روزنامه رویداد امروز شماره 1075 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1075

روزنامه رویداد امروز شماره 1075

روزنامه رویداد امروز شماره 1075

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫عبور از نقطهپیک کرونا‬ ‫در همهاستان ها‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 02‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 23‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1075‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کیش‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪05‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫شماره ‪45‬‬ ‫خرید و فروش زودهنگام‬ ‫پست های مدیریتی‬ ‫اخالق مدارانه نیست‬ ‫رانت‪ ۱۰۰‬هزارمیلیاردتومانیبازارخودرو‬ ‫رانت حدود‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو وجود دارد؛ بدین گونه که با معامله هر خودرو در‬ ‫بازار از‪ ۷۰‬الی‪ ۲۰۰‬میلیون تومان سوددهی در بازار شکل می گیرد‬ ‫کیش‬ ‫چشم به راه‬ ‫بهبودشرایط‬ ‫گردشگری‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫‪02‬‬ ‫رئیسانجمنصنایعهمگننیرومحرکهوقطعه سازیمطرحکرد‬ ‫رویدا د کیش‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان رضوی‬ ‫در همایش رسانه و انتخابات‪:‬‬ ‫تبلیغاتتااعالمرسمیاسامی‬ ‫نامزدهاقانونینیست‬ ‫سندفرهنگی‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫فوتــــچَل‬ ‫ورزش‬ ‫همدانتدوینشود‬ ‫‪6‬‬ ‫معمایخارجی ها‬ ‫در فوتبالایران‬ ‫وچند پرسش‬ ‫بانوان همدانی‬ ‫وش‬ ‫راهاندازی موزه‬ ‫اخت‬ ‫عتبار به موزه من‬ ‫صاص ‪ 34/5‬میلیارد ا‬ ‫‪07‬‬ ‫قانونی که کمتراز یک فصلبرقرار ماند‬ ‫«فوتچل» یک بازی محلی در گیالن است‪.‬‬ ‫عکس نوشت مسابقه فوتبال در شالیزار‬ ‫َ‬ ‫«فوتچل» به منظور بازگشت جوانان روستا به شالیزار و اماده شدن برای فصل جدید‬ ‫َ‬ ‫کشاورزی قبل از شروع فصل نشاء برنج در گیالن برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪03‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫با تولید ریل‬ ‫جریان تحریم را‬ ‫در هم شکست‬ ‫جمعــه همــدان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اســت‪ .‬امام‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫ســند مهندســی‬ ‫همدان تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫یــاداوری کــرد‪:‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ولیفقیه در استان‬ ‫رسانههای استان‬ ‫نماینده‬ ‫کشور سال‪ ۹۲‬توسط‬ ‫فرهنگی‬ ‫ـه شــهر همــدان‬ ‫صنفی مدیران‬ ‫و امامجمعـ‬ ‫ــپس دوباره این‬ ‫رئیس انجمن‬ ‫دولت دهم س‬ ‫ــن و ارائــه ســند‬ ‫خواســتار تدوی‬ ‫ـت یازدهــم ابــالغ‬ ‫ســند در دولـ‬ ‫فرهنگی استان برای‬ ‫وجود در سطح ملی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پنجســاله‬ ‫بهصــورت مردانــه‬ ‫حبیب ا‪...‬‬ ‫شــد بااین‬ ‫ـمی کــه از پیــش‬ ‫ـتگاههای اجرایــی‪،‬‬ ‫خشــک و رسـ‬ ‫شعبانی موثقی‬ ‫یک ســند منســجم‬ ‫همــه دسـ‬ ‫برای حضور کاهش‬ ‫سوانح رانندگی‬ ‫تبدیــل به‬ ‫است رغبت زنان را‬ ‫فرهنگی‪ ،‬موسسهها‬ ‫فعالشده‬ ‫فرهنگی نشــده بود‪.‬‬ ‫افزایش‬ ‫روال اداری موجود‬ ‫نهادهای‬ ‫موضوع صرفــا در‬ ‫ـزا بــرای انجام کار‬ ‫های مردمــی شــد‪.‬‬ ‫وستایی‬ ‫این‬ ‫شعبانی و همافـ‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫امامجمعه شــهر‬ ‫ـکل‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫چیدمان‬ ‫د‬ ‫می‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫جادههای‬ ‫نوعمبلمانشهری‪،‬‬ ‫ـلمین حبیب ا‪...‬‬ ‫فقیه در اســتان و‬ ‫خالصهنمیشودبلکه‬ ‫حجتاالسالموالمسـ‬ ‫نماینده ولی‬ ‫حقوقدانورئیسانجمن‬ ‫سال گذشته شورای‬ ‫سبب حضور بیشتر‬ ‫فرهنگ عمومی‬ ‫در نگرانکننده است‬ ‫مسعودپور صالحی‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در یک‬ ‫کالبدی شهر نیز به‬ ‫اولین جلسه شورای‬ ‫همدان با اشاره به‬ ‫و ویژگیهای‬ ‫ـن کار همدان‬ ‫استان‬ ‫برایرفعاشکاالت‬ ‫موثقی در‬ ‫نیست کهبانواننیز‬ ‫رسانههای استان‬ ‫شــت‪ :‬متولــی ایـ‬ ‫فرهنگیجلسههایی‬ ‫گونهاستوفضایی‬ ‫صنفی مدیران‬ ‫ـال ‪ ۱۴۰۰‬اظهــار دا‬ ‫گفت که امار ســوانح‬ ‫طرحهای شهری‬ ‫سازمان انقالب‬ ‫مردان‪،‬این‬ ‫ـزار کــرد و اکنــون‬ ‫بررسی محققان‬ ‫در سـ‬ ‫بانوان همدانی در‬ ‫راه اســتان همدان‬ ‫است هرچند رئیس‬ ‫ـگ عمومــی برگـ‬ ‫تامل و اندیشه کنند‪.‬‬ ‫حضور خاموش‬ ‫رئیس پلیس‬ ‫ـتایی اســتان شــامل‬ ‫شــورای فرهنـ‬ ‫ریزی شــهری همدان‬ ‫شورای برنامهریزی‬ ‫بتوانند در ان‬ ‫عمومــی تغییراتــی‬ ‫دالیلی که زنان تمایلی‬ ‫همدانقبلاز ابالغ‬ ‫محورهای فرعی و روسـ‬ ‫بانوان در برنامه‬ ‫شــورای فرهنــگ‬ ‫است که یکی از‬ ‫برنامهریزیاستان‬ ‫و اینکه حق‬ ‫رانندگــی در‬ ‫ـاده و همچنیــن‬ ‫شهرداری همدان‬ ‫اییننامــه‬ ‫نشان داده‬ ‫داشت‪ :‬شورای فرهنگ‬ ‫مدیریتو‬ ‫ندارند دور بودن‬ ‫خــورد بــا عابــر پیـ‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فضاهای عمومی شهر‬ ‫برگزاری این نشست این برنامه پیداکرده است‪ .‬او اظهار‬ ‫واژگونــی خــودرو‪ ،‬بر‬ ‫در نظر گرفته‬ ‫نتوانســتهاند در‬ ‫این اییننامه و‬ ‫به حضور در‬ ‫منزلت ارتقا یافت و‬ ‫ابعاد زیباشناسی‬ ‫نگرانکنندهاست‪.‬‬ ‫اینکــه اییننامه‬ ‫ـورای شــهر تاکنون‬ ‫و در نظر گرفتن‬ ‫ازنظــر جایگاه و‬ ‫موتورسیکلتافزایشیو‬ ‫ســت‪ .‬او بابیــان‬ ‫و همینطور شـ‬ ‫عزیزی بیان کرد‪ :‬پنج‬ ‫فضاهای شــهری‬ ‫محلــی خــود در‬ ‫است و عمومــی‬ ‫را اغــاز کــرده ا‬ ‫قانونی شناســایی‬ ‫تضاد یا عدم تغایر‬ ‫و سیاســتهای‬ ‫نافع‪ ،‬ســرهنگ رضا‬ ‫اردیبهشت ابالغشده‬ ‫مشــکالت و خالها‬ ‫عناصر‪ ،‬مبلمان شهری و‬ ‫برنامهریزیهــا‬ ‫گزارش‬ ‫رانندگی‬ ‫انجام‬ ‫نیمه‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫فرهنگی‬ ‫سوانح‬ ‫ـته‬ ‫محیط‪،‬‬ ‫با اعضای شــورای‬ ‫ـهر اقدامی شایسـ‬ ‫های روانشناســی و‬ ‫سال گذشته براثر‬ ‫سند‬ ‫ـورای برنامهریــزی‬ ‫ـد و در جلســهای‬ ‫شـ‬ ‫شــهری با ویژگی‬ ‫طی‪ ۲‬ماه نخست‬ ‫در ایــن راســتا شـ‬ ‫جان خود را از دست‬ ‫و برطرف شـ‬ ‫تحقــق حق زنان بر مطالعات شورای شهر نیز‬ ‫زیــاد فضاهای‬ ‫نفر‬ ‫اعــالم کــرد‪:‬‬ ‫اشــکاالتی مطرح و‬ ‫یــل ایــن کارگروه‬ ‫ـتایی این اســتان‬ ‫همینطور مرکز‬ ‫فرهنگی مطالب و‬ ‫شــکیل داده و ذ‬ ‫شناسیزناناست‪.‬‬ ‫در جادههای روسـ‬ ‫امسال با بیش از ‪۲.۳‬‬ ‫دهند و‬ ‫جامعه شناسان‬ ‫نماینده انقالب‬ ‫کارگروهــی را ت‬ ‫ــلمین شــعبانی‬ ‫جامعه‬ ‫فضاهای شهری‬ ‫رفته است با حضور‬ ‫در مدت مشابه‬ ‫تشکیلمیشود‪.‬‬ ‫حجتاالسالموالمس‬ ‫دادند که این امار‬ ‫بردن تبعیض از‬ ‫که انتظار می‬ ‫وکمیسیونهایی‬ ‫او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مقوله اعمالنظر‬ ‫تاکید رفع شــد‪.‬‬ ‫فرهنــگ عمومی‬ ‫از بین‬ ‫بانــوان بهعنــوان‬ ‫کمیته‬ ‫نفر رســیده اســت‪.‬‬ ‫حاضر در ان بر این‬ ‫جمعهشهرهمدان‬ ‫بایســتی از جســم‬ ‫ـان اینکه شــورای‬ ‫عــدد پارکهــای‬ ‫برابر افزایش به ‪۱۳‬‬ ‫و روانشناسان‬ ‫فقیهدراستانوامام‬ ‫‪ ۵۱‬نفــر در حوادث‬ ‫در این مســیر می‬ ‫موثقــی بابیـ‬ ‫ایجاد یک پارک‬ ‫احــداث مت‬ ‫پیداکرده اســت‬ ‫فضای شــهری با‬ ‫ولی‬ ‫بهصورت رسمی‪،‬‬ ‫نخســت امســال‬ ‫برامدند‪ .‬زنان‬ ‫بوده است‪ .‬صرفا‬ ‫مادر کاســته و ذهن‬ ‫ـی ازنظــر قانونی‬ ‫ـی کــه میتواند‬ ‫همچنیــن در ‪ ۲‬ماه‬ ‫دستگاهها فرهنگی‬ ‫کنند نیز منفعل‬ ‫حضــور دختران‬ ‫مجروحشدهاند کهاین‬ ‫جایــگاه خوبـ‬ ‫مردانه‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫الگوی‬ ‫اقداما‬ ‫شدت‬ ‫و‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫اییننامه‪ ،‬ســند‬ ‫از‬ ‫زنانه‬ ‫همه‬ ‫شهری‬ ‫ـ‬ ‫ـی‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫ک‬ ‫‪32‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫خود و ســوژگی‬ ‫میکردند ی‬ ‫اولویتهای فرهنگی را‬ ‫تواند شــهری که‬ ‫را بهسوی فضای‬ ‫ـادی زنــان در ایــه‬ ‫روستاییاستانهمدان‬ ‫ـت‪ :‬پیــش از ابــالغ‬ ‫برای بانوان نمی‬ ‫شــاخصهایی متمرکز‬ ‫شــرفت مردانه‬ ‫‪ 26-23‬و همینطور‬ ‫قالب خارج اقتصـ‬ ‫ـتند و مکتوب باید‬ ‫بوده است‪ .‬او به‬ ‫جادههای‬ ‫اظهــار داشـ‬ ‫الگوی پی‬ ‫خودجوشپیگیریشد‬ ‫دهد موثر باشد‬ ‫درصحنه کار و اجتماع‬ ‫شده است را از این‬ ‫خود را بر اســاس‬ ‫سال گذشته‪ ۱۸‬نفر‬ ‫مسـ‬ ‫الگوی پدر یا همان‬ ‫پیشرفت مردانه سوق‬ ‫سپس کارگروهها اقدام به شناسایی فرهنگیاستانبهصورت‬ ‫ترسیم و منسجم‬ ‫امار در مدت مشابه‬ ‫ان نقش شعیب‬ ‫ـرد‪ .‬پــس انچــه در‬ ‫روستایی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فضای قدرتمند‬ ‫با الگوی‬ ‫نخبگان استان شکل‬ ‫ارائه دهند‬ ‫دنیای زنانه را بر‬ ‫ـذف یکی و تســلط‬ ‫ـی دیگــر اشــاره کـ‬ ‫سوانح در جادههای‬ ‫اساس اولویتها‬ ‫که بتوانند در‬ ‫افرینی کنند‪ .‬البته‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫روایا‬ ‫موجود‬ ‫راستا کارگروهی از‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫بر‬ ‫معنای‬ ‫وقوع‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫ـات‬ ‫کرده‬ ‫زیباشناسی‬ ‫نسبت‬ ‫علل‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ــه ایــن امــر بــه‬ ‫خودرو در رشد سوانح‬ ‫اولویتهای فرهنگی‬ ‫ـرفت مردانه‪ ،‬نقش‬ ‫برای حضور بانوان‬ ‫اشاره به‬ ‫مردان مسلمان‬ ‫مصوب و در این‬ ‫و‬ ‫استان و امامجمعه‬ ‫دو نگاه ضرورت‬ ‫ـودن به البت‬ ‫دینی بر بانوان و‬ ‫الگوی پیشـ‬ ‫وتورســیکلت‪ ،‬عابر و‬ ‫ارامش و امنیت را‬ ‫فرهنگ عمومی‬ ‫نماینده ولیفقیه در‬ ‫بلکه وجود هــر‬ ‫انهــا به شــبیه بـ‬ ‫شهری‪ ،‬فضای‬ ‫در فعالیتهای‬ ‫بندد و بتواند‬ ‫ســه مولفه م‬ ‫اماده و در شورای‬ ‫هستند که مهمترین‬ ‫دیگری نیســت‬ ‫ـلمین گرفت‪.‬‬ ‫بانــوان و تمایــل‬ ‫نقشافرینــی انهــا‬ ‫ایجاد کند‪ .‬از مبلمان‬ ‫نخبگان اســتان‬ ‫به کار میگیریم‬ ‫سند‬ ‫ـتایی موثر‬ ‫حجتاالسالموالمسـ‬ ‫گذر حضــور‬ ‫مردانه برای حضور‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫معماریهایی که‬ ‫اصالح حضورشــان و‬ ‫فضاهای عمومی‬ ‫روشن است؛ اما‬ ‫رانندگی جادههای روسـ موتورســیکلت در این محورها‪،‬‬ ‫شــهر همدان‬ ‫الگوی پیشرفت‬ ‫اجــرا میشــود‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬امروز در‬ ‫در‬ ‫ـایر مــوارد نیاز بــه‬ ‫مستمر برنامهای‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫است‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫های‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫امده‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫پدر‬ ‫دستگاه‬ ‫اجتماعی‬ ‫دهد‪ ،‬الگوی‬ ‫اجتماعی ناشی از شرایط‬ ‫نگاه زنانه شــکل‬ ‫برگزاری نشستهای‬ ‫ــای کالبدی و سـ‬ ‫فراوانــی تصادف‬ ‫ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫عمومی مختلف‬ ‫مقوله نشان می‬ ‫رئیس پلیسراه اســتان‬ ‫ویژگیه‬ ‫چقــدر بــر مبنای‬ ‫علــت‬ ‫به همدان با‬ ‫شعبانی موثقی‬ ‫فعالیتهای مختلف‬ ‫نامهجدیداز تهران‬ ‫عمومی بانوان و افکار‬ ‫مبلمان شــهری که‬ ‫تجربه زیسته در این‬ ‫هایخودرامستند‬ ‫روشــنایی اســت‪.‬‬ ‫بهشدت بر اساس‬ ‫کردندتااینکهایین‬ ‫باالی مردان در‬ ‫از محیط کار تا‬ ‫دارد‪ .‬این امر مطالبه‬ ‫ـهری را زمان و‬ ‫فرهنگیبایدبرنامه‬ ‫نقص سیســتم‬ ‫سیســتم روشــنایی‬ ‫شهری است که‬ ‫دیگــر فضاهــا‬ ‫فرهنگ راطراحی‬ ‫پررنگتر و پراکنش‬ ‫همت مدیران شـ‬ ‫که این مسیر که از‬ ‫ــور در فضاهای‬ ‫متولی‬ ‫حاکم بر فضای‬ ‫ـت‪ :‬باوجود نقص‬ ‫بهواســطه حضور‬ ‫درعینحال شورای‬ ‫فعاالنه شــورا و‬ ‫ـرس زنان برای حض‬ ‫بااینوجود مقرر شد‬ ‫ایجادشده است‪.‬‬ ‫همدان اظهار داشـ‬ ‫ـرده‪ ،‬مــردان دارای‬ ‫و نظارت‬ ‫دیگر کاربران جاده‪،‬‬ ‫دبیرخانه ارائه دهند‬ ‫میتوانــد از تـ‬ ‫ـرده و ابالغ و‬ ‫پیشرفت مردانه‬ ‫محققــان شــهری‬ ‫ـای گوناگــون نامبـ‬ ‫وسیله نقلیه از سوی‬ ‫ـی الــزاماور پیداکـ‬ ‫الگوی الگوی‬ ‫ـد؟ کارشناســان و‬ ‫بودهپیگیریشود‪.‬‬ ‫در زمینههـ‬ ‫طلبمیکند‪.‬‬ ‫و دیده نشدن‬ ‫شدت مردانه‬ ‫ـی جایــگاه قانونـ‬ ‫ـردد در جادههای‬ ‫به زنان بودهاند و‬ ‫اجتماعی از منظر‬ ‫شــهری بکاهـ‬ ‫االجرا سابق‬ ‫فضاهای شهری به‬ ‫بایــد تبعیــض بر‬ ‫عمومـ‬ ‫هنگام اقدام بــه تـ‬ ‫پیشرفتی افزون نســبت‬ ‫امضایاستاندار الزم‬ ‫در عرصههای‬ ‫مدیریــت شــهری‬ ‫موتورســواران شــب‬ ‫است‪ .‬هرچند قالب‬ ‫نقش زنان‬ ‫موجــب افزایش‬ ‫تمامیمصوباتانبا‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫شــهری برچینــد‬ ‫پیشرفت را حاکم کرده‬ ‫ایــن اقــدام انها‬ ‫خلقشدهاند‬ ‫گونهای اســت که‬ ‫ـیت را از فضاهــای‬ ‫ـتای میکننــد که‬ ‫قران و احادیث‬ ‫در دین مردانه‬ ‫رگههــای تاریخی‬ ‫ـهری موجــود به‬ ‫است‪ .‬سرهنگ عزیزی‬ ‫اســاس جنسـ‬ ‫روسـ‬ ‫مقوله موردنظــر‬ ‫پیشــرفت مردانه‬ ‫شاهد افزایش امنیت‬ ‫فضاهــای شـ‬ ‫حوادث رانندگی شده‬ ‫فضایی روبرو میشوند‬ ‫ـت‬ ‫بــودن الگــوی‬ ‫کردهاند که بایستی‬ ‫مــردان را الگوی‬ ‫ـه در جادههــای‬ ‫چشــمگیر‬ ‫در خصــوص اهمیـ مختلفی وجود دارد که‬ ‫هنگام ورود به ان با‬ ‫و بهخودیخــود‬ ‫مقابل مطرح‬ ‫موتورســوارانی کـ‬ ‫همدان بهعنوان یکی‬ ‫دهد‪ ،‬زنان به‬ ‫اسالم ایات و روایات‬ ‫و فرهنگــی دارد‬ ‫زنانه در شهر باشیم‪.‬‬ ‫ـه داد‪ ۱۰۰ :‬درصــد‬ ‫مردانــه اســت که‬ ‫اجتماعی نمود می‬ ‫هستند‪ ،‬همچنین‬ ‫اسالمی‬ ‫مختلف اجتماعی‪،‬‬ ‫مبین‬ ‫ادامـ‬ ‫برای جسم‬ ‫ـار از هنجارهــای‬ ‫فاقد کاله ایمنی‬ ‫پیشرفت در عرصههای‬ ‫ـان در عرصههای‬ ‫اصلی صنعت چاپ‬ ‫احقاق کــه سرشـ‬ ‫ـت‪ .‬ایــن فضاهای‬ ‫روستایی تردد دارند‬ ‫بر حضور زنـ‬ ‫از متولیان‬ ‫وبیمهنامهوسیله‬ ‫طــرح در خانه اسـ‬ ‫ـدن زمان در پی‬ ‫ســت کــه در این‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫گواهینامهرانندگی‬ ‫بانوان نیز با ســپری شـ‬ ‫ـادی اشارهشــده ا‬ ‫هنجارهــای م‬ ‫مدیــرکل‬ ‫فضای مناسبی را برای‬ ‫‪۹۵‬درصدانهافاقد‬ ‫سیاســی و اقتصـ‬ ‫پیشرفت مردانه‬ ‫شرکت زنان اما‬ ‫وقوعواژگونیخودرو‬ ‫و نشــر‪،‬‬ ‫ـدان از راهانــدازی‬ ‫سهیم شدن در الگوی‬ ‫‪ 12‬سوره ممتحنه‪،‬‬ ‫اوبابیاناینکهامار‬ ‫اســالمی همـ‬ ‫مجتمــع فرهنگی‬ ‫ایه‬ ‫پی‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫توان‬ ‫خود‬ ‫ایــن امــر در‬ ‫زمینه می‬ ‫اظهار داشت‪ :‬وجود‬ ‫نقلیهمی‬ ‫هجرت‪ ،‬اســتقالل‬ ‫نشــر در همدان‬ ‫ـتایی زیاد اســت‪،‬‬ ‫مــوزه چــاپ و‬ ‫اجتماعی‪-‬سیاســی‬ ‫ـی ســینا فراهــم‬ ‫در جادههای روسـ‬ ‫هنــری بوعلـ‬ ‫در نهضــت‬ ‫اصلی امکان تخلف‬ ‫تخلف در جادههای‬ ‫فرهنگ و ارشــاد‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫احمدرضااحسانی‬ ‫کرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫دوربیــن ثبت‬ ‫رانندگان سلب کرده‪ ،‬اما‬ ‫فارس‪ ،‬احمدرضا‬ ‫خـــبر‬ ‫به گزارش‬ ‫ـدان بابیان اینکه‬ ‫غیرمجاز سرعت را از‬ ‫منطقه غرب کشور‬ ‫اســالمی همـ‬ ‫روستاییبهواسطه‬ ‫و افزایش‬ ‫راهانــدازی مــوزه‬ ‫فضا میتواند به‬ ‫ورودبهجادههای‬ ‫احســانی از‬ ‫همکاریاتحادیه‬ ‫تجهیزات و‬ ‫ــوزه منطقــهای‬ ‫همینافرادهنگام‬ ‫اینموزهبا‬ ‫برابر حــد مجاز‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫ــر در همــدان‬ ‫دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬م‬ ‫ســرعتی‪ ۲‬تا ســه‬ ‫چــاپ و نش‬ ‫اعتبــار نیاز دارد‪،‬‬ ‫ـاپ یکی از فراخوانراهاندازی منتشرشده است افزود‪:‬‬ ‫خدمــات ارائــه‬ ‫ـود ابــزار کنترلی‪ ،‬با‬ ‫حفظ و مرمت اثار‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫اینکه صنعت چـ‬ ‫مــدان بیان کرد‪:‬‬ ‫منطقهای غرب کشور‬ ‫چاپخانهداران همدان‬ ‫نبـ‬ ‫ضــرورت فرهنگی برای‬ ‫مرحله امســال به‬ ‫بــر داد و بابیــان‬ ‫پلیسراه اســتان ه‬ ‫درخواســت شــده در‬ ‫نیمی از پروژه موزه‬ ‫فرهنگی اســت‬ ‫خ‬ ‫امیدواریــم این‬ ‫تردد میکنند‪ .‬رئیس‬ ‫شان فرهنگی بر‬ ‫ـرح داد‪ :‬یــک‬ ‫جادههای روستایی‬ ‫فعاالن این حوزه‬ ‫معماری حدود‬ ‫های مهــم توســعه‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫شــود و عالوه بر‬ ‫وی در ادامه شـ‬ ‫ایــن از همه‬ ‫پیشبینیشــده برای‬ ‫زیرســاخت‬ ‫مرحله بعــدی اعتبار‪،‬‬ ‫تجهیزات و اثار خود‬ ‫ـی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫مهم تلقی می‬ ‫ـرفت کرده اســت‪.‬‬ ‫ـی بــرای همدان‬ ‫دیربــاز تاکنــون در‬ ‫میزان سرعت‬ ‫تمایل برای نمایش‬ ‫کیلومتــر بر ســاعت‬ ‫میــراث فرهنگـ‬ ‫پایتخت تاریخ‬ ‫اتمام برســد و با‬ ‫خواهد شــد‪ .‬پیشـ‬ ‫زیرســاختهای فرهنگـ‬ ‫کــرد‪ :‬همــدان از‬ ‫مدیــرکل‬ ‫همدان در جایگاه‬ ‫های صورت‬ ‫کیلومتــر و در روز ‪۵۰‬‬ ‫اتحادیه داشــته‬ ‫اختصــاص ‪۳۴‬‬ ‫ـزات مــوزه انجــام‬ ‫اظهــار‬ ‫موزهای کیفیــت‬ ‫ـراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫پیشرفت تکنولوژی‬ ‫استانی مانند‬ ‫شــبهنگام‪۴۰‬‬ ‫هماهنگــی الزم را با‬ ‫ــتان همــدان از‬ ‫مسیرهایروستایی‬ ‫داخلــی و تجهیـ‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل میـ‬ ‫باوجود ‪ ۲۳‬هزار شیء‬ ‫عرصه پیشرو بوده و با‬ ‫صنایعدســتی اس‬ ‫ـه افزایــش نرخ‬ ‫شده در مــوزه‪،‬‬ ‫سرعتخودروهادر‬ ‫اندازی موزه چاپ‬ ‫اعتبــار بــه مــوزه‬ ‫بســیار مهــم اسـ‬ ‫ــرد‪ :‬بــا توجه بـ‬ ‫استان همدان درباره‬ ‫و تمدن ایران و‬ ‫در اســتان بهروز‬ ‫است‪،‬درحالیکه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با راه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫ـاعت نیز میرســد‪.‬‬ ‫مالمیــر مطــرح ک‬ ‫قبل و همچنین‬ ‫صنعت چاپ هم‬ ‫پنج یا شش برابر‬ ‫ـگری و صنایعدستی‬ ‫به باشند‪ .‬او‬ ‫‪ ۱۳۰‬کیلومتر بر سـ‬ ‫کاوشهای ســالهای‬ ‫میلیــارد و‬ ‫ارزشمند چاپ‪،‬‬ ‫جاری خبر داد‪.‬‬ ‫نوین‪،‬‬ ‫سه سال قبل که‬ ‫بر اینکــه با توجه‬ ‫بیان کرد‪ :‬موزه‬ ‫موزه گردشـ‬ ‫ســتان همــدان به‬ ‫اثار و تجهیزات‬ ‫کشــور در ســال‬ ‫از‬ ‫افزایش‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫دو‬ ‫حا‬ ‫نیز‬ ‫عوامل‬ ‫مانند‬ ‫تاکید‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ـگری‬ ‫ارائه‬ ‫مصالح‬ ‫به‬ ‫در دیگر موزهها‬ ‫منطقهای غرب‬ ‫ـت‪ .‬احســانی با‬ ‫عابــران را از دیگر‬ ‫ایجاد همدان و‬ ‫اعتبارات موردنیاز نیز‬ ‫این موزه بر گردشـ‬ ‫مجموعه فرهنگی و‬ ‫ـنا‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫وجود اشیاء موزهای‬ ‫اسـ‬ ‫ســرهنگ عزیزی‪ ،‬تردد‬ ‫ــی از مهمترین‬ ‫اســتاندارد تاثیر‬ ‫این حــوزه‪ ،‬برنامه‬ ‫قیمت و براورد‬ ‫گفتوگو با ایسـ‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اغلب‬ ‫قابلتوجهی بــه‬ ‫تواند بهعنوان یک‬ ‫است‪ ،‬شــده‪،‬‬ ‫ســیل قابلتوجــه‬ ‫است؛ همچنین‬ ‫که از یــک موزه‬ ‫علــی مالمیر در‬ ‫گرفت ظرفیت‬ ‫های روستایی عنوان‬ ‫منطقــهای می‬ ‫افزایش پیداکرده‬ ‫پتان‬ ‫اقتضــا میکنــد‬ ‫نوع خود بینظیر‬ ‫بــر مانــدگاری‬ ‫موردبررســی قرار‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫سوانح در جاده‬ ‫ازعرضجادهعبور‬ ‫شناســی برخــوردار‬ ‫شاهد ملــی‬ ‫همین نسبت‬ ‫اختصاص این اعتبار در‬ ‫گردشــگری اســتان‬ ‫چاپ در اســتان‬ ‫هنری استان‬ ‫ترددوسایلنقلیه‬ ‫پیش برود بهزودی‬ ‫در حــوزه باستان‬ ‫‪ ۸۵‬اغازشــده‪،‬‬ ‫مــوزه‬ ‫جاذبههــای‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫افرادبیتوجهبه‬ ‫پروژه با این شتاب‬ ‫بینالمللــی‬ ‫این پروژه از ســال‬ ‫مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫وجود دو پروژه‬ ‫ـان کــرد‪ :‬اداره کل‬ ‫این‬ ‫حادثهسازاست‪.‬‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگرچه‬ ‫ـالهای اگر‬ ‫اشــاره به اینکه‬ ‫گردشگر تاثیر بسیار‬ ‫خاطرنشـ‬ ‫بسیارخطرناکو‬ ‫خواهیم بود‪ .‬مدیرکل‬ ‫غالــب کار در سـ‬ ‫باشــد‪ .‬مالمیر با‬ ‫میکنند که‬ ‫کنار هم ازلحاظ‬ ‫ســمت مهــم و‬ ‫حال اتمام ان‬ ‫استان همدان بابیان‬ ‫و مخزن امن در‬ ‫امــا ق‬ ‫ان بهســرعت در‬ ‫و صنایعدستی‬ ‫موزه منطقهای‬ ‫انجامشــده و رونــد‬ ‫گردشــگری‬ ‫ـزات ان حــدود‬ ‫ضبط ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫اینکــه اســکلت‬ ‫اخیــر‬ ‫داخلــی و تجهیـ‬ ‫ـت‪ .‬وی بابیــان‬ ‫اینکــه معمــاری‬ ‫خواهدشد‪.‬مدیر‬ ‫کشف و‬ ‫پیشــرفت اسـ‬ ‫مرحله پایانی اســت‪،‬‬ ‫عزیزهمدانی‬ ‫سوخت گازوئیل‬ ‫ســاختمان بتنــی مــوزه در‬ ‫شــهرداری همدان‬ ‫منطقه یک‬ ‫یک مطرح کرد‪:‬‬ ‫همــدان از اغــاز‬ ‫لیتر‬ ‫مدیر منطقه‬ ‫شــهردار‬ ‫ــی از مهمتریــن‬ ‫خـــبر‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬یک‬ ‫ـان پاســداران بــا‬ ‫قاچاق‬ ‫تعریــض خیابـ‬ ‫مباحث شهرســازی و‬ ‫شــهروندان شــد‪.‬‬ ‫اصول در‬ ‫حسینیه امام (ره)‬ ‫بالطبــع ســالمت‬ ‫گفت‪ ۳۰:‬هزار لیتر‬ ‫جداره سازی‬ ‫فضاهایشهری که‬ ‫شــهروندی و‬ ‫انتظامی اســتان همدان‬ ‫جاری بیــش از ‪236‬‬ ‫نیزبهتبعان‬ ‫فرمانده‬ ‫صابر گفت در ســال‬ ‫کشفوضبطشد‪.‬‬ ‫ســرزندگی و پویایی این‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دهبانــی‬ ‫قاچاقدر همدان‬ ‫نگهداری فضای سبز‬ ‫عباس صوفی‬ ‫سبب‬ ‫صوفــی گفــت‪:‬‬ ‫سوخت گازوئیل‬ ‫جهت توسعه و‬ ‫ـلمان امیــری افزود‪:‬‬ ‫افزایشنقشاجتماعی‬ ‫عبــاس‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫صداوســیما‪ ،‬ســردار سـ‬ ‫لحاظ شده است‬ ‫فضاها‪،‬‬ ‫ـداران (کرمانشــاه)‬ ‫شهرداری منطقه یک‬ ‫به گزارش‬ ‫زمان گشت زنی‬ ‫جایی در دو بخش‬ ‫خیابان پاسـ‬ ‫یــت انســانها‬ ‫اقتصادی اســتان‬ ‫در بودجه‬ ‫توجه هرچه بیشــتر‬ ‫سهولت در امر جابه‬ ‫ــز اصلــی فعال‬ ‫پلیس امنیت‬ ‫از معابر قدیمی‬ ‫دهنده نگاه ویژه و‬ ‫کامیون نفتکش‬ ‫شــهرها مرا ک‬ ‫ـطه انها و‬ ‫همدان یکــی‬ ‫ضوابط شهرسازی‬ ‫عظیمــی از زندگی‬ ‫ماموران اســتحفاظی به یک دستگاه‬ ‫که نشــان‬ ‫اســت که بهواسـ‬ ‫ان در این منطقه‬ ‫پیاده میشود اعمال‬ ‫ســانها بخشــی‬ ‫در شــهر همــدان‬ ‫فضای ســبز و اهمیت‬ ‫بالفاصله ان را متوقف‬ ‫در حوزه‬ ‫ان‪ ،‬سواره و‬ ‫هســتند و ان‬ ‫خیابان پاســداران‬ ‫و پرتــردد‬ ‫عالوه بر ایجاد‬ ‫به مقوله‬ ‫خمینــی (ره) در‬ ‫تریــن پروژههــای‬ ‫تردد بود‪ ،‬مشکوک و‬ ‫نــی صابر افــزود‪:‬‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ـری حســینیه امــام‬ ‫مــه یکــی از مهم‬ ‫خود را در ان سپری‬ ‫اســت‪ .‬دهبا‬ ‫که در حال‬ ‫این خودرو ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫نیــز از معابــری‬ ‫اجتماعی محلی برای‬ ‫اســت‪ .‬او در ادا‬ ‫قرارگیـ‬ ‫ـان عبور میکنند‬ ‫کرد‪ :‬در بازرســی از‬ ‫فاز جدید بوستان‬ ‫در شــهر همــدان‬ ‫ـادی از این خیابـ‬ ‫برای تعامــالت‬ ‫کردند‪ .‬او تصریح‬ ‫جاری را احداث‬ ‫(کرمانشــاه)‬ ‫ومجوزهایالزم‬ ‫شــهروندان زیـ‬ ‫محیطــی‬ ‫به ازدیاد حضور‬ ‫ـات فراغــت نیــز‬ ‫فضای سبز سال‬ ‫فاقدمدارکقانونی‬ ‫در این محدوده‬ ‫اغازشــده اســت و‬ ‫شود که با توجه‬ ‫ـی و گــذران اوقـ‬ ‫اوقات شاهد ترافیک‬ ‫لیتر گازوئیلقاچاق‬ ‫که از ابتدای ســال‬ ‫محســوب می‬ ‫همدان با اشاره به‬ ‫تبــادل فرهنگـ‬ ‫ضوابط شهرســازی از‬ ‫که گاهی‬ ‫عمومی شهری‬ ‫ارم دانســت‬ ‫فرمانده انتظامی استان‬ ‫مناســبی در حال‬ ‫ســرزندگی فضاهای‬ ‫راستاتعریضخیابانپاسداران شــهروندان نیازمند اعمال‬ ‫ـی ان با ســرعت‬ ‫کشف شــد‪.‬‬ ‫محمولهنفتیبرابر‬ ‫هستیم‪،‬درهمین‬ ‫میباشــند‪.‬‬ ‫کندرو و پیــادهرو‬ ‫مطلوبتر و جذابتر‬ ‫عملیــات اجرایـ‬ ‫حسینیهامام(ره)یکی‬ ‫میلیونریالیاین‬ ‫توجه به حضور‬ ‫ـض معبر‪ ،‬احــداث‬ ‫یک فضای امنتر‪،‬‬ ‫ارزش‪ ۲‬میلیاردو‪۱۰۰‬‬ ‫(کرمانشاه)باجدارهسازی‬ ‫که این پروژه با‬ ‫دستگاهنفتکش‬ ‫طی قبیل تعریـ‬ ‫تعریض بااراده و‬ ‫پیشــرفت اســت‬ ‫های بیشــتر برای‬ ‫را بــه‬ ‫گفت‪:‬دراینزمینهیک‬ ‫شهرداری منطقه یک‬ ‫مناطق شهر در بلوار‬ ‫اشاره به اینکه این‬ ‫برای ارائــه گزینه‬ ‫کارشناسان‪،‬‬ ‫در‬ ‫تمامی‬ ‫مراجع‬ ‫مهم‬ ‫با‬ ‫این است‪ .‬او‬ ‫کــه ظرفیــت‬ ‫از اولویتهای‬ ‫نظر‬ ‫شهروندان همدانی از‬ ‫ــد که پرونده در‬ ‫استانوامامجمعه‬ ‫انتخابی افراد فراهم‬ ‫عملیات عمرانی‬ ‫رضایت حداکثری‬ ‫متهم دســتگیر ش‬ ‫عنوان کرد دسترســی‬ ‫نمایندهولیفقیهدر‬ ‫ـای اجتماعی و‬ ‫اخیر بوده است که‬ ‫توقیف و یک‬ ‫میتواند باعــث‬ ‫های طبیعی ندارند‬ ‫شهرداری خواست‬ ‫فعالیتهـ‬ ‫ـینیه امام خمینی‬ ‫افزایش رشــد شــتابان‬ ‫سالیان‬ ‫ـداری ان‪ ،‬و بوســتان ارم‬ ‫ـت سیســتم‬ ‫حالرسیدگیاست‪.‬‬ ‫توافقاتی که با حسـ‬ ‫گفت‪ :‬تمامی تالش‬ ‫ـبز‪ ،‬حفــظ و نگهـ‬ ‫ارائــه میدهــد‪.‬‬ ‫ـته اجراشــده اسـ‬ ‫قضائیدر‬ ‫معابر همدان و‬ ‫پروژه اغاز شد‪ .‬او‬ ‫نــه بــه فضای سـ‬ ‫بیان کرد‪ :‬این معبر‬ ‫میکنــد‬ ‫عدالت شهروندانباشد‪.‬‬ ‫سوئی را در پی‬ ‫ـی ســالیان گذشـ‬ ‫ادامــه عملیــات‬ ‫ترافیکیباشناسایی‬ ‫عادال‬ ‫صورت پذیرفته اســت‬ ‫ی گذشــته‪ ،‬اثار‬ ‫مذکــور طـ‬ ‫توســعه پایدار و‬ ‫شــهروندان قرارگرفته‬ ‫صابــر همچنیــن‬ ‫همدانحلمشکالت‬ ‫شــهری در دهه‬ ‫های اساســی در‬ ‫ـت کــه (ره)‬ ‫میلیاردریالیتملک‬ ‫اغلب مردم احساس‬ ‫مورد اســتقبال‬ ‫دهبانــی‬ ‫ـال از مولفه‬ ‫عملیات اجرایی‬ ‫منطقــه یــک با‬ ‫بازگشــایی انهاسـ‬ ‫ترین مشکالت‬ ‫مترمربعیبااعتباری‪۸۰‬‬ ‫که بســیار‬ ‫انجا که امروزه‪،‬‬ ‫منطقه یک که در سـ‬ ‫شــند و شــهرداری‬ ‫والیت و اتمام‬ ‫ـتعد‪ ،‬تعریــض و‬ ‫است‪ .‬او هزار‬ ‫تعداد ماشــیناالت‬ ‫داشته تا‬ ‫بزرگ‬ ‫ـرای زندگــی و‬ ‫ـال این اجرایــی پارک‬ ‫اجتماعــی میبا‬ ‫مسـ‬ ‫حال شــهرداری‬ ‫ـان بــا مســاحت‬ ‫یکی از این معابر‬ ‫مناطــق شــهری بـ‬ ‫ـت که با افزایــش‬ ‫فضای ســبز به دنبـ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بلــوار ارم را به‬ ‫محلــهای قهرمـ‬ ‫خیابان کرمانشاه نیز‬ ‫یکی شــده اسـ‬ ‫میکننــد کــه‬ ‫پروژههای عمرانی‬ ‫ـش هرچــه بیشــتر‬ ‫ـات پیادهروســازی‬ ‫تخریب هرچه سریعتر‬ ‫گذشت یک در پارکهــای‬ ‫و مرور شهروندان‬ ‫مســاحت ‪7000‬‬ ‫احداث افزایـ‬ ‫نیست‪ .‬رشد جمعیت شهرها گذشــته عملیـ‬ ‫داریم تا عملیات‬ ‫ـاره اینکه پس از‬ ‫اینکه تسهیل عبور‬ ‫ـع و کمالابــاد با‬ ‫فعالیت مطلوب‬ ‫فــاز جدیدی از‬ ‫است سعی‬ ‫تخریب کاملعملیات‬ ‫مهم اســت‪ .‬او با اشـ‬ ‫چــون ترافیــک‪،‬‬ ‫بابیان‬ ‫شاهد ‪ 10200‬مترمربـ‬ ‫ســاند هماکنون‬ ‫وسانات قیمتی است‬ ‫شهرداری همدان بوده‬ ‫مهم فضای ســبز‬ ‫ـود مســائلی هم‬ ‫روســازی بلوار ارم‬ ‫برسدوبهمحض‬ ‫اتمام ر‬ ‫در همین رابطه‬ ‫دیگر پروژههای‬ ‫اقدامات مهم در‬ ‫بهنوبــهی خـ‬ ‫است بهپایان‬ ‫اتمام پروژه پیاده‬ ‫ریزی این معبر نیز‬ ‫اغاز کرده است‬ ‫پیادهروی مترمربــع را از‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫جدیتپیگیریشده‬ ‫ـت که عملیات‬ ‫مدیــر ســال از‬ ‫ـش کارگاههــای صنعتــی و بوســتان ارم را‬ ‫زیرسازی و اسفالت‬ ‫زیاد شهروندان به‬ ‫شــهرداری دانسـ‬ ‫دهبانــی صابــر‬ ‫طیسالیاناخیربا‬ ‫شــهرداری همــدان یکی‬ ‫ســروصدا‪ ،‬افزایـ‬ ‫این تســطیح‪،‬‬ ‫رغبت و عالقه بسیار‬ ‫ـته اســت‪ .‬یکی‬ ‫هرچه در منطقه یک‬ ‫یــی را مســعود‬ ‫که‬ ‫تخریب و خاکبرداری‬ ‫ـان و کمالابــاد‬ ‫پروژههــای عمرانی‬ ‫ـهری را در پی داشـ‬ ‫ابراز کرد با تعریف‬ ‫گفتوگو‬ ‫باهم میخوانیم‪:‬‬ ‫صورتمیپذیرد‪.‬‬ ‫پارکهــای قهرمـ‬ ‫عنوان کرد‪ :‬عملیات‬ ‫ـهری را مشــکالت‬ ‫مدیــر‬ ‫مزاحمت شـ‬ ‫منطقه هســتیم‬ ‫ترتیب دادیم که‬ ‫زیستمحیطی و‬ ‫میتوان اجرایــی در‬ ‫تحویلشهروندان‬ ‫پروژههای عمرانی شـ‬ ‫ـند و در اختیــار‬ ‫عنوان در این‬ ‫منطقه یک‬ ‫برای حل مسائل‬ ‫محور در شهر هم‬ ‫اغازشدهاستوبهزودی‬ ‫از چالشهای‬ ‫اتمــام میرسـ‬ ‫اینکه شهرها به‬ ‫چون شهرداری درامد‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫حل‬ ‫قابل‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫بابیان‬ ‫ـه‬ ‫معبر‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫محلی‬ ‫پروژه‬ ‫ان زندگــی بــهزودی‬ ‫مدیر منطقه یک‬ ‫ـانها بیشتر‬ ‫محیط شهری به‬ ‫قرار میگیرند‪.‬‬ ‫از شــهری کــه در‬ ‫ـت و زندگــی انسـ‬ ‫تبدیل هر چهبهتر‬ ‫اقتصادی دانست و گفت‪ :‬اساساً ها محقق نشده‬ ‫شهروندان عزیز همدانی‬ ‫ــت شــهروندان‬ ‫ـاد فضــای ســبز‬ ‫ـای تمرکــز فعالیـ‬ ‫ندارد‪ ،‬بودجه پروژه‬ ‫ـث رشــد ورزش‬ ‫تضمین کنند رضای‬ ‫شــهروندان‪ ،‬ایجـ‬ ‫کانونهـ‬ ‫پایدار و مستمری‬ ‫ـش داد هــم باعـ‬ ‫ــی در گفتوگو‬ ‫زیســت بــرای‬ ‫پایــداری خود را‬ ‫های درونشــهری‬ ‫میکننــد را افزایـ‬ ‫شــود‪ .‬علی فتاح‬ ‫ـرای اینکــه بتوانند‬ ‫ـژه ایجــاد پارک‬ ‫ـروژه طوالنــی می‬ ‫کارکــردی متاثر از‬ ‫بـ‬ ‫شــدن پروژههای‬ ‫شــهری‪ ،‬بهویـ‬ ‫و پـ‬ ‫یــرش ســاختار و‬ ‫بر اینکــه طوالنی‬ ‫مــدان در ضلع شــرقی بلوار چــارهای جــز پذ‬ ‫ایســنا‪ ،‬با تاکید‬ ‫ـت‪ .‬پــارک ارم ه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نبود‬ ‫بــا‬ ‫دو فــاز از پــارک‬ ‫اسـ‬ ‫پروژه میشــود‪،‬‬ ‫ســت و تاکنــون‬ ‫عمرانی باعث گرانی‬ ‫ــود خودبهخود‬ ‫ارم قرارگرفتــه ا‬ ‫باعــث میش‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کاهش‬ ‫خـــبر‬ ‫درامــد پایــدار شــهرداری شــهرداری تاثیــر بگــذارد‬ ‫ضروری دانســت و‬ ‫در دوره شــیوع‬ ‫پروژههــای عمرانــی‬ ‫شــهرداری همــدان‬ ‫‪ ،۹۷۴‬رزن ‪،۷۲۷‬‬ ‫اتوبوسرانــی را‬ ‫شــهرداری قدرت‬ ‫بــر روی‬ ‫‪ ،۹۲۰‬تویســرکان‬ ‫ـر اتوبوسرانــی‬ ‫ـای نــاوگان‬ ‫رســیدن بودجه‪،‬‬ ‫ایــن اقــدام در‬ ‫‪ ،۷۴۶‬بهــار‬ ‫مدیـ‬ ‫کبودراهنــگ ‪۹۷۸‬‬ ‫خــل اتوبوسهـ‬ ‫طوریکــه بــا دیر‬ ‫نخواهیــم داشــت و‬ ‫مهمترین راهکار‬ ‫‪ ،۲۶۹‬فامنیــن ‪ ۳۰۱‬و‬ ‫ورود بــه دا‬ ‫به‬ ‫ســک کرونــا‬ ‫پروژه را پیش ببرد‪ .‬او‬ ‫ـذاری اجتماعــی‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫درگزیــن‬ ‫تاکنون ســه هزار و‬ ‫ـهری بــدون ما‬ ‫ضــرورت فاصلهگـ‬ ‫نخواهد داشت‬ ‫پروژههای عمرانی‬ ‫افزود‪ :‬همچنین‬ ‫ونقــل درونشـ‬ ‫نظارتی راســتای‬ ‫چالشهای اقتصادی‬ ‫شهرداری همدان‬ ‫نفر اســت‪ .‬او‬ ‫حمل‬ ‫نفــر در نهاوند و‬ ‫رانندگان و نیروهای‬ ‫مدیر اتوبوسرانی‬ ‫برونرفــت از‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬در‬ ‫ـر‪ ۲ ،‬هــزار و ‪۱۸۵‬‬ ‫ممنوع است و‬ ‫ســک است‪.‬‬ ‫پایدار دانســت و‬ ‫پزشــکی اســتان‬ ‫‪ ۱۵‬نفــر در مالیـ‬ ‫در اتوبوسهــا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫درامدهای‬ ‫شهرستان همدان‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫مســافران بــدون‬ ‫ـد‪ :‬نقــاط الزم‬ ‫ـزوده مالیــات بــر‬ ‫را ایجــاد‬ ‫ســخنگوی‬ ‫و ‪ ۲۸۹‬نفر نیز در‬ ‫یــاداور شـ‬ ‫جــازه اســتفاده‬ ‫‪ ۴‬درصــد ارزشافـ‬ ‫بیمار مبتالبه کرونا‬ ‫مــردم فاصلــه‬ ‫بابــک اســدی‬ ‫‪ ۶‬هزار‬ ‫استاندار همدان در‬ ‫ا‬ ‫بودجــه شــهرداری‬ ‫ـذاری شــده تــا‬ ‫گفت که با فوت ‪۱۲‬‬ ‫محقق نمیشود که‬ ‫را نمیدهنــد‪.‬‬ ‫بستریشدهاند‪.‬‬ ‫نیــز عالمتگـ‬ ‫همدان‬ ‫از اتوبــوس‬ ‫متوفیــان اســتان از‬ ‫رعایت کنند‪ .‬اســدی‬ ‫ویروس مبتال و‬ ‫اما بهطور کامل‬ ‫ـار داشــت‪ :‬طرح‬ ‫که طبق گزارش‬ ‫درامد دیدهشده‬ ‫ـاعت گذشــته‪ ،‬امــار‬ ‫عــی را بهخوبی‬ ‫مهمترین راهحل‬ ‫مقابله با کرونا گفت‬ ‫ـو بــا ایرنــا اظهـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بنابراین‬ ‫اجتما‬ ‫در ‪۲۴‬‬ ‫در گفتوگـ‬ ‫ـون به ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫الکترونیک کرایه‬ ‫جلسه ستاد‬ ‫پیمانکار تسویه کند‬ ‫اجتماعــی همچنــان‬ ‫پزشکی همدان‪،‬‬ ‫ــن ویروس تاکنـ‬ ‫لزوم پرداخت‬ ‫اســت‪ .‬فتاحــی‬ ‫بتواند با‬ ‫رئیس دانشگاه علوم‬ ‫ـت فاصلهگــذاری‬ ‫ابتــدای شــیوع ای‬ ‫با تاکید بر‬ ‫درامدهــای پایــدار‬ ‫طاهری افــزود‪۱۸۹ :‬‬ ‫خواســت نســبت‬ ‫ستاد ملی و‬ ‫رعایـ‬ ‫ـود و هر ردیف‬ ‫این استان بهشدت‬ ‫ســترش و ایجــاد‬ ‫ـا از شــهروندان‬ ‫رســید‪.‬دکتر محمد‬ ‫عوارض ســاخت به‬ ‫ها اجرایی میشـ‬ ‫ویروس کرونا در‬ ‫گ‬ ‫ـد اتوبوسهـ‬ ‫‪ ۱۱۱‬نفــر‬ ‫ـته در این اســتان‬ ‫در اتوبوس‬ ‫الکترونیکی اقدام‬ ‫مواردی چون وصول‬ ‫روند ابتال به‬ ‫شــاهرخی ابــراز‬ ‫سرنشــین خواهـ‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت گذشـ‬ ‫کارت پرداخت‬ ‫بابیان اینکه‬ ‫درحالیکه ایجاد‬ ‫ـت‪ .‬ســید ســعید‬ ‫اتوبوسهــا تنهــا یــک‬ ‫نفــر دیگــر در‬ ‫ـود‪ .‬به تهیــه‬ ‫کشور بستگی دارد‬ ‫نزولــی شــده اسـ‬ ‫ـدند که درمجموع‬ ‫ســبت به ارائه‬ ‫کرونا در این اســتان‬ ‫از‬ ‫رعایــت میشـ‬ ‫ــک ‪ ۲۲‬باجه ن‬ ‫شرایط اقتصادی‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬مبتال شـ‬ ‫شــهرداری درامدزایی‬ ‫و فاصلــه الزم‬ ‫کرد که روند نزولی‬ ‫کننــد و هماین‬ ‫بــه بیمــاری‬ ‫اپیدمی ویروس‬ ‫مراکز تجاری برای‬ ‫نشســت‬ ‫امیدواری‬ ‫ــوی مســافران‬ ‫وضعیت نیازمند‬ ‫ها فعال هستند‪.‬‬ ‫مثبت از ابتدای‬ ‫پمپبنزین و‬ ‫ـال گذشــته رونق‬ ‫از ماســک از س‬ ‫باشد البته تداوم این‬ ‫گزارششده است‪.‬‬ ‫و شــارژ کارت‬ ‫بیماران سرپایی‬ ‫افزود‪ :‬طی چهار سـ‬ ‫او اســتفاده‬ ‫‪ ۳۱۲‬نفــر و بیماران‬ ‫تداوم داشته‬ ‫‪ ۴۳‬بیمار وخیم‬ ‫ـهری همــدان را‬ ‫بهداشتی است‪ .‬در‬ ‫خواهد داشــت‪،‬‬ ‫شدند‪ .‬جسمی‬ ‫ـون بــه ‪ ۴۱‬هــزار و‬ ‫وضعیت بیماران‬ ‫گرفتن پروانه ســاخت‬ ‫اتوبوسهــای درونشـ‬ ‫به شیوهنامههای‬ ‫کرونــا تاکنـ‬ ‫طاهری دربــاره اخرین‬ ‫بخش عادی بســتری‬ ‫جــوم مردم برای‬ ‫توجه مردم‬ ‫‪ ۷۹۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫در‬ ‫های استان همدان‬ ‫دکتــر‬ ‫بیمارســتانها در‬ ‫اقتصــادی و ه‬ ‫همدان نیز گفت‪:‬‬ ‫مثبت به ‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫شــهرداری شــود و‬ ‫تمامی شهرســتان‬ ‫پزشکی استان همدان‬ ‫پزشــکی به‬ ‫شهرستانهای استان‬ ‫بستری‬ ‫ـد خوبــی عایــد‬ ‫حال حاضر‪،‬‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫عــث شــده درامـ‬ ‫کرونایی در‬ ‫کرونایی قرار دارند‪.‬‬ ‫ابتدای همهگیری‬ ‫ـتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫سرپایی سخنگوی‬ ‫نــک ‪ ۱۸‬بیمــار‬ ‫با‬ ‫وضعیت نارنجی‬ ‫کرونایی بستری (از‬ ‫ایــن فرصــت اسـ‬ ‫درعینحــال همای‬ ‫کرد‪ :‬تعداد مراجع‬ ‫اسداباد در‬ ‫شمار بیماران‬ ‫شــهرداری نیــز از‬ ‫همدان با اشاره به‬ ‫اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫استان همدان اظهار‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫ای‪.‬ســی‪.‬یو مراکــز‬ ‫اســتان با عالئم‬ ‫عمرانی شــهرداری‬ ‫کرونا تاکنون) در‬ ‫ـد ‪ ۱۹‬در بخــش‬ ‫بیمارســتانهای این‬ ‫مدیر پروژههای‬ ‫وضعیت ویروس‬ ‫های عمرانی‪ ،‬یاداور‬ ‫مبتالبــه کوویـ‬ ‫به اورژانس‬ ‫ســتری هســتند و‬ ‫در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ملی‬ ‫استفاده از اعتبارات‬ ‫ـی ایــن اســتان ب‬ ‫ـکوک بــه کرونــا‬ ‫نمیتــوان با بودجه‬ ‫مراجــع درمانـ‬ ‫تنفســی مشـ‬ ‫کالن مثل پــل را‬ ‫ـود کــه ‪ ۱۰۹‬نفــر از‬ ‫شــد‪ :‬پروژههــای‬ ‫بودجههــای ملــی‬ ‫ـته ‪ ۵۸۳‬مــورد بـ‬ ‫ـرد بلکــه بایــد از‬ ‫گذشـ‬ ‫شــهرداری تمــام کـ‬ ‫زمانبر میشود‪.‬‬ ‫استفاده شود وگرنه‬ ‫بیشتری‬ ‫حضور خام‬ ‫‪02‬‬ ‫‪27‬‬ ‫چاپ در همدان‬ ‫طقهای غرب کشور‬ ‫تا انتخابات‬ ‫تعریضمیشود‬ ‫خیابانپاسداران‬ ‫اغاز ساخت فاز ج‬ ‫دیدی از بوستان ارم‬ ‫درونشهری بدون‬ ‫‪ ۱۲‬نفر‬ ‫ربانی کرونا شدند‬ ‫دیگر در استان ق‬ ‫ورود به اتوبوسهای‬ ‫ماسکممنوع‬ ‫عکس ‪ :‬پویا بازارگرد ‪ /‬مهر‬ ‫رضایتمندی‬ ‫مردمنشانهاثربخشی‬ ‫فعالیت هادر حوزه‬ ‫مدیریتشهریاست‬ ‫قطرات اب در طبیعت ما نند قطرات خون در رگ ها ست‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫اگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫به استناد ماده‪ 63‬ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫شماره فراخوان مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪5000090407000003 //:www.setadiran.ir https‬‬ ‫نام سازمان‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز‪ -‬مجتمع اموزشی درمانی امام علی(ع)‬ ‫موضوع ‪ :‬واگذاری داروخانه‬ ‫تاریخ توزیع اسناد‪ :‬مهلت خرید اسناد مزایده از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪ //:www.setadiran.ir https‬از ساعت ‪ 10:00‬مورخ‬ ‫‪ 1400/03/03‬الی ساعت ‪ 13:30‬مورخ ‪1400/03/17‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪ //:www.setadiran.ir https:‬ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪1400/03/17‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده‪ :‬مورخ ‪ 1400/03/18‬راس ساعت ‪ 9:00‬در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫میــزان ســپرده تضمیــن شــرکت درمزایــده ‪ 1/128/000/000‬ریــال بــه صورت فیــش واریزی به حســاب جــاری ‪( 218126438‬شــبا‬ ‫‪ )IR 930130100000000218126438‬نزد بانک رفاه شــعبه بهار کرج کد ‪ 972‬یا ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشــگاه علوم پزشکی وخدمات‬ ‫بهداشتی درمانی البرز‬ ‫( مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از ‪ 3‬ماه باشد)‬ ‫تذکر‪ :‬در صورت دریافت اخطار کتبی قطعی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه ان‪ ،‬متقاضی حق شرکت درمزایده را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ پرداخت هزینه چاپ اگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬‫ کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد‪.‬‬‫نشانی سازمان ‪ :‬بلوار طالقانی شمالی ‪ -‬باالتر از میدان طالقانی ‪ -‬شهرک اداری ‪ -‬ساختمان مرکزی‬ ‫شماره تماس‪026-32563369 :‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز‬ ‫اگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)‬ ‫شرکت گاز استان زنجان‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد در اجرای بند ((ق)) ماده ‪ 12‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید کل کشور جهت پروژۀگازرسانی به روستاهای قره اغاج‬ ‫علیا ‪ ،‬قره اغاج سفلی ‪ ،‬ساری کند علیا و ساری کند سفلی را به شرح ذیل از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪:‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس‬ ‫‪www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه‬ ‫محقق سازند ‪.‬‬ ‫ الف ) شرح مختصر کار ‪:‬‬‫ حمل و نصب یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار ‪T.B.S‬کابینتی به ظرفیت ‪ 2500‬مترمکعب بر ساعت‬‫ اجرای شــبکه توزیع فوالدی و پلی اتیلن به اقطــار‪ 2‬الی‪8‬اینچ و‪ 63‬الی‪160‬میلیمتر به طول تقریبی‬‫‪ 13805‬متر‬ ‫ اجرای خطوط تغذیه به اقطار ‪ 16, 4،12‬اینج ‪ ،‬جمع ًا به طول ‪ 12300‬متر‬‫ ساخت و نصب و راه اندازی ‪ 205‬مورد انشعاب پلی اتیلن‬‫ مدت انجام کار ‪ 210‬روز می باشد‪.‬‬‫ پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد‪.‬‬‫ب ) شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫ دارا بودن رتبه ‪ 5‬و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا رشته نفت و گاز‬‫ دارا بودن سابقه اجرای یک کار مشابه در حد معامالت عمده یا دو کار در حد معامالت متوسط به‬‫همراه حسن سابقه در سه سال گذشته‬ ‫ دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران و تائیدیه صالحیت ‪ HSE‬از شرکت گاز استان زنجان‬‫ درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره مشترک یا سهامدار مشترک پیشنهاد هر دو شرکت رد‬‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ‪4,258,544,000‬ریال ( به حروف چهار میلیارد و دویست‬‫و پنجاه و هشت میلیون و پانصدو چهل و چهار ریا ل ) شامل یکی ازانواع ذیل‪:‬‬ ‫ ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز‬‫فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪.‬‬ ‫ واریز وجه نقد (واریز به حســاب شماره ‪ IR260100004101103730230598‬بانک مرکزی‬‫بنام شرکت گاز زنجان)‪.‬‬ ‫ ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از‬‫سوی بیمه مرکزی ایران‪.‬‬ ‫‪-‬اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون‬ ‫نوبت اول‬ ‫نحوه انتشار اوراق مشارکت)‪.‬‬ ‫وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی ان‪.‬‬‫ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند‬‫و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند‪.‬‬ ‫ بــراورد ریالی پروژه‪85,170,877,266 :‬ریال ( به حروف‪ :‬هشــتادو پنج میلیارد و یکصدو هفتاد‬‫میلیون و هشتصدو هفتادو هفت هزارو دویست و شصت و شش ریا ل )‬ ‫ تبصره ‪ :‬طبق نامه شــماره ‪ 51103/97‬مورخ ‪ «97/2/10‬قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با‬‫لحاظ کیفیت ارائه شود‪».‬‬ ‫ج ) محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک ‪:‬‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)‬ ‫به ادرس‪www.setadiran.ir‬‬ ‫( بخش مناقصه) نســبت به اعالم امادگی ‪ ،‬دریافت و تکمیل اســناد مناقصه طبق زمانبندی زیر اقدام‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ 1400/03/02 :‬لغایت ‪1400/03/06‬‬‫ مهلت عودت اسناد مناقصه ‪ :‬تا ساعت ‪ 8:30‬صبح سه شنبه مورخ ‪1400/03/18‬‬‫ زمان تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬سه شنبه مورخ ‪1400/03/18‬‬‫ هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ ‪ 500,000 :‬ریال (به حروف ‪ :‬پانصد هزار ریال)‬‫** ضمن ًا هزینه درج اگهی ( هر دو نوبت ) بعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫و )مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن‪ 024-33146225‬واحد‬ ‫تنظیم پیمان شرکت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬پیمانکاران می بایســت جهت عودت اســناد مناقصه ( شــامل پاکات الف ‪ ،‬ب و ج ) عالوه بر‬ ‫بارگذاری کلیه اسناد و مدارک ( پاکات ب و ج ) به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسا ل از‬ ‫طریق سامانه ستاد ‪ ،‬صرفا پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) را عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد‬ ‫بصورت فیزیکی نیز درمهلت مقرر ( حداکثر تا ‪ 8:30‬مورخ ‪ ) 1400/03/18‬به واحد حراست تحویل‬ ‫دهند ‪ .،‬درصورت عدم بارگذاری پکیج وسایر موارد خواسته شده درسامانه (حتی یک ایتم) ‪ ،‬مناقصه‬ ‫گر از گردونه رقابت خارج میشــود‪ .‬بدیهی است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقی را برای‬ ‫متقاضیان ایجاد نخواهد نمود ‪.‬‬ ‫ بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی مورد تایید می باشد ‪.‬‬‫** توضیح ‪ :‬این اگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی (( شانا )) به ادرس ‪www. shana .ir ,‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی‬ ‫مناقصات به ادرس ‪ http: iets . mporg .ir‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1138583 :‬‬ ‫روابطعمومیشرکتگازاستانزنجان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫اعالم امادگی یگان‬ ‫ویژه برای برقراری نظم‬ ‫و امنیت انتخابات‬ ‫الیاسحضرتی رئیس‬ ‫ستادانتخاباتی‬ ‫مسعودپزشکیانشد‬ ‫بیش از ‪ ۶‬نفر تائید‬ ‫صالحیتنمی شوند‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب شــرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به اســتناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اسالمی از محل اعتبارات طرح های داخلی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط‬ ‫جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب وفاضالب سیستان وبلوچستان‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬نوسازی و بازسازی شبکه و انشعابات اب و فاضالب شهرهای زاهدان‪ ،‬نصرت اباد و میرجاوه‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬امور اب و فاضالب زاهدان به عنوان ناظر مقیم و معاونت های بهره برداری و توسعه اب و فاضالب به عنوان ناظر عالیه‬ ‫‪-4‬مدت اجرای کار‪ :‬یکسال می باشد که در صورت رضایت کارفرما از نحوه عملکرد پیمانکاربراساس نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی تا‬ ‫سه سال دیگر قابل تمدید خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-5‬رشته و پایه پیمانکار‪ :‬اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته اب (حداقل پایه‪)5‬‬ ‫‪-6‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد ارزیابی‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی از تاریخ ‪ 1400/03/02‬لغایت ‪ 1400/03/06‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/20‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ ارزیابی کیفی ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/3/22‬می باشد‪.‬‬ ‫لــذا شــرکت هــای واجدشــرایط مــی تواننــد پــس از انتشــار فراخــوان بــا مراجعه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد)‬ ‫به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت مبلغ ‪( 500000‬پانصد هزار)ریال اسناد ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد و در مواعد‬ ‫زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم را مطابق با شرایط ارزیابی تهیه و بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ ‪1400/3/3-1400/3/2‬‬ ‫دفتر قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت مدیریت پسماند شهرداری های شــاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫خمینی شهر و برخوار در نظر دارد عملیات بارگیری قیف سالن دریافت مجتمع‬ ‫بازیافت‪ ،‬پردازش و تولید کود به وسیله یک دستگاه لودر را از طریق مناقصه عمومی‬ ‫به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای سابقه کار مرتبط واگذار نماید‪،‬‬ ‫لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری دوشــنبه ‪ 1400/03/24‬جهت دریافت‬ ‫و تحویل اســناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی‬ ‫(مخابرات) انتهای فرعی ‪ 9‬غربی پالک ‪ 66‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با شماره تلفن ‪ 03145290800‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداریها‬ ‫م الف‪1138960 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫الیاس حضرتی‬ ‫رئیس ستاد انتخاباتی‬ ‫مسعود پزشکیان شد‬ ‫طیاحکامیاز سویمسعود‬ ‫پزشــکیان‪ ،‬نامــزد اصالح طلــب‬ ‫انتخاباتریاست جمهوری‪،‬الیاس‬ ‫حضرتی(دبیر کلمجلسششم)‬ ‫به عنوانرئیسستادوعلیتاجرنیا(نمایندهمجلسششم)‬ ‫به عنوان جانشین رئیس ستاد انتخاباتی تعیین شدند‪.‬‬ ‫همچنینکما لالدینپیرموذن‪،‬نمایندهپیشیناردبیلهم‬ ‫به عنوان معاون امور استان های ستاد انتخاباتی مسعود‬ ‫پزشکیانانتخابشد‪.‬‬ ‫اعالم امادگی یگان ویژه‬ ‫برای برقراری نظم و امنیت‬ ‫انتخابات‬ ‫فرمانده یگان های ویژه ناجا‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای انتخابات پیــش رو‬ ‫برنامه یک ماهه ویژه ای به تمام‬ ‫یگا نهــای ویــژه سراســر کشــور‬ ‫ابالغ شده تا با امادگی بیشتری در‬ ‫خصوصبرقرارینظموامنیتانتخاباتریاستجمهوری‬ ‫بتوانیممشارکتداشتهباشیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســردار حســن کرمــی در جمــع‬ ‫فرماندهــان‪ ،‬معاونان و کارکنان یگان هــای ویژه ناجا با‬ ‫اشارهبهاینکهماموریتیگان هایویژهاز اهمیتباالیی‬ ‫برخوردار اســت‪ ،‬افزود‪ :‬ما به عنوان نیروی واکنش سریع‬ ‫در نیروی انتظامی که ماموریت های ویژه ای را در شرایط‬ ‫سختوتعیین کنندهبرعهده داریم‪،‬باارتقاءسطح کیفی‬ ‫و کمیدر همهامور ماننداموزش ها‪،‬استفادهاز تجهیزات‬ ‫نویــن و‪ ...‬در تــاش هســتیم تــا ماموریت های اینــده را‬ ‫هوشمندانهوبهنحواحسنانجامدهیم‪.‬‬ ‫فرمانــده یگا نهــای ویــژه ناجــا بیــان کــرد‪ :‬مــردم و‬ ‫دوستداران انقالب و همه ان کسانی که به عظمت ایران‬ ‫افتخار می کنند‪ ،‬نیروی انتظامی به خصوص یگان ویژه را‬ ‫از صمیم قلب دوست دارند‪ ،‬چراکه این نیروی عظیم را‬ ‫حافظ ارامش و امنیت خود در همه شــرایط می دانند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس ویژه کشــور یاداور شــد‪ :‬تفاوت ما با ســایر‬ ‫واحدهــای انتظامی که در رابطه با تامین امنیت کشــور‬ ‫مســئولیت دارند در این اســت که ما در شــرایط بحرانی‬ ‫یشــویم‪ ،‬این مهم‬ ‫و خاص درصحنه ماموریت حاضر م ‬ ‫موجبشدهتامسئوالنتوجهویژه ایبهیگان هایویژه‬ ‫ناجا داشته باشند‪.‬سردار کرمی امادگی و اقتدار نیروهای‬ ‫نظامــی و انتظامی جمهوری اســامی را مانند خــاری در‬ ‫چشــم دشــمنان نظام اســامی دانســت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫هر جا که دشمن در مقابل نیروهای امنیت افرین ایران‬ ‫اسالمیمستاصلمی شود‪،‬بااستفادهاز تبلیغاتمنفیو‬ ‫موضع گیری های چندجانبه علیه ایران سعی در ضعیف‬ ‫جلوه دادن این کشــور دارد‪ ،‬این نشــان از ترس و واهمه‬ ‫دشمناندر خصوصعظمتایراناسالمیدارد؛دشمنان‬ ‫بدانند هرگز نمی توانند در مقابل قدرت مردم و نیروهای‬ ‫نظامیوانتظامیایراناسالمیایستادگی کنند‪.‬اوبااشاره‬ ‫به انتخابات پیش رو اظهار داشت‪ :‬برای انتخابات پیش‬ ‫روبرنامهیک ماههویژه ایبهتمامیگان هایویژهسراسر‬ ‫کشــور ابالغ شده است تا با امادگی بیشتری در خصوص‬ ‫برقرارینظموامنیتانتخاباتریاستجمهوریبتوانیم‬ ‫مشارکتداشتهباشیم‪.‬فرماندهیگان هایویژهناجاادامه‬ ‫داد‪ :‬ان شــاء اهلل با حضور پرشــکوه و مشارکت حداکثری‬ ‫مردم در انتخابات پیش رو‪ ،‬بار دیگر قدرت و اقتدار نظام‬ ‫اسالمیبهرخدشمنانوبدخواهاننظاماسالمی کشیده‬ ‫خواهد شد‪.‬این مقام ارشد انتظامی در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬رمز پیروزی‪ ۴۱‬سال گذشته وجود روحیه انقالبی در‬ ‫بیننیروهایمسلحایراناسالمیاست؛بهمردماطمینان‬ ‫می دهیم که تا پای جان در راستای تامین امنیت داخلی‬ ‫کشورازهیچتالشیدریغنخواهیم کرد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۶‬نفر تائید‬ ‫صالحیت نمی شوند‬ ‫منصور حقیقت پور‪،‬نماینده‬ ‫ادوار مجلــس و مشــاور علــی‬ ‫الریجانــی در مجلــس دهــم در‬ ‫تو گو با اعتماد انالین گفت‪:‬‬ ‫گف ‬ ‫میزان ثبت نام ها نشان داد که در‬ ‫جریان های سیاسی کشور تعداد چهره های زیادی بسیار‬ ‫عالقه مندبودندباشناسنامه هایشانعکسداشتهباشند‬ ‫و ازاین جهت برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام‬ ‫تپــور دربــاره کاندیداتــوری الریجانی در‬ ‫کردند‪.‬حقیق ‬ ‫انتخاباتریاست جمهوریتاکید کرد‪:‬حمالتبهایشان‬ ‫از روز ثبت نام برای ما عادی بود و کم وبیش انتظار این‬ ‫مســئله را داشــتیم؛ این جماعت سال هاســت که اقای‬ ‫الریجانــی را می زنند و این داســتان بــرای امروز نبوده و‬ ‫نیســت‪.‬او ادامه داد‪ :‬انتظار تخریب ها علیه الریجانی‬ ‫را داشــتیم و زاویــه بیــن اقایان زاکانی بــا الریجانی تازه‬ ‫نیست؛ از همان دوران مسئله کمیسیون برجام و بررسی‬ ‫توافق هســته ای در مجلس ســیل تخریب ها از جانب‬ ‫ایــن افراد نســبت بــه اقای الریجانــی بود‪.‬حقیقت پور‬ ‫بابیاناین کهدرنهایتاز بیناینتعدادثبت نام کنندگان‬ ‫برای انتخابات ریاس ـت جمهوری تنها «‪ ۵‬تا ‪ ۶‬نفر تائید‬ ‫صالحیت می شوند»‪ ،‬افزود‪ :‬شاید در نزدیک انتخابات‬ ‫توافقاتی بین برخی از چهره ها برای کنار رفتن به نفع‬ ‫دیگــری صــورت بگیرد‪ ،‬اما در شــرایط فعلــی هنوز این‬ ‫مسائلروشننیست‪.‬اودرباره کناره گیریبرخیچهره ها‬ ‫وانتقالسبدرایان هابهعلیالریجانی گفت‪:‬مشخصا‬ ‫چیــک از کاندیداهــای اصولگــرا با کناره گیری‪ ،‬ســبد‬ ‫هی ‬ ‫یشــان به ســمت علــی الریجانی نمی اید‪ .‬عــاوه بر‬ ‫را ‬ ‫این که حداقل در مورد اقای جلیلی بهتر است ایشان در‬ ‫مناظره ها بماند و ادله و دفاعیات خود را درباره بسیاری‬ ‫از مسائلبیان کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1075‬‬ ‫رئیس جمهور خبر داد‪:‬‬ ‫عبور از نقطه پیک کرونا در همه استان ها‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه در همه اســتان ها‬ ‫از نقطه پیک کرونا عبور کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬مسیر ما‬ ‫کاهشیاستمناطققرمزبسیار محدودوبیشترزرد‬ ‫و نارنجی است‪ .‬باید تالش کنیم به طور کامل از این‬ ‫نحــال وارد پیک جدید‬ ‫پیک خارج شــویم و درعی ‬ ‫همنشویم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسن روحانی در جلسه ستاد‬ ‫ملــی مقابله با اشــاره به اخرین وضعیــت کرونا در‬ ‫کشــور تصریح کرد‪ ۱۵ :‬ماه از شــیوع کرونا گذشــته‬ ‫اســت و در ایــن مــدت‪ ،‬روزهــای ســختی داشــتیم‪.‬‬ ‫روزهــای پیــک بیمــاری‪ ،‬روزهایــی کــه ویــروس‬ ‫یشــود و استانی را درگیر‬ ‫جهش یافته وارد کشــور م ‬ ‫می کنــد‪ ،‬روزهــای ســختی اســت‪ .‬به دنبــال ان هم‬ ‫بقیه استان ها نیز درگیر می شوند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫روزهای امیدوارکننده نیز داشتیم‪ .‬روزهایی که مردم‬ ‫در سراسر جهان احساس کردند دانشمندان جهان‬ ‫به واکســن رســیدند که می تواند مانع خوبی برای‬ ‫مرگ ومیر باشــد و حتی اگر واکسیناســیون گسترده‬ ‫شــود‪ ،‬مانــع از گردش ویروس باشــد‪ ،‬امیدوارکننده‬ ‫اســت‪.‬رئیس جمهوری ‪ ۱۵‬مــاه گذشــته را ما ههــای‬ ‫ازمایــش تاریخــی برای ملت ها به ویژه ملــت ایران‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن ‪ ۱۵‬مــاه با جنگ‬ ‫اقتصــادی همراه بود‪ .‬وقتــی این دو باهم ضمیمه‬ ‫شــوند‪ ،‬چقدر دشوار است‪ .‬کشورهایی که تحریم‬ ‫و محاصــره اقتصادی نداشــتند‪ ،‬خرید تجهیــزات و‬ ‫دارو برایشان سخت بود‪ ،‬ما که در تحریم بودیم‪،‬‬ ‫چقدر دشوارتر بود‪ .‬کشوری که در تحریم نیست‪،‬‬ ‫می تواندبه راحتیبهاقشار وطبقات کمک کندالبته‬ ‫ما هم یاری کردیم ولی روزهای سختی بود‪.‬روحانی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬ملت ما در این ‪ ۱۵‬ماه ملت پیروز‬ ‫بود و قطعا مدافعین سالمت گروه پیروز در کشور‬ ‫بودند‪ .‬من شــهادت می دهم که اعضای دولت در‬ ‫این‪ ۱۵‬ماه یک ساعت راحت نداشتند‪ .‬همه وزیران‬ ‫و کارگزاران دولت در سراسر کشور که مسئولیت های‬ ‫ویژهداشتند‪،‬همهروز ودر همهساعتفعالبودند‬ ‫و دولــت همه تــوان خود را بــرای این که رنج مردم‬ ‫کمتر شود و سالمتی مردم بهتر محافظت شود‪ ،‬به‬ ‫کار گرفتند‪.‬او افزود‪ :‬خوشــحالیم که کم کم از موج‬ ‫چهارم عبور می کنیم‪ .‬همه استان ها از نقطه پیک‬ ‫رد شــده اند و مسیر ما کاهشی است‪ .‬مناطق قرمز‬ ‫بســیار محدود است و کشــور شرایط زرد و نارنجی‬ ‫دارد و بایــد تــاش کنیم برای این که به طور کامل از‬ ‫این پیک خارج شویم درعین حال وارد پیک جدید‬ ‫هم نشــویم‪.‬رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬وقتــی وارد‬ ‫یک پیک می شویم دستورالعمل ها خوب مراعات‬ ‫یشــود و مــردم احســاس می کننــد بــا یــک خطر‬ ‫م ‬ ‫جدید روبرو هستند اما وقتی از پیک عبور می کنیم‪،‬‬ ‫یشــود و‬ ‫یــک اطمینــان کاذب در جامعــه ایجاد م ‬ ‫پروتکل ها کاهش پیدا می کند و سهل انگاری ها اغاز‬ ‫می شود و این مقدمه ای برای موج بعدی می شود‪.‬‬ ‫شرایط ما همچنان شکننده است‬ ‫روحانی گفت‪:‬ازهمهبخش هایی کهمسئولیت‬ ‫به عهده دارند‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬همه بخش های‬ ‫نظارت در کس ـب وکارها‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬ســپاه و‬ ‫بسیج می خواهم که همه در کنار هم قرار بگیریم‬ ‫و کاری کنیم که پروتکل ها بسیار دقیق اجرا شود و‬ ‫با افرادی که مراعات نمی کنند و متخلف هســتند‬ ‫قاطعانهبرخوردشود‪.‬اگرقاطعانهبرخوردنکنیمبا‬ ‫پیکجدیدروبرومی شویم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بعد از ماه رمضان تا ماه محرم در این‬ ‫سه ماه معموال عروسی ها و جشن ها و دورهمی ها‬ ‫یشــود‪ .‬به خصوص االن که تابســتان هم‬ ‫شــروع م ‬ ‫یشــود کــه همــه این ها‬ ‫هســت‪ ،‬ســفرها شــروع م ‬ ‫دست به دست هم می دهد و کار را سخت می کند‬ ‫و ما را دومرتبه با یک معضل دیگر مواجه می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬از طرف دیگر گرمای هوا‬ ‫هم در تشدید این بیماری تاثیرگذار است چراکه به‬ ‫دلیل گرما مردم ناچار می شوند از کولر استفاده کنند‬ ‫و در و پنجره ها را ببندند و فرایند تعویض هوا دچار‬ ‫مشکلمی شودبنابرایناولاینویروسدرجاهایی‬ ‫که خیلی گرم است شروع به افزایش می کند‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر این که شــرایط ما همچنان‬ ‫شکننده است‪ ،‬گفت‪ :‬ویروس هندی ممکن است‬ ‫از یک استانی پیدا شود و مردم مبتال شوند و با موج‬ ‫جدید مواجه شویم‪ ،‬باید مراعات کنیم و حواسمان‬ ‫در مهمانی هاودورهمی هاوسفرهاوخریدهاباشد‬ ‫و تا حتی االمکان محدود یا متوقف شود‪ .‬همه جا‬ ‫بایدپروتکل هارابه خوبیمراعات کنیمبرایاین که‬ ‫بامشکلجدیدمواجهنشویم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬امسال در ماه خرداد با یک مسئولیت‬ ‫سنگین مواجهیم و ان انتخابات ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫شــوراها و میــان دوره ای مجلــس خبرگان و شــورای‬ ‫اســامی اســت؛ امــا اصــل ان انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهوری و شوراها است‪.‬‬ ‫حفظ جان مردم مسئولیت اصلی ما است‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬ما باید کاری انجام‬ ‫بدهیــم کــه در ایــام انتخابــات یعنی یــک هفته‬ ‫مانــده به انتخابات شــرایط ارامی ازلحاظ کرونا‬ ‫داشته باشیم‪ .‬اگر خدای نکرده در هفته های اولیه‬ ‫خــرداد مراعــات نشــود و بخواهیــم پایــان هفته‬ ‫دوم و هفتــه ســوم خــرداد بــا یــک پیــک جدیــد‬ ‫مواجه شویم معنی ان این است که نمی توانیم‬ ‫انتخابات مطلوب و باشکوه داشته باشیم‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬مردم وقتی ببینند موج جدید‬ ‫شکل گرفته و این ویروس اوج گرفته‪ ،‬برای حضور‬ ‫یشــوند؛ بنابرایــن‬ ‫در انتخابــات دچــار مشــکل م ‬ ‫ما مســئولیت ســنگینی داریم و حفظ جان مردم‬ ‫مســئولیت اصلــی مــا اســت‪ .‬در هفت ههــای اولیه‬ ‫خرداد باید کامال مراقبت کنیم و باید بتوانیم روی‬ ‫تخلفات در این ایام بیشــتر حســاس باشیم برای‬ ‫اینکه در ان روزها انتخابات ما در سالمت کامل‬ ‫مردم و حفظ جان ان ها به خوبی انجام شود‪.‬او‬ ‫با تاکید بر اینکه ما همچنان باید بگوییم تا پایان‬ ‫امسال حداقل‪ ،‬همه باید سبک زندگی جدیدی‬ ‫را که اغاز کردیم باید ان را حفظ کنیم‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫تالش ما این است که واکسن ها در روزهای اینده‬ ‫با شرایط بهتری مردم از ان ها استفاده کنند‪ .‬بیش‬ ‫عشــده‪ ،‬بیــش از دو‬ ‫از پنــج میلیــون واکســن توزی ‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر واکســینه شدند‪ .‬این رقم‬ ‫همچنان افزایش می یابد‪ .‬رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اینکه این رقم همچنان افزایش می یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم کاری بکنیم که ‪ ۱۵ ،۱۴‬میلیون نفری که‬ ‫سالمند بوده و بیمار زمینه ای دارند تا پایان خرداد‬ ‫و اوایل تیر واکســینه شــوند‪ ،‬قدم بزرگی تا پایان‬ ‫دولت برداشته شــده و یک ارامشی برای جامعه‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫مردمدر امرانتخاباتجدینیستند‬ ‫این موضوع یک زنگ خطر برای دس ـت اندرکاران‬ ‫اســت تا بتوانند برای ایجاد شور انتخاباتی کمک‬ ‫کننــد؛ به گون ـه ای که احــزاب در ایــن زمینه فعال‬ ‫ثهــای‬ ‫شــوند و صداوســیما و ســایر رســانه ها بح ‬ ‫انتخاباتی را به صورت جدی دنبال کنند‪ .‬همچنین‬ ‫لگــران سیاســی دانشــجویی باید شــرایط را‬ ‫تحلی ‬ ‫تحلیــل کننــد تا فضای انتخاباتی پرشــور شــود‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬من با شــرایط فعلی احســاس نمی کنم‬ ‫که مردم در امر انتخابات جدی باشــند و این یک‬ ‫هشدار است و باید به ان توجه کرد‪ .‬بروجردی در‬ ‫خصوص کاندیداهای اصالح طلب معرفی شده از‬ ‫سوی جبهه اصالحات ایران گفت‪ :‬کسانی که به‬ ‫میدان امدند اکثرشــان چهره های شناخته شده ای‬ ‫هســتند امــا اگــر بخواهنــد نصــف ب هعــاوه یــک‬ ‫رای را کســب کننــد‪ ،‬بــه نظــر من بایــد کاندیداها‬ ‫غربال بیشــتری شــوند تــا ما به یک نامزد برســیم‬ ‫و بــرای رای اوری از ان کاندیــدا حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫او در خصــوص روند بررســی صالحیت ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیــدوارم همــه عزیــزان‪ ،‬تائید صالحیت شــوند‪،‬‬ ‫امــا باید درنهایت یــک گزینه بــرای کاندیداتوری‬ ‫معرفی شود؛ چون این موضوع می تواند موجب‬ ‫تجمیع ارا اصالح طلبان شــود‪ .‬در این دوره اولین‬ ‫مرتبه اســت که شورای نگهبان اعالم کرده منع و‬ ‫مشــکلی برای حضــور خانم ها نداریــم و خانم ها‬ ‫می توانند وارد عرصه انتخابات شوند که این یک‬ ‫گام روبه جلــو بود‪ .‬همچنیــن اقدام مثبت دیگری‬ ‫که انجام شد‪ ،‬این بود که خانم ها برای انتخابات‬ ‫تنــام کردنــد‪ .‬ا نشــاءاهلل در‬ ‫ریاس ـت جمهوری ثب ‬ ‫دوره بعد شاهد ورود خانم ها در عرصه رای اوری‬ ‫هم باشیم‪.‬‬ ‫اجازهندادیماقلیتبی منطقی‪،‬ایرانراباتندرویبهلبهپرتگاهببرند‬ ‫علــی الریجانــی در حســاب کاربــری خــود در توییتــر در واکنــش‬ ‫بــه توییت ســعید جلیلی نوشــت‪ :‬احتراما باید عــرض کنم مهم ترین‬ ‫دستاوردمان این بود که با اجماع ملی اجازه ندادیم اقلیت بی منطقی‪،‬‬ ‫ایران را با تندروی به لبه پرتگاه ببرند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬شــما سرنوشــت مردم را به شــوخی گرفتید که‬ ‫به عنــوان یــار کمکــی امدیــد تــا ضعف هــای کاندیــدای اصلی را‬ ‫بپوشــانید؛ البتــه ا گــر «مواضــع خطرناک» شــمارا گــردن بگیرند‪.‬‬ ‫ســعید جلیلــی‪ ،‬دبیــر ســابق شــورای عالــی امنیــت و داوطلــب‬ ‫نامزدی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در توییتی‬ ‫که به ســخنان رئیس ســابق مجلس کنایه داشــت‪ ،‬نوشــته بود‪:‬‬ ‫کشــور با نمایش اداره نمی شــود! این که دو جمله ســاخته شــود‬ ‫و همــه بــا ان ســرگرم شــوند؛ مصداق کارنمایشــی اســت! اخیرا‬ ‫گفتند اقتصاد کشــور‪ ،‬پادگان و دادگاه نیســت! درســت یا غلط!‬ ‫شما کارنامه کار خودتان را ارائه بدهید! ‪ ۱۲‬سال رئیس مجلس‬ ‫بودید!‬ ‫خبر‬ ‫بیشاز‪۵۰‬میلیوننفربینندهمناظره هایانتخاباتیهستند‬ ‫معاون سیمای استان ها درباره مناظره ها عنوان کرده است‪ :‬ازجمله‬ ‫ساختارهاو گونه هایبرنامه سازیدر رسانهمناظرهاستودر سالیاناخیر‬ ‫مناظره های انتخاباتی در ایران جای خود را بازکرده است‪.‬علی دارابی با‬ ‫اشاره به بازخورد مخاطبان نسبت به مناظره های تلویزیون اظهار کرد‪:‬‬ ‫ارزیابی ها‪،‬اثرسنجی هاونظرسنجی هایرسمی گویایاناست کهبیش‬ ‫از‪ ۵۰‬میلیوننفرازمردمبینندهمناظره هایانتخاباتیهستند‪.‬اوبااشارهبه‬ ‫اینکهمناظرهموجبافزایشمشارکتسیاسیمردمدرانتخاباتمی شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای اشنایی مردم با کاندیداها و برنامه های ان ها مناظره ها بسیار‬ ‫اثر دارد‪ .‬در یک نظرسنجی معتبر نشان داده شده که کاندیدایی که قبل‬ ‫یشــناختند بعد از مناظره ها این‬ ‫از مناظره فقط پنج درصد مردم او را م ‬ ‫شناخته به‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته بود‪ .‬دارابی با اعتقاد بر اینکه مناظره‬ ‫بیانگرعدالترسانه ایتوسطرسانهملیاست‪،‬اظهار کرد‪:‬هر کاندیدایی‬ ‫که ازنظر قانون احراز صالحیت شده باشد فارغ از خط و تفکر سیاسی و‬ ‫به دوراز توانایی هایمالیوامکاناتبه راحتیاز اینرسانهامکانحضور و‬ ‫بیانبرنامه هاودیدگاه هایخودراپیدامی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جایگاهمردمیبرایجبههاصالحاتوجودندارد‬ ‫فرزانــه تــرکان‪ ،‬عضــو شــورای مرکــزی حــزب‬ ‫کارگــزاران ســازندگی‪ ،‬دربــاره رویکــرد جبهــه‬ ‫اصالح طلــب بــرای پیــش رفتــن به ســمت «نامزد‬ ‫اجاره ای» در انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم‬ ‫گفت‪ :‬نســبت به فعالیت اصالح طلبــان در بحث‬ ‫تبلیغات تا اعالم رسمی اسامی نامزدها‬ ‫قانونینیست‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان با‬ ‫ســخنگوی شــورای نگهبــان در‬ ‫بیان اینکه تبلیغــات انتخابات‬ ‫پاسخبهسوالیمبنیبراینکهدر‬ ‫ب هصــورت رســمی بعــد از‬ ‫روزهاییکهشوراجلسهعمومی‬ ‫اعــام نظــر شــورای نگهبــان‬ ‫ندارد فرایند بررســی ها چگونه‬ ‫اغــاز می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬از همــه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬جلســات بررسی‬ ‫عباسعلی‬ ‫کدخدایی‬ ‫دستگاه هاخواستیماگر گزارشی‬ ‫کارشناســی زیــادی داریم‪ .‬اعضا‬ ‫از تبلیغاتزودهنگامدارندبرای‬ ‫ســواالت ابهامات و مستندات‬ ‫ما ارسال کنند تا در بررسی ها مدنظر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫پرونده افراد را بررسی می کنند و با مراجعی که‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬عباســعلی کدخدایــی گزارشدادنددوبارهتماس گرفتهمی شود‪.‬برخی‬ ‫ی احراز صالحی ‬ ‫دربــاره فرایند بررســ ‬ ‫ت داوطلبان اوقات خود افراد توضیحاتی را فرستادند که این‬ ‫یشــود تا‬ ‫ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری توضیحات دوباره در جلســه مطرح م ‬ ‫گفت‪ :‬روز گذشته سومین جلسه عمومی شورای بتوانیمبهنتیجهنهاییبرسیم‪.‬اودربارهتبلیغات‬ ‫نگهبــان بــرای بررســی صالحیــت داوطلبــان در طرفداران داوطلبان در فضای مجازی هم گفت‪:‬‬ ‫نوبت صبح برگزار و تعداد از پرونده ها رسیدگی بارها گفته امتبلیغاتانتخاباتبه صورترسمی‬ ‫شــد‪ .‬دقت ها زیاد است بنابراین وقت زیادی را بعد از اعالم نظر شورای نگهبان اغاز می شود و تا‬ ‫ی‬ ‫می گیــرد‪ .‬در تالش هســتیم که تــا پایان فرصت قبل از ان تبلیغات ممنوع است‪ .‬متاسفانه برخ ‬ ‫‪ ۵‬روزه دوم نتایــج را اعالم کنیم‪.‬او در پاســخ به رعایــت نمی کنند مخصوصــا در فضــای مجازی‬ ‫این سوال که در این مدت پرونده چند نفر احراز که ضابطه خیلی روشــنی تعیین نشــده اســت‪.‬‬ ‫صالحیت شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬امار دقیقی ندارم کدخدایــی ادامــه داد‪ :‬بــا دوســتانمان در وزارت‬ ‫ولی هرروز تعدادی از پرونده ها مطرح می شود‪ .‬کشــور و ســایر دســتگاه های ذی ربــط در تمــاس‬ ‫برخی به کارشناسی بیشتری نیاز دارد بنابراین به هستیم و از همه دستگاه ها خواستیم اگر گزارشی‬ ‫کارشناســان ارجاع می شــود مطالب و مستندات از تبلیغاتزودهنگامدارندبرایماارسال کنند که‬ ‫پرونــده را دقیق تر کننــد و این روند ادامــه دارد‪ .‬در بررسی هامدنظرقرار بگیرد‪.‬‬ ‫دولت روی اعصاب مردم نرود‬ ‫خبر‬ ‫اشرف بروجردی‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب‪،‬‬ ‫در خصــوص فضای انتخاباتی کشــور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مــن احســاس خوبــی از شــرایط کنونــی جامعــه‬ ‫بــرای شــرکت در انتخابــات نــدارم‪ .‬علیرغم همه‬ ‫نظرسنجی ها و مطالعاتی که انجام شده که میزان‬ ‫مشارکت را باالی ‪ ۴۵‬درصد اعالم کردند‪ ،‬در بطن‬ ‫جامعــه و بیــن مردم این احســاس وجــود ندارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬این فعال سیاســی اصالح طلب‬ ‫افزود‪ :‬اکثر صاحب نظران‪ ،‬اســاتید و دانشجویان‬ ‫می گوینــد که ما در انتخابات شــرکت نمی کنیم و‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫انتخابــات خوش بیــن نیســتم‪ ،‬از ســوی دیگر هیچ‬ ‫جایگاه مردمی برای جبهه اصالحات وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬ترکان در ادامه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اگر بهترین فــرد اصالح طلــب را هم به‬ ‫مردم معرفی کنیم باز اقبالی برای رای اوری نداریم‪.‬‬ ‫ترکان با اشــاره به منش سیاســی روحانی در ادامه‬ ‫توضیح داد‪ :‬از ابتدا هم حســن روحانی خودش را‬ ‫اصالح طلب نمی دانســت‪ ،‬ولی جبهــه اصالحات‬ ‫مجبــور بود به ســمت روحانی بــرود‪ ،‬چــون در ان‬ ‫زمان خیر الموجودین بود‪ .‬همه امیدوار بودند که‬ ‫دولت روحانی حداقل در زمینه سیاسی و سیاست‬ ‫خارجی فتح باب هایی ایجاد خواهد کرد‪ .‬به گفته‬ ‫عضو شــورای مرکــزی حزب کارگزاران ســازندگی در‬ ‫دولت اول روحانی شاهد اقدامات مناسبی بودیم‪،‬‬ ‫اما در دولت دوم اقدام مناسبی صورت نگرفت‪.‬‬ ‫علیرضــا ســلیمی‪ ،‬عضــو‬ ‫کاهــش پیداکــرده اســت چــرا‬ ‫هیئت رئیســه مجلــس‪ ،‬دربــاره‬ ‫قیمت کاالهــا و اجناس پایین‬ ‫گران شدن قیمت نان در استانه‬ ‫نمی ایــد و مشــخص اســت که‬ ‫برگــزاری انتخابــات ریاســت‬ ‫بسیاری از این گرانی ها تصنعی‬ ‫جمهوری اظهار داشت‪ :‬چندی‬ ‫و عمدی از سوی دولت صورت‬ ‫علیرضاسلیمی‬ ‫پیــش روحانــی به صراحــت در‬ ‫می گیــرد و می خواهند مردم را‬ ‫جلســه هیئــت دولــت اعــام‬ ‫از حضــور در پای صندوق های‬ ‫کردنــد کــه در ‪ ۴‬مــاه منتهــی بــه پایــان دولتــش رای مایــوس کننــد‪.‬او افــزود‪ :‬معمــوال دولــت‬ ‫هیچ چیزی گراننخواهدشدوهرانچهالزمبوده مســتقر افزایــش مشــارکت را به عنــوان یــک‬ ‫گران شــود انجام شده است‪.‬به گزارش فارس‪ ،‬او نقطه قــوت در کارنامه خــودش تلقی می کند؛‬ ‫با بیان اینکه گران شدن برخی اقالم مانند نان‪ ،‬شعارهای دولت در یک سمت است و عملکرد‬ ‫مرغ و‪ ...‬به صورت عمدی است خاطرنشان کرد‪ :‬ان در سمت مخالف ان و حرف هایی که درباره‬ ‫پیش بینی هــا از افزایــش قیمت مرغ در اســتانه مشــارکت باال در انتخابات از ســوی دولتمردان‬ ‫برگــزاری انتخابــات و در طــول هفته های اینده به ویژه رئیس جمهور بیان می شــود با اقداماتی‬ ‫حکایتدارد‪.‬عضوهیئت رئیسهمجلستصریح که از ســوی قوه مجریه عملیاتی می شود‪۱۸۰ ،‬‬ ‫کرد‪ :‬سیاست های دولت نشان دهنده ان است درجه متفاوت است‪.‬عضو هیئت رئیسه مجلس‬ ‫کــه بــه دنبال ان اســت که مشــارکت مــردم در اظهار داشت‪ :‬سیاست اعالمی و اعمالی دولت‬ ‫انتخابات کم باشد و حتی برخی اخبار حکایت دچــار تناقــض عجیب وغریبی اســت و مــا این‬ ‫از ان دارد کــه در اســتانه برگــزاری انتخابــات موضوع را به صراحت در اظهارات رئیس جمهور‬ ‫بخش های مختلف دولت بنای تالطم در بازار می بینیم؛چراکهحسنروحانیبه صراحتاعالم‬ ‫مــرغ رادارنــد‪ ،‬این در حالی اســت کــه چند روز کرد که هر انچه قرار بود گران شــود در ســال ‪۹۹‬‬ ‫گذشته قیمت روغن‪ ۳۵‬درصد افزایش پیدا کرد انجام شــده و در ‪ ۴‬مــاه پایانــی عمر دولــت قرار‬ ‫و قیمت کارخانه ای خودرو هم‪ ۹‬درصد افزایش نیستدیگرچیزی گرانشود‪.‬سلیمیخاطرنشان‬ ‫پیدا کرد و شنیده ها حاکی است که قیمت نان کــرد‪ :‬قیمــت ســیمان‪ ،‬فــوالد‪ ،‬بخش دیگــری از‬ ‫هــم قــرار اســت ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش پیــدا کند‪ .‬اجناس و اقالمی اســت که در ســال جاری گران‬ ‫سلیمی گفت‪ :‬عده ای در دولت می گویند قیمت شده است و ای کاش دولت حداقل در چند هفته‬ ‫همه اجناس و کاالها به نرخ دالر و ارز وابسته باقیمانده از عمرش با مردم صــادق بوده و روی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا وقتــی قیمــت دالر و ارز هم اکنــون اعصاب مردم راه نرود‪.‬‬ ‫نامزدهااز رفتارهای‬ ‫عوام گرایانهبپرهیزند‬ ‫فعالسیاسیاصالح طلب‪،‬‬ ‫این چنینی از مهم ترین عواملی‬ ‫گفــت‪ :‬در چهــار دهه گذشــته‬ ‫اســت کــه موجــب افزایــش‬ ‫بزرگ تریــن افتخــار نظــام‬ ‫بی اعتمــادی و ســرخوردگی‬ ‫جمهوری اسالمی واصلی ترین‬ ‫اجتماعــی شــده و تحقــق‬ ‫مولفه قــدرت ان در حوزه های‬ ‫مشارکت حداکثری را با مشکل‬ ‫محمد ساالری‬ ‫داخلــی و خارجــی‪ ،‬حضــور‬ ‫مواجه کرده است‪.‬او تضعیف‬ ‫گســترده مــردم در عرصه هــای‬ ‫نهادهای انتخابی را یکی دیگر‬ ‫مختلــف به ویــژه در انتخابــات بوده اســت که از مهم ترین دالیل رویگردانی مردم از حضور در‬ ‫متاسفانه به دالیل مختلفی از سال‪ ۹۸‬این مهم انتخابات دانســت و اظهار داشــت‪ :‬جامعه در‬ ‫با چالش جدی مواجه شده است که باید برای صورتی به حضور در پای صندوق های رای اقبال‬ ‫ان چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫نشــان می دهد که باور داشــته باشــد تغییرات‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمد ساالری رئیس شورای و اصالحــات موردنظــرش پــس از انتخابــات و‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫مرکزی حزب همبستگی ایران اسالمی با تاکید از طریــق نهادهــای انتخابی محقق م ‬ ‫بــر اهمیت انتخابات اینده گفت‪ :‬انتخابات در در غیراینصــورت نقــش خــود در اداره کشــور را‬ ‫ایــران همیشــه در مرکــز توجه جامعــه جهانی صوری دانسته و طبیعتا از مشارکت روی گردان‬ ‫قرار داشــته اما به نظر می رســد این بار به دلیل خواهد شــد‪.‬این فعال سیاســی اصالح طلب با‬ ‫چگونگــی مواجهــه دولــت اینــده بــا موضــوع اشــاره به برخی اظهارات کاندیداهای ریاســت‬ ‫توافق هســته ای و همچنین احتمال قهر مردم جمهوری در روز ثبت نام افزود‪ :‬مهم ترین نکته‬ ‫بــا صندوق های رای به دلیل مشــکالت شــدید گام اول فرایند انتخابات‪ ،‬اظهار نارضایتی همه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬جامعه بین الملل نگاه ویژه ای نه تنها نامزدهــای مطرح‪ ،‬از شــرایط نامطلوب کنونی‬ ‫بــه نتیجــه انتخابــات بلکه بــه فرایند برگــزاری بــود کــه ایــن مطلــب تکــرار و تائیــد خواســته‬ ‫ان خواهــد داشت‪.‬ســاالری تــداوم مشــارکت اصالح طلبــان از زبــان اصولگرایــان بود مبنی بر‬ ‫حداقلی مردم را پس از مجلس یازدهم پاشــنه نیاز کشــور به تغییر و اصــاح رویکردهایی که‬ ‫اشــیل انتخابــات در ایران دانســت و افــزود‪ :‬در وضعیــت کنونی را ایجــاد کرده است‪.‬ســاالری‬ ‫چهــار دهــه گذشــته بزرگ تریــن افتخــار نظــام ادامــه داد‪ :‬موضوع اصلی این اســت که گرفتن‬ ‫جمهــوری اســامی واصلی تریــن مولفــه قدرت انگشت اتهام توسط مسببان وضع موجود به‬ ‫ان در حوزه هــای داخلــی و خارجــی‪ ،‬حضــور ســمت یکدیگر نه منصفانه و اخالقی اســت و‬ ‫گســترده مــردم در عرصه های مختلــف به ویژه نــه مردم انتقاد مســئوالنی که سال هاســت در‬ ‫در انتخابات بوده است که متاسفانه به دالیل مناصب مختلف حضورداشــته اند از یکدیگر را‬ ‫مختلفی از ســال ‪ ۹۸‬این مهــم با چالش جدی باور می کنند‪.‬او افزود‪ :‬شایسته است که نامزدها‬ ‫مواجه شده است که باید برای ان چاره اندیشی به جایتکراربرخیرویه هایغیراخالقی گذشته‬ ‫کرد‪.‬عضو شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات مبتنیبرتخریبومتهم کردنرقیبانتخاباتی‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مشــکالت شــدید اقتصــادی‪ ،‬به ارائه برنامه ها و معرفی تیم کارشناسی خود‬ ‫بی توجهی به مطالبات عمومی‪ ،‬افزایش فساد برای حل مشکالت کشور بپردازند و از رفتارهای‬ ‫و ویژه خواری‪ ،‬شــکاف میان مسئوالن و مردم‪ ،‬عوام گرایانهوسوءاستفادهاز مشکالتمعیشتی‬ ‫گســترش وجــوه مختلــف بی عدالتــی و مــوارد مردمبپرهیزند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان با تولید ریل‬ ‫جریان تحریم را در هم شکست‬ ‫منصور یزدیزادهمدیرعامل‬ ‫محــور‪ ،‬نیــز ذوب اهن اصفهان‬ ‫ذوب اهــن اصفهان در هفتمین‬ ‫مطالعــات مربوطــه را انجــام‬ ‫کنفرانسبین المللیحمل ونقل‬ ‫داده و بــا راه اهــن جمهــوری‬ ‫ریلــی در مهندســی راه اهــن‬ ‫اسالمی مذاکرات خوبی داشته‬ ‫گفت‪ :‬تولید ریل‪ ،‬ارزوی دیرینه‬ ‫تا از مسیر این مشارکت‪ ،‬چنین‬ ‫منصور یزدی زاده‬ ‫مــردم ایــران بود که تالشــگران‬ ‫تجهیزاتی نیز تولید شود‪ .‬یزدی‬ ‫ذوب اهــن اصفهان با کوشــش‬ ‫زاده گفــت‪ :‬در کنــار تحویــل‬ ‫شــبانه روزی خــود بــر ایــن خواســته جامه عمل محمولــه ‪ ۶۰‬هزار تنی ریــل به مترو تهران‪ ،‬ریل‬ ‫پوشــاندند و ایــران را بــا تولیــد ریــل اســتاندارد ‪ UIC۵۴‬را نیــز در خردادماه تحویل می دهیم‪.‬‬ ‫‪ EN۱۳۶۷۴‬در بیــن تولیدکنندگان ریل دنیا قرار وی افــزود‪ :‬ذوب اهــن اصفهــان توانایــی تولید‬ ‫دادند‪ .‬وی خاطرنشان ساخت‪ :‬فرایند تولید ریل ریــل ‪ ۱۲۰‬متــری را دارد و بــرای تولیــد مقاطــع‬ ‫لتــر نیاز اســت از برنامه های توســعه‬ ‫از فوالد ان تا مرحله نورد با چالش های فراوانی ریــل طوی ‬ ‫همراهبوداماذوب اهناصفهانباوجودبهره مند راه اهن مطلع باشد و بر این اساس برنامه های‬ ‫نبودن از یارانه انرژی و سهمیه مواد اولیه از این تولیــد خود را تنظیم نماید‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫ازمون نیز ســربلند خارج شــد تا بتواند با افتخار خاطرنشــان کــرد‪ :‬ذوب اهــن اصفهــان با تولید‬ ‫در زمینه دستیابی به این محصول ایرانی نقش ریــل‪ ،‬جریــان تحریــم را در هــم شکســت و بــه‬ ‫کلیــدی داشــته باشــد‪ .‬مدیرعامــل ذوب اهــن همــگان اثبات کرد ایــران و ایرانی همــواره برای‬ ‫اصفهــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ریــل زبانه ســوزن‪ ،‬قطــع وابســتگی به کشــورهای خارجــی از هیچ‬ ‫جدیدترین ریل تولیدی ذوب اهن اصفهان است تالشیفروگذارنمی کند‪.‬اینمقاممسئولتصریح‬ ‫و به دلیل نقش مهمی که در خطوط ریلی دارد کرد‪ :‬امروز همه ما باید متعهد باشیم از صنعت‬ ‫از ان به عنوان کلید توسعه حمل ونقل ریلی یاد حمل ونقــل ریلــی به عنوان یک صنعــت پاک و‬ ‫می شود‪ .‬این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬در زمینه ایمن حمایت کنیم و برای توسعه ان با همدلی و‬ ‫ساخت و توسعه تجهیزات ریلی مانند چرخ و هم افزاییتالش کنیم‪.‬‬ ‫ذوب اهنبهپروژه هایزیست محیطی‬ ‫نگاهریالیندارد‬ ‫بهر هبــرداری‬ ‫معــاون‬ ‫ایــن واحــد بــرای پخــت کک‬ ‫ذوب اهــن اصفهان بــا تاکید بر‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬زمانی کــه گاز از‬ ‫این که ذوب اهن در پروژه های‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫بهــا خــارج م ‬ ‫ایــن در ‬ ‫ت محیطــی نــگاه ریالــی‬ ‫زیس ـ ‬ ‫عالوهبرالودگیمحیط زیست‪،‬‬ ‫بــه موضــوع نــدارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هــدف پخــت کک باکیفیــت‬ ‫مهرداد توالئیان‬ ‫براوردهــای انجــام شــده بــرای‬ ‫یکــه‬ ‫یبــرد‪ ،‬درحال ‬ ‫را از بیــن م ‬ ‫بهــای فلکســیبل‬ ‫تعویــض در ‬ ‫وجــود گاز ب هطــور کامــل در‬ ‫نزدیک به‪ ۷‬میلیون دالر بود که با کم تر از نصف این واجد و جلوگیری از نشت ان موجب تولید‬ ‫ایــن عدد این درب ها بوم ‬ ‫یســازی شــد‪ .‬مهرداد یکنواخت کک می شود‪ .‬توالئیان با تاکید بر این‬ ‫توالئیان درباره بوم ‬ ‫یســازی درب های فلکسیبل که ذوب اهن در پروژه های زیست محیطی نگاه‬ ‫ذوب اهــن‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬اهمیت این پــروژه برای ریالی به موضوع ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بومی سازی‬ ‫ذوب اهنبیشترمربوطبهمباحثمحیط زیست درب های فلکســیبل با اولویت سالمت کارکنان‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان با تعویض این کارخانهوهمچنینساکناناطرافمجموعه‬ ‫درب های فلکســیبل مربوط به باتری شــماره ‪ ۳‬ذوب اهن است تا الودگی را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫واحد کک سازی از نشت گازهای زائد از اطراف وی با اشاره به این که براوردهای صورت گرفته‬ ‫باتری هاجلوگیری کردهاست‪.‬معاونبهره برداری برای تعویض درب های فلکســیبل نزدیک به ‪۷‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬زمانی که نشــت میلیوندالربود‪،‬تاکید کرد‪:‬بومی سازیدرب های‬ ‫گاز از درهای فلکســیبل نداشــته باشــیم نه تنها فلکسیبل موجب شد با عددی کمتر از نصف در‬ ‫پــرت گاز نخواهیم داشــت‪ ،‬بلکه کیفیت تولید داخل کشور و کارخانه این درب ها طراحی و اجرا‬ ‫بهتــر خواهد شــد‪ .‬وی با بیان این کــه گاز داخل شوند‪.‬‬ ‫اتصالهمهروستاهایهمدان‬ ‫به اینترنت تا‪ ۳‬هفته اینده‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫محدودیت فضای مجازی دیگر‬ ‫اطالعــات از اتصــال همــه‬ ‫قابلاعمالنیست‪،‬خاطرنشان‬ ‫روســتاهای استان همدان تا سه‬ ‫کرد‪:‬اگر گفتمانرویمحدودیت‬ ‫هفته اینده به اینترنت خبر داد‬ ‫و عدم محدودیت بماند یعنی‬ ‫و گفــت‪ :‬هشــت ســایت دیگــر‬ ‫پس رفت کردیــم و نگاه رهبری‬ ‫محمدجواد اذری‬ ‫باقیمانــده که ظرف ســه هفته‬ ‫بــه ایــن فضا نیــز نــگاه فرصت‬ ‫جهرمی‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫اینــده وارد مــدار م ‬ ‫محــوری بــوده و تهدیــدات بــا‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی شنبه یکم خردادماه در استفاده از فرصت ها دفع می شود‪ .‬وزیر ارتباطات‬ ‫مراســم بهره برداری و افتتاح طرح ها و پروژه های و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه همواره باید‬ ‫ارتباطروستاییاستانهمدان‪،‬بابیاناینکهدر دو از فرصت ها بهره برد و به فکر توسعه بود چراکه‬ ‫ماهاخیر‪ ۲۶۴‬روستارابا‪ ۱۶۷‬میلیارداعتباربهشبکه ارتباطات عرصه پراهمیتی شده و در حال حاضر‬ ‫اینترنتمتصلشدند‪،‬ادامهداد‪:‬مدیراناستانیبا عرص هقضاوتمردماست‪،‬تصریح کرد‪:‬انتخابات‬ ‫نظموبرنامهمثالزدنی کارهاینصبوراه اندازی پیش رو تاثیر زیادی دارد و رای مردم در اداره کشور‬ ‫اینسایت هاراانجامدادند کههمراهاولباراصلی بهطورقطعتاثیرگذاراستچراکهدیدگاه هاییکه‬ ‫توسعه را با مشکالتی مانند کمبود تجهیزات به در اداره کشــور استفاده می شود‪ ،‬با توجه به نظر‬ ‫عهدهداشتکهتوانستندپشتیبانیمناسبیانجام و رای مردم است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر نسل جوانی‬ ‫دادند و شرکت ایرانسل نیز با وجود زمان کمی که در میدانحضور داردبایدنگاه کندبهاینکهتیمی‬ ‫داشــت‪ ،‬تالش زیادی انجام داد‪ .‬اذری جهرمی با کهمی خواهدبیایدبرایجوانانچهبرنامه ایدارد‬ ‫اشارهبهاینکههمدان‪،‬نخستیناستانیاست که چراکه بزرگترین سرمایه نیروی جوانی است و اگر‬ ‫پوشــش صددرصــدی اینترنت دارد البتــه کارهای از اینظرفیناستفادهنشود‪،‬فرصتسوزیاست‪.‬‬ ‫مهمتریمانده کهبایددرسراسر کشورانجامشود‪ ،‬اذری جهرمی مطرح کرد‪ :‬اگر دشمن احساس کند‬ ‫اظهار کرد‪:‬یکیاز دعواهای کاندیداهابرسرحوزه که مردم پشــت نظام نیســتند‪ ،‬دولــت در عرصه‬ ‫نالمللینمی توانداز منافعمردمحمایت کندو‬ ‫ارتباطاتاستچراکهاینده کشور ماودنیاوابسته بی ‬ ‫به فضای مجازی است و باید کاندیداها در رابطه قهر کردن با صندوق رای یعنی پشــت پا زدن به‬ ‫با ان برنامه خود را ارائه دهند‪ .‬وی با بیان اینکه خونشهداوباخودمانقهر کردند‪.‬‬ ‫دولتبایددر اقتصادسرمایه گذاری کند‬ ‫نهدخالت!‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون‬ ‫اقتصاد مهم ترین بخشی است که باید اصالح‬ ‫شــود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید سرمایه گذار پیشران‬ ‫در اقتصــاد باشــد نــه مداخل هگــر‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫ایســنا عبدالناصر همتی در اینستاگرام نوشت‪:‬‬ ‫در ایــران امروز ما‪ ،‬اقتصاد اصلی ترین بخشــی‬ ‫اســت کــه بایــد اصالح شــود و هیــچ بحثی در‬ ‫موقعیت فعلی کشور مهم تر از اقتصاد نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هیچ امری مهم تر از معیشت‬ ‫مردم نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امروز روز خیــزش بزرگ‬ ‫برای ساختن دوباره ایران‪ ،‬محکم تر و مقاوم تر‬ ‫است‪ .‬سیاســت درست کنار گذاشتن دولت از‬ ‫اقتصاد نیســت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی ادامه‬ ‫داد‪ :‬دولــت نــه در چیــن‪ ،‬اروپــا و حتی امریکا‬ ‫کنار نرفته است بلکه دولت باید حضور جدی‬ ‫داشــته باشــد نه در گنــدم‪ ،‬جو و غــذای مردم‬ ‫بلکــه دولت بایــد در جاده‪ ،‬مخابــرات‪ ،‬ریل‪،‬‬ ‫اینترنــت و ســایر زیرســاخت ها حضــور محکم‬ ‫و جــدی داشــته باشــد‪ .‬وی در پایــان بــا ابــراز‬ ‫امیــدواری از ایرانی بهتر و پیشــرفته تر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولــت بایــد ســرمایه گذار پیشــران در اقتصــاد‬ ‫باشد نه مداخله گر‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1075‬‬ ‫رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی مطرح کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫رانت ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومانی بازار خودرو‬ ‫رئیــس انجمــن صنایــع همگــن نیرومحرکــه و‬ ‫قطع هســازی‪ ،‬ضمــن اشــاره بــه رانــت ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومانــی در بــازار خــودرو در نتیجــه خرید‬ ‫خودرو از کارخانه و فروش در بازار ازاد‪ ،‬در رابطه‬ ‫با اصرار برخی نمایندگان مجلس برای ازادســازی‬ ‫واردات خــودرو طرح ســوال کــرد که کدام منطق‬ ‫اقتصادی صرف ‪ ۲۰‬هزار دالر برای واردات خودرو‬ ‫را به صرف ‪ ۲۰۰۰‬دالر برای تولید خودرو در داخل‬ ‫ترجیحمی دهد؟‬ ‫محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫با اشــاره به جلسه اخیر مجموعه صنعت خودرو‬ ‫بــا کمیســیون صنایع مجلس‪ ،‬بــا بیــان اینکه این‬ ‫جلســه در راســتای بررســی اقدامــات الزم بــرای‬ ‫هدایت این صنعت به وضعیت مناســب‪ ،‬برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن جلســه بــه زیان دهــی‬ ‫شدید خودروسازان اشاره و تصدیق شد که ادامه‬ ‫ایــن زیان دهــی بــه توقــف تولیــد و ورشکســتگی‬ ‫خودروســازان می انجامــد‪ .‬از ســوی دیگــر رانــت‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیــارد تومانــی در بــازار خودرو‬ ‫وجــود دارد؛ بدیــن گونه که با معامله هر خودرو‬ ‫در بازار از ‪ ۷۰‬الی ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان سوددهی در‬ ‫بازار شکل می گیرد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن تخصصــی صنایــع همگــن‬ ‫نیرومحرکــه و قطع هســازی تصریح کــرد‪ :‬با اعالم‬ ‫ثبت نام برای فروش خودرو‪ ،‬سیلی از تقاضا شکل‬ ‫می گیــرد که بیــش از ‪ ۹۰‬درصد ان ها هم خودرو را‬ ‫بــرای مصرف نمی خواهند و قصد فــروش در بازار‬ ‫ازاد دارند؛ چراکه در نتیجه پیگیری های خدمات‬ ‫پــس از فــروش‪ ،‬چنــد ماه پــس از تحویــل خودرو‬ ‫مشــخص شــده اســت که خودروهــا واگذار شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای جلوگیــری از ایــن موضــوع‪،‬‬ ‫پیشــنهادات و راهکاری هایــی همچــون اصــاح‬ ‫قیمــت خــودرو مطرح شــد امــا در مقابــل‪ ،‬رئیس‬ ‫شــورای رقابــت همچنــان بــر اعتقــادات خــود که‬ ‫شیوه قیمت گذاری فعلی درست است‪ ،‬اصرار دارد‬ ‫اما چون دیر به ان پرداخته شــده و پایه اولیه ان‬ ‫مناســب نبوده اســت‪ ،‬با ضرر و زیان همراه شــده‬ ‫اســت‪ .‬در نهایــت طــی ایــن جلســه مقــرر شــد تا‬ ‫هفته ی اینده‪ ،‬مجدد جلس ـه ای برگــزار و اقدامی‬ ‫کارشناســی میــان اعضــای ســازمان گســترش و‬ ‫نمایندگان مجلس صورت گیرد و با ارائه راهکار و‬ ‫فرمولی خاص چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫این عضو نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما به عنوان نماینده قطعه سازان اعالم کردیم‬ ‫تگــذاری را بــه صالح‬ ‫کــه هــر شــیوه ای بــرای قیم ‬ ‫می دانند‪ ،‬پیگیری کنند اما مطالبات قطعه ساز را‬ ‫بــه موقع پرداخت کننــد‪ .‬در حال حاضر بازه های‬ ‫شش ماه‪ ،‬هشت ماه و بعضا بیشتر‪ ،‬طول می کشد‬ ‫تا قطع هســاز بتوانــد پول قطعه فروخته شــده را‬ ‫وصل کند‪ .‬در شــرایط فعلی کــه تمام خریدهای‬ ‫قطع هســازان وتامین نیاز قطع هســازان به صورت‬ ‫یشــود‪ ،‬ایــن دیرکــرد در پرداخت‬ ‫نقــدی انجام م ‬ ‫مطالباتناجوانمردانهاست‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬چند هفته ای است که اصراری‬ ‫از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ازادسازی‬ ‫واردات خودرو برای رقابتی کردن بازار مطرح شده‬ ‫اســت‪ .‬بایــد توجــه کرد کــه تولید یک خــودرو در‬ ‫داخل با احتساب قطعات و مواد اولیه در مجموع‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰۰‬دالر ارزبری نخواهد داشت که از این‬ ‫میزان حدود ‪ ۳۰‬درصد مواد اولیه و ‪ ۳۳‬درصد هم‬ ‫قطعات الکترونیک است؛ فلذا سهمی که متعلق‬ ‫بــه خودروســاز اســت‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۶ - ۳۷‬درصــد‬ ‫نخواهدبود‪.‬‬ ‫نجفی منش ادامه داد‪ :‬با کدام منطق می توان‬ ‫توجیــه کرد که بــا ‪ ۲۰۰۰‬دالر خودرو داخلی تولید‬ ‫کــرد یــا از واردات قطعــات ‪ CKD‬و منفصلــه و با‬ ‫مونتــاژی کــه بــرای هــر خــودرو حــدود ‪ ۸۰۰۰‬دالر‬ ‫ارز مصرف خواهد شــد‪ ،‬خــودرو تولید کرد یا یک‬ ‫خــودرو کامــل وارد کــرده و حداقل ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫دالر صرف کرد؟ در نهایت هم مســئوالن و عقال‬ ‫باید تصمیمی اتخاذ کنند که در این شرایطی که‬ ‫در کشــور بــا مشــکالت ارزی دســت و پنجــه نــرم‬ ‫یشــود و بــا کمبــود منابــع ارزی روبرو هســتیم‪،‬‬ ‫م ‬ ‫صرف ‪ ۲۰‬هزار دالر برای واردات خودرو منطقی تر‬ ‫و به صرفه تر است یا ‪ ۲۰۰۰‬دالر برای تولید داخلی‬ ‫یک خودرو؟!‬ ‫رئیــس انجمــن همگــن قطع هســازی از دیــد‬ ‫کارشناسی منطق ازادسازی واردات خودرو یا کمک‬ ‫به گسترش تولید داخل‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬همانطور که‬ ‫اشــاره شــد‪ ،‬حدود ‪ ۶۳‬الی ‪ ۶۶‬درصد از ‪ ۲۰۰۰‬دالر‬ ‫مورد نیاز برای تولید داخلی یک خودرو‪ ،‬قطعات‬ ‫برقی و مواد اولیه ان است که اگر بتوان این مواد‬ ‫اولیه و برخی قطعات را داخلی سازی کنیم‪ ،‬شاید‬ ‫نیاز ارزی به کمتر از ‪ ۷۰۰‬دالر برســد؛ ضمن اینکه‬ ‫خوشبختانه نهضتی در کشور پیگیری می شود که‬ ‫تا حد امکان داخلی سازی حداکثری صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ب هطــور مثــال ســال گذشــته‪،‬‬ ‫ایرا نخــودرو از ‪ ۵۰۱‬هــزار دســتگاه خودرویــی که‬ ‫تولید کرد‪ ،‬تنها ‪ ۵۰۰۰‬دستگاه به صورت ‪ CKD‬بود‬ ‫و این در حالی است که در گذشته حدود ‪ ۲۰‬الی‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد تولیــدات ان ها به صــورت ‪ CKD‬بوده‬ ‫اســت؛ لذا این موارد نشــان می دهــد که صالح و‬ ‫صرفه کشــور این اســت که بیشــتر بر روی داخلی‬ ‫سازی و گسترش تولیدات داخلی متمرکز شد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور ضمن‬ ‫اشــاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری و تاکید‬ ‫ایشــان بر تولید و حمایــت از ان و مانع زدایی ها‪،‬‬ ‫پیشــنهاد کــرد‪ :‬بزرگ ترین مانع فعلــی پیش پای‬ ‫مجموعــه صنعــت خــودرو قــرار دارد‪ ،‬بحــث‬ ‫قیمت گذاری خودرو اســت که چنانچه مشکالت‬ ‫قیمت گذاری حل وفصل شود‪ ،‬بسیاری از مشکالت‬ ‫دیگر حل خواهد شد‪.‬‬ ‫این مقام صنعتی تاکید کرد‪ :‬در این صورت‬ ‫(با حل مشــکالت قیمت گــذاری) امادگی تولید‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار دســتگاه خــودرو بــرای‬ ‫ســال جــاری وجــود خواهــد داشــت‪ .‬صنعــت‬ ‫خــودرو مــا تجربه تولید یک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫دســتگاه را هــم داشــته با این تفــاوت که اکنون‬ ‫عمــق داخلــی ســازی ها بســیار بیشــتر شــده و‬ ‫ارزش افــزوده داخلــی نیــز باالتر رفته اســت؛ لذا‬ ‫چانچه اقدامی صورت گیرد که عالوه بر اینکه‬ ‫خودروســاز متحمــل زیان نشــود‪ ،‬زنجیره تامین‬ ‫ان نیــز در دریافت مطالبات خود دچار مشــکل‬ ‫نباشد‪ ،‬توان تولید میزان وعده داده شده‪ ،‬حتی‬ ‫بیشتر نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫نجفی منــش تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون بــه هــر‬ ‫صورتــی کــه ممکــن بــوده اســت و بــا تعامــل‬ ‫کهــا و حل وفصــل مشــکالت‪ ،‬قطعه ســازان‬ ‫بان ‬ ‫خــود را به اینجا رســانده و تولید متوقف نشــده‬ ‫اســت اما ادامه راه عمال مشــکل شده است؛ لذا‬ ‫اگر دولت می خواهد قیمت گذار خودرو باشــد‪،‬‬ ‫بایــد مابه التفــاوت نــرخ را خودرو را بپــردازد؛ اما‬ ‫در مجمــوع قطع هســاز نــه مخالفتــی بــا واردات‬ ‫خــودرو دارد و نــه توصیــه ای در این زمینــه دارد؛‬ ‫به هرحال مقامات تصمیم گیر کشور باید انتخاب‬ ‫کنند که چه میزان ارز در کشور وجود دارد و چه‬ ‫ن وجود دارد؟‬ ‫اولویت هایی برای تخصیص ا ‬ ‫خـــبر‬ ‫«مرکزنواوریمسکنتک»بازویفناوریبانکمسکن‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن‪ ،‬با تاکید بر ضرورت‬ ‫بهره گیــری از فنــاوری‪ ،‬در صنعــت ســاختمان و‬ ‫هدایت نقدینگی به ســمت تولید‪« ،‬مرکز نواوری‬ ‫مســکن تــک» را به عنــوان بــازوی فنــاوری بانک‬ ‫مسکن معرفی کرد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مســکن‪-‬هیبنا‪ ،‬محمود شــایان در ایین رونمایی‬ ‫سلسلهرویدادهایپیونددر حوزهفناوریساخت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬توسعه نواوری در صنعت ساختمان با‬ ‫ادبیاتیهمچونسبک سازی‪،‬ارزان سازیواستفاده‬ ‫حداکثــری از تکنولــوژی می توانــد ضمــن کاهــش‬ ‫قیمــت تمــام شــده‪ ،‬ســبب تقویت قــدرت خرید‬ ‫متقاضیان مســکن شــده و باعث ایجاد تحول در‬ ‫صنعت ســاختمان و گردش مالی مناســب در این‬ ‫بخشباشد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حجــم بــاالی نقدینگــی در‬ ‫اقتصــاد ایــران گفت‪ :‬با سیاس ـت گذاری مناســب‪،‬‬ ‫این امکان وجود دارد که این سیل نقدینگی را به‬ ‫سمت تولید‪ ،‬باالخص بخش جذاب ساختمان و‬ ‫مسکن هدایت کرد‪.‬‬ ‫شــایان افزود‪ :‬گزارشــات حاکی از ان است که‬ ‫فقط یک درصد سود صنایع ساختمانی در کشور‬ ‫صــرف تحقیــق‪ ،‬به روزرســانی فرایندها و نــواوری‬ ‫یشــود در حالــی کــه صنعــت‬ ‫در ایــن قســمت م ‬ ‫ساختمان با تاثیرگذاری بسیار عمیق در جامعه با‬ ‫کمک نواوری می تواند تغییرات اساسی در اقتصاد‬ ‫ملی ایجاد کند و این موضوع با توجه به جایگاه‬ ‫خـــبر‬ ‫تخصصی بانک مسکن و شرکت های زیر مجموعه‬ ‫بانک‪ ،‬می تواند بسیار حایز اهمیت باشد‪.‬‬ ‫شایان با اشاره به این موضوع که بانک مسکن‬ ‫بــرای ایجــاد یک مرکــز نــواوری در صنعت بانکی‬ ‫و ساخت وســاز بــه منظــور ارتبــاط بیــن صنعــت‬ ‫ســاختمان و صنعــت بانکــی احســاس نیــاز کرد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از همیــن رو خوشــبختانه ایــن مرکز تحت‬ ‫عنــوان مرکز نواوری مســکن تک راه اندازی شــد و‬ ‫ایــن مرکز نــواوری به عنــوان بازوی نــواوری بانک‬ ‫یهــای نوظهــور‬ ‫در جهــت ارزیابــی و اتخــاذ فناور ‬ ‫و همچنیــن توســعه فرهنــگ نــواوری در ســطح‬ ‫یهــای نوین در‬ ‫جامعه و حرکت به ســمت فناور ‬ ‫بانک مسکن شکل گرفت تا بتواند با حمایت از‬ ‫اید ههــای نواورانه و بهره گیری از علم روز شــرکت‬ ‫های دانش بنیان‪ ،‬تحولی نو در صنعت ساختمان‬ ‫(صنعت پراپ تک) ایجاد کند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬طبــق امار مراجع رســمی و ســازمان‬ ‫نظام مهندســی ســاختمان میزان و ســهم نواوری‬ ‫در ســود حاصل از صنعت ساخت وســاز در کشــور‬ ‫ما کمتر از یک درصد اســت که این به هیچ وجه‬ ‫امار خوبی نیست‪.‬‬ ‫مدیــر عامل بانک مســکن با تاکید بــر این که‬ ‫بانک مسکن بزرگترین بخش تامین مالی صنعت‬ ‫ساختمان است‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه باید بزرگترین‬ ‫ابزارهــای مالــی را شناســایی کنیــم کــه صنعــت‬ ‫ساخت وســاز را رونــق داده و ابزارهای نوین برای‬ ‫ســرمایه گذاری ایجــاد کنــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬بانک‬ ‫مسکن یک بازار بزرگ مالی صنعت ساخت است‬ ‫که همیشــه متقاضیــان و خریــداران این محصول‬ ‫بیشاز تولیدکنندگانهستند‪.‬‬ ‫شــایان بــا ارائــه ایــن مقدمــه‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬اگر‬ ‫بــه فکــر ابزارهــای نویــن مالــی نباشــیم‪ ،‬در ســال‬ ‫هــای پیــش رو با کاهــش ســرمایه گذاری در حوزه‬ ‫مسکن خواهیم بود و طبیعتا در این حوزه کاهش‬ ‫سرمایه گذاریاتفاقمی افتد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ابزارهــای نواورانــه‬ ‫یشــود و کارامدی‬ ‫صنعت ســاخت هم ضعیف م ‬ ‫خــودش را از دســت می دهد‪ .‬ضمن اینکه بانک‬ ‫مسکن یکی از معدود بانک های کشور است که‬ ‫محصوالت نهایی ان همــواره پرتقاضا بوده و به‬ ‫موجب این ماموریت‪ ،‬باید سرعت تامین ابزارهای‬ ‫مالی را افزایش بدهیم‪ .‬در نتیجه یکی از ماموریت‬ ‫هــای «پراپ تک ها» باید این باشــد کــه ابزارهای‬ ‫نوین فن اورانه تامین مالی را طراحی کنند‪.‬‬ ‫شــایان با اشــاره به این که از این رخداد توقع‬ ‫خواهیــم داشــت کــه بگویــد چــه ابزارهــای مالی‬ ‫می تواند حوزه مسکن را پویا و متحرک نگه دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ابزارهای مالی نوین می تواند ســرمایه های‬ ‫خرد مردمی را به سمت بازار مسکن هدایت کند‬ ‫و می توانــد بازارهای پرســودی را شــکل داده و به‬ ‫ما معرفی کند‪ ،‬در نتیجه هدف نواورانه در حوزه‬ ‫فاینانس باید این باشد‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مســکن در بخش دیگری از‬ ‫تهــای خــود با اشــاره به این کــه ‪ 40‬درصد‬ ‫صحب ‬ ‫انــرژی در صنعــت ســاختمان‪ ،‬مصــرف می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هــر میــزان صرفه جویــی در ایــن انــرژی‬ ‫ساختمان ها می تواند یک منابع بزرگی از کشور را‬ ‫ازاد کند و ما باید ابزارهای مشــوق داشته باشیم‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬بانــک مســکن بــرای تاکید بر لــزوم کاربرد‬ ‫فناوری های نوین مشوق هایی را برای انبوه سازی‬ ‫در نظر گرفته و در تهران و کالن شهرها تمهیدات‬ ‫ســاخت مســکن را تــا ســقف ‪ 450‬میلیــون تومان‬ ‫افزیش داده‪ ،‬در حالی که برای ساخت واحدهای‬ ‫مسکونی حداکثر‪ 200‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫شایان در پایان با اشاره به این که این رویداد‬ ‫در ســال اینده نیز ادامه دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫ایــن‪ ،‬در قالــب مرکــز نواوری (مســکن تــک) برای‬ ‫گســازی در این حــوزه برنامه هایی‬ ‫توســعه فرهن ‬ ‫داریــم کــه یکــی از این برنامه هــا پایه ریــزی برای‬ ‫جایزه ملی نواوری در حوزه ساخت وســاز خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن ضمن ابراز امیدواری‬ ‫مبنــی بــر این که ایــن رویداد بسترســاز و پایه گذار‬ ‫اکوسیســتم نواورانه در صنعت ســاختمان باشد‪،‬‬ ‫از تــاش هــا و زحمات همــکاران شــرکت فناوری‬ ‫اطالعــات ناواکــو و همــکاری و حمایــت صندوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری در ایــن‬ ‫خصوص تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫وزیرراهوشهرسازی‪:‬‬ ‫ذوب اهناصفهان‪،‬ایرانرادر جمعتولیدکنندگانریلقرار داد‬ ‫هفتمیــن کنفرانــس بین المللــی حمل ونقــل‬ ‫ریلــی در مهندســی راه اهــن بــا حضــور محمــد‬ ‫اســامی وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬ســعید رســولی‬ ‫مدیرعامــل راه اهــن جمهــوری اســامی‪ ،‬پیــروز‬ ‫حناچی شــهردار تهران‪ ،‬جبارعلی ذاکری رییس‬ ‫دانشــگاه علــم و صنعــت‪ ،‬منصــور یــزدی زاده‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان و جمعی دیگر‬ ‫از صاحــب نظــران صنعــت ریلــی ایــران و ســایر‬ ‫کشورها در محل دانشگاه علم و صنعت برگزار‬ ‫شــد‪.‬وزیر راه و شهرســازی در ایــن کنفرانــس‬ ‫گفــت‪ :‬ذوب اهــن اصفهــان در شــرایط ســخت‬ ‫تحریم دشــمن‪ ،‬ایــران را در جمع تولیدکنندگان‬ ‫ریل دنیا قرار داد که دســتاورد بســیار ارزشمندی‬ ‫اســت و هم اکنــون ریل اســتاندارد ایــن کارخانه‬ ‫در محورهــای مختلــف کشــور مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد‪ ،‬همیــن جــا شایســته می دانــم از‬ ‫مسئولین و کارگران پرتالش این مجموعه تشکر‬ ‫و قدردانــی نمایم‪.‬محمد اســامی افزود‪ :‬اولین‬ ‫هــدف مــا ایــن بــود کــه در راســتای خودکفایی‬ ‫متعهدانــه بایســتیم و اجــازه ندهیــم کــه ریل و‬ ‫ســوزن مورد نیاز کشــور از خارج وارد شــود‪ .‬لذا‬ ‫شــرکت ها و کارخانجــات ســازنده را حمایــت‬ ‫نهــا کار را بــه نتیجــه‬ ‫و پشــتیبانی کردیــم و ا ‬ ‫رســاندند؛ ا گــر چــه ایــن تحقیقــات ‪ ۲۰‬ســال به‬ ‫طــول انجامیده بود اما هم اکنون نتیجه اش این‬ ‫یشــود‬ ‫اســت کــه ریــل در داخــل کشــور تولید م ‬ ‫و بــرای پروژ ههــای زیرســاختی نصــب و بــه‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫محمــد اســامی ضمــن تاکیــد بــر حمایــت‬ ‫از تولیــد داخــل خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد همه ما‬ ‫متعهد باشیم که صنعت حمل ونقل را در کشور‬ ‫توســعه دهیم و این توســعه باید در شان مردم‬ ‫ایران باشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حمایــت از تولیــد داخــل نقــش‬ ‫بسزایی در توسعه راه اهن دارد‪ ،‬زیرا تفاوت در‬ ‫دانــش و فناوری شــکل می گیرد و برای توســعه‬ ‫پایــدار راه اهــن نیاز بــه حمایــت از تولید داخل‬ ‫داریــم‪ .‬اســامی تصریــح کــرد‪ :‬نیازمنــد تحــول‬ ‫فکــری و عملــی در توســعه زیرســاخت‪ ،‬منابــع‬ ‫انســانی و ســازوکار فرایندهــا بودیم کــه در این‬ ‫راه اقدامــات زیادی انجام دادیم که بخشــی از‬ ‫نتایــج این تحول در ســال هــای ‪ ۱۳۹۸‬و ‪۱۳۹۹‬‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫لگــذاری کــه در خطــوط‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا ری ‬ ‫راه اهــن کشــور انجــام شــده اســت مــا از ســال‬ ‫گذشــته تــا به حال در یک بــازه زمانی ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫و نیــز تــا پایــان خدمــت دولــت ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر‬ ‫لگــذاری می کنیم که شــش و نیم برابر معدل‬ ‫ری ‬ ‫ســال هــای گذشــته می باشــد و ایــن ثمــره هــم‬ ‫عزیزان فعال در این حوزه بوده است‪.‬‬ ‫در ادامه ســعید رســولی‪ ،‬مدیرعامل راه اهن‬ ‫جمهــوری اســامی نیــز گفــت‪ :‬بــا حمایت هــای‬ ‫مقــام معظم رهبــری‪ ،‬در توســعه صنعت ریلی‬ ‫کشــور شــاهد پیشــرفت های خوبــی هســتیم و‬ ‫برنامه های علمی و تکنولوژیک ریلی طبق سند‬ ‫چشم انداز به نقطه مطلوبی رسیده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با تکیه بر توان متخصصان و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی می توانیم در توسعه کمی‬ ‫و کیفــی صنعــت ریلــی کشــور گام هــای مهمی‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫رســولی ادامــه داد‪ :‬ارتبــاط صنعــت بــا‬ ‫دانشــگاه می تواند گره ها و مســایل را بگشاید‪،‬‬ ‫اســتفاده حداکثــری از ظرفیت های موجود و در‬ ‫تهــای مرکز جهادی پیشــرفت و‬ ‫کنــار ان فعالی ‬ ‫نکــه اســاتید دانشــکده راه اهــن‬ ‫کارگرو ههــای ا ‬ ‫هســتند‪ ،‬محلــی بــرای تالقی نخبگــی‪ ،‬صنعت‬ ‫و کارشناســان بــرای حــل مســائل اولویــت دار‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫درخشش ستاره ملی‬ ‫روابط عمومی در اسمان‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫در اییــن بزرگداشــت روز ملــی روابــط عمومــی و‬ ‫هشــتمین جشــنواره ســتارگان روابط عمومی ایــران‪ ،‬از‬ ‫روابط عمومی ذوب اهن اصفهان به دلیل درخشش در‬ ‫مجموعه فعالیت های ارتباطی با اهدای لوح و تندیس‬ ‫ستارهملیروابطعمومیتقدیرشد‪.‬هشتمینجشنواره‬ ‫ســتارگان روابــط عمومــی ایــران و ایین نکوداشــت روز‬ ‫ملــی روابــط عمومی با حضور مدیــران روابط عمومی‬ ‫سازمان هاوشرکت هایمختلفوهمچنیننمایندگانی‬ ‫از انجمــن روابــط عمومــی ایــران و انجمن بین المللی‬ ‫روابــط عمومــی برگزار شــد‪ .‬رئیــس انجمن بین المللی‬ ‫روابــط عمومــی و دکتر علی ربیعی ســخنگوی دولت‪،‬‬ ‫نیــز بــه صورت برخط در این برنامه به ایراد ســخنرانی‬ ‫پرداختند‪ .‬روابط عمومی ذوب اهن اصفهان با بیش از‬ ‫نیم قرن تجربه‪ ،‬از جمله روابط عمومی های پیشــگام‬ ‫در عرصه صنعت کشــور اســت که در تمــام زمینه های‬ ‫رسانه ایوفرهنگی‪،‬تولیدمحتوایتخصصیمی کند‪.‬‬ ‫رتبه عالی روابط عمومی‬ ‫ذوب اهن در شش رشته‬ ‫روابط عمومی ذوب اهن اصفهان در شــانزدهمین‬ ‫جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان موفق شد‬ ‫تندیس و رتبه عالی در شــش رشته تحقیق و پژوهش‪،‬‬ ‫محتــوا ســازی‪ ،‬مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬اطالع یابــی‪،‬‬ ‫افکارسنجی و روابط عمومی دیجیتال را کسب کند‪ .‬در‬ ‫این ایین که با حضور جمعی از مدیران روابط عمومی‬ ‫سازمان ها و شرکت ها برگزار شد‪ ،‬عباس رضایی استاندار‬ ‫اصفهان طی سخنانی به نقش برجسته روابط عمومی‬ ‫در ســازمان ها اشــاره کرد و گفت‪ :‬وظیفه اصلی روابط‬ ‫عمومیروشنگری‪،‬شفاف سازیوجلباعتمادمخاطب‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬دســت اندرکاران روابط عمومی باید‬ ‫قــدر جایــگاه و نقــش واالی خــود را بداننــد و بــا تولید‬ ‫محتــوای غنــی و صداقــت در اطالع رســانی در جامعه‬ ‫امیدافرینی کنند‪ .‬استاندار اصفهان گفت‪ :‬داشتن سواد‬ ‫رســانه ای برای مردم به جهت حفظ ارامش‪ ،‬بســیار با‬ ‫اهمیت است و روابط عمومی باید در این راستا فعال تر‬ ‫عمــل نماید و همچنیــن از فرصت بســیار عالی فضای‬ ‫مجازی برای ارائه خدمات و عملکردها بهره گیری کند‪.‬‬ ‫رضایی در پایان با اشاره به در پیش بودن انتخابات و‬ ‫لزوم مشارکت حداکثری مردم گفت‪ :‬هم اکنون نیازمند‬ ‫همدلی هستیم و باید از حاشیه سازی دوری کنیم و در‬ ‫این زمینه روابط عمومی ها نقش ویژه و رسالت بزرگی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫پشتیانی از تولید ایرانی با‬ ‫طرح «مردم یار»‬ ‫بانک اینده‬ ‫به منظور بهره مندی هر چه بیش تر مشتریان عزیز از‬ ‫سبدخدماتومحصوالتبانکاینده‪«،‬طرحمردم یار»‬ ‫ایــن بانک‪ ،‬تســهیالت اعطا می نماید‪ .‬این تســهیالت‬ ‫بــرای خریــد کاال و خدمــات تولیــد داخــل یــا تعمیــر و‬ ‫بازســازی واحد مســکونی اســت که حداقــل و حداکثر‬ ‫مبلــغ تســهیالت قابل اعطــا ‪( 100‬یک صد) میلیــون تا ‪1‬‬ ‫(یــک) میلیارد ریــال و دوره بازپرداخت ان‪ ،‬حداکثر ‪36‬‬ ‫یو شش ماهه) است‪ .‬برای کسب اطالعات بیش تر‬ ‫(ش ‬ ‫با مرکز ارتباط بانک اینده به شــماره ‪021-27663200‬‬ ‫تماسبگیرید‪.‬‬ ‫طرح نسخه الکترونیک‬ ‫و کاهش تدریجی کاربرد‬ ‫دفترچه بیمه سالمت‬ ‫از ابتــدای خردادمــاه جــاری چــاپ دفاتــر بیمــه‬ ‫روستائیان‪،‬عشایروشهرهایزیربیستهزارنفرجمعیت‬ ‫متوقف شده و ارائه خدمات درمانی از طریق ارائه کد‬ ‫ملی صورت می پذیرد‪ .‬بیمه شدگانی که هنوز دفترچه‬ ‫بیمه در اختیار دارند می توانند جهت دریافت خدمت‬ ‫از دفترچه بیمه خود استفاده نمایند‪ .‬مراکزی که به هر‬ ‫دلیل امکان ارائه خدمات الکترونیک و نسخه نویســی‬ ‫الکترونیک برایشــان فراهم نشــده اســت می توانند با‬ ‫تعیین استحقاق درمان بیمه شده از طریق کد دستوری‬ ‫‪ *۱۶۶۶#‬در سربرگ مرکز نسخه بیمار را تجویز نمایند‪.‬‬ ‫در راســتی شــفافیت عملکرد و ارائه خدمات در بســتر‬ ‫الکترونیــک ســامانه خدمــات غیرحضوری شــهروندی‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت بــه ادرس ‪https://eservices.‬‬ ‫‪ ihio.gov.ir/esc‬در دسترس عموم بیمه شدگان سازمان‬ ‫بیمه ســامت قرار گرفت‪ .‬شــهروندان عزیز می توانند‬ ‫از طریق کد ملی و شماره تلفن همراه خود به سامانه‬ ‫شهروندی وارد شده و اطالعات هویتی و بیمه ای خود‬ ‫را مشــاهده نمایند‪ .‬بیمه شــدگان عزیز در این ســامانه‬ ‫ضمن امکان تمدید اعتبار بیمه می توانند سابقه نسخ‬ ‫الکترونیک و خدمات درمانی خود را رویت نمایند‪.‬‬ ‫ریزش دو میلیون شغل‬ ‫در دوران کرونا‬ ‫معاون اشــتغال وزیر کار از ریزش حدود دو میلیون‬ ‫شــغل در دوران کرونــا خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا پرداخــت‬ ‫تســهیالت حمایتی بیــش از یک میلیون نفــر به چرخه‬ ‫کار برگشــتند‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬پرداخــت تســهیالت‬ ‫حمایتی به کسب وکارهای اسیب دیده از کرونا یکی از‬ ‫سیاست هایوزارت کار در راستایحفظاشتغالبنگاه ها‬ ‫و صیانت از نیروهای کار بود که بر این اساس ‪ ۱۴‬رسته‬ ‫شغلیمنتخب کهبیشتریناسیباز شیوعویروس کرونا‬ ‫را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی‬ ‫یاخویش فرماییبودندتوانستنددر سامانه کاراثبت نام‬ ‫کنند و برای گرفتن وام به بانک ها معرفی شوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫کسب رتبه برتر روابط‬ ‫عمومی شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی‬ ‫منطقه قم‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملــی پخــش فراورده های نفتی‬ ‫ایران هم زمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی‪،‬‬ ‫بــا ارســال لــوح تقدیــر از اقدامــات مطلــوب سرپرســت‬ ‫روابــط عمومــی منطقه قم تشــکر و قدردانــی کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫منطقه قم‪ ،‬کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫پخــش فراورده های نفتی ایران با ارســال لوح تقدیر‪ ،‬از‬ ‫محمدحســین گالب سرپرست روابط عمومی منطقه‬ ‫یشــائبه وی و‬ ‫قــم جهت تــاش خالصانه و همکاری ب ‬ ‫همــکاران ان واحد در کســب رتبــه برتر روابط عمومی‬ ‫مناطــق تشــکر و قدردانــی کــرد‪ .‬شــایان ذکــر اســت از‬ ‫مهم ترین شاخص های تعیین شده این ارزیابی در سال‬ ‫‪ ،1399‬ارتباط با رسانه ها‪ ،‬مطالعات اجتماعی‪ ،‬پایگاه‬ ‫اطالع رسانی‪،‬انتشاراتوفرهنگیاست‪.‬‬ ‫اجرای پروژه های نفت‪ ،‬گاز‬ ‫نقطه عطفی برای اقتصاد‬ ‫کرمانشاه‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫استانداری کرمانشاه با اشاره به سرمایه گذاری ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫میلیــارد تومانی وزارت نفــت در حوزه های نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی استان‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان سرمایه گذاری نقطه‬ ‫عطفی در اقتصاد کرمانشاه است و می تواند به ایجاد‬ ‫اشتغال و رفع بیکاری استان کمک زیادی کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬بهزاد باباخانی در جلســه کارگروه اشتغال استان‬ ‫در سرسرای شهدای دولت استانداری با اشاره به تداوم‬ ‫کاهشنرخبیکاریدرسال گذشته‪،‬افزود‪ :‬کاهشمستمر‬ ‫نرخ بیکاری در چهار ســال گذشــته نویدبخش روزهای‬ ‫خوبی برای اقتصاد اســتان اســت به ویژه اینکه در سال‬ ‫جاریپروژه هایتوسعه ایبسیاریدر استاناجراخواهد‬ ‫شد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬فرصت های به دست امده برای‬ ‫توسعه استان از جمله تصویب منطقه ازاد قصر شیرین‬ ‫و نیز سرمایه گذاری‪ ۵۵‬هزار میلیارد تومانی وزارت نفت‬ ‫و شرکت های زیرمجموعه ان در استان دستاورد تاریخی‬ ‫و بســیار بزرگی اســت که با مساعدت ویژه وزیر نفت و‬ ‫پیگیری اســتاندار پرتالش کرمانشــاه محقق گردیده و‬ ‫اثــرات ان در میا نمــدت و بلندمــدت بــر شــاخص های‬ ‫اقتصادیاستانملموسخواهدبود‪.‬سرپرستمعاونت‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه سپس به‬ ‫اثراتپروژه هایتوسعه ایبرایاستاناشاره کردو گفت‪:‬‬ ‫یکی از تاثیراتی که وجود پتروشیمی اسالم اباد غرب از‬ ‫خود به جای گذاشته‪ ،‬رفع مشکل انتقال گاز به منطقه‬ ‫ویژهاقتصادیاسالم ابادبه کمکپتروشیمیوهمچنین‬ ‫فراهم کردن سرمایه گذاری‪ ۲‬پتروشیمی در پایین دست‬ ‫ان است و امید می رود سایر پروژه های بزرگ حوزه نفت‬ ‫و گاز استان نیز موجب جهش در توسعه استان شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از دســتگاه های اجرایــی خواســت فرایند‬ ‫کار زنجیره های ارزش در ســال گذشــته را اسیب شناســی‬ ‫کــرده و نســبت به رفع مشــکالت ان ها اقــدام نمایند‪.‬‬ ‫در این کارگروه گزارشی از اخرین وضعیت سند اشتغال‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬و برنامه ها و اقدامات اشتغال زایی سازمان‬ ‫بهزیستی ارائه و درباره ان ها بحث و تبادل نظر گردید‪.‬‬ ‫طبق«سندجامعاشتغالاستان کرمانشاه»‪،‬نرخبیکاری‬ ‫اســتان در ســال ‪ ۹۸‬باید ســه درصد‪ ،‬در ســال ‪۲.۵ ،۹۹‬‬ ‫درصد و در سال ‪ ۱۴۰۰‬هم ‪ ۲.۵‬درصد کاهش پیدا کند‬ ‫تا به میانگین کشوری برسد‪ .‬در سال ‪ ۹۸‬با تحقق سند‬ ‫جامع اشتغال‪ ،‬سه درصد از بیکاری کرمانشاه کاسته شد‬ ‫و نرخ بیکاری ان پس از پنج سال دوباره به‪ ۱۵.۷‬کاهش‬ ‫یافت‪ .‬ســال ‪ ۹۹‬اما این هدف گذاری محقق نشــد‪ .‬بر‬ ‫اســاس اعالم مرکــز امار ایران نرخ بیکاری کرمانشــاه در‬ ‫پایان ســال ‪ ۹۹‬به ‪ ۱۴.۹‬رســید‪ .‬اســتان ‪ ۲‬میلیون نفری‬ ‫تهــای بزرگ و متعــدد اقتصادی‬ ‫کرمانشــاه پــر از ظرفی ‬ ‫و درامدزایــی اســت؛ از وجــود ‪ ۶۰۰‬هــزار جــوان ‪ ۱۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۹‬ســاله و بیش از ‪ ۹۰۰‬هزار هکتار زمین اماده کشــت‬ ‫با منابع ابی مناســب گرفته تا وجود معادن متعدد و‬ ‫ظرفیت های پرشمار گردشگری و داشتن چهار بازارچه و‬ ‫‪ ۲‬گمرکرسمیدر مرز عراق‪ .‬کرمانشاهباوسعتحدود‬ ‫‪ ۲۵‬هزار کیلومترمربع‪ ۱.۵ ،‬درصد از مساحت کل کشور‬ ‫(هفدهمین اســتان) را به خود اختصاص داده و شــامل‬ ‫‪ ۱۴‬شهرستان‪ ۳۱،‬بخش‪ ۳۲،‬شهر‪ ۸۶،‬دهستان است‬ ‫انسداد بیش از ‪ 290‬هزار‬ ‫کارت سوخت متخلف در‬ ‫منطقه زاهدان‬ ‫از ســال ‪ 98‬تاکنــون بیــش از ‪ 290‬هــزار کارت‬ ‫ســوخت متخلــف در منطقــه زاهــدان شناســایی و از‬ ‫نهــا درجایگاه های ســوخت منطقه‬ ‫ســوخت گیری ا ‬ ‫جلوگیــری شــده اســت‪ .‬مدیــر شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی منطقه زاهدان بــا اعالم این خبر‬ ‫افــزود‪ :‬بــا پایش انجام شــده در طی ســال های ‪ 98‬و‬ ‫‪ 99‬و ما ههــای اغازیــن امســال‪ ،‬تعــداد ‪ 292‬هــزارو‬ ‫‪ 976‬کارت ســوخت بنزیــن و نفــت گاز متخلــف در‬ ‫منطقه شناســایی شــده و با حکم مرجع قضایی به‬ ‫سرنوشــتی از جمله‪ :‬انســداد‪ ،‬اخراج از طرح کدینگ‬ ‫و قرار گرفتن در لیســت خاکســتری مواجه شــده اند‪.‬‬ ‫ابراهیــم پــور یزدانــی بــا اشــاره بــه اینکــه‪ ،‬بیشــترین‬ ‫تهــای‬ ‫سوءاســتفاده و تخلــف در اســتفاده از کار ‬ ‫بنزیــن صــورت گرفتــه گفــت‪ :‬نزدیــک بــه ‪ 284‬هزار‬ ‫از کارت های ســوخت شناسایی شــده در این مدت‪،‬‬ ‫کارت سوخت خودروهای بنزین سوزبوده است‪ .‬وی‬ ‫تهــای مســدود شــده بیش از‬ ‫افــزود‪ :‬از مجمــوع کار ‬ ‫‪ 192‬هزارکارت‪ ،‬در ســال ‪ 98‬و بالغ بر ‪ 100‬هزار کارت‬ ‫ســوخت‪ ،‬در ســال ‪ 99‬مسسدودشــده و کمتر از ‪500‬‬ ‫کارت نیز مربوط به سال جاری است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1075‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫خاموشی های گسترد ه برای امسال و سال اینده‬ ‫نوید ایجاد خط انتقال فراورده های نفتی‬ ‫برای استان فارس داده شد‬ ‫نماینده مردم شــیراز و زرقان در مجلس شورای‬ ‫اســامی و رئیــس مجمع نماینــدگان فــارس اعالم‬ ‫کرد‪ :‬خط انتقال فراورده های نفتی به استان فارس‬ ‫یشــود و ایــن یک ضــرورت اســت چراکه‬ ‫ایجــاد م ‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد ایــن فراورده ها از اســتان های دیگر وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ابراهیــم عزیزی در نشســت تخصصی صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی با بیان اینکه اســتان فارس‬ ‫استان تاثیرگذاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫است‪،‬افزود‪:‬باوجوداینتاثیرگذاری‪،‬عقب ماندگی‬ ‫در برخــی حوزه ها وجــود دارد که باید برای جبران‬ ‫ان برنامه داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این نماینده مجلس با اشاره به‬ ‫تجربه موفق موضوع انتقال اب از دریا گفت‪ :‬امروز‬ ‫با تشــکیل شــورای راهبردی در این حوزه‪ ،‬موضوع‬ ‫انتقــال اب در مســیر مشــخصی حرکــت می کنــد و‬ ‫یتــوان به نتیجه ان امیــدوار بود لذا همین مدل‬ ‫م ‬ ‫را برای توســعه حوزه نفت و گاز و پتروشــیمی اجرا‬ ‫خواهیمکرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شــیراز و زرقان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزیر‬ ‫نفت برای توســعه زیرســاخت ها در اســتان فارس‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬امــروز قریب بــه ‪ ۷۰‬درصد نیازهای‬ ‫ســوختی اســتان از دیگر اســتان ها تامین می شود و‬ ‫این موضوع با توجه به ظرفیت های باالی اســتان‬ ‫قابل قبول نیســت و نشــان می دهد که ان گونه که‬ ‫سزاوار بوده در این حوزه عمل نکردیم‪.‬‬ ‫عزیزی گفت‪ :‬اختصاص ‪ ۱۱‬هکتار اراضی تملک‬ ‫شده برای انتقال فراورده های نفتی به استان فارس‬ ‫نخستین اقدام در این زمینه است‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان فارس همچنین‬ ‫گفت‪ :‬یک خط پروپیلن نیز برای اســتان فارس در‬ ‫هیات دولت مصوب شــد و قرار است با محوریت‬ ‫شهرســتان مرودشــت اجرایی شود؛ این خط نیز با‬ ‫توجه به پوشش گسترده ای که در صنایع گوناگون‬ ‫دارد‪ ،‬در شکوفایی و توسعه صنعت استان کمک‬ ‫بزرگیمی کند‪.‬‬ ‫عزیزی افزود‪ :‬امروز این فرصت فراهم شــده تا‬ ‫برایتوسعهاستاناز اینظرفیت هابهرهببریم کهبا‬ ‫هم افزایی همه مسئوالن استان و بخش خصوصی‬ ‫امکان پذیرخواهدبود‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان فارس افــزود‪ :‬ما مدل‬ ‫موضــوع انتقــال اب را در خصــوص نفــت و گاز و‬ ‫پتروشــیمی نیــز اجــرا می کنیــم کــه الزم اســت هم‬ ‫شخصیت هاومسئوالناستانوهمصنعتگراناین‬ ‫عرصــه گرد هم بیایند تا با هم افزایی امور را پیش‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫فریدونعباسینمایندهمردم کازرونو کوهچنار‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی و رئیــس کمیســیون‬ ‫انــرژی مجلــس نیــز درباره تخصیــص خــوراک برای‬ ‫پتروشیمی ها در فارس اعالم کرد‪ :‬متاسفانه رانت در‬ ‫اینمسئلهوجودداردواین گونهنیست کههمه چیز‬ ‫رویحساب وکتابخودشباشد‪.‬‬ ‫وی در جلســه بررســی نقشــه راه صنایع فارس‬ ‫در حوزه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی بیان داشت‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری های گذشته در کشور به ثمر رسیده‬ ‫و بیشتر ان ها در مناطقی از جمله بوشهر‪ ،‬هرمزگان‬ ‫و خوزســتان مســتقر بــوده و فــارس کمتــر از ایــن‬ ‫سرمایه گذاری هابهرهبردهاست‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن روزهــا شــاهد افتتــاح‬ ‫زودهنگامپروژه هاهستیم‪،‬گفت ‪:‬بایداستانداردهای‬ ‫الزمبرایتثبیتاینتکنولوژی هارعایتشود‪.‬‬ ‫نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس‬ ‫شــورای اســامی افــزود‪ :‬بــه دلیــل حاکمیــت‬ ‫مهــا طــی ســال های گذشــته تاکنــون‪،‬‬ ‫تحری ‬ ‫مشــکالت باالدســتی بســیاری داریم و با فروش‬ ‫کمتــر نفــت‪ ،‬ان ‪ ١٤.٥‬درصد اختصاص یافته به‬ ‫وزارت نفــت کــه حاصــل از فــروش نفــت بــوده‬ ‫تامین نشده و این صنعت دچار فرسودگی شده‬ ‫است که نوسازی و توسعه ای که می بایست در‬ ‫دســتور کار قــرار می گرفــت بــا ســرعت مناســبی‬ ‫پیش نرفته و باید امیدوار باشــیم که در ‪ ٥‬ســال‬ ‫اینده با رفع تحریم ها در حوزه باال دست نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬سرمایه گذاری الزم انجام شود‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی اضافه کرد‪ :‬باید فکر جایگزین انرژی با‬ ‫حرکت‪ ،‬حمل ونقل برق باشــیم‪ .‬باید به سمت‬ ‫تولید برق در کشور پیش برویم و صادرات ان را‬ ‫هم مدنظر داشته باشیم و برای نفت و گاز هم‬ ‫ارزش افزوده ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫عباســی به موضــوع تقویت فشــار گاز پارس‬ ‫جنوبــی هــم به عنــوان یک مبحث مهم اشــاره‬ ‫کرد و گفت‪ ۱۰ :‬سال پیش می خواستیم قرارداد‬ ‫ببندیــم که انــرژی اتمی تقویت فشــار چاه های‬ ‫گاز پــارس جنوبــی را انجــام دهــد‪ ،‬بــه قــرارداد‬ ‫رسیدیم اما بعد از هشت سال وزیر نفت فعلی‬ ‫اعالم می کند که هیچ خبری از این پروژه ندارد‬ ‫و افــرادی انــکار می کننــد کــه چنین قــرارداد به‬ ‫مرحلــه امضــا رســیده و معلوم نیســت اســناد و‬ ‫مدارک با جابه جا شدن دولت ها چه می شوند؟‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی هــم چالــش اصلــی کشــور بــرای‬ ‫رئیس جمهــور و وزیــر نفت اینــده را موضوع گاز‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬با این میزان مصرف و تولید‪،‬‬ ‫امســال و ســال اینــده قطعــا بــا خاموش ـی های‬ ‫گسترده روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫حســین حسین زاده در جلســه بررسی نقشه‬ ‫راه صنایــع فــارس در حوز ههــای نفــت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظم‬ ‫رهبری مبنی بر ضرورت پاالیشــگاه ســازی برای‬ ‫جلوگیــری از صــدور نفــت خــام‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬از‬ ‫ظرفیت های حوزه صنعت پتروشیمی در راستای‬ ‫تنــوع ســازی و درامدهایــی کــه از نفــت حاصل‬ ‫می شود بایستی نهایت بهره را برد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه وجــود و فعالیــت حــدود ‪۷۲‬‬ ‫هزار واحد صنعتی در کشور و تعداد ‪ ۴‬هزار واحد‬ ‫صنعتی در اســتان‪ ،‬تاکید کرد که باید از ظرفیت و‬ ‫توانمندی هایفارسدر حوزهانرژیبهره مندشویم‪.‬‬ ‫نمایندهمردمالرستاندرمجلسشورایاسالمی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬استان فارس به واسطه پتانسیل ها و‬ ‫ظرفیت ها از نعمت بزرگی برخوردار است‪ ،‬به طور‬ ‫مثال این استان تامین کننده ‪ ۱۲‬درصد غذای کشور‬ ‫اســت و ‪ ۴۰‬درصد درامد فارس از بخش کشــاورزی‬ ‫حاصل می شود که نباید از حوزه انرژی غافل شد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی‬ ‫بــا ابــراز نگرانی‪ ،‬گفــت‪ :‬چالش اصلی کشــور برای‬ ‫رئیس جمهور و وزیر نفت اینده موضوع گاز است و‬ ‫با این میزان مصرف و تولید‪ ،‬امســال و ســال اینده‬ ‫قطعاباخاموشی های گستردهروبه روخواهیمبود‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح ضربــت در حوزه‬ ‫زاگرس جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬بهین هســازی مصــرف انرژی‬ ‫در همه حوزه ها از اهمیت باالیی برخوردار اســت‬ ‫و ضــروری اســت که با برنامه ریزی مــدون و اجرای‬ ‫پروژه های مستمر‪ ،‬نسبت به کاهش مصرف انرژی‬ ‫اقداماتاجراییانجامشود‪.‬‬ ‫حســین زاده بــا اشــاره به اینکه قبــل از انقالب‬ ‫اســامی ‪ ۷‬پاالیشــگاه در کشور داشــتیم و در حال‬ ‫حاضــر ‪ ۳‬پاالیشــگاه داریــم‪ ،‬مجــددا بــر ضــرورت‬ ‫اســتفاده از ا نهــا تاکیــد کــرد و خــوراک اولیــه‬ ‫پتروشــیمی ها را گاز دانســت کــه بایــد برنامه ریزی‬ ‫بهتری برای استفاده از ان صورت گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امام جمعه قم در دیدار با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم‪:‬‬ ‫اصالح فرهنگ مصرف اب و برق وظیفه شرعی و ملی است‬ ‫امام جمعه قم مصرف افسارگسیخته اب‪ ،‬برق‬ ‫و سایر حامل های انرژی را به زیان کشور دانست و‬ ‫گفت‪ :‬اصالح فرهنگ مصرف وظیفه شرعی‪ ،‬ملی‬ ‫و انقالبی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق استان قم‪ ،‬ایت اهلل علیرضا اعرافی با انتقاد از‬ ‫وضعیت مصرف در جامعه اظهار داشت‪ :‬مصرف‬ ‫برق‪ ،‬اب‪ ،‬مواد غذایی بهینه و سنجیده نیست و در‬ ‫بعضی موارد حالت اسراف دارد‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت مدیریت مصرف تاکیــد و ان را‬ ‫وظیفه همگان دانســت و تاکید کرد‪ :‬برنامه ریزان‬ ‫نیز باید راه های بهینه سازی و استفاده درست را به‬ ‫مردم اموزش دهند‪.‬‬ ‫امام جمعه قم مصرف افسارگسیخته اب‪ ،‬برق‬ ‫و ســایر حامل های انرژی را به زیان کشــور دانست‬ ‫و خاطرنشــان کرد‪ :‬اصالح فرهنگ مصرف وظیفه‬ ‫شرعی‪ ،‬ملی و انقالبی است و همه مردم باید به‬ ‫این مسئله توجه کنند‪.‬‬ ‫مدیر حوزه های علمیه سراســر کشور از مبلغین‬ ‫حوزوی خواســت تــا در فعالیت های تبلیغی خود‬ ‫به مقوله فرهنگ سازی مصرف بهینه توجه داشته‬ ‫باشــند‪ .‬ایت اهلل اعرافی در خصوص اصالح الگوی‬ ‫مصرف نیز از مســئوالن خواست در زمینه استفاده‬ ‫از وســایل و سیســتم های کم مصرف در بخش های‬ ‫عمومی‪ ،‬خصوصی‪ ،‬صنعت‪ ،‬کشــاورزی و خانگی‬ ‫سرمایه گذاری الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی بــر لــزوم اســتفاده از انــرژی خورشــیدی‬ ‫در کشــور تاکیــد کــرد و از مســئوالن خواســت تــا‬ ‫تســهیالت‪ ،‬حمایــت و پشــتیبانی های الزم را برای‬ ‫ایجاد نیروگاه های خورشیدی توسط مردم و بخش‬ ‫خصوصی فراهم کنند‪ .‬امام جمعه قم همچنین از‬ ‫اجرای طرح برق امید در کشور تقدیر کرد و گفت‪:‬‬ ‫تخفیف به مشــترکین خوش مصرف اقدام خوبی‬ ‫است و این طرح می تواند با اطالع رسانی صحیح‪،‬‬ ‫نتایج مثبتی به دنبال داشــته باشــد و در این زمینه‬ ‫رسانه ها نیز نقش مهمی به عهده دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم‬ ‫نیز در ابتدای این دیدار‪ ،‬گزارشی از اخرین وضعیت‬ ‫صنعت برق استان و مشکالت پیش رو در تابستان‬ ‫امســال ارائه کرد‪ .‬وی همچنین یاداور شد‪ :‬سهمیه‬ ‫برق هر اســتان به صورت هفتگی از ســوی شــرکت‬ ‫توانیر اعالم می شود که عبور از سقف تعیین شده‪،‬‬ ‫منجر به اعمال خاموش ـی های اضطراری در اســتان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نفت در تامین خدمات شناوری از توان داخل حمایت می کند‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر حمایت‬ ‫ایــن شــرکت از تــوان داخــل در تامیــن خدمــات‬ ‫شناوری تاکید کرد و گفت‪ :‬در این راستا‪ ،‬نشستی‬ ‫به منظور معرفــی فرصت های ســرمایه گذاری در‬ ‫این حوزه برگزار می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مســعود کرباســیان بــا‬ ‫بیــان اینکــه شــرکت ملــی نفــت ایــران در اجرای‬ ‫سیاس ـت های ابالغــی وزارت نفــت و به منظــور‬ ‫حمایــت از تــوان و ســاخت داخــل‪ ،‬تصمیــم بــه‬ ‫تامین شــناورهای مورد نیاز در عملیات استخراج‬ ‫و بهره برداری از میدان های نفت و گاز دریایی از‬ ‫طریق مشــارکت بخش غیردولتی و کشتی سازان‬ ‫ایرانی گرفته اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بر اســاس این طرح‪،‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران نسبت به انعقاد قرارداد‬ ‫خرید خدمات شناوری در قالب قرارداد ساخت‪،‬‬ ‫بهر هبــرداری و مالکیــت با ســرمایه گذاران بخش‬ ‫غیردولتــی اقــدام خواهــد کــرد و ســرمایه گذاران‬ ‫نیــز متعهد بــه تامین شــناورهای مورد نیــاز خود‬ ‫از طریــق ســازندگان داخلــی و بــا رعایــت قانون‬ ‫حداکثر استفاده از توان داخل خواهند بود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس ایــن طــرح پس‬ ‫از اتمــام ســاخت شــناور و اخــذ تاییدی ههــا و‬ ‫گواهی نام ههــای مــورد نیــاز از مراجــع ذی ربــط‪،‬‬ ‫دوره بهر هبــرداری و ارائــه خدمــات شــناوری‬ ‫یشــود و شــرکت ملی نفت ایــران به ازای‬ ‫اغاز م ‬ ‫خدمــات شــناوری ارائــه شــده حق الزحمــه بــه‬ ‫سرمایه گذار پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون وزیــر نفــت‪ ،‬طبــق الگــوی‬ ‫قــراردادی تهی هشــده‪ ،‬قــرارداد بــا ســرمایه گذار‬ ‫پیــش از اغــاز ســاخت شــناور امضــا شــده اســت‬ ‫و ایــن موضــوع می توانــد افــزون بــر اطمینــان‬ ‫ســرمایه گذاران از وجــود بــازار قطعــی بــرای‬ ‫شــناورهای ساخت هشــده‪ ،‬در تامیــن منابــع مالــی‬ ‫مورد نیاز از طریق نهادهای پولی و مالی از جمله‬ ‫بانک ها کمک قابل توجه ای کند‪.‬‬ ‫کرباســیان بــه مذاکــرات بــا ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانوردی و تعدادی از بانک های کشور به منظور‬ ‫تهــای حمایتــی بــرای تامیــن منابــع‬ ‫ایجــاد ظرفی ‬ ‫مالــی مــورد نیــاز این طــرح نیز اشــاره کــرد و افزود‪:‬‬ ‫پیش بینی هایالزمبه منظور تسهیلاجراواستفاده‬ ‫از ظرفیت های قانونی موجود برای تحقق اهداف‬ ‫این طرح صورت گرفته که جزئیات ان در نشست‬ ‫پیش بینی شده به این منظور ارائه می شود‪ .‬شرکت‬ ‫ملی نفت ایران با اعالم این خبر یاداور شده است‪:‬‬ ‫نشستمعرفیفرصت هایسرمایه گذاریدر حوزه‬ ‫تامین خدمات شناوری مورد نیاز این شرکت‪ ،‬نهم‬ ‫خردادماه امســال برگزار می شــود و ســرمایه گذاران‬ ‫عالقه مند می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی‬ ‫تنــام برای‬ ‫‪ www.investment.nioc.ir‬فــرم ثب ‬ ‫حضور در این نشست را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫وسایل سرمایشی اولویت مدیریت‬ ‫مصرف برق‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫خشک ســالی و شــرایط حــاد‬ ‫منطق ـه ای گیــان‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫پیش رو اســت‪ .‬این شرایط به‬ ‫اینکه ‪ ۱۰۰۰‬مــگاوات از مصرف‬ ‫همــراه مراکــز غیرمجــاز رمــزارز‬ ‫بــرق اســتان گیــان مربــوط به‬ ‫کــه به طور غیرقانونی از انرژی‬ ‫وسایل سرمایشی است‪ ،‬عنوان‬ ‫برق به میزان باالیی اســتفاده‬ ‫بهمن داراب زاده‬ ‫کرد‪ :‬اولویت‪ ،‬اســتفاده بهینه از‬ ‫می کننــد انســجام و پیگیــری‬ ‫انــرژی بــرق و مدیریت مصرف‬ ‫مســتمر و بســیج همگانــی در‬ ‫برقبایدوسایلسرمایشیو کولرهاباشند‪.‬بهمن برنامه های مدیریت مصرف برق را می طلبد و‬ ‫داراب زادهدر جلسه کارگروهتخصصیانرژیواب باید با مصرف منطقی‪ ،‬هوشمندانه و مناسب‬ ‫پدافند غیرعامل استان گیالن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگرچه انــرژی بــرق‪ ،‬دســت در دســت هــم دهیــم تــا‬ ‫در شــروع فصل تابســتان و ماه های گرم ســال با پیک بار سال جاری را به مانند سال های گذشته‬ ‫افزایش و رشد مصرف انرژی برق مواجه هستیم‪ ،‬با موفقیت ســپری کنیم‪ .‬وی با اشــاره به اینکه‬ ‫اما ســال جاری از حساســیت بیشــتری برخوردار ‪ ۱۰۰۰‬مــگاوات از مصــرف بــرق اســتان گیــان‬ ‫است؛ چراکه در فروردین ماه سال جاری افزایش مربوط به وسایل سرمایشی است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫دما در کشور و استان رخ داده و ما شاهد افزایش دانســتن این موضوع به ما کمــک می کند روی‬ ‫‪ ۲۲‬درصدی مصرف برق در استان گیالن بودیم‪ .‬این امر تمرکز کرده و استفاده بهینه از کولرها را‬ ‫وی افزود‪ :‬بارش کم و خشک سالی به همراه رشد مد نظر قرار دهیم‪ .‬در واقع اولویت‪ ،‬اســتفاده‬ ‫مصرفبرقوپیش بینی هایهواشناسیمبنیبر بهینــه از انــرژی بــرق و مدیریــت مصــرف بــرق‬ ‫گرم تر شدن امسال نسبت به سال قبل و افزایش باید وسایل سرمایشی و کولرها باشند؛ هرچند‬ ‫دو درجه ای دما در ســال جاری‪ ،‬شــرایط ویژه ای کــه مدیریت مصرف انرژی بــرق در بخش های‬ ‫را برای صنعت برق رقم زده است و باید بیشتر دیگــر نیز مهم بــوده و باید به طور جد مد نظر‬ ‫از ســال گذشــته با اســتفاده بهینه از انرژی برق‪ ،‬قــرار بگیرد‪ .‬داراب زاده ادامه داد‪ :‬اتفاق خوبی‬ ‫اســتفاده همگانی از این نعمت بــرق را فراهم در این حوزه به وجود امده و ان مکلف شــدن‬ ‫سازیم‪ .‬داراب زاده گفت‪ :‬با توجه به انتخابات دســتگاه های اجرایی است که باید حداقل ‪۵۰‬‬ ‫ریاســت جمهوری که بخشــی از ایــن فرایند به درصد از مصارف خودشات نسبت به سال قبل‬ ‫صورت الکترونیکی انجام می شود‪ ،‬تامین انرژی را کاهــش دهند؛ بنابراین همــه باید در این امر‬ ‫بــرق و مدیریــت مصرف انرژی بــرق از اهمیت کمــک کنند و از مردم شــریف نیز انتظــار داریم‬ ‫دو چندانی برخوردار است‪ .‬مدیرعامل شرکت در کنار مســئولین و خادمان خود‪ ،‬به اســتفاده‬ ‫بــرق منطقــه ای گیــان بــا اشــاره بــه برداشــت بهینه از انرژی برق‪ ،‬توجه مضاعف داشته باشند‬ ‫زودهنــگام اب از چاه هــای کشــاورزی‪ ،‬تصریح تا بتوانیم تابستان خوب و خاطره انگیزی داشته‬ ‫کــرد‪ :‬وقــوع ایــن پدیــده‪ ،‬تاییدکننــده کم ابی‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫تشکیلستادپایشتنشابی‬ ‫در شهرستان هایاصفهان‬ ‫معــاون نظــارت بــر‬ ‫همــکاری بــا مراکز بهداشــتی‪،‬‬ ‫بهره برداری شــرکت مهندسی‬ ‫برنامه ریزی های الزم را جهت‬ ‫ابفای کشور در ارتباط مجازی‬ ‫حفظ شاخص های کیفیت اب‬ ‫بــا مدیــران حاضــر در شــورای‬ ‫شــرب در محــدوده مطلــوب‬ ‫مدیران ابفای اســتان اصفهان‬ ‫انجــام دهند‪ .‬کشــفی بــا بیان‬ ‫حمیدرضاکشفی‬ ‫بر تشــکیل ســتاد پایــش تنش‬ ‫این کــه ابفــای اســتان اصفهان‬ ‫ابــی در تمــام شهرســتان های‬ ‫دردهــه اخیــر بــه خوبــی‬ ‫استان تاکید کرد‪ .‬حمیدرضا کشفی گفت‪ :‬این توانست بر تبعات ناشی از خشک سالی غلبه‬ ‫ستاد برای رصد تن ‬ ‫ش ابی ناشی از خشک سالی کند تصریح کرد‪ :‬فعاالن صنعت ابفا در اســتان‬ ‫در ســطح شهرها و روستاهای تمام استان های اصفهان با تخصص و مهارتی که دارند می توانند‬ ‫کشــور تشــکیل می شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬بایــد در مشکالت ناشی از تنش ابی در این استان را مهار‬ ‫ایــن ســتاد تمهیــدات الزم جهــت شناســایی کرده و اب شــرب مورد نیاز مردم را در شــهرها و‬ ‫و پیش بینــی رفــع مشــکل تامیــن اب به ویــژه روستاهاتامیننمایند‪.‬ویراه اندازیفاز اضطراری‬ ‫در مناطقــی کــه بــا مشــکل کمبــود تولیــد اب سامانهدوماب رسانیبهاصفهانبزرگراضروری‬ ‫روب ـه رو هســتند‪ ،‬انجــام شــود‪ .‬کشــفی افزود‪ :‬برشمرد و ان را گامی برای تامین اب شرب پایدار‬ ‫تمامــی تیم های واکنش ســریع در مراکز امداد مردم شــهر و روستاهای تحت پوشش دانست‪.‬‬ ‫و رفــع حــوادث شــرکت های اب و فاضــاب معــاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شــرکت‬ ‫بایــد به صــورت اماده بــاش و تمــام وقــت‪ ،‬مهندسی ابفای کشور یکی از راهکارهای تامین‬ ‫بــا ســرعت ویــژه مــوارد مربــوط بــه حــوادث پایدار اب شرب را مدیریت مصرف دانست و‬ ‫و رفــع ان را پیگیــری کننــد‪ .‬معــاون راهبــری بیان داشت‪ :‬روابط عمومی باید بستر الزم در‬ ‫و نظــارت بــر بهره بــرداری شــرکت مهندســی خصوص مصرف بهینه اب در جامعه را فراهم‬ ‫ابفــای کشــور اضافــه کــرد‪ :‬شــرکت های اب و نمایــد تــا مدیریت مصرف از ســوی قشــرهای‬ ‫فاضالب باید همچون سال های گذشته ضمن مختلف در جامعه نهادینه شود‪.‬‬ ‫اغاز دوره اموزشی ویژه کارکنان‬ ‫ابفایاصفهان‬ ‫رئیــس اداره امــوزش همگانــی ابفای اســتان‬ ‫اصفهــان از برگــزاری دوره اموزشــی «اشــنایی بــا‬ ‫شهــای مدیریت مصــرف اب» ویــژه کارکنان‬ ‫رو ‬ ‫ســتادی و مناطق این شــرکت خبر داد‪ .‬محســن‬ ‫شــفیعا بــا اشــاره بــه حفــظ ارزش اب و ارتقــاء‬ ‫دانش سازمانی به عنوان شعار اصلی شرکت در‬ ‫سال ‪ 1400‬گفت‪ :‬به همین منظور دوره اموزشی‬ ‫«اشــنایی بــا روش هــای مدیریــت مصــرف اب»‬ ‫توســط اداره امــوزش همگانــی برنامه ریــزی و‬ ‫محتــوای ان تهیه و تدوین شــده که با همکاری‬ ‫دفتراموزشوتوسعهمنابعانسانیدر یکبرنامه‬ ‫زمان بندی شده برای کلیه کارکنان برگزار خواهد‬ ‫شــد‪ .‬وی اصالحات رفتاری و ابزاری‪ ،‬اشــنایی با‬ ‫مفاهیممنابعومصارفاب‪،‬جامعه پذیریارزش‬ ‫و کمبــود اب و اشــنایی بــا ســامانه های ارتباطی‬ ‫و خدمات نوین مشــترکین را از جمله ســرفصل‬ ‫هــای ایــن دوره ‪ 6‬ســاعته برشــمرد و افــزود‪ :‬در‬ ‫نخستین گام‪ ،‬نیروهای بخش خدمات و فضای‬ ‫سبز با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی این‬ ‫اموزش ها را فرا گرفتند‪ .‬شفیعا با بیان اینکه این‬ ‫دوره بــه تدریج برای کلیه کارکنان ابفای اســتان‬ ‫اصفهان برگزار می شود ابراز امیدواری کرد با عمل‬ ‫به این اموزش ها و انتقال ان به سایر افراد جامعه‬ ‫بتوانیم از شرایطپیشروباموفقیتعبور کنیم‪.‬‬ ‫اتصالشبکهجمع اوریفاضالب‬ ‫حدفاصلپلفردوسیبهمشتاق‬ ‫شــبکه تــازه تاســیس جمــع اوری فاضالب‬ ‫حدفاصــل پــل فردوســی تــا خیابان حمــزه با‬ ‫قطر ‪ 1400‬میلی متر به شبکه فاضالب خیابان‬ ‫مشتاق متصل شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ابفــا منطقــه یک اصفهــان‪ ،‬با اتمــام عملیات‬ ‫احــداث شــبکه تــازه تاســیس جمــع اوری‬ ‫فاضــاب حد فاصل پل فردوســی تــا خیابان‬ ‫حمــزه بــه طول بیــش از ‪ 2‬هزار متــر و فراهم‬ ‫شــدن مقدمــات بهره بــرداری از ایــن شــبکه‪،‬‬ ‫در فــاز نخســت عملیات اتصــال انتهای خط‬ ‫ذکــر شــده به ادامه مســیر قبلی بــا قطر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫میلی متــر در خیایــان مشــتاق دوم و همچنین‬ ‫اتصال سوئیچ به قطر ‪ 1000‬میلی متر به خیابان‬ ‫حمــزه عملیاتــی شــد‪ .‬رئیــس اداره توســعه و‬ ‫بهره برداری شــبکه فاضــاب ابفا منطقه یک‬ ‫با اعالم این خبر افزود‪ :‬با این اتصال‪ ،‬شبکه‬ ‫فاضالب پل فردوسی تا خیابان حمزه اصالح‬ ‫شــده و خــط قدیــم از مــدار خــارج شــد‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬فرسودگی‪ ،‬احتمال ریزش‪ ،‬مسدود‬ ‫شــدن و احتمال پس زدگی از اهداف تعویض‬ ‫این خط انتقال شــبکه فاضالب بوده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا امینــی گفت‪ :‬اتصال هــای خیابان‬ ‫فردوســی‪ ،‬محلــه خواجــو خیابــان بزرگمهــر‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد تــا شــبکه فاضــاب‬ ‫ایــن خیابان هــا بــه شــبکه جدیــد جمــع اوری‬ ‫فاضالب متصل شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۸‬میلیاردریالبرایمرمتاثار فرهنگیقم‬ ‫در سال گذشتهتخصیصیافت‬ ‫سرپرســت ادار ه کل‬ ‫میلیــارد ریــال از محل اعتبــارات‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫ملــی انجام شــد‪ .‬ارجمنــدی به‬ ‫و صنایع دســتی قــم گفــت‪ :‬در‬ ‫اتمام مرمت ســرای مالحســین‬ ‫ســال گذشــته هشــت میلیارد و‬ ‫در ســال گذشــته اشــاره و تاکید‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــون ریال بــرای مرمت‬ ‫شســوزی‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ات ‬ ‫علیرضا ارجمندی‬ ‫اثــار تاریخــی و فرهنگــی ایــن‬ ‫سرای مالحسین در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اســتان اعتبار جذب شده است‪.‬‬ ‫و فرســودگی بنا‪ ،‬مرمت این اثر‬ ‫علیرضا ارجمندی افزود‪ :‬گنبد ســبز یکی از اثاری تاریخی در اولویت برنامه های معاونت این اداره‬ ‫مهمی اســت که ســال گذشــته عملیــات مرمت کلقرار گرفتوبرایمرمتانمبلغیحدود‪۱۵۰‬‬ ‫ان شــامل اجــرای کانال زه کشــی بــرای جلوگیری میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شد‪ .‬او‬ ‫تشــده در سال ‪۹۹‬‬ ‫از نفــوذ رطوبت به بدنه مقبره ها و ســاماندهی درباره دیگر اثار شاخص مرم ‬ ‫محوطــه بیرونــی بااعتبــاری بال غبــر یــک میلیارد گفت‪ :‬خانه مالحسین مولوی از پیر غالمان امام ‬ ‫ریال از محل اعتبارت ملی به پایان رســید‪ .‬او به حسین(ع)واز مداحانمشهور شهرقممتعلقبه‬ ‫مرمت مجموعه بازار قم اشــاره و اضافه کرد‪ :‬در دوره قاجار است که مرمت ان شامل سبک سازی‬ ‫این مرمت که شــامل بــازار کهنه و راســته بازار نو و عایق کاری بام‪ ،‬استحکام بخشــی پوش ـش ها‪،‬‬ ‫م ‬ ‫یشــود با هزینه کرد ســه میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون مرمــت پایــه جبهه شــرقی حیاط و ســاماندهی‬ ‫ریال از محل اعتبارات ملی و استانی‪ ،‬سبک سازی ناودا نهــای پش ـت بام بــود که بااعتبــاری بالغ بر‬ ‫بام‪،‬استحکام بخشیپوشش ها‪،‬عایق کار ‬ ‫یبامبه ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال از محل اعتبارت ملی انجام شد‪.‬‬ ‫روش سنتی با اندود کاهگل و اجرای نمای اجری سرپرســت ادار ه کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫انجام شــد‪ .‬او از مرمت کاروانســرای صدراباد نیز و صنایع دستی قم در مورد طرح تجهیز و تکمیل‬ ‫خبر داد و تصریح کرد‪ :‬بنای کاروانسرای تاریخی مخزن امن اشــیای تاریخی قم گفــت‪ :‬این طرح‬ ‫صدراباد منحصربه فرد و شامل‪ ۲‬حیاط مرکزی و بااعتبار‪ ۳۶‬میلیارد و‪ ۳۰۰‬میلیون ریال با‪ ۹۰‬درصد‬ ‫‪ ۶‬برج دیده بانی است که مرمت ان بااعتبار یک پیشرفتفیزیکیدردست ساختاست‪.‬‬ ‫حمایت کمیته امداد قم از ‪ 982‬کودک‬ ‫دچارسوءتغذیه‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان قــم در‬ ‫بهچهارمیلیاردریالبرای کاهش‬ ‫ســال گذشــته از ‪ 982‬کــودک‬ ‫ســوءتغذیه ‪ 982‬کــودک زیــر‬ ‫زیــر پنــج ســال دارای اختــال‬ ‫پنــج ســال هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رشــد و ســوءتغذیه با ارائه سبد‬ ‫او از پایــش ایــن کــودکان در بازه‬ ‫غذایییک میلیونریالیماهانه‬ ‫زمانی ‪ 6‬ماهه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫محمدابراهیم‬ ‫حمایت کرد‪ .‬بــه گزارش پایگاه‬ ‫در صورت بهبود شرایط تغذیه‪،‬‬ ‫نعیمی‬ ‫اطالع رســانی کمیتــه امــداد‪،‬‬ ‫کودکاندیگریجایگزینخواهند‬ ‫محمدابراهیمنعیمی‪،‬معاونحمایتوسالمت شد‪ .‬نعیمی با اشاره به اینکه این طرح حمایتی‬ ‫خانــواده کمیتــه امــداد اســتان قــم بابیــان اینکه بــا مشــارکت وزارت بهداشــت و کمیتــه امــداد‬ ‫خانواده هــای دارای کــودک مبتالبه ســوءتغذیه‪ ،‬انجام می شود افزود‪ :‬با کمک به تغذیه مناسب‬ ‫یتــوان ا نهــا را از بیمــاری و حتی‬ ‫برای خرید مواد لبنی و پروتئینی به فروشگاه های ایــن کــودکان م ‬ ‫منتخب معرفی شدند گفت‪ :‬در سال‪ 99‬نزدیک مرگ ومیرهایناشیازسوءتغذیهمصونکرد‪.‬‬ ‫دعوت شهرداری یزد از نخبگان یزدی تبار‬ ‫مقیمهندوپاکستانبرایسفربهیزد‬ ‫شــهردار یــزد با تاکید بــر لزوم‬ ‫ارتباط بیشــتر با جامعــه ایرانیان‬ ‫شکل گیریارتباطبیشترباجامعه‬ ‫مهاجر‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬از جوانان و‬ ‫ایرانیان مهاجر‪ ،‬گفت‪ :‬از جوانان‬ ‫نخبگان یــزدی تبــاری که تاکنون‬ ‫و نخبــگان یــزدی تبــار زیــادی که‬ ‫شــهر یــزد را ندیده انــد دعــوت‬ ‫تاکنــون شــهر یــزد را ندیده انــد‪،‬‬ ‫می کنیم تا به میزبانی شــهرداری‬ ‫جمال الدین‬ ‫دعــوت می کنیــم تــا بــه میزبانی‬ ‫به یزد ســفر کنند‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫عزیزی‬ ‫شــهرداری بــه یزد ســفر کننــد‪ .‬به‬ ‫کرد‪ :‬شهرداری یزد در راستای طرح‬ ‫گزارش رویداد امروز‪ ،‬جما لالدین عزیزی با اشاره به شهروندسپاری‪،‬برایایجادمیزخدمتمجازیویژه‪،‬‬ ‫ارائهپیشنهادخواهرخواندگییزدباشهرهایپونهو برای حل وفصل مســائل و درخواس ـت های مربوط‬ ‫حیدراباددرگذشتهاظهار کرد‪:‬شهریزدبه عنوانتنها بهامالکیزدیانمقیمهندوپاکستانامادگی کامل‬ ‫شهر میراث جهانی کشور‪ ،‬از ویژگی های معماری و دارد‪ .‬در ادامه نوریان سرکنسول جدید ایران در شهر‬ ‫پایداری تاریخی برخوردار بوده و همواره میان یزد و کراچی پاکســتان نیز اظهار کرد‪ :‬ایــن دیدار به دلیل‬ ‫هند ارتباطات زیادی وجود داشته است‪ .‬او به سایر حضورپررنگیزدیتباراندرشهرهایمختلفهندو‬ ‫برندهایجهانیشهریزدازجملهپایتختشهرهای پاکستانازجملهحیدراباد‪،‬پونهوکراچیانجام شده‬ ‫پایدار جهان‪،‬عضویتدر شبکهشهرهاییادگیرنده است‪.‬اوبخشبزرگیاز ماموریتخودرادر ارتباطبا‬ ‫یونسکو و شهرهای دوستدار کودک یونیسف اشاره استانیزدبرشمردوگفت‪:‬تقویتکانال هایارتباطی‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬این ظرفیت های شــهر یــزد می تواند باید از طریق مسیرهای رسمی و مرسوم دیگر نظیر‬ ‫بستریبرایهمکاریبادو کشوربزرگوباستانیهند انجمن هایدوستی‪،‬سازمان هایمردم نهادوخیریه‬ ‫و پاکستان باشد‪ .‬عزیزی با تاکید بر لزوم شکل گیری انجامشود‪.‬‬ ‫کاهش‪ 50‬درصدیسوانحرانندگی‬ ‫منجر به فوت در استان سمنان‬ ‫رئیــس پلیس راهور ســمنان‬ ‫شــهر مهدی شهر اســت‪ .‬بزرگی‬ ‫بابیــان اینکــه ســوانح رانندگی‬ ‫بابیان اینکه در شهرهای ارادان‬ ‫منجر به فوت استان ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫و سرخه‬ ‫کاهش داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬ســوانح‬ ‫حادثه خیــز‬ ‫نقطــه‬ ‫رانندگــی درو نشــهری نیــز از‬ ‫درو نشــهری وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫موسی بزرگی‬ ‫شــروع برنامــه ششــم توســعه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تدوین شناســنامه‬ ‫تاکنون ‪ ۶۷‬درصد کاهش یافته‬ ‫ترافیک شهرهای استان سمنان‬ ‫اســت ‪ .‬سرهنگ موســی بزرگی در جلسه شورای می توانند در کاهش سوانح رانندگی و رفع نقاط‬ ‫ترافیکاستانبهمیزبانیسالنجلساتمعاونت حادثه خیزبسیارتاثیرگذارباشد‪.‬اوبابیاناینکهدر‬ ‫هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری ضمن بیان شهر سمنان ‪ ۶‬شش دوربین ثبت تخلف و پالک‬ ‫اینکه میزان ســوانح رانندگی درون شهری استان خوان و ‪ ۳۹‬دوربین نظارتی فعال است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سمنان طی سال گذشته در مقایسه با سال ‪ ،۹۶‬برای شهر شاهرود نیز ‪ ۱۹‬دوربین ثبت تخلف و‬ ‫‪ ۶۷‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬پــاک خوان و ‪ ۳۷‬دوربین نظارتی وجود دارد و‬ ‫ســوانح رانندگــی درو نشــهری اســتان ســمنان از در شــهرهای دامغان و گرمســار به ترتیب ‪ ۳۵‬و‬ ‫شــروع برنامه ششــم توســعه تاکنون ‪ ۶۷‬درصد هشت دوربین نظارتی فعال است‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫کاهش یافتــه اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬میــزان ســوانح راهور استان سمنان بابیان اینکه در استان‪ ۱۰‬هزار‬ ‫رانندگی منجر به فوت درون شهری استان سمنان و ‪ ۶۵۰‬موتورسیکلت رسوبی وجود داشت‪ ،‬ابراز‬ ‫طی ماه های فروردین و اردیبهشــت ســال ‪ ۱۴۰۰‬داشت‪ :‬در حال حاضر این رقم به هشت هزار و‬ ‫در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۴۴۳ ۵۰‬مورد رســیده اســت و طی ماه های گذشته‬ ‫درصــد کاهش یافتــه اســت‪ .‬رئیس پلیــس راهور دو هــزار و ‪ ۲۰۲‬موتورســیکلت رســوبی ترخیص‬ ‫استان سمنان بابیان اینکه ‪ ۳۶‬نقطه حادثه خیز شــد‪ .‬بزرگــی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬از یکــم اذر‬ ‫درو نشــهری در اســتان ســمنان وجود دارد‪ ،‬ابراز ‪ ۱۳۹۹‬تــا ‪ ۲۵‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬بــا اجــرای طرح‬ ‫تهــای تــردد بــرای مدیریــت‬ ‫داشــت‪ :‬از این تعداد هشت نقطه مربوط شهر اعمــال محدودی ‬ ‫ســمنان‪ ،‬شــش نقطه مربوط به شهر شــاهرود‪ ،‬مقابله با کرونا ویروس افزون بر ‪ ۵۰‬هزار و ‪۳۷۶‬‬ ‫هشــت نقطــه مربوط به شــهر دامغــان‪ ،‬هفت خودرو سواری و باری در شهرهای استان سمنان‬ ‫نقطــه مربــوط به شــهر گرمســار و س ـه نقطه در اعمالقانونشدند‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1075‬‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در همایش رسانه و انتخابات‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خرید و فروش زودهنگام پست های مدیریتی‬ ‫اخالق مدارانه نیست‬ ‫ســحررحمتی‪ -‬مشــهدمقدس‪ :‬رئی ـس کل‬ ‫دادگســتری خراســان رضــوی گفــت‪ :‬در اســتانه‬ ‫انتخابــات رفتــار اشــخاص یــا احزابی کــه از هم‬ ‫اکنون شروع به تقسیم و توزیع و خرید و فروش‬ ‫پســتهای مدیریتی کننــد را تائید نمی کنیم و این‬ ‫کار نبایــد صــورت بگیــرد و دادن ایــن وعد ههــا‬ ‫اخالق مدارانه نیست‪.‬‬ ‫غالمعلــی صادقــی در همایــش «رســانه و‬ ‫انتخابات ‪ »۱۴۰۰‬در مشهد افزود‪ :‬اگر در عرصه‬ ‫تهــای انتخاباتــی‪ ،‬شــخصی می خواهــد‬ ‫رقاب ‬ ‫شــخصی را منصرف کند یا حزبی حزب دیگری‬ ‫را از شــرکت در انتخابــات منصــرف یــا در ایــن‬ ‫عرصه جذب خود کند تا حدی که طبق قانون‬ ‫عمل شود مانعشان نمی شویم‪.‬‬ ‫تهــای انتخاباتــی‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در رقاب ‬ ‫این که اشــخاص به صورت انفرادی یا در احزاب‬ ‫حهــا صرف نظــر از جایــگاه ســازمانی و‬ ‫و جنا ‬ ‫یشــان‪ ،‬وعده ووعیدهــا و‬ ‫حاکمیتــی و عموم ‬ ‫تماس هایی داشته باشند مبحث جدایی است‪،‬‬ ‫ما از جایگاه نظارتی و قضایی بخشــنامه هایی‬ ‫اعــام کردیــم و از طریــق ســازمان بازرســی کل‬ ‫کشور اخطارهایی را به سازمان ها و بخش های‬ ‫عمومی داده ایم تا قانون رعایت شود و خالف‬ ‫اصل حاکمیت قانونی تخلفی صورت نگیرد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی گفت‪:‬‬ ‫ا گــر فعــل یــا تــرک فعلــی کــه قانــون ان را جرم‬ ‫دانســته از ســوی اشــخاص از موضــع رســمی‪،‬‬ ‫حاکمیتــی‪ ،‬عمومــی‪ ،‬نظامــی و انتظامــی یــا‬ ‫جایگاه قوای سه گانه اتفاق افتد تخلف و جرم‬ ‫است و با ان برخورد می کنیم اما انچه در حوزه‬ ‫اشــخاص صرف نظر از جایگاه سازمانی شان رخ‬ ‫دهــد را تائید نمی کنیــم اما اگر واقعا ان رفتارها‬ ‫یکــه اســناد و‬ ‫مجرمانــه باشــد بازهــم درصورت ‬ ‫مــدارک کافی در اختیارمان قرار گیرد به وظیفه‬ ‫قانونــی خــود عمــل می کنیم‪.‬غالمعلی صادقی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بداخالقی در انتخابات یک نگرانی‬ ‫جــدی اســت و بایــد مراقبــت الزم را بــه عمــل‬ ‫یهــای خــارج از منــش‬ ‫اورد تــا شــاهد بداخالق ‬ ‫و شــخصیت انســانی و اســامی در انتخابــات‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬بــا تدابیــری کــه در حــوزه اجــرا و‬ ‫نظــارت بــر انتخابــات اتخاذشــده‪ ،‬منشــوری‬ ‫اخالقی تهیه و بخشــی از ان اطالع رســانی شده‬ ‫اســت کــه مخاطبــان این منشــور اخالقی قشــر‬ ‫خاصی اعم از ستادهای انتخاباتی‪ ،‬هواداران و‬ ‫نامزدها خواهند بود که نظارت های دادگستری‬ ‫تهــای‬ ‫در ایــن خصــوص بعــد از شــروع فعالی ‬ ‫تبلیغاتی در انتخابات انجام می گیرد‪.‬‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری خراســان رضــوی در‬ ‫ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬انتظــار مــا از عامــه مردم‬ ‫به ویــژه اصحــاب رســانه در فضــای مجــازی و‬ ‫ارتباطــات ایــن اســت کــه در ایــن عرصــه مــا را‬ ‫یاری دهند تا در صورت بروز هرگونه بداخالقی‬ ‫انتخاباتی به وظیفه قانونی خود عمل کنیم‪.‬‬ ‫نکــه هیــچ نگرانــی در خصوص‬ ‫او بابیــان ای ‬ ‫برگزاری و جلب مشارکت مردم خراسان رضوی‬ ‫وجــود نــدارد ادامــه داد‪ :‬قشــر نخســت در این‬ ‫عرصــه‪ ،‬نامزدهــای انتخاباتــی هســتند کــه بــه‬ ‫مباحث خود مشغولند‪ ،‬قشر دوم عامه مردم و‬ ‫خواص هستند که رسانه ها جزء خواص بوده و‬ ‫وظیفه مهمی بر عهده دارند‪.‬‬ ‫صادقــی فضــای مجــازی را نگرانــی اصلــی‬ ‫دادگســتری در انتخابــات دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫هرچنــد ضابطــان دادگســتری و عوامل امنیتی و‬ ‫نظامــی و انتظامــی اقدامــات خود بــرای کنترل‬ ‫فضــای مجــازی را انجــام داده اند امــا نمی توان‬ ‫از نقــش تاثیرگــذار رســانه ها در مدیریت فضای‬ ‫مجازی در عرصه انتخابات چشم پوشی کرد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی گفت‪:‬‬ ‫توقــع ایــن اســت کــه اصحــاب رســانه میانگین‬ ‫مشــارکت مــردم در سراســر کشــور را در حــوزه‬ ‫مشــارکت در انتخابات مالک قــرار ندهند بلکه‬ ‫مانند گذشــته باید مشــهد به عنوان شهر مجاور‬ ‫امام رضا (ع) مالک ســایر مردم کشور قرارگرفته‬ ‫و همه چشم ها به حضور پرشور مردم این شهر‬ ‫در انتخابــات باشــد‪.‬صادقی در خاتمــه بابیــان‬ ‫این که دشمن نقشه های خود را برای انتخابات‬ ‫دارد افــزود‪ :‬اصحاب رســانه که جمع فرهیخته‬ ‫و اگاهی هســتند باید محلی برای اطالع رســانی‬ ‫و مراجعه شــهروندان داشــته باشــند تــا مواضع‬ ‫خود در موضوعات مختلف را نشــان دهند زیرا‬ ‫بهترین تشخیص را ازنظر مصالح کشوری و نظام‬ ‫در موضوعات و اتفاقات مختلف دارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استانزنجاندر میانبرگزیدگانسومینجشنواره«نیرو و رسانه»‬ ‫نهــای ســومین جشــنواره نیرو و رســانه‬ ‫برتری ‬ ‫(نــور) در مراســمی بــا حضور وزیر نیــرو معرفی و‬ ‫تقدیر شدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بــرق‬ ‫منطق ـه ای زنجــان‪ ،‬در ائیــن پایانــی ایــن‬ ‫جشــنواره از میان برترین هــا‪ ،‬پریســا یوســفی‬ ‫در بخــش یادداشــت و احســان تقــی بیگلــو‬ ‫در بخــش عکــس از اســتان زنجــان به عنــوان‬ ‫نفــرات برتــر برگزیــده شــدند‪ .‬وزیــر نیــرو در‬ ‫ایــن ائیــن از برگزیــدگان اســتانی نیــز به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانســی تقدیر کرد‪ .‬خلجی مدیرعامل‬ ‫شرکت برق منطقه ای زنجان طی پیامی ضمن‬ ‫تبریــک روز ارتباطات از حضــور این عزیزان در‬ ‫کنــار صنعت اب و بــرق قدردانی کرد و گفت‪:‬‬ ‫از رســانه ها می خواهیــم ماننــد همیشــه بــرای‬ ‫ســاخت و ترویــج فرهنــگ مصــرف بهینــه در‬ ‫کنــار این صنعت باشــند که حقیقتــا عنصر مهم‬ ‫و موثری می باشند‪.‬‬ ‫در این جشــنواره ‪ 596‬اثــر در قالب گزارش‪،‬‬ ‫تیتــر و خبــر‪ ،‬مصاحبــه‪ ،‬مقالــه و ســرمقاله و‬ ‫یادداشت‪ ،‬کاریکاتور و طنز مکتوب و رادیویی‪،‬‬ ‫عکــس و اینفوگرافــی و موشــن گرافــی کــه بــه‬ ‫دبیرخانــه جشــنواره رســیده بــود در دو مرحلــه‬ ‫مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت‪ .‬در مرحلــه نخســت‬ ‫داوری‪ 572 ،‬اثــر و در مرحلــه دوم ‪ 320‬اثــر از‬ ‫ســوی هیئ ـت داوران شایســته ارزیابــی تشــخیص‬ ‫داد هشــد ه کــه از ایــن میــان ‪ 57‬اثــر از ‪ 13‬اســتان‬ ‫حائز رتبه های اول تا سوم شدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫همرایبودنشورایائتالفبامواضعرهبریدر انتخاباتریاستجمهوری‬ ‫رئیــس شــورای ائتــاف نیروهــای انقــاب‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری گفــت‪ :‬پیش بینــی مــا‬ ‫بــر ایــن اســت کــه یــک حضــور حداکثــری در‬ ‫انتخابــات را شــاهد هســتیم و امیــد اســت‬ ‫کســی در ایــن انتخابــات پیــروز شــود کــه همه‬ ‫خصوصیات مدنظر رهبری را داشته باشد‪.‬‬ ‫به گــزارش جهانبین نیوز؛ مرتضی ســجادی‬ ‫رئیــس شــورای ائتــاف نیروهــای انقــاب‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری در ننشســت خبــری بــا‬ ‫خبرنگاران با اشاره به اینکه نظام ما یک دهه‬ ‫بســیار حساســی را در پیش رو دارد که شــرایط‬ ‫ویــژه ای هــم دارد اظهار کرد‪ :‬همه ابرقدرت ها‬ ‫و نیروهایــی که دل خوشــی به انقــاب ندارند‬ ‫فشــارهای انقالبــی‪ ،‬امنیتــی و فرهنگــی زیادی‬ ‫را به انقالب وارد می کنند‪ .‬او افزود‪ :‬دشــمنان‬ ‫مــا امــروز هــر کاری را می کننــد کــه بــه مرزهای‬ ‫مــا برســند‪ ،‬در رابطــه بــا مســائل اقتصــادی‬ ‫تحریم هــای ظالمانه را علم کرده اند‪ ،‬با انجام‬ ‫دادن یک ســری حرکت های غیرفرهنگی مردم‬ ‫ایران را دلســرد کنند‪ .‬ســجادی بابیان اینکه ما‬ ‫در شــرایط ســختی قرارگرفته ایــم و در همیــن‬ ‫شــرایط انتخابــات ریاســت جمهــوری را نیــز در‬ ‫پیــش داریــم عنوان کــرد‪ :‬همه باید دســت در‬ ‫دســت هــم دهند تا بتواننــد یک حرکت خوب‬ ‫انقالبی را رقم بزنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با تشــکیل‬ ‫شــورای ائتــاف‪ ،‬مجموعــه نیروهــای انقــاب‬ ‫دورهــم جمــع شــدند کــه بتوانند یــک حرکتی‬ ‫را اغــاز کننــد کــه هــم بــرای مــردم و هــم برای‬ ‫انقــاب خــوب باشــد‪ .‬ســجادی ادامــه داد‪:‬‬ ‫فعالیت های شــورای ائتالف امســال نسبت به‬ ‫ســال های گذشــته متفــاوت بــوده‪ ،‬تشــکیالتی‬ ‫اغازشــده اســت کــه ایــن تشــکیالت از پاییــن‬ ‫بــه بــاال حرکــت می کند‪ .‬او با اشــاره بــه اینکه‬ ‫در اســتان ها شــورای ائتــاف یــا موسســین‬ ‫شــورای ائتالف تشــکیل شــد گفت‪ :‬یک سایت‬ ‫معرفی شــد‪ ،‬گروه هایی در ان ثبت نام کردند‬ ‫کــه ایــن گرو ههــا از ‪ 15‬تــا ‪ 25‬نفــر اســت و در‬ ‫یشــود و شــورای‬ ‫هــر گروهــی ‪ 3‬نفــر انتخاب م ‬ ‫ائتالف شهرســتان را تشکیل می دهد‪ ،‬بعدازان‬ ‫یک همایشــی گذاشته و شــورای ائتالف استان‬ ‫تشــکیل و بعــد از شــورای اســتان نیــز شــورای‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس شــورای‬ ‫ائتــاف مرکــز تشــکیل م ‬ ‫ائتــاف چهارمحــال و بختیــاری بابیــان اینکــه‬ ‫متاســفانه امســال بــا مشــکل کرونــا برخوردیم‬ ‫و طبیعتــا نتوانســته ایم کاری را بــا ســرعت‬ ‫انجــام دهیــم گفــت‪ :‬در حال حاضر در اســتان‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری ‪ 4500‬نفر عضو شــورای‬ ‫ائتــاف شــده اند‪ .‬ســجادی بابیان اینکــه برای‬ ‫اینکه در انتخابات حضور فعال داشــته باشــیم‬ ‫در کشور باید به یک جمع بندی برسیم گفت‪:‬‬ ‫همه کســانی کــه ثبت نام کرده انــد نظرخواهی‬ ‫می کردنــد و هفته ای یک بار نیــز نظرات گرفته‬ ‫می شــد تــا بــه یــک جمع بنــدی در کل کشــور‬ ‫برســیم‪ .‬او افــزود‪ :‬اقدامــات از پایین شــروع و‬ ‫بــه بــاال انتقــال دادند و بــر اســاس جمع بندی‬ ‫نیروهای شهرستان ها و استان ها به جمع بندی‬ ‫بــرای انتخابــات رســیده شــده کــه ان شــاء اهلل‬ ‫بتوانیــم یــک حرکت بســیار خــوب و موفقی را‬ ‫بــرای نظــام جمهــوری اســامی انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫سجادی یاداور شد‪ :‬در حال حاضر همه کسانی‬ ‫تنــام کرده انــد از همــه‬ ‫کــه در انتخابــات ثب ‬ ‫جریانات و با همه دیدگاه ها هستند که طبیعتا‬ ‫ما امیدواریم با حضور این افراد یک انتخابات‬ ‫بســیار گــرم و بــا شــوری را داشــته باشــیم‪ .‬او با‬ ‫اشــاره بــه اینکــه پیش بینی ما بر این اســت که‬ ‫یــک حضــور حداکثــری در انتخابــات را شــاهد‬ ‫خواهیــم بــود گفت‪ :‬امید اســت کســی در این‬ ‫انتخابــات پیــروز شــود کــه همــه خصوصیــات‬ ‫مدنظــر رهبــری را داشــته باشــد‪ .‬ســجادی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ما بایــد کاری را انجام دهیم‬ ‫کــه مردمــی که بــه خاطر وضع موجود دلســرد‬ ‫شــده اند را امیدواریــم کنیــم تــا شــاهد حضــور‬ ‫پرشــور و حداکثری در انتخابات باشــیم‪ .‬او به‬ ‫نقش رسانه ها در انتخابات اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫رسانه ها در هدایت مردم‪ ،‬روشنگری و ا گاهی‬ ‫ســازی می توانند نقش بســیار مهمی را در همه‬ ‫عوامل ازجمله انتخابات داشته باشند‪.‬‬ ‫مهــدی حامــدی‪ ،‬دبیــر شــورای ائتــاف‬ ‫نیروهــای انقــاب اســامی اســتان نیــز در ایــن‬ ‫جلســه اظهــار کــرد‪ :‬رئیس جمهــور کشــورمان‬ ‫وعده هایــی داد کــه برنامــه ای بــرای ان هــا‬ ‫نداشت و همین موضوع سبب نارضایتی مردم‬ ‫شــد‪ .‬او با اشــاره به اینکه ما شــاهد نارضایتی‬ ‫مــردم هســتیم گفــت‪ :‬رســانه ها وظیفه دارنــد‬ ‫کــه مــردم را ا گاه کننــد تــا در انتخابــات حضور‬ ‫پررنگی داشته باشند‪.‬‬ ‫حامــدی بابیــان اینکــه همه کســانی که دل‬ ‫درگــرو نظام دارنــد بایــد پــای ان نیــز بایســتند‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم با حضــور در انتخابات می توانند‬ ‫سرنوشت خود را تغییر دهند‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاندیداهایــی کــه در‬ ‫شهر شهرکرد تمایل به همکاری شورای ائتالف‬ ‫در فراینــد تشــکیل شــورای شــهرکرد رادارنــد‬ ‫نیــاز اســت رزومــه خــود را به همــراه ‪ 5‬مورد از‬ ‫مشــکالت شــهر شــهرکرد بــا ارائــه راهکارهــای‬ ‫مناســب بــرای رفع این مشــکالت را بــه ادرس‬ ‫ایمیل ‪ gmail.com@Shora.chb1400‬ارســال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫اجرای طرح‬ ‫در سایت پسماند همدان‬ ‫چه شد؟‬ ‫مسعود پورصالحی‬ ‫رئیسانجمنصنفیمدیرانرسانههایاستانهمدان‬ ‫موضــوع ایجــاد و بهره بــرداری از طــرح هاضــم‬ ‫در ســایت پســماند از ســال ‪ 1394‬در فرایند مرتبط‬ ‫از ســوی شــهرداری و شــورای شــهر مطرح گشته بود‬ ‫بر همین اســاس مرکز مطالعات شــورا در این راســتا‬ ‫سخن از سرمایه گذار چینی برای طرح به میان اورده‬ ‫بود و از ســوی دیگر مدیریت پســماند عنــوان کرده‬ ‫بــود کــه ســرمایه گذار هنــدی پــای کار امــده اســت و‬ ‫اجرای این طرح به ‪ 8‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫و در جلســه ای با همین دســتور‪ ،‬سرمایه گذار وعده‬ ‫اغاز کار را در ‪ 10‬روز اینده داده بود و هم اکنون بعد‬ ‫از گذشت ‪ 6‬سال هیچ اتفاقی نیفتاده است‪ .‬کامران‬ ‫گــردان‪ ،‬رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری شــورای‬ ‫اسالمی شهر همدان در گفتگویی مطرح کرده است‬ ‫که اعضای شورا برای تحقق این امر به وظایف خود‬ ‫عمــل کردنــد و نظــارت الزم را بــرای حصول نتیجه‬ ‫انجــام داده اند و اما انجــا که کوتاهی اتفاق افتاده‬ ‫است از سوی شهرداری بوده است و نه شورا‪ .‬این‬ ‫طرح که برای تحقق ان ‪ 8‬میلیارد تومان نیاز داشته‬ ‫است به گفته ازاد‪ ،‬مدیر پسماند از سوی سرمایه گذار‬ ‫هندی تامین شده است و شهرداری برای این موضوع‬ ‫تنهــا زمین را در اختیار ســرمایه گذار قرار داده اســت‬ ‫و از ایــن محــل فوایــد اقتصــادی و زیســت محیطی‬ ‫مطلوبی برای شهر اتفاق خواهد افتاد اما چه شد که‬ ‫شهرداری این سود اقتصادی و فواید زیست محیطی‬ ‫برای شهر را کنار گذاشت؟امروز مدیریت های شهری‬ ‫همــگان به اجــرای طرح هایی که منجر به بازیافت‬ ‫طالی کثیف یا همان زباله می شــود و از این مســیر‬ ‫می تواننــد صاحــب فوایــد اقتصادی بســیار و اثرات‬ ‫فوق العاده ای که از منظر زیســت محیطی می تواند‬ ‫برای عموم و توسعه پایدار به همراه داشته باشد‪،‬‬ ‫بــاور دارنــد امــا چــرا ایــن مهــم در همــدان تاکنــون‬ ‫اتفاق نیفتاده اســت و ما تنها زباله گردها را ســر در‬ ‫ســطل های زباله شهری شاهد هســتیم؟گردان اخیرا‬ ‫مطــرح کرده اســت که مســئوالن مرتبط شــهرداری‬ ‫در واحــد ســرمایه گذاری و مدریــت پســماند پیگیــر‬ ‫ایــن موضــوع شــده اند امــا فعال خبری نیســت‪ ،‬بله‬ ‫بعد از گذشــت ‪ 6‬ســال همچنان در بر همان پاشنه‬ ‫می چرخد و کسی پاسخگو نیست‪ ،‬منظور از پاسخ‬ ‫اینکه دیگر بعد از ‪ 6‬سال نگویند مسئوالن گفته اند‬ ‫پیگیرهستند‪.‬‬ ‫ایــا ‪ 6‬ســال زمــان کمــی بــرای پیگیــری بــوده‬ ‫است؟ در تمام این مدت دقیقا مسئوالن پیگیر چه‬ ‫بوده اند ایا سرمایه گذار را نیز با این تعلل های خود‬ ‫فــراری داده انــد و یا اینکه تنبلــی و کاهلی عامل ان‬ ‫بوده است؟ هر چه هست پاسخ مناسبی نیست چه‬ ‫از سوی شهرداری و چه از سوی شورا‪ .‬مگر نمایندگی‬ ‫مــردم را نپذیرفته ایــد و ایــن چــه نمایندگــی و چــه‬ ‫پاســخی اســت که ما به شــهردار گفته ایم که پروژه‬ ‫را اغــاز کنــد و وی نیز اجرای ان را تاکنون به تعویق‬ ‫انداخته اســت‪ .‬شــما چگونه به نقش نظارتی خود‬ ‫عمل کرده اید؟‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خرید ‪ ۷‬اتوبوس‬ ‫درون شهری در سمنان‬ ‫از محل اعتبارات اوراق‬ ‫مشارکت‬ ‫سرپرســت ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بار و‬ ‫مســافر شــهرداری ســمنان از خریــد هفت دســتگاه‬ ‫اتوبــوس درون شــهری و یــک دســتگاه مینی بــوس‬ ‫از محــل اوراق مشــارکت خبــر داد‪ .‬مجیــد کاشــی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای نخســتین بار در شهرداری سمنان‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان صــرف خریــد هفت دســتگاه‬ ‫اتوبوس و یک دستگاه مینی بوس شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شهرداری سمنان یکی از ‪ ۱۴‬شهرداری کشور است‬ ‫که در اجرای بند (د) تبصره ‪ ۵‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬موفق به اخذ و انتشار اوراق مشارکت به‬ ‫مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال شده است که بازپرداخت‬ ‫‪ ۵۰‬درصد از اصل و سود این اوراق توسط دولت‬ ‫و ‪ ۵۰‬درصد اصل و ســود ســهم شــهرداری ســمنان‬ ‫است که در این راستا نسبت به تهیه طرح و اخذ‬ ‫موافقت شــورای اســامی شــهر ســمنان و تاییدیه‬ ‫معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‬ ‫ســمنان و بــا پذیــرش عاملیــت و ضمانــت بانــک‬ ‫رفــاه کارگــران و یک موسســه حسابرســی نســبت‬ ‫بــه انتشــار اوراق اقــدام شــد‪ .‬سرپرســت ســازمان‬ ‫مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سمنان‬ ‫بابیان این که اتوبوس های خریداری شــده ازلحاظ‬ ‫تجهیزات و استاندارد بودن جز بهترین خودروهای‬ ‫موجود ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬هفت دستگاه اتوبوس‬ ‫مدل «پارسین» درون شهری یورو ‪ ۵‬و یک دستگاه‬ ‫مینی بــوس مدل «میــدل باس» در ماه های اتی به‬ ‫نــاوگان اتوبوس رانــی شــهر ســمنان ملحق شــده و‬ ‫در خطوط شــهری برای اســتفاده شــهروندان شهر‬ ‫اخالق به کار گرفته خواهد شــد‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از مشــخصه های اتوبوس هــای‬ ‫خریداری شــده سیســتم االیندگــی یــورو ‪ ۵‬اســت‬ ‫که بر اســاس اســتاندارهای اروپایی بوده و دارای‬ ‫سیســتم تهویه مطبوع با ظرفیت ‪ ۴۱‬نفر مســافر و‬ ‫همچنین امکان استفاده افراد ویلچر نشین نیز در‬ ‫این اتوبوس ها فراهم شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1075‬‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1075‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رای اولی ها برای انتخاب‬ ‫اصلح اموزش می بینند‬ ‫رئیساموزش وپرورش کیش گفت‪:‬رایاولی هایاین‬ ‫جزیره با تالش دبیران امور تربیتی مدارس برای انتخاب‬ ‫اصلح تریننامزداموزشمی بینند‪.‬‬ ‫پرویز حیدری راد در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪:‬‬ ‫خرداد امسال ‪ ۵۱۲‬دانش اموز در این جزیره برای اولین‬ ‫بارحضوردرانتخاباتراتجربهمی کنندواموزش وپرورش‬ ‫به دنبال ان اســت انان را برای ســهم افرینی در حضور‬ ‫پرشور اماده کند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در این راستا معلمان امور‬ ‫تربیتیمدارسبه دوراز هرگونهجانب داریدانش اموزان‬ ‫را در بســتر شــبکه شــاد در زمین ههــای اهمیــت حضــور‬ ‫کتــک افــراد در انتخابــات‪ ،‬تصمیم گیــری در تعییــن‬ ‫ت ‬ ‫سرنوشتایندهسیاسی کشور‪،‬راهی کردنافرادمختلف‬ ‫بهشوراهایاسالمیشهروتوجهبهویژگی هایمنتخب‬ ‫امــوزش خواهنــد داد‪ .‬حیــدری راد یاداور شــد‪ :‬اکنون با‬ ‫تالشمعلمانامور تربیتیوجزیرهوهمچنینستادهای‬ ‫پهــای ویدیویی با‬ ‫وزارت خانــه امــوزش و پــروش کلی ‬ ‫موضوعات مختلف انتخابات ازجمله فرمایشات رهبر‬ ‫انقــاب در خصــوص انتخاب اصلــح و ویژگی های یک‬ ‫دولت کارامد اماده شده و در بستر شاد برای بهره مندی‬ ‫رایاولی هامنتشرمی شود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬همچنیــن این معلمان به عنــوان متولیان‬ ‫امــوزش دانش اموزان برای شــرکت در نخســتین تجربه‬ ‫انتخاباتی با تک تک افراد جامعه هدف ارتباط برقرار‬ ‫می کنند تا نســبت به ســواالت احتمالی انان پاســخگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫میزبانی کیش از ‪۲۴‬‬ ‫اسکواش باز برتر کشور‬ ‫مدیرعامل موسســه ورزش و تفریحات ســالم کیش‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن جزیــره در رویــداد مســابقه جایــزه بــزرگ‬ ‫اســکواش میزبــان ‪ ۲۴‬اســکواش باز برتــر ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫عزیزا‪ ...‬فرضی پور روز شنبه در گفت وگو با ایرنا بابیان‬ ‫اینکه این جزیره پنجم تا هفتم خرداد امســال میزبان‬ ‫مسابقهبزرگبین المللیاسکواشجامیاسی کیشاست‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در اخرین روز جایزه این مسابقه به میزان‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیــون ریــال بــرای نفــر اول اعطا خواهد شــد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬مسابقه جایزه بزرگ اسکواش جزیره کیش‬ ‫با حمایت بخش خصوصی و همکاری انجمن حرفه ای‬ ‫اسکواش بازان جهان‪ ،‬هیئت اسکواش جزیره کیش‪ ،‬این‬ ‫موسســه و فدراسیون اسکواش کشــور برگزار می شود و‬ ‫‪ ۲۴‬ورزشکار برتر این رشته ورزشی باهم رقابت خواهند‬ ‫کرد‪.‬رئیس کمیتهمسابقاتفدراسیوناسکواشایراننیز‬ ‫دراین ارتباط گفت‪ :‬این مسابقه پس از ‪ ۳‬سال تعطیلی‬ ‫بهدلیلمرمتمجموعهاسکواشبهمدتسهروز برگزار‬ ‫می شودوتمامشرکت کنندگانانعضوانجمنحرفه ای‬ ‫اسکواش بازانجهانودارایرنکینگبین المللیهستند‪.‬‬ ‫علی کتاب فروش یاداور شد‪ :‬طبق تاکیدات فدراسیون‬ ‫جهانیاسکواشامسالبهدلیلهمه گیریویروس کرونا‬ ‫مســابقات جایزه بزرگ هر کشــور با حضور ورزشــکاران‬ ‫دارای رنکینــگ جهانــی ان برگزار و برترین ها بر اســاس‬ ‫این امتیازات رتبه بندی خواهند شد‪ .‬او افزود‪ :‬به منظور‬ ‫جلوگیــری از گســترش شــیوع ویــروس کرونــا و حفــظ و‬ ‫ارتقای سالمت ورزشکاران و افراد جامعه مجوز شرکت‬ ‫در این مسابقه به ورزشکارانی داده خواهد شد که برگه‬ ‫تســت منفی کرونا را همراه داشته باشند‪ .‬کتاب فروش‬ ‫اضافه کرد‪:‬برایپیشگیریاز بهوجودامدنناهماهنگی‬ ‫در اجرای مســابقات و ضــرورت توجه به ایمنی کادر و‬ ‫ورزشکاران طبق اعالم کمیته مسابقات فدراسیون کلیه‬ ‫نفرات بایستی جهت شرکت در مسابقات برگه تست‬ ‫کرونا را شخصا اقدام و به همراه داشته و‪ ۲۴‬ساعت قبل‬ ‫از مسابقات به کمیته مسابقات در جزیره کیش تحویل‬ ‫دهند‪ .‬اســکواش یا دیوارتوپ ورزشــی راکتی اســت که‬ ‫به صورت تک نفره (‪ ۲‬بازیکن) و ‪ ۲‬نفره (چهار بازیکن)‬ ‫در زمینیاحاطه شدهبادیوارهایمعموالشیشه ایبازی‬ ‫یشــود‪ .‬هم اکنون ‪ ۳۸‬هیئت ورزشــی در جزیره کیش‬ ‫م ‬ ‫فعــال بــوده که موسســه ورزش و تفریحات ســالم این‬ ‫جزیره امسال برنامه های اموزشی‪ ،‬ارتقاء‪ ،‬اعزام‪ ،‬اردو و‬ ‫مسابقه مختلف را تدارک دیده است؛ در جزیره کیش‬ ‫حدود هفت هزار ورزشــکار سازمان یافته و بیمه شده و‬ ‫‪ ۶۷‬مربیفعالیتدارند‪.‬‬ ‫اشتغال ‪ 7‬هزار نفر‬ ‫در کیش به گردشگری‬ ‫وابسته است‬ ‫معاون گردشگری سازمان منطقه ازاد کیش گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون در این جزیره اشــتغال هفت هزار سرپرســت‬ ‫خانــواده بــه فعالیت های گردشــگری وابســته اســت‪.‬‬ ‫خسرونشــان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن افــراد در ‪ ۵۶۱‬واحــد‬ ‫خدمات گردشگری مشغول بکار هستند که شامل ‪۵۲‬‬ ‫هتل‪ ۱۵۰،‬دفترخدمات گردشگری‪ ۲۸۰،‬واحدپذیرایی‬ ‫و حدود ‪ ۱۰۰‬مرکز تفریحی است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬حمایت‬ ‫اشتغالموجوداینبخشاز اولویت هایسازمانمنطقه‬ ‫ازاد کیش بود که در این راستا احیای نوروز دریایی ایجاد‬ ‫مراکز گردشگری فرهنگی‪ ،‬رونق صنایع دستی با رویکرد‬ ‫صادراتوحضورموفقدررویدادهایبین المللیمنطقه‬ ‫در دســتور کار اســت‪ .‬نشــان با اشــاره به تالش ها برای‬ ‫تخصیص تســهیالت کم بهره به توســعه فضاهای بوم‬ ‫گردی در ســطح ملی یاداور شــد‪ :‬با پیگیری و مذاکرات‬ ‫سازمانمنطقهازاد کیشباصندوق های کارافرینی؛طرح‬ ‫اعطایتسهیالت کم بهرهبهفعاالنعرصهبوم گردیدر‬ ‫جزیره کیش نیز در دست اقدام است‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫رویدا د ش‬ ‫شماره ‪05‬‬ ‫کیش چشم به راه بهبود شرایط گردشگری‬ ‫در نشســت هم اندیشــی وزیــر میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری کشــور با‬ ‫فعــاالن عرصه گردشــگری کیش مســائل حوزه‬ ‫گردشــگری کیــش عنــوان شــد کــه مهم تریــن‬ ‫ان تاثیــرات منفــی دریافــت ارزش افــزوده در‬ ‫مناطــق ازاد بــر رونــق صنعــت گردشــگری و‬ ‫درخواســت تاخیــر یک ماهــه در اجــرای ایــن‬ ‫مصوبــه و همچنیــن اعطای تســهیالت حمایتی‬ ‫بــه فعــاالن عرصــه گردشــگری در کیــش بــود‪.‬‬ ‫بــه گزارش پایــگاه خبری منطقــه ازاد کیش‪ ،‬در‬ ‫این جلسه علی اصغر مونسان از پیگیری جدی‬ ‫بــرای تاخیــر در اجــرای طــرح مســئله مالیات بر‬ ‫ارزش افــزوده در مناطــق ازاد و تــاش برای حل‬ ‫این مشکل خبر داد‪ .‬او افزود‪ :‬تمام تالش خود‬ ‫ط وا مهــا‪ ،‬حمایت از‬ ‫را در جهــت تمدید اقســا ‬ ‫گردشــگری کیــش و پیگیــری موضــوع مالیات بر‬ ‫ارزش افــزوده خواهــد کرد‪ .‬او با اشــاره به پایان‬ ‫تســاله معافیــت مالیاتــی منطقــه‬ ‫مهلــت بیس ‬ ‫ی خــود در ایــن‬ ‫ازاد کیــش در دوران مدیرعامل ـ ‬ ‫منطقــه گفــت‪ :‬در ان زمــان باوجــود فشــارهای‬ ‫دستگاه های ذی ربط‪ ،‬در برابر اجرای این طرح‬ ‫ایســتادگی کردیم و معافیــت مالیاتی به عنوان‬ ‫یک مزیت عالی در کیش حفظ شد‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه اینکه قانون گرفتن مالیات بــر ارزش افزوده‬ ‫بشــده و بازگردانــدن ان کار دشــواری‬ ‫تصوی ‬ ‫اســت گفــت‪ :‬بــا مســئوالن مربوطــه در ایــن‬ ‫زمینــه گفتگــو خواهیــم کرد و بخــش خصوصی‬ ‫و ســرمایه گذاران هــم بایــد از مدیرعامــل‬ ‫منطقــه حمایــت کننــد و بــرای حــذف مالیــات‬ ‫بــر ارزش افــزوده تالش کنند‪ .‬مونســان با اشــاره‬ ‫بــه نــگاه ویــژه بــه کیــش در اتخــاذ تصمیمــات‬ ‫گردشــگری تاکیــد کرد‪ :‬پشــتیبانی از کیش مانند‬ ‫عــوارض خــروج از کشــور همواره در دســتور کار‬ ‫وزارت بوده اســت‪ .‬او با اشــاره به قیمت باالی‬ ‫ملک را در کیش گفت‪ :‬مدیران ارشــد حاکمیتی‬ ‫نیــز در ایــن خصــوص نگــران هســتند و ایــن‬ ‫شهــای اصلــی مدیریــت کنونــی‬ ‫معضــل از چال ‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش اســت‪ .‬وزیــر میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه گردشــگری در دنیــا بــه اقتصــاد ســوم‬ ‫تبدیل شده و با توجه به هوشمند سازی تمامی‬ ‫حوزه ها پیش بینی رو به رشــد ســریعی را دارد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در فراینــد برنامه ریــزی کشــور‬ ‫همچنان تمرکز بر صنعت و کشــاورزی اســت و‬ ‫خدمــات ان حوز ههــا قابل قیاس با گردشــگری‬ ‫نیســت‪ .‬علی اصغر مونســان با اشــاره به اینکه‬ ‫در وزارتخانــه حــق رای وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ارتقــای بودجــه و در نظــر گرفتــن منابــع خوب‬ ‫شهــای‬ ‫مالــی در احــکام بودجــه از نتایــج تال ‬ ‫این مدت گردشــگری بوده است که با حمایت‬ ‫فراکسیون گردشــگری مجلس تامین شده است‬ ‫ت وام های ارزی‬ ‫و ایــن اعتبــار مانع لزوم دریاف ـ ‬ ‫و نــرخ فزاینــده بازپرداخــت ان شــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫یکــی از موضوعاتــی کــه در گردشــگری کشــور‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬ارتقای تعداد گردشگر و رکورد ان‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬باوجــود تمامــی اتفاقات ان ســال‬ ‫مانند ســیل‪ ،‬شــهادت سردار ســلیمانی و حادثه‬ ‫هواپیمــای اوکراین اســت‪ .‬مونســان بابیان این‬ ‫مطلــب که لغــو روادید یک طرفه با بســیاری از‬ ‫کشورها نیز ازجمله تمهیداتی بود که در راستای‬ ‫ارتقای گردشگری انجام شد؛ افزایش واحدهای‬ ‫بوم گردی‪ ،‬تنوع محصوالت گردشــگری‪ ،‬ایجاد‬ ‫گردشــگری طبیعت در کنار گردشــگری تاریخی‬ ‫و فرهنگی‪ ،‬هتل کاروانسراها‪ ،‬گردشگری معدن‬ ‫و گردشــگری صنعتــی و برگــزاری رویدادهــای‬ ‫بین المللــی ماننــد تبریــز و همــدان ‪ ۲۰۱۸‬را از‬ ‫دیگــر اقدامــات گردشــگری در ســال های اخیــر‬ ‫عنوان کرد‪.‬مونســان در خصوص توزیع واکسن‬ ‫نیــز‪ ،‬ایــن چالــش را سراســری دانســت و گفت‪:‬‬ ‫تــاش خــود را بــرای جلــب رضایــت وزارت‬ ‫بهداشت برای توزیع واکسن در کیش هم راستا‬ ‫با سند ملی خواهم کرد‪.‬‬ ‫بی اطالعی نمایندگان مجلس از بسیاری‬ ‫موارد و معضالت مناطق ازاد‬ ‫دشــتی رئیس فراکســیون گردشگری مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬نیــز بی اطالعــی نماینــدگان‬ ‫مجلــس از بســیاری مــوارد و معضــات مناطــق‬ ‫ازاد را پیامــد ک ـم کاری فعــاالن اقتصــادی و‬ ‫ارتبــاط ضعیــف ان ها با نماینــدگان عنوان کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬مالیات بــر ارزش افزوده باعث کاهش‬ ‫اقبال مســافران به سفر مناطق ازاد مانند کیش‬ ‫و رغبت ایشان به سفرهای خارجی و درنهایت‬ ‫خروج ارز خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیــس فراکســیون گردشــگری مجلــس بــه‬ ‫تعامــل ایــن حــوزه بــا فعــاالن اقتصــادی و‬ ‫گردشگری مناطق ازاد تاکید کرد‪.‬‬ ‫ابوالحســنی نایب رئیــس جامعــه پذیرایــی و‬ ‫رئیس جامعه بازاریان کیش نیز با اشاره به اینکه‬ ‫دریافت خدمات کشوری برای کل کشور بوده و‬ ‫جزیــره کیش نیــز باید از این حق بهره مند باشــد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ویروس ارزش افــزوده از ویروس کرونا‬ ‫خطرناک تر اســت‪ .‬تصویب و ابالغ ناگهانی این‬ ‫ماده قانونــی در کیــش‪ ،‬مشــکالت فراوانــی را به‬ ‫وجود اورده و فعالیت اقتصادی را تحت الشعاع‬ ‫قــرارداد‪ .‬او افزود‪ :‬این مســئله همراه با نااگاهی‬ ‫مودیــان باعــث تبلیغــات ســوء علیه کیش شــده‬ ‫است و درنهایت به رغبت مسافران به سفرهای‬ ‫خارجی و حتی تغییر مقاصد سرمایه گذاری برای‬ ‫فعاالن اقتصادی خواهد انجامید‪.‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایــن قانــون برفــرض لــزوم اجــرا‪ ،‬نیــاز قطعی به‬ ‫تنفس زمانی برای اموزش صنوف دارد‪.‬‬ ‫تنها گردشگری می تواند اقتصاد را از‬ ‫وابستگی به فروش نفت برهاند‬ ‫همچنیــن رئیــس جامعــه هتلــداران کیش با‬ ‫تاکید بر اینکه تنها گردشــگری می تواند اقتصاد‬ ‫را از وابســتگی بــه فــروش نفت برهانــد‪ ،‬اظهار‬ ‫تهــای اعما لشــده‬ ‫داشــت‪ :‬برخــی محدودی ‬ ‫مانــع جــذب گردشــگر خارجی اســت و باید در‬ ‫مجلس مطرح و رفع شود‪.‬‬ ‫مســیح ا‪ ...‬صفــا با اشــاره بــه تصمیمات غلط‬ ‫ارزش افزوده ادامه داد‪ :‬زیرمجموعه وزارت دارایی‬ ‫قــرار گرفتن مناطــق ازاد‪ ،‬بدترین ضربه ای بود که‬ ‫می توانســت بــه این مناطــق وارد شــود‪ .‬نماینده‬ ‫اژانس های گردشــگری کیش‪ ،‬جزیره را اصلی ترین‬ ‫قطــب گردشــگری کشــور عنــوان و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مالیــات بر ارزش افزوده بزرگ ترین معضلی اســت‬ ‫که اکنون با ان دست به گریبان هستیم و امیدواریم‬ ‫ایــن ماده واحــد ه مغایــر با قانون ب ـه زودی حذف‬ ‫شــود‪ .‬خدادادی کروناهراسی را پیامد بی توجهی‬ ‫به فرمول های صحیح ســامت دانســت و گفت‪:‬‬ ‫در کیش با این مشکل روبه رو هستیم و باید برای‬ ‫اینــده بــا فرمــول مراقبتی بهتر با ان مقابله شــود‪.‬‬ ‫نــوری‪ ،‬ســرمایه گذار فعال و قدیمــی کیش نیز‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به گران شدن سفر کیش گفت‪ :‬با شرایطی‬ ‫کــه دولت برنامه ریزی کرده اســت‪ ،‬اینده روشــنی‬ ‫یتــوان برای کیش متصور شــد‪ .‬او با انتقاد از‬ ‫را نم ‬ ‫برخــی عملکردهــای دولــت ازجمله اجــرای طرح‬ ‫مالیــات بــر ارزش افزوده در مناطــق ازاد ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر اکنون کیش به چنین جایگاه ارزشمندی رسیده‬ ‫اســت‪ ،‬مرهــون تــاش بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫خواب نما‪،‬فعال گردشگری کیشنیزواکسیناسیون‬ ‫در کشــورهای دیگر را از عوامل رشد گردشگری در‬ ‫ایــن مناطق عنوان کرد و گفــت‪ :‬هتل های جزیره‬ ‫کیــش‪ ،‬ابروی کشــور هســتند و ارتقای گردشــگری‬ ‫نیازمند حمایت هایی اســت که در تمام ســرزمین‬ ‫یشــود‪ .‬طهمورث قاســمی‪ ،‬دبیر کل‬ ‫اصلی ارائه م ‬ ‫مجمــع توســعه و نواوری ســازندگان کیــش اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬وضعیــت گردشــگری جزیــره بــا شــرایط‬ ‫موجود و افزایش فزایند ه هزینه سفر بدتر خواهد‬ ‫شــد و مالیــات بــر ارزش افــزوده مهم تریــن دلیــل‬ ‫بــرای بــروز این مشــکل اســت‪ .‬او با اشــاره بــه اثار‬ ‫تصویــب الیحه مالیات بر ارزش افــزوده که اکنون‬ ‫در حال بررســی اســت تصریح کرد‪ :‬متقاعد کردن‬ ‫قانو نگــذاران بــرای اتخــاذ یــک تصمیــم صحیح‪،‬‬ ‫حمایــت جمعــی و نقش افرینــی مســئوالن را‬ ‫می طلبد‪ .‬شــیرازی منش‪ ،‬ســرمایه گذار کیش نیز با‬ ‫اشــاره به حضور یکی از معتبرتریــن کارخانه های‬ ‫داروسازی کشور در کیش‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫امادگــی کامــل خود را بــرای مشــارکت در خرید و‬ ‫واردات واکســن و کمــک بــه اجــرای این طــرح در‬ ‫چارچــوب ســند ملــی واکسیناســیون اعــام کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رضایتمندیمردمنشانهاثربخشیفعالیت هادرحوزهمدیریتشهریاست‬ ‫مشــاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش گفــت‪ :‬رضایتمنــدی مــردم‬ ‫تهــای مــا در حــوزه‬ ‫نشــانه اثربخشــی فعالی ‬ ‫مدیریت شهری است‪ .‬محمدصادق سرافراز در‬ ‫نخســتین دیدار خود با مدیرعامل و مســئوالن‬ ‫شرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات بابیان اینکه این‬ ‫شــرکت درواقــع شــهرداری جزیــره کیش اســت‬ ‫بــه رهنمودهــای رهبــری در خصــوص عملکــرد‬ ‫و مســئولیت اصلــی شــهرداری ها اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــه فرمــوده رهبــر انقــاب « شــهرداری‬ ‫به عنوان ســازمانی که سروکارش با مردم است‬ ‫بایــد روح خدمتگــزاری و اخــاص را بیشــتر از‬ ‫سایر سازمان و نهادها در عملکرد خود تقویت‬ ‫کنــد؛ کــه ایــن مهــم در عملکــرد ارکان مختلف‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش و شرکت های تابعه‪،‬‬ ‫به ویــژه شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیش‬ ‫به خوبی مشهود است‪.‬‬ ‫مشــاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش افــزود‪ :‬درمــدت حضــورم‬ ‫در کیــش برگــزاری برنامه هــای مناســبتی کــه‬ ‫اثرگذاری و نمود خوبی در ســطح ملی داشته‪،‬‬ ‫نشــان دهنده تــاش‪ ،‬اخــاص و کار گروهــی‬ ‫شهــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اجرایــی در‬ ‫بخ ‬ ‫منطقــه ازاد کیش بــرای اجرای مســئولیت های‬ ‫محولــه اســت‪ .‬او از طــرف مدیرعامل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش از مدیرعامــل‪ ،‬مدیــران و‬ ‫کارکنــان شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیش‬ ‫به واســطه این اهتمام و عشــق در کار تقدیر و‬ ‫تشکر کرده و بر استمرار این روند با عزم راسخ‬ ‫وهمــت دوچنــدان تاکیــد کــرد‪ .‬محمدصــادق‬ ‫ســرافراز با اشــاره به تاکید مدیرعامل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیش مبنی بر ادامه روند پرشــتاب‬ ‫توســعه شــهری جزیره کیش اظهار داشــت‪ :‬دو‬ ‫ویژگــی جهــادی بــودن و جــوان بــودن ازجمله‬ ‫شــاخصه های مورداشــاره مقــام معظــم رهبری‬ ‫در بیانیــه گام دوم انقــاب اســت کــه هــر دو‬ ‫ویژگــی در مدیرعامــل شــرکت عمــران‪ ،‬اب و‬ ‫خدمــات کیــش بــارز اســت‪ .‬او ضمن تحســین‬ ‫عملکرد شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمات کیش‪،‬‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد‪ ،‬این روند در این شــرکت‬ ‫که حوزه پرمســئولیت و مهمی در جزیره کیش‬ ‫است با تالش بیشتر ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫محمدصــادق ســرافراز همچنیــن بــر لــزوم‬ ‫برنامه ریــزی دقیــق بــرای برگــزاری انتخاباتــی‬ ‫پرشــور تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬انتخابات‬ ‫یکــی از موضوعــات مهمــی پیــش رو اســت که‬ ‫شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیــش در کنــار‬ ‫معاونــت فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه‬ ‫ازاد کیــش بایــد بــا ایفای نقش خــود در فرایند‬ ‫برگــزاری و همــکاری مناســب بــا نهادهــای‬ ‫دس ـت اندرکار‪ ،‬زمینــه برگــزاری انتخاباتــی‬ ‫باشــکوه به عنــوان برگ زرین دیگــری در تاریخ‬ ‫فعالیت های ملی کیش را فراهم کند‪.‬‬ ‫مشــاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش بــا اشــاره بــه نقــش شــرکت‬ ‫عمــران‪ ،‬اب و خدمات کیش در خدمات دهی‬ ‫شایســته بــه شــهروندان و گردشــگران افــزود‪:‬‬ ‫اثربخشــی فعالیت هــای مــا در حوزه هــای‬ ‫یشــود کــه‬ ‫مختلــف زمانــی ارزش محســوب م ‬ ‫رضایت مردمی را در پی داشــته باشــد و براین‬ ‫اســاس محــور تمامــی برنامه هــای مدیرعامــل‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش ارائــه خدمــت‬ ‫صادقانــه و خالصانــه بــه مــردم در تمامــی‬ ‫حوزه ها به ویژه شرکت عمران‪ ،‬اب و خدمات‬ ‫کیش است‪.‬‬ ‫محمدصــادق ســرافراز بابیان اینکــه جزیره‬ ‫کیــش از نخســتین مناطــق ازاد کشــور درزمینـ ٔـه‬ ‫هوشــمند ســازی و ارائــه خدمــات بــر بســتر‬ ‫الکترونیــک بــوده اســت اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫پیگیری های رئیس سازمان منطقه ازاد کیش در‬ ‫تالش هســتیم وقفه ایجادشده درروند توسعه‬ ‫خدمــات الکترونیــک طی ســال های گذشــته را‬ ‫جبــران کــرده و خدمات دهــی هوشــمند را در‬ ‫ســازمان منطقه ازاد کیش و شــرکت های تابعه‬ ‫جایگزین مراجعات حضوری و بروکراس ـی های‬ ‫اداری کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایجاد ‪ 4‬موزه جدید در کیش‬ ‫مدیــر توســعه گردشــگری و میــراث‬ ‫فرهنگــی ســازمان منطقــه ازاد کیش از توســعه‬ ‫تهــای گردشــگری و ایجــاد چهــار مــوزه‬ ‫فعالی ‬ ‫جدید در این جزیره خبر داد‪ .‬ماهان مدون در‬ ‫حاشــیه تجلیــل از موزه داران بخــش خصوصی‬ ‫کیــش بــه مناســبت هفتــه میــراث فرهنگــی و‬ ‫گردشــگری بابیان اینکــه موزه ها از عناصر مهم‬ ‫توســعه گردشــگری فرهنگی به شــمار می روند‬ ‫از تبدیــل جزیــره کیــش بــه قطــب ســیاحتی و‬ ‫تفریحــی بین المللــی کشــور خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫تاریخ و تجربه یکی از محورهای اصلی جذب‬ ‫گردشــگران داخلی و خارجی است که سازمان‬ ‫منطقه ازاد کیش در این راستا به دنبال توسعه‬ ‫موزه های تخصصی کشــور در این جزیره است‬ ‫تــا بتواند عــاوه بر ایجاد تنــوع در جاذبه های‬ ‫گردشــگری‪ ،‬مدت زمــان ماندگاری مســافران را‬ ‫در جزیــره کیــش افرایــش دهــد‪ .‬مدیر توســعه‬ ‫گردشــگری و میــراث فرهنگــی ســازمان منطقه‬ ‫ازاد کیــش اظهــار داشــت‪ :‬بــرای تحقــق ایــن‬ ‫هــدف ایجــاد چهــار مــوزه در اما کــن تاریخــی‬ ‫تشــده در فهرســت اثــار ملی در دســتور کار‬ ‫ثب ‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬بــه گفته ماهان مــدون کاخ‬ ‫مرجــان پــس از مرمــت به مــوزه صنایع دســتی‬ ‫یشــود‪ .‬برای مجموعه‬ ‫شــاخص کشور تبدیل م ‬ ‫بــازار فرانســه پــس از اتمــام دوره مرمــت بــا‬ ‫همــکاری وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی و البتــه در صــورت تصویــب‬ ‫طــرح بــا رفــع موانــع موجــود‪ ،‬تبدیــل کاربــری‬ ‫ایــن مجموعــه بــه شــعبه ای از مــوزه ایــران‬ ‫باســتان مدنظر اســت‪ .‬مدیر توسعه گردشگری‬ ‫و میــراث فرهنگــی ســازمان منطقــه ازاد کیــش‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مجموعــه کاخ نخس ـت وزیری‬ ‫نیــز به عنــوان مــوزه هنرهــای معاصــر کشــور‬ ‫و کیــش الیــت نیــز به عنــوان بوتیــک هتــل و‬ ‫ســایت موزه مردم شناســی فعال خواهند شــد‪.‬‬ ‫مــدون بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور فعالیــت‬ ‫بخــش خصوصــی در عرصــه گردشــگری گفت‪:‬‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش به عنــوان نماینــده‬ ‫عالــی دولت درصدد اســت با همــکاری بخش‬ ‫خصوص موزه های خصوصی را نیز دایر کند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫توجه به جایگاه ویژه مناطق ازاد در‬ ‫تدوینبرنامههفتمتوسعهضروریاست‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقه‬ ‫اســامی باهــدف ایجــاد بســتر‬ ‫ازاد کیــش خواســتار توجــه ویژه‬ ‫مناســب برای تصمیم گیری های‬ ‫مسئوالنبهجایگاهمناطقازادو‬ ‫صحیح را عامل مهمــی در رونق‬ ‫حمایتازعملکرداینمناطقدر‬ ‫همه جانبه مناطق ازاد برشــمرد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫روندتوسعهاقتصادی کشور‬ ‫و ابــراز امیــدواری کــرد مشــاور‬ ‫جعفر اهنگران‬ ‫جعفراهنگراندر مراسممعارفه‬ ‫جدید سازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫داریوشدلفانیمشاورمدیرعامل‬ ‫درامورمجلــس شــورای اســامی‬ ‫ســازمان منطقه ازاد کیش در امور مجلس شــورای بــا تقویت تعامالت و پیگیری های مســتمر زمینه‬ ‫اســامی و یوســف انصاری مســئول پیگیری های حمایت گسترده از روند توسعه منطقه ازاد کیش‬ ‫ویژه این سازمان که با حضور جمعی از مشاوران‪ ،‬به عنوانقطب گردشگری کشوررافراهم کند‪.‬ناصر‬ ‫معاونانومدیراناینسازمانبرگزارشد‪،‬برضرورت اخوندیمعاونتوسعهمدیریتسازمانمنطقهازاد‬ ‫توجهویژهمسئوالنبهجایگاهمناطقازادوحمایت کیش نیز تقویت ارتباطات و ارائه اطالعات کامل از‬ ‫از عملکــرد این مناطق باهدف توســعه اقتصادی شرایطفعالیتدرمناطقازادبهقانون گذارانکشور‬ ‫کشــور تاکید کرد‪ .‬او با ابراز خرســندی از پیشرفت را گامی اساسی در جهت تصویب قوانینی منطبق‬ ‫مناطــق ازاد کشــور در ســال های اخیــر که موجب با وضعیت این مناطق و موثر در رفع چالش ها و‬ ‫تثبیتجایگاهان هادرسطحملیومنطقه ایشده حل مشکالت سرمایه گذاران‪ ،‬فعاالن اقتصادی و‬ ‫است گفت‪ :‬جزایر کیش و قشم به دلیل محصور هم وطنان دانست و افزود‪ :‬همکاری های گسترده‬ ‫بودن و موقعیت جغرافیایی خاص می توانند بار بــا مراجــع قانو نگــذاری و اطالع رســانی درســت‪،‬‬ ‫سنگین توســعه مراودات تجاری و بازرگانی حوزه مهم تریــن عامــل در تصمی مســازی های اصولــی و‬ ‫خلی ‬ ‫جفــارس را برعهده گرفتــه و ایــن نقــش موثر را کمک به رشد همه جانبه مناطق ازاد کشوراست‪.‬‬ ‫به خوبیایفا کنند‪.‬از مسئوالننیزانتظارمیرودبه داریوش دلفانی مشاور مدیرعامل سازمان منطقه‬ ‫این مناطق نگرشی خاص داشته و در روند تدوین ازاد کیش درامورمجلس شورای اسالمی نیز در این‬ ‫برنامه هفتم توســعه با رویکرد ملی به پیشرفت نشســت با اشاره به تنوع فعالیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫همه جانبهاینجزایرکمککنند‪.‬اوبهدستاوردهای گردشــگری و صنعتــی در جزیره کیش و همچنین‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد در زمینــه تامیــن منابــع مالی اهتماممسئوالنبهرشدوتوسعهمنطقهازاد کیش‬ ‫برای اجرای طرح های عمرانی اشــاره کرد و گفت‪ :‬گفت‪:‬تالشخواهیم کرددرسال«تولید‪،‬پشتیبانی‬ ‫اتمام طرح های نیمه تمام و رسیدگی به طرح های و مانع زدایی‪ ،‬موانع پیش روی فعاالن اقتصادی‬ ‫معوق در جزیره کیــش درمدت کوتاه باقی مانده و مشکالت ناشی از تسری برخی قوانین سرزمین‬ ‫تــا پایان دولــت‪ ،‬مهم ترین رویکــرد در برنامه ها و اصلیبهمناطقازاد‪،‬دراینجزیرهزیبابرطرفشود‬ ‫عملکردسازمانمنطقهازاد کیشاست‪.‬مدیرعامل تا افرادی که به شوق ابادانی کیش تالش می کنند‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش همچنین ارائه اطالعات باانگیــزه ای مضاعــف در مســیر رشــد و تعالی این‬ ‫صحیــح و به موقــع به نمایندگان مجلس شــورای منطقهبهحرکتادامهدهند‪.‬‬ ‫ایینشبخرمشهربرگزار می شود‬ ‫مدیــر فرهنگــی و اموزشــی‬ ‫پخــش خواهــد شــد افــزود‪:‬‬ ‫معاونت فرهنگــی و اجتماعی‬ ‫اجــرای برنامه شــب خرمشــهر‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش از‬ ‫برعهده گرفته منصور ضابطیان‬ ‫برگزاریایین«شبخرمشهر»به‬ ‫از مجریان بنام کشور است‪ .‬به‬ ‫مناسبتفرارسیدنسومخرداد‪،‬‬ ‫گفته مدیر فرهنگی و اموزشــی‬ ‫رضا اردالن‬ ‫س ـالروز ازادسازی خرمشــهر‪ ،‬در‬ ‫معاونت فرهنگــی اجتماعی‪،‬‬ ‫این جزیره خبر داد‪ .‬رضا اردالن‬ ‫در همیــن شــب ضمــن اعــام‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اییــن شــب خرمشــهر از ســاعت‪ ۲۰‬فراخــوان دومین دوره جشــنواره داســتان صوتی‬ ‫ســوم خرداد ‪ ۱۴۰۰‬با حضور سردار عبداله نورانی کیش«واگویه هایجنوب»از پوستراینجشنواره‬ ‫از ایثارگــران و فرماندهــان‪ ۸‬ســال دفاع مقدس‪ ،‬رونمایی می شــود‪ .‬رضا اردالن با تاکید بر اینکه‬ ‫مسئوالنمحلی‪،‬هنرمندانواهالیرسانهدرسالن دوره اول جشنواره واگویه های جنوب هم زمان‬ ‫خوارزمیمرکزهمایش هایبین المللی کیش‪،‬اغاز با سالروز ازادسازی خرمشهر اغازشده بود افزود‪:‬‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬او با اشــاره به اینکه در شــب خرمشهر در اولیــن دوره ایــن جشــنواره شــاهد رقابــت‬ ‫شــاهد روایت خاطرات ســردار نورانی از حماسه داستان نویسانی از ‪ ۴‬استان بودیم و نزدیک به‬ ‫ازادســازی این شــهر خواهیــم بود افــزود‪ :‬برپایی ‪ ۶۰۰‬دقیقه داستان صوتی به دبیرخانه جشنواره‬ ‫نمایشگاه عکس محسن راستانی‪ ،‬با حضور این ارســال شــد‪ .‬مدیر فرهنگی و اموزشــی معاونت‬ ‫عــکاس مطــرح ملــی کــه قاب هایــی از ســالروز فرهنگــی اجتماعــی ســازمان منطقــه ازاد کیــش‬ ‫ازادسازی خرمشهر را به نمایش خواهد گذاشت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در دومیــن دوره جشــنواره داســتان‬ ‫یکی دیگر از برنامه های این رویداد است‪ .‬اردالن صوتی کیش‪،‬داستان نویساناستان هایبیشتری‬ ‫بابیان اینکــه در ایــن ویژه برنامه نماهنگ هایی امکان ارســال اثار صوتی خود را خواهند داشــت‬ ‫بــا موضــوع حماســه ازادســازی خرمشــهر عزیز و که جزئیات بیشتر این رویداد در شب سوم خرداد‬ ‫خاطــرات مقاومــت این شــهر در جنگ تحمیلی به صورترسمیاعالممی شود‪.‬‬ ‫نام نویسیمصرف کنندگانغیرخانگیدر‬ ‫سامانهسیفامضروریاست‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫منطقــه هرمــزگان از الــزام مصرف کننــدگان غیر‬ ‫خانگی گاز کیش به نام نویسی در سامانه سیفام‬ ‫مناطــق ازاد خبــر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫و امــور بین الملــل ســازمان منطقــه ازاد کیــش‪،‬‬ ‫مصرف کنندگان غیر خانگی گاز در راستای اجرای‬ ‫طرحتوزیعالکترونیکی گاز مایع‪،‬اعماز مصارف‬ ‫سیلندری و بالک در واحدهای صنفی و صنعتی‬ ‫جزیرههمانندمصرف کنندگاننفتگازمی بایست‬ ‫به نام نویســی در ســامانه ســیفام مناطق ازاد و‬ ‫دریافــت کد شــیما اقــدام و پــس ازان می توانند‬ ‫تقاضــای ســوخت موردنیــاز خــود را در ســامانه‬ ‫درخواست فراورده های نفتی (سدف) به ادرس‬ ‫‪/http://www.newtejaratasan.niopdc.ir‬‬ ‫ثبت کنند‪ .‬گفتنیاستدربررسی هایانجام شده‬ ‫تعــداد زیادی از واحدهای صنفی مصرف کننده‬ ‫گاز مایع ســیلندری فعال در سطح جزیره کیش‬ ‫از قبیل رســتوران ها و مراکز پذیرایی فاقد مجوز‬ ‫فعالیت اقتصادی بوده یا مجوز اقتصادی ان ها‬ ‫منقضیشدهاست‪.‬‬ ‫انتخابموزهمردم شناسیبومیان کیش‬ ‫به عنوانموزهبرتر کشور‬ ‫موزه مردم شناســی بومیان کیش با انتخاب‬ ‫شــورای بین المللی موزه هــا (‪ )ICOM‬موفق به‬ ‫کســب عنوان ارزشمند موزه برتر کشــور در سال‬ ‫‪ 99-98‬شد‪ .‬این مجموعه فرهنگی – تاریخی‬ ‫باهدفترویجفرهنگغنیایران‪،‬هویتبخشی‬ ‫و تقویت ظرفیت جذب گردشگر عالقه من به‬ ‫میراثناملموسبههمتجمعیازبومیان کیش‬ ‫در این منطقه ازاد ایجادشده است‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش در بخش موزه های خصوصی با شاخص‬ ‫«معرفی» موزه مردم شناســی ارامنه جلفای نو‪،‬‬ ‫موزه مردم شناسی اوز و موزه بومیان کیش و موزه‬ ‫معماریوخالقیتبرگزیدهشدند‪.‬موزهخیابان‬ ‫ولیعصــر‪ ،‬موزه شــهرداری اردبیل و ســایت موزه‬ ‫جهانی هفت تپه و چغازنبیل نیز موزه های برتر‬ ‫همدر بخشموزه هایدولتی کوچکباشاخص‬ ‫معرفــی انتخــاب شــدند‪ .‬همچنیــن در بخــش‬ ‫شــاخص معرفی‪ ،‬موزه ابگینه و ســفالینه‪ ،‬موزه‬ ‫ملــی هنر و ادبیــات کودکان‪ ،‬موزه رضا عباســی‬ ‫و مــوزه تاریــخ امل به عنوان برترین ها موفق به‬ ‫کســب رتبه شــدند‪ .‬موزه ملی ایران‪ ،‬مجموعه‬ ‫میراثجهانی کاخ گلستانوسازمان کتابخانه ها‬ ‫و موزه ها و مرکز استان قدس رضوی نیز به ترتیب‬ ‫موزه هــای برتــر اول تا ســوم در بخش موزه های‬ ‫دولتیبزرگباشاخصمعرفیمی باشند‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت خانه مردم شناسی بومیان کیش سال ‪94‬‬ ‫نیز در پنج شــاخصه معرفی‪ ،‬پژوهش‪،‬توســعه‬ ‫مدیریت‪ ،‬اســتانداردهای فیزیکی و خالقیت و‬ ‫نواوری در زمره ســه موزه برتر کشــور برگزیده و‬ ‫معرفی شــد و در مراســم معرفی موزه های برتر‬ ‫کشور در بخش موزه های خصوصی و در شاخص‬ ‫تالش برای بقاء‪،‬عنوان برترین موزه کشــور را از‬ ‫ان خود کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫جذب هالند‬ ‫در توان بایرن مونیخ نیست‬ ‫مهاجم اینتر به رئال و اتلتیکو‬ ‫پیشنهاد شد‬ ‫الئوتــارو مارتینــز یکــی از‬ ‫از این دو باشگاه را به تن کند‪.‬‬ ‫بازیکنــان کلیدی اینتــر در فتح‬ ‫طبــق ادعــای مــارکا‪ ،‬الخاندرو‬ ‫اسکودتو در این فصل بود و در‬ ‫کامانیو مدیر برنامه های جدید‬ ‫‪ 37‬حضــور خــود در بازی های‬ ‫الئوتــارو در چند روز گذشــته با‬ ‫لیــگ ‪ 16‬گل به ثمر رســاند و ‪9‬‬ ‫سران رئال و اتلتیکو وارد مذاکره‬ ‫الئوتارو مارتینز‬ ‫پــاس گل داد‪ .‬گزارش ها حاکی‬ ‫شــده و شــرایط ایــن مهاجــم‬ ‫از ان اســت کــه باشــگاه هایی‬ ‫ارزشمند را توضیح داده است‪.‬‬ ‫ماننــد اتلتیکــو مادریــد و رئــال مادرید وضعیت هرچند الئوتارو خود چندین بار از عالقه اش به‬ ‫مهاجم ‪ 23‬ساله اینتر را به دقت زیر نظر دارند‪ ،‬ادامه کار در اینترسخن گفتهولیشرایطبدمالی‬ ‫چراکه اینتر دچار مشکالت مالی فراوانی است اینتر درنهایت ممکن است به جدایی او منجر‬ ‫و گفته می شد که مذاکرات برای تمدید قرارداد شــود‪ .‬گزینه اول رئال برای تقویت خط حمله‬ ‫الئوتارو متوق ‬ ‫فشــده اســت‪ .‬الئوتارو یک سال کیلیان امباپه و نیز ارلینگ هالند است که جذب‬ ‫پیش چیزی تا انتقال به بارســا فاصله نداشــت هــر دو ب هســادگی میســر نخواهــد بــود‪ .‬اتلتیکو‬ ‫یکــه لوئیس ســوارز طبق بنــدی در‬ ‫ولیپاندمی کروناووخیمشدناوضاعاقتصادی هــم درصورت ‬ ‫بارســا مانع شــد‪ .‬او اکنون به دو باشگاه مادرید قراردادش جدا شــود‪ ،‬الئوتارو را برای جانشینی‬ ‫وصلشدهوممکناستفصلبعدپیراهنیکی او مدنظر دارد‪.‬‬ ‫استقبال فرانسوی ها از بازگشت‬ ‫بنزما به تیم ملی‬ ‫تیم ملی فرانســه ب هشــدت از ســوی هــواداران‬ ‫تیم ملی این کشــور مورد اســتقبال قرارگرفته و‬ ‫از زمــان انتشــار خبــر‪ ،‬فــروش پیراهن تیم ملی‬ ‫فرانسه ‪ 24‬درصد افزایش یافته است‪ .‬درواقع‬ ‫بازگشت بنزما می تواند به زودی لباس فرانسه‬ ‫را بــه پرفروش تریــن محصول نایک در اســتانه‬ ‫مسابقات قهرمانی اروپا در تابستان تبدیل کند‪.‬‬ ‫تیم ملی فرانسه به خصوص با تعدد ستاره های‬ ‫بــزرگ در بخــش هجومــی ماننــد کریــم بنزما‪،‬‬ ‫کیلیان امباپه‪ ،‬انتوان گریزمان‪ ،‬عثمان دمبله و‬ ‫‪ ...‬یکی از امیدهای مسلم فتح عنوان قهرمانی‬ ‫در رقابت های یورو بعد از دو دهه محســوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-295‬در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که‬ ‫اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و‬ ‫تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی‬ ‫(کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - ۱۵۴‬اصلی اراضی طارمی‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 149/80‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۲۳۷‬فرعی از ‪۱۵۴‬‬ ‫اصلی فوق ابتیاعی اقای قهرمان رسولی از محل مالکیت رسمی حمیدرضا سازگارا فرزند عباس‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400-0083‬مورخه ‪ - 1400/01/23‬کالسه ‪99-0309‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/02/18‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/03/02‬علیخان نادری‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-431‬برابر رای شماره ‪ 1400-756‬مورخ ‪ 1400/02/22‬هیات به شماره کالسه ‪99-92‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد جباری‬ ‫فرزند گل محمد بشماره شناسنامه ‪ 607‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 363/45‬مترمربع از پالک ‪ 41‬فرعی از ‪ 125‬اصلی واقع در اراضی قریه عزیز بخش دو‬ ‫بجنورد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای علی اصغر عزیزی محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 02‬خرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1075‬‬ ‫قانونی که کمتر از یک فصل برقرار ماند‬ ‫مارکــوس بابــل‪ ،‬مدافــع‬ ‫اگر چنیــن رقمی پرداخت می‬ ‫ســابق بایــرن مونیــخ معتقــد‬ ‫کنیــد‪ ،‬بازیکن مــورد نظر باید‬ ‫اســت ایــن باشــگاه قــادر بــه‬ ‫بهترین ســتاره تیم باشــد‪ .‬کل‬ ‫جــذب ارلینگ هالند نیســت‪.‬‬ ‫بســته خرید ارلینگ هالند ‪500‬‬ ‫بــا توجــه بــه ســابقه طوالنی‬ ‫الــی ‪ 600‬میلیون یورو اســت و‬ ‫هالند‬ ‫باشــگاه بایــرن مونیــخ در‬ ‫بایرن مونیخ فعال در شرایطی‬ ‫جــذب ســتاره های دیگــر تیــم‬ ‫نیست کهبتواندچنینبازیکنی‬ ‫های المانی‪ ،‬بسیاری معتقدند نام این باشگاه را جذب بکند‪ .‬باشگاه بایرن مونیخ از در اختیار‬ ‫را نیــز بایــد در صف خریــداران ارلینگ هالند از داشــتن رابرت لواندوفســکی بســیار خوشحال‬ ‫دورتمونــد قــرار دارد؛ امــا مارکوس بابل مدعی اســت‪ .‬هالنــد اســتعداد بزرگــی اســت‪ ،‬امــا ‪12‬‬ ‫شد بایرن مونیخ در حال حاضر ستاره ای مانند ســال تفاوت ســنی در این میان وجود داشــته‪،‬‬ ‫رابرت لواندوفسکی را در اختیار داشته و از نظر لواندوفســکی تجربه بیشــتری دارد و هنوز ‪100‬‬ ‫مالی هم قادر به خرید ارلینگ هالند نیســت‪ .‬درصد اماده است‪ .‬او باشگاه را می شناسد‪ ،‬از‬ ‫مارکوس بابل گفت‪« :‬فقط تیم های انگلیسی فشارها باخبر بوده و از عهده ان برمی اید‪ .‬باور‬ ‫می توانند برای خرید ارلینگ هالند اقدام کنند‪ ،‬نمی کنم کهبایرنبخواهدرابرتلواندوفسکی‬ ‫زیــرا شــرایط مالــی انهــا متفــاوت اســت‪ .‬هیچ را بــا ارلینــگ هالنــد عوض بکنــد‪ ».‬شــایان ذکر‬ ‫شانســی بــرای انتقــال هالنــد بــه بایــرن وجود است بسیاری از تیم های بزرگ اروپایی خواهان‬ ‫نــدارد‪ ،‬زیــرا شــما مجبورید ‪ 140‬تــا ‪ 180‬میلیون بــه خدمــت گرفتــن این ســتاره نــروژی و گلزن‬ ‫یــورو هزینه کنید‪ .‬بایــرن نمی تواند ایــن کار را هستند‪ .‬تیم هایی نظیر رئال مادرید‪ ،‬بارسلونا‪،‬‬ ‫انجام دهد و کل بسته بسیار گران است‪ .‬مینو منچستر یونایتد‪ ،‬منچستر سیتی و یوونتوس که‬ ‫رایوال ارزان ترین مدیر برنامه جهان نیست و او همگی برای جذب این غول نروژی ابراز عالقه‬ ‫نیز می خواهد دســتمرد خوبی دریافت بکند‪ .‬نشان داده اند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد بازگشت کریم بنزما به تیم‬ ‫ملیفرانسهباعثخوشحالیهواداراناینتیم‬ ‫شــده اســت‪ .‬دوران دوری پنج ساله کریم بنزما‬ ‫از ترکیــب تیــم ملی فرانســه باالخره بــه اتمام‬ ‫رســید و دیدیه دشــان اعالم کرد از این بازیکن‬ ‫در لیست تیم خود برای رقابت های یورو ‪2020‬‬ ‫استفاده می کند‪ .‬کریم بنزما در چند فصل اخیر‬ ‫عملکرد فوق العــاده ای در ترکیب رئال مادرید‬ ‫از خــود ارائــه داده و بارهــا با گلزنی های خود‬ ‫ایــن تیم را نجــات داده بود‪ .‬حــاال برای اولین‬ ‫بــار از اکتبــر ســال ‪ ،2015‬شــاهد حضــور کریــم‬ ‫بنزما در لیست تیم ملی فرانسه خواهیم بود؛‬ ‫اما به نظر می رسد خبر بازگشت کریم بنزما به‬ ‫‪7‬‬ ‫معمایخارجی ها‬ ‫در فوتبال ایران و‬ ‫چندپرسش‬ ‫قانــون ممنوعیــت جــذب بازیکنــان و مربیان‬ ‫خارجی در بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران و‬ ‫تصمیم به لغو ان در فصل اینده لیگ برتر‪ ،‬همانند‬ ‫معمایی حل نشــده‪ ،‬نه علت تصویبش مشخص‬ ‫بود و نه در حال حاضر دلیل لغو ان واضح اســت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ممنوعیت جذب بازیکن و مربی‬ ‫خارجــی در فوتبــال دنیا بیشــتر در رد ههــای پایه یا‬ ‫لیگ های پایین دستی مورداستفاده قرار می گیرد و‬ ‫علت اصلی اعمال نه مقابله با داللی ورزشی بلکه‬ ‫توجه هرچه بیشتر به مقوله پرورش استعدادهای‬ ‫داخلی و ایجاد فرصت بیشــتر بــرای بازیکنان یک‬ ‫کشــور اســت تا این گونــه بتوانند در فضــای بهتری‬ ‫فعالیت کنندواین گونهزمینهپیشرفتان هافراهم‬ ‫شــود‪ .‬سوم شهریور ســال ‪ ۱۳۹۹‬بود که ممنوعیت‬ ‫جذب بازیکن و مربی خارجی برای بیستمین دوره‬ ‫لیگبرترفوتبالایرانودر تمامیباشگاه های کشور‬ ‫در هیئت رئیسهفدراسیونفوتبالبهتصویبرسید‪.‬‬ ‫پیش ازاین اما ‪ ۱۹‬اردیبهشــت ســال گذشته بود که‬ ‫معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرف ـه ای وزارت‬ ‫ورزش و جوانان اعالم کرد که تا اطالع ثانوی جذب‬ ‫بازیکن و مربی خارجی برای دو باشگاه استقالل و‬ ‫پرسپولیس تهران به طورکلی ممنوع است‪ .‬به تازگی‬ ‫اما هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران تشکیل‬ ‫جلســه داد و مصــوب کــرد که از فصــل اینده لیگ‬ ‫برتر یعنی بیســت و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال‬ ‫ایران ممنوعیت جذب بازیکنان و مربیان خارجی‬ ‫لغو خواهد شد و قرار است شاخص و معیارهایی‬ ‫قابل توجــه بــرای جذب مربــی و بازیکــن خارجی‬ ‫تعیین شود‪ .‬به گفته سرپرست دبیرکلی فدراسیون‬ ‫فوتبال این کار توســط یک گروه کارشناسی انجام‬ ‫و موارد قانونی تدوین خواهد شد و پس از نهایی‬ ‫شــدن دســتورالعمل های الزم‪ ،‬مــوارد بــه تصویب‬ ‫هیئت رئیســه خواهد رســید و در فوتبال ایران اجرا‬ ‫می شود‪ .‬ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی‬ ‫برای اســتقالل و پرســپولیس از هفته ‪ ۲۱‬نوزدهمین‬ ‫دوره لیگ برتر فوتبال ایران و برای سایر تیم ها پیش‬ ‫از فصل نقل و انتقاالت بیستمین دوره لیگ برتر به‬ ‫مرحله اجرا درامد و حال قرار است پس از گذشت‬ ‫یک فصل کامل در لیگ برتر فوتبــال ایران‪ ،‬مجددا‬ ‫شــاهد حضور بازیکنان و مربیان خارجی در سطح‬ ‫لیگ برتر فوتبال ایران باشیم‪ ،‬قانونی که در رابطه‬ ‫بــا تصویــب و لغــو ان ســواالت مختلفــی وجــود‬ ‫دارد و مســئوالن ذی ربط باید به صورت شــفاف‬ ‫در رابطه با ان پاسخگو باشند‪ .‬قانون ممنوعیت‬ ‫جــذب بازیکنان و مربیان خارجی بر چه مبنایی‬ ‫مدنظــر قــرار گرفــت و در برهه زمانــی کنونی بر‬ ‫چه مبنایی قرار بر لغو ان است؟ در کدام یک از‬ ‫کشــورهای دنیا‪ ،‬شاهد تصویب چنین قانونی در‬ ‫حوزه فوتبال هستیم و فوتبال ایران که در زمینه‬ ‫زیرســاخت ها و نحوه فعالیت از فوتبال روز دنیا‬ ‫عقب است با چه الگوبرداری‪ ،‬تصمیم مربوطه را‬ ‫به اجرا دراورد؟ معاون توسعه ورزش قهرمانی و‬ ‫حرفه ای وزیر ورزش و جوانان در نشستی خبری‬ ‫اعالم کرد که در همه کشورهای دنیا ورزشکاران‬ ‫بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا ‪ ۴۰ ،۳۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫درصــد از مبالغ قرارداد خــود را کاهش دادند اما‬ ‫در ایــران قراردادها دو تا ســه برابــر افزایش پیدا‬ ‫کــرد و متاســفانه رویه حرفه ای دنیا در کشــور ما‬ ‫طــی نشــد‪ .‬این مســئله هم زمان بــا فصل جدید‬ ‫لیگ برتر فوتبال ایران و اعمال قانون ممنوعیت‬ ‫جــذب بازیکنــان و مربیــان خارجــی بــود و حال‬ ‫این ســوال مطرح اســت که ایا درمجموع قانون‬ ‫مربوطه برای فوتبال ایران ازنظر مالی دستاوردی‬ ‫به همراه داشــته اســت یا اینکه با دو تا سه برابر‬ ‫شدن رقم قراردادهای بازیکنان داخلی با ضرر و‬ ‫زیان مالی نیز همراه شده است؟ به صورت صریح‬ ‫و شــفاف‪ ،‬دســتاورد قانــون ممنوعیــت جــذب‬ ‫بازیکنان و مربیان خارجی در بیستمین دوره لیگ‬ ‫برتــر فوتبــال ایران از ســوی ســازمان لیگ فوتبال‬ ‫ایــران چــه بوده اســت؟ به چه دلیــل تصمیم بر‬ ‫این شــده که در بیســت و یکمین دوره لیگ برتر‬ ‫فوتبال ایران‪ ،‬قانون ممنوعیت جذب بازیکنان و‬ ‫مربیــان خارجی لغو شــود؟ به چــه دلیل پیش از‬ ‫بیســتمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران که قانون‬ ‫ممنوعیــت جــذب بازیکنــان و مربیــان خارجــی‬ ‫وضــع شــد‪ ،‬تدابیــر الزم بــرای ممانعت از شــوک‬ ‫قــرارداد بازیکنــان داخلــی مدنظــر قــرار نگرفــت‬ ‫و شــاهد افزایــش تــا ســه برابــری دســتمزدهای‬ ‫بازیکنان بودیم؟ هرچند در موارد بسیاری شاهد‬ ‫حضــور بازیکنــان و مربیــان اســتاندارد در فوتبال‬ ‫ایران بوده ایم و ان ها تا حد قابل قبولی موجب‬ ‫ارتقای سطح کیفی فوتبال کشور شده اند‪ ،‬اما در‬ ‫برهــه زمانی کنونی چــه راهکاری برای جلوگیری‬ ‫از پدیــده داللــی در جــذب بازیکنــان و مربیــان‬ ‫خارجــی برای فصل اینده لیگ برتر فوتبال ایران‬ ‫اندیشــیده شــده اســت؟ ایا بازهم شــاهد حضور‬ ‫برخــی بازیکنــان بنجــل و مربیــان بی کیفیــت در‬ ‫فوتبــال کشــور خواهیــم بــود؟ ایــا بازهم شــاهد‬ ‫انعقــاد قــرارداد بــا بازیکنــان و مربیــان خارجــی در‬ ‫فوتبال ایران از سوی تیم هایی خواهیم بود که توان‬ ‫پرداخت ارزی قرارداد منعقدشده را ندارند و پس از‬ ‫شــکایت این افراد به فیفا باید اصل رقم قرارداد را‬ ‫همراه با جریمه پرداخت کنند و خسارت سنگینی‬ ‫را به ســرمایه کشــور وارد اوردند؟ همان گونه که با‬ ‫ممنوعیت حضور بازیکنان و مربیان خارجی شاهد‬ ‫افزایشتاسهبرابریقراردادهایبازیکنانداخلیدر‬ ‫لیگ برتر فوتبال ایران بودیم‪ ،‬ایا با لغو این قانون و‬ ‫حضور خارجی ها در فوتبال کشــور‪ ،‬ایا رقم قرارداد‬ ‫بازیکنانداخلیدچار کاهشخواهدشد؟در صورت‬ ‫عدماجرایصحیححضوربازیکنانومربیانخارجی‬ ‫در فوتبال ایران‪ ،‬در شرایطی که فصل گذشته قانون‬ ‫ممنوعیت خارجی ها در فوتبال ایران تصویب شد و‬ ‫در فصل اینده لغو خواهد شد‪ ،‬چه کسی پاسخگو‬ ‫است؟‬ ‫خـــبر‬ ‫برنامه اردوی اماد هســازی تیم ملی پیش از ســفر به منامه برای‬ ‫انجــام دیدارهــای مرحلــه مقدماتــی جــام جهانی مشــخص شــد‪.‬‬ ‫طبــق برنامه ریــزی صــورت گرفتــه از ســوی کادر فنی تیــم ملی و با‬ ‫هماهنگی فدراسیون فوتبال‪ ،‬اردوی تیم ملی از صبح روز سه شنبه‬ ‫‪ 4‬خردادمــاه در تهــران اغــاز خواهد شــد‪ .‬به این ترتیب بــا برگزاری‬ ‫دیدارهای معوقه لیگ برتر در روز دوشــنبه‪ ،‬لیســت تیم ملی برای‬ ‫شروع اردو اعالم می شود‪ .‬تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است در‬ ‫روزهــای ‪ 4‬و ‪ 5‬خردادمــاه تمرینــات خود را در تهــران و در اکادمی‬ ‫ملی فوتبال برگزار کند و صبح روز ‪ 6‬خردادماه راهی کیش می شود‪.‬‬ ‫در مصاف با کامبوج اســت که جمعه ‪ 21‬خرداد انجام می شــود و‬ ‫در بازی پایانی هم جدال حساس ایران و عراق دوشنبه ‪ 25‬خرداد‬ ‫برگزار خواهد شــد‪ .‬تیم ملی ایران با کســب ‪ 6‬امتیاز از ‪ 4‬مســابقه‬ ‫در جایــگاه ســوم گــروه ‪ C‬اســت و بــرای صعود بــه مرحله بعدی‪،‬‬ ‫شــاگردان اســکوچیچ نیــاز به کســب حداکثر امتیــازات دارنــد و در‬ ‫صــورت از دســت رفتن امتیاز‪ ،‬باید نگاهی بــه نتایج دیگر گروه ها‬ ‫داشــته باشــند؛ ‪ 8‬تیم ســرگروه در کنار ‪ 4‬تیم برتر دوم جواز صعود‬ ‫بــه مرحلــه نهایــی صعود به جــام جهانی ‪ 2022‬قطر را به دســت‬ ‫خواهند اورد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/17 :‬احمد اصغری‬ ‫شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2964‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-433‬شماره‪ 9903003 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/02/26 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان‬ ‫خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 9903003‬له اقای علی جاللی علیه اقای منصور محسنی به‬ ‫خواسته تقسیم مال در نظر دارد یک دستگاه کامیون کشنده ولوو اف ‪ 12‬سفید رنگ مدل ‪ 1377‬به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 768-43‬ع ‪ 49‬متوقف در پارکینگ حجت خمینی شهر که کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری ‪ 18/000/000/000‬ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده‬ ‫در تاریخ سه شنبه ‪ 1400/03/25‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان‬ ‫خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و‬ ‫مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار‬ ‫می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به‬ ‫حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده‬ ‫به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار‬ ‫ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ‪ 10‬درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه‬ ‫ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره ‪ 2171290271003‬نزد بانک ملی واریز و با‬ ‫در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی‬ ‫مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده‬ ‫تحویل اجرا نمایید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/03/02 :‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی‬ ‫شهر ـ کریمی م الف‪1138114 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقدام شرعی و قانونی به عمل خواهد امد‪ .‬سردفتر ازدواج ‪ 86‬و طالق یک‬ ‫‪ -9-439‬اقای مهدی امجدی با ارائه معرفی نامه شماره ‪94.2.7.4.271532‬‬ ‫کرج علی اصغری‪ .‬ادرس‪ :‬البرز‪ ،‬کرج‪ ،‬میانجاده بلوار حدادی (کرج نو سابق)‬ ‫مورخ ‪ 99/11/20‬ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم‬ ‫نبش کوچه توحید درب اول سمت راست طبقه دوم‪ .‬تلفن‪، 02634244372 :‬‬ ‫نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪1500‬‬ ‫همراه‪ 09122531968 :‬و ‪ 091225539065‬سردفتر ازدواج ‪ 86‬و طالق یک‬ ‫مترمربع قطعه ‪ 275‬تفکیکی به شماره ‪ 19600‬فرعی از ‪ 170‬اصلی مفروز‬ ‫کرج علی اصغری م‪/‬الف ‪/765‬ف‬ ‫از پالک اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به شماره‬ ‫چاپی ‪ 420030‬مورد ثبت ‪ 617810‬صفحه ‪ 52‬جلد ‪ 1472‬به نام بنیاد‬ ‫مستضعفان انقالب اسالمی صادر شده مفقود گردیده و تقاضای صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی نموده است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی‬ ‫به ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه‬ ‫کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک‬ ‫مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد‪.‬‬ ‫بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬محمد شکری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه‬ ‫کرج م‪/‬الف ‪/761‬ف‬ ‫فرصت بزرگ استقالل‬ ‫برای پس گرفتن رده سوم‬ ‫اســتقالل در صورت کســب امتیــاز مقابل صنعت‬ ‫نفــت ابــادان بار دیگر رتبه ســوم جــدول را مال خود‬ ‫می کند‪ .‬استقالل بعد از برد مقابل ذوب اهن در جام‬ ‫حذفی حاال ازنظر روحی در شرایط مناسبی قرارگرفته‬ ‫و امیدوار اســت در اخرین مســابقه قبل از تعطیالت‬ ‫لیــگ هــم بــه پیــروزی برســد‪ .‬ابی هــای پایتخــت‬ ‫دوشنبه شب در چارچوب دیدار معوقه خود که قبل‬ ‫از مسابقات لیگ قهرمانان اسیا لغو شد‪ ،‬در ابادان به‬ ‫مصاف صنعت نفت خواهند رفت‪ .‬این مســابقه در‬ ‫گرمای شــدید ابادان برگزار می شود و مشخص است‬ ‫که اســتقاللی ها کار سختی خواهند داشت‪ .‬استقالل‬ ‫امــا یــک فرصت بــزرگ را به دســت اورده تا بار دیگر‬ ‫به صدر جدول نزدیک تر شود‪ .‬ابی های پایتخت که‬ ‫دو بــازی معوقــه دارنــد‪ ،‬اولــی را روز دوشــنبه مقابل‬ ‫نفــت ابــادان انجــام می دهنــد و درصورتی کــه از این‬ ‫بازی امتیاز بگیرند بار دیگر رتبه ســوم جدول را پس‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬استقالل هم اکنون ‪ 34‬امتیازی است‬ ‫و گل گهر سیرجان و الومینیوم اراک با ‪ 36‬امتیاز باالتر‬ ‫از ان هــا ایســتاده اند‪ .‬از طرفــی اگــر اســتقالل مقابــل‬ ‫نفــت ابــادان پیــروز شــود‪ ،‬جمــع امتیازاتــش به ‪38‬‬ ‫می رســد و بااقتــدار به رتبه ســوم برمی گــردد‪ .‬ابی ها‬ ‫در صــورت تســاوی مقابــل نفــت هم رتبه ســوم را به‬ ‫دســت می اورند‪ .‬اگرچه اســتقالل در صورت تساوی‬ ‫بــا نفــت ابادان ‪ 36‬امتیازی می شــود امــا تفاضل گل‬ ‫بهتری نسبت به گل گهر و الومینیوم دارد و به همین‬ ‫خاطر در رتبه مناســبی از جدول قرار خواهند گرفت‬ ‫و بــار دیگــر جایگاه ســوم را تصاحــب می کنند‪ .‬نکته‬ ‫مهــم اینکه ابی هــا امیدوارند مقابل نفــت ابادان به‬ ‫برد برسند و از طرفی پرسپولیس در بازی معوقه خود‬ ‫مقابل ذوب اهن امتیازی نگیرد تا ان ها از دیگر بازی‬ ‫معوقه خود بهره بگیرند و اختالفشــان با ســرخ ها و‬ ‫زردها را در صدر جدول به ‪ 4‬امتیاز کاهش بدهند‪.‬‬ ‫شرایط خاص یحیی برای‬ ‫جدال با ذوب اهن‬ ‫محرومیــت و مصدومیــت برخــی مهر ههــای‬ ‫پرســپولیس اکنــون شــرایط خاصــی را پیــش روی‬ ‫یحیــی گل محمــدی بــرای جــدال بــا ذوب اهــن قرار‬ ‫داده اســت‪ .‬طبــق حکم کمیته انضباطی ســیدجالل‬ ‫حســینی و فرشــاد فرجــی بــا محرومیــت از جــدال با‬ ‫ذوب اهــن مواجه شــدند تــا خط دفاعــی این تیم با‬ ‫چالــش بزرگی بــرای دیدار با حریف اصفهانی همراه‬ ‫باشــد‪ .‬دراین ارتبــاط یحیــی گل محمدی قصــد دارد‬ ‫تغییراتــی در ترکیــب تیمش شــکل دهد تــا خال عدم‬ ‫حضور دو مدافع میانی تیمش را بپوشاند‪ .‬پرسپولیس‬ ‫پیش ازایــن بــا توجه به غیبت مدافعــان میانی خود‬ ‫از کمــال کامیابی نیا در این پســت ســود بــرده بود و‬ ‫بایــد دیــد برابر ذوب هم ایا هافبک دفاعی ســرخ ها‬ ‫زوج کنعانــی زادگان خواهد شــد یا خیر‪ .‬با توجه به‬ ‫فشــردگی بازی ها نیز به نظر می رســد در چند پســت‬ ‫دیگر نســبت به بازی اخر این تیم برابر شــاهین بندر‬ ‫عامری شاهد تغییراتی در ترکیب پرسپولیس باید بود‪.‬‬ ‫النصر به دنبال جذب‬ ‫مهاجم سوئدی‬ ‫شاگردان اسکوچیچ و یک ماموریت بزرگ‬ ‫طبــق برنامــه تمرینات تیم ملی تا صبــح روز ‪ 10‬خردادماه در کیش‬ ‫دنبــال خواهد شــد و ســپس ملی پوشــان با پرواز اختصاصــی از این‬ ‫یشــوند؛ شــاگردان اسکوچیچ باید در‬ ‫جزیره راهی منامه بحرین م ‬ ‫بحرین و در فاصله ‪ 12‬روز‪ ،‬چهار مسابقه باقیمانده خود در مرحله‬ ‫مقدماتی جام جهانی را برگزار نمایند و تکلیف صعود تیم ملی از‬ ‫مرحله گروهی در این چهار مسابقه مشخص خواهد شد‪ .‬پنجشنبه‬ ‫‪ 13‬خــرداد اولیــن مصــاف تیم ملی فوتبال ایــران در بحرین مقابل‬ ‫هنگ کنگ برگزار می شود‪ ،‬سپس ملی پوشان دوشنبه ‪ 17‬خرداد به‬ ‫مصاف بحرین می روند؛ بازی بعدی شــاگردان دراگان اســکوچیچ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫النصر عربســتان به خرید مهاجم ســوئدی الحزم‬ ‫نزدیک شــده و در کنار ان‪ ،‬در اســتانه خرید پائولینیو‬ ‫قرار دارد‪ .‬باشگاه النصر به جذب کارلوس استراندبرگ‬ ‫مهاجــم تیم الحــزم که به صورت قرضــی در تیم ابها‬ ‫بــازی می کنــد‪ ،‬نزدیــک شــده و مذاکراتی جــدی را با‬ ‫باشگاه الحزم دنبال می کند‪ .‬النصر به این باشگاه تازه‬ ‫صعــود کرده به لیگ حرفه ای عربســتان‪ ،‬قــراردادی‬ ‫قرضــی بــرای یک فصــل بــا بنــد خریــد ارائــه کــرده و‬ ‫مذاکرات بین دو طرف ادامه دارد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو فولکس گل به رنگ سفید به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 313 -67‬س ‪ 13‬به شماره موتور ‪ UDH370715‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ IR85521005090‬مدل ‪ 1385‬به نام بهاره خالوئی خوزانی‬ ‫فرزند احمدرضا به شماره ملی ‪ 1292336072‬صادره از اصفهان مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی اخطاریه‬ ‫‪ -9-440‬جناب اقای عبدالحسین عراقی فرزند قربانعلی همسر شما‬ ‫سرکار خانم مینا طالقانی فرزند تراب‪ ،‬با در دست داشتن دادنامه به شماره‬ ‫‪ 9909972612800659‬تاریخ تنظیم ‪ 1399/7/20‬به کالسه پرونده‬ ‫‪ 9809982612800667‬به شماره بایگانی شعبه ‪ 980695‬از شعبه ‪ 9‬دادگاه‬ ‫خانواده شهرستان کرج (‪ 28‬خانواده سابق) به این دفترخانه جهت ثبت طالق‬ ‫مراجعه نموده است به شما اخطار میشود در مدت ده روز پس از نشر این‬ ‫اگهی در این دفترخانه حضور به هم رسانید در صورت عدم حضور شما‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مصرف کنندگان کارکنان ادارات دولتی شهرستان‬ ‫کرج شرکت تعاونی به شماره ثبت ‪ 180‬و شناسه ملی ‪10100033970‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪ 1399/11/16‬و نامه ‪6956‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/12/17‬اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شمال کرج تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪- :‬‬ ‫صورت های مالی سال‪ 1398‬تصویب گردید‪- .‬اقایان محمد مهدی دره شیری به سمت بازرس‬ ‫اصلی واقای کمال تشکر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج (‪)1138882‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مدرک تحصیلی اینجانب طاهره امام جمعه فرزند‪ :‬احمد به شماره شناسنامه‪:‬‬ ‫‪ 764‬صادره‪ :‬زاهدان درمقطع‪ :‬کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مدیریت‬ ‫سیستم بهره وری به شماره دانشجویی ‪ 39302305‬از دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد زاهدان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مدرک تحصیلی اینجانب سعیده امام جمعه فرزند‪ :‬احمد به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 2192 :‬صادره‪ :‬تهران در مقطع‪ :‬لیسانس رشته مدیریت دولتی‬ ‫به شماره دانشجویی ‪ 37000683‬از دانشگاه ازاد اسالمی واحد زاهدان‬ ‫مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس ای‬ ‫به رنگ سرمه ای متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 449 -13‬ط ‪ 44‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 00952664‬و شماره شاسی ‪ S1412283352608‬مدل ‪ 1383‬به نام‬ ‫محمدرضا جهانگیری اصفهانی به کدملی ‪ 1286139015‬مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 02‬خــرداد ماه ‪ 23 / 1400‬می ‪ 11 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1075‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫فراخوان اشخاص حقیقی‬ ‫برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی‬ ‫در خرداد‬ ‫معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اشخاص حقیقی را به تسلیم اظهارنامه‬ ‫مالیاتیدر خردادفراخواند‪.‬‬ ‫به گزارش رســانه مالیاتی ایران‪ ،‬معاون درامدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور بابیان‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اینکهبراساسماده‪ 100‬قانونمالیات ها‪،‬خردادماه‪،‬موعدارائهاظهارنامهمالیاتیاشخاصحقیقی‬ ‫(صاحبان مشاغل) است‪ ،‬فعاالن اقتصادی را به ارائه خود اظهاری عملکرد سال مالی ‪ 1399‬خود‬ ‫فراخواند‪.‬محمدمسیحیاظهار داشت‪:‬اشخاصحقیقی(صاحبانمشاغل)مطابققانونمی باید‬ ‫اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال‪ ۱۳۹۹‬خود را خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق‬ ‫درگاه ملی مالیات به ادرس‪ WWW.INTAMEDIA.IR‬ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند‪.‬‬ ‫اوباتاکیدبراینکهبرخورداریاز هرنوعتسهیالتومعافیت هایمالیاتی‪،‬منوطبهارائهالکترونیکی‬ ‫اظهارنامهمالیاتیدرموعدمقررقانونیاست‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬فعاالناقتصادیبه منظوربهره مندی‬ ‫از مشوق هایقانونینرخصفرویاهرگونهتسهیالتدیگر‪،‬بایداظهارنامهمالیاتیخودرادر مهلت‬ ‫مقرر قانونی ارائه کنند‪ .‬معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضروریاستمودیانمحترماز هرگونهمراجعهغیرضروریبهادارات مالیاتیاجتناب کنند‪.‬‬ ‫گذار از فرزند پروری سنتی به نوین و مشکالت ان‬ ‫عضــو تیم تخصصــی کــودک و نوجوان‬ ‫انجمــن ازدواج و خانــواده کشــور بــا تاکید‬ ‫بــر لــزوم امــوزش مهارت های فرزنــد پروری‬ ‫به والدین و با انتقاد از وضعیت نامناسب‬ ‫مهارت والدین در امر فرزند پروری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫والدیــن تصــور می کننــد بایــد بــا کــودکان‬ ‫دوســت باشــند و ازای ـن رو موضوعــات‬ ‫دنیــای بزرگســاالن را بــرای کــودکان مطرح‬ ‫و از اظهارنظــر ان ها دربــاره موضوعاتی که‬ ‫متناســب با ســن کودکان نیســت خوشــنود‬ ‫می شوند درحالی که کودکان باید بیاموزند‬ ‫در سن خود زندگی کنند و والدین در عین‬ ‫نگــذاری بــرای برقراری ارتباط درســت‬ ‫قانو ‬ ‫بــا فرزندان‪ ،‬رفتار دوســتانه با ان ها داشــته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫دکتر اســیه اناری در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬والدیــن بایــد بــه کــودکان‬ ‫اجــازه دهنــد تا در ســن خــود و نه عقب تر‬ ‫یــا جلوتــر از ان زندگــی کننــد‪ .‬واردکــردن‬ ‫کلمات دنیای بزرگســاالن به دنیای بچه ها‬ ‫و صحبــت کردن دربــاره موضوعاتــی فراتر‬ ‫از ســن کــودکان با ان ها نوعی کــودک ازاری‬ ‫یشــود‪ .‬والدیــن بــا‬ ‫هیجانــی محســوب م ‬ ‫چنیــن رفتــاری کــودکان را وارد دوره ای از‬ ‫تحــول می کننــد کــه نوعــی ازار محســوب‬ ‫یشــود‪ .‬این مدرس و عضو تیم تخصصی‬ ‫م ‬ ‫کودک و نوجوان انجمن ازدواج و خانواده‬ ‫کشــور تصریح کــرد‪ :‬نباید دوســت بودن با‬ ‫بچه ها را با برقراری رابطه دوســتانه اشتباه‬ ‫گرفــت‪ .‬دوســت بــودن بــا بچ ههــا اشــتباه‬ ‫اســت بلکه والدین باید رابطه دوســتانه با‬ ‫نحــال مرزی‬ ‫بچ ههــا داشــته باشــند و درعی ‬ ‫میــان والدیــن و کودکانشــان وجود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬انــاری بابیــان اینکــه والدیــن تصور‬ ‫می کننــد بابیــان کلمــات دنیای بزرگســاالن‬ ‫و صحبــت کردن دربــاره موضوعات دنیای‬ ‫بزرگساالن‪ ،‬با فرزندان خوددوست هستند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه اینگونــه‪،‬‬ ‫والدین اطالعاتی به بچه ها منتقل می کنند‬ ‫که متناســب با ســن ان ها نیســت و بســیار‬ ‫برایشــان اسیب زاســت‪ .‬چنیــن رفتارهایــی‬ ‫یشــود‬ ‫به نوعــی کــودک ازاری محســوب م ‬ ‫و ازجملــه تبعــات ان بلــوغ زودرس اســت‪.‬‬ ‫کودک در دنیایی قرار می گیرد که متعلق به‬ ‫او نیست و درگیر تجاربی فراتر از سن خود‬ ‫یتــوان گفت علــت ان گذار‬ ‫یشــود که م ‬ ‫م ‬ ‫جامعه از دوره فرزند پروری سنتی به فرزند‬ ‫پروری نوین اســت‪ .‬او درباره گذار جامعه از‬ ‫دوره فرزند پروری سنتی به فرزند پروری نوین‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جامعه ما در میانه گذار از فرزند‬ ‫پروری سنتی به فرزند پروری نوین است و در‬ ‫این میان به دوره فرزند ساالری رسیده است‪.‬‬ ‫به این معنا که از دوره والد ســاالری به دوره‬ ‫نحــال در‬ ‫فرزنــد ســاالری رســیده ایم و درعی ‬ ‫شــرایط بســیار نامناســب مهارت های فرزند‬ ‫پروری والدین قرار داریم چراکه والدین اصوال‬ ‫به دنبال تحقق خواسته ها و نیازهای براورده‬ ‫نشــده خود در کودکانشان و نه تربیت ان ها‬ ‫هســتند‪ .‬این مشــکلی اســت کــه در والدین‬ ‫جــوان شــاهد ان هســتیم‪ .‬ایــن عضــو تیــم‬ ‫تخصصی کودک و نوجوان انجمن ازدواج و‬ ‫خانواده کشــور‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬جامعه ما‬ ‫نه در فرزند پروری سنتی که مهم ترین حربه‬ ‫خــود را کتــک و تهدیــد می دانســت و نــه در‬ ‫فرزند پروری نوین که معتقد بر قانون گذاری‬ ‫صحیح برای برقراری ارتباط با فرزندان است‬ ‫قرارداد‪ .‬ما در میانه این گذار و نیازمند توجه‬ ‫بیشــتر نهادهای سیاس ـت گذار بــرای رفع این‬ ‫مشکل هستیم‪ ،‬چراکه در غیر این صورت با‬ ‫نسلفرزندساالربی مسئولیتیمواجهخواهیم‬ ‫شد که نه تحت تاثیر فرزند پروری سنتی و با‬ ‫حربــه ترس وظایفشــان را انجــام می دهند و‬ ‫نه یاد گرفته اند با صلح به تعامل با والدین‬ ‫برسند‪ .‬او معتقد است که والدین باید اجازه‬ ‫دهنــد بچ ههــا در ســن خــود کودکــی کنند و‬ ‫درگیر مســائل دنیای خود و نه مسائل دنیای‬ ‫بزرگ ترهــا باشــند و ا نهــا را حل کنند چراکه‬ ‫اینگونهدربزرگسالیفرزنداننرمال تر‪،‬عادی تر‬ ‫و به هنجارتری خواهند بود‪ .‬بایــد اجازه داد‬ ‫بچه هادر هرسنیدغدغههمانسنراداشته‬ ‫و به تدریج بزرگ شوند‪ .‬این روانشناس بابیان‬ ‫اینکه نظری هپــردازان تحولی نوین معتقدند‬ ‫باید متناسب با سن کودکان با ان ها صحبت‬ ‫کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬والدین نباید با صحبــت کردن‬ ‫فراتــر از ســن کــودکان ان ها را بســیار جلوتر از‬ ‫سنشــان ســوق دهند چراکه این امر حاصلی‬ ‫برایشــان نخواهد داشت‪ .‬والدین باید اجازه‬ ‫دهنــد بچ ههــا قدم ب هقــدم دنیــای کودکــی‪،‬‬ ‫نوجوانــی‪ ،‬جوانــی و بزرگســال را طی کنند و‬ ‫عجله ایبرایبزرگشدنان هانداشتهباشند‪.‬‬ ‫بــه گفته اناری‪ ،‬نخســتین نکتــه در اموختن‬ ‫مهارت های فرزند پروری ان است که بدانیم‬ ‫فرزندمان در چه ســنی اســت‪ ،‬چه نیازهایی‬ ‫دارد و چــه رفتارهایــی در ســن او طبیعــی‬ ‫تهــای فرزند‬ ‫اســت؛ بنابرایــن زیربنــای مهار ‬ ‫یهــای‬ ‫پــروری شــناخت دوره تحولــی و ویژگ ‬ ‫تحولی «فرزندان اســت چراکه ممکن اســت‬ ‫ویژگــی و رفتــاری بــرای ســنی بــه هنجــار و‬ ‫برای ســن دیگر نا به هنجار باشد‪ .‬عضو تیم‬ ‫تخصصی کودک و نوجوان انجمن ازدواج و‬ ‫خانواده کشور» قانون گذاری و برقراری ارتباط‬ ‫مثبت با فرزندان در سنین مختلف را ازجمله‬ ‫مولفه هایمهمفرزندپروریدانستو گفت‪:‬‬ ‫والدیــن بایــد بدانند چگونه قانــون بگذارند‬ ‫و چگونــه با کــودکان ارتبــاط برقرار کننــد‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر توجه مثبــت نامشــروط «در امر‬ ‫فرزند پروری بسیار مهم است‪ .‬فرزندان را باید‬ ‫برای موجودیت ان ها و نه برای کارهایی که‬ ‫انجام می دهند یا نمی دهند دوست داشت‪.‬‬ ‫اینگونه اعتمادبه نفسشــان نیــز افزایش پیدا‬ ‫می کند‪.‬اوهمچنیناینراهم گفت که گذران‬ ‫وقــت والدیــن با فرزندان درواقع پشــتوانه‬ ‫یشــود‬ ‫محکمــی برای والدین محســوب م ‬ ‫چراکه هرچه در ایام کودکی برای فرزندان‬ ‫وقــت بیشــتری بگذاریم در ایام بزرگســالی‬ ‫افــراد مســتقل تری خواهنــد بــود؛ بنابرایــن‬ ‫رابطــه مثبت و باکیفیــت والدین با بچه ها‬ ‫کــه بــا بازی و ‪ ...‬همراه و توام با احترام به‬ ‫نهــا باشــد می تواند مشــکالت کمتری در‬ ‫ا ‬ ‫ســنین نوجوانی برای فرزنــدان ایجاد کند‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99/22‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به ادرس یاسوج‪ -‬انتهای بلوار عدل جنب اموزش و پرورش‬ ‫کهگیلویهوبویراحمد شهرستانبویراحمد‪-‬تلفن‪ 074-33341111‬شناسهملی‪ 10861970210‬کداقتصادی‪411133595155‬‬ ‫و کد پســتی ‪ 7591757878‬درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و براورد‬ ‫پیوســت با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه اب‬ ‫پایه ‪ 5‬و باالتر از ســازمان برنامه وبودجه و ‪ ...‬طبق جدول زیر ‪ ،‬ثبت درســامانه ســاجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از‬ ‫اداره تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی باشــد واگذار نماید ‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه گران‬ ‫درصورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫محققسازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شهرستان‬ ‫محل اجرا‬ ‫‪1‬‬ ‫ابرسانی مجتمع گوشه‬ ‫مزدک روستای گنجه ای‬ ‫کهنه(شامل تهیه و نصب‬ ‫لوله و لوله گذاری با لوله‬ ‫فوالدی اتصال جوشی ‪6‬‬ ‫اینچ به ضخامت جدار ‪5‬‬ ‫میلیمتر بطول ‪ 1560‬متر و‬ ‫لوله پلی اتیلن ‪ 63‬میلیمتر‬ ‫بطول ‪ 300‬متر و لوله پلی‬ ‫اتیلن ‪ 75‬میلیمتر بطول‬ ‫‪ 580‬متر و احداث حوضچه‬ ‫شیراالت و ‪ )....‬طبق براورد‬ ‫و مشخصات فنی‬ ‫بویراحمد‬ ‫محل‬ ‫تامین اعتبار‬ ‫از محل اعتبارات‬ ‫عمرانی و‬ ‫صندوق توسعه‬ ‫ملی و ‪...‬‬ ‫‪.‬بخشی در قالب‬ ‫اسناد و اوراق‬ ‫مدت دار می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫اولیه(ریال)‬ ‫‪20107723936‬‬ ‫رتبه مورد‬ ‫نیاز‬ ‫اب پایه ‪ 5‬و‬ ‫باالتر‬ ‫مبلغ تضمین معتبر‬ ‫شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪1010000000‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ‪ 1400/03/04‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪. 140/03/09‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪.1400/03/23‬‬ ‫‪ )3‬زمان بازگشایی پاکتها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪. 1400/03/24‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 90 :‬روز از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬هزینه درج اگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪)7‬به پیشــنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشروط ‪،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده ‪،‬سپرده های مخدوش ‪،‬سپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک‬ ‫شخصی ونظایران و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬متقاضیان شــرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا اخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان‬ ‫منعقده را تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند‪.‬‬ ‫‪ )10‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ )11‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نامه ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/03/02:‬‬ ‫امورقراردادها شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫این روانشــناس با تاکید بــر ضرورت اموزش‬ ‫تهــای فرزنــد پــروری بــه والدیــن‪،‬‬ ‫مهار ‬ ‫اموزش این مهارت ها را به مثابه گواهینامه‬ ‫و مجــوز والدیــن برای فرزند اوری دانســت‬ ‫شهــا باید پیش‬ ‫و تاکیــد کــرد که ایــن اموز ‬ ‫از بــارداری اغــاز و تــا پایــان دوره نوجوانــی‬ ‫و بلــوغ ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬اناری بــا انتقاد از‬ ‫تهــای‬ ‫عــدم جــدی گرفتــن امــوزش مهار ‬ ‫فرزنــد پروری از ســوی والدیــن‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به طورکلــی امــر اموزش خیلــی جدی گرفته‬ ‫یشــود و مردم تصــور می کنند در تمامی‬ ‫نم ‬ ‫موضوعــات دانایی الزم را دارند‪ .‬در بحث‬ ‫فرزنــد پــروری نیز همــان مواردی کــه از پدر‬ ‫و مــادر خوداموخته انــد بر روی فرزندشــان‬ ‫اجــرا می کننــد و از ســوی دیگــر مراجعه به‬ ‫روانشــناس برای اموختن این مهارت ها نیز‬ ‫انچنان که بایدوشاید نهادینه نشده است‪.‬‬ ‫بــه دلیــل جایــگاه پاییــن اموزش در کشــور‬ ‫یهــا تصور می کنند تمامی مهارت ها را‬ ‫خیل ‬ ‫می دانند و یا برای اموختن ان ها اغلب به»‬ ‫دانش اینترنتی و مطالعه در فضای اینترنت‬ ‫اکتفا می کنند‪ .‬مدرس و عضو تیم تخصصی‬ ‫کــودک و نوجــوان انجمــن ازدواج و‬ ‫خانواده کشــور در پایان به اهمیت نقش‬ ‫پــدران در فرزنــد پــروری نیــز اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬برخــی پــدران خیلــی ســخت در‬ ‫تهــای فرزند پروری‬ ‫فراینــد امــوزش مهار ‬ ‫مشــارکت می کننــد چرا کــه تصــور می کنند‬ ‫ایــن مهارت هــا را بلدنــد‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫نقــش پــدران در فرزنــد پــروری در کشــور‬ ‫مــا بســیار نادیــده گرفتــه و بخــش اعظــم‬ ‫تربیت به دوش مادران سپرده شــده است‪.‬‬ ‫ازایــن رو عــدم گذران وقت پــدران با فرزند‬ ‫نیــز می تواند خالهای عاطفی میان ان ها و‬ ‫فرزنــدان ایجاد کند که این خود نیز بســیار‬ ‫اسیب زا است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی عنوان کرد‪:‬‬ ‫همایش رسانه و انتخابات‬ ‫بسترسازی برای ایجاد فضای‬ ‫مشارکت حداکثری‪ ،‬سالمت و‬ ‫امنیت در انتخابات‬ ‫مشهد مقدس سحررحمتی‪:‬همایش رسانه و انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬با حضور استاندار‪ ،‬معاون‬ ‫سیاسیامنیتیاستانداری‪،‬رئیس کلدادگستری‪،‬فرماندهسپاهامامرضا(ع)‪،‬فرماندار مشهدو‬ ‫مسئول دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در استان برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیسسازمانبسیجرسانهاستاندر حاشیهمراسمهدفهمایشرابسترسازیو کمکبه‬ ‫ایجاد فضای مشارکت انتخاباتی حداکثری شهروندان‪ ،‬سالمت و امنیت انتخابات در سطح‬ ‫اســتان اعالم کرد‪ .‬عباس محمدیان رســانه ها را از ارکان مرد مســاالری دینی توصیف نموده‬ ‫و افزود‪ :‬دشــمن با بهره گیری از ظرفیت های رســانه ای و همه توان خود به دنبال کمرنگ‬ ‫نمودن حضور مردم در انتخابات خردادماه اتی کرده لذا بیش ازپیش نیازمند نقش افرینی‬ ‫مردم درصحنه انتخابات هستیم‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬انتخابات پیش رو را با همه تالش های‬ ‫مذبوحانهدشمن‪،‬از بستررسانه هایرسمیبه عنوانیکحرکتماندگار باحضور حداکثری‬ ‫مردم ثبت خواهیم کرد و در همین راستا رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی‪ ،‬جریان‬ ‫سازی‪ ،‬پیشگامی و تاثیرگذاری خود را نشان خواهند داد‪ .‬محمدیان یاداور شد‪ 247:‬نشریه‬ ‫چاپی‪ ۸۷ ،‬نشــریه برخط‪ ۲۱ ،‬رســانه الکترونیک غیر برخط‪ ،‬پنج روزنامه‪ ،‬خبرگزاری های‬ ‫داخلی و خارجی و ‪ ۱۷‬سرپرستی روزنامه های ملی در استان شش میلیون و ‪ ۸۷۰‬هزارنفری‬ ‫خراسانرضویفعالیتدارند‪.‬رئیسسازمانبسیجرسانهاستانافزود‪:‬دوهزار خبرنگار فعال‬ ‫در همین چارچوب در رسانه های خراسان رضوی اشتغال دارند که ‪ ۶۰۰‬نفر ان ها در سامانه‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ثبت نام شــده و ‪ ۱۵۰‬نفر نیز از حمایت بیمه ان وزارتخانه‬ ‫بهره مند هســتند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شــمار مجموع افرادی که در بخش های مختلف مرتبط با‬ ‫فعالیت رسانه ای از تولید‪ ،‬پشتیبانی تا توزیع در خراسان رضوی فعالیت دارند دو هزار ‪۴۰۰‬‬ ‫نفر براورد شده است‪ .‬عباس محمدیان خاطرنشان کرد‪ :‬خانه مطبوعات خراسان رضوی که‬ ‫از سال‪ ۱۳۸۰‬فعالیت خود را در مشهد اغاز کرده هم اینک‪ ۱۸۲‬عضو شامل خبرنگار‪ ،‬عکاس‬ ‫و گرافیســت دارد‪ .‬او در خاتمه گفت‪ :‬اعضای قرارگاه رســانه ای خراســان رضوی‪ ،‬مدیران و‬ ‫سردبیران خبرگزاری ها و مطبوعات و فعاالن فضای مجازی این استان از دیگر افرادی هستند‬ ‫که در همایش حضور فعال دارند‪.‬‬ ‫‪ ۵۴‬درصد خانوارهای ایرانی‬ ‫سفیر سالمت دارند‬ ‫پنل هایخورشیدی‬ ‫ساختمانیبومی سازیشد‬ ‫متخصصان کارافرین ایرانی بازگشــته به کشــور موفق به ساخت پنل های خورشیدی‬ ‫ساختمانی شدند و درصدد هستند خط تولید این پنل ها را راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫دکتر علی دبیریان مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس و‬ ‫کارافرین ایرانی بازگشته به کشور از سوئیس در گفتگو با مهر درباره محصول تولیدی در این‬ ‫اخیرا استفاده از انرژی خورشیدی به واسطه پنل های خورشیدی به موضوع‬ ‫شرکت گفت‪ً :‬‬ ‫مهمی در کشور تبدیل شده است به همین دلیل ما هم به سمت تولید این پنل ها رفته ایم‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه درصدد برامدیم که پنل های خورشیدی ساختمانی تولید کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫دلیلاینکهتولیدچنینپنلهاییهنوز در کشورهاییمانندچینرایجنشدهودر کشورهای‬ ‫اروپاییساختهمی شود‪،‬می تواندارزش افزودهباالییداشتهباشدازاین روبهسمتساخت‬ ‫این پنل های خورشیدی ساختمانی روی اوردیم‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت دانش بنیان‪،‬‬ ‫این پنل های خورشــیدی ‪ ۱۰۰‬وات هســتند و می توانند جایگزین مناســبی برای روشــنایی‬ ‫ساختمان ها و نورگیرها باشند برای همین استفاده از فلز الومینیوم کاربردی در نورگیرها کمتر‬ ‫می شود‪.‬دبیریانبابیاناینکهنمونهخارجیاینپنل هایساختمانیدر کشور وجودندارد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬در حالحاضرچنینپنل هاییدر اروپااستفادهمی شود‪.‬او گفت‪:‬بهدلیلاینکهچین‬ ‫بهسمتتولیداینپنل هانرفتهمی تواندمحصولرقابت پذیریباارزش افزودهباال در کشور‬ ‫ماشود‪.‬دبیریانادامهداد‪:‬پنل هاینیروگاهیوبزرگارزش افزوده کمترینسبتبهپنل های‬ ‫کوچک دارند ازاین رو ورود به این عرصه می تواند رقابتی و سوداور برای کشور باشد‪ .‬این‬ ‫کارافرین بابیان اینکه نمونه های ازمایشی این پنل تست شده و اماده تولید است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بنا داریم خط تولید این پنل های خورشیدی ساختمانی صد وات را تا پایان تیرماه در پارک‬ ‫فناوری پردیس و در چهاردانگه راه اندازی کنیم‪ .‬به گفته این محقق‪ ،‬ما درصدد هستیم که‬ ‫به مرور تمامقطعاتموردنیاز اینپنل هارابومی سازی کنیم‪.‬اوبابیاناینکهبحثپنل های‬ ‫خورشیدی و تولید کامل ان در کشور نیاز به سرمایه گذاری عظیمی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اما از سوی‬ ‫درزمینه پنل های خورشیدی در سال به بیش از ‪۳۰۰_۲۰۰‬‬ ‫دیگر الزم است که مصرف کشور‬ ‫ٔ‬ ‫وات برسد که در ایران کمتر از این میزان است‪.‬‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت‪ ۵۴:‬درصد خانوارهای ایرانی سفیر‬ ‫سالمتدارندومسائلمربوطبه سالمتخانوادهراپیگیریمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دکتر علیرضا دالوری روز شنبه در نشست خبری هفته سالمت گوارش‬ ‫که در بیمارستان شریعتی برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬سفیران سالمت مهمترین نقش را در سیستم‬ ‫بهداشــت و درمان کشــور دارند و همراهی خانوارهای ایرانی به عنوان ســفیران ســامت با‬ ‫مسئوالن بهداشتدر افزایشاگاهیبخشی عموممردموبار بیماری هاو کاهشهزینه های‬ ‫درمان موثر است‪ .‬او بابیان اینکه بسیاری از بیماران در بحث گوارش مرتبط با چاقی هستند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سرطان های روده بزرگ‪ ،‬اتصال مری به معده‪ ،‬رحم و سینه در افراد چاق بیشتر‬ ‫درزمینه تغییر‬ ‫دیده می شود و سفیران سالمت می توانند در افزایش اطالع رسانی به مردم‬ ‫ٔ‬ ‫شیوه زندگی بسیار موثر باشد‪ .‬این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد‪ :‬در هفته سالمت‬ ‫گوارش‪ ،‬به پزشــکان‪ ،‬ارائه دهندگان خدمت و عموم مردم مطالب مفیدی درباره چاقی و‬ ‫عوامل بروز بیماری ها‪ ،‬توصیه های بهداشتی برای تغییر شیوه زندگی و غیره ارائه می شود‪.‬‬ ‫سیاوش ناصری مقدم استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این نشست گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫مواد غذایی و نوشیدنی ها باعث چاقی می شوند‪ ،‬بطوریکه سرانه مصرف نوشابه در کشور‬ ‫‪ ۴۰‬لیتر در سال است‪ ،‬نوع غذایی که می خوریم شامل شیرینی های فراوری شده مقدار زیادی‬ ‫کالری به بدن می رساند و این در چاقی تاثیرگذار است‪ .‬او افزود‪ :‬ساعت های غذا خوردن و‬ ‫میزان خواب نیز در چاقی نقش دارد بسیاری از افراد ساعت ‪ ۹‬شب به بعد غذا می خورند‬ ‫و دو یا سه صبح می خوابند که سیستم خواب دچار اختالل شده و تعداد سلول های چربی‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬افراد باید این شیوه زندگی را تغییر دهند‪ ،‬قبل از ساعت هشت تا ‪ ۹‬شب‬ ‫غذا بخورند و ساعت ‪ ۱۱‬بخوانند و صبح زود بیدار شوند تا عالوه بر سرزندگی و شادابی که‬ ‫در ان ها ایجاد می شــود‪ ،‬چاق نیز نخواهند شــد‪ .‬ناصری مقدم تصریح کرد‪ :‬میزان مصرف‬ ‫غذاهای ناسالم نیز در خانوارهای ایرانی افزایش یافته‪ ،‬این غذاها به دلیل طعم دهنده هایی‬ ‫که به ان ها افزوده می شوند‪ ،‬خوشمزه هستند و درواقع اشپزخانه های صنعتی و نوع فراوری‬ ‫این غذاها متفاوت از اشپزخانه های خانگی است و بسیاری از مردم به ویژه کودکان و جوانان‬ ‫درزمینه‬ ‫تمایلدارندغذاهایبیرونیرازیادمصرف کنند‪.‬اینپزشکبابیاناینکهاطالع رسانی‬ ‫ٔ‬ ‫چاقیوبیماری هایمرتبطباانکهغیرواگیرهستند‪،‬بسیار مهماست‪،‬از رسانه هاخواستبه‬ ‫اینموضوعاتبیشتربپردازندوافرادبهدنبالپرخورینباشند‪،‬باید کمتربخورندومیوه های‬ ‫تابستانی کالری زیادی دارند و باید در روزبه تعداد محدودتری مصرف شود‪ .‬ناصری مقدم‬ ‫همچنین افزود‪ :‬افراد متناسب بااستخوان بندی که دارند‪ ،‬شکل های متفاوتی داشته و قرار‬ ‫نیست همه خیلی الغر باشند‪ ،‬تعادل در شکل زندگی و تغذیه مناسب می تواند افراد را در‬ ‫حفظ تعادل و سالمت بدن کمک کند‪.‬‬ ‫قانونی ترشدنامور کشور بافعالشدندانشکده هایحقوقی‬ ‫وزیر دادگســتری گفت‪ :‬دانشکده های حقوق فعال تر برای‬ ‫اجرایصحیحوقانونی ترشدنامور کشوربهما کمکمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬سید علیرضا اوایی وزیر‬ ‫دادگستری گفت‪:‬هرچهدانشکده هایحقوقفعال تر‪،‬قوی ترو‬ ‫حتمابرایاجرای‬ ‫به تبعاندانش اموختگانحقوقبیشترباشند ً‬ ‫صحیحوقانونی ترشدنامور کشور بهما کمکمی کنند‪.‬اوبیان‬ ‫داشت‪:‬افتتاحدانشکدهشهیدچمرانچندمدتقبلبایدانجام‬ ‫می شد‪ ،‬ولی به خاطر دیگر سفر های پیش امده به تعویق افتاد‬ ‫درزمینه حمایت از دانشــگاه شــهید چمران برای تقویت این‬ ‫و‬ ‫ٔ‬ ‫دانشــکده از هیچ کمکی دریغ نمی کنم‪ .‬اوایی بابیان اینکه با‬ ‫توجه به مجموعه ظرفیت ها‪ ،‬استعداد ها و استادان بزرگی که‬ ‫در خوزستانوجوددارد‪،‬تصریح کرد‪:‬ارزشافتتاحایندانشکده‬ ‫در ارتقای سطح حقوقی استان و استفاده بیشتر از ظرفیت های‬ ‫استادان حقوق در استان و کشور است‪ .‬وزیر دادگستری افزود‪:‬‬ ‫درزمینه اعتالی علم‬ ‫افتتاح این دانشــکده قدم بزرگ و مبارکی‬ ‫ٔ‬ ‫حقوق و قانونمندتر شــدن روند مســائل کشــور است و هرچه‬ ‫دانشکده هایحقوقفعال تر‪،‬قوی تروبه تبعدانش اموختگان‬ ‫حتما برای به صحیح جریان افتادن امور و‬ ‫حقوق بیشتر باشند ً‬ ‫قانونی تر شــدن امور کشــور به ما کمک می کنند‪ .‬غالمحسین‬ ‫خواجهرئیسدانشگاهشهیدچمراناهواز گفت‪:‬دانشگاهشهید‬ ‫چمرانبه عنوانبزرگ تریندانشگاهمنطقهجنوبغرب کشورو‬ ‫یکی از دانشگاه های برتر کشور است که تا این تاریخ دانشکده‬ ‫حقوقوعلومسیاسیمستقلینداشتوتحتعنوانیک گروه‬ ‫فعالیت می کرد‪ .‬او بیان داشت‪ :‬با حضور وزیر دادگستری سطح‬ ‫گروهرابهدانشکدهارتقادهیمودانشکدهحقوقوعلومسیاسی‬ ‫شــهید چمران از امروز با توجه به همه مجوز های اخذشــده‪ ،‬از‬ ‫امروز فعالیترسمیخودرااغازمی کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!