روزنامه رویداد امروز شماره 1068 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1068

روزنامه رویداد امروز شماره 1068

روزنامه رویداد امروز شماره 1068

‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫اخطار از اول خرداد برای پرمصرف ها‬ ‫و بد مصرف ها ارسال می شود‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫اتمام حجتباپرمصرف ها‬ ‫‪ 15‬می ‪2021‬‬ ‫‪ 03‬شوال ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1068‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫ورودشهرداریاصفهان‬ ‫بهحمایت از‬ ‫بازی هایانالینخانوادگی‬ ‫‪03‬‬ ‫حذف رمز ارزها‬ ‫بهصالح کشور نیست‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫فارس‬ ‫چهره های اصلی رقابت امروز ثبت نام می کنند‬ ‫ورزش‬ ‫بلیت لحظه اخری پاستور‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪44‬‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫خطاتشویرانگرتیمملی‬ ‫با‪ 86‬گلاروپایی‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫شهرها باید برای‬ ‫ارامش شهروندان‬ ‫ساخته شوند‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪22‬‬ ‫چهار شنبه ‪22‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫کوکب شیرازی‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عملیاتدر قلب کرونا‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شهردار شیراز در ایین بهرهبرداری مش شهروندان‬ ‫باید برای ارا‬ ‫شهرها‬ ‫ساختهشوند‬ ‫بوستان سهکنج و‬ ‫‪08‬‬ ‫خط مقدمی که به ان واکسن نرسید‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1067‬‬ ‫‪07‬‬ ‫چقدر به این ترکیب پرقدرت و گلزن امیدواریم‬ ‫تا عصر دیروز چهره های اصلی انتخابات به ساختمان خیابان فاطمی نیامدند و روز پایانی ثبت نام مسافران پاستور‬ ‫پر از گمانه زنی و اخبار داغ خواهد بود‬ ‫شهردار شیراز در ایین بهره برداری‬ ‫بوستان سه کنج و کوکب شیرازی‬ ‫شماره ‪44‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ریال بوده است‪.‬‬ ‫نوع خــاک در این‬ ‫میلیارد‬ ‫ـزود‪ :‬با توجه به‬ ‫حمیدرضا اســماعیلی افـ‬ ‫ای در نظر گرفته‬ ‫گیاهی بایــد بهگونــه‬ ‫فاصلــه پوشــش‬ ‫و هوایی منطقه‬ ‫ارامش شــهروندان‬ ‫منطقــه‬ ‫ـه وضعیــت اب‬ ‫مایه طراوت هوا و‬ ‫بتوانــد با توجه بـ‬ ‫پارکها و بوســتانها‬ ‫لذا از گیاهان بومی‬ ‫نهتنها با افزایش‬ ‫میشــد کــه‬ ‫پوشش سبز ایجاد کند‪،‬‬ ‫فضاهای شهری‬ ‫ـهرها هســتند‪ .‬این‬ ‫خوبی رشد کرده و‬ ‫زیستی در کالنشهرها‬ ‫در کالنشـ‬ ‫به‬ ‫باعث بهبود شــرایط‬ ‫در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫سبز شهری اظهار‬ ‫تعامالتاجتماعی‬ ‫ــرانه فضای سبز‬ ‫زاگرس جنوبی‬ ‫احداث فضاهای‬ ‫س‬ ‫بسترمناسبیبرای‬ ‫همچنین در خصوص‬ ‫شوند‪،‬بلکهمیتوانند‬ ‫شهرداری را بر اساس‬ ‫کنند‪ .‬شهرداری شیراز‬ ‫او‬ ‫می‬ ‫موضوع برنامههای‬ ‫در جامعه فراهم‬ ‫در ‪ ۴‬سال گذشته‬ ‫تحکیم روابط انسانی‬ ‫و تبدیل انها به‬ ‫هفته شیراز اقدام‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫گریخته شــهری‬ ‫و‬ ‫مهم و به مناسبت‬ ‫پیدا کردن اراضی‬ ‫راستای رسیدن به این‬ ‫هکتاری کوکب شیرازی‬ ‫بهســازی و‬ ‫دستور کار داشتیم‪.‬‬ ‫در‬ ‫کنج‪ ،‬بوستان چهار‬ ‫درجهیک شهری در‬ ‫ـن‪ ،‬در منطقــه یک‬ ‫افتتاح بوستان سه‬ ‫شهردار شیراز با اشاره‬ ‫فضاهای‬ ‫به‬ ‫گفــت‪ :‬قبــل از ایـ‬ ‫کرد‪ .‬در این مراسم‬ ‫اســماعیلی همچنیــن‬ ‫کلنگ زنی باغ کتاب‬ ‫عفیفاباد و خیابان‬ ‫گفت‪ :‬شهرها باید‬ ‫ایم که هماکنون‬ ‫و‬ ‫فضاهایی مانند جلوخان‬ ‫شهروندان بر خودروها‬ ‫مشــخصات تعریف کرده‬ ‫پارکینگ اســتفاده‬ ‫اهمیت و اولویت‬ ‫شیراز‪،‬‬ ‫رهاشده‬ ‫شهرداری‬ ‫فضای دیگر با این‬ ‫اغاز به ســاخت‬ ‫فضاهای‬ ‫بهصورت‬ ‫به‬ ‫ساختهشوندلذاتبدیل‬ ‫ـاخت بوده و کلنگ‬ ‫ارامششهروندان‬ ‫مصلــی نــژاد و پــارک بعثت را کــه رهاشده چهارراه چنچنه‬ ‫استفاده شهروندان‬ ‫انها در مرحله سـ‬ ‫برای‬ ‫یکی از‬ ‫زنده و پویا برای‬ ‫و در ادامه فضای‬ ‫هایی فعال‪،‬‬ ‫نیز امروز زده شد‪.‬‬ ‫شدند‪ ،‬احیا کرده‬ ‫این پل را نیز احیا‬ ‫شورای اسالمی شهر‬ ‫ن در همه جای ‬ ‫پروژه باغ کتاب‬ ‫می‬ ‫چمران و باغ کنار‬ ‫شهر به مکان شهرداری شیراز و اعضای‬ ‫ همه شهروندا‬ ‫پل ایمان در بلوار‬ ‫گاه یکسانی به‬ ‫اختیار شهروندان‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫اسکندرپور در ادامه‬ ‫و فضای‬ ‫رویکردی‬ ‫شهرداری ن‬ ‫شهری تبدیل که در‬ ‫دنبال میکنند‪ .‬حیدر‬ ‫فضای درجهیک‬ ‫ــرعت خودروها‬ ‫ان را با جدیت‬ ‫کرده و به‬ ‫کمیســیون عمران‪،‬‬ ‫شهر دارد‬ ‫جــب افزایش س‬ ‫این مراســم رئیس‬ ‫ــع و بزرگــراه مو‬ ‫فرهنگ شیرازیقرار گرفتند‪.‬‬ ‫ادامه این رویه‪،‬‬ ‫سال ابتدایی کار‬ ‫خــش دیگــری از‬ ‫ســاخت تقاط‬ ‫تقدیر از عملکرد‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫موظف بود در دو‬ ‫در ب‬ ‫داشــتن تاریخ و‬ ‫شهر شیراز‪ ،‬ضمن‬ ‫شهردار منطقه شش در‬ ‫شهرداری شــیراز‬ ‫بافرهنگ شــیراز با‬ ‫گریخته و فضاهای‬ ‫و ترافیک شورای‬ ‫‪ 4‬هکتاری کوکب‬ ‫میشــود و‬ ‫اتمام برساند‪ ،‬اما پروژههای مردم خوشذوق و‬ ‫میتوانیم کاری‬ ‫حملونقل‬ ‫خصوص فضاهای‬ ‫سهکنج و بوستان‬ ‫هســتند‪ .‬وقتــی‬ ‫شهرداری منطقه‪ ،۶‬در‬ ‫شناساییشده و در‬ ‫شیراز گفت‪ :‬پارک‬ ‫خود پروژههای نیمهتمام قبل را به شهرداری فعلی است و‬ ‫چنین پروژههایی‬ ‫که برای تعامالت‬ ‫اجرا انجام دهیم‪ ،‬در‬ ‫شهرداری‬ ‫نقطه از این منطقه‬ ‫کهن‪ ،‬الیق‬ ‫مطالعات دو سال اول کار‬ ‫مجموعه زیبایی اســت‬ ‫انتخاب مصالح و‬ ‫ـده شــهری‪ ،‬چند‬ ‫شهرداری منطقه‬ ‫مناقصهوانعقاد‬ ‫درخور در طراحی و‬ ‫فعلی حاصل‬ ‫شــیرازی‪ ،‬بخشــی از‬ ‫شــهروندان شــیرازی‬ ‫رهاشـ‬ ‫همکاری کارشناسان‬ ‫مراحلمطالعاتی‪،‬‬ ‫فاخر و‬ ‫بسیار نازل کنیم؟‬ ‫تفریحی در اختیار‬ ‫کار قرار گرفت که با‬ ‫برایاجراشدنباید‬ ‫در حوزه معاونت‬ ‫به اجرای کارهای‬ ‫اجتماعی و بهرهبرداری‬ ‫خود گفت‪ :‬من دستور‬ ‫پروژهها‬ ‫انجام شــد و ســپس‬ ‫چرا باید اقدام‬ ‫دیگری از ســخنان‬ ‫پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫طراحیهای الزم‬ ‫معاونت مالی منطقه‬ ‫ در مناطق یازده گانه‬ ‫شــیراز در بخش‬ ‫زندگی شهرنشینی‬ ‫قرارداد را‬ ‫استاد شجریان که شــش‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫شــهردار‬ ‫خدمــات شــهری و‬ ‫زش و سالمت‬ ‫گفت‪ :‬بههرحال‬ ‫دهم که پیاده راه‬ ‫عمرانــی و معاونــت‬ ‫ساخت پارک های ور‬ ‫قائدی همچنین‬ ‫بزرگ گفــت‪ :‬اگر به‬ ‫شهروندان اطمینان می‬ ‫ــازههای بتنــی و‬ ‫است و با استفاده‬ ‫نواب‬ ‫هوای شــهرهای‬ ‫ـل از زندگــی در س‬ ‫متراکم به‬ ‫پیگیری و اجرایی شد‪.‬‬ ‫در حال ســاخت‬ ‫توصیــف حــال و‬ ‫ای کــه فقط چند‬ ‫مشــکالت حاصـ‬ ‫ـه و نیم کیلومتر‬ ‫بیندازیم‪،‬مجموعهای‬ ‫روان همشــهریان را‬ ‫فضایی زیبا برای موضوع‬ ‫او در‬ ‫و مســائل و‬ ‫فضــای رهاشــده‬ ‫به طول سـ‬ ‫میتوانــد روح و‬ ‫در شهرهانگاهی‬ ‫درختان سایهانداز‬ ‫اســماعیلی بــا اشــاره به‬ ‫ـه کاجســتان بــود‬ ‫اپارتمان ها بهشدت‬ ‫ســاختمانهای بلندمرتبه‬ ‫فضایاپارتمانی‬ ‫و داالنهایی از‬ ‫شهری میتواند به‬ ‫ـروژه درجهیک ملی‬ ‫شــده و موســوم بـ‬ ‫از تونلها‬ ‫در فضای کوچک‬ ‫وجود فضاهای مفرح‬ ‫بهعنوان یــک پـ‬ ‫کاج در ان کاشــته‬ ‫مردم را میبینیم که‬ ‫شــهروندان طراحی‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد و‬ ‫برای این خانوادهها در شــهروندان خواهــد بــود‪،‬‬ ‫درخــت‬ ‫از‬ ‫جهت اســتفاده‬ ‫فضای باز شــهری‬ ‫ســتان کاجســتان‬ ‫فضا کمک کند‪.‬‬ ‫تحتفشــار هستند و‬ ‫بوستان فرهنگ‬ ‫شهرداری گفت‪ :‬به گفت‪ :‬بو‬ ‫پروژههایی گفت‪:‬‬ ‫دور شدن از این‬ ‫اقتصادی‪،‬مشکالتاجتماعی خواهددرخشید‪.‬‬ ‫شورای نامگذاری‪ ،‬به‬ ‫ادامه اجرای چنین‬ ‫است‪.‬فشارهای‬ ‫معاونین عمرانی‬ ‫ســازی شــد که در‬ ‫خیابان کسایی باغی‬ ‫ابراز امیدواری از‬ ‫نظر گرفتهنشده‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫اسکندرپور خطاب به‬ ‫شهروندان در همه‬ ‫دهید‪ ،‬شــهر و اماده‬ ‫او با‬ ‫شهروندان را تحتفشار‬ ‫همچنین در نزدیکی‬ ‫ـمند و طراح فرصت‬ ‫متوازنی را به همه‬ ‫در دیوارهای این‬ ‫مبتکر تغییر نام پیدا کرد؛‬ ‫به یک پارک دو‬ ‫خانوادگی متعدد‬ ‫شهرداری موظفیم‬ ‫مصالح بهکاررفته‬ ‫خوشفکر‪ ،‬اندیشـ‬ ‫شهرداری نگاه یکسان و‬ ‫محوری از اصول‬ ‫های انجامشــده‬ ‫و‬ ‫است که خالق و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما در‬ ‫همچنین در خصوص‬ ‫جوانهای‬ ‫متوازن شهر و عدالت‬ ‫ترکیب بتن اجر و سنگ‬ ‫فرهنگ با طراحی‬ ‫ـهردار شــیراز در ادامه‬ ‫شهرسازان جوانی‬ ‫او‬ ‫گذاری شد‪ .‬ارزش این‬ ‫شهر دارد و توسعه‬ ‫شیراز از حضور به نام باغ‬ ‫دیوارهای اطراف بوستان‬ ‫ــه شــهرداران در‬ ‫کاجها و سروهایی‬ ‫و ارامبخش ایجــاد کنیم تا شیراز پر از معماران و‬ ‫شـ‬ ‫بوستان کتاب نام‬ ‫خود کارگاه جای‬ ‫روســازیهایی ک‬ ‫مناطق شــهرداری‬ ‫ـهر فضاهــای بــاز‬ ‫تالش شد عالوه بر‬ ‫بوستان گفت‪:‬‬ ‫هکتاری تبدیل و به نام‬ ‫ـازی اســت‪ ،‬پیاده‬ ‫در بنا‪ ،‬تمامــا در‬ ‫حضورداشــته باشــند‪ .‬با‬ ‫در تمــام نقــاط شـ‬ ‫هماکنون در برخی‬ ‫زمین قبال باغ بوده‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫است که در شمال‬ ‫هم کاشــته شــود‬ ‫خوب شهری بهره‬ ‫رنگی بهکاررفته‬ ‫اجرهای مهم شهرسـ‬ ‫هســتند و‬ ‫این‬ ‫در فضای عمومی‬ ‫‪ 4000‬مترمربع ‪۲۰۰‬‬ ‫اجرا کردهاند ممکن‬ ‫درختهای دیگری‬ ‫ســت و اجرهــای‬ ‫اجرای فضاهای‬ ‫نیز توســط همین‬ ‫فضای بوستان سهکنج‬ ‫خانوادههــا بتواننــد‬ ‫باغ به مساحت‬ ‫شهرداری شیراز‪ ،‬اقدام‬ ‫این قســمت بود‪،‬‬ ‫دو‪ ،‬هفت و پنج‬ ‫همجهت ا‬ ‫خالق در طراحی و‬ ‫و ابنمای پارک‬ ‫ان فضای شــهری‬ ‫رفته که مناطق‬ ‫بوستان سهکنج گفت‪:‬‬ ‫که در‬ ‫مناطق یازدهگانه‬ ‫جوانان‬ ‫لعاب ســازی شــده‬ ‫احیاشــده و در کنار‬ ‫بهگونهای پیش‬ ‫از این رویکرد‪ ،‬در‬ ‫او در خصوص‬ ‫و از خصوصیات‬ ‫اجرانشدهباشد‪.‬‬ ‫بهعنــوان یکــی از‬ ‫شده اســت و اجرا‬ ‫در تقسیمبندی فضای خیابان تــا بــاغ مجــدد‬ ‫پیروی‬ ‫فرماندار شــیراز بودم‬ ‫و ســالمت کــرده‬ ‫اجراشده شهر‬ ‫بردهاند‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬معالــی ابــاد‬ ‫لعاب شــده ساخته‬ ‫رهاشدهای بود که‬ ‫در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫من از ســال ‪ ۸۰‬که‬ ‫پارکهای ورزش‬ ‫طراحی شهری دقیقا‬ ‫شــورای شــهر گفـ‬ ‫از سنین مختلف‬ ‫خیابان هم از فضای‬ ‫بــه ســاخت‬ ‫پیادهروســازی ان‬ ‫بالفصل قصردشت‪ ،‬در اختیار استفاده شهروندان‬ ‫کودکان به شــکل‬ ‫در ادامه گفت‪:‬‬ ‫تصمیمات مهندسی واحد‬ ‫عضــو‬ ‫تمام افراد جامعه‬ ‫سال این فضا کنار‬ ‫او‬ ‫ـهر شیراز اســت که‬ ‫ـت‪ :‬فضای بازی‬ ‫باغات‬ ‫پهنه‬ ‫به‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫حدود‬ ‫تمام‬ ‫توجه‬ ‫ـ‬ ‫اســماعیلی در ادامــه گف‬ ‫شهروندان هر منطقه باید‬ ‫پرترددترین مســیرهای شـ‬ ‫بارز این پارکها‪،‬‬ ‫کاجستان بودم و‬ ‫مناســب کسایی و با‬ ‫درخواست میکنم‬ ‫قدیمی شــهر شــیراز در‬ ‫شاهد این‬ ‫نورپردازی و طراحی‬ ‫ما بر این است که‬ ‫و از شهردار شیراز‬ ‫ـده را ‪ 2/5‬میلیارد‬ ‫از پشــتبامهای‬ ‫شهرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫ســت است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬هزار متری این‬ ‫اما با یک تغییر در‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تعاملی و‬ ‫انجامشده است‬ ‫بوده است‪ .‬فرض‬ ‫هزینــه احداثشـ‬ ‫هــور و بــا تاســی‬ ‫شهرک پردیس‪،‬‬ ‫ـت‪ .‬امیــدوارم این‬ ‫برای بــازی کودکان ا‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به متراژ‬ ‫وجود داشــت‬ ‫باالی ‪ ۱۵۰‬بهتازگی‬ ‫اســماعیلی اعتبــاری که‬ ‫تپهما‬ ‫فضاهای فرهنگــی‪،‬‬ ‫اطراف شیراز مانند‬ ‫شــهری شــده اسـ‬ ‫فضای جدیــدی‬ ‫اسماعیلی همچنین‬ ‫این پروژه با تملک‬ ‫مسکونی وجود داشت‬ ‫بتواننــد بهراحتی به‬ ‫مجموعه شهرکهای‬ ‫یک فضای فاخر‬ ‫ـر گرفتهشــده تــا‬ ‫ندارند نیز فضاهای‬ ‫اجتماعی در خود کارگاه‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ارزش‬ ‫شهری ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫بارگذاری تجاری‪ ،‬اداری و‬ ‫تبدیــل به‬ ‫برای‬ ‫نظـ‬ ‫الله که سرانه پارک‬ ‫تومــان اعــالم‬ ‫فضاهای تعامالت‬ ‫دسترسیداشتهباشند‪.‬‬ ‫مهربانانه به فضای‬ ‫ملک‪ ،‬قابلیت‬ ‫جوادیه و شهرک‬ ‫توســط همکاران‬ ‫شهری‪ ،‬به بوستان تبدیل شد‪ .‬تمام نشیمنها و‬ ‫پارکی‬ ‫تعریفی که درگذشته از احداث رویکرد نگاه نرم و‬ ‫شیراز داشته باشند‪.‬‬ ‫در دست شهرک‬ ‫تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫ــرا و ســاخت ان‬ ‫سرانه فضای سبز‬ ‫اگرس جنوبی‬ ‫همچنین گفت‪:‬‬ ‫درخور شهروندان‬ ‫سایر برنامههای‬ ‫بهداشتی در میلیارد‬ ‫بارگذاری ان ‪ 150‬میلیارد‬ ‫ـده و طراحــی و اج‬ ‫چند درخت و چمن‬ ‫خصوص که برای ارتقای‬ ‫گیاهان بومی ز‬ ‫اسکندرپور‬ ‫سبز و بوستانهایی‬ ‫شش در خصوص‬ ‫ساختهشـ‬ ‫استفاده از ‬ ‫همچنین سرویس‬ ‫را بدون توجه به‬ ‫چند راهرو و کاشت‬ ‫منطقه شش شیراز در‬ ‫ـهید کســایی‪4 ،‬‬ ‫شهردار منطقه‬ ‫انجامشده است؛‬ ‫او ارزش این ملک‬ ‫پارکها بود‪ ،‬ساخت‬ ‫این مراسم‪ ،‬شهردار‬ ‫ساعت از وقت خود‬ ‫فضاســازی بلوار شـ‬ ‫بیرون نمایی متفاوت‬ ‫شهرداری شیراز‬ ‫بوستان کوکب شیرازی‬ ‫در ادامه‬ ‫شــهرداری گفت‪ :‬در‬ ‫افراد حداکثر نیم‬ ‫شده که از فضای‬ ‫شیرازی گفت‪ :‬پروژه‬ ‫که در چنین پارکی‬ ‫اجرای‬ ‫طراحی و ساخت‬ ‫و با تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫بهگونهای طراحی‬ ‫جدید‪ ،‬اعضای خانواده از تمام پروژه بوستان کوکب‬ ‫بود‬ ‫در خصوص نحوه‬ ‫جنگلی اغاز شد‬ ‫پارک‬ ‫گذراندند؛ اما در تعریف‬ ‫تحت عنوان پارک‬ ‫ـهردار منطقه شــش‬ ‫بهداشتیهای رایج دارد‪.‬‬ ‫مثلثی و به مساحت‬ ‫سالمت حضور پیدا‬ ‫هکتار‬ ‫شـ‬ ‫شدیم‪ 3‬کیلومتر‬ ‫را می‬ ‫با سرویس‬ ‫زمین این بوستان‬ ‫پارکهای ورزش و‬ ‫در از سال ‪ 97‬در ‪ 4‬جغرافیایی منطقه مجبور‬ ‫بوستان سهکنج گفت‪:‬‬ ‫میتوانند در فضای‬ ‫ـبز دارد و ازانجاکه‬ ‫محوری بر خودروها‬ ‫توجه به توپوگرافی‬ ‫فضای سبز ایجاد‬ ‫سنین‬ ‫مترمربع فضای سـ‬ ‫تقدم رویکرد انسان‬ ‫نزدیک به‪ 3‬هکتار‬ ‫متر اســت که ‪۲۰۰۰‬‬ ‫کنند و این به دلیل‬ ‫کوهراه ایجاد کرده و‬ ‫هزینه تملک ‪۳۵۰۰ 30‬‬ ‫مسیر‬ ‫پروژه شده بهجز‬ ‫تراز یک دنیا است‪.‬‬ ‫برخی از ساخت‬ ‫اعتباری که صرف این‬ ‫شهرهای‬ ‫اظهارنظرها گفت‪:‬‬ ‫کنیم؛‬ ‫انتقاد از برخی از‬ ‫اما باید بدانند که‬ ‫او با‬ ‫گلهمند هســتند‪،‬‬ ‫های گرانقیمت‬ ‫پیاده راه‬ ‫تا انتخابات‬ ‫مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫کمک ‪ ۲۰‬میلیاردریالی فوالد مبارکه برای ازادی زندانیان‬ ‫جرایمغیرعمد‬ ‫فارس مطرح کرد‪:‬‬ ‫اوقاف و امور خیریه‬ ‫کمکهایمومنانه‬ ‫مدیرکل‬ ‫رستانهایفارساز‬ ‫بهرهمندیبیما‬ ‫خبر‬ ‫گرفت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫ســتانها تعلق‬ ‫یــن و بیمار‬ ‫معزالوزاره نیز به‬ ‫موقوفــات‪ ،‬خیر‬ ‫محل موقوفــه‬ ‫ــل کمکهــای‬ ‫گفته کــرد‪ :‬از‬ ‫مبــارک رمضان‬ ‫شــود تا مح‬ ‫ــه بوده اســتبه‬ ‫ـه شــب در مــاه‬ ‫بیمارســتانها می‬ ‫نــذورات بقــاع متبرک‬ ‫کرونا مــدت سـ‬ ‫خبر‬ ‫منابع مالی ین‬ ‫ـتانهای حضــرت‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬هزینه‬ ‫شــیوع ویروس‬ ‫ـور خیریه فارس‬ ‫اطعــام بیمارسـ‬ ‫ـوی‪ ،‬از ابتدای‬ ‫مقابلــه با بیماری‬ ‫ـرکل اوقاف و امـ‬ ‫توسط امســال‬ ‫ـتان زینبیه شــیراز‬ ‫بــارک موسـ‬ ‫ویروس درراه‬ ‫مدیـ‬ ‫صنعتگــران گاز‬ ‫ســته معیشــتی‬ ‫ـزود‪ :‬در مــاه م‬ ‫اصغر (ع) و بیمارسـ‬ ‫از ابتدای شــیوع‬ ‫ــالش و همــت‬ ‫تاکنون ‪ ۲۰۰‬هزار ب‬ ‫ـود‪ .‬موســوی افـ‬ ‫بقــاع علی‬ ‫بخــش دیگــری‬ ‫گفــت‪ :‬بــا ت‬ ‫عــالم کــرد کــه‬ ‫میلیــارد شـ‬ ‫ـل کمکهــای‬ ‫ـای گازرســانی در‬ ‫و خیریــن در‬ ‫ـد‪ .‬موســوی در‬ ‫ا‬ ‫گردن داســی‪،‬‬ ‫بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫امســال از محـ‬ ‫موقوفــات فــارس‬ ‫اجــرای طرحهـ‬ ‫کارت تامیــن شـ‬ ‫ـتایی در انگره‪،‬‬ ‫ـاره بــه موقوفــه‬ ‫کرونــا تاکنــون‬ ‫سفلی اســتان و‬ ‫بــه رمضــان‬ ‫خانــه روسـ‬ ‫ـد هــزار اطعــام‬ ‫تاکنون بیش از‬ ‫ـبد ارزاق و بن‬ ‫ســخنان خــود بــا اشـ‬ ‫ارزاق بیمارســتانی‬ ‫شــار متوســط و‬ ‫ساران علیا و ساران‬ ‫ـخت گذر اســتان‬ ‫ـات بیــش از یکصـ‬ ‫متبرکه بهصورت سـ‬ ‫ـوط توزیع و ف‬ ‫خانوادههای از‬ ‫عــام و عزاداری‬ ‫ــال در قالــب‬ ‫این مناطق سـ‬ ‫بهشــت مکان‪،‬‬ ‫ـارزه بــا موقوفـ‬ ‫های غذایــی و از‬ ‫ـارس از مزایای‬ ‫شــامل خطـ‬ ‫ری‬ ‫ـان‪ ،‬گفــت‪ :‬اط‬ ‫یــه و در اختیار‬ ‫ـود‪ .‬بــرای تکمیــل‬ ‫تقلیل فشار گاز‪،‬‬ ‫خــط مقــدم مبـ‬ ‫‪ ۲۰۷‬روســتا در فـ‬ ‫ســانی بــه ‪۱۴‬‬ ‫در قالــب بســته‬ ‫ـه اقــا باباخـ‬ ‫معیشــتی ته‬ ‫ســیناباد میشـ‬ ‫واحد ایستگاه‬ ‫(ع)‪ ،‬خرید وســایل‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫ـون ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫ـات تکمیــل گازر‬ ‫صــاص گــرم‬ ‫خانوادههایــی کـ‬ ‫ازجمله کمیته‬ ‫ـدهاند‪ .‬بــه گفته‬ ‫های نصب سه‬ ‫کربالیی و ح‬ ‫ـرت سیدالشــهدا‬ ‫ـارد و ‪ ۶۰۰‬میلیـ‬ ‫عملیـ‬ ‫در اســتان اخت‬ ‫نهادهای حمایتــی‬ ‫نــد و بهویــژه‬ ‫ـی برخــوردار شـ‬ ‫ـوار روســتاهای‬ ‫ـور شهرســتان‬ ‫حضـ‬ ‫ـه نیــز ‪ ۹۳‬میلیـ‬ ‫مراثــی‪ ،‬کمــک‬ ‫یــروس کرونــا‬ ‫داده نیازم‬ ‫ـذاری گاز طبیعـ‬ ‫ســید طریــق‬ ‫ـزار و ‪ ۲۳۵‬خانـ‬ ‫ـتای صعبالعبـ‬ ‫ـوار روســتایی از‬ ‫شــیرمحمدی‪ ،‬مرحلـ‬ ‫و‬ ‫ـا بــا مشــکالت اقتصــادی عــزاداری‪ ،‬چــاپ کتــاب‬ ‫نیازمنــدان قــرار‬ ‫حجتاالســالم‬ ‫مدیرعامل هـ‬ ‫کیلومتــر لولهگـ‬ ‫روسـ‬ ‫ـزار و ‪ ۹۹۱‬خانـ‬ ‫بــا شــیوع کرونـ‬ ‫ـداد در اختیــار‬ ‫اعتبــار و ‪۲۸‬‬ ‫دادهشــده اســت‪.‬‬ ‫ـین‪ ،‬پلنگــی‪،‬‬ ‫مرودشت اغاز شد‪.‬‬ ‫سیدالشــهدا (ع) و‬ ‫او ‪ ۳۷۱‬هـ‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫همدلی امـ‬ ‫و امــور خیریــه‬ ‫بهرهمند هســتند‬ ‫قلعــه ریــال‬ ‫محمدحسـ‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫ســپیدان و‬ ‫ئــران حضــرت‬ ‫اییــن ضیافت‬ ‫جــه شــدهاند‪،‬‬ ‫ــت خــدادادی‬ ‫مدیــرکل اوقــاف‬ ‫ـت‪ :‬ایــن طــرح‬ ‫بــزرگ‪ ،‬کوئیــن‪،‬‬ ‫فارس با بــه زا‬ ‫بینیشــده اســت‪.‬‬ ‫عباس موســوی در‬ ‫سیدالشــهدا (ع)‬ ‫ـه ایــن موهب‬ ‫موا‬ ‫گاز فــارس گفـ‬ ‫ـول بــزی‪ ،‬شــول‬ ‫باباخان در شــد‪.‬‬ ‫ـع قــرص نــان‬ ‫ـش خانههــای‬ ‫بهرهمند پیش‬ ‫و امور خیریــه‬ ‫ـنایی حــرم حضرت‬ ‫ـه گازرســانی بـ‬ ‫شهرســتان شـ‬ ‫شــرکت‬ ‫مــه داد‪ :‬توزیـ‬ ‫عــی‪ ،‬گرمابخـ‬ ‫ـی موقوفه اقــا‬ ‫مدیــرکل اوقــاف‬ ‫ـان از نعمــت گاز‬ ‫ـارس بــا بیــان اینکـ‬ ‫منصوریــه روشـ‬ ‫بخــش مرکــزی‬ ‫فــارس ادا‬ ‫و گاز طبی‬ ‫کــه بــه میزبانـ‬ ‫اقاباباخان اســت‪.‬‬ ‫عبــدا‪ ...‬و دلخـ‬ ‫همچنیــن غــذای‬ ‫اســتان فــارس‬ ‫‪ ۱۴۵‬گاز فـ‬ ‫محــل موقوفــه‬ ‫ـیراز برگــزار شــد‪،‬‬ ‫گازرســانی در‬ ‫محرومیتزدایی‬ ‫از نیات مرحوم‬ ‫صــد روســتاهای‬ ‫ــرای ایــن فــاز‬ ‫کامفیــروز شــمالی‬ ‫ـورت رایــگان و‬ ‫بیــان اینکــه از‬ ‫ســتایی باهدف‬ ‫ـتان نمــازی شـ‬ ‫‪ 92/44‬در‬ ‫ـوند‪ .‬بــرای اج‬ ‫روغن مایع به این‬ ‫کــه از بهصـ‬ ‫ســپیدان و بخــش‬ ‫نظر نقاط رو‬ ‫بیمارسـ‬ ‫خوابهــای ســطح‬ ‫اجتماعــی یکــی از‬ ‫اعتباری میشـ‬ ‫ایــن کمکهــا‬ ‫نیز ‪ ۱۰‬هزار لیتر‬ ‫میلیون ریال اعتبار در‬ ‫ویــژه کارتن‬ ‫با‬ ‫ـت‬ ‫ـا‬ ‫فاز‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ـات از شیراز‬ ‫ل‬ ‫قط‬ ‫عدا‬ ‫مرودشــت در دو‬ ‫بیــان کــرد‪:‬‬ ‫و گســترش‬ ‫ـتانها گــرم‬ ‫است‪ ،‬شده‬ ‫میلیارد و ‪۶۷۴‬‬ ‫ـه دیگــر اقدامـ‬ ‫شهرســتان‬ ‫ایــن بیمارسـ‬ ‫گفته او در فاز دوم‬ ‫گاز ایران بوده‬ ‫انجام میشود‪.‬‬ ‫ـهر شــیراز ازجملـ‬ ‫اهداف شرکت ملی‬ ‫شــده اســت‪ .‬به‬ ‫‪ ۴۵۹‬میلیارد ریال‬ ‫ســوی موقوفــات بــه ازادسازی برخی شـ‬ ‫نخست گرفته‬ ‫گاز میهمان ‪۵۲۱‬‬ ‫گرفته اســت سبب‬ ‫بیش از حسینی افزود‪ :‬در فاز‬ ‫تا پایان ســال‪،‬‬ ‫تعلق‬ ‫ـبکه این طرح‬ ‫غالمعباس‬ ‫و ‪ ۹۸۲‬متــر شـ‬ ‫جــرای ‪ ۲۱‬هــزار‬ ‫پزشکیشیرازاعالمکرد‬ ‫خبر‬ ‫بــا ا‬ ‫فراشبند‪:‬‬ ‫علوم‬ ‫خبر‬ ‫بخش گاز در مناطق‬ ‫گرمای امید‬ ‫صعبالعبور فارس‬ ‫فرماندارشهرستان‬ ‫با‬ ‫مدیرعاملابفافارسدردیدار ابی در فراشبند‬ ‫برای گذر از بحران کم مسئولینهستیم‬ ‫یاریبیشترمردمو‬ ‫نیازمند‬ ‫رئیسدانشگاه‬ ‫وضعیت کرونادر‬ ‫ستادانتخاباتیالریجانی‬ ‫تشکیلشد‬ ‫فارسناپایدار است‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫علوم پزشــکی شــیراز‬ ‫درواقع بخشی از‬ ‫ســتثنا نیســت و‬ ‫رئیس دانشــگاه‬ ‫شــرایط کنونی‬ ‫صرفا حیث م‬ ‫اســتان فارس در‬ ‫اتی تامین مستمر‬ ‫ناپایــدار کرونا در‬ ‫ابرســانی نبایــد‬ ‫ما در تابســتان‬ ‫پروتکلها بهخصوص‬ ‫وضعیــت‬ ‫ـرای طرحهای‬ ‫ـزود‪ :‬دغدغه‬ ‫یــن شهرســتان‬ ‫مردم در رعایت‬ ‫ـیبپذیری اجـ‬ ‫چشمداشــت‪ ،‬افـ‬ ‫اب شــرب ا‬ ‫همکاری بیشازپیش‬ ‫میــزان اسـ‬ ‫ـی‬ ‫و مطلــوب‬ ‫و روســتایی‪،‬‬ ‫فطر الزم است‪.‬‬ ‫همچنین بــه منابــع دولتـ مســئولین محلــی در‬ ‫ایام تعطیالت عید‬ ‫ابفــا اســتان‬ ‫ـران کمابــی و‬ ‫یکمین نشست‬ ‫نیازمنــد یــاری‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اجرای است‪.‬‬ ‫در‬ ‫شهرســتان در بحـ‬ ‫سیصد و بیست و‬ ‫ـارس تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫ســانی‪ ،‬اظهــار‬ ‫اعتبار مالــی جهت‬ ‫مهرزاد لطفی در‬ ‫ـدار شهرســتان‬ ‫مدیرعامــل ابفــا فـ‬ ‫ـگاه‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫ـای توســعه ابر‬ ‫دکتر‬ ‫یــدار بــا فرمانـ‬ ‫راســتای تامین‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در دانشـ‬ ‫کاهــش اثــرات‬ ‫ما ظرفیتهـ‬ ‫فــارس در د‬ ‫ســانی هستیم‪.‬‬ ‫ـرب شهرســتان‬ ‫مدیریت بیماری‬ ‫ــت کــه بــرای‬ ‫از دغدغههای‬ ‫در تعطیالت عید‬ ‫های جدید ابر‬ ‫بخــش اب شـ‬ ‫شــکی نیس‬ ‫ســتاد‬ ‫ـبند‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫پروتکلهای بهداشتی‬ ‫مصارف اب مدیریت‬ ‫داشــت‪ :‬در‬ ‫و چــه طرح‬ ‫دیگری از ســخنان‬ ‫فراشـ‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫حــوزه شــهری‬ ‫پایبندی جدی به‬ ‫وضعیت ناپایدار کرونا‬ ‫ـران کمابی باید‬ ‫ـتانی در بخش‬ ‫ـای اتی‪ ،‬اســتمرار‬ ‫شــبند‪ ،‬چــه در‬ ‫کــه بــه بحـ‬ ‫بوسـ‬ ‫مصرف بهعنوان‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫ـتانهایی فرا‬ ‫در ماههـ‬ ‫ـای کوتاهمدت‬ ‫ـه ایــن مطلــب‬ ‫صرفهجویی در‬ ‫ـش از بیش مردم‬ ‫فطر تاکید کرد و‬ ‫ـتایی برنامههـ‬ ‫ـانی در شهرسـ‬ ‫ـود بــا اشــاره بـ‬ ‫ـی و اصــول‬ ‫کنونی همکاری بیـ‬ ‫قرار گیــرد که در‬ ‫حــوزه روسـ‬ ‫مطلــوب ابرسـ‬ ‫ـم که در خـ‬ ‫ـاران رحمــت الهـ‬ ‫ـتان‪ ،‬در شــرایط‬ ‫ـکار موردتوجــه‬ ‫کمابی هســتند‬ ‫تعریــف کردهایـ‬ ‫که بــرای خروج از‬ ‫عــدم نــزول بـ‬ ‫در اسـ‬ ‫چالش یــک راهـ‬ ‫درخطــر بحران‬ ‫و میانمدتــی را‬ ‫بــه تالشهایی‬ ‫مســئولین محلی حائز‬ ‫تردید در دلیــل‬ ‫اســت که‬ ‫ســتان فارس بــا‬ ‫ـت‪ .‬او بــا اشــاره‬ ‫نیازمنــد همــکاری‬ ‫مــان‪ ،‬بی‬ ‫ـتا نقش مردم و‬ ‫اقصــی نقــاط ا‬ ‫الزم اسـ‬ ‫ایــن خصــوص‬ ‫داشــت‪ :‬راسـ‬ ‫جهــت نیــل بــه اهداف مســئولین محلی در‬ ‫و در‬ ‫هســتیم‪ ،‬اظهــار‬ ‫محلی هستیم‪.‬‬ ‫فراوان است‪.‬‬ ‫تالشهای ما‪ ،‬یاری‬ ‫ـه‬ ‫کمابــی مواجـ‬ ‫یــن اهمیت‬ ‫مردم و مســئولین‬ ‫فراشــبند نیــز از ا‬ ‫ـدار‪ ،‬ضمن کنار‬ ‫بیشــتر‬ ‫ـفانه شهرســتان‬ ‫ـا خواهد بود‪.‬‬ ‫ـتانی در ایــن دیـ‬ ‫برای متاسـ‬ ‫نیز راهگشـ‬ ‫علــی بوسـ‬ ‫ـن مطلــب کــه‬ ‫ـت منابــع اب‪،‬‬ ‫بــا تاکیــد بــر ایـ‬ ‫اخریــن وضعیـ‬ ‫او‬ ‫بررســی‬ ‫مشــترکین شــهری‬ ‫ابرســانی بــه‬ ‫رونــد‬ ‫ـزود‪ :‬در تعطیالت‬ ‫ـورت گرفته‪ ،‬افـ‬ ‫هــارم بیماری صـ‬ ‫بهداشــتی را پیش‬ ‫مــوج چ‬ ‫ـردم پروتکلهای‬ ‫رو الزم اســت مـ‬ ‫کرونا در اســتان‬ ‫پیــش‬ ‫ــا مــوج بعــدی‬ ‫رعایــت کننــد تــا ب‬ ‫پزشکی شیراز از مردم‬ ‫از پیــش‬ ‫رئیس دانشگاه علوم‬ ‫مسافرتهایی‬ ‫روبرو نشــویم‪.‬‬ ‫دورهمی خانوادگی و‬ ‫خواست تا از هرگونه‬ ‫در ســطح جامعه‬ ‫و انتشــار بیماری‬ ‫ـل اصلی انتقال‬ ‫ادامه این نشســت‬ ‫کــه عامـ‬ ‫کنند‪ .‬دکتر لطفی در‬ ‫ــت‪ ،‬خودداری‬ ‫کرونــا ویــروس در‬ ‫اس‬ ‫ــوارد ابتــال بــه‬ ‫ـی وضعیــت م‬ ‫بیمارستانهای‬ ‫بــا بررسـ‬ ‫ظرفیت تختهای‬ ‫ـتانهای اســتان‪،‬‬ ‫شهرسـ‬ ‫ارزیابی قرارداد‪.‬‬ ‫استان را نیز مورد‬ ‫مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با حضور در برنامه تلویزیونی «یک شهر ضیافت» شبکه‬ ‫مشارکت شرکتهای‬ ‫مبارکه با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اصفهان‬ ‫خیریه فارس‬ ‫فوالدامور‬ ‫اوقاف و‬ ‫مدیرکل‬ ‫مبارکه و با حمایت خیران این‬ ‫فوالد‬ ‫گروه‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫مجموعه ‪ ۲۰‬میلیارد ریال کمک کرد تا زمینه ازادی‬ ‫زندانیان محکومان مالی از زندانهای استان اصفهان فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هادی نباتی نژاد اظهار کرد‪ :‬در چند سال گذشته حمایت‬ ‫از تولید کلیدواژه بیانات مقام معظم رهبری بوده است و‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق منویات رهبری‬ ‫گامهای مهمی برداشته است‪.‬وی افزود‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه مولود انقالب اسالمی است و در زمینه تولید‬ ‫روابطعمومی و امور بینالملل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫مدیر‬ ‫ورقهای فوالدی در کشور پیشرو است و ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫فوالد کشور را تولید میکند‪.‬‬ ‫نباتی نژاد با اشاره به اینکه ‪ ۳۵۰‬هزار نفر به طور‬ ‫مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫هستند‪ .‬وی در ادامه بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‬ ‫غیرمستقیم با تولیدات شرکت فوالد مبارکه به اشتغال‬ ‫به توسعه سرانه ورزشی در استان اصفهان توسط شرکت‬ ‫فوالد مبارکه تاکید ویژهای کرد و گفت‪ :‬مسئولیت اجتماعی‬ ‫گمارده شدهاند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال جهش تولید شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان مسئولیت اجتماعی هم اشارهای کرد‬ ‫همتراز تولید برای شرکت فوالد مبارکه مهم است که در‬ ‫فوالد مبارکه به رکوردهای متعددی در حوزه تولید دست‬ ‫مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫و گفت‪ :‬در باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان عالوه بر تیم‬ ‫این مسیر میتوان به اهدای ‪ ۱۳‬هزار تن اکسیژن رایگان به‬ ‫یافت و توانست رکوردهای متعددی در بخشهای فروش‬ ‫با حضور در برنامه تلویزیونی «یک شهر ضیافت» شبکه‬ ‫فوتبال سپاهان‪ ،‬از ‪ ۷۴‬تیم ورزشی و سه هزار ورزشکار در‬ ‫مراکز درمانگر کرونا در استانهای کشور اشاره کرد‪ .‬مدیر‬ ‫و تولید محصوالت جدید به ثبت برساند و در پایان سال‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬فوالد مبارکه با مشارکت شرکتهای‬ ‫ردههای مختلف سنی حمایت صورت میگیرد‪.‬‬ ‫روابطعمومی و امور بینالملل شرکت فوالد مبارکه تاکید‬ ‫نیز با همت و تالش مدیران و همه کارکنان شرکت فوالد‬ ‫زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و با حمایت خیران این‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مسائلی که در شرکت فوالد مبارکه به‬ ‫کرد‪ :‬اکسیژن در درمان بیماران مبتال به‬ ‫مبارکه موفق شد به رکورد تولید ‪۷‬‬ ‫مجموعه ‪ ۲۰‬میلیارد ریال کمک کرد تا زمینه ازادی‬ ‫ان اهمیت داده میشود موضوع زندانیان محکومان مالی‬ ‫کرونا از اهمیت بسزایی برخوردار است‬ ‫تن تختال دست پیدا کند‪.‬‬ ‫زندانیان محکومان مالی از زندانهای استان اصفهان فراهم‬ ‫در استان اصفهان است‪.‬به گفته نباتی نژاد از سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫و تبعات کمبود ان را در دیگر کشورها‬ ‫مدیر روابطعمومی و امور بینالملل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تاکنون هرساله گلریزان ازادسازی زندانیان غیرعمد با‬ ‫شاهد بودیم‪ .‬اقدام مهم شرکت فوالد‬ ‫شرکت فوالد مبارکه شیرینی‬ ‫حمایت‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫اظهار‬ ‫نژاد‬ ‫نباتی‬ ‫هادی‬ ‫هماهنگی ستاد دیه استان در مجموعه فوالد مبارکه انجام‬ ‫مبارکه در راستای ایفای مسئولیت‬ ‫دستیابی به رکوردهای متعدد‬ ‫از تولید کلیدواژه بیانات مقام معظم رهبری بوده است و‬ ‫میشود و در هفت سال گذشته این شرکت توانسته بیش‬ ‫اجتماعی مورد تقدیر وزیر بهداشت‬ ‫در این شرکت را در زدودن‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق منویات رهبری‬ ‫از ‪ ۱۳‬میلیارد تومان جمعاوری کند تا به ازادی هزار نفر‬ ‫و درمان هم قرار گرفت؛ چراکه هیچ‬ ‫موانعی نظیر تحریم و کرونا‬ ‫گامهای مهمی برداشته است‪.‬وی افزود‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫صنعتی این حجم از اکسیژن رایگان را‬ ‫دانست و توضیح داد‪ :‬بیماری‬ ‫مبارکه مولود انقالب اسالمی است و در زمینه تولید‬ ‫مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫در اختیار مراکز درمانی قرار نداده است‪.‬‬ ‫کرونا در شرکتی که روزانه حدود‬ ‫ورقهای فوالدی در کشور پیشرو است و ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫در شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان و در برنامه‬ ‫وی به مجهز کردن بیمارستانهای‬ ‫‪ ۲۲‬هزار نفر در ان تردد دارند‬ ‫فوالد کشور را تولید میکند‪.‬‬ ‫تلویزیونی «یک شهر ضیافت» از شبکه اصفهان‪ ،‬ضمن‬ ‫شهرستانهای لنجان‪ ،‬مبارکه و اصفهان‬ ‫میتوانست مانعی در راه تولید‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫‪۳۵۰‬‬ ‫اینکه‬ ‫نباتی نژاد با اشاره به‬ ‫تشکر از شرکت تمام خیران مجموعه فوالد مبارکه که‬ ‫توسط شرکت فوالد مبارکه اشارهای‬ ‫شود که خوشبختانه با رعایت‬ ‫مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫هستند‪ .‬وی در ادامه بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‬ ‫اشتغال‬ ‫به‬ ‫مبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬ ‫غیرمستقیم با تولیدات‬ ‫در این گلریزان شرکت کردند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با شیوع کرونا یکی از‬ ‫دقیق دستورالعملهای بهداشتی‬ ‫به توسعه سرانه ورزشی در استان اصفهان توسط شرکت‬ ‫فوالد مبارکه تاکید ویژهای کرد و گفت‪ :‬مسئولیت اجتماعی‬ ‫شرکت‬ ‫تولید‬ ‫جهش‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫گمارده شدهاند‪ ،‬تصریح‬ ‫با مشارکت شرکتهای زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه‬ ‫مشکالت مراکز درمانی کمبود تجهیزات و امکانات الزم‬ ‫و مدیریت دقیق‪ ،‬کرونا نهتنها تاثیر منفی بر روند تولید‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان مسئولیت اجتماعی هم اشارهای کرد‬ ‫همتراز تولید برای شرکت فوالد مبارکه مهم است که در‬ ‫دست‬ ‫تولید‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫متعددی‬ ‫رکوردهای‬ ‫فوالد مبارکه به‬ ‫و حمایت خیران این مجموعه ‪ ۲۰‬میلیارد ریال کمک‬ ‫بود که این شرکت بر ان شد که بیمارستانها را در درمان‬ ‫نگذاشت بلکه این شرکت به رکوردهای متعدد دست یافت‪.‬‬ ‫و گفت‪ :‬در باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان عالوه بر تیم‬ ‫این مسیر میتوان به اهدای ‪ ۱۳‬هزار تن اکسیژن رایگان به‬ ‫فروش‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫متعددی‬ ‫رکوردهای‬ ‫یافت و توانست‬ ‫کرد تا زمینه ازادی زندانیان غیرعمد از زندانهای‬ ‫بیماران مبتال به کرونا مجهز کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تحریمهای ظالمانه گفت‪ :‬علیرغم اینکه‬ ‫فوتبال سپاهان‪ ،‬از ‪ ۷۴‬تیم ورزشی و سه هزار ورزشکار در‬ ‫مراکز درمانگر کرونا در استانهای کشور اشاره کرد‪ .‬مدیر‬ ‫سال‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برساند‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ‫و تولید‬ ‫استان اصفهان فراهم شود‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬عالوه بر این‬ ‫نباتی نژاد به کمکهای مومنانه شرکت فوالد مبارکه در ایام‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در لیست تحریمهای امریکا قرار‬ ‫ردههای مختلف سنی حمایت صورت میگیرد‪.‬‬ ‫روابطعمومی و امور بینالملل شرکت فوالد مبارکه تاکید‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬ ‫کارکنان‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫همت‬ ‫نیز با‬ ‫دو میلیارد تومان تصمیم گرفته شد به ‪ ۱۰۰‬خانواده‬ ‫کرونا هم گریزی زد و گفت‪ :‬در یک سال گذشته بستههای‬ ‫داشت؛ توانست این مانع را هم پشت سر بگذارد و بر‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مسائلی که در شرکت فوالد مبارکه به‬ ‫کرد‪ :‬اکسیژن در درمان بیماران مبتال به‬ ‫‪۷‬‬ ‫تولید‬ ‫رکورد‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫موفق‬ ‫مبارکه‬ ‫ازاد شده از بند محکومان مالی در اصفهان بستههای‬ ‫معیشتی متعدد در اختیار افراد نیازمند قرار گرفته است‪.‬وی‬ ‫تولیدات محصوالت بیفزاید و خرسندیم که در پیام نوروزی‬ ‫ان اهمیت داده میشود موضوع زندانیان محکومان مالی‬ ‫کرونا از اهمیت بسزایی برخوردار است‬ ‫تن تختال دست پیدا کند‪.‬‬ ‫کمکهای مومنانه به ارزش هر بسته دو میلیون تومان‬ ‫با اشاره به اینکه خشکسالی یکی از موضوعهای مهم کشور‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬یکی از صنایعی که توانست شعار سال‬ ‫در استان اصفهان است‪.‬به گفته نباتی نژاد از سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫و تبعات کمبود ان را در دیگر کشورها‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫مدیر روابطعمومی و امور‬ ‫توسط فوالد مبارکه اهدا شود تا این افراد با فراغ خاطر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در چند دهه گذشته‬ ‫را محقق کند‪ ،‬صنایع فوالدی بود‪ .‬نباتی نژاد گفت‪ :‬در سال‬ ‫تاکنون هرساله گلریزان ازادسازی زندانیان غیرعمد با‬ ‫شاهد بودیم‪ .‬اقدام مهم شرکت فوالد‬ ‫شیرینی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به اغوش خانواده برگردند‪ .‬در پایان این برنامه با اهدای‬ ‫با راهاندازی پروژههای بازچرخانی پسابهای صنعتی و‬ ‫جاری هم روند دستیابی به رکوردهای جدید اغاز شده‬ ‫هماهنگی ستاد دیه استان در مجموعه فوالد مبارکه انجام‬ ‫مبارکه در راستای ایفای مسئولیت‬ ‫متعدد‬ ‫رکوردهای‬ ‫دستیابی به‬ ‫لوحی که به امضا مدیر نمایندگی ستاد دیه استان‪،‬‬ ‫گسترش تصفیهخانهها و جمعاوری پسابهای فاضالب‬ ‫است که میتوان به تولید ماهیانه ‪ ۷۰۰‬هزار تن فوالد خام‬ ‫میشود و در هفت سال گذشته این شرکت توانسته بیش‬ ‫اجتماعی مورد تقدیر وزیر بهداشت‬ ‫زدودن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫در این‬ ‫مدیرکل زندانهای استان و رئیسکل دادگستری استان‬ ‫‪ ۹‬شهرستان مقدار اب مصرفی فوالد مبارکه را به حداقل‬ ‫در فروردینماه اشاره کرد که نسبت به مدت مشابه در‬ ‫از ‪ ۱۳‬میلیارد تومان جمعاوری کند تا به ازادی هزار نفر‬ ‫و درمان هم قرار گرفت؛ چراکه هیچ‬ ‫کرونا‬ ‫و‬ ‫تحریم‬ ‫نظیر‬ ‫موانعی‬ ‫اصفهان رسیده بود از حمایت فوالد مبارکه و مدیرعامل‬ ‫ممکن رسانده و کمک شایانی به حفظ محیط زیست کرده‬ ‫سال گذشته رکورد بسیار مطلوبی است که نشان میدهد‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫صنعتی این حجم از اکسیژن رایگان را‬ ‫بیماری‬ ‫داد‪:‬‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫دانست‬ ‫این مجموعه تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با عزمی راسخ در پی تحقق شعار سال‬ ‫مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫در اختیار مراکز درمانی قرار نداده است‪.‬‬ ‫کرونا در شرکتی که روزانه حدود‬ ‫در شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان و در برنامه‬ ‫وی به مجهز کردن بیمارستانهای‬ ‫‪ ۲۲‬هزار نفر در ان تردد دارند‬ ‫تلویزیونی «یک شهر ضیافت» از شبکه اصفهان‪ ،‬ضمن‬ ‫شهرستانهای لنجان‪ ،‬مبارکه و اصفهان‬ ‫میتوانست مانعی در راه تولید‬ ‫تشکر از شرکت تمام خیران مجموعه فوالد مبارکه که‬ ‫توسط شرکت فوالد مبارکه اشارهای‬ ‫شود که خوشبختانه با رعایت‬ ‫در این گلریزان شرکت کردند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با شیوع کرونا یکی از‬ ‫دقیق دستورالعملهای بهداشتی‬ ‫با مشارکت شرکتهای زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه‬ ‫مشکالت مراکز درمانی کمبود تجهیزات و امکانات الزم‬ ‫و مدیریت دقیق‪ ،‬کرونا نهتنها تاثیر منفی بر روند تولید‬ ‫و حمایت خیران این مجموعه ‪ ۲۰‬میلیارد ریال کمک‬ ‫بود که این شرکت بر ان شد که بیمارستانها را در درمان‬ ‫نگذاشت بلکه این شرکت به رکوردهای متعدد دست یافت‪.‬‬ ‫کرد تا زمینه ازادی زندانیان غیرعمد از زندانهای‬ ‫بیماران مبتال به کرونا مجهز کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تحریمهای ظالمانه گفت‪ :‬علیرغم اینکه‬ ‫استان اصفهان فراهم شود‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬عالوه بر این‬ ‫نباتی نژاد به کمکهای مومنانه شرکت فوالد مبارکه در ایام‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در لیست تحریمهای امریکا قرار‬ ‫دو میلیارد تومان تصمیم گرفته شد به ‪ ۱۰۰‬خانواده‬ ‫کرونا هم گریزی زد و گفت‪ :‬در یک سال گذشته بستههای‬ ‫داشت؛ توانست این مانع را هم پشت سر بگذارد و بر‬ ‫ازاد شده از بند محکومان مالی در اصفهان بستههای‬ ‫معیشتی متعدد در اختیار افراد نیازمند قرار گرفته است‪.‬وی‬ ‫تولیدات محصوالت بیفزاید و خرسندیم که در پیام نوروزی‬ ‫کمکهای مومنانه به ارزش هر بسته دو میلیون تومان‬ ‫با اشاره به اینکه خشکسالی یکی از موضوعهای مهم کشور‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬یکی از صنایعی که توانست شعار سال‬ ‫توسط فوالد مبارکه اهدا شود تا این افراد با فراغ خاطر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در چند دهه گذشته‬ ‫را محقق کند‪ ،‬صنایع فوالدی بود‪ .‬نباتی نژاد گفت‪ :‬در سال‬ ‫به اغوش خانواده برگردند‪ .‬در پایان این برنامه با اهدای‬ ‫با راهاندازی پروژههای بازچرخانی پسابهای صنعتی و‬ ‫جاری هم روند دستیابی به رکوردهای جدید اغاز شده‬ ‫لوحی که به امضا مدیر نمایندگی ستاد دیه استان‪،‬‬ ‫گسترش تصفیهخانهها و جمعاوری پسابهای فاضالب‬ ‫است که میتوان به تولید ماهیانه ‪ ۷۰۰‬هزار تن فوالد خام‬ ‫مدیرکل زندانهای استان و رئیسکل دادگستری استان‬ ‫‪ ۹‬شهرستان مقدار اب مصرفی فوالد مبارکه را به حداقل‬ ‫در فروردینماه اشاره کرد که نسبت به مدت مشابه در‬ ‫اصفهان رسیده بود از حمایت فوالد مبارکه و مدیرعامل‬ ‫ممکن رسانده و کمک شایانی به حفظ محیط زیست کرده‬ ‫سال گذشته رکورد بسیار مطلوبی است که نشان میدهد‬ ‫این مجموعه تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با عزمی راسخ در پی تحقق شعار سال‬ ‫تصمیمقطعیجهانگیری‬ ‫برای ثبت نام در انتخابات‬ ‫بهره مندی‬ ‫بیمارستان هایفارس‬ ‫از کمک هایمومنانه‬ ‫کمک ‪ ۲۰‬میلیاردریالی فوالد مبارکه برای ازادی زندانیان‬ ‫جرایمغیرعمد‬ ‫پویشحمایت‬ ‫از کاندیداتوریرییسی‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫اب و فاضالب اذربایجان غربی‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی‬ ‫کیفی (فشرده) یک مرحله ای خدمات‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکتابوفاضالباستاناذربایجانغربیدرنظرداردمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیکیفی(فشرده)احداثمخزن‪۱۰۰۰‬مترمکعبیسرایداری‬ ‫و محوطه سازی و احداث خطوط انتقال و ساختمان سرچاهی و تجهیز و حصارکشی در روستای احمداباد و اصالح شبکه روستای ینگی اباد شهرستان شاهیندژ به‬ ‫شــماره (‪ )۲۰۰۰۰۰539۰۰۰۰۰۱۰‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‬ ‫پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ ۱4۰۰/۰۲/۲۱‬می باشد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫احداث مخزن ‪ ۱۰۰۰‬متر مکعبی‬ ‫سرایداری و محوطه سازی و احداث‬ ‫خطوط انتقال و ساختمان سرچاهی‬ ‫و تجهیز و حصارکشی در روستای‬ ‫احمداباد و اصالح شبکه روستای ینگی‬ ‫اباد شهرستان شاهیندژ‬ ‫‪3۱/477/988/459‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫‪۱2‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫( ریال)‬ ‫‪۱/574/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫گواهینامه و‬ ‫صالحیت‬ ‫قیمت اسناد(ریال)‬ ‫رشته اب پایه ‪ 5‬و‬ ‫باالتر و گواهینامه‬ ‫صالحیت ایمنی‬ ‫‪۱/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی‬ ‫کیفی (فشرده) یک مرحله ای خدمات‬ ‫محلتامیناعتبار‪:‬طرحهایعمرانی(نقدوسایرابزارهایتامینمالی(اسنادخزانهاسالمیو‪))...‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ ۱7:۰۰‬روز یکشنبه تاریخ ‪۱4۰۰/۰۲/۲6‬‬ ‫عمومیهمزمانباارزیابیکیفی(فشرده)احداثمخزن‪۱۰۰۰‬مترمکعبیسرایداری‬ ‫نظرداردمناقصه‬ ‫غربیدر‬ ‫اذربایجان‬ ‫استان‬ ‫فاضالب‬ ‫پیشنهاد‪:‬ابو‬ ‫مهلت زمانی ارسال شرکت‬ ‫‪۱4۰۰/۰3/۱۲‬‬ ‫تاریخ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صبح روز‬ ‫‪۰9:۰۰‬‬ ‫ساعت‬ ‫روستای احمداباد و اصالح شبکه روستای ینگی اباد شهرستان شاهیندژ به‬ ‫حصارکشی در‬ ‫روزو تجهیز و‬ ‫سرچاهی‬ ‫ارزیابیانتقال و‬ ‫پاکتهای خطوط‬ ‫بازگشاییو احداث‬ ‫محوطه سازی‬ ‫‪۱4۰۰/۰3/۱۲‬‬ ‫چهارشنبه تاریخ‬ ‫ساختمان‪۱۰:۰۰‬‬ ‫کیفی‪ :‬ساعت‬ ‫وزمان‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‬ ‫تاریخبرگزار نماید‪.‬‬ ‫شنبهدولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ج)‪:‬سامانه‬ ‫طریق‬ ‫(‪)۲۰۰۰۰۰539۰۰۰۰۰۱۰‬‬ ‫شــماره‬ ‫‪۱4۰۰/۰3/۱3‬‬ ‫تدارکاتروز پنج‬ ‫ساعت ‪۰9:۰۰‬‬ ‫(الفراوازب و‬ ‫بازگشایی پاکتهای مناقصه‬ ‫زمان‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫ارائهادرس‬ ‫(ستاد) به‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫درگاه‬ ‫جهتطریق‬ ‫پاکتها از‬ ‫تماس گران و‬ ‫اطالعاتمناقصه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫پاکتهای الف‪:‬‬ ‫مناقصه و‬ ‫اسناد‬ ‫تدارکاتخصوص‬ ‫سامانهبیشتر در‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫بازگشاییگزار‬ ‫دستگاه مناقصه‬ ‫‪۰443۱94537۱‬سازند‪ .‬تاریخ‬ ‫شرکت در مناقصه محقق‬ ‫الکترونیکی را جهت‬ ‫گواهی امضای‬ ‫دریافت‬ ‫مذکور و‬ ‫ثبت نام‬ ‫مراحل‬ ‫راه قبلی‪،‬‬ ‫عضویت‬ ‫ادرس‪:‬گران‬ ‫مناقصه‬ ‫قراردادها و تلفن‬ ‫اذربایجان غربی دفتر‬ ‫فاضالب‬ ‫اب و‬ ‫سایتشرکت‬ ‫در‪363‬‬ ‫پستی‬ ‫صندوق‬ ‫مخابرات‬ ‫عدم چهار‬ ‫صورتارتش‬ ‫ارومیهدرخیابان‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪۱4۰۰/۰۲/۲۱‬‬ ‫مناقصه‬ ‫انتشار‬ ‫عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مراحل‬ ‫تاریخجهت انجام‬ ‫سامانهستاد‬ ‫تماسدرسامانه‬ ‫اطالعات‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫اب و فاضالب اذربایجان غربی‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫مرکز تماس‪۰۲۱-4۱934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ ۸۸969737 :‬و ‪۸5۱9376۸‬‬ ‫گواهینامه و‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫مدت اجرا‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫مبلغسایت‬ ‫نام سایر استان ها‪ ،‬در‬ ‫موضوعثبت‬ ‫اطالت تماس دفاتر‬ ‫اسناد(ریال)‬ ‫(‪ )www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر»قیمت‬ ‫سامانه(ریال)‬ ‫براورد اولیه‬ ‫مناقصه‬ ‫صالحیت‬ ‫( ریال)‬ ‫(ماه)‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪ ۱4۰۰/۰۲/۲۱ :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪۱4۰۰/۰۲/۲5 :‬‬ ‫احداث مخزن ‪ ۱۰۰۰‬متر مکعبی‬ ‫سرایداری و محوطه سازی و احداث‬ ‫خطوط انتقال و ساختمان سرچاهی‬ ‫و تجهیز و حصارکشی در روستای‬ ‫احمداباد و اصالح شبکه روستای ینگی‬ ‫اباد شهرستان شاهیندژ‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی (سهامی خاص)‬ ‫‪3۱/477/988/459‬‬ ‫‪۱2‬‬ ‫‪۱/574/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫رشته اب پایه ‪ 5‬و‬ ‫باالتر و گواهینامه‬ ‫صالحیت ایمنی‬ ‫‪۱/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫محلتامیناعتبار‪:‬طرحهایعمرانی(نقدوسایرابزارهایتامینمالی(اسنادخزانهاسالمیو‪))...‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ ۱7:۰۰‬روز یکشنبه تاریخ ‪۱4۰۰/۰۲/۲6‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ ۰9:۰۰‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪۱4۰۰/۰3/۱۲‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ ۱۰:۰۰‬روز چهارشنبه تاریخ ‪۱4۰۰/۰3/۱۲‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج)‪ :‬ساعت ‪ ۰9:۰۰‬روز پنج شنبه تاریخ ‪۱4۰۰/۰3/۱3‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن ‪۰443۱94537۱‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ ۸۸969737 :‬و ‪۸5۱9376۸‬‬ ‫مرکز تماس‪۰۲۱-4۱934 :‬‬ ‫اطالت تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر» موجود است‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪ ۱4۰۰/۰۲/۲۱ :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪۱4۰۰/۰۲/۲5 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی (سهامی خاص)‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرـ ـ ــبر‬ ‫خبرخ‬ ‫پویش حمایت از‬ ‫کاندیداتوری رییسی‬ ‫عضو هیئت عالی و مسئول‬ ‫امور استان های شــورای وحدت‬ ‫از پویــش نخبگانــی و مردمــی‬ ‫حمایت از کاندیداتوری ایت اهلل‬ ‫رییسی در سراسر کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬محمدحسین موسی پور عضو هیئت‬ ‫عالی و مســئول امور اســتان های شورای وحدت با بیان‬ ‫اینکه پویش سراسری حمایت از ایت اهلل رییسی به راه‬ ‫افتاده است گفت‪ :‬پویش نخبگانی و مردمی حمایت‬ ‫از کاندیداتوری ایت اهلل رییســی در سراســر کشــور و با‬ ‫هدایــت شــورای وحــدت در جریــان اســت و در همــه‬ ‫استان ها‪ ،‬دفاتر شورای وحدت با مراجعه جمع کثیری‬ ‫از احــاد مردم و نخبگان و اقشــار مختلف مواجه بوده‬ ‫اســت‪ .‬عضــو شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت مبارز‬ ‫افزود‪ :‬کمیته هایمختلفشورایوحدتازجمله کمیته‬ ‫جوانــان و بانــوان و پزشــکان و صنعــت گــران و ‪ ...‬در‬ ‫ساماندهی این پویش و پاسخگویی به مطالبه گسترده‬ ‫احاد مردم و نخبگان فعال بوده و هستند و امیدواریم‬ ‫با حضور جناب اقای رییسی در این عرصه با نشاط و‬ ‫امید بخش‪ ،‬انتخاباتی پرشور در ‪ 28‬خرداد رقم بخورد‬ ‫که مایه عزت و ســربلندی مردم و نظام اســامی باشد‪.‬‬ ‫تصمیم قطعی‬ ‫جهانگیری برای ثبت نام‬ ‫در انتخابات‬ ‫یــک عضــو جبهــه اصــاح‬ ‫طلبــان ایــران از قطعــی شــدن‬ ‫تصمیم جهانگیری برای حضور‬ ‫در انتخابات پیش رو خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضــا جالیــی پور عضو جبهــه اصالح طلبان‬ ‫ایران در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬در ارتباط با اخرین تصمیم‬ ‫اســحاق جهانگیری بــرای حضور در انتخابات ریاســت‬ ‫جداگانه‬ ‫جمهــوری ‪ 1400‬خبر داد‪ :‬پیام ها و تماس های‬ ‫ٔ‬ ‫تعدادی از رهبران و بزرگان اصالحات باعث شد اسحاق‬ ‫جهانگیریعصرامروز‪،‬پنج شنبه‪،‬تصمیمقطعی اشبرای‬ ‫حضور در انتخابات را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش جهانگیری به عنوان کاندیدای‬ ‫پیشــنهاد شــده توســط بیش از دو ســوم اعضای جبهه‬ ‫اصالحــات در انتخابــات ریاســت جمهــوری ثبــت نــام‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫جهانگیــری بعــد از محمدجــواد ظریــف بــا‬ ‫‪ 35‬رای دومیــن کاندیــدای پیشــنهادی اعضــای‬ ‫جبهــه اصــاح طلبــان ایــران بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنین در تاریخ ‪ ۱۹‬اردیبهشت جهانگیری در جلسه‬ ‫مجمع عمومی جبهه اصالحات کــه به صورت انالین‬ ‫برگزار شد‪ ،‬شرکت کرد و با اعضای این جبهه در ارتباط با‬ ‫انتخابات پیش رو گفت و گو کرد‪.‬‬ ‫الریجانی نامزد نهایی‬ ‫جریان اصالحات است‬ ‫رئیــس هیئــت موســس‬ ‫جمعیــت گفتمــان انقــاب‬ ‫اســامی علــی الریجانــی را‬ ‫نامزد نهایی جریان اصالحات‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬الریجانــی‬ ‫هــم اصولگرا اســت و هم نــگاه اصالح طلبانه دارد‪،‬‬ ‫بنابرایــن رقابــت هــر اصولگرایــی با علــی الریجانی‬ ‫ازنظر من رقابتی درون جریانی محســوب می شود‪.‬‬ ‫عبدالرحمــن معاشــر در گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره‬ ‫اخریــن اقدامــات نیروهــای انقــاب (اصولگرایــان)‬ ‫گفــت‪ :‬تعداد زیادی از چهر ههــای نیروهای انقالب‬ ‫بــرای حضــور درصحنه اعــام امادگــی کرده اند ولی‬ ‫به این معنی نیست که همه این افراد وارد رقابت‬ ‫نهایی شــوند‪ .‬بلکه حضور این تعداد برای بررســی‬ ‫گزینه های جریان گفتمان انقالب و در قالب شورای‬ ‫ائتالف نیروهای انقالب و شورای وحدت است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬نیروهای انقالب در هر دو شــورا با این نگاه‬ ‫و اســتدالل کــه ســید ابراهیــم رئیســی نهایتــا حضور‬ ‫می یابد‪ ،‬منتظرند ببینند‪ ،‬حضور او چه خواهد شد؛‬ ‫امــا حضور داوطلبــان مختلف نوعی اعــام امادگی‬ ‫درون گفتمانــی اســت کــه بتوانیــم در داخل جریان‬ ‫انقالب به گزینه واحدی برسیم‪ .‬معاشر در پاسخ به‬ ‫این سوال که چرا برخی از طیف های اصولگرا مانند‬ ‫جبهه پایداری و شــورای وحدت از قالیباف حمایت‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬اقدامــات و برنام ههــای‬ ‫جریــان اصالحــات ما را به ســمت و ســویی می برد‬ ‫که به نظر می رســد نهایتا رقابت در درون نیروهای‬ ‫انقــاب و درون گفتمانــی (اصولگرایــان) باشــد‪.‬‬ ‫جبهــه اصالحــات ایــران ‪ ۱۴‬گزینه مطــرح کرده اند‪،‬‬ ‫محمدجــواد ظریــف از حضــور در انتخابــات کنــار‬ ‫رفــت‪ .‬گزینه دوم اصالح طلبان اســحاق جهانگیری‬ ‫اســت که اقبالی ندارد‪ .‬حضــور مصطفی تاجزاده از‬ ‫ســوی جریان اصالحات هم به شــوخی شبیه است‪.‬‬ ‫با این اوصاف این گزینه ها جدی نیســتند و به نظر‬ ‫می رســد گزینــه اول اصالح طلبــان علــی الریجانــی‬ ‫باشــد‪ .‬رئیــس هیئــت موســس جمعیــت گفتمــان‬ ‫انقالب اســامی اظهار کــرد‪ :‬وقتی اصالحات گزینه‬ ‫خاصــی بــرای حضــور درصحنــه نــدارد‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫گزینه غیر اصالح طلب خواهد رفت‪ .‬علی الریجانی‬ ‫هــم اصولگرا اســت و هم نــگاه اصالح طلبانه دارد‪،‬‬ ‫بنابرایــن بــه نظــر می رســد درنهایــت رقابــت درون‬ ‫جریانی شکل بگیرد و لیست ‪ ۱۴‬نفره اصالح طلبان‬ ‫بــازی پوششــی اســت‪ .‬هــر کــس جــز ســید ابراهیــم‬ ‫رئیسی از جریان اصولگرایی هم وارد رقابت نهایی‬ ‫با الریجانی شود ازنظر من رقابت درون اصولگرایی‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1068‬‬ ‫چهره های اصلی رقابت امروز ثبت نام می کنند‬ ‫بلیت لحظه اخری پاستور‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ستادانتخاباتیالریجانی‬ ‫تشکیل شد‬ ‫پــس از اعــام خبر قطعی‬ ‫فراکســیون رهــروان مجلــس‬ ‫کاندیداتــوری علــی الریجانی‬ ‫نهــم و مســتقلین مجلــس‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫دهــم در ســتاد انتخاباتــی‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬ســتاد انتخاباتــی‬ ‫علی الریجانی حضــور دارند‪.‬‬ ‫علــی الریجانــی بــا محوریــت‬ ‫تاجگــردون»‬ ‫«غالمرضــا‬ ‫علی الریجانی‬ ‫«تاجگــردون» و «باهنــر»‬ ‫و «علیرضــا رحیمــی» از‬ ‫تشــکیل شــد و نماینــدگان‬ ‫اصالح طلبان تاثیرگذار در ستاد‬ ‫ادوار در تهــران و شهرســتان ها فعالیت هــای انتخاباتی الریجانی هستند‪ .‬همچنین در میان‬ ‫انتخاباتــی خــود را اغــاز کردنــد‪ .‬بــه گــزارش اصولگرایان‪ ،‬طیف «محمدرضا باهنر» (جامعه‬ ‫مهــر‪ ،‬بخشــی از اصولگرایــان و اصالح طلبــان اســامی مهندســین) در ترکیب جلســات ستاد‬ ‫ســه دوره مجلــس و همچنین تمامــی اعضای انتخاباتی علی الریجانی حضور دارند‪.‬‬ ‫فردا کاندیدای اجماعیاصالح طلبان‬ ‫مشخصمی شود‬ ‫تنــام داوطلبــان انتخابــات‬ ‫چهارمیــن روز ثب ‬ ‫تنــام ســردار افشــار از‬ ‫ریاســت جمهــوری بــا ثب ‬ ‫فرماندهانپیشینسپاهپاسداراناغاز شد‪.‬‬ ‫سردار افشار از فرماندهانپیشینسپاهپاسداران‬ ‫نخستین چهره شناخته شده ای است که در ساعات‬ ‫اولیه چهارمین روز ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری‬ ‫ریاســت جمهوری وارد ســتاد انتخابات کشــور شد‬ ‫تنــام در‬ ‫تنــام کــرد‪ .‬ســردار افشــار پــس از ثب ‬ ‫و ثب ‬ ‫سیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری گفت‪:‬‬ ‫با برنامه امده ام و ده ها برنامه علمی و تخصصی‬ ‫دارم که برخی از ان ها تجربه اجرای ازمایشی را هم‬ ‫داشــته ام‪.‬همچنین فریدون عباسی رئیس سازمان‬ ‫انرژیهسته ایدولتدهمونمایندهفعلیمجلس‬ ‫و رئیــس کمیســیون انــرژی حدود ســاعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫روز گذشــته با حضور در وزارت کشــور در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری ثبت نام کرد‪ .‬رئیس سازمان انرژی‬ ‫اتمــی دولــت دهم پــس از ثبت نام بــه خبرنگاران‬ ‫گفت‪:‬اجرایبرجامتوسطمجلسشورایاسالمی‪،‬‬ ‫شــورای عالی امنیت ملی و رهبری به دولت اجازه‬ ‫داد هشــده است و همه ملزم هســتیم برجام را ‪۲۸‬‬ ‫شرطی که در مصوبات وجود دارد اجرا کنیم‪.‬‬ ‫با بستن دهان مخالفان و خشونت مخالفم‬ ‫سید مصطفی تاج زاده نیز که پیش ازاین اعالم‬ ‫کرده بود ساعت ‪ ۱۱‬صبح روز جمعه برای ثبت نام‬ ‫به ستاد انتخابات می رود‪ ،‬راس ساعت مذکور به‬ ‫همراه همسرش (فخرالسادات محتشمی پور) در‬ ‫ســتاد انتخابات کشــور حاضر شــد و ثبت نام کرد‪.‬‬ ‫این چهره اصالح طلب پس از ثبت نام در انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری سیزدهم گفت‪ :‬با بستن دهان‬ ‫مخالفانوخشونتمخالفم‪،‬بانظارتاستصوابی‬ ‫و ســلب حق هر ایرانی مخالفم‪ ،‬با نگاه داعشــی‬ ‫به دین‪ ،‬با ســلب حقوق شــهروندان‪ ،‬باسیاســت‬ ‫خارجیپرهزینه‪،‬بادخالتنظامی هادر انتخابات‬ ‫و سیاست مخالفم‪ .‬متن کامل بیانیه تاجزاده که‬ ‫بعــد از ثبت نام در انتخابــات ان را قرائت کرد به‬ ‫شــرح زیر اســت‪ :‬من ســید مصطفی تاجزاده یک‬ ‫ح طلــب‪ ،‬معــاون بین الملــل‬ ‫شــهروند‪ ،‬یــک اصال ‪‎‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد دولت مهندس موســوی و‬ ‫معاون سیاسی وزارت کشور دولت اقای خاتمی‪،‬‬ ‫یک زندانی سیاسی هفت ساله و یک ایرانی امروز‬ ‫رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری‪ ۱۴۰۰‬شدم‪.‬‬ ‫من گام در عرصه انتخابات نهادم تا با صدای رسا‬ ‫اعــام کنــم که مانند اکثریت شــما مخالف راهی‬ ‫هســتم که حاکمیت در حال پیمودن اســت‪ .‬من‬ ‫با قرائت انسدادی از قانون اساسی و تقلیل دادن‬ ‫ان به اصل والیت فقیه مخالفم‪ .‬باسیاست داخلی‬ ‫امنیتی و بستن دهان مخالفان و منتقدان و گرفتن‬ ‫حق فعالیت تشکیالتی از هر ایرانی با هر گرایش‬ ‫و عقیده ای که ملتزم به قانون اســت و خشــونت‬ ‫را نفــی می کند‪ ،‬مخالفم‪ .‬با نظارت اســتصوابی و‬ ‫سلب حق نامزدی از هر ایرانی واجد شرایط قانون‬ ‫اساسی مخالفم‪ .‬من با نگاه طالبانی و داعشی به‬ ‫دیــن مخالفم‪ .‬معتقد به حجابــم ولی باحجاب‬ ‫اجبــاری مخالفم‪ .‬مــن با قوانین تبعیض امیز علیه‬ ‫زنــان مخالفــم‪ .‬با ســلب حقوق هر شــهروندی با‬ ‫هــر عقیده و مذهبی و قومیــت و زبانی مخالفم‪.‬‬ ‫من باسیاســت خارجی پرهزینه و امریکاســتیزی و‬ ‫روســیه دوســتی مخالفم‪ .‬من با دخالت نظامیان‬ ‫در سیاســت و اقتصــاد و انتخابــات مخالفــم‪ .‬بــا‬ ‫شــکل گیری بنگا ههــای خصولتــی و ســپردن اموال‬ ‫ملتبهباندهایبی نام ونشانمخالفم‪.‬باتبعیض‬ ‫شهــای عقیدتــی و سیاســی‬ ‫در اســتخدام و گزین ‬ ‫مخالفــم‪ .‬بــا حــراج امــوال ملــی و کاالیــی کردن‬ ‫اموزش و بهداشت و از میان رفتن فرصت های رشد‬ ‫وپیشرفتتک تکایرانیانمخالفم‪.‬منباانحصار‬ ‫و تک صدایی در صداوسیما مخالفم‪ .‬با فیلترینگ‬ ‫شــبکه های مجازی مخالفم‪ .‬من رشد اقتصادی را‬ ‫در دسترس می بینم و مهار گرانی و تورم را که کمر‬ ‫قشرهای وسیعی از مردم را خم کرده است ممکن‬ ‫می دانــم‪ .‬مــا می توانیم و باید به گرانــی و رکود و‬ ‫بیــکاری کــه گروه های بســیاری را بــه زیرخط فقر‬ ‫رانده‪ ،‬پدران و مادران زیادی را شرمســار فرزندان‬ ‫کرده‪ ،‬کرامت میلیون ها شــهروند را نشــانه گرفته‬ ‫و جایگاه ایران را در جهان تضعیف کرده اســت‪،‬‬ ‫پایــان دهیــم‪ .‬من با نگاه و ادبیات دشــمن محور‬ ‫مخالفم و امده ام که باب دوستی بگشایم‪ .‬مرگ‬ ‫خواهی برای این وان بس است‪ .‬پیام من دوست‬ ‫داشتن زندگی و تالش برای افزایش شادی و امید‬ ‫است‪ .‬من برای گفتگو و تعامل و همکاری امده ام‪.‬‬ ‫می دانم که گروهی مطالبات فوق را رویاپردازانه‬ ‫تلقی می کنند؛ اما من هم تیم و برنامه برای اداره‬ ‫کشور دارم و هم رویاهای زیادی دارم! رویای رفع‬ ‫تبعیض و تحقق عدالت‪ ،‬رویای رفع فقر و فساد‬ ‫و بیمــاری و بیکاری‪ ،‬رویــای رفع گرانی و تحریم‪،‬‬ ‫رویای دوستی و همکاری و همدلی‪ ،‬رویای ایرانی‬ ‫ابــاد و مســتقل و توســعه یافته‪ ،‬رویــای انتخابات‬ ‫ازاد‪ ،‬رویــای حکومــت قانــون و رویــای عدالــت و‬ ‫ازادی‪ .‬اری! من نامزد شــده ام تا افزون بر معرفی‬ ‫همــکاران و ارائه برنامه‪ ،‬رویای ازادی و عدالت را‬ ‫زنده نگه دارم‪ .‬به باور من رویاها تحقق می یابند‬ ‫تهــا اراده می کنند و هیــچ قدرتی‬ ‫زمانــی کــه مل ‬ ‫برتــر از قدرت بی قدرتان نیســت‪ ،‬زمانی که اراده‬ ‫می کنند‪ .‬پیام من به حاکمیت این است‪ :‬ما با شما‬ ‫با زبان قانون و متکی بر حقوق قانونی خود سخن‬ ‫می گوییم اما ســخن خــود را دلســوزانه‪ ،‬صریح و‬ ‫بی لکنــت می گوییــم‪ .‬ما بــرای نیل بــه حاکمیت‬ ‫قانون و اجرای عدالت و بهره مندی از حقوقی که‬ ‫قانون اساسی برای شهروندان به رسمیت شناخته‬ ‫اســت‪ ،‬با شیوه های مسالمت امیز عمل می کنیم‪.‬‬ ‫یشــویم‪،‬‬ ‫نحــال تســلیم قانو نشــکن ها نم ‬ ‫درعی ‬ ‫قانون شکنی ها را برنمی تابیم و به افشای ستم ها و‬ ‫سرکوب ها ان قدر ادامه می دهیم تا درنهایت شما‬ ‫هم راهی نیابید جز اینکه به قانون تمکین کنید‪،‬‬ ‫حقــوق ملــت را به رســمیت بشناســید و بگذارید‬ ‫اینده ای شایسته برای ایران و ایرانیان رقم بخورد‪.‬‬ ‫مــا از پیمــودن راه ازادی و عدالــت بــا همــه‬ ‫یشــویم و نــه ناامیــد‪.‬‬ ‫هزینه هایــش نــه خســته م ‬ ‫نــه از شــما می ترســیم و نــه در دامــن خشــونت‬ ‫می غلتیم‪ .‬شمارا به تحقق ایران برای همه ایرانیان‬ ‫فرامی خوانیــم کــه راهبــردی برد برد بــرای همگان‬ ‫است و جز زیاده خواهان کسی در ان زیان نمی بیند‪.‬‬ ‫مــردم! انتخابــات میراث انقالب مشــروطه اســت‬ ‫و رای دادن حــق مــن و شماســت؛ همچنــان کــه‬ ‫ینــدادن حــق من و شماســت‪ .‬مشــارکت زمانی‬ ‫را ‬ ‫موجه اســت که انتخابات معنادار باشــد و تنها در‬ ‫صورتی انتظار شرکت گسترده مردم منطقی است‬ ‫کهانتخاباترقابتیباشدوهرایرانیبتواندنامزدی‬ ‫که مطالبات و دیدگاه های او را نمایندگی کند بیابد‬ ‫و بتواند به او و ســوگندش برای حفاظت از قانون‬ ‫اساســی‪ ،‬اســتقالل و یکپارچگی و اعتــای جایگاه‬ ‫فعالیت‪۴‬سالهرئیسیبرایرئیس جمهورشدن‬ ‫یک نماینده مجلس در توئیتی نوشت‪ :‬سید ابراهیم رئیسی از ‪ ۳۰‬اردیبهشت ‪ ۹۶‬برای حضور در انتخابات سیزدهم‬ ‫ریاست جمهوری خود را اماده می کردند و کامال اماده اداره باقوت دولت هستند‪.‬‬ ‫ی که سید ابراهیم رئیسی را متهم می کنند یک شبه به فکر ریاست جمهوری‬ ‫مجتبی توانگر‪ ،‬در توئیتی مدعی شد‪ :‬شبهه ا ‬ ‫افتاده و عمال بدون برنامه در دولت اینده حضور خواهد داشت عرض می کنم که ایشان از ‪ ۳۰‬اردیبهشت‪ ۹۶‬برای حضور‬ ‫در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری خود را اماده می کردند و کامال اماده اداره باقوت دولت هستند‪ .‬مگر منعی باشد‪.‬‬ ‫ایران و تامین حقوق ملت اعتماد کند‪ .‬در انتخابات‬ ‫فرمایشیرای دادنتوجیهندارد‪.‬‬ ‫از خداونــد مهربــان می خواهیم کــه ایــران را از‬ ‫اســتبداد‪ ،‬خشــونت‪ ،‬دروغ‪ ،‬ریــا و تمامیت خواهی‬ ‫حفظ کند‪ .‬به امید روزی که ایران برای همه ایرانیان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کاهش چشمگیر داوطلبان‬ ‫همچون روزهای گذشته خبرنگاران‪ ،‬عکاسان و‬ ‫فیلم برداران حاضر در ستاد انتخابات کشور ساعات‬ ‫اولیه صبح را در حالی پشــت ســر گذاشــتند که نه‬ ‫خبری از حواشی هرروزه حضور چهره های گمنام و‬ ‫مشتاقدوربینبود‪،‬نهپایسیاسیونمتکیبهنفس‬ ‫و شناســنامه به دست به مرکز همایش های وزارت‬ ‫کشور بازشدهبود‪.‬‬ ‫کاهشتعدادداوطلبانی کههیچسابقهسیاسی‬ ‫در چهلسال گذشتهنداشته اند‪،‬یکیاز ویژگی های‬ ‫بارز این دوره از انتخابات است‪ .‬اگرچه هنوز شاهد‬ ‫حضــور برخــی افــراد شــکل و شــمایل عجیــب در‬ ‫وزارت کشور هستیم اما تعداد این افراد به صورت‬ ‫چشــمگیری کاهش یافتــه اســت‪ .‬بیمــاری کرونــا‪،‬‬ ‫مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط ثبت نام‬ ‫کنندگان می تواند عاملی برای کاهش ثبت نام افراد‬ ‫غیرسیاسیباشد‪.‬‬ ‫تنــام چهره هایــی‬ ‫در ســه روز نخســت ثب ‬ ‫همچــون محمدحســن نامــی‪ ،‬ســعید محمــد‪،‬‬ ‫حســین دهقان‪ ،‬رستم قاسمی‪ ،‬صادق خلیلیان‪،‬‬ ‫ینــژاد‪ ،‬محمــود صادقــی‪ ،‬علــی‬ ‫محمــود احمد ‬ ‫مطهری‪،‬محسنمهرعلیزاده‪،‬رامینمهمانپرست‪،‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬امیرحســین قاضی زاده هاشمی‪،‬‬ ‫محمدحســن قدیــری ابیانــه‪ ،‬حســن ســبحانی‪،‬‬ ‫زارع فومنــی و قدرتعلی حشــمتیان در انتخابات‬ ‫تنــام کرده انــد‪ .‬موضــوع اختــاف شــورای‬ ‫ثب ‬ ‫نگهبــان و وزارت کشــور از مســائل مهــم روز اول‬ ‫ثبت نام ها بود که به شــرایط ثبت نام داوطلبان‬ ‫یگــردد و از دوشــنبه هفته جاری‬ ‫انتخابــات بازم ‬ ‫کــه رئیس جمهــور‪ ،‬وزارت کشــور را موظــف کــرد‬ ‫کــه مصوبه شــورای نگهبان را اجرا نکند‪ ،‬شــدت‬ ‫گرفــت؛ چراکــه ســاعتی بعــد هیئــت نظــارت بر‬ ‫انتخابــات اعــام کــرد ایــن مصوبــه الزم االجــرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫سردار سلیمانی را در سطح پالکارد‬ ‫رقابت هایانتخاباتیتنزلندهیم‬ ‫سیدعباسصالحیدرتوییتینوشت‪:‬سردارسلیمانیدرقامتنمادمقاومتوشاهد‬ ‫معصومیت و مظلومیت امت است‪ ،‬از غزه و لبنان و سوریه تا افغانستان و نوجوانان‬ ‫خونین کفن دشت برچی‪ ،‬این بیرق عاشورایی را در سطح پالکارد رقابت های انتخاباتی‬ ‫تنزلندهیم!‬ ‫خبر‬ ‫فلسفهتائیدصالحیتمغایرباابتدایی تریناصلانتخاباتازاداست‬ ‫همیشــه همزمــان بــا ثبت نام شــخصیت های‬ ‫معروف سیاســی در انتخابات ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫برخــی از مــردم عــادی نیــز در انتخابــات ثبت نام‬ ‫می کنند؛ ثبت نامی که نتیجه ان از پیش مشخص‬ ‫اســت و احتمــاال حتــی شــورای نگهبــان پرونــده‬ ‫بســیاری از ان ها را برای بررســی باز هم نمی کند‪.‬‬ ‫فارغ از شــکل و شــمایل یا حتی شــعار های برخی‬ ‫نپــوش گرفتــه تا‬ ‫تنــام کننــدگان؛ از مــرد کف ‬ ‫از ثب ‬ ‫مردی با کراواتی منقش به شعر به عنوان حواشی‬ ‫این روز های ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری؛‬ ‫ظاهــرا این موضــوع بــرای همه مان جاافتــاده که‬ ‫ایــن اد مهــا را بــه دیــده تحقیــر بنگریــم و از خود‬ ‫بپرسیم چرا باید ثبت نام کنند؟ به گزارش رویداد‬ ‫‪ ،۲۴‬گویــا بــه طرزی فضایی برای ذهن یکی یکی‬ ‫مــا پیش امــده که ریاســت جمهــوری را فقط حق‬ ‫ابراهیــم رئیســی و ســید محمــد خاتمــی و علــی‬ ‫الریجانــی و محمدباقــر قالیبــاف و‪ ...‬بدانیــم و‬ ‫اگر شــهروندانی برای ثبت نام می اینــد‪ ،‬ان ها را از‬ ‫پیش رصالحیت شده می دانیم‪ .‬این فضای ذهنی‬ ‫تبدیل به یک گفتمان هژمونیک در ذهن تک تک‬ ‫ما شده و رسانه ها نیز از ان سوءاستفاده می کنند؛‬ ‫به ویژه صداوسیما که با انتشار این تصاویر اب به‬ ‫اســیاب نظارت اســتصوابی می ریــزد و این پیام را‬ ‫بــه جامعه منتقــل می کند که اگر شــورای نگهبان‬ ‫نباشــد‪ ،‬این افراد می ایند‪ .‬صادق زیباکالم اســتاد‬ ‫علوم سیاســی دانشــگاه تهــران دربــاره این فرایند‬ ‫می گویــد‪ :‬می خواهــد مدبرانــه و مکارانــه از رد‬ ‫صالحیت های شــورای نگهبان حمایــت کند و به‬ ‫مردم بگوید خود را جای شورای نگهبان بگذارید‪،‬‬ ‫ان خانم یا اقا را چه کنیم؟ این ها می خواهند در‬ ‫انتخابــات شــرکت کننــد ؛ ای مردم شــما حاضرید‬ ‫این ها در انتخابات شــرکت کنند؟ و این طوری به‬ ‫رد صالحیت هایی که شــورای نگهبان مشروعیت‬ ‫و مقبولیت می بخشــد‪ .‬او می گوید‪ :‬فلســفه تائید‬ ‫صالحیت مغایــر با ابتدایی تریــن اصل انتخابات‬ ‫ازاد اســت‪ .‬اولیــن اصلــی که در هر انتخابــات ازاد‬ ‫وجود دارد این است که این مردم هستند که باید‬ ‫به کســی که فکر می کنند می تواند رئیس جمهور‪،‬‬ ‫نخس ـت وزیر یــا نماینــده مجلسشــان شــود‪ ،‬رای‬ ‫دهند‪ .‬در هیچ نظام مردم ساالری چنین قاعده ای‬ ‫نداریــم کــه نهادی بیایــد و بگوید فقــط این پنج‬ ‫نفــر صالحیت دارنــد و ای مــردم هرکــدام از ایــن‬ ‫پنج نفر را خواستید انتخاب کنید‪ .‬بررسی و تائید‬ ‫یــا رد صالحیــت در تعارض بــا ابتدایی ترین اصل‬ ‫انتخابات ازاد است‪ .‬استاد علوم سیاسی در پاسخ‬ ‫بــه این پرســش که ایا فضا بــرای تربیت نیرو های‬ ‫جدیــد بــرای کاندیداتوری در انتخابات در کشــور‬ ‫مهیا نبوده‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬در دنیا این گونه نیست‬ ‫که کار حکومت تربیت مسئوالن و مدیران باشد‪.‬‬ ‫حکومــت بایــد احــزاب و تشــکل های سیاســی‬ ‫را ازاد بگــذارد تــا بتواننــد در چارچــوب قانــون‬ ‫فعالیــت کنند‪ .‬او ادامــه می دهد‪ :‬در امریکا مردم‬ ‫بــه نامــزدی کــه مربــوط بــه حــزب دموکــرات یــا‬ ‫جمهوری خواه اســت رای می دهند‪ .‬در انگلستان‬ ‫مردم به نامزد های حزب کارگر و محافظه کار رای‬ ‫می دهند؛ اما در جامعه ما به واسطه اقتدارگرایی‪،‬‬ ‫حکومــت اجــازه نمی دهــد احــزاب‪ ،‬تشــکل ها و‬ ‫نها دهــای مدنــی واقعی در ایران تشــکیل شــوند‬ ‫و فعالیــت کننــد‪ .‬اگــر احزابــی‪ ،‬چون مشــارکت‪،‬‬ ‫نهضــت ازادی‪ ،‬جبهــه ملــی و ســایر احــزاب و‬ ‫تشــکل های مردم قدرتمند شــوند‪ ،‬کارهایشــان را‬ ‫خــاف امنیــت ملی و غیرقانونــی اعالم می کنند‪.‬‬ ‫زیبــاکالم اضافــه می کنــد‪ :‬متاســفانه در ایــران‬ ‫به واســطه اقتدارگرایــی‪ ،‬از نعمــت احــزاب و‬ ‫تشــکل های سیاســی واقعــی محــروم هســتیم و‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه گزینه هــا محدودند‬ ‫و اب می رونــد و ان هایــی کــه اصلح هســتند یا‬ ‫متفــاوت باشــند‪ ،‬نمی تواننــد بیایند‪ .‬این اســتاد‬ ‫علوم سیاســی می گوید‪ :‬شــورای نگهبــان یک بار‬ ‫طــی ‪ ۴۲‬ســال نیامــده بگویــد خانــم یــا اقایــی‬ ‫کــه رد صالحیــت می کنــد به چه دلیلی اســت و‬ ‫چیز های مبهم کلی گفته مثال به مصلحت نظام‬ ‫نیست یا عدم تائید التزام به والیت فقیه‪ .‬تنها راه‬ ‫برون رفت از این بن بســت این اســت که نظارت‬ ‫استصوابی مثل تمام کشور های توسعه یافته دیگر‬ ‫برچیده شود‪.‬‬ ‫یک عضو نهاد اجماع ســاز‬ ‫برای تکذیب دروغ پردازی های‬ ‫اصالح طلبــان گفــت‪ :‬تکلیــف‬ ‫بدخواهــان و موضوعاتــی بود‬ ‫کاندیــدای اصالح طلبــان که از‬ ‫کــه یک خبرگزاری مطرح کرده‬ ‫بیــن ‪ ۱۴‬نفر کــه اعــام برنامه‬ ‫بــود‪.‬ا و افــزود‪ :‬ظریــف را در‬ ‫کرده انــد در روز یکشــنبه و‬ ‫جلسه کمیسیون امنیت ملی و ‬ ‫جواد امام‬ ‫اولیــن جلســه نهــاد اجمــاع‬ ‫پس از فایل صوتی منتشرشده‪،‬‬ ‫ســاز اصالح طلبــان مشــخص‬ ‫بسیار تحت فشار قراردادند و او‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در این جلسه به خاتمی اعالم کرد هیچ امادگی‬ ‫به گزارش برنا‪ ،‬جواد امام در رابطه با جلسه و قصــدی بــرای کاندیداتوری نــدارد و نخواهد‬ ‫اخیر ظریف و محمد خاتمی گفت‪ :‬این جلسه داشت‪.‬‬ ‫ردصالحیتاحمدی نژاد‬ ‫قطعیاست‬ ‫غالمعلــی رجایــی فعــال سیاســی‬ ‫اصالح طلــب بــه رویــداد ‪ ۲۴‬گفــت‪ :‬محمــود‬ ‫احمدی نژاد با سخنرانی خود در روز ثبت نام‬ ‫نشــان داد کــه رد صالحیــت او قطعی اســت‬ ‫و نظــام هم هزینه ای برای تائید صالحیت او‬ ‫پرداخت نخواهد کرد و نظام در شرایطی به‬ ‫سر می برد که احمدی نژاد را تحمل می کند‪.‬‬ ‫رجایــی در ادامــه گفــت‪ :‬رهبــری‪،‬‬ ‫احمدی نــژاد را به عنــوان فــردی کــه ‪ ۸‬ســال‬ ‫اختیــار قــوه مجریــه کشــور به عهده داشــته‪،‬‬ ‫بــه عضویــت مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام دراورده اســت‪ ،‬امــا ایــن بــه معنای ان‬ ‫نیســت که اجــازه دهنــد در انتخابات حضور‬ ‫پیــدا کند و بــار دیگر عهده دار دولت شــود و‬ ‫مــن معتقدم که احمدی نژاد دیگر تمام شــده‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬احمدی نــژاد بــه دنبــال‬ ‫دوگانــه ســازی اســت‪ .‬احمدی نــژاد یک بــار‬ ‫دوگانــه خــودش و ایــت اهلل هاشــمی را ایجاد‬ ‫کــرد و اکنون به دنبال ایجــاد دوگانه ای میان‬ ‫خــودش و نظــام اســت‪ .‬او می خواهــد خــود‬ ‫را صــدای ملــت بدانــد کــه در یــک دو گانگی‬ ‫مقابــل نظــام بایســتد‪ .‬اگــر بــه حرف هــای او‬ ‫دقــت کنیــد می بینید که او هیچ کــس را قبول‬ ‫نــدارد‪ .‬از دولــت و شــورای نگهبــان گرفتــه تا‬ ‫ســایر نهاد هــا‪ .‬من مایلــم یک نفــر از نظام را‬ ‫احمدی نــژاد تائیــد کنــد تــا ببینیــم کــه او چه‬ ‫کســانی را قبول دارد‪ .‬او حتی منصوبان خود‬ ‫را هم قبول نداشــت و مدام وزرایش را تغییر‬ ‫مــی داد‪ .‬احمدی نــژاد بــه دنبــال دوقطبــی‬ ‫احمدی نژاد‪-‬حاکمیــت اســت‪ .‬امروز شــورای‬ ‫نگهبــان را در مقابــل خــود قرار داده اســت و‬ ‫فردا مشــخص نیســت کــه چه فرد یــا نهادی‬ ‫را مخاطــب قــرار دهد؛ اما بعیــد می دانم که‬ ‫بخواهــد بــا اصل حاکمیت درگیــری پیدا کند‬ ‫زیــرا ایــن هوشــمندی را دارد کــه نبایــد وارد‬ ‫ایــن عرصه شــود‪ ،‬اما ارکان نظــام را همچنان‬ ‫به چالش خواهد کشــید‪ .‬رجایی با اشــاره به‬ ‫اینکــه احمدی نــژاد احتمــال رد صالحیــت را‬ ‫برای خود در نظر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬او طبق قانون‬ ‫می تواند در انتخابات شرکت کند و حق دارد‬ ‫کــه تمکیــن نکنــد‪ .‬ســخنان او در روز ثبت نام‬ ‫مبنــی بــر تحریم انتخابــات و ‪ ...‬نیز حاکی از‬ ‫ایــن موضوع اســت‪ .‬پیش بینــی می کنم که او‬ ‫جزو کاندیدا های تائید صالحیت شده نباشد‬ ‫و خــودش هــم بــه این اشــاره کرد کــه اگر رد‬ ‫صالحیت شــود در انتخابات شرکت نمی کند‬ ‫و انتخابــات را تحریــم می کنــد‪ .‬ایــن رفتــار‬ ‫دقیقــا تفــاوت جریــان او با ایت اهلل هاشــمی‬ ‫را نشــان می دهد‪ .‬مرحوم هاشــمی زمانی که‬ ‫رد صالحیت شــد نه تنها انتخابــات را تحریم‬ ‫نکــرد‪ ،‬بلکــه پشــت روحانــی رفــت و از او‬ ‫حمایــت کــرد‪ .‬این تفــاوت او با ســایر بزرگان‬ ‫نظــام اســت که با یــک رد صالحیت بخواهد‬ ‫یک خط بر انتخابات کشور بکشد‪ .‬نظام به‬ ‫چنــد دلیل اعتبار دارد و یکی از اعتبار های ان‬ ‫همین انتخابات و مشارکت مردم است‪.‬‬ ‫امسالجشنوارهثبتنامنداشتیم‬ ‫ســخنگوی شــورای نگهبان با بیــان اینکه‬ ‫امســال جشــنواره ثبت نام نداشــتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شورا برای بررسی صالحیت داوطلبان ‪ ۵‬روز‬ ‫فرصت دارد و در صورت لزوم این فرصت را‬ ‫می تواند پنج روز دیگر تمدید کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬عباســعلی کدخدایــی‬ ‫بعــد از بازدیــد از ســتاد انتخابــات کشــور بــا‬ ‫بیــان اینکــه هــم از بــاب وظیفــه نظارتی که‬ ‫بــر رونــد انتخابــات داریــم و هــم بــرای خدا‬ ‫قــوت گفتــن بــه دوســتان در وزارت کشــور‬ ‫از ســتاد بازدیــد کــرده ام‪ ،‬گفــت‪ :‬دوســتان‬ ‫وزارت کشــور تدابیــر خوبــی اندیشــیده اند‬ ‫و خوشــبختانه امســال بــا توجــه بــه مصوبه‬ ‫شــورای نگهبان امســال شاهد جشنواره ثبت‬ ‫نام نبودیم‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬بــر اســاس امــار ارائــه‬ ‫شــده‪ ،‬ثبــت نــام افــرادی کــه شــرایط اولیــه‬ ‫را نداشــته اند‪ ،‬خیلــی کــم شــده اســت‪ .‬مــا‬ ‫در شــورای نگهبان مصر هســتیم کســانی که‬ ‫واجــد شــرایط هســتند حتما شــرکت کنند تا‬ ‫مــردم بــرای انتخــاب گزینه های خــود تنوع‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بیشــتری در اختیــار داشــته باشند‪.‬ســخنگوی‬ ‫شورای نگهبان تاکید کرد‪ :‬کسانی که شرایط‬ ‫اولیــه را ندارنــد هــر چــه کمتــر مراجعه کنند‬ ‫یــا مراجعــه نکنند بهتر اســت چون مالک ما‬ ‫در بررســی نهایی شــرایطی است که شورای‬ ‫نگهبــان اعــام کــرده اســت‪.‬وی همچنیــن‬ ‫دربــاره فرصت شــورای نگهبان برای بررســی‬ ‫صالحیــت داوطلبــان گفت‪ :‬شــورای نگهبان‬ ‫طبــق قانــون پــس از پایــان ثبــت نــام ‪ ۵‬روز‬ ‫فرصــت اولیــه دارد کــه نظــر خــود را اعــام‬ ‫کنــد و از روز یکشــنبه بررســی ها شــروع مــی‬ ‫شــود‪ .‬اگر بتوانیم در این پنج روز اعالم نظر‬ ‫می کنیــم و اگــر فرصــت کــم بــود می توانیــم‬ ‫درخواســت تمدیــد مهلت بررســی را داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬کدخدایی بــا بیــان اینکــه شــورای‬ ‫نگهبــان طبــق قانــون پنــج روز دیگر هم می‬ ‫توانــد زمــان بررســی را تمدیــد کنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بدین ترتیب شــورای نگهبــان حداکثر ‪ ۱۰‬روز‬ ‫برای اعالم نظرات خود فرصت دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امیدوارم ‪ ۲۸‬خرداد همه پای‬ ‫صندوق های رای حاضر شویم‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سیستمنظارتیبانک ها‬ ‫باید اصالح شود‬ ‫رئیس کلاسبقبانکمرکزی‬ ‫تســهیالت ارائه شده به بخش‬ ‫با بیان این که قوانین و مقررات‬ ‫تولید و صنعت به جای ورود به‬ ‫در نظام بانکی به درســتی اجرا‬ ‫این بخش ها بــه بخش هایی‪،‬‬ ‫نشــده اســت گفــت‪ :‬بخــش‬ ‫چون واســطه گری و داللی وارد‬ ‫کهــا بایــد تغییــر‬ ‫نظــارت بان ‬ ‫شــود‪ .‬رئی ـس کل اســبق بانــک‬ ‫محمودبهمنی‬ ‫پیدا کرده و متناسب با شرایط‬ ‫مرکزی افزود‪ :‬باید بخش اعظم‬ ‫روز باشــد‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫تســهیالت را بــه صــورت کنترل‬ ‫تسنیم‪ ،‬محمود بهمنی در خصوص اصالح نظام شده و با نظارت دقیق به بخش تولید ارائه کنیم‬ ‫بانکی کشور گفت‪ :‬قانون عملیات بانکی بدون و متاسفانه مهم ترین مشکل موجود در بانک ها‬ ‫ربــا در ســال ‪ 62‬تدویــن شــد و قــرار بــود هر پنج همین بحث نظارتی است‪ .‬بهمنی در پاسخ به‬ ‫ســال اصالحات الزم در این بخش انجام شــود‪ ،‬این سوال که چرا بانک ها خودشان وارد مسائل‬ ‫یشــوند گفــت‪ :‬در بســیاری از‬ ‫اما متاســفانه نزدیک به ‪ 39‬ســال است که روی شــرکت داری م ‬ ‫این قانون هیچ اصالحی صورت نگرفته است‪ .‬مــوارد دولــت بــرای پرداخــت بدهــی خــود‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتقالل بانــک مرکــزی یکــی از به بانک ها شــرکت های تحــت نظارت خود‬ ‫کهــا می دهــد و همیــن امر ســبب‬ ‫مواردی اســت که باید مــورد توجه قرار گرفته و را بــه بان ‬ ‫اصالح شود‪ ،‬زیرا بانک مرکزی باید مستقل عمل ورود بانک هــا بــه شــرکت داری می شــود‪.‬‬ ‫کرده و تحت تاثیر عوامل متعدد و همچنین تابع وی افــزود‪ :‬در برخــی مــوارد نیــز کارخانــه و‬ ‫دولتنباشد‪.‬رئیس کلاسبقبانکمرکزی گفت‪ :‬شــرکت هایی که تسهیالت دریافت کرده اند‬ ‫بخش نظارت بانک ها نیز باید تغییر پیدا کرده قــادر بــه پرداخــت بدهــی خــود نمی باشــند‬ ‫و متناســب با شــرایط روز باشد‪ .‬بهمنی با اشاره کــه در ایــن شــرایط هــم بانک هــا مجبورنــد‬ ‫بــه اینکــه دولت بایــد بحث کارشناســی در این بــرای دریافــت بدهــی خــود کارخانــه و یک‬ ‫خصــوص انجام م ـی داد و الیح ـه ای به مجلس شــرکت مــورد نظــر را اداره کننــد‪ .‬رئی ـس کل‬ ‫در خصوص اصالحات نظام بانکی ارائه می کرد اســبق بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬نبایــد بانک هــا‬ ‫افزود‪:‬متاسفانهدولتدراینزمینهاقدامیانجام مجاز به شرکت داری باشند‪ ،‬اما دولت هم نباید‬ ‫نداد و مجلس برای اصالح نظام بانکی شروع به طلب خود را در قالب ســهام دولتی به بانک ها‬ ‫کار کارشناسی کرد‪.‬ویدر خصوصرفعمشکالت واگذار کند‪.‬بهمنیخاطرنشان کرد‪:‬بهخاطرعدم‬ ‫تســهیالت دهــی بان ‬ ‫کهــا گفــت‪ :‬در بخــش نظارتبانک هادر ارائهتسهیالتبهبخشتولید‬ ‫تسهیالت دهی با مشکل خاصی روبرو نیستیم‪ ،‬ایــن بخش ان طوری که باید مورد حمایت قرار‬ ‫امــا نظــارت نداشــتن بان ‬ ‫کهــا ســبب شــده که نگرفتهاست‪.‬‬ ‫حذف رمز ارزها به صالح کشور نیست‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی‬ ‫خارجی و وظایف بانک مرکزی‬ ‫گفــت‪ :‬گــزارش این کمیســیون‬ ‫ورود کردیــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫قرار اســت چارچوب قانونمند‬ ‫شــورای عالــی فضای مجــازی‪،‬‬ ‫مشــخصی را بــرای رمــز ارزهــا‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در نظــر بگیــرد تــا بتوانیــم در‬ ‫و ســازمان صداوســیما بایــد‬ ‫محمدرضا پور‬ ‫شرایط تحریمی از این ظرفیت‬ ‫نبــاره اطالع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫درای ‬ ‫ابراهیمی‬ ‫اســتفاده کنیم و به منابــع ارزی‬ ‫پــور ابراهیمــی بــر لــزوم ارتقای‬ ‫کمک شود‪ .‬به گزارش مهر به نقل از صداوسیما‪ ،‬ظرفیت های تولید رمز ارزها در کشورمان‪ ،‬تاکید‬ ‫محمدرضــا پــور ابراهیمــی‪ ،‬رئیــس کمیســیون کــرد و توضیــح داد‪ :‬ایــن طــرح در دســتور کار‬ ‫اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی در ارتبــاط کمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیاست‬ ‫تصویری با بخش خبری ‪ ۲۱‬شــبکه یک ســیما با تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت های‬ ‫اشاره به اینکه رمز ارزها پدیده جدید در اقتصاد اقتصــادی رمز ارزها در کشــورمان پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫کشورمان است و باید ان را مدیریت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬وی با اشــاره به اینکه تامین برق برای اســتخراج‬ ‫حذف رمز ارزها از فضای تصمیم گیری‪ ،‬به صالح رمز ارزها‪ ،‬موضوع مهمی است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫کشور نیست‪ .‬این موضوع از ماه ها قبل در دستور نبود ســاماندهی منظم از مجموعــه وزارت نیرو‬ ‫کار کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی و ماننــد ان دراین باره مشــکالت بزرگــی را ایجاد‬ ‫قــرار گرفــت و گــزارش خــود را در دو ســر فصــل کرده است‪ .‬این امکان وجود دارد که به گونه ای‬ ‫تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت فعالیــت رمــز ارزهــا را انجام دهیم کــه به میزان‬ ‫تولید رمز ارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت های مصرف برق فعلی کشــور لطمه ای وارد نشــود‪.‬‬ ‫عملیاتی این حوزه است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬گزارش ایجاد نیروگاه های جدید با خوراک سوخت های‬ ‫قهــای تولیــدی مربوط‬ ‫کمیسیوناقتصادیقراراستچارچوبقانونمند فســیلی و اســتفاده از بر ‬ ‫یهــای پــاک از جمله راهکارهاســت‪.‬‬ ‫مشخصیرابرایرمزارزهادر نظربگیردتابتوانیم بــه انرژ ‬ ‫در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای‬ ‫و ایــن موضوع به منابع ارزی کشــور کمک کند‪ .‬اســامی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬متاسفانه وزارت نیرو‬ ‫هر گونه کسب وکار در اقتصاد و ارائه مجوزهای بــه علت نبــود راهبــرد مشــخص‪ ،‬می خواهد‬ ‫الزم برای درگاه های پرداخت برای لزوم شفافیت این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی‬ ‫اطالعاتوسابقهفعالیتان هابایدباچارچوب اســت‪ .‬این امکان وجود دارد که مزرعه های‬ ‫و ائین نامه ضابطه مند باشــد‪ .‬این مقام مسئول اســتخراج رمــز ارزهــا‪ ،‬خودشــان بــرق مــورد‬ ‫با اشــاره به فعالیت ســایت هایی در کشــورمان نیازشــان را تولیــد کننــد و به شــبکه ملی برق‬ ‫بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمز ارزهایی نیــازی نداشــته باشــند‪ .‬بــه گفتــه ایــن مقــام‬ ‫با منشــا خارجی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براورد ما این اســت مســئول نبود یک نگاه منســجم در بیــن اجزای‬ ‫این سایت ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد دولت از جمله وزارت نیرو‪ ،‬جلوی این کار مهم‬ ‫تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می دهد را در اقتصــاد کشــور گرفتــه اســت‪ ،‬امــا در طــرح‬ ‫که ضابطه مند کردن ان ها ضروری است و بانک مجلس‪ ،‬این موضوع دیده شده است تا بتوانیم‬ ‫مرکزی باید دراین باره ورود کند‪ .‬رئیس کمیسیون در چارچــوب قانونــی‪ ،‬مســیر را برای اســتفاده از‬ ‫تهــای اقتصادی کشــور در حوزه رمــز ارز‪،‬‬ ‫اقتصادی مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه ظرفی ‬ ‫در ضابطه مند کردن مبادالت رمز ارزها با منشــا عملیاتیکنیم‪.‬‬ ‫وضعنامطلوبتامیننهاده هایدامی‬ ‫قائم مقــام نظــام صنفــی کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی کشــور نحــوه تامیــن و واردات‬ ‫نهاده های دامی به کشــور را بســیار نامطلوب‬ ‫خوانــد و گفت‪ :‬دا مهــای مولد در حال حذف‬ ‫هســتند و این خطر بسیار جدی است‪ .‬موسی‬ ‫رهنمایی‪ ،‬قائم مقام نظام صنفی کشــاورزی و‬ ‫منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با‬ ‫اشــاره به تجمع دامداران استان های مختلف‬ ‫کشــور مقابل سازمان های جهاد کشاورزی این‬ ‫استان ها‪ ،‬گفت‪ :‬در روزهای اخیر‪ ،‬دامداران در‬ ‫استان های اصفهان‪ ،‬کرمان‪ ،‬یزد و فارس مقابل‬ ‫سازمان های جهاد کشاورزی استان ها تجمع و‬ ‫اعالم کردند که اگر شرایط فعلی ادامه یابد‪،‬‬ ‫بــه این تجمعات ادامه خواهنــد داد و این در‬ ‫شــرایط کنونی جامعه و شــیوع بیمــاری کرونا‬ ‫خطرناک اســت اما شرایط برای تولیدکنندگان‬ ‫بــه اندازه ای دشــوار شــده کــه این خطــر را به‬ ‫جــان می خرنــد‪ .‬وی با بیان اینکه مرغداران و‬ ‫دامداران کشور در شرایط بسیار دشواری به سر‬ ‫می برند‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه یک سال و نیم است‬ ‫که تولیدکنندگان فریاد می زنند شرایط مطلوب‬ ‫نیست اما کسی صدای انان را نمی شنود‪ .‬این‬ ‫فعال بخش خصوصی نحوه واردات غالت و‬ ‫نهاده های دامی به کشــور را افتضاح خواند و‬ ‫گفت‪ :‬شیوه توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه‬ ‫مطلوب اســت و دامداران از ان رضایت دارند‬ ‫امــا ایــن ســامانه مانند بنزی اســت کــه بنزین‬ ‫نــدارد بنابراین نمی تواند حرکت کند‪ .‬اتفاقی‬ ‫که ســال گذشــته بــرای مرغ افتاد بــا ادامه این‬ ‫رونــد بــرای دام نیز رخ می دهــد و دامداری به‬ ‫گون ـه ای نیســت که ماننــد مرغ بتــوان کاهش‬ ‫تولیــد ان را در مــدت زمــان کوتاهــی جبــران‬ ‫کــرد‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬اینکــه واحدهــای بزرگ‬ ‫دامداری کشور تنها به اندازه مصرف یکروز یا‬ ‫یک هفته خود غله دارند‪ ،‬ریسک بسیار بزرگی‬ ‫اســت‪ ،‬کشــور ما ســالیانه به حدود ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تــن غلــه نیــاز دارد و دســتگاه های متولی باید‬ ‫فکــری بــرای این مســئله می کردند و چــاره ای‬ ‫برای ان می اندیشــیدند‪ ،‬دامــدار و مرغدار که‬ ‫نمی تواننــد بــه دام ها و مر غهــا بگویند مدتی‬ ‫خــوراک نخوریــد تــا نهــاده تامین شــود ضمن‬ ‫اینکــه حاکمیت بایــد به گون ـه ای برنامه ریزی‬ ‫کند تا واحدهای تولیدی برای سه تا چهار ماه‬ ‫ذخایر غله و خوراک داشته باشند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1068‬‬ ‫برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری برای رونق و رفع موانع تولید چیست؟‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصادکشورنیازمندنگاهویژه‬ ‫بــا توجــه بــه شــعار ســال کــه مرتبــط بــا رفع‬ ‫موانع تولید است‪ ،‬به نظر می رسد اولویت برنامه ‬ ‫اقتصــادی نامزدهای ریاســت جمهــوری باید رفع‬ ‫موانع تولید و رونق تولید باشد‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫نام گذاری سال ها از حدود ‪ 6‬سال قبل توسط مقام‬ ‫معظم رهبری با تاکید بر تولید انجام می شود‪ ،‬مثال‬ ‫سال قبل جهش تولید و امسال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‬ ‫یهــا مطــرح شــده اســت‪ .‬پیــش از ان‬ ‫و مانع زدای ‬ ‫هم قریب به ‪ 5‬سال موضوع اقتصاد محور اصلی‬ ‫نا مگــذاری ســال ها از ســوی ایشــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫ازانجاکه مهم ترین مشــکل اقتصاد کشور بیکاری‬ ‫و تــورم باال اســت‪ ،‬چاره ای جز رونق گرفتن تولید‬ ‫نیست‪ .‬امسال که افرادی برای ریاست جمهوری‬ ‫کاندیدا می شوند‪ ،‬باید برنامه های مشخصی برای‬ ‫تولیــد و مانــع زدایی از تولید ارائه کنند و مردم بر‬ ‫اســاس برنامه هر فرد به وی رای دهد‪ .‬بر اســاس‬ ‫انچه در کتاب های علم اقتصاد ذکر شــده اســت‪،‬‬ ‫عوامــل تولیــد شــامل کار‪ ،‬زمین‪ ،‬ســرمایه‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی و فناوری به شمار می رود که در کشور ما‬ ‫با توجه به جغرافیای منطقه و موقعیت قرارگیری‬ ‫کشــور‪ ،‬از نظــر داشــتن منابــع طبیعــی و معــادن‬ ‫متعدد‪ ،‬زمینه ایجاد اشتغال از نظر زمین و منابع‬ ‫طبیعی فراهم اســت‪ .‬در زمینه نیروی انســانی با‬ ‫توجــه بــه جوی کــه از دهه ‪ 60‬در کشــور روی داد‬ ‫و عالقه شــدید جوانــان و خانواده های ایرانی به‬ ‫تحصیالت عالی و دانشــگاه و رقابت برای برنده‬ ‫شــدن در کنکور دانشــگاه ها برگزار شد‪ ،‬هم اکنون‬ ‫لکــرده اماده به کار در‬ ‫نیروی اموزش دیده و تحصی ‬ ‫کشــور وجــود دارد‪ ،‬بنابراین از نظر نیــروی کار نیز‬ ‫امادگــی بــرای رونــق تولیــد وجــود دارد‪ .‬در زمینه‬ ‫ســرمایه گذاری بــه عنــوان یکــی از عوامــل تولید‪،‬‬ ‫ازانجایی که از سال گذشته تاکنون تعداد زیادی از‬ ‫هم وطنان خواسته و یا ناخواسته وارد بازار سرمایه‬ ‫شــده و بخشــی از درامــد خــود را در بازار ســرمایه‬ ‫سرمایه گذاری کرده اند‪ ،‬بهترین زمینه برای تقویت‬ ‫پس انداز ملی و فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری‬ ‫در کشــور فراهــم شــده اســت‪ .‬همچنیــن از نظــر‬ ‫فناوری با توجه به تاسیس شرکت های دانش بنیان‬ ‫لکــرده و نخبــه‪ ،‬زمینــه‬ ‫و وجــود جوانــان تحصی ‬ ‫یهــای نویــن در صنایــع و تولید‬ ‫اســتفاده از فناور ‬ ‫کشور فراهم شده است‪ .‬امسال با توجه به شعار‬ ‫انتخاب شده برای سال با عنوان «تولید‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫و مانع زدایی ها» الزم است همه دست اندرکاران‬ ‫کشــور از تولیــد حمایت کرده و موانــع پیش روی‬ ‫تولید را در حد امکان از پیش پا بردارند‪.‬‬ ‫امســال انتخابات ریاســت جمهوری در کشور‬ ‫یشــود و برخــی افــراد کــه خــود را دارای‬ ‫برگــزار م ‬ ‫شــرایط می دانند‪ ،‬در انتخابات شرکت می کنند و‬ ‫کاندیداها الجرم برنامه هایی برای اقتصاد کشور‬ ‫می دهــد که مهم ترین برنامه کاندیداهــا باید در‬ ‫جهت تحقق شعار سال یعنی پشتیبانی از تولید و‬ ‫برداشتن موانع سر راه باشد‪ .‬ایران از نظر مساحت‬ ‫و جمعیــت حــدود یک درصــد جهــان بــه شــمار‬ ‫می رود‪ ،‬اما از نظر داشتن منابع طبیعی و معادن‬ ‫حــدود ‪ 11‬تــا ‪ 12‬درصــد از معادن دنیــا و منابع در‬ ‫ایران وجود دارد بنابراین از نظر امکانات و منابع‬ ‫تولید به نسبت جمعیت‪ 10 ،‬برابر میانگین جهان‬ ‫را در اختیار داریم‪ ،‬اما با این وجود در عمل‪ ،‬نرخ‬ ‫بیــکاری و نرخ تورم به صورت هم زمان در کشــور‬ ‫مــا بــاال بــوده‪ ،‬به گونه ای کــه تورم به حــدود ‪40‬‬ ‫درصد و بیکاری به ‪ 12‬درصد رســیده اســت و این‬ ‫امار برای کشوری که دارای منابع طبیعی و معادن‬ ‫مختلــف اســت و از طرفی جوانــان تحصیل کرده‬ ‫و دانشــگاهی بــه اندازه کافــی دارد‪ ،‬به هیچ وجه‬ ‫زیبنده نیســت‪ .‬حلقــه مفقوده در زمینه اشــتغال‬ ‫جوانــان و ایجــاد رونــق تولیــد‪ ،‬بحــث مدیریــت‬ ‫اســت‪ .‬کســانی کــه به نیــت گرفتن ریاســت قوه‬ ‫مجریــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری ثبت نام‬ ‫می کنند‪ ،‬باید راه حل های عملی برای رونق تولید و‬ ‫برداشتن موانع از سر راه تولید ارائه کنند‪.‬‬ ‫ظرفیت خطوط تولید تکمیل می شود؟‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان یکــی از مــواردی کــه‬ ‫بدون نیاز به ســرمایه گذاری فــراوان می تواند در‬ ‫واحدهــای تولیــدی اشــتغال ایجاد کــرد‪ ،‬تکمیل‬ ‫ظرفیــت خطوط تولید موجود اســت‪ .‬طبق امار‬ ‫مســئوالن مربوطــه میانگیــن ظرفیــت تولیــد در‬ ‫بنگاه های تولیدی کشــور مابین ‪ 35‬تا ‪ 40‬درصد‬ ‫بشــده اســت؛ یعنــی به راحتــی‬ ‫از ظرفیــت نص ‬ ‫می توان با به کارگیری ر وش های مدیریتی اشتغال‬ ‫کشور را دو برابر کرد‪ .‬از موانع تولید در کشور ما‪،‬‬ ‫مشــکالت نقل وانتقال پول ناشی از تحریم های‬ ‫مهــای داخلــی و‬ ‫خارجــی و بیشــتر از ان تحری ‬ ‫قوانین دست و پاگیر است به گونه ای که برخی‬ ‫از تولیدکنندگان می گویند ما تحریم را پذیرفته ایم‬ ‫و می توانیــم بــا ارتباطــات تجــاری کــه ایجــاد‬ ‫کرده ایم‪ ،‬نقل وانتقال مواد اولیه و پول را و حتی‬ ‫صــادرات محصوالت را انجــام دهیم‪ ،‬اما گاهی‬ ‫قوانیــن داخلی و به اصطالح تحریم های داخلی‬ ‫مانع از این می شود‪ .‬یک مسئول دلسوز باید قبل‬ ‫مهــای خارجــی را برطرف‬ ‫از اینکــه بخــواه تحری ‬ ‫مهــا و موانع داخلی و دســت و پاگیر‬ ‫کنــد‪ ،‬تحری ‬ ‫را از سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بردارد‪.‬‬ ‫یکــی دیگر از مشــکالتی که بــرای تولیدکنندگان‬ ‫یشــود‪ ،‬کمبــود مواد اولیــه تولید عنوان‬ ‫عنوان م ‬ ‫یشــود درحالی که در کشــور ما انواع معادن از‬ ‫م ‬ ‫قبیل سنگ اهن‪ ،‬مس‪ ،‬زغال سنگ و انواع فلزات‬ ‫وجود دارد اما باز گفته می شود کمبود مواد اولیه‬ ‫بــه عنــوان یک مانع تولید به شــمار می رود‪ .‬ذکر‬ ‫این نکته ضروری است که طبق نظر کارشناسان‬ ‫اقتصادی‪ ،‬باید تولید به عنوان یک زنجیره به هم‬ ‫پیوســته تعریف شــود به گونه ای که بنگاه های‬ ‫تولیدی در قالب یک زنجیره به هم پیوسته مواد‬ ‫اولیــه تولیــد را بــرای یکدیگر فراهــم کنند‪ .‬انچه‬ ‫در دهــه ‪ 60‬به ویــژه بعد از پایان جنگ تحمیلی‬ ‫در کشــور روی داد‪ ،‬ســرمایه گذاری های کالن در‬ ‫زیرســاخت ها و صنایــع بــزرگ ماننــد سدســازی‪،‬‬ ‫نیروگا هســازی‪ ،‬فــوالد‪ ،‬صنایع الومینیــوم‪ ،‬مس و‬ ‫ســیر صنایع بود که با ســرمایه گذاری کالن انجام‬ ‫شد‪ ،‬اما با توجه به اینکه نگاه زنجیره ای به تولید‬ ‫وجــود نداشــت‪ ،‬صنایع کوچک و واســطه ای به‬ ‫عنوان تکمیل کننده خوراک و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫برای بنگاه های بزرگ کمتر ایجاد شــد‪ .‬هم اکنون‬ ‫نیــاز بــه ســرمایه گذاری در بنگا ههــای متوســط‬ ‫و کوچــک کــه اتفاقـ ًـا بــا ســرمایه های انــدک‬ ‫می تواننــد اشــتغال فــراوان ایجــاد کننــد ضروری‬ ‫بــه نظــر می رســد و این امری اســت کــه اخیرا در‬ ‫ســخنان مقــام معظــم رهبــری مــورد توجــه قرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬بنابرایــن ایــن مــواردی کــه کاندیداهای‬ ‫ریاس ـت جمهوری می تواننــد در شــعارهای‬ ‫اقتصادی خود عنوان کنند‪ ،‬تعریف زنجیره های‬ ‫تولید و رونق بنگاه های متوسط و کوچک مقیاس‬ ‫در جهــت ایجــاد زنجیــره ارزش افــزوده و ایجــاد‬ ‫اشتغال عنوان کنند‪.‬‬ ‫اشتغال تحصیل کردگان کجای برنامه های‬ ‫انتخاباتی قرار دارد؟‬ ‫از طرفــی طبــق امــار مقامــات وزارت‬ ‫علــوم حــدود ‪ 5‬میلیــون جــوان دانشــگاه رفتــه‬ ‫لکــرده در کشــور وجــود دارد کــه‬ ‫و تحصی ‬ ‫حــدود ‪ 3‬میلیــون نفــر یــا در مشــاغل مرتبــط‬ ‫قــرار نگرفتنــد و یــا موفق بــه پیدا کردن شــغل‬ ‫نشــدند بنابرایــن بهتریــن زمینــه برای پــر کردن‬ ‫ظرفیــت تولیــد بنگاه های موجود کشــور فراهم‬ ‫اســت کــه بــا به کارگیــری جوانــان تحصیل کرده‬ ‫تهــای فنی و عملی‬ ‫و همچنیــن بــا ایجاد مهار ‬ ‫بــرای تحصیل کردگانی که مدرک دارند می توان‬ ‫زمینه اشتغال این افراد در بنگاه های تولیدی را‬ ‫فراهم کرد‪ .‬متاسفانه وقتی در کشور ما صحبت‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫لکــرده م ‬ ‫از اشــتغال جوانــان تحصی ‬ ‫نهــا بــه ســمت اشــتغال در مراکــز‬ ‫عمدتــا ذه ‬ ‫دولتی و اشــتغال دولتی می رود درحالی که یک‬ ‫لکــرده در رشــته های فنــی باید‬ ‫مهنــدس تحصی ‬ ‫در بنگا ههــای تولیــدی و کارخانه هــا مشــغول‬ ‫کار شــود نــه اینکــه در ادارات وقــت خــود را‬ ‫تلــف کنــد‪ .‬البتــه نکتــه مهــم این اســت کــه در‬ ‫حــال حاضر حــدود ‪ 80‬د رصد از اقتصاد کشــور‬ ‫بــه نوعــی دولتی و یا شــبه دولتی اســت که این‬ ‫روند با وجود خصوصی ســازی های انجام شــده‬ ‫اصالح نشده و از نظر اقتصادی می دانیم کیک‬ ‫تولید ناخالص داخلی کشــور یک حجم معینی‬ ‫دارد و اگر ســهم دولت در اقتصاد بیشــتر باشــد‬ ‫بــه ناچــار ســهم بخــش خصوصــی و تعاونــی‬ ‫یشــود و این یکی از دالیلی اســت‬ ‫کتــر م ‬ ‫کوچ ‬ ‫که فارغ التحصیالن دانشــگاه ها فرصت اشتغال‬ ‫در بنگ ا ههــای تولیــدی و کارخانه هــا را پیــدا‬ ‫نمی کنند و مجبور می شــوند خود را ســوار قطار‬ ‫دولــت کنند‪ .‬کاندیداهای ریاســت جمهوری در‬ ‫برنام ههــای خود طبعــا به ایجاد اشــتغال برای‬ ‫جوانان اشاره می کنند و یکی از زمینه های مهم‬ ‫اشــتغال‪ ،‬بخش تعاون در اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫طبق قانون اساسی‪ ،‬اقتصاد کشور از سه بخش‬ ‫دولتی‪ ،‬خصوصی و تعاونی تشکیل شده و طبق‬ ‫سیاست های کلی قرار بود سهم بخش تعاون از‬ ‫اقتصاد کشــور بــه ‪ 25‬درصد برســد‪ ،‬درحالی که‬ ‫هم اکنون باالترین سهم تعاون از اقتصاد ‪ 6‬تا ‪7‬‬ ‫درصد اســت بنابراین یکی از راه های دم دستی‬ ‫و عملــی بــرای ایجاد اشــتغال‪ ،‬توســعه واقعی‬ ‫بخش تعاون اســت‪ .‬از ســال گذشــته که فرمان‬ ‫ازادســازی سهام عدالت بعد از ‪ 15‬سال از سوی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری ارائه شــد‪ ،‬به ناچــار یک‬ ‫لشکر ‪ 49‬میلیون نفری سهام عدالت در اقتصاد‬ ‫نقــش پیــدا کردنــد‪ .‬از ایــن تعــداد حــدود ‪19‬‬ ‫میلیون نفر روش مدیریت مستقیم سهام خود را‬ ‫انتخاب کردند و حدود ‪ 30‬میلیون نفر در روش‬ ‫مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت باقی ماندند‪.‬‬ ‫روش مدیریت غیرمستقیم یعنی سهام عدالت این‬ ‫افراد از طریق شــرکت های ســرمایه گذاری استانی‬ ‫که وارد بورس شــدند مدیریت می شــوند‪ .‬به نظر‬ ‫می رســد الگــوی مدیریت شــرکت ســرمایه گذاری‬ ‫اســتانی ســهام عدالــت همــان الگــوی عملــی‬ ‫شــرکت های تعاونــی ســهامی عــام اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫همــه این افراد دارای میزان ثابتی ســهام هســتند‬ ‫چکــس بر دیگری برتری نــداد و هر کس‬ ‫یعنــی هی ‬ ‫در واقــع بــه یــک انــدازه دارای رای خواهــد بود و‬ ‫ایــن یکــی از الگوهــای بی نظیــر در دنیا اســت که‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استانی طرح شدند که‬ ‫در بورس حاضر شده اما درعین حال شکل تعاونی‬ ‫و ماهیت تعاونی دارند و به نظر می رسد یکی از‬ ‫زمین ـه ای ملی بری انجــام ســرمایه گذاری ای بزرگ‬ ‫در هر اســتان به شــمار می رود‪ .‬به هرحال به نظر‬ ‫می رســد با توجه به انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫باید کاندیداهای ریاســت جمهــوری در برنامه ها‬ ‫و مناظــرات انتخاباتــی‪ ،‬برنامه هــای عملــی برای‬ ‫ایجــاد رونــق تولیــد و برطرف کــردن موانع تولید‬ ‫ارائه کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهشنرخارز همنمی تواندلوازم خانگیراارزان کند‬ ‫دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از مشکل‬ ‫جــدی ایــن صنعت در تامین مواد اولیه خبــر داد و‬ ‫گفت‪ :‬حتی اگر کاهش نرخ ارز استمرار داشته باشد‬ ‫و قیمــت جهانی مــواد اولیــه از جمله محصوالت‬ ‫پتروشــیمی و فوالد نیز کاهش یابد و بر مواد اولیه‬ ‫تولید داخل اثر مثبت بگذارد‪ ،‬با توجه به افزایش‬ ‫‪ ۳۹‬درصــدی دســتمزد و تابعیــت بــازار از عرضــه‬ ‫و تقاضــا‪ ،‬نمی توانــد تاثیــر چشــمگیری بــر قیمت‬ ‫محصوالتداشتهباشد‪.‬‬ ‫عبــاس هاشــمی در گفت وگــو بــا ایســنا ضمــن‬ ‫امیدواری نســبت به استمرار کاهش نرخ ارز و تاثیر‬ ‫ان بر قیمت مواد اولیه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫هم زمان با افت نرخ ارز‪ ،‬قیمت فوالد در جهان باال‬ ‫رفته‪ ،‬اما اگر کاهش نرخ ارز استمرار داشته باشد و‬ ‫قیمــت مــواد اولیه مورد نیــاز لوازم خانگی از جمله‬ ‫پتروشــیمی و فوالد نیز با این کاهش همســو شــود‬ ‫وضعیتتولیدمثبتخواهدشد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۳۹‬درصــدی حقوق‬ ‫و دســتمزد و همچنین افزایش قیمت مــواد اولیه‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بنابراین انتظار نمی رود کاهش قیمت‬ ‫کاالی ساخته شده لوازم خانگی در اثر کاهش نرخ‬ ‫ارزچشمگیرباشد‪.‬ازطرفدیگرقیمتلوازم خانگی‬ ‫تابع عرضه و تقاضا است‪.‬‬ ‫دبیــر انجمن صنایع لوازم خانگی ایــران با بیان‬ ‫اینکه نحوه توزیع مواد اولیه این صنعت به عنوان‬ ‫صنعت پیشــران کشــور باید متناســب با نام ســال‬ ‫تنظیم شود و در اولویت قرار گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مواد‬ ‫اولیه به عنوان الزام تولید باید در دســترس باشــد‪،‬‬ ‫اما در ادامه عرضه و تقاضا تعیین کننده وضعیت‬ ‫بــازار اســت‪ .‬با توجه به انحصــاری نبودن صنعت‬ ‫لوازم خانگــی و اینکه کاالهــای این صنعت کاالی‬ ‫ســرمایه ای یعنی منبع درامد نیستند‪ ،‬گرانفروشی‬ ‫موضوعیــت چندانی نــدارد و اصــوال به نفع تولید‬ ‫کننده نیست که قیمت را باال ببرد‪.‬‬ ‫هاشــمی در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم تهیــه‬ ‫مکانیزمــی بــرای تســهیل دسترســی واحدهــای‬ ‫تولیــدی لوازم خانگــی بــه مــواد اولیــه‪ ،‬تصریــح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر مشکل اصلی واحدها تامین‬ ‫مــواد اولیــه محصــوالت پتروشــیمی و بعــدازان‬ ‫قهــای فوالدی اســت امــا تامین‬ ‫تــا حــدودی ور ‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی بــه یک معضل اساســی‬ ‫تبدیــل شــده و بــا وجــود اجــرای ســهمیه بندی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان پایین دستی پتروشیمی نمی توانند‬ ‫نیــاز را تامیــن کنند‪ ،‬اما همیــن مواد در بــازار ازاد‬ ‫وجود دارد؛ بنابراین دولت یا باید اجازه واردات‬ ‫دهــد یا بــه تولیدکنندگان داخلــی کمک کند که‬ ‫تولید خود را افزایش دهند‪ .‬در این میان مشخص‬ ‫نیســت که مواد اولیه پتروشیمی چگونه در بازار‬ ‫ازاد تامین می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین معتقد است که سازمان حمایت‬ ‫تهــای خــود را در حــوزه قیمت گذاری‬ ‫بایــد دخال ‬ ‫محصوالت کم کند‪ ،‬چرا که بر اساس مصوبه ستاد‬ ‫تنظیم بازار فقط ‪ ۲۵‬قلم کاالی مشــمول دریافت‬ ‫ارز دولتیمشمولقیمت گذاریهستندوباتوجهبه‬ ‫اینکهحتیبرایتامینمواداولیهتولیدلوازم خانگی‬ ‫از ارز نیمایــی اســتفاده می شــود‪ ،‬ایــن محصــول‬ ‫به طورکلیمشمولقیمت گذاریتکلیفینیست‪.‬از‬ ‫طرفدیگرالزامقیمتدر کاالهایاساسیهممثمر‬ ‫ثمر نبوده‪ ،‬بازار را ملتهب کرده‪ ،‬فسادزا است و نفع‬ ‫انبهمصرف کنندهنرسیدهاست؛بنابراینقیمت ها‬ ‫بایدبهمکانیزمعرضهوتقاضاسپردهشود کهنتیجه‬ ‫ان شفاف سازی خواهد بود‪.‬‬ ‫هاشمی در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش‬ ‫قیمت در ســال جاری نیز گفت‪ :‬افزایش قیمت در‬ ‫ســال جاری چشــمگیر نبــوده اما متعادل بــوده که‬ ‫به ســازمان حمایت ارائه شــده و با در نظر گرفتن‬ ‫نهاده های تولید در حال بررسی است؛ اما همان طور‬ ‫که بارها به ان ها اعالم کردیم روش های محاســبه‬ ‫سازمان حمایت اشتباه است و روش جایگزین نیز‬ ‫ارائه کردیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫میانگینتورمسالیانهمسکندر سال هایاخیرحدود‪۲۵‬درصد‬ ‫یک کارشناس حوزه مسکن الزامات تحقق اهداف شعار سال در‬ ‫بخش مسکن را تشریح کرد‪.‬‬ ‫محمد گالب کش در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با تاکید بر اینکه تحقق‬ ‫اهداف شــعار ســال در حوزه مســکن نیازمند بسترســازی مناســب از‬ ‫جانب نهادهای سیاس ـت گذار به منظور پشــتیبانی از تولیدکنندگان‬ ‫واحدهای مســکونی و حذف موانع فعالیت انان اســت‪ ،‬از حذف‬ ‫قوانین دســت و پاگیر‪ ،‬اسا نســازی بهره مندی از تســهیالت بانکی‪،‬‬ ‫کاهش نرخ تسهیالت بانکی در این بخش‪ ،‬تسهیل اخذ مجوزهای‬ ‫مربوطه‪ ،‬حمایت های مالیاتی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی‪،‬‬ ‫یســازی ساختمان‪ ،‬تکمیل‬ ‫حمایت از خانه اولی ها‪ ،‬توســعه صنعت ‬ ‫واحدهای مســکونی نیمه کاره‪ ،‬حمایت مناســب از بخش تضعیف‬ ‫شده سمت تقاضای مسکن و‪ ...‬به عنوان برخی از پیش نیازهای این‬ ‫مهم نام برد‪ .‬وی‪ ،‬میانگین تورم سالیانه بخش مسکن در سال های‬ ‫اخیــر را حــدود ‪ ۲۵‬درصد عنوان کرد و گفت‪ :‬بخش قابل توجهی از‬ ‫این تورم معلول هزینه تامین زمین جهت ساخت مسکن است که‬ ‫در برخی مناطق بیش از ‪ ۶۰‬درصد از قیمت واحد مسکونی را به خود‬ ‫اختصاص می دهد و یکی از راهکارهای تحقق شعار سال‪ ،‬حمایت‬ ‫از فعاالن بخش مسکن به منظور تامین زمین ارزان قیمت درراستای‬ ‫صنعتی سازی ساخت مسکن است‪ .‬گالب کش‪ ،‬کاهش قدرت خرید‬ ‫در سمت تقاضا و هزینه باالی ساخت در سمت عرضه مسکن‪ ،‬را از‬ ‫دیگر عوامل تورم باالی بخش مسکن عنوان کرد و گفت‪ :‬با پشتیبانی‬ ‫از فعاالن تولید مسکن و مانع زدایی از فعالیت های ان ها و همچنین‬ ‫افزایش قدرت خرید ســمت تقاضا‪ ،‬درحقیقت به ســمت عملیاتی‬ ‫سازی شعار سال حرکت کرده ایم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫خرید اقساطی کاال با‬ ‫کارمزد ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬درصد‬ ‫بانــک مهــر ایــران در چارچــوب طــرح «کاالکارت»‬ ‫امکان خرید اقســاطی کاال را با کارمزد ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬درصد و‬ ‫بدون نیاز به سپرده گذاری فراهم کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫روابــط عمومــی بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران‪ ،‬این‬ ‫بانــک طرحی با عنــوان «کاالکارت» را ارائه کرده که در‬ ‫چارچوب ان مشتری می تواند بدون داشتن سپرده تا‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان کاال خریداری کرده و اقساط ان را طی ‪۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۲‬ماه به بانک پرداخت کند‪ .‬نکته قابل توجه این‬ ‫است که خریدار کاال بابت بازپرداخت مبلغ کاال‪ ،‬دیگر‬ ‫سودهای متداول ‪ ۱۸‬درصد به باال را پرداخت نمی کند‬ ‫و فقط‪ ۲‬تا‪ ۴‬درصد به عنوان کارمزد به بانک می پردازد‪.‬‬ ‫مشــتریان نیازی به ســپرده گذاری در این طرح ندارند و‬ ‫می توانندباتوجهبهسهمیهماهانهشعب‪،‬از تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه استفاده کنند‪ .‬مهم ترین مزیت کاال کارت‬ ‫بانک مهر ایران نســبت به طرح های مشابه‪ ،‬پرداخت‬ ‫اقســاطی وجه کاال بدون افزایش مبلغ‪ ،‬پرداخت تنها‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۴‬درصد کارمزد و تعداد زیاد فروشــندگان کاال به‬ ‫این شــیوه اســت؛ به طوری که بیش از ‪ ۱۳‬هزار فروشگاه‬ ‫در حــال حاضــر در سراســر ایــران از کاالکارت بانــک مهر‬ ‫ایرانپشتیبانیمی کنند‪.‬همان طور که گفتهشد‪،‬حداکثر‬ ‫مبلغ خرید کاال در این طرح‪ ۳۰ ،‬میلیون تومان اســت‬ ‫کــه خریــدار باید اقســاط ان را به دلخواه خــود طی ‪،۶‬‬ ‫‪ ۹‬یــا ‪ ۱۲‬ماه به بانک پرداخت کند‪ .‬متقاضیان دریافت‬ ‫این خدمات در گام نخست باید با مراجعه به یکی از‬ ‫شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور‪ ،‬فرم درخواست‬ ‫کاالکارت را پــر کننــد‪ .‬بانــک پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫تسهیالتی‪ ،‬کاالکارت در اختیار ان ها می گذارد‪ .‬پس ازان‬ ‫ت می تواند با مراجعه به فروشگاه های‬ ‫دارنده کاالکار ‬ ‫طرف قرارداد‪ ،‬کاالهای مورد نیاز خود را با شرایطی که‬ ‫پیش تر به ان اشاره شد‪ ،‬خریداری کند‪.‬‬ ‫مشتریانبایدتوجهداشتهباشند کهبانکمسئولیتی‬ ‫در قبــال بهــای کاال و موجــودی انبــار فروشــنده کاال و‬ ‫خدمات ارائه شــده از ســوی ان ها ندارد‪ .‬بنابراین پیش‬ ‫از دریافت کاالکارت‪ ،‬باید شرایط فروشگاه ها را به دقت‬ ‫بررســی کنند‪ .‬مشــتریان باید به این نکته توجه داشته‬ ‫باشــند که اقســاط کاالکارت از یک ماه بعد از دریافت‬ ‫کارت اغاز می شود‪ .‬البته بانک مهر ایران برای تشویق‬ ‫مشــتریان خوش حســاب‪ ،‬در صــورت پرداخــت منظم‬ ‫اقســاط از ســوی ان هــا‪ ،‬امــکان شــارژ مجــدد حســاب‬ ‫بالفاصله پس از پرداخت اقساط تسهیالت قبلی را نیز‬ ‫فراهم کردهومشتریانمی توانندبدونتشکیلپروندهو‬ ‫ضامن‪،‬تسهیالتجدیددریافت کنند‪.‬‬ ‫انجام مصاحبه تخصصی‬ ‫ازمون استخدامی بانک‬ ‫توسعه تعاون‬ ‫مصاحبه تخصصی ازمون استخدامی بانک توسعه‬ ‫تعاون در هفده اســتان برگزار شــد‪ .‬مصاحبه تخصصی‬ ‫داوطلبین اســتخدامی بانک توسعه تعاون مربوط به‬ ‫هشــتمین ازمون مشــترک فراگیر دســتگاه های اجرایی‬ ‫ایبنا به نقل‬ ‫کشــور در این بانک برگزار شــد‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫از روابــط عمومــی بانــک توســعه تعــاون‪ ،‬هفــت تیم‬ ‫تخصصیمصاحبه کنندهمتشکلازمدیرانستادیبانک‬ ‫توســعه تعــاون طی چهــار روز بــا حضــور در ‪ ۱۷‬پایگاه‬ ‫اســتانی‪ ،‬با پذیرفته شــدگان مرحله اول ازمون مشترک‬ ‫فراگیردستگاه هایاجرایی کشور بهمصاحبهتخصصی‬ ‫پرداختند‪ .‬گفتنیاستازمونمشترکفراگیردستگاه های‬ ‫اجرایی کشــور طی روزهای یازدهم و دوازدهم دی ماه‬ ‫ســال گذشــته در سراســر کشــور برگزار شــد و در مقطع‬ ‫کنونیومرحلهمصاحبهنیز‪،‬معاونینمدیرعامل‪،‬برخی‬ ‫مدیران و روسای ادارات ستادی بانک توسعه تعاون به‬ ‫همراه مدیران استانی در قالب هفت تیم با حضور در‬ ‫اســتان های تهــران‪ ،‬البرز‪ ،‬زنجان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬قم‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫همــدان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬یــزد‪ ،‬فــارس‪ ،‬کرمــان‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬خراسان رضوی و سیستان‬ ‫و بلوچستان به مصاحبه با داوطلبین سه برابر ظرفیت‬ ‫می پردازند و نفرات برگزیده پس از احراز شرایط‪ ،‬جذب‬ ‫بانک توسعه تعاون می شوند‪ .‬شایان ذکر است برگزاری‬ ‫ازمــون مشــترک فراگیر دســتگاه های اجرایی کشــور به‬ ‫عنوان راهکار و ابزاری جهت شایسته گزینی و عدالت‬ ‫اســتخدامی میــان افــراد جامعــه و بکارگیــری جوانــان‬ ‫تحصیل کرده و دانش اموختگان دانشگاه در نظر گرفته‬ ‫شده است و بانک توسعه تعاون نیز از این راهکار برای‬ ‫جذب جوانان باانگیزه‪ ،‬متخصص و دارای مهارت بهره‬ ‫برده است‪ .‬در این مقطع ‪ ۱۲۰‬نفر جذب بانک توسعه‬ ‫تعاون می شوند و تا حد زیادی کادر مورد نیاز استان ها‬ ‫به ویژهاستان هایجنوبیتکمیلمی گردد‪.‬‬ ‫استقبال از صدور کارت‬ ‫هواداری پرسپولیس بانک‬ ‫گردشگری‬ ‫رئیــس اداره بازاریابــی و عملیــات بانکــداری نوین‬ ‫بانــک گردشــگری اعالم کــرد‪ :‬تاکنون حــدود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫نفــر از مــردم از دریافــت کارت هــواداری پرســپولیس‬ ‫ایبنا به نقل از‬ ‫این بانک استقبال کرده اند‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫روابطعمومیبانک گردشگری‪،‬هادی کوچکی گفت‪:‬‬ ‫صدور کارت هواداری پرسپولیس که از ابان ماه ‪ ۹۹‬در‬ ‫تمــام شــعب بانک گردشــگری در سراســر کشــور اغاز‬ ‫شــده‪ ،‬همچنان ادامه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام هواداران‬ ‫پرســپولیس می تواننــد بــا مراجعــه بــه شــعب بانــک‬ ‫گردشــگری در سراسر کشور‪ ،‬نسبت به افتتاح حساب‬ ‫هــواداری با حداقل مبلــغ ‪ ۵۰۰‬هزار ریــال اقدام کنند‪.‬‬ ‫کوچکــی ادامه داد‪ :‬صدور کارت هواداری پرســپولیس‬ ‫در سه رده همراه‪ ،‬حامی و دواتیشه صادر خواهد شد‬ ‫و دارنــدگان هــر کدام از این رده ها می توانند از مزایای‬ ‫متنوع این کارت ها برخوردار شوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫بیش از ‪ 2500‬بازدید کیفی‬ ‫از جایگاه های عرضه‬ ‫سوخت منطقه البرز‬ ‫در راســتای تکریــم و اجــرای حقــوق شــهروندی‪،‬‬ ‫جایگاه های عرضه ســوخت فراورده های نفتی استان‬ ‫البــرز بیــش از ‪ 2500‬بــار ب هصــورت مســتمر (ماهانــه)‪،‬‬ ‫سرزده و بدون هماهنگی قبلی توسط واحد مهندسی‬ ‫فراورد ههــا در ســال ‪ 99‬مــورد بازدیــد و ازمایــش قــرار‬ ‫گرفته انــد‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه البرز‪ ،‬سرپرست روابط‬ ‫عمومی این شرکت گفت‪ :‬با اینکه فراورده های نفتی‬ ‫در پاالیشگاهای کشــور با رعایت تمامی استانداردها‬ ‫یشــود‪ ،‬پس از انتقال توســط خطــوط لوله و‬ ‫تولیــد م ‬ ‫دریافت ان‪ ،‬توسط کارشناسان کنترل و کیفیت ازمایش‬ ‫و در مخازن انبار نفت ذخیره و مجددا قبل از ارسال به‬ ‫نقاط عرضه بر روی کلیه فراورده ها طبق استانداردها‬ ‫یشــود‪ .‬فهیمــه الســادات‬ ‫ازمایشــات کیفــی انجــام م ‬ ‫قلنــدرزاده در ادامــه افــزود‪ :‬تیم دیگری از کارشناســان‬ ‫کنترل و کیفیت به صورت مجزا و به صورت محسوس‬ ‫و نامحسوس و بطور مستمر با تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫به جایگاه ها مراجعه و کیفیت فراورده را موردبررسی‬ ‫قرار می دهند‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های‬ ‫برق رسانی روستایی‬ ‫در اصفهان‬ ‫در ششــمین هفته پویش هر هفته الف ب ایران‪،‬‬ ‫اصالح شــبکه روســتایی شرکت توزیع برق اصفهان با‬ ‫هزین ـه ای بالغ بر ‪ 31730‬میلیون ریال انجام شــد‪ .‬این‬ ‫پروژه که در دهســتان و روســتای زفره؛ ازیران؛ کوهان؛‬ ‫دســتجا و کبوتــر ابــاد عملیاتــی شــد و بیــش از ‪2886‬‬ ‫مشترک را منتفع نمود‬ ‫به منظور بهسازی و رفع مشکل حریم شبکه بیش‬ ‫از ‪ 250‬اصله پایه تعویض و نزدیک به ‪ 3‬کیلومتر شبکه‬ ‫احــداث گردیــد و همچنیــن به منظور رفــع افت ولتاژ‬ ‫بیش از ‪ 11‬کیلومتر شــبکه فشــار متوســط و ضعیف در‬ ‫مدار قرار گرفت‪.‬‬ ‫اغاز به کار ستاد پایش‬ ‫تنش ابی در ابفای اصفهان‬ ‫ابفــای اســتان اصفهان با بهره گیــری از فناوری های‬ ‫نوینمانندسامانه هایتله متریوتله کنترلوهمچنین‬ ‫پایش مداوم شبکه توزیع‪ ،‬سعی در توزیع عادالنه اب‬ ‫شــرب بین مردم دارد‪ .‬در پی دستورالعمل مدیرعامل‬ ‫شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور مبنی بر تشکیل‬ ‫ستاد تنش ابی در استان ها‪ ،‬نخستین جلسه ستاد تنش‬ ‫ابی در ابفای استان اصفهان برگزار شد‪ .‬در این جلسه‬ ‫کــه بــا حضــور مدیرعامل‪ ،‬معاونــان و برخــی مدیران‬ ‫مرتبــط برگــزار شــد مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان اصفهــان در ســخنانی بــا اشــاره بــه کاهــش ‪40‬‬ ‫درصدی نزوالت جوی در سال ابی اخیر گفت‪ :‬اعضای‬ ‫ایــن ســتاد موظف اند هــر هفته با ارائه پیشــنهادهای‬ ‫راهبردی برای مقابله با چالش کم ابی در جلسات ستاد‬ ‫شرکت کنند‪ .‬هاشم امینی بر اتخاذ راهکارهای جدید‬ ‫تامیــن و توزیــع عادالنــه اب در شــهرها و روســتاهای‬ ‫استان تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬ابفای استان اصفهان‬ ‫یهــای نوین مانند ســامانه های‬ ‫بــا بهره گیــری از فناور ‬ ‫تله متری و تله کنترل و همچنین پایش مداوم شــبکه‬ ‫توزیع‪ ،‬ســعی در توزیع عادالنه اب شــرب بین مردم‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫اطالع رسانی به مردم در خصوص کمیت و کیفیت اب‬ ‫را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت‪ :‬برخی از سودجویان‬ ‫در فضای مجازی اطالعات نادرستی به مردم می دهند‬ ‫کــه روابــط عمومــی به عنــوان ســخنگوی ابفــا بایــد‬ ‫اطالعات دقیق را در اختیار مردم قرار دهد‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه تعامالت‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫در ابفای اصفهان‬ ‫معــاون خدمات مشــترکین و درامد شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان‪ :‬سامانه سیتاد با دریافت کد‬ ‫ملی و تاریخ تولد متقاضی خدمات‪ ،‬صحت اطالعات‬ ‫سجلی را بررسی کرده و در صورت تائید‪ ،‬کد پیگیری‬ ‫یشــود‪ .‬ســامانه یکپارچه‬ ‫برای شــخص مذکور صادر م ‬ ‫تعامــات الکترونیکی دولت «ســیتاد» با هــدف ارائه‬ ‫خدمات مطلوب به مشترکین در ابفای استان اصفهان‬ ‫راه انــدازی شــد‪ .‬معــاون خدمــات مشــترکین و درامــد‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه‬ ‫خدماتی که از طریق سامانه سیتاد در اختیار مشترکین‬ ‫قــرار می گیــرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با راه اندازی این ســامانه‪،‬‬ ‫کپی کارت ملی و شناسنامه از مدارک موردنیاز متقاضیان‬ ‫اب و فاضالب حذف شد‪ .‬سید محسن صالح گفت‪:‬‬ ‫سامانه سیتاد با دریافت کد ملی و تاریخ تولد متقاضی‬ ‫خدمات‪ ،‬صحت اطالعات ســجلی را بررســی کرده و‬ ‫در صورت تائید‪ ،‬کد پیگیری برای شخص مذکور صادر‬ ‫یشــود‪ .‬معــاون خدمــات مشــترکین و درامــد ّابفای‬ ‫م ‬ ‫استان اصفهان با بیان این که این سامانه در زمینه ارائه‬ ‫خدمات مرتبط با خدمات غیر حضوری سامانه ‪1522‬‬ ‫راه انــدازی شــده اســت‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬روزانــه در حدود‬ ‫‪ 150‬فقره اســتعالم به صورت غیرحضــوری انجام و در‬ ‫صــورت تائید اطالعات متقاضی‪ ،‬کــد ره گیری مربوط‬ ‫یشــود‪ .‬وی اظهــار داشــت‪ :‬حــذف مراجعــه‬ ‫صــادر م ‬ ‫حضــوری متقاضیان‪ ،‬کاهــش مدت زمان رســیدگی به‬ ‫درخواس ـت ها‪ ،‬کاهــش هزینه ها‪ ،‬کاهش بوروکراســی‬ ‫اداری‪ ،‬ارتقــای ضریب اطمینــان از صحت مدارک ارائه‬ ‫شده از دیگر مزایای راه اندازی این سامانه است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1068‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اخطار از اول خرداد برای پرمصرف ها و بد مصرف ها ارسال می شود‬ ‫اتمام حجت با پرمصرف ها‬ ‫وضعیت منابع ابی در تهران به مرحله هشدار‬ ‫رســیده اســت؛ تا جایی که طبق اعالم مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان تهران ممکن است در‬ ‫تابستانبرایتامینابباچالش هاییروبروشویم‪.‬‬ ‫ازاین رو قرار شــده که از اول خرداد برای مشــترکان‬ ‫پرمصرفبرنامه هایجدیاعمالشود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬تهــران یکــی از شــهرهای‬ ‫پرمصرف منابع ابی شناخته می شود؛ تا جایی که‬ ‫ســرانه مصرف اب شــرب در این شــهر ‪ ۲۴۰‬لیتر در‬ ‫شبانه روز به ازای هر نفر است که با توجه به سرانه‬ ‫‪ ۱۷۰‬لیتر کشوری‪ ،‬تهرانی ها ‪ ۷۰‬لیتر بیشتر از سرانه‬ ‫کشــور مصرف می کنند که طبق گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫این مسئله یک فاجعه ابی است و باید مدیریت‬ ‫مصرفصورت گیرد‪.‬‬ ‫سرانه مصرف شهر تهران در تابستان تا‪ ۳۱۰‬لیتر‬ ‫در شــبانه روز نیز می رســد که این رقم بسیار بزرگی‬ ‫اســت‪ .‬درحال حاضر شــهر تهــران روزانــه ‪ ۳۷‬هزار‬ ‫لیتر اب مصرف می کند که این رقم در تابستان به‬ ‫بیــش از ‪ ۴۴‬هــزار لیتر خواهد رســید که با توجه به‬ ‫کاهشچشمگیربارندگی هابرلزوممدیریتمصرف‬ ‫در این کالن شهر تاکید می شود‪ .‬مصارف فعلی در‬ ‫شهر تهران نشان می دهد که مصرف اب شرب این‬ ‫کالن شهر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪۱۰‬‬ ‫درصد بیشتر شده است که با توجه به گزارش های‬ ‫سازمان هواشناسی و بارش های انجام شده‪ ،‬تهران‬ ‫شرایط خوبی به لحاظ ابی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تامین اب شــرب تهران ‪ ۷۰‬درصد از منابع اب‬ ‫بهــای زیرزمینــی‬ ‫ســطحی و ‪ ۳۰‬درصــد از منابــع ا ‬ ‫صورتمی گیرد کهبا کاهشبارش ها‪،‬سهماب های‬ ‫سطحی کاهش و سهم منابع اب زیرزمینی افزایش‬ ‫می یابد که این روند به معنای استفاده از ذخایر اب‬ ‫نسلایندهاستامااینمسئلهبرایپایتخت نشینان‬ ‫چندانجدینیست‪.‬‬ ‫افزایــش مصــرف اب در تهران موجب شــده تا‬ ‫تصمیماتجدیبرای کنترلاینموضوعاتخاذشود‪.‬‬ ‫ســید رســول باقری‪ ،‬معاون درامد و امور مشترکین‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان تهران دراین باره اعالم‬ ‫کرد‪ :‬از اول خردادماه به تمامی مشترکان پرمصرف‬ ‫و بد مصرف اخطار ارسال خواهد شد و در صورت‬ ‫تداوم‪ ،‬محدودیت مصرف را اعمال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه روند صعودی افزایش مصرف‬ ‫اب در پایتخت گفت‪ :‬ســناریوهایی بــرای روزهای‬ ‫ســبز‪ ،‬زرد‪ ،‬نارنجــی و قرمــز تدویــن شــده اســت و‬ ‫اولویــت برخــورد با مصــارف فضای ســبز و بنایی‪،‬‬ ‫مشــترکان تجــاری و دولتــی و در اخر پرمصرف ها و‬ ‫بدمصرف هایخانگیخواهدبود‪.‬‬ ‫باقری با بیان اینکه‪ ۶۰‬درصد از مشترکان تهرانی‬ ‫باالی الگوی مصرف‪ ،‬اب مصرف می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اخطاریه هایــی بــرای این گــروه از مصارف خانگی‬ ‫ارسال خواهد شد و در صورتی که در رفتار مصرف‬ ‫خود تغییــری ایجاد نکنند بــا محدودیت مصرف‬ ‫مواجهخواهندشد‪.‬‬ ‫معــاون درامــد و امور مشــترکین شــرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان تهــران افزود‪ :‬الگــوی مصرف اب‬ ‫برای هر واحد مسکونی در شهر تهران در یک ماه‬ ‫‪ ۱۴‬هزار لیتر (‪ ۱۴‬مترمکعب) اب است‪ .‬واحدهای‬ ‫مسکونی که تا ‪ ۲۸‬هزار لیتر (‪ ۲۸‬مترمکعب) اب‬ ‫در ماه مصرف کنند جزو پرمصرف ها و گروهی که‬ ‫بیش از ‪ ۲۸‬مترمکعب اب در ماه مصرف کنند در‬ ‫رده بدمصرف های اب اســتان تهران قرار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫باقری با اشاره به وجود ‪ ۱۶‬هزار رشته انشعاب‬ ‫بنایــی در اســتان تهــران گفت‪ :‬ماموران تشــخیص‬ ‫شرکتابوفاضالباستانتهرانتمامیاشتراکات‬ ‫بنایی را شناسایی و رصد می کنند و در صورت شروع‬ ‫تهــا‪ ،‬اولویــت برخــورد و اعمال‬ ‫اعمــال محدودی ‬ ‫محدودیت ها از مصارف بنایی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته معاون درامد و امور مشترکین شرکت‬ ‫یهــای‬ ‫اب و فاضــاب اســتان تهــران بــا هماهنگ ‬ ‫انجا مشــده با اســتانداری تهــران‪ ،‬تمامــی ادارات و‬ ‫نهادهای دولتی این اســتان مکلف خواهند بود تا‬ ‫مصارف خود را ‪ ۲۰‬درصد نســبت به ســال گذشــته‬ ‫کاهشدهند‪.‬‬ ‫داریــوش مختاری‪ ،‬کارشــناس حــوزه منابع ابی‬ ‫در این راستا به ایسنا گفت‪ :‬قطعا اجرای طرح های‬ ‫بازدارند از ایجاد یک فاجعه بزرگ که همان بی ابی‬ ‫در کالن شهرها و خالی از سکنه شدن شهرهای بزرگ‬ ‫اســت جلوگیری می کنــد و الزم اســت که این گونه‬ ‫طرح ها با جدیت دو چندان اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت نامناسب مصرف اب‬ ‫در کال نشــهرها‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬اگــر روش های کاهش‬ ‫مصــرف اب از ‪ ۱۰‬ســال پیــش به طورجــدی تــری‬ ‫پیگیری می شد اکنون وضعیت این چنین نبود و اگر‬ ‫امروز نیزبهدنبالراهکار برای کاهشمصرفباشیم‬ ‫شرایط بهتر خواهد بود؛ چراکه اب بخش مهمی از‬ ‫زندگی اســت و باید برای مدیریــت ان برنامه های‬ ‫منسجمیوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه منابع ابی با بیان اینکه باید‬ ‫بــه ایــن موضوع توجه کرد که گرچه تاکنــون ایران‬ ‫علی رغم بهره برداری بی رویه از ابخوان ها توانسته ‬ ‫از بی ابــی در امــان بماند‪ ،‬اما با پایان یافتن ذخایر‬ ‫راهبردی ابخوان ها‪ ،‬بی درنگ کالن شهرهای کشور‬ ‫بی اب خواهند شد‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند که کم ابی یک‬ ‫واقعیتجغرافیاییوزمین شناختیدر کشور است‬ ‫یشــک‬ ‫اما با انجام اموزش و اطالع رســانی فراگیر ب ‬ ‫الزم اســت شــهروندان را از پیامدهــای مصــرف ‬ ‫بی رویه اب اگاه کرد‪.‬‬ ‫مختــاری بــا تاکیــد بــر اینکــه جلوگیــری از‬ ‫کســالی و مدیریــت اب موضوعــی اســت که‬ ‫خش ‬ ‫می بایست با جدیت دنبال شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر از‬ ‫فرصت های کنونیاستفادهنشوددر سال هایاینده‬ ‫پشیمانیفایده اینداردومی بایستبرنامه ریزیاز‬ ‫هم اکنونبه طورجدیوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا توجه به اهمیــت اب در تمام‬ ‫حهــای بازدارنده‬ ‫امــور انســانی الزم اســت کــه طر ‬ ‫به طورجــدی وارد مرحلــه اجرا شــود تا ســدی برای‬ ‫وقــوع یک فاجعه بزرگ باشــد‪ .‬همچنین با توجه‬ ‫بــه اینکــه در تهــران میــزان مصرف طی ســال های‬ ‫اخیر افزایش چشمگیری یافته است باید طرح های‬ ‫بازدارندهبیشترینیزموردبررسیقرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ارتقایخدماتابفادر شهرستان هاینائینوخور بیابانک‬ ‫نماینــده مــردم نائیــن و خــور و بیابانــک در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬فعالیت شــهرک‬ ‫صنعتــی نائیــن موجــب اشــتغال زایی مطلوبــی‬ ‫در منطقــه شــده و اگــر تدابیری جهــت تامین اب‬ ‫شــرب برخی از واحدهای صنعتی در این شــهرک‬ ‫شــود‪ ،‬تاثیــر به ســزایی در افزایــش رضایت مندی‬ ‫فعــاالن صنعتی دارد‪ .‬نماینده مردم نائین و خور‬ ‫و بیابانک در مجلس شــورای اســامی در دیدار با‬ ‫مدیرعامــل ابفــای اصفهان خواســتار تامین پایدار‬ ‫اب شــرب در شــهرها و روســتاهای شهرستان های‬ ‫نائین و خور و بیابانک شد‪.‬‬ ‫الهــام ازاد بــا بیــان ایــن کــه در دهــه اخیــر‬ ‫شــاهد افزایــش ســطح خدمــات ابفــا در دل کویر‬ ‫بوده ایــم تصریح کــرد‪ :‬در دهه اخیر به رغم وقوع‬ ‫کســالی های مســتمر‪ ،‬اب شــرب ســاکنان‬ ‫خش ‬ ‫کویر تامین شــده اســت اما مردم این شهرستان ها‬ ‫خواستار دسترسی به اب شرب پایدار در شهرها و‬ ‫روستاهای نائین و خور بیابانک هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تامین اب شرب شهرک صنعتی‬ ‫نائین گفت‪ :‬فعالیت شهرک صنعتی نائین موجب‬ ‫اشتغال زایی مطلوبی در منطقه شده و اگر تدابیری‬ ‫جهت تامین اب شرب برخی از واحدهای صنعتی‬ ‫در این شــهرک شــود‪ ،‬تاثیر به ســزایی در افزایش‬ ‫رضایت مندی فعاالن صنعتی دارد‪.‬‬ ‫ازاد در خصوص تامین اب شــرب روســتاها در‬ ‫نائیــن و خــور و بیابانــک اظهــار داشــت‪ :‬برخی از‬ ‫روســتاها درخور و بیابانک دارای زیرســاخت های‬ ‫الزم برای اب رســانی پایدار نیســتند و الزم اســت‬ ‫که شــرکت اب و فاضالب اســتان تدابیر الزم را در‬ ‫این زمینه اتخاذ کند‪ .‬نماینده مردم نائین و خور و‬ ‫بیابانک در مجلس شورای اسالمی از اجرای شبکه‬ ‫فاضــاب در بافران نائین تشــکر کرد گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مطالبــات مــردم خــور نیز برخــورداری از شــبکه‬ ‫فاضــاب اســت کــه انتظــار م ـی رود این طــرح در‬ ‫اینده نزدیک عملیاتی شود‪.‬‬ ‫در ادامــه مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬در چند سال اخیر شرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان اصفهان به رغم تنگناهای مالی‬ ‫و محدودیــت منابع ابی‪ ،‬اب شــرب و بهداشــت‬ ‫پایدار در شهرها و روستاها را تامین کرده است‪.‬‬ ‫هاشم امینی گفت‪ :‬امسال با وجود تنش ابی‬ ‫دراستان تمام تالش ها در زمینه تامین و توزیع اب‬ ‫شــرب مورد نیاز شهرها و روستاها اندیشیده شده‬ ‫اســت‪ .‬وی به اجرای شبکه فاضالب در شهر خور‬ ‫اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬فاز اول مطالعات اجرای‬ ‫شــبکه فاضــاب در خــور بــه پایان رســیده اســت‬ ‫و پــس از پایــان طــرح مطالعاتــی‪ ،‬اجــرای شــبکه‬ ‫فاضالب در این منطقه در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش واردات برق برای دور زدن خاموشی‬ ‫سخنگویصنعتبرق گفت‪:‬صادراتوواردات‬ ‫بهــای قــراردادی بــا کشــورهای‬ ‫بــرق برابــر چارچو ‬ ‫همسایهانجاممی شودامادرشرایط کمبود‪،‬اولویت‬ ‫باتامینبرقداخلاست‪.‬البتهپیش بینیماایناست‬ ‫که امسال نسبت به سال گذشته برق بیشتری وارد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مصطفیرجبیمشهدیدر گفت وگوباایسنا‪،‬با‬ ‫اشــاره به افزایش روز افزون مصرف برق در کشــور و‬ ‫خبر‬ ‫کمبودظرفیتتولیدبرق ابی ها‪،‬اظهار کرد‪:‬درشرایط‬ ‫فعلیمدیریتمصرفمهم ترینرکنبرایتامینبرق‬ ‫پایدار کشــور است به همین دلیل از تمام مشترکان‬ ‫تقاضایهمکاریبیشتریداریم‪.‬ویافزود‪:‬درصورت‬ ‫نیاز بهافزایشواردات‪،‬ایناقدامدر سطحمقدورات‬ ‫کشورهایهمسایههماهنگخواهدشد‪.‬سخنگوی‬ ‫صنعتبرقبااشارهبهافزایشمصرفبرقدر کشور‬ ‫گفت‪:‬فروردینامسال‪۲۲‬درصدانرژیبیشترینسبت‬ ‫به فروردین ســال گذشــته در کشــور مصرف شد که‬ ‫بخشیاز انبه گرمایزودرسو کم ابیوبخشیهم‬ ‫بارمزارزهایغیرمجازمرتبطبوده کهبهشدتدنبال‬ ‫می شود اما بخش عمده به تحرک تولید برمی گردد‪.‬‬ ‫رجبیمشهدیبااشارهبهراهکارهایجایگزینبرای‬ ‫جبراناینمیزان کمبودتولید گفت‪:‬هموارهبیشاز‪۶۰‬‬ ‫درصد از مصرف برق در ماه های گرم سال به وسایل‬ ‫سرمایشیاختصاصدارد‪.‬ویبابیاناینکهبهمنظور‬ ‫بهره گیریاز اینپتانسیلبرایمدیریتمصرفبرق‪،‬‬ ‫دراقدامیپیش دستانهتصمیمگرفتهشدکهاستفاده‬ ‫از کولر در شرکت های اب و برق زیرمجموعه وزارت‬ ‫نیرو ممنوع و در سایر شرکت ها و ادارات دولتی نیز با‬ ‫همکاری استانداران‪ ،‬محدود باشد‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫این ابالغیه که به شرکت های تابع وزارت نیرو ارسال‬ ‫شــده است‪ ،‬این شرکت ها باید مصرف برق خود را‬ ‫نسبتبهسال گذشته‪ ۵۰‬درصد کاهشدهند‪.‬‬ ‫ادامه اب رسانی سیار به‪ 305‬روستا در استان اصفهان‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان گفت‪ :‬برخی از روستاها‬ ‫تحت پوشــش ابفا نیســتند اما به لحاظ رســالت‬ ‫و مســئولیت اجتماعی این شــرکت که تامین اب‬ ‫شــرب ســالم و بهداشــتی مــردم اســت‪ ،‬اب ایــن‬ ‫روســتاها نیز از طریق اب رســانی ســیار تامین می‬ ‫شــود‪ .‬معاون بهره برداری و توســعه اب شــرکت‬ ‫اب و فاضالب اســتان اصفهان از اب رســانی سیار‬ ‫به ‪ 305‬روســتای اســتان در تابســتان امســال خبر‬ ‫داد‪ .‬ناصر اکبری اظهار داشت‪ :‬وقوع خشکسالی‬ ‫هــای مســتمر موجب کاهش کیفیــت منابع ابی‬ ‫بســیاری از روســتاها شــده اســت‪ .‬در تابســتان‬ ‫امســال با اســتفاده از ‪ 60‬دســتگاه تانکــر به ‪305‬‬ ‫روستا اب رسانی می شود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص تعــداد و پراکندگــی‬ ‫روســتاهایی که همچنان با اســتفاده از تانکر به‬ ‫ان هــا اب رســانی می شــود افــزود‪ :‬این روســتاها‬ ‫بــه ترتیــب ‪ 185‬روســتا در نایین‪ 161 ،‬روســتا در‬ ‫اردســتان‪ 85 ،‬روســتا در کوهپایه‪ 63 ،‬روســتا در‬ ‫چادگان‪ 60 ،‬روســتا در براان و کرارج‪ 43 ،‬روســتا‬ ‫در نطنز‪ 33 ،‬روســتا در بویین و میاندشــت‪28 ،‬‬ ‫روستا در فریدن‪ 23 ،‬روستا در شهرضا‪ 21 ،‬روستا‬ ‫در خــور و بیابانــک‪ 21،‬روســتا در جرقویه ‪7 ،21‬‬ ‫روستا در شاهین شهر و میمه و ‪ 5‬روستا در تیران‬ ‫وکرون قرار دارند‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری و توســعه اب ابفــای‬ ‫اســتان اصفهان با بیان این که در ســال گذشــته‬ ‫بیش از ‪ 96‬هزار متر مکعب اب شرب از طریق‬ ‫تانکــر در اختیار روســتائیان اســتان اصفهان قرار‬ ‫گرفــت افزود‪ :‬برخی از روســتاها تحت پوشــش‬ ‫ابفــا نیســتند اما به لحاظ رســالت و مســئولیت‬ ‫اجتماعی این شــرکت که تامین اب شرب سالم‬ ‫و بهداشــتی مردم اســت‪ ،‬اب این روستاها نیز از‬ ‫طریق اب رسانی سیار تامین می شود‪.‬‬ ‫اکبــری در بخش دیگری از ســخنانش فاصله‬ ‫بســیار زیــاد برخــی از روســتاها بــا تاسیســات‬ ‫اب رسانی و صعب العبور بودن مسیر دسترسی‬ ‫بــه ان هــا را از دیگــر موانــع تامیــن اب شــرب‬ ‫پایــدار مناطق روســتایی دانســت و گفت‪ :‬پس‬ ‫از یکپارچه ســازی شــرکت های ابفای شــهری و‬ ‫روســتایی‪ ،‬خدمات رســانی به روستاها سرعت‬ ‫بیشــتری گرفــت و بــا اجــرای طــرح ‪300 – 100‬‬ ‫اصــاح و بازســازی ‪ 300‬کیلومتــر شــبکه اب‬ ‫روســتایی در بازه زمانی ‪ ۱۰۰‬روزه در دســتور کار‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی هــدف از اجــرای طرح ‪ 300-100‬را تامین‬ ‫اب اشــامیدنی سالم و پایدار به روستاها عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در سال گذشته با اجرای این طرح‪،‬‬ ‫اب شــرب پایــدار ‪ 66‬روســتا در اســتان اصفهان‬ ‫تامیــن شــد‪ .‬معاون بهر هبــرداری و توســعه اب‬ ‫ابفــای اســتان اصفهــان افــزود‪ :‬در ایــن میــان‪،‬‬ ‫منطقه کوهپایه با تامین اب شــرب پایدار برای‬ ‫‪ 24‬روســتا باالتریــن رتبــه را در ســال گذشــته به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش مصرف برق و کاهش تولید‬ ‫نیروگاه هایبرق ابیخوزستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫شش ماهه خواهد شــد‪ .‬وی با‬ ‫منطق ـه ای خوزســتان گفــت‪:‬‬ ‫اشــاره به کاهــش ‪ 65‬درصدی‬ ‫تــداوم روند افزایشــی مصرف‬ ‫تولیــد بــرق در نیروگا ههــای‬ ‫بــرق در اســتان نگران کننــده‬ ‫برق ابــی در فروردین ماه ســال‬ ‫است و شبکه برق خیلی زودتر‬ ‫جاری بیان کرد‪ :‬امسال بخشی‬ ‫محمود دشت‬ ‫بزرگ‬ ‫از ســال های قبــل وارد پربــاری‬ ‫از تولید نیروگاه های برق ابی را‬ ‫شــده اســت‪ .‬محمــود دشــت‬ ‫به دلیل خشک سالی و کاهش‬ ‫بزرگ اظهار کرد‪ :‬در دو روز گذشــته رشــد ‪ 37‬و ذخیره اب سدها در اختیار نخواهیم داشت که‬ ‫‪ 23‬درصــدی در پیــک مصرف برق نســبت به این خود بزرگ ترین مسئله صنعت برق است‪.‬‬ ‫مدت مشــابه ســال های قبــل اتفاق افتــاده که مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان‬ ‫هشــداری اســت از ســال متفاوتی کــه در پیش تصریح کــرد‪ :‬تمهیــدات الزم برای اماد هســازی‬ ‫داریــم‪ .‬وی با اشــاره به افزایش دما نســبت به شــبکه و افزایــش ظرفیــت انجام شــده اما باید‬ ‫ســال قبــل‪ ،‬افــزود‪ :‬مصرف شــش هــزار و ‪ 426‬در نظر داشــت کــه بدون جمع اوری اســتخراج‬ ‫مــگاوات در ســاعت های اوج نشــان می دهــد غیرقانونــی رمــز ارزهــا و همراهی مشــترکین در‬ ‫که شــبکه برق خیلی زود وارد پرباری شــده که کاهش مصــرف برق‪ ،‬حفظ پایداری شــبکه در‬ ‫این خود منجر به اسیب به شبکه و حادثه های شــرایطی که با کاهش تولید و افزایش مصرف‬ ‫احتمالــی بــه علــت پربــاری طوالنی مــدت روبه رو شده ایم‪ ،‬سخت است‪.‬‬ ‫هلدینگخلیج فارس‪،‬انحصار تامین‬ ‫سرمایهراشکست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت صنایع‬ ‫ پروژه هاست‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس با اشاره‬ ‫درمجموعه هایصنعتیکشور‪،‬‬ ‫به صــدور مجــوز شــورای عالی‬ ‫بیشترینپروژه هایدر حالاجرا‬ ‫ بــورس بــرای «تامیــن ســرمایه‬ ‫جفــارس‬ ‫متعلــق بــه گــروه خلی ‬ ‫خلیج فارس»گفت‪:‬اینشرکت‪،‬‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این گروه در‬ ‫جعفرربیعی‬ ‫نخستین گروهصنعتیاست که‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬میلیــارد دالر پروژه در‬ ‫خارجاز شبکه بانکی‪ ،‬اینمجوز‬ ‫حــال اجــرا دارد و در روزهــای‬ ‫را دریافت کرد و به نوعی انحصار تامین سرمایه اینــده حدود ‪ ۸‬میلیارد دالر پروژه را در عســلویه‬ ‫شکســته شــد‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬جعفــر ربیعی و ماهشهر کلنگ زنی می کنیم که ریل گذاری برای‬ ‫درباره صدور مجوز تامین سرمایه خلیج فارس از ایندهصنعتپتروشیمیاست‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫ســوی شورای عالی بورس با سرمایه ‪ ۵۰۰‬میلیارد صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس ادامــه داد‪ :‬این‬ ‫تومان که پیش بینی می شود پذیره نویسی ان از شــرکت وارد پروژه های پایین دســت پتروشیمی‬ ‫مهرماه اغاز شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دنیا‪ ،‬شرکت های شده و تعداد زیادی پروژه پایین دستی‪ ،‬از سوی‬ ‫تامینسرمایهدر کناربانک ها‪،‬نقشبسیارمهمی شــرکت پترول که وابسته به خلیج فارس است‪،‬‬ ‫در تامیــن منابــع مالــی پروژه هــا از طریــق بــازار اغاز شده و ‪ ۲‬پروژه جدید پایین دستی در استان‬ ‫ ســرمایه دارند اما در کشور ما شرکت های تامین کرمانشاه به زودی از سوی این شرکت کلنگ زنی‬ ‫سرمایه‪،‬بسیار محدودوضوابطانبسیار سخت می شــود‪ .‬ربیعی تاکید کرد‪ :‬این اقدام ها نشــان‬ ‫اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬گــروه صنایع پتروشــیمی می دهد‪ ،‬شــرکت هایی مانند صنایع پتروشیمی‬ ‫خلی ‬ ‫جفــارس‪ ،‬به عنوان یک گروه صنعتی‪ ،‬برای خلیج فارس‪ ،‬شــرکت های توســعه ای هســتند و‬ ‫نخســتین بار‪ ،‬درخواست تاسیس شرکت تامین نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور‪ ،‬توسعه‬ ‫ سرمایه را داد که خوشبختانه پس از طی مراحل منطقــه ای‪ ،‬اشــتغال افرینی و ایجاد بــازار فروش‬ ‫مختلــف‪ ،‬دریافــت مجوزهــای الزم و بــا ارائــه برای محصوالت شرکت های پایین دستی مانند‬ ‫مســتندهای کافی به شورای عالی بورس‪ ،‬مجوز سازندگان قطعات و غیره دارند که این ها همه‬ ‫تاسیس تامین سرمایه را دریافت کرد‪ .‬مدیرعامل نیازمند منابع مالی است و باید به صورت متوازن‬ ‫شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس تصریح و متناســب‪ ،‬هم از شــبکه بانکی و هم از شــبکه‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن خبر خوش را می دهم که این شــرکت بازار سرمایه تامین شود‪ .‬وی افزود‪ :‬ضمن اینکه‬ ‫تامین سرمایه‪ ،‬فقط محدود به پروژه های گروه از نقش ستودنی بانک ها در تامین سرمایه برای‬ ‫صنایعپتروشیمیخلیج فارسنیستومی توانیم شرکتصنایعپتروشیمیخلیج فارسدرسال های‬ ‫برای بخش نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی های خارج از گذشــته نبایــد گذشــت‪ ،‬امــا نبایــد از نقش بــازار‬ ‫گروه هم‪ ،‬کار تامین مالی از طریق بازار سرمایه را ســرمایه کــه میزبان شــمار زیادی از شــرکت های‬ ‫انجامدهیم‪.‬طبقاعالمشرکتصنایعپتروشیمی پتروشیمیاستدر اینحوزهبگذریم‪.‬مدیرعامل‬ ‫خلیج فارس ربیعــی افزود‪ :‬شــورای عالی بورس‪ ،‬شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس یاداور شد‪:‬‬ ‫در عمل انحصار شــرکت های تامین ســرمایه در امید داریم برای نخستین بار‪ ،‬به عنوان کاری نو‪،‬‬ ‫شــبکه بانکی کشــور را شکســت و اجازه داد که جــذب منابــع ارزی خارجــی را از طریــق همیــن‬ ‫ شــرکت های بــزرگ صنعتی هــم وارد این عرصه شــرکت تامیــن ســرمایه‪ ،‬بــرای تامیــن ارز مــورد‬ ‫شــوند و بتوانند برای پروژه های کشــور از طریق نیــاز پروژه های گروه انجام دهیــم که در صورت‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬تامین سرمایه کنند که این اغاز یک موفقیت‪،‬نهتنهااینشرکت برای انجامپروژه ها‪،‬‬ ‫مسیر مبارک برای رونق گرفتن پروژه ها در کشور و از بــازار ســرمایه تامین ســرمایه می کنــد‪ ،‬بلکه از‬ ‫پررنگ تر شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی خارج از کشور هم تامین مالی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایشظرفیتتولیدمحصوالت‬ ‫پتروشیمیاییایران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫کــرد‪ :‬امروز صنعت پتروشــیمی‬ ‫صنایــع پتروشــیمی گفــت‪ :‬در‬ ‫مفتخر اســت که اعــام کند در‬ ‫‪ ۱۴‬مــاه گذشــته ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫‪ ۱۴‬ماه گذشــته‪ ۱۷ ،‬طرح را به‬ ‫به ظرفیــت تولیــد محصوالت‬ ‫بهره بــرداری رســانده و بــا ایــن‬ ‫پتروشیمیایی کشورافزودهشده‬ ‫حرکت توانســته است علیرغم‬ ‫بهزاد محمدی‬ ‫است‪ .‬بهزاد محمدی در حاشیه‬ ‫کندی هــای ناشــی از شــیوع‬ ‫جلســه با مدیران منطقــه ویژه‬ ‫ویروس کرونــا‪ ،‬در مدت حدود‬ ‫اقتصادیپتروشیمیماهشهردر جمعخبرنگاران یک سال‪ ۳۸ ،‬درصد به ظرفیت تولید کل کشور‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در ســفر دو روزه بــه خوزســتان و بیافزاید‪.‬‬ ‫شهرستانماهشهرازشرکت هاوطرح هایمنطقه‬ ‫معاون وزیر نفت گفت‪ :‬این اقدام در تاریخ‬ ‫ویژهاقتصادیپتروشیمیماهشهربازدیدمیدانی صنعت پتروشــیمی کشــور یک رکورد بی سابقه‬ ‫انجــام شــد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬وی بــا تشــریح است که در مدت حدود یک سال ‪ ۳۸‬درصد به‬ ‫استراتژی ها‪،‬سیاست هاوبرنامه هایشرکتملی تولیدات پتروشیمی کشور افزوده شود‪ .‬محمدی‬ ‫صنایعپتروشیمی‪،‬افزود‪:‬در سال گذشتهاتفاقات بیــان کــرد‪ :‬ایــن میزان رشــد تولیــد‪ ،‬نشــانه ای از‬ ‫مهــم و متفاوتی در صنعت پتروشــیمی رخ داد؛ بالندگــی و توســعه هدفمند و هوشــمند بخش‬ ‫ایــن صنعــت روز به روز در حــال افزایش فاصله پتروشیمی کشور است که روزبه روز جای خود را‬ ‫خود با سایر صنایع کشور است‪ .‬محمدی عنوان در اقتصاد کالن کشور محکممی کند‪.‬‬ ‫پیگیری طرحتوسعه فاز ‪ ۲‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادیپتروشیمیماهشهر‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫پتروشیمیماهشهراز پیگیریطرحتوسعهفاز دو‬ ‫منطقهویژهپتروشیمیماهشهرخبرداد‪.‬سیدامید‬ ‫شهیدی نیادر حاشیهجلسهبامعاونوزیرنفتدر‬ ‫ماهشهردرجمعخبرنگاراناظهار کرد‪:‬درجلسه ای‬ ‫که با معاون وزیر نفت پس از سفر دو روزه ایشان‬ ‫به ماهشهر برگزار شد‪ ،‬گزارشی از اخرین اقدامات‬ ‫ووضعیتفعالیت هایسازمانمنطقهویژهرابه‬ ‫وی و هیات همراه ارائه کردیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫ویافزود‪:‬دراین گزارش‪،‬بخش هایسرمایه گذاری‬ ‫و امکانــات و خدماتــی که ســازمان منطقــه ویژه‬ ‫اقتصادیپتروشیمیماهشهر کهبهسرمایه گذاران‬ ‫ارائه می دهد‪ ،‬تشــریح شد‪ .‬شهیدی نیا گفت‪ :‬در‬ ‫بخشسرمایه گذاریدر حالحاضردر منطقهویژه‬ ‫اقتصادیپتروشیمیماهشهر‪۱۱۱‬واحدفعالبهکار‬ ‫و‪ ۴۴‬واحد در حال ساخت داریم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کاهشبار ترافیکیخیابانفردوسی‬ ‫اصفهانباتعریضپل‬ ‫شهرداراصفهانگفت‪:‬پیاده‬ ‫ راه های فعلی پل فردوســی به‬ ‫یشــود‬ ‫مســیر خیابــان اضافه م ‬ ‫تــا بــار ترافیکی فعلــی خیابان‬ ‫فردوسی کاهشیابد‪.‬به گزارش‬ ‫قدرت اله‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬قدرت اله نوروزی‬ ‫نوروزی‬ ‫در جلســه هفتگی بررسی روند‬ ‫پیشرفت پروژه های عمرانی شهر اصفهان اظهار افتتاحمی شود‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬در جلسه امروز با توجه به اهمیت موضوع‪،‬‬ ‫شــهردار اصفهــان افــزود‪ :‬طبق گــزارش مدیر‬ ‫وضعیت پروژه حلقه حفاظتی شهر موردبررسی منطقــه ‪ ۱۳‬قرار اســت پروژه تعریض پــل زندان‬ ‫قرار گرفت و برای بخش های ازادسازی نشده در تــا پایــان خردادمــاه ســا ل جــاری تکمیل شــود‪.‬‬ ‫این مسیر و برخی موارد که نیاز به تامین اعتبار در ادامــه‪ ،‬ایــرج مظفــر‪ ،‬معــاون عمران شــهری‬ ‫داشت‪،‬تصمیم گیریالزمانجامشد‪.‬‬ ‫شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد‪ :‬در مــورد پــروژه‬ ‫او بیــان کرد‪ :‬یکی دیگــر از طرح هایی که در تعریض پل فردوسی مقرر شد با توجه به اینکه‬ ‫این جلسه موردبررسی قرار گرفت در مورد پروژه نقش ـه ها و مشــخصات پــروژه کامل شــده برای‬ ‫میدان شــهدای هســته ای بود که مقرر شد مسیر اجرای فونداســیون قــراردادی با ســازمان عمران‬ ‫ادامهخیابانارغوانیهتاپایانخردادماهوخیابان شــهرداری منعقــد و اقدامــات تکمیلــی ان بــه‬ ‫روشــن دشــت نیز تا پایان تیرماه ســال جاری به مناقصهگذاشتهشود‪.‬‬ ‫اتمامبرسد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه پــروژه حلقــه حفاظتی شــهر‬ ‫شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬برای المان ویژه حدفاصــل کیلومتر صفر تا کیلومتر هفت گفت‪:‬‬ ‫میدان شــهدای هســته ای مذاکرات الزم انجام و طبــق برنامه ریــزی مقــرر شــد ازادســازی های‬ ‫مقــرر شــد امروز تصمیم گیری نهایی انجــام و در باقی ماندهدر اینمسیردر سریع ترینزمانانجام‬ ‫صــورت توافــق با طرف قــرارداد تــا دو ماه اینده و شــهرداری منطقه ‪ ۱۵‬نســبت به تحویل مسیر‬ ‫تکمیلشود‪.‬‬ ‫کیلومتــر دو و نیــم تا چهــار و ‪ ۶۰۰‬تا کیلومتر یک‬ ‫او با بیان اینکه برای تسریع در اجرای پروژه مسیر اقدام کند تا شاهد انجام عملیات اجرایی‬ ‫تعریض پل فردوسی بررسی الزم برای تقسیم کار انباشیم‪.‬‬ ‫انجام و مقرر شــد با افزایش نوبت ها مســائل و‬ ‫معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان‬ ‫مشکالت پروژه حل شود‪ ،‬گفت‪ :‬با اجرای پروژه تاکیــد کــرد‪ :‬همچنین میدان شــهدای هســته ای‬ ‫لشــده و در حال حاضر اقدامات اصالحی‬ ‫تعریــض پل فردوســی‪ ،‬پیــاده راه های فعلی به تکمی ‬ ‫مسیرخیاباناضافهوبار ترافیکیانافزایشپیدا ان در حال انجام است؛ همچنین مقرر شد تا دو‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ماه اینده نسبت به نصب المان میدان اقدامات‬ ‫نوروزی افزود‪ :‬در رفیوژ میانی پل طرح اب نما الزم انجام شود‪.‬‬ ‫اجرا خواهد شد‪ ،‬در قسمت پایینی پل ‪ ۱۶‬شمع‬ ‫اوبابیاناینکهعملیاتاحداثادامهخیابان‬ ‫(هشت شمع سمت غرب و هشت شمع سمت ارغوانیه تا پایان خردادماه و خیابان روشن دشت‬ ‫شرق) ایجاد و اسکلت فلزی با طراحی بسیار زیبا تا پایان تیرماه انجام خواهد شد گفت‪ :‬همچنین‬ ‫در کارگاه ساخته و در محل پروژه نصب می شود در پــروژه تقاطــع غیرهمســطح شــهید کشــوری‬ ‫که با اســتفاده از این اســکلت پیاده راه مناســب مراحلپایانیبتن ریزیدایرکشنالخروجیپروژه‬ ‫ایجــاد و در نقطــه هســته مرکزی میــدان فضای به سمت صفه تا امروز انجام می شود‪.‬‬ ‫شهری مناسب به وجود می اید‬ ‫و دســتک های ورودی تعریــض‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همچنیــن‬ ‫پــروژه تقاطــع غیرهمســطح‬ ‫شهیدکشوری‪،‬طبقبرنامه ریزی‬ ‫انجا مشــده در اولیــن فرصــت‬ ‫‪ ۴۰۰‬سطل زباله مکانیزه در مناطق‬ ‫مختلف کرج نصب می شود‬ ‫شــهردار کــرج گفــت‪:‬‬ ‫بســیاری از این واحدها ریزدانه‬ ‫سطل های زباله جمع اوری شده‬ ‫هســتند و مالکان با پول ناشی‬ ‫بعــد از شستشــو و ضدعفونی‪،‬‬ ‫از فــروش ا نهــا قــادر بــه خرید‬ ‫بــه مدیــران ســاختمان های‬ ‫خانه جدید نیســتند به همین‬ ‫مســکونی تحویــل داد هشــده‬ ‫دلیل اغلب از فروش واحد خود‬ ‫علی کمالی زاده‬ ‫اســت‪ .‬علــی کمالــی زاده در‬ ‫امتناع می کنند‪ .‬شــهرداری کرج‬ ‫دویســت و چهــل و هفتمیــن‬ ‫گفــت‪ :‬شــهرداری از تعــدادی از‬ ‫جلسه رسمی شورای شهر کرج با اشاره به اجرای بدهکاران خود که در زمینه ســاخت واحدهای‬ ‫طــرح حــذف ســطل های زبالــه از مقابــل منازل مسکونی فعالیت دارند خواسته بود که به ازای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سطل های زباله جمع اوری شده بعد از بخشــی از بدهی خود بخشــی از این واحدهای‬ ‫شستشو و ضدعفونی‪ ،‬به مدیران ساختمان های ریزدانه را تملک کند ولی صاحبان این واحدها از‬ ‫مسکونی تحویل داده شده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این کار هم امتناع می کنند‪ .‬این مسئول در ادامه‬ ‫برای اجرای بهتر این طرح‪ ،‬به زودی ‪ ۴۰۰‬ســطل با اشاره به اجرای پروژه هایی که منجر به کاهش‬ ‫یشــود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در اجرای‬ ‫زباله مکانیزه در مناطق مختلف شهر جانمایی ترافیک شــهری م ‬ ‫می شود‪ .‬این مسئول در ادامه با اشاره به تالش این پروژه ها قائل به بودجه شهرداری هستیم و‬ ‫بــرای تملک واحدهای مســکونی در بافت های بازگشاییمعابرومسیرهایی کهبهتصویبشورا‬ ‫فرســوده و محدوده هایــی کــه در مســیر اجرای رسیده و شهروندان هم مطالبه جدی دارند‪ ،‬در‬ ‫پروژ ههــای عمرانــی قــرار دارنــد‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫شهرداریهوشمندمشهدمنشاتحول‬ ‫در مدیریت شهری کشور می شود‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫سرمایهانسانیشهرداریمشهد‬ ‫و‬ ‫مقدس‪:‬معــاون برنامه ریــزی‬ ‫بــا تاکیــد بــر اهمیت هوشــمند‬ ‫توسعهسرمایهانسانیشهرداری‬ ‫سازیفرایندهابرایپاسخگویی‬ ‫مشــهد از راه انــدازی شــهرداری‬ ‫بــه نیازهــای جوامع بیــان کرد‪:‬‬ ‫هوشمند مشهد خبر داد و ان را‬ ‫امــروزه مشــغله شــهروندان و‬ ‫ایدا مهربان‬ ‫منشا تحول در عرصه مدیریت‬ ‫حجم امور ســازمان ها‪ ،‬به ویژه‬ ‫شــهری در کشــور قلمــداد کرد‪.‬‬ ‫در کالن شهرها به گونه ای است‬ ‫یتــوان جایــی بــرای اتــاف وقت‬ ‫ایدا مهربان با بیان این خبر اظهار کرد‪ :‬همچنان کــه دیگــر نم ‬ ‫که مشهد در زمینه فعالیت شهرداری الکترونیک در مســیرهای بروکراســی اداری قائــل شــد؛ نــه‬ ‫در سطح کشور پیشگام بود‪ ،‬اکنون با راه اندازی ارباب رجــوع زمانــی بــرای صرف کــردن در راهرو‬ ‫شــهرداری هوشــمند به عنوان نخســتین شهر در ادارات دارد و نــه نهادهــای مســئول می تواننــد‬ ‫کشــور‪ ،‬یــک گام اساســی دیگــر بــه بهین هســازی به روش ســنتی پاســخگوی مطالبات شهروندان‬ ‫ارائه خدمات به شــهروندان نزدیک تر می شود‪ .‬باشــند؛ لــذا چنین تغییــر رویکردی امــری ناگزیر‬ ‫چنا نکــه در یــک ســال گذشــته شــاهد بوده ایم بــه نظــر می رســد‪ .‬مهربــان با اشــاره به شــرایط‬ ‫پیشــرفت های مشــهد در حوزه هوشمند سازی خاص فعلی گفت‪ :‬از سوی دیگر پاندمی کرونا‬ ‫در مجامع بین المللی موردتوجه قرارگرفته و در به ما نشــان داد برای تاب اوری در مقابل چنین‬ ‫سطح کشور نیزبه عنوانالگومطرح شدهاست‪.‬‬ ‫بحران هایی‪،‬هوشمندسازیفرایندهایکراهکار‬ ‫او افــزود‪ :‬شــهرداری هوشــمند بــا نگرشــی اساسی است؛ کاهش رفت وامدهای غیرضروری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بر اهمیت جایگاه شهروند تاکید دارد در سطح جامعه و بهره گیری از فناوری اطالعات‬ ‫و روند امور در ان به گونه ای تعری ‬ ‫فشــده است و ارتباطــات در پیگیری و انجــام امور‪ ،‬نه تنها در‬ ‫کــه شــهروندان ابتــکار عمــل را در رســیدگی بــه کاهش ترافیــک و الودگی هوا و افزایش رضایت‬ ‫مطالباتخوددر دستدارند‪.‬باشهروندسپاری‪ ،‬شــهروندان موثر اســت بلکه در خصوص ارتقای‬ ‫یکپارچه سازی و حذف مراحل زائد اداری در این سالمت عمومی نیز نقشی کلیدی دارد‪ .‬چنانکه‬ ‫روش‪ ،‬افراد می توانند بدون مراجعه حضوری و شاهدهستیمجوامعهوشمندجهان‪،‬باصدمات‬ ‫اتالف وقت‪ ،‬تمام مراحل درخواست های خود کمتری در حال گذر از این چالش هستند‪ .‬معاون‬ ‫را از ابتدا تا حصول نتیجه‪ ،‬از طریق سامانه های برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی شهرداری‬ ‫مربوطه پیگیری نماینــد و این امکان برای تمام مشــهد خاطرنشــان کرد‪ :‬معتقدیم که توســعه‬ ‫شهروندان و مخاطبان مدیریت شهری در مشهد پایدار شــهری‪ ،‬مســتلزم بهبود فرایندها و توجه‬ ‫میسر خواهد بود‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه ویژه به جایگاه شهروندان در این فرایند است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1068‬‬ ‫جوایز برگزیدگان اولین لیگ انالین اسم فامیل اهدا شد‬ ‫ورود شهرداری اصفهان به حمایت از بازی های انالین خانوادگی‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪:‬شهرداریاصفهانبه عنواننخستین‬ ‫شهرداری کشور وارد فضای بازی های انالین شد تا‬ ‫در شرایط کرونا و تشویق مردم به در خانه ماندن‪،‬‬ ‫از این طریق یک سرگرمی خانوادگی ایجادشده و‬ ‫به پر کردن اوقات فراغت شهروندان کمک کند‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬ایمان حجتی در ایین‬ ‫اهدای جوایز برگزیدگان مسابقه «سین جیم» اولین‬ ‫لیگ اسم فامیل انالین که با همکاری گروه صنعتی‬ ‫اسنوا و دانشگاه اصفهان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اداره‬ ‫کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری برای نوروز‬ ‫کرونایــی امســال‪ ،‬اولین لیگ انالین اس ـم فامیل با‬ ‫عنوان «سین جیم» را برای سرگرم کردن شهروندان‬ ‫در اوقات فراغت ایام نوروز و ترغیب ان ها برای در‬ ‫خانه ماندن تدارک دید‪ .‬او با اشاره به اهداف این‬ ‫بازی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک بخش از این بازی باهدف‬ ‫تفریح و سرگرمی در ایام عید و بخشی دیگر به دلیل‬ ‫وجود کرونا و محدودیت های ناشی از ان در قالب‬ ‫یکهمکاریتماماصفهانیباهمکاریمرکزنواوری‬ ‫وسرگرمیدانشگاهاصفهانبهثمررسیدومجموعه‬ ‫اسنوا هم حامی این لیگ بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری‬ ‫اصفهان با بیان اینکه هنرمندان اصفهانی نیز ضلع‬ ‫دیگــر همــکاری بــرای راه اندازی اولیــن لیگ انالین‬ ‫اسم فامیل ســین جیم بودند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هنرمندان‬ ‫طنزپردازاصفهانیباویدئوهایی کهدرخصوصاین‬ ‫بازی منتشر کردند نقش موثری در جذب مخاطبان‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫رکوردشکنیسین جیم‪،‬استقبالباالی‬ ‫شهروندان‬ ‫او اضافه کرد‪ 250 :‬هزار بازی در طول سه لیگ‬ ‫و حدود ‪ 600‬هزار دقیقه بازی توسط حدود ‪ 10‬هزار‬ ‫بازیکــن در ایــام نوروز برای این بازی شــکل گرفت‬ ‫که نشــان از فضا و ظرفیت بســیار خوب این بازی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫حجتیبابیاناینکهشهرداریاصفهانبه عنوان‬ ‫یهــای‬ ‫نخســتین شــهرداری کشــور وارد فضــای باز ‬ ‫انالیــن شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬شــهرداری اصفهــان عــاوه بر‬ ‫اینکه تفریح و سرگرمی را برای شهروندان اصفهانی‬ ‫رقم زد‪ ،‬توانســت با اســتفاده از این بازی هویت و‬ ‫فرهنگ اصفهانی را یــاداوری و تقویت کند چراکه‬ ‫بخش هایــی از ایــن بــازی بــه فرهنــگ لغــات و‬ ‫اصطالحاتاصفهانیاختصاصداشت‪.‬‬ ‫بومی سازیبازی هایانالینمتناسب‬ ‫بافرهنگاصفهانتوسطشهرداری‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این مراسم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شــرایط کرونــا و محدودیت های ناشــی از ان‬ ‫باعث شده بود که خانواده ها زمان بیشتری در کنار‬ ‫یکدیگرقراربگیرندازهمینرومی طلبدبرنامه هایی‬ ‫برای خانواده ها وجود داشته باشد تا با استفاده از‬ ‫ان خانواده ها ســرگرم شــده و اوقات شــادتری را در‬ ‫کنار همسپری کنند‪.‬‬ ‫فریده روشــن با بیان اینکه اصفهان همواره در‬ ‫موضــوع خالقیــت و نواوری پیشــتاز کشــور بــوده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مدیریت شهری به این نتیجه رسیده‬ ‫که برای ایجاد فضاهای تفریحی الزم نیســت تنها‬ ‫بــه بحث ســخت افزاری توجه داشــته باشــد بلکه‬ ‫الزم اســت نگاه نرم افزاری نیز متعاقب شــرایط به‬ ‫موضوعاتسرگرمیخانواده هاداشت‪.‬‬ ‫افزایش نشاط اجتماعی شهروندان با طراحی‬ ‫سرگرمی هایمتناسبباشرایطکرونا‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬اداره کل ارتباطــات و امــور‬ ‫بین الملــل شــهرداری اصفهــان با همیــن نگاه به‬ ‫مســائل فرهنگی شــهر و به افزایش شورونشــاط‬ ‫شهروندان پرداخته است‪ .‬تا پیش از شیوع کرونا‬ ‫برنامه های خوب و عرصه محور از سوی سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی شــهرداری در سطح شهر اجرا‬ ‫یشــد اما شرایط کرونایی باعث شد که چنین‬ ‫م ‬ ‫برنامه هایــی تعطیل شــود و شــهرداری اصفهان‬ ‫به خوبی توانست این تهدید را به فرصت تبدیل‬ ‫و برنام ههــای خــود را متاثــر از شــرایط موجــود‬ ‫برگزار کند‪.‬رئیس کمیســیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشــی شــورای اسالمی شهر اصفهان افزود‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه جذب جوانــان و نوجوانان به ســمت‬ ‫یســازی مناســب‬ ‫فضــای مجــازی الزم بــود بوم ‬ ‫بافرهنــگ و رســوم ایرانــی و اصفهانی بــرای این‬ ‫فضا ترسیم شود که این کار با همکاری شهرداری‬ ‫و دانشگاه اصفهان شکل گرفت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه استارت اپ ها می توانند تحول‬ ‫ایجــاد کــرده و باعــث رفــع نقصا نهــا و کمبودها‬ ‫شوند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این برنامه ها می توانند نوجوانان‬ ‫و کودکان ما را از جذب شدن به برنامه های بیهوده‬ ‫بافرهنگ هاینامطلوبنجاتدهندوبنابراینالزم‬ ‫استاز اینبرنامه هاحمایت کنیم‪.‬‬ ‫روشــن تصریــح کــرد‪ :‬اقداماتی مانند برگــزاری‬ ‫جشنواره فیلم کودک و نوجوان نیز در همین راستا‬ ‫اســت و توانمندســازی کــودکان و نوجوانــان مــا در‬ ‫بخش های مختلــف‪ ،‬مهارت اموزی و ســوق دادن‬ ‫انان به محصوالت فرهنگی مانند فیلم و سینما را‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اداره کل ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری به خوبی در این فضا واردشده و جا دارد‬ ‫بــه نمایندگی از شــورای اســامی شــهر اصفهــان از‬ ‫این عزیزان تشــکر کنم‪ .‬طرح شــهروند دیپلمات و‬ ‫موضوعاتتقویتارتباطباشهرهایخواهرخوانده‬ ‫از دیگر موضوعاتی اســت که اداره کل ارتباطات و‬ ‫امــور بین الملل شــهرداری اصفهان به خوبــی به ان‬ ‫ورود کرده است‪.‬‬ ‫استقبال از سین جیم به روایت اعداد‬ ‫گفتنی است؛ در اولین لیگ انالین اسم فامیل با‬ ‫عنوان «سین جیم» که از ساعت ‪ ۱۸‬روز ‪ ۵‬فروردین‬ ‫‪ 1400‬اغاز شد و تا ‪ 12‬شب ‪ 8‬فروردین ادامه یافت‪،‬‬ ‫بازیکنان بیش از ‪ ۸۴‬هزار بازی را تجربه کردند که‬ ‫به معنای ایجاد ‪ ۲۵۰‬هزار دقیقه ســرگرمی تنها در‬ ‫‪ ۷۵‬ساعت است‪.‬‬ ‫چند ساعت مانده به لیگ دوم‪ ،‬در ‪ 9‬فروردین‬ ‫از ســاعت ‪ 12‬ظهــر الی ‪ 12‬شــب‪ ،‬به مــدت دوازده‬ ‫ســاعت کاربــران به مــداد رایگان نامحــدود (مداد‬ ‫طالیی) دسترسی پیدا کردند تا اماده تر به لیگ دوم‬ ‫بروند‪ .‬تنها در همین بازه کوتاه بیش از ‪ 20‬هزار بازی‬ ‫انجامشد‪.‬‬ ‫از ‪ 10‬فروردیــن تــا ‪ 12‬فروردیــن دومیــن لیگ به‬ ‫مدت ‪ 60‬ساعت برگزار شد و کاربران مجموعا ‪200‬‬ ‫هزار دقیقه از وقت خود را صرف بازی کردند و ‪63‬‬ ‫هزار بازی انجام دادند‪.‬‬ ‫در اخریــن روز از دومین لیگ هم بازی به رکورد‬ ‫میزبانی‪ 1000‬بازیکنهمزمانرسید‪.‬‬ ‫سومین و اخرین لیگ نوروزی هم از ساعت ‪13‬‬ ‫روز ‪ 13‬فروردین اغاز شــد و تا ســاعت ‪ 12‬شــب ‪15‬‬ ‫فروردین ماه ادامه یافت و در این بازه ‪ 59‬ساعته‪،‬‬ ‫لیگ سین جیم شاهد‪ 69‬هزار بازی بود‪.‬‬ ‫رکــورد دریافت بیشــترین امتیاز بــرای لیگ های‬ ‫س ـه روزه مربوط به لیگ دوم اســت‪ ،‬جایی که نفر‬ ‫اول با بیش از ‪ ۱۳۰۰‬بازی و دریافت ‪ ۱۲۹۵۵‬در ‪72‬‬ ‫ساعتتوانسترکوردشکنی کند‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن لیگ هــای دوره ای کــه هــر ســه‬ ‫کبــار برگــزار می شــدند‪ ،‬ســین جیم یک لیگ‬ ‫روز ی ‬ ‫قهرمانــان هم داشــت که در ان مجمــوع امتیازات‬ ‫بازیکن ها در هر سه دوره لیگ محاسبه می شد و نفر‬ ‫اول با بیش از ‪ 2295‬بازی و‪ 27341‬امتیاز توانست‬ ‫باالتراز بقیهقرار بگیرد‪.‬‬ ‫کاربــران ‪ 250‬هزار بازی انجــام دادند و بیش از‬ ‫‪ 600‬هزار دقیقه از وقت خود را صرف بازی کردند‬ ‫و در زمان برگزاری لیگ تعداد کاربران به حدود ‪10‬‬ ‫هزار نفررسید‪.‬‬ ‫پشتیبانان‪ 168‬ساعت در دسترس بودند و بیش‬ ‫از ‪ 2000‬پیام برای راهنمایی کاربران ارسال شد‪.‬‬ ‫همچنینسین جیمدر هردوفروشگاه کافهبازار‬ ‫و مارکت توانست بین تازه های برتر سبک کلمات‬ ‫قراربگیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تشکیل کارگروهشهرتراز انقالباسالمیدر شهرداریقم‬ ‫شــهردار قــم از تشــکیل کارگروهــی به منظــور‬ ‫برنامه ریزیبرایپیشبردبرنامه هایمدیریتشهری‬ ‫به ســمت شــهرداری تراز انقالب اســامی خبر داد‪.‬‬ ‫سیدمرتضیسقاییاننژاددرجلسهشورایشهرداران‬ ‫با اشاره به موضوع شهر تراز انقالب اسالمی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬قم اگر می خواهد شهر تراز انقالب اسالمی‬ ‫باشد‪،‬نیازمندعزمعمومیوبرنامه ریزیدقیقاست‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬در این راستا کارگروهی متشکل‬ ‫از تعدادی از معاونین‪ ،‬مدیران و مشــاوران تشکیل‬ ‫یشــود‪ .‬شــهردار قــم یــاداور شــد‪ :‬بــه فراخــور این‬ ‫م ‬ ‫موضوع‪ ،‬مسئوالن استانی و مدیران دیگر نیز در این‬ ‫کارگروهدعوتوموضوع هایمختلفومرتبطبحث‬ ‫و تبادل نظر می شود‪ .‬به گفته او نتیجه این مذاکرات‬ ‫و مصوبــات کارگــروه نیــز برای مانــع زدایی و تبدیل‬ ‫قم به شهر تراز انقالب اسالمی در شورای شهرداران‬ ‫به صورتثابتپیگیریو گزارشدادهمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تولیتاستانقدس‪:‬‬ ‫شرایطحضورحداکثریجوانانعالقه منددرهالل احمرفراهمشود‬ ‫تولیــت اســتان قدس رضــوی با تاکیــد بر اینکه‬ ‫شــرایط حضور حداکثری جوانان عالقه مند بدون‬ ‫محدودیت در هالل احمر باید فراهم باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هالل احمــر بایــد فرصــت حضــور جوانــان در ایــن‬ ‫جمعیت را مغتنم بداند و ضمن استفاده از ظرفیت‬ ‫ان هابرایاقداماتخیرانه‪،‬در جهتتقویتمبانی‬ ‫دینیایناینده سازان کشور برنامه ریزیوتالش کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمیناحمدمرویدر دیدار‬ ‫مدیرعاملومعاونینجمعیتهالل احمرخراسان‬ ‫رضــوی کــه همزمــان بــا هفتــه هالل احمــر در تاالر‬ ‫والیــت حرم مطهــر رضوی انجام شــد‪ ،‬به جایگاه‬ ‫خدمت رسانی به مردم در دین اسالم اشاره و ابراز‬ ‫کــرد‪ :‬بــر اســاس ایــات و روایت هیچ عملــی پس از‬ ‫انجامواجبات‪،‬به اندازه کمکبهنیازمندانموجب‬ ‫خشنودیپروردگارمتعالنمی شود‪.‬‬ ‫او رفــع مشــکالت مــردم را یکــی از ســریع ترین‬ ‫راه ها برای کسب رضای الهی دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫با بررســی ایات و ســیره معصومین درمی یابیم که‬ ‫خدمت به خلق خدا یکی از با ارزشــمندترین و با‬ ‫فضلیتترینحسناتدر نزدپروردگار متعالاست‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی در بخــش‬ ‫دیگری از سخنان خود به قیاس جایگاه هالل احمر‬ ‫بــا قبــل از انقالب پرداخــت و عنوان کــرد‪ :‬پیش از‬ ‫انقالب هالل احمر بیشــتر جنبه تشــریفاتی داشته‬ ‫و ارتبــاط نزدیکــی بــا جامعه نداشــت و مــردم نیز‬ ‫همراهی و اعتمادی به ان تشکیالت نداشتند‪ ،‬اما‬ ‫الحمــداهلل در دوران پــس از پیــروزی انقــاب مردم‬ ‫فاصل ـه ای بیــن خود و هالل احمر نمی بیننــد و این‬ ‫سرمای ه بسیار بزرگ و مهمی است‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه شــرایط حضــور حداکثــری‬ ‫جوانان عالقه مند بدون محدودیت در هالل احمر‬ ‫باید فراهم باشد‪ ،‬گفت‪ :‬هالل احمر باید فرصت‬ ‫حضــور جوانــان داوطلــب که با نیتــی خالص و با‬ ‫اراده کمک به مردم در این عرصه حضور می یابند‬ ‫را مغتنم بداند و ضمن اســتفاده از ظرفیت ان ها‬ ‫بــرای اقدامات بشردوســتانه و خیرانه‪ ،‬در جهت‬ ‫تقویــت مبانی دینــی ایــن جوانــان برنامه ریزی و‬ ‫تالش داشــته باشــد‪ ،‬زیــرا جوانانی کــه داوطلبانه‬ ‫در هالل احمــر حضــور می یابنــد از امادگی روحی‬ ‫مناســبی برخوردار بوده و ســرمایه ای عظیم برای‬ ‫اینده کشور هستند‪.‬‬ ‫گفتنیاست‪،‬درابتدایایندیدارحجت االسالم‬ ‫اسدا‪ ...‬اسدی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در‬ ‫جمعیت هالل احمر خراسان رضوی و سید مجتبی‬ ‫احمــدی مدیرعامــل هالل احمر اســتان گزارشــی از‬ ‫اقداماتاینجمعیتارائه کردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صنایع دستی منسوخ شده زنجان احیا می شود‬ ‫معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی استان زنجان گفت‪ :‬رشته های منسوخ شده جاجیم‬ ‫پنب ـه ای‪ ،‬پــرده بافــی و مینای ملیله در این اســتان بــا بهره گیری از‬ ‫یشــوند‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪،‬‬ ‫ظرفیــت اســتادکاران قدیمــی احیــا م ‬ ‫النــاز خدایــی فــرد بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه تعدد رشــته های‬ ‫خشــده در ایــن‬ ‫صنایع دســتی در ســطح اســتان‪ ،‬ســه رشــته منسو ‬ ‫یشــده است‪ ،‬افزود‪ :‬احیا و معرفی این هنرها که‬ ‫مقطع شناسای ‬ ‫در حال منســوخ شــدن هستند بسیار ضروری اســت و این برنامه‬ ‫در دســتور کار معاونت صنایع دســتی اســتان قرارگرفته اســت‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬اموزش مجدد رشــته های جاجیم پنبه ای و پرده بافی‬ ‫توســط اســتادکاران مسن اجرا می شود زیرا نســل جدید از وجود‬ ‫چنین هنرهایی بی اطالع هستند‪ .‬خدایی فرد گفت‪ :‬افرادی که‬ ‫شناسایی و صالحیت و تبحر انان مورد تایید قرار گیرد می توانند‬ ‫تهــا‪ ،‬دریافــت مجــوز‪ ،‬دریافــت تســهیالت کم بهــره‬ ‫از حمای ‬ ‫به منظــور احیــا و تولید صنایع دســتی اســتفاده کننــد‪ .‬او افزود‪ :‬با‬ ‫اموزش و مستندســازی می توان نحو ه اجرای این رشته های اصیل‬ ‫و ریش ـه دار را بــه نســل جوان عالقه مند انتقــال داد تا حداقل به‬ ‫فراموشی سپرده نشوند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫موفقیت استان کرمانشاه‬ ‫در اجرای طرح ملی‬ ‫اجر به اجر‬ ‫پــس از ارزیابــی عملکــرد اســتان های کشــور در‬ ‫اجرای برنامه های پویش ملی «من مادرم‪ ،‬بچه های‬ ‫ایــران فرزنــد مــن» ذیــل طــرح تحولی اجر بــه اجر‪،‬‬ ‫استان کرمانشاه به سبب مشارکت بیش از ‪ ۸۱‬هزار‬ ‫نفر به عنوان یکی از اســتان های برتر کشــور شناخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در جلســه شــورای معاونیــن و مدیــران ســازمان‬ ‫نوسازی مدارس کشور از استان های پیشرو در اجرای‬ ‫طرح تحولی اجر به اجر و پویش ملی «من مادرم‪،‬‬ ‫بچه های ایران فرزند من» تقدیر شد‪ .‬در این جلسه‬ ‫نظری؛ مدیرکل نوســازی مدارس استان کرمانشاه با‬ ‫بیان اینکه این طرح مورد اســتقبال هم استانی های‬ ‫خیــر قرارگرفتــه‪ ،‬گفــت‪ :‬پویــش ملــی «من مــادرم‪،‬‬ ‫بچه ها ایران فرزنــدان من» به عنوان دومین پویش‬ ‫طــرح اجر به اجــر باهدف حضور حداکثــری بانوان‬ ‫در امــر مدرسه ســازی اجرایــی گردیــد و بیــش از ‪۸۱‬‬ ‫هزار نفر در استان در این پویش مشارکت کرده اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمانشــاه اضافه‬ ‫کرد‪ :‬پویش «من مادرم‪ ،‬بچه های ایران فرزند من»‬ ‫بــا همکاری خــوب دکتر یزدان پنــاه مدیرکل محترم‬ ‫اموزش وپرورش اســتان و ســایر همــکاران فرهنگی و‬ ‫دانش اموزان و خانواده های انان در سطح استان و‬ ‫عموم مردم پس از برنامه ریزی و اطالع رسانی توسط‬ ‫اداره کل اموزش وپرورش‪ ،‬نوسازی مدارس و مجمع‬ ‫خیریــن مدرسه ســاز بــه ایــن موفقیت دســت یافتیم‬ ‫که جای تقدیر و تشــکر دارد‪ .‬انشــااهلل با همکاری و‬ ‫همدلی مسئولین استانی و با حمایت های همیشگی‬ ‫استاندار کرمانشاه‪ ،‬هوشنگ بازوند و فرهنگیان عزیز‬ ‫در سطح استان باز هم شاهد افتخارافرینی در طرح‬ ‫اجر به اجر باشیم‪.‬‬ ‫اعالم نرخ تسهیالت‬ ‫مشارکت مدنی در بافت‬ ‫فرسوده قم‬ ‫مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی اطراف‬ ‫حــرم مطهــر حضــرت معصومــه (س) از مشــخص‬ ‫شــدن نرخ و میزان تسهیالت مشارکت مدنی بانک‬ ‫مســکن در محدوده بافت فرســوده شــهری در سال‬ ‫‪ 1400‬خبــر داد‪ .‬علیرضــا خاکــی بــا اشــاره بــه اعــام‬ ‫میزان تســهیالت بافت فرســوده اظهار داشــت‪ :‬این‬ ‫تســهیالت بــا هماهنگــی ســتاد بازافرینــی شــهری و‬ ‫بانک مســکن به منظور حمایت از بازافرینی شهری‬ ‫و بافت هــای فرســوده در راســتای مشــارکت هرچــه‬ ‫بیشــتر شــهروندان و به منظور احیاء و نوســازی شهر‬ ‫قم پرداخت می شود‪ .‬مدیرعامل سازمان نوسازی و‬ ‫بهســازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)‬ ‫ابراز کرد‪ :‬بر اســاس شــرایط ســازنده اعم از ســازنده‬ ‫عــادی و ســازنده حرفه ای و نوع ســاخت با رعایت‬ ‫فنــاوری نوین و بدون رعایت فناوری نوین‪ ،‬ســقف‬ ‫تسهیالت پرداختی متغیر بوده و با نرخ های ‪۱۶ ،۹‬‬ ‫و ‪ ۱۸‬درصد و حداکثر تا مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫ازای هر واحد در شــهر قم در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫خاکی تصریح کرد‪ :‬مالکین و ساکنین این محدوده‬ ‫جهت اطالعات بیشــتر به ســایت سازمان یا شعب‬ ‫بانک مسکن مراجعه کنند‪.‬‬ ‫هشدار دامپزشکی گلستان‬ ‫در خصوص بیماری تب‬ ‫خونریزی دهنده‬ ‫کریمه کنگو‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬نسبت به رخداد بیماری تب کریمه کنگو‬ ‫هشدار داد و گفت‪ :‬با فرارسیدن فصل گرما احتمال‬ ‫سرایت و انتقال بیماری های مشترک دام و انسان از‬ ‫طریــق گزش کنه‪ ،‬تماس مســتقیم با خون یا الشــه‬ ‫حیوان الوده به انسان سالم افزایش می یابد‪.‬‬ ‫دکتــر محســن عبدالونــد بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫مخــزن اصلــی ویــروس تــب کریمــه کنگــو در‬ ‫طبیعــت‪ ،‬کنه هــا هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬در حیوانــات‬ ‫ویــروس بــدون عالئــم و در برخــی مواقــع با تب‬ ‫چنــدروزه مشــاهده می شــود‪ ،‬امــا در انســان باید‬ ‫مراقبت هــای خــاص انجــام شــود و در صــورت‬ ‫قصــور و کوتاهــی منجر بــه مرگ ومیر نیز می شــود ‬ ‫او افــزود‪ :‬دامــداران‪ ،‬روســتاییان و ســایر افــرادی‬ ‫که در تماس مســتقیم با دام هســتند‪ ،‬باید به طور‬ ‫ویژه دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایت کنند ‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با گرم شــدن هوا و کاهش بارندگی‬ ‫یشــود که‬ ‫در ماه های اینده به دامداران توصیه م ‬ ‫نســبت بــه سم پاشــی در دام و جایگاه های دامی‬ ‫اقدام کنند‪ .‬عبدالوند گفت‪ :‬ســال گذشته بیش از‬ ‫‪ 750‬هــزار مترمربــع از جایگاه هــای دام و تعــداد‬ ‫‪ 450‬هزار راس دام سم پاشــی شــد که با توجه به‬ ‫محدودیت اعتباری دســتگاه های دولتی‪ ،‬بسیاری‬ ‫از ایــن امــور توســط دامــداران به صــورت مــداوم‬ ‫بایــد انجــام شــود‪ .‬عبدالونــد در ادامه بیــان کرد‪:‬‬ ‫در این راســتا دوره های اموزشــی به منظور ا گاهی‬ ‫بخشــی دامداران و کارکنــان مراکز پرخطر ازجمله‬ ‫کشتارگاه ها که در ارتباط نزدیک با این بیماری ها‬ ‫هســتند نیــز به صــورت چهــره بــه چهــره برگــزار‬ ‫می گــردد‪ .‬معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی‬ ‫استان گلستان با تاکید بر نگهداری الشه به مدت‬ ‫‪ ۲۴‬تــا ‪ ۴۸‬ســاعت پــس از کشــتار در پیــش ســرد‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬نگهداری حداقل ‪ ۲۴‬ســاعت در پیش‬ ‫سرد کن خطر ویروس احتمالی را از بین می برد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1068‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1068‬‬ ‫شماره ‪44‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شهردار شیراز در ایین بهره برداری بوستان سه کنج و کوکب شیرازی‬ ‫شهرها باید برای ارامش شهروندان ساخته شوند‬ ‫پارک ها و بوســتان ها مایه طراوت هوا و ارامش شــهروندان‬ ‫در کال نشــهرها هســتند‪ .‬این فضاهای شهری نه تنها با افزایش‬ ‫ســرانه فضای سبز باعث بهبود شــرایط زیستی در کالن شهرها‬ ‫می شوند‪،‬بلکهمی توانندبسترمناسبیبرایتعامالتاجتماعی‬ ‫و تحکیم روابط انسانی در جامعه فراهم کنند‪ .‬شهرداری شیراز‬ ‫در راستای رسیدن به این مهم و به مناسبت هفته شیراز اقدام‬ ‫به افتتاح بوستان سه کنج‪ ،‬بوستان چهار هکتاری کوکب شیرازی‬ ‫و کلنگ زنی باغ کتاب کرد‪ .‬در این مراسم شهردار شیراز با اشاره‬ ‫به اهمیت و اولویت شهروندان بر خودروها گفت‪ :‬شهرها باید‬ ‫برایارامششهروندانساختهشوندلذاتبدیلفضاهایرهاشده‬ ‫شهر به مکان هایی فعال‪ ،‬زنده و پویا برای استفاده شهروندان‬ ‫رویکردی است که شهرداری شیراز و اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫ان را با جدیت دنبال می کنند‪ .‬حیدر اسکندرپور در ادامه گفت‪:‬‬ ‫ســاخت تقاطــع و بزرگــراه موجــب افزایش ســرعت خودروها‬ ‫یشــود و شهرداری شــیراز موظف بود در دو سال ابتدایی کار‬ ‫م ‬ ‫خود پروژه های نیمه تمام قبل را به اتمام برساند‪ ،‬اما پروژه های‬ ‫فعلی حاصل مطالعات دو سال اول کار شهرداری فعلی است و‬ ‫پروژه هابرایاجراشدنبایدمراحلمطالعاتی‪،‬مناقصهوانعقاد‬ ‫قرارداد را پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫ساخت پارک های ورزش و سالمت در مناطق یازده گانه‬ ‫او در توصیــف حــال و هوای شــهرهای بزرگ گفــت‪ :‬اگر به‬ ‫فضایاپارتمانیدر شهرهانگاهیبیندازیم‪،‬مجموعه ایمتراکم‬ ‫از مردم را می بینیم که در فضای کوچک اپارتمان ها به شدت‬ ‫تحت فشــار هستند و فضای باز شــهری برای این خانواده ها در‬ ‫نظر گرفتهنشدهاست‪.‬فشارهایاقتصادی‪،‬مشکالتاجتماعی‬ ‫و خانوادگی متعدد شهروندان را تحت فشار قرار داده است‪.‬‬ ‫شــهردار شــیراز در ادامه اظهار کرد‪ :‬ما در شهرداری موظفیم‬ ‫در تمــام نقــاط شــهر فضاهــای بــاز و ارام بخش ایجــاد کنیم تا‬ ‫خانواد ههــا بتواننــد در فضای عمومی حضورداشــته باشــند‪ .‬با‬ ‫پیروی از این رویکرد‪ ،‬در مناطق یازده گانه شهرداری شیراز‪ ،‬اقدام‬ ‫بــه ســاخت پارک های ورزش و ســامت کــرده و از خصوصیات‬ ‫بارز این پارک ها‪ ،‬توجه به تمام افراد جامعه از سنین مختلف‬ ‫بوده است‪ .‬فرض ما بر این است که شهروندان هر منطقه باید‬ ‫بتواننــد به راحتی به فضاهای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬تعاملی و‬ ‫پارکیدسترسیداشتهباشند‪.‬‬ ‫اسکندرپور همچنین گفت‪ :‬تعریفی که درگذشته از احداث‬ ‫پارک ها بود‪ ،‬ساخت چند راهرو و کاشت چند درخت و چمن‬ ‫بود که در چنین پارکی افراد حداکثر نیم ساعت از وقت خود‬ ‫را می گذراندند؛ اما در تعریف جدید‪ ،‬اعضای خانواده از تمام‬ ‫سنین می توانند در فضای پارک های ورزش و سالمت حضور پیدا‬ ‫کنند و این به دلیل تقدم رویکرد انسان محوری بر خودروها در‬ ‫شهرهای تراز یک دنیا است‪.‬‬ ‫او با انتقاد از برخی از اظهارنظرها گفت‪ :‬برخی از ساخت‬ ‫پیاده راه های گران قیمت گله مند هســتند‪ ،‬اما باید بدانند که‬ ‫مردم خوش ذوق و بافرهنگ شــیراز با داشــتن تاریخ و فرهنگ‬ ‫کهن‪ ،‬الیق چنین پروژه هایی هســتند‪ .‬وقتــی می توانیم کاری‬ ‫فاخر و درخور در طراحی و انتخاب مصالح و اجرا انجام دهیم‪،‬‬ ‫چرا باید اقدام به اجرای کارهای بسیار نازل کنیم؟‬ ‫شــهردار شــیراز در بخش دیگری از ســخنان خود گفت‪ :‬من‬ ‫به شهروندان اطمینان می دهم که پیاده راه استاد شجریان که‬ ‫به طول ســه و نیم کیلومتر در حال ســاخت است و با استفاده‬ ‫از تونل ها و داالن هایی از درختان سایه انداز فضایی زیبا برای‬ ‫شــهروندان خواهــد بــود‪ ،‬به عنوان یــک پــروژه درجه یک ملی‬ ‫خواهددرخشید‪.‬‬ ‫اسکندرپور خطاب به معاونین عمرانی شهرداری گفت‪ :‬به‬ ‫جوان های خوش فکر‪ ،‬اندیشــمند و طراح فرصت دهید‪ ،‬شــهر‬ ‫شیراز پر از معماران و شهرسازان جوانی است که خالق و مبتکر‬ ‫هســتند و هم اکنون در برخی مناطق شــهرداری شیراز از حضور‬ ‫جوانان خالق در طراحی و اجرای فضاهای خوب شهری بهره‬ ‫برده اند‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬من از ســال ‪ ۸۰‬که فرماندار شــیراز بودم‬ ‫شاهد این کاجستان بودم و حدود‪ ۲۵‬سال این فضا کنار خیابان‬ ‫وجود داشــت اما با یک تغییر در نورپردازی و طراحی مناســب‬ ‫تبدیــل به یک فضای فاخر شــهری شــده اســت‪ .‬امیــدوارم این‬ ‫رویکرد نگاه نرم و مهربانانه به فضای شهری ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫استفاده از گیاهان بومی زاگرس جنوبی‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم‪ ،‬شــهردار منطقــه شــش شــیراز در‬ ‫خصوص پروژه بوســتان کوکب شــیرازی گفت‪ :‬پروژه بوســتان‬ ‫کوکــب شــیرازی از ســال ‪ 97‬در ‪ 4‬هکتــار تحــت عنــوان پــارک‬ ‫جنگلی اغاز شد و با توجه به توپوگرافی جغرافیایی منطقه‬ ‫مجبور شدیم ‪ 3‬کیلومتر مسیر کوهراه ایجاد کرده و نزدیک به‬ ‫‪ 3‬هکتار فضای سبز ایجاد کنیم؛ اعتباری که صرف این پروژه‬ ‫شده به جز هزینه تملک ‪ 30‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا اســماعیلی افــزود‪ :‬با توجه به نوع خــاک در این‬ ‫منطقــه فاصلــه پوشــش گیاهی بایــد به گون ـه ای در نظر گرفته‬ ‫یشــد کــه بتوانــد با توجه بــه وضعیــت اب و هوایی منطقه‬ ‫م ‬ ‫به خوبی رشد کرده و پوشش سبز ایجاد کند‪ ،‬لذا از گیاهان بومی‬ ‫زاگرس جنوبی در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫او همچنین در خصوص احداث فضاهای سبز شهری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ ۴‬سال گذشته موضوع برنامه های شهرداری را بر اساس‬ ‫بهســازی و پیدا کردن اراضی گریخته شــهری و تبدیل ان ها به‬ ‫فضاهای درجه یک شهری در دستور کار داشتیم‪.‬‬ ‫اســماعیلی همچنیــن گفــت‪ :‬قبــل از ایــن‪ ،‬در منطقــه یک‬ ‫شهرداری شیراز‪ ،‬فضاهایی مانند جلوخان عفیف اباد و خیابان‬ ‫مصلــی نــژاد و پــارک بعثت را کــه به صورت پارکینگ اســتفاده‬ ‫می شدند‪ ،‬احیا کرده و در ادامه فضای رهاشده چهارراه چنچنه‬ ‫و فضای زیر پل ایمان در بلوار چمران و باغ کنار این پل را نیز احیا‬ ‫کرده و به فضای درجه یک شهری تبدیل که در اختیار شهروندان‬ ‫شیرازیقرار گرفتند‪.‬‬ ‫شهردار منطقه شش در ادامه اظهار کرد‪ :‬در ادامه این رویه‪،‬‬ ‫در شهرداری منطقه‪ ،۶‬در خصوص فضاهای گریخته و فضاهای‬ ‫رهاشــده شــهری‪ ،‬چند نقطه از این منطقه شناسایی شده و در‬ ‫دستور کار قرار گرفت که با همکاری کارشناسان شهرداری منطقه‬ ‫شــش طراحی های الزم انجام شــد و ســپس در حوزه معاونت‬ ‫عمرانــی و معاونــت خدمــات شــهری و معاونت مالی منطقه‬ ‫موضوع پیگیری و اجرایی شد‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا اشــاره به فضــای رهاشــده ای کــه فقط چند‬ ‫درخــت کاج در ان کاشــته شــده و موســوم بــه کاجســتان بــود‬ ‫گفت‪ :‬بوســتان کاجســتان جهت اســتفاده شــهروندان طراحی‬ ‫و اماد هســازی شــد که در شورای نام گذاری‪ ،‬به بوستان فرهنگ‬ ‫تغییر نام پیدا کرد؛ همچنین در نزدیکی خیابان کسایی باغی‬ ‫ک دو‬ ‫به نام باغ فرهنگ با طراحی های انجا مشــده به یک پار ‬ ‫هکتاری تبدیل و به نام بوستان کتاب نام گذاری شد‪ .‬ارزش این‬ ‫باغ به مساحت ‪ 4000‬مترمربع ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫او در خصوص بوستان سه کنج گفت‪ :‬فضای بوستان سه کنج‬ ‫هم از فضای رهاشده ای بود که در تقسیم بندی فضای خیابان‬ ‫کسایی و با توجه به پهنه باغات بالفصل قصردشت‪ ،‬در اختیار‬ ‫شهرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫اسماعیلی همچنین گفت‪ :‬با توجه به متراژ ‪ ۳‬هزار متری این‬ ‫ملک‪ ،‬قابلیت بارگذاری تجاری‪ ،‬اداری و مسکونی وجود داشت‬ ‫که برای ارتقای سرانه فضای سبز شهری‪ ،‬به بوستان تبدیل شد‪.‬‬ ‫او ارزش این ملک را بدون توجه به بارگذاری ان ‪ 150‬میلیارد‬ ‫تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫شــهردار منطقه شــش در خصوص نحوه طراحی و ساخت‬ ‫بوستان سه کنج گفت‪ :‬زمین این بوستان مثلثی و به مساحت‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬متر اســت که ‪ ۲۰۰۰‬مترمربع فضای ســبز دارد و ازانجاکه‬ ‫خبر‬ ‫شــامل خطــوط توزیع و فشــار متوســط و‬ ‫نصب سه واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز‪،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۳۵‬خانــوار روســتاهای کربالیی‬ ‫محمدحســین‪ ،‬پلنگــی‪ ،‬شــیرمحمدی‪،‬‬ ‫شــول بــزی‪ ،‬شــول بــزرگ‪ ،‬کوئیــن‪ ،‬قلعــه‬ ‫عبــدا‪ ...‬و دلخــان از نعمــت گاز بهره مند‬ ‫می شــوند‪ .‬بــرای اجــرای ایــن فــاز ‪۱۴۵‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۷۴‬میلیون ریال اعتبار در نظر‬ ‫گرفته شــده اســت‪ .‬به گفته او در فاز دوم‬ ‫این طرح تا پایان ســال‪ ،‬گاز میهمان ‪۵۲۱‬‬ ‫خانــه روســتایی در انگره‪ ،‬گردن داســی‪،‬‬ ‫بهشــت مکان‪ ،‬ساران علیا و ساران سفلی‬ ‫و حســین اباد می شــود‪ .‬بــرای تکمیــل این‬ ‫مرحلــه نیــز ‪ ۹۳‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اعتبــار و ‪ ۲۸‬کیلومتــر لوله گــذاری‬ ‫پیش بینی شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫گاز فــارس بــا بیــان این کــه گازرســانی بــه‬ ‫نقاط روســتایی باهدف محرومیت زدایی‬ ‫و گســترش عدالــت اجتماعــی یکــی از‬ ‫اهداف شرکت ملی گاز ایران بوده است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تــاش و همــت صنعتگــران گاز‬ ‫اســتان و اجــرای طرح هــای گازرســانی در‬ ‫مناطق ســخت گذر اســتان تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۷‬روســتا در فــارس از مزایای‬ ‫گاز طبیعــی برخــوردار شــده اند‪ .‬بــه گفته‬ ‫او ‪ ۳۷۱‬هــزار و ‪ ۹۹۱‬خانــوار روســتایی از‬ ‫ایــن موهبــت خــدادادی بهره مند هســتند‬ ‫و گاز طبیعــی‪ ،‬گرمابخــش خانه هــای‬ ‫‪ 92/44‬درصــد روســتاهای اســتان فــارس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعاملابفافارسدردیداربافرماندارشهرستانفراشبند‪:‬‬ ‫برای گذر از بحران کم ابی در فراشبند‬ ‫نیازمندیاریبیشترمردمومسئولینهستیم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــا اســتان‬ ‫فــارس در دیــدار بــا فرمانــدار شهرســتان‬ ‫فراشــبند‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از دغدغه های ما‬ ‫در ماه هــای اتی‪ ،‬اســتمرار ارائه خدمات‬ ‫مطلــوب اب رســانی در شهرســتان هایی‬ ‫اســت که درخطــر بحران کم ابی هســتند‬ ‫و در ایــن خصــوص نیازمنــد همــکاری‬ ‫بیشــتر مردم و مســئولین محلی هستیم‪.‬‬ ‫علــی بوســتانی در ایــن دیــدار‪ ،‬ضمن‬ ‫بررســی اخریــن وضعیــت منابــع اب‪،‬‬ ‫رونــد اب رســانی بــه مشــترکین شــهری‬ ‫شهرداری نگاه یکسانی به همه شهروندان در همه جای‬ ‫شهر دارد‬ ‫این زمین قبال باغ بوده تالش شد عالوه بر کاج ها و سروهایی‬ ‫که در این قســمت بود‪ ،‬درخت های دیگری هم کاشــته شــود‬ ‫تــا بــاغ مجــدد احیاشــده و در کنار ان فضای شــهری هم جهت‬ ‫استفاده شهروندان در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫اســماعیلی در ادامــه گفــت‪ :‬فضای بازی کودکان به شــکل‬ ‫تپه ماهــور و بــا تاســی از پش ـت بام های قدیمی شــهر شــیراز در‬ ‫نظــر گرفت هشــده تــا فضای جدیــدی برای بــازی کودکان اســت‬ ‫تمام نشیمن ها و فضاهای تعامالت اجتماعی در خود کارگاه‬ ‫ساخت هشــده و طراحــی و اجــرا و ســاخت ان توســط همکاران‬ ‫شهرداری شیراز انجام شده است؛ همچنین سرویس بهداشتی در‬ ‫پارک به گونه ای طراحی شده که از فضای بیرون نمایی متفاوت‬ ‫با سرویس بهداشتی های رایج دارد‪.‬‬ ‫او همچنین در خصوص مصالح به کاررفته در دیوارهای این‬ ‫بوستان گفت‪ :‬دیوارهای اطراف بوستان ترکیب بتن اجر و سنگ‬ ‫اســت و اجرهــای رنگی به کاررفته در بنا‪ ،‬تمامــا در خود کارگاه‬ ‫لعاب ســازی شــده و اب نمای پارک نیز توســط همین اجرهای‬ ‫لعاب شــده ساخته شده اســت و اجرا به گونه ای پیش رفته که‬ ‫تمام تصمیمات مهندسی واحد طراحی شهری دقیقا اجراشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثشــده را ‪ 2/5‬میلیارد‬ ‫اســماعیلی اعتبــاری که هزینــه احدا ‬ ‫تومــان اعــام کرد و گفت‪ :‬ارزش این پروژه با تملک باالی ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫شهردار منطقه شش در خصوص سایر برنامه های در دست‬ ‫اجرای شــهرداری گفت‪ :‬در فضاســازی بلوار شــهید کســایی‪4 ،‬‬ ‫در بخــش دیگــری از این مراســم رئیس کمیســیون عمران‪،‬‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شورای شهر شیراز‪ ،‬ضمن تقدیر از عملکرد‬ ‫شهرداری شیراز گفت‪ :‬پارک سه کنج و بوستان ‪ 4‬هکتاری کوکب‬ ‫شــیرازی‪ ،‬بخشــی از مجموعه زیبایی اســت که برای تعامالت‬ ‫اجتماعی و بهره برداری تفریحی در اختیار شــهروندان شــیرازی‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫نواب قائدی همچنین گفت‪ :‬به هرحال زندگی شهرنشینی‬ ‫و مســائل و مشــکالت حاصــل از زندگــی در ســازه های بتنــی و‬ ‫ســاختمان های بلندمرتبه می توانــد روح و روان همشــهریان را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد و وجود فضاهای مفرح شهری می تواند به‬ ‫دور شدن از این فضا کمک کند‪.‬‬ ‫او با ابراز امیدواری از ادامه اجرای چنین پروژه هایی گفت‪:‬‬ ‫شهرداری نگاه یکسان و متوازنی را به همه شهروندان در همه‬ ‫جای شهر دارد و توسعه متوازن شهر و عدالت محوری از اصول‬ ‫مهم شهرســازی اســت‪ ،‬پیاده روســازی هایی کــه شــهرداران در‬ ‫مناطق دو‪ ،‬هفت و پنج اجرا کرده اند ممکن است که در شمال‬ ‫شهراجرانشدهباشد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای شــهر گفــت‪ :‬معالــی ابــاد به عنــوان یکــی از‬ ‫پرترددترین مســیرهای شــهر شیراز اســت که پیاده روســازی ان‬ ‫به تازگی انجام شده است و از شهردار شیراز درخواست می کنم‬ ‫برای مجموعه شهرک های اطراف شیراز مانند شهرک پردیس‪،‬‬ ‫شهرک جوادیه و شهرک الله که سرانه پارک ندارند نیز فضاهای‬ ‫سبز و بوستان هایی درخور شهروندان شیراز داشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گرمای امیدبخش گاز در مناطق صعب العبور فارس‬ ‫عملیــات تکمیــل گازرســانی بــه ‪۱۴‬‬ ‫روســتای صعب العبــور شهرســتان های‬ ‫ســپیدان و مرودشت اغاز شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت گاز فــارس گفــت‪ :‬ایــن طــرح‬ ‫گازرســانی در بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫ســپیدان و بخــش کامفیــروز شــمالی‬ ‫شهرســتان مرودشــت در دو فاز با اعتباری‬ ‫بیش از ‪ ۴۵۹‬میلیارد ریال انجام می شود‪.‬‬ ‫غالمعباس حسینی افزود‪ :‬در فاز نخست‬ ‫بــا اجــرای ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۹۸۲‬متــر شــبکه‬ ‫فضای دیگر با این مشــخصات تعریف کرده ایم که هم اکنون‬ ‫یکی از ان ها در مرحله ســاخت بوده و کلنگ اغاز به ســاخت‬ ‫پروژه باغ کتاب نیز امروز زده شد‪.‬‬ ‫و روســتایی‪ ،‬میــزان اســیب پذیری‬ ‫شهرســتان در بحــران کم ابــی و همچنین‬ ‫ظرفیت هــای توســعه اب رســانی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در بخــش اب شــرب شهرســتان‬ ‫فراشــبند‪ ،‬چــه در حــوزه شــهری و چــه‬ ‫حــوزه روســتایی برنامه هــای کوتاه مدت‬ ‫و میان مدتــی را تعریــف کرده ایــم که در‬ ‫جهــت نیــل بــه اهدافمــان‪ ،‬بی تردید در‬ ‫کنار تالش های ما‪ ،‬یاری مســئولین محلی‬ ‫نیز راهگشــا خواهد بود‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه برای‬ ‫اجــرای طرح های اب رســانی نبایــد صرفا‬ ‫بــه منابــع دولتــی چشم داشــت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫نیازمنــد یــاری مســئولین محلــی در‬ ‫راســتای تامین اعتبار مالــی جهت اجرای‬ ‫طرح های جدید اب رســانی هستیم‪.‬‬ ‫بوســتانی در بخش دیگری از ســخنان‬ ‫خــود بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه بــه‬ ‫دلیــل عــدم نــزول بــاران رحمــت الهــی‬ ‫در اقصــی نقــاط اســتان فارس بــا چالش‬ ‫کم ابــی مواجــه هســتیم‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫متاســفانه شهرســتان فراشــبند نیــز از ایــن‬ ‫حیث مســتثنا نیســت و درواقع بخشی از‬ ‫دغدغه ما در تابســتان اتی تامین مستمر‬ ‫و مطلــوب اب شــرب ایــن شهرســتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ابفــا فــارس تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫شــکی نیســت کــه بــرای کاهــش اثــرات‬ ‫بحــران کم ابی باید مصارف اب مدیریت‬ ‫و اصــول صرفه جویی در مصرف به عنوان‬ ‫یــک راهــکار موردتوجــه قرار گیــرد که در‬ ‫راســتا نقش مردم و مســئولین محلی حائز‬ ‫اهمیت فراوان است‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس مطرح کرد‪:‬‬ ‫بهره مندیبیمارستان هایفارساز کمک هایمومنانه‬ ‫مدیــرکل اوقاف و امــور خیریه فارس‬ ‫اعــام کــرد کــه از ابتدای شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا تاکنــون بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال در قالــب ارزاق بیمارســتانی بــه‬ ‫بیمارســتان های خــط مقــدم مبــارزه بــا‬ ‫ویــروس کرونــا در اســتان اختصــاص‬ ‫داده شــده اســت‪ .‬حجت االســام ســید‬ ‫عباس موســوی در اییــن ضیافت همدلی‬ ‫کــه بــه میزبانــی موقوفه اقــا باباخان در‬ ‫بیمارســتان نمــازی شــیراز برگــزار شــد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬قطعــا ایــن کمک هــا کــه از‬ ‫ســوی موقوفــات بــه ایــن بیمارســتان ها‬ ‫تعلق گرفته اســت سبب ازادسازی برخی‬ ‫منابع مالی ین بیمارســتان ها می شــود تا‬ ‫درراه مقابلــه با بیماری کووید ‪ ۱۹‬هزینه‬ ‫شــود‪ .‬موســوی افــزود‪ :‬در مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان امســال از محــل کمک هــای‬ ‫موقوفــات بیــش از یکصــد هــزار اطعــام‬ ‫گــرم در قالــب بســته های غذایــی و از‬ ‫طریــق نهادهای حمایتــی ازجمله کمیته‬ ‫امــداد در اختیــار نیازمنــدان قــرار داده‬ ‫شــد‪ .‬مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫فــارس ادامــه داد‪ :‬توزیــع قــرص نــان‬ ‫به صــورت رایــگان و همچنیــن غــذای‬ ‫گــرم ویــژه کارتن خواب هــای ســطح‬ ‫شــهر شــیراز ازجملــه دیگــر اقدامــات از‬ ‫محــل کمک هــای موقوفــات‪ ،‬خیریــن و‬ ‫نــذورات بقــاع متبرکــه بوده اســتبه گفته‬ ‫موســوی‪ ،‬از ابتدای شــیوع ویروس کرونا‬ ‫تاکنون ‪ ۲۰۰‬هزار بســته معیشــتی توسط‬ ‫موقوفــات فــارس و خیریــن در بقــاع‬ ‫متبرکه به صورت ســبد ارزاق و بن کارت‬ ‫معیشــتی تهیــه و در اختیار خانواده های‬ ‫نیازمنــد و به ویــژه خانواده هایــی کــه‬ ‫بــا شــیوع کرونــا بــا مشــکالت اقتصــادی‬ ‫مواجــه شــده اند‪ ،‬قرارگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امور خیریــه فارس با‬ ‫بیــان اینکــه از محــل موقوفــه منصوریــه‬ ‫شیراز نیز ‪ ۱۰‬هزار لیتر روغن مایع به این‬ ‫بیمارســتان ها تعلق گرفت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬از محل موقوفــه معزالوزاره نیز به‬ ‫مــدت ســه شــب در مــاه مبــارک رمضان‬ ‫امســال اطعــام بیمارســتان های حضــرت‬ ‫علی اصغر (ع) و بیمارســتان زینبیه شــیراز‬ ‫تامیــن شــد‪ .‬موســوی در بخــش دیگــری‬ ‫از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه موقوفــه‬ ‫اقــا باباخــان‪ ،‬گفــت‪ :‬اطعــام و عزاداری‬ ‫حضــرت سیدالشــهدا (ع)‪ ،‬خرید وســایل‬ ‫عــزاداری‪ ،‬چــاپ کتــاب مراثــی‪ ،‬کمــک‬ ‫بــه زائــران حضــرت سیدالشــهدا (ع) و‬ ‫روشــنایی حــرم حضرت سیدالشــهدا (ع)‬ ‫از نیات مرحوم اقاباباخان اســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکیشیرازاعالمکرد‬ ‫وضعیت کرونادر فارسناپایدار است‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫وضعیــت ناپایــدار کرونا در اســتان فارس در شــرایط کنونی‬ ‫همکاری بیش ازپیش مردم در رعایت پروتکل ها به خصوص‬ ‫در ایام تعطیالت عید فطر الزم است‪.‬‬ ‫دکتر مهرزاد لطفی در سیصد و بیست و یکمین نشست‬ ‫ســتاد مدیریت بیماری کووید ‪ ۱۹‬در دانشــگاه‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫پایبندی جدی به پروتکل های بهداشتی در تعطیالت عید‬ ‫فطر تاکید کرد و گفت‪ :‬با توجه به وضعیت ناپایدار کرونا‬ ‫در اســتان‪ ،‬در شــرایط کنونی همکاری بیــش از بیش مردم‬ ‫الزم اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه تالش هایی که بــرای خروج از‬ ‫مــوج چهــارم بیماری صــورت گرفته‪ ،‬افــزود‪ :‬در تعطیالت‬ ‫پیــش رو الزم اســت مــردم پروتکل های بهداشــتی را پیش‬ ‫از پیــش رعایــت کننــد تــا بــا مــوج بعــدی کرونا در اســتان‬ ‫روبرو نشــویم‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مردم‬ ‫خواست تا از هرگونه دورهمی خانوادگی و مسافرت هایی‬ ‫کــه عامــل اصلی انتقال و انتشــار بیماری در ســطح جامعه‬ ‫اســت‪ ،‬خودداری کنند‪ .‬دکتر لطفی در ادامه این نشســت‬ ‫بــا بررســی وضعیــت مــوارد ابتــا بــه کرونــا ویــروس در‬ ‫شهرســتان های اســتان‪ ،‬ظرفیت تخت های بیمارستان های‬ ‫استان را نیز مورد ارزیابی قرارداد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1068‬‬ ‫هانسی فلیک در دوراهی‬ ‫مانشافت یا بارسا‬ ‫‪ ESPN‬خبــر از تمایــل‬ ‫خودعجیبجلوهمی کند‪.‬پس‬ ‫مســئوالن بارســا برای انتخاب‬ ‫از نتایج ضعیف اخیر بارســا در‬ ‫هانســی فلیــک به عنــوان‬ ‫اللیگا و از دســت رفتن شــانس‬ ‫جانشــین رونالــد کومــان داد‪.‬‬ ‫قهرمانــی ایــن تیم‪ ،‬شــایعات‬ ‫چندهفتهپیشبود کههانسی‬ ‫برکناری کومان بیش ازپیش به‬ ‫هانسی فلیک‬ ‫فلیک خبر از پایان همکاری اش‬ ‫گوش می رســد‪ .‬چند روز پیش‬ ‫با بایرن پس از یک سال و نیم‬ ‫در یــک رســتوران ایتالیایــی‪،‬‬ ‫استثنایی داد‪ .‬فلیک فصل گذشته بایرن را فاتح کومان و خوان الپورتا رئیس بارســا دو ساعت و‬ ‫ش ـش گانه کرد ولی امسال تنها بوندسلیگا را به نیم گفت وگو کردنداما گفتهمی شود‪ 10‬روز دیگر‬ ‫کارنامه پرافتخار این باشــگاه افزود‪ .‬او با بایرن در مورد اینده او تصمیم گیری خواهد شد‪ .‬طبق‬ ‫در جام حذفی و لیگ قهرمانان توفیقی کسب ادعای ‪ ،ESPN‬فانسی فلیک یکی از گزینه های‬ ‫نکرد‪ .‬پس از هفته ها گمانه زنی درنهایت فلیک جانشینیکومانمحسوبمی شود‪.‬فلیکتقریبا‬ ‫اعــام کــرد که در پایان فصل از بایــرن می رود و با تیم ملی المان تمام کرده ولی طبق ادعای این‬ ‫کمی بعد نیز اعالم شد یولیان ناگلزمن جانشین منبعمعتبر‪،‬شایدپیشنهادبارسلونانظراوراتغییر‬ ‫وی خواهــد شــد‪ .‬فلیــک هنــوز در مــورد اینــده دهد و چالش بزرگی چون هدایت بارسا را قبول‬ ‫تصمیم گیری نکرده ولی گفته می شود در پایان کند‪ .‬فلیک با بایرن ســال گذشــته ســنگین ترین‬ ‫یــورو ‪ 2020‬جانشــین یواخیــم لــوو در تیم ملی شکست تاریخ بارسا در لیگ قهرمانان را به این‬ ‫المان خواهد شد‪ .‬در چنین شرایطی این روزها تیم تحمیل کرد و خاطره ای تلخ را برای باشگاه‬ ‫بحث بر سر حضور او در بارسلونا برای جانشینی کاتاالن به جا گذاشت‪ .‬او حاضر می شود بارسا را‬ ‫رونالد کومان هم مطر ‬ ‫حشــده اســت که در نوع بهمانشافتترجیحبدهد؟‬ ‫راموس در یک قدمی جدایی‬ ‫از رئال مادرید‬ ‫ســرخیو رامــوس پیشــنهاد‬ ‫رامــوس‪ ،‬این بازیکــن تا پایان‬ ‫خوبی از پی اس جی دریافت‬ ‫قــراردادش منتظــر دریافــت‬ ‫کــرده ولــی قصــد دارد تــا ‪30‬‬ ‫پیشنهاد بهتر از رئال می ماند و‬ ‫ژوئن و پایان رسمی قراردادش‬ ‫سپستصمیمشبرایتمدیدیا‬ ‫منتظر رئال بماند‪ .‬تنها دو بازی‬ ‫جدایی را خواهد گرفت‪ .‬این‬ ‫سرخیو راموس‬ ‫دیگر تا پایان فصل باقیمانده و‬ ‫در حالی است که فوت مرکاتو‬ ‫قرارداد ســرخیو راموس با رئال‬ ‫خبــر از پیشــنهاد دوســاله پی‬ ‫هنوز تمدید نشده است‪ .‬دو طرف اختالفاتی اس جی به سرخیو راموس با دستمزد ‪ 15‬میلیون‬ ‫جدی دارند و از ژانویه گذشته دیگر مذاکره ای یورویی در سال داد‪ .‬پیشنهادی که بسیار باالتر‬ ‫بینشــان صورت نگرفته اســت‪ .‬پیشــنهاد رئال از پیشنهاد فعلی رئال به کاپیتان است‪ .‬واکنش‬ ‫تمدید یک ساله با کاهش ‪ 10‬درصدی دستمزد ســرخیو رامــوس به تمدید قــرارداد نیمار با پی‬ ‫است ولی راموس قراردادی دوساله می خواهد‪ .‬اس جی هم به عنوان چراغ ســبز او به باشــگاه‬ ‫او در مــورد کاهــش دســتمزد نیــز با باشــگاه به پاریســی تعبیر شده اســت‪ .‬او با چند ایموجی‬ ‫توافق نرســیده اســت و به نظر می رســد مسیر تشــویق از تمدیــد نیمــار اســتقبال کــرده بــود‪.‬‬ ‫جدایــی را در پیش گرفتــه باشــد‪ .‬طبــق ادعای راموس به پاریس خواهد رفت یا افسانه اش در‬ ‫خبرنــگار ال چیرینگیتــو و نزدیــک بــه ســرخیو رئال ادامه می یابد؟‬ ‫اینیستابهفکربازنشستگینیست‬ ‫هافبک اســپانیایی ویســل‬ ‫بــا قــراردادی بــه ارزش ‪۳۰‬‬ ‫کوب ـ ه عنــوان کــرد دوســت‬ ‫میلیــون دالر در ســال ‪ ۲۰۱۸‬به‬ ‫دارد همچنــان بــه بــازی کردن‬ ‫کوبــه پیوســت‪ .‬او به کوبه که‬ ‫ادامــه دهــد و نمی خواهــد به‬ ‫در حــال حاضــر در رده پنجــم‬ ‫خاطــر مصدومیــت مجبــور به‬ ‫لیــگ ژاپن اســت کمــک کرد تا‬ ‫اینیستا‬ ‫بازنشســتگی نشــود‪ .‬انــدرس‬ ‫به نیمه نهایی لیــگ قهرمانان‬ ‫اینیســتا هافبــک اســپانیایی‬ ‫اســیا در ســال گذشــته صعــود‬ ‫قرارداد خود را برای دو فصل دیگر تمدید کرد‪ .‬کند‪ .‬اینیستا که در اوریل ‪ ۲۰۱۹‬به عنوان کاپیتان‬ ‫این بازیکن ‪ ۳۷‬ساله اعالم کرد دو سال دیگر در کوبــه انتخــاب شــد‪ ،‬پــس از پارگی تانــدون ران‬ ‫این تیم بازی خواهد کرد‪ .‬اینیستا بعد از تمدید راســت برای چند ماه از میادین دور بود‪ .‬پس از‬ ‫قرارداد با ویسل کوبه گفت‪ :‬انگیزه زیادی برای جراحی در بارسلونا‪ ،‬او در ماه اوریل به تمرینات‬ ‫همکاری با تیم کوبه داشتم و خوشحالم دو سال بازگشــت‪ .‬ایــن بازیکــن در ادامــه صحبت های‬ ‫دیگــر نیــز بازی می کنــم‪ .‬من می خواهم کســی خود گفت‪ :‬پروژه ما در تیم ویسل کوبه در مسیر‬ ‫باشم کهتصمیممی گیرد کهچهوقتبازنشسته درست پیش می رود‪ .‬انچه مهم است این است‬ ‫شوم‪ .‬من نمی خواهم مصدومیت من را مجبور کهماهمیشهبه عنوانیکباشگاهباکیفیتعالی‬ ‫به بازنشستگی کند‪ .‬قهرمان جام جهانی ‪ ۲۰۱۰‬کارکنیم‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-226‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ ۱۳90/09/20‬و برابر رای شماره ‪ ۱۳9960۳060۱۳0020۷4‬مورخ ‪ ۱۳99/۱۱/04‬هیات‬ ‫اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای علی اکبر امانی فرزند حسین در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪۳0/64‬‬ ‫مترمربع از پالک شماره ‪ ۵۷‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد خریداری شده مع الواسطه از اقایان اسداله قهرمانی و عباس قهرمانی مالکین رسمی محرز گردیده‬ ‫است‪ ،‬لذا به موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱400/02/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱400/02/2۵ :‬سید ضیاء الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-248‬برابر رای شمارات ‪ ۱400-0۱60‬و ‪ ۱400-0۱6۱‬مورخه ‪ ۱400/0۱/۱9‬هیات به شماره کالسه‬ ‫های ‪ 99-246‬و ‪ 99-24۷‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان‬ ‫اقای بشیر کاظمی فرزند اصغر بشماره شناسنامه ‪ 2۷68‬صادره از بجنورد به میزان سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ و اقای احمد احمدی طراقی فرزند احمد بشماره شناسنامه ‪ ۳04‬صادره از بجنورد در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ ۳۳۳/2۵‬مترمربع از پالک ‪ ۱۳۷‬فرعی از ‪ ۱۷۳‬اصلی واقع در‬ ‫اراضی معصوم زاده خراسان شمالی بخش ‪ 2‬بجنورد سهیم و شریک میباشد‪ .‬خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای حسن عامرى اختبار ابادی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫چقدر به این ترکیب پرقدرت و گلزن امیدواریم‬ ‫خطاتشویرانگرتیمملی‬ ‫با‪ 86‬گل اروپایی‬ ‫مهاجمینی که دراگان اسکوچیچ در تیم ملی‬ ‫ایران اختیار دارد‪ ،‬این فصل امار بسیار خوبی را‬ ‫در گلزنی به ثبت رســانده اند‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫ســه‪ ،‬زمــان زیادی تا اغــاز رقابت های مقدماتی‬ ‫جام جهانی باقی نمانده است و تیم ملی ایران‬ ‫بایــد ‪ 19‬روز دیگــر در اولیــن دیدار خــود پس از‬ ‫یهــا‪ ،‬در کشــور بحرین به‬ ‫اغــاز دوبــاره این باز ‬ ‫مصاف تیم ملی هنگ کنگ برود‪ .‬ایران که برای‬ ‫صعود بدون دردسر به مرحله اصلی مقدماتی و‬ ‫اینکه کارش به اماواگر کشیده نشود‪ ،‬باید هر ‪4‬‬ ‫دیدار باقیمانده خود در این رقابت ها را برنده‬ ‫از زمین خارج شــود و باوجود در اختیار داشــتن‬ ‫مهر ههــای تهاجمــی زیــاد در تیــم ملــی‪ ،‬انتظــار‬ ‫م ـی رود ایران در دیــدار مقابل رقبا‪ ،‬خط حمله‬ ‫خطرناکی در اختیار داشته باشد‪ .‬تقریبا می توان‬ ‫گفــت که حضــور مهدی طارمی و ســردار ازمون‬ ‫در ترکیــب اصلی قطعی اســت ولی اســکوچیچ‬ ‫گزینه های بسیار خوبی نیز روی نیمکت دارد که‬ ‫می توانند در صورت گره خوردن بازی‪ ،‬با حضور‬ ‫در زمیــن اصطالحــا کار را در بیاورنــد‪ .‬مهــدی‬ ‫طارمی مهاجم خطرناک این روزهای پورتو‪ ،‬در‬ ‫کنار سردار امیدهای اصلی گلزنی ایران هستند‪.‬‬ ‫طارمی فصل درخشانی را در پورتو سپری کرده‬ ‫و از مهر ههــای اصلــی و تاثیرگــذار تیــم ســرجیو‬ ‫کونسیســائو بوده اســت‪ .‬این مهاجــم ایرانی در‬ ‫‪ 46‬دیداری که برای تیمش به میدان رفته‪22 ،‬‬ ‫بــار موفــق به گلزنی شــده و ‪ 16‬بار نیز پاس گل‬ ‫داده اســت‪ .‬طارمــی که بابــت عملکرد خوبش‬ ‫موردتمجیــد رســانه های پرتغالــی قرارگرفتــه‬ ‫یهــای زیــادی کــه کار پورتــو‬ ‫اســت‪ ،‬درباز ‬ ‫گره خورده بود و یا در دیدارهای حساسی نظیر‬ ‫مسابقه با یوونتوس که تیم او به یک ناجی نیاز‬ ‫داشــت‪ ،‬تاثیرگذاری اش را نشان داد و خیلی ها‬ ‫امیدوارنــد او در تیــم ملــی نیــز همچــون پورتــو‬ ‫بدرخشــد‪ .‬البتــه چنانچــه بخواهیــم ب هصــورت‬ ‫جمــع دقایــق حضــور طارمی امــار او را بررســی‬ ‫کنیــم‪ ،‬او ‪ 2889‬دقیقــه معــادل بــا ‪ 32‬بــازی‬ ‫کامــل بــرای پورتــو بازی کــرده و در ‪ 38‬گل این‬ ‫تیم تاثیر مســتقیم داشته که امار فوق العاده ای‬ ‫محسوب می شود‪ .‬او هر ‪ 131‬دقیقه برای پورتو‬ ‫گلزنــی کــرده و هر ‪ 76‬دقیقه روی یک گل تاثیر‬ ‫مستقیم داشته است که امار قابل توجهی برای‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مهاجم اول تیم ملی ایران محســوب م ‬ ‫سردار ازمون که چند روز دیگر عنوان اقای گلی‬ ‫لیــگ روســیه را بــرای دومین ســال متوالــی از ان‬ ‫خودش می کند‪ ،‬امســال ‪ 29‬بــار برای تیمش در‬ ‫مسابقات مختلف به میدان رفته و موفق شده‬ ‫است ‪ 19‬گل به ثمر برساند و ‪ 6‬پاس گل بدهد‪.‬‬ ‫ازمون هر ‪ 111‬دقیقه یک گل برای زنیت به ثمر‬ ‫رســانده اســت و هر ‪ 85‬دقیقه نیز روی یک گل‬ ‫تاثیر مســتقیم داشــته اســت‪ .‬امــاری قابل توجه‬ ‫بــرای ســردار کــه امیدهــای هــواداران ایرانــی را‬ ‫برای گلزنی مقابل عراق و بحرین افزایش داده‬ ‫اســت‪ .‬سردار فصل گذشته که عنوان اقای گلی‬ ‫لیگ روسیه را از ان خود کرد‪ ،‬به همراه طارمی‬ ‫زوج خــط حملــه تیــم اســکوچیچ را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬قدرت دوندگی بــاال‪ ،‬فعال در خط‬ ‫حمله و موقعیت شناســی باال باقدرت ســرزنی‪،‬‬ ‫از ســردار یــک مهاجم کامل ســاخته و باید دید‬ ‫در برابــر حریفــان اســیایی تا چه انــدازه به تیم‬ ‫ملی کمک می کند‪ .‬کریم انصاری فرد مهاجم ‪31‬‬ ‫ساله ا‪.‬ا‪.‬ک اتن نیز این هفته پس از گل زدن به‬ ‫اســتراس‪ ،‬شــمار گل هایــش در لیگ یونــان را به‬ ‫عدد ‪ 13‬رساند‪.‬‬ ‫انصاری فرد یک بار نیز موفق شــده اســت به‬ ‫هم تیمی هایش پاس گل بدهد و به طورکلی هر‬ ‫‪ 181‬دقیقــه روی یــک گل ا‪.‬ا‪.‬ک تاثیــر مســتقیم‬ ‫داشــته اســت‪ .‬او اســلحه ای پنهــان و ذخیــره ای‬ ‫مطمئــن بــرای اســکوچیچ خواهــد بود‪ .‬دســت‬ ‫اســکوچیچ برای انجــام تغییرات در خط حمله‬ ‫ایــران بــاز اســت‪ .‬او مهدی قائدی ســتاره جوان‬ ‫اســتقالل که فصل خوبی را پشــت ســر گذاشت‬ ‫و امســال نیــز در لیــگ قهرمانان اســیا درخشــان‬ ‫ظاهرشــده اســت را در اختیار دارد که می تواند‬ ‫یهــای باالیش‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده از تکنیــک و توانای ‬ ‫از ســد مدافعین حریف عبــور کند‪ .‬کاری که در‬ ‫‪ ACL‬بارهــا و بارهــا ان را انجام داد‪ .‬قائدی در‬ ‫فصــل جاری تاکنون ‪ 4‬بار برای اســتقالل گلزنی‬ ‫کــرده اســت و پنج بار نیز پاس گل داده اســت‪.‬‬ ‫باشــوی کوچک در لیگ قهرمانان اسیا نیز ‪ 3‬بار‬ ‫دروازه رقبا را باز کرد و یک پاس گل داد و یک‬ ‫پنالتی نیز گرفت که دیاباته ان را از دست داد‪.‬‬ ‫قائــدی هــر ‪ 172‬دقیقــه روی یک گل اســتقالل‬ ‫تاثیرگــذار بــوده و فرارهــای او از ســمت چــپ و‬ ‫تســازی برای ازمون و طارمی‪ ،‬می تواند‬ ‫موقعی ‬ ‫باعــث جــذاب شــدن خــط حملــه تیــم ملــی‬ ‫شــود‪ .‬عناصــر تهاجمی ایران بــه همین جا ختم‬ ‫نمی شوند‪ .‬کاوه رضایی مهاجم ‪ 29‬ساله شارلوا‬ ‫دیگر بازیکنی است که در خط حمله می تواند‬ ‫عصای دست اسکوچیچ باشد‪.‬‬ ‫به هرحــال ایــن پنــج بازیکــن عناصــر اصلی‬ ‫خــط حملــه ایــران در مقدماتــی جــام جهانــی‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬بازیکنانــی کــه فصــل خوبــی را‬ ‫پشــت ســر گذاشــته و یا در حال ســپری هستند‪.‬‬ ‫امارهای خوب گلزنی و گل ســازی این بازیکنان‬ ‫باعــث شــده اســت کــه خیــال اســکوچیچ از‬ ‫بابــت خــط حملــه تیمــش راحــت باشــد و کار‬ ‫خــط هافبــک تیم ملی نیز‪ ،‬فرصت ســازی برای‬ ‫ایــن مهاجمیــن خواهــد بــود‪ .‬ازمــون‪ ،‬طارمی‪،‬‬ ‫یفــرد و رضایــی به طورکلــی روی ‪ 86‬گل‬ ‫انصار ‬ ‫تیم هایشــان در اروپا تاثیرگــذار بوده اند‪ 62 .‬بار‬ ‫گلزنی برای تیم هایشان و ‪ 24‬بار گل سازی‪ ،‬امار‬ ‫بسیار خوبی است که خط اتش تیم ملی ایران‬ ‫از خودش به جا گذاشته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دفاع فدراسیون فوتبال از پزشک تیم استقالل‬ ‫رئیس کمیته پزشکی فدراسیون در تقابل کالمی فرهاد مجیدی‬ ‫با رئیس ایفمارک‪ ،‬به دفاع از دکتر ابادی‪ ،‬پزشک استقالل پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬فرهاد مجیدی به شدت از رئیس ایفمارک (کمیته‬ ‫پزشکی سازمان لیگ) به علت صادر نشدن کارت مسابقه پزشک‬ ‫تیمش انتقاد کرد‪ .‬سرمربی ابی پوشان با اعتراض به زهره هراتیان‬ ‫گفت‪ :‬می گویند دکتر تیم ما نمی تواند روی نیمکت باشــد‪ .‬من با‬ ‫ایشــان دربازی های المپیک اشــنا شــدم و در لیگ قهرمانان اســیا با‬ ‫ما بود‪ .‬من دکتر سابق تیم را به خاطر مسائلی که در عربستان به‬ ‫وجود امد و نگفتم که چه بالیی سر تیم اورد‪ ،‬کنار گذاشتم واالن‬ ‫خانم هراتیان اجازه حضور اقای ابادی (پزشــک کنونی باشــگاه) را‬ ‫نمی دهد‪ .‬خانم هراتیان چرا باید برای نیمکت من تصمیم بگیرد؟‬ ‫االن ایفمارک مدارک اقای ابادی را تایید نمی کند درحالی که ‪AFC‬‬ ‫ان را تایید کرده است‪ .‬این کارها زشت است و دوره اش تمام شده‬ ‫است و اجازه بدهید تیم ها شرایط خودشان را داشته باشند‪ .‬چطور‬ ‫اقــای ابــادی در المپیک حضور داشــت‪ ،‬اما نمی تواند در اســتقالل‬ ‫باشد؟ چون من دکتر ایفمارک را بیرون کردم به این علت که کیفیت‬ ‫الزم را نداشت‪ .‬بعدازاین اظهارات‪ ،‬زهره هراتیان در مقام دفاع از‬ ‫خود برامد و اعالم کرد که دکتر ابادی‪ ،‬دندان پزشک است و طبق‬ ‫قوانیــن‪ ،‬او اجــازه حضور روی نیمکت اســتقالل را ندارد اما این در‬ ‫حالی بود که دکتر ابادی با تیم ملی جوانان در جام جهانی ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫با تیم ملی امید در انتخابی اسیا و با استقالل در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫حضور داشت و هرگز مشکلی از این بابت برای او به وجود نیامده‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱400/02/۱۱ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱400/02/2۵ :‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/2904‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳۵8‬در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیر االنتشار و‬ ‫محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ -۱۵4‬اصلی اراضی طارمی‬ ‫‪ -۱‬ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ ۷9/68‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱2۵8‬فرعی از ‪ ۱۵4‬اصلی فوق‬ ‫ابتیاعی خانم صدیقه مهاجری سرچشمه از محل مالکیت رسمی هاشم علی رحیمی برابر رای شماره‬ ‫‪ ۱400-00۷6‬مورخه ‪ ۱400/0۱/2۱‬کالسه ‪99-02۳6‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد‬ ‫چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱400/02/2۵ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱400/0۳/09 :‬علیخان نادری رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪ /29۳2‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳۵۷‬در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در دو نشر به اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و‬ ‫محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ -۱69‬اصلی اراضی صدر اباد‬ ‫‪ - ۱‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 2۱0/۳۳‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۳0‬فرعی از ‪ ۱69‬اصلی‬ ‫فوق ابتیاعی اقای بهمن یزدانی به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ و مجید یزدانی به میزان سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ (مشاعا و بالسویه) از محل مالکیت رسمی على اصغر منتظر برابر ارای شماره‬ ‫‪ ۱400-0۳06‬و ‪ ۱400-0۳۱2‬مورخ ‪ ۱400/02/۱6‬کالسه های ‪ 99-026۱‬و ‪99 -0260‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد‬ ‫چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫بود‪ .‬با اظهارات مسئول ایفمارک‪ ،‬باشگاه استقالل با انتشار مدارک‬ ‫پزشکی دکتر ابادی شامل دو مدرک هم زمان پزشکی و دندانپزشکی‬ ‫بــا تخصــص جراحــی فک و صورت اعالم کرد که او هیچ مشــکلی‬ ‫برای همراهی اســتقالل ندارد‪ .‬ســاعاتی بعدازاین اتفاقات‪ ،‬کمیته‬ ‫پزشــکی فدراســیون فوتبال که در مقطعی مســئولیت انتخاب این‬ ‫پزشــک را بــرای حضــور در تیم های ملــی جوانان و امید را داشــته‪،‬‬ ‫بــه توضیحاتــی در ایــن زمینه پرداخــت‪ .‬با این توضیحــات و ارائه‬ ‫مدارک الزم از سوی پزشک استقالل مبنی بر اینکه او هیچ مشکلی‬ ‫در زمینه پزشــکی و همراهی اســتقالل ندارد‪ ،‬باید دید دکتر ابادی‬ ‫می توانــد ازاین پس دربازی های لیگ برتری روی نیمکت اســتقالل‬ ‫بنشیند یا خیر‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱400/02/2۵ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱400/0۳/09 :‬علیخان نادری اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/29۳9‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳۵6‬برابر رای شماره ‪ ۱400-6۷9‬مورخه ‪ ۱400/02/20‬هیات به شماره کالسه ‪۱۳9۳-۵۵6‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت گاز استان خراسان‬ ‫شمالی در ششدانگ یک باب تاسیسات تی بی اس به مساحت ‪ ۳۷۱‬مترمربع از پالک ‪ 42‬فرعی از‬ ‫‪ 2۱0‬اصلی واقع در اراضی کالته اقا نبی خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقایان علی و مسعود موسوی فرزندان تقی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱400/02/2۵ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱400/0۳/09 :‬احمد اصغری شیروان رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک ‪/292۱‬م الف‬ ‫اگهی افراز پالک‬ ‫‪ -9-۳۵9‬شماره نامه‪ ، ۱4008۵60200600۱2۷8 :‬تاریخ ارسال نامه‪ ۱400/02/۱۵ :‬افراز پالک‬ ‫‪ ۱۱6/۳۷0‬بر اساس تقاضای خواهان ‪-۱‬نعمت اله صالحی فرزند مختار خمینی شهر ‪ ۷00‬دستگاه خ‬ ‫شهید مدنی چهارراه محمدی ک خیبر ‪ ۵‬پ ‪ ۱4‬و اکرم اعالئی فرزند محسن خمینی شهر ‪ ۷00‬دستگاه‬ ‫خ شهید مدنی چهارراه محمدی ک خیبر ‪ ۵‬پ ‪ ۱4‬و یحیی صالحی فرزند مختار خمینی شهر ‪۷00‬‬ ‫دستگاه خ شهید مدنی چهارراه محمدی ک خیبر ‪ ۵‬پ ‪ ۱4‬و طلعت عباس پور فرزند عباسعلی خمینی‬ ‫شهر ‪ ۷00‬دستگاه خ شهید مدنی چهارراه محمدی ک خیبر ‪ ۵‬پ‪ ۱4‬و رحمت صالحی فرزند مختار‬ ‫خمینی شهر ‪ ۷00‬دستگاه خ شهید مدنی چهارراه محمدی ک خیبر‪ ۵‬پ ‪ ۱4‬و بی بی صالحی فرزند‬ ‫مختار خمینی شهر ‪ ۷00‬دستگاه خ شهید مدنی چهارراه محمدی ک خیبر‪ ۵‬پ ‪ ۱4‬و خدیجه صالحی‬ ‫فرزند مختار خمینی شهر ‪ ۷00‬دستگاه خ شهید مدنی چهارراه محمدی ک خیبر‪ ۵‬پ ‪ ۱4‬مبنی بر افراز‬ ‫مالکیت خود از پالک ‪ ۱۱6/۳۷0‬واقع در خمینی شهر بخش ‪ ۱4‬ثبت اصفهان چون ابالغ به تعدادی از‬ ‫مخاطبین امکان پذیر نبود و متقاضی مزبور اعالم داشته قادر به اعالم نشانی جدید خواندگان نمی باشد‬ ‫لذا بدینوسیله به خوانده یداله صالحی فرزند مختار خمینی شهر خ شریعتی شمالی جنب تاالر شاهین و‬ ‫طلعت امیریان فرزند عباس خمینی شهر خ شریعتی شمالی جنب تاالر شاهین و خدیجه ماهوش فرزند‬ ‫محمد خمینی شهرخ شریعتی شمالی کوچه درب یخچال و مهدی صالحی فرزند اسداله خمینی شهرخ‬ ‫شریعتی شمالی کوچه درب یخچال و مجتبی صالحی فرزند اسداله خمینی شهرخ شریعتی شمالی کوچه‬ ‫درب یخچال و طاهره صالحی فرزند اسداله خمینی شهرخ شریعتی شمالی کوچه درب یخچال و فرشته‬ ‫صالحی فرزند اسداله خمینی شهرخ شریعتی شمالی کوچه درب یخچال و زهرا صالحی فرزند اسداله‬ ‫خمینی شهرخ شریعتی شمالی کوچه درب یخچال وهرکسی که به هر نحوی قائل به وجود حقی در‬ ‫پالک مذکور می باشد با توجه به عدم ابالغ واقعی و یا عدم توانائی متقاضی در ارائه نشانی جدید و‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫واکنش فدراسیون فوتبال‬ ‫به یک ماجرای جنجالی‬ ‫سیدجاللحسینیبعداز بازیباسپاهانبرایتست‬ ‫دوپینگ انتخاب شد که این موضوع با اعتراض شدید‬ ‫و توهیــن کالمــی او به فدراســیون فوتبال همــراه بود‪.‬‬ ‫ســیدجالل حســینی‪ ،‬کاپیتان پرســپولیس بعد از دیدار‬ ‫تیمش با ســپاهان برای انجام تســت دوپینگ انتخاب‬ ‫شــد‪ .‬بعد از گذشــت چندین روز از این دیدار‪ ،‬ویدویی‬ ‫در فضــای مجازی منتشرشــده کــه او در اعتراض به این‬ ‫انتخابمی گوید‪«:‬همهاینماجرا کار فدراسیونفوتبال‬ ‫اســت تا پرســپولیس را اذیت کند‪ ».‬همچنین در فضای‬ ‫مجازینیزهجمه هاییعلیهاینفدراسیونشکل گرفت‬ ‫که چرا ســیدجالل حســینی بیش از هر بازیکن دیگری‬ ‫برای عمل تســت دوپینگ انتخاب می شــود‪ .‬حال این‬ ‫اعتراض هاباواکنشفدراسیونفوتبالهمراهشدهاست‪.‬‬ ‫دکترتوحیدسیفبرقی‪،‬رئیس کمیتهپزشکیفدراسیون‬ ‫فوتبال در واکنش به این مسئله گفت‪ :‬کلیه امور مرتبط‬ ‫با بحث دوپینگ شامل نمونه گیری از تیم ها‪ ،‬مدیریت‬ ‫نتایج تا ســال ‪ ۲۰۱۴- ۲۰۱۵‬زیر نظر فدراســیون فوتبال‬ ‫بــود‪ ،‬ولی بعــدازان بر اســاس صالحدید مدیران ارشــد‬ ‫فدراسیون‪ ،‬تاکنون این مسئولیت بر عهده ستاد مبارزه‬ ‫با دوپینگ نادو قرارگرفته است و از ان سال‪ ،‬فدراسیون‬ ‫فوتبال در هیچ بخشــی از روند کنترل دوپینگ شــامل‬ ‫انتخــاب تیم‪ ،‬انتخاب بازیکن‪ ،‬نمونه گیری و مدیریت‬ ‫نتایج‪ ،‬بر اساس قانون اژانس جهانی مبارزه با دوپینگ‬ ‫و نیز قوانین مبارزه با دوپینگ فیفا‪ ۲۰۲۱‬دخالتی ندارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته پزشــکی در ادامه گفت‪ :‬نهایتا مســئولیت‬ ‫انتخاب تیم ها‪ ،‬بازیکنان‪ ،‬مدیریت نتایج‪ ،‬مجازات ها و‬ ‫تمامی بحث های حقوقی بر عهده نادوست و دوباره‬ ‫تاکید می کنم فدراسیون فوتبال هیچ مسئولیتی در این‬ ‫خصوص ندارد‪ .‬تنها زمانی که تست یک بازیکن فوتبال‬ ‫مثبت اعالم می شود نماینده پزشکی فدراسیون فوتبال‬ ‫به جلسات دعوت می شود که معموال خود من بنده در‬ ‫نشست هاینادوحضور پیدامی کنم‪.‬فدراسیونفوتبال‬ ‫بــر اســاس قانــون و موضــوع تضاد منافع حــق دخالت‬ ‫در امــور مرتبــط با دوپینــگ را ندارد‪ .‬همچنین مطابق‬ ‫اعالم ستاد مبارزه با نادو‪ ،‬بازیکنان بر اساس قرعه کشی‬ ‫انتخاب می شوند و از همین رو ممکن است برای تست‬ ‫دوپینگ‪ ،‬بازیکنانی انتخاب شوند که هفته هاست در‬ ‫هیچدیداریبهمیداننرفته اند‪.‬‬ ‫رونالدو به ‪ 3‬دلیل در‬ ‫یوونتوس ماندنی است‬ ‫کریستیانو رونالدو در یوونتوس ماندنی است حتی‬ ‫اگــر ایــن تیم ســهمیه لیگ قهرمانــان را کســب نکند‪.‬‬ ‫کریستیانو رونالدو روزهای خوبی را در تورین پشت سر‬ ‫نمی گذارد و حتی ممکن است با یوونتوس در کسب‬ ‫سهمیه لیگ قهرمانان نیز ناکام بماند‪ .‬تنها سه بازی تا‬ ‫پایان فصل باقیمانده و یووه فعال در رده پنجم سری ا‬ ‫قرار دارد‪ .‬اگر درنهایت این ناکامی حاصل شود‪ ،‬بعید‬ ‫است رونالدو فصل بعد را نیز در یووه بماند‪ .‬شایعات‬ ‫در مورد اینده او زیاد است و پس از پاسخ منفی رئال‬ ‫بــه بازگشــت او و احتمــال اندک دریافت پیشــنهاد از‬ ‫منچستریونایتد‪ ،‬گفتهمی شوداوبهاسپورتینگلیسبون‬ ‫باشگاهی که فوتبالش را در ان شروع کرده‪ ،‬بازخواهد‬ ‫گشت؛ اما گاتزتا دلو اسپورت معتبرترین نشریه ورزشی‬ ‫ایتالیــا گــزارش داد که تمامــی شــواهد ازاین قرارند که‬ ‫رونالــدو فصــل بعد نیــز در یوونتوس ماندنی اســت و‬ ‫اینکــه اظهارنظر اخیر مــادر رونالدو مبنی بر اینکه او را‬ ‫برای بازگشت به اسپورتینگ متقاعد می کند نیز تغییری‬ ‫در تصمیم او ایجاد نخواهد کرد‪ .‬از قرارداد رونالدو یک‬ ‫سال دیگر باقیمانده و او دستمزدی ‪ 31‬میلیون یورویی‬ ‫دریافت می کند‪ .‬دستمزدی که هیچ باشگاهی حاضر‬ ‫به تقبلش نخواهد شد‪ .‬همچنین قوانین مالیاتی ایتالیا‬ ‫بســیار به ســود فوق ستاره پرتغالی است و او باوجود‬ ‫درامــد میلیونــی‪ ،‬تنهــا ســاالنه ‪ 100‬هــزار یــورو مالیــت‬ ‫پرداختمی کند‪.‬‬ ‫همچنین عدم ارائه نام وراث احتمالی مالکین ابالغ می گردد مورخ ‪ ۱400/0۳/۱۱‬ساعت ‪ ۱۱‬نماینده‬ ‫ثبت و نقشه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر بوده و عدم حضور شما مانع رسیدگی نخواهد بود لذا‬ ‫مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه اگهی می شود تا ذینفع جهت پیگیری های مربوطه اقدام نماید‪ .‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪ ۱۱۳۱۷۳0 :‬تاریخ انتشار‪۱400/02/2۵ :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-۳60‬شماره نامه‪ ، ۱4008۵60200600۱۳94:‬تاریخ‪ ۱400/02/۱8 :‬خانم فاطمه محمدی فرزند‬ ‫جعفر به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است مقدار‬ ‫‪ ۱.۵‬دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ‪ 899‬فرعی از ‪ 8۷‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ ۱4‬ثبت‬ ‫اصفهان که در دفتر ‪ ۱4۵‬صفحه ‪ ۱۵۵‬و دفتر ‪ ۱46‬صفحه ‪ 49۷‬مسبوق به ثبت و سند می باشد که‬ ‫در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱20‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام‬ ‫معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از‬ ‫تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت‬ ‫و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر‬ ‫و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪:‬‬ ‫‪ ۱۱۳2949‬تاریخ انتشار ‪۱400/02/2۵:‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-۳64‬اقای حسن رشید مقدم فرزند رحیم شماره شناسنامه ‪ ۱642‬به شماره ملی ‪۵9۱96۳۷92۷‬‬ ‫صادره از بجنورد برابر مشروحه شماره ‪ ۱400-2۵۷8‬مورخ ‪ ۱400/02/۱۳‬با تسلیم دو برگ استشهادیه‬ ‫که صحت امضاء شهود مذکور در ان دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 8‬بجنورد گواهی شده است مدعی شده‬ ‫اند که سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ ۱۷۱9‬فرعی از ‪ ۱۷۱‬اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره‬ ‫سند ‪ ۵6۱۷۵‬بعلت نامعلومی مفقود شده است که درخواست صدور سندالمثنی نوبت اول نموده‪ .‬لذا طبق‬ ‫ماده ‪ ۱20‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت‬ ‫به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ‪ ۱0‬روز پس از انتشار‬ ‫اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید‪.‬‬ ‫بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد‪ .‬تاریخ انتشار‪ ۱400/02/ 2۵:‬علیخان نادری – رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و کارت خودروی سواری پژو پارس مدل ‪ ۱۳۸۵‬به‬ ‫رنگ نقره ای به شماره موتور ‪ ۱۲۴۸۵۱۲۱۸۳۴‬به شماره شاسی‬ ‫‪ ۱۹۳۷۰۱۹۶‬به شماره پالک ‪ ۸۳‬ج ‪ ۲۹۱‬ایران ‪ ۴۹‬مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ماه ‪ 15 / 1400‬می ‪ 03 / 2021‬شوال ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1068‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫تسهیالتدندانپزشکی‬ ‫بازنشستگان کشوری در تمام‬ ‫مراکز استان های کشور‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫مدیــرکل امــور فرهنگــی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشــوری‬ ‫از اغاز مرحله دوم طرح ارائه تســهیالت تخفیفی و تقســیطی خدمات‬ ‫دندانپزشکی بازنشستگان خبر داد‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫محمــود مرتضایــی فــرد‪ ،‬مدیــرکل امــور فرهنگــی و اجتماعــی صندوق‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بازنشستگی کشوریبااعالماغازمرحلهدومطرحارائهتسهیالتتخفیفی‬ ‫وتقسیطیخدماتدندانپزشکیبازنشستگان کشوریوافرادتحتتکفل‬ ‫انان در تمام مراکز استان ها گفت‪ :‬باهدف خدمت رسانی بیشتر در زمینه‬ ‫مراقبت هایبهداشتیدهانودندانبازنشستگاناینصندوقودر قالب‬ ‫«بسته دهم طرح یاری»‪ ،‬مرحله دوم ارائه تسهیالت تخفیفی و تقسیطی‬ ‫خدمات دندانپزشکی به بازنشستگان کشوری و افراد تحت تکفل این‬ ‫عزیزانتاسقف‪۳‬میلیونتوماندر تمامیمراکزاستان های کشور اغاز شد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه این طرح با مشارکت شرکت بیمه ملت اجرا می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طرح دندانپزشکی شامل بازنشستگان کشوری و افراد تحت‬ ‫تکفلاناناست کهتحتپوششبیمهتکمیلیاتیهسازانحافظباشند‪.‬‬ ‫خط مقدمی که به ان واکسن نرسید‬ ‫عملیاتدر قلب کرونا‬ ‫برنامــه واکسیناســیون علیــه کرونــا در‬ ‫کشــور اغازشــده ولــی بســیاری از نیروهــای‬ ‫خدمــات شــهری ماننــد اتش نشــانان تهــران‬ ‫علیرغــم فعالیــت در قلــب کرونــا واکســنی‬ ‫دریافت نکرده اند‪ .‬مدیریت شهری می گوید‬ ‫نمی توانیم واکسن بخریم ولی برای دریافت‬ ‫واکسننامه نگاریکرده ایم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬کرونــا همچنــان در‬ ‫کشــور در حال جوالن اســت و هرچند شیب‬ ‫امــار مبتالیــان و متوفیــان ناشــی از ویــروس‬ ‫منحــوس کوویــد ‪ 19‬نســبت بــه چنــد هفته‬ ‫اخیر کاهش یافته ولی بر اســاس امار اعالمی‬ ‫وزارت بهداشــت فقط در ‪ 24‬ساعته گذشته‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۲۴۶‬بیمــار جدیــد مبتالبــه کرونا‬ ‫در کشــور شناســایی کــه دو هــزار و ‪ ۱۷۵‬نفــر‬ ‫از ان ها بســتری شــدند‪ .‬همچنین ‪ ۲۹۷‬بیمار‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت دادنــد و‬ ‫مجموع جان باختگان این بیماری به‪ ۷۶‬هزار‬ ‫و‪ ۲۳۱‬نفر رسید‪ .‬همچنین تاکنون یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۷۰‬هــزار و ‪ ۱۱۸‬نفــر ُدز اول واکســن کرونا‬ ‫و ‪ ۳۳۰‬هــزار و ‪ ۸۰۵‬نفــر نیــز ُدز دوم را تزریق‬ ‫کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در‬ ‫کشور به دو میلیون و ‪ُ ۹۲۳‬دز رسید‪ .‬به غیراز‬ ‫کادربهداشتودرمانواکسیناسیون گروه های‬ ‫پرخطر مانند افراد دارای بیماری های خاص و‬ ‫ســالمندان هــم اغازشــده و تطهیــر کننــدگان‬ ‫امــوات و پاکبانــان هم در شــهرهای مختلف‬ ‫واکسیناســیون ا نهــا انجا مشــده و در برخــی‬ ‫از شــهرها حتــی پایان یافتــه اســت‪ .‬هرچنــد‬ ‫مطالبــات گرو ههــا و اصنــاف مختلــف بــرای‬ ‫واکسیناســیون افــراد زیرمجموعــه خــود زیاد‬ ‫استولیبرخیافرادمانندنیروهایخدمات‬ ‫شهری و رانندگان تاکسی و اتوبوس علیرغم‬ ‫نامه نگاری ها واکسیناســیون ان ها هنــوز اغاز‬ ‫نشده است‪ .‬این در حالی است که فقط در‬ ‫تهــران حــدود ‪ 3000‬اتش نشــان و ‪ 240‬راننده‬ ‫تاکسیبهدلیل کروناجانخودراازدست داده‬ ‫و خانواده های ان ها داغدار شده اند‪ .‬به دلیل‬ ‫اهمیت این موضوع و جهت در اولویت قرار‬ ‫گرفتن این افراد برای دریافت واکســن کرونا‬ ‫برخــی از مخاطبان «فارس من» بــا راه اندازی‬ ‫کمپینیباعنواندرخواستواکسیناسیونبرای‬ ‫پرسنل خدمات شــهری خواستار رسیدگی به‬ ‫مطالبهنیروهایخدماتشهریشدند‪.‬‬ ‫شهرداری تخصص واردات واکسن‬ ‫نداشت ولی مطالبه را پیگیری می کنیم‬ ‫رئیــس کمیســیون ســامت شــورای شــهر‬ ‫تهران بابیان اینکه تاکنون فقط بیش از ‪2700‬‬ ‫نفــر فقــط در شــهرداری تهــران در برابر کرونا‬ ‫واکسینهشده اند‪ ،‬گفت‪:‬مدیریتشهریبرای‬ ‫تســریع انجام واکسیناســیون نیروهــای خود‬ ‫موضوع خرید واکسن را مدنظر قرار دارد و بنا‬ ‫شد الیحه ای در این زمینه به شورا ارسال شود‬ ‫تا موضوع و بودجه موردنظر بررسی شود ولی‬ ‫کالاینقضیهمنتفیشدچراکهدر بررسی های‬ ‫اولیه این جمع بندی حاصل شد که شهرداری‬ ‫تهران دستگاهی نیست که تخصص واردات‬ ‫واکسن را داشته باشد و بخواهد به این حوزه‬ ‫ورود و ازانجایی که این قضیه منجر به واسطه‬ ‫یشــد کال قضیه‬ ‫گــری و افزایــش هزین ههــا م ‬ ‫بارونماییاز ابررایانهسیمرغ‬ ‫پیوستنایرانبه کلوپ‬ ‫دارندگانابررایانه‬ ‫رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬با رونمایی از‬ ‫ابررایانهسیمرغدر یکشنبههفتهایندهایرانبه کلوپدارندگانابررایانه‬ ‫می پیوندد‪.‬اقایوحیدیزدانیاندر گفتگوباصداوسیمابهنقشابررایانه‬ ‫در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کشور های مختلف اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در جهان مرتب داده های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی تولید‬ ‫منتفی و قرار شــد مطالبه از وزارت بهداشــت‬ ‫و نهادهای مربوطه حاصل شود‪ .‬اتش نشانان‬ ‫هم از نیروهای در معرض خطرند که فعالیت‬ ‫بدنی ان ها حین حادثه و تجمع های مردم در‬ ‫حــوادث یا احتمال ابتال و ناقل بودن حادثه‬ ‫دیدگان‪ ،‬خطر کرونا را در ان ها مضاعف کرده‬ ‫استهرچنددر برخیاز شهرهاواکسیناسیون‬ ‫اتش نشــانان اغازشــده ولی تهران بــا بیش از‬ ‫‪ 5‬هــزار اتش نشــان هنــوز واکســنی بــه ان ها‬ ‫اختصاصنیافتهاست‪.‬‬ ‫یک چهارم اتش نشانان گرفتار کرونا‬ ‫شدند‬ ‫جــال ملکــی‪ ،‬ســخنگوی ســازمان‬ ‫اتش نشــانی شــهرداری تهــران دربــاره ایــن‬ ‫موضــوع گفــت‪ :‬ماهم از اختصــاص نیافتن‬ ‫واکســن بــه اتش نشــانان گالیــه و نقــد‬ ‫داریــم‪ .‬بیــش از ‪ 1300‬نفــر از ابتدای شــیوع‬ ‫کرونا تاکنون در اتش نشــانی تهران مبتالبه‬ ‫کرونا شــده که این امار معــادل یک چهارم‬ ‫جمعیــت اتش نشــانان پایتخت اســت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬با ایجاد شــرایط کرونا اتش نشــانان‬ ‫نه تنهــا دورکار نشــده اند بلکــه فعالیتشــان‬ ‫دو تــا ســه برابر افزایــش یافت‪.‬امــار روزانه‬ ‫حــوادث کــه نیروهــای اتش نشــانی حضور‬ ‫می یابنــد ‪ 250‬تــا ‪ 300‬مــورد در روز اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان اتش نشــانی شــهرداری‬ ‫تهران خاطرنشان کرد‪ :‬سهمیه واکسن کسی‬ ‫را نمی خواهیــم به هرحــال شــرایط کرونــا‬ ‫به صورتــی اســت که همــه نیاز به واکســن‬ ‫کرونــا دارنــد ولــی ایــن نکته نبایــد مغفول‬ ‫می شود و هر تصمیمی که بخواهیم بگیریم باید بر اساس تحلیل این‬ ‫داد ههــا باشــد و بــه همین دلیل کشــور های مختلف سال هاســت که‬ ‫بحث ابررایانه و موضوع ابر رایانش را در دستور کار خود قرار داده اند و‬ ‫سامانه هایی را توسعه داده اند که بتواند داده های بزرگ را تحلیل کند‬ ‫و بر اساس ان تصمیمات منطقی اتخاذشده را در اختیار سیاست گذاران‬ ‫قــرار دهنــد‪ .‬او گفــت‪ :‬ابررایانــه طیف وســیعی دارد و ما بــا داده های‬ ‫عالمانه و علمی مورد کاربرد در طرح های تحقیقاتی دانشگاه ها و با‬ ‫داده هایاقتصادی‪،‬سیاسیونظامیمواجهیم کههمهاینداده هاباید‬ ‫تحلیل شود و بر اساس ان راهکار هایی در اختیار متخصصان و متبحران‬ ‫قــرار گیرد‪ .‬رئیس پژوهشــگاه ارتباطات و فنــاوری اطالعات افــزود‪ :‬در‬ ‫جهان هزینه های هنگفتی در این زمینه انجام می شود و ابررایانه هایی‬ ‫با پردازش های زیاد و ســنگین تولیدشــده است و این موضوع به قدری‬ ‫اهمیــت دارد کــه هرســال ‪ ۵۰۰‬ابررایانه بــزرگ دنیا‪ ،‬رده بنــدی و اعالم‬ ‫بماند که اتش نشانی نیروی خدماتی است‬ ‫و هیــچ دورکاری نداشــته وزندگــی جمعــی‬ ‫در ایســتگ اه ها و محــل حادثــه وجــود دارد‬ ‫و خطــر انتقــال کرونــا بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫نامــه و درخواســت فرســتاده ایم و منتظــر‬ ‫پاسخ هستیم که امیدواریم هر چه سریع تر‬ ‫این مســئله و دغدغه برطرف شــود‪ .‬او بیان‬ ‫داشت‪ :‬همکاران ما در قلب کرونا ماموریت‬ ‫و عملیــات دارنــد و به نوعــی در خط مقدم‬ ‫قــرار دارنــد ولی علیرغــم این موضــوع هنوز‬ ‫واکســنی دریافــت نکرده انــد‪ .‬اتش نشــانان‬ ‫بر ســر صحنه حوادثــی می روند که احتمال‬ ‫ابتــای حادثه دیدگان به کرونا زیاد اســت‪.‬‬ ‫بــرای نجــات جــان بیمــار‪ ،‬ان را بــه اغــوش‬ ‫می کشــند و در معرض تنفس ان ها هستند‪.‬‬ ‫تجمع هم که در حوادث زیاد است و همه‬ ‫موارد ابتال به کرونا برای ان ها وجود دارد‪.‬‬ ‫شرکت شهرسالم پیگیر دریافت‬ ‫واکسن‬ ‫زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای‬ ‫شهرهمدربارهاینموضوع گفت‪:‬شورایشهر‬ ‫ب هشــدت پیگیر واکسیناسیون همه نیروهای‬ ‫خدمات شــهری اســت‪ .‬ما درخواس ـت هایی‬ ‫در ایــن زمینــه داشــته و پیگیــر ان هســتیم‪.‬‬ ‫چیــک از اعضــای شــورا واکســن دریافــت‬ ‫هی ‬ ‫نکرده اند و قطعا نیروهای پرخطر در اولویت‬ ‫تزریــق واکس ـن اند‪ .‬او بیان داشــت‪ :‬شــرکت‬ ‫شهرسالم هم این موضوع را مدنظر قرار داده‬ ‫و امیدواریم هرچه ســریع تر نامه های ارســال‬ ‫شــد‪ ،‬موثر واقع شــود واکسن به دست همه‬ ‫نیروهایخدماتشهریبرسد‪.‬‬ ‫ققنوس های بی ادعا در اتش کرونا‬ ‫کرونــا همچنــان درگرفتــن جــان افــراد‬ ‫یک هتــازی می کند و جــوالن می دهد‪ .‬رعایت‬ ‫یشــود‪ .‬یزدانیــان گفت‪ :‬با توجــه به این که داد ههــا اندک اندک زیاد‬ ‫م ‬ ‫می شود و نیاز به پردازش است یکی از مولفه های قدرت نرم‪ ،‬داشتن‬ ‫ابررایانه است چراکه کشوری که ابررایانه دارد مستقل است و خودش‬ ‫می توانــد بــا ســرعت داده های خود را تحلیل کند و تصمیماتی دقیق‬ ‫و منطقــی بگیــرد کــه درنهایت منجر بــه افزایش رفــاه مردم شــود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬متخصصان داخلی ما احتیاج به پردازش سنگین داده ها دارند‬ ‫و محققان و متخصصان ما مجبورند از کشور های صاحب این فناوری‬ ‫نوبــت بگیرنــد و مدت ها در صف بمانند تا داده هایشــان را برایشــان‬ ‫تحلیــل کنــد و گاهی اوقات این زمان شــش ماه بــه طول می انجامد‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ :‬این در شرایطی‬ ‫است که ما نیاز به اخذ سریع یک تصمیم داریم‪ ،‬اما تحلیل داده های‬ ‫مازمانمی برد‪.‬یزدانیانافزود‪:‬در استانهافتتاحابررایانهسیمرغهستیم‬ ‫و موضوع توسعه ابررایانه چند سالی است که در کشور ما شروع شد و‬ ‫پروتکل های بهداشــتی واکسیناسیون راهکار‬ ‫مقابلــه با ویــروس منحوس کووید ‪ 19‬اســت‬ ‫ویروسی که یک و سال نیم بوده زندگی بشر‬ ‫را بــا خطر مرگ مواجه کــرده و در میان همه‬ ‫افراد ریسک ابتال در برخی بیشتر است‪ .‬کادر‬ ‫بهداشت و درمان تقریبا در کشور در مقابله‬ ‫با کروناواکسینهشده اندوطیهفته هایاخیر‬ ‫انجامواکسیناسیوننسبتبهماهقبلسرعت‬ ‫گرفته است‪ .‬هرچند واکسیناسیون طبق سند‬ ‫صشــده اســت‬ ‫ملــی اغــاز و اولویت ها مشخ ‬ ‫ولی به نظر می رســد برخی از این اولویت ها‬ ‫به درســتی لحاظ نشــده اســت جای دارد که‬ ‫زحمات قشــر خــدوم و زحمتکــش نیروهای‬ ‫خدمــات شــهری و امــدادی کــه حضورشــان‬ ‫درصحنه حوادث جهت نجات جان حادثه‬ ‫دیدگان ضروری اســت‪ ،‬موردتوجه قرار گیرد‬ ‫واکسیناسیونان هابااولویتاغاز شود‪.‬‬ ‫دانشگاهصنعتیامیرکبیرپیش قدمبودوالبتهچندمجموعهدانشگاهی‬ ‫دیگر هم اقدامات خوبی انجام دادند‪ .‬او گفت‪ :‬مهم داشتن ابررایانه‬ ‫در ابعاد ترافالپس و پتافالپس است که به معنای قدرت پردازش باال‬ ‫یشــود و ما هم اکنون امکان پردازش های پایین را داریم‪،‬‬ ‫محســوب م ‬ ‫ولــی زمانــی که به قدرت پردازش باال نیاز پیدا می کنیم انجاســت که‬ ‫این ابررایانه برای ما اهمیت پیدا می کند‪ .‬رئیس پژوهشگاه ارتباطات و‬ ‫فناوریاطالعاتبااشارهبهاین کهطراحیوپیاده سازیابررایانهسیمرغ‬ ‫از یکسالپیشدر دانشگاهامیرکبیروبابهره گیریاز متخصصانداخلی‬ ‫و دانش و توانمندی خودمان انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬البته بخشی از‬ ‫تجهیزاتسخت افزاریاز خارجاز کشور تامینشد‪،‬اماطراحیانبومی‬ ‫بوده است‪ .‬یزدانیان گفت‪ :‬این ابررایانه که قرار است یکشنبه هفته‬ ‫اینده افتتاح شود ظرفیت پردازشی اش در ابعاد نیم پتافالپس است و با‬ ‫توسعه هایی کهانجاممی شودبهظرفیتیکپتافالپسخواهدرسید‪.‬‬ ‫تولید‪ ۴‬میلیون دوز واکسن ایران کوبا‬ ‫تاپایانشهریور‬ ‫رئیــس انســتیتو پاســتور ایــران از تولیــد‬ ‫یک میلیــون دز واکســن تــا اخــر خــرداد و ‪۳‬‬ ‫میلیــون دز تــا پایان شــهریور در صــورت اخذ‬ ‫مجوز خبرداد‪.‬به گزارشایلنا‪،‬علیرضابیگلری‬ ‫در حاشــیه بازدیــد از ســایت تزریــق واکســن‬ ‫ایــران کوبــا در دانشــگاه علوم پزشــکی بابل‬ ‫گفت‪ :‬بعد از شروع بحران کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫انستیتو پاستور ایران محوریت تشکیل شبکه‬ ‫تشخیص ملی کووید ‪ ۱۹‬را به عهده گرفت و‬ ‫اکنون در سراسر کشور بیش از ‪ ۳۰۰‬ازمایشگاه‬ ‫می تواننــد تشــخیص ازمایشــگاهی کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬را با هدایت و محوریت انســتیتو پاســتور‬ ‫ایــران انجام دهند‪ .‬بیگلری بیــان کرد‪ :‬بعد از‬ ‫راه اندازیسیستمتشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫و امــاده نمــودن زمینه بــرای تولید کیت های‬ ‫داخلی انســتیتو پاســتور ایران در اواســط بهار‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬وارد جهــاد علمــی دیگــری برای تولید‬ ‫واکسن شد واکسن های متعددی در انستیتو‬ ‫پاستور ایران طراحی و تولیدشان اغاز شد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در راستای تصمیم وزارت بهداشت که‬ ‫واکســن مشترک با یکی از شرکت های معتبر‬ ‫نســازی دنیا به صورت اشــتراکی داشته‬ ‫واکس ‬ ‫باشیم و با توجه به همکاری دو دهه انستیتو‬ ‫پاســتور با کشور کوبا‪ ،‬مقرر شــد در طراحی و‬ ‫اقدام به تولید بر روی واکس ـن های مشــترکی‬ ‫برنامه ریزیشود‪.‬رئیسانستیتوپاستور ایرانبا‬ ‫اشاره به اینکه این واکسن از نوع واکسن های‬ ‫نوترکیب اســت که کم عارضه و بســیار موثر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این امر در کوبا در کار ازمایی‪ ۱‬و‬ ‫‪ ۲‬به اثبات رسیده است و در فاز ‪ ۳‬در کوبا بر‬ ‫روی‪ ۴۵‬هزار داوطلبموردبررسیقرار گرفت‬ ‫که نشان داده شد این واکسن کارایی و ایمنی‬ ‫بسیار باالیی دارد‪ .‬بیگلری اعالم کرد‪ :‬در ایران‬ ‫از ‪ ۶‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬در اصفهان کار شــروع‬ ‫شــد و در کارازمایی ‪ ۳‬یا فاز نهایی واکســن‪،‬‬ ‫قرار اســت بــر روی ‪ ۲۴‬هــزار نفر از هموطنان‬ ‫در ‪ ۸‬شــهر کشور (اصفهان‪ ،‬زنجان‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫کرمــان‪ ،‬یــزد‪ ،‬بندرعبــاس‪ ،‬بابل و ســاری) کار‬ ‫خودشــان را شــروع کنند‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫از تعــداد ‪ ۲۴‬هزارنفری که باید وارد مطالعه‬ ‫شوند تقریبا بیشتر از نصفشــان تزریق اول را‬ ‫دریافت نمودند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این واکسن تنها‬ ‫واکسن نوترکیبی است که کونژوگه شده برای‬ ‫کووید و تنها واکسنی است که یاداور خودش‬ ‫را دارد و مسلما یکی از ابزارهای بسیار خوب‬ ‫کشــور در امــر کنترل کوویــد ‪ ۱۹‬خواهــد بود‪.‬‬ ‫رئیس انستیتو پاســتور ایران اذعان داشت‪ :‬تا‬ ‫اخر خرداد یک میلیون دز این واکســن اماده‬ ‫خواهد بود با اخذ مجوز می توانیم در تا پایان‬ ‫شهریور‪ ۳‬میلیوندز دیگرتولیدداشتهباشیم‪.‬‬ ‫واکسن جدید انستیتو پاستور قابلیت‬ ‫باز مهندسی در مواجهه با جهش های‬ ‫کرونا‬ ‫رئیــس انســتیتو پاســتور ایــران ادامــه داد‪:‬‬ ‫در این انستیتواکس ـن های متعــددی ازمایش‬ ‫یشــان تما مشــده اســت و یکی از این‬ ‫حیوان ‬ ‫واکس ـن ها در زمــان بســیار کوتاهــی وارد کار‬ ‫یشــود‪ .‬بیگلری بیــان کرد‪:‬‬ ‫ازمایــی بالینــی م ‬ ‫ویژگی واکسن جدید انستیتو پاستور فناوری‬ ‫ان اســت کــه تاکنون فقط محــدود به چهار‬ ‫کشور امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬روسیه و چین بوده و‬ ‫ایران پنجمین کشوری است که این فناوری را‬ ‫دارد‪ .‬او گفت‪ :‬ویژگی دیگر این واکسن جدید‬ ‫شهــای جدید ویروس‬ ‫این اســت که اگر جه ‬ ‫کوویــد بــه وجود اید این واکســن با ســرعت‬ ‫بســیار زیــاد در کمتر از دو هفتــه می تواند باز‬ ‫مهندسی شود و با جهش های جدید مقابله‬ ‫کند‪ .‬بیگلری با اشاره به اینکه در جهش های‬ ‫اتــی ویــروس کرونــا اغلب واکس ـن ها بــه باز‬ ‫مهندسی احتیاج خواهند داشت‪ ،‬گفت‪ :‬هم‬ ‫واکسن جدید این مرکز و هم واکسن مشترک‬ ‫ایران کوبا قابلیت مقابله با جهش های پیش‬ ‫رو را دارند‪ .‬رئیس انســتیتو پاستور ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬سایت تزریق واکسن ایران کوبا در بابل‬ ‫حاصــل تفکــر هوشــمندانه و پشــتکار بســیار‬ ‫عالــی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بابل و‬ ‫همــت همه همکاران دانشــگاه اســت که با‬ ‫امکانــات و برنامه ریزی خوبی صورت گرفته‬ ‫و مراجعه کننــدگان هم اظهار رضایت بســیار‬ ‫باالییراعنوانمی کردند‪.‬‬ ‫هیچ عارضه ای از تزریق واکسن ایران‬ ‫کوبا در کشور گزارش نشد‬ ‫یهــای واگیر‬ ‫رئیــس مرکز مدیریــت بیمار ‬ ‫وزارت بهداشت از نبود عارضه در هموطنانی‬ ‫صدور‪ ۱۴۰۱‬شناسنامه‬ ‫برای فرزندان با مادر‬ ‫ایرانی و پدر خارجی‬ ‫سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت‪ :‬تاکنون برای یک هزار و ‪ ۴۰۱‬نفر از فرزندان‬ ‫حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در کشور شناسنامه صادر و تحویل داده شد‪.‬‬ ‫سیف اهلل ابوترابی ایرنا افزود‪ :‬متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر‬ ‫ایرانی و پدر خارجی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در داخل کشور به استانداری ها و‬ ‫در خارج از کشور به کنسولگری های ایران مراجعه کنند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬هرگونه ثبت نام‬ ‫برای ارائه اطالعات مشموالن قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی‬ ‫بامردانخارجیبرایدریافتشناسنامه‪،‬فقطاز طریقاستانداری هاو کنسولگری هاخواهد‬ ‫بود‪ ،‬بنابراین سایر اقدامات از طریق جایگاه های غیر تعریف شده مثل کافی نت ها و غیره‬ ‫مورد تائید نیست‪ .‬او بابیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور در فرایند اجرای قانون اعطای‬ ‫تابعیــت بــه فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی در پایــان راه قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬متقاضیان‬ ‫دریافت تابعیت ایرانی زیر ‪ ۱۸‬ســال‪ ،‬بر اســاس قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل‬ ‫از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی‪ ،‬توســط مادر و متقاضیان باالی ‪ ۱۸‬ســال خودشــان‬ ‫می توانند اقدام کنند‪ .‬سخنگوی سازمان ثبت احوال اعالم کرد‪ :‬در ثبت احوال سند هویتی‬ ‫مادر بررسی و احراز می شود و بعد از تائید و تصویب کمیسیون اتباع که به ما اعالم می شود‪،‬‬ ‫برای صدور تابعیت مراحل انجام خواهد شد‪ .‬ابوترابی افزود‪ :‬مصوبه اعطای تابعیت به‬ ‫فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ‪ ۱۳‬خرداد ســال ‪ ۱۳۹۹‬ابالغ شــد و‬ ‫الزم االجراست‪ .‬بحث اولیه در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر‬ ‫ایرانی به سال‪ ۸۵‬و مجلس هفتم بازمی گردد‪.‬‬ ‫بحران اب‬ ‫در کشور جدی است‬ ‫رئیس مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن تشریح‬ ‫اخرین وضعیت بارش ها و خشک ســالی در کشــور گفت‪ :‬در این شــرایط به مســئله‬ ‫پایداری ســرزمین توجه کنیم و بی مهابا از اب های زیرزمینی اســتفاده نکنیم چراکه‬ ‫مشکل فرونشست زمین در کشور بسیار جدی است‪.‬‬ ‫احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه از ابتدای سال ابی جاری‬ ‫تاکنــون در کشــور ‪ ۱۲۷.۱‬میلی متــر بــارش داشــته ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این میزان نســبت‬ ‫بــه میانگیــن بلندمــدت کشــور حــدود ‪ ۸۷‬میلی متر ‪ ۴۱ -‬درصد ‪ -‬کمتر اســت‪ .‬او در‬ ‫ادامــه بابیــان اینکــه بــارش در تمامی اســتان های کشــور کمتــر از نرمال گزارش شــده‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــدت کم بارشــی در برخی از اســتان ها بســیار بیشــتر از ســایر‬ ‫نقــاط اســت‪ .‬بــرای مثــال بارش هــا در اســتان سیســتان و بلوچســتان ‪ ۸۲‬درصد‪ ،‬در‬ ‫اســتان هرمزگان ‪ ۸۶‬درصد و در اســتان کرمان ‪ ۶۵‬درصد کمتر از میانگین بلندمدت‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۳‬درصدی بارش در استان های پربارش‬ ‫بــه گفتــه رئیــس مرکز ملی خشک ســالی و مدیریت بحران ســازمان هواشناســی‪،‬‬ ‫میــزان بارش هــا از ابتــدای مهرمــاه تاکنــون در اســتان های پربارشــی ماننــد گیــان و‬ ‫مازندران نیز به ترتیب حدود ‪ ۲۳‬و ‪ ۱۷‬درصد کاهش داشــته اســت‪ .‬از ســویی دیگر‬ ‫اوضاع در نوار شرقی کشور بدتر است و استان های گلستان ‪ ۳۸‬درصد‪ ،‬سمنان ‪۳۹‬‬ ‫درصد‪ ،‬خراســان رضوی ‪ ۴۷‬درصد‪ ،‬خراســان جنوبی ‪ ۴۶‬درصد و خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۳۶‬درصد کم بارشــی داشــته اند‪ .‬وظیفه در ادامه درباره وضعیت بارش ها در تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از ابتدای ســال ابی تاکنون در تهران ‪ ۲۱۱.۴‬میلی متر بارش داشــتیم که‬ ‫ایــن میــزان نســبت بــه نرمــال ‪ ۴۴‬میلی متر کمتر اســت‪ .‬ایــن یعنی در این اســتان با‬ ‫کاهش ‪ ۱۷‬درصدی بارش ها مواجه هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬یکی از بدترین سال های ابی ایران‬ ‫کــه واکســن ایــران کوبــا را تزریــق کردند خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدمهــدی گویــا در حاشــیه بازدید از‬ ‫ســایت تزریق واکسن ایران کوبا در دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی بابل گفت‪ :‬یکی از مدرن ترین‬ ‫واکسن هایدنیادر مرحله کارازماییقرار دارد‬ ‫و تاکنون بیش از ‪ ۱۲‬هزار نفر در هشــت شــهر‬ ‫تزریق کردند که حتی یک عارضه هم در این‬ ‫افراد گزارشنشدهاست‪.‬رئیسمرکزمدیریت‬ ‫بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به‬ ‫اغازروند کاهشیپیک چهارمهمه گیری کرونا‬ ‫در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬مــوارد بیمــاری در حال کم‬ ‫شدن است اما این هنوز نگرانی ما را برطرف‬ ‫نکرده و بایســتی کارهای زیادی صورت گیرد‬ ‫تــا اطمینان حاصل شــود وضعیت ما به یک‬ ‫وضعیــت باثبات تبدیل شــود‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫مهم ترین ابزاری که در این دنیا برای مقابله با‬ ‫اینبیماریوجودداردواکسیناسیوناستوتا‬ ‫وقتیجمعیتیبه اندازه‪ ۷۰‬درصد کل کشور را‬ ‫واکسینهنکردیمنمی توانیماطمینانپیداکنیم‬ ‫کهبیماریدر کشور تحت کنترلدرامدهاست‪.‬‬ ‫گویا بیان کرد‪ :‬نمونه های جدید این ویروس‬ ‫یشــوند هرکــدام‬ ‫وقتــی در دنیــا شناســایی م ‬ ‫بــه نوع خــود در دنیا نگرانی بیشــتری ایجاد‬ ‫می کننــد چراکه این گونــه های جدید ممکن‬ ‫است چند ویژگی داشته باشند به همین دلیل‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫به ان گون ههــای نگران کننده گفته م ‬ ‫رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت‬ ‫شهــای جدید‬ ‫بهداشــت افــزود‪ :‬ویژگی جه ‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬قــدرت ســرایت باال نســبت‬ ‫بــه ویــروس اصلــی اســت و همچنین ممکن‬ ‫اســت جهش های جدیــد به واکســن مقاوم‬ ‫باشــند واکســن روی ا نهــا موثــر نباشــد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬واکســنی که در دست ساخت انستیتو‬ ‫پاســتور هست به گونه ای است که می تواند‬ ‫بــا گون ههــای جدیــد مقابلــه کند و حتــی در‬ ‫مقابل جهش هایی کــه در اینده رخ خواهند‬ ‫داد ب هســرعت قابل باز مهندســی هســتند و‬ ‫می شود واکسن را تغییر داد تا گونه جدید را‬ ‫هم تحت پوشش قرار دهد‪ .‬گویا خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن را بدانیــم کــه واکســن به تنهایــی‬ ‫مانع همه گیری نیست و مردم باید عالوه بر‬ ‫واکسینه شــدن نکات بهداشتی که تابه حال‬ ‫توصیه شدهرانیزحتمارعایت کنندوخصوصا‬ ‫این گردهمایی ها و جمع شدن ها را مدیریت‬ ‫کنند تا اتفاق جدیدی رخ ندهد‪ .‬گویا با اشاره‬ ‫بهاینکهنگرانی هایمادر موردبیماری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬کماکان به جای خود باقی اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هنــوز پیک چهارم را به طور کامل پشــت ســر‬ ‫نگذاشــتیم و افزایــش مســافرت ها‪ ،‬ترددهــا‬ ‫و گردهمایی نگران کننده اســت‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت‬ ‫در پایان افزود‪ :‬در صورت عدم رعایت نکات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬در شــرایط فعلــی امــکان اینکه‬ ‫این کهبیماریبرگرددبسیار زیاداست‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی خشک ســالی و مدیریت بحران ســازمان هواشناســی در بخش‬ ‫دیگــری از صحبت هــای خود اظهار کرد‪ :‬به طورکلی ســال ابــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬یکی از‬ ‫بدترین ســال های ابی در ایران بوده اســت‪ .‬گاهی اوقات در کشــور ما کم بارشی در‬ ‫پاییز و زمستان با بارش های بهاره جبران می شود اما در این فصل نیز بارش خاصی‬ ‫نخواهیــم داشــت‪ .‬هرچنــد که اوضاع در اردیبهشــت ماه بهتر بود امــا طی فروردین‬ ‫برخــی از اســتان های ایــران هیچ بارشــی دریافت نکردند‪ .‬او بابیــان اینکه در چنین‬ ‫شــرایطی بــ ه دلیــل کاهش بــارش و ذوب بــرف‪ ،‬ذخیره ابــی در مناطق کوهســتانی‬ ‫به شــدت کاهــش پیــدا می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن وضعیت ما را در شــرایط تنش ابی قرار‬ ‫خواهد داد‪ .‬در حال حاضر نیز می توان گفت که بسیاری از نقاط ایران در جنوب و‬ ‫شرق کشور در شرایط تنش ابی هستند و کاهش بارش ها می تواند حتی روی تامین‬ ‫اب شرب نیز اثرات خود را نشان دهد‪.‬‬ ‫کمبود اب جدی است‬ ‫وظیفه با تاکید بر اینکه این شــرایط به هیچ عنوان به نفع محیط زیســت کشــور‬ ‫نیســت و اثــرات خــود را بــه زودی نشــان خواهــد داد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬دســتگاه های‬ ‫ذی ربــط بایــد بــا توجــه به در نظــر گرفتن این شــرایط برای مصــرف اب موجود در‬ ‫ل حاضــر‬ ‫کشــور برنامه ریــزی کننــد و ارزش قطره قطــره اب را بداننــد چراکــه در حــا ‬ ‫کمبــود اب جــدی اســت‪ .‬رئیــس مرکز ملــی خشک ســالی و مدیریت بحران ســازمان‬ ‫هواشناســی در پایان تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر نیاز ابی کشــور نســب به گذشــته‬ ‫بیشــتر شــده اســت و باید از به صرفه ترین راهکارها برای ابیاری زمین های کشاورزی‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬مــا بایــد در ایــن شــرایط به مســئله پایــداری ســرزمین توجــه کنیم و‬ ‫بی مهابــا از اب هــای زیرزمینــی اســتفاده نکنیــم چراکه مشــکل فرونشســت زمین در‬ ‫کشور بسیار جدی است و می تواند سرزمین را از شرایط زیستی خارج کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!