روزنامه رویداد امروز شماره 1071 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1071

روزنامه رویداد امروز شماره 1071

روزنامه رویداد امروز شماره 1071

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫رقابتنهایی‬ ‫بینرئیسی‪،‬جهانگیری‬ ‫و الریجانی است‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ 18‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 06‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1071‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫‪02‬‬ ‫نگهداشت‬ ‫زبانفارسیرامدیون‬ ‫فردوسیهستیم‬ ‫تخصیصاینترنترایگان‬ ‫به کاندیداهامصرفینیست‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫فارس‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫ابهامکاندیداهای پوششی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪45‬‬ ‫برخی نامزدها به عنوان ضربه گیر سایرین عمل می کنند‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ 27‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫مدیریتمصرف‬ ‫اب و ارتقای بهره وری‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫‪02‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫افزایش‪ ۶‬برابریتولیدنفت‬ ‫از میادینمشترکغرب‬ ‫کارون در ‪ ۸‬سال گذشته‬ ‫‪32‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫به خط شدند‬ ‫واردها در شیراز‬ ‫‪6‬‬ ‫اری اضافه شدند‬ ‫مردم شیراز تازه‬ ‫شهرداری به‬ ‫حملونقل شهرد‬ ‫در هدیه جدید‬ ‫هری به ناوگان‬ ‫اتوبوس درونش‬ ‫دستگاه جدید‬ ‫‪50‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫چهارم ‪ /‬شماره ‪1070‬‬ ‫درونشهری بااعتبار‬ ‫ـتگاه جدید اتوبوس‬ ‫‪ 50‬دسـ‬ ‫حملونقل عمومی‬ ‫مــان به نــاوگان‬ ‫‪ 200‬میلیــارد تو‬ ‫شیراز اضافه شد‪.‬‬ ‫رونمایی از اتوبوسهای‬ ‫ـهردار شــیراز در ایین‬ ‫شهر انسانمحور‬ ‫شـ‬ ‫ـیراز گفت‪ :‬وقتی از‬ ‫جدید شــهر شـ‬ ‫صحبــت میشــود‪،‬‬ ‫گــی در شــهرها‬ ‫و کیفیــت زند‬ ‫ارزان باشــد از‬ ‫ایمــن‪ ،‬اســان و‬ ‫حملونقلــی کــه‬ ‫شهر خواهد بود‪.‬‬ ‫گزینههای اصلی این‬ ‫حصول به شــهر‬ ‫پور افزود‪ :‬برای‬ ‫حیدر اســکندر‬ ‫دولت‪ ،‬شــهرداری و‬ ‫نیاز به ســه عامل‬ ‫انســانمحور‬ ‫کرونایی و با توجه‬ ‫شرایط‬ ‫شهروندان است که در اقتصادی‪ ،‬کالنشــهرها‬ ‫ضعیف شــدن شــرایط‬ ‫‪ 721‬اتوبوس فعال‬ ‫این لحظه هیچ‬ ‫بــه‬ ‫اند و متاسفانه تا‬ ‫اتوبوس با ظرفیت‬ ‫دیده‬ ‫به ‪ 66‬خط‬ ‫بسیار اسیب‬ ‫خدمترســانی‬ ‫محدودیتهای‬ ‫ـت اقتصــادی در‬ ‫مشــغول به‬ ‫هزینههایی که از‬ ‫ـش حــوزه معاونـ‬ ‫خســاراتی بابت‬ ‫شهروندان شیراز هستند‪.‬‬ ‫حملونقل عمومی‬ ‫شــیراز گفــت‪ :‬نقـ‬ ‫ســتگاه اتوبوس‬ ‫شــهرداری و حــوزه‬ ‫رونمایی از ‪ 50‬د‬ ‫به‬ ‫تا در ســال ‪1400‬‬ ‫که گردش مالی ‪6‬‬ ‫ـورا هم در ایین‬ ‫کرونایی به‬ ‫طهماســبی‬ ‫کنم که تالش کنند‬ ‫محوری‪ ،‬توسعه‬ ‫روزانه بیش از‬ ‫پرداختنشده است‪.‬‬ ‫بافت ســازمانی‬ ‫زمینه نوسازی شـ‬ ‫مســعود‬ ‫درخواســت می‬ ‫بخشی از شعار انسان‬ ‫شرایط عادی‬ ‫واردشده‪ ،‬به شهرداری‬ ‫مشارکت‪ ،‬مترو و‬ ‫‪ 5‬ســال اخیر در‬ ‫شــرایط عــادی‬ ‫عنوان یک کارشناس‬ ‫شهری گفت‪:‬‬ ‫هزارمیلیــاردی را دارا اســت‪ ،‬در‬ ‫ـه بایســتی تردد‬ ‫نسبت به اوراق‬ ‫ــت و گفت‪ :‬در‬ ‫مسافر توسط ناوگان افــزود‪ :‬در‬ ‫ناوگان عمومی شــیراز‬ ‫به اعتقاد من به‬ ‫ــی اســت چراکـ‬ ‫دانس‬ ‫شهر شیراز‬ ‫ـوردار باشــد که این‬ ‫منحصربهفرد است و‬ ‫وی افزود‪:‬‬ ‫حملونقــل همگان‬ ‫ـش از ‪ 550‬هــزار‬ ‫اتوبوس جدید برای‬ ‫حاکمیتی بوده و باید‬ ‫ـهم بیشــتری برخـ‬ ‫ایمن‪ ،‬قابلدسترس و‬ ‫‪ 550‬هزار جابجا میشدند اما‬ ‫مدیران نقشی‬ ‫روزانــه بیـ‬ ‫تعداد ‪ 185‬دستگاه‬ ‫و خریــد‬ ‫تاریخــی از سـ‬ ‫عمومی یک بحث‬ ‫شــده و شرایط‬ ‫پیگیــری مســتمر‬ ‫حملونقل‬ ‫مناسب این معاونت‬ ‫اتفاقات خوبی بودیم‪،‬‬ ‫حملونقل‬ ‫ســط نــاوگان‬ ‫نــاوگان حملونقل‬ ‫خودروها کم‬ ‫ایجاد شود‪.‬نواب‬ ‫ـه هماهنگــی و‬ ‫فعلی با توجه به‬ ‫ـورای کارکرد‬ ‫مســافر تو‬ ‫ـیراز اضافهشــده‬ ‫ـه یارانــه و تهیه‬ ‫شــاهد‬ ‫ونقل شهروندان‬ ‫امــر نیــاز بـ‬ ‫ـدگان مجلــس شـ‬ ‫شرایط‬ ‫شــرایط تحریــم‬ ‫نــاوگان حملونقل شـ‬ ‫بخشــی از هزینـ‬ ‫راحتی برای حمل‬ ‫جابجا میشدند‬ ‫از منابع عمومی‬ ‫شــهرداری و نماینـ‬ ‫متروتکمیلشده‬ ‫بــا توجــه‬ ‫اتوبــوس بــه‬ ‫در بیماری کرونا‪ ،‬این عدد به حملونقل‬ ‫به عهده گرفته و‬ ‫فقط یک شــرکت‬ ‫ایستگاههایخطیک‬ ‫مجموعــه‬ ‫شــهری را دولت‬ ‫ـرایط فعلی که‬ ‫نــع داخلــی بهخوبــی شیوع‬ ‫شرایط فعلی با توجه‬ ‫قائدیافزود‪:‬‬ ‫شهرداری تحمیل نشود‪.‬‬ ‫خوبی در حال تکمیل‬ ‫بــا توجــه به شـ‬ ‫و موا‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫تنها سه دستگاه‬ ‫‪ 100‬هزار مسافر در روز اما در‬ ‫و‬ ‫همه بار تنها به‬ ‫سرعت و کیفیت‬ ‫فرصت در دل‬ ‫کشور قادر به تولید‬ ‫روزانه‬ ‫بپردازد و‬ ‫و خط دو با‬ ‫چشم میخورد‪.‬‬ ‫ایجاد‬ ‫‪ 200‬میلیارد تومان‬ ‫هر اتوبوس‬ ‫پیداکرده است که این امر بــه شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬تولیدکننده در‬ ‫ناوگان حملونقل‬ ‫ناموت هزینه‬ ‫اتوبوسرانی نیز با‬ ‫نیم میلیارد‬ ‫محدودیتها‬ ‫ســت‪ ،‬نوســازی‬ ‫ـید عبدالرزاق موسوی کاهش‬ ‫است و در حوزه‬ ‫‪4‬و‬ ‫پرداختشده است‬ ‫هزینه در حوزه ایــن عــدد بــه روزانــه ‪ 100‬اتوبــوس در روز ا‬ ‫سـ‬ ‫کالنشهرهای کشور‬ ‫شــیراز در‬ ‫دســتگاه اتوبوس‬ ‫دوره قبــل موجب افزایش‬ ‫شهرداری است‬ ‫محدودیتها هستند‬ ‫بینظیر در بین‬ ‫شــهردار‬ ‫برای خرید ‪50‬‬ ‫ـتگاه اتوبوس در‬ ‫افــزود‪ :‬در‬ ‫عمومی شهرداری‬ ‫هــزار مســافر در روز کاهــش شهری رکوردی‬ ‫ـیراز همچنین گاهی اوقات‬ ‫معادل خرید ‪ 400‬دسـ‬ ‫ـری از ســخنان‬ ‫حملونقل‬ ‫شــهرداری از بابت‬ ‫شــهردار شـ‬ ‫ایجاد میکنند‬ ‫بخــش دیگـ‬ ‫ــت کــه این امر‬ ‫که این میزان‬ ‫ـده نیــز همچنان‬ ‫همکاران‬ ‫که فرصتها را‬ ‫پیداکرده اس‬ ‫بوده است‬ ‫شده است‬ ‫امیدواریــم در اینـ‬ ‫ـرایط این ســالها‬ ‫ـت‪ :‬گاهــی اوقات‬ ‫محوری‪ ،‬توسعه‬ ‫خورده گیریها‬ ‫های کرونایی از‬ ‫ــال ‪ 96‬اســت و‬ ‫حملونقل عمومی‬ ‫گفــت‪ :‬شـ‬ ‫خــود گفـ‬ ‫شعار انسان‬ ‫حساسیت و‬ ‫شهرداری باشیم‪.‬‬ ‫س‬ ‫و محدودیت‬ ‫بخشی از‬ ‫افزایش هزینه در حوزه‬ ‫ـخت بــوده و‬ ‫هــا هســتند کــه‬ ‫برداری از پروژههای‬ ‫روبــرو نبودنــد‪،‬‬ ‫واقعــا سـ‬ ‫موجب شدند که محدودیت‬ ‫منابع موجب‬ ‫همگانی است‬ ‫شاهد بهره‬ ‫بــا مشــکلی‬ ‫حملونقل‬ ‫ســال ‪ 97‬یک سال پیش‬ ‫حساسیت کنونی تامین‬ ‫حملونقل و ترافیک‬ ‫را ایجاد میکنند‬ ‫شهرداری شده است‪.‬‬ ‫درحالیکــه در‬ ‫ســیون عمــران‪،‬‬ ‫عمومــی شــیراز را‬ ‫ولیکن در فضای پر از‬ ‫شیراز اقدام به تولید فرصتهــا‬ ‫کاری بسیار دشوار و‬ ‫رئیس کمی‬ ‫نــاوگان حملونقــل‬ ‫محدودیتهای کرونایی‬ ‫دستگاه اتوبوس‬ ‫اتوبــوس را بــه قیمــت ‪ 450‬شهرداری شهروندان شیرازی‬ ‫شــهرهای کشــور‬ ‫وی‬ ‫مالی برای ‪50‬‬ ‫و‬ ‫ترافیک شهرداری‬ ‫نــاوگان بیــن کالن‬ ‫ـان خریــداری محتوا جهت‬ ‫ـال پیــش موجــب‬ ‫معاون حملونقل و‬ ‫جوانتریــن‬ ‫میلیــون تومـ‬ ‫تاکنون برای شهر‬ ‫از یــک سـ‬ ‫بزرگ است‪.‬‬ ‫ـهر شیراز قریب‬ ‫کرده و‬ ‫هماکنــون ‪ 4‬و‬ ‫شــهرداری شــیراز‬ ‫ایین گفت‪ :‬در شـ‬ ‫میکردیــم‪،‬‬ ‫‪ 50‬عنوان کتاب شــدند کــه‬ ‫ــیراز هم در این‬ ‫ـان هزینــه شیراز بیش از‬ ‫محتوا جهت ش‬ ‫یــارد تومـ‬ ‫هویتی و تاریخی اقدام به تولید‬ ‫نیــم میل شــهرداری است در بخشهای‬ ‫شــیرازی کــرده‬ ‫هر اتوبوس‬ ‫مجموعه بهمرور شــهروندان‬ ‫شــهرداری نیز چاپ کند که این‬ ‫ـرای شــهر شــیراز‬ ‫درامد‬ ‫و تاکنــون بـ‬ ‫اختیار شهروندان‬ ‫و طبعــا‬ ‫ــر شــده باشــد‪،‬‬ ‫در‬ ‫عنــوان کتــاب‬ ‫بایــد ده براب‬ ‫بیــش از ‪50‬‬ ‫خواهد گرفت‬ ‫قرار‬ ‫اینگونــه نبــوده‬ ‫چاپ کند که این‬ ‫حالانکــه‬ ‫و تاریخی‬ ‫در بخشهــای هویتــی شــهروندان قرار خواهد‬ ‫منتقدین و کســانی که‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهمرور در اختیار‬ ‫اســکندرپور خطــاب بــه‬ ‫مجموعه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬نقد‬ ‫انتخاباتی وارد میشــوند‬ ‫مناســبت هفته‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫همچنین گفت‪ :‬به‬ ‫به فضای‬ ‫درخواســت من‬ ‫برابر انجام شــود و‬ ‫اســکندر پور‬ ‫شــیرازی‪ ،‬تعــدادی اثار‬ ‫باید در شــرایط‬ ‫شــهرداری در دوره‬ ‫همکاری هنرمندان‬ ‫مقایسه شرایط‬ ‫تولیدشــده و به‬ ‫شــیراز با‬ ‫این اســت که با‬ ‫مربوط به شــهر شیراز‬ ‫نقد انجام شود‪.‬‬ ‫دورههای پیشین‬ ‫موســیقیایی‬ ‫حاضر نسبت به‬ ‫تقدیم شده است‪.‬‬ ‫اطالعــات را حتما‬ ‫شیراز جنت طراز‬ ‫میکنــم ایشــان‬ ‫دستگاه اتوبوس‬ ‫لــذا درخواســت‬ ‫کرده و قــدری واقع‬ ‫مالی برای ‪50‬‬ ‫تامین منابع‬ ‫شــهرداری اســتحصال‬ ‫بزرگ است‬ ‫از طریق‬ ‫بسیار دشوار و‬ ‫مسائل برخورد کنند‪.‬‬ ‫ـورای اســالمی شــهر‬ ‫کاری‬ ‫مدیرعاملشرکتگازفارس‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫ــدگان مجلــس‬ ‫با‬ ‫این ایین رئیس شـ‬ ‫بینانه‬ ‫گفــت‪ :‬از نماین‬ ‫در ادامه‬ ‫وی در ادامــه‬ ‫عمــران مجلس‬ ‫کمیســیونهای‬ ‫ـورای اســالمی در‬ ‫شـ‬ ‫تا انتخابات‬ ‫سارگاداغازشدهاست‬ ‫واحدهایصنعتیپا‬ ‫گازرسانیبه‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫ـانی به صنایع و‬ ‫اینکه گازرسـ‬ ‫ارزان گاز با دیگر‬ ‫و راهاندازی او با اشــاره به جایگزینی سوخت پاک و‬ ‫سعادت شهر – قادراباد‬ ‫های شــرکت گاز‬ ‫اشتغالزا باهدف‬ ‫خط لوله ‪ ۱۰‬اینچ‬ ‫مهمتریــن رســالت‬ ‫ارشادفارسخبرداد‪:‬‬ ‫روستاهای بخش‬ ‫خط اینچ از‬ ‫های فســیلی‪ ،‬از‬ ‫خبر‬ ‫شبکه گازرسانی‬ ‫گروهقراناداره کل‬ ‫واحد صنعتی فارس‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی‬ ‫تقویت ســوخت‬ ‫جدید برای پایداری‬ ‫رئیس‬ ‫از ‪ ۹‬هــزار و ‪۶۲۲‬‬ ‫گاز فارس از اغاز‬ ‫ـت ســال‪ ،‬موجب‬ ‫توسعه ایستگاه‬ ‫ـارس اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫طبیعــی بهرهمنــد‬ ‫برای بیش از بیسـ‬ ‫قادراباد باهدف‬ ‫واحد گلخانه فـ‬ ‫ـد از نعمــت گاز‬ ‫مرکزی پاســارگاد‬ ‫سعادت شهر ‪-‬‬ ‫ـزار و ‪ ۸۷۸‬واحـ‬ ‫گلخانهای کشور با‪۳۰‬‬ ‫انتقال گاز ‪ ۱۰‬اینچی‬ ‫ـینی گفــت‪ :‬این‬ ‫این هفــت هـ‬ ‫شبکه اولین روستای‬ ‫غالمعبــاس حسـ‬ ‫توابع بخش مرکزی‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫موردنظر است‪.‬‬ ‫تبدیلی مواد فشار‬ ‫ــارگاد خبــر داد‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬گازرسانی به‬ ‫عتــرت اداره کل‬ ‫ـع در همتاباد از‬ ‫دینی‪ ،‬مساجد و‬ ‫صنایــع پاس‬ ‫کوچک هستند‪.‬‬ ‫کارخانه صنایع‬ ‫فارس خاطرنشان‬ ‫ـس گــروه قــران و‬ ‫کوچکمقیاس واقـ‬ ‫نخبگان فرهنگی و‬ ‫شــاخص تبلیغــی و‬ ‫کشاورزی بزرگ و‬ ‫گازرســانی بــه ‪۱۸‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫رئیـ‬ ‫ایثارگران روستا‪ ،‬علما و‬ ‫پیمانکار و ‪ ۴۵۱‬واحد‬ ‫افزایش ظرفیت شــبکه‬ ‫صنایع تبدیلی و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫طــرح باهدف‬ ‫منتشرشده توسط‬ ‫شهرستان و توسعه‬ ‫گازرسانی به صنایع‬ ‫مرحله انتخاب‬ ‫ارشاد اسالمی و‬ ‫فعال و اثار علمی‬ ‫گلخانه عمده و‬ ‫و کرســی تالوت‬ ‫ســالمی فــارس‬ ‫واحد صنعتی در‬ ‫یــی و واحدهای‬ ‫فعال‪ ،‬کتابخانه‬ ‫حسینی با بیان اینکه‬ ‫اداره کل فرهنگ و‬ ‫تکمیل انها‪ ،‬گام‬ ‫ا‬ ‫برگزاری محفل‬ ‫اباد‪ ،‬همتاباد‪،‬‬ ‫افزایش ‪۱۳۶‬‬ ‫غذا‬ ‫اســتهبان‪ ،‬حسینیه‬ ‫مــواردی‪ ،‬چــون‬ ‫مرکزی شامل وکیل‬ ‫پکیج است که با‬ ‫گروه قران و عترت‬ ‫ســارگاد میشود‪.‬‬ ‫اهالــی روســتا‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گامی مهم در‬ ‫ـته ترویجــی‪،‬‬ ‫مرحله طراحی و تهیه‬ ‫روستاهای بخش‬ ‫رئیس‬ ‫اعتبار اجرا پا‬ ‫ـتای «محمدابــاد»‬ ‫رفع موانع تولید و‬ ‫تولیدشــده توســط‬ ‫اهالی روستا است‪.‬‬ ‫تخصصی ســه دسـ‬ ‫گازرسانی‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫واحدهای تولیدی بخش‬ ‫ـرد کــه ســه روسـ‬ ‫استان فارس در‬ ‫گازرسانی صنایع استان و‬ ‫محصــول قرانــی‬ ‫قرانی (شهرستانی‪،‬‬ ‫اباد و قائماباد با‬ ‫از این اســتان به‬ ‫داد‪ :‬شــاخصهای‬ ‫فــارس اعــالم کـ‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫قــران‪،‬‬ ‫گازرسانی و‬ ‫مهمی در توسعه‬ ‫مهدیاباد‪ ،‬دولت‬ ‫صفای» ســرچهان‬ ‫و جشــنوارههای‬ ‫نــداف ادامــه‬ ‫کشاورزی صنعتی‬ ‫اجرای این طرح بزرگ‬ ‫برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫«صحــرارود» فســا و «بــاغ‬ ‫و پژوهشــی‪ ،‬شــاخص تبلیغی برگزیده در مســابقات‬ ‫تولید و توسعه‬ ‫همخوانی و ســرود‪،‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬برای‬ ‫اعم از صنایع غذایی‪ ،‬تبدیلی‪ ،‬اشتغال در سطح استان‬ ‫شــاخص اموزشــی‬ ‫معرفیشدهاند‪.‬‬ ‫اتیلن‪ ،‬انجام و دو‬ ‫فعال تواشــیح‪،‬‬ ‫ـتند‪ ،‬در شــاخص‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫‪ ۴۷۰‬واحــد تولیدی‬ ‫برای و شــامل‬ ‫روستای قرانی کشور‬ ‫گذاری فلزی و پلی‬ ‫ـتانی و ملی)‪ ،‬گروه‬ ‫پروری فعال اســت‪.‬‬ ‫های کیفــی هسـ‬ ‫قرانی‪ ،‬موقوفه‬ ‫‪ ۲‬هــزار و‬ ‫فارس ‪ ۱۲‬روســتا‬ ‫جشنواره‬ ‫‪ ۱۷‬کیلومتــر لوله‬ ‫و مرکــز اسـ‬ ‫دام و طیور و ابزی‬ ‫جــی و شــاخص‬ ‫فعال قرانی‪ ،‬رویداد‬ ‫بیان کرد‪ :‬از اســتان‬ ‫بیــش از‬ ‫برخــورداری از موسســه‬ ‫و ‪ TBS‬نصب میشــود‪ .‬به گفته کشــاورزی‪ ،‬گلخانهای‪،‬‬ ‫بود‪ ،‬و تروی‬ ‫خادم‪ ،‬پیشکسوت و‬ ‫احمدرضا نداف‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اثربخ‬ ‫شده‬ ‫‪CGS‬‬ ‫ضریب‬ ‫اعالم‬ ‫ـتگاه تقلیل فشــار‬ ‫ـی و پژوهشــی‪،‬‬ ‫در سامانهای که‬ ‫ـعاب گاز به قطر ‪۴‬‬ ‫طرح تالوت نور‪،‬‬ ‫گــی و هیئــت‬ ‫ایسـ‬ ‫ســه اموزشـ‬ ‫روستای قرانی کشور‬ ‫فارس‪ ،‬اجرای انشـ‬ ‫مســجد مجری‬ ‫ـال‪ ،‬جلســه خان‬ ‫زندگی‪ ،‬کاهش جرائم‬ ‫امتیازبندیها تنها‬ ‫اموز قرانی‪،‬‬ ‫انتخاب‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫و قرانــی فعـ‬ ‫در روستا (سبک‬ ‫پس از بررســیها و‬ ‫ـی قــران‪ ،‬قــران‬ ‫فرهنگــی‬ ‫فعالیتهای قرانی‬ ‫روســتا در ســال‬ ‫ثبتنام کردند‪ ،‬اما‬ ‫و کارگاه اموزشـ‬ ‫علومپزشکیشیراز‪:‬‬ ‫برنامههای قرانی‬ ‫خبر‬ ‫ـی فعــال‪ ،‬دوره‬ ‫و معرفی شدند‪.‬‬ ‫قاری قــران‪ ،‬معلم‬ ‫معاون‬ ‫ـی و بزهکاری) و‬ ‫باید ‪ ۳۷‬قرانـ‬ ‫قــران)‪ ،‬حافظ و‬ ‫بررسی میشود‪.‬‬ ‫اثار اجتماعـ‬ ‫روستای یادشده انتخاب انتخاب روستای قرانی‬ ‫(دورههــای امــوزش‬ ‫اسالمی روستا)‬ ‫ـی پژوهشــی و‬ ‫بیان اینکه برای‬ ‫(مصوب شورای‬ ‫نشســت و کرسـ‬ ‫انتخاب روســتای قرانی‬ ‫های بهداشــتی‬ ‫نداف با‬ ‫روستا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مربی قرانی فعال‪،‬‬ ‫رعایــت پروتکل‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـده توســط اهالی‬ ‫عمومی و و‬ ‫ــزود‪ :‬نبایــد در‬ ‫شــاخص را مدنظر‬ ‫قرانی منتشرشـ‬ ‫بیماری‪ ،‬چرخش و‬ ‫که در بخشهای‬ ‫جامعــه اف‬ ‫علمی و اموزشــی‬ ‫زیرا خاصیت ایــن‬ ‫ــد‪ .‬او تصریــح‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫شاخص‬ ‫‪ ۱۸۱۹‬تمــاس بگیرن‬ ‫عمومی شامل شهدا‬ ‫ـهلانگاری کــرد‪،‬‬ ‫توجهی‪ ،‬ســهلانگاری‬ ‫کشــور دارای‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬سـ‬ ‫میشود‪ .‬شاخص‬ ‫‪ ۱۹‬بــا ســامانه‬ ‫ـت و هرگونــه بی‬ ‫هرگونه کوویــد‬ ‫تخصصی تقسیمبندی‬ ‫هــای درمانــی‬ ‫قــال ســریع اسـ‬ ‫ـتی‪ ،‬زمینهســاز‬ ‫پایــش مراقبت‬ ‫ـکی شــیراز گفت‪:‬‬ ‫موثــری در انت‬ ‫پروتکلهــای بهداشـ‬ ‫کــرد‪ :‬مرکــز‬ ‫شــت علوم پزشـ‬ ‫اســت و نقــش‬ ‫رعایــت نکــردن‬ ‫ـردن پروتکلهای‬ ‫معاون بهدا‬ ‫ـبانهروزی فعــال‬ ‫دارد‪ .‬او و‬ ‫ویروس کرونا اســت‪.‬‬ ‫انگاری و رعایت نکـ‬ ‫بهصــورت شـ‬ ‫خبر‬ ‫ـت بــه بیمــاران‬ ‫توجهــی‪ ،‬ســهل‬ ‫موجهای جدید‬ ‫ویــروس کرونــا‬ ‫خدمــات باکیفیـ‬ ‫بی‬ ‫موجهــای جدیــد‬ ‫کرونا در ســطح‬ ‫تســریع ارائــه‬ ‫ـتی‪ ،‬زمینهســاز‬ ‫ـروس منحــوس‬ ‫مردم استان فارس‬ ‫بهداشـ‬ ‫ــه چرخــش ویـ‬ ‫ـول همتی گفت‪:‬‬ ‫بــا اشــاره ب‬ ‫اســت‪.‬دکتر عبدالرسـ‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫بیشترین هزینه‬ ‫محروم است‪.‬‬ ‫جــدی پــس از‬ ‫یاداور شد‪:‬‬ ‫ضریب محرومیت‬ ‫بــروز عــوارض‬ ‫مناطق محروم با‬ ‫مدیرکل کمیته امداد فارس ســرفصلهای کمک به‬ ‫در صــورت‬ ‫مددجویان ساکن در‬ ‫طــق محــروم در‬ ‫ـرد خدمــات منا‬ ‫استاندارفارساعالمکرد؛‬ ‫ـه ازدواج بوده‬ ‫ـال گذشــته ‪۱۰۵‬‬ ‫خبر‬ ‫ـکن و کمکهزینـ‬ ‫کـ‬ ‫امداد فارس‪ ،‬در سـ‬ ‫تا ‪ ۹‬ارائه شد‪.‬‬ ‫معاون‬ ‫برای خدمات مذکور که در ســوءتغذیه مــادران‪ ،‬مسـ‬ ‫تحت حمایت ‪۶‬‬ ‫گفتــه مدیــرکل‬ ‫ـات در مناطــق‬ ‫در ســال گذشــته‬ ‫بــه‬ ‫‪ ۴۷‬درصــد خدمـ‬ ‫بــه مددجویان‬ ‫‪ ۳۳‬میلیــارد ریال‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫مــورد خدمات‬ ‫همچنیــن بالغبــر‬ ‫مبلــغ ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫محیطی به میزان ‪۵۵‬‬ ‫هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫ارائهشده است‪.‬‬ ‫ارائهشده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۸‬اســت‪.‬‬ ‫ســرفصل ارائــه شــد؛‬ ‫رهاسازی حقابه زیست‬ ‫محروم این استان‬ ‫ضریب محرومیت ‪۹‬‬ ‫مبلــغ ‪ ۳‬هــزار و‬ ‫تعداد ‪۱۲ ۲۳۳‬‬ ‫اغاز و با توجه به‬ ‫خاکاب‪ ،‬پس از‬ ‫ساکن در مناطق‬ ‫شــد کــه از ایــن‬ ‫محروم‪ ،‬با‬ ‫شهرستان خرامه‬ ‫در ســال گذشته‬ ‫درمجمــوع هزینــه‬ ‫شهرستانهای مرودشت‪،‬‬ ‫شــده در مناطق‬ ‫مترمکعب‪ ،‬خاکاب‬ ‫بذرافشــان گفت‪:‬‬ ‫به خدمات ارائه‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫حمایت‬ ‫کشاورزی‬ ‫محمد‬ ‫میلیون‬ ‫مددجویان تحت‬ ‫درود زن برای بخش‬ ‫یــال ان مربوط‬ ‫روز و معادل ‪2/6‬‬ ‫گذشته و مصوبات‬ ‫مورد خدمــت به‬ ‫به میلیــارد ر‬ ‫روستا از سد‬ ‫بارندگی تنها یک‬ ‫تجارب ســنوات‬ ‫فارس تامین اب‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬مورد‬ ‫هــزار و ‪۴۷۵‬‬ ‫فارس وضعیت ‪۵۵۸‬‬ ‫است‪ .‬وقوع‬ ‫خرامه‪ ،‬بر اســاس‬ ‫معاون استانداری‬ ‫این تعداد ‪۱۰۵‬‬ ‫مرحله انجامشده‬ ‫عمرانی استانداری‬ ‫اعالم زرقان و‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫شده است که از‬ ‫گفت‪ :‬همه اقدامات‬ ‫زراعی‪ ،‬طی سه‬ ‫معاون امور‬ ‫منابع اب را بحرانی‬ ‫اب خاکاب‬ ‫ارائه‬ ‫استانی‪ ،‬در این سال‬ ‫اولویت دانست و‬ ‫اشــاره بــه اینکه‬ ‫فارس به لحاظ‬ ‫مصرفی مردم را‬ ‫اســتانداری فارس با‬ ‫ــرای حداقــل ‪۷‬‬ ‫‪ ۱۴‬شــهر اســتان‬ ‫ابی اســتان فارس‪،‬‬ ‫موردنیاز شرب‬ ‫یــن اب پایــدار ب‬ ‫و‬ ‫معــاون عمرانــی‬ ‫ـاره به وضعیت‬ ‫خبر‬ ‫کشاورزی‪ ،‬بخشی از اب‬ ‫انجامشــده‪ ،‬تام‬ ‫کرد‪.‬محمود رضایی با اشـ‬ ‫فارس به لحاظ‬ ‫و تمهیــدات‬ ‫جدی روبرو است‪.‬‬ ‫سد درود زن برای‬ ‫و ‪ ۱۴‬شهر استان‬ ‫کیلومتری رودخانه کر‬ ‫استان فارس با مشکل‬ ‫ممنوع رهاشده از‬ ‫وضعیت ‪ ۵۵۸‬روستا‬ ‫محل احتکار جو‬ ‫حــران کمابــی در‬ ‫باغی محدوده ‪۱۶۰‬‬ ‫دی شهرستان‬ ‫در تمام دشتها‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تخصصی موفق شــدند‬ ‫واســطه وقــوع ب‬ ‫کل اراضی زراعی و‬ ‫ـت و در ماههای‬ ‫چاه‬ ‫حفر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫او خاطرنشــان‬ ‫تامین اب پایدار‬ ‫در مرحله نخسـ‬ ‫منابع اب را بحرانی‬ ‫روســتاهای اطراف‬ ‫اقدامــات فنـ‬ ‫قدیمی تا عمق ‪۶۰۰‬‬ ‫تامین میکند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گسترده انجامشده‪،‬‬ ‫ـارد ریــال براورد‬ ‫ـده را در یکی از‬ ‫و در مرحله دوم‬ ‫بعضی چاههای‬ ‫شــده را ‪ ۲‬میلیـ‬ ‫فارس و اقدامات‬ ‫را‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫گندم احتکار شـ‬ ‫شده و کف شکنی‬ ‫امجدی‪ ،‬اعالم‬ ‫فیروزاباد‪ ،‬داراب و‬ ‫ـیمانهای احتــکار‬ ‫امسال استان‬ ‫ـتگیر و برای و‬ ‫کنند‪.‬ســرهنگ داوود‬ ‫اعالم‬ ‫سال گذشته ‪۱۴۷‬‬ ‫کازرون‪ ،‬فسا‪ ،‬جهرم‪،‬‬ ‫ـی ارزش سـ‬ ‫سوم که اردیبهشت‬ ‫خصوص یــک نفر دسـ‬ ‫میلیون و بهمن‬ ‫ســتان شناسایی‬ ‫قضائی به محل‬ ‫برای شهرستانهای‬ ‫هم رسیده است‪.‬‬ ‫مشــکالت جدی‬ ‫مقادیــر قابلتوجهـ‬ ‫مترمکعب و در مرحله‬ ‫ـی جــاری‪۳۵۴ ،‬‬ ‫فرمانده شهر‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫هماهنگی با مراجع‬ ‫متر‬ ‫حاجیاباد و بیضا با‬ ‫اب بــرای بخش‬ ‫ـارس از کشــف‬ ‫ـه طــی ســال زراعـ‬ ‫مراجع قضایی شــد‪.‬‬ ‫ـتان کردنــد‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫ماموران پس از‬ ‫ــت و شــهرهای‬ ‫ـون مترمکعــب‬ ‫پلیــس اســتان فـ‬ ‫موفق شــدند ‪۹۵‬‬ ‫او بــا بیــان اینکـ‬ ‫درود زن رهاسازی‬ ‫ـده در ‪ ۲‬شهرسـ‬ ‫قانونی تحویل‬ ‫کشور کرد‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬با مرودش‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬میلیـ‬ ‫ســی از ان انبار‬ ‫جــو» احتــکار شـ‬ ‫کشاورزی از سد‬ ‫ســیر مراحل‬ ‫کمبود سیمان در‬ ‫انجــام شــد‪،‬‬ ‫است‪ .‬او همچنین‬ ‫اعزام و در بازر‬ ‫مترمکعب‪ ،‬حقابه بخش‬ ‫ـیمان و گنــدم و‬ ‫فرمانده انتظامی‬ ‫که با توجه به‬ ‫بستهشــده اســت‪.‬‬ ‫مواجه است‪.‬‬ ‫ـردم موردنظر‬ ‫درود زن رهاشده‬ ‫«سـ‬ ‫را کشــف کننــد‪.‬‬ ‫انتظامی تاکید کرد‬ ‫حقابه این بخش‬ ‫خرامه مبنی بر نیاز‬ ‫ــی برخــی از مـ‬ ‫کشاورزی از سد‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫و گندم احتکار‬ ‫ـتانها و نارضایت‬ ‫در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬پرونــده‬ ‫صنفی شهرستان‬ ‫فــت‪ :‬مامــوران‬ ‫کمترین میانگین بارش‬ ‫جنوبی این‬ ‫ـاز‪ ،‬تــن جو‬ ‫شــده‪،‬‬ ‫ـع ان در شهرسـ‬ ‫درخواست نظام‬ ‫شهرســتان خفــر‪ ،‬گ‬ ‫شــاره بــه اینکــه‬ ‫عرصه ساختوسـ‬ ‫اینکه امسال فارس‬ ‫ـی و و بهتبـ‬ ‫اب توجه به‬ ‫ـتان الرســتان بــا ا‬ ‫فرمانــده انتظامــی‬ ‫شــد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫کاالی پرمصرف در‬ ‫رضایی با یاداوری‬ ‫ـام اقدامــات فنـ‬ ‫گفت‪ :‬رهاسازی‬ ‫بازار شهرسـ‬ ‫مراجع قضایی‬ ‫در خصــوص این‬ ‫شهرســتان بــا انجـ‬ ‫ثبت کرده است‪،‬‬ ‫از عرضه ان به‬ ‫ســتگیر و تحویل‬ ‫‪ ۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫‪ ۵۰‬سال گذشته‪،‬‬ ‫سوءاستفاده و‬ ‫را کشــف کنند‪.‬‬ ‫پلیــس در ایــن‬ ‫به یک نفر د‬ ‫را طی‬ ‫ای از این فرصت‬ ‫احتــکار شــده را‬ ‫یک انبار ســیمان‬ ‫غیر مصوب‬ ‫ـان ارزش کاالی‬ ‫ماموران پس عده‬ ‫ـی موفق شــدند‬ ‫پس از چند مــاه باقیمتهای «الرستان» کارشناسـ‬ ‫تخصصـ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫خــودداری و‬ ‫انتظامی شهرستان‬ ‫یوسف احمدی‪،‬‬ ‫براورد کردهاند‪.‬‬ ‫موردنظــر اعزام‬ ‫ســرهنگ‬ ‫رسانند‪ .‬فرمانده‬ ‫قضایــی بــه محــل‬ ‫عمومی «الرســتان» با‬ ‫فروش می‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫‪ ۱۹‬تــن ســیمان‬ ‫ـوران پلیــس امنیــت‬ ‫از‬ ‫موفــق شــدند‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬مامـ‬ ‫ســی از ان انبــار‬ ‫اینکه کارشناســان‬ ‫و در بازر‬ ‫کنند‪.‬احمــدی با بیان‬ ‫تــکار را کشــف‬ ‫اح‬ ‫شنوارهقرانیکشور‬ ‫‪04‬‬ ‫وزیرنفت عنوان کرد‬ ‫‪ ۵۰‬دستگاهجدید‬ ‫اتوبوسدرون شهری‬ ‫بهناوگانحمل ونقل‬ ‫شهرداریاضافهشدند‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫‪03‬‬ ‫فوالد مبارکه در سال جهش تولید به رکوردهای‬ ‫متعددی دست یافت‬ ‫در هدیه جدید شهرداری‬ ‫به مردم شیراز تازه واردها‬ ‫در شیراز به خط شدند‬ ‫شماره ‪45‬‬ ‫‪02‬‬ ‫وستایفارسبهج‬ ‫معرفیسهر‬ ‫الریجانیشبیه ترین کاندیدا‬ ‫به حسن روحانی است‬ ‫کروناراایجادمیکند‬ ‫داشتیموججدید‬ ‫روتکلهایبه‬ ‫ارائهبیشاز‪۱۰۰‬‬ ‫ناطقمحرومفارس‬ ‫دمتبهساکنانم‬ ‫هزارموردخ‬ ‫بیتوجهیبهپ‬ ‫شهراستانفارس‬ ‫در‪ ۵۵۸‬روستاو‪۱۴‬‬ ‫بحراناب‬ ‫حتکارشدهدرفارس‬ ‫کشفسیمانوگندما‬ ‫رئیس گروه قران اداره کل‬ ‫ارشاد فارس خبر داد‪:‬‬ ‫معرفیسهروستایفارس‬ ‫بهجشنوارهقرانی کشور‬ ‫تکذیبردصالحیت‬ ‫برخیاشخاص‬ ‫از سوی شورای نگهبان‬ ‫بین الریجانی و رئیسی‬ ‫دوقطبیایجادنمی شود‬ ‫به نظر می رسد رئیسی به عنوان نامزد اصلی جریان اصولگرایی در رقابت ها حضور خواهد‬ ‫داشت و در ان طرف میدان هم احتماال اسحاق جهانگیری از فیلتر شورای نگهبان عبور‬ ‫می کند؛ اما در میان به نظر می رسد که تعداد انگشت شماری از نامزد های دو جریان نیز‬ ‫تاییدمی شوند‪،‬البتهبیشترنقشهضربه گیرراایفاخواهندکرد‬ ‫مرحله دوم مناقصه خرید تجهیزات‬ ‫و تکمیل اقدامات عمرانی جایگاه پمپ بنزین‬ ‫شهرداری دیواندره تا بهره برداری‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری دیواندره در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات و تکمیل‬ ‫اقدامات عمرانی تا بهره برداری جایگاه پمپ بنزین از طریق مناقصه‬ ‫اقدام بنماید‪ .‬لذا از شــرکتهای واجد شرایط متقاضی دعوت به عمل‬ ‫می اید از تاریخ انتشار اخرین نوبت این اگهی به مدت ده روز کاری‬ ‫جهت کسب اطالعات و شرایط و دریافت فرم شرکت در مناقصه به‬ ‫«اگهی تجدید مناقصه عمومی ‪ -‬یک مرحله ای « شماره مرجع‪99-130:‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس ( به عنوان دستگاه مناقصه گزار ) در نظر دارد مناقصه " احداث فونداسیون برجهای مشبک خط ‪ 66‬کیلوولت جهرم‬ ‫شرکت برق منطقه ای – جهرم ‪ " 4‬به شماره " ‪ " 2000001046000013‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاری که دارای گواهی صالحیت‬ ‫فارس‬ ‫پیمانکاری(حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته نیرو) و گواهی صالحیت ایمنی باشد واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬ارائه‬ ‫پیشنهاد مناقصهگران و گشایش پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬لذا مناقصه گران صالحیت دار‬ ‫در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل‪،‬‬ ‫همراه با اسناد و مدارک خواسته شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت درمناقصه را محقق سازند‪ .‬به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و‬ ‫همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایر اطالعات مورد نیاز به‬ ‫شرح ذیل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪-1‬تاریخ اولین انتشار اسنادمناقصه در سامانه ‪ :‬از ساعت ‪10‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1400/2/29‬‬ ‫‪-2‬اخرین مهلت دریافت اسنادمناقصه از سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/3/3‬‬ ‫‪-3‬اخرین مهلت بارگذاری اسنادمناقصه در سامانه‪ :‬تا ساعت ‪12‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/3/18‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ گشایش پاکات ارزیابی‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/3/18‬‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪12‬روز چهارشنبه مورخ‪1400/3/19‬‬ ‫‪-6‬تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها‪ :‬پس از کسب امتیاز الزم در ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اطالع رسانی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ بازدید مسیر‪ :‬ساعت ‪10‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/3/11‬‬ ‫‪-8‬نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر‪:‬وفق اسناد مناقصه خواهد بود‬ ‫‪ -9‬نحوه برگزاری مناقصه‪:‬عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران(فشرده)‬ ‫‪ -10‬مدت انجام کار‪ 8 :‬ماه هجری شمسی‬ ‫‪ -11‬مبلغ براورد‪ 25,417,344,157 :‬ریال‬ ‫‪ -12‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به صورت یک یا ترکیبی از تضامین بندهای الف‪ ،‬ب‪ ،‬پ‪ ،‬ج‪ ،‬چ‪ ،‬ح ‪,‬خ ماده ‪ 4‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی‬ ‫به شماره‪/123402‬ت‪50659‬هـ مورخ‪ 94/9/22‬و اصالحیه شماره ‪/5211‬ت‪57592‬هـ مورخ ‪1400/1/22‬مصوب هیات وزیران به مبلغ یک میلیارد و دویست‬ ‫و هفتاد میلیون وهشتصد و شصت و هفت هزار و دویست و هشت (‪ )1,270,867,208‬می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از‬ ‫میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -13‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت ‪ 90‬روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت برای ‪ 90‬روز دیگر‬ ‫قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪ -14‬نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای «الف» و «ب» و «ج» ‪ :‬شیراز – خیابان زند – نبش خیابان فلسطین ‪ -‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ -‬دبیرخانه مرکزی‬ ‫( تذکر مهم ؛ ارسال یک نسخه از پاکت های «الف»( اصل ضمانتنامه) و «ب» ( به صورت ‪ )CD‬و»ج» (اصل برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر و قیمت ها به صورت‬ ‫‪ )CD‬به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی است)‬ ‫‪ -15‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابان زند‪ ،‬نبش خیابان فلسطین‪ ،‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ ،‬امور تدارکات و قراردادها‬ ‫‪ -16‬نام و نشانی مشاور‪ :‬شرکت مهندسی قدس نیرو به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان استاد مطهری‪ ،‬بعد از چهارراه سهروردی‪ ،‬شماره ‪ ،82‬کد پستی ‪1566775353‬‬ ‫‪ -17‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪ .‬ضمن ًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته باشد می توانند‬ ‫با شماره فکس ‪ 071 -32359047‬دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس (امور تدارکات و قراردادها) مکاتبه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -18‬به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی ســامانه‪ 021-41934‬و تلفن دفتر ثبت نام ‪ 88969737‬و‬ ‫‪ 021-85193768‬می باشد‪.‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس‬ ‫شناسه اگهی‪1136142 :‬‬ ‫شهرداری دیواندره و واحد عمران مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬شهردار دیواندره‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫اداره کل تعاون‪ ،‬کار ورفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری‬ ‫فعال و ارائه خدمات تشریفات خود را به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای حجمی از طریق مناقصه عمومی به مناقصه گران واجد‬ ‫شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪-1‬محل اجرای کار‪ :‬اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-2‬دستگاه مناقصه گذار‪ :‬اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-3‬مبلغ براوردشده‪ 14,885,323,896 :‬ریال‬ ‫‪-4‬مدت اجرای کار‪ 12 :‬ماه‬ ‫‪-5‬مهلت و محل دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/02/27‬الی ‪( 1400/02/30‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)‬ ‫‪-6‬مهلت و محل ثبت پیشنهادها‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/02/31‬الی ‪( 1400/03/11‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)‬ ‫‪-7‬زمان و محل بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪10‬صبح چهارشنبه مورخ ‪ 1400/03/12‬اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی)‬ ‫‪-8‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 744,266,194‬ریال به صورت ذیل‬ ‫الف) واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 4063044107701264‬و شناسه واریز ‪965019163154063001111111111111‬‬ ‫بانک مرکزی و شماره شبا ‪ IR500100004063044107701264‬و ارائه اصل فیش واریزی‬ ‫ب) ضمانت نامه بانکی که برای مدت سه ماه از تاریخ فروش اسناد تا اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها معتبر و تا مدت سه ماه دیگر‬ ‫نیز قابل تمدید باشد‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫‪-9‬شایان ذکر است مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت باید در مناقصه شرکت نمایند‪.‬‬ ‫تلفن تماس ‪05433215623‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫م‪.‬الف‪162‬‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫شناسه م‬ ‫‪1135983‬‬ ‫اگهی‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫الریجانیشبیه ترین‬ ‫کاندیدا به‬ ‫حسن روحانی است‬ ‫سخنگوی شورای ائتالف گفت‪:‬‬ ‫علــی الریجانی به عنــوان رئیس‬ ‫مجلســی کــه هفــت ســال بــا‬ ‫مهــا‬ ‫روحانــی در همــه تصمی ‬ ‫همراهی کرد و شبیه ترین گزینه‬ ‫بــه اوســت و در طیف مقابل هم افــرادی قرار دارند که‬ ‫مخالفهشتسالاخیرومدعیتغییرهستند‪.‬‬ ‫بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان‪ ،‬امیر ابراهیم‬ ‫رســولی دربــاره حضــور نامز دهــای جریــان اصولگــرا در‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری ســیزدهم گفت‪ :‬ما حضور‬ ‫محسنرضاییوعلیرضازاکانیرابهفالنیکمی گیریم‬ ‫و معتقدیــم می تواننــد در سیاســت انتخاباتــی جبهــه‬ ‫نیرو های انقالب موثر باشند‪ ،‬لذا دلسوزان انقالب نباید‬ ‫برداشــتی غیرازایــن داشــته باشــند‪ .‬با توجــه به صحنه‬ ‫انتخابات برای تمام بازیگران صحنه برنامه داریم و با‬ ‫طراحی چنان عمل می کنیم که پیروز میدان‪ ،‬نیرو های‬ ‫انقــاب باشــند‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در موضوع کاندیداتوری‬ ‫اقای رئیسی اجماع خوبی صورت گرفت و ما مطالبات‬ ‫مردمــی را بــه او منتقــل کردیم؛ اما عرصــه رقابت های‬ ‫انتخاباتــی می طلبــد که شــورای ائتالف بــا برنامه های‬ ‫مختلف درصحنه حضورداشته باشد و ما فکر می کنیم‬ ‫حضور دوستانمی تواندبهنیرو هایانقالبو کاندیدای‬ ‫اجماعــی کمــک کند‪ .‬رســولی افــزود‪ :‬الزم اســت که با‬ ‫مد لهــای مختلفــی در عرصــه انتخابات حضــور یابیم‬ ‫و این در راســتای همان سیاس ـت گذاری شــورای ائتالف‬ ‫است‪ .‬سخنگوی شورای ائتالف درباره علت عدم حضور‬ ‫محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری هم‬ ‫گفــت‪ :‬او تصمیمش بر این بود کــه این گونه به اجماع‬ ‫نیرو هایانقالب کمک کندوطبقصحبتخودشعمل‬ ‫کرد‪ .‬او درباره شانس جریان های مختلف برای پیروزی‬ ‫در انتخابــات ریاســت جمهــوری هم بیان کــرد‪ :‬از حاال‬ ‫نمی شود پیش بینی کرد‪ ،‬اما دوقطبی جدی این است‬ ‫کــه دو طیــف در ایــن انتخابات وجــود دارد‪ ،‬طیفی که‬ ‫بانیان وضع موجود هستند و در این وضع سهیم ازجمله‬ ‫کابینــه روحانــی و وزرا و علی الریجانی به عنوان رئیس‬ ‫مجلســی که هفت ســال با روحانی در همه تصمیم ها‬ ‫همراهی کرد و شــبیه ترین گزینه به اوســت و در طیف‬ ‫مقابل هم افرادی قرار دارند که مخالف هشــت ســال‬ ‫اخیر و مدعی تغییر هستند‪ .‬رسولی افزود‪ :‬معتقدم که‬ ‫طیفبانیانومخالفانوضعموجوددوقطبیاصلیاین‬ ‫انتخاباتهستند‪.‬‬ ‫بین الریجانی و رئیسی‬ ‫دوقطبی ایجاد نمی شود‬ ‫محمدرضــا ملکشــاهی‪،‬‬ ‫نمایندهمجلسدهم‪،‬بااشارهبه‬ ‫فرموده رهبر انقالب در خصوص‬ ‫اهمیــت مشــارکت حداکثــری‬ ‫مــردم گفــت‪ :‬بــزرگان شــرایطی‬ ‫فراهم کنند که مردم با حداکثر اشتیاق پای صندوق های‬ ‫رای بیایند و از نظام و دستاوردهای نظام و ارزش ها دفاع‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬این نماینده پیشین مجلس افزود‪:‬‬ ‫اگــر تائید صالحیت ها از جناح های مختلف‪ ،‬چــه افراد‬ ‫مستقل‪،‬چهاصولگراوچهاصالح طلبباشندقدریمردم‬ ‫امیدواری شاندرانتخاباتواینکهحضورپررنگ تریداشته‬ ‫باشندبیشترخواهدشد‪.‬اوادامهداد‪:‬مردمهمهبهدنبال‬ ‫اقتدار نظامی و اقتصادی کشورند و کسانی که بتوانند در‬ ‫رفع فشار اقتصادی مردم برنامه داشته باشند و صادقانه‬ ‫حرکت کنند و تجربه گذشته خود را در مبارزه با فساد و‬ ‫رانتنشانبدهندمردمهممثلهمیشهپای کارمی ایند‪.‬‬ ‫ملکشاهیدر رابطهبااعالم کاندیداتوریاقایانرئیسیو‬ ‫الریجانیودوقطبی گریدر رقابتافزود‪:‬بینالریجانی‬ ‫ورئیسیدوقطبیایجادنخواهدشد؛رئیسیاعالم کرد که‬ ‫من مستقل هستم و همان بحث که اقای رئیسی اعالم‬ ‫کردند نشان می دهد که دنبال دوقطبی کردن انتخابات‬ ‫نیستحاالاگردیگرانمی خواهنددوقطبیکنندموضوع‬ ‫دیگری اســت‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬دوقطبی کردن شاید‬ ‫شرایطی حاصل کند که مردم را بیشتر پای صندوق رای‬ ‫بیاورد و دعواهای سیاسی را شکل بدهند اما این شرایط‬ ‫به نفع مردم نیســت‪ .‬مردم ما فهیم تر از این هســتند و‬ ‫دنبالهیاهوهایجریاناتسیاسیوستادهایانتخاباتی‬ ‫نخواهندرفتو کسانیراانتخابخواهند کرد کهبدانند‬ ‫درتوانشهست کهمشکالتاقتصادیومعیشتیمردم‬ ‫را حل کند و نظام را در حوزه اقتصاد به اقتدار برساند‪.‬‬ ‫تکذیب رد صالحیت‬ ‫برخی اشخاص از سوی‬ ‫شورای نگهبان‬ ‫ســخنگوی شــورای نگهبــان‬ ‫گفــت‪ :‬اســامی منتشرشــده از‬ ‫احراز صالحیت یــا رد داوطلبان‬ ‫انتخابات ریاســت جمهــوری در‬ ‫فضای مجازی و برخی رسانه ها حقیقت ندارد و شورای‬ ‫نگهبان کامالایناخبار راتکذیبمی کند‪.‬‬ ‫سخنگوی شــورای نگهبان گفت‪ :‬در نشست شورای‬ ‫نگهبانمقررشد کهپروندهثبت نام کنندگانتکمیلشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عباسعلی کدخدایی دراین باره گفت‪:‬‬ ‫اولین جلســه شــورای نگهبان برای بررسی صالحیت ها‬ ‫برگــزار شــد و گزارش هایــی را که کارشناســان تهیه کرده‬ ‫بودند بررسی شد او افزود‪ :‬به دلیل اینکه برخی از مدارک‬ ‫و اســناد بــرای بررس ـی های ما کافی نبــود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫صحبت های کلی و مرور اســامی دریافتی شد؛ قرار شد‬ ‫که کارشناســان ما پرونده ها را تکمیل کنند و در جلســه‬ ‫بعدی که صبح چهارشنبه است مجددا کار رسیدگی را‬ ‫انجام دهیم تا ببینیم به چه مرحله ای می رسیم و نتیجه‬ ‫رازودتراعالم کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تخصیص اینترنت رایگان به کاندیداها‬ ‫مصرفینیست‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫در ایــن زمینــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اطالعات گفــت‪ :‬ارائه اینترنت‬ ‫وزیر کابینــه دولت دوازدهم با‬ ‫رایــگان بــه نامزدهای ریاســت‬ ‫بیان اینکــه امیدواریم برخی از‬ ‫جمهوری بــه معنای تخصیص‬ ‫موانــع موجــود در این زمینه با‬ ‫بســته اینترنت رایگان مصرفی‬ ‫همراهی مجلس برطرف شود‪،‬‬ ‫محمدجواد اذری‬ ‫جهرمی‬ ‫نیستبلکهمنظورفراهم کردن‬ ‫افــزود‪ :‬اخبــار خوبــی در حوزه‬ ‫امکانــات تبلیغاتــی در فضــای‬ ‫توســعه روستایی و فضایی در‬ ‫مجازیاست‪.‬‬ ‫هفته های اینده منتشــر می شود‪ .‬اذری جهرمی‬ ‫به گــزارش ایرنا‪ ،‬محمدجواد اذری جهرمی درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر ارائه اینترنت‬ ‫پــس از حضور در نشســت کمیســیون صنایع و رایگان به نامزدهای ریاست جمهوری‪ ،‬توضیح‬ ‫معــادن مجلس در جمع خبرنــگاران گفت‪ :‬در داد‪ :‬در روزهــای گذشــته پیامک هــای بســیاری‬ ‫جلســه امروز گزارشــی از میزان پیشرفت شبکه مبنــی بــر اینکــه اگــر می دانســتیم بــه نامزدهــا‬ ‫ملی اطالعات ارائه و اخرین وضعیت تشــریح اینترنــت رایــگان داده می شــود‪ ،‬نام نویســی‬ ‫شــد و درنهایــت مقــرر شــد به عنــوان وظایــف می کردیم برای من ارسال شده است اما باید به‬ ‫نظارتــی مجلــس‪ ،‬کمیتــه ای از نماینــدگان از این نکته دقت کرد که تخصیص اینترنت رایگان‬ ‫پیشــرفت پروژه هــای این زمینــه بازدید کنند و به نامزدهای ریاســت جمهوری به معنای ارائه‬ ‫مجدد پس از گذشت ‪ ۲‬هفته اینده‪ ،‬جلسه ای بستهاینترنترایگانمصرفینیست‪.‬‬ ‫برخی نامزدها به عنوان‬ ‫ضربه گیر سایرین عمل می کنند‬ ‫ابهامکاندیداهایپوششی‬ ‫بویبداخالقیشنیدهمی شود‬ ‫‪ 6‬خردادمــاه کــه شــورای نگهبان نتیجه نهایی‬ ‫صالحیت ها را اعالم کند‪ ،‬احتماال ان زمان وضعیت‬ ‫فهــا و اتحاد های انتخاباتــی واضح تر خواهد‬ ‫ائتال ‬ ‫شد؛ اما انچه اکنون به نظر می رسد رئیسی به عنوان‬ ‫نامزد اصلی جریان اصولگرایی در رقابت ها حضور‬ ‫خواهــد داشــت و در ا نطــرف میــدان هــم احتماال‬ ‫اســحاق جهانگیــری از فیلتــر شــورای نگهبــان عبور‬ ‫می کنــد؛ امــا در میــان بــه نظــر می رســد کــه تعداد‬ ‫تشــماری از نامز دهــای دو جریــان نیــز تائید‬ ‫انگش ‬ ‫می شوند‪ ،‬البته بیشتر نقشه ضربه گیر را ایفا خواهند‬ ‫کــرد‪ .‬بــه گــزارش فــرارو‪ ،‬بررســی وضعیت سیاســی‬ ‫چهره هایشناخته شدهثبت نامینشانمی دهد که‬ ‫سهچهرهحزبیاصولگرابه عنواننمایندگانشورای‬ ‫ائتالف و وحدت پا به عرصه گذاشته اند‪ .‬در طرف‬ ‫مقابل نیــز ‪ ۹‬چهره اصالح طلب به عنــوان نماینده‬ ‫جبههاصالحاتدر انتخاباتریاستجمهوری‪۱۴۰۰‬‬ ‫ثبت نام کردند‪.‬البتهدر اینمیان‪ ۲۳‬چهرهسیاسیو‬ ‫نظامیدیگرنیزثبت نام کرد کهبهعقیدهتحلیلگران‬ ‫سیاسی علی الریجانی در میانشان بیشترین شانس‬ ‫را در انتخابــات پیــش رو دارد‪ .‬از ا نســو هم ممکن‬ ‫برخی از تائید صالحیت شده ها در صورت شرایط‬ ‫بهترالریجانیبه عنوانضربه گیراوعمل کنند‪.‬‬ ‫امــا در ایــن میان این امکان هم وجــود دارد که‬ ‫یهــا با وضعیت جبهه بندی سیاســی موجود‬ ‫نظام ‬ ‫بــه ائتــاف و اتحــاد برســند‪ .‬چنانچــه در میانــه‬ ‫اردیبهش ـت ماه تصویری از دیدار خصوصی ســعید‬ ‫محمد‪ ،‬محسن رضایی و رستم قاسمی منتشر شد؛‬ ‫اما ان ها ب هســرعت این موضــوع را تکذیب کردند؛‬ ‫اما توئیت مبهم محسن رضایی این شائبه را ایجاد‬ ‫کرد که ســه ســردار به توافق اولیه رســیده اند‪ .‬او در‬ ‫توئیترش نوشــته بود‪« :‬در نگرش اسالمی ایرانی به‬ ‫مدیریت‪«،‬داوطلبیبرایمسئولیت»با«تالشبرای‬ ‫کســب قدرت» کامال متفاوت اســت‪ .‬در انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬فارغ از هر نتیجه ای‪ ،‬قرار اســت‪»‎‬برادرانه « و‬ ‫‪»‎‬همه باهم « ایران را بسازیم‪».‬‬ ‫باوجوداینکه رئیســی پس از ثبت نام اعالم کرد‬ ‫که حضورش در انتخابات به شــکل مســتقل است‬ ‫و نافــی حضــور دیگران نیســت و کســی بــه خاطر‬ ‫او انصــراف ندهــد؛ امــا به نظر می رســد که ســعید‬ ‫جلیلی‪ ،‬امیرحسین قاضی زاده و علیرضا زاکانی اگر‬ ‫تائید صالحیت شــوند به عنوان ضربه گیر های او در‬ ‫مناظراتخردادماهعملخواهند کرد‪.‬‬ ‫البتهرئیسیدر دورهقبلهم گفتهبود کهمستقل‬ ‫بــه میــدان امــده اســت‪ ،‬امــا در مناظــرات قالیباف‬ ‫به عنــوان ضربه گیــر او عمــل کــرد‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫تحلیلگرانسیاسیبراینعقیده اند کهسعیدجلیلی‬ ‫تهــا زبان گویایی رئیســی در حوزه‬ ‫درصحنــه رقاب ‬ ‫سیاستخارجیخواهدبود‪.‬جلیلیسابقهطوالنی‬ ‫در پس ـت های متعدد وزارت امور خارجه دارد و به‬ ‫خم و چم کار اشنا است؛ اما از ان سو رئیسی تجربه‬ ‫چندانــی در حــوزه بین الملل ندارد‪ ،‬ازاین رو ســعید‬ ‫جلیلی می تواند نقش موثری در سرنوشت رئیسی‬ ‫داشته باشد‪.‬در این میان امیرحسین قاضی زاده که‬ ‫نایب رئیســی مجلــس یازدهــم را در حــال حاضر بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬او اگر تائید صالحیت شود قرار است هم‬ ‫ضربه گیر های رقیب را خنثی کند و هم ضعف های‬ ‫دولــت یازدهــم و دوازدهم را مطرح کند تا رئیســی‬ ‫بــه ارائــه برنامه هایــش بپــردازد؛ اما ضربه گیر ســوم‬ ‫کــه به اعتقاد خــودش قرار بر حضورش نبــوده و در‬ ‫لحظه هایپایانیبهاوتکلیفشده‪،‬علیرضازاکانی‬ ‫رئیــس مرکــز پژوهش های مجلــس اســت‪ .‬او چهار‬ ‫سال پیس تائید صالحیت نشد پس از ثبت نام تنها‬ ‫به علی الریجانی تاخت‪ ،‬به نظر می رسد به عنوان‬ ‫ضربه گیررئیسیدر برابرالریجانیعملخواهد کرد‪.‬‬ ‫زاکانیپساز ثبت نامدر انتخاباتریاستجمهوری‬ ‫گفتهبود کهتصمیماین جانبتادیروز نیامدنبودو‬ ‫همه تالش خود را معطوف به تبیین شرایط سخت‬ ‫کشــور و انســجام جبهه انقالب نمودم‪ ،‬امــا ارایش‬ ‫جدیدیدرصحنهرقابتشکل گرفتهاست‪.‬‬ ‫او ســپس به علی الریجانــی تاخت و گفت که‬ ‫مسببینوضعاسفبارفعلیوحامیانان هاطلبکارانه‬ ‫به عرصه امده اند و ســودای دولت سوم روحانی را‬ ‫در سر می پرورانند‪ .‬در پاسخ به نیاز جبهه انقالب و‬ ‫بااهتمامبهمنطقوحدت‪،‬پذیرفتمبهمیدانبیایم‬ ‫تا ان شاءاهلل با زمین زدن شبکه فساد و نفوذ‪ ،‬ایرانی‬ ‫قویوپیشرفتهمحققشود‪.‬‬ ‫ابهام در وضعیت ضربه گیرهای جهانگیری‬ ‫بیشــتر اعضــای جبهــه اصالحــات معتقدند که‬ ‫جهانگیریگزینهاولاصالح طلباندرانتخاباتپیشرو‬ ‫خواهد بود‪ .‬در چنین شرایطی دیگر کاندید های این‬ ‫جریــان احتماال نقش ضربه گیر را ایفــا خواهند کرد‪.‬‬ ‫نحــال فعاالن سیاســی اصالح طلب پیش بینی‬ ‫باای ‬ ‫می کننــد کــه از میــان چهره های ثبت نامــی احتماال‬ ‫مسعودپزشکیانومحمدشریعتمداریازفیلترشورای‬ ‫نگهبان عبور کنند‪ .‬در این میان محمد شریعتمداری‬ ‫کــه در دولت یازدهــم و دوازدهم مســئولیت وزارت‬ ‫صمتو کار رابرعهدهداشتهاستمی تواندبه عنوان‬ ‫ضربه گیرجهانگیریهماز عملکرددولتدفاع کندو‬ ‫بهانتقادرقباپاسخدهدوهمبهعملکردان هاانتقاد‬ ‫کند‪ .‬مســعود پزشــکیان هم که سابقه نایب رئیسی‬ ‫مجلس و وزارت در دولت اصالحات را بر عهده دارد‪،‬‬ ‫در صورت تائید صالحیت می تواند ضربه گیر خوبی‬ ‫برابــر جهانگیری باشــد‪ .‬البته برخــی از اصالح طلبان‬ ‫می گویند که بر اساس تعهد اخالقی پیش بینی شده‬ ‫در جبهــه اصالحــات اگر نظرســنجی ها نشــان دهد‬ ‫چهره ایازمقبولیتعمومیبیشتریبرخورداراست‪،‬‬ ‫دیگر کاندیدهابایدبهنفعاو کناربکشند‪.‬بااین وجود‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد که پزشــکیان رقیب جدی‬ ‫جهانگیــری در کســب گزینه نخســت اصالح طلبان‬ ‫باشــد؛ اما در غیر این صورت او ضربه گیر جهانگیری‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫الریجانی و ضربه گیرهای بالتکلیف!‬ ‫رئیــس پیشــین مجلــس کــه یــک ســال اســت‬ ‫به عنوانمشاوررهبرانقالبفعالیتمی کنددرطول‬ ‫این مدت از تبلیغات رسانه ای بهره چندانی نبرده‬ ‫اســت؛ امــا حاال بــا توپ پر بــه میدان امده اســت‪.‬‬ ‫الریجانــی در همیــن ابتدای کار با حملــه به رقبای‬ ‫انتخاباتی اش تکلیفش را مشــخص کرده اســت‪ .‬او‬ ‫پس از ثبت نام در انتخابات پشــت تریبون رفت و‬ ‫گفت که «حوزه اقتصاد نه پادگان است نه دادگاه‪».‬‬ ‫اوبااینموضع گیریتلویحابه کاندید هاینظامیو‬ ‫رئیسی تاخت تا در همین اغاز جدیت حضورش را‬ ‫بهدیگرنامزد ها گوشزد کند؛اماحاال الریجانیبرای‬ ‫موفقیت در این مسیر نیاز به اتحاد و ائتالف با دیگر‬ ‫کاندی دهــا دارد‪ .‬نامزد هایی که از جنس میانه روها‬ ‫و اصالح طلبان خواهند بود‪ .‬البته الریجانی باید تا‬ ‫تعیین تکلیف صالحیت نامزد ها از ســوی شــورای‬ ‫نگهبان صبر کند‪ .‬میانه رو بودن الریجانی موقعیتی‬ ‫اســتراتژیک به او داده اســت‪ .‬او به ســبد رای هر دو‬ ‫نامزد اصلی دیگر چشم دوخته است‪.‬‬ ‫بهمردم هم فکر کنید!‬ ‫معصومهابتکاردرپیامی کهدرصفحهتوئیترخودمنتشر کرد‪،‬نوشت‪:‬افراطیونی کهسال هابادروغوتخریببه‬ ‫خاطرحضورمدرمیداناجرا‪،‬مقابلپیشبردامور کشوروراحتیمردممانع تراشی کرده اند‪،‬بیشازایناخرتشانرا‬ ‫فنانکنندوبگذارنددرمدتباقیماندهخدمتبهمردمنتیجهدهد‪.‬اوافزود‪:‬درانتخابات‪ ۱۴۰۰‬ثبت نامنکردم؛‬ ‫قفل هاوموانعرابردارید‪.‬بهمردمهمفکر کنید!‬ ‫خبر‬ ‫رقابتنهاییبینرئیسی‪،‬جهانگیریوالریجانیاست‬ ‫عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی من این است که مشارکت از ‪۵۵‬‬ ‫درصد هم باالتر خواهد رفت و در چنین وضعیتی‬ ‫احتماال انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬به دور دوم کشیده خواهد‬ ‫شد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد عطریانفر عضو شورای‬ ‫مرکــزی حزب کارگــزاران ســازندگی گفــت‪ :‬از میان‬ ‫تنــام کرده اند حــدود ‪۱۰‬‬ ‫چهر ههــای برتــری که ثب ‬ ‫نفر تایید صالحیت خواهند شــد و از میــان این ‪۱۰‬‬ ‫نفر یک پنج ضلعی از رقابتی پر مناقشــه و جذاب‬ ‫شــکل خواهــد گرفــت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در رئــوس ایــن‬ ‫پنج ضلعی اقایان جهانگیری‪ ،‬الریجانی‪ ،‬رئیســی‪،‬‬ ‫یک اصالح طلب دیگر که می تواند پزشکیان باشد و‬ ‫احتماال سعیدجلیلیاست‪،‬‬ ‫یکاصولگرایدیگر که‬ ‫ً‬ ‫قــرار خواهند گرفت‪ .‬در ادامه رقابت این پنج نفر‬ ‫در قالب یک ســه وجهی ادامه پیدا می کند‪ .‬عضو‬ ‫شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی به تشریح‬ ‫ایــن ســه وجهــی رقابتــی در انتخابــات پرداخت و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اضالع این ســه وجهــی عبارت اند از‬ ‫ضلع اصولگرایان متشکل از اقایان رئیسی و جلیلی؛‬ ‫ضلــع اصالح طلبان متشــکل از اقایان جهانگیری و‬ ‫پزشــکیان و ضلع اخر علی الریجانــی خواهد بود‪.‬‬ ‫عطریانفربااشارهبهاینکهمیدانانتخاباتدرنهایت‬ ‫بین جهانگیری‪ ،‬رئیســی و الریجانــی خواهد بود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به نظر می رسد در سه وجهی پیش رو‪،‬‬ ‫ســعید جلیلی در نقش حامــی و ذیل صورت بندی‬ ‫کلی رئیسی و مسعود پزشکیان در حمایت و ذیل‬ ‫صورت بندی اســحاق جهانگیری وارد رقابت شده‬ ‫و ایفــای نقــش خواهند کرد‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫تصمیــم کالن اصالح طلبــان این اســت که نامزدی‬ ‫کــه موقعیت خوبی در نظرســنجی ها دارد‪ ،‬بماند‬ ‫و دیگــران بــه نفــع او خــارج شــوند؛ ایــن احتمــال‬ ‫ضعیــف هــم وجــود دارد کــه مســعود پزشــکیان‬ ‫موقعیت مناسب تری نسبت به اسحاق جهانگیری‬ ‫داشــته باشد‪ .‬عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران‬ ‫سازندگی عنوان کرد‪ :‬یک چهره اصالح طلب یکسر‬ ‫میدان رقابت‪ ،‬در مقابل ان رئیســی در ســوی دیگر‬ ‫میدان رقابت قرار خواهد گرفت و علی الریجانی‬ ‫در میانــه این میدان هروله خواهد کرد‪ .‬عطریانفر‬ ‫با بیان اینکه الریجانی امروز با الریجانی سال های‬ ‫فعالیت در صداوسیما فاصله بسیار زیادی گرفته‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬منطق مشــارکت علی الریجانی مبتنی‬ ‫بر واجد بودن یک ســابقه اصولگرایی اســت که با‬ ‫رویکرد های مناســب اصالح طلبانه در دوازده سال‬ ‫اخیر همراه شده است‪ .‬وی تصویر امروز الریجانی‬ ‫را تصویری متفاوت از چهره اصولگرایی او برشمرد‬ ‫و بیان کرد‪ :‬بیانیه علی الریجانی در نشست خبری‬ ‫بعد از ثبت نام تصویر متفاوتی از او ارائه کرد که از‬ ‫منظر نگاه اصالح طلبی بسیار جذاب و قابل احترام‬ ‫بود‪ .‬عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬البتــه اینکه تصور کنیــم اصالح طلبان از‬ ‫پشــتیبانی نیــروی نامــدار درون جریانی خودشــان‬ ‫دســت بکشــند و به ســمت الریجانی بروند دور از‬ ‫ذهن به نظر می رســد‪ .‬عضو شــورای مرکزی حزب‬ ‫کارگزاران ســازندگی تصریح کرد‪ :‬با حضور باانگیزه‬ ‫اصالحــات مشــارکت افزایــش می یابــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫موقعیت اصالح طلبان ارتقا پیدا خواهد کرد‪ .‬اینکه‬ ‫تصور کنیمعلیرغمدوقطبیشدنانتخابات‪،‬فضای‬ ‫رقابت و مشارکت سرد باشد توجیهی ندارد‪ .‬توجه‬ ‫داشته باشیم که رهبر انقالب هم تاکید کرده اند که‬ ‫به دنبال مشارکت حداکثری هستند‪.‬‬ ‫عطریانفر با بیان اینکه نمی توان قاطعانه گفت‬ ‫وضع اصالحات خوب نیســت یــا بار منفی دولت‬ ‫روحانــی بر رای جهانگیری تاثیر دارد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬زبان توجیه فعالیت ها وجود دارد‪ ،‬تبلیغات‬ ‫در زمــان خــودش صــورت خواهــد گرفــت و بــا‬ ‫توجــه به حساســیت متفــاوت جامعه نســبت به‬ ‫ریاست جمهوری می توانیم انتخاباتی داغ و جذاب‬ ‫راپیش بینی کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تشکیلستادهماهنگیبیندولتجدیدومجلسضروریاست‬ ‫رئیسمجلسشورایاسالمیباتاکیدبه ضرورت‬ ‫تشکیل ستاد هماهنگی بین دولت جدید و مجلس‬ ‫گفت‪ :‬هر دولتی که ســر کار امد باید با هماهنگی‬ ‫امور را پیش برده و گام های محکمی در انســجام‬ ‫این دو قوه برداشته شود‪.‬‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف در نشســت شــورای‬ ‫هماهنگی هیات رئیســه با روســای کمیسیون های‬ ‫تخصصی مجلس با تاکید بر ضرورت اولویت بندی‬ ‫در مجلس برای تحقق شــعار ســال در زمینه تولید‬ ‫و رفع موانع ان‪ ،‬گفت‪ :‬مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫در ایــن زمینه اولویت های کشــور را احصاء کرده و‬ ‫یشــود‬ ‫گزارش ان در صحن برای نمایندگان ارائه م ‬ ‫تا اولویت های مجلس به ویژه در زمینه نظارت بر ‪۶‬‬ ‫قانون تصویب شده در حوزه تولید مشخص شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی افزود‪ :‬ایــن گزارش‬ ‫در دو بخــش نظــارت و تقنیــن کمــک خواهد کرد‬ ‫تا موضوعاتی که اولویت بیشــتری دارد شناســایی‬ ‫شوند‪ .‬او با برشمردن اهمیت تدوین قانون برنامه‬ ‫‪ ۵‬ساله هفتم توسعه‪ ،‬یاداور شد‪ :‬امسال به عنوان‬ ‫ســال پایانی قانون ‪ ۵‬ســاله ششــم‪ ،‬باید در تدوین‬ ‫قانــون برنامه هفتم دقت شــود تــا دولت اینده بر‬ ‫اساس اولویت ها و سیاست گذاری ها در حوزه اجرا‬ ‫حرکت کند‪ .‬قالیباف با اشاره به مسائل مربوط به‬ ‫حوزه های انتخابیه نمایندگان اظهار داشت‪ :‬برخی‬ ‫مشکالت در حوزه های انتخابیه نمایندگان به ظاهر‬ ‫جزئی است‪ ،‬اما همین مسائل کوچک‪ ،‬برای مردم‬ ‫منطقه بسیار مهم است که باید حل ان در دستور‬ ‫کار شورای هماهنگی مجلس باشد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه مقننــه اضافــه کرد‪ :‬تشــکیل ســتاد‬ ‫هماهنگی بین دولت جدید و مجلــس در اغاز کار‬ ‫دولــت جدیــد نیــز ضــرورت دارد و الزم اســت هــر‬ ‫دولتی که سر کار امد با هماهنگی امور را پیش ببریم‬ ‫تا در اینده گام های محکمی در انســجام برداشــته‬ ‫شــود‪ .‬او دربــاره اصــاح ایین نامــه داخلی مجلس‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬ایــن اقــدام نیــز باید بــا اولویــت فرایند‬ ‫رســیدگی به طرح ها و لوایح در صحن قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع ضــرورت دارد و کمیســیون ایین نامه‬ ‫داخلی مجلس نیز بایــد به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫قالیباف با بیان اینکه روســای کمیسیون ها نظرات‬ ‫نهایی خود را برای اعمال در کمیســیون ایین نامه‬ ‫به رئیس این کمیسیون ارائه کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این مسئله به سرعت در بررسی ها کمک خواهد کرد‬ ‫یشــود وقت و انرژی کمتری از صحن و‬ ‫و ســبب م ‬ ‫کمیسیون ها گرفتهشود‪.‬‬ ‫رئیــس جامعــه مدرســین‬ ‫جامعه دانست و گفت‪ :‬هنوز‬ ‫حوز ههــای علمیه قــم‪ ،‬با بیان‬ ‫چنــد روز از عیــد فطــر و یــک‬ ‫اینکــه در حــال برگــزاری یــک‬ ‫مــاه روزه داری و بندگــی خــدا‪،‬‬ ‫انتخــاب باشــکوه در کشــور‬ ‫نگذشته است که شاهد چنین‬ ‫هســتیم گفــت‪ :‬متاســفانه در‬ ‫بی اخالقی هایــی هســتیم‪ .‬او‬ ‫هاشمحسینی‬ ‫بوشهری‬ ‫همیــن ابتــدای مســیر برگــزاری‬ ‫گفت‪ :‬یک مــاه روزه داری کجا‬ ‫این انتخابات‪ ،‬بوی بداخالقی‬ ‫رفته اســت که باگذشــت چند‬ ‫شــنیده می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه روز از ان‪ ،‬برخــی کاندیداهــا به جــای معرفــی‬ ‫کاندیداهــا به جــای تمرکز بر تخریــب دیگران‪ ،‬خود و برنامه هایشان‪ ،‬با بی اخالقی به تخریب‬ ‫به معرفی برنامه های خود بپردازند‪ .‬به گزارش دیگران تمرکز کرده اند‪ .‬رئیس جامعه مدرسین‬ ‫ایرنا‪ ،‬ایت ا‪ ...‬ســید هاشــم حســینی بوشهری‪ ،‬حوزه های علمیه قم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نهادینه کردن‬ ‫در ائیــن اختتامیــه جشــنواره سراســری عالمــه اخــاق در جامعــه وظیفــه حوزه هــای علمیــه‬ ‫حلــی‪ ،‬به صــورت وبینــار‪ ،‬یکــی از کارهای مهم است تا همه ازجمله مسئوالن بدانند تا در تراز‬ ‫حوز ههــای علمیــه را نهادینــه کردن اخــاق در جمهوری اسالمی رفتار و سخن بگویند‪.‬‬ ‫کاندیداهااز مطرح کردنوعده هایبیجا‬ ‫پرهیزکنند‬ ‫رئیــس مجمــع نمایندگان‬ ‫تهمت و خدشــه واردکردن به‬ ‫استان تهران در مجلس گفت‪ :‬‬ ‫ابــروی افراد رقیب را از صحنه‬ ‫شــورای نگهبــان بایــد نظارت‬ ‫حذف کنیــم‪ ،‬نظام ما نظامی‬ ‫انتخاباتــی خــود را قاطعانــه‬ ‫اســامی اســت پــس بایــد بــه‬ ‫اعمــال کنــد تــا افــرادی که به‬ ‫معیارهــای اخالقــی و قانونی‬ ‫رضا تقوی‬ ‫تخریــب و هتک حرمت دیگر‬ ‫به شــدت پایبنــد باشــیم‪ ،‬بــر‬ ‫افراد می پردازند مورد برخورد‬ ‫همیــن اســاس یکــی از نــکات‬ ‫قانونی قرار بگیرند‪ .‬رضا تقوی‪ ،‬رئیس مجمع حائز اهمیت دیگر در این عرصه توجه هرچه‬ ‫نمایندگان استان تهران در مجلس با اشاره به بیشــتر بــه اخــاق انتخاباتــی اســت‪ .‬نماینده‬ ‫فضای انتخاباتی کشور و فعالیت جریان های مــردم تهــران در مجلس عنوان کــرد‪ :‬این مهم‬ ‫مختلف سیاسی گفت‪ :‬یکی از افتخارات نظام هم باید از ســوی خود کاندیداها رعایت شود‬ ‫اســامی مــا همیــن اســت کــه کارهــا از طریق و هــم از ســوی طرفــداران کاندیداهــا‪ ،‬گاهــی‬ ‫مــردم دنبال می شــود و مردم برای سرنوشــت طرفــداران کاســه داغ تــر از اش می شــوند و به‬ ‫کشــور تصمیم می گیرنــد‪ ،‬انتخابــات این پیام جوسازی می پردازند و با این کار خود به ابروی‬ ‫را مخابره می کند که مشــارکت مــردم در اداره دیگــران خدشــه وارد می کننــد‪ ،‬ایــن در حالی‬ ‫امور کشورشان نقش حائز اهمیتی دارد و اگر ما است که باید توجه کنیم این رفتار و همچنین‬ ‫می گوییم این نظام نظامی مردمی است یعنی تهمت زدن و غیبت کردن برای ما مســلمانان‬ ‫همیــن‪ ،‬یعنــی اداره کشــور بــااراده و انتخــاب گنــاه و حــرام اســت‪ ،‬طرفــداران یــک کاندیدا‬ ‫خــود مردم‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬او افــزود‪ :‬امروز صرفا باید به تشــریح نقــاط قوت برنامه های‬ ‫در این کشور هیچ مسئول سطح باالیی وجود فرد موردنظر خود و به توضیح علت حمایت‬ ‫نــدارد کــه بدون نظر مردم بر مســند مدیریت خود بپردازند‪ ،‬معتقدم که شورای نگهبان باید‬ ‫تکیه زده باشد‪ ،‬یا همچون نمایندگان مجلس نظارت انتخاباتی خود را قاطعانه اعمال کند‬ ‫شــورای اســامی و رئیس جمهــور مســتقیما از تا افرادی که به تخریب و هتک حرمت دیگر‬ ‫ســوی مردم انتخاب شــدند و یــا مانند رهبری افــراد می پردازنــد مــورد برخــورد قانونــی قرار‬ ‫غیرمســتقیم بــا یک یــا دو واســطه‪ ،‬رهبری به بگیرنــد‪ .‬تقوی تصریح کرد‪ :‬پرهیــز از وعده ها‬ ‫یــک معنــا منتخب مردم اســت‪ ،‬بــه این معنا و شعارهای دروغ‪ ،‬پرهیز از کلی گویی‪ ،‬رعایت‬ ‫کــه مجلــس خبــرگان منتخــب مــردم‪ ،‬رهبــری ارزش هــای اخالقی انتخاباتی و ارائه برنامه ها‬ ‫را مشــخص می کنــد‪ .‬نماینــده مردم تهــران در ازجملــه انتظارات مهم از یک کاندیدا اســت‪،‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی در همین خصوص بیان اگــر کاندیداهــا مدیــران ارشــد کابینــه خــود را‬ ‫کــرد‪ :‬انتخابات پیــش روی ما یعنی انتخابات هم مشــخص کنند مردم به شــناخت بهتری از‬ ‫ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسالمی افرادی که قرار اســت در اینده‪ ،‬کشــور را اداره‬ ‫شــهر و روستا یک همایش ملی سیاسی است‪ ،‬کنند دست پیدا می کنند‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫به گونه ای که همه مردم کشور را مشغول خود فرهنگی مجلس شــورای اســامی عنوان کرد‪:‬‬ ‫می سازد‪ ،‬یکی از دالیل اینکه مردم ما نسبت کاندیداهــا بایــد از مطــرح کــردن وعد ههــای‬ ‫بــه دیگــر ملــل در حوزه اگاهی سیاســی رشــد بی جــا پرهیز کنند‪ ،‬گاهــی وعده هایی مطرح‬ ‫خوبــی داشــته اند این اســت کــه در انتخابات می شود که تحقق ان ها با شرایط کنونی کشور‬ ‫مختلف شرکت می کنند‪ ،‬یعنی ضمن اظهارنظر سازگاری ندارد‪ ،‬انگاه اگر این وعده ها اجرایی‬ ‫کردن در تعیین سرنوشــت خویش‪ ،‬به بررسی نشود مردم نسبت به نظام و مسئولین بدبین‬ ‫کارنامــه و برنامه های کاندیداها می پردازند و می شــوند‪ ،‬گاها افــراد برای افزایــش رای خود‬ ‫با توجه به تحلیل ها با شــرکت در انتخابات‪ ،‬مســائل این چنینــی را مطــرح می کننــد‪ .‬تقــوی‬ ‫فــرد موردنظر خــود را انتخاب می کنند‪ .‬تقوی اظهار کرد‪ :‬هنــوز مناظره های تلویزیونی دوره‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن رونــد می توانــد به انــدازه یک ترم گذشته انتخابات ریاست جمهوری را فراموش‬ ‫دانشــگاهی در علــوم سیاســی و اجتماعــی به نکردیــم کــه افــراد چگونــه به تخریــب نظام‬ ‫افزایــش اگاهی و اطالعــات مردم کمک کند‪ ،‬اســامی پرداختنــد‪ ،‬انچــه در ایــن مناظر ههــا‬ ‫پس این مسئله غنیمت ارزشمندی است که اگر مظلوم واقع شــد نظام اسالمی بود‪ ،‬این گونه‬ ‫به خوبی مدیریت شود می توان بیش از این ها نشان می دادند که اگر ما انتخاب شویم همه‬ ‫از ان بهره مند شــد‪ ،‬یکی دیگر از منفعت های مشــکالت کشــور حــل می شــود‪ ،‬مــردم بایــد‬ ‫یشــود‬ ‫ارزشمند انتخابات این است که در این عرصه بداننــد رئیس جمهــوری کــه انتخاب م ‬ ‫مردم با چهره های سیاســی سطح باالی کشور اگرچــه بایــد تمــام تــاش خــود را بــرای رفــع‬ ‫اشــنا می شوند و نســبت به نگاه و برنامه های مشــکالت به کار گیــرد ولی فرشــته ای امده از‬ ‫ان ها اگاهی می یابند‪ .‬رئیس مجمع نمایندگان اســمان نیســت که به ســرعت تمام مشکالت‬ ‫استان تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کشــور را حــل می کنــد‪ ،‬امــام زمــان (عــج) هم‬ ‫کــرد‪ :‬انتخابــات عرصــه رقابت اســت‪ ،‬رقابت پــس از ظهــور که بــا معجزه مشــکالت را رفع‬ ‫هم به معنای دشمنی‪ ،‬کینه ورزی و کینه توزی نمی کنند‪ ،‬ایشــان هم از مجــاری طبیعی برای‬ ‫نیســت‪ ،‬رقابــت بــه ایــن معنــا نیســت کــه با حل مشکالت اقدام می کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریال برای اسفالت‬ ‫راه هایروستایی‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬بــا رایزنــی و‬ ‫هماهنگی بین دولت و مجلس‪ ،‬برای نخستین‬ ‫بــار‪ ۵۰ ،‬هــزار میلیــارد ریــال از ردیــف بودجــه‬ ‫مشخص به بخش اســفالت راه های روستایی‬ ‫کشــور اختصــاص یافــت‪ .‬محمــد اســامی روز‬ ‫دوشــنبه در اییــن افتتــاح بخشــی از کریــدور‬ ‫بزرگراهــی اذربایجــان غربــی در محــور مهاباد‬ ‫ ارومیــه افــزود‪ :‬در قالــب ابــاغ همین اعتبار‬‫اسفالت بیش از ‪ ۱۵‬هزار کیلومتر مسیر روستایی‬ ‫در دســت اجراست که تالش می شود تا پایان‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬و اوایل سال اینده این عملیات به‬ ‫اتمــام برســد‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬هــدف از اجرای‬ ‫ایــن طــرح تعــادل ســازی و محرومیت زدایــی‬ ‫شهــای عقب مانــده در این حــوزه بود به‬ ‫بخ ‬ ‫طوری که تا پایان ســال تمام روستاهای باالی‬ ‫‪ ۵۰‬خانــوار بایــد از مســیر اســفالته برخــوردار‬ ‫باشند‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح‬ ‫‪ ۱۰۳‬کیلومتــر از کریدور بزرگراهی غرب کشــور‬ ‫در اذربایجان غربی گفت‪ ۵۰ :‬کیلومتر دیگر از‬ ‫مسیر کریدور شمال غرب کشور در این استان‬ ‫باقی مانــده کــه با تامین اعتبــارات الزم قبل از‬ ‫اتمام سال جاری پرونده ان بسته می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫فوالد مبارکه در سال جهش تولید به رکوردهای متعددی دست یافت‬ ‫مخالفغارتمعادنهستیم‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫معــدن خیز هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫تجــارت‪ ،‬ازادســازی ‪ ۶‬هــزار‬ ‫اســاس کار کارشناســی بیــش از‬ ‫محدوده و معدن حبس شــده‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد دالر ارزش معــادن‬ ‫کشــور را فرصت جدیــدی برای‬ ‫کشف شــده در کشور است که‬ ‫ســرمایه گذاری و اشــتغال در‬ ‫البته با انجام عملیات اکتشافی‬ ‫علیرضا رزم‬ ‫کشور برشمرد و گفت‪ :‬مخالف‬ ‫ایــن ذخایــر افزایــش خواهــد‬ ‫حسینی‬ ‫غارت معادن هستیم و معادن‬ ‫یافــت‪ .‬همچنیــن «وجی ـه اهلل‬ ‫بایدبهفرصتیبرایتوسعهمتوازنتبدیلشوند‪ .‬جعفــری» معــاون وزیر صنعــت و رئیس هیات‬ ‫بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از وزارت صنعت‪ ،‬عامل ایمیدرو در ایین ازادسازی‪ ۶‬هزار محدوده و‬ ‫معدن و تجارت‪« ،‬علیرضا رزم حسینی» در ایین معدنغیرفعالکشور‪،‬افزود‪:‬شرکت هایسهامی‬ ‫رونمایــی از طــرح ازادســازی ‪۶‬هــزار محــدوده و عامپروژهبهبسته هایسرمایه گذاریبرایاحیای‬ ‫معدن غیرفعال کشــور و اغــاز اجرای بزرگ ترین معادنغیرفعال کمکمی کنند‪.‬اینمقاممسئول‬ ‫مزایده ملی کشور‪ ،‬افزود‪ :‬واگذاری معادن حبس خاطرنشان کرد‪:‬طرحاحیامعادن کوچک مقیاس‬ ‫حهــای اقتصــاد مقاومتی‬ ‫شــده از طریــق مزایــده عمومی بــه افــراد دارای بــه عنــوان یکــی از طر ‬ ‫اهلیــت و صالحیــت‪ ،‬جهش صنعتی و معدنی مطــرح اســت کــه مجــری ایــن طــرح از طــرف‬ ‫در کشور به وجود خواهد اورد‪ .‬وی با بیان اینکه وزارت صنعــت‪ ،‬ایمیدرو و شــرکت تهیه و تولید‬ ‫فرایندواگذاریطبققانوناز طریقمزایدهبرگزار مواد معدنی ایران اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫می شود‪،‬بیان داشت ‪:‬فرایندهابهصورتقانونی راستا شناسایی معادن کوچک مقیاس غیرفعال‬ ‫در ســامانه «ســتاد» (مزاید ههــا و مناقص ههــای و راه های فعال سازی ان ها از طریق شرکت های‬ ‫دولــت) انجــام خواهد شــد‪ ،‬اعضای تشــکل ها مشاوره ای انجام شد‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫و نماینــدگان وزارت صنعــت در روز بازگشــایی اضافه کرد‪ :‬عارضه یابی های این معادن انجام و‬ ‫پاکت های مزایده حضور دارند و به همین دلیل بسته های سرمایه گذاری برای احیاء برنامه ریزی‬ ‫امکان هیچ گونه رانت و یا تخلف قانونی میسر شــد‪ .‬جعفری بیان داشــت‪ :‬این بســته ها امکان‬ ‫نیســت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت با بیان سرمایه گذاری را روی بسیاری از معادن غیرفعال‬ ‫اینکــه ایــن مزایــده برای نخســتین بار در کشــور کــه دارای مشــکالت زیرســاخت‪ ،‬ذخیــره کم یا‬ ‫انجام م ‬ ‫یشــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این وزارتخانه نقش عدم اکتشاف کامل هستند‪ ،‬فراهم می کند‪ .‬وی‬ ‫نظارتی خود را بیشــتر خواهد کرد و متقاضیانی گفت‪:‬مجموعه ایاز معادنغیرفعالوجوددارد‬ ‫که در این مزایده برنده شــوند اما کار اکتشــاف‪ ،‬که باید جهت گیری برای سرمایه گذاری با امکان‬ ‫بهره برداری و فعال سازی معدن را انجام ندهند فعا لســازی برای ان ها فراهم شــود‪ .‬ایین طرح‬ ‫معادن از ان ها گرفته و‬ ‫مجددا از طریق مزایده ازادســازی ‪ ۶‬هــزار محــدوده و معــدن غیرفعــال‬ ‫ً‬ ‫بــه افــراد دارای صالحیــت واگذار م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی کشــور با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی روسایسازمان هایصنعتاستانیوتشکل های‬ ‫را به صورت جدی دنبال می کنیم و بر این باوریم بخــش خصوصی به صــورت ویدئو کنفرانســی‬ ‫که معدنی را اســتخراج نکنیم مگر اینکه امکان برگــزار شــد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معــدن و تجــارت در‬ ‫فــراوری داخل بــرای ایجــاد ارزش افزوده داشــته پایــان اییــن‪ ،‬دســتور برگــزاری مزایــده عمومــی‬ ‫باشد و این مسیر را با جدیت ادامه می دهیم‪ .‬رزم واگــذاری ‪ ۶‬هزار معدن و محدوده حبس شــده‬ ‫حسینیبابیاناینکه کشورینفت خیزوهمچنین را که بزرگ ترین مزایده کشور است‪ ،‬صادر کرد‪.‬‬ ‫اقدامات سال ‪ ۹۹‬و‬ ‫برنامه های ‪ ۱۴۰۰‬مدیریت‬ ‫نورد ذوب اهن اصفهان‬ ‫مدیریت مصرف اب و ارتقای بهره وری در فوالد مبارکه‬ ‫نالملل شــرکت‬ ‫مدیر روابط عمومی و روابط بی ‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان گفت‪ :‬سال گذشته که مزین‬ ‫بــه نام «جهش تولید» بود شــاهد خلــق رکوردهای‬ ‫متعــددی در حوز ههــای تولید‪ ،‬فروش و صــادرات و‬ ‫همچنین تولید محصوالت جدیــد در فوالد مبارکه‬ ‫بودیم‪ .‬هادی نباتی نــژاد در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫پارسال در مجموع‪ ۷.۴‬میلیون تن گندله (رشد‪۴.۸‬‬ ‫درصدینسبتبهسال‪،)۹۸‬حدود‪ ۸.۸‬میلیونتن‬ ‫اهناسفنجی(رشد‪ ۱۲‬درصدی)ونزدیکبههشت‬ ‫میلیونتنتختال(رشد‪ ۲.۸‬درصدی)درفوالدمبارکه‬ ‫اصفهانتولیدشد‪.‬‬ ‫نباتی نــژاد ادامــه داد‪ :‬گــذر از مــرز صــادرات ‪۲۲‬‬ ‫میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی تخــت و ارزاوری‬ ‫بیش از ‪ ۹‬میلیارد دالری‪ ،‬فروش بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫تن محصــوالت فوالدی تخــت در بازارهای داخلی‬ ‫و صادراتــی و تحویل بیــش از ‪ ۷.۷‬میلیون تن انواع‬ ‫محصــوالت در ســال جهــش تولیــد (‪(۱۳۹۹‬و ثبت‬ ‫رکــوردی جدید از ابتدای زمان بهره برداری‪ ،‬از جمله‬ ‫توفیقاتحاصلشدهاست‪.‬‬ ‫ویبیان داشت‪:‬اینتوفیقاتدرحالیحاصلشد‬ ‫که موانعی بزرگی همچون کرونا و تحریم ها وجود‬ ‫داشت و مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز از سوی‬ ‫امریکایی هاتحریمشد‪.‬‬ ‫افزایش عمق ساخت داخل محصوالت‬ ‫مدیرروابطعمومیفوالدمبارکهاصفهان گفت ‪:‬‬ ‫در موضوعتولیدمحصوالتنیزتوجهبهتوانداخل‬ ‫وبومی سازیبرخیقطعاتوتجهیزاتدردستور کار‬ ‫قرار گرفت‪،‬به طوری کهبرایبیشاز یکهزار قطعه‬ ‫یســازی در نظر گرفته شــد که کاهش‬ ‫برنامــه داخل ‬ ‫ارزبریقابلتوجهیرابهدنبالداشت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولید تختال با عرض ‪ ۲‬متر مورد‬ ‫یســازی و ســایر صنایــع‪،‬‬ ‫اســتفاده در صنایــع کشت ‬ ‫محصولجدیدیبود کهسال گذشتهبراینخستین‬ ‫بار ساخت ان در دستور کار قرار گرفت و کشور از این‬ ‫محصولبی نیازشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نباتی نژاد اضافه کرد‪ :‬در موضوع مصرف اب که‬ ‫چالشی اساسی فراروی این شرکت است‪ ،‬خریداری‬ ‫پســاب‪ ۹‬شهرســتان اســتان اصفهان از ســوی فوالد‬ ‫مبارکهدردستور کارقرار گرفتوباتصفیه خانه ای که‬ ‫به همین منظور احداث شد‪ ،‬ضمن کاهش مصرف‬ ‫اب‪،‬اینمشکلنیزمدیریتشد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت ‪ :‬صرفه جویی ‪ ۲۹۰‬درصدی در‬ ‫مصرف اب‪ ،‬دیگر دستاورد فوالد مبارکه در سال های‬ ‫اخیر است به طوری که مصرف‪ ۱۶.۶‬متر مکعبی در‬ ‫هر تن برای تولید‪ ۲.۴‬میلیون تن فوالد در سال‪،۷۳‬‬ ‫به‪ ۲.۹‬مترمکعبدرهرتنبرایتولیدهفتمیلیون‬ ‫تنفوالددر سال گذشتهتبدیلشد‪.‬‬ ‫این مسئول فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫پروژه انتقال اب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران‬ ‫تا شهر یزد پیشرفت داشته که در ادامه با مشارکت‬ ‫سهشرکتبزرگفوالدمبارکه‪،‬ذوب اهنوپاالیشگاه‬ ‫اصفهــان‪ ،‬انتقــال اب بــه صنایــع اصفهــان و ســایر‬ ‫بخش های کشــاورزی و شــرب در دستور کار خواهد‬ ‫بود که سهم فوالد مبارکه از این مشارکت‪ ۲۹‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫پروژه های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان در ادامه به برخی پروژه های‬ ‫توسعه ای این شرکت اشاره کرد و گفت‪ :‬طی افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬و چهــار ســال پی ـش رو در مجمــوع هشــت‬ ‫طــرح و پروژه توســعه ای ویژه در این مجموعه با‬ ‫اعتبار ارزی ‪ ۸۹۸‬میلیون یورو و اعتبار ریالی بیش‬ ‫یشــود که‬ ‫از ‪ ۲۲۸‬هــزار میلیــارد ریالــی اجرایــی م ‬ ‫زمینــه اشــتغال به کار چهــار هــزار و ‪ ۶۶۰‬نفر را به‬ ‫صورت مستقیم و ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر را به صورت‬ ‫غیرمستقیمفراهمخواهد کرد‪.‬‬ ‫ویتصریح کرد ‪:‬اینطرح هاشاملپروژهنورد گرم‬ ‫‪ ۲‬شرکتفوالدمبارکهاصفهان(تکمیلزنجیرهتولید‬ ‫تا‪ ۷.۲‬میلیون تن)‪ ،‬فوالدسازی و ریخته گری تختال‬ ‫شرکتفوالدسفیددشتچهارمحالوبختیاری(‪۸۰۰‬‬ ‫هزارتنتختال)‪،‬تکمیلخطوطتولیدالکترودگرافیتی‬ ‫شــرکت نوین الکترود اردکان‪ ،‬طرح توســعه شرکت‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان (فاز نخســت)‪ ،‬احداث واحد‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری بیلت مجتمع فوالد زاگرس‬ ‫اندیمشک(‪ ۴۰۰‬هزار تنبیلت)‪،‬افزایشظرفیتزیر‬ ‫سقف از ‪ ۱.۵‬به‪ ۲‬میلیون تن تختال فوالد هرمزگان‬ ‫نیم میلیون تن تختال (و ساخت کارخانه تولید ورق‬ ‫عریضشرکتفوالدهرمزگان(‪ ۱.۲‬میلیونتنبلیت)‬ ‫است‪.‬نباتی نژادبااشارهبهاغاز طرحتحولدیجیتال‬ ‫در فــوالد مبارکه‪ ،‬افزود‪ :‬مطابق این برنامه تا ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬همهخطوطتولیداینشرکترباتیکخواهد‬ ‫شد‪،‬همچنینازجرثقیل هاوسایرتجهیزاتاتوماتیک‬ ‫بهر هبــرداری شــده و حتی ســامانه های اداری نیز به‬ ‫سیستمدیجیتالیارتقاخواهندیافت‪.‬‬ ‫این مسئول فوالد مبارکه با بیان اینکه طرح یاد‬ ‫شــده به تاســی از فوالدســازان بزرگ جهان در حال‬ ‫عملیاتی و اجرایی شدن است‪ ،‬خاطرنشان کرد ‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز ‪ ۲۲‬پروژه با همین محوریت تعریف‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫کرونا و مسئولیت های اجتماعی فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬با وجود رفت وامــد روزانه بیش از‬ ‫محمدامین یوسف زاده‪ ،‬مدیر مهندسی نورد شرکت‬ ‫ذوب اهن در تشریح اقدامات این مدیریت در سال‪ ۹۹‬به‬ ‫اهماقداماتانجامگرفتهدر کارگاهمیانیپرداختوگفت‪:‬‬ ‫راه انــدازی دســتگاه‪۷ cnc‬‏‪ ۱۳/‬در قســمت توســعه تراش‬ ‫غلتک‪،‬راه اندازیدستگاهارهتیزکنولمر‪،‬نصب‪ ۳‬دستگاه‬ ‫تراشدر کارگاهمکانیکیواحداثایستگاهراهپلهجرثقیل‬ ‫‪ ۲۰‬از عمده اقدامات این کارگاه می باشــد‪ .‬وی از توســعه‬ ‫کارگاهشابلونسازی‪،‬ریموتکردنوبهینهکردنتابلوهای‬ ‫جرثقیل‪ ۱۹‬وجایگزینیدرایوهایجدیددیجیتالبهجای‬ ‫درایوهای روســی در ســال‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و گفت‪ :‬طراحی‪،‬‬ ‫ساختونصبدوعددبیروناندازسرقیچیریلبعدازاره‬ ‫ودریلبهمنظورافزایشسرعتبرشکاریوفراهمنمودن‬ ‫شرایطایمنی کار‪،‬نصبوراه اندازیدوعدداستوپرمتحرک‬ ‫و نصب دوربین برای باال بردن دقت طول برشکاری ریل‪،‬‬ ‫تولیدریلمعدنتیپ‪ R۱۸‬برایاولینبار وتولیدانبوهان‪،‬‬ ‫تولید ریل زبانه (ریل سوزن) برای اولین بار و تحویل ان به‬ ‫راه اهنجمهوریاسالمیایران‪،‬طراحیوساختدستگاه‬ ‫مارکزن دستی جهت استفاده در مواقع اضطراری‪ ،‬اجرای‬ ‫پروژه‪ ۳۰۰ H‬به صورت کامل‪ ،‬طراحی و ساخت صفحه‬ ‫لیبل پرینتر‪ ،‬تعمیر استپر موتورهای التراسونیک‪ ،‬طراحی‬ ‫و ســاخت تابلــوی رفرنس جهت درایوهــای‪ ،۲۰۴‬تغییر‬ ‫طرحواجرایمسیرجایگزینفرمانپنوماتیکیاستمپینگ‪،‬‬ ‫تهیه و ترسیم نقشه پروفیباس پروژه ریل‪ ،‬تعمیر ری موت‬ ‫کنترل هایبسته هایریل‪،‬سرویسواحیاءدرایوهای‪MC‬‬ ‫سروموتورهایریل‪،‬برنامه نویسیبرایریل‪ S۴۹‬دستگاه‬ ‫هات پروفایل‪ ،‬راه اندازی سیســتم‪ ENGINERING‬برای‬ ‫‪ PLC‬ونــگارد‪ ،‬راه اندازی درایوهای رولگان های برگشــتی‬ ‫‪ H۳۰۰‬و‪...‬اقداماتیبود کهسال گذشتهتوسطهمکاران‬ ‫نورد‪ ۶۵۰‬انجام شد‪ .‬مدیر نورد شرکت نصب و راه اندازی‬ ‫اره و دریل جدید برای ســرعت برشــکاری ریل‪ ،‬تولید ریل‬ ‫‪ UIC۵۴‬و ریل صادراتی‪ R۱۸‬را از جمله برنامه های نورد‬ ‫‪ ۶۵۰‬در‪ ۱۴۰۰‬عنواننمودو گفت‪:‬در نورد‪ ۳۰۰‬نیزطراحیو‬ ‫تهیهنقشه هایساختترمکسطرحجدیدبرایمحصول‬ ‫دوقلودرخطراست‪،‬تغییرموفقیت امیزارایشخطنوردی‬ ‫به محصول دو قلو و تولید‪ ۵۰۰‬تن محصول ســایز‪ ۱۴‬به‬ ‫روشدوقلووهم زمانتولیدمحصول‪ ۲۵‬انجامشدوبرای‬ ‫سال‪۱۴۰۰‬اقداماتیمانندساختونصبسیستمجعبه ای‬ ‫ترمکس طرح جدید و راه اندازی ان‪ ،‬تولید محصول‪ ۱۲‬و‬ ‫‪ ۱۴‬به روش دوقلو در خط چپ و انجام پروژه بسته بندی‬ ‫و گره زدن محصول به روش نیمه اتومات و حذف تسمه‬ ‫از بســته ها را در دســتور کار داریــم‪ .‬یوســف زاده‪ ،‬انجــام‬ ‫تعمیــرات درجــه‪ ۲‬کوره نــورد‪ ،۳۵۰‬تغییر طرح جرثقیل‬ ‫ستونیتعمیرگاهمکانیکی‪،‬ساخترولیکبادامکمکانیزم‬ ‫کالپانبسترخنک کننده‪،‬حذف گریسپمپقیچی‪۶۳۰‬‬ ‫تنی و نصب و راه اندازی سیســتم گریس مرکزی لینکولن‬ ‫جهت گریسرسانیبهقیچی‪ ۶۳۰‬تنی‪،‬تغییرطرحورفع‬ ‫اشکال فلودیوایدر مربوط به سیلندرهای کاور منوبلوک و‬ ‫هیدرولیکی کردن جا به جا کننده ترمکس مربوط به سه‬ ‫قلــو و‪ ...‬را از اهــم اقدامــات نورد‪ ۳۵۰‬عنوان کرد و برنامه‬ ‫افزایشتولید کالفوتوسعهصادرات کالف‪،‬ساختلوله‬ ‫مارپیچمکانیزمحلقهسازخطسیم‪،‬تغییرطرحکوپلینگ‬ ‫فیوزی گیربکس واسط قفســه های ژوکر‪ ،‬ساخت پوسته‬ ‫گیربکس هایاصلیقفسه های‪ ۱‬و‪ ۳‬دانیالیوهیدرولیکی‬ ‫کردن راهگاه بعد از قفسه‪ ۱۷‬را از عمده برنامه های نورد‬ ‫‪ ۳۵۰‬در سال‪ ۱۴۰۰‬برشمرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬هزار نفر در این شــرکت اعم از پرسنل‪ ،‬کارگران‪،‬‬ ‫پیمانــکاران‪ ،‬مدیــران و غیــره‪ ،‬کنترل هــای الزم در‬ ‫موضــوع کرونــا با قوت از ســوی دس ـت اندرکاران امر‬ ‫یشــود‪ ،‬به طوری کــه با کمترین میزان‬ ‫دنباله گیری م ‬ ‫ابتالاز ابتدایپاندمی کرونامواجهبودهوهیچفوتی‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫نباتی نژاد اضافه کرد ‪ :‬در بخش مسئولیت های‬ ‫اجتماعی ســال گذشــته بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫از ســوی ایــن شــرکت در حــوزه کرونــا هزینه شــد‪،‬‬ ‫یکــه از ابتــدای پاندمی بیــش از ‪ ۱۲‬هزار تن‬ ‫به طور ‬ ‫اکســیژن در کارخانه تولید شــد و به صورت رایگان‬ ‫در اختیار بیمارستان های درمانگر کرونا در اصفهان‬ ‫و شــهرهای اطــراف قرار گرفــت؛ به این ترتیب بازار‬ ‫ســیاهی که برای این محصول ایجاد شــده بود نیز‬ ‫شکستهشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬هــر گونه‬ ‫کمبود تجهیزات و امکانات بیمارستان ها احصا شد‬ ‫و در اختیار ان ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومی فــوالد مبارکــه اصفهان‪،‬‬ ‫توجه به حوزه ورزش را وظیفه دیگر این شرکت در‬ ‫راستایمسئولیت هایاجتماعیبرشمردو گفت‪:‬در‬ ‫همین پیوند‪ ،‬باشگاه فرهنگی‪ -‬ورزشی سپاهان با‬ ‫حدود سه هزار نفر ورزشکار در ‪ ۷۴‬رشته و رده های‬ ‫مختلف سنی مورد حمایت شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ســاخت ورزشــگاه‪ ،‬کمــک به‬ ‫خیریه ها‪ ،‬اهدای یک هزار و ‪ ۶۰۰‬دســتگاه تبلت به‬ ‫دانش اموزانبی بضاعت‪،‬مشارکتدرترمیمجاده ها‬ ‫و توجــه ویــژه بــه ازادی زندانیــان جرایم غیر عمد از‬ ‫جملهدیگراقدام هادر اینراستااست‪.‬‬ ‫نباتی نژاد گفت‪ :‬از ســال ‪ ۹۳‬تاکنون بیــش از ‪۱۵‬‬ ‫میلیاردتوماناز سویاینشرکتبرایازادیزندانیان‬ ‫جرایمغیرعمداهداشدوفقطدر ماهمبارکرمضان‬ ‫امسالمبلغ‪ ۲‬میلیاردو‪ ۲۰۰‬میلیونتومانبهاینمهم‬ ‫اختصاص یافت که تاکنون موجب ازادی یک هزار‬ ‫نفرشدهاست‪.‬‬ ‫مدیر اب رسانی ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫با وجود افزایش تولید ذوب اهن‪ ،‬برداشت اب به نصف کاهش یافت‬ ‫مهرداد اسماعیلی مدیر اب رســانی ذوب اهن در‬ ‫گفتگویویژهخبریسیمایاستاناصفهان‪،‬برنامه ها‬ ‫و اقدامات شــرکت در راســتای صرفه جویی مصرف‬ ‫اببرایمخاطباناینشبکهتشریح کرد‪.‬اسماعیلی‪،‬‬ ‫نکــه در ایــران حــدود‪ ۶‬تــا‪ ۸‬درصــد‬ ‫بــا اشــاره بــه ای ‬ ‫منابع ابی کشور به صنعت اختصاص پیدا می کند‬ ‫و ســهم ذوب اهن اصفهان از منابع ابی استان کمتر‬ ‫از دو درصد اســت گفت‪ :‬از ســال ‪ ۷۹‬که برای اولین‬ ‫کس ـالی‬ ‫بار اســتان اصفهان دچار بحران اب و خش ‬ ‫شــد کمیته ای در ذوب اهن اصفهان تشــکیل شــد تا‬ ‫برای ادامه تولید با بهینه سازی تجهیزات در مصرف‬ ‫اب صرفه جویی شــود‪ .‬وی حیات صنعت فوالد را‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫بدون اب غیرممکن دانست و خاطرنشان ساخت‪:‬‬ ‫لالوصول‬ ‫در ذوب اهن ســعی شده با پروژه های سه ‬ ‫مانندانتقالپسابدرقسمت هایمختلفکهامکان‬ ‫استفاده از ان است در مصرف اب صرفه جویی کرد‬ ‫زیرا بیشترین مصرف اب در فوالد مربوط به خنک‬ ‫کردن فوالد است‪ .‬به منظور صرفه جویی بیشتر در‬ ‫مصرف اب برج های خنک کننده ذوب اهن اصفهان‬ ‫که تمامی ان تا چند سال پیش همگی از نوع تر بود‬ ‫وبیشترینتبخیرابراداشتیمبهینه سازیوتعدادی‬ ‫از ا نهــا بــه برج های هیبریدی تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اسماعیلی با اشاره به این که با پروژه های اجرا شده‬ ‫مصرف اب در ذوب اهن اصفهان به نصف رســیده‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬نگهداری فضای سبز به صورت شیلنگی و ابیاری درخت و درختچه و گلهای فصلی و دائمی داخل محوله فضای سبز‬ ‫مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه‬ ‫مدیرعاملشرکتدخانیاتایراناز برنامه ریزیبرایتولیدمحصوالتسالمتمحور باهمکاری‬ ‫یــک شــرکت اروپایــی خبــر داد و گفت که در حال حاضر ‪ ۷۰‬درصد از بــازار دخانیات در اختیار دو‬ ‫شــرکت خارجی اســت و ســهم شــرکت دخانیات تنها پنج درصد اســت‪ .‬موضوعی که علت ان را‬ ‫نه تغییر ذائقه مردم بلکه سیاست گذاری های اشتباه می داند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سیاوش افضلی در‬ ‫نشستی خبری گفت‪ :‬ارزش بازار دخانیات در کشور حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان است که از این‬ ‫حسنحجتی‪-‬شهرداردولتاباد‬ ‫میزان سهم شرکت دخانیات‪ ،‬فقط ‪ ۵‬درصد است‪ ۷۰ .‬درصد بازار دخانیات کشور در اختیار یک‬ ‫شرکتژاپنیویکشرکتامریکایی‪-‬انگلیسیاست‪.‬‬ ‫به گفته وی این دو شرکت از سال ‪ ۱۳۸۲‬در کشور مجوز فعالیت دارند و از سال ‪ ۱۳۹۰‬تعرفه‬ ‫حق العمل مربوط به استفاده از زیرساخت های شرکت دخانیات را نیز پرداخت نمی کنند و تنها‬ ‫عوارض و مالیاتشان چند در صد از شرکت دخانیات بیشتر است‪.‬‬ ‫اولین اشتباه در رانندگی ممکن است اخرین اشتباه باشد‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز پنج شنبه مورخ ‪1400/03/13‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد‪ -‬بلوار طالقانی‪ -‬پایگاه اینترنتی ‪ www.dolatabadcity.ir‬تلفن‪031-45822010 :‬‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در پروژ ههــای توســعه ای ذوب اهــن‬ ‫کــه به منظور افزایش ظرفیت تولید انجام می گردد‬ ‫صرفه جویی و مدیریت مصرف اب لحاظ می گردد‬ ‫و به همین علت اســت که با وجود افزایش تولید‬ ‫در این شــرکت مصــرف اب از رودخانه کمتر شــده‬ ‫است‪ .‬وی بازسازی و نوسازی برج های هیبریدی را‬ ‫باعث کاهش ‪ ۳۰‬درصدی تبخیر اب در این برج ها‬ ‫دانست و یاداور شد‪ :‬توزیع شبکه های اب صنعتی‬ ‫شــرکت بیشــتر در تونل اجرا گردیده که تلفات ان‬ ‫صفــر اســت و قابــل بازدید اســت‪ ،‬شــبکه های اب‬ ‫اشامیدنی کارخانه نیز حدود‪ ۲۵‬کیلومتر خط لوله‬ ‫است که به مرور بازسازی شده و تلفات ان نیز زیر‬ ‫‪ ۵‬درصد و از حد استاندارد نیز پایین تر است‪ .‬مدیر‬ ‫اب رسانی شرکت گفت‪ :‬به منظور کاهش مصرف‬ ‫اب‪ ،‬اســتفاده از پساب شــهرهای اطراف در دستور‬ ‫کار قرار گرفت و ذوب اهن برای اولین بار ده ســال‬ ‫پیشپسابشهرزرین شهررا که‪ ۶۰‬لیتربرثانیهاست‬ ‫به شرکت انتقال داد‪ ،‬پساب فوالدشهر و ایمان شهر‬ ‫که قرارداد به صورت بیع متقابل با شرکت ابفا استان‬ ‫بستهشدهاست‪،‬باسرمایه گذاریذوب اهن‪،‬قرارداد‬ ‫طرح جمع اوری و انتقال پســاب حدود ‪ ۱۱‬روســتای‬ ‫فالورجان بســته شد که این پساب به تصفیه خانه‬ ‫فوالدشهر انتقال یافته و پس از تصفیه به ذوب اهن‬ ‫منتقلخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد از بازار ‪ ۴۰‬هزارمیلیاردی دخانیات در اختیار خارجی ها‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/03/12‬‬ ‫م الف‪1136928 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫نوبت اول‬ ‫ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای نام مناقصهگزار‪ :‬ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان‬ ‫نشانی‪ :‬زنجان‪ ،‬بلوار شیخ اشراق‪ ،‬خیابان راهدار‬ ‫استان زنجان‬ ‫موضوع مناقصات‬ ‫مبنای براورد‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫مناقصه اول‪ :‬لکهگیری مقطعی و روکش اسفالت محور روستایی اوچتپه‪ -‬اقکند‪ -‬جشنسرا و راههای‬ ‫منشعب (شهرستان ایجرود)‬ ‫‪43/061/926/627‬‬ ‫مناقصه دوم‪ :‬لکهگیری و روکش اسفالت محور روستایی ابهر‪ -‬دولتاباد و سایر راههای مواصالتی‬ ‫شهرستان ابهر‬ ‫‪85/908/425/088‬‬ ‫مناقصه سوم‪ :‬روکش مقطعی اسفالت محور استاکول‪ -‬درام و راههای منشعب شهرستان طارم‬ ‫‪86/348/416/209‬‬ ‫مناقصه چهارم‪ :‬روکش مقطعی اسفالت محور ترانزیت زنجان‪ -‬میانه (کیلومتر ‪ 0‬تا ‪ )36‬و راههای منشعب‬ ‫شهرستان زنجان‬ ‫‪88/400/525/929‬‬ ‫‪4/420/026/296‬‬ ‫مناقصه پنجم‪ :‬تهیه مصالح و اجرای خطکشی سرد ترافیکی در ازادراههای زنجان‪ -‬قزوین و زنجان‪ -‬تبریز‬ ‫و دیگر محورهای مواصالتی استان‬ ‫‪54/502/991/450‬‬ ‫‪2/725/149/572‬‬ ‫مناقصه ششم‪ :‬لکهگیری مقطعی و روکش اسفالت محور فرعی ابهر‪ -‬نیکوئیه و ابهر‪ -‬مرشون (محورهای‬ ‫شمال) و سایر راههای شهرستان ابهر‬ ‫‪128/735/548/588‬‬ ‫مناقصه هفتم‪ :‬بهسازی راه فرعی شیت‪ -‬چورزق قطعه ‪ 0+00( 1‬الی ‪)2+500‬‬ ‫‪22/016/815/643‬‬ ‫مناقصه هشتم‪ :‬تهیه و اجرای شبکه ‪ 20‬کیلوولت در محور تهم‪ -‬چورزق (گردنه اقگدیک)‬ ‫‪9/230/043/142‬‬ ‫نحوه دریافت‬ ‫‪2/153/096/331‬‬ ‫فهرستبهای واحد پایه رشته‬ ‫راهداری‬ ‫سال ‪( 1400‬با تعدیل)‬ ‫فهرستبهای واحد پایه رشته‬ ‫راهداری و راه‪ ،‬باند فرودگاه و‬ ‫زیرسازی راهاهن سال ‪( 1400‬با‬ ‫تعدیل)‬ ‫فهرستبهای واحد پایه رشته راه‪ ،‬باند‬ ‫فرودگاه و زیرسازی راهاهن سال ‪1400‬‬ ‫(با تعدیل)‬ ‫فهرستبهای واحد پایه رشته توزیع‬ ‫نیروی الکتریکی(برق) سال ‪1399‬‬ ‫و ابنیه‪ ،‬ابیاری و زهکشی و خطوط‬ ‫هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق‬ ‫سال ‪( 1400‬فاقد تعدیل)‬ ‫‪4/295/421/254‬‬ ‫‪4/317/420/810‬‬ ‫‪6/436/777/429‬‬ ‫‪1/100/840/782‬‬ ‫‪461/502/157‬‬ ‫صرف ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان دریافت‬ ‫از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/02/29‬لغایت روز یکشنبه مورخ ‪1400/03/09‬‬ ‫صالحیت مورد‬ ‫نیاز جهت‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصات‬ ‫مناقصه اول تا هفتم‪ :‬گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاری و دارای اعتبار حداقل رتبه ‪ 5‬و باالتر رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامهریزی‬ ‫مناقصه هشتم‪ :‬گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاری و دارای اعتبار حداقل رتبه ‪ 5‬و باالتر رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامهریزی‬ ‫مهلت و محل‬ ‫تحویل‬ ‫تا ساعت ‪ 12:00‬ظهر روز یکشنبه مورخ ‪( 1400/03/23‬به دبیرخانه ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان)‬ ‫زمان و محل‬ ‫گشایش‬ ‫پیشنهاد‬ ‫قیمت‬ ‫ساعت ‪ 9:00‬صبح روز سهشنبه مورخ ‪ 1400/03/25‬در محل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان‬ ‫ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان‬ ‫م الف‪1136838 :‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫بررسی تبدیل سوخت‬ ‫صنایع استان گلستان و‬ ‫توسعه گاز رسانی‬ ‫به منظور بررسی مشکالت مرتبط با تبدیل سوخت‬ ‫کارخانجات پنبه اســتان گلســتان و توســعه گازرسانی‪،‬‬ ‫جلسه ای باحضور مدیر شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه گلســتان در ســالن اجتماعات این شرکت‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورده هاینفتیمنطقه گلستانعیسیافتخاری‪،‬مدیر‬ ‫منطقه رســالت این شــرکت را تامین و توزیع به موقع‬ ‫سوخت به واحدهای تولیدی و مصرف کنندگان عمده و‬ ‫جز برشمرد‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬بر اساس دستورالعمل های‬ ‫صــادره ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز و شــرکت ملی‬ ‫پخــش فراورد ههــای نفتــی ایــران و در جهــت حفــظ‬ ‫ســرمایه های ملی‪ ،‬ضروریســت اهتمام ویــژه ای جهت‬ ‫تبدیل سوخت صنایع از مایع به گاز طبیعی و توسعه‬ ‫گازرسانیانجامپذیرد‪.‬‬ ‫افتخــاری افــزود‪ :‬جهــت بــه حداقــل رســاندن‬ ‫مشــکالت و موانــع موجــود‪ ،‬تســریع در امر گازرســانی‬ ‫استان علی الخصوص تبدیل سوخت صنایع با نگاهی‬ ‫یهــای فســیلی و تاکیــد ویــژه‬ ‫بــه صرفه جویــی در انرژ ‬ ‫برحفظ و صیانت از شــاخص های زیســت محیطی به‬ ‫عنوانیکمسئولیتاجتماعی‪،‬تعاملدستگاههایزیر‬ ‫مجموعه وزارت نفت بسیار حائز اهمیت است‪ .‬مدیر‬ ‫شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان‬ ‫از مدیران کارخانجات پنبه استان خواستند که هر چه‬ ‫سریعتر نسبت به اجرای فرایند استفاده از گاز طبیعی‬ ‫اقدام نمایند تا براساس مقررات جهت تامین سوخت با‬ ‫مشکلمواجهنشوند‪.‬‬ ‫در پایــان حاضرین از مجموعه شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورده هاینفتیمنطقه گلستاندر تامینفراورده های‬ ‫نفتــی مورد نیاز قدردانی کرده و متعهد شــدند هر چه‬ ‫ســریعتر نســبت به رفع مشــکالت گازرســانی و تبدیل‬ ‫سوخت مایع به گاز بر اساس مصوبات این جلسه اقدام‬ ‫نماینــد‪ .‬در این جلســه نمایندگانی از شــرکت ملی گاز‬ ‫استان گلستان‪،‬سازمانصنعت‪،‬معدن‪،‬تجارتاستان‪،‬‬ ‫جهاد کشاورزی استان‪ ،‬دبیر انجمن پنبه کاران استان و‬ ‫مدیران کارخانجاتپنبهاستان گلستانحضورداشتند‪.‬‬ ‫اساتید و کارگران نمونه‬ ‫شرکت گاز مازندران تجلیل‬ ‫شدند‬ ‫طــی ایینــی از اســاتید و کارگــران نمونه شــرکت گاز‬ ‫مازندران تجلیل شد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری هم وطن‪،‬‬ ‫حمزهامیرتیموریسرپرستشرکت گاز مازندرانبااشاره‬ ‫بــه نقش اثرگذار معلم در طــول تاریخ‪ ،‬گفت‪ :‬در طول‬ ‫تاریخ معلمان بسیاری با سعی و کوشش خود به ترویج‬ ‫الگوی تعلیم و تربیت پرداخته و حتی در این راه از جان‬ ‫خودنیز گذشتند‪.‬‬ ‫وی همچنین با گرامیداشت هفته کار و کارگر گفت‪:‬‬ ‫چرخ اقتصاد مبتنی بر تالش و کوشــش کارگران اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز مازنــدران تصریــح کــرد‪ :‬نقش و‬ ‫جایــگاه کارگــران در توســعه پایــدار‪ ،‬نقشــی ســازنده و‬ ‫انکارناپذیــر اســت و حمایــت از کارگران زحمتکــش‪ ،‬از‬ ‫مصادیقپشتیبانیاز مقولهتولیدواقتصاد کشور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارگران شــرکت گاز اســتان با خالقیت‪،‬‬ ‫حسن خلق‪ ،‬وظیفه شناسی و همکاری گام موثری را در‬ ‫راستای تحقق اهداف سازمانی این شرکت بر می دارند‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم به رسم یادبود با اهدای لوح تقدیر‬ ‫از اساتیدو کارگراننمونهشرکت گاز مازندرانتقدیرشد‪.‬‬ ‫موانع عرضه بنزین سوپر‬ ‫بر طرف شد‬ ‫سرپرســت روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورده هاینفتیمنطقهقم گفت‪:‬مشکلعرضهبنزین‬ ‫ســوپر در اســتان قــم رفع گردیــده و در حــال حاضر این‬ ‫فراورده در پنج جایگاه استان عرضه می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه قم‪ ،‬محمدحســین گالب در گفت وگو با ایرنا‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پس از وقفه ای کوتاه مدت در عرصه بنزین سوپر‪،‬‬ ‫عرضهاینفراوردهمجددااز ابتدایاردیبهشت ماهجاری‬ ‫از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫وی بــا عذرخواهــی بابــت ایجاد اختــال در عرضه‬ ‫بنزین سوپر ادامه داد در حال حاضر بنزین سوپر در پنج‬ ‫جایگاه استان شامل جایگاه مهرگان واقع در خیابان‪15‬‬ ‫خــرداد‪ ،‬جایــگاه ضابطی واقع در خیابــان اذر‪ ،‬جایگاه‬ ‫خیابان امام واقع در خیابان امام خمینی(ره)‪ ،‬جایگاه‬ ‫فخاری واقع در محور قدیم کاشان و جایگاه مهر و ماه‬ ‫واقع در کیلومتر‪ 6‬ازادراه قم‪ -‬تهران عرضه می شود‪ .‬وی‬ ‫بیــان کرد‪ :‬میزان بنزین ســوپری کــه در این پنج جایگاه‬ ‫توزیع می شود‪ ،‬معادل یک درصد مصرف روزانه بنزین‬ ‫معمولــی در اســتان قــم می باشــد‪ .‬به گفتــه گالب‪ ،‬در‬ ‫استان قم‪ ،‬بیشترین میزان بنزین سوپر در دهه سوم هر‬ ‫ماهمصرفمی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که عرضه مجدد بنزین سوپر از ابتدای‬ ‫اردیبهشت ماه جاری اغاز شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫عرضه بنزین سوپر کماکان ادامه دارد و هیچ مشکلی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪ .‬گفتنی است توزیع مستمر بنزین‬ ‫ســوپر تحت شرایط خاصی امکان پذیر اســت که از ان‬ ‫جمله می توان به تولید پایدار ان توسط پاالیشگاه های‬ ‫کشور اشاره کرد‪ .‬شایان ذکر است‪ ۸۱‬نقطه عرضه‪CNG‬‬ ‫و بنزین در اســتان قم فعال اســت که از این تعداد‪ ،‬در‬ ‫‪ ۶۱‬جایگاه بنزین و در ‪ ۴۱‬جایگاه نیز سی ان جی عرضه‬ ‫یشــود‪.‬ضمن اینکه در ‪ ۲۰‬جایگاه صرفا ســی ان جی‬ ‫م ‬ ‫و در ‪ ۲۱‬جایگاه به صورت مشترک بنزین و سی ان جی‬ ‫عرضهمی شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزیر نفت عنوان کرد‬ ‫افزایش ‪ ۶‬برابری تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون‬ ‫در ‪ ۸‬سال گذشته‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬در غرب کارون ظرفیت تولید‬ ‫نفت از ‪ ۷۰‬هزار به ‪ ۴۲۰‬هزار بشکه رسیده و تولید‬ ‫نفت از این میادین مشترک در هشت سال گذشته‬ ‫‪ ۶‬برابر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بیژن زنگنه در مراســم امضای‬ ‫قراداد توســعه میدان مشــترک فرزاد بی با تبریک‬ ‫روز ارتباطات و روابط عمومی ادامه داد‪ :‬امیدوارم‬ ‫رسانه ها راست بگویند و همه راست را بگویند‪ .‬به‬ ‫ویژه در استانه انتخابات‪ ،‬جوانترها توجه کنند که‬ ‫شرافت حرفه ای خود را نفروشند زیرا به هر قیمتی‬ ‫که بفروشند ارزان است‪.‬‬ ‫وی از زنده یاد اکبر ترکان یاد کرد و گفت‪ :‬وی‬ ‫انســان خودســاخته ای بــود و هــر کاری کــه انجام‬ ‫می داد با جهد و تالش خود انجام می داد‪ .‬وی ادم‬ ‫وطن دوستی یود و هیچ نیت شری نداشت‪.‬‬ ‫زنگنــه افــزود‪ :‬تــرکان خیرخواهانــه صحبــت‬ ‫می کرد و همواره در پی حل مشکالت نفت بود‪.‬‬ ‫امیدوارم به دو برادر شهید خود بپیوندد‪ .‬ما از این‬ ‫افــراد کــه بی منــت در جهــت اعتالی ایــران عزیز‬ ‫تالش کنند کم داریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امروز روز مهمی است و مدت ها‬ ‫دنبال این کار بودم‪ .‬ســناریوهای زیادی را شــرکت‬ ‫ملــی نفت بررســی کرد و ابتــدا قرار بــود هندی ها‬ ‫بیایند و گاز را ال‪ .‬ان‪ .‬جی کنند‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۲‬میلیــارد دالر‬ ‫هزینه اصل اجرای این قرارداد اســت و با انکه گاز‬ ‫تولیــدی از فــرزاد بی معادل یک فاز پارس جنوبی‬ ‫اســت اما توســعه ان به اندازه ‪ ۲‬فاز پارس جنوبی‬ ‫هزینه دارد‪ .‬همچنین میعانات گازی ان یک هشتم‬ ‫فاز پارس جنوبی اســت و این موضوع بازپرداخت‬ ‫طرح را سخت می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین بازپرداخت اصل و فرع‬ ‫طرح با میعانات گازی قابل بازپرداخت نیست و‬ ‫این در حالی است که اصل و فرع پول باید از خود‬ ‫طرح تامین شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت با اشاره به اینکه هندی ها یکبار که‬ ‫بحــث تحریــم اول بود رفتند‪ ،‬اعالم کردنــد ال ان‬ ‫جــی قابل اجرا نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هندی دوبــاره به‬ ‫دلیل تحریم نیامدند این در حالی است که حتی‬ ‫از رییــس جمهــوری مجوز گرفتیم کــه بازپرداخت‬ ‫از محــل گاز صادراتــی انجــام شــود‪ ،‬بــا ایــن حــال‬ ‫هندی هانیامدند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه تالش کردیم هزینه ها را‬ ‫کاهش دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال اجرای این طرح‬ ‫‪ ۱.۸‬میلیــارد دالر هزینــه دارد و تامین مالی ان هنر‬ ‫می خواهد‪.‬‬ ‫زنگنه افزود‪ :‬گزینه های مختلف بررسی شد و‬ ‫در نهایــت تصمیم گرفته شــد گاز تولیــدی از فرزاد‬ ‫بی به ســایت ‪ ۲‬پارس جنوبی بیاید و از امکانات‬ ‫موجود پاالیشی استفاده کنیم تا در هزینه ها صرفه‬ ‫جویی شــود‪ .‬پارس جنوبــی البته ظرفیت باالتری‬ ‫نیز دارد‪ .‬به گفته زنگنه‪ ،‬قرارداد بیع متقابل است‬ ‫و ای‪ .‬پــی‪ .‬ســی نیســت‪.‬وی گفــت‪ :‬در این مدت‬ ‫مشــکل تحریم داشــتیم‪ .‬فرصت فاینانــس وجود‬ ‫نداشت و صندوق توسعه ملی نیز منابع نداشت‪.‬‬ ‫بایــد امیــدوار باشــیم تحریم نباشــد تــا از صندوق‬ ‫توسعه ملی و اوراق مشارکت‪ ،‬تامین مالی شود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اینکه پرونده میادین مشــترک‬ ‫امــروز بســته مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال ‪ ۹۶‬اعــام‬ ‫کردیم که کار میادین مشــترک بســته می شود‪ .‬کار‬ ‫در پارس جنوبی در فاز اول تمام شده و باید وارد‬ ‫فاز نگهداشت و فشار افزایی شویم که نیازمند ‪۳۰‬‬ ‫میلیــارد دالر منابع مالی اســت که بــه دولت بعد‬ ‫می رسد البته برای فشار افزایی قرارداد بسته شده‬ ‫اســت‪ .‬زنگنــه ادامه داد‪ :‬میادین مشــترک دریایی‬ ‫همه قراردادها تمام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در غرب کارون ظرفیت تولید نفت‬ ‫از ‪ ۷۰‬هزار به ‪ ۴۲۰‬هزار بشکه رسیده و تولید نفت‬ ‫از این میادین مشــترک در ‪ ۸‬ســال گذشــته ‪ ۶‬برابر‬ ‫شــده اســت‪ .‬وزیــر نفت تاکید کــرد‪ :‬از این به بعد‬ ‫چنیــن اتفاقاتــی در کشــور نخواهد افتاد زیــرا این‬ ‫فرصــت بزرگــی بــود و از این به بعد بایــد تولید را‬ ‫حفــظ کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬پاالیشــگاه فاز ‪ ۱۴‬تاثیری‬ ‫در میزان تولید ندارد و این پاالیشگاه یدک است‪.‬‬ ‫زنگنــه ادامه داد‪ :‬در شــرایط تحریم قراردادها‬ ‫نمایشــی نبــوده و تامین مالی دیده شــده اســت‪.‬‬ ‫به زودی نیز قراردادی برای توســعه ازادگان بســته‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬مهم این اســت که‬ ‫کشور ما سربلند و زنده باشد و همیشه ارزوی من‬ ‫تحقق چش ـم انداز بوده است‪ .‬وزیر نفت با اشاره‬ ‫به اینکه در این سند ایران باید مقام اول را از نظر‬ ‫اقتصادی و فناوری داشته باشد و ایرانی به ایرانی‬ ‫بودن خود مفتخر باشد‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال از روزی‬ ‫که چشم انداز را شروع کردیم از چشم انداز دورتر‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫زنگنــه افزود‪ :‬تــاش کردیم در حد تــوان برای‬ ‫تحقــق چشــم انداز تالش کنیم تا مــردم بتوانند از‬ ‫شهــا برخــوردار شــوند البته همه‬ ‫بــرکات ایــن تال ‬ ‫دست بخش اقتصادی نیست و همه بخش ها باید‬ ‫با هم جلو بروند‪.‬‬ ‫شایعه گرانی بنزین جنگ روانی پیش از‬ ‫انتخابات است‬ ‫وزیــر نفــت بــا تکذیــب گرانــی بنزیــن گفــت‪:‬‬ ‫شــایعات گرانی بنزیــن دروغ و جنگ روانی پیش‬ ‫از انتخابات است‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه همچنین در حاشیه مراسم امضای‬ ‫قرارداد توسعه میدان مشترک فرزاد بی‪ ،‬در جمع‬ ‫خبرنگاران تاکید کرد‪ :‬نزدیک به انتخابات برخی‬ ‫با شایعه گرانی بنزین می خواهند در مردم عکس‬ ‫العمل بدی ایجاد کنند‪ ،‬اما اطمینان می دهم نه‬ ‫بنزین و نه هیچ فراورده نفتی دیگری گران نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد اینکه چرا تا‬ ‫پایان مذاکرات وین و مشــخص شدن نتیجه برای‬ ‫امضــای این قــرارداد منتظــر نماندید‪ ،‬گفــت‪ :‬این‬ ‫موضوع باعث ایجاد تاخیر در کار می شــد‪ .‬اکنون‬ ‫نیز بر اساس قرارداد امضا شده مشکلی برای حضور‬ ‫شــریک خارجــی وجود نــدارد و در صورت تمایل‪،‬‬ ‫شرکت های خارجی می توانند در این قرارداد وارد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫زنگنه درباره اخرین وضعیت خط لوله گوره‪-‬‬ ‫جاسک ادامه داد‪ :‬لوله گذاری این طرح تمام شده‬ ‫و در روزهــای اینــده نفــت به این خط لوله تزریق‬ ‫خواهــد شــد و در خــرداد مــاه اولیــن محمولــه از‬ ‫جاســک صادر می شــود‪ .‬وی در مورد اینکه ایا در‬ ‫دولت بعدی نیز حضور خواهد داشت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫حتی پیشــنهاد ریاست جمهوری را هم قبول نمی‬ ‫کنم و از مقام دولتی بازنشســته می شــوم‪ .‬با این‬ ‫حال همچنان در سیاســت می مانم زیرا سیاســت‬ ‫مانند زندگی است اما کار و پست دولتی نخواهم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وزیر نفت ادامه داد‪ :‬پس از بازنشســتگی باید‬ ‫روزی ‪ ۱۲‬ســاعت کار کنــم تــا زندگــی زن و بچــه‬ ‫بگــذرد‪.‬وی در مــورد قــرارداد ‪ ۲۵‬ســاله بــا چیــن و‬ ‫حضور این شــرکت در توســعه میادین نفت و گاز‬ ‫ایــران‪ ،‬گفت‪ :‬دو طــرف برای همکاری ابراز عالقه‬ ‫کردند اما نامی مشخص نشده است‪.‬‬ ‫پرونده میادین مشترک گازی بسته شد‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشاره به‬ ‫امضای قرارداد توسعه میدان گازی مشترک «فرزاد‬ ‫بی»‪ ،‬گفت‪ :‬پرونده میادین مشترک گازی ایران با‬ ‫امضای این قرارداد بسته شد‪.‬‬ ‫مســعود کرباســیان در مراســم امضای قــرارداد‬ ‫توســعه میــدان مشــترک فــرزاد بــی‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫قرارداد نقطه اتمام میادین مشــترک میادین گازی‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اواخر پارسال قرارداد توسعه‬ ‫اخرین فاز پارس جنوبی امضا شد و منابع مالی از‬ ‫طریق اوراق مشارکت تامین شده و به پروژه تزریق‬ ‫می شود‪ .‬کرباسیان با اشاره به اینکه قرارداد میدان‬ ‫بــال نیز امضا شــده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پایــان پروژه های‬ ‫گازی در هشت سال گذشته‪ ۱۷ ،‬فاز پارس جنوبی‬ ‫بــه بهر هبــرداری رســید و تولیــد گاز از ایــن میــدان‬ ‫مشترک از ‪ ۲۸۵‬میلیون مترمکعب در روز به بیش‬ ‫از ‪ ۷۲۰‬میلیون مترمکعب رسید‪ .‬معاون وزیر نفت‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در میادین مشــترک نفتی نیز تقریبا کار‬ ‫تمام شــده اســت‪ ،‬به طوری که هشــت قــرارداد به‬ ‫امضا رسیده و ‪ ۲‬قرارداد نیز در دست امضا است و‬ ‫در صورت موافقت شورای اقتصاد کار تمام خواهد‬ ‫شــد‪ .‬به گفته کرباســیان‪ ،‬در هشــت ســال گذشته‬ ‫بهره برداری از میادیت نفتی افزایش ‪ ۵.۷‬برابری‬ ‫را به ثبت رسانده که بیشترین مورد ان در میادین‬ ‫غرب کارون بوده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬قرارداد توســعه میــدان گازی‬ ‫مشــترک «فــرزاد بی» بــه ارزش یک میلیــارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیــون دالر بــه یــک شــرکت ایرانــی واگذار شــد‪.‬‬ ‫قرارداد توســعه میدان مشترک فرزاد بی با حضور‬ ‫بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت‪ ،‬بین شــرکت ملــی نفت‬ ‫(کارفرما) و شــرکت پتروپــارس (پیمانکار) به امضا‬ ‫رســید‪ .‬مدت زمان اجرای این قرارداد پنج سال در‬ ‫نظر گرفته شــده و هدف از اجرای این قرارداد که‬ ‫در قالــب قرارداد بیع متقابل اســت‪ ،‬دســتیابی به‬ ‫برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز غنی‬ ‫(‪ ۲۸‬میلیون مترمکعب و معادل یک فاز استاندارد‬ ‫پارس جنوبی) است‪.‬میزان گاز درجای میدان فرزاد‬ ‫بی در حدود ‪ ۲۳‬هزار میلیارد فوت مکعب براورد‬ ‫شــده اســت کــه میــزان میعانــات گازی ان حــدود‬ ‫پنج هزار بشکه در ازای هر میلیارد فوت مکعب گاز‬ ‫تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری شرکت گاز خراسان رضوی و نوسازی مدارس برای استانداردسازی‬ ‫سامانه های گرمایشی‬ ‫مشهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪ :‬نشست مدیرعامل شرکت گاز خراسان‬ ‫رضویومدیرکلنوسازیمدارساستانباتاکیدبرهمکاریمشترکبرای‬ ‫استاندارسازی سامانه های گرمایشی مدارس برگزار شد‪ .‬حسن افتخاری‬ ‫در این نشســت که در محل اداره مرکزی شــرکت گاز اســتان برگزار شد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمام مدارس مستقر در شهرها و روستاهای گازدار استان که‬ ‫دارای مجوزهای قانونی هســتند در اولیت خدمت رســانی و استفاده از‬ ‫جریان گاز طبیعی قرار دارند‪ .‬وی با بیان این مطلب که شرکت گاز در‬ ‫چارچــوب قانون هیچ محدودیتــی برای اتصال مدارس مناطــق گازدار‬ ‫به شبکه گازرسانی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون ‪ 100‬درصد شهرها و بیش از‬ ‫‪ 94‬درصد روستاهای واجدشرایط خراسان رضوی گازدارند که این مهم‬ ‫امکانبهرهمندیبخشعمدهایاز مدارساستانرااز جریان گاز طبیعی‬ ‫ممکن کرده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان با تاکید بر همکاری‬ ‫مشترک دو مجموعه برای حذف تجهیزات گرمایشی با ایمنی پایین‬ ‫از مدارس گفت‪ :‬در راستای اجرای بند «ه» تبصره ‪ 1‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ ،99‬موافقت نامه ای بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت‬ ‫ملیگازایرانامضاشدهومسئولیتصحت سنجیعملیاتاجراییایین‬ ‫نامه مصوب هیات وزیران با موضوع استانداردســازی مدارس بر عهده‬ ‫شرکت های گاز استانی است‪.‬افتخاری ادامه داد‪ :‬شرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی امادگی دارد تا در راستای اجرای این قانون و با همکاری سازمان‬ ‫نوسازی مدارس در زمینه جایگزینی بخاری نفتی و گازی با دیگر سامانه‬ ‫های استاندارد همانند بخاری های گاز سوز نوع ‪ C‬هرمتیک دارای رده‬ ‫برچسب انرژی ‪ A‬با بدنه سرد‪ ،‬سامانه پکیج های گاز سوز گرمایش‬ ‫مرکزییاسامانهزمینی‪،‬سامانه گرمایشمرکزیموتور خانهوهمچنین‬ ‫سامانه گرمایشیبرقیاقدام کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عملکردمطلوبصنعت گاز در حوزهبین الملل‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه‬ ‫عملکــرد صنعت گاز در حــوزه بین الملل مطلوب‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬تاکید کرد که ایــن مجموعه باید در‬ ‫حوزه داخلی هم به عنوان شــرکتی پیشرو مطرح‬ ‫شــود‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬حســن منتظرتربتــی در‬ ‫بیست وششــمین نشست روســای روابط عمومی‬ ‫صنعــت گاز اظهــار کرد‪ :‬عملکرد شــرکت ملی گاز‬ ‫میــان شــرکت های دولتی زبانزد اســت‪ ،‬اما عمده‬ ‫ارکان جامعــه از ایــن موضــوع بی خبــر ماندند که‬ ‫بخشــی از ان به دلیــل احتیــاط از جانب خودمان‬ ‫برای انتشار اخبار بوده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پارســال از مجمــوع چهــار شــرکت‬ ‫تابــع وزارت نفــت (شــرکت ملــی نفــت‪ ،‬شــرکت‬ ‫صنایع پتروشــیمی و شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتی) تنها شــرکت ملــی گاز تحریم‬ ‫نشد که یکی از دالیل ان احتیاط در انتشار بعضی‬ ‫اخبار بوده اســت که البته این احتیاط نباید بیش‬ ‫از اندازه باشد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز تصریــح کرد‪:‬‬ ‫بــه هر حال شــرکت ملی گاز ایــران در بخش های‬ ‫بین المللــی خــود را حفــظ کــرده اســتف امــا در‬ ‫بخش های داخلی باید به عنوان شرکتی پیشرو و‬ ‫خدمتگزار مطرح شود‪.‬‬ ‫تربتــی تاکیــد کرد‪ :‬شــرکت های دولتــی به طور‬ ‫معمــول در ســال اخر هر دولت عمــده زمان خود‬ ‫را صــرف تکمیل پروژه های پیشــین می کننــد‪ ،‬اما‬ ‫مجموعــه گاز بــه مقــدار ســال های گذشــته پروژه‬ ‫فعال دارد و تغییری در رفتار حرفه ای و سازمانی‬ ‫ما به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاید همــه ما هنوز دربــاره روابط‬ ‫عمومی و کارکرد ان نمی دانیم زیرا تعریف درستی‬ ‫نداریــم و ایــن موضوع همه را درگیر کرده اســت‪.‬‬ ‫یک شناخت مشخص از روابط عمومی و از وظیفه‬ ‫روابط عمومی و از میزان فعالیت و حوزه فعالیتش‬ ‫مشخصنیست‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایــران‪،‬‬ ‫جایــگاه روابــط عمومی ها در ســازمان ها ب ه دلیل‬ ‫مشخص نیست‪ ،‬یعنی نوع روابطشان با مدیران‬ ‫و اطالعاتی که دو طرف از هم دارند شاید خیلی‬ ‫مشــخص نباشــد و بی جهــت نیســت کــه روابط‬ ‫ی را بیشــتر از اینکــه یــک تخصــص بدانند‬ ‫عموم ـ ‬ ‫یهــا ان را هنر هشــتم‬ ‫یــک هنــر می داننــد و بعض ‬ ‫نامگــذاری کرده انــد‪ ،‬امــا واقعیــت این اســت که‬ ‫این عدم شناخت هم به اهمیت روابط عمومی‬ ‫یگــردد و هــم به نگرانی هایی که از این عدم‬ ‫برم ‬ ‫شناخت در سازمان ها وجود دارد و می تواند سبب‬ ‫عدم توفیق و تحقق برنامه ها شود‪.‬‬ ‫تربتــی در ادامــه گفــت‪ :‬در طــول ســال های‬ ‫گذشــته روی موضوع برندسازی بحث های زیادی‬ ‫شــده اســت‪ .‬مــا برنــدی بــه نــام «اقــای ایمنــی»‬ ‫داشــتیم‪ ،‬اما نتوانســتیم ان را ارتقا دهیم که حاال‬ ‫گفته شــد ما توانســته ایم موفق شــویم به همان‬ ‫شخصیت برگردیم و از ان استفاده کنیم‪ ،‬یعنی این‬ ‫را به عنوان یک خبر خوب دادیم‪ ،‬اما از این بابت‬ ‫که کارمان حتی در زمینه نمادســازی و برندســازی‬ ‫هم تداوم نداشــته و نتوانستیم خالقانه کار کنیم‬ ‫قابل تامل است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر توسعه خالقیت در کار روابط‬ ‫عمومــی اظهــار کــرد‪ :‬ســال گذشــته ســخت ترین‬ ‫شــرایط مالــی را در کشــور داشــتیم و در اســتان ها‬ ‫پول موضوعی جدی بود‪ ،‬یعنی بیشتر پروژه های‬ ‫به دلیل نبود پول در بســیاری از استان ها خوابیده‬ ‫بــود‪ ،‬امــا تنهــا مجموع ـه ای کــه توانســت در این‬ ‫شرایط سخت منابع مالی خود را به خوبی تامین‬ ‫کنــد و تحقــق بیــش از صددرصــدی در اســتان ها‬ ‫داشته باشد‪ ،‬شرکت ملی گاز ایران بود‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد‪ :‬گاز‬ ‫باید برای مصرف بهینه نه به عنوان کاالی مصرفی‬ ‫معرفــی شــود؛ در همــه این ســال ها محتــوای ما‬ ‫محتــوای خوبــی نبوده اســت‪ ،‬یعنی مــا در عمل‬ ‫وقتی وارد زمستان می شویم فقط به مصرف بهینه‬ ‫توصیه می کنیم‪ ،‬همه در تلویزیون حاضر می شویم‬ ‫و مرتب تاکید می کنیم که مردم کم مصرف کنید‪.‬‬ ‫تربتی یاداور شد‪ :‬باید تالش شود که متناسب‬ ‫بــا فرهنــگ ســازمانی و نیازهــای هر منطقــه و هر‬ ‫بخش برای مصرف بهینه در کل ســال کار شــود و‬ ‫شــاید الزم اســت که ما یک مســابقه برندسازی و‬ ‫نمادسازی بگذاریم و بتوانیم برای شرکت ملی گاز‬ ‫یک نماد و برند و شــخصیتی متناســب با فضای‬ ‫روز ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ابرسانی پایدار به ‪ 60‬روستای دیگر‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫در ســال جــاری بــا ایجــاد‬ ‫منابــع ابــی محلی یکــی دیگر‬ ‫زیــر ســاخت هــای الزم و‬ ‫از راه هــای تامیــن پایــدار اب‬ ‫اتصــال شــبکه توزیع روســتاها‬ ‫شــرب روســتاییان اســت‪ .‬وی‬ ‫به خطــوط انتقال اب شــهری‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬روســتاهایی کــه‬ ‫در صدد دسترســی روســتاییان‬ ‫امســال از اب شــرب پایــدار‬ ‫هاشم امینی‬ ‫بیشــتری بــه اب شــرب پایــدار‬ ‫پایــدار برخــوردار مــی شــوند‬ ‫هســتیم‪ .‬امســال ‪ 60‬روســتای‬ ‫در مناطــق اردســتان‪ ،‬نائیــن‪،‬‬ ‫دیگر در سطح استان اصفهان از اب شرب پایدار سمیرم‪،‬کوهپایه‪ ،‬فریدونشهر‪ ،‬داران‪ ،‬خوانسار‬ ‫بهــره مند می شــوند‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و و گلپایگان قرار دارند‪ .‬مدیرعامل ابفای اســتان‬ ‫فاضالب استان اصفهان در خصوص چگونگی اصفهان با بیان این که حذف ابرسانی سیار در‬ ‫ابرسانی پایدار به روستاها گفت‪ :‬در سال جاری روســتاها یکــی از برنامه های مهم این شــرکت‬ ‫با ایجاد زیر ســاخت های الزم و اتصال شــبکه در ســال ‪ 1400‬اســت تصریــح کرد‪ :‬بــا حذف ‪60‬‬ ‫توزیــع روســتاها به خطــوط انتقال اب شــهری روستای دیگر از فرایند ابرسانی سیار‪ ،‬ساکنان این‬ ‫در صدد دسترســی روســتاییان بیشــتری به اب روستاها از اب شرب پایدار برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫شرب پایدار هستیم‪ .‬هاشم امینی افزود‪ :‬حفر و گفتنی است در حال حاضر ‪ 503‬روستای استان‬ ‫تجهیز چاه های جدید و همچنین ســاماندهی اصفهان از خدمات ابرسانی سیار برخوردارند‪.‬‬ ‫شناسایی‪ ۷۵۰‬هزار مشترکپرمصرف‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توانیــر‬ ‫عدم انتقال مشــکالت ناشــی از‬ ‫گفت‪ :‬تعداد مشــترکانی که دو‬ ‫کوتاهیدر رعایتسقفتعیین‬ ‫برابــر مجمــوع کــم مصرفهــا در‬ ‫شــده از یک استان به استانهای‬ ‫کشــور بــرق مصــرف مــی کنند‪،‬‬ ‫دیگــر را نکتــه کلیــدی عنــوان و‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار مشــترک تخمین زده‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬امیدواریم با کنترلی‬ ‫محمدحسنمتولی‬ ‫دارند‬ ‫شــده که مصارف باالیــی‬ ‫که انجام می شود‪ ،‬سهمیه های‬ ‫زاده‬ ‫بــه طــوری کــه هریــک ‪ ۲۰‬برابر‬ ‫اســتانی به دقت رعایت شود و‬ ‫یک مشترک کم مصرف برق مصرف می کنند که در غیر این صورت هر اســتانی که رعایت نکند با‬ ‫بایدمحدودشوند‪.‬به گزارشایسنا‪،‬محمدحسن چالشــهای مربوط به خود مواجه می شــود‪ .‬وی‬ ‫متولــی زاده در نشســت پیــک تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬از همچنیناز افزایشقابلتوجهپاداشبهاستانهاو‬ ‫افزایش پیک بار شبکه سراسری به‪ ۴۹‬هزار و‪ ۷۰۰‬افزایش‪ ۲‬برابریاننسبتبهسال گذشتهخبرداد‬ ‫مگاوات تا‪ ۲۶‬اردیبهشت جاری خبر داد و افزود‪ :‬کهباتصمیمهراستانبهطورمناسببهمشترکان‬ ‫این میزان بیش از ‪ ۶۰۰۰‬مگاوات نسبت به مدت ومردماختصاصمییابد‪.‬‬ ‫مشــابه ســال قبل رشــد یافته اســت‪ .‬وی کاهش‬ ‫مدیرعامــل توانیــر با اشــاره به لــزوم تمرکز بر‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬مــگاوات از تــوان تولیــد نیروگاههــای برق مصــارف سرمایشــی و روشــنایی‪ ،‬تنظیــم دمــای‬ ‫ابی به جهت کاهش ذخیره اب سدها را از دیگر کولرهــای گازی روی دمــای‪ ۲۵‬و باالتر‪ ،‬اســتفاده‬ ‫مسایل شبکه در فصل گرما برشمرد و با اشاره به از دور کنــد کولرهــای ابــی و کاهــش مصــرف‬ ‫ضرورتتامینبرقمطمئنوپایدار وتالشجدی روشــنایی در طول روز را بســیار تاثیر گذار دانست‬ ‫همکاران صنعت برق در بخشهای فنی‪ ،‬بر لزوم و گفــت‪ :‬پیشــگامی وزارت نیرو و ســاختمانهای‬ ‫پشتیبانی موثر روابط عمومی های صنعت برق اداری بخشــهای اب و بــرق در مدیریــت بارهــای‬ ‫از تالشــها در این بخش و تمرکز بر موضوع پیک سرمایشی و روشنایی و عدم استفاده از کولرهای‬ ‫شــبکه تاکید کرد‪ .‬مدیرعامل توانیر با بیان اینکه گازی در مناطــق معتدل‪ ،‬مدیریــت مصرف برق‬ ‫بار مدیریت شــده شــبکه در سال گذشته بیش از در ســاختمانهای اداری موضوعــی جدی اســت و‬ ‫‪ ۵۶۰۰‬مــگاوات بــوده که امســال ‪ ۳۵۰۰‬مگاوات از تکلیف ساختمانهای اداری کاهش‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫به ان افزوده شــده و باید حدود ‪ ۱۰‬هزار مگاوات مصارف برق در فصل گرما درنظر گرفته شده که‬ ‫مدیریــت بار در بازه زمانی نســبتا طوالنی اتفاق باید کنترلونتایجانمنعکسشود‪.‬ویهمچنین‬ ‫بیافتد کهاز حساسیتباالییبرخوردار استو کار تعداد مشــترکان کم مصرف را کــه از برق رایگان‬ ‫بیشتریرامیطلبد‪ ،‬گفت‪:‬توانیروشرکتهایبرق طرحبرقامیداستفادهمی کنندحدود‪۷.۵‬میلیون‬ ‫منطقهایوتوزیعبرق‪،‬اولین گامدر اینخصوص مشترکذکر کرد‪.‬مدیرعاملتوانیرمصرفبرقهر‬ ‫راابالغسهمیهقابلتامینهراستانباامضایوزیر دســتگاه تولید رمز ارز و کاهش یک تا دو درجه از‬ ‫نیرواعالم کرد کهالزماستهمهبران تمرکز کنند برودت سیستمهای سرمایشی معادل مصرف‪۲۰‬‬ ‫و با تدبیر اســتاندار و مدیران اســتانی و پشتیبانی دستگاهتنفسمصنوعیاستوازسویدیگرتولید‬ ‫روابطعمومیهایصنعتبرق‪،‬سهمیهوسقف هــر واحــد ارز دیجیتــال را با تولید‪ ۳۰۰‬تــن‪۲ CO‬‬ ‫تعیین شــده برای هر اســتان رعایت شود و نیازی همراه دانست و رویکرد عمومی به برخورد با رمز‬ ‫بهاعمالمحدودیتهایاضافینباشد‪.‬متولیزاده ارزهایغیرمجاز راحایزاهمیتعنوان کرد‪.‬‬ ‫سدالغدیرساوهدر معرضخطرتشنگی‬ ‫رئیــس امــور بهــره بــرداری‬ ‫دریاچه ســد‪ ،‬کشــت پائیــزه در‬ ‫از ســد الغدیــر ســاوه گفــت‪:‬‬ ‫دشت ساوه اتفاق افتاد و حدود‬ ‫هــم اکنــون حجــم ذخیر ه ســد‬ ‫‪ ۲۷‬میلیون متر مکعــب اب در‬ ‫الغدیــر ســاوه ‪ ۱۸۸‬میلیون متر‬ ‫فصل پائیز در اختیار کشــاورزان‬ ‫مکعــب اســت که در مقایســه‬ ‫قــرار گرفت و به همان نســبت‬ ‫جالل شاهرخ‬ ‫با مدت مشــاب ه ســال گذشته‪،‬‬ ‫بــرای ادامــه کشــت در فصــل‬ ‫‪ ۹۰‬میلیــون متر مکعب کاهش‬ ‫تابســتان نیز حــدود ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫داشته است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید جالل شاهرخ مترمکعــب بــه بهره بــرداران کشــاورزی تحویل‬ ‫دوشــنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشــت ماه در جلســه شــورای داده خواهد شد که تمام نیاز حقابه بران را تامین‬ ‫اداری شهرســتان ســاوه کــه در ســالن جلســات خواهد کرد‪ .‬شــاهرخ در ادامه با اشاره به تامین‬ ‫فرمانداری ویژه این شهرســتان برگزار شد‪ ،‬اظهار اب شــرب شهر ســاوه از سال ‪ ۱۳۹۰‬از سد الغدیر‬ ‫کــرد‪ :‬با توجه به ذهنیتی که از ســنوات گذشــته گفت‪ :‬بالغ بر ‪ ۷۰‬درصد حجم اب شــرب ســاوه‬ ‫در خصــوص میزان ذخیره ســازی اب در دریاچه از طریق سد الغدیر تامین می شود و با توجه به‬ ‫ســدالغدیر ســاوه وجــود دارد‪ ،‬این تصور ممکن حجم فعلی منابع ابی در سد الغدیر مشکلی در‬ ‫اســت بوجــود اید که امســال نیز مانند دو ســال تامین منابع ابی برای مصرف شرب وجود ندارد‪.‬‬ ‫گذشته تراز ابی سد الغدیر ساوه تکمیل می شود وی بــا اشــاره به نگرانی هایی که در پی کاهش‬ ‫و ســرریز خواهد شــد‪ .‬وی تراز نهایی سد الغدیر بارندگی ها در سال ابی امسال وجود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ســاوه را ‪ ۲۷۷‬میلیــون متــر مکعــب بیان کــرد و اگر میزان بارندگی ها تداوم نداشته باشد قطعا‬ ‫افــزود‪ :‬حجم باالی بارش ها و نزوالت اســمانی با بحران ابی در سال اینده مواجه خواهیم شد‬ ‫در دو ســال گذشــته منجر به افزایش ورودی اب براین اساس از مردم انتظار می رود که در مصرف‬ ‫به مخزن سد الغدیر ساوه به دلیل قرار گرفتن در اب صرفه جویی کنند‪ .‬رئیس امور بهره برداری از‬ ‫اخریننقطهحوضهابریزشدو تکمیلتراز نهایی سد الغدیر ساوه گفت‪ :‬هم اکنون حجم ذخیره ‬ ‫اب ذخیره شــده در دریاچه این ســد را به همراه سد الغدیر ساوه ‪ ۱۸۸‬میلیون متر مکعب است‬ ‫داشــت و در ســال های ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬این ســد که در مقایســه با مدت مشاب ه سال گذشته‪۹۰ ،‬‬ ‫تمام بتنی استان مرکزی سرریز کرد‪ .‬عضو هیات میلیون متر مکعب کاهش داشته است‪ .‬گفتنی‬ ‫مدیره شــرکت ســهامی اب منطقه ای مرکزی در اســت ســد الغدیر ســاوه با ‪ ۲۶۵‬متر طول تاج و‬ ‫ادامــه به کاهش میزان بارندگی ها در ســال ابی حجــم ‪ ۲۷۷‬میلیــون مترمکعــب اب از نــوع دو‬ ‫جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد قوســی بتونــی اســت کــه در ســال ‪ ۷۲‬بــا هدف‬ ‫و گفت‪ :‬متاسفانه مجموع بارندگی هایی که از تامیــن بــرق و اب کشــاورزی ‪ ۲۳‬هــزار هکتــار‬ ‫ابتدای ســال ابی جاری (مهرمــاه ‪ )۱۳۹۹‬تاکنون از اراضــی ایــن شهرســتان احداث شــد‪ .‬این ســد‬ ‫صورت گرفته کمتر از ‪ ۱۵۰‬میلیمتر بوده است در براســاس اهداف چند منظوره شــامل تنظیم اب‬ ‫صورتی که متوسط بارندگی های شهرستان بین کشــاورزی‪ ،‬کاهــش خطرات ســیل‪ ،‬تولیــد انرژی‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا‪ ۲۱۰‬میلیمتر است و به همین دلیل امسال الکتریکی‪ ،‬اشتغال زایی و ایجاد مراکز گردشگری‬ ‫میزان اورده ابی که انتظار می رفت در محدوده احداث شــده است و از ویژگی های مسیر انتقال‬ ‫ســد الغدیر محقق نشــد‪ .‬وی با اشاره به ذخیره اب در سد الغدیر این است که اب از طریق کانال‬ ‫سازی ابی که از سنوات قبل در سد الغدیر صورت اصلی به طول حدود ‪ ۱۰‬کیلومتر به شبکه اصلی‬ ‫گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل ذخیره سازی اب در ابیاریمنتقلمی شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رونماییاز برند گردشگریشهریسمنان‬ ‫در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مدیــر ارتباطــات و امــور‬ ‫مذهبی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بین الملــل شــهرداری ســمنان‬ ‫این شــهر درگذشته شهری میان‬ ‫از رونمایــی برنــد گردشــگری‬ ‫با غهــا بــوده و کوچه با غهــای‬ ‫شــهری ســمنان هم زمــان بــا‬ ‫متعــددی داشــته اســت کــه‬ ‫دومین هفته فرهنگی ســمنان‬ ‫هرکــدام نام مخصوص خــود را‬ ‫علی اکبر بنی‬ ‫خبــر داد‪ .‬علی اکبــر بنی اســدی‬ ‫دارند ِانجیال‪ ،‬اســپی ُپل‪ ،‬پیش‬ ‫اسدی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬امروزه خلــق برند‬ ‫برجــم‪ ،‬واســع‪ ،‬میــان محلــه‪،‬‬ ‫گردشــگری شــهری می تواند تحــوالت زیــادی را کندنه‪ ،‬نی کیژه و مهر ازجمله این نام ها اســت‬ ‫در توســعه گردشــگری شــهرها بــه وجــود اورد و امــروزه بــا بازافرینــی ایــن باغ را ههــا به عنوان‬ ‫و رونمایــی از برنــد گردشــگری ســمنان نیــز در نخســتین مقصــد گردشــگری شــهری و فضــای‬ ‫راســتای توســعه گردشــگری این شــهر اســت‪ .‬او زنده شــهر ســمنان‪ ،‬تفرجگاه اصلی مردم شــهر‬ ‫با بیان این که دارا بودن برند گردشــگری ســبب و پذیــرای گردشــگران از نقاط مختلف اســت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی منظم و مستمر برای رسیدن به یک بنی اســدی در خصوص برند گردشگری شهری‬ ‫هدف مشخص می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برندسازی یک ســمنان گفــت‪ :‬در ایــن برنــد از نشــان درخــت‬ ‫مقصد گردشگری فقط یک لوگو یا شعار نیست «انجیــر» و شــعار «شــهر باغ را ههــای ایرانــی»‬ ‫بلکــه فرهن ‬ ‫گســازی کامــل در این زمینه اســت‪ .‬استفاده شده است؛ «انجیر» در شهر سمنان یکی‬ ‫مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان از محصوالت باغی است که ریشه در اقتصاد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در دوره پنجــم مدیریــت شــهری فرهنــگ و وضعیــت درامدی مردم داشــته و با‬ ‫ســمنان به ظرفیت باغ ها و باغ راه ها با اســتفاده توجــه به اقلیم منطقه این محصــول از جایگاه‬ ‫از نظام ابیاری ســنتی ســمنان که قدمت بیش از ویژه ای در نزد کشــاورزان و مصرف کنندگان قرار‬ ‫‪ ۷۰۰‬ساله دارد توجه ویژه ای شد و هشت باغ راه دارد‪ .‬او هدف از این اقدام شــهرداری ســمنان را‬ ‫به طول حدود‪ ۱۵‬کیلومتر مرمت و بازافرینی شد ساختهویتمقصد گردشگریبرای گردشگران‬ ‫و ظرفیت جدیدی را به حوزه گردشگری سمنان داخلــی و خارجی عنــوان و اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫اضافه کرد‪ .‬او با بیان این که شــهر ســمنان دارای در ســال ‪ ۱۴۰۰‬باریشــه کن شــدن ویــروس کرونا‬ ‫ظرفیت های مختلــف گردشــگری در حوزه های گردشگری شهری و طرح های باغ گشت سمنان‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬طبیع ‬ ‫تگــردی‪ ،‬ســامت و دوباره رونق پیدا کند‪.‬‬ ‫اجرای‪ ۲۱‬عنوانبرنامه‬ ‫در هفتهفرهنگیسمنان‬ ‫ســازمان‬ ‫سرپرســت‬ ‫شــد‪ .‬دارایــی خاطرنشــان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی‬ ‫کــرد‪ :‬اجــرای موســیقی ســنتی‬ ‫شــهرداری ســمنان گفــت‪:‬‬ ‫بــه زبــان ســمنانی در محوطه‬ ‫‪ ۲۱‬عنــوان برنامــه در قالــب‬ ‫شــورای شــهر‪ ،‬اجــرای هفــت‬ ‫گزیــده ای از برنام ههــا و‬ ‫تئاتــر کوتــاه ‪ ۹‬دقیق ـه ای‬ ‫محمود رضا‬ ‫تهــای فرهنگــی شــهر‬ ‫ظرفی ‬ ‫در فضــای مجــازی‪ ،‬اجــرای‬ ‫دارایی‬ ‫در قالــب هفتــه فرهنگــی‬ ‫«جشنواره ملی نقالی کودکان‬ ‫ســمنان برگزار م ‬ ‫یشــود تــا اغــاز جریانی نوین راه ابریشــم» و مســابقه عکاسی «شــهریاران»‬ ‫برای اســتقرار این موضوع در طول سال باشد‪ .‬بــا محوریــت شــهر دوســتدار کــودک‪ ،‬برپایــی‬ ‫محمــود رضــا دارایــی با اشــاره به برگــزاری ‪ ۲۱‬جشــنواره «ســمنی نرگــس»‪ ،‬برگزاری مســابقه‬ ‫عنوان برنامه در هفته فرهنگی ســمنان اظهار «شـ َ‬ ‫ـوچره» و مســابقات ورزشی بانوان از دیگر‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به شیوع ویروس کرونا از اجتماع عناویــن برنام ههــای هفتــه فرهنگــی ســمنان‬ ‫شــهروندان در ایــن برنامه ها پیشــگیری شــده اســت‪ .‬او از اجــرای برنام ههــای ویــژه و متنوع‬ ‫اســت همچنیــن ســعی کرده ایــم تــا در نبــود فرهنگــی هم زمــان بــا برنامــه «س هشــنبه های‬ ‫حضور فیزیکی شهروندان‪ ،‬با پوشش رسانه ای بــدون خــودرو» خبر داد و افزود‪ :‬در این هفته‬ ‫مناســب در ســطح فضــای مجــازی‪ ،‬طیــف با مشارکت و همیاری سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫وســیعی از مخاطبان جــذب برنامه های هفته صنایع دســتی و گردشــگری در خانــه تاریخــی‬ ‫فرهنگی سمنان شوند‪ .‬او در خصوص عناوین طاهری به مناسبت روز جهانی موزه و میراث‬ ‫برنامه های هفته فرهنگی ســمنان اظهار کرد‪ :‬فرهنگی مراسم ویژه ای برگزار خواهد شد و در‬ ‫رونمایی از پوســتر و تمبر ویژه هفته فرهنگی همان روز کارگاه خوشنویسی توسط اساتید و‬ ‫و برنــد «ســمنان شــهر باغ را ههــای ایرانــی» هنرجویان تراز اول خوشنویســی سمنان برگزار‬ ‫و برگــزاری ش ‬ ‫یشــود و ماحصل این کارگاه به کادر درمان‬ ‫بشــعر در اولیــن روز از هفتــه م ‬ ‫فرهنگی مصادف با سالروز گرامیداشت حکیم و جامعه ســامت شــهر ســمنان اهــدا خواهد‬ ‫ابوالقاســم فردوســی‪ ،‬رونق بخش برنامه های شــد‪ .‬سرپرست ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫این هفته است‪.‬‬ ‫ورزشی شهرداری سمنان افزود‪ :‬جشنواره ادبی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫اجتما‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫فرهن‬ ‫ـازمان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫سرپرســت‬ ‫«اهوی کومش»‪ ،‬رونمایی از نسخه دوم پوستر‬ ‫و ورزشــی شــهرداری سمنان با اشــاره به نقش گردشــگری «چل چال»‪ ،‬انعقاد تفاهم نامه ین‬ ‫برجســته حــوزه ایثــار و شــهادت در هفتــه اداره اوقاف و شــهرداری سمنان و تفاهم نامه‬ ‫فرهنگی ســمنان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تجلیل از پدر _ دیگــری مابیــن ســازمان میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫شهید مدافع حرم‪ ،‬عباس دانشگر در امامزاده صنایع دســتی و گردشــگری و شهرداری سمنان‬ ‫اشرف‪ ،‬تجلیل از سیادت جانباز دفاع مقدس و ســازمان جهــاد کشــاورزی‪ ،‬رویــداد نقاشــی‬ ‫در امامــزاده یحیــی و تجلیــل از پیشکســوت دیواری یادبود فرهنگی در طول هفته توسط‬ ‫حوزه دفاع مقدس دهرویه در پارک موزه دفاع کــودکان‪ ،‬برگزاری اولین دوره اموزشــی حقوق‬ ‫مقــدس از برنام ههــای هفته فرهنگی ســمنان اولیــه کــودک در کلینیــک تخصصــی کــودک‬ ‫در ایــن بخش اســت‪ .‬او افزود‪ :‬پیــش از نوروز شــهر ســمنان‪ ،‬دیــدار بــا امام جمعه ســمنان و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برنام ـه ای تحــت عنــوان یــادگاری قــرن نماینده ولی فقیه در استان و رونمایی از کتب‬ ‫در شــهر ســمنان برگزار شــد کــه در ان کودکان اموزشــی بــه زبــان ســمنانی در مقاطــع اول تا‬ ‫سمنانی در جوار رودخانه نهالی برای استفاده ششــم ابتدایی در کتابخانه شــهید علومی که‬ ‫اینــدگان و نس ـل های بعــدی غــرس کردند که امــوزش ان توســط فرهیختگان و نویســندگان‬ ‫این حرکت ارزشمند بار دیگر در هفته فرهنگی زبان ســمنانی صورت خواهــد گرفت‪ ،‬از دیگر‬ ‫ســمنان در نقــاط مختلف شــهر تکــرار خواهد برنامه های هفته فرهنگی است‪.‬‬ ‫برگزاریشانزدهمینجشنوارهتعاونی های‬ ‫برتردر قزوین‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اســتان قزوین از برگزاری شــانزدهمین جشــنواره‬ ‫یهــای برتر به منظور شناســایی و معرفی‬ ‫تعاون ‬ ‫الگوهای موفق در این بخش خبر داد‪.‬‬ ‫رضــا گروســی در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫فراهمنمودنزمینه های گسترشوارتقایروحیه‬ ‫تعاونــی و نمونه پــروری در بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی در اســتان ازجمله اهداف برگزاری این‬ ‫جشــنواره در هفتــه تعــاون طــی روزهــای ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬شــهریورماه اســت‪ .‬او بــا تاکید بــر به هنگام‬ ‫سازی اطالعات تعاونی ها و اتحادیه های تحت‬ ‫پوشــش‪ ،‬اضافه کــرد‪ :‬تعاونی های اســتان تا ‪۱۸‬‬ ‫خردادمــاه فرصــت دارنــد نســبت به بارگــذاری‬ ‫مدارک و مســتندات مجامع عمومی‪ ،‬اطالعات‬ ‫تهــای مالی و‬ ‫اعضــا و شــاغالن تعاونــی‪ ،‬صور ‬ ‫شهــای حسابرســی تعاونــی از ســال ‪ ۹۶‬تــا‬ ‫گزار ‬ ‫‪ ۹۹‬در ســامانه جامــع هوشــمند بخــش تعــاون‬ ‫اقــدام کرده و اطالعات اعضــای هیات مدیره و‬ ‫بازرسان تعاونی را به روز کنند‪ .‬این مسئول گفت‪:‬‬ ‫تعاونی هایی که برای به هنگام سازی اطالعات‬ ‫در موعــد مقرر اقدام کرده و واجد شــرایط برای‬ ‫شــرکت در جشــنواره باشــند از ‪ ۱۹‬خــرداد تــا ‪۱۹‬‬ ‫تیرمــاه فرصــت دارنــد پرسشــنامه اختصاصــی‬ ‫شــانزدهمین جشــنواره ملی تعاونی های برتر را‬ ‫تکمیــل کــرده و با بارگذاری مدارک و مســتندات‬ ‫در ســامانه جامــع هوشــمند بــرای شــرکت در‬ ‫جشــنواره اقدام کنند‪ .‬گروســی با تاکید بر نقش‬ ‫یهــا در رونق تولیــد و اقتصاد ملی‪،‬‬ ‫موثــر تعاون ‬ ‫گفــت‪ :‬الگوی کس ـب وکارهای تعاونی‪ ،‬نســخه‬ ‫شفابخشغلبهبرشرایطفعلیاقتصادیاستو‬ ‫می توانددر سالتولید‪،‬پشتیبانی هاومانعزدایی‬ ‫ها برای افرینش محصوالت و خدمات مطلوب‬ ‫و باکیفیت و اشتغال افرینی پایدار برای جوانان‬ ‫موثرباشد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫نگهداشت زبان فارسی را مدیون فردوسی هستیم‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقــدس‪ :‬بزرگداشــت‬ ‫حکیــم ابوالقاســم فردوســی با حضــور مدیرکل‬ ‫کتابخان ههــای عمومی خراســان رضــوی؛ جواد‬ ‫محدثــی خراســانی‪ ،‬عضــو شــورای ادبــی نهــاد‬ ‫کتابخان ههــای عمومــی کشــور؛ نجــم الدیــن‬ ‫گیالنی‪ ،‬استاد و عضو هیات علمی گروه تاریخ‬ ‫دانشگاه فردوسی مشهد؛ علیرضا قزه‪ ،‬شاعر و‬ ‫عزیز مهدی شاعر و پژوهشگر حوزه فردوسی با‬ ‫مشــارکت کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس‬ ‫سره) مشهد برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخان ههــای عمومــی خراســان‬ ‫رضــوی در ایــن مراســم ضمــن مهــم شــمردن‬ ‫برگــزاری برنامه هایــی با محوریت بزرگداشــت‬ ‫شــاعران بــزرگ زبــان و ادبیــات فارســی گفــت‪:‬‬ ‫نگهداشــت زبــان فارســی را مدیــون فردوســی‬ ‫هستیم چراکه او با سرودن اثر فاخری همچون‬ ‫شــاهنامه تندیســی بــر پایــه کاخ رفیعــی از نثــر‬ ‫در زبان فارســی اســتوار کرد که پس از گذشــت‬ ‫هــزاران ســال بــا غــرور در فرهنگ زبان فارســی‬ ‫می درخشد‪.‬‬ ‫حجت االســام علی اکبــر ســبزیان‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه حکیــم خوانــدن فردوســی افــزود‪:‬‬ ‫رهبــر ایران در فرمایشــات خــود می گویند‪« :‬‬ ‫حکمــت فردوســی از همــه جهــات و نظرات‬ ‫درباره خدا و اســام اســت‪ .‬فردوســی حکیم‬ ‫اســت؛ حکمــت او اســامی اســت و ذره ای‬ ‫از حکمــت زرتشــتی در ان وجــود نــدارد‪ .‬او‬ ‫پدر زبان فارســی و دلباخته حکمت اســامی‬ ‫است و باید با این دید نگاه کنید که او تنها‬ ‫حماسه ســرایی و پهلــوان پــروری نکــرد بلکه‬ ‫در بطــن اثــر خــود بــه ســجایا و فضیلت های‬ ‫اخالقــی پرداختــه اســت‪ .‬مــن موافقــم از‬ ‫فردوســی تجلیل و حکمت او تحلیل شود که‬ ‫اگر با نگاه باریک‪ ،‬ظریف و گاهی وســیع به‬ ‫شــاهنامه بنگریــد جریان یکتاپرســتی‪ ،‬توحید‬ ‫و اســام را خواهیــد دیــد»‪.‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫ا گــر بعد از گذشــت هــزاران ســال حتی افراد‬ ‫کــم برخــورد از ســواد می تواننــد شــاهنامه را‬ ‫بفهمنــد راز ان در نگاشــتن زبــان ســاده و‬ ‫مردمــی‪ ،‬مــدام خوانــدن و حفــظ ایــن اثر از‬ ‫گزنــد تحریــف و تغییــر بــوده اســت‪.‬او رمــز‬ ‫هوشــیاری فردوسی را خلق شاهنامه به نظم‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬ایــن کار باعــث شــد نقال‬ ‫خوان هــا شــاهنامه را نســل بــه نســل در بین‬ ‫تــوده مردم رواج دهند‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخان ههــای عمومــی خراســان‬ ‫رضــوی گفت‪ :‬فردوســی در شــاهنامه انســان را‬ ‫بــه خداپرســتی دعــوت می کنــد و ان را یگانــه‬ ‫راه خوشــبختی می خوانــد‪ ،‬یــاس و ناامیــدی از‬ ‫رحمت الهی را بدبختی و ناسپاســی از خداوند‬ ‫را هراسناک می داند و هنر بزرگ اوست که این‬ ‫دانایی و توانایی به این شهود را به زیبایی هر‬ ‫چه تمام تر ترسیم کرده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به سخنرانی رفلکس‪ ،‬خاورشناس‬ ‫بــزرگ روس در برنامــه هــزاره فردوســی در‬ ‫ایــران افــزود‪ :‬رفلکس در پایان ســخنرانی خود‬ ‫یکــه در جهان مفهــوم ایرانی و‬ ‫گفــت‪ « :‬مادام ‬ ‫ایران زمین وجود دارد نام پرافتخار شــاعر بزرگ‬ ‫حکیم فردوســی جاوید خواهد ماند‪ .‬فردوسی‬ ‫شــاهنامه را با خون دل نوشــت و از این طریق‬ ‫خریدار محبت و احترام ملت ایران شد»‪.‬‬ ‫علی اکبــر ســبزیان از کتابخانه هــای عمومی‬ ‫برای برگزاری بزرگداشت شاعران و دانشمندان‬ ‫ایران زمیــن قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬به عنــوان‬ ‫فرهنگســراهای اجتماعــی تمــام ســعی و تالش‬ ‫کتابخان ههــای عمومــی معرفــی و شناســاندن‬ ‫مفاخر ایران زمین به مردم و حفظ میراث زبان‬ ‫فارسی است‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در حاشــیه مراســم امین قوی‬ ‫انــدام‪ ،‬نقــاش مشــهدی بــه خلــق پرتــره ای از‬ ‫حکیم ابوالقاسم فردوسی پرداخت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫امضایتفاهم نامهباشهرداریتهرانبرایتکمیلفوریمترویپرند‬ ‫وزیر راه و شهرســازی از امضای تفاهم نامه با‬ ‫شــهرداری تهران برای تکمیل فــوری متروی پرند‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطــن‪ ،‬محمد‬ ‫اســامی‪ ،‬وزیــر راه و شهرســازی در حاشــیه ایین‬ ‫افتتاح ایســتگاه های اقدســیه و مــرزداران متروی‬ ‫تهران در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬شهرداری تهران‬ ‫و شــرکت متــرو توانســتند اخریــن حلقــه خط ‪۳‬‬ ‫مترو که ایستگاه اقدسیه است را به بهره برداری‬ ‫رســانده و این خط را تکمیل کنند‪ .‬خط ‪ ۶‬مترو‬ ‫را نیــز بــه چهــار فــاز تقســیم کرده اند و ایســتگاه‬ ‫مــرزداران کــه یــک ایســتگاه پــر مســافر اســت و‬ ‫امکان جذب روزانه ‪ ۳۵‬هزار مســافر را دارد‪ ،‬به‬ ‫بهره برداری رســید‪ .‬او با بیان اینکه خطوط مترو‬ ‫هــم در داخل شــهر تهــران و هــم در حومه یکی‬ ‫از نیازهــای مبرم مردم اســت‪ ،‬به احداث متروی‬ ‫نشــهری اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬وزارت راه و‬ ‫برو ‬ ‫شهرسازی خط مترو به سمت هشتگرد را احداث‬ ‫کرده است‪ ،‬اما امروز قطارها بافاصله زمانی زیاد‬ ‫در این خط حرکت می کنند‪ .‬سیگنالینگ این خط‬ ‫یشــود‪ ،‬بنابراین‬ ‫تما مشــده و ب ـه زودی افتتــاح م ‬ ‫نشــاءاهلل شهرداری و شرکت مترو‪ ،‬زمان حرکت‬ ‫ا ‬ ‫این مســیر را به حداقل نیم ســاعت برســانند که‬ ‫مــردم عزیز هشــتگرد بتوانند از ظرفیــت مترو به‬ ‫شکل مطلوب بهره مند شوند‪ .‬اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫با پیروز حناچی تفاهم نامه ای امضا کرده ایم که‬ ‫بــا یــک کار مشــترک و فوری خط متــروی پرند را‬ ‫تکمیل کنیم تا عالوه بر قطار حومه ای که روزانه‬ ‫‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۴‬رام بــه پرنــد اعــزام دارد‪ ،‬بتوانیــم بــا‬ ‫تکمیل و بهره بــرداری از متروی پرند‪ ،‬مردم عزیز‬ ‫پرنــد را نیــز از تعمــت متــرو بهره منــد کنیم‪.‬وزیر‬ ‫راه و شهرســازی با اشــاره بــه اینکه تمام خطوط‬ ‫نشــهری بــا ســرمایه گذاری داخلــی‬ ‫متــروی برو ‬ ‫وزارت راه و شهرســازی از منابع شــرکت شهرهای‬ ‫جدیــد احــداث می شــود‪ ،‬به متــروی پردیس نیز‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تفاهم نامــه اولیــه احــداث‬ ‫متروی پردیس نیز به امضا رسیده و طراحی های‬ ‫مقدماتی این خط انجام شــده است‪ .‬هماهنگی‬ ‫با سازمان محیط زیست در دست اقدام است که‬ ‫بتوانیم مسیر را نهایی کنیم و خط بدون معارض‬ ‫باشــد‪ .‬عملیــات اجرایــی پــس از نهایــی شــدن‬ ‫پیمــان به زودی اغاز خواهد شــد‪.‬او افزود‪ :‬طبق‬ ‫تفاهم نامــه و قــرارداد اولیــه‪ ،‬قــرار اســت متروی‬ ‫پردیس ‪ ۴۸‬ماهه احداث شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کسبرتبهپنجممازندراندریازدهمینالمپیادنانوکشوری‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش مازندران از کســب‬ ‫رتبه پنجم کشــور در بین ‪ 31‬اســتان شرکت کننده‬ ‫در یازدهمین المپیاد دانش اموزی علوم و فناوری‬ ‫نانــو خبر داد‪.‬به گــزارش پایگاه خبری هم وطن؛‬ ‫علیرضا ســعدی پــور با اعالم این خبــر گفت‪ :‬در‬ ‫یازدهمین ازمون المپیاد نانو که به دلیل شرایط‬ ‫ویژه کرونایی به صورت انالین در سال ‪ 99‬برگزار‬ ‫شد‪ ۲۴ ،‬نفر از دانش اموزان مازندرانی به مرحله‬ ‫دوم المپیاد نانو کشور راه یافته و درنهایت موفق‬ ‫به کسب مقام پنجم کشور شدیم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬دوازدهمیــن المپیــاد دانشــاموزی‬ ‫علوم و فناوری نانو نیز توســط ســتاد ویژه توسعه‬ ‫فنــاوری نانــو و بــا همکاری ســازمان ملــی پرورش‬ ‫اســتعدادهای درخشــان در ســال جــاری برگــزار‬ ‫میشود‪ .‬المپیاد دانشاموزی نانو به تائید بنیاد ملی‬ ‫نخبگان نیز رســیده اســت و مداالوران از جوایز و‬ ‫امتیازات این بنیاد بهرهمند خواهند شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپــرورش مازنــدران بــا اشــاره بــه برگــزاری‬ ‫دوازدهمین المپیاد دانشاموزی علوم و فناوری نانو‬ ‫مشــابه دوره گذشــته در ســه مرحله تصریح کرد‪:‬‬ ‫مرحلــه اول ایــن المپیــاد‪ ،‬تیرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬بهصورت‬ ‫مجازی در قالب یک ازمون تســتی برگزار خواهد‬ ‫شــد‪ .‬مرحله دوم‪ ،‬مردادماه ‪ ۱۴۰۰‬و در قالب یک‬ ‫ازمون کتبی با سواالت تستی‪-‬تشریحی و مرحله‬ ‫ســوم (پایانــی)‪ ،‬اواخر شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬در قالب‬ ‫یک اردوی علمی عملی برگزار می شــود‪ .‬ســعدی‬ ‫پــور برگــزاری ایــن المپیــاد را تــاش بــرای کســب‬ ‫پدید ههــای نویــن دانســت و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫تهــای علمــی و تحقیقاتی فنــاوری نانو بر‬ ‫فعالی ‬ ‫زندگی مردم تاثیر مســتقیمی دارد که در اینده ای‬ ‫نزدیک‪ ،‬جهان را دستخوش تحولی عظیم خواهد‬ ‫کرد‪ .‬لوح تقدیر و تندیس ویژه المپیاد‪ ،‬از سوی دبیر‬ ‫ستاد ویژه توسعه فناوری نانوی معاونت علمی و‬ ‫فنــاوری رئیس جمهــور و توســط علیرضــا دهقان‪،‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه اموزش وپرورش مازندران‬ ‫به مدیرکل اموزش وپرورش استان تقدیم شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جابه جایی‪ 800‬هزار مرسولهپستیدر دوماهاخیردر قم‬ ‫مدیــرکل پســت اســتان قــم از جابه جایــی‬ ‫‪ 800‬هزار مرســوله پســتی در دو ماه اخیر در قم‬ ‫خبر داد‪ .‬ابوالفضل باقری منش مدیرکل پســت‬ ‫ایــن اســتان در جلســه شــورای مدیــران بخــش‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم با بهرام‬ ‫سرمســت اســتاندار قم به مناســبت روز جهانی‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬ضمــن ارائــه گزارش عملکرد پســت‬ ‫اســتان در ســال ‪ 99‬اظهار کرد‪ :‬پســت استان در‬ ‫سال گذشته افزایش ‪ 180‬درصدی قبول و ارسال‬ ‫بســته و امانات پســتی داشــته اســت‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫ســال گذشــته بیــش از ‪ 7‬میلیون مرســوله وارده‬ ‫و صــادره از طریــق پســت اســتان جابجــا شــده‬ ‫است‪ .‬باقری منش همچنین با اشاره به شرایط‬ ‫شیوع کرونا و افزایش استقبال عمومی به ارسال‬ ‫بســته ها و امانــات افزود کارکنان ایــن اداره کل‬ ‫با به خطر انداختن ســامتی خود ‪ ،‬تمام همت‬ ‫و تالششــان را در جهت خدمت سریع به مردم‬ ‫بــه کار بســتند و در طــی مــدت شــیوع کرونــا‬ ‫بــدون تعطیلــی به ارائــه خدمــت پرداختند‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬از هفــت میلیون و ‪ ۱۲‬هزار مرســوله‬ ‫جابجا شــده توســط پست قم در ســال ‪،1399‬‬ ‫میــزان بســته های پســتی صادرشــده از قــم در‬ ‫ســال ‪ ،1399‬یک میلیــون و ‪ ۴۲۰‬هــزار مرســوله‬ ‫بوده که این امار نســبت به ســال ‪۱۸۵ ،1398‬‬ ‫درصد رشــد داشــته اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در دو ماه‬ ‫ســال جاری نیز حدود ‪ 800‬هزار مرســوله صادره‬ ‫و وارده جابجــا شــده اســت و ایــن نشــانگر این‬ ‫اســت که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل از‬ ‫رشــد چشــمگیری برخــوردار بوده ایــم‪ .‬باقــری‬ ‫منــش هم چنیــن اشــاره کــرد تمام تالش پســت‬ ‫این اســت که با بهره گیری از سیســتم های نوین‬ ‫حمل ونقــل و نیــروی انســانی ماهر ‪ ،‬مرســوالت‬ ‫پســتی را با نهایت دقت و ظرافت انتقال دهد‬ ‫نهــا وارد نشــود و‬ ‫تــا کوچک تریــن اســیبی بــه ا ‬ ‫در این راســتا شــرکت پســت اقدام به راه اندازی‬ ‫خطــوط مســتقیم پســتی نموده اســت که خط‬ ‫مســتقیم پســتی قم‪ -‬اصفهان از ان جمله است‬ ‫کــه جهــت جلب افزایش رضایــت و خدمت به‬ ‫هم وطنــان عزیز در ســال جدید راه اندازی شــد‪.‬‬ ‫در این جلسه استاندار قم با اشاره به وضعیت‬ ‫توســعه ارتباطات و فناوری اطالعات در اســتان‬ ‫و جایگاه خوب اســتان در کشور‪ ،‬ضمن تشکر از‬ ‫اقدامات و عملکرد مجموعه هــای تابعه وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات در استان‪ ،‬خواستار‬ ‫بهبــود وضــع موجــود و فراهــم اوردن زمینه های‬ ‫مناسب برای اشتغال در بخش فناوری اطالعات‬ ‫شــد‪ .‬او با تاکید بر ایجاد زیرســاخت های دولت‬ ‫الکترونیــک در ســطح اســتان‪ ،‬درخواســت کــرد‬ ‫همــکاری مدیــران دســتگاه ها و ســازمان های‬ ‫مختلف در این خصوص با جدیت پیگیری شود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در این جلسه که عالوه بر‬ ‫مدیرکل پست استان؛ مدیرکل فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات استان‪ ،‬مدیر شعب پست بانک استان‬ ‫و مدیر زیرســاخت استان نیز حضور داشتند و هر‬ ‫یک گزارشــی از عملکرد و برنامه های اتی حوزه‬ ‫مدیریتی خود ارائه دادند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫صادرات قم در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شتاب گرفته است‬ ‫مدیرکل گمرکات قم گفت‪ :‬امارها نشان می دهد‬ ‫روند صادرات اســتان از ابتدای ســال جاری نســبت به ‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل با شــتاب خوبی مواجه شده‬ ‫اســت‪ .‬اسفندیار دریکوندی بیان کرد‪ :‬در فروردین ماه‬ ‫ســال جــاری بیــش از ‪ ۱۲‬میلیــون دالر کاال از گمــرکات‬ ‫استان قم به بازارهای بین المللی صادر شد درحالی که‬ ‫این رقم در فروردین ماه ســا ل گذشته سه میلیون دالر‬ ‫بود و این رشد نشان از اهتمام فعاالن اقتصادی استان‬ ‫برای گسترش صادرات باوجود برخی محدودیت های‬ ‫بــه وجود امده ناشــی از شــیوع ویروس کرونا در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه این کــه بــا تــاش بخــش‬ ‫خصوصی و حمایت مســئوالن اســتان‪ ،‬فعالیت های‬ ‫تجــاری در قــم رونــق گرفتــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در همین‬ ‫رابطه درامد کل گمرکات اســتان در فروردین ماه ســال‬ ‫جاری به بیش از ‪ ۱۸۷‬میلیارد ریال رسید درحالی که این‬ ‫رقم در مدت مشابه سا ل قبل حدود ‪ ۵۸‬میلیارد ریال‬ ‫بود‪ .‬او همچنین با بیان اهمیت استفاده از روش های‬ ‫الکترونیکی کنترل کاال برایسرعتبخشیدنبهفرایند‬ ‫ترخیص ان از گمرکات‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تسهیل فعالیت های‬ ‫تجــاری‪ ،‬همــواره از مهم تریــن برنامه هــای اداره کل‬ ‫گمرکات استان بوده است و در همین رابطه‪ ،‬بسیاری‬ ‫از فرایندهای گمرکی اکنون در قم به صورت سیستمی‬ ‫و غیرحضــوری انجام می شــود‪ .‬دریکوندی با تاکید بر‬ ‫این کــه مهم تریــن هــدف گمرکات قم کمک بــه روند‬ ‫توسعه اقتصادی استان از طریق سرعت بخشیدن به‬ ‫فرایندهای تجاری و ترخیص سریع کاالهای واردشده‬ ‫بــه ان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد صــادرات و‬ ‫واردات استان در مسیرهای سبز و زرد است که فرایند‬ ‫ترخیص ان در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون توقف در‬ ‫گمرک انجام می پذیرد‪ .‬او همچنین با اشاره به این که‬ ‫روند واردات کاالها به گمرکات استان نیز در این مدت‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری‬ ‫پیداکرده اســت ‪ ،‬افزود‪ :‬بیشــتر واردات اســتان شــامل‬ ‫کاالهای اساسی موردنیاز مردم و در کنار ان تجهیزات و‬ ‫مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی است و به همین‬ ‫علــت فعالیت گمــرکات قم در ایــن بخش نیز کمک‬ ‫مهمیبهتوسعهفعالیت هایاقتصادیاستاناست‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫بیماران کرونایی گلستان‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکی گلستاناز کاهشمیزان‬ ‫بستریبیمارانکروناییدرمراکزدرمانیسطحاستانخبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬عبدالرضا فاضل در خصوص اخرین‬ ‫وضعیت کرونادراستاناظهارکرد‪:‬طیهفته های گذشته‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشــتی از ســوی مردم‪ ،‬شاهد‬ ‫کاهشمیزانبستری هایکروناییدرمراکزدرمانیسطح‬ ‫اســتان هســتیم به گونه ای که هم اکنون ‪ ۳۳۷‬بیمار در‬ ‫مراکزدرمانیسطحاستانبستریهستند‪.‬رئیسدانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گلستان افزود‪ :‬از این تعداد بیمار ‪ ۶۴‬نفر‬ ‫در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت بــوده و ‪۲۳‬‬ ‫نفرهمبهدستگاهونتیالتور متصلهستند‪.‬اوباتاکیدبر‬ ‫اینکهمردمبایدهمچنانپروتکل هایبهداشتیرارعایت‬ ‫کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امیدواریم این روند کاهشی بستری ها‬ ‫همچنان ادامه داشــته باشــد‪ .‬فاضل ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر‪ ۶‬شهرستان استان در وضعیت نارنجی و هشت‬ ‫شهرستاندر وضعیتزردقرار دارندوخوشبختانهپیک‬ ‫چهارم را پشت سر گذاشته شده است‪ .‬رئیس دانشگاه‬ ‫علومپزشکیگلستانازافزایشتعدادمراکزواکسیناسیون‬ ‫همخبردادو گفت‪:‬تزریقواکسنبهردهسنی‪ ۷۵‬سال‬ ‫بهباال اغازشدهاست‪.‬‬ ‫تالش برای پرداخت دیون‬ ‫شهرداری قم از طریق‬ ‫تهاتر مستقیم با بانک ها‬ ‫مشــاور عالــی شــهردار قم گفــت‪ :‬بــرای ســال‪۱۴۰۰‬‬ ‫با توجه به عدم همراهی دولت در اجرای بند قانونی‬ ‫تسویه دیون بانکی از محل مطالبات از دولت در سال‬ ‫گذشــته‪ ،‬اولویــت و تمرکــز کار در بحــث تســویه دیون‬ ‫بانک هااز مسیرتهاترمستقیمبابانک هاست‪.‬محسن‬ ‫نصیریبااشارهبهاخرینوضعیتپرداختبدهی های‬ ‫سنواتی شهرداری قم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در سال گذشته به‬ ‫دلیلعدمهمراهیسازمانبرنامه وبودجهوعدمصدور‬ ‫تخصیصبرایتهاترمطالباتشهرداری ها‪،‬علیرغماینکه‬ ‫کلیهفرایندهایثبتواخذتائیدیهدستگاه هایبدهکارو‬ ‫موافقتاولیهبانک هااخذشدهبود‪،‬موفقبهانجاماین‬ ‫کار نشدیم‪ .‬او با بیان اینکه اگر همکاری ها در این زمینه‬ ‫انجاممی شدعمالباقیماندهدیونسنواتیشهرداریبه‬ ‫بانک ها تهاتر می شد افزود‪ :‬از اسفند سال گذشته طبق‬ ‫دستور شهردار برای سال‪ ۱۴۰۰‬با توجه به عدم همراهی‬ ‫دولتدر اجرایبندقانونیتسویهدیونبانکیاز محل‬ ‫مطالبات از دولت در سال گذشته‪ ،‬اولویت و تمرکز کار‬ ‫در بحث تسویه دیون بانک ها از مسیر تهاتر مستقیم‬ ‫بــا بانک ها در کنار تالش در جهت پیگیــری از رده های‬ ‫مختلفدولتیاست‪.‬مشاور عالیشهردار قمباتاکیدبر‬ ‫اینکهدر حالحاضردوپروسهیکیدر مرحله کارشناسی‬ ‫و یکی در مرحله تعیین کارشناس جهت ارزیابی برای‬ ‫تهاتر داریم‪ ،‬گفت‪ :‬فرایند ان ها در حال انجام است که‬ ‫بخشقابل توجهیاز اینبدهیراپوششدادهوتسویه‬ ‫می کند که امیدواریم در ســال جدید بخش عمده ای از‬ ‫دیون شهرداری به بانک ها از این محل تسویه شود‪ .‬او‬ ‫بااشارهبهاینکهدر سال هایقبلنیزدر بحثتهاترچهار‬ ‫پروندهتمام شدهبابانک هایمختلفداشتیمکهامیدوار‬ ‫بودیــم عمــده ان را از محل بند «واو» تبصره پنج پیش‬ ‫ببریم که متاسفانه با عدم همراهی دولت مواجه شد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بالفاصله دستور جدید و تمرکز روی بخش‬ ‫تهاتر مستقیم انجام شد که با هماهنگی و جلسات با‬ ‫هیئت مدیره بانک ها‪ ،‬چارچوب جدیدی تعیین شد تا‬ ‫بتوانیمازاینمشکلخارجشویم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شماره ‪45‬‬ ‫در هدیه جدید شهرداری به مردم شیراز تازه واردها در شیراز به خط شدند‬ ‫‪ 50‬دستگاه جدید اتوبوس درون شهری به ناوگان حمل ونقل شهرداری اضافه شدند‬ ‫‪ 50‬دســتگاه جدید اتوبوس درون شهری بااعتبار‬ ‫‪ 200‬میلیــارد تومــان به نــاوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫شیراز اضافه شد‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز در ایین رونمایی از اتوبوس های‬ ‫جدید شــهر شــیراز گفت‪ :‬وقتی از شهر انسان محور‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫و کیفیــت زندگــی در شــهرها صحبــت م ‬ ‫حمل ونقلــی کــه ایمــن‪ ،‬اســان و ارزان باشــد از‬ ‫گزینه های اصلی این شهر خواهد بود‪.‬‬ ‫حیدر اســکندر پور افزود‪ :‬برای حصول به شــهر‬ ‫انســان محور نیاز به ســه عامل دولت‪ ،‬شــهرداری و‬ ‫شهروندان است که در شرایط کرونایی و با توجه‬ ‫نشــهرها‬ ‫بــه ضعیف شــدن شــرایط اقتصادی‪ ،‬کال ‬ ‫بسیار اسیب دیده اند و متاسفانه تا این لحظه هیچ‬ ‫خســاراتی بابت هزینه هایی که از محدودیت های‬ ‫کرونایی به شــهرداری و حــوزه حمل ونقل عمومی‬ ‫واردشده‪ ،‬به شهرداری پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به اعتقاد من به عنوان یک کارشناس‬ ‫حمل ونقل عمومی یک بحث حاکمیتی بوده و باید‬ ‫بخشــی از هزینــه یارانــه و تهیه نــاوگان حمل ونقل‬ ‫شــهری را دولت به عهده گرفته و از منابع عمومی‬ ‫بپردازد و همه بار تنها به شهرداری تحمیل نشود‪.‬‬ ‫‪ 4‬و نیم میلیارد ناموت هزینه هر اتوبوس‬ ‫درخواســت می کنم که تالش کنند تا در ســال ‪1400‬‬ ‫شهر شیراز نسبت به اوراق مشارکت‪ ،‬مترو و بافت‬ ‫تاریخــی از ســهم بیشــتری برخــوردار باشــد که این‬ ‫امــر نیــاز بــه هماهنگــی و پیگیــری مســتمر مدیران‬ ‫مجموعــه شــهرداری و نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫شهرداری است‬ ‫ایجاد فرصت در دل‬ ‫محدودیت ها‬ ‫شــهردار شــیراز همچنین‬ ‫گاهی اوقات محدودیت ها هستند‬ ‫شــهردار شــیراز در‬ ‫گفــت‪ :‬شــرایط این ســال ها‬ ‫که فرصت ها را ایجاد می کنند‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنان‬ ‫واقعــا ســخت بــوده و‬ ‫و محدودیت های کرونایی از‬ ‫خــود گفــت‪ :‬گاهــی اوقات‬ ‫درحال ‬ ‫یکــه در ســال ‪ 97‬یک سال پیش موجب شدند که‬ ‫تهــا هســتند کــه‬ ‫محدودی ‬ ‫اتوبــوس را بــه قیمــت ‪450‬‬ ‫شهرداری شیراز اقدام به تولید‬ ‫تهــا را ایجاد می کنند‬ ‫فرص ‬ ‫میلیــون تومــان خریــداری محتوا جهت شهروندان شیرازی‬ ‫و محدودیت های کرونایی‬ ‫می کردیــم‪ ،‬هم اکنــون ‪ 4‬و‬ ‫کرده و تاکنون برای شهر‬ ‫از یــک ســال پیــش موجــب‬ ‫نیــم میلیــارد تومــان هزینــه شیراز بیش از ‪ 50‬عنوان کتاب‬ ‫شــدند کــه شــهرداری شــیراز‬ ‫هر اتوبوس شــهرداری است در بخش های هویتی و تاریخی‬ ‫اقدام به تولید محتوا جهت‬ ‫و طبعــا درامد شــهرداری نیز چاپ کند که این مجموعه به مرور‬ ‫شــهروندان شــیرازی کــرده‬ ‫بایــد ده برابــر شــده باشــد‪،‬‬ ‫در اختیار شهروندان‬ ‫و تاکنــون بــرای شــهر شــیراز‬ ‫حال انکــه این گونــه نبــوده‬ ‫قرار خواهد گرفت‬ ‫بیــش از ‪ 50‬عنــوان کتــاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهــای هویتــی و تاریخی چاپ کند که این‬ ‫اســکندرپور خطــاب بــه منتقدین و کســانی که در بخ ‬ ‫یشــوند اعالم کرد‪ :‬نقد مجموعه به مرور در اختیار شــهروندان قرار خواهد‬ ‫به فضای انتخاباتی وارد م ‬ ‫باید در شــرایط برابر انجام شــود و درخواســت من گرفت‪.‬‬ ‫اســکندر پور همچنین گفت‪ :‬به مناســبت هفته‬ ‫این اســت که با مقایسه شرایط شــهرداری در دوره‬ ‫حاضر نسبت به دوره های پیشین نقد انجام شود‪ .‬شــیراز با همکاری هنرمندان شــیرازی‪ ،‬تعــدادی اثار‬ ‫لــذا درخواســت می کنــم ایشــان اطالعــات را حتما موســیقیایی مربوط به شــهر شیراز تولیدشــده و به‬ ‫از طریق شــهرداری اســتحصال کرده و قــدری واقع شیراز جنت طراز تقدیم شده است‪.‬‬ ‫تامین منابع مالی برای ‪ 50‬دستگاه اتوبوس‬ ‫بینانه با مسائل برخورد کنند‪.‬‬ ‫کاری بسیار دشوار و بزرگ است‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬از نماینــدگان مجلــس‬ ‫در ادامه این ایین رئیس شــورای اســامی شــهر‬ ‫شــورای اســامی در کمیســیون های عمــران مجلس‬ ‫شــیراز گفــت‪ :‬نقــش حــوزه معاونــت اقتصــادی در به ‪ 66‬خط اتوبوس با ظرفیت ‪ 721‬اتوبوس فعال‬ ‫ســازمانی که گردش مالی ‪6‬‬ ‫مشــغول به خدمت رســانی‬ ‫هزارمیلیــاردی را دارا اســت‪،‬‬ ‫به شهروندان شیراز هستند‪.‬‬ ‫در شرایط عادی روزانه بیش از‬ ‫نقشی منحصربه فرد است و‬ ‫مســعود طهماســبی‬ ‫‪ 550‬هزار مسافر توسط ناوگان‬ ‫کارکرد مناسب این معاونت‬ ‫افــزود‪ :‬در شــرایط عــادی‬ ‫حمل ونقل جابجا می شدند اما‬ ‫بــا توجــه شــرایط تحریــم‬ ‫روزانــه بیــش از ‪ 550‬هــزار‬ ‫در شرایط فعلی با توجه به‬ ‫و موانــع داخلــی به خوبــی‬ ‫مســافر توســط نــاوگان‬ ‫شیوع بیماری کرونا‪ ،‬این عدد به‬ ‫چشم می خورد‪.‬‬ ‫حمل ونقل جابجا می شدند‬ ‫روزانه ‪ 100‬هزار مسافر در روز‬ ‫ســید عبدالرزاق موسوی‬ ‫اما در شرایط فعلی با توجه‬ ‫کاهش پیداکرده است که این امر‬ ‫افــزود‪ :‬در دوره قبــل‬ ‫بــه شــیوع بیمــاری کرونــا‪،‬‬ ‫موجب افزایش هزینه در حوزه‬ ‫همکاران شــهرداری از بابت‬ ‫ایــن عــدد بــه روزانــه ‪100‬‬ ‫حمل ونقل عمومی شهرداری‬ ‫حساسیت و خورده گیری ها‬ ‫هــزار مســافر در روز کاهــش‬ ‫شده است‬ ‫بــا مشــکلی روبــرو نبودنــد‪،‬‬ ‫پیداکرده اســت کــه این امر‬ ‫ولیکن در فضای پر از حساسیت کنونی تامین منابع موجب افزایش هزینه در حوزه حمل ونقل عمومی‬ ‫مالی برای ‪ 50‬دستگاه اتوبوس کاری بسیار دشوار و شهرداری شده است‪.‬‬ ‫بزرگ است‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫وی نــاوگان حمل ونقــل عمومــی شــیراز را‬ ‫نشــهرهای کشــور‬ ‫شــیراز هم در این ایین گفت‪ :‬در شــهر شیراز قریب جوان تریــن نــاوگان بیــن کال ‬ ‫خبر‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬در ‪ 5‬ســال اخیر در زمینه نوسازی‬ ‫و خریــد اتوبوس جدید برای ناوگان عمومی شــیراز‬ ‫شــاهد اتفاقات خوبی بودیم‪ ،‬تعداد ‪ 185‬دستگاه‬ ‫اتوبــوس بــه نــاوگان حمل ونقل شــیراز اضاف هشــده‬ ‫و بــا توجــه به شــرایط فعلی که فقط یک شــرکت‬ ‫تولیدکننده در کشور قادر به تولید تنها سه دستگاه‬ ‫اتوبــوس در روز اســت‪ ،‬نوســازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫شهری رکوردی بی نظیر در بین کالن شهرهای کشور‬ ‫بوده است‬ ‫بخشی از شعار انسان محوری‪ ،‬توسعه‬ ‫حمل ونقل همگانی است‬ ‫رئیس کمیســیون عمــران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شــورا هم در ایین رونمایی از ‪ 50‬دســتگاه اتوبوس‬ ‫شهری گفت‪ :‬بخشی از شعار انسان محوری‪ ،‬توسعه‬ ‫حمل ونقــل همگانــی اســت چراکــه بایســتی تردد‬ ‫خودروها کم شــده و شرایط ایمن‪ ،‬قابل دسترس و‬ ‫راحتی برای حمل ونقل شهروندان ایجاد شود‪.‬نواب‬ ‫قائدیافزود‪:‬ایستگاه هایخطیکمتروتکمیل شده‬ ‫و خط دو با سرعت و کیفیت خوبی در حال تکمیل‬ ‫است و در حوزه اتوبوس رانی نیز با ‪ 200‬میلیارد تومان‬ ‫برای خرید ‪ 50‬دســتگاه اتوبوس پرداخت شده است‬ ‫که این میزان معادل خرید ‪ 400‬دســتگاه اتوبوس در‬ ‫ســال ‪ 96‬اســت و امیدواریــم در اینــده نیــز همچنان‬ ‫شاهد بهره برداری از پروژه های شهرداری باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس گروهقراناداره کلارشادفارسخبرداد‪:‬‬ ‫معرفی سه روستای فارس به جشنواره قرانی کشور‬ ‫رئیس گروه قران و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫فــارس اعــام کــرد کــه ســه روســتای «محمدابــاد» اســتهبان‪،‬‬ ‫«صحــرارود» فســا و «بــاغ صفای» ســرچهان از این اســتان به‬ ‫جشنواره روستای قرانی کشور معرفی شده اند‪.‬‬ ‫احمدرضا نداف بیان کرد‪ :‬از اســتان فارس ‪ ۱۲‬روســتا برای‬ ‫انتخاب روستای قرانی کشور در سامانه ای که اعالم شده بود‪،‬‬ ‫ثبت نام کردند‪ ،‬اما پس از بررس ـی ها و امتیازبندی ها تنها ســه‬ ‫روستای یادشده انتخاب و معرفی شدند‪.‬‬ ‫نداف با بیان اینکه برای انتخاب روستای قرانی باید ‪۳۷‬‬ ‫شــاخص را مدنظر قرار دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬انتخاب روســتای قرانی‬ ‫کشــور دارای شاخص هایی است که در بخش های عمومی و‬ ‫تخصصی تقسیم بندی می شود‪ .‬شاخص عمومی شامل شهدا‬ ‫و ایثارگران روستا‏‪ ،‬علما و نخبگان فرهنگی و دینی‪ ،‬مساجد و‬ ‫حسینیه فعال‪ ،‬کتابخانه فعال و اثار علمی منتشرشده توسط‬ ‫اهالی روستا است‪.‬‬ ‫نــداف ادامــه داد‪ :‬شــاخص های تخصصی ســه دســته‬ ‫و شــامل شــاخص اموزشــی و پژوهشــی‪ ،‬شــاخص تبلیغی‬ ‫و ترویجــی و شــاخص های کیفــی هســتند‪ ،‬در شــاخص‬ ‫اموزشــی و پژوهشــی‪ ،‬برخــورداری از موسســه و مرکــز‬ ‫فرهنگــی و قرانــی فعــال‪ ،‬جلســه خانگــی و هیئــت‬ ‫قرانــی فعــال‪ ،‬دوره و کارگاه اموزشــی قــران‏‪ ،‬قــران اموز‬ ‫(دوره هــای امــوزش قــران)‪ ،‬حافظ و قاری قــران‪ ،‬معلم‬ ‫و مربی قرانی فعال‪ ،‬نشســت و کرســی پژوهشــی و اثار‬ ‫علمی و اموزشــی قرانی منتشرشــده توســط اهالی روستا‬ ‫موردنظر است‪.‬‬ ‫رئیــس گــروه قــران و عتــرت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی فــارس خاطرنشــان کــرد‪ :‬در شــاخص تبلیغــی و‬ ‫ترویجــی‪ ،‬مــواردی‪ ،‬چــون برگزاری محفل و کرســی تالوت‬ ‫قــران‏‪ ،‬محصــول قرانــی تولیدشــده توســط اهالــی روســتا‪،‬‬ ‫برگزیده در مســابقات و جشــنواره های قرانی (شهرستانی‪،‬‬ ‫اســتانی و ملی)‪ ،‬گروه فعال تواشــیح‪ ،‬همخوانی و ســرود‪،‬‬ ‫خادم‪ ،‬پیشکسوت و فعال قرانی‪ ،‬رویداد قرانی‪ ،‬موقوفه‬ ‫قرانی‪ ،‬مســجد مجری طرح تالوت نور‪ ،‬ضریب اثربخشــی‬ ‫فعالیت های قرانی در روستا (سبک زندگی‪ ،‬کاهش جرائم‬ ‫اجتماعــی و بزهکاری) و برنامه های قرانی روســتا در ســال‬ ‫‪( ۱۴۰۰‬مصوب شورای اسالمی روستا) بررسی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتگازفارس‪:‬‬ ‫گازرسانی به واحدهای صنعتی پاسارگاد اغازشده است‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز فارس از اغاز عملیات اجرایی خط‬ ‫انتقال گاز ‪ ۱۰‬اینچی سعادت شهر ‪ -‬قادراباد باهدف توسعه‬ ‫صنایــع پاســارگاد خبــر داد‪ .‬غالمعبــاس حســینی گفــت‪ :‬این‬ ‫طــرح باهدف گازرســانی بــه ‪ ۱۸‬کارخانه صنایع تبدیلی مواد‬ ‫غذایــی و واحدهای گلخانه عمده و افزایش ظرفیت شــبکه‬ ‫گازرسانی روستاهای بخش مرکزی شامل وکیل اباد‪ ،‬همت اباد‪،‬‬ ‫مهدی اباد‪ ،‬دولت اباد و قائم اباد با ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال اعتبار اجرا‬ ‫می شود‪ .‬حسینی افزود‪ :‬برای اجرای این طرح بزرگ گازرسانی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۷‬کیلومتــر لوله گذاری فلزی و پلی اتیلن‪ ،‬انجام و دو‬ ‫یشــود‪ .‬به گفته‬ ‫ایســتگاه تقلیل فشــار ‪ CGS‬و ‪ TBS‬نصب م ‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز فارس‪ ،‬اجرای انشــعاب گاز به قطر ‪۴‬‬ ‫اینچ از خط لوله ‪ ۱۰‬اینچ سعادت شهر – قادراباد و راه اندازی‬ ‫ایستگاه جدید برای پایداری شبکه گازرسانی روستاهای بخش‬ ‫مرکزی پاســارگاد برای بیش از بیســت ســال‪ ،‬موجب تقویت‬ ‫فشار شبکه اولین روستای گلخانه ای کشور با‪ ۳۰‬واحد گلخانه‬ ‫کوچک مقیاس واقــع در همت اباد از توابع بخش مرکزی این‬ ‫شهرستان و توسعه صنایع تبدیلی و کشاورزی بزرگ و کوچک‬ ‫پاســارگاد می شود‪ .‬حسینی با بیان اینکه گازرسانی به صنایع‬ ‫و واحدهای تولیدی بخش کشــاورزی‪ ،‬گامی مهم در افزایش‬ ‫تولید و توسعه کشاورزی صنعتی است‪ ،‬گفت‪ :‬در استان فارس‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۷۰‬واحــد تولیدی اعم از صنایع غذایی‪ ،‬تبدیلی‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گلخانه ای‪ ،‬دام و طیور و ابزی پروری فعال اســت‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه گازرســانی به صنایع و واحدهای تولیدی‬ ‫اشتغال زا باهدف جایگزینی سوخت پاک و ارزان گاز با دیگر‬ ‫ســوخت های فســیلی‪ ،‬از مهم تریــن رســالت های شــرکت گاز‬ ‫فــارس اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۶۲۲‬واحد صنعتی فارس‪،‬‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۸۷۸‬واحــد از نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز فارس خاطرنشان کرد‪ :‬گازرسانی به‬ ‫‪ ۱۳۶‬واحد صنعتی در مرحله انتخاب پیمانکار و ‪ ۴۵۱‬واحد‬ ‫در مرحله طراحی و تهیه پکیج است که با تکمیل ان ها‪ ،‬گام‬ ‫مهمی در توسعه گازرسانی صنایع استان و رفع موانع تولید و‬ ‫اشتغال در سطح استان برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاونعلومپزشکیشیراز‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫ارائه بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار مورد خدمت به ساکنان مناطق محروم فارس‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل امداد فارس‪ ،‬در ســال گذشــته ‪۱۰۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬مــورد خدمات بــه مددجویان تحت حمایت‬ ‫ساکن در مناطق محروم این استان ارائه شده است‪.‬‬ ‫محمد بذرافشــان گفت‪ :‬در ســال گذشته تعداد ‪۲۳۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۷۵‬مورد خدمــت به مددجویان تحت حمایت‬ ‫ارائه شده است که از این تعداد ‪ ۱۰۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬مورد به‬ ‫مددجویان ساکن در مناطق محروم با ضریب محرومیت‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ارائه شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ســال گذشــته برای خدمات مذکور که در‬ ‫‪ ۱۲‬ســرفصل ارائــه شــد؛ مبلــغ ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۳‬میلیــارد ریال‬ ‫درمجمــوع هزینــه شــد کــه از ایــن مبلــغ ‪ ۳‬هــزار و ‪۱۲۸‬‬ ‫میلیــارد ریــال ان مربوط به خدمات ارائه شــده در مناطق‬ ‫محروم است‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد فارس یاداور شد‪ :‬بیشترین هزینه‬ ‫کــرد خدمــات مناطــق محــروم در ســرفصل های کمک به‬ ‫ســوءتغذیه مــادران‪ ،‬مســکن و کمک هزینــه ازدواج بوده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن بالغ بــر ‪ ۴۷‬درصــد خدمــات در مناطــق‬ ‫محروم‪ ،‬با ضریب محرومیت ‪ ۹‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کشف سیمان و گندم احتکار شده در فارس‬ ‫پلیــس اســتان فــارس از کشــف مقادیــر قابل توجهــی‬ ‫«ســیمان و گنــدم و جــو» احتــکار شــده در ‪ ۲‬شهرســتان‬ ‫جنوبی این استان خبر داد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان خفــر‪ ،‬گفــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس در ایــن شهرســتان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫تخصصــی موفق شــدند یک انبار ســیمان را کشــف کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ یوسف احمدی‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ماموران پس‬ ‫از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی بــه محــل موردنظــر اعزام‬ ‫و در بازرســی از ان انبــار موفــق شــدند ‪ ۱۹‬تــن ســیمان‬ ‫احتــکار را کشــف کنند‪.‬احمــدی با بیان اینکه کارشناســان‬ ‫ارزش ســیمان های احتــکار شــده را ‪ ۲‬میلیــارد ریــال براورد‬ ‫کردنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن خصوص یــک نفر دســتگیر و برای‬ ‫ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شــد‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامی تاکید کرد که با توجه به کمبود سیمان در کشور‬ ‫و به تبــع ان در شهرســتان ها و نارضایتــی برخــی از مــردم‬ ‫در خصــوص این کاالی پرمصرف در عرصه ساخت وســاز‪،‬‬ ‫عده ای از این فرصت سوءاستفاده و از عرضه ان به بازار‬ ‫خــودداری و پس از چند مــاه باقیمت های غیر مصوب به‬ ‫فروش می رسانند‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان «الرستان»‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومی «الرســتان» با‬ ‫اقدامــات فنــی و تخصصی موفق شــدند محل احتکار جو‬ ‫و گندم احتکار شــده را در یکی از روســتاهای اطراف این‬ ‫شهرســتان شناسایی کنند‪.‬ســرهنگ داوود امجدی‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی به محل‬ ‫موردنظر اعزام و در بازرســی از ان انبار موفق شــدند ‪۹۵‬‬ ‫تــن جو و گندم احتکار را کشــف کننــد‪ .‬فرمانده انتظامی‬ ‫شهرســتان الرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن خصــوص‬ ‫یک نفر دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شــد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫کارشناســان ارزش کاالی احتــکار شــده را ‪ ۸‬میلیــارد ریــال‬ ‫براورد کرده اند‪.‬‬ ‫بی توجهیبهپروتکل هایبهداشتیموججدید کروناراایجادمی کند‬ ‫معاون بهداشــت علوم پزشــکی شــیراز گفت‪ :‬هرگونه‬ ‫بی توجهــی‪ ،‬ســهل انگاری و رعایت نکــردن پروتکل های‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬زمینه ســاز موج هــای جدیــد ویــروس کرونــا‬ ‫اســت‪.‬دکتر عبدالرســول همتی گفت‪ :‬مردم استان فارس‬ ‫در صــورت بــروز عــوارض جــدی پــس از واکسیناســیون‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬بــا ســامانه ‪ ۱۸۱۹‬تمــاس بگیرنــد‪ .‬او تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مرکــز پایــش مراقبت هــای درمانــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫به صــورت شــبانه روزی فعــال اســت و نقــش موثــری در‬ ‫تســریع ارائــه خدمــات باکیفیــت بــه بیمــاران دارد‪ .‬او‬ ‫بــا اشــاره بــه چرخــش ویــروس منحــوس کرونا در ســطح‬ ‫جامعــه افــزود‪ :‬نبایــد در رعایــت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫ســهل انگاری کــرد‪ ،‬زیرا خاصیت ایــن بیماری‪ ،‬چرخش و‬ ‫انتقــال ســریع اســت و هرگونــه بی توجهی‪ ،‬ســهل انگاری‬ ‫و رعایــت نکــردن پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬زمینه ســاز‬ ‫موج های جدید ویروس کرونا اســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاوناستاندارفارساعالمکرد؛‬ ‫بحرانابدر‪ ۵۵۸‬روستاو‪ ۱۴‬شهراستانفارس‬ ‫معاون امور عمرانی استانداری فارس وضعیت ‪ ۵۵۸‬روستا‬ ‫و ‪ ۱۴‬شــهر اســتان فارس به لحاظ منابع اب را بحرانی اعالم‬ ‫کرد‪.‬محمود رضایی با اشــاره به وضعیت ابی اســتان فارس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت ‪ ۵۵۸‬روستا و ‪ ۱۴‬شهر استان فارس به لحاظ‬ ‫منابع اب را بحرانی است و حفر چاه در تمام دشت ها ممنوع‬ ‫اعالم شده و کف شکنی بعضی چاه های قدیمی تا عمق ‪۶۰۰‬‬ ‫متر هم رسیده است‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه طــی ســال زراعــی جــاری‪ ۳۵۴ ،‬میلیون‬ ‫مترمکعب‪ ،‬حق ابه بخش کشاورزی از سد درود زن رهاسازی‬ ‫شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬پرونــده حق ابه این بخش بست هشــده اســت‪.‬‬ ‫رضایی با یاداوری اینکه امسال فارس کمترین میانگین بارش‬ ‫را طی ‪ ۵۰‬سال گذشته‪ ،‬ثبت کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬رهاسازی اب‬ ‫از سد درود زن برای بخش کشاورزی شهرستان های مرودشت‪،‬‬ ‫زرقان و خرامه‪ ،‬بر اســاس تجارب ســنوات گذشته و مصوبات‬ ‫استانی‪ ،‬در این سال زراعی‪ ،‬طی سه مرحله انجام شده است‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتانداری فارس با اشــاره بــه اینکه اب‬ ‫رهاشده از سد درود زن برای کشاورزی‪ ،‬بخشی از اب موردنیاز‬ ‫کل اراضی زراعی و باغی محدوده ‪ ۱۶۰‬کیلومتری رودخانه کر‬ ‫را تامین می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در مرحله نخســت و در ماه های دی‬ ‫و بهمن سال گذشته ‪ ۱۴۷‬میلیون مترمکعب و در مرحله دوم‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون مترمکعب و در مرحله سوم که اردیبهشت امسال‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬حــدود ‪ ۸۰‬میلیــون مترمکعــب اب بــرای بخش‬ ‫کشاورزی از سد درود زن رهاشده است‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به درخواست نظام صنفی شهرستان خرامه مبنی بر نیاز‬ ‫خاکاب‪ ،‬پس از رهاسازی حقابه زیست محیطی به میزان ‪۵۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب‪ ،‬خاکاب شهرستان خرامه اغاز و با توجه به‬ ‫وقوع بارندگی تنها یک روز و معادل ‪ 2/6‬میلیون مترمکعب‬ ‫خاکاب انجام شده است‪ .‬معاون استانداری فارس تامین اب‬ ‫شرب مصرفی مردم را اولویت دانست و گفت‪ :‬همه اقدامات‬ ‫و تمهیــدات انجام شــده‪ ،‬تامیــن اب پایــدار بــرای حداقــل ‪۷‬‬ ‫شهرستان استان فارس با مشکل جدی روبرو است‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬به واســطه وقــوع بحــران کم ابــی در‬ ‫استان فارس و اقدامات گسترده انجام شده‪ ،‬تامین اب پایدار‬ ‫برای شهرستان های کازرون‪ ،‬فسا‪ ،‬جهرم‪ ،‬فیروزاباد‪ ،‬داراب و‬ ‫مرودشــت و شــهرهای حاجی اباد و بیضا با مشــکالت جدی‬ ‫مواجه است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫تکذیب توطئه هفت ه اخری‬ ‫علیه سردار ازمون‬ ‫سردار ازموندر هفتهپایانی‬ ‫بود سماک به بازیکنان خارجی‬ ‫لیگبرترروسیهدر برابرتامبوف‬ ‫تیمش اســتراحت داده بود و از‬ ‫بازی نکرد و همین موجب شد‬ ‫ان هاخواستهبودبرایبازگشت‬ ‫تا ارتم در این بازی ‪ 4‬بار شانس‬ ‫به کشورشان برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫گلزنــی بــه دســت بیــاورد و در‬ ‫این اتفاق در خیلی از تیم های‬ ‫سردار ازمون‬ ‫جدول گل زنان از سردار ازمون‬ ‫قهرمــان رخ می دهــد و در‬ ‫پیشــی بگیرد‪ .‬وقتــی در پایان‬ ‫هفته هایپایانیسعیمی کنند‬ ‫تیم بازی اعالم شــد زنیت پنج بر یک برنده شده از نفــرات ذخیره خود اســتفاده کننــد اما به طور‬ ‫استوزننده‪ 4‬گلارتمبودههمهاینپیش بینی حتم ســرمربی زنیت تصــور نمی کرد ایــن کار او‬ ‫را کردند که زنیت و سماک عمدا کاری کردند که موجب می شود که سردار ازمون به راحتی اقای‬ ‫عنوان اقای گلی بازی ها به سردار ازمون نرسد‪ .‬گلی لیگ برتر روســیه را از دســت دهد‪ .‬ســرگئی‬ ‫درحالی که مشــخص نبود زنیت در این بازی به ســماک در مورد این رفتار خود توضیح می دهد‬ ‫برتــری پــر گل می رســد و از ســویی ‪ 4‬گل از پنج و می گویــد‪« :‬این به دلیل برگــزاری اخرین بازی‬ ‫گل را ارتم به ثمر می رساند که پیش ازاین بازی زنیت در خارج از خانه بود و به ان ها استراحت‬ ‫‪ 3‬گل کمتر از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به داده بودیم‪ ».‬بنابراین باید گفت توطئه ای علیه‬ ‫ثمر رسانده بود‪ .‬سماک برای این بازی به همه سردار ازمون در کار نبوده است‪ .‬هرچند تصمیم‬ ‫بازیکنــان خارجی تیمش اســتراحت داده بود و سرمربی زنیت موجب شــد تا سردار ازمون یک‬ ‫ا نهــا را همراه خود به اردوی تیم نبرد‪ .‬به واقع افتخــار بزرگ را از دســت داد‪ .‬عنــوان اقای گلی‬ ‫با توجه به اینکه قهرمانی تیم زنیت محرز شده لیگبرترروسیه‪.‬‬ ‫گتوزو گزینه جدید یووه برای‬ ‫جایگزینی پیرلو‬ ‫یوونتوس مشــغول بررسی‬ ‫است و ممکن است حضور در‬ ‫گزین ههــای پیــش رو بــرای‬ ‫فصــل بعــد چمپیونزلیــگ را از‬ ‫جانشینیاندره اپیرلو‪،‬سرمربی‬ ‫دســت بدهد‪ .‬گتوزو اما موفق‬ ‫فعلــی ایــن تیم اســت و جنارو‬ ‫شده روی نیمکت ناپولی‪ ،‬ورق‬ ‫گتوزو‪ ،‬ســرمربی ناپولی‪ ،‬یکی‬ ‫را به ســود خود برگرداند و این‬ ‫پیرلو‬ ‫از گزینه های مدنظر بیانکونری‬ ‫تیم اکنون در رده ســوم ســری ا‬ ‫است‪ .‬اندره ا پیرلو در این فصل‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬هرچنــد با توجه به‬ ‫نتوانست در الیانز نتایج قابل قبولی کسب کند اختالفاتی که در طول فصل بین این ســرمربی‬ ‫و گزارش ها در ایتالیا حاکی از ان اســت که او در و اورلیو دی لورنتیس‪ ،‬مالک باشگاه ناپولی‪ ،‬به‬ ‫پایان فصل شــغل خود را از دســت خواهد داد‪ .‬وجود امد‪ ،‬به نظر می رسد که او در پایان فصل‬ ‫بیانکونری در حال حاضر مشــغول اماد هســازی ناپل را ترک کند‪.‬‬ ‫برایشرکتدر فینال کوپاایتالیابرابراتاالنتااست‬ ‫توتواســپورت ادعا کرده است که یوونتوس‬ ‫و باروحیه ای خوب پس از دو برد برابر ساســولو گتــوزو را به عنــوان یکــی از گزین ههــای هدایــت‬ ‫و اینتر پا به این دیدار خواهد گذاشت؛ اما یووه ایــن تیــم در نظــر دارد اما فیورنتینا قبــل از یووه‬ ‫در حال حاضر و یک بازی مانده به پایان فصل دس ـت به کار شــده و ایــن تیــم نیــز از مشــتاقان‬ ‫یک امتیاز از تیم چهارم جدول در سری ا عقب همکاریباهافبکسابقتیمملیایتالیااست‪.‬‬ ‫کومان قصد جدایی از بارسونا را ندارد‬ ‫رونالــد کومــان‪ ،‬ســرمربی هلنــدی بارســلونا‬ ‫همچنانقصدیمبنیبرجداییاز اینتیمندارد‪.‬‬ ‫بارسلونابانتیجه‪ 2‬بریکمغلوبسلتاویگوشدتا‬ ‫روی کاغذ حتی هیچ شانسی برای کسب عنوان‬ ‫قهرمانی اللیگا نیز نداشته باشد‪ .‬رونالد کومان در‬ ‫پایانایندیدارمدعیشدبدشانسی های گذشته‬ ‫برای بارسلونا تکرار شده و البته ابراز امیدواری کرد‬ ‫لیونل مسی قرارداد خود با این باشگاه را تمدید‬ ‫بکنــد‪ .‬رونالد کومان گفت‪ :‬اگر بخواهم در مورد‬ ‫نیمه اول صحبت کنم باید بگویم که این نیمه‬ ‫بازتابی از اتفاقاتی بود که در بیش از یک مسابقه‬ ‫در ایــن فصــل بــرای مــا رخ داده اســت‪ .‬ما خوب‬ ‫بــازی کــرده و فرصت های زیادی خلق می کنیم‪،‬‬ ‫اما حریف با تک موقعیت خود به گل می رسد و‬ ‫نیمهاولیک بریکتماممی شود کهاینبارروحی‬ ‫فراوانی برای ما دارد‪.‬‬ ‫حکم ورشکستگی‬ ‫‪ -9-298‬به موجب احکام صادره در پرونده کالسه‪ 9809987639701154‬حکم به ورشکستگی‬ ‫اقای حمید حسن نژاد بستانوئی فرزند عبداله صادر گردید‪ .‬به عموم بستانکاران خواهان که حکم‬ ‫ورشکستگی حمید حسن نژاد بستانوئی فرزند عبداله به موجب دادنامه شماره ‪9909977639700492‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/04/08‬و دادنامه شماره ‪ 9909977639702422‬مورخه ‪ 1399/12/26‬از شعبه اول دادگاه‬ ‫عمومی حقوقی شهرستان بندرلنگه صادر گردیده و تاریخ توقف ان ‪ 1396/06/27‬اعالم گردیده اگهی‬ ‫گردد‪ .‬جلسه بستانکاران در ساعت ‪ 12‬صبح روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/06/11‬به ادرس بندرعباس‬ ‫بلوار امام خمینی روبروی بیمارستان کودکان ساختمان هرمز طبقه دوم واحد ‪ 4‬تشکیل می گردد‪ .‬کلیه‬ ‫بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند و همچنین اشخاصی که با تاجر ورشکسته موصوف مسئولیت‬ ‫تضامنی داشته یا ضامن ان هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور بهم رسانند‪ .‬ضمنا ‪ -1‬کلیه‬ ‫بستانکاران و کسانی که هر گونه ادعایی از تاجر ورشکسته فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک‬ ‫خود را ظرف ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار این اگهی به مدیر تصفیه و یا به ادرس فوق تسلیم و رسید دریافت‬ ‫نمایند‪ .‬مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬کسانی که به تاجر ورشکسته فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و بدهی‬ ‫خود را در وجه حساب تعیین شده از سوی مدیران تصفیه بپردازند‪ .‬طبق ماده ‪ 24‬قانون تصفیه امور‬ ‫ورشکستگی بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل ‪ 25‬درصد دین محکوم خواهد شد‪.‬‬ ‫توضیح اینکه وفق وفق قوانین موضوعه دادگاهها می توانند عالوه بر جریمه نقدی‪ ،‬بدهکاران مذکور را‬ ‫به حبس از سه تا شش ماه محکوم نمایند‪-3 .‬کسانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را‬ ‫در اختیار دارند مکلفند در ظرف مدت ‪ 2‬ماه از انتشار این اگهی اموال را تحت اختیار مدیر تصفیه بگذارند‬ ‫وگرنه هر حقی که نسبت به ان مال دارند از انان سلب خواهد شد‪ .‬مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/28 :‬قاضی شعبه اول حقوقی‬ ‫دادگستری شهرستان بندرلنگه‪ -‬علیرضا جابر ‪/1400/68‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-384‬شماره نامه‪ ، 140085602006001658:‬تاریخ‪ 1400/02/25 :‬جالل مری وارنانی فرزند‬ ‫حسینعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است‬ ‫ششدانگ پالک شماره ‪ 127‬فرعی از ‪ 90‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در‬ ‫دفتر ‪ 450‬صفحه ‪ 584‬مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون‬ ‫درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده)‬ ‫نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت‬ ‫مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪ 1400/02/28:‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1135701 :‬‬ ‫مزایده اموال غیر منقول‬ ‫‪ -9-385‬در اجرای نیابت ‪ 980504‬مورخ ‪ 1399/06/05‬و ‪ 980505‬مورخ ‪ 1399/06/04‬شعبه اول‬ ‫اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان و در پرونده اجرایی ‪ 9901067‬و ‪ 9901068‬شعبه اجرای‬ ‫احکام حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر خانم فاطمه رسولی جزی فرزند اسماعیل محکوم به‬ ‫پرداخت ‪ 1.204.493.035‬ریال در حق اقای علی اکبر محمدخانی فرزند نصراله و مبلغ ‪60.224.651‬‬ ‫ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت شده است و در پرونده ‪ 9901150‬شعبه اجرای‬ ‫احکام مدنی دادگستری شاهین شهر محکوم به ‪ 5.157.912.610‬ریال بابت اصل خواسته و مبلغ‬ ‫‪ 257.895.630‬ریال بابت حق االجرا می باشد که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال‬ ‫بدهکار شامل پالک ثبتی ‪ 437/642‬بخش ‪ 16‬ثبت اصفهان شده است که حسب استعالم واصله‬ ‫از اداره ثبت اسناد و امالک به شماره ‪ 950602081103319‬مورخ ‪ 1395/08/10‬میزان مازاد دو‬ ‫ششم از ‪ 275‬هزارم سهم از نیم سهم از شش سهم ششدانگ و حسب استعالم واصله از اداره ثبت‬ ‫به شماره‪ 950602081072432‬مورخ ‪ 1395/07/13‬میزان مازاد چهارششم از ‪ 275‬هزارم سهم از‬ ‫نیم سهم از ‪ 6‬سهم از شش از پالک فوق در مالکیت رسمی محکوم علیه بوده و طی نامه ‪168/95‬‬ ‫مورخ ‪ 1395/07/28‬این شعبه و ‪ 920417‬مورخ ‪ 1394/08/12‬به نفع محکوم له توقیف شده است‪.‬‬ ‫طبق نظریه شماره مورخ ‪ 1399/12/15‬کارشناس دادگستری ملک به نشانی شهر گز بلوار معلم خ‬ ‫شورش رضا قوچان نژاد‬ ‫علیه کادر فنی تیم زووله هلند‬ ‫همیشه نادیده‬ ‫گرفتهشدم‬ ‫رضــا قوچــان نژاد پــس از دو فصل در تابســتان‬ ‫از زوولــه جــدا خواهــد شــد‪ .‬در اســتانه جدایــی از‬ ‫تیم هلندی مصاحبه مفصلی از قوچان نژاد درباره‬ ‫روزهایــش در زووله منتشرشــده اســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ورزش ســه‪ ،‬رضا قوچان نژاد در ‪ 35‬ســالگی در دو‬ ‫فصل پیاپی برترین گلزن زووله بود‪ ،‬اما اقای گلی‬ ‫در این تیم و حتی هت تریک کردن هم نمی تواند‬ ‫باعــث شــود کــه او ناراحتی هایــش را از یــاد ببــرد‪.‬‬ ‫قوچان نژاد که تنها در ‪ 14‬بازی در دو فصل گذشته‬ ‫بــرای زووله از ابتدا به میدان رفته اســت‪ ،‬می گوید‬ ‫که این تبدیل به یک موضوع شخصی شده بود و‬ ‫خوشحال است که باالخره به پایان راهش با زووله‬ ‫رسیدهاست‪.‬زوولهدر اخرینبازیفصلخودیک بر‬ ‫صفرگرونینگنراشکستداد‪.‬‬ ‫رضــا هنگام خداحافظی بــا زووله چه‬ ‫احساسیداری؟‬ ‫احساسی گند و افتضاح‪ .‬خوشحالم که کارم در‬ ‫زووله به پایان رسید‪ .‬در این تیم هرگز به من شانس‬ ‫برابر و منصفانه ای داده نشــد‪ .‬این فصل را در نظر‬ ‫بگیرید‪ .‬همه فرصت درخشیدن پیدا کردند‪ .‬حتی‬ ‫الیانو ریندرز و پله کلمنت‪ .‬ان ها هافبک هستند اما‬ ‫من اماده بازی نبودم؟‬ ‫چقدراینموضوعبرایتناراحت کنندهبود؟‬ ‫خیلیزیادناراحت کنندهاست‪.‬چراکهایناتفاق‬ ‫فقطدر اینفصلنیفتاد‪،‬فصلپیشهمهمین طور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سرمربی را به این دلیل سرزنش می کنی؟‬ ‫بــه نظرم این فقط تقصیــر یک نفر نبود‪ .‬همه‬ ‫کادر فنی را باید در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫*اگــر خــودت تصمیم گیرنده بــودی به خودت‬ ‫بازی می دادی؟‬ ‫من همیشه نشان داده ام که می توانم برای تیم‬ ‫مهم باشم‪ .‬در غیر این صورت که تبدیل به بهترین‬ ‫گلزن یک تیم ان هم در دو فصل پیاپی نمی شوی‪.‬‬ ‫خیلــی کــم از مــن و توانایی هایــم اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫بگذارید صادق باشم‪ .‬قضیه این نبود که در رقابت‬ ‫خیلی از هم فاصله داشته باشیم‪ .‬نه اصال‪ .‬من هم‬ ‫اصال این موضوع را درک نمی کنم‪.‬‬ ‫تو از ان نوع مهاجمانی نیستی که از ابتدا‬ ‫به زمین برود‪.‬‬ ‫این البته بزرگ ترین چرت وپرتی است که مردم‬ ‫می تواننددربارهمنبگویند‪.‬چیزی کهمنمی گویم‬ ‫این است‪ .‬ان ها همه بازیکنان را امتحان کردند‪ ،‬اما‬ ‫هرگز به من شانســی ندادند‪ .‬نه حتی بعدازاینکه‬ ‫هتتریک کردم‪.‬اینتقریبادیگرتبدیلبهمشکلی‬ ‫شخصی با من شده بود‪ .‬من فقط فکر می کنم که‬ ‫حیف شد و خیلی هم حیف شد‪ .‬چراکه مطمئنم‬ ‫می توانستمخیلیبیشتربهباشگاهکمککنم‪.‬فقط‬ ‫گویا کسانی که در حال حاضر هدایت باشگاه را بر‬ ‫عهده دارند‪،‬ترجیحمی دادند کهایناتفاقنیافتد‪.‬‬ ‫خودت را تا چه حد مقصر می دانی؟‬ ‫اصــا نمی توانــم خــودم را ســرزنش کنــم‪ .‬من‬ ‫همیشــه خیلی حرف ـه ای رفتار کــرده ام‪ .‬هیچ وقت‬ ‫درگیر نشدم‪ .‬در غیر این صورت نمی توانستی هر بار‬ ‫این طور به زمین بروی و هر بار سرنوشت ساز باشی‪.‬‬ ‫حتی در بازی برابر گرونینگن من بازهم سهم بزرگی‬ ‫در پیروزی تیم داشتم‪.‬‬ ‫ایا این موضوع هــم باعث عصبانیت تو‬ ‫می شود؟‬ ‫قطعا؛ اما موقعیت خیلی عجیبی است چراکه‬ ‫احســاس می کنم خیلی حقم خورده شد‪ .‬همیشه‬ ‫نادیده گرفته شــدم‪ .‬من می شنیدم که ان ها مدام‬ ‫می گفتنــد ما مهاجــم نداریم اما اخــر من دو فصل‬ ‫پشت سر هم بهترین گلزن باشگاه شدم‪ .‬با سیزده‬ ‫گل در دو ســال؛ و ا نهــم نــه به عنوان یک بازیکن‬ ‫ثابت‪ ،‬بلکه به عنوان یک بازیکن ذخیره‪ .‬به نظرم‬ ‫این فرصتی بود که کادر فنی از دست دادند‪ .‬با بهتر‬ ‫بگویمان هافاقدبینشبودند‪.‬‬ ‫این تو را اذیت می کند؟‬ ‫خیلیزیاد‪.‬منادماحساساتیهستم‪.‬بههمین‬ ‫دلیل اینکه از کادر فنی این احســاس را نمی گرفتم‬ ‫که می توانم مهم باشم‪ ،‬به شدت برایم دشوار بود‪.‬‬ ‫نمی توانستی دراین باره با کادر فنی بحث و‬ ‫مذاکرهکنی؟‬ ‫من نمی خواســتم روند کار تیم را بر هم بزنم‪.‬‬ ‫به همین دلیل بود که دو فصل تمام زبان به دهان‬ ‫گرفتــم و دنــدان بر جگر گذاشــتم؛ امــا باید صادق‬ ‫باشم‪:‬مندر زوولهتقریباهرروز مجبور بودمماسک‬ ‫به صــورت بزنم‪ .‬ادای خوشــحالی را دربیــاورم ولی‬ ‫اصال خوشحال نبودم‪ .‬درونم درد می کشیدم‪.‬‬ ‫و حالی چطوری؟‬ ‫حــاال یــک تعطیــات خــوب خواهــم داشــت‬ ‫و ایــن فصــل را بــه فراموشــی خواهــم ســپرد‪ .‬بعد‬ ‫می بینــم که چــه پیش می ایــد و چــه گزینه هایی‬ ‫ســر راهم قرار می گیرنــد؛ اما درهــای زووله در حال‬ ‫بســته شــدن اســت‪ .‬هرچند این موضوع جدای از‬ ‫هواداران باشــگاه است‪ .‬من همیشه رابطه خوبی‬ ‫بــا هــواداران داشــته ام‪ .‬همیشــه حمایت زیــادی از‬ ‫ســمت ان ها احســاس کرده ام؛ اما از خود باشــگاه‬ ‫نه‪ .‬افراد تصمیم گیرنده در باشــگاه همیشــه من را‬ ‫ناامید کرده اند و این خیلی باعث ناراحتی و تاسف‬ ‫من بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساز نویدکیا کوک تر از همیشه‬ ‫سپاهانی هاباپیروزیپر گلمقابلمسرفسنجانجایگاهخودرادر‬ ‫تو‬ ‫صدر جدول تثبیت کردند‪ .‬سپاهانی ها در یک دیدار از هفته بیس ‬ ‫سوم با یک نتیجه دور از انتظار‪ ،‬مس رفسنجانی را در هم کوبیدند که‬ ‫هموارهتیم هایلیگبرتریراامسالدچار دردسرمی کرد‪.‬ان هاباوجود‬ ‫این که در دقایق ابتدایی از مس عقب افتاده بودند اما در ‪ ۱۵‬دقیقه‬ ‫طوفانی ظاهر شــدند و توانســتند ‪ ۴‬گل به حریف خود بزنند و نیمه‬ ‫اول را مقتدرانه به پایان برسانند‪ .‬در نیمه دوم یاسین سلمانی هافبک‬ ‫جوان سپاهانی ها که به صورت تعویضی وارد زمین شد توانست گل‬ ‫پنجمتیمشرابهثمربرساند‪.‬سپاهانی هاپس ازاینپیروزیدر اینبازی‬ ‫امیدوارتراز گذشتهبه کسبقهرمانینزدیکشده اند‪.‬البتهان هابایک‬ ‫بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس‪ ،‬صدرنشینی را به دست اوردند و در‬ ‫ل این تیم‬ ‫صورت برد رقیبشان در دیدار عقب افتاده و بهبود تفاضل گ ‬ ‫ممکن است صدر‪ ،‬سرخ پوش شود اما در شرایطی که سپاهان تفاضل‬ ‫گلش را به ‪ ۲۱‬رسانده و سه اختالف تفاضل گل با پرسپولیس دارد‪ ،‬کار‬ ‫برای شــاگردان گل محمدی به مراتب دشــوار شده است‪ .‬نکات بازی‬ ‫یکشنبه گذشته سپاهانی ها درخشش مجدد سروش رفیعی است که‬ ‫در دیدارهای گذشته این تیم یکی از اثرگذارترین مهره های تیمش بوده‬ ‫اســت‪ .‬ســروش رفیعی در این بازی با دادن یک پاس گل دیگر تعداد‬ ‫پاس گل هایش را به عدد‪ ۶‬رساند و در صدر بهترین پاسورهای لیگ قرار‬ ‫گرفت‪.‬همچنینسجادشهباززادهمهاجمسپاهانی هابابهثمررساندن‬ ‫درویش عباس گزی کوچه شماره ‪ 8‬کوچه دلگشا فاقد پالک و کدپستی و به مساحت ‪ 99‬مترمربع‬ ‫که حدود ان محدود است شماال به طول ‪ 12.65‬متر‪ ،‬شرقا به طول ‪ 7.56‬متر‪ ،‬جنوبا به طول ‪15.5‬‬ ‫متر و غربا به طول ‪ 7‬متر به پالک ثبتی ‪ 437/642‬بخش ‪ 16‬اصغهان پالک مزبور فاقد حد و حدود‬ ‫قانونی و مساحت دقیق می باشد نتیجتا تبدیل سهم مشاعی به مساحت دقیق امکان پذیر نمی باشد‪.‬‬ ‫ملک مزبور به صورت یک باب منزل مسکونی یک طبقه با سطح اشغال ‪ 100‬در صد‪ ،‬با اسکلت بتنی‪،‬‬ ‫دارای نمای سرامیک و یک درب ورودی فلزی (مشترک پارکینگ و نفررو) و دارای یک پارکینگ‬ ‫مسقف در قسمت ورودی ساختمان با پوشش کف موزاییک و بدنه سرامیک است‪ .‬ساختمان دارای دو‬ ‫اتاق خواب و یک سالن پذیرایی با کفپوش سرامیک و پوشش دیوارها تا حدود ‪ 90‬سانت سرامیک و‬ ‫مابقی از گچ و رنگ می باشد‪ .‬اشپزخانه به صورت اپن با پوشش کف و بدنه سرامیک و کاشی و دارای‬ ‫کابینت ‪ ،mdf‬سرویس بهداشتی و حمام با پوشش کف و بدنه از کاشی و سرامیک است‪ .‬درب های‬ ‫داخلی چوبی و درب و پنجره های خارجی فلزی بوده و سیستم گرمایش بخاری و سیستم سرمایش‬ ‫کولر ابی و دارای انشعابات شهری اب‪ ،‬گاز و برق می باشد‪ .‬باتوجه به بازدید به عمل امده از ملک و با‬ ‫درنظرگرفتن موقعیت کاربری‪ ،‬مصالح به کاررفته‪ ،‬قدمت‪ ،‬نوع ساخت و سایر عوامل موثر در ارزش بنا‪،‬‬ ‫همچنین فارغ از هرگونه بدهی و تعهدات احتمالی‪ ،‬موارد بازداشتی و رهنی و احتمال هرگونه مغایرت‬ ‫های مربوط به حدود ثبتی و نداشتن منع از جهات قانونی و شرعی و بدهی های احتمالی به بانکها و‬ ‫اشخاص و سایر تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد ارزش منزل مسکونی معرفی شده‬ ‫(صرف نظر از میزان سهم مشاعی و با مساحت اعالم شده حدود ‪ 99‬مترمربع) مبلغ ‪6.480.000.000‬‬ ‫ریال (شش میلیاردو چهارصدو هشتاد میلیون ریال) معادل ششصدو چهل و هشت میلیون تومان‪ ،‬اعالم‬ ‫می گردد و نظریه ارزیابی مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجرای ماده ‪ 111‬قانون‬ ‫اجرا احکام مدنی بررسی شده که طبق گزارش کالنتری ‪ 13‬گز مورخ ‪ 1399/06/17‬مامور اعزامی‬ ‫به محل‪ ،‬ملک خالی از سکنه می باشد و در اجرای ماده ‪ 51‬قانون فوق الذکر باتوجه به میزان طلب‬ ‫محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه های اجرایی شامل دستمزد کارشناسی و ‪ 1.000.000‬ریال‬ ‫هزینه نشر اگهی مقدار دو ششم از ‪275‬هزارم سهم از نیم سهم از شش سهم ششدانگ و چهارششم‬ ‫از ‪275‬هزارم سهم از نیم سهم از شش سهم ششدانگ از میزان مالکیت محکوم علیه در روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/03/19‬ساعت ‪ 9:30‬لغایت ‪ 10‬صبح در شورای حل اختالف شاهین شهر طبقه همکف‬ ‫واحد اجرای احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته می شود‪ .‬مزایده از قیمت کارشناسی‬ ‫شروع و به خریداری که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته می شود‪ .‬متقاضیان خرید می توانند‬ ‫در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفی این‬ ‫اجرا ملک موضوع اگهی را مالحظه نمایند‪ .‬محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و‬ ‫در صورت برنده شدن مکلف به پرداخت حق االجرا می باشد‪ .‬اگهی مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه‬ ‫در قسمت اجرا محل فروش و محل الصاق می شود‪ .‬دادورز اجرای احکام شورای حل اختالف شاهین‬ ‫شهر م‪/‬الف ‪1135693‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-386‬برابر رای شمارات ‪ ۱۴۰۰-732‬و ‪ ۱۴۰۰-731‬مورخه ‪ 1400/02/22‬هیات به شماره کالسه‬ ‫های ‪ 1400-11‬و ‪ 1400-12‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان‬ ‫خانم راحله ابراهیم زاده فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ‪ 487‬صادره از بجنورد و اقای محمدرضا ابراهیم‬ ‫زاده فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ‪ 8368‬صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب مغازه که هر کدام‬ ‫از مالکین به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ سهیم و شریک میباشند به مساحت ‪ 50.00‬مترمربع‬ ‫از پالک ‪ 5353‬فرعی از ‪ 164‬اصلی واقع در اراضی حصار شیرعلی خراسان شمالی بخش ‪ ۲‬بجنورد‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای محمود فدایی ابرس فرزند سیف اهلل محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫گل دیگری در این بازی تعداد گل هایش را به عدد‪ ۱۷‬رساند و اختالف‬ ‫خود با نفر دوم جدول گلزنان را به عدد‪ ۷‬رساند تا به عنوان اقای گلی‬ ‫لیگبیستمبیش ازپیشنزدیکشود‪.‬‬ ‫ســپاهانی ها جــدا از عناوین فردی تا این هفتــه از رقابت ها با به‬ ‫ثمر رســاندن ‪ ۴۲‬گل‪ ،‬بیشــترین گل و با کســب ‪ ۱۴‬پیروزی‪ ،‬بیشترین‬ ‫کسب پیروزی را به نام خود ثبت کرده اند و مقتدرانه در صدر جدول‬ ‫قرارگرفته اند‪.‬البتهان ها‪ ۲۱‬گلهمدریافت کرده اند کهنسبتبهدیگر‬ ‫تیم های لیگ یک امار متوســط به حســاب می اید اما درنهایت ادامه‬ ‫عملکردخوباینتیمدر دیدارهایپیشرویشمی توانداینتیمرابه‬ ‫کسبقهرمانینزدیک تر کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/12 :‬توضیحات‪ :‬خانم راحله‬ ‫ابراهیم زاده به میزان ‪ 3‬دانگ مشاع از ششدانگ و اقای محمدرضا ابراهیم زاده به میزان سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ سهیم و شریک می باشند‪ .‬احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‪/2958‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-387‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-748‬مورخه ‪ 1400/02/22‬هیات به شماره کالسه ‪ ۹۹-470‬موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدباقر اربابی فرزند حسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 3086‬صادره از جاجرم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 177/89‬مترمربع از پالک‬ ‫‪ 907‬فرعی از ‪ 163‬اصلی واقع در اراضی پنبه زار خراسان شمالی بخش ‪ ۲‬بجنورد خریداری از مالک رسمی‬ ‫شهرداری بجنورد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/02/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/12 :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2960‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-388‬شماره نامه‪ 140085629021001002 :‬اقای مصطفی کاشی باستناد ‪ ۲‬برگ استشهاد محلی‬ ‫که به امضا شهود و بگواهی دفتر اسناد رسمی شماره یک سمنان رسیده مدعی میباشد که سند مالکیت‬ ‫ششدانگ پالک ‪ 38‬فرعی از اصلی ‪ 8094‬واقع در بخش یک سمنان به شماره دفتر امالک الکترونیکی‬ ‫‪ 139820329021002888‬و به شماره چاپی سند ‪ 292672‬بعلت جابجائی مفقود و مالک درخواست‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت اگهی میشود‬ ‫تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود میباشد‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت باین اداره‬ ‫تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن‬ ‫واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات‬ ‫اقدام خواهد شد‪ .‬روانبخش قنبری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان ‪/1136644‬م الف‬ ‫اگهی اخطاریه ماده ‪ - ۱۰۱‬اموال غیر منقول به ورثه کالسه‬ ‫‪139904007141001354/1‬‬ ‫‪ -9-389‬در خصوص پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی ‪ ۹۹۰۱۵۲۳‬له خانم شهین خاکسار و‬ ‫علیه خانم نازلی شیردل نام پدر‪ :‬برات تاریخ تولد‪ 1343/12/02 :‬شماره ملی‪ ۰۸۲۸۹۳۲۶۱۱ :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪ ۲۵۰ :‬به نشانی‪ :‬شیروان چورچوری (بجنورد باقرخان ‪ ۳‬کوچه کالته مقدم انتهای کوچه پالک‬ ‫‪ )۴۲‬احد از ورثه مرحوم بهمن خاکسار مدیون پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی ‪- ۹۹۰۱5۲۳‬‬ ‫اشعار می دارد طبق نظریه ارزیابی انجام شده به شماره ‪ 112/580/73‬مورخه ‪ 1400/02/15‬کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری‪ ،‬ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی پالک ثبتی ‪ ۴۳۸‬فرعی از ‪۱۵۱‬‬ ‫ اصلی واقع در بخش دو بجنورد بازداشت شده به استناد سند ازدواج شماره ‪1385/06/26 -۱۲۱۴۰‬‬‫تنظیمی دفتر ازدواج ‪ ۱۰‬و طالق ‪ ۳۱‬بجنورد متعلق به مورث شما مرحوم بهمن خاکسار به مبلغ‬ ‫‪ 6/360/000/000‬ریال (شش میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال) ارزیابی گردیده است‪ .‬لذا بدین‬ ‫وسیله به شما با مشخصات یاد شده ابالغ می گردد چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می‬ ‫باشید‪ ،‬اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی‬ ‫دستمزد کارشناسان تجدید نظر على الحساب به مبلغ ‪ 15/000/000‬میلیون ریال به دفتر این اجرا‬ ‫تسلیم نمایید‪ .‬ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر‬ ‫باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬مراتب یکبار در روزنامه منتشر شده و عملیات اجرائی بالفاصله پس‬ ‫از سپری شدن مهلت مذکور ادامه خواهد یافت و بجز اگهی مزایده اگهی دیگری منتشر نخواهد شد‪.‬‬ ‫علی اوسط رستمی‪ -‬سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد ‪ /2967‬م الف‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رفتار جالب معلم‬ ‫گل زن گل گهر‬ ‫گل گهر با گل نوید عاشوری ذوب اهن را یک بر صفر‬ ‫شکست داد تا بعد از شکست در برابر فوالد به سه امتیاز‬ ‫ارزشمنددستیابدوهمچنانیکیاز تیمهایباالنشین‬ ‫جــدول باشــد‪ .‬ایــن گل در حالــی بــه ثمر رســید که نوید‬ ‫عاشوریدر ترکیباصلیتیمشبرایاینبازیقرار نگرفته‬ ‫بود‪.‬امیرقلعهنوییدر اینبازیبهخاطرشکستدر برابر‬ ‫فوالدچندتغییردر ترکیبتیمشایجاد کردهبود کهیکی‬ ‫از انهانشاندنعلیرضاحقیقیروینیمکتبود‪.‬بهخاطر‬ ‫اشتباهی که در بازی با فوالد در دریافت گل داشت و در‬ ‫پایان بازی به صراحت به این نکته اشــاره کرد و حتی از‬ ‫امیرقلعهنوییوهمتیمیهایشعذرخواهی کرد کهاین‬ ‫یک رفتار حرفه ای از سوی او در فوتبال حرفه ای بود‪ .‬به‬ ‫هر صورت نوید عاشوری بعد از اینکه در نیمه ی دوم به‬ ‫میــدان امد تحرک خوبی به خط حمله ی تیمــش داد و‬ ‫در ادامــه خــودش دروازه ی تیــم ذوب اهن را باز کرد و در‬ ‫نهایت گل گهرباهمینیک گلتیمیراشکستداد کهدر‬ ‫بازی پیشین دست بکار بزرگی زده بود و در برابر استقالل‬ ‫در تهراندوبرصفرپیروز شدهبود‪.‬نویدعاشوری کهیکی‬ ‫از بازیکنان بدون حاشیه و با اخالق فوتبال کشور بشمار‬ ‫می رود و معلم ورزش اســت بعد از این بازی گلش را به‬ ‫علیرضاحقیقیتقدیمکردوگفت‪«:‬اینگلنتیجهزحمات‬ ‫بازیکنان بود و خوشــحالم که برای تیمم بازیکن موثری‬ ‫بودم‪ .‬این گل را هم به علیرضا حقیقی تقدیم می کنم که‬ ‫بعداز بازیبافوالد کمیتحتفشار قرار داشت‪.‬همهما‬ ‫یک تیم متحد هستیم و امیدوارم در بازی های بعدی هم‬ ‫نتایجخوبیبگیریم‪».‬‬ ‫بازیکنان و کادر فنی مس‬ ‫رفسنجان جریمه شدند‬ ‫بازیکنــان و کادر فنــی باشــگاه مــس رفســنجان بــه‬ ‫دلیل گرفتن نتایج ضعیف جریمه شــدند‪ .‬دیروز جلسه‬ ‫قالعاده هیئت مدیره باشگاه مس رفسنجان در محل‬ ‫فو ‬ ‫دفترمدیرعاملباشگاهبرگزارودرپایانجریمه‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال مس رفسنجان به‬ ‫تصویبرسید‪.‬اینتصمیمبهدلیلنتایجضعیفچندهفته‬ ‫گذشته و شکست سنگین‪ ۵‬بر یک این تیم برابر سپاهان‬ ‫گرفته شد‪ .‬تم فوتبال مس رفسنجان یکی از پدیده های‬ ‫لیگ بیستم بود‪ .‬این تیم هرچند هفته های ابتدایی را با‬ ‫ناکامیاغاز کرداماشاگردانربیعیهفته به هفتهبا کسب‬ ‫نتایجخوبوارائهبازیزیبا‪،‬از قعرجدولفاصله گرفتند‪.‬‬ ‫بازگشت هواداران پس از‬ ‫‪ ۴۲۸‬روز در امارات‬ ‫ورزشــگاه هزاع بن زاید ‪ ۳۰‬درصد صندلی های خود‬ ‫را به هواداران دو تیم النصر و شــباب االهلی اختصاص‬ ‫داد‪ .‬هواداران فوتبال امارات پس از ‪ ۴۲۸‬روز در ورزشگاه‬ ‫حضور یافتند و توانســتند دیدار فینال جام حذفی بین‬ ‫تیم های شــباب االهلی و النصر را در ورزشــگاه هزاع بن‬ ‫زاید را از نزدیک تماشا کنند‪ .‬برای این دیدار البته قوانین‬ ‫خاصی در نظر گرفته شده بود‪ ،‬تنها ‪ ۳۰‬درصد ورزشگاه‬ ‫بــه هواداران اختصاص داده شــد و هــواداران بافاصله از‬ ‫یکدیگرنشستند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت بازرگانی مربوط به اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی زاهدان به شماره ‪ 3701354405‬به نام اینجانب‬ ‫جواد سرحدی به شماره ملی ‪ 3701354405‬مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت و سند کمپانی موتورسیکلت پی ام اس‬ ‫‪ 125‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی ‪ 628-88357‬به شماره موتور‬ ‫‪ 316190‬و شماره تنه ‪ 9310089‬مدل ‪ 1393‬به نام مجتبی غالمرضاپور‬ ‫دهاقانی فرزند محمدحسن به کدملی ‪ 1270413155‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند کمپانی خودروی سواری پژو ‪ GLX 405‬مدل ‪۱۳۸۳‬‬ ‫به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور ‪ ۱۲۴۸۳۰۷۴۷۶۸‬به‬ ‫شماره شاسی ‪ ۸۳۰۷۹۳۸۳‬به شماره پالک ‪ ۲۴‬ج ‪ ۷۸۵‬ایران‬ ‫‪ ۴۹‬به نام طیبه تیموری اصل مفقود و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری پژو ‪ 206‬به رنگ سفید روغنی‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ 284/13‬ل ‪ 26‬به شماره موتور ‪ 15090033246‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAAP13FE4BJ423072‬مدل ‪ 1390‬به نام سید محمد‬ ‫شهشهانی فرزند سید مرتضی ش ش ‪ 747‬به ش ملی ‪1287614833‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز پژو ‪ 405‬مدل ‪ 85‬رنگ نقره ای متالیک به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 548-32‬ل ‪ 42‬بنام علی اصغر شجاعی زاد فرزند‬ ‫حسین کد ملی ‪ 0700572627‬شماره موتور ‪12485006484‬‬ ‫شماره شاسی ‪ 24202694‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪627 .‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه ‪ 18 / 1400‬می ‪ 06 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1071‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سازمان جهانی بهداشت‪:‬‬ ‫ساعت کاریِ طوالنی‬ ‫کشنده است‬ ‫نتایجبررسیسازمانجهانیبهداشتنشانمی دهد‪:‬ساعات کارطوالنیمی تواندعاملموثری‬ ‫در افزایش مرگ ومیرها باشد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد‪ :‬نتایج بررسی‬ ‫انجام شده حاکی از ان است که ساعت کار طوالنی می تواند موجب مرگ صدها هزار نفر در سال‬ ‫شود و این روند ممکن است به دلیل همه گیری کووید‪ ۱۹-‬سرعت بیشتری بگیرد‪ .‬در اولین مطالعه‬ ‫جهانی با موضوع از بین رفتن فرصت زندگی ناشی از ساعات کار طوالنی مشخص شد که در سال‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۷۴۵‬هزار نفر براثر سکته مغزی و بیماری های قلبی مرتبط با ساعات کار طوالنی‬ ‫فوت کردند‪ .‬این امار از سال‪ ۲۰۰۰‬نزدیک به‪ ۳۰‬درصد افزایش داشته است‪ .‬ماریا نیرا مدیر دپارتمان‬ ‫محیط زیست‪،‬تغییراتابوهواییوسالمتسازمانجهانیبهداشت گفت‪ ۵۵:‬ساعتیابیشتر‬ ‫کار در هفتهخطرجدیبرایسالمتیاست‪.‬انچهمامی خواهیمباایناطالعاتانجامدهیمانجام‬ ‫اقدامات بیشتر و حمایت بیشتر از کارمندان و کارگران است‪ .‬نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر‬ ‫قربانیان (‪ ۷۲‬درصد) مرد و افراد میانسال یا سالمند هستند‪ .‬همچنین افرادی که در جنوب شرقی‬ ‫اسیا و منطقه غرب اقیانوس ارام زندگی می کنند بیشترین اسیب را متحمل می شوند‪ .‬به طورکلی‪،‬‬ ‫این مطالعه با استفاده از داده های‪ ۱۹۴‬کشور نشان داد که‪ ۵۵‬ساعت یا بیشتر کار در هفته با‪۳۵‬‬ ‫درصدخطرسکتهمغزیبیشترو‪ ۱۷‬درصدخطرمرگناشیاز بیماریایسکمیکقلبدر مقایسهبا‬ ‫‪ ۳۵-۴۰‬ساعت کار در هفته همراه است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعی با صدور بخشــنامه ای به واحدهــای اجرایی این‬ ‫سازماندر سراسر کشور نحوهاجرایمرحلهدوممتناسب سازیحقوقمستمری بگیرانتامین‬ ‫اجتماعیراابالغ کرد‪.‬به گزارشایرنا‪،‬در اینبخشنامه کهاز سویمصطفیساالریابالغشد‪،‬‬ ‫امدهاست‪،‬همهمستمری بگیرانبازنشسته‪،‬ازکارافتاده کلیوبازماندگانی کهدرتاریخاجرای‬ ‫متناسب سازیپروندهان هافعالبودهیاافرادی کهحداکثرتاپایاندورهبرنامهششمتوسعه‬ ‫مستمری ان ها برقرارشده یا مجددا فعال می شود‪ ،‬مشمول این بخشنامه هستند‪ .‬تاریخ‬ ‫اجرای متناسب ســازی مرحله دوم از ابتدای ســال جاری است و در خصوص احکام برقراری‬ ‫بازنشستگی و بازماندگان در سال جاری‪ ،‬تاریخ اجرای متناسب سازی از تاریخ برقراری و در‬ ‫خصوصاحکامبرقراریازکارافتادگی کلی‪،‬از تاریخپرداختمستمریخواهدبود‪.‬‬ ‫ایتم هایمتناسب سازیمرحلهدومشامل‪ ۷۵‬درصداعادهسطحنسبتبهزمانبرقراری؛‬ ‫بســازی‬ ‫تفاوت تطبیق متناسب ســازی با حداقل ‪ ۵۰‬درصد افزایش؛ تفاوت تطبیق متناس ‬ ‫حداقل دریافتی بر اساس سابقه و متناسب سازی کمک هزینه های مسکن‪ ،‬تامین معیشت‪،‬‬ ‫عائله مندی و اوالد است‪.‬‬ ‫روزنامهاصفهانامروز‪،‬رتبهدومتعاملرسانه ای‬ ‫با روابط عمومی های اصفهانرا دریافت کرد‬ ‫بــر اســاس نظرســنجی انجا مشــده بیــن‬ ‫مدیــران و کارشناســان روابط عمومی اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬روزنامــه اصفهــان امروز رتبــه دوم‬ ‫ایــن دوره از جشــنواره به عنــوان رســانه ای‬ ‫کــه بیشــترین و بهتریــن تعامــل را بــا روابــط‬ ‫عمومی‪‎‬هایاستانداشتهاست‪ ،‬کسب کرد‪.‬‬ ‫شــانزدهمین دوره جشــنواره انجمــن‬ ‫فرهنگــی روابــط عمومی اســتان اصفهــان با‬ ‫ســنجش عملکرد و اثــار روابط عمومی ها در‬ ‫محورهــا و موضوعــات برگــزار شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مراسم چهار تندیس رتبه خالق‪ 12 ،‬تندیس‬ ‫رتبــه عالــی‪ 21 ،‬تندیس رتبه برتــر و ‪ 6‬دیپلم‬ ‫افتخار جشنواره به عنوان رتبه پویا به روابط‬ ‫یهــای اســتان اصفهان تعلــق گرفت‪.‬‬ ‫عموم ‬ ‫در حاشــیه اختتامیه شــانزدهمین جشــنواره‬ ‫روابــط عمومــی اســتان اصفهــان از ســامانه‬ ‫رویدادهــای شــهر اصفهــان رونمایی شــد‪ .‬بر‬ ‫اســاس نظرسنجی انجا مشــده بین مدیران و‬ ‫کارشناســان روابط عمومی اســتان‪ ،‬رسانه ای‬ ‫که بیشترین و بهترین تعامل را با ان ها داشته‬ ‫انتخاب و خبرگزاری ایســنا اصفهان به عنوان‬ ‫رتبــه نخســت‪ ،‬روزنامــه اصفهــان امــروز و‬ ‫خبرگزاری ایرنا به طور مشترک در جایگاه دوم‬ ‫و باشــگاه خبرنگاران اصفهان به عنوان مقام‬ ‫سومتجلیلشدند‪.‬‬ ‫روابط عمومی ها انتخابات پیش رو را‬ ‫سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند‬ ‫اســتاندار اصفهــان در مراســم اختتامیــه‬ ‫شانزدهمین جشنواره روابط عمومی استان‬ ‫اصفهــان روابط عمومی را حلقــه ارتباط در‬ ‫جامعه دانســت و گفت‪ :‬روابط عمومی ها‬ ‫انتخابات پیش رو را ســرلوحه فعالیت های‬ ‫خود قرار دهند‪ .‬عباس رضایی بابیان اینکه‬ ‫نا مگــذاری روز ارتباطــات فرصــت مناســبی‬ ‫برای گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی‬ ‫است تصریح کرد‪ :‬انعکاس به موقع نیازها و‬ ‫مشکالت مخاطبین مهمترین وظیفه روابط‬ ‫یهــا اســت و از تمــام مدیــران انتظــار‬ ‫عموم ‬ ‫م ـی رود با تقویت روابط عمومی این زمینه‬ ‫را بیش ازپیش فعال کنند‪ .‬او در ادامه عنوان‬ ‫فســازی دو مولفه‬ ‫کرد‪ :‬اعتمادســازی و شفا ‬ ‫مهــم فعالیــت روابــط عمومی ها اســت که‬ ‫در دنیــای ارتباطات بایــد بیش ازپیش به ان‬ ‫پرداختــه شــود‪ .‬به گفتــه اســتاندار اصفهان‬ ‫غفلــت از فضــای مجازی عواقب ســویی در‬ ‫پیــش دارد و ضــرورت دارد مدیــران روابــط‬ ‫یهــا در ایــن حــوزه بــا جدیــت ورود‬ ‫عموم ‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬او بابیــان اینکــه تالش شــود‬ ‫حاشی هســازی ها بــه کمتریــن میــزان خــود‬ ‫برســد تاکید کــرد‪ :‬اســتان اصفهان امــروز به‬ ‫همدلــی و همزبانــی بیش از هــر زمان دیگر‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬رضایــی به انتخابات پیش رو نیز‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تمــام مدیــران اســتانی‬ ‫یهــا باید در‬ ‫به ویــژه مدیــران روابــط عموم ‬ ‫متناسب سازی ‪ ۷۵‬درصد اعاده سطح نسبت به زمان برقراری‬ ‫جهت تشــویق مردم برای حضور پرشــور در‬ ‫انتخابــات و افزایــش مشــارکت تــاش کنند‬ ‫یهــا را بــه‬ ‫و نقــش بی بدیــل روابــط عموم ‬ ‫نمایــش بگذارند‪.‬رئیــس انجمــن فرهنگــی‬ ‫روابط عمومی استان اصفهان در این مراسم‬ ‫گفــت‪ :‬تعامل ســازنده روابــط عمومی های‬ ‫استان‪ ،‬ارائه روش های برتر در روابط عمومی‬ ‫و معرفی الگوهای موفق از مهمترین اهداف‬ ‫شکل گیریانجمنوبرگزاریجشنوارهساالنه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬حمیدرضــا غزنوی با اشــاره به‬ ‫سابقه ‪ 25‬ساله فعالیت این انجمن تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در شــرایطی که تشکل های مردم نهاد‬ ‫زیــادی در اســتان بــه وجــود امدنــد کــه‬ ‫امــروز اثری از ان ها نیســت علی رغم تمام‬ ‫مشــکالت و بحران های موجود امروز این‬ ‫تتــر از گذشــته در حــال‬ ‫انجمــن پرصالب ‬ ‫فعالیت اســت‪ .‬او صداقــت تک تک افراد‬ ‫زیرمجموعه این تشکل را عامل ماندگاری‬ ‫انجمــن فرهنگــی روابــط عمومــی اســتان‬ ‫اصفهــان دانســت‪ .‬غزنــوی اضافــه کــرد‪ :‬از‬ ‫ابان ســال ‪ 76‬تا به امروز ‪ 80‬همایش برگزار‬ ‫کرده ایــم و امســال شــانزدهمین جشــنواره‬ ‫یهــا بــا مشــارکت روابــط‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫عمومی های استان برگزار شد‪.‬‬ ‫بدونمعلمانوتعاملبااموزش وپرورشپیام هایشهروندیواموزشیبهخانواده هانمی رسد‬ ‫شــهردار اصفهــان با اشــاره به نقش مهم‬ ‫معلمان در انتقال پیام های مهم شهروندی و‬ ‫اموزشی به دانش اموزان برای داشتن شهری‬ ‫زیســت پذیر گفت‪ :‬بــدون حضور معلمان و‬ ‫تعاملبااموزش وپرورشپیاممدیریتشهری‬ ‫بهخانواده هانمی رسد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای‬ ‫شــهرداری اصفهــان‪ ،‬قــدرت الــه نــوروزی در‬ ‫مراســم تجلیــل از معلمــان ســرامد نواحــی‬ ‫اموزش وپــرورش اصفهــان به بهانه روز معلم‬ ‫در اردیبهش ـت ماه‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر‬ ‫می خواهیمملتیداشتهباشیمکههمتتغییر‬ ‫و انجام بســیاری از اقدامات را داشته باشند‪،‬‬ ‫بایــد پایه ریــزی ان در مــدارس انجــام شــود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به عنوان یک معلم تاکید می کنم‬ ‫کــه نقــش معلمــان ارزش و اهمیــت باالیــی‬ ‫در اداره شــهر دارد‪ .‬شــهردار اصفهــان بابیــان‬ ‫گســالی‬ ‫اینکه اگر می خواهیم جوانان در بزر ‬ ‫مســئولیت پذیر و نســبت به مسائل جامعه‬ ‫بصیرت‪ ،‬ایثار و ازخودگذشتگی داشته باشند‪،‬‬ ‫باید در مدارس به مسائل ان ها پرداخته شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در شرایط کرونایی دانش اموزان از‬ ‫برخــی امتیازات و ویژگی های مراکز اموزشــی‬ ‫محــروم شــدند کــه امیدواریــم هرچــه زودتر‬ ‫شرایطموجودبهبودیابد‪.‬‬ ‫اموزش صحیح به اداره شهر کمک می کند‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬بایــد بتوانیم بــا ورود به‬ ‫کالس پیام های اموزشــی را بــه دانش اموزان‬ ‫انتقــال داده و درواقــع بــا امــوزش صحیح به‬ ‫شــهر کمــک کنیــم از همیــن رو هرچــه شــهر‬ ‫یتــری داشــته باشــد بهتر‬ ‫زیرســاخت های قو ‬ ‫می توانــد به شــهروندان خود ســرویس دهی‬ ‫کند‪.‬نوروزیبیان کرد‪:‬به عنواننمونهتفکیک‬ ‫از مبــدا پســماندها در منــازل شــهروندان در‬ ‫مدیریت پسماندهای شهری بسیار تاثیرگذار‬ ‫اســت و بــدون حضــور معلمــان و تعامــل‬ ‫بــا اموزش وپــرورش ایــن پیا مهــا شــهرداری‬ ‫بــه خانواد ههــا نمی رســد‪ .‬همچنیــن بــرای‬ ‫جم ـع اوری یک هزار تن پســماند خانگی در‬ ‫هر شبانه روز هزینه های زیادی صرف می شود‬ ‫یتــوان از طریق امــوزش دانــش اموزان‬ ‫کــه م ‬ ‫در مدارس در راستای کاهش تولید پسماند و‬ ‫تفکیک ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 13‬درصدی دفن پسماند در‬ ‫این دوره مدیریت شهری‬ ‫او افــزود‪ :‬بســیاری از افــراد در مدیریــت‬ ‫شهری و شورای شهر ترکیبی از معلمان هستند‬ ‫بههمینسببمشاورانومسئوالنشهرداری‬ ‫تعامل بین مدیریت شهری و اموزش وپرورش‬ ‫را برقرار می کنند‪ .‬شهردار اصفهان اظهار کرد‪:‬‬ ‫روزانه‪ ۴۰‬میلیون مترمربع معابر شهر با تالش‬ ‫پاکبانــان شــهرداری نظافــت و بــا اســتفاده از‬ ‫پســاب تصفی هشــده چهار هزار هکتار فضای‬ ‫سبزشهرابیاریمی شود کهاگربسیجهمگانی‬ ‫شکل نگیرد‪ ،‬نگهداری شهر به عنوان موجود‬ ‫زنــده کاری ســخت و دشــوار خواهد بــود‪ .‬او‬ ‫بابیــان اینکــه در ابتــدای فعالیــت ایــن دوره‬ ‫مدیریت شهری شاهد دفن‪ ۵۰۰‬تن دفن زباله‬ ‫بودیم که این امار تا روز گذشــته به ‪ ۴۰۰‬تن‬ ‫رسید و امروز با بهره برداری از پروژه های جدید‬ ‫پســماند‪ ۱۳ ،‬درصد دیگر از حجم ان کاســته‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین با بهره برداری از‬ ‫پروژهساماندهیوتوسعهالگون هایتبخیری‬ ‫و کانا لهــای شــیرابه در ســازمان مدیریــت‬ ‫پسماند ازاین پس‪ ۱۰‬تا‪ ۳۰‬مترمکعب شیرابه‬ ‫کــه خطرناک تریــن مــواد برای حیات بشــری‬ ‫اســت‪ ،‬کمتــر در زمین اصفهان فرو م ـی رود و‬ ‫به محیط زیست اسیب نمی رســاند‪ .‬نوروزی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ‪ 30‬سال اخیر فقط سه خط‬ ‫پردازش پسماند در اصفهان وجود داشت‪ ،‬اما‬ ‫باهمتشهرداریدر ایندورهمدیریتشهری‬ ‫دو خط جدید به این فرایند اضافه شد‪.‬‬ ‫معلمان الگوی دوچرخه سواری در‬ ‫شهر باشند‬ ‫او با اشــاره به اینکه قفل توقف پروژه‬ ‫شهــای بین المللــی اصفهان با‬ ‫مرکــز همای ‬ ‫صــرف یــک هزار میلیــارد تومــان هزینه در‬ ‫ایــن دوره مدیریــت شــهری شکســته شــد‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫و ب ـه زودی افتتــاح م ‬ ‫همچنین در این دوره ‪ ۱۵‬درصد باقی مانده‬ ‫خــط یــک متــروی اصفهــان در مدت زمان‬ ‫چهــار مــاه تکمیــل شــد‪ .‬شــهردار اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬همچنین ســالن اجتماعات گلستان‬ ‫شــهدا که یکــی از پروژه های ضروری شــهر‬ ‫شــهیدپرور اصفهان به شــمار می رفت‪ ،‬در‬ ‫اولین فرصت با هزینه ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومانی‬ ‫احــداث شــد‪ .‬نــوروزی تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫سال های اخیر پروژه نمایشگاه بین المللی‬ ‫اصفهان به عنوان یک نیاز مهم در شــهر با‬ ‫صــرف هزینه ای بالغ بر ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬همچنین تاکنون بخش زیادی‬ ‫از مســیر ‪ 777‬کیلومتری دوچرخ هســواری‬ ‫ثشــده است‪ ،‬البته‬ ‫در شــهر اصفهان احدا ‬ ‫معتقدم معلمــان می توانند به عنوان الگو‬ ‫از دوچرخه اســتفاده کرده و دانش اموزان‬ ‫یســرویس و‬ ‫نیــز ب هجــای اســتفاده از تاکس ‬ ‫خودروی شــخصی با دوچرخه به مدرســه‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫تعهدمان نسبت به اهمیت تعلیم و‬ ‫تربیت را ادا کنیم‬ ‫همچنیــن در ادامــه ایــن مراســم‪ ،‬ســید‬ ‫رحیــم مدنیــان‪ ،‬مشــاور فرهنگــی شــهردار‬ ‫اصفهــان بابیــان اینکــه اهمیــت تعلیــم و‬ ‫تربیت بر کسی پوشیده نیست و امیدواریم‬ ‫همــگان قدرشــناس معلمان باشــند‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در اســتان اصفهــان ‪ ۶۵‬هــزار نفــر‬ ‫معلــم بازنشســته وجــود دارد کــه حــدود‬ ‫نهــا در شــهر اصفهــان هســتند‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد ا ‬ ‫و ایــن امــار نشــان دهنده عظمت سیســتم‬ ‫اموزش وپرورش اســت‪ .‬مدنیــان اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر اســاس امار اعالم شــده حدود ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫معلمــان شــاغل اســتان‪ ،‬در شــهر اصفهــان‬ ‫هســتند‪ .‬او بــا قدردانی از شــهردار اصفهان‬ ‫در تجلیــل از معلمــان گفــت‪ :‬ایــن ســنت‬ ‫پای هگــذاری شــده‪ ،‬در ســال های اینــده نیــز‬ ‫توســط شــهرداری ادامــه یابد و ایــن اقدام‬ ‫پســندیده توسط سایر دستگاه ها نیز انجام‬ ‫شود‪ .‬از همین رو باید تعهدمان نسبت به‬ ‫بزرگداشــت مقام معلــم و اهمیت تعلیم و‬ ‫تربیت را ادا کنیم‪ .‬مشــاور فرهنگی شهردار‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬هرســال در ایام بزرگداشــت‬ ‫مقــام معلــم در ایــن دوره مدیریت شــهری‬ ‫تجلیــل و قدردانــی از تعــدادی شــاغالن و‬ ‫بازنشستگان اموزش وپرورش توسط شهردار‬ ‫یشــد‪ ،‬اما اردیبهشت ماه‬ ‫اصفهان انجام م ‬ ‫ســال گذشــته به دلیل شــیوع کرونــا امکان‬ ‫برگزاری این مراســم فراهم نشد‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬سال گذشته درصدد بودیم همزمان با‬ ‫اغاز ســال تحصیلــی و روز جهانــی معلم از‬ ‫تعدادی معلمان شاغل و بازنشسته تقدیر‬ ‫کنیم اما شــرایط کرونایی اســتمرار یافت و‬ ‫به همین جهت تقدیرنام ‪‎‬ه شهردار اصفهان ‬ ‫همراه با هدایا به وســیله نمایندگانشان به‬ ‫نشــانی منــزل ایــن افــراد فرهیختــه ارســال‬ ‫شــد‪ .‬او گفت‪ :‬امســال نیز باوجود شــرایط‬ ‫کرونایــی کــه امــکان برگــزاری جلســات‬ ‫عمومــی را نداریــم از تعــدادی از معلمــان‬ ‫و بازنشســتگان منتخب ب هصــورت نمادین‬ ‫قدردانــی شــد و برای مابقی افــراد هدایا و‬ ‫لوح تقدیر ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫در گفتگوبارئیسانجمنصنفیمدیرانرسانه هایاستانهمدانبررسیشد‪:‬‬ ‫حضور خاموشبانوا نهمدانی؛الگوییبه شدتمردانهبرفضایشهریهمدانحاکماست‬ ‫سیما کاظمی‪-‬همدان‪ ،‬دکتر مسعود پور‬ ‫صالحــی‪ ،‬حقوقــدان و رئیس انجمن صنفی‬ ‫مدیران رســانه های استان همدان با اشاره به‬ ‫حضور خاموش بانوا ن همدانی در طرح های‬ ‫شــهری و اینکــه حــق بانــوان در برنامه ریــزی‬ ‫شــهری همدان در نظر گرفته نشــده اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شــهرداری همدان و همین طور شورای‬ ‫شــهر تاکنــون نتوانســته اند در برنامه ریزی ها‬ ‫و سیاس ـت های محلــی خــود در تحقق حق‬ ‫بانوان بر شــهر اقدامی شایســته انجام دهند‬ ‫و همین طور مرکز مطالعات شــورای شــهر نیز‬ ‫کــه انتظــار می رفته اســت با حضــور جامعه‬ ‫شناســان و روانشناســان حاضــر در ان بــر این‬ ‫مقوله اعمال نظر کنند نیز منفعل بوده است‪.‬‬ ‫صرفا ایجاد یک پارک برای بانوان نمی تواند‬ ‫شهری که به شدت مردانه ترسیم و منسجم‬ ‫شده است را از این قالب خارج و زیباشناسی‬ ‫موجــود در دنیای زنانــه را بر ان نقش بندد و‬ ‫بتوانــد ارامش و امنیــت را برای حضور بانوان‬ ‫در فضاهــای عمومــی ایجاد کنــد‪ .‬از مبلمان‬ ‫شهری‪،‬ویژگی های کالبدیوسایرمواردنیاز به‬ ‫اصالح دارد‪ .‬این امر مطالبه عمومی بانوان و‬ ‫افکار عمومی و نظارت فعاالنه شورا و همت‬ ‫مدیران شهری راطلب می کند‪.‬‬ ‫نقش زنان در عرصه های اجتماعی از‬ ‫منظر قران و احادیث‬ ‫در خصــوص اهمیــت مقولــه موردنظــر‪:‬‬ ‫در دین مبین اســام ایات و روایات مختلفی‬ ‫وجود دارد که بر حضور بانوان در عرصه های‬ ‫مختلــف اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و اقتصــادی‬ ‫اشاره شده است که در این زمینه می توان به‬ ‫ایه‪ 12‬سوره ممتحنه‪ ،‬شرکت زنان در نهضت‬ ‫اجتماعی‪-‬سیاسیهجرت‪،‬استقاللاقتصادی‬ ‫زنان در ایه ‪ 32‬نســا‪ ،‬حضور دختران شعیب‬ ‫درصحنه کار و اجتمــاع ‪ 26-23‬و همین طور‬ ‫ایــات و روایاتــی دیگر اشــاره کــرد‪ .‬پس انچه‬ ‫در فضــای دینــی بر بانوان و مردان مســلمان‬ ‫نسبت به حضورشان و نقش افرینی ان ها در‬ ‫فعالیت های مختلف اجتماعی امده اســت‬ ‫روشن است؛ اما گذر زمان و تجربه زیسته در‬ ‫این مقوله نشــان می دهد‪ ،‬به واسطه حضور‬ ‫پررنگ تر و پراکنش باالی مردان در زمینه های‬ ‫گوناگــون نامبــرده‪ ،‬مــردان دارای پیشــرفتی‬ ‫افــزون نســبت بــه بانــوان بوده انــد و الگوی‬ ‫مردانه پیشرفت را حاکم کرده است‪ .‬هرچند‬ ‫قالب بودن الگوی پیشرفت مردانه رگه های‬ ‫که به شدت بر اساس الگوی پیشرفت مردانه‬ ‫ایجادشدهاست‪.‬‬ ‫ویژگی های روانشناسی و جامعه شناسی زنان‬ ‫است‪.‬‬ ‫فضاهای شهری به شدت مردانه‬ ‫از بین بردن تبعیض از فضاهای شهری‬ ‫خلق شده اند‬ ‫یخــود‬ ‫تاریخــی و فرهنگــی دارد و به خود ‬ ‫مــردان را الگــوی پیشــرفت در عرص ههــای‬ ‫اجتماعینمودمی دهد‪،‬امابانواننیزباسپری‬ ‫شدن زمان در پی احقاق خود در پی سهیم‬ ‫شــدن در الگوی پیشــرفت مردانــه برامدند‪.‬‬ ‫زنان در این مسیر می بایستی از جسم خود و‬ ‫سوژگی زنانه و الگوی مادر کاسته و ذهن خود‬ ‫ابالغ بخشنامه مرحله دوم‬ ‫متناسب سازیمستمری بگیران‬ ‫تامیناجتماعی‬ ‫را بر اساس شاخص هایی متمرکز می کردند که‬ ‫بتوانند در فضای قدرتمند الگوی پدر یا همان‬ ‫الگوی پیشــرفت مردانه‪ ،‬نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫البتهحضور بانوانوتمایلان هابهشبیهبودن‬ ‫به الگوی پدر یا الگوی پیشرفت مردانه برای‬ ‫تهــای مختلــف اجتماعی‬ ‫حضــور در فعالی ‬ ‫ناشی از شرایط حاکم بر فضای شهری است‬ ‫فضاهای شــهری موجود به گونه ای است‬ ‫که زنان به هنگام ورود به ان با فضایی روبرو‬ ‫می شوند کهسرشار از هنجارهایمردانهاست‬ ‫که مقابل هنجارهای مطرح در خانه اســت‪.‬‬ ‫ایــن فضاهای خشــک و رســمی کــه از پیش‬ ‫ب هصــورت مردانــه فعا لشــده اســت رغبــت‬ ‫زنــان را بــرای حضــور کاهــش می دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع صرفــا درروال اداری موجود خالصه‬ ‫نمی شود بلکه نوع مبلمان شهری‪ ،‬چیدمان‬ ‫و ویژگی های کالبدی شهر نیز به سبب حضور‬ ‫بیشتر مردان‪ ،‬اینگونه است و فضایی نیست‬ ‫کــه بانــوان نیز بتواننــد در ان تامل و اندیشــه‬ ‫کننــد‪( .‬ابــاذری یوســف ‪ 1387‬و دیگــران‬ ‫پژوهــش زنان) بررســی محققان نشــان داده‬ ‫اســت که یکی از دالیلی که زنان تمایلی به‬ ‫حضور در فضاهای عمومی شــهر ندارند دور‬ ‫بودن فضاهای شهری و در نظر گرفتن ابعاد‬ ‫زیباشناســی محیط‪ ،‬عناصر‪ ،‬مبلمان شــهری‬ ‫و تضاد یا عدم تغایر زیاد فضاهای شــهری با‬ ‫احداث متعدد پارک های بانوان به عنوان‬ ‫یکی از اقداماتی که می تواند فضای شــهری‬ ‫با الگوی پیشــرفت مردانه را ب هســوی فضای‬ ‫شهری با الگوی پیشرفت مردانه سوق دهد‬ ‫موثر باشد البته این امر به معنای حذف یکی‬ ‫و تســلط دیگری نیســت بلکه وجــود هر دو‬ ‫نــگاه ضــرورت دارد‪ .‬امــروز در معماری هایی‬ ‫که به کار می گیریم چقدر بر مبنای نگاه زنانه‬ ‫شکل یافته است و دیگر فضاها از محیط کار‬ ‫تامبلمانشهری کهمی توانداز ترسزنانبرای‬ ‫حضور در فضاهایشهریبکاهد؟ کارشناسان‬ ‫ومحققانشهریبابیاناینکهمدیریتشهری‬ ‫باید تبعیض بر اساس جنسیت را از فضاهای‬ ‫شهریبرچیند(اباذرییوسف‪ 1387‬پژوهش‬ ‫زنــان) مطــرح کرده انــد کــه بایســتی شــاهد‬ ‫افزایشامنیتبرایجسمزنانهدر شهرباشیم‬ ‫مانند بهره معابر از روشــنایی مقبول به ویژه‬ ‫در مکان های خلوت‪ ،‬افزایش ســرویس های‬ ‫حمل ونقــل عمومــی ا نهــم ب هصــورت‬ ‫شبانه روزی و ‪...‬‬ ‫بــا اجــرای این بخشــنامه فاصله حقوق بازنشســتگان غیر حداقل بگیر بــا اولین حکم‬ ‫بازنشستگی انان به میزان ‪ ۷۵‬درصدترمیم می شود‪ .‬مبلغ متناسب سازی ‪ ۷۵‬درصد اعاده‬ ‫سطح نسبت به زمان برقراری با مبلغ پایه مستمری ماهیانه جمع و در سنوات اتی‪ ،‬مشمول‬ ‫افزایشات موضوع ماده‪ ۹۶‬قانون خواهد بود‪ .‬مزایای جنبی بازنشستگان و مستمری بگیران‬ ‫نیز مشــمول متناسب ســازی قرارگرفته اســت و بر همین اســاس کمک به تامین معیشــت‬ ‫مستمری بگیران که پس از افزایش سالیانه در سال جاری به ‪ ۱۲۰‬هزار تومان رسیده است و‬ ‫با متناسب سازی به مبلغ‪ ۲۰۰‬هزار تومان افزایش یافت‪ .‬همچنین کمک هزینه مسکن از ‪۷۰‬‬ ‫هزار تومان به‪ ۱۵۰‬هزار تومان‪ ،‬کمک هزینه عائله مندی از ‪ ۸۸‬هزار و‪ ۵۱‬تومان به‪ ۳۷۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۱‬تومان و کمک هزینه اوالد از ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۷۸۲‬تومان به ‪ ۹۵‬هزار و ‪ ۹۹۶‬تومان رسید‪.‬‬ ‫مستمری ان دسته از افراد مشمول ماده (‪ )۱۱۱‬قانون تامین اجتماعی که‪ ۲۰‬سال و کمتر سابقه‬ ‫پرداخت حق بیمه دارند‪ ،‬بعد از افزایش سنواتی حقوق سال ‪ ۱۴۰۰‬و اجرای متناسب سازی‬ ‫مرحله دوم کمتر از ‪ ۳‬میلیون تومان نخواهد بود و این مبلغ به ازای هرسال سابقه باالتر از ‪۲۰‬‬ ‫سال به میزان‪ ۴۰‬هزار تومان افزایش می یابد‪ .‬میزان سابقه مورد احتساب بر اساس مجموع‬ ‫سوابق اصلی و ارفاقی بیمه شده تا سقف ‪ ۳۵‬سال است و حداقل ناخالص پرداختی بابت‬ ‫مستمری و مزایای جنبی پس از اعمال متناسب سازی با احتساب کمک هزینه عائله مندی‪،‬‬ ‫کمک هزینه حق اوالد بابت‪ ۲‬فرزند کمتر از ‪ ۳‬میلیون و‪ ۹۰۰‬هزار تومان نخواهد بود‪.‬‬ ‫تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل پنجاه درصد افزایش‬ ‫پس از اجرای مرحله دوم متناسب سازی‪ ،‬مجموع افزایش مستمری و مزایای جنبی سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هیچ یک از مســتمری بگیران نباید کمتر از پنجاه درصد و بیشــتر از صد درصد مجموع‬ ‫مستمری و مزایای جنبی ناخالص دریافتی او در اسفندماه سال‪ ۱۳۹۹‬باشد‪ .‬به منظور اطالع‬ ‫مستمری بگیران‪ ،‬احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی‬ ‫‪ Es.tamin.ir‬در اختیار این عزیزان قرارگرفته است‪ ۱۰ .‬اردیبهشت ماه اطالعیه ای از سازمان‬ ‫تامین اجتماعی در حضور رئیس کانون عالی بازنشســتگان و رئیس اتحادیه پیشکســوتان‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر اعضای کانون های بازنشستگی اعالم شد که بر اساس‬ ‫ان اعمال ماده ‪( ۹۶‬افزایش سنواتی) بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب سازی اسفند سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬مســتمری بگیران صورت گرفت‪ ۷۵ .‬درصد عقب ماندگی مســتمری ســال برقراری‬ ‫به نســبت حداقل مســتمری جبران شــد و با توجه به انتظارات و مطالبات همه ســطوح‬ ‫مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی‪ ،‬پس از اعمال ماده ‪( ۹۶‬افزایش سنواتی)‬ ‫و اجــرای متناسب ســازی حقــوق مســتمری بگیران و افزایش مزایای جانبــی‪ ،‬دریافتی هیچ‬ ‫مستمری بگیری کمتر از ‪ ۱.۵‬برابر مجموع پرداختی اسفند سال ‪ ۱۳۹۹‬نخواهد بود‪ .‬مرحله‬ ‫اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد سال ‪ ۹۹‬اجرایی و حقوق‬ ‫ماهانه مســتمری بگیران این ســازمان از ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار تومان افزایش یافت‪ .‬مرحله دوم‬ ‫این متناسب سازی نیز در پرداخت حقوق فروردین ماه این جمعیت لحاظ خواهد شد‪ .‬به‬ ‫گفته مصطفی ساالری‪ ،‬مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬بر اساس این متناسب سازی‪،‬‬ ‫بازنشســتگان با ‪ ٣٠‬ســال ســابقه از فروردین ‪ ۴ ،١۴٠٠‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان دریافت می کنند‪ .‬بازنشستگان با بیش از ‪ ٣٠‬سال سابقه نیز با توجه به سنوات بیش از‬ ‫این مبلغ و بازنشستگان کمتر از ‪ ٣٠‬سال سابقه هم کمتر از این میزان را (با توجه به سنوات)‬ ‫دریافت خواهند کرد‪ .‬در این راستا همچنین ‪ ۲۸‬اسفندماه ‪ ۹۹‬مبلغ یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومانبه صورتعلی الحساببه حساببازنشستگانواریزشد‪.‬‬ ‫کمبود اب با فناوری های نوین‬ ‫جبرانمی شود‬ ‫کمبــود اب بــا احــداث ســدهای زیرزمینــی‪ ،‬تعییــن مناطق مناســب و مکان یابی‬ ‫درست و اصولی توسط محققان کشور جبران می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬یکی از مشکالت احداث سدهای زیرزمینی‪ ،‬تعیین مناطق مناسب‬ ‫و مکان یابی درست و اصولی است که با یک فناوری نوین این معضل حل می شود‪.‬‬ ‫ایجــاد ســد ترکیبــی زیرزمینــی و اب بنــدان ابشــاری راهی فناورانه اســت کــه به کمک‬ ‫امده تا مشکل تعیین مناطق مناسب برای توسعه و ایجاد سدهای زیرزمینی است را‬ ‫مرتفع کند‪ .‬کارگروه تخصصی اب‪ ،‬خشکســالی‪ ،‬فرســایش و محیط زیســت معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاســت جمهوری از اجرای این طرح حمایت کرده اســت و در حال‬ ‫حاضر دو طرح الگویی در منطقه وردیج باهدف شناســایی مکان های مســتعد برای‬ ‫احداث سدهای زیرزمینی اغازشده است‪ .‬دنیا به سمتی حرکت کرده است که اهمیت‬ ‫شهــا برای رفع‬ ‫توســعه منابــع ابی روزبه روز بیشــتر می شــود و بهترین و موثرترین رو ‬ ‫ایــن نیــاز جــدی در دنیــا را اســتفاده از فناوری هــای مــدرن و جدید می داننــد‪ .‬نیاکان‬ ‫مــا در طــی چندیــن قــرن از روش هــای مبتکرانــه ای چون حفــر قنوات بــرای مقابله با‬ ‫خشکســالی اســتفاده می کردند‪ .‬این کار به ان ها کمک می کرد تا بتوانند بر مشکالت‬ ‫کم ابی فائق شوند‪ .‬محققان معتقدند که با توسعه فناوری های مناسب‪ ،‬کمبود اب‬ ‫می توانــد از محدودیــت به یک موقعیت مناســب بدل شــود‪ .‬البتــه درصورتی که این‬ ‫تکنولوژی هــا را بــه نحو مطلوبی به کار ببندیم‪ .‬در حال حاضر نیز روش های مختلفی‬ ‫بــرای افزایــش اب و مهیاکــردن ان در زمــان و مــکان معیــن مطــرح اســت کــه یکی از‬ ‫مهمترین ان ها به ویژه در مناطق خشــک و نیمه خشــک مانند ایران توســعه اب های‬ ‫زیرزمینی با اســتفاده از روش های مختلف ازجمله احداث ســدهای زیرزمینی اســت‪.‬‬ ‫ســدهای زیرزمینی ســازه هایی هســتند که جریان های زیر قشــری یا اب های زیرزمینی‬ ‫را مســدود می کنند و باعث ایجاد ذخایر ابی در زیرزمین می شــوند‪ .‬برای نیل به این‬ ‫منظور با بررسی و مطالعه سوابق علمی موجود به منظور تعیین معیارها و جمع اوری‬ ‫اطالعات موردنیاز بازدیدهای صحرایی‪ ،‬تهیه تصاویر ماهواره ای‪ ،‬استخراج داده ها و‬ ‫شاخص های مکانی‪ ،‬ذخیره سازی داده ها در پایگاه داده مناسب مکانی و استفاده از‬ ‫مدل ارزیابی چند معیاره مکانی مناطق مستعد‪ ،‬احداث سدهای زیرزمینی مشخص‬ ‫و اولویت بنــدی شــد‪ .‬در ایــن طــرح همچنیــن مطالعــات زمین شناســی‪ ،‬مرفولــوژی‪،‬‬ ‫نقشــه برداری و مطالعات زیرســطحی به کمک فناوری ژئوالکتریک و ژئو رادار قبل و‬ ‫بعد از احداث سد زیرزمینی برای مشخص کردن بهترین مکان و ارزیابی عملکرد سد‬ ‫زیرزمینی به انجام رسیده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!