روزنامه رویداد امروز شماره 1072 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1072

روزنامه رویداد امروز شماره 1072

روزنامه رویداد امروز شماره 1072

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫علی ربیعی‪:‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ 19‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 07‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1072‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫هرمزگان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪25‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1068‬‬ ‫کارنامهموفق ایران در‬ ‫مدیریتکرونا‬ ‫ورزش‬ ‫دیدار تیم های ملی فوتبال نابینایان ایران و روسیه‬ ‫‪6‬‬ ‫جایسپاهان‬ ‫در اسیاخالیاست‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫کاهشمخاطرات‬ ‫خشک سالیوسیل‬ ‫باساختشهرهایاسفنجی‬ ‫تیم های ملی فوتبال نابینایان و کم بینایان ایران و روسیه در یک بازی دوستانه در زمین چمن مصنوعی المپیک جزیره کیش‬ ‫به مصاف هم رفتند؛ این دیدار با برتری ‪ ۲‬بر ‪ ۱‬به نفع ایران به پایان رسید‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1068‬‬ ‫داد‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫قانونیدستگاههای‬ ‫برخوردبافعالیتغیر‬ ‫استخراجرمزارز‬ ‫هرمزگان خبر‬ ‫شنبه ‪25‬‬ ‫تا صرفهجویی در‬ ‫بیمه ایران استان‬ ‫استفاده شود‬ ‫ــم صورت گیرد‪.‬‬ ‫سرپرست‬ ‫مصرف برق ه‬ ‫هرمــزگان گفــت‪:‬‬ ‫اســتاندار‬ ‫استان هرمزگان‪،‬‬ ‫او گفت‪ :‬مردم‬ ‫ـدام از واحدهــا‬ ‫تولیــد هیچکـ‬ ‫در فصل زمستان‬ ‫یادداشت‬ ‫همانطور که‬ ‫ـل بــرق کاهــش‬ ‫نبایــد بــه دلیـ‬ ‫داشتند‪ ،‬با توجه به در‬ ‫حمایت صنایع‬ ‫همکاری‬ ‫پشــتیبانی الزم‪ ،‬برق‬ ‫فصلتابستانواوج‬ ‫یابــد و بــا‬ ‫جای خالی‬ ‫فریدون همتی‬ ‫پیشبودن‬ ‫لیدی و صنعتی به‬ ‫استانهرمزگانبا‬ ‫واحدهای تو‬ ‫همــکاری الزم را‬ ‫مراکز نیکوکاری‬ ‫شرکتبیمهایران‬ ‫مصرف بــرق‪،‬‬ ‫تامین میشــود‪.‬‬ ‫هستندسرپرست‬ ‫از‬ ‫حامی در هنگام‬ ‫میزان موردنیاز‬ ‫استاندارهرمزگان‬ ‫ایران بهعنوان یک‬ ‫جوییداشتهباشند‪.‬‬ ‫ـی در نشســت‬ ‫بیان اینکه بیمه‬ ‫هرمزگان برایصرفه‬ ‫تا از االم روحی و‬ ‫فریــدون همتـ‬ ‫باید فرهنگسازی‬ ‫کنار مردم اســت‬ ‫موانعتولیداستان‬ ‫کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫علی زارعی‬ ‫در‬ ‫حوادث‬ ‫رفع‬ ‫خاطرنشان‬ ‫حوادث‬ ‫کارگروهتسهیلو‬ ‫بروز‬ ‫صداوسیما و رسانهها نیز‬ ‫زمان وقوع و پس از‬ ‫عملیاتیاستاندر راستای‬ ‫رویداد امروز‬ ‫وارده به مردم در‬ ‫مناسب بهویژه توسط‬ ‫اولینبار در استان‬ ‫اشارهبهسیاستهای‬ ‫مالی‬ ‫غیرضروری‪ ،‬برق‬ ‫خساراتانالینبرای‬ ‫عنوانکرد‪:‬باتوجه‬ ‫با‬ ‫با کاهش مصرف‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫پرداخت‬ ‫مانعزداییازتولید‪،‬‬ ‫در شهرســتانهای‬ ‫کاستهشود‪.‬‬ ‫انجام شود تا‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫بهیکیازنیازهای‬ ‫لیدی‪،‬بدوندغدغه‬ ‫پشتیبانیو‬ ‫ـوت و بــا اولویت‬ ‫مصرف برق در اســتان‪،‬‬ ‫داشت‪:‬بیمهباید‬ ‫بهصــورت پایلـ‬ ‫مردموواحدهایتو‬ ‫‪ ...‬که شعب بیمه‬ ‫حسینیابراز‬ ‫گرمای هوا و افزایش‬ ‫بنگاههایاقتصادی‪،‬‬ ‫معنای واقعی کلمه‬ ‫لیدی در موردنیاز‬ ‫اینکه برای تامین برق‬ ‫ــک و بشــاگرد و‬ ‫به‬ ‫سرزمینصنایع‪،‬معادنو‬ ‫روزمره زندگی مردم به‬ ‫واحدهای صنعتی و تو‬ ‫پارســیان‪ ،‬جاس‬ ‫شود‪ .‬همتی بابیان‬ ‫هرمزگان‬ ‫ـق ازاد و تجــاری و‬ ‫اصلی و‬ ‫و حساس بیمهگر‬ ‫زودی اجرا میشود‬ ‫مشــکالتی برای‬ ‫ـده در تامین‬ ‫شهرستان قشــم در این‬ ‫پاالیشــگاهها‪ ،‬مناطـ‬ ‫در شــرایط دشــوار‬ ‫ایران وجود ندارد‪ ،‬به‬ ‫تصمیمات اتخاذشـ‬ ‫صنعتی طوال در‬ ‫استان هرمزگان از‬ ‫نــادر‪ ،‬گمــرکات‪،‬‬ ‫تبدیل شــود تا‬ ‫ایجــاد بود که با‬ ‫و‪...‬استوبالطبع‬ ‫کند و نباید بیمه را‬ ‫ولید شــهرک‬ ‫برنامه تامین گاز‬ ‫شرکت بیمه ایران‬ ‫ب‬ ‫حــال‬ ‫الومینیوم‪،‬کشتیسازی‬ ‫نقش خود را ایفا‬ ‫شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ت‬ ‫تصمیمگیری شد‪ ،‬به‬ ‫سرپرست‬ ‫اتومبیل بهصورت‬ ‫بتواند بهخوبی‬ ‫نشست‪ ،‬رفع خواهد‬ ‫صنعتی‪،‬فوالدو‬ ‫مند شوند که استان‬ ‫کاهش نشست‬ ‫بندرعباس اشاره‬ ‫خســارات ثالث‬ ‫لوکس نگریست‪.‬‬ ‫این‬ ‫از مواهبشان بهره‬ ‫یــد به دلیل برق‬ ‫صنعتی خلیجفارس در‬ ‫امکان پرداخت‬ ‫چشم یک کاالی‬ ‫میلیون تومان در‬ ‫بایستی ساکنانش‬ ‫ـدام از واحدها نبا‬ ‫استامامتاسفانه‬ ‫تولید و خلق‬ ‫لیدی و شهرک‬ ‫به‬ ‫صنعتی و تولیدی این‬ ‫انالین تا سقف سه‬ ‫هیچکـ‬ ‫محرومیتایستاده‬ ‫اصلی بیمه به‬ ‫برق واحدهای تو‬ ‫الکترونیکی و‬ ‫کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫فعالیت و برنامه‬ ‫متاسفانههمچناندر‬ ‫بشاگرد و ‪ ...‬که‬ ‫با پشتیبانی الزم‪،‬‬ ‫وفقرومحرومیت‬ ‫استاندار و اظهــار‬ ‫میلیون لیتر سوخت‬ ‫پارسیان‪ ،‬جاسک و‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫بیکاری‬ ‫باالی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وابسته است‬ ‫شهرستانهای‬ ‫تالشمیکنندامار‬ ‫ســاالنه بیش از ‪9‬‬ ‫موردنیازتامینمی‬ ‫نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫حق بیمه‬ ‫مسئولین‬ ‫ـخنان خود به تعیین‬ ‫هزار شــهرک‪،‬‬ ‫صنعتیبهمیزان‬ ‫انکارو کتمان کنند‪.‬‬ ‫ـه بــا گازرســانی‪،‬‬ ‫ایران ندارند در اینده‬ ‫حاضر نزدیک به‪11‬‬ ‫ـش دیگــری از سـ‬ ‫ـرف میکننــد کـ‬ ‫حوزههایمختلف‬ ‫شعب بیمه‬ ‫محمد حسینی در‬ ‫او در بخـ‬ ‫هرمزگان افزود‪ :‬در حال‬ ‫گازوئیــل مصـ‬ ‫که بخش زیادی از‬ ‫استانرادر‬ ‫بهعنوان تولید‪،‬‬ ‫محیطی‪ ،‬کاهش‬ ‫رویداد امروز؛ سید‬ ‫با مصــرف هزار و‬ ‫عنوان مرکز استان‬ ‫سال از سوی رهبری‬ ‫براثرات خوب زیســت‬ ‫به گزارش‬ ‫محصوالت مختلف‬ ‫در بندرعباس به‬ ‫پرداخت خســارات‬ ‫شعار ارزشمند‬ ‫ومحرومتشکیل‬ ‫کردو گفت‪:‬بیمه‬ ‫یــرد و عالوه‬ ‫ـت و شــرکت گاز‬ ‫تن تولید‬ ‫مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فرسودهوحاشیهای‬ ‫مانعزادییهااشاره‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫ـتان صــورت میگ‬ ‫را خواهیــم داشـ‬ ‫با بیان این‬ ‫اینشهررابافتهای‬ ‫صورت پایلوت و با‬ ‫پشتیبانیهاو‬ ‫مــگاوات بــرق در اسـ‬ ‫ـه میلیون تومان‬ ‫توجهیمسئوالن‬ ‫نیست‪ ،‬زیرا فعالیت و‬ ‫انجام هزینههــا‬ ‫گازرسانی به این‬ ‫اولین بار در استان به‬ ‫‪115‬‬ ‫تا ســقف سـ‬ ‫ومحرومیتوبی‬ ‫روش در استان به‬ ‫لیدبهصورتجدی‬ ‫این شعار مستثنا‬ ‫بهسرعت برنامه‬ ‫انالین برای‬ ‫است؛بهدلیلفقر‬ ‫جاسکوبشاگرد‬ ‫بنا به بازخورد این‬ ‫حمایتوپشتیبانیازتو‬ ‫ایران هم از‬ ‫اســتان باید‬ ‫خیریهونیکوکاری‬ ‫حقبیمهوابسته‬ ‫داده‬ ‫همچنین با اشاره به‬ ‫شهرستانهایپارسیان‪،‬‬ ‫اینده نزدیک و‬ ‫همتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اینمحالت‪،‬مراکز‬ ‫بیمهبهتولیدوخلق‬ ‫افزایشخواهدیافت‪.‬‬ ‫عملیاتی کند‪ .‬او‬ ‫اولویتدر‬ ‫شرایطموجوددر‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایسنا؛‬ ‫ندارد بهزودی اجرا‬ ‫اصلی‬ ‫برخی‬ ‫برنامه‬ ‫هرمزگان‬ ‫امکانات شهرک را‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫اضافه کرد‪ :‬گزارش‬ ‫کردند‬ ‫پنجمیلیونتومان‬ ‫بیمه ایران وجود‬ ‫بیمه ایران استان‬ ‫خواهد‬ ‫در اینمناطقاغاز‬ ‫کنندهطرحاست‬ ‫شــتن‬ ‫و ‪ ...‬که شعب‬ ‫ـرکت توزیع برق‪،‬‬ ‫سرپرست شرکت‬ ‫جهادیفعالیتشانرا‬ ‫سومیناستاناجرا‬ ‫بهیاریمحرومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫حق بیمه شاید نیاز‬ ‫واحدهــای تولیــدی در صــورت دا همچنین گزارش شـ‬ ‫ـرق‪ ،‬نشــاندهنده‬ ‫و‬ ‫هرمزگان‬ ‫داشتهودارند‪.‬انها‬ ‫جلوگیــری از اتالف‬ ‫برای تحقق تولید‬ ‫اســتفاده کنند و‬ ‫ـرف بیرویــه بـ‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫خدماتارزندهایرا‬ ‫خسارات پرداخت‬ ‫اضافه کرد‪:‬‬ ‫شــتر مشــتریان‪،‬‬ ‫اضطراری از انها‬ ‫حجــم مصـ‬ ‫عــاالن در برخی از‬ ‫پشتیبانیها باشد که این‬ ‫های رمز ارز در برخی‬ ‫او تکریم بی‬ ‫برق‬ ‫ساعت یا کمتر‬ ‫تنظیــم کننــد کــه از‬ ‫ـتابند‪ .‬زمانی که با ف‬ ‫خســارات‪ ،‬عــدم‬ ‫سری برنامهریزی و‬ ‫غیرقانونی دستگاه‬ ‫ظرف ‪24‬‬ ‫هــا را بهگونــهای‬ ‫نیازمنــدان میشـ‬ ‫ـت شــدن انالیــن‬ ‫امام حســن مجتبی‬ ‫به یک‬ ‫جد دنبال نهادینه‬ ‫برق فعالیت‬ ‫برنامهریزی‬ ‫و‬ ‫وقــت‪ ،‬پرداخـ‬ ‫مانند مرکز نیکوکاری‬ ‫کار قرارگرفته و به‬ ‫که پیک مصرف‬ ‫شــعب‪ ،‬اعتماد‬ ‫میشود‬ ‫این طرح پرداخت‬ ‫زمان ساعت‪ 13‬تا‪18‬‬ ‫شهرستانهااست‪.‬‬ ‫زیاندیده در محل‬ ‫مهم در دستور‬ ‫مراکز نیکوکاری‬ ‫پیرمــرد بندرعباس‬ ‫هــداف موردنظر‬ ‫به جزییات بیشتر‬ ‫حضور مقصر و‬ ‫مدت‬ ‫بارگیری و تزریق مواد‬ ‫(ع) محلــه نخل‬ ‫رســیدن به نیل ا‬ ‫دسترسی اسان به‬ ‫او در ادامه‬ ‫(ع)‪ ،‬مســجد حمــزه‬ ‫کــردن ان جهــت‬ ‫این شــیوه بدون‬ ‫ـوب میشــود‪ ،‬برای‬ ‫مردم به بیمه ایران‪،‬‬ ‫لهشانمنجربهاین‬ ‫خط مقدم تولید‬ ‫ـت خســارات بــه‬ ‫محسـ‬ ‫بیشتر عموم‬ ‫بینمفعالیتچندسا‬ ‫نمایندگان بیمه ایران را‬ ‫ـای ایــن طرح نام‬ ‫و افــزود‪ :‬پرداخـ‬ ‫زیاندیده به شعب‬ ‫گفتگومیکنم‪،‬می‬ ‫را مهمتریــن مزایـ‬ ‫هستیم‪ .‬او‬ ‫محرومان؛ از بسیاری از‬ ‫این زمینه مدیریت‬ ‫مراجعه مقصر و‬ ‫خدمــات و ‪...‬‬ ‫خدمترسانی به‬ ‫ســت و گفت‪ :‬در‬ ‫استان هرمزگان‪،‬‬ ‫کروکی و عدم‬ ‫مدارک و عکس از‬ ‫شده که عالوه بر‬ ‫شرکت بیمه ایران‬ ‫ـورت انالین حق بیمه دان‬ ‫های پیشگیری و‬ ‫نمایندگان خــود در‬ ‫ســال و بارگذاری‬ ‫برد‪ .‬سرپرســت‬ ‫ـت خســارات بهصـ‬ ‫علل وقوع ان‪ ،‬راه‬ ‫نگاه ویــژهای بــه‬ ‫بیمه‪ ،‬صرفا با ار‬ ‫اسیبهای اجتماعی‪،‬‬ ‫طرح پیشتر در اســتانهای زیاندیــده و پرداخـ‬ ‫مــه ایران بیمــه اســتان‬ ‫دستگاههایاجرایی‬ ‫داشت و با بهینه‬ ‫تصادف در سایت بیمه‪ ،‬ایران من یا خاطرنشــان کــرد‪ :‬این‬ ‫ـردم به خدمات بی‬ ‫زیرساختی خواهد‬ ‫اطالعیابند کهاگر‬ ‫است و نتایج خوبی‬ ‫صحنه و محل‬ ‫ـت که دسترســی مـ‬ ‫درماناسیبهاو‪...‬‬ ‫بیمهایران بحث نیازهای‬ ‫خوزستان اجرایی شده‬ ‫میکردند‪ ،‬در حال‬ ‫طراحی بیمههای‬ ‫اسـ‬ ‫جدیدترین رنگبندی‬ ‫ایرانانجاممیشود‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬شرکت‬ ‫نیکوکاری استفاده‬ ‫خدمات پیشــرفته و‬ ‫همین تهران و‬ ‫اپلیکشینبیمه‬ ‫بر اساس‬ ‫پیگیری اخذ مجوز که از ســوی تسهیلشدهاست‪.‬او‬ ‫این ظرفیت مراکز‬ ‫دارد و بهعنوان کــردن ارائه‬ ‫استان هرمزگان در‬ ‫اجتماعی در استان مردود‬ ‫بهصورت عینی در‬ ‫ســوی وزارت‬ ‫از‬ ‫در برداشــته و با‬ ‫ــابقه بیمهگــری‬ ‫سرپرست بیمه ایران‬ ‫میکند تا این مهم‬ ‫بهعنوانسومین‬ ‫اعالمشــده از‬ ‫حوزه مهار اسیبهای‬ ‫صحنه را‬ ‫ســخنگوی دانشــگاه علوم‬ ‫ـدود یک قرن س‬ ‫انجامشده‪،‬هرمزگان‬ ‫کشور است نویــن تالش‬ ‫عکسومدارکاز‬ ‫مختلف در محالت‬ ‫استان‪ ،‬بیمهگذاران‪،‬‬ ‫حاضر در‬ ‫اجرا حـ‬ ‫اســتان هرمزگان‬ ‫در‬ ‫بعدازاینکه‬ ‫مدیریت‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫عزیز‬ ‫بهداشــت‪ ،‬در‬ ‫بیمه‬ ‫خانواده‬ ‫این‬ ‫طرح را به مرحله‬ ‫رابطهادامهداد‪:‬‬ ‫محقق شود و مردم‬ ‫بزرگترین و تنها‬ ‫ـزگان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫شدند‪ .‬این مراکز با‬ ‫زیاندیده ارسال و‬ ‫بضاعت اندکشان و با‬ ‫کشور است که این‬ ‫اولین‪،‬‬ ‫از خدمات نوین‬ ‫جامعه است که استان‬ ‫پزشــکی هرمـ‬ ‫نمی‬ ‫ـتان پارســیان در‬ ‫تصادف توسط مقصر و‬ ‫صنوف مختلف‬ ‫محبوب در بین اقشار‬ ‫استان در‬ ‫دارند و خالصانه با‬ ‫اینکه در روش قبلی‬ ‫تنهــا شهرسـ‬ ‫شناسایی موارد مثبت‬ ‫و محل‬ ‫مهم و ســرمایهگذاران و‬ ‫صورت سیستمی‬ ‫متفاوت ارتباط‬ ‫و یک برند‬ ‫اورد‪.‬حسینی با اشاره به‬ ‫اماگاهیجهادگران‬ ‫کرونا قرار دارد‪،‬‬ ‫کارشناسان بیمه به‬ ‫فعالیت در این عرصه‬ ‫توجه به‬ ‫بهرهراداشتهباشند‪.‬‬ ‫بهیاریشانمیشتابند؛‬ ‫کروکی) حضور مقصر و‬ ‫دیده را درمی‬ ‫وضعیت قرمز‬ ‫بارگذاری شــد‬ ‫تمام توان مشغول‬ ‫یافتهافریقاییو‬ ‫بیمه بیمهایرانحداکثر‬ ‫مشارکتخیرین‬ ‫و خســارات زیان‬ ‫ـزه (ع) محله نخل‬ ‫خســارات (بدون‬ ‫کرونایجهش‬ ‫داشت‪ :‬با‬ ‫بر همین اســاس‪،‬‬ ‫مقدمتولیدحق‬ ‫موضوع را بررســی‬ ‫نیکوکاری مســجد حمـ‬ ‫پرداخت‬ ‫است‪.‬نمایندگانخط‬ ‫اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫فاطمه نوروزیان‬ ‫الزامی بود‪ ،‬بیان‬ ‫هرمزگان درخطر جدی‬ ‫و انالین‬ ‫شمارهحساب اعالمی‬ ‫فعــال در مرکز‬ ‫نمیتوانندبخوابند‪.‬‬ ‫اثرگذار‬ ‫دیده به شعب بیمه‬ ‫های بندرعبــاس‪،‬‬ ‫هندی‪،‬‬ ‫ساعت یا کمتر به‬ ‫شبهاهمازغصه‬ ‫به حضور مقصر و‬ ‫کنند‪ .‬زیان‬ ‫شهرســتان‬ ‫ظرف ‪24‬‬ ‫دو ویروس است‪.‬‬ ‫پیرمردبندرعباس‬ ‫این طرح عدم نیاز‬ ‫بارگذاری شده واریز می‬ ‫ـئوالن نمیتوانند‬ ‫بندرخمیر‪ ،‬جاسک‪،‬‬ ‫شیوع این‬ ‫وجــه متمایــز‬ ‫ـیاری از مدیران و مسـ‬ ‫دیده که در سایت‬ ‫بندرلنگه‪ ،‬بستک‪،‬‬ ‫فاطمــه نوروزیــان‬ ‫این طرح را فعال‬ ‫انها برخالف بسـ‬ ‫زیان‬ ‫ـنوند خانوادهای فقیر‬ ‫کرونای میناب‪،‬‬ ‫هرمز در وضعیت‬ ‫دکتــر‬ ‫پرداخت خسارات در‬ ‫میبینند و میشـ‬ ‫استان هرمزگان‪:‬‬ ‫شناسایی موارد مثبت‬ ‫جزایر قشم‪ ،‬کیش و‬ ‫حسینی‬ ‫بخوابند؛ وقتیکه‬ ‫شهید و امور ایثارگران‬ ‫دختــری به خاطر‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫درخطر رودان و‬ ‫نوروزیان بابیان اینکه‬ ‫برای خــوردن ندارند‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫و هندی‪ ،‬اســتان‬ ‫مدیرکل بنیاد‬ ‫کرونا قرار دارند‪.‬‬ ‫یــا یتیــم‪ ،‬غذایی‬ ‫جهشیافتــه افریقایی‬ ‫نیازهای اولیهشــان‬ ‫اینکه نارنجی‬ ‫ســیریک‪ ،‬بشاگرد و‬ ‫توجه و رســیدگی به‬ ‫ویروس است‪ .‬او بابیان‬ ‫های حاجیاباد‪،‬‬ ‫نداشــتن و عــدم‬ ‫جدی شیوع این دو‬ ‫ها شهرســتان‬ ‫کهدرازایپرداخت‬ ‫هستند‪،‬خاطرنشان‬ ‫فوتیهاوبستری‬ ‫کودکانونوجوانانی‬ ‫نیزدر وضعیتزرد‬ ‫که گذشتدرصد‬ ‫خودکشیمیکند‪،‬‬ ‫را در محله جابجا‬ ‫سرپایی‪ ،‬بوموسی‬ ‫ـاس شاخص موارد‬ ‫درهفتهای‬ ‫مخدر و مشروب و‪...‬‬ ‫یافتامامراجعه‬ ‫ــن ماسک بر اسـ‬ ‫اندک پولی‪ ،‬مواد‬ ‫استان کمی کاهش‬ ‫کرد‪ :‬اپلیکیش‬ ‫مادرشــان انقدر‬ ‫یکصد هــزار نفر‬ ‫روند افزایشی دارد‬ ‫در‬ ‫نوجوانی که در کنــار‬ ‫ـت نســبت به هــر‬ ‫هنوز‬ ‫ـران‬ ‫مثبت‬ ‫میکننــد‪ ،‬دختـ‬ ‫بســتری مثبـ‬ ‫ــان را بدهنــد که‬ ‫قرنطینه و موارد‬ ‫میدهــد‪ .‬او بــا‬ ‫ها و بستریها در‬ ‫ـد تــا کرایهخانهش‬ ‫رنگبنــدی را تغییــر‬ ‫اساس افزایش فوتی‬ ‫ــت و دوز میکننـ‬ ‫‪ 25‬جمعیــت‬ ‫دوخ‬ ‫بر اساس دادهها‬ ‫که بر این‬ ‫ضعیفوکمبینامیشود‪،‬‬ ‫ـت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اینکه نرمافزار ماسک‬ ‫های اتی محتمل اسـ‬ ‫چشمانشانبسیار‬ ‫بندرعباس‪،‬جهادگرانی‬ ‫کرونا در اشاره به‬ ‫یکبار که از ســوی‬ ‫هفته‬ ‫نیکوکارینخلپیرمرد‬ ‫دیگر براثر ابتالی به‬ ‫ــی و یا دو هفته‬ ‫و امــار هفتگ‬ ‫اردیبهشت‪ ،‬سه نفر‬ ‫در مرکز‬ ‫لیت و مدیریت و‬ ‫سراسر کشوردریافت‬ ‫کل جانباختگان‬ ‫ـه و بــدون مســئو‬ ‫هایعلومپزشکی‬ ‫جان باختند و شمار‬ ‫ـتند کــه مخلصانـ‬ ‫برایرفعمشکالت‬ ‫به دانشگاه‬ ‫هسـ‬ ‫ـاس شــاخصهای‬ ‫هرمزگان‬ ‫و‪ 209‬نفر رسید‪.‬‬ ‫فقطبرایرضایخدا‬ ‫رنگبندیها را بر اسـ‬ ‫در استان به هزار‬ ‫حقوقی‪،‬فقطو‬ ‫ـدی از تالشهای‬ ‫پزشکی میکند؛‬ ‫این بیماری‬ ‫هــار کرد‪ :‬طــی دو‬ ‫کنند کــه اگــر درصـ‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم‬ ‫یــر میدهــد‪ ،‬اظ‬ ‫نــدان تــالش می‬ ‫موردنظــر تغی‬ ‫مشکالت در این‬ ‫گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫نیازم‬ ‫ـتری در اســتان رو‬ ‫‪ 68‬بیمار مبتالبه‬ ‫داشتند‪ ،‬بخش زیادی از‬ ‫ــوارد فوت و بسـ‬ ‫بابیان اینکه امروز نیز‬ ‫اینها را مدیران‬ ‫هفتــه اخیــر م‬ ‫گویند اگر خیرین و یا‬ ‫این کاهش موارد‬ ‫هرمزگان‬ ‫ـتان بســتری شدند‪،‬‬ ‫شده بود‪ .‬انها می‬ ‫بوده اســت گر چه‬ ‫بیمارســتانهای اسـ‬ ‫مناطق برطرف‬ ‫در به کاهش‬ ‫رادر اختیارمانقرار‬ ‫روند کاهشی تغییر‬ ‫کرونا در‬ ‫صنایعو‪...‬وانتی‬ ‫درمجموع ‪ 385‬نفر‬ ‫نبوده اما بر اساس‬ ‫دستگاههایاجرایی‪،‬‬ ‫شــان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫مجموع چشمگیر‬ ‫ها اتفــاق افتــاده‬ ‫خاطرن‬ ‫تحتمراقبتندواز‬ ‫ـیاری از شهرســتان‬ ‫بیمارستانهایاستان‬ ‫رنــگ در بسـ‬ ‫دادهبودند‪،‬‬ ‫اشتغالزاییکنیمو‬ ‫نگرانــی از احتمال‬ ‫مراقبتهای ویژه‬ ‫براییکخانواده‬ ‫نوروزیان ضمــن ابراز‬ ‫ـبب عــزت نظام‬ ‫‪ 72‬نفر در بخش‬ ‫میتوانستیمهم‬ ‫های‬ ‫نفر از اســت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫تعمیرگاه‬ ‫س‬ ‫ها‪،‬‬ ‫فوتی در هفتههای‬ ‫ـزان‬ ‫ـتری‬ ‫ـوان کــرد‪ :‬ایــن عزیـ‬ ‫خانههایمحرومانو‬ ‫بسـ‬ ‫ســتند و حال ‪15‬‬ ‫موارد بستری و نهایتا‬ ‫ـوان از وجــود پر‬ ‫ـا دانســت و عنـ‬ ‫درانتقالوسایلبه‬ ‫ـی‪ .‬یو) بســتری ه‬ ‫شدیم و ان هزینه را‬ ‫علوم افزایش‬ ‫ســتند کــه میتـ‬ ‫جامعه بیادعـ‬ ‫هم‬ ‫کاهش محسوس‬ ‫(ای‪ .‬سـ‬ ‫متحمل هزینه نمی‬ ‫افتخــار ملــت ه‬ ‫ســخنگوی دانشــگاه‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل عدم‬ ‫توسعه‪ ،‬رشد و تعالی‬ ‫ســالمی و مــدال‬ ‫لوازمخانگی و‪...‬‬ ‫هــا وخیم اســت‪.‬‬ ‫کرونای اتی‪ ،‬عنوان‬ ‫میکردیم‪ .‬امسال‬ ‫جهادی ســبب‬ ‫قرنطینه احتمال‬ ‫این روحیه ا‬ ‫ان‬ ‫خانوادهها استفاده‬ ‫خودگذشــتگی و‬ ‫خصوصمبتالیانبه‬ ‫موارد مثبت و موارد‬ ‫انان بهرهمند شد‪.‬‬ ‫بصیــرت بتوانیم‬ ‫فرهنــگ ایثار و‬ ‫برای رفع مشکالت‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬از‬ ‫پزشکیهرمزگاندر‬ ‫خیروبرکت‬ ‫گمنــام بندرعباس و‬ ‫اینکه تشخیص‬ ‫با مجاهدت و‬ ‫انتقــال صحیح‬ ‫در هفتههای اتی‬ ‫دهیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫ـود‪ ،‬امیدواریم‬ ‫همکاری هیئت شــهدای‬ ‫ایثارگران اســتان‬ ‫ـاره بــه انتشــار و‬ ‫هرمزگان با اشاره به‬ ‫موارد بســتری و فوت‬ ‫معامله با خدا‬ ‫نسل جوان ترویج‬ ‫ـداری از میشـ‬ ‫ـاد شــهید و امور‬ ‫ناوکــی بــا اشـ‬ ‫هندی و افریقایی در‬ ‫ایــن مرکز با‬ ‫نیمه شعبان ‪ 14‬کولر‬ ‫ـرق افزایش‬ ‫جانبازان و ازادگان در‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫مدیــرکل بنیـ‬ ‫همه مردم‪ ،‬بهویژه‬ ‫بــا خــدا و پاسـ‬ ‫با تاکیــد بر لزوم‬ ‫ویروسهــا در شـ‬ ‫ســتان همزمان با‬ ‫ســخنگوی‬ ‫ادامه داد‪ :‬شهدا‪،‬‬ ‫ازادگان در معاملــه‬ ‫ای دریغ نکردند‪.‬‬ ‫را در بین‬ ‫ســتان هرمــزگان‬ ‫نــون اینگونــه از‬ ‫جمعیت مهدیه ا‬ ‫خانوادههای بدون‬ ‫ـدف‪ ،‬شهادت‪،‬‬ ‫های دینی لحظه‬ ‫ـهدا‪ ،‬جانبــازان و‬ ‫ولی همه «محتمــل» اســت‪ .‬شــهروندان و مــردم اقصی‬ ‫مــور ایثارگــران ا‬ ‫گرچــه تاک‬ ‫ای دریغ نکردند‪.‬‬ ‫خیرین خریداری و بــه‬ ‫ـدار بــا جامعــه هـ‬ ‫اعتقادات و ارزش‬ ‫شـ‬ ‫بنیــاد شــهید و ا‬ ‫مشاهدهشــده اســت‬ ‫رئیس حراســت بنیاد‬ ‫های دینی لحظه‬ ‫ــکی هرمزگان از‬ ‫را بــا مشــارکت‬ ‫و پاسداری از‬ ‫ـتی در هنــگام دیـ‬ ‫خانواده را تحت‬ ‫به بخش جغین‬ ‫و غــرب اســتان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پزش‬ ‫غــم انجــام طرح‬ ‫اعتقادات و ارزش‬ ‫هــا امین تاجیک‬ ‫حضوری‪ ،‬جویا‬ ‫مرکز بیــش از هزار‬ ‫ـت مــوارد بهداشـ‬ ‫عطا ناوکی در سفر‬ ‫خواســت علیر‬ ‫معرض ان هستند‪،‬‬ ‫ـت در این دیدار‬ ‫عبدالرضا ساالری رئیس‬ ‫سپاس و دیدارهای‬ ‫ـر اهدا کردند‪ .‬این‬ ‫سعید فطر رعایـ‬ ‫نقــاط اســتان‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫‪ 110‬خانوادهایتام از‬ ‫شهرهای استان در‬ ‫بنیاد گفتنــی اسـ‬ ‫همچنین تغییر رنگها‬ ‫کولـ‬ ‫از اجرای طرح‬ ‫ـتان هرمزگان و‬ ‫فرارسیدن عید‬ ‫خانواده ازجمله‬ ‫به‬ ‫ــد بهراحتی به‬ ‫افزود‪ :‬هدف‬ ‫امور ایثارگران اسـ‬ ‫واکسیناسیون در استان و‬ ‫رودان‪ ،‬به مناسبت‬ ‫پوششدارند که‪350‬‬ ‫ـت که نمیتوانن‬ ‫خیرین‪،‬دولتیها‬ ‫ســن راســتین»‪،‬‬ ‫شــهید و‬ ‫همچنان پروتکلهای‬ ‫با توجه به‬ ‫توابع شهرستان‬ ‫احوال ایثارگرانی اسـ‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫ــه بســته شــدن‬ ‫هستند‪.‬نیازاست‬ ‫ســرحدی»‪« ،‬ح‬ ‫از‬ ‫شکننده هستند‬ ‫شهرستان رودان نیز‬ ‫ـدن هــوا و درنتیج‬ ‫مددجویانکمیتهامداد‬ ‫ـیادی شــدن‬ ‫شــهیدان «علی‬ ‫شــند تــا به انجام‬ ‫که بسیار‬ ‫گرمتــر شـ‬ ‫ـانهای بنیاد‬ ‫و «عبــداهلل سـ‬ ‫ـا خانوادههــای‬ ‫یاریگر این مراکز با‬ ‫ـالم ترکــی زاده»‬ ‫الگویی معنوی و انسـ‬ ‫بـ‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ــا‪ ،‬مــردم از تهویــه مناســب در بهداشتیرارعایت کنند‪.‬‬ ‫بخصــوص صنایــع‬ ‫صبوریــان»‪« ،‬غـ‬ ‫محالت حاشیهای‬ ‫«خوبیار خورشیدی» از‬ ‫درب و پنجرهه‬ ‫ـهدا و ایثارگــران را‬ ‫و‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫«حســین‬ ‫اجتماعیشــان در این‬ ‫او والدیــن شـ‬ ‫«جهانگیر ساالری» و‬ ‫ســتفاده کنند‪ .‬او‬ ‫مســئولیتهای‬ ‫مسکن‪ ،‬ترافیک‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حفظ روحیه‬ ‫منازل خود ا‬ ‫جغین» و جانبازان‬ ‫کنند و فقط گرانی‬ ‫عزیزان تجلیل کــرد و‬ ‫فقیرنشــین عمل‬ ‫هرمزگانیها و هرمزگان‬ ‫اســتقامت این‬ ‫و‬ ‫صبــر و‬ ‫سهم این صنایع برای‬ ‫الودگی و‪...‬‬ ‫گلشهربندرعباسهمکه‬ ‫خـــبر‬ ‫مرکزنیکوکاریغدیر‬ ‫معاون توســعه‬ ‫نشیناننباشد‪.‬‬ ‫ولربراینیازمندان‬ ‫خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫روحیه الهی در‬ ‫پویشهایتامینک‬ ‫شاهد حاکمیت این‬ ‫منابــع اســتانداری‬ ‫سومینسالاجرای‬ ‫حاضر (عج) هم‬ ‫امروز جهان‬ ‫جبهههای مقاومت‬ ‫در‬ ‫مدیریــت و‬ ‫ســعه مدیریــت‬ ‫در پویش نذر امام‬ ‫راســتای ترویــج‬ ‫فرزندان انقالب به‬ ‫معــاون تو‬ ‫بابیاناینکهشهرستان‬ ‫دارد و امسال هم‬ ‫ـزگان گفــت‪ :‬در‬ ‫ـارکت خیرین اهدا‬ ‫کشور پیوستن‬ ‫قرار‬ ‫مدافعین حریم‬ ‫دریانــوردی هرمـ‬ ‫هرمزگان‬ ‫اســتانداری هرمــزگان‬ ‫یخچــال را با مشـ‬ ‫به لباس مقدس‬ ‫متبرک شدن بنادر‬ ‫زاده ســید مظفر‬ ‫وضعیــت قرمــز‬ ‫ــون‪ 26‬کولــر و‪5‬‬ ‫و منابــع‬ ‫و قامت اراستن‬ ‫ایثار و شهادت و‬ ‫صنایــع و ادارات‬ ‫بارگاه متبرک امام‬ ‫تاکن‬ ‫ـتر و چه پاداشی‬ ‫پارســیان در‬ ‫دورکاری کارکنــان‬ ‫مشــارکت مردم‪،‬‬ ‫استقبال‪ ،‬فرهنگ‬ ‫در پی هماهنگی‬ ‫ســاعت ‪ 20‬در‬ ‫چه توفیقی بیشـ‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫اند و درصورتیکه‬ ‫فــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫شهدای گمنام و‬ ‫ادامه داد مراسم‬ ‫بسیج شهید رجایی‬ ‫اهلل (ع) بوده و‬ ‫تــم خانوادههای‬ ‫کرده‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬ا‬ ‫شــهادت و تــداوم این‬ ‫از وجود مطهر‬ ‫خواهد شد‪ .‬او‬ ‫وضعیــت قرمــز‪،‬‬ ‫باشــد‪ ،‬بهطور ح‬ ‫پایگاه مقاومت‬ ‫نشــر ارزشهای‬ ‫صبح روز سهشنبه‬ ‫ـروزی برگزار‬ ‫تســری فرهنــگ‬ ‫متناســب بــا‬ ‫خیرین وجود داشــته‬ ‫درصــد کارمندان‬ ‫فرمانده‬ ‫بنیاد حفظ اثار و‬ ‫شیبانی تذرجی‬ ‫نیاز است صنایع‬ ‫مقاومــت و پیـ‬ ‫نخستین نیکوتــر از‬ ‫سپاری شهدا نیز‬ ‫شهرســتان ‪50‬‬ ‫میتواند باشــد‪.‬‬ ‫و‬ ‫بهعملامده با‬ ‫گرما نجات یابند‪.‬‬ ‫زرد شــیوع کرونــا در نازنین‬ ‫زمــان بــا هفتــه‬ ‫تشییع و خاک‬ ‫ملتهای اســالمی‬ ‫رجایی بهعنوان‬ ‫مقابل ســاختمان‬ ‫خدمــات رســان‬ ‫ــتری میتوانند از‬ ‫نارنجــی و‬ ‫گفــت‪ :‬هم‬ ‫شهید رجایی میزبان‬ ‫کارنامه درخشــانی در‬ ‫مقدس بندر شهید‬ ‫افتخار برای‬ ‫ـاعت ‪ 9‬صبح از‬ ‫بیش‬ ‫دســتگاههای‬ ‫ـیج شهید رجایی‬ ‫های هرمــزگان برابر‬ ‫خردادماه) بندر‬ ‫مطهر شهدای گمنام‬ ‫این دو دفاع‬ ‫‪ 4‬خردادماه سـ‬ ‫مراکز نیکوکاری که‬ ‫پایگاه مقاومت بسـ‬ ‫ســایر ادارات باید‬ ‫شهرســتان‬ ‫(سهشنبه ‪4‬‬ ‫دریانوردی اغاز و‬ ‫اســتان از چنین‬ ‫متبرک به وجود‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬به‬ ‫نیازمندان دارند‪ ،‬حمایت‬ ‫فرماندهی‬ ‫هرمزگان بهویژه‬ ‫دوســوم کارمنــدان‬ ‫اداره کل بنادر و‬ ‫معزز بندر کشور‬ ‫ملــی مقابلــه با‬ ‫دو شــهید گمنــام‬ ‫ملت بزرگ ایران‬ ‫ـانی به محرومان و‬ ‫شهیدپرور استان‬ ‫ـیبانی ضــروری و‬ ‫شــاره مرکزی‬ ‫مصوبــه ســتاد‬ ‫پیکــر مطهــر‬ ‫خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫پرشــور خانواده‬ ‫صابری بابیان اینکه‬ ‫از عموم مردم‬ ‫خدمترسـ‬ ‫بــه نیازمنــدان در‬ ‫مــود صابری با ا‬ ‫شــود‪ .‬نازنین شـ‬ ‫جهت شــرکت در‬ ‫جاوید اثر با حضور‬ ‫دورکاری وظایف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ـد در جهت کمک‬ ‫شــهدا دانســته و‬ ‫ـداد امــروز‪ ،‬مح‬ ‫همچنان اجرایی‬ ‫بندری‬ ‫بندی بهصورت‬ ‫ـهید‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫هفته جــاری تمامی‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫دریایی‬ ‫ی‬ ‫بتوان‬ ‫رو‬ ‫وامدار‬ ‫و‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫ـزارش‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫بهمنظــور اطالع‬ ‫کرون‬ ‫کننــد تــا انهـ‬ ‫جامعه بزرگ‬ ‫ـالمی همواره خود را‬ ‫و مشــکالت این‬ ‫گـ‬ ‫جدیدترین رنگ‬ ‫شخصیتهای مذهبی‪،‬‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬طی‬ ‫پیشبینیشــده‬ ‫دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫موفقتر عمل کنند‬ ‫ــن بزرگمــردان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طبق‬ ‫گمنام این اسـ‬ ‫کرونا‪ ،‬شــیبانی‬ ‫بیشتر از شهدا‪،‬‬ ‫بــه برنامههــای‬ ‫اداری کارمنــدان‬ ‫ـان را مدیــون ای‬ ‫حوزههــای مختلف‬ ‫تذرجی‬ ‫این مراسم معنوی‬ ‫یادمان شــهدای‬ ‫محله ایتاهلل غفاری‬ ‫وضعیت شــیوع‬ ‫بهرهگیری هرچه‬ ‫روزهــای عافیتشـ‬ ‫ـای غیرضــروری‬ ‫ـی و بندری‪ ،‬در‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫برطرف شود‪ 20.‬بانو در‬ ‫ــده در خصوص‬ ‫شــریف اســتان و‬ ‫ماموریتهـ‬ ‫ـاون برنامهریزی‪،‬‬ ‫داشت‪ :‬دریایـ‬ ‫وضعیت نارنجی‬ ‫نبــرد میداننــد‬ ‫اعالمش‬ ‫مردم‬ ‫مینــاب‪ ،‬رودان‪،‬‬ ‫شان صرفهجویی‬ ‫خانوادهها‬ ‫خواهنــد گرفت‪ .‬معـ‬ ‫شهدای گمنام اظهار‬ ‫شهرســتانهای بــا‬ ‫عرصــه ایثــار و‬ ‫های بندرعبــاس‪،‬‬ ‫هزینههای زندگی‬ ‫ـرداد) بنــدر ارام‬ ‫برکات وجود مطهر‬ ‫بستک لغــو و در‬ ‫اداره کل بنــادر و‬ ‫الزامــات فضای‬ ‫شهرســتان‬ ‫از دو دهه قبل در‬ ‫کمک کنند و در این دو‬ ‫خرمشــهر (‪ 3‬خـ‬ ‫بندرخمیر‪ ،‬بندرلنگه و‬ ‫مدیریــت و منابــع‬ ‫ــات بــا رعایــت‬ ‫نیز‬ ‫بــا ســالروز فتــح‬ ‫بتوانند به چند نفر دیگر‬ ‫تشــکیل جلس‬ ‫ـام توســعه‬ ‫جاســک‪ ،‬قشــم‪،‬‬ ‫در شهرستانهای‬ ‫همزمــان‬ ‫و بر این اساس‪،‬‬ ‫دو شــهید واالمقـ‬ ‫جهادی و مخلصانه‬ ‫میکنند تا‬ ‫حداکثر با ‪ 20‬نفر و‬ ‫نارنجی قرار دارند‬ ‫وداع بــا پیکــر ایــن‬ ‫بزرگی را هم بهصورت‬ ‫رسان سربسته‬ ‫در وضعیت‬ ‫سقف ‪ 30‬نفر مجاز‬ ‫مراســم‬ ‫دهــه کارهای‬ ‫ـوند‪ ،‬میتوانند میزان‬ ‫دستگاههای خدمات‬ ‫نمایندگانهرمزگان‪:‬‬ ‫وضعیت زرد‪ ،‬حداکثر تا‬ ‫که اگر حمایت شـ‬ ‫یکســوم کارمندان‬ ‫رئیسمجمع‬ ‫خـــبر‬ ‫مصوبات ستاد ملی‬ ‫بهصــورت با‬ ‫و گمنام کردهاند‬ ‫ـدون کولــر‪ ،‬یخچال‪،‬‬ ‫شهرســتانها بایــد‬ ‫بود‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫ـه خانوادههــای بـ‬ ‫ضــروری در ایــن‬ ‫هــم خواهد‬ ‫ــت و بــر همین‬ ‫خدماترســانی بـ‬ ‫دیده اجتماعی‪ ،‬زنان‬ ‫در ســایر ادارات‬ ‫اقتصادی اســت‪.‬‬ ‫الزماالجراس‬ ‫فعالیــت کننــد و‬ ‫مناسب‪ ،‬بیمار‪ ،‬اسیب‬ ‫پادزهر مشــکالت‬ ‫دورکاری مقابلــه بــا کرونــا دســتورالعملها بهتمامی‬ ‫دورکاری‬ ‫حضور مردم‬ ‫غذای کافی و‬ ‫چندینسالاست‬ ‫مجلس خاطرنشان‬ ‫کارمندان بهصــورت‬ ‫گسترده با حجم‬ ‫افزایشیابد‪.‬انها‬ ‫ـاس اجرای ایــن‬ ‫کمیسیون انرژی‬ ‫بایــد ‪ 50‬درصــد از‬ ‫شاهد ثبتنامهای‬ ‫ابالغشده و بر ان‬ ‫ایسنا‪ ،‬او اسـ‬ ‫سرپرستخانوارو‪...‬‬ ‫نائب رئیس‬ ‫هفته به چند خانواده‬ ‫هــور اینــده دارم‬ ‫دهند‪ .‬به گزارش‬ ‫استان هرمزگان‬ ‫شود و دیگر‬ ‫جایــگاه ریاســت‬ ‫کــه از رئیسجم‬ ‫مهدوی دارند و هر‬ ‫کارهای خود را انجام‬ ‫دستگاههای‬ ‫کمیســیون انرژی‬ ‫پاییــن نباشــیم‪.‬‬ ‫توســعه مدیریت‬ ‫کــرد‪ :‬خواهشــی‬ ‫که سهشنبههای‬ ‫های حاجیاباد‪،‬‬ ‫ـود‪ .‬نائــب رئیس‬ ‫توانند بهاندازه توان‬ ‫جناحبندیها کار‬ ‫بــاال و کیفیــت‬ ‫خواهد شــد‪ .‬معاون‬ ‫ـی اســت و بایــد‬ ‫همچنین شهرستان‬ ‫انتخــاب میشـ‬ ‫و خیرین هم می‬ ‫بدون توجه بــه‬ ‫ـاهد حضــور افــراد‬ ‫زرد نظــارت‬ ‫ـگاه بســیار باالیـ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫کمکهایی میکنند‬ ‫ادامه داد‪:‬‬ ‫کمیســیون انرژی‬ ‫ایــن اســت که‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ســی در وضعیت‬ ‫ـا‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫الیق‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـواره‬ ‫جا‬ ‫اســتانداری هرمزگان‬ ‫رئیس‬ ‫ـوری‬ ‫تمامی مدیــران‬ ‫ــس افــزود‪ :‬همـ‬ ‫نیاز استمدیران‬ ‫ـود تواناییهای‬ ‫انتخابات جمهـ‬ ‫ـد مــرادی‪ ،‬نائــب‬ ‫ســیریک و ابومو‬ ‫مجل‬ ‫انجــام دهــد و از‬ ‫طرحمشارکت کنند‪.‬‬ ‫ـدان و منابــع‬ ‫صالحیت میشـ‬ ‫ـت پروتکلهــای‬ ‫احمـ‬ ‫بشــاگرد‪،‬‬ ‫برای ثبتنام در‬ ‫میدانی را از این محالت‬ ‫کافی خــود را‬ ‫شهرســتانها کارمنـ‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫فــردی که تائیــد‬ ‫در این‬ ‫کنترلهــا و رعایـ‬ ‫ـه «تــا انتخابات همراه بــا حوزه مختلف از تمامی اقشار‬ ‫دست استفاده کند؛‬ ‫شــته و از تجربــه‬ ‫دارنــد کــه در ایــن‬ ‫صنایع و‪ ...‬بازدیدهای‬ ‫امیدواریــم بــا‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫مجلــس در برنامـ‬ ‫شــهروندان‪ ،‬بتوانیم شرایط‬ ‫شرکت در انتخابات‬ ‫اداره کشــور را دا‬ ‫قــرار‬ ‫کاردان پاک‬ ‫ضروری بهصورت‬ ‫خصوص در انتخاب‬ ‫صحبتوگفتگوکنند‬ ‫اجرایی و‬ ‫مدیر‪ ،‬مدیر شده‬ ‫که الزم بــرای‬ ‫هرمزگان» گفت‪:‬‬ ‫دلیــل مجلس با‬ ‫های خدمات رســان‬ ‫بهداشــتی از ســوی‬ ‫هستیم و به‬ ‫خانوادههایمحروم‬ ‫بسیاری داده تا یک‬ ‫نامنویســی کردند‬ ‫علمیه استان‬ ‫شــد‪ ،‬به همیــن‬ ‫دســتگاه‬ ‫جمهور‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫در دیگــر ادارات‪،‬‬ ‫باشند‬ ‫های‬ ‫وضعیت‬ ‫رئیس‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫نیــز برخــوردار با‬ ‫بالغبــر دو هزار نفر‬ ‫داشته‬ ‫مردم و انتخاب یک‬ ‫به جهــت اینکه‬ ‫دنبال راهکار باشند‪.‬‬ ‫ـال گذشــته اقدام‬ ‫خواهند یافت و‬ ‫بهتریداشتهباشیم‪.‬‬ ‫ـت نیســت تنها‬ ‫ـته‬ ‫تــالل میکرد‪ .‬او‬ ‫با حضور گسترده‬ ‫رفع مشکالتشان به‬ ‫کامــل حضور‬ ‫ـورای نگهبان در سـ‬ ‫اســت و درسـ‬ ‫دورکاری‪ ،‬فعالیت‬ ‫پادزهر مشــکالت اقتصادی گذشـ صالحیتها را دچار اخ‬ ‫تاریک و پر از معتاد‬ ‫قرار نگیرد؛ باید‬ ‫و برای‬ ‫همکاری شـ‬ ‫مرادی با اشــاره به‬ ‫کارمندان بهصورت‬ ‫کوچههــای باریک و‬ ‫است مورداستفاده‬ ‫کارامد و پاک دســت‪،‬‬ ‫ـرادی کار تائیــد‬ ‫نبود قانون جامع‬ ‫این قانــون کرد‪.‬‬ ‫یکسوم‬ ‫فاضــالب روان و‬ ‫جناح خاصی‬ ‫امــروز‪ ،‬احمــد مـ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اموزشی و‬ ‫کرد‪ :‬مسئله بعدی‬ ‫اسالمی هستند‬ ‫بــه تصویــب‬ ‫زمینــه اقتصادی‪،‬‬ ‫گــزارش رویــداد‬ ‫که دلســوز انقالب‬ ‫امکانات‬ ‫خاطرنشان‬ ‫هایی با شــورای‬ ‫اســت‪ .‬بــه‬ ‫جمهــور اینــده در‬ ‫ـوزه علمیه اســتان‬ ‫تمام مدیرانی‬ ‫طــی هماهنگی‬ ‫و اراذل و از انطرف کمبود موردتوجه قــرار نگرفته و‬ ‫راهبــرد رئیس‬ ‫انتخابــات بــا حـ‬ ‫انتخــاب اســت‪.‬‬ ‫در ایــن محــالت‬ ‫توانست بندهایی‬ ‫در برنامــه «تــا‬ ‫خــاب یک رئیسجمهــور پاک مورداستفادهقرار گیرند‪.‬‬ ‫جایگاه ریاســت‬ ‫تفریحــی و‪...‬‬ ‫را به همراه داشته‬ ‫مجلس پس از سالها‬ ‫ـت‪ :‬مــردم با انت‬ ‫ــاره بــه اهمیت‬ ‫را خاتمه دهند؛‬ ‫اسیبهای اجتماعی‬ ‫و مدبر و گفـ‬ ‫جمهوری نگهبان‪،‬‬ ‫هرمــزگان» بــا اش‬ ‫مشکالت کنونی‬ ‫که تفســیر مدیر‬ ‫افزایش چشمگیر‬ ‫مخلصانه در این مناطق‬ ‫طبق قانون اساســی‬ ‫دست میتوانند‬ ‫مطرح و تصویب کند‬ ‫جمهــوری‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫وضعیت‪ ،‬افرادی‬ ‫همگان بود برطرف‬ ‫رهبری‪ ،‬دومین را‬ ‫است و با این‬ ‫ـتگاههای اجرایی‪،‬‬ ‫که مورد مناقشه‬ ‫رئیسجمهور بعد از‬ ‫جــای خالــی دسـ‬ ‫دیگر مواردی‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫الیــت میکننــد و‬ ‫رای مســتقیم مردم‬ ‫محالت حاشیهای و‬ ‫فع‬ ‫شــور اســت و با‬ ‫اقتصادی و‪ ...‬در‬ ‫مقــام عالــی ک‬ ‫صنایع و بنگاههای‬ ‫فرسودهمشهوداست‪.‬‬ ‫بافتهای‬ ‫بیل بهصورت‬ ‫رات ثالث اتوم‬ ‫پرداخت خسا‬ ‫رونیکیوانالین‬ ‫الکت‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪07‬‬ ‫گفتگو با هادی عقیلی کاپیتان پیشین‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی‬ ‫روز دوشنبه‪ ۲۷‬اردیبهشت نمایندگان مجلس کلیات طرح قانون بانک مرکزی را تصویب کردند که گفته می شود می تواند در استقالل بانک مرکزی و کنترل تورم موثر‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫باشد اما از سوی دیگر‪ ،‬انتقاداتی نیز به ان وارد است‬ ‫پرداختخسارات‬ ‫ثالثاتومبیل به صورت‬ ‫الکترونیکیوانالین‬ ‫رویاد د رهمزگان‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار‬ ‫وزیربهداشتتاکید کرد‬ ‫بانک مرکزی مستقل می شود؟‬ ‫سرپرست بیمه ایران استان هرمزگان‬ ‫خبر داد‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫با طرح مجلس‬ ‫رویدا د رهمزگان‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫دولتحداقلینمی تواند‬ ‫مطالباتحداکثری‬ ‫را پیگیری کند‬ ‫اصالح طلبانبرنامه ایبرای‬ ‫حمایتاز غیراصالح طلبندارند‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ریقاییوهندی‬ ‫خطرشیوع کرونایاف‬ ‫در هرمزگان‬ ‫تا انتخابات‬ ‫داری از ارزشها‬ ‫عامله با خدا و پاس‬ ‫ایثارگران در م‬ ‫ای دریغ نکردند‬ ‫لحظه‬ ‫بندر شهید رجایی م‬ ‫تبرک به پیکر دو‬ ‫شرکت در‬ ‫شهید گمنام میشود‬ ‫انتخابات پادزهر‬ ‫ورکاری کارکنانه‬ ‫د‬ ‫مچناناجراییشود‬ ‫مردمبدانندبار سنگینی‬ ‫بر دوش داریم‬ ‫مشکالت است‬ ‫عکس ‪ :‬سیدحسین ّ‬ ‫تهوری ‪ -‬تسنیم‬ ‫جایخالیحمایتصنایع‬ ‫از مراکزنیکوکاری‬ ‫علی زارعی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫اگهی مناقصه زیرسازی‪ ،‬جدولگذاری و اسفالت‬ ‫معابرسطحشهر‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری گلپایگان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ‪ 1400‬نسبت به واگذاری عملیات زیرسازی‪،‬‬ ‫جدولگذاری و اسفالت معابر سطح شهر گلپایگان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه ســایت شــهرداری بــه نشــانی‬ ‫‪ www.Golpayegancity.ir‬یا به رئیس اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ‪ 1400/3/17‬می باشد‪.‬‬ ‫م الف‪1137338 :‬‬ ‫پیمانشکرزاده‪-‬شهردارگلپایگان‬ ‫جان اب‪،‬در خطر است‪،‬مراقب باشیم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب ‪-1‬نام دستگاه مناقصه گذار‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫استان سیستان و بلوچستان ‪-2‬نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای با ارزیابی ساده‬ ‫‪-3‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 3810‬متر انواع لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به اقطــار ‪ 1000 ،800 ،600 ،400 ،315 ،250‬میلیمتر به همراه‬ ‫وائسر و کوپلر‬ ‫‪-4‬دستگاه نظارت‪ :‬بازرس فنی‬ ‫‪-5‬مدت زمان تحویل‪ :‬حداکثرزمان تحویل لوله های فوق ‪ 30‬روز پس از ابالغ قرارداد ودر شهر زابل می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪(1375000000‬یک میلیاردوسیصدوهفتادوپنج میلیون) ریال بعنوان تضمین شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار می بایست به صورت فیش واریز وجه به حساب نسیم ‪ 4001114207144783‬نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده بودجه عمومی‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید‪ ،‬بدون هیچگونه قید و شرط که ضمن بارگذاری‬ ‫تصویر ان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪-7‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‬ ‫مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/02/29‬لغایت ‪ 1400/03/02‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/3/12‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ساعت‪ 8:30‬مورخ ‪ 1400/3/17‬می باشد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و تامین کنندگان (نمایندگی رســمی) واجد شــرایط می توانند با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪(200000‬دویست هزار) ریال) اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم‬ ‫شامل پاکات( الف‪ ،‬ب و ج ) تهیه و بصورت فایل های ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫ادرس وب سایت‪www.abfasb.ir :‬‬ ‫دفتر قراردادهای شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ارایخاکستریمتعلق‬ ‫بهاصالح طلباناست‬ ‫فعالیت هایانتخاباتیدر بسترفیلترشده‬ ‫ضرورتتجدیدنظرقوهقضائیه‬ ‫همزمــان بــا اعــام رســمی کاندیداتــوری‬ ‫ریاســت قــوه قضائیــه در انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬صفحــه شــخصی وی در تلگــرام‬ ‫فعال شد؛ درک مزایای استفاده از شبکه های‬ ‫اجتماعــی و پیام رســان های انالیــن بویــژه‬ ‫بــرای تبلیغــات اینترنتــی دشــوار نیســت امــا‬ ‫انچــه اهمیــت دارد‪ ،‬اینکه مقام های رســمی‬ ‫و بلندپایــه کشــور‪ ،‬همزمــان از این شــبکه ها‬ ‫اســتفاده می کننــد امــا دسترســی بــه ان برای‬ ‫جمعیتمیلیونی کاربرانفیلتراست!‬ ‫به گزارش ایرناپالس‪ ،‬از اوایل سال ‪ ۹۷‬که‬ ‫با وجود همه هشدارهای کارشناسان‪ ،‬تلگرام‬ ‫با دستور مقام های قضایی فیلتر شد‪ ،‬تا کنون‬ ‫نه تنها تغییر محسوسی در اقبال عامه مردم‬ ‫به ان ایجاد نشــده بلکه تنها تفاوت صورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬فعال شــدن میلیون ها فیلترشــکن در‬ ‫گوشی های تلفن ایرانی هاســت و زیان هایی‬ ‫کــه ایــن ابــزار بــرای رد ههــای ســنی جــوان و‬ ‫نوجوان افریده است‪.‬‬ ‫در طول ‪ ۸‬سال گذشته بویژه در سه سال‬ ‫اخیــر‪ ،‬مقا مهــای دولتــی از شــخص ریاســت‬ ‫جمهــوری تا وزیــر ارتباطــات‪ ،‬بارها مخالفت‬ ‫خود را با محدودیت و بستن فضای مجازی‬ ‫ابــراز کــرده و از بی فایــده بودن ایــن روش ها‬ ‫گفته اند؛ اذری جهرمی چندی پیش تاکید کرد‬ ‫کــه ابزارهای فیلترینگ رایج در دنیای فناوری‬ ‫کارکــرد خــود را از دســت داده و بــه زودی از‬ ‫یشــوند؛ امــا بــا ایــن توصیــف‪،‬‬ ‫رده خــارج م ‬ ‫در مواجهــه بــا کالب هــاوس‪ ،‬جدیدتریــن‬ ‫پلتفــرم هم ­خانــواده با شــبکه های اجتماعی‬ ‫و پیام رســان ها‪ ،‬بــه سرنوشــت محدودیــت‬ ‫اپراتورهــای ایرانــی دچــار شــده اند و کار بــه‬ ‫شــکایت رســمی وزارت ارتباطــات و دخالــت‬ ‫دیــوان عدالت اداری رســید که ماجــرای ان را‬ ‫همگانمی دانند‪.‬‬ ‫بــا شــدت گرفتــن فضــای انتخاباتــی در‬ ‫تهــای کرونایی برای‬ ‫ایــن روزهــا و محدودی ‬ ‫تجمع ها و نشس ـت های حضــوری‪ ،‬ابزارهای‬ ‫انالینبهترین گزینهبرای گفت وگوومباحثات‬ ‫سیاسی و انتخاباتی کاندیداهاست که عالوه‬ ‫بر کاهــش هزینه های غیرضرور‪ ،‬از ســرایت و‬ ‫گسترش ویروس کرونا جلوگیری کرده و حامل‬ ‫مناسبی برای پیام های نامزدها به گروه هدف‬ ‫مخاطباست‪.‬‬ ‫یهــا بــه‬ ‫از طرفــی دسترســی بــاالی ایران ‬ ‫اینترنت تلفن همراه در دورترین نقاط کشور‪،‬‬ ‫فرصتــی بی نظیر برای مبادالت انالین محتوا‬ ‫ایجــاد کــرده کــه بــه خوبــی در اختیــار همــه‬ ‫ســایق سیاســی قرار دارد؛ انچه مایه تاسف‬ ‫و البتــه حیــرت کارشناســان فضــای مجــازی‬ ‫و ناظــران اســت‪ ،‬حضــور همزمــان اکثریــت‬ ‫مقام های کشور در محیط هاییاست کهبرای‬ ‫مــردم عــادی ممنوع (فیلتر) اســت! مخاطب‬ ‫عادی که به هرحال از توئیت ها‪ ،‬پست های‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫تلگرامــی و فیســبوکی و ‪ ...‬مطلــع م ‬ ‫بــا خــود می گویــد این چــه تبعیــض ناروایی‬ ‫اســت کــه از نماینــده مجلــس تــا مســئوالن‬ ‫همه قوا و حتی نظامی به محیط های فیلتر‬ ‫شده دسترســی دارند و نظرات و دیدگاه ها و‬ ‫ی به برخی اخبار را در انجا انجام‬ ‫پاســخگوی ‬ ‫می دهند اما عامه مردم باید با فیلترشکن به‬ ‫همان محیط ها دسترسی داشته باشند!‬ ‫وضعیــت موجــود کــه از ســال ‪ ۹۷‬بــا‬ ‫فیلترینــگ تلگــرام تشــدید شــد‪ ،‬نیــاز به یک‬ ‫تجدیدنظــر اساســی و مبتنــی بــر داده هــای‬ ‫کارشناسی دارد؛ در شرایطی که دسترسی ها به‬ ‫محیط های فیلترشده «مطلقا» هیچ کاهشی‬ ‫نداشــته‪ ،‬اصــرار بر ادامــه ممنوعیت قانونی‪،‬‬ ‫هم وهن قانون اســت هم باعث عصبانیت‬ ‫مخاطبمیلیونیاست‪.‬‬ ‫فرصــت انتخابــات و فعال شــدن دوباره‬ ‫صفحه شــخصی منتســب به رئیس دســتگاه‬ ‫قضا‪ ،‬ایجاب می کند که تجدیدنظری اساسی‬ ‫در رویه سال های اخیر صورت گیرد و با اتخاذ‬ ‫یــک تصمیــم کارشناســانه‪ ،‬محدودیت هــای‬ ‫ازاردهنــده کنونی کاهش یابد؛ چه در تجربه‬ ‫ویدئــو‪ ،‬چــه بعــد از ان ماهــواره‪ ،‬و حتــی‬ ‫پیام رسان وایبر‪ ،‬ثابت کرده است که بیش و‬ ‫پیش از وضع قوانین محدوساز‪ ،‬درک درستی‬ ‫از جامعــه و ابزارهــای نویــن ارتباطــی وجود‬ ‫نداشــته و ممنوعیت هــا بیشــتر از انکــه موثر‬ ‫باشــد‪ ،‬دستمایه طنز و البته عصبانیت پنهان‬ ‫جامعه بوده است‪.‬‬ ‫کافی است همین امروز یکی از بخش های‬ ‫خبری صداوسیما را دنبال کنیم و رد پای نقل‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫در عرصه انتخابات‬ ‫باقیمی مانم‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫قول هــای توئیتــری مقام ها و شــخصیت های‬ ‫مختلف کشــور را مشــاهده کنیم که گوینده‬ ‫خبر‪ ،‬با وجود فیلتر بودن ان‪ ،‬بر ذهن و ضمیر‬ ‫مخاطب اوار می کند؛ این در حالی اســت که‬ ‫اکنون سال هاســت توئیتر‪ ،‬تلگرام و فیسبوک‬ ‫و حتی یوتیوب با تصمیم مراجع باالتر فیلتر‬ ‫شــده اند و «ظاهــرا» نبایــد بــه ان دسترســی‬ ‫داشت!‬ ‫خوشــبختانه هماننــد ویدئــو و ماهــواره‪،‬‬ ‫محدودیــت شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫پیام رسان های انالین منع «قانونی» مصوب‬ ‫ندارند و می توان با تجدیدنظر در یک تصمیم‬ ‫اداری یــا قضایــی‪ ،‬وضعیــت کاریکاتورگونــه‬ ‫کنونی را سامان بخشید‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه کــه بــا درک درســت‬ ‫قابلیت هــای تبلیغاتی و تاثیرگــذاری تلگرام‪،‬‬ ‫دوبارهبهصفحهقبلیخودبازگشته‪،‬می تواند‬ ‫با استفاده از اختیارات قانونی خود دستور رفع‬ ‫فیلترینگ این شبکه ها و یا اغاز فرایند قضایی‬ ‫کاهش محدودیت های قضایی را صادر کند؛‬ ‫نه تنها کارشناســان مســتقل‪ ،‬بلکه بسیاری از‬ ‫هواداران اصولگرا و فعاالن رسانه ای منتسب‬ ‫به این جناح‪ ،‬اکنون به این صرافت افتاده اند‬ ‫که فیلترینگ کنونی نتیجه ای جز الوده شدن‬ ‫میلیون ها گوشــی تلفن همراه به فیلترشــکن‬ ‫نداشــته و چه بســا اثار اســتفاده از این ابزار‪،‬‬ ‫بویژه برای نوجوانان زیانبارتر بوده است‪.‬‬ ‫تا بیش از این متضرر نشــده ایم از فرصت‬ ‫یک ماهه موجود استفاده کنیم و با تصمیمی‬ ‫شــجاعانه‪ ،‬جامعه را از فیلترهای غیرضرور و‬ ‫کاهنده اعصاب و روان‪ ،‬برهانیم‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــم در جامعه جــوان و اگاه‬ ‫امــروز‪ ،‬بازگشــت بــه یــک تصمیــم منطقی و‬ ‫عالمانــه‪ ،‬نــه تنهــا عقب نشــینی و شکســت‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه به درستی به عقالنیت و تدبیر‬ ‫تفسیرخواهدشد؛تدبیری کهسودانهمزمان‬ ‫به حساب نظام و مردم واریز می شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫مردم بدانند بار سنگینی بر‬ ‫دوش داریم‬ ‫دبیرشوراینگهبان گفت‪:‬‬ ‫مــردم شــریف بداننــد بــار‬ ‫ســنگینی را بــر دوش داریــم‪،‬‬ ‫بررســی فــردی که صالحیت‬ ‫ان تاییــد می شــود بــه ایــن‬ ‫معناست که فردی متدین است و واجبات شرعی‬ ‫را انجام می دهد و دست به گناه نمی زند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ایــت ا‪ ...‬احمــد جنتی دبیر‬ ‫شــورای نگهبــان دربــاره بررســی صالحیت هــای‬ ‫داوطلبان ریاست جمهوری گفت‪ :‬ما نمی توانیم از‬ ‫خودمان چیزی به جز قانون بگوییم و قانون هم‬ ‫شــرایط داوطلبان انتخابات ریاســت جمهــوری را‬ ‫معین کردهوشرایطسنگینیاست‪.‬اوخاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬داوطلب انتخابات ریاســت جمهــوری باید‬ ‫مدیــر‪ ،‬مدبــر و باتقوا باشــد و در جای دیگر مانند‬ ‫انتخابــات مجلــس به عنوان مثــال بــه یــاد نــدارم‬ ‫شــرط تقــوا امــده باشــد‪ .‬دبیر شــورای نگهبــان با‬ ‫تاکید بر اینکه شرط تقوا یکی از مالک های اصلی‬ ‫در بررســی صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری است‪ ،‬گفت‪ :‬فردی که تقوا دارد یعنی‬ ‫همــه واجبــات را انجــام می دهــد و کار دیگــری‬ ‫انجامنمی دهد‪.‬جنتی گفت‪:‬مردمشریفبدانند‬ ‫بــار ســنگینی را بــر دوش داریم‪ ،‬بررســی فردی که‬ ‫صالحیت ان تایید می شــود به این معناست که‬ ‫فــردی متدیــن اســت و واجبــات شــرعی را انجام‬ ‫می دهد و دست به گناه نمی زند‪.‬‬ ‫شان قوه قضاییه کمتر از‬ ‫قوه مجریه نیست‬ ‫احمــدی‪،‬‬ ‫نعمــت‬ ‫حقوقــدان‪ ،‬در خصــوص‬ ‫کاندیداتــوری ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مــن‬ ‫مخالــف حضــور رئیســی در‬ ‫انتخابات هســتم چون شــان قوه قضاییه را کمتر‬ ‫از قوه مجریه نمی دانم‪ .‬اگر قصد ابراهیم رئیسی‬ ‫مبارزه با فساد باشد‪ ،‬حضور ایشان در قوه قضاییه‬ ‫موثرتــر خواهــد بود‪ .‬بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬این وکیل‬ ‫پایه یک دادگستری افزود‪ :‬تهیه لوایح قضایی به‬ ‫عهده قوه قضاییه است بر همین اساس در حوزه‬ ‫قوه مجریه نمی توانید با فســاد مبارزه کنید؛ قوه‬ ‫مجریه‪ ،‬مجری قوانین قوه مقننه است و مفاسد‬ ‫را بایــد بــه قوه قضاییه ارجاع دهــد‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫از ســویی دیگر رئیسی منصوب رهبری است‪ ،‬اگر‬ ‫ایشان رای نیاورند‪ ،‬پیام خوبی نخواهد داشت‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه به نظر من قوه قضاییه بر قوه مجریه‬ ‫ارجح تر است‪ ،‬گفت‪ :‬من تعجب می کنم چگونه‬ ‫اقای رئیســی در انتخابات شــرکت کردند‪ .‬به نظر‬ ‫من مشــاوران رئیســی خیرخواه ایشــان نبوده اند‪.‬‬ ‫قــوه مجریه با ابزار و امکاناتی که در اختیار دارد‪،‬‬ ‫خروجــی غیــر از وضــع موجود نخواهد داشــت و‬ ‫عملکرد قوه مجریه قائم به شخص نیست‪ .‬قوه‬ ‫مجریه یک ساختار است و متکی به فرد نیست‪.‬‬ ‫احمدی تاکید کرد‪ :‬اگر رئیسی قصد دارند کارهایی‬ ‫را که در تبلیغات انتخاباتی عنوان کردند‪ ،‬در قوه‬ ‫مجریه به ثمر برســانند باید گفت که این امور را‬ ‫نمی توانند در قوه مجریه به نتیجه برسانند بلکه‬ ‫ایــن اقدامــات تحولــی در قــوه قضاییه به نتیجه‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در عرصه انتخابات‬ ‫باقی می مانم‬ ‫شــمس الدین حســینی‪،‬‬ ‫کمیســیون‬ ‫رئیــس‬ ‫اقتصادی مجلس یازدهم‬ ‫و کاندیــدا ســیزدهمین‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬در پاســخ بــه این ســوال که چرا‬ ‫در ایــن دوره وزرای دولــت احمدی نــژاد‬ ‫تمایــل بــه رئیس جمهور شــدن پیــدا کردند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اگر دقت کنیم از دولت های مختلف‬ ‫افــراد زیــادی حضــور پیــدا کردنــد امــا گویــا‬ ‫همــکاران ما در دولــت محمود احمدی نژاد‬ ‫بیشــتر بــه چشــم امدنــد‪ .‬بــه گــزارش برنــا‪،‬‬ ‫او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا بــه نفع‬ ‫کســی کنــار می کشــید‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بــه نفــع‬ ‫خــودم شــرکت کــردم و مصمــم هســتم در‬ ‫عرصــه انتخابــات باقی بمانم‪ .‬او در پاســخ‬ ‫بــه ایــن ســوال کــه از برنامه هــای خــود در‬ ‫دولــت دهــم در صــورت منتخــب مــردم‬ ‫شــدن اســتفاده خواهید کرد‪ ،‬گفــت‪ :‬زمانی‬ ‫کــه به عنــوان دبیــر طــرح تحــول اقتصــادی‬ ‫منصــوب شــدم و هنــوز ســمت وزارت را‬ ‫نداشــتم بــه طــرح تحــول اقتصادی اشــاره و‬ ‫بیــان کردم این طرحی نیســت که به تنهایی‬ ‫پیــش برود‪ .‬تجــارب مختلــف اقتصاد ایران‬ ‫را حتــی قبــل از انقــاب بررســی کــردم و به‬ ‫یــک جمع بنــدی رســیدم ولــی طبیعی اســت‬ ‫کــه ده ســال از اجــرای ان طــرح می گــذرد و‬ ‫شــرایط ایران متفاوت است‪ ،‬شرایط اجرای‬ ‫ان طــرح و بازخوردهایــش را مدنظــر قــرار‬ ‫می دهــم و حتمــا از طرح هــای جدیدتــر و‬ ‫منطبق با شــرایط روز استفاده خواهم کرد‪.‬‬ ‫حســینی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا از‬ ‫زنان در کابینه خود اســتفاده می کنید‪ ،‬بیان‬ ‫کــرد‪ :‬بلــه حتمــا‪ .‬قومیــت و جنســیت برایــم‬ ‫مهــم نیســت کارامدی برایم اولویت دارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1072‬‬ ‫علی ربیعی‪:‬‬ ‫دولتحداقلینمی تواندمطالباتحداکثری‬ ‫را پیگیری کند‬ ‫سخنگویدولتباتاکیدبراینکهدولتحداقلی‬ ‫نمی تواند و نخواهد توانست مطالبات حداکثری را‬ ‫پیگیــری کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریــم همــه نهادها به‬ ‫مشارکت حداکثری و رفتن پای صندوق ها متعهد‬ ‫باشند و سکا ن اداره کشور را به دولتی با رای اکثریت‬ ‫بسپارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علــی ربیعــی در نشســت‬ ‫خبــری اظهــار کرد‪ :‬رویکرد رهبــری در انتخابات‬ ‫بایــد سرمشــق همــه دســتگاه ها و نهادهایــی‬ ‫قــرار بگیرد که در فراینــد انتخابات تاثیر دارند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب مشــارکت حداکثــری را اولویــت‬ ‫همــه دس ـت اندرکاران و ملــت اعــام کردنــد و‬ ‫فرمودند در انتخاب اشــخاص دخالتی نمی کنم‬ ‫در دور ههــای گذشــته افراد قصــد کاندیداتوری‬ ‫داشتند نظرم را می پرسیدند می گفتم نه مخالفم‬ ‫نــه موافــق امــا در ایــن دوره حتــی ایــن را هــم‬ ‫نمی گویــم‪ .‬او با بیان اینکه موضع هوشــمندانه‬ ‫و غیرقابــل خدشــه رهبــری راه را بــرای هرگونــه‬ ‫تحــرکات شــیطنت امیز و سوءاســتفاده های‬ ‫داخلــی بســت‪ ،‬گفت‪ :‬مشــارکت حداکثــری در‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬بیش از هر دوره دیگر در حیات‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی ایــران ضــروری‬ ‫اســت چــون دولــت بــدون پشــتوانه مردمــی و‬ ‫مشــارکت بــاال از ان چنــان ســرمایه اجتماعــی‬ ‫برخوردار نخواهد بود تا بتواند در دوران کرونا‬ ‫و تحریم که فشارهای زیادی تحمیل شده است‬ ‫و مردمــی کــه بــا مقاومت خــود در حال تحمل‬ ‫این شــرایط هستند را پاسخگو باشد‪ .‬سخنگوی‬ ‫دولــت گفــت‪ :‬امــروز کســب جایــگاه جهانــی‪،‬‬ ‫سرمایه باالی اجتماعی در ایران را طلب می کند‬ ‫که نیازمند مشــارکت مردم در انتخابات پرشــور‬ ‫اســت و در عرص ههــای بین الملــل هــم مســتلزم‬ ‫دولت قوی هســتیم که با مشارکتی باال حاصل‬ ‫یشــود و همگان باید به مشــارکت حداکثری‬ ‫م ‬ ‫اهمیــت قائــل بــوده و همه تالش خــود را برای‬ ‫ان بــه کار بگیریم‪ .‬دســتیار ارتباطــات اجتماعی‬ ‫رئیس جمهــوری ادامــه داد‪ :‬قطعــا رســانه ملــی‬ ‫و همــه رســانه هایی کــه بــه نحــوی مســتقیم و‬ ‫غیرمستقیم از بودجه عمومی استفاده می کنند‪،‬‬ ‫رفتاری منصفانه و با فرصت های برابر برای همه‬ ‫نامزدها خواهند داشــت؛ هم فرصت های برابر‬ ‫بــه همــه انان باید داده شــود و هم از اقدامات‬ ‫ایران برای تولید واکسن در داخل‪ ،‬بسیار درست و‬ ‫راهبردی بوده است‪ .‬با تولید انبوه واکسن ایرانی که‬ ‫به زودیدربرنامهواکسیناسیونعمومیقرارخواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬ایران به یکی از کشورهای دنیا با بیشترین‬ ‫میزانتزریقواکسنتبدیلخواهدشد‪.‬‬ ‫حداقل دستمزد کارگری در سه سال اخیر‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬درصد افزایش پیداکرده است‬ ‫سلبی و تخریبی مستقیم و غیرمستقیم‪ ،‬اجتناب‬ ‫شود‪ .‬دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکــه دولت حداقلــی نمی تواند و‬ ‫نخواهد توانست مطالبات حداکثری را پیگیری‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم همه نهادها به مشارکت‬ ‫حداکثری و رفتن پای صندوق ها متعهد باشــند‬ ‫تا سکان اداره کشور را به دولتی با رای اکثریت‬ ‫بســپارند‪ .‬ربیعــی تصریح کرد‪ :‬راه پیشــرفت ما‬ ‫پاسداشــتن صندوق ها رای است‪ .‬حضور نیافتن‬ ‫نه عالمتی به جناح خاص اســت بلکه عالمتی‬ ‫بــرای نتوانســتن در گرفتن حق ایــران در فضای‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون سالمندان و افراد در معرض خطر‬ ‫به زودی واکسینه می شوند‬ ‫ســخنگوی دولــت بیــان کــرد‪ :‬موضــوع خرید‬ ‫واکســن و واردات ان از تمامــی کشــورها و‬ ‫شرکت هایی که امکان پذیر است و نیز حمایت از‬ ‫تولید داخلی را در چند جلسه اخیر ستاد اقتصادی‬ ‫دولــت بــا حضــور وزیــر بهداشــت موردبحــث و‬ ‫بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫ربیعی یاداور شد‪ :‬خوشبختانه با پیگیری های‬ ‫شهــای‬ ‫دغدغه منــد همــه اعضــای دولــت و تال ‬ ‫بی وقفــه در وزارت امــور خارجــه ب هعــاوه‬ ‫همکاری تنگاتنگ بانک مرکزی و با پیگیری های‬ ‫وزارت بهداشــت امــروز به نتایــج امیدوارکننده و‬ ‫قابل اطمینــان رســیده ایم‪ .‬او با بیــان اینکه امروز‬ ‫اعــام می کنــم دولــت بــا شــفافیت و عدالــت‪،‬‬ ‫واکسیناســیون گرو ههــای ســنی را بــا اولویــت‬ ‫مشخص شده دنبال کرده و امکانات اجرای ان را‬ ‫به سامان رسانده است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در راستای‬ ‫اجرای عدالت سالمت نیز‪ ،‬از همان روزهای اول‬ ‫بــا برخــی سوءاســتفاده ها جزئــی برخــورد جدی‬ ‫صــورت داد و امــروز نیــز برنامــه واکسیناســیون‬ ‫ب هصــورت شــفاف و عادالنــه در حــال پیگیــری‬ ‫هســت و این روند تا پایان ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت اضافــه کــرد‪ :‬امــروز خرســندم‬ ‫اعالم کنم با تمهیداتی که اندیشــیده شد حدود‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــون نفــر از ســالمندان و افــرادی کــه در‬ ‫معرض خطر هســتند به زودی واکســینه خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شهــای جمعی دولت‪،‬‬ ‫ربیعــی بیان کرد‪ :‬تال ‬ ‫ترتیبــی را ایجــاد کرده اســت که رونــد واردات و‬ ‫تولیــد داخلــی در چنــد مرکــز در ما ههــای اینده‪،‬‬ ‫به گون ـه ای خواهــد بــود که دیگر‪ ،‬همــه ایرانیان‬ ‫دغدغه واکسیناسیون را نداشته باشند‪ .‬این تعهد‬ ‫دولــت بــه مــردم بــوده و قطعــا دولت اینــده با‬ ‫بهره منــدی از این دســتاوردها ادامه ایــن روند را‬ ‫با زیرساخت های ایجادشده ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همه این ها در شرایطی رخ داد که‬ ‫باشدیدترینتحریموجنگاقتصادیروبروبودیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت با بیان اینکه امار پنج کشــور‬ ‫با بیشــترین میــزان واکسیناســیون در جهان نشــان‬ ‫می دهد این کشورها خود سازنده واکسن هستند‪،‬‬ ‫گفت‪:‬اینواقعیتنشانمی دهد کهسرمایه گذاری‬ ‫ربیعــی با بیان اینکه در هفته گذشــته افزایش‬ ‫کمک هزینــه مســکن کارگــران بــه تصویــب دولت‬ ‫رسید و از ابتدای فروردین ‪ ۱۴۰۰‬با حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایش‪ ،‬به‪ ۴‬میلیون و‪ ۵۰۰‬هزار ریالی رسید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪:‬حداقلدستمزد کارگریطیسهسالاخیر‪۴۰۰،‬‬ ‫درصد افزایش پیداکرده است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در مصوبه ایدیگر‪،‬تامینبار مالیافزایشمرخصی‬ ‫زایمــان از ‪ ۶‬مــاه بــه ‪ ۹‬مــاه‪ ،‬بــرای زنــان مشــمول‬ ‫قانون تامین اجتماعی‪ ،‬به تصویب دولت رســید‪.‬‬ ‫نیــک درخواســت دیریــن زنان شــاغل در بخش‬ ‫ای ‬ ‫کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی بوده است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت اضافه کرد‪ :‬پیش ازاین اجرای این‬ ‫قانون‪ ،‬مشمول کارکنان بخش دولتی بود و این در‬ ‫حالی است که عمده زنان شاغل ما در بخش های‬ ‫تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که‬ ‫تاکنــون‪ ،‬از این حق محروم بودند‪ .‬دولت با قبول‬ ‫بار مالی این طرح‪ ،‬زمینه را برای بهره مندی قریب‬ ‫به سه میلیون از زنان ایران را فراهم ساخت‪ .‬ربیعی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در روز یکشــنبه‪ ،‬دولــت برای حفظ‬ ‫امنیت حریم خانواد ه و حمایت از اخالق گرایی در‬ ‫مواجهه با قتل عمدی پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬همســر و فرزند‪،‬‬ ‫الیحه ایرابهتصویبرساند کههدفان‪ ،‬گسترش‬ ‫عدالت قضایی و نیــز برقراری حمایت های خاص‬ ‫قانونی در مورد قتل افراد اسیب پذیر مانند کودکان‪،‬‬ ‫ی و همچنیــن افزایش‬ ‫زنــان بــاردار و بیمــاران روان ـ ‬ ‫میزان بازدارندگی مجازات این گونه قتل ها است‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در مصوبه ای دیگر‪ ،‬با توجه به کاهش‬ ‫چشــمگیر ریزهای جوی در ســال جــاری‪ ،‬دولت با‬ ‫اختصاص‪ ۳۴‬هزار و‪ ۲۰۰‬میلیارداعتبار برایمقابلهبا‬ ‫خشکسالیوتامینابشربشهریدر سطح کشور‬ ‫موافقت کرد‪ .‬دولت همچنین با اختصاص تا مبلغ‬ ‫یــک هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد رال برای تکمیل طرح های‬ ‫تامین اب اضطراری و برای اولین بار تا مبلغ ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد رالب و اب رسانی سیار عشایری و روستایی‪ ،‬‬ ‫موافقتکرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قدرتمندشدناقتصاد کشور‪،‬درگروافزایشتولیدداخلیباکیفیتاست‬ ‫دویست و بیست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولــت بــه ریاســت رئیس جمهــور برگــزار شــد و در ایــن جلســه‬ ‫اقدامات و برنامه های انجام شده و پیشنهادی در راستای تحقق‬ ‫شعار تولید؛ پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها موردبحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬حســن روحانی در این جلســه با بیان اینکه‬ ‫قدرتمند شــدن اقتصاد کشــور که مورد تاکید رهبری است‪ ،‬درگرو‬ ‫افزایــش تولیــدات داخلــی باکیفیــت اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬افزایش‬ ‫رشــد تولید در ســال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۶‬شــاهد قطعی بر امکان رشــد‬ ‫پایــدار تولیــد بــا اتخــاذ سیاس ـت های مناســب اقتصــادی و بهبود‬ ‫روابــط بین المللی اســت‪ .‬رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه دولت‬ ‫تا اخرین روز فعالیت خود تمام توان و امکاناتش را به حمایت‬ ‫از تولیــد‪ ،‬تولیدکننــده و کارافرینــان کشــور معطوف کرده اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت در جهت رفع موانع و حمایت از فعاالن اقتصادی‬ ‫و کارافرینــان همه تالش خود را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫بررســی وضعیــت تعییــن قیمــت خــوراک گاز طبیعــی‬ ‫تولیدکننــدگان اوره در ایــن جلســه همچنیــن گزارشــی از عملکــرد‬ ‫شــرکت های پتروشــیمی و رشــد تولید و صادرات در این شرکت ها‬ ‫ارائه شد و موضوع تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی تولیدکنندگان‬ ‫اوره‪ ،‬مطرح و تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر نقش پیشــتاز شــرکت های پتروشــیمی‬ ‫در مولدسازی منابع ارزشمند نفت و گاز کشور و تامین درامدهای‬ ‫ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی‪ ،‬حمایت از کشاورزان در تامین‬ ‫نهاده های موردنیاز به ویژه کود اوره را ضروری دانســت‪.‬‬ ‫روحانــی بــا تقدیــر از تــاش کشــاورزان در افزایــش تولیــد‬ ‫محصوالت کشــاورزی‪ ،‬ادامه حمایت از کشــاورزان در این زمینه‬ ‫را سیاســت قطعی دولت اعالم کرد و از ســازمان برنامه وبودجه‬ ‫و وزارت اقتصاد و دارایی خواســت نســبت به تامین منابع الزم‬ ‫جهــت پرداخــت مابه التفــاوت مربوط در قیمت کــود اوره اقدام‬ ‫الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫شوراىنگهبانبررسىصالحیتتاجزادهرااز دستور خارج کرد‬ ‫علیشکوری راد‪،‬دبیر کلحزباتحادملت‪،‬در حساب کاربریتوئیترخودنوشت‪«:‬ظاهراشوراىنگهبان‬ ‫از همین ابتدا بررسى صالحیت اقاى تاجزاده را از دستور خارج کرده است‪ .‬این کار نه قانونى و نه در راستاى‬ ‫رویکردافزایشمشارکتاست‪.‬از رهبریتقاضادارم کهنگذارند کار بهحکمحکومتى کهمحلمناقشهاست‬ ‫بکشد‪ .‬از همین حاال به شوراى نگهبان تذکر الزم را بدهند‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫هشدار قالیبافبهدولتروحانی‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی نسبت به افزایش قیمت کاال های‬ ‫اساســی هشــدار داد و از وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت خواســت‬ ‫اقدامــات الزم را در ایــن زمینــه انجــام دهــد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی خطاب به‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬این روز ها یکی از دغدغه های‬ ‫مــردم کــه بــه مــا منعکــس کردنــد افزایش قیمــت برخــی کاال های‬ ‫یکــه کنترل قیمــت در حوزه مســئولیت وزارت‬ ‫اساســی اســت درحال ‬ ‫صمت است‪ ،‬خصوصا در مورد کاال های اساسی که برای ان ها یارانه‬ ‫گذاشته می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انچه ما می گوییم معنایش اسیب به‬ ‫تولیدکننده نیســت‪ ،‬اما وقتی ‪ ۸‬میلیارد دالر برای کاال های اساســی‬ ‫یارانه پیش بینی می شود نه باید مصرف کننده اسیب ببیند و نه قرار‬ ‫است تولیدکننده متضرر شود و این بر عهده شما و دولت است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گره زدن حل مشکالت به نتیجه مذاکرات نادرست است‬ ‫ســخنگوی فراکســیون نیروهــای انقــاب‬ ‫اســامی مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه‬ ‫نکــه برخــی داوطلبــان انتخابــات ریاســت‬ ‫ای ‬ ‫جمهوری ســودای ایجاد دولت ســوم روحانی را‬ ‫نشــاءاهلل این ســودا‬ ‫در ســر می پروراند‪ ،‬گفت‪ :‬ا ‬ ‫تحقــق پیدا نخواهد کــرد و تغییر به نفع مردم‬ ‫اتفــاق خواهد افتــاد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬مجتبی‬ ‫یوســفی در نطــق میــان دســتور جلســه علنــی‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬در دیپلماســی بین المللــی دو‬ ‫رویکرد اصلی وجود دارد‪ ،‬نخســت دیپلماســی‬ ‫بــر پایــه توجــه بــه قدرت هــا و ظرفیت هــای‬ ‫داخلــی و منطق ـه ای‪ ،‬تولید و صــادرات و توجه‬ ‫بــه نیروهــای متخصص‪ ،‬فعال و جوانان کشــور‬ ‫اســت‪ .‬نماینــده مــردم اهواز در مجلس شــورای‬ ‫نکــه «دوم دیپلماســی بــر‬ ‫اســامی بــا بیــان ای ‬ ‫مبنــای ســازش اســت کــه خروجــی ان بعــد از‬ ‫جنــگ جهانــی اول گفتمــان غالــب کشــورهای‬ ‫دنیــا شــد‪ ،‬ایــن امــر موجــب بــه وجــود امــدن‬ ‫شــخصیتی همچــون هیتلر و جنــگ جهانی دوم‬ ‫شــد» ابــراز عقیده کــرد‪ :‬مبنای سیاســت خارجه‬ ‫و برنام ههــای اقتصــادی دولت اقــای روحانی و‬ ‫ظریــف بر مبنای گفتمان دوم یعنی دیپلماســی‬ ‫سازش بناشده و توجه به درون ندارد‪ ،‬خروجی‬ ‫ایــن تفکــر عــدم توجــه بــه مولفه هــای قــدرت‬ ‫همچــون تولیــد اســت‪ .‬یوســفی بــا ناکارامــدن‬ ‫دانستن کارنامه اقتصادی دولت‪ ،‬گره زدن حل‬ ‫مشکالت به نتیجه مذاکرات و رفع تحریم ها را‬ ‫نادرســت دانســت‪ .‬این عضو کمیســیون عمران‬ ‫مجلس شــورای اســامی بیان کرد‪ :‬پیشنهاد من‬ ‫بــه دولت و روحانی این اســت در این ماه های‬ ‫پایانــی وزرای اقتصــادی دولــت ازجملــه وزرای‬ ‫صمــت و جهــاد و رئیس بانک مرکزی را در هتل‬ ‫وین دعوت کنند‪ ،‬شــاید انجا بتوانند با یکدیگر‬ ‫مذاکره کنند تا جلوی صف عریض و طویل مرغ‬ ‫که عزت ایرانی را به باد داد‪ ،‬گرفته شود‪ ،‬قرار‬ ‫بــود عزت به پاســپورت ایرانی بازگردانده شــود‬ ‫امــا در عمل صف مــرغ را به مردم برگرداندیم‪.‬‬ ‫یوســفی وضعیــت صــادرات‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬بورس و‬ ‫خودرو را نیز نتیجه سوء مدیریت ها و از سویی‬ ‫دیگــر دیپلماســی منفعــل دانســت‪ .‬ســخنگوی‬ ‫فراکســیون نیروهــای انقــاب اســامی مجلــس‬ ‫نکــه برخــی‬ ‫شــورای اســامی بــا اشــاره بــه ای ‬ ‫داوطلبــان انتخابات ریاســت جمهوری ســودای‬ ‫ایجاد دولت سوم روحانی را در سر می پروراند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ان شــاءاهلل به لطــف خداونــد و باوجود‬ ‫مــردم فهیــم و بصیــر ایــران ایــن ســودا تحقــق‬ ‫پیــدا نخواهــد کرد و تغییر به نفــع مردم اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اصالح طلبان برنامه ای برای حمایت از‬ ‫غیر اصالح طلب ندارند‬ ‫یک عضو جبهه اصالحات‬ ‫پیــروزی در انتخابــات خواهــد‬ ‫ایــران بــا بیان اینکــه کاندیدای‬ ‫داشت؟ خاطرنشــان کرد‪ :‬برای‬ ‫نهایــی اصالح طلبــان را نتیجه‬ ‫پاســخ به این ســوال کمــی زود‬ ‫نظرســنجی های ملی مشخص‬ ‫اســت‪ .‬چراکه اوال باید شــورای‬ ‫خواهــد کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫تهــا‬ ‫نگهبــان نتایــج صالحی ‬ ‫مصطفیکواکبیان‬ ‫حاضــر اصالح طلبــان برنامه ای‬ ‫را اعــام کنــد و پــس ازان نیــز‬ ‫بــرای حمایت از چهره های غیر‬ ‫مناظرات شــکل بگیرد که تاثیر‬ ‫اصالح طلبازجملهاقایالریجانیندارند‪.‬‬ ‫بســزایی در رای مردم دارد و تازه بعدازان مردم‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬مصطفــی کواکبیــان در هســتند که باید رای بدهند؛ بنابراین مشــخص‬ ‫مراســم رونمایــی از برنامــه انتخاباتــی حــزب نیست کهمردمدرنهایتچهتصمیمیمی گیرند‬ ‫متبوعش طی ســخنانی اظهار داشــت‪ :‬مــا برای و این طور نیســت که مردم به دلیل گله مندی از‬ ‫ورود به انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب دولت با قطعیت به جهانگیــری رای ندهند‪ .‬او‬ ‫جبهه اصالحات ایران سه تصمیم جدی را دنبال در ادامه مدعی شد‪ :‬اگر مردم باالی ‪ ۶۰‬درصد در‬ ‫می کنیم‪ .‬اول اینکه فارغ از اینکه نام چه شخصی انتخاباتشرکت کنندماشکینداریم کهپیروزی‬ ‫درنهایت از درون جبهه اصالحات بیرون می اید‪ ،‬از ان اصالح طلبــان اســت ولــی اگر انتخابات به‬ ‫نامزدنهاییجبههاصالحاتبایداز درونجریان سمت وسویی برود که مانند انتخابات مجلس‬ ‫اصالح طلبــی باشــد‪ .‬او افزود ‪ :‬تصمیــم دوم این یازدهــم ‪ ۶۰‬درصد مردم در انتخابات شــرکت‬ ‫بــوده که راه های گســترش مشــارکت مردمی در نکننــد تکلیــف مشــخص اســت‪ .‬کواکبیــان در‬ ‫انتخاباترادنبال کنیمازجملهپیگیریمشکالت پاسخ به این سوال که شانس خود را برای بدل‬ ‫مردم کهمانعحضور ان هادر انتخاباتمی شودو شدن به عنوان کاندیدای نهایی اصالح طلبان‬ ‫تصمیمسوماینبودهاست کهبانظرسنجی های چــه میــزان می دانــد‪ ،‬گفــت‪ :‬از ‪ ۱۴‬نفــری کــه‬ ‫میدانی درنهایت کاندیدای نهایی اصالح طلبان جبهــه اصالحــات ایــران معرفــی کــرده تنها ‪۹‬‬ ‫مشخصشود‪.‬دبیر کلحزبمردم ساالری گفت‪ :‬نفــر در عرصه رقابت هــا باقی مانده اند و االن‬ ‫حزب ما به طبع تابع همین برنامه ها است مگر به طــور طبیعــی همه ایــن ‪ ۹‬نفــر کاندیداهای‬ ‫اینکــه برخــی از احــزاب به هر دلیلــی بخواهند اولیــه جبهــه اصالحات هســتند امــا تصمیمی‬ ‫از تصمیمــات جمعــی جبهــه اصالحــات ایــران که در جلســه اخیر جبهه اصالحات گرفته شد‬ ‫تخطی کنند؛بنابرایندرحالحاضراصالح طلبان این بود که درنهایت باید نظرســنجی های ملی‬ ‫برنام ـه ای بــرای حمایــت از چهره هــای غیــر کاندیدای نهایی اصالح طلبان را مشخص کند و‬ ‫اصالح طلب ازجمله الریجانی ندارند‪ .‬کواکبیان نمی شود با رای گیری در جبهه اصالحات و بدون‬ ‫در واکنش به این سوال که با توجه به عملکرد در نظر گرفتن نظر مردم اقدام به معرفی گزینه‬ ‫ضعیــف دولــت ‪ ،‬ایــا جهانگیــری شانســی برای نهاییاصالح طلبانکنیم‪.‬‬ ‫ارایخاکستریمتعلق‬ ‫بهاصالح طلباناست‬ ‫غالمعلــی رجایــی‪ ،‬فعــال‬ ‫بــرای رای دادن بــه کــدام‬ ‫سیاسی اصالح طلب‪ ،‬در پاسخ‬ ‫سمت وسو نگاه کنند؛ رسانه ها‬ ‫بــه ســوالی در خصــوص پایگاه‬ ‫و یــا افراد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ســبد ارای‬ ‫رای افــرادی که در ســیزدهمین‬ ‫ریاســت جمهــوری در ایــران‬ ‫دوره انتخابــات ریاســت‬ ‫همه ســاله دومرحلــه ای بــوده‬ ‫غالمعلیرجایی‬ ‫جمهــوری شــرکت کرده انــد‪،‬‬ ‫اســت؛ یــک ســبد ارای تکلیفی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن دوره از انتخابــات‬ ‫است که متدین ها‪ ،‬مذهبی ها‬ ‫مانند تمامی انتخابات دیگر؛ یک اورده ای دارد و ســنتی ها هستند که رای مشــخصی دارند و در‬ ‫و کســانی که در ان شــرکت می کنند می خواهند هر شرایطی که وجود داشته باشد چه سیل باشد‬ ‫خود را در معرض رای مردم قرار دهند‪ .‬البته بعد و چه زلزله؛ چه نامزد قوی باشد و چه ضعیف‬ ‫از پایان دولت اقای خاتمی که اقای احمدی نژاد شــرکت می کنند‪ .‬دســته دوم کسانی هستند که‬ ‫به عنوان شــهردار تهران وارد رقابت های ریاست از شــهرها و روســتای دورافتــاده بــه دلیــل ا نکــه‬ ‫جمهوری شــد و به پاســتور رفت سقف نامزدها احزاب در انجاها نقشی در شفاف کردن مواضع‬ ‫ازانچه کهبودپایین ترامد‪.‬‬ ‫ادم هایی که ثبت نام کرده اند‪ ،‬ندارند؛ تابع جو‬ ‫یشــوند کــه ازقضا درصــد قابل توجهی‬ ‫به گزارشایلنا‪،‬اینفعالسیاسیاصالح طلب کشــور م ‬ ‫ادامه داد‪ :‬امسال در انتخابات ریاست جمهوری رادارند‪ .‬دســته ســوم ارای اصالح طلبان است که‬ ‫ب هطــور مثال ‪ ۱۰‬الــی ‪ ۱۵‬نفر وکیل و چندین وزیر اماواگروتحلیلدارندواین گونهنیست کهتحت‬ ‫کــه بعضــا هــم وزیــر موفقــی نبودنــد ثبت نــام هر شرایطی پای کار بیایند‪ .‬او یاداور شد‪ :‬مشاهده‬ ‫کردند؛ از همین رو تصورم بر این اســت که باید کردیم نماینده اصالح طلب در مجلس ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫یک بازنگری و سخت گیری صورت گیرد و نباید رای اورد‪ ،‬درصورتی کــه ارای اصالح طلبــان در‬ ‫این گونه باشــد که ‪ ۶۰۰‬نفر خودشــان را مستعد تهران که این رقم نبود و بسیار بیشتر بود چراکه‬ ‫اداره کشور بدانند‪،‬البتهثبت نام هاامسالنسبت امــار مجلــس قبل وجــود دارد که هر فــرد باالی‬ ‫بهسال هایقبل کمتربودهاست‪.‬اوبابیاناین که یک میلیون رای دارد و نمی شــود که یک میلیون‬ ‫یک عده با علم بر اینکه در شورای نگهبان دچار ریزش کند و به‪ ۷۰‬هزار رای مجید انصاری برسیم!‬ ‫ریزش شــوند از گردانه رقابت ها کنار می کشــند‪ ،‬ایــن فعــال سیاســی اصالح طلب با بیــان این که‬ ‫گفت‪ :‬در مورد باقی افراد هم تصورم این است ارایی به نام ارای خاکســتری در کشــور ما وجود‬ ‫تهــا‬ ‫که بعضی از ان ها حرارتشــان حتی اطرافشان را دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ارای خاکســتری و یــا بی تفاو ‬ ‫هم گرم نمی کند چه برسد که کشور و انتخابات متعلق به کسانی است که انگیزه حضور ندارند‬ ‫را گــرم کننــد‪ .‬به طــور مثال بعضــی از ایــن افراد اما موضوع را رصد می کنند و هر زما ن که احساس‬ ‫نام های نااشنا هستند؛ مثال وزیر سابق فن اوری و کنند شرایط برای ورودشان مهیا است در میدان‬ ‫ارتباطاتاقاینامی کهثبت نام کرد‪ ،‬کسیایشان حاضــر می شــوند‪ .‬او افزود‪ :‬معمــوال عواملی در‬ ‫را نمی شناســد و اگر مقابل اسمشــان ســمتش را برانگیختن این ارای خاکستری مانند شخصیت‬ ‫درگذشتهننویسندمردمنمی تواننداورابشناسند‪ .‬کاریزماتیــک نقــش دارد‪ .‬حتما به یــاد دارید که‬ ‫رجایی با اشــاره به این که همیشــه انتخابات در اقای هاشــمی زمانی کــه در انتخابات ســال ‪۹۲‬‬ ‫ایران دوقطبی بوده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬انتخابات حاضرشدندزلزله ایدر افکار عمومیایجادشدو‬ ‫امســال هــم خــارج از دوقطبــی اصالح طلــب و محبوبیتش طبق اماری که داده می شد روزبه روز‬ ‫اصولگرایی«جهانگیری‪-‬الریجانی»نیست؛البته و ساعت به ســاعت بــاال می رفــت اما امــروز در‬ ‫یک چند ضلعی اصولگرایی «رئیسی‪ -‬الریجانی خوشبیانه ترین حالت بعضی از این گزینه ها که‬ ‫ رضایــی» راداریم و درســت اســت افــرادی هم حتی نمی شود نام نامزد را بر روی ان ها گذاشت‬‫ثبت نام کرده اند اما به دلیل ان که ارای ان چنانی ‪ ۳۰‬درصــد محبوبیت دارنــد‪ .‬رجایی افزود‪ :‬اگر‬ ‫ندارند قابل بیان کردن نیســتند که بخواهیم در عواملی ایجاد شــود که ارای خاکســتری از کف‬ ‫تحلی ‬ ‫لهــای انتخاباتی خودمــان بیاوریــم؛ باید کنده شوند و به باال بیایند‪ ،‬به سبد یکی از دو‬ ‫منتظر باشیم شورای نگهبان اعالم نظر کند و بعد جنــاح که حتما اصالح طلب ها هســتند اضافه‬ ‫ارایشصحنهرادقیق ترتحلیل کنیم‪.‬اوتاکید کرد‪ :‬خواهد شد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬ارای خاکستری‬ ‫اگر اتفاقی برای نامزد اصالح طلب ها رخ ندهد‪ ،‬هیــچ میانــه ای بــا اصولگرایــی ندارنــد چراکــه‬ ‫کماکان انتخابــات دوقطبی و بین اصالح طلبان منتقد‪ ،‬معترض و بعضا هم مخالف هستند زیرا‬ ‫و اصولگرایان که یک قطبش الریجانی و رئیسی اصولگرایان و ســنتی ها همیشه موید وضعیت‬ ‫هســتند و یــک قطبش هــم نامزدی اســت که از موجــود و تائیــد کننــده سیاســت های جــاری‬ ‫اصالح طلبان می ماند ‪ ،‬شــکل خواهد گرفت که هستند؛ بنابراین برگ برنده دست کسی است‬ ‫مــن امیــدوارم جهانگیری باشــد‪ .‬رجایــی درباره که بتواند این ضخامت قشر خاکستری را کمتر و‬ ‫ای ‬ ‫نکــه صحبــت از مشــارکت کم مــردم در میان ارا را در سبد خودش جمع کند که ان گزینه حتما‬ ‫اســت و فکر می کنیــد باوجوداین شــرایط مردم اصالح طلب یا ادمی است که مستقل باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫راه اندازی ایمیل بومی برای ارتباط بین‬ ‫دولتوشهروندان‬ ‫رئیــس ســازمان فنــاوری‬ ‫وی درباره دومین کارکرد ســراوا‬ ‫اطالعات با اشــاره به راه اندازی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازارچه ‪ API‬سکوی‬ ‫پســت الکترونیکی احرازشــده‬ ‫سروا‪،‬اجازهمی دهدشرکت هاو‬ ‫بومی گفــت‪ :‬شــهروندان برای‬ ‫استارت اپ ها به عنوان میانجی‬ ‫دریافــت اطالعــات و برقــراری‬ ‫بین خدمات دولتی عمل کنند‬ ‫امیر ناظمی‬ ‫ارتبــاط با دولت به ابــزار امن و‬ ‫و بــه شــهروندان ایــن امــکان را‬ ‫تاییدشــده نیــاز دارنــد و همین‬ ‫می دهنــد که برخی از خدمات‬ ‫مســئله نیاز بــه راه انــدازی ایمیل رســمی را بیش دولتــی را از یــک اپلیکیشــن خصوصــی دریافت‬ ‫از گذشــته ضرورت بخشــید‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬کنند‪.‬در اینشرایطشهروندمختار استخدمات‬ ‫امیــر ناظمــی در مراســم «رونمایــی از ســامانه را از دولــت ب هصــورت مســتقیم یــا از اپلیکیشــن‬ ‫ســروا (بازارچــه خدمــات الکترونیکی) و پســت واســط دریافت کند‪ .‬سکوی ســروا بر اساس این‬ ‫الکترونیکی احرازشــده بومی» که امروز توســط منطق ایجاد شــده است‪ .‬رئیس سازمان فناوری‬ ‫سازمانفناوریاطالعاتوبه صورتانالینبرگزار اطالعــات بــا بیــان اینکــه روی ســکوی ســروا دو‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬خدماتی که‬ ‫شد‪ ،‬امیر ناظمی بیان کرد‪ :‬در کشور ما هر کدام از نوع خدمت ارائه م ‬ ‫دستگاه ها مسئولیت دارند تا سروی ‬ ‫س و خدمات استفاده کنندهان کسب وکارهاهستندوخدماتی‬ ‫یشــود و کسب وکار به‬ ‫دولتیخودرابهخدماتالکترونیکیتبدیل کنند‪ .‬که به شــهروندان ارائه م ‬ ‫تنهامسئولیتسازمانفناوریاطالعاتنیزفراهم عنوانواسطعملمی کند‪.‬اینسکوسال گذشته‬ ‫کــردن زیرســاخت های مــورد نیــاز بــرای ایــن کار به دلیل شــیوع کرونا با اســتقبال خوبی از ســوی‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬زمانی که درباره زیرساخت کسب وکارهامواجهشد‪.‬‬ ‫صحبتمی کنیم‪،‬مسئلهصرفازیرساختفیزیکی‬ ‫ناظمی در پاسخ به اینکه رونمایی از سامانه‬ ‫نیست‪،‬اگرچهزیرساختفیزیکیمانندمرکزملی ســراوا بــا انچــه دو ســال قبــل رونمایی شــد چه‬ ‫تبادل اطالعــات و مراکز داده دولت الکترونیک تفاوتــی دارد‪ ،‬بیــان کرد ‪ :‬ســامانه ســروا دو ســال‬ ‫نیز جزو ان است‪ .‬در الیه خدمات‪ ،‬مجموعه ای قبــل رونمایــی شــد و ماهانــه ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫یشــود‪ .‬سرویســی‬ ‫از خدمــات بــه عنوان خدمات پای ـه ای از جمله تراکنش در بســتر ان انجام م ‬ ‫خدمات احراز هویت مورد نیاز است که به طور که امروز رونمایی شــد‪ ،‬بازارچه ‪ API‬نام دارد تا‬ ‫مثال خدمت احراز هویت شاهکار پیش ازاین در کس ـب وکارها بتواند از ان استفاده کنند‪ .‬معاون‬ ‫دسترس قرار گرفته است‪ .‬معاون وزیر ارتباطات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره پســت‬ ‫و فناوری اطالعات با بیان اینکه تاکنون بیش از الکترونیکــی احرازشــده بومــی نیــز بیــان کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬خدمــت دولتی الکترونیکی شــده اســت‪ ،‬شــهروندان بــرای دریافــت اطالعــات و برقراری‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن خدمات ب هصــورت ‪ API‬ارائه شــده ارتباطبادولتبهابزار امنوتاییدشدهنیاز دارند‬ ‫و توسط دســتگاه های دولتی مورد استفاده قرار و همین مسئله نیاز به راه اندازی ایمیل رسمی را‬ ‫می گیرد‪ .‬بخشی از این خدمات روی یک سکوی بیش از گذشته ضرورت بخشید‪ .‬ناظمی با بیان‬ ‫جداگانــه به نام «ســروا» بــه بخش خصوصی و اینکه وظیفه ســازمان فناوری اطالعــات‪ ،‬ایجاد‬ ‫کسب وکار نیز ارائه می شود‪ .‬ناظمی با بیان این زیرســاخت اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بــرای الزام‬ ‫که دسترسی به ‪ API‬دو کارکرد مهم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده دستگاه ها از این زیرساخت دو راه وجود‬ ‫کارکرد اول این اســت که کس ـب وکارها به عنوان دارد‪ .‬یک راه‪ ،‬سیاست باال به پایین است که به‬ ‫استفاده کنندگانخدماتبتوانندخدماتبهتری مصوبات دولتی و ابالغیه برای اجبار به استفاده‬ ‫به شهروندان ارائه دهند‪ .‬بسیاری از این خدمات مربوط می شود و دومین راه حل کمک رسانه ها‬ ‫بــر اســاس شــرایط روز طراحــی م ‬ ‫یشــود‪ ،‬مانند اســت تــا بتوانــد ایــن مســئله را به یــک مطالبه‬ ‫شناسایی افراد مبتال به کرونا که سرویس مربوط عمومی که از ســوی شهروندان مطرح می شود‪،‬‬ ‫به ان از سال گذشته روی سروا ارائه شده است‪ .‬تبدیلکنند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1072‬‬ ‫با طرح مجلس‬ ‫تالش شد از واردات کاالهای‬ ‫غیرضروریولوکسجلوگیریشود‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫شــاهد افزایــش هزین ههــای‬ ‫تجــارت گفــت‪ :‬ریشــه گرانی‬ ‫تولیــد هســتیم‪ .‬هزینــه گاز در‬ ‫ســیمان نــرخ ارز بــوده و بــه‬ ‫صنایع ‪ ۲.۵‬برابر شده است و‬ ‫ازای هــر ‪ ۱۰‬درصــد رشــد نرخ‬ ‫هزینه بــرق نیز چهار الی پنج‬ ‫نقدینگــی پنــج درصــد نــرخ‬ ‫برابــر شــده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫علیرضا رزم‬ ‫حسینی‬ ‫تــورم و بــه ازای هــر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫هزینه حمل ونقــل حدود ‪۶۶‬‬ ‫رشــد نرخ ارز ‪ ۸‬درصد قیمت‬ ‫درصد افزایش یافته و قیمت‬ ‫کاالهای وارداتی افزایش می یابد‪ .‬به گزارش اجرنســوز صنایع نیــز ‪ ۱۱۶‬درصد افزایش پیدا‬ ‫ایسنا‪ ،‬علیرضا رزم حسینی در جلسه علنی روز کــرده اســت‪ .‬وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬اما‬ ‫س هشــنبه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به مــا همچنان نظارت خــود را دنبال می کنیم و‬ ‫ســوال جــواد کریمی قدوســی که پرســید چرا ســال گذشــته ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۵۷۶‬مورد بازرســی‬ ‫واردات بی رویــه کاال همچنــان ادامــه دارد؟ انجــام دادیم و ‪ ۱۸‬درصد بازرس ـی ها افزایش‬ ‫بیان کرد‪ :‬در خصوص واردات کاال بر اســاس یافتــه اســت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫مصوبه ســران قــوا در خردادماه ســال ‪ ۱۳۹۷‬گرانی های به وجود امده به دنبال تحریم ها‬ ‫واردات ‪ ۲۲۳۰‬ردیف تعرفه کاال ممنوع شد‪ .‬افزایــش نــرخ ارز اســت‪ .‬حمایــت از تولیــد‬ ‫وقتــی بنده مســئولیت وزارتخانــه را پذیرفتم بایــد بــا حداکثــر تــوان صــورت بگیــرد‪ .‬وزیــر‬ ‫اعتبار این مصوبه در حال اتمام بود و بنده با صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت با بیــان اینکه در‬ ‫اختیارات خودم دســتور ادامه این ممنوعیت ســال جاری در بخش مانع زدایی ها از بخش‬ ‫را دادم و مجــددا مجــوز شــورای هماهنگــی تولیــد وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت ســه‬ ‫اقتصــادی ســران قوا را گرفتیــم‪ .‬با ممنوعیت بســته را امــاده کــرده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ما‬ ‫واردات ‪ ۲۲۳۰‬کاال ‪ ۳.۵‬میلیــارد دالر در شــروع کار کتــاب قوانیــن مزاحم را تقدیم‬ ‫بوم ‬ ‫یســازی شد و شاهد ســاخت قطعات در مجلس شورای اسالمی کردیم و هفته گذشته‬ ‫بخ ‬ ‫شهــای مختلــف در داخل بودیم‪ .‬حدود نیــز بنــده در نامه ای قوانیــن و موانع تولید را‬ ‫پنــج میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر از واردات تقدیم رئیس مجلس کردم و از کمیسیون های‬ ‫غیرضــروری جلوگیــری شــد و در پایــان ســال تخصصــی انتظــار همــکاری داریــم‪ .‬وزارت‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬واردات مــا به ‪ ۳۸‬میلیارد دالر کاهش صمــت از روز اول عیــد در ابالغیه ای به تمام‬ ‫یافت که در مقایسه با سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۱۶‬اســتان ها به مانع زدایی و پشــتیبانی از تولید‬ ‫میلیــارد دالر از واردات کاالهــای غیرضــروری تاکید داشته است‪.‬‬ ‫جلوگیــری شــد‪ .‬وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬از‬ ‫دیــروز نیز برای اولین بار کار شــجاعانه ای‬ ‫‪ ۳۸‬میلیــارد دالر کاالهای وارداتی ‪ ۱۲‬میلیارد انجــام گرفــت و ‪ ۶۰۰۰‬محــدوده معدنــی که‬ ‫ان بــه کاالهای اساســی بازم ‬ ‫یگــردد و مابقی بیــش از ‪ ۵۰‬ســال در اختیــار عــده ای بــود ازاد‬ ‫ان بــرای واردات مــواد اولیــه کارخانجــات‪ ،‬کردیــم و از طریــق مزایــده بــه افــراد واجــد‬ ‫ماشــین االت خــط تولید و تجهیزات پزشــکی شــرایط داده خواهــد شــد کــه اقدامــی بزرگ‬ ‫هست‪ .‬امروز ‪ ۷۰‬درصد قطعات خودرو و ‪ ۷۰‬در توســعه پایدار کشــور هست‪ .‬رزم حسینی‬ ‫درصــد قطعات لوازم خانگــی در داخل تولید در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬نــرخ ارز نیمایــی در‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬در سال گذشته و در سال جاری نیز اردیبهش ـت ماه ســال ‪ ۱۴ ،۱۳۹۹‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مــا تمام تــاش خود را کرده ایم تــا از واردات تومان بود و در پایان سال گذشته به ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫کاالهــای غیرضروری و لوکس جلوگیری کنیم‪ .‬تومان رســید‪ .‬افزایش نــرخ ارز بر روی قیمت‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در ادامــه کاالهــا و خدمــات تاثیــر می گذارد ما مســئول‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در خصــوص قیمت ســیمان ما تولیــد و حمایت از تولیدکننده هســتیم‪ .‬باید‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۶۸‬میلیــون تــن تولیــد ســیمان نه تنهــا نیــاز داخــل کشــور را تامین کــرد بلکه‬ ‫داشتیم که ‪ ۱۳‬درصد رشد داشته است‪ .‬یکی بایــد بــه ســمت صــادرات کاالها نیــز برویم‪.‬‬ ‫از افتخــارات کشــور مــا تولید ســیمان و فوالد جلوگیــری از واردات کاالهــای غیرضــروری‬ ‫اســت کــه روزگاری واردکننــده ان بودیــم؛ اما سیاســت مــا در طــول ایــن مــدت بــوده و در‬ ‫دلیــل اصلــی افزایــش قیمــت ان افزایش نرخ سال گذشته ‪ ۸.۵‬میلیارد دالر واردات کاالها‬ ‫ارز اســت‪ ۹۰ .‬درصــد تــورم داخــل کشــور بــه کاهــش یافته اســت که به ســمت حمایت از‬ ‫سیاس ـت های پولــی و ارزی بازم ‬ ‫یگــردد و بــه تولیــد داخــل رفته ایــم عمــق ســاخت داخــل‬ ‫ازای ‪ ۱۰‬درصــد رشــد نقدینگــی پنــج درصــد ‪ ۷۰‬درصــد افزایــش یافته اســت ما بــه دنبال‬ ‫تــورم افزایــش می یابــد‪ .‬از ســوی دیگــر مــا حمایت از تولید داخل هستیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بانک مرکزی مستقل می شود؟‬ ‫روز دوشنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشت نمایندگان مجلس‬ ‫کلیات طرح قانون بانک مرکزی را تصویب کردند‬ ‫که گفته می شود می تواند در استقالل بانک مرکزی‬ ‫و کنترل تورم موثر باشد اما از سوی دیگر‪ ،‬انتقاداتی‬ ‫نیز به ان وارد است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سرانجام پس از ‪ ۱۲‬سال‪ ،‬روز‬ ‫گذشــته نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات‬ ‫طرح مسئولیت‪ ،‬اهداف‪ ،‬ساختار و وظایف بانک‬ ‫مرکزی را به صورت دو شــوری تصویب کردند که‬ ‫این طرح باید بار دیگر برای بررســی پیشــنهادات‬ ‫اصالحینمایندگانوبررسیجزئیاتبه کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس برود‪.‬‬ ‫طــرح تصویــب شــده بخشــی از طــرح قانون‬ ‫بانکداری جمهوری اســت که شــامل قانون بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬قانون مربوط به بانکداری و بانک توسعه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفته می شود که این طرح می تواند استقالل‬ ‫بانک مرکزی را حفظ کند و مانع از افزایش تورم‬ ‫شــود‪ ،‬امــا از ســوی دیگــر بــه اعتقاد کارشناســان‪،‬‬ ‫برخــی از مــوارد ایــن طرح نیاز به اصــاح دارد که‬ ‫یکی از نکات قابل توجه در این زمینه عدم اتفاق‬ ‫نظر مجلس‪ ،‬دولت و بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫از نظر اجرایی‪ ،‬دولت و بانک مرکزی باید در‬ ‫طرحی که نظام بانکی را از اساس تغییر می دهد‪،‬‬ ‫مشارکت داشته باشند تا امکانات اجرای مطلوب‬ ‫ان فراهم شود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از نگرانی هایــی کــه وجــود دارد‪،‬‬ ‫بررســی مجدد ایــن طرح در کمیســیون اقتصادی‬ ‫مجلس است که بررسی ها و اصالحات زیاد‪ ،‬این‬ ‫طرح را از ســاختار اولیه و اصلی خود دور می کند؛‬ ‫بــه این صورت کــه رئیس کل بانک مرکــزی از این‬ ‫بابت نگران اینده بانک مرکزی است زیرا معتقد‬ ‫است اصالحات چند باره صورت گرفته این طرح‬ ‫را از ســاختار اولیــه خــود که مورد تائید بــوده دور‬ ‫کرده که نگران کننده است ‪.‬‬ ‫اصالحات ساختار بانک مرکزی در طرح‬ ‫جدید‬ ‫در طــرح جدید‪ ،‬حذف مجمع عمومی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬انتخاب اعضای ارکان بانک مرکزی توسط‬ ‫یهــای بانک مرکزی پشــتوانه پول‬ ‫دولــت و دارای ‬ ‫منتشر شده توسط این بانک دیده می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بر اســاس این قانون‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫باید چهار هدف ثبات سطح عمومی قیمت ها و‬ ‫کنترل تورم‪ ،‬ثبات و سالمت شبکه بانکی‪ ،‬حمایت‬ ‫از رشــد اقتصادی و اشــتغال و در اخر حفظ ارزش‬ ‫واقعی پول ملی را دنبال کند و ساختار ان شامل‬ ‫هیات عالی‪،‬رئیس کلبانکمرکزیوهیاتنظارت‬ ‫است که هیات عالی شامل شش عضو غیراجرایی‬ ‫و سه عضو اجرایی است‪.‬‬ ‫شــش عضــو غیراجرایــی مشــتمل بــر ســه نفر‬ ‫اقتصــاددان متخصــص در حــوزه سیاس ـت گذاری‬ ‫پولی و اقتصاد کالن و همچنین سه نفر متخصص‬ ‫در حــوزه بانکــداری و حقــوق بانکی اســت و این‬ ‫شش عضو توسط رئیس جمهور و با حکم وی برای‬ ‫دوره ای شش ساله انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن‪ ،‬در ایــن قانــون نهــادی بــه نام‬ ‫شورای فقهی تعبیه شده که برای حصول اطمینان‬ ‫از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام‬ ‫بانکــی کشــور و جهت نظــارت بر عملکــرد نظام‬ ‫بانکــی و اظهارنظر نســبت به روی ههــا و ابزارهای‬ ‫رایــج‪ ،‬شــیوه های عملیاتــی‪ ،‬دســتورالعمل ها‪،‬‬ ‫بخشــنامه ها‪ ،‬چارچوب قراردادها و نحوه اجرای‬ ‫ا نهــا‪ ،‬از جهــت عــدم مغایــرت بــا موازیــن فقــه‬ ‫اسالمی تاسیس شده است‪.‬‬ ‫وظیفــه هیــات نظــارت در بانــک مرکــزی بــه‬ ‫نظــارت بر عملکرد هیات عالــی و بانک مرکزی و‬ ‫حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات تغییر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مستقل شدن در یک قدمی بانک مرکزی؟‬ ‫در کل‪ ،‬کارشناســان معتقدند کــه این طرح تا‬ ‫حدودی استقالل بانک مرکزی را حفظ می کند و‬ ‫از انجــا کــه هیئت عالی در این طرح تعبیه شــده‬ ‫است‪ ،‬می تواند بانک مرکزی را در پیشبرد اهداف‬ ‫خود یاری رساند‪.‬‬ ‫در ایــن زمینه‪ ،‬علی نظافتیان_دبیر کمیســیون‬ ‫کهــا و موسســات اعتبــاری ‪ -‬طــرح‬ ‫حقوقــی بان ‬ ‫بانکــداری را نســبتا جامــع دانســت و بــه ایســنا‬ ‫گفت‪ :‬بســیاری از موضوعات مطرح شده در ان از‬ ‫جمله چالش های فعلی نظام بانکی کشور است‬ ‫کــه قطعــا اتخاذ تصمیــم در مــورد ان ها بســیاری‬ ‫از مشــکالت فعلی سیســتم بانکی کشــور را حل‬ ‫می کنــد؛ بنابراین در این راســتا الزم اســت ســعی‬ ‫شــود که بررسی های بیشــتر این طرح را از ساختار‬ ‫و اهــداف اولیه خــود دور نکند و اصالحات مورد‬ ‫نیاز انجام شود تا در نهایت از طریق نظام بانکی‬ ‫کشور اصالح شود‪.‬‬ ‫نظرات موافق و مخالف در مجلس‬ ‫در جریــان بررســی کلیــات طــرح بانکــداری‬ ‫اســامی‪ ،‬مخالفــان و موافقــان کلیــات این طرح‬ ‫نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند‪.‬‬ ‫جعفر قادری‪ ،‬نماینده شیراز به عنوان موافق‬ ‫کلیــات ایــن طرح گفــت‪ :‬اقــای بحرینــی در طول‬ ‫مجالس نهم تا یازدهم برای به ثمر رســاندن این‬ ‫طرح تالش کردند‪ .‬متاســفانه قانون بانکــداری از‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۲‬اصالح نشده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬انتظــار داریــم بانــک مرکــزی بانــک‬ ‫حاکمیت باشد و ارزش پول ملی و اشتغال را دنبال‬ ‫کنــد و صرفــا در محدوده چهار ســال عمــر دولت‬ ‫برایشبرنامه ریزینشود‪.‬‬ ‫محمدرضــا پورابراهیمــی‪ ،‬رئیــس کمیســیون‬ ‫اقتصــادی نیــز در موافقــت بــا کلیــات ایــن طــرح‬ ‫گفــت‪ :‬ایــا وضعیت فعلــی قابل قبول اســت؟ در‬ ‫ارتباط با کسری بودجه چه اثار و پیامدهایی رقم‬ ‫یخــورد؟ دولت و رئیس جمهور همه کاره بانک‬ ‫م ‬ ‫مرکزی هستند و دولت مستقیم و غیر مستقیم از‬ ‫بانک مرکزی استقراض می کند‪.‬‬ ‫او همچنین گفت که در صورت تصویب کلیات‬ ‫این طرح نظرات متخصصان مربوطه در کمیسیون‬ ‫اقتصادی استماع خواهد شد‪.‬‬ ‫حســین زاده بحرینــی نیز به عنــوان طراح این‬ ‫طرح با بیان اینکه تدوین این طرح چند سال زمان‬ ‫برده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه مطالعه تطبیقی‬ ‫در حــوزه بانکــداری بــا نظام هــای موفــق صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬اما اینکه گفته شــود این طرح کپی برداری‬ ‫از بانکداری امریکاست جفاست‪ .‬ما طرح دقیقی‬ ‫را مطابق شرایط ایران طراحی کرده ایم‪ .‬در ادامه‬ ‫کلیات این طرح به رای مجلس گذاشــته شــد که‬ ‫نمایندگان به ان رای دادند‪.‬‬ ‫محســن زنگنــه نیــز پــس از تصویــب کلیــات‬ ‫این طرح در تذکری گفت‪ :‬از دوســتان کمیســیون‬ ‫اقتصــادی انتظار می رود که مجددا برای تصویب‬ ‫ایــن طــرح به مشــهد نرونــد و ان را یــک هفته ای‬ ‫اصالح کنند و برگردند‪ ،‬بلکه جلسات را در مجلس‬ ‫برگزار کنند و طرح را اصالح کنند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اقــای بحرینــی در گــروه فراکســیون‬ ‫انقــاب نوشــته بودنــد کــه مدیران بانکــی تالش‬ ‫گســترده ای برای ممانعــت از اصالح نظام بانکی‬ ‫توسط مجلس اغاز کردند و در این زمینه به رهبری‬ ‫نامه نوشــته و خواســتار این شــدند که از مجلس‬ ‫خواسته شود این طرح را از دستور کار خارج کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫درهشتمینجشنوارهستارگانروابطعمومیایرانصورت گرفت‬ ‫اهدایلوح«ستارهارتباطیمدیرارشد»بهمدیرعاملشرکتفوالدمبارکه‬ ‫در هشتمین جشــنواره ستارگان روابط عمومی‬ ‫ایــران بر اســاس رای هیئــت داوران از حمایت های‬ ‫علمــی و فکری مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه و‬ ‫روابــط عمومی این شــرکت بــا اهداء لوح «ســتاره‬ ‫ارتباطیمدیرارشد«تجلیلبهعملامد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایراســین؛ بعدازظهــر دوشــنبه‪۲۷ ،‬‬ ‫اردیبهش ـت ماه‪« ،‬خانه فرهنگ و هنــر دیهیم» در‬ ‫تهران‪ ،‬میزبان هشتمین جشنواره ســتارگان روابط‬ ‫عمومــی ایــران بــود و بــه همــت موسســه روابــط‬ ‫عمومــی ارمــان اییــن نکوداشــت روز ملــی روابــط‬ ‫عمومی با حضور سخنگوی دولت‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫بین المللــی روابــط عمومــی (‪ ،)IPRA‬مســئوالن‬ ‫وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشتودرمان‪،‬صنایعوبنگاه هایبزرگصنعتی‬ ‫و اقتصادی و نیز حضور شماری از فعاالن ارتباطی‬ ‫کشور و همچنین حضور انالین جمع گسترده ای از‬ ‫فعاالنارتباطیایرانیوبین المللیبرگزار شد‪.‬‬ ‫امیدافرینی سرلوحه روابط عمومی قرار گیرد‬ ‫علــی ربیعــی دســتیار ارتباطــات اجتماعــی‬ ‫رئیس جمهــور و ســخنگوی دولــت و رئیــس مرکــز‬ ‫تحقیقات استراتژیک ریاســت جمهوری در ارتباط‬ ‫برخطباتبریکروز ملیارتباطاتوروابطعمومی‪،‬‬ ‫با اشاره به این که شیوع بیماری کرونا‪ ،‬تصریح کرد‬ ‫در شــرایط امروز جامعه ایران‪ ،‬ارتباطات به مثابه‬ ‫حیات بهینه جامعه است و این ارتباطات است که‬ ‫می تواند به نوعی زندگی اجتماعی نوین را سامان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت امیدافرینــی و تقویــت‬ ‫ســرمایه های اجتماعی توسط روابط عمومی های‬ ‫شرکت ها و سازمان ها را مهم دانست و در وضعیت‬ ‫کنونی که مورد هجمه و بمباران اطالعاتی از طرف‬ ‫رســانه های معانــد هســتیم نیــاز بــه اطالع رســانی‬ ‫دقیق و شــفاف در جامعه را ضروری قلمداد کرد‪.‬‬ ‫به زعم ربیعی شــکل گیری دولــت روابط عمومی‪-‬‬ ‫اطالعاتیاجتنابناپذیراستونیاز است کهروابط‬ ‫عمومی ها در این مسیر گام بردارند‪.‬‬ ‫ربیعی همچنین بر لزوم تغییر در ســاختارهای‬ ‫اداری و اهمیت بیشتر به روابط عمومی ها و ایجاد‬ ‫نظامصحیحاطالع رسانیتاکید کرد‪.‬‬ ‫دبیــر جشــنواره ســتارگان روابط عمومــی ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با تغییر مدیر روابط عمومی شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه شاهد خالقیت و جریان سازی خبری‬ ‫موفقیت های شرکت فوالد مبارکه هستیم که جای‬ ‫تحسینوتبریکدارد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن رویداد‪« ،‬فیلیــپ بورمانس»‬ ‫رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی‪ ،‬در جمع‬ ‫ستارگان روابط عمومی ایران حاضر شد و به تشریح‬ ‫روابط عمومی در جهان پرداخت و خطوط اینده‬ ‫روابــط عمومی در جهان را ترســیم کــرد‪ .‬او بر لزوم‬ ‫تسریعحرکتروابطعمومی هابهسمتدیجیتالی‬ ‫شــدن‪ ،‬اموزش و استفاده از تکنولوژی های نوین در‬ ‫روابط عمومی اشــاره کرد و اعتمادسازی و تقویت‬ ‫سرمایه های اجتماعی را از اولویت های مهم روابط‬ ‫عمومینوینبرشمرد‪.‬‬ ‫معرفــی و تجلیــل از ســتارگان روابــط عمومــی‬ ‫ایران در ســال گذشــته در دو بخش انجام شــد و از‬ ‫مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬در ‪ ۳‬بخش «ستاره ملی» «ستاره مدیریت‬ ‫روابط عمومی» «ستاره طالیی روابط عمومی» با‬ ‫اهداء تندیس تقدیر شد‪ .‬در بخش «ستاره ارتباطی‬ ‫مدیر ارشــد» هم از حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه‪ ،‬قدردانی شــد‪ .‬همچنین از‬ ‫شرکت های فوالد هرمزگان‪ ،‬اتیه فوالد نقش جهان‬ ‫و فوالد امیرکبیر کاشان که شرکت های زیرمجموعه‬ ‫گروه فوالد مبارکه هستند نیز با عنوان ستارگان ملی‬ ‫روابط عمومی تجلیل شــد و گروه فوالد مبارکه با‬ ‫کسب ‪ 7‬تندیس توانست بیشترین افتخارات را در‬ ‫این جشنواره از ان خود کند‪.‬‬ ‫اهدای لوح «ستاره ارتباطی مدیر ارشد» به‬ ‫حرکت به سمت استفاده از تکنولوژ ی های‬ ‫نوین‬ ‫جریان سازی خبری در روابط عمومی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫هوشــمند ســفیدی دبیــر هشــتمین جشــنواره‬ ‫ســتارگان روابــط عمومــی ایــران با تبریــک ویژه به‬ ‫روابــط عمومی شــرکت فوالد مبارکه بــرای حضور‬ ‫درخشــان در این جشنواره در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ایراســین اظهار کرد‪ :‬هشــتمین جشــنواره ســتارگان‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫روابط عمومی ایران با هدف نکوداشــت روز ملی‬ ‫روابط عمومی در جمهوری اسالمی ایران برگزار شد‬ ‫تا بر منزلت و جایگاه مهم روابط عمومی در کشور‬ ‫تاکیدشود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر گفتمان ســازی در راســتای ارتقاء‬ ‫روابطعمومی کشور گفت‪:‬بابرگزاریاینرویدادبه‬ ‫دنبالشناساییجایگاهروابطعمومیبهحاکمیت‬ ‫ومردمهستیم‪.‬‬ ‫ســفیدی گفــت‪ :‬بال غبــر ‪ ۲۰۰‬ســازمان‪ ،‬شــرکت‬ ‫و نهــاد در ســطح مدیران ارشــد روابــط عمومی در‬ ‫هشتمین جشــنواره ســتارگان روابط عمومی ایران‬ ‫شــرکت کردنــد کــه از این میــان حــدود ‪ ۳۳‬روابط‬ ‫عمومیموردتقدیرقرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حضور درخشان شرکت فوالد مبارکه‬ ‫وزیرمجموعه هایاندرهشتمینجشنوارهستارگان‬ ‫روابط عمومی ثابت کرد که این شــرکت عالوه بر‬ ‫رکــورد زنــی در تولید با کســب عناوین برتــر در این‬ ‫رویداد هم رکورد زد‪.‬‬ ‫هیــات داوران ایــن جشــنواره‪ ،‬بــا عنایــت بــه‬ ‫ارزیابی های انجام شــده در بخش «ستاره ارتباطی‬ ‫مدیرارشد»ازحمیدرضاعظیمیانمدیرعاملشرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه بــه دلیل نگاه و عملکــرد حمایتی از‬ ‫حوزه ارتباطی با اهدای لوح و نشان ستاره ارتباطی‬ ‫مدیرارشدتجلیل کردند‪.‬‬ ‫در متــن لــوح ســتاره ارتباطــی مدیر ارشــد امده‬ ‫است‪:‬‬ ‫گران مایــه ارجمند جنــاب اقای دکتر حمیدرضا‬ ‫عظیمیان؛ مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان؛‬ ‫بی تردید‪ ،‬حرکت رو به تکامل و تعالی روابط‬ ‫عمومــی‪ ،‬مرهــون حمایت ها و نــگاه حمایتگرانه‬ ‫شــخصیت هایی اســت کــه بــا حمایــت خــود بــه‬ ‫درخشش روابط عمومی در کشور و حرکت رو به رد‬ ‫ان سهم شایسته ای را به عهده می گیرند‪.‬‬ ‫نظــر به اینکه بر اســاس رای هیئــت داوران و با‬ ‫عنایــت بــه بررس ـی های انجام گرفته‪ ،‬شــخصیت‬ ‫ارتباطی‪،‬منش‪،‬روحیهتعاملیونقشتعیین کننده‬ ‫و بهبــود ارتبــاط با ذینفعــان و نگاه تعالی جویانه‬ ‫حضرت عالــی به حوزه ارتباطــات روابط عمومی‪،‬‬ ‫رسانه و افکار عمومی همیشــه بارز‪ ،‬موثر و کارساز‬ ‫بــوده از طــرف دیگــر روابــط عمومــی تحــت امــر‬ ‫جناب عالی همواره از حمایت های فکری و عملی‬ ‫حضرت عالیبهره مندبودهودر مسیرپیشرفتقرار‬ ‫گرفته اســت‪« ،‬لوح ســتاره ارتباطی مدیر ارشــد» به‬ ‫دلیلنگاهوعملکردحمایتیاز حوزهارتباطیتحت‬ ‫امر و شخصیت برجسته ارتباطی به ان مدیر ارشد‬ ‫فرهیختهاعطاءمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تکمیلمسکنمهرتاپایاندولتدر هاله ایاز ابهام‬ ‫در حالی مسئوالن یک بار دیگر وعده تکمیل مسکن مهر تا پایان‬ ‫دولــت را داده انــد کــه ‪ ۶۱‬هزار واحد از این پروژه هنوز به متقاضیان‬ ‫تحویل نشده و بعید به نظر می رسد متقاضیان تا‪ ۱۲‬مرداد خانه های‬ ‫خــود را تحویــل بگیرند‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬جدیدترین امــاری که از‬ ‫مســکن مهر ارائه شــده حاکی از ان اســت که ‪ ۶۱‬هزار واحد از پروژه‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحدی مسکن مهر که از سال ‪ ۱۳۸۶‬کلنگ ان‬ ‫زده شد هنوز تحویل متقاضیان نشده است‪ .‬از تعداد باقیمانده ‪۲۶‬‬ ‫هزار واحد بالمعارض در شهرهای با جمعیت بیش از ‪ ۲۵‬هزار نفر و‬ ‫‪ ۳۵‬هزار در شهرهای جدید قرار دارد‪ .‬این در حالی است که تا پایان‬ ‫کار دولت در ‪ ۱۲‬مردادماه تنها ‪ ۷۷‬روز باقی مانده است‪ .‬ان طور که‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مســکن مهر اعالم کرده در‬ ‫شــهرهای با جمعیــت بیش از ‪ ۲۵‬هزار نفــر از مجموع یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۸۹‬هزار واحد مسکن مهر یک میلیون و‪ ۸۸‬هزار واحد به متقاضیان‬ ‫تحویل داده شده و تنها ‪ ۲۶‬هزار واحد بالمعارض باقی مانده است‪.‬‬ ‫احمد اصغری مهرابادی قول داده واحدهای باقیمانده تا پایان کار‬ ‫دولت دوازدهم به اتمام برســد؛ وعده ای که البته او از ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫همواره اعالم کرده اســت؛ اما نبود خدمات و انشــعابات ناشــی از‬ ‫عدم همکاری دستگاه های خدمات رسان‪ ،‬مانع از تحقق وعده های‬ ‫مســئوالن شــد‪ .‬به هرحال مهرابادی اخیرا یک بار دیگر گفته اســت‬ ‫کــه واحدهــا عمومــا در مراحــل پایانــی کار هســتند و تنهــا مــواردی‬ ‫مثــل نازک کاری و محوط هســازی ان ها باقی مانده کــه این موارد هم‬ ‫تــا پایــان کار دولت دوازدهم به اتمام خواهد رســید‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫بخش عمده ‪ ۳۵‬هزار واحد تکمیل نشــده مســکن مهر در شهرهای‬ ‫جدید مربوط به ســه شــهر پرند‪ ،‬پردیس و هشتگرد است‪ .‬قرار بود‬ ‫اردیبهشــت امســال در پردیس ‪ ۱۰‬هزار واحد افتتاح شــود که خبری‬ ‫از این موضوع نیست‪ .‬در پرند و هشتگرد هم خبری مبنی بر افتتاح‬ ‫قریب الوقوعشنیدهنمی شود‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫از فرزندان روزه اولی‬ ‫کارکنان شرکت فوالد‬ ‫مبارکه تجلیل شد‬ ‫مراسم اختتامیه جشــنواره «به توان خدا»‪ ،‬جشن‬ ‫شــکرانه توفیــق روزه داری فرزنــدان روزه اولی کارکنان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه همراه با تجلیل از نفرات برگزیده‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬بــه گــزارش ایراســین‪ ،‬این ایین بــا هدف‬ ‫خاطره انگیز کردن اولین تجربه روزه داری برای دختران‬ ‫و پسران جامعه کارگری شرکت فوالد مبارکه و تکریم‬ ‫و تشویق کارهای نیک و انجام فرایض الهی و تقویت‬ ‫حس همدلی بین اعضای خانواده شرکت فوالد مبارکه‬ ‫برگــزار شــد تــا جشــن روزه اولی ها خاطره ای شــیرین و‬ ‫به یادماندنــی شــود و نوجوانــان در کنار هــم با انجام‬ ‫فرایــض الهــی بــا خدای خــود عهد و پیمــان ببندند و‬ ‫برای رسیدن به اوج بندگی تمرین کنند‪ .‬در اغاز ایین‬ ‫اختتامیه جشنواره «به توان خدا» سرهنگ علی اصغر‬ ‫عطایــی‪ ،‬فرمانــده ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان‬ ‫مبارکه‪ ،‬با تاکید بر اهمیت ضرورت برگزاری برنامه های‬ ‫فرهنگیبه عنوانپدافندعلیهتهاجمفرهنگیدشمنان‬ ‫گفــت‪ :‬روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه همواره‬ ‫حامــی برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی و مذهبی موثر‬ ‫بوده و همواره اقدامات سازنده ای در این زمینه صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬در ادامه حجت االسالم والمسلمین نصر‬ ‫با بیاناتی اهمیت روزه را برای مخاطبان تبیین کردند‬ ‫و در پایــان به صــورت نمادیــن از ‪ ۴‬نفــر از برگزیــدگان‬ ‫جشــنواره «به توان خدا» تجلیل شد‪ .‬سرهنگ حبیب‬ ‫اکبری‪ ،‬فرمانده حوزه بســیج شــهید موحدیان شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایراســین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مراسم اختتامیه جشــنواره «به توان خدا»‬ ‫با شرکت ‪ ۲۰۰‬نفر از فرزندان روزه اولی پرسنل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه برگزار شد و از ‪ ۵۰‬نفر از شرکت کنندگان به‬ ‫قیــد قرع ه تجلیل به عمل امد‪ .‬وی افزود‪ :‬در راســتای‬ ‫برگــزاری این مراســم فرهنگــی مذهبی از اید هپــردازی‬ ‫تــا وصول نتیجــه‪ ،‬مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه تعامــل و همــکاری بســیار ســازنده ای داشــت‬ ‫و از ایشــان تشــکر ویــژه ای داریــم‪ .‬شــایان ذکــر اســت‬ ‫در اییــن مراســم اختتامیــه جشــنواره «به تــوان خدا»‬ ‫جشــن شــکرانه توفیــق روزه داری فرزنــدان روزه اولی‬ ‫پرسنل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬فرماندار و نماینده مردم‬ ‫شهرســتان مبارکه در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬شهردار‬ ‫مبارکــه و رئیــس ســازمان صمت و اداره کار شهرســتان‬ ‫مبارکه حضور داشتند‪ .‬همچنین به نمایندگی از شرکت‬ ‫فــوالد مبارکه حجت االســام نبوی‪ ،‬رئیس هماهنگی‬ ‫ســازمان تبلیغــات‪ ،‬رســول موســوی رئیــس توســعه و‬ ‫تکامل‪ ،‬محمود فروغی ریاست امور فرهنگی و محسن‬ ‫طبیعی جانشین حوزه بسیج این شرکت در این مراسم‬ ‫حاضربودند‪.‬‬ ‫نظارت بر تسهیالت دهی‬ ‫بانک ها بیشتر می شود‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه سمات‬ ‫(ســامانه متمرکــز الکترونیکــی اطالعــات تســهیالت و‬ ‫تعهــدات) قــدرت سیاســت گذاری و نظــارت بانــک‬ ‫مرکــزی را بهبــود می بخشــد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬در این مســیر‬ ‫ضروری اســت حــوزه نظارت بانک مرکــزی و همکاران‬ ‫شــبکه بانکی بــا بهره گیری از این ســامانه‪ ،‬بــه برقراری‬ ‫نظام تســهیالت دهی شــفاف و بر اســاس اعتبارسنجی‬ ‫صحیح کمک کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عبدالناصر همتی‬ ‫در ایین رونمایی از «سامانه سمات» با بیان اینکه این‬ ‫ســامانه ماحصل ســال ها تــاش همــکاران بخش های‬ ‫فناوری هــای نویــن‪ ،‬اعتبــارات و اداره اطالعــات بانکی‬ ‫بانــک مرکــزی اســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬این ســامانه نقش‬ ‫حیاتی در فعالیت های اصلی نظام بانکی و به صورت‬ ‫ویــژه اعطای تســهیالت‪ ،‬دارد‪ .‬رئیــس کل بانک مرکزی‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از مشکالت اصلی شبکه بانکی که منشا‬ ‫بسیاری از فسادها و تخطی ها در گذشته نیز بوده است‪،‬‬ ‫نحوه تســهیالت دهی بانک هاست؛ اما خوشبختانه با‬ ‫پیاده ســازی این ســامانه می توان به افزایش نظارت بر‬ ‫تسهیالت دهی بانک ها امید داشت‪ .‬طبق اعالم بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬وی با بیان اینکه شبکه بانکی بنا به مسئولیت‬ ‫خود تسهیالت بسیاری را روزانه به بخش های مختلف‬ ‫اقتصاداعطامی کند‪ ،‬گفت‪:‬در اینزمینهضرورتداشت‬ ‫کنترل‪ ،‬نظارت و اعتبارسنجی الزم نیز بر نحوه تسهیالت‬ ‫دهی بانک ها مدنظر قرار گیرد که «سامانه سمات» این‬ ‫امر را محقق می کند و به همین دلیل اهمیت بسزایی‬ ‫دارد‪ ،‬چراکــه اطالعــات موثــری را در خصــوص نحــوه‬ ‫تسهیالت دهی بانک ها فراهم می کند و در همان حال‬ ‫قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫همتــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر امــکان اعطــای‬ ‫تســهیالت بدون صدور کد رهگیری در ســامانه سمات‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بنابراین این سامانه به افزایش‬ ‫قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز کمک می کند و بانک ها‬ ‫می توانند بر تضامین‪ ،‬وثایق‪ ،‬ضمانت کنندگان نظارت‬ ‫الزم را به عمل اورند و سابقه مشتریان را نیز کنترل کنند‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از مزایای ســامانه ســمات را جلوگیری از‬ ‫انباشت معوقات بانکی خواند و گفت‪ :‬طی چند سال‬ ‫اخیر تسهیالت زیان باری که موجب انباشت معوقات‬ ‫شــود‪ ،‬وجود نداشــته اســت و انچه به عنوان معوقات‬ ‫کالن مطرح می شــود مربوط به ســالیان گذشته است؛‬ ‫اما اکنون و با وجود «سامانه سمات» با ضریب اطمینان‬ ‫باالیی‪،‬شاهد کنتر لونظارتبرتسهیالت دهیبانک ها‬ ‫ونیزافزایشقدرتسیاست گذاریبانکمرکزیخواهیم‬ ‫بود‪.‬همتیخواستاربهره گیریهرچهبیشترودقیقبانک‬ ‫مرکزی و شبکه بانکی از «سامانه سمات» شد و افزود‪:‬‬ ‫ضروری اســت حــوزه نظارت بانک مرکــزی و همکاران‬ ‫شبکهبانکیبابهره گیریاز اینسامانه‪،‬بهبرقرارینظام‬ ‫تسهیالت دهی شفاف و بر اساس اعتبارسنجی صحیح‬ ‫کمک کنند و در این مسیر تالش شود تسهیالت به طور‬ ‫شهــای مختلف اقتصــادی مانند تولید‪،‬‬ ‫دقیــق به بخ ‬ ‫خدمات و غیره اعطا شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫مقام های برتر روابط‬ ‫عمومی شرکت برق‬ ‫منطقه ای غرب در‬ ‫جشنواره نیرو و رسانه‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت بــرق منطق ـه ای غــرب در‬ ‫ســومین جشــنواره نیرو و رســانه (نور) موفق به کسب‬ ‫رتبه های برتر در بین شرکت های اب و برق کشور شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب‪،‬‬ ‫در سومین جشنواره نیرو و رسانه‪ 596‬اثر در موضوع های‬ ‫اینفوگرافی‪،‬موشن گرافی‪،‬یادداشت‪،‬طنز‪،‬مقاله‪،‬ویدئو‬ ‫ژورنال‪،‬تیزر‪،‬مصاحبه گزارشصوتیوتصویری‪،‬عکس‪،‬‬ ‫کاریکاتور‪ ،‬خبر و گزارش مصاحبه مکتوب به دبیرخانه‬ ‫این جشــنواره ارســال شــد‪ .‬اثار ارائه شــده در دو مرحله‬ ‫داوری شدند که در مرحله اول‪ 572‬اثر و در مرحله دوم‬ ‫‪ 320‬اثر از سوی هیئت داوران شایسته ارزیابی تشخیص‬ ‫داده شــد کــه از ایــن میــان ‪ 57‬اثــر از ‪ 13‬اســتان حائــز‬ ‫رتبه های اول تا سوم شده اند‪ .‬اثار ارسالی از دفتر روابط‬ ‫عمومی شرکت برق منطقه ای غرب در رشته های ویدئو‬ ‫ژورنال و کاریکاتور به ترتیب موفق به کسب رتبه های‬ ‫اول و دوم در بیــن شــرکت های اب و بــرق زیرمجموعه‬ ‫وزارت نیرو شد‪.‬‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیارد ریال پروژه‬ ‫شرکت برق منطقه ای‬ ‫غرب در کرمانشاه افتتاح‬ ‫می شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطق ـه ای غــرب گفــت‪:‬‬ ‫هم زمان با هفته هفتم پویش هر هفته_الف_ب_ایران‬ ‫در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬ســه پروژه بزرگ شــرکت برق منطقه ای‬ ‫غرب در استان کرمانشاه‪ ۲۸‬اردیبهشت با حضور ویدئو‬ ‫کنفرانسی وزیر نیرو و با اعتباری بیش از ‪ ۳۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫افتتاح شد‪ .‬علی اسدی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬این‬ ‫سهپروژهشاملافزایشظرفیتپستدر شهرستان های‬ ‫روانسر‪ ،‬کنگاور و سرپل ذهاب افتتاح و به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬وی در تشریح جزئیات این پروژه ها نیز گفت‪:‬‬ ‫افزایش ظرفیت پست‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت روانسر از ‪ ۴۰‬به‬ ‫‪ ۸۰‬مــگا ولت امپــر با اعتباری بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریال‪،‬‬ ‫افزایش ظرفیت پست‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت کنگاور از ‪ ۱۵‬به‬ ‫‪ ۳۰‬مــگا ولت امپــر با اعتباری بیش از ‪ ۸۰‬میلیــارد ریال و‬ ‫افزایش ظرفیت پست ‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت سرپل ذهاب ‪۲‬‬ ‫از ‪ ۱۵‬به ‪ ۳۰‬مگا ولت امپر با اعتباری بیش از ‪ ۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال احداث و به بهره برداری رسید‪ .‬اسدی اضافه کرد‪:‬‬ ‫این پروژه ها با هدف افزایش قابلیت اطمینان و پایداری‬ ‫شــبکه‪ ،‬فراهم شــدن زیرســاخت تامین برق مشترکین‬ ‫و متقاضیــان جدید و صنایع تولیــدی‪ ،‬تامین برق طرح‬ ‫گرمســیری و توســعه بخــش کشــاورزی و باغــداری در‬ ‫کمترین زمان ممکن توســط این شــرکت احداث شــده ‬ ‫اســت‪ .‬گفتنی است سه شنبه ‪ ۲۸‬اردیبهشت با حضور‬ ‫وزیــر نیــرو؛ ‪ ۱۰‬پروژه صنعت برق کشــور در ســه اســتان‬ ‫فارس‪ ،‬کرمان و کرمانشــاه با ســرمایه گذاری ســه هزار و‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیارد ریالی افتتاح و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ورود دادستانی به برخورد‬ ‫با نهادهای ُپرمصرف برق‬ ‫در تهران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق پایتخــت گفــت‪ :‬باوجود‬ ‫رصد روزانه مصرف برق تمامی ادارات هدف و حضور‬ ‫‪ ۲۵۰‬تیم ارزیاب شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ‬ ‫در ســطح شــهر‪ ،‬مقرر شــد گروه های ارزیاب مشــترک با‬ ‫استانداری و دادستانی تهران نیز با ورود به این حوزه با‬ ‫اداراتمتخلف‪،‬برخوردقانونیبهعمل اورندبه گزارش‬ ‫ایرنا از روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق تهران‬ ‫بزرگ‪ ،‬به دنبال بروز تنش ابی ناشی از خشک سالی های‬ ‫اخیر و کاهش توان تولید نیروگاه های برق ابی کشور و در‬ ‫راستای طرح های متعدد در حال اجرا به منظور افزایش‬ ‫بهره وریانرژیوجلوگیریازخاموشی هایاحتمالیمقرر‬ ‫شد با تشکیل گروه های ارزیابی مشترک شامل بازرسان‬ ‫اســتانداری و دادســتانی تهــران و شــرکت توزیــع نیروی‬ ‫برق تهران بزرگ‪ ،‬با رصد و بررسی مصرف برق ادارات‬ ‫و دستگاه های اجرایی پایتخت‪ ،‬با اداراتی که همکاری‬ ‫الزم را در مدیریت بار شبکه توزیع برق کالن شهر تهران‬ ‫ندارند‪ ،‬برخورد قانونی به عمل اید‪.‬‬ ‫گازهای مشعل منصوری و‬ ‫مارون جمع اوری می شود‬ ‫رئیــس ایمنــی‪ ،‬بهداشــت و محیط زیســت‬ ‫سئــی) شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنوب‬ ‫(اچ ا ‬ ‫گفــت‪ :‬به منظــور حفــظ محیط زیســت و جلوگیــری‬ ‫از ســوزاندن گازهــای همــراه‪ ،‬طــرح فــروش گازهای‬ ‫مشــعل در واحدهــای منصــوری‪ ،‬مــارون ‪ ۳‬و مارون‬ ‫‪ ۶‬بــه اجرا گذاشــته شــد‪ .‬به گزارش شــانا بــه نقل از‬ ‫شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‪ ،‬محمدرضا‬ ‫نــادری افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح در واحــد‬ ‫مــارون ‪ ۳‬بــه مقــدار ‪ ۱۲‬میلیــون فوت مکعــب‪ ،‬در‬ ‫واحــد بهر هبــرداری منصــوری بــه مقــدار ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫فوت مکعــب و در واحد مــارون ‪ ۶‬پس از راه اندازی‬ ‫در اینــده نزدیک به مقــدار ‪ ۱۴‬میلیون فوت مکعب‬ ‫در روز گازهــای مشــعل جم ـع اوری و بــه بخــش‬ ‫یشــود‪ .‬وی با بیــان اینکه این‬ ‫خصوصــی فروخته م ‬ ‫پروژ ههــا در اســتانه راه انــدازی رســمی قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫حهــا‪ ،‬شــرکت های ســرمایه گذار‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن طر ‬ ‫بخش خصوصی نسبت به نصب تاسیسات تقویت‬ ‫فشــار گاز و احــداث خطــوط لولــه مورد نیــاز اقدام‬ ‫و گازهــای مشــعل را جم ـع اوری و بــه واحدهــای‬ ‫پایین دست مرتبط با پتروشیمی منتقل می کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1072‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان فارس خبر داد‬ ‫افزایش ‪ ۶۰‬درصدی سرمایه گذاری درتامین و انتقال برق فارس‬ ‫صنعــت بــرق در اســتان فــارس و جنــوب کشــور‬ ‫در س ـالی کــه گذشــت با بیش از ‪ ۳۲۰‬میلیــارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری و اجرای طرح های زیربنایی و بنیادین‬ ‫درخشید‪ ،‬این اقدامات با وجود تنگناهای تحریم و‬ ‫محدودیت های بودجه ای و همچنین مشکالت در‬ ‫کارزار با کروناصورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اســتان فارس‬ ‫موانع و محدودیت های تامین و انتقال برق و انرژی‬ ‫را یــک واقعیــت انکارناپذیر دانســت کــه کار را برای‬ ‫متخصصانومهندسینسختودشوارمی کند‪.‬‬ ‫غالمرضــا نصیــری در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫نحــال این ســختی ها و مشــکالت خدش ـه ای‬ ‫درعی ‬ ‫در عــزم اهنیــن خادمــان ملت برای خدمــت گذاری‬ ‫دوچندان در سال ‪ ۱۳۹۹‬که به نام جهش تولید بود‬ ‫ایجــاد نکــرد و بــا تالش دوچندان و ســختی کوشــی‬ ‫وصف ناپذیر از بروز هرگونه خدشــه و خلــل در ارائه‬ ‫خدماتبهینهجلوگیریبهعملامد‪.‬‬ ‫وی به ســرمایه گذاری های ســال گذشته در حوزه‬ ‫تامین و انتقال برق و انرژی در فارس و جنوب کشور‬ ‫اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬در ایــن حــوزه‬ ‫بیــش از ‪ ۳۲۰‬میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری و هزینه‬ ‫شــده اســت؛ درحالی که در ســال‪ ۹۸‬این رقم حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان بوده اســت‪ ،‬افزایش ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫سرمایه گذاری هادرحوزهتامینوانتقالبرقوانرژیبا‬ ‫وجودمحدودیت هایموجودبیانگرتالشدوچندان‬ ‫کارکنانصدیقوخدمتگزار مردمدر اینعرصهاست‪.‬‬ ‫نصیریهمچنینبهبرخیاز پروژه هایی کهسال‬ ‫گذشته در قالب پویش هر هفته الف – ب‪ -‬ایران در‬ ‫اســتان فارس و جنوب کشــور به بهره برداری رســیده‬ ‫استاشاره کردوافزود‪:‬بهره برداریاز پنجطرحتامین‬ ‫و انتقال برق و انرژی در استان های فارس و بوشهر با‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۶۵۱‬میلیاردریال‪،‬افتتاح‪ ۲‬طرحنیروگاه‬ ‫خورشیدیوهمچنینکمربندفیبرنوریبینپست هاو‬ ‫ایستگاه هایفوقتوزیعبرقدراستانفارسبهدستور‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬بهره برداری از ‪ ۲‬دستگاه سامانه ‪۲۰‬‬ ‫کیلوولت برق در شهرســتان خفر‪ ،‬بهر هبــرداری از ‪۱۴‬‬ ‫حتامینوانتقالبرقدر استانبوشهروافتتاحپنج‬ ‫طر ‬ ‫طرح تامین و انتقال برق و انرژی در فارس و بوشــهر‬ ‫بــا ســرمایه گذاری‪ ۸۶۰‬میلیــارد ریالی تنها بخشــی از‬ ‫طرح هایی است که در سال گذشته افتتاح شد و به‬ ‫سرانجامرسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اســتان فارس‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در س ـالی که گذشــت‪ ،‬هم زمان با هفته‬ ‫دولت هشت طرح تامین و انتقال برق در این استان‬ ‫با سرمایه گذاری یک هزار و‪ ۴۷‬میلیارد ریالی در هفته‬ ‫دولت به بهره برداری رســید اجــرای این طرح ها گام‬ ‫مهمی در تثبیت جایگاه فارس برای تامین و انتقال‬ ‫برقمطمئنوپایداراست‪.‬‬ ‫نصیریهمچنین گفت‪:‬در سالی کهجهشتولید‬ ‫نام داشــت‪ ،‬اقدامات فنی و نصب بانک خازنی در‬ ‫راســتای تامیــن برق مطمئــن مصرفی مــردم جنوب‬ ‫کشور باضریباطمینانباال تحققیافت‪،‬براینداین‬ ‫اقدامات فنی‪ ،‬اجرای طرح هایی در جهت بهره وری‬ ‫اقتصادی‪ ،‬برق رسانی مستمر و کاهش خاموشی ها‪،‬‬ ‫بهبودوضعیتولتاژو کاهشتلفاتشبکهوتقویتو‬ ‫پایداریشبکهبرقبودهاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫بهــای‬ ‫تامیــن بــرق در جزیــره خــارگ واقــع در ا ‬ ‫جفــارس پایدار شــد‪ .‬همچنین در ســال گذشــته‬ ‫خلی ‬ ‫پهن ههــای جنــوب و غرب اســتان بوشــهر بــه لحاظ‬ ‫برخورداری از ظرفیت های صنعتی در اولویت اجرای‬ ‫طرح هایجامعتامینوانتقالبرققرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اســتان فارس‬ ‫ادامه داد‪ :‬با تالش نیروهای متخصص و مهندســین‬ ‫شــرکت برق منطقه ای اســتان فارس در سال گذشته‬ ‫ترانسفورماتور جایگزین در تاسیســات حادثه دیده‬ ‫ایســتگاه ملک مکان شــیراز نصب و راه اندازی شــد‪،‬‬ ‫فرایند نصــب و راه اندازی این ترانســفورماتور جدید‬ ‫دســت کــم ‪ ۲‬مــاه زمــان نیــاز داشــت امــا بــا تــاش‬ ‫شبانه روزی نیروهای عملیاتی رکورد ‪ ۱۸‬روز برای این‬ ‫عملیاتبهثبترسیدهاست‪.‬‬ ‫نصیریافزود‪:‬در اینسالمتخصصاناینشرکت‬ ‫برای طراحی و ســاخت سواســازها (سکسیونرها) در‬ ‫ایستگاه های برق فشــار قوی به توان باالیی دست‬ ‫یافتنــد و در ایــن زمینــه بی نیــاز از ســرمایه گذاری و‬ ‫کمک متخصصان خارجی شده اند طراحی ساخت‬ ‫و تعویــض بیــش از ‪ ۹۰‬بــازوی کامــل جداکننــده ‪۶۶‬‬ ‫کیلوولتدر استان هایفارسوبوشهردر سال گذشته‬ ‫باموفقیتانجامشد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــه مدیریت بــار و‬ ‫بهره گیری از راهکارهای جایگزین مانند جابجایی و‬ ‫انتقال بار به ایستگاه های مجاور مانع اجرای برنامه‬ ‫خاموشی برق در شیراز اشاره کرد و با بیان اینکه بعد‬ ‫شســوزی در ایســتگاه ملک مکان‬ ‫از وقوع حادثه ات ‬ ‫شیراز موارد قابل اعتنایی از خاموشی در شیراز اعمال‬ ‫نشد گفت‪ :‬با ورود متخصصان و کارشناسان و اجرای‬ ‫برنامهمدیریتباروهمچنینبهره گیریازراهکارهای‬ ‫جایگزین در تامین و انتقال برق‪ ،‬باعث شد تا برنامه‬ ‫خاموشی ناشــی از صدمات این اتش سوزی در شیراز‬ ‫اعمــال نگــردد و برق مطمئــن و پایدار تاکنــون برای‬ ‫شهروندانتامینوتوزیعشدهاست‪.‬‬ ‫نصیری همچنین به برخی از تنگناهای کرونا و‬ ‫موانع تحریم در ســال گذشته اشــاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫شرایطی که بیماری کرونا در همه جهان فراگیر شده‬ ‫استوبهعلتمحدودیتفعالیتصنعتی کاهش‬ ‫بار مصرف برق در همه جهان مشاهده می شود اما‬ ‫در استان فارس و جنوب کشور این بیماری نتوانست‬ ‫خللــی در تولیــد و انتقــال بــرق و انرژی ایجــاد کند و‬ ‫واحدهای صنعتی نیز در این مدت افزایش تقاضای‬ ‫برقبرایتولیدداشته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اســتان فارس‬ ‫بــا بیــان اینکه اســتان فــارس و جنوب کشــور به رغم‬ ‫تحریم های ظالمانه و بیماری کرونا توانست جهش‬ ‫قابلتوجهیدر زمینهاجرایطرح هایتامینوانتقال‬ ‫برقوانرژیایجاد کند‪،‬افزود‪:‬احداثشبکه هایفوق‬ ‫توزیع در استان فارس و جنوب کشور با افزایش سه‬ ‫برابری شاخصی کم نظیر در زمینه در مدار قرار گرفتن‬ ‫طرح های زیرســاختی اســت کــه در قالب پویش هر‬ ‫هفتهالف‪-‬ب‪-‬ایرانبهنتیجهرسیدهاست‪.‬نصیری‬ ‫بهتامینوتحققبودجهجاریشرکتبرقمنطقه ای‬ ‫استان فارس هم اشاره کرد و گفت‪ :‬تالش برای تامین‬ ‫رفاهواسایشحداکثری کارکنانوتحققبودجهجاری‬ ‫از جمله مواردی است که با مدیریت منابع انسانی‬ ‫دنبال شده و نتایج مطلوبی داشته است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت بــرق منطق ـه ای اســتان فــارس‪ ،‬ســال تولید‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها را که به فرموده مقام‬ ‫معظم رهبری سال تداوم تالش در حوزه تولید است‬ ‫رانیزفرصتیبرایشکوفاییاستعدادها‪،‬قابلیت هاو‬ ‫ظرفیت های توســعه در حوزه برق و انرژی دانســت‬ ‫که با درایت‪ ،‬تعامل و هم اندیشی متخصصان این‬ ‫شرکتومهندسانخدمتگزار شاهدرشدوشکوفایی‬ ‫ایناستعدادهادر اینسالخواهیمبود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاریائینتودیعومعارفهسرپرستشرکتمدیریتتولیدبرقاصفهان‬ ‫اییــن تودیــع و معارفــه سرپرســت شــرکت‬ ‫مدیریت تولید برق اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت‬ ‫تولیــد بــرق اصفهــان‪ ،‬اییــن تودیــع و معارفــه‬ ‫سرپرســت ایــن شــرکت بــا حضــور دکتــر ناصــر‬ ‫اســکندری معــاون راهبــری تولیــد‪ ،‬مهنــدس‬ ‫حمیدرضــا عظیمــی معــاون توســعه طرح هــا‪،‬‬ ‫مهنــدس اســماعیل نمــازی مدیــرکل دفتــر فنــی‬ ‫تولید شــرکت مادر تخصصــی تولید نیروی برق‬ ‫حرارتــی‪ ،‬مدیــران ارشــد صنعت بــرق اصفهان‬ ‫و مدیــران مجموعــه نیــروگاه اصفهــان‪ ،‬برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬بنابرایــن گزارش ابتدا مهنــدس عبدالرضا‬ ‫جعفــری گزارشــی از تعمیــرات واحدهــای‬ ‫نیــروگاه اصفهان و میــزان امادگی فعلی جهت‬ ‫تولید برق پایدار در پیک تابستان بیان نموده‬ ‫و از توانایــی و تخصــص کارکنــان شــرکت‪،‬‬ ‫تمجیــد کردند‪ .‬ســپس «مهندس رســول موســی‬ ‫رضایــی» مدیرعامــل شــرکت بــرق منطق ـه ای‬ ‫اصفهــان از ویژگی هــا و تالش هــای مهنــدس‬ ‫عبدالرضــا جعفــری تجلیــل کــرد و در ادامــه‬ ‫مهنــدس ســعید محســنی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫تولیــد نیــروی بــرق اصفهــان‪ ،‬با ارائه ســخنانی‬ ‫پیرامــون خدمــات ارزنــده مهنــدس عبدالرضــا‬ ‫جعفری در کســوت سرپرســت نیروگاه اصفهان‬ ‫تقدیر و تشــکر نمود‪ .‬مهندس اسماعیل نمازی‬ ‫مدیرکل دفتر فنی تولید شــرکت مادر تخصصی‬ ‫تولیــد نیــروی بــرق حرارتی گفت‪ :‬در ســال ‪99‬‬ ‫بــا توجــه بــه بــاال بــودن حجــم فعالیت هــای‬ ‫تعمیراتــی‪ ،‬تمام واحدها در حال حاضر اماده‬ ‫تولید برق پایدار به شــبکه سراسری می باشند‪.‬‬ ‫مهندس امیر نریمانی مدیرعامل ســابق شرکت‬ ‫در صحبت هــای خــود بــه تخصــص‪ ،‬توانایــی‪،‬‬ ‫اخــاق حرف ـه ای و تجربــه مهنــدس عبــاس‬ ‫کریمــی اشــاره کــرد‪ .‬مهندس عظیمــی تاکید بر‬ ‫عدم وابســتگی به درامدهای عملیاتی داشــتند‬ ‫ایشــان در ادامــه ســخنان خــود بیــان کردند با‬ ‫توجه به پتانســیل باالی نیروی انســانی که در‬ ‫نیــروگاه اصفهــان وجــود دارد کســب درامــد از‬ ‫راه هــای غیرعملیاتــی را بهتریــن گزینــه جهــت‬ ‫رفــع موانــع مالی دانســت‪ .‬در ادامه مراســم‪،‬‬ ‫دکتــر اســکندری‪ ،‬معــاون راهبــری شــرکت‬ ‫مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی‬ ‫بیــان داشــت بایــد در مجموعــه بــه طرح هــا و‬ ‫ایده هــا توجــه کــرد و ارائــه تکنولــوژی توســط‬ ‫تامین کننــدگان نیــاز بــه حمایــت و پشــتیبانی‬ ‫دارد و بــا قدردانــی از طراحــان و ایده پردازان‬ ‫در صنعــت بــرق باعــث ایجاد انگیــزه در روند‬ ‫هر چه بهتر شدن امور شویم‪ .‬در ادامه «دکتر‬ ‫اســکندری» بــا اهــدای لوح ســپاس‪ ،‬از زحمات‬ ‫مهنــدس جعفــری بــه پــاس ســال ها تــاش در‬ ‫صنعــت بــرق کشــور قدردانــی کــرد‪ .‬در ایــن‬ ‫مراســم بــا اهــدای حکــم مهنــدس طرزطلــب‪،‬‬ ‫رئیــس مجمــع عمومــی شــرکت های مدیریــت‬ ‫تولیــد بــرق‪ ،‬مهنــدس عبــاس کریمی بــه عنوان‬ ‫سرپرســت شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان‬ ‫منصــوب شــد و از زحمــات مهنــدس عبدالرضــا‬ ‫جعفــری تقدیر به عمل امد‪ .‬گفتنی اســت پس‬ ‫از پایان مراسم بازدیدی توسط مقامات و مدیران‬ ‫شــرکت از واحدهای نیروگاه های اصفهان‪ ،‬هســا و‬ ‫شهید محمد منتظری به عمل امد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تصویببیشاز ‪ ۳۲۰۰‬میلیاردتوماناعتبار برایاب رسانیاضطراری‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬هفتــه جــاری پیشــنهاد‬ ‫مشــترک وزارت نیــرو و وزارت کشــور و ســازمان‬ ‫برنامه وبودجه به منظور اختصاص بیش از ‪۳۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومان منابع بــرای طرح های اب رســانی‬ ‫فوری و اضطراری در مناطق تحت تنش در همه‬ ‫استان های کشور به تصویب هیئت وزیران رسید‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬رضا اردکانیان س هشــنبه در‬ ‫ائیــن بهر هبــرداری از ‪ ۱۰‬پــروژه صنعــت بــرق در‬ ‫اســتان های کرمــان‪ ،‬فارس و کرمانشــاه بــا اعتبار‬ ‫‪ ۳۳۶‬میلیارد تومان که در هفته هفتم پویش ‪#‬هر‬ ‫هفته_الف_ب_ایران به صورت ویدئوکنفرانســی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬امید اســت پیشــاپیش‬ ‫همــه دســتگاه های دولتــی و اجرایــی کشــور در‬ ‫صرفه جویی مصرف انرژی‪ ،‬پیش رو بوده و مردم‬ ‫نیز در بخش های مختلف به ویژه خانگی سهم و‬ ‫نقش خود را در این زمینه ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امیــدوارم بــا رعایــت مالحظــات‬ ‫بهداشتی‪ ،‬دیگر پیک یا موج پنجمی در موضوع‬ ‫کرونا نداشــته باشــیم و همگــی مواظبت کنیم از‬ ‫نکــه به ویــژه در فصــل انتخابــات بــا احتــراز از‬ ‫ای ‬ ‫شرایطی که ممکن است ما را گرفتار اوج مجدد‬ ‫کنــد انتخابــات باشــکوه و فراموش نشــدنی را با‬ ‫حضور گسترده همه مردم برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو گفت‪ :‬در اســتان هایی که تولید‬ ‫برق از سدهای مخزنی انجام می شود‪ ،‬امسال‬ ‫بــا حدود ‪ ۳۲۰۰‬مگاوات کاهش ظرفیت تولید‬ ‫نســبت به ســال گذشــته مواجــه هســتیم‪ ،‬این‬ ‫بــدان معناســت کــه هــم در مصرف بهنــگام و‬ ‫بــه انــدازه اب موجود در مخازن این ســدها و‬ ‫هــم مصــرف انــرژی الزم اســت دقت بیشــتری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته اردکانیان با افتتاح پروژه های امروز‪،‬‬ ‫از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنون ‪ ۳۵‬پروژه از مجموعه‬ ‫حهــای وعده داده شــده در قالب این پویش‬ ‫طر ‬ ‫به ثمر رسیده و حدود ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫این پروژه ها از منابع مختلف سرمایه گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن مســیر مطابــق برنامــه‬ ‫هفتگی تا پایان ســال بدون وقفــه ادامه خواهد‬ ‫یافــت‪ ،‬به ویــژه در هفت ههــای باقی مانــده از‬ ‫فعالیت دولت دوازدهم‪ ،‬این افتخار را خواهیم‬ ‫داشت که طرح های برنامه ریزی شده از جمله ‪۴‬‬ ‫سد مخزنی و تعدادی نیروگاه های عمده و بزرگ‬ ‫اعــم از حرارتــی و تجدیدپذیر‪ ،‬تصفیه خانه های‬ ‫اب و فاضالب و اب رسانی روستایی را به نتیجه‬ ‫برســانیم و مراســم افتتاحیه این پروژه ها مطابق‬ ‫برنامه برگزار شود‪.‬‬ ‫تهــا در کنار کار‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬این فعالی ‬ ‫مســتمر و شبانه روزی اســت که توسط همکاران‬ ‫صنعت در پهنه کشــور و با حمایت و پشــتیبانی‬ ‫همه دستگاه ها برای عبور موفق از تابستان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫که یکی از خشک ترین سال ها در پنج دهه اخیر‬ ‫است انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اردکانیــان گفــت‪ :‬امیــد اســت مجمــوع‬ ‫برنامه هایــی کــه بــرای مدیریــت اوج بــار در‬ ‫تابســتان و همچنیــن برای تامین اب اشــامیدنی‬ ‫کافــی و مطمئــن در این ســال تدارک دیده شــده‬ ‫با حمایت همگی به ویژه با همراهی و همکاری‬ ‫مردم به ثمر برسد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت همــه گونــه‬ ‫حهــا را داشــته‬ ‫پشــتیبانی و همــکاری از ایــن طر ‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬این طرح ها در حال اجرا هســتند‬ ‫این تصمیــم و تصویب نامه ایجاد اطمینان برای‬ ‫تامیــن منابع مالی مورد نیاز اســت و امید اســت‬ ‫با اتمام به موقع ان ها بتوانیم موضوع تامین اب‬ ‫شرب را به نحو مناسبی به ثمر برسانیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫استقبال پژوهشگاه نفت از حضور‬ ‫شرکت هایدانش بنیاننوپا‬ ‫پژوهشگاه صنعت نفت با‬ ‫پیشــرفته اســت و بــه عبارتــی‬ ‫شرکتی دانش بنیان درباره پروژه‬ ‫مراحــل تحقیــق و توســعه را‬ ‫سیستم نوین هوازدا با استفاده‬ ‫پشتسر گذاشتهوتنهاموضوع‬ ‫از نســل نو ماژول های غشــایی‬ ‫تجاری ســازی ان در دســتور کار‬ ‫پوشش دهی شــده‪ ،‬قــرارداد‬ ‫قــرار دارد‪ .‬رئیــس پژوهشــگاه‬ ‫جعفرتوفیقی‬ ‫مشارکت پژوهشــی امضا کرد‪.‬‬ ‫صنعتنفتبابیاناینکهپروژه‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬جعفرتوفیقی‪-‬‬ ‫در حــال اجــرای این شــرکت به‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫رئیسپژوهشگاهصنعتنفتدر حاشیهامضای زمینــه غشــا و گاززدایی از اب مربوط م ‬ ‫ایــن قرارداد اظهار کرد‪ :‬پس از انکه مرکز نواوری گفت‪ :‬نتیجه این پروژه کاربردهای بسیاری را در‬ ‫پژوهشگاه فعالیت خود را اغاز کرد‪ ،‬فراخوانی با صنایع باالدســت‪ ،‬پایین دست و محیط زیست‬ ‫هدفجذباستارت اپ هاوشتاب دهنده هابرای دارد و دانش فنی جدیدی را ارائه می کند‪.‬‬ ‫فعال کردن این مرکز داده شــد‪ ،‬بر همین اســاس‬ ‫توفیقــی افــزود‪ :‬خوشــبختانه زمینــه ای در‬ ‫این شرکت ها با توجه به ظرفیت پژوهشی این پژوهشــگاه اماده شده است که محققان این‬ ‫مجموعهبهپردیس هایسه گانهمراجعه کردند مجموعــه در پژوهشــگاه مســتقر شــوند و از‬ ‫و بر حسب مسائل مورد عالقه این شرکت ها و امکانات پژوهشــگاه استفاده کنند تا سرانجام‬ ‫ظرفیت موجود‪ ،‬موضوع مورد پژوهش انتخاب بتوانیــم دانــش فنــی تولیدشــده را تجــاری و‬ ‫و فعالیت این مجموعه ها نیز در پی ان اغاز شد‪ .‬بــه بــازار عرضــه کنیــم و اســتقرار شــرکت های‬ ‫وی به قراردادی که در همین زمینه امضا شد نیز دانش بنیــان بیشــتر در پژوهشــگاه ادامــه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ویژگی قرارداد ان است که این خواهد داشــت تا تحوالتی را در فعالیت های‬ ‫شرکت دانش بنیان از منظر فناوری و دانش بسیار پژوهشگاه ایجاد کند‪.‬‬ ‫برنامه ریزیبرایتامین‪ ۶۰‬هزار مگاوات‬ ‫مصرفبرقتابستانی‬ ‫معــاون هماهنگی توزیع‬ ‫دهــد‪ .‬ایــن مقــام مســئول‬ ‫شــرکت توانیــر با بیــان اینکه‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬دســتگاه های‬ ‫برای تامین ‪ ۶۰‬هزار مگاوات‬ ‫اداری دولتــی باید در کاهش‬ ‫مصــرف بــرق تابســتانی‬ ‫مصــرف مشــارکت کننــد و در‬ ‫برنامه ریزی شده است اظهار‬ ‫ســاعات اداری ‪ ۵۰‬درصــد از‬ ‫غالمعلیرخشانی‬ ‫داشــت‪ :‬انرژی مورد نیاز اوج‬ ‫مصــرف بــرق کاســته شــود‪،‬‬ ‫مهر‬ ‫تابســتانی‪ ۲۴ ،‬تــا ‪ ۲۶‬هــزار‬ ‫همین طــور در ســاعات‬ ‫مــگاوات میــزان مصــرف وســایل سرمایشــی غیــر اداری ‪ ۹۰‬درصــد بایــد از مصــرف بــرق‬ ‫اســت و باید با برنامه ریزی منســجم مصرف ادارات کاســته شــود‪ .‬رخشــانی مهــر افــزود‪:‬‬ ‫در ایــن بخــش کاهــش یابــد‪ .‬غالمعلــی پیش بینــی ما این اســت کــه ‪ ۷۰۰‬مگاوات از‬ ‫رخشــانی مهــر‪ ،‬روز دوشــنبه در حاشــیه ایــن مدیریت مصــرف اداری کاهش مصرف‬ ‫نشســت با مدیران شــرکت های توزیع فارس ایجــاد کنیــم‪ ،‬بــرای کاهــش مصرف بــرق در‬ ‫و بوشــهر‪ ،‬با بیان اینکــه برنامه ریزی ها برای جاده هــای بیــن راهــی برنامه ریزی شــده که‬ ‫عبــور موفق از اوج مصرف تابســتانی اســت ‪ ۴۰۰‬مــگاوات کاهــش مصــرف ایجاد شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در دو ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬بــر لــزوم ایجاد همچنیــن ‪ ۵۰۰‬مــگاوات در مصــرف بــرق‬ ‫ارامــش در حــوزه تامیــن انــرژی تاکیــد شــده غیــر مجــاز رمــز ارزهای صرفه جویــی خواهد‬ ‫اســت‪ ،‬امسال شــرایط تامین برق تابستانی شــد‪ ،‬جمع اوری دســتگاه های اســتخراج رمز‬ ‫ویــژه اســت‪ ،‬بالغ بــر ‪ ۳۵‬درصــد از منابــع ارزهــای غیــر مجاز در دســتور کار قــرار گرفته‬ ‫ابــی بــه دلیلی کاهــش بارندگی ها از دســت اســت‪ .‬معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت‬ ‫رفتــه اســت و بــه همین نســبت نیروگاه های توانیــر خاطرنشــان ســاخت‪ :‬همــه اســتان ها‬ ‫برقابــی بــرق کمتــر تولیــد می کننــد‪ ،‬در یــک و دی نفعــان در حــوزه مصــرف بــرق بایــد‬ ‫فضایــی تامیــن انــرژی انجــام یم شــود که از مشــارکت کننــد تــا اینــک تابســتان پیــش رو‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬هــزار مــگاوات انــرژی مــورد نیــاز را پشــت ســر بگذاریم‪ .‬وی همچنین با بیان‬ ‫تابســتانی‪ ،‬حــدود ‪ ۴‬هزار مــگا‪.‬ات به دلیل اینکــه‪ ،‬ســال گذشــته از محــل صرفه جویــی‬ ‫محدودیت هــا در اختیــار نخواهیم داشــت‪ .‬انــرژی ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومان منابــع اعتباری در‬ ‫معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر در اختیار اســتان ها قرار گرفت گفت‪ :‬در این ســال‬ ‫گفت وگو با خبرنگار ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬روی رقمی ‪ ۱۸۰‬میلیــارد تومان به بخــش خانگی پرداخت‬ ‫حــدود ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬مــگاوات برنامه ریــزی کردیم‪ ،‬فارس در سال گذشته پیشرو بوده است‪،‬‬ ‫شــده تا صرفه جویی انجام شــده که صنایع شرکت هایتوزیعاستانیهم‪ ۱۰‬درصدطرح های‬ ‫و بخــش کشــاورزی باید ایــن صرفه جویی را مصــوب از محــل این صرفه جویی هــا بهره مند‬ ‫بیشتر انجام دهند‪ ،‬تفاهم نامه هایی منعقد می شــوند‪ .‬رخشانی مهر همچنین با بیان اینکه‬ ‫شــده اســت و با برنامه ریزی در حوزه تامین برق امید در شــش ماه گذشــته تاثیر بســزایی در‬ ‫انــرژی و بخش مصرف امید اســت تابســتان کاهش مصرف برق داشــته اســت گفت‪ :‬از ابان‬ ‫بــدون خاموشــی ســپری کنیــم‪ .‬وی بــا بیــان ماه گذشــته تاکنون ‪ ۷‬میلیون مشــترک در کشور‬ ‫اینکــه در حــوزه مصــرف بــرق از ‪ ۶۰‬هــزار مشــمول طرح برق امید شــدند و از تخفیف‬ ‫مگاوات انرژی مورد نیاز اوج تابستانی‪ ۲۴ ،‬صددرصــدی برخوردار شــدند‪ ،‬بیــش ‪ ۶‬تا ‪۷‬‬ ‫تــا ‪ ۲۶‬هــزار مــگاوات میزان مصرف وســایل درصــد از مشــترکان پرمصرف کم شــده و به‬ ‫سرمایشــی است گفت‪ :‬این ظرفیت سنگینی مشــترکان خوش مصرف افزوده شده است‪.‬‬ ‫اســت و بایــد بــا راهکارهــای ســاده بخشــی ‪ ۲۳‬درصد رشــد مصرف انرژی در کشــاورزی‬ ‫از ایــن مصــرف را کاهــش دهیــم‪ ،‬اســتفاده و صنعتی و تجاری به ثبت رسیده در بخش‬ ‫کمتــر از کولرهــای پــر مصــرف ابــی و تنظیــم خانگی ‪ ۱.۲۵‬درصد رشد انرژی کمتر داشتیم‬ ‫کولرهــای گازی روی دمای اســایش می تواند کــه بیانگــر اقبال عمومــی از طرح بــرق امید‬ ‫صرفه جویی مناسبی در این حوزه به دست است‪.‬‬ ‫تراز تولید و مصرف برق در خوزستان‬ ‫بر هم خورده است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق خوزســتان با بیــان اینکه‬ ‫نیــروی بــرق خوزســتان گفــت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی ها برای گذر موفق‬ ‫عــاوه بــر کاهــش بارندگی هــا‬ ‫از پیک تابستان بسیار سخت‬ ‫و محدودتــر شــدن اســتفاده از‬ ‫پیــش رو‪ ،‬از ســال گذشــته‬ ‫پتانسیل نیروگاه های برق ابی‪،‬‬ ‫انجام و پیش بینی ها بر اساس‬ ‫علی خدری‬ ‫شــاهد افزایــش دمــا‪ ،‬شــرایط‬ ‫ســنجش شــاخص ها صــورت‬ ‫کرونایــی کشــور و اســتفاده‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از جمله‬ ‫غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز هستیم برنامه های شرکت توزیع نیروی برق خوزستان‬ ‫و همــه این موارد باعث شــده که تراز تولید و در این راســتا‪ ،‬مدیریت بار ادارات‪ ،‬استفاده از‬ ‫مصرف برق در خوزستان بر هم بخورد و منفی پتانســیل بــرق امیــد و برخورد با دســتگاه های‬ ‫باشد‪ .‬علی خدری در گفت وگو با ایسنا با اشاره غیرمجــاز اســتخراج رمــز ارز اســت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫به کاهش بارندگی ها در خوزستان اظهار کرد‪ :‬برای پیک ســایی و جبران کمبود تولید نسبت‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصدی بارش در فصل جاری بــه نیــاز مصرف‪ ،‬مــردم باید به صــورت جدی‬ ‫باعث شده که به همین میزان‪ ،‬ظرفیت تولید نســبت به بهینه ســازی مصرف اقدام کنند زیرا‬ ‫بــرق نیروگاه هــای برق ابــی کاهش یابــد‪ .‬وی در صــورت همراهــی نکــردن مــردم‪ ،‬احتمــال‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر کاهش بارندگی ها و محدودتر خاموشــی وجــود دارد‪ .‬خــدری بــا بیــان این که‬ ‫شدن استفاده از پتانسیل نیروگاه های برق ابی‪ ،‬مصــرف بــرق در روزهــای اخیــر به دلیــل گرمای‬ ‫شــاهد افزایش دما‪ ،‬شــرایط کرونایی کشور و شدید افزایش چشمگیری داشته اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز طرح کاهش ساعات اداری و یک در میان کردن‬ ‫هســتیم و همه این موارد باعث شــده که تراز روشنایی خیابان ها و معابر از برنامه های موفقی‬ ‫تولید و مصرف برق در خوزستان بر هم بخورد بود که سال گذشته انجام دادیم و امسال نیز این‬ ‫و منفی باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی دو برنامه در دستور کار است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حفظسطحسبزقمبرایپایداریسکونت‬ ‫در ان ضروری است‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫یگــذارد و موجب‬ ‫مردم تاثیر م ‬ ‫کشــاورزی قــم گفــت‪ :‬حفظ و‬ ‫مواجه شدناستانبااسیب های‬ ‫تقویتسطحسبزموجوداستان‬ ‫محیط زیستیمی شود‪.‬اوادامه‬ ‫یهــای‬ ‫بــرای جلوگیــری از الودگ ‬ ‫داد‪:‬فایده گیاهانودرختانتنها‬ ‫محیطیهمچوننفوذگردوغبار‬ ‫به باردهی و برداشت محصول‬ ‫عباس پور‬ ‫بــه داخــل مناطق مســکونی و‬ ‫یشــود و عــاوه بر‬ ‫خالصــه نم ‬ ‫میدانی‬ ‫امــکان ادامه زندگی مناســب و‬ ‫تاثیر مثبت مزرعه ها و باغ ها بر‬ ‫سکونت پایدار در ان‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫کیفیت شــرایط محیطی زیستی اســتان‪ ،‬وجود‬ ‫عبــاس پــور میدانــی بیــان کــرد‪ :‬مزرع ههــا و ا نهــا تقویــت نشــاط اجتماعــی را نیــز در پــی‬ ‫باغ ها در قم به دلیل کمبود منابع ابی و شرایط دارد‪ .‬پورمیدانــی گفــت‪ :‬راهبرد ســازمان جهاد‬ ‫جغرافیایــی خاص این اســتان با ســختی بســیار کشــاورزی قم برای حفظ و تقویت ســطح سبز‬ ‫ایجادشد ه و حفظ ان ها نیز با تالش شبانه روزی و اســتان‪ ،‬اســتفاده از گیاهان مناسب شرایط اب‬ ‫ب کمتر‬ ‫صرف هزینه های زیاد امکان پذیر شده است‪ ،‬در و هوایــی قــم اســت که با اســتفاده از ا ‬ ‫چنین شرایطی هرگونه لطمه زدن به سطح سبز رشد می کنند و در برابر تنش های محیطی مقاوم‬ ‫اســتان درواقع کمک به افزایش مناطق بیابانی هســتند‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن به دنبــال ان‬ ‫است و ادامه سکونت در قم را با چالش مواجه هستیم که با اجرای طرح تغییر الگوی کشت و‬ ‫می سازد‪ .‬او افزود‪ :‬در حال حاضر سطح مزرعه ها هدایت کشاورزانبهسمت کشت هایجایگزین‬ ‫ببــر در قــم‪ ،‬میــزان تولید محصــول و‬ ‫و با غهــای ســبز قــم افــزون بــر ‪ ۶۵‬هــزار هکتــار گیاهــان ا ‬ ‫اســت که باید با تمام توان از ان حفاظت کرد‪ ،‬ســطح اشــتغال را در این بخش مهــم اقتصادی‬ ‫چراکــه کاهش این میزان به طور حتم در زندگی استانافزایشدهیم‪.‬‬ ‫بسترهای الزم برای افتتاح ‪ 6‬طرح‬ ‫مخابراتی در استان قم فراهم شد‬ ‫مدیر مخابرات منطقه قم از‬ ‫کیلومتر شبکه فیبر نوری‪ ،‬نصب‬ ‫ح مخابراتی در این‬ ‫افتتاح‪ 6‬طر ‬ ‫و راه انــدازی ‪ 3‬ســایت جدیــد‬ ‫اســتان به مناســبت روز جهانی‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫مخابــرات و جامعــه اطالعاتی‬ ‫‪ OLT-GPON‬در ‪ 4‬مرکــز‪،‬‬ ‫خبــر داد‪ .‬محمــد حــاج عینــی‬ ‫نصــب و راه انــدازی ‪ 5‬دســتگاه‬ ‫محمد حاج عینی‬ ‫بــا اشــاره به اعتبار هزینه شــده‬ ‫‪ ،ONU‬بروز رســانی و توســعه‬ ‫بــرای تکمیل ایــن پروژه ها بیان‬ ‫تجهیــزات در روســتا و نصــب و‬ ‫کرد‪ :‬مبلغ سرمایه گذاری این طرح ها بیش از ‪ 110‬راه اندازی تجهیزات‪ VDSL‬در ‪ 28‬نقطه ازجمله‬ ‫میلیارد و‪ 270‬میلیون ریال است‪ .‬مدیر مخابرات پروژ ههــای قابل افتتاح مخابــرات منطقه قم در‬ ‫منطقه قم تصریح کرد‪ :‬اجرا و توسعه بیش از ‪ 11‬هفتهمخابراتوارتباطاتامسالاست‪.‬‬ ‫افزایش‪ 50‬درصدیظرفیتخطوط‬ ‫پردازشپسمانددر اصفهان‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریت‬ ‫روی خط رقم می خورد‪.‬‬ ‫پســماند شــهرداری اصفهــان‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬توســعه‬ ‫بــا اشــاره بــه احــداث خطــوط‬ ‫پایدار‪ ،‬افزایش خلوص خوراک‬ ‫جدید پردازش پســماند گفت‪:‬‬ ‫موردنیاز‪ ،‬مناسب سازی محیط‬ ‫شــروع بــه ســاخت ایــن طــرح‬ ‫کار و افزایــش کــود الــی از دیگر‬ ‫رحیم محمدی‬ ‫بااعتبــار ‪ 37‬میلیــارد تومــان از‬ ‫مزایای جانبی اجرای این طرح‬ ‫ســال ‪ 97‬اغاز شــد کــه اکنون با‬ ‫اســت‪ .‬محمــدی بــا اشــاره بــه‬ ‫یهــوازی در‬ ‫بهره برداری از ان‪ 50 ،‬درصد به ظرفیت خطوط خرید و راه اندازی دســتگاه هاضم ب ‬ ‫پردازش پسماند شهر اصفهان افزوده و از دفن‪ 13‬اصفهان اظهار کرد‪ :‬فرایندهای بعد از جمع اوری‬ ‫درصدیپسماندجلوگیریمی شود‪.‬‬ ‫پســماند در ایران به ســمت تولید کــود به روش‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬رحیــم محمدی‪ ،‬بی هوازی رفته است اما در کالن شهرها به دنبال‬ ‫در تشــریح پروژ ههــا و اهداف ســازمان مدیریت تبدیل انرژی هســتیم که یک راهبرد‪ ،‬استفاده از‬ ‫پســماند شــهرداری اصفهان اظهار کرد‪ :‬با توجه زباله سوزهاســت و اکنون در برخی شــهرها اجرا‬ ‫بــه شــرایط مجموعه مدیریت پســماند‪ ،‬وجود می شود اما با توجه به اینکه این اقدام به علت‬ ‫پروژه های ناتمام و اهداف شهرداری در این حوزه نیــاز ابی و هزینه باال بــرای اصفهان توجیه پذیر‬ ‫یک نقشــه راه در این راســتا تعیین کردیم که بر نیســت از تکنولــوژی هاضم بی هوازی اســتفاده‬ ‫سهمحور توسعهپایدار‪،‬مسائلمربوطبهشهرو کردیم‪.‬‬ ‫بهره وریسازمانیاستوار است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این فناوری ب هشــدت دوســتدار‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بر اســاس این ســه هدف کالن محیط زیســت اســت و شــیرابه تولیــد نمی کند‪،‬‬ ‫اهداف خرد و رویکرد تعریف کردیم و از بررسی همچنین مشکل بو برطرف و گازهای گلخانه ای‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫رویکردها اقدامات و پروژه هایی تدوین شد که مدیریت م ‬ ‫ماحصــل ان ‪ 34‬طــرح اســت کــه روی ‪ 12‬پــروژه پسماندشهرداریاصفهانافزود‪:‬بااین کار‪،‬بیوگاز‬ ‫یتــوان ان را به برق تبدیل‬ ‫یشــود کــه م ‬ ‫متمرکزشدیمتابهنتایجموردنظربرسیم‪.‬ازجمله تولید م ‬ ‫اهــداف خــرد ما بهبود فعالی ‬ ‫یهــوازی با ظرفیت ‪30‬‬ ‫تهــای فرایندی و کــرد‪ .‬او بااینکه هاضم ب ‬ ‫تبدیل پسماند به انرژی بود‪ ،‬همچنین در محور کیلوگرم در اصفهان راه اندازی شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توسعه پایدار ارتقای زیست پذیری شهر در افق راه انــدازی ایــن فناوری توانســته حداکثر تولید ‪5‬‬ ‫اصفهان‪ 1405‬مدنظر بود تا ازنظر محیط زیستی مترمکعب روزانه بیوگاز را محقق کند‪ .‬محمدی‬ ‫بهشاخص هایمطلوببرسیم‪.‬‬ ‫با بیان اینکه اجرای پایلوت هاضم بی هوازی در‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداری مدیریت پســماند‪ ،‬تضمین جذب ســرمایه گذار‬ ‫اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه از ‪ 12‬پــروژه ای کــه جهتاجرایفاز صنعتیبودهاست‪ ،‬گفت‪:‬برای‬ ‫احصا شــد می توان به احداث خطــوط پردازش فاز صنعتی به دنبال مذاکرات با مجموعه مپنا با‬ ‫پسماند جدید‪ ،‬خرید و راه اندازی دستگاه هاضم ظرفیت ‪ 250‬تن هستیم تا این کار برای اولین بار‬ ‫بی هوازی‪ ،‬بهره برداری الگون شیرابه‪ ،‬مدیریت در ایران در اصفهان بومی سازی شود‪.‬‬ ‫یکپارچــه نخال ههــای ســاختمانی‪ ،‬بهر هبــرداری‬ ‫او بــا بیــان اینکه پیش ازاین طرح شــیرابه در‬ ‫از لندفیل پســماند پزشــکی و ضایعــات پیرولیز کارخانه مدیریت نمی شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سی او دی‬ ‫پسمانداشاره کرد‪.‬‬ ‫فعلی پسماند‪ 120‬هزار پی پی ام است که میزان‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬در ارتقا فرایند اموزش و اســتاندارد ان ‪ 2‬تا ‪ 3‬هزار پی پی ام عنوا نشــده‬ ‫جمع اوری پسماند افزایش نرخ تفکیک پسماند است؛ اگر شیرابه به خاک برسد بسیار خطرناک‬ ‫در مبداوساماندهیمدیریتجمع اوریپسماند اســت کــه بــرای رفــع ایــن مشــکل کل کارخانه‬ ‫در اهــداف مــا بوده اســت که بــرای این منظور‪ ،‬کودالی را کانال کشــی کردیم و شــیرابه مستقیم‬ ‫اصــاح ســکوهای پــردازش پســماند‪ ،‬اصــاح در الگون های نفوذناپذیر وارد می شود‪ .‬افزایش‬ ‫اطالعــات اماری‪ ،‬بهره برداری از مرکز اموزشــی و تبخیربهمیزان‪ 12‬هزار مترمکعبازجملهمزایای‬ ‫طراحی و راه اندازی اپلیکیشن شهروندی اجرایی این طرح است‪.‬‬ ‫شده است؛ این پروژه ها تا انتهای شهریور‪ 1400‬در‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداری‬ ‫دو بخش به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫اصفهان همچنیــن در خصوص دیگر پــروژه این‬ ‫او با اشاره به اجرای احداث خطوط پردازش سازمانباهدفساماندهیپسماندهایعمرانی‬ ‫پســماند جدیــد اظهــار کرد‪ :‬خطــوط یــک و دو وساختمانیافزود‪:‬روزانههفتهزار تنپسماند‬ ‫پسماند اصفهان‪ 30،‬سال و‬ ‫ساختمانیدرشهراصفهانتولیدمی شود کهچهار‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداری هزار تنفقطدر سایت هایمامدیریتمی شود؛‬ ‫اصفهان با اشــاره بــه اینکه با اجــرای این طرح‪ ،‬از همین رو برای جلوگیری از تخلیه زباله نیاز به‬ ‫افزایــش ‪ 50‬درصــدی ظرفیــت خطــوط محقق طراحی ســامانه ای داشــتیم که از مبدا تا مرحله‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در این طرح هر خــط ‪ 250‬تن تخلیه خاک برداری شناســایی شــود و هم اکنون‬ ‫افزایش ظرفیت دارد و کاهش ‪ 13‬درصدی دفن بــا اجرای این طرح کاهش ســه هزار تنی تخلیه‬ ‫پســماند و افزایش ‪ 100‬درصدی جمع اوری اقالم پسماندساختمانیمحققمی شود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1072‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار وزیر بهداشت تاکید کرد‬ ‫‪5‬‬ ‫کارنامه موفق ایران در مدیریت کرونا‬ ‫سحررحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬تولیتاستانقدس‬ ‫رضوی گفت‪ :‬جمهوری اســامی در مدیریت کرونا‬ ‫کارنامه موفق و قابل قبولی ارائه کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی در‬ ‫دیــدار وزیــر و جمعــی از مدیــران ارشــد وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی که با حضور‬ ‫اســتاندار خراســان رضــوی در تــاالر والیــت حرم‬ ‫مطهــر رضــوی انجام شــد‪ ،‬یاد و خاطره شــهدای‬ ‫عرصــه ســامت را گرامیداشــت و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫یــاد و نــام پزشــکان و پرســتارانی کــه در دفــاع از‬ ‫ســامت جامعــه جــان خــود را نثــار کردنــد‪ ،‬در‬ ‫تاریخ این کشور ماندگار و هیچ گاه ایثارگری های‬ ‫جامعــه پزشــکی و پرســتاری کشــور از ذهــن و‬ ‫خاطــره مــردم پاک نخواهد شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬وزیر‬ ‫بهداشــت‪ ،‬مســئوالن و کارکنــان ایــن وزارتخانــه‬ ‫و کلیــه کادر پزشــکی و درمــان کشــور حــدود ‪17‬‬ ‫ماه شرایط بحرانی و بسیار سخت و پیچیده ای‬ ‫را کــه همه مردم کشــور با پدیــده ای خطرناک و‬ ‫عجیــب روبرو بودند را بســیار خــوب مدیریت و‬ ‫پشت سر گذاشتند‪ ،‬ان هم در شرایطی که کشور‬ ‫مهــای ظالمانــه و غیرانســانی دشــمنان‬ ‫بــا تحری ‬ ‫روب ـه رو بود‪ .‬توفیــق اداره و مدیریت خوب مهار‬ ‫کرونا در چنین شــرایطی بیشــتر به معجزه شــبیه‬ ‫اســت‪ .‬تولیت اســتان قدس رضــوی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــه لطــف خداوند متعال‪ ،‬جمهوری اســامی در‬ ‫قضیه مدیریت کرونا سربلند بیرون امد و خوش‬ ‫درخشــید و کارنامه موفق و قابــل قبولی را ارائه‬ ‫کــرد‪ ،‬لذا از همه کســانی کــه در این عرصه تالش‬ ‫کردند به ســهم خود تشــکر می کنم‪ .‬او در ادامه‬ ‫به نقــش حمایت‪‎‬های بی دریغ رهبــر انقالب در‬ ‫شــکل گیری وفــاق ملی و کســب توفیــق در مهار‬ ‫ویــروس کرونا در کشــور اشــاره و ابراز کــرد‪ :‬رهبر‬ ‫معظــم انقــاب با هوشــمندی تمام‪ ،‬بســیاری از‬ ‫موانع را از پیش پای مســئوالن و سیاست گذاران‬ ‫کشور برداشتند و با بیان و عمل خود مسئوالن را‬ ‫در مقابله با این ویروس منحوس کمک کردند که‬ ‫بایدقدردانانباشیم‪.‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مــروی بــا بیان اینکه رهبری تمام مســئوالن را به‬ ‫همــکاری با ســتاد کرونا ســفارش و خــود بیش از‬ ‫همه با این ســتاد همــکاری کردند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫رهبــری‪ ،‬مــردم و مســئوالن را مکلــف بــه اجرای‬ ‫سیاس ـت های ســتاد کرونا کردند و خــود پیش از‬ ‫همــه بــه این سیاس ـت ها عمل کردنــد‪ ،‬مجالس‬ ‫مذهبــی ایشــان در ایــام مــاه محــرم و فاطمیــه‬ ‫الگویی از برگزاری مراسم مذهبی همراه با رعایت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی بــود که نشــان داد‬ ‫یشــود ضمن رعایت کامل ضوابط بهداشــتی‪،‬‬ ‫م ‬ ‫مراسم مذهبی را نیز برگزار کرد؛ این امر برامده از‬ ‫ان نگاه فقهی کارامد و به روز است که برای فقه‬ ‫مابسیار ارزشمنداست‪.‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مروی با اشــاره به اقدامات اســتان قدس رضوی در‬ ‫مقابله با ویروس کرونا در جغرافیای حرم مطهر و‬ ‫سطح کشور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬انچه استان قدس رضوی‬ ‫در ایــن مــدت برای مقابلــه با کرونا انجــام داده بر‬ ‫اساس ایفای وظیفه شرعی‪ ،‬ملی و اجتماعی خود‬ ‫بوده اســت‪ .‬تولیت استان قدس رضوی در پایان از‬ ‫تالش های وزیر و مسئوالن وزارت بهداشت در دفاع‬ ‫از سالمت مردم تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تقاطعغیرهمسطحزندگی؛پروژه ایمهمدرراستایتوسعه‬ ‫زیرساخت هایشهرمشهد‬ ‫شهردار مشهد در یادداشتی نوشت‪ :‬تقاطع غیر‬ ‫همسطح زندگی یکی از پروژه های مهم در راستای‬ ‫توسعه زیرساخت های شهر است و از حیث توسعه‬ ‫متوازنشهرینیزحائزاهمیتاست‪.‬‬ ‫یکــی از پروژه هایــی کــه به عنــوان یک مطالبه‬ ‫قدیمی شــهروندان‪ ،‬اجرایی شــدن ان ضروری بود؛‬ ‫احداث تقاطع غیر همسطح در انتهای بولوار مصال‬ ‫وبزرگراهشهیدبابانظربود‪.‬اجراییشدناینتقاطع‬ ‫غیر همسطح عالوه بر کاهش بار ترافیکی منطقه‪،‬‬ ‫زمینه سازرونقبیشترمنطقهمصالنیزمی شود‪.‬‬ ‫هــدف دیگر مــا از اجرای این پــروژه این بود که‬ ‫بتوانیم شــهرک های پیرامونی را از بن بســت خارج‬ ‫کــرده و بولــوار حر را از یک حجم ترافیکی ســنگین‬ ‫که از شــهرک شهید رجایی و باهنر و مسیر سرخس‬ ‫یشــد‪ ،‬نجات دهیــم زیــرا این‬ ‫بــه مشــهد ایجــاد م ‬ ‫بولوار گنجایش این حجم از ترافیک را ندارد‪ .‬مسیر‬ ‫دیگریکهدراینتقاطعغیرهمسطحمی تواندنقش‬ ‫تسهیل کنندهرابرایشهروندانداشتهباشد‪،‬دسترسی‬ ‫جدید به بهشت رضا است و به امید خدا اتصال به‬ ‫بولوار محمداباد نیز یکی از مسیرهایی است که در‬ ‫فاز دوم پروژه به بهره برداری می رســد‪ .‬روز یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اردیبهشت ماه فاز اول این پروژه به بهره برداری‬ ‫رسیده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد‪ .‬در ضمن‬ ‫به انتخاب خود شهروندان و در گپ و گفت های‬ ‫صورت گرفته در صفحه اینســتاگرام اسم «زندگی»‬ ‫برای نام گذاری این تقاطع انتخاب شــده اســت که‬ ‫خوشــبختانه مورد موافقت شــورای اســامی شــهر‬ ‫مشــهد نیز قــرار گرفت‪ .‬محوریت منطقــه ای پروژه‬ ‫سبب شد شهروندان و اهالی منطقه در طول‪ 15‬ماه‬ ‫اماده سازی سختی ها و مشقت های زیادی را تحمل‬ ‫کنند که از صبوری ان ها بی نهایت ممنون هســتم‪.‬‬ ‫تقاطع غیر همسطح زندگی یکی از پروژه های مهم‬ ‫در راســتای توســعه زیرســاخت های شهر اســت و از‬ ‫حیث توسعه متوازن شهری نیز حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫همیــن موضوع که اجرای این تقاطع بتواند ســبب‬ ‫رونق بخشی در منطقه شود و شهرک های مجاور را‬ ‫از بن بستخارج کند‪،‬بهنظرماتفاقفوق العاده ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تقدیرازروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیاستانسمنان‬ ‫به مناسب ‪ ۲۷‬اردیبهشت روز ملی ارتباطات و‬ ‫روابــط عمومی معاون روابط عمومی‪ ،‬تشــریفات‬ ‫و امــور بین الملــل و رئیــس دبیرخانه هیئت رئیســه‬ ‫شورای هماهنگی روابط عمومی های استان سمنان‬ ‫به اتفاقجمعیازاعضایهیئت رئیسهشورایروابط‬ ‫عمومی های اســتان ســمنان با نویــد دانایی رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫استان سمنان‪ ،‬زهرا مهدیان مدیر روابط عمومی و‬ ‫اموربین المللدانشگاهوکارشناسانستادیمدیریت‬ ‫روابط عمومی دانشگاه دیدار و گفت وگو نمود‪ .‬در‬ ‫ایننشست کهجندقیمعاونبهداشتیویحیایی‬ ‫مدیــر اجرایــی حوزه ریاســت دانشــگاه نیــز حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬دانائی بابیان اینکه جایگاه روابط عمومی‬ ‫در ســازمان بســیار مهم و تاثیرگذار اســت به ویژه در‬ ‫حوزه سالمت‪ ،‬به طوری که برقراری ارتباط دوجانبه‬ ‫و موثر بین مدیران و کارکنان دانشگاه با مراجعین‬ ‫و خدمــت گیرنــدگان حوزه ســامت بــدون روابط‬ ‫عمومیپویاو کارامدامکان پذیرنیستتصریح کرد‪:‬‬ ‫توجهواهمیتقائلشدنبرایحوزهروابطعمومی‬ ‫از جانــب مدیــران و همچنین مطالعــه‪ ،‬پژوهش و‬ ‫بررسی محیط پیرامون و بروز بودن کارکنان روابط‬ ‫عمومی در ارتقاء موقعیت و جایگاه این حوزه تاثیر‬ ‫بسزاییدارد‪.‬‬ ‫او ضمــن قدردانــی از زحمــات مدیــر‪ ،‬کارکنان‬ ‫ستادی و مسئولین روابط عمومی های واحدهای‬ ‫تحت پوشــش دانشــگاه‪ ،‬در خصــوص اهمیت و‬ ‫نقــش روابــط عمومی بیان کــرد‪ :‬روابط عمومی‪،‬‬ ‫ایینــه تمــام نمــای ســازمان اســت و نقش مهمی‬ ‫در اطالع رســانی رویدادهای این دانشــگاه دارد و‬ ‫کارکنان این حوزه برای ایفای نقش خود در روابط‬ ‫عمومی باید ابزار مناســب بکار برده که بر اساس‬ ‫نیاز مراجعین و خدمت گیرندگان باشد و رضایت‬ ‫خاطر ان ها فراهم شود‪ .‬حجت اله یحیایی رئیس‬ ‫دبیرخانه هیئت رئیســه شــورای هماهنگی روابط‬ ‫عمومی های اســتان سمنان نیز نقش حوزه روابط‬ ‫عمومی را در امر اطالع رسانی در خصوص بیماری‬ ‫کرونا ویروس و همچنین بر ایجاد و برقراری ارامش‬ ‫در دوران همه گیری این ویروس را مهم دانســت‪.‬‬ ‫مهدیــان ضمــن قدردانی از رئیس دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی اســتان ســمنان به حوزه روابــط عمومی‬ ‫بیان داشت‪ :‬حوزه روابط عمومی از حمایت های‬ ‫همه جانبه و پشــتیبانی های خوب و دلگرم کننده‬ ‫ریاســت‪ ،‬معاونیــن و مدیران دانشــگاه برخــوردار‬ ‫بــوده و ایــن نگــرش مطلــوب مدیــران جامعــه‬ ‫دانشــگاهی ســرلوحه ای بــرای ســایر ســازمان ها و‬ ‫ادارات باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاریمراسمتودیعومعارفهرئیسادارهراهداریوحمل ونقلجاده ای گیالنغرب‬ ‫فلوریــا زردویی‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬جلســه تودیــع و‬ ‫معارفهسرپرستجدیدادارهراهداریوحمل ونقل‬ ‫جاده ای شهرستان گیالنغرب با حضور محمودیان‬ ‫فرماندار شهرستان گیالنغرب و حیدریان معاونت‬ ‫توســعه مدیریــت و منابع و دیگر اعضــا‪ ،‬در محل‬ ‫فرمانداریشهرستانمذکور برگزارشد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه طــی حکمــی از ســوی فریبرز‬ ‫کرمــی‪ ،‬مدیــرکل راهداری و حمل ونقــل جاده ای‬ ‫اســتان کرمانشــاه خاطریــان به عنوان سرپرســت‬ ‫اداره راهــداری و حمل ونقــل جاده ای گیالنغرب‬ ‫معرفــی و از زحمــات عبدالســتار فتاحی تقدیر و‬ ‫تشکر به عمل امد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تالشمنطقهازادانزلیبه منظورتکمیلپروژه هایعمرانیوتحققدرامدپایدار‬ ‫رشــت – رویداد امروز‪:‬جلسه شــورای اداری سازمان‬ ‫منطقه ازاد انزلی با ریاست حمیدرضا مومنی مشاور‬ ‫رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی کشــور و علی اوســط اکبری مقدم رئیس‬ ‫هیئت مدیــره و مدیرعامــل ایــن ســازمان در ســالن‬ ‫اجالسبرگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی در ایــن‬ ‫نشســت با اشــاره به موقعیت جغرافیایــی ویژه و‬ ‫مزیت های متمایز منطقه ای منطقه ازاد انزلی بیان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن منطقــه بــه لحاظ قــرار گرفتــن در نقطه‬ ‫استراتژیکاقتصادی‪،‬وجودزیرساخت هایتجاریو‬ ‫ترانزیتیمی تواندسهمباالییدر اقتصادملیداشته‬ ‫باشــد و این در حالی اســت که با تکمیل پروژه های‬ ‫زیرســاختی و بــا ایجــاد درامــد پایــدار برای ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد انزلی‪ ،‬افق های جدیدی برای فعالیت‬ ‫سرمایه گذاریدرحوزه هایمختلفترسیممی شود‪.‬‬ ‫فهــای درامــدی و‬ ‫او در ادامــه بــه تشــریح ردی ‬ ‫اعتباریسازمانمنطقهازادانزلیپرداختوافزود‪:‬در‬ ‫شاخص هایمختلفاقتصادیتالششدهتاعلیرغم‬ ‫همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی این سازمان در‬ ‫حوزه کسب درامد شاخص های خود را ارتقاء دهد و‬ ‫اینمنطقهبه کانونتوجهسرمایه گذارانتبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین شــمس الدین‬ ‫امام جمعه بندر انزلی نیز در این نشســت خواستار‬ ‫تالش دست اندرکاران حوزه اقتصادی به منظور رفع‬ ‫نیازهای اساســی کشور شــد و بیان کرد‪ :‬در شرایطی‬ ‫که کشور در تحریم های ناجوانمردانه به سر می برد‬ ‫بــا تکیه بر تــوان داخلی و رفــع موانع همه موظف‬ ‫به تالش هســتیم تا از خســران در حوزه اقتصادی و‬ ‫معیشتیجلوگیریکنیم‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت اصغــر امانــی رئیــس‬ ‫سرمایه گذاران و انجمن کارافرینان منطقه ازاد انزلی‬ ‫با تقدیر از عملکرد بخش های مختلف این سازمان‬ ‫در زمینه ارائه خدمات به ســرمایه گذاران بیان کرد‪:‬‬ ‫منطقه ازاد انزلی می تواند به عنوان هاب دادوستد‬ ‫کاال در حــوزه اوراســیا موفــق باشــد و ظرفیت هــای‬ ‫اینمنطقهمنجربهاستقبالچشمگیرسرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی شده و نیاز است بستر الزم جهت‬ ‫ایجادپروژه هایصنعتیوزیرساخت هایتجاریدر‬ ‫اینمنطقهافزایشیابد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت اعضای هیئت مدیــره و‬ ‫معاونان این سازمان گزارشی از اقدامات انجام شده‬ ‫به منظور توسعه فعالیت های منطقه ازاد انزلی در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬و برنامه هــای ســال ‪ ۱۴۰۰‬و شــیوه های‬ ‫کسب درامد و ارائه خدمات نوین را تشریح کردند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫طلب ‪ ۱۹۰‬میلیارد تومانی‬ ‫شهرداری سمنان از‬ ‫دستگاه های دولتی‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان‬ ‫گفت‪ :‬طلب شهرداری از عوارض دستگاه های دولتی‬ ‫به ‪ ۱۹۰‬میلیارد تومان می رسد که ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫ان در سامانه دولت به ثبت رسیده است و درواقع‬ ‫جــزو بدهی های دولت به مدیریت شــهری ســمنان‬ ‫محسوب می شــود‪ .‬علیرضا شربت دار اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫افزایش فعالیت شــهرداری ســمنان با رویکرد محله‬ ‫محــوری‪ ،‬بــرای پشــتیبانی و تامین مالــی پروژه های‬ ‫عمرانی و دیگر فعالیت های شهرداری تمهیدات الزم‬ ‫پیش بینی شده و در حال انجام است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫مفاد ماده ‪ ۲‬قانون نوسازی و عمران شهری مصوب‬ ‫ســال ‪ ۱۳۴۷‬کــه شــهروندان را موظــف به پرداخت‬ ‫عــوارض می کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬پرداخــت به موقع عوارض‬ ‫ســاالنه از ســوی شــهروندان می توانــد شــهرداری را‬ ‫در اجــرای بهتــر طرح های عمرانی و خدماتی کمک‬ ‫کند؛ در حال حاضر شهروندان سمنانی مشارکت ‪۱۵‬‬ ‫درصــدی در پرداخــت عوارض نوســازی و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫در پرداخــت عــوارض خــودرو دارنــد کــه مطلــوب‬ ‫نیست‪ .‬معاون توســعه مدیریت و منابع شهرداری‬ ‫ســمنان خاطرنشان کرد‪ :‬طلب شــهرداری از عوارض‬ ‫دســتگاه های دولتــی به ‪ ۱۹۰‬میلیارد تومان می رســد‬ ‫که ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان ان در ســامانه دولت به ثبت‬ ‫رســیده اســت و درواقــع جزء بدهی هــای دولت به‬ ‫مدیریت شهری سمنان محسوب می شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫پرداخت به موقع عوارض نوسازی شهروندان عالوه‬ ‫بــر اینکــه توان مالــی شــهرداری را افزایــش می دهد‬ ‫به عمران و ابادانی و شــکوفایی بیشــتر شــهر کمک‬ ‫خواهــد کرد‪ .‬شــربت دار تصریح کــرد‪ :‬تحقق درامد‬ ‫پایدار در برخی مواقع شهرداری سمنان را با مشکل‬ ‫مواجه می کند به خصوص درزمانی که شیوع ویروس‬ ‫کرونــا منابــع درامــدی شــهرداری را تحت تاثیــر قرار‬ ‫داده اســت زیــرا عــاوه بــر کاهــش درامــد‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه هــای دیگر خدمات شــهری مانند ضدعفونی‬ ‫معابــر‪ ،‬تهیــه ملزومــات بهداشــتی خــاص مقابله با‬ ‫کرونا افزایش پیداکرده است‪ .‬او گفت‪ :‬از اقدامات‬ ‫موثر شهرداری سمنان برای کاهش هزینه ها و ارتقای‬ ‫بهــره وری‪ ،‬برون ســپاری برخــی خدمــات و واگذاری‬ ‫وظایــف و کوچک ســازی شــهرداری بــود کــه در این‬ ‫راســتا با واگذاری بخشــی از فعالیت های شــهرداری‬ ‫به بخش خصوصی و همکاری با بخش خصوصی‪،‬‬ ‫درامدزایی و کاهش هزینه های شــهرداری را در پی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تکمیل بخشی از راه اصلی‬ ‫سعادت شهر ‪ -‬سروستان‬ ‫قســمتی از راه اصلی ســعادت شهر ‪ -‬ارسنجان ‪-‬‬ ‫خرامه ‪ -‬سروســتان – بــاب انار به طول ‪ 13‬کیلومتر‬ ‫که محور ارســنجان ‪ -‬خبریز معروف اســت به اتمام‬ ‫رســیده اســت ولــی جهــت بهره بــرداری نیــاز بــه ‪4‬‬ ‫دوربرگردان دارد که به دلیل مشکالت مالی احداث‬ ‫نشده است‪ .‬معاون ساخت و توسعه راه های راه و‬ ‫شهرســازی فارس افزود‪ :‬جهت بهره برداری از محور‬ ‫ارســنجان ‪ -‬خبریز نیاز به احــداث ‪ 4‬دوربرگردان به‬ ‫طــول ‪ 4‬کیلومتــر و حدود ‪ 7‬کیلومتر بلوک بتنی دارد‬ ‫که با توجه به مطالبات ‪ 250‬میلیارد ریالی پیمانکار‬ ‫لشــده‬ ‫از ایــن پــروژه ادامــه عملیــات اجرایی تعطی ‬ ‫اســت‪ .‬ســید مصطفــی تقوی خاطرنشــان ســاخت‪:‬‬ ‫نســازی و‬ ‫عــاوه بــر مطالبــات پیمانــکار بــرای ایم ‬ ‫احــداث دوربرگردان هــای ایــن محــور نیــاز بــه ‪150‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت‪ .‬معــاون ســاخت و توســعه‬ ‫راه هــای راه و شهرســازی فــارس متذکر شــد در ســال‬ ‫گذشــته پیگیری های زیادی جهت تامین اعتبار این‬ ‫پروژه انجام و قول هایی نیز داده شــد که متاسفانه‬ ‫تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده اســت‪ .‬تقوی گفت‪ :‬در‬ ‫جلســه شورای ترافیک اســتان که ماه گذشته برگزار‬ ‫شد این محور موردبررسی قرار گرفت و مصوب شد‬ ‫بهره برداری از محور فوق بدون احداث دوربرگردان‬ ‫و بلوک بتنی انجام نشود‪ .‬تقوی اضافه کرد‪ :‬امسال‬ ‫جهــت تامیــن اعتبــار موردنیاز پیگیری هایی شــامل‬ ‫تخصیص ‪ 100‬درصد اعتبار سال ‪ 1400‬در نوبت اول و‬ ‫استفاده از وام ماده ‪ 56‬قانون الحاق در حال انجام‬ ‫است‪ .‬او اظهار امیدواری کرد که به زودی پیگیری ها‬ ‫به نتیجه برســد و مشــکل اعتباری پروژه حل وفصل‬ ‫گــردد و عملیــات اجرایــی این محور مهــم و حیاتی‬ ‫استان به اتمام برسد‪.‬‬ ‫هشدار حریق‬ ‫در جنگل های گلستان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به هشدار هواشناسی مبنی برافزایش‬ ‫دمــا و وزش باد گــرم و احتمال حریق در جنگل ها‪،‬‬ ‫نیروهای منابع طبیعی گلستان در اماده باش هستند‪.‬‬ ‫عبدالرحیم لطفی اظهار کرد‪ :‬با توجه به هشدار‬ ‫هواشناســی اســتان مبنــی برافزایش دمــا و وزش باد‬ ‫گرم و احتمال حریق در مراتع و جنگل ها‪ ،‬نیروهای‬ ‫حفاظت منابع طبیعی استان با تجهیزات و امکانات‬ ‫الزم اماده باش هستند‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫افزود‪ :‬تمامی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری استان با تجهیزات و امکانات الزم برای‬ ‫اطفاء حریق های احتمالی اماده باش هستند‪ .‬او بیان‬ ‫کــرد‪ :‬عــاوه بر اماده بــاش نیروهای یــگان حفاظت‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬تمام نیروهای اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری گلستان هم گروه بندی شده تا در مواقع‬ ‫نیاز و بحران حریق وارد عمل شوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1072‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1072‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پرداخت خسارات ثالث اتومبیل به صورت‬ ‫الکترونیکیوانالین‬ ‫علی زارعی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫هرمزگانسرزمینصنایع‪،‬معادنوبنگاه هایاقتصادی‪،‬‬ ‫بنــادر‪ ،‬گمــرکات‪ ،‬پاالیشــگاه ها‪ ،‬مناطــق ازاد و تجــاری و‬ ‫صنعتی‪،‬فوالدوالومینیوم‪،‬کشتی سازیو‪...‬استوبالطبع‬ ‫بایستی ساکنانش از مواهبشان بهره مند شوند که استان‬ ‫متاسفانههمچناندرمحرومیتایستادهاستامامتاسفانه‬ ‫مسئولینتالشمی کنندامارباالیبیکاریوفقرومحرومیت‬ ‫استانرادرحوزه هایمختلفانکارو کتمان کنند‪.‬‬ ‫در بندرعباس به عنوان مرکز استان که بخش زیادی از‬ ‫اینشهررابافت هایفرسودهوحاشیه ایومحرومتشکیل‬ ‫دادهاست؛بهدلیلفقرومحرومیتوبیتوجهیمسئوالن‬ ‫بهشرایطموجوددر اینمحالت‪،‬مراکزخیریهونیکوکاری‬ ‫وجهادیفعالیتشانرادر اینمناطقاغاز کردند کهبرخی‬ ‫خدماتارزنده ایراداشتهودارند‪.‬ان هابهیاریمحرومان‬ ‫یشــتابند‪ .‬زمانی که با فعــاالن در برخی از‬ ‫و نیازمنــدان م ‬ ‫مراکز نیکوکاری مانند مرکز نیکوکاری امام حســن مجتبی‬ ‫(ع)‪ ،‬مســجد حمــزه (ع) محلــه نخل پیرمــرد بندرعباس‬ ‫گفتگومی کنم‪،‬می بینمفعالیتچندساله شانمنجربهاین‬ ‫شده که عالوه بر خدمت رسانی به محرومان؛ از بسیاری از‬ ‫اسیب های اجتماعی‪ ،‬علل وقوع ان‪ ،‬راه های پیشگیری و‬ ‫درماناسیب هاو‪...‬اطالعیابند کهاگردستگاه هایاجرایی‬ ‫از این ظرفیت مراکز نیکوکاری استفاده می کردند‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر در حوزه مهار اسیب های اجتماعی در استان مردود‬ ‫نمی شدند‪ .‬این مراکز با خانواده های مختلف در محالت‬ ‫متفاوت ارتباط دارند و خالصانه با بضاعت اندکشان و با‬ ‫مشارکتخیرینبهیاری شانمی شتابند؛اماگاهیجهادگران‬ ‫فعــال در مرکز نیکوکاری مســجد حمــزه (ع) محله نخل‬ ‫پیرمردبندرعباسشب هاهمازغصهنمی توانندبخوابند‪.‬‬ ‫ان ها برخالف بســیاری از مدیران و مســئوالن نمی توانند‬ ‫یشــنوند خانواده ای فقیر‬ ‫بخوابند؛ وقتی که می بینند و م ‬ ‫یــا یتیــم‪ ،‬غذایی برای خــوردن ندارند‪ ،‬دختــری به خاطر‬ ‫نداشــتن و عــدم توجه و رســیدگی به نیازهای اولی هشــان‬ ‫خودکشیمی کند‪ ،‬کودکانونوجوانانی کهدرازایپرداخت‬ ‫اندک پولی‪ ،‬مواد مخدر و مشروب و‪ ...‬را در محله جابجا‬ ‫می کننــد‪ ،‬دختــران نوجوانی که در کنــار مادرشــان ان قدر‬ ‫دوخــت و دوز می کننــد تــا کرایه خان هشــان را بدهنــد که‬ ‫چشمانشانبسیارضعیفوکم بینامی شود‪،‬‬ ‫در مرکزنیکوکارینخلپیرمردبندرعباس‪،‬جهادگرانی‬ ‫هســتند کــه مخلصانــه و بــدون مســئولیت و مدیریت و‬ ‫حقوقی‪،‬فقطوفقطبرایرضایخدابرایرفعمشکالت‬ ‫نیازمنــدان تــاش می کنند کــه اگــر درصــدی از تالش های‬ ‫این ها را مدیران داشتند‪ ،‬بخش زیادی از مشکالت در این‬ ‫مناطق برطرف شده بود‪ .‬ان ها می گویند اگر خیرین و یا‬ ‫دستگاه هایاجرایی‪،‬صنایعو‪...‬وانتیرادر اختیارمانقرار‬ ‫دادهبودند‪،‬‬ ‫می توانستیمهمبراییکخانوادهاشتغال زاییکنیمو‬ ‫همدرانتقالوسایلبهخانه هایمحرومانوتعمیرگاه های‬ ‫لوازم خانگی و‪ ...‬متحمل هزینه نمی شدیم و ان هزینه را‬ ‫برای رفع مشکالت خانواده ها استفاده می کردیم‪ .‬امسال‬ ‫ایــن مرکز با همکاری هیئت شــهدای گمنــام بندرعباس و‬ ‫جمعیت مهدیه اســتان هم زمان با نیمه شعبان ‪ 14‬کولر‬ ‫را بــا مشــارکت خیرین خریداری و بــه خانواده های بدون‬ ‫کولــر اهدا کردند‪ .‬این مرکز بیــش از هزار خانواده را تحت‬ ‫پوشش دارند که‪ 350‬خانواده ازجمله‪ 110‬خانواده ایتام از‬ ‫مددجویانکمیتهامدادهستند‪.‬نیازاستخیرین‪،‬دولتی ها‬ ‫و بخصــوص صنایــع یاریگر این مراکز باشــند تــا به انجام‬ ‫یشــان در این محالت حاشیه ای‬ ‫مســئولیت های اجتماع ‬ ‫و فقیرنشــین عمل کنند و فقط گرانی مسکن‪ ،‬ترافیک‪،‬‬ ‫الودگی و‪ ...‬سهم این صنایع برای هرمزگانی ها و هرمزگان‬ ‫نشیناننباشد‪.‬مرکزنیکوکاریغدیرگلشهربندرعباسهمکه‬ ‫درسومینسالاجرایپویش هایتامینکولربراینیازمندان‬ ‫قرار دارد و امسال هم در پویش نذر امام حاضر (عج) هم‬ ‫تاکنــون‪ 26‬کولــر و‪ 5‬یخچــال را با مشــارکت خیرین اهدا‬ ‫کرده اند و درصورتی که مشــارکت مردم‪ ،‬صنایــع و ادارات‬ ‫و خیرین وجود داشــته باشــد‪ ،‬به طور حتــم خانواده های‬ ‫بیشــتری می توانند از گرما نجات یابند‪ .‬نیاز است صنایع‬ ‫اســتان از چنین مراکز نیکوکاری که کارنامه درخشــانی در‬ ‫خدمت رســانی به محرومان و نیازمندان دارند‪ ،‬حمایت‬ ‫کننــد تــا ا نهــا بتواننــد در جهت کمک بــه نیازمنــدان در‬ ‫حوز ههــای مختلف موفق تر عمل کنند و مشــکالت این‬ ‫خانواده ها برطرف شود‪ 20.‬بانو در محله ایت اهلل غفاری‬ ‫نیز از دو دهه قبل در هزینه های زندگی شان صرفه جویی‬ ‫می کنند تا بتوانند به چند نفر دیگر کمک کنند و در این دو‬ ‫دهــه کارهای بزرگی را هم به صورت جهادی و مخلصانه‬ ‫و گمنام کرده اند که اگر حمایت شــوند‪ ،‬می توانند میزان‬ ‫خدمات رســانی بــه خانواد ههــای بــدون کولــر‪ ،‬یخچال‪،‬‬ ‫غذای کافی و مناسب‪ ،‬بیمار‪ ،‬اسیب دیده اجتماعی‪ ،‬زنان‬ ‫سرپرستخانوارو‪...‬افزایشیابد‪.‬ان هاچندینسالاست‬ ‫که سه شنبه های مهدوی دارند و هر هفته به چند خانواده‬ ‫کمک هایی می کنند و خیرین هم می توانند به اندازه توان‬ ‫در اینطرحمشارکت کنند‪.‬نیاز استمدیراندستگاه های‬ ‫اجرایی و صنایع و‪ ...‬بازدیدهای میدانی را از این محالت‬ ‫داشتهباشندوباخانواده هایمحرومصحبتوگفتگوکنند‬ ‫و برای رفع مشکالتشان به دنبال راهکار باشند‪ .‬وضعیت‬ ‫فاضــاب روان و کوچ ههــای باریک و تاریک و پر از معتاد‬ ‫و اراذل و از ان طرف کمبود امکانات فرهنگی‪ ،‬اموزشی و‬ ‫تفریحــی و‪ ...‬در ایــن محــات موردتوجه قــرار نگرفته و‬ ‫افزایش چشمگیر اسیب های اجتماعی را به همراه داشته‬ ‫است و با این وضعیت‪ ،‬افرادی مخلصانه در این مناطق‬ ‫فعالیــت می کننــد و جــای خالــی دســتگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫صنایع و بنگاه های اقتصادی و‪ ...‬در محالت حاشیه ای و‬ ‫بافت هایفرسودهمشهوداست‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫سرپرست بیمه ایران استان هرمزگان خبر داد‬ ‫جای خالی حمایت صنایع‬ ‫از مراکز نیکوکاری‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویدا د رهمزگان‬ ‫پرداختخساراتانالینبرایاولینبار در استان‬ ‫ب هصــورت پایلــوت و بــا اولویت در شهرســتان های‬ ‫پارســیان‪ ،‬جاســک و بشــاگرد و ‪ ...‬که شعب بیمه‬ ‫ایران وجود ندارد‪ ،‬به زودی اجرا می شود‬ ‫سرپرست شرکت بیمه ایران استان هرمزگان از‬ ‫امکان پرداخت خســارات ثالث اتومبیل به صورت‬ ‫الکترونیکی و انالین تا سقف سه میلیون تومان در‬ ‫شهرستان های پارسیان‪ ،‬جاسک و بشاگرد و ‪ ...‬که‬ ‫شعب بیمه ایران ندارند در اینده نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز؛ سید محمد حسینی در‬ ‫با بیان این مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پرداخت خســارات‬ ‫انالین برای اولین بار در استان به صورت پایلوت و با‬ ‫اولویتدرشهرستان هایپارسیان‪،‬جاسکوبشاگرد‬ ‫و ‪ ...‬که شعب بیمه ایران وجود ندارد به زودی اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ظرف ‪ 24‬ساعت یا کمتر خسارات پرداخت‬ ‫می شود‬ ‫او در ادامه به جزییات بیشتر این طرح پرداخت‬ ‫و افــزود‪ :‬پرداخــت خســارات بــه این شــیوه بدون‬ ‫کروکی و عدم مراجعه مقصر و زیان دیده به شعب‬ ‫بیمه‪ ،‬صرفا با ارســال و بارگذاری مدارک و عکس از‬ ‫صحنه و محل تصادف در سایت بیمه‪ ،‬ایران من یا‬ ‫اپلیکشینبیمهایرانانجاممی شود‪.‬‬ ‫سرپرست بیمه ایران استان هرمزگان در همین‬ ‫رابطهادامهداد‪:‬بعدازاینکهعکسومدارکازصحنه‬ ‫و محل تصادف توسط مقصر و زیان دیده ارسال و‬ ‫بارگذاری شــد کارشناسان بیمه به صورت سیستمی‬ ‫و انالین موضوع را بررســی و خســارات زیان دیده را‬ ‫ظرف ‪ 24‬ساعت یا کمتر به شماره حساب اعالمی‬ ‫زیان دیده که در سایت بارگذاری شده واریز می کنند‪.‬‬ ‫حسینی پرداخت خسارات در این طرح را فعال‬ ‫اثرگذار است‪.‬نمایندگانخطمقدمتولیدحقبیمه‬ ‫هستندسرپرستشرکتبیمهایراناستانهرمزگانبا‬ ‫بیان اینکه بیمه ایران به عنوان یک حامی در هنگام‬ ‫بروز حوادث در کنار مردم اســت تا از االم روحی و‬ ‫مالی وارده به مردم در زمان وقوع و پس از حوادث‬ ‫کاسته شود‪ .‬حسینی ابراز داشت‪ :‬بیمه باید به یکی‬ ‫از نیازهــای اصلــی و روزمره زندگی مردم به معنای‬ ‫واقعــی کلمــه تبدیل شــود تــا در شــرایط دشــوار و‬ ‫حساسبیمه گربتواندبه خوبینقشخودراایفا کند‬ ‫ونبایدبیمهرابهچشمیک کاالیلوکسنگریست‪.‬‬ ‫فعالیت و برنامه اصلی بیمه به تولید و خلق‬ ‫حق بیمه وابسته است‬ ‫تا ســقف ســه میلیون تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫اینده نزدیک و بنا به بازخورد این روش در استان به‬ ‫پنجمیلیونتومانهمافزایشخواهدیافت‪.‬‬ ‫هرمزگان سومین استان اجرا کننده طرح‬ ‫است‬ ‫او تکریم بیشــتر مشــتریان‪ ،‬جلوگیــری از اتالف‬ ‫وقــت‪ ،‬پرداخــت شــدن انالیــن خســارات‪ ،‬عــدم‬ ‫حضور مقصر و زیان دیده در محل شــعب‪ ،‬اعتماد‬ ‫بیشتر عموم مردم به بیمه ایران‪ ،‬دسترسی اسان به‬ ‫خدمــات و ‪ ...‬را مهم تریــن مزایــای ایــن طرح نام‬ ‫برد‪ .‬سرپرســت شرکت بیمه ایران استان هرمزگان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬این طرح پیش تر در اســتان های‬ ‫تهران و خوزستان اجرایی شده است و نتایج خوبی‬ ‫را در برداشــته و با پیگیری اخذ مجوز که از ســوی‬ ‫اینمدیریتانجام شده‪،‬هرمزگانبه عنوانسومین‬ ‫استان در کشور است که این طرح را به مرحله اجرا‬ ‫درمی اورد‪.‬حسینی با اشاره به اینکه در روش قبلی‬ ‫پرداخت خســارات (بدون کروکی) حضور مقصر و‬ ‫زیان دیده به شعب بیمه الزامی بود‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫وجــه متمایــز این طرح عدم نیاز به حضور مقصر و‬ ‫زیان دیــده و پرداخــت خســارات ب هصــورت انالین‬ ‫اســت که دسترســی مــردم به خدمات بیمــه ایران‬ ‫تسهیلشدهاست‪.‬اوتصریح کرد‪:‬شرکتبیمهایران‬ ‫حــدود یک قرن ســابقه بیم هگــری دارد و به عنوان‬ ‫اولین‪ ،‬بزرگ ترین و تنها بیمه دولتی در کشور است‬ ‫و یک برند محبوب در بین اقشار جامعه است که‬ ‫با تمام توان مشغول فعالیت در این عرصه مهم و‬ ‫او در بخــش دیگــری از ســخنان خود به تعیین‬ ‫شعار ارزشمند سال از سوی رهبری به عنوان تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی هاومانعزادییهااشاره کردو گفت‪:‬بیمه‬ ‫ایران هم از این شعار مستثنا نیست‪ ،‬زیرا فعالیت و‬ ‫برنامهاصلیبیمهبهتولیدوخلقحقبیمهوابسته‬ ‫است‪ .‬سرپرست شرکت بیمه ایران استان هرمزگان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برای تحقق تولید حق بیمه شاید نیاز‬ ‫به یک سری برنامه ریزی و پشتیبانی ها باشد که این‬ ‫مهم در دستور کار قرارگرفته و به جد دنبال نهادینه‬ ‫کــردن ان جهــت رســیدن به نیل اهــداف موردنظر‬ ‫هستیم‪ .‬او نمایندگان بیمه ایران را خط مقدم تولید‬ ‫حق بیمه دانســت و گفت‪ :‬در این زمینه مدیریت‬ ‫بیمــه اســتان نگاه ویــژه ای بــه نمایندگان خــود در‬ ‫بحث نیازهای زیرساختی خواهد داشت و با بهینه‬ ‫کــردن ارائه خدمات پیشــرفته و طراحی بیمه های‬ ‫نویــن تالش می کند تا این مهم به صورت عینی در‬ ‫استان محقق شود و مردم عزیز استان‪ ،‬بیمه گذاران‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاران و صنوف مختلف از خدمات نوین‬ ‫بیمهایرانحداکثربهرهراداشتهباشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان‪:‬‬ ‫ایثارگران در معامله با خدا و پاسداری از ارزش ها‬ ‫لحظه ای دریغ نکردند‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و امور ایثارگران اســتان هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫شــهدا‪ ،‬جانبــازان و ازادگان در معاملــه بــا خــدا و پاســداری از‬ ‫اعتقادات و ارزش های دینی لحظه ای دریغ نکردند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬عطا ناوکی در سفر به بخش جغین‬ ‫از توابع شهرستان رودان‪ ،‬به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر‬ ‫بــا خانواده هــای شــهیدان «علی ســرحدی»‪« ،‬حســن راســتین»‪،‬‬ ‫«حســین صبوریــان»‪« ،‬غــام ترکــی زاده» و «عبــداهلل ســیادی‬ ‫جغین» و جانبازان «جهانگیر ساالری» و «خوبیار خورشیدی» از‬ ‫صبــر و اســتقامت این عزیزان تجلیل کــرد و گفت‪ :‬حفظ روحیه‬ ‫از خودگذشــتگی و جهادی ســبب توسعه‪ ،‬رشد و تعالی جامعه‬ ‫یشــود‪ ،‬امیدواریم با مجاهدت و بصیــرت بتوانیم این روحیه‬ ‫م ‬ ‫را در بین همه مردم‪ ،‬به ویژه نسل جوان ترویج دهیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان هرمــزگان با تاکیــد بر لزوم‬ ‫رعایــت مــوارد بهداشــتی در هنــگام دیــدار بــا جامعــه هــدف‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هدف از اجرای طرح سپاس و دیدارهای حضوری‪ ،‬جویا‬ ‫شــدن احوال ایثارگرانی اســت که نمی تواننــد به راحتی به بنیاد‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫او والدیــن شــهدا و ایثارگــران را الگویی معنوی و انســان های‬ ‫بی ادعــا دانســت و عنــوان کــرد‪ :‬ایــن عزیــزان ســبب عــزت نظام‬ ‫یتــوان از وجــود پر‬ ‫اســامی و مــدال افتخــار ملــت هســتند کــه م ‬ ‫خیروبرکت انان بهره مند شد‪.‬‬ ‫ناوکــی بــا اشــاره بــه انتشــار و انتقــال صحیح فرهنــگ ایثار و‬ ‫شهادت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شهدا‪ ،‬جانبازان و ازادگان در معامله با خدا‬ ‫و پاسداری از اعتقادات و ارزش های دینی لحظه ای دریغ نکردند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در این دیدارهــا امین تاجیک رئیس حراســت بنیاد‬ ‫شــهید و امور ایثارگران اســتان هرمزگان و عبدالرضا ساالری رئیس‬ ‫بنیاد شهرستان رودان نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بندر شهید رجایی متبرک به پیکر دو شهید گمنام می شود‬ ‫فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی‬ ‫گفــت‪ :‬هم زمــان بــا هفتــه مقاومــت و پیــروزی‬ ‫(سه شنبه ‪ 4‬خردادماه) بندر شهید رجایی میزبان‬ ‫پیکــر مطهــر دو شــهید گمنــام خواهــد بــود‪ .‬به‬ ‫گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬محمــود صابری با اشــاره‬ ‫یشــده به منظــور اطالع‬ ‫بــه برنام ههــای پیش بین ‬ ‫مردم شــریف اســتان و بهره گیری هرچه بیشتر از‬ ‫برکات وجود مطهر شهدای گمنام اظهار داشت‪:‬‬ ‫هم زمــان بــا ســالروز فتــح خرمشــهر (‪ 3‬خــرداد)‬ ‫مراســم وداع بــا پیکــر ایــن دو شــهید واالمقــام‬ ‫ســاعت ‪ 20‬در بارگاه متبرک امام زاده ســید مظفر‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬او ادامه داد مراسم استقبال‪،‬‬ ‫تشییع و خاک سپاری شهدا نیز صبح روز سه شنبه‬ ‫‪ 4‬خردادماه ســاعت ‪ 9‬صبح از مقابل ســاختمان‬ ‫مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی اغاز و این دو‬ ‫شــهید جاوید اثر با حضور پرشــور خانواده معزز‬ ‫شهدا‪ ،‬شخصیت های مذهبی‪ ،‬فرهنگی و جامعه‬ ‫دریایــی و بندری‪ ،‬در یادمان شــهدای گمنام این‬ ‫بنــدر ارام خواهنــد گرفت‪ .‬معــاون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫توســعه مدیریــت و منابــع اداره کل بنــادر و‬ ‫دریانــوردی هرمــزگان گفــت‪ :‬در راســتای ترویــج‬ ‫فرهنگ ایثار و شهادت و متبرک شدن بنادر کشور‬ ‫از وجود مطهر شهدای گمنام و در پی هماهنگی‬ ‫به عمل امده با بنیاد حفظ اثار و نشــر ارزش های‬ ‫دفاع مقدس بندر شهید رجایی به عنوان نخستین‬ ‫بندر کشور متبرک به وجود مطهر شهدای گمنام‬ ‫شده است‪ .‬صابری بابیان اینکه ملت بزرگ ایران‬ ‫اســامی همواره خود را وامدار شــهدا دانســته و‬ ‫گمــردان‬ ‫روزهــای عافیتشــان را مدیــون ایــن بزر ‬ ‫عرصــه ایثــار و نبــرد می داننــد خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫امروز جهان شاهد حاکمیت این روحیه الهی در‬ ‫پیوستن فرزندان انقالب به جبهه های مقاومت‬ ‫و قامت اراستن به لباس مقدس مدافعین حریم‬ ‫اهلل (ع) بوده و چه توفیقی بیشــتر و چه پاداشی‬ ‫نیکوتــر از تســری فرهنــگ شــهادت و تــداوم این‬ ‫افتخار برای ملت های اســامی می تواند باشــد‪.‬‬ ‫فرماندهی پایگاه مقاومت بســیج شهید رجایی‬ ‫از عموم مردم شهیدپرور استان هرمزگان به ویژه‬ ‫جامعه بزرگ دریایی و بندری جهت شــرکت در‬ ‫این مراسم معنوی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسمجمعنمایندگانهرمزگان‪:‬‬ ‫شرکت در انتخابات پادزهر مشکالت است‬ ‫احمــد مــرادی‪ ،‬نائــب رئیس کمیســیون انرژی‬ ‫مجلــس در برنامــه «تــا انتخابات همراه بــا حوزه‬ ‫علمیه استان هرمزگان» گفت‪ :‬شرکت در انتخابات‬ ‫با حضور گسترده مردم و انتخاب یک رئیس جمهور‬ ‫کارامد و پاک دســت‪ ،‬پادزهر مشــکالت اقتصادی‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬احمــد مــرادی‬ ‫در برنامــه «تــا انتخابــات بــا حــوزه علمیه اســتان‬ ‫هرمــزگان» بــا اشــاره بــه اهمیت جایگاه ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬گفــت‪ :‬طبق قانون اساســی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران رئیس جمهور بعد از رهبری‪ ،‬دومین‬ ‫مقــام عالــی کشــور اســت و با رای مســتقیم مردم‬ ‫یشــود‪ .‬نائــب رئیس کمیســیون انرژی‬ ‫انتخــاب م ‬ ‫مجلــس افــزود‪ :‬همــواره مــا شــاهد حضــور افــراد‬ ‫مختلف از تمامی اقشار برای ثبت نام در انتخابات‬ ‫هستیم و به خصوص در انتخاب ریاست جمهوری‬ ‫غبــر دو هزار نفر نام نویســی کردند که‬ ‫گذشــته بال ‬ ‫کار تائیــد صالحیت ها را دچار اختــال می کرد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مسئله بعدی نبود قانون جامع‬ ‫انتخــاب اســت‪ .‬طــی هماهنگی هایی با شــورای‬ ‫نگهبان‪ ،‬مجلس پس از سال ها توانست بندهایی‬ ‫را مطرح و تصویب کند که تفســیر مدیر و مدبر و‬ ‫دیگر مواردی که مورد مناقشه همگان بود برطرف‬ ‫شود و دیگر شاهد ثبت نام های گسترده با حجم‬ ‫بــاال و کیفیــت پاییــن نباشــیم‪ .‬جایــگاه ریاســت‬ ‫جمهــوری جایــگاه بســیار باالیــی اســت و بایــد‬ ‫یشــود توانایی های‬ ‫فــردی که تائیــد صالحیت م ‬ ‫الزم بــرای اداره کشــور را داشــته و از تجربــه کافی‬ ‫نیــز برخــوردار باشــد‪ ،‬به همیــن دلیــل مجلس با‬ ‫همکاری شــورای نگهبان در ســال گذشــته اقدام‬ ‫بــه تصویــب این قانــون کرد‪ .‬مرادی با اشــاره به‬ ‫راهبــرد رئیس جمهــور اینــده در زمینــه اقتصادی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم با انتخــاب یک رئیس جمهــور پاک‬ ‫دست می توانند مشکالت کنونی را خاتمه دهند؛‬ ‫حضور مردم پادزهر مشــکالت اقتصادی اســت‪.‬‬ ‫نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬خواهشــی کــه از رئیس جمهــور اینــده دارم‬ ‫ایــن اســت که بدون توجه بــه جناح بندی ها کار‬ ‫خــود را انجــام دهــد و از تمامی مدیــران الیق و‬ ‫کاردان پاک دست استفاده کند؛ انقالب اسالمی‬ ‫هزینه های بسیاری داده تا یک مدیر‪ ،‬مدیر شده‬ ‫اســت و درســت نیســت تنها به جهــت اینکه در‬ ‫جناح خاصی است مورداستفاده قرار نگیرد؛ باید‬ ‫تمام مدیرانی که دلســوز انقالب اسالمی هستند‬ ‫مورداستفادهقرار گیرند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برخوردبافعالیتغیرقانونیدستگاه های‬ ‫استخراجرمز ارز‬ ‫اســتاندار هرمــزگان گفــت‪:‬‬ ‫استفاده شود تا صرفه جویی در‬ ‫تولیــد هیچ کــدام از واحدهــا‬ ‫مصرف برق هــم صورت گیرد‪.‬‬ ‫نبایــد بــه دلیــل بــرق کاهــش‬ ‫او گفت‪ :‬مردم استان هرمزگان‪،‬‬ ‫یابــد و بــا پشــتیبانی الزم‪ ،‬برق‬ ‫همان طور که در فصل زمستان‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی به‬ ‫همکاری داشتند‪ ،‬با توجه به در‬ ‫فریدون همتی‬ ‫میزان موردنیاز تامین می شــود‪.‬‬ ‫پیشبودنفصلتابستانواوج‬ ‫فریــدون همتــی در نشســت‬ ‫مصرف بــرق‪ ،‬همــکاری الزم را‬ ‫کارگروهتسهیلورفعموانعتولیداستانهرمزگان برایصرفه جوییداشتهباشند‪.‬استاندارهرمزگان‬ ‫بااشارهبهسیاست هایعملیاتیاستاندر راستای خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه باید فرهنگ سازی‬ ‫یومانع زدای ‬ ‫پشتیبان ‬ ‫یازتولید‪،‬عنوانکرد‪:‬باتوجه مناسب به ویژه توسط صداوسیما و رسانه ها نیز‬ ‫به گرمای هوا و افزایش مصرف برق در اســتان‪ ،‬انجام شود تا با کاهش مصرف غیرضروری‪ ،‬برق‬ ‫مشــکالتی برای واحدهای صنعتی و تولیدی در موردنیاز مردموواحدهایتولیدی‪،‬بدوندغدغه‬ ‫حــال ایجــاد بود که با تصمیمات اتخاذشــده در تامین شود‪ .‬همتی بابیان اینکه برای تامین برق‬ ‫این نشست‪ ،‬رفع خواهد شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تولید شــهرک صنعتی طوال در شهرستان قشــم در این‬ ‫هی ‬ ‫چکــدام از واحدها نبایــد به دلیل برق کاهش نشست تصمیم گیری شد‪ ،‬به برنامه تامین گاز‬ ‫یابد و با پشتیبانی الزم‪ ،‬برق واحدهای تولیدی و شهرک صنعتی خلیج فارس در بندرعباس اشاره‬ ‫صنعتیبهمیزانموردنیازتامینمی شود‪.‬استاندار و اظهــار کرد‪ :‬واحدهای صنعتی و تولیدی این‬ ‫هرمزگان افزود‪ :‬در حال حاضر نزدیک به‪ 11‬هزار شــهرک‪ ،‬ســاالنه بیش از ‪ 9‬میلیون لیتر سوخت‬ ‫تن تولید محصوالت مختلف با مصــرف هزار و گازوئیــل مصــرف می کننــد کــه بــا گازرســانی‪،‬‬ ‫‪ 115‬مــگاوات بــرق در اســتان صــورت می گیــرد و عالوه براثرات خوب زیســت محیطی‪ ،‬کاهش‬ ‫حمایتوپشتیبانیازتولیدبه صورتجدیانجام هزینه هــا را خواهیــم داشــت و شــرکت گاز‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش ایسنا؛ همتی تصریح کرد‪ :‬اســتان باید به سرعت برنامه گازرسانی به این‬ ‫واحدهــای تولیــدی در صــورت داشــتن امکانات شهرک را عملیاتی کند‪ .‬او همچنین با اشاره به‬ ‫برق اضطراری از ان ها اســتفاده کنند و همچنین گزارش شــرکت توزیع برق‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬گزارش‬ ‫برنامه ریزی هــا را به گونــه ای تنظیــم کننــد کــه از حجــم مصــرف بی رویــه بــرق‪ ،‬نشــان دهنده‬ ‫مدت زمان ساعت‪ 13‬تا‪ 18‬که پیک مصرف برق فعالیت غیرقانونی دستگاه های رمز ارز در برخی‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬برای بارگیری و تزریق مواد شهرستان هااست‪.‬‬ ‫خطرشیوع کرونایافریقاییوهندی‬ ‫در هرمزگان‬ ‫ســخنگوی دانشــگاه علوم‬ ‫بر اساس جدیدترین رنگ بندی‬ ‫پزشــکی هرمــزگان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫اعالم شــده از ســوی وزارت‬ ‫توجه به شناسایی موارد مثبت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬در اســتان هرمزگان‬ ‫کرونایجهش یافتهافریقاییو‬ ‫تنهــا شهرســتان پارســیان در‬ ‫هندی‪ ،‬هرمزگان درخطر جدی‬ ‫وضعیت قرمز کرونا قرار دارد‪،‬‬ ‫فاطمه نوروزیان‬ ‫شیوع این دو ویروس است‪.‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بر همین اســاس‪،‬‬ ‫دکتــر فاطمــه نوروزیــان‬ ‫شهرســتان های بندرعبــاس‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به شناسایی موارد مثبت کرونای میناب‪ ،‬بندرلنگه‪ ،‬بستک‪ ،‬بندرخمیر‪ ،‬جاسک‪،‬‬ ‫جهش یافتــه افریقایی و هندی‪ ،‬اســتان درخطر رودان و جزایر قشم‪ ،‬کیش و هرمز در وضعیت‬ ‫جدی شیوع این دو ویروس است‪ .‬او بابیان اینکه نارنجی کرونا قرار دارند‪ .‬نوروزیان بابیان اینکه‬ ‫درهفته ای که گذشتدرصدفوتی هاوبستری ها شهرســتان های حاجی اباد‪ ،‬ســیریک‪ ،‬بشاگرد و‬ ‫دراستان کمی کاهشیافتامامراجعهسرپایی‪ ،‬بوموسینیزدر وضعیتزردهستند‪،‬خاطرنشان‬ ‫قرنطینه و موارد مثبت هنوز روند افزایشی دارد کرد‪ :‬اپلیکیشــن ماسک بر اســاس شاخص موارد‬ ‫که بر این اساس افزایش فوتی ها و بستری ها در بســتری مثبــت نســبت به هــر یکصد هــزار نفر‬ ‫هفته های اتی محتمل اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ 25 :‬جمعیــت رنگ بنــدی را تغییــر می دهــد‪ .‬او بــا‬ ‫اردیبهشت‪ ،‬سه نفر دیگر براثر ابتالی به کرونا در اشاره به اینکه نرم افزار ماسک بر اساس داده ها‬ ‫هرمزگان جان باختند و شمار کل جان باختگان و امــار هفتگــی و یا دو هفته یک بار که از ســوی‬ ‫این بیماری در استان به هزار و‪ 209‬نفر رسید‪ .‬به دانشگاه هایعلومپزشکیسراسر کشوردریافت‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی می کند؛ رنگ بندی ها را بر اســاس شــاخص های‬ ‫هرمزگان بابیان اینکه امروز نیز‪ 68‬بیمار مبتالبه موردنظــر تغییــر می دهــد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬طــی دو‬ ‫کرونا در بیمارســتان های اســتان بســتری شدند‪ ،‬هفتــه اخیــر مــوارد فوت و بســتری در اســتان رو‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬اکنون درمجموع ‪ 385‬نفر در به کاهش بوده اســت گر چه این کاهش موارد‬ ‫بیمارستان هایاستانتحتمراقبتندواز مجموع چشمگیر نبوده اما بر اساس روند کاهشی تغییر‬ ‫بســتری ها‪ 72 ،‬نفر در بخش مراقبت های ویژه رنــگ در بســیاری از شهرســتان ها اتفــاق افتــاده‬ ‫(ای‪ .‬ســی‪ .‬یو) بســتری هســتند و حال ‪ 15‬نفر از اســت‪ .‬نوروزیان ضمــن ابراز نگرانــی از احتمال‬ ‫ا نهــا وخیم اســت‪ .‬ســخنگوی دانشــگاه علوم افزایش موارد بستری و نهایتا فوتی در هفته های‬ ‫پزشکیهرمزگاندر خصوصمبتالیانبه کرونای اتی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به دلیل عدم کاهش محسوس‬ ‫هندی و افریقایی در هرمزگان با اشاره به اینکه تشخیص موارد مثبت و موارد قرنطینه احتمال‬ ‫گرچــه تاکنــون این گونــه از ویروس هــا در شــرق افزایش موارد بســتری و فوت در هفته های اتی‬ ‫و غــرب اســتان مشاهده شــده اســت ولی همه «محتمــل» اســت‪ .‬ســخنگوی دانشــگاه علــوم‬ ‫شهرهای استان در معرض ان هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پزشــکی هرمزگان از شــهروندان و مــردم اقصی‬ ‫با توجه به‬ ‫نقــاط اســتان خواســت علی رغــم انجــام طرح‬ ‫گر متــر شــدن هــوا و درنتیجــه بســته شــدن واکسیناسیون در استان و همچنین تغییر رنگ ها‬ ‫درب و پنجره هــا‪ ،‬مــردم از تهویــه مناســب در که بسیار شکننده هستند همچنان پروتکل های‬ ‫منازل خود اســتفاده کنند‪ .‬او با اشــاره به اینکه بهداشتیرارعایت کنند‪.‬‬ ‫دورکاری کارکنانهمچناناجراییشود‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‬ ‫خواهنــد کرد‪ .‬معاون توســعه‬ ‫و منابــع اســتانداری هرمــزگان‬ ‫مدیریــت و منابــع اســتانداری‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد دورکاری کارکنــان‬ ‫هرمزگانبابیاناینکهشهرستان‬ ‫متناســب بــا وضعیــت قرمــز‪،‬‬ ‫پارســیان در وضعیــت قرمــز‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫نارنجــی و زرد شــیوع کرونــا در نازنین شیبانی تذرجی‬ ‫شهرســتان های هرمــزگان برابر‬ ‫شهرســتان ‪ 50‬درصــد کارمندان‬ ‫مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه با‬ ‫دســتگاه های خدمــات رســان‬ ‫کرونــا‪ ،‬همچنان اجرایی شــود‪ .‬نازنین شــیبانی ضــروری و دوســوم کارمنــدان ســایر ادارات باید‬ ‫تذرجی اظهار کرد‪ :‬طبق جدیدترین رنگ بندی به صورت دورکاری وظایف خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫اعال مشــده در خصوص وضعیت شــیوع کرونا‪ ،‬شــیبانی تصریح کــرد‪ :‬طی هفته جــاری تمامی‬ ‫شهرســتان های بندرعبــاس‪ ،‬مینــاب‪ ،‬رودان‪ ،‬ماموریت هــای غیرضــروری اداری کارمنــدان‬ ‫جاســک‪ ،‬قشــم‪ ،‬بندرخمیر‪ ،‬بندرلنگه و بستک لغــو و در شهرســتان های بــا وضعیت نارنجی‬ ‫در وضعیت نارنجی قرار دارند و بر این اساس‪ ،‬تشــکیل جلســات بــا رعایــت الزامــات فضای‬ ‫ی ‬ ‫کســوم کارمندان دستگاه های خدمات رسان سربسته حداکثر با ‪ 20‬نفر و در شهرستان های‬ ‫ضــروری در ایــن شهرســتان ها بایــد به صــورت با وضعیت زرد‪ ،‬حداکثر تا سقف ‪ 30‬نفر مجاز‬ ‫دورکاری فعالیــت کننــد و در ســایر ادارات هــم خواهد بود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬مصوبات ستاد ملی‬ ‫بایــد ‪ 50‬درصــد از کارمندان ب هصــورت دورکاری مقابلــه بــا کرونــا الزم االجراســت و بــر همین‬ ‫کارهای خود را انجام دهند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬او اســاس اجرای ایــن دســتورالعمل ها به تمامی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین شهرستان های حاجی اباد‪ ،‬دستگاه های استان هرمزگان ابالغ شده و بر ان‬ ‫بشــاگرد‪ ،‬ســیریک و ابوموســی در وضعیت زرد نظــارت خواهد شــد‪ .‬معاون توســعه مدیریت‬ ‫قــرار دارنــد کــه در ایــن شهرســتان ها کارمنــدان و منابــع اســتانداری هرمزگان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫لهــای‬ ‫دســتگاه های خدمات رســان ضروری به صورت امیدواریــم بــا کنترل هــا و رعایــت پروتک ‬ ‫کامــل حضور خواهند یافت و در دیگــر ادارات‪ ،‬بهداشــتی از ســوی شــهروندان‪ ،‬بتوانیم شرایط‬ ‫یک سوم کارمندان به صورت دورکاری‪ ،‬فعالیت بهتریداشتهباشیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1072‬‬ ‫تالش رونالدوی برزیلی برای قهرمانی‬ ‫رئال مادرید‬ ‫رقابــت بــر ســر قهرمانــی‬ ‫ورزشگاه الفونســو دی استفانو‬ ‫اللیــگا بــه هفتــه اخــر کشــیده‬ ‫بــرای کســب امتیــاز خواهــد‬ ‫شــده اســت و اکنون اتلتیکو با‬ ‫جنگید‪.‬رونالدونازاریو‪،‬اسطوره‬ ‫دو امتیــاز بیشــتر از رئال مادرید‬ ‫برزیلــی جهان فوتبال و ســتاره‬ ‫همچناناز شانسبیشتریبرای‬ ‫ســال های نه چنــدان دور رئــال‬ ‫رونالدو‬ ‫قهرمانیبرخوردار است‪.‬حالی‬ ‫مادرید‪ ،‬سهامدار اصلی باشگاه‬ ‫که رقابت بر سر قهرمانی اللیگا‬ ‫وایادولید اســت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫از همیشــه داغ تر اســت‪ ،‬سرنوشــت قهرمانی را وایادولید اکنون با‪ 31‬امتیاز در قعر جدول اللیگا‬ ‫اخریــن بازی این فصل دو تیم اتلتیکو مادرید و در اســتانه ســقوط اســت و ممکن اســت پس از‬ ‫رئال مادرید مشخص خواهد کرد‪ .‬وایادولید در ایبــار دومیــن تیمی باشــد کــه در ایــن فصل به‬ ‫اخرین هفته میزبان اتلتیکو مادرید ‪ 83‬امتیازی دسته پایین تر سقوط خواهد کرد‪ .‬پیروزی برابر‬ ‫و صدرنشــین خواهد بــود و در صــورت پیروزی اتلتیکو نه تنها سرنوشت قهرمانی اللیگا و رئال‬ ‫برابر صدرنشین فعلی اللیگا‪ ،‬می تواند به رئال مادرید را می تواند رقم بزند‪ ،‬بلکه به وایادولید‬ ‫مادرید شانس قهرمانی بدهد‪ .‬رئال مادرید نیز نیز این شــانس را خواهــد داد تا یک فصل دیگر‬ ‫کــه بــا ‪ 81‬امتیــاز در رده دوم جــدول اللیــگا قرار در اللیگا بازی کند‪ .‬گزارش شده است که رونالدو‬ ‫دارد‪ ،‬در اخریــن هفتــه میزبــان ویارئــال خواهد بــه بازیکنان تیم خــود وعده داده اســت که در‬ ‫بود و حتی اگر کوچک ترین کورسوی امیدی به صــورت پیــروزی برابر اتلتیکــو مادریــد در هفته‬ ‫قهرمانی داشــته باشــد باید در این دیــدار پیروز اخر اللیگا‪ ،‬نفری ‪ 150‬هــزار دالر پاداش دریافت‬ ‫شود و چشم امید به موفقیت تیمی داشته باشد خواهند کرد‪.‬البتهمشخصنیست کهایندست‬ ‫که ســتاره سابقشــان مالک ان اســت‪ .‬البته باید و دلبــازی رونالــدوی برزیلــی بــرای بــه قهرمانی‬ ‫به یاد داشــت که ویارئال برای کســب ســهمیه رسیدن سپیدپوشان مادرید است و یا فرار تیمش‬ ‫لیــگ اروپــا می جنگــد و تا ســوت پایان بــازی در از سقوطبهدستهپایین تر‪.‬‬ ‫بنزما در فهرست فرانسه برای یورو ‪2020‬‬ ‫نشــریه اکیــپ از احتمــال‬ ‫کنــد و نشــریه معتبــر اکیبــپ‬ ‫دعوت شدن کریم بنزما برای‬ ‫روی جلــد خــود از احتمــال‬ ‫یــورو ‪ 2020‬خبــر داد‪ .‬کریــم‬ ‫ســورپرایز بــزرگ در ایــن‬ ‫بنزمــا از ژانویــه ‪ 2016‬دیگــر‬ ‫فهرســت خبــر داد‪ .‬ســورپرایز‬ ‫به تیــم ملی فرانســه دعوت‬ ‫امــا مربــوط بــه کریــم بنزمــا‬ ‫بنزما‬ ‫نشــده و دو رویــداد بــزرگ‬ ‫و احتمــال دعــوت شــدنش‬ ‫یــورو ‪ 2016‬و جــام جهانــی‬ ‫بــه تیــم ملی پــس از ‪ 5‬ســال‬ ‫‪ 2018‬را از دســت داد‪ .‬داســتان بــه ســال اســت‪ .‬کریــم در ســه فصــل گذشــته و پــس‬ ‫‪ 2015‬برم ‬ ‫یگــردد وقتــی دو فــرد بــا در اختیار از جدایــی رونالــدو از رئــال‪ ،‬متحول شــده و‬ ‫داشتن یک ویدیوی خصوصی از متئو والبوئنا بهتریــن گلــزن و شــاید بهتریــن بازیکــن رئال‬ ‫ســتاره مل ‬ ‫یپــوش وقــت مارســی و تیــم ملــی مادرید بوده اســت‪ .‬او امســال هم توانســته‬ ‫فرانســه از وی اقدام بــه باج خواهی کردند‪ 22 .‬گل در اللیــگا بزنــد و موفــق شــد عنــوان‬ ‫ایــن دو نفــر با یکی از دوســتان کودکی کریم بهترین لژیونر فوتبال فرانسه را برای سومین‬ ‫بنزمــا تمــاس می گیرند تا ســتاره رئــال در این بــار به خــود اختصاص دهــد‪ .‬در خط حمله‬ ‫زمینه واســطه شود‪ .‬بنزما دریکی از اردوهای تیــم ملی فرانســه ســتاره هایی چــون کیلیان‬ ‫تیــم ملی فرانســه قضیــه را به گــوش والبوئنا امباپــه‪ ،‬انتــوان گریزمــان‪ ،‬کینگزلــی کومــان‪،‬‬ ‫می رســاند و پــس از فــاش شــدن داســتان‪ ،‬اولیویــه ژیــرو‪ ،‬عثمان دمبله‪ ،‬ویســام بن یدر‬ ‫پــای کریم بنزما نیز به پرونده باز شــد‪ .‬او به و انتونــی مارســیال حضــور دارنــد و ترافیــک‬ ‫همین دلیل در اواخر ســال ‪ 2015‬ی ‬ ‫کشــب را بازیکن بسیار سنگین است ولی کسی تردید‬ ‫در کالنتــری ورســای تحــت بازداشــت بــود و نــدارد کــه حضور کریــم بنزمــا در ترکیب تیم‬ ‫ســپس وکالی او هــر چه تــاش کردند موفق ملــی فرانســه ایــن تیــم را زهردارتــر از قبــل‬ ‫بــه تبرئه او نشــدند‪ .‬درنهایــت چندی پیش خواهــد کــرد‪ .‬دشــان ســرمربی تیــم ملــی‬ ‫دادستانی اعالم کرد که بنزما باید در دادگاه فرانســه در تمــام ســال های اخیــر از دعــوت‬ ‫بــه اتهاماتش پاســخ دهــد و کریم خوش بین کریــم خــودداری کــرده و به نظر می رســد در‬ ‫اســت باالخــره ایــن پرونــده مختومه شــود‪ .‬این مورد تابع نظر فدراسیون فوتبال فرانسه‬ ‫دیدیــه دشــان قــرار اســت فهرســت ‪ 26‬نفره بــوده امــا اکنــون اکیــپ از رفع برخــی موانع‬ ‫تیــم ملی فرانســه بــرای یــورو ‪ 2020‬را اعالم درراه بازگشت کریم خبر داده است‪ .‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-397‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/02/02 -۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۰۱۳۸‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک تیـران تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‬ ‫خانم سـمانه ازاد فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ‪ ۹۳۲‬صادره از تیران در یک دانگ و‬ ‫نیم مشـاع از ششـدانگ یک درب باغ به مسـاحت ششـدانگ ‪ 946/23‬متر مربع پالک‬ ‫‪ ۲۹۳۵‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش دوازده ثبـت اصفهان خریـداری از مالک رسـمی با‬ ‫واسـطه از شـاه بیگـم رضـوی تهرانی محرز گردیده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطـالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‬ ‫طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول ‪ 1400/2/29 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم ‪ 1400/3/13 :‬سـید‬ ‫محمدحسـن مصطفـوی‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و امـالک ‪/1135907‬م الـف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-399‬اقـای محمـد خسـروجردی فرزنـد شـاپور شـماره شناسـنامه ‪ ۳۶۹‬به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0681827238‬صـادره از بجنـورد برابـر مشـروحه شـماره ‪ ۱۴۰۰-۳۱۷۱‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/02/21‬بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه کـه صحت امضاء شـهود مذکـور در ان‬ ‫دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۱۲‬بجنـورد گواهـی شـده اسـت مدعی شـده اند که سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پالک ‪ ۱۷۲‬فرعـی از ‪ ۸۵‬اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شـماره‬ ‫سـند ‪ 0482102‬ذیـل دفتـر ‪ ۴۶۴‬صفحـه ‪ 34‬ثبـت ‪ ۷۱۷۷۵‬بعلت جابجائی مفقود شـده‬ ‫اسـت و در بازداشـت می باشـد که درخواسـت صدور سـند المثنی نوبت اول نموده‪ ،‬لذا‬ ‫طبـق مـاده ‪ 120‬ائیـن نامـه قانـون ثبت مراتب یـک نوبت اگهـی می شـود تا هرکس‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور بـوده و یـا مدعی وجـود سـند مالکیت‬ ‫نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ‪ ۱۰‬روز پـس از انتشـار اگهی بـه ایـن اداره مراجعه و‬ ‫اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت چنانچـه در ظـرف مهلت مقـرر اعتـراض نرسـید اداره ثبت طبق مقررات نسـبت‬ ‫بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد کـرد‪ .‬تاریخ انتشـار‪ 1400/02/29 :‬علیخان‬ ‫نـادری‪ -‬رئیـس ثبت اسـناد و امـالک منطقه یـک بجنـورد ‪/2968‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-400‬نظربـه دسـتور مـواد ‪1‬و‪3‬و قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی‬ ‫و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/9/20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪140060306005001467‬مـورخ ‪ 1400/2/26‬هیئـت اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی نیشـابور تصرفات مالکانـه و بالمعارض اقـای عیدمحمد‬ ‫گلشـن فرزند مسـلم نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 183/24‬متر‬ ‫مربـع از پـالک شـماره ‪ 30‬فرعـی از‪ 15‬اصلـی واقـع در اراضـی فـاروب رمـان بخش ‪5‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی اقـای محمد حسـین عارفخانی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا بـه موجب مـاده‪ 3‬قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫گفتگو با هادی عقیلی کاپیتان پیشین‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی‬ ‫جایسپاهان‬ ‫در اسیا خالی است‬ ‫کاپیتان ســابق تیم ملی و باشــگاه سپاهان در‬ ‫گفتگویی با ورزش سه در مورد موضوعات مختلف‬ ‫پیرامونفوتبالایرانصحبت‪‎‬هایجالب توجهیرا‬ ‫مطرح کرده است‪ .‬هادی عقیلی پس ازاینکه مدت‬ ‫کوتاهی در تیم ملی جوانان به عنوان مربی کارکرد‪،‬‬ ‫این روزها بار دیگر خارج از گود فوتبال قرار دارد‪.‬‬ ‫کاپیتان سابق تیم ملی اما خارج از مرزهای ایران‬ ‫در حــال کامل کردن مدارک مربیگری خود اســت‬ ‫تــا در صــورت مهیــا بــودن شــرایط و دریافت یک‬ ‫پیشــنهاد مناســب ماجراجویی خــود را در دنیای‬ ‫مربیگری اغاز کند‪ .‬کاپیتان سابق سپاهان در مورد‬ ‫شرایط لیگ بیستم‪ ،‬تیم ملی‪ ،‬سپاهان و همین طور‬ ‫دیدار طالیی پوشــان مقابل سرخ پوشــان تهرانی‬ ‫صحبــت کرده کــه در ادامــه بخش هایــی از ان را‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫تقسیم بازیکنان در لیگ برتر عادالنه نیست‬ ‫هــادی عقیلــی در رابطــه باکیفیــت و برگزاری‬ ‫مســابقات لیــگ بیســتم به نکت ـه ای اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بحث خیلی مهمــی در مورد لیگ بیســتم‬ ‫وجــود دارد کــه فراتــر از بحث های فنی و هر چیز‬ ‫دیگری است و ان نابرابری ای است که االن وجود‬ ‫دارد‪ .‬با قانونی که در مورد منع بازیکنان و مربیان‬ ‫خارجیتصویبشد‪،‬یکسریتیم هاسودبیشتری‬ ‫می برند‪ .‬ان تیم هایی که بازیکنان و مربیان خود‬ ‫را حفظ کرده اند‪ .‬تیم های دیگر یا بازیکن خارجی‬ ‫نداشته اند‪ ،‬یا ازدست داده اند یا تازه به لیگ برتر‬ ‫صعــود کرده انــد‪ .‬این تقســیم بازیکن ها کــه ابزار‬ ‫اصلی مربیان است‪ ،‬در لیگ برتر ایران برابر نیست؛‬ ‫مثال تیم هایی مثل مس رفسنجان و الومینیوم اراک‬ ‫تــازه بــه لیگ برتر صعود کرده اند ولی نمی توانند‬ ‫بازیکــن یــا مربــی خارجــی بگیرنــد‪ .‬درصورتی که‬ ‫بسیاری از تیم ها نظیر استقالل‪ ،‬پرسپولیس‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫سپاهان و ‪ ...‬بازیکنان خارجی خودشان رادارند و‬ ‫کماکان استفاده می کنند و تاثیر بسیار خوبی هم‬ ‫درروند این تیم ها داشته اند‪.‬‬ ‫باید به تراکتور تبریک گفت‬ ‫عقیلــی کــه ســابقه نایب قهرمانــی با ســپاهان‬ ‫یهــای لیــگ قهرمانــان ســال ‪ 2007‬را دارد‪،‬‬ ‫در باز ‬ ‫در رابطــه با نمایش و عملکرد نماینــدگان ایران در‬ ‫رقابت های اســیایی داشتند این طور واکنش نشان‬ ‫داد‪:‬بهنظرمتیمپرسپولیس‪،‬استقاللوفوالدخیلی‬ ‫بهتر از تراکتور ظاهر شدند‪ .‬واقعا ولی باید به تیم‬ ‫تراکتور تبریک گفت کهدر بحرانمالی گرفتارشدهو‬ ‫بازیکنان بسیار موثر خود را ازدست داده است ولی‬ ‫توانست صعود کند‪ .‬احسان حاج صفی از تیم جدا‬ ‫شد و حاال هم شنیده ام که اشکان دژاگه و مسعود‬ ‫شجاعیدرحالجداییهستند‪.‬به هرحالبازیکنان‬ ‫تاثیرگذاری هســتند‪ .‬شاید مسائل مالی هم دخیل‬ ‫بودهباشد‪.‬خیلیدر اینموردنمی دانم‪.‬درمجموع‬ ‫اما تیم تراکتور نسبت به سه نماینده دیگر ما یک‬ ‫مقدار کیفیت پایین تری داشــت ولی صعود کرد و‬ ‫جای خوشــحالی دارد‪ .‬به مردم اذربایجان تبریک‬ ‫می گویــم و امیــدوارم بــه مراحــل باالتر هم صعود‬ ‫کند‪.‬عقیلیسپسباتمجیداز شاگردانجوادنکونام‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬فوالد واقعا حیف شــد‪ .‬خیلی خوب‬ ‫بازی کرد و در مســابقات ظاهر شد‪ .‬خیلی ها اصال‬ ‫انتظار نداشــتند این تیم به مرحله گروهی صعود‬ ‫کند‪ ،‬ولی خوشــبختانه حاضر شد و نماینده خیلی‬ ‫خوبــی بــود‪ .‬متاســفم که نتوانســت صعــود کند‪.‬‬ ‫ای کاش امســال سپاهان با این کیفیتی که دارد‪ ،‬در‬ ‫باشگاه های اسیا حضور پیدا می کرد‪ .‬کاش االن در‬ ‫باشگاه های اسیا بود‪ ،‬چون االن کیفیت تیم بسیار‬ ‫بــاال اســت‪ .‬به وضــوح می بینیم کــه اگــر دو تیم در‬ ‫لیگ برتر باشند که باثبات جلو می روند‪ ،‬سپاهان و‬ ‫پرسپولیسهستند‪.‬‬ ‫شانس قهرمانی سپاهان بیشتر از‬ ‫پرسپولیس است‬ ‫هادی عقیلی در رابطه با شرایط سپاهان برای‬ ‫کسب ششمین قهرمانی این بار با محرم نویدکیا‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اینکــه ســپاهان در این چندســاله جام‬ ‫نبرده‪ ،‬دو سه سالش به بحث مدیریت برمی گردد‪.‬‬ ‫دوبــاره گویی اســت ولی باالخــره اتفاقی بود که‬ ‫افتاد‪ .‬انقالبی که در نظر داشــتند‪ ،‬خیانت بزرگی‬ ‫بــه مردم اصفهان بود‪ .‬همین روزها هم می بینیم‬ ‫چقدر سپاهان هوادار دارد و چقدر مردم اصفهان‬ ‫این تیم را دوســت دارند‪ .‬به جز دو ســه ســالی که‬ ‫این طور ســپری شد‪ ،‬دو سالی که اقای قلعه نویی‬ ‫امدنــد‪ ،‬دوباره تیم برای قهرمانی می جنگید ولی‬ ‫متاســفانه نشــد و روزهای اخر ایــن اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫دو فصلی که اقای قلعه نویی حضور داشــتند‪ ،‬در‬ ‫نیم فصل اول شــرایط بســیار خوبی داشــتند و در‬ ‫نیم فصــل دوم بــود کــه پرســپولیس این تیــم را در‬ ‫کورس قهرمانی گرفت‪ .‬به هرحال اقای قلعه نویی‬ ‫هــم تیــم را بســیار اماده بــه مســابقات وارد کرده‬ ‫بــود‪ .‬متاســفانه فقط قهرمانی حاصل نشــد ولی‬ ‫بدنه اصلی ان تیم برای امسال باقی مانده است و‬ ‫تیم بسیار قدرتمندی برای امسال است‪ .‬امیدوارم‬ ‫سپاهان بتواند قهرمانی را کسب کند‪ .‬با احترام به‬ ‫پرســپولیس فکر می کنم شــانس قهرمانی سپاهان‬ ‫بیشــتر است‪ .‬پرسپولیس تیم بســیار خوبی نشان‬ ‫داده‪ ،‬ولی شانس سپاهان برای قهرمانی به نظرم‬ ‫بیشتراست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫درخواست ویژه فدراسیون فوتبال از وزارت ورزش‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه ‪ 10‬تیم میلیــارد تومان به تیم های ملی‬ ‫فوتبــال ایــران کمک کرده اســت‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪ ،‬محمدباقر‬ ‫نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه چندی‬ ‫پیش در فدراسیون فوتبال حاضر شد و ضمن دیدار با عزیزی خادم‬ ‫کهــای دولتی به‬ ‫رئیــس فدراســیون فوتبــال قــول داد که پیگیر کم ‬ ‫فدراسیونفوتبالوهم چنینتیمملیفوتبالخواهدبود‪.‬به خصوص‬ ‫گســاالن که برای صعود به جام جهانی جوانان تالش‬ ‫تیم ملی بزر ‬ ‫می کند‪ .‬درنهایت و در روزهای اخیر مبلغ‪ 10‬میلیارد تومان برای کمک‬ ‫به تیم های ملی تخصیص داده شــد که این پول به حســاب وزارت‬ ‫ورزش و جوانان واریز شــد‪ .‬واریز مســتقیم پول به حساب فدراسیون‬ ‫فوتبــال ازنظر قانونی برای ســازمان برنامه وبودجه امکان پذیر نبود‬ ‫ازاین رو همان طور که اشــاره شد این پول به حســاب وزارت ورزش و‬ ‫جوانان واریز شد و حاال فدراسیون فوتبال امیدوار است در روزهای‬ ‫پیــش رو همــه این پول را دریافت تا برای تیم های ملی به خصوص‬ ‫یهــای مقدماتی جــام جهانی ‪ 2022‬اســت‬ ‫تیــم ملــی که درگیــر باز ‬ ‫هزینــه کند‪ .‬فدراســیون فوتبال قرار اســت روز ‪ 10‬خــرداد تیم ملی را‬ ‫و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطه این اگهـی در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامه و محلی کثیراالنتشـاردر شـهرها منتشـر و در‬ ‫روسـتاها رای الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعـالم شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل‬ ‫تـا دو مـاه اعتـراض خـود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند ‪.‬‬ ‫معتـرض باید ظـرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه‬ ‫اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یا معتـرض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبت اول ‪ 1400/2/29:‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/3/13 :‬علی امینی‬ ‫– رئیس ثبت اسـناد و امالک نیشـابور ‪:1/1400/580‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-401‬شـماره نامـه‪ ، 140085602006001618:‬تاریخ‪ 1400/02/22 :‬اقای مصطفی‬ ‫کریمـی قرطمانـی فرزنـد تقـی به اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه محلی کـه هویت و‬ ‫امضـا شـهود رسـمًا گواهـی شـده مدعی اسـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ پالک‬ ‫شـماره ‪ 1567‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در خمینی شـهر بخـش ‪ 14‬ثبـت اصفهان که‬ ‫در دفتـر ‪ 464‬صفحـه ‪ 452‬مسـبوق بـه ثبـت و سـند مـی باشـد کـه در اثر جابـه جایی‬ ‫مفقـود شـده اسـت و چـون درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت نامبـرده را نموده‬ ‫طبـق تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانون ثبـت مراتب اگهی می شـود‬ ‫کـه هرکـس مدعـی انجـام معاملـه (غیـر از انچـه در ایـن اگهی ذکر شـده) نسـبت به‬ ‫ان یـا وجـود سـند مالکیـت مزبـور نزد خود باشـد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی تـا ده روز‬ ‫بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را کتبـًا ضمـن ارایه اصل سـند مالکیت و سـند‬ ‫معاملـه تسـلیم نمایـد تـا مراتـب صـورت مجلـس و اصل سـند با ارایـه کننده مسـترد‬ ‫گـردد‪ .‬اگـر ظـرف مهلـت مقرر اعتراضی نرسـد یـا در صـورت اعتراض اصل سـند ارایه‬ ‫نشـود المثنی سـند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪ .‬رئیس اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و امـالک خمینـی شـهر ـ نبی اله یزدانـی م الـف‪ 1136025 :‬تاریخ انتشـار‬ ‫‪1400/02/29:‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-402‬شـماره نامـه‪ ، 140085602006001617:‬تاریـخ‪ 1400/02/22 :‬خانـم مرضیه‬ ‫کریمـی فرزنـد براتعلـی بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه محلی کـه هویـت و امضا‬ ‫شـهود رسـمًا گواهی شـده مدعی اسـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پالک شـماره‬ ‫‪ 1567‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در خمینـی شـهر بخـش ‪ 14‬ثبـت اصفهـان کـه در‬ ‫دفتـر ‪ 464‬صفحـه ‪ 455‬مسـبوق بـه ثبـت و سـند مـی باشـد کـه در اثـر جابـه جایـی‬ ‫مفقـود شـده اسـت و چـون درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت نامبـرده را نموده‬ ‫طبـق تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانون ثبـت مراتب اگهی می شـود‬ ‫کـه هرکـس مدعـی انجـام معاملـه (غیـر از انچـه در ایـن اگهی ذکر شـده) نسـبت به‬ ‫ان یـا وجـود سـند مالکیـت مزبـور نـزد خـود باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی تـا ده‬ ‫روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را کتبـًا ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت‬ ‫و سـند معاملـه تسـلیم نمایـد تـا مراتـب صـورت مجلـس و اصل سـند بـا ارایـه کننده‬ ‫مسـترد گـردد‪ .‬اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضی نرسـد یـا در صـورت اعتـراض اصل‬ ‫سـند ارایـه نشـود المثنی سـند مالکیـت مرقوم صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫رئیـس اداره ثبـت اسـناد و امـالک خمینـی شـهر ـ نبـی اله یزدانـی م الـف‪1136023 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1400/02/29:‬‬ ‫بــا پــرواز اختصاصی راهی منامه کرده و مترصــد دریافت کامل پول‬ ‫از وزارت ورزش و جوانــان اســت تــا بــرای تیــم ملــی ازنظــر ایجــاد‬ ‫امکانات و هم چنین پاداش برد ســنگ تمام بگذارد تا تیم ملی دور‬ ‫برگشت بازی های مقدماتی را با ‪ 4‬برد به پایان ببرد‪ .‬گفته می شود‬ ‫تا اکنون نزدیک نیمی از کمک های سازمان برنامه وبودجه از سوی‬ ‫وزارت ورزش و جوانان به حساب فدراسیون فوتبال واریزشده و این‬ ‫فدراســیون امیدوار اســت در روزهای اتی و پیش از سفر تیم ملی به‬ ‫بحریم مابقی این کمک را هم دریافت کند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-403‬نظـر بـه دسـتور مـواد ‪1‬و‪ 3‬و قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی‬ ‫و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/9/20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪140060306005001482‬مـورخ ‪1400/2/26‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی نیشـابور تصرفات مالکانه و بالمعـارض اقای محمد خرمی‬ ‫فرزنـد محمـد باقر نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان بـه مسـاحت ‪43/80‬مترمربع‬ ‫از پـالک شـماره ‪ 200‬فرعـی از ‪ 233‬اصلـی واقـع در اراضـی سـیان بخـش ‪ 2‬حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـکان رسـمی علـی اصغر همتـی و قدرت اهلل شـاه‬ ‫محمـدی محـرز گردیـده اسـت‪ . .‬لـذا بـه موجب مـاده‪ 3‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطه این اگهی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامه و محلی کثیراالنتشـاردر شـهرها‬ ‫منتشـر و در روسـتاها رای الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نماینـد ‪ .‬معتـرض بایـد ظرف مـدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبت موکـول بـه ارائه حکـم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبادرت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر به‬ ‫دادگاه نیسـت ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـارنوبت اول ‪ -1400/2/29:‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم ‪ 1400/3/13:‬علی امینی‬ ‫–رئیـس ثبت اسـناد و امالک نیشـابور ‪ /579‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-404‬نظـر بـه دسـتور مـواد ‪1‬و‪ 3‬و قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪140060306005001370‬مـورخ ‪1400/02/21‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک‬ ‫قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانه و بالمعـارض اقای‬ ‫مالـک دهنـوی فرزنـد قربانعلـی نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 575/27‬متـر مربـع از پـالک شـماره ‪ 140‬فرعـی از ‪ 16‬اصلی واقـع در اراضی دهنو‬ ‫بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای قربانعلـی‬ ‫دهنـوی فرزنـد غالمحسـین محـرز گردیـده اسـت ‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده‪ 3‬قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائیـن نامـه مربوطـه این اگهـی در دو نوبت بـه فاصله ‪ 15‬روز از طریـق این روزنامه‬ ‫و محلـی کثیراالنتشـاردر شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای الصـاق تـا در صورتیکه‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعـالم شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد ‪ .‬معتـرض باید ظرف‬ ‫مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویل‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫انتخاب مربی امید بعد از‬ ‫پایان بازی های تیم ملی‬ ‫مربی تیم امید بعد از پایان بازی های تیم ملی در‬ ‫بحرین انتخاب خواهد شد‪ .‬تیم امید در ابان ماه جاری‬ ‫احتماال در تهران بازی های مقدماتی قهرمانی زیر ‪23‬‬ ‫سال اسیا را پیش رو خواهد داشت‪ .‬این بازی ها در ‪11‬‬ ‫گروه برگزار می شــود که در پایان تیم های نخســت به‬ ‫همراه ‪ 4‬تیم برتر گروه ها به دور نهایی بازی ها صعود‬ ‫می کننــد‪ .‬دور نهایــی بازی هــا هــم در ســال ‪ 2022‬بــا‬ ‫حضور ‪ 16‬تیم در ازبکستان برگزار می شود و ازبکستان‬ ‫فارغ از هر نتیجه ای که در دور مقدماتی بگیرد در دور‬ ‫نهایی بازی ها حضور خواهد بود‪ .‬بر اساس اعالم یکی‬ ‫از مدیــران فدراســیون فوتبــال ازانجایی که فدراســیون‬ ‫فوتبال در این برهه از زمان مشــغول رســیدگی به تیم‬ ‫ملــی بــرای حضــور شایســته دربازی های منامه اســت‬ ‫انتخاب ســرمربی برای تیم امید بــه بعدازاین بازی ها‬ ‫موکــول شــده اســت‪ .‬پیش تــر کمیتــه فنی فدراســیون‬ ‫فوتبــال تصمیم گرفته بــود هدایت تیم امید بر عهده‬ ‫حمید استیلی باشد و باید منتظر ماند و دید که بعد از‬ ‫این پایان بازی های تیم ملی در منامه فدراسیون فوتبال‬ ‫تصمیم کمیته فنی را تایید خواهد کرد یا نه‪.‬‬ ‫حمایت دوباره نکونام از‬ ‫مدیریت اذری‬ ‫ســرمربی فوالد در متن اینســتاگرامی خود نوشــت‬ ‫برای رسیدن به قل ه افتخار «با هم بودن» برای تک تک‬ ‫ما اصل اســت و از این اصل کوتاه نخواهیم امد‪ .‬جواد‬ ‫نکونام سرمربی تیم فوالد خوزستان در صفحه شخصی‬ ‫خــود‪ ،‬دوباره از ســعید اذری مدیرعامل باشــگاه فوالد‬ ‫حمایــت کــرد و در این خصوص نوشــت‪ :‬در وانفســای‬ ‫فوتبال ایران که حضور مدیرانی کارازموده‪ ،‬حرفه ای و‬ ‫کاربلــد مثل یک در کمیاب اســت‪ ،‬زندگــی و کار در کنار‬ ‫مدیری چون «سعید اذری» فرصت مغتنمی است؛ پس‬ ‫از گذشــت بیــش از دو دهه حضــور در فوتبال حرفه ای‬ ‫خوبمی دانم کهمدیرانیازاین دست‪،‬چقدرمی توانند‬ ‫زندگی را برای ارکان باشگاه از کادر فنی و بازیکنان گرفته‬ ‫تــا هواداران اســان کنند؛ مانند انچــه «کریم مالحی» و‬ ‫«مصطفیاجرلو»در پاسانجامدادندیامثلحالخوب‬ ‫استقاللبا«علیفتح ا‪ ...‬زاده»وروزگار شیرینفدراسیون‬ ‫فوتبال با مدیریت «مهندس صفایی فراهانی» و «دکتر‬ ‫محمد دادکان» باید این افراد را که متاسفانه در ساختار‬ ‫بیمار ورزش ایران تعدادشان هرروز کم و کمتر می شود‬ ‫ارج نهاد و تمام قد به احترامشــان ایســتاد‪ .‬خوشــحالم‬ ‫که در این دو ســال با مدیریت «اذری» جلوتر از برنامه‬ ‫از پیــش تعیین شــد ه حرکــت کرده ایم و بخــش بزرگی‬ ‫از نتایجــی که کسب شــده ماحصــل ریل گذاری صحیح‬ ‫اوست‪ .‬برای رسیدن به قله ی افتخار «با هم بودن» برای‬ ‫تک تک ما اصل است و از این اصل کوتاه نخواهیم امد‪.‬‬ ‫واکنش ژاوی‬ ‫به جایگزینی کومان‬ ‫ســرمربی الســد کــه در فــرودگاه شــهر بارســلون‬ ‫دیده شده به احتمال جدایی کومان واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫بعد از شکست اخیر بارسلونا برابر سلتاویگو رسانه های‬ ‫اســپانیایی از اخــراج کومــان خبر دادنــد و حتی اعالم‬ ‫کردند که سران بارسلونا مذاکرات خود را با ژاوی اغاز‬ ‫کرده اند‪ .‬ژاوی در فرودگاه شــهر بارســلونا دیده شــد تا‬ ‫شایعه حضور او در نیمکت ابی اناری ها جدی شود‪.‬‬ ‫دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکـم قطعی دادگاه اسـت‬ ‫و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت مـی نمایـد و صدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر به‬ ‫دادگاه نیسـت ‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبت اول ‪ 1400/2/29:‬تاریـخ انتشـارنوبت دوم‪ 1400/3/13 :‬علی امینی‬ ‫–رئیـس ثبت اسـناد وامالک نیشـابور ‪/578‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری پژو ‪ ۴۰۵‬جی‪ .‬ال‪ .‬ایکس ای‬ ‫مدل ‪ ۱۳۷۷‬به رنگ یشمی متالیک به شماره موتور ‪ ۲۲۵۲۷۷۰۹۰۹۰‬به‬ ‫شماره شاسی ‪ ۷۷۳۰۹۵۵۹‬به شماره پالک ‪ ۹۷‬د ‪ ۴۵۹‬ایران ‪ ۶۳‬به نام‬ ‫مژگان کشاورز نیا مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز وانت پیکان مدل ‪ 81‬رنگ سفید روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 421 -42‬م ‪ 23‬بنام ناصر کاله دراز فرزند‬ ‫ابوالقاسم کدملی ‪ 6509242419‬شماره موتور ‪11518101936‬‬ ‫به شماره شاسی ‪ 81901788‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪ -421 .‬تربت حیدریه‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو کامیون بنز ‪LK2624/40‬‬ ‫به رنگ بژ‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 213/23‬ع ‪ 57‬به شماره موتور‬ ‫‪ 33593210055006‬و شماره شاسی ‪ 34300316601836‬مدل ‪ 1369‬به نام‬ ‫جعفر کنعانی هرندی فرزند محمد ش ش ‪ 441‬و ش ملی ‪ 1290456143‬صادره‬ ‫از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت بنزین‪ ،‬سند مالکیت موتور سیکلت سیستم سحر تیپ ‪125CC‬‬ ‫به شماره انتظامی ‪ 823-79378‬به شماره موتور ‪ DHA01244‬و‬ ‫شماره تنه ‪ MIRCG8406674‬مدل ‪ 1384‬به رنگ قرمز به نام‬ ‫ابراهیم شاهوزهی فرد فرزند عیسی به شماره ملی ‪3611133264‬‬ ‫صادره از زاهدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ماه ‪ 19 / 1400‬می ‪ 07 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1072‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫کنترل بیماری ها باید‬ ‫از اموزش به افراد‬ ‫و خانواده ها شروع شود‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫معاون بهداشت‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬در‬ ‫شبکه بهداشتی کشور قبل از خانه های بهداشت برای مراقبت و کنترل‬ ‫بیماری هاسطحفردیوخانوادگیموردتوجهقرار گیردبههمیندلیلباید‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کنترل بیماری ها را از اموزش به افراد و خانواده ها شروع کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ علیرضا رئیسی افزود‪ :‬دیابت و پوکی استخوان جزو‬ ‫بیماری هایی است که با توجه روند افزایش سالمندی در کشور در اینده‬ ‫بیشتر شنیده خواهد شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای هر بیماری ازجمله دیابت و‬ ‫پوکی استخوان باید عالوه برداشتن شبکه تحقیقات فعال در سه حوزه‬ ‫دیگر شــامل پیشــگیری‪ ،‬درمان و توان بخشی برنامه داشته باشیم‪ .‬باید‬ ‫برای هرکدام از بیماری های غیر واگیر که در اینده گسترش می یابند‪ ،‬شبکه‬ ‫مراقبت و درمان داشــته باشــیم و همه اجزای مدیریت این بیماری ها را‬ ‫مدنظر قرار دهیم‪ .‬رئیســی گفت‪ :‬اکنون شــبکه بهداشتی کشور از خانه‬ ‫بهداشتشروعمی شود‪.‬‬ ‫کاهشمخاطراتخشک سالیوسیل‬ ‫باساختشهرهایاسفنجی‬ ‫مدیرکل دفتر کنترل سیالب و ابخوان داری‬ ‫لهــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری بــا‬ ‫ســازمان جنگ ‬ ‫اشاره به اینکه ابخوان داری شهری و ساخت‬ ‫شهرهای اسفنجی ازجمله موضوعاتی است‬ ‫که بی توجهی به ان ســبب هدر رفت منابع‬ ‫ابــی و تحمیل خســارت زیادی بــه مدیریت‬ ‫یشــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫شــهری و مــردم م ‬ ‫سازگاری با طبیعت و محیط زیست در قالب‬ ‫رویکردهای نوین مدیریت حوضه های ابخیز‬ ‫شــهری‪ ،‬پایداری ســکونتگاه‪ ،‬ایمنــی در برابر‬ ‫مخاطراتسیل‪،‬تقویتمنابعابیوسرسبزی‬ ‫شهر را ب ه دنبال دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ابوالقاسم حسین پور در‬ ‫یادداشتیاوردهاست‪:‬شرایطاقلیمیحاکمبر‬ ‫کشور مابه گونه ایاست کهمیزبانهمیشگی‬ ‫سیل و خشک سالی هستیم‪ .‬در حقیقت سیل‬ ‫و خشک سالی دو روی یک سک ه هستند که در‬ ‫سال های اخیر با تشدید خسارات ان در ابعاد‬ ‫گســترده به عنــوان یکی از چالش های کشــور‬ ‫در حوزه اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست‬ ‫حشــده اند‪ .‬در ایــن شــرایط عــاوه بــر‬ ‫مطر ‬ ‫مشکالت ســیل و کم ابی‪ ،‬فرونشست زمین‬ ‫نیز از مخاطرات ثانویه است که ابخوان های‬ ‫کشور را با تهدیدی جدی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫او در ادامه این یادداشت اضافه کرده است‪:‬‬ ‫طــی ســال جاری ب ـ ه دلیل کاهش چشــمگیر‬ ‫کســالی و کم ابی‬ ‫شهــا در کشــور با خش ‬ ‫بار ‬ ‫مواجــه هســتیم ایــن در حالــی اســت کــه ما‬ ‫در ایــران با اندک بارشــی شــاهد بروز ســیل و‬ ‫خسارت های ان هستیم‪ .‬ازاین رو تشدید بروز‬ ‫سیالب های شهری ازجمله مواردی است که‬ ‫در سال های اخیر بیش از گذشته با ان مواجه‬ ‫شده ایم‪.‬حسین پور باتاکیدبراینکهپدیده ها‬ ‫ومخاطراتطبیعیمانندخشک سالیوسیل‬ ‫باید به صورت توامان مدیریت شــوند‪ ،‬اورده‬ ‫اســت‪ :‬اجــرای طرح های ابخیــزداری و کنترل‬ ‫سیل در سطح حوضه های ابخیز باالدست و‬ ‫توسعهابخوان داریشهریباساختشهرهای‬ ‫اســفنجی یا شهرهای نفوذپذیر که با رویکرد‬ ‫همزیستیوسازگاریباسیلاحداثمی شوند‪،‬‬ ‫دو راهکار مهم پیشــگیری از خســارات ســیل‬ ‫کســالی هستند‪ .‬این کارشــناس ارشد‬ ‫و خش ‬ ‫مهندســی منابع طبیعی در بخش دیگــری از‬ ‫یادداشــت خــود با اشــاره به اینکه گســترش‬ ‫ســطوح عایق و نفوذناپذیر شــهری در کشور‬ ‫مــا از عوامــل افزایــش روانــاب و تشــدید‬ ‫سیالب های شهری است‪ ،‬عنوان کرده است‪:‬‬ ‫بخشی از سیالب های شهری از سطح حوضه‬ ‫ابخیز باالدست شهرها به محیط های شهری‬ ‫وارد می شود و بخش دیگری از سیالب ها نیز‬ ‫رواناب ناشی از وقوع بارش در سطح شهرها‬ ‫اســت‪ .‬به اعتقاد او مدل توســعه شــهری در‬ ‫ارش فوالدیان؛ عضو‬ ‫هیئت رئیسهشورای‬ ‫هماهنگیشهرداری های‬ ‫استان گلستانشد‬ ‫سرپرســت اداره روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــهرداری‬ ‫گرگان به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی شهرداری های‬ ‫اســتان گلســتان انتخــاب شــد‪ .‬در جلس ـه ای کــه با حضــور مهندس‬ ‫ایران که با ایجاد سطوح عایق و نفوذناپذیر‬ ‫همراه اســت سبب حذف عرصه های جذب‬ ‫بــارش و رواناب‪ ،‬تشــدید ســیل و مشــکالت‬ ‫اب گرفتگی معابر و وارد شــدن خســارات به‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫شــهرها و شهروندان م ‬ ‫کنترلسیالبوابخوان داریسازمانجنگل ها‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری در ادامــه تصریــح کــرده‬ ‫است‪ :‬ساخت شهرهای اسفنجی و نفوذپذیر‬ ‫ کــه شــهرهایی بــا ظرفیت نگهداشــت اب‬‫باران هستند ‪ -‬اقدامی نوین به شمار می رود‬ ‫که در قالب ابخوان داری شــهری به مدیریت‬ ‫سیالب ها و جلوگیری از فرونشست زمین در‬ ‫شهرها کمک می کند‪ .‬حسین پور اضافه کرده‬ ‫اســت‪ :‬در چنین رویکردی از ایجاد شــهرهای‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫نفوذناپذیر در برابر باران جلوگیری م ‬ ‫از ســوی دیگــر بــا حفــظ عرص ههــای جذب‬ ‫روانــاب در ســطح شــهر‪ ،‬مبلمــان شــهری و‬ ‫المان های ان برمبنای همزیستی باسیل شکل‬ ‫می گیــرد‪ .‬او در ادامــه یادداشــت خود عنوان‬ ‫کرده اســت‪ :‬شهرهای اسفنجی شهرهایی با‬ ‫برنام ه برای ایجاد زیرساخت های جذب اب‬ ‫باراندرتمامیسطوحشهریهستند‪.‬ساخت‬ ‫پیاده روهای جذبی با ســامانه ابگیری باران‪،‬‬ ‫بهره گیری از توپوگرافی شــهر و گودی های ان‬ ‫بــرای ســاخت ســازه های چندمنظــوره مانند‬ ‫استادیوم های ورزشی با کارکرد کنترل سیالب‬ ‫غــراوی معــاون هماهنگی امور عمرانــی و مهندس خلیلی مدیرکل‬ ‫دفتر امور شــهری اســتانداری گلســتان برگزار شــد‪ ،‬اعضای منتخب‬ ‫هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی شهرداری های استان‬ ‫احــکام خــود را دریافــت کردنــد‪« .‬ارش فوالدیــان» مســئول اداره‬ ‫روابــط عمومــی و امور بین الملل شــهرداری گرگان ازجملــه افرادی‬ ‫بود که روز گذشته حکم خود را از دست معاون استاندار دریافت‬ ‫کــرد‪ .‬فوالدیــان به همراه مســئوالن روابط عمومی شــهرداری های‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬اق قال‪ ،‬فاضل اباد (کمــاالن) و صادق اباد (گالیکش)‪،‬‬ ‫‪ 5‬نفری هستند که در انتخابات دی ماه گذشته با کسب ارای الزم‬ ‫به عنــوان «اعضای هیئت رئیســه شــورای هماهنگی شــهرداری های‬ ‫تابعه اســتان گلســتان» انتخاب شــدند‪ .‬در متن حکم اقای غراوی‬ ‫خطــاب بــه مهنــدس فوالدیــان امــده اســت‪ :‬بــا عنایــت بــه نتایج‬ ‫برگزاری انتخابات مورخ ‪ 15‬دی ‪ 1399‬اعضای هیئت رئیسه شورای‬ ‫جانشــین معــاون امــور جنــگل ســازمان‬ ‫لهــا‪ ،‬مراتــع و ابخیزداری کشــور ضمن‬ ‫جنگ ‬ ‫اشــاره به انتشــار نقشــه پیش بینی حریق در‬ ‫جنگل ها و مراتع گفت‪ :‬پنج استان ب ه لحاظ‬ ‫ریســک باالی وقوع اتش در شــرایط بحرانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رضابیانیدر گفت وگوباایسناافزود‪:‬نقشه‬ ‫پیش بینی حریق در جنگل ها و مراتع کشور‬ ‫با جزییات منتشرشــده و در اختیار اســتان ها‬ ‫قرارگرفته اســت‪ .‬برای مثال در این نقش ـه ها‬ ‫مشــخص کرده ایــم کــه در کــدام اســتان ها و‬ ‫شهرستان ها احتمال وقوع اتش سوزی وجود‬ ‫دارد همچنیــن بــازه زمانــی افزایــش ریســک‬ ‫صشــده اســت‪ .‬به عنوان‬ ‫وقوع حریق مشخ ‬ ‫نمونه پیش بینی کرده ایم که در بخش هایی‬ ‫از اســتان کردســتان از اواخر خرداد تا اواســط‬ ‫شســوزی داشته باشــیم‪ .‬او در ادامه‬ ‫تیرماه ات ‬ ‫بابیان اینکه نقش ـه های پیش بینی حریق در‬ ‫جنگل هاومراتع کشور بااستفادهاز اطالعاتی‬ ‫ازجمله میزان بازندگی‪ ،‬میزان خشک سالی‪،‬‬ ‫شســوزی های قبلی‪ ،‬دمــا و‪...‬‬ ‫محل وقوع ات ‬ ‫تهی هشــده اســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫پراکنش بارندگی در کشور و البته خشک سالی‬ ‫و افزایــش دما احتمــال افزایش وقوع حریق‬ ‫لهــا وجــود دارد‪ .‬ازاین رو با همکاری‬ ‫در جنگ ‬ ‫لهــا و ســایر‬ ‫یــگان حفاظــت ســازمان جنگ ‬ ‫دســتگاه ها برنامه ریزی هایــی را بــرای اقــدام‬ ‫به موقع انجام داده ایم‪ .‬بیانــی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حــا ل حاضر برخی از نقاط منطقه زاگرس در‬ ‫شرایط بحرانی به لحاظ ریسک باالی وقوع‬ ‫اتش هستند‪ .‬ازجمله این مناطق می توان به‬ ‫بخشی از استان های کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫فــارس به ویــژه قســمت های جنوبــی ان‪،‬‬ ‫کردستان‪،‬لرستان‪،‬ایالمبه ویژهمناطقشمالی‬ ‫ان و منطقه کبیر کوه ‪ -‬که اولین موج گرمایی‬ ‫کشــور عــراق از این منطقــه وارد اســتان ایالم‬ ‫دیداراعضایهیئت مدیره‬ ‫خانهمطبوعاتالبرز با‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاد‬ ‫اسالمیایناستان‬ ‫اولین نشســت اعضــای هیئت مدیره خانه مطبوعــات با مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز در سال‪ ۱۴۰۰‬برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫البرز‪ ،‬نخستین نشست اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات البرز‬ ‫با حضور ناصر مقدم‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‬ ‫‪ ،‬باقــر قربانــی‪ ،‬سرپرســت معاونــت فرهنگی و رســانه ای و مریم‬ ‫مقدم‪ ،‬رئیس گروه رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز‪،‬‬ ‫در خانــه مطبوعــات ایــن اســتان برگــزار شــد‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و‬ ‫ارشاد اسالمی استان البرز‪ ،‬در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از‬ ‫شهــا و اقدامات ارزنــده اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات‬ ‫تال ‬ ‫یهــای رضــا عبــاس زاده‪ ،‬رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫و به ویــژه از همراه ‬ ‫خانــه مطبوعــات اســتان البــرز‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬خانــه مطبوعــات‪،‬‬ ‫رویداد امروز‪ -‬مینا رامی ‪ :‬شاید شما هم با سرعت گیرهایی که یک شبه بدون هیچ نشانه و‬ ‫هشداری در جاده یا اتوبانی که همیشه از ان عبور می کنید‪ ،‬روبرو شده اید و شاید هم اتومبیل‬ ‫شما به شدت با ان برخورد کرده و یا شاهد برخورد دیگران بوده اید و براثر حادثه تا مدت ها‬ ‫دچار شوک و انواع صدمات شده اید‪ .‬در خوزستان‪ ،‬شهرداری ها و ادارات راه و شهرسازی استان‬ ‫هر موقع بودجه ای داشته باشند و فرصتی به دست اید‪ ،‬به یک باره یک جاده اصلی یا اتوبان‬ ‫را در یک شبانه روز ده ها سرعت گیر نصب می کنند‪ .‬سرعت گیرهای مختلف ‪ ،‬غیراستاندارد و‬ ‫بدون هیچ گونه عالئم هشداردهنده‪ .‬این مشکل در فضای مجازی خوزستان به یک بحث‬ ‫جدی منجر شده است‪ .‬خبرنگار ما به یک نمونه اشاره می کند که خود از نزدیک مشاهده‬ ‫اندکاعتراضبسیاری‬ ‫کردهاست‪.‬در مسیراتوباناهواز‪-‬مالثانیسرعت گیرهایینصب شده ِ‬ ‫از رانندگان را به دنبال داشته است‪ .‬فقط در عرض یک ساعت چهار تصادف منجر به جرح‬ ‫افراد و صدمه به اتومبیل ها روی یک سرعت گیر احداثی برای رانندگان اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫راننده کامیون کمپرسی ولوو که همیشه از این جاده عبور می کند به خبرنگار ما می گوید‪:‬‬ ‫واقعا من متوجه نمی شوم این سرعت گیر را چرا در این اتوبان کاشته اند‪ .‬ایا جاده نزدیک‬ ‫مدرسهاست‪ ،‬کهنیست‪،‬ایاتقاطعیوجوددارد کهاحتمالوقوعتصادفباشد‪ ،‬کهنیست‪.‬‬ ‫پس چرا ارامش و اسایش مردم برای این مسئولین ارزشی ندارد؟ منصوری استاد دانشگاه نیز‬ ‫به خبرنگار ما می گوید‪ :‬در مسیر بزرگراه الهایی در یک فاصله چند کیلومتری بیست مانع و‬ ‫سرعت گیر را شمرده ام‪ ،‬ان هم سرعت گیرهایی که نه استاندارد هستند و نه عالمت گذاری‬ ‫شده و نه هشداری وجود دارد‪ .‬وی یاداور شد در منطقه مالثانی‪ ،‬براثر برخورد اتومبیل ها‬ ‫با این ســرعت گیرهای غیراستاندارد کشــته و مجروح هم داشته ایم‪ .‬نگاهی به خراش ها و‬ ‫تخریب های زیاد اسفالت بعد از نصب سرعت گیرها نشان می دهد پس از برخورد شدید‬ ‫اتومبیل ها با ان ها‪ ،‬نشان از خسارت های سنگین به ان هاست‪ .‬اما این سوال از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی وجود دارد‪ ،‬ایا کسی در وزارت خانه و شهرداری اهواز برای رسیدگی به این سوء‬ ‫مدیریت ها‪ ،‬وجود دارد؟ ایا جان و مال مردم اهمیتی برای ان ها دارند؟ مردم می گویند این که‬ ‫دیگر ربطی به تحریم ها ندارد‪ ،‬دســت امریکا هم در کار نیســت‪ ،‬پس برای مدیریت این‬ ‫معضلفکریاساسی کنید‪.‬‬ ‫شهردار رشت در مراسم افتتاح پروژه بلوار هشت دی‪:‬‬ ‫در مواقــع بحرانی‪ ،‬حفظ عرصه های جذب‬ ‫کهــا و بوســتان های‬ ‫روانــاب در قالــب پار ‬ ‫طبیعیونفوذپذیر‪،‬ایجادپارکابخیزپیرامون‬ ‫شــهرها‪ ،‬احداث کمربند ســبز شــهری‪ ،‬ایجاد‬ ‫پشت بام های سبز و ‪ ...‬نه تنها با جذب بارش‬ ‫از تشــدید سیالب در سطح شهرها جلوگیری‬ ‫می کنند بلکه بــه دلیل افزایش نفوذ باران‬ ‫و سیالب به درون زمین منابع ابی شهرها‬ ‫را نیــز تقویــت می کننــد‪ .‬بــه اعتقــاد ایــن‬ ‫کارشــناس ارشــد مهندســی منابــع طبیعی‪،‬‬ ‫کاهــش حجــم ســیالب های شــهری و بــه‬ ‫دنبال ان کاســتن از مشــکالت اب گرفتگی‬ ‫معابــر‪ ،‬ذخیــره اب در زمیــن‪ ،‬تغذیــه‬ ‫نهــای شــهر و تقویــت منابــع اب‬ ‫ابخوا ‬ ‫زیرزمینــی‪ ،‬بهره گیــری از ظرفیت بــاران در‬ ‫توســعه فضای ســبز شــهری و کاهش فشار‬ ‫بر منابع اب شــرب و ســفره های زیرزمینی‬ ‫و جلوگیری از مخاطرات فرونشست زمین‬ ‫در شــهرها ازجمله فواید ساخت شهرهای‬ ‫اســفنجی اســت‪ .‬مدیــرکل دفتــر کنتــرل‬ ‫ســیالب و ابخوان داری ســازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری در پایــان یادداشــت‬ ‫خــود تاکیــد کــرده اســت‪ 56 :‬میلیــون نفر‬ ‫از جمعیــت کشــور ما در مناطق ســیل خیز‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬از ســوی دیگــر بیــش از‬ ‫‪ 450‬شــهر مهــم در ایــران در معــرض خطر‬ ‫جــدی ســیل قــرار دارنــد عــاوه بــر این ها‬ ‫نهــای کشــور در‬ ‫بیــش از نیمــی از ابخوا ‬ ‫دش ـت های ســکونتی و تولیــدی بــا تهدید‬ ‫فاجعه فرونشســت زمین مواجه هســتند‪.‬‬ ‫ازاین رو پیاده سازی الگوی ابخوان داری شهری‬ ‫و ساخت شهرهای اسفنجی در ایران بیش از‬ ‫هر نقطه دیگری از جهان ضروری است‪.‬‬ ‫افتتاح زودتر از موعد پروژه بلوار‬ ‫هشت دی مصداق بارز مدیریت‬ ‫جهادی در شهرداری رشت‬ ‫رشــت‪ -‬رویداد امروز ‪ :‬شــهردار رشــت در مراسم بهره برداری از پروژه بلوار هشت دی گفت‪:‬‬ ‫بهره برداری زودتر از موعد پروژه بلوار هشــت دی رشــت درواقع مصداق بارز اتخاذ رویکرد‬ ‫جهادیدر مجموعهمدیریتشهریاست‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی در مراسم بهره برداری از پروژه بلوار هشت دی رشت که با حضور‬ ‫علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت‪ ،‬جمعی از اعضای شورای اسالمی و دیگر مسئوالن‬ ‫شــهری برگزار شــد اظهار داشــت‪ :‬بهره برداری زودتر از موعد این پروژه درواقع مصداق بارز‬ ‫اتخاذ رویکرد جهادی در مجموعه مدیریت شهری است‪ .‬شهردار رشت در این مراسم ضمن‬ ‫گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران قدر هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این پروژه را به مردم فهیم و والیتمدار رشت تقدیم و از همه انان قدردانی‬ ‫می کنم زیرا همواره به طرق مختلف یاری گر مجموعه مدیریت شــهری بوده اند‪ .‬احمدی‬ ‫زحمات مدیران و کارکنان شــهرداری جهت به ثمر رســاندن پروژه بلوار هشــت دی رشت را‬ ‫ارزشمند خواند و بابیان اینکه اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی راهکار برون رفت از بسیاری‬ ‫موانع و مشکالت پیش روی اجرای پروژه های شهری است اضافه کرد‪ :‬با تالش شبانه روزی‬ ‫و مدیریت جهادی موفق شدیم این پروژه را زودتر از زمان موعد به اتمام برسانیم‪ .‬شهردار‬ ‫رشت سه مولفه مهم مدیریت جهادی را مورداشاره قرارداد و در تشریح بیشتر این مطلب‬ ‫یاداور شد‪ :‬نخستین شاخصه و مولفه مدیریت جهادی توکل به خدا است زیرا هرگاه برای‬ ‫تکمیلپروژهبلوار هشتدیباموانعیمواجهشدیمباتوکلبرخدامسیربرایماهموار شد‪.‬‬ ‫احمدی اصل خودباوری را مولفه دوم مدیریت جهادی دانست و اذعان کرد‪ :‬خودباوری و‬ ‫اعتمادبه نفس در کارکنان شهرداری موج می زد و دقیقا بر اساس همین اصل بود که توانستیم‬ ‫این پروژه را زودتر از زمان مقرر به اتمام رســانده و تقدیم مردم فهیم رشــت کنیم‪ .‬شــهردار‬ ‫رشت ادامه عملیات اجرایی و تکمیل دیگر پروژه های نیمه تمام شهرداری با رویکرد مبتنی بر‬ ‫مدیریت و روحیه جهادی را مورد تاکید قرارداد و ابراز داشت‪ :‬تا زمانی که مسئولیت و امانت‬ ‫در دستان ما است لحظه ای از خدمت به مردم غافل نخواهیم شد‪ .‬احمدی در پایان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در همین جا الزم می دانم از مساعدت های مجموعه عوامل انتظامی‪ ،‬پلیس راهور‪،‬‬ ‫سایر دستگاه های اجرایی خدمت رسان و اهالی محدوده بلوار هشت دی جهت تکمیل و‬ ‫بهره برداری این پروژه قدردانی به عمل اورم‪.‬‬ ‫هماهنگــی روابــط عمومی شــهرداری های تابعه اســتان گلســتان و‬ ‫ســوابق و تجارب ارزشــمند جنابعالی و در اجرای تبصره یک ماده‬ ‫‪ 10‬اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی شهرداری های تابعه‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬به موجب این ابالغ برای مدت دو ســال به عنوان‬ ‫عضو هیئت رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی شهرداری های‬ ‫یشــوید‪ .‬انتظار می رود با در نظر‬ ‫تابعه اســتان گلســتان منصوب م ‬ ‫گرفتــن قوانیــن و مقــررات‪ ،‬وظایف و مســئولیت های محولــه را در‬ ‫چارچوب اساسنامه و سیاست های ابالغی و ظرفیت های موجود و‬ ‫بهره مندی از ابزارهای نوین ارتباط جمعی و شفافیت و پاسخگویی‬ ‫به افکار جامعه و ایجاد تعامل موثر با نهادهای برون سازمانی به‬ ‫نحو احسن اجرا نمایید‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬فوالدیان از شهریور ‪97‬‬ ‫به عنوان سرپرســت اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری‬ ‫گرگان منصوب شده است‪.‬‬ ‫انتشارنقشهپیش بینیحریق‬ ‫در جنگل ها‬ ‫یشــود ‪ -‬اشــاره کرد‪ .‬جانشــین معاون امور‬ ‫م ‬ ‫جنگل سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‬ ‫کشور با اشاره به اینکه بیشترین اتش سوزی ها‬ ‫در مناطقــی رخ می دهــد کــه رطوبــت به زیر‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد و دمــای هوا به بیــش از ‪ ۳۰‬درجه‬ ‫ســانتی گراد برســد‪ ،‬گفــت‪ :‬نیروهــای یــگان‬ ‫حفاظت ســازمان جنگل ها بر اساس مناطق‬ ‫بحرانی وقوع اتش تقسیم بندی شده اند تا در‬ ‫صورت اتش سوزی بالفاصله خود را به محل‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫پایــش ســطح جنگل ها و مراتع کشــور با‬ ‫استفادهاز تصاویرماهواره ای‬ ‫او در بخــش دیگری از صحبت های خود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سطح جنگل ها و مراتع کشور با‬ ‫استفاده از تصاویر ماهواره ای که وقوع اتش در‬ ‫مناطق مختلف را گزارش می دهند‪ ،‬نیز پایش‬ ‫می شوند‪ .‬بیانی درباره استفاده از بالگردهای‬ ‫اطفای حریق توضیح داد‪ :‬اواخر سال گذشته‬ ‫سرعت گیرهایمرگ‬ ‫در خوزستان‬ ‫حضورسرمایه گذارانترکیه ای‬ ‫در نمایشگاه اینوتکس‪۲۰۲۱‬‬ ‫جلس ـه ای بــا حضــور اســحاق جهانگیــری ‪-‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری ‪ -‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در این جلســه کــه نماینــدگان وزارت دفاع و‬ ‫ســازمان مدیریت بحران نیز حضور داشــتند‪،‬‬ ‫اقای جهانگیری دستور دادند که طی امسال‬ ‫هماهنگی ها برای تامیــن بالگردهای اطفای‬ ‫حریقسریع ترانجامشودتاسازمانجنگل ها‬ ‫مشــکالت سال گذشــته را نداشــته باشد‪ .‬به‬ ‫گفتــه جانشــین معــاون امور جنگل ســازمان‬ ‫لهــا‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشــور تاکنون‬ ‫جنگ ‬ ‫برای تامین بالگردهای اطفای حریق مشکل‬ ‫خاصی وجود نداشــته اســت و امیدواریم که‬ ‫طــی روزهــای اینــده نیــز در صــورت افزایــش‬ ‫شســوزی ها‬ ‫قهــا یــا گســترش ات ‬ ‫تعــداد حری ‬ ‫در مناطق مختلــف‪ ،‬همکاری ها برای تامین‬ ‫بالگــرد ادامــه یابــد‪ .‬او در پایــان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫پشــتوانه فکــری و اجرایــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی در‬ ‫حوزه رســانه ای بوده و هســت و در ســال گذشــته جشــنواره ها و‬ ‫برنامه های خوبی در حوزه رسانه ازجمله برگزاری دومین رویداد‬ ‫ملی تجربه نگاری ســواد رسانه ای کشور باهمت خانه مطبوعات‬ ‫البــرز انجــام شــد و بــه امیــد خدا در ســال جدیــد نیــز برنامه ریزی‬ ‫الزم جهت ایجاد نشــاط‪ ،‬رشــد و تعالی فضای رســانه ای اســتان‬ ‫صورت گرفته و برنامه های خوبی تدارک دیده شده است‪ .‬مقدم‬ ‫بــا اشــاره به بعضی جوســازی ها بیــان کرد‪ :‬قطــار در حال حرکت‬ ‫یخــورد ولــی از حرکــت و از تکاپو نمی ایســتد و‬ ‫همیشــه ســنگ م ‬ ‫شــما هم همچنان به حرکت خود در مســیر بالندگی ادامه دهید‬ ‫توصیــه مــن به عموم مــردم این اســت که با‬ ‫توجه به شرایط بحرانی اتش سوزی‪ ،‬به جای‬ ‫استفاده از ظرفیت جنگل ها و مراتع کشور از‬ ‫ظرفیت هایپارک هایجنگلیاستفاده کنندتا‬ ‫میزاناتش سوزی هابهحداقلبرسد‪.‬براساس‬ ‫گــزارش ســازمان جنگل ها طی ســال گذشــته‬ ‫لهــا و اراضی‬ ‫بیــش از ‪ ۲۱‬هــزار هکتار از جنگ ‬ ‫جنگلیایراندرگیرحریقشدند‪.‬‬ ‫و بــه رســالت خــود عمل کنیــد و نیز از اعضــای هیئت مدیره خانه‬ ‫مطبوعــات خواســت کــه تمرکــز خــود را بــرای هرچــه بهتــر برگزار‬ ‫شــدن جشــنواره مطبوعات و روز خبرنگار در مردادماه سال جاری‬ ‫بگذارند‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان البرز‪ ،‬در پایان‬ ‫تهــای خود از خانه مطبوعات و اهالی رســانه خواســت تا‬ ‫صحب ‬ ‫با ایجاد فضای رقابتی و تشــویق مردم به مشــارکت حداکثری و‬ ‫پرشــور در انتخابات پیش رو تالش کنند‪ .‬در ادامه این نشســت‪،‬‬ ‫رضــا عبــاس زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانه مطبوعات‬ ‫استان البرز‪ ،‬از اقدامات و عملکرد خانه مطبوعات در سال گذشته‬ ‫و دغدغه های اهالی رسانه صحبت کرد ‪.‬‬ ‫دبیــر علمــی نمایشــگاه اینوتکــس فنــاوری‪ ۲۰۲۱‬از حضــور ســرمایه گذاران ترکی ـه ای برای‬ ‫ســرمایه گذاری روی طرح های ایرانی خبر داد‪ .‬ســجاد فشــمی در حاشیه نمایشگاه اینوتکس‬ ‫فناوری‪ ۲۰۲۱‬بابیاناینکهامسالدر پارکپردیس‪۴۰۰‬شرکتواستارتاپوشرکتفناور بهارائه‬ ‫دستاوردهایخوددراینوتکس‪۲۰۲۱‬می پردازند‪،‬بهمهر گفت‪:‬در کناربخشنمایشگاهیبیش‬ ‫ از‪۲۰‬رویداد مختلف تجاری و ترویجی برگزار می شود‪ .‬به گفته فشمی‪ ،‬در این رویداد صنعت‬ ‫فوالدنیاز فناورانهخودراارائهمی کندوبعدازانجلسهجلسات‪ B۲B‬میانشرکت هاوصنایع‬ ‫برقرار می شود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬به غیراز برنامه های ارائه نیازهای فناورانه صنایع که در طی این‬ ‫رویداد برگزار می شود‪ ،‬رویداد کافه سرمایه برگزار می شود که امسال سرمایه گذاران ترکیه ای در‬ ‫اینبخشحضوردارند‪.‬دبیراینوتکس‪۲۰۲۱‬بابیاناینکهدرحالحاضر‪۳۰۰‬جلسهسرمایه گذاری‬ ‫باترکیهبرنامه ریزی شده‪ ،‬گفت‪:‬سخنرانیوپنلهایاستیجازدیگربرنامه هایاستیجاینوتکس‬ ‫استکهدرحوزه هایبررسیشرایطاقتصادی‪،‬مشکالتتحریم هاوجهانی شدنکسب وکارها‪،‬‬ ‫بررسی چالش های زیست بوم کشور موردبررسی قرار می گیرد‪ .‬او با اشاره به بخش سخنرانی و‬ ‫تحلیل هایبخش«نکستیشن» گفت‪:‬دراینبخشحوزه هایتخصصیاینترنتاشیاء‪،‬هوش‬ ‫مصنوعی‪ ،‬بالک چین موردبررسی قرار می گیرد‪ .‬به گفته فشمی‪ ،‬در نمایشگاه هر شرکت و‬ ‫اســتارت اپ که نواوری خاصی داشــته باشــند در هر حوزه فناوری در این رویداد حضور دارند‪.‬‬ ‫دبیراینوتکس‪۲۰۲۱‬تصریحکرد‪:‬همزمانباافتتاحیهاینرویدادسهتفاهم نامهمشترکخواهیم‬ ‫داشت‪.‬دراینوتکسسال گذشتهبخش کافهسرمایه‪۱۸‬میلیاردو‪۳۰۰‬میلیونتومانرویاستارت‬ ‫اپهاسرمایه گذاریشد‪.‬فشمیبابیاناینکهپیش بینیمی شودامسالاینسرمایه گذاریبیش‬ ‫از‪۲۰‬میلیاردتومانشود‪ ،‬گفت‪۷:‬شرکتسرمایه گذاریترکیهدراینوتکسامسالحضوردارند که‬ ‫به صورتانالینبااینرویداددرتماسهستند؛همچنینسرمایه گذارانایرانیدرایننمایشگاه‬ ‫حضور دارند‪ .‬او ادامه داد‪۳۵:‬شرکت سرمایه گذار ایرانی در بخش کافه سرمایه و‪۱۰‬شرکت در‬ ‫بخشنمایشگاهیحضور دارند‪.‬در کل‪ ۴۵‬شرکتحضور دارند‪.‬به گزارشمهر‪،‬دهمیندوره‬ ‫ایننمایشگاهاز امروز شروعبه کارکردهوتا‪ ۳۱‬اردیبهشتادامهدارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!