‬بر اســاس گزارش پلی ـس راه و فرماندهی او افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه گزار ‬ ‫انتظامیاینشهرستانبسیاریاز افراددارایتوان از احتمــال ورود بیــش از ایــن انــدازه خــودرو‬ ‫مالــی باال به راحتی در روزهای اعال مشــده برای عمومــی در تعطیــات پیــش رو بــه ایــن‬ ‫ممنوعیت سفر به مناطق دارای وضعیت قرمز و شهرستان و احتمال افزایش خطر موج بیماری‬ ‫نارنجی کروناهمچونخلخالاقدامبهپرداخت کوویــد ‪ ۱۹‬در این منطقه الزم اســت که اداره‬ ‫جریمه مربوط به ممنوعیت سفر شده و احتمال ورزش و جوانــان و همچنین میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫خطر افزایش کرونا را تشــدید می کنند‪ .‬او اظهار گردشــگری و صنایع دســتی خلخال نسبت به‬ ‫کــرد‪ :‬ب هجــز اعمــال جرائــم از ســوی پلی ـس راه و اخــذ تعهد کتبــی از لیدرهای تورهای ورزشــی‬ ‫ماموران انتظامی در زمینه رانندگان خودروهایی و گردشــگری بــرای پرهیــز از هدایــت تورهای‬ ‫که به روزهای ممنوع سفر در ایام تعطیل بی اعتنا مســافرتی توســط لیدرهــا بــه سمت وســوی‬ ‫هســتند و به راحتی از شهرســتان های همســایه مناطق نمونه گردشگری این شهرستان به ویژه‬ ‫گیالن‪،‬زنجانواذربایجانشرقیوارداینمنطقه راه پیاده روی خلخال ‪ -‬گیالن از مســیر روســتای‬ ‫می شوند‪ ،‬هنوز قانون مشخصی برای ممانعت اندبیلسریعاقدام کنند‪.‬معاونفرماندارخلخال‬ ‫از ورود خودروهایــی کــه از مبدا به قصد اقامت گفت‪ :‬برای پیشــگیری از احتمال افزایش کرونا‬ ‫در این شهرســتان حرکت کرده اند وجــود ندارد در تعطیالت خردادماه الزم است که شهرهای‬ ‫و این امر موجب شده تا در تعطیالت پیش رو تابعه این شهرســتان نسبت به انســداد مبادی‬ ‫کهــا و بوســتان ها اقــدام و گزارش‬ ‫نگران افزایش سفرهای غیرضروری و ورود انبوه وردی بــه پار ‬ ‫خودروهای غیربومی حامل گردشگران به قصد اقدامات خود را به ستاد قرارگاه زیستی مقابله‬ ‫گردش و تفریح در این شهرستان باشیم‪ .‬معاون با کروناارسال کنند‪.‬‬ ‫افتتاح‪ ۳۲‬پروژه عمرانی بهداشت و درمان‬ ‫گیالن‬ ‫رئیس علوم پزشکی گیالن‬ ‫استان شــامل کارکنان پزشکی‪،‬‬ ‫مهــای‬ ‫گفــت‪ :‬باوجــود تحری ‬ ‫پرســتاری‪ ،‬اداری‪ ،‬ســتادی‬ ‫ظالمانه و بحران کرونا شــاهد‬ ‫و حفاظــت فیزیکــی را از‬ ‫افتتــاح ‪ ۳۲‬پــروژه عمرانــی بــا‬ ‫دســت دادیــم‪ .‬او از راه انــدازی‬ ‫هزینهبالغ بر‪۴۸۰‬میلیاردتومان‬ ‫‪ ۴۳‬ایســتگاه ثابــت و ســیار‬ ‫ارسالن ساالری‬ ‫در اســتان هســتیم‪ .‬به گــزارش‬ ‫واکسیناسیون شــامل ‪ ۲۵‬سالن‬ ‫ایســنا‪ ،‬دکتــر ارســان ســاالری‬ ‫تجمیعــی‪ ۱۸ ،‬مرکــز جامــع‬ ‫در اییــن افتتــاح پروژه های بهداشــتی و درمانی خدمــات ســامت و ‪ ۳۶‬تیــم ســیار خودرویــی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن که با حضور بــرای مناطــق صعب العبــور خبــر داد و تصریح‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی برگزار کرد‪ :‬باالترین سطح تزریق نسبت به جمعیت‬ ‫شــد‪ ،‬با اشــاره به درگیری ‪ ۱۵‬ماهه استان گیالن در کشــور و رتبــه چهــارم نوبت دهی سیســتمی‬ ‫با بیماری کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باوجود تحریم های را داریــم‪ .‬رئیس علوم پزشــکی گیالن‪ ،‬با اشــاره‬ ‫ظالمانه و بحران کرونا شــاهد افتتاح ‪ ۳۲‬پروژه بــه افتتــاح اورژانــس جدیــد بیمارســتان رازی با‬ ‫عمرانــی با هزینه بالغ بر ‪ ۴۸۰‬میلیــارد تومان در ‪ ۲۵‬تخــت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بیمارســتان رازی مرکز‬ ‫استان هستیم؛ همچنین طی ماه اینده‪ ۲۲‬پروژه کرونای اســتان اســت و بیماران کرونایی در این‬ ‫نیمه تمام دیگر را افتتاح خواهیم کرد‪ .‬او بابیان مرکز بستری می شوند‪ .‬او از افتتاح مرکز کهورت‬ ‫اینکه در حوزه بهداشت و درمان کشور باوجود ســالمندان‪ ،‬افــزودن ‪ ۱۷‬دســتگاه امبوالنــس‬ ‫کرونا شاهد تحول بزرگ در اصالح زیرساخت ها پیشرفته به ناوگان اورژانس با هزینه باالی ‪۶۸‬‬ ‫و تکمیل پروژه های جدید هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬بیش میلیارد تومان و پوشش یک میلیون نفری‪ ،‬عنوان‬ ‫از ‪ ۵۰‬هــزار نیــرو بــر اســاس نیــاز دانشــگاه های کرد‪ :‬تعداد پایگاه های اورژانس گیالن از ‪ ۶۲‬به‬ ‫علوم پزشــکی جذ ‬ ‫بشــده و حقوق و دســتمزد ‪ ۶۸‬پایگاه افزایش یافت‪ .‬ساالری‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫کارکنــان حــوزه بهداشــت و درمــان افزایش ‪ ۸۵‬گیالن جزو اســتان های پیشــرفته در طرح حاج‬ ‫درصــدی داشــته اســت‪ .‬رئیــس دانشــگاه علوم قاســم ســلیمانی اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ ۳۰۰ :‬تخت‬ ‫پزشــکی گیالن‪ ،‬با اشــاره به اغاز واکسیناســیون بیمارستانی‪۱۲۰،‬دستگاهونتیالتور‪،‬هفت دستگاه‬ ‫عمومــی علیه کرونــا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گیــان جزو ســی‪.‬تی اسکن و ‪ ۱۷‬دســتگاه اکسیژن ساز برای‬ ‫استان های نخست درگیر با بیماری کرونا بوده و بیمارســتان ها خریــداری کردیــم‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫طی این مدت بیش از ‪ ۴۰‬هزار بیمار را در سطح فاصله برخی از شهرستان ها با مرکز استان‪ ،‬اظهار‬ ‫بیمارســتان ها بســتری کردیم‪ .‬همچنین بیش از کرد‪ :‬راه اندازی‪ ۱۰‬دستگاه رادیولوژی‪ ۱۵،‬دستگاه‬ ‫‪ ۴۰۰‬پزشــک و ‪ ۴۰۰۰‬پرســتار در ‪ ۲۹‬بیمارســتان اتوکالببیمارستانی‪،‬دودستگاهماموگرافی‪۱۵،‬‬ ‫استان جهت خدمت رسانی به بیماران فعالیت دستگاه بیهوشــی‪ ۱۴ ،‬دستگاه سونوگرافی‪۲۶ ،‬‬ ‫کردند‪ .‬ساالری‪ ،‬بابیان اینکه بیش از ‪ ۲۵۰۰‬نفر از دستگاههمودیالیز‪ ۱۱۵،‬دستگاهونتیالتور پرتابل‬ ‫کادر بهداشت و درمان بیمار و ‪ ۳۷۰‬نفر بستری و ثابت‪ ۶۱۰،‬تخت بستری‪ ۱۶،‬تخت جراحی و‬ ‫شدند‪ ،‬گفت‪ ۳۲ :‬نفر از کادر بهداشت و درمان ‪ ۷۸‬تخت ویژه ای‪.‬سی‪.‬یو نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1083‬‬ ‫وجود بیش از‪ ۳۰‬کاروانسرا در استان سمنان‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به ثبت ملی شاهوار شاهرود‪ ،‬می بایست‬ ‫مجوز بهره برداری از معدن بوکسیت تاش بسیار‬ ‫محدود و همچنین تمدید نشود‪.‬‬ ‫حمیدرضا دوست محمدی در نشست خبری‬ ‫با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی خانه‬ ‫تاریخــی طاهریــان بابیــان اینکــه گســتره حفظ‬ ‫میراث غیرمنقول تنها به بناهای تاریخی منتهی‬ ‫یشــود‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬بافت تاریخی به عنوان‬ ‫نم ‬ ‫جزئــی از میــراث غیرمنقــول در دل خــود میراث‬ ‫فاخری را جای داده اســت‪ .‬او ضمن بیان اینکه‬ ‫در اســتان ســمنان ‪ ۱۱‬بافت تاریخــی وجود دارد‬ ‫افزود‪ :‬عناصر ریزگانه ای که در این بافت ها قرار‬ ‫می گیرنــد یک کلونــی را ایجاد می کند که حفظ‬ ‫یهــای کاربــردی و ماهیتــی‬ ‫ان به عنــوان ویژگ ‬ ‫بسیار حائز اهمیت و در اولویت میراث فرهنگی‬ ‫قرار دارد‪ .‬سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی اســتان سمنان بابیان‬ ‫اینکــه ایــن اداره کل می کوشــد تــا بــا مرمــت و‬ ‫شهــای تاریخــی‬ ‫نظــارت بــر بافــت تاریخــی ارز ‬ ‫ان را حفظ کند اضافه کرد در بســیاری از موارد‬ ‫نهــا نادیــده‬ ‫در حــوزه حفــظ میــراث‪ ،‬نقــش ا ‬ ‫گرفت هشــده و همــکاری چندانــی بــا ایــن بخــش‬ ‫صــورت نمی گیــرد و در حوز ههــای فــرا بخشــی‬ ‫می بایســت ســایر نهادها و دستگاه های مربوط‬ ‫نیز در این حوزه ورود کنند‪ .‬او افزود‪ :‬تنوع اقلیم‬ ‫اســتان ســمنان و تنوع میــراث فرهنگی طبیعی‪،‬‬ ‫غیرطبیعــی‪ ،‬ملمــوس یــا ناملمــوس بــه اهمیت‬ ‫میــراث فرهنگی اشــاره می کند و گردشــگری که‬ ‫یشــود قطعـ ًـا در جاذب ههــا‬ ‫وارد ایــن خطــه م ‬ ‫حضــور پیــدا می کند لذا می بایســت با همکاری‬ ‫سایر ارگان ها این حوزه را حفظ کرد‪ .‬سرپرست‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی استان سمنان همچنین درباره ثبت‬ ‫شاهوار نیز گفت‪ :‬اجازه هیچ فعالیت االینده ای‬ ‫در محدوده شاهوار داده نمی شود و برای ثبت‬ ‫همه قله شاهوار باید تمهیداتی اندیشیده شود‬ ‫تهــای معدنی در منطقه کم‬ ‫کــه به مرور فعالی ‬ ‫و کمتر شــود و می بایســت مجوز بهره برداری از‬ ‫معــدن بوکســیت در ایــن اثر طبیعــی محدود و‬ ‫همچنین تمدید نشود‪.‬‬ ‫بی توجهی به تاب اوری جنگل ابر در ورود‬ ‫گردشگران‬ ‫سرپرســت میــراث فرهنگی اســتان بــا انتقاد‬ ‫از بی توجهــی بــه تــاب اوری جنگل ابــر در ورود‬ ‫گردشگران اظهار کرد‪ :‬این جنگل تاب اوری ورود‬ ‫روزانــه ‪ ۱۵‬هــزار گردشــگر را نــدارد‪ .‬بایــد در ان‬ ‫کمپ های متناسب با شرایط اقلیمی ایجاد شود‬ ‫و مســئوالن کنترل کننــده ورود و خــروج‪ ،‬اجــازه‬ ‫ورود گردشــگر از یــک تعــداد خــاص را ندهنــد‪.‬‬ ‫او بــر لزوم کنتــرل کامل ورودی ها به این جنگل‬ ‫تشــده تاکیــد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســئوالن‬ ‫ثب ‬ ‫محلــی باید بدانند اگر در مدیریت خود به این‬ ‫مهم برســند‪ ،‬این جنگل منحصربه فرد حفاظت‬ ‫یشــود وگرنــه به مرور اســیب خواهــد دید‪ .‬او‬ ‫م ‬ ‫بابیان اینکه با توجه به ثبت جهانی جنگل های‬ ‫هیرکانی‪ ،‬اجازه دخل و تصرف در این محدوده‬ ‫داده نخواهد شد گفت‪ :‬سرمایه گذاری ها در این‬ ‫منطقه باید به گونه ای باشد که به محیط زیست‬ ‫اســیب وارد نشــود‪ .‬متاســفانه در حــال حاضــر‬ ‫ورود خودروهای شــخصی به عرصه جنگل ازاد‬ ‫اســت و همین به مرور اســیب های جــدی به ان‬ ‫وارد می کنــد‪ .‬دوس ـت محمدی بابیــان اینکه در‬ ‫کنــار ثبــت ملــی‪ ،‬بــرای بهر هبــرداری از محوطــه‬ ‫اطراف قله شــاهوار راهبرد تعیین خواهد شــد‪،‬‬ ‫ابراز داشــت‪ :‬در صورت اجرای راهبردها اطراف‬ ‫قله نیز به عنوان محوطه ثبت ملی خواهد شــد‬ ‫و امیدواریــم کــه این امر به زودی محقق شــود‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه حفاظت از جنــگل ابر به عنوان‬ ‫یــک اثــر طبیعی ثبت جهانی شــده نیــز در زمره‬ ‫اقداماتــی اســت کــه در دســتور کار قــرار دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تعریف برنامه و راهبرد و ارائه مشاوره از‬ ‫کارشناسان در حفاظت این اثار گران قدر طبیعی‬ ‫خواهیم کوشید‪.‬‬ ‫‪ ۶‬کاروانسرای استان سمنان در مسیر ثبت‬ ‫جهانی‬ ‫معــاون میــراث اداره کل میــراث فرهنگــی‬ ‫اســتان ســمنان نیز در این نشســت بابیان اینکه‬ ‫غبــر ‪ ۳۰‬کاروانســرا در اســتان وجــود دارد که‬ ‫بال ‬ ‫کاروانســرای میاندشــت میامــی بزرگ تریــن و‬ ‫نهــا اســت‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬از این‬ ‫شــاخص ترین ا ‬ ‫‪5‬‬ ‫تعــداد ســه کاروانســرا در میامی‪ ،‬دو کاروانســرا‬ ‫در اهــوان و یک کاروانســرا قصر بهــرام واقع در‬ ‫جنوب گرمسار در مسیر ثبت جهانی قرار دارند‪.‬‬ ‫مصطفــی یغمائیــان بابیــان اینکــه ثبــت‬ ‫جنگل های هیرکانی که قســمتی از ان در استان‬ ‫و شهرســتان شاهرود قرار دارد مهم ترین رویداد‬ ‫جهانــی در حــوزه میــراث بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫طی هشــت ســال اخیر ابتــدای دولــت در حوزه‬ ‫ثبت های غیرمنقول شامل تپه و اثار تاریخی ‪۳۶‬‬ ‫مورد به ثبت رسید و مجموع اثار طبیعی به ‪۲۶‬‬ ‫مــورد افزایــش یافت که عمده ثبت اثار طبیعی‬ ‫مربــوط به درختــان چنار اســت‪.‬او بابیان اینکه‬ ‫در مجموعه ‪ ۸۷۳‬اثر در اســتان ســمنان ثبت و‬ ‫ابالغ شده است‪ ،‬افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۱۲۷‬مورد‬ ‫ثبت ناملموس است و همچنین سال گذشته سه‬ ‫اثــر صنعتی نیز به ثبت رســید کــه نفت خوریان‬ ‫سمنان ازجمله ان ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫تکمیل مرمت بناهای اصلی استان‬ ‫معــاون میــراث اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی اســتان سمنان بابیان‬ ‫اینکــه در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۲۰‬پرونــده در‬ ‫حوز ههــای مختلــف در ســتاد وجــود دارد‪،‬‬ ‫ابــراز داشــت‪ :‬چهارچوب هــای ثبتــی ایــن موارد‬ ‫ارسا لشــده اســت کــه بافــت تاریخــی بیابانــک‬ ‫ازجمله این موارد محسوب می شود‪.‬‬ ‫یغمائیــان بابیــان اینکــه نســبت به ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫گذشــته دغدغه اصلی در بناهای اصلی تاریخی‬ ‫اســتان ســمنان وجــود نــدارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫مجموعــه تاریخانــه دامغــان بــه نورپــردازی‬ ‫رســیدیم و از مجموعه شیخ عال الدوله سمنانی‬ ‫و مســجد جامــع فرومد می توان به عنــوان پایه‬ ‫و مرجــع مرمــت نام برد‪ .‬او افــزود‪ :‬در نقطه ای‬ ‫قرار داریم که بناهای اصلی نظیر مسجد جامع‬ ‫ســمنان مشــکالت مرمت وجود نداشــته و طی‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬حدود پنجاه اثر و برای ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳۰‬اثر تاریخی استان مرمت شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحپایگاهخودروییواکسیناسیون کرونادر قم‬ ‫پایــگاه خودرویــی واکسیناســیون کرونــا در قم‬ ‫افتتاح شد‪ .‬بهرام سرمست استاندار قم در حاشیه‬ ‫مراسم افتتاح پایگاه خودرویی واکسیناسیون کرونا‬ ‫در قم‪ ،‬با اشاره به اهمیت حرکت در مسیر فرایند‬ ‫واکسیناســیون کرونا در اســتان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعامل‬ ‫و هم افزایــی الزم بین دســتگاه های متولــی در این‬ ‫عرصه ایجادشــده است و واکسیناسیون گروه های‬ ‫هــدف در اســتان بــر طبــق مصوبــات ســتاد ملی و‬ ‫استانی مقابله با کرونا با درصد حضور قابل قبولی‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫اســتاندار قم اســتقرار ‪ 5‬پایگاه واکسیناسیون در‬ ‫نقاط مختلف استان را موردتوجه قرارداد و افزود‪:‬‬ ‫ایــن پایــگاه خودرویــی می توانــد کمــک مناســبی‬ ‫بــه برخــی افــراد بــا شــرایط خــاص باشــد و در امر‬ ‫واکسیناسیونسهولتمناسبیایجادکند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با تالش کادر پزشکی و بهداشتی‬ ‫استان روند اجرایی عملیات واکسیناسیون در قم‬ ‫قابل قبــول اســت و از مردم هــم انتظار می رود تا‬ ‫در جهت واکسیناسیون جامعه هدف و رده های‬ ‫سنی اطالع رسانی شده‪ ،‬همکاری الزم را صورت‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫استاندار قم همچنین با اشاره به اینکه استان‬ ‫قــم ازنظــر طول درگیری و شــدت درگیــری با این‬ ‫بحــران شــرایط ویــژه ای دارد‪ ،‬خطــر نشــان کرد‪:‬‬ ‫ضروری اســت تا با اطالع رســانی مداوم از ســوی‬ ‫رسانه ها‪ ،‬زمینه استقبال بیش ازپیش مردم فراهم‬ ‫شود و به زودی شاهد واکسیناسیون کامل استان‬ ‫در برابر ویروس کرونا باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پایان کار داوری نخستین جشنواره رسانه ای امام رضا (ع)‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪ :‬دبیر علمی جشنواره‬ ‫رســانه ای امــام رضــا (ع) از پایــان یافتــن داوری اثار‬ ‫دریافتی در نخســتین دوره این جشــنواره خبر داد‪.‬‬ ‫اکبر نصرالهی دراین باره گفت‪ :‬در مرحله نخســت‬ ‫داوری اثــار‪ 2500 ،‬اثــر ارســالی بــه دبیرخانــه مــورد‬ ‫ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت که به انتخاب‪240‬‬ ‫اثرمنجرشد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مرحلــه نهایــی داوری ایــن ‪ 240‬اثــر‬ ‫نیــز طــی ‪ 3‬روز در تهــران انجــام و ارای نهایــی‬ ‫هیئ ـت داوران بــه دبیرخانه ارســال شــد‪ .‬نصرالهی‬ ‫درباره زمان برگزاری اختتامیه جشــنواره نیز گفت‪:‬‬ ‫مقرر بود مراســم اختتامیه در اردیبهشت ماه برگزار‬ ‫شودامابهدلیلموجچهارم کروناومالحظاتستاد‬ ‫ملی مدیریت کرونا و استان قدس رضوی‪ ،‬این زمان‬ ‫بــه تعویق افتاد و در تیرماه برگزار خواهد شــد که‬ ‫زمان دقیق ان توسط دبیرخانه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫نخســتین جشــنواره رســانه ای امام رضا (ع) در‬ ‫راستایپیشبردرسالت هایذاتیاستانقدسرضوی‬ ‫و بــا اهدافــی ازجمله گســترش و ترویــج اموزه ها و‬ ‫فرهنــگ واالی رضــوی در عرصه هــای مختلــف‪،‬‬ ‫بازخوانی مفاهیم بنیادین در پیوند با سیره رضوی‪،‬‬ ‫حمایــت از پدیداورنــدگان اثــار رســانه ای رضــوی‪،‬‬ ‫ارتقای ســطح کمی و کیفی اثار رســانه ای در حوزه‬ ‫معارفرضویبرگزارشدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫گفتگویمدیرانشهریاصفهانوفلورانس‬ ‫پیرامون اجرای پروژهمشترکهنری‬ ‫بعــد از گذشــت حــدود ‪ 22‬ســال از پیمــان‬ ‫خواهرخواندگیاصفهانوفلورانس‪،‬براینخستین‬ ‫بار مدیران شهری این دو شهر برای تولید اثار هنری‬ ‫مشــترک تبادل نظــر کردنــد و در نشســتی انالیــن‬ ‫جزئیاتاجرایاینفعالیتهنریدر حوزهموسیقی‬ ‫را موردبررســی قراردادند‪ .‬به گــزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫پس از گفتگوی انالین شــهردار اصفهان و شــهردار‬ ‫فلورانــس و طرح پیشــنهاد همکاری های مشــترک‬ ‫فرهنگیوهنریبرایبهره گیریبیشترازظرفیت های‬ ‫فرهنگی و هنری دو شــهر خواهرخوانــده‪ ،‬مدیران‬ ‫حــوزه روابــط بین الملــل اصفهــان و فلورانــس در‬ ‫نشستی مشترک پیرامون نحوه اجرای برنامه ها و‬ ‫رویدادهای فرهنگی – هنری دو شهر گفتگو کردند‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬ایمان حجتی‪ ،‬مدیرکل ارتباطات و‬ ‫امور بین المللشهرداریاصفهانبااشارهبه گفتگوی‬ ‫اخیرشهردار اصفهانوفلورانسدر موردموضوعات‬ ‫مشترک بین دو شهر خواهرخوانده اظهار کرد‪ :‬عزم‬ ‫مــا ایــن بود کــه جنبه تاریخی دو شــهر اصفهــان و‬ ‫فلورانس را در قالب همکاری مشترک نشان دهیم‬ ‫که در همین راستا تولید اثار هنری در حوزه موسیقی‬ ‫دو کشور و انتشار در شبکه های اجتماعی می تواند‬ ‫موثرواقع شدهوبرایدوستداراندوشهرومخاطب‬ ‫جهانیجذابباشد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اثار تهیه شــده برگرفته از فرهنگ‬ ‫موســیقایی دو کشــور اســت کــه بــرای همــکاری‬ ‫مشترک هنرمندان و اشنایی مردم دو شهر اصفهان‬ ‫وفلورانسبازبانمشترکهنر‪،‬تهیهومنتشرخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری‬ ‫اصفهــان افــزود‪ :‬در گفت وگوی شــهردار اصفهان و‬ ‫فلورانــس بر چهار محور طرح شــهروند دیپلمات‪،‬‬ ‫تهــای هنــری مشــترک دو شــهر‪ ،‬تبــادالت‬ ‫فعالی ‬ ‫علمیودانشگاهیبامحوریتنهادهایمربوطهو‬ ‫دانشگاه هاوپروژهترامواصحبتشد کهموضوعات‬ ‫هر چهار محور در حال پیگیری و اقدام است‪.‬‬ ‫*استقبالاز ایدهپروژهمشترکدر حوزهموسیقی‬ ‫در این نشســت‪ ،‬خانم زامپارال‪ ،‬مشاور شهردار‬ ‫فلورانس در امور بین الملل و فرهنگی با استقبال از‬ ‫اجرای پروژه مشترک هنری بین دو شهر اصفهان و‬ ‫فلورانسبرشکل گیریچارچوبهمکاریوجزئیات‬ ‫ایــن طــرح تاکید کرد و افزود‪ :‬تهیه و انتشــار ویدئو‬ ‫کلیــپ از اثار موســیقایی دو کشــور ایــران و ایتالیا از‬ ‫سویهنرمندانموسیقیاین کشور مدنظرماست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این امادگی در شهرداری فلورانس‬ ‫وجــود دارد تا با اســتفاده از ظرفیت های رســانه ای‬ ‫و شــبکه های اجتماعی‪ ،‬به معرفی اثار تولیدشــده‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫مشــاور شــهردار فلورانــس در امــور بین الملل و‬ ‫فرهنگی افزود‪ :‬امیدواریم با نهایی شدن جزئیات‬ ‫باقی مانده در مورد این همکاری‪ ،‬هرچه زودتر اثار‬ ‫تولیدشده در شبکه های اجتماعی برای شهروندان‬ ‫هر دو شهر ارائه شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫خوشه فراوری محصوالت‬ ‫زیتون در قزوین‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫قزویــن‪-‬رویــدادامــروز‪ :‬معاون صنایع کوچک شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان قزوین گفــت‪ :‬با برگــزاری‬ ‫مناقصــه عمومی عامل توســعه پروژه خوشــه فــراوری‬ ‫محصــوالت زیتون طارم ســفلی انتخاب شــد‪ .‬شــهریار‬ ‫کشاورز در جلسه انتخاب عامل توسعه خوشه فراوری‬ ‫محصــوالت زیتــون اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای‬ ‫برنامه هــای توســعه ای شــرکت شــهرک های صنعتی و‬ ‫ازانجایی کهخوشه های کسب وکارنقشمحوریوبارزی‬ ‫درنیلبهاهدافسیاست هایاقتصادمقاومتیوصنعتی‬ ‫کشورایفامی کند‪،‬بااعالمفراخوانعمومیوازبینچهار‬ ‫شــرکت کننده‪ ،‬سید امیرمحمد خطیبی به عنوان عامل‬ ‫توســعه خوشــه فراوری محصوالت زیتون طارم سفلی‬ ‫انتخابگردید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تشــکیل خوشه فراوری محصوالت زیتون‬ ‫باهدف توسعه تولید و اشتغال مربوط به این محصول‬ ‫و ایجاد انسجام بیشتر بین واحدهای تولیدی و فراوری‬ ‫ب ـه زودی اغــاز گردید که در حال حاضر قزوین رتبه دوم‬ ‫تولیدزیتوندر کشور رادار است‪.‬‬ ‫شهریار کشاورز گفت‪ :‬با تشکیل خوشه زیتون‪ ،‬برند‬ ‫سازیزیتونطارمسفلی‪،‬بازاریابیوصادراتمحصوالت‬ ‫وابستهبهزیتون‪،‬ایجادشبکه هایکسب وکارو‪..‬ازجمله‬ ‫فعالیت هایاینحوزهاست‪.‬عضوهیئت مدیرهشرکت‬ ‫شهرک هایصنعتیاستانتصریح کرد‪:‬خطیبیبه عنوان‬ ‫عامل توســعه خوشــه فراوری محصوالت زیتون طارم‬ ‫سفلی قزوین به عنوان یک کارشناس توانمند قرار است‬ ‫طــرح عملیاتی را بــرای راه اندازی خوشــه و برند ســازی‬ ‫ان انجــام دهــد کــه امیدواریم با حمایت الزم بتــوان از‬ ‫این ظرفیت برای رونق تولید در بخش زیتون به خوبی‬ ‫استفادهکرد‪.‬‬ ‫کرج کاندیدای هفتمین‬ ‫دوره پایتخت کتاب ایران‬ ‫می شود‬ ‫جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای کاندیدا شدن‬ ‫کــرج به عنــوان هفتمیــن دوره پایتخــت کتاب ایــران‪9‬‬ ‫خرداد‪ 1400‬باحضورنمایندگانسازمانفرهنگیورزشی‬ ‫شهرداری کرج در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اســتان البرز برگزار شــد‪ .‬در این جلســه ابتدا باقر قربانی‬ ‫سرپرست معاونت فرهنگی و رســانه ای این اداره کل‪،‬‬ ‫ضمن خیرمقدم به مدعوین‪ ،‬از نگاه ویژه شهردار کرج‬ ‫و رئیس ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری کرج برای‬ ‫پیشبرداهدافوبرنامه های کتابو کتاب خوانیتقدیر‬ ‫کرد و ابراز امیدواری کرج با مشارکت همه دستگاه های‬ ‫فرهنگیشهرستانکرجشاهدباشیمکرجپایتختکتاب‬ ‫ایرانشود‪.‬‬ ‫ســپس محمد طاهــری‪ ،‬رئیــس اداره فرهنگــی این‬ ‫معاونت ضمن تبیین فراخوان و طرح پایتخت کتاب‬ ‫ایــران‪ ،‬اهمیــت این برنامه کــه از مجموعه برنامه های‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت را تشــریح کرد‬ ‫و اقدامــات الزم بــرای تحقــق انتخــاب کــرج به عنوان‬ ‫پایتختایرانراذکر کرد‪.‬در ادامهاینجلسهامیرمنصور‬ ‫پورمحمدی‪ ،‬معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی‬ ‫شــهرداری کرج با اعالم امادگی شــهرداری برای ورود به‬ ‫ایــن برنامــه ملی و ظرفیت ها و نگاه ویژه شــهرداری در‬ ‫مقوله کتاب و کتاب خوانی اعالم کرد شــهرداری اماده‬ ‫هرگونه همکاری برای شرکت شایسته در هفتمین دوره‬ ‫پایتخت کتابایراندارد‪.‬سپسهریکازاعضایجلسه‬ ‫دیدگاه های خود را بیان داشتند و مقرر گردید اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی البرز فراخــوان و رونــد اجرای‬ ‫این برنامه ملی را برای شهردار کرج ارسال و هماهنگی‬ ‫و ارتباطات الزم برای اجرایی شدن طرح هفتمین دوره‬ ‫پایتخت کتاب ایــران باهدف تالش برای انتخاب کرج‬ ‫به عنوانپایتختکتابایرانصورتگیرد‪.‬‬ ‫بازدید از بخش های‬ ‫مختلف مخابرات‬ ‫منطقه گلستان‬ ‫سرپرســت مرکز بازرسی و نظارت شرکت مخابرات‬ ‫ایران‪ ،‬باهدف شناسایی ظرفیت ها و بررسی وضعیت‬ ‫مخابرات استان‪ ،‬از بخش های مختلف ان بازدید کرد‪.‬‬ ‫غالمعلیشهمرادیمدیرمخابراتمنطقهگلستانکهدر‬ ‫این بازدید حضور داشتند با اشاره به عملکرد مخابرات‬ ‫استان گفت‪:‬استفادهازظرفیت هاوتجهیزاتوامکانات‬ ‫مخابراتیمناسبتاثیربسزاومستقیمبرکیفیتخدمات‬ ‫ارائه شــده بــه مــردم دارد و ازایــن رو بررســی وضعیــت‬ ‫تجهیزات و ظرفیت های موجود در راستای رفع نواقص‬ ‫وتامینامکاناتجدیدضرورتدارد‪.‬او گفت‪:‬باحضور‬ ‫مهندسپیمانفیضیازبخش هایمختلفبازدیدشدو‬ ‫راهکارهایالزمدر جهتبهبودارائهشد‪.‬‬ ‫نخستین خانه‬ ‫فرهنگ و مهارت در‬ ‫زاهدان افتتاح شد‬ ‫نخستین خانه فرهنگ‪ ،‬هنر و مهارت «نون و قلم »‬ ‫با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری‬ ‫در زاهدان افتتاح شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬زهرا ابراهیمی در‬ ‫مراسمافتتاحیهنخستینخانهفرهنگ‪،‬هنر‪،‬مهارت«نون‬ ‫و قلم» بر اهمیت نقش توانمند ساختن کودکان تاکید و‬ ‫افزود‪ :‬کودکانونوجواناناتیهسازانسرزمینمانهستند‬ ‫و مجموعه ی «نون و قلم» با رویکردی نو در تالش است‬ ‫جوانب مختلف برای بهبود وضعیت کودکان حاشــیه‬ ‫شهر بکوشد و این راهبرد نوین می تواند نمونه ای موفق‬ ‫از مشارکت فعاالن اجتماعی در حوزه ی توانمندسازی و‬ ‫گسترشفرهنگاندرسطحجامعهباشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ماه ‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1083‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بازدید مدیرعامل زاگرس‬ ‫جنوبی از منطقه عملیاتی‬ ‫پارسیان‬ ‫ســید ابوالحســن محمــدی مدیرعامــل شــرکت‬ ‫بهر هبــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی بــا همراهــی‬ ‫جمعی از مدیران و روسای این شرکت به منظور بررسی‬ ‫روند تولید‪ ،‬تعمیرات اساسی و گفتگو با کارکنان طی دو‬ ‫روز از منطقهعملیاتیپارسیانبازدید کرد‪.‬‬ ‫محمدی پس از بازدید از نمایشگاه یادواره شهدای‬ ‫خرمشهر در مجتمع اداری و نیز بازدید از کارگاه مرکزی‬ ‫تعمیرات‪ ،‬در نشســتی صمیمانه با کارکنان در مجتمع‬ ‫اداری المرد به گفتگو نشست‪ .‬بازدید از مرکز جمع اوری‬ ‫و تفکیک گاز هما‪ ،‬سرکشــی از کارگاه های تعمیراتی و‬ ‫ادارات مستقر در ناحیه عملیاتی ایثار و دیدار با کارکنان‬ ‫وتجلیلاز برگزیدگانجشنوارهقرانیرمضانبرنامه های‬ ‫روز دوم بازدید محمدی از منطقه عملیاتی پارسیان بود‪.‬‬ ‫منطقه عملیاتی پارسیان یکی از مناطق مهم عملیاتی‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است که‬ ‫در مجاورت شهرستان های المرد‪ ،‬مهر و خنج قرار دارد و‬ ‫گازموردنیازپاالیشگاه گازیپارسیانراازمیدان هایهما‪،‬‬ ‫شانول‪ ،‬وراوی و تابناک تامین می کند‪.‬‬ ‫‪ ۷۹۷‬هزار واجد شرایط‬ ‫رای دادن در بوشهر‬ ‫دبیر ســتاد انتخابات اســتان بوشــهر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫به منظور برگزاری انتخابات باشــکوه در اســتان بوشــهر‬ ‫یهــای الزم صــورت گرفتــه و مراحــل برگزاری‬ ‫هماهنگ ‬ ‫نشــده در حال اجرا اســت‪.‬‬ ‫انتخابــات ب هصــورت تعیی ‬ ‫خسرو دهقانی خاطرنشــان کرد‪ ۷۹۷ :‬هزار و ‪ ۹۵۱‬نفر‬ ‫در اســتان بوشــهر واجد شــرایط رای هســتند که از این‬ ‫تعداد ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۴۳۸‬نفر رای اولی هســتند‪ .‬رئیس کل‬ ‫دادگستری استان بوشهر در نشست تخلفات انتخاباتی‬ ‫گفت‪ :‬شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی باهدف‬ ‫رسیدگیبهتخلفاتانتخاباتیدر دادسراهایعمومیو‬ ‫انقالب تشکیل شده است‪ .‬علی جمادی افزود‪ :‬قضات‬ ‫این شعب از قاضی های باتجربه و اموزش دیده در این‬ ‫زمینه هستند‪ .‬او گفت‪ :‬امیدوار هستیم در این خصوص‬ ‫تخلفاتــی رخ ندهــد‪ ،‬اما در صورت وقــوع تا جایی که‬ ‫امکان دارد از توجیه و ارشاد استفاده می کنیم و به دنبال‬ ‫جلوگیری از تشکیل پرونده هســتیم‪ ،‬اما اگر در مواردی‬ ‫اثرگذار نشــود ناگزیر به تشــکیل پرونــده خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرکل صداوســیمای مرکز بوشــهر نیز گفت‪ :‬به منظور‬ ‫حضور پرشــور مردم در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬مســئولیت های‬ ‫مهمی متوجه رسانه ها است و رسانه ملی در این زمینه‬ ‫برنامه ریزی مناســبی داشــته و برنامه های متنوعی اجرا‬ ‫یشــود‪ .‬سید حســین ناظر خاطرنشــان کرد‪ ۷۲ :‬هزار‬ ‫م ‬ ‫ساعت برنامه سازی انتخاباتی و ارتباط زنده از‪ ۳۰‬نقطه‬ ‫استان در فرایند برگزاری انتخابات به روی انتن می رود‪.‬‬ ‫قائم مقام جامعه جوانان متحد اسالمی استان بوشهر‬ ‫بابیان اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران تقدس از رای‬ ‫مردم و نظارت والیت فقیه گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬این دو‬ ‫اصــل اهمیت وابســتگی نظام و مــردم را پیش از پیش‬ ‫باشــکوه می کند‪ .‬حجت االسالم سید محمد طاهرزاده‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تذکرات رهبر انقالب در باب انتخاب اصلح و‬ ‫دقتنظردر شناساییعالمانه کاندیداهاسببمی شود‬ ‫که درصد خطا کاهش یابد و فرد اصلح از کاندیداها با‬ ‫رای اکثریت بر مسند دولت و وکالت امت تکیه بزند‪.‬‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫بیش از یک میلیارد دالر کاالی غیرنفتی از گمرکات بوشهر صادر شد‬ ‫فوت ‪ 5‬شهروند بوشهری‬ ‫براثر کرونا‬ ‫رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر گفــت‪ :‬در‬ ‫شــبانه روز گذشــته ‪ ۴‬شهروند بوشهری و یک کودک ‪۷‬‬ ‫ساله در بیمارستان های استان بوشهر براثر بیماری کرونا‬ ‫جان باختند که تعداد فوتی ها به یک هزار و ‪ ۱۵۸‬نفر‬ ‫رســید‪ .‬سعید کشــمیری در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬بابیان‬ ‫اینکــه هم اکنون ‪ 263‬بیمار در بخــش کرونایی مراکز‬ ‫درمانی اســتان بوشــهر بســتری هســتند اظهار داشت‪:‬‬ ‫در ‪ 24‬ســاعت گذشــته ‪ 57‬بیمار جدید در بخش های‬ ‫کرونایی بیمارســتان های استان بوشهر بستری شده اند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ابتــای ‪ 26‬مــورد بــه کرونــا مثبت‪،‬‬ ‫قطعــی اســت‪ .‬او از تحــت مراقبــت قــرار داشــتن ‪35‬‬ ‫تهــای ویــژه خبــر داد و افزود‪:‬‬ ‫بیمــار در بخــش مراقب ‬ ‫اکنــون ‪ 35‬نفر در بخش مراقبت های ویــژه قرار دارند‬ ‫که ‪ 20‬نفر از انان با دستگاه تنفس می کنند‪ .‬دبیر ستاد‬ ‫مقابلــه با کرونا اســتان بوشــهر از فوت ‪ 5‬نفــر دیگر در‬ ‫شبانه روز گذشته خبر داد و بیان کرد‪ 5 :‬هم استانی در‬ ‫شبانه روز گذشته در بیمارستان های استان بوشهر براثر‬ ‫ابتــا بــه کروناویروس جان باختند که شــامل ‪ 3‬مرد و‬ ‫یــک خانــم بین ســن ‪ 43‬تا ‪ 83‬ســال و با بیماری های‬ ‫زمین ـه ای و یک کودک ‪ 7‬ســاله بدون بیماری زمینه ای‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر تعداد‬ ‫فوتی های کرونایی استان را تاکنون یک هزار و ‪ 158‬نفر‬ ‫دانست و افزود‪ :‬از اغاز شیوع کرونا تاکنون ‪ 43‬هزار نفر‬ ‫در استان بوشهر به این ویروس مبتال شده اند‪ .‬کشمیری‬ ‫با تاکید بر رعایت پروتکل بهداشتی برای مصون ماندن‬ ‫از بیماری کرونا خاطرنشان کرد‪ :‬با فوت کودک ‪ 7‬ساله‬ ‫بیمــاری کرونا نشــان داده شــد که بیمــاری کرونا هنوز‬ ‫فروکش نشده است و نیاز به رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداشتی توسط احاد مردم است‪ .‬او پرهیز از دورهمی‬ ‫م گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫و تجمعــات خانوادگــی و دیگــر مراس ـ ‬ ‫دســتورالعمل های بهداشتی در راستای در امان ماندن‬ ‫از بیماری کرونا رعایت شود‪.‬‬ ‫رویدا د بوشهر‬ ‫افزایش‪ ۵۹‬درصدی صادرات‬ ‫مهــای ظالمانــه یک میلیارد‬ ‫در شــرایط تحری ‬ ‫و ‪ ۳۰۶‬میلیــون دالر کاالی غیرنفتــی در ‪ ۲‬مــاه‬ ‫نخســت امســال از گمــرکات اســتان بوشــهر صادر‬ ‫شــد که در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل ‪۵۹‬‬ ‫درصد افزایش یافته اســت‪ .‬هم جواری این اســتان‬ ‫جفــارس ظرفیت های مهــم و قابل توجهی‬ ‫بــا خلی ‬ ‫در عرص ههــای مختلــف اقتصــادی‪ ،‬خدماتــی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری و معیشــتی فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتان بوشــهر دارای طوالنی تریــن مــرز دریایــی‬ ‫جفــارس اســت که ایــن مهــم قابلیت های‬ ‫بــا خلی ‬ ‫تهــای‬ ‫گوناگونــی بــرای ســرمایه گذاری و فعالی ‬ ‫تجاری و صادراتی فراهم کرده است‪ .‬وجود بیش‬ ‫‪ 937‬کیلومتــر مــرز دریایــی اســتان بوشــهر و ‪700‬‬ ‫کیلومتر ساحل یکی از ویژگی های مهم این استان‬ ‫تهــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫تهــا و فرص ‬ ‫اســت کــه ظرفی ‬ ‫ســرمایه گذاری و جاذبه های گردشــگری گوناگون‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫تجارت دریایی یکی از ظرفیت های مهم استان‬ ‫بوشــهر است که در این راســتا ‪ 22‬درصد صادرات‬ ‫غیرنفتی کل کشور از گمرکات استان بوشهر انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صادرات کاالی غیرنفتی از گمرکات استان‬ ‫بوشهر ‪ 59‬درصد افزایش یافت‬ ‫مدیرکل گمرک بوشــهر بابیان اینکــه ‪ 15‬واحد‬ ‫گمرکی در ســواحل اســتان بوشــهر برای تسریع در‬ ‫خدمات بازرگانی مستقرشده است اظهار داشت‪:‬‬ ‫استان بوشهر در هم جواری با خلیج فارس ظرفیت‬ ‫مهمــی در عرصــه مبادالت تجــاری با کشــورهای‬ ‫همســایه فراهــم کــرده اســت‪ .‬بهــروز قره بیگــی‬ ‫حجم صادرات از گمرکات استان بوشهر در ‪ 2‬ماه‬ ‫نخســت امســال را بیش از ‪ 4‬میلیون تن دانســت‬ ‫و بیان کرد‪ :‬کاالهای صادراتی شــامل محصوالت‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬میعانات گازی‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬میوه‪،‬‬ ‫تر هبــار‪ ،‬انــواع ابزیــان و ســبزیجات و صیفی جات‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل گمــرک بوشــهر بابیان اینکــه این‬ ‫میزان صادرات نســبت به مدت مشــابه سال قبل‬ ‫افزایش یافتــه اســت گفت‪ :‬با احتســاب میعانات‬ ‫گازی در ‪ 2‬ماه نخســت امســال ‪ 4‬میلیــون و ‪285‬‬ ‫هزار تن کاال از بنادر اســتان بوشــهر صادرشــده که‬ ‫ازنظر وزنی‪ 15‬درصد افزایش یافته است‪ .‬قره بیگی‬ ‫ارزش کاالهای صادراتی در ‪ 2‬ماه نخست امسال از‬ ‫گمرکات استان بوشهر را یک میلیارد و ‪ 306‬میلیون‬ ‫دالر دانســت و بیان کرد‪ :‬ارزش کاالهای صادراتی‬ ‫در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل ‪ 59‬درصد‬ ‫افزایش یافتهاست‪.‬‬ ‫او صادرات ‪ 40‬هزار تن میعانات گازی به ارزش‬ ‫‪ 20‬میلیــون دالر را از دیگــر محموله های صادراتی‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ‪ 2‬مــاه نخســت‬ ‫امســال ‪ 3.5‬میلیون تن محصوالت پتروشیمی به‬ ‫ارزش ‪ 1.2‬میلیارد دالر از گمرکات استان بوشهر به‬ ‫کشورهای هدف صادرشده است‪ .‬مدیرکل گمرک‬ ‫بوشهر بابیان اینکه محموله صادراتی استان بوشهر‬ ‫یشــود تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــه بیش از ‪ 20‬کشــور صادر م ‬ ‫صادرات بدون احتساب میعانات گازی استان در‬ ‫‪ 2‬ماهه نخست امســال‪ ،‬حدود ‪ 4‬میلیون و ‪245‬‬ ‫هــزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و ‪ 286‬میلیون‬ ‫دالر بوده است‪ .‬قره بیگی بابیان اینکه این استان‬ ‫در عرصه صادرات غیرنفتی جایگاه مهم در کشور‬ ‫دارد گفــت‪ :‬حــدود ‪ 22‬درصــد از حجــم صادرات‬ ‫کشور از گمرکات استان بوشهر انجام می شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 3800‬تن کاالی اساسی در قالب‬ ‫طرح تنظیم بازار در استان بوشهر توزیع شد‬ ‫در شــرایط کرونایی و افزایش افسارگســیخته‬ ‫حهــای مختلفــی برای‬ ‫قیمــت کاال و خدمــات طر ‬ ‫کنترل و مهار قیمت ها در بازار اجرا شد‪.‬‬ ‫تهیه و توزیع گوشت مرغ و قرمز‪ ،‬شکر‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫روغن و دیگر مواد غذایی در دســتور ســتاد تنظیم‬ ‫بازار قرار گرفت که این مهم همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫گوشت مرغ از ابتدای امسال تاکنون با قیمت های‬ ‫یشــود که در این راســتا‬ ‫متفاوتی در بازار عرضه م ‬ ‫ســتاد تنظیــم بــازار قیمــت مصــوب ان تعییــن و‬ ‫اعالم کرد‪ .‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت‬ ‫ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان بوشــهر‬ ‫از توزیــع بیــش از ‪ 3‬هــزار و ‪ 800‬تــن برنــج و شــکر‬ ‫و دیگــر کاالهــای اساســی در طرح تنظیم بــازار در‬ ‫اســتان بوشهر خبر داد و اظهار داشــت‪ :‬در راستای‬ ‫اقدامــات تنظیــم بــازار در اســتان بوشــهر در ‪ 2‬ماه‬ ‫نخســت امســال افزون ‪ 3‬هزار و ‪ 800‬تن کاالهای‬ ‫اساسی طرح تنظیم بازار شامل برنج‪ ،‬شکر‪ ،‬گوشت‬ ‫قرمزمنجمد‪ ،‬گوشتمرغمنجمدباقیمتمصوب‬ ‫در اســتان توزیع شده است‪ .‬ابوالقاسم محمدزاده‬ ‫با اشــاره به سهمیه های اختصاص یافته به استان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بر همین اساس میزان یک هزار و‬ ‫‪ 700‬تن برنج با قیمت هر کیلوگرم ‪ 18‬هزار و ‪500‬‬ ‫تومــان‪ ،‬شــکر ‪ 20‬هــزار تن با قیمت هر کیلوگرم ‪8‬‬ ‫هــزار و ‪ 700‬تومــان‪ ،‬گوشــت قرمز منجمد ‪ 52‬تن‬ ‫بــا قیمــت هر کیلو ‪ 80‬هــزار تومان و گوشــت مرغ‬ ‫منجمد با قیمت مصوب به دست مصرف کننده از‬ ‫طریق جایگاه های منتخب توزیع شده است‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان‬ ‫صمــت اســتان عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه به شــرایط‬ ‫موجود بیمــاری کرونا و الزام رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توزیع کاالهای اساسی بیشتر از طریق‬ ‫یهــای کارمندی و‬ ‫فروشــگاه های منتخب‪ ،‬تعاون ‬ ‫کارگری و بخشــی نیز از طریق مراکز خیریه توزیع‬ ‫می شود تا به سالمت مردم اسیب وارد نشود‪.‬‬ ‫محمدزادهبابیاناینکهجلسات کارگروهتنظیم‬ ‫بازار استان به صورت مستمر در حال برگزاری است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیگیری موضوعات مرتبط با جذب و‬ ‫توزیع کاالی اساســی بر اساس برنامه های ابالغی‬ ‫ستاد تنظیم بازار کشور است تا بتوان بخشی از نیاز‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را برطرف کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلجدیدتامیناجتماعیبوشهرمعارفهشد‬ ‫عبــاس دیــری کــه در زمســتان ســال پیــش‬ ‫به عنــوان سرپرســت اداره کل تامیــن اجتماعی‬ ‫اســتان بوشــهر ب هجــای عبــدا‪ ...‬شــیرکوند‬ ‫منصوب شده بود طی حکمی به عنوان مدیرکل‬ ‫معارفــه شــد‪ .‬بــه گــزارش فــارس‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫جدید ســازمان تامین اجتماعی اســتان بوشــهر‬ ‫بــا حضــور هوشــنگ فــوالدی معــاون درمــان‬ ‫غیرمســتقیم ســازمان تامین اجتماعی کشــور و‬ ‫عادل دهدشتی معاون فرهنگی سازمان تامین‬ ‫اجتماعــی کشــور معارفــه شــد‪ .‬در ایــن اییــن‬ ‫عباس دیری که در زمستان سال پیش به عنوان‬ ‫سرپرســت اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان‬ ‫بوشــهر به جای عبداهلل شــیرکوند منصوب شــده‬ ‫بود طی حکمی به عنوان مدیرکل معارفه شد‪.‬‬ ‫شــیرکوند از مهرماه ســال ‪ ۹۷‬به عنوان مدیرکل‬ ‫تامیــن اجتماعــی اســتان بوشــهر عهــده دار این‬ ‫یمــاه ســال ‪ ۹۹‬ســکان دار‬ ‫ســمت بــود و تــا د ‬ ‫تامین اجتماعی استان بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهرداریبوشهربرایتوسعهزیرساخت هایارتباطیدر تعامل کامل‬ ‫با مخابرات است‬ ‫شــهردار بندر بوشــهر گفــت‪ :‬این شــهرداری در‬ ‫راستای توسعه زیرساخت های ارتباطی در تعامل‬ ‫کامــل بــا مخابرات ناحیه بوشــهر اســت‪ .‬حســین‬ ‫صالحیان در نشســت با علــی مهرپویا مدیرعامل‬ ‫شــرکت مخابــرات ناحیــه بوشــهر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫برگزاری نشس ـت های هم اندیشی با دستگاه های‬ ‫خدمات رسان همانند مخابراتی فرصتی برای ارتقا‬ ‫هر چه بیشتر زیرساخت ها است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫نمونــه در ارتباط با جانمایی دکل های مخابراتی‬ ‫در سطح شهر باید این کار همسو با استانداردهای‬ ‫مدنظر شــهرداری باشــد تا نصب دکل ها منجر به‬ ‫ایجــاد نگرانی برای شــهروندان نباشــد‪ .‬صالحیان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در توســعه زیرســاخت های ارتباطــات‬ ‫شــهری تعامــل بی قیدوشــرط بیــن مخابــرات و‬ ‫شهرداری می تواند زمینه ساز ارائه خدمات شایانی‬ ‫به شهروندان باشد که شهرداری در این زمینه اماده‬ ‫هرگونــه همــکاری بــا مخابــرات اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بخشی از کار مخابرات برای توسعه زیرساخت ها‬ ‫نیازمنــد به حفاری دارد که بــرای این موضوع نیاز‬ ‫اســت برنامه متناســب با حفاری ها به شــهرداری‬ ‫ارائــه شــود تا حین اجرا خللــی درروند کار صورت‬ ‫نگیرد‪ .‬صالحیان اظهار داشــت‪ :‬در اجرا حفاری ها‬ ‫باید ســازوکار الزم از ســوی مخابرات تدارک دیده‬ ‫شــود تــا ترمیــم ا نهــا در ســریع ترین زمان ممکن‬ ‫یهــا‬ ‫صــورت گیــرد چراکــه تاخیــر درترمیــم حفار ‬ ‫همواره منجر به نارضایتی شهروندان است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راهکارهای تامین بخشی از اب استان از کازرون بررسی شد‬ ‫معاون امور عمرانی اســتاندار بوشهر با اشاره‬ ‫به نشست با مسئوالن استان فارس در تامین اب‬ ‫شــرب اســتان بوشــهر از منابع ابی کازرون اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن نشســت معــاون امــور عمرانــی‬ ‫استاندار فارس‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫شــیراز‪ ،‬اب منطق ـه ای بوشــهر و فــارس‪ ،‬نماینده‬ ‫وزارت نیــرو و فرمانــدار کازرون راهکارهــای الزم‬ ‫بــرای رســیدگی بــه مشــکل اب دشتســتان ارائــه‬ ‫کردند‪ .‬مهرداد ســتوده با اشــاره به مصوبات این‬ ‫نشســت افزود‪ :‬در سنوات قبل که بخشی از اب‬ ‫اســتان بوشــهر و شهرســتان دشتســتان از کازرون‬ ‫تامین می شد که مقرر شد کماکان اب تخصیصی‬ ‫شهرستان دشتستان از این محل تامین شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به ساخت پروژه های اب شیرین کن‬ ‫در نقاط مختلف اســتان بوشهر گفت‪ :‬با تکمیل‬ ‫این پروژه ها میزان وابستگی اب استان بوشهر به‬ ‫کازرون به حداقل می رسد‪ .‬معاون امور عمرانی‬ ‫اســتاندار بوشــهر بیــان کــرد‪ :‬بــا محوریــت اب و‬ ‫فاضالب استان بوشــهر اعتبار موردنیاز به صورت‬ ‫نقــدی کــه بــه تاییــد نماینــده وزارت نیرو رســید‬ ‫بــرای پرداخت به کشــاورزان بومــی تامین کننده‬ ‫اب شــرب مــردم اســتان بوشــهر تخصیــص یابد‪.‬‬ ‫ستوده ارتباط مردم دشتستان با کازرون را دارای‬ ‫پیشــینه تاریخی درخشــان دانســت و بیان کرد‪:‬‬ ‫روابــط فرهنگی‪ ،‬اجتماعــی و تاریخی مردم این‬ ‫دو شهرســتان بــه ســال های متمــادی برمی گردد‬ ‫کــه همــکاری مــردم کازرون بــا اســتان بوشــهر در‬ ‫لســتایش و درخــور‬ ‫عرص ههــای گوناگــون قاب ‬ ‫تحسین است‪ .‬او‪ ،‬با قدردانی از همکاری معاون‬ ‫عمرانی اســتاندار فارس‪ ،‬مسئوالن اب منطقه ای‬ ‫اســتان های بوشــهر و فارس و همراهــی فرماندار‬ ‫کازرون گفــت‪ :‬امیــد م ـی رود بــا همراهــی مــردم‬ ‫در مدیریــت مصــرف اب دغدغــه تامیــن اب در‬ ‫تابســتان امسال برطرف شــود‪ .‬ستوده بیان کرد‪:‬‬ ‫امید می رود با افزایش طرح های شیرین سازی اب‬ ‫دریــا در اینــده شــاهد انتقــال اب خلیج فارس به‬ ‫مجموعه شهرستان کازرون باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫بوشــهر هــم از اجــرای طــرح نکاشــت خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت اب و فاضــاب اســتان بوشــهر در‬ ‫قالب طرح نکاشت ‪ ۳‬میلیارد تومان به کشاورزان‬ ‫دارای زمیــن اطراف رودخانه شــاهپور شهرســتان‬ ‫کازرون اســتان فــارس کــه از کشــت محصــول‬ ‫خودداری کرده و سهمیه اب خود را به مردم این‬ ‫استان اختصاص دادند‪ ،‬پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫عبدالحمیــد حمــزه پــور ادامــه داد‪ :‬بر همین‬ ‫اســاس ان میزان ابی که برای کشت محصوالت‬ ‫یشــد‪ ،‬وارد شــبکه‬ ‫مختلف کشــاورزی مصرف م ‬ ‫یشــود کــه همکاری‬ ‫اب رســانی اســتان بوشــهر م ‬ ‫کشــاورزان و مســئوالن اســتان فــارس و کازرون‬ ‫ستودنی است‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکــه اکنــون ‪ ۲۰‬درصــد از اب‬ ‫مصرفی اســتان بوشــهر از کازرون تامین می شود‬ ‫افــزود‪ :‬کاهش ‪ ۵۰‬درصدی بارش ها در زمســتان‬ ‫گذشته و خشک سالی باعث افت کمی و کیفی‬ ‫منابــع ابــی محلــی درون اســتان و اســتان های‬ ‫هم جوار شــده اســت‪ .‬مدیرعامل اب منطقه ای‬ ‫بوشــهر هــم خشکســالی ها و کاهــش بــارش‬ ‫بــاران را مورداشــاره قــرارداد و افــزود‪ :‬کاهــش‬ ‫بــارش باران در زمســتان گذشــته‪ ،‬افــت ابدهی‬ ‫چا ههــا و رودخان ههــا در پــی داشــته اســت که‬ ‫بــر بحــران کم ابی افزوده اســت‪ .‬علی محمدی‬ ‫بــا قدردانی از همکاری مســئوالن اســتان فارس‬ ‫و کازرون در تامین اب اشــامیدنی استان بوشهر‬ ‫گفــت‪ :‬پروژ ههــای مهــم در راســتای سدســازی‬ ‫بشــیرین کن در اســتان بوشــهر در حــال اجرا‬ ‫وا ‬ ‫اســت کــه بخشــی از ایــن پروژه ها امســال وارد‬ ‫مدار تولید و بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رفع موانع تولید پایدار گاز در پارس جنوبی‬ ‫پیگیریمی شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت و‬ ‫دنبالخواهدشدتاباعملکردی‬ ‫گاز پــارس گفــت‪ :‬تحقق تولید‬ ‫مناسب‪ ،‬نیاز کشور به تولیدات‬ ‫ایمــن و پایــدار گاز از پــارس‬ ‫پــارس جنوبی به ویژه در فصل‬ ‫جنوبــی مســتلزم رفــع موانــع‬ ‫زمستان تامین شــود‪ .‬او بابیان‬ ‫و پشــتیبانی از تولید اســت که‬ ‫اینکهاقدام هایمهمیدرزمینه‬ ‫محمد مشکین فام‬ ‫امسالبه صورتجدیپیگیری‬ ‫رفع موانع و پشتیبانی از تولید‬ ‫می شود‪ .‬محمد مشکین فام با‬ ‫ایمن و حداکثــری گاز در پارس‬ ‫اشــاره به نام گذاری ســال ‪ ۱۴۰۰‬با عنوان «تولید‪ ،‬جنوبی انجام شــده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها» گفت‪ :‬همچون ســال جاری برنامه ها و پیشنهادات الزم در این‬ ‫گذشــته تالش می کنیم تا با رفع موانع و انجام زمینــه به وزارت نفت اعالم شــده کــه این موارد‬ ‫پشــتیبانی های موثــر‪ ،‬تولید حداکثــری‪ ،‬ایمن و هم اکنون در حال رسیدگی هستند‪ .‬مشکین فام‬ ‫پایــدار گاز از پــارس جنوبی را در ســال جاری نیز به جلسات مستمر با مدیریت تولید و عملیات‬ ‫محقــق کنیــم‪ .‬او بابیان اینکه پشــتیبانی و رفع این شــرکت اشــاره کرد و گفت‪ :‬در این جلسات‬ ‫موانــع از ملزومــات تولید ایمــن و پایــدار گاز در هفتگی‪،‬تنگناهاومشکالتپیشرویعملیات‬ ‫پارس جنوبی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬برای استمرار تولید تولیــد اعــام و متناســب بــا ایــن مشــکالت‪،‬‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ایمــن و پایدار‪ ،‬باید از بخش تولید به طورجدی برنامه ریزی و برای رفع ان ها اقدام م ‬ ‫پشتیبانی و حمایت صورت گیرد و موانعی که او رفــع مشــکل اقامــت کارکنــان ســکوهای‬ ‫بــر ســر راه تولیــد وجود دارد نیز برداشــته شــود‪ .‬دریایــی از طریــق به کارگیــری بارج پشــتیبانی‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بابیان اینکه ســی پد‪ ،‬انتخاب پیمانکاران در جهت تامین‬ ‫به عنوان یکی از شرکت های تولیدی پیشران در قطعــات یدکی و تعمیرات دیــزل ژنراتورهای‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬سهم بیش از ‪ 70‬درصدی از تولید سکوها و رفع مشــکالت مالی را از اقدام های‬ ‫گاز غنی و تامین خوراک به منظور تولید‪ 40‬درصد انجام شــده در زمینــه رفع موانــع تولید عنوان‬ ‫بنزین کشور را بر عهده داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پارس کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬افــزون بر پیگیــری موارد‬ ‫جنوبــی یکــی از مهم ترین قطب هــای تولیدی به صورت روزانه‪ ،‬درصورتی که موانعی بر سر راه‬ ‫کشــور و این شــرکت متولی توســعه و عملیات تولید قرار داشته باشد‪ ،‬تالش می کنیم این موانع‬ ‫بهره برداری از این میدان است‪ ،‬درنتیجه به طور را با توجه به شــرایطی که کشور درگیر ان است‬ ‫فزاینده وجدی تر این شعار هم در بخش تقویت ازجملــه شــیوع کرونا‪ ،‬شــرایط تحریمــی و تورم‬ ‫تولیدوهمدر بخشپشتیبانیوشناساییموانع موجود‪،‬رفع کنیم‪.‬‬ ‫اجرایعملیاتتعمیراتاساسیسال‪1400‬‬ ‫پاالیشگاهسوممجتمع گاز پارسجنوبی‬ ‫عملیــات تعمیــرات اساســی ســال ‪1400‬‬ ‫پاالیشــگاه ســوم مجتمع گاز پــارس جنوبی‬ ‫باهــدف مدیریــت موثــر دارائی هــای‬ ‫فیزیکــی و بــا برنامه ریــزی به منظــور انجام‬ ‫بیــش از ‪ 1895‬دســتور کار اصالحــی و‬ ‫پیشــگیرانه بــا موفقیــت در حــال انجــام‬ ‫اســت‪ .‬محمــد شــفیع موذنــی دراین بــاره‬ ‫گف ــت‪ :‬اینده نگــری در تعویــض برخــی از‬ ‫خطوط مهم فرایندی‪ ،‬اهتمام به مدیریت‬ ‫دارائی های فیزیکی و کســب مزیت رقابتی‬ ‫را از مشــخصه های تعمیرات اساســی ســال‬ ‫‪ 1400‬پاالیشــگاه ســوم برشــمرد‪ .‬مدیــر‬ ‫پاالیشــگاه ســوم مجتمع گاز پــارس جنوبی‬ ‫بــا اشــاره به زمان بنــدی ‪ 27‬روزه تعمیرات‬ ‫اساســی پاالیشگاه سوم با توجه به شرایط‬ ‫حســاس بهداشــتی ناشــی از شــیوع ویروس‬ ‫کرونا ضمن تاکید بر رعایت شــیوه نامه های‬ ‫ابالغی‪ ،‬رویکرد پاالیشگاه را انجام کارهای‬ ‫مهــم و اولویــت دار تعمیراتی و پیشــگیرانه‬ ‫عنوان کرد‪ .‬او با اشــاره به ‪ 752‬دستور کار‬ ‫اصالحــی و ‪ 1143‬دســتور کار پیشــگیرانه‬ ‫تعمیراتی‪ ،‬تعویض قســمت عمده خط ‪10‬‬ ‫اینــچ باالنــس الین میعانــات گازی مربوط‬ ‫بــه واحــد ســیالبه گیــر‪ ،‬تعمیــرات ســاالنه‬ ‫کمپرســور واحــد تثبیــت میعانــات گازی‪،‬‬ ‫تعویــض مولکوالرســیو درایــر ‪ C‬ردیــف‬ ‫گازی دوم و درایــر ‪ A‬ردیــف گازی چهــارم‬ ‫از اقدامــات مهــم در بازه زمانــی تعمیرات‬ ‫اساســی عنــوان داشــت‪.‬موذنی ادامه داد‪:‬‬ ‫بازرســی از برج هــای احیــای امیــن ردیــف‬ ‫اول و دوم‪ ،‬تعویــض فیلترهــای ورودی‬ ‫واحــد ‪ 101‬هــر چهــار ردیــف گازی‪ ،‬انجــام‬ ‫تعمیرات مســیر اب دریا بــه واحدها‪ ،‬بروز‬ ‫رســانی نرم افزارهــای مربــوط بــه الجیــک‬ ‫‪ F&G‬و بــرق‪ ،‬از دیگــر فعالیت های عمده‬ ‫تعمیرات اساســی اســت که باهــدف بهبود‬ ‫شــاخص هایی چــون قابلیــت اطمینــان‪،‬‬ ‫در دســترس پذیری و ارتقــای رضایتمنــدی‬ ‫مشتریان برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در پایــان از همــه‬ ‫همــکاران عملیاتــی‪ ،‬تعمیراتــی و پشــتیبانی‬ ‫پاالیشــگاه سوم که در شرایط دشوار کنونی‬ ‫بــا حداقــل نیروهــای جذب شــده و با تالش‬ ‫مضاعــف در جهــت انجــام موثــر و به موقع‬ ‫امــور مرتبــط تــاش می نماینــد تشــکر و‬ ‫قدردانــی کــرد و اظهــار امیــدواری نمــود که‬ ‫عملیات تعمیرات اساســی امسال با رعایت‬ ‫کامل دســتورالعمل های بهداشتی ابالغ شده‬ ‫و بــدون عــوارض ناشــی از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونا و بدون حادثه به انجام برسد‪.‬‬ ‫خریداینترنتیدر بوشهر‪ ۷۰‬درصد‬ ‫افزایشیافت‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫اســتان بوشهر گفت‪ :‬ســرانه مرسوالت پستی‬ ‫در بوشهر در ‪ ۲‬ماه سال جاری به سه میلیون‬ ‫مرسوله رسیده است که نشان دهنده افزایش‬ ‫‪ ۷۰‬درصــدی خریدوفــروش انالیــن در ایــن‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی سملیان دراین ارتباط‬ ‫افــزود‪ :‬پیش ازایــن ســرانه مرســوالت پســتی‬ ‫بوشــهر یک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار مرســوله بود‬ ‫کــه امســال یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار مرســوله‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫او اعــام کــرد‪ :‬اداره کل پســت اســتان‬ ‫بوشــهر‪ ،‬زیرســاخت های خدمــات انالیــن‬ ‫مناســبی برای کســب وکارها فراهم و بوشــهر‬ ‫در زمــان حاضــر رتبــه چهــارم کشــوری را در‬ ‫خریدوفروش اینترنتی کسب کرده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فناوری اطالعات‬ ‫اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر‬ ‫صنایــع در دوران شــیوع کرونــا بــا اســیب‬ ‫اقتصــادی مواجــه شــده اند‪ ،‬گفت‪ :‬پســت‬ ‫بوشــهر در همــکاری بــا فروشــندگان‬ ‫تولیــدات بومــی به ویــژه محصــوالت‬ ‫دریایــی و خرمــا عملکــرد فعالــی داشــته‬ ‫اســت و هم اکنون درصــدد افزایش تعداد‬ ‫شــهرهای مقصد این مرسوالت است‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه زیرســاخت های ارتباطــی‬ ‫موردنیاز برای برگزاری انتخابات پیشرو‪ ،‬بیان‬ ‫کــرد‪ :‬در روزهــای برگــزاری فراینــد انتخابــات‬ ‫الزم است ارتباط پایدار و پهنای باند مناسب‬ ‫در اختیــار عمــوم مــردم و مراکــز برگزارکننــده‬ ‫انتخابــات قــرار گیــرد کــه دراین ارتبــاط‬ ‫هماهنگی هــای الزم بیــن اپراتورهــای تلفــن‬ ‫همــراه‪ ،‬شــرکت مخابرات اســتان و اداره کل‬ ‫زیرساخت انجام شده است‪.‬‬ ‫ســملیان بابیــان اینکــه اکنــون بیــش از‬ ‫‪ ۹۳‬درصــد از جاده هــای اصلــی بوشــهر‬ ‫پوشــش ارتباطــی دارنــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــا‬ ‫برنامه ریزی هــای انجام شــده هــر یــک از‬ ‫اپراتورها موظف شــده اند درصــدی از ایجاد‬ ‫پوشــش در جاده هــای اصلــی باقی مانــده را‬ ‫تحت پوشش قرار دهند‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬یکــی از جاده های اصلی اســتان‬ ‫بوشــهر مســیر جــم بــه ســیراف اســت کــه ‪۲‬‬ ‫منطقــه صنعتــی را بــه هــم متصــل می کند و‬ ‫اپراتــور همــراه اول هم اکنــون ایجــاد ســایت‬ ‫تلفــن همراه برای تکمیل پوشــش این جاده‬ ‫را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اینده کاپیتان رئال مادرید‬ ‫همچنان مبهم است‬ ‫ســرمربی فرانســه‪ ،‬در‬ ‫غیرممکن بود‪ .‬دشان از پاسخ‬ ‫مصاحبه ای توضیح داده است‬ ‫دادن به این سوال که ایا بنزما‬ ‫که کلید بازگشت کریم بنزما به‬ ‫را بخشیده است‪ ،‬طفره رفت‬ ‫تیم ملی‪ ،‬دیدار ان دونفر بوده‬ ‫و گفت صحبت کــردن درباره‬ ‫اســت و بــدون ایــن مالقــات‬ ‫بخشش موضوع بسیار بزرگی‬ ‫دیدیه دشان‬ ‫این امر غیرممکن بود‪ .‬دیدیه‬ ‫اســت‪ .‬مشــکالتی کــه بنزمــا‬ ‫دشــان تایید کرده است که او‬ ‫در ســال های اخیــر داشــت و‬ ‫تصمیم گیرندهدربارهبازگشت کریمبنزمابهتیم دعوت نشدن او به تیم ملی فرانسه باعث شد‬ ‫ملی فرانسه بود و دیگر مالحظات شخصی در تا دشان را به نژادپرستی متهم کند و سرمربی‬ ‫این تصمیم تاثیری نداشتند‪ .‬سرمربی تیم ملی فرانســه در ادامه هدف حمالت بســیاری شــد‬ ‫فرانســه گفت که قصد نــدارد درباره جزییاتی که او را فردی نژادپرســت می دانســتند‪ .‬دشان‬ ‫که باعث تغییر شــرایط و دعوت دوباره بنزما اصــرار دارد کــه نــه به عنــوان یــک فرد عــادی‪،‬‬ ‫به تیم ملی فرانسه پس از پنج سال و نیم شد‪ ،‬بلکــه به عنوان ســرمربی تیم ملی فرانســه که‬ ‫صحبت کند‪ .‬هرچند دشان گفت که مهم ترین وظیفه اش انتخاب بهترین بازیکنان است‪ ،‬این‬ ‫مرحلــه دیــدار دو طــرف بود که به هــر دو این تصمیم را گرفته هرچند خیلی ها نمی خواهند‬ ‫فرصــت را داد که باهم در رابطه با مشــکالت حــرف من را بفهمند امــا بازهم باید تکرار کرد‬ ‫پیش امده صحبت کنند‪ .‬دشان همچنین گفت مســائل شــخصی مــن در درجــه دوم اهمیــت‬ ‫که بدون این دیدار بازگشت بنزما به تیم ملی هستند‪.‬‬ ‫پوچتینو در پاریس خواهد ماند‬ ‫لئوناردو‪ ،‬مدیر ورزشی پاری‬ ‫امــا می گویــد پوچتینو کــه تازه‬ ‫ســن ژرمــن‪ ،‬به رغــم شــایعات‬ ‫در ماه ژانویه جانشین توماس‬ ‫مذاکرهباتاتنهامورئالمادرید‪،‬‬ ‫توخــل شــد‪ ،‬بــه ایــن زودی ها‬ ‫احتمــال جدایــی مائوریســیو‬ ‫پاریــس را تــرک نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پوچتینو‪ ،‬ســرمربی ایــن تیم را‬ ‫به این ترتیــب به نظر می رســد‬ ‫پوچتینو‬ ‫انــدک دانســت‪ .‬در روزهــای‬ ‫که پاریسی ها حاضرند تا با هر‬ ‫گذشــته گفته شــد که پوچتینو‬ ‫باشــگاهی کــه قصــد وسوســه‬ ‫بــه ‪ PSG‬اطــاع داده کــه مایــل بــه جدایــی از پوچتینوراداشتهباشد‪،‬براینگه داشتنسرمربی‬ ‫این باشــگاه اســت‪ ،‬اما اکنــون خــروج او از پاری خــود بجنگنــد‪ .‬رئال مادریــد پــس از کناره گیری‬ ‫ســن ژرمــن پیچید هتــر از قبــل به نظر می رســد‪ .‬زین الدین زیدان از هدایت این تیم‪ ،‬پوچتینو را‬ ‫لئونــاردو‪ ،‬مدیــر ورزشــی پاری ســن ژرمــن نیز در گزینه اصلی جایگزینی زیــدان می داند‪ .‬تاتنهام‬ ‫اخرین صحبت خود با خبرنگاران تالش کرد تا نیز مایل است تا سرمربی سابق خود را بار دیگر‬ ‫گمانه زن ‬ ‫ششــده که قــراردادی‬ ‫یهــا درباره جدایی ســرمربی ارژانتینی به لنــدن بازگرداند و گزار ‬ ‫را ناچیــز و بی اهمیــت بخواند‪ .‬و ‬ ‫یمــدت بــه پوچتینــو پیشــنهاد کــرده تــا‬ ‫بســایت گل طوالن ‬ ‫پیشــتر گزارش کرده بود که با توجه به تمایلی پس ازاینکــه با افت اســپرز در نوامبر ســال ‪2019‬‬ ‫کــه تاتنهام و رئــال مادرید به امضای قــرارداد با از این تیم اخراج شــد و جای خود را به مورینیو‬ ‫او دارنــد‪ ،‬پوچتینــو بــه ‪ PSG‬اطالع داده اســت داد‪ ،‬حاال پس از اخراج مورینیو‪ ،‬بار دیگر سکان‬ ‫که قصد جدایی از این باشگاه را دارد‪ .‬لئوناردو هدایت تاتنهام را در دست بگیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫در مکتب شاهین درگیری‬ ‫جایی ندارد‬ ‫دستیار محرم نوید کیا اعتقاد دارد پرسپولیس و‬ ‫ســپاهان از مکتب شــاهین بوده و درگیری بین این‬ ‫دو تیــم خیانت بزرگی به مردم ایران اســت‪ ،‬چون‬ ‫فوتبال باید ریشــه مردمی و انســانی داشته باشد‪.‬‬ ‫علیرضا مرزبان در گفت وگو با ایسنا درباره تعطیلی‬ ‫لیگ و شرایط بازیکنان سپاهان اظهار کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫یهــای ملــی می دانســتیم چــه مــدت به ما‬ ‫بــه باز ‬ ‫استراحت می خورد و به همین خاطر برای امادگی‬ ‫ازنظربدنسازی‪،‬تاکتیکیوروانیمعیارهایخاصی‬ ‫را در نظــر گرفتیم‪ .‬داریم ســعی می کنیم وضعیت‬ ‫هــوازی بازیکنانمــان را بهبــود ببخشــیم‪ .‬مســائل‬ ‫تاکتیکی را یک بار دیگر بررســی کردیم و در رابطه‬ ‫بــا مشــکالتمان صحبــت کردیم و همچنیــن برای‬ ‫بازیکنانمانتمریناتخاصیرادرنظر گرفتیم‪.‬‬ ‫تعطیلی لیگ شوک بزرگی برای ما نبود‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تیم ما از این نظر باید سازماندهی‬ ‫پیدا کند تا با فشاری که در ادامه لیگ و در رقابت‬ ‫با پرســپولیس وجود دارد کنار بیاید‪ .‬تعطیلی لیگ‬ ‫شــوک بزرگی برای ما نبود و بر اســاس این معیارها‬ ‫برنامه ریــزی خوبــی انجــام دادیــم و کار خودمــان‬ ‫راداریم انجام می دهیم‪ .‬ســعی می کنیم با امادگی‬ ‫صد در صد وارد لیگ شویم و از طرفی دیگر اردویی‬ ‫یشــود و در ایــن اردو‬ ‫داریــم کــه در تهــران برگزار م ‬ ‫‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬بــازی دوســتانه خواهیم داشــت و بعدازان‬ ‫یک اردوی کوتاه مدت در کیش خواهیم داشت تا‬ ‫بتوانیمدر انجابیشتررویمسائلبدنی کارکنیم‪.‬‬ ‫جدال قهرمانی تا روز اخر ادامه خواهد داشت‬ ‫مربــی ســپاهان دربــاره ادامه لیــگ و رقابت‬ ‫ســپاهانی ها بــرای قهرمانــی گفــت‪ :‬رقابــت‬ ‫پرســپولیس و ســپاهان در لیــگ بــرای قهرمانــی‬ ‫مشــخص بــه نظر می رســد و احســاس مــن این‬ ‫اســت کــه قهرمانــی تــا روز اخــر ادامــه خواهــد‬ ‫داشــت و زودهنــگام نخواهنــد بــود‪ ،‬چــون این‬ ‫دو تیــم کیفیت خیلی خوبــی دارند و راه خیلی‬ ‫خوبی را طی کردند و در پیش خواهند داشت‪.‬‬ ‫خیلــی مهــم اســت ســپاهان بتواند این فشــار را‬ ‫تحمل کند و این مسئله را تیم ما نشان داده تا‬ ‫در شــرایط سخت بتواند بازی ها را ببرد‪ .‬تیم ما‬ ‫برای رســیدن به قهرمانی متحد اســت و رقابت‬ ‫پرســپولیس و ســپاهان بســیار زیبا خواهــد بود‪،‬‬ ‫چــون دو تیــم از مکتب شــاهین می ایند و برای‬ ‫قهرمانی تالش می کنند‪.‬‬ ‫ی بین پرسپولیس و سپاهان خیانت‬ ‫درگیر ‬ ‫است‬ ‫او درباره حواشی چند وقت اخیر میان سپاهان‬ ‫و پرســپولیس بیان کرد‪ :‬من از هواداران و مسئوالن‬ ‫دو تیــم درخواســت بزرگــی دارم‪ .‬هــر دو تیــم از‬ ‫مکتب شــاهین هســتند و احســاس خیلــی خوبی‬ ‫بــا هوادارانشــان دارنــد‪ .‬رقابت دو تیم باید ســالم‬ ‫و ورزشــی باشــد و هــر دو تیــم ســعی خواهند کرد‬ ‫موفق باشند اما این موفقیت نباید به درگیری بین‬ ‫دو شهر تهران و اصفهان ارتقا پیدا کند‪ .‬این مسئله‬ ‫خیانــت بزرگی به مردم ایران اســت‪ ،‬چون فوتبال‬ ‫باید ریشه مردمی و انسانی داشته باشد‪ .‬وارد زمین‬ ‫که می شویم باید مردانه و انسان دوستانه با تمام‬ ‫وجودمانمبارزه کنیم‪.‬‬ ‫مسائل انسانی را نباید فراموش کنیم‬ ‫مرزبان ادامه داد‪ :‬هواداران هم به همین صورت‬ ‫در طول ‪ ۹۰‬دقیقه حس خوبی را داشــته باشــند و‬ ‫احساس خوبی را به هم منتقل کنند‪ .‬بعد از بازی ما‬ ‫مردم یک کشور و مردم ایران بزرگ هستیم‪ .‬مردمی‬ ‫کــه تاریــخ بزرگی دارند و ازنظر فلســفه‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫انسان دوستی و حتی مسائل روانی کشوری بودیم‬ ‫که جلوی همه کشــورهای جهان ایستاده بودیم و‬ ‫تمام جهان به ســمت ایــران نگاه می کردند‪ .‬نباید‬ ‫یادمــان بــرود که مردم بــزرگ و انســان های بزرگی‬ ‫هستیم‪ .‬این فوتبال باید به ما این مسئله را نشان‬ ‫دهد که ‪ ۹۰‬دقیقه مبارزه داریم اما مسائل انسانی‬ ‫هممطرحاستونبایداینمسائلرافراموش کنیم‪.‬‬ ‫هواداران را تحریک نکنیم‬ ‫نکــه انســانیت نقــش اول را ایفــا‬ ‫او بابیــان ای ‬ ‫می کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬هر دو تیم حق ایــن رادارند مبارزه‬ ‫کنند یا حتی برای هم کری بخوانند اما در حد ورزش‬ ‫و همان‪ ۹۰‬دقیقه باید باقی بماند‪ .‬درمجموع باید‬ ‫بدانیم برای انسان بودن نیاز به فاکتورهای بزرگی‬ ‫داریدواینمسئلهبایدمدنظرهمهباشگاه هاباشد‪.‬‬ ‫همدیگــر را نباید متهم کنیم‪ ،‬هــواداران را تحریک‬ ‫نکنیم‪ ،‬رقابت ورزشــی داشــته باشیم‪ ،‬سعی کنیم‬ ‫تیم خوبی باشیم‪ ،‬گل های بهتری بزنیم و بازی های‬ ‫زیباییراانجامدهیم‪.‬نبایدسعی کنیمباشیوه های‬ ‫دیگر مردم را تحریک کنیم و تشنج ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫باید رقابت انسانی و فنی وجود داشته‬ ‫باشد‬ ‫مربی سپاهان در پایان اضافه کرد‪ :‬این مسئله‬ ‫باعث می شــود کل فوتبال و ورزشــمان را زیر سوال‬ ‫ببریمومهم ترینفاکتورایناست کهمانماینده های‬ ‫فوتبالایرانونماینده هایمردمایرانهستیم کهدر‬ ‫باشگاه هایمانداریمفعالیتمی کنیم‪.‬ماهواداران‬ ‫تیم هایمان هستیم و باید مسائل انسانی را رعایت‬ ‫کنیم‪.‬همهباشگاه هااینرابایدمدنظرداشتهباشند‬ ‫که رقابت انسانی و فنی باید وجود داشته باشد و‬ ‫چهره خوبی را از مردم ایران ارائه دهیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نخستینخریدتابستانیپرسپولیسازاصفهانمی اید‬ ‫در شــرایطی که باشــگاه پرســپولیس در فاز اول‬ ‫نقل و انتقاالت تابستانی خود‪ ،‬تمدید قرارداد را در‬ ‫دستور کار قرار داده‪ ،‬جذب نفرات مدنظر یحیی نیز‬ ‫پروسه موازی این تیم محسوب می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ورزش سه‪ ،‬پرسپولیس در حال حاضر ازنظر لیست‬ ‫شرایط مناسبی را پشت سر می گذارد و البته دغدغه‬ ‫اصلــی ا نهــا مربــوط بــه تمدیــد قــرارداد با هفت‬ ‫بازیکنی است که در پایان لیگ بیستم‪ ،‬قراردادشان‬ ‫یشــود‪ .‬امیــد عالیشــاه‪ ،‬وحیــد امیــری‪،‬‬ ‫تمــام م ‬ ‫محمدحســین کنعانــی زادگان‪ ،‬احمــد نوراللهــی‪،‬‬ ‫شهریار مغانلو و مهدی شیری شش بازیکنی هستند‬ ‫کهروزهایپایانیقراردادشانراپشتسرمی گذارند‬ ‫و موردتوجــه این باشــگاه قرارگرفته انــد تا پای میز‬ ‫مذاکره نشســته و به همــکاری خــود ادامه دهند‪.‬‬ ‫از این جمع شش نفره تنها سه نفر شرایط مبهمی‬ ‫برایادامههمکاریباباشگاه دارند‪.‬شهریار مغانلو‪،‬‬ ‫محمدحسین کنعانیزادگانواحمدنوراللهی‪.‬اولی‬ ‫که به صورت قرضی از ســانتاکالرا به جمع سرخ ها‬ ‫اضافه شده و با توجه به عملکردی که از خود به جا‬ ‫گذاشــته‪ ،‬موردتوجه این باشــگاه و کادرفنی است‬ ‫و بایــد مذاکــرات با باشــگاه پرتغالی بــرای تمدید‬ ‫پروسه رضایت نامه قرضی اش دنبال شود‪ .‬کنعانی‬ ‫زادگانونوراللهیهمپیشنهاد هاییدارند کهادامه‬ ‫حضورشــان در این تیم را با چالش مواجه می کند‪.‬‬ ‫در این میان با توجه به حضور نفرات ملی پوش در‬ ‫لیستی که باشگاه برای مذاکره تمدید قرارداد دنبال‬ ‫می کند‪ ،‬باعث شده تا ان ها به دنبال این موضوع‬ ‫باشند کهدرپایانتعطیلیتمریناتبهدنبالمذاکره‬ ‫با مهدی شــیری و امید عالیشاه باشــند و مذاکره با‬ ‫اگهی اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ روز کالسه پرونده ‪139904007141001354/1‬‬ ‫‪ -۹-۵۰۴‬بدین وسیله به خانم نازلی شیردل نام پدر‪ :‬برات تاریخ تولد‪ ۱۳۴۳/۱۲/۰۲ :‬شماره ملی‪ ۰۸۲۸۹۳۲۶۱۱ :‬شماره شناسنامه‪ ۲۵۰ :‬به نشانی‪ :‬شیروان چور چوری (بجنورد باقرخان‬ ‫‪ ۳‬کوچه کاته مقدم انتهای کوچه پاک ‪ )۴۲‬احد از ورثه مرحوم بهمن خاکسار مدیون پرونده اجرایی کاسه به شماره بایگانی ‪ - ۹۹۰۱۵۲۳‬اخطار می گردد طبق درخواست بستانکار‬ ‫و برابر ائین نامه الحاق یک تبصره به ماده ‪ ۱۰۸۲‬قانون مدنی میزان وجه نقد مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره ‪ ،۱۳۸۵/۰۶/۲۶ -۱۲۱۴۰‬تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ‪۱۰‬‬ ‫و طاق ‪ ۳۱‬بجنورد (هر قطعه سکه طای کامل بهار ازادی) به مبلغ ‪ ۱۰۱/۸۵۰/۰۰۰‬ریال محاسبه گردید‪ .‬لذا کل بدهی شما به انضمام مبلغ ‪ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰‬ریال به عنوان جهیزیه‬ ‫و ‪ ۵/۰۰۰/۰۰۰‬ریال به عنوان طا به مبلغ ‪ ۱۰۱/۸۵۰/۰۰۰‬ریال بابت طلب بستانکار و ‪ ۵‬درصد بابت حقوق دولتی که به ان افزوده می گردد می باشد که ملزم به پرداخت ان می‬ ‫باشید‪ .‬مراتب بدین وسیله به شما اباغ می گردد‪ .‬این اگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر می گردد‪ .‬علی اوسط رستمی‪ -‬سرپرست اداره‬ ‫اجرای اسناد رسمی بجنورد‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خـودرو سـواری هـاچ بـک پـژو تیـپ ‪ 207TUS‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪ 723 -53‬ج ‪ 59‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 15090055656‬و شـماره شاسـی ‪ NAAR03FE0CJ152458‬مـدل‬ ‫‪ 1391‬بـه نـام میتـرا رنجبـر کنزقـی فرزند غامحسـین شـماره شناسـنامه‬ ‫‪ 172‬کدملـی ‪ 1755951825‬صـادره از اهـواز مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1083‬‬ ‫واکنش علیرضا مرزبان به حاشیه های اخیر‬ ‫میان سپاهان و پرسپولیس‬ ‫ســرخیو رامــوس‪ ،‬کاپیتان‬ ‫یــو رامــوس نیــز در کمــپ‬ ‫رئــال مادریــد کــه هنــوز بــا‬ ‫والدبباس حاضر شــد تا طبق‬ ‫باشــگاه برای تمدیــد قرارداد‬ ‫ادعــای منابــع اســپانیایی‬ ‫به توافق نرسیده است‪ ،‬یک‬ ‫بــا مســئوالن ایــن باشــگاه‬ ‫ـاز‬ ‫تسـ‬ ‫ماه حســاس و سرنوش ‬ ‫دیــدار کــرده و در رابطــه بــا‬ ‫سرخیو راموس‬ ‫پیــش رو دارد کــه تکلیــف‬ ‫اینــده خــود مذاکــره کنــد‪.‬‬ ‫اینــده او را روشــن خواهــد‬ ‫یشــد‬ ‫باوجــودی کــه ادعــا م ‬ ‫کرد‪ .‬قرارداد ســرخ یو رامــوس و رئال مادرید شــایعات پس ازایــن دیــدار سرنوشــت اینــده‬ ‫ظرف یک ماه اینده به پایان خواهد رســید‪ ،‬ســرخ یو راموس نیز به شکل رسمی مشخص‬ ‫یشــود امــا اکنــون و پــس از گذشــت چنــد‬ ‫اما کاپیتان سپیدپوشان پایتخت اسپانیا هنوز م ‬ ‫بــا باشــگاه بــرای تمدیــد قــرارداد بــه توافق روز از ایــن دیــدار‪ ،‬هنــوز خبــر جدیــدی در‬ ‫نرســیده اســت‪ .‬رامــوس کــه در ســال ‪ 2005‬ایــن رابطــه منتشرنشــده اســت‪ .‬راموس طی‬ ‫از ســویا بــه رئــال مادریــد پیوســت‪ ،‬در ایــن ‪ 16‬ســال حضــور خــود در رئــال مادریــد ‪22‬‬ ‫ســال ها تبدیــل به یکــی از بهتریــن مدافعان عنــوان قهرمانــی کســب کــرده اســت و در‬ ‫جهــان شــده و یکــی از ارکان موفقی ‬ ‫نهــا مانند ســه قهرمانی متوالی‬ ‫تهــای بســیاری از ا ‬ ‫تســاز بوده اســت‪.‬‬ ‫رئــال مادریــد در دهــه گذشــته بــوده اســت‪ .‬در چمپیونزلیــگ سرنوش ‬ ‫بــه نظر می رســد فعــا هی ‬ ‫تهــای مختلفــی در‬ ‫چیــک از دو طرف رامــوس کــه از مصدومی ‬ ‫تسلیم خواسته های طرف دیگر نشده اند اما سال ‪ 2021‬رنج برده‪ ،‬توسط لوییس انریکه‪،‬‬ ‫احتمال دارد که در ماه ژوئن بتوانند باالخره سرمربی تیم ملی اسپانیا‪ ،‬نیز برای شرکت در‬ ‫بــه توافق رســیده و قــراردادی را که این همه مســابقات یورو ‪ 2020‬که قرار اســت در کمتر‬ ‫هــواداران را منتظــر گذاشــته امضــا کننــد‪ .‬دو از دو هفتــه دیگــر برگــزار شــود‪ ،‬بــه تیم ملی‬ ‫طرف بر ســر مســائل مختلف ازجمله حقوق فراخوانــده نشــده اســت‪ .‬رامــوس ‪ 35‬ســاله‬ ‫ســالیانه و مه ‬ ‫متــر از ان مدت زمــان قــرارداد اکنــون یک مــاه دیگر فرصــت دارد تا بفهمد‬ ‫بــه توافــق نرســیده اند و درواقــع رامــوس به ایــا در رئــال مادریــد بــرای فصل بعــد هم به‬ ‫جدایی نزدیک تر اســت‪ .‬در روزهای گذشــته کار خود ادامه خواهد داد یا تابستان امسال‬ ‫و یــک روز پــس از اســتعفای زیــدان‪ ،‬ســرخ باید مقصد جدیدی را برای خود پیدا کند‪.‬‬ ‫واکنش دشان درباره بازگشت بنزما‬ ‫به تیم ملی‬ ‫‪7‬‬ ‫نفرات ملی پوش را به بعد از بازگشت ان ها از منامه‬ ‫موکولخواهند کرد‪.‬باشگاهپرسپولیسامااز چندی‬ ‫پیــش در گفتگو با کادرفنــی و یحیی گل محمدی‬ ‫خواهان لیست ان ها برای فصل اینده شده است‪.‬‬ ‫هرچنــد یحیــی گل محمدی با توجه به شــرایط‬ ‫یهــای این تیــم‪ ،‬اعالم‬ ‫جــدول و حساســیت باز ‬ ‫نفــرات درخواســتی خود را به بعــد موکول کرده‬ ‫است اما گفته می شود در این میان مذاکراتی نیز‬ ‫صورت گرفته و اولین خرید احتمالی سرخ پوشان‬ ‫احتمــاال از اصفهــان و در پســت دفــاع خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬مدافــع مدنظــر یحیی گل محمــدی که در‬ ‫ایــن فصل توانســته عملکــرد موفقی از خــود در‬ ‫تیمــش ب هجــا بگــذارد‪ ،‬بــرای تقویت این پســت‬ ‫موردتوجــه سرخ پوشــان و کادرفنی این باشــگاه‬ ‫قرارگرفته و اگر مشــکل خاصی شــکل نگیرد‪ ،‬در‬ ‫پایــان فصل مذاکرات رســمی برای حضــورش در‬ ‫این تیم دنبال خواهد شد‪ .‬باشگاه البته همچنان‬ ‫بــه دنبــال ایــن خواهد بود تا مذاکــرات مثبتی با‬ ‫محمدحسین کنعانی زادگان بعد از پایان اردوی‬ ‫تیــم ملــی و مســابقات انتخابی جــام جهانی در‬ ‫منامــه را پیش ببرد و این مدافع ملی پوش را که‬ ‫قرارداد دوساله اش با این تیم رو به پایان است‪،‬‬ ‫بــار دیگر پای مذاکــره و تمدید قرارداد بنشــاند‪.‬‬ ‫دراین ارتباط باید دید در فاصله هفت هفته مانده‬ ‫به پایان فصل و در شرایطی که سرخ ها طی فصول‬ ‫گذشــته نیز توانسته اند با مدیریت مناسب‪ ،‬ضمن‬ ‫تمدید قرارداد با بازیکنان‪ ،‬با نفرات مدنظر خود نیز‬ ‫به توافق الزم و زودهنگام دست یابند‪ ،‬این بار چه‬ ‫برنامه ایرادنبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت‪ -‬تـک کابین ویـژه حمـل و نقل سیسـتم وینگل‬ ‫تیـپ ‪ CC1031PD05‬بـه رنـگ سـفید بـا نـوار زرد‪ -‬معمولی به شـماره‬ ‫انتظامـی ایران ‪ 842 -83‬ع ‪ 77‬به شـماره موتـور ‪4G69S4NSNX0560‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAYCP39B0FA200264‬مدل ‪ 1394‬بـه نام نازنین‬ ‫بردبـار منـش بـه شـماره ملـی ‪ 3256670792‬مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو پژو پارس بـه رنگ سـفید به شـماره انتظامی‬ ‫ایـران ‪ 452 -69‬ن ‪ 68‬به شـماره موتور ‪ 126K0001970‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAN41DC6DH008658‬مـدل ‪ 1392‬بـه نام حبیب‬ ‫اهلل زرگ زاهـی به شـماره ملـی ‪ 4860212088‬مفقـود گردیده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت و سـند کمپانی موتور سـیکلت احسـان ‪125CC‬‬ ‫بـه رنـگ خاکسـتری بـه شـماره انتظامـی ‪ 628-88869‬بـه شـماره موتور‬ ‫‪ 0125N2N326414‬و شـماره تنـه‪ N2N *** 125E9321092‬مـدل‬ ‫‪ 1393‬بـه نـام مریـم رفیعی علـوی علویجـه شـماره ملـی ‪1288923325‬‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سپاهان به دنبال جذب‬ ‫هافبک سابق اسپارتاپراگ‬ ‫یک وب ســایت اهل جمهوری چک مدعی شد که‬ ‫ســپاهان بــه دنبال جذب هافبک ســابق اســپارتا پراگ‬ ‫اســت‪ .‬درحالی کــه قانون منــع جذب بازیکــن و مربی‬ ‫خارجی در لیگ برتر ایران با شــرط و شــروط خاصی در‬ ‫لیگ بیست و یکم برداشته می شود‪ ،‬یک وب سایت در‬ ‫جمهوری چک مدعی شد که باشگاه سپاهان به دنبال‬ ‫جذب هافبک سابق اسپارتا پراگ است‪ .‬این وب سایت‬ ‫جمهوری چک در مطلبی نوشت‪ :‬مارتین هاچک بعد‬ ‫از پایــان قــراردادش در المان به یک تیم جدید نزدیک‬ ‫می شود و او عالقه مند است تا به فوتبالش در اسیا ادامه‬ ‫دهــد‪ .‬ایــن بازیکن به ســمت دومین قــرارداد خــود در‬ ‫خارجاز فوتبالچکمی رود‪.‬مارتینهاچکپس ازاینکه‬ ‫قراردادش با اسپارتا پراگ به پایان رسید‪ ،‬راهی بوندس‬ ‫لیگای‪ 2‬وتیموورتسبورگر کیکرز شداما کمکیبهنجات‬ ‫ایــن تیم نکــرد‪ .‬او پس از اتمــام قــراردادش با این تیم‪،‬‬ ‫المان را ترک کرد و طبق گمانه زنی ها‪ ،‬این فوتبالیست‬ ‫‪ 25‬ساله راهی اسیا می شود‪ .‬اختالفات مارتین هاچک‬ ‫با اسپارتا یکی از جنجالی ترین اتفاقات در سال گذشته‬ ‫فوتبــال چک بــود‪ .‬او باید بیش از ‪ 20‬میلیــون کرون به‬ ‫باشگاهسابقخودبپردازد‪.‬بااین حال‪،‬اوووکیلشمارکتا‬ ‫ووچوســکا شــکایت خود را به نزد دادگاه عالــی ورزش‬ ‫‪ CAS‬برده و درخواست تجدیدنظر کرده اند‪ .‬بااین حال‬ ‫این بازیکن راهی وورتســبورگر کیکرز شــد و در ‪ 13‬بازی‬ ‫بــرای تیمش به میدان رفت کــه در پنج بازی اخر‪ ،‬تنها‬ ‫‪ 35‬دقیقــه بــه میدان رفت بااین حال او به جلوگیری از‬ ‫سقوط تیمش به لیگ ‪ 3‬المان کمکی نکرد و این تیم‬ ‫بــا قــرار گرفتن در قعر جــدول ‪ 18‬تیمی بوندس لیگای‬ ‫‪ ،2‬به دسته پایین تر سقوط کرد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬او در‬ ‫خصوص قرارداد جدید با مدیریت باشگاه وورتسبورگر‬ ‫کیکرز به توافق نرســید و این باشــگاه را ترک کرد‪ .‬طبق‬ ‫اخرین گمانه زنی ها در مورد این بازیکن‪ ،‬او راهی یک‬ ‫تیــم در ایــران به نام ســپاهان خواهد شــد‪ .‬ایــن تیم در‬ ‫حــال حاضر صدرنشــین لیگ ایــران اســت‪ ،‬بنابراین در‬ ‫رقابت های لیگ قهرمانان اسیا حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫دو فوتبالیست از جمهوری چک به نام های رابرت ساها‬ ‫(پرسپولیس) و مارتین پاریزک (صباباطری) قبال در ایران‬ ‫کارکرده اند‪ .‬حضور هاچک در فوتبال اسیا می تواند به‬ ‫لحاظ فوتبال و مالی به او کمک کند‪ .‬اگر او موفق به‬ ‫پیروزی در دادگاه ‪ CAS‬نشود‪ ،‬هنوز بیش از ‪ 20‬میلیون‬ ‫بدهی بر گردن خواهد داشت‪.‬‬ ‫بدهی باورنکردنی فوتبال‬ ‫ایران به خارجی ها‬ ‫بدهــی و جریمــه فوتبال ایــران اعم از باشــگاه ها و‬ ‫فدراسیونفوتبالدر‪ ۱۰‬سال گذشتهبهبازیکنانومربیان‬ ‫خارجی‪ ،‬رقمی معادل ‪ ۴۸‬میلیون دالر اعالم شــد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬یکی از چالش های عمده ورزش کشور و‬ ‫به ویــژه فوتبــال در یک دهه اخیر‪ ،‬مســئله قراردادهای‬ ‫حرفــه ای و نحوه تعیین محتوا‪ ،‬چگونگــی چانه زنی‪،‬‬ ‫انعقاد و نهایتا اجرای ان قرارداد است‪ .‬طبق مطالعات‬ ‫صــورت گرفتــه در مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای‬ ‫اســامی که به منظور بررسی الیحه بودجه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫صــورت گرفته‪ ،‬میــزان بدهی ها و جریمه هــای فوتبال‬ ‫ایران به مربیان و بازیکنان خارجی در یک دهه گذشته‬ ‫حدود‪ ۴۸‬میلیون دالر اعالم شده است‪ .‬همچنین سهم‬ ‫باشــگاه پرســپولیس از این بدهی ها و جرائم حدود ‪۱۴‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬ســهم باشــگاه اســتقالل حدود ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬ســهم ســایر باشــگاه ها حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون دالر و‬ ‫میزان بدهی و جرایم فدراســیون فوتبال به ســرمربیان‬ ‫خارجی تیم ملی فوتبال ایران نیز حدود ‪ ۸‬میلیون دالر‬ ‫تعیین شدهاست‪.‬پیش ازاین‪،‬وضعیتقراردادبازیکنان‬ ‫و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون ها‬ ‫و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در‬ ‫مدت ‪ ۲۰‬ســال اخیر و به ویژه ‪ ۱۰‬ســال اخیر و تعهدات‬ ‫باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقدشده‪،‬‬ ‫بسیار اسفناک گزارش شده بود‪ .‬بر اساس گزارش دیگری‬ ‫که از ســوی مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی‬ ‫پیش ازایــن مدنظــر قــرار گرفــت‪ ،‬امــده بــود که مــوارد‬ ‫پیش امده در فوتبال ایران نشان می دهد در این حوزه‬ ‫هم سومدیریت وجود دارد و هم ضعف قانونی و خال‬ ‫ضوابط حقوقی مشخص‪ ،‬به عالوه اینکه روشن است‬ ‫واحدهــای نظارتــی وزارت ورزش و جوانــان به عنــوان‬ ‫متولــی اصلی ورزش کشــور و فدراســیون فوتبال بســیار‬ ‫ضعیف عمل کرده اند و نظارت مستمر و دقیقی در این‬ ‫خصوص وجود نداشته است‪ .‬از سوی دیگر نیز‪ ،‬در حوزه‬ ‫حقوقی به عمد یا سهو در قراردادها ایرادهای فاحشی‬ ‫وجود دارد و درمجموع مشاهده می شود این اتفاقات‬ ‫عالوه بر هدر رفت بیت المال‪ ،‬ضربه مهلکی به وجهه و‬ ‫اعتبار کشور در عرصه های داخلی و خارجی وارد اورده‬ ‫و حیثیت ملی و منافع عمومی ملت و نظام حکمرانی را‬ ‫خدشه دار کرده است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهـی میشـود فاکتـور اتـاق خـودروی سـواری سـمند مـدل ‪ ۱۳۹۵‬بـه‬ ‫رنـگ سـفید روغنـی بـه شـماره شاسـی ‪NAAC91CE6GF087516‬‬ ‫مفقـود گردیـده لـذا درخواسـت صـدور فاکتـور المثنـی دارم الزم بـه‬ ‫ذکـر اسـت مسـئولیت فاکتـور قبلـی بـه عهـده ایـن جانـب محمـد‬ ‫برموده میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهینامـه موقـت پایـان تحصیـات ایـن جانـب حامـد پـر خنـد فرزنـد‬ ‫غضنفر به شـماره شناسـنامه ‪ ۱۷۲۵‬به شـماره ملی ‪ ۴۲۶۸۹۱۸۲۵۶‬متولد‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬در تحصیات دوره کارشناسـی رشـته تربیت بدنی و علوم ورزشـی‬ ‫از دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی صـادره از سیسـتان و بلوچسـتان به‬ ‫شـماره ‪ 12.8493‬بـه تاریـخ صـدور ‪ 83/4/28‬مفقـود و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط میباشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 11‬خــرداد ماه ‪ 01 / 1400‬جون ‪ 20 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1083‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫صدور بیش از ‪ ۵۱‬میلیون کارت‬ ‫ملی هوشمند در کشور‬ ‫براساسجدیدترین گزارشسازمانثبت احوالاز‪ ۶۰‬میلیونو‪ ۷۹۳‬هزار و‪ ۶۷۵‬ایرانی کهفرایند‬ ‫تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند را انجام داده اند برای بیش از ‪ ۵۱‬میلیون نفر این کارت ملی‬ ‫صادرشده است که کارت های ملی صادرشده از اواخر سال‪ ۹۸‬تولید داخل بوده است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از ابتدای صدور کارت ملی هوشمند که از مهرماه سال‪ ۹۱‬تا‪ ۴‬خرداد سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫صورت گرفته است برای ‪ ۵۱‬میلیون و ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۳۸‬نفر کارت ملی صادرشده است‪ .‬بنابراین‬ ‫گزارش سال گذشته سیف اهلل ابوترابی در تشریح روند تحویل کارت های ملی هوشمند عنوان کرده‬ ‫بود که در کشور ‪ ۶۱‬میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند و هرساله بیش از‬ ‫یک میلیون نفر هم به این تعداد اضافه می شود‪ .‬او افزوده بود‪ :‬کارت ملی هوشمند تولید داخل‪،‬‬ ‫مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید ان رعایت شده است و چاپخانه‬ ‫دولتی متولی تولید ان است‪ .‬از اسفند سال ‪ ۱۳۹۶‬با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شده ایم و از‬ ‫اغاز سال‪ ۱۳۹۷‬با شرکت های متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید ان است‪ ،‬وارد مذاکره‬ ‫شده و تالش ها اغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد‪ ،‬ازمایش های طوالنی‬ ‫انجام شد و در اواخر سال‪ ۱۳۹۸‬شاهد تولید نمونه داخلی بوده ایم‪.‬‬ ‫افزایشبیمه شدگانصندوقبیمهروستاییان‬ ‫تا بیش از دو میلیون نفر‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر بابیان این که‬ ‫مجموع بیمه شدگان تحت پوشش صندوق‬ ‫از دو میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر فراتر رفته است‪،‬‬ ‫اعــام کــرد از این تعداد حدود یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار‪،‬بیمه شدهفعالهستند‪.‬‬ ‫به گزارشصداوسیماعلیشیرکانی گفت‪:‬‬ ‫در سال گذشته نقل وانتقال سوابق بیمه ای با‬ ‫مصوبه شورای عالی رفاه صورت پذیرفت و از‬ ‫سوی رئیس جمهور ابالغ شد و امروز مشکلی‬ ‫در این زمینه نداریم‪ ،‬هم در تامین اجتماعی‬ ‫و هــم صنــدوق عشــایری دســتورالعمل های‬ ‫اجرایــی صادرشــده و نقل وانتقــال در حــال‬ ‫انجــام اســت‪ .‬مدیرعامــل صنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫بابیــان این که یکی از اتفاقات خــوب در این‬ ‫صندوقهمسان سازیمستمری هابود‪،‬افزود‪:‬‬ ‫همسا نســازی انجــام و از اول فروردیــن ‪۹۹‬‬ ‫اعمال شدهاست‪.‬به این ترتیبشخصی که‪۱۲‬‬ ‫سال قبل بازنشسته شده با کسی که دو سال‬ ‫قبل بازنشسته شده بود یک حقوق دریافت‬ ‫می کنــد‪ ،‬بنابراین نابرابری کــه در قبل وجود‬ ‫داشت‪ ،‬با همسان سازی در عمل ازمیان رفته‬ ‫است‪.‬شیرکانیتصریح کرد‪:‬حداقلوحداکثر‬ ‫دریافتی ها با توجه به سطوح درامدی افراد‪،‬‬ ‫متفــاوت اســت‪ ،‬امــا متوســط دریافتــی بعد‬ ‫از همسا نســازی به حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار تومان‬ ‫رســیده اســت‪ .‬توجه داشته باشــید که اگر در‬ ‫ارتباط با همسا نســازی در انتظار مساعدت‬ ‫دولــت بودیــم‪ ،‬این اتفاق در ســال جاری رخ‬ ‫نمی داد؛ بنابراین اجرای کامل همسان سازی‬ ‫را عهده دار شــدیم‪ .‬البته باید در نظر داشــته‬ ‫باشــیم که دولت پشتوانه صندوق است و از‬ ‫این بابت خیال بیمه شدگان راحت باشد‪ .‬او‬ ‫دربــاره معوقات ناشــی از تاخیــر در پرداخت‬ ‫حق بیمه نیز گفت‪ :‬صندوق فواصل بیمه ای‬ ‫در عدم پرداخت حق بیمه تا زیر یک سال را‬ ‫می پذیرد‪ ،‬اما اگر بیش از یک سال شود حکم‬ ‫خریدبیمهخواهدداشت‪.‬چراکهدر وقفه ها‪،‬‬ ‫برخی پوش ـش های بیم ـه ای ازجمله غرامت‬ ‫فــوت و ازکارافتادگی از دســت م ـی رود و این‬ ‫امــر با ذات و ماهیت بیمه ها مغایــرت دارد؛‬ ‫اما به علت ماهیت کار کشــاورزان‪ ،‬وقفه در‬ ‫درامد ان ها وقفه تا کمتر از یک ســال به طور‬ ‫استثنادر اینصندوققابل قبولاستوانجام‬ ‫می شود‪ ،‬اما اینکه بیمه شده وقفه بیمه ای را‬ ‫بخرد‪،‬مخالفاصولبیمه ایاست‪.‬شیرکانی‬ ‫تصریحکرد‪:‬ساختاربیمهاجتماعیکشاورزان‪،‬‬ ‫روستاییانوعشایر‪،‬اختیاریاستنهاجباری‪.‬‬ ‫ایــن بیمه اســودگی خاطــر برای بیم هشــده را‬ ‫فراهممی کند‪،‬ماروستاییانرااجبار نمی کنیم‬ ‫کــه وارد صنــدوق بیمه اجتماعی شــوند‪ ،‬اما‬ ‫برایافزایششمار تحتپوششتالش کردهو‬ ‫از عضویت واجدان شرایط استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫او دربــاره اقدامــات ترویجــی بــرای افزایــش‬ ‫پوششبیمه شدگانروستایینیز گفت‪:‬تالش‬ ‫کردیــم از طریــق کارگــزاران شــناخت خوبی‬ ‫نسبتبههمهروستا هاداشتهباشیمهمچنین‬ ‫دسترســی به افراد تحت پوشــش را از طریق‬ ‫ایجاد ســامانه ای بهبود داده ایم‪ .‬شیرکانی در‬ ‫خصوصبیمه شدگانغیرمنفصلنیز گفت‪:‬در‬ ‫این بخش تمرکز ویژه ای داریم و سال گذشته‬ ‫در طرحــی کــه اســفندماه اجــرا کردیــم بیمه‬ ‫حدود‪ ۹۲‬هزار نفر مجددا فعال شد‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکــه مبنــای سیاس ـت گذاری صنــدوق بیمه‬ ‫اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر به‬ ‫سمتسرمایه گذاریاست‪ ،‬گفت‪:‬بنگاه داری‬ ‫را در برنامه کاری این صندوق نداریم و تمام‬ ‫سرمایه گذاری سال گذشته صندوق در حوزه‬ ‫ســهامداری یــا در حــوزه ســپرده گذاری بــود و‬ ‫به هیچ وجهبهسمتبنگاه دارینرفته ایم‪.‬او‬ ‫با اشــاره به طرح فوالد خوزستان که افزایش‬ ‫ســرمایه ایــن پــروژه را تصویــب کرده اســت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در نیمه اول سال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری‬ ‫می رســد‪ ،‬پروژ ههــای دیگری را نیز در دســت‬ ‫بررسی داریم که البته در این موارد مالک طرح‬ ‫نبــوده و ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد در ا نهــا همــکاری‬ ‫داریم‪.‬حتیسعیشدهسهم هازیرپنجدرصد‬ ‫باشد تا به راحتی و بدون مشکل جدی امکان‬ ‫جابه جایــی و خــروج از ســهم وجود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعی‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر بابیان این که‬ ‫در ایرانبافرهنگپس انداز کردنفاصله داریم‬ ‫و به همین دلیل فرهنگ بیمه در کشور رشد‬ ‫پیدا نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این امر در روستا ها‬ ‫به مراتببیشترمشاهدهمی شودوباتوجهبه‬ ‫فرهنگ بیمه ای حاکم بر جامعه‪ ،‬تالش های‬ ‫خوبــی در جــذب بیم هشــدگان انجام گرفتــه‬ ‫است‪ .‬سال گذشته ‪ ۲۳۶‬هزار نفر رشد جذب‬ ‫داشــتیم که رکورد ‪ ۱۵‬ســاله در ســال گذشــته‬ ‫نکــه از چهــار خدمت‬ ‫شکســت‪ .‬او بابیــان ای ‬ ‫بیمه ای رایج‪ ،‬در این صندوق ارائه دهنده سه‬ ‫خدمت بیمه ای هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور ‪۲۰‬‬ ‫میلیوننفردرجامعهروستاییزندگیمی کنند‬ ‫که حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر در بازه سنی ‪ ۱۸‬تا ‪۵۰‬‬ ‫سال قرار دارند که از این تعداد ‪ ۳۳‬درصد در‬ ‫سایر صندوق ها و نهاد های حمایتی عضویت‬ ‫یکــه مفهــوم بیمــه در ایــران‬ ‫دارنــد‪ .‬ازانجای ‬ ‫یشــود و عموما‬ ‫در قالــب خانــوار تعریــف م ‬ ‫سرپرست هایخانوارزیرپوششبیمهمی روند‬ ‫و ســایر اعضــای خانوار مســتقیم زیرپوشــش‬ ‫فگــذاری مــا در‬ ‫بیمــه قــرار نمی گیرنــد‪ ،‬هد ‬ ‫مرحله نخســت برای سرپرس ـت های خانوار‬ ‫اســت‪ .‬شــیرکانی خاطرنشــان کرد‪ :‬بر اســاس‬ ‫مباحث مطرح شده‪ ۲،‬میلیون و‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫سرپرست خانوار در جامعه روستایی و عشایر‬ ‫داریم کهفاقدهرگونهپوششبیمه ایهستند‬ ‫و تمام تالش خود را برای زیرپوشش بردن این‬ ‫افرادبه کار می گیریم‪.‬‬ ‫به دنبال جذب جوانان هستیم‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روســتایان و عشــایر ادامــه داد‪:‬‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی صنــدوق شــغلی‬ ‫نیست‪ ،‬اما برای جوانان نیز مزایایی داشته و‬ ‫به دنبال جوانگرایی هســتیم و در این راســتا‬ ‫تشــویق ها و خدماتــی را در نظــر گرفتــه کــه‬ ‫بیمه پردازی موثر ازجمله ان ها است و افراد‬ ‫باالی ‪ ۳۵‬سال نیز امکان پرداخت حق بیمه‬ ‫دارنــد‪ ،‬همچنین خرید خدمات ســربازی نیز‬ ‫در دســتور کار قرار دارد‪ .‬شــیرکانی ادامه داد‪:‬‬ ‫تمــام صندوق ها باید به ســمت جوانگرایی‬ ‫بیشــتر و بیمــه پــردازی حرکت کننــد‪ .‬در این‬ ‫صنــدوق عالوه بر تشــویقی های جوانــان در‬ ‫ایین نامــه جدید‪ ،‬جوانــان می توانند از بیمه‬ ‫پردازی ‪ ۳۵‬سال بیشتر هم استفاده کنند‪ .‬در‬ ‫کنار این موضوع با دســتور وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاهاجتماعی کار هایاجراییخریدخدمات‬ ‫ســربازی را انجــام داده ایــم و در صورت تائید‬ ‫شــورای عالی رفاه این مطالبه دوستان پاسخ‬ ‫داده شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬بــا افزایــش شــناخت‬ ‫صندوق در بین روســتاییان و عشــایر در سال‬ ‫گذشته و باوجود مشکالت شیوع کرونا و نیز‬ ‫قطعارتباطاتحضوری کارگزارانباروستاییان‬ ‫و مشــکالت اقتصادی ناشــی از وجــود کرونا‬ ‫رشــد بیم هشــده فعال صندوق حــدود ‪۲۳۶‬‬ ‫هزار نفر در ســال ‪ ۹۹‬بوده اســت که رکورد ‪۱۵‬‬ ‫ســاله فعالیت را در کشور داشته ایم که دلیل‬ ‫ایــن افزایش اســتفاده از خــرده ظرفیت های‬ ‫محلی و برنامه محور متناسب بافرهنگ ها و‬ ‫اقلیم های مختلف بود‪ .‬مدیرعامل صندوق‬ ‫بیمهاجتماعی کشاورزان‪،‬روستاییانوعشایر‬ ‫ادامه داد‪ :‬تبلیغات صندوق را به برنامه های‬ ‫اســتانی وصــل کرده ایم و بر اســاس منابع به‬ ‫اســتان ها برنامه تبلیغاتی ارائــه کرده ایم‪ .‬در‬ ‫ســال جاری در حوزه بودجه تبلیغات ســعی‬ ‫شــده اســت کــه هــدف محــور و بــا برنامــه‬ ‫دقیق تریعملشود‪.‬‬ ‫ساختعایق های نانویی انرژی که انتقال حرارت را کاهش می دهد‬ ‫یکشرکتدانش بنیانموفقبهساختعایق هایانرژیبافناوری‬ ‫نانو شد که میزان انتقال حرارت را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬یکــی از دغدغ ههــای جــدی صنایع باالدســتی‪،‬‬ ‫جلوگیری از هدر رفت انرژی و کمک به حفظ منابع است؛ این روند با‬ ‫کمکشرکت هایدانش بنیان‪،‬خالقوفناور روندیتازه گرفت‪.‬ایزوله‬ ‫یا عایق کردن‪ ،‬فرایندی است که از دیرباز حتی در دوران باستان‪ ،‬برای‬ ‫جلوگیریازنفوذاب‪،‬هوایا گردوغباربهروش های گوناگونمورداستفاده‬ ‫قرار می گرفت و اکنون‪ ،‬با توسعه فناوری ها‪ ،‬شکل تازه ای یافته است‪.‬‬ ‫روش هایی که تا سال های گذشته برای تولید عایق ها و ایزوله کردن‬ ‫تجهیزاتبه کارمی رفت‪،‬نیازمندصرفزمان‪،‬هزینهومادهاولیهباالیی‬ ‫بود‪.‬همچنینبسیاریازموادمورداستفاده‪،‬چسبندگیچندانینداشتند‪.‬‬ ‫به کمک پیشرفت فناوری و توسعه دانش شیمی ترکیب های تازه ای‬ ‫ازجمله رنگ هایی که عالوه بر زیبایی و استحکام بخشــی از خواص‬ ‫عایقونفوذناپذیریبرخوردارباشند‪،‬مانعیبرایهدررفتنانرژیشده‬ ‫ونقشاثربخشیدر ایزوله کردنایفامی کنند‪.‬یکیاز معیارهایی کهدر‬ ‫فرایند بررسی میزان عایق بودن یک پوشش موردتوجه قرار می گیرد‪،‬‬ ‫میزانانتقالحرارتاست کهدرپوشش هایتولیدشده‪،‬اینمیزانبسیار‬ ‫پایین بوده و کارایی باالیی را نشان می دهد‪ .‬این پوشش ها باوجود‬ ‫ضخامتاندکی کهدارند‪ ،‬کار عایقرابه خوبیانجاممی دهند‪.‬اگرچه‬ ‫بیش از ‪ ۲‬دهه از تولید رنگ هایی که به عنوان پوششی برای جلوگیری‬ ‫از هدر رفت انرژی حرارتی مورداستفاده قرا می گیرند گذشته است‪ ،‬اما‬ ‫ی این پوشش ها در کشورمان پیشرفت چندانی نداشت‪ .‬با ورود‬ ‫فناور ‬ ‫یک شــرکت فناور به این حوزه‪ ،‬با اســتفاده از فناوری نانو و به کمک‬ ‫ویژگی های اب‪ ،‬این پوش ـش ها شــکل و کارایی تازه ای یافته اند‪ .‬این‬ ‫شرکتتوانستهاستضمنبومی سازیاینفناوری‪،‬نسلتازه ایاز این‬ ‫عایق را که عالوه بر قابلیت رنگ امیزی‪ ،‬پوشش انرژی نیز به حساب‬ ‫می ایند‪،‬تولیدوتجاری سازی کند‪.‬بااستفادهاز بسپارهایمبتنیبراب‪،‬‬ ‫به کمک ذرات دارای ابعاد نانومتری‪ ،‬فراورده ای به دست می اید که‬ ‫میزان انتقال حرارت را کاهش داده و ضمن افزایش کارایی و اثربخشی‬ ‫بیش از ‪ ۸۵‬درصد‪ ،‬در جایگاه باالتری نسبت به نمونه های موجود در‬ ‫بازار قرار می گیرد‪ .‬در حال حاضر محصوالت موجود در بازار داخلی با‬ ‫ساختار وپایه ایمتفاوتنسبتبهنمون هتولیدشده‪،‬فرمولهمی شوند‬ ‫و نمونــه ایــران ســاخت‪ ،‬اولین در نوع خود به شــمار م ـی رود‪ .‬از این‬ ‫محصول دانش بنیان می توان در پوشش دهی تا حداکثر ‪ ۲۵۰‬درجه‬ ‫سانتی گراد بهره برد و در صنایع و کارخانجاتی که به این پوشش ها‬ ‫نیازیمبرمدارندمورداستفادهقرارداد‪.‬به طور مثالدیگ هایصنعتی‪،‬‬ ‫خطــوط انتقال ســیاالت و گازهای گرم و صنایع غذایــی و دامپروری‬ ‫جزو مخاطبان این محصول به شمار می روند‪ .‬عالوه بر این محصول‪،‬‬ ‫تولیداتــی در حــوزه محصوالت زیس ـت محیطی و ســاختمانی تولید‬ ‫می کند که توانســته اســت ضمن ایجاد اشــتغال برای متخصصان و‬ ‫دانش اموختگاندانشگاهیزمینهتامیننیاز کشور رافراهم کردهاست‬ ‫و توانسته تولید بیش از ‪ ۳۰‬تن رنگ عایق را در دستور کار قرار دهد‪ .‬با‬ ‫تولید رنگ عایق حرارتی نانویی تاکنون برای‪ ۵‬نفر به صورت مستقیم‬ ‫و‪ ۳۰‬نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال شده است که ضمن رفع‬ ‫نیاز در دوران تحریم ها چالش تامین مواد اولیه را با تولید ایران ساخت‬ ‫بهحداقلرساندهاست‪.‬‬ ‫بزرگترین فاجعه قرن‪ ۲۱‬درراه است‬ ‫نفس هایبرید هتاالب ها‬ ‫تاالبیکاکوسیستمحائزاهمیتاست کهنابودی‬ ‫وخشکیانبهقیمتنابودیزندگیتمامیموجودات‬ ‫و انسان ها است‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫تاالب هامی توانندذخیره سازیاب‪،‬حفاظتدر مقابل‬ ‫طوفان و کاهش تخریب سیل‪ ،‬تثبیت خطوط ساحلی‬ ‫بهــای زیرزمینی‪،‬‬ ‫و مهــار فرســایش‪ ،‬تزریــق مجــدد ا ‬ ‫تخلیه اب های زیرزمینی‪ ،‬پاالیش اب از طریق تثبیت‬ ‫عناصــر محلول‪ ،‬رســوبات و دیگــر الودگی ها و تعدیل‬ ‫اب وهوای محلی را انجام دهند‪ .‬محمدعلی یکتانیک‬ ‫کســالی و‬ ‫کارشــناس محیط زیســت بــا اشــاره به خش ‬ ‫وضعیتبحرانیتاالب های کشور اظهار کرد‪:‬تاالب ها‬ ‫کارکرد های حیاتی و اکولوژیک بسیار پیچیده ای دارند‪،‬‬ ‫زمانــی کــه یک تــاالب از بین م ـی رود شــرایط زندگی‬ ‫گونه های متعددی مختل می شود‪ .‬او افزود‪ :‬تاالب ها‬ ‫زیســتگاه انــواع مختلفــی از جانوران شــامل ماهی ها‪،‬‬ ‫خزندگان مختلف‪ ،‬دوزیستان‪ ،‬پرندگان و پستانداران‬ ‫هستند‪.‬همچنیننیزار هایتاالبمانندبادشکنعمل‬ ‫می کننــد و در هنگام طوفــان و وزش باد نیزار ها جلوی‬ ‫یشــوند این باد ها‬ ‫ســرعت باد را می گیرند و موجب م ‬ ‫و طوفان ها خسارت به دنبال نداشته باشند‪‎.‬یکتانیک‬ ‫بابیاناینکهتاالب هادر تعادلاکولوژیکمحیطنقش‬ ‫بسیار مهمی دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬زمانی که تاالب از بین‬ ‫می رود رطوبت نسبی هوا در ان منطقه تغییر می کند‬ ‫یشــود کــه هوا روبه خشــک شــدن بــرود‪.‬‬ ‫و باعــث م ‬ ‫این کارشــناس محیط زیســت افزود‪ :‬نابودی تاالب اثر‬ ‫مستقیم بر روی کشــاورزی دارد‪ ،‬چراکه وقتی رطوبت‬ ‫نسبیهوا کممی شودنیاز بهاببرای کشاورزیافزایش‬ ‫چشــمگیری پیدا می کند‪ .‬او با اشــاره به اینکه خشک‬ ‫شدن یک تاالب باعث خشک تر شدن محیط می شود‬ ‫بیان کرد‪ :‬هنگامی که تاالبی خشک می شود‪ ،‬اگر شور‬ ‫باشد باعث ازاد شدن یون کلر در وضعیت هوا می شود‬ ‫و این یون کلر ازادشده ابر ها را نیز نابارور می کند‪.‬‬ ‫نابودی ‪ ۹۰‬درصد از تاالب های ایران‬ ‫‪‎‬یکتانیک در ادامه گفت‪ :‬زمانی که تاالبی خشک‬ ‫یشــود‪ ،‬کارکر دهــای طبیعی حیوانات منطقــه نیز از‬ ‫م ‬ ‫بین م ـی رود‪ ،‬حدود ‪ ۹۰‬درصــد تاالب های ایران کامال‬ ‫تبدیل به بیابان شــدند و ‪ ۱۰‬درصد باقی مانده هم به‬ ‫لطف پساب و فاضالب یا بارش ها اب دارند‪ .‬او عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬برداش ـت های بی رویه اب به وســیله سدســازی‪،‬‬ ‫حفــر چا ههــای غیرمجــاز‪ ،‬حتــی مجــاز و پمپــاژ باعث‬ ‫بهــا شــده اســت و پایین دســت س ـد ها‬ ‫نابــودی تاال ‬ ‫اکوسیستم های طبیعی کامال از بین رفته است و از ‪۱۰‬‬ ‫درصد تاالب های زنده موجود در کشور نیز بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد اسیب دیده است‪.‬‬ ‫‪‎‬اب قلب تپنده تاالب هاست‬ ‫‪‎‬یکتانیک در پاسخ به اینکه برای احیای یک تاالب‬ ‫چه اقداماتی الزم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل اصلی به سوء‬ ‫مدیریت در استفاده از منابع ابی برمی گردد‪ ،‬درواقع‬ ‫اصل حیات تاالب به حق ابه ان وابسته است‪ ،‬یعنی‬ ‫یشــود و دیگر اینکه‬ ‫وقتــی حــق ابــه تــاالب داده نم ‬ ‫برای این تاالب چه اقدامات دیگری انجام می دهند‬ ‫اهمیــت و معنــا ندارد‪‎.‬او بیان کرد‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬هکتــار از جنــوب تــاالب میانکالــه در اســتان‬ ‫مازندران را متعاقب تصرف و تاالب خواری به راحتی‬ ‫از دســت دادیــم‪ ،‬لــذا راه مقابله با نابــودی تاالب ها‬ ‫تنها اجرای قاطعانه قانون در این زمینه است‪ .‬نه تنها‬ ‫تاالب های ایران بلکه طبق هشــدار صندوق جهانی‬ ‫حیات وحــش ‪ ۸۵‬درصد از تاالب های جهان طی ‪۵۰‬‬ ‫ســال اخیــر از بین رفته انــد‪ ،‬عمــده اقیانوس های کره‬ ‫زمین الوده هستند‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫ترکسیگار‬ ‫دبیــرکل جمعیــت مبــارزه بــا دخانیات ایران گفــت‪ :‬با توجه به اینکــه خطر ابتال‬ ‫به کرونا‪ ،‬بســتری و مرگ ومیر ‪ ۵۰‬درصد در افراد ســیگاری بیش از ســایر افراد است‪،‬‬ ‫کرونا فرصتی شد تا بسیاری از مصرف کنندگان سیگار‪ ،‬این ماده دخانی را ترک کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬دکتر محمدرضا مســجدی دبیرکل جمعیــت مبارزه با دخانیات‬ ‫ایــران می گویــد‪ :‬در پــی همه گیــری ویــروس کرونــا‪ ،‬از یــک میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون‬ ‫ســیگاری دنیا‪ ۷۳۰ ،‬میلیون نفر اعالم امادگی کردند که به خاطر عدم ابتال به این‬ ‫بیمــاری‪ ،‬اســتعمال ایــن مــاده دخانی را ترک می کننــد‪ .‬او اظهار مــی دارد‪ :‬به همین‬ ‫خاطر شــعار امســال ســازمان جهانی بهداشــت برای روز جهانی مبارزه با دخانیات‪،‬‬ ‫تعهد برای ترک نامیده شده و به مردم ا گاهی داده می شود که سیگار از مهمترین‬ ‫عوامــل بــروز بیماری هــا ازجملــه کرونا اســت و تالش عمومی می شــود تــا اطالعات‬ ‫در مــورد عــوارض ایــن مــاده دخانــی در اختیــار مــردم قــرار گیرد‪ .‬مســجدی تصریح‬ ‫می کنــد‪ :‬مصــرف دخانیــات ‪ ۵۰‬نــوع بیماری و ‪ ۲۴‬نوع ســرطان به وجــود می اورد و‬ ‫بــا توجــه به اینکــه از بهمن ‪ ۹۸‬تاکنــون کرونا باعث مرگ ومیر چهــار میلیون نفر در‬ ‫دنیــا شــده امــا افــرادی که براثــر دخانیات جــان خود را از دســت دادنــد ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫نفــر اســت و بــه نظــر می رســد در کشــور نیز در مــدت شــیوع کرونا بیــش از ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫نفــر براثــر عــوارض دخانیات فــوت کردند‪ .‬این فــوق تخصص ریه در مــورد عوارض‬ ‫قلیان می افزاید‪ :‬تجربه مصرف قلیان در میان دختران دانش اموز و دانشجو تا ‪۳۵‬‬ ‫برابر افزایش یافته و زنگ هشداری برای خانواده ها است‪ ،‬ان ها همسران و مادران‬ ‫اینــده هســتند و می توانــد ســامت خود و اطرافیــان را به خطر بیندازند‪ .‬مســجدی‬ ‫می گوید‪ :‬دود ناشــی از قلیان از طریق مخاط دهان و حنجره جذب بدن شــده و‬ ‫اثار سوء خود را می گذارد و فویل الومینیومی که در قلیان استفاده می شود با زغال‬ ‫در حــال ســوختن واکنــش داده و مــواد ســرطان زا تولیــد می کند که موجب ســرطان‬ ‫می شود‪ .‬مسجدی ادامه می دهد‪ ۸۵ :‬درصد اعتیاد به مواد مخدر از مصرف سیگار‬ ‫و قلیان در کشور اغاز می شود و باید دولت اتی فکر اساسی برای موضوع مبارزه با‬ ‫دخانیات انجام دهد‪ ،‬مالیات سیگار افزایش یابد‪ ،‬تولید توتون و تنباکو به حداقل‬ ‫برسد‪ .‬عبدالرحمن رستمیان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز می گوید‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون نفر در کشــور ســیگار مصرف می کنند‪ ،‬این امار نگران کننده است‪ ،‬مبارزه‬ ‫بــا دخانیــات یــک وظیفه همگانی اســت و بایــد نهادهای مختلف در کنــار یکدیگر‬ ‫برای مقابله با این معضل همکاری کنند‪ .‬او اظهار می دارد‪ :‬برای مبارزه با دخانیات‬ ‫باید کاهش تقاضا در جامعه ایجاد شــود‪ ،‬اطالعات مردم در مورد عوارض مصرف‬ ‫سیگار و قلیان از طریق اموزش رسانه ها و نهادها افزایش یابد تا به سمت استعمال‬ ‫این مواد نروند‪ ،‬این اموزش در خانواده‪ ،‬مدرســه و دانشــگاه باید موردتوجه قرار‬ ‫گیرد تا بتوان با ایجاد کاهش تقاضا در برابر پیشگیری از دخانیات پاسخگو بود‪.‬‬ ‫اغاز تزریق واکسن ایرانی‬ ‫از هفته اینده‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی واکسن مشترک ایران با کوبا و پس ازان‬ ‫برکت و رازی را از بهترین واکســن های کرونا در جهان عنوان کرد و گفت‪ :‬با شــروع‬ ‫فــاز ســوم کــه تولیــد انبوه و تزریق اســت‪ ،‬هفته اینــده‪ ،‬تزریق واکســن ایرانی برای‬ ‫واکسیناسیون اماده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش فارس‪ ،‬ســعید نمکی با اشــاره بــه روند ورود کرونا ویــروس به گیالن‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬گیــان از اولیــن اســتان هایی بــود کــه مورد هجمــه ویــروس کرونا قرار‬ ‫گرفــت و اقدامــات انجام شــده در مدیریت این بحران از ســوی همــگان قابل تقدیر‬ ‫اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه پیونــد عمیــق ملت ایــران در دفــاع از کشــور‪ ،‬در دو بحران‬ ‫نو‬ ‫جنگ تحمیلی و شیوع کرونا‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در دوران جنگ تحمیلی‪ ،‬دشم ‬ ‫ســاح های ان ها قابل تشــخیص بود‪ ،‬اما در بحران و جنگ کرونا این چنین نبود و‬ ‫تمــام تــاش ما برای واردات کاالیی همچون ماســک بــود که تحریم های ظالمانه‬ ‫امریــکا باعــث شــرمندگی ما در برابر مدافع ســامت همچون نرجــس خانعلی زاده‬ ‫شــد‪ .‬وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی با مقایســه دوران کنونی بــا دوران‬ ‫ابتدایی شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای شــیوع کرونا در گیالن و قم با توجه‬ ‫به اینکه ویروس کرونا مرزی نمی شناخت‪ ،‬خود را برای مدیریت مقابله با ویروس‬ ‫کرونــا امــاده کــرده و بــا خالقیت و نــواوری‪ ،‬کیت های تشــخیص را طراحی کردیم‪.‬‬ ‫نمکی با اشــاره هم زمانی دوران بســیار ســخت کرونا با تحریم ها‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اعمال‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکا از یک سو و بحران مالی دولت و فشار اقتصادی از طرف‬ ‫دیگــر‪ ،‬مدیریــت بحــران کرونا را بر ما بســیار ســخت کرده بود اما در این ســرزمین‪،‬‬ ‫با برنامه ریزی ها در مدیریت این بحران در مقایســه با ســایر کشــورها موفق تر عمل‬ ‫کردیــم‪ .‬او بــا اشــاره به چموشــی ویروس کرونا و رو به خموشــی نرفتــن ان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ویروس کرونا هرروز چموش تر از گذشــته می شــود و ادعا ها مبنی بر اینکه با گرما و‬ ‫سایر ادله از بین خواهد رفت‪ ،‬صحیح نیست‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‪ ،‬توســعه زیرســاخت ها در اوج تحریم‬ ‫و کرونــا را از نقــاط عطــف دوران کنونی دانســت و گفت‪ :‬برای افتتاح ‪ ۱۴۰۰‬پروژه‬ ‫بــا افزایــش ‪ ۱۴‬هــزار تخــت تــا مردادمــاه ‪ ،۱۴۰۰‬بــه نیــت ‪ ۱۴‬معصــوم برنامه ریــزی‬ ‫کرده ایم‪ .‬نمکی با اشــاره به افزایش ‪ ۶۰۰‬تخت درمانی عادی در گیالن‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ۸۰ ،‬تخت ‪ ICU‬نیز در گیالن به بهره برداری رســیده و همچنین هزار‬ ‫نیرو در وزارت بهداشت استخدام می شوند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز‬ ‫از این قاعده مســتثنا نیســت‪ .‬وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی با اشــاره به‬ ‫افزایش ازمایشــگاه در کشــور‪ ،‬در ســال های اخیر گفت‪ :‬در ســال های گذشته‪ ،‬فقط‬ ‫دو ازمایشــگاه بزرگ در کشــور وجود داشــت ولی اکنون ‪ ۳۶۰‬ازمایشــگاه بزرگ در‬ ‫کشور احداث و راه اندازی شده است‪ .‬نمکی بابیان اینکه بیش از سه هزار صفحه‬ ‫مکاتبه با دنیا در رابطه با واکسیناســیون داریم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬برخی از کشــورها‬ ‫درخواســت ازمایش واکســن کرونا را روی ایرانی ها داشــتند‪ ،‬اما ما اجازه ندادیم و‬ ‫حقــارت را نپذیرفتیــم‪ .‬او بــا اشــاره به این مطلب که هر ایرانــی در هر جای دنیا در‬ ‫بدنش واکسن ایرانی دارد و ما امید داریم بهترین واکسن کرونا را خواهیم ساخت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مطالعات فاز دوی انســتیتو پاســتور و برکت‪ ،‬تکمیل شــده و فاز ســوم‬ ‫نیز در حال پیشــرفت بوده و با شــروع فاز ســوم که تولید انبوه و تزریق اســت‪ ،‬در‬ ‫خردادماه و پایان بهار یعنی هفته اینده‪ ،‬تزریق واکسن ایرانی برای واکسیناسیون‬ ‫اماده اســت‪ .‬مقام عالی وزارت بهداشــت‪ ،‬واکسن مشــترک ایران با کوبا و پس ازان‬ ‫برکت و رازی را از بهترین واکسن های کرونا در جهان عنوان کرد و افزود‪ :‬تا پایان‬ ‫خردادمــاه و حداکثــر تا تیرماه‪ ،‬جمعیت باالی ‪ ۶۰‬ســال‪ ،‬بیماران ســرطانی و خاص‬ ‫نیــز واکســینه خواهنــد شــد که با اجــرای این برنامــه‪ ،‬از مرگ ومیــر ‪ ۸۰‬درصد مردم‬ ‫کشور پیشگیری خواهد شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!