هفته نامه بازار کسب و کار شماره 261 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 261

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 261

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 261

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫موج سواران‬ ‫کووید‪ ۱۹‬بربی ثباتی‬ ‫بازار‬ ‫محمــد رهبری دکتــری کارافرینی‬ ‫ســازمانی – هــرروزه بــا انتشــار‬ ‫خبرهــای ت ِغییــرات شــاخص‬ ‫اقتصــادی و مالــی وصــد البتــه‬ ‫جهــش هــای افســار گســیخته‬ ‫قیمــت هــای ارز ‪،‬کاالهــای داخلی‬ ‫و بــی ثباتــی بــازار ایــن تصــور بــه‬ ‫ذهــن خطــور مــی کنــد که مشــکل‬ ‫اصلــی در کجاســت‪.‬‬ ‫مقاالت ‪ ،‬ســخنرانی ها ‪ ،‬مصاحبه‬ ‫هــای خبــری ‪ ،‬توصیــه هــای علمــی‬ ‫‪ ،‬بهداشــتی و اجتماعی‪،‬برگــزاری‬ ‫جلســات مکررمرتبــط وگاهــا کــم‬ ‫اهمیــت دیگــر جذابیتی نــدارد انچه‬ ‫را کــه بایــد نشــنیده ایــم و انچــه را‬ ‫نبایــد دیــده ایــم ‪.‬اگــر ســری بــه‬ ‫فضــای اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫بزنیــم افــراد صاحبنظــر مقــاالت‬ ‫بســیاری نوشــته انــد ‪ ،‬اســتراتژی‬ ‫هایــی را در خصــوص کســب و‬ ‫کارهــا گفتــه انــد ‪ ،‬سیاســت هایــی‬ ‫را توصیــه کــرده انــد ‪ ،‬گهــگاه‬ ‫ازمدیریــت کرونــا تعریــف کــرد ه‬ ‫انــدو خالصه انچه میبایســت تغییر‬ ‫میکــرد تغییــر نکــرده اســت و ان‬ ‫وضعیــت کنونــی‪....‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1441‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 61‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫دوتاری که صدایش از نوا افتاد‬ ‫توسعه فرودگاه گرگان و نقش ان در‬ ‫امدادرسانی هنگام رخ دادن بحران‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز عملیات اجرای ‪ ۱۵‬پروژه‬ ‫بهسازی شهر شیروان‬ ‫‪5‬‬ ‫اتش سوزی ساختمان اداره‬ ‫امور مالیاتی ازادشهر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۳۰‬راهکار مقابله ای با کرونا در‬ ‫طب سنتی و گیاهی‬ ‫نوای اِی ایران پرستوهابه گوش میرسد‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫بازگشت اسب های ترکمن‬ ‫‪13‬‬ ‫به خط مسابقه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 8‬نشانه ای بیش از حد‪ ،‬از‬ ‫‪12‬‬ ‫بدن خود کار می کشید‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫شناسایی ‪ 9‬سایت فروش‬ ‫‪15‬‬ ‫اینترنتی سالح سرد و گرم‬ ‫مسئول روابط عمومی استاندارد گلستان‪:‬‬ ‫بضاعتمان محدود‪ ،‬اما باورمان به ضرورت وجود خبرنگاران‪ ،‬بی حد و حصر است‬ ‫مســئول روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان در نشســت خبــری‬ ‫و تقدیــر از جمعــی از خبرنــگاران اســتان گلســتان‪ ،‬ضمــن گرامیداشــت روز‬ ‫خبرنــگار‪ ،‬صاحبــان قلــم را پیشــقراوالن ازادی و مدنیــت در جامعــه دانســت‪.‬‬ ‫فرشــته ســلطانی ضمــن تقدیــر از خبرنــگاران حاضــر در ایــن نشســت گفــت‪:‬‬ ‫گرچــه بضاعتمــان بــرای ادای دیــن بــه خبرنــگاران‪ ،‬محــدود بــوده امــا باورمــان‬ ‫بــه اهمیــت و ضــرورت وجــود خبرنــگار بــرای اســتیفای حقــوق مــردم و تحقــق‬ ‫جامعــه ازاد‪ ،‬بــی حــد و حصــر بــوده و هســت‪.‬‬ ‫مزیــدی ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه در ســال جــاری ‪ 27‬پروانــه کاربــرد‬ ‫عالمــت اســتاندارد در اســتان صــادر شــده کــه ‪ 25‬مــورد ان اجبــاری و ‪ 2‬مــورد‬ ‫تشــویقی بــوده اســت؛ گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 592‬پروانــه کاربــرد عالمــت‬ ‫اســتاندارد معتبــر و ‪ 296‬واحــد تولیــدی در اســتان داریــم کــه حداقــل ‪ 1‬پروانــه‬ ‫اســتاندارد دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در ســال جــاری ‪ 3‬جلســه کمیتــه تاییــد صالحیــت‬ ‫مدیــران کنتــرل کیفیــت برگــزار شــد کــه منجــر بــه صــدور‪ 50‬و تمدیــد ‪14‬‬ ‫گواهینامــه تاییــد صالحیــت شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اظهــار ایــن مطلــب کــه از خبرنــگاران اســتان‪ 2 ،‬انتظــار داریــم؛ گفــت‪:‬‬ ‫بــه عنــوان شــخص حقیقــی و یــک شــهروند گلســتانی‪ ،‬انتظــار داریــم تــا‬ ‫خبرنــگاران مــا را در شناســایی حقــوق حقــه مــان کــه بــر ذمــه دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی اســت یــاری کننــد و بــه عنــوان شــخص حقوقــی و عضــوی از ســازمان‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬انتظــار داریــم خبرنــگاران در انعــکاس فعالیــت هــا و خدمــات‬ ‫اســتاندارد بــرای مــردم‪ ،‬مــا را همراهــی نماینــد‪.‬‬ ‫معــاون ارزیابــی انطبــاق اســتاندارد گلســتان در خصــوص امــوزش هــای‬ ‫برگــزار شــده اســتاندارد گفــت‪ :‬در ســال جــاری ‪ 404‬نفرســاعت امــوزش بــرای‬ ‫مدیــران کنتــرل کیفیــت‪ 218 ،‬نفرســاعت بــرای کارکنــان‪ 50 ،‬نفــر ســاعت بــرای‬ ‫کارشناســان اســتاندارد و ‪ 1035‬نفــر ســاعت نیــز امــوزش بــرون ســازمانی بــرای‬ ‫دیگــر جوامــع هــدف اســتاندارد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه بــا حضــور معاونیــن اســتاندارد همــراه بــود‪ ،‬معــاون‬ ‫ارزیابــی انطبــاق اســتاندارد گلســتان نیــز ضمــن گرامیداشــت ایــن روز‪ ،‬بــه‬ ‫ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای اســتاندارد در ســال ‪ 99‬پرداخــت‪.‬‬ ‫مزیــدی همچنیــن بــه ‪ 281‬مــورد بازرســی از واحدهــای تولیــدی‪ 628 ،‬مــورد‬ ‫نمونــه بــرداری و ‪ 652‬ازمــون نمونــه اشــاره داشــت کــه از میــان نمونــه هــای‬ ‫ازمــون شــده‪ 514 ،‬مــورد مطابــق و ‪ 138‬مــورد مغایــر بــا اســتاندارد بــود‪.‬‬ ‫داوود مزیــدی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه‪ :‬ســازمان ملــی اســتاندارد در ســال‬ ‫جهــش تولیــد‪ ،‬بــر ســه راهبــرد تســهیل فعالیــت واحدهــای تولیــدی‪ ،‬تســهیل‬ ‫تجــارت بــرون مــرزی‪ ،‬بهبــود و توانمندســازی فرایندهــا توســط فنــاوری تمرکــز‬ ‫دارد؛ گفــت‪ :‬بــا وجــود چالــش هایــی کــه در ســال جــاری بــا ان مواجــه بودیــم‪،‬‬ ‫بــه قــدر بضاعــت کوشــیدیم تــا در تحقــق شــعار ســال‪ ،‬موثــر باشــیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تعــداد بازرســی از واحدهــای صنفــی را در راســتای نظــارت بــر‬ ‫مراکــز عرضــه و توزیــع‪ 4300 ،‬مــورد برشــمرد کــه بــا ‪ 56‬مــورد نمونــه بــرداری‬ ‫از جملــه ‪ 12‬نمونــه المــپ در راســتای تفاهــم نامــه منعقــده بیــن اســتاندارد‪،‬‬ ‫صمــت و انجمــن تولیدکننــدگان المــپ ایــران بــرای بررســی کیفیــت و‬ ‫اســتاندارد المــپ هــای عرضــه شــده در بــازار گلســتان‪ ،‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬فعالیــت هــا‪ ،‬ماموریــت هــا و وظایــف ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد ایــران بــر ‪ 4‬محــور اســتوار اســت کــه شــامل ارزیابــی انطبــاق‪،‬‬ ‫استانداردســازی‪ ،‬انــدازه شناســی و تاییــد صالحیــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندارد گلســتان همچنیــن افــزود‪ :‬در ســال جــاری ‪ 18‬گــزارش‬ ‫بازرســی از فرایندهــای صنایــع انــرژی بــر صــورت گرفتــه اســت کــه ‪ 16‬مــورد ان‬ ‫منطبــق بــا اســتاندارد بــوده و منجــر بــه صــدور ‪ 16‬گواهینامــه معیــار مصــرف‬ ‫انــرژی شــده و ‪ 2‬مــورد ان غیــر منطبــق بــوده اســت‪.‬‬ ‫بازرســی از ‪ 900‬نــازل جایــگاه هــای عرضــه ســوخت مایــع در گلســتان‪ ،‬از دیگــر‬ ‫فعالیــت هــای اســتاندارد بــود کــه مــورد اشــاره معــاون اســتاندارد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مزیــدی‪ ،‬اســتان گلســتان از ‪ 61‬جایــگاه ســی ان جــی برخــوردار‬ ‫اســت کــه ‪ 48‬جایــگاه‪ ،‬پــس از بازرســی اســتاندارد موفــق بــه دریافــت تاییدیــه‬ ‫شــده انــد و مابقــی جایــگاه هــا فاقــد تاییدیــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه ‪ 41‬ارزیابــی مراقبتــی اشــاره داشــت کــه منظــور از ان بازرســی و‬ ‫نظــارت بــر ازمایشــگاه هــای همــکار و شــرکت هــای بازرســی مــی باشــد‪.‬‬ ‫مزیــدی در پایــان ضمــن پاســخگویی بــه پرســش هــا و ســواالت خبرنــگاران‬ ‫حاضــر در جلســه‪ ،‬راه هــای ارتباطــی ‪ 1517‬و ســامانه پیامکــی ‪ 30001517‬را بــرای‬ ‫ارتبــاط مــردم و اصحــاب رســانه بــا اســتاندارد برشــمرد و خواســتار همراهــی انــان‬ ‫بــرای انعــکاس فعالیــت هــا و خدمــات اســتاندارد بــه مــردم شــد‪.‬‬ ‫‪ 8‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫ح‬ ‫حفﻆ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 2٠‬ثانیه‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫بیکاری فرزندان‬ ‫مهم ترین مشکل‬ ‫ازادگان شیروان‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رییــس اداره بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شــیروان گفــت‪ :‬مهم تریــن مشــکل ازادگان ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫نبــود اشــتغال بــرای فرزنــدان انــان اســت‪.‬‬ ‫رمضانعلــی رازقــی ر بــا گرامیداشــت ‪ ۲۶‬مردادمــاه‪ ،‬ســالروز بازگشــت ازادگان بــه میهــن اســامی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن شهرســتان ‪ ۱۰۵‬ازاده ســرفراز داشــته کــه بــا درگذشــت شــماری از انــان هــم اینــک شــمار انــان‬ ‫بــه ‪ ۱۰۱‬تــن رســیده اســت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫توسعه فرودگاه گرگان و نقش ان در امدادرسانی هنگام رخ دادن بحران‬ ‫خطــه ســیل خیــز گلســتان بــا ســابقه وقــوع حــوادث تلــخ و مرگبــار طــی دهه هــای‬ ‫گذشــته نیازمنــد تقویــت بخش هــای لجســتیکی و پشــتیبانی اســت کــه در ایــن بیــن‬ ‫توســعه فــرودگاه گــرگان در ادوار اخیــر؛ ظرفیت ســازی منطقــه در امدادرســانی بهنگام‬ ‫و رفــع دغدغـ ه هــا را تــا حــد قابــل مالحظـه ای کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن ذیربــط؛ توجــه دولــت بــه زیرســاخت و اجــرای طرح توســعه‬ ‫فــرودگاه گــرگان ترمینــال ان را بــه ســطح قابــل قبولــی از امکانــات رســانده کــه‬ ‫کمــک بــه تکمیــل طــرح هــای در دســت اقــدام بــا جــذب اعتبــارات الزم مــی توانــد‬ ‫پشــتوانه مناســبی بــرای زمــان وقــوع بحــران گلســتان باشــد‪.‬‬ ‫بــروز حــوادث متعــدد در ســال هــای اخیــر ماننــد ســیل پارســال و انفجــار معــدن‬ ‫ضــرورت تقویــت زیرســاخت هایــی ماننــد فــرودگاه بــرای امدادرســانی بــه موقــع‬ ‫اســیب دیــدگان را بیشــتر از قبــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬توجــه بــه زیــر ســاخت های حمــل و نقــل از عوامــل مهــم توســعه‬ ‫پایــدار یــک منطقــه اســت کــه نــاوگان هوایــی و فرودگاهــی از جملــه مهمتریــن و‬ ‫تاثیــر گذارتریــن ایــن بخــش بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫ســیل پارســال گلســتان کــه هــزاران میلیــارد ریــال خســارت بــه بخــش هــای‬ ‫گوناگــون و زیرســاخت هــای ایــن اســتان وارد کــرد‪ ،‬فــرودگاه گــرگان را هــم بــی‬ ‫نصیــب نگذاشــت و برخــی تاسیســات و تجهیــزات ان دچــار اســیب شــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود تاثیرپذیــری از ســیل‪ ،‬فــرودگاه گــرگان بــه ایفــای نقــش در مدیریــت‬ ‫و امــداد رســانی ایــن حادثــه پرداخــت و بــا اســتفاده از تجهیــزات ناوبــری‪ ،‬کمــک‬ ‫هــای ارســالی از نهادهــا و ارگان هــا و مــردم نــوع دوســت را بــه اســیب دیــدگان‬ ‫ســیل رســاند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فــرودگاه هــای گلســتان بــا یــاداوری اینکــه برخــی تجهیــزات ناوبــری‬ ‫فــرودگاه گــرگان در ســیل دچــار مشــکل شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬فــرودگاه گــرگان بــا‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬ســورتی پــرواز خدمــات زیــادی بــه ســیل زدگان ارایــه داد و بــا وجــود‬ ‫برخــی خســارت هــا‪ ،‬نــه تنهــا اختاللــی در عملکــرد ایجــاد نشــد بلکــه بــا افزایــش‬ ‫امدادرســانی رزمایشــی واقعــی در هنگامــه بحــران بــرای همــکاران بــود‪.‬‬ ‫علــی متانــت اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس داده هــای ســازمان هواشناســی؛‬ ‫فــرودگاه گــرگان در هفتــه اول وقــوع ســیل پارســال پربــاران تریــن فرودگاه اســیا‬ ‫لقــب گرفــت امــا فراهــم بــودن امکانــات مقابلــه ای الزم و تجهیــزات زیرســاختی‬ ‫مــدرن‪ ،‬مانــع بــروز اســیب جــدی بــه بخــش هــای گوناگــون ان شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه تنــوع جمعیتــی گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســکونت اقــوام‪،‬‬ ‫مذاهــب و نژادهــای مختلــف در اســتان ظرفیــت مناســبی بــرای برقــراری خطــوط‬ ‫پــروازی بــا زیســت بــوم پایــه ایــن اقــوام در داخــل و خــارج کشــور اســت و توجــه‬ ‫بــه ایــن بخــش مــی توانــد عامــل مهمــی در رونق بیشــتر این فــرودگاه بــا برقراری‬ ‫پــرواز بــه برخــی اســتان هــا و حتــی کشــورهای اســیای میانــه شــود‪.‬‬ ‫متانــت افــزود‪ :‬همچنیــن راه انــدازی منطقــه ازاد اینچــه بــرون کــه انجــام ان‬ ‫در دســت بررســی اســت‪ ،‬منجــر بــه توســعه فعالیــت هــای اقتصــادی گلســتان‬ ‫و ارتبــاط بیشــتر تجــار داخلــی و خارجــی بــا ایــن منطقــه اقتصــادی و در نهایــت‬ ‫افزایــش ترددهــا از فــرودگاه گــرگان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فــرودگاه گــرگان از جملــه فرودگاه هــای مجهــز کشــور بــه شــمار مــی‬ ‫رود کــه کمبــود تجهیــزات در ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫سیل پارسال به برخی تجهیزات ناوبری فرودگاه گرگان خسارت وارد کرد‬ ‫موج سواران کووید‪ ۱۹‬بربی ثباتی بازار‬ ‫محمــد رهبــری دکتــری کارافرینــی ســازمانی – هــرروزه بــا انتشــار خبرهــای‬ ‫ت ِغییــرات شــاخص اقتصــادی و مالــی وصــد البتــه جهــش هــای افســار گســیخته‬ ‫قیمــت هــای ارز ‪،‬کاالهــای داخلــی و بــی ثباتــی بــازار ایــن تصــور بــه ذهــن خطــور‬ ‫مــی کنــد کــه مشــکل اصلــی در کجاســت‪.‬‬ ‫مقــاالت ‪ ،‬ســخنرانی هــا ‪ ،‬مصاحبــه هــای خبــری ‪ ،‬توصیــه هــای علمــی ‪ ،‬بهداشــتی‬ ‫و اجتماعی‪،‬برگــزاری جلســات مکررمرتبــط وگاهــا کــم اهمیــت دیگــر جذابیتــی نــدارد‬ ‫انچــه را کــه بایــد نشــنیده ایــم و انچــه را نبایــد دیــده ایــم ‪.‬اگــر ســری بــه فضــای‬ ‫اینترنــت و فضــای مجــازی بزنیــم افــراد صاحبنظــر مقــاالت بســیاری نوشــته انــد ‪،‬‬ ‫اســتراتژی هایی را در خصوص کســب و کارها گفته اند ‪ ،‬سیاســت هایی را توصیه‬ ‫کــرده انــد ‪ ،‬گهــگاه ازمدیریــت کرونــا تعریــف کــرد ه انــدو خالصــه انچــه میبایســت‬ ‫تغییــر میکــرد تغییــر نکــرده اســت و ان وضعیــت کنونــی حــال بــد جامعــه اســت کــه‬ ‫اهنــگ تغییــر بــه ســمت وخامــت رادر ســر دارد بــه راســتی مشــکل کجاســت؟‬ ‫در تعریــف مدیریــت قبــل و مدیریــت جدیــد اختالفــات زیــادی در ســبک هــای مدیریتــی‬ ‫مدیریــت بــر منابــع ‪ ،‬ســرمایه انســانی ‪ ،‬ســاماندهی ‪ ،‬نظــارت ‪ ،‬کنتــرل ‪،‬هماهنگــی وانجــام‬ ‫امــور بدســت دیگــران و ســایر مــوارد از منظرهــای گوناگــون مشــاهده میگرددکــه تطبیــق‬ ‫ســبک مدیریــت کرونــا مطابــق هــر یــک از تعاریــف مذکورجــای بســی تامــل دارد کــه بــا ایــن‬ ‫همــه توانمنــدی در بعــد نظــارت و کنتــرل چــرا تمایــل بــه بــی ثباتــی و بــی نظمــی در اقتصــاد‬ ‫و سیاســتهای پولــی و بانکــی و مالــی وجــوددارد تفســیرهای متعــددو پاســخگویی هــای‬ ‫متفــاوت و بعضــا متضــاد و متناقــض از ســوی برخــی مســوالن و مدیــران نتوانســته اقبالــی‬ ‫در اقنــاع عمومــی جامعــه داشــته باشــد اگــر بــر اســاس همیــن تعریــف مدیریــت پیــش‬ ‫برویــم قطعــا بــه بســیاری از معایــب ونواقــص و همچنیــن توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــادر‬ ‫مدیریــت برخــورد میکنیــم کــه براینــد ایــن تقابــل و دالیــل بــروز وضعیــت کنونــی کســب و‬ ‫کارهــا ‪،‬وضعیــت معیشــتی شــهروندان را بایددرفرهنــگ عمومــی پذیــرش مســولیت برخی‬ ‫افــراد ناشایســت تحــت عنــوان مدیریــت جســتجو کــرد و علــت ترویــج و تثبیــت چنیــن‬ ‫فرهنگــی را میبایســت در ضعــف در خالقیــت ونــواوری‪ ،‬عــدم قبــول مســولیت اجتماعــی‬ ‫‪ ،‬فــرد محــوری ‪ ،‬عــدم مشــارکت گیــری و مشــارکت دهــی در تصمیــم ســازی و تصمیــم‬ ‫گیــری جســتجو کــرد در ایــن ســبک مدیریتــی متاســفانه پاســخگویی بســیار کمرنــگ و یــا‬ ‫بــی اثــر میباشــد و از ایــن منظــر بســیاری از مدیــران بــا اســتفاده از ایــن نقــص و شــرایط‬ ‫مطلوب گونه فضا به راحتی توانســته اند گســتره مدیریت خود را به خویشــاوند ســاالری‬ ‫‪ ،‬اقازادگــی ‪،‬گــروه ســاالری ‪ ،‬تــرک تــازی پــدر خواندگــی ‪ ،‬انحصــار گــری و انحصــار طلبــی‬ ‫گســترش دهنــد چــون در ایــن ســبک تعریــف شــده مدیریــت عــزم و اراده جــدی عمــوم‬ ‫جامعــه را در تغییــر ‪ ،‬تحــول و مطالبــه گــری را نمــی بیننــد ‪ ،‬ویــا بســیار ضعیــف و کــم رنــگ‬ ‫کــه هــراز گاهــی ماننــد نســیمی خنــک نواختــه میشــود وبــرای انــان اهمیــت چندانــی نــدارد‬ ‫مدیــرکل فــرودگاه هــای گلســتان ادامــه داد‪ :‬بزرگ تریــن پــروژه امســال فرودگاه‬ ‫هــای کشــور در گــرگان بــه ارزش ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال شــامل مجموعــه ای از‬ ‫اقدامــات عمرانــی و تجهیزاتــی‪ ،‬توســعه ترمینــال مســافربری‪ ،‬توســعه اپــرون‬ ‫(پارکینــگ وســایل پرنــده) بــه مســاحت ‪ ۱۸‬هــزار متــر مربــع‪۲۱ ،‬هــزار متــر مربــع‬ ‫محوطــه ســازی بــرای پــارک خودروهــای شــخصی و ســاخت ســالن تشــریفات به‬ ‫مســاحت ‪ ۳‬هزارمتــر مربــع در دســت ســاخت و تکمیــل اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ظرفیت هــای نــاوگان هوایــی گلســتان‪ ،‬فــرودگاه کاللــه اســت کــه‬ ‫بــا وجــود تکمیــل و عملیاتــی بــودن‪ ،‬بــه دلیل اســتقبال نکردن مســافران و برخی‬ ‫نیازها اســتفاده از ان بســیار اندک اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فــرودگاه هــای گلســتان گفــت‪ :‬با نصــب و راه اندازی جایگاه ســوخت‪،‬‬ ‫امــکان برقــراری پــرواز از فــرودگاه کاللــه در مســیر زابــل و تهــران کــه از نیازهــای‬ ‫مــردم شــرق اســتان محســوب می شــود برقــرار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه اســیب شــیوع کرونــا بــه فــرودگاه گــرگان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬شــیوع‬ ‫کرونــا اســیب جــدی بــه صنعــت هوایــی کشــور وارد کــرد و در ادامــه مســیر نیــز‬ ‫در دوران پســا کرونــا شــاهد بــروز صدمــات جــدی در ایــن حــوزه خواهیــم بــود کــه‬ ‫بایــد بــرای ایــن دوران ســخت بــا برنامــه ریــزی درســت اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫متانــت ادامــه داد‪ :‬برقــراری ارتبــاط پــروازی بــا اکتائــو بــه دلیــل مــراودات تجــاری‬ ‫گلســتان بــا قزاقســتان ظرفیــت بســیار خوبــی بــرای گلســتان اســت کــه تــاش‬ ‫می کنیــم بتوانیــم ایــن خــط پــروازی امســال برقــرار شــود‪.‬‬ ‫وی بــه پروازهــای فــرودگاه گــرگان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــه دلیــل شــیوع کرونــا‬ ‫در فروردیــن امســال ‪ ۵۴‬پــرواز و در اردیبهشــت ‪ ۱۱۶‬پــرواز از ایــن فــرودگاه انجــام‬ ‫شــد امــا از خــرداد شــرایط رو بــه بهبــودی رفــت و تعــداد پروازهــا بــه ‪ ۱۷۶‬ســورتی‬ ‫رســید و تعــداد مســافران از ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۳۲‬مســافر در فروردیــن بــه بیــش از ‪۱۱‬‬ ‫هــزار مســافر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون فــرودگاه گــرگان بــه نقــاط مهــم کشــور همچــون‬ ‫تهــران‪ ،‬مشــهد‪ ،‬کیــش و زاهــدان پــرواز مســتقیم داشــته و مقاصــد جدیــد‬ ‫هــم در دســت انجــام اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬توســعه و تجهیــز فــرودگاه گــرگان‬ ‫طــی ســالهای اخیــر جــدای از حمــل کاال و جابجایــی مســافر در بحــث ترابــری و‬ ‫پشــتیبانی حوادث مهم نیز بی بدیل اســت و ســیل پارســال گلســتان می تواند‬ ‫شــاخصی در ایــن زمینــه باشــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه مرکزیــت گــرگان در همســایگی دریــای خــزر و کشــور‬ ‫ترکمنســتان حــدود ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫حــال راهــکار چیســت ‪ ،‬ایــا بــاز هــم در ایــن گونــه ســبک مدیریتــی بایدبــه‬ ‫نوشــتن و برنامــه ریــزی اســتراتژیک‪ ،‬مدیریــت اســتراتژیک و تهیــه جــداول و‬ ‫برنامــه و ارایــه امــار و تــو صیــه هــای مدیریتــی در بعــد اقتصــادی و اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی و…‪.‬اکتفــا کــرد ؟ چــه تیــپ افرادیــا مدیرانــی خواهــان ســبک ایــن گونــه‬ ‫مدیریــت هســتند ؟ ویــا میخواهنــد در ایــن ســبک اعمــال مدیریــت کننــد و بقــا‬ ‫مدیریــت داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫بررســی هــای فرهنــگ عمــوم نشــان مــی دهــد کــه مــردم به لحاظ فــردی ســواالت زیادی‬ ‫در ذهــن دارنــدو ســواالت زیــادی را پرســیده انــد امــا پاســخی بــرای ان نیافتــه ا نــد قطعــا‬ ‫چــون کار تیمــی و گروهــی نکــرده انــد مطالبــات و سواالتشــان در همیــن مرحلــه باقــی‬ ‫میمانــد کــه مدیــران مــوج ســوار خواهــان مهندســی مدیریــت اقتصــاد در همیــن مقطــع‬ ‫هســتند درایــن مقطــع قطعــا کســب و کارهــای زیــادی بایــد شکســت بخورنــد‪ ،‬تغییــرات‬ ‫قیمتهــا طبیعــی جلــوه داده میشــود ‪،‬مــردم بــه تغییــر قیمتهــا عــادت خواهنــد کــرد ‪،‬‬ ‫اعتراضــات جــدی دیــده نمیشــود ‪ ،‬اگرهــم دیــده شــود قطعــا انــرا مهندســی خواهنــد کــرد‪،‬‬ ‫کســب و کارهــای کوچــک فقــط در انتظــار میماننــد ‪ ،‬خالقیتــی وجــود نداشته‪،‬مشــکالت‬ ‫بایــد در بســتر جامعــه باشــند‪ ،‬شــبکه ســازی در کســب و کارهــا بســیار ضعیــف خواهــد‬ ‫بــود وشــبکه گزینــی وجــود خواهــد داشــت‪ ،‬تــوان رقابــت بــا بازیگردانــان اقتصــادی بســیار‬ ‫ضعیــف مــی نمایــد ‪ ،‬دولــت هــا وقــت خودشــان را در ســاماندهی وضــع موجــود صــرف‬ ‫خواهنــد کــرد و تمامــی راهکارهــا موقتــی و کــم اثــر و نارضایتــی عمومــی زیــادی وجــوددارد‬ ‫عمــوم جامعــه بدنبــال یــک طــرح ســوال خوب نیســتند‪ ،‬ودر این ســبک مشــکل همچنان‬ ‫پایــدار و راهکارموثــری بــرای حــل مســاله دیــده نمــی شــود ‪ ،‬کســب و کارهــا تعطیــل‬ ‫یــا نیمــه تعطیــل و نیروهــا ی خــود را کاهــش ویــا اخــراج مــی کننــد بنابرایــن از ایــن‬ ‫قبیــل ابهامــات درچارچــوب اینگونــه تعریف مدیریتی وجــوددارد اما در چارچوب تعریف‬ ‫جدیــد مدیریــت کــه مبتنــی بــر دانایــی و اگاهــی و شــناخت ارزشهــــا می باشــد و راه حــل‬ ‫هــا و مکانیزمهــا و روشــها در مدیریــت در ایــن مدیریــت بــر اســاس ارزشــهای انســانی و‬ ‫مســولیت اجتماعــی اســت پایــه محکمــی در دانایــی و فرهیختگــی دارد‪.‬‬ ‫در عصــر ارزشــها ‪ ،‬امــکان نــدارد شــما از فضــای رانــت ‪ ،‬اجحــاف یــا انحصــار ‪،‬‬ ‫پولهــای مشــکوک و …در تولیــد و بــازار اســتفاده بفرماییــد و بــا قهــر مخاطــب و‬ ‫مشــتری روبــرو نشــوید ‪.‬‬ ‫تغییــرات بســیاری در اطــراف مــا ‪ ،‬در اثــر انقــاب اطالعــات بوجــود امــده و ارزشــها را پــر‬ ‫رنــگ تــر و مهمتــر کــرده اســت و نیکیهــا و بدیهــا ‪ ،‬از طــرف شــهروندان ‪ ،‬مــردم ‪ ،‬مخاطبیــن‬ ‫و مشــتریان ‪ ،‬جوابهــا و واکنشــهای بزرگتــری را در پــی دارد ‪ .‬پــس در اولیــن قــدم ‪” :‬‬ ‫ارزشهـــــای کارکنــان‪ ،‬مشــتریان ومخـــاطبین و جامعــه خــود اســت کــه ارزش و اهمیــت‬ ‫زیــادی دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن تعریــف مدیریــت در عصــــر ارزشــها ‪”:‬مدیریــت یعنــی ‪ :‬علــم و هنــر بهــره‬ ‫بــرداری بهینــه از منابــع‪ ،‬درجهــت رســاندن ســازمان‪ ،‬بــه اهداف از پیش تعیین شــده‬ ‫‪ ،‬تحــت نظــام ارزشــی جامعــه بنابرایــن بــا نگاهــی بــه تعریف فوق باید دید ارزشــهای‬ ‫یــک جامعــه پیرامــون چــه مباحثــی مباحثــی اســت و مــاک ارزیــدن چیســت ‪ ،‬چــرا‬ ‫وقتــی صحیــت از ارزش مــی شــود در کلمــات زیبایــی وصــف امــا در عمــل و رفتــار‬ ‫جامعــه تضــاد و تناقــض وجــوددارد‬ ‫کســب و کارهــادردوران بحــران کرونــا بــه دنبــال ارایــه چــه ارزش یــا چــه مــدل کســب و‬ ‫کاری هســتند کــه الویــت اصلــی انهــا ارزش اســت ‪ ،‬تعریــف انهــا از ارزش چیســت؟‬ ‫برنامــه ریــزان چــه مــدل اســتراتژیک را دردســتور کار قــرار داده انــد کــه بــا نگاهــی‬ ‫مســولیت اجتماعــی گــره خورده باشــد‪.‬‬ ‫سیاســتها و برنامــه هــا و قوانیــن و دســتورالعملها بــر چــه اســاس و معیــار‬ ‫وارزشــی وضــع مــی شــود و اساســا بدنبــال چــه ارزشــی هســتند‪.‬‬ ‫وقتــی وارد ایــن مقولــه و ســبک مدیریــت میشــویم کــه دران روحیــه مشــارکت و کار‬ ‫تیمی ‪،‬مسولیت اجتماعی ‪ ،‬خیر جمعی ‪ ،‬از خودگذشتگی ‪ ،‬ایثار‪،‬مدیریت مشارکتی ‪،‬‬ ‫هــم افزایــی و هــم افرینــی‪ ،‬رفــع انحصــار ‪ ،‬تثبیــت قیمــت هــا ‪ ،‬حمایت ‪ ،‬امــوزش رایگان‬ ‫همگانــی ‪ ،‬توجــه بــه کرامــت انســانی ‪ ،‬رضایــت مشــتری ‪ ،‬نگاهــی بــه اینــده ‪ ،‬ارزش‬ ‫مــداری ‪ ،‬مردمســاالری ‪ ،‬پاســخگویی و پذیــرش مســولیت متعهدانــه‪ ،‬دیــده میشــود ‪.‬‬ ‫ســوال اینجاســت ســبک مدیریت ما در اداره کســب و کار و یا مدیریت جامعه‬ ‫از کدام روش هســت ؟؟‬ صفحه 2 ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفت‪ ۱۶ :‬طرح گازرســانی در پنج شهرســتان اســتان برای افتتاح‬ ‫در هفتــه دولــت امــاده شــده کــه عمــده ان گازرســانی بــه صنایــع و کارگاه هــای تولیدی اســت‪.‬‬ ‫حسـن رضا میربلوکــی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اجــرای ایــن طرح ها‬ ‫در مجموع ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۱۱۵‬میلیون ریال اعتبار هزینه شــده اســت‪.‬‬ ‫بهره برداری ‪۱۶‬‬ ‫طرح گازرسانی در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫دوتاری که از نوا افتاد‬ ‫ســهراب محمــدی معــروف بــه «سهراب بخشــی»‪ ،‬از طایفــه کرمانــج کــه ســال‬ ‫‪ ۱۳۱۷‬در شهرســتان مانــه و ســملقان خراســان شــمالی بــه دنیــا امــد‪ ،‬از مفاخــر‬ ‫مســلم موســیقی مقامــی کشــور و اســیای میانــه بــود کــه دیــروز بــا چشــم‬ ‫فروبســتن اش‪ ،‬دنیــا از ســرپنجه جادویــی نــوای موســیقی او محــروم مانــد‪.‬‬ ‫هفــت پشــت او چــون خــودش بخشــی بــوده انــد‪ ،‬نوازنــده دوتــار و خواننــده و‬ ‫هفــت عــدد مقــدس رســیدن بــه کشــف و شــهود درون اســت همــان اتفاقــی‬ ‫کــه بــرای ســهراب محمــدی در یــک صبــح بهــاری در مزرعــه پــدری افتــاد و ادراک‬ ‫و احســاس‪ ،‬عقــل و دل او یکــی شــد تــا دســتانش ایــن نغمــه وحــدت را بــه ســیم‬ ‫دوتــاری برســاند کــه میــراث پدرانــش بــود‪.‬‬ ‫مــردی کــه زخــم هــای تــارش دنیــا را درنوردیــد و حتــی در اروپــا طنیــن انــداز شــد و‬ ‫فقــدان او نــه فقــط خراســانی هــا‪ ،‬بلکــه دنیــا را متاثــر و متاســف کــرد و پیــام هــای‬ ‫تســلیت برای رفتن این اخرین بخشــی خودبند از ســوی بزرگان موســیقی ایران‬ ‫و دنیا ســیلی شــد از ابراز احساســات هنردوســتان‪.‬‬ ‫روزی که دوتارش شکست‬ ‫خاطــره شکســته شــدن دوتــارش توســط پــدر ان هــم در خانــوده ای که پشــت در‬ ‫پشــت بــا موســیقی و دوتــار و خوانــدن انــس و الفــت داشــته انــد حتــی در اخریــن‬ ‫ســال هــای عمــر اشــک بــه دیدگانــش مــی اورد‪.‬‬ ‫امــا همیــن اتفــاق ســبب شــد تــا ســهراب کــه هنــوز کودکــی بیــش نبــود‪ ،‬عــزم‬ ‫خــود را جــزم کنــد و قلــه هــای موســیقی مقامــی را بــا صالبــت زیــر پــا بگــذارد‪.‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۹۷‬بــود کــه از او تجلیــل شــد و بــه همیــن بهانــه نشــان درجــه یــک‬ ‫هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی را‪ ،‬کــه معــادل مــدرک دکتــری اســت‪،‬‬ ‫دریافــت کــرد و از ســردیس او نیــز رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫اخرین بخشی خودبند خراسان‬ ‫هوشــنگ جاوید‪ ،‬پژوهشــگر موســیقی نواحی خاطراتی درباره بخشــی ســهراب محمدی‬ ‫نقــل کــرده و از اولیــن تالش هایــش بــرای ورود بــه عرصــه موســیقی گفته اســت‪.‬‬ ‫او در نوشــتاری از ســهراب محمــدی نقــل کــرده اســت کــه چگونــه پــدرش‬ ‫انگش ـت های چــاق و کوتاهــش را بــرای نواختــن دوتــار بــا نمــد مــی بســت و بــا‬ ‫چکــش روی مفاصــل ان مــی کوبیــد تــا بــه اصطــاح نــرم شــوند و او را اخریــن فرد‬ ‫از نســل بخشــی هــای خودبنــد کرمانــج هــای شــمال خراســان مــی دانــد‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر موســیقی در عیــن حــال در مــورد صفــت خودبنــد نیــز مــی گویــد‪:‬‬ ‫بخشـی های شــمال خراســان ســه گــروه بودنــد‪.‬‬ ‫ی زبانگیر هســتند که بیشــتر بخشـی ها را شــامل می شــود و این‬ ‫گروهی بخشـ ‬ ‫گــروه هیــچ تولیــدی ندارنــد و فقــط انچــه از اســتاد فراگرفتــه انــد را تکــرار مــی کنند‪.‬‬ ‫دســته دوم کــه بخشــی های الل یــا الل بخشــی نامیــده مــی شــوند‪ ،‬کســانی‬ ‫هســتند کــه خــوب مــی نوازنــد امــا نمی تواننــد خوانندگــی کنــد امــا دســته ســوم‬ ‫بخشــی های خودبنــد هســتند‪.‬‬ ‫وی در مــورد ایــن افــراد مــی گویــد‪ :‬ایــن گــروه کــه در رتبــه ای برتــر از ‪ ۲‬گروه قبلی‬ ‫قــرار دارنــد اصــل و قلــب ماجراینــد کــه هم اهنگ می ســازند‪ ،‬هم شــعر می گویند‬ ‫ی حتــی بــا ســاز خود درمانگــری می کنند‪.‬‬ ‫و هــم دوتــار می نوازنــد و برخـ ‬ ‫جاویــد مــی افزایــد‪ :‬در واقــع کســی کــه مولــف‪ ،‬مصنــف و تولیدکننــده اصلــی‬ ‫اســت و خــودش نوازنــده و خواننــده محســوب می شــود‪ ،‬بخشــی خودبنــد اســت و‬ ‫می توانــد بــرای هــر موضــوع و اتفاقــی کــه در جامعــه صــورت می گیــرد در لحظــه‬ ‫شــعر بگویــد‪.‬‬ ‫وی ســهراب محمــدی را از ایــن دســته از بخشــی هــا دانســته و مــی گویــد‪ :‬دیگــر‬ ‫کســی از بخشــی هــای خودبنــد نمانــده اســت و اگــر در تمــام شــمال خراســان‬ ‫جسـت وجو کنیــد‪ ،‬دیگــر بخشــی خودبنــدی نداریــم حتــی در بیــن جوان هــا و بــه‬ ‫همیــن دلیــل جایــگاه ســهراب محمــدی باالتــر از بقیــه بخشی هاســت‪.‬‬ ‫جاویــد بــه تقســیم بندی بخشـی ها بــه ســه گــروه ترکمــن‪ ،‬تــرک و کرمانــج اشــاره‬ ‫کــرده و اظهــار مــی دارد‪ :‬ســهراب محمــدی جــزو بخشــی های خودبنــد کرمانــج‬ ‫محســوب می شــود کــه طایفــه انــان در دوران صفویــه بــه شــمال خراســان‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک بجنورد‬ ‫ورودارامش نسبی به بازار مسکن بجنورد‬ ‫عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک بجنــورد گفــت‪ :‬بــازار مســکن در‬ ‫مرکــز اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬مــاه اخیــر را در ارامــش نســبی ســپری کــرد و‬ ‫به نوعــی شــاهد پاییــن امــدن تــب افزایــش قیمت هــا بــود‪.‬‬ ‫امیدرضــا جعفــری در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش قیمــت مســکن در ســال جــاری‪،‬‬ ‫بســیار نامتعــارف بــود امــا در یــک مــاه گذشــته‪ ،‬افزایــش قیمــت هــا بســیار انــدک بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬قیمــت مســکن در نقــاط مختلــف شــهر بجنــورد ‪ ۲۰‬تــا ‪۵۰‬‬ ‫درصــد‪ ،‬بــه نســبت ســال گذشــته‪ ،‬افزایــش داشــته اســت امــا در مــاه هــای اخیــر‪،‬‬ ‫رشــد قیمــت هــا‪ ،‬نامتعــارف نبــوده اســت‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۱۲۰‬میلیاردی کرونا به عشایر خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــیوع بیمــاری کرونــا ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه فعالیــت تولیــدی و زندگــی عشــایر ایــن خــط از کشــور خســارت‬ ‫وارد کــرده کــه بیشــتر خســارت ها از ناحیــه کــوچ بــوده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۴۰۰‬خانــوار کــوچ رو‬ ‫عشــایری این اســتان که در مناطق گرمســیری اســتان گلســتان مســتقر بودند در فصل‬ ‫ییــاق بــا شــیوع بیمــاری کرونــا بــرای در امــان مانــدن از اســیب هــای این بیمــاری به اجبار‬ ‫دام هــای خــود را بــا ماشــین حمــل کردنــد کــه خانوارهــا متحمــل هزینــه شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه طــور میانگیــن هــر خانــوار ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬میلیــون ریــال بــرای انتقــال‬ ‫دام خــود از مناطــق قشــاقی بــه ییالقــات هزینــه کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عشــایر اســتان هرســاله مســیر مراتــع قشــاقی اســتان گلســتان تــا‬ ‫چــراگاه هــای ییالقــی خــود در خراســان شــمالی را بــه صــورت ســنتی طــی مــی‬ ‫کردنــد کــه امســال از خــودرو بــرای انتقــال دام خــود اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عشــایر در ایــن مــدت بــا مشــکل تــردد نیــز مواجــه شــدند کــه‬ ‫بعضــا از ایــن ناحیــه نتوانســتند دام هــای خــود را بــه موقــع بــه بــازار عرضــه کنند‪.‬‬ ‫قلــی پــور در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه گرانــی علوفــه دامــی نیــز اشــاره کــرد‬ ‫کوچانــده شــدند و گســتره زیســتی انهــا از منطقــه‬ ‫راز و جرگالن شــروع می شــود و بجنورد‪ ،‬شــیروان‪،‬‬ ‫قوچــان و کالت نــادر و ســرخس را دربــر می گیــرد‪.‬‬ ‫بخشی های کتابخوان‬ ‫بــه گفتــه محققــان و پژوهشــگران موســیقی واژه‬ ‫«بخشــی» از «پاکــی» در زبــان ترکــی مغولــی‪ ،‬بــه‬ ‫معنــی «مــردان مذهبــی کــه می توانند دســتورهای‬ ‫مذهبــی را از روی کتــاب بخواننــد و بنویســند و بــه‬ ‫مــردم ابــاغ کننــد» گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه بیشــتر بخشــی هــای کنونــی ســواد ندارنــد‬ ‫امــا حافظــه بســیار خوبــی دارنــد‪.‬‬ ‫هوشــنگ جاویــد در ایــن مــورد نیــز مــی گویــد‪:‬‬ ‫بخشــی هــای باســواد معتقدنــد «بخشــی» یعنــی‬ ‫فــردی کــه خداونــد بخشــی از هنــرش را بــه او‬ ‫بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫به گفته پژوهشــگران موســیقی اقوام‪ ،‬بخشی ها‬ ‫شــاهدخوانی‪ ،‬منظومه خوانــی و دیوان خوانــی‬ ‫انجــام می دادنــد و همچنیــن مراســم ســور را اداره‬ ‫می کردنــد و در مثنــوی و غــزل و بحــر طویل حافظه‬ ‫بســیار قدرتمنــدی داشــتند‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود برخــی از بخش ـی ها از چهــار تــا‬ ‫‪ ۲‬کتــاب را از حفــظ بودنــد و در حــدود ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬اهنــگ را می دانســتند و اجــرا‬ ‫‪ ۴‬‬ ‫مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ادامه راه پدران‬ ‫در عیــن حــال بــه گفتــه خــود ســهراب محمدی پدران او پشــت در پشــت بخشــی‬ ‫بودنــد‪ ،‬ســینه بــه ســینه ایــن هنــر را بــه فرزنــدان خــود انتقــال دادنــد و اکنــون نیــز‬ ‫فرزنــدان ســهراب بخشــی‪ ،‬همــه نشــانه هایــی از ایــن هنــر را دارنــد امــا یــک پســر‬ ‫او بــه جــد راه پــدر را دنبــال کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه خــود اســتاد ســهراب‪ ،‬او از ابتــدای نوجوانــی دوتــار می نواخــت و مهارت‬ ‫خــود را نــزد پــدر اموختــه تــا راوی حماســه هــا‪ ،‬غــم هــا و شــادی هــای اقــوام‬ ‫کرمانــج باشــد‪.‬‬ ‫همکاری با رادیو کرمانج خراسان‬ ‫ســهراب محمــدی‪ ،‬ایــن بخشــی نامــدار خراســان شــمالی دیرزمانــی نیــز بــا رادیــو‬ ‫کرمانــج مشــهد همــکاری مــی کــرد و بــه گفتــه خــود او اغــاز ایــن همــکاری بــه‬ ‫زمانــی بازمــی گــردد کــه بــرق مشــهد بــا کارخانــه بــرق زغــال ســنگی تامیــن و شــب‬ ‫هــای مشــهد بــا فانــوس هایــی کــه بــه تیرهــای چــراغ اویــزان مــی کردنــد روشــن‬ ‫مــی شــد کــه وی ترانــه «لیــاره» را در همــان زمــان و در ‪ ۲۰‬ســالگی بــا همراهــی‬ ‫دوتــارش خوانــده اســت و او تــا اخریــن روز عمــر خــود بــا واحــد شــعر و موســیقی‬ ‫صداوســیما همــکاری داشــت‪.‬‬ ‫پــس از انقــاب فعالیــت هــای او گســترده تــر شــد و از او بیــش از ‪ ۴٠‬ســرود‬ ‫انقالبــی کــردی در تاریــخ موســیقی ایــران ثبــت شــده اســت و اوج کارهــای خــود‬ ‫را مربــوط بــه دوران دفــاع مقــدس مــی دانــد کــه ‪ ۴‬فرزنــدش در جبهــه هــا حضــور‬ ‫داشــتند و او غــم دوری و نگرانــی هایــش را بــا دوتــارش در میــان مــی گذاشــت و‬ ‫بــرای پســرانش از پیــروزی حــق بــر باطــل مــی ســرود‪.‬‬ ‫اجراهــای او درجشــنواره هایــی چــون «موســیقی فجــر»‪« ،‬موســیقی نواحــی»‪،‬‬ ‫«ســرنانوازان»‪« ،‬پیــران چنگــی» در دوره هــای مختلــف فعالیتــش بــا حمایــت‬ ‫و تشــویق مــردم و مســووالن فرهنگــی کشــور و اســتان مواجــه شــد چــرا کــه‬ ‫خوانندگــی و نوازندگــی او در مســیر خدمــت بــه فرهنــگ کرمانــج و مــردم بــود‪.‬‬ ‫حضور در فرانسه‬ ‫اســتاد محمــدی در خانــه فرهنــگ ملــل در پاریــس هــم اجــرای برنامــه داشــت و در نــوروز‬ ‫‪ ۸۶‬در شــهرهای پاریــس و «لیــون» اجراهــای زیبایــی داشــت کــه بــا خوانــش شــعری از‬ ‫مرحــوم علــی مهــرو تشــویق ایرانیــان مقیــم فرانســه و مــردم پاریــس و لیــون را برانگیخت‬ ‫و نــوای ســاز او چنــان بــر دلهــا نشســت کــه بــا تشــویق خــاص فرانســوی هــا همــراه شــد‪.‬‬ ‫او معتقــد بــود ارزش هنــر بخشــی هــا بــا پیــروزی انقــاب اســامی کشــف شــد و‬ ‫مــورد احتــرام قــرار گرفــت و نــام هنرمندانــی چــون روشــن گل افــروز‪ ،‬یگانــه‪ ،‬حــاج‬ ‫قربــان ســلیمانی‪ ،‬ســلطان رضابخشــی‪ ،‬علــی بخشــی و عبدالــه مهــرو و نیــز خــود‬ ‫او برجســته شــد و درخشــید‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود ســهراب محمــدی بــدون وضــو دســت بــه دوتــار خــود نمــی زد‪،‬‬ ‫حرمــت ســاز را حفــظ مــی کــرد و هرگــز بــرای هنرنمایــی خــود نــرخ نمــی گذاشــت و‬ ‫بــرای مــردم حرمــت قایــل و چشــم و دلــش پــاک بــود‪.‬‬ ‫شــغل اصلــی اســتاد محمــدی‪ ،‬کشــاورزی بــود‪ .‬او دارای ســه دختــر و ‪ ۵‬پســر‬ ‫اســت کــه همــه فرزنــدان او در نوازندگــی دوتــار دســتی دارنــد امــا پســر میانــی‬ ‫او «رضــا» بیــش از دیگــر فرزندانــش پــا جــای پــای پــدر گذاشــته اســت و یکــی از‬ ‫عروســانش نیــز بــه زیبایــی دوتــار مــی نــوازد‪.‬‬ ‫اثار فاخر‬ ‫او کــه خــود ســازنده دوتــار نیــز بــود‪ ،‬اثــار فاخــری‪ ،‬چــون «شــاره جــان‪ ،‬اهنــگ‬ ‫طوفــان‪ ،‬شــهید‪ ،‬لیــاره‪ ،‬گُال ِمــن» و ده هــا اثــر معــروف دیگــر را افریــده و بــه‬ ‫گنجینــه مانــدگار موســیقی مقامــی خراســان هدیــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫موزیــک ویدوئــوی گنجینــه‪ ،‬یکــی دیگــر از اثــاری اســت کــه ایــن هنرمنــد در ان‬ ‫دوتــار نواخــت و اواز خوانــد کــه در ســال گذشــته در مراســم افتتاحیــه و اختتامیــه‬ ‫جشــنواره تولیــدات مراکــز صداوســیما در بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان شــمالی‬ ‫مــورد اســتقبال قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســهراب محمــدی در ایجــاد وحــدت و دوســتی و همــکاری بیــن تمــام بخشــی‬ ‫هــای خراســان چــه تــرک و چــه تــات و ترکمــن تــاش وافــری داشــت و خدمــات‬ ‫ایــن نخبــه موســیقی مقامــی کرمانــج هــای خراســان بــر کســی پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫ســهراب محمــدی‪ ،‬ایــن رکــن رکیــن موســیقی مقامــی و تنهــا دارنــده درجــه یــک‬ ‫هنــری در ایــن نــوع موســیقی‪ ،‬عاقبــت روز چهارشــنبه‪ ۲۲ ،‬مــرداد ‪ ،۱۳۹۹‬در ‪۸۲‬‬ ‫ســالگی تــار خــود را برزمیــن نهــاد و دیــده از دنیــا فروبســت‪ ،‬امــا راه و روش و هنــر‬ ‫او توســط فرزنــدان و شــاگردانش مهجــور نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال‪ ،‬افزایــش قیمــت مســکن ســبب شــده تــا معامــات کــم شــده‬ ‫و خریــد و فــروش بســیار کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫جعفــری در بــاره تاثیــر طــرح ودیعــه مســکن در افزایــش اجــاره بهــا نیــز گفــت‪ :‬این‬ ‫طــرح‪ ،‬تاکنــون تاثیــری در اجاره بهای مســکن نداشــته اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک بجنــورد خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون‬ ‫هــر مترمربــع زمیــن در هســته مرکــزی شــهر بجنــود‪ ۹۰ ،‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال بــه‬ ‫فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫وی دربــاره افزایــش اجــاره بهــا در ســال جــاری گفــت‪ :‬امســال بیشــتر قراردادهــا‬ ‫بــرای اجــاره مســکن‪ ،‬تمدیــد شــده اســت و بــه همین لحــاظ هزینه هــای اجاره هم‬ ‫در ایــن قراردادهــا‪ ،‬کمتــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫جعفــری بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین افزایــش قیمــت مســکن در حواشــی شــهر‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه علــت گرانــی‪ ،‬تقاضــا بــرای خریــد و نیــز اجــاره مســکن در‬ ‫نقــاط حاشــیه ای شــهر بیشــتر بــوده و تقاضــای زیــاد‪ ،‬ســبب شــده تــا قیمــت هــا در‬ ‫ایــن نواحــی بیــش از ســایر نقــاط افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک بجنــورد خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫مــواردی کــه قــرارداد جدیــد منعقــد شــده‪ ،‬اجــاره بهــا تــا ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک بجنــورد گفــت‪ :‬اکنــون واحدهای مســکونی‬ ‫در مجموعــه گلستان شــهر هــر مترمربــع‪ ۲۵ ،‬میلیــون ریــال معاملــه مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن اداره کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‪ ،‬در‬ ‫شــهر بجنــورد‪ ۶۴ ،‬هــزار واحــد مســکونی وجــود دارد کــه ســاکنان ‪ ۲۴‬هــزار واحــد‪،‬‬ ‫مســتاجر هســتند‪.‬‬ ‫و گفــت‪ :‬توســط اتحادیــه هــای عشــایری ‪ ۲۰‬هــزار تــن انــواع علوفــه شــامل جــو‪،‬‬ ‫کنســانتره و ســبوس بــرای خــوراک دام بیــن خانــوار هــای عشــایری توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی بــر اســتفاده از خــوراک دام کنســتانره تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬از دامــداران‬ ‫عشــایری مــی خواهیــم کــه بــرای خــوراک دام از کنســتانتره اســتفاده کننــد چــرا‬ ‫کــه تمامــی نیــاز هــای دام را تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تمامــی خواســته هــای عشــایر از‬ ‫طریــق تلفــن انجــام شــده اســت‪ ،‬تــاش کــرده ایــم کــه رفــت و امــد ایــن قشــر را‬ ‫بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫قلــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬صبــوری و شــکیبایی خانوارهــای عشــایری ایــن خطــه و‬ ‫ماندگاری انها در مناطق قشــاقی واقع در اســتان گلســتان و همچنین مناطق ییالقی‬ ‫در اســتان موجــب شــده تــا ویــروس کرونــا کمتــر بــه چادرهــای ایــن قشــر راه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی بــا جمعیتــی بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار نفــر در قالــب ‪ ۲‬ایل زعفرانلو‬ ‫و شــادلو و ‪ ۳۸‬طایفــه بــا شــیوه های ســنتی کوچــرو و نیمــه کوچــرو در ایــن اســتان‬ ‫کوچــروی می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تنهــا چنــد خانــوار از ایــن قشــر مبتــا بــه ویــروس کرونــا شــدند کــه‬ ‫خوشــبختانه تمامــی ایــن افــراد بهبــود یافتنــد‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی کــه زبــان اصلــی انــان کــردی کرمانجــی اســت‪ ،‬شــامل طوایــف‬ ‫باچوانلــو‪ ،‬قهرمانلــو‪ ،‬ملوانلــو‪ ،‬میالنلــو‪ ،‬توپکانلــو‪ ،‬ایرانلــو‪ ،‬جیرســتان‪ ،‬ســیفکانلو‪،‬‬ ‫بریمانلــو‪ ،‬پهلوانلــو‪ ،‬جیرســتان انی صــر‪ ،‬ســارخانی‪ ،‬قلیانلو‪ ،‬کاوانلــو‪ ،‬کیکانلو‪ ،‬بیچرانلو‪،‬‬ ‫نامانلــو‪ ،‬امیرانلــو‪ ،‬هش ـت مرخی‪ ،‬ایزانلــو‪ ،‬روطانلــو‪ ،‬تبریانــی‪ ،‬جافکانلــو مــی شــوند‪.‬‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۳۵۰‬خانــوار عشــایری خراســان شــمالی شــامل ‪ ۳۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت بیــش از ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک در اختیــار دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫گوشــت اســتان را تولیــد می کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫لزوم تهیه‬ ‫بانک اطالعات‬ ‫از ماشین االت‬ ‫راهداری‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬تهیــه بانــک اطالعــات از ماشــین االت و تجهیــزات‬ ‫راهــداری دســتگاه های اجرایــی بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن امکانــات و کــم شــدن فشــار بــر روی یــک دســتگاه در‬ ‫زمــان بــروز حــوادث ضــروری اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪139860312008003081‬‬ ‫مــورخ ‪ 1398/11/21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر دراداره ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اق قــا تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1398114412008000188‬متقاضــی خانــم‬ ‫مهتــاب گرگانــی فرزنــد احمــد شناســنامه ‪ 2‬کدملــی‬ ‫‪ 4979798752‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪1057/97‬‬ ‫مترمربعمفــروز و مجزاشــده از پــاک ‪-2‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی طعنــه بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی اق قــا از ســهمی‬ ‫اصالحــات ارضــی محــرز گردیــده اســت ‪.‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک موردتقاضــا بــه منظــور اطــاع در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‪.‬درصورتی کــه‬ ‫اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی‬ ‫تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪..‬م‪.‬الف‬ ‫‪. 4737:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪99/05/25:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫اختصاص ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل مدارس خیرساز‬ ‫گلستان‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان از تخصیــص ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از‬ ‫منابــع ملــی بــرای تکمیــل بخشــی از مــدارس خیرســاز ایــن اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون خبــر‬ ‫داد و پیش بینــی کــرد تــا پایــان ســال ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال دیگــر هــم در ایــن بخــش اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫یاســر لیوانــی اظهــار داشــت‪ :‬امســال دولــت ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل مــدارس خیرســاز‬ ‫سراســر کشــور پیــش بینــی کــرده کــه در مقایســه بــا ســال قبــل ســه برابــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی از در دســت احــداث بــودن ‪ ۱۰۵‬پــروژه مدرسه ســازی بــا ‪ ۶۰۰‬کالس درس در گلســتان خبــر داد‬ ‫و بــا بیــان اینکــه ‪ ۶۵‬درصــد ایــن مــدارس بــا مشــارکت خیریــن درحــال ســاخت اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تــا اول‬ ‫مهــر امســال ‪ ۳۱‬مدرســه بــا ‪ ۱۷۱‬کالس درس بــه فضــای امــوزش و پــرورش اســتان تحویــل داده‬ ‫می شــود کــه ‪ ۱۱‬مدرســه بــا ‪ ۶۴‬کالس درس ســهم گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫لیوانــی بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن ســرانه فضــای اموزشــی و نیــز تخریبــی بــودن ‪ ۱۵‬درصــد مــدارس‬ ‫گلســتان‪ ،‬برلــزوم مشــارکت بیشــتر نیکــوکاران بــرای ســاخت مــدارس در ایــن اســتان تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــه هــر میــزان کــه مشــارکت خیریــن بــرای ســاخت مدرســه افزایــش یابــد بــه همــان نســبت‬ ‫نیــز ســهم اعتبــارات تخصیصــی دولــت بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه شــروع ســال تحصیلــی جدیــد‬ ‫از ‪ ۱۵‬شــهریور گفــت‪ ۲۵ :‬مردادمــاه جــاری‪ ،‬مانــوری در اســتان برگــزار مــی شــود تــا مشــکالت احتمالــی‬ ‫مــدارس قبــل از شــروع فعالیــت برطــرف گــردد‪.‬‬ ‫مهــدی شــاه مهری‪.‬رئیــس اداره ثبــت اســناد‬ ‫وامــاک اق قــا‬ ‫احســان گوهــری راد بــا اشــاره بــه شــیوع کرونــا در گلســتان افــزود‪ :‬بــرای ســال تحصیلــی جدید کالس هــای درس‬ ‫مطابــق وضعیــت هــر شهرســتان و مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا برگــزار می شــود کــه برایــن اســاس در مناطــق‬ ‫بــا وضعیــت ســفید کالس هــا بــه صــورت عــادی‪ ،‬در مناطــق زرد ‪ ۵۰‬درصــد کالس هــا حضــوری و ‪ ۵۰‬درصــد مجــازی‬ ‫و مناطــق بــا وضعیــت قرمــز امــوزش بــه طــور کامــل مجــازی و مــدارس بــا حضور معلمان بــرای رفع اشــکال دانش‬ ‫امــوزان و ســایر امــور اداری دایــر اســت‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪139260312008003407‬‬ ‫مــورخ ‪ 1392/09/11‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر دراداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اق قــا تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 139111441200800086‬متقاضــی خانــم تاشــجان کل‬ ‫فرزنــد جعفــر شناســنامه ‪ 211‬کدملــی ‪4979542468‬‬ ‫صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا‬ ‫بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 353/83‬مترمربــع مفــروز‬ ‫و مجزاشــده از پــاک ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه‬ ‫کســلخه بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی اق قــا محــرز گردیــده‬ ‫اســت ‪.‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک موردتقاضــا‬ ‫بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود‪.‬درصورتی کــه اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫‪،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجع ذیصــاح قضائی تقدیم‬ ‫نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪..‬م‪.‬الف ‪4739:‬‬ ‫‪.‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪99/05/25:‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ‪ ۱۰۰‬درصــد مــدارس گلســتان تحــت پوشــش شــبکه شــاد هســتند‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫هــم اکنــون حــدود ‪ ۱۳‬هــزار دانــش امــوز گلســتانی بــه هیــچ شــبکه ارتباطــی دسترســی ندارنــد و باید‬ ‫بســته های اموزشــی بــه صــورت خانــه بــه خانــه در اختیــار انــان قــرار گیــرد کــه تامیــن کاغــذ ان نیــاز‬ ‫بــه ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫مهــدی شــاه مهری‪.‬رئیــس اداره ثبــت اســناد‬ ‫وامــاک اق قــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312008001415‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/04/23‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر دراداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اق قــا تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1399114412008000065‬متقاضــی اقــای عــادل‬ ‫کســلخه فرزنــد قلیــچ محمــد شناســنامه ‪ 7005‬کدملی‬ ‫‪ 4979110398‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪647/46‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک ‪-3‬اصلــی واقع در‬ ‫اراضــی کســلخه بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی اق قــا از ســهمی‬ ‫اصالحــات ارضــی محــرز گردیــده اســت ‪.‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک موردتقاضــا بــه منظــور اطــاع در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‪.‬درصورتی کــه‬ ‫اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی‬ ‫تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪..‬م‪.‬الف‬ ‫‪. 4743:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪99/05/25:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫مهــدی شــاه مهری‪.‬رئیــس اداره ثبــت اســناد‬ ‫وامــاک اق قــا‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت – گنبد کاووس‬ ‫اقــای یوســف بشــر دوســت فرزنــد قربانــدردی‬ ‫برابــر وکالتنامــه شــماره ‪1399/4/26 – 117981‬‬ ‫دفترخانــه ‪ 15‬گــرگان بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت‬ ‫شــهود مصــدق مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ اعیــان یــک بــاب خانــه بــه مســاحت‬ ‫‪ 210‬متــر مربــع شــماره ورقــه مالکیــت ‪ 672198‬بــه‬ ‫پــاک ‪ 4809‬فرعــی از ‪ – 1‬اصلــی بخــش ‪ 10‬حــوزه‬ ‫ثبتــی گنبــد ذیــل ثبــت ‪ 28112‬ص ‪ 337‬ج ‪ 149‬بــه‬ ‫نــام محمــد حاجــی مرادخانــی فرزنــد یحیــی بــه کــد‬ ‫ملــی ‪ 4889412263‬ثبــت صــادر و تســلیم گردیده‬ ‫اســت ضمنــا ششــدانگ پــاک فــوق برابــر ســند‬ ‫رهنــی شــماره ‪ 1381/12/21 – 130206‬دفترخانــه‬ ‫‪ 16‬گنبــد در قبــال مبلــغ ‪ 128562000‬ریــال بــه‬ ‫مــدت ‪ 360‬مــاه در رهــن بانــک ملــی مرکــزی قــرار‬ ‫دارد بــه علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده اســت‬ ‫تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن‬ ‫اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده‬ ‫‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در‬ ‫روزنامــه کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد و هــر کــس‬ ‫مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد‬ ‫خــود باشــد ظــرف ‪ ( 10‬ده ) روز مــدارک اعتــراض را‬ ‫ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد‬ ‫در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الف ‪ 8416 :‬رضا سارانی‬ ‫مدیــر واحــد ثبتــی اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫گنبــد کاووس‬ ‫از طرف جواد پورمند‬ ‫همچنیــن مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬امــار دانــش امــوزی ایــن‬ ‫شهرســتان ســال گذشــته ‪ ۸۲‬هــزار نفــر بــود کــه امســال پیــش بینــی می شــود بــا افزایــش چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬نفــری بــه حــدود ‪ ۸۷‬هــزار نفــر برســد‪.‬‬ ‫کمال الدیــن نظرنــژاد افــزود‪ :‬افزایــش شــمار دانــش امــوزان ســبب شــده تــا گنبــدکاووس نیازمنــد ســاخت و‬ ‫ســاز مــدارس جدیــد بــا همــکاری خیــران بویــژه در مناطــق حاشــیه ای بــا جمعیــت بــاالی دانــش امــوزی باشــد‪.‬‬ ‫تاســیس موسســه غیــر تجــاری اتحادیــه فروشــندگان پوشــاک و لــوازم خانگــی شهرســتان‬ ‫رامیــان درتاریــخ ‪ 16/10/1397‬بــه شــماره ثبــت ‪ 61‬بــه شناســه ملــی ‪ 14008060460‬ثبــت‬ ‫و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم‬ ‫اگهــی میگــردد‪ .‬موضــوع ‪ :‬اتحادیــه دارای اهــداف زیــر مــی باشــد ‪ :‬انجــام وظایــف مقــرر در‬ ‫قانــون و مقــررات نظــام صنفــی‪ ،‬حمایــت و حفــظ حقــوق صنفــی اعضــاء‪ ،‬ایجــاد و تحکیــم‬ ‫اصــول همــکاری بیــن افــراد صنفــی‪ ،‬تــاش بــرای بهبــود محیــط کســب و کار‪ ،‬تعامــل بــا‬ ‫دســتگاه هــای دولتــی‪ ،‬نهادهــای عمومــی غیردولتــی و بخــش خصوصــی در راســتای وظایــف‬ ‫و اختیــارات خــود‪ ،‬همچنیــن تــاش در راســتای ارتقــاء کیفــی خدمــات رســانی بــه مــردم و‬ ‫اطالع رســانی مناســب رســیدگی به شــکایات دریافتی‪.‬ارائه پیشــنهاد برای تهیه و تنظیم یا‬ ‫تغییــر ضوابــط صــدور پروانــه کســب و انــواع پروانــه هــای الزم بــرای مشــاغل به اتــاق اصناف‬ ‫شهرســتان اجــرای مصوبــات و بخشــنامه هــای هیــات عالــی نظــارت و کمیســیون نظــارت کــه‬ ‫در چهارچــوب ایــن قانــون بــه اتحادیــه هــا ابــاغ مــی گردد‪.‬ارائه پیشــنهاد دربــاره امور اصناف‬ ‫بــه اتــاق اصنــاف شهرســتان صــدور پروانــه کســب بــا دریافــت تقاضــا و مــدارک متقاضیــان‬ ‫ابطــال پروانــه کســب و تعطیــل محــل کســب طبــق قوانیــن و اعــام ان بــه کمیســیون‬ ‫نظــارت و جلوگیــری از ادامــه فعالیــت واحدهــای صنفــی کــه بــدون پروانــه کســب دایــر مــی‬ ‫شــوند مطابــق مــاده ‪ 27‬ایــن قانــون تنظیــم بودجــه ســال بعــد و تســلیم ان بــه اتــاق اصنــاف‬ ‫شهرســتان تنظیــم ترازنامــه ســاالنه و تســلیم بــه اتــاق اصنــاف شهرســتان ایجــاد تســهیالت‬ ‫الزم بــرای اموزشــهای مــورد نیــاز افــراد صنفــی بطــور مســتقل یــا بــا کمــک ســازمانهای دولتــی‬ ‫و غیردولتــی تشــکیل کمیســیون هــای رســیدگی بــه شــکایات و حــل اختــاف و بازرســی‬ ‫واحدهــای صنفــی و فنــی و اموزشــی و کمیســیون هــای مصــوب هیــات عالی نظــارت وصول‬ ‫مالیــات و عــوارض و هزینــه هــای خدمــات بــه نمایندگــی از وزارتخانــه هــا و شــهرداریها و‬ ‫ســازمان هــای وابســته بــه دولــت هماهنگــی بــا شــهرداری و شــورای شــهر بمنظــور ایجــاد‬ ‫شــهرکهای صنفــی طبــق مقــررات و ضوابطــی کــه بــه تصویــب کمیســیون نظــارت برســد‬ ‫ارائــه پیشــنهاد بــه منظــور تعییــن نــرخ کاال و خدمــات‪ ،‬حــدود صنفــی‪ ،‬تعــداد واحدهــای‬ ‫صنفــی مــورد نیــاز هــر ســال جهــت صــدور پروانــه کســب بــه اتــاق اصنــاف شهرســتان جهــت‬ ‫رســیدگی و تصویــب کمیســیون نظــارت برگــزاری دوره هــای اموزشــی اصنــاف قبــل از صــدور‬ ‫و تمدیــد پروانــه کســب اعضــای ( ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۴۹۳‬مدرســه موجــود در گنبــدکاووس‪ ۱۰۲ ،‬مدرســه توســط خیــران‬ ‫ســاخته شــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی هــم در ایــن نشســت گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه وســعت زیــاد و عمــق محرومــت‪ ،‬ایــن شهرســتان هنــوز بــه تــراز توســعه خــود نرســیده و نیــاز بــه‬ ‫توجــه ویــژه مســووالن کشــوری دارد‪.‬‬ ‫امانقلیــچ شــادمهر بــا اشــاره بــه برخــی گالیه هــا در رابطــه بــا نبود تــوازن در انتخاب رشــته تحصیلی‬ ‫در پایــه دهــم‪ ،‬از مســووالن خواســت در ایــن رابطــه انعطــاف بیشــتری داشــته باشــند تــا دانــش‬ ‫امــوزان در رشــته مــورد عالقــه خــود تحصیــل کــرده و بــرای تحصیــات تکمیلــی هم مجبــور به تغییر‬ ‫شــاخه تحصیلی نشــوند‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی فرمانــدار گنبــدکاووس نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬در ســه ســال گذشــته بیشــترین امــار‬ ‫توزیــع اعتبــارات طــرح تملــک و دارایــی و ســرمایه ای در گنبــدکاووس مربــوط بــه امــوزش و پــرورش بــود‪.‬‬ ‫گنبدکاووس با ‪ ۳۵۰‬هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است‪.‬‬ ‫پروانــه فعالیــت نمیباشــد )بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 7895/31/128‬مــورخ ‪14/08/1397‬‬ ‫اداره صنعــت ومعــدن وتجــارت شهرســتان رامیــان مــدت ‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود‬ ‫مرکــز اصلــی ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان رامیــان ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر رامیــان‪ ،‬منبــع‬ ‫اب ‪ ،‬کوچــه ازادگان‪ ، 1‬کوچــه امــام خمینــی ‪ ، 63‬پــاک ‪ ، 6‬طبقــه همکــف کدپســتی‬ ‫‪ 4951969398‬ســرمایه شــخصیت حقوقــی ‪ 108,000 :‬ریــال مــی باشــد‪ .‬اســامی و میــزان‬ ‫ســهم الشــرکه شــرکا ‪ :‬اقــای حســین مخدومــی مقــدم بــه شــماره ملــی ‪2031731467‬‬ ‫دارنــده ‪ 18,000‬ریــال ســهم الشــرکه خانــم فرشــته وظیفــه خــواه ده جبــار بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3610295031‬دارنــده ‪ 18,000‬ریــال ســهم الشــرکه اقــای موســی غالمــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4591607720‬دارنــده ‪ 18,000‬ریــال ســهم الشــرکه خانــم ملیحــه اشــکارکالئی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4870053470‬دارنــده ‪ 18,000‬ریــال ســهم الشــرکه اقــای حســن نــوروزی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4879343080‬دارنــده ‪ 18,000‬ریــال ســهم الشــرکه خانــم ســمیه قــره خانــی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4879838993‬دارنــده ‪ 18,000‬ریــال ســهم الشــرکه اولیــن مدیــران ‪ :‬اقــای حســین‬ ‫مخدومــی مقــدم بــه شــماره ملــی ‪ 2031731467‬و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره به مدت‬ ‫‪ 4‬ســال خانــم ملیحــه اشــکارکالئی بــه شــماره ملــی ‪ 4870053470‬و بــه ســمت نایــب رئیــس‬ ‫اول هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 4‬ســال اقــای حســن نــوروزی بــه شــماره ملــی ‪4879343080‬‬ ‫و بــه ســمت نایــب رئیــس دوم هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 4‬ســال خانــم ســمیه قــره خانــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 4879838993‬بــه ســمت دبیــر اتحادیــه و عضــو هیــات مدیــره بــه مــدت ‪4‬‬ ‫ســال اقــای موســی غالمــی بــه شــماره ملــی ‪ 4591607720‬بــه ســمت خزانــه دار اتحادیــه و‬ ‫عضــو هیــات مدیــره بــه مــدت ‪ 4‬ســال خانــم فرشــته وظیفــه خــواه ده جبــار بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3610295031‬بــه ســمت بــازرس اصلــی اتحادیــه بــه مــدت ‪ 4‬ســال دارنــدگان حــق امضــا ‪:‬‬ ‫کلیــه اوراق و نامــه هــای عــادی و اداری و اوراق و اســناد بهــادار و تعهــداور موسســه از قبیــل‬ ‫چک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها و عقوداســامی با امضای اقای حســین مخدومی مقدم‬ ‫رئیــس اتحادیــه و اقــای موســی غالمــی خزانــه دار اتحادیــه و در غیــاب رئیــس اتحادیــه بــا‬ ‫امضــاء خانــم ملیحــه اشــکارکالئی نائــب رئیس اول اتحادیه و اقای موســی غالمــی خزانه دار‬ ‫اتحادیــه همــراه بــا مهــر اتحادیــه معتبــر میباشــد ‪ .‬اختیــارات مدیــر عامــل ‪ :‬طبــق اساســنامه‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری رامیــان (‪)948635‬‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫نمایندگان گلستان ‪ ۱۰‬پروژه اساسی استان را پیگیری جدی کنند‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه‬ ‫مســوولیت داریــم بایــد از همــه ظرفیت هــا‬ ‫بــرای توســعه منطقه اســتفاده کنیــم و انتظار‬ ‫مـی رود نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس‬ ‫‪ ۱۰‬پــروژه اساســی و مهــم نظیــر منطقــه ازاد‬ ‫اینچــه بــرون و راه اهــن گــرگان ‪ -‬مشــهد را‬ ‫بطــور بســیار جدی تــر پی گیــری کننــد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس بزرگداشــت روز خبرنــگار‬ ‫از ســوی خانــه مطبوعــات گلســتان ضمــن‬ ‫گرامیداشــت شــهدای رســانه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از همــه ظرفیــت اســتان بــرای توســعه پایــدار‬ ‫منطقــه بایــد اســتفاده کــرد و در ایــن بیــن از‬ ‫حــوزه حمــل و نقــل و بنــادر کــه در گذشــته‬ ‫مــورد غفلــت واقــع شــد بایــد نهایــت اســتفاده‬ ‫را بــرد و قطعــا نقــش نماینــدگان مجلــس فــارغ از گرایش هــای معمــول حائــز اهمیــت فــراوان اســت‪.‬‬ ‫وی به نقش خبرنگاران هم در توســعه گلســتان اشــاره کرد و گفت‪ :‬انتظار این اســت قشــر فرهیخته‬ ‫اســتان بــه حرمــت قلمشــان تولیــدات فاخــر داشــته باشــند‪ ،‬تصمیــم و رویکــرد درســت مســووالن از‬ ‫اســتاندار تــا نماینــدگان مجلــس و شــوراها مــی توانــد توســط اصحــاب رســانه جهــت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا هــم در پاســخ بــه درخواسـت های صنفــی و مشــکالت برخــی خبرنگاران‬ ‫گفــت‪ :‬اولیــن شــرط موفقیــت خبرنــگاران توجــه جــدی بــه رابطــه عرضــه و تقاضاســت و تــا زمانــی کــه‬ ‫تولیــدات (خبــری) مــورد اقبــال و نیــاز جامعــه قــرار نگیــرد؛ شــرایط شــکننده اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری بــا بیــان اینکــه بیــن کشــش و کوشــش رابطــه معنــاداری وجــود دارد؛ تقویــت مهــارت‬ ‫خبرنــگاران را مــورد تاکیــد قــرار داد و ان را مکمــل دانــش رســانه ای عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــه مذاکــره خــود بــا معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اشــاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در تهیــه و تدویــن نظــام نامــه رســانه ای کــه ســهم دولــت و مجلــس در ان مشــخص باشــد‪ ،‬تاکیــد دارم‪.‬‬ ‫منتظری وعده داد‪ :‬نشســت کمیســیون فرهنگی در گلســتان را برگزار خواهیم کرد تا قوانین مزاحم‬ ‫و متضــاد و پیشــنهادات اصحــاب رســانه بــرای اصالحــات قانونــی را بــا کمــک ایــن قشــر برطرف کنیم‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت‬ ‫اقــای عبدالخالــد دوالب بــا ارائــه استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمودنــد کــه ســند‬ ‫مالکیــت ششــدانگ عرصــه و عیــان یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت یکصــد وهشــتاد‬ ‫مترمربــع دارای پــاک شــماره ‪ 3038‬فرعــی از یــک ‪-‬اصلــی بخــش شــش ثبــت علی اباد‬ ‫کتــول بــه نــام مهــدی دیلــم کتولــی صــادر و تســلیم گردیــده و برابــر ســند قطعــی شــماره‬ ‫‪ 24320‬مــورخ ‪ 1396/12/19‬تنظیمــی دفتــر ‪ 10‬فاظــل ابــاد بــه عبدالخالد دوالب منتقل‬ ‫کــه بعلــت جابجائــی مفقــود شــده‪ ،‬تقاضــای صــدور ســند مالکیت المثنــی را ازایــن اداره‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬ازاینــرو بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه ای انجــام‬ ‫داده و یــا مدعــی ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار‬ ‫اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقررات نســبت به صدور‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬تاریخ انتشــار اگهــی ‪ :‬دوشــنبه ‪1399/05/27‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫خانم های متولد ‪79-70‬‬ ‫جویای کار مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گرگان عدالت ‪ 8‬مجتمع مسیبی طبقه ‪ 3‬واحد ‪3‬‬ ‫اتش سوزی ساختمان اداره امور مالیاتی ازادشهر‬ ‫اتــش ســوزی در ســاختمان امــور مالیاتــی شهرســتان ازادشــهر واقــع در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان بــا برجــای گذاشــتن خســارات مالــی؛ تلفــات جانــی نداشــت‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــور مالیاتــی گلســتان در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬اتــش ســوزی در ســاختمان اداره امــور‬ ‫مالیاتــی شهرســتان ازادشــهر از ابتــدای صبــح امــروز اغــاز و بــا تــاش نیروهــای اتــش نشــانی‬ ‫مهــار شــد امــا همچنــان در پــی خاموشــی کامــل هســتیم‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هزارجریبــی افــزود‪ :‬برخــی احتمــاالت بــر اتصــال ســیم بــرق و بــروز اتــش ســوزی‬ ‫داللــت دارد کــه ایــن موضــوع نیــاز بــه تاییــد کارشناســان پــس از خاموشــی کامــل دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هرچنــد تجهیــزات اداره امــور مالیاتــی ازادشــهر در اتــش ســوخت امــا اســیبی بــه‬ ‫کارمنــدان یــا اربــاب رجــوع نرســید ضمــن اینکــه اظهارنامه هــای مالیاتــی بصــورت الکترونیکــی‬ ‫ثبــت می شــود و تمــام اســناد در بانــک اطالعاتــی پشــتیبان گیــری شــده و نگرانــی از ایــن بابــت‬ ‫هــم وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هزارجریبــی ابــراز کــرد‪ :‬هنــوز زبانه هــای‬ ‫اتــش در ســاختمان اداره امــور مالیاتــی‬ ‫ازادشــهر وجــود دارد و امیدواریــم طــی‬ ‫ســاعات اینــده خاموشــی کامــل صــورت‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر گفــت‪ :‬اتــش از ســاعت‬ ‫‪ ۶‬صبــح امــروز در ســاختمان امــور دارایــی‬ ‫شهرســتان شــعله ور شــد کــه بدلیــل کمبــود‬ ‫امکانــات از همــان ســاعت ابتدایــی طــی‬ ‫هماهنگــی بــا شهرســتان های همجــوار بیــش از ‪ ۶‬دســتگاه خــودرو اتــش نشــامی بــه محــل‬ ‫اعــزام شــد‪.‬‬ ‫سیدرســول حســینی بــا بیــان اینکــه ســاختمان های همجــوار از نیــروی انســانی و ســکنه تخلیــه‬ ‫شــدند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا حضــور گروههــای اطفــای حریــق شــهرهای گنبــدکاووس‪ ،‬خــان ببیــن‪،‬‬ ‫رامیــان‪ ،‬علــی ابــاد کتــول و گــرگان در مراحــل پایانــی خاموشــی کامــل اتــش هســتیم و پــس‬ ‫از ان بررســی دقیــق و دلیــل بــروز حادثــه انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر کمبــود امکانــات و تجهیــزات مهــار اتــش در ســطح شهرســتان را دلیــل‬ ‫اصلــی گســترش اتــش و عــدم توانایــی در خامــوش کــردن ان طــی دقایــق ابتدایــی عنــوان کــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫معــاون خدمــات شــهری شــهردار بجنــورد گفــت‪ :‬نیروهــای شــهرداری‪ ،‬بــا اجــرای طرحــی ضربتــی‪ ،‬در ‪ ۱۰‬روز‬ ‫اخیــر بــا ‪ ۶۰۰‬نفــر از زباله گردهــا برخــورد و زباله هــای انــان را توقیــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫محمدمهــدی خاکشــور اظهــار داشــت‪ :‬بــا دســتور اســتاندار و ســتاد مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬طــرح برخــورد بــا زبالــه گردهــا و‬ ‫جمــع اوری انــان در دســتور کار اســت و در چنــد روز اخیــر در هــر شــبانه روز بــا ‪ ۶۰‬نفــر از انــان برخــورد شــده اســت‪.‬‬ ‫برخورد با ‪۶۰۰‬‬ ‫زباله گرد در بجنورد‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫اغاز عملیات اجرای ‪ ۱۵‬پروژه بهسازی شهر شیروان‬ ‫معــاون شهرســازی و زیربنایــی شــهردار‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬عملیــات اجــرای ‪ ۱۵‬پــروژه‬ ‫نوســازی و بهســازی ایــن شــهر ‪ ۸۵‬هــزار نفــری‬ ‫اغــاز شــده کــه ایــن طرح هــا در ســه مــاه اینــده بــه‬ ‫اتمــام می رســد‪.‬‬ ‫قاســم الهــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح هــا‬ ‫شــامل جــدول گــذاری‪ ،‬پیــاده روســازی خیابــان‬ ‫هــای اصلــی‪ ،‬ایجــاد دیــوار ســاحلی‪ ،‬لکــه گیــری‬ ‫کوهســتان پــارک شــیرکوه‪ ،‬بازافرینــی شــهرک‬ ‫ولیعصــر‪ ،‬ترمیــم و بازســازی پلــه هــای تخریــب‬ ‫شــده مــزار شــهدای گمنــام و ســاخت ‪ ۲‬پــارک‬ ‫دانــش و حافــظ اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۹۰ :‬درصــد هزینــه اجــرای طــرح هــای یــاد شــده از محــل اعتبــارات شــهرداری و ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫دیگــر از محــل اعتبــارات اســتانی هزینــه خواهد شــد‪.‬‬ ‫معــاون شهرســازی و زیربنایــی شــهردار شــیروان اشــاره ای بــه میــزان اعتبــارات اختصــاص یافتــه در ایــن‬ ‫زمینــه اشــاره نکــرد امــا گفــت‪ :‬بــا پیمانــکاران قــرارداد اولیــه بــرای اجــرای ایــن طــرح هــا منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫الهــی در خصــوص اختصــاص ســهمیه قیــر شــهرداری هــا بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۲‬ســال اســت قیر به‬ ‫صــورت ازاد خریــداری مــی شــود و هزینــه هــای زیــادی را بــه شــهرداری تحمیــل مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫محــل هزینــه کــرد بودجــه عمرانــی عــاوه بــر ســاخت پیــاده رو‪ ،‬جدول گــذاری‪ ،‬لکــه گیــری معابــر‪،‬‬ ‫ اســفالت و بهســازی معابــر و گشــایش مســیرها هــم اینــک در نوســازی گلخانــه هــا‪ ،‬گل کاری‬ ‫ســطح شــهر‪ ،‬جداســازی اب شــرب شــهری از فضــای ســبز و ترافیــک هــم اســت‪.‬‬ ‫معــاون شهرســازی و زیربنایــی شــهردار شــیروان گفــت‪ :‬بودجــه شــهرداری ایــن شــهر خراســان‬ ‫شــمالی در ســال ‪ ،۹۹‬بیش از ‪ ۵۶۳‬میلیارد ریال تصویب شــد که بیشــترین بودجه در نظر گرفته‬ ‫شــده امســال در بخــش هزینه هــای جــاری اســت‪.‬‬ ‫الهــی افــزود‪ :‬از مجمــوع کل بودجــه ایــن شــهر در ســال جــاری‪ ۴۰ ،‬درصــد بــرای عملیــات عمرانی و‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد بــرای هزینــه هــای جــاری صــرف خواهــد شــد کــه ایــن میــزان بودجــه پاســخگوی نیازهــای‬ ‫دومین شــهر پرجمعیت اســتان نیســت‪.‬‬ ‫شیروان به عنوان دومین شهرپرجمعیت خراسان شمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند – گنبد کاووس‬ ‫اقای یوســف غالم زاده فرزند بایرامعلی ش ‪ .‬ملی ‪ 2030735558‬با ارائه دو برگ شــهادت شــهود مصدق ‪ ,‬مدعی شــده‬ ‫کــه ســند مالکیــت مشــاعی بــه مســاحت ‪ 59770‬ســهم مشــاع از ‪ 89270‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه پــاک ‪120‬‬ ‫فرعــی از ‪ – 4‬اصلــی بخــش ‪ 15‬حــوزه ثبتــی گنبــد ذیــل دفتــر الکترونیکــی ‪ 1396 – 6557‬بــه نــام محمــد مــراد بــگ زاده فرزنــد‬ ‫عرازمــراد ش ‪ .‬ملــی ‪ 2031801031‬ثبــت ‪ ,‬صــادر و تســلیم گردیــده اســت بــه علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده تقاضــای‬ ‫صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب‬ ‫یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد و هــر کــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معامله نزد خود باشــد‬ ‫ظــرف ‪ ( 10‬ده ) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الف ‪8415 :‬‬ ‫رضا سارانی ‪-‬مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس‪ -‬از طرف جواد پورمند‬ ‫اگهی فقدان سند – گالیکش‬ ‫خانــم معصومــه مــوذن فرزنــد محمــد عیســی ( مالــک ) و بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه شــهادت شــهود گواهــی شــده ادعــا‬ ‫نمــوده کــه ســند مالکیــت مقــدار ‪ 8120‬متــر مربــع مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 20000‬متــر مربــع‬ ‫دارای پــاک ثبتــی شــماره ‪ – 70 / 107‬اصلــی واقــع اوغــان گالیکــش بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبتــی گالیکــش بــه شــماره ورقــه مالکیــت‬ ‫‪ 216353‬کــه ذیــل ثبــت ‪ 13439‬صفحــه ‪ 417‬دفتــر جلــد ‪ 52‬کــه بــه نام معصومه موذن فرزند محمد عیســی صادر و تســلیم‬ ‫گردیــده بــود ب علــت جابجایــی مفقــود شــده اســت نامبــرده تقاضــای صــدور المثنــی مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‬ ‫از اینــرو بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک‬ ‫مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی‬ ‫اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر اینصورت پــس از انقضای مدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد ‪ .‬م ‪ .‬الــف ‪8417 :‬‬ ‫هادی عطایی مقدم ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گالیکش‬ ‫پرداخت هزار میلیارد ریال برای زهکشی زمین های کشاورزی‬ ‫گلستان به خزانه ابالغ شد‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی گلســتان گفــت کــه پرداخــت یــک هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫اجــرای طــرح زهکشــی زمین هــای کشــاورزی و شــوره زار شــمال اســتان بــه خزانــه ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫کاهش عمر درختان جنگل گلستان به سبب حضور‬ ‫بی رویه مردم در طبیعت‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گالیکــش گفــت کــه حضــور بی رویــه‬ ‫مــردم بــا خــودرو در مناطــق جنگلــی ایــن‬ ‫شهرســتان و پــارک ملــی گلســتان ســبب‬ ‫از بیــن رفتــن بافــت اســفنجی خــاک‬ ‫عرصه هــای جنگلــی و ســفت شــدن ان و‬ ‫در نتیجــه تغذیــه نشــدن ریشــه درختــان‬ ‫و در نهایــت شــکنندگی انهــا بــا کمتریــن‬ ‫وزش بــاد یــا توفــان شــده اســت‪.‬‬ ‫صفــر ســیجانی گفت‪ :‬شهرســتان گالیکش‬ ‫‪ ۴۲‬هــزار هکتــار اراضــی جنگلــی و مرتعــی‬ ‫دارد کــه ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار ان در محــدود پــارک‬ ‫ملــی گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حضــور پرشــمار مــردم بــا خــودرو در مناطــق جنگلــی گالیکــش‪ ،‬انداختــن زیرانــداز بــرای‬ ‫نشســتن و اســتراحت کــردن و نیــز روشــن کــردن اتــش بــرای تهیــه چــای و کبــاب‪ ،‬بــه مــرور زمــان‪،‬‬ ‫منجــر بــه ســفتی خــاک و از بیــن رفتــن بافــت اســفنجی جنــگل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عمــر طبیعــی درختــان جنگلــی حداقــل ‪ ۱۰۰‬ســال اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بافــت اســفنجی خــاک جنــگل‬ ‫بــه مــرور و در اثــر اســتفاده زیــاد انســان ســفت شــده و امــکان نفــوذ اب و تغذیــه ریشــه درختــان از بیــن مـی رود‬ ‫بنابرایــن درختــان بــا عمــر ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬ســاله بــه مــرور خشــک شــده و بــا کمتریــن وزش بــاد یــا توفــان کنــده می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گالیکــش ادامــه داد‪ :‬همچنیــن حضــور بی مالحظــه مــردم در‬ ‫طبیعــت ســبب کــم شــدن تنــوع گونه هــای گیاهــی و افزایــش افــات و امــراض در گیاهــان شــده کــه نمونــه‬ ‫ان کاهــش تعــداد شمشــادها و زغالــی شــدن درختــان بلــوط در جنگل هــای منطقــه شــرق گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه گالیکــش هیــچ تفرجــگاه جنگلــی نــدارد اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون طــرح مطالعــه‬ ‫ایجــاد ‪ ۲‬تفرجــگاه جنگلــی درایــن شهرســتان در منطقــه «نــارودار» بــه مســاحت ‪ ۷۰‬هکتار و منطقه‬ ‫«لــووه» بــه مســاحت ‪ ۱۰۰‬هکتــار درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫شهرستان گالیکش با افزون بر ‪ ۶۳‬هزار نفر جمعیت‪ ۴۲ ،‬هزار هکتار عرصه های جنگلی و مرتعی دارد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند – گنبد کاووس‬ ‫خانــم ام النبــی لــک زائــی بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق ‪ ,‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت مقــدار ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 50000‬مربــع بــه شــماره ورقــه مالکیــت ‪ 254949‬د ‪ 91‬بپــاک ‪ 20‬فرعــی از ‪ – 3‬اصلــی بخــش ‪10‬‬ ‫حــوزه ثبتــی گنبــد در صفحــه ‪ 451‬جلــد یــک ذیــل ثبــت ‪ 57‬بــه نــام خانــم ام النبــی لــک زائــی ثبــت و صــادر گردیــده ‪ ,‬تقاضــای‬ ‫صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب‬ ‫یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد و هــر کــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معامله نزد خود باشــد‬ ‫ظــرف ‪ ( 10‬ده ) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد داده اســت ‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الف ‪8287 :‬‬ ‫رضا سارانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس‪ -‬از طرف جواد پورمند‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه اتحادیــه صنــف مشــاورین امــاک شهرســتان گــرگان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت ‪881‬‬ ‫و شناســه ملــی ‪ 14007801003‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 12/07/1397‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪– 1 :‬‬ ‫اقــای رضــا گرجــی بــه کــد ملــی ‪ 2248686633‬بــه ســمت مدیرعامــل ‪ -2‬اقــای رضــا گرجــی بــه کــد ملــی ‪ 2248686633‬بــه‬ ‫ســمت رئیــس هیئــت مدیــره ‪ – 3‬اقــای محمــد رضــا صنعتــی بــه کــد ملــی ‪ 2121493451‬بــه ســمت نائــب رئیــس اول هیئــت‬ ‫مدیــره ‪ –4‬اقــای بهمــن شــمس ابــادی بــه کــد ملــی ‪ 2121696342‬بــه ســمت نائــب رئیــس دوم هیئــت مدیــره ‪ –5‬اقــای‬ ‫محســن عظیمــی مالــداران بــه کــد ملــی ‪ 2121441468‬بــه ســمت خزانــه دار ‪ – 6‬اقــای محمــد علــی گرزیــن بــه کــد ملــی‬ ‫‪ 2120933626‬بــه ســمت دبیــر موسســه بــرای مــدت باقیمانــده تاتاریــخ ‪04/06/1401‬انتخــاب وکلیــه اســناد و مــدارک و اوراق‬ ‫بهــادار و بانکــی بــا امضــاء ثابــت خزانــه دار و امضــائ رئیــس و در غیــاب رئیــس بــا امضــاء نائــب رئیــس دوم همــراه بــا مهــر‬ ‫موسســه معتبــر میباشــد و ســایر مکاتبــات عــادی و اداری بــا امضــاء رئیــس و درغیــاب وی بــا امضــاء نائــب ریئــس اول و نائــب‬ ‫رئیــس دوم همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)948857‬‬ ‫مرزنشین گلستانی کاکایی خزری مصدوم‬ ‫را تحویل محیط زیست داد‬ ‫قــدرت اللــه عابــدی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اعتبــار ره اورد ســفر دکتــر نوبخت معاون رییس جمهــور و رییس‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه بــه گلســتان و شــرکت در کلنــگ زنــی اغــاز عملیــات اجرایــی زهکشــی ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫هکتــار زمین هــای شــمالی اســتان در ‪ ۲۱‬بهمــن پارســال اســت‪.‬‬ ‫به گفته وی در ســفر رییس ســازمان برنامه و بودجه به گلســتان قرار شــد که ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریــال بــرای اجــرای طــرح زهکشــی در ســطح ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار از اراضــی شــمال اســتان تامیــن اعتبــار شــود‬ ‫کــه اکنــون پرداخــت بخشــی از ان بــه خزانــه ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫عابــدی اضافــه کــرد‪ :‬بعــد از هزینــه کــرد یــک هــزار میلیــارد ریــال‪ ،‬مابقــی اعتبــار تعهــد شــده نیــز بــه اســتان‬ ‫گلســتان بــرای تکمیــل و بهــره بــرداری از طــرح زهکشــی زمیــن هــای کشــاورزی منطقــه ابــاغ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مجــری طــرح زهکشــی ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار از اراضــی شــمال اســتان‪ ،‬ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫و شــرکت اب منطقه ای گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گلســتان گفــت‪ :‬جلوگیــری از خســارت ابگرفتگــی و ســیالب در‬ ‫زمین هــای کشــاورزی و هدایــت ان بــه دریــای خــزر‪ ،‬افزایــش تولیــد در زمیــن هــای شــوره زار و پایــداری‬ ‫درامــد بهــره بــرداران از مهــم تریــن اهــداف اجــرای طــرح زهکشــی در شــمال اســتان اســت‪.‬‬ ‫عابــدی پیــش بینــی کــرد تــا ســال اینــده ســطح زهکشــی اراضــی کشــاورزی گلســتان بــه ‪ ۱۳۰‬هــزار هکتــار‬ ‫افزایــش یابد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ســال ‪ ۹۳‬در ســفر اول رییــس جمهــوری بــه گلســتان زهکشــی ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫شــمال اســتان بــه تصویــب هیــات دولــت رســید‪.‬‬ ‫بــر اســاس داده هــای دســتگاههای ذیربــط؛ موفقیــت در نتیجــه گیــری اجــرای طــرح زهکشــی بخشــی از‬ ‫زمیــن هــای شــمال گلســتان باعــث شــده تــا پوشــش کامــل زهکشــی زمیــن هــای شــوره زار در دســتور کار‬ ‫کارگــروه هــای مرتبــط قــرار گرفتــه و در کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی هــم مصوبــه ای بــرای شــتاب بخشــیدن‬ ‫بــه اجــرای ان ابــاغ کنــد‪.‬‬ ‫کنتــرل شــوری زمیــن‪ ،‬جلوگیــری از ماندابــی شــدن‪ ،‬فرســایش و مهــار ســیل‪ ،‬حفاظــت محیــط زیســت‪،‬‬ ‫ســامت عمومــی و بهداشــت‪ ،‬راکــد نشــدن اب‪ ،‬بــه زیــر کشــت بــردن زمیــن هــای جدیــد‪ ،‬زودتــر گــرم‬ ‫شــدن خــاک در فصــل بهــار‪ ،‬شــروع زودهنــگام عملیــات کشــاورزی‪ ،‬کیفیــت و کمیــت بهتــر محصــوالت‪،‬‬ ‫حفاظــت از ابنیــه و تاسیســات عمومــی و توســعه روســتایی و امنیــت غذایــی از جمله مزایــای اجرای طرح‬ ‫زهکشــی اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در مجمــوع نیازمنــد ‪ ۴۶۰‬هــزار هکتــار زهکشــی اســت کــه ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار ان در‬ ‫اولویــت اول قــرار دارد‪.‬‬ ‫یــک مرزنشــین گلســتانی بــا حضــور در اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن و گمیشــان یــک‬ ‫قطعــه پرنــده مصــدوم از نــوع کاکایــی خــزری را بــرای تیمــار و درمــان تحویــل محیط بانــان داد‪.‬‬ ‫رییــس اداره محیــط زیســت بندرترکمــن و گمیشــان بــا تاییــد ایــن مطلــب از مردم خواســت در صورت‬ ‫مشــاهده پرنــدگان اســیب دیــده‪ ،‬موضــوع را از طریــق تلفــن ‪ ۱۵۴۰‬بــه ایــن اداره اطــاع دهند‪.‬‬ ‫کاکایــی خــزری در ســواحل‪ ،‬اطــرف تــاالب هــا‪ ،‬دریاچــه هــا و در ایــران در تمــام طــول ســاحل‬ ‫دریــای خــزر‪ ،‬خلیــج فــارس و دریــای عمــان‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬هامــون و دریاچــه ارومیــه و اغلــب‬ ‫نواحــی تاالبــی دیــده مــی شــود‬ ‫علــی بیانــی افــزود‪ :‬زیســتگاه هــای منطقــه در معــرض تهدیــدات گوناگونــی همچــون شــکار غیرمجــاز‪،‬‬ ‫فعالیــت غیرقانونــی در اراضــی ســاحلی و تخریــب و تصــرف منابــع ملــی قــرار دارد کــه بــه دلیل محدودیت‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬امکانــات و بودجــه محیــط زیســت‪ ،‬برخــی از ایــن مســایل پنهــان مــی مانــد کــه همراهــی‬ ‫مــردم نقــش بســزایی در حفــظ حیــات وحــش بــه عنــوان یــک میــراث ملــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حــوزه اســتحفاظی محیــط زیســت شهرســتان هــای ترکمــن و گمیشــان بــه دلیــل برخــورداری از‬ ‫زیســتگاه هــای منحصــر به فــرد دشــتی و تاالبــی در کریــدور مهاجــرت پرنــدگان شــکاری واقــع اســت و‬ ‫همــه ســاله از اوایــل تیــر تــا اذرمــاه میزبــان ایــن پرنــدگان بــا ارزش و حمایت شــده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان از معــدود تنفـس گاه هــای گونــه هــای مختلــف گیاهــی و جانــوری ایــران اســت و بــه‬ ‫عنــوان ایرانــی کوچــک از کــوه‪ ،‬دریــا‪ ،‬جنــگل‪ ،‬دشــت و بیابــان بــه صــورت یکجــا برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن محیــط زیســت ‪ ۱۱۴‬گونــه پرنــده مهاجــر در فصــول مختلف بویژه زمســتان در‬ ‫زیســتگاه هــای گلســتان حضــور داشــته و زاد و ولــد مــی کنند‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫اگهــی ابــاغ پرونــده اجرائــی کالســه ‪9900638‬‬ ‫اداره اجــرای اســناد رســمی گــرگان طبــق مقــررات‬ ‫مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای علــی شــیرازی نــوده فرزنــد علــی‬ ‫اکبــر ش ش ‪ 29662‬کــد ملــی ‪ 2120286302‬بــه‬ ‫عنــوان ضامــن اقــای محمدشــیرازی نــوده بــه ادرس گــرگان‬ ‫فلکــه مازنــدران ایرانمهــر پائیــن ک ‪ 3‬پ ‪ 34‬پرونــده اجرائیــه‬ ‫کالســه فــوق ابــاغ میگــردد کــه بانــک رفــاه گرگان‪.‬بــه اســتناد‬ ‫ســند قــرارداد داخلــی بــه شــماره ‪86/5/27-194860099‬‬ ‫جهــت وصــول طلــب خــود مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه علیــه‬ ‫شــما را نمــوده و طلــب خــود را بــه شــرح موضــوع الزم‬ ‫االجــرا بــه مبلــغ ‪.13/000/000‬ریــال کل طلــب تــا پایــان تاریــخ‬ ‫‪.99/4/1‬و ایــن تاریــخ بــه بعــد روزشــانه ‪ 5000‬ریــال بــه مبلــغ‬ ‫فــوق افــزوده میشــوددر ضمــن اصــل طلــب مبلــغ ‪5000/000‬‬ ‫ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه ‪ 8/000/000‬ریــال اعــام نمــوده‬ ‫اســت و چــون طبــق گواهــی مامــور ابــاغ امــکان ابــاغ اجرائیه‬ ‫بــه علــت مــورد شناســنایی قــرار نگرفتــن میســر نگردیــده‬ ‫ووکیــل بســتانکار نیــز طبق نامــه وارده شــماره ‪99/5/15-8964‬‬ ‫درخواســت اگهــی در روزنامــه هــای کثیراالنتشــار در اجــرای‬ ‫مقــررات مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا اگهــی میگــردد چنانچه پس‬ ‫از ابــاغ اجرائیــه کــه بیســت ‪ 20/‬روز پــس از تاریــخ انتشــار‬ ‫محســوب میشــود نســبت به تعهد خود عمل ننمائید حســب‬ ‫درخواســت بســتانکار عملیات اجرایی پیگیری میگردد جزاین‬ ‫اگهــی اگهــی دیگــری جهــت ابــاغ اجرائیــه صــادر نخواهــد‬ ‫شــد‪.‬م‪.‬الف‪4817:‬تاریخ انتشــار‪99/05/27‬‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان حســین‬ ‫حکــم ابــادی‬ ‫اگهــی ابــاغ پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9900396‬اداره اجــرای‬ ‫اســناد رســمی گــرگان طبــق مقــررات مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم معصومــه طالشــیان فرزنــد علــی ش ش‬ ‫‪ 586‬کــد ملــی ‪ 2060749832‬بــه عنــوان وام گیرنــده بــه ادرس‬ ‫شــهرک امــام میــاد شــرقی پ ‪ 17‬پرونــده اجرائیــه کالســه فــوق‬ ‫ابــاغ میگــردد کــه بانــک رفــاه گرگان‪.‬بــه اســتناد ســند قــرارداد‬ ‫داخلــی بــه شــماره ‪ 85/10/25-194850230‬جهــت وصــول طلــب‬ ‫خــود مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه علیــه شــما را نمــوده و طلــب خــود‬ ‫را بــه شــرح موضــوع الزم االجــرا بــه مبلــغ ‪.13/300/000/000‬ریــال‬ ‫کل طلــب تــا پایــان تاریــخ ‪.99/2/31‬و ایــن تاریــخ بــه بعــد روزشــانه‬ ‫‪ 4000‬ریــال بــه مبلــغ فــوق افــزوده میشــوددر ضمــن اصــل طلــب‬ ‫مبلــغ ‪ 5000/000‬ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه ‪ 8/000/000‬ریــال‬ ‫وســود ‪ 300/000‬ریــال اعــام نمــوده اســت و چــون طبــق گواهــی‬ ‫مامــور ابــاغ امــکان ابــاغ اجرائیــه بــه علــت مــورد شناســنایی‬ ‫قــرار نگرفتــن میســر نگردیــده ووکیــل بســتانکار نیــز طبــق نامــه‬ ‫وارده شــماره ‪ 99/5/15-8965‬درخواســت اگهــی در روزنامــه هــای‬ ‫کثیراالنتشــار در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا اگهــی‬ ‫میگــردد چنانچــه پــس از ابــاغ اجرائیــه کــه بیســت ‪ 20/‬روز پــس‬ ‫از تاریــخ انتشــار محســوب میشــود نســبت بــه تعهــد خــود عمــل‬ ‫ننمائیــد حســب درخواســت بســتانکار عملیــات اجرایــی پیگیــری‬ ‫میگــردد جزایــن اگهــی اگهــی دیگــری جهــت ابــاغ اجرائیــه صــادر‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪ 4816 :‬تاریــخ انتشــار‪99/05/27‬‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان‬ ‫حســین حکــم ابــادی‬ ‫اگهــی ابــاغ پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9900400‬اداره اجــرای‬ ‫اســناد رســمی گــرگان طبــق مقــررات مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا‬ ‫بدینوســیله بــه اقای حســین صادقلــو فرزند نــوروز علی ش ش‬ ‫‪ 6656‬کــد ملــی ‪ 4879255416‬بــه عنــوان وام گیرنــده بــه ادرس‬ ‫گــرگان شــهرک امــام میــاد شــرقی پ ‪ 17‬پرونــده اجرائیه کالســه‬ ‫فــوق ابــاغ میگــردد که بانک رفاه گرگان‪.‬به اســتناد ســند قــرارداد‬ ‫داخلــی بــه شــماره ‪ 85/10/20-194850231‬جهــت وصــول طلــب‬ ‫خــود مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه علیــه شــما را نمــوده و طلــب‬ ‫خــود را بــه شــرح موضــوع الزم االجــرا بــه مبلــغ ‪.13/300/000‬‬ ‫ریــال کل طلــب تــا پایــان تاریــخ ‪.99/2/31‬و ایــن تاریــخ بــه بعــد‬ ‫روزانــه ‪ 4000‬ریــال بــه مبلــغ فــوق افــزوده میشــوددر ضمــن‬ ‫اصــل طلــب مبلــغ ‪ 5000/000‬ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه‬ ‫‪ 8/000/000‬ریــال اعــام نمــوده اســت و چــون طبــق گواهــی‬ ‫مامــور ابــاغ امــکان ابــاغ اجرائیــه بــه علت مورد شناســنایی قرار‬ ‫نگرفتــن میســر نگردیــده ووکیــل بســتانکار نیــز طبــق نامــه وارده‬ ‫شــماره ‪ 99/4/17-6535‬درخواســت اگهــی در روزنامــه هــای‬ ‫کثیراالنتشــار در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا اگهــی‬ ‫میگــردد چنانچــه پــس از ابــاغ اجرائیــه کــه بیســت ‪ 20/‬روز پــس‬ ‫از تاریــخ انتشــار محســوب میشــود نســبت بــه تعهــد خــود عمــل‬ ‫ننمائیــد حســب درخواســت بســتانکار عملیــات اجرایــی پیگیــری‬ ‫میگــردد جزایــن اگهــی اگهــی دیگــری جهــت ابــاغ اجرائیــه صادر‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪ 4813:‬انتشــار‪99/05/27‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استان گلستان حسین حکم ابادی‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه‪9900395‬‬ ‫بدیــن وســیله بــه اقــای مرتضــی وحــدت نــام پدر‪:‬عبدالــه تاریــخ‬ ‫تولــد‪ 1343/07/01:‬شــماره شناســنامه ‪ 58916‬بــه نشــانی‪:‬‬ ‫گــرگان خیابــان ولــی عصــر عدالــت ‪ 31‬ابــاغ میگــردد بانــک رفــاه‬ ‫کارگــران شــعبه مرکــزی گــرگان برابــر قــرارداد بانکــی شــماره ‪-21‬‬ ‫‪ 15585‬مــورخ ‪ 1388/05/07‬بــا موضــوع الزم االجــرا بــه مبلــغ‬ ‫‪ 38،040،000‬ریــال تــا تاریــخ ‪ 1399/02/31‬کــه از ان تاریــخ‬ ‫روزانــه مبلــغ ‪ 10،000‬ریلــب بــه ان افــزوده میگــردد برعلیــه شــما‬ ‫درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده کــه در اداره اجــرا مفــاد اســناد‬ ‫رســمی الزم االجــرا گــرگان بــه پرونده کالســه ‪ 9900395‬تشــکیل‬ ‫گردیده‪،‬کــه حســب گواهــی مامــور پســت در ادرس متــن ســند‬ ‫مــورد شناســنایی قــرار نگرفتــه ایــد و بســتانکار هــم نتوانســته‬ ‫ادرس دیگــری از شــما معرفــی نماید‪،‬لــذا طبــق مــاده ‪ 18‬ائیــن‬ ‫نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزماالجــرا بــه شــما ابــاغ‬ ‫میگــردد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه‬ ‫محســوب اســت و فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار‬ ‫محــل یــا نزدیــک محــل درج و منتشــر مــی گــردد‪ ،‬ظــرف دهــروز‬ ‫نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت‬ ‫بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات‬ ‫علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪4814:‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلستان‪،‬حســین‬ ‫حکــم ابــادی‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪9900364‬‬ ‫بدیــن وســیله بــه اقــای حمیدرضــا مقصودلــوراد نــام پدر‪:‬قاســم‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 198‬بــه نشــانی‪ :‬گــرگان ســرخنکالته ابــاغ‬ ‫میگــردد بانــک رفــاه کارگــران شــعبه مرکــزی گــرگان برابــر قــرارداد‬ ‫بانکــی شــماره ‪ 230894910187‬مــورخ ‪ 1391/04/26‬بــا موضــوع‬ ‫الزم االجــرا بــه مبلــغ ‪ 43،600،000،‬ریــال تــا تاریــخ ‪1399/02/31‬‬ ‫کــه از ان تاریــخ روزانــه مبلــغ ‪ 5،000‬ریلــب بــه ان افــزوده میگــردد‬ ‫برعلیــه شــما درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده کــه در اداره‬ ‫اجــرا مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا گــرگان بــه پرونــده کالســه‬ ‫‪ 9900364‬تشــکیل گردیده‪،‬کــه حســب گواهــی مامــور پســت در‬ ‫ادرس متــن ســند مــورد شناســنایی قــرار نگرفتــه ایــد و بســتانکار‬ ‫هــم نتوانســته ادرس دیگــری از شــما معرفــی نماید‪،‬لــذا طبــق‬ ‫مــاده ‪ 18‬ائیــن نامــه اجــرای مفاد اســناد رســمی الزماالجرا به شــما‬ ‫ابــاغ میگــردد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهی که تاریــخ ابالغ اجرائیه‬ ‫محســوب اســت و فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار‬ ‫محــل یــا نزدیــک محــل درج و منتشــر مــی گــردد‪ ،‬ظــرف دهــروز‬ ‫نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت بــدون‬ ‫انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات علیه شــما‬ ‫تعقیــب خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪4815:‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان‪،‬حسین حکم ابادی‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫انتقال خون خراسان‬ ‫شمالی به واحد پالسما‬ ‫افریزیس تجهیز شد‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫بر رعایت‬ ‫پروتکل های‬ ‫بهداشتی در‬ ‫عزاداری محرم‬ ‫شــرایط خــاص محرم الحــرام ‪ ۱۴۴۲‬هجــری قمــری و همزمانــی ان بــا فراگیــری شــیوع کرونــا‬ ‫ســبب شــد تــا ائمــه جمعــه اســتان گلســتان همصــدا بــا علمــای جهــان اســام خواســتار جدیــت‬ ‫بیشــتر عــزاداران در برگــزاری ســوگواره های حســینی بــا رعایــت موازیــن بهداشــتی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اســتان مجهــز بــه واحــد‬ ‫پالســما افریزیــس شــد کــه بیمــاران‬ ‫بهبــود یافتــه از ویــروس کرونــا می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه ایــن مرکــز پالســمای خون خــود را‬ ‫بــرای درمــان افــراد مبتــا اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر حســین اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اســتان واحــد‬ ‫مجــزای پالســما افریزیــس نداشــت کــه بــا توجه‬ ‫بــه رایزنــی هــای انجــام شــده ایــن دســتگاه در‬ ‫اختیــار اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن واحــد افــرادی کــه‬ ‫شــرایط اهــدای پالســما را دارنــد مــی تواننــد بــه‬ ‫ایــن مرکــز مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افــراد بــاالی ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۶۰‬ســال کــه‬ ‫بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــده امــا در بیمارســتانها‬ ‫بســتری نشــده و بهبــود یافتــه انــد پس از گذشــت یک‬ ‫مــاه از بهبــودی مــی تواننــد پالســما را اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫زارع گفــت‪ :‬همچنیــن بیمــاران بهبــود یافتــه ای کــه‬ ‫بــا عنــوان بیمــار کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــا بســتری‬ ‫و مرخــص شــده انــد مــی تواننــد بــرای اهدای پالســما‬ ‫بــه پایــگاه انتقــال خــون مراجعــه کنند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫بیمــاران بهبــود یافتــه کرونایــی طبــق پروتــکل هــا تــا‬ ‫چهــار مــاه مــی تواننــد اهــدای پالســما داشــته باشــد‬ ‫کــه بعضــا بــه ســطح ایمنــی افــرد نیــز بســتگی دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در مرکــز خونگیــری اســتان بــا‬ ‫راه انــدازی دســتگاه افریزیــس بــه طــور مســتقیم‬ ‫از فــرد اهــدا کننــده پالســما دریافــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در احصــای پالســما مجــزا بیشــتر‬ ‫بــرای پالســما درمانــی در بحــث ویــروس کرونــا‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی بیــان‬ ‫اینکــه ذخایــر خونــی خراســان شــمالی مطلــوب‬ ‫اســت افــزود‪ :‬در چهــار مــاه ســال جــاری هفــت‬ ‫هــزار و ‪ ۸۸۷‬نفــر داوطلــب اهــدای خــون بــه‬ ‫مراکــز ثابــت و ســیار خونگیــری اســتان مراجعــه‬ ‫داشــته انــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۶‬نفــر‬ ‫موفــق بــه اهــدای خــون شــدند‪.‬‬ ‫زارع‪ ،‬شــاخص اهــدای خــون اســتان در ســال‬ ‫جــاری را ‪ ۸۲.۴۹‬درصــد عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن شــاخص در مــدت مشــابه پارســال ‪۸۰.۳۶‬‬ ‫درصــد بــوده اســت‪ ،‬ضمــن اینکــه شــاخص‬ ‫اهــدای مســتمر خــون اســتان امســال ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫و پارســال ‪ ۶۱‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫دامداران گنبدی مراقب‬ ‫بیماری تب سه روزه باشند‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس بــا‬ ‫اشــاره بــه شــیوع بیمــاری دامــی موســوم بــه‬ ‫«تــب ســه روزه» در گاو و گوســاله برخــی‬ ‫مناطــق غربــی ایــن شهرســتان از دامــداران‬ ‫خواســت با انجام اقدامات پیشــگیرانه مانند‬ ‫ســم پاشــی واحدهــای دامــی و اســتفاده از‬ ‫واکســن از ابتــای دام هــای خــود بــه ایــن‬ ‫بیمــاری جلوگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫نــادر گوگالنــی اظهــار داشــت‪ :‬تــب و لــرز‪ ،‬بــی‬ ‫اشــتهایی‪ ،‬افزایــش ترشــحات بینــی و بــزاق‪،‬‬ ‫کاهــش ناگهانــی تولیــد شــیر و افــت وزن دام‪،‬‬ ‫لنگــش و ســفت شــدن مفاصــل و عضــات و‬ ‫زمیــن گیــر شــدن دام ها از جملــه عالئم ابتالی‬ ‫بــه بیمــاری تــب ســه روزه اســت کــه دامــداران‬ ‫بــه محــض مشــاهد ایــن عالئــم در دام هــا بایــد‬ ‫بــه دامپزشــکی های مجــاز مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دامــداران بــا مراجعــه بــه موقــع بــه‬ ‫دامپزشــکی ها و مصــرف داروهــای تجویــز شــده‬ ‫می تواننــد در مــدت ‪ ۲‬تــا ســه روز ایــن بیمــاری را‬ ‫درمــان نماینــد امــا در صــورت کم توجهــی بــرای‬ ‫درمــان‪ ،‬احتمــال تلفــات دامی هم وجــود دارد‪.‬‬ ‫دکتر گوگالنی با اشــاره به اینکه شــیوع بیماری‬ ‫تــب ســه روزه در گنبــدکاووس در میــان دام های‬ ‫غــرب شهرســتان و از حــدود ‪ ۲۰‬روز پیــش بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬کار درمــان بیشــتر دام هــای‬ ‫ایــن منطقــه بــه موقــع انجــام شــده و بــه غیــر از‬ ‫چنــد مــورد منجــر بــه تلفــات‪ ،‬گزارشــی خاصــی از‬ ‫ایــن بیماری مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬واکســن مهمترین راه پیشــگیری‬ ‫از شــیوع ایــن بیمــاری اســت کــه بــا توجــه‬ ‫بــه بهــادار و وارداتــی بــودن ان‪ ،‬از طریــق‬ ‫شــرکت های خصوصــی تامیــن می شــود و‬ ‫جــزو برنامــه واکسیناســیون رایــگان ســاالنه‬ ‫دامپزشــکی نیســت‪.‬‬ ‫رییــس دامپزشــکی گنبــدکاووس ادامــه‬ ‫داد‪ :‬واکســن ایــن بیمــاری بــه شــکل محــدود‬ ‫تامیــن شــده و دامــداران می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه مراکــز مایع کوبــی دامپزشــکی‬ ‫ســطح شهرســتان واکســن بــرای هــر دام را‬ ‫بــا قیمــت ‪ ۷۳۰‬هــزار ریــال خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫رییس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا خبر داد‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬راهکار مقابله ای با کرونا در طب سنتی و گیاهی‬ ‫رییــس کمیتــه علمــی ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا گفــت‪ ۳۰ :‬پــروژه در زمینــه طــب ســنتی‪،‬‬ ‫گیاهــی و مکمل هــا بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی قانعــی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار دانشــگاه و امــوزش ایرنــا در خصــوص‬ ‫اســپری تنفســی که به عنوان داروی گیاهی برای تســکین بیماران کرونایی وارد بازار شــده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بســیاری از داروهــای گیاهــی بــرای تســکین ســرفه مجــوز ورود بــه بــازار گرفتــه بودنــد‬ ‫کــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا و ســرفه کــه در بیمــاری کرونــا شــایع اســت‪ ،‬ایــن داروهــا بــرای تســکین‬ ‫ســرفه در بیمــاران و اســتفاد در منــزل توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص ریــه ادامــه داد‪ :‬ایــن داروهــا جــزو پروتــکل درمــان نیســت امــا پزشــکان مــی تواننــد‬ ‫از انهــا اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬داروهــای گیاهــی بســیاری در کشــور بــرای تســکین بیمــاری کرونــا وجــود دارد امــا ایــن‬ ‫داروهــا روی جمعیــت هــای کمتــر از ‪ ۱۰۰‬نفــر اســتفاده و ســامت انهــا تاییــد شــده بــود؛ بنابرایــن‬ ‫اعــام اثربخشــی انهــا هنــوز نیــاز بــه زمــان و ازمایــش الزم دارد تــا بــه تاییــد برســد‪ .‬بعضــی از ایــن‬ ‫داروهــا بــه عنــوان درمــان تســکینی بیمــاران کرونایــی مــورد قبول واقع شــده اســت‪ ،‬مثــا برای بحث‬ ‫ســرفه یــا بــرای بــدن درد مــی تــوان از ایــن داروهــای گیاهــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫عرضه اسپری تنفسی برای تسکین بیماران کرونایی‬ ‫رییــس کمیتــه علمــی ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون داروهــای گیاهــی‬ ‫بســیاری بــرای تســکین بیمــاران کرونایــی تاییــد شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اســپری تنفســی کــه بــه تازگــی‬ ‫بــه عنــوان یــک داروی گیاهــی از ســازمان غــذا و دارو بــرای تســکین بیمــاران کرونایــی اجــازه ورود بــه‬ ‫بــازار گرفتــه اســت‪ ،‬در حــد محــدودی روی بیمــاران تســت شــده امــا بــرای اینکه کارایی خود را نشــان‬ ‫دهــد‪ ،‬در یــک حجــم وســیع تــری در حــال انجــام تســت بالینــی اســت‪.‬‬ ‫قانعــی یــاداور شــد‪ :‬هنــوز هیــچ یــک از ایــن داروهــا در ســطح بالینــی شــواهد خــود را بــه کمیتــه‬ ‫علمــی ارایــه نکردنــد کــه توانســته باشــند یــا مــرگ ومیــر یــا طــول مــدت بســتری بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫ایا بیماری ام اس با استفاده از روش‬ ‫جدید قابل درمان است؟‬ ‫محققــان دانشــگاه تگــزاس بــا ازمایــش روی موش هــای‬ ‫مبتــا بــه ام اس دریافتنــد کاهــش میزان نوعــی پروتئین که در‬ ‫کبــد تولیــد می شــود‪ ،‬بــه طــور قابــل توجهــی مانــع بــروز عالئــم‬ ‫بیمــاری شــده و بهبــود موش هــای مبتــا بــه ایــن بیمــاری را‬ ‫تســریع می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن پروتئیــن کــه ریلیــن نــام دارد‪ ،‬اولیــن بــار در ســال ‪۱۹۹۷‬‬ ‫میــادی در مغــز شناســایی شــد و بعــد از ان محققــان دریافتنــد‬ ‫مقادیــر زیــادی از ایــن پروتئیــن در کبــد تولید می شــود و ســلول های‬ ‫دیــواره رگ هــا دارای گیرنده هایــی بــرای ان هســتند‪.‬‬ ‫مطالعــات صورت گرفتــه در ســال ‪ ۲۰۱۶‬میــادی نشــان داد‬ ‫کاهــش میــزان گــردش ایــن پروتئیــن در جریــان خــون موش هــا‬ ‫انــان را در مقابــل تصلــب شــرایین محافظــت می کنــد‪ .‬ادامــه‬ ‫ایــن مطالعــات نشــان داد ریلیــن میــزان تولیــد مولکول هــای‬ ‫چســبناکی را کــه وظیفــه ان هــا جــذب مونوســیت های درحــال‬ ‫گــردش در جریــان خــون اســت‪ ،‬در دیــواره رگ هــای خونــی تنظیــم‬ ‫می کنــد‪ .‬مونوســیت ها نوعــی ســلول محــرک التهــاب در واکنــش‬ ‫ایمنــی بــدن هســتند‪ .‬زمانــی کــه میــزان ریلیــن کاهــش می یابــد‪،‬‬ ‫ســطح مولکول هــای چســبناک نیــز کاهــش یافتــه و بــه تبــع ان‬ ‫مطالعــات جدیــد نشــان می دهــد ســطح پروتئیــن ریلیــن در‬ ‫شــدت ســایر بیماری هــای التهابــی نیــز نقــش دارد و بــا کاهــش‬ ‫ان می تــوان عالئــم بیمــاری ام اس را کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫مولتیپــل اســکلروزیس (‪ )MS‬یــک بیمــاری خــود ایمنــی اســت‬ ‫کــه در ان سیســتم ایمنــی پاســخ غیــر متعارفــی بــه سیســتم‬ ‫عصبــی مرکــزی (‪ ) CNS‬می دهــد‪ .‬سیســتم عصبــی مرکــزی‬ ‫شــامل مغــز‪ ،‬نخــاع و اعصــاب بینایــی اســت‪ .‬در بیمــاری ام اس‪،‬‬ ‫سیســتم ایمنــی بــه میلیــن حمله می کنــد‪ .‬میلین به غــاف چربی‬ ‫اطــراف ســلول های عصبــی گفتــه می شــود‪ .‬میلیــن اســیب دیــده‬ ‫ســبب بوجــود امــدن تصلــب بافــت (‪ )sclerosis‬می شــود کــه نــام‬ ‫بیمــاری نیــز از همیــن واژه گرفتــه شــده اســت‪ .‬زمانــی کــه پوشــش‬ ‫میلیــن یــا بافت هــای عصبــی اســیب مــی بیننــد‪ ،‬ارســال پیام هــای‬ ‫عصبــی مختــل می شــود کــه عــوارض مختلفــی دارد‪.‬‬ ‫ام اس پیش رونــده مقدماتــی‪ ،‬نــوع عودکننــده – فروکــش‬ ‫کننــده‪ ،‬ام اس پیش رونــده ثانویــه و نــوع پیش رونده عودکننده‬ ‫اشــکال مختلــف ایــن بیمــاری هســتند و در حــال حاضــر حــدود‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیــون نفــر در سراســر جهــان بــه ام اس مبتــا هســتند‪.‬‬ ‫دســتاورد حاصــل از ایــن مطالعــه در درمــان ســایر بیماری هــای‬ ‫التهابــی از جملــه پســوریازیس و ارتریــت روماتوییــد نیــز‬ ‫ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه انتقــال خــون گنبــدکاووس از فراهــم شــدن امــکان پالســماگیری از بیمــاران‬ ‫بهبــود یافتــه کرونــا در شــرق گلســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بیمــاران کرونایــی ‪ ۲۸‬روز پــس از‬ ‫بهبــودی بــا داشــتن جــواب ازمایــش «انتی بــادی» کوویــد ‪ ۱۹‬می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن‬ ‫پایــگاه نســبت بــه اهــدای خــون و پالســمای خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫فاطمــه محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬پالســمای خــون بهبــود یافتــگان کرونــا کــه انتــی بــادی خــون‬ ‫انهــا بــاال باشــد‪ ،‬قابــل اهــدا بــه دیگــر بیمــاران کرونایــی بســتری در مراکــز درمانــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پالســما درمانــی یکــی از روش هــای مــورد تاییــد ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای‬ ‫کمــک بــه درمــان دیگــر بیمــاران کرونایــی اســت کــه برایــن اســاس از بهبود یافتــگان این بیماری‬ ‫در منطقــه شــرق گلســتان درصورتــی کــه بیمــاری زمینـه ای ندارنــد‪ ،‬درخواســت می شــود بــرای‬ ‫اهــدای خــون و پالســمای خــود بــه پایــگاه انتقــال خــون گنبــدکاووس مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫محمــدی اضافــه کــرد‪ :‬تــا قبــل از خریــد و اســتقرار دســتگاه ویــژه پالســما «فریزیســت» در‬ ‫پایــگاه انتقــال خــون گنبــدکاووس‪ ،‬بیمــاران کرونایــی بهبــود یافتــه بــرای اهــدای پالســمای‬ ‫خــون خــود بــه گــرگان مراجعــه می کردنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از نیــاز پایــگاه انتقــال خــون گنبــدکاووس بــه همــه گروه هــای خونــی خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬عالقمنــدان بــرای اهــدای خــون بــرای تامیــن نیازهــای خونــی بیمــاران و مراکــز درمانــی‬ ‫منطقــه‪ ،‬بــه ایــن پایــگاه مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه انتقــال خــون گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای امســال تــا ‪ ۲۰‬مردادمــاه از‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی بهداشــتی‬ ‫گلســتان در جلســه ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابله با کرونا‬ ‫گفــت کــه از ابتــدای همه گیــری کرونــا تاکنــون بیــش از ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای درمــان مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری در اســتان‬ ‫هزینــه شــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام مدیــرکل درمــان مســتقیم ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی هزینــه معالجــه و درمــان بیمــاران مبتــا بــه کرونــا از‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تــا یــک میلیــارد ریــال متغیــر اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی بهداشــتی‬ ‫گلســتان همچنیــن بــه زرد شــدن وضعیــت شــیوع کرونــا در ‪۶‬‬ ‫شــهر اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬خــروج از وضعیــت قرمــز در‬ ‫ایــن شهرســتان ها بــه معنــی مســاعد بــودن شــرایط نیســت و‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــرای پیشــگیری از کرونــا در حــال حاضــر نــه مــا و نــه دنیــا دارویــی نداریــم‪ ،‬فعــا در‬ ‫طــب ســنتی و گیاهــی و مکمــل ‪ ۳۰‬پــروژه در ســطح کشــور درحــال اجــرا اســت امــا نتیجــه هیچکدام‬ ‫بــه حــدی نرســیده کــه بــه عنــوان پروتــکل کشــوری تصویب شــود‪.‬‬ ‫مونوســیت های جذب شــده و التهــاب نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫امکان پالسماگیری از بیماران کرونایی شرق گلستان فراهم شد‬ ‫هزینه ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریالی برای درمان‬ ‫بیماران کرونایی در گلستان‬ ‫کرونا را کم کنند یا در یک حجم مناســبی از بیمار تســت شــده باشــند‪ .‬ممکن اســت که محققان‬ ‫مرحلــه بــه مرحلــه ایــن امــر را بــه کمیتــه علمــی اعــام کننــد‪.‬‬ ‫مجمــوع ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۱۹‬مراجعــه کننــده بــه ایــن پایــگاه‪ ،‬پنــج هــزار و ‪ ۸۰۰‬واحــد خونــی دریافــت‬ ‫شــد کــه ‪ ۲۴۰‬نفــر انهــا از بانــوان بودنــد‪.‬‬ ‫محمــدی بابیــان اینکــه میــزان اهــدای خــون امســال در مقایســه بامــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫حــدود یــک درصــد کاهــش دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا ایــن حــال امــار بانــوان اهــدا کننده خون در مقایســه‬ ‫بــا ســال قبــل ‪ ۷.۵‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬شــیوع کوویــد ‪ ۱۹‬و برخــی نگرانــی مــردم از احتمــال ابتــا بــه ایــن ویــروس را دلیــل اصلــی‬ ‫کاهــش اهــدای خــون دانســت و بــه مــردم اطمینــان داد کــه خونگیــری پایگاه هــای انتقــال‬ ‫خــون کشــور در شــرایط اســتریل و بهداشــتی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫محمــدی بــا قدردانــی از مــردم نوعدوســت شــرق گلســتان بــرای اهــدای خــون‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫خون هــای اهدایــی مــردم منطقــه عــاوه بــر تامیــن نیــاز خونــی مراکــز بیمارســتانی منطقــه‪ ،‬بــه‬ ‫مصــرف حــدود ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه نارســایی کلیــه (دیالیــزی)‪ ،‬تاالســمی و هموفیلــی و نیــز‬ ‫بیمــاران ســوانح رانندگــی و جراحی هــای پزشــکی می رســد‪.‬‬ ‫همچنیــن امــروز شــنبه تعــدادی از پیشکســوتان ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه گنبــدکاووس بــه‬ ‫مناســبت روز خانــواده و در قالــب رزمایــش کمــک مومنانــه بــه پایــگاه انتقــال خــون ایــن شهرســتان‬ ‫مراجعــه و بخشــی از خــون خــود را بــرای تامیــن خــون بیمــاران نیازمنــد اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫نیمــی از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری گلســتان در هفت شهرســتان گنبدکاووس‪،‬‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬رامیــان‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مــراوه تپــه واقــع در شــرق ایــن اســتان‬ ‫ســکونت دارنــد‬ ‫رعایــت ضوابــط بهداشــتی و پروتکل هــای ابالغــی همچنــان باید‬ ‫در دســتور کار شــهروندان باشــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل بــه برنامه هــای مــاه محــرم در شــهرهای‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬دســتورالعمل مراســم عــزاداری‬ ‫ایــن مــاه در شــهرهای دارای وضعیت هــای زرد و قرمــز مشــابه‬ ‫یکدیگــر اســت و همــه هیات هــا و دســتجات عــزاداری ملــزم بــه‬ ‫رعایــت ان هســتند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه جــان‬ ‫باختــن ‪ ۶۹۳‬گلســتانی بــر اثــر شــیوع کرونــا گفــت کــه در ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته ‪ ۹‬نفــر در اســتان جــان خــود را بــه علــت ابتــا به‬ ‫ایــن بیمــاری از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫فاضــل خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۴۱۱‬بیمــار کرونایــی در‬ ‫بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی اســتان بســتری هســتند کــه از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ ۸۶‬نفــر در بخــش مراقبت هــای ویــژه (ای‪.‬ســی‪.‬یو)‬ ‫بســتری بــوده و حــال ‪ ۳۴‬نفــر انــان وخیــم اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه متوســط فــوت روزانــه افــراد مبتــا بــه بیمــاری کرونــا‬ ‫در ســه هفتــه اخیــر در گلســتان بیــن هشــت تــا ‪ ۱۱‬نفــر بــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت کنیــد‪ .‬بهداشــت‬ ‫تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا‬ ‫دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و‬ ‫عطســه بالفاصلــه دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‪.‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی را‬ ‫رعایت کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫امید به واکسن کرونا سبب سستی در رعایت‬ ‫توصیه های بهداشتی نشود‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و‬ ‫متخصــص اپیدمیولــوژی گفــت‪ :‬نبایــد به امید دسترســی‬ ‫بــه واکســن کرونــا در رعایــت توصیه هــای بهداشــتی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا سســتی کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر مســعود یونســیان‪،‬افزود‪ :‬تــا زمــان تولیــد واکســن‬ ‫کرونــا مهمتریــن اقــدام اســتفاده از ماســک‪ ،‬رعایــت‬ ‫فاصلــه گــذاری فیزیکــی‪ ،‬شســتن مرتب دســت هــا با اب‬ ‫و صابــون اســت کــه بایــد انهــا را بــا جدیــت رعایــت کنیــم‬ ‫و اقداماتــی کــه وزارت بهداشــت بایــد انجــام دهــد شــامل‬ ‫تســت‪ ،‬بیماریابــی و جداســازی‪ ،‬پیگیــری تمــاس هــا و‬ ‫قرنطینــه انــان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــر زمــان واکســنی در ایــن حــوزه تائیــد‪،‬‬ ‫تولیــد و توزیــع شــود و بــه عبارتــی حداقــل دو ســوم‬ ‫جامعــه را مصــون کنــد‪ ،‬در ان صــورت اطمینــان پیــدا مــی‬ ‫کنیــم کــه پاندمــی کرونــا توســعه پیــدا نمــی کنــد و مــی‬ ‫تــوان برخــی از محدودیــت هــا را برداشــت‪.‬‬ ‫یونســیان ادامــه داد‪ :‬اگــر چــه امیــد اســت واکســن موثــر‬ ‫کرونــا تولیــد و در ســریع تریــن زمــان ممکــن محقــق‬ ‫شــود‪ ،‬امــا بایــد واقعیــات را در ایــن زمینــه بپذیریــم و دل‬ ‫بــه امیدهــای غیــر علمــی خــوش نکنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هرچنــد برخــی کشــورها از جملــه ایــران‬ ‫در تــاش بــرای ســاخت واکســن کرونــا هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫ابهاماتــی در ایــن زمینــه وجــود دارد از جملــه اینکــه ایــن‬ ‫یونســیان افــزود‪ :‬برخــی افــراد ممکــن اســت تصــور‬ ‫کننــد مرحلــه ســوم کارازمایــی بالینــی واکســن کرونــا کــه‬ ‫اخریــن مرحلــه تاییــد واکســن اســت بــه معنــی پشــت‬ ‫ســر گذاشــتن یــک مرحلــه اداری اســت و حتمــا پــس از‬ ‫گذشــت زمــان مشــخص یــا تهیــه مــدارک و مســتندات و‬ ‫ارائــه ان هــا بــه مســئوالن مربوطــه محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــده ای دیگــر تصــور مــی کننــد کــه ایــن‬ ‫مرحلــه در مــدت چنــد روز یــا حداکثــر چنــد هفتــه پشــت‬ ‫ســر گذاشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن اپیدمیولوژیســت ادامــه داد‪ :‬فــاز ســوم کارازمایــی‬ ‫بالینــی یــک مرحلــه اداری یــا اقــدام بورکراتیــک نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه مهمتریــن اقــدام بــرای تعییــن کارایــی و اطمینــان‬ ‫از ایمنــی واکســن اســت کــه معمــوال در مطالعــه ای بــا‬ ‫حضــور هــزاران و حتــی ده هــا هــزار داوطلــب انجــام مــی‬ ‫شــود و معمــوال مــاه هــا طــول خواهــد کشــید تا نتایــج ان‬ ‫مشــخص شــود‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬بســیاری از واکســن هــا نمــی توانــد ایــن مرحلــه را بــا‬ ‫موفقیــت پشــت ســر بگذارنــد‪ ،‬پــس مــردم نبایــد تــا زمــان‬ ‫حصــول نتایــج قطعــی‪ ،‬بــی مــورد منتظــر واکســن کرونــا‬ ‫باشــند و اقدامــات پیشــگیرانه کرونــا را رهــا کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــرکت داروســازی کان ســینو‪ ،‬درخواســت ثبــت‬ ‫عصمــت بدخشــان اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ســطح کشــور‪ ۶ ،‬دبیرخانــه بــرای تولیــد‬ ‫محتــوای الکترونیکــی بــرای اســتفاده‬ ‫دانــش امــوزان ابتدایــی تعیین شــده اســت‬ ‫کــه در ایــن زمینــه‪ ،‬خراســان شــمالی بــه‬ ‫عنــوان دبیرخانــه تولیــد محتــوای دانــش‬ ‫امــوزان پایــه دوم انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش ابتدایــی اداره کل امــوزش‬ ‫و پــرورش خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در تولیــد ایــن محتواهــا‪ ،‬از تــوان اســتان‬ ‫هــای خراســان رضــوی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬مازنــدران و‬ ‫گیــان هــم اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫بدخشــان اظهــار داشــت‪ :‬در تهیــه ایــن‬ ‫میــزان محتــوای اموزشــی الکترونیــک‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفــر همــکاری و مشــارکت داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی در بــاره ثبــت نــام دانــش امــوزان‬ ‫کالس اولــی نیــز گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۲‬درصــد‬ ‫از دانــش امــوزان کالس اولــی اســتان‪،‬‬ ‫بــرای ثبــت نــام اقــدام کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن واکســن کــه «‪ »nCoV-Ad۵‬نــام دارد توســط شــرکت‬ ‫داروســازی «کان ســینو» چیــن و بــا سرپرســتی «چــن وی»‬ ‫متخصــص بیمــاری هــای عفونــی ایــن کشــور تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫«تائــو لینــا» متخصــص بیمــاری هــای عفونــی مســتقر در‬ ‫شــانگهای معتقــد اســت کــه اعطای حــق ثبت اختــراع‪ ،‬احتماال ً‬ ‫رونــد بازاریابــی را تســهیل خواهــد کــرد ثبــت اختــراع رســمی‬ ‫باعــث افزایــش اعتمــاد جامعــه جهانــی در مــورد واکســن هــای‬ ‫‪ ۱۹-COVID‬تولیــد شــده توســط چیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش ابتدایــی اداره کل‬ ‫امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن معاونــت بــا داشــتن عنــوان‬ ‫دبیــری تولیــد محتــوای الکترونیکــی بــرای‬ ‫دانش امــوزان پایــه دوم کشــور در شــبکه‬ ‫دانش امــوزی «شــاد»‪ ،‬در تهیــه و تدویــن‬ ‫‪ ۲۹۵‬فیلــم بــه منظــور امــوزش انــان‪،‬‬ ‫نقــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محتــوا بــرای تمــام دروس پایــه‬ ‫دوم‪ ،‬تهیــه و در ســامان بارگــذاری شــده و بــرای‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬قابــل دســتیابی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مقامــات چینــی از ثبــت نخســتین واکســن ضــد کرونــا‬ ‫ســاخت ایــن کشــور خبــر دادنــد موضوعــی کــه بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان اثربخشــی واکســن را نشــان مــی دهــد و‬ ‫اعتمــاد بیــن المللــی بــه واکســن هــای ‪ ۱۹-COVID‬ســاخت‬ ‫چیــن را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫شــرکت داروســازی کان ســینو روز دوشــنبه در بیانیــه ای‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬اعطــای حــق ثبــت اختــراع‪ ،‬اثربخشــی و ایمنی‬ ‫واکســن را تاییــد کــرده و حقــوق مالکیــت معنــوی ان را‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۲۹۵‬فیلم‬ ‫اموزشی برای دانش اموزان‬ ‫کشور تهیه کرد‬ ‫واکســن هــا چــه مدتــی ایمنــی ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫نخستین واکسن ضد کرونا چین‬ ‫ثبت شد‬ ‫طبــق اطالعیــه ای کــه در وب ســایت ســازمان ملــی‬ ‫مالکیــت معنــوی چیــن منتشــر شــده اســت در صــورت‬ ‫شــیوع مجــدد ویــروس کرونــا در چیــن‪ ،‬تولیــد انبــوه ایــن‬ ‫واکســن مــی توانــد در مــدت زمــان کوتــاه انجــام شــود‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫ایــن واکســن در ‪ ۲۸‬اســفند ‪ ۱۳۹۸‬یعنــی ســه روز پــس‬ ‫از شــروع ازمایشــات بالینــی مرحلــه اول ارایــه شــده و‬ ‫ســرانجام در ‪ ۲۱‬مــرداد ‪ ۱۳۹۹‬بــه تاییــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت خاطرنشــان کــرد کــه مرحلــه ســوم و نهایــی‬ ‫بالینــی ایــن واکســن کــه در خــارج از کشــور و در مکزیــک و‬ ‫عربســتان در حال انجام اســت‪ ،‬به ســرعت پیش می رود‬ ‫«کان ســینو» همچنیــن گفتــه اســت در حــال مذاکــره بــا‬ ‫روســیه‪ ،‬برزیــل و شــیلی بــرای انجــام ازمایش های مرحله‬ ‫ســوم بالینــی در ایــن کشــورها اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۵‬واکســن ســاخت چیــن در همــکاری‬ ‫کشــورهای دیگــر در حــال طــی مراحــل ســوم ازمایــش‬ ‫بالینــی اســت‪.‬‬ ‫بدخشــان‪ ،‬شــمار کالس اولــی هــای‬ ‫اســتان در ســال جدیــد تحصیلــی را ‪۱۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۲‬نفــر دانســت و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬تکمیــل ثبــت نــام دانــش امــوزان‪،‬‬ ‫وابســته بــه انجــام ســنجش ســامت اســت‬ ‫و ایــن طــرح هنــوز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش ابتدایی اداره کل اموزش‬ ‫و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰۲‬هــزار نفــر از دانــش امــوزان اســتان‬ ‫در مقطــع ابتدایــی تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز و پیــش دبســتانی‬ ‫در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه‬ ‫خراســان شــمالی زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر‬ ‫معلــم‪ ،‬ســال تحصیــل خــود را از نیمــه‬ ‫شــهریورماه اغــاز مــی کنــن‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫توی دست ها‬ ‫سرفه یا‬ ‫عطسه نکنید‬ ‫‪8‬‬ ‫دهــان و بینــی خــود را در زمــان ســرفه یــا عطســه بــا ارنــج یــا‬ ‫یک دســتمال بپوشــانید‪ .‬فورا دســتمال اســتفاده شــده را دور‬ ‫بیندازید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫ذوق زدگی کانال های غیرمجاز خبری‬ ‫از توجه برخی مسئوالن‬ ‫برخــی شبه رســانه ها و کانال هــای خبــری غیرمجاز فعال‬ ‫در فضــای مجــازی خراســان شــمالی‪ ،‬بــا تکریم هایــی کــه‬ ‫بــه مناســبت روز خبرنــگار از برخــی مدیــران ریــز و درشــت‬ ‫اســتان دریافــت کرده انــد‪ ،‬اکنــون بیشــتر از هــر زمــان‬ ‫دیگــری گــردن افراشــته و خودنمایــی می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا ذوق زدگــی خــود را از ایــن تکریــم و تجلیــل هــا‬ ‫پنهــان نمــی کننــد و شــاهد این مدعــا تصاویر و بعضا‬ ‫گــزارش هــای لحظــه بــه لحظه ای اســت کــه از حضور‬ ‫برخی مســووالن شهرســتانی و اســتانی در دفاتر خود‬ ‫بــه مناســبت هفتــه خبرنــگار منتشــر کــرده و در ان‬ ‫عباراتــی مبالغــه امیــز را بــه نقل از مهمانــان‪ ،‬در مدح‬ ‫کانــال غیرمجــاز خــود و نقــش بی بدیــل ان در عرصــه‬ ‫اطالع رســانی برمــی شــمارند‪.‬‬ ‫هفتــه خبرنــگار امســال در خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫در حالــی ســپری شــد کــه شــاهد حضــور پررنــگ‬ ‫برخــی از مســووالن‪ ،‬در دفاتــر کانــال هــای تلگرامــی‬ ‫بودیــم‪ ،‬کانــال هایــی کــه از اســاس مجــوزی بــرای‬ ‫فعالیــت ندارنــد و اصــوال حضــور در فضــای پیــام‬ ‫رســان خارجــی هــم وجهــه قانونــی نــدارد‪.‬‬ ‫اینکــه در دهکــده جهانــی ارتباطــات و رشــد ســریع‬ ‫تکنولــوژی‪ ،‬اقبــال مــردم بــه فضــای مجــازی و اخبــار‬ ‫منتشــر شــده در کانــال هــا و گــروه هــای ایــن فضا را‬ ‫افزایــش داده‪ ،‬بــر کســی پوشــیده نیســت امــا اکنون‬ ‫دیگــر همــه مــی داننــد کــه مطالــب منتشــر شــده در‬ ‫ایــن کانــال هــا‪ ،‬خیلــی مــورد تاییــد نیســت‪ .‬ســواد‬ ‫رســانه ای حکــم مــی کنــد کــه خبرهای موثــق و مورد‬ ‫اطمینــان را از رســانه معتبــر و رســمی مطالبــه کــرد‪.‬‬ ‫انچــه مشــهود اســت‪ ،‬مطالــب منتشــر شــده در کانــال‬ ‫هــای خبــری‪ ،‬عمدتــا بــر مبنــای شــنیده هــا اســت‪ .‬البتــه‬ ‫اینکــه مطالبــی غیرموثــق بــا پیش درامــد «شــنیده مــی‬ ‫شــود» و یــا «گفتــه مــی شــود» منتشــر مــی شــود‪ ،‬ســبب‬ ‫جــذب مخاطــب و افزایــش شــمار اعضــای کانال می شــود‬ ‫و شــاید حضــور مدیــران و اقبــال انــان بــه کانــال هــای‬ ‫پرمشــترک و اصطالحــا «پرممبــر»‪ ،‬ناشــی از تــاش و‬ ‫تقــای انــان بــرای دیــده شــدن باشــد‪.‬‬ ‫کارشناســان می گویند‪ ،‬یکی از الزامات ســواد رســانه‬ ‫ای‪ ،‬تمایز دادن خبرنگار از شهروندخبرنگار است‪.‬‬ ‫شــهروندخبرنگاران‪ ،‬بــا انتشــار مطالــب و پســت‬ ‫هــا‪ ،‬در حــد شــنیده و یــا شــایعه‪ ،‬هرچنــد ســبب‬ ‫افزایــش مخاطــب مــی شــوند‪ ،‬امــا انچــه پــس از‬ ‫تکذیــب شــایعه و شــنیده هــا‪ ،‬مشــاهده مــی شــود‬ ‫ایــن اســت کــه مدیرکانــال در برابــر ایــن اشــتباه هــا‬ ‫پاســخگو نبــوده و مســوولیتی متوجــه او نیســت و‬ ‫البتــه بعضــا‪ ،‬بازخواســت هــم نمــی شــود‪.‬‬ ‫شــهروندخبرنگاران‪ ،‬بــا انتشــار مطالــب و پســت‬ ‫هــا‪ ،‬در حــد شــنیده و یــا شــایعه‪ ،‬هرچنــد ســبب‬ ‫افزایــش مخاطبــان مــی شــوند‪ ،‬امــا انچــه پــس از‬ ‫تکذیــب شــایعه و شــنیده هــا‪ ،‬مشــاهده مــی شــود‬ ‫ایــن اســت کــه مدیرکانــال در برابــر ایــن اشــتباه هــا‬ ‫پاســخگو نبــوده و مســوولیتی متوجــه او نیســت و‬ ‫البتــه بعضــا‪ ،‬بازخواســت هــم نمــی شــود‬ ‫ضربه ای که جامعه از انتشار شایعه ها و شنیده‬ ‫هــا مــی بینــد‪ ،‬مصــداق گلولــه هــای یخــی اســت‪،‬‬ ‫کــه در زمــان اصابــت‪ ،‬درد دارد امــا اثــری از گلولــه‬ ‫نیســت‪ ،‬گویــا اب شــده و قابــل یافتــن نیســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه خبرنــگاران رســانه هــای‬ ‫رســمی‪ ،‬بــه واســطه امــوزش هایــی کــه فــرا گرفتــه‬ ‫اند‪ ،‬خبرها و گزارش ها را از منابع معتبر و رســمی‬ ‫دریافــت کــرده و وقــت زیــادی صــرف پیگیــری و‬ ‫جســتجو بــرای صحــت و ســقم مطالــب مــی کننــد‪.‬‬ ‫حضور مسووالن و تایید کانال های خبری‬ ‫یــک خبرنگار بجنــوردی در این باره گفت‪ :‬خبرنگاران‬ ‫رســانه هــای رســمی‪ ،‬همــواره کوشــیده انــد تــا بیــان‬ ‫مطالــب در خبرهــا و گــزارش هــا‪ ،‬مســتند و از منابــع‬ ‫رســمی باشــد‪ ،‬امــا برخــی از کانــال هــا‪ ،‬مطالبــی را بــر‬ ‫اســاس شــنیده هــا منتشــر مــی کننــد کــه چــه بســا‬ ‫بــرای مخاطبــان عــام جالــب توجــه باشــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره حضــور مســووالن در دفاتــر کانــال هــای‬ ‫خبــری مجــازی و تکریــم از انــان اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫هفتــه ای کــه گذشــت‪ ،‬مســووالن بــه مناســبت روز‬ ‫خبرنــگار حضــور پررنگــی در دفاتــر کانال هــای فعال در‬ ‫فضــای مجــازی داشــتند کــه ایــن خــود مــی توانــد نوعی‬ ‫تاییدیــه بــرای فعالیــت غیرمجــاز انــان تلقــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مدیــران ایــن کانــال هــا نیــز کــه از ایــن‬ ‫حضورهــا‪ ،‬ذوق زده شــده بودنــد ان را در بــوق و کرنــا‬ ‫کــرده و تعریــف و تمجیدهــای مســووالن از کانــال خود را‬ ‫بــا اب و تــاب در همــان فضــا بازتــاب دادنــد کــه حتــی در‬ ‫مطالبــی کــه در ایــن کانــال هــا از این دیدارهــا و حضورها‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬حکایــت از ایــن داشــت کــه انــان همچنــان‬ ‫از ایــن حضــور بــرای مطــرح کــردن خود و کانــال خود بهره‬ ‫مــی برنــد تــا شــاید بــه تدریج عــاوه بر اگهــی های بخش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬جایــی هــم بــرای رپرتاژاگهــی هــای پرســود‬ ‫بخــش دولتــی در کانــال خــود بــاز کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال رســانه افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫رسانه های رسمی در اخباری که از حضور و مصاحبه‬ ‫مناســبتی مدیــران و مســووالن بــر روی خروجــی خــود‬ ‫قــرار دادنــد‪ ،‬کمتــر ســخنی از تعریــف و تمجیــد صــرف‬ ‫از رســانه‪ ،‬کــه پــای ثابــت چنیــن دیــد و بازدیدهایــی‬ ‫اســت‪ ،‬بــه میــان اوردنــد و عمدتــا در انعــکاس ســخنان‬ ‫و اظهــار نظرهــای مهمانــان خــود‪ ،‬همچنــان بــه دنبــال‬ ‫تعقیــب مســائل خبــری بودنــد و همــان دغدغــه هــا و‬ ‫مطالبــه گــری هــای همیشــگی را داشــتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رســمیت دادن بــه فعالیــت کانــال هــای‬ ‫خبــری فضــای مجــازی‪ ،‬یــک اســیب بــرای عرصــه‬ ‫رســانه اســت و بیــم ان مــی رود کــه بــا رویــه شــدن‬ ‫ایــن تاییدهــا‪ ،‬فعالیــت رســانه هــا بــه حاشــیه بــرود‪.‬‬ ‫ایــن خبرنــگار دربــاره اقبــال مســووالن بــه کانــال‬ ‫هــای مجــازی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک نیــز برخــی‬ ‫مســووالن منطقــه‪ ،‬از فضــای مجــازی و کانــال هــای‬ ‫غیررســمی‪ ،‬برای اطالع رســانی اســتفاده می کنند و‬ ‫ایــن کانــال هــا تاحــدی جایگزیــن رســانه هــای رســمی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬کــه ایــن امــر نیــز جــای تامــل دارد‪.‬‬ ‫کانال ها مجوز ندارند‬ ‫مدیرعامــل خانــه مطبوعــات خراســان شــمالی‬ ‫هــم بــا انتقــاد از حضــور پررنــگ و لعــاب مدیــران‬ ‫و مســووالن در دفاتــر کانــال هــای خبــری فضــای‬ ‫مجــازی اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن حضــور‪ ،‬بــه معنــای‬ ‫تاییــد فعالیــت غیرمجــاز ایــن کانــال هــای غیرمجــاز‬ ‫و رســمیت دادن بــه انهــا اســت‪.‬‬ ‫علــی خادمــی اظهــار داشــت‪ :‬حضــوری کــه به معنای‬ ‫صحــه گذاشــتن بــر یــک فعالیــت غیرمجــاز باشــد‪،‬‬ ‫مــورد انتقــاد اســت و از مســووالن دولــت انتظــار مــی‬ ‫رود بــه ایــن موضــوع‪ ،‬توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بــه حاشــیه رفتــن رســانه هــای رســمی و دارای‬ ‫جــواز فعالیــت را یــک اســیب بــرای حــوزه خبــری دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬خبرنــگاران رســانه هــای رســمی‪ ،‬بــا فراگیــری‬ ‫امــوزش هــای الزم‪ ،‬مطالــب خــود را مســتند و از منابــع‬ ‫مــورد اطمینــان گرفتــه و منتشــر مــی کنند‪ ،‬ایــن در حالی‬ ‫اســت کــه کانــال هــای غیررســمی و مجــازی‪ ،‬عمــده‬ ‫مطالبشــان‪ ،‬بــر مبنــای شــنیده هــا و شــایعات اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی خانــه مطبوعــات کشــور اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از رویکردهــا و دغدغــه هــای اصلــی‬ ‫ایــن کانــال هــای فعــال در فضــای مجــازی‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫اســت و بــه ازای انتشــار مطالــب‪ ،‬وجــه دریافــت مــی‬ ‫کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رویکــرد در‬ ‫بســیاری از رســانه هــای رســمی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫یکــی از رویکردهــای کانــال هــای خبــری‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫اســت و بــه ازای انتشــار مطالــب‪ ،‬وجــه دریافــت‬ ‫مــی کننــد ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رویکــرد در‬ ‫بســیاری از رســانه هــای رســمی وجــود نــدارد‬ ‫خادمــی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی کانــال هــا کــه بیــش‬ ‫از پنــج هــزار عضــو دارنــد‪ ،‬نســبت بــه ثبــت اطالعــات‬ ‫خــود در ســامانه اقــدام کــرده انــد امــا ایــن امــر‪ ،‬بــه‬ ‫مثابــه داشــتن مجــوز نیســت و ایــن کانــال هــا بــه‬ ‫صــورت غیرمجــاز در حــال فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل خانــه مطبوعــات خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هرچنــد مدیــران برخــی از ایــن کانــال هــا‬ ‫بــه عنــوان فعــال خبــری‪ ،‬شــناخته مــی شــوند امــا‬ ‫مجــوزی بــرای فعالیــت خــود ندارنــد‪.‬‬ ‫رسمیت دادن به فعالیت کانال ها‪ ،‬اسیب‬ ‫عرصه رسانه‬ ‫یــک عضــو هیــات مدیــره خانــه مطبوعات خراســان‬ ‫شــمالی هــم گفــت‪ :‬اصــوال حضــور و فعالیــت در‬ ‫تلگــرام و یــا ســایر پیــام رســان هــای خارجــی ممنــوع‬ ‫و غیرقانونــی اســت و بایــد از مدیــران و مســووالن‬ ‫پرســید چگونــه و بــا چــه رویکــردی در دفاتــر ایــن‬ ‫کانــال هــا حضــور یافتــه انــد‪.‬‬ ‫احســان عباســی اظهار داشــت‪ :‬درســت اســت که اکنون‬ ‫فضــای مجــازی و کانــال هــای خبــری‪ ،‬در ســبد رســانه‬ ‫ای مــردم قــرار گرفتــه و بعضــا پررنــگ تــر از رســانه هــای‬ ‫رســمی ظاهــر شــده انــد امــا بــه یقیــن انچه اشــکار اســت‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه در رصــد اخبــار و اتفــاق هــا‪ ،‬کانــال هــای‬ ‫خبــری فضــای مجــازی‪ ،‬محــل اســتناد نیســت و رســانه‬ ‫هــای رســمی در ایــن زمینــه محــل رجــوع هســتند‪.‬‬ صفحه 8 ‫احتیــاط و عقــل ســلیم خــود را بــه کار گیریــد‪ .‬اقدامــات مناســب‬ ‫شــامل دراوردن کفش هــا‪ ،‬وقتــی وارد منــزل می شــوید و عــوض‬ ‫کــردن لباس هــای بیــرون بــا لبــاس تمیــز در زمــان بازگشــت از‬ ‫اماکــن شــلوغ و همچنیــن شســتن دســت ها بــا اب و صابــون‬ ‫بالفاصلــه پــس از تعویــض لبــاس را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫نظافت‬ ‫لباس ها‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫چگونه اضطراب کنکور را در شرایط کرونایی کاهش دهیم؟‬ ‫برگــزار شــدن یــا نشــدن کنکــور سراســری پــس از کــش‬ ‫مکش هایــی کــه بــه خاطــر شــیوع بیمــاری کرونــا داشــت‬ ‫در نهایــت بــه اینجــا رســید کــه بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی برگــزار شــود‪ .‬حــال داوطلبــان خــود را بــرای‬ ‫ماراتنــی کــه شــبانه روز بــرای بــه پایــان رســاندن ان‬ ‫زحمــت کشــیدند‪ ،‬امــاده می کننــد‪.‬‬ ‫تــا بــه برخــی نــکات اهمیــت دهــد‪ .‬در روزهــای منتهــی‬ ‫بــه ازمــون معمــوال ذهــن مــا بهانــه گیــر مــی شــود بــه‬ ‫ایــن معنــا کــه ذهــن منتظــر اتفــاق و رویــدادی اســت که‬ ‫بــا خــود بگویــد حتمــا دچــار مشــکل مــی شــوم‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بســیار اهمیــت دارد کــه داوطلــب در روزهــای منتهــی به‬ ‫کنکــور از بهانــه گیــری هــای ذهنــی عبــور کنــد‪.‬‬ ‫ســتاد ملــی کرونــا جلســه فــوق العــاده ای برای تصمیم‬ ‫گیــری در خصــوص زمــان مجــدد برگــزاری کنکــور‬ ‫سراســری و بررســی پیشــنهاد مهلت یک ماهه ســازمان‬ ‫ســنجش برگــزار کــرد؛ بعــد از ســاعت هــا انتظــار‪ ،‬پایــان‬ ‫ایــن جلســه بــه انتشــار بیانیــه مشــترک وزرای علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی ختــم شــد کــه حاکــی از ان بــود کــه کنکــور در‬ ‫همــان تاریــخ تعییــن شــده برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ممکــن اســت داوطلــب احســاس‬ ‫کنــد کــه همــه مطالبــی را کــه خوانــده‪ ،‬فرامــوش کــرده‬ ‫اســت یــا بــا خــود فکــر کنــد کــه چقــدر بدشــانس اســت‬ ‫کــه کنکــورش بــا شــیوع بیمــاری کرونــا همزمــان شــده‬ ‫اســت کــه تمــام ایــن افــکار موانــع ذهنــی هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه گفت و گو هــای ذهن‬ ‫خــود را اصــاح کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بیانیــه تاکیــد کــرده اســت‪ :‬پیــرو اعــام نیــاز بــه‬ ‫زمــان بیشــتر جهــت برگــزاری ازمــون سراســری توســط‬ ‫مجریــان ازمــون سراســری ورود بــه دانشــگاه ها بــه نیــت‬ ‫یافتــن فضــای مناســب بــرای برگزاری منطبــق با پروتکل‬ ‫هــای ســختگیرانه‪ ،‬مشــروط بــه تاییــد تغییــر تاریــخ در‬ ‫ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا‪ ،‬از انجــا کــه ایــن تغییــر بــه‬ ‫دالیــل متعــدد مــورد تاییــد ســتاد قــرار نگرفــت‪ ،‬مقــرر‬ ‫شــد بــا همــکاری اســتانداران محتــرم‪ ،‬مراکــز اموزشــی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬نظامی و انتظامی‪ ،‬کمبود فضاها و‬ ‫تجهیــزات مــورد نیــاز جهــت اعمــال و اجــرای پروتــکل هــا‬ ‫مهیــا و ازمــون سراســری در تاریــخ مصــوب قبلــی ســتاد‬ ‫ملــی مدیریــت کرونــا (در روزهــای ‪ ۳۰-۲۹‬و ‪ ۳۱‬مــرداد و‬ ‫یکــم شــهریورماه) برگــزار شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن کنکــور سراســری ‪ ۹۹‬در روزهــای ‪ ۳۰ ،۲۹‬و ‪۳۱‬‬ ‫مردادمــاه و اول شــهریورماه بــا رقابــت یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۳۹۳‬هــزار و ‪ ۳۱‬نفــر برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫امســال شــرایط متفــاوت اســت اســترس کرونــا بــه‬ ‫اســترس کنکــور اضافــه شــده اســت و فقــط چنــد روز‬ ‫تــا نوبــت برگــزاری ازمــون سراســری ‪ ۹۹‬کــه تعــداد‬ ‫داوطلبــان انبوهــی دارد‪ ،‬باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه بــرای حفــظ ســامت دانشــجویان منصــور‬ ‫غالمــی وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری ‪ ۲۵‬مــرداد ماه‬ ‫اعــام کــرد کــه فاصله گــذاری کنکــور سراســری ‪ ۹۹‬بــرای‬ ‫رفــع نگرانــی داوطلبــان‪ ،‬از یــک متــر و ‪ ۶۰‬ســانتی متر بــه‬ ‫یــک متــر و ‪ ۸۰‬ســانتی متر افزایــش یافتــه امــا نیــاز اســت‬ ‫داوطلبــان و خانــواده هــا بــرای ارامــش بیشــتر چند نکته‬ ‫را رعایــت کننــد تــا ازمــون سراســری را بــه خیــر و خوشــی‬ ‫پشــت ســر بگذارند‪.‬‬ ‫داوطلبان به مهمانی‪ ،‬مسافرت و گردش‬ ‫نروند‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم تربیتــی و‬ ‫روانشناســی دانشــگاه شــهید بهشــتی روز دوشــنبه در‬ ‫گفــت و گــو بــا ایرنــا در خصــوص تمرینــات کاهــش‬ ‫اســترس کنکــور گفــت‪ :‬داوطلــب هــا معمــوال دانــش‬ ‫اموزنــد و یــا پشــت کنکــور قــرار گرفتــه انــد کــه در هــر دو‬ ‫حالــت مدتــی تــاش کــرده و خــود را بــرای ازمونــی بــه‬ ‫نــام کنکــور امــاده کــرده انــد‪.‬‬ ‫حســین پورشــهریار ادامه داد‪ :‬زمانی که داوطلب برای‬ ‫کنکور تالش کرده‪ ،‬به سطحی از امادگی رسیده است‬ ‫کــه در چنــد ســاعت ازمــون بدهــد؛ بنابرایــن نیــاز اســت‬ ‫ایــن روانشــناس عنــوان کــرد‪ :‬بایــد به ایــن موضوع فکر‬ ‫کنیــم کــه ایــن اتفــاق (کرونــا) فرصــت بــوده و مزاحــم‬ ‫نیســتند‪ ،‬بــه ایــن معنا کــه در شــرایط کرونایی که برخی‬ ‫رقبــا اســترس مــی گیرنــد‪ ،‬مــن مــی توانــم از اســترس‬ ‫انهــا بــه نفــع خــود اســتفاده کنــم‪.‬‬ ‫پورشــهریار اظهــار داشــت‪ :‬بــه طــور طبیعــی هــر فــردی‬ ‫کــه ازمــون مهمــی دارد‪ ،‬در روزهــای منتهــی بــه ازمــون‬ ‫احســاس مــی کنــد تمــام مطالــب را فرامــوش کــرده‬ ‫اســت‪ .‬امــا زمانــی کــه پنــج دقیقــه از ازمــون گذشــت‬ ‫تمــام مطالــب را بــه یــاد مــی اورد؛ بنابرایــن داوطلبــان‬ ‫نگــران ایــن موضــوع نباشــند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه داوطلب از چند روز پیش از کنکور‬ ‫تــا زمــان رویــداد باید تکالیف شــخصی و خودمراقبتی‬ ‫را انجــام دهــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬داوطلــب بایــد مراقــب‬ ‫باشــد زحماتــی کــه در مــاه هــای زیــادی کشــیده بــا‬ ‫افــکار منفــی از بیــن نــرود و مراقــب ســامت‪ ،‬میــزان‬ ‫خــواب و تغذیــه خــود باشــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی توضیــح‬ ‫داد‪ :‬داوطلبــان توجــه داشــته باشــند کــه دو روز پیــش از‬ ‫کنکــور دچــار ســرما خوردگــی و تــب نشــوند و تصمیمــات‬ ‫نااگاهانــه نگیرنــد بــه عنــوان مثــال بــه مهمانــی نــرود و‬ ‫مهمانــان نیــز بــه خانــه انهــا نیاینــد و چنــد روز پیــش‬ ‫از کنکــور را از نظــر جســمی‪ ،‬تغذیــه و خــواب و از نظــر‬ ‫روحــی نیــز مراقــب خــود باشــند‪.‬‬ ‫از استرس کرونا به نفع خود استفاده کنید‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اگــر داوطلبــی بخواهــد خــود را از نتیجــه ای کــه‬ ‫نگرفتــه اســت ‪ ،‬تبرئــه کنــد ذهــن بهانــه گیــری مــی کنــد‬ ‫کــه ایــن بهانــه کرونــا یــا هــر اتفــاق دیگــری اســت‪ .‬امــا ما‬ ‫بایــد از ایــن درگیــری هــای ذهنــی خــاص شــویم‪ .‬کرونــا‬ ‫بــرای همــه محدودیــت ایجــاد کــرده امــا بایــد بــه عنــوان‬ ‫فرصــت بــه ان نــگاه کــرد کــه داوطلــب با کنترل اســترس‬ ‫خــود مــی توانــد از ســایر رقیبــان پیشــی بگیــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬داوطلبانــی کــه بــه کرونــا مبتــا‬ ‫هســتند‪ ،‬نهایــت تــاش خــود را مــی کننــد و در اینده که‬ ‫عملکــرد خــود را ارزیابــی مــی کننــد‪ ،‬از خودشــان رضایت‬ ‫دارنــد زیــرا بــه رغــم اینکــه گرفتــار بیمــاری بودنــد‪ ،‬در‬ ‫ازمــون سراســری شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫تمرینات شب کنکور‬ ‫پــور شــهریار بــا اشــاره بــه تمرینــات شــب کنکــور گفــت‪:‬‬ ‫داوطلــب یــک شــب مانــده بــه کنکــور مطالــب جدیــد‬ ‫نخوانــد و خــود را درگیــر اخبــار منفــی نکــرده و همچنیــن‬ ‫بــه رویدادهایــی کــه بــار اضطرابــی دارد‪ ،‬توجــه نکنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نیــاز اســت داوطلبــان دو روز پیــش از‬ ‫کنکــور خــواب خــود را تنظیــم کننــد‪ .‬همچنیــن مقــداری‬ ‫زودتــر از زمــان مقــرر در محــل ازمــون حضــور پیــدا کنــد‬ ‫تــا از اســترس دیــر رســیدن و ترافیــک دور بمانــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا بیــان‬ ‫اینکــه نیــاز نیســت داوطلــب مطالبــی کــه تاکنــون‬ ‫نخوانــده و بــر انهــا مســلط نیســت‪ ،‬چنــد روز پیــش‬ ‫از کنکــور مطالعــه کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســاعت کنکــور ســه‬ ‫عامــل مــن (داوطلــب)‪ ،‬ســواالت و خداونــد را در نظــر‬ ‫بگیرنــد و از حداکثــر هــوش و توانایــی خــود اســتفاده‬ ‫کننــد تــا گزینــه صحیــح را شناســایی کــرده و به بــد بودن‬ ‫شــرایط محیطــی و ســایر موضوعــات توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس در ادامــه توضیــح داد‪ :‬اگــر داوطلــب‬ ‫توانســت تــا پیــش از اغــاز کنکــور شــرایط را تغییــر دهد‪،‬‬ ‫بســیار خــوب اســت امــا اگــر نتوانســت (مثــل صــدای‬ ‫کولــر‪ ،‬نــا مناســب بــودن صندلــی) پــس از ان تنهــا ذهن‬ ‫خــود را درگیــر ســواالت کنکــور کنــد و اگــر نتوانســت بــه‬ ‫برخــی ســواالت پاســخ دهــد مایــوس نشــود و بــه فکــر‬ ‫پاســخ بــه ســایر ســواالت باشــد‪.‬‬ ‫نقش خانواده ها‬ ‫پورشــهریار بــا اشــاره بــه نقــش خانــواده هــا پیــش از‬ ‫کنکــور عنــوان کــرد‪ :‬نیــاز اســت خانواده هــا کنکــور را‬ ‫وحشــتناک توصیــف نکننــد و تــاش فرزندانشــان را‬ ‫محــور قــرار دهنــد از انهــا بخاطــر تالششــان تشــکر کنند‬ ‫نــه اینکــه فقــط بــه نتیجــه کنکــور را توجــه کننــد‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬خانــواده هــا مراقــب باشــند مهمــان و‬ ‫شــخص جدیــدی تــا زمان کنکــور وارد منزل انها نشــود و‬ ‫به مســافرت خارج شــهر و بین شــهری نروند‪ .‬داوطلب‬ ‫حتمــا شــب قبــل کنکــور بــرای شــادابی بیشــتر دوش‬ ‫بگیــرد و پــس از ان نیــز یــک مقــدار زودتــر از زمــان مقــرر‬ ‫در محــل ازمــون حاضــر شــود و اگــر امــکان دارد خانــواده‬ ‫هــا یــک روز قبــل مســیر محــل ازمــون را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس معتقــد اســت‪ :‬کنکــور یــک مرحلــه از‬ ‫زندگــی اســت شــاید در زمــان حــال ان را بســیار مهــم و‬ ‫تعیین کننده بدانیم اما پس از گذشــت زمان انچه که‬ ‫موجــب رضایــت مــا مــی شــود‪ ،‬میــزان تــاش ماســت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪10‬‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫دســت ها در تماس با ســطوح مختلف ممکن اســت به ویروس هاالوده‬ ‫شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی تواننــد ویــروس را به چشــم ها ‪،‬بینی‬ ‫و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس می تواند وارد بدن شــما‬ ‫شــده و شــما را بیمار کند‬ ‫نمایی از استقبال ازادگان ‪ 8‬سال دفاع مقدس ایران‬ صفحه 10 ‫مرتــب دســت هــای خودتــان را بــه صــورت کامــل با اب و صابون بشــویید‬ ‫یــا بــا محلولهــای ضدعفونــی کننــده حاوی الــکل تمیز کنید ‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫ازادگان امدند همانطور کـه رفته بودند !‬ ‫دلیر و مقاوم‬ ‫امیدوار و دالور امدند با همان صالبت همیشگی!‬ ‫سرمه چشمان میهن‬ ‫خاک پای ازادگان‪ُ ،‬‬ ‫‪26‬مرداد سال روز سال روز بازگشت ازادگان‬ ‫سرافراز بـه دامن پر مهر میهن گرامی باد‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی را‬ ‫رعایت کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج‬ ‫خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعد از ســرفه و عطســه بالفاصله دســتمال کاغذی خود‬ ‫را دور بیاندازیــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫‪ 8‬نشانه ای بیش از حد‪ ،‬از بدن‬ ‫خود کار می کشید‬ ‫اختصاص ‪ ۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار ابرسانی به فضای‬ ‫سبز دانشگاه بجنورد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ ۱۰ :‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبــار الزم بــرای اجــرای طــرح شــبکه اب غیرشــرب‬ ‫بــه منظــور ابیــاری فضــای ســبز دانشــگاه مرکــز‬ ‫اســتان تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی‪ ،‬در نشســتی کــه بــه منظــور‬ ‫بررســی اقدامــات دســتگاهها بــرای حــل مشــکالت‬ ‫دانشــگاه بجنــورد برگــزار شــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬اجــرای‬ ‫کامــل ایــن طــرح الزامــی اســت و صفــر تــا ‪ ۱۰۰‬ایــن‬ ‫پــروژه بایــد تــا ‪ ۲‬مــاه اینــده توســط شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اســتان بــه انجــام و بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی‪ ،‬دانشــگاه بجنورد‬ ‫را شــان و ابــروی اســتان و کشــور دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس مــی طلبــد مشــکالت‬ ‫ان نیــز بــا نــگاه معرفــی ایــن دانشــگاه بــه کل‬ ‫کشــور‪ ،‬بررســی و رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات شــاید متوجــه کاری کــه هــر روز بــا بــدن خــود‬ ‫می کنیــم‪ ،‬نباشــیم‪ .‬بعــد از گذشــت چنــد مــاه یــا چنــد ســال‪،‬‬ ‫بــه علــت همیــن بــی توجهــی بیمــار می شــویم کــه گــران‬ ‫برایمــان تمــام شــود‪.‬‬ ‫زیــاد کار کشــیدن از بــدن تنهــا بــه کار کــردن مســتمر بــا‬ ‫ســاعات کاری زیــاد محــدود نمی شــود؛ بلکــه زیــاد ورزش‬ ‫کــردن هــم مشــکل ســاز اســت‪ .‬موضــوع اینجاســت کــه بیــش‬ ‫از تــوان بــدن خــود فعالیــت می کنیــم و ایــن اصــا بــه معنــای‬ ‫ورزیــده شــدن نیســت‪ .‬در واقــع ایــن نــوع ســبک زندگــی‪،‬‬ ‫فرســایش محــض اســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬شــما را بــا ‪ 9‬نشــانه ای‬ ‫اشــنا می کنــد کــه اگــر در خــود مشــاهده کردیــد‪ ،‬بایــد بــه فکــر‬ ‫کــم کــردن فعالیت هــای فیزیکــی باشــید‪.‬‬ ‫‪ .1‬پایین امدن کیفیت عملکرد‬ ‫گاهــی اوقــات حتــی بیشــتر از بیــش کار می کنیــم؛ امــا‬ ‫نتیجــه بــه خوبــی گذشــته از اب در نمی ایــد‪ .‬مهــم نیســت‬ ‫چنــد ســاعت در روز اضافه تــر کار کنیــم‪ .‬خودمــان متوجــه‬ ‫می شــویم خســته شــدیم و دیگــر انگیــزه و انــرژی قبــل را بــرای‬ ‫انجــام دادن کارهــا نداریــم‪ .‬ســطح ترشــح هورمون هــا در‬ ‫بــدن مــا تغییــر می کنــد و عملکــرد مغــز مــا نیــز دچــار اختــال‬ ‫می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل کمتــر می توانیــم تمرکــز کنیــم‪.‬‬ ‫ن ناپذیر‬ ‫‪ .2‬خستگی پایا ‬ ‫خســتگی هایی کــه نــه بــا خوابیدن هــای شــبانه برطــرف‬ ‫می شــوند و نــه بــا تعطیــات اخــر هفتــه‪ .‬معمــوال اثــر کار‬ ‫کــردن و ورزش کــردن مثبــت‪ ،‬بــه ایــن شــکل اســت کــه انــرژی‬ ‫بیشــتری بــرای باقــی مانــده روز بــه شــما می دهــد؛ امــا وقتــی‬ ‫بیــش از حــد از خودتــان کار می کشــید نــه تنهــا خبــری از‬ ‫انــرژی بیشــتر نیســت؛ بلکــه فقــط از لحــاظ جســمی و ذهنی‪،‬‬ ‫خســته و خســته تر می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .3‬احساساتی شدن‬ ‫کمبــود برخــی از ویتامین هــا مســتقیما بــا شــکنندگی‬ ‫احساســات مــا رابطــه دارد کــه در ایــن صــورت اســترس‪،‬‬ ‫اضطــراب‪ ،‬خشــم و غــم خیلــی بیشــتر از حالــت عــادی بــر‬ ‫مــا اثــر می گــذارد‪ .‬بــرای مثــال ممکــن اســت بــرای مســایل‬ ‫خیلــی پیــش و پــا افتــاده بــه گریــه بیافتیــم و عمیقــا احســاس‬ ‫ناراحتــی کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .4‬گرفتگی عضالت‬ ‫گرفتگــی عضلــه می توانــد بــه علــت پیــچ خوردگــی یــا‬ ‫کشــیدگی ان باشــد؛ امــا در صورتــی کــه بــه علــت کمبــود‬ ‫ویتامین هــای بــدن‪ ،‬کــه بــر اثــر ازدیــاد فعالیت هــای روزانــه‬ ‫می ســوزند‪ ،‬عضــات بــدن بــه طــور مکــرر دچــار گرفتگــی‬ ‫شــدید می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬درد مفاصل‬ ‫درد مفاصــل شــامل گــردن‪ ،‬بندهــای انگشــت‪ ،‬زانــو‪ ،‬کمــر‪،‬‬ ‫موچ هــا و غیــره می شــود‪ .‬البتــه کــه دردهــا مفاصــل دالیــل‬ ‫بســیاری می توانــد داشــته باشــد‪ .‬در واقــع وقتــی زیــاد کار‬ ‫می کنیــد‪ ،‬مفصل هایــی کــه بیشــتر درگیــر هســتند اســیب‬ ‫دیــده و درد طاقت فرســایی بــه ســراغتان می ایــد‪ .‬بهتریــن راه‬ ‫اســتراحت مطلــق یــا تغییــر دادن عــادات غلــط اســت‪.‬‬ ‫‪ .6‬کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن‬ ‫کاهــش قــدرت سیســتم ایمنــی بــدن بــه صــورت مریــ ‬ ‫ض‬ ‫بودن هــای دایمــی ماننــد ســرماخوردگی و مشــکالت پوســتی‬ ‫ماننــد اگزمــا بــروز پیــدا می کنــد‪ .‬کمبــود ویتامین هــای ســی‪،‬‬ ‫ا‪ ،‬ای و گــروه ویتامین هــای بــی‪ ،‬باعــث کاهــش قــدرت ایــن‬ ‫سیســتم مهــم در بــدن مــا می شــود‪ .‬توجــه کنیــد گــروه‬ ‫ویتامین هــای حــل در چربــی را بــا مشــورت پزشــک مصــرف‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬پایین بودن کیفیت خواب‬ ‫ت و کیفیــت خــواب یکــی دیگــر از‬ ‫برهــم خــوردن نظــم ســاع ‬ ‫مــواردی اســت کــه بــر اثــر بــاال رفتــن هورمون هــا ادرنالیــن و‬ ‫کورتیــزول بــه وجــود می ایــد‪ .‬همیــن اثــر را اســترس هــم بــر‬ ‫خواب هــای مــا می گــذارد‪ .‬بســته بــه نــوع فعالیتــی کــه بیــش‬ ‫از حــد انجــام می دهیــد (کار کــردن یــا ورزش کــردن) شــدت‬ ‫ایــن اختــال در خــواب متفــاوت می شــود‪.‬‬ ‫‪ .8‬بی اشتهایی‬ ‫از دســت دادن اشــتها نیــز از نشــانه های بیــش از حــد کار‬ ‫کــردن اســت‪ .‬کار کــردن در حالــت معمــول بایــد مــا را گرســنه‬ ‫کنــد؛ ولــی در حالــت غیــر عــادی‪ ،‬دیگــر میلــی بــه غــذا نداریــد‬ ‫کــه بــه علــت کاهــش ســطح هورمــون گرلیــن در بــدن اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی در خصــوص طــرح بازگشــایی‬ ‫انتهــای خیابــان «قیــام» بــه ســمت دانشــگاه‬ ‫بجنــورد‪ ،‬بــرای کوتــاه کــردن مســیر تــردد‬ ‫دانشــگاهیان و تســهیل در امــر رفــت و امــد‬ ‫انــان‪ ،‬گفــت‪ :‬قانــون‪ ،‬تکلیــف شــهرداری‬ ‫بجنــورد را در بحــث محــدوده شــهری‬ ‫مشــخص کرده اســت که باید اقدامات الزم‬ ‫را در چهارچــوب ان انجــام مــی داد و پــس‬ ‫از انجــام وظیفــه شــهرداری در بازگشــایی‬ ‫خیابــان‪ ،‬ســاماندهی ادامــه مســیر یــاد شــده‬ ‫در خــارج از محــدوده شــهری‪ ،‬بــر عهــده‬ ‫مجموعــه راهــداری اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬شــهرداری و اداره کل راهــداری‬ ‫بایــد هرچــه ســریع تــر اقدامــات حــوزه خــود‪ ،‬بــرای‬ ‫اتصــال انتهــای خیابــان قیــام بــه دانشــگاه بجنــورد را‬ ‫بــه ســرانجام مطلــوب برســانند‪.‬‬ ‫وضعیــت نامناســب و پرمخاطــره جــاده‬ ‫ارتباطــی دانشــگاه بجنــورد کــه در فاصلــه حــدود‬ ‫‪ ۴‬کیلومتــری جنــوب ایــن شــهر قــرار گرفتــه‪،‬‬ ‫و مشــکل دانشــجویان بــرای تــردد بیــن شــهر‬ ‫و دانشــگاه‪ ،‬بــه یکــی از دغدغــه هــای اصلــی‬ ‫مدیــران ایــن دانشــگاه تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــا گشــایش انتهــای‬ ‫خیابــان قیــام بجنــورد بــه ســمت ایــن مرکــز امــوزش‬ ‫عالــی‪ ،‬عــاوه بــر حــل مشــکالت دانشــگاه بجنــورد و‬ ‫چنــد مرکــز امــوزش عالــی همجــوار ان‪ ،‬بخشــی از‬ ‫ترافیــک ســنگین و حادثــه افریــن محــور بجنــورد ‪-‬‬ ‫اســفراین در ورودی جنوبــی مرکــز اســتان خراســان‬ ‫شــمالی نیــز برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در خصــوص‬ ‫اختالفاتــی کــه بین دانشــگاه بجنــورد با مجموعه‬ ‫راه و شهرســازی بــرای صــدور ســند زمیــن‬ ‫دانشــگاه وجــود دارد نیــز گفــت‪ :‬فــردا نماینــده راه‬ ‫و شهرســازی بــرای امضــای ســند مزبــور در اداره‬ ‫ثبــت اســناد حضــور خواهــد یافــت تــا پایانــی بــر‬ ‫حــلمشــکلچندیــنســالهایــندانشــگاهباشــد‪.‬‬ صفحه 12 ‫از اخریــن تحــوالت مربــوط بــه کویــد‪ 19-‬مطلــع باشــید‪.‬به‬ ‫توصیــه هــای ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی‪ ،‬مســئولین‬ ‫بهداشــت عمومــی کشــور و محــل زندگیتــان ‪ ،‬یــا کارفرمایتــان‬ ‫بــرای مراقبــت از خــود و دیگــران در برابــر کوویــد‪ 19-‬عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫از اوضاع‬ ‫مطلع باشید‬ ‫اجتامعی‬ ‫تدارک ‪ ۱۵‬حوزه امتحانی‬ ‫برای برگزاری کنکور در‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪13‬‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫بازگشت اسب های ترکمن به خط مسابقه‬ ‫نماینــده ســازمان ســنجش در گنبــدکاووس‬ ‫گفــت کــه ‪ ۱۵‬حــوزه امتحانــی بــا رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی بــرای برگــزاری ازمــون سراســری در‬ ‫ایــن شهرســتان پیش بینــی شــده تــا ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۱۵‬داوطلــب زن و مــرد بــا اطمینــان خاطــر در‬ ‫ایــن رقابــت علمــی شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫علــی ســتاریان اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع‬ ‫داوطلبــان شــرکت در ازمــون سراســری امســال‬ ‫در گنبــدکاووس‪ ،‬چهــار هــزار و ‪ ۵۸‬نفــر معــادل‬ ‫تقریبــی ‪ ۵۹‬درصــد زن و بقیــه مــرد هســتند کــه‬ ‫از ‪ ۲۹‬مــرداد مــاه تــا اول شــهریور در رشــته هــای‬ ‫هنــر‪ ،‬علــوم ریاضی‪ ،‬انســانی‪ ،‬تجربــی و زبان های‬ ‫خارجــه بــا یکدیگــر بــه رقابــت مــی پردازننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مجموع داوطلبان گنبدی شرکت‬ ‫کننــده در ازمــون سراســری امســال‪ ،‬بیشــترین‬ ‫داوطلبــان مربــوط بــه گــروه علــوم تجربــی بــا‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۱۸۶‬نفــر و کمتریــن ان مربــوط بــه‬ ‫گــروه هنــر بــا ‪ ۴۴۷‬نفــر اســت مضــاف براینکــه ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۵۷‬نفــر در رشــته های علــوم ریاضــی و‬ ‫علوم انســانی و ‪ ۹۲۵‬داوطلب شــرکت در رشــته‬ ‫زبان هــای خارجــه هســتند‪.‬‬ ‫ســتاریان اضافــه کــرد‪ :‬دانشــگا ه گنبــدکاووس بــه‬ ‫همــراه ســه دانشــکده و مســجد ان‪ ،‬دانشــگاه های‬ ‫ ازاد اســامی‪ ،‬پیــام نــور‪ ،‬علمــی کاربــردی شــماره یــک‪،‬‬ ‫غیردولتــی شــرق‪ ،‬غیردولتــی شــمس و دانشــکده‬ ‫فنــی دخترانــه کوثــر و نیــز دبیرســتان های تیزهوشــان‬ ‫پســرانه شــهید بهشــتی‪ ،‬نمونــه بقیــه اللــه‪ ،‬دخترانــه‬ ‫فرزانــگان‪ ،‬نمونــه دخترانــه بصیــرت و صدیقــه کبــری»‬ ‫از حوزه هــای امتحانــی پیــش بینــی شــده ازمــون‬ ‫سراســری امســال ویــژه داوطلبــان گنبــدی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تمامــی حوزه هــای امتحانــی‬ ‫پیــش بینــی شــده در گنبــدکاووس بــه تاییــد‬ ‫ناظــران مرکــز بهداشــت ایــن شهرســتان رســیده‬ ‫و مطابــق دســتورالعمل های بهداشــتی و رعایــت‬ ‫فاصله گــذاری بیــن صندلی هــا ‪ ۲۴‬ســاعت قبــل از‬ ‫برگــزاری ازمــون ضــد عفونــی و قرنطینــه می شــوند‪.‬‬ ‫نماینــده ســازمان ســنجش در گنبــدکاووس‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در روز برگــزاری ازمــون نیــز بــه‬ ‫تمامــی داوطلبــان و ‪ ۳۸۰‬مراقــب ازمــون‪ ،‬یــک‬ ‫بســته بهداشــتی (ماســک و ژل ضدعفونــی‬ ‫کننــده دســت) از ســوی بنیــاد برکــت وابســته بــه‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) داده می شــود‬ ‫ضمــن اینکــه ناظرانــی از مرکــز بهداشــتی و‬ ‫ســازمان ســنجش نیــز در روز ازمــون بــر فراینــد‬ ‫امــور نظــارت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ســتاریان گفــت‪ :‬ازمــون اندســته از داوطلبانــی کــه‬ ‫کرونــای خــود را بــه صــورت خود اظهــاری اعالم کنند‬ ‫در بیمارســتان پیامبــر اعظــم (ص) گنبــدکاووس و‬ ‫افــرادی کــه اعــام نماینــد در دوران نقاهــت ایــن‬ ‫بیمــاری بــه ســر مــی برنــد‪ ،‬در محــل حــوزه امتحانــی‬ ‫و در اتاقــی جداگانــه برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه تاکنــون هیــچ گزارشــی از‬ ‫داوطلبان شرکت در ازمون سراسری گنبدکاووس‬ ‫مبنــی بــر ابتــا بــه کرونــا یــا ســپری کــردن دوران‬ ‫نقاهــت دریافــت نشــده افــزود‪ :‬بــا ایــن حــال برابــر‬ ‫دســتورالعمل ابالغــی‪ ،‬مقدمــات الزم بــرای ایــن‬ ‫گونــه داوطلبانــی پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫پــس از ‪ ۶‬مــاه توقــف مســابقات ســوارکاری در گلســتان‬ ‫بــا پیگیــری مکــرر ده هــا هــزار عالقه منــد و مشــتاق ورزش‬ ‫ســوارکاری و مســووالن این رشــته قرار اســت که در پایان‬ ‫هفتــه جــاری رقابــت اســب های ترکمــن و دوخــون در‬ ‫مجموعــه ســوارکاری بندرترکمــن اغــاز شــود‪.‬‬ ‫شــدت عالقــه اهالــی منطقــه بــه ایــن ورزش انگونــه‬ ‫بــود کــه سردســته هــای طرفــدار ایــن ورزش بــا حضــور‬ ‫در فرمانــداری بندرترکمــن در غــرب اســتان متعهــد شــدند‬ ‫بــرای کمــک بــه چرخــه صنعــت اســب از حضــور و تماشــای‬ ‫رقابــت هــا خــودداری کــرده و همــه ســعی و هــدف خــود‬ ‫را فقــط بــر روی برگــزاری مســابقات و بــه حرکــت درامــدن‬ ‫چــرخ ورزش ســوارکاری منطقــه بــا وجــود شــیوع کرونــا‬ ‫معطــوف کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت فرماندار بندرترکمن گفت که با شــرایط ســتاد‬ ‫اســتانی مقابلــه بــا کرونــا و موافقــت شــورای تامین‪ ،‬مجوز‬ ‫برگــزاری نخســتین هفتــه کــورس اســبدوانی بــه شــرط‬ ‫اجــرای همــه تعهــدات بهداشــتی صــادر شــد‪.‬‬ ‫ســید صــادق شــیرنگی ادامــه داد‪ :‬جلوگیــری از ورود‬ ‫تماشــاگر بــا اســتفاده از ظرفیــت دســتگاه هــای انتظامــی‬ ‫و یــا شــرکت هــای حفاظتــی‪ ،‬کــم کــردن تعــداد کادر فنــی و‬ ‫داوران‪ ،‬تقویت زیرساخت های بهداشتی‪ ،‬بهسازی فنس‬ ‫هــای پیرامونــی مجموعــه ســوارکاری بندرترکمــن و رعایــت‬ ‫کامــل پروتکل هــا از جملــه مــواردی اســت کــه در صــدور‬ ‫مجــوز برگــزاری کــورس در شــرایط کرونایــی بــه عوامــل‬ ‫اجرایــی ابــاغ شــده و بــه دلیــل امــکان شــیوع گســترده‬ ‫کرونــا‪ ،‬ذره ای از ایــن مالحظــات کوتــاه نخواهیــم امــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬تمدیــد هــر گونــه مجــوز بــرای هفتــه هــای‬ ‫اینــده منــوط بــه اجــرای بــی عیــب و نقــص ایــن تعهــدات‬ ‫در هفتــه اول مســابقات اســت‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات ســوارکاری بندرترکمن صــدور مجوز برپایی‬ ‫مســابقات کــورس تابســتانه اســب ســواری را در راســتای‬ ‫حفــظ صنعــت ســوارکاری بســیار ارزشــمند دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬هفتــه نخســت ایــن رقابت هــا ‪ ۳۱‬مردادمــاه در‬ ‫مجموعــه ســوارکاری شهرســتان و تحــت نظــارت شــدید و‬ ‫دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫یوســف قــزل بیــان کــرد‪ :‬با هــدف کاهش افــراد دخیل در‬ ‫ایــن مســابقات‪ ،‬ورود تماشــاگران و مالــکان بــه مجموعــه‬ ‫ممنــوع اعــام شــده و تعــداد عوامــل اجرایــی میــدان و‬ ‫داوران از ‪ ۱۸۰‬بــه ‪ ۵۰‬نفــر کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پــس از مذاکــراه بــا مربیــان هــا و گــروه هــای‬ ‫طرفــدار ایــن مســابقات‪ ،‬اطالعیـه ای تنظیــم و در ان از مردم‬ ‫خواســته شــده از حضــور در میــدان مســابقه خــودداری کرده‬ ‫و بــه جــای ان کــورس را از طریــق پخــش زنــده در فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه های اجتماعــی دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫عبدالقــادر ســاق یکــی از مالــکان اســب در بندرترکمــن‬ ‫گفــت ‪ :‬تــرس از شــیوع ویــروس کرونــا و احتمــال ابتــا‬ ‫ســوارکاران بــه ایــن بیمــاری باعــث شــده مجــوز برگــزاری‬ ‫مســابقات اســتانی در مــاه هــای گذشــته داده نشــود و‬ ‫ایــن موضــوع صنعــت اســب را بــه لحــاظ کســب درامــد از‬ ‫طریــق خریــد و فــروش و حمــل و نقــل اســب در معــرض‬ ‫تهدیــد و اســیب قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬البتــه هــر وقــت ماهــی را از اب بگیریــم تــازه‬ ‫اســت و بــر همیــن اســاس‪ ،‬صــدور مجــوز برگــزاری هفتــه‬ ‫نخســت مســابقات بــا وجــود محدودیــت هــای اعمــال‬ ‫شــده ماننــد نبــود تماشــاگر نیــز بســیار ارزشــمند اســت ‪.‬‬ ‫ســاق گفــت‪ :‬ســوارکاران بــه خاطــر شــیوع کرونــا و برگــزار‬ ‫نشــدن مســابقات‪ ،‬رغبــت چندانــی بــه انجــام تمرینــات‬ ‫نداشــتند کــه ایــن امــر شــاید روی کیفیــت مســابقات و‬ ‫قــدرت اســب هــا تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اصلــی تریــن منبــع رزق و کســب درامــد ما‬ ‫از محــل چابکســواری اســت کــه اگــر ایــن مســابقات لغــو‬ ‫شــود در تامیــن معــاش خانــواده بــا مشــکل جــدی مواجــه‬ ‫خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬اق قــا و گنبــد همــه ســاله در فصول مختلف‬ ‫میزبــان مســابقات ســوارکاری هســتند و طبــق امــار دوره‬ ‫هــای گذشــته در زمــان برگــزاری کــورس هــر هفتــه بیــن ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار نفــر از ایــن مســابقات دیــدن مــی کردنــد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رعایت فاصله‬ ‫اجتماعی با‬ ‫دیگران‬ ‫از کسی که سرفه و عطسه می کند‪ ،‬دست کم یک متر فاصله بگیرید‪.‬‬ ‫زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی‬ ‫او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت حاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگر فاصله‬ ‫شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی‬ ‫ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫چشمه دیوانه مینودشت‬ ‫میل گنبد‪ ،‬بلندترین برج تمام اجری جهان‬ ‫مقبره خاد نبی در گنبد‬ ‫چراغ تپه مینودشت‬ صفحه 14 ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «راز و جــرگالن» از واژگونــی یــک دســتگاه موتورســیکلت در روســتای «یکــه‬ ‫ســعود» از توابــع ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬ســرهنگ»عبداله صادقــی» بــا اعــام جزئیات این خبــر گفت‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام خبــری مبنــی بــر اینکــه یــک دســتگاه موتورســیکلت در یکــی از خیابــان هــای منتهــی بــه روســتای‬ ‫«یکــه ســعود» از توابــع شهرســتان «راز و جــرگالن» واژگــون شــده اســت‪ ،‬بالفاصلــه کارشناســان پلیــس راه‬ ‫بــه همــراه عوامــل امــدادی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اثــر ایــن حادثــه راکــب‬ ‫موتورســیکلت کــه یــک مــرد ‪ 67‬ســاله بــود حیــن انتقــال بــه بیمارســتان جــان خــود را از دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫واژگونی مرگبار‬ ‫موتورسیکلت در‬ ‫«راز و جرگالن»‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت سوم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫سفاهت و محجوریت‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫معیارهــای ارزیابــی حــق کســب و‬ ‫قانــون منســوخ‬ ‫پیشــه‪ :‬در مــاده ‪11‬‬ ‫ِ‬ ‫مصــوب ســال ‪ 1339‬شــش مــورد بــرای‬ ‫ارزیابــی وجــود داشــته اســت کــه عبــارت‬ ‫بــوده انــد از ‪:‬‬ ‫‪-1‬موقعیــت و مرغوبیــت محــل کســب‬ ‫و پیشــه ‪-2‬شــرایط و کیفیــت اجــاره از‬ ‫لحــاظ مزایایــی کــه در عقــد اجــاره بــرای‬ ‫موجــر یــا مســتاجر منظــور شــده اســت‪.‬‬ ‫‪-3‬طــول مــدت اشــتغال مســتاجر در‬ ‫مــورد اجــاره و حســن شــهرت او کــه در‬ ‫معروفیــت محــل مزبــور موثــر افتــاده‬ ‫اســت‪-4 .‬وضــع محــل اجــاره از نظــر نــوع‬ ‫بنــا ‪-5‬مخارجــی کــه مســتاجر بــه منظــور‬ ‫امــاده نمــودن محــل مذبــور از حیــث‬ ‫قفســه بنــدی و تهیــه اشــیاء مــورد لــزوم‬ ‫و ســایر تزئینات متحمل گردیده اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬نــوع کســب و پیشــه و تجــارت‬ ‫امــا پــس از منســوخ شــدن قانــون ســال‬ ‫‪ 1339‬و وضــع قانــون ســال ‪1356‬‬ ‫مســتندا بــه مــاده ‪ 18‬مقــرر گردیــد تــا‬ ‫اییــن نامــه اجرایــی ارزیابــی حــق کســب و‬ ‫پیشــه توســط وزارت خانه های مســکن و‬ ‫شهرســازی و دادگســتری تهیــه و تصویــب‬ ‫گــردد کــه تاکنــون وضــع تدویــن نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬لــذا عمــا کارشناســان بصــورت‬ ‫ســلیقه ای مبــادرت بــه ارزیابــی حــق‬ ‫کســب و پیشــه نمــوده و عمــا انــرا بــا‬ ‫حــق ســرقفلی خلــط میکننــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل در یــک دعــوای واحــد‪ ،‬گاه بیــن‬ ‫نظریــه کارشناســان بیــش از صــد در صــد‬ ‫اختــاف اســت‪ .‬منشــاء ایــن اختــاف از‬ ‫نبــود مکانیســم قانونــی بــرای ارزیابــی حق‬ ‫کســب و پیشــه اســت‪ .‬امــا کارشناســان‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــند هرچنــد کــه‬ ‫قانون ســال ‪ 1339‬منســوخ شــده ‪ ،‬لیکن‬ ‫انچــه در مــاده ‪ 11‬ان قانــون امــده مبتنــی‬ ‫بــر بنــاء عقــاء اســت و بایــد بــه ان ‪ ،‬نــه‬ ‫بعنــوان قانــون الــزام اور ؛ بلکــه بعنــوان‬ ‫دالیــل عقالنــی اســتناد نمــود و از ان‬ ‫بهــره بــرد‪ .‬کمــا اینکــه اداره کل حقوقــی‬ ‫قــوه قضاییــه در نظریــه مشــورتی شــماره‬ ‫‪ 7/6475‬مــورخ ‪ 1373/9/29‬انچــه را‬ ‫کــه معیارهــای ارزیابــی حــق کســب و‬ ‫پیشــه عنــوان نمــوده‪ ،‬مطابــق بــا مدلــول و‬ ‫منطــوق مــاده ‪ 11‬همــان قانونــی اســت کــه‬ ‫منســوخ شــده اســت‪ .‬علیهذا کارشناســان‬ ‫محتــرم نبایســتی از الــزام قانونگــذار بــه‬ ‫پرداخــت حــق کســب و پیشــه در وجــه‬ ‫مســتاجر ‪ ،‬ایــن اســتنباط را علیــه موجــر‬ ‫و یــا مالــک ملــک؛ بــه کار بندنــد و چنیــن‬ ‫پندارنــد کــه بــه هــر روی مســتاجری کــه‬ ‫مشــمول قانــون مصــوب اســت‪،1356‬‬ ‫مســتحق وصــول مبلــغ قابــل توجهــی‬ ‫تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه از‬ ‫مالــک میباشــد‪ .‬همچنانکــه قبــا عــرض‬ ‫شــد دامنــه نوســان ایــن حــق‪ ،‬میتوانــد‬ ‫از صفــر تــا میلیــارد هــا ریــال باشــد‪ .‬؟‬ ‫بنابرایــن کارشناســان محتــرم در ارزیابــی‬ ‫میــزان حــق کســب و پیشــه مــی بایســتی‬ ‫بــه ایــن امــر مهــم توجــه نماینــد‪ .‬و ایــن‬ ‫حــق را صرفــا از تفــاوت میــزان انتفــاع و‬ ‫یــا در امــد ‪ ،‬در روز نخســتین بــا در امــد‬ ‫در روز تخلیه ارزیابی نمایند‪ .‬در ارزیابی‬ ‫ایــن تفــاوت نبایســتی تــورم هزینــه هــار‬ ‫را مداخلــه دهنــد ‪ .‬زیــرا تــورم هزینــه‬ ‫هــا بــدون کارکــرد مســتاجر و در فــرض‬ ‫خالــی بــودن مغــازه نیــز رخ میدهــد‪.‬‬ ‫لــذا کارشــناس ســاختمانی بــرای مســتند‬ ‫ســازی نظریــه خــود میتوانــد از دادگاه‬ ‫محتــرم ارجــاع کننــده قــرار ؛ درخواســت‬ ‫فرمانده انتظامی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫نقش موثر رسانه ها در کاهش جرائم‬ ‫ورود کارشــناس رســمی با صالحیت مالی‬ ‫و حسابرســی را بنماینــد‪ .‬از کارشــناس‬ ‫مالی بخواهند با ورود به اســناد و مدارک‬ ‫ـی زمــان فعالیــت کســبی‪ ،‬مشــخص‬ ‫مالـ ِ‬ ‫کننــد کــه درامــد مســتاجر در روزهــای‬ ‫نخســتین و روزهــای پایانــی قــرارداد اجــاره‬ ‫چــه نســبتی داشــته اســت‪ .‬؟ ایــا در امــد‬ ‫متناســب بــا تــورم بــوده و یــا جهــش قابــل‬ ‫توجــه داشــته اســت ؟ چنانچــه درامــد‬ ‫متناســب بــا تــورم بــوده و یــا کمتــر از روز‬ ‫نخســتین بــوده ‪ ،‬بــه ایــن معنــا اســت‬ ‫کــه فعالیــت کســبی مســتاجر نتوانســته‬ ‫میــزان انتفــاع از ملــک را در مــدت اجــاره‬ ‫افزایــش دهــد بلکــه در وضعیــت کمتــر‬ ‫و یــا ثابــت نگهداشــته اســت‪ .‬در چنیــن‬ ‫شــرایطی مســتاجر مســتحق وصــول حــق‬ ‫کســب و پیشــه در حــد صفــر اســت‪.‬‬ ‫قانونگــذار براســاس اصــل حکمــت‪،‬‬ ‫حکیــم اســت و دانــا ‪ ،‬حــق کســب و پیشــه‬ ‫را در وضعیتــی مقــرر نکــرده اســت کــه ‪،‬‬ ‫مســتاجر بــدون کار و فعالیــت کســبی‬ ‫و بــدون ابتــکار و خالقیــت و خوشــنامی‬ ‫و صداقــت و مردمــداری وبــدون انکــه‬ ‫ســبب افزایــش قیمــت ملــک مالــک شــده‬ ‫باشــد حقــی بــه نــام حــق کســب و پیشــه‬ ‫بــر گــردن او داشــته باشــد‪ .‬قانونگــذار‬ ‫اصــل حــق را مقــرر کــرده اســت و میــزان‬ ‫انــرا بــه کارشــناس محــول نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن اقــدام کارشــناس مکمــل نظــر‬ ‫قانونگــذار اســت ‪ .‬بنابرایــن کارشــناس‬ ‫بایســتی دقیقــا بدانــد قانونگــذار این حق‬ ‫را چگونــه بنــا نهــاده و چگونــه ایــن حــق را‬ ‫ایجــاد نمــوده اســت‪ .‬اگــر کارشــناس این‬ ‫چگونگــی هــای نظــر مقنــن را بدرســتی‬ ‫بدانــد ‪ ،‬قطعــا بدرســتی هــم ارزیابــی‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫ناپذیر در حوزه فعالیت پلیســی دانســت و گفت‪ :‬شــاید برخی‬ ‫از توصیــه هــای بازدارنــده پلیــس بــرای مــردم صرفــا ســلبی‬ ‫جلــوه کــرده و جامعــه پذیــری چندانــی نداشــته باشــد‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫همــان دغدغــه هــا بــا قلــم خبرنــگاران نگاشــته و بیــان شــود‪،‬‬ ‫نفوذپذیــری بیشــتری داشــته و مــورد پذیــرش عمــده افــراد‬ ‫جامعــه قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری از اصحــاب رســانه و فعــاالن عرصــه اطــاع‬ ‫رســانی خراســان شــمالی خواســت تا همچون همیشــه پلیس‬ ‫را در انجــام رســالت خــود یــاری کــرده و در راســتای تعمیــق‬ ‫باورهــای دینــی و ارزش هــای اعتقــادی تــاش کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نیــروی انتظامــی از بــودن در کنــار مــردم و‬ ‫اصحــاب رســانه بــر خــود مــی بالــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬وضعیــت کنونــی‬ ‫جامعــه‪ ،‬وظیفــه خبرنــگاران و اصحــاب رســانه را ســنگین تــر‬ ‫کــرده اســت و بایــد خبرنــگاران بــا تدویــن و ترســیم وضعیــت‬ ‫جامعــه اخبــار را بــه درســتی و بــه دور از هرگونــه جانبــداری بــه‬ ‫مــردم منتقــل کننــد تــا ارامــش جامعــه حفظ شــده و تشویشــی‬ ‫در افــکار عمومــی ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬رســانه ها و‬ ‫خبرنــگاران نقشــی موثــر و تعیین کننــده در پیشــگیری از جرائــم‬ ‫و کاهــش اســیب های اجتماعــی دارنــد‪.‬‬ ‫ســردار علیرضا مظاهری‪ ،‬شــنبه در ایین تجلیل از خبرنگاران‬ ‫اســتان‪ ،‬بــا قدردانــی از حضــور پررنــگ رســانه هــا در عرصــه‬ ‫هــای مختلــف‪ ،‬بــه نقش افرینــی مســتمر خبرنــگاران در کنــار‬ ‫نیروهــای مســلح در شــرایط جنــگ و صلــح اشــاره کــرد و تقدیــم‬ ‫چندیــن شــهید خبرنــگار را دلیلــی بــر ایــن حضــور دانســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســختی کار خبرنــگاری گفــت‪ :‬فعالیــت در‬ ‫عرصــه خبــر و اطــاع رســانی‪ ،‬بســیار اســترس زا و دشــوار اســت‬ ‫و بــا توجــه بــه دریافتــی هــای انــدک مــادی فعــاالن ایــن عرصــه‪،‬‬ ‫اگــر عشــق و عالقــه بــه روشــنگری و خدمــت بــه مــردم و نظــام‬ ‫اســامی نباشــد‪ ،‬کســی نمــی توانــد مــدت زیــادی را در ایــن‬ ‫عرصــه دوام بیــاورد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری افــزود‪ :‬بســیاری از ضعــف هــا و اســیب هــای‬ ‫نگــران کننــده ای کــه در حــوزه فرهنگــی جامعــه وجــود دارد‪ ،‬بــا‬ ‫فعالیــت هدفمنــد خبرنــگاران و تــاش انــان بــرای تبییــن ابعــاد‬ ‫هجمــه فرهنگــی دشــمنان بــرای مــردم‪ ،‬قابــل مهــار و کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی‪ ،‬رســانه را بخشــی جدایــی‬ ‫اگهی فقدان سند – گنبد کاووس‬ ‫خانــم فاطمــه تیمــوری فرزنــد کریــم ش ‪ .‬ملــی ‪ 2020190923‬بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت‬ ‫شــهود مصــدق ‪ ,‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک بــاب‬ ‫خانــه بــه مســاحت ‪ 125‬متــر مربــع بــه شــماره ورقــه مالکیــت ‪ 082587‬ســری ‪ 2‬ســال ‪97‬‬ ‫بــه پــاک ‪ 10225‬فرعــی از ‪ – 1‬اصلــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد ذیــل دفتــر الکترونیکــی‬ ‫‪ 10968 – 1398‬بــه نــام خانــم فاطمــه تیمــوری فرزنــد کریــم ش ‪ .‬ملــی ‪2020190923‬‬ ‫ثبــت ‪ ,‬صــادر و تســلیم گردیــده اســت بــه علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده تقاضــای‬ ‫صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده‬ ‫‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار اگهــی می گردد و‬ ‫هــر کــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یا ســند معامله نزد خود باشــد ظــرف ‪ ( 10‬ده ) روز‬ ‫مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الــف ‪.8419 :‬ضــا ســارانی مدیــر واحــد ثبتــی اداره ثبــت اســناد و امــاک گنبــد‬ ‫کاووس از طــرف جــواد پورمند‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬درصدی جانباختگان تصادفات‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه از‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون امــار جانباختــگان حــوادث‬ ‫رانندگــی نســبت بــه پارســال ‪ ۳۰‬درصــد کاهــش داشــته‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در مجمــوع در طــول ایــن مــدت تعــداد تصادفــات درون و بــرون‬ ‫شــهری اســتان نیــز ‪ ۴۷‬درصــد و شــمار مصدومــان ایــن حــوادث‬ ‫نیــز ‪ ۲۸‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا بیــان اینکــه از ابتــدای امســال هیچگونــه‬ ‫ســرقت مســلحانه و خشــنی در اســتان نداشــته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر و ســوداگران مــرگ نیــز اقدامــات‬ ‫خوبــی انجــام شــده اســت و از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون‬ ‫در بحــث کشــف انــواع مــواد مخــدر ‪ ۶‬درصــد نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــته ایــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه جرائــم فضــای مجــازی و مقابلــه با‬ ‫ایــن جرائــم نیــز در مــدت یــاد شــده شــاهد کاهــش ‪ ۲۵‬درصــدی‬ ‫جرائــم بــوده ایــم کــه بیشــترین ایــن جرائــم برداشــت هــای‬ ‫غیرمجــاز از حســاب بانکــی افــراد بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن از شــماری از مدیــران و خبرنــگاران رســانه هــای‬ ‫خراســان شــمالی قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند – کالله‬ ‫اقــای بهمــن معصومــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه شــهادت شــهود گواهــی‬ ‫شــده ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت‬ ‫یکصــد هــزار متــر مربــع بــه شــماره پــاک ‪ – 172/10‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 9‬ثبت‬ ‫کاللــه ذیــل ثبــت ‪ 14666‬صفحــه ‪ 393‬دفتــر جلــد ‪ 59‬ثبــت و صــادر گردیــده و در‬ ‫حیــن جابجایــی مفقــود شــده اســت نامبــرده تقاضــای صــدور المثنــی مالکیــت را‬ ‫از ایــن اداره نمــوده اســت از اینــرو بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت‬ ‫مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی‬ ‫معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد‬ ‫ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و‬ ‫مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهد شــد‬ ‫م ‪ .‬الــف ‪ 8421 :‬هوشــنگ مشــانی ‪ .‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاللــه‬ ‫‪15‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪261‬‬ ‫شناسایی ‪ 9‬سایت فروش‬ ‫اینترنتی سالح سرد و گرم‬ ‫دستگیری عامل انتشار کلیپ‬ ‫استعمال اجباری مواد مخدر یک‬ ‫پسر بچه در بجنورد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از شناســایی ‪ 9‬ســایت‬ ‫فــروش اینترنتــی ســاح هــای ســرد و گــرم و‬ ‫دســتگیری ‪ 6‬متهــم در ایــن راســتا خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ابراهیم پرســا» اظهار داشــت‪ :‬ماموران‬ ‫پلیــس فتــا اســتان در پــی رصــد فضــای مجــازی‬ ‫موفــق بــه شناســایی ســایت هایــی شــدند کــه‬ ‫گرداننــدگان ان اقــدام بــه انتشــار تصاویــر و فــروش‬ ‫ســاح هــای ســرد و گــرم مــی کردنــد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا اســتان از شناســایی و دســتگیری‬ ‫انتشاردهنده کلیپ کودک معتاد در حال استعمال‬ ‫مــواد مخــدر در فضــای مجــازی کــه بازخوردهــای‬ ‫منفــی بســیاری را بــه همــراه داشــت‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا فرماندهــی انتظامــی اســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه شناســایی مخفیــگاه گرداننــدگان ایــن‬ ‫‪ 9‬ســایت اینترنتــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا اقــدام بــه‬ ‫موقــع مامــوران و در عملیاتــی بــا همــکاری پلیــس‬ ‫امنیــت عمومــی اســتان ‪ 6‬متهــم در ایــن راســتا‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ســرگرد «یوســف شــاکری» د بــا اعــام جزئیــات این‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا و اعــام شــکایت مبنــی بــر انتشــار کلیپ‬ ‫ســاختگی از اســتعمال مواد مخدر توســط فرزندش‬ ‫در فضــای مجــازی‪ ،‬پیگیــری موضــوع بــا جدیت تمام‬ ‫در دســتور کار مامــوران ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به کشــف تعدادی ســاح ســرد و گرم‬ ‫از مخفیــگاه متهمــان‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر ‪ 6‬نفــر پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از بررسـی های تکمیلی‬ ‫مامــوران‪ ،‬مشــخص شــد کــه فــرد ناشناســی بــا‬ ‫ســاخت صفحه هــای متعــدد‪ ،‬اقــدام بــه انتشــار ایــن‬ ‫کلیپ در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام کرده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪ ،‬اظهــارات شــاکی‬ ‫و مســتندات به صــورت دقیــق و کامــل بررســی شــد‬ ‫و بــا اقدامــات اطالعاتــی کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫متهــم کــه عــروس خانــواده بــود‪ ،‬شناســایی و در یک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬انتشــار‬ ‫تصاویــر و کلیــپ هایــی کــه موجــب رعب و وحشــت‬ ‫شــهروندان شــود و هــم چنیــن خریــد و فــروش‬ ‫ســاح در فضــای مجــازی جــرم بــوده و بــا مجرمــان‬ ‫برابــر قانــون برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫ســرگرد شــاکری بــا بیــان اینکــه متهــم در اظهــارات‬ ‫خود در رابطه با چگونگی و هدف از ضبط و انتشــار‬ ‫ایــن کلیــپ‪ ،‬اینگونــه بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه ایــن کــودک از اعتیــاد عــروس خانــواده اطــاع‬ ‫پیداکــرده بــود توســط ایــن زن مجبــور بــه اســتعمال‬ ‫مــواد مخــدر می شــود و هم زمــان از ایــن کــودک‬ ‫فیلمــی تهیــه و تهدیــد کــرده اگــر بــرادر بزرگ تــر و یــا‬ ‫پــدر خانــواده از ایــن ماجــرا مطلــع شــوند کلیــپ را در‬ ‫فضــای مجــازی منتشــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001003514‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان‬ ‫هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412001000953‬تقاضــای‬ ‫مریــم حســینی کــوه زر فرزنــد بهــرام شناســنامه ‪3074‬‬ ‫کدملــی ‪ 2121635645‬صــادره گــرگان واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بمســاحت ‪ 86/80‬مترمربــع از پــاک ‪-126‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادر حکایــت ازانتقــال از‬ ‫مالــک دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــودرا بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف ‪. 4746:‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪99/05/26:‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬متهمــه پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا در‬ ‫بازجویی هــای مامــوران ضمــن اعتــراف بــه جــرم‬ ‫خــود اذعــان داشــت بــه دلیــل اختالفــات خانوادگــی‬ ‫کــه وجــود داشــت اقــدام بــه انتشــار ایــن کلیــپ در‬ ‫فضــای مجــازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــاکری در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس فتــا‬ ‫ســایه ســار امنیــت در فضــای ســایبری اســت‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫اعمــال مجرمانــه در فضــای مجــازی مراتــب را از‬ ‫طریــق ســایت اینترنتــی پلیس فتا بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪cyberpolice.ir‬بــا کارشناســان ایــن پلیــس در میان‬ ‫بگذارنــد تــا در اســرع وقــت بــا متخلفــان برخــورد‬ ‫قانونــی صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی برقــی ‪.‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از‬ ‫طــرف رضــا باقــری‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪260‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1441‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬مرداد ‪1399‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2020‬‬ ‫شماره ‪ 2 61‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫جنگل های خراسان‬ ‫شمالی‪ ،‬برگی سبز از جاذبه‬ ‫های گردشگری‬ ‫‪ 26‬مردادماه ‪1369‬‬ ‫سالروز ورود ازادگان سرافراز‬ ‫به میهن اسالمی‬ ‫جنــگل هــا به عنــوان متعالی ترین شــکل‬ ‫اکوسیســتم در ایــن اســتان بیــش از ‪434‬‬ ‫هــزار و ‪ 550‬هکتــار وســعت دارد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 409‬هــزار و ‪ 550‬هکتــار از جنــگل‬ ‫هــای اســتان در ناحیــه رویشــی ایران‪-‬تورانــی‬ ‫قــرار دارد و جــزو جنــگل هــای خشــک و نیمــه‬ ‫خشــک مناطــق کوهســتانی اســت‪.‬‬ ‫روز ‪ ۲۶‬مــرداد ســال ‪ ،۱۳۶۹‬میهــن اســامی شــاهد حضــور اولیــن‬ ‫گــروه ازادگان ســرافرازی بــود کــه پــس از ســال هــا اســارت در زنــدان‬ ‫هــا و اســارتگاه هــای رژیــم بعــث عــراق‪ ،‬قــدم بــه خــاک پــاک میهــن‬ ‫اســامی خــود گذاشــتند‪ .‬ســتاد رســیدگی بــه امــور ازادگان کــه در‬ ‫‪ ۲۲‬مــرداد ‪ ۶۹‬تشــکیل شــده بــود‪ ،‬تبــادل حــدود ‪ 50‬هــزار ازاده را‬ ‫بــا همیــن تعــداد اســیر عراقــی و بــا هماهنگــی دســتگاههای دیگــر‬ ‫برعهــده گرفــت‪ .‬بــا ایــن تفــاوت کــه اســرا انهــا نظامــی بودنــد و اســرای‬ ‫مــا بیشــتر بســیجی و غیرنظامــی‪.‬‬ ‫ایــن رویشــگاه در سرتاســر اســتان از شــیب‬ ‫هــای جنوبــی شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫تــا دامنــه شــمالی شهرســتان فــاروج را در بــر‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نوای ِای ایران پرستوهابه گوش میرسد‬ ‫روز بیســت وششــم مرداد ســال ‪ ،۶۹‬پس از رنج های فراوانی که‬ ‫از هجــر یــاران بــر دل عشــاق ســنگینی می کــرد‪ ،‬ســرانجام طالیــه‬ ‫داران ســپاه عشــق پــای بــه خــاک میهــن اســامی گذاشــتند‪،‬به‬ ‫راســتی کــه قلــب مــردم ایــران خانــه انهــا بــود و ازادگان قــدم بــر‬ ‫قلــب ملــت نهادنــد و امدنــد و چــه خــوش امدنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در امتــداد کــوه ســرای‬ ‫و خمبــی کــوه بزرگــی بــه نــام کــوه بهــار‬ ‫شهرســتان جاجــرم قــراردارد کــه بــه عنــوان‬ ‫ذخیــره گاه ارس مطــرح اســت‪.‬‬ ‫ای صبح باوران‪ ،‬شــب تیره اســارت با دمیدن خورشــید ازادی به‬ ‫ســر امــد و همــه دیدنــد کــه بــا پــای مــردی هــای خــود ثابــت کردیــد‬ ‫کــه درختــان تنومنــد بیابــان هســتید‪ ،‬نــه گل بــرگ هــای سســتی‬ ‫کــه بــا هــر نســیم کمــر خــم کنیــد‪ ،‬اری صبــح روشــن ازادی دمید‪.‬‬ ‫مســئول روابــط عمومــی اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬درختــان و درختچــه هــای مناطــق‬ ‫خمبــی‪ ،‬ســرای و کــوه بهــار کــه همــراه‬ ‫گونــه ارس و افــرا کرکــو در حاشــیه و مســیر‬ ‫ابراهــه هــا مشــاهده مــی شــوند شــامل‬ ‫زرشــک وحشــی‪ ،‬شیرخشــت‪ ،‬نســترن‪،‬‬ ‫البالــو جنگلــی و ســیاه تلــو مــی باشــد‪.‬‬ ‫پــس از ســال هــا از امدنتــان بــاز مــی گوییــم خــوش امدیــد ای‬ ‫پرچمــداران عــزت و اســتقامت‪ ،‬مــی دانــم از دیــار صبــر امدیــد‪ ،‬ای‬ ‫چشــم و چــراغ دل امــت‪ ،‬مــی دانــم کــه از ســتم دشــمنان ســخت‬ ‫خســته و رنجوریــد امــا مجالــی بــرای درنــگ نیســت اســبتان را زین‬ ‫کنیــد کــه مجاهدتــی عظیــم در پیــش اســت‪.‬‬ ‫پرتو طالیی خورشید بر اسمان پدیدار گشت‬ ‫خورشــید ارام ارام‪ ،‬از پــس کــوه هــا بیــرون امــد و بــر ســقف‬ ‫اســمان پدیــدار شــد و پرتوهــای طالیــی اش را بــر زمیــن پراکنــد‪.‬‬ ‫اخریــن روز اســارت فرارســید و اســرا یکدیگــر را در اغــوش‬ ‫کشــیدند‪ ،‬از یکدیگــر حاللیــت طلبیدنــد و قــران را بر ســر همدیگر‬ ‫گرفتنــد و یکدیگــر را بــه ایــه هــای ملکوتــی قــر ان مجیــد ســپردند‪.‬‬ ‫در مــرز خســروی فریــاد بــه کنعــان رســیدگان غوغا کــرد‪ ،‬اتوبوس‬ ‫هــای ان ســوی مــرز عــراق بــه منزلــه فرشــتگان نجــات در انتظــار‬ ‫مســافران کربــا بودنــد‪ ،‬ازادگان عزیــز خــاک پــاک وطــن را توتیــای‬ ‫چشــم کردنــد و بــا مشــاهده هــر ایرانــی رگ حیــات در اندام تکیده‬ ‫هــر ازاده ای جــان گرفــت‪.‬‬ ‫یوسف های ما را بی گناه به زندان انداختند‬ ‫پرندگان را به جرم خوشــخوانی اســت که در قفس می اندازند‪،‬‬ ‫گل هــا را بــه بهانــه عطــر و زیبایــی اســت کــه از شــاخه مــی چیننــد‬ ‫و یوســف را بــه گنــاه بــی گناهــی اســت کــه زندانــی مــی کننــد‪ .‬امــا‬ ‫چــه بــاک؟ مرغــان بــاغ ملکــوت که نمــی توانند نخواننــد‪ ،‬گل های‬ ‫محمــدی کــه نمــی شــود عطــر خــود را منتشــر نکننــد و یوســف‬ ‫هــا کــه روا نیســت از بیــم زنــدان تــن بــه گنــاه بیاالینــد پــس ایــن‬ ‫سرنوشــت محتــوم همــه پرنــدگان بــاغ محمدی اســت که یوســف‬ ‫وار پــاس عصمــت خویــش بدارنــد و حتــی بــه قیمــت شــکنجه و‬ ‫زنــدان دســت از دوســت نشــویند و چنیــن کردنــد یــاوران دالور‬ ‫خمینــی ره در زنــدان هــای دشــمن بعثــی‪.‬‬ ‫بــه یــاد ان روز کــه بــه قصــد جبهــه هــای نبــرد‪ ،‬بــه جمــاران رفتنــد‬ ‫از غرب خراســان شــمالی به ســمت شــهر‬ ‫بجنــورد کــه برویــم‪ ،‬جنــگل هــای ارس‬ ‫منطقــه کــوه ســرای و خمبــی در ســمت‬ ‫راســت جــاده اســیایی جلــب توجــه مــی‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن منطقــه در محــدوده شهرســتان‬ ‫گرمه اســت و به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی‬ ‫ارس شــناخته مــی شــود و بــه لحــاظ مراتــع‬ ‫و غنــای گونــه هــای دارویــی هــم از اهمیــت‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫جــال حســن نــژاد کــه دارای دکتــرای‬ ‫جنــگل شناســی اســت در ایــن زمینــه‬ ‫گفت‪:‬باریجــه‪ ،‬گــون کتیرایــی و اللــه‬ ‫واژگــون از گونــه هــای شــاخص مرتعــی و‬ ‫دارویــی ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫امــروز ‪ ۲۶‬مــرداد مــاه ‪ ،‬روز فخــر و مباهــات اســت‪ ،‬امــروز روزی‬ ‫اســت کــه اســوه هــای مقاومــت و پایمــردی ثابــت کردنــد کــه تــاب‬ ‫مانــدن و بــه زانــو در اوردن طاغــوت را دارنــد‪ .‬امروز روزی اســت که‬ ‫ایــن پرنــدگان عاشــق ثابــت کردنــد کــه طاقــت ســال هــا صبــر در‬ ‫مقابــل مصیبــت را دارنــد و امــروز روز شــادی انهــا اســت‪.‬‬ ‫رادیــو بغــداد صبــح روز ‪ ۲۴‬مــرداد مــاه‪ ،‬خبــر ارســال نامــه ای را از‬ ‫ســوی صــدام بــه رهبــر کبیــر انقــاب اســامی و ریاســت جمهوری‬ ‫اعــام کــرد‪ .‬وی در خــال نامــه بــه تمــام خواســت هــای مشــروع‬ ‫ایــران جــواب مثبــت داد‪ ،‬پــس از شــنیدن ایــن خبــر مــوج شــادی‬ ‫بــه پــا خاســت‪ ،‬همــگان دســت بــه ســوی اســمان بردنــد و جبیــن‬ ‫برخــاک ســاییدند و ســجده شــکر بــه جــای اوردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن منطقــه‪ ،‬اب و هــوای خشــک و‬ ‫ســرد در زمســتان حاکــم بــوده و بــه دلیــل‬ ‫گســتردگی ناحیــه و اختــاف اقلیمی‪ ،‬جنگل‬ ‫هــای ایــن ناحیــه بــه دو بخــش کوهســتانی و‬ ‫جلگــه ای تقســیم مــی شــود‪.‬‬ ‫تــا دعــای پــر مهــر پیــر جمــاران را بدرقــه راه خــود کننــد و موعظــه‬ ‫هــای عرفانــی اش را در جــای جــای قلبشــان بگنجاننــد ‪،‬دریغــا کــه‬ ‫هنــگام رجعــت مرکــب اهنــی انهــا نــه بــه ســوی جمــاران‪ ،‬بلکــه به‬ ‫ســوی بهشــت زهــرا(س) هدایــت شــد و ســینه زنــان و گریــه کنان‬ ‫خودشــان را بــر مــزار رهبــری کــه در خــاک بــود رســانده و انــدوه‬ ‫تنهایــی را بــا اشــک ســرودند‪.‬‬ ‫خمینــی عزیــز‪ ،‬ایــن روزهــا و ایــن ســال هــا چقــدر جــای تــو خالــی‬ ‫اســت‪ ،‬فرزنــدان ازاده ات وقتــی قــدم بــر خــاک میهــن گذاشــتند‬ ‫قبــل از هــر چیــز ســراغ تــو را گرفتــه و گفتنــد پدرمــان کــو؟ رنــج‬ ‫اســارت نــه‪ ،‬غــم محرومیــت دیــدار تــو پشــت انهــا را خــم کــرد و‬ ‫ایــن غبــار انــدوه‪ ،‬از هجــر توســت کــه روی همــه شــادی هــای انهــا‬ ‫نشســته و پس از ســال ها هنوز رنگ رخشــان پریده و کمرشــان‬ ‫خمیــده اســت‪.‬‬ ‫امــام صابــران فرمــود‪ :‬اگــر روزی اســرا برگشــتند و مــن در میان شــما‬ ‫نبــودم‪ ،‬ســام مــرا بــه انهــا برســانید و بگوییــد خمینــی در فکرتــان‬ ‫بــود‪ ،‬اری ای از ســفر برگشــتگان‪ ،‬ان پیــر فرزانــه و اســطوره مبــارزه بــا‬ ‫دژخیمــان‪ ،‬پیوســته غــم هجــران فرزندانــش را بر دوش می کشــید و‬ ‫چشــم بــه راه شــما بــود تــا ســامی عاشــقانه نثارتــان کنــد‪.‬‬ ‫شهدایی که از رویارویی با مادران و فرزندان اسرا شرم داشتند‬ ‫بــه یــاد انــان کــه در ایــام اســارت بــر اثــر شــکنجه هــای دژخیمــان‬ ‫جرعه عشــق نوشــیدند‪ ،‬شــرم داشتند از دیدار مادر ازاده شهیدی‬ ‫کــه بــه دیدارشــان بیایــد در حالــی کــه قــاب عکــس فرزنــدش را‬ ‫بــا دســتان لــرزان در برابــر دیدگانشــان نــگاه دارد و بــا چشــمانی‬ ‫منتظــر مــژه برهــم نزنــد و در نگاهشــان چشــم بــدوزد‪ .‬شــرم و‬ ‫حیــا داشــتند از دیــدار همســر ازاده شــهیدی کــه بــه دیدارشــان‬ ‫مــی امــد در حالــی کــه فرزنــدش گوشــه چــادر مــادر را در دســتان‬ ‫کوچکــش جمــع مــی کــرد و اهســته و بــی صــدا مــی گریســت ‪.‬‬ ‫اســیران‪ ،‬بــا ایمــان راســخ خــود برابــر همــه فشــارهای جســمی‬ ‫و روحــی دشــمنان ایســتادند و روابــط اجتماعــی جامعــه کوچــک‬ ‫اردوگاهــی خــود را بــر پایــه اخــاق حســنه بنــا نهادنــد و همیشــه‬ ‫یارانقــاب و اســام بودنــد تــا جایــی کــه یکــی از فرماندهان عراقی‬ ‫مقابــل اســرای ایرانــی اعتــراف کــرد کــه شــما در ایــن جــا یــک‬ ‫حکومــت اســامی کوچــک تشــکیل دادیــد‪.‬‬ ‫ای ازادگان‪ ،‬تاریخ هیچ گاه شما را فراموش نخواهد کرد‬ ‫ازادگان‪ ،‬صبورتر از ســنگ صبور و راضی ترین کســان به قضای‬ ‫الهــی بودنــد‪ .‬ســینه هایــی فــراخ تــر از اقیانــوس داشــته و جمعــی‬ ‫مخلــص‪ ،‬مقــاوم‪ ،‬اهــل ایثــار و فــداکاری و صاحــب دل هایــی‬ ‫خســته بودنــد کــه از همــه جــا و همــه بریــده و بــه خــدا پیوســته‬ ‫بودنــد‪ .‬ازاده نامیــده شــدند چــون از قیــد نفــس و نفســانیات‬ ‫رهایــی پیــدا کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫ای ازادگان‪ ،‬تاریــخ هیــچ گاه شــما را کــه درس مقاومــت و‬ ‫ایســتادگی و ازادگــی بــه جهــان داده ایــد فرامــوش نخواهــد کــرد‪،‬‬ ‫شــما از جــان مایــه گذاشــتید و امــروز مــا تنهــا می توانیــم قطره ای‬ ‫باشــیم در برابــر دریــای صفــا و صالبــت و اســتواری شــما‪ ،‬شــما که‬ ‫بهتــر از همــه شــاگردی مکتــب اهــل بیــت(ع) کردیــد و زینب(س)‬ ‫وار مــروج اســام و انقــاب بودیــد و وقتــی بــه خانــه امــده ایــد نیــز‬ ‫لباس جدیدی از رزم پوشــیدید و مقابل دشــمن قد برافراشــتید‪،‬‬ ‫افریــن بــر همــت شــما غیــور مــردان تاریــخ ســرزمین ایــران‪.‬‬ ‫بازگشت ازادگان بـه میهن اسالمی ایران در روز بیست و ششم مرداد را بـه همه ی مردم و ملت تبریک عرض نموده‬ ‫ودر اینبخش متن ادبی در مورد ازادگان بـه همراه پیام تبریک بازگشت ازادگان بـه میهن اسالمی تهیه و جمع اوری‬ ‫شده اسـت‪ .‬در صورتی کـه می خواهید اس ام اس بازگشت ازادگان بـه میهن اسالمی را برای این افراد ارسال کنید در‬ ‫ادامه این مقاله متن ادبی زیبا در مورد بازگشت ازادگان را خواهید خواند‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی مرواریدبازار کسب و کار پارس‬ ‫حســن نــژاد افــزود‪ :‬بــه مــوازات کوه خمبی‬ ‫و سرای در قسمت شمالی جاده اسیایی‪،‬‬ ‫شــاخه های متعــددی از رشــته کــوه البــرز از‬ ‫جملــه کوههــای قرخــود ســبب گشــته تــا‬ ‫میکــرو کلیما هــای بــا شــرایط خــاص و بــا‬ ‫تیــپ هــای مختلــف درختــی و درختچــه ای‬ ‫و مرتعــی شــکل گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در امتــداد جنــگل هــای‬ ‫پــارک ملــی گلســتان شــاهد حضــور گونــه‬ ‫هــای شــاخص جنــگل هــای هیرکانــی بــا‬ ‫فــرم رویشــی متفــاوت هســتیم و عمدتــا‬ ‫درختــان کوتــاه قــد و درختچــه ای بــه دلیــل‬ ‫شــرایط خشــک و نیمــه خشــک و کاهــش‬ ‫رطوبــت ظاهــر شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس جنــگل شناســی افــزود‪:‬‬ ‫گونــه هایــی از قبیــل ارس‪ ،‬افــرا کرکــو‪ ،‬انــواع‬ ‫ولیــک‪ ،‬الوچــه‪ ،‬تنگــرس‪ ،‬ســیب وحشــی‪،‬‬ ‫گالبــی وحشــی‪ ،‬انجیــر وحشــی‪ ،‬البالو جنگلی‪،‬‬ ‫شیرخشت‪،‬نســترن‪ ،‬تمشــک‪ ،‬پالخــور‪ ،‬ســیاه‬ ‫ال‪ ،‬ون‪ ،‬کچــف‪ ،‬داغداغــان و در ارتفاعــات‬ ‫مــای مــرز و پیــرو وجــود دارنــد‪ .‬در ایــن منطقــه‬ ‫همچنیــن مراتــع درجــه یــک و مراتــع اســتپی‬ ‫اســتان را مــی تــوان دیــد کــه گــراس لندهــا و‬ ‫بیشــه زارهــای مســتعدی را در دل خــود جــای‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫پــس از طــی مســافت حــدود ‪60‬‬ ‫کیلومتــری از جنــگل گلســتان بــه ســمت‬ ‫اشــخانه و پــس از عبــور از روســتای چمــن‬ ‫بیــد و داالنــی کــم عــرض جنــگل هــای بلوط‬ ‫در ســمت چــپ جــاده اســیایی و ارتفاعــات‬ ‫ظاهــر مــی شــوند کــه ایــن جنــگل هــا بــه‬ ‫دلیــل واقــع شــدن در دره هــا و یــال هــای‬ ‫متعــدد و جــاری شــدن اب زالل چشــمه‬ ‫ســارهای منطقــه‪ ،‬از مقصدهــای بســیاری‬ ‫از کوهنــوردان و طبیعــت دوســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن جنــگل هــا بــه لحــاظ نــوع پوشــش‬ ‫گیاهــی و موقعیــت جغرافیایــی در اســتان‬ ‫و حتــی در کشــور حائــز اهمیــت زیــادی‬ ‫اســت‪ .‬در جنــگل هــای ایــن منطقــه انــواع‬ ‫درختــان و درختچــه هــای جنگلــی را مــی‬ ‫تــوان مشــاهده کــرد‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 270

هفته نامه بازار کسب و کار 270

شماره : 270
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه بازار کسب و کار 269

هفته نامه بازار کسب و کار 269

شماره : 269
تاریخ : 1399/07/21
هفته نامه بازار کسب و کار 268

هفته نامه بازار کسب و کار 268

شماره : 268
تاریخ : 1399/07/14
هفته نامه بازار کسب و کار 267

هفته نامه بازار کسب و کار 267

شماره : 267
تاریخ : 1399/07/07
هفته نامه بازار کسب و کار 266

هفته نامه بازار کسب و کار 266

شماره : 266
تاریخ : 1399/06/31
هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

شماره : 265.0
تاریخ : 1399/06/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!