روزنامه اصفهان امروز شماره 4160 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه اصفهان امروز شماره 4160

صفحه بعد

روزنامه اصفهان امروز شماره 4160

روزنامه اصفهان امروز شماره 4160

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫چهارشنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 1 |1400‬صفر ‪ |08Sep2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4160‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫توجهبهحاشیه نشینان‬ ‫در مدیریت شهر‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬توجه ها به سمت‬ ‫موضوعات اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬ارتقای سطح خدمات در مناطق‬ ‫مختلف شهر‪ ،‬تعادل و برابری در توزیع خدمات‪ ،‬جلب مشارکت‬ ‫مردم در اداره امور شهر و ارتقای جایگاه گردشگری اصفهان بیشتر‬ ‫خواهد شد تا با نگاه کیفی تر به زندگی شهری رسیدگی شود‪.‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫هدفی که بدون تامین اب ممکن نیست‬ ‫بارش هایدیرهنگام‬ ‫پاییزی در اصفهان‬ ‫‪ 70‬هزار خانه سهم اصفهان از وعده دولت‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫با اشتغال زایی ‪ 535‬نفر صورت گرفت‬ ‫گشایش ‪ 52‬طرح تعاونی‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫دولت در راس برنامه های خود وعده ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکن را به مردم اعالم کرده است‪ .‬در این زمینه استاندار اصفهان در اخرین جلسه شورای‬ ‫مسکن‪ ،‬سهم استان در این طرح را ساالنه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار واحد اعالم کرد‬ ‫همین صفحه‬ ‫ماه اصفهان در‬ ‫سن پترزبورگ درخشید‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫زخم فرونشست به اثار‬ ‫تاریخیاصفهاننشست‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫فوالد مبارکه تا ریشه کنی کامل کرونا‬ ‫در کنار مردم است‬ ‫همراهی فوالد مبارکه‬ ‫برای افزایش ظرفیت‬ ‫تخت هایبیمارستانی‬ ‫تائید رسمی تزریق‬ ‫ترکیبیواکسن های‬ ‫کرونا در ایران‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی هنوز جایگزینی‬ ‫برای پیام نیازمند پیدا نکرده اند‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫معادالتپیچیده‬ ‫دروازه سپاهان‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫مطرح کرد‬ ‫دو نمایشگاه عکس اصفهان در قالب ابتکار «شهروند دیپلمات» در روسیه برپا شده است‪ .‬این نمایشگاه ها‬ ‫با عنوان «اصفهان‪ ،‬شکوه معماری ایرانی» و «اصفهان‪ ،‬مهد هم زیستی مسالمت امیز ادیان» در قالب ابتکار‬ ‫«شهروند دیپلمات» از ‪ ۱۵‬شهریور ماه به ترتیب در کاخ موزه تزارها (کاخ کاترین) و موزه تاریخ ادیان روسیه‬ ‫اغاز به کار کرد و به مدت یک ماه دایر خواهد بود‪ .‬در هریک از این دو نمایشگاه‪ ۳۰ ،‬اثر (مجموعًا ‪ )۶۰‬از اثار‬ ‫عکاسان اصفهانی برای بازدیدکنندگان به نمایش در امده است‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫کسری بودجه‪ ،‬میراثی تاریخی‬ ‫برای دولت‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫هدفی که بدون تامین اب ممکن نیست‬ ‫موضوع‪ :‬اگهی شناسایی سازندگان‬ ‫و تامین کنندگان ترانسفورماتور‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) در نظر دارد تعداد ‪ 6‬دستگاه ترانسفورماتور طرح نوسازی و‬ ‫توسعه خود با مشخصات فنی مندرج در جدول ذیل را از طریق سازندگان و تامین کنندگان معتبر داخلی و یا با مشارکت‬ ‫شرکت های خارجی در قالب نمایندگی و یا همکاری تامین نماید‪.‬‬ ‫‪UK%‬‬ ‫‪Connection‬‬ ‫‪group‬‬ ‫‪Rated‬‬ ‫‪Current‬‬ ‫‪Frequency‬‬ ‫‪Voltage‬‬ ‫‪Rated Power‬‬ ‫‪Number‬‬ ‫‪Type‬‬ ‫‪13.45%‬‬ ‫‪YNd1‬‬ ‫‪137.5 /‬‬ ‫‪1374.6 A‬‬ ‫‪50 HZ‬‬ ‫‪63000 / 6300 V‬‬ ‫‪15000 KVA‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Power‬‬ ‫‪Transformer‬‬ ‫‪63/6.3 KV‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪DYn5‬‬ ‫‪154 / 2309 A‬‬ ‫‪50 HZ‬‬ ‫‪6000 / 400 V‬‬ ‫‪1600 KVA‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Power‬‬ ‫‪Transformer‬‬ ‫‪6 /0.4 KV‬‬ ‫الزم به ذکر است که در صورت مشارکت و همکاری با شرکت های خارجی ارائه مستندات شرکت خارجی مربوطه‪ ،‬حاکی از نوع همکاری الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫لذا از شرکت های سازنده و تامین کننده دارای سوابق و توان مالی و اجرایی مرتبط دعوت به عمل اورده مدارک و مستندات مربوط به توان مالی و‬ ‫اجرایی و سوابق تامین در صنایع مشابه را ظرف مدت حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/06/31‬ودر قالب لوح فشرده به یکی از ادرس های زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دبیرخانه مجتمع ‪ :‬کیلومتر ‪ 15‬جاده اصفهان ‪ -‬تهران‪ -‬ضلع غربی نیروگاه شــهید محمد منتظری ‪ -‬شــرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫کد پستی ‪ - 8335144114‬تلفن ‪03133808350-5‬‬ ‫دبیرخانه مرکزی دفتر تهران ‪ :‬خیابان نلســون ماندال (افریقا) ‪،‬خیابان شهید ســعیدی (حافظ شیرازی) ‪ ،‬شماره ‪ ، 16‬کد پستی ‪1967963735‬‬ ‫تلفن ‪ 02122056794‬داخلی ‪ 122‬و ‪125‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)‬ ‫یادداشت روز‬ ‫]عکس ‪ :‬ایمنا [‬ ‫‪ ۶‬صفحه ‪7‬‬ ‫ورزش |‬ ‫میلیون نفر‬ ‫تامین اب‬ ‫تنها با ذخیره‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعبی‬ ‫سد زاینده رود‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪ 70‬هزار خانه سهم اصفهان از وعده دولت‬ ‫دولت در راس برنامه های خود وعده ســاخت ســاالنه‬ ‫یک میلیون واحد مســکن را به مردم اعالم کرده اســت‪.‬‬ ‫در این زمینه استاندار اصفهان در اخرین جلسه شورای مسکن‪،‬‬ ‫سهم استان در این طرح را ساالنه‪ ۷۰‬تا‪ ۸۰‬هزار واحد اعالم کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬عباس رضایی بــا بیان ضرورت توجه به‬ ‫تامین اب در اجرای طرح های مســکن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نباید‬ ‫شــهرک هایی ایجاد کنیم که در اینده برای تامین اب انها‬ ‫دچار مشکل شویم به طوری که امسال شهرک سیمرغ (در‬ ‫شمال اصفهان) با مشکالت زیادی در زمینه اب مواجه بود‪.‬‬ ‫رضایــی با یــاداوری گزارش طرح اقدام ملی مســکن در‬ ‫استان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از ‪ ۱۱۶‬هزار متقاضی ثبت نام کننده‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۷‬هزار واجد شــرایط شــده و در نهایت حدود ‪۱۳‬‬ ‫هزار درخواســت‪ ،‬تایید شد که نیاز به حل مسئله و نظارت‬ ‫کارشناسانه دارد‪ .‬استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم واگذاری‬ ‫اختیارات الزم به شهرســتان ها در بخش مســکن‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وظیفه داریم برای ایجاد مسکن‪ ،‬روان سازی و تسهیل کنیم‬ ‫تــا طرح ویژه دولت برای مســکن به نحو مطلوب تحقق‬ ‫یابد‪ .‬رضایی همچنین در ابتدای جلســه شــورای مسکن‬ ‫اســتان اصفهان بر لزوم حضور مدیران کل دســتگاه های‬ ‫اجرایی عضو اصلی این شــورا‪ ،‬در این جلســه تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان نیز در‬ ‫این جلسه گفت‪ :‬همه دســتگاه های اجرایی مربوطه‪ ،‬باید‬ ‫توان خود را برای تامین زمین و خدمات زیربنایی به منظور‬ ‫احداث واحدهای مسکونی پیش بینی شده‪ ،‬اختصاص دهند‪.‬‬ ‫حجت اهلل غالمی با اشــاره به استفاده از ظرفیت سه شهر‬ ‫جدید استان و همچنین شاهین شهر‪ ،‬برای احداث واحدهای‬ ‫جدیــد‪ ،‬افزود‪ :‬ضروری اســت‪ ،‬در کالن شــهر اصفهان از‬ ‫ظرفیت بافت های فرسوده و ناکارامد بهره برد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در طرح اقدام ملی مســکن ‪ ۹‬راهــکار برای تامین‬ ‫زمین پیش بینی شــده است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫زمین مازاد دســتگاه های دولتی‪ ،‬اراضی بخش خصوصی و‬ ‫نهادهای عمومی از جمله این روش ها بشمار می اید و الحاق‬ ‫به محدوده شــهری از اخرین انهاست‪ .‬غالمی با تاکید بر‬ ‫اینکه ما به دنبال الحاق زمین به کالن شهر اصفهان نیستیم‬ ‫ولی در شــهرهای کوچک می توان ان را اجرا کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همچنین برای شهرهایی تامین زمین انجام می شود که دچار‬ ‫نرخ رشد جمعیت منفی نباشــند‪ .‬وی‪ ،‬اب را مسئله اصلی‬ ‫در تامین زمین دانست و اضافه کرد‪ :‬اگر استعالم اب برای‬ ‫زمینی منفی شــد‪ ،‬ان موضوع از دستور کار خارج می شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با تاکید‬ ‫بر اینکه الزم اســت بخشی از تامین مسکن در طرح یک‬ ‫میلیون واحد در سال مربوط به احیای بافت فرسوده شهری‬ ‫باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همه شــهرهای استان اصفهان دارای‬ ‫بافت فرســوده مصوب هســتند که حدود ‪ ۱۵‬هزار هکتار‬ ‫می شــود‪ .‬غالمی ادامه داد‪ :‬اگر جمعیت ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬نفر برای‬ ‫هر هکتار را در نظر بگیریم‪ ،‬بافت فرسوده شهری در استان‬ ‫قابلیت گنجایش جمعیت یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزارنفری را‬ ‫دارد و ســاالنه می توان تا ‪ ۵۰‬هزار واحد مســکونی در انها‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬در این جلسه مباحث و مصوبات مختلفی درباره‬ ‫احداث مسکن برای اقشــار مختلف مردم مانند ایثارگران‬ ‫و محرومان مطــرح و درباره ان بحث و تبادل نظر شــد‪.‬‬ ‫اصفهــان حدود پنج میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر جمعیت در ‪۲۸‬‬ ‫شهرســتان دارد و سومین اســتان پرجمعیت کشور بشمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫عطر نان سمیرم اصفهان در ایران می پیچد‬ ‫رئیــس اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری ســمیرم در جنــوب اســتان اصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬نــان محلــی این خطه شــرایط ثبــت ملی‬ ‫را داراســت و پرونــده ان در مرحلــه مطالعــه‪،‬‬ ‫تدویــن و تنظیم برای ارســال به مرکز قــرار دارد‪.‬‬ ‫سعید سلمانیان افزود‪ :‬نان محلی و بومی در گذشته در‬ ‫هر خانه پخته می شد و مورد مصرف اهل خانه و محله‬ ‫بوده است‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری سمیرم تصریح کرد‪ :‬پخت نان بین جامعه‬ ‫شــهری‪ ،‬روستایی و عشایری مرسوم بود و امروزه نیز‬ ‫خانوارهایی هســتند که به مناسبت های مختلف اقدام‬ ‫به پخت نان خانگی و سنتی می کنند‪.‬‬ ‫ســلمانیان با بیان اینکه شــهر ونک و روســتای‬ ‫عقدک در غرب ســمیرم یکی از مناطق اصلی پخت‬ ‫نان بومی در این شهرســتان اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مراحــل ثبت این نوع نان تدوین شــده اســت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬پرونده ثبت نان ســنتی عقدک به کارگروه‬ ‫ثبت اثار در اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشگری استان اصفهان ارســال شده است که در‬ ‫صورت تایید به وزارتخانه ارســال می شود‪ .‬سلمانیان‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬گیاهــان کوهی و دارویــی خاصی در‬ ‫پخت نان هــای محلی و خانگی ســمیرم اســتفاده‬ ‫می شــود که طعــم و بوی مطبوعی بــه ان می دهد‪.‬‬ ‫وی بر ضرورت اموزش و انتقال این نوع پخت به نسل‬ ‫امروز اشــاره کرد و گفت‪ :‬فروش نان سنتی به عنوان‬ ‫ســوغات سفر به مسافران و گردشــگران می تواند به‬ ‫رونق کسب وکار بخشی از اهالی منطقه کمک کند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری ســمیرم به پخت نان یوخه یا تیری در‬ ‫سال های گذشته اشــاره کرد و گفت‪ :‬چند سالی این‬ ‫پخت این نوع نان محلی و نازک در شهرســتان رونق‬ ‫گرفته و جنبه اقتصادی و درامدی برای چندین خانواره‬ ‫به خود گرفته اســت‪ .‬شهرستان ســمیرم با ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫جمعیت‪ ۱۵۰ ،‬روســتا و ‪ ۶‬شهر بیده‪ ،‬فتح اباد‪ ،‬سمیرم‪،‬‬ ‫کمه‪ ،‬حنا و ونک و چهار بخش پادنای بزرگ‪ ،‬وردشت‪،‬‬ ‫پادنا و مرکزی در ‪ ۱۶۰‬کیلومتری جنوب اصفهان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1914‬‬ ‫کسری بودجه‪ ،‬میراثی‬ ‫تاریخی برای دولت‬ ‫حسـن روانشـید | البتـه حـرف تـازه ای نیسـت‬ ‫کـه امروز کسـری بودجـه در اکثر کشـورهای جهان‬ ‫امـری بدیهـی اسـت و بحـران کرونـا نیـز بـر ان‬ ‫افـزوده شـده امـا جایگاه هـا متفاوت انـد تـا معدودی‬ ‫بتواننـد بـا یـک خیـز حساب شـده از ان عبـور کننـد‬ ‫کـه ایـران اگـر همـت کنـد می توانـد یکـی از ان ها‬ ‫باشـد‪ .‬زیـرا راهکارهـای متعـددی به منظـور گریز از‬ ‫تبعـات را بـه پشـتوانه نیروهای خالق علمـی و منابع‬ ‫موجـود ان در اختیـار دارد کـه نیازمند یـک بازخوانی‬ ‫مجـدد بودجـه می باشـد تا شـاید بشـود ضمـن حفظ‬ ‫ان‪ ،‬کمبودهـا را از محـل صرفه جویـی و تخصیـص‬ ‫بهینـه تامیـن کـرد‪ .‬دفتـر مطالعـات اقتصـادی مرکز‬ ‫پژوهش هـای مجلس شـورای اسلامی در گزارشـی‬ ‫تحـت عنـوان «بررسـی الیحـه بودجه سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کل کشـور ‪ ۱۳‬ارزیابـی بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬از منظر‬ ‫سـطح توسـعه» اورده اسـت‪« :‬در اسـتانه چرخـش‬ ‫قـرن‪ ،‬با گذشـت بیش از یکصد سـال از اغـاز فرایند‬ ‫بودجه ریـزی و تقدیـم لوایـح به مجلس و با گذشـت‬ ‫بیـش از نیم قـرن از تصویـب قانـون برنامه وبودجـه‬ ‫و در شـرایطی کـه اقتصـاد ایـران تحـت تحریم هـا‬ ‫قـرار گرفته اسـت‪ ،‬الیحـه بودجه سـال ‪ ۱۴۰۰‬تقدیم‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی شـد‪ ،‬اگرچـه هرسـاله در‬ ‫اسـتانه تصویـب لوایـح بودجـه دربـاره لـزوم اصالح‬ ‫فراینـد بودجه ریزی بـا اصالح سـاختاری مالیه دولت‬ ‫بحـث می شـود‪ ،‬امـا سـلطه ارزیابی هـای کوتاه مدت‬ ‫و برخوردهـای اقتضایـی و منطقـه ای بـا احـکام‬ ‫تخصیص هـا و ردیف هـای بودجـه موجـب می شـود‬ ‫تـا انچه ضـرورت شـناخته می شـود در عمـل هرچه‬ ‫کمتـر موردتوجـه قـرار گرفتـه و انچه به جـا می ماند‪،‬‬ ‫سـاختاری معوج تـر از قبـل همـراه بـا قبض و بسـط‬ ‫غیـر برنامـه ای در برخـی تخصیص هـا و اهـداف‬ ‫باشـد‪ .‬ایـن گـزارش نه از سـطح خرد یـا کالن‪ ،‬بلکه‬ ‫از منظـر توسـعه ای در قالـب بودجـه به مثابـه برنامـه‬ ‫یکسـال دولـت و تاثیـرات بلندمـدت بودجه ریـزی بر‬ ‫فقـر و چیرگـی بـر عقب ماندگی رشـد مسـتمر همراه‬ ‫بـا تحویـل بنیه تولیدی‪ ،‬بررسـی الیحه بودجه سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را موردتوجـه قـرار داده اسـت‪ ،‬ایـن بررسـی‬ ‫نشـان می دهـد کـه الیحـه بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫امتـداد لوایـح اخیـر‪ ،‬به جـای اصالحـات‪ ،‬سـاختاری‬ ‫از طریـق ابتـکارات ترمیـم کسـری بودجـه موجـب‬ ‫باالتـر رفتـن نـا اطمینانـی‪ ،‬افزایـش هزینه هـای‬ ‫مبادلـه و ناامنـی حقـوق مالکیـت شـده و درنهایـت‬ ‫بر سـاختار انگیزشـی فعـاالن اقتصادی برای شـروع‬ ‫و بسـط کسـب وکارهای تولیـدی خـود تاثیـر منفـی‬ ‫دارد کـه درواقـع سـاختار متـورم و تـداوم کسـری‬ ‫بودجه هـای سـالیانه کـه بیانگـر بی انضباطـی دولـت‬ ‫در مدیریـت مالیـه عمومی اسـت‪ ،‬همراه بـا ابتکارات‬ ‫مخـرب بـرای ترمیم کسـری بودجـه بوده اسـت‪ .‬در‬ ‫ایـن زمینـه در حداقـل یـک دهـه گذشـته می تـوان‬ ‫بـه ‪ ۶‬ابتـکار یعنـی پیـش اوری در درامدهـای نفتی‪،‬‬ ‫برداشـت از صنـدوق توسـعه ملـی برای امـور جاری‪،‬‬ ‫واگـذاری شـرکت های دولتـی در قالـب رد دیـون‪،‬‬ ‫واگـذاری سـهام شـرکت های دولتـی در قالـب‬ ‫صندوق هـای ‪ ETF‬سـهام‪ ،‬فـروش و واگـذاری‬ ‫دارایی هـای دولتـی و انتشـار اوراق قرضـه اشـاره‬ ‫کـرد‪ .‬بـر ایـن اسـاس بـه نظـر می رسـد سـاختار و‬ ‫بودجـه ویـژه ابتـکارات رخ داده بـرای تامیـن منابـع‬ ‫بودجـه در سـال های اخیـر‪ ،‬بجای کمک بـه رونق و‬ ‫جهـش تولیـد‪ ،‬مولـد دورهای باطـل توسـعه نیافتگی‬ ‫بوده انـد بـه ایـن معنا کـه صرف نظر از سـایر عوامل‪،‬‬ ‫ایـن سـاختار منابـع بودجـه از طریـق بـاال بـردن‬ ‫هزینـه مبادلـه و ناامن سـاختن امـکان تصاحب تمام‬ ‫سـودهای حاصل از تولید‪ ،‬مشـوق فعـاالن اقتصادی‬ ‫بـرای انتقـال فعالیت هـای خـود از بخش رسـمی به‬ ‫بخـش غیررسـمی و حتی زیرزمینـی اقتصاد‪ ،‬رضایت‬ ‫دادن بـه مقیـاس کوچـک فعالیت هـای تولیـدی و‬ ‫رجحـان نـگاه کوتاه مـدت و سـوداگرانه بـه فعالیـت‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬عـدم ترغیـب بـه سـرمایه گذاری تولید و‬ ‫بسـط فعالیت هـای غیـر مولـد بـوده اسـت‪ ،‬به منظور‬ ‫مقابلـه بـا تاثیـرات مخـرب راهکارهایی اتخاذ شـده‬ ‫بـرای ترمیـم کسـری بودجـه بـر روندهای توسـعه‪،‬‬ ‫همزمـان بـا اهمیـت روزافـزون خـروج فعالیت هـای‬ ‫تولیـدی از رکـود‪ ،‬انـواع و اقسـام سیاسـت های‬ ‫پرهزینـه بـرای حکایـت از تولیـد شـکل گرفته انـد‬ ‫کـه موجـب تشـدید هزینه هـا و تشـدید کسـری‬ ‫بودجـه دولـت شـده و با تشـدید نیـاز به جسـتجوی‬ ‫راهکارهـای جدیـد بـرای پوشـش کسـری بودجـه‪،‬‬ ‫دور باطـل توسـعه نیافتگی را تشـدید کـرده اسـت‪ ،‬از‬ ‫همیـن منظـر راهکارهای پوشـش کسـری در الیحه‬ ‫بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬در جهت تعمیـق دورهای باطل‬ ‫توسـعه نیافتگی عمـل کـرده و نشـانی از اصالحـات‬ ‫سـاختاری بودجـه کـه ضـرورت ان هرچـه بیشـتر‬ ‫احسـاس می شـود بـه چشـم نمی خـورد» بنابرایـن‬ ‫کسـری بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬که تا ‪ 400‬هـزار میلیارد‬ ‫تومـان هـم بـراورد می شـود میراثـی اسـت تـا بـه‬ ‫دولت سـیزدهم برسـد و بـا چالش ها و بن بسـت های‬ ‫ناگشـودنی شـش ماهه دوم روبـرو باشـد کـه در ایـن‬ ‫میـان خبرنـگاران و اعضـای تحریریـه اقتصـادی و‬ ‫اجتماعـی رسـانه می تواننـد بـا ایجـاد یک اتـاق فکر‬ ‫منسـجم و افشـای مسـتند پشـت پرده هـای رانت و‬ ‫مفاسـد اقتصـادی و اجتماعـی به پیشـبردهای دولت‬ ‫سـیزدهم دراین بـاره کمـک کننـد‪ ،‬البتـه به شـرطی‬ ‫کـه نگـران حواشـی ان نبـوده و نیـز از ایـن رکـود‬ ‫شـکننده خـارج شـوند و بتواننـد اسـتمرار داشـته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 17‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4160‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد‬ ‫دنبالمسدودومحدودسازینیستیم‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بابیان اینکه هم اکنون‬ ‫شاهد وجود پرونده های متعدد کالهبرداری و تخلف در فضای‬ ‫مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی و‬ ‫محدودسازی کسب وکارها نیستیم؛ اما معتقدیم این فضا باید‬ ‫نظم داشته و نظام مند باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عیسی زارع پور شب گذشته با حضور در‬ ‫برنامه تلویزیونی نگاه یک‪ ،‬به تشریح برنامه های وزارت ارتباطات ‬ ‫و فناوری اطالعات در دولت سیزدهم پرداخت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫انتخابش به عنوان وزیر ارتباطات ارتباطی با حضور وی در قوه‬ ‫قضائیه نداشته است‪ ،‬در مورد پذیرفتن این مسئولیت گفت‪:‬‬ ‫ازانجایی که اقای رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫وعده داده بودند که از نظرات مردم برای انتخاب اعضای کابینه‬ ‫بهره خواهند گرفت‪ ،‬در زمینه انتخاب وزیر ارتباطات نیز از این‬ ‫روش استفاده کردند‪ .‬به نحوی که با راه اندازی سامانه ای از مردم‬ ‫خواسته شد افراد موردنظرشان برای وزارت ارتباطات را معرفی‬ ‫کنند که در ان سامانه در ابتدا ‪ ۵۰۰‬نفر معرفی شدند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد ‪ :‬در مراحل بعد‬ ‫کارگروهی بررسی این نفرات را برعهده گرفت و به تدریج بر‬ ‫اساس بررسی کارنامه افراد معرفی شده‪ ،‬تعداد نفرات به سه‬ ‫نفر کاهش یافت‪ .‬از میان سه نفر نهایی به جلسه ای با حضور‬ ‫رئیس جمهور دعوت شدم و با کسب اجازه از ریاست قوه قضائیه‬ ‫در این جلسه شرکت کردم‪ .‬درنهایت نیز به عنوان وزیر ارتباطات‬ ‫انتخاب شدم و این مسئولیت از جانب اقای رئیسی بر گردن‬ ‫بنده افتاده است‪.‬‬ ‫زارع پور با بیان اینکه هیچ پیگیری و تالشی برای وزیر شدن‬ ‫نکردم و حتی پرهیز هم داشتم چون مسئولیت سنگینی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صحن مجلس نیز رای اعتماد حداکثری نمایندگان‪،‬‬ ‫مسئولیت ما را سنگین تر کرد‪ .‬میزان رای نمایندگان‪ ،‬باالترین‬ ‫میزان رای اعتماد بعد از انقالب در حوزه ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات بود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که مهم ترین اقدامات مدنظر در‬ ‫وزارت ارتباطات در چهار سال اینده چیست‪ ،‬گفت‪ :‬تالشمان‬ ‫این است که راهبردهای مناسبی را برای بهره گیری از فضای‬ ‫مجازی و فناوری اطالعات و ارتباطات به کارگیریم‪ .‬نگاه ما باید‬ ‫فرصت محور باشد و از ابزارهای این فضا‪ ،‬بیشترین استفاده‬ ‫را ببریم‪ .‬راهبرد دولت سیزدهم در حوزه فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات‪ ،‬استفاده حداکثری از این فضا برای حل مشکالت‬ ‫مردم است؛ به ویژه در دوران کرونا زندگی مردم در این فضا‬ ‫شکل گرفته و به طورقطع هر تصمیمی در این فضا گرفته شود بر‬ ‫زندگی مردم تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد‪ :‬قصدمان این‬ ‫است که ایران هوشمند در تراز انقالب اسالمی شکل دهیم و‬ ‫تمام خدمات حوزه فضای مجازی را در اختیار مردم قرار دهیم‪.‬‬ ‫ما نگاه مدیریت و حکمرانی در این فضا داریم و چنانچه غفلت‬ ‫کنیم‪ ،‬در این حوزه جا خواهیم ماند‪ .‬بر این اساس برنامه هایمان‬ ‫را در ‪ ۸‬سرفصل شامل حکمرانی‪ ،‬شبکه ملی‪ ،‬دولت هوشمند‪،‬‬ ‫اقتصاد دیجیتال‪ ،‬حمایت از حریم خصوصی و داده‪ ،‬شتاب دهی‬ ‫فضایی و توسعه پست و پست بانک به مجلس ارائه کردیم‪.‬‬ ‫مطابق با برنامه زمان بندی ظرف چهار سال اینده این برنامه ها‬ ‫را محقق می کنیم‪ .‬مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری‪ ،‬باید‬ ‫وعده هایی بدهیم که بتوانیم به ان عمل کنیم و ما امیدواریم که‬ ‫این برنامه ها محقق شود‪.‬‬ ‫زارع پور با بیان اینکه فضای مجازی تبدیل به فضای اثربخش‬ ‫شده و روابط دولت و مردم را تحت تاثیر قرار داده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون عصر‪ ،‬عصر حاکمیت پلتفرم ها (شبکه های اجتماعی و‬ ‫شبکه های خدمات رسان) است و میزان کاربری چشمگیر مردم‬ ‫از این پلتفرم ها‪ ،‬عمق نفوذ انها را نشان می دهد‪ .‬ما معتقدیم باید‬ ‫از این ظرفیت‪ ،‬برای توسعه حکمرانی استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حاکمیت پلتفرم ها هم اکنون مشکل تمام دنیا‬ ‫است‬ ‫وی با بیان اینکه حاکمیت پلتفرم ها هم اکنون مشکل تمام‬ ‫دنیا است‪ ،‬افزود‪ :‬برای همه کشورها مهم است که فالن پلتفرم‬ ‫چه تعداد کاربر و در چند کشور دارد‪ .‬دغدغه کشورها این است‬ ‫که با پلتفرم های جهانی چه کنند‪ ،‬زیرا این پلتفرم ها حافظ قوانین‬ ‫محلی کشورها نیستند‪ .‬به همین دلیل اتحادیه اروپا جرایمی را‬ ‫برای نقض قوانین محلی برای پلتفرم های جهانی در نظر گرفته‬ ‫است؛ حتی در مورد مدیریت اینترنت هم نگرانی جهانی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه کشور ما در‬ ‫حوزه برخی پلتفرم های خدمات رسان ازجمله تاکسی اینترنتی و‬ ‫پلتفرم های خریدوفروش خوش درخشیده است‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫این پلتفرم ها حتی درخواست خدمات از کشورهای همسایه نیز‬ ‫داشته ایم اما در برخی موارد نیز جامانده ایم‪ .‬اگر مدل حکمرانی‬ ‫فضای مجازی برای ظرفیت های موجود داشته باشیم که‬ ‫می توانیم شاهد حل برخی مشکالت اقتصادی‪ ،‬اشتغالزایی‪،‬‬ ‫امنیتی و فرهنگی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫زارع پور در پاسخ به این سوال که ایا نگاه شما به واژه‬ ‫حکمرانی فضای مجازی‪ ،‬نگاه سلبی و مسدودسازی و‬ ‫محدودسازی پلتفرم ها است‪ ،‬گفت‪ :‬من معتقدم که حاکمیت باید‬ ‫حافظ منافع مردم باشد و از حقوق مردم محافظت کند‪ .‬هم اکنون‬ ‫شاهد وجود پرونده های متعدد کالهبرداری و تخلف در فضای‬ ‫مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪ .‬از سوی دیگر در زمینه تعامالت سیاست‬ ‫خارجی هم موفق به متقاعد کردن پلتفرم ها برای حفظ قوانین و‬ ‫مقررات کشورمان نبوده ایم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دنبــال مسدودســازی و محدودســازی‬ ‫کسب وکارهانیستیم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین ما نگاهمان ایجابی و فرصت‬ ‫محور است‪ .‬در صورت استفاده درست از این فضا می توانیم‬ ‫میلیون ها شغل ایجاد کنیم؛ ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی‬ ‫و محدودسازی کسب وکارها نیستیم؛ اما معتقدیم این فضا باید‬ ‫نظم داشته و نظام مند باشد و هم از فرصت ها حداکثر استفاده‬ ‫را داشته باشیم‪ .‬ما هر جا خواستیم‪ ،‬توانستیم و موفق بودیم‪.‬‬ ‫پلتفرم های بسیار موفقی راه انداختیم‪ .‬حساس تر از پلتفرم بانکی‬ ‫وجود ندارد؛ این پلتفرم ها به صورت بومی در کشور راه اندازی‬ ‫شده و مردم استفاده می کنند و در هر ساعت میلیون ها تراکنش‬ ‫در انها اتفاق می افتد‪.‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره‬ ‫به عدم موفقیت در راه اندازی پلتفرم های مربوط به شبکه های‬ ‫اجتماعی و پیام رسان بومی گفت‪ :‬در مورد شبکه پیام رسان هم‬ ‫معتقدم که با حمایت گلخانه ای و کار نمایشی نمی توان کار‬ ‫کشور را راه انداخت‪ .‬باید مدل اقتصادی برای پلتفرم ها دیده شود‪.‬‬ ‫سیاست ما این است که مطابق مصوبه طرح کالن شبکه ملی‬ ‫اطالعات‪ ،‬از راه اندازی پیام رسان و سایر خدمات پایه کاربردی‬ ‫حمایت کنیم و در این زمینه بسته حمایتی ویژه دیده ایم‪.‬‬ ‫زارع پور در خصوص نگرانی مردم از قطع اینترنت جهانی‬ ‫با ایجاد شبکه ملی اطالعات‪ ،‬به توضیح فنی در خصوص این‬ ‫شبکه پرداخت و گفت‪ :‬تخصص بنده شبکه های کامپیوتری‬ ‫است و با یک مثال ساده سعی می کنم تا شبکه ملی اطالعات‬ ‫را تشریح کنم‪ .‬صفر تا صد الیه زیرساخت شبکه ملی اطالعات‬ ‫در اختیار وزارت ارتباطات است‪ .‬معنای این جمله این است که‬ ‫یک کسب وکار برای راه اندازی یک پلتفرم خریدوفروش‪ ،‬نیازمند‬ ‫خرید یک سرور و قراردادن ان در یک مرکز داده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر این سرور در مرکز داده خارجی میزبانی‬ ‫شود‪ ،‬به این معنا است که یک بسته اطالعاتی باید مسافتی را‬ ‫به خارج از کشور طی کند و به اروپا و امریکا برود و ذخیره شود‬ ‫و پس ازان دوباره به کشور بازگردد و به دست مصرف کننده‬ ‫نهایی برسد؛ اما در صورت وجود شبکه ملی اطالعات و استفاده‬ ‫از دیتاسنتر خوب داخلی‪ ،‬می توان هم هزینه این خروج بسته‬ ‫اطالعاتی و اختالالت ان را کاهش داد و هم امنیت و استقالل‬ ‫دیتای کاربران به مخاطره نمی افتد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد ‪ :‬در‬ ‫صورت تحقق شبکه ملی اطالعات یک شبکه پرسرعت و‬ ‫باکیفیت در داخل کشور خواهیم داشت که خدمات بهتری روی‬ ‫ان قابل ارائه خواهد بود و حتی می توانیم به عنوان هاب انتقال‬ ‫اطالعات‪ ،‬ترانزیت ارتباطات را برای سایر کشورهای منطقه هم‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫زارع پور در پاسخ به اینکه چند درصد این شبکه تکمیل شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اختالف نظر اماری در خصوص پیشرفت این شبکه‬ ‫میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد که‬ ‫باید ان را حل کنم؛ پیشرفتمان در الیه زیرساخت خوب است‬ ‫اما جای کار دارد‪ .‬قول داده ام که شبکه ملی اطالعات را در همه‬ ‫الیه ها تا سال ‪ ۱۴۰۴‬تکمیل کنم اما الیه زیرساخت ارتباطی‬ ‫این شبکه تا دو سال اینده ایجاد خواهد شد‪ .‬در همین حال در‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه تاکید بر رساندن ترانزیت دیتا به ‪۳۰‬‬ ‫ترابیت برثانیه است که تاکنون ‪ ۵‬ترابیت ان محقق شده و این‬ ‫تکلیف‪ ،‬یک قدرت بازدارندگی برای ما در برابر قطع دسترسی‬ ‫اینترنت به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اپراتور اختصاصی کودکان به زودی راه اندازی‬ ‫می شود‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد‪ :‬اما ما در این‬ ‫زمینه کوتاهی کردیم‪ .‬ما در کشور فرهنگ سازی نکردیم و از این‬ ‫بابت خانواده ها نگرانند‪ .‬به همین دلیل مطابق با تکلیفی که در‬ ‫مصوبه ‪ ۱۷‬خرداد شورای عالی فضای مجازی به ما ابالغ شده‬ ‫است به زودی اپراتور اختصاصی کودکان و نوجوانان را در جهت‬ ‫ارائه محتوای سالم در فضای مجازی راه اندازی می کنیم‪ .‬تمامی‬ ‫تالشم این است که به عنوان یک خدمتگزار و متخصص این‬ ‫حوزه تمام دانش خود را به کارگیرم تا طعم شیرین فناوری در‬ ‫زندگی مردم احساس شود‪.‬‬ ‫پیشرفت های تسلیحاتی هوانیروز‪ ،‬نتیجه اعتماد به ظرفیت های داخلی است‬ ‫فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت‪:‬‬ ‫پیشرفت های تسلیحاتی هوانیروز ازجمله افزایش برد عملیاتی‬ ‫موشک بالگردی‪ ،‬طراحی و نصب سامانه های هوشمند اجرای‬ ‫ب پرواز‪ ،‬نتیجه‬ ‫اتش موشکی و سامانه های کامال بومی ش ‬ ‫اعتماد به درون کشور و بهر ه گرفتن از شرکت های دانش بنیان‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬صبح دیروز امیر سرتیپ خلبان یوسف‬ ‫قربانی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده جدید پایگاه چهارم‬ ‫هوانیروز اصفهان‪ ،‬ضمن تاکید بر تقویت فرهنگ حسینی و‬ ‫عاشورایی در نیروهای مسلح و ازجمله هوانیروز ارتش‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ارتشی که پادگان هایش حسینیه باشد‪ ،‬شکست ناپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران افزود‪:‬‬ ‫حماسه دیروز و امروز هوانیروز به واسطه اعتماد امام خمینی (ره)‬ ‫به ارتش در اغاز پیروزی انقالب اسالمی و همراهی ارتش با‬ ‫مردم و اطاعت پذیری محض از والیت رخ داده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬پیشرفت های تسلیحاتی هوانیروز‪،‬‬ ‫ازجمله افزایش برد عملیاتی موشک بالگردی‪ ،‬طراحی و‬ ‫نصب سامانه های هوشمند اجرای اتش موشکی و سامانه های‬ ‫ب پرواز‪ ،‬نتیجه اعتماد به درون کشور و بهره‬ ‫کامال بومی ش ‬ ‫گرفتن از شرکت های دانش بنیان داخلی است‪.‬قربانی با اشاره‬ ‫به خدمات سرتیپ خلبان سید قاسم خاموشی در سال های‬ ‫فرماندهی پایگاه چهارم هوانیروز در اصفهان و پایگاه هوانیروز‬ ‫مسجدسلیمان‪ ،‬گفت‪ :‬از زحمات و توانمندی های امیر خاموشی‬ ‫در ستاد فرماندهی هوانیروز بهره گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران با معرفی‬ ‫فروش بلیت و تور زمینی اربعین‬ ‫کالهبرداری است‬ ‫مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری گفت‪:‬‬ ‫هرگونه فروش تور زمینی اربعین قطعًا کالهبرداری است و‬ ‫امسال حتی به سمت مقاصد مرزهای چهارگانه با عراق هم‬ ‫بلیتی فروخته نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای؛‬ ‫داریوش باقر جوان گفت‪ :‬مردم فریب تبلیغات تورهای زمینی‬ ‫اربعین را نخورند‪ ،‬چراکه تبلیغ همه تورهای زمینی ایام اربعین‬ ‫حسینی قطعًا کالهبرداری است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای درباره اگهی ها و تبلیغات کاروان عتبات‬ ‫عالیات در ایام اربعین اظهار داشت‪ :‬تمام تصمیمات در حوزه‬ ‫سفرها و جابجایی زائران در ایام اربعین تابع ابالغیه ها و‬ ‫بخشنامه های ستاد مرکزی اربعین است‪ ،‬هرچند تصمیمات‬ ‫شناور است‪ ،‬اما تا این لحظه قرار نیست هیچ گونه تردد زمینی‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که مرزهای زمینی مسافری ایران و‬ ‫عراق در این ایام بسته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به هیچ وجه فروش‬ ‫بلیت اتوبوس‪ ،‬سواری کرایه و … به عراق در ایام اربعین‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای گفت‪ :‬هرگونه فروش بلیت به مقاصد‬ ‫عراق برای ایام اربعین غیرقانونی است و شرکت های‬ ‫سرهنگ ستاد خلبان بهرام نظری به عنوان فرمانده پایگاه‬ ‫چهارم هوانیروز ارتش‪ ،‬مدیریت باال و تدبیر امور‪ ،‬شجاعت و‬ ‫والیتمداری را از ویژگی های این خلبان برشمرد و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬حرکت رو به پیشرفت امیر خاموشی با حضور سرهنگ‬ ‫نظری باقدرت تداوم می یابد‪.‬‬ ‫همچنین سرتیپ خلبان سیدقاسم خاموشی نیز در این‬ ‫حمل ونقل هیچ فروشی ندارند و اساسًا امکان خروج از مرزها‬ ‫وجود ندارد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬مردم فریب تبلیغات و اگهی های‬ ‫تورهای زمینی و کاروان به سمت عراق در ایام اربعین را‬ ‫نخورند و فروش تور زمینی و فروش بلیت به مقاصد عراق‬ ‫به طورقطع کالهبرداری است و از مردم تقاضا داریم نسبت‬ ‫به خرید بلیت اتوبوس یا تور زمینی و کاروان به مقاصد عراق‬ ‫اقدام نکنند‪ .‬پیش ازاین تمام ثبت نامی ها از طریق سامانه‬ ‫مربوط به سازمان حجم و زیارت انجام می شد و این سامانه‬ ‫هم در شرایط حال حاضر به دلیل ممنوعیت سفرهای زمینی‬ ‫غیرفعال است‪.‬‬ ‫باقرجوان با بیان اینکه امسال حتی به سمت مرزهای‬ ‫چهارگانه عراق بلیتی فروخته نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬ان چیزی که‬ ‫تا این لحظه به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫اعالم شده‪ ،‬این است که اربعین امسال تردد زمینی نخواهیم‬ ‫داشت و حتی به سمت مرزهای عراق هم بلیتی برای فروش‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫مراسم با تقدیر از کارکنان این پایگاه در موفقیت های دوره‬ ‫فرماندهی خود اظهار داشت‪ :‬همبستگی‪ ،‬تالش‪ ،‬کوشش و‬ ‫ایثار کارکنان هوانیروز سرمایه معنوی در صحنه های خدمتی‬ ‫پیش رو است‪.‬‬ ‫فرمانده پیشین پایگاه چهارم هوانیروز ارتش همچنین از‬ ‫همراهی و هم افزایی ارشد نظامی ارتش در استان‪ ،‬مجموعه‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬نیروی انتظامی جمهوری‬ ‫اسالمی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر ارگان ها و‬ ‫نهادهای استان در موفقیت این پایگاه تقدیر کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به عنوان سرباز ولی فقیه امادگی دارم برای‬ ‫خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در هر صحنه ای که مجموعه ارتش ضرورت‬ ‫بداند‪ ،‬حضور یابم‪.‬این مراسم با حضور امیر سرتیپ خلبان‬ ‫یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش‪ ،‬امیر سرتیپ دوم ستاد‬ ‫محسن اذرافروز ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان‪،‬‬ ‫یزد و چهارمحال و بختیاری‪ ،‬سردار سرتیپ دوم پاسدار‬ ‫محمد هاشمی پور فرمانده لشکر ‪ ۱۴‬امام حسین اصفهان‪،‬‬ ‫سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهان‪،‬‬ ‫مسئوالن نظامی‪ ،‬انتظامی و اداری استان و خانواده گران قدر‬ ‫شهدای هوانیروز برگزار شد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بارش هایدیرهنگامپاییزی‬ ‫در اصفهان‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان اصفهان از بارش های‬ ‫دیرهنگام در پاییز امسال خبر داد و گفت‪ :‬بارش های پاییز در‬ ‫حد کمتر از نرمال و عمدتا مربوط به نیمه دوم پاییز خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش بینی ها نشان می دهد بهبود بارش ها را در فصول سرد و‬ ‫از نیمه های زمستان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫حمیدرضا خورشیدی در نشست مجازی با خبرنگاران که‬ ‫روز گذشته (سه شنبه‪ ۱۶-‬شهریورماه) برگزار شد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫وضعیت بارش در سال ابی جاری در کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای سال ابی جاری یعنی اول مهرماه ‪ ۹۹‬تا چند روز قبل‪،‬‬ ‫اختالف میان بارش تجمعی و بلندمدت در کل کشور وجود‬ ‫دارد و بیشتر نقاط کشور بارش های خوبی نسبت به بلندمدت‬ ‫دریافت نکرده و وضعیت منفی دارند‪ .‬استان اصفهان نیز ‪۳۰‬‬ ‫درصد از بارش بلندمدت را بیشتر دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به وضعیت‬ ‫بارش های استان اصفهان از ابتدای سال ابی جاری‬ ‫تاکنون‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر ایستگاه ها بارش هایی که باید دریافت‬ ‫می کردند را دریافت نکرده اند و بیشتر نمودارها منفی است‪.‬‬ ‫بارش های سال ابی جاری نسبت به بلندمدت تامین نشده و‬ ‫برخی شهرستان ها حتی به ‪ ۵۰‬درصد از بارش ها نرسیده اند‪،‬‬ ‫درحالی که سال ابی در حال اتمام است‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به بارش‬ ‫‪ ۱۰۹‬میلی متر باران در سال ابی جاری استان‪ ،‬افزود‪ :‬میانگین‬ ‫بارش های استان تا‪ ۱۰‬شهریور سال گذشته‪ ۱۶۵‬میلی متر بود‬ ‫و این عدد در بلندمدت ‪ ۱۵۶‬میلی متر بوده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫می توان گفت نسبت به سال ابی گذشته ‪ ۳۴‬درصد و نسبت‬ ‫به بلندمدت ‪ ۳۰‬درصد کاهش بارش داشته ایم‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫ایستگاه کوهرنگ نیز میانگین بارش های سال ابی جاری‬ ‫‪ ۸۲۱‬میلی متر و سال ابی گذشته هزار و ‪ ۱۷۷‬میلی متر بوده‪،‬‬ ‫درحالی که متوسط بلندمدت هزار و ‪ ۳۵۶‬میلی متر بوده است‪،‬‬ ‫بنابراین نسبت به سال ابی گذشته ‪ ۳۰‬درصد و نسبت به‬ ‫بلندمدت ‪ ۴۰‬درصد کاهش بارش داشته است‪.‬‬ ‫خورشیدی بابیان اینکه از سال ابی ‪ ۸۵‬تا امسال‪ ،‬سال های‬ ‫کم بارش و پر بارش داشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬سال های کم بارش در‬ ‫استان تکرار شده‪ ،‬البته سال های پربارش مثل ‪ ۹۷-۹۸‬نیز‬ ‫داشتیم‪.‬مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با مقایسه دمای‬ ‫تابستان امسال نسبت به بلندمدت‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر استان ها یک‬ ‫تا دو درجه سانتی گراد افزایش دما و تابستان گرم تری داشتند‬ ‫و میانگین دما نیز باالتر از میزان نرمال بود‪ .‬بیشتر نقاط استان‬ ‫اصفهان نیز افزایش دما داشتند و در مناطق غربی مثل بوئین‬ ‫میاندشت و خوانسار و فریدون شهر نیز دو تا سه درجه افزایش‬ ‫دما ثبت شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان اصفهان بابیان اینکه در یکسال‬ ‫اخیربیشترشهرستان هایاستانافزایشچشمگیرخشکسالی‬ ‫داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬خشکسالی سال ابی جاری حتی بر روی‬ ‫خشکسالی ‪ ۱۰‬ساله تاثیر گذاشته است‪ ۸۳ .‬درصد از مساحت‬ ‫استان درگیر خشکسالی است و مساحت خشکسالی در دوره‬ ‫‪ ۱۰‬ساله به ‪ ۷۴.۶‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫او کم بارشی‪ ،‬باال بودن میانگین دما‪ ،‬افزایش تبخیر‬ ‫سطحی‪ ،‬کاهش پوشش برف و کاهش رطوبت خاک را‬ ‫از عواملی برشمرد که باعث تشدید شرایط خشکسالی و‬ ‫تنش ابی شده و استان اصفهان را در وضعیت بسیار شدید‬ ‫خشکسالی قرار داده است‪.‬خورشیدی با اشاره به اینکه‬ ‫پیش بینی هواشناسی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیش بینی کوتاه مدت از صحت و دقت باالیی‬ ‫برخوردار است و در بازه ‪ ۲۴‬تا ‪ ۷۲‬ساعت پیش بینی دقیقی‬ ‫ارائه می شود‪ .‬پیش بینی میان مدت یا پیش اگاهی فصلی‬ ‫وضعیت کلی بارش را در سه دسته نرمال‪ ،‬کمتر از نرمال‬ ‫و بیشتر از نرمال تقسیم می کند و از یک ماه تا یک فصل‬ ‫است‪ .‬پیش بینی های بلندمدت نیز معموال به عنوان چشم انداز‬ ‫یاد می شوند و بر اساس سناریوهای اقلیمی‪ ،‬دهه های اتی را‬ ‫بررسی می کنند‪.‬خورشیدی خاطرنشان کرد‪ :‬در یک سال اخیر‬ ‫هشدارهای هواشناسی به صورت رنگ بندی ارائه می شود و‬ ‫رنگ زرد برای اگاهی بخشی‪ ،‬نارنجی برای امادگی و قرمز‬ ‫باالترین سطح و اقدامات ضروری است‪.‬‬ ‫خورشیدی در مورد پیش بینی وضعیت بارش و دما‬ ‫در استان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان شهریورماه جاری بارش‬ ‫قابل توجهی نداریم و افزایش میانگین یک تا دو درجه‬ ‫سانتی گراد بیشینه دما را خواهیم داشت اما کمینه دما در‬ ‫محدوده نرمال باقی می ماند‪.‬او با اعالم اینکه در مهرماه‬ ‫بارش های پراکنده ای خواهیم داشت که میزان ان قابل توجه‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬طی این مدت دمای هوا یک تا یک و نیم درجه‬ ‫سانتی گراد فراتر از نرمال خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه پیش‬ ‫بینی های فصلی نشان می دهد بارش های پاییزی موثر بر‬ ‫منابع اب با تاخیر اتفاق می افتد‪ ،‬افزود‪ :‬بارش های پاییز کمتر‬ ‫از نرمال خواهد بود و بیشترین کاهش بارش در پاییز مربوط به‬ ‫ابان ماه است‪ ،‬همچنین میانگین دما یک تا یک و نیم درجه‬ ‫سانتیگراد باالتر از نرمال پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با یاداوری اینکه‬ ‫کشور و استان اصفهان از گذشته نوسانات بارشی شدیدی‬ ‫داشته‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در ‪ ۶۰‬سال اخیر همواره با ترسالی و‬ ‫خشک سالی دست و پنجه نرم کرده ایم که بخشی مربوط‬ ‫به تغییر اقلیم است‪ ،‬اما تغییرات اقلیمی سال های اخیر شدت‬ ‫نوسانات بیشتری داشته است‪ .‬سال هایی که با بارش نرمال‬ ‫مواجه می شویم فراموش می کنیم کشور و استان اقلیم‬ ‫خشک و کم بارش دارد و برنامه ریزی ها و اقدامات باید‬ ‫با درنظر گرفتن اقلیم استان باشد‪.‬خورشیدی اضافه کرد‪:‬‬ ‫تغییرات اقلیم سبب افزایش فراوانی و شدت وقوع حالت‬ ‫های حدی شده است؛ مثل امواج گرمایی‪ ،‬بارش های سیل‬ ‫اسا و خشکسالی که در اینده نیز خواهیم داشت‪.‬مدیرکل‬ ‫هواشناسی استان اصفهان با اشاره به گستردگی و شدت پهنه‬ ‫های خشکسالی در استان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬فروانی وقوع باد‬ ‫و گرد و غبار در نیمه شرقی و مرکزی استان افزایش خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬اما باتوجه به کاهش سرعت باد‪ ،‬پدیده گرد و غبار‬ ‫شدت کمتری دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫خشکی زاینده رود مساله ملی‬ ‫است‬ ‫نمایندهمردماصفهانوعضوکمیسیونفرهنگیمجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬معضل خشکسالی مرکز کشور و‬ ‫خشکی زاینده رود نه مساله استانی‪ ،‬بلکه ملی است‪.‬‬ ‫حسین میرزایی در گفت و گو با ایرنا و با بیان کمبود اب‬ ‫در مناطق مرکزی کشور‪ ،‬افزود‪ :‬مشکالت کمبود اب مرکز‬ ‫کشور بویژه استان اصفهان که دارای ابعاد فرا استانی و ملی‬ ‫است‪ ،‬باید در یک فضای کارشناسانه و همدلی حل و فصل‬ ‫شود‪ ،‬چرا که نه تنها تبعات زیست محیطی بلکه پیامدهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی نیز بدنبال دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر مهاجرت گسترده به استان به دالیل‬ ‫مختلف‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬استان اصفهان میزبان شمار قابل‬ ‫توجهی از مهاجران دیگر استان ها و اتباع خارجی است بنابراین‬ ‫برای تامین اب و احیای زاینده رود‪ ،‬باید بررسی همه جانبه و‬ ‫فراستانی انجام شود‪ .‬نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس شورای اسالمی با یاداوری تکمیل نشدن‬ ‫طرح های انتقال اب به این خطه‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬منابع و مصارف‬ ‫در حوضه ابریز زاینده رود بوسیله وزارت نیرو مشخص شد‪،‬‬ ‫این درحالی است که مصارف وجود دارد و منابع هنوز تامین‬ ‫نشده است‪.‬میرزایی با اشاره به کاهش بارندگی ها و مشکالت‬ ‫ابی در سطح استان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تغییر الگوی کشت و‬ ‫استفاده بهینه از منابع ابی با همراهی و مشارکت کشاورزان‬ ‫صورت گیرد‪ .‬این نماینده مجلس با تاکید بر استفاده ضروری‬ ‫از پساب برای مصارف صنعتی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با بهره‬ ‫مندی از پساب‪ ،‬اب تازه و بیشتری برای مصارف اشامیدنی‪،‬‬ ‫محیط زیست و کشاورزی اختصاص دهیم‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫سازمان هواشناسی ‪ ۸۰.۶‬درصد از مساحت استان اصفهان‬ ‫درگیر خشکسالی است بر اساس این گزارش از مجموع مقدار‬ ‫مساحت درگیر خشکسالی‪ ۱۴.۵ ،‬درصد خفیف‪ ۲۰.۳ ،‬درصد‬ ‫متوسط‪ ۲۱.۴ ،‬درصد شدید و ‪ ۲۴.۴‬درصد بسیار شدید مواجه‬ ‫است‪ .‬زاینده رود به طول افزون بر ‪ ۴۰۰‬کیلومتر بزرگ ترین‬ ‫رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس‬ ‫مرکزی بویژه زردکوه سرچشمه می گیرد و در کویر مرکزی‬ ‫ایران به سمت شرق پیش می رود و در نهایت به تاالب‬ ‫گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد‪.‬این رودخانه که عالوه‬ ‫بر جاذبه تفریحی و فرهنگی‪ ،‬همواره نقشی موثر در پایداری‬ ‫محیط زیست‪ ،‬تامین اب اشامیدنی‪ ،‬رونق کشاورزی و اقتصاد‬ ‫منطقه مرکزی و هستی تاالب گاوخونی داشته‪ ،‬در دهه های‬ ‫اخیر به علت برداشت های غیرقانونی در باالدست‪ ،‬انتقال اب‬ ‫به حوضه دیگر‪ ،‬تراکم جمعیت‪ ،‬اضافه شدن برخی صنایع‬ ‫حساس و راهبردی مانند پاالیشگاه‪ ،‬پتروشیمی و نیروگاه و‬ ‫کاهش نسبی بارندگی ها‪ ،‬به یک رودخانه با جریان دوره ای‬ ‫تبدیل و در پایین دست با خشکی مواجه شده است‪.‬‬ ‫ارتباط با صنعت در ارزشیابی‬ ‫دانشگاه هایعلومپزشکی‬ ‫اعمال می شود‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اشاره به‬ ‫تحوالت مثبت در دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی به‬ ‫زودی به روزرسانی می شود و عامل فناوری که یکی از‬ ‫بخش های مهم ان کسب درامد دانشگاه است‪ ،‬لحاظ شده‬ ‫است‪ .‬باید دانشگاها توجه کنند که از این پس تنها تعداد‬ ‫مقاالت‪ ،‬اعضای هیات علمی‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬کوهورت یا‬ ‫زیرساخت های پژوهشی انها شمرده نمی شود‪ ،‬بلکه ارتباط با‬ ‫صنعت در بحث ارزشیابی مورد سنجش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر فرید نجفی در دومین نشست‬ ‫مدیران ارتباط با صنعت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور‬ ‫ضمن تشکر از دانشگاه علوم پزشکی کرمان بعنوان میزبان‬ ‫نشست نخست و دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبه عنوان‬ ‫میزبان نشست دوم‪ ،‬از دکتر منظم رییس دفتر فناوری‬ ‫سالمت وزارت بهداشت که به رغم حضور کوتاه مدت در‬ ‫دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت نقش موثری در‬ ‫حوزه فناوری داشته است‪ ،‬به صورت ویژه تشکر کرد و افزود‪:‬‬ ‫انتظار نداریم در بازه زمانی کوتاه تغییرات بزرگی رخ بدهد‪،‬‬ ‫مسئله توجه و نگاه ویژه ای است که در مدیران صنایع و در‬ ‫دانشگاه ها باید ایجاد شود‪ .‬زمان ان رسیده تا بررسی کنیم چه‬ ‫مشکالتی در ارتباط میان دانشگاه‪ ،‬صنعت و جامعه وجود دارد‬ ‫و باید دید چه فرصت ها و راهکارهایی داریم‪.‬‬ ‫دکتر نجفی با بیان اینکه یکی از مسائل به ماهیت‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی بازمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی عمدتا با رشته های دندانپزشکی‪ ،‬داروسازی‪،‬‬ ‫پرستاری‪ ،‬پزشکی و غیره شناخته می شوند که خروجی اغلب‬ ‫فارغ التحصیالن ان ارائه خدمات است نه محصول‪ ،‬بنابراین‬ ‫در مقوله ارتباط با صنعت جای نمی گیرد‪ ،‬حتی شاید این تفکر‬ ‫در وزارت علوم هم وجود دارد‪ .‬این در حالی است که بخش‬ ‫تحقیقات و فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی کامال با این‬ ‫مقوله مرتبط است‪.‬به گفته وی‪ ،‬چه بخواهیم‪ ،‬چه نخواهیم‬ ‫برای ورود دانشگاه ها به نسل های سوم و عرصه های جدید‬ ‫چاره ای نداریم جز اینکه نقش فناوری و ارتباط با صنعت‬ ‫پررنگ تر شود‪.‬دکتر نجفی با بیان اینکه خوشبختانه از زمان‬ ‫حضور دکتر منظم در دفتر فناوری سالمت وزارتخانه جنب و‬ ‫جوش محسوسی در حوزه فناوری ایجاد شده است و سعی‬ ‫شده تا پتانسیل های موجود فعال شوند‪ .‬افزود‪ ۱۶ :‬ماموریت‬ ‫به دانشگاه های علوم پزشکی سپرده شده که ‪ ۸‬ماموریت در‬ ‫حال حاضر اماده است و در اختیار وزارتخانه قرار دارد‪ .‬در واقع‬ ‫اینها لوایحی است که باید طی جلسات فشرده گفت وگو و‬ ‫تبادل نظر به قانون تبدیل شود‪.‬وی با تاکید بر اینکه وزارت‬ ‫بهداشت اگر نگاهش این است که اعضای هیات علمی با‬ ‫صنعت و جامعه ارتباط داشته باشد باید سازوکار تشویقی را‬ ‫هم در نظر بگیرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همانطور که یک محقق‬ ‫برای چاپ مقاله پاداش دریافت می کند‪ ،‬باید برای دانشگاه و‬ ‫ان عضو هیات علمی که درامدسازی می کند هم گرنت های‬ ‫تشویقی در نظر گرفت‪ .‬خوشبختانه این نکته در برنامه‬ ‫موسسه نیماد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 17‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4160‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس شورای شهر وعده داد‬ ‫توجهبهحاشیه نشیناندرمدیریتشهر‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫توجه هـا بـه سـمت موضوعـات اجتماعـی و فرهنگـی‪،‬‬ ‫ارتقای سـطح خدمـات در مناطـق مختلف شـهر‪ ،‬تعادل‬ ‫و برابـری در توزیـع خدمـات‪ ،‬جلـب مشـارکت مـردم در‬ ‫اداره امـور شـهر و ارتقـای جایـگاه گردشـگری اصفهان‬ ‫بیشـتر خواهـد شـد تا با نـگاه کیفی تر به زندگی شـهری‬ ‫رسـیدگی شود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬محمـد نـور صالحـی در یـک‬ ‫گفت وگـوی زنـده تلویزیونـی بـا اشـاره بـه رویکـرد‬ ‫فرهنگی اجتماعی شـورای ششـم به اداره شهر اصفهان‪،‬‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬کسـی معتقد نیسـت که پروژه هـای عمرانی‬ ‫در کالن شـهر اصفهـان تمام شـده اسـت بلکـه معتقدیم‬ ‫در ‪ ۲۰‬سـال گشـته گذرهای طـرح جامـع و تفصیلی که‬ ‫اجـرا نشـده بـود‪ ،‬انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه طور مثـال بازگشـایی و ادامـه خیابان‬ ‫اذر بیـش از ‪ ۴۰‬سـال بالتکلیـف بود که در دوره گذشـته‬ ‫انجـام شـد و در مجمـوع حـدود ‪ ۱۵۰‬خیابـان اصلـی و‬ ‫فرعـی در ایـن سـال ها بازگشـایی شـده اسـت‪ .‬علاوه‬ ‫بـر ان حلقه هـای ترافیکـی مانند حلقه سـوم که شـامل‬ ‫بزرگراه های شـهیدان خـرازی‪ ،‬ردانی پور‪ ،‬صیاد شـیرازی‬ ‫و اقابابایی می شـود در گذشـته با همت شـهرداران قبلی‬ ‫اجرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شـهر اصفهان با بیـان اینکه‬ ‫ایـن اقدامات در کنار احداث ورزشـگاه ها و فرهنگسـراها‬ ‫باعـث شـده بود کـه همه در سـال های اخیـر حس کنند‬ ‫در تمام نقاط شـهر کارگاه های عمرانی برپا شـده اسـت‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬شـورای ششـم خـود را بـرای سـرانجام‬ ‫رسـاندن خـط دو متـرو کـه در ‪ ۱۶‬ایسـتگاه پیمانـکار‬ ‫مشـغول فعالیت اسـت و حلقـه حفاظتی چهـارم اصفهان‬ ‫کـه در دوره پنجـم بـه نحـو خوبـی ادامـه یافـت و حتی‬ ‫اغـاز خط سـوم اگـر در برنامـه بـود متعهد می دانـد و در‬ ‫چهار سـال اینـده بر تکمیـل پروژه های عمرانـی بزرگ‪،‬‬ ‫کالن پروژه هـا و اجـرای پروژه هـای خـرد محلات‬ ‫متمرکز می شـویم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اگـر در دو دهـه گذشـته در نقاط‬ ‫مختلـف شـهر کارگاه هـای عمرانـی وجـود داشـت نباید‬ ‫ایـن ذهنیـت را ایجـاد کند که همیشـه در اصفهـان باید‬ ‫کارگاه عمرانی وجود داشـته باشـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬پروژه های‬ ‫عمرانـی یقیناً بـا قـدرت و سـرعت بیشـتری در ایـن‬ ‫دوره اجـرا می شـود ولـی توجه هـا بـه سـمت موضوعات‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی‪ ،‬ارتقای سـطح خدمـات در مناطق‬ ‫مختلـف شـهر‪ ،‬تعادل و برابـری در توزیـع خدمات‪ ،‬جلب‬ ‫مشـارکت مـردم در اداره امـور شـهر و ارتقـای جایـگاه‬ ‫گردشـگری اصفهـان بیشـتر خواهـد شـد تـا بـا نـگاه‬ ‫کیفی تـر بـه زندگی شـهری رسـیدگی شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬قـرار نیسـت شـهردار صرفـ ًا مهنـدس‬ ‫سـاختمان باشـد‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان بـا بیـان‬ ‫اینکـه طیفـی از تخصص هـا و گرایش هـای مختلـف‬ ‫شـغلی و اجتماعـی در لیسـت انتخـاب شـهردار اصفهان‬ ‫وجـود داشـتند کـه بـه ترتیـب بـا مصاحبـه و مذاکـره‬ ‫و امتیازدهـی کاهـش پیـدا کـرد تـا بـه گزینـه نهایـی‬ ‫رسـیدیم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬اسـتنباط فعلی مـردم درباره‬ ‫شـاخص انتخاب شـهردار مبتنی بر اتفاقـات دو دهه قبل‬ ‫اسـت کـه شـهرداری مـدام در حـال سـاخت پروژه های‬ ‫زیرگـذر‪ ،‬روگـذر‪ ،‬پل هـا و بزرگراه ها بود و افـکار عمومی‬ ‫و ذهنیـت نخبـگان بـه این سـمت رفته که شـهر را باید‬ ‫متخصـص عمران و سـاختمان اداره کنـد اما خدماتی که‬ ‫مـردم شـهر می گیرنـد صرفًا در حـوزه عمرانـی خالصه‬ ‫نمی شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکه شـهردار بایـد بتوانـد بهترین‬ ‫مهندسـان و متخصصان سـاختمان‪ ،‬عمران‪ ،‬فضای سبز‬ ‫و محیـط زیسـت را به خدمت شـهر گیرد‪ ،‬افـزود‪ :‬او باید‬ ‫تـوان مدیریـت حوزه هـای مختلـف در مجموعـه ای که‬ ‫قرار اسـت یک شـهر دو میلیون نفری را اداره کند داشـته‬ ‫باشـد کـه ایـن تـوان از متخصصـان رشـته های مختلف‬ ‫برمی ایـد و بـه عنوان یـک مهندس می گویـم که صرفًا‬ ‫قرار نیسـت شـهردار اصفهان مهندس سـاختمان باشـد‪.‬‬ ‫نـور صالحـی ادامـه داد‪ :‬دقـت و حساسـیت زیـادی‬ ‫بـرای انتخـاب شـهردار اصفهـان بـه کار گرفتـه شـد و‬ ‫گزینه هـای مطـرح یـک به یـک کنـار رفتند تا بـه اقای‬ ‫قاسـم زاده برسـیم و امیـدوارم گـذر زمان مشـخص کند‬ ‫کـه ایـن انتخـاب‪ ،‬انتخابـی درسـت و بجـا بوده اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توجه به مناطق حاشیه ای ادامه دارد‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شـهر اصفهان حاشیه نشینی‬ ‫را یکـی از عـوارض شهرنشـینی در دنیـا دانسـت کـه در‬ ‫شـهر اصفهـان بـا وجـود انکـه گسـتره کمتری نسـبت‬ ‫بـه دیگـر کالنشـهرهای کشـور دارد‪ ،‬اما به عنـوان یک‬ ‫واقعیـت بایـد دیـده شـود‪ .‬وی تاکیـد کرد‪ :‬سیاسـت های‬ ‫کالن اقتصـادی‪ ،‬معضلات مربـوط بـه اشـتغال‪ ،‬توزیـع‬ ‫نامتـوازن صنایـع و مسـائل دیگـری کـه باعـث افزایش‬ ‫مهاجـرت از شـهرهای کوچـک بـه بـزرگ شـده‪ ،‬باعث‬ ‫شـکل گیری حاشیه نشـینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫نـور صالحـی بـا تاکید بـر اینکه بایـد رونـد مهاجرت‬ ‫به اصفهان مدیریت شـده و به حاشـیه نشـینی از سـوی‬ ‫سـازمان های مرتبـط مانند شـهرداری توجه شـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سـاکنان ایـن مناطـق نبایـد احسـاس کنند که بـه ان ها‬ ‫بی توجهـی شـده و در ادوار مختلـف به خوبـی این توجه‬ ‫وجود داشـته اسـت؛ شـورای ششـم در ادامه این مسـیر‪،‬‬ ‫کمیسـیون مسـتقل و ویـژه اب و مناطق کمتـر برخوردار‬ ‫را تشـکیل داد تـا ایـن دو موضـوع کـه در بیان مـردم از‬ ‫معضلات بـزرگ اصفهان محسـوب می شـود را به طور‬ ‫جدی دنبـال کند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه با همـکاری شـهرداری و تغییر در‬ ‫ردیف هـای بودجـه می توانیـم خدماتی کـه در ان مناطق‬ ‫کمتر انجام شـده را توسـعه دهیم‪ ،‬ابراز امیـدواری کرد‪ :‬با‬ ‫جلـب مشـارکت مالـی و ارتقای کیفیت زندگی سـاکنان‪،‬‬ ‫پـس از پایـان دوره ششـم بتـوان امـار واقعـی از تفـاوت‬ ‫محسـوس در ایـن مناطـق را به مـردم شـهر ارائه کرد‪.‬‬ ‫***سـرمایه های خـرد مـردم بـه سـمت شـهرداری‬ ‫می ایـد‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬شـهرها تـا یـک زمانـی بـا کمـک دولـت اداره‬ ‫می شـدند و بخـش عمـده هزینه حمل ونقـل عمومی که‬ ‫ان زمـان تاکسـی و اتوبـوس بود توسـط دولـت پرداخت‬ ‫می شـد‪ ،‬امـا وقتـی کـه شـوراها اداره شـهر را به دسـت‬ ‫گرفتنـد‪ ،‬قـرار شـد در ایـن خصـوص بـا وضع عـوارض‬ ‫تقریبًا مسـتقل شـوند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اکنون یک سـوم سـهم عوارض ارزش‬ ‫افـزوده کـه از شـهرها بـه دسـت می اید به شـهرداری ها‬ ‫پرداخـت می شـود و عمـده هزینه اداره شـهر بـا پرداخت‬ ‫عـوارض بـه عهده مردم اسـت لذا باید از مشـارکت مردم‬ ‫و سـرمایه گذاران اسـتفاده کـرده و پروژه هایـی که توجیه‬ ‫اقتصـادی داشـته و بـرای سـرمایه گذاران جذاب باشـد را‬ ‫تعریـف کنیـم تا هم مردم هم شـهر از منافع ان اسـتفاده‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫نـور صالحی خاطرنشـان کـرد‪ :‬تجربه این چند سـال‬ ‫نشـان داده کـه مـردم حاضرند سـرمایه های خردشـان را‬ ‫در بـورس سـرمایه گذاری کننـد‪ ،‬بنابرایـن می تـوان بـا‬ ‫راهکارهـای دقیـق مالـی ایـن سـرمایه ها را بـه سـمت‬ ‫شـهرداری اورد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شورا در عزل و نصب ها دخالت نمی کند‬ ‫وی بـا اشـاره بـه دیدارهـای مردمی اعضای شـورای‬ ‫شـهر‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬مـردم در ایـن دیدارهای مشـکالت‬ ‫خـود و محـل سکونتشـان را کـه بخشـی از ان شـاید به‬ ‫شـورا و شـهرداری مربوط نیسـت را مطالبه می کنند و از‬ ‫نماینـدگان خود در شـورا خواسـتار پیگیری ان هسـتند‪.‬‬ ‫نـور صالحـی ادامـه داد‪ :‬قسـمتی از این مـوارد که در‬ ‫حیطـه وظایـف شـهرداری و در برنامه هـا بـوده و شـورا‬ ‫بـرای ان بودجـه تصویـب کـرده‪ ،‬بـا هماهنگـی مدیران‬ ‫منطقـه پیگیـری می شـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬اعضای شـورا در‬ ‫روزهای یکشـنبه تقسـیم بـر گروه های سـه نفره در قالب‬ ‫کمیته هـای نظارتـی می شـوند و همزمـان بـا مدیـران‬ ‫منطقه خواسـته های مردم که مسـتقیم و غیرمسـتقیم به‬ ‫شـهرداری مربـوط می شـود را رسـیدگی می کننـد‪.‬‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان اضافـه کرد‪:‬‬ ‫شـورا دخالتـی در اجـرا نـدارد‪ ،‬امـا بـرای حل مشـکالت‬ ‫و رفـع موانـع موجـود و تسـهیل در انجام کارهـای مردم‬ ‫راهـکار ارائـه می دهد و ایـن رویه به هیچ عنـوان دخالت‬ ‫در امـور شـهرداری نیسـت بلکـه از باب جایـگاه نظارتی‬ ‫شـورای شـهر است‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اگـر عضـوی در شـورا در عـزل‬ ‫و نصب هـا دخالـت کنـد خلاف قانـون عمـل کـرده و‬ ‫مـن به عنـوان رئیس شـورای ششـم تاکیـد می کنم که‬ ‫هیچکـدام از اعضـای شـورا چنیـن نیتـی ندارنـد‪ ،‬تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬حتـی در مواردی کـه برخی مدیران نظر مشـورتی‬ ‫بخواهنـد نیـز اعضای شـورا امتنـاع می کنند تا شـائبه ای‬ ‫پیـش نیاید‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬وی با بیان اینکه حجم ازادسازی مسیر حدود ‪145‬‬ ‫هزار مترمربع اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این زیرگــذر دارای یک لوپ و‬ ‫سه رمپ است‪.‬‬ ‫مدیر منطقــه ‪ 15‬شــهرداری اصفهــان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایــن بخش از رینــگ چهارم دارای چهار باند اســت که با‬ ‫ازادسازی های انجام گرفته برای اجرای اسفالت اماده است‬ ‫که با پایان این کار تردد در این بخش شهر تسهیل می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این پروژه ‪ 25‬هزار مترمربع فضای‬ ‫سبز باید ایجاد شود که از گیاهان متناسب با شرایط کم ابی‬ ‫استفاده می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالوه بر تکمیل بخش هایی‬ ‫از رینــگ در منطقه‪ ،‬چندین خیابان هم از گره ترافیکی کور‬ ‫رهایــی می یابد که برای اجرای طــرح در این خیابان ها‪ ،‬در‬ ‫بودجه امســال شــهرداری بیش از ‪ 60‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫لحاظ شده است‪ .‬قاســمی افزود‪ :‬خیابان های الله‪ ،‬شهدای‬ ‫کنگاز‪ ،‬سلمان‪ ،‬شهدای ابر‪ ،‬شهدای ستار و اریسون از جمله‬ ‫خیابان هایی است که امســال برای ازادسازی انها از سوی‬ ‫منطقه اقدام می شــود؛ کاهش بار ترافیکی از خیابان جی را‬ ‫می توان از جمله مزایای اجرای مجموعه این طرح ها دانست‪.‬‬ ‫لزوم توجه به احیای بافت فرسوده‬ ‫برای تامین مسکن‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت‪ :‬احیای بافت‬ ‫فرسوده شهری یکی از ظرفیت های اصلی و کم هزینه تر برای‬ ‫تامین مسکن در طرح ویژه دولت برای ایجاد یک میلیون واحد‬ ‫مسکونی در سال است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا قاری قران افزود‪ :‬نگاه ویژه به‬ ‫احیای بافت فرسوده شهری برای تامین مسکن در طرح ویژه‬ ‫دولت در کنار اقدام ملی مسکن ضروری است و در این جهت‬ ‫باید اقدامات وسیع تری انجام شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تامین مسکن از مسیر احیای بافت‬ ‫فرسوده شهری‪ ،‬سود بیشتری داشته و منابع مالی کمتری‬ ‫نسبت به تولید مستقیم نیاز دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در احیای بافت‬ ‫فرسوده‪ ،‬زمین متعلق به مردم است که در اختیار دستگاه سازنده‬ ‫قرار می گیرد و دولت فقط تسهیل گری می کند‪.‬‬ ‫قاری قران با تاکید بر اینکه با احیای بافت فرسوده در‬ ‫کالن شهر اصفهان دیگر نیاز به الحاق زمین به این شهر و‬ ‫توسعه بهارستان یا سپاهانشهر نداریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این کار‬ ‫کمی زمانبر است اما اساسی و زیربنایی بشمار می رود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در کالن شهر اصفهان چند محله‬ ‫از جمله همت اباد‪َ ،‬حصه‪ ،‬قائمیه و اطراف حرم زینبیه(س)‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫بخشداری مهاباد نیروی انسانی‬ ‫ندارد‬ ‫بخشدار مهاباد اردستان گفت‪ :‬این اداره نیروی انسانی و نمودار‬ ‫سازمانی ندارد و برای انجام امور روزانه از کمک دهیاران استفاده‬ ‫می شود‪.‬سید جالل فاطمی در نشست شورای بخش مهاباد در‬ ‫روستای گله با بیان اینکه تعداد شورای روستاهای بخش مهاباد‬ ‫با تشکیل سه شورای جدید به ‪ ۲۱‬شورا رسیده است‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫بخش دارای ‪ ۱۶‬دهیاری است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به هزینه افزون بر چهار میلیارد تومانی برای‬ ‫روکش اسفالت در هشت روستای دهستان گرمسیر مهاباد طی‬ ‫یک سال گذشته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک میلیارد تومان نیز برای اجرای‬ ‫اسفالت و سنگ فرش در ‪ ۹‬روستای دهستان همبرات هزینه شده‬ ‫است‪.‬بخشدار مهاباد به پیگیری برای اخذ نمایندگی اداره ورزش و‬ ‫جوانان و اموزش و پرورش برای این بخش اشاره و اضافه کرد‪:‬‬ ‫موافقت مرکز استان اصفهان در این زمینه اخذ شده و منتظر پاسخ‬ ‫مثبت وزارتخانه های متبوع هستیم‪ .‬فاطمی با یاداوری بازدیدهای‬ ‫علمی از شهرستان های مختلف استان اصفهان با هدف ارتقای‬ ‫دانش و تجربه دهیاران‪ ،‬گفت‪ :‬بخش مهاباد با جمعیتی افزون بر‬ ‫‪ ۱۴‬هزار نفر نیازمند توجه بیشتر مسووالن است‪ .‬بخش مهاباد در‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتری شمال شرقی اردستان واقع شده است‪ .‬روستا گله‬ ‫در فاصله ‪ ۱۷‬کیلومتری از توابع دهستان همبرات بخش مهاباد‬ ‫اردستان در میان دره و کوه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫لزوم توجه امامان جمعه به‬ ‫ظرفیت هایمناطق‬ ‫ازادسازی زیرگذر قهجاورستان تا سه راهی بهاران‬ ‫مدیــر منطقه ‪ 15‬شــهرداری اصفهان گفــت‪ :‬زیرگذر‬ ‫قهجاورســتان تا ســه راهی بهاران با مســاحت ‪ 145‬هزار‬ ‫مترمربع به صورت کامل به عنوان بخشــی از رینگ چهارم‬ ‫شهر ازادسازی شد‪.‬‬ ‫مســعود قاســمی با اشــاره به اینکه یکی از مهم ترین‬ ‫پروژه های منطقه ‪ 15‬تکمیل مسیر رینگ چهارم در محدوده‬ ‫منطقه اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکــی از بخش های این رینگ‪،‬‬ ‫زیرگذر قهجاورستان تا سه راهی بهاران است که ازادسازی‬ ‫ان بــه طور کامل با هزینه ‪ 65‬میلیارد تومان اجرایی شــده‬ ‫اصفهان‬ ‫برای احیای بافت فرسوده پیش بینی شده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این طرح در محله همت اباد شروع شده است و با توجه‬ ‫به موفقیت هایی که داشت می تواند به عنوان نمونه عملی در‬ ‫کشور توسعه یابد‪.‬‬ ‫به گفته وی در ‪ ۷۵‬هکتار بافت فرسوده محله همت اباد‬ ‫اصفهان حدود ‪ ۳۹‬هزار نفر ساکن هستند و می توان با ایجاد‬ ‫زیرساخت های کافی و بازافرینی شهری نزدیک به ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی در ان تولید کرد که به ارتقای سطح زندگی و‬ ‫گسترش خدمات منجر می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان تاکید کرد‪ :‬توسعه احیای‬ ‫بافت فرسوده شهری نیاز به افزایش امتیازات‪ ،‬تجمیع مصوبات‬ ‫با هدف افزایش میزان تسهیالت مالی‪ ،‬تسهیلگری و ورود‬ ‫مدیریت شهری به ان دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به طرح ویژه دولت برای ساخت یک‬ ‫میلیون واحد مسکونی در سال‪ ،‬گفت‪ :‬بطور معمول سهم استان‬ ‫اصفهان هفت تا ‪ ۱۰‬درصد کشور است که در چهار سال بین‬ ‫‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار واحد خواهد بود‪.‬‬ ‫قاری قران با بیان اینکه این واحدها توسط بخش های‬ ‫مختلف مانند مردم‪ ،‬انبوه سازان و مسکن اقشار ویژه با ارائه‬ ‫رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ستادهای نماز جمعه شهرستان ها باید ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫مناطق خود را در کنار مشکالت و اسیب ها بشناسند‪.‬حجت‬ ‫االسالم علی رضا فرهنگ در جلسه ای با اعضای ستاد نمازجمعه‬ ‫سمیرم افزود‪ :‬این ظرفیت شناسی پیش برنده و کمک دهنده به‬ ‫سایر امور و فعالیت هاست‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بخشی از این توانمندی ها‬ ‫سخت افزاری و بخشی نرم افزاری است که با کار گروهی ضمن‬ ‫شناخت و تقویت انها می توان ان را به سایر بخش ها نیز تعمیم داد‬ ‫و در مسیر توسعه گام برداشت‪.‬‬ ‫رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬یک مدیر نیز باید قدر زمان‪ ،‬موقعیت و جایگاه خود را بداند و‬ ‫برای تقویت ظرفیت ها و کاهش اسیب های موجود جامعه بکوشد‪.‬‬ ‫فرهنگ به روی اوردن کار تشکیالتی در شورای سیاستگذاری ائمه‬ ‫جمعه اشاره کرد و گفت‪ :‬در دولت قبل توجهی به کارهای فرهنگی‬ ‫نمی شد اما این دوره در یک همگرایی موثر‪ ،‬مسووالن باید همت‬ ‫کنند و بانی و مروج کارهای فرهنگی بویژه در موضوع خانواده و‬ ‫سبک زندگی باشند‪ .‬امام جمعه سمیرم نیز در این جلسه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این شهرستان منطقه ای خاص با قومیت های مختلف است‬ ‫که نیاز به تالش بیشتر بویژه در بخش های فرهنگی و مذهبی‬ ‫دارد‪.‬سید عبدالعظیم موالزاده تصریح کرد‪ :‬تعدد روستاها در کنار‬ ‫جامعه شهری و عشایری می طلبد تا همه مسووالن با همراهی‬ ‫مردم و محوریت ستاد نماز جمعه برای تقویت برنامه های مختلف‬ ‫دینی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی بکوشند‪.‬کمبود روحانی در شهرستان‬ ‫سمیرم‪ ،‬نبود اعتبارات فرهنگی الزم و همچنین تالش برای فعالیت‬ ‫موثر اعضای ستاد نمازجمعه در کارگروه های مختلف از دیگر موارد‬ ‫مطرح شده در این نشست بود‪.‬‬ ‫توقیف ‪ 48‬تن برنج خارجی در‬ ‫نایین‬ ‫فرمانده انتظامی نایین از کشف و توقیف ‪ ۴۸‬تن و‪ ۷۲۰‬کیلوگرم‬ ‫برنج خارجی قاچاق در ابن شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫سرگرد هادی کیان مهر گفت‪ :‬ماموران ایستگاه ایست و‬ ‫بازرسی شهید شرافت حین کنترل خودروهای عبوری به ‪ ۲‬دستگاه‬ ‫کامیون باری مشکوک شدند و در بازرسی از انها ‪ ۴۸‬تُن و ‪۷۲۰‬‬ ‫کیلوگرم برنج خارجی را کشف کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رانندگان این خودروها فاقد مدارک گمرکی‬ ‫برای بار خود بودند‪ ،‬افزود‪ :‬کارشناسان ارزش بار قاچاق این خودروها‬ ‫را ‪ ۱۰‬میلیارد ریال اعالم کردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به دستگیری هر ‪۲‬‬ ‫راننده و تحویل انها به مراجع قضایی خاطرنشان کرد‪ :‬قاچاق کاال‬ ‫و ارز به تولیدات داخلی کشور ضربه می زند و پلیس در سالی که‬ ‫از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی‬ ‫ها» نامگذاری شده است با تمام توان خود مقابل قاچاقچیان ایستاده‬ ‫و اجازه عرض اندام به انها را نخواهد داد‪.‬‬ ‫روزانه افزون بر ‪ ۲۵‬هزار دستگاه خودرو از جاده های نایین عبور‬ ‫می کنند و گلوگاه شهید شرافت این شهرستان یکی از ایستگاه های‬ ‫مهم کشف کاالی قاچاق و مواد مخدر در کشور است‪ .‬ایستگاه‬ ‫بازرسی شهید شرافت در کیلومتر ‪ ۱۵‬جاده نایین به اردکان واقع‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۳‬قبضه تپانچه جنگی در‬ ‫کاشان‬ ‫تسهیالت تولید می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ ۴۰ :‬درصد از این‬ ‫سهم نیز با عنوان اقدام ملی در قالب جهش تولید مسکن در‬ ‫مصوبه اخیر مجلس مطرح و ابالغ شده است که باید درباره‬ ‫ان برنامه ریزی شود‪.‬وی با اشاره به اینکه در طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن در استان اصفهان در سه مرحله ‪ ۱۱۶‬هزار و ‪ ۸۷۱‬نفر‬ ‫ثبت نام کردند که از بین انها ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۲۳۶‬نفر حائز شرایط‬ ‫شدند‪ ،‬افزود‪ :‬از بین انها ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر تایید نهایی شدند‬ ‫و نزدیک به ‪ ۱۲‬هزار نفر اقدام به واریز وجه کردند‪.‬مدیرکل راه‬ ‫و شهرسازی اصفهان با بیان اینکه در استان برای حدود ‪۴۳‬‬ ‫هزار واحد اقدام ملی مسکن تامین زمین شده که بیشتر از تعداد‬ ‫متقاضیان تایید شده است‪ ،‬گفت‪ :‬درباره پرونده مسکن مهر‬ ‫نیز هیچ موردی از تعهدات دولت در استان باقی نمانده و ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار واحد مسکن مهر تحویل مردم شده است‪ .‬در این جلسه‬ ‫مباحث و مصوبات مختلفی درباره احداث مسکن برای اقشار‬ ‫مختلف مردم مانند ایثارگران و محرومان مطرح و درباره ان‬ ‫بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف ‪ ۱۳‬قبضه سالح‬ ‫تپانچه جنگی در اجرای طرح جمع اوری سالح و مهمات غیر مجاز‬ ‫توسط ماموران این فرماندهی خبر داد‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬سرهنگ‬ ‫حسین بساطی اظهار داشت‪ :‬در راستای ارتقا امنیت اجتماعی‪ ،‬طرح‬ ‫مبارزه بی امان با دارندگان سالح غیرمجاز توسط ماموران کالنتری‬ ‫‪ ۱۱‬فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان اجرا شد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫ماموران در این طرح پس از انجام کارهای اطالعاتی و یکسری‬ ‫اقدامات هوشمندانه از نگهداری سالح غیرمجاز توسط ‪ ۲‬نفر مطلع‬ ‫و طی هماهنگی با مقام قضائی از منزل انان بازرسی کردند که‬ ‫در نتیجه تعداد ‪ ۱۳‬قبضه سالح تپانچه جنگی کشف شد‪.‬فرمانده‬ ‫انتظامی شهرستان کاشان با بیان اینکه در این خصوص ‪ ۲‬نفر‬ ‫دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع‬ ‫قضائی شدند از تداوم اجرای طرح مذکور در شهرستان خبر داد و‬ ‫بر برخورد قاطعانه و مقتدرانه پلیس با دارندگان سالح های غیرمجاز‬ ‫که باعث نا امنی و سلب اسایش عمومی می شوند تاکید کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫تائید رسمی تزریق ترکیبی‬ ‫واکسن های کرونا در ایران‬ ‫معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت از تزریق ترکیبی‬ ‫واکسن های کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی وبدا‪ ،‬معاونت بهداشت‬ ‫وزارت بهداشــت اعالم کرد‪ :‬با توجه به عدم تامین دوز دوم‬ ‫واکسن اسپوتنیک وی و نامشخص بودن زمان تامین ان در‬ ‫اینده نزدیک‪ ،‬به منظور پیشگیری از تاخیر بیشتر واکسیناسیون‬ ‫و اعتراضات دریافت کنندگان نوبت اول و بر اســاس مصوبه‬ ‫کمیته فنی کشوری واکسیناسیون کرونا‪ ،‬الزم است به افرادی‬ ‫که نوبت اول واکســن اســپوتنیک وی را دریافت کرده اند‪،‬‬ ‫یک نوبت واکســن اســترازنکا به جای نوبت دوم واکسن‬ ‫اسپوتنیک ویتجویزشود‪.‬‬ ‫اغاز پویش به رنگ مدرسه‬ ‫برای مدرسه سازی‬ ‫رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت‪ :‬پویش ملی‬ ‫«به رنگ مدرســه» در راستای طرح تحولی اجر به اجر و با‬ ‫هدف ترغیب هر چه بیشتر مردم به امر مدرسه سازی در کشور‬ ‫از سوی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور از ‪ ۱۵‬شهریور امسال‬ ‫اغاز و تا ابان ماه ادامه خواهد یافت‪ .‬ناصر قفلی با بیان این که‬ ‫در این پویش کودکان ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬سال اقدام به کشیدن نقاشی‬ ‫با موضوع مدرسه ســازی می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای افزایش‬ ‫مشــارکت مردم در امر «مدرسه سازی»‪ ،‬تاکنون پویش های‬ ‫مختلفی از ســوی جامعه خیرین مدرسه ســاز با همکاری‬ ‫ســازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس و مجامع خیرین‬ ‫مدرسه ساز اســتان ها راه اندازی و اجرا شده است‪ .‬او توضیح‬ ‫داد‪ :‬در پویش «به رنگ مدرســه» که جنبه فرهنگی دارد از‬ ‫کودکان ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬سال درخواست می شود تا با کشیدن نقاشی‬ ‫با موضوع «مدرسه دوست داشتنی من»‪ ،‬مردم و خانواده های‬ ‫خود را برای مدرسه سازی ترغیب کنند‪ .‬رئیس جامعه خیرین‬ ‫مدرسه ساز کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬پویش به رنگ مدرسه‪ ،‬سه هدف‬ ‫«ترویج فرهنگ مدرسه ســازی بین کودکان و نوجوانان و‬ ‫خانواده ها»‪« ،‬افزایش اگاهی مردم» و «اســتفاده از ظرفیت‬ ‫کودکان برای استفاده از هنر کودکان برای تشویق مردم در‬ ‫امر مدرسه سازی» را دنبال می کند‪ .‬قفلی با بیان این که هفت‬ ‫میلیون کودک ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬سال در این پویش مورد هدف است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نقاشی ها در سای ‬ ‫ت ‪ ajorBajor.ir‬که برای ترویج‬ ‫فرهنگ مدرسه سازی مورداستفاده قرار می گیرد‪ ،‬بارگذاری و به‬ ‫بهترین نقاشی ها هدایایی داده خواهد شد‪ .‬رئیس جامعه خیرین‬ ‫مدرسه ساز کشور با اشاره به این که پویش ها یکی از ابزارها در‬ ‫اجرای برنامه «اجر به اجر» است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در پویش های‬ ‫قبلی این طور بود که افراد با پرداخت مبلغی ضمن مشارکت در‬ ‫پویش‪ ،‬پوستر خود را با عکس دلخواهشان دریافت می کردند‪،‬‬ ‫اما جنس پویش «به رنگ مدرســه»‪ ،‬نسبت به پویش های‬ ‫پیشین‪ ،‬اندکی متفاوت است‪ ،‬دانش اموزان نقاشی می کشند و‬ ‫عکس نقاشی ها را می فرستند‪ .‬درباره جزئیات پویش «به رنگ‬ ‫مدرسه» تصریح کرد‪ :‬نقاشی هایی که دانش اموزان می فرستند‬ ‫باید با موضوع «مدرسه» و «مدرسه سازی» باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫او افزود‪ :‬جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با حامی این پویش‪،‬‬ ‫تفاهم نامه ای منعقد کرده که بر اساس ان به ازای هر نقاشی ‬ ‫دانش امــوزان‪ ،‬حامی پویش‪ ،‬مبلغی معادل یک اجر را برای‬ ‫مدرسه سازی اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫قارچ سیاه در کمین دیابتی های‬ ‫کرونایی‬ ‫اسم قارچ سیاه این روزها در اخبار و فضای مجازی زیاد‬ ‫شنیده می شــود‪ .‬عفونت قارچی خطرناکی که شایعه شده‬ ‫مبتالیان کرونا را درگیر می کند‪ ،‬اما واقعیت این است که قارچ‬ ‫ســیاه در اصل عفونتی قارچی به نام موکور است که تنها در‬ ‫برخی بیماران دیابتی با قند کنترل نشده دیده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیاوش وزیری اظهار کرد‪ :‬به طورمعمول‬ ‫افرادی که دیابت کنترل نشده دارند و قند انها باالی ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی گرم در دسی لیتر است و از طرفی داروی کورتون‬ ‫مصرف می کنند‪ ،‬در معرض ابتال به عفونت های قارچی قرار‬ ‫دارنــد‪ .‬او افزود‪ :‬دو دســته از عفونت از جمله عفونت موکور‬ ‫و اســپرژیلوس در این بیماران شــایع تر است‪ .‬متخصص‬ ‫بیماری های عفونی گفت‪ :‬عفونت قارچی موکور همان قارچ‬ ‫سیاه است که سروصورت را درگیر کرده و نواحی سینوس ها را‬ ‫موردتهاجم قرار می دهد‪ .‬او افزود‪ :‬این عفونت می تواند با تهاجم‬ ‫به چشم و مغز موجب مرگ و یا کوری افراد شود‪ .‬وزیری در‬ ‫خصوص رابطه قارچ سیاه با بیماری کرونا هم گفت‪ :‬قارچ سیاه‬ ‫عفونت ثانویه است که می تواند روی بیماری کرونا سوار شود‬ ‫چهارشنبه | ‪ 17‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4160‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در چهارماه ‪ 432‬نفر جان باختند‬ ‫ارابه سواری مرگ در جاده های اصفهان‬ ‫کرونـا و تصـادف ایـن روزهـا دو تهدیـد جـدی بـرای‬ ‫سلامت و جـان مـردم هسـتند که هـرروز داغ تـازه ای بر‬ ‫دل مـردم می گذارنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬اگرچـه کرونـا و تصـادف ارتبـاط‬ ‫معکوسـی بـا همدیگـر دارنـد؛ هـر زمـان کـه مـوج‬ ‫کرونـا در کشـور اوج می گیـرد و تعـداد مرگ ومیرهـای‬ ‫بیمـاران افزایـش پیـدا می کنـد‪ ،‬سـتاد مقابلـه بـا کرونـا‬ ‫محدودیت هایـی از جملـه محدودیـت تـردد در جاده هـا‬ ‫اعمـال می کند کـه باعث کاهش تـردد و درنتیجه کاهش‬ ‫تصادفـات و مرگ ومیرهـا در جاده هـا می شـود‪.‬‬ ‫امـا امسـال باوجـود دو مـوج چهـارم و پنجـم کرونا در‬ ‫کشـور کـه تلفـات و مرگ ومیـر قابل توجهـی بـه دنبـال‬ ‫داشـت‪ ،‬فوتی ها و مصدومان تصادفات در اسـتان اصفهان‬ ‫نیـز افزایـش قابل توجهـی نسـبت به مدت مشـابه سـال‬ ‫قبـل داشـت کـه نشـان می دهـد حتـی خطـر کرونـا و‬ ‫توصیـه و تاکیـد بـه مانـدن در خانـه هـم جلوی سـفرها‬ ‫را نگرفـت و جاده هـا همچنـان شـلوغ و پررفت وامد ماند‪.‬‬ ‫طـی ایـن مـدت و به ویـژه در مـوج پنجم کرونـا‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تخت هـای بیمارسـتانی اصفهان تکمیل بـود و درحالی که‬ ‫کادر درمـان بـا هجـوم بیمـاران مبتلا بـه کوویـد‪ ۱۹‬و‬ ‫درمـان ان هـا دسـت وپنجه نـرم می کردنـد‪ ،‬هم زمـان بـا‬ ‫افزایـش مصدومـان تصادفـات رانندگـی نیز روبـرو بودند‪.‬‬ ‫غفور راسـتین‪ ،‬مدیـر مرکز حوادث و فوریت های پزشـکی‬ ‫اصفهـان چنـدی پیـش از صـف انتظـار امبوالنس هـا‬ ‫مقابـل بیمارسـتان کاشـانی به عنـوان تنهـا بیمارسـتان‬ ‫بـرای بیمـاران تصادفـی و ترومـا در اصفهـان خبـر داد و‬ ‫به ایسـنا گفـت‪ :‬ظرفیت تخت هـای بیمارسـتانی اصفهان‬ ‫تکمیـل اسـت و امبوالنـس اورژانـس بایـد در ورودی‬ ‫بیمارسـتان یـا بخـش اورژانـس منتظـر بمانند تا بیمـار را‬ ‫از روی برانـکارد پاییـن بیاورنـد و پذیـرش کننـد‪ .‬این کار‬ ‫باعث شـده میانگیـن توقف امبوالنس ها در بیمارسـتان ها‬ ‫بیـش از یـک سـاعت شـود که هم بـه اورژانـس و هم به‬ ‫امـداد خواهـان دیگـر لطمـه می زنـد‪ .‬او از مردم خواسـت‬ ‫در چنیـن شـرایطی با پایبنـدی به محدودیت هـا و رعایت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی‪ ،‬بـه خودشـان کمـک کننـد و‬ ‫بداننـد اگـر بـه بیماری مبتال شـوند جـا برای بسـتری در‬ ‫بیمارسـتان ها وجـود نـدارد‪ ،‬چـون وضعیت کرونـا بحرانی‬ ‫اسـت‪ .‬بـا همـه این هـا بـه نظـر می رسـد امـار تصادفات‬ ‫جـاده ای در ایـران و اسـتان اصفهـان در مرکـز و چهـارراه‬ ‫ارتباطـی کشـور‪ ،‬حتـی در شـرایط کرونایـی قصـد کوتاه‬ ‫امـدن نـدارد و در شـرایطی کـه کرونا هـرروز تعـدادی از‬ ‫هم وطنانمـان را از مـا می گیـرد‪ ،‬ارابه مرگ نیـز در جاده ها‬ ‫در حـال حرکت اسـت و تعدادی از هم وطنانمـان را نیز در‬ ‫جاده هـا از دسـت می دهیـم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رشــد ‪۱۱‬درصدی تلفــات تصادفات در‬ ‫چهارماههامسال‬ ‫علی سـلیمانپور‪،‬مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬امـار قربانیان تصادفـات در چهارماهـه ابتدایی‬ ‫امسـال نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل ‪ 11/4‬درصد و‬ ‫نسـبت بـه ماه پیـش از ان (خردادمـاه) ‪ 13/1‬درصد بیشـتر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬او اعالم کرد‪ :‬در چهارماهه ابتدایی امسال ‪۳۴۲‬‬ ‫نفـر در حـوادث رانندگـی جان باختنـد‪ ،‬درحالی کـه این رقم‬ ‫در مدت مشـابه سـال قبـل ‪ ۳۰۷‬نفـر بوده اسـت‪ .‬مدیرکل‬ ‫پزشـکی قانونی اسـتان اصفهـان اضافه کـرد‪ :‬از کل تلفات‬ ‫حـوادث رانندگـی در چهارماهه امسـال‪ ۷۰ ،‬نفـر زن و ‪۲۷۲‬‬ ‫نفر مـرد بودند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افزایش ‪ 17/1‬درصدی مصدومان تصادفات‬ ‫او بـا بیـان اینکه طی این مدت ‪ ۷‬هـزار و ‪ ۸۰۱‬مصدوم‬ ‫حـوادث رانندگی به مراکز پزشـکی قانونـی مراجعه کردند‬ ‫کـه از ایـن تعـداد ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۶۱‬نفـر زن و ‪ ۵‬هـزار و ‪۷۴۰‬‬ ‫نفـر مـرد بودند‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم در مقایسـه با مدت مشـابه‬ ‫سـال قبل که ‪ ۶‬هـزار و ‪ ۶۶۳‬نفر بود‪ ،‬معـادل ‪ 17/1‬درصد‬ ‫رشد داشـته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارتباط مستقیم تردد و تصادف در جاده ها‬ ‫سـرهنگ اصغـر زارع‪،‬رئیـس پلیس راه اسـتان اصفهان‬ ‫نیـز دربـاره افزایـش امـار تصادفـات جـاده ای در اسـتان‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬امار تصادفات جـاده ای در مقاطع مختلف‬ ‫متفـاوت اسـت‪ ،‬به عنوان مثـال در ایام نـوروز کـه راه ها باز‬ ‫و ترددهـا در جریـان بـود تصادفات افزایش پیدا کـرد‪ .‬او با‬ ‫بیـان اینکـه تردد با تصـادف ارتباط مسـتقیم دارد و هرچه‬ ‫تردد در جاده ها بیشـتر شـود تصادفات نیز بیشـتر می شود‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬همان طور که گفته شـد ایـن امار فرازوفـرود دارد و‬ ‫در مقاطعـی کـه محدودیـت تردد از سـوی سـتاد مقابله با‬ ‫کرونـا اعمال می شـود امـار تصادفات نیز کاهـش می یابد‪.‬‬ ‫سـرهنگ زارع با اشـاره بـه اینکه علت تصادفـات متفاوت‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬تصادفاتی کـه در عمق محور باشـد‬ ‫ناشـی از خواب الودگـی و تصـادف در روسـتاها و مناطـق‬ ‫یک روانشناس مطرح کرد‪:‬‬ ‫شبکه های اجتماعی؛ عاملی موثر در طالق عاطفی‬ ‫به گفته کارشــناس روانشناس اجتماعی شبکه های‬ ‫اجتماعی می تواند تاثیر مستقیم بر وقوع طالق عاطفی‬ ‫در زندگی زوجین داشته باشد‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک نطنز‬ ‫‪ -1-1316‬نظــر به ایــن کــه برابــر اراء شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۳۰۰۰۰۲۱‬و اصالحی‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۳۰۰۰۰۲۳‬مــورخ ‪ 1400/04/27‬هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در اداره ثبت‬ ‫اســناد و امــاک نطنز تصرفات و مالکیت اقــای اکبر دادخواه چیمه فرزنــد عباس کد ملی‬ ‫‪ ۱۲۶۲۲۰۱۰۸۱‬شماره شناسنامه ‪ ۳۲۰‬در سه سهم مشاع از سیزده سهم ششدانگ قطعه زمین‬ ‫معروف باغ طاهر به مساحت ‪ 1429/7‬متر مربع پالک ثبتی ‪ ۱۱۱۳‬فرعی از شماره ‪ -۲۵‬اصلی‬ ‫واقع در روستای چیمه جزء بخش ‪ 10‬حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از مالکین‬ ‫رســمی اقای احمد دادخواه چیمه فرزند محمد کاظم و عادی از خانم اغا مهدوی تکیه فرزند‬ ‫ســید احمد محرز گردیده اســت لذا در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می شود تا چنانچه‬ ‫شــخص یا اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تســلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف‬ ‫مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع‬ ‫ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره تســلیم نماید بدیهی است‬ ‫در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد نمود صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/06/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/01 :‬رحمت اله شاهدی‪-‬‬ ‫سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪ /1186516‬م الف‬ ‫یلدا هاشــم زاده در رابطه با تاثیر مستقیم شبکه های‬ ‫اجتماعــی بر طالق عاطفــی زوجین‪ ،‬بــه ایمنا گفت‪:‬‬ ‫شــبکه های اجتماعی مکانی است با قابلیت های جدید‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1149‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۶۳۲‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فیروز محمدی فارسانی فرزند فریدون بشماره شناسنامه ‪ ۸۴۷‬و کدملی‬ ‫‪ ۴۶۲۱۷۰۸۹۸۸‬صادره از شــهرکرد در ششــدانگ یک درب باغ و چاه احداثی به مساحت ‪8845/79‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ ۴۴۶‬اصلی واقع در اشترجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای غالمرضا صفاری‬ ‫محمدابادی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/17 :‬حسین زمانی علویجه‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1178583‬م الف‬‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1318‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند‬ ‫مسـکونی ناشـی از بی نظمی است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جاده های پرخطر استان کدم اند؟‬ ‫او بیشـترین علـت تصادفـات در جاده هـای اسـتان‬ ‫را انحـراف و تجـاوز بـه چـپ درراه های رفت وبرگشـت‬ ‫مقابـل هم عنـوان کرد و افـزود‪ :‬در محورهایی همچون‬ ‫جـاده مجلسـی بـه بروجن‪ ،‬جـاده علویجه‪ ،‬جـاده علوی‬ ‫بـه عسـگران و تیـران به سـامان در مقاطعی کـه جاده‬ ‫روبـرو اسـت‪ ،‬تصادفـات شـدیدتر و گاهـی ناشـی از‬ ‫انحـراف و تجـاوز به چپ اسـت‪ .‬رئیس پلیس راه اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه اصلاح محـور از وظایف‬ ‫اداره کل راهـداری و راه و شهرسـازی اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫بیشـترین تلفـات در همیـن راه هـای رفت وبرگشـت‬ ‫مقابـل هـم اتفـاق می افتـد‪ ،‬به عنوان مثـال جـاده قلعـه‬ ‫شـور همین امسـال ‪ ۱۰‬کشـته داشـته و اداره راهداری‪،‬‬ ‫شـرکت عمـران و شـهرداری بهارسـتان بایـد اقـدام به‬ ‫اصلاح ایـن جـاده کننـد‪ .‬در ایـن زمینه مرتـب مکاتبه‬ ‫می کنیـم و ایـن کار مسـتمر مـا اسـت کـه بهبـود‬ ‫وضعیـت جـاده و رفـع اشـکاالت ان را پیگیـری کنیم‪.‬‬ ‫او همچنیـن عـدم توجـه بـه جلـو را از عوامـل انسـانی‬ ‫اصلـی در تصادفـات برشـمرد و گفـت‪ :‬عـدم توجـه بـه‬ ‫جلـو ناشـی از خواب الودگـی‪ ،‬اسـتفاده از تلفـن همـراه‪،‬‬ ‫حواس پرتـی و صحبـت بـا سرنشـینان از علت هـای‬ ‫اصلـی تصادفات اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬همه راه های اصلی و فرعی تحت پوشش‬ ‫پلیس راه است‬ ‫سـرهنگ زارع بـا تاکید بـر اینکه همه راه هـای اصلی‬ ‫و فرعـی در اسـتان تحـت پوشـش پلیس راه اسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬غیرممکـن اسـت راهـی داشـته باشـیم کـه تحـت‬ ‫و پرتحرک و همین شــاخصه باعث گرایش جوانان به‬ ‫این شــبکه ها شــده‪ ،‬به ویژه افرادی که دارای بیماری‬ ‫خودشــیفتگی‪ ،‬یا افرادی که میل به محبوبیت و توجه‬ ‫دارند و همچنین کسانی که برای فرار از موقعیت خانواده‬ ‫و مشکالت زندگی خود به این فضاها روی می اورند‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه امروزه شاهد رویکرد جدید کسب درامد در‬ ‫فضای مجازی هستیم که باعث افزایش اعتمادبه نفس‬ ‫می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬نباید از تاثیر فضای مجازی بر سالمت‬ ‫جســم و روان چشم پوشی کرد‪ ،‬افســردگی و اضطراب‬ ‫به ویژه در کســانی که بیش از دو ســاعت در روز از این‬ ‫فضا اســتفاده می کنند بیشتر اســت که این امر کاهش‬ ‫اعتمادبه نفــس و رفتارهــای نامتعارف و اعتیــاد را به‬ ‫دنبال دارد‪ .‬این روانشــناس در خصوص اثرات این فضا‬ ‫در زندگــی خصوصی افراد‪ ،‬گفت‪ :‬احســاس نیاز کاذب‬ ‫به این شــبکه ها باعث کاهش ارتباط چهره به چهره و‬ ‫گوشه گیری اجتماعی افراد‪ ،‬خشم‪ ،‬حسادت و تنفر افراد‬ ‫نسبت به خودشان نیز خواهد شد‪ .‬هاشم زاده در خصوص‬ ‫تاثیر این فضا بر فرهنگ و جامعه افزود‪ :‬گرایش جوانان‬ ‫به این شبکه ها باعث بیشتر شدن حس تنهایی می شود‬ ‫امــا ارتباطات افرادی که از نظــر موقعیت جغرافیایی از‬ ‫یکدیگر دور هستند را اسان کرده است‪ .‬درصورتی که این‬ ‫پوشـش پلیـس راه نباشـد‪ ،‬البتـه ممکـن اسـت پلیـس‬ ‫تمام وقـت در محـور نباشـد اما مطمئن باشـید بـه صورت‬ ‫رنـدوم در ‪ ۲۴‬سـاعت بر جاده کنترل داریـم و کل راه های‬ ‫اسـتان تحت پوشـش مـا قـرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مرگ بر اثر بی توجهی به جان‬ ‫او بـا بیـان اینکـه در بیشـتر مـوارد افـرادی جـان خود‬ ‫را از دسـت می دهنـد کـه توجـه الزم را به سلامت و‬ ‫جـان خـود ندارنـد‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬ایـن توجه چـه در حوزه‬ ‫بهداشـت و چـه تصـادف اسـت‪ ،‬درحالی کـه اگـر مـردم‬ ‫بـه توصیه هـا توجـه و عمـل کننـد و نخواهنـد قوانیـن‬ ‫را دور بزننـد می تواننـد سـالم باشـند‪ ،‬البتـه ممکن اسـت‬ ‫افـرادی رعایـت هـم کـرده باشـد و دچار مشـکل شـوند‪،‬‬ ‫امـا به طورکلـی کسـانی که بـه توصیه هـای بهداشـتی و‬ ‫ترافیکـی توجه نمی کننـد دچار کرونا یا تصادف می شـوند‬ ‫و گاهـی جـان خود را از دسـت می دهند‪ .‬رئیـس پلیس راه‬ ‫اسـتان اصفهان از مردم خواسـت به خاطر حفظ سلامت‬ ‫جامعه به سـفر نرونـد و گفت‪ :‬اگر هم الزامی به مسـافرت‬ ‫دارنـد بایـد بـه قوانیـن راهنمایـی و رانندگی توجـه کنند‪.‬‬ ‫عالوه بـر رانندگان خـودرو‪ ،‬موتورسیکلت سـواران نیز باید‬ ‫مراقبـت جـان خـود باشـند و در جاده هـا احتیاط کننـد‪ .‬او‬ ‫بـا بیـان اینکـه طـی کـردن عـرض و عـدم رعایـت حق‬ ‫تقدم باعث کشـته شـدن موتورسیکلت سـواران در جاده ها‬ ‫می شـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬دو شـب قبـل در کمربنـدی‬ ‫داران موتورسیکلت سـوار در اثـر بی توجهـی و عبـور از‬ ‫عـرض جـاده فـوت کـرد‪ ،‬درحالی کـه اگـر در درجـه اول‬ ‫مـردم مراقب سلامت خود باشـند و توجـه و احتیاط الزم‬ ‫را داشـته باشـند شـاهد وقوع چنین حوادث تلخ و ناگوار و‬ ‫داغـدار شـدن خانواده هـا نخواهیـم بود‪.‬‬ ‫فضا کنترل شده و با شناخت کافی از قابلیت های ان در‬ ‫دسترس عموم قرار گیرد؛ می تواند اثرات مثبت هم داشته‬ ‫باشــد در غیر این صورت از نظــر روانی می تواند باعث‬ ‫انزوا و گوشــه گیری اجتماعی افراد و هویت زدایی انان‬ ‫شود‪ .‬هاشم زاده با بیان اینکه شبکه های مجازی می تواند‬ ‫باعث تشدید طالق عاطفی می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افراد با‬ ‫استفاده بیش از حد از شــبکه های اجتماعی از یکدیگر‬ ‫دور و این امر منجر به طالق عاطفی می شود‪ .‬از همدلی‬ ‫و همراهی افراد به مرور کاســته شده و سوءتفاهم هایی‬ ‫مانند خشونت در بین زوجین افزایش می یابد‪ .‬همچنین‬ ‫اختالفات خانوادگی و استفاده بیش از حد والدین از این‬ ‫فضا بــر فرزندان نیز تاثیر می گذارد؛ زیرا فرزندان نادیده‬ ‫گرفته شــده و تنها از نظر فیزیکی کنار والدین هستند و‬ ‫از نظر عاطفی توجهی به انها نمی شــود و با در دسترس‬ ‫قرار دادن وســایل ارتباطی در اختیار کودکان ســنین‬ ‫پایین از خطرات‪ ،‬تبعات و اســیب هایی که می تواند به‬ ‫انها وارد شود‪ ،‬بی اطالع هستند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬تاثیر‬ ‫نقش رســانه ملی را هم نبایــد نادیده گرفت‪ ،‬با نمایش‬ ‫برنامه های خالقانه می توان گرایش جوانان و کودکان را‬ ‫به شبکه های اجتماعی کاهش داد تا از اسیب های وارده‬ ‫به انها جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/04/28 -۵۴۹۲‬هیات چهارم اقای سیدحسین حسینی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۶‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۲۲۲۶۲۲‬صادره اصفهان فرزند رضا در تمامت دوازده حبه مشاع از هفتاد و دو‬ ‫حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/04‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۳۸۹‬فرعی از ‪ ۶‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عزت حسینی بهارانچی و فاطمه‬ ‫ابراهیمی (متقاضی)مورد ثبت صفحه ‪ ۵۶۵‬دفتر ‪ ۵۸۷‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1400/04/28 -5494‬هیات چهارم اقای سیداحمد حسینی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 53801‬کدملی ‪ ۱۲۸۰4۲۸۳۲۵‬صادره اصفهان فرزند رضا در تمامت دوازده حبه مشاع از هفتاد و دو‬ ‫حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/04‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۳۸۹‬فرعی از ‪ 6‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عزت حسینی بهارانچی و فاطمه‬ ‫ابراهیمی (متقاضی) مورد ثبت صفحه ‪ 565‬دفتر ‪ 587‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۳‬رای شــماره ‪ 1400/04/28 -5496‬هیات چهارم خانم فاطمه ابراهیم نیا نجف ابادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۶۰۸6‬کدملی ‪ ۱۰۹۰۲۵۸۸۰۱‬صادره نجف ابادی فرزند حسین در تمامت شش حبه‬ ‫مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/04‬مترمربع از پالک شماره ‪۳۸۹‬‬ ‫فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عزت حسینی‬ ‫بهارانچی و فاطمه ابراهیمی (متقاضی) مورد ثبت صفحه ‪ 565‬دفتر ‪ ۵۸۷‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ - 4‬رای شماره ‪ 1400/04/28 -5497‬هیات چهارم اقای حمیدرضا حسینی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 672‬کدملی ‪ ۱۲۸4۸665۱۳‬صادره اصفهان فرزند رضا در تمامت دوازده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/04‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۳۸۹‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عزت حســینی بهارانچی و فاطمه‬ ‫ابراهیمی (متقاضی) مورد ثبت صفحه ‪ 565‬دفتر ‪ ۵۸۷‬امالک‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫اغاز غربالگری بیماران مبتال به‬ ‫کرونا در مساجد اصفهان‬ ‫به گفته مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان‬ ‫غربالگری شهروندان برای شناسایی مبتالیان به کرونا در قالب‬ ‫طرح شهید سلیمانی در مساجد استان اصفهان اغاز شده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم سید صادق ابطحی با اشاره به سیاست‬ ‫مساجد استان اصفهان در زمان کنونی با توجه به استمرار‬ ‫شیوع کرونا و محدودیت فعالیت مساجد به مهر گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به تاکید رهبر معظم انقالب در حال حاضر اجرای طرح شهید‬ ‫سلیمانی را در دستور کار داریم‪ .‬او با بیان اینکه غربالگری‬ ‫شهروندان و در نهایت شناسایی بیماران مبتال به کرونا در این‬ ‫طرح در دستور کار است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬در حال حاضر این طرح‬ ‫به صورت چراغ خاموش در مساجد در حال انجام است‪ .‬مدیر‬ ‫مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫جمع اوری کمک های مردمی نیز در مساجد در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در اکثر مساجد این طرح در حال انجام است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه برای شناسایی خانواده های نیازمند راه اندازی‬ ‫سامانه ای برای ایجاد بانک اطالعاتی از نیازمندان در مساجد‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این زمینه کد ملی‬ ‫سرپرست های خانوار دریافت شده است تا عدالت در زمینه‬ ‫توزیع کمک های مردمی رعایت شود‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار میلیارد تومان اراضی‬ ‫ملی اصفهان در اختیار دولت‬ ‫ماند‬ ‫رئیس کل دادگستری استان اصفهان از جلوگیری از ابطال‬ ‫سند ‪ ۴۰‬هکتار از اراضی دولتی به ارزش حدود ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان با ورود و نظارت به موقع دستگاه قضائی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدرضا حبیبی از جلوگیری از ابطال‬ ‫سند ‪ ۴۰‬هکتار از اراضی دولتی به ارزش حدود ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان با ورود و نظارت به موقع دستگاه قضائی خبر داد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬با یکسری اقدامات مزورانه و انحراف ذهن دادگاه بدوی‬ ‫از سوی خواهان پرونده‪ ،‬حکم بر ابطال سند رسمی دولت‬ ‫نسبت به ‪ ۴۰‬هکتار اراضی دولتی صادرشده بود که با طرح‬ ‫موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال و پیگیری در دادگاه‬ ‫تجدیدنظر رای مذکور که خالف مقررات صادرشده بود‪ ،‬نقض‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بستری ‪ ۵۳۸‬بیمار جدید‬ ‫دربیمارستان هایاصفهان‬ ‫در طول شبانه روز گذشته ‪ 538‬بیمار جدید در‬ ‫بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫در ‪ ۲۲‬شهرستان استان اصفهان بستری شدند‪.‬‬ ‫در حال حاضر سه هزار و ‪ ۳۱۴‬بیمار مبتال به کووید ‪۱۹‬‬ ‫در بیمارستان های استان اصفهان بستری هستند که حال‪۴۶۷‬‬ ‫بیمار وخیم است و در بخش های ای سی یو بستری هستند‪.‬‬ ‫در طول شبانه روز گذشته منتهی به سه شنبه‪ ۱۶-‬شهریورماه‬ ‫‪ ۵۳۸‬بیمار جدید در بیمارستان های اصفهان بستری شدند‪،‬‬ ‫درحالی که در این مدت ‪ ۳۹۹‬بیمار از بیمارستان مرخص شدند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته همچنین ‪ ۴۸‬بیمار مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارستان های استان اصفهان فوت کردند که تست ‪ ۴۰‬نفر از‬ ‫این بیماران مثبت بود‪ .‬در طول مدت یاد شده دو هزار و ‪۹۹۲‬‬ ‫تست کرونا از افراد مشکوک و عالمت دار در استان اصفهان‬ ‫گرفته شد که تست هزار و ‪ ۱۷۲‬نفر از این افراد مثبت بود‪.‬‬ ‫صفحه پرداخت سایت های‬ ‫جعلی خرید کتاب های درسی‬ ‫ای ار ندارد‬ ‫رئیس پلیس فتای استان اصفهان از ضرورت توجه مردم‬ ‫در رعایت پروتکل امنیتی ثبت نام های اینترنتی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫پروتکل امن چند شاخصه دارد که همه باید به ان توجه کنند‬ ‫و اگر ‪ ir‬ذکر نشده باشد ان سایت جعلی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم سرهنگ سید مصطفی‬ ‫مرتضوی در جمع اصحاب رسانه با اشاره به درگاه های امن‬ ‫برای ثبت نام کتاب های درسی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این روزها با‬ ‫توجه به اینکه تبلیغات برای ثبت نام کتاب های درسی بسیار‬ ‫زیاد شده رعایت پروتکل های امنیتی مهم است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫پروتکل امن چند شاخصه دارد که همه باید به ان توجه‬ ‫کنند‪ ،‬در نوار ادرس همه سایت های دولتی ‪ https‬استفاده‬ ‫می شود و اخر نوار ادرس اگر روی نماد قفل کلیک شود‬ ‫پنجره ای باز می شود که پروتکل امنیتی ان سایت را نشان‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ردیف ‪- 5‬رای شــماره ‪ 1400/04/28 -5498‬هیات چهارم خانم لیال حسینی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۲۹4‬کدملی ‪ ۱۲۹۰6۷۸۸4۷‬صادره اصفهان فرزند رضا در تمامت شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/04‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۳۸۹‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عزت حســینی بهارانچی و فاطمه‬ ‫ابراهیمی (متقاضی) مورد ثبت صفحه ‪ 565‬دفتر ‪ ۵۸۷‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -6‬رای شماره ‪ 1400/04/28 -۵۵۰۱‬هیات چهارم اقای محمد حسینی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۳۰۹‬کدملی ‪ ۱۲۸4۸۹۲۸۸۳‬صادره اصفهان فرزند رضا در تمامت دوازده حبه مشاع از هفتاد و دو‬ ‫حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/04‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۳۸۹‬فرعی از ‪ 6‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عزت حسینی بهارانچی و فاطمه‬ ‫ابراهیمی (متقاضی) مورد ثبت صفحه ‪ 565‬دفتر ‪ ۵۸۷‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۷‬رای شــماره ‪ 1400/04/28 -۵۵۰۳‬هیات چهارم خانم ناهید حسینی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۰6۸‬کدملی ‪ ۱۲۸4۷۷۱4۸۲‬صادره اصفهان فرزند رضا در تمامت شــش حبه مشاع از هفتاد و دو‬ ‫حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/04‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۳۸۹‬فرعی از ‪ 6‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عزت حسینی بهارانچی و فاطمه‬ ‫ابراهیمی (متقاضی) مورد ثبت صفحه ‪ 565‬دفتر ‪ ۵۸۷‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۸‬رای شماره ‪ 1400/04/28 -۵۵۰4‬هیات چهارم خانم پروین حسینی به شناسنامه شماره ‪4۰6۲۰‬‬ ‫کدملی ‪ ۱۲۸۰۲۹۵۰۳۱‬صادره اصفهان فرزند رضا در تمامت شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 235/04‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۳۸۹‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عزت حسینی بهارانچی و فاطمه ابراهیمی (متقاضی)‬ ‫مورد ثبت صفحه ‪ 565‬دفتر ‪ 587‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1400/06/17 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم ‪ 1400/07/01 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1186413‬م الف‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫فراخوان «نشانه های‬ ‫عاشورایی در میراث محرم»‬ ‫تمدید شد‬ ‫نخستین فراخوان استانی عکس «نشانه های عاشورایی‬ ‫در میراث محرم» (ع) تا ‪ 25‬شهریورماه تمدید شد‪.‬‬ ‫این فراخوان از سوی واحد عکس حوزه هنری اصفهان‬ ‫و با هدف گرداوری اثار و نشانه های برگرفته از ائین‬ ‫های عاشورایی منتشر شده است‪ .‬این واحد به منظور‬ ‫ثبت تصویری و مستندسازی نشانه ها و میراث تصویری‬ ‫عاشورایی استان اصفهان در نظر دارد نمایشگاهی از اثار‬ ‫منتخب تحت عنوان «نشانه های عاشورایی در میراث‬ ‫محرم»را برگزار نماید‪.‬‬ ‫هنرمندان عکاس می توانند با توجه به موارد زیر به‬ ‫عکاسی بپردازند‪.‬‬ ‫ بافته ها ( کتل‪ ،‬پارچه های قلمکار‪ ،‬بیرق‪ ،‬قالی ‪ ،‬کتیبه‬‫‪ ،‬پارچه های سوزن دوزی و‪).....‬‬ ‫ نقاشی های عاشورایی( پرده های تعزیه خوانی‪ ،‬نقاشی‬‫قهوه خانه ای‪ ،‬نقاشی های دیواری ‪ ،‬نقاشی پشت شیشه‬ ‫‪ ،‬نقاشی پشت ایینه و‪)...‬‬ ‫ فلز ( علم‪ ،‬زنجیر‪ ،‬زره‪،‬سنج‪ ،‬کالهخود ‪ ،‬ظروف‬‫ابخوری‪ ،‬سنگاب ها ‪ ،‬سقاخانه ها و‪)....‬‬ ‫ چوب ‪،‬کاشی کاری‪ ،‬گچبری‪ ،‬حجاری و‪....‬‬‫از شرایط شرکت در این فراخوان می توان به موارد زیر‬ ‫اشاره کرد‪:‬‬ ‫ هر هنرمند می تواند ‪ 5‬تک عکس ارسال نماید‪.‬‬‫ در عکس ها باید عنوان‪ ،‬مکان ثبت عکس‪ ،‬و تاریخ‬‫عکس برداری قید شود‪.‬‬ ‫ عکس ها باید با فرمت ‪ Jpg‬و حداکثر ‪ 3‬مگابایت و‬‫با رزولوشن ‪ dpi300‬و ضلع بزرگ ‪ ۱۹۸۰‬پیکسل ارائه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مهلت ارسال اثار به این فراخوان ‪ 25‬شهریور ماه‬ ‫‪ 1400‬است و عالقه مندان می توانند اثار خود را در‬ ‫قالب یک فایل ‪ zip‬به @‪Akskhaneh.esfahan‬‬ ‫‪ gmail.com‬ارسال نمایند و شرکت کنندگان حتما باید‬ ‫در قسمت ‪ subject‬نام عکاس و شماره تلفن همراه‬ ‫خود را قید کنند‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 17‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4160‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اصغر فرهادی‪ :‬تحمل این همه خبر بد را ندارم‬ ‫اصغر فرهادی در مصاحبه ای در حاشیه جشنواره فیلم‬ ‫«تلوراید» درباره فیلم جدیدش «قهرمان»‪ ،‬همه گیری‬ ‫ویروس کرونا و دلیل تحریم مراسم اسکار صحبت کرد‪...‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اصغر فرهادی که برای نخستین نمایش‬ ‫فیلم جدید «قهرمان» در امریکای شمالی و در جشنواره فیلم‬ ‫«تلوراید» حضورداشته در مصاحبه ای با نشریه هالیوود ریپورتر‬ ‫شرکت کرده است‪ .‬داستان فیلم «قهرمان» درباره مردی به‬ ‫نام رحیم است که به دلیل بدهی در زندان به سر می برد اما‬ ‫تصمیم او برای بازگردادن کیفی پر از سکه طال‪ ،‬شهرت خوبی‬ ‫برای زندان و او؛ در شبکه های اجتماعی ایجاد می کند اما‬ ‫مثل همیشه ماجرای پشت شخصیت اصلی داستان‪ ،‬پیچیده تر‬ ‫از این مرد خوب در شبکه های اجتماعی است‪ .‬داستانی که‬ ‫فرهادی با مشاهده ظهور و سقوط بسیاری از قهرمانان روزانه‪،‬‬ ‫تصمیم به روایت ان گرفت‪.‬‬ ‫اصغر فرهادی کارگردان برنده اسکار ایرانی که در فیلم‬ ‫جدیدش «قهرمان» نقدی جدی بر شبکه های اجتماعی‬ ‫داشته درباره دلیل عدم استفاده از فیس بوک و توییتر‬ ‫می گوید‪ :‬این شبکه های اجتماعی زمان زیاد می گیرند و‬ ‫ازنقطه نظر احساسی‪ ،‬شخصی نیستم که بتوانم این حجم از‬ ‫اخبار بد را جذب کنم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬اجازه نمی دهیم افراد دیگر کار اشتباه انجام‬ ‫دهند‪ .‬نکته ای که برای من جالب بود این است که برخی از‬ ‫ادم های معمولی اقدام به انجام برخی کارهای بشردوستانه در‬ ‫مقطعی از زندگی شان می کنند و مردم انتظار دارند ان فرد در‬ ‫تمام عمرش همان قدر بشردوست و خیرخواه باشد و گذشته و‬ ‫اینده وی را انکار می کنند‪ .‬نمی گویم افراد باید کار بد و اشتباه‬ ‫انجام دهند اما هر فردی برای این که یک بشر باشد ناگزیر‬ ‫اشتباهاتی دارد»‪.‬‬ ‫فرهادی پیش ازاین با دو فیلم «جدایی» (‪ )2011‬و‬ ‫«فروشنده» (‪ )2016‬موفق به کسب جایزه اسکار بهترین فیلم‬ ‫غیرانگلیسی زبان شده و فیلم «جدایی» در شاخه بهترین‬ ‫فیلمنامه نیز نامزد کسب جایزه بود‪ .‬کمپانی امازون که توزیع‬ ‫فیلم «قهرمان» را در امریکا بر عهده دارد و قرار است این‬ ‫فیلم را از تاریخ ‪ 7‬ژانویه اکران عمومی کند نه تنها برای شاخه‬ ‫بهترین فیلم بین المللی (فیلم غیر انگلیسی زبان)‪ ،‬بلکه در‬ ‫شاخه های بهترین کارگردانی و فیلمنامه نیز برای موفقیت‬ ‫فیلم جدید فرهادی تالش می کند‪.‬‬ ‫فرهادی همچنین درباره عدم حضور در مراسم اسکار‬ ‫‪ 2017‬نیز به هالیوود ریپورتر توضیح داد‪« :‬ما با توزیع کننده‬ ‫فیلم در امریکا صحبت کردیم و قرار شد در مراسم اسکار‬ ‫شرکت کنیم اما ممنوعیت سفر از ‪ 7‬کشور مسلمان ازجمله‬ ‫ایران به امریکا را که از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور‬ ‫وقت امریکا صادر شده بود را یک بی احترامی به مردم ایران‬ ‫و دیگر کشورها دانستم‪ .‬این موضوع که من می توانستم به‬ ‫امریکا سفر کنم و دیگران نمی توانستند احساس بدی به من‬ ‫القا کرد و به مدت دو شب بر روی یک بیانیه کار کردم که‬ ‫تنها به موضوع ممنوعیت ورود مسلمانان مرتبط نبود‪ ،‬بلکه به‬ ‫ایران‪ ،‬امریکا و هر جایی مرتبط بود که مردم را با دسته بندی‬ ‫از یکدیگر جدا می کنند»‪.‬‬ ‫این کارگردان ایرانی با اشاره به این که از فرصت ایجادشده‬ ‫به دلیل توقف تولید فیلم «قهرمان» به سبب همه گیری‬ ‫ویروس کرونا در ایران برای انجام تغییراتی بر روی فیلمنامه‬ ‫استفاده کرده‪ ،‬درباره امار باالی مرگ ومیر در ایران بر اثر‬ ‫ابتال به ویروس کرونا گفت‪« :‬مردم این موضوع را فراموش‬ ‫نمی کنند و این شرایط بسیار ناراحت کننده ای است و هرروز‬ ‫شما فقط خبر بد می شنوید و امیدی به تغییر این وضعیت‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫فرهادی که قرار است فیلم بعدی اش را خارج از ایران‬ ‫بسازد در پاسخ به سوالی درباره این که فیلم هایش بدون‬ ‫محدودیت ها چگونه می شدند نیز گفت‪ :‬خیلی چیزها فرق‬ ‫می کرد‪ .‬نمی توانم دقیقا بگویم اگر کامال ازاد بودم فیلم هایم‬ ‫چه شکلی می شد‪ ،‬اما می دانم که متفاوت می شدند چرا که‬ ‫ذهنم ازادتر بود‪ .‬زمانی که برای سالها روی یک جاده ناهموار‬ ‫قدم می زنید‪ ،‬قدم زدن شما نیز شبیه ای جاده ناهموار می‬ ‫شود و وقتی وارد یک جاده صاف می شوید مدتی زمان می‬ ‫برد تا بار دیگر به شکل معمول قدم بزنید؛ بنابراین نمی توانم‬ ‫به شما بگویم چطور روی یک جاده صاف و هموار قدم میزنم‬ ‫اما می دانم که اسان تر خواهد بود‪.‬‬ ‫سعید سعدی‪ :‬شرایط سینما بدتر می شود‬ ‫سعید سعدی تهیه کننده سینما که به تازگی فیلم سینمایی‬ ‫«گیسوم» را روانه پرده سینماها کرده معتقد است شرایط سینما‬ ‫در اینده بدتر از شرایط فعلی خواهد شد‪.‬‬ ‫سعید سعدی تهیه کننده ســینما در گفتگو با مهر درباره‬ ‫تازه تریــن فعالیت های خود گفت‪ :‬در حال حاضر بیشــتر در‬ ‫تلویزیون مشغول هســتم و به تازگی فیلم «گیسوم» را هم‬ ‫روانه اکران ســینماها کرده ایم‪ .‬برای فیلم «سزار برمی گردد»‬ ‫به کارگردانی امیر پوروزیری هم به تازگی درخواســت پروانه‬ ‫ساخت کرده ام‪ .‬اگر پروانه ساخت این فیلم صادر شود در اولویت‬ ‫برنامه های تولید امسال مان قرار دارد‪.‬تهیه کننده فیلم «گیسوم»‬ ‫درباره اکران این فیلم سینمایی در شرایط فعلی سینماها هم‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه شرایط سینماها در هر صورت ایده ال‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-1 -1-1298‬رای شــماره ‪ 140060302026006139‬مــورخ ‪ 1400/05/03‬هیات دو خانم‬ ‫طاهره بشیری ابرغانی به شناسنامه شماره ‪ 652‬کدملی ‪ 1110889879‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫محمدعلی بصورت سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 61/37‬مترمربع از‬ ‫پالک شماره ‪ 15139‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شــماره ‪ 140060302026006143‬مورخ ‪ 1400/05/03‬هیات دو خانم زهرا بشیری‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 7671‬کدملی ‪ 1110072465‬صادره فالورجان فرزند محمدعلی بصورت‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 61/37‬مترمربع از پالک شماره ‪15139‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان که خود متقاضی‬ ‫مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تســلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/06/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/01 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1186374‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1300‬برابــر اراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط ارشاد‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۱۱۵۸‬مورخ ‪ 1400/05/31‬اقای امیراله شــریفی فرزند‬ ‫قربانعلی نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت ‪ 63/95‬مترمربع مفروز از پالک ‪۱۰۷‬‬ ‫ اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی‬‫ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۱۱۵۹‬مورخ ‪ 1400/05/31‬اقای امیراله شریفی فرزند‬ ‫قربانعلی نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت ‪ 61/35‬مترمربع مفروز از پالک ‪۱۰۷‬‬ ‫ اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی‬‫ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/06/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز پنجشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/07/01‬مصطفی شمســی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1184761‬م‬ ‫الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1302‬برابر اراء صــادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نســبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/05/03-۵۶۷۹‬هیات چهارم اقای علی شفیعی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۲۰۴‬کدملی ‪ ۱۰۹۱۹۱۱۵۳۳‬صادره نجف اباد فرزند عباس در ششــدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مســاحت ‪ 136/05‬مترمربع از پالک ‪ ۶۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان از مالکیت عباس محمودی دهنوی طبق سند انتقالی ‪ ۸۸۲۱‬مورخ ‪1349/12/20‬‬ ‫دفترخانه ‪ ۹۵‬اصفهان‬ ‫نیست‪ ،‬ســرمایه گذاران فیلم به این نتیجه رسیدند که زودتر‬ ‫تکلیف این فیلم در اکران مشخص شود‪ .‬در نشست هایی که‬ ‫داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که فیلم را اکران کنیم و بعد‬ ‫ان را در پلتفرم ها عرضه کنیم‪.‬وی درباره وضعیت فروش فیلم‬ ‫هم توضیح داد‪ :‬طبیعتًا فروش فیلم در شــرایط فعلی فروشی‬ ‫نیست که برای ما راضی کننده باشد‪ .‬تالش می کنیم تا فیلم‬ ‫مخاطب بیشــتری هم داشته باشد اما مشخص نیست تا چه‬ ‫حدودی موفق باشیم‪ .‬در مجموع شرایط‪ ،‬شرایط خوبی نیست و‬ ‫ما براساس تعهدی که داریم مجبور به تن دادن به این شرایط‬ ‫هستیم‪ .‬چند کار بالتکلیف دیگر هم داریم که وضعیت اکران‬ ‫ان ها مشخص نیست و نمی دانیم چه سرنوشتی پیدا می کند‪.‬‬ ‫این فیلم هم به دلیل فشار سرمایه گذار به اکران رسیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/01 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1186628‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -1-1304‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نســبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام‬ ‫نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۵۴۰‬مورخ ‪ 1400/04/09‬رضا تقی پور فرزند مصطفی‬ ‫بشــماره شناسنامه ‪ ۱‬صادره از اصفهان ‪ -‬جرقویه بشــماره ملی ‪ ۵۶۴۹۶۸۳۵۲۲‬در ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۴۱۲‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۲۴۱‬واقع‬ ‫در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 97/25‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از‬ ‫مالک رسمی حسن ایگور باصری فرزند امیرقلی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/01 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1186488‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1306‬نظر به اینکه ملیحه فروغی به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء‬ ‫شــهود رسما گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت به شماره سریال ‪ ۹۴۳۶۹۳‬مربوط به‬ ‫ششدانگ پالک ‪( 24/3‬بمساحت ششدانگ ‪ ۲۹۲۳۴۰‬متر مربع) واقع در بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان‬ ‫که در صفحه ‪ ۱۴۹‬دفتر ‪ ۱۷‬امالک بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده‬ ‫و بموجب ســند رهنی شماره ‪ ۴۷۰۹۰‬مورخ ‪ 1397/12/11‬دفتر ‪ ۴۵‬مبارکه مبلغ ‪۸۰۰۰۰۰۰۰۰‬‬ ‫ریال به نفع بانک کشاورزی و سند رهنی شماره ‪ ۳۱۸۸۲‬مورخ ‪ 87/12/1‬دفتر ‪ ۴۵‬مبارکه مبلغ‬ ‫‪ ۹۱۲۰۰۰۰۰۰‬ریال به نفع بانک کشاورزی در رهن می باشد‪ .‬طبق اعالم مالک بعلت نامعلوم‬ ‫مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا برابر ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین‬ ‫نامه قانون ثبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از انچه در این اگهی ذکر‬ ‫شده نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید‬ ‫تا مراتب صورتمجلس و اصل ان به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنای سند مالکیت مذکور صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه ‪-‬مظاهر نصرالهی ‪/1186956‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1308‬برابر رای شماره ‪ 140060302007001569‬مورخ ‪ 1400/4/27‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اکبر غالمی دیزیچه فرزند‬ ‫عبدالعلی بشماره شناسنامه ‪ 26‬و کدملی ‪ 5419465000‬صادره از مبارکه در دو دانگ مشاع از‬ ‫ششــدانگ یک باب خانه و مغازه به مساحت ‪ 84/15‬مترمربع پالک ‪ 138‬فرعی از ‪ 53‬اصلی‬ ‫خریداری رســمی از مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/06/17 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حسین زمانی‬ ‫علویجه‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1185929‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1310‬برابر رای شماره ‪ 140060302007001568‬مورخ ‪ 1400/4/27‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علیرضا مرادی فرزند‬ ‫این تهیه کننده سینما درباره ترافیک فیلم های مانده در صف‬ ‫اکران هم بیان کرد‪ :‬واقعًا شرایط معلوم نیست چگونه خواهد شد‬ ‫و مشخص نیست این فیلم ها دیگر بتوانند رنگ پرده را به خود‬ ‫ببینند‪ .‬شرایط در اینده انقدر بد خواهد بود که نمی توان تصوری‬ ‫برای اکران برخی فیلم ها داشت‪ .‬فیلم هایی هستند که به دلیل‬ ‫فضــای طنزی که دارند طبیعتًا در نوبت های اولیه اکران قرار‬ ‫می گیرند و فیلم های بالتکلیف تعداد بیشتری خواهند داشت که‬ ‫بعید است تا یکی دو سال اینده امید به اکران ان ها باشد‪.‬وی با‬ ‫اشاره به فیلم هایی که حاضر به اکران در این شرایط نمی شوند‬ ‫هم اظهار کرد‪ :‬خوابیدن طوالنی پول یک ضرر است و شاید‬ ‫برای برخی این مسئله مهم نباشد‪ .‬ارزش ریالی پول به صورت‬ ‫روزانه کاسته می شود‪ .‬اگر سال گذشته ‪ ۱۰۰‬تومان می توانستیم‬ ‫فروش کنیم‪ ،‬امسال همان ‪ ۱۰۰‬تومان‪ ،‬شاید به اندازه ‪ ۱۰‬تومان‬ ‫هم ارزشــی نداشته باشد‪ .‬به همین دلیل به رغم انکه شرایط‬ ‫نامســاعد بود‪ ،‬احساس کردیم باید زودتر فیلم را اکران کنیم‪.‬‬ ‫سعدی درباره اکران انالین هم توضیح داد‪ :‬در بخش انالین‬ ‫هم همه فیلم ها اکران نمی شــود‪ ،‬صاحبــان وی اودی ها هم‬ ‫برای خودشــان تعاریفی دارند و در ان بخش هم خیلی از اثار‬ ‫بالتکلیف هستند‪ .‬اگر برخی فیلم ها خودشان هم متقاضی اکران‬ ‫انالین باشند‪ ،‬مشخص نیست توسط صاحبان پلتفرم ها پذیرفته‬ ‫شوند‪ .‬در مجموع شرایط فیلمسازی تغییر کرده است و روی‬ ‫هیچ بخشی نمی توان حساب باز کرد‪ .‬گاهی به دلیل پیشنهاد‬ ‫مبالغ اندک توسط صاحبان وی اودی ها حاضریم فیلم را به اتش‬ ‫بکشیم اما با این مبالغ به نمایش نگذاریم‪.‬‬ ‫حســینعلی بشماره شناسنامه ‪ 430‬صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت‬ ‫‪ 306/24‬مترمربع پالک ‪ 843‬فرعی از ‪ 385‬اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع الواسطه از‬ ‫مالک رســمی اقای براتعلی مرادی قهدریجانی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/06/17 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حسین زمانی‬ ‫علویجه‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1185882‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)‬ ‫‪ -1-1312‬شماره مزایده‪ 140004302130000014 :‬تاریخ ثبت‪ 1400/06/13 :‬به موجب پرونده‬ ‫اجرائی کالسه ‪ ۱۴۰۰۰۰۰۰۳‬شش دانگ ساختمان پالک ثبتی ‪ 12/109‬بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 1037/10‬متر مربع واقع در مبارکه‪ ،‬مبارکه‪ ،‬بلوار شهید نیکبخت‪ ،‬روبروی تاالر قائم‪ ،‬نبش‬ ‫کوچه پیروزی‪ ،‬ساختمان تجاری‪ ،‬اداری به نام اقای محمد دانشمند دیزیچه فرزند غالمرضا ثبت و‬ ‫سند مالکیت صادر شده است‪ ،‬طبق سند رهنی شماره ‪ ۴۰۹۸۹‬مورخ ‪ 1395/09/11‬دفترخانه ‪۱۰۶‬‬ ‫اصفهان در قبال بدهی شرکت کوثر فوالد میهن به مبلغ ‪ 7/809/950/000‬ریال در رهن بانک‬ ‫ملت اصفهان قرار گرفته و طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری مورخ ‪1400/04/19‬‬ ‫ششــدانگ پالک ثبتی مزبور به مبلغ ‪ 105/000/000/000‬ریال ارزیابی شده و پالک مزبور به‬ ‫نشانی‪ :‬فوق که طبق گزارش کارشناس‪ ،‬ملک مزبور عبارت است از‪ :‬ششدانگ مجموعه تجاری‬ ‫– مسکونی ‪ -‬اداری دارای سند مالکیت رسمی‪ ،‬دارای پروانه ساختمانی فاقد گواهی پایان کار و‬ ‫دارای پروانه بهره برداری و گواهی عدم خالف شهرداری به مساحت عرصه ‪ 1037/10‬متر مربع‬ ‫و مســاحت تجاری ‪ ۳۶۰‬متر مربع در پنج واحد تجاری در طبق همکف‪ ،‬یک واحد کارگاهی به‬ ‫مساحت ‪ ۳۰۰‬متر مربع در پشت واحدهای تجاری طبق همکف و مشرف به کوچه پیروزی و ‪۳۹۰‬‬ ‫متر مربع مسکونی در چهار واحد در طبقه اول که یک واحد ان به صورت اداری می باشد‪ .‬ملک‬ ‫فاقد پارکینگ بوده و قدمت بنا در حدود ‪ ۲۰‬سال است‪ .‬ساختمان در قسمت تجاری ‪ -‬مسکونی‬ ‫با اسکلت قاب بتنی و ســقف های تیرچه بلوک بوده که فونداسیون ها قابل رویت نمی باشد‪.‬‬ ‫نمای ساختمان اجر و سنگ گرانیت است‪ .‬کف ها سرامیک‪ ،‬درب و پنجره ها خارجی دو جداره‬ ‫‪ ،U.P.V.C‬مغازه ها شیشــه سکوریت با درب کرکره ای‪ ،‬درب های داخلی چوبی‪ ،‬اشپزخانه با‬ ‫کابینت چوبی و کف سرامیک و بدنه کاشی‪ ،‬سرویس های بهداشتی کف و بدنه کاشی و سرامیک‪،‬‬ ‫سیستم سرمایش کولر ابی و گرمایش پکیج می باشد‪ .‬انبار و کارگاه ضلع غربی ملک دارای سقف‬ ‫شیبدار خرپایی و پوشش ورق های سبک کرکره ای با دیوارهای اجری و ستون های فلزی قوی‬ ‫بوده که این محل هم اکنون کارگاه در و پنجره سازی است‪ .‬ملک دارای انشعابات اب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫می باشد و فاقد هر گونه حقوق ارتفاقی است‪ .‬ملک مورد مزایده فاقد بیمه می باشد‪ .‬پالک فوق‬ ‫از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/06/31‬در اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه ‪ -‬واحد‬ ‫اجراء واقع در صفائیه‪ ،‬پارک اداری‪ ،‬پشت دادگستری‪ ،‬جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش می‬ ‫رسد‪ .‬مزایده از مبلغ پایه مزایده ‪ 105/000/000/000‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی‬ ‫نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق‬ ‫انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های‬ ‫مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده‬ ‫باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های‬ ‫فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می‬ ‫گردد‪ .‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت‬ ‫و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مکلف است مابه التفاوت مبلغ‬ ‫فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی‬ ‫که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد‬ ‫نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و‬ ‫مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی اعالم گردد‪ ،‬مزایده روز اداری‬ ‫بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬ضمنا حدود و مشخصات پالک‬ ‫ثبتی مورد وثیقه طبق پرونده ثبتی به شرح ذیل می باشد‪ :‬شماال پی به دیوار بطول ‪ 19/70‬متر‬ ‫به پالک ‪ ۶۴‬فرعی شرقا پی به دیوار بطول ‪ 45/85‬متر به پالک ‪ ۶۴‬فرعی جنوبا بطول ‪28/40‬‬ ‫متر درب و دیوار به پیاده رو خیابان نیکبخت غربا‪ :‬در سه قسمت اول بطول ‪ 2/30‬متر به تقاطع‬ ‫خیابان و کوچه دوم درب و دیوار بطول ‪ 10/75‬متر به کوچه سوم درب و دیوار بطول ‪ 37/35‬متر‬ ‫به کوچه‪ .‬تاریخ چاپ‪ 1400/06/17 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه ‪-‬مظاهر نصرالهی‬ ‫مبارکه ‪ /1185966‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1313‬شــماره نامه‪ 140085602024006581 :‬نظر به اینکه ســند مالکیت شش دانگ‬ ‫پالک ثبتی ‪( )۹۷۴-۹۸۴(/8‬که در راســتای استانداردسازی به پالک ‪ 984/42‬تبدیل گردیده‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫سینمای جهان‬ ‫‪5‬‬ ‫«ونوم ‪ »۲‬زودتر از موعد اکران‬ ‫می شود‬ ‫بــه دنبــال اســتقبال فراتــر از انتظــار از فیلــم «شــانگ‬ ‫چــی و افســانه ده حلقــه» در گیشــه‪ ،‬اکران قســمت دوم‬ ‫از فیلــم ابرقهرمانــی «ونــوم» بــا بــازی «تــام هــاردی»‬ ‫دو هفتــه جلــو افتاد‪.‬بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫ورایتــی‪ ،‬شــرکت ســونی در اقدامــی غافلگیرانــه تاریــخ‬ ‫اکــران قســمت دوم از فیلــم ابرقهرمانــی ونــوم را بــرای‬ ‫بــار پنجــم تغییــر داد‪.‬فیلــم ونــوم‪ :‬بگــذار قتــل عــام‬ ‫شــود تــا رســیدن به پــرده ســینما مســیر پرفرازونشــیبی‬ ‫را پشــت ســر گذاشــته اســت‪ .‬ایــن فیلــم اول قــرار‬ ‫بــود اکتبــر ســال ‪( ۲۰۲۰‬مهــر‪ -‬ابــان ‪ )۹۹‬اکــران‬ ‫شــود امــا بــه دلیــل شــیوع کرونــا یــک بــار تــا ژوئــن‬ ‫‪( ۲۰۲۱‬خــرداد‪ -‬تیــر ‪ )۱۴۰۰‬بــه تاخیــر افتــاد و یــک‬ ‫بــار تــا اواخــر مــاه ســپتامبر (شــهریور‪ -‬مهــر ‪.)۱۴۰۰‬‬ ‫در جدیدتریــن تغییــرات نیــز قــرار شــد ایــن فیلــم ‪۱۵‬‬ ‫اکتبــر (‪ ۲۳‬مهــر) روی پــرده ســینماها بــرود‪ .‬امــا حــاال‬ ‫در خبــری خــوب بــرای طرفــداران مجموعــه ونــوم‪ ،‬این‬ ‫فیلــم ابرقهرمانــی زودتــر از انچــه اعــام شــده بــود و در‬ ‫تاریــخ اول اکتبــر (‪ ۹‬مهــر) اکــران خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خبــر اکــران زودهنــگام ونــوم ‪ ۲‬پــس از ان اعــام شــد‬ ‫کــه کمپانــی دیزنی از اســتقبال فراتــر از انتظــار از اکران‬ ‫افتتاحیــه شــانگ چــی و افســانه ده حلقــه خبــر داد؛ ایــن‬ ‫فیلــم جدیــد از دنیــای ســینمایی مــارول در چهــار روز‬ ‫اول اکــران در امریــکا ‪ ۹۰‬میلیــون دالر فــروش کــرد‬ ‫و رکــورد میــزان فــروش در تعطیــات روز کارگــر در‬ ‫ایــن کشــور را شکســت‪ .‬اســتقبال چشــمگیر از ایــن‬ ‫فیلم در گیشــه‪ ،‬اســتودیوهای فیلمســازی و ســینماداران‬ ‫را کــه از تاثیــر شــیوع کرونــای نــوع دلتــا بــر بلیــت‬ ‫فروشــی ها هراســان بودنــد‪ ،‬دلگــرم کــرد‪ .‬فــروش‬ ‫قابــل توجــه فیلــم شــانگ چــی بــا بــازی ســیمو لیــو‬ ‫بازیگــر کانادایــی چینــی تبــار و اکوافینــا کــه نقدهــای‬ ‫خوبــی گرفتــه اســت‪ ،‬نشــان داد یــک فیلــم خــوب بــا‬ ‫وجــود کرونــای نــوع دلتــا هــم می توانــد مخاطــب را‬ ‫بــه ســینماها بکشاند‪.‬شــرکت ســونی در هفته هــای‬ ‫اخیــر پــس از ان کــه اســتودیو پارامونــت اکــران فیلــم‬ ‫موردانتظــار تــاپ گان‪ :‬ماوریــک را از ‪ ۱۹‬نوامبــر (‪۲۸‬‬ ‫ابــان ‪ )۱۴۰۰‬بــه ســال ‪ ۲۰۲۲‬موکــول کــرد‪ ،‬تغییراتــی‬ ‫جزئــی در جــدول اکــران خــود ایجــاد کــرده بــود؛ ایــن‬ ‫اســتودیو قبــل از اصــاح تاریــخ اکــران ونــوم ‪ ۲‬نمایــش‬ ‫ان را از ‪ ۲۴‬ســپتامبر بــه ‪ ۱۵‬اکتبــر (‪ ۲‬مهــر بــه ‪ ۲۳‬مهــر)‬ ‫موکــول کــرد و اکــران شــکارچیان روح‪ :‬افترالیــف را از‬ ‫‪ ۱۱‬نوامبــر بــه ‪ ۱۹‬نوامبــر (‪ ۲۰‬ابــان بــه ‪ ۲۸‬ابــان)‪.‬‬ ‫ونــوم ‪ ۲‬بــه کارگردانــی انــدی ســرکیس اقتباســی از‬ ‫یــک داســتان مصــور ماجراجویانــه اســت‪.‬‬ ‫اســت) واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل ثبت ‪ ۲۰۶۱۶۱‬در صفحه ‪ ۵۵۲‬دفتر امالک جلد‬ ‫‪ ۱۱۲۳‬به نام رســول خداوردیان تحت شماره چایی مسلسل ‪ ۲۱۰۰۷۸‬طی سند انتقال ‪۵۵۶۴۷‬‬ ‫مورخ ‪ 1386/10/12‬دفترخانه ‪ ۶۸‬اصفهان‪ ،‬ثبت و سند دفترچه ایی صادر و تسلیم گردیده است‬ ‫و به موجب سند رهنی شماره ‪ ۲۰۲۰۹‬مورخ ‪ 1386/10/12‬دفترخانه ‪ ۵۸‬اصفهان در رهن بانک‬ ‫مســکن شعبه حکیم نظامی می باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده‬ ‫‪ ۱۵۸۵۲‬مورخ ‪ 1400/05/20‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل رمز‬ ‫تصدیق ‪ ۶۶۰۹‬مورخ ‪ 1400/05/19‬به گواهی دفترخانه ‪ ۳۳۵‬اصفهان رسیده است مدعی است‬ ‫که سند مالکیت ان به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت‬ ‫ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود‬ ‫را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان ‪ /1185662‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫‪ -1-1307‬شماره مزایده‪ 140004302130000015 :‬تاریخ ثبت‪ 1400/06/14 :‬به موجب‬ ‫پرونده اجرائی کالســه ‪ ۱۴۰۰۰۰۱۴۰‬یک دســتگاه خودروی سواری پیکان ‪ ۱۶۰۰‬رنگ‬ ‫ســفید روغنی مدل ‪ ۱۳۸۱‬به شماره انتظامی ‪ 917‬ط ‪ 31‬ایران ‪ 43‬متعلق به اقای مهدی‬ ‫محمدی دستگردی که طبق نظر کارشناس رســمی دادگستری به مبلغ ‪260/000/000‬‬ ‫ریال ارزیابی شــده از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهارشــنبه مورخ ‪ 1400/06/31‬در اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک مبارکه ‪ -‬واحد اجراء واقع در صفانیه‪ ،‬پارک اداری‪ ،‬پشت دادگستری‪ ،‬جنب‬ ‫اداره بــرق از طریق مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلغ پایه شــروع و به باالترین‬ ‫قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده‬ ‫است و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد مشخصات خودرو الستیکها خوب‬ ‫نیســت اطراف خودرو خط و خش دارد چراغ عقب چپ شکســته است شرکت در مزایده‬ ‫منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا‬ ‫نماینده قانونی از در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش‬ ‫را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی‬ ‫که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل‬ ‫اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه‬ ‫اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪،‬‬ ‫مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ ،‬اتومبیل‬ ‫های مزبور در پارکینگ زیباشهر مبارکه مستقر می باشند‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫مبارکه مظاهر نصرالهی ‪ /1186522‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1314‬برابــر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت‪ .‬لذا مشــخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/05/02 -۵۶۰۱‬هیات چهارم اقای سید رسول حسینی کوهانستانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 30‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۲۹۳۴۲۲‬صادره فرزند سید حسن در نسبت به سه دنگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 170/80‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۵۱۰‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱۴‬اصلــی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و‬ ‫راضیه خورسندی از مورد ثبت صفحه ‪ ۳۸۳‬و ‪ ۳۸۶‬دفتر ‪ ۱۱۱۱‬امالک‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شــماره ‪ 1400/05/02 -۵۵۹۹‬هیات چهارم خانم راضیه خورسند به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ ۱۳‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۵۳4۱۱۱‬صادره اصفهان فرزند قاسم در نسبت به سه دنگ مشاع از‬ ‫ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 170/80‬مترمربع از پالک شماره ‪ 510‬فرعی از ‪14‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و ســید‬ ‫رسول حسینی و کوهانستانی از مورد ثبت صفحه ‪ ۳۸۳‬و ‪ ۳۸6‬دفتر ‪ ۱۱۱۱‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/01 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1186442‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫اغاز اجرای بسته تسهیل‬ ‫فضای کسب و کار سازمان‬ ‫استاندارد‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت‪ :‬بسته حمایتی‬ ‫تسهیل فضای کسب و کار سازمان ملی استاندارد به عنوان‬ ‫دومین بســته اجرایی این سازمان در سال جاری در راستای‬ ‫ق شعار سال و مانع زدایی ها اجرایی می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫تحق ‬ ‫ایرنا‪ ،‬غالمرضا شریعتی در نشست خبر در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬در این راستا یک تغییر اساسی در نظام ارزیابی انطباق‬ ‫کشــور انجام شــده تا به همه واحدهای بزرگ و کوچک با‬ ‫انعطاف در فرایند استانداردسازی کمک کنیم‪ .‬وی بیان داشت‪:‬‬ ‫یکی از مشکالت واحدها برای دریافت نشان استاندارد‪ ،‬ثبت‬ ‫عالمت تجاری شان بود که یک فرایند دست کم ‪ ۶‬تا هفت‬ ‫ماهه در ســازمان ثبت شــرکت ها زمان می برد‪ ،‬اما اکنون‬ ‫ثبت عالمت تجاری را برای واحدهای تولید حذف کرده ایم‬ ‫و واحدها می توانند از نام شــرکت خود برای تولید و عرضه‬ ‫فراورده ها اســتفاده کنند‪ .‬شریعتی خاطرنشان کرد‪ :‬کمک به‬ ‫تامین مواد اولیه و واســطه ای برای شرکت ها از مواردی بود‬ ‫که در بسته نخست این سازمان نیز دیده شده بود و در بسته‬ ‫دوم به دنبال تســریع در تامین انها هســتیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بر این اســاس واحدهای تولیدی که راســا اقدام به تامین‬ ‫مواد اولیه و واســطه ای کنند‪ ،‬فقط بــا ُپر کردن یک فرم در‬ ‫گمرک که از ســوی اداره کل استاندارد یا اداره کل صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اســتان ها در اختیارشــان قرار داده می شود‪،‬‬ ‫می توانند بدون معطلی کاالهایشان را ترخیص کنند‪ .‬این مقام‬ ‫مسوول همچنین از ارائه تسهیالتی برای برخی شرکت های‬ ‫خودروساز که در زمان تحریم ها قادر به تحویل مواد اولیه و‬ ‫واسطه ای شــان نبودند خبر داد و گفت‪ :‬با یک شیوه اجرایی‬ ‫که از سوی ســازمان ملی استاندارد قابلیت ردیابی دارد‪ ،‬این‬ ‫مشکل برطرف شده است‪ .‬وی با توجه به تداوم تحریم های‬ ‫ظالمانه علیه صنعت خودروسازی‪ ،‬از ارائه توضیحات بیشتر در‬ ‫این زمینه خودداری و اضافه کرد‪ :‬با بهره گری از سوابق کیفی و‬ ‫مستندات پیشتر دریافت شده برای تامین امبوالنس ها و برخی‬ ‫خودروهای مورد نیاز و امداد جاده ای‪ ،‬مشکالتی که برای تامین‬ ‫این دســته از خودروها به وجود امده بود نیز رفع شده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی اســتاندارد ایران تصریح کرد‪ :‬در راستای‬ ‫تسهیل گری و مانع زدایی‪ ،‬واحدهای برتر و نمونه استاندارد‪،‬‬ ‫واحدهای صادرکننده نمونه و واحدهای نمونه استان ها‪ ،‬برای‬ ‫صادرات محصوالت خود نیازی ارائه به ارزیابی انطباق های‬ ‫مکرر و تکراری نداشــته و بدون ارائه این مدارک می توانند‬ ‫محصوالت خود را صادر کند‪ .‬وی همچنین از صدور پروانه‬ ‫«دانش نماد» با همکاری دانشگاه ها برای واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫افراد و شرکت های که اقدامات نواورانه داشته باشند خبر داد‬ ‫تا در تحقق بخشــی به افکار و اندیشه های تولیدی و جاری‬ ‫کردن این اندیشه ها در سطح جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫شریعتی اظهار داشت‪ :‬در این بسته در زمینه ارزیابی انطباق‬ ‫سایر کاالها نیز تسهیالتی قائل شدیم و به طور مثال کاالهایی‬ ‫که در اوزان و احجام مختلف تولید می شوند‪ ،‬فقط یک تست‬ ‫از انها گرفته شده و به بقیه احجام و اوزان تسری داده می شود‬ ‫تا وقت و هزینه کمتری صرف ازمون و بازرسی انها شود‪ .‬وی‬ ‫در ادامه به کاهش استانداردهای خودروهای سواری از ‪ ۸۵‬به‬ ‫‪ ۸۱‬مورد خبر داد و گفت‪ :‬در دوازدهمین جلسه شورای عالی‬ ‫استاندارد مقرر شد با توجه به تداوم تحریم ها به ویژه در قطعات‬ ‫الکترونیکی و استانداردهای جدیدی‪ ،‬چهار استاندارد از جمله‬ ‫استاندارد نشانگر فشار باد تایر‪ ،‬نشانگر تعویض دنده و سیستم‬ ‫هشدار انحراف خودرو تعلیق شوند‪ .‬این مقام مسوول همچنین‬ ‫بر لزوم اصالح پلتفرم های قدیمی از سوی خودروسازان تاکید‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬پلتفرم های قدیمی در بســیاری موارد اجرای‬ ‫اســتانداردهای جدید را با مشکل مواجه می کردند که مقرر‬ ‫شد هر یک از خودروسازان داخلی در بازه زمانی تعیین شده‬ ‫نسبت به جایگزینی انها با پلتفرم های جدید اقدام کنند‪ .‬وی‬ ‫به تدوین بیش از ‪ ۱۰۰‬استاندارد ملی در حوزه خودرو و حمل‬ ‫و نقل اشاره و تصریح کرد‪ :‬در این زمینه هنوز خودروسازان ما‬ ‫با انتظارات مشتریان فاصله دارند‪ .‬شریعتی خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫عین حال همه خودروهای مونتاژی باید استانداردهای ‪ ۸۵‬گانه‬ ‫مد نظر این ســازمان را ارائه کنند‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬شرکت‬ ‫سایپا اواخر امسال یا اوایل سال اینده و ایران خودرو اواخر سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را به عنوان مدت زمان الزم برای اعمال استانداردهای‬ ‫‪ ۸۱‬گانه مشخص کرده اند‪ .‬این مقام مسوول در ادامه به تهیه و‬ ‫تدوین پروژه نظام جامع کیفیت کشور با همکاری این سازمان‬ ‫و دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد و گفت‪ :‬این مهم در قالب‬ ‫پنج برنامه در ‪ ۲۸‬فاز و در مدت ‪ ۳۰‬ماه اجرایی خواهد شد که‬ ‫برنامه های ان شامل تدوین نقشه راه کیفیت کشور‪ ،‬تدوین‬ ‫راهبرد ملی کیفیت کشور‪ ،‬طراحی مدل سنجش نرخ کیفیت‬ ‫کاالها و خدمات و تهیه پلتفرم نرم افزاری برای اجرای مدل‬ ‫سنجش نرخ کیفیت کاالها و خدمات خواهد بود‪ .‬وی همچنین‪،‬‬ ‫اجرای سند جامع نظام استانداردسازی کشور را دیگر برنامه این‬ ‫سازمان در راستای نقشه راه نظام ملی کیفیت کشور برشمرد‬ ‫که افزایش ایمنی‪ ،‬اطمینان و رضایت مندی ذی نفعان‪ ،‬کمک‬ ‫به رشد اقتصادی و تسهیل تجارت‪ ،‬توسعه زیرساخت های ملی‬ ‫کیفیت و روزامدسازی نظام استانداردسازی را دنبال می کند‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از انعقاد تفاهم نامه‬ ‫بین این ســازمان و سازمان نظام مهندسی کشور به منظور‬ ‫بهبود کیفی مصالح ساختمانی مشمول استاندارد خبر داد‪ .‬وی‬ ‫توضیح داد‪ :‬در حالی از حدود چهار دهه پیش تاکنون متوسط‬ ‫عمر مفید ساختمان ها در کشور در حدود ‪ ۲۷‬سال باقی مانده‬ ‫که این رقم در کشورهای توسعه یافته نزدیک به ‪ ۱۰۰‬سال‬ ‫است و این به معنای هدر رفت منابع کشور و کاهش سطح‬ ‫زندگی مردم است‪ .‬شریعتی خاطرنشان کرد‪ :‬در همین راستا‬ ‫طی تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی کشور ‪ ۲‬کمیته با‬ ‫عضویت ‪ ۶‬وزارتخانه شکل گرفته تا اقدام های اساسی برای‬ ‫بهبود کیفی مصالح ساختمانی مشمول استاندارد و نظارت بر‬ ‫نو‬ ‫تولید و مصرف انها برداشــته شود‪ .‬وی درخصوص بنزی ‬ ‫گازوئیل تولید در کشور نیز گفت‪ :‬با وجود بهبود نسبی کیفیت‬ ‫بنزین کشور‪ ،‬اما در بررسی و تحلیل نتایج کیفیت بنزین در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬همچنان بنزین تولیدی کشــور در شاخص های‬ ‫گوگرد و عدد اکتان‪ ،‬با استانداردها تطابق ندارد‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 17‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4160‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فوالد مبارکه تا ریشه کنی کامل کرونا در کنار مردم است‬ ‫همراهی فوالد مبارکه برای افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی‬ ‫مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه گفت‪ :‬فـوالد مبارکه‬ ‫از ابتدای شـیوع ویروس کرونا در کشـور در راسـتای عمل‬ ‫بـه مسـئولیت های اجتماعـی خـود از هیـچ اقدامی جهت‬ ‫جلوگیـری از افزایـش ابتال به ایـن ویروس دریـغ نورزیده‬ ‫و تـا ریشـه کنی کامـل کرونـا نیـز در کنـار مـردم خواهد‬ ‫بود؛ شـرکت فـوالد مبارکه پشـتیبانی و مانع زدایی از تولید‬ ‫را براسـاس اولویت هـای وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجارت‬ ‫در دسـتور کار خـود قرار داده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اصفهـان امـروز‪ ،‬حمیدرضـا عظیمیان با‬ ‫اشـاره بـه دغدغه های شـرکت فـوالد مبارکه نسـبت به‬ ‫جامعـه اظهـار کـرد‪ :‬شـرکت فـوالد مبارکـه بـه عنـوان‬ ‫سـازمانی پیشـرو در قلمـرو مسـئولیت های اجتماعـی‪،‬‬ ‫رفتـار سـازمان را در محیط اجتماعـی‪ ،‬فراتر از قلمروهای‬ ‫صرفاً اقتصـادی تعریـف نمـوده و جنبه هـای اجتماعـی‬ ‫و بهبـود رفـاه جامعـه پیرامونـی خـود را نیز مدنظـر قرار‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬این شـرکت بـه عنوان سـازمانی جهان تراز‬ ‫و مسـئولیت پذیر همـواره تلاش کـرده بـا همـکاری و‬ ‫هماهنگی مسـئوالن منطقه‪ ،‬اسـتان و کشـور با نگاه ملی‬ ‫بـه بهترین شـکل ممکن بـه ایفای نقش شـهروندی خود‬ ‫همـت گمـارد؛ ضمـن ایـن که با تغییـر و تحول و رشـد و‬ ‫شـکوفایی سـازمان در تولیـد‪ ،‬ایـن نقش نیز رونـدی روبه‬ ‫رشـد و تعالـی درپیش گرفته اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مســاعدت فوالد مبارکه بــرای افزایش‬ ‫ظرفیتتخت هایبیمارستانی‬ ‫مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه در ادامه خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬در راسـتای حمایـت از مراکـز درمان گـر بیمـاران‬ ‫کرونایی کشـور‪ ،‬شـرکت فوالد مبارکه در کنار جدّیتی که‬ ‫در تولید محصوالت خود داشـته‪ ،‬تاکنـون بیش از ‪ 20‬هزار‬ ‫تن اکسـیژن رایـگان مورد نیـاز بیمارسـتان های درمان گر‬ ‫بیمـاران کرونایی سراسـر کشـور را تامین نموده اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬شـرکت فـوالد مبارکـه در شـرایط‬ ‫قرمـز و حـاد کرونایـی بـه تامیـن اکسـیژن رایـگان‬ ‫بیمارسـتان ها اکتفا نکرده و با مسـاعدت ‪ 15‬میلیارد ریالی‬ ‫خـود‪ ،‬اقـدام بـه افزایـش ظرفیـت ‪ 70‬عـددی تخت های‬ ‫سـیار شـهید ایت اهلل صدوقی شـهر‬ ‫بیمارسـتان تخصصی ّ‬ ‫اصفهـان نموده اسـت‪.‬‬ ‫سـیار‬ ‫عظیمیـان تاکیـد کـرد‪ :‬بیمارسـتان تخصصـی ّ‬ ‫شـهید ایت اهلل صدوقی امسـال با حضور سـردار سلامی‪،‬‬ ‫فرمانده کل محترم سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی افتتاح‬ ‫و راه انـدازی گردیـد که شـرکت فوالد مبارکـه بدون فوت‬ ‫وقـت‪ ،‬برنامه ریزی هـای الزم جهـت تامیـن تخت هـای‬ ‫مـورد نیـاز این بیمارسـتان را در دسـتور کار خود قـرار داد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مساعدت فوالد مبارکه برای خرید دستگاه‬ ‫سیتی اسکنبیمارستان‬ ‫مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه عنوان داشـت‪ :‬گروه‬ ‫فـوالد مبارکـه بـه طـور میانگیـن روزانـه بیـش از ‪ 70‬تن‬ ‫اکسـیژن رایگان در اختیار بیمارسـتان های تحت پوشـش‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی کشـور به منظـور درمـان بیماران‬ ‫کوویـد ‪ 19‬قـرار داده اسـت‪ ،‬به نحوی که از ابتدای شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا در کشـور تا پایان سـال ‪ 1399‬حـدود ‪11‬‬ ‫هـزار تـن و تـا امـروز بیـش ‪ 20‬هـزار تـن اکسـیژن مایع‬ ‫جهـت درمـان بیماران مبتلا به کرونا بـدون دریافت هیچ‬ ‫وجهـی تحویل داده اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬تا امـروز بیش از هـزار و ‪ 200‬میلیارد‬ ‫ریال مسـاعدت به بیمارسـتان ها و شـبکه های بهداشت و‬ ‫درمـان کشـور جهت خرید تجهیـزات درمانـی و مواد ضد‬ ‫عفونی کننـده حـوزه بیمـاری کرونا توسـط شـرکت فوالد‬ ‫مبارکـه صورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫عظیمیـان ابـراز داشـت‪ :‬شـرکت فـوالد مبارکـه در‬ ‫راسـتای عمـل بـه مسـئولیت های اجتماعی خـود و برای‬ ‫بهبـود کیفیت خدمـات قابل ارائه بیمارسـتان ها به بیماران‬ ‫کرونایـی‪ ،‬بـرای تجهیـز بیمارسـتان حضرت محمدرسـو‬ ‫ل اهلل(صل اهلل علیه والـه) شهرسـتان مبارکـه بـه دسـتگاه‬ ‫سی تی اسکن«مولتی اسلایس»‪ ،‬مبلـغ ‪ 20‬میلیـارد ریـال‬ ‫مسـاعدت کـرد که این امـر منجر به بی نیازی شـهروندان‬ ‫و بیماران شهرسـتان مبارکه از ترددهای بین شـهری غیر‬ ‫ضـرور و مراجعه به بیمارسـتان های مرکز اسـتان اصفهان‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فوالد مبارکه مسئولیت اجتماعی خود را به‬ ‫منصه ظهور رساند‬ ‫همچنیـن در ایـن خصوص رئیس بیمارسـتان حضرت‬ ‫محمدرسـول اهلل(صل اهلل علیه واله) شهرسـتان مبارکـه‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬دسـتگاه سی تی اسـکن مولتی اسلایس تنها‬ ‫ابـزار تشـخیص و درمان مبتالیـان به ویروس کروناسـت‬ ‫کـه بـا توجه به فرسـودگی تنها دسـتگاه سـی تی اسـکن‬ ‫‪ ۲‬اسلایس موجـود در بیمارسـتان حضرت محمدرسـول ‬ ‫اهلل(صل اله علیه والـه)‪ ،‬ایـن بیمارسـتان نیازمنـد دسـتگاه‬ ‫سی تی اسـکن جدیـد بـود‪.‬‬ ‫دکتر سـعید رئیسـی زاده افزود‪ :‬دسـتگاه سی تی اسـکن‬ ‫مولتی اسلایس قابلیت تشـخیص میزان درگیر شـدن ریه‬ ‫مبتالیـان بـه ویروس کرونـا را به پزشـکان و متخصصان‬ ‫خواهـد داد تـا نـوع درمـان براسـاس تشـخیص دسـتگاه‬ ‫سی تی اسـکن مشـخص شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬ارزش ریالـی دسـتگاه مذکـور‪،‬‬ ‫‪ 200‬میلیـارد ریال اسـت که شـرکت فـوالد مبارکه عالوه‬ ‫بـر مسـاعدت های گذشـته کـه بـه تکمیـل تجهیـزات‬ ‫درمانـی بیمـاری کرونا و تحویل اکسـیژن رایـگان به این‬ ‫بیمارسـتان نمـوده‪ ،‬در ایـن مرحله نیز با تامین بخشـی از‬ ‫هزینه ان‪ ،‬مسـئولیت اجتماعی خود در قبال بهبود شـرایط‬ ‫و وضعیـت شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور را بـه منصه‬ ‫ظهور رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس بیمارسـتان حضرت محمدرسول اهلل(صل اهلل عل‬ ‫یه والـه) شهرسـتان مبارکـه در پایـان با تاکید بـر ضرورت‬ ‫ارتقای شـرایط مراکـز درمانـی درمانگر بیمـاران کرونایی‬ ‫اذعان داشت‪ :‬بیمارسـتان حضرت محمدرسول اهلل(صل الل‬ ‫ه علیه والـه) شهرسـتان مبارکـه یکـی از بیمارسـتان های‬ ‫تحت سرپرسـتی دانشگاه علوم پزشـکی اصفهان و دارای‬ ‫‪ 111‬تخـت خواب فعال اسـت که نقش مهمـی در درمان‬ ‫مبتالیـان به ویروس کووید ‪ 19‬داشـته اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مطرح کرد‬ ‫تامین اب ‪ ۶‬میلیون نفر تنها با ذخیره ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیونمترمکعبیسدزاینده رود‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان با‬ ‫اشــاره به شرایط ســخت تامین اب شرب طی تابستان‬ ‫امسال و ابرســانی در قلب کالنشهر اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای تنش ابی طی خــرداد ماه جاری تاکنون نزدیک‬ ‫بــه ‪ ۶۱‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار لیتر اب بین شــهروندان و‬ ‫روســتاییان تحت پوشــش اصفهان بزرگ‪ ،‬توزیع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هاشم امینی در بیست و هفتمین نشست کمیته رصد‬ ‫و پایش تنش ابی کشور که به صورت مجازی برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تابستان ‪ ۱۴۰۰‬یکی از سخت ترین تابستان ها‬ ‫از نظر تامین و توزیع اب بین مشــترکین بود که ابفای‬ ‫استان اصفهان با سربلندی از این ازمون بیرون امد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ابتدای تنش ابی طی خرداد ماه جاری‬ ‫تاکنون با اســتفاده از ‪ ۵۷۴۰‬دستگاه تانکر سیار نزدیک‬ ‫بــه ‪ ۶۱‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار لیتر اب بین شــهروندان و‬ ‫روستاییان تحت پوشش‪ ،‬توزیع شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان اضافه کرد‪ :‬شــرایط تامین اب پایدار در‬ ‫تابستان امسال به قدری ســخت بود که مجبور شدیم‬ ‫نه فقط در روســتاها بلکه در قلب کالنشهر اصفهان نیز‬ ‫به صورت ســیار اب توزیع کنیم تا رضایت شــهروندان‬ ‫حاصل شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هم اکنون اب مورد نیاز جمعیتی‬ ‫بالغ بر شــش میلیون نفر در اســتان های اصفهان‪ ،‬یزد‬ ‫و چهارمحال و بختیاری از ســد زاینــده رود تامین می‬ ‫شــود‪ ،‬گفت‪ :‬براوردها نشان می دهد ذخیره اب دریاچه‬ ‫با اشتغال زایی ‪ 535‬نفر صورت گرفت‬ ‫گشایش ‪ 52‬طرح تعاونی در استان اصفهان‬ ‫افتتـاح ‪ ۵۲‬طـرح تعاونـی در اسـتان اصفهـان در هفته‬ ‫ل گـری تولید و‬ ‫تعـاون نمـاد تحقـق شـعار سـال و تسـهی ‬ ‫اشـتغال اسـت کـه در کنـار درامدزایـی راهکاری مناسـب‬ ‫بـرای توسـعه جوامـع محلـی خواهـد بود‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایرنا‪ ،‬ارزش تاسـیس و فعالیـت تعاونی ها نه‬ ‫فقـط از جنبـه اقتصادی بلکه از منظـر اجتماعی و فرهنگی‬ ‫نیـز از اهمیت باالیی برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫تلاش بـرای همگرایی و هم افزایی در کنار مشـارکت‬ ‫جمعـی و افزایـش کار گروهـی از جمله مزایـای تعاونی ها‬ ‫بـه شـمار مـی رود و بـه ویـژه در کشـورمان بـا وجـود‬ ‫ظرفیت هـای باالی مردمـی می توان از ان بـه عنوان یک‬ ‫اهـرم بـرای سـازندگی و توسـعه اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسـان نقش تعاونی ها در توسـعه جوامع‬ ‫محلـی‪ ،‬بـه خصـوص در مناطـق حاشـیه و کم برخـوردار‬ ‫بسـیار پررنـگ و اثربخـش خواهـد بـود و از سـوی دیگـر‬ ‫سـپردن کارهـا بـه مردم در بسـتر همین تعاونی ها شـکل‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫تعاونـی از مهمتریـن بخش هـای اقتصادی در کشـور‬ ‫اسـت که باید ‪ ۲۵‬درصد سـهم اقتصادی کشـور را به خود‬ ‫اختصـاص دهـد کـه البتـه هـم اینـک این سـهم بسـیار‬ ‫کمتر اسـت‪.‬‬ ‫مطابـق قانـون‪ ،‬تاسـیس شـرکتهای تعاونی توسـعه و‬ ‫عمـران شهرسـتانی حداقل تعـداد اعضا بـرای ثبت تعاونی‬ ‫باید به میزان نیم درصد جمعیت ان شهرسـتان بر اسـاس‬ ‫اخریـن امار سرشـماری عمومی نفوس و مسـکن باشـد‪.‬‬ ‫بنـا به گـزارش اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اسـتان‪،‬‬ ‫بیـش از ‪ ۶‬هـزار و ‪ ۷۵۶‬تعاونـی در اسـتان اصفهـان ثبـت‬ ‫شـده کـه نیمـی از ان فعال اسـت‪ ،‬بیـش از سـه میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هـزار نفـر عضو این تشـکل های اقتصادی هسـتند و‬ ‫بیـش از ‪ ۲‬میلیـون و ‪ ۶۰۰‬هـزار نفـر ان هـا درتعاونی های‬ ‫سـهام عدالـت و ‪ ۷۷۱‬هـزار نفـر در دیگـر شـرکت ها‬ ‫عضویـت دارند‪.‬‬ ‫همچنیـن بنا بـه این گزارش‪،‬اسـتان اصفهـان از جمله‬ ‫فعـاالن عرصه تعاونی در کشـور اسـت به نحـوی که پنج‬ ‫درصـد از تعاونی هـای فعـال کشـور در این منطقه مسـتقر‬ ‫هسـتند و شـرکت های تعاونی در اسـتان اصفهان ‪ ۵۴‬هزار‬ ‫فرصت شـغلی ایجـاد کرده اند‪.‬‬ ‫امسـال به مناسـبت هفته تعاون ‪ ۵۲‬طرح تعاونی در ‪۱۷‬‬ ‫شهرسـتان اسـتان اصفهان به صورت متمرکـز همزمان با‬ ‫‪ ۲۶۸‬طـرح تعاونی در کشـور اماده بهره برداری اسـت‪.‬‬ ‫شهرسـتان های اران و بیـدگل‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬بهـره بویین‬ ‫میاندشـت‪ ،‬تیـران و کـرون‪ ،‬چـادگان‪ ،‬خوانسـار‪ ،‬خمینـی‬ ‫شـهر‪ ،‬خـور و بیابانـک‪ ،‬شاهین شـهر و میمـه‪ ،‬شـهرضا‪،‬‬ ‫فریـدن‪ ،‬فالورجـان‪ ،‬کاشـان‪ ،‬لنجـان‪ ،‬نایین و نطنـز از این‬ ‫طرح هـا برخـوردار هسـتند‪.‬‬ ‫تعاونی هـای افتتاحـی در هفتـه تعـاون ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫بخش هـای صنایـع دسـتی‪ ،‬تامیـن نیـاز‪ ،‬چندمنظـوره‪،‬‬ ‫خدمـات‪ ،‬صنعـت‪ ،‬عمرانـی‪ ،‬کشـاورزی و معـدن فعالیـت‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫سـرمایه اولیـه ایـن طرح هـا بالـغ بـر ‪ ۶‬میلیـارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیـون تومان و سـرمایه گذاری کل بیشـتر از ‪ ۱۲۲‬میلیارد‬ ‫تومـان اعلام شـده اسـت‪ ،‬مشـاغل ایجادشـده از ایـن‬ ‫تعاونیهـا حـدود ‪ ۵۳۵‬نفـر بوده اسـت و ‪ ٢‬هـزار و ‪ ٧۴٧‬نفر‬ ‫عضـو ایـن تعاونی هـا خواهند شـد‪.‬‬ ‫هـم اینـک ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۵۶‬تعاونی فعـال و غیرفعال و در‬ ‫دسـت اجرا در اسـتان اصفهان وجود دارد‪.‬‬ ‫سد زاینده رود به ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعب رسیده است و‬ ‫به همین دلیل مدیریت مصرف بهینه اب‪ ،‬باید همچنان‬ ‫سرلوحه همه کارها باشد‪.‬‬ ‫امینی یکی دیگر از مشکالت تامین اب شرب پایدار‬ ‫را قطع برق چاه ها و تاسیسات ابرسانی در طول تابستان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬برای حل این مشکل و قطع وابستگی‬ ‫به سامانه های برقابی‪ ،‬تالش این شرکت بر تقویت دیزل‬ ‫ژنراتورها و تولید برق مورد نیاز‪ ،‬متمرکز شده است‪.‬‬ ‫هشت طرح تعاونی کاشان با حضور مجازی‬ ‫رییس جمهوری بهره برداری می شود‬ ‫رییس اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی کاشان گفت‪ :‬هشت‬ ‫طرح تعاونی این شهرستان به صورت متمرکز همزمان با سراسر‬ ‫کشور و ارتباط ویدیو کنفرانسی رییس جمهوری همزمان با هفته‬ ‫تعاون (‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۹‬شهریور) بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسن رمضانی در گفت و گو با خبرنگاران‬ ‫با اشاره به بهره برداری همزمان ‪ ۵۲‬طرح در استان اصفهان با‬ ‫حضور مجازی رییس جمهوری افزود‪ :‬طرح های کاشان شامل‬ ‫سه طرح درحوزه تامین نیاز دامداران‪ ۲ ،‬طرح در حوزه پیمانکاران‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬یک طرح در حوزه سالمت و یک طرح در‬ ‫حوزه تولید دارو افتتاح می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اشتغالزایی ‪ ۲۰۵‬نفر با بهره برداری از طرح های‬ ‫تعاون کاشان ادامه داد‪ :‬سرمایه گذاری برای این طرح ها افزون بر‬ ‫‪ ۲۷۷‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کاشان سهم بخش‬ ‫تعاون این شهرستان را در حوزه اشتغال بیش از پنج هزار نفر‬ ‫بصورت مستقیم عنوان و اضافه کرد‪ :‬بسیاری از مهم ترین‬ ‫طرح های اقتصادی در دهه های اخیر با فعالیت حوزه تعاون‬ ‫شهرستان اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی با یاداوری تشکیل ‪ ۱۳‬تعاونی و اشتغا ل ‪ ۲۸۰‬نفر در‬ ‫یکسال کنونی گفت‪ :‬نظارت بر عملکرد کاری و مالی تعاونی ها‬ ‫در راستای پیشگیری از فساد اداری و مالی در تعاونی ها نیز مورد‬ ‫توجه و دقت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رمضانی‪ ،‬معافیت مالیاتی به میزان ‪ ۲۵‬درصد در بخش‬ ‫مالیات بر درامد و معافیت در حوزه عوارض شهرداری و اعطای‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت با شرایط خاص را از جمله امتیازهای‬ ‫لحاظ شده در قانون برای تعاونی ها دانست و افزود‪ :‬در برهه‬ ‫کنونی ‪ ۳۱۴‬تعاونی فعال در ‪ ۲‬بخش تولید و توزیع در زمینه های‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬صنعت‪ ،‬مسکن‪ ،‬تولیدی و توزیعی در کاشان‬ ‫فعالیت می کند که افزون بر ‪ ۷۰‬درصد جمعیت این شهرستان‬ ‫عضو انها هستند‪.‬‬ ‫رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کاشان ساخت سه هزار‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در سال های‬ ‫پایانی دهه های ‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬به عنوان بزرگ ترین طرح مسکونی‬ ‫این شهرستان را از تالش های همکاران اتحادیه مسکن مهر‬ ‫کاشان عنوان و تصریح کرد‪ :‬ساخت ‪ ۹۰۰‬واحد مسکونی از سوی‬ ‫تعاونی های کارگری در یک دهه نشان از وجود توانمندی و‬ ‫ظرفیت موجود شهرستان است‪.‬‬ ‫وی تشکیل نخستین شرکت تعاونی را در کاشان مربوط به‬ ‫کارگران شرکت ریسندگی و بافندگی شهرستان در سال ‪۱۳۳۲‬‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬نخستین تعاونی مدرن در ایران نیز سال‬ ‫‪ ۱۳۱۴‬در شهرستان گرمسار تشکیل شده است‪.‬‬ ‫رمضانی با تاکید بر اینکه الزمه رشد بیشتر و شکوفایی بخش‬ ‫تعاون و ارتقای سهم ان در درامد ملی و تولید ناخالص داخلی‬ ‫با اعطای امتیازات بیشتر به بخش تعاون و لحاظ کردن معافیت‬ ‫های قانونی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ترکیب مجمع عمومی‪ ،‬هیات مدیره‪،‬‬ ‫بازرس و مدیرعامل در شرکت های تعاونی با حداکثر سهم هر‬ ‫عضو در تعاونی به میزان ‪ ۳۰‬درصد گامی در راستای تحقق‬ ‫عدالت اقتصادی اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ایه ‪ ۲‬سوره مائده «تعاونو ا علی البر والتقوی‬ ‫وال تعاونوا علی االثم و العدوان» و حدیث نبوی «ان اهلل مع‬ ‫الجماعه» که روح تعاون مبتنی بر همکاری و مشارکت و تحقق‬ ‫خرد جمعی در فعالیت های تعاونی است‪ ،‬افزود‪ :‬طبق فصل هشتم‬ ‫قانون کار تمامی واحدهای صنعتی بزرگ به تشکیل تعاونی های‬ ‫مسکن و مصرف برای کارکنان خود دعوت می شوند تا از طریق‬ ‫تشکیل این نوع تعاونی ها زمینه ارایه بهینه خدمات رفاهی به‬ ‫کارگران عزیز را بیش از پیش فراهم کنند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫برای ساخت مسکن به اصناف‬ ‫فراخوان داده شود‬ ‫نائـب رئیـس اول اتـاق اصنـاف ایـران در خصـوص‬ ‫طرح سـاخت یـک میلیون واحد مسـکونی در هر سـال‬ ‫کـه از سـوی رئیـس جمهـور پیش بینـی شـده‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫صنـوف زیـادی هسـتند کـه می تواننـد در اجـرای ایـن‬ ‫طـرح بـه دولـت کمـک کننـد و اجـرای ان را ممکـن‬ ‫سـازند‪ .‬بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬بـه نقـل از اتـاق اصنـاف‬ ‫ایـران‪ ،‬جالل الدیـن محمـد شـکریه اظهـار کـرد‪ :‬دولت‬ ‫می خواهـد کار بزرگـی در نظـام اقتصادی کشـور انجام‬ ‫دهـد‪ .‬بهتر اسـت کـه دولـت فراخوانی به اصنـاف دهند‬ ‫تـا ان دسـته از واحدهـای صنفـی تولیـدی‪ ،‬توزیعـی و‬ ‫خدمـات فنـی کـه مایلنـد در اجـرای ایـن طـرح حضور‬ ‫فعال داشـته باشـند‪ ،‬ثبت نـام کـرده و ظرفیت های خود‬ ‫را معرفـی کننـد‪ .‬بـه عبـارت دیگـر‪ ،‬بـرای سـاخت این‬ ‫تعـداد مسـکن به کاالهـا و مصالح زیـادی نیاز اسـت و‬ ‫برخـی از اصنـاف می تواننـد بـا تولیـد‪ ،‬توزیـع و خدمات‬ ‫فنـی ایـن ملزومـات را فراهـم کننـد‪ .‬نائـب رئیـس اول‬ ‫اتـاق اصنـاف ایـران گفت‪ :‬طبیعی اسـت کـه دولت باید‬ ‫اعتبارسـنجی کنـد و از ظرفیـت صنـوف اسـتفاده کند‪.‬‬ ‫امـا شـرط اسـتقبال اصنـاف از این طرح پایبنـدی دولت‬ ‫بـه قراردادهـای مالـی خود با اصناف اسـت‪ .‬شـکریه در‬ ‫ادامـه تصریح کـرد‪ :‬روش هایی برای اسـتفاده از ظرفیت‬ ‫صنـوف در اجـرای ایـن طـرح می تـوان پیشـنهاد داد؛ از‬ ‫جملـه اسـتفاده از شـرکت های متمرکز یا شـرکت های‬ ‫تخصصـی‪ .‬وی افزود‪ :‬یکـی از پیشـنهادها می تواند این‬ ‫باشـد کـه واحدهای صنفی ثبـت نام شـده در قالب یک‬ ‫شـرکت متمرکـز خدمات خـود را بـه دولت ارائـه دهند‪.‬‬ ‫در ایـن روش‪ ،‬دولـت می توانـد سـاخت هـر بلـوک را به‬ ‫یـک شـرکت واگـذار کند تا سـرعت اجـرا باال بـرود‪ .‬در‬ ‫مرحله هـای بعـد هـم می توانـد ان هـا را ارزیابـی کنـد‪.‬‬ ‫نائـب رئیـس اول اتاق اصناف ایـران ادامه داد‪ :‬پیشـنهاد‬ ‫دیگر این اسـت که شـرکت های تخصصی ایجاد شـوند‬ ‫و هـر صنف تفکیک شـده‪ ،‬مجموعه ای تشـکیل داده و‬ ‫در ادامـه کار را بیـن خودشـان تقسـیم کننـد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با بررسـی بیشـتر می توان پیشـنهادات دیگری هم‬ ‫بـه دولـت ارائـه کـرد اما انچه مسـلم اسـت این کـه‪ ،‬با‬ ‫تسـهیل ساخت و سـاز و با اسـتفاده از ظرفیت اصناف و‬ ‫پرهیـز از تجربیات ناموفق گذشـته می تـوان این مهم را‬ ‫با ضریـب مطمئن تـری پیـش برد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۸‬درصدی تولید بذر‬ ‫خام برنج در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معاون موسسـه تحقیقات ثبت و گواهـی بذر و نهال‬ ‫وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت‪ :‬بیـش از چهار هـزار تن‬ ‫بـذر خـام برنـج در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا حدود هشـت درصد‬ ‫افزایش نسـبت به سـال قبل‪ ،‬در کشـور تولید می شـود‪.‬‬ ‫مبصـر افزود‪:‬‬ ‫بـه گزارش وزارت جهاد کشـاورزی‪ ،‬صمد ّ‬ ‫تخمیـن زده می شـود از ایـن میزان تولید بـذر خام برنج‪،‬‬ ‫نزدیـک بـه سـه هـزار و ‪ ۵۰۰‬تـن بـذر پـس از بوجاری‬ ‫و ارزیابـی کیفی‪ ،‬برچسـب گواهی از موسسـه تحقیقات‬ ‫ثبـت و گواهی بـر و نهال دریافت کنند‪ .‬معاون موسسـه‬ ‫تحقیقـات ثبـت و گواهـی بـذر و نهـال وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی برنامـه کشـت بـذر برنـج در سـال ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫حـدود یک هـزار و ‪ ۳۷۷‬هکتار در اسـتان های گیالن و‬ ‫مازنـدران عنـوان کرد و اظهار داشـت‪ :‬کشـت بـذر برنج‬ ‫در اواخـر اسـفند ‪ ۹۹‬و اوایـل سـال جـاری انجام شـده و‬ ‫مبصر‬ ‫مـزارع بذری اکنون در اسـتانه برداشـت هسـتند‪ّ .‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬سـطح سـبز مـزارع بذری در گیالن نسـبت‬ ‫بـه سـال قبل نزدیک بـه ‪ ۹‬درصـد افزایش و در اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ ۱۱‬درصـد کاهـش را نشـان می دهـد‪ .‬وی‬ ‫درباره علت کاهش سـطح کشـت بذر برنـج در مازندران‬ ‫اذعـان داشـت‪ :‬امسـال شـرکت های تولیـد بـذر برنج با‬ ‫پیمانکارهـای زبـده قـرارداد منعقـد کرده انـد و امیدوارند‬ ‫بـه رغم کاهش سـطح سـبز‪ ،‬بر اسـاس برنامه در سـال‬ ‫جـاری بـذر تولید کنند‪ .‬معـاون موسسـه تحقیقات ثبت‬ ‫و گواهـی بـذر و نهـال در مـورد کشـت بذرهـای بومی‬ ‫و محلـی گفـت‪ :‬سـطح کشـت بذرهای بومـی و محلی‬ ‫برنج در سـال جاری کمی کمتر از سـال گذشـته اسـت‪،‬‬ ‫زیـرا ارقام جدیدی که اخیرا از سـوی موسسـه تحقیقات‬ ‫برنـج معرفـی شـده اند مانند گیالنـه‪ ،‬انام و تیسـا از نظر‬ ‫کیفیـت نزدیـک به ارقـام بومی و محلی بـوده و در عین‬ ‫حـال تولیـد بیشـتری دارنـد‪ .‬وی بـا اشـاره به اینکـه از‬ ‫حدود سـه سـال پیش ارقـام بومی و محلی نیـز در یک‬ ‫فراینـد قانونگـذاری در هیات امنای سـازمان تحقیقات‪،‬‬ ‫امـوزش و ترویـج کشـاورزی وارد نظـام گواهی محدود‬ ‫شـده است‪ ،‬اظهارداشـت‪ :‬سـه رقم طارم هاشمی‪ ،‬گرمه‬ ‫طـارم و سـنگ طـارم در برنامـه گواهـی محـدود قـرار‬ ‫مبصر میـزان تولید بذر خام برنج در سـال ‪۹۹‬‬ ‫گرفته انـد‪ّ .‬‬ ‫را سـه هـزارو ‪ ۹۳۳‬تـن عنـوان کـرد و یاداور شـد‪ :‬از این‬ ‫میـزان تولیـد پـس از مراحـل بوجـاری و ازمایش های‬ ‫مربوطـه بـرای سـه هـزارو ‪ ۳۷۳‬تـن بذر‪ ،‬نشـان گواهی‬ ‫صـادر شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬این میـزان بذر برنج تولید شـده‬ ‫در سـال ‪ ۹۹‬مربـوط به ‪ ۱۰‬رقم اصالح شـده و سـه رقم‬ ‫مبصـر خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫بومـی و محلـی بـوده اسـت‪ّ .‬‬ ‫سـال گذشـته نزدیک بـه ‪ ۱۰‬درصد کل بذرهـای تولید‬ ‫شـده معـادل حـدود ‪ ۳۴۰‬تـن را بذرهـای ارقـام بومی و‬ ‫محلـی شـامل شـدند و ارقام اصالح شـده برنج توسـط‬ ‫موسسه تحقیقات برنج و ‪ ۱۱‬شرکت خصوصی و تعاونی‬ ‫در اسـتان هـای گیلان و مازنـدران تولیـد مـی شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪ ،‬طبـق امارهـای موجود سـاالنه بیش‬ ‫از سـه میلیـون تـن برنـج نیاز کشـور اسـت کـه از این‬ ‫میـزان بیـش از دو میلیـون تن در داخل کشـورو نزدیک‬ ‫یـک میلیون تـن از محـل واردات تامین می شـود‪ .‬طی‬ ‫سـال های اخیـر میانگین مصرف سـرانه برنـج در ایران‬ ‫سـاالنه ‪ ۳۶‬تـا ‪ ۳۶.۵‬کیلوگرم براورد شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 17‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4160‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫دیدار تدارکاتی شاگردان تارتار‬ ‫با امید ذوب اهن‬ ‫حرکت ارام سپاهان در‬ ‫بسکتبالزاینده رود‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن در دیداری دوستانه به مصاف تیم‬ ‫امیدهای این باشگاه می رود‪ .‬تیم های فوتبال بزرگساالن و‬ ‫امید این باشگاه روز پنجشنبه در دیداری دوستانه به مصاف‬ ‫هم خواهند رفت‪ .‬این مسابقه با صالحدید و پیشنهاد مهدی‬ ‫تارتار سرمربی تیم فوتبال ذوب اهن و کادرفنی در راستای‬ ‫شناسایی و به کارگیری استعدادهای تیم های پایه باشگاه‬ ‫و به جهت شناخت هر چه بهتر بازیکنان تیم امید برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تیم بسکتبال سپاهان تمرینات خود را برای حضور‬ ‫در مسابقات باشگاه های ایران شروع کرد‪ .‬این تیم در‬ ‫رقابت های دسته یک قهرمان شد و با هشت بازیکن خود‬ ‫در سال گذشته؛ امسال در دسته برتر شرکت می کند‪ .‬علی‬ ‫خسروی سرمربی تیم سپاهان از اغاز تمرینات تیمش خبر‬ ‫داد‪ .‬در کنار او بابک نظافت بازیکن باسابقه ی بسکتبال مربی‬ ‫سپاهان است‪ .‬احسان دهقان به عنوان دیگر مربی تیم روی‬ ‫نیمکت خواهد نشست و امیر اقاجان کماکان مدیریت فنی‬ ‫تیم را بر عهده دارد‪ .‬سپاهان با ساختار منظم باشگاهی و‬ ‫با سرمایه گذاری مطلوب‪ ،‬حرکت ارام و منطقی را در کنار‬ ‫زاینده رود اغاز کرده است‪ .‬سپاهان‪ ،‬بازیکنانی چون بهرام زاد‪،‬‬ ‫صبوری‪ ،‬سلمانی و کیانی را به خدمت گرفته است‪ .‬رسول‬ ‫سلطانی‪ ،‬شارا زادوریان‪ ،‬فاخر افتخاری‪ ،‬ارمین موسوی‪،‬‬ ‫مهدی اقاجانی‪ ،‬پوریا خلیفه سلطانی‪ ،‬امیرحسین مجری‬ ‫و دانیال تحویلیان از بازیکنان فصل گذشته سپاهان در‬ ‫مسابقات امسال به شمار می روند‪.‬‬ ‫باقری و بحیرایی از سپاهان‬ ‫جدا شدند‬ ‫روح ا‪ ...‬باقری و حامد بحیرایی به صورت توافقی از‬ ‫باشگاه سپاهان جدا شدند‪ .‬روابط عمومی باشگاه سپاهان‬ ‫ضمن ارزوی موفقیت برای این دو بازیکن این طور نوشته‬ ‫است‪« :‬با توجه به درخواست این دو بازیکن و پس از‬ ‫مذاکره و تایید محرم نویدکیا و موافقت باشگاه فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان‪ ،‬روح ا‪ ...‬باقری و حامد بحیرایی به صورت توافقی از‬ ‫سپاهان جدا شدند‪ ».‬بحیرایی از بازیکنان اکادمی سپاهان به‬ ‫شمار می رود که طی سال های اخیر در اردوی بزرگساالن‬ ‫حضورداشته و به استثنای لیگ هجدهم که همواره یکی‬ ‫از بازیکنان تعویضی امیر قلعه نویی بود‪ ،‬درنهایت نتوانست‬ ‫جایی برای خود دست وپا کند تا تصمیم به جدایی بگیرد‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬باقری دیگر بازیکن سپاهان نیز دومین بازیکن‬ ‫جداشده از جمع طالیی پوشان است که در ابتدای لیگ‬ ‫بیستم به این تیم پیوست ولی در طول فصل خیلی فرصت‬ ‫بازی به دست نیاورد و تنها گل خود را در مصاف با فوالد‬ ‫خوزستان در یک چهارم نهایی جام حذفی به ثمر رساند تا‬ ‫محرم نویدکیا قید حضور او را بزند‪.‬‬ ‫مهاجم جوان سپاهان در‬ ‫الومینیوماراک‬ ‫باشگاه الومینیوم با قراردادی قرضی به مدت یک فصل‬ ‫مهاجم سپاهان را به خدمت گرفت‪ .‬الومینیوم اراک در‬ ‫ادامه فعالیت نقل و انتقاالت تابستانی خود علیرضا صادقی‪،‬‬ ‫مهاجم ‪ ۲۲‬ساله تیم فوتبال سپاهان را با قراردادی قرضی‬ ‫جذب کرد تا دومین خرید خود در خط حمله را انجام داده‬ ‫باشد‪ .‬این بازیکن مشهدی که در سال ‪ ۹۶‬از تیم شهاب‬ ‫خراسان به جوانان سپاهان پیوست‪ ،‬طی چهار سال اخیر‬ ‫در جمع طالیی پوشان اصفهانی حضور داشت که در لیگ‬ ‫بیستم نیز با نظر محرم نویدکیا به فهرست بزرگساالن این‬ ‫باشگاه اضافه شد و تجربه بازی در لیگ برتر را هم به دست‬ ‫اورد‪ .‬علیرضا صادقی که عنوان اقای گلی رده های جوانان‬ ‫و امید لیگ برتر فوتبال ایران را هم در کارنامه دارد پس‬ ‫از محمود قائدرحمتی‪ ،‬وحید محمدزاده‪ ،‬میالد فخرالدینی و‬ ‫علی فاتح به الومینیوم پیوسته و سهمیه لیگ برتری برای‬ ‫اراکی ها محسوب نمی شود‪ .‬باشگاه الومینیوم اراک با نظر‬ ‫رسول خطیبی از روز پنج شنبه هفته جاری تمرینات خود‬ ‫را اغاز می کند که تا ان زمان قصد دارد خریدهای دیگری‬ ‫هم انجام بدهد و با تعداد دیگری از نفرات فصل قبل نیز‬ ‫تمدید قرارداد کند‪.‬‬ ‫نتایج دو فصل گذشته در شان‬ ‫ذوب اهن نبود‬ ‫بازیکن تیم فوتبال ذوب اهن می گوید نتایج دو فصل‬ ‫گذشته در شان این تیم بوده است‪ .‬حمید ملکی درباره‬ ‫وضعیت تمرینات ذوب اهن برای امادگی جهت حضور در‬ ‫لیگ برتر و جام حذفی در فصل پیش رو اظهار داشت‪:‬‬ ‫دو سال دشوار برای باشگاه ذوب اهن سپری شد که با‬ ‫روزهای ازاردهنده برای بازیکنان‪ ،‬هواداران و کادر فنی این‬ ‫تیم همراه بود و متاسفانه نتایج تیم در شان این باشگاه‬ ‫ریشه دار اصفهانی نبود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه امسال‬ ‫با بازیکنان جدید جذب شده و کادر فنی بادانش تیم بسیار‬ ‫خوبی تشکیل شده است و امیدواریم اغاز خوبی داشته باشیم‬ ‫و نتایجی که الیق باشگاه ذوب اهن است را کسب کنیم‪.‬‬ ‫بازیکن تیم فوتبال ذوب اهن درباره علل نتایج ضعیف‬ ‫این تیم در فصل گذشته و در پی ان ناراحتی هواداران‬ ‫از کسب این نتایج بیان کرد‪ :‬هواداران ذوب اهن حق دارند‪،‬‬ ‫باشگاه ذوب اهن همواره در باالی جدول حضورداشته و در‬ ‫مسابقات اسیایی نیز جزء مدعیان بوده و انتظارات از این تیم‬ ‫باال رفته است‪ .‬ملکی ادامه داد‪ :‬امیدواریم با توجه به زمان‬ ‫مناسبی که در اختیارداریم به هماهنگی های الزم دست پیدا‬ ‫کنیم و موفق باشیم‪ .‬احتماال چند بازیکن دیگر نیز به جمع‬ ‫ما اضافه شوند و امیدواریم با حمایت هواداران و اصحاب‬ ‫رسانه سال خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی هنوز جایگزینی برای پیام نیازمند پیدا نکرده اند‬ ‫معادالت پیچیده دروازه سپاهان‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬باوجود گذشته حدود سه هفته از اغاز نقل‬ ‫و انتقاالت سپاهانی ها هنوز گلر مطمئن فصل اینده خود را‬ ‫پیدا نکرده اند‪ .‬پیام نیازمند سرانجام در پایان لیگ بیستم بعد‬ ‫از سه فصل درخشش در پیراهن سپاهان راهی پرتغال شد‬ ‫تا ضمن ایجاد چالش جدید برای زندگی حرفه ای خود یک‬ ‫چالش بزرگ را برای خط دروازه سپاهان ایجاد کند‪ ،‬مسئله ای‬ ‫که باگذشــت روزها از اغاز نقل و انتقاالت هنوز حل نشده‬ ‫است‪ .‬طالیی پوشان اصفهانی در لیگ بیستم با پیام نیازمند‬ ‫اخرین سنگر دفاعی تیمشان را بیمه کرده بودند و خیالشان‬ ‫از دروازه اسوده بود اما با کوچ این ملی پوش سپاهان به لیگ‬ ‫پرتغال خال بزرگی ایجادشــده که تاکنون پابرجا باقی مانده‬ ‫است‪ .‬به دست اوردن رکورد بیشترین دقایق گل نخوردن با‬ ‫‪ 940‬دقیقه‪ ،‬پشت سر گذاشتن رحمان احمدی که ‪ 44‬کلین‬ ‫شیت در تاریخ باشگاه ســپاهان انجام داده بود و انجام ‪45‬‬ ‫کلین شیت و حضور داشتن در تمام مسابقات رسمی ای که‬ ‫سپاهان از لیگ هجده تا پایان لیگ بیستم انجام داده‪ ،‬تنها‬ ‫سه رکورد بسیار ویژه این دروازه بان جوان به شمار می روند‪.‬‬ ‫یحییازقدرتمندشدنسپاهانمی ترسد‬ ‫پس ازانکه ســپاهان در فصل نقل و انتقاالت ستاره های‬ ‫جذابی مثل ریگی و مغانلو را جذب کرد و با ســروش رفیعی‬ ‫و ســجاد شــهباززاده تمدید کرد حاال یحیی گل محمدی‬ ‫ســپاهان را مهم ترین رقیب خود در مســیر قهرمانی ششم‬ ‫متوالی خود می داند‪ .‬یحیی گل محمدی و پرســپولیس مهیا‬ ‫می شــوند تا در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫به مصاف اســتقالل تاجیکستان بروند‪ .‬این دیدار شاید روی‬ ‫کاغذبازی چندان سختی برای پرسپولیس‪ ،‬تیمی که فینالیست‬ ‫رقابت های لیگ قهرمانان بوده نباشــد‪ ،‬ولی تیمی که موفق‬ ‫به شکســت دادن الهالل عربستان در مرحله گروهی شده‪،‬‬ ‫توانایی شــگفت زده کردن پرسپولیس را هم می تواند داشته‬ ‫باشد‪ .‬به غیراز مسئله این بازی حساس‪ ،‬این روز ها ذهن یحیی‬ ‫گل محمدی نگران یک مســئله دیگر هم اســت؛ خریدن‬ ‫مهاجم خارجی‪ .‬مشخصا او در هر دو گفت وگوی اخیری که‬ ‫داشــته خواسته فدراسیون‪ ،‬حداقل شانس خرید یک بازیکن‬ ‫خارجی را بــه این تیم بدهد تا بتوانــد در رقابت های لیگ‬ ‫قهرمانان اســیا باقدرت بیشتری ظاهر شود‪ .‬ناگفته پیداست‬ ‫که موفقیت در اسیا یکی از دالیل اصلی یحیی گل محمدی‬ ‫برای داشتن خرید خارجی است‪ ،‬ولی مسئله چیزی دیگری‬ ‫هم هست‪ .‬پرسپولیس و یحیی گل محمدی نگران قدرتمندتر‬ ‫شدن سپاهان هم هستند‪ .‬تیمی که فصل پیش تا هفته اخر‬ ‫پا به پای پرســپولیس برای قهرمانی می جنگید در این فصل‬ ‫با تمدید و خرید هایی که داشــته تبدیل به رقیبی سرسخت‬ ‫برای پرســپولیس درراه قهرمانی شده اســت‪ .‬درواقع شاید‬ ‫اصرار یحیی باوجود داشتن سه مهاجم نسبتا خوب در ترکیب‬ ‫پرســپولیس بر خریدن یک مهاجم خــوب خارجی‪ ،‬دلیلش‬ ‫قدرت بیش ازاندازه سپاهان باشد‪ .‬محرم نویدکیا در این فصل‬ ‫در همه خطوط بازیکنــان بی نظیری را دارد؛ او زوج پورقاز و‬ ‫هواداران ذوب اهن تیم متفاوتی را‬ ‫خواهند دید‬ ‫هافبــک جدید تیم فوتبال ذوب اهن ابراز امیدواری کرد‬ ‫گاندوها بتوانند اتفاقات بد دو فصل اخیر این تیم به فراموشی‬ ‫ســپرده و نمایش متفاوتی را ارائه دهند‪ .‬محمد خدابنده لو‬ ‫درباره پیوســتنش به تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فصل گذشــته نیز از ذوب اهن پیشنهاد داشتم‪ ،‬اما این‬ ‫اتفاق نهایی نشــد و این فصل انتخاب خوبی داشــتم و به‬ ‫مهاجم سابق سپاهان‪ ،‬شاگرد‬ ‫مهاجری شد‬ ‫در ادامه فعالیت نقل و انتقاالت تابستانی باشگاه شهر‬ ‫خودرو‪ ،‬مدیران باشگاه مشهدی با مهاجم سابق سپاهان‬ ‫و خوشه طالیی به توافق رسیدند‪ .‬پس از توافق با سعید‬ ‫جاللی راد و میالد کمندانی‪ ،‬در ادامه خریدهای تیم فوتبال‬ ‫شهر خودرو در بازار نقل و انتقاالت براساس لیستی که‬ ‫محمدرضا مهاجری در اختیار مدیران باشگاه قرار داده بود‪،‬‬ ‫ان ها مذاکراتی را با مسعود کاظمینی مهاجم ‪ ۲۳‬ساله و‬ ‫سابق تیم های سپاهان و خوشه طالیی ساوه انجام دادند و‬ ‫به توافق نهایی دست پیدا کردند‪ .‬کاظمینی قرارداد خود با‬ ‫شهر خودرو را به امضا رساند و در تمرین این تیم مشهدی‬ ‫هم حضور یافت تا این گونه سومین خرید تیم مشهدی در‬ ‫بازار نقل و انتقاالت رسمیت پیدا کند‪.‬‬ ‫سپاهان اگرچه شــرایط بسیار خوبی در سه منطقه دفاعی‪،‬‬ ‫میانی و هجومی با خریدها و تمدیدهای خود دارد اما جدایی‬ ‫نیازمند چالش دشــواری پیش روی کادر فنی تیم قرار داده‬ ‫که هنوز پاســخ روشنی برای ان پیدا نشده است‪ .‬به هرحال‬ ‫سپاهان در تمام نقاط زمین مهره های موردنظر محرم نوید‬ ‫کیا را در اختیار دارد و تیمی قدرتمندی را برای لیگ بیست و‬ ‫یکم تدارک دیده اما دریکی از کلیدی ترین نقاط زمین یعنی‬ ‫خط دروازه هنوز نتوانســته به نام پراوازه ای را به فهرست‬ ‫خود اضافه کند‪ .‬از ســوی دیگر اگر دروازه بان شماره یک‬ ‫این تیم گلر مطمئنی نباشد ممکن که در طول لیگ فصل‬ ‫اینده مشــکالتی جدی را پیش روی کادرفنی این تیم قرار‬ ‫دهد‪ .‬بر این اساس دو راه بیش تر پیش روی طالیی پوشان‬ ‫اصفهانی نخواهد بود‪ .‬یا این که نیما میرزازاد را به عنوان گلر‬ ‫شماره یک تیمشان معرفی کرده و با او وارد مسابقات شوند‬ ‫و یــا در فرصت باقی مانده تا پایان فصل نقل و انتقاالت به‬ ‫دنبال پیدا کردن جایگزینی باشند‪ .‬جایگزینی که با توجه به‬ ‫شرایط گلرهای ایرانی بعید است داخلی باشد و احتماال ان ها‬ ‫به دنبال جذب گلری توانمندی از دیگر کشورها خواهند بود‪.‬‬ ‫ماموریتی که چندان هم اسان به نظر نمی رسد چراکه پیدا‬ ‫کردن دروازه بان سرحال و اماده ای که بتواند از اخرین سنگر‬ ‫دفاعی نایب قهرمان لیگ برتر محافظت کند نیاز به تیزبینی‬ ‫خاصی دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نیما میرزازاد نخستین صید سپاهان‬ ‫گلر سابق نساجی نخستین صید ان ها در فصل نقل و انتقاالت‬ ‫برای جانشینی پیام بود‪ ،‬گلری که البته غریب به یقین باید‬ ‫دروازه بان دوم سپاهان برای لیگ بیست و یکم لقب بگیرد‪،‬‬ ‫بازیکنی باســابقه حضور ناموفق در ملوان‪ ،‬یک فصل بازی‬ ‫در نساجی و حضور کوتاه در تیم ملی جوانان که هیچ کدام‬ ‫نمی تواند تامین کننده حضور او روی خط دروازه ســپاهان‬ ‫برای فصل اینده باشد تا همه او را مرد دوم دروازه سپاهان‬ ‫بدانند‪ .‬البته فرضیه دوم برای نیما میرزازاد این اســت که او‬ ‫عالوه بر دید اینده نگری می تواند در هفته های اول در دروازه‬ ‫سپاهان محک بخورد و در صورت عدم موفقیت احتمالی در‬ ‫ان زمان برای جذب دروازه بان خارجی اقدام شود‪ ،‬فرضیه ای‬ ‫که با توجه به تالش فعلی مدیران سپاهان در این قطع برای‬ ‫خرید دروازه بان کمی بعید به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کریستوفر کنت دروازه بانی از المان‬ ‫جدیدترین وجدی ترین نامی که در روزهای اخیر برای دروازه‬ ‫سپاهان به گوش می رسد دروازه بان سابق هافنهایم المان‬ ‫اســت‪ ،‬کریستوفر کنت ‪ ۳۱‬ساله با قامت ‪ ۱۸۴‬سانتی متری‬ ‫خود ســابقه بازی در استریا وین‪ ،‬لوستناو و اف سی واکر را‬ ‫داشــته و از شانس خوبی برای حضور در سپاهان برخوردار‬ ‫اســت‪ ،‬این انتقال وقتی جدی تر به نظر می رسد که طبق‬ ‫اعالم کمیته وضعیت سپاهان مشکلی برای خرید بازیکن‬ ‫خارجی ندارد‪ .‬این دروازه بان دو فصل گذشــته را در باشگاه‬ ‫پانتلیکوس در لیگ برتر یونان حضورداشته و در فصل اخیر‬ ‫نیز بــا ‪ ۲۹‬بازی به عنوان دروازه بان اول این تیم شــناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ابراهیم عالمه گلر نام اشنای سوری‬ ‫تنها دروازه بانی که سابقه بازی در سپاهان را دارد و در رادار‬ ‫این باشــگاه اســت ابراهیم عالمه گلر موفق سوری است‪،‬‬ ‫کســی که همین چند روز پیش برای بازی تیم ملی سوریه‬ ‫به ایران امد البته باوجود شایعات فراوان بعید است او را بار‬ ‫دیگر با پیراهن سپاهان در ایران ببینیم‪ .‬عالمه در تیم های‬ ‫الوثبه‪ ،‬الشرطه‪ ،‬الوحده و االتحاد سوریه سابقه بازی دارد و در‬ ‫سال های اخیر به دلیل عملکرد خوب گلری شناخته شده در‬ ‫سطح اسیا به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رشید مظاهری خیلی دور خیلی نزدیک‬ ‫نام تکراری شایعات دروازه سپاهان از زمانی که حتی لیگ‬ ‫به پایان نرسیده بود‪ ،‬رشید مظاهری بوده است گلری که بارها‬ ‫با مدیران استقالل وارد جنگ رسانه ای شده است و هرروز‬ ‫اخبار جدیدی از او مخابره می شــود و هنوز معلوم نیســت‬ ‫تکلیف این دروازه بان به کجا ختم خواهد شــد‪ .‬با توجه به‬ ‫فسخ قرارداد مظاهری با استقالل شاید بتوان او را بار دیگر‬ ‫برای دروازه سپاهان تصور کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توماس اسودکائوسکاس گزینه دست چندم‬ ‫یک ماه پیش بود که ســایت ترانسفر مارکت نام دروازه بان‬ ‫ســابق رم را در لیست سپاهان نوشت‪ ،‬حال باوجود یک ماه‬ ‫از این خبر به نظر می رســد سپاهان قصدی برای مذاکره با‬ ‫این دروازه بان ندارد و شاید گزینه چندم نویدکیا برای دروازه‬ ‫تیمش باشد‪ .‬این گلر لیتوانیایی وسط گذشته را برای لومل‬ ‫بلژیک توپ زد‪.‬‬ ‫باشگاهی امده ام که ساختار بسیار خوبی دارد‪ .‬حضور مهدی‬ ‫تارتار در انتخاب و امدنم به ذوب اهن تاثیرگذار بود‪ ،‬با توجه‬ ‫به شناختی که از یکدیگر داریم فکر می کنم مسیر پیشرفتم‬ ‫در ذوب اهن هموارتر خواهد بود‪ .‬وی درباره وضعیت باشگاه‬ ‫ذوب اهن گفت‪ :‬تعریف زیادی از باشگاه ذوب اهن زیاد شنیده‬ ‫بودم اما باید امد و دید‪ .‬باشگاهی که افتخارات بسیار زیادی‬ ‫کســب کرده و ظرفیت باالی دارد‪ ،‬امیدوارم با درخشش و‬ ‫عملکرد خوب در ذوب اهن‪ ،‬به هدفم که پوشــیدن پیراهن‬ ‫تیم ملی و لژیونر شــدن اســت دســت پیدا کنم‪ .‬هافبک‬ ‫ذوب اهن که فصل گذشته در تیم پیکان توپ می زد با اشاره‬ ‫به عالقه مندی مردم اصفهان به فوتبال خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫خوشحالم به شــهری امدم که مردم ان فوتبال را به خوبی‬ ‫می فهمند و به ان اهمیت می دهند‪ ،‬ذوب اهن تماشــاگران‬ ‫و هواداران بسیار خوب و صبوری دارد که‬ ‫همواره این تیم را در هر شرایطی حمایت‬ ‫کردند‪ ،‬از ان ها تشکر می کنم و از هواداران‬ ‫تیم می خواهم اتفاقــات بد دو فصل اخیر‬ ‫را فراموش کننــد و به طورقطع این فصل‬ ‫ذوب اهن متفاوتی را خواهند دید‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همه ما تالش می کنیم نتایج بسیار خوب و‬ ‫در شــان نام بزرگ ذوب اهن کسب کنیم‪،‬‬ ‫افتخارات گذشته این تیم موجب شده که‬ ‫توقعات از این ذوب اهن باال باشد‪ ،‬دوست‬ ‫دارم با ذوب اهن جزو تیم هایی باشــیم که‬ ‫نتایج خوبی کســب می کند می دانیم کار‬ ‫سختی در پیش داریم و امیدوارم بتوانم به‬ ‫ذوب اهن کمک کنم‪ .‬خدابنده لــو درباره تغییرات زیاد تیم‬ ‫ذوب اهن و نیاز به زمان برای رســیدن به هماهنگی گفت‪:‬‬ ‫قطعا برای رســیدن به هماهنگی تیمی نیاز به زمان زیادی‬ ‫داریم‪ ،‬اما باوجود ســرمربی بادانشــی مثل مهدی تارتار و‬ ‫بازیکنانی که گرفتیم خیلی زود به هماهنگی الزم خواهیم‬ ‫رسید و امیدوارم شروع خوبی در فصل تازه رقابت های لیگ‬ ‫برتر داشته باشیم‪.‬‬ ‫ولسیانی را در خط دفاعی‪ ،‬سروش رفیعی و مسعود ریگی را در‬ ‫خط میانی و سجاد شهباززاده و شهریار مغانلو را در خط حمله‬ ‫دارد‪ .‬همین اسامی برای قهرمان شدن یک تیم کافی است‪،‬‬ ‫ولی واقعیت این است که این ها بخشی از بازیکنان باکیفیتی‬ ‫است که سپاهان در اختیار دارد و چندین مهره تاثیرگذار دیگر‬ ‫هم با پیراهن زرد ســپاهان‪ ،‬تهدیدی برای ســایر تیم های‬ ‫لیگ برتری محسوب می شوند‪ .‬شاید تنها پستی که سپاهان‬ ‫تابه حال نتوانسته در ان خوب عمل کند‪ ،‬دروازه بانی است که‬ ‫اتفاقات رخ داده بین رشید مظاهری و استقالل‪ ،‬می تواند منجر‬ ‫به رفع نگرانی سپاهان در این پست هم شود‪ .‬حال مشخصا‪،‬‬ ‫یحیی گل محمدی و پرسپولیس به دلیل رقابت با سپاهان و‬ ‫رسیدن به ششمین قهرمانی پیاپی هم که شده اصرار کرده و‬ ‫خواهند کرد تا هر طور شده مجوز خرید یک مهاجم خارجی‬ ‫که به سیستم بازی پرسپولیس بخورد را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫نخستین مرحله از بیست و پنجمین دوره مسابقات‬ ‫دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور در بخش بانوان با‬ ‫پیشتازی پلیمر خلیج فارس خرم اباد و دانشگاه ازاد به پایان‬ ‫رسید‪ .‬نخستین مرحله بیست و پنجمین دوره مسابقات‬ ‫دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور در بخش بانوان در‬ ‫حالی به پایان رسید که تیم پلیمر خلیج فارس خرم اباد با ‪287‬‬ ‫امتیاز پیشتاز است و تیم های دانشگاه ازاد اسالمی و فوالد‬ ‫مبارکه سپاهان اصفهان در حال حاضر با امتیازهای ‪ 263‬و‬ ‫‪ 187‬به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند‪ .‬تیم های‬ ‫سلکتور مقاومت بسیج همدان و مقاومت بسیج تهران نیز‬ ‫فعال صاحب عناوین چهارم تا ششم هستند‪ .‬در جریان‬ ‫این مسابقه ها قدیمی ترین رکورد دوومیدانی بانوان ایران‬ ‫در دو ‪ 4‬در ‪ 100‬متر امدادی شکسته شد‪ .‬تیم دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی با ثبت بازمان ‪ 46/91‬ثانیه پس از ‪ 47‬سال رکورد‬ ‫ملی این ماده را بهبود بخشید‪ .‬پیش ازاین رکورد ملی این‬ ‫ماده با حدنصاب ‪ 47/50‬ثانیه در اختیار تیم ملی دوومیدانی‬ ‫ایران در سال ‪ 1353‬بود‪ .‬همچنین فاطمه زهرا قلعه نوعی از‬ ‫تیم دانشگاه ازاد اسالمی در ‪ 10‬کیلومتر پیاده روی قهرمان‬ ‫شد و با ثبت زمان ‪ 56/54‬دقیقه رکورد ملی رده سنی‬ ‫جوانان را بهبود بخشید‪ .‬همچنین پریسا عرب از تیم پلیمر‬ ‫خلیج فارس خرم اباد موفق شد ضمن کسب عنوان قهرمانی‬ ‫رکورد ملی و باشگاهی دو ‪ 10000‬متر را جابجا کند‪ .‬ریحانه‬ ‫مبینی نیز در رقابت ماده پرش طول با وبت حدنصاب ‪6/24‬‬ ‫متر ضمن کسب عنوان نخست رکورد باشگاهی این ماده‬ ‫نیز که با ‪ 6/08‬در اختیار خودش بود بهبود بخشید‪ .‬فاطمه‬ ‫محیطی زاده نیز از تیم پلیمر خلیج فارس خرم اباد با ‪4663‬‬ ‫امتیاز قهرمان شد و رکورد ملی رده سنی جوانان را در این‬ ‫ماده شکست‪ .‬حدنصاب قبلی ماده هفتگانه رده سنی جوانان‬ ‫کشور در بخش بانوان با ‪ 4557‬امتیاز در اختیار خودش بود‪.‬‬ ‫در این دوره از مسابقات باشگاهی دوومیدانی در بخش بانوان‬ ‫تیم های فوالد مبارکه سپاهان اصفهان‪ ،‬پلیمر خلیج فارس‬ ‫خرم اباد‪ ،‬دانشگاه ازاد اسالمی‪ ،‬سلکتور‪ ،‬مقاومت تهران و‬ ‫مقاومت همدان حضور دارند‪.‬‬ ‫والیبال نشسته ذوب اهن‬ ‫تیمیدست نیافتنی‬ ‫استقالل مجوز‬ ‫جذب بازیکن خارجی را دارد‬ ‫فریبرز محمــودزاده با ذکر نکته ای متفــاوت با انچه‬ ‫پیش تر اعالم شده بود‪ ،‬استقالل را جزو باشگاه هایی دانست‬ ‫که امکان اســتخدام مربی و بازیکن خارجی دارند‪ .‬بحث‬ ‫مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره ضوابط جذب‬ ‫بازیکن و مربی خارجی همچنان ادامه دارد و این موضوع‬ ‫به ویژه درباره دو باشــگاه سرخابی به شدت دنبال می شود‪.‬‬ ‫در شــرایطی که چند روز پیش جمشید‬ ‫نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت‪ ،‬رای‬ ‫صادره در کمیتــه انضباطی فیفا را نقطه‬ ‫موردنظر فدراسیون فوتبال در صدور مجوز‬ ‫برای اســتخدام خارجی دانسته بود‪ ،‬حاال‬ ‫محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقاالت‬ ‫ســازمان لیگ گفته کــه رای صادره در‬ ‫دادگاه عالــی ورزش موردمحاســبه قرار‬ ‫خواهد گرفت و درصورتی که باشــگاه ها‬ ‫در دادگاه ‪ CAS‬به حکــم فیفا اعتراض‬ ‫کنند تا زمان صــدور رای نهایی امکان‬ ‫خرید بازیکن خواهند داشت‪ .‬با استدالل‬ ‫محمودزاده‪ ،‬اســتقالل با توجه به اینکه هنوز دادگاه عالی‬ ‫ورزش حکم نهایی درباره پرونده اندره ا اســتراماچونی را‬ ‫صادر نکرده و در حال رســیدگی است‪ ،‬می تواند اقدام به‬ ‫خرید بازیکن و مربی کند و اســتخدام گابریل پین نیز با‬ ‫این منطق ایراد حقوقی نخواهد داشــت اما پرسپولیس با‬ ‫توجه به رای قطعی دادگاه عالی در پرونده گابریل کالدرون‪،‬‬ ‫امکان خرید بازیکن ندارد‪ .‬محمودزاده دراین باره گفت‪ :‬در‬ ‫بخش اســتقالل‪ ،‬با توجه به این بازه ‪ 21‬روز شــکایت به‬ ‫عنوان سومی سپاهان در لیگ‬ ‫دوومیدانی کشور‬ ‫دادگاه ‪ CAS‬را اســتقالل استفاده کرد و استقالل پرونده‬ ‫را بــه دادگاه ‪ CAS‬ارائه کــرد و دادگاه عالی ورزش هنوز‬ ‫رای فیفا را چه تائید و چه تقلیل را اعالم نکرد‪ ،‬اســتقالل‬ ‫باید فدراسیون را مجاب کند در پرونده حقوقی این را لحاظ‬ ‫کند‪ .‬او با اشاره به مسئله رای صادره در فیفا و دادگاه ‪CAS‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از بحث هایی که در هفته گذشته مطرح‬ ‫شد‪ ،‬این است که در رسانه ها می گویند پرونده های باز‪ .‬ما‬ ‫اصال مفهومی ندارد که جلوی پرونده باز را بگیریم‪ .‬شــما‬ ‫می رویــد به یک دادگاه به هر دلیلــی‪ ،‬ایا پرونده در حال‬ ‫بررسی است‪ ،‬شما را محکوم می کنند و حق اجتماعی شما‬ ‫را ســلب می کنند؟ وی در پایان روی موضع خود مبنی بر‬ ‫صادر شدن راین هایی در دادگاه ‪ CAS‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پرونده در حال بررسی و پرونده باز‪ ،‬شامل حال محدودیت‬ ‫در بند اول دستورالعمل نخواهد شد‪.‬‬ ‫سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب اهن با اشاره به حضور‬ ‫ایران در ‪ ۹‬دوره بازی های پارالمپیک گفت‪ :‬هفت قهرمانی و‬ ‫دو نایب قهرمانی در این سال ها ایران را به تیمی دست نیافتنی‬ ‫و رویایی در جهان تبدیل کرده است تیمی که بهترین های دنیا‬ ‫را در اختیار دارد‪ .‬محمدرضا رحیمی درباره قهرمانی و عملکرد‬ ‫تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در پارالمپیک توکیو‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نزدیک به سه دهه است که تیم والیبال نشسته ایران بر‬ ‫قله قهرمانی پارالمپیک و مسابقات جهانی ایستاده است‪ ،‬تیم‬ ‫ایران از ‪ ۹‬دوره حضور در پارالمپیک در تمام دوره ها بر سکو‬ ‫ایستاده و هفت قهرمان و دو نایب قهرمانی کارنامه درخشانی‬ ‫از تیم ایران ساخته است‪ ،‬تیمی که در دوران پوست اندازی‬ ‫و تغییر نسل خود تنها یک پله سقوط داشته و در مقطعی از‬ ‫زمان به نایب قهرمانی رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬در حقیقت تیم ملی‬ ‫والیبال نشسته کشورمان با عملکردی عالی توانست از عنوان‬ ‫خود دفاع کند و به مدال طالی مسابقات پارالمپیک توکیو‬ ‫برسد و یک قهرمانی دیگر در کارنامه درخشان خود ثبت‬ ‫کند‪ .‬سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب اهن با اشاره به ترکیب‬ ‫جوان و باتجربه در تیم ملی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این دوره نیز‬ ‫بازیکنان جوان به تیم اضافه شدند‪ ،‬در تیم ملی از بازیکن‬ ‫‪ ۲۲‬ساله تا ‪ ۴۴‬ساله داشتیم که این امر نشان از برنامه ریزی‬ ‫خوب کادر فنی دارد‪ .‬سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب اهن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بعد از پارالمپیک ‪ ۲۰۱۶‬ریو‪ ،‬برنامه بسیار خوبی برای‬ ‫استعدادیابی تدوین شد و اقدامات موثری دراین باره انجام‬ ‫گرفت که نتیجه ان را می بینیم‪ .‬رحیمی با اشاره به حضور‬ ‫محمد سید حسینی و مرتضی رمضانی بازیکنان ذوب اهن‬ ‫در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته کشورمان‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بازیکنان والیبال نشسته ما از بهترین های دنیا هستند‪ .‬نفرات‬ ‫فیکس تیم ملی مشخص بودند و سید حسینی در جریان‬ ‫مسابقات به عنوان نفر هفتم وارد زمین می شد‪ .‬وی افزود‪ :‬سید‬ ‫حسینی بازیکن چپ دست تیم ملی است و به عنوان اسپکر‬ ‫یکی از بهترین های تیم ملی ایران در رقابت های پارالمپیک‬ ‫بود و با عملکرد خوب و درخششی که داشت موجب شد به‬ ‫تیم ملی دعوت شود و در تیم ملی نیز این عملکرد خوب‬ ‫تداوم داشت‪ .‬رحیمی ادامه داد‪ :‬مرتضی رمضانی نیز پاسور‬ ‫سوم یا چهارم تیم بود که عملکرد رضایت بخشی داشت‪.‬‬ ‫رمضانی نیز بر اساس عملکرد خوبی که در لیگ داشت به‬ ‫تیم ملی رسید و این نشان از کیفیت خوب لیگ‪ ،‬تالش و‬ ‫عملکرد درخشان ان ها برای رسیدن به تیم ملی است‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه | ‪ 17‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4160‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪08Sep2021 | 4160‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس از منکران معاد بپرس‪ :‬ایا افرینش انان سخت تر و دشوارتر است یا انچه افریده ایم؟ به یقین افرینش انان کاری‬ ‫ناچیز است چون ما انان را از گِلی چسبنده افریده ایم‪،‬‬ ‫صافات‪11‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫پیشروی فرونشست زمین طی دو سال گذشته در اصفهان‬ ‫ان قدر سرعت گرفته که اثار ترک های این بمب ساعتی به تمام‬ ‫نقاط مسکونی اصفهان رسیده است و در این میان اثار‪ ،‬بناها و‬ ‫پل های تاریخی این شهر از سیلی محکم و زخم فرونشست در‬ ‫اماننمانده اند‪.‬‬ ‫مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره نمایان شدن ترک های فرونشست که‬ ‫بر سازه های تاریخی اصفهان همچون میدان نقش جهان‪ ،‬مسجد‬ ‫امام (ره) و پل های تاریخی اصفهان با قدمتی بیش از ‪ ۴۰۰‬سال‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اصفهان طی دهه های گذشته یکی از مراکز مهم‬ ‫گردشگری کشور بوده و است و همواره تمام این اثار و پل های‬ ‫تاریخی به نوعی پایش مردمی می شده و اگر حدود ‪ ۳۰‬سال پیش‬ ‫ترکی بر این اثار بود‪ ،‬به طورقطع از سوی مردم و سمن ها گزارش‬ ‫می شد‪ .‬انچه ما در مورد ان صحبت می کنیم اثاری هستند که‬ ‫قدمتی بیش از ‪ ۴۰۰‬سال دارند نه سازه ای که یکی دو سال از‬ ‫عمر ان گذشته باشد‪ .‬رضا اسالمی با اشاره به اینکه زاینده رود‬ ‫تنها منبع تغذیه کننده دشت اصفهان‪ -‬برخوار است‪ ،‬افزود‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۷۹‬با قطع شدن جریان دائمی رودخانه زاینده رود و منقطع جاری‬ ‫کردن اب به بستر رودخانه از یک سو و از طرف دیگر با گسترش‬ ‫حفر چاه های زیاد‪ ،‬فشار بسیاری به سفره های زیرزمینی اب وارد‬ ‫کرده ایم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به طورقطع ابخوان دشت اصفهان‪ -‬برخوار‬ ‫اگر زبان داشت که همان سال ها فریاد می زد‪ ،‬اما این ابخوان‬ ‫سال ها درد را تحمل کرد و اکنون در استانه درد و سکته این گونه‬ ‫به صورت ترک های فرونشستی خود را نمایان کرده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عمق فاجعه فرونشســت زمین در میدان‬ ‫نقش جهان‬ ‫مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان‬ ‫درباره بازدید خود از میدان نقش جهان‪ ،‬مسجد امام‪ ،‬سردرهای‬ ‫ورودی میدان در خیابان های سپه و حافظ‪ ،‬بازار قیصریه و …‬ ‫توضیح داد‪ :‬این مشاهدات و بررسی ها زخم کهنه ای بود که از‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬سرباز کرده بود و ما مرتب به جای ان که از اساس فکری‬ ‫به حال این ترک ها کنیم‪ ،‬تنها ُمسکن تزریق کردیم و به اصطالح‬ ‫خاک زیر فرش ریختیم و گفتیم مشکلی وجود ندارد‪ .‬اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این مشاهدات گویای فاجعه فرونشست زمین در مرکز‬ ‫اصفهان و در محدوده تاریخی اصفهان است‪ .‬ترک های زیاد در‬ ‫دیواره بنای تاریخی مسجد امام تماما حکایت از فرونشست زمین‬ ‫در این مجموعه است‪ .‬در این مسجد ترک های فرونشستی تا ‪۱۰‬‬ ‫سانتیمتری در بعضی از دیواره ها نیز مشاهده شده است‪ .‬او وجود‬ ‫این ترک ها را حاصل از نشست نامتقارن در ضلع شمالی میدان‬ ‫نقش جهان عنوان کرد و افزود‪ :‬باید توجه داشت که نشست در‬ ‫ضلع شمالی میدان نقش جهان بیشتر از ضلع جنوبی ان است‬ ‫که به صورت ایجاد ترک های طولی و عرضی در دیواره ها سازه‬ ‫نمایان شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نرخ نشست نسبی میدان نقش جهان ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫سانتیمتر در سال‬ ‫او با تاکید بر اینکه هر انچه از فرونشست زمین در محدوده‬ ‫شهری وجود دارد مربوط به داده های رادار سال ‪ ۹۷‬سازمان‬ ‫نقشه برداری کشور به وسیله پردازش تصاویر سنتینل یک‪ ،‬انجام‬ ‫داده است که میزان فرونشست و نشست هر یک از نقاط شهر‬ ‫اصفهان و حتی بناهای تاریخی اصفهان را مشخص کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به این تصاویر میزان نرخ نشست نسبی در میدان‬ ‫نقش جهان ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سانتیمتر در سال عنوان شده است که باید به‬ ‫این نکته اشاره کرد که تمام این داده ها نسبی است و برای تعیین‬ ‫نرخ دقیق ان باید از ابزار دقیق (دستگاه های ‪ GPS‬دو فرکانس)‬ ‫استفاده کرد‪ .‬مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫اصفهان بابیان این که تا پیش ازاین بازدید تصور نمی شد که‬ ‫زبانه های نشست در مرکز اصفهان و در محدوده بافت تاریخی‬ ‫میدان نقش جهان تا این حد نفوذ پیداکرده باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫بازدیدنشان داد که گسترش فرونشست در این محدوده بسیار‬ ‫چشمگیر است و اثار ان به وفور در دیواره های منازل مسکونی‬ ‫و تجاری شهر و به خصوص در مجموعه نقش جهان با شدت‬ ‫بیشتری قابل مشاهده است‪ .‬به گفته اسالمی‪ ،‬اطلس نقشه برداری‬ ‫فرونشست زمین از سوی سازمان نقشه برداری در سال ‪ ۹۷‬تهیه‬ ‫شد و این نقشه سه سال پیش رسیدن فرونشست زمین به مناطق‬ ‫شهری استان اصفهان را هشدار داده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زخم ترک های فرونشست سرباز کرده است‬ ‫او با تاکید بر این که زخم ترک های فرونشست امروز سرباز‬ ‫کرده و شاید دیگر قابل مداوا نباشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫وضعیت ابخوان اصفهان این گونه است و دیگر توانی برای ابخوان‬ ‫باقی نمانده‪ ،‬اما همچنان اصرار به برداشت اب از ان داریم بدون‬ ‫انکه دوباره ان را تغذیه کنیم‪ .‬مدیرکل سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی اصفهان بابیان اینکه از سال ‪ ۷۹‬تا به امروز‬ ‫تعداد چاه های حفرشده در دشت اصفهان‪ -‬برخوار افزایش یافته‬ ‫و به شدت از ابخوان برداشت اب داریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به طورقطع این‬ ‫فشار بر ابخوان خود را در ترک های فرونشست نشان می دهد‪.‬‬ ‫او با اشاره به صحبت های اخیر یکی از اعضای هیئت علمی‬ ‫دانشگاه هنر اصفهان مبنی بر اینکه ترک های موجود در پل ها‬ ‫و بناهای تاریخی اصفهان با پدیده فرونشست ارتباطی ندارد و‬ ‫ترک ها به دالیلی مختلف و اغلب در اثر نشست خود بنا ایجاد‬ ‫می شود و هم چنین رد کردن ترک های پل جویی ناشی از نشست‬ ‫زمین‪ ،‬توضیح داد‪ :‬باید به این موضوع توجه کرد که چرا طی‬ ‫چهارصد سال گذشته این ترک ها خود را نشان نداده و اینکه‬ ‫برخی کارشناسان اعالم می کنند که این ها ترک ها فرونشست‬ ‫زمین نیست‪ ،‬به نوعی اشتباه است و باید پرسید چرا سال ‪۱۳۶۰‬‬ ‫این صحبت ها عنوان نمی شد‪ .‬اسالمی تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که‬ ‫زاینده رود جاری بود‪ ،‬این ترک ها دیده نمی شد‪ ،‬چراکه با تغذیه‬ ‫ابخوان نشست زمین رخ نداده بود و یا سرعت پایینی داشت‪،‬‬ ‫درحالی که امروز به شدت در حال برداشت ابخوان هستیم و‬ ‫فضاهای بین ذرات خاک که زمانی توسط اب پرشده بود اکنون‬ ‫خالی از اب شده و این فضا براثر وزن باالی رسوبات در حال بسته‬ ‫شدن است که این خود را به صورت ترک های فرونشست در‬ ‫ناحیه مسکونی اصفهان و بناهای تاریخ اصفهان نشان داده است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر فرونشست به مناطق مسکونی‬ ‫رسیده است و جای جای شهر اصفهان از ترمینال امیرکبیر تا‬ ‫رهنان اصفهان‪ ،‬از خیابان فیض تا مهراباد‪ ،‬از دشتستان و فرسان‬ ‫تا حبیب اباد و زینبیه همه جا اثار و ترک های فرونشست به وفور‬ ‫قابل مشاهدهاست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نشست نامتقارن در پل های تاریخی اصفهان‬ ‫مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان‬ ‫بابیان اینکه ترک های موجود در پل مارنان‪ ،‬پل خواجو و‬ ‫سی وسه پل نشان از نشست نامتقارن در این منطقه است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخش شمالی سازه ها بیشتر از بخش جنوبی سازه ها‪ ،‬در حال‬ ‫نوعی فرونشست نامتقارن است که اگر کل سازه به یک اندازه‬ ‫نشست می کرد‪ ،‬امروز هیچ ترکی دیده نمی شد و تنها بنا پایین‬ ‫می رفت‪ ،‬اما علت این نشست نامتقارن ان است که زاینده رود‬ ‫به عنوان تنها منبع تغذیه کننده ابخوان‪ ،‬امروز خشک است‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر باز و بسته شدن اب زاینده رود موجب تنش و شوک‬ ‫به پل های تاریخی می شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬نمی دانیم زاینده رود با‬ ‫چه زبانی باید بگوید که در مرحله اخر قرار دارد و درحالی که امروز‬ ‫شاهد ترک های فرونشست در مناطق مسکونی و اثار تاریخی‬ ‫اصفهان هستیم‪ ،‬اما برخی اصرار بر این دارند که این ترک ها‬ ‫مربوط به خود سازه است‪ ،‬اما سوال است که چرا سازه زمانی‬ ‫که طی ‪ ۴۰۰‬سال گذشته زاینده رود جاری بود درگیر نشده بود؟‬ ‫اسالمی بابیان اینکه سوال این است چطور یک سازه با مالت گِل‬ ‫و گچ و ساروج ‪ ۴۰۰‬سال دوام اورده‪ ،‬اما بعد از خشکی زاینده رود‬ ‫درگیر ترک شده است؟ او با اشاره به ترمیم و مرمت دو ایوانگاه‬ ‫پل خواجو طی دهه ‪ ،۹۰‬اظهار کرد‪ :‬باوجوداین مرمت ها دوباره‬ ‫از کنار ان ترک هایی مشهود است و این ترک ها نشان می دهد‬ ‫که پی و زیربنا دچار تنش و نشست شده است؛ امروز با خالی‬ ‫کردن ابخوان و خشکی زاینده رود‪ ،‬پی پل ها نشست کرده و این‬ ‫موضوع به صورت ترک خود را نشان داده است‪ .‬مدیرکل سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان توضیح داد‪ :‬سمت غرب‬ ‫و شرق این پل ترک های فرونشستی دیده می شود و از سوی‬ ‫دیگر نشست در دیواره شمالی پل خواجو (سمت خیابان کمال‬ ‫اسماعیل) بیشتر از دیواره جنوبی پل به سمت (بلوار اینه خانه و‬ ‫میدان فیض) است و این ناشی از نشست نامتقارن در این پل‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬رسیدن فرونشست به پی پل های تاریخی‬ ‫او تاکید می کند‪ :‬طی سالیان گذشته ترک های فرونشست‬ ‫در پل های تاریخی اصفهان مرمت و به نوعی ترمیم شده است‪،‬‬ ‫اما از فرونشست این پل ها در پی و پایه پل ها غافل مانده ایم‪،‬‬ ‫بااین وجود برای جلوگیری از پیشروی ترک های فرونشست در‬ ‫پل های تاریخی اصفهان نیازمند جریان دائمی زاینده رود هستیم‪.‬‬ ‫اسالمی با انتقاد بر اینکه با برخی صحبت های غیر کارشناسانه‬ ‫تیشه به ریشه زاینده رود و اثار تاریخی می زنند‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی‬ ‫که امروز مدعی هستند ترک های پل های تاریخی و میدان‬ ‫نقش جهان مربوط به سازه است‪ ،‬باید توضیح دهند چرا این‬ ‫ترک ها از دهه ‪ ۸۰‬شروع و در دهه ‪ ۹۰‬شدت پیدا کرد‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اینکه اثار و پل های تاریخی تنها متعلق به اصفهان و یا ایران‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه اثاری جهانی هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما حق نداریم در‬ ‫مورد اثاری که متعلق به دنیاست‪ ،‬غیر کارشناسانه حرف بزنیم‬ ‫و تصمیم بگیریم‪ .‬ما امانتداران خوبی برای حفظ این مجموعه‬ ‫ذی قیمت نیستیم و به جای انکه از میراث هنرمندان گذشته خوب‬ ‫استفاده کنیم بی اعتنا از کنارشان گذشتیم و اصفهان این مهد‬ ‫گردشگری و هنر را به شهری صنعتی تبدیل کرده ایم‪ ،‬به جای‬ ‫جاذبه گردشگری‪ ،‬جاذبه صنعتی ایجاد کرده ایم و همچنان نیز بر‬ ‫این کار اصرار داریم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با نصب دستگاه ‪ GPS‬بر اثار و پل های تاریخی‬ ‫اصفهان موافقت نشد‬ ‫مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان‬ ‫بابیان اینکه سازمان زمین شناسی سال ‪ ۹۳‬درخواست پایش اثار‬ ‫تاریخی و پل های تاریخی اصفهان را به استانداری وقت و سازمان‬ ‫میراث فرهنگی داد که ایا این ترک ها مربوط به سازه است یا‬ ‫فرونشست‪ ،‬گفت‪ :‬اگر سال ‪ ۹۳‬با نصب دستگاه ‪ GPS‬بر روی این‬ ‫سازه ها موافقت شده بود‪ ،‬امروز شاهد صحبت های غیر کارشناسانه‬ ‫در مورد اثار تاریخی و نشست زمین نبودیم‪ .‬او با اشاره به وضعیت‬ ‫بحرانی فرونشست زمین در اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ذخیره‬ ‫سد زاینده رود حدود ‪ ۲۷۰‬میلیون مترمکعب است‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫مطابق پیش بینی هواشناسی میزان بارندگی ها در سرشاخه های‬ ‫زاینده رود طی پاییز امسال مناسب نخواهد بود و بارشی نخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬باید توجه داشت که زمانی که تراز اب از ‪ ۲۰۰‬میلیون کمتر‬ ‫می شود‪ ،‬اب قابل استفاده نخواهد بود‪ ،‬بنابراین امروز تنها حدود‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون مترمکعب برای تامین اب شرب و صنعت جمعیت‬ ‫بالغ بر ‪ ۷‬میلیون نفر چهار استان‪ ،‬پشت سد زاینده رود ذخیره است‬ ‫و از سوی دیگر اثار فرونشست با خشکی زاینده رود روزبه روز در‬ ‫حال پیشروی است‪ .‬او هشدار داد‪ :‬امروز اثار فرونشست به صورت‬ ‫ترک های بسیار در مناطق مسکونی و بناهای تاریخی خود را‬ ‫نشان داده‪ ،‬اما اگر به طور اساسی چاره اندیشی نشود‪ ،‬با حذف‬ ‫صورت مسئله و این مدل نگاه برخی کارشناسان‪ ،‬زمانی تنها فقط‬ ‫نامی از اصفهان به عنوان نصف جهان باقی می ماند‪.‬‬ ‫ماه اصفهان در‬ ‫سن پترزبورگ‬ ‫درخشید‬ ‫ادامه از صفحه یک ‪:‬کاخ موزه تزارها قصر امپراطوری قبلی‬ ‫روسیه و یکی از بزرگترین کاخ ها در مجاورت سنت پترزبورگ است‪.‬‬ ‫همچنین موزه تاریخ ادیان در سن پترزبورگ‪ ،‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫موزه ها با موضوعیت دین در جهان و تنها موزه ادیان در روسیه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایمان حجتی مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬یکی از اولین پیشنهاد هایی که با اغاز به کار‬ ‫طرح «شهروند دیپلمات» به ما رسید از سن پترزبورگ روسیه‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب که جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم این شهر‬ ‫پیشنهاد داده بودند نمایشگاهی از اصفهان در کاخ موزه تزار ها و موزه‬ ‫تاریخ ادیان این شهر برگزار شود‪ .‬حجتی افزود‪ :‬با همکاری رایزن‬ ‫فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه و‬ ‫سازمان ارتباطات اسالمی که زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬طرح تکمیل شده تائید شد و ما فروردین ماه سال جاری به‬ ‫توافق اولیه برای برگزاری نمایشگاه رسیدیم‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬مایل بودیم که هم زمان با هفته فرهنگی‬ ‫اصفهان در اردیبهشت ماه این نمایشگاه ها برگزار شود‪ ،‬اما تقویم‬ ‫موزه های سن پترزبورگ پر بود و درنهایت یکی از این نمایشگاه ها‬ ‫‪ ۱۵‬و ‪ 16‬شهریورماه افتتاح شد‪ .‬روند گزینش تصاویری که برای‬ ‫نمایش در این دو نمایشگاه انتخاب شده اند به چه شکل بوده است؟‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در پاسخ‬ ‫به این سوال اظهار کرد‪ :‬ما فراخوانی را منتشر کردیم و حدود ‪۳۶۳‬‬ ‫اثر از ‪ ۲۶‬عکاس به دستمان رسید که توسط هیئت داوران بر اساس‬ ‫موضوع نمایشگاه بررسی و درنهایت ‪ ۶۰‬اثر برای شرکت در هر دو‬ ‫نمایشگاهانتخابشد‪.‬حجتیتاکیدکرد‪:‬به منظورکمترشدنهزینه‬ ‫برگزاری و اثرگذاری بهتر‪ ،‬هیچ نماینده ای از شهرداری اصفهان‬ ‫برای افتتاحیه این نمایشگاه در سن پترزبورگ حضور نداشته و‬ ‫تنها بسترسازی الزم را با استفاده از ظرفیت های مدنی انجام داده‬ ‫است‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬پیش ازاین نیز به یمن اجرای طرح «شهروند‬ ‫دیپلمات» و با همکاری انجمن دوستی ایران و پرتغال‪ ،‬نمایشگاهی‬ ‫با همین سبک در شهر پورتو برگزارشده و امیدوار است که با‬ ‫تداوم ان‪ ،‬از ظرفیت ها موجود در جهت گرامیداشت مناسبت های‬ ‫فرهنگی و همچنین مباحث مربوط به حوزه گردشگری و ‪...‬‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫هرگز دری را نزن‪ ،‬مگر اینکه بدانی در ان سویش چه می گذرد‪.‬‬ ‫ژان پل سارتر‬ ‫زخم فرونشست به اثار تاریخی اصفهان نشست‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫سالروز قیام ‪ 17‬شهریور‬ ‫رفتم مرا ببخش و مگو او وفا نداشت‬ ‫راهی بجز گریز برایم نمانده بود‬ ‫فروغ فرخزاد‬ ‫سبزه میدانی که سیاه شد‬ ‫میدانی که روزی کاسبی در ان از پربرکت ترین مشاغل‬ ‫شهر بود‪ ،‬حاال گویی به خواب عمیق فرورفته؛ زیرگذر و‬ ‫میدان ذوزنقه ای شکل گویا باران رحمت را از سبزه میدان‬ ‫اصفهان برده اند‪.‬‬ ‫در نیمه دوم دهه ‪ ۱۳۸۰‬عملیات عمرانی سبزه میدان‬ ‫اصفهان که به میدان امام علی (ع) تغییر نام داده بود و زیرگذر‬ ‫ان اغاز شد‪ .‬شهرداری اصفهان علی رغم مقاومت کاسب ها‬ ‫شروع به تخریب مغازه ها و ازادسازی کرد‪ .‬البته شهرداری‬ ‫به کاسبان و صاحبان مغازه قول مغازه های نوساز و تروتمیز‬ ‫در میدانی را داد که قرار بود ساخته شود‪ .‬بااین حال کاسب ها‬ ‫مقاومت کردند و بولدوزرها شبانه مشغول به تخریب شدند‪.‬‬ ‫یکی از این کاسب ها که مغازه اش در پالک دوم خیابان‬ ‫عبدالرزاق است و به قول خود از این حوادث َجسته‪ ،‬درباره‬ ‫ان شب های اشک الود می گوید‪« :‬اول امدن و گفتن که‬ ‫می خواهیم برای شما دکان بسازیم‪ ،‬نو‪ ،‬تمیز‪ ،‬می خواهیم یک‬ ‫کاری کنیم که توریست به یاد ازتون خرید کند؛ خیلی ها‬ ‫فهمیدن که از این خبرا نمی شود‪ ،‬برای همین هم شب ها‬ ‫تو دکانشان می خوابیدن که مبادا صبح بیان ببینند چیزی‬ ‫از مغازه نمانده‪ ،‬اما خب کار خودشان را کردند دیگر‪ ،‬االن‬ ‫هم که وضع را می بینید»‪ .‬منظور این پیرمرد اصفهانی که‬ ‫قابله های مسی و روحی را از درودیوار مغازه اش اویزان کرده‬ ‫از «وضع»‪ ،‬خلوتی سنگین بازار است‪ .‬خلوتی که یکی یکی‬ ‫کرکره های مغازه های پایین کشیده‪ ،‬فرقی ندارد صبح اول‬ ‫وقت باشد یا به قول بازاری ها صالت ظهر‪ ،‬کاسبی های اینجا‬ ‫همیشه غروب است‪ ،‬غروبی سنگین که چند سالی است‬ ‫ادامه داشته و تمام شدنی نیست‪ .‬در ورودی میدان نیز این‬ ‫فضای سنگین احساس می شود‪ ،‬ورود اصلی که از عبدالرزاق‬ ‫است و راه بندهای فلزی راه را برای قدم انسان ها تنگ‬ ‫کرده اند‪ .‬در میدان نیز اوضاع جالب نیست و جز چند پسرک‬ ‫نوجوان روبه رو مغازه بستنی فروشی کنج میدان دیگرکسی را‬ ‫نمی توان دید‪ .‬جز مغازه های شمال غربی کرکره های بقیه‬ ‫دکان ها پایین است‪ ،‬کاسبان می گویند که صاحبان ان از‬ ‫خیر ان گذشته اند و روی دست شهرداری هم بادکرده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مسجد هم از رونق افتاده!‬ ‫بااین حال ان سوتر از این راسته‪ ،‬درست در روبه روی‬ ‫مسجد جامع رفت وامد بیشتر است و مغازه ها شلوغ تر به‬ ‫نظر می اید‪ .‬این مغازه ها که اکثرًا لباس فروشی هستند‪،‬‬ ‫فروشنده های جوان تری دارند که یکی از ان ها می گوید‪:‬‬ ‫«کاسبی ما تنها شب عید است‪ ،‬در بقیه روزها اینجا خبری‬ ‫نیست و چیزی درنمی اید‪ .‬اوضاع به هم ریخته پارکینگ‬ ‫نیمه تمام و وضعیت کارگاهی روبرو مغازه باعث شده تا کسی‬ ‫اینجا نیاید و بیشتر مردم تو خیابان طوقچی (مجلسی) خرید‬ ‫کنن و برن»‪ .‬یکی دیگر از کاسب ها که ریش بلندی دارد و‬ ‫چند قدم ان سوتر از مسجد جامع انگشتر و عطر می فروشد‪،‬‬ ‫نگاهی سنگین می اندازد و می گوید‪« :‬من یک سری‬ ‫مشتری های ثابت خودم را دارم‪ ،‬اما یادم هست که سال های‬ ‫پیش چقدر این مسجد شلوغ می شد‪ ،‬نماز ظهر اینجا انگار‬ ‫راهپیمایی کرده بودند‪ ،‬اما این ریخت وپاش های شهرداری‬ ‫نه تنها کاسبی ها‪ ،‬حتی مسجد را هم از رونق انداخته!»‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گره ی تاریخی که باز نشد‬ ‫در پس هر یک از این مغازه های خالی و بی رونق هزاران‬ ‫داستان نهفته است‪ ،‬داستان های عجیب وغریب‪ ،‬بسیاری از‬ ‫کاسب ها که سر پروژه میدان امام علی (ع) مغازه های خود را‬ ‫از دست دادند‪ ،‬در سال های سازندگی جان باختند و هیچ وقت‬ ‫میدان نو را ندیدند‪ .‬بسیاری دیگر جمع وجور کردند و ازاینجا‬ ‫رفتند‪ ،‬حتی امروز هم کاسب های قدیمی کمی می توان در‬ ‫قلب تاریخی اصفهان دید‪ .‬قلبی که دیگر با صالبت نمی زند‬ ‫و همانند بمب ساعتی برای کاسب ها شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تاریخ و اقتصاد باهم خاک شد‬ ‫سبزه میدان اصفهان که روزی قدم از قدم نمی توان در ان‬ ‫برداشت‪ ،‬امروز برای کاسبانش سیاه شده‪ ،‬اوضاع بد اقتصادی‬ ‫نیز مزید بر علت شده تا این افراد روزبه روز به پرتگاه سقوط‬ ‫نزدیک تر شوند‪ .‬از طرفی هیچ کاسبی حاضر نیست به این‬ ‫قسمت از اصفهان بیاید و کار راه بیندازد‪ ،‬میدانی که قرار بود‬ ‫روزی توریست برای شهر جذب کند‪ ،‬به نظر می رسد حتی‬ ‫در حفظ کسبه قدیمی خود ناکام مانده است‪ .‬پروژه میدان‬ ‫امام علی (ع) مانند پروژه بدنه شرقی چهارباغ و بسیاری دیگر‬ ‫از پروژه ها و پاساژسازی های شهرداری نه تنها باعث رونق‬ ‫این منطقه نشد‪ ،‬بلکه دست کاسبان را از کسب وکارشان‬ ‫کوتاه کرد‪ .‬از طرفی تاریخ هزارساله یک شهر نیز زیر‬ ‫این بزک ها دفن شد و هویت و خرده فرهنگ منطقه نیز‬ ‫از دست رفت‪ .‬هم اکنون و هم زمان با اغاز به کار شورای‬ ‫شهر ششم در اصفهان که ازقضا برخی از ان ها در دوره های‬ ‫قبلی به خصوص دوره دوم تا چهارم هم عضو شورا بودند‪،‬‬ ‫انتظار می رود تا این بار برنامه منطقی برای احیای هویت‬ ‫ازدست رفته میدان امام علی (ع) اجرایی کنند‪.‬‬ ‫بازسازی خانه تاریخی‬ ‫حاج سلیمان در شهر‬ ‫تیران‬ ‫خانه تاریخی حاج سلیمان به یادگار مانده از دوران‬ ‫زندیه در شهر تیران بازسازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری تیران و کرون بابیان اینکه‬ ‫بخش های زیادی از این اثر تاریخی با گذر زمان‬ ‫تخریب شده بود گفت‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۷‬به همت خانم‬ ‫جعفری مالک و سرمایه گذار مرمت خانه تاریخی حاج‬ ‫سلیمان تیران اغاز شد‪ .‬محسن مظاهری با اشاره به‬ ‫اینکه این خانه تاریخی دارای ‪ ۳‬دوره معماری زندیه‪،‬‬ ‫قاجاریه و پهلوی است افزود‪ :‬خانه حاج سلیمان دارای‬ ‫‪ ۱۰‬اتاق سنتی است که شش اتاق ان برای اقامت ‪۲۴‬‬ ‫ساعته گردشگران تجهیز شده است‪ .‬او گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ویژگی های منحصربه فرد این خانه تاریخی اتاق های‬ ‫زندیه ان با نقاشی های رنگ و روغن گل وبوته و پرندگان‬ ‫و در بخش هایی از ان از تکنیک طال چسبان استفاده شده‬ ‫است‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری تیران و کرون بابیان اینکه سرمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی بیش از ‪ ۱‬و نیم میلیارد تومان برای مرمت این‬ ‫اثر ارزشمند هزینه کرده گفت‪ :‬این مجموعه به عنوان‬ ‫اقامتگاه بوم گردی و سفره خانه سنتی به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬خانه تاریخی حاج سلیمان با شماره ‪ ۲۴۴۶۲‬در‬ ‫فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫خیالی نگاری در پرده های عاشورایی‬ ‫نمایشگاه «پرده های خیالی نگاری عاشورا» در عمارت‬ ‫تاریخی سعدی اصفهان برپا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬نمایشگاهی از پرده های عاشورایی به‬ ‫مناسبت ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) با همکاری‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان وابسته به سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری و حوزه هنری اصفهان‪ ،‬در‬ ‫عمارت تاریخی سعدی برپا شد‪ .‬این نمایشگاه از ‪۱۴‬‬ ‫شهریورماه با رونمایی از سه پرده خیالی نگاری از گنجینه‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان اثر زنده یاد عباس گیاهی اغاز‬ ‫به کارکرده و تا هشتم مهرماه در عمارت سعدی میزبان‬ ‫عالقمندان است‪ .‬محمد عیدی معاون فرهنگی شهردار و‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫با حضور در نمایشگاه «پرده های خیالی نگاری عاشورا»‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پرده خوانی تلفیقی از سه هنر شامل هنر کالمی‬ ‫نقاالن‪ ،‬شاهنامه خوانان و تعزیه خوانان‪ ،‬هنر تجسمی و‬ ‫دیوارنگاره های حماسی است‪ .‬امیدوارم در این نمایشگاه ها در‬ ‫کنار نگاه هم زمانی‪ ،‬نگاهی درزمانی هم داشته باشیم تا تبدیل‬ ‫به فرایندی فرهنگی در جامعه امروز شود و دست مایه ای‬ ‫افتخارافرین از گذشته برای اینده فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیشینه نقالی و پرده خوانی‬ ‫به گفته مجتبی شاه مرادی‪ ،‬رئیس حوزه هنری اصفهان‪،‬‬ ‫پیشینه نقالی و پرده خوانی با همه انواع و اشکال ان به پیش‬ ‫از اسالم می رسد‪ .‬تاثیر این شیوه اجرایی بر مخاطب به قدری‬ ‫بوده که از ان برای تهییج و برانگیختن سپاهیان ایرانی مدد‬ ‫می جستند‪ .‬نشانه هایی از اشکال گوناگون نقالی از قرون‬ ‫چهار و پنج روایت شده‪ ،‬اما رواج و توسعه پرده خوانی‪ ،‬چنان که‬ ‫در سفرنامه های جهانگردان نیز می خوانیم به دوره های‬ ‫صفویه و قاجاریه برمی گردد‪« .‬پیترو دالواله» جهانگرد‬ ‫ایتالیایی دوره صفویه از مجلس روضه ای در اصفهان یاد‬ ‫می کند که فردی روحانی در هنگام خواندن روضه‪ ،‬متناسب‬ ‫با موضوع‪ ،‬شمایل ها و پرده هایی که بر ان ها چهره هایی‬ ‫نقاشی شده بود را به مخاطبان حاضر در پای منبر نشان‬ ‫می داده است‪ .‬نقالی هم در فضای بسته مانند قهوه خانه و‬ ‫هم در فضای باز صورت می گرفته و متناسب با فضای‬ ‫اجرا‪ ،‬مشتریان ثابت یا متغیری داشته است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫ترکیبی رو به فراموشی به قدری زیاد‬ ‫ظرفیت های این هنر‬ ‫ِ‬ ‫و جاذبه های ان چنان منحصربه فرد است که حتی در این‬ ‫قرن سرشار از نور و حرکت و صدا با جلوه های گوناگون‬ ‫و شعبده وارش هنوز جایگاهی در میان عالیق و تفریحات‬ ‫مردم دارد و اگر ضمن احیای ان به مقتضیات زمان و‬ ‫نیازهای زمانه توجه بیشتری شود‪ ،‬می تواند در قامت یک‬ ‫رسانه تاثیرگذار به حیات فرهنگی‪-‬هنری خود ادامه داده و‬ ‫همچنان بستری برای انتقال فرهنگ از دیروز به امروز و فردا‬ ‫باشد‪ .‬مهدی تمیزی‪ ،‬مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان نیز‬ ‫سابقه تاریخی نقش انداختن روی پارچه در ایران را مربوط‬ ‫به دوره ساسانیان دانست و گفت‪ :‬در پرده های خیالی نگاری‬ ‫نوعی تنوع تکرار وجود دارد‪ .‬برای پرداختن به تنوع تکرار‬ ‫در پرده های خیالی نگاری نخست باید به وعظ اشاره کرد‪.‬‬ ‫واعظ روایتی را قرن ها تکرار می کند و ارزش ان وعظ‪ ،‬غیر‬ ‫از مغز و معناگرایی رویداد مدنظر واعظ‪ ،‬تنوع در ارائه است‪.‬‬ ‫شیوه روایت کردن‪ ،‬حزن و فرازوفرود‪ ،‬فربه یا مختصر بیان‬ ‫کردن و بسیاری از فرم ها‪ ،‬واعظ را از واعظان دیگر متفاوت‬ ‫می کند‪ ،‬هرچند که روایت همچنان یکی باشد‪ .‬پرده های‬ ‫خیالی نگاری نیز کارکردی چنین دارد‪ .‬محمد ایزد‪ ،‬خواستی‬ ‫مدیر دفتر نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو در اصفهان‪ ،‬در‬ ‫مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت‪ :‬ذهن انسان در مواجهه‬ ‫با پرده های عاشورایی به شدت درگیر عالم خیال هنرمند‬ ‫صاحب اثر می شود‪ .‬انتقال پیام عاشورا اصلی ترین کارکرد‬ ‫این پرده ها است اما جدا از این موضوع با ساختاری پیچیده‬ ‫مواجه می شویم که فراتر از تحلیل هنری این اثار را می طلبد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬رموز نهفته در این اثار در گستره فرهنگ‪ ،‬اجتماع‬ ‫و تاریخ نهفته است درنتیجه در بررسی ان ها به مجموعه‬ ‫پاسخ هایی می رسیم‪ .‬اگر بخواهیم این پیچیدگی ها را در‬ ‫کنار مفهوم و پیام نهفته در اثر تحلیل کنیم‪ ،‬می بینیم که‬ ‫نگاهی بینارشته ای و بینا فرهنگی در ذات این اثار وجود‬ ‫دارد که شاید این پیچیدگی ها ناشی از ان باشد‪ .‬مدیر دفتر‬ ‫نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو در اصفهان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین دالیل شکل گیری این ساختار پیچیده را باید‬ ‫در مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی ردیابی کنیم‪.‬‬ ‫ایرانیان در طول تاریخ به خاطر شرایط زیستی همواره در‬ ‫ایجاد یک رویداد یا خلق یک اثر هنری به دنبال شیوه‬ ‫بیانی منحصربه فرد و خالق می گشته اند چون همواره نیاز‬ ‫داشتند به شیوه بیانی پیچیده تر از بیان ساده دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫ایزد خواستی تاکید کرد‪ :‬پرده های عاشورایی تنها در یک‬ ‫اثر تجسمی خالصه نشده و کهکشانی از معانی را در خود‬ ‫جای داده اند به طوری که از کودکان گرفته تا افراد مسن با‬ ‫ان ارتباط برقرار می کنند‪ .‬به گفته ازاده کوفگر مدیر واحد‬ ‫تجسمی و گالری های حوزه هنری اصفهان‪ ،‬این نمایشگاه‬ ‫با نگاهی به میراث ناملموس و رفتارهای اجتماعی مذهبی‬ ‫مردم اصفهان و تجلی ان در هنرهای تجسمی در سه بخش‬ ‫برپاشده است؛ پرده خیالی نگاری عاشورایی اثر داوود زندیان‬ ‫در گالری تک اثر‪ ،‬سه پرده خیالی نگاری متعلق به گنجینه‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان اثر استاد عباس گیاهی در‬ ‫گالری گلستان و دو پرده دیگر از زنده یاد گیاهی نیز در گالری‬ ‫بوستان به نمایش درامده که از مجموعه شخصی علیرضا‬ ‫بطالنی و علی عطریان در اختیار حوزه هنری اصفهان‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬همچنین مستند «مروری بر زندگی استاد‬ ‫عباس گیاهی» به کارگردانی مصطفی حیدری در معرض‬ ‫دید بازدیدکنندگان قرارگرفته است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4226

روزنامه اصفهان امروز 4226

شماره : 4226
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه اصفهان امروز 4225

روزنامه اصفهان امروز 4225

شماره : 4225
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه اصفهان امروز 4224

روزنامه اصفهان امروز 4224

شماره : 4224
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه اصفهان امروز 4213

روزنامه اصفهان امروز 4213

شماره : 4213
تاریخ : 1400/08/24
روزنامه اصفهان امروز 4212

روزنامه اصفهان امروز 4212

شماره : 4212
تاریخ : 1400/08/23
روزنامه اصفهان امروز 4211

روزنامه اصفهان امروز 4211

شماره : 4211
تاریخ : 1400/08/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!