هفته نامه بازار کسب و کار شماره 259 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 259

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 259

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 259

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی‬ ‫هماهنگی‬ ‫کووید‪۱۹-‬‬ ‫با رفتارهای‬ ‫اجتماعیما‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬تنهــا چیــز‬ ‫قطعــی و واضحــی کــه در مــورد‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬می تــوان گفــت‬ ‫ایــن اســت کــه ویــروس کرونــا بــا‬ ‫رفتارهــای اجتماعــی مــا هماهنــگ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســیما ســادات الری روز چهارشــنبه‬ ‫در یــک گفت وگــوی تلویزیونــی‬ ‫افــزود‪ :‬در اســفند و فروردیــن کــه‬ ‫رعایــت بیشــتری از طــرف مــردم‬ ‫انجــام و فاصلــه گذاری هــا حفــظ‬ ‫شــد‪ ،‬شــاهد کاهــش امــار ابتــا بــه‬ ‫کرونــا بودیــم‪ .‬تنهــا مــورد قطعــی این‬ ‫اســت کــه هرچــه فاصلــه گــذاری‬ ‫حفــظ شــده و خودمــان را بــا ســبک‬ ‫زندگــی کرونایــی تطبیــق بدهیــم‪،‬‬ ‫امارهــا کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫پیــش بینــی اســت و ندانســته های مــا‬ ‫در مقابــل دانســته های مــا بســیار زیــاد‬ ‫ادامــه صفحــه ‪6‬‬ ‫اســت‪...‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1441‬‬ ‫‪ 03‬اوت ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪ 59‬‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫رازمبهم تایرهای سرگردان درخراسان شمالی که نچرخید‬ ‫فرش ترکمن گنبدکاووس‬ ‫در مسیر جهانی شدن‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ظرفیت بالقوه گلستان در بخش های‬ ‫مختلف از جمله صادرات‬ ‫‪5‬‬ ‫اتمام پروژه نرماب وکنترل‬ ‫سیالب دغدغه اصلی است‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش‪۱۰‬هزار پرستاروپزشک‬ ‫به کادر درمانی کشور‬ ‫داستانی تکراری‬ ‫که پایانش جان‬ ‫مردم است‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫به بهانه ‪ ۱۷‬مرداد‬ ‫روز خبرنگار‬ ‫‪ ۱۰‬نوشیدنی سرطان زا که باید از‬ ‫‪12‬‬ ‫خوردن ان اجتناب کنید‬ ‫‪ 13‬ضربه ای به کسب وکارهای‬ ‫اینترنتی مناطق محروم‬ ‫مدیرکل دارو وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫خورده مسئولین‬ ‫خاک‬ ‫گرد و‬ ‫وعده های‬ ‫خبرنگار و‬ ‫به بهانه روز‬ ‫تولید شد‬ ‫ایران‬ ‫«اکتمرا» در‬ ‫کرونای‬ ‫داروی ضد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ‪ -‬هفتــه خبرنــگار را در صورتــی در پیــش‬ ‫رو داریــم کــه ایــن قشــر جامعــه بعــد از چنــد ســال هنــوز دارای امنیــت شــغلی‬ ‫مناســب نیســت فارغ از اینکه هر ســاله مســئولین مختلف کشــوری و اســتانی‬ ‫بــا وعــده وعیدهــای مختلــف و شــیرین در پشــت تریبــون هــای مختلــف بــه ایــن‬ ‫جامعــه داده و ایــن شــعارها صرفــا در همــان لحظــه رســمیت داشــته و بعــد از‬ ‫ان دیگــر هیــچ ‪...‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری فعــال رســانه ای و عضــو هیــات مدیــره خانــه مطبوعات‬ ‫گلســتان کــه بیــش از ‪ 18‬ســال فعالیــت مســتمر رســانه ای در ایــن مــورد مــی‬ ‫گویــد کــه هــر ســاله و مصــادف بــا ‪17‬مــرداد مســئولین مختلــف کشــوری و‬ ‫اســتانی را دیــده ام کــه بــر بــاالی جایــگاه رفتــه و از زحمــات و تالشــهای ایــن‬ ‫قشــر مــی گوینــد ‪.‬‬ ‫ایــن فعــال رســانه ای مــی گویــد یــادم نمــی رود کــه مســئولین چگونــه بــا وعــده‬ ‫وعیدهــا پــوچ و توخالــی و بــه روی قلــم رفتــن توســط اصحــاب رســانه بــرای دیــده‬ ‫شــدن هــر چــه بیشــتر شــعارهای مملــو از شــیرینی و رویــا را بــه اصحــاب رســانه‬ ‫مــی دهنــد امــا ایــن شــعارها صرفــا در همــان پشــت تریبــون رســمیت داشــته و‬ ‫بعــد از ان دیگــر هیــچ ‪.‬‬ ‫محمدیــاری در ایــن بــاره مــی گویــد یــک ســال مســئولی مــی گفــت‪ :‬خبرنــگاران‬ ‫بایــد از مزایــای بیمــه ای برخــوردار شــوند و ایــن حــق مســلم ایــن قشــر اســت امــا‬ ‫ایــن کــه چگونــه و بــه چــه نحــو هیــچ وقــت متوجــه ان نشــدیم ‪.‬‬ ‫وی افــزود ســالی دیگــر مســئولی دیگــر نیــز وعــده رفاهیــات خبرنــگاران را در‬ ‫پشــت تریبــون همــان جایــگاه مراســم بــه مدعویــن مــی داد ان هم بعــد از پایان‬ ‫مراســم در پشــت همــان جایــگاه ویــژه ســخنرانی بــه زیــر گــرد و غبــار روزگار بــه‬ ‫خاطــرات مــی پیوســت ‪.‬‬ ‫ایــن عضــو خانــه مطبوعــات گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه مطبوعــات طبــق‬ ‫قانــون مطبوعــات و قانــون اساســی در انتشــار اخبــار ازادنــد نیــز گفــت‪ :‬گاهــا در‬ ‫طی ســالهای متمادی شــاهد شــکایت منصفانه مدیران و دســتگاهها و ســازمان‬ ‫هــا از خبرنــگاران و رســانه هــا هســتیم کــه برخــی اوغــات ایــن شــکایت هــا منجــر‬ ‫بــه بیــکاری خبرنــگاران و تعطیلــی رســانه هــا مــی شــود و همیــن مســئولین در‬ ‫نشســت هــا و محافــل رســانه ای و در پشــت تریبــون بارهــا اعــام کــرده انــد کــه‬ ‫رســانه هــا بایــد بــا نقدهــا و انتقــادات ســازنده در جهــت پیشــبرد اهــداف و ارائــه‬ ‫خدمت به مســئولین و دســتگاه ها یاری رســانند که متاســفانه در طی این چند‬ ‫ســال فعالیــت رســانه ای تــا کنــون متوجــه منظــور ایــن عزیــزان نســبت بــه نقــد و‬ ‫انتقاد منصفانه و ســازنده نشــده ایم و انتظار این می رود که بزرگواران محبت‬ ‫نمــوده و منظورشــان را از ایــن نقــد و انتقــاد منصفانــه بیــان کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر مســئول پایــگاه خبــری بــازار کســب کار انالیــن در ادامه اطهار داشــت‪ :‬در‬ ‫ایــن شــرایط ســخت و خطرنــاک نیــز کــه کرونــا در حــال کوالک هســت مســئولین‬ ‫قــول حمایــت از رســانه هــا را دادنــد امــا ایــن هــم صرفــا بــرای همــان چنــد روز و‬ ‫هماننــد ســیل ســال گذشــته بــود کــه وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامی در‬ ‫جمــع افــرادی کــه بــه ظاهــر خبرنــگار بودنــد امــا ‪ ...‬داد و ان هــم در غالــب یــک‬ ‫تیتــر خبــر و یــک نوشــته در صــدا و ســیما و رســانه هــای مکتــوب و خبرگزاریهــا‬ ‫جــای خــودش را بــه خاطــرات غبــار روزگار ســپرد و رفــت ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه رســانه هــا از حداقــل هــا نیــز برخــوردار‬ ‫نمــی باشــند و ان هــم عرضــه نشــریات شــان در گیشــه هــا و دکــه هــای روزنامــه‬ ‫فروشــی اســت کــه اگــر از کنــار یــک روزنامــه فروشــی در ســطح شــهر گــذر کنیــد‬ ‫قطعــا بجــز چنــد عــدد روزنامــه و مجلــه مطــرح که تعدادشــان به اندازه دو دســت‬ ‫هــم نمــی شــود رســانه ای دیگــری را نخواهیــد دیــد و جــای کــه بایــد محــل‬ ‫توزیع و فروش روزنامه و نشــریات اســتان باشــد جایش را به عرضه و توزیع‬ ‫و فــروش دخانیــات‪ ،‬اســباب بــازی‪ ،‬و چیپــس و پفــک و هــر چــه بجــز روزنامــه‬ ‫و نشــریه ســپرده‪ ،‬حــال جالــب اســت کــه مجــوز ایــن مراکــز صرفــا عرضــه و‬ ‫فــروش مطبوعــات اســت نــه چیــز دیگــری و ایــن را فقــط مــی دانــم کــه ادارت‬ ‫کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی ‪ ،‬شــهرداری هــا و شــوراهای اســامی شــهر کــه‬ ‫متولــی امــر در ارائــه مجــوز احــداث ایــن مراکــز هســتند بایــد پیگیــر موضــوع‬ ‫شــوند چــرا کــه ایــن خواســته زیــادی بــرای رســانه هــا نیســت کــه حداقــل بعــد‬ ‫از انتشــار بــرای خــود نمائــی کــردن تیتــر هــای روی روزنامــه بــه مــردم در حــال‬ ‫گــذر از خیابــان در پیشــخوان ایــن مراکــز باشــند تــا شــاید شــخصی از راه برســد‬ ‫و یــک نســخه ان را خریــداری کنــد‪.‬‬ ‫بلــه مطبوعــات در طــی ایــن چنــد ســال حتــی از کوچکتریــن امتیــاز کــه‬ ‫حــق شــان اســت برخــوردار نیســتند کــه میبایســت طعنــه برخــی شــبکه هــای‬ ‫اجتماعی را که خبر از نبود نســخه های این نشــریات در گیشــه های روزنامه‬ ‫فروشــی تامــل کننــد بــه جــان بخرنــد چــرا کــه متصــدی ان دکــه نشــریات بــه‬ ‫جــای عرضــه بــر روی دکــه صرفــا بعنــوان باطلــه و بــا قیمــت کیلــوی ‪ 15‬هــزار‬ ‫تومــان مــی فروشــد‪.‬‬ ‫محمدیــاری در ادامــه افــزود ‪ :‬از انجایــی کــه در ایــن شــرایط ســخت کرونایــی کــه‬ ‫همــه اصــرار بــر رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی داریــم و مــی بایســت نســبت بــه‬ ‫ایــن امــر از یــک دیگــر ســبقت بگیریــم تــا خــدای نکــرده منجــر بــه از دســت دادن‬ ‫عزیــزان مــان نشــویم ایــن گونــه مــی گویــد کــه اگــر یــک رســانه مکتــوب نتوانــد در‬ ‫ایــن شــرایط ســخت منتشــر کنــد مطمئنــا دچــار زیــان و خوســران خواهد شــد که‬ ‫خســارتها ان شــامل دیــده نشــدن اخبــار تهیــه شــده توســط خبرنــگاران و تیــم‬ ‫تحریریــه ای کــه اقــدام بــه تنظیــم ان نمودنــد و بعــد تیم صفحه ارایــی و درپایان‬ ‫چــاپ کــه همــه اینهــا بــرای دیــده شــدن و انتشــار اخبــار در حــال تــاش هســتند‬ ‫تــا بتواننــد مشــکالت و موانــع ســد راه جامعــه را بــه گــوش مســئولین و وعدهــای‬ ‫انهــا را بــه گــوش مــردم برســانند ‪ .‬خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫حــال در ایــن شــرایط و بــا در نظــر گرفتــن انتشــار ان مدیــر مســئول و تیــم‬ ‫تحریریــه شــاهد عــدم توزیــع نشــریه در گیشــه هــای روزنامــه فروشــی و فــروش‬ ‫روزنامــه بعنــوان باطلــه توســط متصــدی دکــه روزنامــه فروشــی بــدون حتــی‬ ‫لحظــه ای دیــده شــدن یــک نســخه در پیشــخوان روزنامــه فروشــی مــی شــوند‬ ‫و تنهــا چیــزی کــه در پیشــخوان دکــه هــای روزنامــه فروشــی مشــاهده مــی کنیــد‬ ‫تنقــات و دخانیــات اســت تــا مطبوعــات‪.‬‬ ‫حــال بدتــر از ایــن مــوارد مــی تــوان بــه عــدم پذیــرش نشــریات توســط دســتگاه‬ ‫هــای دولتــی در ایــن شــرایط ســخت حتــی بــه صــورت رایــگان اشــاره کــرد‬ ‫کــه متاســفانه بــا ایــن عمــل ضربــات مهلکــی بــر پیکــره نحیــف و باقــی مانــده‬ ‫مطبوعــات کاغــذی در حــال وارد شــدن اســت نشــریاتی کــه از قــرون وســطی‬ ‫تــا کنــون متولــی اطــاع رســانی اخبــار و رویدادهــای مهــم جامعــه بشــری بــوده و‬ ‫هســت و از قدیــم و االیــام در خدمــت بشــر و بــرای خدمــت بــه جامعــه بشــری به‬ ‫شــیوع هــای مختلــف در حــال انتشــار اســت‪.‬‬ ‫محمدیــاری در پایــان از مســئولین و مــردم عزیــز خواســت کــه بــه احتــرام ایــن‬ ‫روز بــه حداقــل خواســته مطبوعــات و رســانه هــا توجــه احترام گذاشــته شــود و با‬ ‫خریــد و اشــتراک ســالیانه یــک نســخه از هریــک از مطبوعــات اســتان راهــی برای‬ ‫پیشــرفت و توســعه اســتان فراهم ســازند ‪ .‬و مســئولین ذیربط نیز با پیگیریهای‬ ‫الزم نســبت برخــورد بــا عوامــل عــدم توزیــع و انتشــار نشــریات در دکــه هــا و‬ ‫گیشــه هــای روزنامــه فروشــی اقدامــات الزم را بــرای ایــن مــورد مبــذول نماینــد‬ ‫باقــی شــعارها وعــد وعیدهــا پیــش کــش و ارزانــی شــان باشــد‪.‬‬ ‫خــادم مــردم بــودن لیاقــت مــی خواهــد کــه ان هــم هــر کســی نمــی توانــد‬ ‫الیقــش باشــد همانطــور کــه ایــن لیاقــت شــامل حــال شــهدا بویــژه شــهید‬ ‫واالمقــام محمــود صارمــی شــد و بــه انچــه کــه از معبــود و پــروردگار خــود مــی‬ ‫خواســتند رســیدند یادشــان گرامــی و خاطرشــان جــاودان بــاد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتان گلســتان دارای ‪ 138‬مجــوز رســانه ای از ســوی‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت کــه از ایــن تعــداد ‪ 84‬رســانه مکتــوب‬ ‫در قالــب یــک روزنامــه‪ 34 ،‬هفتــه نامــه‪ 5 ،‬دو هفتــه نامــه‪ 17 ،‬ماهنامــه‪ ،‬یــک‬ ‫دوماهنامــه‪ 24 ،‬فصلنامــه‪ 2 ،‬دوفصلنامــه‪ 1 ،‬ســالنامه و ‪ 42‬پایــگاه خبــری و ‪9‬‬ ‫رســانه الکترونیــک غیــر بــر خــط بــا محوریــت اســت بــوده کــه الزم بذکــر اســت کــه‬ ‫ایــن اســتان دارای میزبانــی از ‪ 37‬مجــوز سرپرســتی روزنامــه هــای سراســری‬ ‫ســایر اســتانها و ‪ 27‬درخواســت در حــال انتظــار صــدور مجــوز نیــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات میدانــی بــازار کســب کار انالیــن منبــع درامــد رســانه‬ ‫هــا و نشــریات مکتــوب در ایــن شــرایط ســخت و خطرنــاک بیشــتر فــروش‪،‬‬ ‫اشــتراک و اگهــی هــای دســتگاه هــای دولتــی مــی باشــد کــه متاســفانه‬ ‫دســتگاه هــا و ســازمانها گاهــا ً نســبت بــه پرداخــت بــه موقــع ان اقــدام‬ ‫و همــکاری الزم را نداشــته و بعضــا ً دیــده شــده برخــی ســازمان هــا بــرای‬ ‫پرداخــت هزینــه انتشــار اگهــی خــود بعــد از گذشــت چنــد مــاه یــا ســال بــا‬ ‫کســر مبالغــی تســویه حســاب مــی نماینــد کــه ایــن مــورد طبــق قانــون اگهــی‬ ‫مــی بایســت در ظــرف کمتــر از یــک مــاه انجــام گیــرد و مســئول و پیگــر ان‬ ‫مــی بایســت ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســتان هــا مــی باشــد‪.‬چرا کــه یــک‬ ‫رســانه بــرای انتشــار مــی بایســت حتمــا بــا چاپخانــه و لیتوگــراف بــه صــورت‬ ‫نقــد و بــروز تســویه نمایــد در غیــر اینصــورت متحمــل زیــان و مــی بایســت‬ ‫تســویه را بــه روز انجــام دهــد‪.‬‬ ‫کــه امیدواریــم وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــه متولــی تعرفــه گــذاری‬ ‫اگهــی هاســت تمهیــدات الزم را نســبت بــه صــدور گواهــی صورتحســاب‬ ‫اگهــی هــا بــر اســاس تــورم روز بــر روی گواهــی صــادر شــده لحــاظ نمایــد‬ ‫تــا نشــریات مکتــوب متحمــل خســارت و زیــان نشــوند کــه نتواننــد پاســخ‬ ‫بدهــکاری هایشــان را بدهنــد ‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫هنرستان‬ ‫تخصصی‬ ‫دریانوردی در‬ ‫گلستان راه اندازی‬ ‫می شود‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت ایجــاد بســتر مناســب بــرای اشــتغال‪ ،‬از تاســیس و راه انــدازی‬ ‫هنرســتان دریانــوردی بــا رشــته هایی ماننــد ملوانــی‪ ،‬الکترونیــک و مکانیــک در ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫هادی حق شــناس در ســومین جلســه شــورای اموزش و پرورش گلســتان اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس تفاه ‬ ‫م‬ ‫بــا ســازمان بنــادر و دریانــوردی‪ ،‬بــا راه انــدازی هنرســتان دریانــوردی‪ ،‬ایــن ســازمان در زمینــه تجهیــز کارگاه ها‪،‬‬ ‫معرفــی کادر اموزشــی مجــرب و متخصــص و ســایر مــوارد مــورد نیــاز بــا اســتان همکاری خواهد داشــت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫رازمبهم تایرهای سرگردان درخراسان شمالی که نچرخید‬ ‫اگرچه بخشــی از الســتیک هایی که تایرفروشــان خراســان شــمالی با ارز دولتی‬ ‫خریــداری و از پاییــز ‪ ۹۷‬وارد اســتان کردنــد‪ ،‬بــه دســت کامیــون داران نرســید‪ ،‬امــا‬ ‫داســتان کـش دار سرنوشــت مبهــم ان همچنــان بحــث داغ ایــن روزهــای ســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار اســت و گویــا ایــن قصــه که از بهار ‪ ۹۷‬اغاز شــده‪ ،‬ســر پایــان ندارد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ســال پیــش بــود کــه پــای رفتــن ماشــین هــای ســنگین خراســان شــمالی‬ ‫بی پای افــزار مانــد و نبــود و کمبــود الســتیک و بــه تبــع ان افزایــش قیمــت‬ ‫الســتیک هــای موجــود‪ ،‬ســر و صــدای راننــدگان بــرون شــهری را بلنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــاال گرفتــن اعتــراض راننــدگان در برخــی اســتانها جــو ملتهبــی ایجــاد کــرده بــود‬ ‫و بــرای اینکــه ایــن التهــاب دامــن اســتان همیشــه ارام خراســان شــمالی را نگیرد‬ ‫مســووالن دســت بــه کار شــده و بــا جمــع کــردن توزیــع کننــدگان و فروشــندگان‬ ‫الســتیک توانســتند ایــن کاال را بــا قیمــت مصــوب بــه دســت راننــدگان برســانند‬ ‫امــا ایــن روزهــا بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه چــه بــر ســر صدهــا حلقــه الســتیکی‬ ‫امــده اســت کــه بــه فــروش نرفــت و در انبارهــا مانــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مجــوز صــادر شــده و ارز دولتــی تعلــق گرفتــه در ان مقطــع ‪ ۳۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۷۲‬حلقــه الســتیک خــودرو ســنگین وارد خراســان شــمالی شــد کــه ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫ان داخلی و ‪ ۹۰‬درصد خارجی بود و طبق اســناد ارائه شــده از ســوی مباشــران‪،‬‬ ‫اکنــون سرنوشــت هــزار و ‪ ۶۴۲‬حلقــه ان نامعلوم اســت‪.‬‬ ‫الســتیک فروشــان مــی گوینــد که مســووالن در هنگام نیــاز انــان را فراخوانده و‬ ‫خواســته انــد تــا مشــکل کمبــود الســتیک و بحرانــی را کــه مــی توانســت دامنگیــر‬ ‫شــود‪ ،‬حــل کننــد امــا پــس از اینکــه مشــکل حــل شــد بــرای فــروش باقیمانــده‬ ‫الســتیک هــا بــه ان هــا مجــوزی ندادنــد و ایــن امــر موجــب شــد تــا ان ها متضرر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه انــان از دیگــر ســو کارخانــه هــای الســتیک ســازی بــه شــرطی نیــاز‬ ‫مباشــران فــروش را تامیــن مــی کننــد کــه در کنــار ان در ســبد فــروش انهــا‪،‬‬ ‫کاالهایــی کــه چنــدان مــورد اقبــال بــازار نیســت‪ ،‬ماننــد الســتیک فرغــون نیــز‬ ‫گنجانــده شــود و در واقــع در ایــن ماجــرا الســتیک فروشــان مدعــی انــد کــه از دو‬ ‫ســر ضــرر کــرده انــد و ممکــن اســت تــا چنــدی دیگــر حتــی پرونــده قضایــی نیــز‬ ‫بــرای انهــا تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی باالخــره بایــد تکلیــف ایــن الســتیک هــا‪ ،‬کــه بــه اقتضــای نیــاز‬ ‫ان زمــان بــا ارز دولتــی خریــداری شــده اســت‪ ،‬روشــن شــود‪.‬‬ ‫رضــا فیــروزه مــی گویــد‪ :‬ایــن الســتیک هــا از ‪ ۲‬ســال قبــل در انبارهــا رســوب‬ ‫کــرده اســت و مشــتریان هــم بــه خریــد ان چنــدان رغبتــی نشــان نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه وزارتخانــه بــرای تعییــن تکلیــف باقیمانــده الســتیک هایــی‬ ‫کــه بــا ارز دولتــی خریــداری شــده و در همــان زمــان‪ ،‬نیــاز بــازار را رفــع کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬همراهــی نکــرده و مــی افزایــد‪ :‬وزارتخانــه اعــام کــرده اســت که براســاس‬ ‫همــان رونــد قبلــی‪ ،‬ایــن الســتیک هــا باید بــا صدور حوالــه فروخته شــود و اجازه‬ ‫فــروش ازاد ان هــم داده نمــی شــود‪.‬‬ ‫رفیق نیمه راه‬ ‫رئیــس اتحادیــه الســتیک فروشــان خراســان شــمالی امــا معتقــد اســت کــه‬ ‫همراهــی عامــان فــروش بــرای تامیــن نیــاز راننــدگان موجــب متضرر شــدن این‬ ‫افــراد شــده اســت‪.‬‬ ‫رمضــان وفــادار مــی گویــد‪ :‬هنگامــی کــه نیــاز بــه همراهــی عامــان فــروش بــود‬ ‫جلســات مختلفــی در اســتان برگــزار شــد تــا الســتیک فروشــان توجیــه شــده و کمــر‬ ‫همــت ببندنــد و نیــاز اســتان بــه الســتیک را تامیــن کــرده و نگذارنــد ارامــش اســتان‬ ‫بــه هــم بخــورد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬الســتیک هــای انبــار مانــده ســرمایه عامــان فــروش بــود‬ ‫و چــون عمــر مفیــد انهــا نیــز در حــال تمــام شــدن بــود و بــا وجــود مراجعــات مکــرر و‬ ‫برگــزاری جلســات مختلــف بــرای ان چــاره اندیشــی نشــد‪ ،‬ممکــن اســت برخــی ان را‬ ‫حتــی بــه قیمتــی کمتــر نیــز بــه فــروش رســانده باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برخــی از الســتیک هــا ‪ ۱.۵‬ســال در انبارهــا رســوب کــرده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار مــی کنــد‪ :‬ایــن یــک ســوی ضــرر ماســت امــا تولیــد کننــدگان و کارخانــه هــا در‬ ‫کنــار الســتیک هــای مــورد نیــاز حتــی الســتیک فرغــون نیــز بــه مــا داده انــد کــه روی‬ ‫دســت مانــدن ایــن اقــام زیــان مــا را مضاعــف مــی کنــد‪.‬‬ ‫وفــادار مــی گویــد‪ :‬تــا زمــان تعییــن تکلیــف ایــن الســتیک هــا بایــد بــه الســتیک‬ ‫فروشــان اجــازه خریــد داده شــود چــون در غیــر ایــن صــورت بــازار بــا کمبــود مواجــه‬ ‫مــی شــود و حتــی ممکــن اســت کارخانــه هــا دیگــر بــه ایــن عامــان فــروش در اســتان‬ ‫الســتیک نفروشــند‪.‬‬ ‫الستیک فروش ها ضرر نکرده اند‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی امــا معتقــد اســت‬ ‫کــه الســتیک فروشــان اســتان در ایــن معاملــه ضــرری نکــرده انــد‪.‬‬ ‫محمــد بــدری مــی افزایــد‪ :‬در قالــب ایــن طــرح ‪ ۳۶‬هــزار و ‪ ۵۷۲‬حلقــه الســتیک‬ ‫خریــداری شــده و تنهــا ‪ ۴.۵‬درصــد در انبارهــا مانــده اســت کــه ایــن الســتیک هــا‬ ‫بایــد بــه ســرعت بــه دســت مصــرف کنندگان برســد و هیــچ توجیهــی از این بابت‬ ‫کاهش برداشت گندم‬ ‫نسبت به مشابه سال قبل‬ ‫پذیرفتــه نیســت و اگــر ایــن ‪ ۴.۵‬درصــد بیــن ‪ ۱۴‬عامــل فــروش سرشــکن شــود‬ ‫رقمــی نیســت کــه موجــب ضــرر ان هــا شــده باشــد‪.‬‬ ‫سرنوشت محتوم‬ ‫الســتیک هــا تاریــخ مصــرف دارنــد‪ .‬عمــر مفیــد الســتیک هــای خارجــی ‪ ۵‬ســال‬ ‫و الســتیک چینــی و داخلــی ‪ ۳‬ســال اســت و اکنــون از زمــان ورود الســتیک هــای‬ ‫دولتــی بــه اســتان یعنــی‪ ،‬از پاییــز ‪ ۹۷‬تــا کنــون تقریبــا ‪ ۲‬ســال گذشــته اســت و‬ ‫اکنــون ایــن الســتیک هــا بــه نیمــه عمــر مفیــد خــود رســیده انــد و حتــی اگــر وارد‬ ‫چرخــه فــروش شــوند نیــز بایــد خریــداران بداننــد کــه چنــد صباحــی بیــش عمــر‬ ‫نمــی کننــد‪ .‬امــا مســاله ایــن اســت کــه ایــا واقعــا الســتیکی در انبارهــا مانــده‬ ‫اســت؟‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن بــاره مــی گویــد‪ ۳۶ :‬هــزار و ‪ ۵۷۲‬حلقــه الســتیک بــا ارز دولتــی‬ ‫در پاییــز ‪ ۹۷‬وارد اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫ســعید ســبحانی بــا اشــاره بــه وضعیــت خــاص بــازار و کمبــود الســتیک در ان مقطــع‪،‬‬ ‫اظهــار مــی کنــد‪ :‬ایــن الســتیک هــا در همــان زمــان کشــش خریــد داشــت و از انهــا‬ ‫بســیار اســتقبال شــد امــا در ســال بعــد کــه وضعیــت کمــی تغییــر کــرد‪ ،‬کشــش فروش‬ ‫و اســتقبال بــرای خریــد نیــز کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬بــر اســاس اســناد ارائــه شــده‪ ،‬هــم اکنــون بایــد هــزار و ‪ ۶۴۲‬حلقــه‬ ‫الســتیک همچنــان در انبارهــا باقــی مانــده باشــد و ایــن طــور هــم نیســت کــه همــه ایــن‬ ‫الســتیک هــا بــه یکبــاره در ســال ‪ ۹۷‬وارد اســتان شــده باشــد‪ ،‬بلکــه بــه تدریــج وارد شــده‬ ‫و حتــی برخــی مربــوط بــه پارســال اســت و بــا قیمــت هــای کنونــی برخــی تمایــل دارنــد‬ ‫ایــن الســتیک هــا را بخرنــد حتــی اگــر یــک ســال از عمــر ان گذشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســبحانی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود مکاتباتــی کــه بــا تهــران انجــام شــد‪ ،‬اجــازه فــروش‬ ‫ازاد ایــن الســتیک هــا بــه عامــان توزیــع داده نشــد‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬ایــن الســتیک هــا‬ ‫در ســال ‪ ۹۷‬و بــا متولــی گــری راهــداری توســط عامــان فــروش دارای پروانــه کســب‬ ‫بــا ارز دولتــی چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومانــی وارد شــد امــا از ابتــدای تیرمــاه امســال بــه‬ ‫واردات و خریــد الســتیک ارز دولتــی تعلــق نمــی گیــرد و ایــن کار بایــد بــا ارز نیمایــی‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬هــزار و ‪ ۶۴۲‬حلقــه الســتیک کــه بــه فــروش نرفــت بایــد هــم اکنــون در‬ ‫انبارهــا باشــد امــا اکنــون کــه متقاضیــان حوالــه بــه دســت برای دریافت الســتیک بــه عامالن‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پیش بینــی‬ ‫می شــود امســال میــزان برداشــت گنــدم در ایــن‬ ‫اســتان بــه ‪ ۲۶۵‬هــزار تــن برســد کــه نســبت بــه ســال‬ ‫قبــل کاهــش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ســرمای دیــررس بهــار امســال کــه رشــد‬ ‫گنــدم هــا را بــه تاخیــر انداخــت‪ ،‬انتظــار مــی رود‬ ‫میــزان برداشــت گنــدم در ایــن اســتان نســبت بــه‬ ‫پارســال ‪ ۲۲‬درصــد کاهــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی علــت کاهــش تولیــد گنــدم در ســال زراعــی‬ ‫جــاری را عــاوه بــر ســرمای دیــررس بهــاره‪ ،‬نبــود‬ ‫بارندگــی هــای بــه موقــع دانســت کــه در ایــن کاهش‬ ‫موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫فــروش مراجعــه مــی کننــد بــا ایــن پاســخ مواجــه مــی شــوند کــه الســتیکی نداریــم‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه‬ ‫عامــان فــروش بایــد پاســخگو باشــند‪ ،‬اظهــار مــی کنــد‪ :‬فــروش ایــن الســتیک هــا در‬ ‫بــازار‪ ،‬بــدون حوالــه قانونــی نیســت و نمــی تــوان ان را توجیــه کــرد و اگــر عامــان‬ ‫فــروش بــه ایــن کار اقــدام کــرده باشــند‪ ،‬بایــد در برابــر قانــون پاســخ بدهنــد‪.‬‬ ‫ســبحانی مــی گویــد‪ :‬الســتیک‪ ،‬گنــدم نیســت کــه در هنــگام خریــد و فــروش افــت‬ ‫داشــته باشــد و الســتیک فروشــان بایــد پاســخگوی هــر تعــداد الســتیکی کــه تحویــل‬ ‫گرفتــه انــد باشــند و تمــام ان هایــی کــه در انبــار بــوده بایــد بــه دســت مصــرف کننــدگان‬ ‫برســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه زمزمــه هــای افزایــش قیمــت موجب شــده تا تقاضــای زیادی‬ ‫بــرای همــان الســتیک هــای انبــار شــده بــه وجــود ایــد‪ ،‬اظهــار مــی دارد‪ :‬در هــر‬ ‫حــال ایــن عامــان فــروش تــا اخــر مــرداد بایــد تکلیف این الســتیک ها را روشــن‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫امانتداران امین باشند‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان شــمالی نیــز در ایــن‬ ‫مــورد مــی گویــد‪ :‬ایــن الســتیک هــا اگــر بــا ارز دولتــی وارد شــده انــد در دســت‬ ‫عامــان فــروش امانــت هســتند و بایــد ایــن افــراد بــه عنــوان امیــن امــوال در این‬ ‫خصــوص رفتــار کننــد‪.‬‬ ‫محمــود قنبــری مــی افزایــد‪ :‬وضعیــت ایــن الســتیک هــا بایــد تعییــن تکلیــف شــود و‬ ‫اتحادیــه الســتیک فروشــان تــا اخــر مردادمــاه وقــت دارد تــا سرنوشــت ایــن الســتیک‬ ‫هــا را روشــن کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عامــان توزیــع بایــد پاســخگوی خریــداران باشــند‪ ،‬اظهــار می‬ ‫کنــد‪ :‬پــس از ســپری شــدن ایــن مهلــت‪ ،‬حوالــه خریــد الســتیک بــرای متقاضیان‬ ‫صــادر مــی شــود و الســتیک فروشــان بایــد جــواب خریــداران را بدهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬یقینــا اگــر تکلیــف الســتیک هــا روشــن و مشــخص نشــود‬ ‫کــه چــه بــر ســر انهــا امــده پرونــده قضایــی بــرای ایــن افــراد تشــکیل مــی شــود‪.‬‬ ‫حــال بایــد تــا پایــان مهلــت مزبــور در اخــر مردادمــاه صبــر کــرد تــا مشــخص‬ ‫شــود کــه چــه بــر ســر الســتیک هــای رســوب شــده در انبارهــای عاملــان فــروش‬ ‫خراســان شــمالی امــده اســت و ایــا رونــد تامیــن الســتیک در اســتان بــه قــوت‬ ‫خــود باقــی مــی مانــد و یــا بــا مشــکل مواجــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســرما و گرمایــی کــه در ســال‬ ‫زراعــی جــاری داشــتیم باعــث شــد گندمزارهــای‬ ‫اســتان دچــار خشــکی شــود‪.‬‬ ‫مــازاد بــر نیــاز از کشــاورزان اســتان خریــداری شــود‬ ‫کــه اکنــون بــا توجــه بــه گــران شــدن جــو‪ ،‬بخشــی از‬ ‫گنــدم بــه مصــرف اذوقــه دام مــی رســد‪.‬‬ ‫تشــکری بــا توصیــه بــه کشــاورزان اســتان بــرای‬ ‫تغذیــه کشــتزارهای خــود بــا کودهای پتاســیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در شــرایطی کــه ســرما و گرمــا باعــث خســارت بــه‬ ‫کشــتزارها شــده اســت کشــاورزان بایــد مــزارع خــود‬ ‫را بــا تغذیــه مناســب حمایــت کننــد زیــرا ایــن اقــدام‬ ‫محصــول را بــه ســرما و گرمــا مقــاوم تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫پارســال ‪ ۱۶۱‬هــزار و ‪ ۳۴۷‬تــن گنــدم مــازاد بــر نیــاز‬ ‫بــه صــورت تضمینــی از کشــاورزان خراســان شــمالی‬ ‫خریــداری شــده بــود‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی پیــش بینــی کــرد‬ ‫کشــاورزان اســتان امســال حــدود ‪ ۱۴۰‬هــزار تــن‬ ‫گنــدم بــه ســیلوها تحویــل دهنــد و افــزود‪ :‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه تــا قبــل از گــران شــدن قیمــت جــو‪،‬‬ ‫پیــش بینــی کــرده بودیــم کــه تــا ‪ ۱۸۵‬هــزار تــن گنــدم‬ ‫‪ ۹۸‬هــزار هکتــار از دیمزارهــا و ‪ ۴۷‬هــزار هکتــار‬ ‫از کشــتزارهای ابــی خراســان شــمالی امســال زیــر‬ ‫کشــت گنــدم رفتــه بــود‪.‬‬ ‫میانگیــن عملکــرد گنــدم در هــر هکتــار از اراضی دیم‬ ‫ایــن اســتان هــزار و ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬کیلوگــرم و در اراضــی‬ ‫ابــی ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی در تولیــد گنــدم دیــم در‬ ‫کشــور رتبــه ‪ ۱۶‬و گنــدم ابــی رتبــه ‪ ۱۸‬را دارد‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود‪ ،‬ســرانه مصــرف ارد در‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۹.۴‬و کشــور ‪ ۷.۵‬کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته حــدود ‪ ۳۱۰‬هــزار تــن گندم در اســتان‬ ‫برداشــت شــده بــود امــا بــه علــت قیمت پاییــن خرید‬ ‫تضمینــی و همچنیــن گــران بودن نهاده هــای دامی‪،‬‬ ‫برخــی از کشــاورزان رغبتــی بــه فــروش محصــول‬ ‫خــود نداشــتند و برخــی نیــز گنــدم را بــرای تعلیــف‬ ‫دام مــورد اســتفاده قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار‬ ‫نفــر ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه‬ ‫از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار کشــتزار اســت و‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در‬ ‫ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد‪ ،‬ایــن اســتان بیشــترین‬ ‫شــاغل در بخــش کشــاورزی را دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر پایــگاه شــهر باســتانی «جرجــان» از مخالفــت ایــن پایــگاه و اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان با عبور لوله گاز از محدوده این شــهر تاریخی خبر داد و گفت‪ :‬هیچ اداره و نهادی‬ ‫اجــازه اجــرای طرح هــای عمرانــی یــا خدماتــی کــه طــی ان بــه میــراث تاریخــی اســیب وارد شــود را ندارنــد‪.‬‬ ‫توقف گازرسانی‬ ‫گنبد برای حفظ‬ ‫شهر تاریخی‬ ‫جرجان‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫داستانی تکراری که پایانش جان مردم است‬ ‫بــرای اهالــی گلســتان دیگــر تابســتان و زمســتان تفــاوت نــدارد؛ هــر بــاران‬ ‫شــدیدی کــه می ایــد دل ان هــا بــرای شــروع ســیل ویرانگــر دیگــری می لــرزد‬ ‫کــه ایــن سرگذشــت نتیجــه تکــرار ســیل های پیاپــی در اســتان و عاقبــت هــر‬ ‫مــار گزیــده ای اســت‪.‬‬ ‫اخریــن ســیل بــزرگ گلســتان کــه خاطــره ان بــه ایــن زودی هــا از ذهــن مــردم‬ ‫ایــران پــاک نمــی شــود‪ ،‬مربــوط بــه فروردیــن پارســال اســت امــا قبــل و بعــد از‬ ‫ان هــم اتفاقــات کوچــک و بــزرگ مشــابه دیگــری افتــاد کــه نتیجــه ان بــروز‬ ‫خســارت و تلفــات فــراوان بــه منــازل‪ ،‬مــزارع‪ ،‬زیرســاخت ها‪ ،‬مــال و جــان‬ ‫مــردم منطقــه بــود‪.‬‬ ‫اخریــن ســیالب کوچــک گلســتان نیــز اواخــر هفتــه گذشــته رخ داد کــه‬ ‫بدلیــل کــم حجــم بــودن خســارت چندانــی نداشــت‪.‬‬ ‫پایــان تلــخ دیگــر ایــن حــوادث قهــری‪ ،‬تحمیــل هزینــه اضافــی بــه دولــت‬ ‫بــرای احــداث دوبــاره زیرســاخت هــا‪ ،‬پرداخــت تســهیالت و کمــک بالعــوض‬ ‫بــه ســیل زدگان اســت‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه هنــوز خســارت ســیل پارســال بــه طــور کامــل بــه اســیب‬ ‫دیــدگان پرداخــت نشــده و زیرســاخت هــای اســیب دیــده همچنــان در حــال‬ ‫ســاخت اســت‪ ،‬اســتاندار گلســتان چنــد روز قبــل در بازدیــد از مناطــق ســیل‬ ‫زده کاللــه گفــت کــه پــس از بــراورد دقیــق خســارت بارش هــای رگبــاری اخیــر‬ ‫اســتان تــاش می شــود بخشــی از خســارات در قالــب تســهیالت بــا کارمــزد‬ ‫پاییــن بــه اســیب دیــدگان جبــران شــود‪.‬‬ ‫اگــر چــه هنــوز بــراورد دقیــق خســارت ســیل مــاه گذشــته گلســتان اعــام‬ ‫نشــده امــا بــه گفتــه غــراوی معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار‬ ‫گلســتان فقــط در کاللــه و مراوه تپــه بیــش از ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال خســارت بــه‬ ‫راه هــای ارتباطــی وارد شــد‪.‬‬ ‫ابگرفتگــی بیــش از ‪ ۴‬هــزار خانــه در ازادشــهر‪ ،‬از مــدار خــارج شــدن ‪ ۴‬حلقــه‬ ‫چــاه اب اشــامیدنی ایــن شــهر‪ ،‬تخریــب راه هــای چندیــن روســتا و شــهر‬ ‫در شــرق اســتان‪ ،‬از جملــه خســارت هــای ســیل تابســتانه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد شــهروندان پــس از جــاری شــدن ســیل و تحمیــل خســارت در نــگاه‬ ‫اول دولــت را مســوول جبــران خســارت مــی داننــد امــا عمومــی شــدن فرهنــگ‬ ‫بیمــه خانه هــا و مــزارع در حــوادث موجــب کاهــش فشــار بــه اســیب دیــدگان‬ ‫و دریافــت کامــل ان از طــرف شــرکت هــای بیمــه گــذار شــده و زمــان بازگشــت‬ ‫بــه زندگــی دوران قبــل از ســیل را کوتــاه تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا مهــم دانســتن نقــش بیمــه بــرای جبــران خســارت‬ ‫حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه‪ ،‬از کم توجهــی بــه بیمــه بویــژه در بخــش‬ ‫محصــوالت کشــاورزی و منــازل ایــن اســتان حادثه خیــز انتقــاد کــرد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس همچنیــن افــزود‪ :‬اقدامــات پیشــگیرانه ماننــد اجــرای‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری و احــداث اب بنــدان در حــوزه ســیل از دیگــر نیازهــای‬ ‫ایــن اســتان اســت کــه بایــد بــرای کاهــش خســارات مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی مــرداد پارســال هــم گفتــه بــود‪ :‬اگــر اجــرای طــرح هــای زیربنایــی ماننــد تکمیــل‬ ‫زهکشــی و الیروبــی رودخانــه هــای گلســتان بــا تاخیــر مواجــه و بــه فراموشــی‬ ‫ســپرده شــود بــاز هــم بایــد در انتظــار ســیالب هــای مخــرب دیگــری بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ‪ ۵‬مــاه پــس از ســیل فروردیــن ســال قبــل تاکیــد کــرده‬ ‫بــود‪ :‬تجــارب ادوار گذشــته حاکیســت هــر ‪ ۱۰‬ســال حداقــل یــک ســیل بــزرگ‬ ‫در گلســتان اتفــاق مــی افتــد کــه درس نگرفتــن از ان و کــم توجهــی بــه‬ ‫ضــرورت رفــع نارســایی هــا‪ ،‬ایــن اســتان را اســیب پذیــر و بــه محلــی بــرای‬ ‫تاخــت و تــاز ســیالب هــای ویرانگــر تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد اجــرا نشــدن اقداماتــی ماننــد الیروبــی رودخانــه هــا و طــرح‬ ‫هــای ابخیــزداری و زهکشــی‪ ،‬فاصلــه زمانــی ســیل هــای گلســتان را کاهــش‬ ‫داده و ایــن دوره را بــه کمتــر از یکســال رســانده اســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫گلســتان هــر ســاله بــا پدیــده‬ ‫ســیل مواجــه اســت کــه اجــرا‬ ‫نشــدن اقدامــات پیشــگیرانه‬ ‫اساســی و مناســب بــرای‬ ‫کاهــش خســارت هــا موجــب‬ ‫بــی اعتمــادی بــه دســتگاههای‬ ‫مســوول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان چنــدی قبــل‬ ‫هــم گفتــه بــود کــه بــا هــدف‬ ‫افزایــش اب گــذری و کاهــش‬ ‫خســارات حــوادث احتمالــی ‪۳۳۰‬‬ ‫کیلومتــر از طــول رودخانه هــای‬ ‫قره ســو و گرگانــرود پــس از ســیل‬ ‫ســال گذشــته الیروبــی شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا تخصیــص‬ ‫اعتبــارات تــا پایــان امســال‪،‬‬ ‫الیروبــی رودخانه هــای اســتان‬ ‫گلســتان بــه ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نیــاز هــزار‬ ‫کیلومتــر از رودخانــه هــای‬ ‫گلســتان بــه الیروبــی افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح بــه طــور عمــده در مناطــق‬ ‫اســیب دیــده از ســیل اجــرا مــی شــود تــا از تکــرار حادثــه هنــگام بــارش هــای‬ ‫ســنگین جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫حــق شــناس گفــت‪ :‬الیروبــی رودخانــه هــا‪ ،‬مقــاوم ســازی یــا جابجایــی خانــه‬ ‫هــای فرســوده یــا در معــرض ســیل و توســعه طــرح زهکشــی زمیــن هــای‬ ‫شــمال اســتان از جملــه اقداماتــی اســت کــه گلســتان را بــرای در امــان مانــدن‬ ‫از اســیب ســیل احتمالــی امیــدوار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان اعــام کــرد کــه تــا قبــل از ســیل پارســال از‬ ‫مجمــوع ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر مســیر رودخانــه هــای گلســتان‪ ،‬هــزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫کیلومتــر الیروبــی شــده بــود کــه بعــد از ســیل و طبــق نظــر کارشناســان‪ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۱‬کیلومتــر دیگــر نیازمنــد ســاماندهی و الیروبــی تشــخصی داده شــد‪.‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۷۴‬کیلومتــر از طــول کل رودخانه هــای اصلــی و فرعــی گلســتان‬ ‫معــادل ‪ ۶۲‬درصــد در حوضــه ابریــز گــرگان رود قــرار دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در بخشــی از حوضــه ابریــز دریــای خــزر واقــع اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و شــرایط اقلیمــی دارای رودخانه هــای پــراب‬ ‫و مهمــی اســت امــا در چنیــن وضعیتــی بــا کمبــود منابــع ابــی هــم مواجــه‬ ‫اســت کــه عمــده تریــن دلیــل ان هدررفــت ابهــای ســطحی اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد تــا زمــان تکمیــل طــرح هــای در دســت اقــدام بــرای کنتــرل‬ ‫و مهــار ســیالب ماننــد الیروبــی رودخانــه هــا‪ ،‬زهکشــی اراضــی‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫هــای ابخیــزداری و مقــاوم ســازی خــاک‪ ،‬همچنــان بایــد منتظــر بــروز حــوادث‬ ‫و اتفاقاتــی ماننــد ســیل روزهــای اخیــر شــرق گلســتان بــود‪.‬‬ ‫اگــر چــه اجــرای ایــن طــرح هــای زیربنایــی و بــزرگ‪ ،‬ضریــب احتمــال بــروز‬ ‫ســیل مجــدد در گلســتان را تــا حــد بســیاری کاهــش خواهــد داد امــا نیــاز‬ ‫ان هــا بــه زمــان طوالنــی و در مــواردی چنــد ســاله‪ ،‬ایــن ســوال را در ذهــن‬ ‫مــردم ایجــاد مــی کنــد کــه تــا زمــان بــه ســرانجام رســیدن ایــن طــرح هــا چــه‬ ‫بایــد کــرد؟‬ ‫ایــا دســت بــه دعــا برداشــتن بــرای جــاری نشــدن ســیل و تکــرار مــداوم‬ ‫ادامه اقدامات توسعه ای‬ ‫باوجود تحریم درگلستان‬ ‫تامیــن بــازار اوراســیا‪ ،‬حــذف خــام‬ ‫فروشــی‪ ،‬شــتاب در اســتقرار صنایع‬ ‫از جملــه مزایــای راه انــدازی منطقــه‬ ‫ازاد اســت کــه بــه ان امیــد زیــادی‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت کــه باوجــود تحریــم‬ ‫و محدودیــت منابــع دولــت رونــد رو بــه رشــد و‬ ‫توســعه اســتان ادامــه دارد و طــی ســال جــاری‬ ‫بهــره بــرداری از برخــی طرحهــای بــزرگ منطقــه‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬بــرای احیــای‬ ‫خلیــج گــرگان واقــع در غــرب‬ ‫گلســتان ‪ ۹‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار اختصــاص یافــت کــه در‬ ‫قالــب احیــای تاالب هــای ایــران و‬ ‫طــی پنــج ســال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس عصــر شــنبه در شــورای‬ ‫اداری گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬بهــره بــرداری از‬ ‫ســد نرمــاب و ترمینــال شــماره ‪ ۲‬فــرودگاه بیــن‬ ‫المللــی گــرگان بــرای ســال جــاری برنامــه ریــزی‬ ‫شــده اســت ضمــن اینکــه طــرح حفــاری نفت نیز‬ ‫در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫ســد نرمــاب در شــرق گلســتان از حیــث مهــار‬ ‫ســیالب هــای مخــرب و رشــد کشــاورزی اســتان‬ ‫حائــز اهمیــت اســت و مطابــق ســند توســعه‬ ‫اســتان فــرودگاه گــرگان نیــز در ارتقــای مبــادالت‬ ‫اقتصــادی – اجتماعــی و گردشــگری موثــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار بــا بیــان اینکــه حفــاری نفــت بــرای‬ ‫گلســتان بســیار بــا اهمیــت اســت چراکــه باعــث‬ ‫رونــق صنعــت پتروشــیمی در اســتان نیــز خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مطالعــات اکتشــافات نفتــی ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬اغــاز و در ســال ‪ ۱۳۹۰‬زلزلــه نــگاری بــرای‬ ‫اکتشــاف در مــرز ایــران بــا ترکمنســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس منطقــه ازاد تجــاری اینچــه بــرون‬ ‫را فرصــت توســعه گلســتان عنــوان و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خلیــج گــرگان در کرانــه شــرقی‬ ‫دریــای خــزر ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه‬ ‫همــراه تــاالب میانکالــه و لپــو‬ ‫زاغمــرز در اســتان مازنــدران بــه ‬ ‫عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب‬ ‫بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای‬ ‫کنوانســیون رامســر ثبــت شــد و عــاوه بــر حفــظ‬ ‫چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع‬ ‫محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان رشــد ‪ ۴۰‬درصــدی خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم در اســتان را مــورد اشــاره قــرار‬ ‫داد و اظهار داشــت‪ :‬کشــاورزان اســتان با تحویل‬ ‫‪ ۸۵۰‬هــزار تــن گنــدم بــه مراکــز خریــد بیــش ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال از دولــت پــول گرفتنــد و‬ ‫بدهــی معــوق بــه تولیــد کننــدگان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫حــق شــناس افــزود‪ :‬بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریالــی در حــوزه صنایــع تبدیلــی چغنــدر‬ ‫قند گلســتان گام جدیدی در رشــد ارزش افزوده‬ ‫و افزایــش ســرانه درامــدی کشــاورزان اســتان‬ ‫برخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫هشــدار بــه شــهروندان بــرای نزدیــک نشــدن بــه مســیل هــا و رودخانــه هــا‬ ‫دردی از مــردم ســیل زده دوا مــی کنــد؟‬ ‫بــارش مــداوم تابســتانه بــه جــای ان کــه کشــاورزان و مــردم گلســتان را بــه‬ ‫دلیــل جبــران کــم ابــی و دور شــدن از مــرز خشکســالی شــادمان کنــد‪ ،‬موجــب‬ ‫نگرانــی از تبعــات و حــوادث پــس از ان مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه بــارش ‪ ۱۰۰‬میلیمتــری اوایــل مــرداد امســال موجــب وارد‬ ‫شــدن خســارت ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــدی بــه ‪ ۱۵۰‬هکتــار از مــزارع شــالی مینودشــت‬ ‫در دهنــه تنگــه چهــل چــای و دهنــه ارام نــرو بــاال (مســیر ســد نرمــاب چهــل‬ ‫چــای) ایــن شهرســتان شــد‪.‬‬ ‫اســتان ســیل خیــز گلســتان در ســال هــای اخیــر همــواره شــاهد ایــن پدیــده‬ ‫قهــری بــوده اســت‪.‬‬ ‫گســترده تریــن و مشــهورترین ســیل گلســتان فروردیــن ســال گذشــته رخ‬ ‫داد کــه در ان تعــداد زیــادی از مناطــق شــهری بــه خصــوص در اق قــا و‬ ‫گمیشــان دچــار ســیالب و ابگرفتگــی بزرگــی شــدند بطوریکــه ارتفــاع اب در‬ ‫برخــی نقــاط بــه ‪ ۳‬متــر رســید و همــه چیــز را غــرق کــرد‪.‬‬ ‫ویــران شــدن هــزاران خانــه‪ ،‬تخریــب گســترده زیرســاخت هــا‪ ،‬مــرگ ‪ ۱۱‬نفــر‪،‬‬ ‫مشــکالت بهداشــتی و اســیب هــای اجتماعــی و خســارت بیــش از ‪ ۴۸‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریالــی از جملــه نتایــج ایــن ســیل بــود‪.‬‬ ‫پیــش از ان و در مــرداد ســال ‪ ۱۳۸۰‬هــم ســیل دیگــری در گلســتان رخ داد‬ ‫کــه بــا حــدود ‪ ۵۰۰‬کشــته بــه پرتلفــات تریــن ســیل ایــران مشــهور اســت‪.‬‬ ‫در جریــان ایــن ســیل دههــا نفــر مفقــود و تعــداد زیــادی از اجســاد کشــف‬ ‫شــده نیــز هیچــگاه شناســایی نشــدند و هــم اکنــون گورســتانی در شــرق‬ ‫گلســتان بــا افــراد گمنــام دفــن شــده وجــود دارد‪.‬‬ ‫بنظــر مــی رســد عــاوه بــر اقدامــات ضربتــی پیشــگیرانه بویــژه اجــرای‬ ‫طرحهــای ابخیــزداری؛ اســتان گلســتان نیازمنــد تدویــن اطلــس جامــع در‬ ‫حــوزه حــوادث قهــری خاصــه ســیل اســت‪.‬‬ ‫اقــای حمیدرضــا گیالنــی بموجــب وکالتنامــه شــماره ‪ 08/04/1399-64502‬دفترخانــه ‪ 43‬گــرگان وکالتنــااز‬ ‫طــرف خانــم راضیــه یــزدان پنــاه باروقی فرزند نضیر به شــماره شناســنامه ‪ 134‬به شــماره ملــی ‪2161227416‬‬ ‫صــادره از قائمشــهر بــا ارائــه دو بــرگ فــرم استشــهادیه گواهــی شــده بــه شــماره ‪16/04/1300-990901‬‬ ‫توســط دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 43‬گــرگان طــی درخواســت وارده شــماره ‪ 24/04/99-21537‬بــا اعــام‬ ‫اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکدســتگاه اپارتمــان بمســاحت ‪ 102.48‬مترمربــع دارای‬ ‫پــاک ‪ 2783‬فرعــی از ‪ 108‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 3‬ذیــل ثبت‪-‬صفحه‪-‬دفتــر امــاک جلــد‪ -‬بنــام خانــم‬ ‫راضیــه یــزدان پنــاه باروقــی بــه شــماره چاپــی ‪ 672302‬ب ‪( 93‬تکبرگــی) بــه نســبت پــاک فــوق صــادر‬ ‫گردیــده و در رهــن و بازداشــت نمیباشــد کــه ســند مذکــور بــه علــت اســاس کشــی مفقــود گردیــده تقاضــای‬ ‫صــدور المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور را نمــوده اســت لــذا در اجــرای مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫ثبــت (اصالحــی ‪ ) 8/11/80‬مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میشــود تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی مدعــی‬ ‫انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــند ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از‬ ‫انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســندمالکیت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫رســید دریافــت نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مهلــت مقــررو عــدم وصــول اعتــراض و یــا در صورت‬ ‫اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نگــردد طبــق مقــررات المثنــی ســند مالکیــت صــادر و‬ ‫تســلیم خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪4661 :‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف محمود خاندوزی‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬باوجــود محدودیــت منابــع؛‬ ‫بــرای تکمیــل ســد نرمــاب چهــار هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال تخصیــص یافــت و ایــن طــرح مهــم ابــی‬ ‫اواخــر امســال یــا اوایــل ســال اینــده مــورد بهــره‬ ‫بــرداری قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنانش بــا ســتایش همــکاری ائمــه جمعــه‬ ‫شــیعه و ســنی اســتان در عمل به توصیه ســتاد‬ ‫کرونــا و برگــزار نکــردن نمــاز عیــد قربــان گفــت‪:‬‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی باعــث کاهــش‬ ‫بیماران بســتری از ‪ ۹۳۹‬به ‪ ۵۰۰‬نفر شــد هرچند‬ ‫هنــوز وضعیــت منطقــه قرمــز اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در بخش هــای مختلــف‬ ‫نظیــر گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی‬ ‫دارای مزیــت نســبی اســت‪.‬‬ ‫اگهــی ابــاغ اجرائیــه پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9801866‬اداره اجــرای اســناد رســمی گــرگان طبــق مقــررات‬ ‫مــاده ‪ 18‬اییــن نامه‬ ‫بدینوســیله به خانم خدیجه کبری ســقائیان جزی فرزند علی اوســط ش ش ‪ 114‬کد ملی ‪2249586551‬‬ ‫بــه عنــوان بدوهــکار بــه ادرس گرگتــن افســران کوچــه ششــم کوچــه دوم ســمت چپ پرونده اجرائیه کالســه‬ ‫فــوق ابــاغ میگــردد کــه بانــک رفــاه گرگان ‪.‬به اســتناد ســند قــرداد داخلی بــه شــماره ‪85/3/10-275850002‬‬ ‫جهــت صــول طلــب خــود مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه علیــه شــما و اقــای احمــد غالمــی قلعــه ســری فرزنــد‬ ‫اســداله ش ش ‪ 80‬کــد ملــی ‪ 6221 579971‬بــه نشــانی گــرگان خ افســران خ ســوم کوچــه دوم غربــی‬ ‫(ضامــن) را نمــوده و طلــب خــود را بــه شــرح موضــوع الزم االجــرا بــه مبلــغ ‪ 38.000.000‬ریــال کل طلــب‬ ‫تــا پایــان تاریــخ ‪98/10/5‬ئ ‪.‬و از ایــن تاریخبــه بعــد روزانــه ‪ . 1000:‬ریــال بــه مبلــغ فــوق افــزوده میشــود‬ ‫در ضمــن اصــل طلــب مبلــغ ‪ 11.000.000‬ریــال و خســارت تاخیــر ‪ 8.000.000‬ریــال ســود ‪ 19.000.000‬ریــال‬ ‫اعــام نمــوده اســت و چــون طبــق گواهــی مامــور ابــاغ امــکان ابــاغ اجرائیــه بــه علــت مــورد شناســنایی‬ ‫قرارنگرفتــن میســر نگردیــده ووکیــل بســتانکار نیــز طبق نامــه وارده شــماره ‪ 99/2/25- 2417‬درخواســت درج‬ ‫اگهــی در روزنامــه را نمــوده لــذا مراتــب مفــاد اجرائیــه بــه شــرح فــوق بــا درج یــک نوبــت در یکــی از ر وزنامــه‬ ‫هــای کثیراالنتشــار در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا اگهــی میگــردد چنانچــه پــس از ابــاغ‬ ‫اجرائیــه کــه بیســت‪ 20/‬روز پــس از تاریــخ انتشــار محســوب میشــود نســبت بــه تعهــد خــود عمــل ننماییــد‬ ‫حســب درخواســت بســتانکار عملیــات اجرائــی پیگیــری میگــردد و جــز ایــن اگهــی‪ ،‬اگهــی دیگــری جهــت‬ ‫ابــاغ اجرائیــه صــادر نخواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪4649 :‬‬ ‫مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان –نعمت اله عظیمی پور ‪-‬حسین حکم ابادی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫گنبدکاووس در‬ ‫مسیر ثبت جهانی‬ ‫فرش ترکمن‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫فرش دســتباف ترکمن که ســال ‪ ۱۳۹۰‬ثبت ملی شــد‪ ،‬در مســیر جهانی شــدن و قرار گرفتن در فهرســت‬ ‫اثــار یونســکو نیازمنــد همراهــی‪ ،‬مشــارکت و اهتمــام مدیــران مربوطــه بــرای فراهــم کــردن مقدمــات مــورد‬ ‫نیــاز ثبــت ایــن شــاهکار هنــری در جهــان اســت تــا عوایــد ان نصیــب مــردم گلســتان بویــژه هنرمنــدان‬ ‫منطقــه شــود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫کارهای اجرایی بدون‬ ‫پیش زمینه فرهنگی‬ ‫جای ندارد‬ ‫شهرستانها‬ ‫اتمام پروژه نرماب وکنترل سیالب‬ ‫دغدغه اصلی است‬ ‫اییــن افتتــاح اداره منابــع اب شهرســتان هــای مینودشــت و‬ ‫گالیکــش بــا حضــور سرپرســت شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫‪ ،‬فرمانــدار مینودشــت ‪ ،‬معــاون فرمانــدار گالیکــش ‪ ،‬جمعــی از‬ ‫مدیــران محلــی و معاونیــن و مدیــران شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان در جلســه بــا نماینــده مــردم‬ ‫گــرگان و اق قــا و نایــب رئیــس کمیســیون‬ ‫فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫بهتریــن کارهــای اجرایــی بــدون پیــش‬ ‫زمینــه فرهنگــی بــه جایــی نمــی رســد‪.‬‬ ‫مهنــدس ســید محســن حســینی در‬ ‫ایــن جلســه اظهــار کــرد‪ :‬بخشــی از شــبکه‬ ‫هایــی کــه هنــوز افتتــاح نشــده ‪ ،‬توســط‬ ‫بعضــی تخریــب مــی شــود ‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫نشــان مــی دهــد‪ ،‬اطــاع رســانی الزم و‬ ‫اقدامــات فرهنگــی در ایــن زمینــه انجــام‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬کــه دلیــل عمــده ان ‪ ،‬پیــش‬ ‫بینــی نشــدن اعتبــار الزم اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی بیــان کــرد‪ :‬طــرح‬ ‫زهکشــی بزرگــی در غــرب اســتان انجــام‬ ‫شــده ولــی کــه در زمــان ســیل بــزرگ ســال‬ ‫قبــل مقــرر شــد ‪ ،‬بخشــی از اب ســیل از‬ ‫ایــن زهکــش هــا عبــور داده شــود ‪ ،‬برخــی‬ ‫از اهالــی مانــع شــدند کــه دلیــل ان کــم‬ ‫اطالعــی از اثــرات مثبــت ایــن کار بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از انتظــارات‬ ‫مــا ایــن اســت کــه از محــل اعتبــارات‬ ‫طــرح هــای عمرانــی ‪ ،‬حداقــل یــک درصــد‬ ‫بــه بحــث فرهنــگ و امــوزش عمومــی‬ ‫اختصــاص داده شــود تــا بتوانیــم در ایــن‬ ‫بخــش اقدامــات اطــاع رســانی وتوجیهــی‬ ‫بــرای ذینفعــان و مــردم انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی بــا بیــان اینکــه پیشــینه‬ ‫اب ‪ ،‬گذشــته را بــه حــال و اینــده مرتبــط‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر مــا بتوانیــم گذشــته‬ ‫اب اســتان را جمــع اوری کنیــم‪ ،‬و در مــوزه‬ ‫تخصصــی اب ‪ ،‬در معــرض دیــد عمــوم‬ ‫بگذاریــم ‪ ،‬مــی توانیــم از داشــته هــای‬ ‫قدیمــی خودمــان اســتفاده و در جهــت‬ ‫توســعه فنــاوری در بخــش اب واســتفاده‬ ‫بهینــه تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان گلســتان‬ ‫ســد کرگــز بــه قدمــت ‪ ۱‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬ســال‬ ‫پیــش وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــا عمــوم مــردم‬ ‫بــا ایــن ســد اشــنا نیســتند و اشــنایی بــا ان‬ ‫غــرور ملــی را در مــردم مــا تقویــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان اضافــه کــرد ‪ :‬مــا تــاش داریــم‬ ‫بــا پیگیــری وتعامــل بــا اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی و شــهرداری گــرگان ســاخت موزه‬ ‫اب در مرکــز اســتان را پیگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی در ایــن نشســت‬ ‫گزارشــی از وضعیــت اب در اســتان و‬ ‫شهرســتانهای گــرگان و اق قــا ارایــه کــرد‬ ‫و بازدید نمایندگان از تاسیســات و طرحها‬ ‫را در پیگیــری امــور مفیــد دانســت‪.‬‬ ‫اجراییــه ابــاغ اگهــی ‪:‬بدینوســیله حامــد گیالنــی نــام پــدر‬ ‫‪ :‬محمدحســین تاریــخ تولــد ‪ 1359/03/31 :‬شــماره ملــی‬ ‫‪ 2249413940:‬شــماره شناســنامه ‪ 11:‬بــه نشــانی ‪ :‬نشــانی ‪-1‬‬ ‫گــرگان خیابــان جمهــوری جنــب گاراژ اقتصــاد تراشــکاری تلفــن‬ ‫‪ .09380314051‬نشــانی ‪ :2‬گــرگان شــهرک جامــی مجتمــع‬ ‫اداره راه بلــوک ‪ 1‬ابــاغ میگــردد کــه بانــک رفــاه کارگــران‬ ‫گــرگان بــه اســتناد قــرار داد بانکــی ‪ ،19480180‬تاریــخ ســند‬ ‫‪،1389/09/17‬بــرای وصــول مبلــغ ‪ 10.000.000‬ریــال (ده میلیــون‬ ‫ریــال )‪،‬بابــت طلــب کــه روزانــه ‪ 4000‬ریــال بــه ان افــزوده می شــود‬ ‫‪،‬بــه انضمــام ‪ %5‬اجرائــی متعلقــه بــه صندوق دولــت بابت پرونده‬ ‫کالســه ‪ 9900470‬علیــه شــما مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه نمــوده‬ ‫و پرونــده کالســه فــوق در ایــن اداره تشــکیل و در جریــان اقــدام‬ ‫اســت لــذا چــون مــکان ابــاغ توســط مامور پســت میســر نگردید و‬ ‫بســتانکار نیــز نمیتوانــد شــمارا معرفــی نماید و بــرای ایــن اداره هم‬ ‫ادرس شــما معلــوم نیســت باســتناد تقاضــای بســتانکار و مــاده‬ ‫‪ 18‬اصالحــی ائیــن نامــه اجــرا مفــاد اجراییــه فــوق الذکــر یــک‬ ‫نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‬ ‫لــذا چنانچــه ظــرف مــدت بیســت (‪ )20‬روز از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی کــه روز رســمی ابــاغ اجراییــه محســوب مــی گــردد اقــدام‬ ‫بــه پرداخــت بدهــی خــود ننماییــد عملیــات اجرایــی برابــر مقــررات‬ ‫علیــه شــما تعقیــب و بــه جــز ایــن اگهــی و اگهــی مزایــده در‬ ‫صــورت بازداســت امــوال ‪،‬اگهــی دیگــری منتشــر و صــادر نخواهــد‬ ‫شــد‪.‬م‪.‬الف‪4690:‬‬ ‫حسین حکم ابادی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان‬ ‫بدینوســیله بــه ســید مفیــد حســینی جبلــی نــام پدر‪:‬ســید محمد‬ ‫علــی تاریــخ تولــد‪ 1362/01/26:‬شــماره ملــی‪2121939271 :‬‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 191:‬بــه نشــانی ‪ :‬گــرگان کــوی انقــاب چهــارراه‬ ‫انقــاب گلبــاران ‪ 3‬داخــل کوچــه اول چهــارراه دســت راســت محل‬ ‫کار ‪:‬بهزیســتی ابــاغ مــی شــود کــه بانــک رفــاه بــه اســتناد قــرارداد‬ ‫بانکــی شــماره ‪ 19688011‬جهــت وصــول مبلــغ ‪ 22.000.000‬ریــال‬ ‫تــا تاریــخ ‪ 99/3/1‬بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و از‬ ‫تایــخ مذکــر تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات‬ ‫علیــه شــما اجرائیــه صــادر و پرونــده اجرایــی بــه کالســه‬ ‫‪ 9900382‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش‬ ‫مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته‬ ‫نشــده‪ ،‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪18‬‬ ‫ائیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی‬ ‫از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی مــی شــود و‬ ‫چنانچــه ظــرف مــدت ‪ 20‬روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز‬ ‫ابــاغ اگهــی محســوب مــی گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت‬ ‫بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عمــات اجرائــی جریــان‬ ‫خواهــد یافت‪.‬م‪.‬الــف‪4691:‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گرگان‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬درگذشــته تنهــا ‪ ۲‬امــور اب در اســتان وجــود داشــت‪ ،‬امــا‬ ‫بــا افزایــش تقاضاهــای مردمــی و بــا پیچیده تر شــدن مناســبات‬ ‫بیــن مــردم و اب ‪ ،‬افزایــش قوانیــن ‪ ،‬مقــررات و تاسیســات ابــی‬ ‫و مســائلی ماننــد حریــم کیفــی رودخانــه هــا و ابهــای زیرزمینــی‬ ‫‪ ،‬در راســتای تکریــم مراجعیــن و بهبــود مدیریــت منابــع اب ‪،‬‬ ‫تصمیــم بــه افزایــش چنــد اداره منابــع اب دردســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت و مجــوز ان از مجمــع عمومــی شــرکت اخــذ شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس ســید محســن حســینی افــزود‪ :‬ایــن تفکیــک ادارات‬ ‫منجــر بــه تکریــم اربــاب رجــوع و کاهــش رفــت و امدهــا خواهــد‬ ‫شــد و در کنــار ایــن موضــوع ‪ ،‬بحــث اســتفاده از دفاتــر ‪ICT‬‬ ‫روســتائی و خدماتــی مشــابه را داریــم کــه مکمــل ایــن موضــوع‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در ادامــه افــزود‪:‬‬ ‫وســعت ایــن ‪ ۲‬شهرســتان ‪ ۱۷۰۰‬کیلومتــر مربــع اســت کــه ‪۱۴۰‬‬ ‫هــزار نفــر مجمــوع جمعیــت ایــن ‪ ۲‬شهرســتان اســت و در‬ ‫انهــا ‪ 60‬هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی و بــاغ ‪ ۲۴۰ ،‬کیلومتــر‬ ‫رودخانــه و ‪ ۲۵۰۰‬حلقــه چــاه وجــود دارد‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی بــا بیــان اینکــه در شهرســتان مینودشــت‪،‬‬ ‫بزرگتریــن‪ ،‬پیچیــده تریــن و حســاس تریــن ســد اســتان در‬ ‫دســت احــداث اســت کــه بــزودی ابگیــری ان اغــاز خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مقــرر اســت ایــن ســد بــرای یــک چهــارم جمعیــت‬ ‫اســتان اب شــرب تامین کند‪ .‬همچنین ســامانه اب صنعت از‬ ‫ســدهای بوستان‪،‬گلســتان و نرمــاب بــه هــم متصــل و تــا غــرب‬ ‫اســتان کشــیده شــود کــه پــس از احــداث ‪ ،‬در ایــن مســیرتمام‬ ‫صنایــع در شــرق و غــرب اســتان از ان اســتفاده خواهنــد کــرد و‬ ‫بهبــود اراضــی کشــاورزی از اهــداف ان اســت‪.‬‬ ‫بــا عنایــت باینکــه اقــای حمیدرضــا گیالنــی فرزنــد محمدحســین بموجب‬ ‫وکالــت نامــه شــماره ‪ 99/08/08-64502‬دفترخانــه ‪ 43‬گــرگان وکیــل‬ ‫خانــم راضیــه یــزدان پنــاه باروقــی فرزنــد نصیــر شناســنامه ‪ 134‬و شــماره‬ ‫‪ 2161227416‬صــادره قائــم شــهر بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه گواهــی‬ ‫شــده توســط دفترخانــه ‪ 43‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی‬ ‫باشــند نســبت بــه ششــدانگ یکدســتگاه اپارتمــان از پــاک ‪ 2785‬فرعــی‬ ‫‪ 1478‬از ‪-108‬اصلــی بخــش ‪ 3‬گــرگان بــه شــماره دفتــر الکترونیکــی‬ ‫‪ 139620312001015521‬بنــام خانــم راضیــه یــزدان پنــاه باروقــی ثبــت و‬ ‫ســند مالکیــت بشــماره چاپــی ‪- 628225‬ب‪ 95/‬صــادر و تســلیم شــده‪،‬به‬ ‫علــت جــا بــه جایــی مفقــود گردیــده اســت‪.‬لذا باســتناد تبصــره یــک مــاده‬ ‫‪ -120‬اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ‪.‬ثبــت مراتــب در یــک نبــت اگهی میگردد‬ ‫تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــرد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا‬ ‫مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ‬ ‫اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد‬ ‫شــد‪.‬م‪.‬الف‪ 4658:‬تاریــخ انتشــار اگهــی ‪-99/05/13:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تــاش داریــم تــا فروردیــن ســد نرمــاب را بــه‬ ‫ابگیری برســانیم و همچنین در ســایت جدید روســتای جنگلده‬ ‫بــاال کار بــا ســرعت باالتــری پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی توجــه بــه مدیریــت ســیالب در شهرســتان‬ ‫گالیکــش و گردشــگری ابــی در ‪ ۲‬ســد کوچــک مخزنــی قــره‬ ‫چشــمه و پاســنگ را از جملــه برنامــه هــای شــرکت اب منطقــه‬ ‫ای در ایــن دو شهرســتان عنــوان کــرد وافــزود‪ :‬فراخــوان هــا بــرای‬ ‫گردشــگری ســدها در حــال انجــام اســت و از فرمانــداران محتــرم‬ ‫تقاضــا داریــم ســرمایه گــذاران معتبــر بــرای ایــن طــرح هــا در‬ ‫شهرســتانها دعــوت شــوند‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان مینودشــت نیــز در ایــن برنامــه گفــت‪:‬‬ ‫نظــارت و کنتــرل بــر بســتر و حریــم رودخانــه هــا‪ ،‬از موضوعــات‬ ‫بســیار مهــم اســت کــه در ایــن ســال هــا بــا ان دســت در گریبــان‬ ‫هســتیم‪ .‬اگــر حریــم وبســتر رودخانــه بــرای بهــره بــرداری و نفــع‬ ‫شــخصی دســتخوش تغییــر شــود‪ ،‬نتیجــه همــان اســت کــه در‬ ‫ایــن ســال هــا شــاهدش بــوده ایــم‪.‬‬ ‫ســید ابوالفضــل حســینی نیــا بیــان کــرد‪ :‬تدویــن برنامــه مــدون‬ ‫بــرای چالــش هــای منابــع اب در ‪ ۲‬شهرســتان‪ ،‬نظــارت دقیــق‬ ‫وکالــت نامــه شــماره ‪ 99/08/08-64502‬دفترخانــه ‪ 43‬گــرگان وکیــل‬ ‫خانــم راضیــه یــزدان پنــاه باروقــی فرزنــد نصیــر شناســنامه ‪ 134‬و‬ ‫شــماره ‪ 2161227416‬صــادره قائــم شــهر بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه‬ ‫گواهــی شــده توســط دفترخانــه ‪ 43‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و‬ ‫مدعــی مــی باشــند‪.‬‬ ‫ششــدانگ اپارتمــان بــه پــاک ‪ 2789‬فرعــی ‪ 1478‬از ‪-108‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ 3‬گــرگان بنــام خانــم راضیــه یــزدان پنــاه باروقــی ثبــت و ســند مالکیــت‬ ‫تــک برگــی بشــماره چاپــی ‪-628229‬ب‪ 95/‬صــادر و تســلیم شــده‪،‬به علت‬ ‫اســاس کشــی مفقــود گردیــده اســت‪.‬لذا باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪-120‬‬ ‫اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ‪.‬ثبــت مراتــب در یــک نبــت اگهــی میگــردد‬ ‫تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــرد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا‬ ‫مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ‬ ‫اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد‬ ‫شــد‪.‬م‪.‬الف‪4660 :‬تاریــخ انتشــار اگهــی ‪-99/05/13:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫نظــر باینکــه اقــای حمیدرضــا گیالنــی فرزنــد محمدحســین بموجــب‬ ‫معاون بازرسی‪ ،‬نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت گلستان‬ ‫شناسایی تخلف عرضه‪ ۳۹۵‬تن جو دامی خارج از شبکه‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف‬ ‫کننــدگان ســازمان صنعت‪،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان گلســتان خبرازکشــف تخلــف عرضــه‬ ‫خــارج از شــبکه ‪ ۳۹۵‬تــن جــو دامــی بــه ارزش‬ ‫تقریبــی ‪ ۶‬میلیــارد ریــال در یکــی از تشــکلهای‬ ‫دامــداران اســتان گلســتان توســط بازرســین‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان داد‪.‬‬ ‫ســازمان قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫علــی اصغــر اصغــری گفــت‪ :‬در پــی گــزارش‬ ‫واصلــه از ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫گلســتان علیــه یکــی از تشــکلهای تعاونــی‬ ‫دامــداران در شهرســتان گــرگان مبنــی بــر تخلــف‬ ‫احتمالــی عرضــه خــارج از شــبکه ی نهــاده هــای‬ ‫دامــی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار بازرســان ایــن‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان صنعت‪،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ ،‬در پــی دریافــت ایــن گــزارش و مراجعــه بازرســین ایــن ســازمان بــه اتحادیــه مــورد نظــر‪ ،‬پــس از‬ ‫بررســیهای بعمــل امــده و پیگیریهــای مــدارک موجــود تخلــف عرضــه ی خــارج از شــبکه ‪ ۳۹۵۰۰۰‬کیلوگــرم جــو دامــی‬ ‫توســط اتحادیــه مــورد نظــر محــرز و پرونــده تخلــف ایــن شــرکت بــه ارزش ریالــی ‪۵‬میلیــارد و ‪ ۹۲۵‬میلیــون ریــال‬ ‫تشــکیل و جهــت صــدور راًی نهایــی بــه اداره کل تعزیــرات حکومتــی اســتان ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫علــی اصغراصغــری همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت عملکــرد اتحادیــه هــا و تاًکیــد بــر حمایــت از حقــوق‬ ‫مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان از تمامــی مدیــران اتحادیــه هــا و شــرکتهای تعاونــی خواســت تــا بــا‬ ‫رعایــت دقیــق مقــررات و موازیــن قانونــی در راســتای احقــاق حــق اعضــا و دامــداران محتــرم پیــش رفتــه و‬ ‫از انجــام هــر گونــه رفتــار مغایــر بــا قوانیــن کــه موجــب بــی اعتمــادی و نارضایتــی در میــان جامعــه و اعضای‬ ‫اتحادیــه هــا میگــردد پرهیــز نماینــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بازرســان ایــن ســازمان را حامیــان اصلــی حقــوق مصــرف کننــدگان دانســت و افــزود در‬ ‫صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف مطابــق قانــون بــا واحــد متخلــف و فــرد خاطــی برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تمامــی شــهروندان محتــرم خواســت در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف احتمالــی‬ ‫در ایــن خصــوص مــورد را ســریعا از طریــق ســامانه ‪ ۱۲۴‬بــه بازرســان ایــن اداره اطــاع دهنــد تــا مــورد‬ ‫رســیدگی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــر حــوزه شــرکت هــای حفــار ســطح شهرســتان و اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت هــای تشــکل هــای مردمــی از انتظــارات اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تفکیــک و اســتقالل اداره بســیار کمــک کننــده‬ ‫اســت ولــی تقاضــا داریــم تجهیــزات مناســب و نیــروی الزم بــرای‬ ‫اداره فراهــم شــود چــرا کــه ســرلوحه کار مــا تکریــم اربــاب رجــوع‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫علــی کوهســتانی ‪ ،‬معــاون فرمانــدار گالیکــش هــم در ایــن‬ ‫جلســه گفــت‪ :‬افتتــاح ایــن اداره منشــا خیــر و برکــت بــرای ‪۲‬‬ ‫شهرســتان اســت و انتظــار داریــم الیروبــی رودخانــه هــا ‪،‬‬ ‫وضعیــت حقابــه کشــاورزان و چــاه هــای غیــر مجــاز مــورد‬ ‫رســیدگی بیشــتر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره منابــع اب شهرســتان مینودشــت و گالیکــش‬ ‫در ایــن جلســه گفــت‪ :‬ایــن ‪ ۲‬شهرســتان در سرشــاخه هــای‬ ‫حوضــه ابریــز گرگانــرود واقــع شــده و وجود ســد در حال ســاخت‬ ‫نرمــاب و رودخانــه هــای متعــدد ونســق هــای زراعــی در ایــن ‪۲‬‬ ‫شهرســتان موجــب شــد کــه مدیریــت شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫ایــن نیــاز را بــرای تشــکیل اداره منابــع اّب در ایــن ‪ ۲‬شهرســتان‬ ‫احســاس کنــد‪.‬‬ ‫نظــر باینکــه اقــای حمیدرضــا گیالنــی فرزنــد محمدحســین بموجــب وکالــت‬ ‫نامــه شــماره ‪ 99/08/08-64502‬دفترخانــه ‪ 43‬گــرگان وکیــل خانــم راضیــه‬ ‫یــزدان پنــاه باروقــی فرزنــد نصیــر شناســنامه ‪ 134‬و شــماره ‪ 2161227416‬صــادره‬ ‫قائــم شــهر بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه ‪43‬‬ ‫گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند‪.‬‬ ‫ششــدانگ اپارتمــان بــه پــاک ‪ 2790‬فرعــی ‪ 1478‬از ‪-108‬اصلــی بخــش ‪3‬‬ ‫گــرگان بنــام خانــم راضیــه یــزدان پنــاه باروقــی ثبــت و ســند مالکیــت تــک برگــی‬ ‫بشــماره چاپــی ‪-628230‬ب‪ 95/‬صــادر و تســلیم شــده‪،‬به علــت اســاس کشــی‬ ‫مفقــود گردیــده اســت‪.‬لذا باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ -120‬اصالحــی ائیــن نامــه‬ ‫قانــون ‪.‬ثبــت مراتــب در یــک نبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک‬ ‫مــرد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد‬ ‫خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن‬ ‫ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪4659 :‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی ‪-99/05/13:‬‬ ‫علی برقی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫هدف گذاری ‪ ۷.۸‬درصدی تلفات برق در استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه تلفــات بــرق در اســتان یــک‬ ‫چهــارم میانگیــن کشــوری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هم اکنــون تلفــات تــوان (هدررفــت انــرژی بــرق) در کشــور ‪۱۰.۲‬‬ ‫درصــد و بــرای ایــن خطــه ‪ ۸.۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا صبــوری روز شــنبه در بازدیــد نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬گرمــه‬ ‫و جاجــرم از ایــن شــرکت بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۷۰‬هــزار مشــترک بــرق در اســتان وجــود دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امســال هــدف گــذاری بــرای تلفــات بــرق در اســتان ‪ ۷.۸‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬میانگیــن زمــان خاموشــی در کشــور ‪ ۵۳۰‬دقیقــه بــه ازای هــر مشــترک‬ ‫اســت کــه ایــن میــزان در اســتان ‪ ۱۳۷‬دقیقــه اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون مرکــز دیســپاچینگ‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق اســتان مــی توانــد اطالعــات وضعیــت شــبکه بــرق را بــه طــور انالیــن نظــارت کنــد و از‬ ‫راه دور نیــز مــی توانــد شــبکه توزیــع بــرق را در اقصــی نقــاط اســتان کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫صبــوری همچنیــن بــه تعویــض چهــار هــزار و ‪ ۶۹۸‬کیلومتــر شــبکه ســیمی و تبدیــل ان بــه کابــل‬ ‫خودنگهــدار و کاهــش خاموشــی هــا تــا ابتــدای فصــل تابســتان در اســتان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬گرمــه و جاجــرم در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫شــکل گیــری شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای همــکاری در رفــع چالــش هــای موجــود‪ ،‬حفــظ نیروهــای‬ ‫انســانی‪ ،‬توســعه اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫محمــد وحیــدی گفــت‪ :‬شــاخص دسترســی بــه بــرق‪ ،‬مهــم تریــن مولفــه ارزیابــی تولیــد دنیاســت و اگــر‬ ‫قابلیــت رقابــت بیــن المللــی داشــته باشــد‪ ،‬مقدمــه توســعه ان کشــور فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬داعیــه خودکفایــی ایــن صنعــت بــزرگ در کشــور تاکنــون بــه ثمــر نشســته و کارهــای‬ ‫بزرگــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه بهره منــدی خانــواده هــای مددجویــان بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) در‬ ‫اســتفاده از پنــل هــای خورشــیدی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۳‬هــزار مســتمری بگیــر تامیــن‬ ‫اجتماعــی در اســتان وجــود دارد کــه مــی تــوان اعــام کــرد هــر خانــواده ای کــه فرزنــد بیــکار دارد مــی‬ ‫توانــد بــا هماهنگــی بــا بانــک هــای عامــل تســهیالت ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریالــی دریافــت و پنل های خورشــیدی‬ ‫را کســب کنــد‪.‬‬ ‫هم اینک ‪ ۹۹.۹‬درصد جمعیت شهری و روستایی استان خراسان شمالی از نیروی برق برخوردار هستند‪.‬‬ ‫بــا احتســاب بــرق مصرفــی مشــترکان بــزرگ صنعتــی از جملــه پتروشــیمی و ســیمان بجنــورد‪ ،‬ریختــه‬ ‫گــری اســفراین و الومینــای جاجــرم‪ ،‬مصــرف بــرق خراســان شــمالی بــه ‪ ۴۰۰‬مــگاوات در روز مــی رســد‪.‬‬ صفحه 4 ‫کاهــش امــار بســتری و ابتــا بــه کرونــا در گلســتان طــی روزهــای اخیــر موجــب دل خوشــی اهالــی اســتان‬ ‫شــده امــا مدیــران حــوزه پزشــکی معتقدنــد کــه رغبــت برخــی بیمــاران و خانواده ها بــه طی مراحل درمــان در‬ ‫منــزل بــه ویــژه در تعطیــات و اعیــاد اخیــر در کاهــش ایــن امــار موثــر بــوده و اظهــار نظــر در خصوص توقف‬ ‫شــیوع کرونا در گلســتان نیازمند زمان بیشــتری اســت ‪.‬‬ ‫علت کاهش امار‬ ‫بستری بیماران‬ ‫کرونایی در گلستان‬ ‫چیست؟‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫ظرفیتبالقوهگلستان‬ ‫در بخش های مختلف‬ ‫از جمله صادرات‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬الیحــه ایجــاد منطقــه ازاد تجــاری – صنعتــی اینچــه بــرون‬ ‫گلســتان بــه همــراه هفــت منطقــه ازاد دیگــر در مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام در حــال بررســی اســت و بــه احتمــال زیــاد همیــن‬ ‫هفتــه در مــورد ان رای گیــری می شــود‪.‬‬ ‫امــان قلیــچ شــادمهر گفــت‪ :‬تصویــب منطقــه ازاد اینچــه بــرون بــه‬ ‫دو ســوم رای ‪ ۴۵‬عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نیــاز دارد‬ ‫کــه امیدواریــم ایــن موضــوع بــا رای مثبــت اعضــای ایــن نهــاد بــه‬ ‫تصویــب برســد‪.‬‬ ‫وی بــا بســیار مهــم دانســتن نقــش منطقــه ازاد تجــاری – صنعتــی‬ ‫اینچــه بــرون بــرای توســعه اقتصــادی گلســتان و نیــز توســعه روابــط‬ ‫اقتصــادی ایــن اســتان بــا کشــورهای اســیای میانــه و همچنیــن‬ ‫ایجــاد هــزاران فرصــت شــغلی پایــدار در منطقــه‪ ،‬افــزود‪ :‬تصویــب‬ ‫ایــن منطقــه‪ ،‬بزرگتریــن کمــک و هدیــه نظــام و دولــت بــه مــردم‬ ‫گلســتان بــرای ایجــاد زیرســاخت های توســع ه اقتصــادی ایــن اســتان‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه غیــر تجــاری تعلیمــی تبلیغــی پیامبــر اعظــم و‬ ‫اهــل بیــت عصمــت بــه شــماره ثبــت ‪ 52‬و شناســه ملــی ‪10980252106‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1399/02/06‬تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬ســید عبدالهــادی مرتضــوی شــاهرودی بــا کدملــی‬ ‫‪ 4722835926‬بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و مریــم بیگــم مرتضــوی‬ ‫شــاهرودی بــا کدملــی ‪ 4722825912‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره‬ ‫و ســید مصطفــی مرتضــوی شــاهرودی بــا کدملــی ‪ 4723153543‬بســمت‬ ‫عضــو هیــات مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند‪ .‬ســید مصطفــی‬ ‫مرتضــوی شــاهرودی بــا کدملــی ‪ 4723153543‬بــه ســمت مدیرعامــل‬ ‫موسســه بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیــد‪ .‬کلیــه اســناد تحصیلــی ‪،‬‬ ‫اوراق بهــادار و اســناد رســمی و تعهــداور موسســه از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته‬ ‫‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و عقــود اســامی و اعتبــارات ‪ ،‬اوراق و نامــه هــای‬ ‫عــادی بــا امضــاء ســید مصطفــی مرتضــوی شــاهرودی مدیرعامــل و در غیــاب‬ ‫وی ســید عبدالهــادی مرتضــوی شــاهرودی رییــس هیــات مدیــره همــراه‬ ‫بــا مهــر موسســه معتبــر میباشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری علــی ابــاد گــرگان‬ ‫(‪)927009‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بازرگانــی ترکمــن تجــارت صدیــق بــا مســئولیت‬ ‫محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 1243‬و شناســه ملــی ‪ 14007699090‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1399/04/11‬تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ادرس جدیــد ‪:‬اســتان گلســتان شهرســتان اق قــا بخــش‬ ‫مرکــزی شــهر اق قــا بلــوار مصطفــی خمینــی‪ -‬مجتمــع تجــاری المــاس‬ ‫پرداخت تسهیالت‪۵۰‬میلیارد ریال به‬ ‫اصناف خسارت دیده کرونا‬ ‫معــاون کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت بــرای جبــران خســارت کرونــا بــه کســب و کارهــای‬ ‫اســتان پراخــت شــده کــه پرداخت هــا همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫محمــد اربابــی روز یکشــنبه در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۳۶۵‬پرونــده اصنــاف و کســب و کارهــای خســارت‬ ‫دیــده از کرونــا بــه بانــک هــای اســتان ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬میــزان اشــتغال ایــن پرونــده هــا پنــج هــزار و ‪۵۶۵‬‬ ‫نفــر گــزارش شــده و میــزان تســهیالت درخواســت شــده در ایــن‬ ‫پرونــده هــا ‪ ۴۸۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫معــاون کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از بانــک هــا انتظــار مــی رود‬ ‫در پرداخــت تســهیالت همــکاری بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ثبــت تقاضــا بــرای دریافــت ایــن تســهیالت‬ ‫تــا پایــان مردادمــاه تمدیــد شــده اســت و مشــموالن مــی تواننــد‬ ‫در ایــن زمینــه اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬صنــف و کســب و‬ ‫کار اســیب دیده کرونایــی در ایــن اســتان‪ ،‬از حمایــت تســهیالتی‬ ‫دولــت بهره منــد می شــوند اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مرحلــه‪،‬‬ ‫کارگاه هــای خســارت دیــده از کرونــا کــه کــد تامیــن اجتماعــی و‬ ‫کارگــر بیمــه شــده دارنــد‪ ،‬مشــمول دریافــت حمایــت هــای دولــت‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫کمتــر توســعه یافتــه و ارتقــای شــاخص های اقتصــادی و درامــدی‬ ‫ان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کــه درصــورت تصویــب منطقــه ازاد تجــاری – صنعتــی اینچــه بــرون‪،‬‬ ‫بــه توســعه اقتصــادی ایــن اســتان شــتاب بیشــتری خواهــد داد‪.‬‬ ‫شــادمهر بــا اشــاره بــه رایزنی هایــش بــا برخــی اعضــای مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام و نیــز دیــدار بــا وزیــر امــور خارجــه‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ایــن رایزنی هــا بیشــتر بــا هــدف اگاه کــردن اعضــای‬ ‫مجمــع نســبت بــه ظرفیت هــای اســتان گلســتان در بخش هــای‬ ‫مختلــف از جملــه صــادرات و نیــز بیــان مشــکالت و عقــب‬ ‫ماندگی هــای زیرســاختی منطقــه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ایجــاد منطقــه ازاد تجــاری – صنعتــی اینچــه‬ ‫بــرون در ســال ‪ ۹۳‬و همزمــان بــا ســفر رییــس جمهــوری و هیــات‬ ‫دولت به اســتان گلســتان اعالم شــد و در خردادماه ســال ‪ ۹۴‬در‬ ‫شــورای عالــی مناطــق ازاد بــه تصویــب رســید و از ســوی دولــت به‬ ‫مجلس فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری مجلــس شــورای‬ ‫اســامی ادامه داد‪ :‬اگرچه بیان ظرفیت های گلســتان و کمبودهای‬ ‫زیرســاختی ان برعهــده مدیــران‬ ‫ارشــد اســتان اســت امــا بــه ســبب‬ ‫اهمیــت موضــوع منطقــه ازاد‬ ‫تجــاری – صنعتــی اینچــه بــرون‬ ‫همــه مســووالن و دلســوزان از‬ ‫جملــه نماینــدگان مــردم بایســتی‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫شــادمهر بــا یــاداوری تصویــب‬ ‫الیحــه منطقــه تجــاری – صنعتــی‬ ‫اینچه برون در ســال ‪ ۹۳‬همزمان‬ ‫بــا ســفر رییــس جمهــوری و هیات‬ ‫دولــت بــه گلســتان و در ادامــه‬ ‫تصویــب ان در شــورای عالــی‬ ‫مناطــق ازاد در خــرداد ‪ ۹۴‬و‬ ‫ارســال ان بــه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در همــان ســال‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــا گذشــت پنــج ســال و چنــد بــار‬ ‫رفــت و برگشــت ایــن الیحــه کــه‬ ‫هفــت منطقــه ازاد دیگــر هــم بــه‬ ‫ان اضافــه شــده‪ ،‬و برخــی اختالف‬ ‫نظرهــای کارشناســی کــه وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬اکنــون الیحــه در مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت در حــال بررســی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس اطالعــات بــه دســت امــده قــرار اســت هــر‬ ‫یــک از هشــت منطقــه ازاد پیشــنهادی بــه صــورت مــوردی توســط‬ ‫اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام بررســی و رای گیری شــود‬ ‫کــه ایــن رویــه شــانس تصویــب منطقــه ازاد تجــاری اینچــه بــرون را‬ ‫افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬تصویــب منطقــه ازاد تجــاری اینچــه بــرون در توســعه روابــط‬ ‫اقتصــادی ایــران و اســتان گلســتان بــا کشــورهای اســیای میانــه و‬ ‫حتــی چیــن بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫شــادمهر افــزود‪ :‬وجــود گمــرک اینچــه بــرون و پایانــه صادراتــی ان‪،‬‬ ‫خــط ریلــی بیــن المللــی اینچــه بــرون – ترکمنســتان – قزاقســتان و‬ ‫فراهــم بــودن زمینــه بــرای اتصــال ایــن خــط ریلــی بــه کریــدور شــمال‬ ‫بــه جنــوب بــا احــداث راه اهــن اینچــه بــرون – گنبــدکاووس –‬ ‫ازادشــهر – شــاهرود از جملــه ظرفیت هــای موجــود گلســتان اســت‬ ‫گلســتان طبقــه اول واحــد ‪ 31‬وکــد پســتی ‪4931736480‬انتقــال یافــت ‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری اق قــا (‪)927008‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ایمــن رایــان نظــارت هوشــمند بــا مســئولیت‬ ‫محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 7947‬و شناســه ملــی ‪ 10700166579‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪ 1398/05/16‬تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬مــوارد زیــر بــه موضــوع فعالیــت شــرکت الحــاق گــردد‬ ‫‪ :‬محاســبه ‪ ،‬طراحــی ‪ ،‬مشــاوره ‪،‬نظــارت و اجــرای پــروژه هــای بــرق و‬ ‫الکترونیــک و سیســتم هــای حفاظتــی ‪ .‬در کلیــه مــوارد پــس از اخــذ مجــوز‬ ‫از مراجــع ذیصــاح وثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بمنزلــه اخــذ و صــدور‬ ‫پروانــه فعالیــت نمــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان‬ ‫اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)927007‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــد و بســته بنــدی بــذر گلیــداغ گلســتان‬ ‫کاللــه بــه شــماره ثبــت ‪ 814‬و شناســه ملــی ‪ 10862057861‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1397/09/18‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‬ ‫‪ - :‬عبدالرحیــم ســلمانی بــه شــماره ملــی ‪ 5319906641‬بــه ســمت رئیــس‬ ‫هیــات مدیــره و ســید پیــام نهضتــی بــه شــماره ملــی ‪ 2031674153‬بــه‬ ‫ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره و ســید پویــا نهضتــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0069678847‬بــه ســمت منشــی هیــات مدیــره و مدیرعامــل و محمــد‬ ‫خالــد ســلمانی بــه شــماره ملــی ‪ 4869506378‬و یحیــی ســلمانی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 4869820951‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه‬ ‫وی گفــت‪ :‬براســاس شــیوه نامــه ابالغــی‪ ،‬رقــم تســهیالت ‪۶۰‬‬ ‫میلیــون‪ ۱۲۰ ،‬میلیــون و ‪ ۱۶۰‬میلیــون ریــال اســت و کســب و‬ ‫کارهایــی کــه اســیب شــدید دیــده انــد‪ ،‬بــه ازای هــر نفــر بیمــه شــده‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــون ریــال و واحدهایــی کــه‬ ‫تعطیــل شــدند بــه ازای هــر نفــر بیمــه‬ ‫شــده ‪ ۱۶۰‬میلیــون ریــال تســهیالت‬ ‫دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن الیحــه در مجلــس نهــم دوبــار بــه صحــن مجلــس امــد ولــی‬ ‫بــه دلیــل رای نیــاوردن کنــار گذاشــته شــد و در نهایــت در جلســه‬ ‫‪ ۲۶‬اذر مــاه ‪ ۱۳۹۸‬بــه تصویــب نماینــدگان رســیده و پــس از ان‬ ‫در جلســه ‪ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸‬شــورای نگهبان مورد بحث و بررســی قرار‬ ‫گرفــت و از جهاتــی خــاف قانــون تشــخیص داده شــد بــر همیــن‬ ‫اســاس بــرای رفــع اختــاف مجلــس و شــورای نگهبــان بــه مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــر شــورای نگبهــان و بــا توجــه بــه اصالحــات بــه عمــل‬ ‫امــده اجــازه بــه دولــت بــرای ایجــاد مناطــق ویــژه اقتصــادی جدیــد‬ ‫مذکــور در بنــد ‪ ۳‬مــاده واحــده‪ ،‬از جهــت عــدم تعییــن محــدوده ان‬ ‫مناطــق توســط مجلــس شــورای اســامی مغایــر بــا اصــل ‪ ۸۵‬قانــون‬ ‫اساســی شــناخته شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در تبصــره ‪ ۲‬مــاده واحــده اطــاق واگــذاری زمین هــای‬ ‫مناطــق ازاد تجــاری – صنعتــی در چارچــوب طــرح مصــوب توســط‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد یــا بــر اســاس تاییــد کارگــروه تعیین شــده‬ ‫توســط شــورای عالــی مناطــق ازاد تجــاری – صنعتــی‪ ،‬بــا اصــول ‪۴۵‬‬ ‫و ‪ ۸۵‬قانــون اساســی مغایــر شــناخته شــد‪.‬‬ ‫اکنــون در مجمــع تشــخیص مصلحــت ایجــاد مناطــق ازاد اســتان‬ ‫هــای گلســتان (اینچــه بــرون)‪ ،‬ایــام (مهــران)‪ ،‬اردبیــل (اردبیــل)‪،‬‬ ‫سیســتان و بلوچســتان (سیســتان)‪ ،‬کردســتان (بانه‪-‬مریــوان)‪،‬‬ ‫هرمــزگان (جاســک)‪ ،‬بوشــهر (بوشــهر)‪ ،‬کرمانشــاه (قصرشــیرین)‬ ‫منطقــه ازاد تجــاری – صنعتــی رســیدگی و رای گیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون‪ ،‬تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی گلســتان در بخــش داشــلی‬ ‫بــرون شهرســتان گنبــدکاووس در مــرز ایــران و ترکمنســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و زیرمجموعــه ان پایانه‬ ‫هــای صادراتــی در گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی در‬ ‫گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه بین المللــی گــرگان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهــن بیــن المللــی‬ ‫قزاقســتان – ترکمنســتان – ایــران و گــذر ان از اینچــه بــرون‪،‬‬ ‫خدمــات گمــرک ریلــی نیــز بــه فعالیــت معمــول در مجموعــه‬ ‫گمــرکات اســتان اضافــه شــد‪.‬‬ ‫اســتان شــمالی گلســتان بر اســاس اخرین سرشــماری رســمی‬ ‫کشــور یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و از شــمال‬ ‫بــا کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران‪ ،‬از شــرق با خراســان‬ ‫شــمالی و از جنــوب بــا اســتان ســمنان همســایه اســت‪.‬‬ ‫مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪- .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد‬ ‫اور بانکــی از قبیــل چــک‪ -‬ســفته و بــرات و اوراق بهــادر بــا امضــای ثابــت ســید‬ ‫پویــا نهضتــی مدیرعامــل و اقــای عبدالرحیــم ســلمانی ( رئیــس هیــات مدیــره‬ ‫) و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد و نامــه هــای عــادی بــا امضــای‬ ‫ســید پویــا نهضتــی مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری کاللــه (‪)927006‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــد و بســته بنــدی بــذر گلیــداغ گلســتان‬ ‫کاللــه بــه شــماره ثبــت ‪ 814‬و شناســه ملــی ‪ 10862057861‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪1397/09/18‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬عبدالرحیــم ســلمانی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 5319906641‬و ســید پیــام نهضتــی بــه شــماره ملــی ‪ 2031674153‬و ســید‬ ‫پویــا نهضتــی بــه شــماره ملــی ‪ 0069678847‬بــه عنــوان اعضــاء اصلــی‬ ‫هیــات مدیــره و محمــد خالــد ســلمانی بــه شــماره ملــی ‪4869506378‬‬ ‫و یحیــی ســلمانی بــه شــماره ملــی ‪ 4869820951‬بــه عنــوان اعضــای علــی‬ ‫البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬عیســی‬ ‫ســلمانی بــه شــماره ملــی ‪ 4869565171‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و رســول‬ ‫ســلمانی بــه شــماره ملــی ‪ 4889789537‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل‬ ‫بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد‪- .‬ترازنامــه وصورتهــای مالــی‬ ‫ســالهای ‪ 95‬و ‪ 96‬بــه تصویــب مجمــع رســید‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کاللــه‬ ‫(‪)927005‬‬ ‫گفتــه بــود کــه در ایــن اســتان عمــده اشــتغال مــردم‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫بــوده و ایــن بخــش هــم فاقــد کارگاهــی و بیمــه شــده و تامیــن‬ ‫اجتماعــی اســت از ایــن رو ایــن فعــاالن نمــی تواننــد از ایــن‬ ‫وی افــزود‪ :‬پرداخــت تســهیالت بــه راننــدگان‪ ،‬یــک مرحلــه ای‬ ‫اســت و متقاضیــان مشــمول‪ ،‬مســتقیم بــه بانــک معرفــی مــی‬ ‫شــوند امــا پرداخــت تســهیالت بــه ســایر متقاضیــان دو مرحلــه‬ ‫ای اســت و بایــد در دســتگاه تخصصــی مربــوط‪ ،‬مــورد بررســی‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی پیــش‬ ‫از ایــن دربــاره ســهم ایــن اســتان از دریافــت ایــن حمایــت هــا‬ ‫ادعای یک شرکت‬ ‫فناور‪،‬رفع ازمون برخط با‬ ‫سامانه وانیارکلود‬ ‫یــک شــرکت فنــاور خراســان شــمالی بــا طراحــی‬ ‫ســامانه «وانیــار کلــود» ادعــای برطــرف کــردن‬ ‫مشــکالت کنونــی برگــزاری ازمون هــای برخــط‬ ‫(انالیــن) در فضــای مجــازی دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫مــدارس و نهادهــای اموزشــی را دارد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی‬ ‫روز شــنبه در جمــع خبرنــگاران در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا بررســی هایــی که انجــام دادیم‬ ‫متوجــه شــدیم ایــن اســتان در زمینــه برگــزاری‬ ‫امــوزش و ازمــون هــای انالیــن بــا مشــکالت‬ ‫مختلفــی در دانشــگاه هــا و حتــی مدارس مواجه‬ ‫اســت و از دیگــر ســو برگــزاری کامــل ازمــون هــای‬ ‫انالین دانشــگاهی در خراســان شــمالی‪ ،‬نیازمند‬ ‫فراهــم کــردن زیرســاخت هــای ایــن حــوزه بــود‪.‬‬ ‫مهــران گرمــه افــزود‪ :‬بــا فهرســت کــردن نیازهای‬ ‫ایــن حــوزه‪ ،‬ایــده طراحــی ســامانه ای بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت ازمــون هــای انالیــن بــه شــرکت تبــادل‬ ‫داده هــای ابَــر ارونــد خراســان شــمالی ســپرده‬ ‫شــد کــه ایــن شــرکت نیــز ســامانه وانیــار کلــود را‬ ‫طراحــی و اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری خراســان‬ ‫شــمالی بعــد از همــه گیــری کرونــا خــود را‬ ‫مکلــف دانســت از شــرکت هایــی کــه در ایــن‬ ‫زمینــه فعالیــت مــی کننــد حمایــت کنــد و یکــی‬ ‫از نیازهــای اصلــی جامعــه پــس از دوره کرونــا‪،‬‬ ‫نیــاز بــه امــوزش و برگــزاری ازمــون هــای انالیــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نیمــی از جمعیــت اســتان‬ ‫در روســتاها زندگــی مــی کننــد و دسترســی بــه‬ ‫تجهیــزات و شــبکه را بــرای امــوزش و ازمــون‬ ‫انالیــن ندارنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســامانه‬ ‫مشــکالت تجهیــزات و دسترســی را حــل کــرده‬ ‫اســت و قابلیــت ایــن را دارد کــه در همــه‬ ‫دانشــگاه هــا‪ ،‬مــدارس و اموزشــگاهها در هــر‬ ‫نقطــه کشــور بــه ویــژه در دوره همــه گیــری کرونــا‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫گرمــه اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســامانه بــا بررســی‬ ‫مشــکالت برگــزاری ازمــون هــای انالیــن‬ ‫دانشــگاهی و دیگــر نهادهــا ســامانه ای را‬ ‫طراحــی کــرده اســت کــه مشــکالت نــرم افــزاری‬ ‫و ســخت افــزاری را بــه صفــر رســانده اســت و‬ ‫اکنــون دانشــگاه هــا‪ ،‬امــوزش و پــرورش و هــر‬ ‫دســتگاهی کــه بخواهــد بــه صــورت انالیــن‬ ‫ازمــون برگــزار کنــد مــی توانــد بــا ایــن ســامانه‬ ‫و حتــی بــدون وجــود تجهیــرات‪ ،‬دسترســی بــه‬ ‫شــبکه و دیگــر محدودیــت هــا ایــن کار را بــا‬ ‫ایمنــی ‪ ۱۰۰‬درصــد و بــدون تقلــب انجــام دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر پــروژه ســامانه وانیــار کلــود نیــز گفــت‪:‬‬ ‫ایــن ســامانه حاصــل کار پنــج ماهــه یــک تیــم ‪۱۰‬‬ ‫نفــره اســت کــه بــه صورت شــبانه روزی بــرای رفع‬ ‫مشــکالت امــوزش مجــازی در اســتان و کشــور‬ ‫کار کــرده و بــراورد هزینــه هــای اجــرا تــا کنــون‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫امیــن ایمانــی افــزود‪ :‬ایــن ســامانه بــا تنــوع‬ ‫بخشــی بــه ســواالت و امــکان پاســخگویی‬ ‫تســتی و تشــریحی و رمزگــذاری انهــا‪ ،‬امــکان‬ ‫تقلــب را بــه حــدود صفــر رســانده و بــرای‬ ‫دسترســی راحــت و بــدون مشــکالت بارگــذاری‬ ‫چندیــن ســاعت قبــل از اغــاز ازمــون‪ ،‬ســواالت‬ ‫رمــز گــذاری شــده بــه دســت امتحــان شــوندگان‬ ‫مــی رســد و بــا اغــاز ازمــون کلیــد بازگشــایی بــه‬ ‫دســت انهــا مــی رســد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن ســامانه مصــرف داده و هزینــه‬ ‫هــای جانبــی و الکترونیکــی را نیــز بــه کمتــر از‬ ‫نصــف مــی رســاند و اگــر یــک ســامانه نیــاز بــه ‪۱۰۰‬‬ ‫واحــد پــردازش اطالعــات دارد ایــن ســامانه کار‬ ‫را بــا کیفیــت بهتــر و تنهــا بــا ‪ ۵‬درصــد پــردازش‬ ‫انجــام مــی دهــد و بــا یــک دهــم منابــع ســخت‬ ‫افــزاری نیــز نتیجــه مناســب گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن‬ ‫تســهیالت بــا نــرخ ‪ ۱۲‬درصــد و بــا‬ ‫دوره بازپرداخــت بــا احتســاب زمــان‬ ‫تنفــس ‪ ۲۴‬ماهــه‪ ،‬پرداخــت مــی‬ ‫شــود تصریــح کــرد‪ :‬ســهم اســتان از‬ ‫ایــن تســهیالت‪ ،‬پرداخــت ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت اســت‪.‬‬ ‫معــاون کارافرینــی و اشــتغال اداره‬ ‫کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬راننــدگان‬ ‫مســافری درون شــهری و بــرون‬ ‫ شــهری کــه بیشــتر انــان خویش فرمــا‬ ‫هســتند هــم ‪ ۶۰‬میلیــون ریــال‬ ‫تســهیالت مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫فرصــت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫حســن نــوری تصریــح کــرده بــود‪ :‬حمایــت دولــت‪ ،‬مشــمول‬ ‫کســب و کارهایــی اســت کــه دارای کــد کارگاهــی مــورد تاییــد‬ ‫تامیــن اجتماعــی هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬رســته اســیب دیــده کرونــا شناســایی شــده اســت کــه هتــل‬ ‫داران‪ ،‬رســتوران هــا‪ ،‬مهدهــای کــودک‪ ،‬باشــگاه هــای ورزشــی‪،‬‬ ‫واحدهــای تولیــد پوشــاک و گلخانــه هــای تولیــد گل از جملــه‬ ‫انــان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در یــک ازمــون ‪ ۱۰۰‬نفــره در‬ ‫ســامانه هــای دانشــگاهی هزینــه ســرور سرســام‬ ‫اور اســت و نیازمنــد خریــد تجهیــرات گــران‬ ‫قیمتــی اســت امــا ایــن ســامانه مــی توانــد بــدون‬ ‫خریــد ســخت افــزار‪ ،‬ازمــون هــا را تعریــف و اجــرا‬ ‫کــرده و هــر فــرد بــه انــدازه نیــاز خــود مــی توانــد از‬ ‫ایــن ســامانه اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی ‪۱۰۸‬‬ ‫شــرکت فنــاور را در زیرمجموعــه خــود دارد‪.‬‬ ‫بــه اســتناد ســامانه شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫معاونت علمی ریاســت جمهوری شــمار شــرکت‬ ‫هــای دانــش بنیــان ایــن اســتان از دهــم تیرمــاه‬ ‫پارســال تاکنــون بــا افزایشــی ‪ ۴۵‬درصــدی از ‪۱۲‬‬ ‫شــرکت بــه ‪ ۱۷‬شــرکت افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫رعایت مردم‬ ‫مارا به نقطه‬ ‫امیدبخش‬ ‫نزدیک می کند‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫گرانفروشی در‬ ‫صدر تخلفات‬ ‫بازاریان‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫رییــس اداره تعزیــرات حکومتــی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بیشــترین پرونده هــای تشکیل شــده امســال در ایــن‬ ‫اداره بــا پوش ـش دهی شهرســتان های گنبــدکاووس‪ ،‬ازادشــهر و رامیــان مربــوط بــه تخلــف گرانفروشــی و‬ ‫احتــکار بــود‪.‬‬ ‫افزایش‪۱۰‬هزار پرستاروپزشک به کادر درمانی کشور‬ ‫معــاون درمــان وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬در اســفندماه چنــد اســتان‬ ‫محــدود درگیــر کرونــا بــوده امــا امــروز وســعت درگیــری اســتان ها بــا کرونــا افزایــش داشــته و تقریبــا‬ ‫همــه درگیــر شــده اند‪.‬‬ ‫دکتــر جــان بابایــی در ســفر بــه اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون هیــچ داروی اختصاصــی بــرای‬ ‫درمــان بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬تولیــد نشــده و تمــام داروهایــی کــه بــرای بیمــاران ایــن بیمــاری اســتفاده‬ ‫می شــود بــرای ســایر ویروس هــای نیــز اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان وزارت بهداشــت در خصــوص داروی «فــاوی پیراویــر» کــه روزهــای اخیــر خبرســاز‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دربــاره ایــن دارو مطالعــات زیــادی انجــام شــد کــه اثربخش تریــن مطالعــات‬ ‫در ایــران انجــام شــد کــه مشــخص شــد اثربخشــی ایــن دارو از برخــی داروهــا ماننــد «کلتــرا» بیشــتر‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان وزارت بهداشــت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬موثرتریــن راه نجــات بیمــاران کــه طــی پنــج مــاه‬ ‫گذشــته اثربخشــی خــود را نشــان داده ارائــه خدمــات تنفســی مناســب بــه بیمــار‪ ،‬تامیــن مایعــات‬ ‫و انتی بیوتیک هــای مناســب بــوده اســت کــه در درمــان بســیاری از بیمــاران تاثیــر باالیــی داشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی بار‬ ‫بستری بیماران کرونایی در‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫​دکتــر فاضــل گفــت‪ :‬امــار بســتری بیمــاران‬ ‫بــا عالئــم کرونــا در گنبــدکاووس بــه ‪ ۱۶۰‬نفــر‬ ‫رســیده و حــدود ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش داشــته‬ ‫اســت‪.‬رییس دانشــگاه در ســتاد اســتانی‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد نســبت بــه جلوگیری از مراســم ها‬ ‫قبــل از برگــزاری مراســم اقــدام شــود‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رونــد بســتری بیمــاران‬ ‫در شهرســتان کاللــه رو بــه کاهــش اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــام نزدیــک عیــد قربــان اصــرار بــه‬ ‫عــدم بســتری و ترخیــص از مراکــز درمانــی‬ ‫وجــود دارد و مــی توانیــم در روزهــای اینــده‬ ‫شــرایط بیمــاران کرونــا را بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر جان بابایــی گفــت‪ :‬بــا وجــود افزایــش مراجعــه بیمــاران در دو مــاه اخیــر بــه بیمارســتان های‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا تــاش کادر پزشــکی مــرگ و میــر ناشــی از ویــروس کرونــا در کشــور کمتــر شــده اســت اما‬ ‫در گذشــته وســعت درگیــری کشــور بــا ایــن ویــروس محدودتــر بــود و امــروز تقریبا تمام اســتان های‬ ‫کشــور درگیــر ایــن ویــروس شــده اند‪.‬‬ ‫جان بابایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر تعــداد اســتان هایی کــه درگیــر کرونــا هســتند بیشــتر‬ ‫از اســفندماه اســت امــا در مجمــوع میــزان مراجعــه و بســتری افزایــش یافتــه و به دنبــال ان مرگ و‬ ‫میــر هــم زیــاد شــده امــا میــزان مــرگ و میــر نســبت بــه میــزان مراجعــات افزایــش نداشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان وزیــر بهداشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه زودی هفــت هــزار پرســتار و تــا شــهریور امســال نیــز‬ ‫ســه هــزار پزشــک متخصــص از محــل ذخیــره اســتخدامی ایــن وزارتخانــه به ظرفیت نیروی انســانی‬ ‫مراکــز درمانــی کشــور اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر جان بابایــی ادامــه داد؛ عــاوه بــر جــذب نیــروی انســانی‪ ،‬تــا پایــان امســال ‪ ۱۳‬هــزار تخــت‬ ‫وی به روند کاهش میزان بســتری بیماران‬ ‫در گنبــدکاوس در روزهــای گذشــته اشــاره‬ ‫کــرد و یــاداور شــد‪ :‬رونــد بســتری بیمــاران در‬ ‫علــی ابادکتــول ثابــت اســت‪.‬‬ ‫دکترفاضــل بــا بیان اینکــه وضعیت بندرترکمن‬ ‫تغییــر پیــدا نکــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در کردکــوی‬ ‫و بندرگــز نســبت بــه جمعیــت میــزان بســتری‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ســیما ســادات الری روز چهارشــنبه در یــک گفت وگــوی‬ ‫تلویزیونــی افــزود‪ :‬در اســفند و فروردیــن کــه رعایــت بیشــتری‬ ‫از طــرف مــردم انجــام و فاصلــه گذاری هــا حفــظ شــد‪ ،‬شــاهد‬ ‫کاهــش امــار ابتــا بــه کرونــا بودیــم‪ .‬تنهــا مــورد قطعــی ایــن‬ ‫اســت کــه هرچــه فاصلــه گــذاری حفــظ شــده و خودمــان را بــا‬ ‫ســبک زندگــی کرونایــی تطبیــق بدهیــم‪ ،‬امارهــا کاهــش پیــدا‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ ۲۱ :‬درصــد بیمارانــی کرونایــی‬ ‫بــاالی ‪ ۶۰‬ســال فــوت مــی کننــد و در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۵۵۰‬بیمــار بــا عالئــم کرونــا در مراکــز درمانــی‬ ‫گلســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در خردادمــاه ســال جــاری‬ ‫روزانــه ‪ ۲۶‬نفــر در مراکــز درمانــی اســتان‬ ‫بســتری مــی شــدند کــه ایــن میــزان در یــک‬ ‫مقطــع زمانــی بــه ‪ ۱۲۵‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬قبــل از اینکــه نمایشــگاه از ســتاد‬ ‫اســتانی کرونــا مجــوز دریافــت کند نســبت به‬ ‫تبلیغــات بــرای برگــزاری نمایشــگاه در ســطح‬ ‫اســتان اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫دکتــر فاضــل افــزود‪ :‬یکــی از مصوبــات‬ ‫هفتــه گذشــته ایــن بــود کــه تمامــی مراکــز‬ ‫توزیــع و عرضــه مــواد غذایــی بــه صــورت‬ ‫بیــرون بــر فعالیــت کننــد و معــاون سیاســی‬ ‫و اســتانداری درخواســتی بــرای بازگشــایی و‬ ‫حمایــت هــای مالــی و بخشــودگی مالیــات‬ ‫درخواســت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــه عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫در مطــب هــای پزشــکان اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫بســیاری از پزشــکان متقاضــی هســتند کــه در‬ ‫ایــن شــرایط مطــب هــای خــود را تعطیــل کننــد و‬ ‫شــاید ‪ ۹۰‬درصــد مطــب هــا اگــر اصــرار دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی نبــود بــه دلیــل شــرایط کرونــا‬ ‫مطــب هــای خــود را تعطیــل مــی کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون درمــان وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه برخــی کمبودهــا ماننــد دســتگاه اکســیژن ســاز و تانکــر‬ ‫اکســیژن مایــع در مراکــز درمانــی محــل بســتری بیمــاران کرونایــی گفــت‪ :‬ایــن وزارتخانــه چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای رفــع ایــن کمبــود تخصیــص داده اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان وزارت بهداشــت بــه نقــش خیریــن اســتان اشــاره کــرد و گفــت؛ همراهــی خیریــن‬ ‫گلســتانی در تهیــه تجهیــزات و امکانــات پزشــکی و درمانــی شایســته تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫دکتــر جــان بابایــی افــزود‪ :‬در راســتای حمایــت از بیمارســتان هــا چنــد دســتگاه ســی تــی اســکن بــه‬ ‫گلســتان تخصیص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫هماهنگی کووید‪ ۱۹-‬با‬ ‫رفتارهای اجتماعی ما‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪:‬‬ ‫تنهــا چیــز قطعــی و واضحــی کــه در مــورد بیمــاری کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫می تــوان گفــت ایــن اســت کــه ویــروس کرونــا بــا رفتارهــای‬ ‫اجتماعــی مــا هماهنــگ اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امــار بســتری بیمــاران بــا‬ ‫عالئــم کرونــا در گنبــدکاووس بــه ‪ ۱۶۰‬نفــر‬ ‫رســیده و حــدود ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش داشــته‬ ‫اســت و در گرگان ‪ ۲۴۰‬نفر جمعیت بســتری‬ ‫بــه ‪ ۱۷۰‬نفــر کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بیمارســتانی بــا تجهیــزات پزشــکی بــه ظرفیــت تخت هــای مراکــز درمانــی کشــور افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ویــروس کرونــا غیرقابــل پیــش بینی اســت و ندانســته های‬ ‫مــا در مقابــل دانســته های مــا بســیار زیــاد اســت‪ .‬همــه فکــر می کردیــم‬ ‫رفتــار ایــن ویــروس بــا فصــل تغییــر می کنــد‪ ،‬امــا ایــن ویــروس همــه‬ ‫فصل هــا را دوســت دارد‪ .‬ایــن ویــروس بســیار پیچیــده اســت و در کشــور‬ ‫مــا مــوج دوم را تجربــه می کنیــم‪.‬‬ ‫سرعت انتقال ویروس کرونا‬ ‫الری دربــاره ســرعت انتقــال ویــروس کرونــا گفــت‪ :‬برخــی‬ ‫می گوینــد ســرعت انتقــال ویــروس کرونــا افزایــش پیــدا کــرده‬ ‫و مقاله هایــی دربــاره ان وجــود دارد‪ ،‬امــا هیــچ کــدام قطعــی‬ ‫نیســتند‪ .‬در دنیــا حــدود ‪ ۱۶‬میلیــون ابتال و حــدود ‪ ۶۴۰‬هزار نفر‬ ‫جــان باختــه بــر اثــر ایــن ویــروس وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســابقه ایــن موضــوع در زمینــه بیماری هــای دیگــر نیــز‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬وقتــی عــادی انــگاری در جامعــه ایجاد شــود‪ ،‬مشــکالت‬ ‫را مشــاهده می کنیــم‪ .‬خســتگی مــردم و عــادی انگاری هــا باعــث‬ ‫افزایــش شــیوع ویــروس کرونــا شــده اســت‪.‬‬ ‫تغییر عالئم ویروس کرونا‬ ‫الری دربــاره تغییــر عالئــم ابتــا بــه ویــروس کرونــا گفــت‪:‬‬ ‫بســیاری از عالئــم شــاید وجــود داشــته‪ ،‬امــا مــورد توجــه نبودنــد‪.‬‬ ‫انچــه مشــخص اســت‪ ،‬ایــن بیمــاری عالئمــی مثــل تــب ‪ ،‬ســرفه‪،‬‬ ‫مشــکالت تنفســی و مــوارد دیگــری دارد‪ .‬در حــال حاضــر مــوارد ابتال‬ ‫چــه در دنیــا و چــه در کشــور مــا در جوانــان و کــودکان هــم گــزارش‬ ‫شــده اســت‪ .‬حتــی در ابتــدا گفتــه می شــد کــه ســابقه از دســت‬ ‫دادن بویایــی و چشــایی وجــود داشــته‪ ،‬امــا اثبــات شــده نبــود‪.‬‬ ‫تولید واکسن کرونا در کشور‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت دربــاره تولیــد واکســن کرونــا‬ ‫در کشــور بیــان کــرد‪ :‬کمیتــه علمــی کرونــا متشــکل از افــراد بــا‬ ‫تجربــه و دانشــمند داریــم کــه بــا کشــورهای دیگــر در ارتبــاط‬ ‫هســتند و تبــادل علمــی روز جهــان انجــام می شــود‪ .‬ایــران پــا‬ ‫بــه پــای ســایر کشــورها بــرای تولیــد واکســن اقــدام می کنــد و‬ ‫گروه هــای زیــادی در ایــن زمینــه در حــال تــاش هســتند‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر دو گــروه مراحــل تســت حیوانــی را گذرانده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ان چیــزی کــه ســازمان جهانــی بهداشــت اعــام‬ ‫کــرده‪ ،‬بعیــد اســت کــه واکســن کرونــا در کمتــر از یــک ســال بــه‬ ‫دســت مــا برســد‪ .‬حتــی اگــر واکســن بــه دســت مــا برســد هــم‬ ‫مشــخص نیســت کــه بــرای چــه مــدت ایمنــی می دهــد‪ .‬انچــه‬ ‫قطعــی اســت‪ ،‬همــان اســتفاده از ماســک و فاصلــه گــذاری و‬ ‫شست وشــوی مــداوم دست هاســت‪ .‬یعنــی نمی توانیــم فعــا‬ ‫دســت روی دســت بگذاریــم تــا واکســن تولیــد شــود‪.‬‬ ‫داروهای موثر بر کرونا‬ ‫الری دربــاره داروهــای موثــر بــر کرونــا اظهــار کــرد‪ :‬هــم رمدســیویر‬ ‫و هــم فاوپیراویــر در کل دنیــا مطــرح شــده اســت‪ .‬کمیتــه علمــی‬ ‫کرونــا بــه صــورت مرتــب جلســه هایی تشــکیل می دهنــد و اگــر‬ ‫دارویــی اثربخــش باشــد وارد پروتــکل درمانــی می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫بیمــاری مراحــل مختلفــی دارد‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه مــردم بــرای‬ ‫تهیــه ایــن داروهــا در بازارهــای ســیاه دارویــی گرفتــار نشــوند‪ .‬ایــن‬ ‫داروها بیمارســتانی هســتند و شــرایط بیمار و مراحل بیماری مهم‬ ‫اســت و مصــرف ان بایــد بــا تجویــز پزشــک در بیمارســتان انجــام‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫و ی ا د ا مــه داد‪ :‬در حــال حاضــر تولیدکننــدگان داخلــی هــم‬ ‫رمدســیویر را تولیــد کرده انــد‪ .‬این کــه مــردم در بازارهــای ســیاه ایــن‬ ‫داروهــا را بــا قیمت هــای گــزاف تهیــه کننــد و حتــی ممکــن اســت‬ ‫تقلبــی هــم باشــد‪ ،‬درســت نیســت‪.‬‬ ‫تولید ماسک بر عهده وزارت صمت است‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت دربــاره ماســک اظهــار کــرد‪ :‬تولیــد‬ ‫و توزیــع ماســک بــر عهــده وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســت‪ .‬وزارت بهداشــت متولــی ایــن اســت کــه بــرای کادر‬ ‫بهداشــت و درمــان ماســک را خریــداری کــرده و دپــو کنــد‪ .‬زیــرا‬ ‫ممکــن اســت روزهــای ســخت تری در پیــش داشــته باشــیم‬ ‫ایــن کار هــم در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه خاطــر بحــث ســامت مــردم نیــز مرتــب بــه‬ ‫دنبــال ایــن هســتیم کــه ماســک بــا قیمــت مناســب در اختیــار‬ ‫مــردم قــرار بگیــرد‪ .‬بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی مــردم‪،‬‬ ‫کلیپ هــای مختلفــی بــرای تهیــه ماســک خانگــی نیــز تولیــد‬ ‫شــده و در اختیــار رســانه ها قــرار گرفتــه اســت‪ .‬حتــی اســتفاده‬ ‫از ماســک خانگــی نیــز می توانــد موثــر باشــد‪.‬‬ ‫برگزاری کنکور‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت دربــاره کنکــور گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫خبــر نهایــی را بایــد ســازمان ســنجش اعــام کنــد‪ .‬در کشــورهای‬ ‫دیگــر نیــز کنکــور برگــزار شــده اســت‪ .‬بــه هــر حــال شــرایط بیمــاری‬ ‫ویــژه شــده و از طرفــی داوطلبــان نیــز در وضعیــت روانــی خاصــی‬ ‫قــرار دارنــد و چنــد مــاه اســت کــه درس م ی خواننــد و انتظــار‬ ‫دارنــد نتیجــه زحم ت هــای خــود را ببیننــد‪ .‬حتــی بــر اســاس‬ ‫نظرســنجی های انجــام شــده و اعــام معــاون ســازمان ســنجش‪،‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد داوطلبــان خواســته اند کــه کنکــور برگــزار شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پروتکل هــای بهداشــتی در مــورد ازمــون دکتــری و‬ ‫کارشناســی ارشــد بــه کار بــرده شــده اســت‪ .‬انجــام تســت ســامت‪،‬‬ ‫در نظــر گرفتــه اتــاق ایزولــه‪ ،‬افزایــش حوزه هــا یــا روزهــای ازمــون‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬حتــی بحــث ورود و خــروج در حــوزه‬ ‫امتحانــی نیــز طوالنی تــر شــده تــا فاصلــه گذاری هــا حفــظ شــود‪.‬‬ ‫اگــر همــه این هــا را جمــع بنــدی کــرده و تمهیداتــی اندیشــیده شــود‬ ‫تــا داوطلبــان از ســردرگمی نجــات پیــدا کننــد‪ ،‬خدمــت بزرگــی بــه‬ ‫داوطلبــان کنکــور اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت اظهــار کــرد‪ :‬اگــر قــرار باشــد کنکــور عقــب‬ ‫بیفتــد بــا بیمــاری انفلوانــزا در پاییــز مواجهیــم‪ .‬ســن مشــخصی‬ ‫در مــورد انفلوانــزا وجــود نــدارد و اگــر کنکــور بــه عقــب بیفتــد هــم‬ ‫بایــد بــر اســاس تصمیــم معقولــی باشــد و بــا انفلوانــزا تداخــل‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫وضعیت کیت های ازمایش کرونا‬ ‫الری گفــت‪ :‬در ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬ازمایش هــا‬ ‫فقــط در تهــران انجــام می شــد‪ .‬در حــال حاضــر دســتگاه ها در اکثــر‬ ‫اســتان ها وجــود دارد‪ .‬کیــت هــم در کشــور تولیــد می شــود‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال کمبودهایــی در زمینــه کیــت وجــود دارد‪ .‬در ایــن شــرایط‬ ‫هرچــه بیماریابــی بیشــتری داشــته باشــیم و تماس نزدیــک بیماران‬ ‫را تســت کنیــم‪ ،‬بســیار ارزشــمند اســت و می توانــد شــیب شــیوع‬ ‫بیمــاری را بیشــتر کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫وضعیت کرونا در سایر کشورها‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت اظهــار کــرد‪ :‬کشــورهایی کــه‬ ‫محدودی ت هــای بیشــتری اعمــال کردنــد و فاصلــه گــذاری‬ ‫رعایــت شــده و حتــی جریمــه تعییــن کرده انــد‪ ،‬وضعیــت‬ ‫بهتــری دارنــد‪ .‬در کل جهــان ایــن بیمــاری در حــال افزایــش‬ ‫اســت‪ .‬ســازمان جهانــی بهداشــت مرتــب می گویــد کــه هیــچ‬ ‫وقت دیر نیســت و هرچه محدودیت ها بیشــتر شــده و مردم‬ ‫همــکاری کننــد‪ ،‬امارهــا کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بازگشایی مدارس‬ ‫الری دربــاره وضعیــت مــدارس گفــت‪ :‬هنــوز همــه مــا دچــار‬ ‫عــدم قطعیــت هســتیم‪ ،‬زیــرا تکلیــف ویــروس مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن تصمیم هــا قــرار بــود از ‪ ۱۵‬شــهریور مــاه کار‬ ‫مــدارس شــروع شــود‪ ،‬امــا بایــد ببینیــم کــه شــرایط بــه چــه شــکل‬ ‫پیــش خواهــد رفــت‪.‬‬ صفحه 6 ‫گالیــه ســاکنان منطقــه چاله بــاغ گــرگان از افــت فشــار برق‪،‬تعــدادی‬ ‫از اهالــی منطقــه چالــه بــاغ گــرگان از افــت فشــار بــرق در ســاعات پیــک مصــرف‬ ‫بــرق و وارد شــدن خســارت بــه وســایل برقــی در اثــر نواســانات بــرق در ایــن منطقــه‬ ‫گالیــه کردنــد‪.‬‬ ‫گالیه ساکنان‬ ‫چاله باغ گرگان از‬ ‫افت فشار برق‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫چگونه در دوران کرونا با قطار سفر کنیم؟‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫ن موارد به کبد شما‬ ‫ای ‬ ‫اسیب می رسانند‬ ‫قنــد‪ ،‬چربــی و اضافــه وزن می تواننــد عامــل‬ ‫بســیاری از بیماری هــا باشــند‪ .‬اگرچــه الــکل‬ ‫را متهــم اصلــی بیماری هــای کبــد می داننــد‬ ‫امــا مصــرف قنــد و چربــی و داشــتن اضافــه‬ ‫وزن نیــز می تواننــد تاثیــری مخربــی بــر کبــد‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بــا هــم ببینیــم چــه چیزهایــی‬ ‫بــه کبــد شــما اســیب می زننــد‪.‬‬ ‫قند‬ ‫وســایل نقلیــه عمومــی مکانی هایــی پرخطــر بــرای ابتــا‬ ‫و گســترش ویــروس کرونــا اعــام شــده اند‪ .‬متخصصــان‬ ‫ت اک ی ـ ـ د م ی ک ن نــد کــه در صــورت امــکان‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫وســایل نقلیــه عمومــی را بــه حداقــل برســانید امــا گاهــی‬ ‫رعایــت ایــن توصیــه بــرای همــه افــراد ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫مســافرت احتمال ابتال و گســترش کووید ‪ ۱۹‬را افزایش‬ ‫مــی دهــد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه شــما نمــی دانیــد‬ ‫کــدام مناطــق امــن یــا کجــا پرخطــر اســت‪ .‬فــرودگاه هــا‪،‬‬ ‫ایســتگاه های اتوبــوس‪ ،‬ایســتگاه های قطــار و داخــل‬ ‫وســایل نقلیــه همــه مکان هایــی هســتند کــه مســافران‬ ‫از طریــق تنفــس و تمــاس بــا ســطوح‪ ،‬می تواننــد در‬ ‫معــرض ویــروس قــرار بگیرنــد‪ .‬عــاوه بــر اینکــه رعایــت‬ ‫فاصلــه اجتماعــی در ایــن مکان هــا چنــدان ممکــن‬ ‫نیســت‪ .‬اگرچــه تمــام شــرکت های حمــل نقــل هوایــی و‬ ‫زمینــی ملــزم بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی هســتند‬ ‫امــا ایــن واقعیــت کــه محیط هــای عمومــی خطرافریــن‬ ‫هســتند‪ ،‬قابــل انــکار نیســت‪.‬‬ ‫اگــر بــه هــر دلیــل ناگذیــر بــه ســفر کــردن هســتید‪ ،‬در صــورت‬ ‫امــکان از خــودرو شــخصی اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن شــاید ایمن تریــن‬ ‫انتخــاب پیــش روی شــما باشــد‪ .‬امــا اگــر ســفر بــا خــودروی‬ ‫شــخصی برای تــان میســر نیســت و انتخــاب شــما مســافرت بــا‬ ‫قطــار اســت‪ ،‬بایــد نــکات بهداشــتی ضــروری را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫قطارها و پروتکل های بهداشتی‬ ‫بــا گســترش هم ه گیــری کوویــد ‪ ،۱۹‬همــه افــراد و‬ ‫ســازمان ها موظــف بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫شــدند‪ .‬در خصــوص شــرکت های قطارهــای مســافربری‬ ‫نیــز ایــن موضــوع صــدق می کنــد‪ .‬انهــا در راســتای حفــظ‬ ‫ســامت مســافران بایــد اصــول بهداشــتی الزم را رعایــت‬ ‫کننــد‪ .‬از مهمتریــن نــکات‪ ،‬ضدعفون ی کــردن مــداوم‬ ‫قطارهــا در هــر روز اســت‪ .‬شــرکت ها موظــف هســتند‬ ‫جانمایــی مســافران را بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی انجــام‬ ‫دهنــد و پیــش از ورود از مســافران غربالگــری بگیرنــد‪.‬‬ ‫از هــر کوپــه تنهــا دو مســافر یــا یــک خانــواده اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬تمــام خدمــه از دســتکش و ماســک اســتفاده‬ ‫می کننــد و ایــن لــوازم را در اختیــار مســافران نیــز قــرار‬ ‫م ی دهنــد‪ .‬ارائــه مــواد غذایــی تنهــا در بســت ه بندی و‬ ‫رعایــت اصــول بهداشــتی انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫مسافران و بهداشت فردی در قطار‬ ‫بــا وجــود تمــام پروتکل هــای بهداشــتی کــه قطارهــای‬ ‫مســافربری رعایــت می کننــد‪ ،‬چیــزی از مســئولیت شــما‬ ‫در رعایــت اصــول بهداشــتی کــم نمی کنــد‪.‬‬ ‫ در وهلــه نخســت‪ ،‬اگــر عالئمــی داریــد کــه شــما را‬‫مشــکوک بــه بیمــاری کــرده اســت‪ ،‬از ســفر بــه شــدت‬ ‫پرهیــز کنیــد‪ .‬ایــن امــر بــرای ســامت شــما و دیگــر‬ ‫مســافران بســیار ضــروری اســت‬ ‫ پیــش از ورود بــه ایســتگاه و ســوار شــدن در قطــار‬‫ماســک و دســتکش خــود را بزنیــد‪.‬‬ ‫ محیــط اطــراف خــود ماننــد دســتگیره ها را ضدعفونــی‬‫کنیــد چــون ممکــن اســت حواســتان نباشــد و در طــول‬ ‫مســیر دســت بــا چشــم یــا گــوش تمــاس داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ در صورت امکان خوراکی همراه خود داشته باشید‪.‬‬‫ از حضور در راهرو و محیط های پر تردد اجتناب کنید‪.‬‬‫ در صورتــی کــه بــا شــخص دیگــری داخل کوپه هســتید‪،‬‬‫پنجــره را کمــی بــاز بگذاریــد تــا تهویه هوا انجــام بگیرد‪.‬‬ ‫نیازهای سفر را پیش بینی کنید‬ ‫عــاوه بــر تمــام نکاتــی کــه بایــد هنــگام اســتفاده از حمــل‬ ‫و نقــل عمومــی و در طــول حضــور در قطــار انجــام دهیــد‪،‬‬ ‫توجــه بــه ایــن مــوارد در جریــان ســفر شــما ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ اگــر داروی خاصــی مصــرف می کنیــد‪ ،‬بــه انــدازه کافــی‬‫همــراه داشــته باشــید کــه در طــول ســفر نیــاز بــه تهیــه‬ ‫کــردن ان نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫ اســتفاده مــداوم از ماســک بســیار ضــروری اســت‪ ،‬در طــول‬‫ســفر ماســک بزنیــد و بــه تعــداد کافــی بــا خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ همــراه خــود بــه مقــدار الزم مــواد ضدعفونی کننــده‬‫دســت داشــته باشــید و در دســترس قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ بــرای ســفر خــود غــذا و اب امــاده کنیــد تــا از خریــد‬‫مــواد غذایــی و مراجعــه بــه رســتوران اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ محــل اقامــت خــود را از پیــش مشــخص کنیــد‪ .‬اگــر‬‫قصــد تمیــز کــردن اقامتــگاه مســافرتی خــود را داریــد‪،‬‬ ‫نــکات مهــم در ضدعفونــی کــردن محیــط را بخوانیــد و بــر‬ ‫اســاس ان عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫ بایــد فــرض را بــر ایــن بگذاریــد کــه تمــام انچــه در‬‫اطــراف شماســت ممکــن اســت الــوده باشــد‪.‬‬ ‫م ص ـ ـ رف زیــاد قنــد فقــط بــرای دندان هــا‬ ‫بــد نیســت بلکــه می توانــد بــه کبــد شــما نیــز‬ ‫اســیب برســاند‪ .‬ایــن عضــو بــرای تهیــه چربــی‬ ‫از یــک نــوع قنــد بــه نــام فروکتــوز اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ .‬فروکتــوز زیــاد در بــدن باعــث ایجــاد‬ ‫چربــی و در نتیجــه منجــر بــه بیمــاری کبــدی‬ ‫می شــود‪ .‬برخــی از مطالعــات نشــان می دهــد‬ ‫کــه قنــد می توانــد بــه انــدازه الــکل بــه کبــد‬ ‫اســیب برســاند‪ ،‬حتی اگر اضافه وزن نداشــته‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن یــک دلیــل دیگــر بــرای محــدود‬ ‫کــردن غذاهــای دارای قنــد اضافــه شــده‪ ،‬مانند‬ ‫نوشــابه‪ ،‬شــیرینی و اب نبــات اســت‪.‬‬ ‫اضافه وزن‬ ‫چربــی ناشــی از اضافــه وزن می توانــد در‬ ‫ســلول های کبــد شــما تجمــع کنــد و منجــر بــه‬ ‫بــروز بیمــاری کبــد چــرب شــود‪ .‬ایــن بیمــاری‬ ‫کبــد شــما را متــورم و بافــت کبــد را ســفت‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر اضافــه وزن داریــد‪ ،‬میانســال یــا‬ ‫مبتــا بــه دیابــت هســتید‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد به‬ ‫بیمــاری کبــد چــرب مبتــا خواهیــد شــد‪ .‬البتــه‬ ‫شــما ممکــن اســت بتوانیــد بــا رژیــم غذایــی و‬ ‫ورزش‪ ،‬ایــن بیمــاری را متوقــف کنیــد‪.‬‬ ‫مکمل های گیاهی‬ ‫ح ت ـ ـ ی ا گ ـ ـ ر ب ـ ـ ر ر و ی محصــول برچســب‬ ‫«طبیعــی» نصــب شــده باشــد هــم ممکــن‬ ‫اســت بــرای شــما خــوب نباشــد‪ .‬شــما همیشــه‬ ‫بایــد قبــل از مصــرف هــر گونــه گیاهــان دارویی‬ ‫بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد تــا از ســالم‬ ‫بــودن انهــا یــا مضــر نبــودن بــرای بــدن شــما بــه‬ ‫طــور خــاص اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫دوز باالی ویتامین ا‬ ‫بــدن شــما بــه ویتامیــن ا احتیــاج دارد و‬ ‫خــوب اســت کــه ان را از گیاهانــی ماننــد‬ ‫میــوه و ســبزیجات تــازه‪ ،‬بــه ویــژه انهایــی‬ ‫کــه قرمــز‪ ،‬نارنجــی و زرد هســتند دریافــت‬ ‫کنــد‪ .‬امــا اگــر مکمل هایــی مصــرف می کنیــد‬ ‫کــه مقادیــر زیــادی ویتامیــن ا دارنــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت باعــث بــروز مشــکل در کبــد شــما شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از مصــرف ویتامیــن ا اضافــی‪،‬‬ ‫بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫نوشیدنی های گازدار‬ ‫تحقیقــات نشــان م ی دهــدافــرادیکــه‬ ‫بیــش از حــد نوشــابه می نوشــند بــه احتمــال‬ ‫زیــاد بــه بیمــاری کبــد چــرب مبتــا هســتند‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪8‬‬ ‫نظافت و‬ ‫ضدعفونی سطوحی‬ ‫که در معرض تماس‬ ‫زیاد هستند‬ ‫هــر خان ـه ای متفــاوت اســت امــا مکان هایــی کــه معمــوال تمــاس‬ ‫بســیاری بــا انهــا داریــم عبارتنــد از‪ :‬دســتگیره درب هــا‪ ،‬میزهــا‪،‬‬ ‫صندلی هــا‪ ،‬نــرد ه پله هــا‪ ،‬ســطوح اشــپزخانه و حمــام‪ ،‬شــیر اب‪،‬‬ ‫توالــت‪ ،‬کلیدهــای بــرق‪ ،‬تلفن هــای همــراه‪ ،‬رایانه هــا‪ ،‬تبلت هــا‪،‬‬ ‫صفحــه کلیدهــا‪ ،‬کنترل هــا‪ ،‬دســته های بــازی و نیز اســباب بازی های‬ ‫مــورد عالقــه‪.‬‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫‪ ۵‬موردی که بهتر است‬ ‫در گوگل جستوجو نکنید‬ ‫اینترنــت امــروزه در دنیــای ما نقش اساســی دارد‬ ‫و مــا در واکنــش بــا اکثــر موانــع موجــود در زندگــی‬ ‫روزمــره بــه ســرچ گــوگل پنــاه می بریــم؛ امــا ایــا‬ ‫گــوگل همیشــه پاســخ درســت بــه مــا می دهــد؟‬ ‫گــوگل موتــور جســتوجو گــری اســت که پاســخی‬ ‫از خــود بــه شــما نمی دهــد؛ بلکــه اطالعاتــی را کــه‬ ‫انســان ها در اختیــار او قــرار دادنــد‪ ،‬را بــرای شــما‬ ‫گــرداوری می کنــد‪ .‬بــه ایــن دلیــل کــه ربات هــا‬ ‫و ماشــی ن ها عــاری از درک و شــعور انســانی‬ ‫هســتند‪ ،‬گــوگل در برخــی مــوارد نــه تنهــا بــه مــا‬ ‫کمــک نم ی کنــد؛ بلکــه مشــکالت زیــادی نیــز‬ ‫درســت می کنــد‪ .‬در ادامــه «ایرنــا زندگــی» شــما‬ ‫را بــا ‪ ۵‬مــوردی کــه نبایــد در گــوگل ســرچ کنیــد‬ ‫همراهــی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬گوگل ترنسلیت‬ ‫مطالب مهم و حیاتی از گوگل اســتفاده نکنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مواردی که شما را اشفته می کند!‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬ممکــن اســت واژه «کرونــا» شــما را‬ ‫اشــفته کنــد‪ .‬اگــر کرونا کلمه موجــود در جمله ای‬ ‫باشــد کــه ســرچ م ی کنیــد‪ ،‬تمــام مطالــب و‬ ‫داد ه هایــی کــه بــا ایــن کلیــدواژه بــه گــوگل‬ ‫شــناخته شــدند در نتیجــه جســتوجو شــما بــاال‬ ‫می اینــد‪ .‬پــس مراقــب باشــید و از ســرچ مــواردی‬ ‫کــه می دانیــد حــال خــوب شــما را بــد می کننــد‬ ‫خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مواردی که شما را به دردسر میندازند!‬ ‫در همــه کشــورها محدودیت هایــی دربــاره ی‬ ‫ســرچ برخــی از مــوارد‪ ،‬وجــود دارد کــه ممکــن‬ ‫اســت شــما را بــه دردســر بیندازنــد‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫بدانیــد گــوگل از طریــق ج ی میــل بــرای شــما‬ ‫شــخصی ســازی می شــود و ایــن یعنــی هــر چــه‬ ‫را کــه تاکنــون در گــوگل ســرچ کردیــد بــه عنــوان‬ ‫تاریخچــه شــما ذخیــره دارد‪ .‬حــاال اگــر جــرم و‬ ‫جنایتــی ناخواســته در ارتبــاط بــا موضوعاتــی‬ ‫کــه ســرچ کردیــد انجــام دهیــد‪ ،‬ایــن تاریخچــه‬ ‫احتمال نیت قبلی و کســب اگاهی بیشــتر شــما‬ ‫در ارتــکاب ان جــرم را اثبــات می کنــد‪.‬‬ ‫شــاید از گوگل ترنســلیت اســتفاده کرده باشید‪،‬‬ ‫در ایــن صــورت متوجــه جملــه بنــدی ناقــص و‬ ‫عــدم درک موضوعــی ترجمه گوگل شــده باشــید‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــم‪ ،‬برخــی از جمــات معنــای‬ ‫منفــی می دهنــد بــدن اینکــه فعــل منفــی در ان‬ ‫بــه کار رفتــه باشــد‪ .‬موتــور ترجمــه گــوگل به دلیل‬ ‫عــدم درک رفتــار واژگان و نقــص گرامــری قابــل‬ ‫اعتمــاد نیســت و توصیــه می شــود بــرای ترجمه ی‬ ‫داده هــای گــوگل متاســفانه از فیلتــر راســتی‬ ‫ازمایــی رد نم ی شــوند و بــه همیــن دلیــل اگــر‬ ‫ســایت معرفــی شــده قابــل اعتمــاد نباشــد‪،‬‬ ‫‪۴۵‬پروژ ه سفردولت‬ ‫پیشرفتفیزیکی‪۸۰‬درصدی‬ ‫داشته است‬ ‫مالــی ‪ ،۹۸‬تاکنــون مبلــغ ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۴۶‬میلیــارد ریــال معــادل‬ ‫‪ ۶۹‬درصــد تخصیــص شــده‪ ،‬امــا‬ ‫میــزان نقدینگــی پرداخــت شــده‬ ‫هــزار و ‪ ۹۱۴‬میلیــارد ریــال معــادل‬ ‫‪ ۶۴.۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت عمرانــی اســتانداری خراســان‬ ‫ش ـ ـ م ا ل ی گ ف ـ ـ ت ‪ ۴۵ :‬پــروژه از مجمــوع ‪ ۱۹۸‬طــرح‬ ‫مصــوب ســفر هیــات دولــت بــه اســتان هــم اکنــون ‪۸۰‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫محســن محمــدی روز دوشــنبه در ارتبــاط بــا ایــن مورد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ســفر هیــات دولــت بــه خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۴۴‬مصوبــه در قالــب ‪ ۱۹۸‬پــروژه بــا اعتبــار‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۹۴۰‬میلیــارد ریــال از منابــع عمومی و ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال از محــل صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی مصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع پــروژه هــای مصــوب ســفر دوم‬ ‫رییــس جمهــوری بــه اســتان ‪ ۲۶‬پــروژه امــاده بهــره‬ ‫بــرداری شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــدی گفــت‪ :‬تعــداد ‪ ۴۸‬پــروژه دارای پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد اســت‪ ۵۱ ،‬پــروژه نیــز‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی کمتــر از ‪ ۵۰‬درصــد دارد و عملیــات‬ ‫اجرایــی تعــداد ‪ ۲۸‬پــروژه نیــز اغــاز نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مقــرر شــد از مبلــغ پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۹۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب‪ ،‬مبلــغ ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۵۰‬میلیــارد ریــال در ســال ‪ ۹۸‬و مبلــغ ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۹۰‬میلیــارد ریــال در ســال ‪ ۹۹‬بــه خراســان شــمالی‬ ‫اختصــاص داده شــود کــه از اعتبــار مصــوب ســال‬ ‫‪ .۴‬مشکالت پوستی‬ ‫هیــچ بعیــد نیســت کــه اطالعــات دچــار تحریــف‬ ‫علمــی شــده باشــند‪ .‬مشــکالت پوســتی یکــی از‬ ‫رایج تریــن مــواردی اســت کــه مــا در گــوگل ســرچ‬ ‫می کنیــم‪ ،‬گاهــی چنــان مشــکل را حــاد نشــان‬ ‫می دهــد کــه مــا از نگرانــی خواب مــان نمی بــرد و‬ ‫گاهــی هــم بــرای مشــکالت جــدی‪ ،‬چنــد ماســک‬ ‫خانگــی توصیــه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نشانه ی بیماری‬ ‫موتــور جســتوجوگر گــوگل پزشــک نیســت! اگــر‬ ‫نشــان ه ای از درد در خــود احســاس می کنیــد بــه‬ ‫یــک پزشــک مجــرب مراجعــه کنیــد و خاطــر خــود‬ ‫را بــا برخــی از داده هــای بــی اســاس گــوگل مکــدر‬ ‫نکنیــد‪ .‬ممکــن اســت یــک دل درد ســاده را کــه فقط‬ ‫بــا کمــی عــرق نعنــا درمــان می شــود را نشــانه ای از‬ ‫ســرطان روده بشناســد و اطالعــات غیــر واقعــی‬ ‫دیگــری در اختیارتــان بگــذارد‪.‬‬ ‫م ح م ـ ـ د یگ ف ـ ـ ت ‪:‬ه م چ ن ی ـ ـ ناز‬ ‫مجمــوع ســه هــزار و ‪ ۴۵۰‬میلیــارد‬ ‫ر یــال اعتبــار مصــوب از محــل‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬مبلــغ ‪۹۹۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال در ســال مالــی ‪ ۹۸‬و‬ ‫مبلــغ ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۶۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬مصــوب شــد کــه از‬ ‫مجمــوع اعتبــار مصــوب تاکنــون‬ ‫هــزار و ‪ ۱۵۲‬میلیــارد ریــال معــادل‬ ‫‪ ۳۳.۴‬درصــد بــه اســتان تخصیــص‬ ‫داده شــده امــا‪ ،‬میــزان نقدینگــی‬ ‫پرداخــت شــده هــزار و ‪ ۱۴۲‬میلیــارد‬ ‫ریــال معــادل ‪ ۳۳.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی پروژه های پایان یافته را نیز‬ ‫شــامل اموزشــگاه دو کالســه خیرابــاد شــیروان‪ ،‬خریــد‬ ‫تجهیــزات مــورد نیــاز پــروژه هــای تخریــب و بازســازی‬ ‫مجتمــعاموزشــیعشــایریاشــخانه‪،‬کتابخانــه‬ ‫عمومی روســتاهای ارکان و گریوان بجنورد‪ ،‬دپارتمان‬ ‫قبــل بیمارســتان امــام حســن (ع)‪ ،‬تجهیــز بخــش ان‬ ‫ای ســی یــو بیمارســتان بنــت الهــدی بجنــورد‪ ،‬تجهیــز‬ ‫دانشــکده دندانپزشــکی بجنــورد‪ ،‬تکمیــل ابرســانی‬ ‫بــه ســرخ چشــمه‪ ،‬ابرســانی بــه عشــایر شاکاســه‬ ‫همچنیــن عملیــات ابخیــزداری در حــوزه هــای باغلــق‪،‬‬ ‫پیربــز‪ ،‬نامانلــو‪ ،‬جهانــی‪ ،‬ارنــاوه‪ ،‬برســتو‪ ،‬منصورابــاد‪،‬‬ ‫رئیــن شــیراباد‪ ،‬زو‪ ،‬سرچشــمه‪ ،‬کوســه‪ ،‬کهنــه جلگــه‪،‬‬ ‫کتلــی‪ ،‬اســطرخی‪ ،‬گوینــک وکــوران عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫محمــدی گفــت‪ :‬پــروژه هایــی نیز کــه تاکنون عملیات‬ ‫اجرایــی انــان اغــاز نشــده اســت شــامل ‪ ۱۴‬پــروژه‬ ‫تعمیــر و تجهیــز ورزش و جوانــان‪ ،‬خوابــگاه ورزشــی‬ ‫بجنــورد‪ ،‬ســاخت بازارچــه هــای صنایــع دســتی بجنــورد‬ ‫و فــاروج همچنیــن تخریــب و بازســازی اموزشــگاه‬ ‫شــش کالســه اینچه ســفلی و ‪ ۱۰‬مرکز جامع ســامت‬ ‫روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫کاروان دولــت تدبیــر و امیــد‪ ۲۳ ،‬تیرمــاه ســال‬ ‫گذشــته بــه خراســان شــمالی ســفر کــرد‪.‬‬ صفحه 8 ‫از دســتورالعمل های منــدرج در محصــوالت نظافتــی بــرای اســتفاده‬ ‫صحیــح و ایمــن پیــروی کنیــد‪ ،‬ایــن دســتورالعمل ها شــامل اقدامــات‬ ‫احتیاطــی هســتند کــه در زمــان اســتفاده بایــد انجــام دهیــد بــه ماننــد‬ ‫پوشــیدن دســتکش و یــا اطمینــان از اینکــه جریــان هــوای خوبــی در خانــه‬ ‫برقــرار باشــد‪.‬‬ ‫نظافت‬ ‫خانه‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫تغییر یک فرمول برای برگرداندن قدرت خرید از دست رفته مردم‬ ‫اوضــاع بــازار طــا در ایــران بــا توجــه بــه‬ ‫افزایــش بهــای اونــس جهانــی از یــک‬ ‫ســو و اثرپذیــری از تغییــرات نــرخ ارز در‬ ‫داخل کشــور‪ ،‬ســبب شــده تا کســبه این‬ ‫صنــف از بی رونقــی بگوینــد؛ بــا توجــه‬ ‫بــه ایــن مســاله‪ ،‬رئیــس اتحادیــه طــا‬ ‫بــرای تحــرک در ایــن بــازار‪ ،‬از احتمــال‬ ‫قری ب الوقــوع تغییــر فرمــول محاســبه‬ ‫قیمــت مصنوعــات طــا خبــر داده اســت‪.‬‬ ‫ل چیســت و ایــن تصمیــم چــه‬ ‫ایــن فرمــو ‬ ‫اثــری بــر قــدرت خریــد مــردم می گــذارد؟‬ ‫اگــر گذرتــان بــه طالفروشــی افتــاده‬ ‫باشــد‪ ،‬احتمــاال ً برایتــان پیــش امــده کــه‬ ‫قیمــت طــا چگونــه محاســبه می شــود؟‬ ‫وقتــی زیــوراالت طــای مــورد نظــر خــود را‬ ‫انتخــاب می کنیــد‪ ،‬فروشــنده پشــت ســر‬ ‫هــم شــروع بــه محاســباتی بــا ماشــین‬ ‫حســاب می کنــد‪ ،‬امــا در نهایــت تنهــا یک‬ ‫رقــم در فاکتــور شــما نوشــته می شــود که‬ ‫انــرا بــه فروشــنده پرداخــت می کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ان محاســبات شــامل چــه‬ ‫مــواردی اســت؟ می دانیــد چقــدر مالیــات می پردازیــد؟ چقــدر اجــرت ســاخت طــا‬ ‫را پرداخــت می کنیــد؟ و چــه ســهمی از مبلــغ پرداختــی شــما ســود فروشــنده‬ ‫اســت؟‬ ‫به طــور کلــی قیمــت طــا در کشــور مــا از دو عامــل اصلــی نــرخ اونــس جهانــی‬ ‫و قیمــت دالر نشــات می گیــرد‪ .‬عمــده افزایــش قیمت هــای ســال های اخیــر نیــز‬ ‫ناشــی از مــورد دوم بــوده و حتــی اکنــون کــه اونــس جهانــی در باالتریــن قیمــت‬ ‫تاریخــی خــود بــه ســر می بــرد‪ ،‬اثــر ان روی قیمــت طــا در ایــران بــا نوســانات نــرخ‬ ‫دالر در بــازار داخلــی قابــل مقایســه نیســت‪.‬‬ ‫بــرای محاســبه قیمــت طالیــی کــه خریــداری می کنیــد‪ ،‬ابتــدا نــرخ ریالــی هر گرم‬ ‫طــا بــر اســاس دو عامــل ذکــر شــده‪ ،‬تعییــن می شــود‪ .‬پــس از اینکــه قیمــت‬ ‫هــر گــرم طــا به صــورت ریالــی مشــخص شــد‪ ،‬نوبــت بــه کارمزدهــای ســازنده و‬ ‫فروشــنده و همچنیــن مالیــات بــر ارزش افــزوده می رســد‪.‬‬ ‫اجــرت طــا در واقــع همــان هزینــه ســاخت طالســت‪ .‬هــر ســازنده ای بــر اســاس‬ ‫نــوع و کیفیــت کار خــود و تقاضایــی کــه بــازار از وی دارد‪ ،‬اجرتــی را دریافــت‬ ‫می کنــد‪ .‬اجــرت ســازنده گاهــی به صــورت درصــدی‪ ،‬امــا اغلــب به صــورت ریالــی‬ ‫محاســبه می شــود‪ .‬بــه طــور مثــال اگــر گفتــه شــود اجــرت ســاخت یــک گوشــواره‪،‬‬ ‫انگشــتر یــا‪ ۱۰ ...‬گرمــی‪ ،‬بـه ازای هــر گــرم ‪ ۸۰‬هــزار تومــان اســت‪ ،‬شــما عــاوه بــر‬ ‫هزینــه روز قیمــت طــا‪ ،‬بایــد ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان نیــز به عنــوان اجــرت ســازنده ان‬ ‫پرداخــت کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس نوبــت بــه ســود فروشــنده می رســد کــه هفــت درصــد اســت‪ .‬نکتــه‬ ‫اینکــه عــدد گفتــه شــده روی قیمــت کل قبلــی اعمــال می شــود‪ .‬یعنــی هفــت‬ ‫درصــد ســود فروشــنده‪ ،‬هــم قیمــت انگشــتر طــا و هــم اجــرت ســازنده ان را در‬ ‫برمی گیــرد‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه عــدد پنهــان شــده در ایــن بخــش برایتــان بیــش‬ ‫از ‪ ۵۶‬هــزار تومــان اب می خــورد‪.‬‬ ‫حــال اگــر طــای مــورد نیــاز شــما از نظــر وزنــی بیشــتر و جــزو مدل هــای جدیــد‬ ‫نیــز باشــد و ســازنده ان بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار تومــان اجــرت دریافــت کنــد‪ ،‬ایــن عــدد‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬در نهایــت بــه ‪ ۹‬درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده می رســیم کــه‬ ‫همــه ان مــوارد قبلــی را در برمی گیــرد‪ .‬پــس اگــر بــا خــود تصــور کرده ایــد شــما‬ ‫فقــط ‪ ۹‬درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده و هفــت درصــد ســود فروشــنده (در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۶‬درصــد) را می پردازیــد‪ ،‬در اشــتباهید‪ .‬مابه التفــاوت پرداختــی شــما بــا‬ ‫قیمــت واقعــی یــا بــدون اجــرت طالیــی کــه خریــداری کرده ایــد‪ ،‬بیــش از این هــا‬ ‫فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫افزایــش قیمــت طــا باعــث شــده بــود در ســال های اخیــر خبرهــای مختلفــی‬ ‫از رونــق نداشــتن بــازار مصنوعــات طــا و تعطیلــی برخــی از فعــاالن ایــن صنــف‬ ‫بخوانیــم‪ .‬هــر چنــد عامــل اصلــی افزایــش قیمــت مصنوعــات طــا را همان طــور‬ ‫کــه اشــاره شــد‪ ،‬بایــد در افزایــش نــرخ داخلــی دالر و ســپس افزایــش نــرخ اونــس‬ ‫جهانــی جســت‪ ،‬امــا تغییــر فرمــول محاســبه نــرخ مصنوعــات طــا می توانــد تــا‬ ‫حــدی بــازار طــا را از رکــود خــارج کنــد‪.‬‬ ‫فرمول محاسبه طال تغییر می کند؟‬ ‫ایــت محمدولــی رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر بــه ایرناپــاس می گویــد‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر بــه یــک جمع بنــدی رســیدیم مبنــی بــر اینکــه درصــدی را کــه طالفــروش‬ ‫به عنــوان ســود خــود دریافــت می کنــد‪ ،‬ثابــت کنیــم تــا دیگــر ایــن مبلــغ ناشــی‬ ‫از قیمــت طــا نباشــد‪ .‬ایــن رویکــرد باعــث می شــود بــا افزایــش قیمــت طــا‪ ،‬بــار‬ ‫ســنگینی روی دوش مصرف کننــده نباشــد‪ .‬بـه زودی ایــن موضــوع را بــه صنعــت‬ ‫و بــازار اعــام می کنیــم تــا از ایــن بــه بعــد ســود فروشــندگان طــا‪ ،‬نــه به صــورت‬ ‫درصــدی‪ ،‬بلکــه ریالــی دریافــت شــود‪.‬‬ ‫وی در همیــن رابطــه می افزایــد‪ :‬بــه ایــن ترتیــب مصرف کننــده رغبــت بیشــتری‬ ‫بــرای خریــد مصنوعــات طــا پیــدا می کنــد‪ .‬تــاش می کنیــم تــا از ایــن بــه بعــد‬ ‫طالفروشــان عــدد ثابتــی را بـ ه جــای درصــدی از قیمــت طــا دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫محمدولــی در رابطــه بــا زمــان اجــرای ایــن تصمیــم نیــز اظهــار کــرد‪ :‬بــا ســازمان‬ ‫حمایــت مصرف کننــدگان مشــورت هایی انجــام داده ایــم و قــرار اســت در همیــن‬ ‫روزهــا پاســخی ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره میــزان در نظــر گرفتــه شــده بــرای فعــاالن بخش هــای‬ ‫مختلــف بــازار طــا نیــز گفــت‪ :‬تولیدکننــده هــدر رفــت طــا دارد و برخــی‬ ‫از هزینه هایــش بــا قیمــت روز دالر پیــش م ـی رود‪ .‬پیش بینــی می کنیــم‬ ‫حاشــیه ســودی معــادل تقریبــا ً پنــج تــا هفــت درصــد بــرای تولیدکننــدگان‬ ‫در نظــر بگیریــم‪ .‬پــس از ایــن فروشــندگان ســود خــود را به صــورت ریالــی‬ ‫دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫حــال بایــد دیــد ان طــور کــه رئیــس اتحادیــه طــا می گویــد‪ ،‬تصمیــم ایــن‬ ‫اتحادیــه بــه زودی ابــاغ می شــود و می توانــد اثــر مثبتــی روی قیمت هــا‬ ‫داشــته باشــد؟ ایــا تــاش بــرای بازگشــت قــدرت خریــد از دســت رفتــه‬ ‫مــردم موفــق خواهــد بــود؟‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪10‬‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫عید قربان‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه ویــروس‬ ‫هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم‬ ‫هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویروس می توانــد وارد‬ ‫بــدن شــما شــده و شــما را بیمــار کنــد‬ صفحه 10 ‫مرتــب دســت هــای خودتــان را بــه صــورت کامــل با اب و صابون بشــویید‬ ‫مرتب دست‬ ‫یــا بــا محلولهــای ضدعفونــی کننــده حاوی الــکل تمیز کنید ‪.‬‬ ‫هایمطمئـ‬ ‫محلولهــایـان بگذاریــد‪.‬‬ ‫اســتفاده‪20‬از ثانیــه زمـ‬ ‫ـد وحداقــل‬ ‫دسـوـت بایـ‬ ‫صحیــح‬ ‫شســتن‬ ‫خودـنرا‬ ‫صابــون‬ ‫بــا اب‬ ‫دســت هــا‬ ‫ـرایش ــوی‬ ‫شبـس ت‬ ‫بشوییدـای‬ ‫ـد همــه قســمت هـ‬ ‫انتخـ‬ ‫ـای کـ‬ ‫ـویندههـ‏ای‬ ‫محصــول ش‬ ‫ـیــهکننـبــا‬ ‫ضدعفونـ ک‬ ‫شــوید‬ ‫کردیـــن‬ ‫ـاب را از بی‬ ‫ـت هــا‬ ‫ـه دسـ‬ ‫روی‬ ‫الکل‪،‬ویـــروس‬ ‫ـده حــاوی‬ ‫تـد‪.‬‏تان را ماســاژ داد ‏ه ایــد‪.‬‬ ‫دســبرنـ‬ ‫مــی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫پرستار عزیز‬ ‫خسته نباشی! گرچه می دانم خستگی را خسته‬ ‫کرده ای بس که از خودت مایه می گذاری تا مبادا‬ ‫شرمسار خانوده ای شوی که چشمشان به التیام‬ ‫دردهای کسی است که قوت الیموتشان را تامین‬ ‫می کند‪ ،‬خستگی را خسته پایداری و استقامتت در‬ ‫برابر نامالیمات می کنی و در و دیوار بیمارستان از تو‬ ‫بابت این همه پایداری شرمسار است‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪12‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی را‬ ‫رعایت کنید‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج‬ ‫خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعد از ســرفه و عطســه بالفاصله دســتمال کاغذی خود‬ ‫را دور بیاندازیــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫‪ ۱۰‬نوشیدنی سرطان زا که باید از خوردن‬ ‫ان اجتناب کنید‬ ‫دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر در اییــن تکریــم و معارفــه‬ ‫مدیرعامــل هــال احمــر گلســتان کــه در جلســه شــورای مدیران‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬جمعیــت هــال احمــر بــه عنــوان‬ ‫مجموعــه ای عــام المنفعــه ویژگــی هــای خاصــی دارد کــه در‬ ‫کمتــر دســتگاهی دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر حســن قوســیان مقــدم افــزود‪ :‬یکــی از ایــن ویژگــی هــای‬ ‫خــاص اصــول هفتگانــه اســت کــه بــه ایــن اصــول معتقدیــم و‬ ‫در عمــل بــه انجــام ان مقیــد هســتیم و ایــن اصــول موجــب می‬ ‫شــود جمعیــت هــال احمــر بــر محــور انســانیت و بشردوســتی‬ ‫در ارائــه خدمــات داوطلبانــه؛ بــی طرفــی و بــی غرضــی را در‬ ‫پیــش گیــرد‪.‬وی تصریــح کــرد‪ :‬گزارشــات خیلــی خوبــی از‬ ‫جمعیــت گلســتان دریافــت مــی کنیــم و ایــن اســتان در همــه‬ ‫حــوزه هــا اعــم از فعالیتهــای عــام المنفعــه و داوطلبــی‪ ،‬امــداد و‬ ‫نجــات‪ ،‬حــوزه درمــان و جوانــان از اســتان هــای پیشــگام اســت‬ ‫و انتظــار داریــم ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر قوســیان مقــدم اذعــان داشــت کــرد‪ :‬دکتــر هــروی‬ ‫مدیــری فعــال و کوشــا اســت؛ بنــا داریــم بــا نگاهــی مدیریتــی‬ ‫بــا بهــره منــدی از تــوان و ظرفیــت نیروهــای درونــی جمعیــت؛‬ ‫از پتانســیل تمامــی کارکنــان اســتفاده کنیــم و اعتقــاد داریــم‬ ‫گــردش مدیریتــی موجــب پدیــدار شــدن تنــوع در فعالیــت هــا‬ ‫مــی شــود‪.‬وی در ادامــه گفــت‪ :‬گلســتان در حــوزه داوطلبــی از‬ ‫اســتان هــای ســرامد اســت و جــذب بســیار خوبــی در حــوزه‬ ‫خیریــن انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫در بحران کرونا جامعه بیش از هر زمان به اعتماد‬ ‫عمومی هالل احمر نیاز دارد‬ ‫در این جلســه معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بنــده از نوجوانــی بــا ایــن نهــاد اشــنا هســتم و‬ ‫و عشــق و نوعدوســتی و بــا مــردم بــودن را بــه عنــوان شــالوده و‬ ‫بنیــان ایــن نهــاد همــواره مشــاهده کــرده ام‪.‬‬ ‫مهنــدس چراغعلــی بیــان کــرد‪ :‬تبلــور نوعدوســتی هــال‬ ‫احمــری هــا را در ســیل گلســتان دیدیــم کــه داوطلبــان هــال‬ ‫احمــر جلوتــر از مســئولین در صحنــه حضــور داشــتند و ایــن‬ ‫حــس بــه مــردم هــم منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه لبــاس هــال احمــر مایــه افتخــار و‬ ‫مباهــات و ســرمایه بزرگــی بــرای جمعیــت هــال احمــر اســت‬ ‫افــزود‪ :‬اکنــون در شــرایط بحرانــی کرونــا‪ ،‬جامعــه بیــش از هــر‬ ‫زمــان بــه ایــن اعتمــاد عمومــی هــال احمــر نیــاز دارد‪.‬‬ ‫در اجــرای رســالت و ماموریــت هــای جمعیــت هــال احمــر از‬ ‫ظرفیــت همــه حــوزه هــا اســتفاده مــی کنیــم‬ ‫در ادامــه سرپرســت جمعیــت هــال احمــر گلســتان‪ ،‬ضمــن‬ ‫قدردانــی از حســن اعتمــاد دکتــر همتــی اظهــار کرد‪:‬امیــدوارم‬ ‫امانتــدار خوبــی بــرای ایــن اعتمــاد باشــم و ســعی خواهیــم کــرد از‬ ‫تمــام ظرفیــت هــای حــوزه هــای امدادگــری‪ ،‬نجاتگــری و حــوزه هــای‬ ‫داوطلبــی در اجــرای رســالت و ماموریــت هــا بهــره منــد شــویم‪.‬‬ ‫فرهــاد میقانــی تصریــح کــرد‪ :‬اســتان گلســتان ظرفیــت هــای‬ ‫بســیار بزرگــی در بخــش داوطلبــی بــه ویــژه در حــوزه پزشــکان‬ ‫داوطلــب دارد و گــواه ان کاروان هــای ســامت پزشــکان‬ ‫متخصــص اســت کــه در زلزلــه غــرب کشــور و کاروان فــوق‬ ‫تخصــص در طــرح نــذر اب‪ ۲‬در منطقــه شهرســتان نیمــروز‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬خدمــات داوطلبانــه ارائــه‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫انتصاب یک نیروی جوان و هالل احمری برای‬ ‫تصدی مدیرعاملی جمعیت هالل احمر گلستان‬ ‫اتفاقی نیک بوده است‬ ‫هچنیــن دکتــر هــروی در اییــن تکریــم و معارفــه مدیرعامــل‬ ‫جمعیــت هــال احمــر گلســتان ضمــن قدردانــی از اعتمــاد مدیــران‬ ‫ارشــد جمعیــت هــال احمــر بــرای تصــدی مدیرعاملــی در هــال‬ ‫احمــر اســتان گفــت‪ :‬فعالیــت در جمعیــت هــال احمــر بــا ایــن‬ ‫لبــاس پــر افتخــار همــواره خیــر و ســعادت بهمــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫قــرار گرفتــن در جایــگاه مدیریتــی در ایــن نهــاد مردمــی و‬ ‫خدمتگــزار مســولیت هــا را دوچنــدان مــی کنــد‪.‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫حفــظ و حراســت از اعتمــاد عمومــی و نگهداشــت داوطلبــان در‬ ‫بدنــه جمعیــت هــال احمــر اســتان همــواره از دغدغــه هــای‬ ‫حقیــر در زمــان تصــدی جایــگاه مدیرعاملــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مهــم در حادثــه ســیل ‪ ۹۸‬همــواره نقطــه عطــف نگاهمــان‬ ‫بــوده اســت‪.‬دکتر هــروی افــزود‪ :‬همــت بلنــد و تعامــل ارزنــده‬ ‫تمامــی اعضــا‪ ،‬امدادگــران‪ ،‬نجاتگــران‪ ،‬داوطلبــان و خیریــن نوع‬ ‫دوســت هــال احمــر گلســتان نقطــه طالیــی تمامــی فعالیــت‬ ‫هــا و برنامــه هــا بــوده اســت و امیــد دارم ایــن ظرفیــت هــا بــه‬ ‫عنــوان ســرمایه ای اجتماعــی مــورد نــگاه ارزنــده سرپرســت‬ ‫جدیــد جمعیــت هــال احمــر اســتان بــه عنــوان فــردی مطلــع و‬ ‫اگاه‪ ،‬همــواره قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫هالل احمر گلستان در پوشش امدادی حوادث در‬ ‫سطح استان خوش درخشید‬ ‫در ایــن ســفر یکــروزه‪ ،‬دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر بــا‬ ‫دکتــر حــق شــناس اســتاندار گلســتان دیــدار و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در این دیدار گفت‪ :‬در امدادرســانی ســیل‬ ‫فروردیــن ‪ ،۹۸‬ســیل نوکنــده و ازادشــهر شــاهد تــاش بــی‬ ‫وقفــه مجموعــه جمعیــت هــال احمــر اســتان بــودم‪.‬‬ ‫پیشــرو بــودن نیروهــای هــال احمــر در حــوادث و ســوانح‬ ‫اســتان همواره مثال زدنی اســت‪.‬دکتر حق شــناس با اشــاره‬ ‫بــه اینکــه مــا از تصمیمــات مدیریتــی جمعیــت هــال احمــر‬ ‫حمایــت مــی کنیــم؛ افــزود‪ :‬در حادثــه بــرف و کــوالک اســفند‬ ‫‪ ۹۸‬حضــور جمعیــت هــال احمــر باعــث شــد از وقــوع فاجعه‬ ‫در جــاده توسکســتان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن دیــدار دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر ضمــن‬ ‫اعــام رضایــت از عملکــرد هــال احمــر اســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫قطعــا ً حمایــت هــای اســتانداری از مجموعــه جمعیــت هــال‬ ‫احمــر در اســتان راهگشــار خواهــد بــود و مــا بــه عنــوان معین‬ ‫دولــت هــر جایــی الزم باشــد انجــام وظیفــه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫گلستان در حوزه پاسخگویی به حوادث و سوانح‬ ‫همواره موفق عمل کرده است‬ ‫دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر در بازدیــد یکــروزه از مرکز کنترل‬ ‫و هماهنگــی عملیــات گلســتان ضمــن اعــام رضایــت از نحــوه‬ ‫عملکــرد حــوزه امــداد و نجــات اســتان گفــت‪ :‬نــگاه امــدادی و‬ ‫فنــی و تخصصــی در حــوزه پوشــش امــدادی در حــوادث در‬ ‫ســاعات اولیــه وقــوع حادثــه از اولویــت هــای اصلــی امــداد و‬ ‫نجــات اســت کــه ایــن امــر در گلســتان مشــهود اســت‪.‬‬ ‫دکتــر قوســیان مقــدم افــزود‪ :‬تربیــت نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص و امــوزش دیــده در زمــان وقــوع حــوادث یقینــا‬ ‫میــزان بازدهــی عملکــرد هــال احمــر در پوشــش امــدادی‬ ‫حــوادث و ســوانح را تــا حــد مطلوبــی افزایــش خواهــد داد و‬ ‫ایــن مهــم از دغدغــه هــای حقیقــی و بنیادیــن مدیــران ارشــد‬ ‫جمعیــت هــال احمــر اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در پایــان اییــن تکریــم و معارفــه‪ ،‬دبیــرکل‬ ‫جمعیــت هــال احمــر ضمــن قدردانــی از زحمــات دکتــر‬ ‫محمــد علــی هــروی و اهــدای لــوح ســپاس رئیــس جمعیــت‬ ‫هــال احمــر؛ بــا اهــدای حکــم فرهــاد میقانــی را بــه عنــوان‬ ‫سرپرســت جمعیــت هــال احمــر گلســتان معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫ایا کرونا تبعات و‬ ‫عوارض دائمی دارد؟‬ ‫ابتــا بــه بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬براســاس‬ ‫شــواهد موجــود در برخــی مــوارد‬ ‫می توانــد پیامدهــای طوالنــی و دائمی‬ ‫زیــادی داشــته باشــد‪ .‬ایــن پیامدهــا‬ ‫شــامل اســیب بــه ریه هــا‪ ،‬اســیب بــه‬ ‫قلــب و اختــاالت روانــی اســت‪.‬‬ ‫موسســه ملی تحقیقات ســامت و‬ ‫دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکیتهــرانراهنمــایپاســخ‬ ‫بــه پرســش گزارشــی را بــا عنــوان‬ ‫ایــا ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬مــی توانــد‬ ‫تبعــات و عــوارض دائمــی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬منتشــر کــرد کــه در ذیــل مــی‬ ‫خوانیــد‪.‬‬ ‫در ب رخ ـ ـ ی ب یمــاری هــای عفونــی‬ ‫(واگیــر) و در مراحــل بســیار شــدید‬ ‫بیمــاری‪ ،‬در صــورت اســیب جــدی‬ ‫بــه انــدام هــا ممکــن اســت عــوارض‬ ‫پایــدار و گاهــی دائمــی بوجــود ایــد‬ ‫بــرای مثــال بیمــاری ســل مــی تواند با‬ ‫اســیب رســاندن بــه ریــه هــا عوارضی‬ ‫دائمــی (اســم و غیــره) بــرای فــرد بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اگرچــه هنــوز دایــره اطالعــات مــا‬ ‫دربــاره بیمــاری کرونــا‪ ،‬خصوصــا در‬ ‫زمینــه تاثیــرات طوالنــی مــدت ان‪،‬‬ ‫بســیار ناقــص اســت امــا شــواهد‬ ‫علمــی نســبتا مناســبی بــرای پاســخ‬ ‫بــه ایــن ســوال کــه ایــا عفونــت هــا‬ ‫مــی تواننــد تبعــات و عــوارض دائمــی‬ ‫داشــته باشــند موجــود اســت‪.‬‬ ‫بــاتوجــهبــهشــواهدموجــود‪،‬‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬مــی توانــد باعــث‬ ‫اســیب جــدی بــه برخــی انــدام هــا‬ ‫شــود‪ .‬ســندرم زجــر حــاد تنفســی‬ ‫زمانــی رخ م ی دهــد کــه مایــع بــه‬ ‫دالیــل مختلــف از مویــرگ هــا وارد‬ ‫کیســه هــای هوایــی شــده و امــکان‬ ‫دریافــت اکســیژن ریــه را کاهــش‬ ‫دهــد‪ .‬بیمارانــی کــه دچــار ســندرم‬ ‫زجــر حــاد تنفســی مــی شــوند بــه‬ ‫احتمــال زیــاد دچــار عــوارض دائمــی‬ ‫یــا طوالنــی مــدت مــی شــوند‪.‬‬ ‫اســیب هــای شــدیدی کــه ایــن‬ ‫ویــروس مــی توانــد بــه ریــه برســاند‬ ‫موجــب اختــال در عملکــرد ریــه‬ ‫ماننــد کاهــش ظرفیــت و مشــکل‬ ‫در جــذب اکســیژن مــی شــود و در‬ ‫نتیجــه بقیــه انــدام هــا نیــز تحــت‬ ‫تاثیــرایــنویــروسقــرارمــیگیرنــد‪.‬‬ ‫از همیــن رو پــس از بهبــودی از ایــن‬ ‫بیمــاری ممکــن اســت انــدام هایــی‬ ‫ماننــد قلــب‪ ،‬کلیــه هــا‪ ،‬مغــز و حتــی‬ ‫رگ هــا دچــار مشــکالتی بشــوند‪.‬‬ صفحه 12 ‫از اخریــن تحــوالت مربــوط بــه کویــد‪ 19-‬مطلــع باشــید‪.‬به‬ ‫توصیــه هــای ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی‪ ،‬مســئولین‬ ‫بهداشــت عمومــی کشــور و محــل زندگیتــان ‪ ،‬یــا کارفرمایتــان‬ ‫بــرای مراقبــت از خــود و دیگــران در برابــر کوویــد‪ 19-‬عمــل‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫از اوضاع‬ ‫مطلع باشید‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫ش از حد اب‬ ‫ایا می دانستید بی ‬ ‫خوردن این عوارض را دارد؟‬ ‫همــه می دانیــم کــم ابــی بــدن مــا را دچــار مشــکل‬ ‫م ی کنــد؛ امــا ایــا می دانســتید پرابــی بــدن نیــز‬ ‫مشــکالتی بــرای ســامتی مــا بــه وجــود م ـی اورد؟‬ ‫ک ـ ـ م ا ب ــی بــدن مشــکالتی از جملــه خشــکی‬ ‫پوســت‪ ،‬یبوســت‪ ،‬چاقــی و غیــره را بــرای مــا بــه‬ ‫وجــود م ـی اورد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد پرابــی بــدن‬ ‫نیــز عوارضــی دارد کــه بــرای ســامتی و کیفیــت‬ ‫زندگــی مــا مضــر هســتند‪ .‬در ادامــه «ایرنــا زندگی»‬ ‫در تشــخیص اینکــه ایــا شــما بیــش از حــد اب‬ ‫می خوریــد یــا نــه و عــوارض پــر اب بــودن بــدن‪،‬‬ ‫شــما را همراهــی می کنــد‪.‬‬ ‫ایا من زیاد اب می خورم؟‬ ‫‪ .۱‬هــرگاه می خواهیــم از خانــه بیــرون برویــم اب‬ ‫می خوریــم و همیشــه یــک بطــری اب همــراه خــود‬ ‫داریم‬ ‫‪ .۲‬هــرگاه اب می بینیــم می نوشــیم‪ ،‬بــدون اینکــه‬ ‫تشــنه باشیم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــه دفعــات زیــاد بــه دستشــویی می رویــد و‬ ‫رنــگ ادرار بــی رنــگ اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬در شــی‪ ،‬بــه هنــگام خــواب هــم شیشــه ابــی‬ ‫در کنــار خــود می گذاریــد‪.‬‬ ‫عوارض پر ابی بدن‬ ‫‪ .۱‬اب زیــاد در معــده بــه خصــوص در فصل های ســرد‪،‬‬ ‫باعث حالت تهوع‪ ،‬اســتفراغ و اســهال می شــود‪.‬‬ ‫ل خاصــی‬ ‫‪ .۲‬ســردردهای مکــرر‪ ،‬بــدون هیــچ دلیــ ‬ ‫بــه ســراغتان می ایــد و شــما را از انجام هــای روزمــره‬ ‫بــاز مـی دارد‪ .‬ایــن ســردردها بــه علــت برهــم خــوردن‬ ‫تعــادل بیــن نمــک و اب در بــدن انجــام می گیــرد‬ ‫کــه بــه ان فشــار اُســمزی می گوینــد‪ .‬ایــن ســر درد‬ ‫در قســمت فوقانــی ســر بــوده از پیشــانی تــا بینــی را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬در مــوارد حــاد تــر ممکــن‬ ‫اســت دچــار اختــاالت تنفــس و مغــزی نیــز شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ورم صــورت‪ ،‬دســ ت ها و پاهــا یکــی دیگــر‬ ‫از عــوارض پرابــی بــدن اســت‪ .‬بــه ایــن دلیــل کــه‬ ‫ســلول های بــدن مــا بیــش از حــد نیــاز اب جــذب‬ ‫کردنــد و در نتیحــه متــورم می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گرفتگــی عضلــه بیشــتر بــرای شــما رخ خواهــد‬ ‫داد‪ .‬داشــتن بــدن ســالم مســتلزم ایــن اســت کــه‬ ‫همــه ی مــواد مــورد نیــاز بــه انــدازه کافــی بــه بــدن‬ ‫برســند‪ ،‬نــه کمتــر و نــه بیشــتر‪ .‬اب زیــاد‪ ،‬موجــب‬ ‫برهــم زدن تعــادل الکتریکــی بــدن شــده و موجــب‬ ‫گرفتگــیعضــات‪،‬لــرزشدســ ت هاوتــنم ی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬احســاس خســتگی و بی حالــی‪ ،‬بــه علــت پــر ابــی‬ ‫بــدن نیــز ممکــن اســت رخ دهــد‪ .‬در برخــی از مــوارد‬ ‫ایــن عارضــه بــه علــت کمبــود ویتامیــن اســت‪ ،‬و در‬ ‫برخــی دیگــر بــه علــت پــر ابــی بــدن‪ .‬بیــش از حــد نیــاز‬ ‫اب خــوردن‪ ،‬موجــب تولیــد هورمون هــای اســترس نیــز‬ ‫در بــدن می شــود و مــا واکنش هــای ســریع و استرســی‬ ‫بــه کن ش هــا نشــان خواهیــم داد‪ .‬در واقــع نوعــی‬ ‫ضعــف اعصــاب بــه وجــود م ـی اورد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪13‬‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫ضربه ای به کسب وکارهای اینترنتی مناطق محروم‬ ‫گرانفروشــی دو اپراتــور اینترنــت همــراه در یــک مــاه‬ ‫گذشته کار را به اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‬ ‫رادیویــی و در نهایــت برگــزاری دادگاه رســانده اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال هنــوز اپراتورهــا اقــدام بــه کاهــش قیمــت نکــرده و‬ ‫همچنــان بــه سرکشــی خــود ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫افزایــش خودســرانه افزایــش قیمــت اینترنــت همــراه‬ ‫دو اپراتــور ایرانســل و همــراه اول ایــن روزهــا همچنــان‬ ‫بــه اعتــراض کاربــران همــراه شــده و در انتظــار برخــورد‬ ‫دســتگاه های نظارتــی و قضایــی بــا ایــن رونــد هســتند‪.‬‬ ‫بــا وجــود اخطــار ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات‬ ‫رادیویــی در پــی گرانــی نزدیــک بــه ‪ ۲‬برابــری قیمــت‬ ‫اینترنــت همــراه در اواســط تیرمــاه‪ ،‬هنــوز مشــکل‬ ‫اینترنــت کاربــران حــل نشــده اســت؛ گرچــه حســین‬ ‫فــاح جوشــقانی معــاون وزیــر ارتباطــات و رئیــس‬ ‫ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ابتــدا‬ ‫جریمــه ‪ ۲‬میلیــارد تومانــی بــرای اپراتورهــا را مطــرح کــرد‬ ‫تــا شــاید انهــا ملــزم بــه بازگشــت بــه نــرخ قبلــی شــوند‬ ‫امــا ســود افزایــش قیمت هــا تــا امــروز کــه کمتــر از یــک‬ ‫مــاه از ان می گــذرد‪ ،‬بــرای بیــش از ‪ ۶۳‬میلیــون کاربــر‬ ‫کــه از طریــق موبایــل بــه اینترنــت متصــل می شــوند‪،‬‬ ‫بســیار بیــش از ایــن مبالــغ بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایرانســل از بیــن بســته های شــبانه روزی ماهانــه تنهــا‬ ‫امــکان خریــد بســته های ‪ ۱‬و ‪ ۲‬گیــگ را بــاز گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســاله کاربــران پرمصرف تــر را بــه ســمت انتخــاب‬ ‫بســته های داغ و هفتگــی متمایــل کــرده اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫ایــن بســته های هفتگــی ‪ ۱۰.۵‬گیــگ بــا قیمــت ‪ ۲۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬تومــان بــا همــه ارزش افــزوده عرضــه می شــود‬ ‫کــه حــدود ‪ ۱۱۷‬هــزار تومــان در ایــن یــک مــاه بــرای کاربــر‬ ‫هزینــه داشــته اســت‪ .‬درحالــی کــه پیــش از ایــن کاربــر‬ ‫م ی توانســت بــا حــدود ‪ ۶۳‬هــزار تومــان یــک بســته‬ ‫‪ ۲۴‬گیــگ ســه ماهه خریــداری کنــد‪ .‬بنابرایــن حتــی در‬ ‫صــورت جریمــه ‪ ۲‬میلیــارد تومانــی نیــز اپراتورهــا از حــذف‬ ‫بســته های اینترنــت پرمخاطــب ســود می برنــد‪.‬‬ ‫بــا پیگیــری ســازمان تنظیــم مقــرارت و ارتباطــات‬ ‫رادیویــی‪ ،‬ششــم مــرداد دادگاه رســیدگی بــه تخلــف‬ ‫گران فروشــی اپراتورهــای تلفــن همــراه در تعزیــرات‬ ‫حکومتــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫جوشــقانی پیــش از ایــن دربــاره اقــدام دو اپراتــور یــاد‬ ‫شــده گفتــه بــود‪ :‬ایــن کار مصــداق گران فروشــی اســت و‬ ‫اگــر معادل ســازی کنیــم متوجــه می شــویم کــه مــردم بایــد‬ ‫بیــش از دو برابــر پــول بدهنــد‪ .‬عــاوه بر اینکه بســته هایی‬ ‫کــه جذابیــت داشــت ه و ســبب مدیریــت مصــرف می شــد‬ ‫ف شــده اند‪.‬‬ ‫ماننــد بســته های یــک‪ ،‬دو و س ـه ماهه حــذ ‬ ‫معــاون وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه اپراتورهــا‪ ،‬بــرای‬ ‫هرگونــه تغییــر قیمــت‪ ،‬حــذف بســته و افزایــش قیمــت‬ ‫حتــی در چارچــوب مصوب ه هــا بایــد بــه هماهنگــی و‬ ‫تائیــد ســازمان تنظیــم اقــدام کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اپراتورهــا حتــی‬ ‫محدودیــت در بســته ها را هــم بایــد بــه تائیــد ســازمان‬ ‫تنظیــم برســانند امــا ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت‪ .‬اپراتورهــا‬ ‫ظاهــر را درســت کرده انــد یعنــی در حالی کــه گران فروشــی‬ ‫اتفــاق افتــاده‪ ،‬بســت ه های بلندمدتــی کــه مــردم بــرای‬ ‫خریــد ان هــا تمایــل بیشــتری داشــته اند را حــذف کرده انــد‬ ‫تــا مــردم بســته های گــران و نامطلــوب را بخرنــد‪.‬‬ ‫ضربه به کسب و کارهای مناطق محروم‬ ‫امــروز انحصــار بــازار اینترنــت همــراه بــه علــت اینکــه‬ ‫مجموعــا ً بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد بــازار را در اختیــار دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫دســت اپراتورهــای بخــش خصوصــی افتــاده اســت‪.‬‬ ‫انحصارگــران بــه راحتــی از تصمیم هــا دولتــی ســرپیچی‬ ‫می کننــد و بــا افزایــش قیمت هــا‪ ،‬مــردم را تحــت فشــار‬ ‫قــرار می دهنــد‪ .‬ایــن درحالــی اســت کــه در بســیاری از‬ ‫شــهرهای مــرزی کــه مــردم بــه لحاظ معیشــتی وضعیت‬ ‫مناســبی ندارنــد‪ ،‬کس ـب وکارهای اینترنتــی پــا گرفتــه و‬ ‫مشــکالت اینترنــت تاثیــر خــود را بــر بــازار غیررســمی‬ ‫کار در اســتا ن های محــروم از جملــه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬بندرعبــاس‪ ،‬کرمانشــاه و کردســتان و دیگــر‬ ‫شــهرهای مــرزی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫البتــه اپراتورهــا حــدود یــک مــاه پیــش درخواســت‬ ‫افرایــش قیمــت و تغییــر بســته را ارائــه داده بودنــد کــه‬ ‫بــه گفتــه فــاح جوشــقانی‪ ،‬ســازمان تنظیــم به صراحــت‬ ‫بــا افزایــش قیمت هــا مخالفــت کــرده بــود و ایــن نشــان‬ ‫می دهــد اپراتورهــا می داننــد بــرای هرگونــه تغییــر بایــد‬ ‫بــه رگوالتــوری مراجعــه کننــد و چــون نتیجــه مطلــوب‬ ‫موردنظــر خــود را نگرفت ه انــد ب ه صــورت غیرقانونــی‬ ‫اقــدام کرده انــد‪ .‬البتــه جوشــقانی گفتــه‪ ،‬گزارش هایــی‬ ‫داریــم کــه ایــن کار حتــی مــورد تائیــد هیا ت مدیــره‬ ‫ان هــا هــم نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ایا محرومان جامعه به اینترنت دسترسی دارند؟‬ ‫در حوزه اینترنت‪ ،‬دسترســی همگانی یکی از معیارهای‬ ‫ع د ا ل ـ ـ ت م ح س ـ ـ و ب م ی ش ـ ـ و ن د ‪ .‬ب ـ ـ ه و ی ـ ـ ژه دردوران‬ ‫کرونایــی‪ ،‬ضــرورت توجــه بــه زیرســاخت های اینترنــت‬ ‫اهمیــت بیشــتری م ی یابــد‪ .‬امــوزش مجــازی در نبــود‬ ‫زیرســاخت های کافــی‪ ،‬عدالــت اموزشــی را کــم می کنــد و‬ ‫دهک هــای پاییــن جامعــه امــکان تحصیــل و پیشــرفت و‬ ‫زندگــی انســانی را از دســت خواهنــد داد‪.‬‬ ‫طــرح امارگیــری دسترســی خانوارهــا و اســتفاده افــراد‬ ‫از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مربــوط بــه ســال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫شــاخص ضریــب نفــوذ اینترنــت را ‪ ۶۴‬درصــد نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬در حالــی کــه براســاس اخریــن امــار ســازمان‬ ‫تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی تــا پایــان شــهریور‬ ‫‪ ،۹۸‬ضریــب نفــوذ اینترنــت بــه ‪ ۸۱.۴۸‬درصــد رســیده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن از ســال ‪ ۹۲‬تــا ‪ ۹۷‬ضریــب نفــوذ‬ ‫اینترنــت بیــش از ‪ ۱۲۳‬درصــد رشــد داشــت‪.‬‬ ‫اهمیــت ایــن موضــوع وقتــی مشــخص می شــود کــه‬ ‫بدانیــم مشــکل دسترســی بــه اینترنــت در خانواده هــا تــا‬ ‫‪ ۳‬ســال پیش برای بخشــی از خانوارهای ایرانی مشــکلی‬ ‫اساســی بــوده اســت‪.‬‬ ‫براســاس تخمیــن مرکــز امــار ایــران‪ ،‬در ســال ‪۹۵‬‬ ‫نســبت ‪ ۳۷.۷۹‬درصــد از «خانوارهــای کل کشــور»‬ ‫بــدون دسترســی بــه اینترنــت بوده انــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫رخدادهــای اخیــر درخصــوص افزایــش قیمــت بســته های‬ ‫اینترنتــی نشــان داد همــه تــاش دولت هــا بــرای افزایــش‬ ‫ضریــب نفــوذ اینترنــت‪ ،‬می توانــد بــا وجــود شــرکت های‬ ‫خصوصــی و انحصــاری نقــش بــراب شــود‪ .‬شــرکت هایی‬ ‫کــه ســودهای باالیــی کســب می کننــد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رعایت فاصله‬ ‫اجتماعی با‬ ‫دیگران‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫ابشار های دیدنی گلستان‬ ‫از کسی که سرفه و عطسه می کند‪ ،‬دست کم یک متر فاصله بگیرید‪.‬‬ ‫زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی‬ ‫او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت حاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگر فاصله‬ ‫شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی‬ ‫ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ صفحه 14 ‫مدیــرکل اســتاندارد خراسان شــمالی از ارجــاع پرونــده ‪ ۹‬واحــد تولیــدی بــه محاکــم قضایــی از ابتــدای امســال تاکنــون خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫واحدهــا بایــد الزامــات اســتاندارد را در همــه مراحــل تولیــدی رعایــت می کردند‪.‬فهیمــه مهمــان نــواز اظهــار داشــت‪ :‬بتازگــی هــم ایــن اداره‬ ‫کل علیــه ‪ ۲‬واحــد تولیــدی ســنگدانه و یــک واحــد شــیمیایی تولیــد کننــده مایــع ظرفشــویی و شیشــه پــاک کــن اعــام جــرم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در راســتای نظارت بر کیفیت کاالهای مشــمول قوانین و مقررات اســتاندارد اجباری و در جریان بازرســی از واحد‬ ‫هــای تولیــدی بــه اســتناد بندهــای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد‪ ،‬پرونــده صاحبــان ‪ ۲‬واحــد تولیــدی فــراورده‬ ‫ســنگدانه و یــک واحــد تولیــدی فــراورده مایــع ظرفشــویی و شیشــه پــاک کــن بــه علــت تولیــد و توزیع غیرمجــاز و رعایت نکردن‬ ‫الزامات اســتاندارد در شهرســتان های اســفراین و جاجرم برای اقدامات حقوقی به دادســرا ارجاع شــدند‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫ارجاع پرونده‬ ‫‪ ۹‬واحد تولیدی‬ ‫خراسان شمالی به‬ ‫محاکم قضایی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت یکم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حق کسب و پیشه و نحوه احراز ان‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫م عیارهــای ارزیابــی حــق کســب و ‪ 1339‬منســوخ شــده ‪ ،‬لیکــن انچــه در رســمی بــا صالحیــت مالــی و حسابرســی‬ ‫قانــون منســوخ مــاده ‪ 11‬ان قانــون امــده مبتنــی بــر بنــاء را بنماینــد‪ .‬از کارشــناس مالــی بخواهنــد‬ ‫پ یشــه‪ :‬در مــاده ‪11‬‬ ‫ِ‬ ‫ـی زمــان‬ ‫ـ‬ ‫مال‬ ‫ـدارک‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ـناد‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ورود‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫بعن‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫‪،‬‬ ‫ان‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـاء‬ ‫ـ‬ ‫عق‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـورد‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫مصــوب ســال ‪1339‬‬ ‫ِ‬ ‫ارزیابــی وجــود داشــته اســت کــه عبــارت قانــون الــزام اور ؛ بلکــه بعنــوان دالیــل فعالیــت کســبی‪ ،‬مشــخص کننــد کــه‬ ‫عقالنــی اســتناد نمــود و از ان بهــره درامــد مســتاجر در روزهــای نخســتین‬ ‫بــوده انــد از ‪:‬‬ ‫بــرد‪ .‬کمــا اینکــه اداره کل حقوقــی قــوه و روزهــای پایانــی قــرارداد اجــاره چــه‬ ‫‪-1‬موقعیــت و مرغوبیــت محــل کســب‬ ‫قضاییــه در نظریــه مشــورتی شــماره نســبتی داشــته اســت‪ .‬؟ ایــا در امــد‬ ‫و پیشــه ‪-2‬شــرایط و کیفیــت اجــاره از‬ ‫‪ 7/6475‬مــورخ ‪ 1373/9/29‬انچــه را متناســب بــا تــورم بــوده و یا جهش قابل‬ ‫لحــاظ مزایایــی کــه در عقــد اجــاره بــرای‬ ‫کــه معیارهــای ارزیابــی حــق کســب و توجــه داشــته اســت ؟ چنانچــه درامــد‬ ‫موجــر یــا مســتاجر منظــور شــده اســت‪.‬‬ ‫پیشــه عنــوان نمــوده‪ ،‬مطابــق بــا مدلــول متناســب با تورم بوده و یا کمتر از روز‬ ‫‪-3‬طــول مــدت اشــتغال مســتاجر در‬ ‫و منطــوق مــاده ‪ 11‬همــان قانونــی اســت نخســتین بــوده ‪ ،‬بــه ایــن معنــا اســت‬ ‫مــورد اجــاره و حســن شــهرت او کــه در‬ ‫ک ـ ـ هم ن س ـ ـ وخش ـ ـ دهاس ـ ـ ت‪.‬ع ل ی ه ـ ـ ذا که فعالیت کســبی مســتاجر نتوانســته‬ ‫معروفیــت محــل مزبــور موثــر افتــاده‬ ‫کارشناســان محتــرم نبایســتی از الــزام میــزان انتفــاع از ملــک را در مــدت اجــاره‬ ‫اســت‪-4 .‬وضــع محــل اجــاره از نظــر نــوع‬ ‫قانونگــذار بــه پرداخــت حــق کســب و افزایــش دهــد بلکــه در وضعیــت کمتــر‬ ‫بنــا ‪-5‬مخارجــی کــه مســتاجر بــه منظــور‬ ‫پیشــه در وجه مســتاجر ‪ ،‬این اســتنباط و یــا ثابــت نگهداشــته اســت‪ .‬در چنیــن‬ ‫امــاده نمــودن محــل مذبــور از حیــث‬ ‫شــرایطیمســتاجرمســتحقوصــول‬ ‫را علیه موجر و یا مالک ملک؛ به کار‬ ‫قفســه بنــدی و تهیــه اشــیاء مــورد لــزوم‬ ‫بندنــد و چنیــن پندارنــد کــه بــه هــر روی حق کســب و پیشــه در حد صفر اســت‪.‬‬ ‫و ســایر تزئینات متحمل گردیده اســت‪.‬‬ ‫مســتاجری کــه مشــمول قانــون مصــوب قانونگــذار براســاس اصــل حکمــت‪،‬‬ ‫‪ -6‬نــوع کســب و پیشــه و تجــارت‬ ‫اســت‪ ،1356‬مســتحق وصــول مبلــغ حکیــم اســت و دانــا ‪ ،‬حــق کســب و‬ ‫امــا پــس از منســوخ شــدن قانــون ســال قابــل توجهــی تحــت عنــوان حــق کســب پیشــه را در وضعیتی مقرر نکرده اســت‬ ‫‪ 1339‬و وضــع قانــون ســال ‪ 1356‬و پیشــه از مالک میباشــد‪ .‬همچنانکه کــه ‪ ،‬مســتاجر بــدون کار و فعالیــت‬ ‫مســتندا بــه مــاده ‪ 18‬مقــرر گردیــد تــا قبــا عــرض شــد دامنــه نوســان ایــن کســبی و بــدون ابتــکار و خالقیــت و‬ ‫خوشــنامی و صداقــت و مردمــداری‬ ‫اییــن نامــه اجرایی ارزیابی حق کســب و حــق‪ ،‬میتوانــد از صفــر تــا میلیــارد هــا‬ ‫پیشــه توســط وزارت خانــه هــای مســکن ریــال باشــد‪ .‬؟ بنابرایــن کارشناســان وبــدون انکــه ســبب افزایــش قیمــت‬ ‫و شهرســازی و دادگســتری تهیــه و محتــرم در ارزیابــی میــزان حــق کســب ملــک مالــک شــده باشــد حقــی بــه نــام‬ ‫تصویــب گــردد کــه تاکنون وضع تدوین و پیشــه مــی بایســتی بــه ایــن امــر مهــم حق کســب و پیشــه بر گردن او داشــته‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬لــذا عمــا کارشناســان توجــه نماینــد‪ .‬و ایــن حــق را صرفــا از باشــد‪ .‬قانونگــذار اصــل حــق را مقــرر‬ ‫بصــورت ســلیقه ای مبــادرت بــه ارزیابــی تفــاوت میــزان انتفــاع و یــا در امــد ‪ ،‬در کــرده اســت و میــزان انــرا بــه کارشــناس‬ ‫حــق کســب و پیشــه نمــوده و عمــا انــرا روز نخســتین بــا در امــد در روز تخلیــه محــول نمــوده اســت‪ .‬بنابرایــن اقــدام‬ ‫بــا حــق ســرقفلی خلــط میکننــد‪ .‬بــه ارزیابــی نماینــد‪ .‬در ارزیابــی ایــن تفاوت کارشــناس مکمــل نظــر قانونگــذار اســت‬ ‫همیــن دلیــل در یــک دعــوای واحــد‪ ،‬نبایســتی تــورم هزینــه هــار را مداخلــه ‪ .‬بنابرایــن کارشــناس بایســتی دقیقــا‬ ‫گاه بیــن نظریــه کارشناســان بیــش از دهنــد ‪ .‬زیــرا تــورم هزینــه هــا بــدون بدانــد قانونگــذار ایــن حــق را چگونــه‬ ‫صــد در صــد اختــاف اســت‪ .‬منشــاء کارکــرد مســتاجر و در فــرض خالی بودن بنــا نهــاده و چگونــه ایــن حــق را ایجــاد‬ ‫ایــن اختــاف از نبــود مکانیســم قانونــی مغــازه نیــز رخ میدهــد‪ .‬لــذا کارشــناس نمــوده اســت‪ .‬اگــر کارشــناس ایــن‬ ‫بــرای ارزیابــی حــق کســب و پیشــه ســاختمانی بــرای مســتند ســازی نظریــه چگونگــی هــای نظــر مقنــن را بدرســتی‬ ‫اســت‪ .‬امــا کارشناســان بایــد توجــه خــود میتوانــد از دادگاه محتــرم ارجــاع بدانــد ‪ ،‬قطعــا بدرســتی هــم ارزیابــی‬ ‫داشــته باشــند هرچنــد کــه قانــون ســال کننده قرار ؛ درخواست ورود کارشناس خواهــد کــرد‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سردار «مهدی معصوم‬ ‫بیگــی» در مراســم افتتاحیــه دوره اموزشــی ویــژه روســای ایســتگاه‬ ‫هــای بازرســی ثابــت و موقــت سراســر کشــور کــه بــه صــورت ویدئــو‬ ‫کنفرانــس برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر ضــرورت امــوزش اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایســتگاه هــای بازرســی بســیار مهــم و کمربنــد امنیتــی شهرســتان‬ ‫هــا‪ ،‬اســتان هــا‪ ،‬منطقــه و کشــور محســوب مــی شــوند و هــدف‬ ‫اصلــی در تشــکیل ایــن دوره هــا را ارتقــاء ســطح دانــش کارکنــان‬ ‫ایســتگاه هــای بازرســی سراســر کشــور دانســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا اهتمــام بــه حــوزه ایســتگاه هــای‬ ‫بازرســی را بســیار مهــم و دارای حساســیت ویــژه ای عنــوان کــرد‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬ایســتگاه هــای بازرســی همچنیــن در حــوزه هــای‬ ‫امنیتــی خــط مقــدم مبــارزه و مقابلــه بــا قاچــاق کاال‪ ،‬مــواد مخــدر و‬ ‫دیگــر اقــام ممنوعــه هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی جایــگاه ایــن حــوزه را در طــرح هــای مهــار‬ ‫ممتــاز برشــمرد و افــزود‪ :‬بایــد ایــن بخــش برای کارامــدی و افزایش‬ ‫بهــره وری مــورد توجــه قــرار گیــرد و مســیر اموزش یکــی از راه های‬ ‫مهــم در ارتقــاء بهــره وری ایســتگاه هــای بازرســی اســت‪.‬‬ ‫به منطور جلوگیری از به خطر افتادن‬ ‫فرزندتان‪ ،‬پلیس توصیه می کند این‬ ‫نکات را به فرزندتان بیاموزید‬ ‫بــه منظــور پیشــگیری از انحرافــات و بــدام افتــادن فرزندانتــان بــه انهــا‬ ‫بیاموزیــد کــه همــواره بــا پوشــش اســامی در خیابانهــا و اماکــن عمومــی‬ ‫ظاهــر شــوند و بــه اصالتهــا و ارزش هــای اخالقــی اســامی توجه بیشــتری‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬پلیــس توصیــه مــی کنــد بــه فرزنــد خــود بیاموزیــد کــه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬نــام‪ ،‬ســن‪ ،‬شــماره تلفــن‪ ،‬ادرس محــل ســکونت‪ ،‬شــهر و اســتان‬ ‫خــود را یــاد بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬چنانچه کودک شــما دچار عقب ماندگی ذهنی اســت‪ ،‬مشــخصات‪،‬‬ ‫ادرس محــل ســکونت و شــماره تلفــن تمــاس را بــر روی قطعــه کاغــذی‬ ‫نوشــته در جــای مناســبی همــراه وی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هر وقت به تلفن جواب می دهد نگوید که در خانه تنهاست‪.‬‬ ‫‪ - 4‬بــه شــما بگویــد کــه چــه وقــت و بــه کجــا مـی رود و بــدون اجــازه شــما‬ ‫بــه منــزل کســی نــرود‪.‬‬ ‫‪ - 5‬در مواقــع اضطــراری چگونــه بــا شــما یــا یکــی از بســتگان نزدیــک‪،‬‬ ‫کالنتــری‪ ،‬اتش نشــانی یــا اورژانــس تمــاس بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬وقتــی در خانــه تنهاســت غریبه هــا را بــه خانــه دعــوت نکنــد و حتــی‬ ‫درب را بــه روی انهــا نگشــاید‪.‬‬ ‫‪ - 7‬هــر روز بــه دقــت بــه ظاهــر فرزندانتــان نــگاه کنیــد و نیــز توجــه کنیــد‬ ‫واژگونی مینی بوس با‬ ‫‪ 5‬مجروح‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 31‬قلــم‬ ‫عتیقــه مربــوط بــه دوره اســامی در شهرســتان‬ ‫گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان از‬ ‫واژگونــی یــک دســتگاه مینــی بــوس بــا ‪ 5‬مجــروح‬ ‫در محورهــای مواصالتــی شهرســتان «رامیــان»‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬ماموران‬ ‫انتظامــی گــرگان پــس از یــک ســری اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و تخصصــی موفــق شــدند یکــی از‬ ‫قاچاقچیــان اشــیاء عتیقــه را در ایــن شهرســتان‬ ‫شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی عبــدی»‪ ،‬گفــت‪ :‬صبــح امــروز‬ ‫بــه دنبــال اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی‬ ‫‪ 110‬مبنــی بــر واژگونــی یــک دســتگاه مینــی بــوس‬ ‫در محورهــای مواصالتــی شهرســتان رامیــان‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مامــوران پلیــس راه‪ ،‬عوامــل انتظامــی‬ ‫و امــدادی بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجع قضائی در‬ ‫بازرســی از منــزل متهــم‪ 30 ،‬عــدد ســکه و یــک عــدد‬ ‫کاســه قدیمی کشــف شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی گلســتان‬ ‫تصر یــح کــرد‪ :‬بــا حضــور مامــوران در محــل‬ ‫مشــخص شــد یــک دســتگاه مینــی بــوس بــا‬ ‫تعــدادی مســافر کــه از کارگــران فصلــی بودنــد در‬ ‫محــور فرعــی روســتای «تاتارســفلی» واژگــون و بــر‬ ‫اثــر ان ‪ 5‬نفــر مجــروح شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬برابــر‬ ‫اعــام کارشناســان میــراث فرهنگــی قدمــت عتیقــه‬ ‫جــات کشــف شــده مربــوط بــه دوره اســامی اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک متهــم در‬ ‫ایــن عملیــات‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان می توانند‬ ‫در صــورت اطــاع از مــوارد مشــابه‪ ،‬مراتــب را در اســرع‬ ‫وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اعــام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجروحــان توســط تیــم هــای امــدادی‬ ‫بــه مراکــز درمانــی منتقــل کــه ‪ 3‬نفــر از انــان‬ ‫کــه نوجــوان بودنــد بــه صــورت ســرپایی مــداوا‬ ‫و ترخیــص شــدند و ‪ 2‬نفــر نیــز در بیمارســتان‬ ‫بســتری هســتند کــه برابــر اعــام پزشــکان حــال‬ ‫عمومــی انــان رضایــت بخــش اســت‪.‬‬ ‫قانون با قدرت پشتیبان امران به‬ ‫معروف و ناهیان از منکر است‬ ‫ســرهنگ عبــدی گفــت‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان‬ ‫علــت ایــن حادثــه ‪ 50‬درصــد عــدم توانایــی راننــده‬ ‫در کنتــرل وســیله نقلیــه و ‪ 50‬درصــد نیــز ســازمان‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان بــه‬ ‫علــت عــدم نصــب تابلوهــای هشــداری و عــدم‬ ‫وجــود شــانه راه بــوده اســت‪.‬‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬نماینــده ولــی‬ ‫فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در قانــون بــه اهمیــت امــر بــه‬ ‫معــروف و نهــی از منکــر اشــاره شــده اســت لــذا‬ ‫قانــون و نظــام بــا قــدرت پشــتیبان امــران بــه‬ ‫معــروف و ناهیــان از منکــر هســتند‪.‬‬ ‫ابــت اللــه «ابوالقاســم یعقوبــی» در جلســه امــر‬ ‫بــه معــروف و نهــی از منکــر و تجلیــل از ســتواندوم‬ ‫«محســن حاتمــی» افســر وظیفــه شــناس پلیــس‬ ‫اســتان‪ ،‬بــا تقدیــر از اقــدام قانونــی ایــن پلیــس‬ ‫وظیفــه شــناس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تــاش بــرای احیــاء‬ ‫امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یــک واجــب شــرعی‬ ‫اســت و بــر همــه کــس واجــب اســت‪.‬‬ ‫سارق حرفه ای در «اق قال»‬ ‫به دام افتاد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق‬ ‫حرفــه ای و اعتــراف وی بــه ‪ 39‬فقــره ســرقت خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه مــردم بایــد امــر بــه‬ ‫معــروف و ناهــی از منکــر باشــند‪ ،‬افــزود‪ :‬هرکــس‬ ‫بــه هــر طریقــی و در حــد تــوان بایــد از دیــن خــود‬ ‫دفــاع کنــد‪.‬‬ ‫ای ـ ـ ن م ق ـ ـ ام م س ـ ـ ئ ول ادامــه داد‪ :‬ایــن فریضــه‬ ‫مهــم مخصــوص قشــر خاصــی نیســت و بــه همــه‬ ‫تعلــق دارد و بایــد همــه مــا در مقابــل دشــمنان و‬ ‫بدخواهــان نظــام اســامی ایســتادگی کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از یــک ســری اقدامــات‬ ‫ت خ ص ص ـ ـ یوت ح ق ی ق ـ ـ ا تگ س ـ ـ ت ردهمیدانــیبــه‬ ‫ســرنخ هایــی از ســارق رســیده و ســرانجام بــا‬ ‫اشــراف اطالعاتــی موفــق شــدند مخفیــگاه وی را‬ ‫شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫گــروه ناجــا ‪ -‬رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا اهتمــام بــه حــوزه‬ ‫ایســتگاه هــای بازرســی را بســیار مهــم عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ایســتگاه هــای بازرســی کمربنــد امنیتــی شهرســتان هــا‪ ،‬اســتان‬ ‫هــا‪ ،‬منطقــه و کشــور محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫باالتریــن مقــام پلیــس پیشــگیری ناجــا افــزود‪ :‬ســازمان هــای پویا و‬ ‫بالنــده بــی تردیــد در حــوزه امــوزش ســرمایه گــذاری ویــژه دارنــد زیــرا‬ ‫شــاهراه افزایــش بهــره وری و کاهــش هزینــه هــا امــوزش اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امــوزش در ســازمان بایســتی بــه عنــوان‬ ‫یــک فرهنــگ مســلم و مســلط مــورد توجــه و اهتمــام قــرار گیــرد؛‬ ‫توجــه بــه امــوزش در ســازمان ها الزم و در ناجــا واجــب و بایــد‬ ‫مســتمر و پیوســته باشــد‪.‬‬ ‫ســردار معصــوم بیگــی اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬بــا امــوزش مــی‬ ‫توانیــم ماموریــت خــود را ارتقــاء داده و شــیوه و شــگردهای‬ ‫مجرمــان را شناســایی و بــر انــان غلبــه کنیــم‪.‬‬ ‫چــه نــوع لباســی می پوشــند‪.‬‬ ‫‪ - 8‬نســبت بــه مــوارد تــرس فرزندانتــان حســاس بــوده و از انهــا بخواهید‬ ‫دربــاره مــوارد مزبــور با شــما صحبــت کنند‪.‬‬ ‫‪ - 9‬هیچگاه سوار اتومبیل افراد ناشناس نشوند‪.‬‬ ‫‪ - 10‬هیچــگاه تنهــا جایــی نرونــد و همیشــه بــا دوســتان خــود بــازی کننــد‬ ‫و دعــوت افــراد ناشــناس را بــرای بــازی نپذیرنــد‪.‬‬ ‫‪ - 11‬بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــد تــا بتواننــد بــه افــراد بزرگتــر از خــود وقتــی‬ ‫کــه از انهــا می خواهنــد تــا کار غلــط و بــدی را انجــام دهنــد «نــه» بگوینــد‪.‬‬ ‫‪ - 12‬اگــر در مجامــع عمومــی از شــما دور افتادنــد فــورا بــه ماموریــن‬ ‫انتظامــی‪ ،‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪ - 13‬از غریبه ها هدیه قبول نکنند‪.‬‬ ‫‪ - 14‬بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــد کــه بزرگســاالن بنــدرت از بچه هــا‬ ‫تقاضــای کمــک می کننــد؛ در صــورت برخــورد بــا چنیــن وضعیتــی از انجــام‬ ‫هرگونــه کمکــی بــه انــان خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫‪ - 15‬اگــر کســی از انهــا خواســت رازی را پیــش خــود نگهدارنــد‪ ،‬فــورا بــه‬ ‫شــما اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫‪ - 16‬هرگــز در خانه هــای خالــی و متــروک و یــا محلهــای خلــوت و دور‬ ‫افتــاده بــازی نکننــد‪.‬‬ ‫‪ - 17‬همیشه کارت تلفن برای تماس تلفنی همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ - 18‬از اراســتن فرزنــدان بــه طالجــات در مواقــع غیــر ضــروری‬ ‫خــودداری نماییــد و بــه انهــا بیاموزیــد کــه هرگــز پــول خــود را بــه‬ ‫کســی نشــان ندهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــر به معروف و نهی از منکر‬ ‫هماننــد نمــاز‪ ،‬روزه و جهــاد واجــب اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریــم تــا ایــن فرهنــگ در جامعــه احیــاء‬ ‫شــود زیــرا همــه مــا در مقابل گســترش معــروف ها و‬ ‫جلوگیــری از افزایــش منکــر هــا مســئولیم‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی‬ ‫ضربتــی متهــم دســتگیر و بــرای انجــام تحقیقــات‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متهــم پــس‬ ‫از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس چــاره ای جــز‬ ‫اقــرار نداشــت و بــه ‪ 39‬فقــره ســرقت ســیم و کابل‬ ‫بــرق در شهرســتان «اق قــا» اعتــراف کــرد کــه‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیرمراحل قانونــی‬ ‫تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان در پایــان ســخنانش‬ ‫بــا تقدیــر از اقــدام قانونــی مامــور وظیفــه شــناس‬ ‫پلیــس در برخــورد بــا بــد پوششــی خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در قانــون بــه اهمیــت امــر‬ ‫بــه معــروف و نهــی از منکــر اشــاره شــده اســت‬ ‫لــذا قانــون و نظــام بــا قــدرت پشــتیبان امــران بــه‬ ‫معــروف و ناهیــان از منکــر اســت‪.‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫م رتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ا ش م خ ص ــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪259‬‬ ‫کشف عتیقه جات دوره‬ ‫اسالمی در گرگان‬ ‫س ـ ـ ره ن گ «ســعید دادگــر»‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق در «اق‬ ‫قــا» دســتگیری ســارق بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایستگاه های بازرسی کمربند امنیتی‬ ‫کشورهستند‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪248‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1441‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 03‬اوت ‪2020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪ 59‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫‪ 17‬مرداد‬ ‫حمیدقدوسی مدیر روابط عمومی سازمان‬ ‫صمت گلستان‬ ‫وضعیت اسفبار‬ ‫بندرترکمن‬ ‫به بهانه ‪ ۱۷‬مرداد‬ ‫روز خبرنگار‬ ‫ع نگارانــی‬ ‫ســام و درود خــدا بــر تمامــی وقای ـ ‬ ‫کــه حرمــت قلــم و اگاهــی را پــاس می‏دارنــد و‬ ‫خامــه خویــش را جــز در مســیر حــق و عدالــت‬ ‫بــه کار نمی‏گیرنــد‪.‬‬ ‫بدون شرح‪....................:‬‬ ‫اینجا نیاز به نفس کشیدن دارد‬ ‫ســام و درود خــدا بــر تمامــی خبرنــگاران‬ ‫شــهیدی کــه قلــم را ســاح خویــش و رســانه‬ ‫را ســنگر دفــاع از اســتقالل و ازادی و مقابلــه‬ ‫بــا زرمنــدان و زورمنــدان بریــده از انســانیت و‬ ‫قدرت هــای ســلطه‏گــر جهانــی قــرار دادنــد و در‬ ‫ایــن راه پرافتخــار بــه لقــاء محبــوب رســیدند‪.‬‬ ‫عکاس‪ :‬عقیل مهقانی ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫فرش ترکمن گنبدکاووس در مسیر جهانی شدن‬ ‫فــرش دســتباف ترکمــن کــه ســال ‪ ۱۳۹۰‬ثبــت ملــی شــد‪ ،‬در مســیر‬ ‫جهان ی شــدن و قــرار گرفتــن در فهرســت اثــار یونســکو نیازمنــد‬ ‫همراهــی‪ ،‬مشــارکت و اهتمــام مدیــران مربوطــه بــرای فراهــم کــردن‬ ‫مقدمــات مــورد نیــاز ثبــت ایــن شــاهکار هنــری در جهــان اســت تــا‬ ‫عوایــد ان نصیــب مــردم گلســتان بویــژه هنرمنــدان منطقــه شــود‪.‬‬ ‫خبرنگار باید بداند و می‏داند‬ ‫که ان کس که اگاه‏تر است‬ ‫مسوول‏تر است‪.‬‬ ‫مســوول در قبــال ملــت و کشــور‪ ،‬مســوول‬ ‫د ر ق ب ـ ـ ا ل ب ا و ره ـ ـ ا و اعتقــادات مــردم‪،‬‬ ‫مســوول در قبــال منافــع ملــی‪ ،‬مســوول در‬ ‫قبــال تجــاوز فکــری و اندیشــه‏‏ای بیگانـ ‏ه بــه‬ ‫مرزهــای فرهنگــی‪ ،‬مســوول در قبال اخالق‬ ‫جامعــه و ایــن مســوولیت و مســوولیت ها‬ ‫نــه تنهــا محدودیــت نمــی‏افرینــد‪ ،‬بلکــه راه‬ ‫رســیدن بــه کمــال را در ایــن حرفــه مقــدس‬ ‫شــهر گنبــدکاووس کــه ســال ‪ ۹۱‬شــاهد ثبــت گنبــد تاریخــی قابــوس‬ ‫بــه عنــوان بلندتریــن بــرج اجــری جهــان در فهرســت اثــار یونســکو بــود‬ ‫اکنــون خــود را بــرای رقابــت بــا کشــور ترکمنســتان جهــت ثبــت فــرش‬ ‫ترکمــن امــاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر کــه اکنــون ســکونتگاه اقــوام مختلــف ایــران زمیــن بــا‬ ‫فرهن گ هــای خــاص اســت‪ ،‬در ســال ‪ ۹۶‬هــم از ســوی شــورای‬ ‫راهبــردی انتخــاب شــهرها و روســتاهای ملــی صنایع دســتی کشــور بــه‬ ‫عنــوان شــهر ملــی فــرش معرفــی شــد تــا مقدمــات ثبــت جهانــی فــرش‬ ‫دســتباف ترکمــن فراهــم شــود؛ نکتـه ای کــه مدیــرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان چنــد روز قبــل در جلســه‬ ‫بررســی جایــگاه و وضعیــت فــرش دســتباف ترکمــن و بافته هــای داری‬ ‫گنبــدکاووس بــه ان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــرای ثبــت جهانــی ایــن شــهر‬ ‫بایــد ‪ ۲۰‬اقــدام زیرســاختی از جملــه احــداث المان هــای مرتبــط بــا‬ ‫فــرش ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫احمــد تجــری افــزود‪ :‬گنبــدکاووس یکــی از گزینه هــای شــورای راهبــردی‬ ‫انتخــاب شــهرها و روســتاهای ملــی صنایع دســتی کشــور بــرای ثبــت‬ ‫جهانــی درحــوزه فــرش دســتباف ترکمــن اســت امــا بــا گذشــت ســه ســال‬ ‫از معرفــی ایــن شــهر بــه عنــوان شــهر ملــی فــرش هنــوز هیــچ نشــانی از‬ ‫فــرش ترکمــن در فضــای شــهری مشــاهده نمی شــود‪.‬‬ ‫بــرای او همــوار و هموارتــر م ی‏ســازد و‬ ‫خبرنــگار بــه جایگاهــی می‏رســد کــه جــز‬ ‫رضایــت حضــرت دوســت نمی‏بینــد‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه پیــش از ایــن تبریــز در حــوزه فــرش ثبت جهانی‬ ‫شــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ثبــت شــهر دوم فــرش از ایــران در یونســکو مســیری‬ ‫ســخت دارد و بایــد اقدامــات خالقان ـ ه و شــاخص تری بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت بــاالی کارشناســی حــوزه فــرش در منطقــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫در شــرایط کنونــی کــه ویــروس منحــوس کرونــا‬ ‫هــر روز جمــع زیــادی از مــردم را گرفتــار خــود مــی‬ ‫نمایــد و بیمــاری کویــد ‪ ۱۹‬جــان بســیاری را مــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬خبرنــگاران مــی تواننــد بــا اطــاع رســانی و‬ ‫ســازی راههــای پیشــگیری و مقابلــه بــا‬ ‫فرهنــگ‬ ‫ِ‬ ‫ایــن ویــروس ناشــناخته‪ ،‬جامعــه را بســمت عبــور‬ ‫از ایــن بحــران ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫تجــری ادامــه داد‪ :‬دبیرخانــه ثبــت جهانــی گنبــدکاووس بــه عنــوان شــهر‬ ‫فــرش ترکمــن در اداره کل میــراث فرهنگــی گلســتان راه انــدازی شــده‬ ‫و هــر ‪ ۲‬هفتــه یکبــار جلســات پیگیــری اقدامــات باحضــور دســتگاه های‬ ‫متولــی و کارشناســان مجــرب حــوزه فــرش ترکمــن برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن امــان قلیــچ شــادمهر نماینــده مــردم گنبــدکاووس در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی نیــز بــا بیــان اینکــه مســیر ثبت جهانــی فرش‬ ‫ترکمــن فراهــم اســت و تنهــا بایــد بــا فراهــم کــردن زیرســاخت ها و‬ ‫مقدمــات کار‪ ،‬پیگیری هــای الزم را انجــام داد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫تحقــق ایــن موضــوع نیــاز بــه همراهــی و همگرایــی همه دســتگاه های‬ ‫متولــی در انجــام وظایــف محولــه و پرهیــز از بخشـی نگری و جزیــره ای‬ ‫عمــل کــردن اســت‪.‬‬ ‫درهمیــن پیونــد رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی گنبــدکاووس گفــت کــه تاکنــون ســه هــزار و ‪ ۶۶‬هنرمنــد حــوزه‬ ‫صنایــع دســتی بویــژه قالیبافــی در ایــن شهرســتان بــه عنــوان قطــب‬ ‫بافــت فــرش ترکمــن گلســتان شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫مریــم اق اتابــای‪ ،‬پیگیــری راه انــدازی هنرســتان صنایع دســتی‪ ،‬پایانه‬ ‫صــادرات صنایــع دســتی و نیــز دهکــده ســوغات و بازارچــه صنایــع‬ ‫دســتی را از نیازهــای گنبــدکاووس بــرای رونــق صنایع دســتی این شــهر‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬راه انــدازی المــان هــای مرتبــط بــا فــرش در فضــای‬ ‫شــهری از دیگــر نیازهــا ایــن شــهر بــرای ثبــت جهانــی در حــوزه فــرش‬ ‫ترکمــن اســت‪.‬‬ ‫وی تهیــه اطالعاتــی از فعــاالن حــوزه فرش دســتباف ترکمن براســاس‬ ‫شــرایط ســنی‪ ،‬معرفــی اداب و رســوم قــوم و فرهنــگ و هنــر ترکمــن‪،‬‬ ‫برگــزاری کارگاه هــای اموزشــی و ترویجــی فــرش ترکمــن‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫ســایت اطــاع رســانی فــرش ترکمــن در فضــای مجــازی‪ ،‬معرفــی شــهر‬ ‫بــی شــک خبرنــگاران بعنــوان ناظرانــی امیــن‬ ‫مــی تواننــد مــردم را از کــژی هــا و ناراســتی هــای‬ ‫جامعــه اگاه ســازند‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس و نحــوه انتقــال بافــت فــرش از نســل گذشــته بــه نســل‬ ‫جدیــد را از دیگــر ملزومــات مــورد نیــاز ثبــت جهانــی گنبــدکاووس بــه‬ ‫عنــوان شــهر فــرش برشــمرد و اضافــه کــرد‪ :‬تحقــق ایــن ملزومــات‬ ‫نیازمنــد کار جمعــی و همــکاری دســتگاه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫شــهرداری و شــورای اســامی شــهر و کارشناســان حــوزه فــرش ایــن‬ ‫شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از دیربــاز مهــد تولیــد صنایــع دســتی از جملــه فــرش‬ ‫دســتباف ترکمــن بــوده کــه نقــوش ایــن فــرش اصیــل ذهنــی یا حفظی‬ ‫بافــت اســت و زنــان ترکمــن در تولیــد ایــن دســتبافت‪ ،‬ارمان هــا و‬ ‫اندیش ه هایشــان را بــا رن گ هــای دلخــواه بــر روی تــار قالــی گــره‬ ‫می زننــد تــا تابلویــی زیبــا و مانــا پیــش روی بیننــدگان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بر روی فرش دستباف ترکمن بیش از‪۸۱۱ ‎‬طرح و نماد بافته می شود‪.‬‬ ‫طرح هایــی کــه ترکمن هــا در بافــت فــرش بــه کار می برنــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫شکســته و هندســی و شــبیه طرح هــای بخارایــی می باشــد کــه بــه ان‬ ‫“اخــال” می گوینــد‪ ،‬زمینــه ایــن نــوع قالی هــا مزیــن بــه کتیبه هــا و یــا‬ ‫قاب هــای لــوزی شــکل اســت کــه بــه کمــک خطــوط متقاطــع بــه هــم‬ ‫ارتبــاط یافته انــد‪.‬‬ ‫مهمتر یــن نقــوش و گ ل هایــی کــه در بافته هــای ترکمــن مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گیــرد‪ ،‬عبــارت از “مــاری گل‪ ،‬نــاب گل‪ ،‬قفســه گل‪،‬‬ ‫درنــاق گل‪ ،‬تکــه گل‪ ،‬انســی‪ ،‬قــزل ایــاق‪ ،‬تونیــک گل‪ ،‬قــوش گل‪،‬‬ ‫اوغــان گل‪ ،‬تــاج خــروز‪ ،‬پنجــاراگل‪ ،‬اق نقــش‪ ،‬گل پنجــه‪ ،‬ارســاری‬ ‫گل‪ ،‬دالــی و بشــیر” اســت‪.‬‬ ‫فرش هــای ترکمــن در اندازه هــای بیــن یــک تــا ‪ ۱۲‬متــر مربــع و در‬ ‫رنگ هــای قرمــز الکــی‪ ،‬ابــی ســرمه ای‪ ،‬ســبز پررنــگ‪ ،‬ســفید و بــژ بافتــه‬ ‫می شــود و رنگ هایــی کــه اینــک بــه فــرش دســتباف ترکمــن اضافــه‬ ‫شــده شــامل طوســی‪ ،‬دارچینــی‪ ،‬عبایــی‪ ،‬قهــوه ای روشــن‪ ،‬قهــوه ای‬ ‫تیــره‪ ،‬طالیــی‪ ،‬نخــودی و ابــی اســمانی اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس در شــرق اســتان گلســتان حــدود ‪ ۳۵۰‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت دارد کــه نیمــی از انــرا ترکمن هــا تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫عید غدیر و روز خبرنگار مبارک‬ ‫موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫خبرنــگاران مــی تواننــد در رشــد و توســعه‬ ‫نقــش بســیار موثــری داشــته باشــند و بــا‬ ‫کنــکاش در عوامــل ترقــی و پیشــرفت راه‬ ‫درســت را بــه همــگان بنمایاننــد‪.‬‬ ‫بــدون تردیــد اســتان رو به پیشــرفت گلســتان‬ ‫نیازمنــد اتحــاد و همدلــی تمامــی عوامــل‬ ‫توســعه مــن جملــه خبرنــگاران زحمــت کــش‬ ‫و همــراه اســت تــا بــا رفــع موانــع و چالــش‬ ‫هــای موجــود هــر چــه ســریعتر جایــگاه خــود‬ ‫را بعنــوان یکــی از اســتانهای توســعه یافتــه‬ ‫کشــور پیــدا نمایــد و مــردم شــریف ایــن اســتان‬ ‫شــمالی شــاهد رونــق کســب و کارهــا و رفــع‬ ‫معضــل بیــکاری باشــند‪.‬‬ ‫یکــی از نقــاط ضعفــی کــه در حــوزه رســانه‬ ‫هــای اســتان بــه چشــم مــی خــورد عــدم‬ ‫همبســتگی و انســجام بیــن انهاســت و‬ ‫یقینــا اگــر ایــن اتحــاد بیــن ایشــان ایجــاد‬ ‫و اهــداف مشــترکی بــرای توســعه اســتان‬ ‫تعریــف نماینــد ‪ ،‬بطوریکــه بــرای بــه ثمــر‬ ‫رســیدن انهــا برنامــه ریــزی الزم صــورت‬ ‫پذیــرد‪ ،‬بــه یقیــن گامــی اســتوار بــرای رشــد‬ ‫و توســعه اســتان برداشــته خواهــد شــد‬ ‫کــه ایــن رشــد شــامل حــال خبرنــگاران‬ ‫زحمتکــش اســتان نیــز شــده و بخشــی از‬ ‫مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی انــان نیــز‬ ‫رفــع خواهــد گردیــد‪.‬‬ ‫بــه امیــد روزی کــه در ســایه همدلــی و‬ ‫وفــاق بــرای حفــظ توســعه یافتگــی اســتان‬ ‫سرســبزمان تــاش نمائیــم ‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

شماره : 265.0
تاریخ : 1399/06/25
هفته نامه بازار کسب و کار 265

هفته نامه بازار کسب و کار 265

شماره : 265
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه بازار کسب و کار 264

هفته نامه بازار کسب و کار 264

شماره : 264
تاریخ : 1399/06/17
هفته نامه بازار کسب و کار 263

هفته نامه بازار کسب و کار 263

شماره : 263
تاریخ : 1399/06/10
هفته نامه بازار کسب و کار 262

هفته نامه بازار کسب و کار 262

شماره : 262
تاریخ : 1399/06/03
هفته نامه بازار کسب و کار 261

هفته نامه بازار کسب و کار 261

شماره : 261
تاریخ : 1399/05/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!