روزنامه رویداد امروز شماره 1073 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1073

روزنامه رویداد امروز شماره 1073

روزنامه رویداد امروز شماره 1073

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫عده ایبرای برداشته شدن‬ ‫تحریممرثیه خوانیمی کنند‬ ‫‪ 20‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 08‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1073‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫‪03‬‬ ‫وزیر بهداشت در سفر به نیشابور‪:‬‬ ‫واگذاری سرخ ابی ها‬ ‫تا قبل از پایان دولت‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫همدان‬ ‫رویدا د همدا ن‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫ایران به زودی‬ ‫از بهترین تولیدکنندگان‬ ‫واکسن جهان می شود‬ ‫متوسط قیمت مسکن در پایتخت ‪ 29/3‬میلیون تومان است‬ ‫بازارداغاپارتمان های‪ ۶۰‬متریدرتهران‬ ‫اقتصاد‬ ‫ایجاد ‪ 220‬هزار شغل‬ ‫بنیاد برکت در سال ‪99‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫شماره ‪45‬‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫سندفرهنگی‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تاجمیر؛روستایعروسک هایافسانه ای‬ ‫حضورخاموش‬ ‫بانوان همدانی در‬ ‫طرحهایشهری‬ ‫‪6‬‬ ‫ساالنهحدود‬ ‫‪ ۸۰‬میلیارد دالر یارانه انرژی‬ ‫دادهمی شود‬ ‫سربیشه یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی و منطقه ای واقع در دشتی مرتفع به بلندی ‪ ۱۹۰۰‬متر از سطح دریا است که شب های کویری‬ ‫و سردش سوزان است و در روزگاری به ان سرد بیشه می گفتند‪ .‬بانوان این منطقه سنت های قدیمی عروسک دوزی را احیاء کرده اند و اما چند سالی است که با اجرای طرح پروژه‬ ‫«ترسیب کربن» در روستای ناز دشت و تاجمیر سربیشه‪ ،‬کسب و کار در این روستا رونق گرفته و سبب ماندگاری جمعیت شده است‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫بانوان همدانی‬ ‫وش‬ ‫اخت‬ ‫عتبار به موزه من‬ ‫صاص ‪ 34/5‬میلیارد ا‬ ‫تا انتخابات‬ ‫‪32‬‬ ‫همدانتدوینشود‬ ‫راهاندازی موزه‬ ‫‪04‬‬ ‫خاموشیصنعتبرقبهقیمت‬ ‫روشن ماندن چراغیارانه‬ ‫جمعــه همــدان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اســت‪ .‬امام‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫ســند مهندســی‬ ‫همدان تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫یــاداوری کــرد‪:‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ولیفقیه در استان‬ ‫رسانههای استان‬ ‫نماینده‬ ‫کشور سال‪ ۹۲‬توسط‬ ‫فرهنگی‬ ‫ـه شــهر همــدان‬ ‫صنفی مدیران‬ ‫و امامجمعـ‬ ‫ــپس دوباره این‬ ‫رئیس انجمن‬ ‫دولت دهم س‬ ‫ــن و ارائــه ســند‬ ‫خواســتار تدوی‬ ‫ـت یازدهــم ابــالغ‬ ‫ســند در دولـ‬ ‫فرهنگی استان برای‬ ‫وجود در سطح ملی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پنجســاله‬ ‫بهصــورت مردانــه‬ ‫حبیب ا‪...‬‬ ‫شــد بااین‬ ‫ـمی کــه از پیــش‬ ‫ـتگاههای اجرایــی‪،‬‬ ‫خشــک و رسـ‬ ‫شعبانی موثقی‬ ‫یک ســند منســجم‬ ‫همــه دسـ‬ ‫برای حضور کاهش‬ ‫سوانح رانندگی‬ ‫تبدیــل به‬ ‫است رغبت زنان را‬ ‫فرهنگی‪ ،‬موسسهها‬ ‫فعالشده‬ ‫فرهنگی نشــده بود‪.‬‬ ‫افزایش‬ ‫روال اداری موجود‬ ‫نهادهای‬ ‫موضوع صرفــا در‬ ‫ـزا بــرای انجام کار‬ ‫های مردمــی شــد‪.‬‬ ‫های روستایی‬ ‫میدهــد‪ .‬این‬ ‫شعبانی و همافـ‬ ‫امامجمعه شــهر‬ ‫ـکل‬ ‫چیدمان‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫شهری‪،‬‬ ‫ـلمین حبیب ا‪...‬‬ ‫فقیه در اســتان و‬ ‫بلکهنوعمبلمان‬ ‫جاده‬ ‫حجتاالسالموالمسـ‬ ‫نماینده ولی‬ ‫خالصهنمیشود‬ ‫حقوقدانورئیسانجمن‬ ‫سال گذشته شورای‬ ‫سبب حضور بیشتر‬ ‫فرهنگ عمومی‬ ‫در نگرانکننده است‬ ‫مسعودپور صالحی‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در یک‬ ‫کالبدی شهر نیز به‬ ‫اولین جلسه شورای‬ ‫همدان با اشاره به‬ ‫و ویژگیهای‬ ‫ـن کار همدان‬ ‫استان‬ ‫برایرفعاشکاالت‬ ‫موثقی در‬ ‫نیست کهبانواننیز‬ ‫رسانههای استان‬ ‫شــت‪ :‬متولــی ایـ‬ ‫فرهنگیجلسههایی‬ ‫گونهاستوفضایی‬ ‫صنفی مدیران‬ ‫ـال ‪ ۱۴۰۰‬اظهــار دا‬ ‫گفت که امار ســوانح‬ ‫طرحهای شهری‬ ‫سازمان انقالب‬ ‫مردان‪،‬این‬ ‫ـزار کــرد و اکنــون‬ ‫بررسی محققان‬ ‫در سـ‬ ‫بانوان همدانی در‬ ‫راه اســتان همدان‬ ‫است هرچند رئیس‬ ‫ـگ عمومــی برگـ‬ ‫تامل و اندیشه کنند‪.‬‬ ‫حضور خاموش‬ ‫رئیس پلیس‬ ‫ـتایی اســتان شــامل‬ ‫شــورای فرهنـ‬ ‫ریزی شــهری همدان‬ ‫شورای برنامهریزی‬ ‫بتوانند در ان‬ ‫عمومــی تغییراتــی‬ ‫دالیلی که زنان تمایلی‬ ‫همدانقبلاز ابالغ‬ ‫محورهای فرعی و روسـ‬ ‫بانوان در برنامه‬ ‫شــورای فرهنــگ‬ ‫است که یکی از‬ ‫برنامهریزیاستان‬ ‫و اینکه حق‬ ‫رانندگــی در‬ ‫ـاده و همچنیــن‬ ‫شهرداری همدان‬ ‫اییننامــه‬ ‫نشان داده‬ ‫داشت‪ :‬شورای فرهنگ‬ ‫مدیریتو‬ ‫ندارند دور بودن‬ ‫خــورد بــا عابــر پیـ‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فضاهای عمومی شهر‬ ‫برگزاری این نشست این برنامه پیداکرده است‪ .‬او اظهار‬ ‫واژگونــی خــودرو‪ ،‬بر‬ ‫در نظر گرفته‬ ‫نتوانســتهاند در‬ ‫این اییننامه و‬ ‫به حضور در‬ ‫منزلت ارتقا یافت و‬ ‫ابعاد زیباشناسی‬ ‫نگرانکنندهاست‪.‬‬ ‫اینکــه اییننامه‬ ‫ـورای شــهر تاکنون‬ ‫و در نظر گرفتن‬ ‫ازنظــر جایگاه و‬ ‫موتورسیکلتافزایشیو‬ ‫ســت‪ .‬او بابیــان‬ ‫و همینطور شـ‬ ‫عزیزی بیان کرد‪ :‬پنج‬ ‫فضاهای شــهری‬ ‫محلــی خــود در‬ ‫است و عمومــی‬ ‫را اغــاز کــرده ا‬ ‫قانونی شناســایی‬ ‫تضاد یا عدم تغایر‬ ‫و سیاســتهای‬ ‫نافع‪ ،‬ســرهنگ رضا‬ ‫اردیبهشت ابالغشده‬ ‫مشــکالت و خالها‬ ‫عناصر‪ ،‬مبلمان شهری و‬ ‫برنامهریزیهــا‬ ‫به گزارش‬ ‫رانندگی‬ ‫انجام‬ ‫سند فرهنگی نیمه‬ ‫ـزی برخی از‬ ‫سوانح‬ ‫ـته‬ ‫محیط‪،‬‬ ‫با اعضای شــورای‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫های روانشناســی‬ ‫شــهر اقدامی شای‬ ‫سال گذشته براثر‬ ‫شــورای برنامهریـ‬ ‫ـد و در جلســهای‬ ‫شــهری با ویژگی‬ ‫طی‪ ۲‬ماه نخست‬ ‫ـرد‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫جان خود را از دست‬ ‫و برطرف شـ‬ ‫تحقــق حق زنان بر مطالعات شورای شهر نیز‬ ‫زیــاد فضاهای‬ ‫نفر‬ ‫اشــکاالتی مطرح و‬ ‫اعــالم کـ‬ ‫یــل ایــن کارگروه‬ ‫ـتایی این اســتان‬ ‫همینطور مرکز‬ ‫فرهنگی مطالب و‬ ‫شــکیل داده و ذ‬ ‫شناسیزناناست‪.‬‬ ‫در جادههای روسـ‬ ‫امسال با بیش از ‪۲.۳‬‬ ‫دهند و‬ ‫جامعه شناسان‬ ‫نماینده انقالب‬ ‫کارگروهــی را ت‬ ‫ــلمین شــعبانی‬ ‫جامعه‬ ‫فضاهای شهری‬ ‫رفته است با حضور‬ ‫در مدت مشابه‬ ‫تشکیلمیشود‪.‬‬ ‫حجتاالسالموالمس‬ ‫امار‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫تبعیض‬ ‫دادند که این‬ ‫وکمیسیونهایی‬ ‫که انتظار‬ ‫او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مقوله اعمالنظر‬ ‫تاکید رفع شــد‪.‬‬ ‫از بین بردن‬ ‫فرهنــگ عمومی‬ ‫بانــوان بهعنــوان‬ ‫کمیته‬ ‫نفر رســیده اســت‪.‬‬ ‫حاضر در ان بر این‬ ‫جمعهشهرهمدان‬ ‫بایســتی از جســم‬ ‫ـان اینکه شــورای‬ ‫عــدد پارکهــای‬ ‫برابر افزایش به ‪۱۳‬‬ ‫و روانشناسان‬ ‫فقیهدراستانوامام‬ ‫‪ ۵۱‬نفــر در حوادث‬ ‫در این مســیر می‬ ‫موثقــی بابیـ‬ ‫ایجاد یک پارک‬ ‫احــداث مت‬ ‫پیداکرده اســت‬ ‫فضای شــهری با‬ ‫ولی‬ ‫بهصورت رسمی‪،‬‬ ‫نخســت امســال‬ ‫برامدند‪ .‬زنان‬ ‫بوده است‪ .‬صرفا‬ ‫مادر کاســته و ذهن‬ ‫ـی ازنظــر قانونی‬ ‫ـی کــه میتواند‬ ‫همچنیــن در ‪ ۲‬ماه‬ ‫دستگاهها فرهنگی‬ ‫کنند نیز منفعل‬ ‫حضــور دختران‬ ‫مجروحشدهاند کهاین‬ ‫جایــگاه خوبـ‬ ‫بهشدت مردانه‬ ‫یکــی از اقداماتـ‬ ‫ـوژگی زنانه و الگوی‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫اییننامه‪ ،‬ســند‬ ‫همه‬ ‫شهری‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫‪32‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫را‬ ‫که‬ ‫فضای‬ ‫فرهنگی‬ ‫ـه‬ ‫روستاییاستانهمدان‬ ‫نمیتواند شــهری‬ ‫ــادی زنــان در ایـ‬ ‫طور خود و سـ‬ ‫متمرکز میکردند‬ ‫مردانه را بهسوی‬ ‫ـت‪ :‬پیــش از ابــالغ‬ ‫باید اولویتهای‬ ‫قالب خارج اقتص‬ ‫برای بانوان‬ ‫‪ 26-23‬و همین‬ ‫بوده است‪ .‬او به‬ ‫جادههای‬ ‫ـاس شــاخصهایی‬ ‫الگوی پیشــرفت‬ ‫اظهــار داشـ‬ ‫ســتند و مکتوب‬ ‫خودجوشپیگیریشد‬ ‫دهد موثر باشد‬ ‫درصحنه کار و اجتماع‬ ‫شده است را از این‬ ‫سال گذشته‪ ۱۸‬نفر‬ ‫خود را بر اسـ‬ ‫م‬ ‫الگوی پدر یا همان‬ ‫پیشرفت مردانه سوق‬ ‫سپس کارگروهها اقدام به شناسایی فرهنگیاستانبهصورت‬ ‫ترسیم و منسجم‬ ‫امار در مدت مشابه‬ ‫ان نقش شعیب‬ ‫ـرد‪ .‬پــس انچــه در‬ ‫روستایی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فضای قدرتمند‬ ‫با الگوی‬ ‫نخبگان استان شکل‬ ‫ارائه دهند‬ ‫دنیای زنانه را بر‬ ‫ـذف یکی و تســلط‬ ‫ـی دیگــر اشــاره کـ‬ ‫سوانح در جادههای‬ ‫اساس اولویتها‬ ‫که بتوانند در‬ ‫افرینی کنند‪ .‬البته‬ ‫زیباشناسی موجود در‬ ‫بانوان ایــات و روایاتـ‬ ‫راستا کارگروهی از‬ ‫ـر بــه معنای حـ‬ ‫فرهنگی کرده و بر‬ ‫اشاره به علل وقوع‬ ‫مسلمان نسبت به‬ ‫خودرو در رشد سوانح‬ ‫ـرفت مردانه‪ ،‬نقش‬ ‫البتــه ایــن امـ‬ ‫مصوب و در این‬ ‫و‬ ‫اولویتهای‬ ‫امنیت را برای حضور‬ ‫استان و امامجمعه‬ ‫دو نگاه ضرورت‬ ‫بر بانوان و مردان‬ ‫الگوی پیشـ‬ ‫وتورســیکلت‪ ،‬عابر و‬ ‫شــبیه بــودن به‬ ‫فرهنگ عمومی‬ ‫نماینده ولیفقیه در‬ ‫بلکه وجود هــر‬ ‫و بتواند ارامش و‬ ‫شهری‪ ،‬فضای دینی‬ ‫در فعالیتهای‬ ‫ســه مولفه م‬ ‫تمایــل انهــا به‬ ‫اماده و در شورای‬ ‫هستند که مهمترین‬ ‫دیگری نیســت‬ ‫بندد‬ ‫ـلمین گرفت‪.‬‬ ‫نقشافرینــی انهــا‬ ‫ایجاد کند‪ .‬از مبلمان‬ ‫نخبگان اســتان‬ ‫به کار میگیریم‬ ‫حضــور بانــوان و‬ ‫سند‬ ‫ـتایی موثر‬ ‫حجتاالسالموالمسـ‬ ‫مردانه برای حضور‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫معماریهایی که‬ ‫اصالح حضورشــان و‬ ‫فضاهای عمومی‬ ‫روشن است؛ اما گذر‬ ‫رانندگی جادههای روسـ موتورســیکلت در این محورها‪،‬‬ ‫شــهر همدان‬ ‫الگوی پیشرفت‬ ‫اجــرا میشــود‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬امروز در‬ ‫در‬ ‫ـایر مــوارد نیاز بــه‬ ‫مستمر برنامهای‬ ‫ـکل یافته اســت و‬ ‫اجتماعی امده است‬ ‫بنابراین دستگاههای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫الگوی‬ ‫شرایط‬ ‫برگزاری نشستهای‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ویژگیهــای کالبدی و‬ ‫فراوانــی تصادف‬ ‫مبنای نگاه زنانه شـ‬ ‫اجتماعی ناشی از‬ ‫عمومی مختلف‬ ‫نشان میدهد‪،‬‬ ‫موثقی ادامه داد‪:‬‬ ‫رئیس پلیسراه اســتان‬ ‫علــت‬ ‫به همدان با‬ ‫فعالیتهای مختلف‬ ‫چقــدر بــر‬ ‫زیسته در این مقوله‬ ‫نامهجدیداز تهران‬ ‫عمومی بانوان و افکار‬ ‫مبلمان شــهری که‬ ‫شعبانی‬ ‫هایخودرامستند‬ ‫روشــنایی اســت‪.‬‬ ‫بهشدت بر اساس‬ ‫کردندتااینکهایین‬ ‫زمان و تجربه‬ ‫باالی مردان در‬ ‫از محیط کار تا‬ ‫دارد‪ .‬این امر مطالبه‬ ‫فرهنگیبایدبرنامه‬ ‫نقص سیســتم‬ ‫سیســتم روشــنایی‬ ‫شهری است که‬ ‫مدیران شــهری را‬ ‫دیگــر فضاهــا‬ ‫فرهنگ راطراحی‬ ‫پررنگتر و پراکنش‬ ‫که این مسیر که از‬ ‫ــور در فضاهای‬ ‫متولی‬ ‫حاکم بر فضای‬ ‫ـت‪ :‬باوجود نقص‬ ‫فعاالنه شــورا و همت‬ ‫بهواســطه حضور‬ ‫درعینحال شورای‬ ‫ـرس زنان برای حض‬ ‫بااینوجود مقرر شد‬ ‫ایجادشده است‪.‬‬ ‫همدان اظهار داشـ‬ ‫ـرده‪ ،‬مــردان دارای‬ ‫و نظارت‬ ‫دیگر کاربران جاده‪،‬‬ ‫دبیرخانه ارائه دهند‬ ‫میتوانــد از تـ‬ ‫ـرده و ابالغ و‬ ‫پیشرفت مردانه‬ ‫محققــان شــهری‬ ‫ـای گوناگــون نامبـ‬ ‫وسیله نقلیه از سوی‬ ‫ـی الــزاماور پیداکـ‬ ‫الگوی الگوی‬ ‫ـد؟ کارشناســان و‬ ‫بودهپیگیریشود‪.‬‬ ‫در زمینههـ‬ ‫طلبمیکند‪.‬‬ ‫و دیده نشدن‬ ‫شدت مردانه‬ ‫ـی جایــگاه قانونـ‬ ‫ـردد در جادههای‬ ‫به زنان بودهاند و‬ ‫اجتماعی از منظر‬ ‫شــهری بکاهـ‬ ‫االجرا سابق‬ ‫فضاهای شهری به‬ ‫بایــد تبعیــض بر‬ ‫عمومـ‬ ‫هنگام اقدام بــه تـ‬ ‫پیشرفتی افزون نســبت‬ ‫امضایاستاندار الزم‬ ‫در عرصههای‬ ‫مدیریــت شــهری‬ ‫موتورســواران شــب‬ ‫است‪ .‬هرچند قالب‬ ‫نقش زنان‬ ‫موجــب افزایش‬ ‫تمامیمصوباتانبا‬ ‫بابیــان اینکــه‬ ‫شــهری برچینــد‬ ‫پیشرفت را حاکم کرده‬ ‫ایــن اقــدام انها‬ ‫خلقشدهاند‬ ‫گونهای اســت که‬ ‫ـیت را از فضاهــای‬ ‫ـتای میکننــد که‬ ‫قران و احادیث‬ ‫در دین مردانه‬ ‫رگههــای تاریخی‬ ‫ـهری موجــود به‬ ‫است‪ .‬سرهنگ عزیزی‬ ‫اســاس جنسـ‬ ‫روسـ‬ ‫مقوله موردنظــر‬ ‫پیشــرفت مردانه‬ ‫شاهد افزایش امنیت‬ ‫فضاهــای شـ‬ ‫حوادث رانندگی شده‬ ‫فضایی روبرو میشوند‬ ‫ـت‬ ‫بــودن الگــوی‬ ‫کردهاند که بایستی‬ ‫مــردان را الگوی‬ ‫ـه در جادههــای‬ ‫چشــمگیر‬ ‫در خصــوص اهمیـ مختلفی وجود دارد که‬ ‫هنگام ورود به ان با‬ ‫و بهخودیخــود‬ ‫مقابل مطرح‬ ‫موتورســوارانی کـ‬ ‫همدان بهعنوان یکی‬ ‫دهد‪ ،‬زنان به‬ ‫اسالم ایات و روایات‬ ‫و فرهنگــی دارد‬ ‫زنانه در شهر باشیم‪.‬‬ ‫ـه داد‪ ۱۰۰ :‬درصــد‬ ‫مردانــه اســت که‬ ‫اجتماعی نمود می‬ ‫هستند‪ ،‬همچنین‬ ‫اسالمی‬ ‫مختلف اجتماعی‪،‬‬ ‫مبین‬ ‫ادامـ‬ ‫برای جسم‬ ‫ـار از هنجارهــای‬ ‫فاقد کاله ایمنی‬ ‫پیشرفت در عرصههای‬ ‫ـان در عرصههای‬ ‫اصلی صنعت چاپ‬ ‫احقاق کــه سرشـ‬ ‫ـت‪ .‬ایــن فضاهای‬ ‫روستایی تردد دارند‬ ‫بر حضور زنـ‬ ‫از متولیان‬ ‫وبیمهنامهوسیله‬ ‫طــرح در خانه اسـ‬ ‫ـدن زمان در پی‬ ‫ســت کــه در این‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫گواهینامهرانندگی‬ ‫بانوان نیز با ســپری شـ‬ ‫ـادی اشارهشــده ا‬ ‫هنجارهــای م‬ ‫مدیــرکل‬ ‫فضای مناسبی را برای‬ ‫‪۹۵‬درصدانهافاقد‬ ‫سیاســی و اقتصـ‬ ‫پیشرفت مردانه‬ ‫شرکت زنان اما‬ ‫وقوعواژگونیخودرو‬ ‫و نشــر‪،‬‬ ‫ـدان از راهانــدازی‬ ‫سهیم شدن در الگوی‬ ‫‪ 12‬سوره ممتحنه‪،‬‬ ‫اوبابیاناینکهامار‬ ‫اســالمی همـ‬ ‫مجتمــع فرهنگی‬ ‫ایه‬ ‫پی‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫توان‬ ‫خود‬ ‫ایــن امــر در‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫می‬ ‫هجرت‪ ،‬اســتقالل‬ ‫زمینه‬ ‫نشــر در همدان‬ ‫نقلیه‬ ‫ـت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫مــوزه چــاپ و‬ ‫اجتماعی‪-‬سیاســی‬ ‫ـی ســینا فراهــم‬ ‫روســتایی زیاد اسـ‬ ‫هنــری بوعلـ‬ ‫در نهضــت‬ ‫در جادههای‬ ‫اصلی امکان تخلف‬ ‫تخلف در جادههای‬ ‫فرهنگ و ارشــاد‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫احمدرضااحسانی‬ ‫کرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫دوربیــن ثبت‬ ‫رانندگان سلب کرده‪ ،‬اما‬ ‫فارس‪ ،‬احمدرضا‬ ‫خـــبر‬ ‫به گزارش‬ ‫ـدان بابیان اینکه‬ ‫غیرمجاز سرعت را از‬ ‫منطقه غرب کشور‬ ‫اســالمی همـ‬ ‫روستاییبهواسطه‬ ‫و افزایش‬ ‫راهانــدازی مــوزه‬ ‫فضا میتواند به‬ ‫ورودبهجادههای‬ ‫احســانی از‬ ‫همکاریاتحادیه‬ ‫تجهیزات و‬ ‫ــوزه منطقــهای‬ ‫همینافرادهنگام‬ ‫اینموزهبا‬ ‫برابر حــد مجاز‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫ــر در همــدان‬ ‫دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬م‬ ‫ســرعتی‪ ۲‬تا ســه‬ ‫چــاپ و نش‬ ‫اعتبــار نیاز دارد‪،‬‬ ‫ـاپ یکی از فراخوانراهاندازی منتشرشده است افزود‪:‬‬ ‫خدمــات ارائــه‬ ‫ـود ابــزار کنترلی‪ ،‬با‬ ‫حفظ و مرمت اثار‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫اینکه صنعت چـ‬ ‫مــدان بیان کرد‪:‬‬ ‫منطقهای غرب کشور‬ ‫چاپخانهداران همدان‬ ‫نبـ‬ ‫ضــرورت فرهنگی برای‬ ‫مرحله امســال به‬ ‫بــر داد و بابیــان‬ ‫پلیسراه اســتان ه‬ ‫درخواســت شــده در‬ ‫نیمی از پروژه موزه‬ ‫فرهنگی اســت‬ ‫خ‬ ‫امیدواریــم این‬ ‫تردد میکنند‪ .‬رئیس‬ ‫شان فرهنگی بر‬ ‫ـرح داد‪ :‬یــک‬ ‫جادههای روستایی‬ ‫فعاالن این حوزه‬ ‫معماری حدود‬ ‫های مهــم توســعه‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫شــود و عالوه بر‬ ‫وی در ادامه شـ‬ ‫ایــن از همه‬ ‫پیشبینیشــده برای‬ ‫زیرســاخت‬ ‫مرحله بعــدی اعتبار‪،‬‬ ‫تجهیزات و اثار خود‬ ‫ـی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫مهم تلقی می‬ ‫ـرفت کرده اســت‪.‬‬ ‫ـی بــرای همدان‬ ‫دیربــاز تاکنــون در‬ ‫میزان سرعت‬ ‫تمایل برای نمایش‬ ‫کیلومتــر بر ســاعت‬ ‫میــراث فرهنگـ‬ ‫پایتخت تاریخ‬ ‫اتمام برســد و با‬ ‫خواهد شــد‪ .‬پیشـ‬ ‫زیرســاختهای فرهنگـ‬ ‫کــرد‪ :‬همــدان از‬ ‫مدیــرکل‬ ‫همدان در جایگاه‬ ‫های صورت‬ ‫کیلومتــر و در روز ‪۵۰‬‬ ‫اتحادیه داشــته‬ ‫اختصــاص ‪۳۴‬‬ ‫ـزات مــوزه انجــام‬ ‫اظهــار‬ ‫موزهای کیفیــت‬ ‫ـراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫پیشرفت تکنولوژی‬ ‫استانی مانند‬ ‫شــبهنگام‪۴۰‬‬ ‫هماهنگــی الزم را با‬ ‫ــتان همــدان از‬ ‫مسیرهایروستایی‬ ‫داخلــی و تجهیـ‬ ‫ـت‪ .‬مدیــرکل میـ‬ ‫باوجود ‪ ۲۳‬هزار شیء‬ ‫عرصه پیشرو بوده و با‬ ‫صنایعدســتی اس‬ ‫ـه افزایــش نرخ‬ ‫شده در مــوزه‪،‬‬ ‫سرعتخودروهادر‬ ‫اندازی موزه چاپ‬ ‫اعتبــار بــه مــوزه‬ ‫بســیار مهــم اسـ‬ ‫ــرد‪ :‬بــا توجه بـ‬ ‫استان همدان درباره‬ ‫و تمدن ایران و‬ ‫در اســتان بهروز‬ ‫است‪،‬درحالیکه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با راه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫ـاعت نیز میرســد‪.‬‬ ‫مالمیــر مطــرح ک‬ ‫قبل و همچنین‬ ‫صنعت چاپ هم‬ ‫پنج یا شش برابر‬ ‫ـگری و صنایعدستی‬ ‫به باشند‪ .‬او‬ ‫‪ ۱۳۰‬کیلومتر بر سـ‬ ‫کاوشهای ســالهای‬ ‫میلیــارد و‬ ‫ارزشمند چاپ‪،‬‬ ‫جاری خبر داد‪.‬‬ ‫نوین‪،‬‬ ‫سه سال قبل که‬ ‫بر اینکــه با توجه‬ ‫بیان کرد‪ :‬موزه‬ ‫موزه گردشـ‬ ‫ســتان همــدان به‬ ‫اثار و تجهیزات‬ ‫کشــور در ســال‬ ‫به حاصــل از‬ ‫دیگر عوامل افزایش‬ ‫دو‬ ‫نیز‬ ‫مانند‬ ‫تاکید‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ـگری‬ ‫ارائه‬ ‫مصالح‬ ‫ها‬ ‫غرب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نیز‬ ‫موزه‬ ‫ـانی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ایجاد همدان‬ ‫این موزه بر گرد‬ ‫اعتبارات موردنیاز‬ ‫تردد عابــران را از‬ ‫منطقهای‬ ‫اســت‪ .‬احسـ‬ ‫موزهای در دیگر‬ ‫مجموعه فرهنگی و‬ ‫ـنا‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫ــی از مهمترین‬ ‫اســتاندارد تاثیر‬ ‫ســرهنگ عزیزی‪،‬‬ ‫این حــوزه‪ ،‬برنامه‬ ‫قیمت و براورد‬ ‫وجود اشیاء‬ ‫گفتوگو با ایسـ‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اغلب‬ ‫قابلتوجهی بــه‬ ‫تواند بهعنوان یک‬ ‫است‪ ،‬شــده‪،‬‬ ‫ســیل قابلتوجــه‬ ‫است؛ همچنین‬ ‫که از یــک موزه‬ ‫علــی مالمیر در‬ ‫گرفت ظرفیت‬ ‫های روستایی عنوان‬ ‫منطقــهای می‬ ‫افزایش پیداکرده‬ ‫پتان‬ ‫اقتضــا میکنــد‬ ‫نوع خود بینظیر‬ ‫بــر مانــدگاری‬ ‫موردبررســی قرار‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫سوانح در جاده‬ ‫ازعرضجادهعبور‬ ‫شناســی برخــوردار‬ ‫شاهد ملــی‬ ‫همین نسبت‬ ‫اختصاص این اعتبار در‬ ‫گردشــگری اســتان‬ ‫چاپ در اســتان‬ ‫هنری استان‬ ‫ترددوسایلنقلیه‬ ‫پیش برود بهزودی‬ ‫در حــوزه باستان‬ ‫‪ ۸۵‬اغازشــده‪،‬‬ ‫مــوزه‬ ‫جاذبههــای‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫شتاب‬ ‫ـی‬ ‫ـال‬ ‫بی‬ ‫ـ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بینالمل‬ ‫اینافراد‬ ‫وجود دو پروژه‬ ‫اگرچه این پروژه از‬ ‫اگر پروژه با این‬ ‫ـان کــرد‪ :‬اداره کل‬ ‫بسیار مهمی داشته‬ ‫حادثهسازاست‪.‬‬ ‫اشــاره به اینکه‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫مدیرکل میراث‬ ‫کار در ســالهای‬ ‫خاطرنشـ‬ ‫بسیارخطرناکو‬ ‫گردشگر تاثیر‬ ‫باشــد‪ .‬مالمیر با‬ ‫ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫میکنند که‬ ‫مهــم و غالــب‬ ‫کنار هم ازلحاظ‬ ‫استان همدان بابیان‬ ‫حال اتمام‬ ‫امــا قســمت‬ ‫و مخزن امن در‬ ‫ان بهســرعت در‬ ‫و صنایعدستی‬ ‫موزه منطقهای‬ ‫انجامشــده و رونــد‬ ‫گردشــگری‬ ‫ـزات ان حــدود‬ ‫ضبط ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫اینکــه اســکلت‬ ‫اخیــر‬ ‫داخلــی و تجهیـ‬ ‫ـت‪ .‬وی بابیــان‬ ‫اینکــه معمــاری‬ ‫خواهدشد‪.‬مدیر‬ ‫کشف و‬ ‫پیشــرفت اسـ‬ ‫مرحله پایانی اســت‪،‬‬ ‫عزیزهمدانی‬ ‫سوخت گازوئیل‬ ‫ســاختمان بتنــی مــوزه در‬ ‫شــهرداری همدان‬ ‫منطقه یک‬ ‫یک مطرح کرد‪:‬‬ ‫همــدان از اغــاز‬ ‫لیتر‬ ‫مدیر منطقه‬ ‫شــهردار‬ ‫ــی از مهمتریــن‬ ‫خـــبر‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬یک‬ ‫ـان پاســداران بــا‬ ‫قاچاق‬ ‫تعریــض خیابـ‬ ‫مباحث شهرســازی و‬ ‫شــهروندان شــد‪.‬‬ ‫اصول در‬ ‫حسینیه امام (ره)‬ ‫بالطبــع ســالمت‬ ‫گفت‪ ۳۰:‬هزار لیتر‬ ‫جداره سازی‬ ‫فضاهایشهری که‬ ‫شــهروندی و‬ ‫انتظامی اســتان همدان‬ ‫جاری بیــش از ‪236‬‬ ‫نیزبهتبعان‬ ‫فرمانده‬ ‫صابر گفت در ســال‬ ‫کشفوضبطشد‪.‬‬ ‫ســرزندگی و پویایی این‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دهبانــی‬ ‫قاچاقدر همدان‬ ‫نگهداری فضای سبز‬ ‫عباس صوفی‬ ‫سبب‬ ‫صوفــی گفــت‪:‬‬ ‫سوخت گازوئیل‬ ‫جهت توسعه و‬ ‫ـلمان امیــری افزود‪:‬‬ ‫افزایشنقشاجتماعی‬ ‫عبــاس‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫صداوســیما‪ ،‬ســردار سـ‬ ‫لحاظ شده است‬ ‫فضاها‪،‬‬ ‫ـداران (کرمانشــاه)‬ ‫شهرداری منطقه یک‬ ‫به گزارش‬ ‫زمان گشت زنی‬ ‫جایی در دو بخش‬ ‫خیابان پاسـ‬ ‫ها‬ ‫ـان‬ ‫ـتان‬ ‫فعالیــت انسـ‬ ‫در بودجه‬ ‫امنیت اقتصادی اسـ‬ ‫توجه هرچه بیشــتر‬ ‫سهولت در امر جابه‬ ‫از معابر قدیمی‬ ‫مرا کــز اصلــی‬ ‫پلیس‬ ‫دهنده نگاه ویژه و‬ ‫کامیون نفتکش‬ ‫ـطه انها و‬ ‫شــهرها‬ ‫همدان یکــی‬ ‫ضوابط شهرسازی‬ ‫عظیمــی از زندگی‬ ‫ماموران اســتحفاظی به یک دستگاه‬ ‫که نشــان‬ ‫اســت که بهواسـ‬ ‫ان در این منطقه‬ ‫پیاده میشود اعمال‬ ‫ســانها بخشــی‬ ‫در شــهر همــدان‬ ‫فضای ســبز و اهمیت‬ ‫بالفاصله ان را متوقف‬ ‫در حوزه‬ ‫ان‪ ،‬سواره و‬ ‫هســتند و ان‬ ‫خیابان پاســداران‬ ‫و پرتــردد‬ ‫عالوه بر ایجاد‬ ‫به مقوله‬ ‫خمینــی (ره) در‬ ‫تریــن پروژههــای‬ ‫تردد بود‪ ،‬مشکوک و‬ ‫نــی صابر افــزود‪:‬‬ ‫سپری میکنند که‬ ‫ـری حســینیه امــام‬ ‫مــه یکــی از مهم‬ ‫اســت‪ .‬دهبا‬ ‫که در حال‬ ‫این خودرو ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫خود را در ان‬ ‫نیــز از معابــری‬ ‫اجتماعی محلی برای‬ ‫اســت‪ .‬او در ادا‬ ‫قرارگیـ‬ ‫ـان عبور میکنند‬ ‫کرد‪ :‬در بازرســی از‬ ‫فاز جدید بوستان‬ ‫در شــهر همــدان‬ ‫ـادی از این خیابـ‬ ‫برای تعامــالت‬ ‫کردند‪ .‬او تصریح‬ ‫جاری را احداث‬ ‫(کرمانشــاه)‬ ‫ومجوزهایالزم‬ ‫شــهروندان زیـ‬ ‫محیطــی‬ ‫به ازدیاد حضور‬ ‫ـات فراغــت نیــز‬ ‫فضای سبز سال‬ ‫فاقدمدارکقانونی‬ ‫در این محدوده‬ ‫اغازشــده اســت و‬ ‫شود که با توجه‬ ‫ـی و گــذران اوقـ‬ ‫اوقات شاهد ترافیک‬ ‫لیتر گازوئیلقاچاق‬ ‫که از ابتدای ســال‬ ‫محســوب می‬ ‫همدان با اشاره به‬ ‫تبــادل فرهنگـ‬ ‫ضوابط شهرســازی از‬ ‫که گاهی‬ ‫عمومی شهری‬ ‫ارم دانســت‬ ‫فرمانده انتظامی استان‬ ‫مناســبی در حال‬ ‫ســرزندگی فضاهای‬ ‫راستاتعریضخیابانپاسداران شــهروندان نیازمند اعمال‬ ‫ـی ان با ســرعت‬ ‫کشف شــد‪.‬‬ ‫محمولهنفتیبرابر‬ ‫هستیم‪،‬درهمین‬ ‫میباشــند‪.‬‬ ‫کندرو و پیــادهرو‬ ‫مطلوبتر و جذابتر‬ ‫عملیــات اجرایـ‬ ‫حسینیهامام(ره)یکی‬ ‫میلیونریالیاین‬ ‫توجه به حضور‬ ‫ـض معبر‪ ،‬احــداث‬ ‫یک فضای امنتر‪،‬‬ ‫ارزش‪ ۲‬میلیاردو‪۱۰۰‬‬ ‫(کرمانشاه)باجدارهسازی‬ ‫که این پروژه با‬ ‫دستگاهنفتکش‬ ‫طی قبیل تعریـ‬ ‫تعریض بااراده و‬ ‫پیشــرفت اســت‬ ‫های بیشــتر برای‬ ‫را بــه‬ ‫گفت‪:‬دراینزمینهیک‬ ‫شهرداری منطقه یک‬ ‫مناطق شهر در بلوار‬ ‫اشاره به اینکه این‬ ‫برای ارائــه گزینه‬ ‫نظرکارشناسان‪،‬‬ ‫اولویتهای مهم در‬ ‫همدانی از تمامی‬ ‫پرونده در مراجع‬ ‫این است‪ .‬او با‬ ‫کــه ظرفیــت‬ ‫استانوامامجمعه‬ ‫انتخابی افراد فراهم‬ ‫دســتگیر شــد که‬ ‫دسترســی شهروندان‬ ‫از‬ ‫عملیات عمرانی‬ ‫رضایت حداکثری‬ ‫نمایندهولیفقیهدر‬ ‫توقیف و یک متهم‬ ‫ندارند عنوان کرد‬ ‫ـای اجتماعی و‬ ‫اخیر بوده است که‬ ‫میتواند باعــث‬ ‫شهرداری خواست‬ ‫فعالیتهـ‬ ‫ـینیه امام خمینی‬ ‫ـتمهای طبیعی‬ ‫افزایش رشــد شــتابان‬ ‫سالیان‬ ‫ـداری ان‪ ،‬و بوســتان ارم‬ ‫حالرسیدگیاست‪.‬‬ ‫اســت سیسـ‬ ‫توافقاتی که با حسـ‬ ‫گفت‪ :‬تمامی تالش‬ ‫ـبز‪ ،‬حفــظ و نگهـ‬ ‫ارائــه میدهــد‪.‬‬ ‫شــته اجراشــده‬ ‫قضائیدر‬ ‫معابر همدان و‬ ‫پروژه اغاز شد‪ .‬او‬ ‫نــه بــه فضای سـ‬ ‫بیان کرد‪ :‬این معبر‬ ‫میکنــد‬ ‫عدالت شهروندانباشد‪.‬‬ ‫سوئی را در پی‬ ‫ــی ســالیان گذ‬ ‫ادامــه عملیــات‬ ‫ترافیکیباشناسایی‬ ‫عادال‬ ‫صورت پذیرفته اســت‬ ‫اثار‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫ـته‪،‬‬ ‫مذکــور‬ ‫در توســعه پایدار‬ ‫شــهروندان قرارگرفته‬ ‫در دههی گذشـ‬ ‫صابــر همچنیــن‬ ‫همدانحلمشکالت‬ ‫ـت کــه (ره)‬ ‫مولفههای اساســی‬ ‫میلیاردریالیتملک‬ ‫شــهری‬ ‫اغلب مردم احساس‬ ‫مورد اســتقبال‬ ‫دهبانــی‬ ‫عملیات اجرایی‬ ‫منطقــه یــک با‬ ‫بازگشــایی انهاسـ‬ ‫ترین مشکالت‬ ‫مترمربعیبااعتباری‪۸۰‬‬ ‫که در ســال از‬ ‫که بســیار‬ ‫انجا که امروزه‪،‬‬ ‫شــند و شــهرداری‬ ‫والیت و اتمام‬ ‫ـتعد‪ ،‬تعریــض و‬ ‫شــهرداری منطقه یک‬ ‫است‪ .‬او هزار‬ ‫تعداد ماشــیناالت‬ ‫داشته تا‬ ‫بزرگ‬ ‫ـرای زندگــی و‬ ‫ـال این اجرایــی پارک‬ ‫اجتماعــی میبا‬ ‫مسـ‬ ‫ـان بــا مســاحت‬ ‫یکی از این معابر‬ ‫مناطــق شــهری بـ‬ ‫اســت‪ .‬حال‬ ‫ـت که با افزایــش‬ ‫فضای ســبز به دنبـ‬ ‫بلــوار ارم را به‬ ‫محلــهای قهرمـ‬ ‫خیابان کرمانشاه نیز‬ ‫یکی شــده اسـ‬ ‫میکننــد کــه‬ ‫پروژههای عمرانی‬ ‫ـش هرچــه بیشــتر‬ ‫ـات پیادهروســازی‬ ‫تخریب هرچه سریعتر‬ ‫گذشت یک در پارکهــای‬ ‫و مرور شهروندان‬ ‫مســاحت ‪7000‬‬ ‫احداث افزایـ‬ ‫نیست‪ .‬رشد جمعیت شهرها گذشــته عملیـ‬ ‫داریم تا عملیات‬ ‫ـاره اینکه پس از‬ ‫اینکه تسهیل عبور‬ ‫ـع و کمالابــاد با‬ ‫فعالیت مطلوب‬ ‫فــاز جدیدی از‬ ‫است سعی‬ ‫تخریب کاملعملیات‬ ‫مهم اســت‪ .‬او با اشـ‬ ‫چــون ترافیــک‪،‬‬ ‫بابیان‬ ‫شاهد ‪ 10200‬مترمربـ‬ ‫ســاند هماکنون‬ ‫وسانات قیمتی است‬ ‫شهرداری همدان بوده‬ ‫مهم فضای ســبز‬ ‫ـود مســائلی هم‬ ‫روســازی بلوار ارم‬ ‫برسدوبهمحض‬ ‫اتمام ر‬ ‫در همین رابطه‬ ‫دیگر پروژههای‬ ‫اقدامات مهم در‬ ‫بهنوبــهی خـ‬ ‫است بهپایان‬ ‫اتمام پروژه پیاده‬ ‫ریزی این معبر نیز‬ ‫اغاز کرده است‬ ‫پیادهروی مترمربــع را از‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫جدیتپیگیریشده‬ ‫ـت که عملیات‬ ‫مدیــر ســال از‬ ‫ـش کارگاههــای صنعتــی و بوســتان ارم را‬ ‫زیرسازی و اسفالت‬ ‫زیاد شهروندان به‬ ‫شــهرداری دانسـ‬ ‫دهبانــی صابــر‬ ‫طیسالیاناخیربا‬ ‫شــهرداری همــدان یکی‬ ‫ســروصدا‪ ،‬افزایـ‬ ‫این تســطیح‪،‬‬ ‫رغبت و عالقه بسیار‬ ‫ـته اســت‪ .‬یکی‬ ‫هرچه در منطقه یک‬ ‫یــی را مســعود‬ ‫که‬ ‫تخریب و خاکبرداری‬ ‫ـان و کمالابــاد‬ ‫پروژههــای عمرانی‬ ‫ـهری را در پی داشـ‬ ‫ابراز کرد با تعریف‬ ‫گفتوگو‬ ‫باهم میخوانیم‪:‬‬ ‫صورتمیپذیرد‪.‬‬ ‫پارکهــای قهرمـ‬ ‫عنوان کرد‪ :‬عملیات‬ ‫ـهری را مشــکالت‬ ‫مدیــر‬ ‫مزاحمت شـ‬ ‫منطقه هســتیم‬ ‫ترتیب دادیم که‬ ‫زیستمحیطی و‬ ‫میتوان اجرایــی در‬ ‫تحویلشهروندان‬ ‫پروژههای عمرانی شـ‬ ‫ـند و در اختیــار‬ ‫عنوان در این‬ ‫منطقه یک‬ ‫برای حل مسائل‬ ‫محور در شهر هم‬ ‫اغازشدهاستوبهزودی‬ ‫از چالشهای‬ ‫اتمــام میرسـ‬ ‫اینکه شهرها به‬ ‫چون شهرداری درامد‬ ‫از راهحلها‬ ‫پروژههای انسان‬ ‫به محلی قابل‬ ‫منطقه یک بابیان‬ ‫زندگــی بــهزودی بــه‬ ‫معبر‬ ‫ـانها بیشتر‬ ‫بهتر محیط شهری‬ ‫قرار میگیرند‪.‬‬ ‫ــهری کــه در ان‬ ‫مدیر‬ ‫ـت و زندگــی انسـ‬ ‫اقتصادی دانست و گفت‪ :‬اساساً ها محقق نشده‬ ‫شهروندان عزیز همدانی‬ ‫تبدیل هر چه‬ ‫شــهروندان از ش‬ ‫ـاد فضــای ســبز‬ ‫ـای تمرکــز فعالیـ‬ ‫ندارد‪ ،‬بودجه پروژه‬ ‫کنند رضایــت‬ ‫ـث رشــد ورزش‬ ‫شــهروندان‪ ،‬ایجـ‬ ‫کانونهـ‬ ‫پایدار و مستمری‬ ‫ـش داد هــم باعـ‬ ‫ـداری خود را تضمین‬ ‫ــی در گفتوگو‬ ‫زیســت بــرای‬ ‫های درونشــهری‬ ‫میکننــد را افزایـ‬ ‫شــود‪ .‬علی فتاح‬ ‫اینکــه بتوانند پایـ‬ ‫ـژه ایجــاد پارک‬ ‫ـروژه طوالنــی می‬ ‫کارکــردی متاثر از‬ ‫بــرای‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫شــهری‪ ،‬به‬ ‫و پـ‬ ‫یــرش ســاختار و‬ ‫ـه طوالنی شــدن‬ ‫مــدان در ضلع شــرقی بلوار چــارهای جــز پذ‬ ‫ـنا‪ ،‬با تاکید بر اینکـ‬ ‫ـت‪ .‬پــارک ارم ه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نبود‬ ‫بــا ایسـ‬ ‫دو فــاز از پــارک‬ ‫اسـ‬ ‫پروژه میشــود‪،‬‬ ‫ســت و تاکنــون‬ ‫عمرانی باعث گرانی‬ ‫ــود خودبهخود‬ ‫ارم قرارگرفتــه ا‬ ‫شــهرداری باعــث میش‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کاهش‬ ‫خـــبر‬ ‫درامــد پایــدار‬ ‫شــهرداری تاثیــر بگــذارد‬ ‫ضروری دانســت و‬ ‫در دوره شــیوع‬ ‫پروژههــای عمرانــی‬ ‫شــهرداری همــدان‬ ‫‪ ،۹۷۴‬رزن ‪،۷۲۷‬‬ ‫اتوبوسرانــی را‬ ‫شــهرداری قدرت‬ ‫بــر روی‬ ‫‪ ،۹۲۰‬تویســرکان‬ ‫ـر اتوبوسرانــی‬ ‫ـای نــاوگان‬ ‫رســیدن بودجه‪،‬‬ ‫ایــن اقــدام در‬ ‫‪ ،۷۴۶‬بهــار‬ ‫مدیـ‬ ‫کبودراهنــگ ‪۹۷۸‬‬ ‫خــل اتوبوسهـ‬ ‫طوریکــه بــا دیر‬ ‫نخواهیــم داشــت و‬ ‫مهمترین راهکار‬ ‫‪ ،۲۶۹‬فامنیــن ‪ ۳۰۱‬و‬ ‫ورود بــه دا‬ ‫به‬ ‫ســک کرونــا‬ ‫پروژه را پیش ببرد‪ .‬او‬ ‫ـذاری اجتماعــی‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫درگزیــن‬ ‫تاکنون ســه هزار و‬ ‫ـهری بــدون ما‬ ‫ضــرورت فاصلهگـ‬ ‫نخواهد داشت‬ ‫پروژههای عمرانی‬ ‫افزود‪ :‬همچنین‬ ‫ونقــل درونشـ‬ ‫نظارتی راســتای‬ ‫چالشهای اقتصادی‬ ‫شهرداری همدان‬ ‫نفر اســت‪ .‬او‬ ‫حمل‬ ‫نفــر در نهاوند و‬ ‫رانندگان و نیروهای‬ ‫مدیر اتوبوسرانی‬ ‫برونرفــت از‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬در‬ ‫هــزار و ‪۱۸۵‬‬ ‫ممنوع است و‬ ‫ســک است‪.‬‬ ‫پایدار دانســت و‬ ‫پزشــکی اســتان‬ ‫در اتوبوسهــا‬ ‫‪ ۱۵‬نفــر در مالیــر‪ ۲ ،‬شهرستان همدان به این‬ ‫مســافران بــدون ما‬ ‫جــاد درامدهای‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫ـد‪ :‬نقــاط الزم‬ ‫ـزوده مالیــات بــر‬ ‫را ای‬ ‫ســخنگوی‬ ‫و ‪ ۲۸۹‬نفر نیز در‬ ‫یــاداور شـ‬ ‫جــازه اســتفاده‬ ‫‪ ۴‬درصــد ارزشافـ‬ ‫بیمار مبتالبه کرونا‬ ‫مــردم فاصلــه‬ ‫بابــک اســدی‬ ‫‪ ۶‬هزار‬ ‫استاندار همدان در‬ ‫ا‬ ‫بودجــه شــهرداری‬ ‫ـذاری شــده تــا‬ ‫گفت که با فوت ‪۱۲‬‬ ‫محقق نمیشود که‬ ‫را نمیدهنــد‪.‬‬ ‫بستریشدهاند‪.‬‬ ‫نیــز عالمتگـ‬ ‫همدان‬ ‫از اتوبــوس‬ ‫متوفیــان اســتان از‬ ‫رعایت کنند‪ .‬اســدی‬ ‫ویروس مبتال و‬ ‫اما بهطور کامل‬ ‫ـار داشــت‪ :‬طرح‬ ‫که طبق گزارش‬ ‫درامد دیدهشده‬ ‫ـاعت گذشــته‪ ،‬امــار‬ ‫عــی را بهخوبی‬ ‫مهمترین راهحل‬ ‫مقابله با کرونا گفت‬ ‫ـو بــا ایرنــا اظهـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بنابراین‬ ‫همچنــان اجتما‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫در گفتوگـ‬ ‫و‬ ‫الکترونیک کرایه‬ ‫ـزار‬ ‫در‬ ‫جلسه ستاد‬ ‫تاکنــون به ‪ ۲‬هـ‬ ‫پیمانکار تسویه کند‬ ‫پزشکی همدان‪،‬‬ ‫ـذاری اجتماعــی‬ ‫لزوم پرداخت‬ ‫ـیوع ایــن ویروس‬ ‫اســت‪ .‬فتاحــی‬ ‫بتواند با‬ ‫رئیس دانشگاه علوم‬ ‫با تاکید بر‬ ‫رعایــت فاصلهگـ‬ ‫ابتــدای شـ‬ ‫درامدهــای پایــدار‬ ‫طاهری افــزود‪۱۸۹ :‬‬ ‫خواســت نســبت‬ ‫ستاد ملی و‬ ‫ـود و هر ردیف‬ ‫این استان بهشدت‬ ‫ســترش و ایجــاد‬ ‫ـا از شــهروندان‬ ‫رســید‪.‬دکتر محمد‬ ‫عوارض ســاخت به‬ ‫ها اجرایی میشـ‬ ‫ویروس کرونا در‬ ‫گ‬ ‫ـد اتوبوسهـ‬ ‫‪ ۱۱۱‬نفــر‬ ‫ـته در این اســتان‬ ‫در اتوبوس‬ ‫الکترونیکی اقدام‬ ‫مواردی چون وصول‬ ‫روند ابتال به‬ ‫شــاهرخی ابــراز‬ ‫سرنشــین خواهـ‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت گذشـ‬ ‫کارت پرداخت‬ ‫بابیان اینکه‬ ‫درحالیکه ایجاد‬ ‫ـت‪ .‬ســید ســعید‬ ‫اتوبوسهــا تنهــا یــک‬ ‫نفــر دیگــر در‬ ‫ـود‪ .‬به تهیــه‬ ‫کشور بستگی دارد‬ ‫نزولــی شــده اسـ‬ ‫ـدند که درمجموع‬ ‫ســبت به ارائه‬ ‫کرونا در این اســتان‬ ‫از‬ ‫رعایــت میشـ‬ ‫ــک ‪ ۲۲‬باجه ن‬ ‫شرایط اقتصادی‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬مبتال شـ‬ ‫شــهرداری درامدزایی‬ ‫و فاصلــه الزم‬ ‫کرد که روند نزولی‬ ‫کننــد و هماین‬ ‫بــه بیمــاری‬ ‫اپیدمی ویروس‬ ‫مراکز تجاری برای‬ ‫نشســت‬ ‫امیدواری‬ ‫ــوی مســافران‬ ‫وضعیت نیازمند‬ ‫ها فعال هستند‪.‬‬ ‫مثبت از ابتدای‬ ‫پمپبنزین و‬ ‫ـال گذشــته رونق‬ ‫از ماســک از س‬ ‫باشد البته تداوم این‬ ‫گزارششده است‪.‬‬ ‫و شــارژ کارت‬ ‫بیماران سرپایی‬ ‫افزود‪ :‬طی چهار سـ‬ ‫او اســتفاده‬ ‫‪ ۳۱۲‬نفــر و بیماران‬ ‫تداوم داشته‬ ‫‪ ۴۳‬بیمار وخیم‬ ‫ـهری همــدان را‬ ‫بهداشتی است‪ .‬در‬ ‫خواهد داشــت‪،‬‬ ‫شدند‪ .‬جسمی‬ ‫ـون بــه ‪ ۴۱‬هــزار و‬ ‫وضعیت بیماران‬ ‫گرفتن پروانه ســاخت‬ ‫اتوبوسهــای درونشـ‬ ‫به شیوهنامههای‬ ‫کرونــا تاکنـ‬ ‫طاهری دربــاره اخرین‬ ‫بخش عادی بســتری‬ ‫جــوم مردم برای‬ ‫توجه مردم‬ ‫‪ ۷۹۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫در‬ ‫های استان همدان‬ ‫دکتــر‬ ‫بیمارســتانها در‬ ‫اقتصــادی و ه‬ ‫همدان نیز گفت‪:‬‬ ‫مثبت به ‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫شــهرداری شــود و‬ ‫تمامی شهرســتان‬ ‫پزشکی استان همدان‬ ‫پزشــکی به‬ ‫شهرستانهای استان‬ ‫بستری‬ ‫ـد خوبــی عایــد‬ ‫حال حاضر‪،‬‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫عــث شــده درامـ‬ ‫کرونایی در‬ ‫کرونایی قرار دارند‪.‬‬ ‫ابتدای همهگیری‬ ‫ـتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫سرپایی سخنگوی‬ ‫نــک ‪ ۱۸‬بیمــار‬ ‫با‬ ‫وضعیت نارنجی‬ ‫کرونایی بستری (از‬ ‫ایــن فرصــت اسـ‬ ‫درعینحــال همای‬ ‫کرد‪ :‬تعداد مراجع‬ ‫اسداباد در‬ ‫شمار بیماران‬ ‫شــهرداری نیــز از‬ ‫همدان با اشاره به‬ ‫اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫استان همدان اظهار‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫ای‪.‬ســی‪.‬یو مراکــز‬ ‫اســتان با عالئم‬ ‫عمرانی شــهرداری‬ ‫کرونا تاکنون) در‬ ‫ـد ‪ ۱۹‬در بخــش‬ ‫بیمارســتانهای این‬ ‫مدیر پروژههای‬ ‫وضعیت ویروس‬ ‫های عمرانی‪ ،‬یاداور‬ ‫مبتالبــه کوویـ‬ ‫به اورژانس‬ ‫ســتری هســتند و‬ ‫در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫اعتبارات ملی در پروژه‬ ‫ـی ایــن اســتان ب‬ ‫ـا‬ ‫ـکوک بــه کرونـ‬ ‫نمیتــوان با بودجه‬ ‫استفاده از‬ ‫مراجــع درمانـ‬ ‫تنفســی مشـ‬ ‫کالن مثل پــل را‬ ‫ـود کــه ‪ ۱۰۹‬نفــر از‬ ‫شــد‪ :‬پروژههــای‬ ‫بودجههــای ملــی‬ ‫ـته ‪ ۵۸۳‬مــورد بـ‬ ‫ـرد بلکــه بایــد از‬ ‫گذشـ‬ ‫شــهرداری تمــام کـ‬ ‫زمانبر میشود‪.‬‬ ‫استفاده شود وگرنه‬ ‫بیشتری‬ ‫حضور خام‬ ‫‪03‬‬ ‫هم زمان با سراسر کشور‬ ‫در اصفهان صورت گرفت‬ ‫متوسط قیمت یک اپارتمان‪ ۶۰‬متری در تهران یک میلیارد و‪ ۷۷۸‬میلیون تومان است اما در‪ ۱۵‬منطقه از پایتخت میانگین قیمت این متراژ از اپارتمان ها کمتر از متوسط شهر‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫است؛ به طوری که نرخ فروش اپارتمان‪ ۶۰‬متری در منطقه‪ ۱۸‬به طور متوسط‪ ۷۳۰‬میلیون تومان است‬ ‫رئیس انجمن صنفی‬ ‫مدیران رسانه های استان همدان‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫چاپ در همدان‬ ‫طقهای غرب کشور‬ ‫تعریضمیشود‬ ‫خیابانپاسداران‬ ‫اغاز ساخت فاز ج‬ ‫دیدی از بوستان ارم‬ ‫بیشتر مردم برای شرکت‬ ‫در انتخابات انگیزه ندارند‬ ‫درونشهری بدون‬ ‫‪ ۱۲‬نفر‬ ‫دیگر در استان ق‬ ‫ربانی کرونا شدند‬ ‫ورود به اتوبوسهای‬ ‫ماسکممنوع‬ ‫اگر تبعیض نباشد مردم در‬ ‫انتخاباتشرکتمی کنند‬ ‫دوقطبینمایشی‬ ‫اثر مثبتی ندارد‬ ‫عکس ‪ :‬ایسنا‬ ‫اختصاص ‪ ۳۴/۵‬میلیارد‬ ‫اعتبار بهموزهمنطقه ای‬ ‫غرب کشور‬ ‫مرحله دوم مناقصه خرید تجهیزات‬ ‫و تکمیل اقدامات عمرانی جایگاه پمپ بنزین‬ ‫شهرداری دیواندره تا بهره برداری‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دیواندره در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات و تکمیل‬ ‫اقدامات عمرانی تا بهره برداری جایگاه پمپ بنزین از طریق مناقصه‬ ‫اقدام بنماید‪ .‬لذا از شــرکتهای واجد شرایط متقاضی دعوت به عمل‬ ‫می اید از تاریخ انتشار اخرین نوبت این اگهی به مدت ده روز کاری‬ ‫جهت کسب اطالعات و شرایط و دریافت فرم شرکت در مناقصه به‬ ‫شهرداری دیواندره و واحد عمران مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫جان اب‪،‬در خطر است‪،‬مراقب باشیم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب ‪-1‬نام دستگاه مناقصه گذار‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫استان سیستان و بلوچستان ‪-2‬نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای با ارزیابی ساده‬ ‫‪-3‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 3810‬متر انواع لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به اقطــار ‪ 1000 ،800 ،600 ،400 ،315 ،250‬میلیمتر به همراه‬ ‫وائسر و کوپلر‬ ‫‪-4‬دستگاه نظارت‪ :‬بازرس فنی‬ ‫‪-5‬مدت زمان تحویل‪ :‬حداکثرزمان تحویل لوله های فوق ‪ 30‬روز پس از ابالغ قرارداد ودر شهر زابل می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪(1375000000‬یک میلیاردوسیصدوهفتادوپنج میلیون) ریال بعنوان تضمین شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار می بایست به صورت فیش واریز وجه به حساب نسیم ‪ 4001114207144783‬نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده بودجه عمومی‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید‪ ،‬بدون هیچگونه قید و شرط که ضمن بارگذاری‬ ‫تصویر ان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪-7‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‬ ‫مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/02/29‬لغایت ‪ 1400/03/02‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/12‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ساعت‪ 8:30‬مورخ ‪ 1400/3/17‬می باشد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و تامین کنندگان (نمایندگی رســمی) واجد شــرایط می توانند با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪(200000‬دویست هزار) ریال) اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم‬ ‫شامل پاکات( الف‪ ،‬ب و ج ) تهیه و بصورت فایل های ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫ادرس وب سایت‪www.abfasb.ir :‬‬ ‫دفتر قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر‬ ‫از فروشندگان ذیصالح انجام دهد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫نوع بودجه‬ ‫‪400 -1 - 67‬‬ ‫خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر‬ ‫سرخود در قطرهای ‪200‬و ‪ 250‬میلیمتر جهت منطقه‬ ‫فالورجان‬ ‫جاری‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪537.000.000‬‬ ‫مهلت تحویل اســناد بــه دبیرخانه معامالت شــرکت اتــاق ‪ :292‬تاســاعت ‪15:00‬روز ســه شــنبه‬ ‫به تاریخ ‪1400/3/11‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬ازساعت ‪ 8:00‬روزچهارشنبه به تاریخ ‪1400/3/12‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬سایت اینترنتِی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www. abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪ ( 031 - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 388‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫تاریخانتشار‪1400/02/30:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫بیشتر مردم برای شرکت‬ ‫در انتخابات انگیزه ندارند‬ ‫محمــود صادقــی‪ ،‬دبیــر‬ ‫کل انجمــن اســامی مدرســین‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬در خصوص ارزیابی‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تصور من این اســت‬ ‫کــه هنــوز یــخ مــردم بــرای انتخابات بــاز نشــده یعنی‬ ‫نشانه های امیدواری در جامعه دیده نمی شود‪ .‬سردی‬ ‫فضای انتخابات بنابر نتایج و نظرســنجی ها نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬درمجموع میزان مشــارکت مردم به رفتار شــورای‬ ‫نگهبان بستگی دارد و نتیجه بررسی صالحیت ها نشان‬ ‫می دهد که فضا رقابتی و ازاد اســت یا خیر‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنــا‪ ،‬او افــزود‪ :‬نشــانه های امیــدواری و بهبــود زندگی‬ ‫مردم ازجمله به نتیجه رسیدن مذاکرات تاثیرات ان در‬ ‫زندگی مردم می تواند به عنوان یک نشــانه امید باشــد‬ ‫اما تصور من این اســت که اکثریت مردم برای شــرکت‬ ‫در انتخابــات انگیــزه ندارند‪ .‬دبیر کل انجمن اســامی‬ ‫مدرســین دانشگاه ها در خصوص ســبد رای خود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬تصور من این است که بخش قابل توجهی از مردم‬ ‫کهحقیقت گراوعدالت گراهستند‪،‬تمایلداشتهباشند‪.‬‬ ‫باتوجهبهعملکرد گذشته کهمنسعی کردمدر مجلس‬ ‫صدای مردم باشم‪ ،‬فکر می کنم می توان امیدوار بود که‬ ‫بخش قابل توجهی به من اعتماد کنند و بدنه رای من‬ ‫در اقشــار مختلف خواهد بــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬امروز نیز‬ ‫تماس های بسیاری با من گرفته می شود و برای همکاری‬ ‫اعالم امادگی می کنند که این نشان می دهد اقبالی در‬ ‫مردم وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر تبعیض نباشد‬ ‫مردم در انتخابات‬ ‫شرکت می کنند‬ ‫یــک نماینده مجلــس دهم‬ ‫یهــا‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر ایــن بی عدالت ‬ ‫نباشد‪،‬مردمدر انتخاباتحضور‬ ‫پیــدا می کننــد‪ .‬راضــی نــوری‪،‬‬ ‫نمایندهشوشدر مجلسدهمبا‬ ‫بیان اینکه قوام انقالب و نظام ما به مردم است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هرچهحضورمردمدرانتخاباتپررنگ ترباشدپشتیبانی‬ ‫از نظاموانقالببیشترخواهدبود‪.‬مشکالتی کهدر این‬ ‫مدت به مردم وارد شد و متاسفانه تورمی که پیش امد‬ ‫باعث شد که این شرایط سخت برای زندگی مردم رقم‬ ‫بخــورد‪ .‬به گــزارش برنا‪ ،‬او اضافه کرد‪ :‬اگر انتظار داریم‬ ‫مــردم برای تمام حوادث و رخدادهای سیاســی حضور‬ ‫خوبی داشــته باشند و بتوانند به اینده خود ورود کنند‬ ‫بایدزمینهانرااز قبلفراهم کنیم کهمردمحس کنند که‬ ‫نظام‪،‬نظامان هاوانقالب‪،‬انقالبان هاستولیوقتی‬ ‫اقازاده هایی که فراتر از مرز زندگی می کنند را می بینیم و‬ ‫ایــن تجمل گرایی و فاصله های طبقاتی را می بینیم که‬ ‫روزب ـه روز در یــک حکومت و نظام اســامی حاکم می‬ ‫شود یعنی یک نگاه غیرعادالنه در جریان است‪ .‬نوری‬ ‫ادامه داد‪ :‬این مســائل باعث دل زدگی مردم می شود‪،‬‬ ‫مردم این فشارها و تحریم ها را از اول انقالب دیدند و‬ ‫لمس و همراهی کردند ولی انتظار از همراهی مردم باید‬ ‫زمانیباشد کهببینندفاصلهطبقاتی کمشدهاست‪.‬این‬ ‫تبعیض هاوبی عدالتی هازیبندهنظاماسالمیوانقالب‬ ‫و شــعاری که می دهیم با عنوان اینکه عدالت برقرار و‬ ‫رفــاه بــرای کل جامعــه ایجــاد می شــود‪ ،‬نیســت‪ .‬این‬ ‫نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬باید به سمت‬ ‫قشــر اســیب پذیر جامعه حرکت کنیم چراکه توجه به‬ ‫ان ها کم لمس می شود و این مسئله باعث می شود که‬ ‫مردم حضورشان کمرنگ دیده شود اما اگر حس کردند‬ ‫کــه مســئولین ان ها از جنس خــود ان ها بــوده و در درد‬ ‫ان هاشریکهستند‪،‬مطمئناحضور پررنگ تریخواهند‬ ‫داشــت‪ .‬مــردم‪ ،‬انقــاب و نظــام را از ان خود می دانند‬ ‫و همیشــه والیــت مــداری خود را نشــان دادنــد‪ .‬نوری‬ ‫گفت‪ :‬رخدادهای انتخاباتی که در سال های متمادی در‬ ‫انقــاب بوده را وقتی می بینیــم در ان زمان مردم حس‬ ‫کردند انقالب ما با توجه به شیطنت هایی که غرب و‬ ‫بخصوصامریکاورژیمصهیونیستیدارند‪،‬بامشکالتی‬ ‫مواجه و تحت فشار است بنابراین برای اینکه از نظام و‬ ‫انقالب و حاکمیت خود دفاع کنند به صحنه امدند ولی‬ ‫نگاه مردم تیز است و شرایط فعلی را می بینند‪ .‬او متذکر‬ ‫شد‪ :‬اگر این بی عدالتی ها و تبعیض ها نباشد‪ ،‬مردم در‬ ‫انتخاباتحضور پیدامی کنند‪.‬انقالبییعنیاینکهمثل‬ ‫مردم عادی باید زندگی کرد و تمام هم وغم نماینده و‬ ‫مسئول این باشد که بتواند مشکل و گره ای از مردم باز‬ ‫کند تا بتواند در مقابل همه نقشه هایی که امروز دشمن‬ ‫تبلیغ می کند که مردم درصحنه انتخابات حاضر نشوند‬ ‫بایستد‪.‬‬ ‫دوقطبی نمایشی‬ ‫اثر مثبتی ندارد‬ ‫دبیــر کل حــزب پیشــروی‬ ‫اصالحــات گفت‪ :‬اگــر دوقطبی‬ ‫شدن انتخابات کمک کند مردم‬ ‫پــای صندوق رای حاضر شــوند‪،‬‬ ‫بســیار مثبت اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫اعتمــاد انالین‪ ،‬علی صوفی افزود‪ :‬اگر دوقطبی شــدن‬ ‫انتخابات نمایشی باشد و مردم باورش نکنند‪ ،‬طبعا اثر‬ ‫مثبتی نخواهد داشــت او افزود‪ :‬فضای دوقطبی فعال‬ ‫بیــن خــود اصولگرایــان در جریان اســت‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫شاید االن اکثر احزاب اصالح طلبان به صالح ندانند که‬ ‫نظــرات اقــای تاجزاده اصال مطرح شــود‪ .‬صوفی ادامه‬ ‫داد‪ :‬امــدن تاجــزاده به عرصه انتخابات‪ ،‬اصالح طلبان‬ ‫را از قــدرت دور امــا به مردم نزدیک می کنــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫چاره ایجزدوقطبیشدنانتخاباتبرای کشاندنمردم‬ ‫پایصندوق هایراینیست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1073‬‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫عده ای برای برداشته شدن تحریم مرثیه خوانی می کنند‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه چشم های دنیا به‬ ‫انتخابــات ایران دوخت هشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اعالم‬ ‫نتایج صالحیت داوطلبان از ســوی شــورای نگهبان‬ ‫می توانــد تشــویق کننده جامعــه بــرای حضــور در‬ ‫انتخاباتیا کند کنندهاینحرکتباشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬حســن روحانــی در جلســه‬ ‫هیئــت دولت افزود‪ :‬انتخابات شــوراها هم بســیار‬ ‫حائز اهمیت اســت اما ریاســت جمهــوری ازلحاظ‬ ‫بین المللی و جهانی موردتوجه همه خواهد بود و‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری موضوعی است که در‬ ‫اواخر خرداد و ‪ ۲۸‬خرداد که روز انتخابات اســت‪،‬‬ ‫همه چشم های دنیا به ایران دوخته شده است‪.‬‬ ‫دولت دوازدهم در سخت ترین شرایط‬ ‫کشور را اداره کرد‬ ‫او گفــت‪ :‬مســئله مهــم ایــن اســت کــه دولــت‬ ‫دوازدهمدر یکشرایطپیچیدهومشکلمسئولیت‬ ‫را بر دوش داشت که حداقل در یک صد سال گذشته‬ ‫مشــابه ان را نمی بینیم‪ .‬وقتی جنگ اقتصادی را با‬ ‫کرونادر کنار همضمیمه کنیممی بینیمانچناناداره‬ ‫کشورپیچیدهبود کهباهیچزماندیگرقابل مقایسه‬ ‫نیست‪ .‬رئیس دولت تدبیر وامید با بیان اینکه باید‬ ‫ظــرف زمانی درســت تشــریح شــود و بگوییم این‬ ‫دولــت در این شــرایط چنین کــرد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اگر‬ ‫شرایط را نگوییم واقعیت ها را تحریف کرده ایم و‬ ‫به درســتی بیان نکرده ایم‪ .‬مهم اســت در طول سه‬ ‫سال و نیم گذشته با کمترین حضور نفت در بودجه‬ ‫با کمترین استفاده از نفت‪ ،‬کشــور را اداره کردیم‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬اینکه بودجه کشور بدون نفت‬ ‫در سال های گذشته بسته و اداره شده جزو تصوراتی‬ ‫که کسیفکرنمی کردمحققشود‪.‬می گفتندبودجه‬ ‫بی نفت ارزوی بلندمدت است و‪ ۲۰‬یا‪ ۳۰‬سال دیگر‬ ‫به ان می رسیم اما این دولت بودجه بدون نفت را‬ ‫اداره کرد‪ .‬دولت با ایجاد درامدهای بســیار جدید‬ ‫این کار را کرد که باید به این قضیه در چهار ســال‬ ‫اخیر پرداخت‪ .‬رئیس جمهوری خاطرنشان کرد ‪ :‬در‬ ‫کشوری که همه منابع ان را قطع کردند و کشوری‬ ‫که اتکای به بودجه همیشه در تاریخ از زمان کشف‬ ‫نفت‪ ،‬به نفت بوده است و حاال نفت با مشکالت‬ ‫روبرو اســت‪ ،‬باید پرســید این دولت چگونه با این‬ ‫مشــکالت کشــور را اداره می کنــد‪ .‬دولت صــادرات‬ ‫غیرنفتیراجایگزیننفت کردواین کار اسانینبود‪.‬‬ ‫عده ای برای برداشته شدن تحریم عزاداری‬ ‫می کنند‬ ‫رئیــس دولــت تدبیــر و امید بــا بیان اینکــه این‬ ‫حهــا دنیا را تکان داد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫تولیدهــا و افتتا ‬ ‫کرد‪ :‬اینکه مردم در جنگ بودند‪ ،‬صدمه دیدند و در‬ ‫سختی زندگی کردند جای تردید وجود ندارد و حاال‬ ‫که می خواهیم تحریــم را برداریم‪ ،‬یک عده مرثیه‬ ‫می خوانند‪ .‬عجیب است نمی شود ادم بگوید من‬ ‫هم به فکر مردم هستم اما وقتی تحریم می خواهد‬ ‫برداشــته شــود گریه و زاری بکنــد و مرثیه بخواند‪.‬‬ ‫مرثیه خوانی برای زندگی مردم توام با روضه خوانی‬ ‫برای برداشــتن تحریم قابل جمع نیســت‪ .‬اگر شما‬ ‫به فکر مردم هســتید خوب اســت که ما تحریم را‬ ‫برمی داریــم چرا شــما ناراحت هســتید چــرا از وین‬ ‫ناراحت هستید‪ .‬می گویند چرا وین را رها نمی کنید‪.‬‬ ‫وین مرکزی هســت که در انجا مذاکره می کنند‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪:‬ایندولتچهبخواهندوچهنخواهند‬ ‫در هشتسالمذاکره اینکرداال اینکهموفقبیرون‬ ‫امد شرایط این دولت با شرایط قبل فرق می کند‪.‬‬ ‫یهــا بودنــد نرفتنــد در مذاکــره ای مگر اینکه‬ ‫بعض ‬ ‫قطعنامه ای علیه کشــور گرفتنــد و امدند‪ .‬ما هیچ‬ ‫مذاکره ای انجام ندادیم مگر اینکه پایانش پیروزی‬ ‫بــود‪ .‬روحانــی ادامــه داد‪ :‬بــه ملت قــول می دهم‬ ‫پایــان مذاکــرات ویــن پیروزی ملــت ایران اســت و‬ ‫همیــن امروز قدم های بســیار بزرگی ما برداشــتیم‪.‬‬ ‫رئیس دولت تدبیر و امید گفت‪ :‬اگر معیار‪ ،‬زندگی‬ ‫و معیشت مردم است و چنانچه می خواهیم مردم‬ ‫راحت تر به ارزاق عمومی دسترسی پیدا کنند‪ ،‬باید‬ ‫ممنوعیــت ‪ ۲‬هــزار قلم کاال برداشــته شــود و برای‬ ‫واردات و صادرات مشــکلی پیش پای مردم وجود‬ ‫نداشته باشــد‪ ،‬اما وقتی می خواهیم در صادرات و‬ ‫واردات مشکلی را برداریم و تحریم را حذف کنیم‪،‬‬ ‫یک عده ناراحت شده و عزاداری می کنند‪.‬‬ ‫هرکسی تحریم را دور زده باید دست او را بوسید‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬ما هم در این سه سال‬ ‫و نیم تحریم را دور زدیم و حتی بیشــتر هم دور‬ ‫زدیــم البتــه کار خوبــی انجــام دادیــم‪ ،‬هرکســی‬ ‫تحریم را دور زده‪ ،‬باید دســت او را بوســید‪ .‬دور‬ ‫زدن تحریــم یعنــی مخالفت کردن با ظلم یعنی‬ ‫مبارزه کردن با جالد و ظالم که کار بسیار خوبی‬ ‫اســت‪ .‬در این مدت طوالنی هیچ فســادی نبود‬ ‫باانکــه پیچید هتــر و ســخت تر هــم بــود‪ .‬رئیــس‬ ‫دولــت دوازدهــم با اشــاره به قولی کــه به مردم‬ ‫داده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به مردم قول دادم و از چند‬ ‫مــاه پیــش گفتــم کــه دولــت بــرای رفــع تحریــم‬ ‫و شکســتن کمــر کرونــا تمام تــوان خــود را به کار‬ ‫می گیرد و کار می کند که تا امروز موفق بوده ایم‪.‬‬ ‫روحانــی اذعان کرد‪ :‬دولت با همه توان ایســتاد‬ ‫تــا دشــمن را بشــکند و حداقــل زندگــی مــردم را‬ ‫تامین کند و اینکه حرکت تولید متوقف نشود و‬ ‫پیش برود و هم زمان در کرونا هم تالش کردیم‬ ‫سالمت مردم را حفظ کنیم‪ .‬امروز برای اینکه از‬ ‫پیک موج چهارم عبور کردیم‪ ،‬جمعیت زیادی از‬ ‫مردم واکسینه شدند و میلیون ها نفر هم واکسینه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫جمهوریت ما در سایه حضور در پای‬ ‫صندوق های رای است‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر مشــارکت حداکثری‬ ‫و تامیــن ســامت مــردم گفــت ‪ :‬بــرای انتخابــات‬ ‫ضمــن درخواســت مشــارکت حداکثــری ســامت‬ ‫مــردم را هم توامان می خواهیــم و این دو باهم در‬ ‫تضاد نیستند‪ .‬اگر در این هفته ها سالمت را خوب‬ ‫حفــظ نکنیم‪ ،‬مشــارکت کاهــش می یابــد و اگر در‬ ‫هفتــه اول و دوم خــرداد مراقبت نکنیم دچار موج‬ ‫پنجم می شویم و مشارکت مردم خراب می شود و‬ ‫خدای ناکرده مشارکت پایین می اید اما اگر ابتالها‬ ‫کاهش یافت مردم راحت تر پای صندوق ها می ایند‬ ‫و رای می دهند و در این شــرایط‪ ،‬افتخار مشــارکت‬ ‫حداکثرینصیبمامی شود‪.‬رئیسدولتدوازدهم‬ ‫خطــاب به مــردم گفــت ‪ :‬انتخابات مــال خودمان‬ ‫اســت و صندوق ارا از افتخارات جمهوری اســامی‬ ‫ایران اســت جمهوریت ما در ســایه حضــور در پای‬ ‫صندوق های رای است‪.‬‬ ‫اگر دروغ رواج یافت‪ ،‬اسالمیت و اگر مشارکت‬ ‫کاهــش یافــت‪ ،‬جمهوریــت صدمه خورده اســت‪.‬‬ ‫هم هجــا شــاهد راس ـت گویی‪ ،‬گــزارش بــا واقعیت‬ ‫و بــدون تحریــف باشــیم و برنامه را به مــردم ارائه‬ ‫یشــود‪ .‬یکی همیشــه‬ ‫دهیم‪ .‬فحش که برنامه نم ‬ ‫فحــش می گویــد و اگــر از او فحــش را بگیــری خلع‬ ‫یشــود‪ .‬روحانــی تاکیــد کــرد‪ :‬مــردم از‬ ‫ســاح م ‬ ‫کاندیداهــا برنامــه می خواهنــد‪ .‬نامزدهــا برنامــه‬ ‫خودشان را شرح دهند‪ .‬امسال دچار خشک سالی‬ ‫هستیم کاندیداها برنامه خود را برای خشک سالی‬ ‫بگویند؛ هنوز با تحریم مواجه هستیم و این گام ها‬ ‫باید تکمیل شود و باید برنامه اش را در دوران تحریم‬ ‫بگوید‪ .‬هنوز در شرایط کرونا هستیم و کاندیداها از‬ ‫این هامهم تراستراتژیخودرابرایمردمبیان کنندو‬ ‫مردمبفهمند کهایننامزدانتخابات‪،‬تعاملیاست‬ ‫یاتقابلیاست‪.‬دنبالتعاملیادعواباجهاناست‪.‬‬ ‫او بــا مهــم دانســتن اســتراتژی و راهبــرد نامزدهای‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری گفت‪ :‬رای مردم یک بار‬ ‫تــا ‪ ۴‬ســال دیگــر یــا رای مردم هــرروز‪ .‬هــر کاری که‬ ‫می خواهیم انجام دهیم بارای مردم است‪ .‬نامزدی‬ ‫امــروز می گویــد فضــای مجــازی عالــی اســت و اما‬ ‫فردا که انتخابات تمام شد دنبال فیلتر با دست وپا‬ ‫می گردیم‪ .‬باید بگوییم دنبال چه چیزی هســتیم‬ ‫بگوییم کهافراط گریمیااعتدال گرا‪.‬اینبسیار مهم‬ ‫است که راهبرد و اصولمان را توضیح دهیم و برنامه‬ ‫را ارائه کنیم و دلسوزی خود را نشان دهیم‪.‬‬ ‫دولت همه چیز را رها کرده است‬ ‫شــکر ‪ ۷۲‬درصــد و نان حــدود ‪ ۵۰‬درصد و قیمت‬ ‫شــن و ماســه نیــز افزایش یافتــه اســت‪ .‬نصیرایــی‬ ‫بــا بیــان اینکه شــب انتخابــات عده ای بــه دنبال‬ ‫ناراضی کردن مردم هستند تا دلسرد شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گرانی های شب انتخابات در این موقعیت حساس‬ ‫قابل تحمل نیســت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬وزیر صمت در‬ ‫زمــان رای اعتماد وعده داده بود قیمت کاالهای‬ ‫اساســی افزایــش نخواهد یافــت اما امروز شــاهد‬ ‫افزایــش افسارگســیخته قیمــت کاالهــا هســتیم‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬ســید امیرحســین قاضی زاده هاشــمی‪،‬‬ ‫یهــا‬ ‫نایب رئیــس مجلــس گفــت‪ :‬وضعیــت گران ‬ ‫شــرایط بــدی پیداکرده اســت‪ .‬پیش ازایــن بهانه‬ ‫افزایــش قیمــت ارز را داشــتند و می گفتند به دلیل‬ ‫افزایــش قیمت دالر‪ ،‬قیمــت کاالها افزایش یافته‬ ‫اســت‪ .‬در حال حاضر قیمت دالر در حال کاهش‬ ‫است‪ ،‬بنابراین گرانی های اخیر توجیهی ندارد‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به دلیل شیوع بیماری کرونا بسیاری‬ ‫از مردم شغل و درامد خود را ازدست داده اند‪ .‬در‬ ‫ایــن شــرایط گرانی های اخیر فشــاری مضاعف بر‬ ‫انان اســت‪ .‬نایب رئیس مجلس اظهار کرد‪ ۶ :‬ماه‬ ‫به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده‪ ،‬دولت‬ ‫باید تمهیداتی می اندیشید تا مردم شرایط بهتری‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بــه نظر می رســد دولــت همه چیز‬ ‫را رهــا کــرده اســت‪ .‬او بــه کمیســیون صنعــت و‬ ‫کشــاورزی ماموریــت داد علــت افزایــش قیمــت‬ ‫کاالهــای اساســی را پیگیــری کنند و گفــت‪ :‬وزرای‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد کشاورزی توجه‬ ‫ویژه ای به افزایش قیمت های اخیر داشته باشند‪.‬‬ ‫وضعیت اقتصادی برای مردم غیرقابل تحمل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حلمشکالتپیچیده کشور سوپرمن‬ ‫نمی خواهد‪،‬مدیرمی خواهد‬ ‫درخواستابتکار از داوطلبان‬ ‫انتخاباتریاستجمهوری‬ ‫علی الریجانی در صفحه توئیتری خود نوشــت‪ :‬حل مشــکالت پیچیده کشــور سوپرمن نمی خواهد‪،‬‬ ‫مدیر می خواهد‪ .‬کســی که امروز به مردم وعده ی بهشــت می دهد‪ ،‬خالف می گوید؛ اول باید اتش‬ ‫جهنم را خاموش کرد‪.‬‬ ‫معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در توییتر نوشت‪ :‬هر داوطلب ریاست جمهوری اعالم کند چه‬ ‫برنامه ای برای افزایش مشارکت زنان در مدیریت و مقدرات اساسی کشور دارد‪ .‬چند وزیر‪ ،‬معاون‪،‬‬ ‫استاندار و سفیر زن خواهد داشت؟‬ ‫خبر‬ ‫سیدعباسعراقچی‪:‬‬ ‫موضوعات کلیدینیازمندبررسیوتصمیم گیریدر پایتخت هاست‬ ‫رئیــس هیئــت مذاکره کننــده ایرانــی در ویــن‬ ‫گفــت‪ :‬االن در موقعیتی قــرار داریم که می توانیم‬ ‫جمع بندی کلی داشته باشیم‪ .‬چند موضوع کلیدی‬ ‫هســت که باید حل شــود‪ .‬روی بقیه موارد توافق‬ ‫وجود دارد روی متن ها نگارش خوبی صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سید عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر امور‬ ‫کناره گیریجلیلیپرونده‬ ‫سیاسی اش را می بندد ‬ ‫ســعید جلیلــی را خیلی هــا‬ ‫ایــن فعال سیاســی نزدیک‬ ‫به عنــوان نامــزد پوششــی برای‬ ‫بــه علــی الریجانی تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی تلقــی‬ ‫جلیلــی تنهــا در یــک صــورت‬ ‫می کننــد اما خبرها حکایــت از‬ ‫می توانــد ادلــه قابــل دفاعــی‬ ‫ان دارد کــه او تصمیــم دارد تــا‬ ‫برای اینده سیاســی خود داشته‬ ‫منصورحقیقت‬ ‫پور‬ ‫پایــان در انتخابــات بمانــد‪ .‬به‬ ‫باشــد و ان ماندن تا انتهای روز‬ ‫گزارشنامه نیوز‪،‬منصورحقیقت‬ ‫انتخابات اســت بنابراین تاکید‬ ‫پــور‪ ،‬فعــال سیاســی نزدیک به علــی الریجانی جــدی می کنیم کــه اقای جلیلــی به هیچ وجه از‬ ‫درباره ماندن سعید جلیلی تا روز اخر انتخابات صحنه انتخابات کنار نرود و استقبال می کنیم که‬ ‫ریاســت جمهــوری گفت‪ :‬مــردم در ایــران عادل او در مناظرات حرف هایش را بزند و البته پاسخ‬ ‫هستندمی نشینندمناظره هاینامزدهاوسواالت ان حرف ها را هم بشنود تا مردم قضاوت کنند‪.‬‬ ‫و پاس ـخ های ان هــا را می بینند‪ ،‬ســپس قضاوت او ادامه داد‪ :‬ارای سعید جلیلی با سبد رای علی‬ ‫می کنند و بر ان اساس رای می دهند‪.‬‬ ‫الریجانی همپوشــانی ندارد اما برای اینکه او در‬ ‫او با بیان اینکه ما خوشــحال شــدیم ســعید اینده دارای یک موقعیت قابل قبولی باشد‪ ،‬الزم‬ ‫جلیلیکاندیدایانتخاباتریاستجمهوریشد‪ ،‬اســت که تا اخر در عرصه رقابت حاضر باشــد‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬او باید تا اخر در انتخابات بماند و روز ‪ ۲۶‬به عنــوان یک دوســت نیز توصیــه می کنم اینده‬ ‫خرداد استعفا ندهد‪ .‬اگر او روز ‪ ۲۵‬یا ‪ ۲۶‬خرداد سیاســی اش را بــا کناره گیــری از این عرصه خراب‬ ‫یعنی دو‪-‬سه روز مانده به زمان انتخابات اعالم نکند‪ .‬مشاور رئیس مجلس دهم با بیان اینکه تا‬ ‫انصراف کرد و کنار بکشــد‪ ،‬تاریخ مصرف سعید بهامروز هرچهجلیلیحرفزدهیک طرفهبوده‪،‬‬ ‫جلیلیتمام شدهاست؛به عبارت دیگر کناره گیری توضیح داد‪ :‬او تاکنون درجایی ننشسته که وقتی‬ ‫جلیلیپروندهسیاسی اشرامی بندد ‪.‬‬ ‫حرف می زند رقیبش نیز پاسخ دهد‪.‬‬ ‫الریجانیرایاصولگرایانسنتیاست‬ ‫خبر‬ ‫نایب رئیس مجلس گفت‪ ۶ :‬ماه به انتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری باقی مانــده‪ ،‬دولــت بایــد‬ ‫تمهیداتــی می اندیشــید تــا مــردم شــرایط بهتــری‬ ‫داشــته باشند‪ .‬به نظر می رســد دولت همه چیز را‬ ‫رهــا کرده اســت‪ .‬در ادامه جلســه علنی مجلس‪،‬‬ ‫مجیــد نصیرایــی نماینــده طبــس در تذکــری بــه‬ ‫افزایــش افسارگســیخته قیمــت کاالهای اساســی‬ ‫اعتــراض کــرد‪ .‬به گــزارش مهر‪ ،‬او گفــت‪ :‬در طول‬ ‫دو مــاه گذشــته قیمــت کاالهای اساســی افزایش‬ ‫شــدیدی داشــته اســت‪ ،‬قیمت روغن ‪ ۳۵‬درصد‪،‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫خارجــه جمهوری اســامی ایــران عنوان کــرد‪ :‬این‬ ‫نشستی است که بیش از دو هفته مذاکرات برگزار‬ ‫خواهد شد و یک جمع بندی صورت خواهد گرفت‬ ‫تهــا برای مشــورت بــه پایتخت ها‬ ‫و مجــددا هیئ ‬ ‫مراجعهمی کنند‪.‬‬ ‫او درباره دیدارها و نشست های کارگروه ها نیز‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬نشست ها فشرده بود و در همه‬ ‫ســطوح ب هصــورت دوجانبه و چندجانبه نشســت‬ ‫تهــای مختلــف و در ســطوح‬ ‫داشــتیم‪ .‬بیــن هیئ ‬ ‫کارشناســی و در ســطح بنده نشســت داشتیم و در‬ ‫ثهــا تــاش کردیــم دربــاره موضوعاتی‬ ‫طــول بح ‬ ‫کــه مــورد اختــاف اســت بــه جمع بنــدی برســیم‬ ‫و اختالفــات را رفــع کــرده یــا هــر چــه کمتــر کنیم‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت مذاکره کننــده ایرانــی در ویــن اظهار‬ ‫داشت‪ :‬االن در موقعیتی قرار داریم که می توانیم‬ ‫جمع بندی کلی داشته باشیم‪ .‬چند موضوع کلیدی‬ ‫هســت که باید حل شــود‪ .‬روی بقیه موارد توافق‬ ‫وجود دارد روی متن ها نگارش خوبی صورت گرفته‬ ‫اســت و االن موقعــی اســت که یــک رجوع مجدد‬ ‫به پایتخت ها انجام و مشورت های اخر انجام شود‬ ‫و ان شاءاهلل بعدازان مذاکرات را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫ســید محمــود میرلوحــی‪،‬‬ ‫دوقطبی نخواهیم بود و به نظر‬ ‫فعــال سیاســی اصالح طلــب‬ ‫می ایدبایدشاهدچندقطبدر‬ ‫گفت‪:‬طبقانچهشوراینگهبان‬ ‫این انتخابات باشیم‪ .‬این فعال‬ ‫گفته اســت‪ ۴۰ ،‬نفــر از ثبت نام‬ ‫سیاسیاصالح طلبدرپاسخبه‬ ‫کننــدگان سرشــناس هســتند و‬ ‫سوالی مبنی بر اینکه بخشی از‬ ‫محمودمیرلوحی‬ ‫انچــه از قرائــن برمی ایــد‪۴ ،‬‬ ‫جامعه می گوید رای نمی دهد‬ ‫جریــان سیاســی در ایــن دوره‬ ‫و در ایــن دوره از انتخابــات‬ ‫از انتخابــات حضــور دارد‪ .‬بــه گزارش ایلنــا‪ ،‬این شــرکت نمی کند؛ به نظر شــما مردم نگاهشــان‬ ‫فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد‪ :‬یک بخش برای رای دادن به رسانه ها است یا شرایط پیش‬ ‫اصولگرایانسنتیهستند کهارای شانراالریجانی رو و در دقایــق اخــر به پــای صندوق هــای رای‬ ‫نمایندگی می کنــد‪ ،‬یک بخش اصولگرایانی که می ایند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬گمانه زنی بسیار سخت‬ ‫خودشــان را انقالبی معرفی می کنند هســتند و اســت‪ ،‬توجه داشته باشید‪ ،‬اردیبهشت در حال‬ ‫علی الظاهر رایشــان را رئیسی نیابت می کند که اتمام است و ما قرار است وارد ماهی شویم که‬ ‫البتــه بایــد یاداور شــوم قبــل و بعــد او ‪ ۲۵‬نفر از انتخاباتدر انبرگزار می شوداماهنوز ساختار پیدا‬ ‫این جریان ثبت نام کردند که مشخص می شود نکرده ایم‪.‬اویاداور شد‪:‬درگذشتهبه طور مثالسال‬ ‫اصولگرایــان فاصله زیــادی دارد تا بــه فرد واحد ‪۹۲‬جریانوگروه بندی هارادراینزمانشاهدبودیم‬ ‫برایحضور در انتخاباتبرسند‪.‬اینعضوشورای اماامروزمشاهدهمی کنیمتکلیفهیچ چیزیروشن‬ ‫مرکزیحزباتحادملتافزود‪:‬اصالح طلبانهم نیست؛ساختاروارایشجریان هابسیارمبهماست‬ ‫از سوی نهاد اجماع ساز ‪ ۱۴‬نفر را معرفی کرده اند لذا اینکه ایا مردم به پای صندوق های رای می ایند‬ ‫کــه فقط ‪ ۹‬نفرشــان ثبت نــام انجام دادنــد و در یا خیر را به راحتی نمی شود در این زمان پیش بینی‬ ‫حالحاضرهممنتظرهستندتاتائیدصالحیت ها کرد‪.‬اینفعالسیاسیاصالح طلبخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫بیاید و بخش اخر هم جریان متفر قه ای است که دغدغهامروزهمیناست‪،‬نظرسنجی هایمختلف‬ ‫نمی توان انچنا ن نقشی برای شان متصور شد‪ .‬او مرتبــا اســتقبال کــم مــردم را از انتخابات منعکس‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن ‪ ۴‬جریانی که در حــال حاضر وجود می کنــد‪ .‬اگــر یادتان باشــد درگذشــته مشــاهده‬ ‫دارد اگر می خواهند را ‬ ‫ی در سبدشان ریخته شود می کردیمیکبخشقابل توجهیمی گفتندبرای‬ ‫باید جهتشــان را مشــخص کنند و بگویند کدام حضور در انتخاباتتصمیمنگرفته اندامادر حال‬ ‫ســمت هســتند‪ .‬میرلوحی با بیان این که به نظر حاضروضعیتمتفاوتشدهاستوبه صراحت‬ ‫نمی رســد ظــرف یــ ‬ ‫ک الی دو هفتــه اینده تغییر می گوینــد رای نمی دهیم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬تفاوت‬ ‫محسوسی در ارایش جریان ها و ساختار به وجود امروز با گذشته در این است که «رای نمی دهیم»‬ ‫بیایــد گفــت‪ :‬معتقــدم در این انتخابات شــاهد بسیار علنی و گسترده شده است!‬ ‫ارایرئیسیبه زحمت‬ ‫به‪ ۱۰‬میلیون نفر می رسد‬ ‫مهاجــری‪،‬‬ ‫محمــد‬ ‫بعد گرفته می شــود نیــز میزان‬ ‫روزنام هنــگار اصولگــرا‪ ،‬دربــاره‬ ‫مشارکت را با یک شیب مالیم‬ ‫حضــور پرتعــداد کاندیداهــای‬ ‫رو به افزایش نشان خواهد داد‬ ‫جریان اصولگــرا در انتخابات و‬ ‫و هرچــه کــه این شــیب مالیم‬ ‫اینکه سخنگوی شورای وحدت‬ ‫تندترشودوتعدادافرادبیشتری‬ ‫محمدمهاجری‬ ‫و شــورای ائتــاف گفته انــد که‬ ‫بــه ســمت انتخابــات بیاینــد‪،‬‬ ‫از ابراهیــم رئیســی حمایــت‬ ‫مســلما این ارا در سبد رای اقای‬ ‫می کنند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شــورای ائتالف و شورای رئیسی نخواهد بود‪ .‬به نظر می اید که تا نزدیک‬ ‫وحــدت پیــش از ثبت نــام اقــای الریجانــی ‪ ،‬انتخابات و تا یک هفته قبل از ان نتیجه خیلی‬ ‫چنین نظری داشتند؛ اما از روز پنجشنبه به بعد متفــاوت ازانچــه االن وجــود دارد‪ ،‬رخ می دهد‪.‬‬ ‫بح ‬ ‫ثهــای جــدی در هــر دو شــورا در ایــن مورد مهاجــری درباره نامه خود به حداد عادل اظهار‬ ‫وجــود دارد‪ .‬ممکن اســت دیدگاه اکثریت ان ها داشت‪ :‬ان ها زحمت می کشند که یک مهندسی‬ ‫عــوض نشــود اما به هرحــال ان شــدت و حدت اتفاق بیفتد‪ .‬ان ها از انتخابات ‪ ۹۶‬تالششــان را‬ ‫حمایــت از اقــای رئیســی دیگر وجود نــدارد‪ .‬به شروع کرده اند و اکنون چهار سال و نیم است که‬ ‫گــزارش ایلنــا‪ ،‬او افــزود‪ :‬بخشــی قابل توجهی از در حال زحمت کشیدن هستند و طبیعی است‬ ‫ارایی که رئیســی در ســال ‪ ۱۳۹۶‬به دست اورده کــه به دنبال نتیجه باشــند‪ .‬او تاکیــد کرد‪ :‬وقتی‬ ‫بود امروز ریزش خواهد داشت‪ ،‬دلیل ان نیز این اقــای الریجانــی ارایــش سیاســی ان هــا را به هم‬ ‫است که در حال حاضر بر اساس نظرسنجی ها‪ ،‬زده‪ ،‬طبیعی است که در حال حاضر عصبانی تر‬ ‫مشــارکت حدود ‪ ۴۰‬درصد اســت که این رقم تا شــوند و حتــی رفتارهای هیســتریک و عصبی از‬ ‫حــدودی ممکن اســت اغراق امیز نیز باشــد؛ اگر خودشــان نشــان بدهنــد کــه در جهت تخریب‬ ‫مشارکت ‪ ۴۰‬درصدی مردم را بپذیریم که در ان رقیب باشد‪ .‬اقای رئیسی کار خیلی خوبی کردند‬ ‫اقای رئیســی ‪ ۲۳_۲۲‬درصــد رای دارد‪ ،‬درنتیجه و در انتصــاب رئیس ســتاد خودشــان همــه را به‬ ‫ارای او به زحمت به‪ ۱۰‬میلیون نفر خواهد رسید‪ .‬پرهیز از تخریب دعوت کردند‪ ،‬اما احتماال این‬ ‫ایــن روزنامه نــگار اصولگرا خاطرنشــان کــرد‪ :‬در توصیه ایشان توسط افرادی که احساس تکلیف‬ ‫شــرایط فعلــی حتی اگــر فرض کنیم رئیســی دو شــرعی می کنند تا طــرف مقابل را تخریب کنند‬ ‫برابر میزان نظرســنجی کــه االن وجــود دارد رای خیلی جدی گرفته نمی شود‪ .‬از ماه ها پیش این‬ ‫داشــته باشــد و رای جلیلــی و دیگــران را نیــز بــه تخریب هاشروع شدهوادامهخواهدداشت‪.‬این‬ ‫ســبد او بریزیم‪ ،‬حداکثر می تواند ‪ ۱۰‬میلیون رای تحلیلگرمسائلسیاسیدربارهاینکهرئیسیاعالم‬ ‫بیاورد‪ .‬او با بیان اینکه البته در جبهه اصولگرایان کــرده کــه به طور مســتقل وارد انتخابات شــده‪،‬‬ ‫الریجانی نیز وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قطعا سبد یاداور شد‪ :‬برخی فکر می کنند که احزاب نجس‬ ‫رای الریجانی شامل بخشی از اراء اقای رئیسی‪ ،‬هستند و وابستگی به جناح های سیاسی باعث‬ ‫بخشــی از ارای اصولگرایــان معتدل‪ ،‬بخشــی از نجاســت ان ها می شود‪ .‬احزاب را منکوب کرده‬ ‫ارای اصالح طلبان معتدل و همچنین بخشی از و بد می دانند‪ ،‬درحالی که این چنین نیست و اگر‬ ‫اراء خاکســتری که تابه حال حاضر به حضور در کسی وابستگی حزبی خودش را اشکار کند‪ ،‬هم‬ ‫انتخاباتنبودندخواهدبود‪.‬‬ ‫خودش را پاسخگو می کند و هم به اعتبار سیاسی‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نظرســنجی هایی کــه از این به خودشمی افزاید‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫واگذاری سرخ ابی ها تا قبل از پایان دولت‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و‬ ‫محــل ایــن ســازمان برگــزار تــا‬ ‫دارایــی گفــت‪ :‬دو باشــگاه‬ ‫تحــوالت بــازار ســرمایه را بــه‬ ‫پرســپولیس و اســتقالل امــاده‬ ‫صــورت میدانی بررســی کنند‪.‬‬ ‫واگذاری اســت و تــاش داریم‬ ‫وزیر اقتصاد تاکید کــرد‪ :‬درباره‬ ‫در ایــن دولت انجام شــود‪ .‬به‬ ‫تمامــی جوانب بــازار ســرمایه‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬فرهاد دژپسند در‬ ‫بایــد بــه صــورت تشــریحی و‬ ‫حاشیه نشست خود با اعضای‬ ‫مفصــل بحث شــود‪ ،‬زیــرا طی‬ ‫کمیســیون اقتصادی گفت‪ :‬اگر هیئت واگذاری سال گذشته اتفاقات مختلفی در این بازار اتفاق‬ ‫دو نکته اعالمی سازمان بورس را برطرف کرد‪ ،‬افتــاده و بایــد علل بروز رویدادهــا در هر یک از‬ ‫ایــن دو باشــگاه امــاده واگذاری اســت و تالش مقاطع زمانی بررسی شود و راهکارهای سازمان‬ ‫داریــم در ایــن دولــت انجــام شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬بــورس‪ ،‬وزارت اقتصاد و دولــت درباره ان مورد‬ ‫برای پاســخ به ســواالت تعدادی از نمایندگان توجــه قرار بگیرد‪ .‬زیرســاخت های بــازار بورس‬ ‫در حوز ههــای مالیــات‪ ،‬گمرک‪ ،‬اموال تملیکی‪ ،‬امــروز تحول اساســی پیدا کــرده و قابلیت های‬ ‫بــازار ســرمایه‪ ،‬مناطــق ازاد و … در این جلســه ان گســترده شده است‪ .‬دژپســند در ادامه و در‬ ‫حضور یافتم‪ .‬ســواالت و ارائه پاس ـخ ها در این پاسخ به سوالی درباره بررسی موضوع واگذاری‬ ‫جلسه در یک روند منطقی مطرح و نمایندگان پرســپولیس و اســتقالل به بخــش خصوصی در‬ ‫نســبت به پاسخ برخی ســواالت قانع شدند و کمیســیون اصل نودم مجلس نیز‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫درباره دیگر سواالت هم با توجه به محدودیت واگــذاری این دو باشــگاه مالزماتــی دارد و باید‬ ‫بعدا ارائه و برای ارائه در بازار بورس استانداردهای مورد نظر‬ ‫زمانی مقرر شد‪ ،‬اطالعات تکمیلی ً‬ ‫جلساتبرگزار شود‪.‬سواالتنمایندگانمجلس بورس را به دســت بیاورد و یک فرایند طوالنی‬ ‫یهــای بازار‬ ‫در حقیقت بیان مواضع مردم از زبان وکالیشان بــرای تطبیــق شــرایط ان با نیازمند ‬ ‫اســت و ما هم توضیحات الزم را ارائه کردیم‪ .‬سرمایه وجود دارد و اکنون این موضوع مراحل‬ ‫دژپســند با اشاره به بررسی بازار سرمایه در این پایانــی خود را طی می کند‪ .‬از ســوی دیگر باید‬ ‫نشست اظهار کرد‪ :‬بعد از بررسی موضوع بازار درباره واگذاری باشگاه های بزرگ ورزشی مانند‬ ‫سرمایه مقرر شد‪ ،‬نماینده سوال کننده جلسه ای استقاللوپرسپولیستمامجوانبسنجیدهشود‬ ‫را بــا رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در و این موضوع مراحل اخر خود را طی می کند‪.‬‬ ‫توافق هایتجاریجدیدایران‬ ‫در راه است‬ ‫رئیــس ســازمان توســعه تجــارت می گویــد‬ ‫ایــران اماده اســت توافق های تجــاری جدیدی‬ ‫را با کشورهای حاضر در منطقه نهایی کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬حمیدزادبوم در دومین همایش‬ ‫ملــی چش ـم انداز اقتصــادی صنایــع پالســتیک‬ ‫در ایــران ‪ ۱۴۰۰‬اظهــار کــرد‪ :‬امروز در بســیاری از‬ ‫کشــورهای جهــان‪ ،‬هــم پیونــدی در بازارهــای‬ ‫اقتصادی اهمیت ویژه ای در مسیر افزایش حجم‬ ‫تجارت دارد و هم ایران نیز باید از این ظرفیت‬ ‫استفاده کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در سال های گذشته‬ ‫تهــای تجــاری ایران‬ ‫یکــی از اصلی تریــن اولوی ‬ ‫استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه‬ ‫بــوده و امارهــا نیــز نشــان می دهــد کــه بخش‬ ‫مهمــی از صــادرات ایران به کشــورهای منطقه‬ ‫ارسال شده و باید این روند گسترش یابد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان توسعه تجارت با اشاره به نهایی شدن‬ ‫توافق عضویت ایران در اوراســیا‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫از ســال ‪ ١٣٩٤‬کار خــود را بــرای حضــور در این‬ ‫اتحادیــه اغــاز کردیم کــه خوشــبختانه در ابان‬ ‫‪ ١٣٩٨‬عضویــت مــا رســما اغاز شــد‪ .‬این اولین‬ ‫موافقت نامهتجاریایرانبایکاتحادیهتجاری‬ ‫است و می تواند راهگشای ما برای نهایی کردن‬ ‫توافقات رســمی و اتحادی ههــای تجاری جدید‬ ‫در میان کشــورهای همســایه و منطقه اســت‪.‬‬ ‫زادبوم ادامه داد‪ :‬ایران در ســال های گذشــته با‬ ‫کشورهای همسایه مانند ترکیه‪ ،‬پاکستان‪ ،‬هند‬ ‫و دیگر کشورها روابط تجاری و توافق نامه های‬ ‫دوجانبه داشته و حضور در اتحادهای اقتصادی‬ ‫یک اولویت جدی برای ما به شمار می رود‪ .‬پس‬ ‫از عضویت ایران در اوراسیا میزان صادرات به این‬ ‫کشورها افزایش یافته اما هنوز بسیار ناچیز است‬ ‫و نیــاز به تقویت خواهد داشــت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه از سال ‪ ۱۴۰۱‬تجارت ایران و اوراسیا به‬ ‫یشــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫تجارت ازاد تبدیل م ‬ ‫سال های گذشته برای تنظیم بازار تصمیماتی‬ ‫گرفتــه شــد کــه بعضــا در مســیر صــادرات مــا‬ ‫مشــکل افرین شــدند‪ .‬بــرای انکــه مــا بتوانیم‬ ‫تجــارت ازاد را با کشــورهای منطقه گســترش‬ ‫دهیــم‪ ،‬نیــاز بــه کاهــش مشــکالت داخلی و‬ ‫ثبات در تصمیم گیری ها خواهیم داشت‪.‬‬ ‫امضایتفاهم نامهسرمایه گذاریوزارت‬ ‫صنعت و‪ ۵‬شرکت‬ ‫معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اعال م کــرد‪ :‬دومیــن مرحله از‬ ‫طــرح «اقتصــاد مقاومتی با شــرکت های برتر» با‬ ‫امضای تفاهم نامه بین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و پنج شرکت بزرگ تولیدی اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪« ،‬ســعید زرندی» با بیان اینکه‬ ‫تفاهم نامه ها ‪ ۱۰۰‬طرح و موضوع سرمایه گذاری‬ ‫یشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در گام دوم از اجــرای‬ ‫را شــامل م ‬ ‫طــرح اقتصــاد مقاومتــی بــا شــرکت های برتــر‪،‬‬ ‫شــرکت های ملــی صنایــع مــس ایــران‪ ،‬شــرکت‬ ‫معدنــی و صنعتــی گل گهــر‪ ،‬گــروه صنعتــی زر‪،‬‬ ‫شــرکت ایران رادیاتور و شــرکت ســنگ اهن گهر‬ ‫زمین حضور خواهند داشــت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ایــن تفاهم نامه ها امروز با حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬استانداران‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫شــورای اســامی و مســئوالن دســتگاه قضایــی‬ ‫امضا خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬این سرمایه گذاری ها در‬ ‫بخش هایمعدنوصنایعمعدنی‪،‬لوازم خانگی‬ ‫و صنایــع غذایــی انجــام خواهد شــد‪ .‬زرندی با‬ ‫اشــاره بــه اینکه در مرحله نخســت اجــرای این‬ ‫طرح با حضور پنج شــرکت در قالب ‪ ۶۲‬پروژه و‬ ‫با سرمایه گذاری بیش از ‪ ۱۵۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اســفندماه ‪ ۹۹‬تفاهم همکاری امضا شــد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬شــرکت های معدنــی و صنعتــی چادرملو‪،‬‬ ‫شــیرین عســل‪ ،‬الومینیوم المهدی‪ ،‬ماشین سازی‬ ‫اراک و نفــت ســپاهان تفاهم نامه های همکاری‬ ‫بــا موضوعات معــدن و صنایع معدنی‪ ،‬صنایع‬ ‫نســازی‪ ،‬صنایــع غذایــی بــا‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬ماشی ‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت امضا کردند‪.‬‬ ‫معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت بــا بیان‬ ‫اینکــه شــرکت برتــر تولیدی کشــور در ســال ‪۹۹‬‬ ‫شناسایی و رتبه بندی شد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح اقتصاد‬ ‫مقاومتــی با شــرکت های برتر با هدف توســعه‬ ‫سرمایه گذاری و استفاده از توان شرک های بزرگ‬ ‫یشــود‪ .‬وی همچنین تصریــح کرد‪ :‬باید‬ ‫اجرا م ‬ ‫موضوع توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید به‬ ‫عنوان مهم ترین راهبرد اقتصاد ایران تبدیل شود‬ ‫و همه ظرفیت ها در این خصوص فعال شــود‪.‬‬ ‫زرنــدی تاکید کرد‪ :‬مد لهــای جدیدی در بخش‬ ‫ســرمایه گذاری تعریف شــده که طــرح «اقتصاد‬ ‫مقاومتــی بــا شــرکت های برتــر» یکــی از ا نهــا‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬طــرح اقتصاد مقاومتی‬ ‫با شــرکت های برتــر از طرح های ابتــکاری وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در راســتای تقویت‬ ‫رفتارهای کارافرینانه است که به منظور حمایت‬ ‫از تولیدوهدایتسرمایه هابهاینبخشمولدبه‬ ‫اجرا درامده است‪.‬‬ ‫وجود‪ ۵‬هزار پروانه استخراج معدنی‬ ‫غیرفعالدر کشور‬ ‫رئیسسازماننظام مهندسیمعدن گفت‪۱۱:‬‬ ‫هزار پروانه استخراج معدنی در کشور وجود دارد‬ ‫کهحدود‪ ۶‬هزار موردان هافعالوبقیهغیرفعال‬ ‫است‪ .‬به گزارش روز چهارشنبه ایرنا‪ ،‬ایین طرح‬ ‫ازادســازی ‪ ۶‬هــزار محــدوده و معــدن غیرفعــال‬ ‫کشــور در هفت ـه ای کــه گذشــت بــا حضــور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬روســای سازمان های‬ ‫صنعتاستانیوتشکل هایبخشخصوصیبه‬ ‫صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در پایان ایین‪ ،‬دســتور برگزاری‬ ‫مزایــده عمومی واگــذاری حــدود ‪ ۶‬هزار معدن‬ ‫و محــدوده حبس شــده را که بزرگ ترین مزایده‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬صــادر کــرد‪ .‬در این زمینــه‪« ،‬تقی‬ ‫نبئی» رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران‬ ‫در گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬از امار یاد شده حدود‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬فقره ان مربوط به محدوده های‬ ‫معدنی اســت کــه وجود ذخایــر و اثار معدنی‬ ‫در ا نهــا محتمــل بــوده‪ ،‬امــا هنــوز پروان ـه ای‬ ‫برای ان ها صادر نشــده اســت و مثال در گذشته‬ ‫افــراد برای اخذ پروانه از این محدوده ها اقدام‬ ‫کرده اند اما به هر دلیل موفق نشدند و پروانه ای‬ ‫صادر نشده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1073‬‬ ‫متوسط قیمت مسکن در پایتخت ‪ 29/3‬میلیون تومان است‬ ‫بازار داغ اپارتمان های‪ ۶۰‬متری در تهران‬ ‫متوسط قیمت یک اپارتمان ‪ ۶۰‬متری در تهران‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۷۷۸‬میلیــون تومان اســت اما در‬ ‫‪ ۱۵‬منطقه از پایتخت میانگین قیمت این متراژ از‬ ‫اپارتمان ها کمتر از متوسط شهر است؛ به طوری که‬ ‫نرخ فروش اپارتمان ‪ ۶۰‬متری در منطقه ‪ ۱۸‬به طور‬ ‫متوسط ‪ ۷۳۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طبق امار یک سامانه ملکی‬ ‫در اســفندماه ‪ ۱۳۹۹‬متوسط قیمت خانه های ‪۶۰‬‬ ‫متــری در شــهر تهران یک میلیــارد و ‪ ۷۷۸‬میلیون‬ ‫تومان بوده است اما فقط در هفت منطقه شامل‬ ‫تهــا باالتــر از‬ ‫مناطــق ‪ ۱‬تــا ‪ ۶‬و منطقــه ‪ ۲۲‬قیم ‬ ‫متوسط پایتخت اســت‪ .‬دراین بین واحدهای ‪۶۰‬‬ ‫متری در منطقه یک با متوســط قیمت ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۴۸‬میلیون تومان باالترین نرخ و اپارتمان های‬ ‫‪ ۶۰‬متــری واقــع در منطقــه ‪ ۱۸‬با میانگین قیمت‬ ‫‪ ۷۳۰‬میلیون تومان پایین ترین میانگین قیمت در‬ ‫شهر تهران را دارند‪.‬‬ ‫در منطقــه ‪ ۷‬میانگیــن قیمــت واحدهــای ‪۶۰‬‬ ‫متری یک میلیارد و ‪ ۶۴۷‬میلیون تومان‪ ،‬در منطقه‬ ‫‪ ۸‬متوسط قیمت این متراژ از خانه ها یک میلیارد و‬ ‫‪ ۵۲۲‬میلیون تومان‪ ،‬منطقه ‪ ۹‬یک میلیارد و ‪۲۵۳‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬منطقه‪ ۱۰‬یک میلیارد و‪ ۱۵۹‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬منطقــه ‪ ۱۱‬یــک میلیــارد و ‪ ۲۳۵‬میلیــون‬ ‫تومــان‪ ،‬منطقــه ‪ ۱۲‬بالــغ بر ‪ ۹۶۸‬میلیــون تومان‪،‬‬ ‫منطقــه ‪ ۱۳‬یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۸‬میلیــون تومــان‪،‬‬ ‫منطقــه ‪ ۱۴‬یــک میلیــارد و ‪ ۲۵۸‬میلیــون تومــان‪،‬‬ ‫منطقــه ‪ ۱۵‬به میزان ‪ ۸۹۲‬میلیون تومان‪ ،‬منطقه‬ ‫‪ ۱۶‬یــک میلیارد و یک میلیــون تومان‪ ،‬منطقه ‪۱۷‬‬ ‫بالــغ بر ‪ ۸۶۲‬میلیون تومان‪ ،‬منطقه ‪ ۱۸‬به میزان‬ ‫‪ ۷۳۰‬میلیون تومان‪ ،‬منطقه ‪ ۱۹‬مبلغ ‪ ۹۴۲‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬منطقــه ‪ ۲۰‬یــک میلیــارد و ‪ ۶۸‬میلیــون‬ ‫تومــان‪ ،‬منطقــه ‪ ۲۱‬یــک میلیــارد و ‪ ۳۵۷‬میلیــون‬ ‫تومان است‪.‬از سوی دیگر واحدهای ‪ ۶۰‬متری در‬ ‫هفت منطقه شامل منطقه یک با متوسط قیمت‬ ‫‪ ۳‬میلیــارد و ‪ ۴۴۸‬میلیــون تومــان‪ ،‬منطقــه ‪ ۲‬بــه‬ ‫میزان ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۱۱‬میلیون تومان‪ ،‬منطقه ‪ ۳‬به‬ ‫مبلغ ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۱۴۶‬میلیون تومان‪ ،‬منطقه ‪ ۴‬به‬ ‫مبلغ ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۲‬میلیون تومان‪ ،‬منطقه ‪ ۵‬به‬ ‫میزان ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۱۸‬میلیون تومان‪ ،‬منطقه ‪ ۶‬به‬ ‫مبلغ ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۸۷‬میلیون تومان و منطقه ‪۲۲‬‬ ‫به مبلغ ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۵‬میلیون تومان در اسفندماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬فروخته شده اند‪.‬‬ ‫واحدهای ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬متر در فروردین ‪ ۱۴۰۰‬رتبه‬ ‫اول از نظر تعداد معامالت مسکن شهر تهران با‬ ‫‪ ۱۵.۷‬درصد به خود اختصاص دادند‪ .‬واحدهای‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬متر با ‪ ۱۴.۳‬درصد رتبه دوم و خانه های‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬متــر بــا ‪ ۱۲.۴‬درصــد از کل معامالت در‬ ‫جایگاه سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بــازار مســکن شــهر تهران ایــن روزهــا به ثبات‬ ‫قیمتی رسیده که عوامل مختلفی از جمله کاهش‬ ‫نــرخ‪ ،‬احیــای برجــام و در پیــش بــودن انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری در ارامش بازار موثر بوده است‪.‬‬ ‫نتایــج به دســت امده از یک پژوهــش درباره بازار‬ ‫مسکن شهر تهران که ‪ ۱۶‬شاخص را مورد ارزیابی‬ ‫قرار داده‪ ،‬نشان می دهد که در سال های ‪۹۸ ،۹۷‬‬ ‫و‪ ۹۹‬بیشترین و مداوم ترین افزایش قیمت مسکن‬ ‫در ‪ ۳۰‬سال اخیر رقم خورده و احتمال اینکه قیمت‬ ‫واقعی مسکن در باالترین سطح خود باشد بسیار‬ ‫زیاد اســت؛ بنابراین احتماال در ســال جاری روند‬ ‫تثبیــت قیمــت مســکن که بــا توجــه به تــورم به‬ ‫معنای کاهش قیمت واقعی است اغاز می شود‪.‬‬ ‫در دومیــن مــاه از ســال ‪ ۱۴۰۰‬هم زمانــی چنــد‬ ‫عامل باعث ایجاد روند نزولی در بازار مسکن شده‬ ‫اســت‪ .‬کاهش انتظارات تورمی‪ ،‬افت قیمت ارز‪،‬‬ ‫مالیاتخانه های خالی‪،‬امیدواریبهاحیایبرجام‬ ‫و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬جو‬ ‫باثباتی در بازارهای ارز‪ ،‬طال و مسکن ایجاد کرده‬ ‫اســت؛ به طوری که برخالف ماه های اردیبهشــت‬ ‫سال های گذشته خبری از افزایش قیمت نیست‪.‬‬ ‫فرشــید پور حاجت ـ کارشــناس بازار مســکن ـ‬ ‫درباره پیش بینی این بازار در سال ‪ ۱۴۰۰‬می گوید‪:‬‬ ‫معامــات در ماه های اینــده افزایش می یابد‪ .‬اگر‬ ‫واکسیناســیون کرونــا که هــم اکنون در حــال اجرا‬ ‫اســت رخ دهــد و محدودیت های عبــور و مرور و‬ ‫یتــوان اوضــاع بازار‬ ‫اصناف برداشــته شــود بهتر م ‬ ‫مســکن را رصد کرد؛ اما مشاهدات میدانی نشان‬ ‫یبــرد و‬ ‫می دهــد بــازار در ثبــات کامــل بــه ســر م ‬ ‫قیمت ها افزایش نداشته است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گــوش مــردم از حرف ها و‬ ‫وعده ها مبنی بر کاهش قیمت مســکن‪ ،‬پر شــده‬ ‫اســت افزود‪ :‬همــه متقاضیان‪ ،‬بدیهیــات اقتصاد‬ ‫کشــور مثــل رشــد بیــش از ‪ ۴۰۰‬درصدی نــرخ ارز و‬ ‫رشــد بیش از ‪ ۶۰۰‬درصدی قیمت طال را می دانند‬ ‫و لمس کرده اند؛ بنابراین مجاب شده اند که هم‬ ‫اکنون مسکن مورد نظر خود را خریداری کنند‪ .‬به‬ ‫نظر من مســئوالن وزارت راه و شهرسازی نباید بر‬ ‫اساس سیاس ـت های دستوری یا وعده کاهش ‪۲۵‬‬ ‫درصــدی قیمت مســکن‪ ،‬شــرایط بــازار را که تازه‬ ‫دارد جان می گیرد به هم بزنند‪.‬‬ ‫همچنین ابوالحسن میرعمادی ـ کارشناس بازار‬ ‫مسکنـمی گوید‪:‬بجزمناطقشمالی کهتکلیفشان‬ ‫مشــخص اســت ســال جــاری در مناطــق میانی و‬ ‫جنوبی‪ ،‬سال تعدیل قیمت مسکن خواهد بود؛‬ ‫تهــا حباب گونــه افزایش یافتــه و برای‬ ‫زیــرا قیم ‬ ‫اینکــه بــازار به حــدی از منطق برســد باید نرخ ها‬ ‫متعادل شود‪ .‬احیای برجام نیز می تواند به ارامش‬ ‫همه بازارها از جمله بازار مسکن کمک کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاالهای اساسی که نم می کشند ولی گران می شوند‬ ‫بیش از ‪ 5/8‬میلیون تن کاالی اساسی مورد نیاز‬ ‫مردم در حال حاضر در گمرک و بنادر دپو شده و‬ ‫حتی در مواردی در استانه فساد به دلیل ماندگاری‬ ‫زیــاد در شــرایط خــاص اب و هوایــی بنــادر قــرار‬ ‫می گیرد ولی ترخیص ان با اماواگر مواجه است و‬ ‫در همین اوضاع‪ ،‬تصمیم های وزارت صمت برای‬ ‫گرانی کاالهای اساسی در صدر اخبار رسانه ها قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بــا وجــود شــرایط ســخت‬ ‫تحریمی در سال های گذشــته و موانع ورود کاال‪،‬‬ ‫امارهای اعالمی از ســوی گمرک ایران نشــان داده‬ ‫که همواره حجم باالیی از کاالها از جمله کاالی‬ ‫اساســی وارد گمرک و بنادر شــده و ضمن ورود به‬ ‫کشــور بخــش زیادی هــم در انبارها می ماند که یا‬ ‫رسوب کرده یا ترخیص ان به دلیل موانع و یا عدم‬ ‫هماهنگی های داخلی به کندی صورت می گیرد؛‬ ‫موضوعــی کــه بارهــا از ســوی تجــار یــا مســئوالن‬ ‫مربوطه در گمرک مورد اشاره بوده است‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان دپــوی‬ ‫کاالها شــاهد ان هســتیم که گاها همــان کاالیی‬ ‫که در گمرک مانده و با مشــکلی از ســوی یکی از‬ ‫دســتگاه های امر تجارت و واردات از جمله بانک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬وزارت صمــت‪ ،‬ســازمان ملــی اســتاندار‪،‬‬ ‫وزارت بهداشــت و یــا گمــرک مواجــه اســت‪ ،‬در‬ ‫داخــل بــه دلیل کمبود گران شــده یا بــرای تامین‬ ‫خـــبر‬ ‫یشــود‪ ،‬روندی‬ ‫فهــای طوالنی تشــکیل م ‬ ‫ان ص ‬ ‫کــه بــه نظــر می رســد دیگــر تحریــم در ان ســهم‬ ‫چندانی ندارد و بیشــتر درگیر بروکراس ـی ها و عدم‬ ‫هماهنگی های داخلی در ترخیص و توزیع است‪.‬‬ ‫بررســی وضعیــت واردات کاالهای اساســی و‬ ‫میزان دپوی ان در ســال جاری نشــان می دهد که‬ ‫نمــاه ‪ ۱۰‬میلیــون و ‪ ۳۴۳‬هــزار تــن کاال‬ ‫در فروردی ‬ ‫به ارزش پنج میلیارد و ‪ ۷۶۲‬میلیون دالر بین ایران‬ ‫و شرکای تجاری ان مبادله شده که در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫و از حیث ارزش ‪ ۶۲.۵‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫دراین بین ‪ ۲۵‬قلم کاالی اساسی نیز وارد شده‬ ‫که در مجموع یک میلیــون و ‪ ۳۲۶‬هزار و ‪ ۶۱۵‬تن‬ ‫بــه ارزش ‪ ۸۵۶‬میلیــون و ‪ ۶۰۹‬هــزار و ‪ ۷۳۹‬دالر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫امــا اینکــه در جریــان واردات حجــم دپــوی‬ ‫کاال چقــدر اســت‪ ،‬اخریــن وضعیــت کاالهــای‬ ‫اساسی در گمرک و بنادر نشان می دهد که تا ‪۲۶‬‬ ‫اردیبهش ـت ماه مجمــوع کاالهای اساســی شــامل‬ ‫موجودی و انچه در شناورهای پای اسکله و منتظر‬ ‫در لنگــرگاه وجــود دارد بــه بیــش از ‪ 5/8‬میلیــون‬ ‫تــن می رســد کــه در قیــاس بــا نیمــه فروردین ماه‬ ‫یک میلیون تن بر این دپو افزوده شده است‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه حــدود ‪ 4/5‬میلیون‬ ‫تــن از ان در شــش قلــم کاالی اساســی در گمــرک‬ ‫و بنادر دپو شــده و بیش از ‪ 1/2‬میلیون تن نیز در‬ ‫شناورهایی است که این کاالها را حمل کرده و به‬ ‫سمت بنادر امده است؛ به طوری که ‪ ۱۵‬شناور کنار‬ ‫اســکله و در حال تخلیه کاالهای اساســی هستند‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۴۰۵‬هزار تن کاال شــامل جــو‪ ،‬ذرت‪،‬‬ ‫دان ههــای روغنی‪ ،‬گندم‪ ،‬روغــن و برنج را با خود‬ ‫حمــل کردنــد‪ .‬همچنیــن ‪ ۲۲‬فروند شــناور حاوی‬ ‫‪ ۸۳۱‬هــزار تــن کاالی اساســی شــامل جــو‪ ،‬ذرت‪،‬‬ ‫گندم‪ ،‬سویا‪ ،‬دانه های روغنی و حبوبات در لنگرگاه‬ ‫منتظرهستند‪.‬‬ ‫از ‪ ۴.۵‬میلیــون تــن کاالی دپــو شــده نیــز در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۱۲۴.۴‬هــزار تن گنــدم‪ ۱.۹ ،‬میلیون‬ ‫تــن ذرت‪ ۷۵۰.۹ ،‬هــزار تن جو‪ ۶۶۴.۷ ،‬هزار تن‬ ‫سویا‪ ۳۹.۱ ،‬هزار تن برنج‪ ۲۶۰.۷ ،‬هزار تن شکر‪،‬‬ ‫‪ ۴۲۵.۵‬هــزار تــن روغــن خــام و ‪ ۳۲۲.۶‬هزار تن‬ ‫دانه های روغنی در بنادر قرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن ‪ ۵.۸‬میلیــون تــن مانــده در گمــرک کــه‬ ‫البتــه بخشــی در چرخــه ترخیــص قــرار دارد اما با‬ ‫این روال دپوی ان کاهشــی نیســت‪ ،‬عمدتا با ارز‬ ‫یشــوند که در بین ان ها‬ ‫ترجیحی تامین و وارد م ‬ ‫اغلــب کاالهای مربوط به نهاده های تولید دام و‬ ‫طیــور قــرار دارد و یا بخش دیگر را روغن تشــکیل‬ ‫یکــه ایــن کاالهــا اغلــب در بازار‬ ‫می دهــد‪ ،‬درحال ‬ ‫داخل کشــور با افزایش قیمت و حتی در مواردی‬ ‫کمبود مواجه اســت و صف های طوالنی برای ان‬ ‫تشکیل می شود و در چند روز گذشته نیز بازار بارها‬ ‫شاهد اعالم افزایش قیمت در برخی اقالم اساسی‬ ‫از جمله روغن و شکر از سوی وزارت صمت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مــورد ترخیــص ایــن کاالها عمــده مانع به‬ ‫تامیــن ارز بــر مــی گرد که این موضــوع تا حدودی‬ ‫در ســال گذشــته و بــا مصوبــات ســتاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت رفع شــده بود و در اهم ان برای‬ ‫صــدور اعالمیه اعتبــاری ارز و ترخیص ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫تصمیم گیــری شــد و در دســتور کار بــود ولــی در‬ ‫اسفندماه دیگر ترخیص ‪ ۹۰‬درصدی از سوی وزارت‬ ‫صمت تمدید نشد‪.‬‬ ‫در همین رابطه و با انباشــت بیشــتر کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬اخیرا در جلسه معاونت اقتصادی دولت‬ ‫بــا دســتگاه های مربوطه در حوزه تجــارت جریان‬ ‫کندی و دپوی باالی کاالهای اساسی مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت و در پیشنهادات ارائه شده برای تسریع‬ ‫ترخیــص موضــوع تمدیــد ترخیــص ‪ ۹۰‬درصدی و‬ ‫همچنین تسریع تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفت کــه این پیشــنهادات به‬ ‫تائید رئیس جمهور رسید و از دو هفته گذشته باید‬ ‫دستگاه های مربوطه نسبت به صدور این مجوزها‬ ‫اقدام می کردند؛ اما ظاهرا هنوز همکاری از سوی‬ ‫دســتگاه ها صــورت نگرفتــه و ترخیــص کاالهــای‬ ‫اساسی تسریع نشده است‪.‬‬ ‫هم زمانباسراسر کشور در اصفهانصورت گرفت‬ ‫ایجاد‪ 220‬هزار شغلبنیادبرکتدر سال‪99‬‬ ‫ایین شکرانه ایجاد ‪ 220‬هزار شغل بنیاد برکت‬ ‫در سال ‪ 99‬و اعالم ایجاد ‪ 270‬هزار شغل در سال‬ ‫‪ 1400‬هم زمــان با سراســر کشــور در اصفهان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مدیرکل ستاد اجرایی‬ ‫فرمــان امــام (ره) در اســتان اصفهــان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫تعداد اشــتغال در ده استان کشور انجام می شود‬ ‫که استان اصفهان نیز با یک طرح در این ایین که‬ ‫به صورت مجازی برگزار شد حضور داشته است‪.‬‬ ‫تورجحاجیرحیمیانافزود‪:‬طرحاشتغال زایی‬ ‫که در اصفهان کلید خورد در شهرک صنعتی شهرضا‬ ‫واقع شده که طرحی تولید انواع فرو الیاژها (فرو‬ ‫منگنز فرو ســیلکو منگنز و فرو ســیلیس) است این‬ ‫تولیدات مورد نیاز صنعت فوالد هستند که به ازای‬ ‫تولید هر تن فوالد نیاز به ‪ 6/6‬کیلوگرم فرو منگنز و‬ ‫‪ 5/1‬کیلوگرم فرو سیلکو منگنز است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا افتتاح این کارخانه تولیدی‬ ‫اشتغال مستقیم برای‪ 15‬نفر و اشتغال غیرمستقیم‬ ‫برای ‪ 80‬نفر فراهم شده است‪.‬‬ ‫حاجــی رحیمیان عنوان کــرد‪ :‬بــرای راه اندازی‬ ‫این کارخانه بیش از ‪ 10‬میلیارد سرمایه الزم داشت‬ ‫کــه بنیــاد برکــت ‪ 3‬میلیــارد ســرمایه گذاری در این‬ ‫کارخانه را تامین کرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪ :‬بنیاد برکت به عنوان نماینده‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) در راســتای‬ ‫خدمت رســانی به مناطق محروم ماموریت ویژه‬ ‫دارد‪ ،‬هدف اصلی این بنیاد توانمندی اقتصادی‪،‬‬ ‫توســعه کارافرینــی و اشــتغال زایی و کمــک بــه‬ ‫ابادانــی و توســعه فضاهــای اموزشــی فرهنگی و‬ ‫مذهبــی اســت‪ .‬ارائه خدمات حمایتــی و درمانی‬ ‫به مناطق محروم در سراســر کشــور یکــی دیگر از‬ ‫اهداف پیش رو است‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) در‬ ‫اســتان اصفهــان بــا بیان اینکه در ســال گذشــته با‬ ‫ایجــاد ‪ 30‬طــرح اقتصادی ‪ 8‬هزار و ‪ 495‬اشــتغال‬ ‫داشــته ایم و امیدواریــم در ســال جدید بتوانیم ‪10‬‬ ‫هزار و ‪ 570‬شغل ایجاد کنیم عنوان کرد‪ :‬در استان‬ ‫اصفهان با مشــارکت در توانمندســازی اقتصادی‪،‬‬ ‫توسعه کارافرینی و اشتغال زایی تاکنون با ظرفیت‬ ‫اشــتغال ‪ 14‬هــزار و ‪ 483‬نفر ســرمایه گذاری ‪470‬‬ ‫میلیــارد تومانی داشــته کــه این اشــتغال ها بنگاه‬ ‫محــور‪ ،‬اجتماع محور و تســهیالت کارگاهی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حاجــی رحیمیــان ادامــه داد‪ :‬مجمــوع اورده‬ ‫بنیاد برکت در استان اصفهان ‪ 572‬میلیارد و ‪200‬‬ ‫میلیون تومان بوده است که در حوزه توانمندسازی‬ ‫و اشتغال ‪ 467‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون تومان بوده‬ ‫است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در حوزه ساخت مدارس ‪81‬‬ ‫میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان و ساخت مساجد یک‬ ‫میلیارد و ‪ 100‬میلیون تومان و اجرا سایر پروژه های‬ ‫زیربنایــی ‪ 15‬میلیــارد تومــان‪ ،‬ســاخت مســکن‬ ‫محرومان ‪ 5‬میلیارد و ‪ 300‬میلیون تومان و خدمات‬ ‫حمایتی و درمانی از ایتام یک میلیارد و ‪ 500‬میلیون‬ ‫تومــان بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه در نقاط‬ ‫محروم برای ســال ‪ 1400‬طرح های ویژه ای در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫‪ ۲۰۰‬معدن دیگر امسال‬ ‫احیا می شود‬ ‫مســئول تازه منصوب شــده طرح احیا‪ ،‬فعا لســازی‬ ‫ک مقیاس‪ ،‬ضمن اشاره به ‪۴۷۰‬‬ ‫و توسعه معادن کوچ ‬ ‫معدن احیا و فعال ســازی شــده از ابتدای طرح احیاء و‬ ‫فعال ســازی معــادن کوچــک مقایــس از در برنامــه قرار‬ ‫گرفتــن ‪ ۲۰۰‬معــدن دیگــر در ســال ‪ ۱۴۰۰‬خبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫گزارشایسنا‪،‬باحکمعلیرضارزمحسینی‪-‬وزیرصنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ‪ -‬وجیه اهلل جعفری که در حال حاضر‬ ‫مسئولیتریاستهیاتعاملیسازمانتوسعهونوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و معاونت وزیر‬ ‫را بر عهده دارد‪ ،‬به عنوان مسئول تدوین و اجرای طرح‬ ‫ک مقیاس‬ ‫احیــاء‪ ،‬فعال ســازی و توســعه معــادن کوچ ‬ ‫منصــوب کــرد‪ .‬در حکــم روز گذشــته وزیر صمــت امده‬ ‫است‪« :‬نظر به ابالغ تصویب نامه شماره‪ ۱۴۵۳۶‬مورخ‬ ‫‪ ۱۳/۰۲/۱۴۰۰‬ستادفرماندهیاقتصادمقاومتیوتعیین‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه عنــوان دســتگاه‬ ‫مجری پروژه طرح احیاء‪ ،‬فعال ســازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقیاس‪ ،‬با توجه به سوابق‪ ،‬توانمندی و تعهد‬ ‫شما‪،‬بدین وسیلهمسئولیتتدوینواجرایاینبرنامه به‬ ‫جنابعالیواگذار می شود‪.‬انتظار دارمباجلبمشارکتو‬ ‫همکاریسازمان هایصنعت‪،‬معدنوتجارتاستان ها‪،‬‬ ‫مدیرانودیگربخش هایمرتبط‪،‬تکمیلاینپروژهطبق‬ ‫ضمنا الزم است پیشرفت‬ ‫زمان بندی مقرر محقق شود‪ً .‬‬ ‫ماهانه امور به طور مستمر به معاونت طرح و برنامه و‬ ‫دبیرخانهستادفرماندهیاقتصادمقاومتی گزارش گردد‪.‬‬ ‫از خداونــد متعــال موفقیــت شــما را در انجام اثربخش‬ ‫وظایفمحولهخواهانم‪».‬‬ ‫دراینراستا‪،‬وجیه اهللجعفریدررابطهبابرنامه های‬ ‫خود در حوزه مسئولیت جدید در جلسه پایش اقدامات‬ ‫و برنامه های طرح احیاء و فعال ســازی معادن کوچک‬ ‫که به صورت ویدئو کنفرانســی با حضور مشــاور رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬مجری طرح احیاء‪ ،‬فعال سازی و‬ ‫توسعهمعادن کوچکمقیاس‪،‬رئیسخانهمعدنایران‪،‬‬ ‫مدیرعامــل صندوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدنــی‪ ،‬مجری طرح ایجاد زیربناهــای الزم در معادن‬ ‫بزرگومناطقمعدنیومعادنایمیدروبرگزار شد‪،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بسته های مزایده برای اجرا در ‪ ۱۰‬استان کشور و به‬ ‫صورتپایلوتدر استان هایمازندرانو کرمانتهیهشده‬ ‫است‪ .‬این بسته سرمایه گذاری در گام نخست‪ ،‬معادن‬ ‫زغال ســنگ‪ ،‬مس‪ ،‬ســنگ اهن‪ ،‬پلی متــال و کرومیت را‬ ‫شامل می شــود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬بســته ها به صورت هدفمند تهیه شــده و در ان‬ ‫فرایندواگذاریوهمچنینجایگاهمجموعه هایحمایتی‬ ‫تهــای‬ ‫همچــون صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالی ‬ ‫معدنیمشخصشدهاست‪.‬رئیسهیاتعاملایمیدرو‬ ‫با بیان اینکه در اردیبهشت ماه جاری‪ ۶۱ ،‬معدن احیاء‬ ‫و فعال سازی شده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در سال گذشته در‬ ‫مجموع‪ ۲۵۳‬معدن کوچک و متوسط در کشور‪ ،‬احیا و‬ ‫فعال شدند‪ .‬همچنین طی این مدت ‪ ۱۵‬واحد فراوری‬ ‫به منظور صدور جواز تاسیس‪ ،‬افزایش ظرفیت و تامین‬ ‫مواد اولیه ایجاد شد‪ ۴۷۰.‬معدن از ابتدای طرح تاکنون‬ ‫احیاء و توسعه یافته است و فعال سازی ‪ ۲۰۰‬معدن در‬ ‫سال جاری مورد توجه است‪.‬‬ ‫راه اندازی سامان ه‬ ‫پیشگیری و کشف تخلفات‬ ‫در بورس‬ ‫مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫گفت‪ :‬این ســازمان در راســتای ارتقا و حفظ شــفافیت‬ ‫اطالعاتــی و معامالتــی در بــازار ســرمایه و بــه منظــور‬ ‫پیشگیری و کشف تخلفات‪ ،‬سامانه دیده بان سالمت‬ ‫بازار ســرمایه را راه اندازی کرد‪ .‬به گزارش ایرنا از پایگاه‬ ‫خبــری بــازار ســرمایه ایــران‪« ،‬حمیــد حســن ابادی» به‬ ‫راه اندازی ســامانه دیده بان ســامت بازار سرمایه اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در راستای ارتقا و حفظ شفافیت اطالعاتی‬ ‫و معامالتــی در بــازار ســرمایه و به منظور پیشــگیری و‬ ‫کشف تخلفات‪ ،‬ســازمان بورس و اوراق بهادار توسعه‬ ‫و پیاده ســازی ســامانه دیده بان ســامت بازار ســرمایه‬ ‫(سوت زن) را در دستور کار قرارداده و هم اکنون به ادرس‬ ‫‪ dideban.seo.ir‬قابل بهره برداری اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫هدفپیشگیریوجلوگیریاز تخلف‪،‬یکیاز شیوه های‬ ‫نوین و راهبردی‪ ،‬افشاگری تخلفات توسط شهروندان‬ ‫و بهره منــدی از نظــارت مردمی با ســازوکارهای قانونی‬ ‫و حقوقــی در قالــب ســوت زنی بوده‪ ،‬کــه این موضوع‬ ‫یک اصل مهم و اساسی در سیاست های کالن سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار اســت‪ .‬حســن ابادی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬از اهــداف اصلــی ســامانه دیده بان ســامت بازار‬ ‫ســرمایه دریافــت گزارش های مبتنی بر تخلــف در بازار‬ ‫ســرمایه‪ ،‬شناسایی خالء های قانونی‪ ،‬پیگیری‪ ،‬بررسی‬ ‫و رفــع ان هاســت که در نهایــت پس از دریافــت گزارش‬ ‫صحتوسقم گزارش هایارسالیبررسیشدهواقدامات‬ ‫الزم از سوی سازمان صورت خواهد گرفت‪ .‬مدیر فناوری‬ ‫اطالعــات ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا بیــان اینکه‬ ‫شــهروندان می تواننــد بــه دو صورت شــناس و ناشــناس‬ ‫در ســامانه اقــدام بــه ثبت گــزارش تخلف کننــد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در صورت ثبت گزارش تخلف به صورت شناس‬ ‫مشخصات اصلی شهروند گزارشگر‪ ،‬از وی دریافت شده‬ ‫و در صورت تائید گزارش مبتنی بر تخلف‪ ،‬تعامالت اتی‬ ‫بــا وی صــورت خواهــد گرفت‪ .‬درصورتی که شــهروند یا‬ ‫فعالبازار سرمایهتمایلیبهاحراز هویتخویشنداشته‬ ‫باشد می تواند به صورت ناشناس اقدام به ثبت گزارش‬ ‫تخلــف کند‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬در هر دو حالت شــهروندان‬ ‫می توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشــان قرار داده‬ ‫می شود از اخرین وضعیت گزارش تخلف مطلع شوند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬ســازمان بــورس و اوراق بهادار به عنوان‬ ‫نهادناظربازار سرمایه کشور بانگرشحمایتاز حقوقو‬ ‫منافعسرمایه گذارانوباایجادفضایقانونمندوافزایش‬ ‫اعتمادفعاالنبازار سرمایه‪،‬هموارهتالشداردتافرهنگ‬ ‫سهامداریوسرمایه گذاریرا در کشور توسعه دهد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اسفند ‪ / 1398‬سا ل سوم ‪ /‬شماره ‪751‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-281‬برابـر اراءصـادره هیئت هـای اول ودوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 14‬اصفهان‬ ‫حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر تصرفـات مالکانه وبالمعـارض متقاضیان محـرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضیـان وامـالک مورد تقاضـا به شـرح زیر به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصله پانـزده روز اگهی می شـود‪.‬در صورتیکه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به اداره ثبت اسـناد وامالک محل‪،‬‬ ‫تسـلیم وپـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند‪.‬‬ ‫الف)اراء صادره از هیات شعبه اول ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 8183‬مورخ ‪ 1399/08/02‬به شـماره کالسـه ‪ 0639‬اقای‪/‬خانم علیرضا‬ ‫حبیبـی خوزانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 89‬کدملـی ‪ 1141586010‬صـادره فرزنـد علی‬ ‫اصغـر نسـبت به ‪ 6‬دانگ یکبـاب مغازه به مسـاحت ‪ 19.27‬مترمربع پالک شـماره ‪646‬‬ ‫فرعـی از ‪ 82‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل‬ ‫ثبـت در صفحـه ‪ 527‬دفتـر ‪ 533‬و مالحظه نقشـه ملـک و گزارش کارشـناس مالحظه‬ ‫و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ 4753‬مورخ ‪ 1399/12/16‬به شـماره کالسـه ‪ 1400‬اقای‪/‬خانم محمد‬ ‫نبیان خوزانی به شناسـنامه شـماره ‪ 141‬کدملی ‪ 1140933426‬صادره فرزند رمضانعلی‬ ‫نسـبت به ‪ 6‬دانـگ یکباب مغازه به مسـاحت‪ 45.04‬مترمربع پالک شـماره‪ 1602‬فرعی‬ ‫از ‪ 159‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل ثبت‬ ‫در صفحـه ‪ 231‬دفتـر ‪ 311‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و‬ ‫محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 0210‬مـورخ ‪ 1400/01/16‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2183‬اقای‪/‬خانـم‬ ‫حمیدرضـا مجیـری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 749‬کدملـی ‪ 1141700719‬صـادره فرزنـد‬ ‫حسـنعلی نسـبت بـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 2094‬مترمربـع پالک شـماره ‪744‬‬ ‫فرعـی از ‪ 108‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبـت ملک خمینی شـهر شـامل‬ ‫سـند ‪ 23225‬مـورخ ‪ 98/11/14‬دفتر ‪ 305‬و سـند ‪ 22679‬مـورخ‪ 98/08/20‬دفتر ‪ 305‬و‬ ‫سـند ‪ 23648‬مـورخ ‪ 99/12/16‬دفتـر ‪ 305‬و سـند ‪ 23870‬دفتـر ‪ 305‬و مالحظه نقشـه‬ ‫ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 5028‬مورخ ‪ 1399/12/19‬به شماره کالسه ‪ 2246‬اقای ‪/‬‬ ‫خانم رجبعلی روح الهی ورنوسـفادرانی به شناسـنامه شـماره ‪ 266‬کدملی ‪1140956876‬‬ ‫صـادره فرزنـد کریـم نسـبت بـه ‪ 3‬دانگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت ‪ 252.14‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره‪ 521‬فرعـی از‪ 87‬اصلی واقـع در اصفهان بخش حـوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شـهر شـامل سـند ‪ 244467‬مـورخ ‪ 99/09/23‬و سـند ‪ 244746‬مـورخ ‪ 99/10/22‬و‬ ‫سـند ‪ 75992‬مـورخ ‪ 67/02/25‬دفتـر ‪ 73‬و مالحظـه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس‬ ‫مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 5030‬مـورخ ‪ 1399/12/19‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2247‬اقای‪/‬خانـم‬ ‫صفرعلـی روح الهـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 12‬کدملـی ‪ 1140981714‬صـادره فرزنـد‬ ‫کریـم نسـبت بـه ‪ 3‬دانـگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 252.14‬مترمربع پالک شـماره‬ ‫‪ 521‬فرعـی از ‪ 87‬اصلـی واقـع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل‬ ‫سـند ‪ 244467‬مـورخ ‪ 99/09/23‬و سـند ‪ 244746‬مـورخ ‪ 99/10/22‬و سـند ‪75992‬‬ ‫مـورخ ‪ 67/02/25‬دفتـر ‪ 73‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و‬ ‫محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 0619‬مـورخ ‪ 1399/09/28‬بـه شـماره کالسـه ‪ 0730‬اقـای‪/‬‬ ‫خانـم محمدعلـی نـوروزی فروشـانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1130143988‬کدملـی‬ ‫‪ 1130143988‬صـادره فرزنـد مصطفی نسـبت به ‪ 3‬دانگ مشـاع از شـش دانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 429.66‬مترمربـع پـالک شـماره‪ 914‬فرعـی از‪ 114‬اصلـی واقع در‬ ‫اصفهـان بخـش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 74024‬مـورخ ‪97/12/25‬‬ ‫دفتر ‪ 172‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس مالحظه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ 5198‬مـورخ ‪ 1399/12/23‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2277‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫مجتبـی اقائـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 138‬کدملـی ‪ 1141610361‬صـادره فرزند محمد‬ ‫نسـبت بـه‪ 6‬دانـگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 101.89‬مترمربع پالک شـماره ‪ 149‬فرعی‬ ‫از ‪ 114‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل ثبت‬ ‫در صفحـه ‪ 511‬دفتـر ‪ 125‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و‬ ‫محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ 0597‬مورخ ‪ 1399/09/28‬به شـماره کالسـه ‪ 0609‬اقای‪/‬خانم علیرضا‬ ‫رحمتـی اندانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1130156354‬کدملـی ‪ 1130156354‬صـادره‬ ‫فرزنـد حسـین نسـبت بـه ‪ 2‬دانـگ مشـاع از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪241‬‬ ‫مترمربـع پـالک شـماره ‪ 696‬فرعـی از‪ 112‬اصلـی واقـع در اصفهان بخش حـوزه ثبت‬ ‫ملـک خمینـی شهرشـامل مـع االوسـطه از صفحـه ‪ 362‬و ‪ 506‬دفتـر ‪ 531‬و ‪685‬‬ ‫مصطفـی و محمـد اسـماعیلی و مالحظه نقشـه ملک و گـزارش کارشـناس مالحظه و‬ ‫محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -9‬رای شـماره ‪ 0601‬مورخ ‪ 1399/09/28‬به شـماره کالسـه ‪ 0611‬اقای‪ /‬خانم رسـتا‬ ‫رحمتـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1131360291‬کدملـی ‪ 1131360291‬صـادره فرزنـد‬ ‫محمدرضـا نسـبت بـه ‪ 2‬دانـگ مشـاع از شـش دانـگ یکباب خانـه به مسـاحت ‪241‬‬ ‫مترمربـع پـالک شـماره ‪ 696‬فرعـی از ‪ 112‬اصلـی واقـع در اصفهان بخـش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهرشـامل مع االوسـطه از صفحه ‪ 362‬و ‪ 506‬دفتر ‪ 531‬و ‪ 685‬مالحظه‬ ‫و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -10‬رای شـماره ‪ 0599‬مـورخ ‪ 1399/09/28‬بـه شـماره کالسـه ‪ 0610‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫حمیدرضـا رحمتـی اندانـی بـه شناسـنامه شـماره کدملـی‪ 1130342921‬صـادره فرزند‬ ‫حسـین نسـبت به ‪ 2‬دانگ مشـاع از شـش دانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 241‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪ 696‬فرعـی از‪ 112‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫خمینـی شـهر شـامل مع االوسـطه از صفحـه ‪ 362‬و ‪ 506‬دفتـر ‪ 531‬و ‪ 685‬مالحظه و‬ ‫محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شـماره ‪ 0335‬مـورخ ‪ 1400/01/18‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2301‬اقای‪/‬خانـم‬ ‫محسـن حاجـی باقـری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 17074‬کدملـی ‪ 1142385469‬صـادره‬ ‫خمینـی شـهر فرزنـد محمدعلی نسـبت بـه ‪ 6‬دانـگ یکباب انبـار به مسـاحت ‪180.96‬‬ ‫مترمربـع پـالک شـماره ‪ 1216‬فرعی از ‪ 106‬اصلـی واقع در اصفهان بخـش حوزه ثبت‬ ‫ملـک خمینـی شهرشـامل مـع االوسـطه از صفحـه ‪ 305‬دفتـر ‪ 442‬عباس پریشـانی و‬ ‫مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -12‬رای شـماره ‪ 0098‬مـورخ ‪ 1400/01/14‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2161‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫رحیـم امینـی مورنانی به شناسـنامه شـماره ‪ 1005‬کدملی ‪ 1285509900‬صـادره فرزند‬ ‫حسـین در نسـبت به ‪ 6‬دانگ یکباب باغ به مسـاحت ‪ 995.8‬مترمربع پالک شـماره‪72‬‬ ‫و ‪ 84‬فرعـی از اصلـی واقـع در اصفهـان بخش‪ 14‬حـوزه ثبت ملک خمینی شهرشـامل‬ ‫مـع الوسـطه از محمـد علی مهرابی و حسـن مهرابی و مالحظه نقشـه ملک و گزارش‬ ‫کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -13‬رای شـماره ‪ 2704‬مـورخ ‪ 1399/11/04‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2702‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫خدیجـه اعتصامـی ورنوسـفادرانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1941‬کدملـی ‪1141188066‬‬ ‫صـادره فرزنـد امیـن اهلل نسـبت به ‪ 3‬دانگ مشـاع از ‪ 6‬دانگ یکباب کارگاه به مسـاحت‬ ‫‪ 598.80‬مترمربـع پـالک شـماره ‪ 16‬فرعـی از‪ 156‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخش‪14‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملک خمینی شهرشـامل سـند ‪ 115118‬مـورخ ‪ 97/07/21‬دفتر ‪ 46‬و سـند‬ ‫‪ 43230‬مـورخ ‪ 98/08/12‬دفتـر ‪ 301‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس‬ ‫مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -14‬رای شـماره ‪ 2702‬مـورخ ‪ 1399/11/04‬بـه شـماره کالسـه ‪ 1714‬اقای‪/‬خانم رضا‬ ‫مختـاری ورنوسـفادرانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 13676‬کدملـی ‪ 1140135503‬صـادره‬ ‫فرزنـد محمدعلـی نسـبت بـه ‪ 3‬دانـگ مشـاع از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب کارگاه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 598.80‬مترمربـع پـالک شـماره ‪ 16‬فرعـی از ‪ 156‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخش‪14‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک خمینی شهرشـامل سـند ‪ 115118‬مـورخ ‪ 97/07/21‬دفتر ‪ 46‬سـند‬ ‫‪ 43230‬مـورخ ‪ 98/08/12‬دفتـر ‪ 301‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس‬ ‫مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -15‬رای شـماره ‪ 5177‬مورخ‪ 1399/12/20‬به شـماره کالسـه ‪ 0200‬اقای‪ /‬خانم پریسا‬ ‫جبـاری خوزانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1130370275‬کدملـی ‪ 1130370275‬صـادره‬ ‫فرزنـد ابراهیـم نسـبت بـه ‪ 6‬دانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 141.94‬مترمربع پالک‬ ‫شـماره‪ 803‬فرعـی از‪ 111‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حوزه ثبـت ملک خمینی‬ ‫شهرشـامل سـند ‪ 30996‬مورخ ‪ 98/04/30‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش‬ ‫کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -16‬رای شـماره ‪ 7414‬مـورخ ‪ 1394/04/23‬بـه شـماره کالسـه ‪ 6128‬خانـم میمنـت‬ ‫تقـوی زاده به شناسـنامه شـماره ‪ 59929‬کدملـی ‪ 1281695424‬صـادره اصفهان فرزند‬ ‫براتعلـی نسـبت بـه شـش دانـگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 317.83‬مترمربـع پالک‬ ‫شـماره ‪ 2065‬فرعـی از ‪ 87‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخش‪ 14‬حوزه ثبـت ملک خمینی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1073‬‬ ‫شـهر شـامل سـند رسـمی ‪ 45815‬مـورخ ‪ 83/03/17‬دفترخانـه ‪ 46‬و مالحظـه نقشـه‬ ‫ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -17‬رای شـماره ‪ 4943‬مـورخ ‪ 1399/12/18‬بـه شـماره کالسـه ‪ 1972‬اقای‪/‬خانـم‬ ‫علیرضـا کیانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 18429‬کدملـی ‪ 1140183834‬صـادره فرزنـد‬ ‫حسـین نسـبت بـه ‪ 6‬دانـگ یکباب خانـه به اسـتثنای بهای ثمنیـه اعیانی به مسـاحت‬ ‫‪ 144‬مترمربـع پـالک شـماره ‪ 60‬فرعـی از ‪ 113‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهرشـامل سـند ‪ 7821‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس‬ ‫مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -18‬رای شـماره ‪ 4813‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شـماره کالسـه ‪ 2008‬اقای‪/‬خانم حمزه‬ ‫نیکـو بـه شناسـنامه شـماره ‪ 183‬کدملـی ‪ 1141705184‬صـادره فرزند فتح اله نسـبت‬ ‫بـه ‪ 6‬دانـگ یکبـاب مغازه به مسـاحت ‪ 30.80‬مترمربع پالک شـماره ‪ 2184‬فرعی از‪72‬‬ ‫اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪244058‬‬ ‫مـورخ ‪ 99/07/29‬دفتـر ‪ 73‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و‬ ‫محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -19‬رای شـماره ‪ 4823‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شـماره کالسـه ‪ 1418‬اقای‪/‬خانم اکرم‬ ‫مجیـری اندانی به شناسـنامه شـماره ‪ 14‬کدملی ‪ 1141671646‬صـادره فرزند حیدرعلی‬ ‫نسـبت بـه ‪ 6‬دانگ یکباب سـاختمان نیمه تمـام دو طبقه به مسـاحت ‪ 169.05‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪ 704‬فرعـی از‪ 112‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫خمینـی شـهر شـامل صفحـه ‪ 56‬دفتـر ‪ 415‬دفتـر ‪ 353‬صفحـات ‪ 371‬و ‪ 380‬و ‪368‬‬ ‫صفحـه ‪ 380‬و صفحـه ‪ 371‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظه و‬ ‫محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -20‬رای شـماره ‪ 4821‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شـماره کالسـه ‪ 1417‬اقای‪/‬خانم اکرم‬ ‫مجیـری اندانی به شناسـنامه شـماره ‪ 14‬کدملی ‪ 1141671646‬صـادره فرزند حیدرعلی‬ ‫نسـبت بـه ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه سـه طبقـه بـه انظمـام ثمنیـه اعیانـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 236.60‬مترمربـع پـالک شـماره ‪ 704‬فرعـی از‪ 112‬اصلـی واقع در اصفهـان بخش‪14‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک خمینی شـهر شـامل دفتـر ‪ 253‬و صفحـه ‪ 371‬و ‪ 380‬و ‪ 368‬و دفتر‬ ‫‪ 415‬صفحـه ‪ 56‬و صفحـه ‪ 380‬و ‪ 368‬و ‪ 371‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش‬ ‫کارشـناس مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -21‬رای شـماره ‪ 2920‬مورخ ‪ 1398/03/09‬به شـماره کالسه ‪ 0483‬اقای‪/‬خانم مجتبی‬ ‫جوالیـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 348‬کدملـی ‪ 1141607395‬صادره فرزند غالمحسـین‬ ‫نسـبت بـه ‪ 3‬دانـگ مشـاع از شـش دانگ یکبـاب خانه و فوقانـی به مسـاحت ‪220.61‬‬ ‫مترمربـع پـالک شـماره ‪ 476‬فرعـی از ‪ 107‬اصلـی واقـع در بابـا فضلـگاه بخـش‪14‬‬ ‫اصفهـان حـوزه ثبت ملک خمینی شهرشـامل مع االوسـطه از مالکیـت مجتبی جوالیی‬ ‫سـند ‪ 124996‬مورخ ‪ 87/04/04‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس مالحظه‬ ‫و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -22‬رای شـماره ‪ 2923‬مورخ ‪ 1398/03/09‬به شـماره کالسـه ‪ 0334‬اقای‪/‬خانم محمد‬ ‫حسـین جوالیـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1130548228‬کدملـی ‪ 1130548228‬صـادره‬ ‫فرزنـد مجتبـی نسـبت بـه ‪ 3‬دانـگ مشـاع از شـش دانـگ یکبـاب خانـه و فوقانـی به‬ ‫مسـاحت‪ 220.61‬مترمربـع پالک شـماره ‪ 476‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقـع در بابا فضلگاه‬ ‫بخـش‪ 14‬اصفهـان حـوزه ثبـت ملـک خمینـی شهرشـامل مـع االوسـطه از مالکیـت‬ ‫مجتبـی جوالیـی سـند ‪ 124996‬مـورخ ‪ 87/04/04‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گزارش‬ ‫کارشـناس مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -23‬رای شـماره ‪ 5272‬مـورخ ‪ 1399/12/25‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2506‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫فرهاد صرامی به شناسـنامه شـماره ‪ 197‬کدملـی ‪ 1141705321‬صادره فرزند شـکراهلل‬ ‫نسـبت ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربع پـالک شـماره ‪ 562‬فرعی از‬ ‫‪ 158‬اصلـی واقـع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل مع االوسـطه‬ ‫از شـهرداری خمینـی ثبـت در صفحه ‪ 172‬دفتـر ‪ 152‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش‬ ‫کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -24‬رای شـماره ‪ 5101‬مـورخ ‪ 1399/12/19‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2312‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫عباسـعلی زهتابـی خوزانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 174‬کدملـی ‪ 1141520011‬صـادره‬ ‫فرزنـد ابوالقاسـم نسـبت بـه ‪ 1‬دانـگ از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪252.42‬‬ ‫مترمربـع پـالک شـماره ‪ 1148‬فرعـی از ‪ 113‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک خمینـی شهرشـامل ثبـت در صفحـه ‪ 121‬دفتـر ‪ 142‬و سـند ‪ 8340‬مـورخ‬ ‫‪ 38/10/04‬دفتـر ‪ 73‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محـرز‬ ‫گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -25‬رای شـماره ‪ 5104‬مـورخ ‪ 1399/12/19‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2315‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫سـعید زهتابـی خوزانی به شناسـنامه شـماره ‪ 181‬کدملـی ‪ 1141616513‬صـادره فرزند‬ ‫ابوالقاسـم نسـبت بـه‪ 1‬دانـگ از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 252.42‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪ 1148‬فرعـی از ‪ 113‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملک‬ ‫خمینـی شـهر شـامل سـند ‪ 8340‬مـورخ ‪ 38/10/04‬دفتـر ‪ 73‬و ثبـت در صفحـه ‪121‬‬ ‫دفتر ‪ 142‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس مالحظه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -26‬رای شـماره ‪ 5105‬مـورخ ‪ 1399/12/19‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2313‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫حمیـد زهتابی خوزانی به شناسـنامه شـماره ‪ 348‬کدملـی ‪ 1141678969‬صـادره فرزند‬ ‫ابوالقاسـم نسـبت بـه ‪ 1‬دانـگ از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت ‪ 252.42‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪ 1148‬فرعـی از ‪ 113‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شـهر شـامل دفتر ‪ 142‬صفحه ‪ 121‬و سـند ‪ 8340‬مورخ ‪ 38/10/04‬دفتر ‪ 38‬و‬ ‫مالحظـه نقشـه ملک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -27‬رای شـماره ‪ 5106‬مـورخ ‪ 1399/12/19‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2314‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫محسـن زهتابـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 730‬کدملـی ‪ 1141175940‬صـادره فرزنـد‬ ‫ابوالقاسـم نسـبت بـه ‪ 1‬دانـگ از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت ‪ 252.42‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪ 1148‬فرعـی از ‪ 113‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شـهر شـامل دفتـر ‪ 142‬صفحـه ‪ 121‬سـند ‪ 8340‬مـورخ ‪ 38/10/04‬دفتر ‪ 35‬و‬ ‫مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -28‬رای شـماره ‪ 5093‬مـورخ ‪ 1399/12/19‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2308‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫عـزت زهتابـی خوزانی به شناسـنامه شـماره ‪ 101‬کدملـی‪ 1141500590‬صـادره فرزند‬ ‫ابوالقاسـم نسـبت بـه ‪ 5‬دانـگ از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت ‪ 252.42‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪ 1148‬فرعـی از ‪ 113‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملک‬ ‫خمینـی شـهر شـامل ثبت در صفحـه ‪ 121‬دفتـر ‪ 142‬و سـند ‪ 8340‬مـورخ ‪38/10/04‬‬ ‫دفتـر ‪ 73‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گزارش کارشـناس مالحظه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -29‬رای شـماره ‪ 5095‬مـورخ ‪ 1399/12/19‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2309‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫زهرابیگـم زهتابـی خوزانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 173‬کدملـی ‪ 1141547147‬صادره‬ ‫فرزنـد ابوالقاسـم نسـبت بـه ‪ 5‬دانـگ از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪252.42‬‬ ‫مترمربـع پـالک شـماره ‪ 1148‬فرعـی از ‪ 113‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک خمینی شـهر شـامل ثبـت در صفحـه ‪ 121‬دفتـر ‪ 142‬و سـند ‪ 8340‬مورخ‬ ‫‪ 38/10/04‬دفتـر ‪ 73‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محـرز‬ ‫گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -30‬رای شـماره ‪ 5097‬مـورخ ‪ 1399/12/19‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2310‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫فاطمـه زهتابـی خوزانی به شناسـنامه شـماره ‪ 329‬کدملـی ‪ 1141626780‬صادره فرزند‬ ‫ابوالقاسـم نسـبت بـه ‪ 5‬دانـگ از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت ‪ 252.42‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪ 1148‬فرعـی از ‪ 113‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملک‬ ‫خمینـی شـهر شـامل ثبت در صفحـه ‪ 121‬دفتـر ‪ 142‬و سـند ‪ 8340‬مـورخ ‪38/10/04‬‬ ‫دفتر ‪ )..73‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس مالحظه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -31‬رای شـماره ‪ 5099‬مـورخ ‪ 1399/12/19‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2311‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫فرشـته زهتابـی خوزانی به شناسـنامه شـماره ‪ 307‬کدملـی ‪ 1141716755‬صادره فرزند‬ ‫ابوالقاسـم نسـبت بـه ‪ /5‬دانـگ از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت ‪ 252.42‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪ 1148‬فرعـی از ‪ 113‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبت ملک‬ ‫خمینـی شـهر شـامل ثبت در صفحـه ‪ 121‬دفتـر ‪ 142‬و سـند ‪ 8340‬مـورخ ‪38/10/04‬‬ ‫دفتـر ‪ )....73‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محـرز گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -32‬رای شـماره ‪ 5333‬مـورخ ‪ 1399/12/27‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2500‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫نورعلی پریشـانی فروشـانی به شناسـنامه شـماره ‪ 2818‬کدملـی ‪ 1141265311‬صادره‬ ‫فرزنـد رمضانعلـی نسـبت بـه ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 195‬مترمربع پالک‬ ‫شـماره ‪ 112‬فرعـی از‪ 80‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبـت ملـک خمینـی‬ ‫شهرشـامل سـند ‪ 88712‬مـورخ ‪ 74/11/19‬دفتـر ‪ 63‬مـع االواسـطه و سـند ‪133954‬‬ ‫مـورخ ‪ 98/01/28‬دفتـر ‪ 63‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و‬ ‫محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -33‬رای شـماره ‪ 4810‬مـورخ ‪ 1399/12/16‬بـه شـماره کالسـه ‪ 1779‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫علیرضـا امیـن پـور بـه شناسـنامه شـماره ‪ 391‬کدملـی ‪ 1141041545‬صـادره فرزنـد‬ ‫نعمـت الـه نسـبت بـه ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 430.70‬مترمربـع پـالک‬ ‫شـماره ‪ 53‬فرعـی از ‪ 159‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حوزه ثبـت ملک خمینی‬ ‫شهرشـامل سـند ‪ 113538‬مورخ ‪ 27/05/78‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش‬ ‫کارشـناس مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -34‬رای شـماره ‪ 5339‬مـورخ ‪ 1399/12/27‬بـه شـماره کالسـه ‪ 2041‬اقـای‪ /‬خانـم‬ ‫اسـماعیل پور حسـن ورنوسـفادرانی به شناسـنامه شـماره ‪ 964‬کدملـی ‪1140820621‬‬ ‫صـادره فرزنـد حیـدر نسـبت بـه ‪ 3‬دانـگ مشـاع از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 235.50‬مترمربـع پالک شـماره‪ 2618‬فرعـی از‪ 87‬اصلی واقـع در اصفهان بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 42989‬مورخ ‪ 62/12/02‬دفتر‪ 61‬و سـند ‪37265‬‬ ‫مـورخ ‪ 99/09/03‬دفتـر ‪ 322‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظه و‬ ‫محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -35‬رای شـماره ‪ 5341‬مـورخ ‪ 1399/12/27‬بـه شـماره کالسـه ‪2040‬‬ ‫اقـای ‪ /‬خانـم محمـد پـور حسـن ورنوسـفادرانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 963‬کدملـی‬ ‫‪ 1140820613‬صـادره فرزنـد حیدرنسـبت بـه ‪ 3‬دانـگ مشـاع از ‪ 6‬دانگ یکبـاب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 235.50‬مترمربع پالک شـماره‪ 2618‬فرعـی از‪ 87‬اصلی واقـع در اصفهان‬ ‫بخـش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 42989‬مـورخ ‪ 62/12/02‬دفتر ‪ 61‬و‬ ‫سـند ‪ 37265‬مـورخ ‪ 99/09/03‬دفتـر ‪ 322‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس‬ ‫مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -36‬رای شـماره ‪ 0321‬مـورخ ‪ 1400/01/18‬بـه شـماره کالسـه ‪1843‬‬ ‫مالکیـت اقـای ‪ /‬خانـم محمد رضـا گلی فروشـانی به شناسـنامه شـماره ‪ 1600‬کدملی‬ ‫‪ 0384993540‬صـادره فرزنـد حیدرعلـی نسـبت بـه ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه مخروبـه‬ ‫نسـبت بـه ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه مخروبـه بـه مسـاحت ‪ 130.25‬مترمربـع پـالک‬ ‫شـماره‪ 311‬فرعـی از‪ 72‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حـوزه ثبت ملـک خمینی‬ ‫شـهر شـامل سـند ‪ 12552‬مـورخ ‪ 98/10/10‬دفتـر ‪ 388‬و مالحظـه نقشـه ملـک و‬ ‫گـزارش کارشـناس مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -37‬رای شماره ‪ 4566‬مورخ ‪ 1399/12/11‬به شماره کالسه ‪ 2057‬اقای‬ ‫‪ /‬خانم جعفر شـاهین ورنوسـفادرانی به شناسـنامه شـماره ‪ 3720‬کدملی ‪1141307944‬‬ ‫صـادره فرزند عباسـعلی نسـبت بـه ‪ 6‬دانگ یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 297.25‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪ 506‬و ‪507‬فرعـی از‪ 158‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملـک خمینـی شـهر شـامل مـع االوسـطه از ورثـه پیمانـی و مالحظه نقشـه ملک و‬ ‫گـزارش کارشـناس مالحظه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -38‬رای شماره ‪ 4929‬مورخ ‪ 1399/12/18‬به شماره کالسه ‪ 2491‬اقای‬ ‫‪ /‬خانم جعفر زاغی ورنوسـفادرانی به شناسـنامه شـماره ‪ 681553‬کدملی ‪1130139352‬‬ ‫صـادره فرزنـد باقـر نسـبت بـه ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 219.46‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره‪ 493‬فرعـی از‪ 117‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حـوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شـهر شـامل ثبت در صفحه ‪ 332‬دفتر ‪ 233‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش‬ ‫کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -39‬رای شماره ‪ 4655‬مورخ ‪ 1399/12/13‬به شماره کالسه ‪ 2531‬خانم‬ ‫شـهین زاغـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1130082571‬کدملـی ‪ 1130082571‬صادره‬ ‫فرزنـد باقرنسـبت به ‪ 6‬دانـگ یکباب مغازه ‪ .‬به مسـاحت ‪ 43.40‬مترمربع پالک شـماره‬ ‫‪493‬فرعـی از‪ 117‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شـه شـامل‬ ‫مـع االوسـطه از مالکیـت باقـر زاغـی ثبـت در صفحه ‪ 332‬دفتـر ‪233‬و مالحظه نقشـه‬ ‫ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -40‬رای شماره ‪ 0355‬مورخ ‪ 1400/01/18‬به شماره کالسه ‪ 0025‬اقای‬ ‫‪ /‬خانـم غالمرضـا طاهـری اندانـی به شناسـنامه شـماره ‪ 4077‬کدملـی ‪1142268918‬‬ ‫صـادره فرزند اسـماعیل نسـبت یه ‪ 3‬دنگ یکبـاب خانه ‪ .‬به مسـاحت ‪ 208.88‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪22‬فرعـی از‪ 73‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫خمینـی شـهر شـامل سـند ‪ 216098‬مـورخ ‪ 91/12/13‬دفتر ‪ 73‬و سـند ‪ 29676‬مورخح‬ ‫‪ 53/05/07‬دفتـر ‪ 61‬و سـند ‪ 84597‬مـورخ ‪ 90/10/29‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشـه ملک‬ ‫و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -41‬رای شـماره ‪ 0353‬مـورخ ‪ 1400/01/18‬بـه شـماره کالسـه ‪0040‬‬ ‫اقـای ‪ /‬خانـم زهرا عمـادی اندانی به شناسـنامه شـماره ‪ 3822‬کدملـی ‪1141347253‬‬ ‫صـادره فرزنـد محمدعلـی نسـبت یـه ‪ 3‬دنـگ یکبـاب خانـه ‪ .‬بـه مسـاحت ‪208.88‬‬ ‫مترمربـع پـالک شـماره ‪22‬فرعـی از‪ 73‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخش‪ 14‬حـوزه ثبت‬ ‫ملـک خمینـی شـهر شـامل سـند ‪ 216098‬مـورخ ‪ 91/12/13‬دفتر ‪ 73‬و سـند ‪29676‬‬ ‫مورخ ‪ 53/05/07‬دفتر ‪ 61‬و سـند ‪ 84597‬مورخ ‪ 46 90/10/29‬و مالحظه نقشـه ملک‬ ‫و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -42‬رای شـماره ‪ 4776‬مـورخ ‪ 1399/12/16‬بـه شـماره کالسـه ‪2388‬‬ ‫اقـای ‪ /‬خانم همدم ملک زاده به شناسـنامه شـماره ‪ 423‬کدملـی ‪ 1140900651‬صادره‬ ‫فرزنـد شـفیع نسـبت بـه ‪ 6‬دانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 315.02‬مترمربع پالک‬ ‫شـماره‪ 2312‬فرعـی از ‪87‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبـت ملـک خمینی‬ ‫شهرشـامل سـند ‪ 11541‬مـورخ ‪ 30/06/19‬دفتـر ‪ 38‬و مالحظه نقشـه ملـک و گزارش‬ ‫کارشناسـم الحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -43‬رای شـماره ‪ 8797‬مـورخ ‪ 1399/08/11‬بـه شـماره کالسـه ‪1484‬‬ ‫اقـای ‪ /‬خانـم عـزت حیـدری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1‬کدملـی ‪ 1142200061‬صـادره‬ ‫فرزنـد حسـینعلی نسـبت بـه ‪ 1.5‬دانـگ مشـاع از شـش دانگ یکبـاب خانـه دو طبقه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 200.22‬مترمربـع پـالک شـماره ‪ 411‬و ‪ 410.1‬فرعـی از‪ 111‬اصلـی واقع‬ ‫در اصفهـان بخـش‪ 14‬حـوزه ثبـت ملـک خمینـی شـهر شـامل سـند ‪ 92571‬مـورخ‬ ‫‪ 92/09/21‬دفتـر ‪46‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محـرز‬ ‫گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -44‬رای شـماره ‪ 8793‬مـورخ ‪ 1399/08/11‬بـه شـماره کالسـه ‪1482‬‬ ‫اقـای ‪ /‬خانم زهرا محمدی به شناسـنامه شـماره ‪ 18714‬کدملـی ‪ 1292340509‬صادره‬ ‫فرزنـد علـی اکبـر نسـبت بـه ‪ 1.5‬دانـگ مشـاع از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانه دو طبقـه به‬ ‫مسـاحت ‪ 200.22‬مترمربـع پـالک شـماره‪ 411‬و ‪ 410.1‬فرعـی از‪ 111‬اصلـی واقـع در‬ ‫اصفهـان بخـش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 92571‬مـورخ ‪92/09/21‬‬ ‫دفتـر ‪ 46‬و مالحظـه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس مالحظه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -45‬رای شـماره ‪ 8791‬مورخ ‪ 1399/08/11‬به شـماره کالسـه ‪ 1481‬اقای‬ ‫‪ /‬خانـم تـورج محمـدی دادرسـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 4366‬کدملـی ‪1290576963‬‬ ‫صـادره فرزنـد رجبعلـی نسـبت بـه ‪ 1.5‬دانـگ مشـاع از شـش دانـگ یکبـاب خانه دو‬ ‫طبقـه ‪ .‬بـه مسـاحت ‪ 200.22‬مترمربع پالک شـماره‪ 410.1‬و ‪ 411‬فرعـی از‪ 111‬اصلی‬ ‫واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 92571‬مورخ‬ ‫‪ 92/09/21‬دفتـر ‪ 46‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محـرز‬ ‫گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -46‬رای شـماره ‪ 8795‬مـورخ ‪ 1399/08/11‬بـه شـماره کالسـه ‪1483‬‬ ‫اقـای ‪ /‬خانـم علـی اکبر محمـدی به شناسـنامه شـماره ‪ 1401‬کدملـی ‪1284642305‬‬ ‫صـادره فرزنـد یداله نسـبت بـه ‪ 1.5‬دانگ مشـاع از ‪ 6‬دانـگ یکباب خانـه دو طبقه به‬ ‫مسـاحت ‪ 200.22‬مترمربـع پـالک شـماره‪ 410.1‬و ‪ 411‬فرعـی از‪ 111‬اصلـی واقـع در‬ ‫اصفهـان بخـش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 92571‬مـورخ ‪92/09/21‬‬ ‫دفتـر ‪ 46‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گزارش کارشـناس مالحظه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -47‬رای شـماره ‪ 4960‬مـورخ ‪ 1399/12/18‬بـه شـماره کالسـه ‪2145‬‬ ‫اقـای ‪ /‬خانم ازیتا مختاری به شناسـنامه شـماره ‪ 1130108295‬کدملی ‪1130108295‬‬ ‫صـادره فرزنـد اکبـر نسـبت بـه ‪ 1‬دانـگ از ‪ 6‬دانـگ یکباب سـاختمان در حال سـاخت‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 612.30‬مترمربع پالک شـماره ‪128‬فرعـی از‪ 116‬اصلی واقـع در اصفهان‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 8026‬مـورخ ‪ 57/02/27‬دفتر ‪59‬‬ ‫و سـند ‪ 72786‬مـورخ ‪ 88/08/17‬دفتـر ‪ 46‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس‬ ‫مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -48‬رای شـماره ‪ 4957‬مـورخ ‪ 1399/12/18‬بـه شـماره کالسـه ‪2132‬‬ ‫اقای ‪ /‬خانم فریبا حاجی هاشـمی به شناسـنامه شـماره ‪ 49224‬کدملی ‪1280917830‬‬ ‫صـادره فرزنـد حسـینعلی نسـبت بـه ‪ 5‬دانـگ از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب سـاختمان در حـال‬ ‫سـاخت بـه مسـاحت ‪ 612.30‬مترمربـع پالک شـماره ‪128‬فرعی از‪ 116‬اصلـی واقع در‬ ‫اصفهـان بخـش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 8026‬مـورخ ‪57/02/27‬‬ ‫دفتـر ‪ 59‬و سـند ‪ 72786‬مـورخ ‪ 88/08/17‬دفتـر ‪ 46‬و مالحظه نقشـه ملـک و گزارش‬ ‫کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -49‬رای شـماره ‪ 5297‬مـورخ ‪ 1399/12/26‬بـه شـماره کالسـه ‪2615‬‬ ‫اقـای ‪ /‬خانم مهناز شـیخی خوزانی به شناسـنامه شـماره ‪ 1550‬کدملـی ‪1141137801‬‬ ‫صـادره فرزنـد نصرالـه نسـبت به ‪ 6‬دانـگ یکباب خانه بـه مسـاحت ‪ 134.13‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره‪216‬فرعی از‪ 113‬اصلـی واقع در اصفهان بخش حـوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شـهر شـامل ثبـت در صفحـه ‪ 119‬و ‪ 569‬دفتـر ‪ 367‬و ‪ 476‬محمـد رضا اتشـگران و‬ ‫مالحظـه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -50‬رای شماره ‪ 4999‬مورخ ‪ 1399/12/18‬به شماره کالسه ‪ 2189‬اقای‬ ‫‪ /‬خانـم زهـرا کمالی به شناسـنامه شـماره ‪ 1914‬کدملـی ‪ 1141328135‬صادره خمینی‬ ‫شـهر فرزنـد محمـود نسـبت بـه ‪ 6‬دانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 285.5‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪ 65‬فرعـی از ‪ 73‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حـوزه ثبـت ملک‬ ‫خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 25048‬مورخ ‪88/08/03‬و سـند ‪ 15834‬مورخ ‪ 86/12/13‬و‬ ‫سـند ‪ 86/12/13 15835‬مورخ و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس مالحظه‬ ‫و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -51‬رای شماره ‪ 4893‬مورخ ‪ 1399/12/17‬به شماره کالسه ‪ 2107‬اقای‬ ‫‪ /‬خانم علی اکبر عسـگری به شناسـنامه شـماره ‪ 1130307654‬کدملی ‪1130307654‬‬ ‫صـادره فرزنـد علـی نسـبت بـه ‪ 6‬دانـگ یکباب خانـه بـه مسـاحت ‪ 153.11‬مترمربع‬ ‫پـالک شـماره ‪596‬فرعـی از‪ 107‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪ 14‬حـوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شـهر شـامل صفحه ‪ 67‬دفتر ‪ 81‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس‬ ‫مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -52‬رای شماره ‪ 5336‬مورخ ‪ 1399/12/27‬به شماره کالسه ‪ 1463‬اقای‬ ‫‪ /‬خانم سـعید هاشـمی ورنوسـفادرانی به شناسـنامه شـماره ‪ 599‬کدملی ‪1141208644‬‬ ‫صادره فرزند عباسـعلی نسـبت به ‪ 3‬دانگ مشـاع از ‪ 6‬دانگ یکباب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 288.50‬مترمربـع پـالک شـماره‪ 140‬فرعـی از‪ 118‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخش‪14‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک خمینـی شهرشـامل سـتد ‪6829‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گزارش‬ ‫کارشناس‬ ‫‪ -53‬رای شـماره ‪ 0476‬مـورخ ‪ 1400/01/25‬بـه شـماره کالسـه ‪2284‬‬ ‫اقـای ‪ /‬خانـم محمدعلـی اقامحمـدی ورنوسـفادرانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 17‬کدملی‬ ‫‪ 1140950363‬صـادره فرزنـد محمـد نسـبت بـه ‪ 6‬دانـگ یکبـاب مغازه به مسـاحت‬ ‫‪ 19.75‬مترمربـع پـالک شـماره ‪535‬فرعـی از‪ 107‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش‪14‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک خمینـی شـهر شـامل سـند ‪ 47161‬مـورخ ‪ 68/04/28‬دفتـر ‪ 59‬و‬ ‫مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -54‬رای شماره ‪ 4653‬مورخ ‪ 1399/12/13‬به شماره کالسه اقای ‪ /‬خانم‬ ‫مرتضـی فرهـادی خوزانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 158‬کدملـی ‪ 1141586703‬صـادره‬ ‫خمینـی شـهر فرزند عبدالحسـین نسـبت بـه ‪ 6‬دانگ یکبـاب خانه در حال سـاخت به‬ ‫مسـاحت ‪ 248.33.3‬مترمربـع پـالک شـماره ‪ 32‬فرعـی از ‪ 82‬اصلـی واقـع در اصفهان‬ ‫بخـش ‪14‬حوزه ثبت ملک خمینی شـهر ‪ 1642‬شـامل سـند ‪ 36020‬مـورخ ‪99/06/06‬‬ ‫دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس مالحظه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -55‬رای شـماره ‪ 0492‬مـورخ ‪ 1400/01/28‬بـه شـماره کالسـه ‪2059‬‬ ‫مالکیـت اقـای ‪ /‬خانـم رضـا سـلیمانی دهنـوی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 501‬کدملـی‬ ‫‪ 1293121401‬صـادره فرزنـد رضا نسـبت به ‪ 3‬دانگ یکباب کارگاه در سـاخت شیشـه‬ ‫سازسـی‪ .‬بـه مسـاحت ‪ 650.40‬مترمربع پالک شـماره‪ 86‬فرعـی از‪ 170‬اصلـی واقع در‬ ‫اصفهـان بخـش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 11177‬مـورخ ‪92/12/27‬‬ ‫دفتـر ‪ 357‬مـع االوسـطه از کصطفـی ادیبانو مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس‬ ‫مالحظـه و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ 0494‬مـورخ ‪ 1400/01/28‬بـه شـماره کالسـه ‪2060‬‬ ‫‪ -56‬رای شـماره‬ ‫اقـای ‪ /‬خانـم رضا سـلیمانی دهنوی به شناسـنامه شـماره ‪ 501‬کدملـی ‪1293121401‬‬ ‫صـادره فرزنـد رضـا نسـبت بـه ‪ 3‬دانـگ یکباب کارگاه در سـاخت شیشـه سازسـی‪ .‬به‬ ‫مسـاحت ‪ 650.40‬مترمربـع پـالک شـماره‪ 86‬فرعـی از‪ 170‬اصلـی واقـع در اصفهـان‬ ‫بخـش حـوزه ثبت ملک خمینی شـه شـامل سـند ‪ 11177‬مـورخ ‪ 97/12/27‬دفتر ‪357‬‬ ‫مـع االوسـطه از کصطفـی ادیبانـو مالحظه نقشـه ملک و گـزارش کارشـناس مالحظه‬ ‫و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -57‬رای شـماره ‪ 5357‬مـورخ ‪ 1399/12/28‬بـه شـماره کالسـه ‪1835‬‬ ‫اقـای ‪ /‬خانـم معصومه اسـالمی نژاد به شناسـنامه شـماره ‪ 552‬کدملـی ‪1141082675‬‬ ‫صـادره فرزنـد محمدنسـب بـه ‪ 3‬دانـگ مشـاع از ‪ 6‬دانـگ یکبـاب خانـه نیمه سـاز به‬ ‫مسـاحت ‪ 229.95‬مترمربـع پالک شـماره‪ 57‬و ‪ 58‬فرعـی از‪ 80‬اصلی واقـع در اصفهان‬ ‫بخـش حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر شـامل سـند ‪ 4272‬مـورخ ‪ 99/03/20‬دفتر ‪301‬‬ ‫و مالحظـه نقشـه ملـک و گزارش کارشـناس مالحظـه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -58‬رای شـماره ‪ 5355‬مورخ ‪ 1399/12/28‬به شـماره کالسـه ‪ 1696‬اقای‬ ‫‪ /‬خانم احمدرضا پریشـانی فروشـانی به شناسـنامه شـماره ‪ 337‬کدملی ‪1141607281‬‬ ‫صـادره فرزنـد نادعلـی نسـب به ‪ 3‬دانـگ مشـاع از ‪ 6‬دانگ یکبـاب خانه نیمه سـاز به‬ ‫مسـاحت ‪ 229.95‬مترمربـع پالک شـماره‪ 57‬و ‪ 58‬فرعـی از‪ 80‬اصلی واقـع در اصفهان‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملک خمینـی شـهر شـامل سـند ‪ 47272‬مـورخ ‪ 99/03/20‬دفتر‬ ‫‪ 301‬و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس مالحظه و محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ ، 1400/02/15 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/02/30 :‬رئیس‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و امـالک خمینی شـهر ـ نبی الـه یزدانـی ‪/1129489‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-413‬نسـرین بـاوادی بـا تسـلیم ‪ 6‬بـرگ استشـهاد شـهود مدعـی مفقـود شـدن‬ ‫سـندهای مالکیت به شـماره چاپـی ‪247920‬و ‪219804‬و ‪ 247921‬به میزان سـه دانگ‬ ‫و یـک دانـگ و دو دانـگ جمعـا بـه میـزان ششـدانگ پـالک ‪ 301/84‬واقـع در بخش‬ ‫‪ 16‬ثبتـی اصفهـان در دفتـر امـالک ‪314‬و ‪433‬و ‪ 314‬و صفحـه ‪263‬و ‪511‬و ‪ 266‬بـه‬ ‫نامـش صـادر و تسـلیم گردیـده و سـابقه رهن و بازداشـت هم نـدارد و نحوه گم شـدن‬ ‫جابـه جایـی اعالم شـده چون درخواسـت صدور سـند المثنی گردیده‪ ،‬طبـق تبصره یک‬ ‫اصالحـی مـاده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتـب اگهـی مـی گردد کـه هرکـس مدعی انجـام معامله‬ ‫یـا وجـود سـند مزبـور نزد خـود باشـد از تاریخ انتشـار اگهی تـا ‪ 10‬روز اعتـراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره اعـالم و اصـل سـند را ارائـه نمایـد تـا مراتـب صورتمجلس و اصل سـند‬ ‫بـه ارائـه کننـده مسـترد گـردد‪ .‬اگر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضی نرسـد یـا در صورت‬ ‫اعتـراض اصل سـند ارائه نشـود المثنی سـند مرقوم صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهد‬ ‫شـد‪ .‬رونوشـت بـه سـتاد اجرایی فرمـان حضرت امـام(ره) جهـت اطالع و پاسـخ مدیر‬ ‫واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـاهین شـهر م‪/‬الـف‪1136980‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-414‬در اجـرای بنـد (ب) مـاده ‪ ۷‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و‬ ‫حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن اسـامی اشـخاصی که نسـبت بـه تصرفـات انها در‬ ‫محـدوده مسـکونی انابـد واقـع در بخـش ‪ 4‬بردسـکن بـه شـرح زیـر اگهـی میگردد‪:‬‬ ‫پالک ‪ -۸۵‬اصلی اراضی انابد بخش ‪ ۴‬بردسکن‬ ‫‪ -1‬ششـدانگ یکبـاب منـزل قسـمتی از پـالک ‪ -۲۰۱‬فرعـی بـه مسـاحت ‪221/4‬‬ ‫مترمربـع بنـام محمـد ایراندوسـت اول فرزنـد اسـماعیل کالسـه ‪4215‬‬ ‫کـه در تاریـخ ‪ 1400/03/23‬سـاعت ‪ ۹‬صبـح در محـل تحدیـد خواهد شـد‪ .‬لـذا مراتب‬ ‫بعلـت عـدم دسترسـی بـه مالکیـن اگهی تـا چنانچـه اعتـراض دارنـد اعتراض خـود را‬ ‫ظـرف مـدت بیسـت روز از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک‬ ‫بردسـکن تسـلیم نماینـد معترضین پس از تسـلیم اعتراض به اداره ثبـت یک ماه مهلت‬ ‫دارنـد کـه دادخواسـت خـود را بـه دادگاه تقدیـم و گواهـی طـرح دعوی بـه ثبت محل‬ ‫ارائـه دهنـد و در غیـر اینصـورت پـس از اتمـام مهلت یاد شـده سـند مالکیـت مربوطه‬ ‫بنـام متصرفیـن صادر خواهد شـد‪ .‬تاریخ انتشـار‪ 1400/02/30 :‬غالمرضـا گنج بخش ‪-‬‬ ‫رئیـس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان بردسـکن‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-415‬شـماره اگهی‪ 140003902125000002 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/02/28 :‬شـماره‬ ‫پرونـده‪ 139804002003005489 :‬به موجب پرونده اجرائی کالسـه شـماره ‪9900409‬‬ ‫یـک دسـتگاه اتومبیـل سـواری پراید بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪۷۶۸ - ۲۳‬و‪ ۲۳‬متعلق‬ ‫بـه اقـای محمـد گشـول فرزنـد علـی باقـر بـه شـماره ملـی ‪ ۱۱۲۰۰۶۲۹۷۷‬کـه طبق‬ ‫نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰‬ریـال (سـیصد و پنجـاه میلیـون ریال)‬ ‫ارزیابـی شـده‪ ،‬از سـاعت ‪( ۹‬نه) الی ‪( ۱۲‬دوازده) روز یکشـنبه مـورخ ‪( 1400/03/09‬نهم‬ ‫خـرداد مـاه سـال یک هـزار و چهارصد هجـری شمسـی) در اداره ثبت اسـناد و امالک‬ ‫شهرسـتان فریـدن واقـع در داران ‪ -‬خیابان شـهید بهشـتی ‪ -‬جنـب اداره امـور مالیاتی‬ ‫از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد‪ .‬بنـا بر اعـالم کارشـناس رسـمی دادگسـتری‬ ‫مشـخصات فنـی و شـرایط خـودرو بـه شـرح ذیـل مـی باشـد‪ :‬الـف‪ :‬مشـخصات فنی‬ ‫خـودرو‪ :‬سـواری پراید سـفید رنـگ مدل ‪ ۸۴‬بـه شـماره موتـور ‪ M13/1188703‬و به‬ ‫شـماره شاسـی‪ S1412284552074‬ب‪ :‬شـرایط خـودرو در زمـان بازدیـد و اظهارنظـر‬ ‫کارشناسـی‪ :‬در زمـان بازدیـد اتـاق نسـبتا سـالم‪ ،‬السـتیک هـا بـه دلیـل فرسـودگی و‬ ‫توقیـف خـودرو دارای ‪ ۳۵‬درصـد اج‪ ،‬تـودوزی و صندلـی هـا تقریبـا از بیـن رفتـه‪ ،‬اتاق‬ ‫دارای خـط و خـش (گلگیـر عقـب) خطـر عقـب شکسـته‪ ،‬اعتبـار بیمـه نامشـخص و‬ ‫احتمـاال رو بـه اتمـام‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰‬ریال (سـیصد و پنجـاه میلیون ریال)‬ ‫شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شـود و کلیه هزینـه های‬ ‫قانونـی بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصـول خواهد‬ ‫شـد‪ .‬الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهـی های مربوط بـه راهور و پارکینـگ و نیز بدهی‬ ‫هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایده اعـم از اینکـه رقم قطعی‬ ‫ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و نیـز در صـورت وجود‬ ‫مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه های فـوق از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد‬ ‫خواهـد شـد و نیـم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول می گـردد ضمنا چنانچـه روز مزایده‬ ‫تعطیـل رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعد از تعطیلـی در همان سـاعت و مکان مقرر‬ ‫برگـزار خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا وفـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامـه اجرای مفاد اسـناد رسـمی الزم‬ ‫االجـرا اصالحـی سـال ‪ ۱۳۹۸‬شـرکت در مزایـده منـوط به پرداخـت ده درصـد از مبلغ‬ ‫پایـه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریـدار یا نماینده قانونی او در جلسـه‬ ‫مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلغ فـروش را ظـرف مدت‬ ‫پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صندوق ثبت تودیـع نمایـد و در صورتی که ظرف‬ ‫مهلـت مقـرر مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریـز نکنـد مبلغ مذکـور قابل‬ ‫اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانه واریز خواهد شـد در ایـن صورت عملیـات فروش از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط و مزایـده تجدید می گردد‪ .‬موسـی الرضا امامی‪ -‬رئیس ثبت اسـناد‬ ‫و امـالک شهرسـتان فریـدن ‪/1137496‬م الف‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫زیست بومفناوریقم‬ ‫‪ 7‬برابر توسعه یافت‬ ‫رئیس پارک علــم و فناوری‬ ‫نــواوری اســتان کــه هم اکنــون‬ ‫قم گفت‪ :‬زیست بوم نواوری و‬ ‫بــا حمایــت معاونــت علمــی‬ ‫فناوری این اســتان طی هشــت‬ ‫و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫ســال‪ ،‬هفت برابر توسعه یافته‬ ‫مدیریــت پــارک علم و فنــاوری‬ ‫و هم اکنون دارای جایگاه قابل‬ ‫و مشــارکت دانشــگاه ادیــان‬ ‫حسین اخوان‬ ‫قبولــی در کشــور دارد‪ .‬ســید‬ ‫و مذاهــب در حــال ســاخت‬ ‫علوی‬ ‫حســین اخــوان علــوی افــزود‪:‬‬ ‫اســت‪ ،‬این زیس ـت بوم تکمیل‬ ‫زیس ـت بوم نواوری و فناوری اســتان قم در ســال شــود‪ .‬رئیس پارک علم و فناوری قم با اشــاره به‬ ‫‪ ۹۱‬با سه بازیگر شامل پارک علم و فناوری استان‪ ،‬ظرفیت های زیست بوم فناوری استان ادامه داد‪:‬‬ ‫مرکز رشــد علوم انســانی و اســامی و مرکز رشــد وجود ‪ ۲۰۰‬واحد فناور‪ ۹۷ ،‬شــرکت دانش بنیان‬ ‫دانشگاه قم فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬او با بیان و حضــور فعــال دانشــگاه های اســتان ازجملــه‬ ‫اینکه ظرفیت زیس ـت بوم نــواوری و فناوری این ظرفیت های فناوری قم اســت‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫استان در حال شکوفایی است گفت‪ :‬هم اکنون زیست بومفناوریاستانبه عنوانیکزیست بوم‬ ‫ایــن زیس ـت بوم بــا مشــارکت ‪ ۲۱‬نهــاد و بازیگر زنده و پویا می تواند گره گشای مشکالت استان و‬ ‫اصلی در حال رسیدن به بلوغ خود است‪ .‬اخوان کشور باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شرکت های دانش بنیان و‬ ‫علوی ادامه داد‪ :‬پارک علم و فناوری استان‪ ،‬بنیاد بازیگران فعال در زیست بوم فناوری استان دارای‬ ‫نخبــگان‪ ،‬صندوق پژوهــش و فنــاوری کریمه و ظرفیت های کم نظیری هستند که توان پاسخ به‬ ‫همچنین هفت مرکز رشــد‪ ،‬پنج شتاب دهنده و نیازهای استان در حوزه های مختلف رادارند‪ .‬او‬ ‫‪ ۶‬مرکز نواوری ازجمله بازیگران اصلی زیست بوم گفت‪ :‬هم اکنون قم با ‪ ۹۷‬شــرکت ازنظر تعداد‬ ‫نواوری و فناوری قم هستند‪ .‬او با اشاره به اخرین شرکت های دانش بنیان در رتبه هشتم قرار دارد‬ ‫رونــد احــداث کارخانــه نــواوری اســتان گفــت‪ :‬ضمن اینکه تعداد شرکت های دانش بنیان عضو‬ ‫امیدواریم در سال جاری با بهره برداری از کارخانه این پارک به‪ ۳۷‬شرکت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫اجرایطرحهفتگی‬ ‫«قمدر مسیرتحول»‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امــور‬ ‫اردیبهشت ماه تا ‪ ۱۲‬مردادماه‬ ‫بین الملــل شــهرداری قــم از‬ ‫یشــود‪ ،‬ایجــاد انگیزه‬ ‫برگزار م ‬ ‫اجــرای طــرح هفتگی «قــم در‬ ‫و افزایــش مشــارکت مــردم در‬ ‫مسیر تحول» به منظور افتتاح‪،‬‬ ‫امــور شــهری اســت‪ .‬مدیــرکل‬ ‫بهر هبــرداری و اغــاز عملیــات‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫مهدی کالنترزاده‬ ‫حهــای شــهری‬ ‫اجرایــی طر ‬ ‫شــهرداری قــم ادامــه داد‪ :‬این‬ ‫خبــر داد‪ .‬مهــدی کالنتــرزاده‬ ‫پروژه ها در حوزه های مختلف‬ ‫بــا اشــاره بــه برنامه ریزی های انجا مشــده برای امور شــهری نظیر عمرانی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬ترافیکی‪،‬‬ ‫افتتــاح‪ ،‬بهر هبــرداری و اغــاز عملیــات اجرایــی شهرســازی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬فضــای ســبز‪،‬‬ ‫طر ‬ ‫حهــای شــهری اظهار داشــت‪ :‬ایــن پروژه ها تفریحــی و ســرمایه گذاری خواهــد بــود‪ .‬او از‬ ‫به منظــور افزایش خدمات مدیریت شــهری به برگزاری نخستین دوره این افتتاحیه ها در هفته‬ ‫زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (س) صورت جاری خبر داد و گفت‪ :‬در این هفته بهره برداری‬ ‫می گیرد‪ .‬او با بیان اینکه افتتاح و اغاز عملیات از پروژه مجتمع فرهنگی ورزشــی ســردار شهید‬ ‫عمــران شــهری ســبب تقویــت روحیــه امیــد و عزیــززادگان در منطقه دو‪ ،‬احــداث ادامه بلوار‬ ‫ایجــاد انگیزه مضاعف در بین مردم م ‬ ‫یشــود‪ ،‬امامــت و احــداث بوســتان ســتایش در منطقه‬ ‫ابــراز کــرد‪ :‬یکی از اهــداف این برنامه که از ‪ ۲۹‬هشت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫کاهشترافیکمشکین دشت‬ ‫با اصالح هندسی‬ ‫در راستایبهبودوروان سازی‬ ‫و کارشناســی پلیــس راهــور‬ ‫ترافیــک و کاهــش تصادفات و‬ ‫شهرســتان فردیس انجام شــد‪.‬‬ ‫جلوگیری از قطع درختان و رفع‬ ‫بغدادیاظهارداشت؛تقاطع ها‬ ‫گره ترافیکی و انضباط بخشی‬ ‫به عنــوان نقــاط بحرانــی در‬ ‫بــه حرکــت وســایل نقلیــه در‬ ‫عملکرد شــبکه معابر شهری از‬ ‫حسین بغدادی‬ ‫تقاطعچندراهابتدایبلوارشهید‬ ‫اهمیتویژه ایبرخوردارهستند‬ ‫جــال لــو که باعث مشــکالت‬ ‫بنابراینطراحیمناسبتقاطع‬ ‫ترافیکی برای شهروندان و رانندگان محترم شده ازلحــاظ هندســی و بهینــه بــودن شــاخص های‬ ‫بود‪ ،‬حسین بغدادی شهردار مشکین دشت بیان ترافیکــی عملکردی و کنترلــی ان ها‪ ،‬گام مهمی‬ ‫نســازی و کاهــش تصادفــات و افزایــش‬ ‫داشــت‪ :‬طــی درخواســت شــهروندان و مصوبه در ایم ‬ ‫شــورای ترافیــک نصــب چرا غهــای فرماندهــی مطلوبیت ســفرهای درون شهری اســت و بدون‬ ‫نســازی و روا نســازی جریــان ترافیک‬ ‫سه زمانه‪ ،‬اصالح هندسی‪ ،‬اسفالت و خط کشی شــک ایم ‬ ‫معابر ان به پیگیری و همت مدیریت ســازمان نقش تاثیرگذاری را در افزایش رضایت شهروندان‬ ‫حمل ونقــل‪ ،‬معاونــت فنــی عمرانی شــهرداری ایفامی کند‪.‬‬ ‫اغاز عملیاتاجراییفاز نخستتعریض‬ ‫محور سراوان به امام زاده هاشم‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫ان‪ ،‬عملیــات اجرایــی فــاز دوم‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫در مســیر بلعکــس نیــز از محور‬ ‫گیالن گفت‪ :‬عملیــات اجرایی‬ ‫امــام زاده هاشــم بــه ســمت‬ ‫فــاز نخســت تعریــض محــور‬ ‫سراوان شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫ســراوان بــه ســمت امــام زاده‬ ‫مــرادی درپایــان گفــت‪:‬‬ ‫فریبرز مرادی‬ ‫هاشــم بااعتبــار ‪ ۴۶۰‬میلیــارد‬ ‫استان گیالن دارای ‪ ۶۸‬کیلومتر‬ ‫ریــال اغــاز شــد‪ .‬فریبرز مــرادی‬ ‫ازادراه‪ ۴۸۶ ،‬کیلومتــر بزرگــراه‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باهدف ارتقای ایمنی راه ها و روا نســازی ‪ ۳۰۱‬کیلومتر راه اصلی‪ ۱۰۵۵،‬کیلومتر راه فرعی و‬ ‫ترافیک‪ ،‬فاز نخســت عملیات اجرایی تعریض ‪ ۹۲۵۵‬کیلومترراهروستاییاست کهاز استان های‬ ‫محور سراوان به سمت امام زاده هاشم بااعتباری مهم در حوزه حمل ونقل جاده ای کشور است که‬ ‫بال غبــر ‪ ۴۶۰‬میلیارد ریــال اغاز گردیــد‪ .‬او گفت‪ :‬هم هســاله خدمات شــایانی را در این بخش به‬ ‫طول اجرای پروژه ‪ ۱۳‬کیلومتر اســت که با اتمام کاربرانجاده ایارائهمی نماید‪.‬‬ ‫رفع گلوگاهسیالبیدر تقاطعاتوبان‬ ‫تهران‪-‬کرج در دستور کار شهرداری است‬ ‫معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری تهران‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬وجــود گلوگا ههــای ســیالبی‬ ‫موضعــی نظیر پل اتوبان تهران‪-‬کرج‪ ،‬ســبب‬ ‫یشــود کــه هنــگام افزایــش اب رودخانــه‪،‬‬ ‫م ‬ ‫ل و اتوبــان عبــور کنــد و ایــن‬ ‫ســیل از روی پ ـ ‬ ‫امــر تهدید جان شــهروندان را در بــردارد‪ ،‬به‬ ‫همیــن منظــور رفــع ایــن نقطــه گلوگاهــی در‬ ‫دســتور کار شــهرداری تهــران قــرار گرفت‪ .‬به‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬صفا صبوری دیلمی در مراســم‬ ‫بهر هبــرداری از پروژ ههــای مدیریــت ســیالب‬ ‫در غــرب تهــران گفــت‪ :‬در اجــرای پروژه های‬ ‫عمرانی تهران تغییر رویکرد داد هشــده است‬ ‫و این را از تغییر رویکرد در مدیریت ســیالب‬ ‫هم می توان متوجه شد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در سال‪ ۹۷‬اعتباراتی برای سیالب‬ ‫تخصیص داده شد که یک پنجم اعتبارات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫است یعنی شورای شهر تهران ‪ ۵۰۰‬درصد اعتبار‬ ‫در این زمینه را افزایش داده است‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1073‬‬ ‫وزیر بهداشت در سفر به نیشابور‪:‬‬ ‫ایران به زودی از بهترین تولیدکنندگان واکسن جهان می شود‬ ‫الهام الماســیان ‪ -‬نیشــابور‪:‬هم زمان با بیســت و‬ ‫هشتم اردیبهشت و به بهانه زادروز حکیم عمر‬ ‫خیــام‪ ،‬وزیر بهداشــت درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫و اســتاندار خراســان رضوی در ســفر به نیشــابور‬ ‫در بیســت و پنجمیــن اییــن پویــش ره ســامت‬ ‫بــرای افتتاح پروژه های حوزه ســامت نیشــابور‬ ‫در پردیس علوم پزشکی این شهر حضور یافتند‪.‬‬ ‫دکتر ســعید نمکی در این مراســم نوید داد‪ :‬سه‬ ‫چهــار میلیــون در ایــن هفتــه واکســن دریافــت‬ ‫می کنیــم‪ .‬واکســن ملــی نیــز تــا اواخــر خــرداد‬ ‫امیدواریم اماده شود و ایران در ماه های اینده‪،‬‬ ‫یکــی از بهترین تولیدکنندگان واکســن در جهان‬ ‫خواهــد بــود‪.‬او متذکر شــد‪ :‬کشــور تاکنون چند‬ ‫مورد اوج گیری شیوع کرونا را پشت سر گذاشته ‬ ‫اســت ولــی نبایــد از چهارمیــن پیــک اوج گیــری‬ ‫ســویه انگلیســی ویروس غافل شــد‪ .‬عضو ستاد‬ ‫ملــی کرونــا گفــت‪ :‬بــا مدیریت صــورت گرفته‪،‬‬ ‫میــزان کشــته های پیــک چهــارم کرونــا در ایران‬ ‫علی رغم قدرت و کشندگی بسیار بیشتر ویروس‬ ‫نســبت بــه ســویه کرونــا در پیک قبلــی‪ ،‬نصفه‬ ‫بــود‪ .‬دنیــا منتظــر بــود بیمــاران ایــران در پیــک‬ ‫چهارم کرونا پشــت در بیمارســتان بمانند؛ ولی‬ ‫دیدنــد کــه ایران پیــک چهارم کرونــا را زیباتر از‬ ‫پیک ســوم که ناشــی از ویــروس نجیب ووهان‬ ‫بــود‪ ،‬اداره کــرد‪ .‬کار بزرگــی صــورت گرفــت و‬ ‫کســی پشــت در بیمارســتان ســرگردان نمانــد‪،‬‬ ‫تهــای‬ ‫زیــرا گنجایــش حداقــل ‪ ۵۰‬درصــد تخ ‬ ‫بیمارستانی خالی بود‪ ۶۶ ،‬دستگاه اکسیژن ساز‬ ‫ظرف تنها دو هفته در سطح کشور توزیع شد و‬ ‫خـــبر‬ ‫از این میزان فوتی نصف پیک قبل شــد‪.‬نمکی‬ ‫با اعالم این هشــدار که از پیک چهارم کرونای‬ ‫انگلیســی غافــل نشــوید؛ تصریــح کــرد‪ :‬کرونــا‬ ‫قــدرت مدیریــت دولت ها را در دوران شــیوع و‬ ‫دوران پســاکرونا نشــان خواهــد داد‪ .‬مقتدریــن‬ ‫کشورهای جهان ازنظر اقتصادی مانند انگلیس‪،‬‬ ‫فرانســه و ‪ ...‬در ابتــدای اوج گیــری ایــن ســویه‬ ‫ویروس به زانو درامدند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬دوران کرونا ســخت تر از دفاع‬ ‫مقــدس بــود‪ .‬فرماندهــان خــط مقــدم مبــارزه‬ ‫بــا کرونــا را عزیزانــی هســتند کــه در مناطــق‬ ‫مرکــزی و دوردســت کشــور در حــال خدمت در‬ ‫عرصه ســامت می باشــند‪ .‬مــن در خلوت برای‬ ‫مظلومیــت ایــن عزیــزان گریســته ام‪ .‬ازاین رو به‬ ‫این ســفر برای سرکشــی نیامده ام‪ ،‬امده ام برای‬ ‫دست بوسی و زانو زدن در مقابل کادر درمان‪.‬‬ ‫نماینــده هیئت دولت در جمع نیشــابوریان‬ ‫گفــت‪ :‬خیام حکیمی فرزانه‪ ،‬طبیبی بلندمرتبه‪،‬‬ ‫ریاضیدانــی عزی ـ ز و منجمــی ذی قیمــت بود که‬ ‫برداشــت من از شــخصیت خیام فــردی موحد‪،‬‬ ‫جســتجوگر‪ ،‬متوجــه معاد و متفــاوت از دیدگاه‬ ‫ی اســت کــه او را ملحــد می داننــد‪ .‬او بــا‬ ‫کســان ‬ ‫توصیــف تمــدن و پیشــینه نیشــابور گفت‪ :‬یک‬ ‫خیام ی ا فقط یک عطار برای افتخار و سربلندی‬ ‫یک مملکت کافی است و با حضور کمال الملک‬ ‫و پرویز مشکاتیان این شهر مملو از هنر‪ ،‬شعر و‬ ‫عرفــان و موســیقی اســت‪ .‬ازاین رو برایــن باورم‬ ‫هســتم نیشــابور چهــارراه اصلــی فرهنــگ بــوده‬ ‫و منزلت نیشــابور بســیار بیشــتر از این ها است‪.‬‬ ‫پایان بخــش ایــن ســفر حضــور وزیر‪ ،‬اســتاندار و‬ ‫مسئولین در ارامگاه خیام و ادای احترام به این‬ ‫شاعر و دانشمند نامدار کشورمان بود‪.‬‬ ‫مدیرکلبنیادخراسانرضوی‪:‬‬ ‫بنیادبهدنبالدریافتزمینوانبوه سازیبرایایثارگراناست‬ ‫سحررحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬مدیرکل بنیاد شهید و‬ ‫امور ایثارگران خراسان رضوی گفت‪ :‬با توجه ساخت‬ ‫مسکن کهبسیار هزینه بردار ومشکالتفراواندارد‪،‬‬ ‫بنیادبهدنبالدریافتزمینوانبوه سازیبرایایثارگران‬ ‫مشمول است‪.‬حجت االسالم حسین معصومی در‬ ‫جلسه ایکهباحضورعبدالمجیدنژادصفویمدیرکل‬ ‫و معاونین اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا‬ ‫گفــت‪ :‬طبــق مــاده‪ 7‬قانون جامع خدمات رســانی‬ ‫بــه ایثارگران‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی موظف اســت‬ ‫برای جانبازان و ازادگان بیست وپنج درصد و باالتر‪،‬‬ ‫همسران و فرزندان شهدا‪ ،‬نسبت به تامین زمین با‬ ‫یکــه واگذاری‬ ‫هماهنگی بنیاد اقــدام کند و درصورت ‬ ‫زمینبهواجدینشرایطممکننباشددولتمکلف‬ ‫اســت به این عزیزان وام مسکن اعطا کند‪.‬مدیرکل‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود‪ :‬از‬ ‫ابتدای تاسیس بنیاد‪ ،‬درصورتی که ایثارگری زمین و یا‬ ‫مسکن دولتی دریافت کرده باشد و فرم «ج» ان ها‬ ‫قرمز و در ســامانه ســجایای بنیاد ثبت باشــد از این‬ ‫تسهیالتنمی توانداستفاده کند‪.‬اوادامهداد‪:‬پساز‬ ‫گذشت سه دهه از دفاع مقدس‪ ،‬هنوز تعداد زیادی‬ ‫از خانوادهشهداوایثارگرانمشمول‪،‬مسکندریافت‬ ‫نکرده اند کهبنیادتوافق هایمختلفیدررفعمشکل‬ ‫ایثارگران انجام داده است‪.‬مسئول حوزه نمایندگی‬ ‫ولی فقیهدربنیادخراسانرضویبابیاناینکهاکثریت‬ ‫جانبازان‪ 25‬درصد و باالتر‪ ،‬ازادگان و همسران شهدا‬ ‫از تسهیالت مسکن بنیاد بهره مند شــده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اکنون‪ 30‬هزار نفر که بیشتر انان ایثارگران و فرزندان‬ ‫شهدا می باشند‪ ،‬در خراسان رضوی متقاضی مسکن‬ ‫هستند که البته پرونده تک تک این عزیزان بررسی و‬ ‫افراد مشمول توسط بنیاد و راه شهرسازی شناسایی‬ ‫می شوند‪.‬اوبابیاناینکهدرحالحاضربیشترینافراد‬ ‫متقاضیاز مشهد‪،‬نیشابور وسبزوار هستند‪،‬تصریح‬ ‫کرد‪:‬درحالحاضرمراحلاداریدریافتزمینتوسط‬ ‫ایثارگراندرشهرستان هایمشهد‪،‬گنابادوبجستاندر‬ ‫حال انجام است که امیدواریم در سایر شهرستان ها‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی نسبت به واگذاری زمین به‬ ‫ایثارگرانفاقدمسکناقدامکند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ارجاع‪36‬پروندهتخلفبهداشتیدامپزشکیبهمراجعقضایی‬ ‫مدیرکل دامپزشــکی گلســتان گفت‪ :‬یــک هــزار و ‪ 560‬کیلوگرم‬ ‫انــواع فراورد ههــای خــام دامــی معدو مســازی و از چرخــه مصرف‬ ‫خارج شد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬دکتر غالمرضا محرابی با اشاره‬ ‫بــه طرح تشــدید نظــارت بهداشــت فراورده های خــام دامی ویژه‬ ‫مــاه مبــارک رمضان که از ‪ ۲۵‬فروردین ماه در اســتان اغازشــده و تا‬ ‫‪ ۲۳‬اردیبهش ـت ماه ادامه داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬در این ایام نظارت های‬ ‫بهداشــتی بــر تمامــی مراحل تهیــه‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع و عرضه تشــدید‬ ‫شــده و بــا هرگونــه تخلــف بهداشــتی در عرضــه فراورده های خام‬ ‫دامــی غیربهداشــتی در ســطح شــهر به طورجــدی برخــورد خواهد‬ ‫شــد‪ .‬او افزود‪ :‬در همین راســتا در طرح تشــدید نظارت بهداشــتی‬ ‫بر مراکز تولید‪ ،‬توزیع و عرضه فراورده های خام دامی در ایام ماه‬ ‫مبــارک رمضان از ‪ 1871‬مرکز موجود تعداد ‪ 2285‬نوبت بازرســی‬ ‫بهداشــتی توسط اکیپ های نظارت بهداشــتی از این مراکز صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬محرابی همچنین گفت‪ :‬درنتیجه این تعداد بازرسی‬ ‫بهداشتی مقدار ‪ 3‬هزار و ‪ 148‬کیلوگرم انواع فراورده غیربهداشتی‬ ‫و غیرقابل مصــرف کشــف‪ ،‬ضبــط و از ایــن مقدار یک هــزار و ‪560‬‬ ‫کیلوگــرم معدو مســازی و از چرخــه مصــرف خــارج شــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫دامپزشــکی گلســتان تصریح کــرد‪ :‬اداره کل دامپزشــکی اســتان در‬ ‫حیطه اجرای وظیفه مندی خود با متخلفین بهداشتی که سالمت‬ ‫جامعــه را بــه خطــر می اندازنــد برخورد جدی می کنــد و در همین‬ ‫راستا طی یک ماهه این طرح تعداد ‪ 36‬پرونده تخلف به مراجع‬ ‫قانونی ارجاع شده است‪.‬‬ ‫او از تمامی شــهروندان خواســت تا در صورت مشــاهده موارد‬ ‫تخلف بهداشتی در عرضه و توزیع فراورده های خام دامی‪ ،‬مراتب‬ ‫را از طریق سامانه ارتباطی ‪ ۱۵۱۲‬با کارشناسان اداره کل دامپزشکی‬ ‫اســتان و شبکه های دامپزشــکی اطالع رسانی کنند تا اقدامات الزم‬ ‫صورت پذیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بامبلغانتعرضبهاثار تاریخیدر فضایمجازیباجدیتبرخوردمی کنیم‬ ‫رئیس کلدادگستریاستان کرمانشاه‪،‬اظهار کرد‪:‬با‬ ‫حفارانغیرمجاز و کسانی کهدر فضایمجازیتحت‬ ‫عنوان گنجیابیمبلغتخریباثار تاریخیوفرهنگی‬ ‫هستند‪ ،‬قاطعانه برخورد می کنیم‪ .‬به گزارش میراث‬ ‫اریا‪ ،‬هم زمان با روز جهانی موزه ها و اولین روز هفته‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگریوصنایع دستیاستان کرمانشاه‪،‬بارئیس کل‬ ‫دادگستری استان کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد‪ .‬پرویز‬ ‫توسلیزادهاظهار کرد‪:‬مجموعهدستگاهقضاییاستان‬ ‫کرمانشاهدر کنارادارهکلمیراثفرهنگی‪،‬ازحفاظتو‬ ‫صیانتازاثارتاریخیوفرهنگیاستانحمایتمی کند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان کرمانشــاه‪ ،‬در خصوص‬ ‫افرادی که اقدام به حفاری غیرمجاز در محوطه های‬ ‫تاریخیمی کنند‪،‬گفت‪:‬مجموعهقضاییاستانبدون‬ ‫هیچ گونهمماشاتیبااینافرادبرخوردقانونیخواهد‬ ‫نمود‪.‬او افزود‪ :‬همچنین افرادی که در فضای مجازی‬ ‫تحت عناوینی همچون امــوزش گنج یابی به نوعی‬ ‫مبلغتخریباثار تاریخیوفرهنگیهستند‪،‬برخورد‬ ‫یشــود‪ .‬توســلی زاده با بیان اینکه نقش و‬ ‫قضایی م ‬ ‫جایگاهمردمدر حفاظتاز اثار تاریخیبسیار اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید در این راستا فرهنگ سازی الزم‬ ‫به ویژهدرحوزهرعایتقوانینمیراثفرهنگیصورت‬ ‫گیرد تا مردم هرچه بیشــتر با این مباحــث و ضوابط‬ ‫قانونیهمراهشوند‪.‬رئیس کلدادگستری کرمانشاهدر‬ ‫خاتمهاز مجموعهشهرداری کرمانشاهخواست کهدر‬ ‫راستایاجرایقوانینوضوابطمربوطبهمحوطه های‬ ‫تاریخی‪،‬همکاریوهمراهیالزمرابامجموعهمیراث‬ ‫فرهنگی در خصوص صدور مجوزهای ساخت وســاز‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬همچنین جبار گوهری در ایــن دیدار‬ ‫ضمــن تقدیــر از عملکرد دســتگاه قضایی اســتان در‬ ‫همکاریبامجموعهمیراثفرهنگیاستان‪،‬تاکیدکرد‪:‬‬ ‫حقیقتامجموعهدادگستریاستانکرمانشاههمراه ترین‬ ‫دســتگاه بــا اداره کل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستیبودهوهست‪.‬سرپرستاداره کلمیراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگریوصنایع دستیاستان کرمانشاه‪،‬‬ ‫افزود‪:‬در سال گذشتهدر پرونده هایقضاییمختلف‬ ‫‪ ۱۶۰‬مورد رای به نفع این اداره کل صادرشده است‪ .‬او‬ ‫افزود‪:‬خوشبختانهشعباتاختصاصیخیلیبه موقع‬ ‫و با درایت به پرونده های قضایی حول محور میراث‬ ‫فرهنگیرسیدگیمی کنند‪ .‬گوهریبابیاناینکهغالب‬ ‫پروند ههــای این اداره کل با موضوع ساخت وســاز در‬ ‫محــدوده مجموعه تاریخی و فرهنگی تاق بســتان‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاق بســتان ویترین و نماد شهر‬ ‫کرمانشاه اســت‪ ،‬اگر ما می خواهیم‪ ،‬به سمت ثبت‬ ‫جهانی برود باید از اسیب های احتمالی و تصمیمات‬ ‫اسیب زا جلوگیری شــود‪ ».‬توجه ویژه تر دستگاه قضا‬ ‫به میراث فرهنگی در شهرستان های کنگاور و اسالم‬ ‫ابادغــرب و همچنیــن عضویــت میراث فرهنگــی در‬ ‫تالمــال از دیگر مــواردی بود که‬ ‫جلســات شــورای بی ‬ ‫در ایــن نشســت توســط سرپرســت اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه‬ ‫مطرحشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بی مهریبهاب انبارلب چال‬ ‫مدیرکل طرح های توســعه شهری شهرداری‬ ‫قــم گفت‪ :‬یکــی از بناها که از ارزش تاریخی و‬ ‫اجتماعی قابل توجهی برخوردار اســت اب انبار‬ ‫بچــال بــوده که متاســفانه مــورد بی توجهی‬ ‫ل ‬ ‫دســتگاه های متولــی اســت‪ .‬محســن صادقــی‬ ‫امینــی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه اماکن‬ ‫فرهنگــی و تاریخــی اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری‬ ‫قــم در چنــد ســال گذشــته در راســتای ارتقــای‬ ‫کیفیت محیط زندگی شــهروندان و زمینه سازی‬ ‫بــرای افزایــش زائرپذیــری محــور فرهنگــی‪-‬‬ ‫تهــای عمرانی مناســبی انجام‬ ‫تاریخــی فعالی ‬ ‫داده اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه الزم ـه توفیــق‬ ‫در تکمیــل اقدامــات و اهــداف کالن در‬ ‫ایــن محــدوده‪ ،‬همــکاری و هم افزایــی کلیــه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســت تصریح کــرد‪ :‬این‬ ‫در حالــی بــوده کــه بخش هــای اصلــی در ایــن‬ ‫محــدوده ماننــد اثــار ثبتی تاریخــی و همچنین‬ ‫بناهــای بــا ارزش اوقافی مغفول مانده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل طرح های توســعه شــهری شهرداری قم‬ ‫افــزود‪ :‬یکــی از این بناها کــه از ارزش تاریخی و‬ ‫اجتماعــی قابل توجهی برخوردار اســت اب انبار‬ ‫بچــال بــوده کــه متاســفانه مــورد بی توجهی‬ ‫ل ‬ ‫دستگاه های متولی است و شهرداری هم امکان‬ ‫اقدام اجرایی و مرمتی در این اثر را ندارد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫کشت برنج‬ ‫در شالیزارهای قزوین‬ ‫اغاز شد‬ ‫قزوین–رویدادامروز ‪:‬کشت برنج در سطح بیش از سه‬ ‫هزار و‪ ۶۰۰‬هکتار از شالیزارهایقزویناغاز شد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی قزوین بابیان این مطلب که‬ ‫متوسطعملکردمحصولبرنجدرشالیزارهایشهرستان‬ ‫قزوین‏حدود‪ ۳۹۰۰‬کیلوگرم شلتوک در هر هکتار است‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی می شود‏بیش از ‪ ۱۴‬هزار تن شلتوک از‬ ‫این شــالیزارها برداشت شود‏‪ .‬سعید صالحی مهم ترین‬ ‫ارقام برنج کشت شده در شهرستان قزوین را هاشمی‪،‬‬ ‫علــی کاظمــی‪،‬‏صدری دم ســیاه‪ ،‬صدری حســن ســرا و‬ ‫موســی طارم عنوان کرد و افزود‪ :‬نشــاء برنج در‏اســتان‬ ‫قزوین فقط در سطح این شهرستان و بیشتر در اراضی‬ ‫حاشیهرودخانه‏شاهروددرمنطقهالموتشرقیوغربی‬ ‫و همچنین اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن در منطقه‬ ‫طارمسفلیانجاممی شود‏‪.‬اوبااشارهبه کشتمکانیزه‬ ‫برنجاضافه کرد‪:‬درسال هایاخیرباورود‏تکنولوژینوین‬ ‫کاشتوبرداشتبرنجدراینشهرستانعمدتابه صورت‬ ‫مکانیزه‏انجام می شود‏‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان‬ ‫قزوین انجام به موقع عملیات کاشــت‪ ،‬کاهش هزینه‬ ‫‏تولید‪ ،‬صرفه جویــی در وقت‪ ،‬افزایش بهره وری نیروی‬ ‫کار و افزایــش تولیــد محصول را‏ازجمله مزایای کشــت‬ ‫مکانیزهبرنجبرشمردوتصریحکرد‪:‬عواملینظیرسختی‬ ‫کار‪،‬‏هزینه باال و عدم توجیه اقتصادی درکشــت سنتی‬ ‫برنج موجب شــده تا شــالی کاران از‏ورود ماشین االت و‬ ‫تجهیزاتمکانیزهکشتبرنجاستقبالکنند‏‪.‬‬ ‫ازادی ‪ ۲۶‬زندانی جرائم‬ ‫غیر عمد از محل عواید‬ ‫موقوفات در سال ‪۹۹‬‬ ‫رئیس اوقاف ناحیه یک شهرســتان قم گفت‪ :‬طی‬ ‫سال گذشته‪ ۲۶ ،‬نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان‬ ‫قم با پرداخت ‪ ۵‬میلیارد ریال از محل عواید موقوفات‬ ‫بــه اغوش خانواده بازگشــتند‪ .‬به گزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫ســید ســجاد موســوی قیداری اظهــار کــرد‪ :‬طــرح ازادی‬ ‫زندانیــان جرائــم غیــر عمد از محــل عوایــد موقوفات‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین برنامه های اجتماعی سازمان اوقاف‬ ‫و امور خیریه بوده که طی سال های اخیر توسعه یافته‬ ‫و در استان های مختلف اجرایی می شود‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫طرح در استان قم هم با جدیت به مرحله اجرا درامده‬ ‫و تاکنون صدها نفر از افرادی که به خاطر جرائم مالی‬ ‫غیر عمد‪ ،‬دوران حبس خود را می گذراندند‪ ،‬به اغوش‬ ‫خانوادهبازگشتند‪.‬رئیساوقافوامور خیریهناحیهیک‬ ‫شهرســتان قم گفت‪ :‬بر این اساس و طی سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬نفر از زندانیان زندان قم با پرداخت دیون از محل‬ ‫موقوفات مربوطه ازاد شدند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اعتبار در نظر‬ ‫گرفته شدهبرایاینمنظور‪ ۵‬میلیاردریالبود کهدر طول‬ ‫سال‪ ۹۹‬پرداخت شدهاست‪.‬‬ ‫برگزاری ائین های سنا و‬ ‫ناب در دانشگاه سمنان‬ ‫ائینسنا(بزرگداشتمقامشامخمعلم)وائینناب‬ ‫(نکوداشتاستعدادهایبرتر)باحضورمعاوناموزشی‬ ‫وزیر علوم و نیز مســئوالن استان و دانشگاه سمنان در‬ ‫بستر فضای مجازی برگزار شد‪ .‬رئیس دانشگاه سمنان‬ ‫در این مراسم با تبریک ‪ ۱۲‬اردیبهشت بزرگداشت روز‬ ‫معلم به اساتید دانشگاه سمنان اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫با انجام واکسیناســیون‪ ،‬به زودی شاهد حضور اساتید‬ ‫و دانشــجویان در محیط دانشــگاه باشــیم‪ .‬مســعود‬ ‫نصیــری زرندی افزود‪ :‬وظیفه اســاتید در دوران شــیوع‬ ‫کرونا‪،‬نه تنها کمنشده‪،‬بلکهاینمسئولیتافزون شده‬ ‫است که از تک تک انان قدردانی می نمایم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫با پیگیری های انجام شده از سوی وزارت علوم موضوع‬ ‫همسان ســازی حقوق اعضای هیئت علمــی به نتایج‬ ‫خوبی رسیده است‪ .‬رئیس دانشگاه سمنان ماموریت‬ ‫گرا کردن دانشــگاه ها‪ ،‬تقویت دوره های پســا دکتری‪،‬‬ ‫مهارت اموزی به دانشــجویان و تاســیس شــرکت های‬ ‫دانشــگاهی از ســوی اســاتید در پارک علم و فناوری را‬ ‫ازجملــه مــواردی عنــوان کــرد که در نشســت روســای‬ ‫دانشگاه ها بر ان ها تاکید شده است‪ .‬معاون سیاسی‬ ‫امنیتی و اجتماعی اســتاندار ســمنان هم که به صورت‬ ‫مجــازی میهمــان ایــن ائیــن بــود‪ ،‬ضمــن قدردانــی از‬ ‫اساتید دانشگاه ها برای اموزش در دوران کرونا گفت‪:‬‬ ‫حــل مشــکالت امــروز و فــردای جامعه بایــد عالمانه‬ ‫حل شــود که در این میان نقش اســاتید دانشگاه ها از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار اســت‪ .‬حبیب ا‪ ...‬خجســته‬ ‫پور افزود‪ :‬گسســتگی بین علم و نیاز روز جامعه باید‬ ‫بــه همــت اعضای هیئت علمــی دانشــگاه ها ترمیم و‬ ‫حل شــود‪ .‬او همچنین بر حفظ روحیه امید و نشــاط‬ ‫خصوصــا در محیــط علمی و تحقیقاتــی و تزریق این‬ ‫روحیه امید و نشــاط به دانشــجویان از ســوی اســاتید‬ ‫تاکید کرد‪ .‬معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار‬ ‫سمنان با اشاره به انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد گفت‪ :‬در این‬ ‫روز دو انتخابــات مهم ریاســت جمهوری و شــوراهای‬ ‫اســامی شــهر و روســتا راداریم که می توان با استفاده‬ ‫از ظرفیت فضای مجازی از شــور سیاســی دانشجویان‬ ‫بهره مندشویم‪.‬حجت االسالمحسینذوالفقاریلقب‬ ‫مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه سمنان هم در این‬ ‫ائین درباره مقام علم و معلم مطالبی بیان کرد‪ .‬معاون‬ ‫اموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان هم در‬ ‫این ائین گزارشی از عملکرد این حوزه ارائه کرد و گفت‪:‬‬ ‫در یک سال گذشته بالغ بر ‪ ۵۰‬تبدیل وضع انجام شده‬ ‫است‪.‬فرشادورامینیانبااشارهبهاینکههم اکنون‪۳۶۸‬‬ ‫عضوهیئت علمیدردانشگاهسمنانمشغولفعالیت‬ ‫علمیهستندافزود‪:‬شیوه نامهاجراییائین نامهارتقای‬ ‫اعضــای هیئت علمــی ویــژه دانشــگاه تهیه شــده و در‬ ‫مرحلهویراستاریوصفحه اراییاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د همدا ن‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1073‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1073‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫افزایش سوانح رانندگی‬ ‫در جاده های روستایی‬ ‫استان نگران کننده است‬ ‫رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت که امار ســوانح‬ ‫رانندگــی در محورهای فرعی و روســتایی اســتان شــامل‬ ‫واژگونــی خــودرو‪ ،‬برخــورد بــا عابــر پیــاده و همچنیــن‬ ‫موتورسیکلتافزایشیونگران کنندهاست‪.‬‬ ‫به گزارش نافع‪ ،‬ســرهنگ رضا عزیزی بیان کرد‪ :‬پنج‬ ‫نفر طی‪ ۲‬ماه نخست سال گذشته براثر سوانح رانندگی‬ ‫در جاده های روســتایی این اســتان جان خود را از دست‬ ‫دادند که این امار در مدت مشابه امسال با بیش از ‪۲.۳‬‬ ‫برابر افزایش به ‪ ۱۳‬نفر رســیده اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫همچنیــن در ‪ ۲‬ماه نخســت امســال‪ ۵۱‬نفــر در حوادث‬ ‫جاده هایروستاییاستانهمدانمجروحشده اند کهاین‬ ‫امار در مدت مشابه سال گذشته‪ ۱۸‬نفر بوده است‪ .‬او به‬ ‫اشاره به علل وقوع سوانح در جاده های روستایی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ســه مولفه موتورســیکلت‪ ،‬عابر و خودرو در رشد سوانح‬ ‫رانندگی جاده های روســتایی موثر هستند که مهم ترین‬ ‫علــت فراوانــی تصادف موتورســیکلت در این محورها‪،‬‬ ‫نقص سیســتم روشــنایی اســت‪ .‬رئیس پلیس راه اســتان‬ ‫همدان اظهار داشــت‪ :‬باوجود نقص سیســتم روشــنایی‬ ‫و دیده نشدن وسیله نقلیه از سوی دیگر کاربران جاده‪،‬‬ ‫موتورســواران ش ـب هنگام اقدام بــه تــردد در جاده های‬ ‫روســتای می کننــد که ایــن اقــدام ان ها موجــب افزایش‬ ‫چشــمگیر حوادث رانندگی شده است‪ .‬سرهنگ عزیزی‬ ‫ادامــه داد‪ ۱۰۰ :‬درصــد موتورســوارانی کــه در جاد ههــای‬ ‫روستایی تردد دارند فاقد کاله ایمنی هستند‪ ،‬همچنین‬ ‫‪۹۵‬درصدان هافاقدگواهینامهرانندگیوبیمه نامهوسیله‬ ‫نقلیهمی باشند‪.‬اوبابیاناینکهامار وقوعواژگونیخودرو‬ ‫در جاده های روســتایی زیاد اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬وجود‬ ‫دوربیــن ثبت تخلف در جاده های اصلی امکان تخلف‬ ‫و افزایش غیرمجاز سرعت را از رانندگان سلب کرده‪ ،‬اما‬ ‫همینافرادهنگامورودبهجاده هایروستاییبه واسطه‬ ‫نبــود ابــزار کنترلی‪ ،‬با ســرعتی‪ ۲‬تا ســه برابر حــد مجاز‪،‬‬ ‫تردد می کنند‪ .‬رئیس پلیس راه اســتان همــدان بیان کرد‪:‬‬ ‫یشــده برای جاده های روستایی‬ ‫میزان سرعت پیش بین ‬ ‫ش ـب هنگام‪ ۴۰‬کیلومتــر و در روز ‪ ۵۰‬کیلومتــر بر ســاعت‬ ‫است‪،‬درحالی کهسرعتخودروهادرمسیرهایروستایی‬ ‫اســتان همــدان به‪ ۱۳۰‬کیلومتر بر ســاعت نیز می رســد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عزیزی‪ ،‬تردد عابــران را از دیگر عوامل افزایش‬ ‫سوانح در جاده های روستایی عنوان کرد و گفت‪ :‬اغلب‬ ‫اینافرادبی توجهبهترددوسایلنقلیهازعرضجادهعبور‬ ‫می کنند کهبسیارخطرناکوحادثه سازاست‪.‬‬ ‫کشف و ضبط ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫لیتر سوخت گازوئیل‬ ‫قاچاق‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت‪ ۳۰:‬هزار لیتر‬ ‫سوخت گازوئیلقاچاقدر همدان کشفوضبطشد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬ســردار ســلمان امیــری افزود‪:‬‬ ‫ماموران پلیس امنیت اقتصادی اســتان زمان گشت زنی‬ ‫در حوزه اســتحفاظی به یک دستگاه کامیون نفت کش‬ ‫که در حال تردد بود‪ ،‬مشکوک و بالفاصله ان را متوقف‬ ‫کردند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در بازرســی از این خودرو ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫لیتر گازوئیلقاچاقفاقدمدارکقانونیومجوز هایالزم‬ ‫کشف شــد‪ .‬فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به‬ ‫ارزش‪ ۲‬میلیاردو‪ ۱۰۰‬میلیونریالیاینمحمولهنفتیبرابر‬ ‫نظرکارشناسان‪،‬گفت‪:‬دراینزمینهیکدستگاهنفت کش‬ ‫توقیف و یک متهم دســتگیر شــد که پرونده در مراجع‬ ‫قضائیدر حالرسیدگیاست‪.‬‬ ‫بزرگ ترین مشکالت‬ ‫پروژه های عمرانی‬ ‫نوسانات قیمتی است‬ ‫مدیــر پروژ ههــای عمرانی شــهرداری همــدان یکی‬ ‫از چالش های پروژه های عمرانی شــهری را مشــکالت‬ ‫اساسا چون شهرداری درامد‬ ‫اقتصادی دانست و گفت‪ً :‬‬ ‫پایدار و مستمری ندارد‪ ،‬بودجه پروژه ها محقق نشده‬ ‫یشــود‪ .‬علی فتاحــی در گفت وگو‬ ‫و پــروژه طوالنــی م ‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬با تاکید بر اینکــه طوالنی شــدن پروژه های‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نبود‬ ‫عمرانی باعث گرانی پروژه م ‬ ‫یشــود خودبه خود‬ ‫درامــد پایــدار شــهرداری باعــث م ‬ ‫بــر روی پروژ ههــای عمرانــی شــهرداری تاثیــر بگــذارد‬ ‫یکــه بــا دیر رســیدن بودجه‪ ،‬شــهرداری قدرت‬ ‫به طور ‬ ‫نخواهد داشت پروژه را پیش ببرد‪ .‬او مهم ترین راهکار‬ ‫برون رفــت از چالش های اقتصادی پروژه های عمرانی‬ ‫را ایجــاد درامدهای پایدار دانســت و تصریــح کرد‪ :‬در‬ ‫بودجــه شــهرداری ‪ ۴‬درصــد ارزش افــزوده مالیــات بــر‬ ‫درامد دیده شده اما به طور کامل محقق نمی شود که‬ ‫بتواند با پیمانکار تسویه کند بنابراین مهم ترین راه حل‬ ‫گســترش و ایجــاد درامدهــای پایــدار اســت‪ .‬فتاحــی‬ ‫بابیان اینکه مواردی چون وصول عوارض ســاخت به‬ ‫شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد درحالی که ایجاد‬ ‫پمپ بنزین و مراکز تجاری برای شــهرداری درامدزایی‬ ‫خواهد داشــت‪ ،‬افزود‪ :‬طی چهار ســال گذشــته رونق‬ ‫اقتصــادی و هجــوم مردم برای گرفتن پروانه ســاخت‬ ‫باعــث شــده درامــد خوبــی عایــد شــهرداری شــود و‬ ‫شــهرداری نیــز از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیر پروژه های عمرانی شــهرداری همدان با اشاره به‬ ‫استفاده از اعتبارات ملی در پروژه های عمرانی‪ ،‬یاداور‬ ‫یتــوان با بودجه‬ ‫شــد‪ :‬پروژ ههــای کالن مثل پــل را نم ‬ ‫شــهرداری تمــام کــرد بلکــه بایــد از بودج ههــای ملــی‬ ‫بیشتری استفاده شود وگرنه زمان بر می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی مدیران رسانه های استان همدان تاکید کرد‪:‬‬ ‫حضور خاموش بانوان همدانی در طرح های شهری‬ ‫مسعودپور صالحی‪،‬حقوقدانورئیسانجمن‬ ‫صنفی مدیران رسانه های استان همدان با اشاره به‬ ‫حضور خاموش بانوان همدانی در طرح های شهری‬ ‫و اینکه حق بانوان در برنامه ریزی شــهری همدان‬ ‫در نظر گرفته نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری همدان‬ ‫و همین طور شــورای شــهر تاکنون نتوانســته اند در‬ ‫یهــا و سیاس ـت های محلــی خــود در‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫تحقــق حق زنان بر شــهر اقدامی شایســته انجام‬ ‫دهند و همین طور مرکز مطالعات شورای شهر نیز‬ ‫که انتظار می رفته است با حضور جامعه شناسان‬ ‫و روانشناسان حاضر در ان بر این مقوله اعمال نظر‬ ‫کنند نیز منفعل بوده است‪ .‬صرفا ایجاد یک پارک‬ ‫برای بانوان نمی تواند شــهری که به شدت مردانه‬ ‫ترسیم و منسجم شده است را از این قالب خارج‬ ‫و زیباشناسی موجود در دنیای زنانه را بر ان نقش‬ ‫بندد و بتواند ارامش و امنیت را برای حضور بانوان‬ ‫در فضاهای عمومی ایجاد کند‪ .‬از مبلمان شهری‪،‬‬ ‫یهــای کالبدی و ســایر مــوارد نیاز بــه اصالح‬ ‫ویژگ ‬ ‫دارد‪ .‬این امر مطالبه عمومی بانوان و افکار عمومی‬ ‫و نظارت فعاالنه شــورا و همت مدیران شــهری را‬ ‫طلبمی کند‪.‬‬ ‫نقش زنان در عرصه های اجتماعی از منظر‬ ‫قران و احادیث‬ ‫در خصــوص اهمیــت مقوله موردنظــر در دین‬ ‫مبین اسالم ایات و روایات مختلفی وجود دارد که‬ ‫بر حضور زنــان در عرصه های مختلف اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاســی و اقتصــادی اشار هشــده اســت کــه در این‬ ‫زمینه می توان به ایه‪ 12‬سوره ممتحنه‪ ،‬شرکت زنان‬ ‫در نهضــت اجتماعی‪-‬سیاســی هجرت‪ ،‬اســتقالل‬ ‫خشــک و رســمی کــه از پیــش ب هصــورت مردانــه‬ ‫فعال شده است رغبت زنان را برای حضور کاهش‬ ‫می دهــد‪ .‬این موضوع صرفــا در روال اداری موجود‬ ‫خالصهنمی شودبلکهنوعمبلمانشهری‪،‬چیدمان‬ ‫و ویژگی های کالبدی شهر نیز به سبب حضور بیشتر‬ ‫مردان‪،‬این گونهاستوفضایینیست کهبانواننیز‬ ‫بتوانند در ان تامل و اندیشه کنند‪ .‬بررسی محققان‬ ‫نشان داده است که یکی از دالیلی که زنان تمایلی‬ ‫به حضور در فضاهای عمومی شهر ندارند دور بودن‬ ‫فضاهای شــهری و در نظر گرفتن ابعاد زیباشناسی‬ ‫محیط‪ ،‬عناصر‪ ،‬مبلمان شهری و تضاد یا عدم تغایر‬ ‫زیــاد فضاهای شــهری با ویژگی های روانشناســی و‬ ‫جامعه شناسیزناناست‪.‬‬ ‫اقتصــادی زنــان در ایــه ‪ 32‬نســا‪ ،‬حضــور دختران‬ ‫شعیب درصحنه کار و اجتماع‪ 26-23‬و همین طور‬ ‫ایــات و روایاتــی دیگــر اشــاره کــرد‪ .‬پــس انچــه در‬ ‫فضای دینی بر بانوان و مردان مسلمان نسبت به‬ ‫حضورشــان و نقش افرینــی ا نهــا در فعالیت های‬ ‫مختلف اجتماعی امده است روشن است؛ اما گذر‬ ‫زمان و تجربه زیسته در این مقوله نشان می دهد‪،‬‬ ‫به واســطه حضور پررنگ تر و پراکنش باالی مردان‬ ‫در زمین ههــای گوناگــون نامبــرده‪ ،‬مــردان دارای‬ ‫پیشرفتی افزون نســبت به زنان بوده اند و الگوی‬ ‫مردانه پیشرفت را حاکم کرده است‪ .‬هرچند قالب‬ ‫بــودن الگــوی پیشــرفت مردانه رگ ههــای تاریخی‬ ‫یخــود مــردان را الگوی‬ ‫و فرهنگــی دارد و به خود ‬ ‫پیشرفت در عرصه های اجتماعی نمود می دهد‪،‬‬ ‫اما بانوان نیز با ســپری شــدن زمان در پی احقاق‬ ‫خود در پی سهیم شدن در الگوی پیشرفت مردانه‬ ‫برامدند‪ .‬زنان در این مســیر می بایســتی از جســم‬ ‫خود و ســوژگی زنانه و الگوی مادر کاســته و ذهن‬ ‫خود را بر اســاس شــاخص هایی متمرکز می کردند‬ ‫که بتوانند در فضای قدرتمند الگوی پدر یا همان‬ ‫الگوی پیشــرفت مردانه‪ ،‬نقش افرینی کنند‪ .‬البته‬ ‫حضــور بانــوان و تمایــل ا نهــا به شــبیه بــودن به‬ ‫الگوی پدر یا الگوی پیشرفت مردانه برای حضور‬ ‫در فعالیت های مختلف اجتماعی ناشی از شرایط‬ ‫حاکم بر فضای شهری است که به شدت بر اساس‬ ‫الگوی پیشرفت مردانه ایجادشده است‪.‬‬ ‫فضاهای شهری به شدت مردانه‬ ‫خلق شده اند‬ ‫فضاهــای شــهری موجــود به گونه ای اســت که‬ ‫زنان به هنگام ورود به ان با فضایی روبرو می شوند‬ ‫کــه سرشــار از هنجارهــای مردانــه اســت که مقابل‬ ‫هنجارهــای مطــرح در خانه اســت‪ .‬ایــن فضاهای‬ ‫از بین بردن تبعیض از فضاهای شهری‬ ‫کهــای بانــوان به عنــوان‬ ‫احــداث متعــدد پار ‬ ‫یکــی از اقداماتــی کــه می تواند فضای شــهری با‬ ‫الگوی پیشــرفت مردانه را به سوی فضای شهری‬ ‫با الگوی پیشرفت مردانه سوق دهد موثر باشد‬ ‫البتــه ایــن امــر بــه معنای حــذف یکی و تســلط‬ ‫دیگری نیســت بلکه وجود هــر دو نگاه ضرورت‬ ‫دارد‪ .‬امروز در معماری هایی که به کار می گیریم‬ ‫چقــدر بــر مبنای نگاه زنانه شــکل یافته اســت و‬ ‫دیگــر فضاهــا از محیط کار تا مبلمان شــهری که‬ ‫می توانــد از تــرس زنان برای حضــور در فضاهای‬ ‫شــهری بکاهــد؟ کارشناســان و محققــان شــهری‬ ‫بابیــان اینکــه مدیریــت شــهری بایــد تبعیــض بر‬ ‫اســاس جنســیت را از فضاهــای شــهری برچینــد‬ ‫مطرح کرده اند که بایستی شاهد افزایش امنیت‬ ‫برای جسم زنانه در شهر باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اختصاص ‪ 34/5‬میلیارد اعتبار به موزه منطقه ای غرب کشور‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان همــدان از اختصــاص ‪۳۴‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان اعتبــار بــه مــوزه‬ ‫منطقه ای غرب کشــور در ســال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫علــی مالمیر در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫اختصاص این اعتبار در نوع خود بی نظیر است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگرچه این پروژه از ســال ‪ ۸۵‬اغازشــده‪،‬‬ ‫امــا قســمت مهــم و غالــب کار در ســال های‬ ‫اخیــر انجا مشــده و رونــد ان ب هســرعت در حال‬ ‫پیشــرفت اســت‪ .‬وی بابیــان اینکــه اســکلت‬ ‫ســاختمان بتنــی مــوزه در مرحله پایانی اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریــم این مرحله امســال به‬ ‫اتمام برســد و با مرحله بعــدی اعتبار‪ ،‬معماری‬ ‫داخلــی و تجهیــزات مــوزه انجــام خواهد شــد‪.‬‬ ‫مالمیــر مطــرح کــرد‪ :‬بــا توجه بــه افزایــش نرخ‬ ‫مصالح در دو سه سال قبل که پنج یا شش برابر‬ ‫شــده‪ ،‬قیمت و براورد اعتبارات موردنیاز نیز به‬ ‫همین نسبت افزایش پیداکرده است؛ همچنین‬ ‫اگر پروژه با این شتاب پیش برود به زودی شاهد‬ ‫اتمام ان خواهیم بود‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی استان همدان بابیان‬ ‫اینکــه معمــاری داخلــی و تجهیــزات ان حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــارد اعتبــار نیاز دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫حدود نیمی از پروژه موزه منطقه ای غرب کشور‬ ‫پیشــرفت کرده اســت‪ .‬وی در ادامه شــرح داد‪:‬‬ ‫استانی مانند همدان در جایگاه پایتخت تاریخ‬ ‫و تمدن ایران و باوجود ‪ ۲۳‬هزار شیء موزه ای‬ ‫حاصــل از کاوش های ســال های قبل و همچنین‬ ‫وجود اشیاء موزه ای در دیگر موزه ها مانند موزه‬ ‫ملــی اقتضــا می کنــد که از یــک موزه اســتاندارد‬ ‫بین المللــی در حــوزه باستان شناســی برخــوردار‬ ‫باشــد‪ .‬مالمیر با اشــاره به اینکه وجود دو پروژه‬ ‫موزه منطقه ای و مخزن امن در کنار هم ازلحاظ‬ ‫تجهیزات و فضا می تواند به منطقه غرب کشور‬ ‫خدمــات ارائــه دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــوزه منطق ـه ای‬ ‫یــک ضــرورت فرهنگی برای حفظ و مرمت اثار‬ ‫یشــود و عالوه بر شان فرهنگی بر‬ ‫مهم تلقی م ‬ ‫کیفیــت زیرســاخت های فرهنگــی بــرای همدان‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی استان همدان درباره‬ ‫تاثیر این موزه بر گردشــگری نیز بیان کرد‪ :‬موزه‬ ‫منطق ـه ای می تواند به عنوان یکــی از مهم ترین‬ ‫جاذب ههــای گردشــگری اســتان بــر مانــدگاری‬ ‫گردشگر تاثیر بسیار مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر منطقه یک مطرح کرد‪:‬‬ ‫مذکــور طــی ســالیان گذشــته اجراشــده اســت‬ ‫که بســیار مورد اســتقبال شــهروندان قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬حال شــهرداری منطقه یک که در ســال‬ ‫گذشــته عملیــات پیاده روســازی بلــوار ارم را به‬ ‫اتمام رســاند هم اکنون فــاز جدیدی از احداث‬ ‫بوســتان ارم را اغاز کرده است در همین رابطه‬ ‫گفت وگویــی را مســعود دهبانــی صابــر مدیــر‬ ‫منطقه یک ترتیب دادیم که باهم می خوانیم‪:‬‬ ‫مدیر منطقه یک بابیان اینکه شهرها به عنوان‬ ‫کانو نهــای تمرکــز فعالیــت و زندگــی انســان ها‬ ‫بــرای اینکــه بتوانند پایــداری خود را تضمین کنند‬ ‫چــاره ای جــز پذیــرش ســاختار و کارکــردی متاثر از‬ ‫سیســتم های طبیعی ندارند عنوان کرد دسترســی‬ ‫عادالنــه بــه فضای ســبز‪ ،‬حفــظ و نگهــداری ان‪،‬‬ ‫از مولفه های اساســی در توســعه پایدار و عدالت‬ ‫اجتماعــی می باشــند و شــهرداری منطقــه یــک با‬ ‫افزایــش هرچــه بیشــتر فضای ســبز به دنبــال این‬ ‫مهم اســت‪ .‬او با اشــاره اینکه پس از گذشت یک‬ ‫ســال از اتمام پروژه پیاده روســازی بلوار ارم شاهد‬ ‫رغبت و عالقه بسیار زیاد شهروندان به پیاده روی‬ ‫در این منطقه هســتیم ابراز کرد با تعریف هرچه‬ ‫بیشتر پروژه های انسان محور در شهر هم می توان‬ ‫رضایــت شــهروندان از شــهری کــه در ان زندگــی‬ ‫می کننــد را افزایــش داد هــم باعــث رشــد ورزش‬ ‫شــهروندی و بالطبــع ســامت شــهروندان شــد‪.‬‬ ‫دهبانــی صابر گفت در ســال جاری بیــش از ‪236‬‬ ‫میلیارد ریال جهت توسعه و نگهداری فضای سبز‬ ‫در بودجه شهرداری منطقه یک لحاظ شده است‬ ‫که نشــان دهنده نگاه ویژه و توجه هرچه بیشــتر‬ ‫به مقوله فضای ســبز و اهمیت ان در این منطقه‬ ‫اســت‪ .‬او در ادامــه یکــی از مهم تریــن پروژ ههــای‬ ‫فضای سبز سال جاری را احداث فاز جدید بوستان‬ ‫ارم دانســت که از ابتدای ســال اغازشــده اســت و‬ ‫عملیــات اجرایــی ان با ســرعت مناســبی در حال‬ ‫پیشــرفت اســت که این پروژه با توجه به حضور‬ ‫شهروندان همدانی از تمامی مناطق شهر در بلوار‬ ‫و بوســتان ارم می تواند باعــث رضایت حداکثری‬ ‫شهروندانباشد‪.‬‬ ‫دهبانــی صابــر همچنیــن ادامــه عملیــات‬ ‫اجرایــی پارک والیت و اتمام عملیات اجرایی‬ ‫در پارک هــای محل ـه ای قهرمــان بــا مســاحت‬ ‫‪ 10200‬مترمربــع و کمال ابــاد با مســاحت ‪7000‬‬ ‫مترمربــع را از دیگر پروژه های مهم فضای ســبز‬ ‫در منطقه یک شــهرداری دانســت که عملیات‬ ‫کهــای قهرمــان و کمال ابــاد‬ ‫اجرایــی در پار ‬ ‫ب ـه زودی بــه اتمــام می رســند و در اختیــار‬ ‫شهروندان عزیز همدانی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۱۲‬نفر دیگر در استان قربانی کرونا شدند‬ ‫ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‬ ‫همدان گفت که با فوت ‪ ۱۲‬بیمار مبتالبه کرونا‬ ‫در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ،‬امــار متوفیــان اســتان از‬ ‫ابتــدای شــیوع ایــن ویروس تاکنــون به ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۱۱‬نفــر رســید‪.‬دکتر محمد طاهری افــزود‪۱۸۹ :‬‬ ‫نفــر دیگــر در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته در این اســتان‬ ‫بــه بیمــاری کووید ‪ ۱۹‬مبتال شــدند که درمجموع‬ ‫بیماران سرپایی مثبت از ابتدای اپیدمی ویروس‬ ‫کرونــا تاکنــون بــه ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۳۱۲‬نفــر و بیماران‬ ‫بستری مثبت به ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۷۹۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫استان همدان اظهار کرد‪ :‬تعداد مراجع سرپایی‬ ‫به اورژانس بیمارســتان های این اســتان با عالئم‬ ‫تنفســی مشــکوک بــه کرونــا در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته ‪ ۵۸۳‬مــورد بــود کــه ‪ ۱۰۹‬نفــر از مراجــع‬ ‫به بیمارســتان ها در بخش عادی بســتری شدند‪.‬‬ ‫سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی استان همدان‬ ‫نحــال هم اینــک ‪ ۱۸‬بیمــار‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬درعی ‬ ‫مبتالبــه کوویــد ‪ ۱۹‬در بخــش ای‪.‬ســی‪.‬یو مراکــز‬ ‫درمانــی ایــن اســتان بســتری هســتند و وضعیت‬ ‫جسمی ‪ ۴۳‬بیمار وخیم گزارش شده است‪.‬‬ ‫دکتــر طاهری دربــاره اخرین وضعیت بیماران‬ ‫کرونایی در شهرستان های استان همدان نیز گفت‪:‬‬ ‫شمار بیماران کرونایی بستری (از ابتدای همه گیری‬ ‫ویروس کرونا تاکنون) در بیمارســتان های اسداباد‬ ‫سندفرهنگیهمدانتدوینشود‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫اســت‪ .‬امام جمعــه همــدان‬ ‫و امام جمعــه شــهر همــدان‬ ‫یــاداوری کــرد‪ :‬ســند مهندســی‬ ‫خواســتار تدویــن و ارائــه ســند‬ ‫فرهنگی کشور سال‪ ۹۲‬توسط‬ ‫جســاله فرهنگی استان برای‬ ‫پن ‬ ‫دولت دهم ســپس دوباره این‬ ‫همــه دســتگاه های اجرایــی‪،‬‬ ‫ســند در دولــت یازدهــم ابــاغ‬ ‫حبیب ا‪...‬‬ ‫نهادهای فرهنگی‪ ،‬موسسه ها‬ ‫شــد بااین وجود در سطح ملی‬ ‫شعبانی موثقی‬ ‫و تشــکل های مردمــی شــد‪.‬‬ ‫تبدیــل به یک ســند منســجم‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حبیب ا‪ ...‬شعبانی و هم افــزا بــرای انجام کار فرهنگی نشــده بود‪.‬‬ ‫موثقی در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شــهر‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اظهــار داشــت‪ :‬متولــی ایــن کار همدان اضافه کرد‪ :‬در یک سال گذشته شورای‬ ‫شورای برنامه ریزی است هرچند رئیس سازمان انقالبفرهنگیجلسه هاییبرایرفعاشکاالت‬ ‫مدیریتوبرنامه ریزیاستانهمدانقبلاز ابالغ شــورای فرهنــگ عمومــی برگــزار کــرد و اکنــون‬ ‫این ایین نامه و برگزاری این نشست این برنامه ایین نامــه شــورای فرهنــگ عمومــی تغییراتــی‬ ‫را اغــاز کــرده اســت‪ .‬او بابیــان اینکــه ایین نامه پیداکرده است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬شورای فرهنگ‬ ‫سند فرهنگی نیمه اردیبهشت ابالغ شده است و عمومــی ازنظــر جایگاه و منزلت ارتقا یافت و‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬در ایــن راســتا شــورای برنامه ریــزی برخی از مشــکالت و خالها قانونی شناســایی‬ ‫کارگروهــی را تشــکیل داده و ذیــل ایــن کارگروه و برطرف شــد و در جلســه ای با اعضای شــورای‬ ‫کمیتهوکمیسیون هاییتشکیلمی شود‪.‬نماینده انقالب فرهنگی مطالب و اشــکاالتی مطرح و‬ ‫ولی فقیهدراستانوامام جمعهشهرهمدانتاکید رفع شــد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین شــعبانی‬ ‫کرد‪ :‬همه دستگاه ها فرهنگی به صورت رسمی‪ ،‬موثقــی بابیــان اینکه شــورای فرهنــگ عمومی‬ ‫مســتند و مکتوب باید اولویت های فرهنگی را جایــگاه خوبــی ازنظــر قانونی پیداکرده اســت‬ ‫ارائه دهند سپس کارگروه ها اقدام به شناسایی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش از ابــاغ ایین نامه‪ ،‬ســند‬ ‫اولویت های فرهنگی کرده و بر اساس اولویت ها فرهنگیاستانبه صورتخودجوشپیگیریشد‬ ‫سند اماده و در شورای فرهنگ عمومی مصوب و در این راستا کارگروهی از نخبگان استان شکل‬ ‫و اجــرا می شــود‪ .‬حجت االسالم والمســلمین گرفت‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه‬ ‫شعبانی موثقی ادامه داد‪ :‬بنابراین دستگاه های شــهر همدان خاطرنشــان کرد‪ :‬نخبگان اســتان‬ ‫متولیفرهنگیبایدبرنامه هایخودرامستندبه همدان با برگزاری نشست های مستمر برنامه ای‬ ‫دبیرخانه ارائه دهند درعین حال شورای فرهنگ راطراحی کردندتااینکهایین نامهجدیداز تهران‬ ‫عمومــی جایــگاه قانونــی الــزام اور پیداکــرده و ابالغ و بااین وجود مقرر شد که این مسیر که از‬ ‫تمامیمصوباتانباامضایاستاندار الزم االجرا سابقبودهپیگیریشود‪.‬‬ ‫راه اندازی موزه چاپ در همدان‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی همدان به عنوان یکی‬ ‫اســامی همــدان از راه انــدازی‬ ‫از متولیان اصلی صنعت چاپ‬ ‫مــوزه چــاپ و نشــر در همدان‬ ‫و نشــر‪ ،‬فضای مناسبی را برای‬ ‫خبر داد ‪.‬‬ ‫ایــن امــر در مجتمــع فرهنگی‬ ‫احمدرضا‬ ‫فارس‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫هنــری بوعلــی ســینا فراهــم‬ ‫احمدرضااحسانی‬ ‫احســانی از راه انــدازی مــوزه‬ ‫کرد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫چــاپ و نشــر در همــدان‬ ‫اســامی همــدان بابیان اینکه‬ ‫خبــر داد و بابیــان اینکه صنعت چــاپ یکی از فراخوانراه اندازیاینموزهباهمکاریاتحادیه‬ ‫زیرســاخت های مهــم توســعه فرهنگی اســت چاپخانه داران همدان منتشرشده است افزود‪:‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬همــدان از دیربــاز تاکنــون در ایــن از همه فعاالن این حوزه درخواســت شــده در‬ ‫عرصه پیشرو بوده و با پیشرفت تکنولوژی های صورت تمایل برای نمایش تجهیزات و اثار خود‬ ‫نوین‪ ،‬صنعت چاپ هم در اســتان به روز شده در مــوزه‪ ،‬هماهنگــی الزم را با اتحادیه داشــته‬ ‫اســت‪ .‬احســانی با تاکید بر اینکــه با توجه به باشند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با راه اندازی موزه چاپ‬ ‫پتانســیل قابل توجــه این حــوزه‪ ،‬برنامه ایجاد همدان و ارائه اثار و تجهیزات ارزشمند چاپ‪،‬‬ ‫مــوزه چاپ در اســتان موردبررســی قرار گرفت ظرفیت قابل توجهی بــه مجموعه فرهنگی و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد هنری استان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫خیابانپاسدارانتعریضمی شود‬ ‫اغاز ساخت فاز جدیدی از بوستان ارم‬ ‫شــهرها مرا کــز اصلــی فعالیــت انســان ها‬ ‫هســتند و انســان ها بخشــی عظیمــی از زندگی‬ ‫خود را در ان سپری می کنند که عالوه بر ایجاد‬ ‫محیطــی برای تعامــات اجتماعی محلی برای‬ ‫تبــادل فرهنگــی و گــذران اوقــات فراغــت نیــز‬ ‫می باشــند‪ .‬ســرزندگی فضاهای عمومی شهری‬ ‫را بــه یک فضای امن تر‪ ،‬مطلوب تر و جذاب تر‬ ‫کــه ظرفیــت برای ارائــه گزینه های بیشــتر برای‬ ‫تهــای اجتماعی و انتخابی افراد فراهم‬ ‫فعالی ‬ ‫می کنــد ارائــه می دهــد‪ .‬افزایش رشــد شــتابان‬ ‫شــهری در دهه ی گذشــته‪ ،‬اثار سوئی را در پی‬ ‫داشته تا انجا که امروزه‪ ،‬اغلب مردم احساس‬ ‫می کننــد کــه مناطــق شــهری بــرای زندگــی و‬ ‫فعالیت مطلوب نیست‪ .‬رشد جمعیت شهرها‬ ‫به نوب ـه ی خــود مســائلی همچــون ترافیــک‪،‬‬ ‫ســروصدا‪ ،‬افزایــش کارگا ههــای صنعتــی و‬ ‫مزاحمت شــهری را در پی داشــته اســت‪ .‬یکی‬ ‫از راه حل ها برای حل مسائل زیست محیطی و‬ ‫تبدیل هر چه بهتر محیط شهری به محلی قابل‬ ‫زیســت بــرای شــهروندان‪ ،‬ایجــاد فضــای ســبز‬ ‫شــهری‪ ،‬به ویــژه ایجــاد پارک های درون شــهری‬ ‫اســت‪ .‬پــارک ارم همــدان در ضلع شــرقی بلوار‬ ‫ارم قرارگرفتــه اســت و تاکنــون دو فــاز از پــارک‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ،۷۴۶‬بهــار ‪ ،۹۲۰‬تویســرکان ‪ ،۹۷۴‬رزن ‪،۷۲۷‬‬ ‫درگزیــن ‪ ،۲۶۹‬فامنیــن ‪ ۳۰۱‬و کبودراهنــگ ‪۹۷۸‬‬ ‫نفر اســت‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین تاکنون ســه هزار و‬ ‫‪ ۱۵‬نفــر در مالیــر‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬نفــر در نهاوند و‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۸۹‬نفر نیز در شهرستان همدان به این‬ ‫ویروس مبتال و بستری شده اند‪ .‬استاندار همدان در‬ ‫جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت که طبق گزارش‬ ‫ستاد ملی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان‪،‬‬ ‫روند ابتال به ویروس کرونا در این استان به شدت‬ ‫نزولــی شــده اســت‪ .‬ســید ســعید شــاهرخی ابــراز‬ ‫امیدواری کرد که روند نزولی کرونا در این اســتان‬ ‫تداوم داشته باشد البته تداوم این وضعیت نیازمند‬ ‫توجه مردم به شیوه نامه های بهداشتی است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬تمامی شهرســتان های استان همدان‬ ‫در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند‪.‬‬ ‫شــهردار همــدان از اغــاز‬ ‫عزیزهمدانیخواهدشد‪.‬مدیر‬ ‫تعریــض خیابــان پاســداران بــا‬ ‫منطقه یک شــهرداری همدان‬ ‫جداره سازی حسینیه امام (ره)‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫اصول در مباحث شهرســازی و‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫صوفــی‬ ‫ـاس‬ ‫عبـ‬ ‫نیزبه تبعانفضاهایشهری که‬ ‫عباس صوفی‬ ‫خیابان پاســداران (کرمانشــاه)‬ ‫سبب ســرزندگی و پویایی این‬ ‫همدان یکــی از معابر قدیمی‬ ‫فضاها‪،‬افزایشنقشاجتماعی‬ ‫و پرتــردد در شــهر همــدان اســت که به واســطه ان ها و سهولت در امر جابه جایی در دو بخش‬ ‫قرارگیــری حســینیه امــام خمینــی (ره) در ان‪ ،‬سواره و پیاده می شود اعمال ضوابط شهرسازی‬ ‫شــهروندان زیــادی از این خیابــان عبور می کنند اســت‪ .‬دهبانــی صابر افــزود‪ :‬خیابان پاســداران‬ ‫که گاهی اوقات شاهد ترافیک در این محدوده (کرمانشــاه) در شــهر همــدان نیــز از معابــری‬ ‫هستیم‪،‬درهمینراستاتعریضخیابانپاسداران محســوب می شود که با توجه به ازدیاد حضور‬ ‫(کرمانشاه)باجدارهسازیحسینیهامام(ره)یکی شــهروندان نیازمند اعمال ضوابط شهرســازی از‬ ‫از اولویت های مهم در شهرداری منطقه یک طی قبیل تعریــض معبر‪ ،‬احــداث کندرو و پیــاده رو‬ ‫سالیان اخیر بوده است که عملیات عمرانی این است‪ .‬او با اشاره به اینکه این تعریض بااراده و‬ ‫پروژه اغاز شد‪ .‬او گفت‪ :‬تمامی تالش شهرداری خواستنمایندهولی فقیهدراستانوامام جمعه‬ ‫همدانحلمشکالتترافیکیباشناساییمعابر همدان و توافقاتی که با حســینیه امام خمینی‬ ‫مســتعد‪ ،‬تعریــض و بازگشــایی ان هاســت کــه (ره) صورت پذیرفته اســت بیان کرد‪ :‬این معبر‬ ‫خیابان کرمانشاه نیز یکی از این معابر است‪ .‬او هزار مترمربعیبااعتباری‪ ۸۰‬میلیاردریالیتملک‬ ‫بابیان اینکه تسهیل عبور و مرور شهروندان یکی شــده اســت که با افزایــش تعداد ماشــین االت‬ ‫از اقدامات مهم در شهرداری همدان بوده است سعی داریم تا عملیات تخریب هرچه سریع تر‬ ‫کهطیسالیاناخیرباجدیتپیگیریشدهاست بهپایانبرسدوبه محضتخریب کاملعملیات‬ ‫عنوان کرد‪ :‬عملیات تخریب و خاک برداری این تســطیح‪ ،‬زیرسازی و اسفالت ریزی این معبر نیز‬ ‫معبراغازشدهاستوبه زودیتحویلشهروندان صورتمی پذیرد‪.‬‬ ‫ورود به اتوبوس های درون شهری بدون‬ ‫ماسکممنوع‬ ‫مدیــر اتوبوس رانــی شــهرداری همــدان‬ ‫گفــت‪ :‬ورود بــه داخــل اتوبوس هــای‬ ‫حمل ونقــل درون شــهری بــدون ماســک‬ ‫ممنوع است و رانندگان و نیروهای نظارتی‬ ‫اجــازه اســتفاده مســافران بــدون ماســک‬ ‫از اتوبــوس را نمی دهنــد‪ .‬بابــک اســدی‬ ‫در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬طرح‬ ‫رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی همچنــان‬ ‫در اتوبوس ها اجرایی می شــود و هر ردیف‬ ‫از اتوبوس هــا تنهــا یــک سرنشــین خواهــد‬ ‫نشســت و فاصلــه الزم رعایــت می شــود‪.‬‬ ‫او اســتفاده از ماســک از ســوی مســافران‬ ‫در اتوبوس هــای درون شــهری همــدان را‬ ‫ضروری دانســت و خاطرنشان کرد‪ :‬کاهش‬ ‫نــاوگان اتوبوس رانــی را در دوره شــیوع‬ ‫کرونــا نخواهیــم داشــت و ایــن اقــدام در‬ ‫راســتای ضــرورت فاصله گــذاری اجتماعــی‬ ‫است‪ .‬مدیر اتوبوس رانی شهرداری همدان‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬نقــاط الزم در اتوبوس هــا‬ ‫نیــز عالمت گــذاری شــده تــا مــردم فاصلــه‬ ‫اجتماعــی را به خوبی رعایت کنند‪ .‬اســدی‬ ‫با تاکید بر لزوم پرداخت الکترونیک کرایه‬ ‫اتوبوس هــا از شــهروندان خواســت نســبت‬ ‫به تهیــه کارت پرداخت الکترونیکی اقدام‬ ‫کننــد و هم اینــک ‪ ۲۲‬باجه نســبت به ارائه‬ ‫و شــارژ کارت ها فعال هستند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1073‬‬ ‫خاموشی صنعت برق به قیمت روشن ماندن چراغ یارانه‬ ‫سامانه ‪ ۱۵۹۴‬شرکت گاز استان البرز‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۸۰‬میلیارد دالر یارانه انرژی داده می شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫ارائــه شــده توســط ایــن‬ ‫اســتان البــرز از راه انــدازی و‬ ‫ســامانه می تــوان مختصــرا‬ ‫بهره بــرداری کامــل ســامانه‬ ‫بــه مــواردی از قبیــل ارائــه‬ ‫تلفنی ‪ ۱۵۹۴‬این شــرکت در‬ ‫خدمــات تلفنــی برخــط بــه‬ ‫اســتان خبر داد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫مشترکین توسط کارشناسان‬ ‫حسین تقی نژاد‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫مجرب‪ ،‬ارائه خدمات تلفن‬ ‫گاز اســتان البــرز‪ ،‬حســین‬ ‫گویا شــامل‪ :‬اطالعات قبض‬ ‫تقــی نــژاد بــا بیــان ایــن مطلــب‪ ،‬گفــت‪ :‬و پرداخــت تلفنــی‪ ،‬ثبــت قرائــت کنتــور‪،‬‬ ‫ســامانه تلفنــی ‪ ۱۵۹۴‬یــک خــط خدماتــی اعــام حادثه و قطعی گاز‪ ،‬اطالع رســانی‪،‬‬ ‫کشــوری اســت که در راســتای اجــرای طرح ثبــت پرســش‪ ،‬انتقــاد و شــکایت‪ ،‬دریافت‬ ‫تکریــم ارباب رجــوع و همچنیــن توســعه وقــت از رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل‪،‬‬ ‫زیرســاخت خدمــات غیرحضــوری‪ ،‬به طــور پیگیری مورد و دریافت پاســخ‪ .‬مدیرعامل‬ ‫کامل در استان راه اندازی شده و به صورت شــرکت گاز اســتان البــرز‪ ،‬همچنیــن از‬ ‫یکپارچــه قابــل بهره بــرداری اســت‪ .‬وی صنــدوق صوتــی انتقــادات و پیشــنهادات‬ ‫دربــاره قابلیت هــای ایــن سیســتم‪ ،‬اظهــار روابــط عمومــی بــا امــکان اســتماع پیــام و‬ ‫کــرد‪ :‬دریافــت کارکــرد کنتــور مشــترکان کل مدیریت ســوابق‪ ،‬امکان اعالم‪ ،‬ویرایش و‬ ‫البــرز بــا امــکان مقایســه و کنتــرل ارقــام حذف شماره همراه مشترکان استان جهت‬ ‫بــا ســوابق سیســتم اصلــی مشــترکان و نیــز ارســال پیامک قبوض‪ ،‬راهنمایی مشــترکان‬ ‫اعــام اطالعــات اخریــن صورتحســاب در بخش هــای مختلــف شــرکت و امــکان‬ ‫صادره به صورت لحظه ای از سیســتم اصلی مشــاهده ســوابق کامــل تماس هــای یــک‬ ‫مشــترکان‪ ،‬دو کارکــرد مهــم ایــن سیســتم مشــترک را از دیگر ویژگی های تلفن گویای‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪ .‬در خصــوص خدمــات ‪ ۱۵۹۴‬ذکر کرد‪.‬‬ ‫تغییر ساعات کار ادارات و همکاری صنایع‬ ‫الزمه عبور موفق از پیک بار‬ ‫رشــت‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــرایط‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫در تابســتان پیــش رو بســیار‬ ‫منطق ـه ای گیــان اظهــار‬ ‫ســخت بــوده‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫داشــت‪ :‬در خصــوص تغییــر‬ ‫راســتای مدیریــت مصــرف‬ ‫ساعات کار ادارات و همکاری‬ ‫برق رایزنی های ســازنده ای با‬ ‫بهمن داراب زاده‬ ‫یهــای خوبی با‬ ‫صنایــع رایزن ‬ ‫اســتاندار گیــان در خصــوص‬ ‫اســتاندار گیــان انجــام شــده‬ ‫تغییــر ســاعات کار ادارات و‬ ‫اســت‪ .‬بهمــن داراب زاده گفــت‪ :‬بــا توجــه همــکاری صنایع انجــام شــده و امیدواریم به‬ ‫بــه شــرایط پیــش رو و گرمــای شــدید هــوا در نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم‪ .‬داراب زاده‬ ‫ما ههــای مــرداد و شــهریور و کاهــش تولیــد در پایــان گفــت‪ :‬نکته مهم در نهادین هســازی‬ ‫نســبت به ســال گذشــته و تراز منفــی تولید و فرهنــگ مدیریــت مصــرف بهینــه بــرق‪ ،‬ایــن‬ ‫مصرف برق در سال جاری‪ ،‬مهم ترین اولویت اســت کــه ابتــدا متولیــان بــرق در ایــن زمینــه‬ ‫شــرکت باید مدیریت اســتفاده بهینه از انرژی پیشــگام باشــند تا بتوانند با الگوســازی‪ ،‬سایر‬ ‫برق و استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت ها دســتگاه های اجرایی اســتان را با خود همراه‬ ‫جهت عبور موفق از پیک بار سال جاری باشد‪ .‬نمایند‪.‬‬ ‫«اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی»‬ ‫‪ -9-283‬برابر اراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اران و بیدگل‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬رای شماره ‪ 140‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬خانم ام البنین الماسی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 916‬کدملی ‪ 1262322545‬فرزند حسین‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 107.30‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1475‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالک رسمی سیدجواد سیدی بیدگلی‬ ‫‪ )2‬رای شماره ‪ 134‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬اقای خیراله ایمانی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 8848‬کدملی ‪ 6199250788‬فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 391.25‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 3264‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش‬ ‫‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی وراث عباس ایمانی‬ ‫‪ )3‬رای شماره ‪138‬و‪ 139‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬اقای ابوذر شفائی مقدم به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 751‬کدملی ‪ 6199954181‬فرزند غالمرضا و خانم فاطمه سرمدی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪0‬‬ ‫کدملی ‪ 6190018416‬فرزند مجتبی (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 108.12‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 1021‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 102‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در حسین اباد بیدگل‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین حسین اباد بیدگل‬ ‫‪ )4‬رای شماره ‪ 132‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬اقای محمد یونسی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 7701‬کدملی ‪ 6199239202‬فرزند حسن‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 124‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 234‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 14‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )5‬رای شماره ‪ 133‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬خانم زهرا رمضانی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 8021‬کدملی ‪ 6199242513‬فرزند احمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 121‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 235‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 14‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )6‬رای شماره ‪212‬و‪ 213‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬اقای ابوالفضل رهبری فرد به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 12088‬کدملی ‪ 6199160878‬فرزند محمدعلی و خانم سمیه ویسی میانرودی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 12090‬کدملی ‪ 1263433383‬فرزند غالمرضا (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 87.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 237‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 3‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع در اماکن‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی‬ ‫‪ )7‬رای شماره ‪214‬و‪ 215‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬اقای علیرضا علی اکبرزاده بیدگلی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190040608‬فرزند محمد و خانم معصومه مبینی بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 248‬کدملی ‪ 6199591798‬فرزند حاجی حسین (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 269.75‬مترمربع پالک شماره ‪ 23‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 4‬فرعی از ‪ 223‬اصلی واقع‬ ‫در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حمزه اله علی اکبرزاده‬ ‫‪ )8‬رای شماره ‪ 216‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬اقای میالد حسن زاده به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 0482022701‬فرزند غالم نبی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 176.40‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 107‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 4‬فرعی از ‪ 235‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران‬ ‫و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی محمد نگاری‬ ‫‪ )9‬رای شماره ‪130‬و‪ 131‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات‪ :‬خانم باشی خانم مکاری قمصری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 4570‬کدملی ‪ 6199207874‬فرزند عباس و خانم مطهره فرزین بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 136‬کدملی ‪ 6199462343‬فرزند یداله (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪327.50‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 64‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 54‬فرعی از ‪ 252‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪3‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی محمدرضا اله یار زاده بیدگلی‬ ‫‪ )10‬رای شماره ‪ 217‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬اقای مرتضی احمدی به شناسنامه شماره ‪0‬‬ ‫کدملی ‪ 1250030269‬فرزند اقاعباس‪ ،‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 42.25‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 41‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 7‬فرعی از ‪ 293‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی وراث عباس احمدی‬ ‫‪ )11‬رای شماره ‪ 364‬مورخ ‪ 1400/02/07‬هیات‪ :‬خانم ریحانه معظمی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 92‬کدملی ‪ 6199656555‬فرزند علی محمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 193.75‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 6‬فرعی مفروز و مجزی از قسمتی از پالک شماره ‪ 5‬فرعی و قسمتی از مشاعات از‬ ‫پالک ‪ 609‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی‬ ‫غالمحسین اسماعیلی و اسماعیل اسماعیلی‬ ‫‪ )12‬رای شماره ‪219‬و‪ 220‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬اقای ابوالفضل مدبر نژاد به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 0‬کدملی ‪ 6190011535‬فرزند مصطفی و خانم مهتاب روشن دل ارانی به شناسنامه شماره ‪0‬‬ ‫کدملی ‪ 0018505351‬فرزند عباس (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 145‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 5‬فرعی از ‪ 1908‬اصلی و ‪ 1‬فرعی از ‪ 1920‬اصلی واقع در اماکن بخش ‪ 3‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی ابوالفضل رافعی و زهرا شیدائیان‬ ‫‪ )13‬رای شماره ‪221‬و‪222‬و‪ 223‬مورخ ‪ 1400/01/30‬هیات‪ :‬خانم عذرا زارع مقدم ارانی به‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس انجمن نیروگاه های کوچک مقیاس گفت‪ :‬ساالنه حدود‪۸۰‬‬ ‫میلیارد دالر یارانه انرژی داده می شود که بیش از یک و نیم برابر کل‬ ‫صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در سال‪ ۱۳۹۹‬است‪.‬‬ ‫احسان صدر‪ ،‬رئیس انجمن نیروگاه های کوچک مقیاس در گفتگو‬ ‫با مهر با بیان اینکه بی گمان‪ ،‬یکی از موفق ترین صنایع کشور در طول‬ ‫چهل سال اخیر‪ ،‬صنعت برق کشور بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬سطح فناوری‬ ‫مطابق اخرین فناوری های روز دنیا‪ ،‬گستردگی شبکه تا دوردست ترین‬ ‫یســازی که یکی از پیشروترین ها‬ ‫روســتاهای کشور‪ ،‬سازوکار خصوص ‬ ‫در دنیــا بــوده و جز ذخایر معنوی ارزشــمند کشــور به شــمار م ـی رود‪،‬‬ ‫یســازی و داخلــی ســازی بخش عمــده فناوری های مورد نیــاز در‬ ‫بوم ‬ ‫صنعت برق و…همگی از شاخص های موفقیت این صنعت در کشور‬ ‫بهشمار می روند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از بــرق‪ ،‬بــه عنــوان زیرســاخت زیرســاخت ها یــاد‬ ‫یشــود و بــدون ان امکان توســعه صنعتی وجود نــدارد‪ .‬چرخ های‬ ‫م ‬ ‫تنومنــد صنعــت نیازمنــد انرژی شــبکه برق هســتند‪ .‬در همین راســتا‬ ‫بخشــی از ارزنده ترین منابع انســانی کشــور در طول چهل ســال اخیر‬ ‫جذب صنعت برق شده اند و دستاوردهای این صنعت را رقم زده اند‬ ‫ولی این روزها هر روز صحبت از کمبود برق و احتمال خاموشی های‬ ‫گســترده در تابســتان می شود‪.‬به گفته این مقام مسئول چرا صنعتی‬ ‫که به لحاظ صادرات فناوری و خدمات مهندسی به خارج از کشور‪،‬‬ ‫موفق ترین صنعت کشــور اســت‪ ،‬به شرایطی دچار شده که به جای‬ ‫تمرکز به توسعه صنعت‪ ،‬با بسته متنوعی از مشوق ها و پاداش ها به‬ ‫سراغ صنایع می رود و خواهش می کند تا در ساعاتی تولید را متوقف و‬ ‫مصرفبرقرا کم کنندتابتوانمصرفبرقپایدار خانگیراتامین کند‪.‬‬ ‫صدر با بیان اینکه وزارت نیرو نتوانسته مصرف کنندگان را قانع کند تا‬ ‫هزینه واقعی برق را بپردازند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این کار در بسیاری از مواقع‬ ‫مانند صنایع غذایی‪ ،‬مخابرات و‪ ..‬اجرای موفقی داشته است‪ .‬وضع‬ ‫نیروگاه هاوتولیدکنندگانخصوصیبرق‪،‬بسیاروخیماست‪.‬درحالی که‬ ‫کلیه صنایع کشــور از جمله پتروشــیمی‪ ،‬فوالد و کاشی و سرامیک به‬ ‫عمدتابه‬ ‫نوعییارانه هایانرژیدریافتمی کنند؛صنایعنیروگاهی که‬ ‫ً‬ ‫لحاظ فناوری بسیار پیشرو و مطابق استانداردهای روز دنیا هستند‪ ،‬نه‬ ‫تنهاهیچیارانه ایدریافتنمی کنندبلکهبهدولتیارانهنیزمی دهند؛‬ ‫به عبارتی مجبور هستند برق تولیدی خود را کمتر از بهای تمام شده‬ ‫بــه دولت بفروشــند و عالوه بــران وزارت نیرو با تاخیرهای فــراوان در‬ ‫پرداخت مطالبات ان ها‪ ،‬به اجبار از ان ها وام هم می گیرد‪.‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه تولیدکنندگان برق چاره ای جز این اقدام ندارند و وزارت نیرو‬ ‫ان ها را وادار به فروش برق با نرخ های تحمیلی به شبکه برق می کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به عنوان مثال با وضع ضوابط و مقررات‪ ،‬اجازه فروش‬ ‫برق به مشتریان برخوردارتر نظیر مصرف کنندگان تجاری‪ ،‬رمز ارزها و‬ ‫صنایع معدنی را نمی دهند و اگر تحت شرایطی نیروگاهی برق خود را‬ ‫گران تر از تعرفه مصوب به مصرف کننده ای بفروشد اختالف ان را باید‬ ‫به وزارت نیرو برگرداند (دستورالعمل یارانه های متقاطع وزارت نیرو)‪.‬‬ ‫رئیسانجمننیروگاه های کوچک مقیاس گفت‪:‬اجازهصادراتهم که‬ ‫نرخ های جذاب تری دارد به نیروگاه ها داده نمی شود و در رقابتی عیان‬ ‫با بخش خصوصی وزارت نیرو تالش می کند درامدهای صادرات برق‬ ‫را در انحصار خود نگه دارد‪ .‬به بیان ســاده تر‪ ،‬برق را به بهای بســیار‬ ‫ارزان تر از نیروگاه خصوصی می خرد و بسیار گران تر به مشتری خارجی‬ ‫می فروشد‪.‬صدر این عوامل را موجب سوق دادن نیروگاه ها به سوی‬ ‫ورشکستگی دانست و اظهار داشت‪ :‬در نتیجه این اقدامات نیروگاه ها‬ ‫برنامه هایخودبرایسرمایه گذاریبیشترواحداثنیروگاه هایبعدی‬ ‫را نیز متوقف می کنند‪ .‬از لحاظ اماری به جای اینکه سالیانه‪ ۳‬تا‪ ۵‬هزار‬ ‫مگاوات ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز نصب شود‪ ،‬حدود یک سوم این‬ ‫مقدار‪ ،‬نیروگاه جدید احداث می شود که ان هم مربوط به طرح هایی‬ ‫عمال توسعه طرح های نیروگاهی‬ ‫قبال شــروع شده بودند و ً‬ ‫اســت که ً‬ ‫متوقفشدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسعه گازرسانیدربخش کشاورزیاستاناصفهان‬ ‫‪ 6‬هزار و ‪ 890‬واحد کشــاورزی در ســطح استان‬ ‫اصفهانمشترکگازطبیعیهستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت گاز اســتان‬ ‫اصفهان‪،‬مدیرعاملاینشرکت‪ ،‬گازرسانیبهبخش‬ ‫کشــاورزی را به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار‬ ‫ایــن شــرکت نام بــرد و افــزود‪ :‬با توجه بــه روند رو‬ ‫به رشــد واحدهای تولید محصوالت کشــاورزی به‬ ‫ویژه کشت گلخانه ای طی سال های اخیر در استان‬ ‫اصفهان به ویژه شهرستان تیران و کرون‪ ،‬گازرسانی‬ ‫به بخش کشــاورزی نیز در این ســال ها هم زمان با‬ ‫توسعه شبکه های گازرســانی شتاب خوبی داشته‬ ‫اســت‪ .‬وی‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضر بیــش از ‪ 6‬هزار‬ ‫و ‪ 890‬واحد کشاورزی مشترک گاز طبیعی هستند‬ ‫کــه از ایــن میــزان ‪ 2‬هــزار و ‪ 840‬واحــد مربــوط به‬ ‫گلخانه هایاستانمی شود‪.‬‬ ‫مصطفــی علــوی‪ ،‬در ادامــه از صرفه جویــی در‬ ‫مصــرف ســوخت های فســیلی‪ ،‬کاهش چشــمگیر‬ ‫هزینه یسوختمصرفیوحذفهزینه هایجانبی‬ ‫ب ه ویژه حمل ونقل سوخت مایع‪ ،‬سوداوری و رونق‬ ‫فعالیت های کشــاورزی با توجه به ارزان بودن گاز‬ ‫طبیعــی نســبت بــه ســایر ســوخت ها و همچنین‬ ‫افزایش کیفیت محصوالت تولیدی با توجه به پاک‬ ‫بودن گاز را از جمله فواید گازرسانی برای کشاورزان‬ ‫و صاحبان مراکز تولیدی دانســت و تصریح نمود‪:‬‬ ‫هرگونه اقدام برای کاهش سوخت های االینده به‬ ‫معنای ایجاد محیط زیست سالم تر خواهد بود و با‬ ‫توجه به صنعتی بودن استان اصفهان‪ ،‬تزریق گاز‬ ‫طبیعی به این بخش می تواند در حفظ و صیانت از‬ ‫محیط زیستتاثیربهسزاییداشتهباشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 404‬کدملی ‪ 6199481038‬فرزند غالمحسین نسبت به دو دانگ و اقای‬ ‫محمدرضا شیرابادی ارانی به شناسنامه شماره ‪ 612‬کدملی ‪ 6199737288‬فرزند اقاعلی نسبت به‬ ‫یک و نیم دانگ و خانم مریم دهقان ارانی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190045200‬فرزند سعید‬ ‫نسبت به دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 87.47‬مترمربع پالک شماره ‪13‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪2‬و‪3‬و‪4‬و‪ 5‬فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک ‪ 2318‬اصلی واقع در اماکن‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی عذرا زارع مقدم‬ ‫‪ )14‬رای شماره ‪ 3176‬مورخ ‪ 1399/12/09‬هیات ‪ :‬اقای سیدعلی موسوی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 11371‬کدملی ‪ 6199153693‬فرزند سیداحمد ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 200.20‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 10099‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1178‬و ‪ 2642‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در‬ ‫مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی ابوالفضل سعیدی ارانی‬ ‫‪ )15‬رای شماره ‪ 224‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اموزش و پرورش شهرستان اران و بیدگل به‬ ‫شناسه ملی ‪ ، 14001922668‬ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪152.60‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10113‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 66‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )16‬رای شماره ‪ 225‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اموزش و پرورش شهرستان اران و بیدگل به‬ ‫شناسه ملی ‪ ، 14001922668‬ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪159.04‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10114‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 66‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )17‬رای شماره ‪226‬و‪ 227‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اقای حسین شبانی ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 10470‬کدملی ‪ 6199144678‬فرزند عباس و خانم زینب خدادادی نوش ابادی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 146‬کدملی ‪ 6199897188‬فرزند حسن (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪107.5‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10115‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1178‬فرعی از پالک ‪ 2637‬اصلی واقع در‬ ‫مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی خانم فاطمه عمورجبی‬ ‫‪ )18‬رای شماره ‪362‬و‪ 363‬مورخ ‪ 1400/02/07‬هیات ‪ :‬اقای مهدی جوزقی بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 9644‬کدملی ‪ 6199258762‬فرزند عباس و خانم محبوبه نوروزپور به شناسنامه شماره ‪0‬‬ ‫کدملی ‪ 1250053765‬فرزند زین العابدین (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪258.50‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10120‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 7320‬و ‪ 66‬فرعی از پالک ‪ 2637‬اصلی‬ ‫واقع در مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی‬ ‫شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )19‬رای شماره ‪ 389‬مورخ ‪ 1400/02/11‬هیات ‪ :‬اقای اکبر عرفان ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 220‬کدملی ‪ 6199502744‬فرزند جواداقا در ششدانگ یکباب چهاردیواری مشتمل بر ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 123.60‬مترمربع پالک شماره ‪ 10123‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 302‬فرعی از ‪2637‬‬ ‫اصلی واقع در مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی محمود‬ ‫روحانی‬ ‫‪ )20‬رای شماره ‪ 390‬مورخ ‪ 1400/02/11‬هیات ‪ :‬خانم بتول حریری کاشانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 699‬کدملی ‪ 0043933645‬فرزند مرتضی در ششدانگ یکباب چهاردیواری مشتمل بر ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 122.75‬مترمربع پالک شماره ‪ 10124‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 302‬فرعی از ‪2637‬‬ ‫اصلی واقع در مسعوداباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی محمود‬ ‫روحانی‬ ‫‪ )21‬رای شماره ‪391‬و‪ 392‬مورخ ‪ 1400/02/11‬هیات ‪ :‬اقای محمد خلیق ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2‬کدملی ‪ 6199610067‬فرزند حسینعلی و خانم فرزانه خلیق ارانی به شناسنامه شماره ‪178‬‬ ‫کدملی ‪ 6199611829‬فرزند یوسف (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 292‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 10125‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1088‬و ‪ 8288‬و ‪ 8943‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع‬ ‫در مسعود اباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه علیا غیاثیان‬ ‫و رحمت اله خلیق‬ ‫‪ )22‬رای شماره ‪393‬و‪ 394‬مورخ ‪ 1400/02/11‬هیات ‪ :‬اقای حسن دالورزاده ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 10‬کدملی ‪ 6199424123‬فرزند اقا حسین نسبت به دو و نیم دانگ و خانم اشرف قربانی‬ ‫ده سوخته به شناسنامه شماره ‪ 265‬کدملی ‪ 6329843147‬فرزند میرزا قلی نسبت به یک و نیم‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 261.33‬مترمربع پالک شماره ‪ 10126‬فرعی مفروز‬ ‫و مجزی از ‪ 1088‬و ‪ 8943‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعود اباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران‬ ‫و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی حسن دالورزاده ارانی‬ ‫‪ )23‬رای شماره ‪ 127‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات ‪ :‬خانم ریحانه قاسمی به شناسنامه شماره ‪1117‬‬ ‫کدملی ‪ 6199925270‬فرزند رحمت اله‪ ،‬ششدانگ یکباب انباری به مساحت ‪ 151.30‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 2097‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 183‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اران دشت بخش‬ ‫‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی سیداحمد عباس زاده ارانی‬ ‫‪ )24‬رای شماره ‪125‬و‪ 126‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات ‪ :‬اقای حسن غفوری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 231‬کدملی ‪ 6199721004‬فرزند عباس و خانم زهرا سادات عباسزاده ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 2796‬کدملی ‪ 6199942043‬فرزند سیدحسین (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 148.38‬مترمربع پالک شماره ‪ 2098‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 371‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع‬ ‫در اران دشت بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی وراث عباس غفوری‬ ‫و انسیه کویری‬ ‫‪ )25‬رای شماره ‪232‬و‪ 233‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اقای ایمان رحیمی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 0‬کدملی ‪ 0011997443‬فرزند حسین و خانم منیره سادات عباس زاده به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 6190022987‬کدملی ‪ 6190022987‬فرزند سیدسعید (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫یکی از موارد قابل تامل در گازرسانی به گلخانه ها‬ ‫پراکندگیوقرار گرفتنان هادر نقاطمختلفاستان‬ ‫اســت لــذا علی رغــم مشــکالت موجود گازرســانی‬ ‫بــه این بخش با رفع تمامی موانع ادامه داشــته و‬ ‫باید به نقش پررنگ گاز طبیعی در توسعه و ایجاد‬ ‫اشتغال در این مناطق اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬تصریح‬ ‫نمود‪ :‬با توجه به اینکه تعطیلی هر واحد تولیدی‬ ‫به معنی هدر رفتن حجم زیادی از سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫بیکاری و جلوگیری از ایجاد سرمایه در گردش است‬ ‫وهمین طور باتوجهبهاینکهرونداخذمجوز تامین‬ ‫سوختمایعورفت وامدمکرر تولیدکنندگانبخش‬ ‫کشــاورزی بیــن ادارات گاز و پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتی بعضا طوالنی اســت‪ ،‬شــرکت گاز با علم به‬ ‫این موضوع و بر اساس دستورالعمل های ابالغی بر‬ ‫ضرورت تبدیل گاز مایع با گاز طبیعی تاکید داشته و‬ ‫توانسته در این خصوص نیز کارگشا بوده و عالوه بر‬ ‫کمکبهتولیدکنندگان‪،‬در چرخشچرخواحدهای‬ ‫کشــاورزی به ویژه در زمســتان و ماه های سرد سال‬ ‫نقش مهم خود را ایفا نماید‪.‬‬ ‫مساحت ‪ 168.6‬مترمربع پالک شماره ‪ 2099‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1311‬فرعی از ‪2640‬‬ ‫اصلی واقع در اران دشت بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی ایمان رحیمی‬ ‫‪ )26‬رای شماره ‪ 234‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اقای رسول ابتدائی ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1127‬کدملی ‪ 6199925378‬فرزند جواد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪120.50‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 1245‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 343‬فرعی از ‪ 2645‬اصلی واقع در وشاد‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حسینعلی کاظمی‬ ‫‪ )27‬رای شماره ‪ 347‬مورخ ‪ 1400/02/07‬هیات ‪ :‬اقای علی منعمی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 9914‬کدملی ‪ 6199261461‬فرزند اصغر نسبت به ‪ 387652‬سهم مشاع از ‪ 66964100‬سهم‬ ‫ششدانگ مزرعه به مساحت ‪ 669641‬مترمربع پالک شماره ‪ 2702‬اصلی واقع در نظام اباد بیدگل‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی عباس فینی بیدگلی‬ ‫‪ )28‬رای شماره ‪269‬و‪ 270‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اقای رمضانعلی حمیدی فرد به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 214‬کدملی ‪ 6199609931‬و خانم صغری کریمشاهی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪220‬‬ ‫کدملی ‪ 6199594101‬فرزند حسن (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 163.50‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 590‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 491‬فرعی از ‪ 2703‬اصلی واقع در دوالب بخش ‪3‬‬ ‫حوزه ثبتی اران و بیدگل ‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی رضا یتیمی بیدگلی‬ ‫‪ )29‬رای شماره ‪135‬و‪ 136‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات ‪ :‬اقای عبدالخالق احمدی پور به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 49‬کدملی ‪ 1818357781‬فرزند احمد و خانم خدیجه دادائی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 141‬کدملی ‪ 6199617894‬فرزند علی اکبر (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪105‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 1924‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش ‪ 3‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی زهرا غفوری‬ ‫‪ )30‬رای شماره ‪123‬و‪ 124‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات ‪ :‬اقای سلمان پنجی بیدگلی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 0‬کدملی ‪ 6190049095‬فرزند مسلم و خانم ملیحه مطهریان به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 6190090060‬فرزند محسن (بالمناصفه) ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 78‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 6629‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 16‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش‬ ‫‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی سلمان پنجی بیدگلی‬ ‫‪ )31‬رای شماره ‪ 236‬مورخ ‪ 1400/02/01‬هیات ‪ :‬اقای امیر دلداری به شناسنامه شماره ‪ 0‬کدملی‬ ‫‪ 1278529918‬فرزند کمال الدین‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 152‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 6630‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 163‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش ‪ 3‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی سیدعباس پردل‬ ‫‪ )32‬رای شماره ‪386‬و‪387‬و‪ 388‬مورخ ‪ 1400/02/11‬هیات ‪ :‬اقای غالمعلی ترکمن به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 3‬کدملی ‪ 3933776538‬فرزند محمدعلی نسبت به یک و نیم دانگ و اقای شاپور ترکمن‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 2‬کدملی ‪ 3933705649‬فرزند محمدعلی نسبت به یک و نیم دانگ و اقای‬ ‫کاوس ترکمن به شناسنامه شماره ‪ 1‬کدملی ‪ 3933730181‬فرزند محمدعلی نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب انباری به مساحت ‪ 811.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 6633‬فرعی مفروز‬ ‫و مجزی از ‪ 138‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و‬ ‫بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حیدر کوره پز‬ ‫‪ )33‬رای شماره ‪ 137‬مورخ ‪ 1400/01/24‬هیات ‪ :‬خانم سمیه بابائی نوش ابادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 7‬کدملی ‪ 6199907604‬فرزند حسن ‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 136‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 1873‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 78‬فرعی از ‪ 41‬اصلی واقع در حسن اباد نوش اباد بخش ‪ 4‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین حسن اباد نوش اباد‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/30 :‬رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1131163‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-416‬شماره نامه‪ 139885629021003072 :‬اقای سعید مجیدی باستناد ‪ ۲‬برگ استشهاد‬ ‫محلی که به امضا شهود و بگواهی دفترخانه شماره یک سمنان رسیده مدعی میباشد که سند‬ ‫مالکیت اعیان ششدانگ پالک ‪ 9771/166‬واقع در بخش یک سمنان مورد ثبت ‪ ۱۴۷4۲‬جلد ‪۱۳۰‬‬ ‫صفحه ‪ ۵۹۴‬و شماره چایی ‪ ۵۹۹۴۲۱‬بعلت جابجائی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت اگهی میشود تا چنانچه کسی‬ ‫مدعی انجام معامله بیت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود میباشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت باین اداره تسلیم و رسید‬ ‫دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و‬ ‫در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام‬ ‫خواهد شد‪ .‬روانبخش قنبری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان ‪/1137856‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9-275‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 139960306013002213‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/20‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم صدیقه پورقیصر فرزند محمدرضا در ششدانگ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫برتری شرکت توزیع‬ ‫برق اصفهان در جشنواره‬ ‫روابط عمومی ها‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان در شانزدهمین جشنواره‬ ‫روابط عمومی های اســتان اصفهان موفق شد تندیس‬ ‫و رتبــه عالــی و برتــر را در هفــت رشــته روابــط عمومی‬ ‫دیجیتال‪ ،‬ارتباطات رسانه ای‪ ،‬محتوا سازی‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و ارزیابی اثربخشــی‪ ،‬تحقیق و پژوهش‪ ،‬اطالع یابی و‬ ‫افکار سنجی و رویداد پردازی را کسب کند‪ .‬در این ایین‬ ‫که با حضور جمعی از مدیران روابط عمومی سازمان ها‬ ‫و شرکت ها برگزار شد‪ ،‬عباس رضایی استاندار اصفهان‬ ‫به نقش برجســته روابط عمومی در ســازمان ها اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬وظیفه اصلی روابط عمومی روشــنگری‪،‬‬ ‫شفاف سازی و جلب اعتماد مخاطب است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دست اندرکاران روابط عمومی باید قدر جایگاه و نقش‬ ‫واالی خود را بدانند و با تولید محتوای غنی و صداقت‬ ‫در اطالع رســانی در جامعه امیدافرینی کنند‪ .‬اســتاندار‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬داشــتن ســواد رســانه ای برای مــردم به‬ ‫جهت حفظ ارامش‪ ،‬بســیار با اهمیت اســت و روابط‬ ‫عمومیبایددر اینراستافعال ترعملنمایدوهمچنین‬ ‫از فرصت بسیار عالی فضای مجازی برای ارائه خدمات‬ ‫وعملکردهابهره گیری کند‪.‬‬ ‫کسب رتبه های برتر‬ ‫ابفا در جشنواره روابط‬ ‫عمومی های اصفهان‬ ‫کســب رتب ههــای خــاق‪ ،‬عالــی و برتــر شــرکت‬ ‫ابفاشــرکت اب و فاضــاب در میــان ‪ 31‬دســتگاه‪،‬‬ ‫رتبه هــای خــاق‪ ،‬عالــی و برتــر را به خــود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬در شانزدهمین جشنواره‬ ‫فرهنگی روابط عمومی های استان اصفهان‪ ،‬شرکت‬ ‫اب و فاضالب در میان ‪ ۳۱‬دستگاه‪ ،‬رتبه های خالق‪،‬‬ ‫عالــی و برتــر را بــه خــود اختصــاص داد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫ارزیابــی و رای هیــات داوران شــانزدهمین جشــنواره‬ ‫روابط عمومی در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬ابفای اســتان اصفهان‬ ‫در بخش هــای اطالع یابــی و افــکار ســنجی‪ ،‬روابــط‬ ‫عمومــی دیجیتــال‪ ،‬ارتباطــات رســانه ای و رویــداد‬ ‫پردازی رتبه خالق را کسب کرد‪ .‬همچنین این شرکت‬ ‫در بخش هــای مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬محتوا ســازی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و ارزیابی اثربخشی حائز رتبه عالی و در‬ ‫بخش های نواوری‪ ،‬فعالیت های پیشــرو و تحقیق و‬ ‫پژوهش رتبه برتر را به خود اختصاص داد‪ .‬شایان ذکر‬ ‫اســت در این مراســم که با حضور اســتاندار اصفهان‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬چهــار تندیــس رتبــه خــاق‪ ۱۲ ،‬تندیس‬ ‫رتبــه عالــی‪ ۲۱ ،‬تندیــس رتبه برتــر و ‪ ۶‬دیپلم افتخار‬ ‫جشــنواره با عنــوان رتبه پویا بــه روابط عمومی های‬ ‫استان اصفهان تعلق گرفت‪.‬‬ ‫یکباب منزل به مساحت ‪ 184‬مترمربع از پالک شماره ‪ 2279‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی‬ ‫علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از محمدحسین رضائیان و‬ ‫زهرا قربان زاده مالکین رسمی محرز گردیده است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل‬ ‫وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/30 :‬سید ضیاء الدین‬ ‫مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی ماده ‪ ۱۰‬ایین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و‬ ‫حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین‬ ‫‪ -9-419‬برابر اراء هیات حل اختالف موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در یک نوبت‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت بیست روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪:‬‬ ‫رای شماره ‪ :1400/02/27 -2047‬اقایان شهرام و کاظم هر دو بدری نژاد و هردو فرزندان عزیز‬ ‫نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور بطور بالسویه و بالمناصفه به شماره ‪ 9820‬فرعی از‬ ‫‪ ۳۱۰‬اصلی به مساحت ‪ 2510/47‬متر مربع‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫بهبود محمدی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند کارخانه خودروی سایپا ‪ 131SE‬مدل ‪ 1399‬رنگ سفید به شماره‬ ‫پالک ‪ 485‬س ‪ 71‬ایران ‪ 71‬به شماره موتور ‪ M13/6444372‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ NAS411100L3599909‬به نام مریم خلیلیان شلمزاری مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا تیپ ‪ 132‬به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 692 /66‬ج ‪ 67‬به شماره موتور ‪ 3643851‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1422289184699‬مدل ‪ 1389‬به رنگ سفید روغنی به نام بهروز‬ ‫رستگار کهخا ژاله فرزند غالم حسن به شماره شناسنامه ‪ 190‬و کدملی‬ ‫‪ 3674289490‬صادره از زابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو وانت‪ -‬دو کابین سیستم تویوتا تیپ ‪ HILUX SR5‬به‬ ‫رنگ مشکی معمولی به شماره انتظامی ایران ‪ 275 /53‬د ‪ 57‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 2TR5432308‬و شماره شاسی ‪MR0HX8CD4G0881812‬‬ ‫مدل ‪ 2016‬به نام علی رضا صفدرزاده حقیقی به کدملی ‪1290709513‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 30‬اردیبهشت ماه ‪ 20 / 1400‬می ‪ 08 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1073‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اوری کاهش یابد درحالی که به لحاظ علمی میزان احتمال این پدیده از میزان ترســی که قالب‬ ‫می کنند کمتر است‪ .‬او افزود‪ :‬در سی سال گذشته با تبلیغات نسنجیده در بحث کاهش جمعیت‬ ‫شرایطی را گذراندیم که به لحاظ فرهنگی و حقارت اجتماعی مفهوم خانواده تحقیر شد و نگاه ها‬ ‫به فرزند اوری و بارداری زنان تحقیرامیز بود‪ .‬عضو شورای راهبردی جمعیت با تاکید بر لزوم تغییر‬ ‫نگاه های فرهنگی و تغییر نگرش به فرزند اوری تصریح کرد‪ :‬در چند دهه گذشته فرزند اوری ضد‬ ‫ارزش بود و خانواده ای که ‪ ۳‬فرزند داشت خائن به اجتماع محسوب می شد و اکنون برای تغییر‬ ‫ایننگرشواصالحدیدگاهبایددالیلعلمیوپژوهشیارائهدهیم‪.‬حجت االسالمابوترابیبابیان‬ ‫اینکه دیدگاه غرب بر این است که فرزند بیشتر موجب تحکیم روابط می شود ابراز داشت‪ :‬دیدگاه‬ ‫محققین غربی بر این است که تک فرزندی پیامدهای بسیار زیادی ازجمله اضطراب منتشره در‬ ‫والدین‪ ،‬کمال زدگی و دیگر مشکالت تربیتی را در پی دارد‪.‬‬ ‫فوبیای فرزند اوری‬ ‫بالی جان جامعه‬ ‫عضو شورای راهبردی جمعیت گفت‪ :‬در سی سال اخیر تالش شد با قالب کردن ترس از فرزند‬ ‫اوری و تبلیغ احتمال تولد فرزندان سندروم داون پس از سی سالگی‪ ،‬نسبت به تولد فرزند احساس‬ ‫وحشتوفوبیاایجادشود‪.‬به گزارشمهر‪،‬حجت االسالمعلیابوترابی‪،‬دربارهتجردو کم جمعیتی‬ ‫از بحران تا خطرات‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در سی سال اخیر تالش شد با قالب کردن ترس از فرزند اوری‬ ‫کنترل جمعیت انجام شود و حتی با تبلیغ اینکه بارداری در سنین ‪ ۳۵‬سال به باال موجب به دنیا‬ ‫امدن فرزند سندروم داون می شود‪ ،‬یک نگاه وحشت و فوبیای فرزند اوری ایجاد و میل به فرزند‬ ‫تهیه و تدوین سند راهبردی هیئت گزینش وزارت راه و شهرسازی‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی در راســتای‬ ‫تحقق شعار توسعه محوری‪ ،‬تحول خواهی‬ ‫و اینده نگــری معاونــت توســعه مدیریــت و‬ ‫منابع انسانی خالصه اقدامات انجام شده در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬و همچنین برنامه های سال ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫تشریحکرد‪.‬‬ ‫نعمت اهللترکی‪،‬معاونتوسعهمدیریت‬ ‫و منابــع انســانی وزارت راه و شهرســازی در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری وزارت‬ ‫راه و شهرســازی بــا اشــاره به مفهوم توســعه‬ ‫منابع انسانی در یک ســازمان اظهار داشت‪:‬‬ ‫توسعه منابع انسانی به مفهوم تولید فکر و‬ ‫ایده توســط کارکنان ســازمان است و مفهوم‬ ‫جدید ان ایجاب می کند کارکنان به کیفیت ها‬ ‫و مهارت هایی مجهز شوند که با دلسوزی و‬ ‫یهــا‪ ،‬انرژی‪ ،‬تخصص و‬ ‫تعهد کامل توانمند ‬ ‫فکر خود را در راســتای تحقق ماموریت های‬ ‫سازمان قرار دهند و به طور دائم برای سازمان‬ ‫ارزش هایفکری‪ ،‬کیفیوجدیدیپدیداورند‪.‬‬ ‫او در ایــن زمینــه در راســتای تحقــق شــعار‬ ‫توسعه محوری‪ ،‬تحول خواهی و اینده نگری‬ ‫معاونت توســعه مدیریت و منابع انســانی‬ ‫خالصــه اقدامــات انجا مشــده در ســال ‪ ۹۹‬و‬ ‫همچنیــن برنام ههــای ســال ‪ ۱۴۰۰‬را تشــریح‬ ‫کــرد‪ .‬ترکــی تصریــح کــرد ‪ :‬در بخش توســعه‬ ‫منابع انسانی طبق اهداف تعیین شده ایجاد‬ ‫اگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان‪ ،‬تولید‬ ‫رفتارهایعلمیومتعادل‪،‬ایجادارزش افزوده‬ ‫به عنوان کیفیت در کارکنان همچنین ارتقای‬ ‫تهــای‬ ‫تهــای ا نهــا‪ ،‬توســعه مهار ‬ ‫قابلی ‬ ‫انجام کار از طریق مشــارکت تک تک افراد در‬ ‫وزارتخانهانجام شدهاست‪.‬اوافزود‪:‬همچنین‬ ‫از مهمترین سیستم های موثر بر توسعه منابع‬ ‫انســانی همچــون سیســتم های اســتخدام و‬ ‫نگهــداری نیــروی انســانی‪ ،‬دســتمزد‪ ،‬مزایا و‬ ‫جبران خدمت‪ ،‬ارتقا‪ ،‬اموزش و بهبود توانایی‬ ‫ورفاهیوپشتیبانیمورداستفادهقرار گرفت‪.‬‬ ‫تهیه و تدوین سند راهبردی هیئت‬ ‫گزینش وزارتخانه‬ ‫معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی تصریــح کــرد ‪ :‬ســند‬ ‫راهبــردی هیئــت گزینــش وزارتخانــه بــرای‬ ‫بخش هایی اســت که می خواهیم به شکل‬ ‫توســعه محــوری کارکنیــم و بــر ایــن اســاس‬ ‫توسعه منابع انسانی وزارتخانه تدوین شد‪.‬‬ ‫برای همه بخش ها یک ســند راهبردی تهیه‬ ‫شد تا بتوانیم بر اساس شعار توسعه محوری‬ ‫راهبردهــای خودمــان و اســناد باالدســتی را‬ ‫تهی هکــرده و اقدامــات الزم را انجــام دهیم‪.‬‬ ‫ترکی خاطرنشــان کرد‪ :‬در مجموعه ســتاد و‬ ‫ادارات اســتان ها حــدود ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫نیــروی انســانی کار می کننــد که ایــن تعداد‬ ‫نیــروی انســانی ب هصــورت رســمی‪ ،‬پیمانی‬ ‫و قــراردادی کار معیــن‪ ،‬شــرکتی و نیروهای‬ ‫طرحــی فعالیت می کنند‪ .‬این امر می طلبید‬ ‫کــه بــه این بخــش ورود کنیم و ســاماندهی‬ ‫الزم انجــام گیــرد‪ .‬ایــن مقام مســئول تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬در بخــش ســاماندهی نیروی انســانی‬ ‫حقــوق کارکنــان قــراردادی کار معیــن بــا‬ ‫متــراز و همسا نســازی‬ ‫کارکنــان پیمانــی ه ‬ ‫شده که رضایت مندی نسبی را در پی داشته‬ ‫اســت‪ .‬ترکی خاطرنشــان کرد‪ :‬تا پایان سال‬ ‫‪ ،۹۹‬تعداد ‪ ۴۹‬جلســه کانــون ارزیابی برای‬ ‫متقاضیــان پس ـت های مدیریتــی در وزارت‬ ‫راه و شهرســازی برگــزار شــد و ‪ ۳۱۳‬نفــر در‬ ‫سطوح مدیران سطح میانی‪ ،‬مدیران سطح‬ ‫پایــه و تربیــت مدیران اینــده مــورد ارزیابی‬ ‫قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫سهمیه جذب ‪ ۲۷۰‬نفر نیروی انسانی‬ ‫ترکــی بابیــان اینکــه جــذب و بهســازی‬ ‫نیروی انسانی در اولویت سال ‪ ۱۴۰۰‬قرارداد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سازمان امور استخدامی سهمیه جذب‬ ‫‪ ۲۷۰‬نفــر نیــروی انســانی را ابــاغ کــرده که‬ ‫ایــن امــر را در دســتور کار قرارداده ایــم و‬ ‫تالش می کنیم افراد شایســته و متخصص را‬ ‫اســتخدام کنیم‪ .‬معاون توســعه و مدیریت‬ ‫منابع انســانی وزارت راه و شهرســازی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬وضعیت نیروهای بازنشســته در سطح‬ ‫ســتاد و استان ها مشخص شده و برای اولین‬ ‫بار توانســتیم پــاداش پایان خدمــت ان ها را‬ ‫ب هصــورت همزمان پرداخت کرده و این امر‬ ‫موجب رضایت مندی در هنگام خداحافظی‬ ‫با سیســتم شــد‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا امــکان برگــزاری نشســتی‬ ‫به منظور تقدیروتشکراز بازنشستگانفراهم‬ ‫نشد اما برگزاری این نشست به صورت وبینار‬ ‫و یا حضوری در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫پرداخت اضافه کار و رفاهیات و‬ ‫پرداخت های مناسبتی به کارکنان‬ ‫ترکی گفت‪ :‬رسیدگی به معیشت پرسنل‬ ‫برایمــان از اهمیت باالیی برخــوردار بود که‬ ‫بــه همین خاطر تا پایان ســال ‪ ۹۹‬توانســتیم‬ ‫کاســتی هایی که در حوزه رفاهــی‪ ،‬اضافه کار‬ ‫و مطالبــات پرســنل وجــود داشــت را جبــران‬ ‫کنیم و دغدغه های ســطح ســتادی و استانی‬ ‫رصد شــدند تا مشکلی ایجاد نشود‪ .‬معاون‬ ‫توســعه و مدیریــت منابــع انســانی وزارت‬ ‫راه و شهرســازی گفــت‪ :‬جهــت اطــاع از‬ ‫اخرین وضعیت پرســنل ادارات کل اســتانی‪،‬‬ ‫تشریک مساعی و رفع مشکالت‪ ،‬بازدیدهای‬ ‫اســتانی از ‪ ۲۳‬اســتان صورت گرفته و در طی‬ ‫ایــن بازدیدها مصوباتی جهت بهبود اوضاع‬ ‫انجام شده و با حدود ‪۱۰‬هزار نفر از همکاران‬ ‫دیدار چهرهبهچهرهانجام گرفتهاست‪.‬‬ ‫بازسازی و نوسازی ساختمان های‬ ‫ادارات استان ها‬ ‫وی افــزود‪ :‬قرار شــد از ابتدای ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــرای تمــام مجموعــه دســتگاه های اجرایی‬ ‫اســتان ها کــه نیــاز بــه بازســازی و یــا احداث‬ ‫ســاختمان جدید دارنــد‪ ،‬زمین در نظر گرفته‬ ‫شود و زمین الزم هم با هماهنگی با سازمان‬ ‫ملی زمین و مسکن تامین شود‪ .‬ترکی گفت‪:‬‬ ‫در ســتاد حــدود ‪ ۶۵۰‬واحــد جهــت تامیــن‬ ‫مســکن واجدین شــرایط در شهرهای جدید‬ ‫پردیس‪ ،‬پرند و هشــتگرد در نظر گرفته شده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن در اســتان ها در کنار تامین‬ ‫مسکن مردم عزیز‪ ،‬تامین مسکن نیروهایی‬ ‫کــه در اســتان ها مشــغول بــکار بــوده و فاقد‬ ‫مسکن هستند نیز در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه و مدیریــت منابــع انســانی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی گفــت‪ :‬در بخش رفاه‬ ‫پرســنل کارهــای خوبــی در حــوزه ســیاحتی‪،‬‬ ‫زیارتی و اقامتگاه های موقت انجام داده ایم‬ ‫که امیدواریم باریشه کن شدن بیماری کرونا‬ ‫پرسنل بتوانند از این خدمات رفاهی استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫استقرار نظام جامع بودجه ریزی بر‬ ‫مبنای عملکرد‬ ‫معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی تاکیــد کــرد‪ :‬در بخش‬ ‫اســتقرار نظــام جامــع بودجه ریزی بــر مبنای‬ ‫عملکرد ســال گذشــته کار خوبی اغاز شــد و‬ ‫بــرای اولین بــار بحث بودجه ریــزی بر مبنای‬ ‫عملکرد قیمت تمام شده فعالیت و خدمت‬ ‫را در سطح ستاد پیگیری کردیم که کار بزرگی‬ ‫اســت‪ .‬معــاون توســعه و مدیریــت منابــع‬ ‫انســانی وزارت راه و شهرســازی در بخــش‬ ‫دیگــری اظهــار داشــت‪ :‬با توجه بــه تاکید بر‬ ‫سالمت اداری و بحث تمرکززدایی به دنبال‬ ‫تحول بودیم و این موضوع به خاطر ان است‬ ‫کــه همه خدمــات در حــوزه راه و شهرســازی‬ ‫شفاف شود‪ .‬او افزود‪ :‬سالمت اداری به عنوان‬ ‫یکی از شاخص های اصلی در ارزیابی عملکرد‬ ‫همه دستگاه ها به شمار می اید‪ .‬طبق دستور‬ ‫مقام عالی وزارت این امر در دستور کار ما نیز‬ ‫قرارگرفتــه اســت و این مبحــث را به عنوان‬ ‫شــاخص اصلــی در محورهــای تحولــی‪،‬‬ ‫بخش ســامت اداری را در دســتور کار قرار‬ ‫داده و امســال این کارگروه ســامت اداری‬ ‫را شــکل دادیــم و بــر مبنــای ان شــاخص ها‬ ‫عمل می کنیم تا بتوانیم وزارتخانه ای عاری‬ ‫از فســاد اداری داشــته باشــیم‪ .‬او در پایــان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬کار خوبــی ســال گذشــته‬ ‫در نظام اداری و پشــتیبانی و مالی داشــتیم و‬ ‫رویکردسالقبلراامسالباخدماتمضاعف‬ ‫ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫ارائهتسهیالتاعتباریوتخفیفیخدمات گردشگریبهبازنشستگان‬ ‫مدیرکل فرهنگــی و اجتماعی صندوق‬ ‫بازنشســتگی کشــوری از ارائــه تســهیالت‬ ‫اعتباری و تخفیفی خدمات گردشــگری به‬ ‫بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق‬ ‫از طریــق ســامانه گردشــگری علی بابا خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمــود مرتضایــی‬ ‫فــرد افــزود‪ :‬بــه دنبــال امضــای تفاهم نامه‬ ‫چندجانبه میان شــرکت های سرمایه گذاری‬ ‫ایرانگــردی و جهانگــردی‪ ،‬پرشــین گلــف‬ ‫و هواپیمایــی اســمان از ســوی صنــدوق‬ ‫بازنشســتگی کشــوری و شــرکت گردشگری‬ ‫علی بابــا‪ ،‬امــکان اســتفاده از تســهیالت‬ ‫اعتباری‪ ،‬تخفیفی و کمک هزینه ســفر برای‬ ‫بازنشســتگان و وظیفه بگیران این صندوق‬ ‫مشــده اســت‪ .‬او‬ ‫بــه مــدت دو ســال فراه ‬ ‫بــا اشــاره بــه شــرایط همه گیــری کرونــا و‬ ‫ممنوعیــت ســفر گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اغاز‬ ‫واکسیناسیون عمومی‪ ،‬امکان سفر به تدریج‬ ‫فراهــم خواهــد شــد‪ .‬ضمن اینکه بســیاری‬ ‫از بازنشســتگان تحــت پوشــش هم اکنــون‬ ‫نیز به واســطه کار و مشغله هایی که دارند‬ ‫مجبــور بــه انجــام ســفر هســتند و بنابراین‬ ‫وظیفه صندوق بازنشستگی ایجاب می کرد‬ ‫تالشبرایماناییبیشتر‬ ‫در ترک اعتیاد با تولید‬ ‫داروهایجدید‬ ‫دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشــاره به حوزه درمان و کاهش اســیب گفت‪ :‬ما‬ ‫درعین حال که تالش می کنیم مواد مخدری وارد نشــود و عرضه کمتر شــود و پیشــگیری در‬ ‫جامعه گسترش یابد‪ ،‬باید برای ان هایی هم که دچار این بلیعه شدند موضوع درمان در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ .‬در کشور ما در طول دهه های گذشته درمان و مانایی در درمان بسیار‬ ‫موثر نبوده و شاید بیش از ‪ ۸۰‬درصد از کسانی که درمان می شوند دوباره برگردند که رویکرد‬ ‫جدیدی اتخاذ شد؛ با شیوه های جدید درمانی و هم داروهای جدیدی که تولید شد و پای‬ ‫به عرصه نهاد‪ ،‬مانایی در درمان هم افزایش می یابد و یکی دیگر از اولویت هایمان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار مومنی در نشست تخصصی ویدئو کنفرانسی مسئوالن ستاد و‬ ‫دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های کشور بیان کرد‪ :‬برنامه های کالن‬ ‫یشــود؛ حوزه اول‪ ،‬مقابله‬ ‫حوزه ســتاد مبارزه با مواد مخدر در چند بخش عمده خالصه م ‬ ‫اســت که از زمان تشــکیل ســتاد دستاوردهای خوبی ازجمله مقابله با ورود‪ ،‬عرضه‪ ،‬توزیع‬ ‫و ترانزیت مواد مخدر داشته است‪ .‬جمهوری اسالمی ایران با همه ابعاد مقابله و قاچاق‬ ‫به صورت قاطعانه و صادقانه برخورد کرده و برایش فرقی ندارد که این مواد مخدر در داخل‬ ‫توزیع شود یا ترانزیت شود که دستاوردهای بسیار خوبی داشت‪ .‬او افزود‪ :‬سال‪ ۹۹‬باالترین‬ ‫رکورد کشفیات در تاریخ ایران و جهان بوده و این در حالی است که هم ضربه به بنیان های‬ ‫اقتصادی بیشتر شده و هم در بین این کشف ها ‪ ،‬تعداد شهدا کمتر شده و ضربه به اشرار‬ ‫بیشتر شده و این در حالی است که تولید و کشت مواد مخدر در سال قبل تفاوت معناداری‬ ‫ندارد‪ .‬درست است در سال ‪ ۲۰۰۱ _۲۰۰۰‬حدود ‪ ۲۰۰‬تن تولید مواد مخدر در افغانستان بود‬ ‫و در سال های ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به بیش از ‪ ۹‬هزار تن رسید‪ .‬این دستاورد بسیار بزرگ حاصل‬ ‫تالش هاوزحماتدستگاه هایمقابله ایورشادت هاوایثارگری هایدالورمرداندستگاه های‬ ‫مقابله و در راس ان ها نیروی انتظامی و شهدای عزیزی است که تقدیم شد‪ .‬مومنی در ادامه‬ ‫به حوزه پیشگیری و بازدارندگی اشاره کرد و گفت‪ :‬این حوزه حدود ‪ ۴‬دهه گذشته کمی‬ ‫مغفول ماند و بیشتر انتظار بر این بود که مواد مخدری نباشد تا کسی مصرف نکند‪ .‬حرف‬ ‫درستی است و وظیفه ما و وظیفه حاکمیت است که مواد مخدری در دسترس نباشد‪ .‬این‬ ‫کامال درست و الزم است اما کافی نیست‪.‬‬ ‫تــا با ارائه برخی خدمات و تســهیالت این‬ ‫نیاز را در حد امکان برطرف کند‪ .‬مرتضایی‬ ‫فرد ادامه داد‪ :‬در این طرح‪ ،‬بازنشســتگان‬ ‫و وظیفه بگیــران تحــت پوشــش صنــدوق‬ ‫بازنشستگی کشــوری می توانند از خدمات‬ ‫عهــای تفریحــی و‬ ‫اقامتــی (هتــل‪ ،‬مجتم ‬ ‫پذیرایــی‪ ،‬بــوم گــردی)‪ ،‬تــور (تفریحــی‪،‬‬ ‫تگــردی‪ ،‬تاریخــی و فرهنگــی) و‬ ‫طبیع ‬ ‫خریــد بلیت (هواپیما‪ ،‬قطار و اتوبوس) در‬ ‫قالــب تســهیالت اعتباری (شــامل خدمات‬ ‫کســاله‪ ،‬تخفیفــی‬ ‫تــور) بــا بازپرداخــت ی ‬ ‫(خدمات اقامتی و خرید بلیت) و همچنین‬ ‫کمک هزینه سفر (شــامل خدمات تور برای‬ ‫بازنشستگانی که سهمیه سفر داشته باشند)‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬او کمک هزینه ســفر را برای‬ ‫هــر دفتــرکل مبلــغ ‪۳۹۰‬هــزار تومــان اعالم‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬متقاضیان در صورت داشــتن‬ ‫همــراه می تواننــد از کمک هزین ـه ی همــراه‬ ‫نیــز بهره منــد شــوند‪ .‬میــزان کمک هزینــه‬ ‫گردشگری در صورت داشتن همراه به ازای‬ ‫هر دفترکل مبلغ ‪۷۸۰‬هزار تومان است که‬ ‫از مجموع هزینه اجرای تور کســر می شود‪.‬‬ ‫مرتضایــی فــرد یاداور شــد‪ :‬تعداد ســهمیه‬ ‫استفاده از تور برای هر دفترکل (بازنشستگان‬ ‫و وظیفه بگیــران) که از کمک هزینه ســفر و‬ ‫گردشــگری اســتفاده می کنند‪ ،‬حداکثر ســه‬ ‫نوبــت در طول دوران بازنشســتگی اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری گفت‪ :‬هر بازنشسته و‬ ‫وظیفه بگیــر در طول ســال تنهــا می تواند از‬ ‫یکی از «تسهیالت اعتباری» یا «کمک هزینه‬ ‫گردشگری» و فقط یک بار در سال بهره مند‬ ‫شــود و در صورت استفاده از هر یک از این‬ ‫تســهیالت‪ ،‬بهره مندی از تســهیالت بعدی‬ ‫برای این عزیــزان امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫مرتضایــی فــرد اضافــه کــرد‪ :‬متقاضیانــی‬ ‫کــه پیش ازایــن از تمامی ســهمیه های ســفر‬ ‫خــود اســتفاده کرده انــد‪ ،‬تنهــا می توانند از‬ ‫تســهیالت اعتباری بــا بازپرداخت اقســاط‬ ‫کســاله اســتفاده کنند‪ .‬او در ادامه بابیان‬ ‫ی ‬ ‫اینکه «سقف تسهیالت اعتباری با بازگشت‬ ‫کســاله بــرای متقاضیانــی کــه از تورهای‬ ‫ی ‬ ‫یشــده از ســوی شــرکت پرشین گلف‬ ‫معرف ‬ ‫و ایرانگــردی و جهانگــردی اســتفاده کننــد‬ ‫‪۲‬میلیــون و ‪۵۰۰‬هزار تومان اســت» گفت‪:‬‬ ‫ســقف تســهیالت اعتباری برای متقاضیانی‬ ‫که از ســایر تورها اســتفاده کنند مبلغ یک و‬ ‫نیم میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫((اب امانت فرزندان ماست‪ ،‬امانتدار باشیم))‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫اب و فاضالب اذربایجان غربی‬ ‫فراخوان برگزاری مناقصه عمومی بصورت‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر داردمناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی پروژه های ابرسانی به روستاهای‬ ‫شین اباد و پسوه شهرستان پیرانشهر به شماره فراخوان ‪ 2000005390000013‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق‬ ‫سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1400/02/30‬می باشد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫صالحیت های مورد‬ ‫نیاز‬ ‫قیمت اسناد مناقصه (ریال)‬ ‫عملیات تکمیلی پروژه های ابرسانی به‬ ‫روستاهای شین اباد و پسوه شهرستان‬ ‫پیرانشهر‬ ‫‪7/650/739/089‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪383/000/000‬‬ ‫رشته اب پایه ‪5‬‬ ‫و باالتر از سازمان‬ ‫مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی و‬ ‫همچنین داشتن‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫ایمنی از وزارت کار‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬اعتبارات عمرانی سال‪ 1399‬و‪1400‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز پنجشنبه تاریخ ‪1400/03/06‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400/03/17‬‬ ‫گشایش پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح روز سه شنبه تاریخ ‪ 1400/03/18‬خواهد بود‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬الزم بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر‪ ،‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف (تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه) عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از اخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و‬ ‫تلفن ‪04431945372‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/03/01 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪1400/02/30 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی (سهامی خاص)‬ ‫تالش برای مانایی بیشتر‬ ‫در ترک اعتیاد با تولید‬ ‫داروهای جدید‬ ‫دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشــاره به حوزه درمان و کاهش اســیب گفت‪ :‬ما‬ ‫درعین حال که تالش می کنیم مواد مخدری وارد نشــود و عرضه کمتر شــود و پیشــگیری در‬ ‫جامعه گسترش یابد‪ ،‬باید برای ان هایی هم که دچار این بلیعه شدند موضوع درمان در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ .‬در کشور ما در طول دهه های گذشته درمان و مانایی در درمان بسیار‬ ‫موثر نبوده و شاید بیش از ‪ ۸۰‬درصد از کسانی که درمان می شوند دوباره برگردند که رویکرد‬ ‫جدیدی اتخاذ شد؛ با شیوه های جدید درمانی و هم داروهای جدیدی که تولید شد و پای‬ ‫به عرصه نهاد‪ ،‬مانایی در درمان هم افزایش می یابد و یکی دیگر از اولویت هایمان است‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬سردارمومنیدرنشستتخصصیویدئوکنفرانسیمسئوالنستادودبیران‬ ‫شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های کشور بیان کرد‪ :‬برنامه های کالن حوزه ستاد‬ ‫مبارزه با مواد مخدر در چند بخش عمده خالصه می شود؛ حوزه اول‪ ،‬مقابله است که از زمان‬ ‫تشکیل ستاد دستاوردهای خوبی ازجمله مقابله با ورود‪ ،‬عرضه‪ ،‬توزیع و ترانزیت مواد مخدر‬ ‫داشتهاست‪.‬جمهوریاسالمیایرانباهمهابعادمقابلهوقاچاقبه صورتقاطعانهوصادقانه‬ ‫برخورد کرده و برایش فرقی ندارد که این مواد مخدر در داخل توزیع شود یا ترانزیت شود که‬ ‫دستاوردهای بسیار خوبی داشت‪ .‬او افزود‪ :‬سال‪ ۹۹‬باالترین رکورد کشفیات در تاریخ ایران و‬ ‫جهان بوده و این در حالی است که هم ضربه به بنیان های اقتصادی بیشتر شده و هم در بین‬ ‫این کشف ها ‪ ،‬تعداد شهدا کمتر شده و ضربه به اشرار بیشتر شده و این در حالی است که‬ ‫تولید و کشــت مواد مخدر در ســال قبل تفاوت معناداری ندارد‪ .‬درست اســت در سال‪_۲۰۰۰‬‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬حدود‪ ۲۰۰‬تن تولید مواد مخدر در افغانستان بود و در سال های‪ ۲۰۱۷‬میالدی به بیش‬ ‫از ‪ ۹‬هزار تن رسید‪ .‬این دستاورد بسیار بزرگ حاصل تالش ها و زحمات دستگاه های مقابله ای‬ ‫و رشادت ها و ایثارگری های دالورمردان دستگاه های مقابله و در راس ان ها نیروی انتظامی و‬ ‫شهدای عزیزی است که تقدیم شد‪ .‬مومنی در ادامه به حوزه پیشگیری و بازدارندگی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این حوزه حدود‪ ۴‬دهه گذشته کمی مغفول ماند و بیشتر انتظار بر این بود که‬ ‫مواد مخدری نباشد تا کسی مصرف نکند‪ .‬حرف درستی است و وظیفه ما و وظیفه حاکمیت‬ ‫است که مواد مخدری در دسترس نباشد‪ .‬این کامال درست و الزم است اما کافی نیست‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید هم دستگاه ها تالش کنند مواد مخدری وارد نشود و هم خانواده ها و جامعه‬ ‫اگر مواد مخدری هم بود با بازدارندگی درونی و صیانت درونی و قدرت نه گفتن کسی به این‬ ‫سمت نرود‪ .‬دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد‪ :‬یعنی پیشگیری و مقابله توام است‬ ‫که موجب کاهش شیوع مواد مخدر می شود که این هم با اجرای طرح یاریگران زندگی که در‬ ‫اغاز کار هستیمیکیاز اولویت هایستاداست کهچنددهه گذشتهدر حوزهپیشگیریمغفول‬ ‫ماند‪ .‬او در ادامه به حوزه درمان و کاهش اسیب اشاره کرد و گفت‪ :‬ما درعین حال که تالش‬ ‫می کنیم مواد مخدری وارد نشود و عرضه کمتر شود و پیشگیری در جامعه گسترش یابد‪ ،‬باید‬ ‫برای ان هایی هم که دچار این بلیعه شدند موضوع درمان در دستور کار قرار گیرد‪ .‬در کشور ما‬ ‫در طول دهه های گذشته درمان و مانایی در درمان بسیار موثر نبوده و شاید بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از کسانی کهدرمانمی شونددوبارهبرگردند کهرویکردجدیدیاتخاذشدتاباشیوه هایجدید‬ ‫درمانیوهمداروهایجدیدی کهتولیدشدوپایبهعرصهنهاد‪،‬ماناییدر درمانهمافزایش‬ ‫پیدامی کندویکیدیگراز اولویت هایماناست‪ .‬به گفتهمومنی‪،‬موضوعدیگر کهستاددنبال‬ ‫می کندتوانمندی‪،‬توانمندسازیواشتغالدر حوزهمعتادانبهبودیافتهاست کهاین هابتوانند‬ ‫بعدازاینکهترککردندویادرمراکزنگهداریقرار گرفتند‪،‬بتواننددوبارهبهاغوشجامعهبرگردند‬ ‫و این نقش بسیار مهم و کلیدی در حوزه مواد مخدر دارد‪ .‬دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫بابیان اینکه این چهار حوزه مقابله‪ ،‬درمان و پیشگیری و توانمندسازی جزو حوزه های اصلی‬ ‫پیگیریستاداست گفت‪:‬نقشستادسیاست گذاری‪،‬برنامه ریزیونظارتاستوبرایاینامر‬ ‫همسندتحولیتدوین شدهاست‪.‬‬ ‫نیم نگاهی به طرح اختیاری‬ ‫شدن سربازی‬ ‫طرح اختیاری شــدن قانون خدمت مقدس ســربازی به تازگی در کمیســیون های مختلف‬ ‫مجلسشورایاسالمیدر حالبررسیاست‪،‬طرحی کهواکنش هایمختلفیرابهدنبالداشته‬ ‫است‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬چند سالی است که موضوع اصالح قانون خدمت‬ ‫مقدسسربازینقلمحافلخانوادگی‪،‬اجتماعیوحتیسیاسیشدهاست‪،‬موضوعی کهاین‬ ‫روزها در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است‪ .‬تعداد زیادی‬ ‫سرباز در گوشه گوشه این مرزوبوم مشغول پاسداری از این اب وخاک هستند‪ ،‬سربازانی که از‬ ‫ابتدایامسالحقوقان هاباتصویبمجلسشورایاسالمیباافزایش‪ ۳۰۰‬درصدیهمراهشد‬ ‫که طبق این افزایش حقوق حداقل حقوق سربازان‪ ۴۴۰‬هزار تومان‪ ،‬حداکثر حقوق سربازان‬ ‫یک میلیونو‪۵۰۰‬هزارتوماناست‪.‬حاالبعدازاینهمهتغییراتدردریافتی هایسربازانبهنظر‬ ‫کارشناسان‪،‬قانون های کلیخدمتمقدسسربازیهمبایدتغییر کند‪،‬قانونی کهنزدیکبه‬ ‫یکقرناست کههیچتغییرینکردهاست‪.‬امانی کارشناسحوزهنظام وظیفه گفت‪:‬الزماست‬ ‫مسئوالن امر کیفیت سربازی را ه م در اموزشگاه ها و هم زمانی که در اختیار ستاد کل نیرو های‬ ‫مسلحهستند‪،‬افزایشدهنددر کشور هاییکهخدمتوظیفهبه صورتاختیاریاست‪،‬حقوق‬ ‫ومزایایی کهدریافتمی کنند کفافزندگیرامی دهد‪.‬اواخرسال گذشتهنماینده هایمجلس‬ ‫شورای اسالمی برای تغییر این قانون قدیمی استین های خود را باال زدند و طرح اختیاری شدن‬ ‫خدمت مقدس سربازی را مطرح کردند‪ .‬طرحی که به نظر می رسد به طرح فروش سربازی که‬ ‫در سال های اخیر اجرا می شد‪ ،‬بسیار نزدیک است‪ .‬ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای‬ ‫اسالمی در گفت وگو با ما با اشاره به جزئیات طرح اختیاری شدن سربازی بیان کرد‪ :‬سربازی‬ ‫را از ‪ ۲‬سال به‪ ۵‬سال به صورت اختیاری تبدیل می کنیم و از ان هایی که نمی خواهند سربازی‬ ‫بیایند‪،‬یکمالیاتتامینبرامنیتتاسن‪ ۵۰‬سالگیمی گیریم‪.‬شایدبتوان گفت کهایناقدام‬ ‫یعنیمشموالنبه جایخدمت‪،‬مالیاتبپردازندودر مقابلانبرخیاز مشموالنهستند که‬ ‫در ازای دریافت حقوق‪ ،‬خدمت می کنند‪ .‬البته این طرح با واکنش ستاد کل نیرو های مسلح‬ ‫مواجهشدوسردارابوالفضلشکارچیسخنگویارشدنیروهایمسلحاظهار کرد‪:‬برخی هابدون‬ ‫مشورتباادم هایمتخصصوفنیاینحوزهکهنیرو هایمسلحهستند‪،‬پشتتریبونمی روند‬ ‫و اظهارنظر می کنند و طرح های یک جانبه و غیرقابل تحقق ارائه می دهند‪ .‬اما وقتی به سراغ‬ ‫برخیازنمایندگانمجلسشورایاسالمی رفتیم؛ان هاازطرحشاناین طوردفاع کردند‪،‬اردشیر‬ ‫مطهریدر گفت وگوباخبرنگارماخاطرنشان کرد‪:‬بخشاعظمیازایننیروومنابعانسانیهدر‬ ‫می رود کهباعثهدر رفتعمران هامی شود‪.‬به روز کردنقانونسربازیان قدر مسئلهمهمی‬ ‫بود که چند بار به صورت طرح و الیحه در مجلس شورای اسالمی مطرح شد‪ .‬عباس مقتدایی‬ ‫نیزنمایندهمجلسشورایاسالمی گفت‪:‬نحوهبه کارگیرینیرو هاوافرادی کهمتخصصهستند‬ ‫بایدبه طوریباشد کهبیشترینبهره وریدر اینجهتایجادشود‪.‬مردمهممهمترینرکناین‬ ‫موضوعبهشمار می روندووقتیبهسراغان هاهمرفتیمعده ایمخالفوعده ایدیگرموافق‬ ‫بودند‪ .‬بنا بر گزارش ستاد کل نیرو های مسلح ‪ ۹۶‬کشور فاقد خدمت اجباری در زمان صلح‬ ‫هستند مانند ارژانتین و ژاپن‪ ۱۳،‬کشور نیز از سربازان صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی‬ ‫غیرمسلحاستفادهمی کنند‪،‬مانند‪:‬المانواسپانیا‪ ۹،‬کشورنیزباترکیبخدمتوظیفهوحرفه ای‬ ‫هستند‪ ،‬مانند کویت و فیلیپین‪ ۱۵،‬کشور هم خدمت انتخابی دارند به عبارتی اجباری‪ ،‬ولی‬ ‫سربازمی تواندمحلونوعخدمتخودراانتخاب کند‪،‬مانندافریقایمرکزیوچین‪ ۷۸،‬کشور‬ ‫نیزخدمتسربازیاجباریدارند‪،‬مانندایرانوترکیه‪.‬هرچندمجلسدرحالحاضرقصدیبرای‬ ‫تصویب این طرح در صحن علنی ندارد‪ ،‬اما انتظار می رود تا پیش از بردن این طرح به صحن‬ ‫علنیبامشورت هاوچکش کاری هاوبدوننقصبهصحنعلنیبرود؛طرحی کهشایدتصویب‬ ‫انسرنوشت هایمختلفیرابرایجواناناینمرزوبومرقمبزند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!