روزنامه رویداد امروز شماره 1055 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1055

روزنامه رویداد امروز شماره 1055

روزنامه رویداد امروز شماره 1055

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ #‬من‪-‬ماسک‪-‬می زنم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 07‬اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 27‬اوریل ‪2021‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1442‬‬ ‫شماره ‪ / 1055‬سا ل چهارم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫زنجان‬ ‫‪02‬‬ ‫لغوتمامیتحریم هاوراستیازماییان‪،‬مطالبهملیاستواینمطالبهملینبایددستاویزدعواهایسیاسیگردد‬ ‫بهره مندی ‪ 10‬هزار‬ ‫جمعیت روستایی‬ ‫از اب پایدار‬ ‫در ماهنشان‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪06‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1054‬‬ ‫اطلس هایفرهنگیاصفهان‬ ‫مرجع کالن شهرها‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫وسوسهدولت‬ ‫برای کاهش قیمت دالر‬ ‫به زیر‪ ٢٠‬هزار تومان‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫بیست و سومین ائین پویش ره سالمت و مراسم اغاز فاز سوم کارازمایی بالینی واکسن کرونای انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینالی کوبا با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫در تاالر ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد‬ ‫ماموریتسختاحسان‬ ‫در بازگشت به سپاهان‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1054‬‬ ‫‪07‬‬ ‫فوق ستاره ای که طالیی پوشان اصفهانی‬ ‫را قدرتمندتر کرد‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫ستانیبهبیماران‬ ‫تختهایبیمار‬ ‫‪ ۹۴‬درصد وناییاختصاصدارد‬ ‫کر‬ ‫دوشنبه ‪06‬‬ ‫استان خبر داد‪:‬‬ ‫ســتان تاکید کرد‬ ‫کرونایی در ا‬ ‫اب و فاضالب‬ ‫ایــن خصــوص‬ ‫یرعامل شرکت‬ ‫و افــزود‪ :‬در‬ ‫زنجــان بــا بیــان‬ ‫اســتاندار‬ ‫ـاعت تعلل کرد‬ ‫مد‬ ‫نبایــد یک سـ‬ ‫ـاری کرونا در اســتان‬ ‫ـتگاههای مربوطه‬ ‫اینکــه بیمـ‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫و بایــد دسـ‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫رو بــه رشــد‬ ‫ـای الزم را داشــته‬ ‫همکاریهـ‬ ‫های بیمارستانی‬ ‫وسازی تاسیسات‬ ‫اشغال تخت‬ ‫ـتاندار زنجان ابراز‬ ‫باشــند‪ .‬اسـ‬ ‫فتح ا‪ ...‬حقیقی‬ ‫اســت‪ ۹۴.‬درصــد‬ ‫ن‬ ‫‪ ۹۴‬درصــد‬ ‫مجمــوع ‪ ۷۷۰‬نفر‬ ‫وستای زاغج‬ ‫داشــت‪ :‬از‬ ‫بیمارســتانی در‬ ‫ابرسانی ر‬ ‫تختهــای‬ ‫‪ ۳۵‬نفر علت ابتال‬ ‫توسط شهرداریها‬ ‫کرونایی استان‬ ‫مــاران کرونایــی‬ ‫تعداد ‪ 175‬فقره‬ ‫ـتان خدابنــده بــا‬ ‫بستریشده‬ ‫زنجــان بــه بی‬ ‫ــه ایــن موضوع‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فاضــالب شهرسـ‬ ‫خسارت‬ ‫ـئول با اشــاره به‬ ‫اعــالم کردنــد ک‬ ‫مدیــر امــور اب و‬ ‫اســت‪ .‬این مسـ‬ ‫در روستای زاغج‬ ‫را از خانــواده‬ ‫به وقوع پیوســته‬ ‫اختصاصدارد‬ ‫پی ســی ار مثبت‬ ‫طرح ابرســانی‬ ‫نســبت به سال‬ ‫حقیقی در جلسه‬ ‫هــد افراد دارای‬ ‫ـاره به اجرای چند‬ ‫درصدی تعداد حوادث‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬فتح ا‪...‬‬ ‫این روستا خبر داد‪.‬‬ ‫نشــان مید‬ ‫اشـ‬ ‫ـگاه انتقــال شــوند‪.‬‬ ‫افزایش ‪7‬‬ ‫به‬ ‫ســانی در‬ ‫افزایش ناشی از اجرایی‬ ‫استانداری زنجان‪ ،‬نسبت‬ ‫بالفاصلــه بــه نقاهتـ‬ ‫از نوســازی تاسیسات ابر عملیاتتکمیلساخت‬ ‫داشت‪ :‬این میزان‬ ‫ستاد کرونا در محل‬ ‫فاضالب استان زنجان‬ ‫استان بایــد‬ ‫موارد ابتال در محل‬ ‫‪ 98‬بیان‬ ‫ـازی شرکتهای اب‬ ‫اعالمخبرفوقافزود‪:‬‬ ‫های بهداشتی در‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فــت‪ ۱۳ :‬درصد‬ ‫دستورالعمل یکپارچهسـ‬ ‫ذخیرهســازی‪ ،‬تامین‬ ‫موسویبا‬ ‫عدم رعایت پروتکل‬ ‫ها حقیقی گ‬ ‫ـهرها و روســتاهای‬ ‫مســافرتها از ‪ ۹‬به‬ ‫افزوده شــدن امار‬ ‫مترمکعبی بهمنظــور‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫همچنان دورهمی‬ ‫ابرســانی به شـ‬ ‫ـزارش و امار ابتال در‬ ‫ـهری و روســتایی و‬ ‫مخــزن ‪200‬‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مردم‬ ‫اب در شبکه تامینو‬ ‫گفت‪ 13 :‬طرح‬ ‫جمعیتی‬ ‫اظهار کار گـ‬ ‫او با بیان اینکه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫فاضالب‬ ‫انتقاد‬ ‫رفت‬ ‫و‬ ‫قابلیت‬ ‫بوده‬ ‫جلوگیری از هدر‬ ‫و‬ ‫ـوب نیســت‪ .‬او‬ ‫ــان در حال اجرا‬ ‫که از ســال اینده‬ ‫کاهشیافته اســت‪.‬‬ ‫افت فشار و‬ ‫هفته جاری مورد‬ ‫ـد و ایــن اصــال خـ‬ ‫شهرستان ماهنش‬ ‫روســتایی اســت‬ ‫ـه و ‪ ۸‬درصد‬ ‫بهداشتی و پایدار در‬ ‫به علت همین‬ ‫روستای زاغج در‬ ‫را دارنـ‬ ‫حوادث‬ ‫ـتان کاهشیافتـ‬ ‫بروز پیک کنونی‬ ‫هزار نفر از اب شرب‬ ‫توزیع اب اشامیدنی‬ ‫انتشار خواهدداشت‪.‬‬ ‫زدن ماســک در اسـ‬ ‫ـئول بیان داشــت‪ :‬با‬ ‫یکی از علل‬ ‫معادل ‪10‬‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫مقایسهو‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫گرفت‪ .‬این مسـ‬ ‫ای هم با نهایت‬ ‫های مردمی با‬ ‫بهرهمندمیشوند‪.‬‬ ‫های نــوروزی بــوده‬ ‫ـرار‬ ‫عده‬ ‫ـ‬ ‫تماس‬ ‫ق‬ ‫بــرداری‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫نیست‬ ‫شهرستان‬ ‫درصدی‬ ‫بهره‬ ‫این مســافرت‬ ‫انگار که کرونا‬ ‫بخشقابلتوجهیاز‬ ‫کرد‪ :‬برای اجرای این‬ ‫ـتانی ‪ ۹۴‬درصــد‬ ‫این‬ ‫افزایش ‪48‬‬ ‫کرونا اســت و باید‬ ‫برداریاز اینمخزن‬ ‫تختهــای بیمارسـ‬ ‫جزء قاسمی اظهار‬ ‫مشتریان ‪122‬‬ ‫در فصل گرم سال‬ ‫ـی میگویند مگر‬ ‫بهره‬ ‫علیرضا‬ ‫انها اشــغال‬ ‫سامانه ارتباط با‬ ‫میلیارد ریال هزینه‬ ‫اینکه رانندگانی‬ ‫روستای زاغج‪ ،‬بهویژه‬ ‫پرویـ‬ ‫فاضالب استان زنجان‬ ‫برخورد قضایی با‬ ‫اعتباری افزون بر‪31‬‬ ‫استاندار زنجان با بیان‬ ‫تامین اب پایدار‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫شناساییشده و‬ ‫تعداد پروژه‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫مخدوش میکنند‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ـتاندار زنجان گفت‪:‬‬ ‫مردمی با سامانه‬ ‫های اوج مصرف‬ ‫خودروهای پالک خود را‬ ‫هایابوفاضالب‬ ‫تعداد تماسهای‬ ‫و زمان‬ ‫صــورت گیرد‪ .‬اسـ‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫رســانی بــه شــهر‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫در اســتان که‬ ‫یکپارچهسازیشرکت‬ ‫با ‪ 305‬هزار مورد‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫همچنیــن طــرح اب‬ ‫مثبــت مبتالیان‬ ‫ها برخورد شود‪،‬‬ ‫شرکت در ســال ‪99‬‬ ‫او گفت‪:‬با‬ ‫شــبرد اهــداف و‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫ـزان پــی ســی ار‬ ‫پیک باید با ان‬ ‫که در دست اجرا‬ ‫ـکیل پرونده شده‬ ‫روستاهای مشتریان این‬ ‫گامــی موثــر در پی‬ ‫ـال پیش از ان رشد‬ ‫میـ‬ ‫بیشازحــد بوده و‬ ‫طرحهایی است‬ ‫افراد متخلف تشـ‬ ‫ـهری و روســتایی‬ ‫جهت ابرسانی در‬ ‫درصد نســبت به سـ‬ ‫هــای ابرســانی‬ ‫ماهنشان نیز جزو‬ ‫ـاندهنده الودگی‬ ‫مثبت باید برای‬ ‫شـ‬ ‫میرسد‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــوند‪ .‬حقیقی‬ ‫حضور بنیاد علوی‬ ‫روســتا تماس‪48 ،‬‬ ‫ــه انجــام پروژه‬ ‫از یکپارچهسازی‬ ‫نشـ‬ ‫ســی ار‬ ‫قضاییه ارجاع داده‬ ‫جاریبهبهرهبرداری‬ ‫ـتایی در با‬ ‫ـرعت بخشــیدن ب‬ ‫ابرســانی بــه ‪14‬‬ ‫این رشــد ناشــی‬ ‫توزیع اب شرب‬ ‫ـرح ابرســانی روسـ‬ ‫بودهوسال‬ ‫چهــارم و شــمار افراد دارای پی شــهرهای و به قوه‬ ‫سـ‬ ‫جــان در اینــده‪،‬‬ ‫داشــته اســت که‬ ‫زنجان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫های قدر در اســتان‬ ‫لولهگذاری شــبکه‬ ‫یــن گفت‪ 8 :‬طـ‬ ‫در اســتان زن‬ ‫فاضــالب اســتان‬ ‫ســتان بهویژه در‬ ‫ـزاری مراســم شــب‬ ‫ریالخواهدبود‪.‬‬ ‫روســتایی‪ ،‬همچون‬ ‫اجرای همچن‬ ‫شهرســتان زنجــان‬ ‫بهرهبرداری از مخزن‬ ‫شــرکت اب و‬ ‫تمامی مناطق ا‬ ‫معادل‪ 25‬میلیارد‬ ‫یافته بــه برگـ‬ ‫باید با رعایت تمام‬ ‫ماهنشــان شــامل‬ ‫ـروم و دورافتاده‬ ‫کیلومتر همزمان با‬ ‫شرکت‬ ‫و روســتایی بوده‬ ‫در‬ ‫شرب بااعتباری‬ ‫سلطانیه افزایش‬ ‫کرد و ابراز داشت‪:‬‬ ‫هزار حادثه اب‬ ‫مناطــق محـ‬ ‫رســانی بــه شــهر‬ ‫فاضــالب شــهری‬ ‫زاغج به طول‪11‬‬ ‫ماهنشان و خدابنده و‬ ‫روستاها از نعمت اب‬ ‫بهرهبرداری شد‪.‬‬ ‫پــروژه اب‬ ‫به بیش از ‪12‬‬ ‫تاکید اشــاره‬ ‫اجرای خط انتقال‪،‬‬ ‫هــای اب و‬ ‫مراســم برگزارش‬ ‫تست و وارد مدار‬ ‫ـانی مرکــز ارتبــاط با‬ ‫رسیدگی‬ ‫فاضالب استان زنجان‬ ‫کننده است‪ .‬حقیقی‬ ‫احداث قنات‪ ،‬اصالح و‬ ‫ـای بهداشــتی ایــن‬ ‫جدیداالحداث‪،‬‬ ‫سازی دست اجرا بوده و این د‪.‬جزءقاسمیاظهار کرد‪:‬این‬ ‫ســتا خدماترسـ‬ ‫بهاستانداردسازی‬ ‫این بسیار نگران‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫چهارم پروتکلهـ‬ ‫عملیات‬ ‫ـرکت و در همیــن را‬ ‫بهخوبــی توجیه‬ ‫عمیق و محوطه‬ ‫اینمقاممسئول‬ ‫روســتاهای تحت پوشــش‬ ‫و‬ ‫پایداربهرهمندمیشون‬ ‫ســتان در پیــک‬ ‫هیئتهــای مذهبــی‬ ‫حوادث و اتفاقات شـ‬ ‫تجهیز یک حلقه چاه‬ ‫اودر ادامه گفت‪:‬‬ ‫پرداخته و گفت‪ :‬با‬ ‫همــه شــهرهای ا‬ ‫ـتریان ‪ 122‬به تمام‬ ‫وضعیت شــود و‬ ‫مجتمع ابرسانی ساری کند علیا‪ ،‬همچنین گفــت‪ :‬واحد‬ ‫لغبر ‪ 5‬هزار نفر را‬ ‫حفر و‬ ‫ـه مغازه خــود را‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫در سال ‪ 1400‬نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از تعداد‬ ‫ـت بیش از ‪ 12‬مشـ‬ ‫است که جمعیتی با‬ ‫ـزود‪ :‬بــا اصنافی کـ‬ ‫شناساییشده در‬ ‫روستاها شــامل‬ ‫انشعاب مشترکین‬ ‫اغاج علیا و قره اغاج‬ ‫گسترشیافته است‪ .‬او‬ ‫در ســالی که گذشـ‬ ‫فقره انشعاب اب‬ ‫شــوند‪.‬او افـ‬ ‫و دیوارکشی‬ ‫ویژه افراد مثبت‬ ‫داشت‪:‬ابرسانی‬ ‫الزم با انها صورت‬ ‫ابفا اســتان زنجان‬ ‫سفلی‪ ،‬اورجک‪ ،‬قره‬ ‫ستانداردسازی ‪250‬‬ ‫است‪ .‬جزء شرکت‬ ‫ـرکت اب و فاضــالب‬ ‫ســرپایی هم به اوج‬ ‫به‬ ‫قرارمیدهد‪.‬اوبیان‬ ‫میگذارند برخــورد‬ ‫ساری کند‬ ‫اجرای عملیات ا‬ ‫و رسیدگی کرده‬ ‫اوراچی‪ ،‬اسالم اباد و‬ ‫گرفتهشــده بــا شـ‬ ‫دارند و مبتالیان‬ ‫حــوادث‪ ،‬اتفاقات و‬ ‫تحتپوشش‬ ‫ـری از نیمهباز‬ ‫سفلی‪ ،‬قره داش و پری‬ ‫حادثه اب را رفع‬ ‫اب در کل تمــاس‬ ‫بد قرار‬ ‫وهمچنین سه روستای‬ ‫ـج‪ ،‬شــاهد کاهش‬ ‫مورد تماس توسط‬ ‫بــر لــزوم بهرهگیـ‬ ‫هزار‬ ‫سهند‬ ‫حوادث‬ ‫روستاهای خندقلو‪،‬‬ ‫در روســتای زاغـ‬ ‫بیش از ‪ 93‬هزار‬ ‫در سفلی‬ ‫بیشترین تعداد‬ ‫های اب خواهیم‬ ‫ســیده اســت‪ .‬او‬ ‫ســیون گیرد‪.‬‬ ‫ابهر استان زنجان‪،‬‬ ‫شرکتابوفاضالب‬ ‫به‬ ‫قاسمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫هدر رفت و قطعی‬ ‫خــود ر‬ ‫ـتریان و بیــش از ‪211‬‬ ‫انجــام واکسینا‬ ‫شهرهای زنجان‪،‬‬ ‫قره بالغ است‪.‬‬ ‫طرحدر حالاجرای‬ ‫بهتبع ان کاهش‬ ‫طرحهــا‪ 10 ،‬میلیارد‬ ‫مرکز ارتباط با مشـ‬ ‫گذاری شبکه توزیع‪،‬‬ ‫موردنیــاز بــرای‬ ‫ترتیب مربوط به‬ ‫نیزدیگر‬ ‫اجرایاینطرحبیش‬ ‫بیش از ‪ 4‬اپراتورهــای‬ ‫ــرای اجــرای این‬ ‫اماکــن‬ ‫برای اجرای لوله‬ ‫پاسخدهی شده‬ ‫سال ‪ 99‬به‬ ‫ماهنشاناست کهبا‬ ‫او افــزود‪ :‬ب‬ ‫شد‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزود‪ :‬در شهر زنجان‬ ‫توسط سامانه گویا‬ ‫نزدیک به‪ 5‬میلیارد‬ ‫اتاقک‪ ،‬حصار کشی و‬ ‫شهرستان‬ ‫برخوردار خواهند‬ ‫ـیده هزار تماس نیز‬ ‫خرمدره است‪ .‬او‬ ‫سوی بنیاد علوی و‬ ‫و پیگیری‪ ،‬افت‬ ‫احداث و تجهیز‬ ‫بهداشتیوپایدار‬ ‫ـال ‪ 99‬به ثبت رسـ‬ ‫تامین شده و‬ ‫ریال اعتبار از‬ ‫اعالم شکســتگی‬ ‫مخزن‪،‬‬ ‫ریال اعتبار هزینه‬ ‫از‪ 2‬هزار نفراز اب‬ ‫حادثه اب طی سـ‬ ‫ابفا استان زنجان‬ ‫اجرایی ابرسانی به‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫احداث تاسیسات زاغج ‪ 10‬میلیارد‬ ‫مشاوره بیشترین‬ ‫هزار فقره‬ ‫نیز توسط شرکت‬ ‫حــوادث به ترتیب‬ ‫به عملیات‬ ‫نظرسنجی و اخذ‬ ‫فاضــالب اســتان‬ ‫زلو‪ ،‬ریال‬ ‫خرید برق‬ ‫ـترین تعداد این‬ ‫فشار‪ ،‬شرکت در‬ ‫ـل شــرکت اب و‬ ‫شــد‪ .‬جزءقاسمی وهمچنین روســتاهای قو‬ ‫اســت که بیشـ‬ ‫مشتریان شرکت اب‬ ‫به وقوع پیوسته‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامـ‬ ‫روستاهای کهریزبیک‬ ‫ــانی به مجتمع‬ ‫با مرکز ارتباط با‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شهریور‪ ،‬مهر و خرداد‬ ‫کرده و افزود‪ :‬برای‬ ‫ـت‪ :‬طــرح ابرس‬ ‫دالیل تماس‬ ‫ـال ‪ 99‬را بــه خــود‬ ‫در ماههای‬ ‫لرده شــور نیز اشــاره‬ ‫زنجــان بیان داشـ‬ ‫ـتان زنجــان در سـ‬ ‫یکدهنهقنات‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬نیروی پلیس‬ ‫یوســف اباد‪،‬‬ ‫معادل ‪ 10‬میلیارد‬ ‫زنجان و فاضــالب اسـ‬ ‫کندشاملاحداث‬ ‫استان زنجان‬ ‫منطقهای زنجان‬ ‫تکمیل و است‪.‬‬ ‫روستاها اعتباری‬ ‫ابرسانیساری‬ ‫و فاضالب استان‬ ‫ـای اســتانی را رصد‬ ‫ابرسانی به این‬ ‫حجم‪ 50‬مترمکعب‪،‬‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب‬ ‫عملیات ابرسانی به‬ ‫برق‬ ‫تنهــا ترددهـ‬ ‫فاضالب استان زنجان‬ ‫انتظامــی اســتان‬ ‫یک باب سیل بند با‬ ‫در استان مربوط‬ ‫میشود‪ .‬او اجرای‬ ‫فرمانــده‬ ‫اصالح شــبکه و خط‬ ‫سامانه تصویری‬ ‫اجرایی برتر در‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫تعداد حوادث اب‬ ‫ریال هزینه‬ ‫و گفت‪ :‬این طرح‬ ‫میکنند و ‪۸۵‬‬ ‫گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫انتقال قدیمی و‬ ‫ـام خدمــات خود‬ ‫از‪ ۱۵‬فروردینماه‬ ‫حوادث شــبکه توزیع‬ ‫را نیز یاداورشــده‬ ‫دستگاه‬ ‫ترمیم خط‬ ‫ـا ارائــه تمـ‬ ‫زنجان گفت‪:‬‬ ‫زمینه فعال اســت‪.‬‬ ‫روســتای انگوران‬ ‫انشــعابات بوده و‬ ‫‪ 3500‬متر است‪.‬‬ ‫به استعالمات‬ ‫هم در این‬ ‫دارنــد‪ .‬او گفــت‪ :‬ایــن شــرکت بـ بسترهای گوناگونتالش‬ ‫تاکنــون ‪ ۳۲‬هــزار‬ ‫بــه حوزه‬ ‫میلیاردریالشاملاحداثمخزن انتقال جدید به طول‬ ‫ـرار‬ ‫ســال جــاری‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫بیــان اینکه طی‬ ‫‪11‬‬ ‫ـدی‬ ‫ـی‬ ‫بر‬ ‫خگویی‬ ‫ـ‬ ‫در‬ ‫چ‬ ‫افزون‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـه روســتاهای اورا‬ ‫صورتغیرحضوریو‬ ‫ـای ب‬ ‫بااعتباری‬ ‫مخزن قدیمی روســتا‪،‬‬ ‫جهانبخــش با‬ ‫پاس‬ ‫مشترکین صرفهجویی‬ ‫ـت‪ :‬ابرســانی بـ‬ ‫علت رعایت نکردن‬ ‫ریال و خــط انتقــال در رتبههـ شــهرهای اســتان را نیز به‬ ‫مترمکعبــی‪ ،‬بهســازی‬ ‫او گفـ‬ ‫‪ ۵۰‬هزار خودرو در‬ ‫خودرو به‬ ‫واحــد از عملکرد‬ ‫در هزینه و زمان‬ ‫میلیارد و ‪ 650‬میلیون‬ ‫حوادث فاضالب در‬ ‫رحیم جهانبخش‬ ‫عملیــات اجرایی‬ ‫‪533‬‬ ‫بــازه ‪ ۲۰‬روزه‬ ‫تعداد کرده است‬ ‫سیســتم پنجــره‬ ‫مراجعات غیرضروری‬ ‫ـتاد کرونا در استان‬ ‫بااعتبار ‪2‬‬ ‫تکمیل تعــداد‬ ‫ســاختمان اتاق فرمــان‪،‬‬ ‫بر اســاس گزارش‬ ‫فــزود‪ :‬بیشــترین‬ ‫مصوبات سـ‬ ‫ـتان زنجــان تردد‬ ‫دوران کرونــا نیز از‬ ‫منطقهایزنجان‬ ‫حصار کشی و اسالم اباد نیز پیشرفت فیزیکی شامل‬ ‫مورداعــالم کــرده و ا‬ ‫احــداث‬ ‫جادههای اسـ‬ ‫برق‬ ‫جــان کــرده و در‬ ‫شرکت‬ ‫مسئول تصریح کرد‪:‬‬ ‫ـال قانــون شــدند‪.‬‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫هایاجراییاستان‬ ‫اب ‪383‬‬ ‫اعتبار و ‪ 20‬درصد‬ ‫مکانیکی‪ ،‬محوطه‬ ‫فقــره در شــهر زن‬ ‫زنجــان اعمـ‬ ‫در سال گذشته ‪۴۰‬‬ ‫نموده اســت‪ .‬این‬ ‫استعالماتاعالم‬ ‫اصالح شبکه توزیع‬ ‫دستگاه‬ ‫ضــالب بــا ‪373‬‬ ‫تاسیسات‬ ‫شبکه توزیع است‪.‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این تعداد‬ ‫سایر پیشــگیری‬ ‫درپاسخگوییبه‬ ‫انتقال‪ ،‬ترمیم قنات و‬ ‫ـرکت اب و فاضالب‬ ‫جهانبخــش در‬ ‫حــوادث فا‬ ‫انتقال و قسمتی از‬ ‫ـمی به خسارت‬ ‫عنوانشرکتبرتر‬ ‫مقابله کردند‪،‬‬ ‫ســردار رحیــم‬ ‫ـمی افزود‪ :‬طرح‬ ‫دریافت خدمات شـ‬ ‫ـودرو در جادههای‬ ‫ـانی به خط‬ ‫ـرکت برق منطقهای‬ ‫احداث خط‬ ‫اســت‪ .‬جزءقاسـ‬ ‫به‬ ‫مصوبهستادملی‬ ‫قرار دارد‪ .‬جزءقاسـ‬ ‫بوده که تردد خـ‬ ‫اشارهکرده هماکنون‬ ‫اجرای طــرح ابرسـ‬ ‫روابط عمومی شـ‬ ‫تلفن‪ ،1522‬سامانه‬ ‫اتفاق افتاده‬ ‫بامهر گفت‪:‬طبق‬ ‫در دســت اجرا‬ ‫هــزار خودرو‬ ‫ــئول بیــان کــرد‪:‬‬ ‫اب و فاضالب نیز‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫در بخــش مرکزی‬ ‫در بستر اینترنت‪،‬‬ ‫سال گذشته بیش‬ ‫استان‪ ،‬طی گزارش‬ ‫گفتگو‬ ‫‪ ۲۲‬تا سه بامداد‬ ‫این مس‬ ‫قره گل نیز از دیگر‬ ‫ها به تاسیسات‬ ‫فقره استان زنجان‬ ‫ســتای قــره بالغ‬ ‫نسبت به مدت مشابه‬ ‫خدمات سرمایهگذاری‬ ‫در سرتاسر استان‬ ‫کرونا تردد از ساعت‬ ‫شبکه ارگان‬ ‫اغلبیک‪ ،‬برونقشالق و‬ ‫ابرســانی به رو‬ ‫سال ‪ 99‬بیش از ‪300‬‬ ‫اپلیکیشن مشترکین ابفا‬ ‫ـوده و استان‬ ‫ـا بیــان اینکــه در‬ ‫زنجان‪ ،‬مرکز‬ ‫با بیماری‬ ‫پروندههای ثبتشــده‬ ‫‪ 1120‬متر احداث‬ ‫روستاهای‬ ‫گفت‪ :‬درمجموع طی‬ ‫ابفا در شهرســتان‬ ‫ـتان زنجان ممنوع بـ‬ ‫افزایــش دارد‪ .‬او بـ‬ ‫ـات اب و پیامکی و‬ ‫زنجان نیز شامل‬ ‫یــت گــردش کار‬ ‫حال اجرای شــرکت‬ ‫همه شــهرهای اسـ‬ ‫از ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫که اجرای و‬ ‫ارگانها به تاسیسـ‬ ‫شهرستان‬ ‫از اخریــن وضع‬ ‫دارد‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫ـرکت برق منطقهای‬ ‫طرحهــای در‬ ‫غیربومی هم ممنوع‬ ‫در‬ ‫مقابل مخزن بود‬ ‫انجاممیپذیرد‪.‬‬ ‫ـارت توســط سایر‬ ‫استان پلیس حضور‬ ‫حوزه شـ‬ ‫ـع اب و حوضچه‬ ‫تردد خودروهای‬ ‫ـترین تعداد این‬ ‫ـت‪ .‬این خسـ‬ ‫جاری ‪ ۳۱‬نقطه‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫اب توزیـ‬ ‫همچنین‬ ‫و عملکرد اجرایی در این اســتعالمات انجامشــده‬ ‫ـده اســت که بیشـ‬ ‫ماهنشاناست‪.‬‬ ‫اتمــام رســیده اسـ‬ ‫فروردینماه سال‬ ‫دورافتاده از نعمت‬ ‫مقابله با این بیماری‬ ‫فاضالب واردشـ‬ ‫ـرح تکمیــل و بــه‬ ‫پاســخگویی بــه‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬از ‪۱۵‬‬ ‫مندی روستاهای‬ ‫تنها راه‬ ‫ایــن طـ‬ ‫طرحهایمشارکتی‬ ‫انتظامی استان زنجان‬ ‫زنجــان را در‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهره‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬از دیگر‬ ‫ـزار خــودرو به علت عــدم رعایت بهداشتی است‪ .‬فرمانده‬ ‫برترمعرفی کرد‪.‬‬ ‫بهعنواندستگاه‬ ‫تاکنــون‪ ۳۲‬هـ‬ ‫زنجان مسئول‬ ‫تردد درونشهری را‬ ‫شرب پایدار‬ ‫ـتان زنجــان اعمال‬ ‫دوربین در زنجان‬ ‫و فاضالب استان‬ ‫ــتاد کرونــا در اسـ‬ ‫بیش افزود‪۲۲ :‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب‬ ‫مصوبــات س‬ ‫محدودیتهایتردد‬ ‫این تعداد خودرو‬ ‫کنندورانندگانیکه‬ ‫برتر در رعایت‬ ‫شدند که جریمه‬ ‫خـــبر‬ ‫تعداد ثبتمی‬ ‫به گوشی موبایل‬ ‫قانون‬ ‫کسب رتبه‬ ‫کهاینجریمهاین‬ ‫نکنند تخلف انالین‬ ‫میلیاردریالبوده‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬سال در‬ ‫بوده را رعایت‬ ‫هایبهداشتی‬ ‫از‪۱۴۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۹۹‬سالمند‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫دستورالعمل‬ ‫واکسن بیش از ‪۱۷‬‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون ریال تا‬ ‫ارسالمیشود‪.‬‬ ‫برای انجام این کار‬ ‫اینکه تزریق‬ ‫خودرو از‬ ‫و تمهیدات الزم‬ ‫زنجان گفت‪ :‬در‬ ‫کوبایی و ایرانی طبق‬ ‫جاری اغاز میشود‬ ‫فرمانده انتظامی استان‬ ‫مقابله با کرونا‬ ‫ایرانی برای افراد ‪ ۱۸‬تا‬ ‫ازمایی بالینی واکسن‬ ‫استان از هفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫واکسن کوبایی و‬ ‫خواهند کرد و کار‬ ‫ـان اغاز میشــود و‬ ‫است و همچنین‬ ‫بیان اینکه ترددها و‬ ‫واکسن شرکت‬ ‫شــتماه در زنجـ‬ ‫مقابله با ویروس‬ ‫افرادی انجامشده‬ ‫خواهد شد‪ .‬او با‬ ‫انجامشــده ‪ ۹‬اردیبه‬ ‫زنجان گفت‪ :‬تزریق‬ ‫ستاد پیشگیری و‬ ‫قزلباش با بیان اینکه‬ ‫تا ‪ ۶۵‬سال تزریق‬ ‫برنامهریــزی‬ ‫علوم پزشکی استان‬ ‫محدودیتهای تردد و‬ ‫بیستمین جلسه‬ ‫‪ ۸۰‬سال و ‪۲۰‬‬ ‫شرکت‪ ،‬بهصورت‬ ‫دریافت میکنند‪.‬‬ ‫استان زنجان از هفته‬ ‫رئیس دانشگاه‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫داوطلبان این واکسن را‬ ‫روال جاری جلسات‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬سال در‬ ‫ها در استان باید‬ ‫قوت بیشتری انجام‬ ‫بازهم امکان ابتال‬ ‫کوید ‪ 19‬مطابق‬ ‫هزار و ‪ ۶۹۹‬سالمند‬ ‫جلسه بخشنامه سی‬ ‫این کار انجامشــده‬ ‫به دورهمی‬ ‫پایان همچنان باید با‬ ‫گرفتار کرونا میشوند‬ ‫بیش از ‪۱۷‬‬ ‫کرونا میشــوند‪ .‬او‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫الزم برای انجام‬ ‫اصناف در استان تا‬ ‫ورود کرونایهندی‬ ‫محل که یکبار‬ ‫ــود و تمهیــدات‬ ‫ویدئوکنفرانسی‬ ‫دوباره دچار بیماری‬ ‫رعایت جدی و دقیق‬ ‫نظارت بر تعطیلی‬ ‫پزشکیاستانزنجانبه‬ ‫ـه ســتاد کرونا در‬ ‫مشاهدهمیکنیم‬ ‫جــاری اغاز میش‬ ‫ـا ‪ ۱۵‬درصد افراد‬ ‫یــرو در خصوص‬ ‫قزلباش در جلسـ‬ ‫ازانچهامروزه‬ ‫کرد و ابراز داشت‪:‬‬ ‫رئیسدانشگاهعلوم‬ ‫تــه وجود دارد و‬ ‫خبر کــرد‪ ۱۱ :‬تـ‬ ‫و پنجــم وزارت ن‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬پرویز‬ ‫با توجــه به موج‬ ‫ـبهای قدر اشــاره‬ ‫ویروسهای جهشیاف‬ ‫است شود‪.‬‬ ‫در استان زنجان‬ ‫ظرفیتبیمارستانها‬ ‫اســت‪ .‬به‬ ‫ابالغــی بهداشــتی‬ ‫برگزاری مراســم در شـ‬ ‫قدر مورد تاکید ما‬ ‫افزایشی بیماری کرونا‬ ‫افزود‪ :‬ورود انواع‬ ‫بدتربود‪.‬‬ ‫های انگلیسی و‬ ‫زنجــان بــا تاکیــد‬ ‫دســتورالعملهای‬ ‫ـتی در شــبهای‬ ‫اشــاره کــرد و‬ ‫ـی کرونایی مورد‬ ‫استانداری زنجان‪ ،‬از روند‬ ‫ـتان همچنــان روند‬ ‫میتواند از ویروس‬ ‫فرمانــدار‬ ‫بسیاریاز بیماران‬ ‫پروتکلهای بهداشـ‬ ‫اصناف و تیمهای‬ ‫و شــرایط بحرانـ‬ ‫هــای کرونا در اسـ‬ ‫سرعت بیشتری‬ ‫تکمیلشدهو‬ ‫بیماریها رعایت‬ ‫«هنوز هیچ خبــری از‬ ‫ـارم ویروس کرونا‬ ‫اظهار رعایت‬ ‫ازجمله از ســوی مردم‪،‬‬ ‫ســتریها و مثبت‬ ‫ویروس هندی با‬ ‫عمومی شرکت برق‬ ‫برونرفت از تمام‬ ‫چهـ‬ ‫کرونا را باور ندارند‪،‬‬ ‫بستریشــدهاند و‬ ‫بــر اینکــه‬ ‫داد و گفــت‪ :‬ب‬ ‫ها در چند ســطح‬ ‫علوم پزشکی استان‬ ‫به گزارش روابط‬ ‫ایران شــود و تنهــا راه‬ ‫اینکه برخی از مردم‬ ‫در خانــه‬ ‫زنجیره و نظارت‬ ‫کرونــا در زنجان‬ ‫دانشگاه‬ ‫تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫این‬ ‫وارد‬ ‫رئیس‬ ‫صعودی دارد‪ .‬او با بیان‬ ‫پیشگیری شرکت در‬ ‫علوم چینــی‬ ‫روند کاهشــی‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بســیجیان طرح شــهید‬ ‫که تنها راه قطع‬ ‫کرونا با دانشــگاه‬ ‫اجتماعیاست‪.‬‬ ‫زنجان‪ ،‬رئیس ستاد‬ ‫اذعان داشته باشند‬ ‫مشخصشده‬ ‫همیــن‬ ‫ـده است» گفت‪:‬‬ ‫بهداشتفردیو‬ ‫در کاهش بیماری‬ ‫شرکتبرقمنطقهای‪،‬‬ ‫منطقهای‬ ‫مردم باید بر این امر‬ ‫رئیس دانشگاه علوم‬ ‫مشاهده نشـ‬ ‫هستند که به بیماران‬ ‫ـت‪ :‬بایــد مــردم‬ ‫باشند‪ .‬قزلباش با بیان‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ایننکته کهرسالت‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫رضا عسگری‬ ‫از زنجــان گفـ‬ ‫سلیمانی‬ ‫ـهید سلیمانی نبود‬ ‫همکاری الزم را داشته‬ ‫بهداشت فردی و‬ ‫جلسهباذکر‬ ‫این زمان حســاس‬ ‫کوبایی و ایرانی‬ ‫اگر طرح شـ‬ ‫رسیدگی میکنند‪.‬‬ ‫رعایت‬ ‫استان همراهی و‬ ‫در‬ ‫واکسن‬ ‫کرونا‬ ‫ـوص‬ ‫ـ‬ ‫در منازلشان‬ ‫ص‬ ‫ثبتنام دریافت‬ ‫ازمایش پزشکی‬ ‫کرونا از شرایط فعلی‬ ‫برقرســانی مطمئن بهخ بیمارستانهاباوجودبرق‬ ‫استان زنجان به‬ ‫طرح شهید سلیمانی‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفر در این‬ ‫وضعیت‬ ‫پزشکی‬ ‫مشترکینبهویژه‬ ‫و گفت‪ :‬سه هزار‬ ‫کرد‪ :‬اگر بسیجیان‬ ‫استتا کلیه‬ ‫دقت بیشتری انجام‬ ‫فراخوان اشاره کرد‬ ‫به او عنوان‬ ‫بسیاربدتربود‪.‬‬ ‫کسانی به بیماران در‬ ‫عسگری با اشاره‬ ‫طریق‬ ‫خود را با تمرکز و‬ ‫مشخص نبود چه‬ ‫گزارش تســنیم‪ ،‬رضا‬ ‫مطمئن اقدامات‬ ‫خـــبر‬ ‫دســتورالعملهای‬ ‫ـت‪ :‬نبودند‬ ‫چراکه رســیدگی به‬ ‫به‬ ‫نظارت بر اجرای‬ ‫زنجان اظهار داشـ‬ ‫ـیدگی خواهد کرد‬ ‫قانونی را وظیفه‬ ‫دهند‪ ،‬بر رعایت و‬ ‫ـت قرمز کرونایــی‬ ‫بر اساس مقررات‬ ‫اثاری منازل رسـ‬ ‫کادر درمان خارج‬ ‫وضعیـ‬ ‫حسن جریان امور‬ ‫ـیار وخیــم اســت و‬ ‫منازلشان از عهده‬ ‫اعالماینکهنقش‬ ‫مجدداتاکید کرد‪.‬‬ ‫ـفانه شــرایط بسـ‬ ‫استانداری زنجان در‬ ‫ـاهده بیماران در‬ ‫بازرسیبرشمرد‪.‬اوبا‬ ‫ابالغی‬ ‫ـد کــرد‪ :‬عاجزانــه‬ ‫متاسـ‬ ‫از‬ ‫نهاد‬ ‫ارسالی‬ ‫ـا در زنجــان مشـ‬ ‫این‬ ‫ـگری در ادامــه تاکیـ‬ ‫سازی‬ ‫ذاتی‬ ‫گزارش‬ ‫استبهلزومشفاف‬ ‫در این جلسه‬ ‫ـش بیمــاری کرونـ‬ ‫دستگاههایاجرایی‬ ‫زنجان بــود‪ .‬عسـ‬ ‫درخواســت داریــم از‬ ‫کل‪،‬نقشحمایتی‬ ‫از کاهـ‬ ‫شاخصهایارزیابی‬ ‫تعداد مبتالیان در‬ ‫بازرسی‬ ‫توجه به شعار سال‬ ‫شــهروندان زنجانــی‬ ‫خصوصامتیاز‬ ‫شود‪ .‬همینطور‬ ‫ـی قرار گرفت و از‬ ‫کاری اشاره کرد و با‬ ‫اجتناب کننــد و موارد‬ ‫شرایط به این از‬ ‫نمی‬ ‫شرکت برق منطقهای‬ ‫موردبحث و بررسـ‬ ‫فرایندهای‬ ‫فرایندهــای زائد و‬ ‫هــای خانوادگی‬ ‫به خود دارد و اگر‬ ‫ســتان در جلســه‬ ‫بازرسی استان در‬ ‫امتیاز شایسته در‬ ‫شــفافیت و حذف‬ ‫دورهمی‬ ‫روند افزایشی‬ ‫چراکه ویروس کرونای‬ ‫ا‬ ‫مدیرکل‬ ‫گرفته در جهت اخذ‬ ‫ارتقــای میزان‬ ‫مسئولین دیدار کرد‪.‬‬ ‫قرارداد و با اعالم اینکه‬ ‫خبری از برداشتن محدودیتها بهداشتی را رعایت کنند‬ ‫تالشهای انجام‬ ‫از ‪ )100‬تشکر و بر‬ ‫حضور یافت و با‬ ‫وضعیت باشد‬ ‫پاگیر را مورد تاکید‬ ‫ـروس کرونــای ســال‬ ‫ـود‪ .‬او بــا تاکیــد بر‬ ‫اجرایی اســتان (‪96‬‬ ‫زنجان‬ ‫شرکت برق منطقهای‬ ‫دســت و‬ ‫اداره کل‪،‬باشرکت‬ ‫تــر از ویـ‬ ‫نزدیــک نخواهــد بـ‬ ‫بین دســتگاههای‬ ‫گزارش روابط عمومی‬ ‫بهداشتیتاکیدشد‪.‬‬ ‫بازرسیبرنامهایاین‬ ‫ـت داریم فعلــی بســیار قوی نفوذپذیری بسیار باالیی‬ ‫در اینــده‬ ‫به‬ ‫حضور اعضای شــورای‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫اولینبرنامه‬ ‫زنجانی درخواسـ‬ ‫است‪،‬لزومهمراهی‬ ‫گذشته است و سرعت‬ ‫لزومتداومرعایت‬ ‫ایــن دیــدار که با‬ ‫ــه از شــهروندان‬ ‫زنجانشروعشده‬ ‫که در ایــن روزها‬ ‫زنجــان‪ ،‬در‬ ‫اینک‬ ‫ـتر رعایت کنند‪،‬‬ ‫خلجی ضمن معرفی‬ ‫برقمنطقهای‬ ‫طــر همین اســت‬ ‫ادارهجهتبازرسی‬ ‫بهداشــتی را بیشـ‬ ‫ـرکت برگزار شد‪،‬‬ ‫دارد و بــه خا‬ ‫کارکنانبانمایندگاناین‬ ‫پروتکلهــای‬ ‫خانوادگی به این‬ ‫معاونین شـ‬ ‫ـت پروتکلهــا در‬ ‫های ذاتی شــرکت‬ ‫کمکمعیشتی‬ ‫داشــته مدیرانو‬ ‫هستیم افراد بهصورت‬ ‫پایــان نماینــدگان‬ ‫ـرد‪ :‬متاســفانه رعایـ‬ ‫توجه بــه ماموریت‬ ‫ـیلهای موجود را‬ ‫ــت قــرارداد و در‬ ‫‪ ۳‬هزار بسته‬ ‫اینیک شاهد‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬به‬ ‫عنــوان کـ‬ ‫شــرکت و بــا‬ ‫ســتفاده از پتانسـ‬ ‫لزوم پایبندی به‬ ‫را مــورد درخواس‬ ‫درصد رســیده و‬ ‫ـرکت بــرق منطقهای‬ ‫مبتال میشــوند‪ .‬او‬ ‫برشمرد‪ .‬او نهایــت ا‬ ‫پایدار و مطمئن به‬ ‫خمســه‪ ،‬مدیرکل‬ ‫ـان بــه کمتــر از ‪80‬‬ ‫کارگران زنجانی‬ ‫انگاری ویروس‬ ‫ـت حضــور در شـ‬ ‫کاهشی ویروس‬ ‫دیدار‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫در تامین انرژی‬ ‫ســته این شرکت‬ ‫زنجـ‬ ‫اقدامات بهعنوان‬ ‫ـگاه و بازرســی جهـ‬ ‫شودچراکهعادی‬ ‫فعال خبری از روند‬ ‫باشــیم‪ .‬در ایــن‬ ‫جزو ویژگیهای برج‬ ‫بین‬ ‫مقررات در اجرای کلیه‬ ‫خطرمحسوبمی‬ ‫ـن اشــاره بــه جایـ‬ ‫شــکل کلی‬ ‫شرکت با نهادهای‬ ‫دیگری را‬ ‫نشان از ان دارد که‬ ‫ـتان زنجــان ضمـ‬ ‫ضوابط و‬ ‫زنگ‬ ‫افزایــش بیماری‬ ‫معرفیگردیدند‪.‬‬ ‫تعامل مناســب این‬ ‫کــرد‪ .‬او در بخش‬ ‫شود‬ ‫مشاهده نشده و امار‬ ‫کرد بازرســی اسـ‬ ‫ســت که ســبب‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫رسیدگی‬ ‫به‬ ‫ـل اساســی اشــاره‬ ‫با اشــاره‬ ‫توزیع‬ ‫این نهاد بازرسی‪،‬‬ ‫سال‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫جــزء مواردی ا‬ ‫زنجان در کرونا‬ ‫این شرایط باید‬ ‫یــک اصـ‬ ‫شــرایط مســاعد‬ ‫ماموریتهای قانونی‬ ‫زنجان قرمز است و با‬ ‫و بازرسی در طول‬ ‫میشــود‪ .‬فرماندار‬ ‫با اشــاره به وجود‬ ‫نظارتی‬ ‫اجتماعی زنجان از توزیع‬ ‫فرصتخدمتگزاری‪،‬‬ ‫در ســطح جامعه‬ ‫کرد وضعیت‬ ‫از ســخنان خود‬ ‫بخش تولید‪ ،‬وجود‬ ‫شهید سلیمانی تقدیر‬ ‫لشهایپیشروبه‬ ‫ادامهداشتهباشد‪.‬‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫سرمایهگذاری در‬ ‫باتبدیلچا‬ ‫محدودیتها‬ ‫مدیرکل‬ ‫ادامه از رویکرد طرح‬ ‫کارگران اســتان به‬ ‫منطقه جهت‬ ‫سلیمانی نبود وضعیت‬ ‫کمک معیشــتی بین‬ ‫تامین انرژی مطمئن‬ ‫های مناســب برای‬ ‫ســه هزار بســته‬ ‫افزود‪ :‬اگر طرح شهید‬ ‫یوسفیدر گفتوگو‬ ‫زیرســاخت‬ ‫و‬ ‫خبرداد‪.‬محمدرضا‬ ‫مناسبتروز کارگر‬ ‫نزدیکاست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اینکههفته کار و کارگر‬ ‫بابازار بابیان‬ ‫مومنانهومواسات‬ ‫مســئولین اســتانی تاکید‬ ‫اجرایطرح کمکهای‬ ‫در تامین برق به‬ ‫طیاینهفته‬ ‫دیدهدر استانانجام‬ ‫امادگــی شــرکتها‬ ‫امده‬ ‫کارگراننیازمندواسیب‬ ‫ادامــه خواســتار‬ ‫مــت و همراهی‬ ‫در حمایتاز‬ ‫کمک معیشتی بین‬ ‫ـرد‪ .‬او در‬ ‫تبلیغات اســالمی باه‬ ‫تامین برنامه برای‬ ‫توزیع سه هزار بسته‬ ‫کـ مدیریت بار لحظهای و‬ ‫ـان ســازمان‬ ‫ـجد در زنجان اجرا‬ ‫میشود‪ .‬او از‬ ‫در تمام واحدهای‬ ‫ــتان زنجـ‬ ‫کنترل و مدیریت‬ ‫های موثر امر مسـ‬ ‫برای‬ ‫داد و اظهار کــرد‪:‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســالمی اس همدل» دیگر ارگان‬ ‫ســهگانه جهــت‬ ‫کارگران اســتان خبــر‬ ‫اسالمیاستانزنجان‬ ‫مجازیبرگزار میشود‪.‬‬ ‫مدیریت پیکبار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وضعیتهای‬ ‫سراسری «مهرواره محله‬ ‫برنامه منســجم و‬ ‫مدیرکلتبلیغات‬ ‫برنامههابهصورت‬ ‫ضرورت امادگی برای‬ ‫مهر‪ ،‬میشود‪.‬‬ ‫ـد و لزوم تدوین‬ ‫پویش‬ ‫در طــول تاریخ‪،‬‬ ‫استان‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫از‬ ‫تقدیر‬ ‫لیدی‬ ‫جاری‬ ‫بار شــبکه شـ‬ ‫اجتماعیزنجان گفت‪:‬‬ ‫تو‬ ‫میشود‪ .‬به گزارش‬ ‫پیک برق در سال‬ ‫اهمیــت مســاجد‬ ‫مستقر در شرکتهای‬ ‫استان زنجان برگزار‬ ‫دومین جلسه گذر از‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫تعاون‪ ،‬کارورفاه‬ ‫برای کلیه صنایع‬ ‫پایگاه امن و محل‬ ‫فرهنگیبهمناسبتروز‬ ‫مدیرکل‬ ‫احمدی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ـرکتهای توزیع‬ ‫در‬ ‫یکســان‬ ‫مساجد در طول تاریخ‬ ‫مصرفی را یاداور‬ ‫ـو کنفرانســی شـ‬ ‫برگزاریمسابقات‬ ‫حجتاالســالم ســعید‬ ‫نــه مدیریت بار‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫بــا حضــور ویدیـ‬ ‫مشکالت بوده است و‬ ‫کارگراننمونهو‬ ‫کارگر در استان است‪.‬‬ ‫قزوین در محل‬ ‫صنعتــی در زمی‬ ‫ــارک رمضــان و شــیوع گســترده مراجعه مردم برای رفع‬ ‫ـتانهای زنجان و‬ ‫های مهم هفته کار و‬ ‫بــه اغــاز مــاه مب‬ ‫نیروی برق اسـ‬ ‫قداست خاص نگاه‬ ‫کارگر از برنامه‬ ‫کارگریو کارفرماییدر‬ ‫یکدیگر را بیشــتر‬ ‫ـرکتهای توزیــع‬ ‫زنجان برگزار شد‪.‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محله‪ ،‬مســجد را به‬ ‫همدلی و توجه به‬ ‫صنفی‬ ‫ایــن جلســه شـ‬ ‫شرکت برق منطقه‬ ‫«مهرواره مردم‬ ‫کرونا باید‬ ‫یوسفیازوجود‪ ۲۵‬انجمن کارفرمایان هم‪ ۱۰۰‬مورد‬ ‫وضعیــت انــرژی‬ ‫در ابتــدای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طرح‬ ‫قزوین گزارشــی‬ ‫ســه گزارشــی از‬ ‫و گفت‪ :‬انجمن‬ ‫موردتوجه قرارداد‪ .‬او‬ ‫ـتانهای زنجان و‬ ‫طرف میکنند‪.‬‬ ‫در ایــن جل‬ ‫استان خبر داد‬ ‫نمایندگی کارگران‬ ‫ـا مــدت مشــابه‬ ‫نیروی برق اسـ‬ ‫با سراسر کشور از‬ ‫خصوص امادگی الزم‬ ‫لیدیوصنعتیدارای‬ ‫ـد در مقایســه بـ‬ ‫همدل» همزمان‬ ‫اقدامات انجامیافته در‬ ‫بودهو‪ ۲۵‬واحدتو‬ ‫مصرفــی و تولیـ‬ ‫همتجلیلخواهد‬ ‫محله‬ ‫ـاس گزارش امور‬ ‫ـتان ســال جاری‬ ‫هاینمونهکارگری‬ ‫تابســتان از‬ ‫ـته ارائه شد بر اسـ‬ ‫از پیکبار تابسـ‬ ‫یــی را در پیــک‬ ‫هستندکهازانجمن‬ ‫در ســال گذشـ‬ ‫استان اشاره کرد و‬ ‫شرکت برق منطقهای‬ ‫برای گذر موفق‬ ‫ـته محدودیتها‬ ‫جامع روابط کار در‬ ‫خواهد داشــت بر‬ ‫ـرکت بــرق گذشـ‬ ‫دیســپاچینگ و مخابرات‬ ‫شد‪ .‬او به سامانه‬ ‫استان راهاندازی شده‬ ‫تامین برق در پی‬ ‫ـتند‪ .‬مدیرعامــل شـ‬ ‫به مدت مشابه‬ ‫ارائه کردند‪.‬‬ ‫مصرف امســال در‬ ‫مصرف بار نسبت‬ ‫از سال گذشته در‬ ‫مصرفــی را داشـ‬ ‫هــای بــه وجــود‬ ‫گفت‪ :‬این سامانه‬ ‫زنجان میزان‬ ‫ـانی محدودیت‬ ‫اعالم اینکه افزایش‬ ‫اجتماعیزنجانتصریح‬ ‫افزایش داشــته و در‬ ‫لــزوم اطالعرسـ‬ ‫منطقهای زنجان با‬ ‫تعاون‪ ،‬کارورفاه‬ ‫شــته ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫مشــابه در ســال‬ ‫است‪.‬مدیرکل‬ ‫در ســال گذ‬ ‫مراجعه کرده و در این‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫ســبت بــه مدت‬ ‫زنجان و قزوین‬ ‫دفاتر پیشخوان‬ ‫‪ ۲۲‬درصــدی ن‬ ‫بین اســتانهای‬ ‫کرد‪ :‬کارگران به‬ ‫را میتوانند از این‬ ‫ـزان افزایش بار‬ ‫کرده و کارهای خود‬ ‫قزوین بیشــترین میـ‬ ‫ســامانه ثبتنام‬ ‫ماهنشــان و‬ ‫سامانهپیگیریکنند‪.‬‬ ‫جمعیتروستایی‬ ‫مندی‪ 10‬هزار‬ ‫بهره‬ ‫دار در ماهنشان‬ ‫از اب پای‬ ‫‪03‬‬ ‫کاهش دستوری نرخ ارز در دستور کار است؟‬ ‫تزریق واکسن مشترک ایران و کوبا‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالب‬ ‫استانخبرداد‪:‬‬ ‫رویاد د زنجان‬ ‫اولینمجموعهاطلس هایامایش‬ ‫وضعیتاجتماعیشهراصفهانرونماییشد‬ ‫لغوهمهتحریم‪‎‬هامطالبهملیاست‬ ‫رویدا د زنجان‬ ‫اردیبهشت ماه‪1400‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪27‬‬ ‫‪ /‬سا ل چهارم‬ ‫واکسیناسیون عمومی‬ ‫به سرعت اغاز شود‬ ‫اباییاز حضور‬ ‫در انتخاباتندارم‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪02‬‬ ‫خودرو ناقض قانون‬ ‫‪ 32‬هزار‬ ‫جریمهشدند‬ ‫اغاز‬ ‫پایب‬ ‫تزریق واکسن به‬ ‫لمند باالی ‪ ۸۰‬سال‬ ‫بیش از ‪ ۱۷‬هزار سا‬ ‫طرحشهیدسلیمانی‬ ‫اجرای کروناادامهمییابد‬ ‫برایمقابلهبا‬ ‫ررات در اجرای کلیه‬ ‫ندی به ضوابط و مق‬ ‫رکورد تولید اهن اسف‬ ‫مات ضروری است‬ ‫اقدا‬ ‫نجی توسط شرکت‬ ‫عت فوالد شادگان‬ ‫صن‬ ‫هروارهمحلههمدل»‬ ‫پویشسراسری«م‬ ‫برگزارمیشود‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪ :‬خدیجه نادری‪/‬مهر‬ ‫اغاز تزریق واکسن‬ ‫به بیش از ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫سالمند باالی ‪ ۸۰‬سال‬ ‫‪08‬‬ ‫با اجرای پیاده راه انقالب‬ ‫فشار از قلب قم‬ ‫برداشته شد‬ ‫چراسیاستتخریبحداکثریخطرناکاست؟‬ ‫سیاســت فشــار حداکثری ایاالت متحده در دوران ترامپ علیه ایران‪ ،‬اگر‬ ‫چه مشکالت انکارناپذیری بر اقتصاد کشور وارد کرد اما به استناد تفسیرها و‬ ‫تحلیل های کارشناسان سیاسی و اقتصادی‪ ،‬در سایه عملکرد دولت برای عبور‬ ‫ـت کاخ سفید با شکســت روبرو شد‪ .‬با این حال‬ ‫از روزهای دشــوار‪ ،‬این سیاسـ ِ‬ ‫سیاست تخریب حداکثری از سوی یک محفل سیاسی کوچک اما ذی نفوذ در‬ ‫گلوگاه های حیاتی ایران‪ ،‬همزمان با سیاست فشار حداکثری وجود داشت و‬ ‫همچنانادامهدارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرناپالس‪ ،‬تیغ تیز تخریب از سوی این محفل سیاسی تندرو در‬ ‫ایران که دســت بر قضا از روز نخســت بعد از روی کار امدن دولت و تدبیر و‬ ‫امید‪ ،‬پایگاه های جنگ روانی خود را در محافل رسانه ای و سیاسی علیه دولت‬ ‫منتخب مردم بر پا کردند‪ ،‬بیش از همه‪ ،‬مهمترین دستاورد تاریخ دیپلماسی‬ ‫جمهوری اسالمی یعنی برجام را هدف قرار داده بود و همچنان این روند ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫اذربایجانغربی(سهامیخاص)‬ ‫این گروه هایمحفلیافراطی‪،‬باچشم پوشیونادیده گرفتندستاوردهای‬ ‫معطــوف بــه منافع مــردم در علمکــرد دولت‪ ،‬موفقیت کابینه تدبیــر و امید‬ ‫را تضعیف جایگاه گروهی خود می دانســتند و از همین روی‪ ،‬از روز نخســت‬ ‫مذاکراتهسته ایدردولتیازدهم‪،‬سنگپیشپایتیممذاکره کنندهانداختند‬ ‫و چوب الی چرخ دیپلماسی فعال و هوشمندانه دولت گذاشتند‪ .‬برجام که‬ ‫به امضا رسید و اجرا شد‪ ،‬دستاوردهای بی سابقه ای را برای کشورمان به ارمغان‬ ‫اورد؛لغوشدن‪ ۶‬قطعنامهپیشینشورایامنیتعلیهایران‪،‬بهرسمیتشناخته‬ ‫شدن برنامه صلح امیز هسته ای ایران ‪ ،‬غنی سازی اورانیوم و ساخت راکتور اب‬ ‫ســنگین‪ ،‬خارج شــدن اشــخاص و نهادهای ایرانی‪ ،‬هواپیماها‪ ،‬نفتکش ها و‬ ‫کشتی هایایراناز فهرستسه گانهتحریم هایهسته ایشورایامنیت‪،‬امریکا‬ ‫واتحادیهاروپا‪،‬بستهشدنپروندهمربوطبهاتهام هایبی اساسعلیهجمهوری‬ ‫اسالمیایراندر موردوجود«ابعاداحتمالینظامی»در فعالیت هایهسته ای‬ ‫کشــورمان‪ ،‬حفظ برنامه تحقیق و توســعه و رفع تحریم های نفتی‪ ،‬گازی و‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫به شرح جدول ذیل‬ ‫پتروشیمی‪،‬بخشیازدستاوردهایبرجامبود‪.‬‬ ‫نتایــج و اثــار انکارناپذیــر برجام به عنوان دســتاورد دیپلماســی مقتدرانه‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬موجب شد تا ایران یکی از باالترین نرخ های رشد اقتصادی‬ ‫در جهــان را بــه خــود اختصاص دهد و این موضوع در گام نخســت بر زندگی‬ ‫مردم و وضعیت اقتصادی و معیشــت ان ها تاثیر مثبت گذاشــته بود؛ همین‬ ‫موفقیت ها بود که گروه های محفلی افراطی مخالف دولت را دچار تشویش‬ ‫کــرد زیــرا بی توجــه به منافع ملی‪ ،‬مطامع خود را دنبال می کردند و در ســایه‬ ‫موفقیت های ملی نمی توانستند مقاصد خود را دست یافتنی تصور کنند‪ .‬این‬ ‫طیف تندروی مخالف دولت‪ ،‬سنگ حمله به برجام را این بار با بهانه و ادعای‬ ‫تعطیل شدن دستاوردهای و دانش هسته ای به سینه می زدند؛ روی کار امدن‬ ‫ترامــپ در ایــاالت متحــده و پس از ان خروج امریکا از برجام‪ ،‬ماه عســل این‬ ‫طیف افراطی داخلی بود زیرا حاال در میدان تروریســم اقتصادی کاخ ســفید‬ ‫علیهملتایران‪،‬می توانستندبی توجهبهمنافعملی‪،‬بازیخودراپیشببرند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فنی پیوست اسناد‬ ‫مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/02/07‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 1۹‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/02/13‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 1۹‬روز شنبه مورخ ‪1400/02/25‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/02/27‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج (پیشنهاد قیمت) پیشنهاد دهندگان‪ ،‬با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی پیشنهاددهندگان‬ ‫توسط کمیته فنی بازرگانی‪ ،‬در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای معتبر (بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و‬ ‫تسلیم نماید و به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه(به ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫خرید انواع یراق االت کابل خود نگهدار‬ ‫‪1400-63‬‬ ‫(شماره فراخوان ‪)200000۹003000046‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه ‪ -‬بلوار ارتش‪ -‬سربازان گمنام‪ -‬ارتش‪ .‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ ،‬تلفن ‪ 044-3110‬داخلی ‪433۹‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪021-27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 021-88۹6۹737 :‬و ‪021-851۹3768‬‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه‪04432232113 - 0۹144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ضمن ًا فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی‬ ‫مناقصات به ترتیب به ادرس های‪:‬‬ ‫‪ iets.mporg.ir , www.waepd.ir , www.tavanir.org.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫م الف‪1128222:‬‬ ‫‪883/000/000‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی‬ ‫منابع داخلی‬ ‫ان ها حتی اقدام به اتش زدن برجام در صحن مجلس شورای اسالمی کردند تا‬ ‫شمشیرخودبرایهرچهعلنی ترشدنمخالفتبادولتوبرجامومنافعملی‬ ‫راعیان کردهباشندزیراانزمان‪،‬قانون گریزترینوبی منطق تریندولتایاالت‬ ‫متحدهبهترینفرصترابرایتندروهایداخلیایرانفراهماوردهبود‪ .‬بی هیچ‬ ‫قضاوتیدربارهخاستگاهمخالفت هایداخلیوخارجی‪،‬اماازدیدناظربیرونی‬ ‫و بی طرف‪ ،‬نقاط اشــتراک در مخالفت با برجام میان ســردمداران وقت کاخ‬ ‫سفید‪ ،‬سران رژیم صهیونیستی‪ ،‬و بعضی سران کشورهای عربی با تندروهای‬ ‫داخلی جای سوال و تامل بسیاری داشت‪ .‬مخالفت های ترامپ و نتانیاهو و‬ ‫ال سعود با برجام مشخصا دشمنی با ایران و مردم بود اما همنوایی تندروهای‬ ‫داخلی که ادعای انقالبی گری و حمایت از معیشت مردم را بیرق خود کرده‬ ‫بودند‪ ،‬بیش از پیش صداقت ان ها در شعارها و مواضع شان را مورد سوال قرار‬ ‫می داد‪ ،‬به طوری که مردم ایران هرگز این همدستی در موضع گیری علیه منافع‬ ‫ملیرادر روزهایسختاقتصادیفراموشنمی کنند‪.‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقهالبرز‬ ‫مخالفان دولت‪ ،‬با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه نه‬ ‫در مقام دفاع از معیشت مردم‪ ،‬بلکه با نمک بر زخم پاشیدن‪ ،‬ادعای دیگری‬ ‫همچون تعطیل شدن صنعت هسته ای را بر طبل رسانه ای خود می کوبیدند‬ ‫تــا از رهگــذر ان جایــگاه دولت را مورد حمله قرار دهند‪ .‬دولت پس از خروج‬ ‫امریکا از برجام‪ ،‬با هوشمندی دیپلماتیک توانست اجماعی جهانی حتی در‬ ‫بینهم پیماناندیرینهایاالتمتحده‪،‬علیهسیاست های کاخسفیدایجاد کند‪،‬‬ ‫اجماعی کهبهشکست هایبی سابقهواشنگتندر شورایامنیتمنجرشد‪،‬ان‬ ‫همزمانی کهدولت گام هایپنج گانه کاهشتعهداتبرجامیرادر واکنشبه‬ ‫نقضبرجاماز سویامریکابرداشتهبود‪.‬‬ ‫دولــت در اقدامات بعدی نشــان داد‪ ،‬ادعای مخالفــان داخلی برجام در‬ ‫تعطیل شدن صنعت هسته ای چه اندازه به دور از واقعیت است‪ ،‬ایران در‬ ‫گام نخست در ‪ ۱۸‬اردیبهشت ‪ ،۹۸‬پایبندی خود به تولید اورانیوم غنی شده‬ ‫‪ ۳.۶۷‬تا سقف‪ ۳۰۰‬کیلوگرم و تولید اب سنگین تا سقف‪ ۱۳۰‬تن را لغو کرد‪.‬‬ ‫اگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‬ ‫ای (‪ 1400/1‬خ م ) شماره مجوز(‪)1400.541‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫شرح‬ ‫‪-1‬موضوعمناقصه‬ ‫الیروبیوتعمیراتمخزندهمیلیونلیتریشمارهچهاربنزینانبارنفتشهیددولتیکرج‬ ‫‪-2‬مدتانجامکار‬ ‫‪ 240‬روز‬ ‫‪-3‬براوردپایه‬ ‫‪-4‬نوعتضمینومبلغتضمینشرکتدرفرایند‬ ‫ارجاعکار‬ ‫‪ 13/452/634/211‬ریال براساس فهرست بهاء نفت سال‪ 13۹۹‬و فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه سال‪1400‬و قیمت روز بازار‬ ‫واریزسپردهنقدیبهمبلغ‪672/000/000‬ریالبحسابشماره‪ ۹200010266‬بانکملتباشناسهواریز‪ 3۹300000042‬یاضمانتنامهبانکیمعتبرمعادلمبلغفوقویاسایرتضامینقابل‬ ‫قبول در بند «الف» ماده «‪ »6‬ائین نامه تضمین در معامالت دولتی‪.‬‬ ‫‪-5‬مهلتدریافتاسناد درسامانهستاد‬ ‫از زمان انتشار اولین اگهی تا ساعت‪14‬روز‪1400/ 2 /11‬‬ ‫‪-6‬تاریخومحلبازدیدوجلسهتوجیهی‬ ‫راس ساعت‪ 10‬روزیک شنبه مورخ ‪ 1400/2/12‬در محل تاسیسات انبار نفت شهید دولتی واقع درکرج جاده مالرد‬ ‫‪-7‬مهلتزمانیارسالپیشنهاد‬ ‫تاساعت‪ 14‬روزچهارشنبهمورخ‪1400/2/22‬‬ ‫‪-8‬محلونحوهدریافتوتسلیمپیشنهادات‪:‬‬ ‫دریافتاسنادمناقصهوتسلیمپاکاتالف‪(:‬تضمین‬ ‫شرکت درفرایند ارجاع کار ) ب‪(:‬اسناد و مدارک‬ ‫مناقصه)ج‪(:‬پیشنهاد قیمت)‬ ‫درمهلتمقرر متقاضیانبامراجعهبهسایت‪ www.setadiran.ir‬اسنادرادریافتوپسازبارگزارینسخالکترونیکیاسنادبااستفادهازامضاءالکترونیکیصاحبانحقامضاءمجاز‬ ‫و مهر الکترونیکی شرکت کلیه پاکات تکمیل شده (الف ‪،‬ب و ج)در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد )و اصل پاکت تضمین فرایند ارجاع کار (الف ) بصورت الک و مهرو‬ ‫امضاءشدهوجداگانهبهدبیرخانهکمیسیونمناقصاتشرکتملیپخشفراوردههای نفتیالبرزواقعدرکرجباالترازمیدانطالقانی ساختمانستادشرکت ملیپخشفراورده‬ ‫نفتیکرجتحویلنمایند‪.‬شرکتهایحاضردرمناقصه بایدکلیهاسنادوپاکاتتکمیلشدهرادرمهلتمقرردرسامانه ستادبارگزارینمایند‬ ‫‪-۹‬شرایطمتقاضیان‬ ‫‪-1‬دارا بودن و ارائه گواهی معتبر تایید صالحیت و رتبه بندی حداقل پایه‪ 5‬در رشته تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و یا رتبه‪ 5‬در رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫کشوروترجیح ًا انجامحداقلیککاردرمجموعههایصنعتنفت*‪-2‬دارابودنوارائهگواهینامهصالحیتایمنیمعتبرازادارهتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعی*‪-3‬لیستپرسنل‬ ‫فنی و تخصصی شرکت به همراه مدارک مربوطه‪-4‬دارای تجربیات کاری و سوابق اجرایی مرتبط براساس رزومه کاری و توان فنی و مهندسی‪ - 5‬سوابق مالی شرکت کنندگان از‬ ‫جمله‪ :‬صورت های مالی شامل تراز نامه ‪ ،‬صورت سود و زیان ‪ ،‬صورت گردش وجوه نقد به همراه یا دداشتها و توضیحات و گردش حساب بانکی به نام شرکت ‪ ،‬مفاصا حساب بیمه و‪...‬‬ ‫‪-6‬تصویرکلیهصفحاتاساسنامهشرکت‪،‬اگهیتاسیسشرکت‪،‬اخرینتغییراتدرروزنامهرسمی *‪-7‬ارائهاصلگواهینامهامضاءمحضریشخصویااشخاصیکهطبقاخرین‬ ‫تغییرات در روز نامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهد اورشرکت می باشند الزامی است‪-8.‬کسب حداقل‪ 60‬امتیاز از‪ 100‬در ارزیابی‪ HSE‬بر اساس معیار های ارزیابی شرکت ملی‬ ‫پخشفراوردههاینفتیایران‬ ‫‪-10‬تاریخومحلگشایشپاکات‬ ‫‪-11‬تاریخاعتبارپیشنهادات‬ ‫‪-12‬حداقلمناقصهگرانجهتگشایشپاکات‬ ‫‪-13‬سایرشرایطوزمانبندیها‬ ‫ساعت‪10‬روزسهشنبه مورخ‪ 1400/2/28‬درسالنجلساتشرکتبهنشانیمناقصهگزار‬ ‫سهماهبعدازبازگشاییپاکاتنرخ‪.‬‬ ‫دومناقصهگر‬ ‫وفقاسنادمناقصهوگزیدهشرایطاسناد(ضروریستمتقاضیکلیهاسنادمناقصهوصورتجلسهتوجیهیقبلازپیشنهاد نرخرادریافت‪،‬مطالعهواطالعاتومدارکدرخواستی را‬ ‫ازطریقسامانهستادارائهنماید‪.‬‬ ‫* قیمت ها می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل ‪ ،‬با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪( .‬خرید کاالی خارجی که مشابه تولید داخل دارد ممنوع می باشد‪ .‬چاپ اگهی تجدید مناقصه‪ :‬نوبت اول یک‬ ‫شنبه (‪ )1400/02/05‬و نوبت دوم سه شنبه (‪)1400/02/07‬‬ ‫ضمنا متن اگهی در سایت ‪ http://www.shana,ir, , http://iets.mporg.ir‬نیز درج می گردد‪ .‬که اسناد بارگزاری شده در سایتهای مزبور صرفا جهت اطالع و رویت بوده و ضروری است‬ ‫کلیه مراحل مناقصه اعم از برداشت اسناد و سایر مراحل در بستر سامانه ‪ ,http://www.setadiran.ir‬انجام گردد و بدیهی است بارگزاری (اپلود ) و ارسال مدارک مورد نیاز و ارائه پیشنهادی‬ ‫مناقصه گزاران و بازگشایی پاکتها ‪ ،‬صرفا پس از دریافت (دانلود )اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بین‬ ‫خبر‬ ‫ایران و عراق ازهرجهت با‬ ‫یکدیگر پیوستگی دارند‬ ‫وزیــر امــور خارجــه گفــت‪ :‬مــردم ایــران و عــراق در‬ ‫برابــر دشــمنان مشــترک از صدام تــا داعش‪ ،‬باهــم و در‬ ‫کنار هم مبارزه کردند و همکاری های متعدد سیاســی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اقتصادی با یکدیگر داریم‪ .‬دو شهید بزرگوار‬ ‫شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس‬ ‫نماد مقاومت در این دو کشــور هســتند و ایران و عراق‬ ‫ازهرجهت با یکدیگر پیوستگی دارند‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫محمدجواد ظریف هنگام ورود به عراق طی سخنانی‬ ‫گفت‪ :‬در هفته های گذشــته ســفرهایی به کشــورهای‬ ‫منطقه داشتم‪ ،‬یکی از مهم ترین کشورها در منطقه ما‬ ‫جمهوری عراق است‪ .‬ما همواره با عراق روابط نزدیک‬ ‫داشته و داریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مردم ایران و عراق در برابر‬ ‫دشمنان مشترک از صدام تا داعش‪ ،‬باهم و در کنار هم‬ ‫مبارزه کردند و همکاری های متعدد سیاسی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اقتصادی با یکدیگر داریم‪ .‬دو شهید بزرگوار شهید حاج‬ ‫قاسمسلیمانیوشهیدابومهدیالمهندسنمادمقاومت‬ ‫در ایــن دو کشــور هســتند و ایران و عــراق ازهرجهت با‬ ‫یکدیگر پیوستگی دارند‪ .‬ظریف در ادامه اظهار داشت‪:‬‬ ‫پس از سفری که به قطر داشتم این فرصت خوبی بود‬ ‫که طی یک سفر نسبتا طوالنی در بغداد هستم‪ .‬ظریف‬ ‫یهــای خوبی در‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــران و عــراق همکار ‬ ‫حوزه هایاقتصادی‪،‬مالی‪،‬بانکیو‪...‬دارندوامیدواریم‬ ‫که گسترش و افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫اطالعی از منتشرکنندگان‬ ‫فایل صوتی منتسب به‬ ‫ظریف نداریم‬ ‫سعید خطیب زاده‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه کشور‬ ‫در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی‬ ‫در پاســخ ارتبــاط با فایل منتشرشــده از اقــای ظریف و‬ ‫حشــده و انتشــار برخی از‬ ‫مباحثی که در این فایل مطر ‬ ‫تحلیل ها مبنی بر اینکه این فایل از سوی وزارت خارجه‬ ‫منتشرشــده و یا اینکه انتشار این فایل به معنای پایان‬ ‫اینده سیاســی ظریف اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تفاســیر درباره‬ ‫ایــن فایــل برای بعدا باشــد‪ .‬انچــه منتشرشــده از ابتدا‬ ‫یــک مصاحبــه نبــوده و قــرار هــم نبوده یــک مصاحبه‬ ‫باشد‪ ،‬یک گفت وگوی رسانه ای هم نبوده است و یک‬ ‫گفت وگو در چارچوب های معمول و محرمانه ای است‬ ‫که در داخل دولت انجام می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬او‬ ‫با بیان اینکه نظر اقای رئیس جمهور این بوده که برای‬ ‫انتقال سوابق و تجارب برای دولت های بعدی اعضای‬ ‫کابینه گفت وگوهایی برای ثبت در اسناد داشته باشند و‬ ‫نظراتشان را اعالم کنند و این گفت وگو در این چارچوب‬ ‫صــورت گرفته اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعهــد دوجانبه برای‬ ‫حفظ محرمانگی این گفت وگوها وجود داشته و وزارت‬ ‫خارجه در هیچ کدام از فرایندهای این گفت وگو ازجمله‬ ‫انتخاب تیم مصاحبه کننده‪ ،‬عوامل و نگهداری فایل ها‬ ‫هیچ نقشی نداشته است و اینکه چه کسانی‪ ،‬چگونه و‬ ‫چرا این فایل را منتشر کرده اند ما نمی دانیم‪.‬‬ ‫خطیب زاده با بیان اینکه به انچه اقای ظریف در‬ ‫این گفت وگو مطرح کرده اند باید به صورت کلی نگاه‬ ‫شــود نه گزینشــی ادامه داد‪ :‬ما از دو شــب قبل کم کم‬ ‫مطلع و متوجه شــدیم که بخش هایی از این فایل در‬ ‫حال منتشــر شــدن اســت و دیــروز این موضوع بــه اوج‬ ‫خــود رســید‪ .‬همان طور که گفتم انچه اقــای ظریف در‬ ‫این گفت وگو مطرح کرده اند را باید به صورت کلی دید‬ ‫و گزینشی نباید برخورد کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اقای ظریف‬ ‫همواره گفته اند که نظراتشان را در پشت درهای بسته‬ ‫شــفاف و صریح مطرح می کنند و انچه انجام می شود‬ ‫حول قوه عاقله نظام است‪ .‬خطیب زاده افزود‪ :‬در این‬ ‫فایــل اقــای ظریف به صورت مفصل با تکریم و احترام‬ ‫در مورد اقای سلیمانی صحبت می کند‪ .‬از نقش ایشان‬ ‫در صلح سازی و طرح های منطقه ای و کمک هایی که‬ ‫ایشــان در این زمینــه ارائه کرده اند‪ ،‬صحبت می کنند و‬ ‫این کمک ها بر کسی پوشیده نیست‪ .‬یک ذوق زدگی در‬ ‫برخیاز رسانه هابرایتقطیعصحبت هایظریفدیده‬ ‫یشــود ولی همان طور که گفتم صحبت های ایشــان‬ ‫م ‬ ‫در این فایل باید کلی دیده شود‪ .‬او با بیان اینکه انچه‬ ‫درباره انتشار این فایل صورت گرفته یک امر غیرقانونی‬ ‫اســت و مجاری قانونی باید ان را بررســی کنند اما این‬ ‫مســئله را نیز نشــان می دهــد که برخــاف انچه گفته‬ ‫یشــود مســئوالن ایرانی در فضای کارشناســی پویا و‬ ‫م ‬ ‫شفاف هستند‪ .‬انچه اجرا می شود تصمیمات اجماعی‬ ‫نظام است و از دیگر سو باید توجه داشت که هیچ کس‬ ‫در تحلیل مصون از خطا نیست و این چیزی است که‬ ‫اقای ظریف بارها به ان اشاره کرده اند‪.‬‬ ‫نشست وین گام مثبتی‬ ‫برای احیای برجام است‬ ‫یــک اقتصــاددان برجســته تاکیــد کرد‪ :‬نشســت‬ ‫وین‪ ،‬گام مثبت برای احیای برجام است‪ .‬به گزارش‬ ‫لگــر‬ ‫ایلنــا‪ ،‬دانیــل الکالــه اســتاد اســپانیایی و تحلی ‬ ‫اقتصــادی در ارزیابــی نشســت کمیســیون مشــترک‬ ‫برجــام در ویــن گفت‪ :‬اعتقاددارم که نشســت وین‬ ‫یــک گام مثبت بــرای احیای برجام اســت اما موارد‬ ‫اختالفــی زیــادی وجــود دارد کــه نیازمنــد مذاکرات‬ ‫بیشــتر است‪ .‬او افزود‪ :‬نشســت وین به خودی خود‬ ‫به احیای برجام منجر نمی شود اما دولت جو بایدن‬ ‫به وضوح می خواهد به نوعی توافق با ایران برسد‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه در مورد لغو همه تحریم ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬این اتفاق در این مرحله بسیار دشوار و بعید‬ ‫مهــا بایــد مذاکرات و‬ ‫اســت‪ .‬بــرای رفــع همه تحری ‬ ‫تعهــدات محکم بیشــتری انجام شــود‪ .‬فکر می کنم‬ ‫مشــده بود اما‬ ‫برجام نه به روشــی که در ابتدا تنظی ‬ ‫ممکن اســت به نوعی دیگر احیا شــود اما ایران هم‬ ‫باید به تعهدات خود بازگردد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 07‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1055‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫لغوهمهتحریم‪‎‬هامطالبهملیاست‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬لغو تمامی تحریم ها‬ ‫و راستی ازمایی ان‪ ،‬مطالبه ملی است و این مطالبه‬ ‫ملینبایددستاویزدعواهایسیاسی گردد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی در جلسه‬ ‫شــورای عالــی قــوه قضاییه بــا بیان این کــه تعداد‬ ‫مراجعــان بــه دادگســتری ها و ســازمان های تابعه‬ ‫می توانــد کاهش یابد‪ ،‬به مدیــران و کارکنان همه‬ ‫دســتگاه‪‎‬ها به ویــژه همکاران دســتگاه قضا متذکر‬ ‫شد که اگر کار مراجعه کنندگان به ان ها در همان‬ ‫مراجعاتاولیهقابلحلاست‪،‬چرابایدبه گونه‪‎‬ای‬ ‫عمل شود که نیاز به مراجعه دوباره باشد‪.‬‬ ‫رئیسیافزود‪:‬شرایط کروناییاقتضاءمی‪‎‬کند که‬ ‫کارکنانهمهاداراتخصوصاهمکاراندستگاهقضا‬ ‫بدانند که از وظایف مهم اســامی و ملــی و اداری‬ ‫این اســت که کار مردم را به موقع انجام دهیم تا‬ ‫مجبور بهمراجعهدوبارهوغیرضروریافرادنباشند‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا با تقدیر از همت مضاعف‬ ‫همکاران قضایی در ایام کرونایی برای رسیدگی به‬ ‫پرونده‪‎‬ها و کار مردم متذکر شد‪ :‬امروز راهبرد دشمن‬ ‫ایجاد یاس و ناامیدی و راهبرد ما ایجاد امید است‬ ‫تا مردم احساس کنند کارشان در ادارات و سازمان ها‬ ‫به سهولت و سرعت انجام می شود‪ .‬رئیسی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬وقتی یک خانم یا اقایی برای تظلم خواهی‬ ‫بهیکواحدقضاییمراجعهمی کند‪،‬نبایددغدغه‬ ‫دیگری بر رنج و دغدغه‪‎‬اش اضافه شود‪ ،‬بلکه باید‬ ‫مشکلاورادر سریع‪‎‬ترینزمانممکنبرطرف کنیم‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬امــروز مــا تــوان و امکانــات‬ ‫حــل مشــکالت و رفع ظلــم از ا نهــا را داریم و این‬ ‫تهــا باید به موقــع و در زمان خودش به کار‬ ‫ظرفی ‬ ‫گرفته شود تا کار مردم زودتر انجام شود و امیدواری‬ ‫در جامعــه افزایــش یابــد‪ .‬رئیــس قوه قضاییــه در‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنانش با اشــاره به «ســالگرد‬ ‫حادثــه طبــس» و «اغــاز عملیات بیت‪‎‬المقــدس»‪،‬‬ ‫شکستمفتضحانهارتشامریکادر طبسوپیروزی‬ ‫ملــت ایران در عملیات بیت‪‎‬المقــدس را از عنایات‬ ‫الهیدانست کهموجبناامیدیدشمنوامیدواری‬ ‫ملت‪‎‬هایمسلمانشد‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬دســت قــدرت خــدا یــاور همه‬ ‫کســانی است که در مســیر الهی حرکت می کنند و‬ ‫توجه به ایات و امدادهای الهی انســان را در دفاع‬ ‫از ارزش هایالهیاستوارترمی کندتابداندایستادگی‬ ‫و مقاومــت او را بــه هدفش می‪‎‬رســاند و می‪‎‬تواند‬ ‫گشایشایجاد کند‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان ایــن کــه امروز‬ ‫مهــا و راســتی ازمایــی ان یــک‬ ‫لغــو همــه تحری ‪‎‬‬ ‫مطالبــه ملی اســت و این مطالبه نباید دســتاویز‬ ‫دعواهای سیاســی و وقت‪‎‬کشی شود‪ ،‬به کسانی‬ ‫که مســئول پیگیری و تحقق این مطالبه هستند‬ ‫متذکر شــد که به طرف مقابل اجازه وقت‪‎‬کشــی‬ ‫ندهنــد‪ .‬رئیــس قوه قضاییه در بخــش دیگری از‬ ‫ســخنانش «شــوراها» را نهــادی برامــده از قانون‬ ‫اساسی و جلوه‪‎‬ای از حاکمیت اراده مردم نسبت‬ ‫بــه زندگــی خودشــان دانســت و گفت‪ :‬شــوراها‬ ‫از دســتاوردهای مثبــت قانون اساســی هســتند و‬ ‫شهــای خوبــی هم بــرای گره‪‎‬گشــایی از امور‬ ‫تال ‬ ‫داشته‪‎‬اند‪ ،‬اما با اسیب‪‎‬هایی نیز مواجه شده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬برخــی شــوراها خدمــات زیــادی‬ ‫انجــام داده انــد و خوشــنام هســتند و مردم هم‬ ‫نهــا اعتماد دارند‪ ،‬اما برخی نیز مشــکالتی‬ ‫بــه ا ‬ ‫داشته‪‎‬اند که پرونده‪‎‬های متعدد و قابل توجهی‬ ‫نهــا در مراجــع قضایــی تشــکیل شــده و‬ ‫بــرای ا ‬ ‫در حــال رســیدگی اســت‪ .‬رئیس قــوه قضاییه در‬ ‫عیــن حال خاطر نشــان کرد‪ :‬نهاد شــوراها دارای‬ ‫مشــکالتی ساختاری است که اگر به ان ها توجه‬ ‫نشــده و ایــن مشــکالت به‪‎‬صورت ریش ـه‪‎‬ای حل‬ ‫نشوند‪ ،‬همواره شاهد بروز اسیب‪‎‬ها و مشکالت‬ ‫خواهیــم بود‪ .‬رئیســی بــا بیان این کــه همکاران‬ ‫دســتگاه قضا در جریان رســیدگی بــه پرنده‪‎‬های‬ ‫مربوط به شوراها‪ ،‬اسیب‪‎‬ها را احصا کرده‪‎‬اند که‬ ‫جمع‪‎‬بنــدی ان را در اختیــار مراجــع ذیضالح قرار‬ ‫می‪‎‬دهند‪ ،‬از مســئوالن مربوطه خواست که حل‬ ‫مشــکالت ساختاری شوراها را با جدیت پیگیری‬ ‫کننــد‪ .‬رئیــس دســتگاه قضــا در بخش دیگــری از‬ ‫ســخنان خــود با تقدیــر از خدمــات و تالش های‬ ‫الفت معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از جرم‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬ابراز امیدواری کرد این معاونت با‬ ‫حضور غالمی بیش از گذشته فعال شده و منشاء‬ ‫برکات برای کل کشور باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واکسیناسیون عمومی به سرعت اغاز شود‬ ‫ســخنگوی کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراهای مجلس‬ ‫شــورای اســامی تاکید کرد‪ :‬هر یک از دستگاه های اجرایی که در‬ ‫زمینه ســاخت واکسن داخلی و تهیه ان مسئولیتی بر عهده دارند‬ ‫باید با جدیت در این مسیر گام برداشته و به موقع واکسیناسیون‬ ‫عمومــی اغــاز شــود‪ .‬علی حــدادی در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬درباره‬ ‫اقداماتــی کــه بــرای کنترل موج چهــارم کرونا باید صــورت گیرد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بخشــی از اقدامــات کــه در ایــن مقطــع زمانــی بــرای‬ ‫کنتــرل مــوج چهــارم کرونا در کشــور حائز اهمیت اســت به مردم‬ ‫لهــای بهداشــتی‪،‬‬ ‫یگــردد کــه همــان رعایــت دقیــق پروتک ‬ ‫بازم ‬ ‫استفاده صحیح از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است‪.‬‬ ‫مردم باید برای حفظ سالمتی خود و سایر افراد جامعه از رفتن‬ ‫به ســفر و حضور در تجمعات پرهیزکرده و مصوبات ســتاد کرونا‬ ‫را دنبال کنند‪ .‬نماینده مردم طالقان و ساوجبالغ در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اما اقداماتی که باید از سوی دولت انجام گیرد و در جلسه‬ ‫بــا وزیــر بهداشــت نیز تاکیــد شــده اســت‪ ،‬در گام اول حمایت از‬ ‫ســاخت واکســن داخلی اســت‪ .‬با توجه به اینکه واکسیناســیون‬ ‫امروز یک نیاز ضروری اســت باید ب هســرعت فعال شــود‪ .‬هر یک‬ ‫از دســتگاه های اجرایــی کــه در زمینه ســاخت واکســن و تهیه ان‬ ‫مسئولیتی بر عهده دارند باید با جدیت در این مسیر گام برداشته‬ ‫و به موقع واکسیناســیون عمومی اغاز شــود‪ .‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫از ســوی دیگر مصوبات ســتاد کرونا در خصوص هر اســتان باید با‬ ‫جدیت از سوی مسئوالن استانی دنبال شود و مسئوالن اجرایی‬ ‫وظایف خود را برای اجرای شیوه نامه های بهداشتی به موقع و به‬ ‫شکل صحیحی انجام دهند‪ .‬ما از خدمات کادر درمانی کشور و‬ ‫پزشکان سپاس گزاریم و امید است با اجرای دقیق پروتکل ها این‬ ‫عزیزان را یاری کنیم‪ .‬حدادی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات‬ ‫الزم بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــای هندی در کشــور‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قطعا باید در تردد مسافر با کشورهای دیگر به ویژه هند و‬ ‫پاکستان با توجه به جهش ویروس در این کشور دقت شود‪ .‬باید‬ ‫تصمیم جدی در این حوزه گرفته شود و مرزهای زمینی و هوایی‬ ‫کنتــرل و در صــورت ورود مســافر نیز بحث قرنطینــه جدی گرفته‬ ‫شود‪ .‬باید نظارت واقعی در این حوزه اعمال شود‪.‬‬ ‫انتشار صوتظریف‬ ‫برای ضربه به مذاکرات است‬ ‫هدف وین ‪2‬‬ ‫برجام است؟‬ ‫جلیلرحیمیجهان ابادی‪،‬عضو کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاسالمیدرمطلبی‬ ‫در صفحهتوییترخوددر واکنشبهانتشار فایلصوتیاز مصاحبهوزیرخارجهنوشت‪:‬‬ ‫فبارهابه صراحت گفتهاست که کاندیدایریاستجمهورینیست‪،‬پسانتشارفایلمصاحبه‬ ‫«دکترظری ‬‬ ‫ح رئیس دستگاه‬ ‫ن و‫استیضا ‬‬ ‫بسیار مهم ایشان ربطی به انتخابات ندارد و باهدف ضربه زدن به‫مذاکرات وی ‬‬ ‫باشیم!»‬ ‫‬‬‬‬‬ ‫دیپلماسیوتکمیل کنندهتخریب هایاخیردرنطنزوسایراسیب هابهمنافعملیماست‪.‬هشیار‬ ‫مجیــد شــا کری‪ ،‬کار شــناس اقتصــادی و ا ســتاد دانشــگاه در توئیتر نو شــت‪ :‬د ســتور کار‬ ‫و یــن ‪ ،۲‬بر جــام نیســت‪ ،‬بازگشــت بــه برجام ا ســت‪ .‬ا یــن دو مو ضــوع اسا ســا متفاوتند‪.‬‬ ‫شــاید بــا تســامح بتــوان گفــت بر جــام «قیــد» مســلط (و نــه هــدف) و یــن ‪ ۲‬ا ســت ولی‬ ‫باز هــم بر جــام چنــان (بخصــوص در بخــش ســتاند ه های ا یــران) مبهــم و کلــی ا ســت کــه‬ ‫ا یــن قیــد هم به شــدت منعطف ا ســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زنگ خطر شیوع کرونای هندی به صدا درامده است‬ ‫رئیس کمیته امنیت کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی‬ ‫نکــه زنگ خطر دربــاره ویروس‬ ‫مجلــس شــورای اســامی با بیان ای ‬ ‫جهش یافتــه کرونــای هنــدی بــه صــدا درامده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬باید‬ ‫هرچه سریع تر تمامی ترددها بین ایران و هند قطع شود تا جلوی‬ ‫ورود ویــروس جهش یافتــه هندی گرفته شــود‪ .‬ابراهیــم عزیزی در‬ ‫گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬در واکنش به طرح هشــدارهایی دربــاره ورود‬ ‫ویــروس جهش یافتــه کرونــای هندی گفــت‪ :‬در ابتدا الزم اســت از‬ ‫کادر پزشــکی‪ ،‬پرســتاری‪ ،‬بهداشــت و درمان و کســانی که در این‬ ‫جبهــه فعالیــت می کننــد قدردانــی کنــم‪ ،‬کادر درمان و بهداشــت‬ ‫بــا همــه تــوان زحمت می کشــند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬متاســفانه دولت و‬ ‫ســتاد مقابلــه با کرونا تنها رویکرد گفتاردرمانــی را در پیش گرفته و‬ ‫معموال ســتاد کرونا بعدازانکه مردم با مشــکالتی روبرو می شوند‬ ‫ان را بیان می کنند و تازه فکر کرده که باید چه کاری انجام دهند و‬ ‫بعضا هم تصمیم گیری درست نیست که باید از این حالت خارج‬ ‫شوند‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬الزم است‬ ‫دست از لجاجت ها برداشته شده و در مسائل مهم و سرنوشت ساز‬ ‫به درســتی تصمیم گیــری شــود امــروز موضــوع مهم کرونــای هندی‬ ‫است‪ .‬در اسفندماه ‪ ۱۳۹۹‬هشدار دادیم که باید مراقبت شود که‬ ‫شــاهد پیک چهارم نباشــیم‪ ،‬اما جلوی ســفرها گرفته نشــد و فضا‬ ‫را به گون ـه ای باز گذاشــتند که شــاهد موج ســفرها بودیــم البته که‬ ‫متاســفانه هرگاه شــاهد افزایش فوتی ها هستیم وضعیت کشور را‬ ‫با سایر کشورهای ضعیف مقایسه می کنند که این درست نیست‪.‬‬ ‫عزیزی با بیان اینکه در اســفندماه ‪ ۱۳۹۹‬شــرایط را رها کردند که‬ ‫باید قوه قضاییه به نیابت از مردم با این کوتاهی و ســهل انگاری‬ ‫برخورد کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز موضوع مهم بحث کرونای هندی‬ ‫اســت کــه زنــگ خطــر ان بــه صــدا درامــده و باید هرچه ســریع تر‬ ‫جلــوی تردد به هند گرفت هشــده و هرگونه پــرواز و تردد زمینی لغو‬ ‫شــود به طورکلی باید با همه ارتباطاتی که ممکن اســت از طریق‬ ‫ان ویــروس بــه کشــور ایــد مقابله کــرد تا همچون شــرایط کرونای‬ ‫انگلیسی نشود که تازه بخواهند فکری کنند‪ .‬این عضو کمیته امنیت‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در‬ ‫پایان اظهار کرد‪ :‬امیدوارم دولت تدبیر کند و با حساسیت شرایط را‬ ‫به گونه ای پیش برده که مردم بیش از این دچار مشکل نشوند‪ .‬در‬ ‫این راه کنترل ترددهای زمینی و دریایی و هر اقدام بازدارنده برای‬ ‫جلوگیری از ورود ویروس به کشور مهم است‪ .‬دولت باید به درستی‬ ‫به وظیفه اش عمل کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشارکت مردم در انتخابات به معنای تائید حاکمیت نظام است‬ ‫یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت‪ :‬مشارکت مردم به‬ ‫ت و خود بیانگر‬ ‫معنای اقتدار نظام و به معنای تائید حاکمیت اس ‬ ‫پایبنــدی به ارمان های انقالب اســت‪ .‬حضور سیاســی مــردم در هر‬ ‫کشــوری دارای اهمیــت ویــژه ای اســت و صرفا مختص به کشــور ما‬ ‫نیست‪ .‬جواد نیک بین‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص‬ ‫اینکــه چگونه می توان انگیزه مردم برای مشــارکت در انتخابات را‬ ‫برانگیخــت؟ گفــت‪ :‬مــا باید به قول هایــی که دادیــم عمل کنیم‪،‬‬ ‫مجلــس‪ ،‬دولــت‪ ،‬قوه قضاییــه و به صورت کلــی حاکمیت باید به‬ ‫فراهم ســاختن مســائلی چون رفاه‪ ،‬معیشــت و امنیت برای مردم‬ ‫توجه الزم را داشته باشند تا مردم هم متقابال نسبت به حاکمیت‬ ‫اعتماد داشته و پای ارمان های ان حاکمیت بایستند‪.‬‬ ‫به گزارش اعتماد انالین‪ ،‬نماینده کاشمر در مجلس با اشاره به‬ ‫لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو گفت‪ :‬این حضور و‬ ‫مشــارکت مردم به معنای اقتدار نظام و به معنای تائید حاکمیت‬ ‫ت و خود بیانگر پایبندی به ارمان های انقالب اســت‪ ،‬مردم با‬ ‫اس ـ ‬ ‫حضور و مشــارکت خود در انتخابات می گویند ما پای خون شــهدا‬ ‫ایستاده ایم و به یاوه گویی های امریکا و رژیم صهیونیستی یک نه‬ ‫بــزرگ می گوییــم‪ ،‬پس ایــن امر بســیار حائز اهمیت اســت‪ ،‬حضور‬ ‫اجتماعی و سیاسی مردم در هر کشوری دارای اهمیت ویژه ای است‬ ‫و صرفا مختص به کشور ما نیست‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬معتقدم کشور در‬ ‫لســاله دوم در حوزه عمل به یک تغییر اساســی نیاز دارد‪،‬‬ ‫این چه ‬ ‫اگــر تغییر اساســی حداقــل در تیــم‪ ،‬برنامه ها و شــعارهای هرکدام‬ ‫از کاندیداها احســاس شــود و مردم شــاهد ان باشــند حتما در پای‬ ‫صندوق های رای مشارکت حداکثری را به نمایش خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ابایی از حضور در انتخابات ندارم‬ ‫رئیس بنیاد امیــد ایرانیان با‬ ‫کشــور هیــچ راهــی جــز راه حل‬ ‫بیــان اینکــه ابایی از حضــور در‬ ‫علمی و استفاده از تجارب دنیا‬ ‫انتخابــات نــدارم‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫ندارد و البته سند سمت وسوی‬ ‫احســاس کنم فردی مناســب تر‬ ‫اقتصــادی دارد و اولویــت ان‬ ‫از من باهــدف جذب نیروهای‬ ‫مسائلپیچیدهاقتصادیاست‪.‬‬ ‫محمدرضا عارف‬ ‫بهتــر و جوان تــر وجــود دارد به‬ ‫نــگاه مــا اســتفاده از تجربیــات‬ ‫او کمــک می کنــم امــا اگر ببینم‬ ‫دولــت اصالحــات اســت و اگر‬ ‫شرایط کشور نیاز دارد به صحنه وارد می شوم‪.‬‬ ‫بخواهیم نامی برای برنامه سوم بگذاریم برنامه‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا عارف در جریان اصالح ساختاری است‪ .‬او با بیان اینکه در کشور‬ ‫یــک نشســت خبــری به منظــور تشــریح برنامه ما سلیقه ای عمل می شود تصریح کرد‪ :‬در عمل‬ ‫پیشنهادی بنیاد امید ایرانیان برای عبور از شرایط در همــه دولت هــا به دنبــال راه حل کوتاه مدت‬ ‫ســخت کشور و در پاسخ به ایرنا افزود‪ :‬ابایی از هستیم و در این سند تاکید بر راه راه حل درازمدت‬ ‫حضور در انتخابات ندارم و اگر به نتیجه قطعی وحکمرانیاقتصادیمدنظراستوبرایاجرایی‬ ‫برسم حتما در ان حضور پیدا می کنم‪ .‬این چهره شــدن ان نیاز به وفاق و همدلی همه مسئوالن‬ ‫اصالح طلــب افزود‪ :‬حضــور درصحنه انتخابات داریــم و همــه مســئوالن بایــد بــاور کننــد کــه‬ ‫نیــاز به فکــر و بررســی دارد و به همین دلیل‪ ،‬ما مشکالت باید رفع شود و مردم نیز امیدوار شوند‬ ‫در بنیاد باران برای اصالح ساختاری کشور و رفع و اطمینــان پیــدا کنند که ایــن اصالحات باعث‬ ‫مشکالت‪،‬برنامهعبور از شرایطسختراتدوین حل چالش ها می شود و از گروکشی های سیاسی‬ ‫کرده ایــم‪ .‬عارف گفت‪ :‬اگر احســاس کنم فردی پرهیزمی شود‪.‬رئیسبنیادامیدایرانیانادامهداد‪:‬‬ ‫مناس ـب تر از من باهدف جذب نیروهای بهتر و روند شاخص های عدالت اجتماعی و توسعه رو‬ ‫جوان تردر انتخاباتریاستجمهوریوجوددارد به افول است و وضعیت سرمایه های طبیعی و‬ ‫به او کمک می کنم اما اگر ببینم شرایط کشور نیاز اقتصادی و سرمایه های اخالقی مثل امید جای‬ ‫دارد وارد صحنه خواهم شــد‪ .‬رئیس بنیاد امید نگرانیدارد‪.‬شرایط کشورباظرفیت هایموجود‬ ‫ایرانیان اضافه کرد‪ :‬اگر خود من امدم که از سند مناســب نیســت و ســرمایه های زیادی از دست‬ ‫استفاده می کنیم و اگر خود من نیامدم‪ ،‬سند را در دادیــم و بــا کاهش ســرمایه ها روبه رو هســتیم‪.‬‬ ‫اختیار رئیس جمهور بعدی قرار می دهم‪ .‬عارف عــاوه بــر ایــن نگــران ســیل مهاجــرت نخبگان‬ ‫تصریح کرد‪:‬شرایط کشورشرایطانتخاباتپرشور هستیم‪ .‬او در خصوص وضعیت انتخابات ‪١۴٠٠‬‬ ‫نیســت و مردم شوری ندارند اما خوشبختانه در گفت‪:‬مننگرانحضور مردمدر انتخاباتهستم‬ ‫هــر دو جنــاح کاندیداهــای بســیاری داریــم و ما و مهم تریــن وظیفــه رســانه ها در شــرایط کرونا‬ ‫بایــد بــه دنبال این باشــیم که انتخابات پرشــور دعــوت به اســتقبال مــردم در انتخابات اســت‪.‬‬ ‫برگزار شــود‪ .‬عــارف گفت‪ :‬در اســتانه انتخابات رئیس فراکســیون امید مجلس دهم ادامــه داد‪:‬‬ ‫‪ ١۴٠٠‬سند راهبردی توسط بنیاد تدوین شده که نگرانی هایــی از طوالنــی شــدن صف هــا وجود‬ ‫رویکرد درازمدت و راهبردی به امور کشــور دارد دارد و امکانــات الزم برای افزایش صندوق های‬ ‫و محلی برای اظهارنظر چهره های نخبه و عالم رای وجود ندارد‪ .‬اگر مشــارکت بــاالی ‪ ۵٠‬درصد‬ ‫کشور است‪ .‬رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به باشد شانس کاندیدای اصالح طلب برای ریاست‬ ‫برخیمحورهایسندادامهداد‪:‬چالش هایبزرگ جمهورینیزافزایشپیدامی کند‪.‬‬ ‫تصمیم گیریرئیسیبراینامزدی کار‬ ‫ساده اینیست‬ ‫مرتضــی طالیــی‪ ،‬فعــال‬ ‫است که می خواهند وضعیت‬ ‫سیاســی دربــاره ارایــش فضــای‬ ‫موجود را به نفع مردم درســت‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫کننــد بنابرایــن عجیب نیســت‬ ‫گفــت‪ :‬کدهایــی کــه بتــوان بر‬ ‫که برای تصمیم گیــری با تدبر و‬ ‫اســاس ان هــا اظهارنظــر کــرد‪،‬‬ ‫تامل برخورد می شود‪ .‬او درباره‬ ‫مرتضی طالیی‬ ‫مشاهده نمی شــود و همچنان‬ ‫برنامــه اصولگرایــان در صورت‬ ‫فضا شفاف نیست که بگوییم‬ ‫عدم کاندیداتوری سید ابراهیم‬ ‫چــه خبر اســت و چــه اتفاقی در حــال مدیریت رئیســی ادامــه داد‪ :‬وقتی موضــوع کاندیداتوری‬ ‫شــدن اســت‪ .‬گمانه زنی هــا و اظهارنظرهایی از ســید حســن خمینــی منتفــی شــد اصالح طلبان‬ ‫طرف هر دو جریان سیاسی وجود دارد اما بعضا نیز برای شــرایط مختلف برنامه داشــتند‪ .‬امروز‬ ‫پراکندهوضدونقیضهستند‪.‬به گزارش نامهنیوز‪ ،‬اجماع حول رئیسی در جریان انقالب به وجود‬ ‫او درباره کاندیداتوری سید ابراهیم رئیسی بیان امده است و تالش ان است که نیروهای انقالب‬ ‫کرد‪ :‬نامزدی ایشــان در انتخابات یک خواســت ایشــان را برای نامزدی متقاعد کننــد اما این طور‬ ‫عمومی در سطح کشور است‪ .‬اقای رئیسی تنها هم نیســت کــه روی کس دیگــری فکر نکنند یا‬ ‫نامزدی می تواند باشد که میان نیروهای انقالب پیش بینی نکننــد‪ .‬امادگــی در جریــان نیروهای‬ ‫اجماع ایجاد کند‪ .‬ان شاءاهلل نتیجه خوبی را هم انقالببایدبرایهروضعیتیوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫از باب حضور حداکثری مردم در انتخابات شاهد طالیی دربــاره کاندیداتوری ظریف و الریجانی‬ ‫باشیم‪ .‬این فعال سیاســی درباره علت تردید یا بیان کرد‪ :‬تا االن هرچه از اقای ظریف شــنیدیم‬ ‫عدمتصمیم گیریسیدابراهیمرئیسیبرایاعالم پاسخ او برای نامزدی در انتخابات منفی بود اما‬ ‫کاندیداتــوری یــاداور شــد‪ :‬اطالعــی ندارم شــاید درعالمسیاستهیچ چیزیناممکننیست‪.‬اقای‬ ‫برخالف این فرضیه باشد و علت مسئله به یک الریجانی هم مثل اقای ظریف هر اتفاقی درباره‬ ‫تدبیــر برمی گردد چون تصمیم گیری دربــاره این او محتمل است‪ .‬درواقع االن جواب روشن من‬ ‫موضوع کار ساده ای نیست که با یک بله یا خیر نمی دانم اســت‪ .‬با بله یا خیر نمی تــوان به این‬ ‫گفتن بتوان از کنار مسئله گذشت‪ .‬همه نامزدها نــوع ســواالت پاســخ داد‪ .‬شــاید خودشــان هــم‬ ‫حق دارنــد کــه قبــل از اعالم تصمیــم خود همه نتوانند جواب دهند که می ایند یا نمی ایند‪ ،‬چه‬ ‫جوانب مسئله را ببینند چون هدف از امدن ان رسد به من‪.‬‬ ‫دولتاول روحانی موردقبول‬ ‫اصالح طلبانبود‬ ‫غالمحسین کرباسچی دبیر‬ ‫یتــر‬ ‫او بــا بیــان اینکــه ضرور ‬ ‫کل حــزب کارگــزاران ســازندگی‬ ‫از گفت وگوهــای بین المللــی‬ ‫در نشست مجازی حزب ندای‬ ‫گفت وگوهــای داخلــی اســت‪،‬‬ ‫ایرانیــان‪ ،‬درباره فاصلــه گذاری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬رئیس جمهور یا وزیر‬ ‫سیاســی اصالح طلبان با حسن‬ ‫کشور باید مسئول این شوند که‬ ‫غالمحسین‬ ‫روحانی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طبیعتا‬ ‫در طول فعالیت خود‪ ،‬مسائل‬ ‫کرباسچی‬ ‫نقدهایــی بــه روش سیاســی و‬ ‫را بــا جناح هایــی که بــا دولت‬ ‫شخص حسن روحانی همواره وجود داشته و در زاویه دارند‪،‬حل وفصلکنند‪.‬‬ ‫دولت یازدهم چون پیروزی های سیاســی وجود‬ ‫کرباســچی بر این باور اســت که اولین توقع‬ ‫داشت‪ ،‬خیلی برجســته نبود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬مردم از رئیس جمهور اینده این است که مسائل‬ ‫او افزود‪ :‬تشکیالت اصالح طلبان بعد از پیروزی ملــی را از دعواهــای حیدری و نعمتی جدا کند‪.‬‬ ‫حسنروحانیبایدپایشونظارت هایمختلفی او درباره نهایی شدن گزینه های حزب کارگزاران‬ ‫را در وزارتخانه هــای مختلــف صورت مــی داد تا گفت‪:‬تاکنوندراینزمینهبهقطعیتنرسیده ایم‬ ‫نارسایی ها را برطرف سازند؛ بنابراین دولت اول و به نظرم تنها کســی که به صورت قطعی و با‬ ‫روحانی موردقبول اصالح طلبان بود اما در دولت بیانیه اعالم کرده در انتخابات داوطلب خواهد‬ ‫دوم او نارسایی هایی وجود داشت و البته جریان بود‪ ،‬اقای تاجزاده است‪.‬‬ ‫اصالحــات نمی توانســت بــا پایــش و نظــارت‪،‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این فصل نامزدها زیاد اســت و‬ ‫نارســایی های دولت را کم تر کند‪ .‬کرباســچی در هــم اصولگرایان کاروانــی از نامزدها دارند و هم‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬به موضوع‪ FATF‬اصالح طلبــان ارام ارام اعــام داوطلبــی می کنند‪.‬‬ ‫اشاره و طوالنی شدن این مسئله را از نقایص کار هرکس باعث شــود فعالیت سیاســی در فضای‬ ‫دولت عنوان کرد‪.‬‬ ‫ســرد کنونی گرم شود‪ ،‬به نظر من مثبت است‪،‬‬ ‫دبیــر کل حــزب کارگــزاران ســازندگی گفت‪ :‬اما هنوز نامزد مشخصی اعالم نکرده ایم‪ ،‬چون‬ ‫‪ FATF‬سیاســی شــده و این کار را پیچیده کرده هــم تصمیم افــراد تثبیت نشــده و هم شــرایط‬ ‫اســت و روحانــی و دولــت او باید این مســئله را جبههاصالحاتوعبورازشوراینگهبانمشخص‬ ‫نرم تر با رقبا و جناح های سیاسی مطرح می کرد‪ .‬نیست و افراد را در حالت تردید نگه می دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پیشنهادهاییبرایجبرانخسارت‬ ‫سهامدارانصندوقپاالیشییکم‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی‬ ‫مالی‪.‬پورابراهیمیبابیاناینکه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از‬ ‫بر اســاس گزارشــات ارائه شــده‬ ‫طــرح پیشــنهادات نماینــدگان‬ ‫ســوداوری شــرکت های بورس و‬ ‫برای جبران خســارت صاحبان‬ ‫فرابورس نســبت به ســال مالی‬ ‫یکم‬ ‫ســهام صنــدوق پاالیشــی‬ ‫گذشــته حدود ‪ ۱۳۵‬درصد رشد‬ ‫محمدرضا‬ ‫پورابراهیمی‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫داشــته‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬همچنین‬ ‫محمدرضــا پورابراهیمی پس از‬ ‫برای جبران خســارت صاحبان‬ ‫پایان نشست کمیســیون اقتصادی برای بررسی ســهام صنــدوق پاالیشــی یکــم کــه دچــار زیان‬ ‫مشکالتومسائلبازار سرمایهوبورس‪،‬در جمع شده اند‪ ،‬پیشنهاداتی ارائه شد‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬در نشست امروز پیشنهادات اقتصادیمجلسخاطرنشان کرد‪:‬بایدمجموعه‬ ‫مربوط به ســاماندهی بازار بورس که قرار است اقدامــات در راســتای ســاماندهی بــورس در دو‬ ‫در جلســه رئیس مجلــس با وزیر امــور اقتصادی ســطح در دســتور کار قــرار گیرد؛ نخســت انکه‬ ‫و دارایــی‪ ،‬رئی ـس کل بانــک مرکــزی و همچنیــن موضوعــات مربــوط بــه این حــوزه در ســازمان‬ ‫نشست سران قوا مطرح شود‪ ،‬مورد بررسی قرار بورس‪ ،‬شــورای عالی بورس و ســران قوا بررسی‬ ‫گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این جلسه محورهایی که و در خصوص ان ها تصمیم گیری شــود‪ .‬دومین‬ ‫باید در ســه ســطح تصمیم گیری ســازمان بورس دســتور کار اصــاح قانــون بــازار ســرمایه اســت‬ ‫و اوراق بهــادار‪ ،‬شــورای عالــی بــورس و ســران کــه بــا تحقق این مهم جایگاه بازار ســرمایه در‬ ‫ســه قــوه مدنظر قرار گیــرد‪ ،‬به بحث و بررســی اقتصــاد کشــور ارتقــا می یابد‪ .‬همچنیــن رئیس‬ ‫گذاشــته شــد از جملــه قیم ‬ ‫تگــذاری دســتوری‪ ،‬ســازمان بورس‪ ،‬عضو هیات دولت خواهد شد‬ ‫اصــاح و تعدیــل نــرخ تســعیر ارز‪ ،‬تامین منابع و اختیــارات و مســئولیت های وی گســترده تر‬ ‫یشــود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬اصالحات قانون بازار‬ ‫مالــی صنــدوق تثبیت بــازار از محل یــک درصد م ‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی که متاسفانه تاکنون ســرمایه به زودی در کمیسیون اقتصادی نهایی‬ ‫بخش کمی از ان اختصاص یافته‪ ،‬تصمیم گیری شــده و گزارش ان در صحن علنی مجلس ارائه‬ ‫درباره نحوه استفاده از مالیات های بازار سرمایه می شود‪.‬پیش بینیمی شودبامجموعهاقداماتی‬ ‫جهت حمایت از این بازار‪ ،‬تغییر در دامنه مجاز که قرار اســت انجام شــود و همکاری مجلس و‬ ‫نوســان‪ ،‬حجم مبنــا و شفا ‬ ‫فســازی صورت های دولت‪،‬مسیربرایبهبودشرایطبازار فراهمشود‪.‬‬ ‫جزئیاترشد‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫تجارتخارجی‬ ‫رئیس کل گمرک ایران گفت‬ ‫گفــت‪ :‬در فروردین ماه امســال‬ ‫کــه تجــارت خارجــی کشــور در‬ ‫بنزیــن نخســتین کاال در ســبد‬ ‫ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا رشــد ‪۸۰‬‬ ‫اقــام صادراتی ایــران به خارج‬ ‫درصــدی ارزش صــادرات همراه‬ ‫از کشــور بوده اســت‪ .‬رئیس کل‬ ‫بــود که امیدواریم ایــن روند در‬ ‫گمرک ایران در خصوص واردات‬ ‫مهدیمیراشرفی‬ ‫ما ههــای اتــی نیز تداوم داشــته‬ ‫نمــاه ســال‬ ‫کاال در فروردی ‬ ‫باشــد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی‬ ‫جــاری گفت‪ :‬در این مــدت دو‬ ‫میراشرفی‪،‬رئیس کل گمرکایرانجزئیاتتجارت میلیــون و ‪ ۴۱‬هــزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و‬ ‫خارجی در فروردین ‪ ۱۴۰۰‬را تشــریح کرد‪ .‬طبق ‪ ۷۹۴‬میلیون دالر از طریق گمرکات کشــور وارد‬ ‫اعــام وی‪ ،‬در فروردی ‬ ‫نمــاه امســال ‪ ۱۰‬میلیون و شد که مقایسه ان با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۳۴۳‬هــزار تــن کاال به ارزش پنج میلیارد و ‪ ۷۶۲‬حاکــی از کاهــش ‪ ۱۸‬درصــدی در وزن و افزایش‬ ‫میلیون دالر بین جمهوری اسالمی ایران و شرکای ‪ ۴۷‬درصــدی در ارزش کاالهــای وارداتی اســت‪.‬‬ ‫تجــاری ان مبادله شــد کــه در مقایســه با مدت میراشرفی ادامه داد‪ :‬گوشی تلفن همراه با ارزش‬ ‫مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ‪ ۳۲‬درصد و از ‪ ۱۹۸‬میلیوندالر‪،‬روغنافتابگردانبا‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫حیثارزش‪ ۶۲.۵‬درصدافزایشداشت‪.‬مقایسه دالر‪ ،‬گنــدم بــا ‪ ۱۰۳‬میلیــون دالر‪ ،‬برنــج بــا ‪۸۹‬‬ ‫حجم صادرات و واردات کشــور در فروردین ماه میلیوندالرو کنجالهبا‪ ۷۶‬میلیوندالرمهم ترین‬ ‫ســال جــاری حاکــی از تــراز مثبــت ‪ ۱۷۴‬میلیــون اقالم وارداتی کشور در مدت یادشده بوده است‪.‬‬ ‫دالرینسبتبهمدتمشابهسال گذشتهاست‪ .‬وی افزود‪ :‬امارات با ‪ ۴۵۳‬هزار تن کاال به ارزش‬ ‫در فروردین ماه امسال هشت میلیون و‪ ۳۰۲‬هزار ‪ ۷۸۸‬میلیــون دالر (رشــد ‪ ۱۱۰‬درصــدی وزن و‬ ‫تن کاال به ارزش دو میلیارد و ‪ ۹۶۸‬میلیون دالر از ‪ ۱۱۳‬درصدی ارزش)‪ ،‬چین با ‪ ۲۲۱‬هزار تن کاال‬ ‫طریق گمرکات کشور بهنقاطمختلفدنیاصادر بــه ارزش ‪ ۶۵۶‬میلیون دالر (رشــد ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ‪ ۶۴‬درصــدی ارزش)‪ ،‬ترکیه با ‪ ۱۷۲‬هزار‬ ‫وزن ‪ ۵۶‬درصــد و از لحــاظ ارزش ‪ ۸۰‬درصد رشــد تــن کاال بــه ارزش ‪ ۲۴۷‬میلیــون دالر (کاهــش‬ ‫نشان می دهد‪ .‬چین با واردات دو میلیون و‪ ۶۷ ۲۵۹‬درصــدی در وزن و رشــد یک درصــدی در‬ ‫هزار تن کاال به ارزش‪ ۹۷۴‬میلیون دالر (رشد‪ ۳۷‬ارزش)‪ ،‬هنــد بــا ‪ ۱۳۷‬هــزار تــن کاال بــه ارزش‬ ‫درصدی وزن و ‪ ۸۶‬درصدی ارزش) اولین مقصد ‪ ۱۳۳‬میلیــون دالر (کاهــش ‪ ۳۵‬درصــدی وزن‬ ‫صــادرات کاالهای ایرانی‪ ،‬عراق با یک میلیون و و ‪ ۱۹‬درصــدی ارزش) و روســیه بــا ‪ ۱۷۴‬هــزار‬ ‫‪ ۵۳۷‬هزار تن به ارزش ‪ ۴۲۸‬میلیون دالر (رشــد تــن کاال بــه ارزش ‪ ۱۳۲‬میلیــون دالر (کاهــش‬ ‫‪ ۷۷‬درصــدی وزن و ‪ ۶۶‬درصــدی ارزش)‪ ،‬امارات ‪ ۴۸‬درصــدی وزن و رشــد ‪ ۳۰‬درصــدی ارزش)‬ ‫با یک میلیون و‪ ۲۰۰‬هزار تن به ارزش‪ ۴۱۷‬میلیون پنج کشور اول طرف معامله در حوزه واردات‬ ‫دالر (رشــد وزنــی و ارزش ‪ ۱۷‬درصــدی)‪ ،‬ترکیه با بــه ایــران بودنــد کــه در مجمــوع یک میلیــون‬ ‫‪ ۱۹۱‬هــزار تــن بــه ارزش ‪ ۱۷۷‬میلیون دالر (رشــد و ‪ ۱۵۹‬هــزار تــن از وزن و یــک میلیــارد و ‪۹۵۶‬‬ ‫‪ ۷.۵‬درصــدی وزن و ‪ ۱۴۹‬درصــدی ارزش) و میلیون دالر از ارزش کاالهای وارداتی ایران در‬ ‫افغانستان با‪ ۴۵۲‬هزار تن به ارزش‪ ۱۷۵‬میلیون فروردین ماه سال جاری مربوط به این کشورها‬ ‫دالر (رشد ‪ ۱۷‬درصدی وزن و ‪ ۴۲‬درصدی ارزش) است‪ .‬به گفته او‪ ،‬واردات کاال از این پنج کشور‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج کشوری ‪ ۶۵‬درصــد از کل وزن و ‪ ۷۰‬درصــد از کل ارزش‬ ‫بودنــد که در مجموع ‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۶۳۹‬هزار تن واردات کشور رادربرمی گیرد‪.‬ویهمچنینیاداور‬ ‫کاال به ارزش دو میلیارد و‪ ۱۷۱‬میلیون دالر از ایران شــد‪ :‬در نخستین ماه ســال جاری ‪ ۹۳۳‬هزار تن‬ ‫وارد کردنــد‪ .‬صــادرات بــه کشــورهای فــوق ‪ ۶۸‬کاال از قلمرو جمهوری اسالمی ایران ترانزیت شد‬ ‫درصد وزن و ‪ ۷۳‬درصد ارزش کل صادرات کشور که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‪۱۹۳‬‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ .‬رئیس کل گمرک درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫پشتیبانیازپروژه هاباتامینمنابع‬ ‫از مسیربازار سرمایه‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی از تــاش جهــت تامین‬ ‫بودجه برای تمامی پروژه های در دســت اجرای‬ ‫ایــن وزارتخانــه خبــر داد و تاکیــد کــرد کــه هیچ‬ ‫ت پروژ ههــا نبایــد رخ‬ ‫وقف ـه ای در رونــد فعالی ـ ‬ ‫دهد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد اسالمی‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهرســازی با تاکید بر اینکه تمامی پروژه های‬ ‫مجموعه وزارت راه و شهرسازی باید به فعالیت‬ ‫خــود ادامه دهند‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی پروژه هایی که‬ ‫در دســت اجرا هســتند؛ چه ان هایی که باید در‬ ‫این دولت به افتتاح برسند و چه پروژه هایی که‬ ‫ادامه دار هستند‪ ،‬به هیچ عنوان وقفه ای در روند‬ ‫فعالیت ان ها نباید اتفاق بیفتد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫دســتور قاطعــی که در همین زمینه در نشســت‬ ‫هفته نخســت اردیبهشت ماه شــورای معاونان‬ ‫وزارت راه و شهرســازی صادر کرده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجریــان و متصدیان بایــد پروژه ها را مدیریت و‬ ‫راهبــری کنند تا با اهتمــام ویژه پروژه ها به اتمام‬ ‫رسیده تا در اختیار مردم قرار گرفته و بتوانند از ان‬ ‫استفاده کنند‪.‬اسالمیبابیا ناین کهدر چارچوب‬ ‫تــوان کشــور از همــه فرصت هایــی کــه بــرای‬ ‫تامین کسری منابع مالی پروژه های وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در بودجه وجود دارد‪ ،‬استفاده خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه از همــه کانا لهــای‬ ‫مختلف و از همه ظرفیت های قانونی استفاده‬ ‫خواهــد شــد و در قانــون هــم در ایــن خصــوص‬ ‫ظرفیت هایزیادیوجوددارد‪.‬ضمناینکهمسیر‬ ‫تامینمنابعدر بازار سرمایهفراهمشدهاستتابه‬ ‫این شکل و از این طریق امکان پشتیبانی پروژه ها‬ ‫فراهم شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬نکته مهم تر اینکه با‬ ‫برنامه ریزیدقیقدرقالبطرحجامعحمل ونقل‪،‬‬ ‫پروژ ههــای اولوی ـت دار و ان هایــی که پیشــرفت‬ ‫باالتری دارند‪ ،‬در اولویت قرار گرفتند تا با سرعت‬ ‫باالتری انجام شــوند‪ .‬به این ترتیــب الیه به الیه‬ ‫پروژه هایی کهدر تقدمهستندنیزدر دستاقدام‬ ‫قرار خواهند گرفت‪ .‬بر اساس گزارش وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫استفاده از منابع برای پروژه هایی در اولویت قرار‬ ‫خواهند گرفت که حداکثر راندمان را دارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 07‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1055‬‬ ‫کاهش دستوری نرخ ارز در دستور کار است؟‬ ‫وسوسه دولت برای کاهش قیمت دالر به زیر‪ ٢٠‬هزار تومان‬ ‫روند کاهشــی قیمت دالر در روزهای گذشته و‬ ‫برخی اظهارنظرهــای مقامات دولتی‪ ،‬بیم کاهش‬ ‫دستوری نرخ ارز را دوباره به وجود اورده و فعاالن‬ ‫اقتصادی را نگران کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬روند کاهشی قیمت دالر در بازار‬ ‫از یک سو و اماواگرهای تعیین نرخ دستوری از سوی‬ ‫دیگــر ایــن روزها مبنای برخی اظهارنظرهــا در بازار‬ ‫سرمایه شده و شایعه کاهش دستوری قیمت به زیر‬ ‫‪ ٢٠‬هزار تومان را قوت بخشیده است‪.‬‬ ‫در واقــع برخــی کارشناســان بــر ایــن باورند که‬ ‫خوش بینی نســبت بــه مذاکــرات در جریــان ایران‬ ‫با کشورهای غربی که منجر به روند کاهشی و پر‬ ‫نوســان قیمت ارز در بازار شــده‪ ،‬ممکن است برای‬ ‫نحــال وسوس ـه انگیز شــود‬ ‫دولــت جــذاب و درعی ‬ ‫کــه قیمت را به صورت دســتوری به اعــداد و ارقام‬ ‫غیرمنطقیبرساند‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن مســئله کــه نــرخ پاییــن ارز در‬ ‫بخش هایانتهایی کارنامهارزیدولتباقیبماند‪،‬‬ ‫موضوعی اســت کــه بــرای دولت جذاب اســت تا‬ ‫در نهایت اقتصاد را با نرخ پایین تری از ارز تحویل‬ ‫دولت بعد دهد؛ اگرچه ضرر و زیان ناشی از ان در‬ ‫بخش های مختلف اقتصــادی‪ ،‬برای دولت خیلی‬ ‫مهمنباشد‪.‬‬ ‫جعفر عزیزی‪ ،‬تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو‬ ‫بــا مهــر می گوید‪ :‬مبنای تعیین نرخ ارز بر اســاس‬ ‫محاسبات علمی است و اظهارنظرهایی مبنی بر‬ ‫افت قیمت ارز هیچ پشــتوانه علمــی ندارد؛ این‬ ‫در حالی اســت که روش های علمی محاســبه ای‬ ‫متفاوتــی بــرای تعییــن نــرخ ارز وجــود دارد؛‬ ‫یکــه مدل های مختلف اقتصــادی اعم از‬ ‫به نحو ‬ ‫مدل مارشال لرنر‪ ،‬بیگ مک و مدل هایی که تراز‬ ‫تجاری کشــور در ان مورد محاســبه قرار می گیرد؛‬ ‫ضمــن اینکــه تــورم هــر کشــور ســاالنه حســاب‬ ‫می شود و بر مبنای ان نرخ برابری ارز کشورها به‬ ‫طور تقریبی تعیین می شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصــادی افزود‪ :‬کشــور ما به‬ ‫دالیــل سیاســی تفاوتی بــا دیگر کشــورها دارد و‬ ‫بنابراین با قاعده های سرانگشــتی کشف قیمت‬ ‫را انجام می دهیم‪ ،‬به نحوی که اگر نقطه شــروع‬ ‫محاسبات را ‪ ۲۰‬سال قبل در نظر بگیریم‪ ،‬شاهد‬ ‫ان هستیم که با هر مدل به یک جواب می رسیم‬ ‫بهــا اختالفــات ‪ ۱۰‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫امــا تفــاوت بیــن جوا ‬ ‫درصــد دارد؛ یعنــی روش های محاســباتی دقیق‬ ‫هســتند‪.‬وی اظهــار داشــت‪ :‬نقدینگــی کشــور ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان است که در سال‬ ‫جاری ماهانه ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان به ان افزوده‬ ‫می شــود‪ ،‬از طرفی دوره هایی که صادرات نفتی‬ ‫و غیــر نفتی خوبی داشــتیم و تــراز تجاری مثبت‬ ‫بود‪ ،‬دولت ها توانستند برای مقطعی نرخ ارز را‬ ‫دستوری کنترل کنند‪.‬‬ ‫عزیــزی بیان کــرد‪ :‬کنتــرل قیمت ارز ابتــدا در‬ ‫دهــه ‪ ۸۰‬انجــام شــد و ثابــت بــود‪ ،‬چرا کــه تراز‬ ‫تجــاری مثبت بوده‪ ،‬بیشــتر صادرکننده بودیم تا‬ ‫واردکننــده‪ ،‬امــا در دهــه ‪ ۹۰‬بــه دلیــل تحریم ها‬ ‫میزان صادرات به کمترین حد رسید و تراز تجاری‬ ‫کماکان مثبت ماند اما رقمی پایین تر از قبل را به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬واقعیــت ایــن اســت کــه نمی توان‬ ‫اقتصاد را تحت فشار قرار داد یا کنترل کرد؛ چرا که‬ ‫باالخره باید در مسیر طبیعی قرار بگیرد و به همین‬ ‫منظوردالردرمقاطعمختلفبهبهانه هایمختلف‬ ‫به ســمت قیمــت واقعی پیــش رفت‪ ،‬متاســفانه‬ ‫دولت ها اجازه نمی دهند که ارز رشد طبیعی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬در اصل مابه التفاوت تورم کشورمان با امریکا‬ ‫مبنــای تعیین نرخ دالر می شــود‪ ،‬این یعنــی ارزش‬ ‫ریــال روزانه کمتر از قبل می شــود‪ ،‬اما با کنترل این‬ ‫ارقام باعث انفجار یک باره ان شدیم‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد‪ :‬با هر‬ ‫مدلی محاسبه کنیم قیمت دالر زیر ‪ ٢٠‬هزار تومان‬ ‫نیست‪ ،‬فرمول محاسبات مشخص است پس هر‬ ‫فــردی کــه قیمــت دالر را زیر ‪ ۲۰‬هــزار تومان اعالم‬ ‫می کندبرمبنایعلماقتصادنیست‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه ایا بازار‬ ‫ســرمایه واکنشــی بــه نوســان قیمــت دالر خواهد‬ ‫داشت یا خیر؟ گفت‪ :‬بازار سرمایه با اظهارنظرهای‬ ‫مســئوالن طی چند ماه اخیر اصــاح یا ریزش های‬ ‫ســنگینی به خود دید که هم اکنون اظهارنظرها یا‬ ‫شانتاژهای خبری در خصوص افت نرخ دالر تاثیری‬ ‫بــر رونــد ان ندارد‪.‬عزیزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بورس‬ ‫ریزش هایی بر اساس تحلیل رئیس جمهور برای دالر‬ ‫‪ ۱۵‬تومان داشته پس ریزش مجددی وجود ندارد‪،‬‬ ‫این بازار‪ ،‬بازار ارزنده ای برای سرمایه گذاری است و‬ ‫ســهامداران با دید بلندمدت می توانند از این بازار‬ ‫بازدهیقابلقبولی کسب کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دستیابی به بیشترین تولید ماهانه گندله در فوالد سنگان‬ ‫مدیرعامل فوالد ســنگان گفت‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫سنگان‪ ،‬زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه توانست‬ ‫در فروردین ماه گذشــته با تولید ‪ ۴۲۲‬هزار و ‪۶۶۹‬‬ ‫تن گندله رکورد بزند‪.‬علی امرایی در گفت وگو با‬ ‫ایراســین با اشــاره به تولیــد ‪ ۴۲۲‬هــزار و ‪ ۶۶۹‬تن‬ ‫گندله در شرکت فوالد سنگان در ماه گذشته اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان به عنوان‬ ‫زیرمجموعــه گروه فــوالد مبارکه موفق شــد بعد‬ ‫از رکوردهــای پی درپی در ســال جهــش تولید‪ ،‬در‬ ‫فروردین ماه امسال با وجود تعطیلی در ایام نوروز‬ ‫و موج چهارم کرونا به بیشترین رکورد ماهانه تولید‬ ‫گندله دســت یابد تا نشــان دهد عزم خود را برای‬ ‫عمل به شعار سال جزم کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد ســنگان با اشــاره بــه اینکه‬ ‫این شرکت در سال گذشته با تولید سه میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۴‬هــزار و ‪ ۱۲۴‬تن گندله موفق به ثبت رکورد‬ ‫تولید سالیانه شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬علیرغم تمام موانع‬ ‫موجود اعم از کمبود کنسانتره و محدودیت های‬ ‫بــرق و گاز توانســتیم بــه رشــد قابــل توجــه ‪۱۳۰‬‬ ‫درصدی تولید گندله در سال ‪ ۹۹‬نسبت به مدت‬ ‫مشابه در سال ‪ ۹۸‬دست یابیم تا سهم مهمی در‬ ‫رشد ‪ ۶.۵‬درصدی تولید گندله در کشور به عنوان‬ ‫دومین قطب تولید گندله در شــرق کشــور را ایفا‬ ‫کنیــم‪.‬وی بــا اشــاره بــه ارســال روزانه بیــش از ده‬ ‫هــزار تــن گندلــه به عنــوان مــاده اولیه پایــدار به‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬برنامه ریزی منسجم‬ ‫و ضابطه مند در شــرکت فوالد سنگان باعث شد‬ ‫تا تامین بخشــی از گندله مورد نیاز فوالد مبارکه‬ ‫تامیــن شــود و در رســیدن به اهــداف تولیدی که‬ ‫محور اصلی شــعارهای ســال در سال های گذشته‬ ‫اســت نائــل شــویم‪.‬امرایی بــا تاکیــد بــر کیفیــت‬ ‫مطلــوب تولیــدات گندلــه فــوالد ســنگان اظهــار‬ ‫یســازی‬ ‫کــرد‪ :‬با بهین هســازی خطــوط تولید و بوم ‬ ‫قطعــات و تجهیــزات عــاوه بــر رشــد کمــی‪،‬‬ ‫کیفیت محصوالت تولیدی این شــرکت متناســب‬ ‫با اســتانداردهای شــرکت فوالد مبارکه است‪.‬وی‬ ‫با اشــاره به تاســیس کارخانه کنســانتره ســازی با‬ ‫ظرفیت ‪ ۵‬میلیون تن در خردادماه گذشته گفت‪:‬‬ ‫در راســتای جلوگیری از خام فروشــی و جایگزینی‬ ‫معدن به جای نفت هماهنگ با گام دوم انقالب‬ ‫این شرکت با حمایت کامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫بزرگ تریــن کارخانــه تولیدکننــده کنســانتره را در‬ ‫شرق کشور احداث نمود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد ســنگان بــه اهتمام شــرکت‬ ‫فوالد سنگان در ایفای مسئولیت های اجتماعی در‬ ‫استان خراسان رضوی هم اشاره ای کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت در سال گذشته رتبه برتر بهره وری را در میان‬ ‫صد شــرکت صنعتی کشــور به دســت اورد و برای‬ ‫حفظ محیط زیســت و تامیــن اب پایــدار درصدد‬ ‫است تا از پساب فاضالب شهرهای اطراف خواف‬ ‫اســتفاده کند‪.‬شــایان ذکــر اســت‪ ،‬شــرکت صنایــع‬ ‫معدنی فوالد سنگان با هدف تولید پایدار بخشی‬ ‫از گندله مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه اصفهان در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۴‬تاســیس شــد و در حال حاضــر واحد‬ ‫گندله سازی این شرکت با ظرفیت اسمی ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن و همچنین با راه اندازی کارخانه کنسانتره سازی‬ ‫با ظرفیت مشابه واحد گندله سازی درصدد تحقق‬ ‫اهداف تولیدی این شرکت است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد‬ ‫تخصیص‪ ۳‬هزار میلیارد تومان برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی‬ ‫رئیسمرکزتوسعهمکانیزاسیون کشاورزیوزارت‬ ‫جهاد کشــاورزی اعالم کرد‪ :‬امســال با حمایت وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی سه هزار میلیارد تومان تسهیالت به‬ ‫حوزهمکانیزاسیونتخصیصیافتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشــاورزی‪ ،‬کامبیز‬ ‫عباســی پیش بینی کرد‪ :‬امســال نزدیک به ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫دستگاهتراکتور‪ ۸۰۰،‬دستگاه کمباینبرداشتغالت‬ ‫و‪ ۵۰‬هزار دستگاهادواتوتجهیزات کشاورزیتامین‬ ‫ودر بخش کشاورزی توزیعشود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان این که توزیع تسهیالت‬ ‫در اســتان های کشــور انجــام شــده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬تخصیص سه هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫بــه مکانیزاســیون کشــاورزی در این مرحله اســت و‬ ‫به طورقطعمحدودیتیبرایپرداختنداریم‪.‬‬ ‫عباسیبااشارهبهاینکهدرابتدایفعالیتدولت‬ ‫تدبیر و امید سطح کشت مکانیزه گندم نزدیک‪۵۶‬‬ ‫درصد بود‪ ،‬براورد کرد که در پاییز سال‪ ۱۴۰۰‬نزدیک‬ ‫به‪ ۹۲‬درصداراضی گندمباتکیهبرصنایعداخلیبه‬ ‫صورتمکانیزهکشتشود‪.‬‬ ‫رئیسمرکزتوسعهمکانیزاسیون کشاورزیوزارت‬ ‫جهاد کشاورزی در مورد ماشین های برنج نیز گفت‪:‬‬ ‫باتوجهبهتامینوتدارکماشین هایبرنج‪،‬براوردها‬ ‫نشانمی دهدبرداشتمکانیزهبرنجدر شالیزارهای‬ ‫کشور به حدود‪ ۹۰‬درصد و کشت مکانیزه به حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصد برسد‪.‬وی افزود‪ :‬پیش بینی ها حاکی از ان‬ ‫است که روند مکانیزاسیون دو محصول استراتژیک‬ ‫گندموبرنجبهصورتجهشیبهبودیافتهاست‪.‬‬ ‫عباسی‪ ،‬میانگین مکانیزاسیون اراضی شالیزاری‬ ‫در ابتــدای ایــن دولت در ســال‪ ۹۲‬را‪ ۱۲‬تا‪ ۱۵‬درصد‬ ‫یهــای انجــام‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــا برنامه ریز ‬ ‫شــده‪ ،‬حمایت ها و تخصیص تســهیالت‪ ،‬در حوزه‬ ‫مکانیزاسیون برنج طی این مدت رشد‪ ۷۰۰‬درصدی‬ ‫داشــته ایم‪.‬وی گفــت‪ :‬عملیــات کاشــت‪ ،‬داشــت و‬ ‫برداشــت چغندرقنــد و ذرت نیــز بــه طــور کامل به‬ ‫صورتمکانیزهانجاممی شود‪.‬‬ ‫این مســئول با اشاره به این که در مورد برداشت‬ ‫مکانیزهپنبه‪،‬نگرانی هادر حالبرطرفشدناست‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬پس از ســال ها انتظار با حمایــت وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬سال گذشته دو دستگاه الگویی کمباین‬ ‫برداشــت پنبه وارد کشور شد و کشــاورزان با ان اشنا‬ ‫شــدند‪.‬رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشــاورزی‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی ادامه داد‪ :‬با تکثیر و توسعه‬ ‫ارقام مناسب پنبه و ورود دو دستگاه الگویی کمباین‬ ‫برداشــت‪ ،‬گا مهــای بلنــدی در ایــن حوزه برداشــته‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی درباره دستاوردهای سال گذشته نیز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در سال‪ ۹۹‬تقریبا دو برابر سال‪۹۸‬‬ ‫جذبتسهیالتمکانیزاسیونداشتیمکهنویدبخش‬ ‫افزایشسرمایه گذاریدر اینحوزهاست‪.‬‬ ‫عباسی‪ ،‬میزان جذب تسهیالت مکانیزاسیون در‬ ‫سال‪ ۹۹‬را سه هزار و‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان و سال‪ ۹۸‬را‬ ‫یک هزار و‪ ۸۶۰‬میلیاردتومانعنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در دولت یازدهم ردیف اعتباری‬ ‫مســتقلی به بخش مکانیزاســیون کشــاورزی تعلق‬ ‫گرفت‪،‬به طوری کهبرایپروژهتجهیزونوسازیناوگان‬ ‫ماشینی بخش کشــاورزی با محور اقتصاد مقاومتی‬ ‫از نیمــه دوم ســال ‪ ۹۲‬تاکنون به تدریج هفت خط‬ ‫اعتباریبهاینبخشاختصاصیافتهاست‪.‬‬ ‫خط نخســت اعتبــاری در ســال ‪ ۹۲‬به ظرفیت‬ ‫هفــت هزار و‪ ۵۰۰‬میلیارد ریــال‪ ،‬خط دوم به میزان‬ ‫هشــت هزار میلیارد ریال در سال ‪ ،۹۳‬خط سوم به‬ ‫میزان‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال در سال‪ ،۹۴‬خط اعتباری‬ ‫چهارمبهمبلغ‪ ۱۲‬هزار میلیاردریالدر سال‪،۹۵‬خط‬ ‫اعتباری پنجم در ســال ‪ ۹۶‬به مبلــغ ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال‪،‬خطاعتباریششمدر سال‪ ۹۷‬بهمبلغ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیاردریالوخطاعتباریهفتمدر سال‪ ۹۸‬بهمبلغ‬ ‫یک هزار و‪ ۸۰۰‬میلیاردریالودر سال‪ ۹۹‬خطاعتباری‬ ‫هشتمدوهزار و‪ ۵۰۰‬میلیاردتوماناختصاصیافت‪.‬‬ ‫امارهانشانمی دهدسالیانه‪ ۲۵‬هزارمیلیاردریال‬ ‫تقاضایتسهیالتبرایتوسعهونوسازیماشین االت‬ ‫کشاورزیوجوددارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هیچ دولتی اصالحات اساسی در اقتصاد انجام نداد‬ ‫نایب رئیــس کمیســیون پــول و ســرمایه اتــاق‬ ‫بازرگانی تهران اظهار داشت‪ :‬اگر عملکردها خوب‬ ‫بود‪ ،‬شرایط کشور به این نقطه نمی رسید‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و قیمت گذاری دستوری از قبل وجود داشته و برای‬ ‫این دولت نیست‪ ،‬در واقع برایند دولت ها یکسان‬ ‫اســت و هیــچ یک اصالحــات اساســی در اقتصاد‬ ‫کشــور انجــام ندادنــد‪ .‬ممکن اســت هــر دولت از‬ ‫وجوهی نسبت به باقی دولت ها عملکرد بهتری‬ ‫داشــته باشــد ولــی بایــد هر دولــت را متناســب با‬ ‫شرایط خاص خود ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫عبــاس ارگــون در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد‬ ‫انتقادات محمود احمدی نژاد و اعضای دولت او‬ ‫از سیاست های اقتصادی فعلی اظهار کرد‪ :‬انتقاد‬ ‫کردن کار ساده ای است اما عملکردها باید بررسی‬ ‫شــود‪ .‬چه در دولت اقای روحانی به خصوص در‬ ‫چهارساله دوم که در قوانین‪ ،‬مقررات و تصمیمات‬ ‫یشــود و چــه در دولــت اقــای‬ ‫بی ثباتــی دیــده م ‬ ‫ینــژاد وضــع بــه همین منــوال بــود و وضع‬ ‫احمد ‬ ‫بهتری نداشتند‪ .‬هر موضوعی را در زمان و شرایط‬ ‫خود باید بررسی کرد در ان زمان هم ما موضوعات‬ ‫مختلفی مانند تصمیمات خلق الســاعه داشــتیم‪.‬‬ ‫اینکه بگوییم فقط این دولت این گونه عمل کرده‬ ‫درستنیست‪.‬‬ ‫نایب رئیــس کمیســیون پــول و ســرمایه اتــاق‬ ‫بازرگانــی تهران افــزود‪ :‬اگر عملکردها خوب بود‪،‬‬ ‫شــرایط کشــور به این نقطه نمی رسید‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫قیمت گذاری دستوری از قبل وجود داشته و برای‬ ‫این دولت نیست‪ ،‬در واقع برایند دولت ها یکسان‬ ‫اســت و هیــچ یک اصالحــات اساســی در اقتصاد‬ ‫کشــور انجــام ندادنــد‪ .‬ممکن اســت هــر دولت از‬ ‫وجوهی نسبت به باقی دولت ها عملکرد بهتری‬ ‫داشــته باشــد ولــی بایــد هر دولــت را متناســب با‬ ‫شرایط خاص خود ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ارگــون در ادامــه تصریــح کرد‪ :‬فشــارهایی که‬ ‫امروز وجود دارد در دولت اقای احمدی نژاد نبود‪،‬‬ ‫شاید اگر همین دولت در ان شرایط بود بهتر عمل‬ ‫یکــرد‪ .‬فشــار تحریم ها‪ ،‬فشــار حاصل از شــیوع‬ ‫م ‬ ‫کرونا و مشکالت متعدد دیگر در این دولت وجود‬ ‫داشــت؛ بنابراین نمی توان شــرایط ‪ 8‬یا ‪ 12‬ســال‬ ‫پیش را با شــرایط امروز قیاس کرد و باید شــرایط‬ ‫هــر دولــت را بــا شــرایط روز ســنجید‪ .‬در مجموع‬ ‫عملکردها با یکدیگر چندان متفاوت نیست و هر‬ ‫کسی که در جایگاه دولت می نشیند همان راه و‬ ‫مسیری که بقیه رفته اند را طی می کند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫فوالد مبارکه یک سرمایه‬ ‫ملی برای کشور‬ ‫نایب رئیــس کمیســیون معــدن و صنایــع معدنی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران معتقد است شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به عنــوان یــک ســرمایه ملــی و صنعتــی بــرای ایــران‬ ‫یشــود و نقش بســیار مهم و ارزشــمندی‬ ‫محســوب م ‬ ‫در اقتصــاد کشــور دارد‪ .‬ســجاد غرقــی در گفت وگو با‬ ‫ایراســین بــا بیان این مطلــب در ادامه افزود‪ :‬شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه از بنگاه هایــی اســت کــه در توســعه‬ ‫صنعتی کشور دارای جایگاه ویژه است‪ .‬به گونه ای که‬ ‫هم صنایع باالدســتی و هم صنایع پایین دستی متاثر‬ ‫از عملکرد اقتصادی و تولیدی این شــرکت فوالدســاز‬ ‫بــزرگ کشــور هســتند‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ،‬در کنــار مــوارد‬ ‫یادشــده‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه می تواند به واسطه ای‬ ‫اهمیتــی که در زنجیــره فوالد دارد‪ ،‬سیاس ـت هایی را‬ ‫در توسعه بنگاهی پیش گیرد تا منجر به توسعه کل‬ ‫زنجیره شود؛ در واقع تغییر نگرش از سوی شرکت های‬ ‫بــزرگ فوالدی نســبت به صنایع باالدســتی می تواند‬ ‫یکــی از راهکارهایــی باشــد کــه منجــر بــه توســعه و‬ ‫رشــد صنعت ســنگ اهن شــود‪ .‬وی در خصوص ورود‬ ‫شــرکت های فــوالدی بــه حــوزه معــدن نیــز گفــت‪:‬‬ ‫برخــی از شــرکت های فــوالدی ممکــن اســت در بازار‬ ‫ســرمایه ســهام شــرکت های معدنی را داشته باشند و‬ ‫برای تامین بخشــی از نیاز ســنگ اهن خود نسبت به‬ ‫خرید ســهام شــرکت های معدنی اقــدام کنند که این‬ ‫کار به نوعی برای باالنس کردن شرایط رکود و رونق‬ ‫به عنوان خریدار و تامین کننده از ســوی شرکت فوالد‬ ‫مبارکــه انجــام شــده و می توانــد منجــر به تعــادل در‬ ‫بین طرفین شــود‪ .‬غرقــی درباره اینکه چه پیش بینی‬ ‫بــرای بخــش معــدن و صنایــع معدنی کشــور به ویژه‬ ‫ســنگ اهن و فوالد دارد نیز اظهار کرد‪ :‬در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نشــانه های سیاس ـت گذاری های ما در ‪ ۸‬سال گذشته‬ ‫نمایان خواهد شد و در حلقه اهن و فوالد با کسری‬ ‫مواد اولیه در صنایع باالدســتی مواجه خواهیم شــد‪.‬‬ ‫طبق امارهای منتشــر شــده از ســوی ایمیدرو بین ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــون تــن با کســری مواد اولیــه مواجه خواهیم‬ ‫بود؛ بنابراین مهم ترین اقدامی که می تواند در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬رخ دهد تغییر نگرش و تغییر رویکردهای سابق‬ ‫در زنجیــره فــوالد اســت که بتــوان ان را اصــاح کرد‪.‬‬ ‫به گفته نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی‬ ‫اتــاق بازرگانــی ایــران‪ ،‬اگــر در ســال ‪ ۱۴۰۰‬انحرافــات‬ ‫موجــود در زنجیــره اهن و فوالد برطرف شــود‪ ،‬برای‬ ‫ده ههــای بعد روند فعالیت در این بخش را تضمین‬ ‫خواهیــم کــرد امــا در غیــر ایــن صــورت و ادامــه روند‬ ‫فعلی‪ ،‬در سال های اینده با مشکل تامین نهاده برای‬ ‫واحدهای فوالدی و همچنین تعطیلی ان ها به دلیل‬ ‫نبــود ســنگ اهن مواجه خواهیم شــد‪ .‬به گفتــه وی‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا توجه به کســری هایی کــه در زمینه‬ ‫سنگ اهن و کنسانتره دیده می شود‪ ،‬پس باید روندی‬ ‫در پیش گرفته شود تا سرمایه گذاری در این دو بخش‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫قرارداد کار و امنیت شغلی‬ ‫برای کارگر مهم است‬ ‫یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر پیگیری اصالح‬ ‫تبصــره یــک و دو مــاده ‪ ۷‬قانون کار‪ ،‬امنیت شــغلی و‬ ‫قــرارداد کار را اصلی تریــن دغدغــه و مطالبــه جامعــه‬ ‫کارگری برشــمرد و از کارفرمایان خواســت تا در شرایط‬ ‫سخت کرونا نیروهای کار خود را حفظ کنند‪ .‬فتح اله‬ ‫بیــات ـ در گفت وگــو با ایســنا با تبریک هفتــه کارگر به‬ ‫تالشگران عرصه کار و تولید اظهار کرد‪ :‬هر سال هفته‬ ‫کارگــر بــا بیان مطالبات جدید و قدیــم مرور و پیگیری‬ ‫یشــود ولی بــا پایان هفتــه کارگر برخــی موضوعات‬ ‫م ‬ ‫کارگری به فراموشی سپرده می شود درحالی که یکسری‬ ‫مباحــث در حــوزه روابــط کار و قوانیــن کار هســت‬ ‫یشــود و نماینــدگان کارگــری و‬ ‫کــه هرگــز فرامــوش نم ‬ ‫کارفرمایی در قبال ان ها مســئولیت دارند‪ .‬وی امنیت‬ ‫شغلی و معیشت را دو دغدغه اساسی کارگران عنوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬قــرارداد کار و امنیت شــغلی بــرای کارگر‬ ‫اهمیت دارد و بعد از ان معیشت و تامین هزینه های‬ ‫زندگی است‪ .‬امسال به دلیل تداوم کرونا بیشتر از هر‬ ‫موضوعی باید به امنیت شــغلی توجه شــود چون به‬ ‫دلیل کرونا و تعطیلی بیشــتر کس ـب وکارها و بنگاه ها‪،‬‬ ‫کارگران قراردادی مورد تعدیل قرار گرفته یا کارشان را‬ ‫از دســت داده اند که انتظار می رود کارفرمایان در این‬ ‫شــرایط سخت کرونا نیروهای کار خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه کارگران قــراردادی و پیمانــی در ادامه‬ ‫پیگیــری تبصــره یــک ماده ‪ ۷‬قانــون کار را مــورد تاکید‬ ‫قــرار داد و افــزود‪ :‬بنا داریم تا امســال ایین نامه تبصره‬ ‫یک ماده ‪ ۷‬را به طور جدی تر از وزارت کار دنبال کنیم‬ ‫تا پس از ابالغ از ســوی ادارات کار هرچه ســریع تر اجرا‬ ‫شود‪ .‬با این مصوبه‪ ،‬سقف قراردادهای کار در کارهای‬ ‫غیرمســتمر چهار سال شــد و بر اســاس ان نمی توان در‬ ‫کارهایی که ماهیت ان ها بیش از چهار ســال اســت با‬ ‫کارگــر قرارداد موقت بســت‪ .‬این مصوبه که در هیات‬ ‫وزیران به تصویب رسیده تکلیف بخشی از قراردادهای‬ ‫غیرموقت را روشن می کند‪ .‬بیات اصالح تبصره دو ماده‬ ‫‪ ۷‬قانون کار را از دیگر مطالبات جامعه کارگری برشمرد‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬بــه دنبــال رای دیــوان عدالــت در ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬که انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر‬ ‫را بالمانع دانست رواج قراردادهای موقت در کارهای‬ ‫دائم را شاهد بودیم‪ .‬در تبصره دو ماده ‪ ۷‬امده است‬ ‫کــه درصورتی که مدتــی در قرارداد ذکر نشــود می توان‬ ‫قرارداد بست‪ .‬به گفته این مقام مسئول کارگری‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۹۵‬درصد کارگران در کشــور قرارداد موقت هســتند‬ ‫درحالی که در هیچ کجای دنیا این مسئله وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ابطال رای دیوان عدالت را خواســتار شــد و از قوه‬ ‫قضاییه خواســت تــا به این موضــوع به عنوان مطالبه‬ ‫جدی کارگران ورود کند و اجحافی که در حق کارگران‬ ‫قراردادی شده مورد رسیدگی قرار دهد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫رشد ‪ ۴۰‬درصدی مصرف‬ ‫سوخت پاک سی ان جی‬ ‫در البرز‬ ‫میــزان مصــرف گاز طبیعــی فشــرده (‪ )CNG‬از‬ ‫اســفندماه ســال گذشــته تا پایان تعطیالت نوروزی در‬ ‫مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه البرز‪ ،‬از اسفندماه سال‬ ‫گذشته تا پایان فروردین ماه سال جاری با رشد مصرف‬ ‫گاز طبیعی فشــرده (‪ )CNG‬در شهرستان های مختلف‬ ‫استان مواجه شدیم و این موضوع بیانگر افزایش تمایل‬ ‫شــهروندان به مصرف این ســوخت پاک و اجرای طرح‬ ‫رایــگان دوگان هســوز کــردن خودروهای عمومی اســت‪.‬‬ ‫فهیمــه الســادات قلنــدرزاده سرپرســت روابط عمومی‬ ‫منطقه البرز گفت‪ :‬مصرف سی ان جی روزانه در استان‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار مترمکعب است که با زیرساخت های‬ ‫موجود در اســتان خدمات رســانی به شــهروندان بدون‬ ‫هیچ گونه چالشی انجام شد‪ .‬قلندرز اده در ادامه افزود‪:‬‬ ‫مشــکل عرضــه ‪ CNG‬مربــوط به هســته مرکزی شــهر‬ ‫را محدودیــت زمیــن بــرای احداث جایگا ههــای ‪CNG‬‬ ‫دانست و از متقاضیان دعوت کرد با مراجعه به شرکت‬ ‫ملــی پخــش فراورده های نفتی منطقه البرز نســبت به‬ ‫احداث جایگاه ‪ CNG‬اقدام نمایند‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز دارای‬ ‫‪ ۵۲‬جایگاه سوخت‪ CNG‬در استان است‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 19‬پروژه بزرگ در‬ ‫برق منطقه ای غرب‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت بــرق منطقه ای‬ ‫غرب‪ ،‬مهندس علی اسدی گفت‪ ۱۹ :‬پروژه بزرگ تامین‬ ‫بــرق بــه ارزش ارزی ‪ ۱۰.۸‬میلیــون دالر و ریالــی ‪۴۹۲۰‬‬ ‫میلیــاردی در قالــب پویش هر هفته_الف_ب_ایــران در‬ ‫سال‪ ۱۳۹۹‬در این شرکت افتتاح و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۶ :‬پروژه در استان کرمانشاه با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۲۲۲۰‬میلیارد ریال‪ ۷،‬پروژه در استان کردستان به ارزش‬ ‫ارزی‪ ۱۰.۸‬میلیون دالر و‪ ۱۴۴۰‬میلیارد ریال و‪ ۶‬پروژه نیز‬ ‫در استان ایالم با اعتباری بالغ بر‪ ۱۲۶۰‬میلیارد ریال افتتاح‬ ‫شد‪.‬مهندساسدیخاطرنشانساخت‪:‬پروژه هایاستان‬ ‫ایالمدر قالبهفتهسیویکمباحضور ویدئوکنفرانسی‬ ‫وزیرنیرو‪،‬پروژه هایاستان کردستاندر قالبهفتهچهل‬ ‫و دوم با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس محترم جمهور و‬ ‫پروژه های استان کرمانشاه در قالب هفته چهل و سوم‬ ‫پویشهرهفته_الف_ب_ایرانباحضورویدئوکنفرانسی‬ ‫وزیر نیرو به بهره برداری رســید‪ .‬مدیرعامل شرکت برق‬ ‫منطقه ای غــرب در پایان گفت‪ :‬ایــن پروژه ها با هدف‬ ‫بهبود وضعیت ولتاژ در پست های فوق توزیع و کاهش‬ ‫تلفــات شــبکه‪ ،‬افزایش قابلیــت اطمینان شــبکه فوق‬ ‫توزیع‪،‬ایجادزیرساختتامینبرقپست هاومتقاضیان‬ ‫اتیمنطقه‪،‬تامینبرقشهرک هایصنعتیوتامینبرق‬ ‫مشــترکین و متقاضیان جدید‪ ،‬تولید انرژی و تزریق به‬ ‫شبکه و بهبود پارامترهای شبکه از جمله بهبود پروفیل‬ ‫ولتاژ‪ ،‬کاهش تلفات و‪ ...‬و تولید انرژی در نزدیکی محل‬ ‫مصرف (تولید پراکنده) و جلوگیری از هزینه کرد ناشی از‬ ‫توسعهشبکهانتقالاحداثشدند‪.‬‬ ‫بهره مندی بیش از ‪18700‬‬ ‫خانوار گلستان از گاز در‬ ‫سال ‪99‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان از بهره مندی‬ ‫بال غبــر ‪ 18‬هــزار و ‪ 715‬خانــوار اســتان در ســال ‪ 99‬از‬ ‫نعمــت گاز طبیعی خبر داد‪ .‬علی طالبی افــزود‪ :‬از این‬ ‫تعداد خانوار تعداد‪ 9874‬خانوار شهری بوده و تعداد‬ ‫‪ 8841‬خانوار نیزروستاییبودند کهبهجمعخانوارهای‬ ‫بهره منــد از گاز اســتان اضافه شــده اند‪ .‬مهندس طالبی‬ ‫ادامهداد‪:‬باهمتوتالشمجموعه کارکنان گاز گلستان‬ ‫در مجموع تاکنون در ســطح اســتان تعداد ‪ 609‬هزار و‬ ‫‪ 940‬خانوار استان مشترک گاز می باشند که از این تعداد‬ ‫حدود ‪ 380‬هزار و ‪ 127‬مورد مربوط به شهرها و تعداد‬ ‫‪ 229‬هزار و ‪ 812‬خانوار نیز مربوط به روستاهای استان‬ ‫است‪.‬مدیرعاملشرکت گاز استان گلستانتصریح کرد‪:‬‬ ‫بیشترینحجمخانواربهره منداز گازمربوطبهشهرستان‬ ‫گرگان به عنوان مرکز اســتان با بیش از ‪ 176‬هزار و ‪260‬‬ ‫خانوار است‪ ،‬ضمن اینکه شهرستان های گنبد با تعداد‬ ‫افزون بر ‪ 108‬هزار و ‪ 500‬و علی اباد با نزدیک به ‪ 50‬هزار‬ ‫خانوار در رتبه های بعدی قرار دارند‪ .‬طالبی در خاتمه با‬ ‫اشــاره به درصد خانوار تحت پوشــش گاز استان اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬تا پایان ســال ‪ 99‬خانوار تحت پوشش شرکت‬ ‫گاز در بخش شهری ‪ 100‬درصد و در بخش روستایی نیز‬ ‫‪ 98‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫ایران از واردات بنزن‬ ‫بی نیاز شد‬ ‫ایران به دنبال تحقق‪ ۱۰۰‬درصدی برنامه تولید بنزن‬ ‫در پتروشیمی بوعلی سینا در ســال ‪ 1399‬از واردات این‬ ‫محصــول راهبــردی بی نیاز شــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬این‬ ‫مجتمع اروماتیکی ســال ‪ ۱۳۹۹‬موفق به تولید بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد برنامه تولید خود در محصول بنزن شــده و‬ ‫با تولید ‪ ۸۵۶۱۰‬هزار تن محصول نســبت به ســال ‪۹۸‬‬ ‫با ‪ ۸‬درصد افزایش‪ ،‬به تولید حداکثری رســیده اســت‪.‬‬ ‫اردالن صداقت زاده‪-‬مدیر بازرگانی شــرکت پتروشیمی‬ ‫بوعلی سینا در این زمینه اظهار کرد‪ :‬این افزایش تولید‪،‬‬ ‫کشــور را از واردات محصول راهبردی بنزن که به عنوان‬ ‫محصول پایه در شوینده ها و مواد بهداشتی کاربرد دارد‬ ‫بی نیاز کرده تا عالوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور‪،‬‬ ‫در شرایطهمه گیریویروس کروناولزومافزایشمصرف‬ ‫شــوینده ها‪ ،‬کشــور بدون چالش و با تکیه بر تولیدات‬ ‫داخلینیازهایمصرف کنندگانرابرطرف کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 07‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1055‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫ایا اب جیره بندی می شود؟‬ ‫تابستاندشواربرایتامیناب‬ ‫بــا شــروع فصــل گرمــا و عطــش ســدها در پی‬ ‫یهــا در ایــران‪ ،‬زمزمه بحــران اب و‬ ‫کاهــش بارندگ ‬ ‫کمبود منابع ابی به گوش می رسد‪ ،‬هرچند که طبق‬ ‫گفته های معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری‬ ‫شــرکت مهندســی اب و فاضالب کشــور برنامه ای‬ ‫برای جیره بندی اب در نظر گرفته نشــده اما بیش‬ ‫از ‪ ۲۶۰‬شهر امسال با تنش ابی مواجه خواهند بود‪.‬‬ ‫حمیدرضا کشــفی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫وضعیت منابع ابی کشــور اظهار کــرد‪ :‬با توجه به‬ ‫کاهش‪ ۴۲‬درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته‬ ‫ورودی ســدها کاهش داشته و حجم ذخایر سدها‬ ‫در برخی مکان ها نیز افت پیدا کرده است بنابراین‬ ‫حدود‪ ۲۶۰‬شهر با تنش مواجه خواهند بود و‪۷۰۰۰‬‬ ‫روستا را با تانکر سیار اب رسانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســال بســیار سختی به لحاظ‬ ‫مسائل ابی خواهیم داشت و امیدواریم که بتوانیم‬ ‫اینمسئلهرامدیریت کنیم‪،‬تاکید کرد‪:‬سال گذشته‬ ‫‪ ۱۷۰‬شهر درگیر تنش ابی بودند که امسال به دلیل‬ ‫کاهش بارندگی ها تعداد این شــهرها افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت‬ ‫مهندسی اب و فاضالب کشــور افزود‪ :‬در سال ابی‬ ‫‪ ۹۴-۹۳‬تعــداد شــهرهای دارای تنــش ابــی حدود‬ ‫‪ ۳۶۰‬شــهر بــود کــه طی ســه ســال اخیــر پروژه های‬ ‫زیادی در این راستا انجام شد که مسئله اب رسانی‬ ‫را ســریع تر کــرد و اگــر ان پروژه ها نبود و این حجم‬ ‫مخزن ساخته و ان تعداد چاه حفر نمی شد‪ ،‬قطعا‬ ‫امســال با شــهرهای بیشــتر دارای تنش ابی مواجه‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫کشفی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای‬ ‫مقابله با این شرایط‪ ،‬گفت‪ :‬در شهرهای اولویت دار‬ ‫در شــش محــور اقــدام بــه انجــام عملیــات کردیم‬ ‫که شــامل‪ ،‬اصــاح و بازســازی و ارتقــای تجهیزات‬ ‫سامانه ها‪،‬ارتقای کیفیابدرمکان هایی کهتامین‬ ‫اب به لحاظ کمی مشکل ندارد‪ ،‬پایدارسازی برق‪،‬‬ ‫تکمیل طرح های نیمه تمــام‪ ،‬حفر و تکمیل چاه و‬ ‫ساختمخزنمی شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بخش زیادی از این طرح ها شروع‬ ‫شــده و به بهره برداری رســیده اســت و بخشــی که‬ ‫باقی مانــده نیاز اعتبــاری دارد که اگــر ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از پیوست بودجه تخصیص یابد‪ ،‬می توانیم‬ ‫این طرح ها را تا شروع اول تابستان به بهره برداری‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت‬ ‫مهندسی اب و فاضالب کشور با اشاره به وضعیت‬ ‫منابع ابی در کال نشــهرهای کشــور نیز‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫برخی از کالن شهرها با کمبود منابع ابی مواجهیم‪،‬‬ ‫به طور مثال در سیســتان و بلوچســتان امسال تنها‬ ‫شاهد پنج میلی متر بارندگی هستیم و این در حالی‬ ‫است که سال گذشته میزان بارندگی در این منطقه‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلی متــر بوده اســت به همین دلیــل در زابل‪،‬‬ ‫زاهــدان برای تامین اب دچار مشــکل هســتیم لذا‬ ‫تالش شــده تا برخی از پروژه ها برای بهبود شرایط‬ ‫وارد مدار شوند‪.‬‬ ‫کشفیادامهداد‪:‬هفته گذشتهیکاب شیرین کن‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۱۰‬هــزار مترمکعــب در شــبانه روز را در‬ ‫زاهدان وارد مدار کردیم‪ ،‬در اصفهان وضعیت سد‬ ‫چندان مطلوب نیســت‪ ،‬ســامانه دوم اب رسانی را‬ ‫پیگیری می کنیم که تا اواسط خرداد وارد مدار شود‬ ‫وبتوانیمبخشیاز کمبودرااز انطریقجبران کنیم‪.‬‬ ‫زمانــی کــه وضعیت ســد زاینده رود خوب نباشــد‪،‬‬ ‫تعدادزیادیاز شهرهاهمچونیزدوشهرهایمسیر‬ ‫از اینمسئلهمتاثرمی شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در این‬ ‫بخش ها گفت‪ :‬ما نیز با مدیریت فشار و اقدامات‬ ‫دیگرسعیبرمدیریتاینمسئلهداریموامیدواریم‬ ‫کــه با همکاری مشــترکان با مشــکل جــدی مواجه‬ ‫نشــویم و بتوانیم پیک را بدون مشــکل پشت سر‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت‬ ‫مهندســی اب و فاضالب کشــور با بیان اینکه برای‬ ‫تمام شــهرها پروژه ها و برنامه های متعــددی برای‬ ‫گذر از بحران در نظر گرفته شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫طبــق براوردهای صورت گرفته در تبریز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫یزد‪ ،‬ابیک در قزوین‪ ،‬بوشهر‪ ،‬زهدان‪ ،‬جنوب فارس‬ ‫میزان تنش ابی بیشتر خواهد بود اما در حال تالش‬ ‫هستیم تا به صورت سربه سر تولید و مصرف را جلو‬ ‫ببریــم امــا در کل ‪ ۱۵‬درصــد کاهش تولید خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قاعدتــا در برخی از شــهرها‬ ‫بــرای جلوگیــری از جیره بندی با تنظیــم و مدیریت‬ ‫فشــار این مســئله را حل کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬امسال هیچ‬ ‫برنامه ای برای جیره بندی در نظر گرفته نشده است‬ ‫وامیدواریمایناتفاقنیزنیفتد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تحریم توفیق اجباری برای رشد ساخت داخل در صنعت نفت‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت گفت‪ :‬شاید اگر تحریم رخ نمی داد‪،‬‬ ‫در صنایع تجهیزســاز و قطعه ساز ما پیشرفتی که‬ ‫طــی چنــد ســال اخیــر بــوده‪ ،‬اتفــاق نمی افتــاد اما‬ ‫مهــا در مبــادالت با خــارج از‬ ‫نحــال اگــر تحری ‬ ‫باای ‬ ‫کشور برداشته شود‪ ،‬خوب است البته باید مدیریت‬ ‫شود و مسئوالن به سازنده داخلی مراجعه کنند و‬ ‫حمایت های واقعی کماکان برقرار باشــد‪ .‬احسان‬ ‫ثقفی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه با توجه‬ ‫به این مســئله که ممکن اســت بعد از پساتحریم‬ ‫احتمالــی که ناشــی از مذاکرات باشــد‪ ،‬بــاز هم در‬ ‫ســال های بعــد بــا تحریم مواجه شــویم‪ .‬لــذا باید‬ ‫اقدامــات برای حمایــت از تولید داخلــی اقدامات‬ ‫اساسیبلندمدتباشد‪،‬اظهار کرد‪:‬اقتصادوصنعت‬ ‫کل دنیــا در حــال حاضــر به هم پیوســته و نیازمنــد‬ ‫یتــوان گفت کل دنیــا در کنار همدیگر‪،‬‬ ‫اســت و م ‬ ‫یک زنجیره تولید را تشــکیل می دهند‪ .‬شما اگر به‬ ‫کشورهایپیشرفتهوفوقپیشرفتههم کهصاحب‬ ‫تکنولوژی«هایتک»مراجعه کنید‪،‬می بینیدبرخی‬ ‫از اقالم را از کشورهای دیگر وارد می کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکهمابایدروابطاقتصادیوتجاری مانبهترباشد‬ ‫تا بتوانیم راندمان بهتری داشته باشیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حاال می خواهندمانعیرا کهبه عنوانتحریمایجاد‬ ‫شدهبود‪،‬تحتعنوانمذاکراتبرجامحذف کنند؛‬ ‫بنابراین‪،‬طبیعیاست کهاگرمذاکراتمجددبرجام‬ ‫موفقیت امیــز باشــد و بحــث تحریــم به طورجدی‬ ‫برداشته شود‪ ،‬در خصوص تامین مواد اولیه و برخی‬ ‫از اقالم «های تک» که در ایران ساخته نمی شود و‬ ‫یا اقالمی که «های تک» نیســت اما برای ســاخت‬ ‫در داخلهمصرفهاقتصادیندارد‪،‬می تواند کمک‬ ‫حال تولید باشد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن استصنا‬ ‫افــزود‪ :‬در یــک جمله اگر مذاکــرات برجام موجب‬ ‫شــود که تحریم ها به شکل واقعی برداشته شود‪،‬‬ ‫چــه در خصــوص مبــادالت ارزی و چه در خصوص‬ ‫واردات اقالمی که گفته شد‪ ،‬برای تولید هم مفید‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شرکت اب منطقه ای قزوین پیشرو در نصب کنتورهای هوشمند در کشور‬ ‫قزویــن ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬بــا اختصــاص ‪۱۲‬‬ ‫میلیــارد تومان اعتبــار تاکنــون ‪ ۳۵۰۰‬حلقه چاه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعتی و خدماتی در اســتان قزوین‬ ‫بــه کنتــور هوشــمند مجهز شــده اســت‪ .‬معاون‬ ‫حفاظــت و بهر هبــرداری شــرکت اب منطق ـه ای‬ ‫اســتان قزویــن با بیــان این خبر از پیشــرو بودن‬ ‫این شرکت در کشور خبر داد و گفت در صورت‬ ‫تامین اعتبار نیز ‪ 2700‬حلقه چاه دیگر مجهز به‬ ‫کنتور خواهند شد‪.‬‬ ‫حمید منصوری معاون حفاظت و بهره برداری‬ ‫این شــرکت در خصــوص اهمیت نصب کنتورهای‬ ‫هوشــمند در اســتان اظهــار داشــت‪ :‬پــروژه نصــب‬ ‫کنتورهــای هوشــمند از ســال ‪ 93‬در اســتان قزویــن‬ ‫بــا هــدف صیانــت‪ ،‬حفاظــت و مدیریــت بهینــه‬ ‫منابع اب های زیرزمینی کلید خورد تا در کنار سایر‬ ‫پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشــی به کاهش‬ ‫مصرف اب های زیرزمینی کمک کند و اجرای ان نیز‬ ‫تامجهزشدنهمهچاه هایاستانبه کنتورهوشمند‬ ‫همچنانادامهخواهدداشت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید براین کــه در حال حاضر میزان‬ ‫برداشــت از منابــع اب زیرزمینــی (چــاه‪ ،‬قنــات‬ ‫غبــر یک میلیــارد و ‪500‬‬ ‫و چشــمه) در اســتان بال ‬ ‫میلیــون مترمکعــب اســت افــزود‪ :‬حــدود ‪960‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب ایــن برداشــت از ‪۵۸۰۰‬‬ ‫حلقــه چا ههــای مجاز صــورت می گیــرد که این‬ ‫رونــد بســیار نگران کننــده بــوده و بایــد در ایــن‬ ‫زمینــه مدیریــت الزم جهــت رســیدن بــه اب‬ ‫قابــل برنامه ریزی انجام پذیرد‪ .‬منصوری یاداور‬ ‫شــد‪ :‬از ســال ‪ ۹۳‬تاکنون بیش از ‪ 3500‬دســتگاه‬ ‫کنتور هوشــمند در چاه های کشاورزی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫خدماتــی اســتان نصــب شــده و بــا نصــب ایــن‬ ‫تعــداد کنتــور زمینــه صرفه جویــی ‪ 130‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب اب در اســتان فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهر هبــرداری شــرکت اب‬ ‫منطق ـه ای قزویــن یــاداور شــد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ 2300‬حلقه چاه کشاورزی‪ ،‬صنعتی و خدماتی‬ ‫و ‪ 393‬حلقه چاه فرم یک در استان باقیمانده‬ ‫کــه بایــد مجهــز بــه کنتور هوشــمند شــوند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد در صورت تامین اعتبارات الزم این‬ ‫شــرکت قادراســت ســاالنه ‪ 400‬تا ‪ 800‬دســتگاه‬ ‫کنتور را نصب و راه اندازی نماید‪.‬‬ ‫منصــوری در ادامــه با اشــاره بــه چالش های‬ ‫پیــش روی پــروژه نصب و راه انــدازی کنتورهای‬ ‫هوشمند عنوان داشت‪ :‬در کنار کمبود اعتبارات‬ ‫تخصیــص یافتــه‪ ،‬کشــاورزان نیــز بــه دالیــل‬ ‫مختلــف از جملــه عــادت کــردن بــه روش های‬ ‫ســنتی هــم اســتقبال خوبــی از نصــب کنتــور‬ ‫هوشمند نکرده اند چراکه در روش سنتی ابیاری‬ ‫کشــاورزان می توانند حجمی بیش از سهم خود‬ ‫را بدون کنترل مصرف کرده و اب اضافه کشت‬ ‫خود را تامین نمایند‪ ،‬در نتیجه مســائلی از این‬ ‫حیث ســبب طوالنی تر شــدن مدت زمان اجرای‬ ‫این پروژه و عدم تکمیل ان تاکنون شده است‪.‬‬ ‫او با ابراز نگرانی از بروز خشک سالی در سال‬ ‫جــاری به دلیل پیش بینــی کاهش بارندگی ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی‬ ‫کســالی مواجــه خواهیم‬ ‫امســال بــا بحران خش ‬ ‫بود‪ ،‬لذا رسالت همه ما مدیریت منابع ابی است‬ ‫و انتظــار داریــم در جلســات شــورای حفاظــت از‬ ‫منابع اب با همکاری ســایر دستگاه های ذی ربط‬ ‫از جمله ســازمان جهاد کشــاورزی‪ ،‬شرکت توزیع‬ ‫نیــروی برق‪ ،‬شــرکت ابفای اســتان‪ ،‬اســتانداری‪،‬‬ ‫نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضایــی بتوانیــم بــا‬ ‫اتخاذ تصمیمات مناســب گامی موثر در راســتای‬ ‫مقابله با این شرایط را برداریم‪.‬معاون حفاظت‬ ‫و بهر هبــرداری شــرکت اب منطق ـه ای قزویــن در‬ ‫پایان با اشــاره به نقش مهم رســانه ها در اجرای‬ ‫پروژه نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند‪ ،‬بیان‬ ‫داشــت‪ :‬تکمیل این پروژه نیازمند همکاری همه‬ ‫دستگاه های ذی ربط استان است و از رسانه ها نیز‬ ‫انتظار داریم با اطالع رسانی مناسب در خصوص‬ ‫پیامدهــای مصــرف بی رویــه و کاهــش ذخایــر‬ ‫اب زیرزمینــی و بحــران کم ابــی‪ ،‬زمینــه همراهی‬ ‫کشاورزان با این طرح را مهیا نمایند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صرفه جویی بیش از ‪ 16‬میلیارد ریالی در بخش ازمایشگاه‬ ‫کنترل کیفیت منطقه اصفهان‬ ‫طــی ســال ‪ 1399‬در بخــش ازمایشــگاه کنتــرل‬ ‫کیفیــت منطقه اصفهــان بیــش از ‪ 16‬میلیــارد ریال‬ ‫صرفه جوییشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و‬ ‫مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان‪ ،‬حشمت اهلل‬ ‫امیری معاون عملیات منطقه ضمن بیان این خبر‬ ‫افزود‪:‬ازمایشگاه کنترل کیفیتاینمنطقهبه عنوان‬ ‫یکــی از مجهزتریــن ازمایشــگاه های کنترل کیفیت‬ ‫مواد نفتی در کشور طی سال گذشته روزانه به طور‬ ‫متوسط ‪ 20‬ازمایش مختلف انجام داده که طی ان‬ ‫بیــش از ‪ 16‬میلیــارد و ‪ 80‬میلیون ریال صرفه جویی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طی سال گذشته بیش از ‪ 6‬هزار‬ ‫و ‪ 700‬ازمایش بر روی مواد نفتی دریافتی‪ ،‬ارســالی‬ ‫نهــای صنعتــی انجام شــد کــه از این تعداد‬ ‫و روغ ‬ ‫بیشترین ازمایش مربوط به بنزین و نفت گاز است‪.‬‬ ‫امیــری افــزود‪ :‬ایــن ازمایشــگاه به صــورت‬ ‫‪ 24‬ســاعته وظیفــه نظارت بــر کیفیت و گرفتن‬ ‫تالقی فراورده های دریافتی و ارســالی خطوط‬ ‫‪ 24 ،20 ،18 ،16‬و ‪ 32‬اینــچ از قبیــل؛ نفــت‬ ‫خــام‪ ،‬انــواع فراورد ههــای نفتی شــامل؛ بنزین‬ ‫موتــور‪ ،‬ســوپر و یــورو ‪ ،4‬نفــت ســفید‪ ،‬نفــت‬ ‫گاز‪ ،ATK ،‬نفتــا و غیــره را بــر روی خطــوط و‬ ‫مخــازن بــر عهــده دارد و خدمــات ان از لحاظ‬ ‫صرفه جویــی در زمــان و هزین ههــا‪ ،‬کیفیــت‬ ‫مــواد ارســالی و دریافتــی بســیار حائــز اهمیــت‬ ‫اســت‪ ،‬در ضمــن این ازمایشــگاه بــا هماهنگی‬ ‫واحدهــای کنترل و عملیات وظیفه اســتحصال‬ ‫فراورده های الوده را نیز بر عهده دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬عالوه بر این پیش از‬ ‫خریــداری روغن هــای موردنیاز جهت اســتفاده‬ ‫در پمپ ها‪ ،‬توربین ها و ماشین االت مناطق ‪12‬‬ ‫گانه این روغن ها طی ‪ 16‬تست مختلف مورد‬ ‫ارزیابــی کیفــی قــرار گرفتــه و پــس از مطابقت‬ ‫با پارامترهای اعالم شــده توســط تولیدکننده و‬ ‫شــرایط اســتاندارد دســتگاه ها مجــوز خرید ان‬ ‫صــادر می شــود‪ .‬همچنیــن به صــورت منظــم و‬ ‫ســاالنه روغن های استفاده شده در دستگاه ها‬ ‫نمونه گیری و ازمایش می شوند‪.‬‬ ‫معــاون عملیات بیان داشــت‪ :‬ازمایش های‬ ‫مختلف‪« :‬پایداری اکسیداســیون‪ ،‬ویســکوزیته‬ ‫در دو دمــای مختلــف‪ ،‬مقــدار اب‪ ،‬اســیدیته‪،‬‬ ‫خاکســتر‪ ،‬نقطه اشــتعال‪ ،‬کف‪ ،‬نقطــه ریزش‪،‬‬ ‫خوردگــی مــس‪ ،‬زنگ زدگــی روغــن‪ ،‬شــاخص‬ ‫گرانروی و غیره» توسط دستگاه های پیشرفته‪،‬‬ ‫با دقت و زمان اندک در این ازمایشگاه انجام‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه این ازمایشــگاه نخســتین‬ ‫ازمایشــگاه کنتــرل کیفیت شــرکت خطوط لوله‬ ‫و مخابــرات نفــت ایــران اســت کــه ابــان مــاه‬ ‫ســال ‪ 1389‬بــا هدف بررســی‪ ،‬کنتــرل و حفظ‬ ‫کیفیــت مــواد نفتــی هنــگام تحویــل و انتقــال‪،‬‬ ‫تدوین روش های مناســب پیشگیری از الودگی‬ ‫مــواد نفتــی‪ ،‬تطبیــق روش هــای اجرایــی بــا‬ ‫اســتانداردهای موجود و نظارت بر مشخصات‬ ‫مــواد نفتــی (نفت خــام و فراورد ههــا) در مرکز‬ ‫انتقال نفت و تاسیسات شهید بهشتی اصفهان‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز خرید برق صنایع باالی ‪ ۵‬مگاوات‬ ‫از بورس انرژی‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق از‬ ‫می بایســت زیرســاخت های‬ ‫اغــاز خرید برق توســط صنایع‬ ‫مورد نیاز تامین و صنایع نیز کد‬ ‫باالی مــگاوات از بــورس انرژی‬ ‫معامالتی دریافــت می کردند‪.‬‬ ‫یــا قراردادهــای دوجانبــه خبــر‬ ‫رجبی مشهدی با بیان این که در‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬به گفته‬ ‫حال حاضر ‪ ۶۹۰‬صنعت کشور‬ ‫مصطفیرجبی‬ ‫مشهدی‬ ‫مصطفــی رجبــی مشــهدی‪ ،‬بر‬ ‫کــه حــدود ‪ ۲۷‬درصــد مصرف‬ ‫اســاس مصوبه هیات وزیران در‬ ‫انــرژی خــود را بــه اختصــاص‬ ‫مهر سال ‪ ،۱۳۹۹‬مقرر شده بود که صنایع باالی می دهند‪ ،‬مشــمول این مصوبه هســتند‪ ،‬تاکید‬ ‫‪ ۵‬مگاوات‪ ،‬برق خود را از طریق بورس انرژی یا کرد‪:‬شرکت هایی کهدر حالحاضر کدمعامالتی‬ ‫معامالتدوجانبهتامین کنند‪.‬ویبابیاناین که بــورس دریافــت نکرده اند یا امکان خرید برق از‬ ‫این اقدام با هدف کاهش نقش دولت در تعیین طریق بورس را در این مقطع زمانی ندارند‪ ،‬باید‬ ‫قیمت و مشخص شدن نرخ برق از طریق رقابت الحاقیهایراباشرکت هایبرقمنطقه اییاتوزیع‬ ‫انجام شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر توانیر امضا کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر اساس این الحاقیه‪،‬‬ ‫به عنوان خریدار انحصاری برق اســت و ان را با شــرکت های برق به نیابت از صنایع‪ ،‬برق مورد‬ ‫تعرفه های تفکیکــی به صنایع واگــذار می کند‪ .‬نیاز انان را از طریق بورس خریداری خواهند کرد‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی افزود‪ :‬با این مصوبه این امکان ســخنگوی صنعت برق با بیان این کــه با اجرای‬ ‫فراهم می شود که صنایع باالی‪ ۵‬مگاوات‪ ،‬برق ایــن مصوبه شــرکت های تولیدکننــده می توانند‬ ‫مــورد نیــاز خود را از طریق بــورس یا قراردادهای برق تولیدی خود را به صورت نقدی بفروشند و‬ ‫دوجانبــه خریــداری کننــد‪ .‬ســخنگوی صنعــت سرعت نقد شوندگی درامدهای خود را افزایش‬ ‫برق خاطرنشــان کرد‪ :‬بر اســاس این مصوبه و با دهند‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬اینمصوبه کمکخواهد‬ ‫توجه به زمان بندی انجام شــده‪ ،‬این معامالت کــرد تــا میــزان ســرمایه گذاری ها در صنعت برق‬ ‫از اردیبهشت ماه امسال باید اغاز می شد چراکه افزایشیابد‪.‬‬ ‫تشکیل کمیتهحفاظت‬ ‫از اب در استان تهران‬ ‫اســتاندار تهــران از کاهــش‬ ‫و متناســب بــا مشــکالت هــر‬ ‫‪ ۱۶‬درصــدی بارندگــی ســال‬ ‫شهرستان تصمیم گیری خواهد‬ ‫جاری نســبت به مدت مشابه‬ ‫شــد‪ .‬اســتاندار تهــران گفــت‪:‬‬ ‫در اســتان تهــران خبــر داد و‬ ‫بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی‬ ‫گفــت‪ :‬کمیتــه حفاظــت از اب‬ ‫اب الزم اســت کــه از کشــت‬ ‫انوشیروان‬ ‫در شهرســتان های استان تهران‬ ‫محصوالت پراب و کشت های‬ ‫محسنیبندپی‬ ‫فعــال می شــود تــا متناســب با‬ ‫دوم و ســوم به ویــژه در پایــاب‬ ‫مشــکالت هر شهرســتان تصمیم گیری کنــد‪ .‬به ســدها توســط ســازمان جهــاد جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫گزارش ایرنا از اعالم روز دوشنبه استانداری تهران‪ ،‬محسنی بندپی با بیان اینکه در سال گذشته یک‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی در جلسه حفاظت از هزار و ‪ ٣٤٣‬حلقه گاه در اســتان تهران مســدود‬ ‫منابع اب استان اظهار داشت‪ :‬سرانه اب تجدید شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬عملیــات انســداد چاه های‬ ‫شونده استان تهران بعد از سیستان و بلوچستان غیرمجاز در شــعاع ‪ ۵۰۰‬متــری با هدف صیانت‬ ‫در وضعیت مطلوبی قرار نــدارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از اب شــرب در اســتان تهران عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫میزانبارندگی هایامسالدر استا نتهراننسبت اســتاندار تهــران ادامــه داد‪ ۲۳ :‬درصــد مجمــوع‬ ‫به سال گذشته ‪ ۱۶‬درصد کاهش داشته است و اب شرب کشور در استان تهران مصرف می شود‬ ‫در فروردین ماه که در سال های گذشته بیشترین و ایــن عــدد در شــهر تهــران ‪ ۱۷‬درصــد از کل اب‬ ‫حجم از بارندگی های ســال ابی را شــاهد بودیم شرب کشور است‪ .‬محسنی بندپی سپس گفت‪:‬‬ ‫اما امســال شــاهد کاهش چشــمگیر بارندگی در جلسات حفاظت از منابع اب به طور منظم در‬ ‫ایــن فصل بودیــم‪ .‬وی همچنین عنــوان کرد‪ :‬با استان تشکیل می شود و شهرداری تهران و سایر‬ ‫توجه به وضعیت فعلی کمیته حفاظت از اب دستگاه های عضو جلسه برای ابیاری فضای سبز‬ ‫در شهرســتان های اســتان تهــران فعال می شــود برنامه اقدام و عمل ارائه کنند‪.‬‬ ‫تعمیراتخطلولهزیردریاییجنوب‬ ‫کشور پایانیافت‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۶‬عملیات انتقــال گاز‪ ،‬از پایان‬ ‫موفقیت امیز رفع نشــتی خط لولــه گاز ‪ ۱۲‬اینچ‬ ‫زیر دریا خبر داد و گفت‪ :‬همه مراحل تعمیراتی‬ ‫ایــن عملیات با اســتفاده از دانش بومــی و توان‬ ‫داخلــی انجام شــده اســت‪ .‬بــه گزارش شــانا به‬ ‫نقــل از شــرکت انتقــال گاز ایــران‪ ،‬علیرضا عربلو‬ ‫نبــاره اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجه بــه گزارش های‬ ‫درای ‬ ‫بازرســی خــط ‪ ۱۲‬اینچ زیــر دریا‪ ،‬انجام بازرســی‬ ‫از محل نشــتی و ارزیابی نخســت در دســتور کار‬ ‫قرار گرفت و در اقدام اولیه با عملیات اچارکشی‬ ‫چهــا‪ ،‬نتیجه ای در توقف نشــتی گاز حاصل‬ ‫فلن ‬ ‫نشــد‪ ،‬سپس با اســتفاده از خدمات و تجهیزات‬ ‫داخلی و شناسایی شرکت های دریایی توانمند‪،‬‬ ‫مرحله بعدی تعمیرات خط لوله اغاز شد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به مراحل پیمان سپاری و امضای قرارداد‬ ‫با شرکت های دارای صالحیت بومی و تجهیزات‬ ‫دریایــی و غواصــی بــه روش ‪ ،Air‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫عملیاتاجراییتعمیراتنشتیبانظارتمنطقه‬ ‫‪ ۶‬عملیاتانتقال گاز در محدودهبندر پهلوبندر‬ ‫الفــت با تعویض اســمارت فلنچ با بیــش از ‪۳۵‬‬ ‫هزار نفر ساعت از اسفندماه ‪ ۹۹‬اغاز و پس از ‪۴۴‬‬ ‫روز‪ ،‬فروردین ماه امسال با موفقیت تکمیل شد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه‪ ۶‬عملیات انتقال گاز به چالش های‬ ‫موجــود در انجــام تعمیــرات خط لوله زیــر دریا‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬به دلیل قرار داشتن موقعیت‬ ‫نقطه تعمیراتی در تنگه خور خوران در عمق‪۳۲‬‬ ‫متری و جریان شدید اب در زمان های جزرومد‪،‬‬ ‫همچنین کاهش دید به دلیل وجود گل والی در‬ ‫اطــراف لوله‪ ،‬با کاهش ســاعت کار شــبانه روزی‬ ‫روبه رو بودیم‪ .‬عربلو با بیان اینکه خط لوله ‪۱۲‬‬ ‫اینچ قشــم ‪ -‬بندرعباس به طول ‪ ۱۸۵۰‬متر بین‬ ‫جزیره قشم و بندر پهل واقع شده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بهره برداری‪ ،‬تعمیرات و نگهداری از خط زیر‬ ‫دریــا به اموزش‪ ،‬برنامه ریــزی و تجهیزات خاص‬ ‫نیــاز دارد کــه همه اقدام ها با اســتفاده از توان و‬ ‫تجهیزات داخلی انجام می شود‪ .‬وی به اهمیت‬ ‫این خط لوله نیز اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬تاکنون‬ ‫گاز تولیدشده در جزیره قشم افزون بر تامین گاز‬ ‫مصرفی جزیره به شهرستان بندرعباس نیز انتقال‬ ‫داده می شد که امروزه با توجه به رشد اقتصادی‬ ‫و توســعه صنعتی جزیره قشــم و افزایش مقدار‬ ‫مصرف گاز طبیعی‪ ،‬برنامه انتقال گاز به صورت‬ ‫معکوسواز خط‪ ۳۰‬اینچمنشعباز خطهفتم‬ ‫سراسری در دستور کار است‪.‬‬ ‫پاوه با تنش ابی مواجه است‬ ‫مدیــر امور اب و فاضالب شهرســتان پاوه‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجه به کاهش ابدهی چشــمه ها‬ ‫و چا ههــای شهرســتان و مقایســه ان با مدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته‪ ،‬میزان ابدهی ان ها به‬ ‫کمتر از یک سوم رسیده و این امر نشان دهنده‬ ‫تنش ابی در شهرستان و سالی بحرانی از نظر‬ ‫تامیــن و توزیــع اب شــرب خواهــد بــود‪ .‬بــه‬ ‫گزارش ایرنا؛ سالم مرادی در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا عنایت بــه خشک ســالی های چند‬ ‫ســال اخیــر‪ ،‬شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش‬ ‫نزوالت اســمانی‪ ،‬میــزان بارندگی هــا از ‪۶۷۰‬‬ ‫میلی متر در سال گذشته به ‪ ۴۷۸‬میلی متر در‬ ‫ســال ابی جاری رســیده و اکنون در شهرستان‬ ‫بــا ‪ ۳۶‬درصــد کاهــش نــزوالت جویــی روبرو‬ ‫هســتیم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬شهرســتان پــاوه‬ ‫دارای پنج شــهر اســت که نیاز اب شــرب این‬ ‫شــهرها ‪ ۱۷۰‬لیتــر در ثانیــه اســت و در حــال‬ ‫حاضــر فقــط ‪ ۱۰۰‬لیتر در ثانیه تولیــد و توزیع‬ ‫می گردد‪ .‬مدیر امور اب و فاضالب شهرستان‬ ‫پاوه اظهار داشــت‪ :‬اب شــرب شــهرهای پاوه‬ ‫از چهــار حلقــه چاه و ‪ ۶‬دهنه چشــمه تامین‬ ‫می شود و در حال حاضر در بخش شهری ‪۷۰‬‬ ‫لیتــر در ثانیــه کمبــود اب وجــود دارد‪ .‬مرادی‬ ‫تعداد روستاهای شهرستان را ‪ ۴۲‬مورد اعالم‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۳۰‬روســتا با نیاز‬ ‫ابی ‪ ۷۰‬لیتر در ثانیه زیر پوشش این امور قرار‬ ‫دارد کــه در حــال حاضــر ‪ ۵۰‬لیتــر در ثانیه اب‬ ‫تامیــن می شــود‪ .‬وی بــا اشــاره به اب رســانی‬ ‫ســیار بــه ‪ ۱۸‬روســتای شهرســتان و بخشــی از‬ ‫شــهر «بانه وره» افزود‪ :‬عمده تنش ابی ما در‬ ‫شهرســتان پاوه مربوط به شــهر پاوه و بخش‬ ‫الحاقی ان و شهر بانه وره است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مزار بیش از ‪ 3‬هزار شهید در خراسان‬ ‫رضوی نیاز به ترمیم دارد‬ ‫محمدرضــا رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫ولی فقیهدر بنیادخراسانرضوی‬ ‫مقــدس‪ :‬مدیرکل بنیاد شــهید و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬برخــی از گلــزار‪،‬‬ ‫امــور ایثارگــران خراســان رضوی‬ ‫ممکــن اســت‪ ،‬یک مزار شــهید‬ ‫گفت‪ :‬مزار سه هزار و‪ 502‬شهید‬ ‫و یــا بیشــتر در خــود جــای داده‬ ‫باگذشت زمان فرسایش یافته و‬ ‫باشــد‪ ،‬در استان خراسا ن رضوی‬ ‫حسین معصومی‬ ‫نیاز به ترمیم و بهســازی مجدد‬ ‫‪ 1016‬گلــزار وجــود دارد کــه یک‬ ‫دارد‪ .‬حجت االســام حســین‬ ‫تــا ســه مــزار در ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫معصومی ضمن ادای احترام به یک هزار و ‪ 318‬این مقام مسئول به مزار شهدا اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫شهیدرمضان گفت‪ :‬گلزار شهدایکمکانمعنوی استان خراسان رضوی‪ 16‬هزار و‪ 91‬مزار شهید دارد‬ ‫برایفکر کردنبهجایگاهحقیقیانساناست‪،‬در کــه از این تعداد‪ 12‬هزار و‪ 589‬مزار ســاماندهی‬ ‫ایندنیایوانفسابهانسان هاییبنگریم کهدست شــده و ‪ 3502‬مزار شهید نیاز به بهســازی دارد‪.‬او‬ ‫از لذت دنیوی کشیدند و جان خود را فدای اسالم خاطرنشانکرد‪:‬بهشترضامشهدمقدسمیزبان‬ ‫و انقالب کردند‪ ،‬این افراد با شهادت در حقیقت ‪ 1412‬پیکر شهید است که در چندین مرحله مزار‬ ‫زنده شده اند‪ .‬مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهداترمیموبهسازیشدهواینفعالیتهمچنان‬ ‫خراسان رضوی افزود‪ :‬گلزار و مزار شهدا باگذشت ادامــه دارد‪ .‬مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران‬ ‫زمان‪ ،‬برودت هوا‪ ،‬تخریب می شود که نیاز است خراسانرضویخاطرنشان کرد‪:‬منظور از بهسازی‬ ‫به صورت مستمر در زمان های مختلف بهسازی و وترمیمایناست کهممکناستباگذشتزمان‪،‬‬ ‫ترمیم شود‪ ،‬لذا جهت ساماندهی مزار شهدا مقرر نوشته هایمزارازبینرفتهویاسنگمزارشکستهو‬ ‫گردید دفتر امور روســتایی و شوراها پیگیری الزم یادرمجموع گلزارشهدانیازبهبازسازیداشتهباشد‬ ‫به منظور ســاماندهی گلزارها و مزارهای شــهدا را کهدرقالبپروژه هایعمرانیاینفعالیتزیرنظر‬ ‫از طریــق دهیاری ها و فرمانداری ها انجام دهند‪ .‬اداره تعاون بنیاد خراسان رضوی انجام می شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اســتان خراســان رضــوی‪ 1446‬گلزار مدیرکلبنیادشهیدوامور ایثارگرانخراسانرضوی‬ ‫شــهدا دارد کــه از ایــن تعداد‪ 563‬ســاماندهی و در پایان افزود‪ :‬از مسئوالن دستگاه های اجرایی و‬ ‫‪ 9‬پــروژه عمرانــی گلــزار در دســت اقــدام و ‪ 874‬اصحاب رسانه می خواهیم در این زمینه ما را یاری‬ ‫گلزار شــهدا در ســطح اســتان خراســان رضوی نیاز کنند‪،‬امروزدربرابر کسانیمسئولهستیم کهبرای‬ ‫به بهســازی مجدد دارد‪.‬مسئول حوزه نمایندگی امنیتوعزتایراناسالمیجانشانرافدا کردند‪.‬‬ ‫عوارضبزرگراهشمالیپساز بهره برداری‬ ‫بهجیبشهربازمی گردد‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫مدیریــت شــهری کــرج بــرای‬ ‫کرج با اشــاره به اینکــه احداث‬ ‫احــداث ایــن پــروژه بــه دوش‬ ‫بزرگراه شمالی از وظایف دولت‬ ‫کشــیده اســت‪ ،‬یادکــرد و بــا‬ ‫بوده و بخشی از هزینه های این‬ ‫اشــاره بــه اینکــه ســاخت ایــن‬ ‫بزرگراه از سوی مدیریت شهری‬ ‫پــروژه از وظایــف دولــت بوده‬ ‫اکبر سلیم نژاد‬ ‫کرج به پروژه تزریق شده است‪،‬‬ ‫و اگــر مدیریــت شــهری اقــدام‬ ‫گفت‪:‬هزینه هایبزرگراهشمالی‬ ‫به احداث ان نمی کرد‪ ،‬دولت‬ ‫بهجیبشهربازمی گردد‪.‬‬ ‫موظف بود این پروژه را به اتمام برساند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکبر سلیم نژاد در مراسم تکریم علی درویش شورای چهارم مسئولیت احداث بزرگراه شمالی‬ ‫پــور‪ ،‬معــاون ســابق هماهنگــی امــور عمرانــی را عهــده دار شــدند و مــا ان را ادامــه دادیــم‪.‬‬ ‫اســتانداری البرز که از ســوی مدیریت شــهری در رئیس شــورای اسالمی شهر کرج با تاکید بر این‬ ‫ســالن شــهدای شــهرداری کــرج برگــزار شــد‪ ،‬بــه موضوع که درامد شــهرداری از جیب شهروندان‬ ‫یشــود‬ ‫اقدامــات صورت گرفته در شــورای پنجم اشــاره و به واســطه پرداخــت عوارض محقق م ‬ ‫کرد و افزود‪ :‬اخذ بیشترین میزان اوراق مشارکت و بایــد بــرای شــهر و خدمات رســانی بــه خــود‬ ‫پروژه های حمل ونقل در این دوره صورت گرفت شهروندان هزینه شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما به دنبال‬ ‫که تحقق این مهم با همکاری عوامل استانداری این بودیم که هزینه های صرف شــده را به شهر‬ ‫ممکن شد‪ .‬او با اشاره به اینکه‪ ۹۰۰‬میلیارد اوراق بازگردانیم‪ .‬سلیم نژاد با بیان اینکه ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫مشارکت برای قطار شهری کرج اخذشده است‪ ،‬اوراق مشــارکت برای بزرگراه شمالی اخذشده و‬ ‫توضیــح داد کــه در این میان نیمــی از هزینه ها برای این پروژه هم دولت و هم شــهرداری کرج‬ ‫ســهم دولــت بــوده که با همــکاری اســتانداری هزینه کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از عوارضی که از‬ ‫یشــود‬ ‫البرز موفق شــدیم حقوق شهر را به شهروندان خودروهــای عبوری در این بزرگراه اخذ م ‬ ‫پرداخــت کنیــم‪ .‬رئیــس شــورای شــهر کــرج در به صندوق کرج واریز شود تا هزینه های بزرگراه‬ ‫ادامــه از پروژه بزرگراه شــمالی و مشــکالتی که شمالیبهجیبشهربازگردد‪.‬‬ ‫تاخیردر اغاز عملیاتحفاریتونلخط‬ ‫چهار قطار شهریمشهد‬ ‫معاون عمران‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫کــرد‪ :‬مهم تریــن موضــوع برای‬ ‫و ترافیک شــهرداری مشــهد با‬ ‫اغــاز حفــاری تونل خــط چهار‬ ‫اشاره به اینکه تمامی مقدمات‬ ‫برق رسانیبهدستگاهحفار بود‬ ‫الزم برای اغاز عملیات حفاری‬ ‫که این کار نیز انجا مشــده و در‬ ‫تونــل خط چهار اماده اســت‪،‬‬ ‫کنار ان سگمنت های موردنیاز‬ ‫خلیل ا‪ ...‬کاظمی‬ ‫گفت‪ :‬اما به دلیل شرایط قرمز‬ ‫هم برای مرحله اول ســگمنت‬ ‫کروناییمشهدعملیاتحفاری‬ ‫گذاری تونل تولیدشــده است‪.‬‬ ‫تونل خط چهار قطار شهری را اغاز نکرده ایم‪ .‬معاون عمران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫خلیل ا‪ ...‬کاظمی در این خصوص افزود‪ :‬طبق مشهد در ادامه گفت‪ :‬با توجه به فراهم شدن‬ ‫یهــای انجا مشــده فعالی ‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫تهــا بــرای مقدمــات کار‪ ،‬حفــاری تونــل خط چهــار قطار‬ ‫اغــاز حفــاری تونل خــط چهار با ایجاد شــفت شهری مشهد از انتهای مهر مادر با مناسب شدن‬ ‫ورودی و انتقال دستگاه حفار به محل حفاری وضعیــت و کاهــش شــیوع کرونا طی مراســمی‬ ‫در انتهای مهر مادر انجا مشــده است‪.‬او اضافه به صورت رسمی اغاز می شود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای جذب‪ ۹۳‬هزار تن ماده‬ ‫خام کشاورزی در استان قزوین‬ ‫قزویــن ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬مدیــر صنایــع تبدیلــی و‬ ‫غذایــی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان قزوین‬ ‫گفــت‪ :‬جــذب ‪ ۹۳‬هزار تن مــاده خام در بخش‬ ‫کشاورزی برنامه اصلی این سازمان تا پایان سال‬ ‫جــاری اســت که بایــد با همــکاری بهر هبــرداران‬ ‫عملیاتیشود‪.‬‬ ‫ســید ابــرادات مصالیــی افــزود‪ :‬جــذب این‬ ‫مقدار ماده خام کشاورزی سبب می شود تا برای‬ ‫‪ ۳۵۰‬نفر اشتغال زایی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه ســال گذشــته ‪ ۸۳‬هــزار تن‬ ‫ماده خام کشاورزی در استان قزوین جذب شده‬ ‫بــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ ۱۱ :‬فقره پروانــه بهره برداری‬ ‫با ســرمایه گذاری ‪ ۴۰۳‬میلیــارد ریال در ســال ‪۹۹‬‬ ‫توانست به تولید‪ ۷۸‬هزار تن انواع مواد غذایی‬ ‫در اســتان منجــر شــود که با برنامه ریــزی صورت‬ ‫گرفته این رقم در سال جاری افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مصالیی در مورد اولویت های سرمایه گذاری‬ ‫در بخش صنایع تبدیلی و غذایی استان گفت‪:‬‬ ‫ســورت و بسته بندی و‏نگهداری سبزیجات تازه‬ ‫و میــوه‪ ،‬تولید و بســته بندی خشــکبار‪ ،‬فــراوری‬ ‫گوجه فرنگــی‪ ،‬‏احــداث ســردخانه های بــاالی‬ ‫صفــر و زیــر صفــر‪ ،‬فــراوری و بســته بندی زیتون‪،‬‬ ‫ترمینالضبطوفراوریپسته‪،‬‏تولیدوبسته بندی‬ ‫انواع کنســرو های گوشــتی و غیر گوشــتی‪ ،‬تولید‬ ‫انــواع فراورد ههــای انگور و‏کشــمش‪ ،‬فــراوری و‬ ‫بسته بندی انواع گوشت دام و طیور و استفاده از‬ ‫ضایعات بخش کشاورزی به عنوان‏مواد اولیه از‬ ‫اولویت هایاصلیسازمانهستند‪.‬‬ ‫ایــن مســئول بیــان داشــت‪ :‬ســاماندهی‬ ‫سیستم های انبارداری و ذخیره سازی محصوالت‬ ‫‏کشــاورزی و دامــی و برنامه ریزی جهت توســعه‬ ‫این واحد ها از اولویت های دیگر سازمان در حوزه‬ ‫صنایع و مواد غذایی سازمان جهاد کشاورزی در‬ ‫سال جاری است‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫سه شنبه ‪ 07‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1055‬‬ ‫اولین مجموعه اطلس های امایش وضعیت اجتماعی شهر اصفهان رونمایی شد‬ ‫‪5‬‬ ‫اطلس هایفرهنگیاصفهان‪،‬مرجعکالن شهرها‬ ‫بــه مناســبت هفته فرهنگــی اصفهــان‪ ،‬اولین‬ ‫سهــای امایش وضعیت اجتماعی‬ ‫مجموعه اطل ‬ ‫شهر اصفهان از سوی سازمان فرهنگی – اجتماعی‬ ‫شهرداری اصفهان رونمایی شد‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫امروز‪ ،‬در یکصد و شصت و هشتمین جلسه علنی‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهــان با حضور شــهردار‬ ‫اصفهــان‪ ،‬معــاون فرهنگی شــهردار و ســایر اعضا‬ ‫و مدیــران شــهری از دســتاوردهای حوزه فرهنگی‬ ‫سهــای امایــش‬ ‫به ویــژه اولیــن مجموعــه اطل ‬ ‫وضعیت اجتماعی شهر اصفهان‪ ،‬همچنین هفتاد‬ ‫عنوان کتاب کودک و نوجوان با عنوان «شهر من»‬ ‫در ادامــه برنام ههــای «هر یکشــنبه‪ ،‬یک افتتاح»‬ ‫رونماییشد‪.‬‬ ‫اطلس امایش مشارکت اجتماعی که مشتمل‬ ‫بر شش اطلس است نیازهای حوزه زنان‪ ،‬فرهنگ‬ ‫شــهروندی‪ ،‬وضعیت سالمت جسمانی و روانی‪،‬‬ ‫پدافنــد غیرعامــل اجتماعــی‪ ،‬خانــواده و امایــش‬ ‫اجتماعی را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫در ایــن مجموعه اطلس با اســتفاده از تحلیل‬ ‫محتوای کیفی کالن شهر در یک تحلیل پیامد گرا‪،‬‬ ‫موضوعــات مناســب بــرای ســاماندهی وضعیت‬ ‫نهــاد خانــواده‪ ،‬زنــان‪ ،‬نقــاط تاکیــد فرهنــگ‬ ‫شهروندی‪ ،‬سالمت و چالش های امنیت اجتماعی‬ ‫جشــده و بــه ایــن پرســش پاســخ داده که‬ ‫استخرا ‬ ‫برای ساماندهی این وضعیت در چه جغرافیایی‬ ‫چه کارهایی انجام شود‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬قــدرت اله نــوروزی‪ ،‬شــهردار‬ ‫اصفهان با تشــکر از حوزه فرهنگی شــهرداری که‬ ‫توانست در شرایطی که امکان برگزاری برنامه های‬ ‫عرصه محور فرهنگی هفته اصفهان نبود‪ ،‬نواوری‬ ‫به خرج دهد و همه فعالیت های تعطیل را تبدیل‬ ‫به فرصت کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه های متنوع هفته‬ ‫اصفهــان توجه بســیاری از شــهرها را جلــب کرده‬ ‫است و برنامه های متناسب با ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫امروز در فضای مجازی بیننده های زیادی دارد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تدویــن ‪ 97‬برنامــه ب هصــورت‬ ‫مجازی حاصل تعامل کمیسیون فرهنگی شورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهــان و ســازمان فرهنگــی –‬ ‫اجتماعی شهرداری است که امار بینندگان ان فقط‬ ‫در یکی از سایت ها به ‪ 40‬هزار نفر می رسد‪.‬‬ ‫دستاوردها و تولیدات فرهنگی شهرداری در‬ ‫اختیار رسانه ملی و فضای مجازی قرار گیرد‬ ‫شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬تدویــن‬ ‫سهــای مختلــف بــرای درک از نیازهای شــهر‬ ‫اطل ‬ ‫و شــهروندان بوده اســت و اگر هرکســی بخواهد‬ ‫در زمینه توســعه شــهری و فضای کالبدی اقدامی‬ ‫انجــام دهــد می توانــد از ایــن منابع کــه در حوزه‬ ‫فرهنگی تدوین شده استفاده کند و این اطالعات‬ ‫یشــده در اختیــار حوز ههــای مدنی قرار‬ ‫دسته بند ‬ ‫تگــری اســت کــه‬ ‫گیــرد‪.‬او افــزود‪ :‬اطلــس‪ ،‬هدای ‬ ‫می توانــد برنامــه ریــزان را به هدف خــود نزدیک‬ ‫کنــد‪ .‬این اطلس ها تحلیل واقعی از شــرایط ارائه‬ ‫می دهــد که این تحلیل ها به برنامه ریزی صحیح‬ ‫کمکمی کند‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهــان تاکید کــرد‪ :‬در این اطلس ها‬ ‫بازنمایــی فضــای شــهری مبنــای برنامه ریزی های‬ ‫دقیــق فرهنگــی‪ ،‬توســعه شــهری‪ ،‬عمرانــی و ‪...‬‬ ‫سهــا در هیــچ کال نشــهری‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن اطل ‬ ‫م ‬ ‫تدوین نشدهواصفهانمی تواندمرجع کالن شهرها‬ ‫در این خصوص و الگو گیری دیگر شهرها باشد‪.‬‬ ‫در فضای مجازی باید سواد رسانه ای حاکم‬ ‫شود‬ ‫نوروزی با اشاره به اینکه تدوین پک اموزشی‬ ‫در خصوص سواد رسانه بسیار اهمیت دارد چراکه‬ ‫ســواد رســانه ای نیاز بــه حمایت و اگاهی رســانی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در فضای مجازی جامعه ما به دلیل‬ ‫نبــود امــوزش‪ ،‬ناگهــان فرازهایــی بــدون داشــتن‬ ‫چاشنی های الزم و منطق برمی خیزد و زودهنگام‬ ‫فرود می کند؛ متاسفانه ظرفیت هایی که می تواند‬ ‫انتظام بخش جامعه باشد و در راستای خدمت به‬ ‫مردم قرار گیرد ابزاری برای تخریب جامعه‪ ،‬افراد‬ ‫و خلل در نظم و افکار عمومی می شود‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬مجموع ههــای اموزشــی ســواد‬ ‫رســانه ای که از ســوی ســازمان فرهنگی شهرداری‬ ‫تولیدشده کار هنرمندانه ای است که باید به عنوان‬ ‫یک امر ضروری در حوزه فرهنگ به ان توجه شود‬ ‫و در اختیار شهروندان‪ ،‬رسانه ها‪ ،‬فضای مجازی و‬ ‫‪ ...‬برای ارتقای سواد رسانه ای قرار گیرد‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان افزود‪ :‬دستاوردها و تولیدات‬ ‫فرهنگی شهرداری اصفهان‪ ،‬می تواند برای رسانه‬ ‫ملی و فضای مجازی سالم و مفید باشد؛ در همین‬ ‫راســتا حــوزه فرهنگی با رادیــو و تلویزیون تعامل‬ ‫کرده و این میزان خالقیت و دستاوردهای ناشی از‬ ‫تهدیدهای کرونایی را در اختیار دیگران قرار دهد‬ ‫تا همه از این ظرفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 95‬برنامه به مناسبت هفته فرهنگی‬ ‫اصفهان‬ ‫همچنین در این جلســه‪ ،‬محمد عیدی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا ابتکار این دوره شــورا دو نقطه عطف در‬ ‫تقویم اصفهان داریم؛ یکی نکوداشت اصفهان از‬ ‫روز ‪ 25‬ابان تا روز یکم اذر که در ان برهه از زمان‬ ‫‪ 155‬اثر فرهنگی رونمایی شــد و برهه دوم هفته‬ ‫فرهنگی اصفهان از روز سوم تا نهم اردیبهشت ماه‬ ‫است و می توانیم در هر دو مناسبت به بازنمایی‬ ‫جلوه های زیبا و هویتی اصفهان اهتمام ورزیم‪.‬‬ ‫او در مــورد فراینــد تدویــن برنام ههــای هفتــه‬ ‫فرهنگی اصفهان گفت‪ :‬بعد از هفته نکوداشــت‬ ‫اصفهان‪ ،‬به دستور شهردار ستاد نکوداشت هفته‬ ‫فرهنگی تشکیل و برنامه هایی تهیه شد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی شــهردار اصفهان افزود‪ :‬برای‬ ‫حفــظ امانت و تقدیــر از همه افرادی کــه در این‬ ‫رویــداد اهتمــام ورزیدند از حوزه خدمات شــهری‬ ‫تشکر می کنم که جلسات متعددی را با معاونین‬ ‫خدمــات شــهری برگــزار و برنامه هایــی با دســتور‬ ‫شــهردار بــرای ایــن هفتــه تدبیر کردنــد؛ به همین‬ ‫مناسبت هم فضای زیبای شهری حفظ و توسعه‬ ‫پیدا کرد و نیز سازه های مناسب با هفته فرهنگی‬ ‫در شــهر از ســوی ســازمان زیباســازی نصــب شــد‪.‬‬ ‫معاونــت مالــی هم حمایت مالی ایــن طرح ها را‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه هفته فرهنگــی اصفهان هم‬ ‫هنگام با ماه مبارک رمضان شده است و وضعیت‬ ‫کرونا این امکان را به ما داد که برای اولین بار شهر‬ ‫اصفهان اولین فرهنگسرای مجازی را افتتاح کند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز طی ارتباط با فیلیمو و شبکه اپ‬ ‫مخاطبانــی فراســوی جغرافیــای ایــران و اصفهان‬ ‫برای برنامه های مجازی هفته اصفهان داریم‪.‬‬ ‫عیدی با اشــاره به اجرای ‪ 95‬عنوان برنامه در‬ ‫سطح سازمان فرهنگی ‪ -‬اجتماعی و ‪ 15‬منطقه‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ 40 :‬درصد از برنامه ها که عرصه محور‬ ‫بود به دلیل شیوع کرونا لغو شده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در تخــت فــوالد برنامــه «بهشــت‬ ‫اجابــت» بــه مــدت ‪ 30‬شــب و از صداوســیما در‬ ‫یشــود کــه یکــی از برنامه های‬ ‫ســحرگاه پخش م ‬ ‫شاخص صداوسیما بوده و حائز رتبه شد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهان بیــان کرد‪:‬‬ ‫برنامه فرمول جاذبه در ‪ 13‬قسمت به معرفی ‪13‬‬ ‫شخصیت ملی تخت فوالد می پردازد که شبکه دو‬ ‫ان را در بهترین زمان ممکن پخش می کند‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن روز گذشــته روابط‬ ‫عمومی شــهرداری اصفهان اثــاری را تحت عنوان‬ ‫«پل» به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان معرفی‬ ‫کرد و از ‪ 10‬کلیپ با موضوع معرفی شهر اصفهان‬ ‫به ‪ 10‬زبان زنده جهان رونمایی می شود‪.‬‬ ‫عیــدی در ادامــه تشــریح برنامه هــای هفتــه‬ ‫فرهنگــی اصفهان افــزود‪ :‬هرســاله در مــاه مبارک‬ ‫رمضــان جــام مــوالی عرشــیان را داشــتیم کــه در‬ ‫ایــن دوره با تاکیــد بر عدالت محوری جام موالی‬ ‫عرشــیان به جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان‬ ‫تبدیل و از یک رشته به ‪ 38‬رشته ورزشی ارتقا پیدا‬ ‫کرد به طوری که در ســال ‪ 98‬دو هزار کاپ ورزشــی‬ ‫اهدا کردیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬شهردار اصفهان اصرار دارند پس‬ ‫از فروکــش کــردن کرونــا ایــن جام برگزار شــود که‬ ‫در این راســتا بازی های شــطرنج با خواهرخوانده‬ ‫شــهر اصفهان در روسیه یعنی سن پترزبورگ برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برنامه ریزیبرایجذب‪ ۹۳‬هزار تنمادهخام کشاورزیدر استانقزوین‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬مدیر صنایع تبدیلی و غذایی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت‪ :‬جذب‬ ‫‪ ۹۳‬هزار تن ماده خام در بخش کشــاورزی برنامه‬ ‫اصلی این سازمان تا پایان سال جاری است که باید‬ ‫باهمکاریبهره بردارانعملیاتیشود‪.‬‬ ‫سید ابرادات مصالیی افزود‪ :‬جذب این مقدار‬ ‫ماده خام کشاورزی سبب می شود تا برای ‪ ۳۵۰‬نفر‬ ‫اشتغال زاییصورتپذیرد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته ‪ ۸۳‬هــزار تــن‬ ‫ماده خام کشــاورزی در اســتان قزوین جذب شــده‬ ‫بــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ ۱۱ :‬فقره پروانه بهره بــرداری با‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۴۰۳‬میلیاردریالدر سال‪ ۹۹‬توانست‬ ‫به تولید ‪ ۷۸‬هزار تن انواع مواد غذایی در اســتان‬ ‫منجر شود که با برنامه ریزی صورت گرفته این رقم‬ ‫در سال جاری افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مصالیی در مورد اولویت های ســرمایه گذاری‬ ‫در بخــش صنایــع تبدیلی و غذایی اســتان گفت‪:‬‬ ‫ســورت و بســته بندی و‏نگهداری ســبزیجات تازه‬ ‫و میــوه‪ ،‬تولیــد و بســته بندی خشــکبار‪ ،‬فــراوری‬ ‫گوجه فرنگــی‪،‬‏احداث ســردخانه های باالی صفر‬ ‫و زیــر صفــر‪ ،‬فراوری و بســته بندی زیتون‪ ،‬ترمینال‬ ‫ضبــط و فراوری پســته‪،‬‏تولید و بســته بندی انواع‬ ‫کنســرو های گوشــتی و غیــر گوشــتی‪ ،‬تولیــد انواع‬ ‫فراورده های انگور و‏کشمش‪ ،‬فراوری و بسته بندی‬ ‫انــواع گوشــت دام و طیــور و اســتفاده از ضایعات‬ ‫بخش کشاورزی به عنوان‏مواد اولیه از اولویت های‬ ‫اصلیسازمانهستند‪.‬‬ ‫اینمسئولبیانداشت‪:‬ساماندهیسیستم های‬ ‫انبــارداری و ذخیر هســازی محصــوالت‏کشــاورزی و‬ ‫دامی و برنامه ریزی جهت توســعه ایــن واحد ها از‬ ‫اولویت های دیگر ســازمان در حــوزه صنایع و مواد‬ ‫غذاییسازمانجهاد کشاورزیدر سالجاریاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مستندسازیبیشاز‪ ۶۵۰‬مورد‬ ‫از امالکواراضیاموزش وپرورشمازندرانتاپایانسال‪1400‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپرورش مازندران از ســنددار‬ ‫شــدن بیــش از ‪ ۶۵۰‬مــورد از امــاک و اراضــی‬ ‫اموزش وپرورش مازندران تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایگاه خبــری هم وطــن‪ ،‬علیرضا‬ ‫ســعدی پور در جلســه شــورای معاونیــن‬ ‫اموزش وپــرورش مازندران کــه با حضور مدیرکل‬ ‫بنیاد مسکن استان و مدیرکل ثبت اسناد و امالک‬ ‫مازنــدران و همچنیــن با حضور مجــازی احمدی‬ ‫الشــکی‪ ،‬معــاون حقوقی و امور مجلــس وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش و مدیــرکل حقوقــی و امــاک‬ ‫وزارت اموزش وپرورش به صورت ویدئو کنفرانس‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬حفــظ و حراســت از اموال و‬ ‫امــاک دولتــی وظیفه همــه ســازمان های دولتی‬ ‫اســت‪ .‬اخــذ ســند مالکیــت بــرای ایــن امــاک از‬ ‫وظایــف ماســت و بایــد نســبت بــه بیت المــال‬ ‫دلسوز و دقیق باشیم‪.‬‬ ‫او افــزود امالک یکی از مهم ترین موضوعات‬ ‫هر دســتگاه اســت که باید بــرای امنیت و حفظ‬ ‫ان کوشا بود‪ .‬ارزش امالک در مازندران به جهت‬ ‫وجود مواهب الهی و توریســتی بودن از اهمیت‬ ‫بیشــتری برخوردار اســت پس باید نســبت به ان‬ ‫حساس تر بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش مازنــدران از ‪۳۹۶۰‬‬ ‫فقــره امالک و اراضی متعلــق به اموزش وپرورش‬ ‫اســتان خبــر داده و گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۵۰۰‬فقره از‬ ‫ایــن امــاک و اراضــی دارای اســناد دفترچــه ای‬ ‫کبــرگ هســتند‪ .‬بقیــه امــاک نیــز در حــال‬ ‫وت ‬ ‫مستندسازی می باشند‪ .‬در همین راستا ‪ ۶۰۰‬هکتار‬ ‫از اراضــی متعلــق بــه اموزش وپــرورش مازنــدران‬ ‫مســاحی شــده و ‪ ۲۰۰‬هکتار نیز در حال مساحی‬ ‫است‪.‬ســعدی پور با تاکید بــر چرخش تحولی و‬ ‫ایجاد تغییر نگاه به ملک و جایگاه ان در نظام‬ ‫اداری تصریح کرد‪ :‬ملک به عنوان زیرســاخت در‬ ‫نظــام تعلیم و تربیت اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬ولی‬ ‫در اموزش وپــرورش‪ ،‬موضــوع امــاک و اراضی به‬ ‫مدت طوالنی مغفول مانده بود‪.‬‬ ‫او بــا اعــام ایجــاد ردیف بودجه ای مســتقل‬ ‫بــرای ایــن حــوزه در بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬اظهــار‬ ‫کرد‪ :‬شناســایی و تثبیت مالکیت دولت و ســپس‬ ‫بهر هبــرداری بهینــه و مدیریت شــده از امــاک بــا‬ ‫توجــه بــه بودج ههــای تخصیص یافتــه در ســال‬ ‫جاری با جدیت بیشــتری پیگیــری و این معضل‬ ‫بزرگ چندین ساله در اینده ای نزدیک حل خواهد‬ ‫شد‪.‬ســعدی پور با اشــاره به اینکه در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫حداقــل ‪ ۱۰‬هزار ملک متعلق به اموزش وپرورش‬ ‫کشور باید مستندســازی بشود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ســهم اســتان مازنــدران در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در حــدود‬ ‫‪ ۶۵۰‬مورد است که تالش می کنیم با ایجاد برش‬ ‫منطقه ای و شهرستانی و ابالغ ان به شهرستان ها‬ ‫و مناطــق تــا پایان ســال به هدف تعیین شــده و‬ ‫حتی بیشتر از ان دست یابیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫طرح راهداری محوری در‬ ‫استان قزوین اغاز شد‬ ‫قزویــن ‪-‬رویداد امروز‪ :‬مدیــرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جــاده ای اســتان قزویــن گفــت اجــرای طرح راهــداری‬ ‫محوریبه منظورعملیاتارتقایایمنیدرراه هایاستان‬ ‫قزوین اغاز شد‪.‬‬ ‫جــواد حق لطفــی افــزود‪ :‬اجــرای این طرح بــا اولویت‬ ‫راه های شریانی و باهدف حفظ و نگهداری و ارتقای‬ ‫ایمنی راه ها به تمام ادارات تابعه ابالغ شده و تا پایان‬ ‫شــهریورماه ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬او اضافه کــرد‪ :‬در‬ ‫طــرح راهداری محوری عملیات ارتقای ایمنی راه ها با‬ ‫استقرار اکیپ های راهداری در محورها انجام می شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در قالــب ایــن طــرح ‪ ۱۸۰‬دســتگاه انواع‬ ‫ماشــین االت راهداری با ‪ ۲۷۰‬تن از راهداران در قالب‬ ‫‪ ۴۷‬اکیپ‪ ،‬عملیات راهداری محوری را انجام خواهند‬ ‫داد‪ .‬مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جاده ای اســتان‬ ‫قزویــن گفت‪ :‬حضور مســتمر گشــت های راهــداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای در نقاط حســاس راه های استان‪،‬‬ ‫کســازی و‬ ‫اجــرای لکه گیــری راه هــا‪ ،‬خط کشــی‪ ،‬پا ‬ ‫شستشویمستمرتابلوهاوعالئمایمنیراه‪،‬رفععیب‬ ‫خاموشی تیرهای روشــنایی و چراغ های چشمک زن‪،‬‬ ‫رگالژ و تسطیح شانه راه ها‪ ،‬رفع اختالف ارتفاع شانه‬ ‫راه و اصالح شیب شیروانی‪ ،‬بازسازی و نصب و تعمیر‬ ‫حفاظ ایمنی جاده‪ ،‬نظافت حریم راه ها و جمع اوری‬ ‫دست فروشان کنارهجادهازجملهاقداماتیاست کهدر‬ ‫قالب طرح راهداری محوری انجام می شود‪.‬‬ ‫توسعه و محرومیت زدایی‬ ‫در سایه تالش بنیاد‬ ‫مسکن فارس‬ ‫مدیر امور اجرایی و ماشــین االت بنیاد مســکن استان‬ ‫فارسباتشریحدستاوردهایتوسعهومحرومیت زدایی‬ ‫بــر لــزوم تداوم فعالیت های جهادی تاکید کــرد و ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال گذشته شــاهد جنبه های مختلفی از‬ ‫توسعه و محرومیت زدایی با فعالیت جهادی در بنیاد‬ ‫مســکن استان بودیم‪ .‬حســین اعرابی با گرامیداشت‬ ‫ســال پشتیبانی تولید اظهار داشــت‪ :‬محرومیت زدایی‬ ‫و توســعه روســتایی از سوی بنیاد مسکن یک مطالبه‬ ‫همگانیاستوامسالعزمملیبرایمحرومیت زدایی‬ ‫وتوسعهروستاییشکل گرفتهاست‪.‬‬ ‫مدیر امور اجرایی و ماشین االت عمرانی بنیاد مسکن‬ ‫با اشاره به عملکرد این مدیریت در سال گذشته اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نیروهای جهادی این مدیریت در سال گذشته‬ ‫سه هزار ساعت با ماشین االت پیشرفته و مهندسی در‬ ‫ســتاد بازسازی سیل و زلزله به شهروندان و روستاییان‬ ‫خدمات رسانیکرده اند‪.‬‬ ‫اعرابی افزود‪ :‬مشارکت در تهیه یک پروژه طرح هادی‬ ‫و مشارکت در اجرای یک شبکه برق رسانی روستایی‪،‬‬ ‫اجرای ‪ ۹۵‬هزار مترمربع اســفالت و همچنین ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫مترمکعب عملیات خاکی و سیل بند و اجرای‪ ۷۰‬هزار‬ ‫مترمربع پروژه بهســازی معابر در مناطق روســتایی از‬ ‫دیگرعملکردهایاینمدیریتاست‪.‬‬ ‫اعرابی همچنین به اجرای ابنیه دفع اب های سطحی‬ ‫در مناطــق روســتایی و شــهری توســط مدیریــت امور‬ ‫اجرایی و ماشین االت عمرانی بنیاد مسکن اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در سال گذشته ‪ ۵‬هزار متر ابنیه دفع اب های‬ ‫ســطحی‪ ۳ ،‬پروژه پل بتنی و لوله ای‪ ۱۹ ،‬پروژه اجرای‬ ‫پارکمحله ایونصبوسایلبازیتوسطاینمدیریت‬ ‫انجام شدهاست‪.‬‬ ‫تولید و فروش ‪ ۱۵‬هزار مترمکعب بتن اماده و اجرای‬ ‫‪ ۳۶۰۰‬مترمکعب روســازی بتنــی از دیگر عملکردهای‬ ‫مدیر مدیریت امور اجرایی و ماشین االت عمرانی بنیاد‬ ‫مسکن استان فارس در سال گذشته است‪.‬‬ ‫افتتاح نمایشگاه اثار‬ ‫خوشنویسی کتابت قران‬ ‫کریم در قزوین‬ ‫قزوین‪ -‬رویداد امروز‪ :‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اســتان قزویــن گفــت‪ :‬نمایشــگاهی از اثــار منتخــب‬ ‫خوشنویســان اســتان قزوین با محوریت کتابت قران‬ ‫کریم در نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫استا نافتتاحشد‪.‬‬ ‫محمدحسین اسماعیلی افزود‪ :‬همزمان با ماه مبارک‬ ‫رمضان و بهار قران و در اســتانه میالد باســعادت امام‬ ‫حسنمجتبی(ع)‪،‬نمایشگاهخوشنویسی کتابتقران‬ ‫در محل نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫استانقزوینافتتاحشد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان ایــن مطلب کــه قزوین به عنــوان پایتخت‬ ‫تهــای‬ ‫خوشنویســی ایــران؛ در برنامه هــا و فعالی ‬ ‫خوشنویسی باید پیشرو باشد اظهار داشت‪ :‬ازانجاکه‬ ‫هنرخوشنویسیبامعارفالهیوانسانیعجینشدهو‬ ‫یکهنرمقدسومعنویتلقیمی شود‪،‬لذا کتابتقران‬ ‫همواره در طول تاریخ یکی از مهم ترین فعالیت های‬ ‫هنرمندان خوشنویس است‪ .‬اسماعیلی افزود‪ :‬حرکتی‬ ‫که هنرمندان خوشنویس قزوین در کتابت قران کریم‬ ‫از سال های قبل شروع کرده اند یک اقدام ارزنده هنری‬ ‫– معنوی محسوب می شود و شایسته است تا تداوم‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امســال جزء ‪ 18‬قــران در ایام‬ ‫ماه مبارک رمضان توسط هنرمندان خوشنویس استان‬ ‫و بــا حمایــت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه‬ ‫رشــته تحریر درمی اید و قصــد داریم تا کل قران کریم‬ ‫توسط هنرمندان استان کتابت شود‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی گفت‪ :‬این نمایشگاه گزیده ای از اثار‬ ‫کتابت شد ه قبل است و در نظر داریم تا این اثار فاخر‬ ‫و ارزشــمند را در مراکز فرهنگی و ســایر استان ها نیز به‬ ‫نمایش بگذاریم‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این نمایشگاه تا پایان‬ ‫مــاه مبارک رمضــان جهت بازدید عمــوم در نگارخانه‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی دایر است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 07‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1055‬‬ ‫سه شنبه ‪ 07‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1055‬‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫برق منطقه ای زنجان‬ ‫دستگاه اجرایی برتر در‬ ‫پاسخگویی به استعالمات‬ ‫بر اســاس گزارش سیســتم پنجــره واحــد از عملکرد‬ ‫دستگاه هایاجراییاستانشرکتبرقمنطقه ایزنجان‬ ‫به عنوانشرکتبرتردرپاسخگوییبهاستعالماتاعالم‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای‬ ‫زنجان‪ ،‬مرکز خدمات سرمایه گذاری استان‪ ،‬طی گزارش‬ ‫تشــده‬ ‫از اخریــن وضعیــت گــردش کار پرونده های ثب ‬ ‫و عملکرد اجرایی در این حوزه شــرکت برق منطقه ای‬ ‫زنجــان را در پاســخگویی بــه اســتعالمات انجا مشــده‬ ‫به عنواندستگاهبرترمعرفی کرد‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر در رعایت‬ ‫دستورالعمل هایبهداشتی‬ ‫مقابله با کرونا‬ ‫بیستمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس‬ ‫کوید ‪ 19‬مطابق روال جاری جلسات شرکت‪ ،‬به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانسی برگزار شد‪ .‬در این جلسه بخشنامه سی‬ ‫و پنجــم وزارت نیــرو در خصوص رعایت جدی و دقیق‬ ‫دســتورالعمل های ابالغــی بهداشــتی با توجــه به موج‬ ‫چهــارم ویروس کرونا و شــرایط بحرانــی کرونایی مورد‬ ‫تاکید قرار گرفت‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت برق‬ ‫منطقه ای زنجان‪ ،‬رئیس ستاد پیشگیری شرکت در این‬ ‫جلسهباذکرایننکته کهرسالتشرکتبرقمنطقه ای‪،‬‬ ‫برق رســانی مطمئن به خصــوص در این زمان حســاس‬ ‫استتا کلیهمشترکینبه ویژهبیمارستان هاباوجودبرق‬ ‫مطمئن اقدامات خود را با تمرکز و دقت بیشتری انجام‬ ‫دهند‪ ،‬بر رعایت و نظارت بر اجرای دســتورالعمل های‬ ‫ابالغیمجدداتاکید کرد‪.‬‬ ‫در این جلسه گزارش ارسالی از استانداری زنجان در‬ ‫خصوصامتیازشاخص هایارزیابیدستگاه هایاجرایی‬ ‫اســتان در جلســه موردبحث و بررســی قرار گرفت و از‬ ‫تالش های انجام گرفته در جهت اخذ امتیاز شایسته در‬ ‫بین دســتگاه های اجرایی اســتان (‪ 96‬از ‪ )100‬تشکر و بر‬ ‫لزومتداومرعایتدستورالعمل هایبهداشتیتاکیدشد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬هزار بسته کمک معیشتی‬ ‫بین کارگران زنجانی‬ ‫توزیع می شود‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی زنجان از توزیع‬ ‫ســه هزار بســته کمک معیشــتی بین کارگران اســتان به‬ ‫مناسبتروز کارگرخبرداد‪.‬محمدرضایوسفیدر گفت وگو‬ ‫بابازار بابیاناینکههفته کار و کارگرنزدیکاست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طیاینهفتهاجرایطرح کمک هایمومنانهومواسات‬ ‫در حمایتاز کارگراننیازمندواسیب دیدهدر استانانجام‬ ‫می شود‪ .‬او از توزیع سه هزار بسته کمک معیشتی بین‬ ‫کارگران اســتان خبــر داد و اظهار کــرد‪ :‬در تمام واحدهای‬ ‫تولیدیاستانبرنامه هابه صورتمجازیبرگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیرکلتعاون‪ ،‬کارورفاهاجتماعیزنجان گفت‪:‬تقدیراز‬ ‫کارگراننمونهوبرگزاریمسابقاتفرهنگیبهمناسبتروز‬ ‫کارگر از برنامه های مهم هفته کار و کارگر در استان است‪.‬‬ ‫یوسفیازوجود‪ ۲۵‬انجمنصنفی کارگریو کارفرماییدر‬ ‫استان خبر داد و گفت‪ :‬انجمن کارفرمایان هم‪ ۱۰۰‬مورد‬ ‫بودهو‪ ۲۵‬واحدتولیدیوصنعتیداراینمایندگی کارگران‬ ‫هستندکهازانجمن هاینمونهکارگریهمتجلیلخواهد‬ ‫شد‪ .‬او به سامانه جامع روابط کار در استان اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این سامانه از سال گذشته در استان راه اندازی شده‬ ‫است‪.‬مدیرکلتعاون‪ ،‬کارورفاهاجتماعیزنجانتصریح‬ ‫کرد‪ :‬کارگران به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده و در این‬ ‫ســامانه ثبت نام کرده و کارهای خود را می توانند از این‬ ‫سامانهپیگیریکنند‪.‬‬ ‫شماره ‪27‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان خبر داد‪:‬‬ ‫بهره مندی‪ 10‬هزارجمعیتروستایی‬ ‫از اب پایدار در ماهنشان‬ ‫نوسازی تاسیسات‬ ‫اب رسانی روستای زاغج‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شهرســتان خدابنــده بــا‬ ‫اشــاره به اجرای چند طرح اب رســانی در روستای زاغج‬ ‫از نوســازی تاسیسات اب رســانی در این روستا خبر داد‪.‬‬ ‫موسویبااعالمخبرفوقافزود‪:‬عملیاتتکمیلساخت‬ ‫مخــزن ‪ 200‬مترمکعبی به منظــور ذخیر هســازی‪ ،‬تامین‬ ‫افت فشار و جلوگیری از هدر رفت اب در شبکه تامینو‬ ‫توزیع اب اشامیدنی روستای زاغج در هفته جاری مورد‬ ‫بهر هبــرداری قــرار گرفت‪ .‬این مســئول بیان داشــت‪ :‬با‬ ‫بهره برداریاز اینمخزنبخشقابل توجهیاز مشکالت‬ ‫تامین اب پایدار روستای زاغج‪ ،‬به ویژه در فصل گرم سال‬ ‫و زمان های اوج مصرف برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫او گفت‪:‬بایکپارچه سازیشرکت هایابوفاضالب‬ ‫شــهری و روســتایی گامــی موثــر در پیشــبرد اهــداف و‬ ‫ســرعت بخشــیدن بــه انجــام پروژ ههــای اب رســانی‬ ‫روســتایی‪ ،‬همچون لوله گذاری شــبکه توزیع اب شرب‬ ‫زاغج به طول‪ 11‬کیلومتر هم زمان با بهره برداری از مخزن‬ ‫جدیداالحداث‪ ،‬تست و وارد مدار بهره برداری شد‪.‬‬ ‫اودر ادامه گفت‪:‬اینمقاممسئولبهاستانداردسازی‬ ‫انشعاب مشترکین در سال ‪ 1400‬نیز پرداخته و گفت‪ :‬با‬ ‫اجرای عملیات استانداردسازی ‪ 250‬فقره انشعاب اب‬ ‫در روســتای زاغــج‪ ،‬شــاهد کاهش حــوادث‪ ،‬اتفاقات و‬ ‫به تبع ان کاهش هدر رفت و قطعی های اب خواهیم‬ ‫شد‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬برای اجرای لوله گذاری شبکه توزیع‪،‬‬ ‫احداث مخزن‪ ،‬احداث و تجهیز اتاقک‪ ،‬حصار کشی و‬ ‫خرید برق تاسیسات زاغج ‪ 10‬میلیارد ریال اعتبار هزینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رویدا د زنجان‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫گفت‪ 13 :‬طرح اب رســانی به شــهرها و روســتاهای‬ ‫شهرستان ماهنشــان در حال اجرا بوده و جمعیتی‬ ‫معادل ‪ 10‬هزار نفر از اب شرب بهداشتی و پایدار در‬ ‫اینشهرستانبهره مندمی شوند‪.‬‬ ‫علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد‪ :‬برای اجرای این‬ ‫تعداد پروژه اعتباری افزون بر‪ 31‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬همچنیــن طــرح اب رســانی بــه شــهر‬ ‫ماهنشان نیز جزو طرح هایی است که در دست اجرا‬ ‫بودهوسالجاریبهبهره برداریمی رسد‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان زنجان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫پــروژه اب رســانی بــه شــهر ماهنشــان شــامل اجرای‬ ‫عملیات احداث قنات‪ ،‬اصالح و اجرای خط انتقال‪،‬‬ ‫حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق و محوطه سازی‬ ‫و دیوارکشی است که جمعیتی بالغ بر ‪ 5‬هزار نفر را‬ ‫تحتپوششقرارمی دهد‪.‬اوبیانداشت‪:‬اب رسانی‬ ‫به روستاهای خندقلو‪ ،‬سهند سفلی‪ ،‬قره داش و پری‬ ‫نیزدیگرطرحدر حالاجرایشرکتابوفاضالبدر‬ ‫شهرستانماهنشاناست کهبااجرایاینطرحبیش‬ ‫از‪ 2‬هزار نفراز اببهداشتیوپایدار برخوردار خواهند‬ ‫شــد‪ .‬جزءقاسمی به عملیات اجرایی اب رسانی به‬ ‫روستاهای کهریزبیک وهمچنین روســتاهای قوزلو‪،‬‬ ‫یوســف اباد‪ ،‬لرده شــور نیز اشــاره کرده و افزود‪ :‬برای‬ ‫اب رسانی به این روستاها اعتباری معادل ‪ 10‬میلیارد‬ ‫ریال هزینه می شود‪ .‬او اجرای عملیات اب رسانی به‬ ‫روســتای انگوران را نیز یاداورشــده و گفت‪ :‬این طرح‬ ‫بااعتباریافزونبر‪11‬میلیاردریالشاملاحداثمخزن‬ ‫‪ 533‬مترمکعبــی‪ ،‬بهســازی مخزن قدیمی روســتا‪،‬‬ ‫احــداث ســاختمان اتاق فرمــان‪ ،‬عملیــات اجرایی‬ ‫تاسیسات مکانیکی‪ ،‬محوطه سازی و حصار کشی و‬ ‫احداث خط انتقال و قسمتی از شبکه توزیع است‪.‬‬ ‫این مســئول بیــان کــرد‪ :‬اجرای طــرح اب رســانی به‬ ‫روستاهای اغلبیک‪ ،‬برونقشالق و قره گل نیز از دیگر‬ ‫حهــای در حال اجرای شــرکت ابفا در شهرســتان‬ ‫طر ‬ ‫ماهنشاناست‪.‬‬ ‫بهره مندی روستاهای دورافتاده از نعمت اب‬ ‫شرب پایدار‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫خسارت ها به تعداد ‪ 175‬فقره توسط شهرداری ها‬ ‫به وقوع پیوســته اســت‪ .‬این مســئول با اشــاره به‬ ‫افزایش ‪ 7‬درصدی تعداد حوادث نســبت به سال‬ ‫‪ 98‬بیان داشت‪ :‬این میزان افزایش ناشی از اجرایی‬ ‫شدن دستورالعمل یکپارچ هســازی شرکت های اب‬ ‫و فاضالب شــهری و روســتایی و افزوده شــدن امار‬ ‫حوادث روســتایی اســت که از ســال اینده قابلیت‬ ‫مقایسهوانتشار خواهدداشت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 48‬درصدی تماس های مردمی با‬ ‫سامانه ارتباط با مشتریان ‪122‬‬ ‫همچنیــن گفت‪ 8 :‬طــرح اب رســانی روســتایی در‬ ‫مناطــق محــروم و دورافتاده شهرســتان زنجــان در‬ ‫دست اجرا بوده و این روستاها از نعمت اب شرب‬ ‫پایداربهره مندمی شوند‪.‬جزءقاسمیاظهار کرد‪:‬این‬ ‫روستاها شــامل مجتمع اب رسانی ساری کند علیا‪،‬‬ ‫ساری کند سفلی‪ ،‬اورجک‪ ،‬قره اغاج علیا و قره اغاج‬ ‫سفلی وهمچنین سه روستای اوراچی‪ ،‬اسالم اباد و‬ ‫قره بالغ است‪.‬‬ ‫حهــا‪ 10 ،‬میلیارد‬ ‫او افــزود‪ :‬بــرای اجــرای این طر ‬ ‫ریال اعتبار از سوی بنیاد علوی و نزدیک به‪ 5‬میلیارد‬ ‫ریال نیز توسط شرکت ابفا استان زنجان تامین شده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫زنجــان بیان داشــت‪ :‬طــرح اب رســانی به مجتمع‬ ‫اب رسانیساری کندشاملاحداثیکدهنهقنات‪،‬‬ ‫یک باب سیل بند با حجم‪ 50‬مترمکعب‪ ،‬تکمیل و‬ ‫ترمیم خط انتقال قدیمی و اصالح شــبکه و خط‬ ‫انتقال جدید به طول‪ 3500‬متر است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬اب رســانی بــه روســتاهای اوراچــی و‬ ‫اسالم اباد نیز بااعتبار ‪ 2‬میلیارد و ‪ 650‬میلیون ریال‬ ‫اعتبار و ‪ 20‬درصد پیشرفت فیزیکی شامل تکمیل‬ ‫خط انتقال‪ ،‬ترمیم قنات و اصالح شبکه توزیع اب‬ ‫در دســت اجرا قرار دارد‪ .‬جزءقاســمی افزود‪ :‬طرح‬ ‫اب رســانی به روســتای قــره بالغ در بخــش مرکزی‬ ‫شهرستان زنجان نیز شامل ‪ 1120‬متر احداث شبکه‬ ‫توزیــع اب و حوضچه مقابل مخزن بود که اجرای‬ ‫ایــن طــرح تکمیــل و بــه اتمــام رســیده اســت‪ .‬این‬ ‫مسئولخاطرنشان کرد‪:‬از دیگرطرح هایمشارکتی‬ ‫با حضور بنیاد علوی جهت اب رسانی در روستاهای‬ ‫اســتان زنجــان در اینــده‪ ،‬اب رســانی بــه ‪ 14‬روســتا‬ ‫بااعتباریمعادل‪ 25‬میلیاردریالخواهدبود‪.‬‬ ‫رسیدگی به بیش از ‪ 12‬هزار حادثه اب‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫همچنین گفــت‪ :‬واحد حوادث و اتفاقات شــرکت‬ ‫ابفا اســتان زنجان در ســالی که گذشــت بیش از ‪12‬‬ ‫هزار حادثه اب را رفع و رسیدگی کرده است‪ .‬جزء‬ ‫قاسمی اظهار کرد‪ :‬بیشترین تعداد حوادث اب در‬ ‫سال ‪ 99‬به ترتیب مربوط به شهرهای زنجان‪ ،‬ابهر‬ ‫و خرمدره است‪ .‬او افزود‪ :‬در شهر زنجان بیش از ‪4‬‬ ‫هزار فقره حادثه اب طی ســال ‪ 99‬به ثبت رســیده‬ ‫اســت که بیشــترین تعداد این حــوادث به ترتیب‬ ‫در ماه های شهریور‪ ،‬مهر و خرداد به وقوع پیوسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬بیشترین تعداد حوادث اب در استان مربوط‬ ‫بــه حوزه انشــعابات بوده و حوادث شــبکه توزیع‬ ‫و خــط انتقــال در رتب ههــای بعــدی قــرار دارنــد‪ .‬او‬ ‫تعــداد حوادث فاضالب در شــهرهای اســتان را نیز‬ ‫‪ 383‬مورداعــام کــرده و افــزود‪ :‬بیشــترین تعداد‬ ‫حــوادث فاضــاب بــا ‪ 373‬فقــره در شــهر زنجــان‬ ‫اتفاق افتاده اســت‪ .‬جزءقاســمی به خسارت سایر‬ ‫ارگان ها به تاسیسات اب و فاضالب نیز اشاره کرده‬ ‫و گفت‪ :‬درمجموع طی سال ‪ 99‬بیش از ‪ 300‬فقره‬ ‫خســارت توســط سایر ارگان ها به تاسیســات اب و‬ ‫فاضالب واردشــده اســت که بیشــترین تعداد این‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬تعداد تماس های مردمی با سامانه ارتباط با‬ ‫مشتریان این شرکت در ســال ‪ 99‬با ‪ 305‬هزار مورد‬ ‫تماس‪ 48 ،‬درصد نســبت به ســال پیش از ان رشد‬ ‫داشــته اســت که این رشــد ناشــی از یکپارچه سازی‬ ‫شرکت‬ ‫هــای اب و فاضــاب شــهری و روســتایی بوده‬ ‫و در همیــن راســتا خدمات رســانی مرکــز ارتبــاط با‬ ‫مشــتریان ‪ 122‬به تمام روســتاهای تحت پوشــش‬ ‫شرکت گسترش یافته است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬از تعداد‬ ‫کل تمــاس گرفت هشــده بــا شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫استان زنجان‪ ،‬بیش از ‪ 93‬هزار مورد تماس توسط‬ ‫اپراتورهــای مرکز ارتباط با مشــتریان و بیــش از ‪211‬‬ ‫هزار تماس نیز توسط سامانه گویا پاسخ دهی شده‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬اعالم شکســتگی و پیگیری‪ ،‬افت‬ ‫فشار‪ ،‬شرکت در نظرسنجی و اخذ مشاوره بیشترین‬ ‫دالیل تماس با مرکز ارتباط با مشتریان شرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان زنجــان در ســال ‪ 99‬را بــه خــود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن شــرکت بــا ارائــه تمــام خدمــات خود‬ ‫به صورتغیرحضوریودر بسترهای گوناگونتالش‬ ‫کرده است در هزینه و زمان مشترکین صرفه جویی‬ ‫کــرده و در دوران کرونــا نیز از مراجعات غیرضروری‬ ‫پیشــگیری نموده اســت‪ .‬این مسئول تصریح کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون دریافت خدمات شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان زنجان در بستر اینترنت‪ ،‬تلفن‪ ،1522‬سامانه‬ ‫پیامکی و اپلیکیشن مشترکین ابفا در سرتاسر استان‬ ‫انجاممی پذیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز تزریق واکسن به بیش از ‪ ۱۷‬هزار سالمند باالی ‪ ۸۰‬سال‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت‪ :‬تزریق واکسن‬ ‫بیش از ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۶۹۹‬سالمند باالی ‪ ۸۰‬سال در استان زنجان از هفته‬ ‫یشــود و تمهیــدات الزم برای انجام این کار انجا مشــده‬ ‫جــاری اغاز م ‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬پرویز قزلباش در جلســه ســتاد کرونا در محل‬ ‫استانداری زنجان‪ ،‬از روند افزایشی بیماری کرونا در استان زنجان خبر‬ ‫تهــای کرونا در اســتان همچنــان روند‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بســتری ها و مثب ‬ ‫صعودی دارد‪ .‬او با بیان اینکه برخی از مردم کرونا را باور ندارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مردم باید بر این امر اذعان داشته باشند که تنها راه قطع زنجیره‬ ‫کرونا رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است‪ .‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی استان زنجان به ثبت نام دریافت واکسن کوبایی و ایرانی از‬ ‫طریق فراخوان اشاره کرد و گفت‪ :‬سه هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در این ازمایش‬ ‫شرکت خواهند کرد و کار ازمایی بالینی واکسن کوبایی و ایرانی طبق‬ ‫یشــود و‬ ‫برنامه ریــزی انجا مشــده ‪ ۹‬اردیبهش ـت ماه در زنجــان اغاز م ‬ ‫داوطلبان این واکسن را دریافت می کنند‪ .‬قزلباش با بیان اینکه افرادی‬ ‫که یک بار گرفتار کرونا می شوند بازهم امکان ابتال وجود دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کــرد‪ ۱۱ :‬تــا ‪ ۱۵‬درصد افراد دوباره دچار بیماری کرونا می شــوند‪ .‬او به‬ ‫برگزاری مراســم در ش ـب های قدر اشــاره کرد و ابراز داشت‪ :‬نظارت بر‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی در ش ـب های قدر مورد تاکید ما است‬ ‫و نظارت ها در چند ســطح ازجمله از ســوی مردم‪ ،‬اصناف و تیم های‬ ‫مشخص شده انجام خواهد شد‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان‬ ‫زنجــان گفــت‪ :‬بایــد مــردم در کاهش بیماری کرونا با دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی استان همراهی و همکاری الزم را داشته باشند‪ .‬قزلباش با بیان‬ ‫اینکه تزریق واکسن بیش از ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۶۹۹‬سالمند باالی ‪ ۸۰‬سال در‬ ‫استان از هفته جاری اغاز می شود و تمهیدات الزم برای انجام این کار‬ ‫انجام شده است و همچنین واکسن کوبایی و ایرانی برای افراد ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۸۰‬سال و ‪ ۲۰‬تا ‪ ۶۵‬سال تزریق خواهد شد‪ .‬او با بیان اینکه ترددها و‬ ‫دورهمی ها در استان باید کاهش یابد‪ ،‬افزود‪ :‬محدودیت های تردد و‬ ‫تعطیلی اصناف در استان تا پایان همچنان باید با قوت بیشتری انجام‬ ‫شود‪.‬رئیسدانشگاهعلومپزشکیاستانزنجانبهورود کرونایهندی‬ ‫اشــاره کــرد و افزود‪ :‬ورود انواع ویروس های جهش یافتــه وجود دارد و‬ ‫ویروس هندی با سرعت بیشتری می تواند از ویروس های انگلیسی و‬ ‫چینــی وارد ایران شــود و تنهــا راه برون رفت از تمام بیماری ها رعایت‬ ‫بهداشتفردیواجتماعیاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پایبندی به ضوابط و مقررات در اجرای کلیه اقدامات ضروری است‬ ‫مدیرکل بازرسی استان در شرکت برق منطقه ای‬ ‫زنجان حضور یافت و با مسئولین دیدار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای‬ ‫زنجــان‪ ،‬در ایــن دیــدار که با حضور اعضای شــورای‬ ‫معاونین شــرکت برگزار شد‪ ،‬خلجی ضمن معرفی‬ ‫شــرکت و بــا توجه بــه ماموریت های ذاتی شــرکت‬ ‫در تامین انرژی پایدار و مطمئن به لزوم پایبندی به‬ ‫ضوابط و مقررات در اجرای کلیه اقدامات به عنوان‬ ‫یــک اصــل اساســی اشــاره کــرد‪ .‬او در بخش دیگری‬ ‫از ســخنان خود با اشــاره به وجود شــرایط مســاعد‬ ‫منطقه جهت سرمایه گذاری در بخش تولید‪ ،‬وجود‬ ‫زیرســاخت های مناســب برای تامین انرژی مطمئن‬ ‫را جزو ویژگی های برجســته این شرکت برشمرد‪ .‬او‬ ‫ت با نهادهای‬ ‫با اشــاره به تعامل مناســب این شرک ‬ ‫نظارتی و بازرسی در طول سال‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‬ ‫باتبدیلچالش هایپیشروبهفرصتخدمتگزاری‪،‬‬ ‫نهایــت اســتفاده از پتانســیل های موجود را داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬در ایــن دیدار‪ ،‬ابوالفضل خمســه‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بازرســی اســتان زنجــان ضمــن اشــاره بــه جایــگاه و‬ ‫ماموریت های قانونی این نهاد بازرسی‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫حسن جریان امور بر اساس مقررات قانونی را وظیفه‬ ‫ذاتیایننهادبازرسیبرشمرد‪.‬اوبااعالماینکهنقش‬ ‫بازرسی کل‪،‬نقشحمایتیاستبهلزومشفاف سازی‬ ‫فرایندهای کاری اشاره کرد و با توجه به شعار سال‬ ‫ارتقــای میزان شــفافیت و حذف فرایندهــای زائد و‬ ‫دســت و پاگیر را مورد تاکید قرارداد و با اعالم اینکه‬ ‫اولینبرنامهبازرسیبرنامه ایایناداره کل‪،‬باشرکت‬ ‫برقمنطقه ایزنجانشروع شدهاست‪،‬لزومهمراهی‬ ‫مدیرانو کارکنانبانمایندگاناینادارهجهتبازرسی‬ ‫را مــورد درخواســت قــرارداد و در پایــان نماینــدگان‬ ‫بازرســی جهــت حضــور در شــرکت بــرق منطقه ای‬ ‫معرفیگردیدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ضرورت امادگی برای مدیریت پیک بار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دومین جلسه گذر از پیک برق در سال جاری‬ ‫بــا حضــور ویدیــو کنفرانســی شــرکت های توزیع‬ ‫نیروی برق اســتان های زنجان و قزوین در محل‬ ‫شرکت برق منطقه زنجان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلســه گزارشــی از وضعیت انرژی‬ ‫مصرفــی و تولیــد در مقایســه با مدت مشــابه‬ ‫در ســال گذشــته ارائــه شــد بــر اســاس گزارش‬ ‫امــور دیســپاچینگ و مخابــرات شــرکت بــرق‬ ‫منطق ـه ای زنجــان میــزان مصــرف بــار نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫افزایــش داشــته و در بیــن اســتان های زنجــان‬ ‫و قزویــن شهرســتان های ماهنشــان و قزویــن‬ ‫بیشــترین میــزان افزایــش بــار مصرفــی را‬ ‫داشــتند‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بــرق منطق ـه ای‬ ‫زنجــان بــا اعــام اینکــه افزایــش مصــرف ‪۲۲‬‬ ‫درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال‬ ‫گذشــته محدودیت هایی را در پیک تابســتان‬ ‫امسال در تامین برق در پی خواهد داشت بر‬ ‫لزوم اطالع رســانی محدودیت هــای به وجود‬ ‫امده در تامین برق به مسئولین استانی تاکید‬ ‫کــرد‪ .‬او در ادامه خواســتار امادگی شــرکت ها‬ ‫بــرای مدیریــت بــار لحظ ـه ای و تامیــن برنامه‬ ‫بــرای وضعیت هــای س ـه گانه جهــت کنتــرل و‬ ‫مدیریت بار شــبکه شــد و لزوم تدوین برنامه‬ ‫منســجم و یکســان بــرای کلیــه صنایع مســتقر‬ ‫در شــرکت های صنعتی در زمینــه مدیریت بار‬ ‫مصرفی را یاداور شد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن جلســه شــرکت های توزیــع‬ ‫نیروی برق اســتان های زنجان و قزوین گزارشــی‬ ‫از اقدامات انجام یافته در خصوص امادگی الزم‬ ‫برای گذر موفق از پیک بار تابســتان ســال جاری‬ ‫ارائه کردند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۹۴‬درصدتخت هایبیمارستانیبهبیماران‬ ‫کروناییاختصاصدارد‬ ‫اســتاندار زنجــان بــا بیــان‬ ‫کرونایی در اســتان تاکید کرد‬ ‫اینکــه بیمــاری کرونا در اســتان‬ ‫و افــزود‪ :‬در ایــن خصــوص‬ ‫رو بــه رشــد اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫نبایــد یک ســاعت تعلل کرد‬ ‫اشغال تخت های بیمارستانی‬ ‫و بایــد دســتگاه های مربوطه‬ ‫‪ ۹۴‬درصــد اســت‪ ۹۴.‬درصــد‬ ‫همکاری هــای الزم را داشــته‬ ‫فتح ا‪ ...‬حقیقی‬ ‫تهــای بیمارســتانی در‬ ‫تخ ‬ ‫باشــند‪ .‬اســتاندار زنجان ابراز‬ ‫زنجــان بــه بیمــاران کرونایــی‬ ‫داشــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۷۷۰‬نفر‬ ‫اختصاصدارد‬ ‫بستری شده کرونایی استان ‪ ۳۵‬نفر علت ابتال‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬فتح ا‪ ...‬حقیقی در جلسه را از خانــواده اعــام کردنــد کــه ایــن موضوع‬ ‫ستاد کرونا در محل استانداری زنجان‪ ،‬نسبت نشــان می دهــد افراد دارای پی ســی ار مثبت‬ ‫به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در استان بایــد بالفاصلــه بــه نقاهتــگاه انتقــال شــوند‪.‬‬ ‫انتقاد کرد و گفت‪ :‬مردم همچنان دورهمی ها حقیقی گفــت‪ ۱۳ :‬درصد موارد ابتال در محل‬ ‫را دارنــد و ایــن اصــا خــوب نیســت‪ .‬او اظهار کار گــزارش و امار ابتال در مســافرت ها از ‪ ۹‬به‬ ‫کــرد‪ :‬زدن ماســک در اســتان کاهش یافتــه و ‪ ۸‬درصد کاهش یافته اســت‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫انگار که کرونا نیست و عده ای هم با نهایت یکی از علل بروز پیک کنونی به علت همین‬ ‫پرویــی می گویند مگر کرونا اســت و باید این مســافرت های نــوروزی بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫افراد شناسایی شده و برخورد قضایی با ان ها اشــغال تخت هــای بیمارســتانی ‪ ۹۴‬درصــد‬ ‫صــورت گیرد‪ .‬اســتاندار زنجان گفت‪ :‬افزایش است‪ .‬استاندار زنجان با بیان اینکه رانندگانی‬ ‫میــزان پــی ســی ار مثبــت مبتالیان در اســتان که خودروهای پالک خود را مخدوش می کنند‬ ‫نشــان دهنده الودگی بیش ازحــد بوده و پیک باید با ان ها برخورد شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫چهــارم و شــمار افراد دارای پی ســی ار مثبت باید برای افراد متخلف تشــکیل پرونده شده‬ ‫در تمامی مناطق اســتان به ویژه در شــهرهای و به قوه قضاییه ارجاع داده شــوند‪ .‬حقیقی‬ ‫ماهنشان و خدابنده و سلطانیه افزایش یافته بــه برگــزاری مراســم شــب های قدر در اســتان‬ ‫و این بسیار نگران کننده است‪ .‬حقیقی تاکید اشــاره کرد و ابراز داشت‪ :‬باید با رعایت تمام‬ ‫کــرد‪ :‬همــه شــهرهای اســتان در پیــک چهارم پروتکل هــای بهداشــتی ایــن مراســم برگزارش‬ ‫به ویژه افراد مثبت شناسایی شده در وضعیت شــود و هیئت هــای مذهبــی به خوبــی توجیه‬ ‫بد قرار دارند و مبتالیان ســرپایی هم به اوج شــوند‪.‬او افــزود‪ :‬بــا اصنافی کــه مغازه خــود را‬ ‫خــود رســیده اســت‪ .‬او بــر لــزوم بهره گیــری از نیمه باز می گذارند برخــورد الزم با ان ها صورت‬ ‫اماکــن موردنیــاز بــرای انجــام واکسیناســیون گیرد‪.‬‬ ‫‪ 32‬هزار خودرو ناقض قانون‬ ‫جریمهشدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫استان زنجان‪ ۲۵۰‬نیروی پلیس‬ ‫زنجان گفت‪ :‬از‪ ۱۵‬فروردین ماه‬ ‫تنهــا ترددهــای اســتانی را رصد‬ ‫ســال جــاری تاکنــون ‪ ۳۲‬هــزار‬ ‫می کنند و ‪ ۸۵‬سامانه تصویری‬ ‫خودرو به علت رعایت نکردن‬ ‫هم در این زمینه فعال اســت‪.‬‬ ‫مصوبات ســتاد کرونا در استان‬ ‫جهانبخــش با بیــان اینکه طی‬ ‫رحیم جهانبخش‬ ‫زنجــان اعمــال قانــون شــدند‪.‬‬ ‫بــازه ‪ ۲۰‬روزه ‪ ۵۰‬هزار خودرو در‬ ‫ســردار رحیــم جهانبخــش در‬ ‫جاده های اســتان زنجــان تردد‬ ‫گفتگوبامهر گفت‪:‬طبقمصوبهستادملیمقابله کردند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این تعداد در سال گذشته ‪۴۰‬‬ ‫با بیماری کرونا تردد از ساعت ‪ ۲۲‬تا سه بامداد هــزار خودرو بوده که تردد خــودرو در جاده های‬ ‫در همه شــهرهای اســتان زنجان ممنوع بــوده و استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش‬ ‫همچنین تردد خودروهای غیربومی هم ممنوع از ‪ ۲۵‬درصــد افزایــش دارد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه در‬ ‫است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۱۵‬فروردین ماه سال جاری ‪ ۳۱‬نقطه استان پلیس حضور دارد‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫تاکنــون‪ ۳۲‬هــزار خــودرو به علت عــدم رعایت تنها راه مقابله با این بیماری رعایت پروتکل های‬ ‫مصوبــات ســتاد کرونــا در اســتان زنجــان اعمال بهداشتی است‪ .‬فرمانده انتظامی استان زنجان‬ ‫قانون شدند که جریمه این تعداد خودرو بیش افزود‪ ۲۲ :‬دوربین در زنجان تردد درون شهری را‬ ‫از‪ ۱۴۰‬میلیاردریالبوده کهاینجریمهاینتعداد ثبتمی کنندورانندگانیکهمحدودیت هایتردد‬ ‫خودرو از ‪ ۱۰‬میلیون ریال تا‪ ۵۰۰‬میلیون ریال بوده را رعایت نکنند تخلف انالین به گوشی موبایل‬ ‫است‪ .‬فرمانده انتظامی استان زنجان گفت‪ :‬در ارسالمی شود‪.‬‬ ‫اجرایطرحشهیدسلیمانی‬ ‫برایمقابلهبا کروناادامهمی یابد‬ ‫فرمانــدار زنجــان بــا تاکیــد‬ ‫ازانچهامروزهمشاهدهمی کنیم‬ ‫بــر اینکــه «هنوز هیچ خبــری از‬ ‫بدتربود‪.‬ظرفیتبیمارستان ها‬ ‫روند کاهشــی کرونــا در زنجان‬ ‫تکمیل شدهوبسیاریاز بیماران‬ ‫مشاهده نشــده است» گفت‪:‬‬ ‫در خانــه بستری شــده اند و‬ ‫اگر طرح شــهید سلیمانی نبود‬ ‫همیــن بســیجیان طرح شــهید‬ ‫رضا عسگری‬ ‫وضعیت کرونا از شرایط فعلی‬ ‫سلیمانی هستند که به بیماران‬ ‫بسیار بدتربود‪.‬‬ ‫در منازلشان رسیدگی می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم‪ ،‬رضا عسگری با اشاره به او عنوان کرد‪ :‬اگر بسیجیان طرح شهید سلیمانی‬ ‫وضعیــت قرمز کرونایــی زنجان اظهار داشــت‪ :‬نبودند مشخص نبود چه کسانی به بیماران در‬ ‫متاســفانه شــرایط بســیار وخیــم اســت و اثاری منازل رســیدگی خواهد کرد چراکه رســیدگی به‬ ‫از کاهــش بیمــاری کرونــا در زنجــان مشــاهده بیماران در منازلشان از عهده کادر درمان خارج‬ ‫نمی شود‪ .‬همین طور تعداد مبتالیان در زنجان بــود‪ .‬عســگری در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬عاجزانــه‬ ‫روند افزایشی به خود دارد و اگر شرایط به این از شــهروندان زنجانــی درخواســت داریــم از‬ ‫وضعیت باشد خبری از برداشتن محدودیت ها دورهمی هــای خانوادگی اجتناب کننــد و موارد‬ ‫در اینــده نزدیــک نخواهــد بــود‪ .‬او بــا تاکیــد بر بهداشتی را رعایت کنند چراکه ویروس کرونای‬ ‫اینکــه از شــهروندان زنجانی درخواســت داریم فعلــی بســیار قوی تــر از ویــروس کرونــای ســال‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی را بیشــتر رعایت کنند‪ ،‬گذشته است و سرعت نفوذپذیری بسیار باالیی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬متاســفانه رعایــت پروتکل هــا در دارد و بــه خاطــر همین اســت که در ایــن روزها‬ ‫زنجــان بــه کمتــر از ‪ 80‬درصد رســیده و این یک شاهد هستیم افراد به صورت خانوادگی به این‬ ‫زنگخطرمحسوبمی شودچراکهعادی انگاری ویروس مبتال می شــوند‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬به‬ ‫جــزء مواردی اســت که ســبب افزایــش بیماری شــکل کلی فعال خبری از روند کاهشی ویروس‬ ‫در ســطح جامعه می شــود‪ .‬فرماندار زنجان در کرونا مشاهده نشده و امار نشان از ان دارد که‬ ‫ادامه از رویکرد طرح شهید سلیمانی تقدیر کرد وضعیت زنجان قرمز است و با این شرایط باید‬ ‫و افزود‪ :‬اگر طرح شهید سلیمانی نبود وضعیت محدودیت هاادامهداشتهباشد‪.‬‬ ‫پویشسراسری«مهروارهمحلههمدل»‬ ‫برگزارمی شود‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان زنجــان‬ ‫گفت‪ :‬پویش سراسری «مهرواره محله همدل»‬ ‫در استان زنجان برگزار می شود‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫حجت االســام ســعید احمدی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه اغــاز مــاه مبــارک رمضــان و شــیوع گســترده‬ ‫کرونا باید همدلی و توجه به یکدیگر را بیشــتر‬ ‫موردتوجه قرارداد‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬طرح «مهرواره‬ ‫محله همدل» همزمان با سراسر کشور از طرف‬ ‫ســازمان تبلیغات اســامی باهمــت و همراهی‬ ‫دیگر ارگان های موثر امر مســجد در زنجان اجرا‬ ‫می شود‪.‬مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستانزنجان‬ ‫بــا اشــاره بــه اهمیــت مســاجد در طــول تاریخ‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مساجد در طول تاریخ پایگاه امن و محل‬ ‫مراجعه مردم برای رفع مشکالت بوده است و‬ ‫مردم محله‪ ،‬مســجد را به قداست خاص نگاه‬ ‫می کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 07‬اردیبهشت ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1055‬‬ ‫عابدزاده در پرتغال دوباره صلیب کشید‬ ‫ماریتیمــو در شــبی کــه‬ ‫اوه بهترین بازیکن میدان شده‬ ‫دو بازیکــن ایرانــی ایــن تیــم‬ ‫بــود‪ ،‬انگیز ههــای زیــادی برای‬ ‫درخشــیدند‪ ،‬بــه یک پیــروزی‬ ‫یــک کلیــن شــیت دیگــر درون‬ ‫ارزشمند دست یافت تا امیدوار‬ ‫قفــس تــوری تیمش داشــت و‬ ‫هفته‬ ‫به بقا در لیگ باشــد‪ .‬در‬ ‫درنهایــت بــه خواســته اش نیز‬ ‫عابدزاده‬ ‫بیست و نهم لیگ برتر پرتغال‪،‬‬ ‫رســید‪ .‬عابــدزاده در جــدال‬ ‫ماریتیمــو در جــدال مــرگ‬ ‫ســخت و نفس گیــر مقابــل‬ ‫وزندگی‪ ،‬در استادیوم ِبسا میهمان بواویشتا بود‪ .‬بواویشــتا ‪ 3‬ســیو بــزرگ داشــت کــه ‪ 2‬مــورد ان‬ ‫با توجه به حضور دو تیم در رده های پانزدهم و حاصل شــوت های درون محوطه جریمه بود و‬ ‫شانزدهم جدول‪ ،‬این دیدار از حساسیت زیادی نقش بزرگی در پیروزی تیمش ایفا کرد‪ .‬سنگربان‬ ‫برخــوردار بــود‪ .‬درحال ‬ ‫یکــه بازی پایاپــای دنبال ایرانــی ماریتیمو با بســته نگه داشــتن دروازه اش‬ ‫می شد‪ ،‬ماریتیمو روی یک موقعیت موفق شد موفق شد به هشتمین کلین شیت این فصلش‬ ‫توسط علی علیپور گل برتری را وارد دروازه کرده در ‪ 25‬دیــدار یکــه درون چارچــوب قرارگرفتــه‬ ‫تا در اســتانه پیــروزی در این بازی مهــم و فرار از اســت‪ ،‬دســت یابــد‪ .‬عابــدزاده در پایــان بــازی‬ ‫منطقه سقوط قرار بگیرد‪ .‬تیم میزبان که با این همچــون روال ســابق روی زانوهایش ایســتاد و‬ ‫شکست خود را در منطقه سقوط و ایستادن در با باز کردن دستانش به سبک پدرش احمدرضا‬ ‫رتبهدیدار پلی افبقاوسقوطمی دید‪،‬به شدت عابدزاده‪ ،‬بدنش را به شکل یک صلیب دراورد‬ ‫حمالتش را افزایش داد تا به گل تساوی دست و این پیروزی شیرین و کلین شیت مهم را جشن‬ ‫پیدا کند اما خط دفاع اسیب ناپذیر ماریتیمو در گرفت تا ماریتیمو‪ 30‬امتیازی شده و با صعود به‬ ‫کنار درخشش سنگربان ایرانی این تیم‪ ،‬منجر به رتبه پانزدهم جدول‪ ،‬فعال از خط ســقوط فرار‬ ‫حفظ این برتری شد‪ .‬امیر عابدزاده که با کلین کند کهالبتهبرایتثبیتاینشرایط‪،‬ان هانیاز به‬ ‫شــیت و درخشش در بازی ماریتیمو در برابر ریو کسب امتیاز در بازی های اینده دارند‪.‬‬ ‫شوک پاسخ منفی کی روش‬ ‫به افریقای جنوبی‬ ‫مقامــات اتحادیــه فوتبــال‬ ‫کنفرانسمطبوعاتی کهجامعه‬ ‫افریقــای جنوبــی پس ازاینکــه‬ ‫فوتبال این کشــور مدت ها بود‬ ‫کارلــوس ک ـی روش‪ ،‬ســرمربی‬ ‫انتظار ان را می کشــید‪ ،‬به دلیل‬ ‫پرتغالی‪،‬تنهایازدهساعتمانده‬ ‫تهــای ســفری کــه‬ ‫محدودی ‬ ‫بهاعالمهمکاری‪،‬بهان هاپاسخ‬ ‫شــیوع ویروس کرونــا در جهان‬ ‫کی روش‬ ‫رد داد‪ ،‬در شــوک فرورفته انــد‪.‬‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬برگــزار‬ ‫مقاماتاتحادیهفوتبالافریقای‬ ‫نخواهد شد و به تاریخ دیگری‬ ‫یشــود‪ .‬کمیته فنی فدراســیون فوتبال‬ ‫جنوبیباانتشاربیانیه ایمعرفیسرمربیتیمملی موکول م ‬ ‫این کشــور را به هفته اینده موکــول کرده اند‪ ،‬اما افریقــای جنوبی‪ ،‬پــس از رد شــدن گزینه هایی‬ ‫گزارش شدهاست کههمکاریبا کارلوس کی روش مثــل پیتســو موســیمانه و بنــی مــک کارتــی‪،‬‬ ‫بــرای این تیم دیگر رویایی ازدس ـت رفته اســت‪ .‬کارلوس کی روش‪ ،‬سرمربی پرتغالی که در کشور‬ ‫در روزهای گذشته کمیته فنی فدراسیون فوتبال موزامبیک به دنیا امده است را به عنوان سرمربی‬ ‫افریقــای جنوبی لیســت کاندیداهــای موردنظر بعــدی تیم ملی این کشــور انتخاب کــرده بود‪.‬‬ ‫خــود بــرای هدایــت تیــم ملــی ایــن کشــور را در ســرمربی جدید جایگزین مولفی انتسکی روی‬ ‫اختیار کمیته ملی اجرایی قرارداد و طبق توییت نیمکت تیــم ملی افریقای جنوبی خواهد شــد‬ ‫فدراسیون فوتبال افریقای جنوبی‪ ،‬نام سرمربی کــه از رســاندن افریقای جنوبی بــه رقابت های‬ ‫این تیم قرار بود اعالم شود‪ .‬هرچند اعالم شد که افریقایی در سال‪ 2021‬در کامرون‪ ،‬بازماند‪.‬‬ ‫شماره ‪140060316001000079 :‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-88‬برابر رای شماره ‪ 139960316001005277‬مورخ ‪ 99/11/4‬هیات اول‪/‬دوم موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زلیخا سلیمانی‬ ‫قم لیجه فرزند الماس بشماره شناسنامه و کد ملی ‪ 3310199541‬صادره از هرسین در ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 211.36‬متر مربع در محدوده اراضی پالک ‪ ۳۴0‬فرعی از ‪3۶۶‬‬ ‫اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس کیهانشهر ‪ -‬بلوک ‪ – 3‬کوی ‪ - 11‬پالک‬ ‫‪ ۴۸‬خریداری از مالک رسمی اقای جعفر جالل دولتشاهی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تصمیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/07 :‬محمد عباسی رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-213‬شماره نامه‪ 140085602030001381 :‬اقای رضا سیستانی فرزند علی به استناد دو‬ ‫برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین تجاری شماره ‪ 87/6265‬واقع در بخش ‪ ۱۲‬ثبت اصفهان که در صفحه‬ ‫‪ ۲۵۷‬دفتر ‪ 41‬بنام رضا سیستانی فرزند علی ثبت و سند مالکیت به شماره ‪ 047949‬الف ‪ 94‬صادر‬ ‫و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬به علت‬ ‫سهل انگاری از بین رفته است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد‬ ‫گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند‬ ‫مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/02/07‬مهدی صادقی‬ ‫وصفی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1127558‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-214‬خانم سیدصغری نظری ساالری فرزند لطفعلی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی‬ ‫مفقود شدن سند مالکیت به شماره چاپی ‪ 451279‬د‪ 93/‬ششدانگ پالک ‪ 406/32092‬واقع‬ ‫در بخش ‪ 16‬که در صفحه ‪ 212‬دفتر ‪ 824‬تسلیم گردیده و بموجب سند صلح شماره ‪16236‬‬ ‫مورخ ‪ 1394/03/28‬دفترخانه ‪ 408‬شاهین شهر به نام وی ثبت گردیده و طی اسناد رهنی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بازگشت امید ابراهیمی به‬ ‫استقالل منتفی شد‬ ‫با درخواســت باشــگاه االهلی قطر‪ ،‬امید ابراهیمی‬ ‫قراردادش را با این تیم تمدید کرد؛ یعنی پایان ماجرای‬ ‫بازگشــت فرمانــده بــه اســتقالل‪ .‬فرمانــده‪ ،‬لقبــی کــه‬ ‫هواداران استقالل به مرد محبوب و شوتزن میانه میدان‬ ‫خــود داده بودنــد که ســر بزنگاه ها معمــوال با ضربات‬ ‫عجیــب و غیرقابل مهــار خود‪ ،‬شــرایط را به کام ابی ها‬ ‫می کــرد‪ .‬امیــد اما با تصمیم به جدایــی از این تیم هم‬ ‫همچنان هواداران این تیم را امیدوار به بازگشتی دوباره‬ ‫کرده بود اما اکنون به نظر می رسد شرایط کامال متفاوت‬ ‫پیش می رود‪ .‬باشــگاه االهلی قطر درخواســت خود را‬ ‫برای تمدید قرارداد با هافبک ایرانی‪ ٣٣‬ساله اش را ارائه‬ ‫داد و این مسئله می تواند به معنای پایان حضور و امید‬ ‫هواداران اســتقالل برای بازگشــت ابراهیمی به این تیم‬ ‫تلقی شود‪ .‬امید یکی از بهترین فصول ورزشی خود را در‬ ‫االهلی پشت سر گذاشته و با حضور در بین ‪ 11‬بازیکن‬ ‫برترلیگستارگاندر پایانفصلوبستنبازوبند کاپیتانی‬ ‫مهره ای نیســت که االهلی او را از دســت بدهد‪ .‬دیروز‬ ‫روزنامــه معتبر الرایه قطر در خبری اختصاصی از منابع‬ ‫نزدیکش به االهلی خبر داد‪ ،‬مدیران این باشگاه پس از‬ ‫ارائه پیشنهاد قرارداد تمدید به هافبک ایرانی او را برای‬ ‫ادامه فعالیت در فوتبال قطر متقاعد خواهد کرد‪ .‬ارایه‬ ‫نوشت‪« :‬باشگاه االهلی دوحه تصمیم گرفت تا قرارداد‬ ‫امیــد ابراهیمــی را بــرای یک فصــل دیگر تمدیــد کند‪».‬‬ ‫اتفاقــی که باعث خواهد شــد حداقل یک ســال دیگر‬ ‫پروژهبازگشتویبهاستقاللبهتعویقبیفتد‪.‬‬ ‫فوق ستاره ای که طالیی پوشان اصفهانی را قدرتمندتر کرد‬ ‫ماموریت سخت احسان‬ ‫در بازگشت به سپاهان‬ ‫از همان ابتدا هم مشخص بود حضور احسان‬ ‫حــاج صفــی بر قــدرت طالیی پوشــان اصفهانی‬ ‫خواهد افزود و این بازیکن طی سه بازی گذشته‬ ‫این موضوع را به اثبات رسانده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ورزش ســه‪ ،‬از دیــدار برابــر تراکتــور ماجراجویی‬ ‫چندین باره احســان حاج صفی در ســپاهان اغاز‬ ‫شد و این بازیکن بار دیگر به تیمی بازگشت که‬ ‫محبوبیت ویژه ای میان هوادارانش دارد‪ .‬احسان‬ ‫مهــای‬ ‫سال هاســت کــه در رفت وامــد میــان تی ‬ ‫مختلــف و ســپاهان بــوده و حــاال دوبــاره در ‪31‬‬ ‫سالگی به اردوی طالیی پوشان بازگشته و شاید‬ ‫ایــن بار تــا اخر دوران حرفه ای خــود در اصفهان‬ ‫ماندگار شود‪ .‬از دیدار برابر تراکتور که کاپیتان تیم‬ ‫ملی دو ســال و نیم در ترکیب این تیم به میدان‬ ‫رفته بود‪ ،‬درخشش احسان شروع شد و البته این‬ ‫نمایش کسی را شوکه نکرد‪ .‬او در جریان پیروزی‬ ‫‪ 2‬بــر صفــر برابــر قرمزهــای تبریــزی ارســال کننده‬ ‫پاس گل اول تیمش برای ســجاد شــهباززاده بود‬ ‫و در دیــدار برابــر ســایپا نیــز ایــن بــار از روی کرنر‬ ‫بــرای عزت پورقــاز فرصت گلزنی فراهــم کرد تا‬ ‫دو دیــدار ابتدایــی او در بازگشــت بــه اصفهــان‪،‬‬ ‫با ‪ 6‬امتیاز و البته نقش افرینی مستقیم او همراه‬ ‫شود‪ .‬دیدار برابر نساجی اما از ان مسابقاتی بود‬ ‫که تیم های بزرگ برای کسب سه امتیاز در ان به‬ ‫بازیکنــان بزرگ نیاز دارنــد؛ بازیکنی که می تواند‬ ‫در چنــد ثانیه معــادالت را به هم بریزد و نتیجه‬ ‫بــازی را بــه ســود تیمش کنــد‪ .‬ایــن کاری بود که‬ ‫احســان در مقابل نســاجی مازندران کرد و فقط‬ ‫چنــد ثانیــه غفلــت بازیکنان نســاجی مازنــدران‬ ‫کافــی بــود تــا او تــوپ را روی پــای راســت خــود‬ ‫بیاورد و با شــوتی ســهمگین دروازه جاللی راد را‬ ‫باز کند‪ .‬حاال ‪ 4‬بازی از حضور احسان در اصفهان‬ ‫یگــذرد و او موفــق بــه ثبت ‪ 2‬پــاس گل و یک‬ ‫م ‬ ‫گل زیبا شــده است‪ .‬بودن این بازیکن در اردوی‬ ‫طالیی پوشان قوت قلبی برای هم تیمی هاست‬ ‫و یک مهره خاص برای رقابت برای کسب عنوان‬ ‫قهرمانی با تمام مدعیان و به خصوص پرسپولیس‬ ‫به شــمار می رود‪ .‬او بازگشته تا بار دیگر سپاهان‬ ‫را قهرمان لیگ برتر کند و این مهم ترین ماموریت‬ ‫او در حضــور دوبــاره بــه شــمار م ـی رود‪ .‬کاپیتان‬ ‫شتــر ســه بــار توانســته مقام‬ ‫فعلــی ســپاهان پی ‬ ‫قهرمانی را با این تیم کسب کند و لیگ چهارده‬ ‫شماره ‪ 10913‬مورخ ‪ 1392/11/30‬دفترخانه ‪ 408‬شاهین شهر نزد بانک مسکن و سند رهنی‬ ‫‪ 16995‬مورخ ‪ 1394/06/16‬دفترخانه ‪ 408‬شاهین شهر نزد شرکت ملی نفت ایران صندوقهای‬ ‫بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در رهن بوده و سابقه بازداشت ندارد و اظهار‬ ‫داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سهل انگاری (جابه جایی) از بین رفته که چون تقاضای صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی نموده است‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد‬ ‫که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز‬ ‫اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1126536‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-215‬اقای یداهلل اسدالهی خیرابادی فرزند محمدعلی باستناد یک برگ استشهادیه محلی که‬ ‫هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪ 901413‬سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ‪ 301/27897‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی اصفهان شاهین‬ ‫شهر که در صفحه ‪ 404‬دفتر ‪ 314‬ذیل ثبت ‪ 68908‬به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده‬ ‫و نحوه گم شدن بعلت جابه جایی اعالم شده چون درخواست صدور سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا‬ ‫وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و‬ ‫اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر‬ ‫و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت ستاداجرایی فرمان امام (ره) مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1126630‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪-9-217‬اقای اشکبوس برومندفر فرزند غالمرضا باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت‬ ‫و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪175253‬ه‪ 91‬را که به‬ ‫میزان ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی ‪ 301/40987‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی‬ ‫اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه ‪ 299‬دفتر ‪ 553‬ذیل ثبت ‪ 121801‬به نام اشکبوس برومندفر‬ ‫ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال به شماره ‪ 96897‬مورخ ‪ 1391/01/09‬دفتر‬ ‫‪ 104‬شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله ی دیگری هم انجام نشده و به موجب سند رهنی‬ ‫‪ 71060‬مورخ ‪ 1386/02/27‬دفتر ‪ 104‬شاهین شهر در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی شاهین‬ ‫شهر و نیز به موجب سند رهنی ‪ 107161‬مورخ ‪ 1393/07/09‬دفتر ‪ 104‬شاهین شهر در رهن‬ ‫شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و نحوه ی گم شدن جابجایی اعالم شده چون درخواست‬ ‫صدور سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد‬ ‫که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز‬ ‫اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1126566‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪-9-218‬خانم فاطمه حاجی حسینی ارانی به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا‬ ‫شهود رسما گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به شماره ‪5465‬‬ ‫اخرین جام در شــرایطی برای طالیی پوشــان به‬ ‫دســت امد که عالوه بر احســان‪ ،‬بازیکنان بزرگ‬ ‫دیگــری نظیــر محــرم نویدکیا هــم در ترکیب این‬ ‫تیــم حضــور داشــتند‪ .‬از ان روز تا امروز‪ ،‬ســپاهان‬ ‫روزهــای پرفرازونشــیب را پشــت ســر گذاشــته و‬ ‫حاال کسب ششمین قهرمانی در تاریخ لیگ برتر‬ ‫چیزی اســت که با اضافه شدن احسان به عنوان‬ ‫یک مهــره کلیــدی بــه تیمــی کــه محــرم نویدکیــا‬ ‫ســاخته‪ ،‬ممکــن بــه نظــر می رســد‪ .‬بدون شــک‬ ‫یکی از انگیزه های جدایی احسان حاج صفی از‬ ‫تراکتور در تعطیالت زمستانی تجربه دوباره جام‬ ‫قهرمانی لیگ برتر به همراه ســپاهان بود‪ .‬او که‬ ‫در تراکتور امیدهای خود را ازدســت رفته می دید‬ ‫در یــک تفاهــم دوســتانه از جمع تی تی ها جدا‬ ‫شد و به زادگاه خود بازگشت‪ .‬در تیم محرم نوید‬ ‫کیا که پیش از حضور دوباره احسان هم نشانی‬ ‫از یــک مدعــی داشــت و با بازگشــت حاج صفی‬ ‫قوی تر شد و با گام های محکم تری به سوی جام‬ ‫قهرمانی حرکت می کند‪ .‬احسان ابتدا در بازی با‬ ‫تراکتور فرمان پیروزی داد‪ .‬پاس گل او در دقیقه‬ ‫‪ 19‬به ســجاد شــهباززاده زمین هســاز یــک پیروزی‬ ‫مهم برای سپاهان شد و سپاهان که برای تجربه‬ ‫دوبــاره صدرنشــینی نیــاز بــه بــرد در برابر ســایپا‬ ‫داشت خیلی زود به گل رسید‪ .‬دوباره روی پاس‬ ‫گل احســان حــاج صفی و ضربه ســر پورقــاز‪ .‬دل‬ ‫احسان حاج صفی برای جام قهرمانی تنگ شده‬ ‫و می خواهد این قدر پاس های طالیی و گل خود‬ ‫را تکرار کند تا سپاهان بعد از سال ها یک بار دیگر‬ ‫جام قهرمانی را تجربه کند‪ 4 .‬قهرمانی متوالی از‬ ‫ســوی پرســپولیس بدین معنی است که سپاهان‬ ‫‪ 4‬فصــل اســت کــه قهرمــان نشــده و احســان و‬ ‫دوســتانش می خواهنــد بــه ایــن انتظــار پایــان‬ ‫دهند‪ .‬احسان حاج صفی در سپاهان جدی تر از‬ ‫همیشه است؛ مصرتر از دوران حضور در تراکتور‬ ‫بــه این خاطر که جنس ســپاهان بــرای قهرمانی‬ ‫جور اســت‪ .‬ســپاهان ‪ 2‬امتیاز از پرسپولیس پیش‬ ‫افتــاده و ایــن بدیــن معنی اســت که سرنوشــت‬ ‫قهرمانی به دســت خودش اســت و می تواند در‬ ‫رسیدن به جام تعیین کننده باشد‪ .‬احسان حاج‬ ‫صفــی بــا پاس هایی که می دهد بــه کمتر از جام‬ ‫قهرمانی راضی نیســت‪ .‬ایا ســپاهان به این روند‬ ‫ادامه می دهد؟‬ ‫فرعی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 2637‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل که‬ ‫ذیل شماره ‪ 6422‬صفحه ‪ 122‬دفتر ‪ 91‬بنام فاطمه حاجی حسینی ارانی ثبت و سند مالکیت به‬ ‫شماره سریال ‪ 169274‬الف ‪ 91‬صادر و تسلیم گردیده در اثر جابه جایی مفقود و اینک درخواست‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت‬ ‫مراتب اگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود‬ ‫می باشد از تاریخ انتشار این اگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه‬ ‫کننده مسترد گردد‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل‬ ‫سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رییس ثبت اسناد‬ ‫و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1127125‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪-9-219‬چون گریگورست اقائیان سنگباران با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقود‬ ‫شدن سند مالکیت به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪ 301/3466‬واقع در بخش ‪16‬‬ ‫ثبتی اصفهان در دفتر ‪ 211‬ص ‪ 369‬به شماره ثبت ‪ 39454‬طی سند انتقال قطعی ‪- 30869‬‬ ‫‪ 80/02/22‬صادر و تسلیم گردیده رهن و بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در‬ ‫اثر جابه جایی از بین رفته چون درخواست صدور سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی‬ ‫ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود‬ ‫باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا‬ ‫مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد‬ ‫یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬رونوشت به ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اطالع و پاسخ‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1126540‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-220‬چون گریگورست اقائیان سنگباران با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقود‬ ‫شدن سند مالکیت به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪ 301/3466‬واقع در بخش‬ ‫‪ 16‬ثبتی اصفهان در دفتر ‪ 249‬ص ‪ 295‬به شماره ثبت ‪ 56080‬و شماره سند ‪ 398633‬طی‬ ‫سند انتقال قطعی ‪ 79/07/30 - 123601‬صادر و تسلیم گردیده رهن و بازداشت ندارد و‬ ‫اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی از بین رفته چون درخواست صدور‬ ‫سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که‬ ‫هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز‬ ‫اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل‬ ‫سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت به‬ ‫ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اطالع و پاسخ‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫شاهین شهر م‪/‬الف ‪1126537‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-221‬خانم نفیسه کریمی خوزانی فرزند نوراله باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت‬ ‫و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪ 665911‬ششدانگ‬ ‫پالک ثبتی ‪ 301/83184‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی اصفهان شاهین شهر که در ذیل دفتر‬ ‫امالک الکترونیکی بشماره ‪ 139620302035013687‬به نام نامبرده مذکور ثبت و صادر و تسلیم‬ ‫گردیده و نحوه گم شدن بعلت جابجایی اعالم شده چون درخواست صدور سند المثنی گردیده‪،‬‬ ‫تیم فصل گذشته مهدی‬ ‫طارمی درخطر سقوط‬ ‫قابل باور نیســت ریــواوه تیم فصل گذشــته مهدی‬ ‫طارمیدرخطرسقوطبهدستهپایین ترقرار دارد‪.‬ریواوه‬ ‫فصل گذشــته یکی از تیم های خوب لیگ برتر پرتغال‬ ‫به حساب می امد تا جایی که با ارایه بازی های تهاجمی‬ ‫و موقعیت هایــی که برای مهدی طارمی خلق می کرد‬ ‫موجب شــد تا مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به لطف‬ ‫گل های متعددی که برای این تیم به ثمر رساند پیراهن‬ ‫پورتو را برتن کند اما حال اگر در پنج هفته باقی مانده‬ ‫لیــگ برتــر پرتغــال در رونــد نتیجه گیــری خــود تغییری‬ ‫ایجاد نکند ممکن است به دسته پایین تر سقوط کند‪.‬‬ ‫ریواوه بعد از شکست برابر ماریتیمو این هفته در خانه‬ ‫فریرا تن به تســاوی یک بریک داد و با ‪ 30‬امتیاز به رده‬ ‫چهاردهم جدول سقوط کرد‪ .‬روند نتیجه گیری این تیم‬ ‫در هفته هایپایانیلیگبرتراصالقابلدفاعنبودهاست‬ ‫و همان طــور که اشــاره شــد اگر این رونــد در پنج هفته‬ ‫باقی مانده تغییر نکند ممکن اســت با کابوس سقوط‬ ‫برای این تیم همراه باشد‪.‬‬ ‫طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله‬ ‫یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم‬ ‫و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و‬ ‫به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رو نوشت به ستاد محترم اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1127513‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪-9-216‬اقای اشکبوس برومندفر فرزند غالمرضا و خانم مهنوش جمشیدی بساک فرزند‬ ‫مهراب هرکدام با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت به شماره‬ ‫چاپی ‪ 280445‬د‪ 97/‬و ‪ 280444‬د‪ 97/‬هرکدام مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک‬ ‫‪ 301/73518‬واقع در بخش ‪ 16‬که در دفتر الکترونیک به شماره های ‪139820302035007070‬‬ ‫و ‪ 139820302035007069‬تسلیم گردیده و بموجب سند قطعی شماره ‪ 212779‬مورخ‬ ‫‪ 1398/04/03‬دفترخانه ‪ 33‬شاهین شهر به نامشان ثبت گردیده و به موجب سند رهنی ‪212783‬‬ ‫مورخ ‪ 1398/04/03‬دفترخانه ‪ 33‬شاهین شهر نزد بانک مسکن در رهن می باشد و سابقه بازداشت‬ ‫ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی از بین رفته و تقاضای صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی نموده است‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد‬ ‫که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز‬ ‫اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1126572‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت بازرگانی با شماره ‪ 672006‬به نام اشکان صالحی فرزند‬ ‫الیاس به شماره شناسنامه ‪ 14673‬و کدملی ‪1293040347‬‬ ‫مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری پژو‬ ‫تیپ ‪ PARSXU7‬به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 982 -23‬ی ‪ 89‬به شماره موتور ‪ 124K0654406‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN01CA4FH236787‬مدل ‪ 1394‬به نام غالمرضا خدادادی‬ ‫پورارپناهی به کدملی ‪ 1971520241‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 07‬اردیبهشت ماه ‪ 27 / 1400‬اوریل ‪ 14 / 2021‬رمضان ‪ / 1442‬سال چهارم ‪ /‬شماره ‪1055‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫همکاری با راه اهن در‬ ‫حوزه های ژئوتکنیک و‬ ‫ژئوفیزیک با استفاده از‬ ‫تجهیزاتپیشرفته‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ازمایشــگاه فنی و مکانیــک خــاک از امادگی این‬ ‫شرکت جهت شناسنامه دار کردن پل های راه اهن در سراسر کشور خبر داد‪.‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫مجید کیانپور‪ ،‬مدیرعامل شــرکت ازمایشــگاه فنی و مکانیک خاک‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی با اشــاره به‬ ‫امکانات این شــرکت در ارائه خدمات به شــرکت راه اهن جهت ارتقای‬ ‫مطالعات حوزه ریل در سراسر کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون در حوزه راه اهن‪،‬‬ ‫پل های زیادی وجود دارند و ما به سازمان های مرتبط در حوزه حمل ونقل‬ ‫ریلی اعالم می نماییم که شرکت ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک امادگی‬ ‫دارد تا با استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای نوین و پیشرفته نسبت به‬ ‫تهیه شناسنامه برای پل ها همکاری الزم را داشته باشد‪ .‬او گفت‪ :‬ضمن‬ ‫اینکه این شــرکت در مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک هم با توجه به‬ ‫تجهیزات و نیروهای متخصص اماده ارائه خدمات به راه اهن است‪.‬‬ ‫انتظار چندماههنابینایانبرایتبلتبریل‬ ‫دانشگاه ها هنگام باز بودن دانشگاه ها از‬ ‫دانش اموزانودانشجویاننابیناحمایت هایی‬ ‫بــه عمل می اوردند و به طور مثال جزوه های‬ ‫ان ها را به صورت بریل یا صوتی در اختیارشان‬ ‫قرار می دادند اما با شیوع کرونا و خانه نشین‬ ‫شدن دانش اموزان و دانشجویان‪ ،‬ان ها برای‬ ‫درس خواندن به تبلت بریل نیاز دارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬تبلت بریل یا برجســته‬ ‫نگار هوشمند همراه یک نمایشگر بریل ویژه‬ ‫نابینایــان اســت که با داشــتن سیســتم عامل‬ ‫امکان خواندن و نوشــتن بــه بریل به صورت‬ ‫الکترونیــک را برای نابینایــان فراهم می کند‪.‬‬ ‫سال گذشته‪ ۵۷۵،‬نفر از نابینایان از ‪ ۱۰۲‬شهر‬ ‫کشور ضمن نوشتن نامه ای سرگشاده به دکتر‬ ‫روحانی ریاست جمهوری‪ ،‬خواهان حمایت‬ ‫دولت و ســازمان های مرتبط از این محصول‬ ‫دانش بنیــان تولیــد داخل شــدند‪ .‬همزمان با‬ ‫برگزاریمراسمروز جهانیایمنیعصایسفید‬ ‫در مهرماه سال گذشته‪ ،‬خبر خرید قطعی‪۱۰۰‬‬ ‫دســتگاه برجسته نگار هوشــمند و ‪ ۳۰۰‬قران‬ ‫بریل از مرکز رودکی توســط وزیر کار رسانه ای‬ ‫شد تا جایی که وب سایت سازمان بهزیستی‬ ‫یهــا ان را پوشــش رســانه ای‬ ‫و ســایر خبرگزار ‬ ‫گستردهدادندواز انبه عنوانهدیهبهزیستی‬ ‫به نابینایان نام بردند‪ .‬حال و پس از گذشت‬ ‫‪ ۶‬ماه از این قضیه‪ ،‬تنها‪ ۳۰‬دستگاه از یک صد‬ ‫دســتگاه وعــده داد هشــده از ســوی ســازمان‬ ‫بهزیستی کشور خریداری شده و پیگیری های‬ ‫انجمــن نابینایان ایران نیــز در این مــدت راه‬ ‫به جایینبردهاست‪.‬‬ ‫قولی که عملی نشد‬ ‫قائم مقامانجمننابینایانایراندراین باره‬ ‫گفت‪ :‬نمایشــگرهای بریل همراه یک تبلت‬ ‫هوشمند ویژه نابینایان است و سه سال است‬ ‫که پس از تولید اولین نسل از این نمایشگرها‪،‬‬ ‫پیگیــر تهیــه و خریــد ایــن دســتگاه از ســوی‬ ‫سازمان بهزیستی کشــور برای دانش اموزان و‬ ‫دانشجویاننابیناهستیم‪.‬چراکهایندستگاه‬ ‫می تواند تمام نیازهای این قشــر و دسترســی‬ ‫ان ها به منابع مطالعاتی روز را برطرف کند‪.‬‬ ‫منصور شادکام خاطرنشــان کرد‪ :‬در سال ‪۹۸‬‬ ‫به رغم قول های بســیاری که به مــا دادند در‬ ‫عمل هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی یک دستگاه‬ ‫هــم خریداری نشــد‪ .‬پیگیری های انجمن در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬نیــز ادامــه یافــت و در مهرمــاه خبر‬ ‫خریــد ‪ ۱۰۰‬دســتگاه برجســته نگار هوشــمند‬ ‫از ســوی شــریعتمداری وزیــر کار‪ ،‬تعــاون و‬ ‫رفــاه اجتماعی اعالم شــد‪ .‬امیــدوار بودیم با‬ ‫توجــه بــه مجازی شــدن کالس های مــدارس‬ ‫و دانشگاه ها که نیاز نابینایان به داشتن این‬ ‫تبلت بریل را دوچندان کرده است‪ ،‬بخشی از‬ ‫مشکالت این قشر کاهش یابد اما در دی ماه‬ ‫نمــاه‪ ،‬هزینــه خرید تنها یک دســتگاه‬ ‫و بهم ‬ ‫بــرای هر اســتان تخصیص یافت‪ .‬دبیــر پروژه‬ ‫کتابخانه هایدیجیتال گویاوبریلاضافه کرد‪:‬‬ ‫البته توزیع در استان ها هم مورد تائید ما نبود‬ ‫و اعتقاد داشــتیم تجهیز کتابخان ههــا به این‬ ‫تبلت می تواند نیازهای مطالعاتی نابینایان را‬ ‫برطرف کند‪ .‬پس از توزیع این ‪ ۳۰‬دســتگاه‪،‬‬ ‫پیگیر خرید ‪ ۷۰‬دستگاه دیگر شدیم‪ .‬در این‬ ‫مدت‪ ،‬همواره معاونت توانبخشــی سازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور در پاســخ بــه پیگیری های‬ ‫انجمن اعالم می کرد ما ســر قولمان هســتیم‬ ‫تهــای باقی مانــده به طورقطــع‬ ‫و ســایر تبل ‬ ‫خریــداری خواهــد شــد‪ .‬تــا انجــا کــه معاون‬ ‫توانبخشــی در گفتگــو با مدیرعامل شــرکت‬ ‫پکتــوس کــه تنها تولیدکننــده برجســته نگار‬ ‫هوشمند همراه در کشور اســت‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫بود که شــما دستگاه ها را تولید کنید و نهایتا‬ ‫تا پایان سال پروسه خرید انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫حال باوجود تولید این نمایشگرهای بریل که‬ ‫تهیه مواد اولیه و ســاخت ان بســیار هزینه بر‬ ‫جدیدترینرتبه بندیتایمزمنتشرشد؛‬ ‫‪ ۲۷‬دانشگاهایرانی‬ ‫در بین اثرگذارترین‬ ‫دانشگاه هایدنیا‬ ‫رتبه بندی ‪ ۲۰۲۱‬تاثیرات دانشــگاه ها از سوی نظام‬ ‫رتبه بندی بین المللی تایمز منتشــر شــد و ‪ ۲۷‬دانشــگاه‬ ‫ایرانــی در جمــع یــک هــزار و ‪ ۱۱۵‬دانشــگاه موثر دنیا‬ ‫قــرار گرفتند‪.‬به گزارش صداوســیما؛ رتبه بندی تاثیرات‬ ‫دانشــگاه ها بــرای اولین بار ســال ‪ ۲۰۱۹‬از ســوی نظام‬ ‫رتبه بنــدی بین المللــی تایمــز انجام شــد‪ .‬تایمــز در این‬ ‫رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار‬ ‫ســازمان ملــل متحــد ارزیابــی می کند‪ .‬اهداف توســعه‬ ‫پایدار ســازمان ملل متحد ‪ ۱۷‬مورد اســت که موسســه‬ ‫تایمز برای این رتبه بندی از ان ها استفاده کرده است‪.‬‬ ‫تایمــز از شــاخص های دقیــق بــرای ارائه مقایس ـه های‬ ‫جامــع و متعــادل در چهــار زمینــه گســترده تحقیــق‪،‬‬ ‫مدیریــت‪ ،‬دسترســی و امــوزش اســتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫تحقیــق‪ :‬بارزتریــن و ســنتی ترین راهــی کــه دانشــگاه‬ ‫می تواند در ارائه اهداف توســعه پایدار ســازمان ملل‬ ‫متحد (‪ )SDG‬کمک کند و منظور از تحقیق موضوعات‬ ‫مرتبــط بــا ایــن اهــداف اســت‪ .‬مدیریت‪ :‬دانشــگاه ها‬ ‫متولــی منابــع قابل توجهــی ازجملــه منابــع فیزیکــی و‬ ‫منابع انســانی شــامل کارمندان‪ ،‬اعضــای هیئت علمی‬ ‫نهــا در‬ ‫و دانشــجویان هســتند‪ .‬نحــوه عملکــرد ا ‬ ‫مدیریــت ایــن منابــع یکــی از عوامل اصلی رســیدن به‬ ‫توســعه پایــدار مدنظر اســت‪ .‬دسترســی‪ :‬دســتیابی به‬ ‫اموزش عالی بســیار مهم اســت و کاری که دانشگاه ها‬ ‫بــا جوامــع محلی‪ ،‬منطق ـه ای‪ ،‬ملــی و بین المللی خود‬ ‫انجام می دهند یکی دیگر از راه های اصلی تاثیرگذاری‬ ‫نهــا بر توســعه پایدار اســت‪ .‬امــوزش اهمیت زیادی‬ ‫ا ‬ ‫در اهــداف توســعه پایــدار دارد‪ ،‬زیرا هم بــه اطمینان‬ ‫از وجــود پزشــکان ماهــر و کافــی بــرای ارائــه خدمات‬ ‫ســامت کمک می کند و هم به دانش اموختگان برای‬ ‫رســیدن بــه اینــده شــغلی مناســب کمــک می کنــد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس معیار های نظام بین المللی تایمز اگر داده های‬ ‫مرتبط با هر دانشگاه حداقل با ‪ ۳‬هدف مرتبط بوده‬ ‫در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرارگرفته اســت‪ .‬نظام‬ ‫بین المللی رتبه بندی تایمز تقسیم بندی نمرات هر یک‬ ‫از اهــداف را در متدولــوژی خود تشــریح کرده اســت‪.‬‬ ‫داده هــای استفاده شــده در این رتبه بندی نزدیک ترین‬ ‫ســال تحصیلــی بــه ژانویــه تا دســامبر ‪ ۲۰۱۹‬اســت‪ .‬در‬ ‫نســخه ســال ‪ ۲۰۲۱‬تعــداد یــک هــزار و ‪ ۱۱۵‬دانشــگاه‬ ‫از ‪ ۹۴‬کشــور جهان بررسی شــده اند‪ .‬برترین دانشــگاه‬ ‫جهــان در ایــن رتبه بنــدی دانشــگاه منچســتر از کشــور‬ ‫انگلستان است‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬سازمان بهزیستی کشور خلف وعده‬ ‫کرده و خبری از خرید سیستم های باقی مانده‬ ‫نیســت‪ .‬شــادکام افــزود‪ :‬مســئوالن مربوطه‬ ‫صادقنبودند‪.‬به رغماینکهانجمنپیگیراین‬ ‫مسئلهبود‪،‬بهزیستیاستانتهرانحتیهمان‬ ‫یک دستگاه را هم حاضر نشد برای نابینایان‬ ‫تهــران تهیه کنــد و این امر جدا جای تاســف‬ ‫دارد‪ .‬ان ها باید در این زمینه پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫چرا باوجوداینکه هزینه خرید یک دستگاه از‬ ‫طرف ستاد بهزیستی برای ان ها واریزشده بود‬ ‫با کارشــکنی های فراوان همان یک برجسته‬ ‫نگار هوشــمند را هم برای اســتانی که هزاران‬ ‫دانش امــوز و دانشــجوی نیازمنــد دارد بــا مــا‬ ‫همکاری نکردند و درواقع نابینایان را از حق‬ ‫مسلم خود محروم کردند‪ .‬قائم مقام انجمن‬ ‫نابینایان ایران ادامه داد‪ :‬من از رسانه ها تقاضا‬ ‫دارم این مسئله را پیگیری کنند‪ .‬این مطالبه‬ ‫جــدی ما اســت کــه به نابینایــان تنهــا در روز‬ ‫عصای سفید نپردازند و در سایر روزهای سال‬ ‫هم پیگیر حقوق ان ها باشند‪ .‬رسانه ها باید‬ ‫این امر را پیگیری کنند به رغم اینکه سازمان‬ ‫بهزیســتی بــه مــا اعالم کــرد مشــکلی بابت‬ ‫تامین منابع مالی در این زمینه نداریم و پول‬ ‫خریــد ‪ ۱۰۰‬دســتگاه برجســته نگار هوشــمند‬ ‫را کنار گذاشــته ایم‪ ،‬چرا تنها کمتر از یک سوم‬ ‫میــزان وعــده داد هشــده را تهیه کرده انــد‪.‬‬ ‫شــادکام افزود‪ :‬اکنون نیز هیچ کدام از مدیران‬ ‫ســازمان بهزیســتی به ما پاســخگو نیســتند‪.‬‬ ‫مــا از شــریعتمداری وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی و جهانگیری به عنوان رئیس کمیته‬ ‫هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت‬ ‫از حقوقمعلوالنانتظار داریمبهاینموضوع‬ ‫ورود کننــد تــا مســئولیتی که بــر عهده دارند‪،‬‬ ‫در حــد حــرف و وعده ووعید باقی نماند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر مســئوالن مربوطه به نیازهای‬ ‫نابینایان اشــراف کامل داشــتند‪ ،‬تا این اندازه‬ ‫نسبتبهتامینتجهیزاتتوانبخشیموردنیاز‬ ‫ان ها کوتاهی نمی کردند‪ .‬بی تفاوتی ان ها و‬ ‫وعده های پوچشان بیش از هر چیز دیگری ما‬ ‫را ازار می دهد و امیدواریم حاال که جوابگوی‬ ‫مطالبــات ب هحــق مــا نیســتند‪ ،‬پاســخگوی‬ ‫رسانه هادر برابرمسئولیتخطیرخودباشند‪.‬‬ ‫ما این موضوع را از طریق نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫ســازمان بازرســی کل کشــور و ســایر ارگا نهــا‬ ‫پیگیــری خواهیــم کــرد و تا زمانی که پاســخ‬ ‫قانع کننــده ای بــه ما ندهنــد‪ ،‬از پیگیری های‬ ‫خود دست بر نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ایران یکی از معدود کشورهای‬ ‫تولیدکننده تبلت بریل‬ ‫امیر ســرمدی مدیــر روابط عمومی انجمن‬ ‫نابینایــان نیــز در ایــن رابطه گفت‪ :‬کشــورهای‬ ‫معدودی در جهان تبلت بریل را تولید می کنند‬ ‫به طوری کهدر اسیافقطایرانو کرهجنوبیاین‬ ‫دستگاه را تولید می کنند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬مزیت‬ ‫دستگاهتولیدشدهدرایران‪،‬پشتیبانیکاملاززبان‬ ‫فارسی است درحالی که نمونه خارجی ان بین‬ ‫سهتاچهارهزاردالراست‪،‬چنینقابلیتیراندارد‬ ‫وزبانفارسیدرانپشتیبانینمی شود‪.‬سرمدی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اکنون در شرایط کرونا دانش اموزان‬ ‫و دانشــجویان نابینا مجبورند از خانه درس ها‬ ‫را دنبال کنند و ســر کالس نمی روند‪ .‬بسیاری از‬ ‫دانشگاه ها جزوه ها را صوتی یا بریل می کردند‬ ‫اما اکنون این حمایت ها وجود ندارد‪ .‬سرمدی‬ ‫گفت‪ :‬تبلت بریل این امکان را به دانشجویان‬ ‫و دانش امــوزان می دهد که بتوانند فایل های‬ ‫متنــی را بخواننــد‪ .‬هر فایل متنــی که به این‬ ‫دستگاهدادهشودبالفاصلهبه صورتبریلدر‬ ‫اختیار نابینایانخواهدبودونابینایاناز طریق‬ ‫این دستگاه می توانند به سایت های اینترنتی‬ ‫بروندومقاالترابخوانند؛ایندستگاهقابلیت‬ ‫اتصالبه گوشیتلفنهمراهوامکاناتفراوان‬ ‫دیگرینیزدارد‪.‬‬ ‫با اجرای پیاده راه انقالب‬ ‫فشار از قلب قم برداشته شد‬ ‫گروه خبر‪-‬ســمانه ســادات فقیه ســبزواری‪ :‬خیابان های‬ ‫اطــراف حــرف بــه عنوان قلب مرکــزی قم در ســال های‬ ‫اخیــر زیــر بــار فشــار ترافیــک‪ ،‬دود و شــلوغی در حــال از‬ ‫بین رفتن بود که با تدبیر شهرداری قم و پیاده راه سازی‬ ‫خیابان های انقالب و ارم این فشار از قلب قم برداشته‬ ‫شده و یک محیط امن‪ ،‬زیبا و منحصر به فرد برای زائران‬ ‫و همشهریان عزیز پدید اورده است‪.‬پیاده راه انقالب یا‬ ‫خیابانچهارمردان‪،‬جایی کهقلبتپندهانقالباسالمی‬ ‫ایران محسوب می شود و نخستین جرقه های انقالب از‬ ‫این خیابان زده شد‪ .‬خیابانی که نه تنها محفل جوانان‬ ‫انقالبیبرایتصمیم گیریبرایانجامیکحرکتجهانی‬ ‫بود بلکه محل بیتوته علمایی مانند ایت اهلل بروجردی‬ ‫(ره)‪،‬ایت اهلل گلپایگانی‪،‬ایت اهللحائریشیرازیوجمعی‬ ‫از دیگرعلمابهشمار می رفت کهبرصفاوصمیمیتاین‬ ‫خیابان می افزود‪.‬با گذشــت حــدود ‪ ۴۰‬ســال از پیروزی‬ ‫انقــاب ایــن خیابــان بــه دلیــل توســعه شــهر و افزایش‬ ‫جمعیت حال ناخوشــی پیدا کرده بود‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫در نگاهغیر کارشناسانههممی شدفهمید کهتپشقلب‬ ‫تپنده انقالب به شماره افتاده است‪ .‬سال‪ ۱۳۹۶‬بود که‬ ‫شــهرداری قــم در اقدامی جدی تصمیــم گرفت که این‬ ‫خیابانرابرایهمیشهتبدیلبهپیاده راه کندتامشکالت‬ ‫این خیابان برطرف شــود و نام انقالب برای همیشــه در‬ ‫این پیاده راه ماندگار شود‪ .‬برای اجرای این طرح در ابتدا‬ ‫مبادی ورودی خیابان چهارمردان یا انقالب بسته شد تا‬ ‫مطالعاتاجراییاینپروژهبهپایانبرسد‪.‬‬ ‫برایاجرایاینطرحبایدمطالعاتتخصصیصورت‬ ‫می گرفتوپساز انجابه جاییتاسیساتواماده سازی‬ ‫اذهان عمومی برای اجرای این پروژه انجام می شد‪ .‬برای‬ ‫اجرای این پروژه در حد فاصل خیابان ارم تا تقاطع عمار‬ ‫یاسر قرار دارد باید مطالعات تخصصی و راهبردی انجام‬ ‫می شــد که ایجاد این زیرســاخت ها حدود‪ ۳‬سال زمان‬ ‫برد‪.‬‬ ‫پاییز سال‪ ۱۳۹۸‬بود که سید مرتضی سقائیان نژاد از‬ ‫اجرای ارا مســازی خیابان انقالب در دو شیفت کاری و با‬ ‫اعتبار اولیه ایبالغ بر‪ ۴٫۵‬میلیاردتوماندر اخرینروزهای‬ ‫اذرماه سال خبر داد‪ .‬مسگری رئیس کمیسیون شهرسازی‬ ‫و معماری شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه یکی از‬ ‫مهم ترینعللاجرایپروژهپیاده راه سازیخیابانانقالب؛‬ ‫ســاماندهی خیابان هــای اطــراف حــرم اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫باتوجه به ثبت باالی تردد عابران پیاده در خیابان های‬ ‫اطــراف حرم و لزوم افزایش ایمنی عابــران‪ ،‬این طرح در‬ ‫قمبهاجرارسید‪.‬‬ ‫اخریــن روزهای ســال ‪ ۱۳۹۹‬هم زمان با مبعث نبی‬ ‫مکرماسالم(ص)اینپروژهبهبهرهبرداریرسیدوفضایی‬ ‫زیباودل انگیزرابرایزائرانومجاورانایجاد کرد‪.‬فضایی‬ ‫سنگ فرش و پاکیزه که موجب رونق پیاده روی در این‬ ‫مسیرشد‪.‬‬ ‫حلواییزادهمعاونفنیوعمرانیشهرداریقمنیزبا‬ ‫اشاره به اجرای موفقیت امیز این طرح اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مبلمان شهری و روشنایی در این پروژه انجام شد و اکنون‬ ‫اینپروژهبهمساحت‪ ۱۳‬هزار و‪ ۱۰۰‬مترمربعدر حدفاصل‬ ‫خیابان ارم تا خیابان انقالب بیش از دوماه است که به‬ ‫اتمامرسیدوجهتاستفادهعمومدراختیارمردم گذاشته‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫یکــی از نکاتی کــه در پیاده راه هــا می تواند موجب‬ ‫جلب نظر رهگذران شــود‪ ،‬ایجــاد جذابیت های بصری‬ ‫است کهبتواندنهتنهایاداوربرخیوقایعبرایبومیاناین‬ ‫منطقهباشدبلکهسندهویتیباشد کهنظرمسافرانرانیز‬ ‫بهخودجلب کند‪.‬‬ ‫نصب‪ ۱۲‬سردیساز شهدایشاخصانقالباز جمله‬ ‫اقداماتی است که شهرداری برای هویت بخشی به این‬ ‫خیابان در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫حسین خلج عضو هیئت امنای مسجد چهار مردان‬ ‫در ارتبــاط با نصب این ســردیس ها در پیــاده راه انقالب‬ ‫گفت‪ :‬این شهدا از شهدای انقالب هستند‪ ،‬شهدایی که‬ ‫نــام و خاطــر هرکدام از انان و بیان رشادت هایشــان یک‬ ‫کتاب می شود‪ .‬وی پیشنهاد کرد‪ :‬شهرداری قم سردیس‬ ‫دیگر شهدای شاخص را در پیاده راه ارم قرار دهد زیرا که‬ ‫خیابان های ارم و چهارمردان شــاهراه انقالب محسوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫بنا به گفته کارشناســان شــهری پیاده راه ســازی این‬ ‫مسیربهمنظور ارام سازیترافیکیوهویت بخشیبهاین‬ ‫معبر از حدفاصل سه راه شیخان تا چهارراه عمار یاسر که‬ ‫توســط شهرداری قم انجام شــده است‪ ،‬گامی ارزشمند‬ ‫برای کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم‬ ‫حضرت معصومه (س) به شمار می رود‪ .‬گپ و گفت با‬ ‫کسبهقدیمیاینخیاباننشانازعملکردخوبشهرداری‬ ‫در اجرای این پروژه دارد‪.‬‬ ‫محمداحمدییکیاز کسبهقدیمیاینمحدوده که‬ ‫‪ ۲۵‬سالی می شود مشغول فروش کفش است‪ ،‬با اشاره‬ ‫بهتغییراتصورت گرفتهدراینخیابانمی گوید‪:‬تاپیش‬ ‫از اجــرای ایــن طرح؛ ترافیک و ســرو صــدا ازارمان می داد‬ ‫اما با جلوگیری از حضور خودروها و ســنگ فرش شــدن‬ ‫این محدوده شاهد نظم و ارامش و پاکیزگی در این فضا‬ ‫هستیم‪.‬ویافزود‪ :‬کنارارام سازیاینفضابایدفکریبرای‬ ‫رونق کاسبیمردمداشتهباشند‪،‬هرچند کهشایدبخشی‬ ‫از این مشــکل به شــیوع ویروس کرونا هم ارتباط داشته‬ ‫باشد اما الزم است به نوعی حمایت از کسبه این منطقه‬ ‫انجام شود‪ .‬صبوری که‪ ۲۰‬سالی می شود در این خیابان‬ ‫عطاریدارد‪،‬از حضور چندپشتپدرانشدر اینخیابان‬ ‫خبرمی دهدومی گوید‪ ۷۰:‬سالیمی شود کهمسافرخانه‬ ‫ما در همین مکان قرار دارد‪ .‬ما از شهرداری به دلیل ایجاد‬ ‫امنیت و ارامش که به کسبه و ساکنین این منطقه داده‬ ‫است سپاســگزاریم‪ .‬این کاسب قدیمی ادامه می دهد‪:‬‬ ‫پیــش از اجرای پیاده راه؛ این خیابان شــلوغ و پرترافیک‬ ‫بود که امروز این مشکل برطرف شده است‪ .‬صبوری با‬ ‫عنوان اینکه باید شهرداری خودروهای زائر بر برای زائران‬ ‫در ایــن محدوده در نظر بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬درصورتی که این‬ ‫رخداد صورت بگیرد رفت و امد تسهیل می شود‪ .‬محمد‬ ‫اقاجانی از دیگر کسبه ای است که ‪ ۲۰‬سالی می شود در‬ ‫یکیاز کبابی هایاینخیابانمشغول کار استباتقدیر‬ ‫از زحمــات شــهرداری در اجرای این پــروژه می گوید‪ :‬این‬ ‫خیابان از نظر بصری زیبایی خاصی را پیدا کرده است و‬ ‫پیش از اجرای این طرح خیابان الودگی بسیاری داشت و‬ ‫نگرانی برای مشتریان ایجاد می کرد که این الودگی روی‬ ‫مواد غذایی تاثیر بگذارد‪ .‬وی با بیان اینکه از شــهرداری‬ ‫درخواســت داریــم که این محــدوده را به حال خود رها‬ ‫نکند‪ ،‬می گوید‪ :‬امیدواریم با نظارت جدی تر بر روشنایی‬ ‫اینپیاده راهازخاموشیبرخینقاطجلوگیرشود‪.‬‬ ‫حرکت پیــاده یکی از اولین و اساســی ترین نیازهای‬ ‫انسان ها به شمار می رود و امروزه با توجه به شهرنشینی‬ ‫وافزایشروزافزونجمعیت‪،‬پیاده روی کمترموردتوجه‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬حرکت سریع به تدریج نقش اولویت دادن‬ ‫بهعابرپیادهوفضاهایپیادهمحوردرشهرهاوفضاهای‬ ‫شهری کم رنگ شده و از کیفیت فضاهای شهری به ویژه‬ ‫پیاده راه ها کاستهاست‪ .‬حسینمحمدییکیاز ساکنان‬ ‫خیابان چهارمردان که به شغل مهر و تسبیح فروشی در‬ ‫اطرافحرماهتمامدارد‪،‬می گوید‪:‬نمونهاجرایاینطرح‬ ‫را در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) قابل مشاهده است‬ ‫و زائــران و مجاوران به پیــاده روی در صحن ها و اطراف‬ ‫حرم امام هشــتم عادت کرده اند و مشهدی ها از اجرای‬ ‫این طرح نارضایتی ندارند‪ .‬وی با بیان اینکه در قم مردم‬ ‫تا حدودی عادت کرده اند که تا مقابل مغازه ای که قصد‬ ‫خرید دارند‪ ،‬با خودرو بروند‪ ،‬می گوید‪ :‬با اجرای پیاده راه‬ ‫در هسته مرکزی شهر پیاده روی به صورت یک فرهنگ‬ ‫نهادینه می شود اما در این راستا الزم است شهرداری هم‬ ‫جذابیت های بیشتری برای حضور مردم در این پیاده راه‬ ‫ایجادکند‪.‬‬ ‫سید کاظمبکائیپیرمردیخیاطاست که‪ ۵۰‬سالی‬ ‫می شــود بــه دوخــت ودوز کــت و شــلوار مردانــه در این‬ ‫خیابان مشــغول اســت و با اشــاره به وضعیت پیاده راه‬ ‫انقــاب این گونــه می گوید‪ :‬مــا از خدمات شــهرداری در‬ ‫ایجــاد فضایی پاکیزه که در این خیابان بــه وجود امده‬ ‫است سپاسگزاریم اما بسته شدن راه ها و نبود مسافران‬ ‫کسادی کسب و کار را به دنبال داشته است و الزم است‬ ‫شهرداری در این زمینه نیز به صورت جدی اندیشه کند‪.‬‬ ‫فاصله گرفتنشهرهاوفضاهایشهریازابعادوارزش های‬ ‫انسانی و نیازهای عابرین پیاده از معضالت پیش رو در‬ ‫جامعه کنونی است اما برای تشویق مردم به حضور در‬ ‫پیاده راه هاالزماستتمهیداتیاندیشیدهشودواز سوی‬ ‫دیگرنیازبهداشتنمحیط هاییباابعادانسانی‪،‬به دوراز‬ ‫هیاهــوی ماشــینی و توجــه به فرهنگ و هنر و پیشــینه‬ ‫انسان هابیش ازپیشمهمجلوهمی کندکهاینمسئلهباید‬ ‫موردتوجهشهرداریقراربگیرد‪.‬‬ ‫در دیدار مدیر مخابرات منطقه با فرمانده سپاه نینوا گلستان‪:‬‬ ‫اعالم امادگی مخابرات‬ ‫در جهت کمک به توسعه‬ ‫همه جانبهاستانگلستان‬ ‫دردیدارمدیرمخابراتمنطقه بافرماندهسپاهنینوا گلستانبر استمرار تعامالتفی مابین‬ ‫تاکیدشد‪.‬‬ ‫در دیدار غالمعلی شهمرادی با سردار ملک شاهکویی فرمانده سپاه نینوای گلستان ‪،‬‬ ‫ضمن تقدیر از مخابرات استان در ایجاد تعامالت تاثیرگذار و مثبت در جهت توسعه امنیت‬ ‫و اتحاد در منطقه ‪ ،‬برافزایش و استمرار تعامالت فی مابین تاکید شد‪ .‬فرمانده سپاه نینوا‬ ‫گلستانبااشارهبهاینکهزیرساخت هایمخابراتیدر استاندر راستایایجادارتباطاتمناسب‬ ‫و باکیفیت طراحی شده است گفت ‪ :‬در عصر کنونی و برای جلوگیری از هجمه های دشمنان‬ ‫ضروریاستازلحاظفناوریاطالعاتوارتباطاتدر سطحباالییباشیمواز ایننظرداشتن‬ ‫زیرســاخت های مناسب الزمه کار اســت‪ .‬او از برگزاری جلسات متعدد در خصوص بررسی‬ ‫راهکارهای مناسب در جلوگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی خبر داد و گفت ‪ :‬در این زمینه‬ ‫همکاری هایمفیدوموثریصورتخواهد گرفت‪.‬همچنینمدیرمخابراتمنطقه گلستانبا‬ ‫ارائه گزارشی از عملکرد مخابرات در سال گذشته ‪ ،‬برافزایش همکاری ها و امادگی مخابرات‬ ‫در راســتای توســعه اســتان تاکید کرد و افزود‪ :‬باهمت و تالش صورت گرفته در مجموعه‬ ‫مخابرات منطقه گلستان ‪ ،‬سعی داریم با تجهیزات و امکانات به روز ‪ ،‬بهترین خدمات و‬ ‫سرویس ها را دراختیارمردم قرار داده و رضایت حداکثری در این زمینه را کسب نماییم ‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه حدنگاری‬ ‫پایش انالین افات و حریق‬ ‫در جنگل ها و مراتع‬ ‫لهــا‪ ،‬مراتع و‬ ‫مدیــرکل دفتــر فناوری اطالعــات‪ ،‬ارتباطات و تحول اداری ســازمان جنگ ‬ ‫ابخیزداری کشور ضمن اشاره به راه اندازی سامانه حدنگاری از پایش انالین افات و حریق در‬ ‫جنگل ها و مراتع خبر داد‪.‬‬ ‫میثــم حســینی لــر در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬ضمن اشــاره به راه انــدازی ســامانه حدنگاری‬ ‫در ســازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشــور در قالب طرح تحول دیجیتال اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیش ازاین حدنگاری یا کاداســتر اراضی در کشــور به صورت دســتی انجام می شد اما ما نیاز‬ ‫داشتیم کهایناطالعاتومستنداترابرایمشخص کردنمحدودهاراضیملیومستثنیات‬ ‫در سامانه ای بارگذاری کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درج اطالعات در سامانه حدنگاری عالوه بر مستند‬ ‫کردنمدارکسببخواهدشد کهپاسخبهاستعالماتسریع تروشفاف تردادهشودهمچنین‬ ‫این سامانه متشکل از الیه های مختلفی ازجمله پایش افات در عرصه های منابع طبیعی‪،‬‬ ‫پایش حریق و نقاط بحرانی‪ ،‬بانک اطالعات معدن و مجوزهای صادرشده در این زمینه‬ ‫است‪ .‬ازاین رو می توان از این سامانه برای کنترل حریق در جنگل ها و مراتع کشور‪ ،‬مشخص‬ ‫کردن نقاط بحرانی و مقابله با افات و امراض استفاده کرد‪ .‬مدیرکل دفتر فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫ارتباطات و تحول اداری سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور بابیان اینکه طی سال‬ ‫گذشته در ‪ ۵۷‬میلیون هکتار از اراضی کشور طرح کاداستر اجرایی شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال ‬ ‫حاضر ســامانه حدنگاری در چهار اســتان کشور به صورت ازمایشی اجرایی شــده است و از‬ ‫حدود سه ماه اینده در کل کشور قابل اجرا خواهد بود‪ .‬حسینی لر در پایان با اشاره به اینکه‬ ‫در قالب طرح تحول دیجیتال ســامانه اســتعالمات نیز در سازمان جنگل ها راه اندازی شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬پیش ازاین تمامی استعالمات از ما برای دریافت زمین یا استخراج از معادن‬ ‫به صورت دستی و با نامه نگاری های کاغذی صورت می گرفت که مشکالت خاص خود را‬ ‫داشت‪ .‬در حا ل حاضر با راه اندازی سامانه پاسخ دهی به استعالمات اراضی‪ ،‬شفافیت های‬ ‫الزم دراین باره به دست امده است‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۲۵‬دستگاه اتوبوس برقی‬ ‫به کشور تا پایان شهریورماه‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت‪ :‬امیدواریم تا قبل از پایان شهریورماه‪،‬‬ ‫حدود‪ ۲۵‬دستگاه اتوبوس برقی وارد کشور شود‪.‬‬ ‫محمودترفعمدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانیتهراندر گفت وگوباباشگاهخبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده ها حاکی از ان است که بخش خصوصی قرار‬ ‫استبرایخریداتوبوسجدیدونوسازیشدهاقداماتیانجامدهد‪،‬ایاتائیدمی کنید؟اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع هنوز به بنده از سوی شهرداری و شورای شهر ابالغ نشده‪ ،‬اما خرید اتوبوس‬ ‫با همکاری بخش خصوصی در برنامه های ما است‪ .‬او با اشاره به اخرین وضعیت خرید‬ ‫اتوبوس های برقی برای پایتخت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فرایند خرید این اتوبوس ها در حال انجام‬ ‫اســت و امیدواریم تا قبل از پایان شــهریورماه‪ ،‬حدود ‪ ۲۵‬دستگاه اتوبوس برقی وارد کشور‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی پایتخت درباره اتوبوس های ویژه بانوان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این طرح را ما به صورت ازمایشی اجرا کردیم که بخشی از خانم ها استقبال کردند‪ ،‬اما برخی‬ ‫دیگر بازخورد منفی داشتند و مدعی بودند که چرا تبعیض جنسیتی برقرار کردید؟ اما این در‬ ‫حالی است که ما برای رفاه ان ها دست به انجام چنین اقدامی زدیم البته این کار در برخی‬ ‫کشور هایاروپاییانجاممی شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!