روزنامه رویداد امروز شماره 1081 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1081

روزنامه رویداد امروز شماره 1081

روزنامه رویداد امروز شماره 1081

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهمطرح کرد‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 09‬خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 30‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1081‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫البرز‬ ‫‪6‬‬ ‫خرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫رویاد د الب رز‬ ‫افتتاح شد‬ ‫صدگردشگری‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫شنوارهمطبوعات‪،‬‬ ‫ج‬ ‫برگزاریپنجمین هایخبریاستان‬ ‫رگزاریهاوپایگاه‬ ‫خب‬ ‫شنبه ‪08‬‬ ‫اجتماعی (طالق‪،‬‬ ‫یونسکو‪-‬ایران‬ ‫ــیبهای‬ ‫کمیسیون ملی‬ ‫اس نشینی‪،‬اعتیاد‪،‬بیکاری‪،‬‬ ‫باغ فرهنگ‬ ‫حاشیه‬ ‫ــدم‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫ناصــر مق‬ ‫توسعه و ترویج‬ ‫فقر‪ ،‬فســاد)‪،‬‬ ‫ارشاد اسالمی البرز‪ ،‬با‬ ‫دینــی‪ ،‬ایثــار‪،‬‬ ‫فرهنگ و‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ارزشهــای‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اعالم این خبر‬ ‫نماز‪،‬امربهمعروفو‬ ‫مقاومت‪،‬‬ ‫جشنواره مطبوعات‪،‬‬ ‫تطبیق واکسن‬ ‫نشاط اجتماعی‪،‬‬ ‫پنجمین‬ ‫قابلیت‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫نهی از منکر‪،‬‬ ‫پایگاههایخبری‬ ‫خبرگزاریهاو‬ ‫ـوزش از راه دور‪،‬‬ ‫کووپارس با‬ ‫زنــان و امـ‬ ‫همکاریایناداره‬ ‫رازی‬ ‫استانالبرز‪،‬با‬ ‫(ســبک زندگی)‪،‬‬ ‫یــت و خانــواده‬ ‫مطبوعات استان با‬ ‫های احتمالی‬ ‫جوانــی جمع‬ ‫اپیدمی ویروس کرونا‬ ‫کل و خانه‬ ‫خبر در بهرهگیری از‬ ‫جهش‬ ‫ــانهها در کنترل‬ ‫ارتقاء ســطح کیفی‬ ‫روانی نقش رس‬ ‫محورهــای مقالــه‬ ‫اهداف‬ ‫رسانی و مدیریت جو‬ ‫ویروس‬ ‫ســت و اب حــول‬ ‫دانش روزامد اطالع‬ ‫راستی و محیطزی‬ ‫گــزارش‪ ،‬مصاحبــه‪،‬‬ ‫سطح سواد رسانهای و‬ ‫ـت‪ ،‬خبــر‪ ،‬تیتــر‪،‬‬ ‫واکسنرازی کووپارس‬ ‫استان البرز‪ ،‬ارتقا‬ ‫نقاط و یادداشـ‬ ‫کاریکاتــور)‪ ،‬طراحی و‬ ‫کارازماییبالینی‬ ‫در‬ ‫شایعات‪ ،‬شناسایی‬ ‫محققاصلی‬ ‫طنز (مکتــوب و‬ ‫های احتمالی این‬ ‫ازمایی اخبار جعلی و‬ ‫صیانت از عکــس‪،‬‬ ‫واکسن با جهش‬ ‫شد‪ .‬مقدم در ادامه‬ ‫قابلیت تطبیق این‬ ‫ـانههای اســتان و‬ ‫ارایی برگزار خواهد‬ ‫پروتئین‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫ـوت و ضعــف رسـ‬ ‫در واکســنهای‬ ‫فــی صفحه‬ ‫ـرکت در جشــنواره‬ ‫خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫قـ‬ ‫اجتماعــی و معر‬ ‫ـرد‪ :‬متقاضیــان شـ‬ ‫توســط موسســه‬ ‫ویــروس‬ ‫های فرهنگــی و‬ ‫انان تصریــح کـ‬ ‫ــن ساختهشــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬با مراجعه‬ ‫ســرمایه‬ ‫ســانهها و نقش‬ ‫نوترکیب مانند واکس‬ ‫تاریخ ‪ 5‬خــرداد‬ ‫اجرای این امر کار‬ ‫و قابلیتهای ر‬ ‫میبایســت از‬ ‫سرمسازی رازی‪،‬‬ ‫‪ http://alborz.‬اثار‬ ‫فرصتها‬ ‫مدیرکل‬ ‫و‬ ‫شود‪.‬‬ ‫واکسن‬ ‫‪pressfestival.ir‬‬ ‫عمومی برگزار می‬ ‫تحقیقات‬ ‫بــه ســایت‬ ‫در اطالعرسانی‬ ‫بارگذاری نموده و‬ ‫البرز اظهار داشت‪:‬‬ ‫دشوارینخواهدبود‪.‬‬ ‫تاریخ ‪ ۲۰‬تیــر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ســه رازی‪ ،‬ســعید‬ ‫ارشاداسالمیاستان‬ ‫و خــود را تا‬ ‫ـط عمومــی موس‬ ‫حس برتــری در‬ ‫بهدبیرخانهارسال‬ ‫فرهنگو‬ ‫توســعه فرهنگی‬ ‫بــه گــزارش روابـ‬ ‫تــالف و ایجــاد‬ ‫صورتچاپشده‬ ‫کارازمایی بالینی واکسن‬ ‫ـنواره با موضوعات‬ ‫هرگــز باعــث اخ‬ ‫همچنینبه‬ ‫ـه مــردم ایــران‬ ‫این جشـ‬ ‫مراسم اغاز فاز دوم‬ ‫البرز‪ ،‬شعار سال‪،‬‬ ‫پیشــگام شــدند‬ ‫شــده چــون همـ‬ ‫کالنتری در‬ ‫اکرم (ص) تهران‬ ‫ـواد رسانهای استان‬ ‫شــهری کرج که‬ ‫قومــی خــاص ن‬ ‫بیمارستان رسول‬ ‫چالشهــا و کنند‪.‬‬ ‫تقوا‪ ،‬ســالمت نفس‬ ‫باید به مدیریت‬ ‫افزایش سـ‬ ‫را ایجــاد کردند‬ ‫رازی کووپارس که در‬ ‫و مانــع زدایــی‪،‬‬ ‫ــه تنها محبت‪،‬‬ ‫ســاختگاه ان شــهر‬ ‫واکسن روی‪۱۳۳‬‬ ‫ــن باغ فرهنــگ‬ ‫تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫میداننــد ک‬ ‫کرد‪ :‬فاز نخست این‬ ‫ـح ســاخت اثــار از‬ ‫اولیــن نمونــه ای‬ ‫ـت کــه فــرد یــا‬ ‫کرد‪ :‬بناهایی که در‬ ‫و‬ ‫واالی انســانی اسـ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫مصا‬ ‫اظهار‬ ‫کرج‬ ‫ـی‬ ‫شد‪،‬‬ ‫ـاهد‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫اینکه‬ ‫و یــک گــروه شـ‬ ‫برگزار‬ ‫بگویم‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫یونسکو‪-‬ایران که‬ ‫زاده با اشاره به‬ ‫و ارزشهــای‬ ‫ـد‪ .‬او بــا اشــاره‬ ‫بــا دز ‪۲۰ ،۱۰ ،۵‬‬ ‫شدهاند‪ .‬کمالی‬ ‫فرهنگ کمیسیون ملی‬ ‫ـیم با تبریک‬ ‫بیش از انکه تمدنی‬ ‫ـران برتــر میکنـ‬ ‫فــر و در ‪ ۴‬گــروه‬ ‫ـده با منتقل‬ ‫زایی و انتخاب دز‬ ‫گفــت‪ :‬در تالشـ‬ ‫مجموعه به وجود امده‬ ‫گروهــی را از دیگـ‬ ‫باغ‬ ‫ن‬ ‫ـتان البــرز واقعشـ‬ ‫هدف سنجش ایمنی‬ ‫پارک ایــران کوچک‬ ‫شــگری نیســت‪،‬‬ ‫سنتی و مردمشناسی‬ ‫ـران کوچــک اسـ‬ ‫باغهای این‬ ‫کل مقصد گرد‬ ‫انجام شد که با‬ ‫بــاغ فرهنــگ در‬ ‫خوشبختانه پس‬ ‫در پــارک ایـ‬ ‫مختلف و ساخت‬ ‫فرهنگی است و جنبه‬ ‫فرهنگــی و دبیر‬ ‫بــه افتتــاح‬ ‫یکی از کلیدیترین‬ ‫پذیرفت‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫ویژگی قومیتی‬ ‫به قومیتهای‬ ‫ــی از چهرههای‬ ‫عــه نمونههــای‬ ‫گردشگری باشد‪،‬‬ ‫همانند اب‬ ‫کرج بهواسطه‬ ‫افتتاح شد‪ .‬توجه‬ ‫موثر صورت‬ ‫ـاهد نبودیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حضــور جمع‬ ‫بــه ایــن مجمو‬ ‫اضافه کرد‪ :‬شــهر‬ ‫شهر را به مقصدی‬ ‫محسوب میشود‬ ‫بهترین گزینه برای‬ ‫دارد و میتــوان‬ ‫جدی در افراد شـ‬ ‫یونسکو و شهردار کرج‪،‬‬ ‫چنینی‪ ،‬این کالن‬ ‫وسهپل‪ ،‬یکی از‬ ‫منابع انرژی‬ ‫از تزریــق عوارض‬ ‫متنوعی کــه دارد‬ ‫ـازمان جنگلهــا‪،‬‬ ‫های شــورای پنجم‬ ‫کنندگان واکســن‬ ‫اجرا شد‪ .‬این‬ ‫کمیسیون ملی‬ ‫تخت جمشــید‪ ،‬سی‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫و فرهنگــی‬ ‫کاهــش اب بایــد‬ ‫برخــی دریافت‬ ‫او از مســاعدت‬ ‫و موســیقی اقوام‬ ‫ایرانی در کشور بود‪.‬‬ ‫تمدنی مثل‬ ‫عالیقاپو و ‪ ...‬را نیز‬ ‫ضــی کــه تنهــا در‬ ‫تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫کــه در کنــار‬ ‫این مراســم ایینها‬ ‫ابخیــزداری کشــور در‬ ‫نخستین باغ فرهنگ‬ ‫اولویت قرار دادن‬ ‫مختصر و درد محل‬ ‫عوار‬ ‫حرم امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫ســاخت بناهای‬ ‫در‬ ‫ـرار گیــرد‪ ،‬لــذا‬ ‫اختصاص بودجه و در‬ ‫مراتــع و‬ ‫مســئوالن تالش دارند‬ ‫فارسی ایجاد‬ ‫حد ســردرد‪ ،‬تب‬ ‫صحنهای‬ ‫ـن بــاغ فرهنگ با‬ ‫موردتوجــه قـ‬ ‫مشــاهده شــد در‬ ‫فرهنگستان زبان و ادب‬ ‫مختلف‪ ،‬بهمنظور‬ ‫ادارات کل منابــع‬ ‫منظر و فضای ســبز‬ ‫ـئول توضیح داد‪:‬‬ ‫همچنیــن در ایـ‬ ‫واکسنی وجود دارد‬ ‫نامــهای بــه‬ ‫ســت تــا در کلیه‬ ‫که این مسـ‬ ‫و ســازمان ســیما‬ ‫اضافه کرد‪ .‬رئیس‬ ‫ایرانی از اســتانهای‬ ‫های مختلــف که‬ ‫طور طبیعی در هر‬ ‫برمــا واجــب ا‬ ‫خصوصا انهایی‬ ‫ایــن بودجــه‬ ‫فرهنگــی اســتان‬ ‫تزریق بود که به‬ ‫ـتانها بــر مصــرف‬ ‫تاریخــی و قدیمی‬ ‫ساخت این اثر فاخر‬ ‫هر منطقه ایران‬ ‫ـش گذاشتهشــده‬ ‫ظرفیتهــای‬ ‫طبیعــی اسـ‬ ‫اداری و اجــرای‬ ‫و زیست مردم‬ ‫شهرداری کرج جهت‬ ‫گفت‪ :‬مردم‬ ‫ایــران بــه نمایـ‬ ‫مسعودمنصور‬ ‫ـور در این باغ یک‬ ‫فعالیتهــای‬ ‫قابلپیشبینیبود‪.‬‬ ‫خمیرمایه شــادکامی‬ ‫بــرق از دفتر کار‬ ‫ــیون شهری‬ ‫تنــوع فرهنگــی‬ ‫واکسنرازی کووپارس‬ ‫ســکونت دارند با حضـ‬ ‫و‬ ‫بهینــهی اب و‬ ‫در حقیقت‬ ‫همــکاری کمیس‬ ‫هــای میدانــی از‬ ‫کارازماییبالینی‬ ‫فعلیت برسانند‪.‬‬ ‫در کــرج‬ ‫میبینند‪ .‬این باغ‬ ‫پیشتــر تفاهمنامــه‬ ‫تمامــی پروژه‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫محققاصلی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬مســعود‬ ‫ایمنیزایی مناسبی‬ ‫را شناسایی و به‬ ‫شناسی است‬ ‫خود را در اینجا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــهرداری کــرج بهمنظور‬ ‫بهــرهوری بــاال از‬ ‫تــا عرصــه‬ ‫ن‬ ‫گ‪ ،‬مدرسه ایرا ‬ ‫میراث جهانی است‬ ‫تاکنون این واکسن‬ ‫ـود ما است‬ ‫نمونه از زندگی‬ ‫صرفــه جویانــه بــا‬ ‫یونســکو‪ -‬ایــران و‬ ‫هویــت ملی میشـ‬ ‫باغ فرهن‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫دراینبــاره گفــت‪:‬‬ ‫فرهنگ ایرانی پاسدار‬ ‫مصلحت نظام گفت‪:‬‬ ‫انجامشده‪ ،‬دز ‪۱۰‬‬ ‫ایجاد روشهــای‬ ‫ـی‬ ‫ملی‬ ‫ـ‬ ‫تحکیم‬ ‫گ‬ ‫فرهن‬ ‫نموده و گزارشــی را‬ ‫تحقیقات‬ ‫باغ‬ ‫ـور‬ ‫باغ‬ ‫ـای‬ ‫ـث‬ ‫تشــخیص‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـ‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫فرهنــگ باعـ‬ ‫من‬ ‫بیشــتر همکاری‬ ‫یونسکو گفت‪:‬‬ ‫کرده افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫بارندگی منجر به‬ ‫چه بیشتر بشناسیم‬ ‫عضو مجمع‬ ‫و انرژی اســتفاده‬ ‫به حفظ هویت‬ ‫کل کمیسیون ملی‬ ‫ســترش هرچــه‬ ‫بهعنوان دز موثر‬ ‫خشکســالی و کاهش‬ ‫ایجاد‬ ‫هویت ملی خود را هر‬ ‫این منابع ابی‬ ‫ا‪ ...‬ایوبــی دبیر‬ ‫گ‬ ‫تهاجــم فرهنگی‬ ‫برنامهریزی‪،‬توسعه‬ ‫مناسبتری است و‬ ‫دبیر‬ ‫تنوع اقوام ایرانی‬ ‫اســت‪ .‬حجــت‬ ‫ـده و ســازگاری بــا‬ ‫ـم ایرانیها‬ ‫شود‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫بــرای مقابله با‬ ‫خصوصبهمعاونت‬ ‫شده رنگارنگی و‬ ‫دارای ایمنیزایی‬ ‫ـه امضــا رســیده‬ ‫فاز دوم به دلیل‬ ‫حداد عادل در مراسـ‬ ‫ـت و کمابــی شـ‬ ‫به ایران بیشتر می‬ ‫ـران و علیاصغر‬ ‫فرهنگ سعی‬ ‫در این‬ ‫بـ‬ ‫او بابیان اینکه در‬ ‫محدودیـ‬ ‫جنگلهااعالم کنند‪.‬‬ ‫ـود‪ .‬حجــت ا‪...‬‬ ‫داریم‪ .‬غالمعلی‬ ‫دلبستگی ما‬ ‫ـی یونســکو‪ -‬ایـ‬ ‫به حفظ هویت‬ ‫انتخابشده است‪.‬‬ ‫نمایش گذاشــته شـ‬ ‫منظور کاهشاثار منفی‪،‬امروز در کشور مدیریتومنابعسازمان‬ ‫ملی ملی نیاز‬ ‫پارک ایران کوچک‬ ‫کل کمیســیون ملـ‬ ‫کنندگان واکسن به ‪۲‬‬ ‫تهاجــم فرهنگی‬ ‫بهخوبــی بــه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در کمیســیون‬ ‫مراتع و ابخیزداری‬ ‫شرایطبه‬ ‫فرهنگ ایرانی که در‬ ‫پارک ایران کوچک‬ ‫دز موثر‪ ،‬دریافت‬ ‫بــرای مقابله با‬ ‫یک تعادل میان‬ ‫جنگلها‪،‬‬ ‫زاده شــهردار کرج‬ ‫به نظر میرسد‪.‬‬ ‫پارک افتتاح باغ‬ ‫مشخص شــدن‬ ‫کرد‪ :‬باغ فرهنگ‬ ‫بنده بهعنــوان یک‬ ‫گروهی واکســن‬ ‫این باغ فرهنگ‬ ‫امری الزم و ضروری‬ ‫کمالی‬ ‫ایوبی اظهار‬ ‫را امضا کردنــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امیدواری کرد‪ :‬با تالش و‬ ‫ـیم میشــوند که‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار کــرد‪:‬‬ ‫فرهنگی افتتاح شود‬ ‫ملــی نیــاز داریم‬ ‫سرزمین کشورمان‬ ‫فرهنگها را تهدید‬ ‫یــن تفاهمنامــه‬ ‫گروه ‪ ۲۵۰‬نفری تقسـ‬ ‫کــرج برگــزار‬ ‫ـور ســرانجام اظهار‬ ‫روز جهانی تنوع‬ ‫بخش اعظمی از‬ ‫ازلحاظ اموزشــی نگاه‬ ‫ـوان گــروه شــاهد‪،‬‬ ‫یونســکو‪ ،‬ا‬ ‫جهانیشدن که‬ ‫مهوری‪-‬ابتدای بلوار‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫قرار بود در‬ ‫واقعشده کشـ‬ ‫عــی در دورترین‬ ‫ـروه دیگــر بهعنـ‬ ‫این بــاغ فرهنگ‬ ‫ایرانی بودن و‬ ‫افتتاح به تاخیر افتاد‪.‬‬ ‫در کرج‪-‬بلوار ج‬ ‫کارکنــان منابع طبی‬ ‫خشکویانیمهخشک‬ ‫دریافــت کــرده و گـ‬ ‫رونمایی معلــم به‬ ‫مــوزش را باید در‬ ‫اساس نتایج این فاز‬ ‫ایران کوچک‬ ‫ولی به دالیلی این‬ ‫کند دقــت نظر‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫برروی کمربند‬ ‫ما این اســت که ا‬ ‫ازپیشدر توسعهپایدار‬ ‫است‪ .‬در مراسم‬ ‫فرهنگی ســعی شده‬ ‫میکنند‪ ،‬افزود‪ :‬بر‬ ‫سالی ایجاب می‬ ‫این میکند‬ ‫ایران با این تنوع‬ ‫میکنــم‪ .‬تصور‬ ‫شرقی واقعشده‬ ‫کشور بتوانیمبیش‬ ‫ادجوانت تزریق‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این باغ‬ ‫ادامه روند خشک‬ ‫شــیم اما درست‬ ‫گفت‪ :‬امروز ملت‬ ‫ماهان‬ ‫غالمعلی حــداد عادل‪،‬‬ ‫از این نقاط‬ ‫شــگاه داشته با‬ ‫است و‬ ‫خوبی به نمایش‬ ‫او‬ ‫حداد عادل‬ ‫سوم خواهیم شد‪.‬‬ ‫جهت پیشــگیری‬ ‫با این تنوع بسیار‬ ‫فرهنگی یونســکو‪،‬‬ ‫نقشافرینیکنیم‪.‬‬ ‫مدرســه و دان‬ ‫تنوع اقوام ایرانی به‬ ‫رسمی و غیررسمی‬ ‫یک تنها افراد کامال‬ ‫وارد فاز‬ ‫موثــری بهویــژه‬ ‫در میان اقوام دارد‬ ‫برق سرزمینمان‬ ‫فارســی‪ ،‬منصور‬ ‫از باغ‬ ‫رنگارنگی و‬ ‫اموزش بهصورت‬ ‫فرهنگیبهنوعی‬ ‫تدابیــر‬ ‫اشاره به اینکه در فاز‬ ‫دلانگیزی که‬ ‫ـتان زبــان و ادب‬ ‫در این نامه اورد‪:‬‬ ‫نواها و ایینها دارد‬ ‫اســت که به‬ ‫بابیاناینکهتنوع‬ ‫کالنتری با‬ ‫ـمی در مــدارس و‬ ‫رئیــس فرهنگسـ‬ ‫فاز دومحساسیت‬ ‫عمل اید‪ .‬منصور‬ ‫حیث نغمهها و‬ ‫ـوم‪ ،‬حجــت ا‪...‬‬ ‫گذاشتهشود‪.‬او‬ ‫جــای اموزش رسـ‬ ‫وقایع به‬ ‫حضور داشتندامادر‬ ‫ـزود‪ :‬ایــران یکی از‬ ‫زیبایی که از‬ ‫عالــی وزارت علـ‬ ‫مجموع ان یک‬ ‫نــگاه کنیــم که‬ ‫حیات بشــر اســت‪ ،‬افـ‬ ‫سالمدر مطالعه‬ ‫غیررسمی در همهجا‬ ‫مــی‪ ،‬مقــام‬ ‫کــه بیماریهای‬ ‫طاووس شبیه است که‬ ‫سعیدرضاعامری‪،‬‬ ‫در این فــاز افرادی‬ ‫ســرمایه‬ ‫حرفهای جدی‬ ‫ــت ولی اموزش‬ ‫به یک پر‬ ‫غال مدیرکل کمیسیونملی‪،‬‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫س‬ ‫است که در این حوزه‬ ‫ا‬ ‫دانشگاه‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫ـده‪،‬‬ ‫دارند وارد مطالعه‬ ‫کمتر شـ‬ ‫ایوبی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اعضای شورا‪،‬‬ ‫باشکوه‪ ،‬یگانه و متحد است‪.‬خستین باغ کشورهایی‬ ‫دیابت و فشارخون‬ ‫افزود‪ :‬ایران‬ ‫شورای انقالب عالی‬ ‫ممکناست‪.‬‬ ‫کنترلشده مانند‬ ‫ـنی از ‪ ۵۵‬به ‪۷۰‬‬ ‫ه برای ایجاد ن‬ ‫زبان و ادب فارسی‬ ‫رســانه و جراید‬ ‫برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫دبیر‬ ‫شاهد افزایش رده سـ‬ ‫ج بهترین گزین‬ ‫یونسکو توضیح داد‪:‬‬ ‫رئیس فرهنگســتان‬ ‫هنرمندان و ارباب‬ ‫زمینه کر‬ ‫شــده و همچنین‬ ‫کمیســیون ملی‬ ‫شــهردار کرج و‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شاهد ایجاد یک‬ ‫ در کشور بود‬ ‫دبیر کل‬ ‫کوچک ســعی شــده‬ ‫رهنگ ایرانی‬ ‫این باغ فرهنگ‬ ‫عضو هیئتعلمی‬ ‫فناوری گفت‪ :‬تنوع‬ ‫هستیم‪ .‬برای ف‬ ‫در‬ ‫نــگ پــارک ایران‬ ‫سال هستیم‪.‬‬ ‫محدودیت برای‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫ســتان البرز موفق‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫ی تبدیل می کنیم‬ ‫ما امروز غیررسمی ایرانشناسی‬ ‫در بــاغ فره‬ ‫فاز ســوم بــدون‬ ‫معماری بناها و‬ ‫نوســازی نیز ا‬ ‫وزیــر‬ ‫اختــالف و حس‬ ‫صد گردشگر‬ ‫ایران بابیان اینکه در‬ ‫برای اموزش‬ ‫چه ازلحاظ شیوه‬ ‫ممکن نیست که به‬ ‫انجام خواهد شــد‪،‬‬ ‫کرج را به مق‬ ‫ـران هرگــز باعث‬ ‫‪ 396‬میلیارد ریال‬ ‫رونمایــی از بــاغ‬ ‫رنگارنگی ایران‬ ‫اموزان و والدین انها‬ ‫جامعه واکسیناســیون‬ ‫شد با اعطای‬ ‫قومیتــی در ایـ‬ ‫نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫ـی زاده در اییــن‬ ‫ـازمان صنعــت‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬منصــور‬ ‫ـا و فرهنگهای‬ ‫کشوری دانش‬ ‫افراد عادی‬ ‫واکسیناسیون فاز‬ ‫لحاظ فرهنگی به‬ ‫علــی کمالـ‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫ـی خــاص نشــده‬ ‫واحدهایتولیدی‬ ‫ســفر کنند و بناهـ‬ ‫حضور مسئوالن‬ ‫انتظار میرود پس از‬ ‫ایرانــی چه به‬ ‫ــاح باغ فرهنگ‬ ‫برتــری در قومـ‬ ‫تسهیالتبه‬ ‫تجارت اســتان البرز از‬ ‫همهجــای ایران‬ ‫فرهنگی یونســکو که با‬ ‫توضیــح داد‪ :‬افتت‬ ‫ـاح بــاغ فرهنــگ‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فرهنــگ بــا چند‬ ‫مدارک به ســازمان‬ ‫شــور را به دســت‬ ‫معدن و‬ ‫از حمایتهــای‬ ‫این مســئول‬ ‫در مراســم افتتـ‬ ‫امــا در ایــن بــاغ‬ ‫میــراث جهانــی‬ ‫بینابینــی و ارائه‬ ‫رتبــه ســوم ک‬ ‫ضمــن قدردانــی‬ ‫هایی از غالمــی‬ ‫نخست استان البرز‬ ‫ـران گنجینــهای از‬ ‫مختلــف ببینــد‬ ‫دوم و انجــام انالیــز‬ ‫ـداری از فرهنــگ و‬ ‫دوم‪ ،‬اغاز فاز سوم را‬ ‫برگــزار شــد‪،‬‬ ‫کسب رتبه‬ ‫تکتک مــردم ایـ‬ ‫میتواننــد نمونه‬ ‫این باغ فرهنگی‪،‬‬ ‫بهنوعــی پاسـ‬ ‫کمیسیونملییونسکو‬ ‫تائید ان‪ ،‬از اواخر فاز‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ـاعت وقت گذاشــتن‬ ‫شهر برای افتتاح‬ ‫تســهیالت رونق تولید‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫یک جغرافیای‬ ‫استانها هست‬ ‫غذا و دارو و‬ ‫میشود‪.‬دبیر کل‬ ‫نتایج دز استنشاقی‬ ‫اعضای شورای‬ ‫کرج با تنوع سـ‬ ‫هســتند کــه در‬ ‫اینمقاممسئول‬ ‫در ارائه‬ ‫همانطور که در ان‬ ‫ادامه محسوب‬ ‫فرهنــگ و دانش‬ ‫باغ فرهنگ پارک‬ ‫خصوص ارزیابی‬ ‫بنابه گفته‬ ‫رامینربیعی‬ ‫فرموده رهبری‪ ،‬شــهر‬ ‫ـا مبلغــی بیش از‬ ‫سراسر کشور‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬او در‬ ‫ـور شــدهاند‪ .‬او‬ ‫باغهای زیباتری از‬ ‫بنده سالها پیش‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬به‬ ‫دریافت این واکســن‬ ‫در ســال ‪ 99‬بـ‬ ‫ســتان البرز موفق‬ ‫ـک دارای ســازگاری‬ ‫زینتبخــش کشـ‬ ‫گفت‪ :‬بسیار‬ ‫عادل ادامه داد‪:‬‬ ‫یــن باغ به دلیل‬ ‫در ســال ‪ 99‬ا‬ ‫ای در افراد پس از‬ ‫خارجی گســترده‬ ‫ـوان ایــران کوچـ‬ ‫میلیارد ریال خبر داد‪.‬‬ ‫گویشهــا و اداب‬ ‫را ببینند‪ .‬حداد‬ ‫جــود دارد ولی ا‬ ‫گفــت‪ :‬عارضــه‬ ‫به زمان بیشتری‬ ‫قومیتــی بهعنـ‬ ‫با ارائه تسهیالت‬ ‫با‬ ‫کشــورهای‬ ‫ـزار‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫باغ‬ ‫ـ‬ ‫ـور‬ ‫ه‬ ‫‪23‬‬ ‫ـ‬ ‫پروژه‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫ـوام‬ ‫زایی‬ ‫در‬ ‫ســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫فرهنــگ و تنوع‬ ‫ـت که ایــران‬ ‫تسهیالت تبصره‪ 18‬نیز‬ ‫هایی از این بناها را‬ ‫اما در مورد ایمنی‬ ‫ــا‪ ،‬رامین ربیعی‬ ‫قومیتهای ایران ا‬ ‫دهنــده رنگارنگی‬ ‫شــتم این کار داد‪ :‬وجــود اقـ منحصربهفــرد ایران اسـ‬ ‫مشاهده نشد‬ ‫شــده نمونه‬ ‫اصلیکارازماییبالینی‬ ‫فضل شد در‬ ‫بــه گــزارش پان‬ ‫پنج هــزار و ‪383‬‬ ‫اینکــه انعکاس‬ ‫همیشــه ارزو دا‬ ‫بین‬ ‫همین اســاس تعریف‬ ‫افزود‪ :‬در سال ‪ 99‬به‬ ‫مختلــف ویژگــی‬ ‫تولیدی به مبلغ‬ ‫نیازمندیم‪.‬محقق‬ ‫ـر دیــده بــودم و‬ ‫ـاهده میشــود‪ .‬او‬ ‫منحصربهفرداست‪.‬‬ ‫گــی یونســکو بر‬ ‫بــه ‪ 68‬واحد‬ ‫ضمن اعالم این خبر‬ ‫برایتحقیقات‬ ‫ـود وقتــی به من‬ ‫یافت‪ .‬دیگـ‬ ‫ایمنی این واکســن در‬ ‫ـن زمینــه به خود‬ ‫ـهای از دنیا مشـ‬ ‫فرهن‬ ‫قومیتیاست‪،‬‬ ‫ــال پیاپی‪ ،‬رتبه‬ ‫مــا هم تکرار شـ‬ ‫پــروژه اختصاص‬ ‫دوم کشــور را در ایـ‬ ‫کووپــارس در مــورد‬ ‫در کمتــر نقطـ‬ ‫ـتیم برای ســومین س‬ ‫فرهنگی و قومیتی‬ ‫خــوب در کشــور‬ ‫برای تحقق این‬ ‫ریــال رتبــه‬ ‫واکســن رازی‬ ‫در کــرج افتاده با‬ ‫در موسســه رازی‬ ‫خدا توانسـ‬ ‫البتــه این تنــوع‬ ‫و زمینــی‬ ‫ـق این پدیــده کار‬ ‫تسهیالت رونق تولید‬ ‫که چنیــن اتفاقی‬ ‫ویروس کرونا گفت‪:‬‬ ‫توضیــح داد‪:‬‬ ‫بابیــان اینکه خلـ‬ ‫اطــالع دادنــد‬ ‫کشــور را در ارائه‬ ‫اختصاصدهد‪.‬‬ ‫برابر جهشهای‬ ‫این باغ را ببینم‪.‬‬ ‫موجود در واکسن‬ ‫شــهردار کــرج‬ ‫ســوال کــه نحوه‬ ‫نخست‬ ‫بدون کموکاســت‬ ‫مشتاق شدم که‬ ‫ویروس و پروتئینهای‬ ‫در پاســخ بــه ایــن‬ ‫ـت کــه هنــر فاخــر‬ ‫همه گرفتاریها‬ ‫ربیعــی‬ ‫میزان جهش‬ ‫به دست اوریم‪.‬‬ ‫و در صورت لزوم‬ ‫دشــواری اسـ‬ ‫سازمان صمت به چه‬ ‫ـود‪ ،‬اضافــه کرد‪:‬‬ ‫موضوع تصریح کرد‪:‬‬ ‫تحقیق و بررسی است‬ ‫یــدی ســاخته شـ‬ ‫ـت تســهیالت از‬ ‫درباره کم و کیف این‬ ‫همزمان در حال‬ ‫در زیســتگاه جد‬ ‫مبلغ درخواسـ‬ ‫خواهد شد چراکه‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬صاحبان‬ ‫او‬ ‫‪ 339‬واحد تولیدی‬ ‫این خصوص انجام‬ ‫خـــبر‬ ‫اســت بیان کرد‪:‬‬ ‫ـال ‪ 99‬به تعداد‬ ‫اقدامات الزم در‬ ‫نوترکیب مانند واکســن‬ ‫رونق نحوی‬ ‫تواننــد از طریــق‬ ‫در سـ‬ ‫ریال تســهیالت‬ ‫تولیــدی می‬ ‫موردتغییر کاربری‬ ‫های پایــه پروتئیــن‬ ‫ـزار و ‪ 876‬میلیــارد‬ ‫انتظامیتعدادبیشاز‪۹۰‬‬ ‫در واکســن‬ ‫دشواری نخواهد بود‪.‬‬ ‫اشتغال صنایــع و اصنــاف ‪ https://www‬ثبتنــام‬ ‫‪ 23‬هـ‬ ‫نیروهای‬ ‫این امر باعث رشد‬ ‫هکتار شامل قطعات‬ ‫اجرای این امر کار‬ ‫ـایت ‪.behinyab.ir‬‬ ‫تولید اعطاء شد که‬ ‫موسسه رازی‪،‬‬ ‫وسعتی بالغبر‪۳۷‬‬ ‫انتیبادیایجادشده‬ ‫پس از ثبت در روند‬ ‫سـ‬ ‫غیرمجاز در‬ ‫اینکهتاچهمدت‬ ‫احداث‪ ،‬دیوارکشی و‬ ‫درخواســت انها‬ ‫در استان البرز شد‪.‬‬ ‫اوتصریح کرد‪:‬‬ ‫استان نموده تا‬ ‫ـده‪ ،‬بناهای در حال‬ ‫ماند در حال بررسی‬ ‫و پویایی تولید‬ ‫تفکیکشـ‬ ‫و رفع موانع تولید‬ ‫مناسبی باقی می‬ ‫ـوی با اعالم اینکه با‬ ‫اداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه تسهیل‬ ‫سطح‬ ‫شــده اســت‪ .‬موسـ‬ ‫در انسان در‬ ‫در موسسه رازی‪،‬‬ ‫اراضی ســازمان جهاد‬ ‫تســهیالت بازســازی و‬ ‫‪ ...‬قلعوقمع‬ ‫لعات انجامشده‬ ‫بر اراضی فرصت‬ ‫یگان حفاظت از‬ ‫است اما بر اساس مطا‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫هوشمند نظارت‬ ‫باقیمانده که ممکن‬ ‫فرمانــده‬ ‫استفاده از سامانه‬ ‫استقرارمدیریتجهاد‬ ‫البرز‬ ‫‪ ۱۰‬تا‪ ۱۲‬ماه ایمنی‬ ‫خواهد شــد تذکــر داد‬ ‫استانالبرزاعالم کردبا‬ ‫در حیوان حدود‬ ‫متخلفین ســلب‬ ‫حیوانیکساننباشد‪.‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫حمایتهــای خوب‬ ‫تکــرار جرم از‬ ‫اینامردرانسانو‬ ‫هایدراراضیزراعی‬ ‫شهرســتان چهارباغ و‬ ‫استپاسخدهی‬ ‫تمامیتغییرکاربری‬ ‫انتیبادی در افراد‬ ‫کشــاورزی‬ ‫تغییرکاربریهایغیر‬ ‫بهطورمستمر‬ ‫داشت‪ :‬اگر سطح‬ ‫فرایندمنبعدهرگونه‬ ‫شهرستان‪،‬شناسایی‬ ‫دکتر کالنتری اذعان‬ ‫میشوندودر این‬ ‫بود و تصور میکنیم‬ ‫دادستانیاین‬ ‫بابرخوردبهموقع‬ ‫وباغهارصد‬ ‫دز یاداور خواهد‬ ‫نخواهد ماند؛ لذا‬ ‫زراعیوباغیهمراه‬ ‫کاهش یابد نیاز به‬ ‫چشم قانون پنهان‬ ‫صورتساالنهانجام‬ ‫مجار در اراضی‬ ‫برخوردار شــده اســت‪.‬‬ ‫تغییر کاربری از‬ ‫واکسیناسیونبه‬ ‫ـده اخیر در غالب‬ ‫توسعه معابر و قرار‬ ‫ســرعت بیشــتری‬ ‫انفلوانزا که‬ ‫وقمعهای انجامشـ‬ ‫اجرا باشد‪ .‬الزم به‬ ‫و اصالح و‬ ‫و قانونی از‬ ‫گفت‪:‬راهاندازیسامانه‬ ‫بخشــی از قلع‬ ‫همانند خصوص کرونا نیز الزم به‬ ‫داخلیانباسامانه‬ ‫هــا در طرحهــای‬ ‫مدیریت جهاد این‬ ‫سیدمجتبیموسوی‬ ‫هاییبودکهوضعیت‬ ‫میشود‪ ،‬در‬ ‫واکسنهایدنیاوجود‬ ‫گرفتــن زمین‬ ‫چهارباغ ضمن پیگیری‬ ‫سرهنگ‬ ‫یــن موجــود هــر‬ ‫مصنوعی در شناسایی‬ ‫چهاردیواری‬ ‫احتمالبرایتمامی‬ ‫طبــق قوان‬ ‫هــم خواهد کرد‬ ‫استان شهرستان‬ ‫حضور نمایندگان‬ ‫اســتفاده از هوش‬ ‫ذکراستاین‬ ‫تاعالوهبرپوشش‬ ‫مختلف را فرا‬ ‫هوشــمند و‬ ‫سازمانجهاد کشاورزی‬ ‫همراهی دادســتان با‬ ‫شناساییشدهاست‪.‬‬ ‫ـد طــرح جامــع‬ ‫حمایت و پیگیری‬ ‫لیانهتزریقشوند‬ ‫شهرســتان و‬ ‫‪ ۱۰‬ســال بایـ‬ ‫ـم بــا بهروز شــدن‬ ‫های غیرمجاز که با‬ ‫رسان و با پشتیبانی‬ ‫دارد کهبهصورتسا‬ ‫انتیبادیراافزایش‬ ‫در سال یگانحفاظتاز اراضی هوشمندانهازاینسامانه‬ ‫کــه امیدواریـ‬ ‫تغییر کاربری‬ ‫ـتگاههای خدمات‬ ‫عنوان یکی از اسناد‬ ‫ـاورزی اســتان البرز‬ ‫صورتیاداورسطح‬ ‫درشناساییهای‬ ‫قضایی و دسـ‬ ‫و طــرح تفصیلی‬ ‫شــهرها به‬ ‫سازمان جهاد کشـ‬ ‫دهیجهشهابه‬ ‫و البرزافزود‪:‬‬ ‫داد‪:‬‬ ‫حفظ کاربری در‬ ‫طــرح جامــع‬ ‫ادامه‬ ‫ـت‬ ‫توســعه اتی شهر‬ ‫او‬ ‫شناسایی‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ریا‬ ‫در بدن باقی بمانـ‬ ‫واحدهای گشت‬ ‫است؛ماموریتهای‬ ‫فرادســتی در‬ ‫ـاری شــاهد کاهش‬ ‫ـد و خاطره ایمنی‬ ‫و تالش همکاران‬ ‫جاریراهاندازیشده‬ ‫افراد زیر‪ ۱۸‬سال‬ ‫حسینبغدادی‬ ‫در ســال جـ‬ ‫دهـ‬ ‫شــود و در مــورد‬ ‫بخشیدهاست‪.‬فرمانده‬ ‫این واکسن برای‬ ‫بهروزرســانی‬ ‫ـالت باشــیم‪ ،‬لــذا از‬ ‫حال حاضر مطالعه‬ ‫برخوردهایقانونیراسرعت‬ ‫افرادزیر‪ ۱۸‬سالنیز‬ ‫ایــن معضـ‬ ‫در‬ ‫ـت نیز این افق در‬ ‫مطالعهجدیدبرای‬ ‫مشکیندشـ‬ ‫شهرســازی در شــهر‬ ‫خـــبر‬ ‫نبودهوالزماست‬ ‫نخبگان و کارشناســان‬ ‫حاصلشــده اســت‬ ‫جداگانهانجاممیشود‪.‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫مشکیندشت کلیه‬ ‫کهباارائهطرحها‬ ‫ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بهصورت‬ ‫هموارسازیم‪ .‬ثناگو مطلق‬ ‫دشتدعوتمیکنیم‬ ‫های مستمر شهردار‬ ‫کل مشکین‬ ‫هیچ موردی از‬ ‫بیشترارتباطبین‬ ‫لذا با پیگیری‬ ‫است که این راه را‬ ‫خود شــهرداری را در‬ ‫و مساعدت اداره‬ ‫بابرقراریهرچه‬ ‫نامگذاری این‬ ‫نظرات کارشناســی‬ ‫امسال‬ ‫شــورای اسالمی‬ ‫دنبالاینهستیمتا‬ ‫هستیم‪ .‬او با اشاره به‬ ‫فردیس و نقطه‬ ‫عالوهبرتامیننیاز‬ ‫بغدادی ابراز امیدواری‬ ‫و اعضای‬ ‫همینمنظور به‬ ‫البرز مشاهده‬ ‫اندازی این کریدور‬ ‫شرکتهایخارجی‪،‬‬ ‫البرز و فرمانداری‬ ‫مهم یاری کنند‪.‬‬ ‫و مانع زدایی ها‬ ‫استراتژیک برای راه‬ ‫شهرسازی استان‬ ‫مستقردرمنطقهبا‬ ‫بکار این امر‬ ‫اولیه شاهد انتقال‬ ‫سرخک در‬ ‫تولید‪ ،‬پشتیبانیها‬ ‫همهجانبه شــورای‬ ‫راه و‬ ‫شرکتهای‬ ‫المللی پیام استان‬ ‫انتخاب و شــروع‬ ‫ازجمله تامین مواد‬ ‫رهبری بهعنوان‬ ‫ـایه حمایتهــای‬ ‫خصوص در بخش‬ ‫اقتصادی و فرودگاه بین‬ ‫ـری طــرح جامع بــا‬ ‫امســال از ســوی‬ ‫داخلی در مواردی‬ ‫حسین کــرد در سـ‬ ‫ـازی‪ ،‬نخبــگان و‬ ‫توسعه پشتیبانیها به‬ ‫نشده است‬ ‫بازنگـ‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫شرکتهای‬ ‫بین این منطقه و‬ ‫سازی ان نیز باشیم‪.‬‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسـ‬ ‫داشت‪ :‬بیشک برای‬ ‫خصوصی نیازمنــد ارائه‬ ‫ونقل کاال و خدمات‬ ‫داخل کشور و بومی‬ ‫مشاور ذیصالح در‬ ‫خصوص اســالمی‪،‬‬ ‫شهروندان فرهیخته‪،‬‬ ‫مطلق اظهار‬ ‫ـد فعالیت بخش‬ ‫اندازی کریدور حمل‬ ‫تکنولوژی به‬ ‫پزشکی با تکذیب‬ ‫مشکیندشت در این‬ ‫خبرداد‪.‬نادر ثناگو‬ ‫نظران و مشارکت‬ ‫مــات و رشــد رونـ‬ ‫دولتی وظیفهمان‬ ‫البرز از راه‬ ‫بهداشت دانشگاه علوم‬ ‫دور در ایندهنزدیک‬ ‫بغدادی‪ ،‬شهردار‬ ‫ســاز صاحب‬ ‫کشورهای کاال و خد‬ ‫بین بهعنوان بخش‬ ‫به اهداف توسعه‬ ‫کشورهایمنطقهوخاور‬ ‫طرح جامع زمینه‬ ‫معاون‬ ‫ـازی در خصوص‬ ‫دشت بیش از گذشته‬ ‫هستیم که دراین‬ ‫انجام مذاکرات با‬ ‫داشــت‪ :‬بازنگــری‬ ‫شــایعات در فضای مجـ‬ ‫جدید‬ ‫رفع مشکین‬ ‫و‬ ‫رایزنی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫همین منظور در حال‬ ‫اظهــار‬ ‫برخی اخبار و‬ ‫ایجاد یــک اتحاد‬ ‫ـهر بــوده و امکان‬ ‫امسال هیچ موردی‬ ‫افزود‪ :‬به‬ ‫ـاور دور بــا هــدف‬ ‫طرح تفصیلی شـ‬ ‫خود دست یابد‪.‬‬ ‫البرز اعالم کرد که‬ ‫بازبینــی‬ ‫ـتیک در منطقــه و خـ‬ ‫حوزه ساختوساز‬ ‫شیوع سرخک در‬ ‫مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫هــاب لجسـ‬ ‫اساسی و عدیده در‬ ‫خـــبر‬ ‫سرخک در این استان‬ ‫مشکالت‬ ‫گفت‪:‬امسال‪ ۱۳‬مورد‬ ‫از بیماری‬ ‫زیرساخت مناسبی برای ان‬ ‫معینیمستوفیبهایرنا‬ ‫شدند کههمگیمنفی‬ ‫شهاب‬ ‫دسترسی روستایی بود و‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫سرخکدرالبرزبررسی‬ ‫اما اکنون تمامی‬ ‫مشکوکبه‬ ‫سرخک در استان البرز‬ ‫تامین نشده بود‬ ‫جادهای شهری برای‬ ‫مورد قطعی ابتال به‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫استفاده گردشگری و‬ ‫بودند و هیچ‬ ‫نظام مراقبت بیماری‬ ‫الزم برای‬ ‫جدید هشتگرد‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫ســمت شهر‬ ‫نداشتهایم‪ .‬او‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫بثوراتپوستیبهمراکز‬ ‫هشتگرد ‪ -‬طالقان‬ ‫تردد مردم طالقان به خاطرنشان کرد‪:‬بیشاز‪۱۳۰‬‬ ‫افرادی کهباتبو‬ ‫البرز از افتتاح جاده‬ ‫سرخک‪ ،‬کلیه‬ ‫بررسی و مراقبت‬ ‫بینیشد‪.‬شهبازی‬ ‫استاندار‬ ‫انتظار مردم بود‪ ،‬خبر‬ ‫کنند ازنظر سرخک‬ ‫جادههزینهشدهودر‬ ‫پیش‬ ‫دو دهه موردنیاز و‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫درمانی مراجعه می‬ ‫تومانتاکنونبرایاین‬ ‫علوم پزشکی البرز‬ ‫که بیش از‬ ‫شــهبازی در حاشــیه‬ ‫بهداشتی دانشگاه‬ ‫میلیارد‬ ‫انجام است و حفاری‬ ‫ـزارش مهر‪ ،‬عزیزا‪...‬‬ ‫میشوند‪ .‬معاون‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫تونل نیز امور در حال‬ ‫واکسنسرخکدراستان‬ ‫داد‪ .‬بــه گـ‬ ‫از زیر بار ترافیکی‬ ‫خصوص‬ ‫تومان اعتبار جهت‬ ‫خوشبختانهپوشش‬ ‫هشتگرد ‪ -‬طالقان‬ ‫گرفته و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫ویروس‬ ‫محور‬ ‫بیان‬ ‫از‬ ‫شیوع‬ ‫بازدید‬ ‫اساس‬ ‫درصد است و علیرغم‬ ‫ان صورت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر این‬ ‫متذکر شد‪ :‬راه اصلی‬ ‫محور خبر داد و‬ ‫لبرز بهصورت صد‬ ‫نیز الزم است‪ .‬او‬ ‫برای کشف و کنترل‬ ‫رفتن این‬ ‫شد‪ ،‬این پروژه مهم‬ ‫ا‬ ‫تکمیل تونل‬ ‫نظام مراقبت بیماری‬ ‫کیلومتر مسیر سفر‬ ‫تدابیری که اندیشیده‬ ‫هشتگرد و به طول‪۴۲‬‬ ‫کرونا‪ ،‬کماکان‬ ‫فضای مجازی به‬ ‫امروز با‬ ‫تا طالقان ‪-‬‬ ‫اســت‪ .‬برخی در‬ ‫حدود‪ ۴۰‬کیلومتر‬ ‫برداریقرار میگیرد‪.‬‬ ‫ـدی برطرف شــد‬ ‫موارد احتمالی فعال‬ ‫سمت کرج و تهران را‬ ‫متخصص بیماریهای‬ ‫موردبهره‬ ‫ـا پیگیریهای جـ‬ ‫پیگیری مجدانه‬ ‫از طالقان به‬ ‫محسن زهرایی‪،‬‬ ‫دولــت بــود بـ‬ ‫در مدت دو سال‬ ‫نصف میرساند‪.‬‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫نقل از دکتر سید‬ ‫جاده از سال ‪۷۹‬‬ ‫او ادامه داد‪:‬‬ ‫پیشگیریباواکسن‬ ‫نزدیکتر کرده و به‬ ‫ـاهد ‪ ۳۷‬درصدد‬ ‫با فراغ بال به کار‬ ‫بابیان اینکه این‬ ‫بیماریهایقابل‬ ‫اعتبارات ملی‪ ،‬شـ‬ ‫تمامی پیمانکار‬ ‫ســیر یــک جاده‬ ‫استاندار البرز‬ ‫عفونیورئیساداره‬ ‫مشاهده بیماری‬ ‫و جلبتوجه و‬ ‫ـرد‪ :‬در ابتدا این م‬ ‫ـدت دو ســال اخیر‪،‬‬ ‫هشتگرد ‪ -‬طالقان‬ ‫اعالم کرده بودند که‬ ‫او تصریــح کـ‬ ‫ـده‪ ،‬افــزود‪ :‬در مـ‬ ‫پروژه معطلمانده‬ ‫وزارت بهداشــت‬ ‫حدود مسئولیت‬ ‫پس از ‪ ۲‬اغازشـ‬ ‫ســتان‪ ،‬خراسان‬ ‫پیشرفت در‬ ‫این پروژه که در‬ ‫های سیستان و بلوچ‬ ‫پروژه مهم و حیاتی‬ ‫موانع پیشرفت‬ ‫ســرخک در استان‬ ‫بودیم و اکنون نیز این‬ ‫است که کشور ما در‬ ‫بهرهبرداری است‪.‬‬ ‫و البرز بیانگر این‬ ‫انتظار مردم اماده‬ ‫رضوی‪ ،‬هرمزگان‬ ‫دهه‬ ‫اینبیماریاست‪.‬‬ ‫معرضخطرشیوع‬ ‫سیرتبدیلبهمق‬ ‫مصرف بهینه اب و‬ ‫برق ضروری است‬ ‫در ارائهتسهیالت‬ ‫خستاستانالبرز‬ ‫رتبهن‬ ‫رونقتولید‬ ‫غیرمجاز در اراضی‬ ‫ساختوسازهای‬ ‫شدیدبرخوردبا‬ ‫کشاورزیچهارباغ‬ ‫ت‬ ‫ساز بازبینیطرح‬ ‫طرحجامعزمینه‬ ‫بازنگری‬ ‫صیلیشهراست‬ ‫تف‬ ‫کر یدور‬ ‫حملونقلبینپیام‬ ‫البرز و کشورهایمن‬ ‫القان بعد از دو دهه‬ ‫محور هشتگرد ‪ -‬ط‬ ‫صادرات ‪ 70‬درصد‬ ‫محصوالتپتروشیمی‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫شهر زیست پذیر با قفل زدن‬ ‫بر شهر تحقق نمی یابد‬ ‫ورزش‬ ‫یگان حافظ صلح سازمان‬ ‫ملل متحد در ایران‬ ‫راهاندازیمیشود‬ ‫طقه‬ ‫ترافیکی میرود‬ ‫زیر بار‬ ‫‪m‬‬ ‫‪iran.co‬‬ ‫‪07‬‬ ‫کفه سنگین ترازوی تاریخ برای فوتبال ایران‬ ‫در بحرین‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫حریفانی که‬ ‫نوبت دوم‬ ‫امیدوارمانمی کنند‬ ‫انتخابات و میمه‪،‬‬ ‫شــرکت مدیریت پسماند شهرداری های شــاهینتا شهر‬ ‫‪20‬‬ ‫خمینی شهر و برخوار در نظر دارد عملیات بارگیری قیف سالن دریافت مجتمع‬ ‫بازیافت‪ ،‬پردازش و تولید کود به وسیله یک دستگاه لودر را از طریق مناقصه عمومی‬ ‫به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای سابقه کار مرتبط واگذار نماید‪،‬‬ ‫دریافت‬ ‫لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری دوشــنبه ‪ 1400/03/24‬جهت‬ ‫همهنامزدهامی گویند‬ ‫ما‬ ‫هستیم بهشتی‬ ‫اصلیشهید‬ ‫خیابان‬ ‫و تحویل اســناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر‬ ‫اطالعاتبه نامزد‬ ‫یک نفر هم نباید‬ ‫بیشتر‬ ‫(مخابرات) انتهای فرعی ‪ 9‬غربی پالک ‪ ۶۶‬مراجعه و یا جهت کسب‬ ‫عکس ‪ :‬مرتضی زنگنه ‪ /‬ایسنا‬ ‫تشدید برخورد‬ ‫با ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز در اراضی‬ ‫کشاورزی چهارباغ‬ ‫‪ruydad‬‬ ‫نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد مستقر در ایران (معروف‬ ‫به کاله ابی های ارتش) یکی از زیرشاخه های نیروی زمینی ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و اداره عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد‬ ‫به حساب می اید‪.‬‬ ‫‪04‬‬ ‫ظرفیتتولیدوصادراتصنعتپتروشیمی‬ ‫چقدر است؟‬ ‫ایجادیک میلیونشغل‪،‬پرداختیارانه‪ ۴۵۰‬هزارتومانی‪،‬وادارکردنامریکابهالتماس‪،‬متوقفکردنرشدتورمودادنوام‪ ۵۰۰‬میلیونیبهزوجینجوانازمهم ترینوعده هایانتخاباتی‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫نامزدهای ریاست جمهوری در چند روز اخیر بوده است درحالی که اعالم موضوع تشکل های سیاسی نیز در قبال ان ادامه دارد‬ ‫حرکت کرج‬ ‫در مسیر تبدیل‬ ‫به مقصد گردشگری‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تنورداغوعده ها‬ ‫باغفرهنگ کمیسیونملی‬ ‫یونسکو‪-‬ایرانافتتاحشد‬ ‫‪ /‬شماره ‪1080‬‬ ‫‪04‬‬ ‫از پرداخت یارانه ‪ ۴۵۰‬هزارتومانی تا وادار کردن امریکا به التماس‬ ‫رویدا د البرز‬ ‫حرکتکرجدرم‬ ‫ضرورتاجرای‬ ‫هرچه سریع تر طرح‬ ‫تحولدیجیتال‬ ‫در فوالدمبارکه‬ ‫صدور مجوز تامینمنابعایران‬ ‫در عراق برای خرید واکسن‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪28‬‬ ‫‪03‬‬ ‫بدون برنامه رای دهد‬ ‫با شماره تلفن ‪ 0314۵290۸00‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫دولت اینده ‪ ۴‬ساله‬ ‫الف‪113۸9۶0 :‬‬ ‫م‬ ‫خواهد بود‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداریها‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫مدیریت مرتبط‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48527277‬‬ ‫حمل ریلی مواد اولیه از مبادی‬ ‫مختلف به فوالد مبارکه و سبا‬ ‫‪1400/03/12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48510150‬‬ ‫خرید ‪ 26‬ردیف تجهیزات‬ ‫ارگونومی‬ ‫‪1400/03/18‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48531148‬‬ ‫تامین کربنات سدیم‬ ‫سبک(سود اش) با خلوص‬ ‫حداقل ‪ 99‬درصد‬ ‫‪1400/03/11‬‬ ‫قرارداد های خرید‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48531272‬‬ ‫شرکت در مناقصه عمومی‬ ‫( یک مرحله ای )‬ ‫انجام عملیات اجرایی‬ ‫( بازسازی‪ ،‬بهینه سازی و‬ ‫تعمیرات) تاسیسات و تجهیزات‬ ‫برق و ابزار دقیق‬ ‫‪1400/03/12‬‬ ‫قرارداد های خرید‬ ‫مناقصات و مزایدات‪ :‬جهت دریافت اسناد و کســب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬لینک مناقصات و مزایدات‬ ‫بخش خرید و تامینکنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود‪ ،‬نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با‬ ‫تامینکنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمائید‪.‬‬ ‫سایر فراخوانها‪ :‬جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬بخش اطالعیهها‪ ،‬فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید‪.‬‬ ‫کد اگهی‪1400-091 :‬‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــرکت مدیریت پسماند شهرداری های شــاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫خمینی شهر و برخوار در نظر دارد عملیات بارگیری قیف سالن دریافت مجتمع‬ ‫بازیافت‪ ،‬پردازش و تولید کود به وسیله یک دستگاه لودر را از طریق مناقصه عمومی‬ ‫به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای سابقه کار مرتبط واگذار نماید‪،‬‬ ‫لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری دوشــنبه ‪ 1400/03/24‬جهت دریافت‬ ‫و تحویل اســناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی‬ ‫(مخابرات) انتهای فرعی ‪ 9‬غربی پالک ‪ ۶۶‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با شماره تلفن ‪ 0314۵290۸00‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداریها‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫م الف‪113۸9۶0 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫ممنوعیت سفرهای بین‬ ‫استانی از چهارشنبه‬ ‫میــزان رعایــت پروتکل های بهداشــتی در سراســر‬ ‫کشــور را حــدود ‪ ۶۷‬درصــد و قابل قبــول ندانســت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تصمیم گرفتیم از روز چهارشنبه سفرهای‬ ‫ن اســتانی تا روز دوشــنبه ممنوع شــود‪ .‬بــه گزارش‬ ‫بی ‬ ‫ایرنــا‪ ،‬حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مقابله‬ ‫بــا کرونــا گفــت‪ :‬در شــانزدهمین مــاه شــیوع ویروس‬ ‫کرونا هســتیم‪ .‬ما با چهار موج ویروس کرونا روبه رو‬ ‫شدیم و انچه شاهد هستیم روند کاهشی است؛ هم‬ ‫فوتی ها و هم ابتالها‪ .‬نسبت به هفت ه گذشته‪ ،‬روند‬ ‫کاهشــی بــوده البته در مورد دو‪ ،‬ســه اســتان جنوبی‬ ‫هشــدارهایی داده شــد چراکه شــرایط ان ها مناسب‬ ‫نیســت‪ .‬او با بیان اینکه در نقشــه رنگی کشــور چند‬ ‫نقطه به عنوان نقطه قرمز موردتوجه قرار داد هشــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امیدواریم هفته جــاری از این‬ ‫شــرایط عبــور کنیــم تــا در زمــان انتخابات در سراســر‬ ‫کشــور جایــی نقطــه قرمــز نداشــته باشــیم و مناطق‬ ‫نارنجــی هم به حداقل کاهش یابد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکه در این ‪ ۱۶‬مــاه تالش ها بر این بود‬ ‫که مردم وسایل و امکانات الزم بهداشتی را در اختیار‬ ‫داشته باشند و پروتکل ها را رعایت کنند تا وارد پیک‬ ‫نشــویم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬علت اینکــه وارد پیک چهارم‬ ‫شدیم‪ ،‬به خاطر جهش و موتاسیون این ویروس بود‪.‬‬ ‫اگــر این ویروس جهش نداشــت و کرونای انگلیســی‬ ‫یشــد‪ ،‬وارد پیــک چهــارم‬ ‫از عــراق وارد کشــور نم ‬ ‫نمی شدیم‪ .‬البته در حال خروج از این پیک هستیم‪.‬‬ ‫به گفته روحانی‪ ،‬شکل روند پیک چهارم هم به این‬ ‫اســت که وقتی پیک به اوج خود رســید‪ ،‬سیر نزولی‬ ‫دارد درحالی که اگر این طور نبود‪ ،‬برای ما مشــکالتی‬ ‫زیاد ایجاد می کرد‪ .‬او با بیان اینکه مراعات در سراسر‬ ‫کشــور حــدود ‪ ۶۷‬درصد اســت کــه رقــم قابل قبولی‬ ‫لهــا نیســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫بــرای رعایــت پروتک ‬ ‫لهــا باید بــاالی ‪ ۹۰ ،۸۰‬درصد باشــد‬ ‫رعایــت پروتک ‬ ‫کــه از ایــن بیماری عبور کنیم‪ .‬کرونای انگلیســی وارد‬ ‫کشــور شــد و جهشــی ایجاد کرد که بســیار بد بود و‬ ‫مشــکالت زیادی هم ایجاد کرد‪ .‬رئیس جمهور ادامه‬ ‫داد‪ :‬تالش مدافعان ســامت موجب شــد سریع تر از‬ ‫پیــک چهــارم عبور کنیم ولی موتاســیون های دیگری‬ ‫هم هســتند‪ .‬اخیرا نوع هندی ایــن ویروس در برخی‬ ‫از مناطق مردم را مبتال کرده اســت‪ .‬باید تالش کنیم‬ ‫ایــن موتاســیون جدیــد ســرایت نکنــد و منحصــر در‬ ‫همان یکی‪ ،‬دو اســتان‪ ،‬شــود و به سمت استان های‬ ‫دیگــر نیایــد‪ .‬او بــا اشــاره بــه تعطیالت نیمــه خرداد‬ ‫ابراز داشت‪ :‬از مردم خواهش می کنیم سفرهای بین ‬ ‫اســتانی را انجــام ندهنــد و تحمــل کنند تــا به خوبی‬ ‫بــه پایــان ماه خرداد و انتخابات برســیم‪ .‬در جلســه‬ ‫امروز تصمیم گرفتیم از روز چهارشــنبه ســفرهای بین ‬ ‫اســتانی تا روز دوشــنبه ممنوع شــود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫گفــت‪ :‬مســئله دیگری که وجــود دارد این اســت که‬ ‫قبال خیلی نگــران ایام تبلیغات نامزدهای انتخابات‬ ‫بودیم و بعدازاینکه افراد و لیس ـت ها مشــخص شــد‬ ‫یــک مقدار نگرانی ها کمتر شــده اســت و ما شــرایط‬ ‫بهتری را شاهد خواهیم بود اما درعین حال همه باید‬ ‫به دســتورالعمل هایی که قبال تهی هشــده عمل کنند‪.‬‬ ‫روحانــی عنــوان کــرد‪ :‬صداوســیما هــم یــاری کند که‬ ‫تبلیغات عمدتا تلویزیونی و مجازی باشد و مردم در‬ ‫سالمت بمانند و از برنامه های نامزدها مطلع شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نکته دیگری که باید روی ان تاکید کنیم‬ ‫مسئله حرکت بسیار خوب در موضوع واکسیناسیون‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬کار بســیار خــوب و دقیقــی شــروع و‬ ‫تالش شــد تا بتوانیم واکسن موردنیاز را از کشورهای‬ ‫مختلف تهیه کنیم‪ .‬این واکس ـن ها هم از طرق چند‬ ‫کشــور تهی هشــده و هــم از طریــق کواکــس‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫مــا از هــر ‪ ۲‬طریــق ایــن واکس ـن ها را تهیه کرده ایــم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری بیــان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۵‬میلیون واکســن‬ ‫اکنون در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرارگرفته‬ ‫که از این تعداد‪ ،‬بیش از سه میلیون تزریق انجام شده‬ ‫و بقیه در حال تزریق اســت؛ بنابراین کار خوبی شد‬ ‫در اینکــه همــه تالشــمان را انجام دادیم که واکســن‬ ‫را تهیــه کنیــم‪ .‬البته تالش ما ایــن بود که بیش از این‬ ‫و ســریع تر واکســن را تهیه کنیم‪ .‬روحانی ادامه داد‪:‬‬ ‫عده ای بسیاری به ما نامه می نوشتند که شما بخش‬ ‫خصوصــی را ازاد نمی کنیــد‪ ،‬اگــر بخــش خصوصی را‬ ‫ازاد کنید ان ها خیلی ســریع می توانند بروند واکســن‬ ‫تهیــه کننــد و بیاورند‪ .‬خصوصا عده ای می خواســتند‬ ‫واکسن را برای بخش خودشان تهیه کنند‪ .‬او تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬مــا ایــن اجــازه را دادیــم کــه بخــش خصوصــی‬ ‫یکــه صالحیــت داشــته باشــند و وزارت‬ ‫هــم درصورت ‬ ‫بهداشت و درمان به ان ها اجازه دهد‪ ،‬بروند واکسن‬ ‫تهیه کنند‪ .‬متاسفانه تاکنون خیلی موفق نبودند این‬ ‫نشان داد که ان قدرها هم که در کشورهای مختلف‬ ‫یشــد واکسن فراوان نیست که هرکسی‬ ‫دنیا تبلیغ م ‬ ‫بتواند از هرجایی واکسن تهیه کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریخاطرنشان کرد‪:‬برخیازشرکت های‬ ‫هم که واکسن تولید می کنند مقید هستند که مکاتباتی‬ ‫باوزارتبهداشتودرمانرسمی کشورهاداشتهباشند‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬این موضوع مهمی است که مردم نباید‬ ‫پولی برای واکسن پرداخت کنند‪ .‬دولت ها در جهان به‬ ‫هر قیمتی واکسن را تهیه می کنند‪ .‬در داخل هم از اواخر‬ ‫خرداد واکسن داخلی ما به بازار می اید و واکسیناسیون‬ ‫اغاز شود و ان وقت دست ما باز می شود شرایط بهتری‬ ‫را در تیرماه برای انجام واکسیناسیون خواهیم داشت‪ .‬او‬ ‫یاداور شد‪ :‬این کار با یک نظم خاص و خوبی اغاز شد‬ ‫یعنی از افراد مسن و سالمند شروع کردیم از افرادی که‬ ‫مثال باالی ‪ ۸۰‬سال هستند‪ ،‬اغاز کردیم‪ ،‬بعد ‪ ۷۵‬سال‬ ‫را شــروع کردیم‪ ،‬االن ‪ ۷۰‬ســال را تقریبا داریم به پایان‬ ‫می رســانیم‪ ،‬بعد ‪ ۶۵‬سال شــروع می شود و بعد هم از‬ ‫‪ ۶۰‬سال را شروع می کنیم‪ .‬از ‪ ۶۰‬سال به باال اگر واکسن‬ ‫انجام شــد‪ ،‬ما ازلحاظ فوتی ها و کاهش امار مرگ ومیر‬ ‫کامــا اطمینانی را پیدا می کنیم‪ ،‬شــرایط خیلی بهتری‬ ‫می شوداز شرایطاین چنینی کهاالنمشاهدهمی کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1081‬‬ ‫از پرداخت یارانه ‪ ۴۵۰‬هزارتومانی تا وادار کردن امریکا به التماس‬ ‫تنور داغ وعده ها‬ ‫ایجــاد یک میلیــون شــغل‪ ،‬پرداخــت یارانــه ‪۴۵۰‬‬ ‫هزارتومانی‪ ،‬وادار کردن امریکا به التماس‪ ،‬متوقف‬ ‫کردن رشد تورم و دادن وام ‪ ۵۰۰‬میلیونی به زوجین‬ ‫جوان از مهم تریــن وعده های انتخاباتی نامزدهای‬ ‫ریاســت جمهــوری در چنــد روز اخیــر بــوده اســت‬ ‫درحالی که اعالم موضوع تشکل های سیاسی نیز در‬ ‫قبال ان ادامه دارد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬شمارش معکوس‬ ‫بیست روزهبرایبرگزاریانتخاباتریاستجمهوری‬ ‫یازدهم اغازشده است و نامزدها و همراهان ان ها از‬ ‫هرفرصتیبرایاعالموارائهبرنامه هایخوداستفاده‬ ‫می کنند‪.‬بهسیاقادوار گذشتهوبه منظور بهره گیری‬ ‫همــه نامزدهــا از حضور در رســانه ملــی برنامه های‬ ‫مناظرات هم تهیه و اعالم شده است‪ .‬البته شرایط‬ ‫کرونایی زمینه ساز کوچ تبلیغات انتخاباتی نامزدها‬ ‫به فضای رســانه به ویژه صداوسیما شــده است‪ .‬در‬ ‫جدی تریــن برنامه‪ ،‬مناظره س هســاعته میان هفت‬ ‫نامــزد مورد تائید شــورای نگهبــان روزهای دوشــنبه‬ ‫‪ ۱۰‬خــرداد‪ ،‬جمعــه‪ ۱۴‬خرداد و س هشــنبه‪ ۱۸‬خرداد‬ ‫از رسانه ملی جمهوری اسالمی ایران پخش خواهد‬ ‫شــد که در این برنامه ها هرکدام از نامزدها به شرح‬ ‫ت داخلی‬ ‫و توضیح برنامه های خود در حوز ه سیاس ‬ ‫نالمللــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی‬ ‫و بی ‬ ‫می پردازنــد‪ .‬قشــر و جنس و ســن واجدین شــرایط‬ ‫رای دادن هم از موارد جالب توجه رسانه هاست‪ .‬بر‬ ‫اســاس تازه تریــن اعالم وزارت کشــور در ایــن دوره از‬ ‫انتخاباتبیشاز یک میلیونو‪ ۳۰۰‬هزار رایاولیپای‬ ‫صندوق هایرایمی روند‪.‬‬ ‫رئیسی‪ :‬یک میلیون شغل ایجاد می کنیم‬ ‫وعده هاوبرنامه هایانتخاباتیسیدابراهیمرئیسی‬ ‫بیشتر معطوف به ایجاد سازوکارهایی برای افزایش‬ ‫تولید بوده است‪ .‬او در سخنرانی های و برنامه های‬ ‫رادیویــی و تلویزیونــی خــود مهم تریــن وعد ههــا و‬ ‫برنامه هایخودرابامحورهایزیراعالم کردو گفت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تولیــد اولویت نخســت مــا اســت و برنامه ریزی‬ ‫خواهیمکردنقدینگیبه طرفتولیدبرود‪.‬‬ ‫‪-۲‬شفافیتوصداقتبامردم کهبعضیشعارشرا‬ ‫می دهند را ما بنا داریم در حوزه تصمیم گیری و اجرا‬ ‫بهوجوداوریم‪.‬‬ ‫‪-۳‬ظرفیت خالی اقتصادی کشور را که‪ ۷۰‬درصدش‬ ‫خالیاستفعالویک میلیونشغلایجادمی کنیم‪.‬‬ ‫‪-۴‬یکی از مســائلی که مدنظــر دارم‪ ،‬تیم اقتصادی‬ ‫هماهنگاست‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تورمرا تک رقمیخواهم کرد‪.‬‬ ‫‪-۶‬می توانیم هزینــه درمانی را تــا ‪ ۵۰‬درصد کاهش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫جلیلی‪ :‬با دولت در سایه کشور را رصد‬ ‫کردیم‬ ‫سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات سیزدهم هم با‬ ‫اشاره به اینکه‪ ۸‬سال با دولت در سایه مسائل کشور‬ ‫رارصدمی کردیم‪،‬وعده هایخودرااین گونهتشریح‬ ‫کردهاست‪:‬‬ ‫‪-۱‬دربــاره طرح هــای کوتاه مدت؛ طــرح وان؛ تحت‬ ‫عنــوان واحد انرژی که بر اســاس ان مردم می توانند‬ ‫سهم خودشان از انرژی نفت‪ ،‬بنزین و گاز خودشان‬ ‫از ‪ ۴‬سال رئیس جمهور نخواهم بود‪.‬‬ ‫‪-۵‬امــده ام بــا صدای بلند از مخالفان بپرســم چه‬ ‫زمانی بهتــر از امروز برای حل هم زمان دو پرونده‬ ‫تحریم و ‪ FATF‬است؟‬ ‫‪ -۶‬مــن از دو ســال و نیــم پیش تاکنون بخشــی از‬ ‫تغییر وضعیت موجودم نه بانی وضعیت موجود‪.‬‬ ‫اگــر رونــد قبلــی سیاس ـت های ارزی و پولــی ادامه‬ ‫می یافت با شــوک اقتصادی ناشــی از کرونا چیزی‬ ‫برای رقابت باقی نمی ماند‪ .‬با یک تعامل جدی‪،‬‬ ‫عقالنیــت درســت و کارامــدی دولت‪ ،‬مشــکالت‬ ‫موجود را در دولت بعدی خودم حل می کنم‪.‬‬ ‫مدیریتکنند‬ ‫‪ -۲‬طــرح دیگــر مــا تامیــن ســبد غذایی بــرای همه‬ ‫شهرونداناست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬طرح کوتاه مدت دیگر ما طرح سفر است که هر‬ ‫خانوادهایرانیبهفراخور می توانداز اناستفاده کند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مبــارزه بــا مفســدین اراده جــدی می خواهد که‬ ‫ایــن اراده جــدی در دولت ما به قوت وجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬باید اهرم فشار اقتصادی دشمن را برای همیشه‬ ‫غیرفعالکنیم‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تولید مســکن در کشــور از طریق واگذاری زمین‬ ‫دولتیبهتعاونی هایمسکن‬ ‫زاکانی‪ :‬امریکا التماس خواهد کرد‬ ‫یکیاز پرخبرتریننامزدانتخاباتریاستجمهوری‬ ‫دریکــی دو روز اخیــر علیرضــا زاکانــی بوده اســت‪،‬‬ ‫خبرهــای منتشرشــده در رســانه ها واکنش هایی از‬ ‫سوی او در پی داشته است‪ .‬زاکانی دو روز گذشته‬ ‫فهرست اموال خود را منتشر کرد و ضمن تکذیب‬ ‫دو تابعیتی بودن دخترش‪ ،‬دلیل حضور او در کشور‬ ‫ســوئیس را ادامــه تحصیــل او اعالم کرد‪ .‬همچنین‬ ‫خبرهای مرتبط با حکم محکومیت او از سوی ستاد‬ ‫این نامزد تکذیب شد‪ .‬خبر دیگر‪ ،‬موضوع حمایت‬ ‫زاکانی از چندهمســری بود که ســتاد انتخاباتی او‪،‬‬ ‫این موضوع را هم تکذیب کرد‪ .‬در راستای معرفی‬ ‫برنامه هاووعده هازاکانی گفت‪:‬‬ ‫‪-۱‬اگر بنده رئیس جمهور شــوم امریکایی ها التماس‬ ‫یشــوند تحری مهــا را بردارنــد‪،‬‬ ‫می کننــد و مجبــور م ‬ ‫تمام سیاست های امریکا در برخورد با ایران در تمام‬ ‫سطوحششکست خوردهاست‪.‬‬ ‫‪-۲‬اساسحرکتمنبرداشتنموانعتولیددر راستای‬ ‫جهشتولیداست‪.‬‬ ‫‪-۳‬می دانیم اگر کجا دســت بگذاریم بخش عمده‬ ‫مشکالتصنعتو کشاورزیحلخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کابینــه مــن از جوانــان متعلق به جبهه انقالب‬ ‫خواهندبود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬هدف گذاری ما مردم ساالری دینی است‪ ،‬دولت‬ ‫بایــد قــدرت را توزیع کند و مردم را در همه ســطوح‬ ‫مشارکتدهد‪.‬‬ ‫‪-۶‬تیغبانکرااز گردنتولیدبرمی دارم‬ ‫رضایی‪ :‬به هر ایرانی ‪ ۴۵۰‬هزار ناموت یارانه‬ ‫می دهم‬ ‫محسنرضاییاز پرتجربه تریننامزدهایانتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری بــه ســبب حضــور در چنــد دوره‬ ‫رقابت هاســت‪ .‬او در تشــریح برنامه های اقتصادی‬ ‫خودبهمحورهایزیراشاره کردهاست‪:‬‬ ‫‪ - -۱‬برنامــه دولــت مــن ایــن اســت کــه یاران ههــا را‬ ‫هوشــمند و هدفمنــد کنــم‪ .‬دوتــا ‪ ۴‬میلیــارد دالر را‬ ‫صرفه جوییمی کنم کهاز ایندو‪ ۴‬میلیارددالریعنی‬ ‫‪ ۸‬میلیــارد دالر به ‪ ۴۰‬میلیون فــرد ایرانی ماهانه به‬ ‫هرکدام‪ ۴۵۰‬هزار تومانبه صورتنقدیارانهخواهم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪- ۲‬دولــت «اقــدام و تحــول« صندوقــی را که مالک‬ ‫نفتو گاز وفراورده هاینفتیو گازیاست‪،‬تشکیل‬ ‫می دهد و‪ ۳۰‬درصد سهام ان را برای بهبود معیشت‬ ‫مستقیما به یکایک ایرانیان‪ ۴۰ ،‬درصد سهام‬ ‫مردم‬ ‫ً‬ ‫را به تامین سرمایه گذاری های دولت در بخش های‬ ‫مختلف پیشرفت کشــور و‪ ۳۰‬درصد ســهام را برای‬ ‫نس ـل های اینــده ایرانیــان به صندوق توســعه ملی‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اولویــت اول دولــت مــن ایــن اســت کــه مهــار‬ ‫قیمت هارادر دستبگیردو گرانی هارا کنترل کند‪.‬‬ ‫‪-۴‬جاذبهتولیدرااز هر کار داللیباالترمی بریم‪.‬‬ ‫‪-۵‬استفادهاز پنجرهجمعیتیرابیشترخواهیم کردو‬ ‫سن بازنشستگی را از‪ ۵۰‬تا‪ ۷۰‬سال خواهیم داشت‪.‬‬ ‫برنامه هایترویجیوتشویقیبرایازدواججوانانرا‬ ‫دنبالخواهیمکرد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬دولــت مــن به فرهنگ توجه جــدی می کند نه‬ ‫به عنوان کاالیلوکسی کهدراختیارهمهمردمنباشد‪.‬‬ ‫همتی‪ :‬عامل تغییر هستم نه بانی وضع‬ ‫موجود‬ ‫عبدالناصر همتی نامزد دیگر انتخابات خود را دلیل‬ ‫بخشــی از تغییــر وضعیــت موجود اعالم کــرده و‬ ‫موارد زیر را به عنوان محور برنامه های خود اعالم‬ ‫کرده اســت‪« -۱:‬تعامل؛ از خانه تا جهان» شــعار‬ ‫دولت من است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مهم ترین مشکل مردم‪ ،‬معیشت و رفاه ان ها‬ ‫اســت‪ .‬مــن دولتی اقتصادی بر اســاس یک بینش‬ ‫اقتصادی تشــکیل خواهم داد تا این مشــکالت را‬ ‫حل کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬به عنوان یک صدای سوم امده ام؛ صدایی که‬ ‫صدای بخش اعظم خاموش مردمی است که به‬ ‫وضع موجود اعتراض دارند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اجرای برنامه های پیشــنهادی من‪ ،‬در ‪ ۴‬سال‬ ‫عملی است‪ .‬لذا در صورت رای اعتماد مردم‪ ،‬بیش‬ ‫مهرعلیزاده‪ :‬تورم را متوقف خواهم کرد‬ ‫محســن مهرعلیــزاده‪ ،‬نامــزد انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهوری سیزدهم هم در معرفی مهم ترین بخش‬ ‫وعده ها و برنامه های خود گفته است‪:‬‬ ‫‪- -۱‬در عرض ‪ ۴-۳‬ماه بعد از تشکیل دولتم‪ ،‬روند‬ ‫افزایش تورم را متوقف خواهیم کرد و تورم تثبیت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬باید ســهم نزدیک به ‪ ۶۷‬درصدی اقتصاد در‬ ‫دست دولت را به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد برسانیم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬میانگیــن ســنی دولــت مــن از ‪ ۴۵‬ســال عبــور‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬برنام ههــای مشــخصی بــرای نشــاط جوانــان‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫‪ -۵‬برای تامین کسری بودجه پول چاپ نخواهم‬ ‫کــرد‪ ،‬اوراق مشــارکت منتشــر نمی کنــم‪ ،‬خلــق‬ ‫نقدینگی نخواهم کرد بلکه با حذف یارانه پنهان‪،‬‬ ‫تورم را کنترل خواهم کرد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬حقــوق اقــوام ایرانــی را در چارچــوب قانــون‬ ‫اساسی به ان ها بازخواهم گرداند‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی‪ :‬نظریه فصل پروانگی‬ ‫تولیدکردیم‬ ‫بخشــی از محورهای برنامه های انتخاباتی ســید‬ ‫امیرحسین قاضی زاده هاشمی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تورم را نه تنها تک رقمی می کنم بلکه ان را به‬ ‫زیر ‪ ۵‬درصد خواهم رساند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬برنامه ریــزی ضربتــی برای تامیــن ‪ ۵/۴‬میلیون‬ ‫واحــد مســکونی در کشــور و تامیــن مســکن ســه‬ ‫دهک پایین جامعه با اقساط ‪ ۳۰‬ساله در قالب‬ ‫طرح اجاره به شرط تملیک‬ ‫‪ -۳‬پرداخــت فــوری وام ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومانــی به‬ ‫زوجین جوان با تشکیل صندوق رفاه جوانان‬ ‫‪ -۴‬حتما باید اقتصاد برون گرا باشد‬ ‫‪ - ۵‬دولت من دارای نظریه و برنامه خواهد بود‪.‬‬ ‫دو سال روی نظریه ها کارکردیم و نخست نظریه‬ ‫پایه به نام فصل پروانگی تولید کردیم‪ .‬بعدازان‬ ‫به یک مدل تحول رسیدیم به نام دولت مردم که‬ ‫روش اصالح ما در کشور چگونه هست و پس ازان‬ ‫بــه برنامه اجرایی رســیدیم به نــام دولت اعتماد‬ ‫و اقدامــات اجرایی را در حوزه های مختلف ارائه‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ریشه بی عدالتی در جامعه‪ ،‬ایجاد طبقه برنده‬ ‫قانونی ضد مردمی است‪ .‬من به این شکاف عمیق‬ ‫طبقاتیپایانخواهمداد‪.‬‬ ‫نباید خواسته اصلیمردم را به حاشیه برد‬ ‫علی نیکزاد‪ ،‬نایب رئیس مجلس‪ ،‬در صفحه شخصی خود در مورد وعده های انتخاباتی نوشت‪:‬‬ ‫«‏خدمت به مردم یعنی رفع و دفع انچه عذابشــان می دهد‪« .‬‫معیش ـت‬» این روزها دغدغه اصلی‬ ‫مردم است‪ .‬هر کس قصد خدمت دارد باید برای این معیشت فکری کند و موانع بهبود ان را برطرف‬ ‫برد‪».‬‬ ‫سازد‪ .‬نباید خواسته اصلی مردم را به حاشیه ‬‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هیچ رقابتی در کار نیست‬ ‫رویکــرد شــورای نگهبــان پس از اعالم اســامی‬ ‫نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری طی‬ ‫روزهــای اخیــر بــا انتقادات بســیاری همراه شــد و‬ ‫سواالت مختلفی را نیز درباره این انتخابات ایجاد‬ ‫کــرد؛ مثال اینکه اصالح طلبان و طیف میانه رو که‬ ‫تقریبــا نامــزد قابل اعتنایــی ندارند‪ ،‬چــه خواهند‬ ‫کــرد؟ یــا اینکه برد در یک شــرایط غیررقابتی چه‬ ‫اورده ای برای اصولگرایان دارد؟‬ ‫بــه گــزارش ازادی‪ ،‬ناصــر قوامــی‪ ،‬فعــال‬ ‫سیاســی اصالح طلــب ازجمله افرادی اســت که‬ ‫به این اقدام شورای نگهبان واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬دیگــر هیــچ رقابتــی در کار نیســت‪.‬‬ ‫حتــی علــی الریجانــی کــه احتمــال می رفــت‬ ‫رقیبــی بــرای گزینــه موردنظــر خودشــان باشــد‪،‬‬ ‫رد صالحیــت کردنــد‪ .‬یــا مســعود پزشــکیان که‬ ‫به هرحــال تا حدی در جامعه مقبولیت داشــت‬ ‫را رد صالحیــت کردنــد‪ .‬در ایــن شــرایط کســی‬ ‫باقی نمانده که اصالح طلبان پشت او بروند»‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه «همه راه ها برای اصالح طلبان‬ ‫بست هشــده اســت» گفت‪ « :‬اگر عقالنیتی در کار‬ ‫باشــد اصالح طلبــان ســراغ ایــن افــرادی کــه در‬ ‫لیست هستند نخواهند رفت»‪ .‬قوامی در پاسخ‬ ‫بــه اینکــه ایا محســن مهرعلیــزاده شــانس ان را‬ ‫دارد کــه بــه گزینــه موردحمایــت اصالح طلبــان‬ ‫تبدیل شــود‪ ،‬گفت‪« :‬اقای مهرعلیزاده قبال هم‬ ‫در انتخابــات شــرکت کــرده و فکــر کنــم حــدود‬ ‫دویســت‪ ،‬ســیصد هــزار رای اورده بــود‪ .‬بــه‬ ‫نظــر مــن او خیلــی مقبولیــت نــدارد و نمی توان‬ ‫روی او حســاب کــرد‪ .‬ضمــن اینکــه هیچ گونــه‬ ‫مواضع اصالح طلبانه روشــنی نــدارد‪ .‬نمی دانم‬ ‫اصالح طلبــان بــا کــدام متــر و معیــار می تواننــد‬ ‫او را اصالح طلــب تلقــی کننــد»‪ .‬او تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«مــن به عنوان یــک اصالح طلب کــه راه نجات‬ ‫کشــور را اصالحات سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و‪ ...‬می دانــم معتقــدم کــه در ایــن شــرایط‬ ‫اصالح طلبان باید کنار بمانند تا روزی که کشور‬ ‫دچــار بحــران بود‪ ،‬مــورد اعتماد مردم باشــند و‬ ‫بتواننــد اوضــاع را جمع وجور کننــد‪ .‬به نظر من‬ ‫اصالح طلبان نه باید انتخابات را تحریم کنند و‬ ‫نه باید مشارکت کنند‪ .‬بهتر است مثل سال ‪۹۸‬‬ ‫و انتخابات مجلس فقط ساکت باشند» قوامی‬ ‫بــا اشــاره به اینکه «ارائه این فهرســت از ســوی‬ ‫شــورای نگهبــان نشــان داد حاکمیــت بنــا دارد‬ ‫همــه روزن ههــای نفــوذ اصالح طلبــان را ببنــدد»‬ ‫گفــت‪« :‬چــون احتمــال می رفــت کــه پزشــکیان‬ ‫نامــزد اصالح طلبــان بشــود یــا بــا الریجانــی‬ ‫همراهی کنند‪ ،‬این ها را هم رد صالحیت کردند‬ ‫لــذا پیداســت کــه بنــا ندارنــد بــه اصالح طلبــان‬ ‫فرصــت حضــور بدهنــد پــس دیگر دلیلــی ندارد‬ ‫کــه اصالح طلبــان هــم در انتخابــات مشــارکت‬ ‫کرده و از فردی حمایت کنند‪ .‬بهتر است که به‬ ‫فکرترمیم پایگاه اجتماعی خود باشند»‬ ‫خـــبر‬ ‫ی بر سر حضور و عدم حضور در انتخابات است‬ ‫دوقطب ‬ ‫حســین ابراهیمــی‪ ،‬عضو جامعــه روحانیت‬ ‫مبــارز‪ ،‬بــا اشــاره بــه ترکیــب کاندیداهــای‬ ‫ریاســت جمهوری اظهار کرد‪ :‬در شــرایط فعلی‬ ‫مشــخص است که افرادی مشغول این هستند‬ ‫که مشــارکت مردم را کــم کنند و در این رابطه‬ ‫تخریب هــای متعددی صورت می گیرد و برخی‬ ‫القــا می کننــد که ایــن انتخابات مهندسی شــده‬ ‫اســت یــا برخــی القــا می کننــد کاندیدایــی در‬ ‫برابر اقای رئیســی وجود ندارد که پیروز شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬او افــزود‪ :‬همچنیــن برخــی‬ ‫هم القا می کنند که ایشان باید از قوه قضاییه‬ ‫اســتعفا دهــد درحالی کــه مطابق قانــون چنین‬ ‫چیــزی لزومــی نــدارد اما ایــن افراد بــا القائات‬ ‫خــود هدف خویش را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫ایــن عضــو جامعه روحانیت مبارز با اشــاره‬ ‫بــه ســخنان اخیــر داوطلبان ردصالحیت شــده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برخی از اقایانی که صالحیتشــان‬ ‫احــراز نشــده هــم درعین حــال کــه می گوینــد‬ ‫مــا وظیفــه خــود را انجــام دادیــم امــا‬ ‫مصاحبه هایشــان چیز دیگری را نشان می دهد‬ ‫و بــا حرف هایشــان دنبــال ایــن هســتند کــه‬ ‫دوقطب ـی را ایجاد کنند‪ .‬منتها دوقطبی که این‬ ‫باربــر ســر حضــور و عــدم حضــور در انتخابــات‬ ‫معنــا می یابــد‪ .‬ابراهیمــی بــا بیــان اینکه مردم‬ ‫راه خــود را بــا این ســخنان انتخــاب نمی کنند‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مردم سیاســتمداران خوبی هســتند‬ ‫و می دانند که کشــور االن به یک فرد انقالبی‬ ‫در میــدان نیــاز دارد‪ .‬اقــای رئیســی هــم این را‬ ‫ثابــت کــرده اســت و اقدامــات ایشــان در قوه‬ ‫قضائیه همین را نشــان می دهد‪ .‬ایشان جلوی‬ ‫برخــی مفت خورهــا را گرفتنــد و بــا مفســدان‬ ‫برخــورد درســتی داشــتند و چــه اصالح طلب و‬ ‫چــه اصولگــرا از ایــن اقدامات رضایت داشــتند‬ ‫امــا االن چــون زمــان رقابت هــای انتخاباتــی‬ ‫اســت‪ ،‬جور دیگری حرف می زنند‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬امــا معتقــدم مــردم تابــع‬ ‫ایــن حرف هــا‪ ،‬ســخنان و تخریب ها نیســتند و‬ ‫انشاهلل با حضور اکثر انان این انتخابات برگزار‬ ‫می شود و موجب دوام و قوام و استمرار نظام‬ ‫جمهوری اســامی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫همهنامزدهامی گویندمااصلیهستیم‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫گفــت همــه نامزدهــا بــه‬ ‫اصولگرا گفــت‪ :‬همه نامزدها‬ ‫توانمنــدی خــود اعتقاددارند‪.‬‬ ‫می گویند «ما اصلی هســتیم»‬ ‫ایــن فعــال سیاســی اصولگــرا‬ ‫لــذا پــس یعنی به نفع کســی‬ ‫یاداور شد‪ :‬البته باید صبر کرد‬ ‫نمی خواهنــد کنــار بکشــند و‬ ‫و دیــد تــا روز اخــر وضعیــت‬ ‫اسماعیلکوثری‬ ‫قصــد دارنــد تا اخریــن لحظه‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــه چــه صــورت م ‬ ‫توانمنــدی خودشــان را بــه‬ ‫باالخــره ایــن مســائل وجــود‬ ‫جامعــه نشــان دهنــد و درنهایــت مــردم بــر دارد؛ چــه برخــی نامزدهــا باهــم توافــق کنند‬ ‫اســاس تشخیصشــان بهترین نامــزد را انتخاب و بــه نفــع هم کنار بروند یــا چه توافق نکنند‬ ‫کننــد‪ .‬بــه گزارش نامه نیــوز‪ ،‬اســماعیل کوثری مسئله اصلی ان است که مردم باید تشخیص‬ ‫درباره دو دیدگاه انتخاباتی اصولگرایان گفت‪ :‬دهنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬اگــر نامزدها توافق کنند‬ ‫همــه نامزدهــا می گوینــد «ما اصلی هســتیم» بــه نفــع یکدیگر کنــار برونــد بهتریــن تصمیم‬ ‫لــذا پــس یعنــی بــه نفــع کســی نمی خواهنــد است اما اگر بخواهند به یکدیگر امتیاز دهند‪،‬‬ ‫کنــار بکشــند و قصــد دارنــد تــا اخریــن لحظه اصال کار درســتی نیســت چون اگر می خواهند‬ ‫یهــا و‬ ‫توانمندی خودشان را به جامعه نشان دهند و قولــی دهنــد بایــد بــر اســاس توانمند ‬ ‫درنهایت مردم بر اســاس تشخیصشان بهترین شایسته ســاالری ها باشــد نــه انکه فقــط برای‬ ‫نامــزد را انتخــاب کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬اگــر از قبل انکــه یــک نفــر رای بیــاورد‪ ،‬نامزدهــا باهــم‬ ‫نامزدها باهم نشست هایی می داشتند‪ ،‬امروز معاملــه کنند تا به نفع یک نامزد کنار بروند‪.‬‬ ‫می توانستیم بگوییم که ان ها به نفع یکدیگر کوثــری تاکیــد کــرد‪ :‬معاملــه کاندیداهــا باهم‬ ‫کنار می روند اما چون چنین نشستی نبوده‪ ،‬هر اصال قابل قبول نیست و مردم نیز نمی پذیرند‬ ‫کس مطابق احســاس تکلیف و مسئولیتی که که چنیــن اتفاقی درصحنه انتخابات ریاســت‬ ‫داشــته‪ ،‬ثبت نام کرده اســت بنابراین می توان جمهوریبیفتد‪.‬‬ ‫یک نفر هم نبایدبه نامزد‬ ‫بدون برنامه رای دهد‬ ‫محســن کوهکــن‪ ،‬فعــال‬ ‫اثبات برنامه های خود بیاورند‬ ‫سیاســی اصولگــرا‪ ،‬در خصوص‬ ‫این مسائل به مشــارکت مردم‬ ‫فضای انتخاباتی اظهار کــرد‪ :‬از‬ ‫کمکمی کند‪.‬اینفعالسیاسی‬ ‫چندین ماه مانده به انتخابات‬ ‫اصولگــرا اضافــه کــرد‪ :‬مناظــره‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬معمــوال‬ ‫بــه دلیــل جاذبــه ای کــه دارد‬ ‫محسنکوهکن‬ ‫برخــی از اســامی روی زبان هــا‬ ‫مــردم را بــه ســمت خود جلب‬ ‫می افتد این مرحله طی شده و‬ ‫می کند و دلیل ان روشن است‪.‬‬ ‫گمانه زنی ها تا مرحله ثبت نام کاندیدا تبدیل به کسی که از سر گرفتاری و نارضایتی نمی خواهد‬ ‫این خواهد شد که برخی از افرادی که از انان اسم در انتخابات شرکت کند می داند که رای ندادن‬ ‫بردهمی شدثبت نامنمی کنندواینبرگهازصحنه او مشــکلی را حل نمی کند وقتی برنامه ها را در‬ ‫انتخابات تا تاریخ از ثبت نام بسته می شود‪ .‬به مناظره اثبات شــده ببینــد در انتها به این نتیجه‬ ‫گــزارش برنــا‪ ،‬او افــزود‪ :‬مــا چــون ظرفیــت قوی می رســد شــاید یــک رای او کارگشــا باشــد و بــه‬ ‫نداریم که کار تبلیغات انتخاباتی را جهت تنویر رای خــود به عنوان رای بی ارزش‪ ،‬نگاه نمی کند‪.‬‬ ‫افکارعمومیسازمان دهی کندشروعجلب توجه کوهکنخاطرنشان کرد‪:‬هر کاندیداییمی تواند‬ ‫مردم به سمت وسوی انتخابات به همین شکلی از چارچوب هــای جامعه شناســی و روانشناســی‬ ‫که گفته شد در جامعه شکل می گیرد‪ ،‬در مورد در جهت برنامه ریزی مدیریت بر افکار عمومی‬ ‫اعضایی که ثبت نام می کنند تا مدتی در فضای واردشــده و به گرم کردن تنور انتخابات کمک‬ ‫مجازی و رســانه ها گمانه زنی ها برای تائید و رد کند‪ .‬او در پاسخ به اینکه کدام یک از کاندیدها‬ ‫شــدن شروع م ‬ ‫یشــود و این جاذبه خود را دارد‪ ،‬ممکن است پیروز انتخابات باشد عنوان کرد‪:‬‬ ‫این دوره هم برگ دومی است که برخی ارزوهای هنــوز داوطلبیــن برنامه هــای اصلــی خــود در‬ ‫قلبی خود را تحت عنوان اینکه شنیده شده روی بخش هــای مختلــف را نگفته انــد‪ ،‬ب هصــورت‬ ‫کاغذ می اورند‪ .‬با تائید و اعالم اسامی داوطلبین جزئــی توضیحاتــی داده اند؛ ایــن برنامه هایی‬ ‫احرازشده این برگه دوم هم پایان پیدا می کند و کــه ارائــه می دهنــد یک طرفــه به قاضــی رفتن‬ ‫تحلیل هاشروعمی شود‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬اگــر در مناظــره‪ ،‬برنامه هــا دوســتانه و‬ ‫کوهکــن ادامــه داد‪ :‬عــده ای از ایــن تصمیم بــدون تهمت‪ ،‬نقد و بررسی شــده پیــش برود‪،‬‬ ‫خوشــحال هســتند عــده ای انتقــاد می کننــد اما باعث می شود مردم احساس کنند طرف جدی‬ ‫دغدغــه ایــن رادارند که عدم احراز صالحیت ها است‪ .‬اگر داوطلبی برنامه نداشته باشد یک نفر‬ ‫مشــارکت را کم می کنــد‪ ،‬جامع ترین تحلیل که هــم نبایــد بــه او رای بدهد‪ .‬کوهکــن در ادامه‬ ‫دقیــق و عمیــق هم بــود را رهبری فرمودنــد‪ .‬او صحبت هایخودبابیاناینکهدر بین کاندیداها‬ ‫بابیــان اینکه وقتی داوطلبین تبلیغات را شــروع دو نفر منتســب به جریان اصالح طلب و بقیه‬ ‫می کنند‪ ،‬باید نوع حرف هایی که می زنند چند منتســب به جریان انقالبی و اصولگرا هستند‪،‬‬ ‫ویژگــی داشــته باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬یعنــی حرف ها در گفت‪ :‬در هر جریان سیاسی کسانی که داوطلب‬ ‫قالــب رویــا و تخیــات گفتــه نشــود و مبتنی بر می شــوند اول ان نگاه و تفکــری که دارند باید‬ ‫واقعیت هــا و توانمندی هــای کشــور بــرای حــل مهــم باشــد بعــد خــود فــرد کاندیــدا‪ ،‬جریــان‬ ‫مشکالت باشد‪ ،‬دقیقا اقداماتی که می خواهند اصولگرایــی و والیی معتقد هســتند کــه ما در‬ ‫انجــام دهند در قالب ظرفیت قانون اساســی و ارتباط با انقالب‪ ،‬سرمایه گذاری و ایثار می کنیم‬ ‫اختیاراترئیس جمهورباشد‪.‬چنانچهحرف های اینکه کدام یکمی تواندمقبولیتبیشتریداشته‬ ‫نو داشته باشند و در مناظره ها تالش کنند که در باشددرهرجریانیبایدپارامترتعیین کنندهداشته‬ ‫یــک مناظره جــدی و برادرانــه دلیل علمی برای باشد‪.‬‬ ‫دولت اینده‪ ۴‬ساله خواهد بود‬ ‫حســین کنعانی مقــدم‪،‬‬ ‫هســتند‪ ،‬یعنی حضــور دارند و‬ ‫کنشگر سیاسی اصولگرا‪ ،‬درباره‬ ‫ادای رقابــت هــم درمی اورنــد‬ ‫اینکــه ایــا جریــان اصولگرایــی‬ ‫اما چــون رای نمی اورند‪ ،‬فقط‬ ‫روی یــک نفــر بــرای انتخابــات‬ ‫می خواهنــد به عنــوان مولفــه‬ ‫ریاس ـت جمهوری ائتــاف‬ ‫حضــور در انتخابات خودشــان‬ ‫حسین‬ ‫خواهــد کــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫را مطــرح کننــد‪ ...‬او دربــاره‬ ‫کنعانی مقدم‬ ‫با توجــه به ارایش سیاســی که‬ ‫اینکه با تصمیم شورای نگهبان‬ ‫نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جریان جریــان اصالح طلبــی نماینده مدنظر خــود را در‬ ‫اصولگرایی‪ ،‬مستقل و اصالح طلبی پیداکرده اند انتخابات ندارد‪ ،‬گفت ‪ :‬شــورای نگهبان سیاسی‬ ‫و با توجه به اینکه بیشــتر این افراد وابســته به برخــورد نکــرده و ســعی کــرده کــه بر اســاس مر‬ ‫جریان اصولگرایی هستند‪ ،‬رقابتی درون جریان قانــون عمــل کنــد و افــرادی مثــل الریجانــی‪،‬‬ ‫اصولگرایی شکل می گیرد؛ این افراد خیلی جدی دهقان‪ ،‬رستم قاسمی‪ ،‬سعید محمد و دیگرانی‬ ‫در مناظــرات شــرکت خواهنــد کــرد و بــه تبیین را که جزو جریان اصولگرایی و انقالبی بودند را‬ ‫مواضع خودشــان خواهند پرداخــت‪ .‬به گزارش هــم رد کردند‪ .‬ما به افرادی که تائید صالحیت‬ ‫ایلنا‪ ،‬او افزود‪ :‬با توجه به اینکه ان ها رقیب قوی نشده بودند‪ ،‬توصیه کردیم که درخواست حکم‬ ‫ندارنــد‪ ،‬این رقابت همچنان ادامه پیدا می کند حکومتی کنند اما هیچ کدام حاضر نشدند چنین‬ ‫و ایــن اقایان به نفع هیچ کســی کنــار نمی روند؛ کاری کنند؛ مثل دوره ای که مهرعلیزاده و معین‬ ‫انتخابات به دور دوم کشــیده می شــود؛ در دور درخواست حکم حکومتی کرده بودند‪ .‬دبیر کل‬ ‫دوم بحث ائتالف کردن روی یک فرد مشخص حزب سبز بابیان اینکه این نشان می دهد که این‬ ‫بیشــتر وجود دارد تا اینکه بحث تعدد نامزد ها اقایان نیز رغبتی برای رقابت تنگاتنگ نداشتند؛‬ ‫یشــود و‬ ‫مطرح شود‪ .‬این کنشگر سیاسی اصولگرا درباره تاکیــد کــرد‪ :‬انتخابــات دومرحلــه ای م ‬ ‫اینکه ایا مهرعلیزاده و همتی به نفع فرد خاصی رئیس جمهوریهمکهانتخابمی شودچهارساله‬ ‫کنار می کشند یا تا اخر در کورس رقابت خواهند خواهدبودچراکهاگررئیس جمهورحداقلیشکل‬ ‫ایســتاد‪ ،‬گفت‪ :‬در عرصه رقابت ها برخی هیزم بگیرد‪ ،‬دولت اینده نمی تواند مشکالت کشور را‬ ‫انتخاباتهستند‪،‬یعنی می ایندانتخاباترا گرم حل کندوچه بسایکدورهبیشترنتواندزمامامور‬ ‫کنند و خودشان بسوزند‪ .‬برخی کبریت بی خطر را در دسترس داشته باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫قطار سریع السیرتهران‪-‬قم‪-‬اصفهان‬ ‫متوقفنمی شود‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی درباره‬ ‫نکــه ایا قطار سریع الســیر‬ ‫بــر ای ‬ ‫مســائل مختلفــی از جملــه‬ ‫تهران – قم – اصفهان با دستور‬ ‫جزییــات فــاز توســعه ای شــهر‬ ‫کمیسیونعمرانمتوقفخواهد‬ ‫فرودگاهــی امام خمینــی (ره)‪،‬‬ ‫شد یا خیر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسلما‬ ‫و‬ ‫تگــذاری بلیــت اتوبوس‬ ‫قیم ‬ ‫بــا کمیســیون عمــران مجلــس‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫سایروسایلحمل ونقلعمومی‬ ‫شورای اسالمی مذاکره خواهیم‬ ‫نشــهری‪ ،‬اخریــن‬ ‫جــاده ای بی ‬ ‫کــرد و ایــن طــرح مجــددا مرور‬ ‫وضعیتوضععوارضبرخانه هایخالی‪،‬تعیین شدهوموردبازنگریقرار خواهد گرفت‪،‬اماسعی‬ ‫سقف اجاره بها و قطار سریع السیر تهران – قم – مابرایناست که کمیسیونعمرانمجلسشورای‬ ‫اصفهان صحبت کرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬محمد اسالمی را هم راضی کنیم تا این طرح ادامه پیدا‬ ‫اســامی در حاشــیه مراســم امضای تفاهم نامه کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬استفاده از فناوری های روز در‬ ‫پــروژه تامین مالــی طراحی‪ ،‬ســاخت‪ ،‬راه اندازی توسعه و پیشرفت کشور نیاز مبرم و اساسی در‬ ‫بهره برداری و انتقال فاز اول پایانی شماره دو شهر همــه حوزه ها به ویژه حمل ونقل اســت چراکه‬ ‫فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار کرد‪ :‬ســال ها هم اکنــون دنیا به ســمت قطارهای سریع الســیر‬ ‫بــود که به دنبال توســعه شــهر فرودگاهــی امام با ســرعت باالی ‪ 500‬کیلومتر در ســاعت حرکت‬ ‫خمینی (ره) به عنوان فرودگاه بین المللی بودیم کرده و این که ما قطاری با ســرعت ‪ 300‬کیلومتر‬ ‫و این کار باید ‪ 20‬سال گذشته انجام می شد‪ .‬وی راه انــدازی کنیــم نباید متوقف شــود‪ .‬وزیــر راه و‬ ‫ادامه داد‪ :‬گرچه در ســال گذشته و امسال کرونا شهرسازی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫اجازه نداد بسیاری از پروازهای مسافری در جهان این که علت توقف یا عدم پیشرفت مناسب این‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬امــا اخرین اماری کــه در این زمینه پروژه ریلی چیست و چرا پس از ‪ 15‬سال حدود‬ ‫داریــم مربوط به ســال ‪ 1398‬اســت کــه حدود پنجدرصدپیشرفتفیزیکیداشتهاست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ 46‬میلیون نفر مسافر در کشور جابه جا شده اند این گونه نیست و پروژه قطار سریع السیر تهران –‬ ‫و با توجه به حجم جابه جایی مسافر در منطقه قم – اصفهان فعال بوده و متوقف نشده است‪.‬‬ ‫غرب اسیا که ساالنه حدود‪ 500‬میلیون نفر است اســامی همچنین دربــاره ی وضعیــت اجاره بها‬ ‫نکــه برخی مســتاجران در مضیقه هســتند‪،‬‬ ‫رسیدنبهعدد‪ 100‬میلیوننفرمسافردر سالبرای و ای ‬ ‫ایران دور از انتظار نبوده و قابل دســترس اســت‪ .‬اظهار کرد‪ :‬تعیین سقف اجاره بها طی سال های‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد‪ :‬ســرمایه گذاران گذشته موثر بود و سبب کاهش قابل مالحظه ای‬ ‫خارجی طی ســال های گذشــته وقت ما را تلف اسباب کشی هاوجابه جایی هاشد‪.‬ستاد کرونانیز‬ ‫کرده انــد و بــا وعد ههــای فــراوان و البته تالشــی ایــن موضــوع را مجددا مصوب کــرد و هم اکنون‬ ‫که بسیار کردند تاکنون تامین مالی برای توسعه شــاهد هســتیم کــه بســیاری از صاحب خان ههــا‬ ‫فرودگاه امام خمینی (ره) انجام ندادند‪ ،‬بنابراین رعایت کرده اند و حتی برخی از ان ها اجاره بهای‬ ‫فاز اولتوسعهاینشهرفرودگاهیرابرایرسیدن خود را در دوران شیوع ویروس کرونا به هیچ وجه‬ ‫به هدف جابه جایی ‪ 60‬میلیون مسافر در سال افزایــش نداده انــد‪ .‬وزیــر راه و شهرســازی اضافه‬ ‫با تامین کننده مالی داخلی (بانک پاســارگاد) به کرد‪ :‬از ســوی دیگر شــورای حل اختالف خارج از‬ ‫تفاهــم رســیدیم و امروز ایــن تفاهم نامه امضاء مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا هیچ حکم‬ ‫شــد که امیدواریم با برنده شــدن طرح معماری تخلیه ای برای صاحبان خانه و علیه مستاجران‬ ‫در یــک مســابقه طراحــی بین المللــی فــاز اول صادر نکرده است‪ .‬وی همچنین درباره ی اخرین‬ ‫توسعه ای فرودگاه امام خمینی (ره) از دوره ‪ 48‬وضعیت مالیات بر خانه های خالی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ماههتعیینشدهباسرعتجلوبرودوبتوانیمبه اطالعــات یک میلیــون و ‪ 300‬هــزار خانــه خالــی‬ ‫قطب اول منطقه از نظر جابه جایی بار و مسافر را بــه ســازمان امور مالیاتی ارائــه داده ایم و ان ها‬ ‫و پروازهای تجاری تبدیل شــویم‪ .‬اسالمی اظهار می توانند بر این اساس قانون را درباره خانه های‬ ‫کرد‪:‬البتهدر فاز نخستتوسعهشهرفرودگاهامام خالــی اجــرا کننــد‪ .‬اســامی همچنیــن دربــاره‬ ‫خمینی(ره)‪ 25‬میلیوننفرمسافرپیش بینیشده قیمت گذاری بلیت وســایل حمل ونقل عمومی‬ ‫است و رسیدن به‪ 60‬میلیون نفر در فاز نهایی ان جــاده ای اظهــار کرد‪ :‬به هیچ وجــه قیمت گذاری‬ ‫پیش بینی شده است‪ .‬همچنین در سال گذشته بلیت وسایل حمل ونقل عمومی جاده ای را رها‬ ‫با زیرساخت ها و بسترهای فراوان ‪ 10‬میلیون نفر نکرده ایم و افزایش نرخ بلیت بر اساس ضوابط و‬ ‫مسافر به ظرفیت فرودگاه های کشور اضافه شد قوانین صورت گرفته است‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و در پایان امسال نیز‪ 10‬میلیون نفر ظرفیت دیگر اضافه کرد‪:‬نرخ کرایه هابرایسفرهایبین شهری‬ ‫اضافه خواهد شــد که خود در کنار کیفیت های جاده ای مسئله ای است که مستقیما با مردم در‬ ‫بــه وجــود امــده در صنعــت هوانــوردی تحــول ارتبــاط بــوده و در زندگــی ا نهــا تاثیــر می گذارد‬ ‫اساسی ای محسوب م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بنابراین تعیین ان طبق ضوابط و تابع وضعیت‬ ‫خیل ‬ ‫یهــا دربــاره ترانزیــت هوایی مســافر و کاال عرضهوتقاضاست‪.‬‬ ‫صحبت هایــی مطــرح کرده انــد و معتقدنــد در‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مجید قاســمی مدیرعامل‬ ‫این زمین غفلت هایی صورت گرفته اســت‪ ،‬اما بانــک پاســارگاد نیــز دربــاره ی ســرمایه گذاری در‬ ‫نخســتین کاری که باید در این زمینــه انجام داد این فاز توســعه ای شهر فرودگاهی امام خمینی‬ ‫ایجادزیرساختوبستربرایاناست کفرودگاه (ره) گفــت‪ :‬دو میلیارد یورو برای ســرمایه گذاری‬ ‫امام خمینی (ره) با راه اندازی این فاز توسعه ای در ایــن پــروژه تعییــن کرده ایــم و امیدواریــم بــا‬ ‫می توانــد کــه اولیــن فرودگاه کشــور بــا قابلیت تکمیل این طرح بتوانیم از عواید ان برای ادامه‬ ‫ترانزیتتبدیلشوداز سویدیگراز امروز فرودگاه فاز دوم توســعه ای شهر فرودگاهی امام خمینی‬ ‫امامخمینی(ره)جزومناطقازادبهحسابامده (ره) اســتفاده کنیــم‪ .‬وی همچنیــن در پاســخ به‬ ‫و ســهم تجــاری ان نیــز مشــخص شــده اســت و سوالخبرنگار ایسنامبنیبراین کهباتغییردولت‬ ‫می تواند عملیات خودش را به جریان انداخته و تغییری در ســرمایه گذاری و اجرای این پروژه به‬ ‫بهیکهابقدرتمندتجاریواقتصادیدر کشور وجــود خواهــد امد یا خیر‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬فرض ما‬ ‫تبدیــل شــود‪ .‬وزیــر راه و شهرســازی همچنین در برایــن اســت که انچه کــه بین ســرمایه گذاران و‬ ‫یشــود الزم االجراســت و ادامه‬ ‫پاسخبهسوالیمبنیبراین کهوامودیعهمسکن دولــت تفاهم م ‬ ‫در ســال جاری هم پرداخت خواهد شد یا خیر‪ ،‬پیدا خواهد کرد و قرار نیســت چیزی را متوقف‬ ‫گفت‪:‬در حالحاضردر کمیته هایتخصصیاین کنیــم البتــه کار خوب را همــه دولت ها حمایت‬ ‫مسئله در حال بررسی است و به زودی وام ودیعه خواهند کردوباتوجهبهاین کهخدماتترانزیت‬ ‫مســکن ابالغ م ‬ ‫یشــود اما این که عدد ان چقدر هوایی در این سال ها مورد غفلت قرار گرفته این‬ ‫اســت باید منتظر تعییــن‪ ،‬تصویــب و ابالغ این پــروژه می تواند بســیار در این حــوزه به صنعت‬ ‫مصوبه باشیم‪ .‬اسالمی در پاسخ به سوالی مبنی هوانوردی کمک کند‪.‬‬ ‫داخلی سازی‪ ۳.۵‬میلیارد یورویی‬ ‫در سال گذشته‬ ‫وزیــر صمــت گفــت‪ :‬ســال‬ ‫حمایــت از ســاخت داخــل‪،‬‬ ‫گذشــته حــدود ‪ ۳.۵‬میلیــارد‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در همین خصوص‬ ‫یــورو ســاخت داخــل انجــام‬ ‫از واردات حــدود ‪ ۵.۵‬میلیارد‬ ‫شــده اســت‪ .‬علیرضــا رزم‬ ‫یــورو کاالهای غیرضــروری به‬ ‫حســینی روز ‪ ۸‬خــرداد در‬ ‫کشــور نیز جلوگیری شــد‪ .‬وزیر‬ ‫علیرضا رزم‬ ‫جریــان بازدیــد از مجموعــه‬ ‫صمــت با بیان اینکه به دنبال‬ ‫حسینی‬ ‫کارخانجــات نســاجی خــوی‬ ‫تقویت ساخت داخل هستیم‪،‬‬ ‫در جمع خبرنــگاران‪ ،‬افزود‪ :‬همت واحدهای ادامه داد‪ :‬هم زمان تنوع و کیفیت محصوالت‬ ‫تولیــدی در جهــت افزایش صادرات کشــور ان را هــم ارتقــا خواهیــم داد‪ .‬رزم حســینی در‬ ‫هم در ســخت ترین شــرایط مربــوط به جنگ خصوص تداوم این برنامه ها‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حتی‬ ‫اقتصادی و شیوع کرونا‪ ،‬امری ستودنی است‪ .‬بــا رفع تحریم ها نیز برنامه حمایت و تقویت‬ ‫وی در خصــوص ممنوعیــت واردات بــرای تولید داخل تداوم خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1081‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫ضرورت اجرای هرچه سریع تر طرح تحول دیجیتال‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫محسنیوسفپور‬ ‫رسولسرائیان‬ ‫حمیدرضاعظیمیان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه ضمــن ابراز‬ ‫خرســندی از امضــای تفاهم نامــه فــوالد مبارکــه با‬ ‫ایرانسل گفت‪ :‬ارزو دارم که طرح تحول دیجیتال با‬ ‫سرعتانجامشودوتغییراتمدیریتی کشور باعث‬ ‫تغییر در سرعت این طرح نشود‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان در‬ ‫اییــن امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانســل‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬اینتفاهم نامهشروعبسیار خوبی‬ ‫اســت تا با کمک شرکت ایرانســل پروژه های طرح‬ ‫تحول دیجیتال در فوالد مبارکه اجرا شوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قطعــا اراده و عــزم قطعــی فــوالد‬ ‫مبارکــه نــه به عنــوان یک اقــدام ظاهــری بلکه به‬ ‫عنوان یک ضرورت در جهت استفاده از نسل پنجم‬ ‫تلفن همراه برای اجرای طرح تحول دیجیتال بسیار‬ ‫جدی است‪.‬‬ ‫عظیمیان یاداور شد‪ :‬امروز فوالد مبارکه با این‬ ‫اقدام اراده قطعی خود را برای اجرای طرح تحول‬ ‫دیجیتال نشان داد که همراهی شرکت ایرانسل در‬ ‫این راستا یاری رسان ما خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فوالد مبارکه تصریــح کرد‪:‬‬ ‫تفاهم نامــه فــوالد مبارکــه بــا ایرانســل در راســتای‬ ‫هوشــمند ســازی تولید در این شرکت‪ ،‬پیام مهمی‬ ‫بــرای شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬اســتارتاپ ها و‬ ‫شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات دارد تا‬ ‫ان ها هم در این راه در کنار ما قرار بگیرند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر ضرورت اســتفاده بیشــتر و بهتر‬ ‫فــوالد مبارکــه از خدمــات شــرکت ایرانســل اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬شــرکت ایرانســل در جهت ارتقای ســطح‬ ‫تکنولــوژی ارتباطــات کشــور بســیار فعــال اســت و‬ ‫همــواره درصدد افزایش راندمان و بهــره وری بوده‬ ‫است‪ ،‬لذا می تواند همراه خوبی برای فوالد مبارکه‬ ‫باش ـد ‪.‬عظیمیان ضمــن ابــراز خرســندی از امضــای‬ ‫تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانســل بیان کرد‪ :‬ارزو‬ ‫دارم که طرح تحول دیجیتال با سرعت انجام شود‬ ‫و تغییرات مدیریتی کشور باعث تغییر در سرعت‬ ‫این طرح نشود‪.‬‬ ‫وی در پایــان متذکــر شــد‪ :‬اگــر بخواهیــم فوالد‬ ‫مبارکه با همین قدرت تولید و فروش پابرجا باشد‬ ‫الزم است که طرح تحول دیجیتال اجرایی شود‪.‬‬ ‫استانداردهایبین المللیدر حالتولیداست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایرانســل ضمن تقدیــر از تالش های‬ ‫مدیران و کارکنان شــرکت فوالد مبارکــه ادامه داد‪:‬‬ ‫پرسنل فوالد مبارکه توانسته اند فوالد مبارکه را به‬ ‫عنوان یک مجموعه موفق در سطح کشور سربلند‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬فــوالد مبارکــه بــا رهبــری در‬ ‫جاده سازی زیرساخت های صنعت در طرح تحول‬ ‫دیجیتال به درستی نیاز جدی توسعه اینده صنعت‬ ‫را شناسایی و برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫عباســی ارند با بیان این که شرکت ایرانسل به‬ ‫عنوانیکهمکار در کنار شرکتفوالدمبارکهاست‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایرانسل وارد پانزدهمین سال شکل گیری‬ ‫شده و شرکت جوانی محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد بتوانیم با کمــک فناوری‬ ‫درصــدد ارتقــای بهــره وری و کاهــش هزین ههــا در‬ ‫صنایع باشــیم تا صنعت بتواند خدمات بهتری در‬ ‫اختیار مشتریانخودقرار دهد؛طرحتحولدیجیتال‬ ‫فوالدمبارکهقطعابا کمکفناورینسل‪ 5‬می تواند‬ ‫سرعتبگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایرانسل با اشاره به مشارکت‬ ‫با شــرکت فــوالد مبارکه عنــوان داشــت‪ :‬با امضای‬ ‫تفاهم نامه با فوالد مبارکه درصدد همکاری بیشتر‬ ‫با این شرکت هستیم چراکه فوالد مبارکه در اجرای‬ ‫طرحتحولدیجیتالدر کشور پیشتاز است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬فوالد مبارکه همــواره در‬ ‫مدیریــت دانــش فعال اســت و زمین ههــای خوبی‬ ‫برای همکاری با ایرانســل دارد که در این راســتا نیز‬ ‫هم افزاییخوبیمحققخواهدشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ایرانســل ادامه داد‪ :‬فناوری‬ ‫نســل ‪ ۵‬یک فناوری تحو لســاز و جهشــی بزرگ در‬ ‫صنعــت تلفن همــراه اســت‪ ،‬چراکه در این نســل‬ ‫عمدتــا در حــال ایجــاد زیرســاخت تحول صنعتی‬ ‫هستیم‪.‬وی افزود‪ :‬در نسل ‪ 5‬تلفن همراه‪ ،‬سرعت‬ ‫بیشتر‪ ،‬تاخیر کمتر و حجم تبادل اطالعات فراهم‬ ‫بــوده و زمین هســاز زیرســاخت تحــول دیجیتــال در‬ ‫حــوزه صنعت اســت که یکــی از اهــداف طراحان‬ ‫شبکه نسل پنجم از ابتدا استفاده از این فناوری در‬ ‫کاربردهایصنعتیاتصال هایانبوهبودهاست‪.‬‬ ‫عباســی ارنــد اضافــه کــرد‪ :‬نســل ‪ 5‬زمین هســاز‬ ‫زیرساختتحولدیجیتالیاست کهبرایحوزه های‬ ‫صنعتی تعریف شده است و ما امیدواریم که این‬ ‫فگــذاری در فــوالد مبارکه ســنگ بنــای خوبی‬ ‫هد ‬ ‫برای سایر حوزه های صنعتی مثل خودرو‪ ،‬انرژی و‬ ‫کشاورزیباشد‪.‬‬ ‫عباسی ارند با بیان این که ایرانسل در سال ‪99‬‬ ‫نخستین اپراتوری بود که اولین سایت های نسل ‪5‬‬ ‫را وارد کشور کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪ 2‬سال است‬ ‫که در حال کار کردن روی زیرســاخت های خارجی‬ ‫هستیم‪.‬وی با اشــاره به اینکه ایرانسل اماده سازی‬ ‫زیرساخت شبکه در کل کشور برای تجهیز به نسل‬ ‫‪ 5‬را فراهم کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬زیرساخت های کامل‬ ‫دسترسی به نسل ‪ 5‬در ایرانسل اماده است و در هر‬ ‫جای کشور می توانیم خدمات خود را ارائه دهیم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه پیشتاز طرح تحول دیجیتال‬ ‫در کشور‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ایرانســل بــا بیــان ایــن که‬ ‫فــوالد مبارکــه در اجــرای طرح تحول دیجیتــال در‬ ‫کشــور پیشــتاز اســت‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد مبارکه همواره‬ ‫در مدیریت دانش فعال است و زمینه های خوبی‬ ‫برای همکاری با ایرانســل دارد که در این راســتا نیز‬ ‫هم افزاییخوبیمحققخواهدشد‪.‬‬ ‫بیژن عباســی ارند مدیرعامل ایرانســل در ایین‬ ‫امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه و ایرانسل با بیان‬ ‫این کهفوالدمبارکهسهمجدیدر توسعهاقتصادی‬ ‫کشور دارد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه نقش‬ ‫بســیار بزرگــی در تامین نیازهای کشــور و صــادرات‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به تولید محصوالت باکیفیت در‬ ‫فوالد مبارکه افزود‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در رده ها و‬ ‫ایرانسل زیرساخت نسل ‪ 5‬را فراهم کرد‬ ‫مدیرعامل شــرکت ایرانســل خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫پروانه شکل گیری و تاسیس ایرانسل در سال ‪1384‬‬ ‫از طــرف وزارت ارتباطات صادر شــد و تا یک ســال‬ ‫بعد وارد فرایند اجرا و ارائه خدمات گردید‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که ایرانســل به عنــوان دومین‬ ‫اپراتــور بــزرگ تلفــن همــراه در کشــور‪ ،‬بزرگ تریــن‬ ‫اپراتور دیتا و حوزه دیجیتال اســت‪ ،‬اذعان داشت‪:‬‬ ‫این شرکت با بیش از ‪ 55‬میلیون مشترک‪ ،‬نیمی از‬ ‫ترافیکتلفنهمراه کشور راپوششمی دهد‪.‬‬ ‫بیژنعباسیارند‬ ‫هوشمند سازی پروژه ها با اجرای طرح‬ ‫تحول دیجیتال‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ایریســا هــدف از امضــای‬ ‫تفاهم نامــه فــوالد مبارکــه بــا شــرکت ایرانســل را‬ ‫مســازی بســتر فوالد مبارکه هوشــمند در سال‬ ‫فراه ‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬دانســت و گفــت‪ :‬بــرای تحقق طرح تحول‬ ‫دیجیتــال در فــوالد مبارکــه پروژ ههــای مرتبــط بــا‬ ‫خطوطتولیداینشرکتهوشمندسازیمی شوند‪.‬‬ ‫رسولسرائیانمدیرعاملایریسادر ایینامضای‬ ‫تفاهم نامــه فوالد مبارکه و ایرانســل گفــت‪ :‬امروز‬ ‫نخستینتفاهم نامهتحولدیجیتالفوالدمبارکهبا‬ ‫ایرانسل امضا می شود که با امضای این تفاهم نامه‬ ‫شــبکه ارتباطــی جزیــره ای بــه یک شــبکه ارتباطی‬ ‫یکپارچهوهماهنگتبدیلخواهدشد‪.‬‬ ‫وی هــدف از امضــای ایــن تفاهم نامــه را‬ ‫مســازی بســتر فوالد مبارکه هوشــمند در سال‬ ‫فراه ‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬دانســت و افــزود‪ :‬بــرای تحقق طرح تحول‬ ‫دیجیتــال در فــوالد مبارکــه پروژ ههــای مرتبــط بــا‬ ‫خطوطتولیداینشرکتهوشمندسازیمی شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫تحقــق چش ـم انداز ‪ 5‬ســاله طرح تحــول دیجیتال‬ ‫فــوالد مبارکــه و انقالب چهارم صنعتی نقشــه راه‬ ‫هوشمندسازیاینشرکتبهمامی گوید کهچگونه‬ ‫باید این مسیر‪ ۵‬ساله را طی کنیم‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬حوز ههــای شــناختی طرح‬ ‫لجستیکهوشمنددر کمیتهراهبریفوالدمبارکهبه‬ ‫تصویب رسید و هوشمند سازی پایش حمل سرباره‬ ‫دراینشرکتبهعنواننخستینزیرشاخهلجستیک‬ ‫هوشمند با امضای تفاهم نامه با ایرانسل عملیاتی‬ ‫خواهد شد‪ .‬سرائیان با بیان این که کار مشترک با‬ ‫بدنه الیه های اجرایی و عملیاتی‪ ،‬یکی از بهترین‬ ‫اتفاقاتی است که توسط ایریسا و فوالد مبارکه در‬ ‫حال انجام است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‪ ۱۵‬بهمن سال‪،۹۹‬‬ ‫مناقصهطرحتحولدیجیتالفوالدمبارکهباحضور‬ ‫‪ ۵‬شــرکت برگزار شــد و نهایتا شــرکت ایرانســل در‬ ‫مناقصه برگزیده شد که امروز افتخار این را داریم که‬ ‫نخستینقراردادتحولدیجیتالراباشرکتایرانسل‬ ‫امضامی کنیم‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬توسعه نسل پنجم ارتباطی‬ ‫و اینترنت ضروری است‪ ،‬نسل پنجم از نظر سرعت‬ ‫در مقیــاس میلیونــی پوش ـش دهی دارد کــه طــرح‬ ‫تحــول دیجیتــال نیز بــا فازبندی در کمیتــه راهبری‬ ‫فازبندی گردیده است‪.‬مدیرعامل ایریسا ادامه داد‪:‬‬ ‫یکــی از اصول مهم برای تحقق فوالد ‪ ۲۲+‬اتصال‬ ‫تمام بخش های شــرکت فوالد مبارکه در شبکه ای‬ ‫هماهنگویکپارچهاست کهبااجراینخستین گام‬ ‫در ریل گذاری تحقق سند تحول دیجیتال در کمتر از‬ ‫‪ 3‬ماه دیگر شرکت فوالد مبارکه به عنوان نخستین‬ ‫واحد صنعتی کشور تحت پوشش شبکه ارتباطی‬ ‫نسلپنجمقرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که با اجرای طرح تحول دیجیتال‬ ‫در فوالد مبارکه‪ ،‬شبکه ارتباطی جزیره ای در فوالد‬ ‫مبارکهبهشبکهارتباطییکپارچهوهماهنگتبدیل‬ ‫می شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه برنامه ای‬ ‫‪ 5‬ســاله در راســتای هوشــمند ســازی ایــن شــرکت‬ ‫تعریف کرده و در تالش است با اجرای این برنامه‬ ‫به شرکتی هوشمند مبتنی بر نسل چهارم اقتصادی‬ ‫تبدیلشود‪.‬‬ ‫نقش افرینی طرح تحول دیجیتال در‬ ‫پروژه های لجستیک فوالد مبارکه‬ ‫مدیرکل راهکارهای ســازمانی ایرانســل گفت‪:‬‬ ‫طرحتحولدیجیتالدر تمامیپروژه هایلجستیک‬ ‫فوالدمبارکهنقش افرینیخواهد کرد‪.‬‬ ‫محسنیوسف پورمدیرکلراهکارهایسازمانی‬ ‫ایرانســل در ایین امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه‬ ‫با ایرانسل خاطرنشان کرد‪ :‬فوالد مبارکه نخستین‬ ‫شرکتی است که در طرح تحول دیجیتال ورود پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اجــرای طــرح تحــول دیجیتــال‬ ‫پارامترهایی چون افزایش بهره وری‪ ،‬کاهش میزان‬ ‫مصــرف انــرژی‪ ،‬بهره بــرداری از داده هــای تجمیــع‬ ‫شــده در ســایر سیســتم ها و فرایندهــای تولیــد در‬ ‫راســتای استقرار کارخانه متصل هوشمند‪ ،‬پایش و‬ ‫مدیریــت هوشــمند‪ ،‬دقیق و به موقــع فرایندها و‬ ‫عملیات حمل ســرباره‪ ،‬پایــش و کنترل هزینه های‬ ‫حمل سرباره‪ ،‬افزایش ایمنی در فرایندها و عملیات‬ ‫حمل سرباره‪ ،‬بهبود فرایندهای تعمیر و نگهداری‬ ‫تجهیــزات و نخســتین گام اجرایــی بــرای تحقــق‬ ‫رویای«فوالدهوشمند‪،‬از سنگتارنگ»امکان پذیر‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫مدیرکلراهکارهایسازمانیایرانسلادامهداد‪:‬‬ ‫ایرانســل تجارب بســیاری از شرکای تجاری خود در‬ ‫صنعتوعرصهبین المللیبهدستاوردهوامیدوار‬ ‫اســت بتواند ان ها را در راســتای اجرای طرح تحول‬ ‫دیجیتالفوالدمبارکهبه کار گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نخســتین گام اجرایی و روشــن‬ ‫در کنار شــرکت ایریســا اجرای قرارداد پایش حمل‬ ‫ســرباره اســت که برای این منظور ‪ ۵‬پروژه مستقل‬ ‫تعریف شده است؛ طرح تحول دیجیتال در تمامی‬ ‫پروژ ههــای لجســتیک فــوالد مبارکــه نقش افرینــی‬ ‫خواهــد کرد‪.‬یوســف پور ادامــه داد‪ :‬در ایــن پــروژه‬ ‫ردیابــی پاتیل برها‪ ،‬زمان بنــدی حرکت پاتیل برها‪،‬‬ ‫تعمیرونگهداریپاتیل برها‪،‬ایمنیعملیات‪ ،‬کنترل‬ ‫وضعیت کارکرد پاتیل و در نهایت شمارش تعداد‬ ‫دفعــات میــزان تخلیــه ســرباره در چاله ها مدنظر‬ ‫است‪.‬وی عنوان داشت‪ :‬اجرای پروژه پایش حمل‬ ‫ســرباره بــه این شــکل اســت کــه ردیابــی و تعیین‬ ‫وضعیــت مکانیزم های حمل ســرباره در فضای باز‬ ‫و بســته در دســتور کار خواهد بود و بر اســاس این‬ ‫تفاهم نامهدر تماماینمسیراز ظرفیتشرکت های‬ ‫دانش بنیانداخلیاستفاده کردیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حجممعامالتبهیک سومرسید‬ ‫گردرکودبرتنبازار مسکننشست‬ ‫فعاالن بازار مسکن‪ ،‬یکی از پررونق ترین مقاطع خود را در حالی‬ ‫از دست دادند که حجم معامالت در اردیبهشت به حدود یک سوم‬ ‫ماه های مشابه رسید و قیمت ها نسبت به اواخر سال گذشته‪ ۵‬درصد‬ ‫پایینامد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این روزها چهار بازار رقیب در ایران با ثبات نسبی‬ ‫همراه هستند‪ .‬معامالت نوسان گیران در بازارهای ارز و طال به شدت‬ ‫یبــرد‪ .‬بورس نیز به‬ ‫کاهــش یافته و بازار مســکن نیز در رکود به ســر م ‬ ‫روند نزولی خود که از اواسط سال گذشته شروع شده ادامه می دهد‪.‬‬ ‫همچنینبازارارزهایدیجیتالپسازریزهایاخیربیت کوینوشکستن‬ ‫ســطح ‪ ۴۰‬هزار دالر از رمق افتاده و به نوعی جو نگرانی بر این بازار‬ ‫حاکم شده است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر معامالت مسکن شهر تهران در دومین ماه از سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کاهش ‪ ۶۵‬درصد را در مقایســه با اردیبهشــت پارســال به ثبت‬ ‫خهــای قطعی هم پس از افــت ‪ ۳.۱‬درصد در فروردین ماه‬ ‫رســاند‪ .‬نر ‬ ‫مجــددا ‪ ۱.۸‬درصــد در اردیبهشــت کاهــش یافت تا متوســط قیمت‬ ‫مسکن در تهران به متری‪ ۲۸‬میلیون و‪ ۷۹۶‬هزار تومان برسد‪.‬‬ ‫در حال حاضر حجم معامالت مسکن در تهران به ‪ ۳۹۳۸‬واحد‬ ‫رســیده که در مقایســه با ماه قبل ‪ ۸۸‬درصد افزایش و نسبت به ماه‬ ‫مشــابه سال گذشــته ‪ ۶۵‬درصد کاهش یافته است‪ .‬اردیبهشت سال‬ ‫گذشته با وجود اپیدمی ویروس کرونا ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۱۰‬معامله مسکن‬ ‫در تهران انجام شــد‪ .‬اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۸‬نیز تعداد معامالت ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۸‬فقره بود‪ .‬در دو ماه ابتدایی امسال معامالت به حدود شش‬ ‫هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‪۵۲‬‬ ‫درصد کاهشنشانمی دهد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد سفته بازان و فعاالن بازارهای غیرمولد در ایران به‬ ‫انتظار انتخاباتریاستجمهورینشسته اندامابعیداست کهتاشش‬ ‫ماه اینده اتفاق قابل توجهی در بازار مسکن رخ دهد‪ .‬دومین ماه از‬ ‫سال جاری در حالی با رکود بازار مسکن و رسیدن معامالت به حدود‬ ‫یک سوم ماه های مشابه همراه بود که معموال اردیبهشت و خرداد‪،‬‬ ‫مقاطعیپررونقمحسوبمی شوند‪.‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬در پنــج منطقه پر تقاضا نــرخ ماهیانه بین ‪۰.۴‬‬ ‫درصــد تــا ‪ ۶.۴‬درصــد پایین امد و تنها در منطقه پنــج ‪ ۱.۱‬درصد باال‬ ‫رفت‪ .‬در منطقه ‪ ۵‬که باالترین تعداد معامالت را دارد قیمت هر متر‬ ‫خانه به طور متوسط‪ ۱/۱‬درصد افزایش یافت و به متری‪ ۳۶.۶‬میلیون‬ ‫تومــان رســید‪ .‬در منطقه ‪ ۱۰‬که رتبــه دوم معامــات را از ان خود کرد‬ ‫قیمت ها ‪ ۰.۵‬درصد افت کرد‪ .‬در منطقه ‪ ۴‬به عنوان سومین منطقه‬ ‫پر تقاضا قیمت ها ‪ ۶.۴‬درصد پایین امد و متری ‪ ۲۹.۴‬میلیون تومان‬ ‫شد‪ .‬در منطقه ‪ ۲‬که جایگاه چهارم را از نظر معامالت داشت نرخ ها‬ ‫‪ ۰.۴‬درصد کاهش پیدا کرد و در منطقه‪ ۷‬که رتبه پنجم را از نظر میزان‬ ‫معامالت داشت قیمت ‪ ۴‬درصد افت کرد و به ‪ ۲۸.۱‬میلیون تومان‬ ‫در هرمترمربعرسید‪.‬‬ ‫منطقه ‪ ۲۲‬با ‪ ۲۶‬درصد افت ماهیانه‪ ،‬رکورددار افت قیمت بود و‬ ‫هم اکنون هر متر مسکن در این منطقه به‪ ۲۰‬میلیون و‪ ۵۶۶‬هزار تومان‬ ‫رســیده اســت‪ .‬البته در منطقه ‪ ۲۲‬با توجه به تعداد اندک معامالت‬ ‫(‪ ۵۳‬فقره) نوسانات شدید ماهیانه دستیابی به تحلیلی از وضعیت‬ ‫واقعی ان را دشوار می کند‪.‬‬ ‫قیمت ها در منطقه یک نیز به عنوان محدوده جذاب سوداگری‪۱۰‬‬ ‫درصد افت کرد؛ به طوری که از متری ‪ ۶۶‬میلیون و ‪ ۸۰۲‬هزار تومان در‬ ‫فروردین ماه امسال به ‪ ۶۰‬میلیون و ‪ ۲۱۱‬هزار تومان در اردیبهشت ماه‬ ‫رسید‪.‬در حالحاضرنرخپیشنهادیدر محله هایمختلفمنطقهیک‬ ‫بر اساس موقعیت‪ ،‬امکانات و سن بنا از حدود‪ ۴۰‬میلیون تومان شروع‬ ‫یشــود و به باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان می رســد‪ .‬حتی بعضی مالکان‬ ‫م ‬ ‫در منطقــه یــک قیمت های کمتــر از متری ‪ ۴۰‬میلیون تومــان نیز برای‬ ‫واحدهایخودتعیین کرده اند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫هزینه های تولید شیر خام‬ ‫افزایش یافته است‬ ‫رئیــس انجمــن صنفــی گاوداران بــا اشــاره به اینکه‬ ‫افزایــش هزینه های تولید قیمت شــیر خام را بــاال برده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است نرخ های پیشنهادی برای شیر‬ ‫خام در سازمان حمایت بررسی و در روزهای اینده اعالم‬ ‫شود‪ .‬احمد مقدسی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫اگر قیمت شــیر خام اصالح نشــود‪ ،‬صنعت شــیر کشور‬ ‫نابود خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬ســه ماه اســت که دامداران‬ ‫افزایش هزینه ها را تحمل کرده اند و هنوز شــیر خام با‬ ‫یشــود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫نرخ ســال گذشته خرید و فروش م ‬ ‫به اینکه هزینه های تولید باال رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت‬ ‫کلــش گنــدم از ‪ ۸۰۰‬تومان بــه ‪ ۳۵۰۰‬تومــان‪ ،‬یونجه از‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬تومــان بــه ‪ ۵۷۰۰‬تومان و ذرت علوفــه ای از ‪۹۰۰‬‬ ‫تومان به ‪ ۱۵۰۰‬تومان رســیده اســت‪ .‬از طرفی ســبوس‬ ‫هم با ازادســازی گران شــد‪ .‬همچنین حقوق و دستمزد‬ ‫نیــز از ابتدای ســال ‪ ۴۰‬درصــد افزایش یافته و همه این‬ ‫موارد قیمت تمام شده شیر را برای تولیدکننده باال برده‬ ‫اســت‪ .‬رئیس انجمن صنفی گاوداران اضافه کرد‪ :‬نرخ‬ ‫پیشنهادی ما به سازمان حمایت برای شیر خام با چربی‬ ‫‪ ۳.۲‬درصد در دامداری‪ ۶۵۰۰ ،‬تومان بود‪ .‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی نیز قیمت‪ ۶۴۲۵‬تومان را پیشنهاد داده و قرار‬ ‫است کهنرخ هایپیشنهادیدر سازمانحمایتبررسی‬ ‫و در روزهای اینده اعالم شود‪.‬‬ ‫ارز واردات مواد اولیه شیر‬ ‫خشک نوزادان تامین نشد‬ ‫رئیسانجمنتولیدکنندگانشیرخشکنوزادبااشاره‬ ‫به اینکه برای تولید شــیر خشــک نوزادان در کشور باید‬ ‫مــواد اولیــه وارد کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬چندین ماه اســت که ارز‬ ‫ترجیحــی بــرای واردات مواد اولیه شــیر خشــک تامین‬ ‫نشــده اســت‪ .‬هانی تحویل زاده در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫بــا بیان اینکه برخی از برندهای شــیر خشــک نــوزادان‬ ‫سهمیه بندی شده اند و اگر تخصیص ارز صورت نگیرد تا‬ ‫دوماهایندهموجودیاینبرندهابهاتمامخواهدرسید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ســال گذشــته در دو نوبت تخصیــص ارز صورت‬ ‫گرفــت ولــی کافی نبود و حتی برخــی از تولیدکنندگان‬ ‫نتوانســتند بدهی های ارزی خود را بپردازند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬دو کارگــروه در بانــک مرکزی و ســازمان غــذا و دارو‬ ‫وجود دارد؛ وقتی درخواست تخصیص ارز برای واردات‬ ‫داده می شــود‪ ،‬ایــن درخواســت در کاگروه هــا بررســی‬ ‫یشــود؛ یعنی ابتدا کارگروهی در ســازمان غذا و دارو‬ ‫م ‬ ‫درخواستراتائیدمی کند کههمینامرچندینماهطول‬ ‫می کشد و سپس از انجا به کارگروه بانک مرکزی سپرده‬ ‫می شــود‪ .‬بانک مرکزی هم اگر این درخواســت را تائید‬ ‫کند‪ ،‬به بانک عامل ارسال می کند و تخصیص ارز صورت‬ ‫می گیرد‪.‬اینروندممکناستماه هاطولبکشدوسال‬ ‫گذشته نیز ‪ ۹‬ماه طول کشید تا ارز تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشــک نوزاد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬طوالنی بودن این روند باعث شده که بدهی های‬ ‫ارزی برخــی تولیدکننــدگان به تامین کنندگان به بیش از‬ ‫‪ ۱۸‬ماه برســد‪ .‬به گفته وی حدود شــش ماه اســت که‬ ‫ارز برای واردات مواد اولیه شیر خشک نوزاد تامین نشده‬ ‫است‪ .‬تحویل زاده در پایان گفت‪ :‬تولید شیر خشک در‬ ‫داخــل بــه واردات مــواد اولیه بســتگی دارد‪ .‬مواد اولیه‬ ‫همه برندهای شیر خشک باید وارد و سپس شیر خشک‬ ‫نوزادان در داخل کشور تولید شود‪.‬‬ ‫شرط بهبود اوضاع‬ ‫اقتصادی در ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی گفــت‪ :‬اگر در حوزه های‬ ‫سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و ‪ ...‬اصالحــات‬ ‫ســاختاری صورت نگیرد‪ ،‬نمی تــوان انتظاری از تغییر‬ ‫وضعیت کنونی داشــت‪ .‬کامران نــدری در گفت وگو‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬بــا بیــان اینکــه بخــش عمومــی غیردولتی‬ ‫رقیــب بخــش خصوصــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫قوانین کشور‪ ،‬مشکالت زیادی وجود دارد و در طول‬ ‫ســال های گذشــته مجلس تعهدات مالی بســیاری را‬ ‫برای دولت مصوب کرده است که برخی از ان ها در‬ ‫بودجــه ســنواتی هم وجــود ندارد و بــه این قوانین‪،‬‬ ‫فــرا بودجه ای گفته می شــود که این مــوارد باید رفع‬ ‫شــوند و ربطــی بــه دولــت هــم نــدارد‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫البتــه دولت می تواند با شناســایی این مــوارد و ارائه‬ ‫الیحــه‪ ،‬چالش هــای قانونــی را رفــع کنــد‪ .‬خیلــی از‬ ‫قوانیــن در کشــور چــون قوانیــن پولی و بانکــی بروز‬ ‫رســانی نشــده اند‪ .‬قوه قضائیه اشنایی بسیار پایینی‬ ‫به مســائل اقتصادی دارد و دادگاه های تخصصی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪ .‬کارشناس اقتصادی ادامه داد‪:‬‬ ‫نظــام مالیاتی کشــور از بســیاری از نظام های مالیاتی‬ ‫پیشــرفته در دنیــا عقب اســت و در حوزه شناســایی‬ ‫مودیان مالیاتی‪ ،‬محاســبه میزان مالیــات پرداختی و‬ ‫برخــورد بــا فراریان مالیاتی با مشــکل مواجه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬نظــام حمایتــی کشــور از جملــه پرداخــت‬ ‫یارانه ها نیز مشــکالتی دارد و کســانی که نباید یارانه‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬به ان ها داده می شود و بالعکس‪ .‬عالوه‬ ‫براین‪ ،‬میزان یارانه دریافتی هم مشکالت یارانه بگیران‬ ‫را رفع نمی کند‪ .‬ندری با اشاره به مشکالت نظام بانکی‬ ‫کشــور گفت‪ :‬یکســری از بانک ها باید منحل شــوند و‬ ‫بانک های کشور از مقررات مرتبط با بانکداری گرفته تا‬ ‫اجرای ان ها توسط مدیران و کارکنان باید اصالح شود‬ ‫و مدیران بانکی از مدیریت حرفه ای دور هستند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخش کشاورزی هم با مشکالت عدیده ای‬ ‫روبرو است و به صورت اصولی توسعه پیدا نکرده که‬ ‫مصــرف منابــع و اب در ایــن حوزه بســیار باالســت‪.‬‬ ‫طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی‪ ،‬در ‪ ۵۰‬سال گذشته‬ ‫کشور درگیر تورم دو رقمی بوده است اما هنوز به یک‬ ‫اتفاق نظر درباره منشاء و چگونگی مهار ان طی این‬ ‫مدت دست نیافته ایم‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫گازرسانی به شهرک‬ ‫گلخانه ای کردکوی‬ ‫امکان سنجی شد‬ ‫در نشســت مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان‪،‬‬ ‫فرماندارشهرســتان کردکــوی‪ ،‬مدیرشــهرکهای صنعتــی‬ ‫بخش کشاورزی استان ومدیرجهاد کشــاورزی کردکوی‬ ‫و ســرمایه گذاران بخش خصوصی‪ ،‬وضعیت گازرسانی‬ ‫به شــهرک گلخانه ای شهرستان امکان سنجی و بررسی‬ ‫شــد‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان‬ ‫گلستان‪ ،‬در این نشست مشترک که در محل فرمانداری‬ ‫کردکــوی انجــام گرفــت پس ازامکا نســنجی و بررســی‬ ‫شــرایط منطقــه‪ ،‬در خصــوص اجــرای خــط تغذیه گاز‬ ‫شــهرک گلخانه ای شهرســتان کردکوی تبادل نظر شــده‬ ‫ومقررگردیــد گازرســانی بــه شــهرک مذکور کــه راندمان‬ ‫باالیی در زمینه کشــت گلخانه ای دارد هرچه ســریع تر‬ ‫اجرایی شود‪ .‬در این جلسه علی طالبی مدیرعامل گاز‬ ‫گلستان با تقدیرازپیگیری قدمنان فرماندار شهرستان و‬ ‫مدیران بخش کشــاورزی وصاحبان صنعت گلخانه ای‬ ‫در خصوص گازرسانی به این بخش مهم کشاورزی که‬ ‫زمین ههــای تولید‪ ،‬اشــتغال و رونق اقتصــادی منطقه را‬ ‫بــه همراه دارد تشــکر نمــود‪ .‬وی در ادامه ضمن اعالم‬ ‫امادگی این شــرکت در بهره مند نمودن هرچه سریع تر‬ ‫این بخش از نعمت گاز طبیعی درخواســت داشــت تا‬ ‫به منظور پیشرفت سریعترکاروتسریع در افتتاح گاز این‬ ‫شهرک زیرساخت ها و ساخت اتاقک های ایستگاه گاز‬ ‫نیز زودتر اماده شود‪ .‬در این جلسه فرماندار کردکوی و‬ ‫مدیرانبخشکشاورزیوصاحبانگلخانه هایشهرکنیز‬ ‫باتقدیرازهمکاریوحسننظرمدیرعامل گازاستانمقرر‬ ‫داشتند اقدامات الزم در خصوص اماده کردن مجوزهای‬ ‫مربوطــه و مــوارد خواســته شــده هرچه ســریعترانجام‬ ‫یشــود تا قبل از هفته دولت‪ ،‬عملیات گازرســانی به‬ ‫م ‬ ‫این پروژه مهم کشاورزی به اتمام برسد‪ .‬گفتنی است؛‬ ‫وسعت کل گلخانهشهرک گلخانه ایشهرستان کردکوی‬ ‫با ‪ ۶‬واحد گلخانه ای در بخش محصوالت کشاورزی از‬ ‫جملهصیفی جات‪۷‬هکتاراست‬ ‫کتاب «اب در اینه دانش»‬ ‫منتشر شد‬ ‫کتاب «اب در اینه دانش» راهی برای دست یابی به‬ ‫تجرب ههــای مدیریــت دانش در صنعــت اب و فاضالب‬ ‫کشور به کوشش شرکت ابفای استان قم به چاپ رسید‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیشرکتابوفاضالباستانقم‪،‬‬ ‫کتاب اب در اینه دانش به کوشش علی جان صادق پور‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان قم‪ ،‬عبدالهادی‬ ‫مطهــری دبیر کمیته تحقیقــات این شــرکت و جمعی از‬ ‫نویســندگان و پژوهشــگران حوزه اب و فاضالب منتشر‬ ‫شــده اســت‪ .‬از این کتاب به عنوان پژوهش نامه شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان قم یاد می شود که شامل مجموعه‬ ‫اثار علمی اســت که از ســال های ‪ 1389‬تاکنون به رشته‬ ‫تحریردر امدهواغلبمقاالتیاست کهدر کنفرانس های‬ ‫مختلفموردپذیریشقرار گرفتهاست‪.‬اینمجموعهاثار‬ ‫در راستای مدیریت دانش‪ ،‬مستندسازی شده و به چهار‬ ‫فصل اصلی تقســیم بندی شــده اســت؛ در فصــل اول‪6‬‬ ‫عمدتاعلمی–پژوهشیمدیریتدانش‪،‬در فصل‬ ‫مقاله‬ ‫ً‬ ‫دوم معرفی کوتاه ســه کتاب چاپ شــده در این حوزه‪،‬‬ ‫در فصل سوم‪ 15‬مقاله از حوزه صنعت اب و فاضالب و‬ ‫در فصل چهارم‪ 14‬مقاله حوزه مدیریتی و اجتماعی ارائه‬ ‫شــده است‪ .‬به گفته مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان قم که در ابتدای این کتاب امده است‪ :‬اب در اینه‬ ‫دانشدرراستایمدیریتدانشبهمستندسازیمجموعه‬ ‫مقاالتمنتخبوپذیرفتهشدهدر کنفرانس هاونشریات‬ ‫مختلفپرداختهاست‪.‬دکترعلیجانصادقپورمعتقد‬ ‫است‪ :‬در صورت توجه ویژه به مدیریت دانش و استفاده‬ ‫گستردهاز اندر سازمان هاومراکزعلمیبه منظور رسیدن‬ ‫بــه اهــداف خویــش‪ ،‬شــاهد موفقیــت و تحولی عظیم‬ ‫در عرص ههــای مختلف جامعه خواهیــم بود‪ .‬مهندس‬ ‫عبدالهادی مطهری دبیر کمیته تحقیقات شــرکت اب و‬ ‫فاضالباستانقمنیزدرپیشگفتاراین کتابخاطرنشان‬ ‫کردهاست‪:‬مدیریتدانشبهسازمان کمکمی کندتادر‬ ‫مواقع بحرانی چشم انداز درستی از داده ها و اطالعات و‬ ‫میزاناسیب هایسازمانیدراختیارمدیرانقرار گیرد‪.‬‬ ‫برنامه تعمیرات‬ ‫نیروگاه های حرارتی از‬ ‫مرز ‪ ۸۵‬درصد گذشت‬ ‫معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر‬ ‫اینکــه بیــش از ‪ ۸۵‬درصد برنامه تعمیــرات نیروگاه های‬ ‫حرارتیبهپایانرسیدهاست‪ ،‬گفت‪:‬مدیریتبرنامه های‬ ‫تعمیراتی و همکاری نیروگاه های حرارتی بزرگ موجب‬ ‫افزایــش تولیــد و جلوگیری از بروز خاموش ـی های بیشــتر‬ ‫طی دو ماه ابتدایی امسال شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫هرسالهبه منظورحفظامادگیواحدهاینیروگاهیبرنامه‬ ‫تعمیراتی به نیروگاه ها ابالغ می شود‪ ،‬برای انجام انواع‬ ‫تعمیرات و بازدید واحدهای حرارتی در دوره تعمیراتی‬ ‫پیــک امســال حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار مــگاوات برنامه مرتبط‬ ‫پیش بینی شده بود که با توجه به شرایط تامین سوخت‬ ‫نیروگاه ها در زمستان سال گذشته و نقش مهم سوخت‬ ‫در ارایش تولید‪ ،‬این برنامه با تجمیع و یا حذف برخی‬ ‫از برنام ههــا بــه حدود‪ ۹۱‬هــزار مگاوات کاهش یافت و‬ ‫تاکنون بیش از‪ ۸۵‬درصد ان نیز خاتمه یافته است‪ .‬ناصر‬ ‫اســکندری ‪ -‬معــاون راهبری تولید شــرکت بــرق حرارتی‬ ‫نبــاره با بیــان اینکه اجرای تعمیــرات نیروگاهی به‬ ‫درای ‬ ‫صورتشبانه روزیبرای کاهشمیزانخاموشی هادرحال‬ ‫اجرا بوده و نسبت به فعالیت های مشابه در سال های‬ ‫گذشتهازبهبودوارتقایچشم گیریبرخورداراست‪،‬تاکید‬ ‫کرد‪:‬بایدبهاینمسئلهاشاره کرد کهمدیریتبرنامه های‬ ‫تعمیراتی و همکاری نیروگاه های حرارتی بزرگ با وجود‬ ‫مشکالتوریسک هایتعمیراتیموجبافزایشتولیدو‬ ‫جلوگیری از بروز خاموشی های بیشتر طی دو ماه ابتدایی‬ ‫امسالشدهاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1081‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫ظرفیت تولید و صادرات صنعت پتروشیمی چقدر است؟‬ ‫صادرات‪ 70‬درصدمحصوالتپتروشیمی‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشــیمی گفت‪ :‬در نقشه راه صنعت پتروشیمی‬ ‫در مجمــوع ‪ ۱۰‬طــرح از طرح های جهش دوم هنوز‬ ‫باقی مانــده اســت که باید بــه بهره برداری برســند‬ ‫و ‪ ۴۰‬طــرح نیــز در قالــب طرح های جهش ســوم از‬ ‫جملــه طرح هایی هســتند که پــس از ســال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫(از ســال ‪ ۱۴۰۱‬تــا ‪ )۱۴۰۴‬به بهره برداری می رســند‪،‬‬ ‫ایــن مجموعه ‪ ۴۰‬طرح‪ ،‬ظرفیت این صنعــت را از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون تــن به ‪ ۱۳۳‬میلیون تن می رســاند که‬ ‫سرمایه گذاری مورد نیاز ان‪ ۲۰‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬حســن عباس زاده با تشــریح‬ ‫شــرایط کنونــی صنعــت پتروشــیمی‪ ،‬صنعــت‬ ‫پتروشــیمی با بیان اینکه امروز چرخ ‪ ۱۵‬هزار بنگاه‬ ‫کوچــک و متوســط را به گــردش دراورده اســت که‬ ‫بر اســاس امار حدود ‪ ۸۸۰‬هزار نفر در این بنگاه ها‬ ‫مشــغول به کار هستند که اشــتغال زایی خوبی به‬ ‫شــمار می ایــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬پتروشــیمی در زنجیره‬ ‫تولید صنعت نفت با کاهش خام فروشی‪ ،‬در تولید‬ ‫محصوالت با ارزش از منابع هیدروکربوری بسیار با‬ ‫اهمیتاست‪.‬‬ ‫وی بــه نقشــه راه صنعت پتروشــیمی اشــاره و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شــرکت ملی صنایع پتروشیمی معمار‪،‬‬ ‫راهبــر و سیاس ـت گذار توســعه این صنعت اســت‪،‬‬ ‫اگرچه دولت هم اکنون توسعه و سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش را عهده دار نیست‪ ،‬این شرکت در نقش‬ ‫راهبر‪،‬سرمایه گذارانرابهسمتسرمایه گذاریسوق‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشــیمی گفــت‪ :‬تدویــن نقشــه راه اخیــر کــه در‬ ‫یــک ســال گذشــته انجام شــده بــر اســاس تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش و تنوع بخشی به محصوالت صنعت‬ ‫پتروشیمی و کاهش واردات محصوالت پتروشیمی‬ ‫است‪ ،‬درباره این موارد برنامه مدونی ایجاد کردیم‬ ‫که از ان به عنوان نقشه راه صنعت پتروشیمی نام‬ ‫می بریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح هایی که در جهش سوم‬ ‫وبرنامههفتمتوسعهقرار می گیرندبه طور میانگین‬ ‫‪ ۳۰‬درصد پیشرفت دارند و نزدیک‪ ۵.۶‬میلیارد دالر‬ ‫برای ان ها هزینه شده است و این طرح ها روی کاغذ‬ ‫نبوده‪ ،‬بلکه فعال هستند و امیدواریم تا سال‪۱۴۰۴‬‬ ‫به بهره برداری برســند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫طرح های صنعت پتروشیمی تا به امروز‪ ۹۰،‬میلیون‬ ‫تن ظرفیت نصب شــده در این صنعــت داریم که‬ ‫این موضوع سبب شده است جایگاه ایران در این‬ ‫صنعتدر منطقهخاورمیانهبسیار قویباشد‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشــیمی بــا اشــاره به اینکه صنعت پتروشــیمی‬ ‫محصــوالت متنوعــی تولیــد می کنــد کــه چنــد‬ ‫گــروه اصلــی همچــون پلیمرهــا‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪،‬‬ ‫کهــا‪ ،‬کودهــا (در بخــش کشــاورزی) و‬ ‫اروماتی ‬ ‫هیدروکربورهایــی را کــه صرف ســوخت و خوراک‬ ‫یشــود‪ ،‬اعالم کــرد‪ :‬با ظرفیتی‬ ‫یشــوند شــامل م ‬ ‫م ‬ ‫که در صنعت پتروشــیمی وجود دارد‪ ،‬ســاالنه ‪۳۵‬‬ ‫میلیون تن محصول وارد بازار می کنیم که افزون بر‬ ‫بهره مندی صنایع پایین دستی داخل کشــور از این‬ ‫محصوالت‪ ،‬مازاد بر نیاز ان نیز صادر می شود‪.‬‬ ‫عبــاس زاده گفــت‪ :‬صنعــت پتروشــیمی امــروز‬ ‫چــرخ ‪ ۱۵‬هــزار بنــگاه کوچــک و متوســط را بــه‬ ‫گردش دراورده اســت که بر اساس امار حدود ‪۸۸۰‬‬ ‫هزار نفر در این بنگاه ها مشغول به کار هستند که‬ ‫اشتغال زاییخوبیبهشمار می اید‪.‬‬ ‫وی به ارزاوری صنعت پتروشــیمی اشــاره کرد و‬ ‫افــزود‪ :‬در ســال های ‪ 1397‬تــا ‪ 1399‬که به تنظیم‬ ‫بازار ارز نیاز داشتیم صنعت پتروشیمی به طور کامل‬ ‫بــا سیاس ـت های بانــک مرکزی همــکاری داشــت‪.‬‬ ‫بــه تقریب مقــدار ارزاوری این صنعت که از مســیر‬ ‫صادرات محصوالت باالدست پتروشیمی به دست‬ ‫امده ‪ ۲۵‬میلیون تن محصول اســت که نزدیک ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر ارزش ساالنه ان خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی با اشاره به اینکه خوشبختانه با برنامه ‬ ‫و همــکاری وزارت نفــت و شــرکت ملــی صنایــع‬ ‫پتروشــیمی و شــرکت های پتروشیمی که هم اکنون‬ ‫بیشتر بخش خصوصی هستند‪ ،‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ارز خــود را تحویل بانک مرکزی داده اند که این ارز‬ ‫صرف اقالم موردنیاز برای کشــور می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ارزی که صنعت پتروشیمی از محل صادرات به‬ ‫دست می اورد‪ ،‬مشخص است که صرف چه چیزی‬ ‫شده یا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عباس زاده ادامه داد‪ :‬پارسال حدود ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تــن از منابــع باالدســتی یعنــی هیدروکربورهــا در‬ ‫صنعت پتروشــیمی جذب شــده کــه این مقــدار از‬ ‫نظــر انرژی معادل ‪ ۹۹۲‬هزار بشــکه نفــت خام در‬ ‫روز است‪ ،‬البته بیشترین حجمی که ما در از منابع‬ ‫باالدســتی اســتفاده می کنیــم‪ ،‬گاز طبیعی اســت‪.‬‬ ‫استفادهاز خوراک گاز طبیعیبرایتولیدمحصوالت‬ ‫پتروشیمی تا سه برابر و با توسعه و تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش تــا ‪ ۳۰‬برابــر ایــن مقــدار‪ ،‬ارزش افــزوده ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی به واردات محصوالت پتروشیمی اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بر اساس اماری که از گمرک داریم‪ ،‬واردات‬ ‫محصوالت پتروشیمی ایران‪ ۱.۳‬میلیارد دالر است‪،‬‬ ‫امــا طرح های خوبــی داریم و درصــدد کاهش این‬ ‫وارداتهستیم‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمیبهبهره برداریاز طرح هایاورهوامونیاک‬ ‫مسجدسلیمان اشاره و تصریح کرد‪ :‬این طرح هدیه‬ ‫شدبهمردممسجدسلیمان‪.‬اینشهرجزوشهرهای‬ ‫اولی نفتی ما بود که به دلیل نبود صنایع باالدستی‪،‬‬ ‫شــاید رونــق قدیــم را نداشــت‪ ،‬امــا خوشــبختانه‬ ‫ایــن طرح‪ ،‬یک میلیــون و ‪ ۷۶۰‬هزار تن به ظرفیت‬ ‫پتروشیمیکشورافزود‪.‬‬ ‫عبــاس زاده بــا بیــان اینکــه محصــول نهایــی‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬اوره خواهد بود کــه می تواند صرف‬ ‫کشاورزی در منطقه شود و هم به دلیل نزدیکی‬ ‫بــه بــازار صادراتی عراق‪ ،‬می تواند بخشــی از ان‬ ‫نیــز به کشــورهای همســایه صــادر شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هزینه ســرمایه گذاری این طرح ‪ ۸۵۰‬میلیون دالر‬ ‫اســت که از سوی بخش خصوصی انجام شده و‬ ‫در دوران ســاخت بــرای ‪ ۵‬هــزار نفــر و در دوران‬ ‫بهر هبــرداری هم برای ‪ ۱۵۰۰‬نفر به طور مســتقیم‬ ‫اشتغال زایی ایجاد کرده است‪ ،‬البته اشتغال زایی‬ ‫غیرمستقیم ان بیش از این است‪ ،‬همچنین درامد‬ ‫ساالنه این طرح نزدیک ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی به طرح متانول ســبالن که در عســلویه به‬ ‫بهره برداری رسید‪ ،‬اشاره و تصریح کرد‪ :‬ظرفیت این‬ ‫طرح یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن بوده و حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر نیز برای ان ســرمایه گذاری شــده که از‬ ‫سوی بخش خصوصی انجام شده است‪ ،‬همچنین‬ ‫درامد ساالنه ان حدود ‪ ۴۱۰‬میلیون دالر و در زمان‬ ‫ســاخت حــدود ‪ ۴‬هــزار ‪ ۲۰۰‬نفر اشــتغال زایی و در‬ ‫زمان بهره برداری نیز بیش از ‪ ۸۰۰‬نفر اشتغال ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشــیمی به بهره برداری از طرح اکســیر حالل در‬ ‫عسلویه اشاره کرد و گفت‪ :‬این طرح پنتان و هگزان‬ ‫برای صنعت پتروشــیمی تولید خواهد کــرد که ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن ظرفیت تولید داشــته و حدود ‪ ۴۸‬میلیون‬ ‫دالر نیــز هزینه ســرمایه گذاری ان بــوده و در دوران‬ ‫ساخت برای حدود ‪ ۶۰۰‬نفر و در زمان بهره برداری‬ ‫نیز برای‪ ۱۲۰‬نفر اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫عبــاس زاده بــا بیــان اینکــه در مجموع این ســه‬ ‫طرح حدود ‪ ۳.۵‬میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی‬ ‫کشور اضافه کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ بازگشت سرمایه‬ ‫این طرح ها‪ ،‬بســتگی به نوع و خوراک ان ها دارد‪.‬‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫خــوراک هر ســه طرح از محل گاز تامین م ‬ ‫طرح هایی که در این مجموعه با گاز می توانند به‬ ‫بهره برداری برســند‪ ،‬نرخ بازگشــت سرمایه خوبی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫طبق اعالم شــرکت ملی پتروشیمی‪ ،‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مازاد محصوالت پتروشیمی در داخل را صادر‬ ‫خواهیــم کــرد‪ ،‬ان چیزی کــه در داخل قابل جذب‬ ‫است بیشتر از ‪ ۳۰‬درصد نیست و بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫محصوالتصادرمی شود‪.‬‬ ‫مدیــر برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی‬ ‫صنایــع پتروشــیمی اعالم کرد‪ :‬پتروشــیمی ســبالن‬ ‫مجتمعی متانولی اســت کــه هم اکنــون ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫یشــود و در‬ ‫محصــول متانول این مجتمــع صادر م ‬ ‫اینده با توســعه پایین دست این طرح‪ ،‬متانول به‬ ‫محصوالتپلیمریتبدیلمی شود‪.‬‬ ‫عباس زاده گفت‪ :‬در کنار این مهم فرصت های‬ ‫سرمایه گذاریهمتدوین کرده ایم‪،‬فرصت هایی که‬ ‫مبتنیبرتوسعهتکمیلارزشهستند‪،‬یعنیمتانول‬ ‫را به تکمیل زنجیره ارزش وارد و ان را به محصوالت‬ ‫دیگرتبدیلکنیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکه نزدیک به ‪ ۶۰‬ســالی که‬ ‫یگــذرد رشــد کمــی‬ ‫از عمــر صنعــت پتروشــیمی م ‬ ‫خوبــی را تجربه کرده ایم و نزدیک ‪ ۱۰۰‬میلیون تن‬ ‫ظرفیتداریم‪،‬تصریح کرد‪:‬بایدبهتوسعههوشمند‬ ‫صنعت پتروشیمی بپردازیم که به این منظور کیفی‬ ‫کردن صنعت پتروشیمی و توسعه سبد محصوالت‬ ‫پتروشــیمی در حال انجام است و در اینده نزدیک‬ ‫شاهدصنعت کیفی ترخواهیمبود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیریتبرقیسایر کشورهادر تابستانچگونهاست؟‬ ‫طبــق بررس ـی ها برنام ههــای پاســخگویی بــار‬ ‫در برخــی از کشــورها اجبــاری اســت؛ کنتــرل موثــر‬ ‫مصــرف بــرق مشــترکان در دنیا را بــر پایه ‪ ۲‬برنامه‬ ‫تگــذاری زمان‬ ‫شــامل قیمت پیــک بحرانی و قیم ‬ ‫اســتفاده در نظــر گرفته شــده که در ایــران‪ ،‬برنامه‬ ‫قیمت گذاری زمان اســتفاده‪ ،‬از طریق کنتورهای ‪۳‬‬ ‫تعرفه ان هم با نرخ ثابت و ناچیزی که انگیزه ای‬ ‫در مصرف کننــده ایجاد نمی کند‪ ،‬در تابســتان اجرا‬ ‫می شود و قیمت پیک بحرانی هم به صورت یک‬ ‫الیحه در نوبت رسیدگی دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بــرق به عنــوان کاالیــی‬ ‫اســتراتژیک نقش بالمنازعی در تمام شئون زندگی‬ ‫بشر به ویژه تولید و اقتصاد دارد‪ ،‬اما بی توجهی به‬ ‫قیمت تمام شــده باعث شــده این انــرژی گران بها‬ ‫در ذهــن مصرف کننــده کاالیی بی ارزش جلوه کند‬ ‫و به این ترتیــب نه تنهــا کشــور از بزرگ ترین محرک‬ ‫بازدارنده مصرف بی رویه یعنی اهرم قیمت محروم‬ ‫شده‪ ،‬برنامه های پیک سایی نیز منوط به همکاری‬ ‫داوطلبانــه مصرف کنندگانــی اســت که چه بســا در‬ ‫شــرایط رونــق تولیــد‪ ،‬برنامه های حفــظ امنیت و‬ ‫پایداری شبکه در فصل گرما را با کسب سود بیشتر‬ ‫خود در تضاد می بینند‪.‬‬ ‫دراین باره عبداالمیر احمدی زاده ‪ -‬مشاور دفتر‬ ‫مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشــتریان توانیر‬ ‫درباره چگونگی کنترل پیک مصرف در کشورهای‬‫پیشرو‪،‬بهفعالیتبازار برقوبازارهایجانبیمانند‬ ‫بــازار پاســخگویی بار در این کشــورها اشــاره کرده‬ ‫و می گویــد‪ :‬با کم شــدن عرضه‪ ،‬قیمت ها افزایش‬ ‫یافته و مشترکان با شرکت در بازار پاسخگویی بار‪،‬‬ ‫پیشنهاد خود را از بین ‪ ۹‬تا ‪ ۱۶‬طرح مختلف ارائه و‬ ‫نسبت به تامین برق اقدام می کنند که ایجاد تعادل‬ ‫در بازار را در پی دارد و کشورهایی هم که بازار برق‬ ‫ندارند برنامه های تشویقی یا اجباری را برای کنترل‬ ‫عرضه و تقاضا به کار می گیرند‪.‬‬ ‫وی برنام ههــای پاســخگویی بــار در کشــور را‬ ‫تشــویق محــور و شــامل ‪ ۱۴‬برنامــه و با حــدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد قابلیت کنترل بار مصرفی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ســایر کشــورها بیــن ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۷‬برنامــه و قابلیــت‬ ‫یشــود‬ ‫کنتــرل ‪ ۶‬تــا ‪ ۸‬درصد از بار مصرفی انجام م ‬ ‫و کره جنوبی هدف گذاری ‪ ۱۲.۵‬درصدی تا ‪۲۰۲۷‬‬ ‫میالدی را در برنامه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجبــاری بــودن برنام ههــای‬ ‫پاسخگویی بار در کره و ژاپن افزود‪ :‬ما هیچ برنامه‬ ‫اجباری در این زمینه نداریم و مشترکان در صورت‬ ‫همــکاری‪ ،‬پــاداش دریافــت می کننــد اما در بیشــتر‬ ‫کشــورها اگــر مشــترک‪ ،‬بــار توافــق شــده را کاهش‬ ‫یشــود و قیمــت پیک‬ ‫ندهــد‪ ،‬مشــمول جریمــه م ‬ ‫بحرانــی نیــز که بیــن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬برابر قیمت شــرایط‬ ‫عادی است را اجرا می کنند‪.‬‬ ‫احمــدی زاده بــا بیــان اینکه اســتفاده از قیمت‬ ‫پیک بحرانی در سایر کشورها ان چنان موثر است‬ ‫یســازد از مصــرف‬ ‫کــه مصرف کننــده را ترغیــب م ‬ ‫غیرضروری طی ساعات محدودی از سال خودداری‬ ‫کنــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬شــبکه بــرق در طول ســال فقط‬ ‫به ‪ ۴۰۰‬ســاعت همکاری مشــترکان بــا برنامه های‬ ‫پاسخگویی بار در فصل گرما نیاز دارد که ‪ ۵‬درصد‬ ‫بــازه زمانــی یکســاله اســت امــا بــرای همیــن زمان‬ ‫اندک نیز مقاومت های زیادی را از طرف مشترکان‬ ‫شــاهدیم و از طرفــی احــداث نیروگاه بــرای تامین‬ ‫فقط ‪ ۴۰۰‬ساعت زمان پرباری و بال استفاده ماندن‬ ‫نیروی انسانی و تجهیزات ایجاد شده برای ‪۸۷۶۰‬‬ ‫ساعت باقی ایام سال‪ ،‬غیرمنطقی و بسیار پرهزینه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اختالف قله بار تابســتان و زمســتان شبکه‬ ‫برق کشور را بین ‪ ۱۸‬هزار تا ‪ ۲۳‬هزار مگاوات عنوان‬ ‫کــرد که به معنی بال اســتفاده مانــدن این ظرفیت‬ ‫عظیم نیروگاهی و نیروی انســانی در ســایر فصول‬ ‫اســت و بااین وجود ممکن اســت همانند زمستان‬ ‫گذشــته بــه جهت کمبــود ســوخت گاز نیروگاه ها‪،‬‬ ‫شــبکه بــا مشــکل انــرژی در طــول ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫شــبانه روز روبــرو شــود و در این شــرایط نیز به رغم‬ ‫وجود ظرفیت مازاد نیروگاهی‪ ،‬همکاری مشترکان‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬احمــدی زاده ادامــه داد‪ :‬مــا با ‪۶۰‬‬ ‫هــزار مگاوات پیک تابســتان‪ ،‬بایــد ‪ 6000‬مگاوات‬ ‫پیک سایی را به کمک برنامه های پاسخگویی بار‬ ‫ایجاد کنیم که سال گذشته ‪ ۵۶۶۰‬مگاوات محقق‬ ‫شد‪ .‬نکته قابل تامل اینکه در صورت اجباری شدن‬ ‫برنامه های پاسخگویی بار برای مصارف کشاورزی‬ ‫و صنعتی‪ ،‬ظرفیت پاسخگویی بار تا حدود‪ ۱۳‬هزار‬ ‫مگاوات قابل افزایش است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هرچنــد در برنام ههــا از ســایر‬ ‫بتــر نیســتیم ولــی ابــزاری هــم بــرای‬ ‫کشــورها عق ‬ ‫تمایــل مشــترک بــه همــکاری در اختیــار نداریــم و‬ ‫برنامه پاســخگویی بار به ســختی انجام می شود‪،‬‬ ‫حتی برخی مشترکان حاضرند برای مستثنی شدن‬ ‫از همــکاری‪ ،‬پــول بدهنــد و با ان ها کاری نداشــته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫طبــق اعالم توانیر‪ ،‬وی ادامــه داد‪ :‬نرخ برق ما‬ ‫به حدی پایین اســت که تنها یک درصد از هزینه‬ ‫یشــود درحالی که‬ ‫تولیــد هــر واحد کاال را شــامل م ‬ ‫در دنیــا به طورمعمــول ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۵‬درصــد هزینــه‬ ‫تولید هــر واحد محصول‪ ،‬مربوط به برق مصرفی‬ ‫اســت‪ ،‬این اعداد واقعی اســت و جای تامل دارد؛‬ ‫بنابرایــن ارزش واقعــی بــرق در کشــور بــرای مردم‬ ‫ملموس نیســت و هیچ اقبالی را در مشــترکان برای‬ ‫مشارکت در برنامه های پیک سایی و کمک به رفع‬ ‫محدودیت هایتابستان‪،‬ایجادنمی کند‪.‬‬ ‫وی کشــف قیمــت از طریــق بازار بــرق را حائز‬ ‫اهمیت دانســت و افزود‪ :‬ما سازوکارهای بازار برق‬ ‫را به معنای واقعی در اختیار نداریم و بازارهای زیر‬ ‫مجموعه مانند بازار پاسخگویی بار هنوز راه اندازی‬ ‫نشده و الزم است به سمت کشف قیمت برق از‬ ‫طریق بورس و بازار برق برویم‪.‬‬ ‫احمدیزادهبااشارهبهنقشاساسیبخش های‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنعتی و مولدهای خودتامین در برنامه‬ ‫پاسخگویی بار صنعت برق‪ ،‬از تدارک ‪ ۷‬برنامه در‬ ‫ایــن ‪ ۳‬محــور خبر داد کــه تمامی حاالت مختلف‬ ‫بــرای جــذب مشــرکان بــا هــر نــوع رفتــار مصرفی‪،‬‬ ‫طراحــی و بــرای ان برنامــه ایجاد شــده و عالوه بر‬ ‫ان بــرای ســایر مشــترکان اعــم از اداری‪ ،‬تجــاری‪،‬‬ ‫خانگی و غیره نیز برنامه پاســخگویی بار طراحی‬ ‫شده و ضمن بهره گیری از مشاوره های دانشگاهی‪،‬‬ ‫تمامی تجارب و برنامه های قابل اجرای کشــورها‬ ‫و گزارشــات اژانــس بین المللی انرژی از ســوی دفتر‬ ‫مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشــتریان توانیر‬ ‫مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و برای تمامی‬ ‫برنام ههــای مــورد اســتفاده مــا بــه ازای بین المللی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا وضعیــت زیرســاخت های‬ ‫پاســخگویی بــار کشــور‪ ،‬بــه اســتفاده از کنتورهای‬ ‫هوشمند در سطح تمامی مشترکان دیماندی‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬بااین وجود در این زمینه هنوز به بلوغ‬ ‫کامل ارتباطی دست نیافتیم و با توجه به وابستگی‬ ‫به شــبکه مخابرات‪ ،‬فعال از بستر ‪ GPRS‬استفاده‬ ‫می کنیم و اپراتورهای مخابرات‪ ،‬خدمات کاملی را‬ ‫ارائهنمی دهند‪.‬‬ ‫احمدی زاده اینده برنامه های پاسخگویی بار را‬ ‫در گرو اندازه گیری هوشمند و کنترل هوشمند عنوان‬ ‫کرد که اینترنت اشیاء جزیی از ان محسوب می شود‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬نصــب سیســتم های قطــع و وصــل از‬ ‫راه دور لوازم برقی مشــترکان نیازمند دســتگاه های‬ ‫ارتباطــی اســت که تکنولوژی ان ب هطــور کامل وارد‬ ‫نشــده و کشــورهای پیشــرو به لحاظ کنتــرل لوازم‬ ‫برقی مصرف کنندگان و اینترنت اشیاء‪ ،‬قابلیت های‬ ‫بهتــری در اختیــار دارنــد و بــرای مشــترکان هــم‬ ‫شتــر اســت که به جــای قطع کامل برق‬ ‫قابل پذیر ‬ ‫در زمان های اضطراری شبکه‪ ،‬فقط یکی از بارهای‬ ‫مصرفی ان ها مثل کولر از طریق شرکت برق قطع‬ ‫شــود و امکان اســتفاده از سایر لوازم برقی موردنیاز‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫صدور مجوز تامین منابع ایران در عراق‬ ‫برای خرید واکسن‬ ‫وزیــر نیــرو از صــدور مجــوز‬ ‫و امــوزش پزشــکی ایــران قــرار‬ ‫بــرای تامیــن ‪ ۱۲۵‬میلیــون دالر‬ ‫بگیرد‪ .‬در دی ماه ســال گذشته‬ ‫منابع ارزی ایــران در عراق برای‬ ‫نیز وزیر نیرو بــا موفق خواندن‬ ‫خریــد ‪ ۱۶‬میلیــون دوز واکســن‬ ‫رایزنی هایش با مقامات عراقی‬ ‫کوواکــس و انتقال این مبلغ به‬ ‫در بغــداد گفــت کــه توافقات‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫یــک بانــک اروپایــی خبــر داد‪.‬‬ ‫خوبــی برای برداشــت از منابع‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬رضا اردکانیان‬ ‫مالــی ایران در عراق با مقامات‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با پیگیری های مســتمر خوشــبختانه این کشور بهمنظور پرداختهزینهخریدواکسن‬ ‫مجوزهــای الزم برای حواله ‪ ۱۲۵‬میلیــون دالر از کرونا از اروپا از محل منابع مالی موجود ایران در‬ ‫منابع پولی ایران از بانک تجارت عراق به بانک عراق صورت گرفته است‪ .‬به گفته وی جمهوری‬ ‫سوئیســی بــرای تامیــن ‪ ۱۶‬میلیــون دوز واکســن اسالمی ایران دارای منابع مالی خوبی در خارج‬ ‫کوواکس (ســبد واکســن های مورد تائید سازمان کشــور از جمله عراق اســت که وزارت بهداشت‬ ‫بهداشــت جهانی) اخذ شــد‪ .‬طبق اعالم وزارت کشور با رعایت مجموعه مالحظاتی که هست‬ ‫نیرو‪ ،‬وی اظهار کرد‪ :‬انتظار می رود تا پایان هفته درصــدد خریــد دوز مــورد نیــاز واکســن کرونــا از‬ ‫ترتیبــات اداری ایــن کار انجام گرفتــه و به زودی شــرکت اروپایــی اســت و هزینــه ان از محل این‬ ‫این واکسن ها در اختیار وزارت بهداشت‪ ،‬درمان منابعمالیپرداختخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ 5700‬کیلومترخطوط گازرسانی‬ ‫در کرمانشاهنشت یابیشد‬ ‫‪ 5700‬کیلومتــر خطــوط‬ ‫از نشــت و خوردگــی خطــوط‬ ‫گازرســانی در ســال ‪ 1399‬در‬ ‫گازبراســاس اســتانداردهای‬ ‫شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران اســت‬ ‫نش ـت یابی شــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫کــه مطابــق برنامــه زمان بندی‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت گاز‬ ‫به صــورت منظم و مســتمر و با‬ ‫سیروس شهبازی‬ ‫اســتان کرمانشــاه‪ ،‬ســیروس‬ ‫جدیــت تمــام انجــام می گیرد‪.‬‬ ‫شــهبازی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫شــهبازی گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫گاز اســتان بــا بیــان این مطلب‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬در دغدغه هــای پیش رو اطمینــان از تهیه کاالهای‬ ‫راســتای ایمن ســازی خطوط لوله و شــبکه های استانداردجهتاستفادهدرخطوطوتاسیساتو‬ ‫گازرســانی بــه منظــور جلوگیــری از حــوادث ایستگاه های گازرسانی است که به همین منظور‬ ‫احتمالــی و هدر رفت گاز و همچنین کمک به تعــداد ‪ 870‬مورد بازرســی از کاالهای خریداری‬ ‫حفظ محیط زیســت و عمل به مسئولیت های شــده شــامل لولــه و اتصــاالت‪ ،‬ماشــین االت و‬ ‫اجتماعــی و تــداوم و اســتمرار گازرســانی بــه رگالتورهــا و غیــره به عمل امده اســت‪ .‬ایشــان‬ ‫مشــترکین گرامی در ســال ‪ ،99‬از ‪ 5‬هزار و ‪ 700‬افزود‪ :‬همچنین در این مدت ‪ 214‬مورد بازرسی‬ ‫کیلومتر خطوط لوله و شــبکه های گازرسانی در از ایســتگاه های تقلیل فشــار‪ 101،‬مورد بازرســی‬ ‫سطح اســتان نشــت یابی صورت گرفته است‪ .‬از ایســتگاه های حفاظــت کاتدیــک و ‪ 66‬مورد‬ ‫وی گفت‪ :‬مبنای کار شرکت گاز استان توسعه و ضخامت ســنجی از ایســتگاه های تقلیل فشــار‬ ‫نگهداشت خطوط لوله و شبکه های گازرسانی به منظور ایمن سازی و ارائه خدمات مطلوب و‬ ‫جهــت افزایــش طول عمر خطــوط و جلوگیری بهینه به مشترکین گاز انجام شده است‪.‬‬ ‫کاهش هزار برابری غلظت گوگرددر‬ ‫گازوئیلتولیدیپاالیشگاهاصفهان‬ ‫طــرح بهبــود فراینــد و کیفیــت گازوئیــل‬ ‫پاالیشگاه اصفهان با سرمایه گذاری‪ ۵۴۰‬میلیون‬ ‫یــورو و ‪ ۳۷‬هــزار میلیارد ریــال‪ ،‬با هدف افزایش‬ ‫‪ ۱۰‬برابری ظرفیت تولید گازوییل یورو‪ ۵‬و کاهش‬ ‫یک هزار برابری غلظت گوگرد وارد مرحله پیش‬ ‫راه اندازی شد‪ .‬به گزارش روز شنبه ایرنا‪ ،‬با هدف‬ ‫بهبــود فرایندهــای عملیاتــی و افزایــش کیفیت‬ ‫محصوالتتولیدی‪،‬پاالیشگاهاصفهاندر قالب‬ ‫‪ ۴۱‬واحد فرایندی را تعریف و اجرا کرده اســت‬ ‫کــه امــروز پیــش راه انــدازی ان انجــام شــد‪ .‬این‬ ‫پروژه هــا کــه با بودجه ارزی ‪ ۵۴۰‬میلیــون یورو و‬ ‫‪ ۳۷‬هزار میلیارد ریال اجرا شــده‪ ،‬غلظت گوگرد‬ ‫در گازوئیــل تولیــدی را از ‪ ۱۰‬هــزار پی‪.‬پــی‪.‬ام به‬ ‫‪ ۱۰‬پی‪.‬پــی‪.‬ام کاهــش خواهــد داد‪ .‬ایــن اقدام‬ ‫ســبب می شــود تا روزانه ‪ ۳۰۰‬تن گوگرد االینده‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزار بشکه گازوئیل تولیدی این پاالیشگاه‬ ‫حذف شــود‪ .‬همچنین تولید گازوئیل یورو ‪ ۵‬در‬ ‫این پاالیشــگاه از ‪ ۲‬تا ســه میلیون لیتر در روز به‬ ‫‪ ۱۸‬تا‪ ۲۰‬میلیونلیترافزایشخواهدیافت‪.‬عالوه‬ ‫بر ان ‪ ۱۰‬واحد فرایندی نیز در پاالیشگاه اصفهان‬ ‫تعریفشده کهباموافقتمحیط زیست‪،‬نفت‬ ‫کــوره تولیــدی را بــه محصوالت ســبک تر تبدیل‬ ‫خواهــد کرد‪ .‬بــا بهره بــرداری از این طرح‪ ،‬تولید‬ ‫نفت کوره در پاالیشگاه اصفهان که سهمی ‪۱۸‬‬ ‫درصــدی دارد بــه صفر خواهد رســید‪ .‬همچنین‬ ‫طرح گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر در‬ ‫این پاالیشگاه تعریف شده که با اجرای ان ‪۸۱‬‬ ‫هزار بشکه در روز از ته مانده های برج تقطیر به‬ ‫واحدهای فرایندی برای تصفیه مجدد و تبدیل‬ ‫بــه محصوالت ســبک تر امــاده خواهد شــد و تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۴۰۳‬به بهره برداری می رسد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این طرح ها‪ ،‬راه اندازی واحدهای تقطیر و گاز‬ ‫مایع شــماره سه پاالیشگاه اصفهان در سال ‪۹۸‬‬ ‫به بهره برداری رسید که عالوه بر تثبیت خوراک‬ ‫پاالیشــگاه بــه ‪ ۳۶۵‬هــزار بشــکه در روز‪ ،‬امکان‬ ‫تولید روزانه ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۰۰‬بشکه گاز مایع ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬هدف از اجرای ان‪ ،‬کاهش تنگناهای‬ ‫عملیاتی و کاهش بار ترافیکی خوراک نفت خام‬ ‫در واحدهای تقطیر خواهد بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫پیش ازاین واحدهای بنزین سازی این پاالیشگاه‬ ‫به بهره برداری رســیده اســت‪ .‬اجــرای طرح های‬ ‫بهبــود فرایند و بهینه ســازی پاالیشــگاه اصفهان‬ ‫افزایــش درامــدی ‪ ۳۲۴‬میلیــون یورویــی را بــه‬ ‫دنبــال خواهد داشــت و نقش مهمــی در حفظ‬ ‫محیط زیســت ایفا می کنــد‪ .‬همچنین با تثبیت‬ ‫خوراک این پاالیشگاه‪ ،‬تولید محصوالت سبک‬ ‫ماننــد بنزیــن و ال‪ .‬پــی‪ .‬جــی افزایــش خواهــد‬ ‫داشت و محصوالت سنگین تر مانند نفت کوره‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬ســهم ســاخت داخل در اجرای‬ ‫بهبــود کیفیت گازوئیل پاالیشــگاه اصفهــان ‪۸۰‬‬ ‫درصــد اســت‪ .‬این پروژه در ســال ‪ ۹۳‬اغاز شــده‬ ‫و تــا ســال ‪ ۱۴۰۴‬به بهره برداری کامل می رســد‪.‬‬ ‫طرحزیست محیطیپاالیشگاهاصفهانباهدف‬ ‫تثبیت تولید این پاالیشگاه انجام می شود‪ ،‬زیرا‬ ‫در زمان جنگ افزایش ظرفیت غیر نرمال در این‬ ‫پاالیشگاه اتفاق افتاد و اکنون در تالش است تا‬ ‫این ظرفیت با تولید محصوالت سبک تر تثبیت‬ ‫شــود‪ .‬همــه پروژه هــای جدیــد با هــدف حفظ‬ ‫محیط زیست است و سه هزار نفر اشتغال ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫یزد رتبه برتر کشور در ظرفیت‬ ‫نیروگاه هایخورشیدی‬ ‫کبــری دانشــی‪ :‬مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫منطقه ای یزد‪ ،‬با تشریح عملکرد این شرکت‬ ‫در هشــت ســاله دولت تدبیــر و امید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــبکه برق شــرکت بــرق منطقه ای یــزد با ‪۱۱‬‬ ‫خــط انتقــال و فــوق توزیــع‪ ،‬بــا اســتان های‬ ‫اصفهــان‪ ،‬کرمــان‪ ،‬فــارس و خراســان در‬ ‫ارتبــاط اســت‪ .‬ابوالفضــل اســدی اســتان یــزد‬ ‫را از نظــر ظرفیــت نیروگاه های خورشــیدی در‬ ‫رتبــه برتر کشــوری بیــان و افزود‪ :‬حــدود ‪۸۲‬‬ ‫درصــد بــار مصرفــی انــرژی بــرق ایــن اســتان‬ ‫در بخش هــای کشــاورزی و صنعتــی مصــرف‬ ‫می شود که این امار مبین ان است که بخش‬ ‫عمــده انــرژی بــرق در یــزد در جهــت تولید و‬ ‫اشتغال اســتفاده می شود‪ .‬وی از بهره برداری‬ ‫‪ ۷۱‬پــروژه انــرژی برق در دولــت تدبیر و امید‬ ‫در قالــب پویــش ‪#‬هر_هفته_الف_ب_ایــران‬ ‫خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پویش باعث‬ ‫گســترش خدمات رســانی در حوزه اب و برق‬ ‫بــه شــهروندان شــده و موجــب پای هگــذاری‬ ‫طرح هایی شــد که برای اینده اســتان‪ ،‬اثراتی‬ ‫ماندگار برجا بگذارد‪ .‬اسدی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت پست های ‪ ۴۰۰‬کیلوولت شرکت برق‬ ‫منطقــه ای یــزد از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۶۰‬مگاولت امپر‬ ‫در سال ‪ ۹۲‬به چهار هزار و ‪ ۸۵‬مگاولت امپر‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬رسیده است که این امار افزایش‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۶۲۵‬مگاولــت امپــری ظرفیــت‬ ‫پســت های ‪ ۴۰۰‬کیلوولــت اســتان را نشــان‬ ‫می دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین پست های‬ ‫‪ ۲۳۰‬کیلوولــت این شــرکت از ‪ ۲‬هــزار و ‪۹۱۳‬‬ ‫مگاولــت امپر در ســال ‪ ،۹۲‬با افزایش ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۱‬مگاولــت امپــری بــه پنــج هــزار و ‪۳۴‬‬ ‫مگاولت امپر در سال ‪ ۹۹‬رسیده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نواوریدر فعالیت هایفرهنگیبرای‬ ‫انتقالمفاهیمدینیضروریاست‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫یهــای نویــن اســت و مــا‬ ‫فناور ‬ ‫مقدس‪:‬تولیــت اســتان قــدس‬ ‫نبایدازاینجریانعقببمانیم‪.‬‬ ‫رضــوی بــر لــزوم نــواوری در‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی‬ ‫تهــای فرهنگــی بــرای‬ ‫فعالی ‬ ‫بــا اشــاره بــه نام گذاری ســال ها‬ ‫انتقــال مفاهیم دینی به نســل‬ ‫از ســوی رهبــری‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫احمد مروی‬ ‫جدیدتاکید کرد‪.‬‬ ‫اســتان قدس نیز باید بر اســاس‬ ‫حجت االسالم والمسلمین‬ ‫اهداف خود شعاری محوری را‬ ‫احمــد مــروی به تقارن دهه کرامت ســال جاری برایهرسالتعیینوبه مثابهیکنقشهراه‪،‬تمام‬ ‫بــا برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری اشــاره و واحدها و بخش های خود را برای محقق شدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اصل انقالب اسالمی و گفتمان امام ان بسیج کند‪ .‬او افزود‪ :‬به عنوان مثال شعارهایی‬ ‫(ره)ورهبریشاه بیتتماماقداماتاستانقدس همچــون «رفتــار مجاوریــن بــا زائریــن»‪« ،‬زائر و‬ ‫اســت‪ ،‬اما این دستگاه مقدس به هیچ عنوان در خــدام»‪« ،‬معرفی امام رضا (ع)» و غیره را محور‬ ‫مســائل جناحی و گروهی وارد نخواهد شــد‪ .‬او فعالیت های خود برای یک سال قرار دهیم و با‬ ‫بــا تاکید بر اینکه اســتان قدس تنهــا باید دعوت اسیب شناســی‪ ،‬تمرکز ظرفیت ها و برنامه ریزی‪،‬‬ ‫بــه حضور حداکثــری مردم در انتخابات داشــته برای تحقق ان تالش کنیم تا بتوانیم بعد از چند‬ ‫باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ویژه برنام ههــای فرهنگــی دهــه ســال بگوییــم در دو یــا ســه موضوع مشــکالت‬ ‫کرامت اســتان قدس نباید کوچک ترین شبهه و را حــل کردیــم و بــه نقطه مطلوبی رســیده ایم‪.‬‬ ‫تلقی از دخالت مصداقی این نهاد در انتخابات حجت االسالم والمســلمین مروی بابیــان اینکه‬ ‫و حمایــت از کاندیــدا‪ ،‬جنــاح و جریانــی خاص گــزارش کارهای چند هزارصفحه ای بدون نتایج‬ ‫را در مخاطــب ایجــاد کند‪ .‬تولیت اســتان قدس محســوس و اثربخش مطلوب نیســت‪ ،‬تصریح‬ ‫رضوی ابراز کرد‪ :‬بخش های فرهنگی و رسانه ای کرد‪ :‬اســتان قدس در کنار فعالیت های متنوعی‬ ‫اســتان قدس در ایــام دهه کرامت تالش کنند تا که دارد باید هرســال شــعاری محوری برای حل‬ ‫فضــای انتخابات تحت تاثیر ســیره رضــوی قرار چالش ها و اسیب های مرتبط با اهداف متعالی‬ ‫گیــرد؛ ایــن امر بــه معنای کم رنگ کــردن فضای خود داشــته باشــد و تمام ظرفیت خــود را برای‬ ‫انتخاباتی در کشور نیست بلکه به معنای مبارک تحقق ان شــعار بکار گیــرد‪ .‬او با تاکید بر توجه‬ ‫و نورانی کردن این فضا به معارف رضوی است‪ .‬به خدمت رسانی مناسب به زائران در طول سال‬ ‫او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر لــزوم به ویــژه در مناســبت های مذهبــی‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫به کارگیری خالقیت و نواوری در ویژه برنامه های اولویت هاییهمچونپارکینگوتسهیلتشرف‬ ‫دهه کرامت اشاره و تصریح کرد‪ :‬امروزه توسعه زائــران در محــدوده حــرم و حریــم حــرم مطهــر‬ ‫فناور ‬ ‫یهــای ارتباط جمعــی و فضــای مجــازی رضوی باید با تجمیع ظرفیت ها موردتوجه قرار‬ ‫جهــان را به یک دهکده ی جهانی واحد تبدیل گیرد تا بتوانیم زمینه زیارتی اسان همراه با ارامش‬ ‫کرده اســت‪ ،‬در چنین شــرایطی کارهای تکراری را بــرای زائــران فراهــم اوریــم و ایــن امــر نیازمند‬ ‫و کلیش ـه ای اثرگــذاری الزم بــر نســلی کــه هرروز یــک برنامه ریــزی منســجم و جامع بــا همکاری‬ ‫با پدیده ای جدید مواجه م ‬ ‫یشــود را نداشــته و ارگان های شهری و استانی است‪.‬‬ ‫مســئوالن و دســتگاه های فرهنگی کار دشــواری‬ ‫تولیت استان قدس رضوی همچنین با توجه‬ ‫برای ایجاد جاذبه در مسائل دینی و معنوی در بــه در پیــش بــودن ایــام ارتحــال امــام خمینــی‬ ‫پیش دارنــد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مروی (ره)‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬حضــرت امــام خمینــی (ره)‬ ‫گفت‪ :‬ستاد مناسبت های ویژه استان قدس باید معمــار کبیر انقالب اســامی هســتند کــه ادامه‬ ‫در طول ســال به طور منظم تشکیل شود و برای نهضت انقالبی ان بزرگوار و تبیین اندیشه های‬ ‫برگــزاری نواورانه برنامه های دهه کرامت چه از ایشــان برای نسل اینده وظیفه ای مهم بر دوش‬ ‫بعد محتوایی و چه اجرایی برنامه ریزی کند‪ .‬او ماست‪ .‬حجت االسالم والمسلمین مروی گفت‪:‬‬ ‫بابیان اینکه نواوری نقش به سزایی در انتقال یا بزرگداشت باشکوه سالگرد ارتحال امام خمینی‬ ‫تحکیم مفاهیم‪ ،‬اصول و مزایای دینی و فرهنگی (ره)وتبییناندیشه هایامامورهبریبسیار مهم‬ ‫به نســل جدید دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروزه عنصر است‪،‬برنامه هایبزرگداشتسالگردرحلتامام‬ ‫اصلــی ایجاد جاذبــه در فعالی ‬ ‫تهــای فرهنگی خمینی (ره) باید در شان و جایگاه ان امام بزرگوار‬ ‫دنیــا بهره گیــری همــراه با خالقیــت و نــواوری از وباکیفیتتمامبرگزار شود‪.‬‬ ‫تقویتسفره هایابزیرزمینیاز‬ ‫مهم تریناثراتتوسعهفضایسبزاست‬ ‫شهردار مشهد در یادداشتی‬ ‫اســتقبال کوهنوردان و طبیعت‬ ‫یکی از مهم ترین اثرات توسعه‬ ‫گردان‪ ،‬چشــمه ابریــز در اراضی‬ ‫فضای ســبز‪ ،‬تقویت سفره های‬ ‫مستثنیاتقدیمی کالتهتیمور‪،‬‬ ‫اب زیرزمینــی اســت شــهردار‬ ‫چشــمه تســنیم که نوعی ســد‬ ‫مشهد گفت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫زیرزمینــی کــه ب هصــورت چــاه‬ ‫محمدرضا کالئی‬ ‫اثــرات توســعه فضــای ســبز‪،‬‬ ‫در کــف رودخانه ایجادشــده و‬ ‫تقویت سفره های اب زیرزمینی‬ ‫بخشــی از اب کمربنــد را تامین‬ ‫اســت؛ زیرا ریشه درختان و پوشش های مرتعی می کند‪ ،‬چشــمه رهگــذر که ب هصــورت طبیعی‬ ‫بــا حفــظ و در مواردی ذخیره اب در ریش ـه های وجــود دارد و بــه دلیــل ابیاری درختــان اطراف و‬ ‫خــود و افزایش نفوذپذیــری خاک‪ ،‬می توانند در باالســر ان توســط کمربند سبز‪ ،‬تابســتان ها اب‬ ‫بهبود شرایط منابع ابی و در برخی موارد احیای دارد‪ ،‬برکــه الدن که برای جمع اوری اب حاصل‬ ‫چشــمه ها و قنوات نقش بســیار مهمی داشــته از چشــمه های باالدســت توســط همکارانــم‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ایجادشــده‪ ،‬چشــمه ایران‪ ،‬چشــمه باغ معین‪،‬‬ ‫محمدرضــا کالئــی در ادامه نوشــت در ســه چشــمه بــادام و چشــمه زالل کــه قبال متصرف‬ ‫سال گذشتهبههمتهمکارانمو کمکواعتماد داشــته و در دهه گذشــته توســط شــورای حفظ‬ ‫تشــکل های زیس ـت محیطی و از همــه مه ‬ ‫متــر حقوق بیت المال رفع تصرف شده‪ ،‬چشمه های‬ ‫حمایــت دســتگاه قضایــی جهــت بازگردانــدن سرداب و باغ واقع در اراضی مستثنیات قدیمی‪،‬‬ ‫اراضی ارتفاعات جنوبی به شهر مشهد توانستیم چشمه ماهور و چشمه خوبان که مورداستفاده‬ ‫بال غبــر دو هزار هکتار از کو ههــا و اراضی جنوب گل ـه داران قــرار می گیــرد و در ســال ‪ ۹۹‬توســط‬ ‫مشــهد را درختــکاری کنیــم‪ .‬یکــی از مهم تریــن همکارانخدماتشهریبازپیراییشده‪،‬چشمه‬ ‫اثرات توسعه فضای سبز‪ ،‬تقویت سفره های اب مرداب (نیزار) که یک گود کنده شده در سنوات‬ ‫زیرزمینی است؛ زیرا ریشه درختان و پوشش های قبل جهت برداشت اب کمربند سبز بوده که در‬ ‫مرتعــی بــا حفــظ و در مــواردی ذخیــره اب در چند سال گذشته اطراف ان فنس کشی شده با‬ ‫ریش ـه های خــود و افزایــش نفوذپذیــری خاک‪ ،‬نیزاریزیباوماهی هایی کهمردماوردند‪،‬چشمه‬ ‫می توانند در بهبود شرایط منابع ابی و در برخی مرواریــد کــه یــک چشــمه قدیمی بــا بازپیرایی‬ ‫مــوارد احیــای چشــمه ها و قنــوات نقش بســیار مختصری که در سه سال گذشته انجام شده که‬ ‫مهمیداشتهباشند‪.‬‬ ‫توسط کمربند سبز متاثر از ابیاری درختان اطراف‬ ‫توسعهفضایسبزدرارتفاعاتجنوبیمشهد و باالدست در نزدیک قله زو‪ ،‬چشمه بلوط در‬ ‫باعــث شــده تــا روح حیات در چشــمه های این باالدســت پل دوم کوه پارک مشــهد و جنب اکو‬ ‫عرصه‪ ،‬دوباره جاری شود‪.‬‬ ‫پارک که توســط سازمان پارک های شــهرداری در‬ ‫در حدود یک سال گذشته ‪ ۱۵‬چشمه فعال سال ‪ ۹۹‬بازپیرایی شده‪ ،‬به لطف خدا در طول‬ ‫و قنات در این محدوده شناسایی و با توجه به این مدت احیاء شده است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1081‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫شهر زیست پذیر با قفل زدن بر شهر تحقق نمی یابد‬ ‫شهردار اصفهان با اشاره به اینکه میزان وصول‬ ‫درامد در این دوره مدیریت شــهری ‪ 12‬هــزار و ‪700‬‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬بودجه شهرداری‬ ‫از دو هــزار میلیــارد تومان بــه ‪ 10‬هزار میلیارد تومان‬ ‫افزایش پیداکرده است و بااین حال برخی سال ها‬ ‫تحقق بودجه در شــهرداری اصفهان در کشور رتبه‬ ‫نخســت را داشــته اســت و از صددرصد باالتر رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫قدرتالهنوروزیدر شصتوچهارمیننشست‬ ‫هم اندیشیاصفهانفردابااشارهبهاینکههمهباید‬ ‫احساس کنند نظارت همگانی بر ان ها سلطه دارد و‬ ‫نتیجه این کار در کشورهایی با این نگاه‪ ،‬پیشرفت‬ ‫بوده اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اگر در شــهرداری اصفهان‬ ‫فرایندهــا رو بــه اصالح پیش رفته اســت به خاطر‬ ‫انجام همین گفت وگوها بوده است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫دســتاوردهای مالی – اقتصادی شــهرداری طی این‬ ‫دوره مدیریت شــهری به فروش اموال شهرداری در‬ ‫سال‪ 96‬اشاره و تصریح کرد‪ :‬این میزان‪ 355‬میلیارد‬ ‫تومــان بود که در ســال ‪ 99‬بــه ‪ 138‬میلیارد تومان‬ ‫کاهش پیدا کرد و اموال فروخته شده هم برای تهاتر‬ ‫با پیمانکارانی است که پروژه های عمرانی در شهر‬ ‫اجرا می کنند‪ .‬شــهردار اصفهان بیــان کرد‪ :‬طی این‬ ‫دوره مدیریت شهری دو هزار و ‪ 180‬میلیارد تومان‬ ‫از طریــق اوراق مشــارکت بــه شــهر اصفهــان اورده‬ ‫شــد و این در حالی اســت که کل اوراق مشــارکت‬ ‫سازمان هایدولتی‪ 700‬میلیاردتومانبودهاست‪.‬او‬ ‫گفت‪ :‬هر هفته برای پیگیری چنین اموری به تهران‬ ‫ســفر کردیــم که در این چهار ســال بیــش از ‪ 200‬بار‬ ‫ســفر و پیگیری صورت گرفته‪ ،‬در اثر این رایزنی ها‬ ‫و مذاکــرات بــا بانــک مرکــزی‪ ،‬وزرا و ‪ ...‬بــود کــه‬ ‫توفیقاتمالیواقتصادیبرایاصفهانحاصلشد‪.‬‬ ‫نوروزی افزود‪ :‬شهرداری اصفهان توانست از اوراق‬ ‫مشــارکتی که برای توســعه حمل ونقل عمومی در‬ ‫شــهرداری قرار می گیرد‪ .‬شــهردار اصفهــان افزود‪:‬‬ ‫یشــود طالب ســاختار توسعه ای و زیست‬ ‫مگر م ‬ ‫پذیری شهر باشیم اما روی شهر قفل بزنیم؛ بلکه‬ ‫بایــد در مــورد ایــن مــوارد بــا افراد مرتبط بیشــتر‬ ‫گفت وگو کنیم‪.‬‬ ‫توقف روی پرونده ها باعث توقف توسعه‬ ‫شهر شده است‬ ‫نظر گرفته شده بود برای خرید اتوبوس های شهری‬ ‫استفادهکند‪.‬‬ ‫انجام یک هزار و ‪ 360‬توافق برای ازادسازی‬ ‫در شهر‬ ‫او با اشــاره به اینکه میزان وصول درامد در این‬ ‫دوره مدیریت شهری ‪ 12‬هزار و ‪ 700‬میلیارد تومان‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بودجــه شــهرداری از دو هزار‬ ‫میلیــارد تومــان بــه ‪ 10‬هزار میلیــارد تومــان افزایش‬ ‫پیداکرده اســت و بااین حال برخی ســال ها تحقق‬ ‫بودجه در شهرداری اصفهان در کشور رتبه نخست‬ ‫را داشته است و از صددرصد باالتر رفته است‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهــان بابیان اینکه در این ســال ها‬ ‫یــک هــزار و ‪ 360‬توافــق بــرای ازادســازی صــورت‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تامیــن امالک شــهرداری به‬ ‫‪ 345‬مــورد معــادل چهارصــد و ‪ 9‬هــزار مترمربــع‬ ‫افزایش یافتــه اســت‪ .‬او تعــداد قراردادهــای‬ ‫مشارکتی در این دوره را ‪ 77‬مورد عنوان و تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬ارزش مالــی این قراردادها یک هــزار و ‪832‬‬ ‫میلیارد تومان اســت که ســرمایه گذاری شــهرداری‬ ‫‪ 693‬میلیارد تومان و اورده بخش خصوصی یک‬ ‫هــزار و ‪ 200‬میلیارد تومان بوده اســت‪ .‬نــوروزی از‬ ‫کاهش ســهم شــهرداری در پروژه های مشارکتی و‬ ‫افزایش حضور بخش خصوصی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در ســال ‪ 96‬ســهم شهرداری در این نوع قراردادها‬ ‫‪ 53‬درصد و بخش خصوصی ‪ 47‬درصد بود که در‬ ‫سال ‪ 98‬سهم شهرداری به ‪ 29‬درصد کاهش یافته‬ ‫اســت‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬در زمینه تســهیل امور شــهر‪،‬‬ ‫نمی توانید یک الیحه در شورای شهر پیدا کنید که‬ ‫مورد تصویب قرار نگرفته باشد و یک قانون که در‬ ‫شهرداری اجرانشده باشد‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان از توافق با ارتش و سپاه خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬محصول این توافقات بــرای دوره بعدی‬ ‫مدیریتشهریاست‪.‬‬ ‫متناظــر بــاغ فرح اباد ســابق تا اتوبــان اقارب‬ ‫حهــای خوبــی اجــرا خواهــد شــد و‬ ‫پرســت طر ‬ ‫زندان مرکزی جابجا می شود و زمین ان در اختیار‬ ‫در ادامه این نشســت‪ ،‬علیرضا نصر اصفهانی‪،‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫هیچ دوره ای از شــهرداری ســراغ ندارم که مدیریت‬ ‫شــهری این چنین خود را در معرض نقد و سواالت‬ ‫قرار داده باشد و برگزاری این جلسات به خصوص‬ ‫بــا انبو هســازان کــه نقــش برجســته در شــهردارند‪،‬‬ ‫قابل تقدیراست‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اگر جلســات نقــد را برگزار نکنیم‬ ‫جلســات نق توســعه می یابد؛ کســانی کــه از نقد‬ ‫منصفانه فرار می کنند دچار مشکالتی خواهند شد‬ ‫که باید برای رفع ان ها سال ها عمر صرف کنند‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به مشکالتی که انبوه سازان در بخش بیمه‬ ‫ساختمانیونظام مهندسیباانمواجهند‪،‬بهتربود‬ ‫جلس ـه ای هــم با حضور مدیــرکل تامین اجتماعی‬ ‫استان و مدیران نظام مهندسی برگزار می شد چراکه‬ ‫پیشرفت و تعالی شهر یک بسته است که اگر یک‬ ‫قســمت به اصالح خود بپردازد اما ســایر بخش ها‬ ‫اصالحنشوند‪،‬حرکتبه کندیانجاممی شود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬یکی از اشکاالت جدی در کشور‬ ‫ما این است که می خواهیم با قوانین سابق و غیر‬ ‫منعطف‪،‬مدیریتجریانداشتهباشد‪.‬‬ ‫اوبابیاناینکهانبوه سازاندغدغهتوسعهشهررا‬ ‫همدارندو قضاوتان هابرایمدیریت شهریمهم‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬هر مانعی باید از سر راه برداشته شود‬ ‫و ما به دنبال روان سازی فرایندها هستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫همخوانیدرامدباهزینه هاراهگشایتوسعهمخابراتاست‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلســتان در جلس ـه ای‬ ‫بــا حضــور سرپرســت مرکــز بازرســی و نظــارت‬ ‫شــرکت مخابــرات ایــران‪ ،‬همخوانــی درامــد بــا‬ ‫هزینه ها را راهگشــای توسعه مخابرات دانست‪.‬‬ ‫غالمعلی شهمرادی در جلسه ای با حضور پیمان‬ ‫فیضی سرپرســت مرکز بازرســی و نظارت شــرکت‬ ‫مخابــرات ایــران گفت‪ :‬با اشــاره به عــدم افزایش‬ ‫تعرفه های مخابرات در سال های اخیر اضافه کرد‪:‬‬ ‫یکــه هزین ههــا با درامد حاصلــه از فروش‬ ‫درصورت ‬ ‫محصوالت و ســرویس های مخابراتی همخوانی‬ ‫داشته باشد می تواند راهگشای توسعه مخابرات‬ ‫باشــد و ایــن امــر مهــم نیازمنــد حمایــت و توجه‬ ‫جــدی اســت‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلســتان در‬ ‫این جلســه افزود‪ :‬توســعه مخابرات در روســتاها‬ ‫با توجه به وســعت جغرافیای در برخــی از ان ها‬ ‫بــا مشــکالت فراوانی روبرو بــوده و امکان ارتباط‬ ‫رســانی را بــه حداقل می رســاند و منجــر به صرف‬ ‫یشــده اســت ولــی بااین حال‬ ‫هزینه های زیادی م ‬ ‫جزء اســتان های برتر در پوشش ارتباطی هستیم‪.‬‬ ‫شــهمرادی گفت‪ :‬صد در صد روســتاهای استان از‬ ‫ارتباط تلفنی و نودوچهار درصد روستاها از اینترنت‬ ‫بهره مند هســتند که این نشان از تالش مجموعه‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان در جهــت توســعه‬ ‫مخابــرات و خدمت رســانی به مردم اســت‪ .‬او با‬ ‫اشــاره به افزایش چشــمگیر هزینه ها در سال های‬ ‫اخیر گفت‪ :‬در شرایطی هستیم که حمایت و توجه‬ ‫جدی به مخابرات می تواند منجر به افزایش درامد‬ ‫و اجــرای پروژ ههــای زیادی شــود کــه با حداکثری‬ ‫شــدن نیــاز مــردم به محصــوالت و ســرویس های‬ ‫مخابراتی‪ ،‬رفاه مردم را در پی خواهد داشت‪ .‬او‬ ‫در ادامه سخنان خود‪ ،‬چابکی الزم در بخش های‬ ‫ســتادی و پاسخگویی و حمایت به موقع شرکت‬ ‫مخابــرات ایــران از مناطق را نیز در تســریع اجرای‬ ‫برنامه ها موثر دانست و گفت‪ :‬افزایش اختیارات‬ ‫مناطق موجب خواهد شــد با ابتکار عمل بیشتر‪،‬‬ ‫ارائه خدمات بهبودیافته و رضایت مشتریان تامین‬ ‫شــود‪ .‬در ادامــه پیمان فیضی هــدف از بازدیدها‬ ‫و نشس ـت های دوره ای از مناطــق را شناســایی‬ ‫مشکالت و رفع موانع در جهت توسعه دانست‬ ‫و خواســتار تــاش مضاعف کارکنان شــد و افزود‪:‬‬ ‫گفتمان روسای مخابرات شهرستان ها با نمایندگان‬ ‫مجلــس در راســتای افزایــش تعرفه هــا تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪ .‬او با ابراز خرســندی از عدم وجود مشــکل‬ ‫گفت‪ :‬اجرای پروژه ‪ USO‬و افزایش ‪ IP‬در اســتان‬ ‫ازجملــه اقداماتــی اســت که بســیار موفقیت امیز‬ ‫بوده و جای تقدیر دارد‪ .‬سرپرســت مرکز بازرســی‬ ‫و نظــارت شــرکت مخابــرات ایــران گفــت‪ :‬رشــد‬ ‫اســتفاده از اینترنت در ســال گذشته فرصتی برای‬ ‫مخابرات بوده تا مشــتریان زیادی کســب کند اما‬ ‫نگهداشتمشتریانمهماست کهبایدبرنامه ریزی‬ ‫شــود و کیفیت بخشــی به خدمات محصوالت و‬ ‫سرویس ها‪ ،‬مشتریان را به مخابرات وفادار خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬سرپرســت مرکــز بازرســی و نظــارت شــرکت‬ ‫مخابــرات ایــران تاکیــد کــرد بــا انتقــال اطالعات‬ ‫به دست امده پس از بررسی ها و عملکرد مخابرات‬ ‫منطقــه گلســتان بــه ســتاد شــرکت‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫الزم در جهــت حمایت هــای الزم و رفــع موانع و‬ ‫مشکالت انجام می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهردار بندر بوشهر‪:‬‬ ‫بافتقدیمبوشهرظرفیتجهانی شدندارد‬ ‫شهرداربندربوشهر گفت‪:‬بافتتاریخیاینشهر‬ ‫باقدمتوشکوهیدیرینهظرفیتجهانی شدندارد‬ ‫که تحقق این مهم نیازمند زمینه سازی برای استقرار‬ ‫دفتر نمایندگی یونســکو در بوشــهر اســت‪ .‬حسین‬ ‫صالحیان در نشســتی به همراه اعضا شــورای شــهر‬ ‫بوشهرومعاونینباحضوردکترفرهمندمشاوراحیاء‬ ‫بافت های تاریخی اظهار داشــت‪ :‬بافت قدیم شهر‬ ‫بوشــهر به وسعت‪ ۳۸‬هکتار با واق عشــدن در جوار‬ ‫خلیج فارس ظرفیتی بی بدیل برای رونق گردشگری‬ ‫در ایــن شــهر اســت‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬در همیــن راســتا‬ ‫شهرداری بندر بوشهر تمام ظرفیت ها را بکار گرفته‬ ‫تاباساماندهیبافتقدیمبوشهربتوانددر پیشبرد‬ ‫اهدافترسیمیبرایرونقبافتقدیمشهرینقشی‬ ‫تاثیرگذارایفا کند‪.‬صالحیانادامهداد‪:‬وجودمسجد‪،‬‬ ‫کلیسا‪ ،‬کنیسهدر بافتقدیمبوشهرنمادیبرجسته‬ ‫از همزیســتی مسالمت امیز ادیان مختلف در تاریخ‬ ‫شــکوهمند بوشــهر بوده اســت‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫بندر بوشــهر در مقطعی میزبان کنسولگری هایی از‬ ‫کشورهای مختلف بوده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بافت‬ ‫تاریخیبوشهرباوجودعمارت هاییباقدمتیبیش‬ ‫از یک قرن می تواند افق روشنی برای تبدیل بوشهر‬ ‫به مقصــد گردشــگری در حوزه خلیج فارس باشــد‪.‬‬ ‫صالحیانعنوانکرد‪:‬دراینراستاشهرداریبندربوشهر‬ ‫برای سال جاری بودجه ویژه ای برای بافت تاریخی‬ ‫شهراختصاصدادهتابتواندباتامینزیرساخت های‬ ‫الزم زمین هســاز احیاء بافت تاریخی شــهر باشــد‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬یکی از راهکارهای مهم در معرفی بوشهر در‬ ‫عرصه جهانی تالش برای اســتقرار دفتر یونســکو در‬ ‫بوشهراستچراکهتجربهاینمهمدر استان هاییبا‬ ‫وضعیتمشابهمانندیزدنتیجهدرخشانیدربرداشته‬ ‫است‪ .‬صالحیان افزود‪ :‬بوشهر که در مقطعی دروازه‬ ‫تجــارت ایرانیان با کشــورهای مختلف بــوده بدون‬ ‫شکاکنوننیزمی توانددر عرصهجهانیوبه ویژهدر‬ ‫حوزه گردشگری حرف های زیادی برای گفتن داشته‬ ‫باشد که در این زمینه از هیچ تالشی دریغ نخواهد‬ ‫تهــای تاریخی نیــز گفت‪:‬‬ ‫شــد‪ .‬مشــاور احیــاء باف ‬ ‫بافت تاریخی شهر بوشهر بافتی زنده است که این‬ ‫موضوع مزیت قابل توجهی برای شهر بوشهر است‪.‬‬ ‫فرهمندافزود‪:‬خیلیسال هااست کهدردنیادرقالب‬ ‫طرح های بازافرینی شــهری نســبت به احیاء بافت‬ ‫تاریخی اقدام می شود که در بوشهر نیز نیاز است با‬ ‫تاســیس دفتر بازافرینی شــهری برای این مهم اقدام‬ ‫شود‪.‬اوادامهداد‪:‬اینتجربهدریکیاز محله هاییزد‬ ‫بانامشاهابوالقاسماجراییشدهکهازلحاظمساحتی‬ ‫‪ ۳۵‬هکتار و در حد و اندازه بافت قدیم شهر بوشهر‬ ‫است‪ .‬فرهمند ادامه داد‪ :‬با تاسیس دفتر بازافرینی‬ ‫شــهری تمــام ارتباطــات بافت بــا این دفتر اســت و‬ ‫نیازهایساکناننیزازطریقهمیندفترشناساییوبه‬ ‫مراکز دولتی ارجاع می شود‪ .‬او گفت‪ :‬دفتر بازافرینی‬ ‫شهری درواقع با رویکرد خود کل مدیریت استان را‬ ‫درگیــر محدوده هدف می کند کــه این خود اقدامی‬ ‫بزرگ برای رونق بافت تاریخی است‪ .‬فرهمند اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دفتر بازافرینی شهری ظرفیت ملی داشته و‬ ‫وزارت مســکن و راه و شهرســازی موظف اســت که‬ ‫مکانانراخریداریوتامینتجهیزاتاننیزبرعهده‬ ‫اســتانداری گذاشته شده و شهرداری ها تنها نیروهای‬ ‫دفتر را تامین می کنند‪ .‬او گفت‪ :‬در بوشهر قرارگیری‬ ‫بافتتاریخیدر کنار ساحلظرفیتیبالقوهاست که‬ ‫توجه به ان و اتصال بافت و ساحل با یک مکانیسم‬ ‫مناسب می تواند نقش قابل توجهی در رونق بافت‬ ‫ایفا کند‪ .‬فرهمند افزود‪ :‬ثبت جهانی بافت تاریخی‬ ‫شهــای جهانــی یــک اثر به‬ ‫بوشــهر بــه معرفــی ارز ‬ ‫دنیا اســت که این گام بزرگی برای احیاســازی بافت‬ ‫تاریخی اســت‪ .‬عضو شــورای شهر بوشهر نیز گفت‪:‬‬ ‫جنوبشهربوشهرنیزیکبافتزیبادارد کههمگام‬ ‫با بافت تاریخی واقع در شمال شهر بوشهر از ارزش‬ ‫بسیار باالییبرخوردار دارد‪.‬طاهرهشمشیریافزود‪:‬‬ ‫تنگک ها و ریشــهر ازجمله محله های برخوردار از‬ ‫بافت تاریخی اســت که باید موردتوجه بیشــتری‬ ‫قــرار گیرنــد‪ .‬دیگــر عضو شــورای شــهر بوشــهر نیز‬ ‫گفت‪ :‬دستگاه های مختلفی باید برای احیاء بافت‬ ‫تاریخی بوشــهر دست به دست هم بدهند چراکه‬ ‫این موضوع از توان شــهرداری خارج اســت‪ .‬رباب‬ ‫عبیــدی افزود‪ :‬ســبقه تاریخی شــهر بوشــهر ایجاد‬ ‫می کنــد تــا پیش از تخریب بیشــتر بافت شــرایط‬ ‫برای احیاء بافت فراهم شود‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫بافت تاریخی یزد سنگفرش و بازسازی انجام شده‬ ‫یک تجربه ارزشمند است که باید از چنین ظرفیتی‬ ‫بــرای بافــت تاریخــی بوشــهر نیز اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫عبیدی ادامه داد‪ :‬در تحقق این مهم دفتربازافرینی‬ ‫شهرییکپیشنهادارزشمنداست کهبایدباجدیت‬ ‫نسبت به راه اندازیان اقدام شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫راه اندازی پایگاه‬ ‫خودروییواکسیناسیون‬ ‫کرونا در بلوار شهید‬ ‫سلیمانی قم‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی قــم‪ ،‬از‬ ‫راه اندازی پایگاه خودرویی واکسیناسیون کرونا در بلوار‬ ‫شهید سلیمانی خبر داد‪ .‬سیامک محبی‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫تمامفرایند کار از حفظزنجیرهسرما‪،‬شیوهارائهخدمت‬ ‫و نحوه پیگیری عوارض احتمالی در افراد واکسینه شده‬ ‫به شدتنظارتمی شود‪ ،‬گفت‪:‬پنجمرکزواکسیناسیون‬ ‫در استان قم راه اندازی شده و از یکشنبه نیز یک پایگاه‬ ‫خودرویــی در بلوار شــهید ســلیمانی راه انــدازی و اماده‬ ‫ارائــه خدمت خواهد بــود‪ .‬او افــزود‪ :‬پایگاه خودرویی‬ ‫واکسیناسیون کرونا با هدف تسریع روند واکسیناسیون‬ ‫و افزایــش کیفیــت ارائــه خدمــات بــه گــروه ســنی ‪۷۰‬‬ ‫ســال بــه بــاال همــه روزه از ســاعت ‪ ۱۶‬الــی ‪ ۲۱‬پذیــرای‬ ‫مراجعین است‪ .‬محبی با اشاره به امکان افزایش مراکز‬ ‫واکسیناسیون در صورت نیاز‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون بیش از ‪43‬‬ ‫هزاردوزواکسندرمراکزواکسیناسیونقمتزریق شده که‬ ‫از اینتعدادبیشاز‪ ۲۰‬هزار دوز مربوطبهواکسیناسیون‬ ‫افراد باالی‪ ۷۰‬سال بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد از شالیزارهای‬ ‫گیالن نشاء شدند‬ ‫رئیسسازمانجهاد کشاورزیاستانبااشارهبهنشاء‬ ‫در‪ ۹۵‬درصدازشالیزارهای گیالن گفت‪:‬تاکنون‪ ۲۲۵‬هزار‬ ‫هکتارمعادل‪95‬درصدازشالیزارهانشاشده اند‪.‬مسعود‬ ‫الماســی با اشــاره به اینکه مدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫وضعیت نشاء در استان‪ ۸۸‬درصد بود افزود‪ :‬کشاورزان‬ ‫تاکنون‪ ۲۰‬درصد از زمین های خود را وجین کرده اند‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ ۲۰:‬درصد معادل‪ ۴۷‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫شالی کاری است که وضعیت شالی کاری نسبت به سال‬ ‫گذشتهدر همینایام‪ ۱۰‬درصدبود‪.‬الماسیهمچنینبه‬ ‫کمبود منابع ابی در استان اشاره و از شالی کاران خواست‬ ‫براساستقویمزراعینشاءخودرابهاتمامبرسانند‪.‬‬ ‫اجرای پروژه ادامه پیاده‬ ‫راه خیابان ارم تا چهارراه‬ ‫شهدا در قم‬ ‫معــاون فنــی و عمرانی شــهرداری قــم گفت‪ :‬یکی‬ ‫از کارهای مهم عمرانی شهر که در سال ‪ 1400‬در دستور‬ ‫کار قــرار دارد‪ ،‬احــداث پیــاده راه ادامــه خیابــان ارم تــا‬ ‫چهارراه شــهدا اســت که عملیات اجرایی ان خردادماه‬ ‫اغــاز می شــود‪ .‬عبــاس حلوایی زاده با اشــاره بــه اجرای‬ ‫پروژه های متعدد اطراف حرم مطهر حضرت معصومه‬ ‫(س) اظهار داشــت‪ :‬با تالش مجموعه مدیریت شهری‬ ‫و علیرغم مشکالت‪ ،‬اقدامات مناسبی در پیرامون حرم‬ ‫مطهر در سال های گذشته انجام شده که در کنار ایجاد‬ ‫فضایارامش بخش‪،‬سببرضایتمندیشهروندان‪،‬زائران‬ ‫و اصناف شده است‪ .‬او بابیان احداث پیاده راه های ارم‬ ‫وانقالبدرسال های گذشتهتصریح کرد‪:‬یکیاز کارهای‬ ‫مهمعمرانیشهر کهدر سال‪ ۱۴۰۰‬در دستور کار قرار دارد‪،‬‬ ‫احداث پیاده راه ادامه خیابان ارم تا چهارراه شهدا است‬ ‫که عملیات اجرایی ان خردادماه اغاز می شود‪ .‬معاون‬ ‫فنی و عمرانی شــهرداری قم ادامه داد‪ :‬هدف از اجرای‬ ‫اینپروژهاینبوده کهبتوانیمپیاده روسازیراعملیاتیو‬ ‫محیطی امن برای شهروندان‪ ،‬زائران و مسافرین فراهم‬ ‫کنیم و از خودروهای برقی نیز برای ســالمندان استفاده‬ ‫کنیــم‪ .‬او بــا تاکید بر اینکــه دراین باره مکاتبــات الزم با‬ ‫شرکت ها خدمات رسان انجام شده اســت‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫بالغ بر‪ ۱۴‬میلیارد تومان هزینه اولیه اجرای این پیاده راه‬ ‫اســت که امیدواریم در مدت ‪ ۸‬ماه بتوانیم پروژه را به‬ ‫سرانجام برسانیم؛ هرچند اجرای پروژه با دشواری هایی‬ ‫همراهخواهدبود‪.‬‬ ‫رصد تخلفات انتخاباتی‬ ‫در استان فارس‬ ‫رئیس کل دادگستری استان فارس بابیان اینکه اصل‬ ‫در انتخابــات پیشــگیری از وقــوع تخلف اســت گفت‪:‬‬ ‫تاکنون‪ ۲۰۰‬تذکر از ســوی دادگســتری به افراد و گروه ها‬ ‫به ویژه برای فعالیت در فضای مجازی داده شده است‪.‬‬ ‫حجت االســام سید کاظم موسوی با اشاره به اهمیت‬ ‫انتخاباتریاستجمهوریافزود‪ 98:‬درصداز امکانات‬ ‫کشوردراختیاررئیس جمهوراست کهاینامرتکلیفرادر‬ ‫اهمیت شرکت در انتخابات ان مشخص می کند و باید‬ ‫قوی ترینشخصباشاخصه هاییکهرهبریتبیینکردند‬ ‫انتخاب شــود‪ .‬موسوی با اشــاره به وظایف دادگستری‬ ‫در ایام انتخابات بیان کرد‪ :‬مهم ترین وظیفه دادگستری‬ ‫پیشــگیری از وقوع جرم اســت به همین دلیل شــورای‬ ‫پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی از بهمن ماه در‬ ‫اســتان فارس تشکیل شده اســت‪ .‬رئیس کل دادگستری‬ ‫استانفارسبابیاناینکهدر فضایمجازیبدونضابطه‬ ‫کار می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر از فضای مجازی غفلت و‬ ‫نسبت به ان کوتاهی کنیم دشمن از فضای مجازی به‬ ‫نفعخودوبرنامه هایشاستفادهمی کند‪.‬موسویبابیان‬ ‫اینکهازابتدایشکل گیریانتخاباتتاپایانواعالمنتایج‬ ‫دادگستری نقش اساسی دارد خاطرنشان کرد‪ :‬اصل در‬ ‫دادگســتری بی طرفــی اســت چراکه مردم بایــد در یک‬ ‫فضای ازاد‪ ،‬رقابتی‪ ،‬سالم و در کمال امنیت رای دهند‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪ :‬افراد منتخب باید برای فرهنگ این شهر‬ ‫و معضالت اجتماعی ازجمله حاشیه نشینی‪ ،‬معتادان‬ ‫متجاهروغیرهبرنامهدقیقداشتهباشندومردمهمباید‬ ‫مطالبه گری کنند‪.‬اوبابیاناینکهتامینامنیتانتخابات‬ ‫به عهده دادگســتری اســت که با برنامه ریزی در کمال‬ ‫ســامت و امنیت برگزار می شــود گفت‪ :‬دادگســتری با‬ ‫تخلفات انتخابات چه در فضای مجازی و چه حقیقی‬ ‫مطابققانونبرخوردمی کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1081‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫قابلیت تطبیق واکسن‬ ‫رازی کووپارس با‬ ‫جهش های احتمالی‬ ‫ویروس‬ ‫محققاصلی کارازماییبالینیواکسنرازی کووپارس‬ ‫از قابلیت تطبیق این واکسن با جهش های احتمالی این‬ ‫ویــروس خبر داد و گفت‪ :‬در واکس ـن های پایه پروتئین‬ ‫نوترکیب مانند واکســن ساخت هشــده توســط موسســه‬ ‫تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی‪ ،‬اجرای این امر کار‬ ‫دشوارینخواهدبود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه رازی‪ ،‬ســعید‬ ‫کالنتری در مراسم اغاز فاز دوم کارازمایی بالینی واکسن‬ ‫رازی کووپارس که در بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فاز نخست این واکسن روی‪۱۳۳‬‬ ‫نفــر و در ‪ ۴‬گــروه بــا دز ‪ ۲۰ ،۱۰ ،۵‬و یــک گــروه شــاهد‬ ‫انجام شد که با هدف سنجش ایمنی زایی و انتخاب دز‬ ‫موثر صورت پذیرفت‪ .‬او بابیان اینکه خوشبختانه پس‬ ‫از تزریــق عوارض جدی در افراد شــاهد نبودیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عوارضــی کــه تنهــا در برخــی دریافت کنندگان واکســن‬ ‫مشــاهده شــد در حد ســردرد‪ ،‬تب مختصر و درد محل‬ ‫تزریق بود که به طور طبیعی در هر واکسنی وجود دارد‬ ‫وقابلپیش بینیبود‪.‬‬ ‫محققاصلی کارازماییبالینیواکسنرازی کووپارس‬ ‫با تاکید بر اینکه تاکنون این واکسن ایمنی زایی مناسبی‬ ‫ایجاد کرده افزود‪ :‬بر اساس تحقیقات انجام شده‪ ،‬دز ‪۱۰‬‬ ‫دارای ایمنی زایی مناسب تری است و به عنوان دز موثر‬ ‫انتخاب شده است‪ .‬او بابیان اینکه در فاز دوم به دلیل‬ ‫مشخص شــدن دز موثر‪ ،‬دریافت کنندگان واکسن به ‪۲‬‬ ‫یشــوند که گروهی واکســن‬ ‫گروه ‪ ۲۵۰‬نفری تقســیم م ‬ ‫دریافــت کــرده و گــروه دیگــر به عنــوان گــروه شــاهد‪،‬‬ ‫ادجوانت تزریق می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس نتایج این فاز‬ ‫وارد فاز سوم خواهیم شد‪.‬‬ ‫کالنتری با اشاره به اینکه در فاز یک تنها افراد کامال‬ ‫سالمدر مطالعهحضور داشتندامادر فاز دومحساسیت‬ ‫کمتر شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬در این فــاز افرادی کــه بیماری های‬ ‫کنترل شده مانند دیابت و فشارخون دارند وارد مطالعه‬ ‫شــده و همچنین شاهد افزایش رده ســنی از ‪ ۵۵‬به ‪۷۰‬‬ ‫سال هستیم‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫ایران بابیان اینکه در فاز ســوم بــدون محدودیت برای‬ ‫افراد عادی جامعه واکسیناســیون انجام خواهد شــد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار می رود پس از واکسیناسیون فاز‬ ‫دوم و انجــام انالیــز بینابینــی و ارائه مدارک به ســازمان‬ ‫غذا و دارو و تائید ان‪ ،‬از اواخر فاز دوم‪ ،‬اغاز فاز سوم را‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬او در خصوص ارزیابی نتایج دز استنشاقی‬ ‫گفــت‪ :‬عارض ـه ای در افراد پس از دریافت این واکســن‬ ‫مشاهده نشد اما در مورد ایمنی زایی به زمان بیشتری‬ ‫برایتحقیقاتنیازمندیم‪.‬محققاصلیکارازماییبالینی‬ ‫واکســن رازی کووپــارس در مــورد ایمنی این واکســن در‬ ‫برابر جهش های ویروس کرونا گفت‪ :‬در موسســه رازی‬ ‫میزان جهش ویروس و پروتئین های موجود در واکسن‬ ‫همزمان در حال تحقیق و بررسی است و در صورت لزوم‬ ‫اقدامات الزم در این خصوص انجام خواهد شد چراکه‬ ‫در واکس ـن های پایــه پروتئیــن نوترکیب مانند واکســن‬ ‫موسسه رازی‪ ،‬اجرای این امر کار دشواری نخواهد بود‪.‬‬ ‫اوتصریح کرد‪:‬اینکهتاچهمدتانتی بادیایجادشده‬ ‫در انسان در سطح مناسبی باقی می ماند در حال بررسی‬ ‫است اما بر اساس مطالعات انجام شده در موسسه رازی‪،‬‬ ‫در حیوان حدود‪ ۱۰‬تا‪ ۱۲‬ماه ایمنی باقی مانده که ممکن‬ ‫استپاسخ دهیاینامردرانسانوحیوانیکساننباشد‪.‬‬ ‫دکتر کالنتری اذعان داشت‪ :‬اگر سطح انتی بادی در افراد‬ ‫کاهش یابد نیاز به دز یاداور خواهد بود و تصور می کنیم‬ ‫همانندانفلوانزا کهواکسیناسیونبه صورتساالنهانجام‬ ‫می شود‪ ،‬در خصوص کرونا نیز الزم به اجرا باشد‪ .‬الزم به‬ ‫ذکراستایناحتمالبرایتمامیواکسن هایدنیاوجود‬ ‫دارد کهبه صورتسالیانهتزریقشوندتاعالوهبرپوشش‬ ‫دهیجهش هابه صورتیاداورسطحانتی بادیراافزایش‬ ‫دهــد و خاطره ایمنی در بدن باقی بمانــد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در حال حاضر مطالعه این واکسن برای افراد زیر‪ ۱۸‬سال‬ ‫نبودهوالزماستمطالعهجدیدبرایافرادزیر‪ ۱۸‬سالنیز‬ ‫به صورتجداگانهانجاممی شود‪.‬‬ ‫امسال هیچ موردی از‬ ‫سرخک در البرز مشاهده‬ ‫نشده است‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با تکذیب‬ ‫برخی اخبار و شــایعات در فضای مجــازی در خصوص‬ ‫شیوع سرخک در البرز اعالم کرد که امسال هیچ موردی‬ ‫از بیماری سرخک در این استان مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫شهابمعینیمستوفیبهایرنا گفت‪:‬امسال‪ ۱۳‬مورد‬ ‫مشکوکبهسرخکدرالبرزبررسیشدند کههمگیمنفی‬ ‫بودند و هیچ مورد قطعی ابتال به سرخک در استان البرز‬ ‫نداشته ایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر اساس نظام مراقبت بیماری‬ ‫سرخک‪ ،‬کلیهافرادی کهباتبوبثوراتپوستیبهمراکز‬ ‫درمانی مراجعه می کنند ازنظر سرخک بررسی و مراقبت‬ ‫می شوند‪ .‬معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫بیانداشت‪:‬خوشبختانهپوششواکسنسرخکدراستان‬ ‫البرز به صورت صد درصد است و علیرغم شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬کماکان نظام مراقبت بیماری برای کشف و کنترل‬ ‫موارد احتمالی فعال اســت‪ .‬برخی در فضای مجازی به‬ ‫نقل از دکتر سید محسن زهرایی‪ ،‬متخصص بیماری های‬ ‫عفونیورئیسادارهبیماری هایقابل پیشگیریباواکسن‬ ‫وزارت بهداشــت اعالم کرده بودند که مشاهده بیماری‬ ‫ســرخک در استان های سیستان و بلوچســتان‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬هرمزگان و البرز بیانگر این است که کشور ما در‬ ‫معرضخطرشیوعاینبیماریاست‪.‬‬ ‫لب‬ ‫رویدا د ا رز‬ ‫شماره ‪28‬‬ ‫باغ فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو‪-‬ایران افتتاح شد‬ ‫حرکت کرجدرمسیرتبدیلبهمقصدگردشگری‬ ‫باغ فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو‪-‬ایران که‬ ‫عشــده با‬ ‫در پــارک ایــران کوچــک اســتان البــرز واق ‬ ‫حضــور جمعــی از چهره های فرهنگــی و دبیر کل‬ ‫کمیسیون ملی یونسکو و شهردار کرج‪ ،‬افتتاح شد‪.‬‬ ‫در این مراســم ایین ها و موســیقی اقوام اجرا شد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن بــاغ فرهنگ با ســاخت بناهای‬ ‫تاریخــی و قدیمی ایرانی از اســتان های مختلف‪،‬‬ ‫تنــوع فرهنگــی ایــران بــه نمایــش گذاشت هشــده‬ ‫شتــر تفاهم نامــه همــکاری کمیســیون‬ ‫اســت‪ .‬پی ‬ ‫ملی یونســکو‪ -‬ایــران و شــهرداری کــرج به منظور‬ ‫یهــای فرهنگــی‬ ‫گســترش هرچــه بیشــتر همکار ‬ ‫بــه امضــا رســیده اســت‪ .‬حجــت ا‪ ...‬ایوبــی دبیر‬ ‫کل کمیســیون ملــی یونســکو‪ -‬ایــران و علی اصغر‬ ‫کمالی زاده شــهردار کرج ‪ ۱۴۰۰‬در کمیســیون ملی‬ ‫یونســکو‪ ،‬ایــن تفاهم نامــه را امضا کردنــد‪ .‬پارک‬ ‫ایران کوچک در کرج‪-‬بلوار جمهوری‪-‬ابتدای بلوار‬ ‫ماهان شرقی واقع شده است‪ .‬در مراسم رونمایی‬ ‫از باغ فرهنگی یونســکو‪ ،‬غالمعلی حــداد عادل‪،‬‬ ‫رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی‪ ،‬منصور‬ ‫غالمــی‪ ،‬مقــام عالــی وزارت علــوم‪ ،‬حجــت ا‪...‬‬ ‫ایوبی‪،‬مدیرکل کمیسیونملی‪،‬سعیدرضاعامری‪،‬‬ ‫دبیر شورای انقالب عالی فرهنگی‪ ،‬اعضای شورا‪،‬‬ ‫شــهردار کرج و هنرمندان و ارباب رســانه و جراید‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫کرج را به مقصد گردشگری تبدیل می کنیم‬ ‫علــی کمالــی زاده در اییــن رونمایــی از بــاغ‬ ‫فرهنگی یونســکو که با حضور مسئوالن کشوری‬ ‫تهــای‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن قدردانــی از حمای ‬ ‫اعضای شورای شهر برای افتتاح این باغ فرهنگی‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬به فرموده رهبری‪ ،‬شــهر کرج با تنوع‬ ‫قومیتــی به عنــوان ایــران کوچــک دارای ســازگاری‬ ‫بین قومیت های ایران اســت‪ .‬او افزود‪ :‬پروژه باغ‬ ‫فشــده‬ ‫فرهنگــی یونســکو بر همین اســاس تعری ‬ ‫و زمینــی برای تحقق این پــروژه اختصاص یافت‪.‬‬ ‫شــهردار کــرج بابیــان اینکه خلــق این پدیــده کار‬ ‫دشــواری اســت کــه هنــر فاخــر بدون کم وکاســت‬ ‫در زیســتگاه جدیــدی ســاخته شــود‪ ،‬اضافــه کرد‪:‬‬ ‫حتــی مصالــح ســاخت اثــار از ســاختگاه ان شــهر‬ ‫منتقل شده اند‪ .‬کمالی زاده با اشاره به اینکه کرج‬ ‫مقصد گردشــگری نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در تالشــیم با‬ ‫توجه به قومیت های مختلف و ساخت باغ های‬ ‫این چنینی‪ ،‬این کالن شهر را به مقصدی گردشگری‬ ‫تبدیــل کنیــم‪ .‬او از مســاعدت های شــورای پنجم‬ ‫به منظور اختصاص بودجه و در اولویت قرار دادن‬ ‫ایــن بودجــه و ســازمان ســیما منظر و فضای ســبز‬ ‫شهری شهرداری کرج جهت ساخت این اثر فاخر‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫باغ فرهنگ‪ ،‬مدرسه ایران شناسی است‬ ‫عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت‪:‬‬ ‫بــرای مقابله با تهاجــم فرهنگی به حفظ هویت‬ ‫ملی نیاز داریم‪ .‬غالمعلی حداد عادل در مراســم‬ ‫افتتاح باغ فرهنگ ایرانی که در پارک ایران کوچک‬ ‫کــرج برگــزار شــد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬بنده به عنــوان یک‬ ‫معلــم به این بــاغ فرهنگ ازلحاظ اموزشــی نگاه‬ ‫می کنــم‪ .‬تصور ما این اســت که امــوزش را باید در‬ ‫مدرســه و دانشــگاه داشته باشــیم اما درست این‬ ‫اســت که به اموزش به صورت رسمی و غیررسمی‬ ‫نــگاه کنیــم که جــای اموزش رســمی در مــدارس و‬ ‫دانشگاه اســت ولی اموزش غیررسمی در همه جا‬ ‫ممکناست‪.‬‬ ‫رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی افزود‪:‬‬ ‫ما امروز در این باغ فرهنگ شاهد ایجاد یک زمینه‬ ‫برای اموزش غیررسمی ایران شناسی هستیم‪ .‬برای‬ ‫دانش اموزان و والدین ان ها ممکن نیست که به‬ ‫هم هجــای ایران ســفر کنند و بناهــا و فرهنگ های‬ ‫مختلــف ببینــد امــا در ایــن بــاغ فرهنــگ بــا چند‬ ‫ســاعت وقت گذاشــتن می تواننــد نمونه هایی از‬ ‫سراسر کشور همان طور که در ان استان ها هست‬ ‫را ببینند‪ .‬حداد عادل ادامه داد‪ :‬بنده سال ها پیش‬ ‫نمونه هایی از این بناها را در کشــورهای خارجی‬ ‫دیگــر دیــده بــودم و همیشــه ارزو داشــتم این کار‬ ‫خــوب در کشــور مــا هم تکرار شــود وقتــی به من‬ ‫اطــاع دادنــد که چنیــن اتفاقی در کــرج افتاده با‬ ‫همه گرفتاری ها مشتاق شدم که این باغ را ببینم‪.‬‬ ‫باید به مدیریت شــهری کرج که پیشــگام شــدند‬ ‫و اولیــن نمونــه ایــن باغ فرهنــگ را ایجــاد کردند‬ ‫تبریک بگویم‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬بناهایی که در‬ ‫این مجموعه به وجود امده بیش از انکه تمدنی‬ ‫باشد‪ ،‬فرهنگی است و جنبه سنتی و مردم شناسی‬ ‫یتــوان بــه ایــن مجموعــه نمون ههــای‬ ‫دارد و م ‬ ‫تمدنی مثل تخت جمشــید‪ ،‬سی وسه پل‪ ،‬یکی از‬ ‫صحن های حرم امام رضا (ع)‪ ،‬عالی قاپو و ‪ ...‬را نیز‬ ‫اضافه کرد‪ .‬رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی‬ ‫گفت‪ :‬مردم هر منطقه ایران خصوصا ان هایی که‬ ‫در کــرج ســکونت دارند با حضــور در این باغ یک‬ ‫نمونه از زندگی خود را در اینجا می بینند‪ .‬این باغ‬ ‫یشــود ما‬ ‫فرهنــگ باعــث تحکیم هویــت ملی م ‬ ‫ایرانی ها هویت ملی خود را هر چه بیشتر بشناسیم‬ ‫دل بستگی ما به ایران بیشتر می شود‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫بــرای مقابله با تهاجــم فرهنگی به حفظ هویت‬ ‫ملــی نیــاز داریم این باغ فرهنگ یک تعادل میان‬ ‫ایرانی بودن و جهانی شدن که فرهنگ ها را تهدید‬ ‫می کند ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫حداد عادل گفت‪ :‬امروز ملت ایران با این تنوع‬ ‫دل انگیزی که در میان اقوام دارد با این تنوع بسیار‬ ‫زیبایی که از حیث نغمه ها و نواها و ایین ها دارد‬ ‫به یک پر طاووس شبیه است که مجموع ان یک‬ ‫ایران باشکوه‪ ،‬یگانه و متحد است‪.‬‬ ‫کرج بهترین گزینه برای ایجاد نخستین باغ‬ ‫فرهنگ ایرانی در کشور بود‬ ‫وزیــر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬تنوع‬ ‫قومیتــی در ایــران هرگــز باعث اختــاف و حس ‬ ‫برتــری در قومــی خــاص نشــده اســت‪ .‬منصــور‬ ‫غالمــی در مراســم افتتــاح بــاغ فرهنــگ ایرانــی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تک تک مــردم ایــران گنجین ـه ای از‬ ‫فرهنــگ و دانش هســتند کــه در یک جغرافیای‬ ‫گســترده زینت بخــش کشــور شــده اند‪ .‬او ادامه‬ ‫شهــا و اداب‬ ‫داد‪ :‬وجــود اقــوام مختلف با گوی ‬ ‫مختلــف ویژگــی منحصرب هفــرد ایران اســت که‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫در کمتــر نقطــه ای از دنیا مشــاهده م ‬ ‫توضیــح داد‪ :‬البتــه این تنــوع فرهنگی و قومیتی‬ ‫هرگــز باعــث اختــاف و ایجــاد حس برتــری در‬ ‫قومــی خــاص نشــده چــون همــه مــردم ایــران‬ ‫می داننــد کــه تنها محبت‪ ،‬تقوا‪ ،‬ســامت نفس‬ ‫شهــای واالی انســانی اســت کــه فــرد یــا‬ ‫و ارز ‬ ‫گروهــی را از دیگــران برتــر می کنــد‪ .‬او بــا اشــاره‬ ‫بــه افتتــاح بــاغ فرهنــگ در پارک ایــران کوچک‬ ‫اضافه کرد‪ :‬شــهر کرج به واسطه ویژگی قومیتی‬ ‫و فرهنگــی متنوعی کــه دارد بهترین گزینه برای‬ ‫ایجاد نخستین باغ فرهنگ ایرانی در کشور بود‪.‬‬ ‫این مســئول توضیح داد‪ :‬مســئوالن تالش دارند‬ ‫تهــای فرهنگــی اســتان های مختلــف که‬ ‫ظرفی ‬ ‫در حقیقت خمیرمایه شــادکامی و زیست مردم‬ ‫است را شناسایی و به فعلیت برسانند‪.‬‬ ‫باغ فرهنگ ایرانی پاسدار میراث جهانی است‬ ‫دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو گفت‪ :‬در باغ‬ ‫فرهنگ سعی شده رنگارنگی و تنوع اقوام ایرانی‬ ‫به خوبــی بــه نمایش گذاشــته شــود‪ .‬حجــت ا‪...‬‬ ‫ایوبی اظهار کرد‪ :‬باغ فرهنگ پارک ایران کوچک‬ ‫قرار بود در روز جهانی تنوع فرهنگی افتتاح شود‬ ‫ولی به دالیلی این افتتاح به تاخیر افتاد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در این باغ فرهنگی ســعی شده‬ ‫رنگارنگی و تنوع اقوام ایرانی به خوبی به نمایش‬ ‫گذاشتهشود‪.‬اوبابیاناینکهتنوعفرهنگیبه نوعی‬ ‫ســرمایه حیات بشــر اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــران یکی از‬ ‫کشورهایی است که در این حوزه حرف های جدی‬ ‫برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫دبیر کل کمیســیون ملی یونسکو توضیح داد‪:‬‬ ‫در بــاغ فرهنــگ پــارک ایران کوچک ســعی شــده‬ ‫رنگارنگی ایران چه ازلحاظ شیوه معماری بناها و‬ ‫چه به لحاظ فرهنگی به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫این مســئول توضیــح داد‪ :‬افتتــاح باغ فرهنگ‬ ‫به نوعــی پاســداری از فرهنــگ و میــراث جهانــی‬ ‫محسوبمی شود‪.‬دبیر کل کمیسیونملییونسکو‬ ‫گفت‪ :‬بسیار باغ های زیباتری از باغ فرهنگ پارک‬ ‫ایــران در کشــور وجــود دارد ولی ایــن باغ به دلیل‬ ‫اینکــه انعکاس دهنــده رنگارنگی فرهنــگ و تنوع‬ ‫قومیتیاست‪،‬منحصربه فرداست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تشدیدبرخوردباساخت وسازهایغیرمجاز در اراضی کشاورزیچهارباغ‬ ‫فرمانــده یگان حفاظت از اراضی ســازمان جهاد‬ ‫کشاورزیاستانالبرزاعالم کردبااستقرارمدیریتجهاد‬ ‫تهــای خوب‬ ‫کشــاورزی شهرســتان چهارباغ و حمای ‬ ‫دادستانیاینشهرستان‪،‬شناساییتغییرکاربری هایغیر‬ ‫مجار در اراضیزراعیوباغیهمراهبابرخوردبه موقع‬ ‫و قانونی از ســرعت بیشــتری برخوردار شــده اســت‪.‬‬ ‫سرهنگسیدمجتبیموسوی گفت‪:‬راه اندازیسامانه‬ ‫هوشــمند و اســتفاده از هوش مصنوعی در شناسایی‬ ‫تغییر کاربری های غیرمجاز که با حمایت و پیگیری‬ ‫ریاســت سازمان جهاد کشــاورزی اســتان البرز در سال‬ ‫جاریراه اندازیشدهاست؛ماموریت هایشناساییو‬ ‫برخوردهایقانونیراسرعتبخشیدهاست‪.‬فرمانده‬ ‫یگانحفاظتاز اراضیسازمانجهاد کشاورزیاستان‬ ‫البرزافزود‪:‬درشناسایی هایهوشمندانهازاینسامانه‬ ‫و تالش همکاران واحدهای گشت حفظ کاربری در‬ ‫شهرستان چهارباغ ضمن پیگیری مدیریت جهاد این‬ ‫شهرســتان و همراهی دادســتان با حضور نمایندگان‬ ‫قضایی و دســتگاه های خدمات رسان و با پشتیبانی‬ ‫نیروهایانتظامیتعدادبیشاز‪ ۹۰‬موردتغییر کاربری‬ ‫غیرمجاز در وسعتی بالغ بر‪ ۳۷‬هکتار شامل قطعات‬ ‫کشــده‪ ،‬بناهای در حال احداث‪ ،‬دیوارکشی و‬ ‫تفکی ‬ ‫‪ ...‬قلع وقمع شــده اســت‪ .‬موســوی با اعالم اینکه با‬ ‫استفاده از سامانه هوشمند نظارت بر اراضی فرصت‬ ‫تکــرار جرم از متخلفین ســلب خواهد شــد تذکــر داد‬ ‫به طورمستمرتمامیتغییرکاربری هایدراراضیزراعی‬ ‫وباغ هارصدمی شوندودر اینفرایندمن بعدهرگونه‬ ‫تغییر کاربری از چشم قانون پنهان نخواهد ماند؛ لذا‬ ‫بخشــی از قلع وقمع های انجا مشــده اخیر در غالب‬ ‫چهاردیواری هاییبودکهوضعیتداخلیانباسامانه‬ ‫شناسایی شدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کریدور حمل ونقلبینپیامالبرز و کشورهایمنطقهراه اندازیمی شود‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام استان‬ ‫البرز از راه اندازی کریدور حمل ونقل کاال و خدمات بین این منطقه و‬ ‫کشورهایمنطقهوخاور دور در ایندهنزدیکخبرداد‪.‬نادر ثناگومطلق‬ ‫افزود‪ :‬به همین منظور در حال رایزنی و انجام مذاکرات با کشورهای‬ ‫هــاب لجســتیک در منطقــه و خــاور دور بــا هــدف ایجاد یــک اتحاد‬ ‫خـــبر‬ ‫استراتژیک برای راه اندازی این کریدور هستیم‪ .‬او با اشاره به نام گذاری‬ ‫امســال از ســوی رهبری به عنوان تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بی شک برای توسعه پشتیبانی ها به خصوص در بخش‬ ‫کاال و خدمــات و رشــد رونــد فعالیت بخش خصوصی نیازمنــد ارائه‬ ‫راه های جدید هستیم که دراین بین به عنوان بخش دولتی وظیفه مان‬ ‫این است که این راه را هموارسازیم‪ .‬ثناگو مطلق خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫همینمنظور بهدنبالاینهستیمتابابرقراریهرچهبیشترارتباطبین‬ ‫شرکت هایمستقردرمنطقهباشرکت هایخارجی‪،‬عالوهبرتامیننیاز‬ ‫شرکت های داخلی در مواردی ازجمله تامین مواد اولیه شاهد انتقال‬ ‫تکنولوژی به داخل کشور و بومی سازی ان نیز باشیم‪.‬‬ ‫محور هشتگرد ‪ -‬طالقان بعد از دو دهه زیر بار ترافیکی می رود‬ ‫استاندار البرز از افتتاح جاده هشتگرد ‪ -‬طالقان‬ ‫که بیش از دو دهه موردنیاز و انتظار مردم بود‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش مهر‪ ،‬عزیزا‪ ...‬شــهبازی در حاشــیه‬ ‫بازدید از محور هشتگرد ‪ -‬طالقان از زیر بار ترافیکی‬ ‫رفتن این محور خبر داد و اظهار کرد‪ :‬بر این اساس‬ ‫امروز با تدابیری که اندیشیده شد‪ ،‬این پروژه مهم‬ ‫موردبهره برداریقرار می گیرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در مدت دو سال پیگیری مجدانه‬ ‫و جلب توجه و اعتبارات ملی‪ ،‬شــاهد ‪ ۳۷‬درصدد‬ ‫پیشرفت در پروژه معطل مانده هشتگرد ‪ -‬طالقان‬ ‫بودیم و اکنون نیز این پروژه مهم و حیاتی پس از ‪۲‬‬ ‫دهه انتظار مردم اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫استاندار البرز بابیان اینکه این جاده از سال ‪۷۹‬‬ ‫اغازشــده‪ ،‬افــزود‪ :‬در مــدت دو ســال اخیر‪ ،‬تمامی‬ ‫موانع پیشرفت این پروژه که در حدود مسئولیت‬ ‫دولــت بــود بــا پیگیری های جــدی برطرف شــد تا‬ ‫پیمانکار با فراغ بال به کار خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬در ابتدا این مســیر یــک جاده‬ ‫دسترسی روستایی بود و زیرساخت مناسبی برای ان‬ ‫تامین نشده بود اما اکنون تمامی برنامه ریزی های‬ ‫الزم برای استفاده گردشگری و جاده ای شهری برای‬ ‫تردد مردم طالقان به ســمت شهر جدید هشتگرد‬ ‫پیش بینیشد‪.‬شهبازیخاطرنشان کرد‪:‬بیشاز‪۱۳۰‬‬ ‫میلیاردتومانتاکنونبرایاینجادههزینهشدهودر‬ ‫خصوص تونل نیز امور در حال انجام است و حفاری‬ ‫ان صورت گرفته و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار جهت‬ ‫تکمیل تونل نیز الزم است‪ .‬او متذکر شد‪ :‬راه اصلی‬ ‫طالقان ‪ -‬هشتگرد و به طول‪ ۴۲‬کیلومتر مسیر سفر‬ ‫از طالقان به سمت کرج و تهران را حدود‪ ۴۰‬کیلومتر‬ ‫نزدیک تر کرده و به نصف می رساند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برگزاریپنجمینجشنوارهمطبوعات‬ ‫خبرگزاری هاوپایگاه هایخبریاستان‬ ‫ناصــر مقــدم‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫اســیب های اجتماعی (طالق‪،‬‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز‪ ،‬با‬ ‫حاشیه نشینی‪،‬اعتیاد‪،‬بیکاری‪،‬‬ ‫اعالم این خبر خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فقر‪ ،‬فســاد)‪ ،‬توسعه و ترویج‬ ‫پنجمین جشنواره مطبوعات‪،‬‬ ‫ارزش هــای دینــی‪ ،‬ایثــار‪،‬‬ ‫خبرگزاری هاوپایگاه هایخبری‬ ‫مقاومت‪،‬نماز‪،‬امربه معروفو‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫استانالبرز‪،‬باهمکاریایناداره‬ ‫نهی از منکر‪ ،‬نشاط اجتماعی‪،‬‬ ‫کل و خانه مطبوعات استان با‬ ‫زنــان و امــوزش از راه دور‪،‬‬ ‫اهداف ارتقاء ســطح کیفی خبر در بهره گیری از جوانــی جمعیــت و خانــواده (ســبک زندگی)‪،‬‬ ‫دانش روزامد اطالع رسانی و مدیریت جو روانی نقش رســانه ها در کنترل اپیدمی ویروس کرونا‬ ‫در استان البرز‪ ،‬ارتقا سطح سواد رسانه ای و راستی و محیط زیســت و اب حــول محورهــای مقالــه‬ ‫ازمایی اخبار جعلی و شایعات‪ ،‬شناسایی نقاط و یادداشــت‪ ،‬خبــر‪ ،‬تیتــر‪ ،‬گــزارش‪ ،‬مصاحبــه‪،‬‬ ‫قــوت و ضعــف رســانه های اســتان و صیانت از عکــس‪ ،‬طنز (مکتــوب و کاریکاتــور)‪ ،‬طراحی و‬ ‫ســرمایه های فرهنگــی و اجتماعــی و معرفــی صفحه ارایی برگزار خواهد شد‪ .‬مقدم در ادامه‬ ‫فرصت ها و قابلیت های رســانه ها و نقش انان تصریــح کــرد‪ :‬متقاضیــان شــرکت در جشــنواره‬ ‫در اطالع رسانی عمومی برگزار می شود‪ .‬مدیرکل می بایســت از تاریخ ‪ 5‬خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬با مراجعه‬ ‫فرهنگوارشاداسالمیاستانالبرز اظهار داشت‪ :‬بــه ســایت ‪ http://alborz.pressfestival.ir‬اثار‬ ‫این جشــنواره با موضوعات توســعه فرهنگی و خــود را تا تاریخ ‪ ۲۰‬تیــر ‪ ۱۴۰۰‬بارگذاری نموده و‬ ‫افزایش ســواد رسانه ای استان البرز‪ ،‬شعار سال‪ ،‬همچنینبه صورتچاپ شدهبهدبیرخانهارسال‬ ‫تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی و مانــع زدایــی‪ ،‬چالش هــا و کنند‪.‬‬ ‫مصرف بهین ه اب و برق ضروری است‬ ‫رئیــس ســازمان جنگل هــا‪،‬‬ ‫همانند اب یکی از کلیدی ترین‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری کشــور در‬ ‫منابع انرژی محسوب می شود‬ ‫نام ـه ای بــه ادارات کل منابــع‬ ‫کــه در کنــار کاهــش اب بایــد‬ ‫طبیعــی اســتان ها بــر مصــرف‬ ‫موردتوجــه قــرار گیــرد‪ ،‬لــذا‬ ‫بهین ـه ی اب و بــرق از دفتر کار‬ ‫برمــا واجــب اســت تــا در کلیه‬ ‫مسعودمنصور‬ ‫تــا عرصــه تاکید کرد‪ .‬مســعود‬ ‫فعالیت هــای اداری و اجــرای‬ ‫منصــور دراین بــاره گفــت‪:‬‬ ‫تمامــی پروژه هــای میدانــی از‬ ‫خشک ســالی و کاهش بارندگی منجر به ایجاد روش هــای صرفــه جویانــه بــا بهــره وری بــاال از‬ ‫محدودیــت و کم ابــی شــده و ســازگاری بــا این منابع ابی و انرژی اســتفاده نموده و گزارشــی را‬ ‫شرایطبه منظور کاهشاثار منفی‪،‬امروز در کشور در اینخصوصبهمعاونتبرنامه ریزی‪،‬توسعه‬ ‫امری الزم و ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫مدیریتومنابعسازمانجنگل هااعالم کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بخش اعظمی از سرزمین کشورمان‬ ‫رئیس سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‬ ‫برروی کمربندخشکویانیمه خشکواقع شده کشــور ســرانجام اظهار امیدواری کرد‪ :‬با تالش و‬ ‫است و ادامه روند خشک سالی ایجاب می کند دقــت نظر کارکنــان منابع طبیعــی در دورترین‬ ‫تدابیــر موثــری به ویــژه جهت پیشــگیری از این نقاط کشور بتوانیمبیش ازپیشدر توسعهپایدار‬ ‫وقایع به عمل اید‪ .‬منصور در این نامه اورد‪ :‬برق سرزمینماننقش افرینیکنیم‪.‬‬ ‫رتبهنخستاستانالبرز در ارائهتسهیالت‬ ‫رونقتولید‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫نوســازی نیز اســتان البرز موفق‬ ‫معدن و تجارت اســتان البرز از‬ ‫شد با اعطای‪ 396‬میلیارد ریال‬ ‫کسب رتبه نخست استان البرز‬ ‫تسهیالتبهواحدهایتولیدی‬ ‫در ارائه تســهیالت رونق تولید‬ ‫رتبــه ســوم کشــور را به دســت‬ ‫در ســال ‪ 99‬بــا مبلغــی بیش از‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫رامینربیعی‬ ‫بنابه گفتهاینمقاممسئول‬ ‫‪ 23‬هــزار میلیارد ریال خبر داد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 99‬اســتان البرز موفق‬ ‫بــه گــزارش پانــا‪ ،‬رامین ربیعی‬ ‫ضمن اعالم این خبر افزود‪ :‬در سال ‪ 99‬به فضل شد در تسهیالت تبصره‪ 18‬نیز با ارائه تسهیالت‬ ‫خدا توانســتیم برای ســومین ســال پیاپی‪ ،‬رتبه بــه ‪ 68‬واحد تولیدی به مبلغ پنج هــزار و ‪383‬‬ ‫نخست کشــور را در ارائه تسهیالت رونق تولید ریــال رتبــه دوم کشــور را در ایــن زمینــه به خود‬ ‫اختصاصدهد‪.‬‬ ‫به دست اوریم‪.‬‬ ‫ربیعــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه نحوه‬ ‫او درباره کم و کیف این موضوع تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ســال ‪ 99‬به تعداد ‪ 339‬واحد تولیدی مبلغ درخواســت تســهیالت از سازمان صمت به چه‬ ‫‪ 23‬هــزار و ‪ 876‬میلیــارد ریال تســهیالت رونق نحوی اســت بیان کرد‪ :‬تولیدکنندگان‪ ،‬صاحبان‬ ‫تولید اعطاء شد که این امر باعث رشد اشتغال صنایــع و اصنــاف تولیــدی می تواننــد از طریــق‬ ‫تنــام‬ ‫ســایت ‪ https://www.behinyab.ir‬ثب ‬ ‫و پویایی تولید در استان البرز شد‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نموده تا درخواســت ان ها پس از ثبت در روند‬ ‫البرز ادامه داد‪ :‬در بخش تســهیالت بازســازی و اداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫بازنگریطرحجامعزمینه ساز بازبینیطرح‬ ‫تفصیلیشهراست‬ ‫طبــق قوانیــن موجــود هــر‬ ‫و اصالح و توسعه معابر و قرار‬ ‫‪ ۱۰‬ســال بایــد طــرح جامــع‬ ‫حهــای‬ ‫گرفتــن زمین هــا در طر ‬ ‫شــهرها به عنوان یکی از اسناد‬ ‫مختلف را فراهــم خواهد کرد‬ ‫فرادســتی در توســعه اتی شهر‬ ‫کــه امیدواریــم بــا به روز شــدن‬ ‫به روزرســانی شــود و در مــورد‬ ‫طــرح جامــع و طــرح تفصیلی‬ ‫حسینبغدادی‬ ‫مشکین دشــت نیز این افق در‬ ‫در ســال جــاری شــاهد کاهش‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬حاصل شــده اســت‬ ‫ایــن معضــات باشــیم‪ ،‬لــذا از‬ ‫ دشت‬ ‫ن‬ ‫مشکی‬ ‫شهردار‬ ‫لذا با پیگیری های مستمر‬ ‫کلیه نخبگان و کارشناســان شهرســازی در شــهر‬ ‫و اعضای شــورای اسالمی و مساعدت اداره کل مشکین دشتدعوتمی کنیم کهباارائهطرح ها‬ ‫راه و شهرسازی استان البرز و فرمانداری فردیس و نقطه نظرات کارشناســی خود شــهرداری را در‬ ‫بازنگــری طــرح جامع بــا انتخاب و شــروع بکار این امر مهم یاری کنند‪ .‬بغدادی ابراز امیدواری‬ ‫مشاور ذیصالح در حال پیگیری است‪ .‬حسین کــرد در ســایه حمایت هــای همه جانبه شــورای‬ ‫بغدادی‪ ،‬شهردار مشکین دشت در این خصوص اســامی‪ ،‬اداره کل راه و شهرســازی‪ ،‬نخبــگان و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بازنگــری طرح جامع زمینه ســاز صاحب نظران و مشارکت شهروندان فرهیخته‪،‬‬ ‫بازبینــی طرح تفصیلی شــهر بــوده و امکان رفع مشکین دشت بیش از گذشته به اهداف توسعه‬ ‫مشکالت اساسی و عدید ه در حوزه ساخت وساز خود دست یابد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 09‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1081‬‬ ‫پیشنهاد قهرمان اسیا‬ ‫به حسین کنعانی زادگان‬ ‫محمدحســین کنعانــی‬ ‫هــم بــه امضــا رســانده امــا‬ ‫زادگان مدافــع تیــم‬ ‫حاال شــاید پیشنهاد اولسان‬ ‫پرســپولیس بــا پیشــنهادی‬ ‫مقصــد او را تغییــر بدهــد‪.‬‬ ‫از تیــم اولســان هیونــدای‬ ‫کنعانی زادگان که بیشــترین‬ ‫مواجــه شــده اســت‪ .‬در‬ ‫تعداد بازی باشــگاهی خود‬ ‫حسین کنعانی‬ ‫شــرایطی کــه تیــم ملــی‬ ‫را با پرســپولیس انجام داده‬ ‫زادگان‬ ‫اردوی تدارکاتــی خــود را‬ ‫و ‪ 63‬بــار پیراهــن ایــن تیم‬ ‫بــا حضــور ســتاره های فوتبــال ایــران برگزار را پوشــیده‪ ،‬برچســب ‪ 700‬هــزار دالری را‬ ‫کــرده‪ ،‬یکــی از بازیکنــان حاضــر در اردو روی خــود می بینــد و احتمــاال ایــن رقم در‬ ‫احتماال گوشــه ذهنش‪ ،‬پیشــنهادی جذاب پایــان فصــل برایــش تغییــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫را مــرور می کنــد؛ بازی در لیــگ کره جنوبی او ‪ 27‬ســاله اســت و ازنظــر ســنی شــرایط‬ ‫و پوشــیدن پیراهــن تیــم اولســان هیوندای مناســبی دارد و قــراردادش بــا پرســپولیس‬ ‫کــه فصل گذشــته پرســپولیس را از قهرمانی نیــز بــه اتمــام خواهد رســید تا با فــراغ بال‬ ‫بازداشت‪ .‬یکی از خبرنگاران حوزه فوتبال مقصــد موردنظــرش را برگزینــد‪ .‬ایــن در‬ ‫کــره جنوبــی خبــر داد کــه باشــگاه اولســان حالی اســت که پرســپولیس پیشنهاد تمدید‬ ‫هیونــدای بــرای ترمیــم خــط دفاعــی خود قــرارداد را بــه کنعانی ارائه کــرده اما هنوز‬ ‫بــه ســراغ کنعانــی زادگان رفته و پیشــنهاد مدافع سرخ پوشــان برای تمدید به باشگاه‬ ‫رســمی خــود را ارائــه کــرده و بــا توجــه به پرســپولیس نرفته اســت‪ .‬نکتــه مهم این که‬ ‫رقــم پیشــنهاد و همچنیــن اتمــام قــرارداد حتــی ا گــر او بــا قرمزهــا مذا کــره کنــد‪ ،‬رقم‬ ‫این بازیکن‪ ،‬اولســان امید زیادی به انجام و مــدت قــرارداد‪ ،‬احتمــاال بزرگ تریــن‬ ‫ایــن انتقــال پــس از پایــان لیــگ برتــر ایران اختالف نظــر طرفیــن را شــکل خواهــد داد‬ ‫دارد‪ .‬حســین کنعانــی کــه دو فصــل پیــش و شــاید همیــن موضــوع منجــر بــه جدایــی‬ ‫و در دوره گابریــل کالــدرون بــه عضویــت دوباره شود‪ .‬دوراهی کی لیگ کره جنوبی‬ ‫پرســپولیس درامــد‪ ،‬در ایــن مــدت جــزو و لیــگ ســتارگان قطر‪ ،‬یکی از ســخت ترین‬ ‫بهترین بازیکنان این تیم و چه بســا فوتبال دوراهی هــای ممکــن بــرای کنعانی خواهد‬ ‫ایــران بــوده و حــاال نمــود نمایش هــای بــود امــا حضــور در تیــم قهرمــان اســیا و‬ ‫درخشــان خــود را در پیشــنهاد ها خارجــی همچنیــن ســطح زندگــی در کشــور کــره‬ ‫خــود می بینــد‪ .‬پیش تــر منابــع موثــق خبــر جنوبــی‪ ،‬مســائلی هســتند که شــاید ســبب‬ ‫داده بودند که کنعانی موردتوجه تیم های شــوند تا این مدافــع ملی پوش‪ ،‬بلیت خود‬ ‫قطــری قــرار دارد و حتــی قــرارداد خــود را را به مقصد اولســان بگیرد‪.‬‬ ‫پشیمانی اگوئرو از سفر‬ ‫به بارسلونا‬ ‫ســرخیو اگوئــرو برخــاف‬ ‫گــزارش داد کــه انتقــال‬ ‫یهــا بــرای تســت‬ ‫پیش بین ‬ ‫اگوئــرو بــه بارســا برخــاف‬ ‫پزشــکی وارد بارســلونا‬ ‫یهــا چنــدان هــم‬ ‫پیش بین ‬ ‫نخواهــد شــد‪ .‬طبــق ادعــای‬ ‫نزدیــک نیســت و او قــرار‬ ‫رســانه های اســپانیایی و‬ ‫نیســت برای امضــای قرارداد‬ ‫اگوئرو‬ ‫انگلیســی‪ ،‬ســرخیو اگوئــرو‬ ‫وارد بارســلون شــود‪ .‬ایــده‬ ‫ستاره ارژانتینی سیتی با پایان‬ ‫اولیــه همیــن بود ولی ســتاره‬ ‫قــراردادش به عنوان بازیکن ازاد به بارســلونا ارژانتینی درنهایت تغییر عقیده داده و اعالم‬ ‫می پیونــدد‪ .‬ایــن خبــری جدیــد نیســت و از کــرده اســت کــه تا زمــان تصمیم گیــری لیونل‬ ‫هفت ههــا پیــش مشخ ‬ ‫صشــده اســت کــه او مسی صبر خواهد کرد‪.‬‬ ‫بــا ســران بارســا بــه توافــق نهایــی رســیده و‬ ‫درواقــع او تنهــا در صورتــی بــه بارســلونا‬ ‫قراردادی دوســاله امضا خواهد کرد‪ .‬دوست می پیونــدد کــه مســی قــراردادش را تمدیــد‬ ‫صمیمی لیونل مســی ســابقه چند ســال بازی کند‪ .‬اگوئرو فعال دو هفته برای پاسخ نهایی‬ ‫بــرای اتلتیکــو را دارد و به خوبــی بــا فضــای زمــان خواســته و هرچنــد بــه نظــر می رســد‬ ‫اللیــگا اشناســت‪ .‬اگوئرو دوســت داشــت در توافق قطعی اســت ولی نباید فراموش کرد‬ ‫ســیتی بماند ولی درنهایت از ســوی باشــگاه کــه یکی دو باشــگاه لیگ برتــری نیز بی تاب‬ ‫انگلیســی به وی پیشنهاد تمدید ارائه نشد‪ .‬مذاکره با او هستند و در فوتبال چیزی قابل‬ ‫درهرصــورت بــا او وداعی ابرومندانه صورت پیش بینی نیســت‪ .‬فعال چیزی که مشــخص‬ ‫گرفــت و پــس از بــازی فینال لیــگ قهرمانان است اینکه تست پزشکی اگوئرو در بارسلونا‬ ‫اگوئــرو بــه کارش در جمــع ســیتیزن ها پایان منتفــی شــده و او پس از فینــال یک هفته به‬ ‫داد‪ .‬هفته قبل اســپورت ‪ 3‬کاتالونیا ادعا شد اســتراحت خواهــد رفت و ســپس بــه اردوی‬ ‫که اگوئرو دوشــنبه وارد بارســلونا م ‬ ‫یشــود تا تیم ملی کشــورش برای کوپا امه ریکا ملحق‬ ‫قــراردادش را امضــا کنــد امــا موندودپورتیوو می شود‪.‬‬ ‫ستاره اینتر در یک قدمی انتقال‬ ‫به ‪PSG‬‬ ‫اشــرف حکیمــی تنهــا پس‬ ‫درگیر مشکالت اقتصادی است‬ ‫از یک ســال از انتقالش به اینتر‬ ‫و به همین دلیل انتونیو کونته‬ ‫احتمــاال راهــی پــی اس جــی‬ ‫ســرمربی خــود را نیز از دســت‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬اشــرف حکیمی‬ ‫داد‪ ،‬بــا واگــذاری اشــرف هــم‬ ‫دومیــن قربانــی مشــکالت‬ ‫موافقت کرده اســت‪ .‬گاتزتا و‬ ‫اشرف حکیمی‬ ‫اقتصــادی شــدید باشــگاه اینتر‬ ‫کوریــره دلو اســپورت روی جلد‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬ســتاره مراکشــی‬ ‫شــماره خــود انتقال اشــرف به‬ ‫سال گذشته با‪ 45‬میلیون یورو از رئال مادرید به پــی اس جــی را تاییــد کرده اند‪ .‬گویــا مذاکرات‬ ‫اینتر پیوست درحالی که به نظر می رسید او پس پیشرفت کردهورقمنهاییبین‪ 60‬تا‪ 70‬میلیون‬ ‫از اتمام قرارداد دوساله و قرضی اش به دورتموند یــورو خواهــد بود‪ .‬نکته مهم اما بند موجود در‬ ‫بــه رئــال بازخواهد گشــت‪ .‬درواقع مشــکالت قرارداد اشــرف اســت که اگر رئال مادرید با رقم‬ ‫مالــی رئــال باعث شــد تــا باشــگاه مادریــدی با انتقال نهایی این بازیکن به پی اس چی یا هر‬ ‫فروشــش موافقت کند‪ .‬همین اتفاق این بار در تیم دیگری برابری کند‪ ،‬حق تقدم را برای جذب‬ ‫اینتر برای اشرف رخ داده و باشگاه ایتالیایی که بازیکندر اختیار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳58‬در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که‬ ‫اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و‬ ‫تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱5‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی‬ ‫(کثیر االنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ -۱5۴‬اصلی اراضی طارمی‬ ‫‪ -۱‬ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 79/68‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۲58‬فرعی از ‪۱5۴‬‬ ‫اصلی فوق ابتیاعی خانم صدیقه مهاجری سرچشمه از محل مالکیت رسمی هاشم علی رحیمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۰۰76‬مورخه ‪ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱‬کالسه ‪99-۰۲۳6‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه‬ ‫ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۲/۲5 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/۰9 :‬علیخان نادری‬ ‫حریفانی که‬ ‫امیدوارمان می کنند‬ ‫تاریــخ تقابل های ایران با چهار حریف پیش‬ ‫رو نشان از قدرت مطلق فوتبال کشورمان مقابل‬ ‫تیم هایی دارد که کسب پیروزی مقابلشان الزمه‬ ‫حفظ تیم ملی در مســیر صعــود به جام جهانی‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪ ،‬کمتر از یک هفته‬ ‫بــه شــروع کار تیــم ملــی در دور برگشــت مرحله‬ ‫دوم مقدماتــی جــام جهانی ‪ 2022‬در قاره اســیا‬ ‫باقی مانــده اســت‪ .‬ملی پوشــان فوتبال ایــران از‬ ‫جشــنبه ســیزدهم خــرداد‪ 12 ،‬روز پرفشــار‬ ‫روز پن ‬ ‫را اســتارت خواهنــد زد‪ 12 .‬روزی کــه سرنوشــت‬ ‫حضــور تیــم ملی در جــام جهانی قطــر را تعیین‬ ‫می کند‪ .‬تیم ملی با توجه به دوشکســت مقابل‬ ‫عراق و بحرین در شرایطی خوبی در گروه سوم‬ ‫قرار ندارد اما قدرت تیم اسکوچیچ ازنظر مهره ای‬ ‫و تاریخی‪ ،‬باعث شده تا فوتبال دوستان ایرانی‬ ‫نســبت به پیــروزی شــاگردان این مربــی کروات‬ ‫در هــر چهــار دیــدار پیــش رو امید زیادی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در استانه این رقابت های بسیار حساس‬ ‫نگاهــی انداخته ایم به تاریخچه تقابل های تیم‬ ‫ملــی ایــران بــا چهــار تیم هنــک کنــگ‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫کامبــوج و بحریــن از ابتــدا تــا بــه امروز‪ .‬بــا مرور‬ ‫نتایج کسب شده توسط تیم ملی در این تقابل ها‬ ‫به خوبــی متوجــه قــدرت بــاالی فوتبال ایــران از‬ ‫هنگ کنگ همیشه بازنده‬ ‫ایران و هنگ کنگ در تاریخ دیدارهای ملی‬ ‫رســمی تاکنــون ‪ 4‬بار بــه مصاف هــم رفته اند‪.‬‬ ‫تیم ملی ایران در هر ‪ 4‬تقابل قبلی خود مقابل‬ ‫هنگ کنــگ به برتری دس ـت یافته اســت‪ .‬پیش‬ ‫از بــازی رفت ایــن رقابت ها مقابــل هنگ کنگ‬ ‫کــه بــا برتــری ‪ 2‬بر صفر تیــم ملی ایــران همراه‬ ‫بــود دو تیــم طــی چنــد دهــه اخیر هیــچ دیدار‬ ‫رسمی با یکدیگر برگزار نکرده بودند و اخرین‬ ‫تقابلشــان به ســال ‪ 1977‬میالدی برمی گشت‬ ‫کــه تیم ملــی ایران در مقدماتی جام جهانی با‬ ‫‪ 3‬گل از سد هنگ کنگ گذشته بود‪.‬‬ ‫بحرین امار به نفع ما‬ ‫بحریــن به عنــوان یکــی از دو حریــف‬ ‫جــدی ایــران درراه صعــود از گــروه ســوم‬ ‫مقدماتــی جــام جهانــی ‪ 2022‬در قــاره اســیا‪،‬‬ ‫در تاریــخ تقابل هایــش بــا ایــران‪ ،‬معمــوال‬ ‫تیــم شکس ـت خورده میــدان بــوده امــا ‪ 2‬تــا از‬ ‫‪ 3‬شکســتی کــه ایــن تیــم دربازی هــای رســمی‬ ‫بــه ایــران تحمیــل کــرده‪ ،‬ب هشــدت تاثیــر گذار‬ ‫بوده انــد‪ .‬شکســت اول کــه بــه ســال ‪ 1380‬و‬ ‫یگــردد کــه‬ ‫مقدماتــی جــام جهانــی ‪ 2002‬برم ‬ ‫موجــب ناکامــی تیــم ملــی از صعــود بــه جــام‬ ‫جهانــی شــد و شکســت دوم هــم شکســت در‬ ‫بــازی رفت همین رقابت هاســت که مهم ترین‬ ‫تفاوتــش بــا شکســت اول‪ ،‬فرصــت انتقامــی‬ ‫اســت که تیــم ملــی در دیدار برگشــت خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬تیم ملــی در تاریخ تقابل های رســمی‬ ‫خود با بحرین چندین برد پرگل دارد‪.‬‬ ‫کامبوج محترم تا پیش از تقابل اخر‬ ‫کامبــوج حریفــی تقریبــا ناشــناخته بــرای‬ ‫فوتبــال دوســتان ایرانی به شــمار م ـی رود‪ .‬تیم‬ ‫صــد و هفتــاد و چهارم رنکینــگ فیفا تا پیش از‬ ‫تقابــل اخیر با تیــم ملی در دور رفت مقدماتی‬ ‫جــام جهانــی ‪ 2022‬کــه بــا برتــری ‪ 14‬بــر صفر‬ ‫ایــران همــراه بــود‪ ،‬به ماننــد هنگ کنــگ چنــد‬ ‫دهه ای می شد که با ایران هیچ دیداری برگزار‬ ‫نکــرده بــود‪ .‬اخریــن بــاری کــه تــا پیــش دیدار‬ ‫قبلــی‪ ،‬دو تیــم ایران و کامبــوج به مصاف هم‬ ‫رفتــه بودنــد در ســال ‪ 1972‬بــود که ایــران ان‬ ‫دیــدار را بــا نتیجــه ‪ 2‬بــر یــک به ســود خود به‬ ‫پایان رسانده بود‪.‬‬ ‫عراق مستعد در شکست‬ ‫تقابــل تیــم ملی ایــران با عــراق طی چند‬ ‫ســال اخیــر بــه تقابلــی حســاس و پرفشــار‬ ‫تبدیل شــده اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه در طــول دهه هــای اخیــر کفــه تــرازوی‬ ‫تقابل هــای دو تیم به شــدت به ســمت ایران‬ ‫ســنگینی می کنــد‪ .‬تیــم ملــی باوجوداینکــه‬ ‫طــی دو بــازی رســمی و یــک بــازی دوســتانه‬ ‫متحمــل دوشکســت مقابــل عــراق شــده‬ ‫و تنهــا یــک مســاوی کســب کــرده امــا در‬ ‫تاریــخ تقابل هایــش بــا ایــن تیــم‪ ،‬کامــا تیم‬ ‫برتــر اســت‪ .‬ایــران و عــراق از ســال ‪ 1341‬تا‬ ‫بــه امــروز ‪ 20‬بــار در رقابت هــای رســمی بــه‬ ‫مصــاف هــم رفته انــد و نتایــج ایــن دیدارها‪،‬‬ ‫پیــروزی در بــازی حســاس پیــش رو مقابــل‬ ‫عــراق را بســیار محتمل جلوه می دهد‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬دربازی های رودرروی ایران با بحرین‬ ‫و عــراق‪ ،‬فقــط تقابل هایــی کــه در چارچــوب‬ ‫رقابت هــای رســمی انجام شــده‪ ،‬لحــاظ‬ ‫یهــای دوســتانه و تورنمنت های‬ ‫گردیــده و باز ‬ ‫چهارجانبه ازجمله جام ال جی و جام صلح و‬ ‫دوســتی مدنظر قرار نگرفته است‪ .‬درمجموع‪،‬‬ ‫تیــم ملــی ‪ 43‬بار با ‪ 4‬تیم فــوق بازی کرده که‬ ‫در ‪ 27‬بازی به پیروزی دست یافته و ‪ 6‬باخت‬ ‫و ‪ 10‬مســاوی‪ ،‬دیگــر نتایجــی بــوده کــه مقابل‬ ‫این تیم ها کسب شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اوضاعناامیدکننده تراکتور سهسال پس از واگذاری‬ ‫ســه ســال از واگذاری باشــگاه تراکتور تبریز‬ ‫بــه محمدرضــا زنوزی می گــذرد و این در حالی‬ ‫اســت که این باشــگاه اکنون در شرایط خوبی‬ ‫به ســر نمی برد‪ .‬به گزارش تســنیم‪ ،‬سه سال از‬ ‫وا گــذاری باشــگاه تراکتور بــه محمدرضا زنوزی‬ ‫گذشت؛ سه سال پر از حاشیه و پر از رفت وامد‬ ‫بــرای تیــم محبــوب تبریزی ها‪ .‬باشــگاه تراکتور‬ ‫یبــرد و هــرروز‬ ‫در شــرایط خوبــی بــه ســر نم ‬ ‫خبرهــای ناامیدکننده ای از اردوی سرخ پوشــان‬ ‫تبریزی به گوش می رسد‪ .‬محمدرضا زنوزی که‬ ‫با وعده های فراوان و بســتن تیمی کهکشانی‪،‬‬ ‫مالکیــت تراکتــور را بــر عهــده گرفت‪ ،‬در ســال‬ ‫اول بــا خریدهــای گران قیمــت ماننــد دژا گــه‪،‬‬ ‫شــجاعی‪ ،‬حاج صفــی و اوردن مربــی بزرگــی‬ ‫مثــل جــان توشــاک‪ ،‬هوادارانــش را بــه ظهــور‬ ‫یــک تیــم خصوصــی قدرتمند در فوتبــال ایران‬ ‫امیــدوار کــرد‪ ،‬امــا خیلی زود مشــخص شــد که‬ ‫ایــن وعد ههــا‪ ،‬رویایــی بیــش نبوده اســت‪ .‬رد‬ ‫پــای برخــی افــراد بدنــام در اطــراف باشــگاه‬ ‫تراکتــور یکــی از دالیــل ناکامی تراکتور اســت‪.‬‬ ‫کسانی که از همان سال اول مالکیت زنوزی در‬ ‫تراکتور وارد این باشــگاه شدند و با خریدهای‬ ‫عجیــب و اوردن مربیــان خارجــی بدهــی چند‬ ‫میلیــون دالری بــرای ایــن باشــگاه بــه ارمغــان‬ ‫اوردنــد‪ .‬توشــاک‪ ،‬تقــوی‪ ،‬لیکنــز در ســال اول‪،‬‬ ‫دنیزلــی‪ ،‬شــیخ الری و الهامــی در ســال دوم‬ ‫و منصوریــان ‪ ،‬شــجاعی و رســول خطیبــی ‪9‬‬ ‫ســرمربی تراکتور در ســه فصل گذشــته بودند‪.‬‬ ‫تغییراتــی کــه به وضــوح بی برنامگــی باشــگاه‬ ‫تراکتــور را بــه نشــان می دهــد‪ .‬رکــورد زنــوزی‬ ‫در ایــن ســال فقــط بــه تغییــر ســرمربی ختــم‬ ‫یشــود‪ ،‬بلکه مالک تراکتــور در طول دوران‬ ‫نم ‬ ‫مالکیــت خــود ‪ 9‬مدیرعامــل و سرپرســت برای‬ ‫باشــگاه انتخــاب کــرده اســت‪ .‬از الیاســی (در‬ ‫ســه برهه مختلــف)‪ ،‬درودگر‪ ،‬اســدی‪ ،‬بهتاج‪،‬‬ ‫صادقیــان‪ ،‬ســهرابی‪ ،‬علیپــور و ســیاح گرفته تا‬ ‫اذرنیــا که اکنون به صورت غیررســمی مدیریت‬ ‫سرخ پوشــان تبریــزی را بــر عهــده دارد‪ .‬به این‬ ‫مــوارد رفت وامــد در ســمت معــاون ورزشــی‬ ‫و ارکان دیگــر باشــگاه را هــم اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪ /۲9۳۲‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳57‬در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که‬ ‫اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و‬ ‫تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱5‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی‬ ‫(کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ -۱69‬اصلی اراضی صدر اباد‬ ‫‪ -۱‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ ۲۱۰/۳۳‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۳۰‬فرعی از‬ ‫‪ ۱69‬اصلی فوق ابتیاعی اقای بهمن یزدانی به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ و مجید‬ ‫یزدانی به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ (مشاعا و بالسویه) از محل مالکیت رسمی على‬ ‫اصغر منتظر برابر ارای شماره ‪ ۱۴۰۰-۰۳۰6‬و ‪ ۱۴۰۰-۰۳۱۲‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۱6‬کالسه های‬ ‫‪ 99-۰۲6۱‬و ‪99 -۰۲6۰‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه‬ ‫پرسپولیس سومین تیم‬ ‫برتر اسیا‬ ‫دررنکینگتازهفوتبالدیتابیس‪،‬پرسپولیسسرانجام‬ ‫بهرتبهسومدر قارهاسیارسید‪.‬سرخ پوشانپایتختپس‬ ‫از نتایج درخشــان در یک ماه اخیر‪ ،‬با عبور از چونبوک‬ ‫موتورز کره جنوبی‪ ،‬به رتبه سوم اسیا رسیدند و حاال تنها‬ ‫الهالل و کاوازاکی فرونتاله را باالتر از خود می بینند که‬ ‫البته اختالف زیادی بین این سه تیم وجود دارد و شاید‬ ‫به یک سال درخشش دیگر برای صدرنشینی در اسیا نیاز‬ ‫باشد‪ .‬پرسپولیس در رنکینگ جهانی همچنان جایگاه‬ ‫‪ 98‬را در اختیــار دارد و تنهــا نماینــده ایــران در بیــن ‪100‬‬ ‫تیم برتر فوتبال جهان ازنظر فوتبال دیتابیس محسوب‬ ‫می شود‪.‬اینبهترینرتبهسرخ پوشانپایتختبه حساب‬ ‫می اید‪.‬استقاللدیگرتیمایران‪،‬جایگاهسیزدهمیخود‬ ‫در قــاره اســیا را حفــظ کرده اســت‪ .‬اگر ابی پوشــان در‬ ‫ادامه مســابقات لیگ برتر و اســیا نتایج خوبی کســب‬ ‫کنند‪ ،‬احتماال به جمع ‪ 10‬تیم برتر اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫تیــم مجیدی در رنکینگ جهانی رتبــه ‪ 233‬را در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬سپاهان که روزگاری به رتبه‪ 68‬جهانی هم رسیده‬ ‫بود‪ ،‬این روزها وضعیت خوبی ندارد و باوجود صعود‬ ‫چنــد رده ای‪ ،‬همچنــان در تالش برای ورود به جمع ‪15‬‬ ‫تیمبرتراسیاست‪.‬سپاهاندر رنکینگجهانینیزجایگاه‬ ‫‪ 291‬را تصاحب کرده اســت‪ .‬تیم فوتبال تراکتور که در‬ ‫جایــگاه چهــارم ایــران قــرار دارد‪ ،‬با درخشــش در لیگ‬ ‫قهرمانان به رتبه ‪ 34‬اسیایی صعود کرد اما در رنکینگ‬ ‫جهانیوضعیتشچندانمطلوبنیستو‪ 458‬است‪.‬‬ ‫کفه سنگین ترازوی تاریخ برای فوتبال ایران در بحرین‬ ‫همــان ابتدا تا به امروز خواهید شــد‪ .‬قدرتی که‬ ‫تمام حریفان اسیایی به ان واقف هستند و یک‬ ‫برگ برنده بزرگ برای تیم ملی ایران به حســاب‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫زنــوزی دریکــی از اولیــن مصاحب ههــای خــود‬ ‫بعــد از قبــول مالکیــت باشــگاه تراکتــور گفتــه‬ ‫بــود‪« :‬بازیکنانــی را بــه تراکتــور خواهیــم اورد‬ ‫نهــا بــه ایران‬ ‫کــه تاکنــون بازیکنــی باکیفیــت ا ‬ ‫نیامــده باشــد»‪ .‬احتمــاال منظــور زنــوزی از این‬ ‫بازیکنــان کنســتانت‪ ،‬فورچونــه و اســتوکس‬ ‫بــود‪ ،‬بازیکنانــی کــه بــا کمتریــن دقایــق بــازی‬ ‫بــرای تراکتــور احکام بســیار ســنگینی علیه این‬ ‫باشــگاه گرفتند‪ .‬احکامــی که نظیر ان ها خیلی‬ ‫کم در فوتبال ایران دیده شــده بود‪ .‬کنســتانت‬ ‫بــا مشــکل قلبــی قــرارداد بســت و حکــم ‪820‬‬ ‫هــزار دالری گرفــت‪ ،‬فورچونه هم که باشــگاه‬ ‫تراکتور در زمان عقد قرارداد با تیتر «گران ترین‬ ‫بازیکــن تاریخ لیــگ ایران» به اســتقبالش رفته‬ ‫بــود ‪ ،‬ســنگین ترین حکــم علیــه این باشــگاه را‬ ‫گرفــت و تراکتــور را بــه پرداخــت یک میلیون و‬ ‫‪ 100‬هــزار یــورو محکــوم کــرد‪ .‬باشــگاه تراکتور‬ ‫بــا رای دادگاه ‪ CAS‬بایــد تــا چنــد روز اینــده‬ ‫بدهی ‪ 475‬هزار دالری اســتوکس و ‪ 175‬هزار‬ ‫دالری ارویــن را پرداخــت کنــد و در غیــر ایــن‬ ‫صــورت جرائم ســنگینی در انتظار این باشــگاه‬ ‫خواهــد بود‪ .‬عالوه بر این دو بازیکن‪ ،‬پرونده‬ ‫شکایت کنستانت و فورچونه در دادگاه ‪CAS‬‬ ‫و همچنیــن چند پرونــده داخلی دیگر نیز علیه‬ ‫باشــگاه تراکتــور در جریان اســت کــه وضعیت‬ ‫ایــن باشــگاه را بســیار بدتــر می کنــد‪ .‬هرچنــد‬ ‫یتــوان از قهرمانی تراکتــور در جام حذفی در‬ ‫نم ‬ ‫ســال گذشــته و صعــود ایــن تیم بــه مرحله بعد‬ ‫تراکتور‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا چشم پوشی کرد‪ ،‬اما‬ ‫ِ‬ ‫کنونــی فرســنگ ها بــا وعده هــای زنــوزی فاصلــه‬ ‫دارد‪ .‬تیمــی کــه اختالف درونــی در ان به راحتی‬ ‫قابل حس اســت و همیــن اختالفات باعث قهر‬ ‫دژاگه و شجاعی شد‪ .‬باید دید وضعیت این تیم‬ ‫در پایان سومین فصل مالکیت زنوزی چه خواهد‬ ‫شــد و ایا انفعال مدیران این باشــگاه نســبت به‬ ‫وضعیت سرخ های تبریزی به پایان خواهد رسید‬ ‫یــا خیر؟ باشــگاهی که با حضور زنــوزی در ترکیه‬ ‫و اســتعفای دســته جمعی مدیرعامل و اعضای‬ ‫هیئت مدیــره‪ ،‬فعــا بــدون مدیــر و البته بدون‬ ‫امید به کار خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۲/۲5 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/۰9 :‬علیخان نادری‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/۲9۳9‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳56‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-679‬مورخه ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰‬هیات به شماره کالسه ‪-556‬‬ ‫‪ ۱۳9۳‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫شرکت گاز استان خراسان شمالی در ششدانگ یک باب تاسیسات تی بی اس به مساحت‬ ‫‪ ۳7۱‬مترمربع از پالک ‪ ۴۲‬فرعی از ‪ ۲۱۰‬اصلی واقع در اراضی کالته اقا نبی خراسان شمالی‬ ‫بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقایان علی و مسعود موسوی فرزندان تقی محرز‬ ‫گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱5‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫هاشمیان و تکرار یک‬ ‫تجربه بعد از ‪ 16‬سال‬ ‫مربی تیم ملی فوتبال در شرایطی مشابه با‪ 16‬سال‬ ‫پیش قرارگرفته است‪ .‬تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی‬ ‫بــرای صعــود بــه دور دوم مقدماتی جــام جهانی قطر‬ ‫تالش می کند که‪ 16‬سال پیش در مقدماتی جام جهانی‬ ‫‪ 2006‬هم چنین وضعیتی را تجربه کرد‪ .‬در ان زمان تیم‬ ‫ملــی برای صعــود به دور دوم مســابقات مقدماتی به‬ ‫مشــکل خورد و برای انکه صعود کند نیاز به کســب ‪3‬‬ ‫برد متوالی داشت‪ .‬ازاین رو برانکو ایوانکوویچ سرمربی‬ ‫وقــت تیــم ملــی نفراتی که مشــکالتی با فدراســیون و‬ ‫خودش داشتند مثل وحید هاشمیان و خداداد عزیزی را‬ ‫دعوت کرد تا از همه پتانســیل ها اســتفاده کند‪ .‬از قضا‬ ‫وحید هاشمیان بعد از مدت ها در قطر مقابل این تیم‬ ‫بــه میــدان رفت و توانســت گل حساســی را نیز بزند تا‬ ‫تیم ملی در این مسابقه به برد برسد و امیدهایش برای‬ ‫صعود باقی بماند‪ .‬تیم ملی در ان برهه ســخت از ان‬ ‫مرحلهصعود کردوبعدهممقتدرانهراهیجامجهانی‬ ‫‪ 2006‬شــد‪ .‬حاال نیز باگذشت ‪ 16‬سال وحید هاشمیان‬ ‫کــه این روزها به عنوان مربی در تیم ملی حضــور دارد‪،‬‬ ‫وضعیتی مشابه را تجربه می کند‪ .‬تیم ملی در بازی های‬ ‫گذشته نتایج خوبی نگرفته و برای صعود به دور دوم‬ ‫مقدماتی جام جهانی باید پیروزی های مهمی را کسب‬ ‫کند‪ .‬هاشمیان با توجه به تجربه باالیش نقش مهم و‬ ‫حیاتی را نیز در کادر فنی دراگان اسکوچیچ ایفا می کند‪.‬‬ ‫او در تمرینات باانگیزه باال حضور دارد و به دنبال تحقق‬ ‫رویاییاستکهمیلیون هاایرانیچشم انتظارشهستند‪.‬‬ ‫حوزه اختیارات باقری در‬ ‫تیم ملی مشخص شد‬ ‫رئیــس فدراســیون فوتبال ایــران در خصوص حضور‬ ‫کریــم باقــری در تیم ملــی توضیحاتی را ارائــه کرد‪ .‬تیم‬ ‫ملــی فوتبــال ایــران شــرایط بســیار حساســی را تجربه‬ ‫می کرد و اســکوچیچ و دســتیارانش در حال اماده کردن‬ ‫ملی پوشان برای‪ 4‬بازی حساس مقدماتی جام جهانی‬ ‫هســتند‪ .‬در این مقطع حســاس و درحالی که تیم ملی‬ ‫برای تشــکیل اردو در کیش به ســر می برد‪ ،‬کریم باقری‬ ‫به کادر فنی تیم ملی اضافه شــد‪ .‬سرپرســت‪ ،‬محبوب‬ ‫پرسپولیســی ها با حضور در اردوی تیم ملی کار خود را‬ ‫شــروع کــرده و در منامه نیز در کنــار تیم حضور خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬شــهاب الدین عزیزی خادم‪ ،‬رئیس فدراســیون‬ ‫فوتبال ایران در خصوص این انتخاب و حوزه اختیارات‬ ‫کریم باقری گفت‪ :‬با دو کارکرد به تیم ملی اضافه شد‪.‬‬ ‫همان گونه که من قبال قولش را داده بودم‪ .‬هم در حوزه‬ ‫مدیریتیبااختیاراتی کهبندهبهایشاندادمبهتیمملی‬ ‫کمک می کنند و هم اینکه در حوزه فنی‪ ،‬دســتیار اقای‬ ‫اســکوچیچ خواهنــد بود و کمک می کننــد‪ .‬با توجه به‬ ‫تجربه مربیگری و بازیگری شان قطعا می توانند به تیم‬ ‫ملی فوتبال ایران کمک کنند و ما به این نتیجه رسیده‬ ‫بودیــم‪ .‬وی افزود‪ :‬تصمیمات در فدراســیون فوتبال بر‬ ‫مبنای عقالنیت جمعی گرفته خواهد شــد‪ .‬از باشــگاه‬ ‫پرســپولیس هم تشــکر می کنــم‪ ،‬هم مدیرعامــل و هم‬ ‫اعضایهیئت مدیره شانبهما کمک کردند‪.‬‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۲/۲5 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۳/۰9 :‬احمد اصغری‬ ‫شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/۲9۲۱‬م الف‬ ‫حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-۴89‬شماره نامه‪ ۱۴۰۰856۱6۰۱۴۰۰۴877 :‬خانم پریوش عمیدی با تقدیم دو برگ‬ ‫استشهادیه مصدق شده بشماره ‪۱۳98۴۱‬مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ‪۲9۲‬‬ ‫فرعی از ‪ ۲۰5‬فرعی از سایر فروعات از ‪ ۱8۳‬و ‪ ۱8۴‬اصلی (که برابر بخشنامه استاندارد سازی‬ ‫شده بشماره ‪ 9۱/۰۱/۲9-۲۳5۱۱‬به پالک ‪ ۲9۲‬فرعی از ‪ ۱8۴‬اصلی تغییر یافته ) واقع در بخش‬ ‫سه حومه کرمانشاه که ذیل ثبت ‪ ۴۲۲۲۲‬صفحه ‪ 57۰‬دفتر ‪ ۳/۱77‬بنام نامبرده به شماره سریال‬ ‫‪ ۰86987‬صادر و تسلیم گردیده که در اثر سهل انگاری سند مالکیت بشماره سریال فوق مفقود‬ ‫شده است لذا مراتب طبق ماده ‪ -۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه‬ ‫فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد انان باشد از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫به مدت ‪ ۱۰‬روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد‪ .‬یک مورد‬ ‫بازداشت دائم بموجب دستور شماره ‪ 7/۱‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۱/۱8‬صادره از دادیارواحد سرپرستی‬ ‫محجورین دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه به نفع ‪ ---‬بازداشت می باشد‪ .‬رونوشت‪ :‬به‬ ‫ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) جهت اطالع و اقدام‪ -‬اقدام ‪:‬عزیزی‪ .‬سعید سلیم فر‪ -‬رئیس‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه ‪/5۳۱ -۲‬م الف‪۱۲/‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 09‬خـــرداد ماه ‪ 30 / 1400‬می ‪ 18 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1081‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع دارو های بیماران خاص‬ ‫در مناطق مختلف کشور‬ ‫مدیرعامل ســازمان تدارکات پزشــکی جمعیت هالل احمر از توزیع دارو های موردنیاز بیماران‬ ‫خاص ازجمله بیماران کرونایی‪ ،‬ام‪ .‬اسی‪ ،‬پیوندی و کلیوی توسط شرکت پخش سها هالل وابسته‬ ‫به این سازمان در مناطق مختلف کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما؛ دکتر علیرضا عسکری افزود‪ :‬شرکت پخش سها هالل وابسته به سازمان‬ ‫تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر در سال ‪ ۱۳۹۹‬و دوماهه اول سال جاری به منظور مقابله با‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ایا جریمه کردن خودروها‬ ‫سهمیه بندیاست؟‬ ‫ویروس کرونا اقالم دارویی ازجمله کپســول ‪ ۷۵‬میلی گرم «اسلتامیومیر» ‪( -‬ســال ‪۲۷۱۵۴ ،۱۳۹۹‬‬ ‫بسته)‪( ،‬سال ‪ ۲۳۲ ،۱۴۰۰‬بسته)‪ ،‬ویال «دائوروبیسین هیدروکلراید» ‪ ۲۰‬میلی گرم ‪( -‬سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫‪ ۴۰۹۰‬بســته)‪( ،‬ســال ‪ ۴۳۶ ،۱۴۰۰‬بســته)‪ ،‬ویال «میتومایسین» ‪ ۲‬میلی گرم (ســال ‪۸۸۹۴ ،۱۳۹۹‬‬ ‫بسته)‪( ،‬سال‪ ۴۴۶،۱۴۰۰‬بسته)‪ ،‬سرنگ اماده تزریق اینترفرون بتا (رسیژن)‪ ۱۲‬میلیون واحد (سال‬ ‫‪ ۵۵۰۸ ،۱۳۹۹‬بســته)‪( ،‬ســال ‪ ۸۱۴ ،۱۴۰۰‬بســته) ویال «رمدســیویر» ‪ ۱۰۰‬میلی گرم (ســال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫‪ ۴۲۵۴۳‬بسته)‪( ،‬سال‪ ۷۷۷۳،۱۴۰۰‬بسته) توزیع کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین در این مدت شرکت پخش سها هالل در بحث توزیع دیگر دارو های حیاتی‬ ‫و کمبود کشوری ازجمله دارو های بیماران ام‪ .‬اس ازجمله توزیع قرص «فامپیرا‪ -‬دالفیرا»‪ ۱۰‬میلی گرم‬ ‫ (سال ‪ ۱۱۰۶۴ ،۱۳۹۹‬بسته)‪( ،‬سال ‪ ۴۵۰ ،۱۴۰۰‬بسته) ویال «هیومرا‪ -‬سینورا‪ »-‬اتواینجکتور ‪۴۰‬‬‫میلی گرم (سال‪ ۲۰۵۲۴،۱۳۹۹‬بسته)‪( ،‬سال‪ ۸۰،۱۴۰۰‬بسته) اقدام کرده است‪.‬‬ ‫در سومینجلسهشورایمدیریتاموزشعالیاستانسمنانمطرحشد‪:‬‬ ‫بررسیچگونگیارتقایمهارتدانشجویانبه منظور ارتقایتواناشتغالپذیریانان‬ ‫ســومین جلســه شــورای مدیریت اموزش‬ ‫عالــی اســتان ســمنان بــا محوریــت بررســی‬ ‫چگونگی ارتقای مهارت های دانشجویان به‬ ‫میزبانیدانشگاهسمنانبرگزارشد‪.‬‬ ‫عظیم اهلل زارعی دبیر و مسئول دبیرخانه‬ ‫امور اجرایی دانشــگاه معین اســتان ســمنان‬ ‫دســتور کار ایــن جلســه را برنامه ریــزی بــرای‬ ‫بهبودتوانمندیشغلیومهارتیدانشجویان‬ ‫بر اساس ائین نامه ارتقاء توان اشتغال پذیری‬ ‫دانشــجویان دوره کارشناســی پیوسته عنوان‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن جلســه روســای دانشــگاه های‬ ‫استانپیشنهاد هاواقداماتخودرادر راستای‬ ‫تهــای‬ ‫عملیاتــی شــدن طــرح ارتقــای مهار ‬ ‫دانشــجویان و توانمندی های شــغلی انان بر‬ ‫اســاس نیــاز جامعــه و بــازار کار ارائــه کردند‪.‬‬ ‫مسعودنصیریزرندیرئیسدانشگاهسمنان‬ ‫در ایــن جلســه خواســتار اســتفاده از ظرفیت‬ ‫اداره کل امــوزش فنــی و حرف ـه ای اســتان در‬ ‫دانشــگاه ها شــد و گفت‪ :‬تعامل خوبی بین‬ ‫ایــن اداره کل بــا دانشــگاه ها وجــود دارد که‬ ‫یتــوان از ایــن فرصــت برای مهــارت محور‬ ‫م ‬ ‫شهــا و توانمنــدی دانشــجویان‬ ‫کــردن اموز ‬ ‫بهــره بــرد‪ .‬ســید حســین شــاهچراغ مدیرکل‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای اســتان سمنان هم در‬ ‫این جلســه بابیان اینکه اموزش دانشجویان‬ ‫و فارغ التحصیالن دانشــگاهی در دســتور کار‬ ‫ایــن اداره کل قــرار دارد گفــت‪ :‬در شــرایط‬ ‫فعلــی ‪ ۵۰‬درصــد مراجعــان بــرای فراگیــری‬ ‫اموزش های فنی و حرفه ای را دانشــجویان و‬ ‫فارغ التحصیالندانشگاهیتشکیلمی دهند‬ ‫کــه ایــن امر نشــان از نیــاز جامعــه و ضرورت‬ ‫شهــای مهــارت محــور در‬ ‫توجــه بــه اموز ‬ ‫دانشگاه هاست‪.‬اوبابیاناینکهبیشتریننرخ‬ ‫بیکاریمربوطبهفارغ التحصیالندانشگاهی‬ ‫اســت افزود‪ :‬به روزرســانی برنامه های درسی‬ ‫دانشگاه هابه منظور انطباقبانیازهایفعلی‬ ‫و اتی جامعه و جایگزینی دوره های مهارتی‬ ‫با تعدادی از واحد های درسی و اجرای ان ها‬ ‫به صورت مشــارکتی با سازمان اموزش فنی و‬ ‫حرفه ایازجملهپیشنهاد هایبرایبهبوداین‬ ‫امر در دانشگاه هاســت‪ .‬شاهچراغ همچنین‬ ‫ایجاد مراکز مدیریت مهارت اموزی و مشاوره‬ ‫شغلی‪ TMC‬در دانشگاه ها را یکی از راه های‬ ‫امــوزش مهــارت بــه دانشــجویان بــا انعقــاد‬ ‫تفاهم نامه با دانشگاه ها عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫در این راســتا در دو ســال گذشــته یک هزار و‬ ‫‪ ۹۶۵‬دانشــجو در قالــب ‪ ۱۴۳‬هــزار و ‪۳۵۳‬‬ ‫نفر ســاعت در ‪ ۱۸‬رشته مختلف و مرتبط با‬ ‫نیاز صنعت و بازار کار شامل مکانیک‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫هنرهای تجسمی‪ ،‬طال و جواهرســازی‪ ،‬امور‬ ‫زراعی‪ ،‬صنایع خودرو‪ ،‬باغبانــی و ‪ ...‬اموزش‬ ‫دیدند‪ .‬قربانیان رئیس دانشگاه جامع علمی‬ ‫کاربــردی اســتان ســمنان هــم در این جلســه‬ ‫بابیاناینکهبازار اشتغالبرایفارغ التحصیالن‬ ‫رشــته های فنــی و حرف ـه ای نســبت بــه‬ ‫فارغ التحصیالنسایررشته هابهتراست گفت‪:‬‬ ‫برای مهارت محور کــردن اموزش ها می توان‬ ‫از ظرفیــت واحدهــای صنعتــی موجــود در‬ ‫اســتان که دارای بخش اموزشــی هســتند نیز‬ ‫بــرای اموزش دانشــجویان بهره برد‪ .‬خالصی‬ ‫دوســت رئیس دانشــگاه ازاد اسالمی سمنان‬ ‫نیــز در ایــن جلســه بــر حضــور نماینــده ای از‬ ‫فنــی و حرفه ای در جلســات مرتبط با حوزه‬ ‫مهارت اموزی دانشجویان و استفاده از اساتید‬ ‫اســتادکار در دانشــگاه ها تاکیــد کــرد‪ .‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه فنی و حرفه ای استان سمنان هم‬ ‫در ایــن نشســت گزارشــی از رونــد امــوزش‬ ‫در ایــن دانشــگاه ارائــه کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫دانشــگاه با ‪ ۳۳‬رشــته کاردانی و ‪ ۱۸‬رشــته‬ ‫شهــای خوبــی‬ ‫کارشناســی ناپیوســته اموز ‬ ‫را متناســب با نیــاز جامعه و بــازار کار ارائه‬ ‫می کند که با بررس ـی های انجا مشــده‪ ،‬نرخ‬ ‫بیکاری در بین فارغ التحصیالن این دانشگاه‬ ‫به واســطه مهــارت محــور بــودن اموزش ها‬ ‫بسیار پایین است‪ .‬رضا نقدی بابیان اینکه‬ ‫جذب دانشــجو در این دانشــگاه صعودی‬ ‫اســت خاطرنشــان کرد‪ :‬با برنامه ریزی های‬ ‫انجا مشــده ‪ ۱۲‬رشــته در مقطــع کاردانــی و‬ ‫‪ ۱۰‬رشــته در مقطع کارشناســی به رشته های‬ ‫موجــود ایــن دانشــگاه افزود هشــده اســت‪.‬‬ ‫معاوناموزشیوتحصیالتتکمیلیدانشگاه‬ ‫سمنانهمدر اینجلسهبهاقداماتدانشگاه‬ ‫سمنان در زمینه ارائه درس های مهارتی در این‬ ‫دانشگاه اشاره کرد و گفت‪ ۳۳:‬درس مهارتی‬ ‫در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی‪ ۹۹‬برای‬ ‫ارائه به دانشــجویان ارائه شده است‪ .‬فرشاد‬ ‫ورامینیان افزود‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع‬ ‫دو درصد از درامد اختصاصی دانشگاه سمنان‬ ‫بــه دوره های مهــارت افزایی اختصاص یافته‬ ‫استوبرنامهاموزشمهارتدانشگاهسمنان‬ ‫با عنوان برامد از ســوی دفتر اموزش های ازاد‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفتــه او‪ ،‬با‬ ‫دانشــگاه پیگیــری م ‬ ‫انعقــاد تفاهم نام ـه ای بــا اداره کل امــوزش‬ ‫فنــی و حرفه ای و دانشــگاه فنــی و حرفه ای‬ ‫استان سمنان‪ ،‬اقدامات خوبی برای گسترش‬ ‫مهارت اموزی در دانشگاه سمنان انجام شده‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬یکی دیگر از اقدامات مهم در‬ ‫این زمینه‪ ،‬اجباری شــدن گذراندن دوره های‬ ‫ایمنــی اســت که تاکنــون چهــار هــزار و ‪۹۵۶‬‬ ‫نفــر در این دوره ها شــرکت کردنــد‪ .‬در پایان‬ ‫جلســه مقرر شد کمیته ای با حضور معاونان‬ ‫اموزشــی دانشگاه های اســتان‪ ،‬نماینده اداره‬ ‫کل اموزش فنی و حرفه ای‪ ،‬نماینده دانشگاه‬ ‫جامععلمی کاربردیونمایندهدانشگاهفنی‬ ‫و حرف ـه ای اســتان بــرای برنامه ریــزی جهت‬ ‫توســعه دوره های مهــارت افزایــی و افزایش‬ ‫توان اشتغال پذیری دانشجویان در ترم اینده‬ ‫تشکیلشود‪.‬‬ ‫قمی هابایدنسبتبهجایگاهقماگاهباشند‬ ‫امام جمعــه قم گفت‪ :‬هی ـچ گاه نباید معرفت حضرت معصومه‬ ‫ســام اهلل علیها را از معرفت قم جدا کنیم چون قم یک ظرف و یک‬ ‫ظرفیتاستومردمقمبایدبداننددرچهزمینوشهرباعظمتیزندگی‬ ‫می کنندایت اهللسیدمحمدسعیدیدردیدارحجت االسالم والمسلمین‬ ‫شــعبان زاده رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی قم که در سالن محراب‬ ‫شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر انجام شد‪ ،‬طی سخنانی سالروز‬ ‫شــهادت حضــرت حمــزه سیدالشــهدا علیــه االســام وفــات حضرت‬ ‫عبدالعظیمحسنیراتسلیت گفتواظهار کرد‪:‬زیارتوقتیسازندهشد‬ ‫زائرهمساختهمی شودوزیارتبامعرفتبازائربامعرفتعجین گشته‬ ‫است‪ .‬سعیدی زائر بامعرفت را انسانی دانست که هم خودش ازنظر‬ ‫باطنی موردپسند خدا و حضرت ولی عصر (عج) است و هم می تواند‬ ‫نسبتبهبیرونتاثیرگذار باشد‪.‬اوتصریح کرد‪:‬اسالمنه فقطخطاهای‬ ‫اعتقادی و رفتاری ما را تصحیح می کند بلکه مهم تر از ان اساس و بنیان‬ ‫انسان را تغییر می دهد‪ .‬امام جمعه قم گفت‪ :‬هیچ گاه نباید معرفت‬ ‫حضرت معصومه سالم اهلل علیها را از معرفت قم جدا کنیم چون قم‬ ‫یک ظرف و یک ظرفیت است و مردم قم باید بدانند در چه زمین و‬ ‫شهرباعظمتیزندگیمی کنند‪،‬شهری کهدخترنمونهالاهللدرانسکنی‬ ‫گزیده است که مثل ایشان در میان بانوان اهل بیت (ع) وجود ندارد و‬ ‫بایدتوجهداشت کهقمماندنقمدستمااستوبایدوالیت پذیری‪،‬‬ ‫دشمن ستیزیوعشقالمحمدبودنانراحفظ کنیموبرایقمماندن‬ ‫قم کارکنیم و برای تحقق ان هم افزایی داشــته باشــیم‪ .‬او در ادامه با‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ل َم ْث َنى‏‬ ‫اشاره به ایه‪ ۶۴‬سوره سبا ُ«ق ْل ِا َّنما َا ِع ُظ ُکم ِبو ِاح َد ٍه َان َت ُقوم ْوا ِ َّ ِ‬ ‫َو ُف َر َادى‏»«بگو‪:‬شمارابهیک چیزاندرز می دهم‪:‬دودویک یکبراىخدا‬ ‫قیام کنید‪ ».‬کار مبلغان را مصداق بارز قیام درراه خدا دانست و گفت‪:‬‬ ‫خداوندنیزبالشکشمارادر اینامر کمکویاریخواهد کرد‪.‬همچنین‬ ‫شــعبان زاده با ارائه گزارشــی از دوره مدیریت ‪ ۵‬ماه خود در ســازمان‬ ‫تبلیغات اسالمی گفت‪ :‬یکی از نقاط ضعف مساجد ما این است که‬ ‫ابعاد و اجزاء و جهت گیری ها در راستای تفکر ولی فقیه و رهبر معظم‬ ‫انقالبنیست‪.‬در راستایحلاینمشکلاز یکسندبرنامه ای کاربردی‬ ‫برای قم با چش ـم انداز ‪ ۲‬ســاله بهر ه گرفته ایم‪ .‬او در توضیح این ســند‬ ‫گفتیکیاز مهم ترینموضوعاتارائه شدهدر اینسندموضوعسامان‬ ‫یابی امر زیارت بامعرفت قمی ها است که در شهر قم این امر مغفول‬ ‫مانده است و حق ان ان طور که بایدوشاید ادا نگردیده است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫در این طرح ابتدا قمی ها و بعد افرادی که وارد قم می شوند با اخالص‬ ‫بهمحضرحضرتفاطمهمعصومهسالم اهللعلیهامشرفمی شوند که‬ ‫برای اجرایی شدن این طرح همه کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی قم‬ ‫خادمان فرهنگی افتخاری حرم مطهر می شوند و اولین برنامه زیارت‬ ‫بامعرفت برای کارکنان این سازمان و عهد بستن با تمام وجود برای‬ ‫خدمتدر طرحشفیعهمحشراست کهامیدواریماینطرحبهالگویی‬ ‫برایتمامبقاعمتبرکسطحکشورتبدیلشود‪.‬مدیرکلتبلیغاتاسالمی‬ ‫استانقممخاطباینطرحرادر مرحلهاول کارکناناداراتدولتیقمو‬ ‫اموزش وپرورشبرشمردو گفت‪:‬هدفاز اینطرحارائهفرهنگصحیح‬ ‫زیارت بامعرفت در ابعاد مختلف با جامعه اماری‪ ۱۰۰‬هزارنفری است‬ ‫و در کنار این طرح نرم افزاری اماده رونمایی اســت که شــامل ‪ ۶‬محور‬ ‫اموزش و اعظام مبلغ‪ ،‬کارگزاران زیارت از مسجد به حرم مطهر‪ ،‬شفیعه‬ ‫محشر‪،‬ستارگانحرم‪،‬سیریدر حرموزیارتنیابتیمی شود‪.‬‬ ‫چگونهانگیزهپایدار داشتهباشیم؟‬ ‫محمدامیــن تقوایــی ‪ :‬هر انگیــزه ای ناشــی از یک نیاز‬ ‫است و راه رسیدن به انگیزه باال شناخت نیازی است‬ ‫که انگیزه ما بر اساس ان بناشده است‬ ‫به طورکلی انســان ها دودســته نیاز دارند‪ ،‬نیازهای‬ ‫مبتنــی بــر کمبود و نیازهــای مبتنی بر ایجــاد و در علم‬ ‫روانشناسی هرم سلسله نیازهای مازلو مطابق انچه در‬ ‫ادامه امده این سلسله نیازها را بیان می کند‪:‬‬ ‫نیازهایمبتنیبر کمبود‬ ‫‪-1‬نیازهــای زیســتی‪ :‬نیازهــای زیســتی اولیــه مثل‪:‬‬ ‫خوراک پوشاک و مواردی مشابه را شامل می شود؛‬ ‫‪-2‬نیازهای امنیتی؛ نیاز به حفاظت از خود در زمان‬ ‫حال و اینده را شامل می شود؛‬ ‫‪-3‬نیازهایاجتماعی‪:‬یااحساستعلقومحبت؛‬ ‫‪-4‬احترام‪ :‬این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود‬ ‫است و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای فرد‬ ‫حاصلمی شود‪.‬‬ ‫این نیازها مبتنی بر کمبود هستند یعنی اگر نباشند‬ ‫فــرد ب هشــدت دنبــال برطرف کــردن ان ها اســت ولی‬ ‫مقداری که برطرف شــد شخص در برطرف کردن این‬ ‫نیازها کم رغبت می شود مثال اگر شما یک دانش اموز‬ ‫کنکــوری باشــید و درس را بــرای رســیدن بــه این نیازها‬ ‫انتخاب کنید بعد از رتبه برتر شدن در کنکور و گرفتن‬ ‫بورس رشته ای مثل علوم پزشکی بقیه اهلل که تضمین‬ ‫شغلی دارد بعد از قبولی به خاطر اینکه شما می توانید‬ ‫ایــن چهار نیاز را برطرف کنید در دانشــگاه فقط برای‬ ‫رفع تکلیف درس می خوانید ولی اگر بر اســاس عنصر‬ ‫پنجم کهخودشکوفاییاستاینمسیرراانتخاب کرده‬ ‫باشید ماجرا کامال برعکس است در ادامه نیاز پنجم را‬ ‫که اساس تمرکز پایدار هست را توضیح می دهیم‬ ‫‪-5‬خودشــکوفایی و خود انگیزشی‪ :‬یعنی شکوفا‬ ‫کــردن اســتعدادهای درونی و کشــف رســالت واقعی‬ ‫زندگی‬ ‫ایننیاز برخالفدستهاولتاچهارممبتنیبر کمبود‬ ‫نیست و مبتنی بر ایجاد هست و ما باید ان را کشف‬ ‫کنیــم به عنوان مثــال اگر شــما یک دانش امــوز کنکوری‬ ‫باشید و درس خواندن در رشته ای مثل پزشکی را برای‬ ‫رســیدن بــه نیاز مرحلــه ‪ 5‬انتخاب کرده باشــید یعنی‬ ‫خودتانتعیین کردهباشید کهرسالتمنایناست که‬ ‫بهترین پزشک مغز و اعصاب جهان شوم ممکن است‬ ‫سال ها در کنکور شرکت کرده باشید و بعد از قبولی و‬ ‫رتبه برتر شــدن به جای رفتن به دانشــگاه بقیه اهلل به‬ ‫دانشگاهتهرانرفتهوسال هایسالچونشغلخاصی‬ ‫ندارید پس در برخی از نیازهای اولیه خود مشــکالتی‬ ‫داشــته باشــید ولی مشــکالت مســیر را به خاطر خود‬ ‫شدن به صورت حداقلی برطرف می کنید و بعد از ‪14‬‬ ‫سال تبدیل به بهترین پروفسور مغز و اعصاب جهان‬ ‫یشــوید اکثر افراد موفق دلیل انگیزه پایدارشان این‬ ‫م ‬ ‫یشــان را بر اساس طبقه ‪5‬‬ ‫اســت که مسیر اصلی زندگ ‬ ‫هرم ابراهام مازلو تنظیم کرده اند و به نیازهای طبقه ‪1‬‬ ‫تا‪ 4‬به صورتاگاهانهومدیریت شدهرسیدگی کرده اند‬ ‫ولــی بــا هشــیاری تمــام اجــازه نداده انــد کــه نیازهای‬ ‫مبتنــی بــر کمبــود مانــع از تمرکــز و حرکت به ســمت‬ ‫خودشکوفایی شان شود پس ما هم باید برای داشتن‬ ‫انگیزه پایدار اهدافی را انتخاب کنیم که در طبقه پنج‬ ‫زندگی مان هســت و درعین حال باید به طور حداقلی‬ ‫نیازهای طبقه‪ 1‬تا‪ 4‬را برطرف کنیم تا بتوانیم به راحتی‬ ‫با متمرکز بودن روی طبقه ‪ 5‬باانگیزه پایدار و قدرتمند‬ ‫در حالمبارزهبرایتسخیرقله هایموفقیتباشیم‪.‬‬ ‫رویداد امروز ‪ :‬روز دوشــنبه ســوم خرداد (سالروز ازادی خرمشهر) در گرمای سوزان خوزستان‬ ‫عازم شــیراز بودم به محض ورود به ازادراه خلیج فارس (اهواز – بندر امام خمینی) با ســرباز‬ ‫وظیفه ای مواجه شدم که از شدت گرما‪ ،‬خیس عرق و کالفه‪ ،‬وسط جاده و زیر برق افتاب‬ ‫روبروی پاسگاه ایستاده بود و برخی خودروها را متوقف می کرد‪ ،‬کار او ترافیک هم ایجاد‬ ‫کرده بود‪ ،‬مرا متوقف کرد و مدارک خواســت‪ ،‬ارائه دادم برگ معاینه فنی خواســت گفتم‬ ‫خودرو بنده نو هنوز دارای گارانتی است‪ ،‬بدون توجه به نوشتن مشخصات خودرو در یک‬ ‫برگ چرک نویس اقدام کرد‪ .‬وقتی اعتراض کردم و با تعجب علت را جویا شدم‪ .‬گفت‪ :‬من‬ ‫مامورم و معذور‪ .‬من سهمیه دارم از ‪ 8‬صبح تا یک بعدازظهر باید ‪ 50‬خودرو را به هر شکل‬ ‫ممکن جریمه کنم تا بهمن اجازه ورود به پاسگاه را بدهند و مشخصات را به افسر مافوق‬ ‫تحویل می دهم‪ .‬خالصه بدون هیچ توضیح قانع کننده ای پیامک جریمه ظالمانه ای برایم‬ ‫ارسال شد‪ .‬سایر رانندگان هم که جریمه شده بودند با ناراحتی و بدوبیراه گفتن و عصبانیت‬ ‫که چاره ای نداشتند می پرسیدند ایا جریمه کردن خودروها سهمیه بندی است؟! بالفاصله‬ ‫از همان محل با ســامانه ‪ 197‬چندین بار تماس گرفتم تا شــکایت خود را مطرح کنم ولی‬ ‫هرچه تماس گرفتم هیچ کس پاسخ نداد‪ .‬وقتی به سایر رانندگان هم گفتم که با‪ 197‬تماس‬ ‫بگیرند و شکایت کنند گفتند که ‪ 197‬هم که یک پیام گیر بیشتر نیست و کسی رسیدگی‬ ‫نمی کند‪ .‬از فرماندهی نیروی انتظامی کشور و بازرسی نیرو انتظار دارم ضمن رسیدگی به این‬ ‫شکایت وضعیت عملکرد ماموران راهنمایی و رانندگی را در جاده ها بخصوص در خوزستان‬ ‫موردبررسی قرار داده و سروسامان دهند‪ .‬تا در این شرایط سخت اقتصادی جامعه‪ ،‬بیش از‬ ‫اینمردم ازارنبینند‪.‬‬ ‫جای خالی شاهکار های معماری‬ ‫دیروز در ایران امروز‬ ‫در حالــی بــه معماری باشــکوه دیروز افتخار می کنیــم و ان را نمادی از هویــت ایرانی و‬ ‫اسالمیمی دانیم کهخودبرایایندگانمیراثیاز معماریقابل تحسینبهیادگار نمی گذاریم‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬بیشتر کسانی که به اصفهان سفرکرده اند‪ ،‬مبهوت‬ ‫شکوه معماری شهر گنبد های فیروزه ای شده اند‪ ،‬زیباترین این گنبد ها که در فالت مرکزی‬ ‫ایران کم نظیر است از ان مسجد شیخ لطف اهلل است بنایی نشسته بر ضلع شرقی میدان‬ ‫نقش جهان با راز هایی که رمزگشــایی ان ها دانش و دین شناســی معماران صفوی را به رخ‬ ‫می کشد‪.‬‬ ‫مسجد شیخ لطف اهلل‪ ،‬یادگاری همچنان دیدنی‬ ‫مســجد شــیخ لطــف اهلل به فرمــان شــاه عباس اول صفــوی‪ ،‬بــرای تجلیل از مقام شــیخ‬ ‫لطف اهلل میســی از علمای ان دوران در قرن یازدهم هجری‪ ،‬ساخته شــده اســت‪ .‬ســاخت‬ ‫این مســجد هجده ســال زمان برده اســت‪ .‬این اثر در ‪ ۱۵‬دی ســال ‪ ۱۳۱۰‬به شــماره ‪ ۱۰۵‬در‬ ‫فهرستمیراثملیبهثبترسیدهاست‪.‬مسجدشیخلطف اهللبهدلیلتزییناتبی بدیلو‬ ‫معماریهوشمندانه‪،‬اثریشگفت انگیزوتماشاییاست‪.‬سیدروح اهللسیدالعسکریرئیس‬ ‫اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان اصفهان گفت‪ :‬یکی از زیباترین‬ ‫طراحی هایی که در مسجد شیخ لطف اهلل بکار رفته‪ ،‬گنبد ان است که شاهکار کم نظیری از‬ ‫کاشی کاری معرق به شمار می رود؛ این گنبد در سپیده دم به رنگ صورتی‪ ،‬در ظهر به رنگ‬ ‫کرم و در غروب به رنگ اجری دیده می شود‪ .‬او افزود‪ :‬این مسجد برخالف مساجد دیگر‬ ‫مناره ندارد و صحن یا شبستان ورودی ندارد‪ ،‬موقعیت شبستان اصلی با ورودی بنا هم بر‬ ‫اساس اصول مهندسی تعریف و تعیین شده است‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی شهرستان اصفهان‪ ،‬تلفیق معماری و نور را از مهمترین ویژگی های مسجد شیخ‬ ‫لطف اهلل دانست و گفت‪ :‬نوری که از‪ ۱۶‬پنجره مشبک مسجد به بخش درونی گنبد می تابد‬ ‫در سحرگاه روی کتیبه ای مزین به سوره انفطار می افتد‪ ،‬در طول روز به سوره شمس می رسد‬ ‫ودر شب هایمهتابی کتیبهمزینبهسورهلیلراروشنمی کند‪.‬سیدالعسکرینقشبال های‬ ‫نورانــی طاووس را از دیگر دیدنی های نمای درونی گنبد معرفی کــرد و ادامه داد‪ :‬تعدادی‬ ‫نقوش لوزی در داخل گنبد طراحی شده که وقتی نور به ان ها می تابد‪ ،‬پر های یک طاووس را‬ ‫به ذهن متبادر می کند‪ ،‬این پر ها با گذر زمان و تغییر جهت نور‪ ،‬باز یا بسته می شوند البته این‬ ‫طاووس فقط از زاویه ورودی ِدر شبستان قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫وحدت در معماری دیروز‪ ،‬تکثر در معماری امروز‬ ‫منصور عسکری کارشناس مرمت بنا و تزیینات کاشی کاری گفت‪ :‬مساجد درگذشته بر‬ ‫اســاس مفاهیم عرفانی طراحی و پی ریزی می شــد و نماد ها در ســازه طوری به کار گرفته‬ ‫می شد که نمازگزاران را به تفکر درباره وحدانیت خدا ترغیب کند‪ .‬او افزود‪ :‬در معماری و‬ ‫مهندسی جدید‪ ،‬کمتر به مفاهیم عرفانی و سلوکی توجه می شود و معماران و مهندسان‪،‬‬ ‫با تقســیم وظایف هر یک وظیفه تخصصی خود در طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬کاشــی کاری و ‪ ...‬را‬ ‫انجام می دهند که همین خود دور شدن از نگاه وحدت افرین در احداث بناست‪ .‬کارشناس‬ ‫مرمت بنا و تزیینات کاشی کاری اظهار کرد‪ :‬امروزه فقط کارکرد مساجد موردتوجه است‪ ،‬به‬ ‫این معنا که چقدر وسعت دارند‪ ،‬چه جمعیتی را میزبانی می کنند‪ ،‬سامانه های سرمایشی و‬ ‫گرمایشی همچنین نور و صدا چگونه باشد و درنهایت نمای مساجد که باید بروز و جدید‬ ‫باشد‪ .‬عسکری ادامه داد‪ :‬به همین دلیل نمی توانیم مسجدی بیابیم که روند احداث ان از‬ ‫طراحی و پی ریزی تا تکمیل‪ ،‬متاثر از مفاهیم عمیق عرفانی باشد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بنابراین باید‬ ‫بگوییم شاید امروز بنا هایی ساخته شده باشد که از منظر وسعت بزرگ باشد و یا نمود هایی‬ ‫از ذوق و هنر را بتوان در ان ها مشاهده کرد‪ ،‬اما انکه درخور میراث گذشتگان برای ایندگان‬ ‫باشندنیستند‪.‬‬ ‫معماری اسالمی‪ ،‬امروز مولودی ندارد‬ ‫سید مهدی موسوی موحد مدیر پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان به خبرنگار‬ ‫ما گفت‪ :‬باید اذعان کرد در حال حاضر چیزی به عنوان معماری اسالمی نداریم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بنا های مذهبی ما در چالش سنت و مدرنیته شکل گرفته اند و همین سبب شده نتوانیم اثر‬ ‫قابل دفاعی برای ایندگان بسازیم‪ .‬مدیر پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬معمار در معماری اسالمی ناظر را خداوند می دانسته و بنابراین سعی داشته بهترین کار‬ ‫را همراه با خالقیت ارائه کند‪ ،‬اما این نگاه‪ ،‬امروز کمتر دیده می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!