روزنامه اصفهان امروز شماره 4185 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4185

روزنامه اصفهان امروز شماره 4185

روزنامه اصفهان امروز شماره 4185

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر ‪ 05 |1400‬ربیع االول ‪ |12Oct2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4185‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫حضور پررنگ فیلمسازان‬ ‫اصفهانی در جشنواره‬ ‫سی و چهارم‬ ‫‪ 13‬فیلم از اصفهان در این دوره از جشنواره حضور دارند‪،‬‬ ‫برخی از این فیلم ها در اصفهان ساخته شده و برخی دیگر‬ ‫نیز تهیه کننده و کارگردان اصفهانی دارند‪.‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪2‬‬ ‫بدهی واقعی شهرداری‬ ‫اصفهان زیر ذره بین امار‬ ‫در معارفه استاندار جدید اصفهان همه از بحران اب گفتند‬ ‫شمارش معکوس برای عمل به وعده ها‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫برکت نامزد دریافت‬ ‫گواهی سازمان جهانی‬ ‫بهداشت‬ ‫در روز معارفه سید رضا مرتضوی به عنوان استاندار جدید اصفهان‪ ،‬بحران اب فصل مشترک مطالبات مطرح شده بود‪ .‬اما به گفته او گزارش عملکرد‬ ‫مهم تر از اعالم وعده ها است‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫اینترنترایگان‬ ‫دانشجویان و اساتید‬ ‫فعال شد‬ ‫اغاز بررسی طرح‬ ‫حمایت از کاربران‬ ‫فضای مجازی از‬ ‫یکشنبه هفته اینده‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫ایران درراه توسعه‬ ‫راه های دستیابی‬ ‫به مریخ‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫افزایش درخواست گواهی‬ ‫سالمتفرزندخواندگی‬ ‫در اصفهان‬ ‫یادداشت روز‬ ‫چرا تولیدکنندگان شکایت‬ ‫می کنند‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫حسنروانشید‬ ‫]عکس‪ :‬حمیدرضا نیکومرام‪/‬فارس [‬ ‫خط و نشان علیرضا مرزبان برای مدعیان لیگ‬ ‫بیست و یکم‬ ‫سپاهان برای قهرمانی‬ ‫تعارف ندارد‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شماره ‪1400/09‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اصالح شبکه توزیع کاال با رونق‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫اقتصاد | ‪6‬‬ ‫حسین قلع ریز‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد در راستای ماده ‪ ۵‬قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از‬ ‫مقررات مالی دولت (‪ )۲‬و ایین نامه اجرایی ان‪ ،‬ملک با مشخصات زیر را به مدت سه سال از طریق عقد اجاره واگذار نماید ‪.‬‬ ‫مشخصات ملک ‪:‬‬ ‫نام ملک‬ ‫کاربری‬ ‫اعیانی‬ ‫اجاره بهاء ماهانه (ریال)‬ ‫محل وقوع ملک‬ ‫توضیحات‬ ‫سوله‬ ‫پیربکران‬ ‫انبار‬ ‫‪۵۴۰‬متر‬ ‫سال اول ‪4/000/000‬‬ ‫سال دوم ‪4/500/000‬‬ ‫سال سوم ‪5/000/000‬‬ ‫پیربکران‪ -‬خیابان‬ ‫مطهری‪ -‬کوچه‬ ‫کشاورز‬ ‫ اماده سازی و تعمیرات احتمالی‬‫به عهده مستاجر است‪.‬‬ ‫ فاقد انشعابات اب‪ ،‬برق و گاز‬‫می باشد‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد‪ 1400/07/18 :‬لغایت ‪1400/07/20‬‬‫ محل دریافت اسناد‪ :‬اصفهان‪ -‬خیابان هزارجریب‪ -‬سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان‪ -‬اداره امور پیمانها و قراردادها‪ -‬اتاق ‪ ۲۵۰‬و پایگاه‬‫ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫ تاریخ بازدید‪ :‬از ‪ 1400/07/19‬لغایت ‪1400/07/21‬‬‫ اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬ساعت ‪ 13:00‬روز‬‫پنج‬ ‫شنبه‬ ‫مورخ‬ ‫‪1400/07/29‬‬ ‫ مبلغ سپرده ‪ 8/100/000 :‬ریال بعبارت هشت میلیون و صد هزار ریال‬‫ مبلغ سپرده باید به صورت ضمانت نامه ی بانکی معتبر یا فیش نقدی مبنی بر واریز به حساب شماره ‪ 4061042007670524‬بنام تمرکز وجوه‬‫سپرده سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (شماره شبا ‪)IR310100004061042007670524‬‬ ‫بوده و چنانچه ضمانت نامه تسلیم گردد از تاریخ صدور حداقل می بایست به مدت سه ماه دارای اعتبار باشد‪.‬‬ ‫م‬ ‫الف‪:‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫م الف‪1204652 :‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪1937‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫چراتولیدکنندگانشکایت‬ ‫می کنند‬ ‫حسـن روانشـید| گلـه می کننـد چـرا کـه وزارت‬ ‫صمـت اجـازه ورود کاالهایـی را می دهـد کـه مشـابه‬ ‫ان هـا در داخـل تولیـد می شـود تـا ایـن محصـوالت‬ ‫روی دسـت سـرمایه گـزار بمانـد درحالی کـه ازنظـر‬ ‫کیفیـت و قیمت و همچنین اسـتفاده از زیرسـاخت های‬ ‫داخلـی ازجملـه نیـروی انسـانی‪ ،‬انـرژی ارزان و دیگـر‬ ‫نیازهـا دولـت را متعهـد می کنـد تا مسـاعدت بـا ان ها‬ ‫در اولویـت خریدهـا باشـد‪ .‬امـروز نه تنهـا مپنـا بلکـه‬ ‫اکثـر صنایـع داخلـی قادرنـد حسـاس ترین نیازهـای‬ ‫اساسـی ازجملـه انـواع ژنراتورهـا را بـا تضمیـن تولیـد‬ ‫و تحویـل دهنـد امـا بازهـم شـاهدیم گمـرک در حال‬ ‫ترخیـص اقالمـی بخصـوص برای تولیـد نیـرو‪ ،‬انرژی‬ ‫جهـت شـرکت های خصولتـی زیرمجموعـه دولـت‬ ‫می باشـد‪ .‬امـا مپنـا مجموعـه ای صنعتـی مشـتمل‬ ‫بـر گـروه مپنـا به عنـوان شـرکت مـادر تخصصـی بـه‬ ‫همـراه شـرکت های متعـدد تخصصـی تابعه و وابسـته‬ ‫بـه ان اسـت کـه درزمینـه مهندسـی‪ ،‬احداث و توسـعه‬ ‫نیروگاه هـای حرارتـی‪ ،‬خورشـیدی و تجدیـد پذیـر‪،‬‬ ‫تاسیسـات تولیـد همزمـان بـرق و حـرارت‪ ،‬تاسیسـات‬ ‫تولیـد همزمـان بـرق و شـیرین سـازی اب‪ ،‬مهندسـی‬ ‫و اجـرا و توسـعه پروژه هـای نفـت و گاز در خشـکی‬ ‫و دریـا‪ ،‬مهندسـی و احـداث پروژه هـای حمل ونقـل‬ ‫ریلـی‪ ،‬خدمـات تصویربـرداری پزشـکی‪ ،‬برقی سـازی‪،‬‬ ‫ارائـه خدمـات بهره بـرداری‪ ،‬تعمیـر و نگهـداری در‬ ‫صنایـع مذکـور و نیز سـرمایه گذاری و تامیـن مالی این‬ ‫پروژه هـا در چهارچـوب انـواع روش هـای قـراردادی و‬ ‫سـرمایه گذاری‪ ،‬ایـن گـروه سـازنده طیـف گسـترده ای‬ ‫از محصـوالت پیشـرفته صنعتـی ازجملـه توربین هـای‬ ‫گاز و بخـار‪ ،‬تجهیـزات جانبـی توربیـن‪ ،‬پـره توربیـن‪،‬‬ ‫توربیـن بـادی و بویلرهـای متعـارف و بازیـاب حرارت‪،‬‬ ‫ژنراتورهـای حرارتـی و ابـی‪ ،‬سـامانه های حفاظـت‬ ‫و کنتـرل‪ ،‬لکوموتیوهـای مسـافرتی و بـاری و توربـو‬ ‫کمپرسـور و ارائه کننـده ارایـه وسـیعی از خدمات تعمیر‬ ‫و نگهـداری در کالس جهانـی اسـت‪ .‬مپنـا علاوه بـر‬ ‫موفقیـت در کسـب سـهم مشـارکت پنجاه درصـدی‬ ‫توسـعه ظرفیـت نیروگاه هـای کشـور و مشـارکت موثر‬ ‫در توسـعه پروژه هـای نفـت و گاز‪ ،‬حمل ونقـل ریلـی‪،‬‬ ‫سلامت و همچنین برقی سـازی های متفاوت توانسته‬ ‫اسـت بـا تکیه بر کیفیـت و قیمت رقابتـی محصوالت و‬ ‫خدمـات خـود در بازارهـای بین المللی هم حضـور یابد‪.‬‬ ‫گـروه مپنـا بـا عنـوان «شـرکت مدیریـت پروژه هـای‬ ‫نیروگاهـی ایـران» یا به اختصار «مپنـا» در ‪ ۲۲‬مردادماه‬ ‫سـال ‪ ۱۳۷۲‬تاسـیس شـد که هـدف اصلی از تاسـیس‬ ‫ان در ابتـدا پیمانـکاری عمومـی پروژه هـای نیروگاهی‬ ‫به صـورت کلیـد در دسـت بـود کـه براثـر تحـوالت از‬ ‫حـوزه صرف پیمانـکاری در دهـه ‪ 70‬و تولید تجهیزات‬ ‫تحـت لیسـانس در دهـه ‪ ،80‬هم اکنون بـه مجموعه ای‬ ‫صاحب نـام فنـاوری تبدیـل شـده اسـت و در بیـن‬ ‫رتبه هـای برتـر صاحبـان فنـاوری توربیـن گازی در‬ ‫عرصـه جهانـی قـرار دارد‪ .‬فعالیت هـای ایـن گـروه بـا‬ ‫تامیـن نیازهای اساسـی جامعه ایـران پیوند عمیقی دارد‬ ‫و ایـن گـروه صنعتـی از ابتـدای تاسـیس تلاش کرده‬ ‫اسـت تا به عنـوان «بنگاه حل مسـئله» بـازوی صنعتی‬ ‫کشـور در حـل مشـکالت و چالش هـای حوزه هـای‬ ‫راهبـردی و زیرسـاختی باشـد‪ .‬علاوه بـر کوشـش‬ ‫بـرای حـل چالش هـای بنیادیـن کشـور‪ ،‬گـروه مپنا در‬ ‫سـال های اخیـر تالش کرده اسـت تـا به عنـوان کانون‬ ‫نخبـگان صنعتـی و مدیریتـی‪ ،‬در ورود رویکردهـای‬ ‫جدیـد علمی و فناورانه به کشـور جریان سـاز و پیشـرو‬ ‫باشـد‪ .‬هوشـمند سـازی زیرسـاخت ها و برقـی سـازی‬ ‫سـامانه های حمل ونقـل نمونـه ای از تالش هـای مپنـا‬ ‫در ایـن حـوزه بـوده اسـت‪ .‬نمی تـوان نادیـده انگاشـت‬ ‫کـه ایـن گـروه همـگام بـا روندهـای جهانی از مسـیر‬ ‫انتقـال فنـاوری و مشـارکت بـا بنگاه هـای صنعتـی‬ ‫بین المللـی و بکارگیـری و بومی سـازی ان هـا بـوده‬ ‫تـا مسـیر توسـعه و تبدیـل ایـران را بـه کشـوری بـا‬ ‫زیرسـاخت های پیشـرفته و شتابی بیشـتر بپیماید که با‬ ‫فراتـر رفتـن مدیریت پروژه هـای نیروگاهـی در صنعت‬ ‫بـرق و گسـترش حوزه های کسـب وکار‪ ،‬نام شـرکت در‬ ‫مهرماه سـال ‪ 1392‬به صورت رسـمی با عنـوان «گروه‬ ‫مپنـا» تغییـر یافـت‪ .‬هـدف اولیـه مپنـا در دهـه هفتاد‪،‬‬ ‫بنیـان گذاشـتن مجموعه ای بـرای مدیریـت پروژه های‬ ‫نیروگاهـی بـود کـه بـر اسـاس همیـن ماموریـت‪،‬‬ ‫فعالیت هـا در سـال های ابتدایـی بـر تامیـن تجهیـزات‬ ‫اصلی در شـرکت بین المللی و مهندسـی انجام عملیات‬ ‫اجرایـی پروژه هـای احـداث نیـروگاه متمرکـز شـده تـا‬ ‫طـی سـال های بعـد به سـاخت تجهیـزات غیـر اصلی‬ ‫و در ابتـدای دهـه هشـتاد تجهیـزات اصلـی نیروگاهی‬ ‫از قبیـل توربیـن و ژنراتورهـای گسـترده بپـردازد‪ .‬مپنـا‬ ‫دهـه هشـتاد را بـا ورود بـه دو حـوزه راهبـردی نفـت‬ ‫و گاز و حمل ونقـل ریلـی سـپری کـرد تـا بـه سـاخت‬ ‫لکوموتیوهـای پیشـرفته مسـافری روی اورد و انـگاه‬ ‫در مسـیر تقویـت توانمندی هـای خـود بـه معرفـی‬ ‫توربیـن بومـی ‪ 70-MGT‬رسـید تـا در دهـه ‪ 90‬بـه‬ ‫بلـوغ کامـل در حوزه صنعـت نیروگاهـی و ارائه زنجیره‬ ‫کامل شـامل سـرمایه گذاری سـاخت تجهیزات‪ ،‬احداث‬ ‫نیـروگاه‪ ،‬خدمـات بهره بـرداری و تعمیـرات و ورود بـه‬ ‫حوزه هـای ریلـی و نفـت و گاز دسـت یابـد و به سـوی‬ ‫دریافت صالحیت در عرصه اکتشـاف و توسـعه میادین‬ ‫نفتـی گام بردارد و درنهایت سـبد متنوع سـازی صنعت‬ ‫داخلـی را تکمیـل نمایـد امـا امـروز ایـن علی ابـادی‬ ‫مدیرعامـل صنایـع مپنا اسـت که بـار دیگـر گالیه مند‬ ‫بی توجهی هـای وزارت صمـت پیرامـون صـدور مجـوز‬ ‫واردات در همـه ایـن زمینه هاسـت کـه می توانـد برای‬ ‫قلـب صنعـت کشـور نوعـی انفاکتـوس به حسـاب اید!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 20‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4185‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در معارفه استاندار جدید اصفهان همه از بحران اب گفتند‬ ‫شمارش معکوس برای عمل به وعده ها‬ ‫در روز معارفه سید رضا مرتضوی به عنوان استاندار جدید اصفهان‪ ،‬بحران اب فصل مشترک مطالبات مطرح شده بود‬ ‫روز گذشته استاندار جدید اصفهان با حضور وزیر کشور‬ ‫معارفه شــد و فعالیت رسمی خود را اغاز کرد تا در افقی ‪4‬‬ ‫ساله در راستای تحقق وعده های دولت و پیگیری مطالبات‬ ‫اصفهان اقدام کند‪ 4 .‬سالی که شمارش معکوس ان از روز‬ ‫گذشته اغاز شده است‪.‬‬ ‫در ایین معارفه ســید رضا مرتضــوی و تودیع عباس‬ ‫رضایی از امام جمعه تا رئیس مجمع نمایندگان بر مشکالت‬ ‫اب اصفهان تاکید کردند و بخش بزرگی از بار این مسئولیت‬ ‫را بر دوش استانداری دانستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حل مشــکل اب اصفهان عزم ملی را طلب‬ ‫می کند‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در این‬ ‫مراسم با بیان اینکه حل مشکل اب یک عزم ملی را طلب‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مردم اب داشــته باشند و رودخانه پراب‬ ‫باشد مشکل دیگری ندارند‪.‬‬ ‫سید یوســف طباطبایی نژاد اظهار کرد‪ :‬عباس رضایی‬ ‫در مدت ‪ ۳‬ســاله خدمت خــود در حد توان زحمات زیادی‬ ‫را کشــید و اگر در حوزه اب پیشرفت زیادی نداشتیم علل‬ ‫خاصی داشت و اگر مردم اب داشته باشند و رودخانه پراب‬ ‫باشد هیچ مشکل دیگری ندارند‪ .‬حل مشکل اب یک عزم‬ ‫ملی را طلب می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســران و مســئوالن باید به درستی تصمیم‬ ‫بگیرند و هر استانی سهم خود از اب را داشته باشد‪ .‬جمعیت‬ ‫کنونی اصفهان با جمعیت زمان شــیخ بهایی قابل مقایسه‬ ‫نیست‪ .‬ان زمان شاید اصفهان ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت داشته‬ ‫است اما امروز ده ها برابر شده است‪ .‬تالش استانداران قبلی‬ ‫بی ثمر ماند و اســتاندار جدید بایــد با همدلی همگان این‬ ‫مشکل را حل کند‪.‬‬ ‫امام جمعــه اصفهان گفــت‪ :‬مردم و مســئوالن باید‬ ‫دست به دســت هم بدهند و وحدتی که در استان اصفهان‬ ‫وجود دارد در هیچ جایی از ایران نیست‪ .‬اصفهان را به عنوان‬ ‫یک اســتان معمولی حساب نکنید و در تمام جهات سهم‬ ‫یک دهمی دارد‪ .‬دولت های قبلی به این اســتان توجه الزم‬ ‫را نداشتند و امیدواریم این دولت بتواند مشکالت کشور را‬ ‫حل کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اصفهان همواره در خدمت کشور بوده است‬ ‫همچنین حیدر قاسمی‪ ،‬معاون سیاسی امنیتی استانداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در هفته نیــروی انتظامی قرار داریم که به‬ ‫تعبیر مقام معظم رهبری این نیرو یکی از ستون های استوار‬ ‫امنیت کشور است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گردش ایام و طبیعت روزگار همه ما را دور‬ ‫هم جمع کرد تا فرایند تغییروتحول را شاهد باشیم‪ .‬استاندار‬ ‫اصفهان ‪ ۳‬ســال در این مسند بود و هم اکنون شخصیتی‬ ‫جوان عهده دار منصب استاندار اصفهان می شود‪.‬‬ ‫معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت‪ :‬در این‬ ‫دوره همه مســئوالن باید بهتر استان اصفهان را ببینند و‬ ‫اســتاندار جدید را یاری کنند‪ .‬اصفهان دارای ظرفیت های‬ ‫بزرگی است و همواره در خدمت کشور بوده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بحران اب اتش زیر خاکستر است‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت‪ :‬احیای‬ ‫حوضه ابریز زاینده رود از ضروریات اســت چراکه اگر اب‬ ‫داشته باشیم بیکاری نخواهیم داشت‪ .‬بحران اب اتش زیر‬ ‫خاکستری است که اگر به ان توجه نکنیم پشیمان خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سید ناصر موسوی الرگانی اظهار کرد‪ :‬نیروی انتظامی‬ ‫هر روز در گوشه و کنار کشور در دفاع از امنیت مردم شهید‬ ‫می دهد‪ .‬باید ارزش های این نیروی مردمی را بیشتر بدانیم و‬ ‫مشکالت انان را دریابیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هماهنگی کامل اســتاندار با مدیریت جدید‪،‬‬ ‫با علما و نماینده ولی فقیه الزم است چراکه استان اصفهان‬ ‫از قدیم یک اســتان عالم پرور بوده است و هم اکنون نیز‬ ‫علمای زیادی را در حوزه های علمیه داریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬نماینده مردم فالورجان در مجلس‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم اســتاندار جدید با کار جهادی مشــکالت‬ ‫این اســتان را حل کند تا در مراسم پایان خدمت ایشان از‬ ‫خدمات ویژه او بگوییم‪ .‬استاندار باید برای تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران ارزش قائل باشد و به مردم احترام خاص بگذارد‪.‬‬ ‫نباید در ظاهر شعار مردمی بودن بدهیم بلکه باید در عمل‬ ‫مردمی باشیم‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی ادامه داد‪ :‬از وزیر کشور درخواست داریم‬ ‫معضالت استان اصفهان که مهم ترین ان کمبود اب است‬ ‫را دریابد‪ .‬احیای حوضه ابریز زاینده رود از ضروریات اســت‬ ‫چراکه اگر اب داشته باشیم بیکاری نخواهیم داشت‪ .‬بحران‬ ‫اب اتش زیر خاکستری اســت که اگر به ان توجه نکنیم‬ ‫پشیمان خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استان اصفهان می تواند ‪ ۱۰‬برابر نفت برای‬ ‫کشور درامد داشته باشد‪ .‬فرونشست زمین میراث اصفهان را‬ ‫دارد از بین می برد که ناشی از سوءمدیریت است‪ .‬در هیئت‬ ‫دولت به این موضوع توجه کنید‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد‪ :‬استاندار‬ ‫جدید با تمام توان برای احیای زاینده رود تالش کند‪ .‬اگر به‬ ‫مردم خدمت نکنیم این پست ها هیچ ارزشی ندارد‪ .‬انتخاب‬ ‫مدیران جســور و کاردان و عدم توجه به نگاه های حزبی‬ ‫ضروری اســت‪ .‬در مجمع نمایندگان استان امادگی کامل‬ ‫خود را برای همکاری با استاندار جدید اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫موســوی الرگانــی کفــت‪ :‬مجلس فعلــی حمایت‬ ‫بی سابقه ای از دولت ابراهیم رئیسی کرده است و از پتانسیل‬ ‫ارزشمند اصفهان باید بهره ببریم‪ .‬در مجمع نمایندگان استان‬ ‫با ‪ ۱۳‬وزیر جلسات مختلف داشته ایم‪ .‬استان اصفهان فقط‬ ‫کالن شهر اصفهان نیست و باید محرومیت استان را فریاد‬ ‫بزنید‪ .‬رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت‪ :‬مارک‬ ‫برخورداری را به این استان چســبانده اند‪ .‬اصفهان بودجه‬ ‫‪ ۱۰‬اســتان را تامین می کند اما کمترین بودجه را به استان‬ ‫اصفهان می دهند‪ .‬مدیرانی را انتخاب کنید که هدفشــان‬ ‫حفظ صندلی نباشد‪ ۱۳۰۰ .‬میلیارد تومان را در بودجه برای‬ ‫استان ها می خواستند تقسیم کنند که فقط ‪ ۱۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان را برای اســتان اصفهان در نظر گرفتند‪ ۹۷ .‬درصد‬ ‫راه های روستایی استان اسفالت شده است و استاندار جدید‬ ‫باید تالش خود را برای مبارزه با فساد صرف کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تصویب برنامه سازگاری با کم ابی‬ ‫استاندار سابق اصفهان نیز با بیان اینکه گام هایی را برای‬ ‫توسعه استان باتوجه به اســناد باالدستی برداشته ام‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تدوین طرح امایش استان‪ ،‬تدوین حرکت استان به سمت‬ ‫توســعه و توجه به دولت الکترونیک‪ ،‬کاهش نرخ بیکاری‬ ‫اســتان به ‪ ۵.۷‬درصد‪ ،‬شکل گیری محور نواوری و افزایش‬ ‫‪ ۶۰۰‬هکتاری گلخانه ها از جمله خدمات سه ساله اینجانب‬ ‫است‪.‬‬ ‫عباس رضایی اظهار کرد‪ :‬روزها در حال گذر هســتند‬ ‫و همه تســلیم خداوند هستیم و ان چیزی که در این میان‬ ‫اهمیت دارد نقش انسان در تعالی جهان است‪ .‬تاریخ به خوبی‬ ‫گواه است که عالمان‪ ،‬فقیهان‪ ،‬عارفان و مخترعان مشعل‬ ‫توســعه جهان را برافروخته اند و گروه بعــدی کارگزارانی‬ ‫هستند که به مردم خدمت می کنند و البته شهیدان جایگاه‬ ‫ویژه ای دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امام علی علیه السالم به موضوع تهذیب نفس‬ ‫و توجه به خدا تاکید دارند و اصل برادری را در زندگی جمعی‬ ‫محور قرار دادند‪ .‬ایشان سیمای نظام اسالمی را در نامه ‪۵۳‬‬ ‫نهج البالغه ترسیم کرده است‪.‬‬ ‫استاندار سابق اصفهان گفت‪ :‬بهره گیری از فرهیختگان‬ ‫و دوری جســتن از انسان های تهی مغز از وظایف مدیران‬ ‫اســت‪ .‬بنده گام هایی را برای توسعه استان باتوجه به اسناد‬ ‫باالدستی برداشــته ام‪ .‬تدوین طرح امایش استان‪ ،‬تدوین‬ ‫حرکت استان به سمت توسعه و توجه به دولت الکترونیک‪،‬‬ ‫کاهش نرخ بیکاری اســتان به ‪ ۵.۷‬درصد‪ ،‬شــکل گیری‬ ‫محور نواوری‪ ،‬افزایش ‪ ۶۰۰‬هکتاری گلخانه ها‪ ،‬شناسایی‬ ‫‪ ۱۳‬فناوری با قابلیت صادراتی‪ ،‬تهیه سند اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان‪ ،‬استفاده از پساب برای‬ ‫تامین اب صنایع که ‪ ۵۵‬میلیون مترمکعب اســت از جمله‬ ‫خدمات سه ساله اینجانب است‪.‬‬ ‫رضایی گفت‪ :‬تصویب برنامه سازگاری با کم ابی‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرساخت های زیربنایی استان‪ ،‬دو خطه شدن راه اصفهان‬ ‫به بافــق‪ ،‬فعال کردن چهار پــروژه اب از دیگر خدمات و‬ ‫فعالیت هایی بوده است که در سه سال گذشته انجام دادیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬باید با کمبود اب سازگاری پیدا کنیم‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه باید با کمبود اب سازگاری پیدا‬ ‫کنیم و در وهلــه اول الگوی مصرف خود را اصالح کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬الگوی بهره وری اب بسیار مهم است و الگوی کشت‬ ‫را باید اصالح کنیم‪.‬‬ ‫احمد وحیدی اظهار کرد‪ :‬برای همگان طلب خیر کنیم‬ ‫و عدالت را برای همه جهانیان بخواهیم‪ .‬پیام پیامبران برای‬ ‫همه مردم است و تقدیر این است که مستضعفان حاکم و‬ ‫وارث زمین شوند که نشان می دهد در مستضعفان ویژگی‬ ‫این حاکمیت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با وجــودی که ایران تحــت تحریم های‬ ‫ظالمانه اســت‪ ،‬اما مردم ایران ســرافراز و مقاوم هستند‪.‬‬ ‫در چنین جمع هایی باید این ســوال را مطرح کنیم که ایا‬ ‫یک کار تشــریفاتی فقط انجام می دهیم؟ امدن و رفتن ها‪،‬‬ ‫نو شــدن هایی اســت که تغییراتی را در پی دارد و عالم در‬ ‫تحوالت بزرگ‪ ،‬جوامع رشد‬ ‫حال تحول است‪ .‬در پس این‬ ‫ِ‬ ‫می کنند‪ .‬تا هســتیم باید تالش کنیم و این مراســم ها را‬ ‫تشریفات ندانیم و خدمت به خلق را در راس امور قرار دهیم‪.‬‬ ‫وزیر کشــور گفت‪ :‬ملتی که پــای ارزش های انقالب‬ ‫ایســتاده اســت و شــهدای زیادی را تقدیم اسالم کرده‪،‬‬ ‫هرگز تســلیم دشمنان و فشــارها نخواهند شد‪ .‬اصفهان‬ ‫‪ ۲۳۵۰۰‬شهید داده است و هر کدام از این شهدا در اسمان‬ ‫می درخشــند‪ .‬در چنین فضای ارزشی مسائل بسیار راحت‬ ‫پیش می رود‪.‬‬ ‫وحیدی ادامه داد‪ :‬اصفهان نقطه اتکای بزرگی در انقالب‬ ‫و حرکت های ملی ایران اســت‪ .‬در خدمت چنین مردمی‬ ‫بودن توفیق باالیی می خواهد و اســتاندار جدید اصفهان‬ ‫انسانی خدوم و متواضع است که باید قدر این فرصت را بداند‬ ‫و به مردم بزرگ اصفهان خدمت صادقانه کنند‪ .‬استانداری‬ ‫باید محل ارامش و امید مردم باشــد و استاندار باید چنین‬ ‫رویه ای را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اســتان اصفهان دارای ظرفیت های‬ ‫بزرگی است و از نظر صنعتی ممتاز است و در کشاورزی جز‬ ‫سه استان برتر کشور است‪ .‬این استان دارای ظرفیت های‬ ‫بزرگی در گردشگری اســت که می تواند اقتصاد استان را‬ ‫متحول کند‪ .‬البته مسئله اب مشکلی کشوری است و حتی‬ ‫در استان های به ظاهر پر اب مشکل اب داریم‪.‬‬ ‫وزیر کشــور افزود‪ :‬حل مشــکل اب در کشور و استان‬ ‫اصفهان جز برنامه های عمومی دولت است و باید با کمبود‬ ‫اب سازگاری پیدا کنیم و در وهله اول الگوی مصرف خود را‬ ‫اصالح کنیم‪ .‬الگوی بهره وری اب بسیار مهم است و الگوی‬ ‫کشت را نیز اصالح کنیم‪ ۳ .‬درصد نرخ رشد کشور مربوط به‬ ‫بهره وری است و الگوی مصرفمان به گونه ای است که نرخ‬ ‫بهره وری را پایین اورده است‪.‬‬ ‫وحیدی گفت‪ :‬گاز مصرفی مــا ‪ ۵‬برابر ژاپن و اتحادیه‬ ‫اروپا اســت‪ .‬اصفهان اولین شهر پارک علم و فناوری است‬ ‫که جای خوشحالی دارد‪ .‬اقتصاد دانش بنیان باید به ما کمک‬ ‫کند تا اقتصاد کشور را متحول کنیم‪ .‬به یک برنامه امایش‬ ‫ســرزمینی بر اساس اسناد باالدســتی نیاز داریم و مبنای‬ ‫حرکت ما باید بر اساس این امایش سرزمینی باشد و توسعه‬ ‫استان اصفهان هم باید بر اساس همین برنامه پیش برود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬استاندار جدید باید تحت ارشاد علما‬ ‫حرکت کند و با نمایندگان مجلس در استان تعامل سازنده‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬استاندار باید مطالبه گر حقوق مردم باشد‬ ‫اســتاندار اصفهان با بیان اینکه مردم را باید محرم خود‬ ‫بدانیم چراکه ســرمایه اصلی نظام اسالمی هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اســتاندار باید مطالبه گر حقوق مردم باشــد و درعین حال‬ ‫با نمایندگان مردم تعامل صحیح داشــته باشــد و شرایط‬ ‫هم افزایی در استان را فراهم کند‪.‬‬ ‫ســید رضا مرتضوی اظهار کرد‪ :‬در حکمرانی عقالنی‬ ‫تمدنی باید عقالنیت حاکم باشد و عقل تمدنی حکم می کند‬ ‫برای حل مشکالت کشور نگاه به اینده هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جوهره تمدن شــبکه ای از ســاختارها و‬ ‫ارتباطات است و ایجاد و تقویت مناسبات از وظایف مدیران‬ ‫است‪ .‬ساختار متوازن باید شکل بگیرد تا مناسبات صحیح‬ ‫میان تمام نهادهای اجتماعی و فرهنگی برقرار شود‪ .‬استاندار‬ ‫باید چنین روش هایی را در پیش بگیرد و من نیز در مسیر‬ ‫تقویت این منشور تمدنی حرکت می کنم‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان کفت‪ :‬باید پاسدار میراث هویتی خود‬ ‫باشــیم و اصفهان مهد این هویت و تمدن است و هویت‬ ‫اصلی ان شــهدای انقالب اسالمی هســتند‪ .‬هویتی که‬ ‫شناسنامه ان با شــهدای مدافع حرم و سالمت بازتعریف‬ ‫می شــود‪ .‬اصفهان دارای حوزه های علمیه قوی اســت و‬ ‫شهرهای این استان دارای هویت خاصی هستند‪.‬‬ ‫مرتضوی ادامه داد‪ :‬مردم را باید محرم خود بدانیم چراکه‬ ‫سرمایه اصلی نظام اسالمی هستند‪ .‬توجه ویژه به نخبگان‬ ‫و اقلیت های دینی و اهالی ادب و شــعر و صنعت در دستور‬ ‫کار بنده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اســتاندار باید مطالبه گر حقوق مردم باشد و‬ ‫درعین حال با نمایندگان مردم تعامل صحیح داشته باشد و‬ ‫شرایط هم افزایی در استان را فراهم کند و با استان ها روابط‬ ‫حسنه داشته باشد‪ .‬استاندار اصفهان گفت‪ :‬باید نگاه ملی در‬ ‫حل مشــکالت داشته باشیم و خط و مشی این حرکت در‬ ‫جهت اهداف انقالب اســامی باشد‪ .‬ظرفیت منابع انسانی‬ ‫اســتان اصفهان بی بدیل است که این ظرفیت می تواند به‬ ‫کمک مردم بیاید‪ .‬ما وعده نمی دهیم و فقط گزارش کار و‬ ‫تالش خود را می دهیم و حل مشکل اب و فرونشست زمین‬ ‫را جز اولویت های خود قرار می دهیم‪.‬‬ ‫فرونشست دشت اصفهان قابل چشم پوشی نیست‬ ‫مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان‬ ‫با بیان اینکه نشست دشت اصفهان ‪ -‬برخوار که فرودگاه شهید‬ ‫بهشتی اصفهان نیز در ان واقع شده‪ ،‬قابل کتمان نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اینده باتوجه به داده های مرکز زمین شناسی‪ ،‬میزان نشست‬ ‫فرودگاه اصفهان اعــام و بعد از نتیجه نهایی گزارش ها در‬ ‫ابان ماه‪ ،‬ایمن سازی های الزم در این مرکز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رضا اســامی در گفت وگو با ایسنا در مورد خبر منتشر‬ ‫شده مبنی بر کج شدگی برج مراقبت فرودگاه اصفهان به دلیل‬ ‫فرونشســت زمین در فضای مجازی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید توجه‬ ‫داشت که دشت اصفهان‪-‬برخوار به مساحت ‪ ۱۶۰۶‬کیلومتر‬ ‫دشتی یکپارچه است و هر سازه ای که در ان قرار دارد از جمله‬ ‫‪ ۸۱۵‬هزار واحد مسکونی‪ ،‬سازه های تاریخی‪ ،‬نیروگاه‪ ،‬فرودگاه‪،‬‬ ‫پاالیشگاه و ‪ ۲.۵‬میلیون نفر جمعیت ساکن در ان و زیست بوم‬ ‫اصفهان ‪ ...‬چه بخواهیم چه نخواهیم‪ ،‬متاثر از فرونشســت‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به طورقطع عامل فرونشســت زمین مدیر‬ ‫فرودگاه‪ ،‬یا نیروگاه و ‪ ...‬نیست‪ ،‬بلکه دلیل اصلی ان برداشت‬ ‫بیش از انــدازه از ابخوان دشــت اصفهان‪-‬برخوار بوده که‬ ‫باتوجه به متراکم شــدن الیه های زمین‪ ،‬فرونشست در حال‬ ‫اتفــاق افتادن اســت و اینکه امروز بگوییم فالن مســئول‬ ‫بی توجهی کرده‪ ،‬به دور از انصاف است‪.‬‬ ‫مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان‬ ‫درباره فرونشست فرودگاه اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۸‬موضوع‬ ‫بررســی فرونشست زمین در فرودگاه اصفهان به جد توسط‬ ‫حوزه مدیریتی فرودگاه دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬به عنوان نمونه برای بررســی تغییرات‬ ‫ســطح اب های زیرزمینی‪ ،‬اجازه حفــر دو چاه پیزومتری در‬ ‫فرودگاه اصفهان با نظارت شرکت اب منطقه ای داده شد‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر با بررسی میزان نرخ فرونشست زمین در فرودگاه‬ ‫اصفهان توسط سازمان زمین شناسی در این مرکز موافقت شد‪.‬‬ ‫اســامی افــزود‪ :‬از دی مــاه ســال ‪ ۹۹‬کار مکان یابی‬ ‫ایســتگاه های ‪ GPS‬در فرودگاه توسط کارشناسان سازمان‬ ‫زمین شناسی انجام و پنج مکان مشخص شد و سازه مربوط با‬ ‫مشورت کارشناسان سازه و وضعیت خاک در منطقه طراحی‬ ‫و ساخته شد و از اردیبهشت امسال‪ ،‬نخستین دوره برداشت‬ ‫انجام شده و تاکنون نیز برداشت اطالعات ‪ ۵‬دوره به فاصله‬ ‫زمانی یک ماه انجام شده است که بعد از قرائت دوره ششم‪،‬‬ ‫گزارش اولیه میزان فرونشســت فرودگاه اصفهان توســط‬ ‫سازمان زمین شناسی مبتنی بر اطالعات ‪ GPS‬برای مراجع‬ ‫ذی ربط منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تا به امروز سازمان زمین شناسی هیچ گونه‬ ‫اماری مبنی بر اینکه میزان دقیق فرونشســت در فرودگاه‬ ‫اصفهان چقدر بوده‪ ،‬منتشر نکرده اســت‪ ،‬البته در سال ‪۹۸‬‬ ‫سازمان نقشه برداری کشور اطلس فرونشست دشت اصفهان‬ ‫را بر اساس پردازش داده های ماهواره سنتینل ‪ ۱‬منتشر کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اصل موضوع این است که براساس مطالعاتی‬ ‫که توسط کارشناس متخصص این حوزه انجام شده میزان‬ ‫اب قابل استحصال از ابخوان دشت اصفهان ‪ -‬برخوار ‪۴.۴۵‬‬ ‫میلیارد مترمکعب اســت که اگر برداشت ها با همین روند و‬ ‫بدون تغذیه ابخوان ادامه یابد تا سال ‪ ۱۴۰۹‬و خوش بینانه تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۱۸‬ابی در ابخوان نخواهد بود و به طورقطع بر حیات‬ ‫اصفهان تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه تنها ‪ ۹‬سال فرصت داریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هر روزی که اقدامی برای برقراری جریان دائمی زاینده رود و‬ ‫جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و غیرمتعارف نشود زمان را‬ ‫از دست می دهیم‪ ،‬بنابراین باید به ابخوان یک تنفس ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫داده شود تا بتواند خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه نشست دشت اصفهان‪ -‬برخوار‬ ‫که فرودگاه شهید بهشتی اصفهان نیز در ان واقع شده‪ ،‬قابل‬ ‫کتمان نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید توجه داشت زمانی که ابخوان‬ ‫دشت اصفهان‪-‬برخوار خالی شود و ابی نباشد‪ ،‬نه تنها ابادانی‬ ‫از بین می رود بلکه اصفهانی هم نخواهد بود‪ ،‬در ان شــرایط‬ ‫فرقی نمی کند که فرودگاه‪ ،‬نیروگاه‪ ،‬ورزشگاه و پاالیشگاه باشد‬ ‫یا نباشد‪.‬‬ ‫وی درباره اهمیت فرودگاه اصفهان و بررسی میزان نرخ‬ ‫ساالنه فرونشست ان‪ ،‬گفت‪ :‬فرودگاه اصفهان یکی از مراکز‬ ‫استراتژیک است و از سوی دیگر انچه که ما بر ان اصرار داریم‬ ‫توســعه گردشگری در اصفهان تقدم ان بر توسعه صنعت و‬ ‫کشاورزی است‪ ،‬بنابراین برای این توسعه باید زیرساخت هایی‬ ‫ان همچون حمل ونقل هوایی اماده باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان‬ ‫با تاکید بر اینکه فرونشست زمین در اصفهان در حال رخ دادن‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر هیچ داده ای از فرونشست‬ ‫فرودگاه اصفهان و هیچ ادعایی مبنی بر کج شدگی برج مراقبت‬ ‫ان نداریم‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫شفاف سازی منابع و مصارف‬ ‫اولویت استاندار باشد‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در دیدار با استاندار جدید اصفهان گفت‪ :‬شفاف سازی‬ ‫منابــع و مصارف اب زاینده رود‪ ،‬مهم ترین برنامه اقدام‬ ‫استانداری در حل مسئله اب است‪.‬‬ ‫به فارس‪ ،‬مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در‬ ‫مجلس شورای اســامی با انتشار پستی خبر از دیدار‬ ‫خود با سیدرضا مرتضوی‪ ،‬استاندار جدید اصفهان داد‪.‬‬ ‫وی در دیدار خود با اســتاندار جدید اصفهان ضمن‬ ‫بررســی کارشناسانه مســئله اب اســتان با تاکید بر‬ ‫خواسته نمایندگان اســتان بر جریان دائمی زاینده رود‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امروز باید از مسئوالن استان و نمایندگان‬ ‫صدای واحدی در حل مســئله اب شــنیده شــود و‬ ‫برنامه های اقدام در حل این مسئله به صورت یکپارچه‬ ‫از تمامی نهادهای تصمیم گیر ترسیم شود‪.‬‬ ‫طغیانی در این دیدار با پیشــنهاد اینکه بهتر است‬ ‫در اســتانداری جدید‪ ،‬ستاد هماهنگی مسئله اب برای‬ ‫تصمیم گیری جامع و یک صدا تشــکیل شود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫شرایط اقلیمی کنونی و مدیریت ناصحیح این سالیان‪،‬‬ ‫امروز مصارف اب دوبرابر منابع ان اســت و مدیریت‬ ‫صحیح اب در تعامل با ســایر نماینده های استان های‬ ‫هم جوار با مشارکت تمامی ذی نفعان عالج این مسئله‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 70‬درصدی ذخیره سد‬ ‫زاینده رود نسبت به بلندمدت‬ ‫مدیــر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات ابی‬ ‫شرکت اب منطقه ای اســتان اصفهان از کاهش ‪70‬‬ ‫درصدی ذخیره سد زاینده رود نسبت به بلندمدت خبر‬ ‫داد‪.‬احسان اله امینی در خصوص میزان ذخیره سدهای‬ ‫استان اصفهان اظهار کرد‪ :‬حجم ذخیره سد زاینده رود‬ ‫اصفهان ‪ 202‬میلیون مترمکعب و نسبت به بلندمدت‬ ‫با کاهش ‪ 70‬درصدی روبه رو است‪.‬مدیر بهره برداری و‬ ‫نگهداری از تاسیسات ابی شرکت اب منطقه ای استان‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬حجم ذخیره ســد گلپایگان ‪5.8‬‬ ‫میلیون مترمکعب اســت و نسبت به سال گذشته ‪11‬‬ ‫درصد افزایش داشــته اســت‪.‬وی افزود‪ :‬سد قره اقاچ‬ ‫سمیرم ذخیره ‪ 14‬میلیون مترمکعبی دارد که در سال‬ ‫گذشــته در این زمان ‪ 16.8‬میلیون مترمکعب ذخیره‬ ‫داشته و نسبت به سال گذشــته ‪ 17‬درصد کاهش را‬ ‫نشــان می دهد‪.‬امینی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬ذخیره‬ ‫سد حنا سمیرم ‪ 4.2‬میلیون مترمکعب است که نسبت‬ ‫به سال گذشته ذخیره این سد ‪ 12‬درصد کاهش داشته‬ ‫اســت‪.‬مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ابی‬ ‫شرکت اب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه سد‬ ‫خمیران در مجاورت شهر تیران ‪ 1.6‬میلیون مترمکعب‬ ‫ذخیره دارد‪ ،‬گفت‪ :‬میزان ذخیره این سد در سال گذشته‬ ‫نیز حدود همین میزان بوده‪ ،‬نســبت به سال گذشته‬ ‫تغییر محسوسی ندارد و نسبت به بلندمدت با افزایش‬ ‫‪ 40‬درصدی روبه روســت‪.‬وی گفت‪ :‬سد باغکل با ‪0.6‬‬ ‫میلیون متر مکعب ذخیره‪ ،‬نســبت به سال گذشته که‬ ‫‪ 2.3‬میلیون مترمکعب ذخیره داشته ‪ 73‬درصد کاهش‬ ‫و نسبت به بلندمدت ‪ 51‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫امینی تصریح کرد‪ :‬ذخیره اب در مخزن سد کمانه‬ ‫سمیرم ‪ 2.3‬میلیون مترمکعب است که نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ 13‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫اصفهانی ها در ثبت اطالعات‬ ‫ملکی و سکونتی تسریع کنند‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫مردم اصفهان در ثبت اطالعات ملکی و سکونتی خود‬ ‫در سامانه ملی امالک و اســکان کشور تسریع کنند‬ ‫چراکه به موجب قانون‪ ،‬ارائه بسیاری از خدمات منوط‬ ‫به ثبت اطالعات در این سامانه است‪.‬‬ ‫علیرضا قاری قران بیان داشت‪ :‬طبق الزام قانونی‬ ‫(اصالحیه ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون مالیات های مســتقیم‬ ‫مصوب دی ‪ ،)۱۳۹۹‬تمامی سرپرســتان خانوار اعم از‬ ‫شــهری و روســتایی‪ ،‬مالک و مستاجر مکلف هستند‬ ‫اطالعات محل سکونت و امالک تحت مالکیت خود‬ ‫را با مالکیت های رســمی‪ ،‬وکالتی‪ ،‬تعاونی شــهری و‬ ‫روســتایی در ســامانه ملی امالک و اسکان کشور به‬ ‫نشانی ‪ https://amlak.mrud.ir‬ثبت کنند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪ :‬در صورت عــدم ثبت اطالعات‬ ‫ملکی‪ ،‬ان واحد مسکونی‪ ،‬خالی تلقی می شود و برای‬ ‫ان ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت عدم پرداخت‬ ‫مشمول جرایم مالیاتی می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬براین اساس هر زمان که نیاز به اخذ مفاصاحساب‬ ‫مالیاتی برای ملک موردنظر باشــد (به عنوان نمونه در‬ ‫زمان فروش واحد مسکونی)‪ ،‬مالک ان واحد مکلف به‬ ‫پرداخت جرائم مالکیتی ملک می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬میزان مالیات مربوطه از شش تا هجده‬ ‫برابر مالیات بر اجاره تعیین شــده اســت بنابراین رقم‬ ‫مالیات متعلقه بســیار قابل توجه بوده و مالک متضرر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قاری قران با اشاره به اینکه مهلت ثبت اطالعات‬ ‫در ‪ ۳۰‬مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬به پایان می رســد به مردم عزیز‬ ‫اصفهــان تاکید کرد تــا در ثبت اطالعــات ملکی و‬ ‫ســکونتی خود در سامانه ملی امالک و اسکان کشور‬ ‫تســریع کنند چرا که به موجب قانون‪ ،‬ارائه بسیاری از‬ ‫خدمات از جمله افتتاح حساب بانکی‪ ،‬صدور دسته چک‪،‬‬ ‫خرید انشــعابات برق‪ ،‬اب‪ ،‬فاضالب و ‪ ...‬منوط به ثبت‬ ‫اطالعات در این سامانه است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫بعد از تهران‬ ‫اصفهان بزرگ ترین هاب‬ ‫پستی مرکزی کشور را دارد‬ ‫مدیرکل پست استان اصفهان حمید باقری گفت‪ :‬در‬ ‫شش ماه نخست امسال هفت میلیون مرسوله پستی وارد‬ ‫استان اصفهان شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫حمید باقری با گرامیداشت و تبریک روز جهانی پست گفت‪:‬‬ ‫در حدود دو سالی که از شیوع کرونا می گذرد رویکردهای‬ ‫پست تغییر کرد و‪ ،‬چون زیرساخت های الزم در این باره‬ ‫فراهم نبود در ابتدا چالش هایی متوجه شرکت پست بود‬ ‫اما با سرعت چالش ها با توسعه زیرساخت ها و تجهیز مراکز‬ ‫تجزیه و مبادالت برطرف شد‪ .‬او در ادامه بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ماهیت تغییر در خدمات و سرویس های مردم و با عنایت‬ ‫به انتشار ویروس کرونا خرید و فروش های اینترنتی مردم‬ ‫افزایش پیدا کرده است و حدود سه برابر افزایش داشته‬ ‫است و فروشگاه ها نسبت به سال گذشته ‪ ۱۱۰‬در صد‬ ‫افزایش داشته اند الزمه این تغییر ماهیت این بود که ما‬ ‫خودمان را با شرایط جدید وفق دهیم الزمه و ضرورت این‬ ‫بود که زیر ساخت ها را فراهم کنیم‪ .‬یکی از زیر ساخت هایی‬ ‫که باید فراهم می شد بحث سورتینگ بود راه اندازی شد‬ ‫که این سیستم توسط شرکت های دانش بنیان داخل کشور‬ ‫نصب و راه اندازی شده در یک شبانه روز حدود ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫بسته را ارسال می کند و که کمک می کند به سرعت کار‬ ‫و امنیت بسته ها افزایش پیدا کند و مدت ارسال بسته ها‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬حمید باقری گفت‪ :‬استان اصفهان بعد از‬ ‫تهران بزرگ ترین هاب پستی مرکزی کشور را دارد که‬ ‫قبال مرسوالت و بسته ها به تهران ارسال می شد و از انجا‬ ‫به کل کشور ارسال می شد‪ .‬او در ادامه بیان کرد‪ :‬تعداد ‪۲۶‬‬ ‫استان در حال حاضر مرسوالتشان به استان اصفهان ارسال‬ ‫می شود و از اینجا به سایر استان ارسال می شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به استفاده از ظرفیت و تقویت ناوگان‬ ‫حمل ونقل شبکه پستی در شش ماهه امسال افزود‪ :‬نزدیک‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه کامیون درهاپ های پستی تخلیه و‬ ‫بارگیری شده که به طور متوسط روزانه ‪ ۴۵‬دستگاه کامیون‬ ‫با ظرفیت ‪ ۱۵۰‬تن تخلیه و بارگیری می شود وزیر ساخت‬ ‫سوم که در راستای تغییر رویکرد بحث از استفاده ناوگان‬ ‫حمل ونقل می باشد که ما خوشبختانه در‪ ،‬استان اصفهان‬ ‫‪ ٤۰‬دستگاه کامیون وانت بار و ‪ ۴‬دستگاه کامیون به ناوگان‬ ‫حمل ونقل اضافه شده است به عبارتی ناوگان حمل ونقل‬ ‫درون شهری ‪ ۳۰‬درصد افزایش داشته و ناوگان حمل ونقل‬ ‫برون شهری ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش داشته که کمک بزرگی‬ ‫به ارسال مرسوالت می کند‪ .‬ایجاد خطوط مستقیم با سایر‬ ‫استان های قم‪ ،‬گیالن‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬خراسان رضوی و‬ ‫سایر استان ها داشته ایم که باعث شد مدت سیر مرسوالت‬ ‫کاهش پیدا کند و مرسوالت به سرعت ارسال شود‪.‬‬ ‫در شش ماه امسال هفت میلیون مرسوله وارد استان‬ ‫اصفهان شده که توزیع ان را انجام داده ایم و ‪ ۵‬میلیون‬ ‫مرسوله از استان ما صادر شده است‪ .‬بیشترین مرسوالت ما‬ ‫بیشتر حاوی بسته امانت هست که از نوع سرویس پیشتاز‬ ‫می باشد‪ ،‬ولی حاوی بسته و امانت می باشد که در حوزه‬ ‫تجارت الکترونیک خیلی از کسب وکارها از بستر پست از‬ ‫لحاظ تعرفه های پایین ان استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫خدمات اداره پست به سه صورت متعارف می باشد که‬ ‫‪ ۹۷۹‬واحد پستی در سطح استان داریم که به مردم ارائه‬ ‫خدمت می دهند این واحدهای پستی ما در ‪ ۵۹‬درصد ان در‬ ‫شهر و ‪ ۴۸‬درصد ان درصد در روستا می باشد که پوشش‬ ‫جمعیتی و مساحتی در کل استان داریم که در‪ ،‬این بخش‬ ‫مشکلی نداریم‪ .‬او با اشاره به خدمات نیابتی اداره پست‬ ‫استان گفت‪ :‬طبق قانون دستگاه های مختلف باید خدمات‬ ‫خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند و بخش فیزیکی‬ ‫ان باید از طریق پست انجام شود که دارای مشکل می باشد‬ ‫که هنوز‪ ،‬پستچی گری در ان دخیل هست‪.‬‬ ‫او در ادامه برای ارتقای کیفیت اداره پست بیان کرد‪ :‬از‬ ‫شهریورماه امسال سرویس راه اندازی شده که با ‪ ۵‬دستگاه‬ ‫خودروی بخش خصوصی در شهر اصفهان کار را دنبال‬ ‫می کند که در شش ماهه دوم سال این سرویس توسعه پیدا‬ ‫می کند که شهروندان مراجعه حضوری نداشته باشند و از‬ ‫طریق سامانه از خدمات استفاده کنند‪.‬‬ ‫اقداماتعمرانیوخدماتی‬ ‫شهرداری در دولت خانه صفوی‬ ‫مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت‪ :‬تمامی‬ ‫بازارهای منتهی به حمام تازه مرمت شده شاهزاده ها‬ ‫ساماندهی می شود‪.‬حسین کارگر در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از سالیان گذشته اقدامات شایسته عمرانی و خدماتی‬ ‫در دولت خانه صفوی انجام شده که شامل ساماندهی‬ ‫میدان نقش جهان‪ ،‬ساماندهی بازارها و محورهای منتهی به‬ ‫دولت خانه و ابنیه های تاریخی‪ ،‬ساماندهی تنها باغ به جامانده‬ ‫از صفوی و مرمت ابنیه های ارزشمند تاریخی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت دولت خانه صفوی تصریح کرد‪:‬‬ ‫دوران صفویه را می توان اوج شکل گیری شکوه و عظمت‬ ‫اصفهان دانست که این عظمت را می توان در مجموعه‬ ‫بی نظیر میدان نقش جهان شاهد بود؛ عالوه بر ان کاخ ها‬ ‫و باغ های باعظمت با معماری زیبای ان که تا دامنه کوه‬ ‫صفه ادامه داشت‪ ،‬اما متاسفانه اکنون اثری از ان باقی نمانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬این شکوه‬ ‫و عظمت اقتدار و قدرت صفوی را دوچندان می کرد که‬ ‫جهانگردان معروف جهان را به شگفتی وامی داشت و اکنون‬ ‫اثار باقی مانده از ان دوران در منطقه مرکزی شهری منطقه‬ ‫سه شهرداری اصفهان به چشم می خورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ابنیه هایس موجود در دولت خانه صفوی‬ ‫صرفًا ساختمان و بنا نیست‪ ،‬بلکه فرهنگ و تمدن ان‬ ‫دوران در ان نهفته است که باید با مرمت و احیای ان برای‬ ‫ایندگان زنده و پاس نگاه داشته شود‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 20‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4185‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫بدهی واقعی شهرداری اصفهان زیر ذره بین امار‬ ‫میزان بدهی شــهرداری اصفهان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬یکی از‬ ‫مهم ترین مسائل مدیریت شهری پس از شروع به کار شورای‬ ‫ششــم و روی کار امدن تیم جدید در شــهرداری این شــهر‬ ‫است؛ در حال حاضر اعداد مختلفی در خصوص میزان واقعی‬ ‫بدهی های مستقیم شهرداری مطرح شده که نبود عدد مشخص‬ ‫بدهی‪ ،‬تاثیر نامشخصی بر روند برنامه ریزی برای شکوفایی هر‬ ‫چه بیشتر شهر در این دوره چهارساله می گذارد‪.‬‬ ‫به گــزارش فارس‪ ،‬اصالح ســاختار بودجه‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫درامدهــای پایدار و افزایش مشــارکت های مــردم و بخش‬ ‫خصوصی در پروژه های شهری از جمله مهم ترین محورهای‬ ‫اعالمی شــورای شــهر در دوره جدید برای سیاســت گذاری‬ ‫اقتصادی صحیــح و افزایش رفاه شــهروندان و بهبود توزیع‬ ‫عادالنه خدمات در اصفهان اســت که برداشتن این گام بلند‪،‬‬ ‫مستلزم اطالع دقیق از وضعیت اقتصادی شهرداری‪ ،‬انعطاف‬ ‫ردیف های بودجه‪ ،‬وضعیت بدهی ها و شناخت از ظرفیت های‬ ‫بالقوه ســرمایه گذاری در اصفهان است؛ اما انچه که از برخی‬ ‫نقل قول ها استنباط می شود‪ ،‬اختالف در اعداد اعالمی و بعضا‬ ‫ابهام در سرفصل های اعالم شــده در دوره های قبل با اعداد‬ ‫محقق شده فعلی است و این مسئله‪ ،‬کار را برای برنامه ریزی در‬ ‫این حوزه سخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫میزان بدهی شــهرداری اصفهان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬یکی از‬ ‫مهم ترین مسائل مدیریت شهری پس از شروع به کار شورای‬ ‫ششــم و روی کار امدن تیم جدید در شــهرداری این شــهر‬ ‫است؛ در حال حاضر اعداد مختلفی در خصوص میزان واقعی‬ ‫بدهی های مســتقیم شهرداری مطرح شده که همین ابهام در‬ ‫اعداد‪ ،‬تاثیر نامشخصی بر روند برنامه ریزی برای شکوفایی هر‬ ‫چه بیشتر شــهر در این دوره چهارساله می گذارد و عمال عدم‬ ‫وجود اعداد مشــخص در خصوص بدهی منجر به اختالل در‬ ‫سیاست گذاری اقتصادی مشخص در شهر می شود‪.‬‬ ‫مروری بر وضعیت بدهی شهرداری‬ ‫قدرت اهلل نوروزی شهردار سابق اصفهان در نشست خبری‬ ‫تاریخ ‪ ۲۷‬خرداد ســال ‪ ۱۳۹۹‬در جمع خبرنگاران در خصوص‬ ‫میزان بدهی های شــهرداری اعالم کرد‪ :‬در این دوره مدیریت‬ ‫شــهری ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان بدهــی دوره قبلی را پرداخت‬ ‫کردیم‪ ،‬البته بخشــی از بدهی ها به بانک ها بود‪ ،‬از جمله ‪۴۳۰‬‬ ‫میلیارد با بانک شهر که تسویه شــد؛ زیرا در غیر این صورت‬ ‫امکان دریافت اوراق مشارکت را نداشتیم‪.‬‬ ‫همچنین بدهی شهرداری به بانک توسعه تعاون تسویه شد‬ ‫که این اقدام به دو صورت انجام گرفت به عنوان مثال تسویه با‬ ‫بانک شهر که تسویه به معنای پرداخت دِین کردیم و با بعضی‬ ‫از بانک ها وام را تسویه و تبدیل به وام جدید شد‪.‬‬ ‫شــهرداری در حال حاضر نیز بدهکار است؛ البته وقتی در‬ ‫مدت یکســال و نیم گذشته یک هزار میلیارد اوراق مشارکت‬ ‫به شــهر تزریق شد و مجموعه مدیریت شهری توانست ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد پول دولت را بگیرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اختالف ‪ ۳۰۰۰‬میلیــارد در بدهی های اعالم‬ ‫شده‬ ‫این اختالف اماری با سوال سخنگوی شورای شهر اهمیت‬ ‫بیشتری به خود پیدا کرد؛ جایی که علی صالحی اعالم داشت‪:‬‬ ‫از معاون مالی و اقتصادی شــهرداری می پرسم که ایا میزان‬ ‫بدهی های شــهرداری از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان گزارش‬ ‫شده‪ ،‬فراتر رفته است یا خیر؟‬ ‫این عدد در حالی اعالم شــد که مرتضی طهرانی‪ ،‬معاون‬ ‫ســابق مالی اقتصادی شهرداری‪ ،‬عدد بدهی های شهرداری را‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعالم کرده و معتقد اســت‪ :‬جمع‬ ‫از سوی مسئوالن سابق و فعلی مدیریت شهری شده‪ ،‬اختالف‬ ‫در نحوه محاسبه بدهی فعلی‪ ،‬بدهی های اتی است؛ به این معنا‬ ‫که در حال حاضر بدهی محقق شــده شهرداری مبلغ ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعالم شــده‪ ،‬اما این عدد بدون احتساب‬ ‫اصل وفرع ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان اوراق مشــارکت صادر شده از‬ ‫سوی شهرداری است که طی ‪ ۴‬سال اینده باید با سود ‪ ۱۸‬الی‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی بازپرداخت شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اخرین وضعیت سررسید اوراق شهرداری‬ ‫بر اســاس اطالعات موجود در ســایت فرابــورس ایران‪،‬‬ ‫شــهرداری اصفهان در حال حاضر اوراق مشارکت شهرداری‬ ‫اصفهان با نماد «مصفها» در حال معامله هســتند که مجموع‬ ‫ان ها برابر با هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان است و در پایان امسال‬ ‫باید ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان ان به طور کامل تســویه شوند و این‬ ‫یعنی عالوه بر نیاز نقدینگــی موجود‪ ۷۰۰ ،‬میلیارد تومان هم‬ ‫برای تسویه اوراق سررسید شده در سال جاری موردنیاز است‪.‬‬ ‫نام نماد‬ ‫بدهی هایی که توسط ذی حساب شهرداری اعالم شده‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان است که بخش بسیار زیادی از ان مربوط‬ ‫به انتشــار اوراق مشــارکت و وام های دریافتی است؛ وام های‬ ‫قرض الحســنه ای از صندوق امید برای بازسازی اتوبوس های‬ ‫شهری و همچنین تبدیل موتورهای بنزین سوز کاربراتوری به‬ ‫موتورهای برقی‪ ،‬دریافت کردیم؛ در قرارداد اولیه‪ ،‬بازسازی ‪۷۵۰‬‬ ‫دستگاه اتوبوس و ‪ ۱۰‬هزار دستگاه موتور برقی بود که البته با‬ ‫افزایش قیمت ها‪ ،‬تعداد کمتر شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ :‬امکان اســتفاده از اوراق مشارکت‪ ،‬به نوعی‬ ‫مزیت و برگ برنده ای برای شــهرداری است که بتواند از ان‬ ‫استفاده کند بر این اساس در مدیریت قبلی تالش کردیم که‬ ‫نزدیک بــه ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان اوراق مشــارکت و وام های‬ ‫کم بهره را دریافت کنیم که در مقایسه با مدیریت ‪ ۱۴‬ساله شهر‬ ‫که تنها توانسته بودند ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اوراق بگیرند‪ ،‬بیشتر از‬ ‫‪ ۴‬برابر افزایش اوراق و اخذ وام کم بهره داشتیم‪.‬‬ ‫معاون ســابق شهردار اصفهان خاطرنشان کرد‪ ۵۰ :‬درصد‬ ‫اوراق مشارکت توسط دولت تعهد شده و فقط ‪ ۵۰‬درصد اصل‬ ‫سود ان به عهده شهرداری است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬عدد ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیاردی از کجا استخراج‬ ‫شده؟‬ ‫در همین رابطه نیز اخیرا محمد نورصالحی‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫نرخ ارزش (میلیارد تومان)‬ ‫تاریخ سررسید‬ ‫مصفها ‪۲۰۳‬‬ ‫‪% ۱۸‬‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۱۲/28‬‬ ‫مصفها ‪۱۱۲‬‬ ‫‪% ۱۸‬‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫‪۱۴۰۱/۱۲/28‬‬ ‫مصفها ‪۰۱۲‬‬ ‫‪% ۲۰‬‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۱۲/28‬‬ ‫‪ÁÁ‬انتشار اوراق خوب است یا بد؟‬ ‫در ادبیات تامین مالی‪ ،‬میزان بدهی به دارایی را باید بسته‬ ‫به شرایط اقتصادی تفسیر کرد‪ ،‬به معنایی دیگر‪ ،‬هر زمان که‬ ‫نرخ تامین مالی (ســود وام یا اوراق) نسبت نرخ عمومی تورم‬ ‫یا بازدهی فعالیت های اقتصادی پایین تر باشد‪ ،‬افزایش بدهی‪،‬‬ ‫قدرت ســرمایه گذاری و کسب بازدهی بیشتر را برای شرکت‬ ‫یا نهاد بدهکار افزایش می دهد و عکس این مسئله نیز کامال‬ ‫مصداق دارد‪ ،‬بر همین اساس مشــاوران مالی تاکید دارند در‬ ‫شــرایط تورمی‪ ،‬اخذ وام با ســودی کمتر از نرخ تورم موجب‬ ‫ایجاد اهرم مالی و کســب بازدهی باال می شود؛ این مسئله در‬ ‫شرایط فعلی برای شــهرداری ها نیز کامال عملیاتی است و با‬ ‫توجه به اینکه مبالغ ناشــی از فروش اوراق باید در پروژه های‬ ‫شهری سرمایه گذاری شوند و صرف هزینه های جاری نشوند‪،‬‬ ‫افزایش مبلغ انتشــار اوراق با رعایت مســائل فنی و ارزیابی‬ ‫سرمایه گذاری ها‪ ،‬ذاتا کار اشتباهی نیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شهرداری صندوق های زمین و ساختمان و‬ ‫پروژه تاسیس کند‬ ‫از دیگر ســو‪ ،‬تامین مالی از محــل اوراق به دلیل نظارت‬ ‫کامل ســازمان بورس بر فرایند انتشــار اوراق و مصارف ان و‬ ‫گزارش دهی مستمر شهرداری به دارندگان اوراق‪ ،‬شفافیت مالی‬ ‫شهرداری را بهبود می بخشد و این افزایش شفافیت‪ ،‬دست شورا‬ ‫را برای نظارت هر چه بهتر بر مدیریت شــهر باز کرده و مردم‬ ‫بهتر در جریان امور قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در حال حاضر حجم ‪ ۷۰۰‬میلیاردی مانده اوراق مشــارکت‬ ‫شــهرداری در مقایســه با بودجه ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیاردی این‬ ‫نهاد کمتــر از ‪ ۱۰‬درصد بوده و در قیاس بــا بودجه ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیاردی تلفیقی نیز ‪ ۷‬درصد اســت که این عدد در مقایسه با‬ ‫سایر کالن شهرها عدد باالیی نیست و جای رشد بیشتر برای‬ ‫تامین مالی را دارد‪.‬‬ ‫البته ذکر این نکته ضروری است که اتکای کامل به یک‬ ‫نــوع از ابزارهای تامین مالی نیز باعث افزایش ریســک های‬ ‫مالی خواهد شــد و از طرفی انتشار اوراق شهرداری نیز منوط‬ ‫به اجازه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است و این امر به‬ ‫سادگی امکان پذیر نیست لذا الزم است شهرداری اصفهان در‬ ‫استراتژی تامین مالی خود بر سایر ابزارهای نوین مالی از جمله‬ ‫تاسیس صندوق های زمین و ساختمان‪ ،‬صندوق پروژه و عرضه‬ ‫شرکت های زیرمجموعه در بازار سرمایه نیز تمرکز کند‪.‬‬ ‫اسالمی شــهر اصفهان در دوره ششم نیز اعالم کرد‪ :‬در دوره‬ ‫قبل از اغاز به کار شورای ششم مدیرکل امور مالی شهرداری‬ ‫در یک جلسه در حضور ‪ ۱۳‬نفر منتخبین شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان گزارشی ارائه کرد که تا سال ‪ ۱۴۰۴‬طبق گزارش شان‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان شهرداری بدهی دارد‪ ،‬این مبلغ بین‬ ‫ســال های ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۱۴۰۴‬توزیع شده است‪ ،‬این میزان بدهی‬ ‫مربوط به وام ها‪ ،‬اوراق مشارکت‪ ،‬بدهی های پروژه ها است‪.‬‬ ‫در اخرین اظهارنظر ابوالفضل قربانی نایب رئیس شــورای‬ ‫اسالمی شــهر اصفهان در صحن علنی شورای شهر با بیان‬ ‫اینکه بر خالف انچه که مسئوالن قبلی ادعا و اظهار می کنند‬ ‫در حال حاضر شــهرداری اصفهان نزدیک به ‪ ۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بدهکار است و شاید پس از قید در صورت جلسات بیش‬ ‫از ایــن نیز عدد بدهی ها افزایش پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره قبلی‬ ‫شورا در مراسم معارفه شهردار وقت‪ ،‬رئیس شورای وقت بدهی‬ ‫شهرداری را ‪ ۳۸۰‬میلیارد تومان اعالم کرد و در زمان دیگری‬ ‫ایــن عدد هزار میلیارد تومان و در تاریخ دیگری ‪ ۲‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعالم شد‪،‬‬ ‫وی از رســانه ها خواست نسبت به این موضوع ورود جدی‬ ‫داشته باشند تا معلوم شود وضعیت شهرداری اصفهان در این‬ ‫شرایط به چه شکلی است‪.‬‬ ‫در حقیقت انچه که موجب بروز اختالف در اعداد اعالمی‬ ‫مسیر طی شده از زاینده رود به خشکسالی‬ ‫اصل مســئله پیچیده نیست‪ ،‬پیچیده شــده است؛ انچه‬ ‫روشن و قطعی است به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف‬ ‫موجود است و تا وقتی این تعادل برقرار نشود‪ ،‬وضعیت بحرانی‬ ‫رودخانه ای که روزگاری به عنوان زنده رود شناخته می شد ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حشمت اهلل انتخابی‪ ،‬فعال محیط زیست با بیان این مطلب‬ ‫در گفت وگو با ایسنا به مناسبت روز نکوداشت زاینده رود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زاینده رود یک رودخانه کوچک و محلی نیست که مشکل‬ ‫ان در اصفهان به صورت محلی حل شود‪ ،‬بلکه نیازمند عزم ملی‬ ‫است تا این رودخانه احیا شود و جلوی تبعات مخرب خشکی‬ ‫زاینده رود همچون بحران فرونشســت زمین گرفته شود‪.‬وی‬ ‫راهکار اصلی احیای زاینده رود را عزم ملی و تشکیل ستاد احیای‬ ‫زاینده رود برای جلب حمایت های ملی و جهانی دانست و گفت‪:‬‬ ‫هنوز برخی به اهمیت موضوع پی نبرده اند و زاینده رود گرفتار‬ ‫اختالفات سیاسی و جناحی و دعواهای پایین دست و باالدست‬ ‫شده‪ ،‬درحالی که به همبستگی ملی‪ ،‬نه فقط برای زاینده رود که‬ ‫بسیاری از رودخانه های دیگر کشور نیاز داریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روزی برای نکوداشت زاینده رود‬ ‫انتخابی درباره نام گذاری روز نکوداشت زاینده رود‪ ،‬گفت‪ :‬بعد‬ ‫از خشک شــدن رودخانه زاینده رود در سال ‪ ،۱۳۷۹‬تشکل های‬ ‫زیست محیطی در اصفهان و چهارمحال وبختیاری که رودخانه‬ ‫زاینده رود را یک پیکره یکپارچه از سراب تا پایاب می دیدند‪ ،‬با‬ ‫همدیگر قرار گذاشتند روزی را به عنوان روز زاینده رود معرفی‬ ‫کنند‪ .‬دو ســال بعد از ان یعنی در سال ‪ ،۱۳۸۲‬تجمعی در کنار‬ ‫رودخانه زاینده رود برگزار کردند‪ ،‬با شعار «زاینده رود را زنده‪ ،‬کامل‬ ‫و برای همیشه می خواهیم» و از ان سال به بعد روز ‪ ۱۸‬مهرماه‬ ‫به عنوان روز نکوداشت زاینده رود شناخته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نام گذاری روز نکوداشــت زاینده رود به این معنا‬ ‫نیست که فقط یک روز را به زاینده رود اختصاص داده باشیم‪،‬‬ ‫بلکه برای این اســت که فراموش نکنیم زاینده رود رگ حیات‬ ‫ما اســت‪ ،‬درعین حال که زاینــده رود را یک پیکره یکپارچه از‬ ‫سرچشــمه تا پایاب یعنی تاالب بین المللی گاوخونی بدانیم‪.‬‬ ‫چنان که در طول ســال یــک روز به نام مــادر داریم‪ ،‬اما این‬ ‫نام گذاری به این معنا نیست که فقط در این یک روز باید به یاد‬ ‫مادر بود و در طول سال از این موضوع غافل ماند‪ .‬زاینده رود هم‬ ‫مادر ماست و به گونه ای رگ حیات ما که نمی توانیم فقط یک‬ ‫روز به ان توجه داشته باشیم‪ .‬این نام گذاری ها برای این است‬ ‫که در این روزها اهمیت بیشتری به موضوع دهیم‪ ،‬همان طور‬ ‫که در سال های گذشته و پیش از همه گیری کرونا‪ ،‬به مناسبت‬ ‫نکوداشت زاینده رود همایش ها و ســخنرانی ها و برنامه های‬ ‫مختلفی برگزار می شد‪.‬‬ ‫این فعال محیط زیست با تاکید بر اینکه زاینده رود در رگ وپی‬ ‫تمام ما مردم این دیار جریان دارد که ســال های ســال از این‬ ‫رودخانه سیراب شده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توانیم لحظه ای از زاینده رود‬ ‫غافل باشیم که اگر زمانی از زاینده رود غفلت کردیم‪ ،‬امروز داریم‬ ‫ضربه ان را می خوریم‪ .‬قطعًا ان زمان متوجه نبودیم چه نعمت‬ ‫ارزشمندی را از بین می بریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشــکل زاینده رود با اینکه یک مسئله‬ ‫پیچیده شده است‪ ،‬درعین حال مســئله ای فوق العاده ساده در‬ ‫پشــت این پیچیدگی قرار دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برای یک رودخانه‬ ‫منابع و مصارفی وجود دارد‪ ،‬این مســئله بسیار ساده است که‬ ‫اگر بین اورد یا منابع رودخانه و مصارف ان تعادل وجود نداشته‬ ‫باشــد‪ ،‬دچار ورشکستگی می شــود‪ .‬مثل همان اتفاقی که در‬ ‫زمینه اقتصاد یک خانواده می افتــد و اگر دخل وخرج متعادل‬ ‫نباشد‪ ،‬ورشکستگی ایجاد می شود‪ ،‬در حوضه زاینده رود هم این‬ ‫دخل وخرج به هم خورده است‪.‬‬ ‫این نویسنده و پژوهشگر ادامه داد‪ :‬حوضه زاینده رود منابعی‬ ‫داشته که البته در سال های مختلف با میزان بارش ها تغییراتی‬ ‫داشته اســت‪ .‬البته در باالدست و ایســتگاه چلگرد بارش ها‬ ‫به باالی ‪ ۲۰۰۰‬میلیمتر در برخی ســال ها رسیده‪ ،‬اما متوسط‬ ‫بارش ها حدود ‪ ۱۴۵۰‬میلیمتر است و در پایین دست و در شهر‬ ‫ورزنه میزان بارش ها ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیمتر بوده اســت‪ .‬کل این‬ ‫بارش ها‪ ،‬منابع حوضه زاینده رود را تامین می کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫مصارف ان مربوط به بخش کشاورزی‪ ،‬شرب‪ ،‬صنعت و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از وقتی مصارف حوضه ابریز زاینده رود بیشتر از‬ ‫منابع شده‪ ،‬مشکالت این حوضه نیز تشدید شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال های اخیر زاینده رود منابع نسبتًا ثابتی داشته که اورد طبیعی‬ ‫این رودخانه و تونل اول و دوم کوهرنگ بوده است‪ ،‬درحالی که‬ ‫طی این مدت مصارف جدیدی برای زاینده رود ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫اگر به مثال اقتصادی برگردیم‪ ،‬وضعیت زاینده رود مثل فردی‬ ‫است که درامد و مخارج مشخصی دارد‪ ،‬این فرد با پیش بینی یا‬ ‫وعده پاداش و اضافه کار‪ ،‬درامدی برای خودش تصور و بر اساس‬ ‫انها هزینه می کند‪ ،‬اما اگــر وعده ها و درامدهای مازاد محقق‬ ‫نشود‪ ،‬درحالی که هزینه کرده‪ ،‬دچار کمبود منابع و ورشکستگی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬منابع ثابت زاینده رود و تخصیص هایی که‬ ‫روزبه روز اضافه شد‬ ‫این پژوهشگر حوضه زاینده رود با یاداوری اینکه‪ ،‬روزگاری‬ ‫تونل اول کوهرنگ اضافه شد چون زاینده رود در برخی مقاطع‬ ‫فصلی دچار کم ابی می شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اندکی بعد در اوایل دهه‬ ‫‪ ۵۰‬سد زاینده رود احداث شد تا در فصل هایی که اورد رودخانه‬ ‫زیاد است‪ ،‬برای مواقع کمبود ذخیره شود‪ .‬بعد از ان پیش بینی‬ ‫کردند تونل دوم و سوم احداث شود‪ ،‬اما هنوز تونل سوم کوهرنگ‬ ‫و سد بهشت اباد احداث نشده بود که تخصیص های جدید از اب‬ ‫زاینده رود مثل تخصیص اب به یزد و کاشان اتفاق افتاد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر از اواسط دهه ‪ ۶۰‬تخصیص هایی برای بخش کشاورزی‬ ‫در باالدست رودخانه زاینده رود اتفاق افتاد‪ ،‬درحالی که منابع اب‬ ‫ثابت بود‪ ،‬میزان این تخصیص ها روزبه روز افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با اضافه شدن تخصیص های جدید به‬ ‫حوضه زاینده رود عم ً‬ ‫ال بعد از تصفیه خانه اب باباشیخعلی و سد‬ ‫چم اسمان در بیشتر سال ها رودخانه خشک شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫سال های ‪ ۹۵- ۹۷‬رودخانه زاینده رود به مدت ‪ ۲۰‬ماه خشک بود‬ ‫و در سال ابی جاری (از مهر ‪ )۹۹‬نیز که بارش ها کم بود تنها دو‬ ‫بار به مدت ‪ ۱۰‬روز اب در زاینده رود جریان داشت و بقیه زمان ها‪،‬‬ ‫مسیر رودخانه از سد چم اســمان تا تاالب گاوخونی به طول‬ ‫‪ ۲۸۰‬کیلومتر خشک بود‪.‬انتخابی به برداشت های بی ضابطه از‬ ‫زاینده رود اشــاره و تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر ورودی اب به‬ ‫سد زاینده رود حدود ‪ ۵‬مترمکعب در ثانیه است و خروجی از سد‬ ‫زاینده رود حدود ‪ ۱۹‬مترمکعب است‪ ،‬درحالی که ‪ ۱۰‬مترمکعب‬ ‫برای تصفیه خانه بابا شیخعلی و ‪ ۲‬مترمکعب برای یزد می رود‪،‬‬ ‫اما ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬مترمکعب اب از فاصله ســد زاینده رود تا چم اسمان‬ ‫پمپاژ می شود که حدود ‪ ۸۰‬درصد ان در چهارمحال وبختیاری‬ ‫و ‪ ۲۰‬درصد در اســتان اصفهان برداشت می شود و این عالوه‬ ‫بر برداشــت های باالدست ســد زاینده رود در زیر حوضه های‬ ‫پالسگان و چلگرد‪ -‬قلعه شاهرخ است‪ .‬در مجموع در باالدست‬ ‫سد چم اسمان بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار توسعه کشت داشته ایم‬ ‫که همین مقدار برداشت باعث خشک شدن رودخانه در زیردست‬ ‫سد چم اسمان است‪.‬وی با بیان اینکه برداشت کنندگان اب در‬ ‫مسیر زاینده رود قب ً‬ ‫ال حقابه دار رودخانه زاینده رود نبوده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اینها تخصیص هایی است که بر اساس وعده های دولت ها برای‬ ‫انتقال اب داده شد‪ ،‬اما وعده ها هنوز عملیاتی نشده و به همین‬ ‫دلیل مدت زیادی رودخانه زاینده رود را خشک می بینیم؛ بنابراین‬ ‫اصل مسئله پیچیده نیست‪ ،‬بلکه پیچیده شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یا منابع اضافه شود‪ ،‬یا مصارف جدید قطع‬ ‫شود‬ ‫نویســنده کتاب «پا به پای زاینده رود»‪ ،‬با بیان اینکه اصل‬ ‫مسئله کمابیش روشن است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تعادل بین مصارف‬ ‫و منابع زاینده رود به هم خورده و تا وقتی تعادل برقرار نشده این‬ ‫وضعیت ادامه خواهد داشــت‪ .‬یا باید منابع جدیدی به حوضه‬ ‫زاینده رود اضافه و وعده های داده شده عملی شود و یا مصارف‬ ‫و تخصیص های بعد از دهه ‪ ۷۰‬قطع شود‪.‬وی به مطرح شدن‬ ‫موضوع خشکسالی و خشکی رودخانه زاینده رود اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امسال سال خشکی بود‪ ،‬همان طور که سال ابی ‪۹۶- ۹۷‬‬ ‫خشــک بود و این اتفاق در بسیاری از نقاط کشور افتاد‪ ،‬اما به‬ ‫طور متوسط در طول ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬سال گذشته میزان بارش های‬ ‫درازمدت بین ‪ ۱۱‬تا حداکثر ‪ ۱۸‬درصد کاهش داشــته اســت‪،‬‬ ‫درحالی که در ســال ابــی ‪ ۹۷- ۹۸‬بارش هایی باالتر از نرمال‬ ‫داشتیم‪ ،‬اما باز هم در مقاطعی رودخانه خشک بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تا سیاســت های غلط اصالح نشود‪ ،‬اب به‬ ‫رودخانه بر نمی گردد‬ ‫این فعال محیط زیســت با بیان اینکه قطعًا سیاست های‬ ‫غلطی داشــته ایم که تا اصالح نشــود اب رفتــه به رودخانه‬ ‫بر نمی گردد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این نکته اما به این معنا نیســت که‬ ‫بگوییم امکان احیای زاینده رود وجود ندارد‪ .‬واقعیت این اســت‬ ‫که این امکان وجــود دارد‪ ،‬اما زاینده رود یک رودخانه کوچک‬ ‫و محلی نیست که مشکل ان در اصفهان حل شود‪ ،‬زاینده رود‬ ‫مثل دریاچه ارومیه نیازمند نگاه و عزم ملی اســت‪ .‬درحالی که‬ ‫در همین شرایط گفته می شود زمین های دیم در سرشاخه های‬ ‫رودخانه ها باید زیر کشت برود! با کدام منبع جدید می خواهیم‬ ‫افزایش کشت بدهیم؟‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫طاعوننشخوارکنندگان‬ ‫کوچک در اصفهان کنترل‬ ‫شده است‬ ‫معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬با وجود درگیری منطقه حفاظت شــده‬ ‫قمیشــلو با طاعون‪ ،‬بدنبال اقدامات کنترلی‪ ،‬حفاظتی و‬ ‫مدیریتی اکنون در پارک ملی کاله قاضی از ابتدای سال‬ ‫هیچ تلفات ناشی از طاعون گزارش نشده است‪.‬‬ ‫حســین اکبری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اواســط‬ ‫تابستان امسال چند مورد مشکوک به طاعون در میش‬ ‫و بره های منطقه حفاظت شده قمیشلو مشاهده شد که‬ ‫در یک مورد که شناسایی ان نیز بموقع انجام شد‪ ،‬تست‬ ‫طاعون مثبت بود ولی بــا اقدامات کنترلی‪ ،‬حفاظتی و‬ ‫مدیریتی تنها مرگ میر موردی و انگشت شــمار در این‬ ‫منطقه گزارش شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬منطقه قمیشلو‬ ‫زیستگاه اصلی میش و ّبره و تعدادی اهو است که این‬ ‫گونه ها نسبت به گونه های َکل و بُز وحشی از نظر ابتال‬ ‫و مرگ میر مقاومت بدنی و ژنتیکی بیشــتری دارند و‬ ‫بــا توجه به وجود جمعیت کمتــری از کل و بز در این‬ ‫زیستگاه‪ ،‬نگرانی کمتری در این زمینه وجود دارد‪ .‬معاون‬ ‫نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت اســتان گفت‪:‬‬ ‫نخســتین بار دی ماه سال ‪ ،۱۳۹۸‬شیوع این بیماری در‬ ‫پارک ملی کاله قاضی محرز و به تلف شدن تعدادی کل‬ ‫و بز منجر شد و این بیماری در سال ‪ ۹۹‬نیز ادامه داشت‬ ‫ولی از تابستان سال گذشته‪ ،‬طاعون در منطقه کنترل و‬ ‫در نیمه دوم سال ‪ ۹۹‬روند کاهش تلفات اغاز شد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اکنون بیماری طاعون نشخوارکنندگان‬ ‫کوچــک (‪ )ppr‬در پارک ملی کاله قاضی به طور کامل‬ ‫مهار شــده و از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬در این منطقه تلفات‬ ‫ناشی از طاعون مشــاهده و گزارش نشده است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه اسیب پذیری کل و بز در مقابل طاعون بسیار‬ ‫زیاد است افزود‪ :‬در پارک ملی کاله قاضی که گونه های‬ ‫غالب کل و بز و بعد از ان قوچ و میش است در طاعون‬ ‫سال گذشته نزدیک به ‪ ۶۵۰‬راس کل و بز در این منطقه‬ ‫تلف شدند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬یک ماه گذشــته در منطقه قمصر‬ ‫و بر ُزک کاشــان نیز ‪ ۲‬مورد مرگ مشکوک گونه های‬ ‫حفاظت شده داشــتیم که نمونه برداری ها و ازمایشات‬ ‫انجام شده ولی به جمع بندی نهایی در مورد مرگ بر اثر‬ ‫طاعون نرسیده ایم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬پایش های شبانه روزی‬ ‫در این منطقــه برای کنترل این موضوع در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫منشــا بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک‬ ‫(‪ )PPR‬که به نام «طاعون بز» نیز شــناخته می شود‪،‬‬ ‫ویروس است که نشخوارکنندگان کوچک مانند گوسفند‬ ‫و بز اهلی و وحشی را درگیر می کند و قابلیت سرایت به‬ ‫انسان را ندارد‪.‬‬ ‫این بیماری از طریق دام اهلی به نشــخوارکنندگان‬ ‫وحشی بخصوص کل و بز منتقل می شود‪ .‬از عالئم این‬ ‫بیماری تب‪ ،‬ترشحات چشم و بینی‪ ،‬التهاب و جراحات‬ ‫دهانی‪ ،‬اختالل تنفسی و سرفه‪ ،‬ذات الریه‪ ،‬التهاب روده ها‬ ‫و اســهال اســت که در نهایت به مرگ حیوان منجر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫طاعون نشــخوارکنندگان کوچــک در دام اهلی با‬ ‫روش های واکسیناســیون‪ ،‬قرنطینه‪ ،‬معدوم سازی دام‬ ‫الوده و گاهی تمام دام های یک گله کنترل می شود اما‬ ‫به دلیل نبود امکان زنده گیری و واکسیناسیون جانوران‬ ‫وحشی‪ ،‬درمان این بیماری در حیات وحش میسر نیست‪.‬‬ ‫استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی‪ ۲ ،‬پارک ملی‪،‬‬ ‫پنج پناهگاه حیات وحش‪ ،‬چهار منطقه حفاظت شده‪۱۱ ،‬‬ ‫منطقه شکار ممنوع و یک تاالب بین المللی است‪.‬‬ ‫پارک ملی و پناهــگاه حیات وحش کاله قاضی در‬ ‫جنوب شرقی شــهر اصفهان واقع شده است؛ مساحت‬ ‫این بیش از ‪ ۴۷‬هزار هکتار است‪.‬‬ ‫هوشمندسازی شورای معابر‬ ‫اجرایی می شود‬ ‫مدیرکل طرح های توســعه شــهری و منطقه ای‬ ‫شهرداری اصفهان گفت‪ :‬هم زمان با اغاز ماه ربیع االول‪،‬‬ ‫فرایند هوشمندســازی شــورای معابر در منطقه هفت‬ ‫شهرداری به صورت پایلوت اجرایی می شود‪.‬‬ ‫علیرضا ســتوده در گفت وگو با ایمنــا اظهار کرد‪:‬‬ ‫در راســتای هوشمندســازی سیســتم شهرسازی و‬ ‫الکترونیکی شــدن فرایندها و در جهت تحقق اهداف‬ ‫اعضای شورای اســامی شهر‪ ،‬فرایند شورای معابر در‬ ‫منطقه هفت شهرداری اصفهان به صورت پایلوت مورد‬ ‫بهره بــرداری قرار خواهد گرفت‪.‬وی بــا بیان اینکه در‬ ‫راستای برنامه کوتاه مدت‪ ،‬تحقق اهداف شهر هوشمند‬ ‫و کاهش مراجعــات مردمی به شــهرداری مناطق و‬ ‫چابک سازی‪ ،‬این فرایند اجرایی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬ضمن‬ ‫هوشمندسازی فرایندهای جاری‪ ،‬گام موثری در راستای‬ ‫کاهش مراجعات مردمی به شهرداری مناطق و معاونت‬ ‫شهرســازی و معماری برداشــته خواهد شد‪.‬مدیرکل‬ ‫طرح های توسعه شهری و منطقه ای شهرداری اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬این فرایند در گام نخست به صورت پایلوت در‬ ‫منطقه هفت شهرداری اجرایی خواهد شد و پس از نهایی‬ ‫شدن به مناطق ‪ ۱۵‬گانه شهرداری تسری خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬با اجرایی شــدن ایــن فرایند از‬ ‫مکاتبات غیر سیستمی جلوگیری شده و در کاهش زمان‬ ‫انجام کار در شــهرداری مناطق و معاونت شهرسازی و‬ ‫معماری موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫ستوده با تاکید بر اینکه هوشمندسازی و الکترونیکی‬ ‫کردن خدمات شهرســازی یکــی از اهداف اصلی این‬ ‫معاونت است‪ ،‬گفت‪ :‬امید است با محقق شدن این مهم‪،‬‬ ‫گام موثری در راستای افزایش رضایت مندی شهروندان‬ ‫شهر اصفهان برداشته شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫اینترنت رایگان دانشجویان‬ ‫و اساتید فعال شد‬ ‫ارائـه بسـته های هدیـه اینترنـت رایـگان بـرای‬ ‫اسـاتید‪ ،‬معلمـان‪ ،‬دانشـجویان و طلاب‪ ،‬در برخـی‬ ‫اپراتورهـا اغـاز شـده و واگـذاری بسـته برای سـایر‬ ‫متقاضیـان نیـز طـی چنـد روز اینـده انجـام خواهد‬ ‫شـد و هنگام فعال شـدن بسـته نیـز این موضـوع از‬ ‫طریـق ارسـال پیامک بـه اطالع افراد خواهد رسـید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬اغـاز سـال جدیـدی تحصیلـی‬ ‫به صـورت مجـازی‪ ،‬وزارت ارتباطـات را بـر ان‬ ‫داشـت کـه در کنـار رایـگان کـردن سـامانه شـاد‪،‬‬ ‫اینترنـت رایگانـی در اختیـار دانشـجویان‪ ،‬معلمان و‬ ‫اسـاتید دانشـگاهی قـرار دهـد‪ .‬فرایند ثبت نـام برای‬ ‫دریافـت اینترنـت رایگان از هفتم مهرماه در سـامانه‬ ‫‪ ictgifts.ir‬اغاز شـده و روز گذشـته‪ ،‬اخرین مهلت‬ ‫ثبت نـام بـود‪ .‬بدین ترتیـب اپراتورهـا از امـروز‪ ،‬بـه‬ ‫فعال سـازی اینترنـت رایـگان اقـدام کردنـد‪.‬‬ ‫بسـته های هدیـه بـه زودی و پـس از طـی مراحـل‬ ‫فنـی در حسـاب کاربـری افـرادی که ثبت نـام ان ها‬ ‫به صـورت موفـق انجـام شـده‪ ،‬فعـال خواهـد شـد‪.‬‬ ‫باتوجه بـه اینکـه ممکـن بـود‪ ،‬اطالعـات دریافتـی‬ ‫مربـوط بـه اسـاتید‪ ،‬معلمـان‪ ،‬دانشـجویان و طالب‬ ‫کامـل نباشـد و یا ثبتنـام دانشـجویان جدیدالورود در‬ ‫دانشـگاهها هنـوز انجـام نشـده باشـد‪ ،‬امـکان ثبت‬ ‫اعتـراض بـرای کلیه مشـموالنی کـه کد ملـی انها‬ ‫در سـامانه وجود ندارد‪ ،‬پیشـبینی شـده بـود که پس‬ ‫از فراینـد اخذ تاییـد نهادهای متولی‪ ،‬بسـته اینترنت‬ ‫بـه زودی در حسـاب کاربـری ایشـان نیـز اختصاص‬ ‫خواهـد یافت‪.‬‬ ‫همـراه اول اعلام کـرد بسـته های شـش ماهه‬ ‫‪ ۶۰‬گیگابایـت ویـژه اسـاتید حـوزه و دانشـگاه‪۴۰ ،‬‬ ‫گیگابایـت ویـژه معلمـان و ‪ ۳۰‬گیگابایـت ویـژه‬ ‫دانشـجویان و طلاب مطابـق لیسـت ارسـالی از‬ ‫سـوی وزارت ارتباطات و فنـاوری اطالعات (افرادی‬ ‫کـه در سـامانه ‪ ICTGifts‬ثبت نـام کرده اند)‪ ،‬فعال‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫ایرانسـل نیز مطابق با سیاسـت های ابالغـی وزارت‬ ‫ارتباطـات و فناوری اطالعات و بر اسـاس فهرسـت‬ ‫دریافتـی از سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات‬ ‫رادیویـی (رگوالتـوری)‪ ،‬ایـن بسـته های اینترنـت‬ ‫هدیـه را فعـال کرده اسـت‪ .‬مهلت اعتبـار هر یک از‬ ‫ایـن بسـته ها‪ ،‬شـش ماه اسـت‪.‬‬ ‫فعالسـازی بسـته بـرای بخشـی از افـراد کـه در‬ ‫روزهـای ابتدایـی‪ ،‬درخواسـت خـود را در سـامانه‬ ‫ثبـت کـرده بودنـد‪ ،‬اغـاز شـده اسـت و واگـذاری‬ ‫بسـته بـرای سـایر متقاضیـان نیـز از امـروز اغـاز و‬ ‫طـی چنـد روز اینـده انجـام خواهـد شـد‪ .‬همچنین‬ ‫بـرای کلیـه افـرادی کـه نسـبت بـه ثبـت اعتراض‬ ‫در سـامانه اقـدام کرده اند‪ ،‬پـس از انجـام فرایند اخذ‬ ‫تاییـد نهادهـای متولـی و طـی مراحل فنـی مرتبط‪،‬‬ ‫بسـته هدیـه اینترنـت رایـگان اختصـاص خواهـد‬ ‫یافـت‪ .‬هنـگام فعال شـدن بسـته نیز ایـن موضوع از‬ ‫طریـق ارسـال پیامک بـه اطالع افراد خواهد رسـید‪.‬‬ ‫افزایش درخواست گواهی‬ ‫سالمت فرزندخواندگی در‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیرکل پزشـکی قانونی اصفهان گفـت‪ :‬در پنج ماه‬ ‫نخسـت امسـال ‪ ۱۴۷‬زوج بـرای معاینـه و دریافـت‬ ‫گواهـی سلامت در بـاره فرزندخواندگـی بـه ادارات‬ ‫پزشـکی قانونی اسـتان مراجعـه کردند کـه این رقم‬ ‫در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل ‪ ۱۸۸.۵‬درصد‬ ‫افزایش داشـته است‪.‬‬ ‫علـی سـلیمانپور‪ ،‬در گفت وگو با ایرنا افـزود‪ :‬معاینات‬ ‫مربـوط بـه فرزندخواندگـی یکی از خدمات پزشـکی‬ ‫قانونـی در حوزه معاینات سـرپایی اسـت کـه با ارائه‬ ‫نامه از سـازمان بهزیسـتی یا مراجـع قضایی در تمام‬ ‫ادارات پزشـکی قانونی اسـتان انجام می شـود‪.‬‬ ‫وی امـار مراجعـان فرزندخواندگـی در مـدت مشـابه‬ ‫سـال گذشـته را ‪ ۱۵۶‬نفر یعنـی ‪ ۷۸‬زوج عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل پزشـکی قانونـی اصفهـان در بـاره فراینـد‬ ‫صدور گواهی سلامت زوجین بـرای فرزندخواندگی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬ثبـت درخواسـت و تشـکیل پرونـده‪،‬‬ ‫اثبـات ناتوانـی در بـاروری‪ ،‬بررسـی سلامت در ‪۲‬‬ ‫حـوزه جسـمانی و روانی‪ ،‬صـدور گواهـی و ارجاع به‬ ‫مرکـز درخواسـت کننده و صـدور گواهـی و ارجاع به‬ ‫مرکـز درخواسـت کننـده از مراحـل دریافـت گواهی‬ ‫سلامت بـرای فرزندخواندگی اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬پس از انجـام ازمایش های الزم‪،‬‬ ‫نتیجـه بـه مراجـع درخواسـت کننده و در صـورت‬ ‫تاییـد سلامت‪ ،‬گواهـی نهایـی زوجیـن صـادر و‬ ‫بـه مرجـع قضایـی یـا سـازمان بهزیسـتی اعلام‬ ‫می شـود‪ .‬سـلیمانپور بیـان کرد‪ :‬در صورتـی که یکی‬ ‫از زوجین مشـکلی در سلامت جسـمانی و یا روانی‬ ‫خـود و یـا اعتیاد داشـته باشـد نیـز مراتب بـه مرجع‬ ‫اسـتعالم کننده گـزارش خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حـدود ‪ ۱۵‬درصـد از زوج های ایرانـی دارای ناباروری‬ ‫مطلـق در طـول زندگـی خـود هسـتند و بیـش از ‪۲‬‬ ‫میلیـون زوج نابـارور در کشـور وجـود دارد‪ .‬اکنـون‬ ‫حـدود ‪ ۱۸‬درصـد از باروری هـا در بیـن زنـان باالی‬ ‫‪ ۳۵‬سـال اتفـاق می افتـد و بـا وجـود اینکه بـارداری‬ ‫بـاالی ‪ ۳۵‬سـال بـرای زنـان‪ ،‬توصیـه نمی شـود اما‬ ‫وزارت بهداشـت حمایت الزم را از انها برای داشـتن‬ ‫دوره بـارداری سـالم انجـام می دهد‪ .‬جمعیت کشـور‬ ‫در زمـان حاضـر حدود ‪ ۸۴‬میلیون نفـر با ‪ ۲۶‬میلیون‬ ‫زوج تخمیـن زده می شـود‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 20‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4185‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برکت نامزد دریافت گواهی سازمان جهانی بهداشت‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در زمینه واکسن های‬ ‫کرونای تولید داخل باید به فکر بازارهای صادراتی باشیم و‬ ‫تعداد تولیدکنندگان ما بسیار فراتر از نیاز داخل کشور است‪،‬‬ ‫درعین حال درباره علت عدم صدور مجوز مصرف اضطراری‬ ‫واکسن کووپارس توضیح داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬دکتر محمدرضا شانه ســاز در حاشیه‬ ‫بازدید از نمایشــگاه ایران فارما در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در زمینه واکســن کشور با دانش بومی به عنوان یکی از ‪۶‬‬ ‫کشور سازنده و دارنده دانش بومی واکسن در این نمایشگاه‬ ‫که چندصد شرکت حضور دارند بیانگر سمبلی از تالش ها‬ ‫است و امیدواریم با برطرف شدن بیماری کرونا شاهد حضور‬ ‫بیشتر شــرکت های خارجی در این نمایشگاه در سال های‬ ‫بعد باشیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا االن علی رغــم همــه تحریم هــا و‬ ‫دست اندازی هایی که برای جلوگیری از دسترسی مردم به‬ ‫دارو انجام شد‪ ،‬صنعت داروسازی تالش های زیادی کرد و‬ ‫در این مدت پیشــرفت های زیادی هم داشتیم و برنامه ما‬ ‫این است که تا اخر سال انسولین را به طور کامل در داخل‬ ‫تولید کنیم‪ .‬این موضوع قرار بود سال ‪ ۱۳۹۹‬انجام شود که‬ ‫به دلیل تحریم ها میسر نشد‪.‬‬ ‫شانه ســاز ادامه داد‪ :‬همچنین واکســن انفلوانزای تولید‬ ‫داخل از امســال وارد چرخه مصرف شــد و این نشان داد‬ ‫که تحریم ها نه تنها نتوانسته مانعی بر سر راه شرکت های‬ ‫داروسازی شود بلکه انگیزه انها را برای حضور هرچه بیشتر‬ ‫در بازارهای داخلی و بین المللی بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫او درباره اخرین وضعیت واکســن های ایرانی کرونا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬االن واکســن های ‪ ۳‬شرکت مجوز گرفته و وارد بازار‬ ‫شده و دو شــرکت دیگر هم در شرف هستند و ظرف ‪20‬‬ ‫روز تا یک ماه اینده انها هم به بازار می ایند‪ .‬انچه که قطعا‬ ‫می توان گفت این است که باید به فکر بازارهای صادراتی‬ ‫باشیم و تعداد تولیدکنندگان ما بسیار فراتر از نیاز داخل کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫او درباره علت عدم صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن‬ ‫کووپارس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر نتایج به ما منتقل شــود مانند‬ ‫سایر واکسن ها حتما اجازه مصرف می دهیم؛ البته مجوز اولیه‬ ‫را از ما گرفتند و اگر گزارش هایشان به اندازه واکسنی مانند‬ ‫اسپایکوژن برسد به طور حتم کمیسیون موافقت خواهد کرد‪.‬‬ ‫مطمئن باشید ما جزو ســریع ترین سازمان های غذا و دارو‬ ‫در صدور مجوزهای مربوط به واکسن هستیم‪ .‬اگر انعکاس‬ ‫نتایجشان را تسریع کنند قطعا مجوز خواهند گرفت‪.‬‬ ‫شانه ســاز درباره هدر رفت ارز ترجیحی‪ ،‬گفت‪ :‬اطالعات‬ ‫کامل نزد ماست و من چنین گزارشی ندیدم‪ .‬این که درست‬ ‫مصرف نشود به لحاظ سیستم قیمت گذاری و سامانه تیتک‬ ‫مطمئن هستیم کمترین هدر رفت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در حوزه‬ ‫دارو و تجهیزات پزشکی است‪.‬‬ ‫شانه ســاز درباره وضعیت تولید واکسن های کرونای تولید‬ ‫داخلــی‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون چیزی که از واکســن تولید داخلی‬ ‫پلیس اصفهان به دنبال ارتقای بعد رفتاری‬ ‫در ارتباط با مردم‬ ‫اصفهان ‪ -‬ایرنا ‪ -‬فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫اهداف و برنامه های کارکنان این نیرو برمبنای پیاده سازی‬ ‫و عملی شدن رهنمودهای رهبر معظم انقالب در بیانیه گام‬ ‫دوم انقالب است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ســردار محمدرضا میرحیدری در نشست‬ ‫تخصصی «تبیین دســتاوردهای پژوهشی بیانیه گام دوم‬ ‫انقالب» در ســتاد فرماندهی انتظامی اصفهان افزود‪ :‬از‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬با ابالغ مرکز پژوهش های ناجا‪ ،‬جایگاه پلیس‬ ‫تخصصی در مســیر حرکت جمهوری اسالمی و عملی‬ ‫شدن فرمان رهبر معظم انقالب مشخص و نقش تک تک‬ ‫کارکنان پلیس اصفهان در این راستا تبیین شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬پشتوانه امروز همه طرح ها و برنامه های‬ ‫نیروی انتظامی بر مبنای علمی موردتوجه فرماندهان است‬ ‫و این نیرو در ارتباط با ‪ ۲‬بعد عملکردی و اعتقادی حرکت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس اســتان اصفهان تاکید کــرد‪ :‬بعد اعتقادی‬ ‫کارکنــان نیــروی انتظامی توســط ســازمان عقیدتی‬ ‫سیاســی رصد می شــود و معاونت طرح و برنامه ناجا نیز‬ ‫از بعد عملکردی میزان پیشــرفت و حرکت این نیرو در‬ ‫اجرایی شدن فرمان های رهبر معظم انقالب در بیانیه گام‬ ‫دوم انقالب را رصد می کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه نیروی انتظامی در سال های اخیر‬ ‫دســتاوردهای خوبی کسب کرده است افزود‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انقالب در بســیاری از فرمایش های خود از عملکرد ناجا‬ ‫ابراز رضایت کرده اند و در پیامی که در رابطه با هفته ناجا‬ ‫فرمودند نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت را به عنوان‬ ‫ستون و پایه اصلی برشمردند‪.‬‬ ‫ســردار میرحیدری افزود‪ :‬به یقیــن در ارتباط با گام دوم‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی با همین توجه و عنایت رهبر معظم انقالب‬ ‫می تواند نقش برجسته ای ایفا کند و ارتقای بعد رفتاری و‬ ‫عدالت محوری و سطح معنویت یگان هایی که مستقیم با‬ ‫مردم سروکار دارند را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود‪ :‬پلیس امروز در عین‬ ‫حفظ اقتدار با رافت و مهربانی با احاد جامعه برخورد می کند‬ ‫و نیروهای پلیس در حوزه های مختلف و مســئولیت های‬ ‫گوناگونی که دارند در مسیر انقالب حرکت می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پلیس امروز به تجهیزات روز و هوشــمند‬ ‫مجهز اســت و روزبه روز برای رفع نیازمندی های مردم و‬ ‫جامعه در مســیر علمی شدن گام برمی دارد‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫اســتان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬رســیدگی به موقع به‬ ‫مشکالت و رفع نیازمندی های مردم از دغدغه های پلیس‬ ‫است و نیروی انتظامی تامین امنیت و اسایش عمومی را‬ ‫اصلی ترین وظیفه خود می داند و کارکنان این نیرو در این‬ ‫مسیر تا پای جان ایستاده اند‪.‬‬ ‫تحویل گرفتیم‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬درصد کل واکســن هایی بوده‬ ‫که تامین شده است‪ .‬زیرا بر اساس سیاست هایی که نظام‬ ‫قائل بود‪ ،‬مردم باید در اســرع وقت واکسینه می شدند که‬ ‫واردات هم رشــد و سرعت قابل توجهی پیدا کرد‪ .‬البته ما‬ ‫فکر می کنیم که دیگر واقعا نیازی به واردات نداریم‪ .‬به جز‬ ‫ان محموله هایی که تاکنون قرار و تفاهماتش گذاشته شده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس می توانیم بعد از مهر ماه و اوایل ابان ماه‪،‬‬ ‫نیازمان را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین کنیم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬بنابراین دز بوســتر و واکسن برای سایر گروه هایی‬ ‫که باید واکسن تزریق کنند‪ ،‬از محل تولیدکنندگان داخلی‬ ‫قابل دسترس خواهند بود‪.‬‬ ‫شانه ساز درباره اقدام واکسن ســازان ایرانی برای دریافت‬ ‫تاییدیه های جهانی‪ ،‬گفت‪ :‬مقدمات کار واکسن برکت برای‬ ‫دریافت تاییدیه سازمان جهانی بهداشت انجام شده و مدارک‬ ‫را کامل کردند و برای اخذ مجوز از سازمان جهانی بهداشت‬ ‫کاندید شده اند‪.‬‬ ‫شانه ساز پیرامون انتخاب دز بوستر نیز گفت‪ :‬واکسن های‬ ‫سینوفارم‪ ،‬اسپایکوژن‪ ،‬استرازنکا برای برخی گروه ها‪ ،‬برکت‬ ‫و ‪ ...‬از سوی کمیته واکسن مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫البته در تزریق دز بوســتر‪ ،‬اینکه قبل از این چه واکســنی‬ ‫را دریافت کردند‪ ،‬یکی از مولفه های تعیین کننده اســت‪.‬‬ ‫مطالعات در حال انجام اســت و تولیدکنندگان داخلی هم‬ ‫مطالعاتشان را کامل می کنند تا ما برای دز بوستر از تولیدات‬ ‫داخلی خودمان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت کاالهایی که در گمرک رسوب کرده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در گمرک دو مشکل برای ما وجود دارد؛ یکی اینکه‬ ‫بســیاری از اقالمی که میگویند‪ ،‬ثبت سفارش نشده و ما‬ ‫از وجودشــان در گمرک خبر نداریم‪ .‬زیرا سامانه گمرک با‬ ‫سامانه جامع تجارت و سامانه تیتک متصل نیست که بتوانیم‬ ‫ان ها را ببینیم‪ .‬حال برخی اقالم که مشابه تولید داخل ان ها‬ ‫را داریم بدون ثبت ســفارش‪ ،‬از ســوی واردکنندگان وارد‬ ‫گمرک شده و اکنون با فشارهای مختلف از سوی رسانه ها‪،‬‬ ‫افکار عمومی و حتی دادن اطالعات ناقص به مســئوالن‬ ‫ذی ربــط‪ ،‬تالش می کنند که اقالم مشــابه تولید داخل را‬ ‫وارد بازار کنند‪ .‬ما اجازه نمی دهیم به هر قیمتی که باشــد‪،‬‬ ‫وظیفه مان حسب قانون و تکلیفی که مقام معظم رهبری‬ ‫تعیین کردند‪ ،‬حمایت از تولید اســت‪ .‬اینکه کســی بدون‬ ‫مقدمات قانونی صرفا جنسی را وارد گمرک کرده‪ ،‬بخواهد‬ ‫به او اجازه ترخیص دهیم و بیاید در بازار و تولیدکننده داخلی‬ ‫ما را بیچاره کند‪ ،‬به هیچ وجه چنین اجازه ای نداده و تسلیم‬ ‫این فشارها نمی شویم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در زمینه فاکتور هشــت ما تولیدکننده داریم و‬ ‫سال هاست تولید می کند‪ ،‬حال این فراورده را وارد گمرک‬ ‫کردند و به ما فشــار وارد می کنند که این را ترخیص کنید‪.‬‬ ‫ما با هیچ وجه اجازه ترخیص این اقالم را نمی دهیم‪ .‬وظیفه‬ ‫ما حمایت از تولید داخل است و تسلیم فشار واردکنندگان‬ ‫نمی شویم‪.‬‬ ‫اموزش حضوری در اصفهان فقط با رعایت‬ ‫پروتکل‬ ‫معـاون امـوزش ابتدایـی اداره کل اموزش وپـرورش‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬تعهد دسـتگاه تعلیم وتربیت اسـتان برای‬ ‫شـروع امـوزش حضـوری بـه خانواده هـا تامین سلامت‬ ‫دانش امـوزان و ایجـاد امنیـت روانـی خانواده هاسـت‪.‬‬ ‫لیالسـادات ابطحـی در گفت وگـو با ایرنـا افـزود‪ :‬در واقع‬ ‫اگـر بخواهیـم بـه فضـای مدرسـه برگردیـم نمی توانیـم‬ ‫تمامـی دانش امـوزان را با هم وارد فضای اموزشـی کنیم‬ ‫زیـرا در ایـن فضاهـا ممکـن اسـت فاصله گـذاری رعایت‬ ‫نشـود و نتوانیم سلامت جسـمی کـودکان و نوجوانان را‬ ‫تامیـن کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـرای ایـن منظـور اگـر بخواهیـم بـه‬ ‫بازگشـایی مـدارس بپردازیـم اولیـن چیـزی کـه مدنظـر‬ ‫ماسـت این اسـت که گروه ها و دسـته بندی دانش اموزان‬ ‫را طـوری انتخـاب کنیم کـه انها با فاصله گذاری درسـت‬ ‫و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی به صـورت تدریجـی‪،‬‬ ‫اقتضایـی وارد فضاهای اموزشـی شـوند‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬براین اسـاس الزم اسـت کـه مدیریت‬ ‫جـدی بـر دانش امـوزان ابتدایی صـورت گیرد کـه بتوانند‬ ‫بـا رعایـت دسـتورالعمل ها و پروتکل هـای بهداشـتی در‬ ‫فضایـی امـن و سـالم امـوزش ببیننـد‪ .‬معـاون امـوزش‬ ‫ابتدایـی اداره کل اموزش وپـرورش اصفهـان افـزود‪ :‬در‬ ‫زمـان حاضـر مـدارس روسـتایی و عشـایری اسـتان کـه‬ ‫جمعیـت کمتـری دارنـد از فضـای حضـوری بهره منـد‬ ‫هسـتند‪ .‬وی یاداور شـد‪ :‬باقی فضاهای اموزشـی در ابان‬ ‫وارد فضـای حضـوری تدریجـی می شـود‪.‬‬ ‫ابطحـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬به هرحـال فضـای برخـط‬ ‫(انالیـن) هـم یـک دسـتاورد اسـت کـه امـوزش‬ ‫دانش امـوزان از ایـن طریـق صـورت گرفتـه اسـت و‬ ‫تـا زمانـی کـه بتوانیـم فضـای حضـوری را به تدریـج و‬ ‫بطورکامـل فراهـم کنیـم از ایـن نـوع امـوزش بهره منـد‬ ‫خواهیـم شـد‪ .‬معـاون امـوزش ابتدایـی اسـتان اصفهـان‬ ‫دربـاره تامیـن کسـری معلمـان ابتدایـی نیز گفـت‪ :‬علت‬ ‫کسـری نیروی انسـانی‪ ،‬بازنشسـتگی تعدادی از معلمانی‬ ‫بـود کـه یـاران صدیـق اموزش وپـرورش بودنـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬ایـن چالـش نیـز بـا پیگیـری اسـتان و‬ ‫حمایت هایـی که صـورت گرفت و در نهایـت با همکاری‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش و تخصیـص تعـدادی نیـرو بـه‬ ‫اسـتان و همچنیـن اسـتفاده از برخـورداری ظرفیـت‬ ‫همـکاران بازنشسـته ای که اعالم بازنشسـتگی دیرهنگام‬ ‫کردنـد توانسـتیم کسـری نیـرو را جبـران کنیم‪ .‬در سـال‬ ‫تحصیلـی جاری حـدود ‪ ۹۰۰‬هـزار دانش امـوز در ‪ ۶‬هزار‬ ‫واحـد اموزشـی در اسـتان مشـغول بـه تحصیـل شـدند‬ ‫کـه از ایـن تعـداد ‪ ۴۹۲‬هـزار دانش امـوز مربوط بـه دوره‬ ‫ابتدایی هسـتند‪.‬‬ ‫اعالم جایگاه دانشگاه های اصفهان در رتبه بندی موضوعی ‪۲۰۲۰‬‬ ‫پایگاه رتبه بندی ‪ ISC‬نتایج رتبه بندی موضوعی سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬خود را منتشر کرد که دانشگاه های استان اصفهان‬ ‫در موضوعات مختلف در این نظام رتبه بندی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در رتبه بندی جهانی ‪ ISC‬بر اســاس موضوع‪ ،‬از طرح‬ ‫تقسیم بندی سلسله مراتبی ‪ OECD‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫در این طرح‪ ،‬تمام حوزه هــای موضوعی در ‪ ۶‬رده اصلی‬ ‫و ‪ ۴۲‬زیــر رده قرار می گیرند (در نهایــت ‪ ۳‬زیر رده کنار‬ ‫گذاشته می شوند)‪ ۶ .‬رده اصلی در این طرح عبارت از علوم‬ ‫طبیعی‪ ،‬مهندسی و فناوری‪ ،‬علوم پزشکی و بهداشت‪ ،‬علوم‬ ‫کشاورزی‪ ،‬علوم اجتماعی و علوم انسانی است‪.‬‬ ‫در رتبه بنــدی موضوعی ‪ ،ISC‬دانشــگاه های هدف‬ ‫به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی‪ ،‬دانشگاههایی‬ ‫هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در ان حوزه جزو ‪۷۰۰‬‬ ‫دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ ۱۵۰‬مدرک در هر ان حوزه موضوعی منتشــر کرده و در‬ ‫پایگاه ‪ InCite‬ثبت شده باشند‪.‬‬ ‫دانشــگاه های اعالم شــده در رتبه بندی در هر حوزه‬ ‫موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز بر اســاس‬ ‫قاره و کشــور و‪ ...‬اعالم خواهند شد‪ .‬رتبه بندی موضوعی‬ ‫‪ ،ISC‬بر اساس سه معیار کلی پژوهش‪ ،‬فعالیت بین المللی‬ ‫و نواوری انجام می شود که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی‬ ‫که دارد‪ ،‬بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در رتبه بنــدی موضوعــی ‪ ISC-۲۰۲۰‬از ایران ‪۳۹‬‬ ‫دانشــگاه حضور دارند که در حوزه های مختلف موضوعی‬ ‫حائز رتبه شده اند و شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در‬ ‫‪ ۶‬رشته از ‪ ۷‬رشته حوزه علوم طبیعی شامل ریاضیات‪ ،‬علوم‬ ‫کامپیوتر و اطالعات‪ ،‬علوم فیزیکی و نجوم‪ ،‬علوم شیمی‪،‬‬ ‫زمین و علوم محیطی مرتبط‪ ،‬علوم زیستی در جمع برترین‬ ‫دانشگاه های دنیا هستیم‪.‬‬ ‫در حوزه علوم طبیعی تعداد ‪ ۳۸‬دانشگاه از کشورهای‬ ‫اسالمی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور‬ ‫ایران با ‪ ۱۱‬دانشگاه اســت‪ .‬در حوزه مهندسی و فناوری‬ ‫تعداد ‪ ۵۶‬دانشگاه از کشورهای اسالمی حضور داشتند که‬ ‫بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ‪ ۱۴‬دانشگاه است‪.‬‬ ‫در حوزه علوم پزشکی و بهداشت تعداد ‪ ۵۲‬دانشگاه از‬ ‫کشورهای اسالمی حضور داشتند که ایران با ‪ ۱۲‬دانشگاه‬ ‫در این حوزه موضوعی داشته اند‪ .‬ضمنا بهترین رتبه کسب‬ ‫شده در این حوزه برابر با ‪ ۲۳۱‬و کشور ایران بوده است‪.‬‬ ‫در حوزه علوم کشاورزی تعداد ‪ ۷۵‬دانشگاه از کشورهای‬ ‫اسالمی حضور داشتند که ایران با ‪ ۱۴‬دانشگاه در این حوزه‬ ‫موضوعی حضور داشــته است‪ .‬در حوزه علوم انسانی تعداد‬ ‫‪ ۹‬دانشگاه از کشورهای اســامی حضور داشتند که سه‬ ‫دانشگاه و ایران حضور دارند‪.‬‬ ‫در حوزه علوم طبیعی در سال ‪ ،۲۰۲۰‬دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان همراه با دانشگاه های صنعتی امیرکبیر‪ ،‬فردوسی‬ ‫مشهد‪ ،‬علم و صنعت ایران‪ ،‬شهید بهشتی‪ ،‬صنعتی شریف‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬تربیت مدرس‪ ،‬علوم پزشکی تهران و تبریز (‪-۷۰۰‬‬ ‫‪ )۶۰۱‬مشترکا رتبه دوم را کسب کردند‪.‬‬ ‫در حوزه علوم کشاورزی‪ ،‬دانشگاه های صنعتی اصفهان‬ ‫و شیراز (‪ )۲۵۱-۳۰۰‬مشترکا رتبه سوم را کسب کردند‪.‬‬ ‫در رشته علوم فیزیکی و نجوم دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫و دانشــگاه تهران (‪ )۴۵۱-۵۰۰‬مشترکا رتبه اول را کسب‬ ‫کردند‪ .‬همچنین دانشگاه کاشــان در این رشته محدوده‬ ‫(‪ )۷۰۰-۶۰۱‬قــرار گرفت‪ .‬دانشــگاه اصفهان در رشــته‬ ‫ریاضیات در محدوده (‪ )۷۰۰-۶۰۱‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫در رشــته علوم شیمی‪ ،‬دانشــگاه صنعتی اصفهان در‬ ‫محدوده (‪ )۵۰۰-۴۵۱‬قرار گرفت‪ .‬دانشــگاه کاشان نیز در‬ ‫محدوده (‪ )۷۰۰-۶۰۱‬جای گرفت‪.‬‬ ‫در رشــته زمین و علوم محیطی‪ ،‬دانشــگاه صنعتی‬ ‫اصفهان با محدوده (‪ )۶۰۰-۵۰۱‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫در رشته مهندسی عمران‪ ،‬دانشگاه صنعتی اصفهان با‬ ‫محدوده (‪ )۳۰۰-۲۵۱‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫در رشته مهندسی برق و الکترونیک‪ ،‬دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان در محدوده (‪ )۵۰۰-۴۵۱‬جای گرفت و در رشــته‬ ‫مهندسی مکانیک‪ ،‬دانشگاه صنعتی اصفهان ‪ ۲۳۷‬و دانشگاه‬ ‫کاشــان در محدوده (‪ )۳۵۰-۳۰۱‬و دانشــگاه اصفهان در‬ ‫محدوده (‪ )۶۰۰-۵۰۱‬قرار گرفتند‪.‬در رشته مهندسی شیمی‬ ‫نیز دانشگاه صنعتی اصفهان ‪ ۲۱۴‬را کسب کردند‪ .‬دانشگاه‬ ‫صنعتــی اصفهان در محدوده (‪ )۴۰۰-۳۵۱‬و کاشــان در‬ ‫محدوده (‪ )۶۰۰-۵۰۱‬رشته مهندسی مواد قرار گرفتند‪.‬‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تبریز در محدوده‬ ‫(‪ )۳۵۰-۳۰۱‬در رشــته مهندسی محیط زیست و دانشگاه‬ ‫کاشان (‪ )۶۰۰-۵۰۱‬و دانشگاه اصفهان در محدوده (‪-۶۰۱‬‬ ‫‪ )۷۰۰‬قرار گرفتند‪.‬در رشته پزشکی بالینی‪ ،‬دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان و علوم پزشکی شیراز در محدوده (‪-۵۰۱‬‬ ‫‪ )۶۰۰‬جای گرفتند و در رشــته علوم بهداشت نیز دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬علوم پزشکی کرمان‪ ،‬علوم پزشکی‬ ‫کرمانشاه و علوم پزشکی مشهد در محدوده (‪)۵۰۰-۴۵۱‬‬ ‫قرار گرفتند‪.‬در سایر رشته های مهندسی و فناوری (شامل‪:‬‬ ‫مهندسی چندرشته ای‪ ،‬مهندسی صنایع‪ ،‬مهندسی تولید‪،‬‬ ‫علوم و فنون غذایی‪ ،‬ابزار دقیق (‪INSTRUMENTS‬‬ ‫‪ ،)& INSTRUMENTATION‬ذره بینــی‬ ‫(‪ ،)MICROSCOPY‬علــوم تصویربرداری و فناوری‬ ‫عکاسی‪ ،‬طیف سنجی) دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی‬ ‫اصفهــان (‪ )۳۰۱-۳۵۰‬هر در دو رتبــه دوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫دانشــگاه کاشــان نیز (‪ )۷۰۰-۶۰۱‬در رشته مهندسی و‬ ‫فناوری قرار دارد‪.‬‬ ‫در رشته علوم پزشکی و بهداشت (تحقیقات پزشکی‬ ‫پایه‪ ،‬پزشکی بالینی و علوم بهداشت) علوم پزشکی اصفهان‬ ‫(‪ )۶۰۰-۵۰۱‬قرار دارد‪.‬‬ ‫در رشــته کشــاورزی‪ ،‬جنگلداری و شیالت‪ ،‬دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان (‪ )۲۳۲‬چهارم را کسب کرد‪.‬‬ ‫در سایر رشــته های علوم کشاورزی (شامل مهندسی‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اقتصاد و سیاســت گذاری کشاورزی‪ ،‬علوم و‬ ‫فنون غذایی) دانشــگاه صنعتی اصفهان (‪ )۱۷۸‬رتبه سوم‬ ‫را کسب کرد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫اصفهان‬ ‫نگاهیازدیگر‬ ‫کوتاه‬ ‫«پستچی ها»هنوزایستاده اند‬ ‫حاال دیگر دارد دو ســال می شود که مردان و زنان غیرتمند‬ ‫خانواده بزرگ شرکت ملی پست‪ ،‬بی تردید و درنگ و بدون‬ ‫حتی لحظه ای ترک سنگر خدمت‪ ،‬به امید تابیدن دوباره افتاب‬ ‫سالمتی و عافیت و امدن روزهای خوب همچنان ایستاده اند‪.‬‬ ‫به گزارش فــارس‪ ،‬حدیث دانــش راد‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫مرکز تجزیه و مبادالت پستی در یادداشتی که در اختیار این‬ ‫خبرگزاری گذاشته‪ ،‬اورده است‪ :‬دو سه ماهی بود که می گفتند‬ ‫در دوردست ها ســرو کله اش پیدا شده ولی دیری نپایید که‬ ‫سوغات چین‪ ،‬گریبان ما را هم گرفت‪.‬‬ ‫روزهای اول‪ ،‬بیشــتر شبیه شوخی تلخی بود که اسایش و‬ ‫بی خیالی های شیرین مان را نشانه گرفته بود‪ ،‬اما وقتی گفتند‬ ‫دیگر نباید عزیزان و اعضای خانواده تان را در اغوش بگیرید‪،‬‬ ‫با دوستان تان دست ندهید و به دیگران هم نزدیک نشوید‪،‬‬ ‫تازه انگار فهمیدیم مثل اینکه قضیه خیلی هم جدی است‪.‬‬ ‫تا چشــم بر هم گذاشتیم دیدیم‪ ،‬بله‪ ،‬مهمان ناخوانده کنگر‬ ‫خورد و لنگر انداخت و این بار صاحبخانه‪ ،‬اسیر این میهمان‬ ‫بدشگون شده بود‪.‬‬ ‫ما هم تنها کاری که ازمان برمی امد این بود که سر به سرش‬ ‫نگذاریم و با دم این جانور بازی نکنیم‪.‬‬ ‫هنوز در بهت به سر می بردیم و ناباورانه امار روزافزون ابتالء و‬ ‫عزیزانی را که از دست می دادیم رصد می کردیم که قرنطینه‬ ‫و اعمال محدودیت ها اغاز شــد‪ .‬ان هایی که می توانستند‪،‬‬ ‫مایحتاج چند روز و چند هفتــه را تهیه کردند‪ ،‬ان هایی هم‬ ‫که مشتری دائمی و وفادار سایت ها و فروشگاه های اینترنتی‬ ‫بودند‪ ،‬در کنار خرید کاالهای پر زرق و برق‪ ،‬خواسته های نه‬ ‫چندان ضروری و شاپینگ تراپی شان‪ ،‬نیازهای روزانه را هم به‬ ‫سبد خریدهای دیجیتالی و غیرحضوری اضافه کردند‪.‬‬ ‫روز به روز بر مشــتاقان خریدهای مجازی افزوده می شد و‬ ‫مردم بیشتر با خود کنار می امدند که به فروشگاه های ندیده و‬ ‫کاالهای لمس نکرده اعتماد کنند و حتی برای خرید نان هم‬ ‫از خانه خارج نشوند‪ ،‬به امید گسستن زنجیره بال و چشیدن‬ ‫طعم دوباره سالمتی‪ ،‬عافیت و اسودگی‪.‬‬ ‫و در چشم بر هم زدنی‪ ،‬یک ویروس چند ده نانومتری فرهنگ‬ ‫خرید و مصرف و اساســا زندگی مان را تغییر داد‪ .‬حاال دیگر‬ ‫نبض زندگی به شماره افتاده و همه جا نَقل حماسه پزشکان و‬ ‫پرستارانی بود که برای نگاه داشتن همان لبخندهای بی جان‬ ‫بر لب شهروندان‪ ،‬با ایثار و صبر وسط میدان ایستاده بودند که‬ ‫ما هر روز کمتر نشویم‪.‬‬ ‫همه چیز شوکه کننده بود‪ ،‬فضای سنگینی در شهر‪ ،‬امیخته‬ ‫به بهت‪ ،‬ترس‪ ،‬غم و درد بر زندگی روزمره مردم سایه افکنده‬ ‫بود و مرگ بسان صیادی سیری ناپذیر بر سر هر کوچه و معبر‬ ‫به کمین نشسته بود‪.‬‬ ‫در این میان و در کنار فداکارانی چون پزشــکان و پرستاران‪،‬‬ ‫کارکنان بخش های خدمات عمومی و امثال انان‪ ،‬یک گروه‬ ‫دیگــر از مردم هم در دل خطــر‪ ،‬بی وقفه‪ ،‬بدون تعطیلی و‬ ‫فراغت در میانه ی میدان حضور داشتند که کمتر نامی از انها‬ ‫برده می شد!‬ ‫پستچی ها‪ ،‬این خادمان حفظ ارتباط مادران با فرزندان سرباز‬ ‫و دانشجو‪ ،‬این قاصدان پیا ِم»ماللی نیست جز دوری شما»‪،‬‬ ‫با پیشــینه ای از جنس اعتماد و امانت داری‪ ،‬هم انانی که در‬ ‫روزهای جنگ تحمیلی‪ ،‬زلزله‪ ،‬ســیل و بال همواره خدمت‬ ‫رســان بودند‪.‬روئین تن نبودند‪ ،‬اما وقتی دریافتند که باید در‬ ‫میــدان بالیی دیگر‪ ،‬باز هم بیش از پیش باشــند‪ ،‬تمام قد‬ ‫ایستادند‪.‬برای انها که پس از فراگیر شدن ارتباطات دیجیتال‬ ‫و گســترش فضای مجازی‪ ،‬عرصه خدمتشــان از رساندن‬ ‫نامه های هموطنان به دریای ارامی مملو از بسته ها و امانات‬ ‫تبدیل شــده بود‪ ،‬حاال حجم خیره کننده کاالهای اینترنتی‬ ‫خریداری شده مردم‪ ،‬اقیانوس نا ارامی بود که اگر موج شکنانه‬ ‫به اب نمی زدند‪ ،‬بیم ان می رفت که سونامی خانمان سوزی‬ ‫که مردم را خانه نشــین کرده بــود‪ ،‬بی رحم تر بتازدو ویرانی‬ ‫بیشــتری به بار بیاورد‪.‬هرچند امواج سهمگین این سونامی‬ ‫تعدادی از عزیزترین های انها را هم با خود برد‪ ،‬اما رادمردانه‬ ‫ایستاده و لحظه ای از خدمت بازنماندند و مسئوالنه به اعتماد‬ ‫دیرین مردم به پست پاسخ شایسته دادند‪.‬‬ ‫حاال دیگر دارد دو ســال می شود که مردان و زنان غیرتمند‬ ‫خانواده بزرگ شرکت ملی پست‪ ،‬بی تردید و درنگ و بدون‬ ‫حتی لحظه ای ترک سنگر خدمت‪ ،‬به امید تابیدن دوباره افتاب‬ ‫سالمتی و عافیت و امدن روزهای خوب همچنان ایستاده اند‪.‬‬ ‫نذر خون ‪ ۲۰‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫اصفهانی در محرم و صفر‬ ‫مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان از نذر خون ‪ ۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬اصفهانی در ماه محرم و صفر امســال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مشارکت امسال مردم اســتان در پویش نذر خون ‪ ۵‬درصد‬ ‫نسبت به سال گذشته افزایش داشته است‪.‬‬ ‫علی فتوحی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به اینکه هر سال‬ ‫با نزدیک شدن به فصل سرما معموال با کاهش اهدای خون‬ ‫از سوی شهروندان مواجه هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از مردم استان‬ ‫می خواهیم بیماران و افراد نیازمند به خون و فراورده های خون‬ ‫را فراموش نکنند و به صورت مستمر و روزانه به مراکز اهدای‬ ‫خون مراجعه و خون خود را اهدا کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای پاســخگویی به نیاز بیماران و مراکز‬ ‫درمانی باید ‪ ۷‬روز ذخیره خون داشــته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ذخیره خون استان ‪ ۴‬روز است‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از نیاز به همه گروه های‬ ‫خونی در استان خبر داد و افزود‪ :‬وضعیت ذخیره خون استان‬ ‫بحرانی نیست اما مطلوب هم نیست و به همین دلیل از مردم‬ ‫می خواهیم برای اهدای خون به صورت مستمر به مراکز انتقال‬ ‫خون استان مراجعه کنند‪.‬وی با بیان اینکه در محرم و صفر‬ ‫امســال ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد خون توسط مردم استان اهدا‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬میزان مشارکت مردم استان در پویش نذر خون‬ ‫امسال افزایش ‪ ۵‬درصدی نسبت به سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫فتوحی خاطرنشــان کرد‪ ۹۷ :‬درصد از اهداکنندگان خون در‬ ‫استان مردان و تنها ‪ ۳‬درصد از اهداکنندگان خون زنان هستند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رویداد‬ ‫اکران فیلم های جشنواره‬ ‫«جنگ سینمایی»‬ ‫کودک در ُ‬ ‫رئیس اداره فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۲‬اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬اکران‪ ،‬نقد و بررسی فیلم های‬ ‫جشنواره کودک با مشارکت کودکان و نوجوانان در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫فریبا زارعان در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬در ارتباط با جنگ‬ ‫«جنگ‬ ‫محالتی شهرداری منطقه ‪ ،۲‬گفت‪ :‬برنامه ای به نام ُ‬ ‫سینمایی» از تاریخ هفدهم مهرماه برگزار می شود و تا بیست‬ ‫و یکم این ماه در بوستان های محالتی منطقه ‪ ۲‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این برنامه با مراسم ُجنگ و برنامه های شاد‬ ‫و متنوع همچون مسابقات‪ ،‬خواندن شعرهای کودکانه و‬ ‫نمایش برای کودکان و نوجوانان اغاز می شود و سپس اکران‬ ‫فیلم های برتر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان سال گذشته‬ ‫را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫رئیس اداره فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۲‬اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اکران‪ ،‬نقد و بررسی فیلم‬ ‫با مشارکت کودکان و نوجوانان انجام می شود‪ .‬سپس از بین‬ ‫کسانی که در نقد و بررسی شرکت کرده باشند به همه یا‬ ‫گروه خاصی از افراد جوایزی اهدا می شود‪.‬‬ ‫زارعان درباره شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی در‬ ‫این برنامه عمومی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه در فضای باز و در‬ ‫بوستان های محالت برگزار می شود‪ .‬چیدمان صندلی ها با‬ ‫یک و نیم متر فاصله نسبت به یکدیگر است‪ .‬از طرفی‬ ‫کودکان و نوجوانان باید ماسک به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین پیش از حضور کودکان بر روی سن دست های‬ ‫انها ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫جشنواره ای به وسعت ایران‬ ‫داوری ‪ ۳۳‬کودک و نوجوان‬ ‫شیرازی در سالن سبز تاالر‬ ‫حافظ شیراز‬ ‫کدام فیلم های اکران شده در جشنواره ‪ 34‬ام اصفهانی است؟‬ ‫‪5‬‬ ‫حضورپررنگفیلمسازاناصفهانی‬ ‫در جشنواره سی و چهارم‬ ‫‪ 13‬فیلم از اصفهان در این دوره از جشنواره حضور دارند‪،‬‬ ‫برخی از این فیلم ها در اصفهان ساخته شده و برخی دیگر نیز‬ ‫تهیه کننده و کارگردان اصفهانی دارند‪.‬‬ ‫در بین این پنج فیلم ویدئویی داستانی اشکنه‪ ،‬بَلیط راز قلعه‪،‬‬ ‫تیام و میان صخره ها در بخش فیلم های بلند سینمایی‪ ،‬فیلم‬ ‫دوچرخه باز در بخش فیلم کوتاه داستانی‪ ،‬منتخب‪ ،‬ادامس و‬ ‫تبلت در بخش کرونا روایت‪ ،‬گنج واقعی‪ ،‬پرنده باز‪ ،‬شبح ترسو‪،‬‬ ‫کیمیاگر و موزی که می خندید در بخش پویانمایی کوتاه در‬ ‫این دوره از جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از‬ ‫اصفهان حضور دارند‪ .‬با این اثار بیشتر اشنا شوید‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی بلند اشکنه به کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫وحید پاکزاد ازجمله فیلم های اصفهانی است‪ .‬موضوع این فیلم‬ ‫در خصوص دوقلویی است که از شهر به روستا می روند و با‬ ‫دو کودک دیگری که در روستا است‪ ،‬اتفاقات جذابی را رقم‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫این فیلم در شهرستان لنجان و در مناطقی مانند باغ بهادران‬ ‫و زرین شهر فیلمبرداری شده است‪ ،‬فیلمبرداری حدود ‪ ۲۵‬روز‬ ‫طول کشید و زمان این فیلم ‪ ۹۳‬دقیقه است‪.‬‬ ‫اشکنه که برگرفته از نام غذای محلی در اصفهان و پنج‬ ‫استان دیگر است در دومین روز جشنواره اکران شد و نشست‬ ‫خبری این فیلم نیز با حضور تهیه کننده و کارگردان و بازیگران‬ ‫در سینما ساحل برگزار شد‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی بلند راز قلعه به کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫کریم رناسیان در کلهرود و قلعه تاریخی مورچه خورت‬ ‫ساخته شده است‪ ،‬این فیلم ماجرای کودکی را تصویر می کند که‬ ‫پدرش باستان شناس بوده و به دلیل شغل پدر‪ ،‬مجبور شده اند‬ ‫خانوادگی به یکی از روستاهای تاریخی مهاجرت کنند و حین‬ ‫ثبت نام و تحصیل در یکی از مدارس این روستا مورد اذیت‬ ‫همکالسی هایش قرارگرفته و به او پیشنهاد می دهند برای‬ ‫بهبود رابطه شان با وی باید او میخی را از قلعه نفرین شده برای‬ ‫انها بیاورد که در این زمان ماجراهای جذابی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫راز قلعه در اولین روز جشنواره بین المللی فیلم های کودکان‬ ‫و نوجوانان اکران شد‪ .‬بازیگران این فیلم همه به عنوان بازی‬ ‫اولشان در این فیلم هنرنمایی کرده اند‪.‬‬ ‫ تیام فیلم سینمایی بلندی است که در استان چهارمحال‬ ‫بختیاری‪ ،‬شهرکرد و شهر سامان تصویربرداری شده است‪،‬‬ ‫امیرحسین عنایتی‪ ،‬کارگردان و نویسنده این اثر از هنرمندان‬ ‫اصفهان است و تیام را با همکاری شرکت فدک فیلم‬ ‫نقش جهان ساخته است‪.‬‬ ‫داستان فیلم سینمایی تیام نمایش دهنده تالش های دختری‬ ‫به نام تیام با بازی مارال خدادادی را روایت می کند که درصدد‬ ‫رساندن دارو به مادر نابینایش ایلماه با بازی بهنوش بختیاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫فیلم تیام که به مدت ‪ 76‬دقیقه تولید شده است در سومین‬ ‫روز جشنواره سی وچهارم در سینما فلسطین برای نخستین‬ ‫بار اکران شد‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی بلند میان صخره ها به کارگردانی مختار‬ ‫عبدالهی و تهیه کنندگی محمد احمدی در بخش مسابقه سی‬ ‫و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫حضور دارد‪ ،‬میان صخره ها فیلمی قصه گو برای مخاطب‬ ‫کودک و نوجوان و درباره خواهر و برادری است که حین بردن‬ ‫گوسفندان به چراگاه‪ ،‬در صخره ها گیر می کنند و با اتفاقات‬ ‫جالبی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی میان صخره ها در چهارمین روز جشنواره‬ ‫سی و چهارم در سینما ساحل با حضور عوامل این فیلم اکران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فیلم کوتاه داستانی دوچرخه باز تنها فیلم اصفهانی است که‬ ‫در این بخش از جشنواره اکران می شود‪ ،‬مهسا امیری نویسنده و‬ ‫کارگردان این فیلم است و دوچرخه باز نیز تجربه اول فیلمسازی‬ ‫اوست‪.‬‬ ‫سعید کودک هفت ساله دانش اموزی است که ارزوی داشتن‬ ‫یک دوچرخه مانند پسر همسایه را دارد اما این ارزو مدت هاست‬ ‫به دلیل شرایط مالی خانواده دست نیافتنی است و زمانی که‬ ‫مطمئن می شود پدرش قصد خرید دوچرخه را ندارد می کوشد‬ ‫خود به ارزویش برسد‪.‬‬ ‫فیلم دوچرخه باز در اخرین روز جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان در سینما ساحل اصفهان اکران خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است اثار بخش کرونا روایت و پویانمایی سی و‬ ‫چهارمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان از پلتفرم هاشور و به صورت برخط اکران خواهند شد‪.‬‬ ‫حضور کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان‪ ،‬شهر هم پیوند‬ ‫اصفهان در جشنواره فیلم کودک و نوجوان‬ ‫طرح هم پیوندی کالنشهرها با شهرهای استان سیستان‬ ‫و بلوچستان به پیشنهاد شهرداری اصفهان‪ ،‬در سی و هشتمین‬ ‫نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کالنشهرها در سال‬ ‫‪ 98‬به تصویب رسید تا کالنشهرهای ایران با شهرهای استان‬ ‫سیستان و بلوچستان هم پیوند شوند و در حوزه های فرهنگی‪،‬‬ ‫شهری‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی این استان را یاری کرده تا در‬ ‫شرایطی مانند سیل و ‪ ...‬این استان تاب اوری بیشتری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫انجام اقداماتی همچون ایجاد فرهنگ سراها‪ ،‬مراکز‬ ‫تفریحی و مراکز کارافرینی‪ ،‬بازسازی خسارات تحمیلی به‬ ‫امکانات زیرساختی ازجمله معابر و خطوط مواصالتی و اقدامات‬ ‫اصالحی برای ایجاد پل ها پس از سیل ازجمله اقدامات‬ ‫موردنظر در طرح هم پیوندی بود‪.‬‬ ‫در حوزه فرهنگی نیز رویدادهای مشترک تعریف شد‪ .‬اهالی‬ ‫شهر بنت در اصفهان حضور یافتند‪ ،‬خیران اصفهانی به یاری‬ ‫این استان شتافتند و اتفاقات خوبی را رقم زدند‪.‬‬ ‫واژه «هم پیوندی» الهام گرفته از این مفهوم شعر سعدی‬ ‫است که همه ما عضو یک پیکر هستیم‪ .‬چراکه فرزندان‬ ‫بلوچستان فرزندان وطن هستند‪ .‬طرح «هم پیوندی» در کالمی‬ ‫ساده بیانگر ان است که شهر اصفهان و دیگر کالنشهرها در‬ ‫مسیر توسعه پایدار دست دیگر شهرها را بگیرند و انها را در‬ ‫این مسیر به لحاظ اجتماعی‪ ،‬فضاهای کالبدی و تاب اور شدن‪،‬‬ ‫کمککنند‪.‬‬ ‫در «هم پیوندی» به صورت نمونه‪ ،‬یکی از نقاط محروم‬ ‫استان با همکاری کنشگران مدنی باید به سطح قابل قبولی‬ ‫از استاندارد فرهنگی و اجتماعی دست پیدا کند تا این استان‬ ‫پس از سیل‪ ،‬فراموش نشود‪ .‬درنهایت ‪ 18‬نقطه از این استان‬ ‫مشخص و شهر بنت به عنوان هم پیوند کالنشهر اصفهان‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫فیلم لیپار در استان سیستان و بلوچستان ساخته شده و‬ ‫حسین ریگی‪ ،‬کارگردان این اثر است‪ .‬وی در نشست خبری‬ ‫این فیلم که در اصفهان با حضور عوامل برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سینمای ایران‪ 50 ،‬سال به سیستان و بلوچستان بدهکار است‪.‬‬ ‫لیپار به زبان بلوچی‪ ،‬به معنای جایی است که رودخانه به‬ ‫دریا می رسد و دریاچه ای صورتی نیز به همین نام در منطقه‬ ‫سیستان وجود دارد‪.‬‬ ‫افزایش سهم ناشنوایان و نابینایان در جشنواره سی و چهارم‬ ‫سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان در شرایطی از روز جمعه پیشین اغاز به کارکرد که در‬ ‫این دوره نیز همانند دوره های گذشته‪ ،‬تعدادی از فیلم ها برای‬ ‫افراد کم توان و ناتوان جسمانی (به ویژه نابینایان و ناشنوایان)‬ ‫مناسب سازی شده است تا به یکی از شعارهای جشنواره که‬ ‫امکان دیدن فیلم برای همه کودکان و نوجوانان سرزمین است‪،‬‬ ‫رنگ تحقق بخشد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در این دوره از جشنواره فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬سالن زنده رود سینما ساحل اصفهان‪ ،‬میزبان کودکان‬ ‫نابینا و ناشنوایی خواهد بود که عالقه مند به دیدن فیلم های‬ ‫جشنواره و داشتن حس مشترک با سایر کودکان اصفهانی هستند‬ ‫قابجشنواره‬ ‫‪ ۳۳‬کودک و نوجوان در سالن سبز تاالر حافظ شیراز‬ ‫اثار سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان را داوری می کنند‪.‬‬ ‫روح اهلل رنجبری‪ ،‬مدیر گروه سینمایی اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی فارس گفت‪ :‬هنر‪ ،‬بزرگ ترین ابزار یا گاه‬ ‫می توان تنها ابزار فرهنگ سازی به ویژه برای کودکان و‬ ‫نوجوانان که اینده سازان هر کشور هستند‪ ،‬است‪ .‬یکی از‬ ‫هنرهای نو و بسیار تاثیرگذار این روزهای جهان را باید‬ ‫سینما دانست که در همه زوایای زندگی انسان امروزی‪،‬‬ ‫دارای تاثیرگذاری است‪.‬‬ ‫رنجبری با اشاره به این که کودکان را باید برای‬ ‫سازندگی‪ ،‬پیشرفت‪ ،‬ابادانی‪ ،‬سرافرازی و سربلندی ایران و‬ ‫ایرانی در جهان اماده کرد و هنر و به ویژه سینما‪ ،‬ابزاری برای‬ ‫این فرهنگ سازی‪ ،‬باروری و توانمندسازی است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این راستا‪ ،‬اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس‪ ،‬همزمان‬ ‫با سایر استان ها برای سومین بار‪ ،‬جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫کودک و نوجوان را در شیراز نیز پخش خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیر گروه سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫فارس یاداور شد‪ :‬همه گیری بیماری کرونا از زمستان ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫زمینه ای شد تا این جشنواره در سال ‪ ۱۳۹۹‬برگزار نشود‪.‬‬ ‫امسال که با کاهش همه گیری و واکسیناسیون همگانی‪،‬‬ ‫این جشنواره بار دیگر برگزار شده است‪ ،‬ما نیز توانستیم با‬ ‫پیگیری های بسیار‪ ،‬بار دیگر فیلم های این جشنواره را در‬ ‫شیراز برگزار کنیم‪.‬وی با اشاره به این که ویژگی بارز این‬ ‫جشنواره‪ ،‬داوری فیلم های از سوی کودکان و نوجوانان است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امسال ثبت نام داوران به صورت اینترنتی بود‬ ‫که ‪ ۳۳‬کودک و نوجوان ‪ ۶‬تا ‪ ۱۶‬سال فارسی برای داوری‬ ‫فیلم ها ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫روح اهلل رنجبری با اشاره به این که تماشای این فیلم ها‬ ‫رایگان است‪ ،‬گفت‪ :‬ازانجاکه فیلم ها تنها در سالن سبز‬ ‫تاالر حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس‬ ‫پخش می شود‪ ،‬در راستای پیروی از شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی ما تنها می توانیم از یک دهم گنجایش سالن‬ ‫سبز بهره گیریم‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 20‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4185‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫سرزمین‬ ‫خیـــال‬ ‫‪« ÁÁ‬سینما سیار» در‬ ‫مناطق محروم اصفهان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1813‬برابـر رای شـماره ‪ 1642‬مـورخ ‪ 1400/5/26‬هیـات اول موضـوع قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی‪ ،‬مالکیـت اقـای تقـی اکبـری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 107‬کدملـی‬ ‫‪ 1110619545‬صـادره فالورجـان فرزنـد محمدقلـی در ششـدانگ یکبابخانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 71/06‬مترمربـع مفـروزی از پلاک شـماره ‪ ۱۳۱‬فرعـی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلـی‬ ‫واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک جنوب اصفهـان به موجـب بیع نامه‬ ‫عـادی و مـع الواسـطه از طرف اقای محمدصادق ناظر دسـتجردی (مالک رسـمی)‬ ‫خریـداری شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪1400/08/05 :‬‬ ‫مهـدی شـبان‪ -‬رئیـس ثبت اسـناد و املاک منطقـه جنـوب اصفهـان ‪/1205129‬‬ ‫م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1811‬برابـر رای شـماره ‪ 1631‬مـورخ ‪ 1400/5/25‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی‪ ،‬مالکیـت اقـای هانـی امینی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1272682692‬کدملی‬ ‫‪ 1272682692‬صـادره اصفهـان فرزند محمدناصر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبابخانـه بـه مسـاحت ‪ 155‬مترمربع مفـروزی از پالک شـماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪۴۴۸۳‬‬ ‫و می توانند از فیلم های «یدو»‪« ،‬بام باال»‪« ،‬خبرنگار» و «یکی‬ ‫بود یکی نبود» لذت ببرند‪.‬‬ ‫در همین رابطه علی عباسی‪ ،‬رئیس امور افراد دارای معلولیت‬ ‫باشگاه مخاطبین سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت‪:‬‬ ‫مناسب سازی جشنواره برای ناتوانان جسمی‪ ،‬به صورت ویژه از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬و دوره سی و یکم در دستور کار قرار گرفت؛ در دوره‬ ‫سی و دوم دو اکران ویژه برای افراد نابینا و افراد ناشنوا داشتیم که‬ ‫برای نابینایان به صورت توضیح صحنه و برای ناشنوایان به صورت‬ ‫زیرنویس و زبان اشاره‪ ،‬فیلم ها مناسب سازی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال گذشته و دوره جاری‪ ،‬مجموعه سوینا‬ ‫همکاری را در این جهت با جشنواره شروع کرده و در دوره قبل‬ ‫از ان نیز بنیاد سینمایی فارابی این مسئولیت را بر عهده گرفت‪ .‬در‬ ‫دوره گذشته جشنواره‪ ،‬با توجه به برگزاری انالین جشنواره‪ ،‬تعداد‬ ‫فیلم های مناسب شده افزایش پیدا کرد که بازخورد بسیار خوبی‬ ‫را نیز دریافت کردیم‪.‬‬ ‫رئیس امور افراد دارای معلولیت باشگاه مخاطبین سی و‬ ‫چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در دوره فعلی‪ ،‬چهار فیلم مناسب سازی شده برای گروه‬ ‫نابینایان و چهار فیلم برای گروه ناشنوایان اکران شده و خواهد‬ ‫شد که این فیلم ها در سینما ساحل‪ ،‬سالن زنده رود اکران خواهد‬ ‫شد‪ .‬این نمایش ها در روزهای شنبه و دوشنبه هفته جاری و در‬ ‫‪ ÁÁ‬چهارباغ به رنگ‬ ‫جشنواره کودک‬ ‫اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهـان بـه موجـب‬ ‫بیـع نامـه عادی و مع الواسـطه از طـرف اقای محمدصـادق ناظر دسـتجردی(مالک‬ ‫رسـمی) خریداری شـده اسـت‪.‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1632‬مـورخ ‪ 1400/5/25‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جنـوب اصفهان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی‪،‬‬ ‫مالکیـت اقای هـادی امینی به شناسـنامه شـماره ‪ 10723‬کدملی ‪1292816937‬‬ ‫صـادره اصفهـان فرزنـد محمدناصـر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 155‬مترمربـع مفـروزی از پلاک شـماره ‪ ۱۳۱‬فرعـی از ‪۴۴۸۳‬‬ ‫اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملک جنـوب اصفهان بـه موجب‬ ‫بیـع نامـه عـادی و مـع الواسـطه از طـرف اقـای محمدصـادق ناظر دسـتجردی‬ ‫خریداری شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود‬ ‫در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار نوبت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریخ انتشـار نوبت دوم‪ 1400/08/05 :‬مهدی‬ ‫شـبان‪ -‬رئیـس ثبت اسـناد و امالک منطقه جنوب اصفهـان ‪ /1205011‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1809‬برابـر اراء صـادره هیـات هـای موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقه‬ ‫غـرب اصفهـان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫مشـخصات متقاضیـان و املاک مـورد تقاضا به شـرح زیر بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صدورسـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امالک تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مرجـع قضایی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫ردیـف ‪ -۱‬رای شـماره ‪ 1400/06/13-7024‬هیـات سـوم اقای مجتبی حسـین زاده‬ ‫دو سانس در ساعات ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۹‬برای افراد ناشنوا است و اکران‬ ‫مخصوص برای نابینایان نیز در روزهای یکشنبه و سه شنبه در‬ ‫همان ساعات انجام می شود‪.‬‬ ‫عباسی درباره چگونگی انتخاب مخاطبان این سانس ها‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با انجمن های فعال در حوزه معلولیت های بینایی‬ ‫و شنوایی همچنین با مدارس استثنایی‪ ،‬شنوایی هماهنگی هایی‬ ‫برای حضور این کودکان انجام شده است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی جز ضروریات این دوره بود‪،‬‬ ‫محدودیت هایی در تعداد و نحوه حضور این عزیزان داشتیم که با‬ ‫هماهنگی های انجام شده‪ ،‬حضور و خروج انها با کمترین معطلی‬ ‫در محل سینما انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سومین روز‬ ‫برگزاری کالس های‬ ‫المپیادپنج‬ ‫جوزدانی به شناسـنامه شـماره ‪ 45427‬کدملـی ‪ 1280342064‬صـادره فرزند ابراهیم‬ ‫در تمامـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪113‬‬ ‫مترمربـع از پلاک ‪ 52‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۱۴‬حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک غـرب اصفهـان از مالکیت متقاضـی و ‪ ......‬مـورد ثبت صفحـه ‪ 247‬دفتر ‪574‬‬ ‫امالک‬ ‫ردیـف ‪ -2‬رای شـماره ‪ 1400/06/13-7026‬هیـات سـوم خانـم ملیحـه السـادات‬ ‫میـر معصومـی کرمی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 59003‬کدملـی ‪ 1281018910‬صادره‬ ‫اصفهـان فرزنـد سـید محمـد در تمامـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 113‬مترمربع از پالک ‪ 52‬فرعی از ‪ 8‬اصلـی واقع در اصفهان‬ ‫بخـش ‪ ۱۴‬حـوزه ثبـت ملـک غـرب اصفهـان از مالکیت متقاضـی و ‪ ......‬مـورد ثبت‬ ‫صفحـه ‪ 247‬دفتـر ‪ 574‬امالک‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم ‪1400/08/05 :‬‬ ‫شـهریاری‪ -‬رئیـس منطقـه ثبت اسـناد واملاک غـرب اصفهـان ‪ /1205015‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1807‬برابـر رای شـماره ‪ 1563‬مـورخ ‪ 1400/05/19‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهـان‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی مالکیـت خانـم صفیـه هاشـمی‬ ‫سـهرفروزانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 39‬کدملـی ‪ 1111331685‬صـادره از‬ ‫فالورجـان فرزنـد عزیزالـه بـر ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت ‪185/05‬‬ ‫مترمربـع مفـروزی از پلاک شـماره ‪ ۱۳۱‬فرعـی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلـی واقـع در‬ ‫اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهـان بـه موجـب بیـع نامه‬ ‫عـادی و مـع الواسـطه از طـرف اقـای سـیف الـه دهخـدا (مالـک رسـمی)‬ ‫خریـداری شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪1400/08/05 :‬‬ ‫مهـدی شـبان‪ -‬رئیـس ثبت اسـناد و املاک منطقـه جنـوب اصفهـان ‪/1204943‬‬ ‫م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1815‬برابـر اراء صـادره هیـات هـای موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقه‬ ‫غـرب اصفهـان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫مشـخصات متقاضیـان و املاک مـورد تقاضا به شـرح زیر بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صدورسـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امالک تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مرجـع قضایی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫ردیـف ‪ -۱‬رای شـماره ‪ 1400/06/20-7545‬هیـات دوم اقـای حسـین مردانـی‬ ‫والندانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 571‬کدملـی ‪ 1287121780‬صـادره اصفهـان فرزند‬ ‫محمـد در سـه و نیـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 133/20‬مترمربـع قسـمتی از پلاک شـماره ‪ 68‬اصلـی واقع در اصفهـان بخش ‪14‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملک غـرب اصفهان از مالکیت رضا حیدری بهرام ابادی از سـند شـماره‬ ‫‪ 36086‬مـورخ ‪ 1350/1/21‬دفترخانـه شـماره ‪ 65‬اصفهـان از مـورد ثبـت صفحه ‪93‬‬ ‫دفتـر ‪ 48‬امالک‬ ‫ردیـف ‪ -2‬رای شـماره ‪ 1400/06/20-7546‬هیـات دوم اقـای محمـد مردانـی‬ ‫ولندانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 579‬کدملـی ‪ 1287528082‬صـاره اصفهـان فرزند‬ ‫حسـین در دو و نیـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 133/20‬مترمربـع قسـمتی از پلاک شـماره ‪ 68‬اصلی واقـع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک غـرب اصفهـان از مالکیـت رضـا حیـدری بهـرام ابادی از سـند‬ ‫شـماره ‪ 36086‬مـورخ ‪ 1350/1/21‬دفترخانـه شـماره ‪ 65‬اصفهـان از مـورد ثبـت‬ ‫صفحـه ‪ 93‬دفتـر ‪ 48‬امالک‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/07/20 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪1400/08/05 :‬‬ ‫شـهریاری‪ -‬رئیـس منطقـه ثبت اسـناد واملاک غـرب اصفهـان ‪ /1205183‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫اهمیت استفاده از پایانه های‬ ‫فروشگاهی در اقتصاد کشور‬ ‫دولت ها برای تامین منابع مالی و ارائه خدمات عمومی‬ ‫از درامدهای مالیاتی استفاده می کنند‪ .‬درحقیقت مخارج‬ ‫اداره کشور که بخش اعظم ان برای ارتقای خدمات رفاهی‬ ‫صرف می شود باید با منابع مالی دولت تامین شود‪ .‬با این‬ ‫هدف قانون جدید پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‬ ‫با برقراری شفافیت در تراکنش های مالی کسب و کارها‬ ‫و خدمات‪ ،‬تحول چشمگیری در وصول مالیات عادالنه‬ ‫بوجود می اورد‪ .‬در این قانون منظور از پایانه فروشگاهی‬ ‫محدود به دستگاه کارتخوان نبوده و شامل هر ابزاری که‬ ‫قابلیت اتصال به شبکه پرداخت کشور و صدور صورتحساب‬ ‫الکترونیکی را داشته باشد‪ .‬درحقیقت پایانه فروشگاهی همه‬ ‫ابزارهای پرداخت مانند درگاه های پرداخت اینترنتی و‬ ‫دستگاه های ‪ POS‬را دربرمی گیرد‪ .‬اجرای این قانون به‬ ‫گونه ای است که ضمن جلوگیری از اخالل در کسب و‬ ‫کار و حریم شخصی مودیان‪ ،‬داده و اطالعات کسب و کار‬ ‫مودیان را به صورت محرمانه حفظ کرده؛ حداکثر اطالعات‬ ‫مورد نیاز را دریافت و فضایی ازاد در محیطی رقابتی ایجاد‬ ‫می کند؛ به این ترتیب‪ ،‬افزایش رضایت مودیان و منافع‬ ‫کشور از طریق شناسایی صحیح درامدهای مشمول‬ ‫مالیات و کاهش فرار مالیاتی در کشور سهولت می یابد‪.‬‬ ‫به بیانی دیگر‪ ،‬استفاده از پایانه های فروشگاهی‪ ،‬سبب‬ ‫بهبود فعالیت های اقتصادی‪ ،‬صرفه جویی در وقت‪ ،‬دقت‬ ‫بیشتر در امور‪ ،‬از بین بردن میزان اشتباهات‪ ،‬تسهیل داد‬ ‫و ستد‪ ،‬نظارت بر قیمت ها‪ ،‬ثبت و مستندسازی و شفافیت‬ ‫در مبادالت اقتصادی و تشخیص درامدهای مودیان‬ ‫مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده می‏ شود‪ .‬پیاده سازی قانون‬ ‫پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کارایی و اثربخشی‬ ‫نظام مالیاتی و به تبع ان درامدهای مالیاتی را افزایش داده‬ ‫و با کاهش هزینه های وصول مالیات سبب رضایت مودیان‬ ‫می شود‪ .‬به بیانی دیگر نظام مالیاتی می کوشد زمینه مناسبی‬ ‫را برای دستیابی و حفظ میزان باالی خوداظهاری مودیان‬ ‫فراهم سازد‪ .‬به این ترتیب و بر اساس قانون‪ ،‬کلیه اشخاص‬ ‫مشمول موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند نسبت‬ ‫به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند‪ .‬خرده فروشی ها‬ ‫و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی‬ ‫ارتباط دارند عالوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف‬ ‫به استفاده از پایانه های فروشگاهی می باشند‪ .‬با اجرای این‬ ‫قانون روند مالیات ستانی کشور از علی الراس و ممیز محور‬ ‫به مالیات ستانی مبتنی بر بانک های اطالعاتی تغییر یافته‬ ‫و درنهایت کارایی و عدالت‪ ،‬تمکین داوطلبانه و پرداخت‬ ‫مالیات به فرهنگ عمومی تبدیل می شود و ضمن افزایش‬ ‫رضایت مودیان و شفاف سازی فعالیت های مالی و شفافیت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بودجه عمومی کشور تامین می شود‪ .‬بدون شک‬ ‫هوشمند شدن نظام مالیاتی امری مهم در اقتصاد کشور و‬ ‫زمینه ساز قطع وابستگی به درامدهای نفتی است‪ .‬در خاتمه‬ ‫با قاطعیت می توان گفت شفافیت اطالعات اقتصادی و‬ ‫تحقق عدالت مالیاتی‪ ،‬حذف چرخه عرضه کاالی قاچاق در‬ ‫شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام‬ ‫شده کاال برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری‪،‬‬ ‫از جمله دستاوردهای قانون پایانه های فروشگاهی است‪.‬‬ ‫در شرایط تحریم باید ارتباطی‬ ‫خوب بین معادن و صنایع‬ ‫ایجاد کرد‬ ‫ایین افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن وصنایع‬ ‫معدنی و ماشین االت و تجهیزات وابسته با حضور علی‬ ‫زینی وند استاندار کرمان و تعدادی از مسئولین استانی‬ ‫برگزار شد‪ .‬علی زینی وند استاندار کرمان ضمن حضور در‬ ‫غرفه ذوب اهن اصفهان از پیشنهاد تهاتر محصول ریل با‬ ‫گندله وکنستانتره شرکت گل گهر استقبال نمود و قول‬ ‫مساعد جهت هماهنگی و بررسی در کارگروه استان را‬ ‫دادند‪ .‬حسین مهرابی معاون اقتصادی استانداری کرمان نیز‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه ها بایستی زنجیره مفقودی بین کارگزاران‬ ‫اقتصادی و بازارهای محصول باشند و ما در شرایط سخت‬ ‫اقتصادی توانستیم پل ارتباطی خوبی بین معادن و صنایع‬ ‫برقرار کنیم‪ ،‬باید افزایش بهره وری را از طریق شرکت های‬ ‫دانش بنیان ادامه دهیم‪ .‬سید مهدی طبیب زاده رییس اتاق‬ ‫بازرگانی استان کرمان نیز با حضور در غرفه ذوب اهن‬ ‫اصفهان و گفتگو با کارشناسان شرکت گفت‪ :‬نگرانی برای‬ ‫بیست سال اینده وجود دارد که ذخایر معادن تمام شود باید‬ ‫فرصت ها را متکی به دانش و منابع روز و اینده سوق دهیم‬ ‫و در این راستا قدم برداریم‪.‬‬ ‫دست مافیا پشت صنعت‬ ‫خودروسازی‬ ‫یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم‬ ‫گفت‪ :‬تا دست مافیای از صنعت خودرو قطع نشود‪ ،‬قیمت‬ ‫خودرو سر و سامان پیدا نخواهد کرد‪ .‬ما دست مافیا پشت‬ ‫صنعت خودروسازی را مشاهده می کنیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫هشتمین طرح پیش فروش یکساله محصوالت گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در حالی از (چهارشنبه‪ ۱۴/‬مهرماه)‬ ‫به مرحله اجرا در امده که از مبلغ پیش پرداخت کاسته‬ ‫شده است؛ دلیل این موضوع می تواند مصوبه اخر شورای‬ ‫رقابت مبنی بر عدم مشمولیت تورم برای پیش پرداخت‬ ‫مبلغ خودرو باشد تا در موعد تحویل خودرو‪ ،‬مبلغ بیشتر‬ ‫باقی مانده از وجه خودرو مطابق تورم محاسبه شود‪ .‬سید‬ ‫علی موسوی با اشاره به این موضوع گفت‪ :‬همه عواملی‬ ‫که در بحث قیمت خودرو تاثیر داشته و دارند از مجلس‬ ‫گرفته تا دولت‪ ،‬باید کاری کنند که استفاده ار خودروی‬ ‫با کیفیت و ارزان ایرانی کام ملت ایران را شیرین کند‪.‬‬ ‫قیمت های جهشی افزایش خودرو باید دست کم به‬ ‫وضعیت سابق بازگردد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 20‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4185‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان اعالم کرد‬ ‫صادرات ‪ ۳۴‬میلیون دالر فراورده خام دامی از استان اصفهان‬ ‫مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه در سال‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۴‬میلیون نوبت سر واکسیناسیون در حوزه دام در‬ ‫استان اصفهان انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از مهر ماه سال گذشته‬ ‫تا مهر امسال‪ ۳۴ ،‬میلیون دالر ارزش صادرات فراورده های‬ ‫خام دامی از استان اصفهان به سایر کشورها صادر شده است‪.‬‬ ‫شهرام موحدی در جمع خبرنگاران‪ ،‬با بیان اینکه ‪۶۰‬‬ ‫درصد بیماری ها مشترک بین دا م و انسان است‪ ،‬گفت‪۱۸۰۰ :‬‬ ‫عامل عفونی موجب ایجاد بیماری مشترک بین انسان و دام‬ ‫می شود‪ ،‬از سوی دیگر ‪ ۷۵‬درصد بیماری های جدید انسانی‬ ‫که اخرین ان کووید ‪ ۱۹‬است‪ ،‬منشا حیوانی دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر از پنج بیماری جدید که در انسان‬ ‫دیده می شود سه بیماری منشا حیوانی دارد و در حال حاضر‬ ‫‪ ۶۰‬بیماری مهم مشترک بین انسان و دام توسط سازمان‬ ‫دامپزشکی در حال کنترل و رصد است‪.‬‬ ‫وی به بیماری تب کریمه کنگو به عنوان یکی از‬ ‫بیماری های مشترک بین انسان و دام اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫از عوامل انتقال این بیماری ترشحات گوشت در کشتارگاه ها‬ ‫است که برای مقابله با این بیماری بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫گوشت ها در کشتارگاه ها پیش سرد می شوند‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫در مراکز دامی سم پاشی انجام می شود و در حال حاضر هیچ‬ ‫گزارش از ابتال به تب کریمه کنگو در استان گزارش نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موحدی به بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در سال های ‪ ۹۵-۹۶‬طوفان شیوع بیماری‬ ‫انفلوانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری های استان شکل‬ ‫گرفت‪ ،‬اما در چهار سال گذشته با ممیزی‪ ،‬حل مشکالت‬ ‫بهداشتی و نظارت های انجام شده‪ ،‬هیچ مورد انفلوانزای فوق‬ ‫حاد پرندگان در استان اصفهان مشاهده نشده است‪ ،‬درحالیکه‬ ‫اصفهان قطب تولید مرغ و دیگر طیور است؛ البته این به‬ ‫معنای از بین رفتن این ویروس نیست‪.‬‬ ‫ی با بیان اینکه کنترل یک بیماری ویروسی مشکل‬ ‫و ‬ ‫است و دامپزشکی در سکوت کامل خبری این کار را انجام‬ ‫داده است‪ ،‬گفت‪ :‬برای کنترل بیماری انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان هر مرغداری در هر نقطه صعب العبور و هر ساعت‬ ‫شبانه روز موارد تلفات خود را به دامپزشکی اطالع می دهد و‬ ‫این اداره به صورت رایگان اکیپ دامپزشکی را برای بررسی و‬ ‫گرفتن نمونه اعزام می کند‪.‬مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان‬ ‫همچنین به کنترل و پیشگیری بیماری لمپی اسکین در‬ ‫دام های بزرگ استان که توسط پشه ها منتقل می شود اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر بیماری سل گاوی نیز در استان‬ ‫ی همچنین با اشاره به افزایش‬ ‫اصفهان تحت کنترل است‪.‬و ‬ ‫واکسیناسیون هاری در استان‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۵‬هزار قالده‬ ‫سگ گله در استان اصفهان واکسیناسیون شده اند و به نوعی‬ ‫بیماری هاری در استان تحت کنترل است‪.‬‬ ‫به گفته موحدی‪ ،‬در حوزه بیماری دامی طاعون‬ ‫نشخوارکنندگان کوچک بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار راس‬ ‫واکسیناسیون در استان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طاعون نشخوارکنندگان کوچک بک‬ ‫بیماری ویروسی قابل انتقال در بین بز‪ ،‬گوسفند‪ ،‬اهو‪ ،‬کل‪،‬‬ ‫بزهای وحشی و ‪ ...‬است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کنترل و پیشگیری و‬ ‫مقابله با بیماری های حیات وحش بر عهده محیط زیست‬ ‫است‪ ،‬اما حوزه دامپزشکی در این خصوص همکاری های‬ ‫الزم را با این مجموعه انجام می دهد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان‪ ،‬سه میلیون‬ ‫راس دام را در کمربند مناطق حفاظت شده استان اصفهان‬ ‫واکسیناسیونکرده ایم‪.‬‬ ‫ی تصریح کرد‪ :‬در سال نزدیک به ‪ ۱۴‬میلیون نوبت سر‬ ‫و ‬ ‫واکسیناسیون در حوزه دام در استان اصفهان انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان همچنین افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه کاهش مستمر تلفات بیماری های دام و طیور ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون دوز واکسن طیور در استان اصفهان استفاده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه خشکسالی به شدت حوزه طیور را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده‪ ،‬چراکه کمبود نهاده ها‪ ،‬جابجایی اب با‬ ‫تانکر و … موجب انتقال راحت ویروس از یک مرغداری به‬ ‫مرغداری دیگر می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خشکی زاینده رود نیز‬ ‫موجب حرکت پرندگان ازاد پرواز به سمت مرغداری و انتقال‬ ‫ویروس به طیور انها می شود‪.‬‬ ‫موحدی توضیح داد‪ :‬زمانی که زاینده رود جاری باشد‪،‬‬ ‫پرندگان ازاد پرواز به سمت رودخانه می روند و اگر ویروسی‬ ‫هم باشد در همان محدوده خواهد بود‪ ،‬اما با خشکی رودخانه‬ ‫پرندگان ازادپرواز با پرواز به سمت ابخورهای اطراف‬ ‫مرغداری ها‪ ،‬بمب ویروس را به همه جا منتقل می کنند‪.‬‬ ‫وی به فعالیت اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل‬ ‫دامپزشکی اشاره کرد و گفت‪ :‬در این اداره تمام گواهی های‬ ‫بهداشتی برای صادرات بین المللی صادر می شود و در یک‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۱۱۹‬هزار مجوز حمل فراورده های دامی‬ ‫در حوزه قرینطنه صادر شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان همچنین گفت‪ :‬از‬ ‫مهر ماه سال گذشته تا مهر امسال‪ ۳۴ ،‬میلیون دالر ارزش‬ ‫صادرات فراورده های خام دامی از استان اصفهان به سایر‬ ‫کشورها صادر شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حوزه بهداشت و نظارت بر فراورده‬ ‫های دامی‪ ،‬کل کشتارگاه های دام و طیور استان زیر نظر اداره‬ ‫دامپزشکی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬از مجموع کشتار دام و طیور در‬ ‫استان با نظارت های انجام شده‪ ،‬اجازه نداده ایم‪ ،‬در یک سال‬ ‫گذشته اجازه امدن بیش از ‪ ۱۷۱‬هزار کیلوگرم الشه دام از‬ ‫کشتارگاه ها را بر سر سفره های مردم نداده ایم و تمام الشه‬ ‫های دارای مشکل در کشتارگاه ها ضبط شد‪.‬‬ ‫موحدی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت دامپزشکی‬ ‫بر کلینیک های دامپزشکی سطح شهر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نظارت‬ ‫دامپزشکی بر این کلینک ها به صورت مستمر انجام می شود‬ ‫و در حال حاضر بیش از ‪ ۱۸۷‬کلینیک دامپزشکی و ‪۱۱۸‬‬ ‫داروخانه دامپزشکی در استان اصفهان فعال هستند و پزشکان‬ ‫این کلینیک ها تخصص بیماری های دام کوچک دارند و به‬ ‫نوعی اصفهان و تهران امروز مجرب ترین متخصصان دام‬ ‫کوچک را در کشور دارند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫سرمایه هایانسانیکلیدپیشرویکارامدو‬ ‫بقای یک سازمان‬ ‫دکتر محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در جلسه شورای معاونین این شرکت‪ ،‬مهندس مهدی کفایت‬ ‫را که سابقه مدیریت قراردادهای خرید و مدیریت کنترل‬ ‫مواد شرکت فوالد مبارکه را در کارنامه خود دارد به عنوان‬ ‫معاون جدید سرمایه های انسانی و سازماندهی و اقای مجتبی‬ ‫پوربافرانی را که پیش از این در سمت مدیر امور مالی مشغول‬ ‫به فعالیت بود به عنوان مدیر حوزه مدیر عامل شرکت منصوب‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در ادامه جلسه شورای معاونین این شرکت‪ ،‬ضمن اشاره به‬ ‫تعالی سازمانی شرکت‪ ،‬همسوسازی و بهینه سازی افراد با‬ ‫اهداف و نیازهای کسب و کار جهت دستیابی به عملکرد برتر‬ ‫را به عنوان یک رویکرد جدید از مدیریت سرمایه های انسانی‬ ‫در داخل شرکت مطرح کرد‪.‬‬ ‫محمدیاسر طیب نیا با اشاره به ارزش باالی کارکنان به‬ ‫عنوان سرمایه انسانی در سازمان گفت‪ :‬حوزه سرمایه های‬ ‫انسانی به مدیریت کارکنان برای بهبود کیفیت زندگی کاری‬ ‫در داخل و خارج سازمان پرداخته و می کوشد تا بر توانمندی ها‬ ‫و دانش کارکنان بیفزاید‪ .‬در این راستا استخدام استعدادها‪،‬‬ ‫جهت دهی درست این استعدادها‪ ،‬ایجاد حس خودکفایی‬ ‫و اماده سازی انها برای رویارویی با شرایط پیچیده اینده و‬ ‫نهایتَا رشد و بهینه سازی سرمایه های انسانی‪ ،‬جزو اولویت های‬ ‫شرکت فوالد مبارکه می باشد‪.‬‬ ‫طیب نیا در ادامه انتظار خود از معاونت جدید سرمایه های‬ ‫انسانی و سازماندهی را ایجاد احساس تفاوت در نگاه مدیریت‬ ‫به کارکنان بیان کرد و افزود‪ :‬جهت ایجاد این احساس‬ ‫متفاوت‪ ،‬نیاز به تغییر رویکردهای این معاونت و حرکت به‬ ‫سمت ایجاد اشتیاق و اثربخشی کارکنان به جای رضایت‬ ‫تعمیرات اساسی خط و پرداخت کارگاه نورد‬ ‫‪ ۶۵۰‬ذوب اهن انجام شد‬ ‫تعمیرات اساسی کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬بر اساس برنامه پیش بینی‬ ‫شده از بیست و هفت شهریورماه تا دوم مهرماه سال جاری با‬ ‫موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬محمدرضا یزدان پناه مدیر‬ ‫برنامه ریزی و نظارت برنگهداری و تعمیرات ذوب اهن اصفهان‬ ‫با اعالم این خبر و با اشاره به اهمیت اجرای دقیق و صحیح این‬ ‫تعمیرات گفت‪ :‬با توجه به جایگاه باالی کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬در تولید‬ ‫محصوالت فوالدی کارخانه به ویژه تولید مقاطع جدید فوالدی‬ ‫نظیر انواع ریل‪ ،‬انواع تیراهن های سایز باال‪ ،‬ارک ها‪ ،‬ورق سازه های‬ ‫فوالدی و شمش ها‪ ،‬اجرای کامل و با کیفیت این تعمیرات مطابق‬ ‫با زمانبندی پیش بینی شده از اهمیت ویژه ای برخوردار بود‪ .‬از این‬ ‫رو با انجام بررسی های الزم و تعیین خطوط بحرانی تعمیرات‪،‬‬ ‫سعی گردید تا با استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های کارگاه‬ ‫تعمیر تجهیزات و پرسنل پروژه ای پیمانکاران مدیریت مهندسی‬ ‫نت‪ ،‬سرعت عمل بیشتری به اجرای فعالیت های تعمیراتی داده‬ ‫شود تا بتوان در موعد پیش بینی شده خط تولید کارگاه راه اندازی‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به عدم امکان توقف طوالنی مدت خط‬ ‫تولید کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬طی سنوات گذشته و ناشی از تعهدات‬ ‫کارخانه‪ ،‬کلیه تجهیزات خط تولید این کارگاه می بایستی در این‬ ‫تعمیرات تحت سرویس و تعمیر قرار می گرفتند‪ .‬با هماهنگی‬ ‫واحدهای مختلف‪ ،‬نیروهای اجرایی جهت اجرای سریع و دقیق‬ ‫این تعمیرات به صورت سه شیفت و تمام وقت برنامه ریزی گردند‪.‬‬ ‫یزدان پناه گفت‪ :‬با توجه به ضرورت کاهش گراف اولیه از‬ ‫دوازده شبانه روز به هفت شبانه روز به علت اهمیت تولیدات این‬ ‫کارگاه‪ ،‬فعالیت های کوره‪ ،‬خط و بستر با حداقل زمان الزم بررسی‬ ‫و گراف اجرایی تدوین شد‪.‬‬ ‫محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب اهن نیز‬ ‫در این رابطه گفت‪ :‬کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬اخرین بار در سال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫تعمیرات اساسی شده بود‪ .‬البته سال ‪ ۱۳۹۷‬یک تعمیرات ‪۱۲۰‬‬ ‫ساعته و در فاصله سال ‪ ۱۳۸۹‬تا ‪ ۱۳۹۷‬چند تعمیرات ‪ ۸۰‬ساعته‬ ‫انجام شده بود ولی تعمیرات اساسی در این سطح صورت نگرفته‬ ‫بود‪ .‬در این توقف عالوه بر تعمیرات اساسی کارگاه همزمان ‪ ۳‬عدد‬ ‫از بالک های جرثقیل کارگاه در خط ‪ ۶‬و‪ ۵‬نیز تعویض شد و در‬ ‫عین حال همزمان پروژه نصب و راه اندازی اره و دریلینگ ‪ ۳‬پروژه‬ ‫ریل در حال انجام بود‪.‬‬ ‫یوسف زاده تاکید کرد‪ :‬با احجام سنگین تعمیراتی و شرایط‬ ‫خاص تجهیزات نورد ‪ ۶۵۰‬باز هم تعمیرات در گراف تعیین شده‬ ‫هفت شبانه روز و با توجه به حضور حجم کثیری از نیروهای‬ ‫کارگاه‪ ،‬نت تعمیرات و پیمانکاران بدون هیچگونه حادثه انسانی‬ ‫و تجهیزاتی با شرایط مطلوب به پایان رسید و در موعد مقرر‬ ‫شمش گیری انجام شد‪.‬‬ ‫کارکنان‪ ،‬رسیدن به همکاری و مشارکت کارکنان به جای‬ ‫کنترل کارکنان‪ ،‬متقاعدسازی بجای قدرت سازمانی‪ ،‬مشاهده‬ ‫نقاط قوت پرسنل و کمک به رفع نقاط قابل بهبود پرسنل و‬ ‫نگاه انسانی به کارکنان به عنوان سرمایه های شرکت می باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت چابک سازی‬ ‫ساختارهای سازمانی شرکت و سازماندهی ان متناسب‬ ‫با رویکردهای طرح شده و تعالی سازمانی‪ ،‬بر تبدیل تفکر‬ ‫خدماتی به تفکر توسعه ای در این حوزه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بنده انتظار دارم جهت توسعه نشاط کاری‪ ،‬اخالق‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و ارزش ها‪ ،‬برنامه ریزی الزم در سازمان انجام گردد و اهتمام‬ ‫جدی در مسائل حوزه ایمنی‪ ،‬پیشگیری و ورزش به عمل اید‪.‬‬ ‫طیب نیا در پایان گفت‪ :‬در حوزه پیمانکاران نیز نکات و‬ ‫مسائلی وجود دارد که باید مورد توجه قرارگرفته و تضادها و‬ ‫تعارضات موجود برطرف شود تا متعالی بودن سازمان فوالد‬ ‫مبارکه در بخش پیمانکاران خدوم شرکت نیز بروز و ظهور‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫احداث‪ ۱۰‬هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی‬ ‫تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در زمینه ایجاد حداقل ‪ ۱۰‬هزار مگاوات ظرفیت جدید‬ ‫نیروگاهی از طریق احداث نیروگاه جدید و تکمیل سیکل‬ ‫نیروگاه های موجود توسط شرکت های صنعتی و معدنی با حضور‬ ‫وزرای این دو وزارتخانه امضا شد‪.‬‬ ‫ب ه گزارش ایسنا‪ ،‬صبح روز دوشنبه این تفاهم نامه بین علی اکبر‬ ‫محرابیان‪ -‬وزیر نیرو و سیدرضا فاطمی امین‪ -‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫تجارت‪ ،‬با توجه به نیاز‪ ،‬ضرورت و اهمیت تامین برق مطمئن‪،‬‬ ‫مستمر و پایدار بخش صنعت و معدن و تحقق اهداف توسعه ای‬ ‫صنعت برق به امضا رسید‪.‬‬ ‫علی اکبر محرابیان در این جلسه با بیان اینکه یکی از‬ ‫برنامه های وزارت نیرو ایجاد ظرفیت های نیروگاهی در کشور‬ ‫متناسب با تقاضای سال های پیش رو است‪ ،‬گفت ‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫شده تا ‪ ۳۵‬هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در حوزه های مختلف‬ ‫افزایش یابد که از این میزان ‪ ۱۵‬هزار مگاوات به صورت سیکل‬ ‫ترکیبی و بخار در بخش نیروگاه های حرارتی است که توسط‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬شرکت های تابعه و بخش خصوصی انجام می شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گفت ‪ :‬شاهد ‪ ۱۴‬هزار مگاوات تراز منفی در بخش‬ ‫نیروگاهی هستیم و امکان پاسخگویی به ‪ ۲۲‬درصد تقاضای برق‬ ‫را در بخش خانگی‪ ،‬تجاری‪ ،‬کشاورزی و صنعتی نداریم‪.‬‬ ‫او ادامه داد ‪ :‬عالوه بر این برای ایجاد ظرفیت ‪ ۱۰‬هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه تجدیدپذیر نیز برنامه ریزی شده است که در حال حاضر در‬ ‫ظرف کمتر از یک ماه که اعالم فراخوان کرده ایم تقاضای زیادی‬ ‫برای این بخش وجود داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پتانسیل باالی انرژی های تجدیدپذیر در ایران‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه تجدیدپذیرها پتانسیل باالیی در کشور وجود دارد‬ ‫به گونه ای که تابش خورشید به طور متوسط ‪ ۳۰۰‬روز افتابی در‬ ‫سال است که حتی در برخی نقاط این عدد به ‪ ۳۳۰‬تا ‪ ۳۴۰‬روز‬ ‫نیز می رسد‪.‬وی افزود‪ :‬در کشورهایی که تابش کمتر از ‪ ۲۰۰‬روز‬ ‫در سال است اجرای چنین طرح هایی کامال اقتصادی است لذا در‬ ‫کشور ما که پتانسیل بیشتری وجود دارد می توان گفت که شرایط‬ ‫به مراتب اقتصادی تر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬در حوزه انرژی های بادی نیز پتانسیل های‬ ‫زیادی وجود دارد که برای این بخش نیز برنامه ریزی صورت‬ ‫گرفته است‪.‬وزیر نیرو با اشاره به امضای تفاهم نامه امروز گفت‪ :‬‬ ‫تشویق صنایع کشور برای احداث نیروگاه های اختصاصی برای‬ ‫مصارف خودشان مورد توجه قرار گرفت و بر همین اساس‬ ‫امروز تفاهم نامه ای در این راستا امضا شد که براساس ان صنایع‬ ‫می توانند با حمایت وزارت نیرو و وزارت صنعت‪ ،‬نیروگاه احداث‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدواریم در اینده نزدیک شاهد این باشیم‬ ‫که در حوزه تولید و صنعت به دلیل کمبود برق‪ ،‬کاهش تولید‬ ‫نداشته باشیم‪ ،‬گفت ‪ :‬اکنون برنامه های توسعه ای متوقف مانده که‬ ‫همکاری صنایع فعال‪ ،‬وزارت صنعت ونیرو شاهد ایجاد شرایط‬ ‫جدید خواهیم بود که به دنبال ان اشتغال‪ ،‬ارزش افزوده و افزایش‬ ‫تولید را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما در طی دو دهه گذشته شاهد ایجاد‬ ‫ظرفیت های عظیم در حوزه صنایع و معادن کشور بودیم‪ ،‬گفت ‪ :‬با‬ ‫تالش گسترده ظرفیت های صنعت و معدن رشد بسیار باالیی به‬ ‫ویژه در بخش معادن‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬صنایع انرژی بر‪ ،‬حوزه فوالد‪ ،‬‬ ‫مس‪ ،‬الومینیوم بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬ایجاد محدودیت برای حوزه صنعت شرایط‬ ‫سختی را بوجود اورد که معنای ان کاهش تولید‪ ،‬کاهش اشتغال‬ ‫و ارزش افزوده در این بخش بوده است‪ .‬البته در صنعت برق طی‬ ‫دهه ‪ ۸۰ ،۷۰‬و ‪ ۹۰‬شاهد رشد بسیار باالیی بودیم به گونه ای که‬ ‫می توانیم بگوییم در این حوزه خودکفا و شاهد تکنولوژی هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش عمده خدمات فنی و مهندسی کشور‬ ‫مربوط به حوزه برق است‪ ،‬گفت ‪ :‬متاسفانه در سال های اخیر‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته و نتوانسته ایم متناسب با‬ ‫تقاضا‪،‬سرمایه گذاریکنیم‪.‬‬ ‫در این تفاهم نامه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از طریق‬ ‫سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های جدید‬ ‫نیروگاهی تا قبل از تابستان ‪ ۱۴۰۳‬پس از زمان صدور تمامی‬ ‫مجوزها و قراردادهای مورد نیاز اقدام خواهد کرد‪ .‬اولویت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایجاد نیروگاه جدید اختصاصی است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران مجاز به انتخاب مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری‬ ‫هستند‪.‬وزارت نیرو در این تفاهم نامه متعهد شده حداکثر ظرف‬ ‫مدت دو هفته طرح کلی اتصال به شبکه نیروگاه های جدید را به‬ ‫سرمایه گذاران اعالم کند‪ .‬در صورت نیاز به تکمیل مطالعه اتصال‬ ‫به شبکه توسط سرمایه گذاران‪ ،‬وزارت نیرو نسبت به بررسی و‬ ‫تایید مطالعات ظرف مدت دو هفته از زمان دریافت مستندات‬ ‫اقدام می کند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یادداشت‬ ‫اصالح شبکه توزیع کاال با‬ ‫رونق فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫حسین قلع ریز‪ :‬صنعت توزیع‬ ‫همواره یکی از بخش های مهم اقتصاد‬ ‫کالن هر کشوری است‪ .‬عرضه و‬ ‫تقاضا به عنوان دو مولفه مهم بازار و‬ ‫ارسال سیگنال به تولیدکنندگان و حتی‬ ‫صادرکنندگان است که در اثر ان کلیه شاخص های اقتصادی‬ ‫را به خود معطوف می سازد‪.‬‬ ‫بر اساس امار وزارت صمت بیش از دو میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫واحد صنفی در کشور فعال هستند که نیمی از ان ها توزیعی‬ ‫و فقط حدود ‪ ۱۹‬درصد ان ها تولیدی هستند‪.‬‬ ‫این امار در کنار واحدهای صنفی بدون مجوز عددی‬ ‫در حدود ‪ 3‬میلیون واحد توزیعی‪ ،‬تولیدی و خدماتی‬ ‫را تشکیل می دهد‪ .‬اگر هر واحد صنفی حداقل دو نفر را‬ ‫به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار گیرد جمعیتی بالغ‬ ‫بر ‪ 6‬میلیون نفر در بخش صنفی کشور مشغول فعالیت اند‪.‬‬ ‫همچنین حضور واسطه های متعدد در شبکه توزیع‪،‬‬ ‫قیمت یک کاال را به صورت پلکانی ‪ 10‬درصد سود‬ ‫هر بخش به دست مصرف کننده نهایی می رساند و‬ ‫فاصله قیمت تمام شده تا فروش را بیشتر می سازد‪.‬‬ ‫شاهد مثال این مدعا در افزایش نرخ ارز طی سه سال‬ ‫گذشته قابل رهگیری است‪ .‬با افزایش ‪ 2.5‬درصدی نرخ‬ ‫ارز شاهد افزایش ‪ 50‬درصدی قیمت کاالها بودیم‪ .‬به جرئت‬ ‫می توان گفت بخش مهمی از افزایش قیمت کاالها؛‬ ‫متعدد بودن شبکه توزیع و پلکانی عمل کردن ان با هدف‬ ‫کسب سود هر طبقه از عمده فروش تا خرده فروش است‪.‬‬ ‫از طرفی تولیدکنندگان کاال در خوش بینانه ترین حالت‬ ‫‪ 50‬درصد قیمت درج شده بر روی اتیکت کاال را ان هم‬ ‫به صورت بلندمدت از شبکه توزیع دریافت می کنند‪ .‬این‬ ‫رویکرد توزیع باعث زیان بسیاری برای تولیدکنندگان به ویژه‬ ‫در بخش کشاورزی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته در شبکه توزیع‪،‬‬ ‫حضور فروشگاه های زنجیره ای که برخی از انان به صورت‬ ‫بین المللی فعالیت می کنند‪ ،‬زمینه حذف واسطه ها و در‬ ‫اختیار قراردادن کاال در کمترین زمان و به قیمت مناسب‬ ‫فراهم ساخته است‪ .‬ظهور این فروشگاه ها در ایران از‬ ‫دهه ‪ 40‬شمسی اغاز و در دهه ‪ 50‬به اوج و هم زمان با‬ ‫انقالب اسالمی به افول رسید‪ .‬در دهه ‪ 70‬با ظهور دولت‬ ‫تکنوکرات ها رونق فروشگاه های زنجیره ای با نام های رفاه‪،‬‬ ‫شهروند و اتکا اغاز و امروز نام های افق کوروش‪ ،‬هایپرمی‪،‬‬ ‫هایپراستار‪ ،‬جانبو در کنار نام های قبلی به فعالیت مشغول اند‪.‬‬ ‫تقویت و توسعه ارتباط شبکه توزیع با شبکه تولید کاال‬ ‫می تواند عالوه بر رونق تولید و منتفع ساختن تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫زمینه در اختیار قرارگرفتن کاال با قیمت مناسب و خدمات‬ ‫بهتر برای مصرف کنندگان نهایی را فراهم سازد‪ .‬همچنین‬ ‫تقویت زیرساخت های تامین و توزیع کاال این فروشگاه ها‬ ‫می تواند زمینه حضور انان در کشورهای همسایه و توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی و خدمات فروشگاهی را ممکن سازد‪.‬‬ ‫این مهم با اولویت قرارگرفتن کشورهای همسایه در دولت‬ ‫سیزدهم می تواند در کشورهای مانند عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬افغانستان‬ ‫و لبنان اغاز و به دنبال ان در سایر کشورها راه اندازی شود‪.‬‬ ‫وال مارت (‪ ، )Walmart‬کارفور(‪ )carrefour‬و سون‬ ‫الون(‪ )eleven-7‬برندهای معتبر بین المللی فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای کاال هر یک با بیش از ‪ 10‬هزار شعبه در سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬گردش مالی بیش از ‪ 50‬میلیارد دالر و اشتغال زایی‬ ‫برای میلیون ها نفر‪ ،‬جایگاه مهمی در تبادالت بین المللی‬ ‫اقتصادی ایجاد کردند‪ .‬حضور برندهای فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای ایران در کشورهای همسایه می تواند زمینه‬ ‫اشتغال زایی برای جوانان و رونق تولید و همچنین توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی را فراهم سازد‪ .‬هرچند که تهدید رونق‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای از بین رفت واحدهای صنفی خرد‬ ‫فروشی است ولی در درازمدت مصرف کنندگان نهایی‬ ‫منتفع و با رونق صادرات شاهد اشتغال زایی برای دارندگان‬ ‫واحدهای صنفی خواهیم بود‪..‬‬ ‫تسهیالت متعدد برای نوسازی‬ ‫ناوگان جاده ای‬ ‫رئیس سازمان راهداری اعالم کرد‪ :‬تسهیالت مختلفی‬ ‫برای بازسازی و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در نظر‬ ‫گرفته ایم و امیدواریم هرچه سریع تر کامیون های وارداتی‬ ‫رسوبی در گمرک ترخیص شوند‪ .‬داریوش امانی در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نوسازی ناوگان به مسائل مختلفی برمی‬ ‫گردد و در همه حوزه های سواری‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬اتوبوس‬ ‫و کامیون باید مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه ها با‬ ‫یکدیگر همکاری کنند اما وقتی به عنوان مثال همچنان‬ ‫خودروهای سواری مانند پیکان و رنو در حال فعالیت هستند‬ ‫و انها را در جاده ها مشاهده می کنید این نشان می دهد که‬ ‫قدرت خرید خانوار ایرانی پایین است و به اقتصاد بر می گردد‬ ‫چرا که اگر این نبود می توانستیم بعد از حدود ‪ ۱۰‬سال یک‬ ‫خودرو را در ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده اعالم کنیم‬ ‫و وقتی خودرویی به ان سن رسید تردد ان را ممنوع کنیم‪.‬‬ ‫این در حالی است که در شرایط کنونی دخل و خرج مردم با‬ ‫هم نمی خواند و نمی توان این کار را به راحتی انجام داد‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بنابراین دولت باید تسهیالتی دراین زمینه ایجاد‬ ‫کند و اعتبارات سازمان راهداری نیز دراین زمینه محدود‬ ‫است‪ .‬چرا که پاسخگوی این حجم از فرسودگی ناوگان‬ ‫نیست‪ .‬رئیس سازمان راهداری درباره و اخرین وضعیت‬ ‫ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی و برنامه های نوسازی‬ ‫ان اعالم کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۵۵‬هزار دستگاه کامیون با‬ ‫عمر باالی ‪ ۴۰‬سال داریم که فرسوده هستند بنابراین برای‬ ‫نوسازی ناوگان از طریق تولیدات داخلی با ایران خودرو دیزل‬ ‫قرار داد ساخت ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه و با اسکانیا قرار داد ساخت‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬دستگاه کامیون را امضاء کرده ایم و تسهیالت هشت‬ ‫درصدی ارزان قیمت را براساس ظرفیت پیش بینی شده در‬ ‫ماده ‪ ۳۰‬قانون احکام دائمی در نظر گرفته ایم‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 20‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4185‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫درس بزرگ محرم نویدکیا به‬ ‫فوتبال ایران‬ ‫محرم نویدکیا نه تنها به خاطر پرسپولیس که نماینده‬ ‫ایران است‪ ،‬تیمش را به تهران اورد و نه تنها با تمام قوا مقابل‬ ‫پرسپولیس بازی کرد بلکه به درخواست گل محمدی درست‬ ‫به روش الهالل بازی کرد تا پرسپولیس یک محک جدی‬ ‫بخورد‪ .‬سرمربی پرسپولیس خیلی دوست داشت سوپرجام‬ ‫ایران بین تیم های پرسپولیس و فوالد برگزار شود تا به قول‬ ‫معروف تیمش در شرایط مسابقه قرار بگیرد اما فدراسیون‬ ‫نخواست و یا شاید نتوانســت این بازی را برگزار کند و در‬ ‫نتیجه یحیی گل محمدی شخصا با محرم نویدکیا تماس‬ ‫گرفت و از او خواهش کرد که مقدمات برگزاری یک بازی‬ ‫دوستانه بین دو تیم در تهران را فراهم کند‪ .‬نویدکیا اعالم‬ ‫کرد که چون پرسپولیس نماینده ایران است ما با تمام قوا‬ ‫مقابل این تیم بازی می کنیم تا حسابی محک بخورد‪ .‬بعد از‬ ‫ان یحیی از محرم خواست تیمش را به روشی که الهالل‬ ‫بــازی می کند راهی میدان کند تا پرســپولیس یک بازی‬ ‫تدارکاتی کام ً‬ ‫ال مفید را قبل از بازی حساس ‪ ۲۴‬مهر مقابل‬ ‫نماینده عربستان برگزار کرده باشد‪ .‬نویدکیا با این درخواست‬ ‫گل محمدی هم موافقت کرد و این در حالی است که در تمام‬ ‫سال های گذشته تنش های زیادی بین مسئوالن‪ ،‬بازیکنان‬ ‫و مربیان هر دو تیم وجود داشــته است و حتی تماشاگران‬ ‫پرسپولیس و سپاهان بارها و بارها در تهران و اصفهان کتک‬ ‫کاری کردند‪ .‬این حرکت محرم واقعا درس بزرگی برای تمام‬ ‫اهالی فوتبال ایران بود که صبح تا شب در حال شعار دادن‬ ‫و شو اف هستند‪ .‬محرم اما در میدان عمل به نماینده ایران‬ ‫کمک کرد تا ثابت کند که در فوتبالی که روز به روز کثیف‬ ‫تر می شــود می توان کارهای بزرگ انجام داد و به نماینده‬ ‫ایران کمک کرد‪ .‬مسلما یحیی گل محمدی هم این محبت‬ ‫سرمربی جوان سپاهان را فراموش نخواهد کرد‪.‬‬ ‫واکسن کرونا تمرین ذوب اهن‬ ‫را تعطیل کرد‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن که دومین اردوی اماده ســازی‬ ‫خــود را در چهارباغ کرج با انجام یازدهمین دیدار تدارکاتی‬ ‫مقابل نساجی مازندران در روز شنبه به پایان رساند‪ ،‬با تصمیم‬ ‫سرمربی وارد تعطیالت شد‪ .‬بازیکنان ذوب اهن طبق تصمیم‬ ‫مهدی تارتار پــس از دو روز تعطیلی تمرینات خود را روز‬ ‫سه شنبه در اصفهان از سر می گیرند‪ .‬علت تعطیلی دو روزه‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬تزریق دوز دوم واکسن کرونا به بازیکنان این تیم‬ ‫است‪ .‬شاگردان تارتار در اولین دیدار رسمی خود در لیگ برتر‪،‬‬ ‫ساعت ‪ ۱۸‬روز چهارشنبه ‪ ۲۸‬مهر در ابادان به مصاف تیم‬ ‫صنعت نفت می روند‪.‬‬ ‫لطف بزرگ سپاهان به‬ ‫پرسپولیس با بازی دوستانه‬ ‫کارشناس اصفهانی فوتبال می گوید کورس قهرمانی در‬ ‫لیگ پیش رو گسترده تر است و این کورس دیگر دوجانبه‬ ‫نیست‪ .‬محمد یاوری درباره وضعیت سپاهان در پیش فصل‬ ‫لیگ بیست و یکم اظهار کرد‪ :‬سپاهان جزو معدود تیم های‬ ‫لیگ است که باتوجه به برنامه هایش یارگیری کرد و فقط‬ ‫به دنبال جذب بازیکن مطرح نبودند‪ .‬باشگاه بازیکنانش را‬ ‫باتوجه به تصمیمات محرم نویدکیا جذب کرد و در برخی از‬ ‫پست هایی که کمبود داشت بازیکنان خوبی به تیم امدند‪.‬‬ ‫بازیکنان خوبی که از دست دادند به خارج از کشور رفتند و‬ ‫دیگر بازیکنانی هم که جدا شدند‪ ،‬کمتر استفاده می شدند‪.‬‬ ‫می دانم با تیزهوشی محرم نویدکیا و کادرمربی گری اش‬ ‫یک برنامه ریزی خــوب در طول فصل انجام می دهند و‬ ‫مدیریت خوب باشگاه هم پشــتیبان تیم است‪ .‬او درباره‬ ‫دیدار دو دوستانه سپاهان و پرسپولیس که با برتری سه بر‬ ‫یک پرسپولیسی ها به پایان رسید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با برگزاری‬ ‫بازی دوستانه‪ ،‬سپاهان خدمت بزرگی به پرسپولیس کرد‬ ‫چون این بازی برای پرســپولیس مفید بود و با هر تیمی‬ ‫بازی می کرد‪ ،‬این حساســیت را به همراه نداشــت اما در‬ ‫کل نمی شــود روی بازی های تدارکاتی حساب باز کرد‪.‬‬ ‫کورس قهرمانی در لیگ پیش رو گســترده تر اســت و با‬ ‫شرایط اســتقالل و رفع مشکالتشان این تیم هم مطرح‬ ‫است و این کورس دیگر دوجانبه نیست و سه جانبه است‬ ‫اما هر چه که نگاه می کنم می بینم شــانس سپاهان از دو‬ ‫تیم دیگر بیشتر است‪ .‬پیشکسوت فوتبال اصفهان در رابطه‬ ‫با تغییرات پی درپی در ذوب اهن گفت‪ :‬مدیرعامل کارخانه‬ ‫در تصمیم گیری ها بیشتر تعیین کننده است و تصمیمات در‬ ‫جای دیگر گرفته می شود‪ .‬البته تارتار مربی جوان و خوبی‬ ‫است و هر جا هم بود تاثیرگذار عمل کرد اما متاسفانه در‬ ‫این چند سال هواداران ذوب اهن استرس دارند که تیم در‬ ‫لیگ می ماند یا خیر‪ .‬ذوب اهن لیاقتش باالتر از این است‬ ‫که درگیر افتادن یا ماندن باشد اما متاسفانه تصمیماتی که‬ ‫گرفته اند این مشکالت را به وجود اورده است‪ .‬بازیکنانی‬ ‫که امسال جذب شده شاید باکیفیت باشند اما ناشناخته اند‬ ‫و شــاید انتخاب های بهتری می توانستند داشته باشند‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬فکر می کنم تارتار چند هفته اول را از دســت‬ ‫بدهد تا این تیم درســت شود‪ .‬ان ها اکنون مشکل گلزنی‬ ‫دارند و تیمی که نتواند گل زند‪ ،‬هر چه بیشــتر می گذرد‬ ‫روحیه اش پایین می اید و باید حتما گلزن داشــته باشند‪.‬‬ ‫قاسم حدادی فر را هم که کنار گذاشتند‪ ،‬یک وزنه روحی‬ ‫را از دست دادند‪ .‬هواداران بسیار روی حدادی فر حساس‬ ‫هستند و اینجا سیاست اقای تارتار تغییر کرد‪ .‬کنار گذاشتن‬ ‫قاســم حدادی فر ریسک بزرگی است و ممکن است تیم‬ ‫در مقابل هواداران شــکننده شــود چون هواداران از این‬ ‫موضوع ناراحت هســتند و اگر دو باخت هم بدهند دیگر‬ ‫حوصله نمی کنند‪ .‬این شرایط ذوب اهن را شکننده می کند‪.‬‬ ‫ی تیم ملی ایران در مرحله‬ ‫این کارشناس فوتبال درباره باز ‬ ‫مقدماتی جام جهانی گفت‪ :‬برای تیم ملی ارزوی موفقیت‬ ‫می کنم که در بازی سه شــنبه پیروز شوند اما فقط به جام‬ ‫جهانی رفتن مهم نیست و ساختار سازی مهم تر است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫خط و نشان علیرضا مرزبان برای مدعیان لیگ بیست و یکم‬ ‫قهرمانی‬ ‫ ‬ ‫سپاهانبرای‬ ‫تعارف ندارد‬ ‫تیم فوتبال ســپاهان برای حضور پرقدرت در لیگ بیست و‬ ‫یکم اماده می شود‪ .‬طالیی پوشان اصفهانی با سکانداری محرم‬ ‫نوید کیا می خواهند به هر شکل ممکن ردای قهرمانی را در لیگ‬ ‫فصل اینده بر تن کنند و به شش فصل ناکامی پایان دهند‪ .‬در این‬ ‫میان مربی زردپوشان اصفهانی در گفتگویی برای دیگر مدعیان‬ ‫قهرمانی خط و نشان کشیده و از شرایط مناسب این تیم صحبت‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬علیرضا مرزبان در مورد شرایط حال‬ ‫حاضر ســپاهان و اینکه ایا این تیم برای شروع پرقدرت فصل‬ ‫جدید اماده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طبیعتا تیمی که سال گذشته با‬ ‫‪ ۶۵‬امتیاز یکی از زیباترین نمایش ها در فوتبال ایران را ارائه داده‪،‬‬ ‫به دنبال این اســت که کیفیت کاری خودش را افزایش بدهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازیکنان جدید همگی کیفیت خوبی دارند و بر اساس‬ ‫معیارهای تاکتیکی انتخاب شــدند‪ .‬می توانند اهداف تاکتیکی‬ ‫ما را خوب دنبال و مشــکالتی که داریم را برطرف کنند‪ .‬روی‬ ‫خط خوبی حرکت می کنیم و امیدواریم که این تیم را امســال‬ ‫به قهرمانی برســانیم‪ .‬مرزبان درباره اینکه سپاهان دربازی های‬ ‫دوســتانه پیش فصل نمایش خوبی داشــت و ایا دربازی های‬ ‫لیگ برتر عملکرد بهتری را ارائه خواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعتا بهتر‬ ‫خواهیم شد‪ .‬خطوط ما دچار تغییر شدند‪ .‬در میانه زمین تغییرات‬ ‫بزرگی داشتیم و مسعود ریگی به تیم اضافه شد‪ .‬با مسعود بازی‬ ‫ما هماهنگ تر می شود‪ .‬باید تقسیم پست ها و همچنین فضاهای‬ ‫درون زمین را به خوبی به او یاداوری کنیم تا بداند چه کارهایی را‬ ‫باید انجام بدهد‪ .‬فرشاد احمدزاده می تواند در کناره ها فوق العاده به‬ ‫ما کمک کند‪ .‬این واقعا شرایط خیلی خوبی است‪ .‬در تالشیم تا‬ ‫مغانلو را بیشتر به بازی ترکیبی خودمان نزدیک کنیم‪ .‬فرمی که‬ ‫بازی می کنیم نسبت به گذشته متغیر است و رفته رفته به کیفیت‬ ‫موردنظرمان نزدیک می شویم‪ .‬مربی سپاهان در مورد برگزاری‬ ‫اردوی مجدد در تهران عنوان کرد‪ :‬دربازی های انجام شــده به‬ ‫دنبال این بودیم که کیفیت کارمان را واقعا بهتر کنیم‪ .‬این بازی ها‬ ‫روی معیارهای تاکتیکی بوده تا بتوانیم به هماهنگی های الزم‬ ‫در همه پست ها برسیم‪ .‬به همین خاطر با تغییرات زیاد دربازهای‬ ‫دوســتانه حاضر شدیم تا هم بازیکنان یکدیگر را بهتر بشناسند‬ ‫و هم اینکه در پســت های مختلف عملکردمان بهتر شود‪ .‬وی‬ ‫در مورد اینکه شاید انتظار نمی رفت سپاهان در تقابل دوستانه با‬ ‫پرسپولیس با نتیجه سه بر یک شکست بخورد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫این بازی روی معیارهای تاکتیکی که داشتیم کارهای مدنظرمان‬ ‫را انجام دادیم‪ .‬قصد داشتیم بازیکنان متفاوتی را تست کنیم و در‬ ‫این مسیر حرکت کردیم‪ .‬نتایج مثبتی داشتیم و از این موضوع‬ ‫خیلی راضی هســتیم چون بازیکنانی که در پست های جدید‬ ‫استفاده کردیم کیفیت خیلی خوبی از خودشان نشان دادند‪ .‬مرزبان‬ ‫درباره اینکه پرسپولیســی ها به خاطر انجام این بازی از سپاهان‬ ‫تقدیر کردند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ما واقعا به دنبال این هستیم که رقابت‬ ‫ورزشی داشته باشیم‪ .‬می توانیم حتی برای هم کری خوانی کنیم‬ ‫اما معیارهای ما انســانی می ماند‪ .‬خارج از زمین هیچ مشکلی با‬ ‫کسی نداریم‪ .‬بحثمان ورزشی است و سعی می کیم سپاهان را‬ ‫امسال با جان ودلمان قهرمان کنیم‪ .‬از این مسئله یک قدم به عقب‬ ‫نمی رویم‪ .‬اهداف ما در جهت قهرمان شــدن تیم است و در این‬ ‫زمینه با کسی هم تعارف نداریم‪ .‬سعی می کنیم تیمی قدرتمند و‬ ‫بااحساس را وارد مسابقات کنیم‪ .‬تیمی که سال گذشته با ‪ ۶۵‬امتیاز‬ ‫لیگ را به پایان رسانده االن باید برای قهرمانی مبارزه کند و ما‬ ‫به کسب قهرمانی امیدوار هستیم‪ .‬مربی سپاهان در مورد بازی‬ ‫پیش روی تیم ملی مقابل کره جنوبی گفت‪ :‬ارزوی قلبی همه‬ ‫ما این است که تیم ملی نتیجه بگیرد‪ .‬اگر در جام جهانی باشیم‬ ‫طبیعتا همه ما را می ببیند و در مورد کشورمان صحبت می کنند‪.‬‬ ‫به این ترتیب احساس خوبی برای همه به وجود می اید‪ .‬این مسئله‬ ‫برای فوتبال و بازیکنان ما خیلی خوب است که می توانند درصحنه‬ ‫جهانی بازی کنند‪ .‬همه ما حس خیلی بزرگی به کشور داریم و‬ ‫ارزو می کنیم که تیم ملی همیشه موفق باشد‪.‬‬ ‫رضایت تارتار از قرعه ذوب اهن در لیگ بیست و یکم‬ ‫سرمربی تیم فوتبال ذوب اهن می گوید دوست دارم هفته های‬ ‫اول با تیم های قوی تر بازی کنیم چون بعد از چند هفته مدعیان‬ ‫در کورس قرار می گیرند و امتیاز گرفتن از ان ها سخت می شود‪.‬‬ ‫مهدی تارتار درباره شرایط حال حاضر ذوب اهن اظهار داشت‪ :‬خدا‬ ‫را شکر با تالش باشگاه و هیئت مدیره دو اردوی خوب داشتیم و‬ ‫توانستیم برنامه های تاکتیکی را پیاده کنیم‪ .‬شرایط بد نیست و‬ ‫برای نخستین بازی لیگ با صنعت نفت ابادان اماده می شویم‪.‬‬ ‫وی در مورد قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫بازیکنان هم گفتم؛ دوست دارم هفته های اول با تیم های قوی تر‬ ‫بازی کنیم‪ .‬چون بعد از هفت تا هشت هفته تیم ها جا می افتند‪.‬‬ ‫مدعیان د ر کورس قرار می گیرند و امتیاز گرفتن از ان ها سخت‬ ‫می شود‪ .‬در هفته دوم با استقالل و در هفته چهارم با تیم پرقدرت‬ ‫سپاهان بازی داریم و امیدوارم با دست پر از زمین خارج شویم‪.‬‬ ‫سرمربی ذوب اهن درباره اینکه با توجه به نتایج بازی های دوستانه‬ ‫پیش فصل‪ ،‬ایا این تیم روند خوبی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫دو سال گذشته می تواند پیشرفت خوبی برایمان باشد‪ .‬البته خیلی‬ ‫ایده ال نیست‪ .‬باید صبور باشیم تا ذوب اهن را کم کم به شرایط‬ ‫خوب گذشته برگردانیم‪ .‬همه باید در این مسیر کمک کنند‪ .‬تارتار‬ ‫در مورد شعار امسال ذوب اهن اظهار داشت‪ :‬شعاری را که به اتفاق‬ ‫کادر فنی با توجه به شرایط دو سال گذشته در نظر گرفتیم «کار و‬ ‫تالش سخت‪ ،‬پایان خوب و ماندگار» است‪ .‬امیدوارم خاطره خوبی‬ ‫از خودمان در اصفهان به جا بگذاریم‪ .‬البته کارمان سخت است‪.‬‬ ‫وی درباره نقل و انتقاالت ذوب اهن گفت‪ :‬واقعا ساختار تیمی را‬ ‫کامال تغییر دادیم حدود هفتاد تا هشتاد درصد از هفت سهمیه‬ ‫لیگ برتری‪ ،‬توانستیم افراد مدنظر را جذب کنیم‪ .‬از لیگ یک هم‬ ‫بازیکن جذب کردیم‪ .‬د ر کل از نقل و انتقاالت با بودجه معمولی‬ ‫شعار جالب مهدی تارتار‬ ‫در ذوب اهن‬ ‫مهدی تارتار بعد از حضور موفق در پیکان حاال امیدوار‬ ‫اســت در ذوب اهن هم به سیر صعودی خود در مربیگری‬ ‫ادامه دهد و البته کار سختی را برای تحقق این مهم پیش‬ ‫رو دارد‪ .‬ذوب اهن اگرچه نایب قهرمانی در اســیا را کارنامه‬ ‫دارد اما دریکی دو فصل اخیر نتوانســته از شخصیت فنی‬ ‫خــود در بازی هــای لیگ برتر دفاع کند و فصل گذشــته‬ ‫به زحمت و به لطف پیروزی تراکتور در برابر سایپا در جدول‬ ‫بازی ها ماند به طوری که در پایان‬ ‫فصل بیانیه ای به منظور تشــکر از‬ ‫باشگاه تراکتور به خاطر ارائه بازی‬ ‫جوانمردانه در برابر ســایپا منتشر‬ ‫کرد‪ .‬سرمربی فصل گذشته پیکان‬ ‫در بــدو ورود به ذوب اهن با جذب‬ ‫بازیکنــان متعدد از دســته اول و‬ ‫لیگ برتر متناسب با بودجه باشگاه‬ ‫دگردیسی در تیم ایجاد کرد و حاال‬ ‫به دنبال حاکم کردن فضای جدید‬ ‫در تیم اصفهانی اســت تا این تیم‬ ‫به سمت نتیجه گیری حرکت کند‬ ‫و به روزهای خوب گذشــته خود‬ ‫برگردد‪ .‬روزهایی کــه اخرین بار‬ ‫بعــد از حضور امیــر قلعه نویی در‬ ‫راس کادر فنــی ذوب اهن رخ داد؛‬ ‫امــا مهدی تارتار بــرای اینکه در‬ ‫ذوب اهن هم همانند پیکان‪ ،‬نفت‬ ‫مسجدســلیمان و حتی پارس جنوبی کارنامه خوبی از خود‬ ‫به جا بگذارد شــعار جالبی را برای شاگردانش طراحی کرده‬ ‫است‪« .‬کار و تالش سخت‪ ،‬پایان خوب و ماندگار‪».‬‬ ‫که داشتیم راضی هستم‪ .‬نقل و انتقاالت تقریبا برای ما تمام شده‬ ‫است‪ .‬سرمربی ذوب اهن تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر بازیکنی که‬ ‫از بچه های ما بهتر باشد وجود ندارد‪ .‬باید تا نیم فصل صبر کنیم‪.‬‬ ‫اگر بازیکن بهتری پیدا کردیم او را جذب می کنیم در غیر این‬ ‫صورت با بچه های خودمان ادامه می دهیم‪ .‬از هیئت مدیره تشکر‬ ‫می کنم که کم و کاستی نداشت‪ .‬از مجتبی فریدونی هم تشکر ‬ ‫می کنم که در نقل و انتقاالت به ما کمک کرد‪ .‬تارتار در مورد‬ ‫اینکه پیش ازاین در تیم های او حرکاتی مانند کروکودیل (خوابیدن‬ ‫بازیکن پشت دیوار دفاعی) یا پرتاب اوت اکروباتیک مشاهده شده‬ ‫و ایا امسال هم در ذوب اهن حرکت جذابی دیده می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما فوتبال روز دنیا را دنبا ل می کنیم‪ .‬سالی که حرکت کروکودیل‬ ‫را اجرا کردیم عده ای به تمسخر گرفتند اما هرچه ببینیم و اموزنده‬ ‫باشد را سعی می کنیم یاد بگیریم و در تیم اجرا کنیم‪.‬‬ ‫مشکل قاسم حدادی فربه زودی‬ ‫حل می شود‬ ‫رئیس هیئت مدیره باشــگاه ذوب اهــن توضیحاتی را در‬ ‫خصوص وضعیت قاســم حدادی فر ارائه کــرد‪ .‬مرتضی یزد‬ ‫خواســتی در مورد اختالف نظر بین‬ ‫قاسم حدادی فر و مهدی تارتار و شایعه‬ ‫جدایی کاپیتان ذوب اهن از این تیم‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اختالف نظر وجود دارد‬ ‫اما در مجموعه باشگاه هیچ اختالفی‬ ‫نیست‪ .‬شاید حساسیت یا توجه زیاد به‬ ‫این موضوع به وجود امده است‪ .‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره باشگاه ذوب اهن تصریح‬ ‫کرد‪ :‬محرم نویدکیا در ســپاهان و در‬ ‫این دوره قاسم حدادی فر در ذوب اهن‬ ‫کسانی هســتند که جایی غیرازاین‬ ‫تیم خودشان بازی نکردند‪ .‬حدادی فر‬ ‫بســیار بااخالق و بی حاشــیه است‪.‬‬ ‫همه کارکنــان کارخانه و هواداران به‬ ‫او عالقه مند هستند‪ .‬حدادی فر فرزند‬ ‫ذوب اهن اســت‪ .‬ذوب اهن حدود ‪ 120‬هزار بیمه شده دارد که‬ ‫برای جامعه هدف ما کفایت می کنند‪ .‬هیچ نکته ای نشــان از‬ ‫اختالف باشد وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬از بدشانسی این موضوع‬ ‫با تعطیلی دوشنبه و سه شنبه و همچنین تغییرات باشگاه همراه‬ ‫شد‪ .‬حدادی فر تا قبل از بحث تغییرات مدیریتی به باشگاه رفت‬ ‫و صحبــت کرد‪ ،‬تارتار هم اظهارنظر فنی خودش را داشــت‪.‬‬ ‫روز دشوار درانتظارحاج صفی و محرمی مقابل کره‬ ‫بـا نگاهـی بـه سیسـتم و نـوع چینـش بازیکنـان‬ ‫کره جنوبـی می تـوان حـدس زد کـه مدافعـان کنـاری‬ ‫ایـران روز سـختی را در پیـش خواهنـد داشـت‪ .‬بازیکنان‬ ‫کره جنوبـی بـرای شکسـتن طلسـم یازده سـاله نبـردن‬ ‫ایـران‪ ،‬از انگیزه هـای زیـادی بـرای بـازی امـروز‬ ‫برخوردارنـد و از ان طـرف شـاگردان اسـکوچیچ بـرای‬ ‫حفـظ روند بردهـای خود و تثبیت صدرنشـینی و بنابراین‬ ‫بایـد منتظـر یـک نبـرد تاکتیکـی در ورزشـگاه ازادی‬ ‫بـود‪ .‬کره جنوبـی در سـه بـازی قبـل خـود بیشـتر تمایل‬ ‫بـه نفـوذ از کناره هـا داشـته تـا امتحـان عمـق دفاعـی‬ ‫حریـف بـرای گلزنـی؛ امـا ایـن نقطـه قـوت کره ای هـا‬ ‫بـا بسـتن کانال هـای کنـاری توسـط عراقی هـا باعـث‬ ‫ایجـاد سـردرگمی در خلـق موقعیـت برای کره ای ها شـد‬ ‫و درنهایـت ان هـا را مجبـور بـه ارسـال توپ هـای بلنـد‬ ‫کـرد و از ان هـم چیـزی دستشـان را نگرفـت‪ .‬بـه همین‬ ‫دلیـل می تـوان حـدس زد که مدافعـان کناری ایـران اگر‬ ‫فضاهـای اطـراف خـود را خـوب ببینند و مقهـور حرکات‬ ‫ترکیبـی و سـرعتی کره ای هـا در کناره هـا نشـوند بتـوان‬ ‫کـره را در فـاز هجومـی مهـار کـرد‪ .‬بـا توجـه بـه قدرت‬ ‫کـم ایـن تیم در خلـق موقعیت از عمق دفـاع و همچنین‬ ‫حضـور دو هافبـک دفاعی در جلوی دفاع ایـران باید ارزو‬ ‫کـرد کـه مدافعـان کناری در همـکاری بـا دو وینگر چپ‬ ‫و راسـت ایـران بتواننـد فرصـت خلق موقعیـت به حریف‬ ‫را ندهنـد‪ .‬همچنیـن اصـرار کره ای هـا بـه بازی سـازی از‬ ‫عقـب زمیـن‪ ،‬پرسـینگ هوشـمندانه از سـوی مهاجمان‬ ‫ایـران و به خصـوص طارمـی را طلـب می کنـد‪ .‬در بـازی‬ ‫بـا امـارات تیـم ملی قـدری در پرسـینگ از جلـو ضعیف‬ ‫نشـان داد کـه برطـرف شـدن ایـن نقیصـه می توانـد از‬ ‫بازی سـازی کره ای هـا جلوگیـری کنـد‪ .‬بـا ایـن تفاسـیر‬ ‫شـاید بتوان کلید موفقیـت در برابر کره جنوبی و اسـتمرار‬ ‫بخشـیدن بـه رونـد شکسـت ناپذیری مقابـل ایـن تیم را‬ ‫در دو نکتـه مهم دانسـت‪ :‬بسـتن کناره ها و پرسـینگ در‬ ‫یک سـوم دفاعـی کره جنوبـی‪.‬‬ ‫یزدخواســتی درباره برگزاری جلســه با کاپیتان ذوب اهن و‬ ‫احتمال جدایی این بازیکن گفت‪ :‬حدادی فر در دفتر من بود‪.‬‬ ‫حدود یک ساعت به خوبی صحبت کردیم و از اتاق خارج شد‪.‬‬ ‫موضوعی بین من و او در حال ردوبدل شدن است و قرار است‬ ‫باشگاه این موضوع را حل کند‪ ،‬هواداران نگران نباشند‪ .‬حدادی‬ ‫فر اواخر فصل قبل هم مشکالتی برایش به وجود امد‪ ،‬باشگاه‬ ‫ی‬ ‫او را همراهی کرد و به دنبال درمان رفت‪ .‬اصال جای نگران ‬ ‫نیست و قرار نیست این اتفاق در شهر ما بیفتد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سپاهانمیزبانمسابقات‬ ‫والیبال یادواره شهید علی‬ ‫لندی‬ ‫مسابقات چهارجانبه والیبال یادبود نوجوان فداکار‪ ،‬شهید‬ ‫علی لندی از نوزدهم تا بیســت و یکم مهرماه در اصفهان‬ ‫برگزار خواهد شــد‪ .‬به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد‬ ‫مبارکه سپاهان؛ مسابقات چهارجانبه والیبال یادبود نوجوان‬ ‫فداکار‪ ،‬شهید علی لندی با حضور تیم های سپاهان اصفهان‪،‬‬ ‫شهداب یزد‪ ،‬راهیاب ملل مریوان و مس رفسنجان به میزبانی‬ ‫باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬این رقابت ها از دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری در محل‬ ‫سالن شــش هزارنفری ‪ ۲۵‬ابان اصفهان و به صورت دوره ای‬ ‫برگزار می شود‪ .‬الزم به ذکر است این نخستین محک جدی‬ ‫شــاگردان رحمان محمدی راد در تیم والیبال فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان خواهد بود‪.‬‬ ‫تفاوت سپاهان و مس سونگون‬ ‫در تجربه بود‬ ‫سرمربی تیم فوتسال سپاهان اعتقاد دارد تجربه‪ ،‬تفاوت‬ ‫میان ان ها و تیم مس سونگون است‪ .‬احمد باغبانباشی پس‬ ‫از شکســت سه بر صفر تیمش برابر مس سونگون در هفته‬ ‫چهارم لیگ برتر فوتسال اظهار داشت‪ :‬بازی جانداری از سوی‬ ‫هر دو تیم شــاهد بودیم‪ .‬تیم ما جوان تر بود و حریف تجربه‬ ‫بیشتری نسبت به ما داشت و تیمی که گل نزند گل می خورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چند موقعیت خوب گلزنی داشتیم اما همان توپ‬ ‫برگشــت و وارد دروازه ما شد‪ .‬تجربه‪ ،‬تفاوت میان ما و تیم‬ ‫مس سونگون بود و درحالی که ما موقعیت های خود را به گل‬ ‫تبدیل نکردیم ان ها تــوپ را راحت تر به گردش دراوردند و‬ ‫موقعیت های خود را وارد دروازه ما کردند‪ .‬سرمربی تیم فوتسال‬ ‫سپاهان با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت‪ :‬می دانیم‬ ‫که بازیکنان ما تجربه ان چنانی ندارند و امیدوارم در هفته های‬ ‫اینده عملکرد بهتری داشــته باشیم‪ .‬مس سونگون چهار بار‬ ‫قهرمان ایران شــده و تجربه باالتری دارد و از بازیکنان خود‬ ‫انتظار داریم روند رو به رشد خود را زودتر طی کرده تا تیم نتایج‬ ‫بهتری کسب کند‪ .‬باغبانباشی در پاسخ به اینکه تیمش چقدر‬ ‫توانسته از تعطیلی لیگ برای کسب امادگی بیشتر استفاده کند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬تیم نسبت به دو ماه پیش تغییرات زیادی کرده است‪.‬‬ ‫بازی امروز مقابل تیم بزرگ مس سونگون برای ما سنگین بود‬ ‫و این تیم به تمام اهداف خود در زمین دست پیدا کرد و پیروز‬ ‫شد‪ .‬تجربه تیمی ما کم بود اما ازنظر بدنی مشکلی نداشتیم و‬ ‫توانستیم تا دقایق اخر به تیم حریف فشار بیاوریم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بازیکنان ما ازنظر بدنی و فنی اماده هستند و تنها باید ازنظر‬ ‫ذهنی روی کار خود تمرکز کنیم و تجربه خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫بازی امروز تجربه خوبی برای ما بود و امیدوارم بتوانیم در ادامه‬ ‫لیگ از این تجربه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫توصیهرئیسفدراسیون‬ ‫کوهنوردیبهکاندیداهای‬ ‫اصفهانی‬ ‫رئیس فدراسیون کوهنوردی گفت‪ :‬اینکه‪ ۱۴‬نفر از اعضای‬ ‫مجمع رای ســفید به صندوق انداختند نشــان می دهد که‬ ‫برنامه های کاندیداها موردتوجه اعضا قرار نگرفته و باید بیشتر‬ ‫کار کنند و برنامه های بهتری ارائه دهند‪ .‬رضا زارعی در مجمع‬ ‫انتخاباتی هیئت کوهنوردی اســتان اصفهان اظهار داشت‪:‬‬ ‫انتخابات ازاد از برکات جمهوری اسالمی است‪ .‬در استان های‬ ‫دیگر نیز سابقه داشته که به هیچ کدام از کاندیداهای هیئت‬ ‫رای اعتماد داده نشــده اســت‪ ،‬هرچند این اتفاق نادری در‬ ‫اصفهان بود‪ .‬سرپرست هیئت باید مشخص و مجمع انتخاباتی‬ ‫ظرف سه ماه اینده دوباره برگزار شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اینکه ‪ 14‬نفر‬ ‫از اعضای مجمع رای سفید به صندوق انداختند نشان می دهد‬ ‫که برنامه های کاندیداها موردتوجه اعضا قرار نگرفته و باید‬ ‫بیشتر کار کنند و برنامه های بهتری ارائه دهند‪ .‬اصفهان استان‬ ‫بزرگی است و به دلیل دارا بودن مدیران توانمند‪ ،‬انتظارات از‬ ‫این استان باال رفته است‪ .‬رئیس فدراسیون کوهنوردی ادامه‬ ‫داد‪ :‬محمدرضا صفدریان از بهترین های جهان در یخ نوردی‬ ‫است و متاسفم که رشته یخ نوردی به المپیک زمستانی راه پیدا‬ ‫نکرد تا شایستگی های این جوان اصفهانی بیشتر ثابت شود‪.‬‬ ‫همچنین امین دهقان با فتح قله اورست فعالیت های هدفمند‬ ‫خود را به ســرانجام رساند‪ .‬امیدوارم روزبه روز شاهد پیشرفت‬ ‫کوهنوردی و سایر رشــته های زیرمجموعه ان در اصفهان‬ ‫باشــیم‪ .‬همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان‬ ‫در این مجمع انتخاباتی گفت‪ :‬استان اصفهان ازنظر طبیعی و‬ ‫جغرافیایی شرایط خوبی برای رشته کوهنوردی دارد و هیئت‬ ‫استان باید برنامه مدونی برای استفاده از این ظرفیت طبیعی‬ ‫تدوین کند‪ .‬سیدمحمد طباطبایی ادامه داد‪ :‬ورزش کوهنوردی‬ ‫توانســته عالقه مندان بســیاری را جلب کند و امیدوارم با‬ ‫استعدادیابی هیئت‪ ،‬از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده‬ ‫شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با تالش خانواده بزرگ ورزش استان‬ ‫اصفهان موفق شــدیم در سال ‪ 1399‬رتبه نخست کشور را‬ ‫کسب کنیم و امیدوارم این وحدت و همدلی همچنان حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۱۲‬کاندیدا برای‬ ‫انتخاباتفدراسیونبسکتبال‬ ‫‪ ۱۲‬کاندیدا برای حضور در انتخابات ریاســت فدراسیون‬ ‫بســکتبال‪ ،‬ثبت نام کردند‪ .‬در اخریــن روز از زمان ثبت نام‬ ‫کاندیداهای انتخابات فدراســیون بسکتبال‪ ،‬هفت نفر دیگر‬ ‫ثبت نام کردند تا به این ترتیب‪ ،‬ثبت نام از نامزدهای انتخابات‬ ‫بسکتبال با ‪ ۱۲‬کاندیدا به پایان برسد‪ .‬به ترتیب حمید عباسی‪،‬‬ ‫ســعید روحانی‪ ،‬محمدرضا ترک زاده‪ ،‬شبنم کالهی‪ ،‬شاپور‬ ‫یاوری‪ ،‬افســانه حسن نایبی و کرم احمدیان برای شرکت در‬ ‫انتخابات ریاست فدراسیون بسکتبال نام نویسی کردند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪12Oct2021 | 4185‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫ایات نورانی‬ ‫دو گروه از امت من هستند که اگر صالح یابند‪ ،‬امت من صالح‬ ‫ما این کتاب را به حق به سوی تو فرود اوردیم پس خدا را در حالی که اعتقاد خود را برای او خالص‏کنند‏ه ای عبادت‬ ‫می یابد و اگر فاسد شوند‪ ،‬امت من فاسد می شود‪ :‬علما و ّ‬ ‫حکام‪.‬‬ ‫کن‬ ‫حضرتمحمد(ص)‬ ‫زمر‪2‬‬ ‫شنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4162‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪11Sep2021 | 4162‬‬ ‫ایران موفقیت های خوبی نیز درزمینهٔ فناوری فضایی‬ ‫داشته و در این ‪ ۱۰‬سال توانسته است به یک چرخه کامل‬ ‫ایات نورانی‬ ‫فناوری فضایی دست پیدا کند که شامل ساخت ماهواره پایگاه‬ ‫ شود وشما پناه مى برم از اینکه مرا سنگباران کنید‬ ‫پروردگار‬ ‫پروردگار وخود و‬ ‫پرتاب و پرتابگر‪ ،‬ایستگاهو من به‬ ‫داده می‬ ‫دریافت‪ ،‬کنترل‬ ‫همچنان در حال تکمیل شدن است تا به هدف نهایی و ارسال‬ ‫انسان به ماه نیز دست یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬کشورهای مختلفی در صنایع فضایی و‬ ‫انجام ماموریت های فضایی فعالیت های مهمی داشته اند و به‬ ‫اطالعات جالبی نیز دست یافته اند و هرروز در حال پیشرفت‬ ‫هستند‪ ،‬در این میان ایران نیز این میان انجام داده تا به هدف‬ ‫این‬ ‫ایران در‬ ‫انسان ازبه ماه نیز‬ ‫مسجدارسال‬ ‫نهایی و‬ ‫صفوی‬ ‫بنابراینعصر‬ ‫برسد؛معماری‬ ‫شاهکارهای‬ ‫خسرو که‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫شروع‬ ‫‪۱۳۸۵‬‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ساله‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫برنامه‬ ‫حوزه‬ ‫محسوب میشود ازجمله اثار تاریخی اردستان است که چشمانتظار‬ ‫است‪.‬ایجاد زیرساخت های فضایی‬ ‫برنامه‪،‬‬ ‫هدف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تمام‬ ‫‪۹۴‬‬ ‫یاری مسئوالن برای مرمت‬ ‫بود‪ .‬فهرستی از اولین ها در کلکسیون این کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫ منظور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ ها‬ ‫ت‬ ‫زیرساخ‬ ‫این‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مسجد تاریخی خسرو از بناهای عصر صفویه‬ ‫اولین موشک بین قاره ای بالستیک‪ ،‬پرتاب اولین ماهواره به‬ ‫ کنندبهه هادلیلدر‬ ‫سالپرتاب‬ ‫ ها یا‬ ‫ماهوار‬ ‫استانواع‬ ‫ساختن‬ ‫طراحی و‬ ‫دربرای‬ ‫گذشته‬ ‫طیهدو‬ ‫که در‬ ‫اردستان‬ ‫شهرستان‬ ‫فضا‪ ،‬فرستادن اولین زن و مرد به فضا‪ ،‬فرستادن اولین حیوان‬ ‫انجام‬ ‫ماهواره ها‬ ‫اطالعات‬ ‫ هایو زمینی را‬ ‫ایستگاه‬ ‫قرارگرفته‬ ‫مسئوالن‬ ‫دریافتمهری‬ ‫برایسایه بی‬ ‫بازسازی در‬ ‫مرمت‬ ‫عدم‬ ‫به فضا و مدار زمین‪ ،‬نخستین پیاده روی فضایی‪ ،‬نخستین‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫داشتیم‪،‬‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫خوبی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫موفقی‬ ‫دهند وگرچه در طول این مدت قولهای متعددی نیز از سوی‬ ‫است‪،‬‬ ‫کاوشگر فضایی و بسیاری از رکوردها را در کتاب گینس به‬ ‫پیدا‬ ‫فضایی دست‬ ‫چرخه‬ ‫ارتباط بایک‬ ‫توانستیم به‬ ‫سال‬ ‫کارشناسان‬ ‫فناوریبه گفته‬ ‫کاملبودهایم‪.‬‬ ‫ان شاهد‬ ‫مرمت‬ ‫مسئوالن در‬ ‫اسم خود ثبت کرده است‪.‬‬ ‫ایستگاه‬ ‫پرتابگر‪،‬‬ ‫و‬ ‫پرتاب‬ ‫پایگاه‬ ‫ماهواره‬ ‫ساخت‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫یابیم‬ ‫امروزه تمام بناهای مهم و تاریخی این شهرستان نیازمند حفاظت‬ ‫‪ÁÁ‬کدام کشورها در صنایع فضایی برای پرتاب‬ ‫این‬ ‫فراوان به‬ ‫ش های‬ ‫میانبا تال‬ ‫ شود و‬ ‫کنترل و‬ ‫مناسب‬ ‫برنامهریزی‬ ‫نظارت و‬ ‫داده مدریاین‬ ‫هستند و‬ ‫دریافت‪،‬نابودی‬ ‫از خطر‬ ‫ماهواره اقدام کرده اند؟‬ ‫منتظری‪،‬‬ ‫مجتبی‬ ‫با‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ یافتیم‪،‬‬ ‫ت‬ ‫دس‬ ‫چرخه کامل‬ ‫بازسازی و مرمت مسجد خسرو بهعنوان یکی از معدود‬ ‫برای‬ ‫نخستین پرواز فضایی روسیه به وستوک معروف است‬ ‫شرح‬ ‫داده ایم‬ ‫شهرستانانجام‬ ‫تاریخیگفدرت وگویی‬ ‫الرستان‬ ‫رصدخانه‬ ‫مدیر‬ ‫کهخاص‬ ‫فوریتی‬ ‫اردستان‬ ‫باقیمانده‬ ‫میراثهای‬ ‫و یوری گاگارین‪ ،‬اولین فضانورد دنیا بود که وارد فضا شد‪.‬‬ ‫دارد‪.‬را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫ان‬ ‫اداره ملی فضایی چین که برنامه فضایی این کشور را مدیریت‬ ‫اینده نزدیک‬ ‫در‬ ‫فضایی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫ماموری‬ ‫چه‬ ‫‪Á‬‬ ‫‪Á‬‬ ‫‪ Á‬شاهکاری از عصر صفوی در اردستان‬ ‫می کند نخستین برنامه خود را از یک دهه قبل شروع کرد‪.‬‬ ‫شد؟‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫اثار تاریخی بابیان اینکه مسجد خسرو‬ ‫کارشناس‬ ‫نویسنده و‬ ‫رتبه‬ ‫است و‬ ‫فضاییداشته‬ ‫ هایکهزیادی‬ ‫پیشرف‬ ‫مسجدحوزه‬ ‫در این‬ ‫چین‬ ‫خواهد‬ ‫ هایی‬ ‫ماموریت‬ ‫دلنشین را‬ ‫مطبوع و‬ ‫قرارتدارد‬ ‫یک باغ‬ ‫مجاورت‬ ‫انجام قمری‬ ‫‪۲۰۲۱‬هجری‬ ‫سال‪۱۲۵۵‬‬ ‫نامیکهدردرسال‬ ‫خسرو‬ ‫ازجملهتوسط‬ ‫اردستان‬ ‫دولت‬ ‫اطراف را‬ ‫به فضا‬ ‫ماهواره‬ ‫ کننده‬ ‫پرتاب‬ ‫سوم‬ ‫ناسایکدر‬ ‫کاوشگر‬ ‫ یک‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لوسی‬ ‫ماموریت‬ ‫شد‪،‬‬ ‫دارد‪.‬تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫محیط‬ ‫طورکلی‬ ‫البته به‬ ‫مستقلاست؛‬ ‫فراهم ساخته‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬گنبد این مسجد که بهعنوان‬ ‫ساختهشده‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ماهواره‬ ‫بعدی‬ ‫پرتاب‬ ‫برای‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫چین‬ ‫ساله‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫ماجراجویی‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫ شود‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫پرتاب‬ ‫اکتبر‬ ‫ماه‬ ‫در اردستان را باغهایی پوشش میدهد و این ویژگی خاص‬ ‫شاهکار معماری عصر صفوی محسوب میشود‪ ،‬در وهله نخست‬ ‫چین‬ ‫برای‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ ‫شش‬ ‫حدود‬ ‫که‬ ‫ کند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ ریزی‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫سیارک‬ ‫شش‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫مختلف‬ ‫سیارک‬ ‫هفت‬ ‫به‬ ‫این بناها را متمایز و خاص میکند‪ .‬کارشناس مسائل تاریخی‬ ‫توجه هر بینندهای را به خود معطوف میکند‪ .‬مهدی مشتاقی‬ ‫ایستگاه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫چین‬ ‫است‪.‬‬ ‫داشته‬ ‫هزینه‬ ‫سیارک‪،‬‬ ‫شش‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫دیدن‬ ‫است‪،‬‬ ‫اصلی‬ ‫کمربند‬ ‫سیارک‬ ‫یک‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یک ابانبار در کنار این مجموعه مسجد وجود دارد‬ ‫افزود‪ :‬ارتفاع گنبد مسجد خسرو در حدود ‪ ۱۰‬متر و صحن جلو‬ ‫کرده‬ ‫شد‪:‬هم‬ ‫نوردی را‬ ‫است‬ ‫قاجارخود‬ ‫دائمی‬ ‫نحوههستند‬ ‫ هایی‬ ‫تروجان‪،‬درسیارک‬ ‫اعزام‪۱۳۵۴‬‬ ‫در سال‬ ‫مریخاو یاداور‬ ‫شدهو است‪.‬‬ ‫ساخته‬ ‫فضاییدوره‬ ‫ساختکهگنبددر که در‬ ‫خصوص‬ ‫است‪.‬است‪ .‬او‬ ‫مشتریذوزنقه‬ ‫تروجانبه شکل‬ ‫ایوانها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تبدیل‬ ‫مریخ‬ ‫به‬ ‫کاوشگر‬ ‫ کننده‬ ‫ل‬ ‫ارسا‬ ‫کشور‬ ‫دومین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ چرخد‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫سیاره‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫خورشید‬ ‫دور‬ ‫مشتری به‬ ‫تا ‪ ۱۳۵۵‬شمسی مرحوم ایتاهلل زاده شیرازی مدیرکل وقت‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬گنبد بسیار زیبای مسجد از روی پایه‬ ‫مدارمسجد‪،‬‬ ‫این‬ ‫کشور‬ ‫فضایی اروپا‬ ‫اژانس‬ ‫فرهنگیبعدی‬ ‫کشور پیشتاز‬ ‫هشتمی شود‬ ‫نوامبربهانجام‬ ‫مرحومدرنصراهلل‬ ‫فرهیخته‬ ‫است‪.‬استاد‬ ‫فرانسههمراه‬ ‫استان به‬ ‫ازمایش میراث‬ ‫گوشوارهکهو ‪ ۱۶‬نیم‬ ‫دیگریباالهممیدررود و‬ ‫ماموریتخاصی‬ ‫البته تا ارتفاع‬ ‫مربع‬ ‫رویدادهای‬ ‫اکتشاف و‬ ‫فعالیت ان به‬ ‫استبنا ورا عمده‬ ‫فرانسه‬ ‫معروف‬ ‫پروژه ای‬ ‫میدارد‬ ‫عهده‬ ‫عمامهرا بر‬ ‫سپسسیارک‬ ‫مجدد دو‬ ‫اینکه در دهه ‪۸۰‬‬ ‫صدوقی بابیان‬ ‫مرمت کردند‪.‬‬ ‫هاشمی این‬ ‫کارشناس اثار‬ ‫شود‪.‬واین‬ ‫گنبد بنا‬ ‫هدایتتبدیل و‬ ‫لوزی‬ ‫که‬ ‫اروپا‬ ‫فضایی‬ ‫اژانس‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اختصاص‬ ‫سیاره‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫طبیعی‬ ‫کاوشگر‬ ‫و‬ ‫ شود‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫پرتاب‬ ‫‪۹‬‬ ‫فالکون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نوامبر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مرمتهای اصولی در بنا انجام شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کانالهای زهکشی‬ ‫تاریخی تصریح کرد‪ :‬طول مسجد در حدود ‪ ۱۸/۵‬متر و عرض ان‬ ‫دارد‬ ‫کاملقرار‬ ‫پاریس‬ ‫است و مقر‬ ‫‪۱۹۷۵‬بناتاسی‬ ‫ کند و‬ ‫دیدن می‬ ‫دوگانه‬ ‫سیارک‬ ‫فضایی از‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ایجادشدهانولیدرهنوز‬ ‫ شدهرطوبت‬ ‫برایسدفع‬ ‫جنبشی دردراطراف‬ ‫اثراتایوانهای‬ ‫است که‬ ‫موجود‬ ‫سه ایوان‬ ‫دوم ان‬ ‫یک طبقه‬ ‫است و در‬ ‫‪ ۹‬متر‬ ‫توسط‬ ‫انسان که‬ ‫فضایی‬ ‫ازجمله پرواز‬ ‫ساختزیادی را‬ ‫‪ Á‬فضایی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫سیاره‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫ضرب‬ ‫فضاپیمای‬ ‫خسرو را‬ ‫مسجد‬ ‫غیراصولی‬ ‫وسازهای‬ ‫سقوطو شرقی کوچکتر از ایوانهای وسطی هستند‪ .‬این شاهکار‬ ‫غربی‬ ‫کندبدون سرنشین بود و دیگر سیاره ها را در‬ ‫اکتشافی و‬ ‫ماهواره‬ ‫لوسی‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫ ای ربات ب‬ ‫دفاعی سیار‬ ‫اهداف‬ ‫تهدیدمی‬ ‫پروژه شماره‬ ‫‪ ۱۳۶۴‬با‬ ‫ کاربرده م‪۱۷‬یاذر‬ ‫اردستانهدر تاریخ‬ ‫صفویههدر‬ ‫تاریخی دوره‬ ‫است‪.‬‬ ‫فضایی‬ ‫بالن‬ ‫یک‬ ‫پرتاب‬ ‫درصدد‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫دست‬ ‫را‬ ‫سیارکی‬ ‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫برای‬ ‫ نگرانه‬ ‫ه‬ ‫ایند‬ ‫طرحی‬ ‫کارشناس مسائل تاریخی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مسائلی‬ ‫ثبت ‪ ۱۶۹۴‬بهعنوان یکی از اثار ملی ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫کشور‬ ‫ساخته اند‪.‬‬ ‫اختصاص داد‬ ‫کنونیرا به‬ ‫موقعیتدالری‬ ‫در میلیارد‬ ‫بودجهرا‪۱۰‬‬ ‫خاصزیاد به‬ ‫هایسرعت‬ ‫که با‬ ‫‪ Á‬باشیم‬ ‫داشته‬ ‫وسازهای‬ ‫ان میکند‬ ‫تهدید‬ ‫یکاین بنا‬ ‫زمین بیاید‪ ،‬خواهد که‬ ‫سمتطبقه‬ ‫مسجد ‪۳‬‬ ‫کاربری‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫جالبی‬ ‫کارهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هند‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫خاص‬ ‫فضایی‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬ ‫امسال‬ ‫غیراصولی است که در کنار این بنا ایجادشده و باعث خسارت‬ ‫بود‪.‬کارشناس مسائل تاریخی ادامه داد‪ :‬این مجموعه مسجد دارای‬ ‫است‪.‬‬ ‫شده‬ ‫پیشرو‬ ‫کشورهای‬ ‫جز‬ ‫ماهواره‬ ‫پرتاب‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اسپیس‬ ‫شد‪،‬باالچند‬ ‫گرفت که‬ ‫شکل‬ ‫اسپیس‬ ‫میشود‪ .‬پس از پیگیریهای در ارتباط با مرمت این مسجد‬ ‫که هرکدام‬ ‫موفقطبقه‬ ‫همکف و‬ ‫شبستان‪،‬‬ ‫ایکسطبقه‬ ‫طبقه است؛‬ ‫سه‬ ‫پرتاب‬ ‫صرف‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ ‫‪۱.۵‬‬ ‫تقریبی‬ ‫ طور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫هندوستان‬ ‫دولت‬ ‫کند‬ ‫وارد‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فضایی‬ ‫توریسم‬ ‫یا‬ ‫توریسم‬ ‫خسرو‪ ،‬خسرو‪ ،‬مسئوالن قول اغاز مرمت و بازسازی این مسجد‬ ‫کاربریهای خاص خود را داشته است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬جالب است‬ ‫بریتانیا‪،‬‬ ‫است؛راالبته‬ ‫ماهواره به‬ ‫قسمتن ها‬ ‫فضاپیما و ا‬ ‫شبستانبرکهیک‬ ‫طبقه را سوار‬ ‫چند نفر‬ ‫مانند تاکنون‬ ‫دیگرمقامات‬ ‫کشورهایاین‬ ‫دادند‪ ،‬به گفته‬ ‫کردهدیگر‬ ‫فضاهفته‬ ‫الی سه‬ ‫کرد‪ .‬طی دو‬ ‫مدارفصل‬ ‫واردبرای‬ ‫بنا رااست‬ ‫بزرگترین‬ ‫وکه از‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫و‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫ژاپن‪،‬‬ ‫توریسم‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫دقیق‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫سفر‬ ‫یک‬ ‫ ها‬ ‫ان‬ ‫هیئتامنای مسجد همکاری الزم با میراث فرهنگی را نداشتند که‬ ‫زمستان از ان استفاده میشده است؛ از طبقه همکف و باال نیز‬ ‫است‪ .‬فناوری های‬ ‫صنایع و‬ ‫وضعیت‬ ‫خاطرنشانو این‬ ‫صدوقی هم بودند‬ ‫افراد‪ ،‬عادی‬ ‫استفاده این‬ ‫تابستان کردند‪،‬‬ ‫فصلرا تجربه‬ ‫درفضایی‬ ‫درپی داشته‬ ‫ایرانرا در‬ ‫درروند مرمت‬ ‫‪ÁÁ‬تاخیر‬ ‫ یک این امر‬ ‫کرد‪ :‬در‬ ‫میشد‪.‬‬ ‫فضایی را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫اتفاق خوب و جالب در حوزه ماموریت های فضایی بود‪.‬‬ ‫ایران در این حوزه یک برنامه ‪ ۱۰‬ساله را از سال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫‪ÁÁ‬کدام کشورها در دانش فضایی پیشرو‬ ‫شروع کرد که در سال ‪ ۹۴‬تمام شد‪ .‬هدف برنامه‪ ،‬ایجاد‬ ‫هستند؟‬ ‫زیرساخت های فضایی است تا بتوانیم این زیرساخت ها را‬ ‫دانش فضایی به دانش ها و فناوری هایی گفته می شود که‬ ‫به منظور توسعه فناوری برای طراحی و ساختن انواع ماهواره ها‬ ‫برای بررسی اطراف کره زمین استفاده می شود‪ .‬انسان همواره‬ ‫مدیر کنترل کیفی یک شرکت دانشبنیان گفت‪ :‬با استفاده‬ ‫یا پرتاب کننده ها در ایستگاه های زمینی را برای دریافت‬ ‫برای زندگی در خارج از کره زمین کنجکاو بوده و تالش‬ ‫از پوششهای سرامیکی تولید داخل اتصال ایمپلنت با بافت‬ ‫اطالعات ماهواره ها انجام دهند و موفقیت های خوبی نیز در‬ ‫کرده است تا از چگونگی حیات در ان سوی فضا اطالعاتی‬ ‫استخوان دهان افزایش مییابد‪.‬‬ ‫این زمینه داشتیم؛ در ‪ ۱۰‬سال اخیر توانستیم به یک چرخه‬ ‫به دست اورد‪ .‬همیشه اتحادیه جماهیر شوروی در این زمینه‬ ‫ریحانه علی رمضانی مدیر کنترل کیفی یک شرکت‬ ‫کامل فناوری فضایی دست پیدا کنیم که شامل ساخت‬ ‫اغازگر بوده و بیشترین و اولین دانش فضایی نیز در اختیار‬ ‫دانشبنیان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ماهواره پایگاه پرتاب و پرتابگر‪ ،‬ایستگاه دریافت‪ ،‬کنترل‬ ‫این اتحادیه است‪ ،‬اما در حال حاضر امریکا پیشتاز شده‬ ‫تیتانیوم و الومینیوم الیاژهای پرکاربردی هستند که در صنعت‬ ‫و داده می شود و با تالش های فراوان به این چرخه کامل‬ ‫است‪ .‬اگر بخواهیم درزمینهٔ دانش فضایی رتبه بندی داشته‬ ‫کاربردهای بسیار زیادی خواهند داشت‪ ،‬اما در کنار تمام مزیتهای‬ ‫دست یافتیم‪ .‬یک جهش بزرگ فضایی را در دهه ‪ ۸۰‬در‬ ‫باشیم باوجوداینکه روسیه نخستین کشوری بود که کاوش‬ ‫استفاده از این مواد ازجمله کاهش استهالک قطعات و مصرف‬ ‫کشور داشتیم‪ ،‬اما در ‪ ۱۰‬سال دوم که از ‪ ۹۵‬شروع و تا ‪۱۴۰۴‬‬ ‫در ماهواره و فضا را اغاز کرد‪ ،‬اما در سال های اخیر فعالیت‬ ‫سوخت مواد بهکاربرده در صنعت هوافضا‪ ،‬خودرو نظامی و‬ ‫تدوین شده کشور در نظر گرفته که چرخه فناوری فضایی را که‬ ‫چندانی نداشت و خودش را به رتبه دوم در این صنعت نزول‬ ‫حملونقل‪ ،‬واکنش سریع این فلزات نسبت به خوردگی سبب‬ ‫به ان دست یافته بود را تثبیت کند و به نوعی اقتدار ملی خود‬ ‫داد‪ ،‬ایاالت متحده تاکنون بیشترین شمار پرتاب ماهواره به فضا‬ ‫میشود تا کمتر از انها در صنایع استفادهشده و مواد پرهزینهتر‬ ‫را به جهانیان ثابت کند‪ ،‬اما هنوز از این برنامه فاصله داریم و‬ ‫را داشته و بیشترین شبکه سازی شرکت های فضایی را در دنیا‬ ‫مانند فوالدهای گرانقیمت که سختی بیشتری دارند‪ ،‬جایگزین‬ ‫باید اقدامات و حمایت های بیشتری انجام شود‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬سال‬ ‫داشته و از پیشتازان این عرصه است‪ .‬کمپانی معروف ناسا که‬ ‫مییابد‪ .‬مدیر کنترل کیفی این شرکت دانشبنیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫شوند‪ .‬او افزود‪ :‬توانستیم با استفاده از ف ّناوریها نوین موفق به‬ ‫پیش و بعدازانکه سه کاوشگر زیستی در پژوهشگاه هوا و فضا‬ ‫فضایی اپولو است و حدود‬ ‫معروف ترین ماموریت ان برنامه‬ ‫ایمپلنتهای استفادهشده در دندانپزشکیها که بیشتر از تیتانیوم‬ ‫ساخت پوششهای سرامیکی برای این دسته از الیاژها بشویم‬ ‫داشتیم‪ ،‬توانستیم محموله های زیستی شامل الک پشت‪ ،‬کرم‬ ‫‪ ۲۰.۴‬میلیارد دالر هزینه داشت و ‪ ۱۵‬سال به طول انجامید‪.‬‬ ‫است درصورتیکه پیوند ان بااستخوان مقاوم و خوب نباشد در اکثر‬ ‫تا نسبت به ضربه و سایش مقاومت بیشتری داشته باشند‪ .‬علی‬ ‫و مولکول های سلولی را به فضا حمل کنیم‪ .‬در بهمن ماه سال‬ ‫امریکا در حال حاضر ساالنه حدود هشت میلیارد دالر صرف‬ ‫مواقع پسزده میشود‪ ،‬اما پوششهای پزشکی ما سبب میشود‬ ‫رمضانی در خصوص دیگر کاربردهای پوشش سرامیکی با اشاره‬ ‫‪ ۹۱‬توانستیم کاوشگر پیش گام که حامل اولین میمون بود را‬ ‫ماموریت های فضایی می کند که این رقم در طول ‪ ۵۰‬سال‬ ‫تا اتصال این ایمپلنت با بافت بدن بهبود پیدا کند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫به اینکه ایمپلنتهای استفادهشده در دندانپزشکیها بیشتر از‬ ‫به سالمت ارسال کنیم و با یک کپسول نجات ان را بازیابی‬ ‫گذشته به بیش از ‪ ۴۸۰‬میلیارد دالر رسیده است‪ .‬امریکا در‬ ‫اینکه معموال از مواد جایگزین برای این کار استفاده میشود‬ ‫جنس تیتانیوم است‪ ،‬گفت‪ :‬این امر سبب شد تا در اکثر مواقع‬ ‫کنیم‪ .‬در سال ‪ ۹۲‬هم یک کاوشگر پژوهش و باز حامل همان‬ ‫این کار سرمایه گذاری کرد و این یک رکورد محسوب می شود‪.‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬وجود مواد جایگزین برای تیتانیوم و الومینیوم سبب‬ ‫پیوند ایمپلنت بااستخوان فک بهخوبی انجام نشود و فرد یا دچار‬ ‫میمون توانستیم طی یک پروژه زیر مداری در ‪ ۱۲۰‬کیلومتر و‬ ‫دومین کشور روسیه است که لقب نخستین ها را برای خود به‬ ‫شده تا وارداتی برای این محصول وجود نداشته باشد‪ ،‬اما امروزه‬ ‫عفونت دهان شده و یا ایمپلنت بزند‪ ،‬اما با استفاده از پوششهای‬ ‫در مدت ‪ ۱۵‬دقیقه به زمین برگردانیم و موجود نیز زنده سالم‬ ‫یدک می کشد و نخستین کشور ارسال کننده ماهواره به فضا‬ ‫با شناختهتر شدن پوششهای سرامیکی استقبال خوبی از این‬ ‫سرامیکی اتصال ایمپلنت با بافت استخوان دهان افزایش‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫ایران درراه توسعه راه های دستیابی به مریخ‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫زان باده که در میکده عشق فروشند‬ ‫ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(۰۳۱-۳62۹۳75۰ :‬ده خط) فـاکس ‪۰۳۱ - ۳62۹۳۳۹2 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫حافظ‬ ‫استانداردسازی صنایع دستی اعتماد جهانی را‬ ‫به دنبال دارد‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ ۱6‬در بین ‪ ۱80‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫بنای سردابه امامان لتحر روبه ویرانی است‬ ‫اغاز بررسی طرح حمایت از کاربران‬ ‫فضایمجازیازیکشنبههفتهاینده‬ ‫پوششهای نانو کامپوزیتی سرامیکی برای ایمپلنتهای دندان‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪20697‬مورخ‪1395/1/9‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی‬ ‫استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی‬ ‫‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد‬ ‫شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬جمال لطفی ‪-2‬حسینعلی برزوکی‪ -3‬محمدصادق صالحپور‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫تاریخ‪1400/07/20 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪1400/08/05‬‬ ‫بدین وسیله و به استناد ماده ‪ 9‬اساسنامه شرکت از کلیه شرکا دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در تاریخ‬ ‫رسانند‪ .‬شهر‪ ،‬پالک‬ ‫بهماسالمی‬ ‫شورای‬ ‫‪1256‬‬ ‫شماره‬ ‫مصوبه‬ ‫اساس‬ ‫دارد بر‬ ‫مهدینظر‬ ‫طالخونچه در‬ ‫شهرداری‬ ‫‪1399/12/16‬حضور‬ ‫مورخبرگزار می گردد‬ ‫جانبازان‬ ‫خیابان‬ ‫سیمین‬ ‫سه راه‬ ‫اصفهان‬ ‫واقع در‬ ‫مشاور امالک‬ ‫ساعت ‪ 9‬صبح در محل دفتر‬ ‫منطقه کارگاهی امیرکبیر را به شرح زیر از طریق مزایده به فروش رساند‪.‬‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫‪35‬‬ ‫شماره‬ ‫زمین‬ ‫گیری در مورد انحالل شرکت‬ ‫دستور جلسه‪ :‬تصمیم‬ ‫مشخصات‪:‬‬ ‫محسن خدارحمی عضو هیئت مدیره ‪ -‬شرکت مهندسی سرماسازان یکتا‬ ‫شماره پالک‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت کارشناسی‬ ‫هر مترمربع(ریال)‬ ‫ارزش پالک به ریال‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در‬ ‫مزایده (ریال)‬ ‫ادرس‬ ‫‪۳5‬‬ ‫‪5۰‬‬ ‫‪2۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪5۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫منطقه کارگاهی امیرکبیر‬ ‫‪ )1‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه مورخه ‪1400/06/29‬‬ ‫‪ )2‬نشانی محل دریافت اسناد‪ :‬طالخونچه ابتدای بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری‪ -‬امور مالی‬ ‫افتتاحهفتمینکتاب‬ ‫شهر کشور؛ فردا در‬ ‫سمیرم‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫کتاب شهر این بار در‬ ‫فروشگاه های‬ ‫افتتاح‬ ‫روزقطار‬ ‫خودکشی‬ ‫جلوگیری از‬ ‫جهانی‬ ‫سمیرم توقف خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬ائین افتتاح «کتاب شهر‬ ‫سمیرم» سه شنبه ‪ ۲۰‬مهرماه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در این مراسم که با رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا از ساعت ‪۱۵:۳۰‬‬ ‫اغاز خواهد شد‪ ،‬عالو ه بر جشن امضای کتب‪« ،‬سجاد‬ ‫خالقی» به سخنرانی با موضوع «خیال در ادبیات‬ ‫فارسی» نیز می پردازد‪ .‬این نویسنده جوان که اثاری‬ ‫همچون «ظلمت سفید»‪« ،‬روز داوری»‪« ،‬مردهای‬ ‫مرز شرقی» و «بازی عوض شده» را در کارنامه خود‬ ‫دارد‪ ،‬عالوه بر این که دومرتبه در سال های ‪ ۹۳‬و ‪۹۹‬‬ ‫جایزه داستان انقالب را از ان خود کرد‪ ،‬رتبه اول‬ ‫جایزه داستان حماسی در سال ‪ ۹۸‬و رتبه اول جایزه‬ ‫ادبی یوسف را نیز در سال ‪ ۹۰‬به دست اورده است‪.‬‬ ‫فروشگاه «کتاب شهر سمیرم» که هفتمین فروشگاه‬ ‫زنجیره ای عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی در‬ ‫سطح کشور است‪ ،‬در خیابان قدس‪ ،‬جنب سازمان‬ ‫تبلیغات اسالمی واقع شده است و در مساحتی بالغ بر‬ ‫‪ ۵۰‬مترمربع‪ ،‬عالو ه بر عرضه بیش از ‪ ۱۰۰۰‬عنوان‬ ‫اختیار‬ ‫فرهنگی را‬ ‫ التحریر‬ ‫لوازم‬ ‫کتاب‪،‬‬ ‫درگذشتهنیزدردرهر خانه‬ ‫هدایایبومی‬ ‫نانومحلی و‬ ‫امروز‪:‬‬ ‫اصفهان‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫فروشگا‬ ‫ ازاین‬ ‫ش‬ ‫پی‬ ‫ دهد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫ مندان‬ ‫عالقهمیشد و مورد مصرف اهل خانه و محله بوده است‪.‬‬ ‫پخته‬ ‫مرسومو‬ ‫بهارستان‬ ‫(شعب‬ ‫شهرهای تهران‬ ‫مجموعه در‬ ‫این‬ ‫عشایری‬ ‫روستایی و‬ ‫جامعه شهری‪،‬‬ ‫پخت نان بین‬ ‫ شده‬ ‫ح‬ ‫افتتا‬ ‫زاهدان‬ ‫و‬ ‫بوشهر‬ ‫شهرکرد‪،‬‬ ‫مشهد‪،‬‬ ‫نوجوان)‪،‬‬ ‫بود و امروزه نیز خانوارهایی هستند که به مناسبتهای‬ ‫کنند‪.‬در‬ ‫کرج‬ ‫خانگی ونیشابور‬ ‫ناناردبیل‪،‬‬ ‫تبریز‪،‬‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫سنتیومی‬ ‫شعبپخت‬ ‫اقدام به‬ ‫مختلف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خواهند‬ ‫افتتاح‬ ‫رسمی‬ ‫ صورت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نزدیک‬ ‫اینده‬ ‫شهر ونک و روستای عقدک در غرب سمیرم یکی از‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫این عنوان‬ ‫بومی رادر به‬ ‫ فروشی‬ ‫شهر‪ ،‬کتا‬ ‫کتاب‬ ‫است که‬ ‫شهرستان‬ ‫پختبنان‬ ‫مناطق اصلی‬ ‫رئیسپیامادارهدر‬ ‫است‪.‬شدن‬ ‫تدوین وشدهجاری‬ ‫تپشناندر قلب‬ ‫و‬ ‫ضربان‬ ‫ایجاد‬ ‫مراحل ثبت این نوع‬ ‫فاقد‬ ‫شهرهای‬ ‫فرهنگی‪ ،‬می انگارد‬ ‫ های شهر‬ ‫رگ‬ ‫شهرستان‬ ‫اولویتدستی‬ ‫گردشگریو وبا صنایع‬ ‫میراث‬ ‫حوزه‬ ‫ مند‬ ‫ه‬ ‫دغدغ‬ ‫فرهنگی‬ ‫فعاالن‬ ‫از‬ ‫ فروشی‪،‬‬ ‫ب‬ ‫کتا‬ ‫سمیرم از اغاز تدوین پرونده ثبت ملی نام سنتی سمیرم‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫حمایت‬ ‫کتاب‪،‬‬ ‫خبر داد‪ .‬سعید سلیمانیان چندی پیش با اعام این مطلب‬ ‫تدوین پرونده ثبت ملی‬ ‫نان سنتی در اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬پخت نان سنتی در شهرستان سمیرم خصوصا‬ ‫ثبت عکس های شگفت انگیز از سوژه ای‬ ‫شهر ونک و روستای عقدک دارای قدمتی طوالنی‬ ‫معمولی‬ ‫است و موردعاقه مردم محلی و گردشگران است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل مراحل تدوین پرونده ثبت ان بهمنظور ارائه‬ ‫به کارگروه ثبت استان و سپس وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایعدستی اغاز شد‪ .‬رئیس اداره میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمیرم‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بیشتر نقاط شهرستان سمیرم‪ ،‬پخت انواع نان‬ ‫محلی از گذشتههای دور تاکنون ادامه داشته و پخت ان‬ ‫بیشتر در بخش مرکزی و شهر ونک‪ ،‬در انواع مختلف و با‬ ‫طعم و مزه و کیفیتهای خاص رواج دارد‪ .‬او افزود‪ :‬پخت‬ ‫این نانهای سنتی بیشتر توسط خانمها انجام میشود‬ ‫و عاوه بر مصرف خانواده و مردم محل‪ ،‬گردشگران‬ ‫نیز عاقه فراوانی به این نانهای سنتی مخصوصا‬ ‫نانهای سنتی شهر ونک دارند‪ .‬سلیمانیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ویژگیهای خاص این نان سنتی میتوان به تنوع‬ ‫پخت و استفاده از گیاهان دارویی و محلی در پخت ان‬ ‫اشاره کرد که این ویژگیها باعث شده تا کارشناسان این‬ ‫اداره عاوه بر تاش برای ثبت ان در فهرست اثار ملی‪،‬‬ ‫عکاس جوان نجف ابادی تاکنون بیش از ‪ ۴۰‬رتبه‬ ‫بهمنظور اموزش و انتقال این سنت قدیمی به نسل جوان‪،‬‬ ‫بین المللی در جشنواره های عکاسی معتبر جهان به‬ ‫تمام توان خود را به کار گرفته و برنامهریزیهای الزم‬ ‫ارمغان اورده است‪.‬‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬این عکاس جوان‪،‬‬ ‫فعالیت های عکاسی خود را از ‪ ۱۰‬سالگی بیان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬دانش اموخته رشته هنری عکاسی است و‬ ‫به عضویت رسمی فدراسیون هنر عکاسی جهان و‬ ‫انجمن عکاسان امریکا درامدهاست‪ .‬رضا محمدی‬ ‫افزود‪ :‬بیش از ‪ ۴۰‬رتبه بین المللی را در کارنامه‬ ‫عکاسی خود دارد و ‪ ۱۵۰‬پذیرش از کشور های امریکا‪،‬‬ ‫یونان‪ ،‬هند‪ ،‬ایران‪ ،‬سوئد‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬قرقیزستان داشته و در تمامی‬ ‫جشنواره ها‪ ،‬بانام شهر نجف اباد‪ ،‬شرکت کرده است‪.‬‬ ‫کسب دو مقام اول در کلوب عکاسان جهان‪ ،‬نشان‬ ‫نقره ‪ FPC‬جشنواره قرقیزستان‪ ،‬دو روبان فیاپ از‬ ‫امریکا و تاجیکستان و چندین دیپلم افتخار از فیاپ و‬ ‫انجمن عکاسان امریکا ازجمله افتخارات این عکاس‬ ‫جوان است‪.‬‬ ‫کسبرتبه های‬ ‫بین المللیازافتخارات‬ ‫عکاسنجف ابادی‬ ‫طراحی و تولید تجهیزات کاهنده صدا‬ ‫توسطدانشبنیانها‬ ‫محلی رانندگان شهرضا به شماره ثبت ‪971‬‬ ‫مسکنسوم(‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی )نوبت‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260157730‬درحال تصفیه (نوبت دوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪41117739485 :‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهندسی سرماسازان یکتا‬ ‫با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 42419‬و شماره ملی ‪10260602131‬‬ ‫مناسبت‬ ‫روز بزرگداشــت حافظ و روز ملی کاهش اثرات بالیای‬ ‫طبیعی‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫به زمین بازگشت و این گام بسیار مهمی بود‪ .‬ارسال کاوشگر‬ ‫فضایی باهدفی بزرگ تر انجام شد تا بتوانیم اعزام انسان به‬ ‫یک فنجان‬ ‫بزرگان‬ ‫فضا داشته باشیم‪ ،‬اما به دالیل مختلفی مانند سخن‬ ‫نیافتن‬ ‫تخصیص‬ ‫شیوه چشمت فریب جنگ داشت‬ ‫شعر‬ ‫امیدواریمنخواهی یافت ‪.‬‬ ‫کنیو‪ ،‬سایه ای‬ ‫چنانچه به‬ ‫نگاهاست‬ ‫خورشیدمانده‬ ‫مسکوت‬ ‫جای کافی این پروژه تاکنون‬ ‫ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم‬ ‫دخان‪20‬‬ ‫هلن کلر‬ ‫در سال های اینده بتوانیم به این مهم دست یابیم‪.‬‬ ‫حافظ‬ ‫‪ÁÁ‬چالش پیشرفت صنایع فضایی در ایران‬ ‫چیست؟‬ ‫ارتباط زیادی بین صنایع فضایی کشورها و توان اقتصادی‬ ‫ان ها وجود دارد و زمانی می توان از پیشرفت صنعت فضایی‬ ‫حرف زد که پیشرفت حوزه اقتصادی نیز حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باشد‪ .‬با اندک بودجه های که در قیاس با کشورهای‬ ‫صنعتی و پیشرفته تخصیص دادیم‪ ،‬حرکت های خیلی بزرگی‬ ‫ازجمله پیوستن به باشگاه های فضایی کشورهای دیگر‬ ‫انجام شده و با ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬کشوری که در این حوزه پیشگام‬ ‫رئیس گروه پژوهشی استاندارد منطقه ای اصفهان‬ ‫بی اعتمادی مردم و مصرف کننده به محصوالت اصیل‬ ‫هستند‪ ،‬حرکت کردیم این حرکت گام بسیار کوچکی‬ ‫گفت‪ :‬با استانداردســازی صنایع دستی عالوه بر حفظ‬ ‫صنایع دســتی را به دنبال داشته اســت‪ .‬رجالی گفت‪:‬‬ ‫در مقیاس کالن است و باید کارهای بسیاری انجام و‬ ‫اصالت محصوالت تولیدی‪ ،‬اعتماد مصرف کننده و حتی‬ ‫برای مقابله با این پدیده با همکاری ســازمان میراث‬ ‫زیرساخت ها باید اصالح شود‪ .‬اگر بخواهیم حرفی در صنایع‬ ‫گردشگر نیز به این حوزه دوچندان می شود‪.‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ویژگی و روش ازمون صنایع دستی استاندارد‬ ‫فضایی داشته باشیم‪ ،‬باید هرچه سریع تر تصدی گری دولت ها‬ ‫فرحناز رجالی در گفت وگو با ایرنا بابیان اینکه افزون‬ ‫را برای محصوالت خاتم‪ ،‬قلمکاری‪ ،‬فیروزه کوبی‪ ،‬مینا‬ ‫را در بُعد فضایی کم کنیم و بتوانیم شرکت های دانش بنیان و‬ ‫بر ‪ ۶۰‬درصد اســتانداردهای صنایع دستی نخستین بار‬ ‫و ملیله نقره تعریف کردیم‪ .‬به گفته او در این روش های‬ ‫شرکت های نوپای که در حوزه فناوری فضایی و فناوری های‬ ‫از اســتان اصفهان تعریف شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با همکاری‬ ‫ازمون درجه بندی و ارزیابی کیفی محصول با معیارهای‬ ‫ماهواره ای کار می کنند را وارد عمل کنیم و با کاهش‬ ‫صاحب نظران‪ ،‬هنرمندان و متخصصان‪ ،‬این روند در حال‬ ‫دقیق ارزیابی می شود و به خصوص به اصالت و کیفیت‬ ‫تصدی گری دولت و واگذاری این ف ّناوری ها به بخش های‬ ‫اجراست‪ .‬او نظارت بر اجرای استاندارها و اعطای پروانه‬ ‫مواد اولیه و زیرساخت ها توجه شده است‪ .‬او نظارت بر‬ ‫خصوصی درواقع مسیر را هموارتر کنیم و قطعًا راه برای‬ ‫کاربرد عالمت اســتاندارد به واحدهای تولیدی مطرح‬ ‫تولید محصول‪ ،‬نمونه برداری تصادفی از صنایع دســتی‬ ‫حرف های زیاد داشتن در حوزه فضایی باز است‪ ،‬به شرط اینکه‬ ‫را از گام های بعدی برشــمرد و افزود‪ :‬تالش کرده ایم‬ ‫تولیدی و اعطای گواهی اســتاندارد پــس از ازمون را‬ ‫نگاه ها بهتر شود‪ .‬نمی توان انتظار یک جهش بزرگ مانند‬ ‫مردم‬ ‫ دســتی و‬ ‫صنایع‬ ‫رئیس‬ ‫برشــمرد‪.‬‬ ‫هایاین‬ ‫بخش به‬ ‫همهمرتبط‬ ‫اقدامات‬ ‫از دیگر‬ ‫کشورهایی که قب ً‬ ‫داشت‪ ،‬باید‬ ‫بودن را‬ ‫پایین تر‬ ‫برایبسیار‬ ‫اعتباراز ما‬ ‫ال‬ ‫تولیدی‪،‬سردابه‬ ‫محصــوالتتخریب‬ ‫دانشگاه کاشان گفت‪:‬‬ ‫علمی‬ ‫بخشهیئت‬ ‫در عضو‬ ‫پژوهشگر‬ ‫حوزهدارد‪ .‬این‬ ‫ان وجود‬ ‫فروریختگی در‬ ‫خسرو‬ ‫مسجد‬ ‫مرمت‬ ‫‪ Á‬جذب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ شده‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫اســتاندارد‬ ‫نشان‬ ‫به‬ ‫فروشنده‬ ‫ جای‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫اصفهان‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫منطق‬ ‫استاندارد‬ ‫پژوهشــی‬ ‫گروه‬ ‫گوی‬ ‫اظهارماهواره‬ ‫ی های‬ ‫دراینفناور‬ ‫مشهدیحوزه‬ ‫هند پیشتاز‬ ‫به جای‬ ‫امامان (اماما) لتحر که روزی زیارتگاه‪ ،‬نمازخانه‪ ،‬محل‬ ‫حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد‪ :‬ورودی اصلی از سطح‬ ‫ بودیم وخسرو‬ ‫داشت‪:‬میمسجد‬ ‫ارتباط‬ ‫مهدی‬ ‫حالپس‬ ‫اینکه‬ ‫اعتماد‬ ‫سمتنیز‬ ‫هایاستان‬ ‫بخشدر‬ ‫صنایکهع دستی‬ ‫مرجع‬ ‫نخســتین‬ ‫حوزه‬ ‫کشورهای‬ ‫‪۲۰۲۱‬‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫ اوریم‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رقابت‬ ‫وروزازخوشی‬ ‫بابیانبود‬ ‫رجالینذری‬ ‫کنند‪ .‬پخت‬ ‫محرم و‬ ‫محصولایین‬ ‫برگزاری‬ ‫داشته‬ ‫ازمایشگاهامتداد‬ ‫جانب شمال‬ ‫تدوین کنونی به‬ ‫اردستان بیش از دو سال است که نیاز به مرمت و بازسازی دارد‬ ‫اســتاندارها و اجرای ان در اصفهان به حوزه بین المللی‬ ‫اصفهان‬ ‫تولیدی‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫کاوشگر‬ ‫ارسال‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫عربی‬ ‫متحده‬ ‫امارات‬ ‫و‬ ‫ فارس‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ دستیبا دیواره‬ ‫صنایعتوخالی‬ ‫فضایی‬ ‫واحدهایاست و‬ ‫تخریبشده‬ ‫شمالیدادبا ولودر‬ ‫خلیجپیگیریهایی که از سوی میراث فرهنگی صورت گرفت‪،‬‬ ‫و با‬ ‫فنی‬ ‫اکنون با را‬ ‫نیــز‬ ‫محصولانددرکهان‬ ‫شهری که‬ ‫تولید و‬ ‫ســال‬ ‫به دردرج‬ ‫ملزم‬ ‫کشورها‬ ‫ خواهیم با‬ ‫ادارهاگرکلمی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مریخ دست‬ ‫به‬ ‫کمیتهاظهار‬ ‫ اندازیایسنا‪،‬‬ ‫گفتهوگو با‬ ‫افزود‪:‬ابادی در‬ ‫کردیم‪،‬نوش‬ ‫ورودمشهدی‬ ‫محمد‬ ‫ضریح قرار داده‬ ‫صندوقچه‬ ‫عنوان‬ ‫وسط به‬ ‫شیشهای‬ ‫بخشیایندیگر نیز از‬ ‫استان و‬ ‫پیداسوی‬ ‫اعتبارات از‬ ‫بخشی از‬ ‫بومی‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫تعاریف‬ ‫ اوری‬ ‫ع‬ ‫جم‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫عالوه‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫او‬ ‫ اند‪.‬‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫ دستی‬ ‫ع‬ ‫صنای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تولیدشده‬ ‫ببینیم‬ ‫را‬ ‫مسائل‬ ‫ تر‬ ‫ع‬ ‫جام‬ ‫و‬ ‫ تر‬ ‫ی‬ ‫ ا‬ ‫ه‬ ‫حرف‬ ‫بسیار‬ ‫باید‬ ‫کنیم‬ ‫رقابت‬ ‫کرد‪ :‬سردابه اماما بهعنوان نیایشگاه‪ ،‬در محله قدیمی‬ ‫اثار تخریبهای قبلی در زیر ان به چشم میخورد‪ .‬مشهدی‬ ‫طرف خیران جذب شد‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان در‬ ‫گفته‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫انگلیسی‬ ‫واقعبه‬ ‫اصفهان‬ ‫شــاخص‬ ‫ دســتی‪،‬‬ ‫بنایصنایع‬ ‫اســتانداردهای‬ ‫ت ها و‬ ‫نوشنظار‬ ‫بر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نخبهبنا‪،‬پروری‬ ‫درروند زمینه‬ ‫تاخیردر این‬ ‫ ازپیش‬ ‫و بیش‬ ‫شهربهکاشان‬ ‫محدوده‬ ‫زبانامروز در‬ ‫شده که‬ ‫های لتحر‬ ‫رحیمی‬ ‫اجری است و‬ ‫کنترلسردابه اماما‪ ،‬یک‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫ابادی‪،‬‬ ‫نگاریهایی مرتبًا‬ ‫افزود‪ :‬نامه‬ ‫مرمت این‬ ‫خصوص‬ ‫ محصولی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫صادرات‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هــدف‬ ‫او‪،‬‬ ‫استقرار‬ ‫مانند‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫فعاالن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫تسهیالتی‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هابل‬ ‫تلسکوپ‬ ‫برای‬ ‫جایگزینی‬ ‫ایا‬ ‫‪Á‬‬ ‫‪Á‬‬ ‫است‪ .‬این محله که دارای بافت تاریخی‪ ،‬ساباط و حوضخانه‬ ‫بهجز اجرنما تزئینات خاصی ندارد و عنصر تاریخی مشخصی‬ ‫از سوی میراث فرهنگی اردستان با هیئتامنا این مسجد صورت‬ ‫اســتانداردوبوده‬ ‫با‬ ‫ های‬ ‫فعلیاز دوره‬ ‫ مندی‬ ‫بهره‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیر انکنترل‬ ‫گرفته شده‬ ‫بافت ان‬ ‫ دستیتخریبشده‬ ‫صنایبهعشدت‬ ‫صادراتاخیر‬ ‫تقویتدهههای‬ ‫بوده‪ ،‬در‬ ‫قدیمیتر‬ ‫سازه‬ ‫امــکاناست‬ ‫شود‪،‬و اما بعید‬ ‫دیده نمی‬ ‫است‪ .‬نیز در‬ ‫است؟نداشتند که همین امر موجب شد کار‬ ‫همکاری خوبی‬ ‫گرفت اما‬ ‫و‬ ‫ دستی‬ ‫ع‬ ‫صنای‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫بودن‬ ‫ســرامد‬ ‫باوجود‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫او‬ ‫کاشان‪،‬که‬ ‫واحدهایی‬ ‫او‬ ‫گفته‬ ‫به‬ ‫گرفتیم‪.‬‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اموزشــی‬ ‫چند‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫درواقع‬ ‫که‬ ‫ هایی‬ ‫ه‬ ‫پروژ‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ازهمگسسته است‪ .‬او افزود‪ :‬در این محله‪ ،‬اثار خانههای‬ ‫از دوره قاجار باشد‪ .‬این عضو هیئتعلمی دانشگاه‬ ‫مسجد با تاخیر انجام شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬مصالح و‬ ‫مرمت‬ ‫چشماین‬ ‫اصفهان در‬ ‫مطلوبی‬ ‫ شوند‬ ‫استاندارد م‬ ‫نشــان‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وب‬ ‫جمیز‬ ‫تلسکوپ‬ ‫بوده‬ ‫ سابقه‬ ‫دهه بی‬ ‫دارد‪ ،‬خیابان‬ ‫بخشکه دو‬ ‫میخورد‬ ‫نیمهکهویران به‬ ‫ظرفیتویران و‬ ‫باارزش‬ ‫درجاهاییدیگر‬ ‫زیرزمینی‬ ‫کاربردهای‬ ‫پروانهزیارتگاه‬ ‫اخذسبک‬ ‫موفقکرد‪:‬بهاین‬ ‫واردات تاکید‬ ‫ابزاراالت برای مرمت و بازسازی تهیه و امادهشده است؛ در حال‬ ‫خدشــه‬ ‫اســتان را‬ ‫پراوازه‬ ‫محصوالت‬ ‫نخواهند‬ ‫ دستی‬ ‫صنایع‬ ‫صادرات‬ ‫مانندبرای‬ ‫گمرک‬ ‫مشکلی‬ ‫سالیان‬ ‫به که‬ ‫بشود‬ ‫بنای هابل‬ ‫فضایی‬ ‫تلسکوپ‬ ‫پیش‬ ‫هشت سال‬ ‫زیارتگاه تا‬ ‫نامو این‬ ‫خارجیاست‬ ‫جدا کرده‬ ‫ان را از هم‬ ‫پشت مشهد‬ ‫محله‬ ‫دومنبران‬ ‫زیارتگاه‬ ‫همدرهست‬ ‫ دار کاشان‬ ‫خوبی انجام‬ ‫تاریخی را‬ ‫مرمت‬ ‫جایگزینکه بتواند‬ ‫تلسکوپیک بنایی‬ ‫حاضر به‬ ‫غیراســتاندارد و ب‬ ‫مصنوعات‬ ‫بهکرده‬ ‫احیا‬ ‫ًا‬ ‫د‬ ‫مجد‬ ‫شد‬ ‫بازنشسته‬ ‫ بار‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کردن‬ ‫حال کار‬ ‫سال در‬ ‫ کیفیتایینهای‬ ‫زیارت‪،‬ینماز و‬ ‫متولی ان محلی برای‬ ‫همتو بانوی‬ ‫داشت‪.‬و سبک چارصفه ان نیز شباهتی با دست َکند قدمگاه‬ ‫وارداتی کاشان‬ ‫هستیم‪ .‬مشهدی تصریح کرد‪ :‬در این رابطه با بنایی‬ ‫نیازمند‬ ‫دهد‬ ‫ساخت‬ ‫با‬ ‫درواقع‬ ‫دانشمندان‬ ‫اما‬ ‫ کند‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کار‬ ‫نیز‬ ‫اکنون‬ ‫شد و‬ ‫دهه محرم بوده است‪ .‬این عضو هیئتعلمی دانشگاه کاشان‪،‬‬ ‫علی در نصراباد دارد که هر دو چاه دارند‪ .‬او گفت‪ :‬احتمال‬ ‫مشغول مرمت یک بنای تاریخی دیگر در شهرستان هست‬ ‫که‬ ‫اژانس‬ ‫مشارکت‬ ‫قولجیمز‬ ‫فضایی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به گفته اهالی‪ ،‬پس از ساخت زورخانهای در‬ ‫دارد که بنای سردابه امامای لتحر با چاه مقدس در ارتباط‬ ‫هفته اینده‬ ‫ناسادوباالی سه‬ ‫توسططی‬ ‫مساعدوبدادند که‬ ‫تلسکوپکردیم‪،‬‬ ‫صبحت‬ ‫اردستان ازبه‬ ‫ساختند تا‬ ‫تلسکوپ‬ ‫فضایی‬ ‫کانادا‬ ‫حریم سردابه‪ ،‬بخشی از بنا‪ ،‬تخریب و ورودی جنوبی مسدود‬ ‫باشد که درونمایه اعتقادی قدیمیتر از دوره قاجار دارد‪،‬‬ ‫خسرو‬ ‫مسجداروپاسهطبقه‬ ‫اژانسشود‪.‬‬ ‫بنا واغاز می‬ ‫فضایاین‬ ‫مرمت‬ ‫تلسکوپ‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتری‬ ‫اطالعات‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پرتاب‬ ‫فضا‬ ‫شد و با تخریب ورودی ضلع شرقی نیز این بنا متروکشده‬ ‫کاربرد ان قدمگاهی بوده که بعدا به مقبرهای تبدیلشده‬ ‫جاذبههای گردشگری ایران به شمار میرود که تاکنون مسافران‬ ‫نصف‬ ‫تقریبًا‬ ‫تلسکوپ‬ ‫این‬ ‫باشند‪،‬‬ ‫داشته‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫هابل‬ ‫فضایی‬ ‫است‪ .‬مشهدی نوشابادی اظهار کرد‪ :‬اصل بنای سردابه‪،‬‬ ‫است‪ .‬مشهدی نوشابادی بابیان اینکه اهتمام به ساخت‬ ‫بسیاری را نیز جذب خودکرده است؛ بهیقین در شرایطی که‬ ‫ان‬ ‫مساحت‬ ‫هجومدارد‪ ،‬اما‬ ‫هابل را‬ ‫تلسکوپ فضایی‬ ‫وزن‬ ‫چهارصفهای خشتی بوده که با نمای اجری حدود شش متر‬ ‫بناهای مذهبی جدید در این حوالی بیشتر است‪ ،‬افزود‪ :‬بنا‬ ‫اصلیرفته‬ ‫اینهازمیان‬ ‫شهری‬ ‫روزمرگی‬ ‫اردستان در‬ ‫بسیاری از اثار‬ ‫درواقع‬ ‫هابل‬ ‫فضایی‬ ‫تلسکوپ‬ ‫بناهاییاینه‬ ‫شش برابر‬ ‫زیرزمین است‪ .‬گنبد خانه میانی‪ ،‬فضایی به اضالع سه متر‬ ‫به گفته اهالی‪ ،‬سه نفر از اوالد امام موسی بن جعفر (ع) در‬ ‫است‪.‬به جذب‬ ‫میتوان‬ ‫تاریخی‬ ‫مسجد‬ ‫مانند این‬ ‫بیشباازمرمت‬ ‫است‬ ‫است‪ ،‬اما‬ ‫ شده‬ ‫ی‬ ‫طراح‬ ‫ قرمز‬ ‫ن‬ ‫مادو‬ ‫اخترشناسی‬ ‫برای‬ ‫جیمز وب‬ ‫حمایت‬ ‫اینطرح‬ ‫مشترک‬ ‫سخنگوی‬ ‫اماماه عنوان‬ ‫سردابه پور ب‬ ‫رضا تقی‬ ‫جلسه‬ ‫شد‪ .‬در‬ ‫دفنبرگزار‬ ‫منتخب‬ ‫گنبداز ماکت‬ ‫فضا نیز‬ ‫کمیسیونباالی‬ ‫متر است‪ .‬بر‬ ‫و ارتفاع چهار‬ ‫(امامان)‬ ‫اینجا‬ ‫اینما به‬ ‫پدران‬ ‫هستند و‬ ‫حقوق اینجا‬ ‫گردشگران بیشتری بهویژه در دوران پساکرونا نیز امیدوار بود‪.‬‬ ‫می تواند پرتو نارنجی و قرمز را رصد کند‪.‬‬ ‫کاربردی‬ ‫خدمات پایه‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫کاربران‬ ‫تهران واینحسن‬ ‫عزاداری خواه‬ ‫علی یزد‬ ‫رئیس‬ ‫است‪ .‬این‬ ‫تزئین شده‬ ‫که وبا پارچه‬ ‫قرار دارد‬ ‫کوچکی‬ ‫مانند‬ ‫محل‬ ‫نمایندهعبور از‬ ‫هرسال در‬ ‫کمیسیون‪،‬دسته‬ ‫گفتند‪ .‬هنوز‬ ‫گفت‪ :‬می‬ ‫‪ÁÁ‬صنایع فضایی دنیا تا چه اندازه در ارسال‬ ‫کمیسیون‬ ‫طرح در‬ ‫بررسی این‬ ‫اول و‬ ‫می کریم ب‬ ‫سردابهرباط‬ ‫نوروزیایننماینده‬ ‫صفه روبرویی‬ ‫گفت‪ :‬دو‬ ‫فرهنگی‬ ‫جلسهمیراث‬ ‫نخستینحوزه‬ ‫پژوهشگر‬ ‫کنند‪.‬دوماین‬ ‫نوابمی‬ ‫ عنــواناحترام‬ ‫ایستندهو ادای‬ ‫مشترک‪ ،‬مقابل‬ ‫انسان به مریخ و زندگی در این سیاره نزدیک‬ ‫داردی شود‪.‬‬ ‫برگزار م‬ ‫یکشنبه هفته‬ ‫کمیسیون‬ ‫ عنوان‬ ‫کلی به‬ ‫علمیسیاه‬ ‫هیئتف اهلل‬ ‫رئیس‪ ،‬لط‬ ‫حدود یک متر عمق دارد‬ ‫ایندهجنوبی‬ ‫شمالی و‬ ‫که جهت‬ ‫ویژه‬ ‫سخنگویلتحر و به‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫کاشان‬ ‫دانشگاه‬ ‫عضو‬ ‫است؟‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫مهر‪،‬‬ ‫گفتگو با‬ ‫جهتف اهلل‬ ‫و از لط‬ ‫کرمیوبه عنوان‬ ‫مهرداد‬ ‫بیژن بهنوباوه‬ ‫اظهاریک متر‬ ‫تقریبی‬ ‫عرض‬ ‫سیاهکلیایدراست با‬ ‫جنوب ان پله‬ ‫مجاوران‬ ‫ویستر است‬ ‫محروم‬ ‫بقیهوشهر‬ ‫همچنیننسبت‬ ‫واین محله‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫کرد‪،‬‬ ‫صحبت‬ ‫مریخ‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫سفر‬ ‫درباره‬ ‫ توان‬ ‫نمی‬ ‫طرح‬ ‫مشترک‬ ‫کمیسیون‬ ‫ساختار‬ ‫تعیین‬ ‫جلسه‬ ‫تشکیل‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫طرح‬ ‫مشــترک‬ ‫کمیســیون‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫دبیر‬ ‫که تا سطح زمین بهصورت مستقیم امتداد دارد‪ ،‬اما ورودی‬ ‫زیارتگاه از مسئوالن‪ ،‬درخواست مرمت این بنا رادارند و در‬ ‫بخش‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫نبرد‪،‬‬ ‫نام‬ ‫ایکس‬ ‫اسپیس‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫ماسک‬ ‫ایالن‬ ‫پایه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫کاربران‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫قانون‬ ‫طرح‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫تعیین‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫کاربران‬ ‫حقوق‬ ‫ان برای تردد نامناسب است‪ .‬او افزود‪ :‬صفههای شرقی و‬ ‫ساخت ان نیز مشارکت میکنند‪ .‬فعاالن فرهنگی لتحر از‬ ‫همین‬ ‫مریخ‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫اتصال‬ ‫حلقه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫کمیسیون‬ ‫این‬ ‫مهرماه‪،‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫یکشــنبه‬ ‫ظهر‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫اینفضای‬ ‫کاربردی‬ ‫کاشانپایه‬ ‫خدمات‬ ‫کاربران و‬ ‫حقوق‬ ‫حمایت از‬ ‫غربی حدود دو متر عمق دارد‪ .‬در یکطرف راهپله اصلی‬ ‫زیارتگاه‬ ‫نسبت به‬ ‫فرهنگی‬ ‫میراث‬ ‫توجهی اداره‬ ‫بی‬ ‫شرکت ایالن ماسک است‪ .‬درحالی که خیلی ها ثبت نام کردند و‬ ‫شد‪.‬ایاو بهبابیان‬ ‫عملیاتی‬ ‫مشترک وارد‬ ‫متصدیخدمات‬ ‫بانوین گذاری‬ ‫مرگو قانو‬ ‫تنظیمازگری‬ ‫باهدف‬ ‫اینکهبه درمساحت‬ ‫اتاقکی‬ ‫دریچه‬ ‫جانبفازغرب با‬ ‫است و در‬ ‫زیارتگاه‪،‬‬ ‫گویند‪ ،‬بعد‬ ‫کهو می‬ ‫مجازیدارند‬ ‫جلسه گالیه‬ ‫ایرانیان جز شجاع ترین کشورها نام برده شدند و بیشترین تعداد‬ ‫مشترک‬ ‫کمیسیون‬ ‫متریاعضای‬ ‫گذشــته‬ ‫روز‬ ‫کشــور و‬ ‫مجازی در‬ ‫فضای‬ ‫کاربردی‬ ‫پایه‬ ‫اجری دارد‪،‬‬ ‫ رئیسهکه بافتی‬ ‫تشود‬ ‫محدودهیئمی‬ ‫تقریبی سه‬ ‫پیشنهاد و‬ ‫برایبهمرمت بنا‬ ‫سردابه نیز‪،‬‬ ‫همسایه‬ ‫زورخانه‬ ‫متصدیان‬ ‫داوطلب متقاضی سفر به مریخ از ایران بود‪ .‬ایالن ماسک اخیرًا‬ ‫نمی شد‬ ‫چشممقرر‬ ‫درایاینبهجلسه‬ ‫شــدند‪،‬‬ ‫کردند‪.‬مجلس تهیه شده است‪،‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫نمایندگان‬ ‫خورد و‬ ‫ادامهانداد‪:‬سازه‬ ‫سقف‬ ‫مشخصدیوار و‬ ‫اما در بقیه‬ ‫کمیسیونوعده‬ ‫ورودی خلف‬ ‫که ساخت‬ ‫اعالم کرده است که احتما ً‬ ‫ال مسافران حین سفر می میرند و‬ ‫نخستین جلسه کمیسیون مشــترک طرح حمایت از‬ ‫پس از بررســی کارشناســی و اصالح مواردی از ان‪،‬‬ ‫چه در طی سفر و چه بعد از سفر هیچ تضمینی بر بازگشت‬ ‫حقوق کاربران فضای مجازی برای بررســی ابعاد این‬ ‫مردادماه در صحن علنی مجلس مطرح شــد و برای‬ ‫انسان از مریخ وجود ندارد‪ .‬رفتن به مریخ سفری سخت و‬ ‫طرح در روز یکشــنبه هفته اینده ‪ ۲۵‬مهرماه ســاعت‬ ‫بررسی نهایی طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی‪ ،‬به تصویب‬ ‫طوالنی و درعین حال باشکوه است و تجربه شگفت انگیز‬ ‫‪ ۱۶‬تشکیل شود‪ .‬سخنگوی کمیسیون طرح حمایت از‬ ‫رســید‪ .‬پس ازان نیز مقرر شــد کمیسیون مشترکی با‬ ‫خواهد بود‪ .‬این صحبت وحشت زیادی را در دل افرادی که‬ ‫حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی‬ ‫عنوان کمیســیون مشــترک طرح حمایت از کاربران‬ ‫ثبت نام کرده بودند انداخت‪ .‬داستان اعزام انسان توسط شرکت‬ ‫افزود‪ :‬این جلسه با حضور حداکثر اعضا برگزار می شود‬ ‫فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی با عضویت حدود‬ ‫اسپیس ایکس ازاینجا شروع شد که در سال ‪ ۲۰۱۶‬ایالن‬ ‫و قرار است در خصوص روش کار‪ ،‬کلیات طرح و شیوه‬ ‫‪ ۲۳‬نفر از نمایندگان منتخب کمیسیون های تخصصی‬ ‫صنعت در کشور ما انجامشده است که این موضوع سبب شد تا‬ ‫سال‬ ‫ماسک در یک کنفرانس اعالم کرد که تصمیم دارد تا ‪۱۰‬‬ ‫اقدام بحث و بررسی شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬پس ازاین جلسه‬ ‫مجلس در قالب اصل ‪ ۸۵‬قانون اساســی تشــکیل و‬ ‫برنامههای را برای انجام صادرات به کشورهای ازجمله چین را در‬ ‫یک شرکت دانشبنیان‪ ،‬مستقر در پارک علم و فناوری‬ ‫اینده یعنی تا سال ‪ ۲۰۲۶‬اعزام انسان به مریخ را با موشک‬ ‫نحوه مشــارکت نخبگان و صاحب نظران در بررســی‬ ‫به بررســی جزئیات این طرح بــرای تصویب نهایی با‬ ‫دستور کار قرار دهیم‪ .‬مدیر کنترل کیفی این شرکت دانشبنیان‬ ‫خراسان رضوی که بهطور تخصصی «تجهیزات کاهنده‬ ‫استار شیپ امکان پذیر کند و گفته که این اتفاق تا سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫جزئیات طرح و نیز حضور رســانه ها در این کمیسیون‬ ‫حضور کارشناســان و صاحب نظران این حوزه‪ ،‬بپردازد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬نمونههای ساخت شده در کشور ما مطابق نمونههای‬ ‫صدا» را طراحی و تولید میکند توانسته است با حمایت‬ ‫قطعًا خواهد افتاد‪ .‬حدود دو ماه قبل چین اعالم کرد‪ ،‬اولین‬ ‫مشــخص خواهد شــد‪ .‬جلســه انتخاب هیئت رئیسه‬ ‫قرار است نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی‬ ‫استفادهشده در کشورهای انگلیس‪ ،‬چین و المان است‪ .‬او با اشاره‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی‪ ،‬این فناوری را توسعه داده و‬ ‫انسان را به مریخ می فرستد و انسان ها را تا سال ‪ ۲۰۳۳‬روی‬ ‫کمیسیون مشــترک بررســی طرح حمایت از حقوق‬ ‫طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه‬ ‫به اینکه تمام تجهیزات و موارد مورداستفاده ما در داخل کشور و‬ ‫بازار خود را در صنایع مختلف گسترش دهد‪.‬‬ ‫مریخ فرود می اورد و شاید یک رقیب جدی برای اسپیس‬ ‫کاربــران فضای مجازی و خدمات پایــه کاربردی در‬ ‫کاربردی ظرف مدت حدود ‪ ۵‬ماه ابعاد این طرح را برای‬ ‫توسط دیگر شرکتهای داخلی تولید میشود‪ ،‬گفت‪ :‬در این روش‬ ‫به گزارش روابط عمومی صندوق نواوری و شکوفایی‪،‬‬ ‫ایکس باشد که برنده این قرارداد با ناسا برای اعزام به مریخ‬ ‫دفتر علی نیکزاد نایب رئیس مجلس با حضور اعضای‬ ‫اجرای ازمایشی در کشور بررسی و تصویب کنند‪.‬‬ ‫تهیه مواد اولیه بسیار ارزان است و به تجهیزات بسیار زیادی نیاز‬ ‫علی فائزیان‪ ،‬رئیس هیئتمدیره شرکت صنعت پروژه توس‪،‬‬ ‫شده است و حال باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی می افتاد‪.‬‬ ‫نخواهد داست‪.‬‬ ‫در مورد فعالیت این شرکت گفت‪ :‬تخصص اصلی شرکت‬ ‫چشمانتظاری برای مرمت مسجد خسرو اردستان‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫ما طراحی و ساخت تجهیزات کنترل الودگی صوتی صنعتی‬ ‫و ارائه خدمات اندازهگیری و مشاوره در این زمینه است‪.‬‬ ‫از مهمترین محصوالت اکوستیکی شرکت‪ ،‬سایلنسرهای‬ ‫در خط جهت کنترل نویز جریانی ایستگاههای تقلیل‬ ‫نوبت اول‬ ‫فشار گاز شهری است که حاصل یک پژوهش علمی و‬ ‫شهرداری حبیب اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر‬ ‫احترامنیزًا در حوزه‬ ‫تجربی گسترده است‪ .‬او افزود‪ :‬دو محصول ما‬ ‫اکوستیک و تجهیزات کاهنده صدا دانشبنیان تشخیص‬ ‫گوسفندان‬ ‫چرای‬ ‫زمین‬ ‫معتبر از‬ ‫‪100‬هکتار‬ ‫برداری‬ ‫نسبت‬ ‫صنعت برخوردار‬ ‫مرتبط با‬ ‫همه استانداردهای‬ ‫بهره اینکه از‬ ‫یک‬ ‫پکیج کامل و بهعنوان‬ ‫جهتجزئی از‬ ‫جنگلیاینرامحصوالت‬ ‫پارک معموال‬ ‫صنایعبهمختلف‬ ‫دادهشده است‪ .‬این دو محصول برای‬ ‫بوده و قابلرقابت با محصوالت شرکتها معتبر خارجی‬ ‫تجهیزی است که در فرایند اصلی پکیج کامل تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫ازجمله ایستگاههای تقلیل فشار گاز شهری‪ ،‬پاالیشگاهها‪،‬‬ ‫واجدین‬ ‫لذا از‬ ‫قیمتشرایط‬ ‫واجد‬ ‫عمومی‬ ‫مزایده‬ ‫برای مدت دو ماه از طریق‬ ‫افراددر ایران‬ ‫بههای تولید‬ ‫هزینه‬ ‫توجه به ارزانی‬ ‫اگهیاست‪ .‬ثانیا با‬ ‫شغلی‬ ‫قانونی و بهداشت‬ ‫نمایدهای‬ ‫واگذار محدودیت‬ ‫مشتری با توجه به‬ ‫پتروشیمی و صنایع دیگری که افت فشار ناگهانی در خط‬ ‫ان نسبت به محصوالت خارجی پایین است‪ .‬همچنین‬ ‫و زیستمحیطی میتواند تجهیز کاهنده صدا را انتخاب کند‪.‬‬ ‫و یا تخلیه ناگهانی گاز یا بخار به محیط دارند و‬ ‫اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز‬ ‫صدایکسب اطالعات بیشتر و دریافت‬ ‫جهت‬ ‫شرایط دعوت می شود‬ ‫خدمات مشاورهای رایگان قبل از فروش و خدمات تامین‬ ‫برخی از مشتریان داخلی و خارجی ترجیح میدهند پکیج‬ ‫زیادی تولید می¬کنند‪ ،‬قابلاستفاده است‪ .‬الودگیهای‬ ‫حبیبمیشود‪.‬‬ ‫شهرداریفروش ارائه‬ ‫مصرفی ارزان بعد از‬ ‫قطعات‬ ‫‪ 1400/07/29‬بهمواد و‬ ‫فرایندی یا تولیدی را که بخشی از ان‬ ‫یک واحد‬ ‫اباد کامل‬ ‫مورخکه در مسیرهای جریان گاز‬ ‫مانند صدایی‬ ‫صوتی صنعتی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫پنجشنبه‬ ‫کلیه این خدمات بهاسانی در دسترس بوده و با کمترین‬ ‫تجهیز کاهنده صدا است از یک تامینکننده تهیه کنند‪.‬‬ ‫در اثر تغییرات ناگهانی فشار وجود دارد‪ ،‬برای بهرهبرداران و‬ ‫‪1400/07/20‬قرار میگیرد‪ .‬او حمایت‬ ‫زمان و هزینه در اختیار مشتری‬ ‫مهمترین عاملی که سبب میشود مشتری هر بخش از‬ ‫سهروانی ایجاد‬ ‫جسمی و‬ ‫یکو حتی‬ ‫چاپمزاحمت‬ ‫همسایگان‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫صدماتای‬ ‫مرحله‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی از این شرکت در راستای توسعه‬ ‫یک واحد صنعتی را از سازنده اصلی ان تهیه کند قیمت‬ ‫میکند‪ .‬ما با ساخت این تجهیزات‪ ،‬صدا را در حد قابلقبول یا‬ ‫‪1205846‬‬ ‫مجاز‪ ،‬کاهش میدهیم‪ .‬رئیس هیئتمدیره شرکت صنعت محصوالت «تجهیزات کاهنده صدا» و بازار ان را خوب ان است‪ .‬در این صورت م‬ ‫حداقل‬ ‫الف‪:‬مشتری از یک‬ ‫الزم است‬ ‫ارزیابی کرد‪ .‬رئیس هیئتمدیره شرکت صنعت پروژه توس‬ ‫اطالعات فنی برخوردار باشد تا نیاز خود را به سازنده اعالم‬ ‫پروژه توس‪ ،‬استفادهکننده نهایی این محصول را عمدتا‬ ‫در مورد صادرات این محصول نیز بیان کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫کند‪ .‬فائزیان افزود‪ :‬ما در راستای صادرات میتوانیم برخی‬ ‫صنایع بزرگ همچون پاالیشگاهها‪ ،‬پتروشیمیها‪ ،‬صنعت‬ ‫با حمایت صندوق نواوری و کارگزاری یک شرکت تهرانی‬ ‫محصوالت خود را بهصورت اماده به کشورهای دیگر ارسال‬ ‫گاز‪ ،‬صنایع فوالد‪ ،‬صنایع نیروگاهی و نیروگاههای محلی و‬ ‫(بهعنوان نماینده فروش ما در بغداد)‪ ،‬یک نمونه محصول با‬ ‫کنیم اما برای صادرات برخی محصوالت‪ ،‬الزم است بخشی‬ ‫صنعت ساختمان اعالم کرد‪ .‬فائزیان بابیان اینکه ما بادانش‬ ‫دکوراسیون متناسب برای بازار کشور عراق به بغداد ارسال‬ ‫از فرایند مونتاژ و نصب محصول در سایت مشتری با حضور‬ ‫و فناوری خود به طراحی و تولید این محصول رسیدیم و‬ ‫موضوع‪ :‬اگهی مزایده‬ ‫سعید باقری ‪ -‬شهردار حبیب اباد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 1556

روزنامه اصفهان امروز 1556

شماره : 1556
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه اصفهان امروز 4550

روزنامه اصفهان امروز 4550

شماره : 4550
تاریخ : 1401/11/02
روزنامه اصفهان امروز 4548

روزنامه اصفهان امروز 4548

شماره : 4548
تاریخ : 1401/10/29
روزنامه اصفهان امروز 4547

روزنامه اصفهان امروز 4547

شماره : 4547
تاریخ : 1401/10/28
روزنامه اصفهان امروز 4546

روزنامه اصفهان امروز 4546

شماره : 4546
تاریخ : 1401/10/27
روزنامه اصفهان امروز 4545

روزنامه اصفهان امروز 4545

شماره : 4545
تاریخ : 1401/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!