هفته نامه بازار کسب و کار شماره 258 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 258

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 258

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 258

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫استفاده از دستکش‬ ‫و ماسک در‬ ‫جایگاه های سوخت‬ ‫فراموش نشود‬ ‫وزارت‬ ‫گــزارش‬ ‫براســاس‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی جایگاه هــای ســوخت از‬ ‫پرخطرتریــن مکان هایــی هســتند‬ ‫کــه می توانــد ویــروس کرونــا را بــه‬ ‫هشــت هــزار نفــر انتقــال دهنــد‪،‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل رانندگانــی کــه‬ ‫خــود اقــدام بــه ســوخت گیری‬ ‫خــودرو می کننــد بایــد از ماســک و‬ ‫دســتکش یکبــار مصرف اســتفاده‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫متخصــص بیماریهــای عفونــی‪:‬‬ ‫جایــگاه هــای ســوخت از‬ ‫پرخطرتریــن مکانهایــی هســتند‬ ‫کــه امــکان ابتــا بــه کرونــا در انجــا‬ ‫وجــود دارد و راننــدگان بایــد از‬ ‫تماس مســتقیم با دســته نازل در‬ ‫جایــگاه ســوخت خــودداری کننــد‬ ‫در غیــر اینصــورت باید با اســتفاده‬ ‫از دســتکش یکبــار مصــرف اقــدام‬ ‫بــه ســوخت گیــری کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از‬ ‫انجــام ســوخت گیــری الزم اســت‬ ‫دســتکش یکبار مصرف را ســریعا‬ ‫در کیســه پالســتیکی قــرار داده و‬ ‫یــا در ســطل‪...‬‬ ‫هویت تاریخی و فرهنگی‪،‬‬ ‫بهترین ظرفیت توسعه‬ ‫‪ 09‬ذی الحجه ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪ 58‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫ب اجتماعی گنبدکاووس‬ ‫خشونت علیه زنان مهمترین اسی ‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سیل در راز و جرگالن خسارت‬ ‫‪5‬‬ ‫افزایش فراگیری افت مگس‬ ‫مدیترانه ای در باغات گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫نگرانی از روند‬ ‫صعودی کرونا‬ ‫و عید قربان‬ ‫در گلستان‬ ‫کودکان را با مراقبت های‬ ‫تغذیه ای از کرونا دور سازیم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ ۱۰‬نوشیدنی سرطان زا که‬ ‫سارق حرفه ای در «علی اباد کتول»‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫باید از خوردن ان اجتناب‬ ‫زمین گیر شد‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرکل دارو وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫داروی ضد کرونای «اکتمرا» در ایران تولید شد‬ ‫مدیــرکل نظــارت بــر دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو گفــت‪:‬‬ ‫داروی «اکتمرا» که کارایی ان در بهبود نســبی بیماران کرونا تایید شــده نیز‬ ‫در ایــران تولیــد شــده و تــا دو هفتــه اینــده در بیمارســتان ها توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫حیــدر محمــدی افــزود‪ :‬عــاوه بــر رمدیســویر‪ ،‬داروی اکتمــرا هــم از ســوی‬ ‫ســازمان غــذا و داروی امریــکا بــرای کمــک بــه بهبــود نســبی بیمــاران کرونــا و‬ ‫کوتــاه شــدن دوره بیمــاری تاییــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن دارو هنــوز در بــازار دارویــی ایــران وارد نشــده و فقــط یــک‬ ‫مقــدار محــدود از ایــن دارو را قبــا چیــن بــه ایــران اهــدا کــرده بــود کــه هنــوز‬ ‫هــم در بیمارســتانها از ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل نظــارت بــر دارو وزارت بهداشــت افــزود‪ :‬نــوع تزریــق زیرپوســتی‬ ‫داروی اکتمــرا یــا توســیلیزومب را کــه بــرای درمــان روماتیســم کاربــرد دارد‪،‬‬ ‫اکنــون یکــی از شــرکت هــای دارویــی ایــران تولیــد مــی کنــد امــا نــوع تزریــق‬ ‫وریدی ان برای بیماران کرونا کاربرد دارد که هنوز مجوز ســازمان غذا و دارو‬ ‫بــرای ورود ایــن دارو بــه بــازار صــادر نشــده اســت‪ ،‬البتــه نمونــه ازمایشــگاهی‬ ‫ایــن دارو تولیــد شــده و حتــی هفتــه پیــش این دارو با نام توســیلیزومب وارد‬ ‫فهرســت دارویــی کشــور شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬احتمــاال هفتــه اینــده ازمایــش هــا و تســت هــای بالینــی ایــن‬ ‫دارو در ســازمان غذا و دارو تایید می شــود و به احتمال زیاد دو هفته اینده‬ ‫روانــه بــازار و توزیــع بیمارســتانی می شــود‪.‬‬ ‫محمدی گفت‪ :‬داروی اکتمرا یا توســیلیزومب نیز مانند رمدســیویر برای بیماران‬ ‫حــاد کرونــا اســتفاده مــی شــود و توزیــع داروخانــه ای نخواهــد داشــت بلکــه ایــن‬ ‫دارو نیــز بــرای بیمــاران حــاد و بدحــال کرونــا در اختیــار بیمارســتانها قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫محمــدی در پاســخ بــه پرســش دیگــر دربــاره کمبــود داروی پالویکــس بــرای بیمــاران‬ ‫قلبی ‪ -‬عروقی و پیشگیری از سکته گفت‪ :‬برند پالویکس که یک داروی فرانسوی‬ ‫اســت در کشــور کمبــود داشــت‪ ،‬علــت ان هــم ایــن بــود کــه منتظــر قیمــت گــذاری‬ ‫جدیــد بــود‪ .‬قیمــت گــذاری ایــن دارو انجــام و قیمــت هــر بســته ‪ ۳۰‬تایــی ایــن دارو‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار تومــان تعییــن و بــه ایــن ترتیــب از هفتــه پیــش در داروخانــه هــا توزیــع‬ ‫شــد‪ ،‬البتــه خــود داروی ژنریــک کلوپیدوگــرل در داروخانــه هــا بــه وفــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کرونا هم بازی بچه ها در‬ ‫زمین های بازی است؟‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫هنرستان‬ ‫تخصصی‬ ‫دریانوردی در‬ ‫گلستان راه اندازی‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت ایجــاد بســتر مناســب بــرای اشــتغال‪ ،‬از تاســیس و راه انــدازی‬ ‫هنرســتان دریانــوردی بــا رشــته هایی ماننــد ملوانــی‪ ،‬الکترونیــک و مکانیــک در ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫هادی حق شــناس در ســومین جلســه شــورای اموزش و پرورش گلســتان اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس تفاه ‬ ‫م‬ ‫بــا ســازمان بنــادر و دریانــوردی‪ ،‬بــا راه انــدازی هنرســتان دریانــوردی‪ ،‬ایــن ســازمان در زمینــه تجهیــز کارگاه ها‪،‬‬ ‫معرفــی کادر اموزشــی مجــرب و متخصــص و ســایر مــوارد مــورد نیــاز بــا اســتان همکاری خواهد داشــت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫نگرانی از روند صعودی کرونا و عید قربان در گلستان‬ ‫در اســتانه عیــد ســعید قربــان یکــی از اعیــاد بــزرگ اســامی کــه باعــث افزایــش‬ ‫ی از رونــد صعــودی بیمــاری‬ ‫دیــد و بازدیــد و اییــن هــای خــاص می شــود؛ نگران ـ ‬ ‫کرونــا بیــن مســووالن‪ ،‬دســت انــدرکاران و عوامــل درمانــی ایــن اســتان شــمالی‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫نگرانــی از شــدت یافتــن شــیوع کرونــا در گلســتان در حالیســت کــه هــم اکنــون‬ ‫این اســتان از جمله الوده ترین اســتانهای ایران اســت بطوریکه ایرج حریرچی‬ ‫معاون وزیر بهداشــت پنجشــنبه گذشــته در گرگان اعالم کرد؛ ابتال به کرونا در‬ ‫اســتانهای مازندران و گلســتان نگران کننده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــری گلســتان اهــل‬ ‫ســنت هســتند کــه ایین هــای مذهبــی عیــد قربان نــزد انها با مشــارکت جمعیت‬ ‫زیــادی برگــزار می شــود و همیــن عامــل از جملــه نگرانــی هــای اصلــی دســت‬ ‫انــدرکاران امــور بــرای مهــار کرونــا اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت گلســتان بویــژه نواحــی شــرقی اســتان کــه از یک ماه پیــش تاکنون به‬ ‫ســبب انچــه کــه متولیــان بهداشــت و درمــان انــرا کــم توجهــی مردم و شــرکت در‬ ‫ت غیرضروری انهم‬ ‫ی خانوادگی و مسافر ‬ ‫تجمعاتی مانند عروسی‪ ،‬عزا‪ ،‬دورهم ‬ ‫ل بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی اعــام کردنــد‪ ،‬قرمــز‬ ‫بــدون رعایــت پروتــک ‬ ‫اســت و رونــد صعــودی امــار مبتالیــان و فــوت شــدگان همچنــان یــک دغدغـ ه و‬ ‫ی جــدی مســووالن ســتاد مقابلــه بــا کرونــا گلســتان می باشــد و در پیــش‬ ‫نگرانـ ‬ ‫بــودن عیــد ســعید قربــان نگرانی هــا را مضــاف کــرد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه عیــد ســعید قربــان نــزد همــه مســلمانان بــه خصــوص اهــل تســنن‬ ‫جایــگاه واالیــی دارد و جامعــه اهــل ســنت کشــور و اســتان گلســتان حداقــل از‬ ‫دو هفتــه قبــل بــه اســتقبال عیــد رفتــه و بــا خریــد لبــاس و کفــش‪ ،‬تهیــه کیــک و‬ ‫شــیرینی‪ ،‬پهــن کــردن ســفره پذیرایــی از مهمان و اهتمام به قربانی کــردن‪ ،‬این‬ ‫عید بزرگ اســامی را گرامی می دارند اما نبایســتی شــیوع کرونا و خطر ابتالی‬ ‫افــراد بــه ایــن ویــروس مرگبــار از طریــق شــرکت در تجمعات بویــژه خرید عید و و‬ ‫دیــد و بازدیدهــای انــرا نادیــده گرفت‪.‬‬ ‫نادیــده گرفتــن خطــر شــیوع ویــروس کرونــا و ابتــای خــود و دیگــران بــه ایــن‬ ‫بیمــاری در روزهایــی کــه بــه عیــد ســعید قربان نزدیک می شــویم‪ ،‬توســط عده ای‬ ‫از مردم گلســتان اکنون به دغدغه بزرگ مســووالن اســتان بویژه نواحی شــرقی‬ ‫ان تبدیــل شــده و ان هــا تــاش دارنــد بــا اســتفاده از ظرفیت هــای مختلــف از‬ ‫جمله ائمه جمعه و جماعات شــیعه و اهل ســنت‪ ،‬رســانه های ارتباط جمعی‪،‬‬ ‫تشــکل ها و پویش هــای مردمــی و بلندگوهــای ســیار‪ ،‬مــردم را از حضــور در‬ ‫تجمعــات و خریــد عیــد و یــا دیــد و بازدیدهــای ان برحــدز دارنــد تــا شــاهد اوج‬ ‫گیــری دوبــاره بیمــاری در گلســتان نباشــند‪.‬‬ ‫بــه ســبب اهمیــت موضــوع هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان هفتــه‬ ‫گذشــته در ســتاد مقابلــه بــا کرونــا و بــه منظــور قطــع زنجیــره واگیــری تصمیــم‬ ‫بــه لغــو برگــزاری نمــاز عیــد ســعید قربــان در ایــن اســتان را اعــام و از امامــان‬ ‫جمعــه و جماعــات و علمــای شــیعه و ســنی خواســت بــا توجه بــه افزایش تعداد‬ ‫مبتالیــان‪ ،‬ضمــن دعــوت مــردم بــرای رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬انهــا را از‬ ‫انجــام اعمــال و دیــد و بازدیدهــای دو عیــد قربــان و غدیــر منصــرف کننــد‪.‬‬ ‫علمای دینی شیعه و سنی هم تاکید دارند که حفظ جان مومن و‬ ‫مسلمان بر هر کاری حتی واجبات دینی مقدم است‪.‬‬ ‫با این حال مشــاهدات میدانی خبرنگاران ایرنا در شــهرهای مختلف گلســتان‬ ‫بویــژه نواحــی شــرقی ان از جملــه در شــهر گنبــدکاووس نشــان می دهــد‬ ‫کــه در ایــام باقــی مانــده تــا عیــد ســعید قربــان‪ ،‬بازارهــا و پاســاژهای تجــاری‬ ‫شــلوغ بــوده و بســیاری از واحدهــای صنفــی مشــغول فــروش کاالهایــی خــود‬ ‫بــه مــردم کــه بیشــتر از شــهر و روســتاهای ایــن شهرســتان و نیــز از دیگــر‬ ‫شــهرهای همجــوار بــه گنبــدکاووس می اینــد‪ ،‬هســتند‪.‬‬ ‫اگرچــه بیشــتر صاحبــان واحدهــای تجــاری ایــن شــهر بــا زدن تراکــت بــا‬ ‫موضــوع «ورود بــدون ماســک ممنــوع» تــاش دارنــد بــه توصیــه متولیــان‬ ‫بهداشــت و درمــان و مصوبــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا عمــل نماینــد و از طرفــی‬ ‫هــم بخــش قابــل توجهــی از مــردم از ماســک اســتفاده می کننــد امــا تراکــم‬ ‫جمعیــت در برخــی واحدهــای تجــاری و فروشــگاه های بــزرگ خیلــی باالســت‬ ‫و خریــداران فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایــت نمی کننــد مضــاف براینکــه‬ ‫در ایــن واحدهــا‪ ،‬هیــچ برچســب یــا عالمتــی کــه از مشــتریان بخواهنــد‪،‬‬ ‫فاصله گــذاری را رعایــت کننــد‪ ،‬دیــده نمی شــود‬ ‫در همیــن پیونــد مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه برخــی شــهروندان نســبت بــه رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی‪،‬‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعــی و اســتفاده از ماســک کــم توجه نــد کــه بایــد تــاش‬ ‫شــود نســبت بــه تغییــر رفتــار عمومــی اقــدام شــود‪.‬‬ ‫دکتــر فرهــاد بدیعــی بــا قدردانــی از همراهــی بخــش زیــادی از مــردم‬ ‫گنبــدکاووس بــرای اســتفاده از ماســک و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫بویــژه در دو هفتــه اخیــر افــزود‪ :‬نگرانــی مــا از افــرادی ماننــد جوانــان اســت‬ ‫کــه بــا ذهنیــت اینکــه بــدن انهــا مقــاوم اســت و بــه کرونــا مبتــا نمی شــود‪،‬‬ ‫بــه توصیه هــای بهداشــتی توجهــی ندارنــد‪ ،‬شــاید ایــن ســخن انهــا صحیــح‬ ‫باشــد امــا همیــن افــراد و کــودکان کــه پیــش از ایــن گفتــه می شــد‪ ،‬مبتــا‬ ‫نمی شــوند‪ ،‬می تواننــد ناقــل بیمــاری باشــند و نگذارنــد تــا حلقــه زنجیــره‬ ‫انتقــال قطــع شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کنتــرل بیمــاری کرونــا تنهــا در ســایه همــکاری همگانــی‬ ‫میســر می شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬وضعیــت قرمــز گنبــدکاووس در شــیوع کرونــا‬ ‫کــه از یــک مــاه پیــش اغــاز شــده همچنــان ادامــه دارد در حالــی کــه در پیــک‬ ‫اول بیمــاری در اســفند گذشــته بــا رعایــت دو هفتـه ای مــردم در اوج بیمــاری‪،‬‬ ‫رونــد نزولــی پیــدا کــرد و در ان زمــان ‪ ۵۰‬درصــد مبتالیــان بســتری در مراکــز‬ ‫درمانــی گنبــدی بودنــد امــا در پیــک دوم ایــن بیمــاری کــه از اواخــر خردادمــاه‬ ‫شــروع شــده و همچنــان ادامــه دارد‪ ۸۰ ،‬درصــد بیمــاران بســتری از ایــن‬ ‫منطقــه هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر بدیعــی اضافــه کــرد‪ :‬بایســتی بــا فرهنگ ســازی و نهادینــه کــردن بــاور‬ ‫عمومــی مبنــی بــر رعایــت دائمــی پروتکل هــای بهداشــتی در جمعیت حســاس‬ ‫شهرســتان های شــرق گلســتان کــه مســتعد ابتــای بــه کرونــا بــوده ولــی مبتــا‬ ‫نشــدند؛ همــه گروه هــا و ســنین جامعــه را تــا زمــان کشــف دارو یــا واکســن‬ ‫درمــان از ابتــا بــه بیمــاری حفاظــت کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬عیــد ســعید قربــان و حضــور پرشــمار مــردم بــرای خریــد‬ ‫عیــد و در ادامــه دیــد و بازدیدهــای ان بســیار نگــران کننــده اســت و احتمــال‬ ‫شــیوع مجــدد و رونــد صعــودی مبتالیــان بــه کرونــا وجــود دارد کــه درصــورت‬ ‫حــادث شــدن چنیــن اتفاقــی عــاوه بــر اینکــه ظرفیــت بیمارســتانی منطقــه‬ ‫جوابگــوی نیــاز نیســت و برخــی کمبودهــا و فرســودگی تجهیــزات پزشــکی نیــز‬ ‫بــه ان اضافــه می شــود‪ ،‬خســتگی‪ ،‬ضعــف و تحلیــل تــوان جســمی و روحــی‬ ‫کادر پزشــکی و پرســتاری در ‪ ۶‬مــاه گذشــته نیــز مشــکالت را مضاعــف خواهــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬بــرای پیشــگیری‬ ‫و کنتــرل رونــد صعــودی مبتالیــان بــه کرونــا در روزهــای پیــش رو تــا عیــد‬ ‫قربــان و دیــد و بازدیدهــای ان می طلبــد تــا گروه هــای مختلــف مــردم فقــط و‬ ‫فقــط بــه خاطــر ســامت خــود‪ ،‬خانــواده و فامیــل و اشــنایان و در وهلــه دوم‬ ‫ســامت عمومــی دیگــر افــراد جامعــه‪ ،‬امســال از برگــزاری ایین هــای ایــن عیــد‬ ‫بــزرگ دســت برداشــته و تــا ســرحد امــکان انــرا بســیار محــدود برگــزار نماینــد‪.‬‬ ‫نکت ـه ای کــه امــام جمعــه اهــل ســنت گنبــدکاووس نیــز در نشســت دو روز‬ ‫پیــش اعضــای ســتاد مقابلــه بــا کرونــا ایــن شهرســتان بــا ائمــه جمعــه شــیعه و‬ ‫ســنی منطقــه بــر ان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در مهلــک بــودن کرونــا هیــچ تردیــدی‬ ‫وجــود نــدارد بنابرایــن همــه در قبــال ســامت جامعــه مســوول هســتیم و‬ ‫بایــد اصــول بهداشــتی و جوانــب احتیــاط را تــا زمانــی کــه بــرای درمــان بیمــاری‬ ‫چاره اندیشــی شــود‪ ،‬رعایــت کنیــم‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالباســط نوریــزاد بــا اشــاره بــه ســخن چنــد مــاه پیــش مقــام‬ ‫معظــم رهبــری مبنــی بــر عمــل بــه دســتورات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت عیــد قربــان کــه هرســاله بــا شــور و شــوق خاصــی در بیــن‬ ‫مســلمانان بویــژه اهــل ســنت منطقــه برگــزار می شــود‪ ،‬درخواســت داریــم‬ ‫امســال شــهروندان بــه خاطــر حفــظ ســامت خــود‪ ،‬خانــواده و دیگــران‪ ،‬دیــد‬ ‫و بازدیدهــای ایــن عیــد بــزرگ را لغــو و بــا تلفــن و ارتبــاط تصویــری انــرا انجــام‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس علــت وضیعــت قرمــز ایــن شهرســتان در بیمــاری‬ ‫کرونــا را برگــزاری مراســم عروســی‪ ،‬عــزداری و دورهمی هــا و رعایــت نکــردن‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در ایــن مراســم ها در ‪ ۴۵‬روز گذشــته دانســت و‬ ‫بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن عیــد ســعید قربــان و احتمــال رونــد صعــودی‬ ‫مجــدد مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری بــه واســطه خریدهــای قبــل از عیــد و دیــد‬ ‫و بازدیدهــای ایــام ان گفــت‪ :‬بــرای پیشــگیری از افزایــش شــمار مبتالیــان‬ ‫در ایــام اشــاره شــده‪ ،‬همــه شــهروندان بایســتی پروتکل هــای بهداشــتی را‬ ‫رعایــت و حتــی المقــدور در خانــه بمانــد‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی افــزود‪ :‬بــرای عبــور از پیــک دوم کرونــا در گنبــدکاووس‬ ‫بویــژه ایــام عیــد قربــان و غدیــر دســتورالعمل ‪ ۲۱‬مــاده ای حــاوی توصیه هــا و‬ ‫نــکات بهداشــتی تهیــه شــده کــه صــدور بیانیــه مشــترک ائمــه جمعــه شــیعه و‬ ‫اهــل ســنت بــه همــراه فرمانــدار‪ ،‬نماینــده مجلــس و مدیــر شــبکه بهداشــت‬ ‫شهرســتان و تهیــه کلیپ هــای ویدئویــی از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی‬ ‫شــاخص گنبــدکاووس و انتشــار ان از طریــق فضــای مجــازی از جملــه مــواد‬ ‫دســتورالعمل اســت‪.‬‬ ‫وی در نشســت بــا ائمــه جمعــه‪ ،‬علمــا و روحانیــون شــیعه و اهــل ســنت‬ ‫گنبــدکاووس هــم بابیــان اینکــه ایــن قشــر از افــراد مــورد اعتمــاد جامعه انــد و‬ ‫مــردم از انهــا حــرف شــنوی دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــا وجــود تالش هــای صــورت‬ ‫گرفتــه در یــک مــاه گذشــته بــه همراهــی و مشــارکت بیشــتر مــردم بویــژه در‬ ‫ایــام ‪ ۲‬عیــد بــزرگ قربــان و غدیــر بــرای رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و‬ ‫برگــزار نکــردن دیــد و بازدیدهــا و جشـن های ایــن ایــام بــرای گــذر از ایــن روزهــای‬ ‫ســخت نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫کریمــی تصریــح کــرد‪ :‬اگاهــی بخشــی علمــا و روحانیــون بــه مــردم نســبت بــه‬ ‫تهدیدهــای بیمــاری کرونــا مهــم اســت و امیدواریــم بــا همراهی مــردم مانع روند‬ ‫صعــودی مجــدد کرونــا در منطقــه شــویم‪.‬‬ ‫همچنین فرماندار مرواه تپه در شــرقی ترین قســمت اســتان گلســتان نســبت‬ ‫بــه کــم توجهــی برخــی مــردم این شهرســتان مرزی و رعایت نکــردن پروتکل های‬ ‫بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی بویــژه در ایــام باقــی مانــده بــه عیــد ســعید‬ ‫قربان گفت‪ :‬اکنون بســیاری از مردم برای خرید عید در بازارها حضور می یابند‬ ‫که بخشــی از انها حتی از ماســک هم اســتفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫امانگلــدی ضمیــر افــزود‪ :‬متاســفانه وضعیــت مراوه تپــه در شــیوع کرونــا قرمــز‬ ‫اســت و شــلوغی بــازار بــه واســطه خریدهــای عیــد قربــان نگرانــی جــدی بــرای‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا کرونــا ایــن شهرســتان مــرزی ایجــاد کــرده‪ ،‬زیرا امکانات بســتری‬ ‫بیمــاران در مراوه تپــه بســیار ضعیــف اســت و بیمــاران در مراکــز درمانــی دو‬ ‫شهرســتان کاللــه و گنبــدکاووس می شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای کاهــش حضــور مــردم در بازارهــا جهــت خریــد عیــد و‬ ‫محــدود کــردن دیــد و بازدیدهــای عیــد قربــان از ظرفیــت ائمــه جمعــه و علمــا‪،‬‬ ‫افــراد متنفــذ‪ ،‬رســانه های ارتبــاط جمعــی و فعــاالن فضــای مجــازی مراوه تپــه‬ ‫بــرای اگاهــی بخشــی بــه مــردم اســتفاده شــده و واحدهــای صنفی شهرســتان را‬ ‫نیــز مجــاب کــرده تــا پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایت‬ ‫نماینــد و از ورود مشــتری بــدون ماســک جلوگیــری نماینــد بــا ایــن حــال برخــی‬ ‫شــهروندان همچنــان در رعایــت توصیه هــا‪ ،‬کــم توجه انــد‪.‬‬ ‫کــم توجهــی برخــی گروه هــای مــردم شــرق گلســتان بــه توصیه هــای مســووالن‬ ‫و رعایــت نکــردن پروتکل هــای بهداشــتی بویــژه در اســتانه عیــد ســعید قربــان‬ ‫همچنیــن گله منــدی و ابــراز نگرانــی معــاون وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی را نیــز در ســفر دو روز پیــش خــود بــه گلســتان و بازدیــد از برخــی مراکــز‬ ‫درمانــی ایــن اســتان بویــژه نواحــی شــرقی ان را بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫دکتــر ایــرج حریرچــی بــا اشــاره بــه امــار نگران کننــده ابتــا بــه کرونــا در مناطــق‬ ‫شــرقی گلســتان از مــردم ایــن منطقــه خواســت بــرای در امــان مانــدن از‬ ‫اســیب های ایــن بیمــاری‪ ،‬پروتکل هــای بهداشــتی را بویــژه در عمــل بــه اداب و‬ ‫رســوم محلی از جمله عید ســعید قربان و عزاداری محروم و صفر رعایت کنند‬ ‫تــا شــاهد تشــدید بیمــاری کرونــا نباشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــرایطی کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬برگــزاری نمــاز جماعــت‬ ‫یــا حــج تمتــع تعطیــل شــده‪ ،‬مــردم بایــد برنامه هــای تجمعــی ماننــد عروســی‬ ‫و دورهمی هــا را بــه خاطــر دور مانــدن از اســیب کرونــا بــه تاخیــر بیندازنــد و در‬ ‫ایــن راه از علمــا و روحانیــون مذاهــب اســامی می خواهیــم تــا بــرای کمــک بــه‬ ‫مجموعــه بهداشــت و درمــان کشــور و اطــاع رســانی و اگاهــی بخشــی بــه مــردم‬ ‫وارد عمــل شــده و بــا توصیــه هــای بهداشــتی خــود بــه مــردم از جــان مســلمانان‬ ‫صیانــت کنند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫مدیــر پایــگاه شــهر باســتانی «جرجــان» از مخالفــت ایــن پایــگاه و اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان با عبور لوله گاز از محدوده این شــهر تاریخی خبر داد و گفت‪ :‬هیچ اداره و نهادی‬ ‫اجــازه اجــرای طرح هــای عمرانــی یــا خدماتــی کــه طــی ان بــه میــراث تاریخــی اســیب وارد شــود را ندارنــد‪.‬‬ ‫توقف گازرسانی‬ ‫گنبد برای حفظ‬ ‫شهر تاریخی‬ ‫جرجان‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫تقویت زیرساخت های اب و فاضالب خراسان شمالی‬ ‫امیــن اب ســالم و بهداشــتی بــرای ســاکنان شــهرها و روســتاها از اولویت هــای‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد عنــوان شــده اســت و البتــه در خراســان شــمالی توســعه و‬ ‫تامیــن زیرســاخت های ایــن بخــش جدی تــر از گذشــته در دســت اقــدام قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اکنــون مــردم خراســان شــمالی در ‪ ۲۴‬نقطــه شــهری و بیــش از ‪ ۷۰۰‬نقطــه‬ ‫روســتایی از اب ســالم و بهداشــتی بهــره مندنــد و ســاری و جــاری شــدن خدمــات‬ ‫اب و فاضالب در شهرها و روستاهای این خطه‪ ،‬سبب جوشش امید در میان‬ ‫مردمــان شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایــش پوشــش خدمــات رســانی بــه روســتاها‪ ،‬اقدامات گســترده بــرای تامین‬ ‫اب پایــدار شــهرها و نیــز ارتقــای بهــره منــدی شــهروندان از خدمــات فاضــاب‪ ،‬از‬ ‫اقدامات مهم در زمینه ارتقای زیرســاخت های اب و فاضالب در اســتان اســت‬ ‫کــه در دولــت تدبیــر و امیــد اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫افزایش پنج درصدی جمعیت زیر پوشش اب‬ ‫معــاون بهره بــرداری و توســعه شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬دســتیابی بــه اب ســالم‪ ،‬نیــاز اساســی شــهروندان و‬ ‫روســتاییان اســت و البتــه در ایــن دولــت‪ ،‬در ایــن زمینــه‪ ،‬توجــه خاصــی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رضــا عطایــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا اقدامــات انجــام شــده در ایــن دولــت جمعیــت‬ ‫زیــر پوشــش خدمــات ابرســانی در روســتاها پنــج درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬جمعیــت روســتایی زیــر پوشــش اب اشــامیدنی در اســتان در‬ ‫ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد ‪ ۳۲۵‬هــزار و ‪ ۸۵۲‬نفــر بــود کــه ایــن رقــم اکنــون به ‪۳۴۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۲۹‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته اســت‬ ‫وی گفــت‪ :‬حجــم فاضــاب‬ ‫جمــع اوری شــده از ‪ ۱۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬مترمکعــب در شــبانه روز‬ ‫در سال ‪ ،۹۲‬به ‪ ۲۲‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫مترمکعــب در شــبانه روز در‬ ‫وضعیــت فعلــی رســیده اســت‪،‬‬ ‫عــاوه بــر ان طــول شــبکه جمــع‬ ‫اوری فاضــاب هــم از ‪۳۴۰‬‬ ‫کیلومتــر ســال ‪ ۹۲‬بــه بیــش از‬ ‫‪ ۵۱۳‬کیلومتــر رســیده اســت کــه‬ ‫در ایــن زمینــه شــاهد ‪ ۵۱‬درصــد‬ ‫رشــد هســتیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ظرفیــت‬ ‫اســمی تصفیــه خانــه هــای‬ ‫اســتان هــم از ‪ ۲۷‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫مترمکعــب در شــبانه روز در‬ ‫ســال ‪ ،۹۲‬اکنــون بــا حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد رشــد بــه ‪ ۴۱‬هــزارو‬ ‫‪ ۳۰۰‬مترمکعــب در شــبانه روز‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫افزایش حجم مخازن‬ ‫ذخیره اب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب خراســان شــمالی هــم دربــاره خدمــات دولــت در زمینــه ابرســانی بــه‬ ‫شــهرهای اســتان گفت‪ :‬شــمار جمعیت شــهری زیر پوشــش از ‪ ۴۸۴‬هزار و ‪۴۶۱‬‬ ‫نفــر در ســال ‪ ۹۲‬بــه ‪ ۵۲۱‬هــزار و ‪ ۱۸۹‬نفــر در وضعیــت کنونــی رســیده اســت کــه‬ ‫حاکــی از رشــد ‪ ۸‬درصــدی در ایــن زمینــه اســت‪.‬‬ ‫شمار کل مخازن اب از ‪ ۵۴‬باب در سال ‪ ۹۲‬به ‪ ۷۸‬باب در وضعیت کنونی‬ ‫رســیده اســت و حجــم انهــا هــم در ایــن مــدت بــا ‪ ۸۷‬درصــد رشــد‪ ،‬از ‪۱۰۳‬‬ ‫هــزار مترمکعــب بــه بیــش از ‪ ۱۹۳‬هــزار متــر مکعــب رســیده اســت‬ ‫غالمحســین ســاقی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون تمــام شــهروندان اســتان از اب‬ ‫ســالم و بهداشــتی بهــره منــد هســتند و تمرکــز شــرکت اب وفاضــاب بــر‬ ‫مدیریــت مصــرف بــا فرهنــگ ســازی مناســب و کاهــش اب بــدون درامــد بــا‬ ‫اصــاح شــبکه هــای فرســوده اســت‪.‬‬ ‫ساقی خاطرنشان کرد‪ :‬شمار کل مخازن اب از ‪ ۵۴‬باب در سال ‪ ۹۲‬به ‪۷۸‬‬ ‫بــاب در وضعیــت کنونــی رســیده اســت و حجــم انهــا هــم در ایــن مــدت بــا‬ ‫‪ ۸۷‬درصــد رشــد‪ ،‬از ‪ ۱۰۳‬هــزار مترمکعــب بــه بیــش از ‪ ۱۹۳‬هــزار متــر مکعــب‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت بــا ســرلوحه قــرار دادن توجــه بــه اقشــار اســیب پذیــر‪ ،‬برخــورداری‬ ‫روســتاییان از کیفیــت و کمیــت مطلــوب اب اشــامیدنی را هدفگــذاری کــرده‬ ‫اســت‬ ‫وی افزود‪ :‬شمار مشترکان اب در شهرهای استان از ‪ ۱۶۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬فقره‬ ‫در ســال ‪ ۹۲‬اکنــون بــه بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار مشــترک رســیده اســت کــه بیــش‬ ‫از ‪ ۲۳‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد‪ ،‬حداکثــر ظرفیــت منابــع تامیــن‬ ‫اب در بخــش شــهری ‪ ۴۱‬میلیــون مترمکعــب در ســال بــود کــه اکنــون بــه‬ ‫حــدود ‪ ۴۵‬میلیــون مترمکعــب در ســال رســیده اســت‪.‬‬ ‫عطایــی خاطرنشــان کــرد‪ ۶۸۹ :‬بــاب مخــزن بــا حجــم ‪ ۹۰‬هــزار و ‪ ۹۰۶‬مترمکعــب‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬بــاب ایســتگاه پمپــاژ بــا ظرفیــت ‪ ۶۱۵‬لیتــر بــر ثانیــه بــه صــورت شــبانه روزی‬ ‫اب اشــامیدنی ســاکنان روســتاهای زیــر پوشــش در اســتان را تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی همچنیــن بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه افزایــش حجــم مخــازن‪ ،‬یکــی از اقدامــات شــاخص در زمینــه تامیــن‬ ‫اب شــهری اســتان اســت گفــت‪ :‬بــا ســاخت ‪ ۱۷‬بــاب مخــزن جدیــد‪ ۵۹ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬متــر مکعــب بــه حجــم مخــازن اب شــرب شــهرهای خراســان شــمالی‬ ‫افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اب‬ ‫اشــامیدنی مــورد نیــاز شــهروندان در ســه شــهر اســتان شــامل بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان و اســفراین از ســد تامیــن مــی شــود کــه نیــاز اســت تــا منابــع پایــدار‬ ‫بــرای ایــن شــهروندان هــم بــا حفــر چــاه‪ ،‬ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫عطایــی افــزود‪ :‬شــمار مشــترکان اب روســتایی در ابتــدای دولــت ‪ ۹۹‬هــزار فقــره‬ ‫بــود کــه ایــن رقــم اکنــون بــه ‪ ۱۱۹‬هــزار فقــره افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا تکیــه بــر تــوان مهندســان و متخصصان داخلی ســطح برخــورداری‬ ‫مناطــق محــروم از نعمــت اب ارتقــا یافتــه و شــاید بزرگتریــن دســتاورد دولــت‪،‬‬ ‫ایجــاد تعــادل در بهــره منــدی از اب بیــن مناطــق محــروم و برخــوردار بــوده اســت‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری و توســعه اب شــرکت اب و فاضالب اســتان خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن شــرکت بــا ســرلوحه قــرار دادن توجه به اقشــار اســیب پذیر‪ ،‬برخــورداری‬ ‫روســتاییان از کیفیت و کمیت مطلوب اب اشــامیدنی را هدفگذاری کرده اســت‪.‬‬ ‫توسعه خدمات فاضالب‬ ‫قائــم مقــام شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی هــم دربــاره طــرح هــای‬ ‫فاضــاب در روســتاها گفــت‪ :‬اجــرای طــرح هــای فاضــاب بــه منظــور حفاظــت از‬ ‫محیــط زیســت مــورد توجــه ایــن شــرکت اســت و در ســال هــای اخیــر ســه پــروژه‬ ‫تصفیــه فاضــاب در روســتاهای طبــر‪ ،‬اســام ابــاد و تــازه قلعــه بــه بهــره بــرداری‬ ‫رســیده که ســاکنان این روســتاها از ســامانه های جمع اوری و تصفیه فاضالب‬ ‫بهــره منــد شــده انــد‪.‬‬ ‫عباســعلی گریوانــی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون مجموع طول شــبکه توزیــع و خطوط‬ ‫انتقال اب در ســطح روســتاهای اســتان حدود پنج هزار کیلومتر اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره خدمــات فاضــاب در شــهرها نیــز گفــت‪ :‬شــمار مشــترکان فاضــاب در‬ ‫شــهرهای اســتان از ‪ ۴۵‬هــزار فقــره ســال ‪ ،۹۲‬اکنــون بــه ‪ ۶۸‬هــزار فقــره رســیده اســت‪.‬‬ ‫قائــم مقــام شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در ایــن دولــت‪ ،‬شــمار‬ ‫مشــترکان فاضــاب در شــهرهای اســتان نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫در ایــن دولــت شــمار مشــترکان فاضــاب در شــهرهای اســتان نزدیــک بــه ‪۵۰‬‬ ‫حجم معامالت بورس خراسان شمالی از‬ ‫کل پارسال پیشی گرفت‬ ‫حجــم معــاالت بــورس خراســان شــمالی در چهــار ماهــه نخســت امســال‬ ‫از کل معامــات ســال قبــل پیشــی گرفــت کــه ایــن رونــد همچنــان در حــال‬ ‫صعــود اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی روز یکشــنبه بــا بیــان ایــن‬ ‫مطلــب بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا در خردادمــاه امســال‪ ،‬بــه جــز‬ ‫معامــات برخــط کــه نمــی تــوان ان را اســتخراج کــرد‪ ،‬حجــم معامــات در‬ ‫کارگــزاری هــای اســتان ‪ ۲۴۸‬میلیــارد ریــال بــود کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫دوره قبــل ‪ ۳۲۷.۲‬درصــد رشــد داشــت‪.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی افــزود‪ :‬ایــن امــار فقــط مربــوط بــه کارگــزاری هــای زیــر‬ ‫پوشــش اســتان اســت و ‪ ۱۰‬کارگــزاری دیگــر در اســتان فعالیــت مــی کننــد کــه‬ ‫حجــم معامــات برخــط ان هــا قابــل اســتخراج نیســت‪.‬‬ ‫معامــات برخــط بــا اســتفاده از پروتــکل امــن ‪ SSL‬انجــام مــی شــود و‬ ‫ســهامداران بــا اســتفاده از کــد بورســی و حســاب کاربــری خــود مــی تواننــد وارد‬ ‫بــازار ســهام شــده و خریــد و فــروش کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اقبــال روزافــزون مــردم بــه ســهام گذاری در بــورس‪،‬‬ ‫تعــدادی از واحدهــای تولیــدی اســتان خواهــان اســتفاده از ظرفیــت بــورس و‬ ‫فرابــورس هســتند و تمهیداتــی نیــز در ایــن بخــش اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫درخشــانی بــا بیــان اینکــه صــورت هــای مالــی ایــن شــرکت هــا بایــد حسابرســی‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از حسابرســی زمینــه حضــور ایــن واحدهــا در بــورس فراهــم‬ ‫ســاقی اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن اب شــرب شــهروندان در ســال و بــه ویــژه در‬ ‫ســاعات اوج مصــرف از دغدغــه هــای مهــم ایــن شــرکت اســت و یکــی از راه‬ ‫هــای اساســی در ایــن رابطــه وجــود مخــازن ذخیــره اب مناســب در هــر شــهر‬ ‫اســت کــه مــی توانــد بــا ذخیــره ســازی اب در مواقعــی کــه مصــارف پاییــن‬ ‫اســت‪ ،‬جوابگــوی مواقــع پرمصــرف باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت شهرنشــین در اســتان و نیــاز بــه منابــع‬ ‫ابــی جدیــد‪ ،‬نیــاز بــه مخــازن ذخیــره اب نیــز نمــود بیشــتری داشــته بطــوری‬ ‫کــه حجــم مخــازن در حــال بهــره بــرداری‪ ،‬گنجایــش ذخیــره ســازی اب مــورد‬ ‫نیــاز شــهروندان را در مواقــع پیــک مصــرف نداشــته‪ ،‬بنابرایــن شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اســتان خراســان شــمالی در ســال جــاری بــا برنامــه ریــزی هــای کــه‬ ‫انجــام داد توانســت ‪ ۱۷‬پــروژه احــداث مخــزن جدیــد بــا حجــم مجموعــا ً ‪۵۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر مکعــب تعریــف کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ایــن رقــم در‬ ‫مقایســه بــا حجــم مخــازن ذخیــره ای کــه از ابتــدای ایجــاد تاسیســات ابــی در‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ی از پتروشــیمی خراســان‪ ،‬کارخانــه قنــد شــیروان و ســیمان بــه عنــوان شــرکت‬ ‫هــای بورســی اســتان نــام بــرد و گفــت‪ :‬بــا اســتفاده از دانــش کارشناســان بــازار‬ ‫ســرمایه و شــرکت هــای حسابرســی‪ ،‬در خصــوص اســتفاده از ظرفیــت بــورس‬ ‫و فرابــورس زمینــه حضــور تعــدادی از شــرکت هــا و واحدهــای تولیــدی اســتان‬ ‫نیــز بــه زودی فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عرضــه ســهام شــرکت هــای دولتــی بــه عنــوان عرضــه اولیــه‬ ‫موجــب عمــق بخشــی بــه بــورس خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬از تیرمــاه امســال بــرای‬ ‫عمــق بخشــی بــه بــازار ســرمایه هــر هفتــه ‪ ۲‬شــرکت دولتــی در بــورس عرضــه‬ ‫اولیــه دارنــد و بــا ایــن اتفــاق قیمــت هــای ســهام در بــورس بــه قیمــت واقعــی‬ ‫نزدیــک مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی در مــورد اثــار منفــی کرونــا‬ ‫بــر اقتصــاد اســتان نیــز گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بیمــاری هنــوز هــم وجــود‬ ‫دارد نمــی تــوان بــه طــور قطــع خســارت هــای کرونــا را احصــا کــرد و تــا کنــون نیــز‬ ‫عــدد و رقمــی در ایــن مــورد جمــع بنــدی نشــده اســت‪.‬‬ ‫درخشــانی بــا بیــان اینکــه تــا پایــان خردادمــاه رقــم وصولــی درامدهــای اســتان‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬چهــار هــزار و ‪ ۵۸۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫درامــد بــرای اســتان مصــوب شــده اســت کــه بایــد تــا پایــان ســال عملیاتــی‬ ‫شــود و ایــن رقــم نســبت بــه ســال قبــل تنهــا پنــج درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و ‪ ۴۴‬درصــد از مــردم ایــن‬ ‫اســتان در روســتاها زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫این استان در شاخص درامد خانوار رتبه ‪ ۳۱‬کشور را دارد‪.‬‬ ‫هم اینک ‪ ۱۲‬کارگزاری بورس در این استان فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اســتان ســاخته شــده اســت در حــدود ‪ ۴۰‬درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حجــم اب ســطحی اســتحصال شــده از ‪ ۱۲.۵‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب در ســال ‪ ۹۲‬اکنــون بــه ‪ ۲۰.۱‬میلیــون مترمکعــب در ســال رســیده‬ ‫و حجــم اب زیرزمینــی اســتحصالی هــم در ایــن مــدت از ‪ ۲۴.۵‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب بــه ‪ ۲۲.۵‬میلیــون مترمکعــب در ســال کاهــش یافتــه کــه ایــن‬ ‫موضــوع بــه عــدم افــت ســطح اب زیرزمینــی دشــت هــای اســتان کمــک‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان خراســان شــمالی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫در ایــن مــدت حجــم کل تولیــد اب کــه نشــان از رشــد تقاضــا دارد از ‪۳۷‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب در ســال بــه ‪ ۴۲.۶‬میلیــون مترمکعــب در ســال رســیده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار مشــترک اب‬ ‫در شــهرها‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۲۱‬هــزار مشــترک اب در روســتاها و بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار‬ ‫مشــترک فاضــاب دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫کشف ‪ ۶.۶‬تن‬ ‫سنگ قاچاق‬ ‫سرب‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین از کشــف ‪ ۶‬تــن و ‪ ۶۶۰‬کیلوگــرم ســنگ معدنــی قاچــاق ســرب بــه ارزش ‪ ۴۶۶‬میلیــون ریــال در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن مــواد در ‪ ۲‬عملیــات جداگانــه در محــور اســفراین بــه ســبزوار کشــف شــد کــه ‪ ۲‬نفــر نیــز در ایــن‬ ‫خصــوص دســتگیر شــدند و ‪ ۲‬دســتگاه خــودرو نیــز توقیــف و ســنگ معــدن غیرمجــاز تحویــل اداره صنعــت و معــدن اســفراین‬ ‫شد‪.‬ســرهنگ مجیــد یگانــه پــور افــزود‪ :‬متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی تحویــل مقامــات قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫ذخایــر ســرب و روی معــدن البــاغ اســفراین‪ ،‬در حــدود ‪ ۲‬ســال اخیــر هــدف دســت انــدازی و برداشــت غیرمجــاز‬ ‫ســودجویان و برخــی افــراد محلــی قــرار گرفتــه کــه بــه دلیل عدم رعایــت اصول ایمنی در برداشــت و ریزش چندین‬ ‫بــاره کــوه‪ ،‬تاکنــون بــه مــرگ ‪ ۶‬نفــر و مصدومیــت شــماری دیگــر انجامیــده اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫دفن پسماند‬ ‫در باباموسای بجنورد‬ ‫مجوز ندارد‬ ‫کارشناس مســوول نظــارت و پایــش‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫چ مجــوزی توســط‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬هیــ ‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بــرای بهره بــرداری‬ ‫از ســایت دفــن پســماند در منطقــه‬ ‫«باباموســی» در شــمال شــرق بجنــورد‬ ‫گرفتــه نشــده و مطالعــات ارزیابــی اثــرات‬ ‫ان نیــز بــه انجــام نرســیده اســت‪.‬‬ ‫حمیــده رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬ســه مــکان‬ ‫فاقــد مجــوز مدیریت نهایی پســماند شــهری‬ ‫بجنــورد شــامل ســایت زبالــه گاه باباموســی‪،‬‬ ‫ایســتگاه میانــی پســماند شــهری و مرکــز‬ ‫دفــع نخالــه هــای ســاختمانی بجنــورد عرصــه‬ ‫دفــن غیراصولــی زبالــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مرکــز دفــن پســماندهای‬ ‫شــهری بجنــورد‪ ،‬از ســال ‪ ۷۲‬در زمیــن‬ ‫هــای باباموســی در ارتفاعــات شــمال شــرق‬ ‫بجنــورد مســتقر و از ان زمــان تاکنــون‪ ،‬دفن‬ ‫در دره هــای طبیعــی موجــود در منطقــه‪،‬‬ ‫انجــام مــی شــود کــه البتــه در حــال حاضــر و‬ ‫بــا توجــه بــه حجــم پســماند تلنبــار شــده در‬ ‫ســال هــای گذشــته‪ ،‬ایــن دره هــای طبیعــی‬ ‫نیــز اشــباع و مســطح شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول نظــارت و پایــش اداره‬ ‫کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن محــل در حریــم شــهر‬ ‫بجنــورد ایجــاد شــده کــه در مغایــرت بــا ضوابط‬ ‫قانونــی اســتقرار واحدهــای نظیــر ان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دفــن زبالــه در زباله گاه باباموســی‪،‬‬ ‫بــه هیــچ عنــوان بهداشــتی و اصولــی نیســت‪،‬‬ ‫ورود انــواع مــواد االینــده و شــیرابه هــای‬ ‫تولیــدی از پســماندهای دفعــی بــه خــاک و تاثیر‬ ‫بــر اب هــای زیرســطحی در طــول ســالیان‪ ،‬بهره‬ ‫بــرداری از ایــن محــل را بــه عاملــی بــرای الودگــی‬ ‫اب و خــاک منطقــه تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول نظــارت و پایــش اداره‬ ‫کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان امــکان تاثیــر بــر‬ ‫جریانــات اب هــای ســطحی بــا توجــه بــه دره‬ ‫هــای طبیعــی موجــود که انباشــته از پســماند‬ ‫شــده‪ ،‬احتمــال الودگــی مســیل هــا و ابراهــه‬ ‫هــای مرتبــط را فراهــم اورده اســت‪.‬‬ ‫رضایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نــزوالت جــوی‬ ‫و تاثیــرات اب و هوایــی‪ ،‬قادرنــد تاثیــرات‬ ‫ســوء ناشــی از رهاســازی و تلنبار هزاران تن‬ ‫پســماند در طــول زمانــی نزدیــک بــه ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫دفــع در ایــن محــل را شــدت بخشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن محــل بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫توپوگرافــی و گذشــت ســال هــا از اغــاز دفــع‬ ‫و دپــوی پســماند‪ ،‬فاقــد خــاک کافــی بــرای‬ ‫پوشــاندن پســماندها اســت و در نتیجــه‪،‬‬ ‫پســماندها در معــرض تاثیــرات جــوی‪،‬‬ ‫دســتبرد اقــام بــاارزش توســط افــراد زبالــه‬ ‫گــرد‪ ،‬تجمــع حشــرات مــوذی و حیوانــات‬ ‫و پرنــدگان در محــل اســت کــه همگــی‬ ‫ایــن مــوارد‪ ،‬موجــب انتشــار الودگــی بــه‬ ‫منابــع زیســتی و نیــز انتقــال ان بــه مناطــق‬ ‫ســکونتگاهی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬یکی از مصوبات کارگروه‬ ‫مدیریــت پســماند اســتان در ســال هــای‬ ‫گذشــته‪ ،‬انتقــال نخالــه هــای ســاختمانی و‬ ‫پســماندهای حاصــل از عملیــات عمرانــی و‬ ‫ســاخت و ســاز بــه ایــن محــل و بــه کارگیــری‬ ‫بــه عنــوان پوشــش حداقلــی پســماندها‬ ‫بــوده کــه تاکنــون و پــس از طــی چندســال‪،‬‬ ‫اجرایــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه محــل ســایت‬ ‫دفــع نخالــه شــهر بجنــورد نیــز واقــع در‬ ‫جــاده روســتای لنگــر‪ ،‬فاقــد هرگونــه مجــوز‬ ‫قانونــی بــوده و کانونــی بــرای ایجاد الودگی‬ ‫در منطقــه شــده اســت‪ ،‬بــر اهمیــت مــکان‬ ‫یابــی دقیــق ســایت هــای مدیریــت و دفــع‬ ‫پســماند و انجــام مطالعــات کامــل بــرای‬ ‫بهــره بــرداری از انهــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬درنظــر نگرفتــن اصــول‬ ‫اولیــه علمــی‪ ،‬قانونــی و معیارهــای مــکان‬ ‫یابــی در جانمایــی و احــداث اینگونــه ســایت‬ ‫هــا‪ ،‬نظیــر انجــام مطالعــات خاکشناســی‬ ‫و زمیــن شناســی‪ ،‬هیدرولــوژی‪ ،‬اب و‬ ‫هوایــی‪ ،‬اجتماعــی و لحــاظ نشــدن مولفــه‬ ‫هــای مربوطــه در بهــره بــرداری از ان‪ ،‬زمینه‬ ‫ســاز بــروز و گســترش انــواع معضــات‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬زیســت محیطــی‪ ،‬بهداشــتی و‬ ‫اقتصــادی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رضایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اتــش زدن‬ ‫عمــدی یــا احتــراق خودبــه خــودی‬ ‫پســماندهایی کــه در ایــن محــل در‬ ‫اختــاط بــا هــم تلنبــار شــده انــد‪ ،‬بویــژه‬ ‫انــواع پالســتیک و الســتیک‪ ،‬انــواع باتــری‬ ‫هــا‪ ،‬المــپ هــای روشــنایی و تجهیــزات‬ ‫مســتعمل برقــی و الکترونیکــی‪ ،‬باقیمانــده‬ ‫محلــول هــا و مــواد شــیمیایی شــوینده‬ ‫و ضدعفونــی کننــده هــا ســبب تهدیــد‬ ‫بهداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫افزایش فراگیری افت مگس‬ ‫مدیترانه ای در باغات گلستان‬ ‫ســهل انگاری برخــی باغــداران در برداشــت به موقع محصوالت‪،‬‬ ‫بی توجهــی تعــدادی از ادارات بــه درختــان مثمــر در محوطــه‬ ‫نهادهــای دولتــی و عمومــی‪ ،‬وجــود ویالها و اراضی بال اســتفاده‬ ‫در حاشــیه شــهرها بــا درختــان فــراوان ســبب شــده گســتره‬ ‫رویــت افــت مگــس مدیتران ـه ای بــه عنــوان اصلی تریــن عامــل‬ ‫تهدیــد باغــات پــس از ســال ها از غــرب گلســتان فراتــر رفتــه و‬ ‫ارام ارام همــه مناطــق ایــن اســتان را فــرا بگیــرد‪.‬‬ ‫نبــود برخــی از اقــام و ســموم‪ ،‬گرانــی ســموم به بهانــه افزایش‬ ‫قیمــت دالر‪ ،‬نبــود زیــر ســاختهای الزم بــرای صــادرات و فــروش‬ ‫اقــام تولیــدی بــه خــارج از کشــور و تعــداد انــدک کارخانجــات‬ ‫فــراوری محصــوالت باغــی از جملــه مشــکالتی اســت کــه در‬ ‫ســالهای اخیــر باغــداران گلســتانی بــا ان دســت و پنجــه نــرم‬ ‫میکننــد امــا در ســال های اخیــر ورود مهمانــی از غــرب اســیا کام‬ ‫باغــداران را تلــخ تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫افتــی مگــس مدیترانــه ای‪ ،‬ایــن مهمــان پــر دردســر اســت کــه‬ ‫موجــب بــه زحمــت انداختــن تعــداد زیــادی از باغــداران و البتــه‬ ‫خســارتهای مالــی بــه انــان شــد‪.‬‬ ‫کارشناســان چیــده نشــدن میــوه هــای رســیده‪ ،‬وجــود خانــه‬ ‫بــاغ هــا و ویالهــای بالاســتفاده در درون یــا حاشــیه شــهرها را از‬ ‫عوامــل از بیــن نرفتــن ایــن افــت و ابتــر مانــدن اقدامــات مبــارزه‬ ‫ای و پیشــگیرانه جهــاد کشــاورزی در ایــن بخــش مــی داننــد‪.‬‬ ‫عظیــم باالپــوش کارشــناس ارشــد باغــداری در خصــوص ایــن‬ ‫افــت بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت ‪ :‬مگــس میــوه مدیترانــه ای از‬ ‫افــات مخــرب جهانــی اســت کــه نســبت بــه ســایر گونه هــای‬ ‫مگــس میــوه دارای دامنــه میزبانــی وســیعی اســت و مــی توانــد‬ ‫بیشــترین خســارت را بــه بــار بیــاورد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بــا اشــاره بــه این که هلــو‪ ،‬خرمالو‪ ،‬انجیر‪ ،‬ســیب زرد‪ ،‬الو‬ ‫و گالبــی و مرکبــات از جملــه میزبان هــای ایــن افــت هســتند گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬دهه از مشــاهده این افت در گلســتان می گذرد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ویژگــی هــای ایــن افــت گفــت ‪ :‬حشــره مگــس میــوه‬ ‫بــه طــور معمــول تــا ‪ ۲‬مــاه زنــده مــی مانــد اما اگر شــرایط مســاعد باشــد‬ ‫تــا ‪ ۶‬مــاه هــم امــکان ادامــه حیــات دارد که وجود میزبــان از جمله میوه‬ ‫الوده رســیده در ســر درخت یا الوده پوســیده در پای درخت و شــرایط‬ ‫محیطــی مناســب‪ ،‬زمینــه فعــال ماندن بیشــتر این افت اســت‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001002365‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫‪ 1398114412001000896‬تقاضــای محمــد مهــدی صباغیــان فرزنــد‬ ‫عمــران شناســنامه ‪ 13‬کــد ملــی ‪ 2249956375‬صــادره کردکــوی‬ ‫واقــع دراراضــی چینیــان در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان‬ ‫بــه انضمــام شــش ســهم مشــاع از هفــت ســهم ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪108‬متــر مربــع از پــاک‪859‬‬ ‫فرعــی از‪-267‬اصلــی بخــش ‪23‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال ارمالــک رســمی دولــت جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بنمایندگــی ســازمان ملــی زمیــن و مســکن دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانزده روز اگهی میشــود از این‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫نمایــد ‪.‬میــم الــف ‪. 4328:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪99/05/06‬‬ ‫باالپــوش ریــزش بیــش از حــد میوه های یک درخت و زودرس شــدن‬ ‫برخی میوه ها را از جمله نشــانه های فعالیت این افت دانســت‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت‪ :‬میزبانــی ایــن افــت از درخــت ازگیــل ژاپنــی‬ ‫شــروع مــی شــود و بعــد بــه ترتیــب بــه هلــو‪ ،‬شــلیل‪ ،‬انجیــر و‬ ‫خرمالــو و بالفاصلــه پــس از ایــن مرحلــه نوبــت بــه نارنگــی هــای‬ ‫پیـش رس و دیگــر ارقــام نارنگــی و ســپس ارقــام مختلف پرتقال‬ ‫مــی رســد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افــت مگــس مدیترانــه ای توانایــی تولیــد چهــار تــا‬ ‫پنــج نســل در ســال را دارد و یــک جفــت نــر و مــاده قادر هســتند به‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار دانــه میــوه خســارت وارد کننــد و اگــر هــر‬ ‫میــوه بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬گــرم وزن داشــته باشــد هــر جفــت مگــس‬ ‫مدیترانــه ای مــی تواننــد ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬تــن میــوه را از بیــن ببرنــد‪.‬‬ ‫محسن شربتی از باغداران با تجربه بندرگزی نیز در خصوص‬ ‫مگــس مدیترانــه ای گفــت‪ :‬علــت مانــدگاری افــت مگــس‬ ‫مدیترانــه ای در عرصــه هــای باغــی بندرگــز‪ ،‬برداشــت نکــردن‬ ‫میــوه هــای رســیده اســت کــه بهتریــن مــکان بــرای تغذیــه و‬ ‫زاداوری ایــن افــت محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬باغداران میوه های رســیده ســردرختان را برداشــت‬ ‫و میــوه هــای پوســیده را هــم از پــای درختــان جمــع اوری کنند تا‬ ‫چرخــه مقابلــه بــا افت مگس مدیترانه ای کامل شــود‪.‬‬ ‫شــربتی گفــت ‪ :‬برخــی ادارات شهرســتان در محوطــه و مناطــق‬ ‫تحــت اختیــار خودشــان اقــدام بــه کاشــت درخــت کــرده انــد و بــه‬ ‫طــور معمــول در برداشــت میــوه ها تعلل دارنــد که این موضوع‬ ‫موفقیــت در کارزار مقابلــه بــا ایــن افــت را ســخت تر می کند‬ ‫شــربتی گفــت ‪ :‬اگاهــی کشــاورزان‪ ،‬اطــاع رســانی و امــوزش‬ ‫بهــره بــرداران نیــز در زمینــه شناســایی و کنتــرل افــت مگــس‬ ‫مدیترانـه ای بــه صــورت امــوزش گروهــی و انفــرادی در کاهــش‬ ‫ایــن افــت اثرگــذار اســت‪.‬‬ ‫مدیر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی گلســتان نیز گفت‪ :‬ردیابی‬ ‫افــت مگــس میــوه مدیترانـه ای در شــهرهای بندرگــز‪ ،‬کردکــوی و‬ ‫قســمتی از گــرگان بــه صــورت شــدید گزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫کیانــوش حق نمــا افــزود‪ :‬جدیدتریــن گزارش هــا نشــان می دهــد ایــن‬ ‫افــت در یکــی از باغ هــای علــی ابــاد کتــول هــم دیــده شــده و احتمــال‬ ‫وجــود ان در باغ هــای شــرق اســتان هــم بســیار محتمــل اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســازمان جهــاد کشــاورزی توانایــی پایــش تمامــی‬ ‫باغ هــای اســتان را نــدارد از ایــن رو کشــاورزان بایــد هوشــیار باشــند و بــه‬ ‫محــض مشــاهده نشــانه های ایــن افــت‪ ،‬اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001003514‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫‪ 1398114412001000953‬تقاضای مریم کوه زر فرزند بهرام شناسنامه‬ ‫‪ 3074‬کــد ملــی ‪ 2121635645‬صــادره گــرگان واقــع دراراضــی گلنــد در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بمســاحت کل‬ ‫‪86/80‬متــر مربــع از پــاک ‪ -126‬اصلــی بخــش ‪2‬حــوزه ثبت گرگان طبق‬ ‫رای صــادره حکایــت از انتقــال ارمالــک رســمی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم نمایــد ‪.‬میم الف‬ ‫‪ 4431:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪99/05/06:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد ماالک گرگان‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد ماالک گرگان‬ ‫تنها ‪ ۵۰۰‬ورزشکار معلول خراسان شمالی ساماندهی شده اند‬ ‫رییــس هیــات ورزش جانبــازان و معلــوالن خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬تنهــا ‪ ۵۰۰‬ورزشــکار جانبــاز و معلــول‬ ‫در ایــن اســتان بیمــه شــده و بــه صــورت ســازمان یافته‬ ‫فعالیــت ورزشــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــرات ایمنــی بــا بیــان اینکــه در مرکــز اســتان‬ ‫تنهــا یــک ســالن ورزشــی بــرای تمریــن جانبــازان و‬ ‫معلــوالن وجــود دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســالن بــا‬ ‫اســتانداردهای مناســب بــرای ورزش معلــوالن فاصله‬ ‫دارد‪ ،‬بــا ایــن وجــود ورزشــکاران جانبــاز و معلــول در‬ ‫ایــن ســالن تمریــن کــرده و بــرای اســتان و کشــور‬ ‫افتخارافرینــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫بر اســاس امار اعالمی اداره کل بهزیســتی خراســان‬ ‫شــمالی در این اســتان ‪ ۲۱‬هزار معلول شناســایی شــده اند‪.‬‬ ‫ایمنی با اشــاره به اهدای ‪ ۱۵‬ویلچر ورزشــی توســط ســازمان بهزیســتی کشــور برای بسکتبالیســت های معلول اســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هیــات ورزش جانبــازان و معلــوالن هماننــد یــک اداره ورزشــی اســت کــه هریــک از رشــته های ورزشــی ان‬ ‫مربــی‪ ،‬ســالن و تجهیــزات خــاص خــود را می خواهــد بنابرایــن بایــد اعتبــار بیشــتری بــه هیــات جانبــازان و معلــوالن بویــژه‬ ‫از ســوی اداره کل بهزیســتی اســتان و دیگــر نهادهــای مربوطــه تزریــق شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه معلــوالن در ‪ ۱۵‬رشــته ورزشــی فعالیــت مــی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن ورزشــکاران در رشــته هــای تنیــس‬ ‫روی میــز‪ ،‬تیرانــدازی بــا کمــان‪ ،‬دو و میدانــی‪ ،‬والیبــال نشســته‪ ،‬بســتکبال بــا ویلچــر‪ ،‬دارت و بوچیــا فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توانایــی معلــوالن اســتان در کســب عنــوان هــای ملــی و بیــن المللــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســال ‪۹۶‬‬ ‫محمدرضــا ارشــادی فــر از ورزشــکاران معلــول شهرســتان شــیروان کــه بــه راحتــی مــی توانســت‪ ،‬ســهمیه پارالمپیــک را بــه‬ ‫دســت مــی اورد‪ ،‬بــا بــه رســمیت نشــناختن رژیــم صهیونیســتی از حضــور در مقابــل ورزشــکار ایــن رژیــم خــودداری کــرده و‬ ‫شــانس رفتــن بــه پارالمپیــک را از دســت داد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ورزش جانبــازان و معلــوالن بــا بیــان اینکــه تعــداد کمــی از جانبــازان اســتانی در مقایســه بــا معلــوالن‪،‬‬ ‫ورزشــکار هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بیشــتر جانبــازان اســتان بــه دلیــل کهولــت ســن در رشــته والیبــال نشســته و کوهنــوردی‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایمنــی یــاداور شــد‪ :‬بــا وجــود کمبــود اعتبــارات و عــدم توجــه نهادهــای مربوطــه‪ ،‬براســاس ارزیابــی عملکــرد هیــات هــای‬ ‫اســتانی از ســوی فدراســیون‪ ،‬ایــن هیــات بــا رشــد ‪ ۴۱‬درصــدی از رتبــه ‪ ۳۱‬بــه جایــگاه ‪ ۱۸‬کشــور ارتقــا پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫خراسان شمالی با ‪ ۲۵‬هزار ورزشکار بیمه شده دارای ‪ ۴۵‬هیات ورزشی فعال است‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضر تعداد افات مگس مدیترانه ای گزارش شــده در درختان‬ ‫بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۵۰‬عــدد بــوده و باغــداران بایــد محلــول پاشــی و ســم‬ ‫پاشــی را تــا زمانــی کــه ایــن عــدد بــه زیــر ‪ ۳‬برســد ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫حــق نمــا از افــرادی کــه در ویالهــا و منــازل خــود اقــدام بــه‬ ‫کشــت درختانــی همچــون انجیــر‪ ،‬الــو و انــواع مرکبــات کــرده انــد‬ ‫خواســت وضعیت درختان خود را به طور مســتمر بررســی کنند‬ ‫چــرا کــه کنتــرل نکــردن این درختان و مبارزه نکردن بــا افات ان‪،‬‬ ‫منجــر بــه گســترش افــت در ســایر باغ هــا می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه علــت خالهــای قانونی و نداشــتن مجوز نمی‬ ‫تــوان از ایــن شــهرک هــا و بــاغ هــای رهــا شــده کــه ممکن اســت‬ ‫مــاه هــا خالــی از ســکنه باشــد بازدیــد کــرد و ایــن مســاله یکــی‬ ‫از دغدغــه هــای جــدی مســووالن و باغــداران بــرای پیشــگیری ‪،‬‬ ‫مقابلــه و کنتــرل ایــن افــت در گلســتان اســت ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی مایــع ســراتراپ ‪،‬قــرص ســراتینکس ‪،‬پروتئیــن‬ ‫هیدرولیــزات و تلــه جــذب کننــده از تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای‬ ‫اســتفاده در ایســتگاه های پیــش اگاهــی تحــت نظــارت ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی گلســتان اســت کــه تاکنــون بخشــی از ایــن‬ ‫ملزومــات تهیــه شــده و بــرای تامیــن باقــی مانــده ان بــه اعتبــار‬ ‫ویــژه نیــاز اســت‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان بیش از ‪ ۳۵‬هزار هکتار باغ وجود دارد که‬ ‫بیشتر ان ها بارور هستند‪.‬‬ ‫اگهــی ابــاغ اجرائیــه پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9900350‬اداره اجــرای اســناد رســمی‬ ‫گــرگان طبــق مقــررات مــاده ‪ 19‬اییــن نامــه اجــرا‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم زلیخــا لــک زائــی نــام پــدر ‪ :‬محمــد تاریــخ تولــد‪1343/06/20:‬‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2030607908:‬شــماره شناســنامه ‪-1148:‬ســامیار اکبــر نیــا نــام پــدر‪ :‬صادق‬ ‫تاریــخ تولــد‪ 1397/10/22:‬شــماره ملــی ‪ -2112190555:‬محمــد اکبرنیــا نــام پدر‪:‬شــعبان‬ ‫تاریــخ تولــد‪ 1338/01/01:‬شــماره ملــی ‪ 2121061029:‬شــماره شناســنامه ‪ 138:‬همگــی‬ ‫بــه نشــانی ‪:‬گــرگان کــوی انجیــراب ‪ 20‬فرعــی ‪ 10‬وراث مرحــوم اقــای صــادق اکبرنیــا‬ ‫ابــاغ میگــردد کــه خانــم فاطمــه خوجــه محمــودی بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره‬ ‫‪،25636‬تاریخ ســند‪ 1396/04/24:‬دفتر خانه ازدواج ‪ 2‬و طالق ‪ 16‬شــهر گرگان اســتان‬ ‫گلســتان جهــت وصــول طلــب خــود بــه شــرح موضــوع الزم االجــرا بــه تعــداد ‪ 114‬ســکه‬ ‫طــا یــک بهــار ازادی ایــران مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه علیــه شــماها را نمــوده و طبــق‬ ‫گــزارش مــورخ ‪ 1399/03/21‬مامــور‪،‬اوراق اجرائیــه بــه صــورت صحیــح ابــاغ نگردیــده‬ ‫وکیــل بســتانکار نیــز طبــق نامــه وارده شــماره ‪ 5149‬مــورخ ‪ 1399/04/01‬درخواســت درج‬ ‫اگهــی در روزنامــه را نمــوده لــذا مراتــب مفــاد اجرائیــه بــه شــرح فــوق بــا درج یــک نوبــت‬ ‫در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 19‬اییــن نامــه اجــرا اگهی‬ ‫میگردد چنانچه پس از ابالغ اجرائیه که بیست‪ 20/‬روز پس از تاریخ انتشار محسوب‬ ‫میشــود نســبت بــه تعهــد خــود عمــل ننماییــد حســب درخواســت بســتانکار عملیــات‬ ‫اجرائــی پیگیــری میگــردد و جزایــن اگهــی ‪،‬اگهــی دیگــری جهــت ابــاغ اجرائیــه صــادر‬ ‫نخواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف‪4592:‬‬ ‫حسین حکم ابادی‬ ‫شرط ورود بیکاران گنبدی به بازارداشتن گواهی مهارت‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و توســعه فرمانــداری گنبــدکاووس از اتــاق اصنــاف و ‪ ۵۰‬اتحادیــه صنفــی ایــن‬ ‫شهرستان خواست داشتن گواهی مهارت از مراکز اموزش فنی و حرفه ای را از شرایط و اولویت های‬ ‫اصلــی صــدور مجــوز کســب و کار (پروانــه کســب) بــه عالقمنــدان ورود بــه بــازار کار قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫علی اکبــر برابــادی در نشســت شــورای مهــارت گنبــدکاووس‪ ،‬از مرکــز امــوزش فنــی و حرف ـه ای‬ ‫ایــن شهرســتان خواســت بــرای اشــنایی بیشــتر فعــاالن عالقمنــد بــه کســب و کار در بــازار بــا نــوع‬ ‫رشــته ها و نحــوه مهارت امــوزی در مراکــز و اموزشــگاه های فنــی و حرفـه ای‪ ،‬نشسـت هایی را بــا‬ ‫اتحادیه هــای صنفــی برگــزار کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درحــال حاضــر ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد صنفــی در گنبــدکاووس فعالیــت دارنــد کــه بدون‬ ‫تردیــد داشــتن مهــارت فنــی و حرفـه ای توســط فعــاالن بــازار بویــژه افــرادی کــه قصــد ورود بــه بــازار‬ ‫را دارنــد‪ ،‬در کیفی ســازی خدمــات و افزایــش درامــد انهــا تاثیرگــذار خواهــد بود‪.‬‬ ‫برابادی همچنین با اشــاره به محدود بودن اســتخدام در ادارات دولتی و ضرورت ورود جوانان‬ ‫بــه بــازار کار ازاد‪ ،‬از اتــاق اصنــاف گنبــدکاووس خواســت قبــل از معرفــی جوانــان بــه بــازار کســب و‬ ‫کار‪ ،‬از انــان مــدرک مهــارت فنــی و حرفـه ای مرتبــط بــا رشــته فعالیــت را مطالبه نماید‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای گنبــدکاووس نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪۶۴‬‬ ‫اموزشــگاه ازاد فنــی و حرفـه ای در ایــن شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بســیاری از ایــن اموزشــگاه ها بــا توجــه بــه‬ ‫شــیوع کرونــا و تعطیلــی فعالیت شــان در چنــد مــاه گذشــته‪ ،‬دچــار مشــکالت اقتصــادی شــدند‪.‬‬ ‫محمدرضــا ملــکان بــا تاکیــد بــر ضــرورت بازگشــایی دوبــاره اموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای‬ ‫گنبــدکاووس بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی افــزود‪ ۹۰ :‬درصــد‬ ‫اموزشــگاه های ازاد فنــی و حرفـه ای ایــن شهرســتان اســتیجاری هســتند و شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫از ابتــدا تــا االن ‪ ۳۵‬میلیــارد ریــال بــه صاحبــان ایــن اموزشــگاه های خســارت زد‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس نیــز درایــن نشســت‪ ،‬ظرفیــت بخــش کشــاورزی‬ ‫و تولیــدات گلخان ـه ای ایــن شهرســتان را خــوب توصیــف کــرد و گفــت‪ ۸۰ :‬درصــد گلخانه هــای‬ ‫گلســتان در گنبــدکاووس واقــع اســت کــه گــذران دوره هــای اموزش مهارتی در این بخش توســط‬ ‫مدیــران و کارکنــان ایــن واحدهــا بــه افزایــش تولیــد و درامــد انهــا کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫غالمعلــی نــورا افــزود‪ :‬گنبــدکاووس ظرفیت هــای فراوانــی در حــوزه کشــاورزی ماننــد گیاهــان‬ ‫دارویــی‪ ،‬پــرورش ماهیــان و پرنــدگان زینتــی و دام هــای ســبک و ســنگین دارد کــه بــا ارائــه‬ ‫اموزش هــای مهارتــی بــه جوانــان می تــوان بهترین اســتفاده را از این فرصت ها برای اشــتغالزایی‬ ‫مفیــد کــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬ســند ‪ ۱۲‬هزار هکتار از ســواحل شهرســتان اق قال و گمیشــان و ‪۲۶‬‬ ‫هزار هکتار اراضی جنگلی و بکر توسکســتان گرگان صادر شــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان بــه صــدور ســند ‪ ۸۰‬هــزار هکتــار از اراضــی ملــی اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون خبــر داد و گفــت‪ :‬اداره کل‬ ‫ثبت اســناد و امالک اســتان برای حدنگاری و صدور ســند تک برگی ‪ ۵۰۰‬هزار هکتار دیگر از اراضی جنگلی ‪ ،‬مرتعی و ســواحل‬ ‫اســتان تــا پایــان امســال اعــام امادگــی کرد‪.‬‬ ‫صدور سند‬ ‫‪ ۱۲‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی ملی‬ ‫گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫معاون وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫همه گیری کرونا در پاییز و زمستان ‬ ‫بیشتر از تابستان است‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬تغییــر رفتــار اجتماعــی و مناســبات فــردی و دوری جســتن از اجتماعات پر‬ ‫خطــری ماننــد مجالــس عزا و عروســی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همــواره پــس از تشــکیل مجالســی ماننــد عــزا و عروســی‪ ،‬تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا‬ ‫افزایــش چشــمگیری یافتــه و چنــد هفتــه پــس از ان‪ ،‬امــار جــان باختــگان بیشــتر مــی شــود کــه در ایــن‬ ‫شــرایط چــاره ای جــز تغییــر رفتارهــا و چشــم پوشــی از برخــی انتظــارات اجتماعــی نداریــم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬هــر تجمعــی کــه بــه دلیــل مناســبت های مختلــف رخ دهــد و اطعــام تهیــه و توزیــع‬ ‫شــود مشکل ســاز خواهــد شــد و بهتــر اســت ســران قومیت هــا و بــزرگان بــرای جلوگیــری از گســترش‬ ‫کرونــا در ایــن برنامــه هــا بــه فکــر راه حــل اساســی باشــند‪.‬‬ ‫حریرچی خاطرنشــان کرد‪ :‬در حال حاضر کم هزینه ترین‪ ،‬موثرترین و راحت ترین راه برای جلوگیری‬ ‫از شــیوع کرونا‪ ،‬اســتفاده از ماســک اســت که می تواند به اندازه قرنطینه های شــدید تاثیرگذار باشــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمینه ســخت افزاری بهداشــت مشــکالت اســتان را پیگیری و برطرف خواهد کرد‪،‬‬ ‫افــزود‪ ۱۴۰ :‬هــزار تخــت بیمارســتانی در کشــور وجــود دارد کــه ‪ ۹۸‬هــزار تخــت دولتی بــوده و از این تعداد‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار تخــت در دولــت تدبیــر و امیــد ایجــاد و ‪ ۴۸‬هزار تخت بازســازی شــد‪.‬‬ ‫سیل در راز و‬ ‫جرگالن خسارت‬ ‫به بار اورد‬ ‫روستاهای گلستان‬ ‫دارای شناسنامه مدیریت‬ ‫حوادث قهری شدند‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مرحلــه اول شــیوع کرونــا‪ ،‬ابتــای شــهرهای ترکمــن نشــین کمتــر از مناطــق دیگــر بــود‬ ‫ت مذهبــی‪ ،‬شــیوع کرونــا در ایــن مناطــق ســرعت بیشــتری گرفــت کــه‬ ‫امــا پــس از برگــزاری چنــد مناســب ‬ ‫موضوعــی نگــران کننــده و نیازمنــد همراهــی همــه بــزرگان و متنفذین برای چشــم پوشــی از انجام برخی‬ ‫مناســبت هــا اســت‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۰‬درصد کل فوتی های کشور مربوط به کرونا است‪.‬‬ ‫ایرج حریرچی در جلســه ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابله با کرونا گلســتان اظهار داشــت‪ :‬تنها راه‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫معــاون همچنیــن وزیــر بهداشــت از وضعیــت قرمــز و پرخطــر اســتان های گلســتان‪ ،‬مازنــدران و تهــران‬ ‫اظهــار نگرانــی کــرد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬شــیوع کرونــا یــک مشــکل جهانــی اســت و حداقــل تــا یــک ســال اینــده انتظــار تولیــد‬ ‫واکســن عمومــی وجــود نــدارد کــه در ایــن شــرایط و تــا زمــان کشــف واکســن و داروی موثــر‪ ،‬بایــد در‬ ‫رفتارهــا و اداب اجتماعــی تجدیــد نظــر کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫و اســتفاده مســتمر از ماســک همــراه بــا دوری کــردن از اجتماعــات گفــت کــه در صــورت کم توجهــی بــه‬ ‫ایــن توصیه هــا‪ ،‬همه گیــری کرونــا در پاییــز و زمســتان بیشــتر از تابســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫وی بــه در پیــش بــودن مــاه محــرم اشــاره کــرد و خواســتار راه انــدازی پویــش نــذر ماســک در ایــن مــاه‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص کمبــود دســتگاه اکســیژن گفــت‪ ۱۰ :‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد بیمــاران در بیمارســتان هــا در شــرایط‬ ‫عــادی نیــاز بــه اکســیژن دارنــد ولــی در شــرایط غیرعــادی بــرای هــر بیمــار کرونایــی کــه نیــاز بــه دســتگاه‬ ‫تنفــس مصنوعــی داشــته باشــد در هــر روز ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬لیتــر اکســیژن مصــرف مــی شــود‪..‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان گفــت کــه ایــن اســتان حادثه خیــز‬ ‫بــرای پیشــگیری از وقــوع حــوادث قهــری و‬ ‫خســارت های ناشــی از ان دارای شناســنامه‬ ‫مدیریــت روســتاهای در معــرض خطــر‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫اداره کل ‪ ۳۹۱‬روســتای در معــرض خطــر‬ ‫حــوادث قهــری اســتان را شناســایی کــرده‬ ‫و بــرای تمامــی ان هــا شناســنامه مدیریــت‬ ‫بحــران تهیــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مطابــق ایــن شناســنامه‪،‬‬ ‫بیشــترین خطر حوادث قهری اســیب رســان‬ ‫بــه خانــه هــای مســکونی و زیرســاخت ایــن‬ ‫روســتاهای اســتان در مناطــق جنــوب مربــوط‬ ‫بــه رانــش زمیــن‪ ،‬لغــزش (زلزلــه)‪ ،‬ریــزش‬ ‫ســنگ و بــارش بــرف ســنگین‪ ،‬در مناطــق‬ ‫شــرق مربــوط بــه ایجــاد فروچالــه و رانــش‬ ‫زمیــن و در نــوار شــمالی نیــز وقــوع ســیل و‬ ‫ابگرفتگــی اســت‪.‬‬ ‫بــارش رگبــاری بــاران و وقــوع ســیل در شهرســتان مــرزی رازو جــرگالن‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬عصــر روز شــنبه خســاراتی بــه ایــن منطقــه وارد کــرد‪.‬‬ ‫حســین پــور اظهــار داشــت‪ :‬امدادگــران جمعیــت هــال احمــر در حــال‬ ‫پاکســازی و تخلیــه اب از منــازل مــردم هســتند‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان راز و جــرگالن عمــده خســارات را مربــوط بــه بخــش غالمــان و‬ ‫شــهر راز‪ ،‬مرکــز ایــن شهرســتان دانســت و گفــت‪ :‬ســیل بــه بخــش کشــاورزی و نیز‬ ‫راه های روســتایی این شهرســتان اســیب رســانده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان خســارات وارده هنــوز بــراورد نشــده اســت و تیــم هــای‬ ‫بــراورد خســارت بــه منطقــه اعــزام شــده انــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن شناســنامه بــه شــورای‬ ‫بحــران اســتان ارایــه شــده کــه در صــورت‬ ‫تاییــد و تامیــن اعتبــار‪ ،‬در ‪ ۲‬ســال اینــده‪،‬‬ ‫برنامــه هــای پیشــگیرانه و مقابلــه بــا حــوادث‬ ‫قهــری مطابــق بــا اولویــت در ایــن روســتاهای‬ ‫در معــرض خطــر اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان راز و جــرگالن هــم گفــت‪ :‬بــه‬ ‫علــت جــاری شــدن ســیل عصــر امــروز‪ ،‬مســیر غالمــان بــه تــازه قلعه بســته شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬دولــت در برنامــه ششــم‪،‬‬ ‫توســعه همه جانبه و تامین اعتبار کارســازی‬ ‫رفــع خطــر را بــرای ‪ ۳۰‬درصــد از روســتاهای در‬ ‫معــرض خطــر حــوادث قهــری در نظــر گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫روح الله حســین پور اظهار داشــت‪ :‬ســیل ســبب قطع شــدن مســیر غالمان‬ ‫بــه تــازه قلعــه شــد کــه البته اکنون بازگشــایی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بســته شــدن ایــن مســیر بــا باران‪ ،‬مشــکل همیشــگی روســتاییان‬ ‫اســت و بــا هــر بــارش و جــاری شــدن ســیالب ارتبــاط مــردم در روســتاهای‬ ‫ادینــه قلــی‪ ،‬یوقــان بــرج‪ ،‬داشــلی قلعــه و سوخســو انقــاب قطــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــاران شــدید در شــهر راز‪ ،‬بــه برخــی منــازل مســکونی شــهروندان‬ ‫نیــز خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در اداره اســناد و امــاک‬ ‫شهرســتان اق قــا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محرزگردیــده‬ ‫اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‪.‬در‬ ‫صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند مــی تئاننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312008000832‬مــورخ ‪ – 1399/3/21‬کالســه‬ ‫‪-1396114412008000047‬اقــای حاجــی رحمــان ال جلیــل فــرزد شــیخی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 928‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979580793‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 1441/22‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ -5‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی محمدالــق از ســهمی اصالحــات ارضــی تائیــد ورای صــادر مــی نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫اداره ثبــت اســناد وامــاک اق قــا ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1399/05/06 :‬میم‪.‬الــف‪ .4571 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ /99/04/21:‬مهــدی شــاه مهریرئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫فرمانــدار شهرســتان راز و جــرگالن افــزود‪ :‬ســیل همچنیــن بــه برخــی از‬ ‫انبارهــای ذخیــره علوفــه دام خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫رســول ضیغمــی اظهــار داشــت‪ :‬ســیالب در مســیر ابنمــای یوقــان بــرج موجــب‬ ‫بســته شــدن جــاده غالمــان بــه روســتای تــازه قلعــه شــد کــه البتــه بــا تــاش‬ ‫راهــداران و بــا فروکــش کــردن ســیل‪ ،‬ایــن مســیر ســاعاتی پیــش بازگشــایی شــد‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001002403‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫‪ 1398114412001002403‬تقاضــای غالمرضــا خانــی فرزنــد محمــد‬ ‫شناســنامه ‪ 24151‬کــد ملــی ‪ 2120241244‬صــادره گــرگان واقــع‬ ‫دراراضــی گلنــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده بمســاحت کل ‪ 99/06‬متــر مربــع از پــاک ‪ -3‬اصلــی بخــش ‪3‬‬ ‫حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ارمالــک رســمی‬ ‫دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصله پانزده‬ ‫روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬میــم الــف ‪ 4418:‬تاریــخ انتشــار نوبت‬ ‫دوم‪99/05/06:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫‪ ۶۰‬هزار تن شکر خام در کارخانه قند شیروان تصفیه‬ ‫می شود‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۱۶۴۸‬مــورخ ‪ ۹۹/۳/۲۹‬موضــوع کالســه‬ ‫‪1398114412004000436‬هیئــت اول ‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ‪/‬‬ ‫مریــم قــره خانــی فرزنــد نظرقلیــچ بشــماره شناســنامه ‪ 27573‬بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2030275239‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‬ ‫‪ 115/60‬متــر مربــع واقــع در گنبــد کاووس خیابــان جهــان اراء بعــد از ســید قطــب‬ ‫خیابــان ‪ 20‬متــری بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از‬ ‫اقــای بیــگ تقــان بیکــزاده قوجــق لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫از طرف جواد پورمند‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برداشــت ایــن محصــول از اواخــر مهــر مــاه گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی‬ ‫شــود امســال ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن چغنــدر از ســطح اراضــی شهرســتان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫طیبــی افــزود‪ :‬کشــت پاییــزه محصــول چغندرقنــد ایــن کارخانــه در اســتان گلســتان هــم انجــام‬ ‫مــی شــود کــه ســطح کشــت چغنــدر قنــد در ایــن خطــه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل کارخانــه قنــد شــیروان زمــان برداشــت محصــول چغنــدر قنــد در اســتان گلســتان را‬ ‫اواخــر مــاه جــاری دانســت و گفــت‪ :‬براســاس برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن چغنــدر جــذب کارخانــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد از شکر مورد نیاز استان در کشتزارهای چغندرقند منطقه تولید می شود‪.‬‬ ‫پیشــتر‪ ،‬مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی از انعقــاد قــرارداد تصفیــه ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫تــن شــکر خــام وارداتــی در کارخانــه قنــد شــیروان برای تصفیه و تبدیل به شــکر ســفید خبــر داده‬ ‫و گفتــه بــود‪ :‬ایــن میــزان شــکر پــس از تصفیــه در اختیــار شــرکت مادرتخصصــی بازرگانــی دولتــی‬ ‫ایــران قــرار مــی گیرد‪.‬‬ ‫واردات شــکر خــام از ســایر کشــورها بــرای رونــق تولیــد و تامیــن مایحتاج مردم صــورت می گیرد‬ ‫و ایــن کاال در کارخانجــات قنــد تبدیــل بــه شــکر ســفید مــی شــود کــه ایــن امــر عــاوه بــر تنظیــم‬ ‫بــازار‪ ،‬موجــب اشــتغال افــراد زیــاد بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم مــی شــود‪.‬‬ ‫براساس امارهای موجود‪ ،‬میانگین تولید شکر در کشور یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن است که‬ ‫خراســان شــمالی با تولید ســاالنه ‪ ۱۱‬هزار تن شــکر‪ ،‬یک درصد شــکر کشــور را تولید می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل کارخانــه قنــد شــیروان گفــت‪ :‬ایــن کارخانــه در ســال جــاری ‪ ۶۰‬هــزار تــن شــکر خــام را‬ ‫تصفیــه می کنــد و بــه همیــن منظــور در هفتــه گذشــته پنــج هــزار تــن از ایــن کاالی راهبــردی وارد شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫محســن طیبــی اظهــار داشــت‪ :‬ظرفیــت تولیــد اســمی روزانــه ایــن کارخانــه چهــار هــزار تــن تولیــد‬ ‫قنــد از چغنــدر و تصفیــه شــکر خــام اســت کــه ســه هــزار و ‪ ۲۵۰‬تــن ان تولیــد قنــد و ‪ ۷۵۰‬تــن‬ ‫هــم تصفیــه شــکر اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع وســعت بــه ســبب ویژگــی‬ ‫هــای طبیعــی و جغرافیایــی در تیــررس‬ ‫بالیــای طبیعــی قــرار دارد و در ســال هــای‬ ‫اخیــر در مقابــل حــوادث قهــری بویــژه ســیل‬ ‫و زلزلــه اســیب پذیــر شــده و خســارت ســیل‪،‬‬ ‫ابگرفتگــی و رانــش زمیــن ســال ‪ ،۹۸‬نمونــه‬ ‫بــازر ان اســت‪.‬‬ ‫مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال‬ ‫‪ ۹۵‬در ایــن اســتان از جمعیــت یــک میلیــون‬ ‫‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری ان‪ ۴۶.۶ ،‬درصــد جمعیــت‬ ‫روستانشــین بــوده کــه در یــک هــزار و ‪۷۵‬‬ ‫روســتا و ابــادی مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الف ‪8307 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬دوشنبه ‪1399/5/6‬‬ ‫رضا سارانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس‬ ‫شــرکت تولیــدی قنــد شــیروان‪ ،‬قوچــان و بجنــورد‪ ،‬فروردیــن ‪ ۱۳۳۷‬بــه صــورت شــرکت ســهامی‬ ‫خــاص تاســیس و در اســفند ‪ ۱۳۷۷‬در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه شــد‪.‬‬ ‫این واحد هم اکنون جزو زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا است‪.‬‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن چغندرقنــد مصــرف مــی کنــد کــه کمتــر از ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫ان از داخــل اســتان تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۲۳۰‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫اشتغال روستایی در‬ ‫گالیکش پرداخت شد‬ ‫فرمانــدار گالیکــش در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ‪ ۹۷‬تاکنــون‬ ‫‪ ۲۳۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ‪۴۴۹‬‬ ‫طــرح اشــتغال روســتایی در ایــن شهرســتان‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر میرزایــی در کارگــروه اشــتغال و‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی گالیکــش اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح هــا امکانی را فراهــم اورد تا‬ ‫‪ ۵۳۴‬نفر اهالی روستایی شهرستان بتوانند‬ ‫بــرای خــود شــغل فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وی بــدون اشــاره بــه راســتی ازمایــی مشــاغل‬ ‫افــزود‪ ۲۲۹ :‬طــرح در ‪ ۱۴‬رســته شــغلی‬ ‫مختلــف بــا ‪ ۲۸۲‬نفــر خســارت دیده از شــیوع‬ ‫کرونــا در گالیکــش بــرای پیگیــری و پرداخــت‬ ‫‪ ۲۴‬میلیــارد ریــال تســهیالت ‪ ۱۲‬درصــدی بــه‬ ‫بانــک هــای عامــل معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش گفــت‪ :‬بــرای نخســتین‬ ‫بــار؛ امســال تمــام مطالبــات کشــاورزان گندم‬ ‫و کلــزاکار شهرســتان بــا نــرخ تضمینــی در‬ ‫موعــد مقــرر پرداخــت شــد و اکنــون بدهــی به‬ ‫تولیدکننــدگان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫**قاســم دبــوری رییــس اداره راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای کاللــه گفــت‪ :‬بارندگــی‬ ‫شــدید و ســیالب اخیــر بــه ‪ ۹۱‬کیلومتــر راه و‬ ‫‪ ۸۲‬دســتگاه ابنیــه فنــی ایــن شهرســتان از ‪۱۵‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰‬درصــد خســارت زد کــه بــراورد اولیــه ان‬ صفحه 5 ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫گرانفروشی در‬ ‫صدر تخلفات‬ ‫بازاریان‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫رییــس اداره تعزیــرات حکومتــی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بیشــترین پرونده هــای تشکیل شــده امســال در ایــن‬ ‫اداره بــا پوش ـش دهی شهرســتان های گنبــدکاووس‪ ،‬ازادشــهر و رامیــان مربــوط بــه تخلــف گرانفروشــی و‬ ‫احتــکار بــود‪.‬‬ ‫زیرساخت های‬ ‫بیمارستانیگلستان‬ ‫کمتر از حد انتظار‬ ‫ب اجتماعی گنبدکاووس‬ ‫خشونت علیه زنان مهمترین اسی ‬ ‫مســوول واحد اورژانس اجتماعی بهزیســتی گنبدکاووس‪ ،‬خشــونت علیه زنان را دارای بیشــترین‬ ‫فراوانــی در اســیب های اجتماعــی ایــن شهرســتان در ســه ماهــه نخســت امســال دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن زنــان بــه طــور مســتمر از خدمــات اورژانــس اجتماعی اســتفاده می کنند‪.‬‬ ‫ت اداری‬ ‫خلیــل کاووســی از ذکــر امــار ایــن اســیب ها بــه ســبب معذوریــت حقوقــی و ممنوعی ـ ‬ ‫خــودداری کــرد امــا گفــت کــه‪ :‬خودکشــی و فــرار از منــزل بــه ترتیــب در رده دوم و ســوم اســیب های‬ ‫اجتماعــی مرتبــط بــا زنــان و دختــران در گنبــدکاووس قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بیشتر خدمات اورژانس اجتماعی گنبدکاووس باتوجه به افزایش خشونت های‬ ‫خانوادگــی بــه افــراد دارای اختالفــات حــاد خانوادگــی‪ ،‬زنــان در معــرض اســیب یــا اســیب دیــده کــه‬ ‫اقــدام بــه خودکشــی کردنــد یــا قصــد خودکشــی دارنــد و دختــران فــراری ارایــه می شــود‪.‬‬ ‫است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اقدامــات‬ ‫ایــن اســتان در زمینــه پیشــگیری و مبــارزه‬ ‫بــا کرونــا در پیــک اول شــیوع ایــن بیمــاری‬ ‫گفــت کــه ایــن اســتان در گذشــته مــورد‬ ‫غفلــت وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان قــرار گرفتــه‬ ‫و زیرســاخت های ان کمتــر از حــد انتظــار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در جلســه اســتانی‬ ‫ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا بــا حضور‬ ‫حریرچــی معــاون وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی اظهــار داشــت‪ :‬کمبــود‬ ‫امکانــات درمانــی گلســتان بــه گونــه ای‬ ‫اســت کــه کادر درمــان بیمارســتان هــا بــرای‬ ‫جلوگیــری از ابتــا بــه کرونــا‪ ،‬لبــاس محافــظ‬ ‫را در خانــه دوختــه و بــه طــور مســتمر از ان‬ ‫اســتفاده مــی کننــد کــه تکــرار ایــن اتفاقــات‬ ‫نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تقویــت کادر درمان یکی‬ ‫دیگــر از خواســته های گلســتان از وزارت‬ ‫بهداشــت اســت تــا در شــرایطی ماننــد همــه‬ ‫گیــری فــراوان کرونــا موجــب خدمــات رســانی‬ ‫بهتــر بــه بیمــاران و کاهــش تلفــات شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ ۱۴ :‬اســفند‬ ‫مــاه ســال قبــل‪ ۵۰ ،‬درصــد تخت هــای‬ ‫بیمارســتان های اســتان درگیــر بیمــاران‬ ‫کرونایــی بــود و در ان مــاه حتــی یــک ماســک‬ ‫در اســتان تولیــد نمی شــد‪ ،‬امــا بــا تــاش‬ ‫واحدهــای تولیــدی و حمایــت مســووالن‪،‬‬ ‫تاکنــون چهــار میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ماســک در‬ ‫اســتان تولیــد شــد‪.‬‬ ‫حق شــناس یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن در‬ ‫ابتــدای شــیوع کرونــا یک کارخانــه تولید مواد‬ ‫ضدعفونی کننــده در اســتان وجــود داشــت‬ ‫کــه در حــال حاضــر تعــداد ایــن واحدهــا بــه‬ ‫‪ ۶‬کارخانــه بــا تولیــد یــک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫لیتــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تعــداد تخت هــای‬ ‫بیمارســتانی اســتان را ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪۵۰۰‬‬ ‫تخــت در دولــت تدبیــر و امیــد ایجــاد شــده‬ ‫و قــرار اســت تــا نیمــه اول ســال اینــده یــک‬ ‫هــزار تخــت دیگــر بــه مجمــوع تخــت هــای‬ ‫بیمارســتانی گلســتان افــزوده شــود‪.‬‬ ‫حق شــناس گفــت کــه ‪ ۵۰‬درصــد تخت هــای‬ ‫بیمارستانی گلستان فرســوده است‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مطابــق پیــش بینــی‬ ‫کارشناســان‪ ،‬احتمــال ‪ ۲‬برابــر شــدن تعــداد‬ ‫بیمــاران کرونایــی دور از انتظــار نیســت که در‬ ‫ان صورت گلســتان توان کنترل این شــرایط‬ ‫را بــه دلیــل کمبودهــای فــراوان درمانــی‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــهرهای شــرق گلســتان‬ ‫(مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه)‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی کــه میهمــان‬ ‫ویدئــو کنفرانســی ایــن جلســه بــود بــه در‬ ‫پیــش بــودن عیــد قربــان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه احتمــال برگــزاری جشــن هــای‬ ‫ایــن عیــد در مناطــق اهــل سنت نشــین‬ ‫اســتان‪ ،‬افزایــش شــیوع کرونــا در ایــن‬ ‫مناطــق قابــل پیــش بینــی اســت‪.‬‬ ‫رضــا اریان پــور اظهــار کــرد‪ :‬در چنیــن‬ ‫شــرایطی باید تمام بیمارســتان های گلستان‬ ‫در حالــت امــاده بــاش کامــل باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از برخــی کمبودهــای‬ ‫بیمارســتانی در گلســتان بــه خصــوص حــوزه‬ ‫انتخابیــه خــود گالیــه کــرد و خواســتار توجــه‬ ‫بیشــتر وزارت بهداشــت بــه ایــن مناطــق‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫کاووس اضافــه کــرد‪ :‬صحبت هــای مشــاوران و مــددکاران مرکــز اورژانــس اجتماعــی گنبــدکاووس بــا‬ ‫افــراد اســیب دیده نشــان می دهــد مهمتریــن علــل رواج خشــونت های خانوادگــی‪ ،‬نبــود اموزش هــای‬ ‫مهارت هــای زندگــی‪ ،‬اســتفاده نادرســت از فضــای مجــازی و افزایــش راه هــای ارتباطــی تعریــف نشــده کــه‬ ‫نتیجــه ان خیانــت اســت‪ ،‬مصــرف موادمخــدر صنعتــی توهــم زا و فشــارهای اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬هــم اکنــون ‪ ۲۱‬نفــر روانشــناس‪ ،‬مشــاور و مــددکار در ایــن مرکــز فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری بررســی ‪ ۷۱۳‬مــورد پرونــده طــاق توافقــی ارســالی از ســوی محاکــم قضایــی گنبــدکاووس توســط‬ ‫مراکــز مشــاوره اورژانــس اجتماعــی ایــن شهرســتان درســال گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســه ماهــه نخســت امســال هــم‬ ‫‪ ۹۷‬پرونــده طــاق توافقــی مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه در بررســی ایــن پرونــده هــا بــا توجــه بــه شــدت اختــاف‬ ‫خانوادگــی بیــن زوجیــن‪ ،‬نتیجــه بیشــتر ایــن پرونده هــا بــه صــدور گواهــی عــدم ســازش ختــم می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیشــتر برنامه هــای ایــن مرکــز پیــش قضایــی و پیــش انتظامــی اســت بــه ایــن معنــی کــه‬ ‫بــا مداخلــه تاثیرگــذار مانــع رســیدن پرونــده مــوارد اســیب بــه حــوزه انتظامــی و قضایی شــویم در کنــار ان‬ ‫بــرای افزایــش تــاب اوری نســبت بــه اســیب ها بــا ارائــه مشــاوره بویــژه در مناطــق و کانون هــای اســیب‬ ‫تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول‪ ،‬خدمــات اورژانــس اجتماعــی گنبــدکاووس را در چهــار بخــش اصلــی مداخلــه‬ ‫در بحران هــای فــردی‪ ،‬خانوادگــی و اجتماعــی‪ ،‬خــط اورژانــس اجتماعــی ‪ ،۱۲۳‬تیــم ســیار و پایــگاه‬ ‫خدمــات اجتماعــی دانســت و گفــت‪ :‬باتوجــه بــه خدمــات تخصصــی و شــبانه روزی اورژانــس‬ ‫کاووس افــزود‪ :‬هــم اینــک در محله هــای “ســیداباد و بدلجــه و اســام ابــاد” گنبــدکاووس پایــگاه‬ ‫خدمات اجتماعی بهزســتی مســتقر اســت و راه اندازی پایگاه اجتماعی در محله های چای بویین‬ ‫و مدرســی نیز در دســتور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫جدی نگرفتن اجرای پروتکل های‬ ‫بهداشتی در بازارهای گلستان‬ ‫قائم مقام دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان با اشــاره به اســتمرار‬ ‫رونــد افزایــش مبتالیــان بــه کرونــا در اســتان گفــت‪ :‬بــرای عبــور از‬ ‫ایــن مرحلــه حســاس عــاوه بــر رعایــت بهداشــت فــردی نیازمنــد‬ ‫اجــرای فاصله گــذاری اجتماعــی در مراکــز اقتصــادی و بازارهــای‬ ‫گلســتان هســتیم کــه تاکنــون در اســتان جــدی گرفتــه نشــد‪.‬‬ ‫محمــد جــواد کبیــر شــامگاه چهارشــنبه در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬نــگاه ســاده انگارانــه بــه کرونــا اثــار بــدی بــر‬ ‫ســامت جامعــه دارد کــه بــا وجــود هشــدارهای فــراوان‬ ‫کارشناســان‪،‬توجه بــه ضــرورت رعایــت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫در بــازار و مراکــز تجمعــی گلســتان انــدک و نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در ســه هفتــه گذشــته رونــد شــیوع کرونــا در گلســتان‬ ‫صعــودی بــود و شــرایط اســتان در ایــن مــدت همچنــان قرمــز اســت‪.‬‬ ‫کبیــر ادامــه داد ‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۱۱۹‬مــورد جدیــد ابتــا‬ ‫بــه کرونــا در مراکــز درمانــی گلســتان بســتری شــدند و در حــال‬ ‫حاضــر نیــز ‪ ۱۱۸‬نفــر در بخــش مراقبــت هــای ویژه قــرار دارند که‬ ‫حــال ‪ ۵۱‬نفــر از انــان وخیم اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته ‪ ۱۰۳‬بیمار کرونایی از مراکز‬ ‫درمانــی گلســتان مرخــص شــدند و ‪ ۳۱۰‬نفــر بــا عالئــم کرونــا در اســتان‬ ‫ویزیــت شــدند کــه ایــن امــار نشــان مــی دهــد شــرایط اســتان بســیار‬ ‫شــکننده و وضعیــت شــیوع کرونــا در اســتان رو بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫استفاده از دستکش و ماسک در جایگاه های سوخت‬ ‫فراموش نشود‬ ‫کبیر یاداور شــد‪ :‬در پیک نخســت کرونا روزانه ‪ ۲۶۴‬نفر بســتری‬ ‫مــی شــدند و حتــی میــزان بســتری در مراکــز درمانــی گلســتان بــه‬ ‫هــزار و ‪ ۶۴‬بیمــار بســتری نیــز رســید و تنهــا چیزی کــه در ان زمان‬ ‫بــه مــا کمــک کــرد همراهــی و حــس مســئولیت مــردم بــود‪.‬‬ ‫انهــا بایــد خــود اقــدام بــه کشــیدن کارت کــرده و از اپراتــور بخواهنــد کــه رمــز انهــا را وارد کنــد و‬ ‫اســتفاده از ماســک نیــز اجبــاری اســت و هنــگام بنزیــن زدن بایــد ماســک نیــز زد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اگــر فــردی دســتکش در جایــگاه ســوخت همراهــش نبــود بــرای برداشــتن نــازل‬ ‫ســوخت گیــری مــی توانــد از دســتمال کاغــذی اســتفاده کنــد و بایــد در طــول حضــور در پمپ بنزین‬ ‫و بعــد از ان بــه هیــچ وجــه دســت بــه صــورت نزننــد‪ .‬و در اولیــن فرصــت ممکــن بعــد از اتمــام‬ ‫ســوخت گیــری دســت هــا بــه مــدت ‪ ۳۰‬ثانیــه بــا اب و صابــون شستشــو داده شــود‪.‬‬ ‫این متخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه کرونا یک بیماری مســری اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بســیاری‬ ‫از افــراد مبتــا بــه ویــروس کرونــا دچــار بیمــاری تنفســی مــی¬ شــوند و افــراد مســن و کســانی کــه‬ ‫بیمــاری زمینــه ای نظیــر بیمــاری قلــب و عــروق‪ ،‬دیابــت‪ ،‬بیمــاری مزمن تنفســی و ســرطان دارند در‬ ‫معــرض ابتــای بیشــتری قــرار دارند‪.‬‬ ‫براســاس گزارش وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی جایگاه های ســوخت از پرخطرترین‬ ‫مکان هایــی هســتند کــه می توانــد ویــروس کرونــا را بــه هشــت هــزار نفــر انتقــال دهنــد‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل رانندگانــی کــه خــود اقــدام بــه ســوخت گیری خــودرو می کننــد بایــد از ماســک و دســتکش‬ ‫یکبــار مصــرف اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫متخصــص بیماریهــای عفونــی‪ :‬جایــگاه های ســوخت از پرخطرترین مکانهایی هســتند که امکان‬ ‫ابتــا بــه کرونــا در انجــا وجــود دارد و راننــدگان بایــد از تمــاس مســتقیم بــا دســته نــازل در جایــگاه‬ ‫ســوخت خــودداری کننــد در غیــر اینصــورت بایــد بــا اســتفاده از دســتکش یکبــار مصــرف اقــدام بــه‬ ‫ســوخت گیــری کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از انجــام ســوخت گیــری الزم اســت دســتکش یکبــار مصــرف را ســریعا در‬ ‫کیســه پالســتیکی قرار داده و یا در ســطل زباله بیاندازید و ســپس بدون دســتکش کارت ســوخت‬ ‫را از دســتگاه بردارید‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان اینکــه راننــدگان نبایــد کارت بانکــی را بــه اپراتــور پمــپ بنزیــن بدهنــد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬بهتریــن راه پیشــگیری و کنــد کــردن رونــد ســرایت کرونــا ان اســت کــه اطالعــات‬ ‫کافــی درمــورد ویــروس کرونــا‪ ،‬بیمــاری¬ هایــی کــه ایجــاد مــی¬ کنــد و نحوه¬ ســرایت ان به دســت‬ ‫اورنــد و بــا شســتن دســت¬ هــا یــا اســتفاده از مــواد ضدعفونــی¬ کننــده¬ حــاوی الــکل و دســت‬ ‫نــزدن بــه صــورت از خــود و دیگــران و اســتفاده از ماســک دربرابــر ایــن ویــروس محافظــت شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ویــروس کوویــد‪ ۱۹‬از طریــق قطــرات بــزاق یــا ترشــحات بینــی فــرد بیمــار هنــگام‬ ‫عطســه و ســرفه منتقــل مــی ‪-‬شــود و اکنــون هیــچ واکســن یــا درمــان خاصــی بــرای ایــن بیمــاری‬ ‫وجــود نــدارد امــا ازمایشــات بالینــی بــرای بــه دســت اوردن درمــان احتمالــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس دســتورالعمل و پیــرو اطالعیه هــای وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫درخصــوص همــکاری در جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا بــه جایــگاه داران توزیــع فــراورده مایــع‬ ‫و سـی ان جی اعالم شــده تا فرایند ســوختگیری و پرداخت در تمامی جایگاه های عرضه ســوخت‬ ‫توســط اپراتــور جایــگاه انجــام یــا دســتکش یکبــار مصرف جهت اســتفاده عمــوم مردم در دســترس‬ ‫افــراد قــرار گرفتــه و فراینــد ســوختگیری و پرداخــت بــدون دســتکش یکبــار مصــرف انجــام نشــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن اطالعیــه امــده اســت کــه نازل هــا و صفحــه رمــز کارت ســوخت دیسپنســرها‬ ‫و همچنیــن اماکــن عمومــی جایــگاه (ســرویس بهداشــتی و غیــره) مســتمرا ً بــا مــواد مناســب‬ ‫ضدعفونــی و پایــش بهداشــتی شــود و ایــن طــرح تــا اطــاع ثانــوی در تمامــی جایگاه هــای کشــور‬ ‫الزم االجــرا اســت‪.‬‬ ‫‪ 450‬نمونه بند ناف در گلستان ذخیره شد‬ ‫سرپرســت جهــاد دانشــگاهی گلســتان از ذخیره ســازی ‪ ۴۵۰‬نمونــه خــون بنــد نــاف در ایــن‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه فرهنگ ســازی و اگاهــی خانواده هــا از نتایــج خــوب‬ ‫ذخیره ســازی ســلول های بنیــادی خــون بنــد نــاف در درمــان بیماری هــا‪ ،‬اســتقبال از ان در‬ ‫گلســتان روبــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫ســیدعزیز موســوی اظهــار داشــت‪ :‬در چهــار ماهــه نخســت امســال و در روزهــای کرونایــی‪،‬‬ ‫میــزان اهــدا بــرای ذخیره ســازی خــون بنــد نــاف در گلســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل ‪ ۶۸‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫دفتر نمایندگی بانک خون بندناف سال ‪ ۹۷‬در گلستان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در اســتان ایــن بانــک در گــرگان و گنبــدکاووس مشــغول فعالیــت اســت و‬ ‫امادگــی پوشــش و کمــک بــه محرومیــن بــه ویــژه در زایشــگاه های همــه شــهرها را دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســلول های بنیــادی قــدرت تکثیــر‪ ،‬تقســیم و خودترمیمــی دارنــد و بــه‬ ‫درمــان بیماری هــای بدون عــاج یــا ســخت عــاج ماننــد ســرطان خــون‪ ،‬فلــج مغــزی و‬ ‫تاالســمی کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریــت جهــاد دانشــگاهی گلســتان بــا اشــاره بــه لــزوم فرهنــگ ســازی و اطــاع‬ ‫رســانی دقیــق در ذخیــره ســازی ســلول های بنیــادی‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن فرصــت‪ ،‬فقــط یــک بــار در‬ ‫زندگــی هــر نــوزاد رخ می دهــد و خانواده هــا بایــد از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ســلول های بنیــادی خــون بنــد نــاف خون ســاز اســت و در درمــان بیماری هــای خونــی تاثیــر‬ ‫زیــادی دارد کــه پــس از بــه دنیــا امــدن نــوزاد‪ ،‬ضمائــم زایمــان ماننــد بنــد نــاف و خــون بنــد‬ ‫نــاف بــه عنــوان زبالــه دفــن می شــود در حالــی کــه سرشــار از ســلول های بنیــادی اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫گالیــه ســاکنان منطقــه چاله بــاغ گــرگان از افــت فشــار برق‪،‬تعــدادی‬ ‫از اهالــی منطقــه چالــه بــاغ گــرگان از افــت فشــار بــرق در ســاعات پیــک مصــرف‬ ‫بــرق و وارد شــدن خســارت بــه وســایل برقــی در اثــر نواســانات بــرق در ایــن منطقــه‬ ‫گالیــه کردنــد‪.‬‬ ‫گالیه ساکنان‬ ‫چاله باغ گرگان از‬ ‫افت فشار برق‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫نکانی برای داشتن‬ ‫موهاییسالم‬ ‫و نــه انتهــای موهــای خــود توجــه کنیــد و انهــا را بــا‬ ‫دقــت بیشــتری بشــویید‪ .‬همچنیــن بایــد بســته بــه‬ ‫طــول وحجــم مــو‪ ،‬از مقــدار مناســبی شــامپو بــرای‬ ‫شست وشــوی کامــل اســتفاده کنیــد‪ .‬چــرا کــه اســتفاده‬ ‫بیــش از حــد از شــامپو باعــث می شــود‪ ،‬چربــی طبیعــی‬ ‫پوســت ســر و ســاقه مو که باعث نرمی و درخشــندگی‬ ‫ان می شــود‪ ،‬کامــا شســته شــود و جنــس مــو را‬ ‫خشــک و شــکننده کنــد‪ .‬بســته بــه نــوع جنــس پوســت‬ ‫و مــو‪ ،‬تعــداد دفعــات شســت و شــوی مــو در هفتــه‬ ‫متفــاوت اســت امــا بــه طــور کلــی شســتن دو بــار در‬ ‫هفتــه موهــا‪ ،‬بــرای اکثــر افــراد توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫از نرم کننده هــای بــا کیفیــت بــرای احیــای ســاقه‬ ‫موهــای خــود اســتفاده کنیــد تــا رطوبــت و لطافــت‬ ‫الزم را بــه موهــای شــما بازگردانــد‪ .‬نرم کننده هــا نــو‬ ‫نــوع داخــل حمــام و بیــرون از حمــام دارنــد‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫متخصصــان زیبایــی اســتفاده از هــر دوی انهاســت‪.‬‬ ‫هنــگام اســتفاده از نرم کننــده بعــد از حمــام‪ ،‬ابتــدا‬ ‫رطوبــت موهــای خــود را بــا حولــه بگیریــد و ان را بــه‬ ‫ســاقه و انتهــای موهــای خــود بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رژیم غذایی خوب داشته باشید‬ ‫چــه کســی ارزوی داشــتن موهــای صــاف‪ ،‬درخشــان و‬ ‫نــرم را نــدارد؟ موهــای ســالم و درخشــان‪ ،‬ظاهــر افــراد‬ ‫را برازنــده و مرتــب نشــان می دهــد و بــه انهــا اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس می دهــد‪.‬‬ ‫موهــای بلنــد و ابریشــمی رویایــی اســت کــه اغلــب در‬ ‫تبلیغــات محصــوالت مــو و مراقبــت از مــو بــه شــکل‬ ‫اغراق امیــزی بــه تصویــر کشــیده می شــود‪ .‬رویایــی که در‬ ‫زندگی واقعی هم قابل دســتیابی اســت‪ .‬از این روســت‬ ‫کــه اکثــر مــردم بــرای داشــتن موهایــی ســالم کــه چــون‬ ‫ابریشــم نــرم باشــد و در نــور خورشــید بدرخشــد تــاش‬ ‫می کننــد‪ .‬در اینجــا بــه موثرتریــن راه هــای ســالم نگــه‬ ‫داشــتن موهــای شــما نگاهــی می اندازیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬موهای خود را اصالح کنید‬ ‫موهــای خــود را بــه طــور مرتــب کوتــاه کنیــد‪ .‬از یــک‬ ‫ارایشــگر حرفــه ای بــرای ایــن کار کمــک بخواهیــد تــا‬ ‫مطمئــن باشــید اســیبی بــه موهایتــان نمی رســد‪ .‬اگــر‬ ‫بــه مــوی کوتــاه عالقــه داریــد بهتــر اســت هــر دو مــاه‬ ‫یکبــار کمــی ان را کوتــاه کنیــد امــا اگــر از عاشــقان مــوی‬ ‫بلنــد هســتید‪ ۳ ،‬مــاه یکبــار زمــان خوبــی بــرای کوتــاه‬ ‫کــردن نــوک موهایتــان اســت‪ .‬اگــر در شــرایط فعلــی‬ ‫نگــران حضــور در محیط هــای عمومــی و ارایشــگاه‬ ‫هســتید‪ ،‬می توانیــد بــا دیــدن چنــد فیلــم اموزشــی‪،‬‬ ‫موهــای خــود را بــه راحتــی در خانــه کوتــاه کنیــد‪ ،‬بــرای‬ ‫اینــکار فقــط کافــی اســت یــک قیچــی اصــاح تیــز‬ ‫داشــته باشــید و البتــه کمــی حوصلــه‪.‬‬ ‫شــاید فکــر کنیــد کــه عجلــه ای بــرای کوتاهــی مــو‬ ‫نیســت امــا بایــد بدانیــد کــه پیرایــش مــو بــه رشــد و‬ ‫حفــظ ســامت ان کمــک می کنــد چــرا کــه بــا از بیــن‬ ‫بــردن موهــای اســیب دیــده و موخــوره دار‪ ،‬موهــای‬ ‫شــما نــرم و انعطاف پذیــر می شــود دیگــر خبــری از‬ ‫شــکنندگی موهــا نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از شامپو و نرم کننده به درستی استفاده کنید‬ ‫شــامپو کــردن یکــی از نــکات مهــم در حفــظ ســامت‬ ‫مــوی شماســت‪ .‬هنــگام شــامپو زدن‪ ،‬بــه پوســت ســر‬ ‫ایــن گزینــه احتمــاال ً موثرتریــن و مهم تریــن روش‬ ‫ســالم نگــه داشــتن موهــای شــما اســت‪ .‬ویتامین هــا‪،‬‬ ‫پروتئیــن و اهــن موجــود در برخــی غذاهــا بــرای رشــد‬ ‫مــو بســیار ضــروری هســتند‪ .‬ســلول های مــو برای رشــد‬ ‫بــه ایــن مــواد مغــذی احتیــاج دارنــد عــاوه بــر اینکــه‬ ‫درخشــش طبیعــی را بــه مــو برمی گرداننــد‪ .‬متخصصان‬ ‫ســامت توصیــه می کننــد غذاهــای سرشــار از اهــن‬ ‫ماننــد ماهــی‪ ،‬لوبیــا‪ ،‬ســویا و ســبزیجات را در برنامــه‬ ‫غذایــی روزانــه خــود قــرار دهیــد‪ .‬شــما همچنیــن بایــد‬ ‫از منابــع غنــی از پروتئیــن ماننــد شــیر‪ ،‬نخــود فرنگــی و‬ ‫عــدس نیــز اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬روغن های گیاهی به مو بمالید‬ ‫ایــن یــک روش معمــول و ســنتی بــرای تقویــت‬ ‫رشــد ســالم مــو اســت‪ .‬ایــن روغن هــا بــه کمــک غــدد‬ ‫پوســتی شــما می اینــد تــا چربــی طبیعــی الزم بــرای‬ ‫پوســت و مــو را تامیــن کننــد‪ .‬روغــن نارگیــل‪ ،‬بــادام‬ ‫یــا روغــن زیتــون می تواننــد گزینه هــای خوبــی بــرای‬ ‫چــرب کــردن همیشــگی ســاقه موهــا باشــند‪ .‬اگــر‬ ‫موهــای نــازک و صافــی داریــد‪ ،‬قبــل از حمــام کمــی‬ ‫روغــن نارگیــل روی ســاقه موهــای خــود بمالیــد و اجــازه‬ ‫دهیــد کمــی در موهــای شــما نفــوذ کنــد‪ .‬بــه خاطــر‬ ‫داشــته باشــید کــه اســتفاده بیــش از حــد از روغــن نیــز‬ ‫اســیب زننــده اســت‪ .‬بســته بــه جنــس مــو‪ ،‬از روغن هــا‬ ‫بــه مقــدار مناســب اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر موهــای‬ ‫خشــک و شــکننده ای داریــد‪ ،‬می توانیــد بعــد از حمــام‪،‬‬ ‫کمــی روغــن بــه ســاقه ها بزنیــد تــا رطوبــت الزم را بــه‬ ‫موهــا بدهــد و از خشــکی شــکنندگی دور کنــد‪ .‬شــاید‬ ‫باورکردنــی نباشــد امــا یــک دور اســتفاده از روغن هــای‬ ‫طبیعــی می توانــد تاثیــری شــگفت بــر موهــای شــما‬ ‫داشــته باشــد و ان را نــرم و درخشــان کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬موها را با احتیاط شانه کنید‬ ‫اگــر خواهــان موهایــی ســالم هســتید بایــد از ان‬ ‫مراقبــت کنیــد‪ .‬بــرای شــانه کــردن موهــای خــود از یــک‬ ‫بــرس بــا دانه هــای گســترده اســتفاده کنیــد‪ .‬موهــای‬ ‫مرطــوب بایــد بــه ارامــی شــانه شــوند زیــرا ســاقه مــوی‬ ‫مرطــوب نســبت بــه مــوی خشــک‪ ،‬بســیار ضعیف تــر‬ ‫اســت‪ .‬کشــیدن بیــش از حــد مــو هنــگام شــانه کــردن‪،‬‬ ‫باعــث شــکنندگی و موخــوره می شــود‪ .‬موهایتــان را دو‬ ‫بــار در روز از پاییــن بــه ســمت بــاال شــانه کنیــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫واکسن کرونا چگونه به‬ ‫دست ما می رسد؟‬ ‫اخبــاری کــه دربــاره نتایــج مثبــت واکســن‬ ‫کرونا منتشــر شــده اســت مســرت بخش بوده‬ ‫و مــا را بــه ادامــه ازمایشــات دلگــرم می کنــد‪.‬‬ ‫واکســن کرونا در اخرین اخباری که در‬ ‫اختیار داشــتیم توســط تیمی پژوهشــگر‬ ‫در انگســتان بــه تســت انســانی رســیده‬ ‫بــود و نتایــج خوبــی هــم ثبــت کــرد؛ امــا‬ ‫چــون کــه زمــان کافــی بــرای مشــاهده‬ ‫نتایج تســت انســانی نگذشــته بود هنوز‬ ‫بــه ان بــی اعتمــاد بودیــم‪..‬‬ ‫اکســفورد اعــام کــرد کــه تســت واکســن‬ ‫کرونــا ویــروس کــه بــر پایــه پروتئین هــای‬ ‫تنباکــو اســت مرحلــه تســت انســانی را‬ ‫بــا موفقیــت طــی کــرد‪ .‬تیــم پژوهــش‬ ‫اکســفورد و محققــان موسســه ملــی‬ ‫ســامت انگلســتان‪ ،‬در هند مســتقر شــده‬ ‫و ازمایشــات مربــوط بــه واکســن کرونــا‬ ‫ویــروس را در کشــورهای افریقایــی و‬ ‫برزیــل تســت کردنــد‪ .‬ایــن واکســن تــا بــه‬ ‫حــال نتیجــه منفــی نداشــته اســت‪ .‬پیــش‬ ‫از مرحلــه ازمایشــات انســانی‪ ،‬ایــن گــروه‬ ‫واکســن ســاخته شــده را بــر روی ‪ 6‬میمــون‬ ‫الــوده بــه کرونــا ویــروس تســت کردنــد و‬ ‫خوشــبختانه هــر ‪ 6‬تــا میمــون نتایــج خوبی‬ ‫را نشــان دادنــد‪ .‬اکســفور تاکیــد می کنــد‬ ‫نتیجــه خوبــی را کــه از سیســتم ایمنــی بدن‬ ‫حیوانــات گرفتیــم را از سیســتم ایمنــی بدن‬ ‫انســان نیــز خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫عملکــرد واکســن ظاهــرا بــه ایــن گونــه‬ ‫اســت کــه از تکثیــر بیشــتر ویــروس در‬ ‫بــدن جلوگیــری می کنــد‪ .‬واکســن در‬ ‫بخــش کوچکــی بــه نــام «اســپایک» از‬ ‫ویــروس متمایــز اســت‪ .‬ایــن واکســن بــا‬ ‫عملکــرد مخصــوص بــه خــود‪ ،‬بــدن را بــه‬ ‫رســمیت شــناخته و تمــام تــاش خــود‬ ‫را بــرای تولیــد انتــی ویــروس در بــدن‬ ‫می کنــد تــا ویــروس را ریشــه کــن کنــد‪.‬‬ ‫اکســفورد اعــام کــرده اســت کــه ایــن‬ ‫واکسن تا حدود ماه ابان یا اذر در دسترس‬ ‫همــگان قــرار می گیــرد و قیمــت تقریبــی ان‬ ‫حــدود ‪ 13‬دالر اســت کــه از نظــر اکســفورد‬ ‫ایــن قیمــت بســیار منطقــی و ارزان اســت‪.‬‬ ‫قیمــت تقریبــی بــه تومــان‪ ،‬حــدود ‪ 290‬هــزار‬ ‫تومــان اســت‪ .‬ایــن واکســن در واقــع بــرای‬ ‫بیمــاری مــرس ســاخته شــده اســت کــه در‬ ‫ســال ‪ 2012‬رواج داشــت‪ .‬حــاال ایــن واکســن‬ ‫بهتریــن گزینــه پیــش رو بــرای مهــار کــردن‬ ‫بیمــاری کرونــا اســت‪ .‬بــرای مرحلــه اول‬ ‫تولیــد‪ ،‬کســفورد در تــدارک تولیــد ‪ 17‬میلیون‬ ‫دوز از ایــن واکســن اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪8‬‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫چطور ترس از کوید ‪ ۱۹‬عادی‬ ‫شد؟‬ ‫بــه ســاختار ذهــن خــود رجــوع کنیــد و ببینیــد‬ ‫چطــور الگــوی افــکاری مــا‪ ،‬در جریــان زندگــی برخــی‬ ‫ترس هــا را عــادی ســازی می کنــد‪.‬‬ ‫اخریــن بــاری کــه واقعــا احســاس تــرس کردیــم‬ ‫چــه زمانــی بــود؟ شــاید گــم کــردن فرزندمــان در‬ ‫فروشــگاه‪ ،‬یــک جملــه دکتــر دربــاره جــدی بــودن‬ ‫بیماریمــان یــا تــرس از ســخنرانی روی اســتیج‬ ‫ممکــن اســت مــا را بــه طــور جــدی ترســانده باشــند‪.‬‬ ‫شــاید ایــن گــزاره غلــط نباشــد کــه بگوییــم بــدون‬ ‫اینکــه متوجــه باشــیم‪ ،‬ترس هــا مــا را کنتــرل‬ ‫می کننــد‪ .‬برخــی ترس هــا بــرای ادامــه ی حیــات‬ ‫فیزیکــی و روانــی نرمــال مــا نیــاز هســتند و برخــی‬ ‫دیگــر در رونــد طبیعــی ان دو اختــال ایجــاد‬ ‫می کننــد‪ .‬در ادامــه «ایرنــا زندگــی» شــما را در‬ ‫بررســی عملکــرد لــوپ تــرس در ذهــن بــه وســیله‬ ‫افــکار‪ ،‬همراهــی می کنــد‪.‬‬ ‫تخفیف های مراکز اقامتی‪،‬‬ ‫بازی با اتش کروناست‬ ‫نظافت و‬ ‫ضدعفونی‬ ‫سطوحی که در‬ ‫معرض تماس زیاد‬ ‫هستند‬ ‫هــر خان ـه ای متفــاوت اســت امــا مکان هایــی کــه معمــوال تمــاس‬ ‫بســیاری بــا انهــا داریــم عبارتنــد از‪ :‬دســتگیره درب هــا‪ ،‬میزهــا‪،‬‬ ‫صندلی هــا‪ ،‬نــرد ه پله هــا‪ ،‬ســطوح اشــپزخانه و حمــام‪ ،‬شــیر اب‪،‬‬ ‫توالــت‪ ،‬کلیدهــای بــرق‪ ،‬تلفن هــای همــراه‪ ،‬رایانه هــا‪ ،‬تبلت هــا‪،‬‬ ‫صفحــه کلیدهــا‪ ،‬کنترل هــا‪ ،‬دســته های بــازی و نیز اســباب بازی های‬ ‫مــورد عالقــه‪.‬‬ ‫ترس ها چگونه پدید می ایند؟‬ ‫لحظــه ای کــه بخواهیــد قدمــی خــارج از روال‬ ‫طبیعــی زندگیتــان برداریــد‪ ،‬حــس گــم شــدن‬ ‫وســیله یــا حــس کامــل نبــودن بــه شــما دســت‬ ‫می دهــد‪ .‬در ایــن شــرایط نیــازی نیســت بــه ایــن‬ ‫س وجــود‬ ‫موضــوع بیندیشــید کــه «چــرا در مــن تــر ‬ ‫دارد» بــه ایــن بایــد فکــر کنیــد کــه چــه زمانــی مــن‬ ‫روی ترس هایــم پــا می گــذارم‪ .‬احســاس نــا امنــی‬ ‫روانــی یــا فیزیکــی در مــا ایجــاد تــرس می کنــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا نــا امنــی بدیــن معنــی اســت کــه موقعیتــی‬ ‫یــا مــوردی روال عــادی و نرمــال طبیعــی زندگــی‬ ‫مــا را دچــار اختــال می کنــد و حالــت روتیــن مغــز‬ ‫را بــر هــم می ریــزد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬احســاس نــا‬ ‫امنــی از ناراحــت شــدن شــخص مهمــی در زندگــی‬ ‫بــرای مــا ایجــاد تــرس می کنــد‪ .‬کارکــرد ایــن تــرس‬ ‫در زندگــی مــا ایــن گونــه نمایــان می شــود کــه مــا‬ ‫بیشــتر مراقــب حرف هــا و رفتارهایمــان هســتیم‪.‬‬ ‫احســاس نــا امنــی در بعــد فیزیکــی را میتــوان ماننــد‬ ‫لحظــه ای کــه مــا جلــو ماشــین در حــال حرکــت‬ ‫نمیپریــم‪ ،‬بــرای اســیب ندیــدن‪ ،‬بیــش از انــدازه بــه‬ ‫اتــش نزدیــک نمی شــویم یــا بــرای اینکــه بــه کرونــا‬ ‫مبتــا نشــویم ماســک می زنیــم‪ ،‬مثــال زد‪.‬‬ ‫اینهــا تعاریفــی مفهومــی از تــرس و نــوع کارکــرد‬ ‫ان در زندگــی مــا بودنــد‪ .‬امــا ایــا هیــچ کســی‬ ‫جلــوی ماشــین نمیپــرد‪ ،‬نمی ســوزد یــا بــه کرونــا‬ ‫مبتــا نمی شــود؟ جــدا از اتفاقاتــی کــه بــر حســب‬ ‫تصــادف میافتنــد‪ ،‬در برخــی از افــراد تــرس بــه‬ ‫مــرور زمــان بــر اثــر برخــی افــکار از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫چگونه ترس ها در ذهن ما کمرنگ می شوند؟‬ ‫اقتصــادی در جریــان همه گیــری ویــروس کرونــا بودنــد‪.‬‬ ‫ماه هاســت تاکیــد بــر اجتنــاب از ســفرهای‬ ‫غیرضروری و گردشگری بیشتر و اقبال مراکز اقامتی‬ ‫بــرای رونــق بــازار کمتــر می شــود‪ .‬انهــا امــا راه دیگــری‬ ‫بــرای رونــق بــازار یافته انــد‪ ،‬اعمــال تخفیف هایــی کــه‬ ‫مدت هاســت مســافران از ان بی بهــره بوده انــد‪.‬‬ ‫سایت های رزرو اینترنتی حکایت می کنند‬ ‫قیمــت بســیاری از هتل هــا بــه نیمــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫تخفیف هــا در برخــی از هتل هــا از ‪ ۵۰‬درصــد هــم عبور‬ ‫کرده اســت‪ .‬در شــرایطی کــه هــر روز اخبــار نگران کننده‬ ‫از ویــروس کرونــا‪ ،‬جامعــه را بیشــتر تحــت فشــار قــرار‬ ‫می دهــد‪ ،‬ایــن سیاســت اقتصــادی هتل هــا‪ ،‬هیزمــی‬ ‫بــر اتــش کروناســت‪.‬‬ ‫همه گیــری ویــروس کرونــا تنهــا ســامت جامعــه را‬ ‫هــدف نگرفــت‪ ،‬اقتصاد نیز ضربه جبران ناپذیــری خورد‪.‬‬ ‫با امدن کرونا‪ ،‬بسیاری از مشاغل در سراسر دنیا‪ ،‬ضرر‬ ‫و زیــان دیدنــد‪ .‬حتــی برخــی مشــاغل خــرد‪ ،‬نتوانســتند‬ ‫دوام بیاورنــد و از چرخــه اقتصــاد خــارج شــدند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬صنعت گردشگری نیز‪ ،‬اسیب شدیدی‬ ‫دیــد‪ .‬چــرا کــه فصــل تابســتان‪ ،‬ســوداورترین زمــان برای‬ ‫صنعــت گردشــگری گرفتــار پیــک دوم همه گیــری کرونــا‬ ‫شــد‪ .‬مکان هــای اقامتــی یکــی از بخش هــای متضــرر‬ ‫ســایت های رزرو اینترنتــی مراکــز اقامتــی و‬ ‫تفریحــی می گویــد‪ ،‬هتل ها و اقامتگاه ها در شــهر‬ ‫اصفهــان تخفیف هایــی از ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۷۵‬درصد را برای‬ ‫مســافران روزهــای کرونــا در نظــر گرفته انــد‪ .‬در‬ ‫شــهر شــیراز تخفیف هــا از ‪ ۲۰‬درصــد شــروع و تــا‬ ‫‪ ۷۳‬درصــد اعمــال شــده اســت‪.‬‬ ‫کیــش امــا بیشــترین تخفیف هــا و البتــه بیشــترین‬ ‫تعداد مشــتریان و رزروها را دشــته اســت‪ .‬هتل های‬ ‫جزیــره کیــش بــرای هــر شــب اقامــت بــه مســافران تا‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد تخفیــف داده اســت‪ .‬نکتــه قابــل‬ ‫توجــه ایــن اســت کــه ایــن تخفیف هــا نــه تنهــا بــرای‬ ‫هتل هــا و مراکــز اقامتــی کوچــک بلکــه بســیاری از‬ ‫هتل هــای بــزرگ و پنــج ســتاره نیــز از همیــن راهــکار‬ ‫بــرای جــذب مشــتری اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫تخفیف های خوب در روزهای بد‬ ‫هتل هــا در بســیاری از شــهرهای کشــور‪ ،‬بــا اعــام‬ ‫تخفیف هــای ویــژه و شــگفت انگیز‪ ،‬قصــد جــذب‬ ‫مســافران را دارند‪ ،‬ان هم در شــرایطی اســت که حتی‬ ‫ارگان های دولتی و مراکز اداری‪ ،‬از تشدید برنامه های‬ ‫مــا از ایجــاد موقعیت هایــی کــه موجــب بــروز‬ ‫احســاس تــرس در مــا می شــوند دوری می کنیــم بــه‬ ‫ایــن دلیــل کــه در رونــد عــادی و طبیعــی زندگــی مــا‬ ‫اختــال ایجــاد می کننــد‪ .‬حــاال اگــر موقعیــت تــرس‬ ‫بــه طــور مرتــب در زندگــی ایجــاد شــود‪ ،‬اخطارهایــی‬ ‫کــه مغــز بــه طــور روتیــن دریافــت می کنــد باعــث‬ ‫می شــود تحریک پذیــری مغــز کاهــش یابــد و‬ ‫ایــن موقعیت هــا بــه نوعــی عــادی می شــود‪ .‬در‬ ‫ایــن صــورت دیگــر مغــز عکس العمــل مناســب‬ ‫تــرس را بــه ان موقعیت هــا نشــان نمی دهــد‪.‬‬ ‫حــاال دیگــر مراحــل عــادی ســازی بــرای الگوهــای‬ ‫مغــز مــا شــکل می گیرنــد و مــا دیگــر ناخــوداگاه‬ ‫حساســیت کمتــری بــه تــرس نشــان می دهیــم‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال مــا در اوایــل ورود کرونــا بــه کشــور‬ ‫تــرس بیشــتری نســبت بــه ایــن بیمــاری داشــتیم‪،‬‬ ‫تــا حــدی کــه برخــی تــا مــرز ســکته های قلبــی نیــز‬ ‫پیــش رفتنــد؛ ولــی حــاال همــان دســته افــراد جــزو‬ ‫کســانی هســتند کــه پروتکل هــای بهداشــتی را بــه‬ ‫ســختی می پذیزنــد کــه اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫ثبــت واژه «تــرس» در مــورد موضــوع یــا موقعیتی‬ ‫در ذهــن‪ ،‬در واقــع احتمــال عــادی شــدن را نیــز بــه‬ ‫دنبــال دارد‪ .‬کســانی کــه در ابتــدا بــا بیمــاری کرونــا‬ ‫منطقــی رفتــار کردنــد‪ ،‬حــاال هــم همــان منطــق را‬ ‫دارنــد و بــه توصیه هــا عمــل می کننــد ولــی کســانی‬ ‫کــه احســاس تــرس بــه ایــن موضــوع دارنــد حــاال‬ ‫طــوری بــه ایــن فاجعــه نــگاه و رفتــار می کننــد کــه‬ ‫انــگار بــر طــرف شــده اســت‪ .‬درحالــی کــه تنهــا‬ ‫تــرس از کرونــا در ذهــن از بیــن رفتــه نــه وجــود‬ ‫بیمــاری در زندگــی واقعــی‪.‬‬ ‫پیشــگیرانه از جملــه اعمــال دورکاری هــا و مرخصی هــا‬ ‫خبــر می دهنــد و ممنوعیت هــای قانونــی از ســرگرفته‬ ‫شــده اســت‪ .‬اگرچــه مراکــز تفریحــی و اقامتــی در ایــن‬ ‫مــدت‪ ،‬متحمــل فشــار اقتصــادی بســیاری شــده اند امــا‬ ‫بــه نظــر می رســد انهــا تنهــا بازنــدگان ایــن بــازی تلــخ‬ ‫نیستند و بسیاری از کسب و کارهای دیگر نیز روزهای‬ ‫ســختی را می گذرانند‪ .‬در شــرایطی که جامعه بیش از‬ ‫هــر زمــان دیگــری بــه همراهــی همــه مــردم بــرای حفظ‬ ‫ســامت نیــاز دارد‪ ،‬اعمــال چنیــن سیاسـت هایی بــرای‬ ‫ســرپا نگهداشــتن یــک کســب و کار چنــدان درســت‬ ‫بــه نظــر نمی رســد‪ .‬اگرچــه مراکــز اقامتــی و هتل هــا‬ ‫نیــز ملــزم بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی هســتند‬ ‫و تمــام تــاش خــود بــرای حفــظ ســامت مســافران را‬ ‫دارنــد امــا خبرهــای جدیــد از شــدت همه گیــری و قدرت‬ ‫انتشــار ویــروس قابــل چشم پوشــی نیســت‪.‬‬ ‫ف یا کرونا‬ ‫استقبال از تخفی ‬ ‫روی دیگــر ایــن جریــان‪ ،‬متقاضیانــی هســتند کــه‬ ‫زمــان را بــرای اســتفاده از ایــن تخفیف هــا مســاعد‬ ‫می بیننــد و تــن بــه ســفر می دهنــد‪ .‬ایــن را امــار‬ ‫رزروهــای انجــام شــده در ســایت های فــروش‬ ‫می گویــد‪ .‬بررســی چنــد هتــل و اقامتگاه هــای‬ ‫گردشــگری در شــهرهای مختلف نشــان می دهد‪،‬‬ ‫ایــن تخفیف هــا بــا اســتقبال خــوب مشــتریان‬ ‫روبـه رو شــده و اکثــر اتاق هــای ایــن مراکــز اقامتــی‬ ‫در زمــان کمــی اجــاره شــده اســت‪ .‬اســتقبالی کــه‬ ‫بــه نظــر می رســد‪ ،‬بیــش از انکــه جنبــه بهره منــدی‬ ‫از امکانــات گردشــگری را داشــته باشــد‪ ،‬معنــای بــه‬ ‫خطــر انداختــن جــان خــود و دیگــری را دارد‪.‬‬ صفحه 8 ‫از دســتورالعمل های منــدرج در محصــوالت نظافتــی بــرای اســتفاده‬ ‫صحیــح و ایمــن پیــروی کنیــد‪ ،‬ایــن دســتورالعمل ها شــامل اقدامــات‬ ‫احتیاطــی هســتند کــه در زمــان اســتفاده بایــد انجــام دهیــد بــه ماننــد‬ ‫پوشــیدن دســتکش و یــا اطمینــان از اینکــه جریــان هــوای خوبــی در خانــه‬ ‫برقــرار باشــد‪.‬‬ ‫نظافت‬ ‫خانه‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫کودکان را با مراقبت های تغذیه ای از کرونا دور سازیم‬ ‫احتمــال ابتــای کــودکان بــه کرونــا کمتــر از دیگــر‬ ‫گروه هــای ســنی نیســت‪ ،‬از ایــن رو پزشــکان‬ ‫توصیــه می کننــد بــا مراقبــت تغذیــه ای می تــوان‬ ‫وجــود نــوزادان و کــودکان زیــر پنــج ســال از ایــن‬ ‫ویــروس دور نگهداشــت‪.‬‬ ‫برخــی پزشــکان هشــدار مــی دهنــد کــه مــوارد‬ ‫ابتــای کــودکان بــه کرونــا بــا عالئمــی مثــل اســهال‪،‬‬ ‫اختــال هوشــیاری‪ ،‬اختــاالت خونریــزی دهنــده و‬ ‫یــا اختــال در ارگان هایــی ماننــد کبــد بــوده کــه بــا‬ ‫بســیاری از بیماری هــای دیگــر اشــتباه گرفتــه مــی‬ ‫شــوند و بســیاری از کــودکان ممکــن اســت بــا فشــار‬ ‫خــون پاییــن و حــال عمومــی بســیار بــد بــه مراکــز‬ ‫درمانــی مراجعــه کننــد و بعــد از بررســی مشــخص‬ ‫شــود کودک در چهار هفته گذشــته ســابقه تماس‬ ‫بــا یــک فــرد کرونــا مثبــت را داشــته و یــا اینکــه خــود‬ ‫ردپایــی از عفونــت کرونــا را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه انــان‪ ،‬در ‪ ۶۰‬درصــد مــوارد ‪ PCR‬ایــن‬ ‫کــودکان ممکــن اســت منفــی باشــد‪ ،‬امــا بررســی‬ ‫انتــی بــادی در برخــی مــوارد مثبــت بــوده و یا کودک‬ ‫ســابقه تمــاس بــا فــرد مبتــا را دارد‪.‬‬ ‫ایــن پزشــکان مــی گوینــد‪ :‬در کــودکان زیــر پنــج‬ ‫ســال تــب بــاال اهمیــت بســیار زیــادی دارد‪ ،‬بنابــر‬ ‫ایــن در صــورت تبــی کــه بــا درمان های عــادی پایین‬ ‫نیایــد والدیــن بایــد کــودک را نــزد پزشــک بیاورنــد و‬ ‫پزشــک کرونا را نیز در لیســت تشــخیص های خود‬ ‫قــرار دهــد‪ .‬عالمــت دیگــری کــه بســیار شــایع اســت‬ ‫و هــر ســال در فصــل تابســتان بســیاری از کــودکان‬ ‫با ان مواجه می شــوند‪ ،‬اســهال و اســتفراغ اســت و‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه اســهال و اســتفراغ نیــز می تواند‬ ‫از عالئــم گوارشــی کرونــا باشــد‪ ،‬اگــر در حــال حاضــر‬ ‫در کــودک اســهال و اســتفراغی اتفــاق بیفتــد کــه‬ ‫پزشــک نتوانــد بــا درمان هــای عــادی ان را بــر طــرف‬ ‫کنــد و یــا بــا درگیــری سیســتم های دیگــر بــدن مانند‬ ‫ســرفه و یــا بــروز دانه هایــی بــر روی پوســت و یــا‬ ‫زردی همــراه باشــد بایــد بــه پزشــک مراجعــه کــرد‪.‬‬ ‫بــرای پیشــگیری از ابتــای کــودکان زیــر پنــج ســال‬ ‫بــه کرونــا بایــد مراقبــت هــای تغذیــه ای انهــا از‬ ‫ســوی والدیــن کنتــرل شــود و منابــع غذایی سرشــار‬ ‫از امــاح معدنــی‪ ،‬ویتامیــن هــا و ریزمغــذی هــا در‬ ‫اولویــت تغذیــه باشــد‪.‬‬ ‫علیرضــا زارعــی نســبت کارشــناس تغذیــه گفــت‪:‬‬ ‫بــه طــور کلــی مصــرف کافــی منابــع پروتئیــن‪ ،‬انتــی‬ ‫اکســیدان هــا شــامل ویتامیــن هــای ‪ A, C‬و ‪،E‬‬ ‫ریزمغــذی هایــی ماننــد اهــن‪ ،‬روی و ســلنیوم در‬ ‫برنامــه غذایــی کــودکان بــا اســتفاده از گــروه هــای‬ ‫غذایــی و جایگزیــن هــای مناســب ان مــی توانــد‬ ‫نقــش مهمــی در پیشــگیری از ابتــا کــودکان بــه‬ ‫بیمــاری کوویــد‪۱۹ -‬داشــته باشــد و بــرای تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن کــودکان و پیشــگیری از ابتــا‬ ‫انهــا بــه ایــن بیمــاری بایــد مــادران را امــوزش داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬تغذیــه انحصــاری بــا شــیر‬ ‫مــادر در ‪۶‬مــاه اول تولــد (تغذیــه فقــط بــا شــیر مادر‬ ‫بــدون هیــچ نــوع مایعــات یــا غــذای جامــد دیگــری‬ ‫بــه جــز قطــره یــا شــربت حــاوی‬ ‫مکمــل هــای ویتامیــن هــا و مــواد‬ ‫معدنــی و در صــورت لــزوم دارو)‬ ‫بــه دلیــل خــواص حفاظتــی شــیر‬ ‫مــادردر مقابــل ابتــا بــه عفونــت‬ ‫هــا و بیمــاری هــای دوران کودکــی‬ ‫وتــداوم تغذیــه بــا شــیر مــادر تــا ‪۲‬‬ ‫ســالگی الزم اســت‪.‬‬ ‫زارعــی نســب مــی افزایــد‪:‬‬ ‫اســتفاده از مکمــل هــای ویتامیــن‬ ‫‪ A+D‬از ســه تــا پنــج روزگــی تــا‬ ‫پایــان ‪ ۲۴‬ماهگــی بــه میــزان‪۴۰۰‬‬ ‫واحــد ویتامیــن ‪ D‬و ‪۱۵۰۰‬واحــد‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬در روز معــادل یــک‬ ‫ســی ســی و مکمــل قطــره اهــن‬ ‫از پایــان ‪ ۶‬ماهگــی یــا همزمــان بــا‬ ‫شــروع تغذیــه تکمیلــی معــادل ‪ ۱۵‬قطــره اهــن در‬ ‫روز و مصــرف مکمــل ‪ ۵۰‬هــزار واحــدی ویتامیــن ‪D‬‬ ‫هــر دو مــاه یــک بــار بــرای کــودکان ‪ ۲‬تــا پنــج ســال‬ ‫ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬رعایــت تنــوع در برنامــه‬ ‫غذایــی کــودک و اســتفاده از گروه هــای اصلــی‬ ‫غذایــی شــامل نــان و غــات‪ ،‬گوشــت و تخــم مــرغ‪،‬‬ ‫حبوبــات و مغزدانــه هــا‪ ،‬ســبزی هــا‪ ،‬میــوه هــا و‬ ‫لبنیــات پاســتوریزه (ماســت و پنیــر کــم نمــک) برای‬ ‫کــودکان زیــر یــک ســال و تــداوم اســتفاده از گــروه‬ ‫هــای اصلــی غذایــی و جایگزیــن هــای ان بــرای‬ ‫کــودکان یــک تــا پنــج ســال مهــم بــوده و اســتفاده‬ ‫از ســه وعــده اصلــی غذایــی و یــک تــا ‪۲‬میــان وعــده‬ ‫غذایــی متشــکل از گــروه هــای اصلــی غذایــی بایــد‬ ‫درنظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس تغذیــه تاکیــد مــی کنــد‪ :‬از میــان‬ ‫وعــده غذایــی ماننــد پــوره ســبزی هــا (هویــج یــا‬ ‫ســیب زمینــی) یــا پــوره میــوه هــای رســیده نــرم‬ ‫شــده (مــوز‪ ،‬گالبــی‪ ،‬انبــه‪ ،‬طالبــی‪ ،‬هلــو‪ ،‬زردالــو‪،‬‬ ‫ســیب‪ ،‬الــو) بــرای کــودکان زیــر یــک ســال و میــان‬ ‫وعــده هــای غذایــی مناســب ماننــد انــواع میــوه ها‪،‬‬ ‫ســبزی هــا‪ ،‬شــیر پاســتوریزه‪ ،‬ماســت‪ ،‬نــان‪ ،‬پنیــر‬ ‫کــم نمــک‪ ،‬خرمــا بــرای کــودکان یــک تــا پنــج ســال‬ ‫اســتفاده و از مصــرف میــان وعــده هــای بــی ارزش‬ ‫ماننــد غــات حجیــم شــده‪ ،‬شــکالت‪ ،‬چیپــس‪ ،‬اب‬ ‫میــوه هــای تجــاری و غیــره خــودداری شــود‪.‬‬ ‫زارعــی نســبت اظهــار مــی دارد‪ :‬دادن انــواع‬ ‫نوشــیدنی هــای شــیرین (چــای شــیرین و اب میــوه‬ ‫هــای صنعتــی) بــه دلیــل افزایــش خطر اضافــه وزن‬ ‫و چاقــی‪ ،‬پوســیدگی دنــدان و کاهــش دریافــت‬ ‫مــواد مغــذی و تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫در برنامــه غذایــی کــودک ممنــوع و در عیــن حــال‬ ‫اســتفاده روزانــه از گــروه گوشــت و جانشــین هــای‬ ‫ان شــامل انــواع گوشــت هــا (قرمــز‪ ،‬مــرغ‪ ،‬ماهی و‬ ‫طیــور)‪ ،‬انــواع حبوبــات ماننــد عــدس و مــاش‪ ،‬تخــم‬ ‫مــرغ (ســفیده و زرده) و انــواع مغزهــای بدون نمک‬ ‫(گــردو‪ ،‬بــادام‪ ،‬فنــدق و پســته) بــه عنــوان منابــع‬ ‫حــاوی پروتئیــن‪ ،‬اهــن و روی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬تهیــه غذاهــای ترکیبــی از حداقــل‬ ‫دو پروتئیــن گیاهــی (مثــل غــات و حبوبــات)‬ ‫بــه منظــور افرایــش کیفیــت پروتئیــن بــاال مثــل‬ ‫عدس پلــو‪ ،‬لوبیاپلــو‪ ،‬باقالپلــو و ماش پلــو در برنامه‬ ‫غذایــی کــودک گنجانــده و از اســتفاده از گوشــت‬ ‫هــای فــراوری شــده مثــل سوســیس‪ ،‬کالبــاس و‬ ‫همبرگــر بــه دلیــل داشــتن مقــدار زیــادی نمــک و‬ ‫چربــی از نــوع اشــباع و ترانــس در برنامــه غذایــی‬ ‫کــودک بــه دلیــل تحریــک سیســتم ایمنــی بــدن و‬ ‫اســتفاده از انــواع مغزهــا (گــردو‪ ،‬فنــدق‪ ،‬بــادام و‬ ‫پســته) بــه شــکل پودر شــده بــرای تامیــن پروتئین‪،‬‬ ‫انــرژی و برخــی از مــواد مغــذی ماننــد اهــن‬ ‫خــودداری شــود‪.‬‬ ‫زهــرا عبداللهــی مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه‬ ‫جامعه وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫نیــز در ایــن زمینــه مــی گویــد‪ :‬مراقبــت هــای تغذیه‬ ‫کــودکان در شــرایط کرونایــی مهــم اســت امــا بایــد‬ ‫بــه رونــد افزایشــی و هشــدار دهنــده چاقــی در انان‬ ‫توجــه داشــته باشــیم‪ .‬چاقــی بــا تضعیــف سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن می توانــد خطــر مــرگ و میــر بــر اثــر‬ ‫کرونــا را افزایــش بدهــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬یکــی از علت هــا الگــوی غذایــی و‬ ‫مصــرف بــی رویــه غذاهــای امــاده اســت ‪ ،‬مصــرف‬ ‫نوشــیدنی های گازدار و مــواد غذایــی شــیرین نیــز‬ ‫یــک علــت اصلــی بــرای افزایــش روز بــه روز چاقــی و‬ ‫اضافــه وزن اســت‪ .‬همچنیــن علــت دیگــر کــم بــودن‬ ‫تحــرک بدنــی در کــودکان بــوده بــه همیــن دلیــل در‬ ‫مراقبــت هــای تغذیــه ای بایــد تعــادل را ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫عبداللهــی اظهــار مــی دارد‪ :‬البتــه عــاوه بــر اینکــه‬ ‫الگــوی غذایــی کــودکان و خانــواده بایــد اصــاح‬ ‫شــود‪ ،‬تحــرک بدنــی هــم بایــد افزایــش پیــدا کنــد‬ ‫و نقــش همــه بخش هــا عــاوه بــر وزارت بهداشــت‬ ‫هــم در ایــن زمینــه مهــم اســت و کــودکان زیــر پنــج‬ ‫ســال بایــد حداقــل ســه ســاعت در روز فعالیــت‬ ‫بدنــی داشــته باشــند‪ .‬یعنــی حرکــت کننــد کــه‬ ‫شــامل بــازی کــردن‪ ،‬راه رفتــن‪ ،‬دویــدن اســت و‬ ‫فعالیــت نشســته در کــودکان زیــر پنــج ســال بایــد‬ ‫کمتــر شــود‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪10‬‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫دســت ها در تماس با ســطوح مختلف ممکن اســت به ویروس هاالوده‬ ‫شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی تواننــد ویــروس را به چشــم ها ‪،‬بینی‬ ‫و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس می تواند وارد بدن شــما‬ ‫شــده و شــما را بیمار کند‬ ‫نمای نزدیک ازبیماران و سربازان خط مقدم مقابله با کرونا‬ صفحه 10 ‫مرتــب دســت هــای خودتــان را بــه صــورت کامــل با اب و صابون بشــویید‬ ‫یــا بــا محلولهــای ضدعفونــی کننــده حاوی الــکل تمیز کنید ‪.‬‬ ‫شستشــوی دســت هــا بــا اب و صابــون و اســتفاده از محلولهــای‬ ‫ضدعفونــی کننــده حــاوی الکل‪،‬ویــروس هــای روی دســت هــا را از بیــن‬ ‫مــی برنــد‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫پرستار عزیز‬ ‫خسته نباشی! گرچه می دانم خستگی را خسته‬ ‫کرده ای بس که از خودت مایه می گذاری تا مبادا‬ ‫شرمسار خانوده ای شوی که چشمشان به التیام‬ ‫دردهای کسی است که قوت الیموتشان را تامین‬ ‫می کند‪ ،‬خستگی را خسته پایداری و استقامتت در‬ ‫برابر نامالیمات می کنی و در و دیوار بیمارستان از تو‬ ‫بابت این همه پایداری شرمسار است‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج‬ ‫خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعد از ســرفه و عطســه بالفاصله دســتمال کاغذی خود‬ ‫را دور بیاندازیــد‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫‪ ۱۰‬نوشیدنی سرطان زا که باید از خوردن‬ ‫ان اجتناب کنید‬ ‫کارخانه ها با ویروس کرونا‬ ‫کنار امده اند؟‬ ‫همــه مــا از اهمیــت غــذای ســالم در پیشــگیری از ســرطان‬ ‫اطــاع داریــم‪ ،‬امــا انچــه کم تــر در مــورد ان صحبــت‬ ‫می شــود‪ ،‬نقــش نوشــیدنی ها اســت‪.‬‬ ‫ســرطان یکــی از بیماری هایــی اســت کــه هنــوز هــم افــراد‬ ‫زیــادی را درگیــر می کنــد و راه درمــان قطعــی برایــش وجــود‬ ‫نــدارد و در بســیاری از مــوارد عــوارض جانبــی بســیاری را باقــی‬ ‫می گــذارد‪.‬‬ ‫شــاخص مدیــران خریــد‪ ،‬نشــان از بازگشــت‬ ‫کارخانه هــا بــه مــدار صعــودی تولیــد دارد‪.‬‬ ‫همــه مــا از اهمیــت غــذای ســالم در پیشــگیری از ســرطان‬ ‫اطــاع داریــم‪ ،‬امــا انچــه کم تــر در مــورد ان صحبت می شــود‪،‬‬ ‫نقــش نوشــیدنی ها اســت‪ .‬برخــی نوشــیدنی ها خطر ســرطان‬ ‫را افزایــش می دهــد و بهتــر اســت از خــوردن ان هــا دوری‬ ‫کنیــم‪ .‬از شــنیدن برخــی از ان هــا شــگفت زده خواهیــم شــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اب شیر‬ ‫بســیاری از زیرســاخت های لوله کشــی در تمــام کشــورها‬ ‫بــه موقــع تعمیــر نمی شــوند و ممکــن اســت مــواد شــیمیایی‬ ‫ســمی برای پاکســازی االینده های مضر وجود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کلــر یکــی از ایــن مــواد شــیمیایی اســت کــه در اب شــیر یافت‬ ‫می شــود‪ .‬کلــر مــاده ســرطان زایی اســت کــه در هــر نمونــه‬ ‫اب شــیر در ‪ ۴۳‬ایالــت امریــکا هــم یافــت می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اب بطری‬ ‫مضرتریــن عنصــر اب بطــری‪ ،‬خــود بطــری اســت‪ .‬نــه تنهــا‬ ‫پالســتیکی کــه از هــر بطــری دور می اندازیــم یــک فاجعــه‬ ‫زیســت محیطــی اســت‪ ،‬بلکــه مــواد شــیمیایی خطرنــاک را بــه‬ ‫شــما منتقــل می کنــد‪.‬‬ ‫یــک نمونــه قابــل توجه ‪BPA‬یا بیســفنول‪ A‬اســت‪ .‬این ماده‬ ‫شــیمیایی در بســیاری از بطری های پالســتیکی اب اســتفاده‬ ‫می شــود و خطــر ابتــا بــه ســرطان پروســتات و پســتان و‬ ‫همچنیــن اختــاالت متابولیکــی را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نوشیدنی های انرژی زا‬ ‫نوشــیدنی های انــرژی زا شــما را در چنــد ســاعت قــوی و‬ ‫شکســت ناپذیر می کنــد امــا ان هــا اســیب های مســتمری‬ ‫در بــدن شــما ایجــاد می کننــد‪ .‬در درجــه اول قنــد‪ ،‬کافئیــن‬ ‫و رنگ هــای مصنوعــی ان هــا‪ ،‬می توانــد فشــار خــون و قنــد‬ ‫خــون شــما را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫بســیاری از مــردم بــه علــت خــوردن ان هــا‪ ،‬از مشــکالت‬ ‫قلبــی و تشــنج جــان خــود را از دســت داده انــد‪ .‬هــر چیــزی‬ ‫کــه سیســتم بــدن شــما را تضعیــف کنــد‪ ،‬می توانــد در را بــرای‬ ‫ســرطان بــاز کنــد‪ .‬شــکر غــذای مــورد عالقــه ســرطان اســت و‬ ‫نوشــیدنی های انــرژی زا مقــدار زیــادی از ان را بــرای تغذیــه‬ ‫ســلول های ســرطانی فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نوشیدنی های گازدار معمولی‬ ‫ســودا هیــچ ارزش ســامتی نــدارد‪ .‬ماننــد نوشــیدنی های‬ ‫انــرژی زا‪ ،‬حــاوی مقادیــر بــاالی شــکر‪ ،‬کافئیــن و مــواد‬ ‫مصنوعــی اســت‪ .‬رنــگ قهــوه ای کــوال هــم یکــی از مــواد‬ ‫ســرطان زا اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نوشیدنی های گازدار رژیمی‬ ‫ســودای رژیمــی قنــد بســیار کمــی دارد امــا در عــوض‬ ‫جایگزیــن قنــد ماننــد ســاکارالوز‪ ،‬ســاکارین یــا اســپارتام دارد‪.‬‬ ‫ایــن قندهــای جعلــی در فرایندهــا متابولیکــی بــدن شــما‬ ‫اختــال ایجــاد می کنــد و باعــث ذخیــره چربــی و در نهایــت‬ ‫منجــر بــه دیابــت و بیماری هــای قلبــی می شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫تحقیقــات نشــان داده انــد خــوردن ان هــا بــا ســرطان مثانــه و‬ ‫مجــاری ادراری در رابطــه هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬نوشیدنی های بسیار داغ‬ ‫نوشــیدنی های بســیار داغ می تواننــد موجــب ســرطان گلــو‬ ‫شــوند‪ .‬نوشــیدنی بایــد حداقــل ‪ ۱۴۹‬درجــه فارنهایــت باشــد‪.‬‬ ‫بــرای خــوردن نوشــیدنی خــود صبور باشــید و ریســک ســرطان‬ ‫را بــه جــان نخریــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نوشیدنی های قهوه فانتزی‬ ‫قهوه هــای سرشــار از مــواد مغــذی و انتی اکســیدان‬ ‫هســتند و از ابتــا بــه ســرطان پیشــگیری می کننــد‪ .‬برخــی‬ ‫از نوشــیدنی هایی کــه حــاوی قهــوه هســتند‪ ،‬خامــه و قنــد‬ ‫بســیار زیــادی دارنــد‪ .‬افــزودن شــربت‪ ،‬شــکالت‪ ،‬کارامل‪ ،‬کرم‬ ‫فنــدوق و‪ ...‬مزایــای نوشــیدن قهــوه را از بیــن می بــرد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال یــک شــکالت ســفید بــا شــید و خامــه و چربــی‬ ‫باالیــی ســاخته شــده اســت و در نتیجــه موجــب چاقــی و‬ ‫دیابــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اب میوه و نوشیدنی های میوه ای‬ ‫تصــور می کنــی اب میــوه چیــز ســالمی اســت و ویتامین هــا‬ ‫و مــواد معدنــی زیــادی را بــه مــا می دهــد‪ .‬امــا بایــد توجــه‬ ‫داشــته باشــیم کــه برخــی از ابمیوها قند بســیار باالیــی دارند‪.‬‬ ‫برخــی ابمیوه هــا از نظــر قنــد بــا نوشــابه ها برابــری می کننــد‪.‬‬ ‫مصــرف مکــرر ایــن نــوع ابمیوه هــا بــا ســرطان رابطــه دارد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬اسموتی های بیرون از خانه‬ ‫اســموتی ها انتخاب هــای بهتــری از ابمیوه هــا هســتند و‬ ‫فیبــر بســیار باالیــی را در خــود حفــظ می کننــد‪ .‬امــا همیشــه‬ ‫اســموتی ها را در خانــه درســت کنیــد‪ .‬بیــرون از خانــه بــرای‬ ‫صــاف و غلیــظ شــدن اســموتی ها ممکــن اســت مــوادی‬ ‫اضافــی کننــد کــه چربــی و قنــد ان را بــاال ببرنــد‪ .‬ایــن واقعیــت‬ ‫را در نظــر بگیریــد کــه اســموتی های بیــرون از خانــه ممکــن‬ ‫اســت ســرطان زا باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬نوشیدنی های ورزشی‬ ‫نوشــیدنی های ورزشــی ممکــن اســت بــه صــورت مســتقیم‬ ‫باعث ســرطان نشــوند اما پله پله شــما را به ان ســو می برند‪.‬‬ ‫نوشــیدنی های ورزشــی دارای قنــد و کربوهیــدرات هســتند‪.‬‬ ‫مگــر اینکــه تمــام روز را کار کنیــد‪ ،‬وگرنــه خــوردن ان هــا کامــا‬ ‫غیرضــروری اســت‪ .‬کالــری اضافــی نوشــیدنی های ورزشــی‬ ‫می توانــد منجــر بــه چاقــی و دیابــت نــوع ‪ ۲‬شــود و هــر دو بــا‬ ‫افزایــش خطــر ابتــا بــه ســرطان رابطــه دارنــد‪.‬‬ ‫دو مــاه پیــش‪ ،‬کارخانه هــا در سراســر جهان‬ ‫بســته شــدند و کارگــران در خانــه ماندنــد‪ .‬چرا‬ ‫کــه تقاضــای مصرف کننــدگان بســیار پاییــن‬ ‫امــده بــود‪ .‬امــا حــاال‪ ،‬شــاخص های جدیــد‬ ‫نشــانه هایی از بازگشــت بــه اوج برخــی از‬ ‫بزرگتریــن کشــورهای صنعتــی جهــان دارنــد‪.‬‬ ‫شــاخص «مدیــران خریــد» ایــن مســئله را‬ ‫اثبــات می کنــد‪.‬‬ ‫شــاخص مدیــران خریــد (‪ )PMI‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن شــاخص های اقتصــادی در‬ ‫کشــورهای توســعه یافته اســت کــه بــر اســاس‬ ‫داده هــای امــاری از حــدود ‪ ۴۰۰‬شــرکت در‬ ‫تمــام فعالیت هــای بخــش خصوصــی تهیــه‬ ‫می شــود‪ .‬چنانچــه عــدد شــاخص بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫واحــد باشــد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه اقتصــاد در‬ ‫حــال توســعه اســت در حالــی کــه هــر رقمــی‬ ‫زیــر ‪ ۵۰‬واحــد‪ ،‬از قــرار داشــتن اقتصــاد در‬ ‫شــرف انقبــاض و رکــود حکایــت دارد‬ ‫«چیــن»‪ ،‬بــه عنــوان اولیــن کشــوری کــه‬ ‫شــیوع کرونــا در ان اتفــاق افتــاد‪ ،‬زودتــر‬ ‫از همــه بــه مــدار رشــد در تولیــد صنعتــی‬ ‫بازگشــته اســت‪ .‬شــاخص مدیران خرید چین‬ ‫در مــاه مــی از عــدد ‪ ۵۰‬باالتــر رفــت امــا در‬ ‫مــاه ژوئــن‪ ،‬بــا اندکــی کاهــش مواجــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه در ایــن مــاه‪ ،‬در برخــی از‬ ‫مناطــق چیــن شــیوع مجــدد ویــروس کرونــا‬ ‫اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫کشــورهایی مثــل ایتالیــا‪ ،‬المــان و‬ ‫امریــکا نیــز کــه بعــد از چیــن درگیــر‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬شــدند؛ باالخــره بــه مرحلــه‬ ‫رشــد بازگشــته اند امــا هنــوز در‬ ‫منطقــه رکــود و انقبــاض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫امــا ژاپــن‪ ،‬در رکــودی عمیــق فرورفتــه و اعــداد‬ ‫نشــان می دهنــد کــه رکــود ان‪ ،‬عمیق تــر‬ ‫هــم خواهــد شــد‪ .‬در مــاه ژوئــن‪ ،‬شــاخص‬ ‫خریــد مدیــران در ایــن کشــور ‪ ۳۷.۸‬بــود کــه‬ ‫پایین تریــن میــزان ‪ ۱۱‬ســال اخیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫حتــی امریــکا نیــز در مــاه گذشــته‪،‬‬ ‫پایین تریــن میــزان فعالیت هــای کارخان ـه ای‬ ‫را در ‪ ۱۱‬ســال اخیــر ثبــت کــرد‪ .‬بســیاری از‬ ‫اقتصاددانــان معتقدنــد کــه امریــکا بــرای‬ ‫برگشــتن بــه ســطح تولیــد پیــش از بحــران‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬راهــی بســیار طوالنــی در‬ ‫پیــش دارد‪ ،‬راهــی کــه اعتراضــات گســترده‬ صفحه 12 ‫از اخریــن تحــوالت مربــوط بــه کویــد‪ 19-‬مطلــع باشــید‪.‬به‬ ‫توصیــه هــای ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی‪ ،‬مســئولین‬ ‫بهداشــت عمومــی کشــور و محــل زندگیتــان ‪ ،‬یــا کارفرمایتــان‬ ‫بــرای مراقبــت از خــود و دیگــران در برابــر کوویــد‪ 19-‬عمــل‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫از اوضاع‬ ‫مطلع باشید‬ ‫اجتامعی‬ ‫سرنوشت خانواده پراید‬ ‫چه شد؟‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪13‬‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫کرونا هم بازی بچه ها در زمین های بازی است؟‬ ‫دو مشــکل بــزرگ وجــود دارد‪ ،‬تابســتان اســت و‬ ‫کــودکان طاقــت مانــدن بیــش از حــد در خانــه را نــدارد‪،‬‬ ‫کرونــا در شــدیدترین مرحلــه از همه گیــری قــرار دارد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن مشــکالت چــه کنیــم؟‬ ‫زمین های بازی چقدر خطرناک هستند؟‬ ‫مدیــران گــروه خودروســاز ســایپا چنــد روز پیش اعالم‬ ‫کردنــد تولیــد مدل هــای ‪ ۱۳۲‬و ‪ ۱۱۱‬پرایــد در چهــارم‬ ‫اردیبهشــت امســال بــرای همیشــه از ســبد محصــوالت‬ ‫ایــن خودروســاز ایرانــی خــارج شــده اســت‪.‬‬ ‫باالخــره پــس از کــش و قوس هــای فــراوان‪ ،‬تاریــخ‬ ‫بازنشســتگی خانــواده پرایــد روشــن شــد‪ .‬مدیــران گــروه‬ ‫خودروســاز ســایپا چنــد روز پیــش اعــام کردنــد تولیــد‬ ‫مدل های ‪ ۱۳۲‬و ‪ ۱۱۱‬پراید در چهارم اردیبهشــت امســال‬ ‫بــرای همیشــه از ســبد محصــوالت ایــن خودروســاز‬ ‫ایرانــی خــارج شــده اســت‪ .‬پرایــد ‪ ۱۳۱‬هــم به عنــوان‬ ‫اخریــن مــدل خانــواده پرایــد از تیرماه امســال از لیســت‬ ‫محصــوالت ســایپا خــط خواهــد خــورد و بدین ترتیــب‬ ‫پرونــده تولیــد پرایــد در ایــران بــرای همیشــه بســته‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬امــا تکلیــف جایگزیــن ارزان تریــن خــودرو‬ ‫‪ ۲۵‬ســال گذشــته بــازار خــودرو ایــران چــه می شــود؟‬ ‫اخریــن پرایــد ‪ ۱۱۱‬از محصــوالت خانــواده ‪X۱۰۰‬‬ ‫گــروه خودروســازی ســایپا‪ ،‬روز پنجشــنبه چهــارم‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۹۹‬تولیــد شــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب دو مــدل‬ ‫‪ ۱۳۲‬و ‪ ۱۱۱‬از مجمــوع ســه مــدل خودروهــای ســواری‬ ‫پرایــد بــرای همیشــه از مــدار تولیــد خداحافظــی‬ ‫کردنــد‪ .‬طبــق اعــام مدیــران گــروه خودروســازی‬ ‫ســایپا‪ ،‬تولیــد پرایــد ‪ ۱۱۱‬بــرای تحویــل بــه مشــتریانی‬ ‫کــه ایــن خــودرو را پیشــتر خریــداری کــرده بودنــد‬ ‫تــا پایــان اردیبهشــت ‪ ۹۹‬بایــد ادامــه می یافــت امــا‬ ‫باتوجــه بــه برنامه ریــزی دقیــق و همچنیــن افزایــش‬ ‫تولیــدی کــه در ماه هــای پایانــی ســال ‪ ۹۸‬انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬باعــث شــد بازنشســتگی ایــن مــدل خــودرو‬ ‫حــدود یــک مــاه قبــل از برنامــه اعــام شــده صــورت‬ ‫گیــرد‪ .‬امــا گزینه هــای احتمالــی جایگزیــن پرایــد‬ ‫کــه درمــورد انهــا از گوشــه و کنــار خبــر می رســد چــه‬ ‫خودروهایــی هســتند؟‬ ‫ششــم ابان مــاه ‪ ۹۸‬بــود کــه نخســتین کاندیداهــای‬ ‫جایگزینــی پرایــد معرفــی شــدند‪ .‬شــرکت ســایپا اعــام‬ ‫کــرد ســه خــودرو تیبــا‪ ،‬ســاینا و کوئیــک به عنــوان‬ ‫جایگزیــن پرایــد شــناخته خواهنــد شــد‪ .‬امــا دو ماه بعد‬ ‫زمزمه هــای جدیــدی از جانشــین پرایــد شــنیده شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم احمــدی‪ ،‬رئیــس انجمــن قطعه ســازان اســتان‬ ‫اصفهــان اعــام کــرد کــه ســایپا در نظــر دارد خــودرو‬ ‫جدیــد «رهــام» را جایگزیــن پرایــد کنــد‪ .‬البتــه چنــدی‬ ‫بعــد اعــام شــد در مســیر تولیــد قطعات ایــن خودروها‬ ‫چالش هایــی بــه وجــود امــده‪ ،‬امــا قطعه ســازان و‬ ‫خودروســازان بــه دنبــال رفــع مشــکل هســتند‪ .‬بــه گفته‬ ‫رئیــس انجمــن قطعه ســازان اصفهــان‪ ،‬تولیــد رهــام‬ ‫نیازمنــد ســرمایه گذاری ســنگینی اســت و ســایپا بــه‬ ‫دنبــال دریافــت تســهیالت مناســب بــرای تولیــد ایــن‬ ‫محصــول اســت‪.‬‬ ‫در حالــی همچنــان به طــور مشــخص خــودرو یــا‬ ‫خودروهــای جایگزیــن پرایــد مشــخص نشــده اند‬ ‫کــه تحلیلگــران بــازار خــودرو معتقدنــد اگــر در‬ ‫شــرایط تحریــم نبودیــم‪ ،‬بــدون شــک خودروهایــی‬ ‫ماننــد «داتســون ان دو»‪« ،‬رنــو کوییــد» و «تویوتــا‬ ‫اتیــوس» می توانســتند به عنــوان جانشــینان پرایــد‬ ‫بــه بــازار عرضــه شــوند‪.‬‬ ‫کــودکان در فصــل گــرم ســال‪ ،‬عاشــق بــازی در فضاهــای‬ ‫عمومــی ماننــد پارک هــا و مجموعه هــای بــازی هســتند‪،‬‬ ‫امــا همه گیــری ویــروس کرونــا شــرایط را بســیار ســخت و‬ ‫اســترس زا کــرده اســت‪ .‬هــاروی کارپ‪ ،‬پزشــک متخصــص‬ ‫اطفــال توضیــح می دهــد کــه دو روش عمــده انتشــار کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در جوامــع از طریــق قطــرات یــا ذرات تنفســی موجــود‬ ‫در هــوا و از راه تمــاس بــا ســطوح الــوده اســت‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫نــور خورشــید و رطوبــت در خنثــی کــردن ذرات ویروســی‬ ‫‪ ۲-SARS-CoV‬نقشــی مهــم ایفــا می کنــد‪ ،‬ویــروس در‬ ‫فضاهــای بیرونــی شــکننده تر اســت‪ ،‬دکتــر کارپ می گویــد‪:‬‬ ‫زمین هــای بــازی سرپوشــیده بــه مراتــب بدتــر از زمین هــای‬ ‫بــازی در فضــای بــاز هســتند‪.‬‬ ‫فضاهای شلوغ بازی خطرناکند‬ ‫اگــر زمیــن بــازی یــا پــارک شــلوغ باشــد‪ ،‬احتمــال زیــادی‬ ‫وجــود دارد کــه کــودک شــما مجبــور شــود فضاهــای محــدود‬ ‫ماننــد پله هــای بــازی را بــا کــودکان دیگــر بــه اشــتراک‬ ‫بگــذارد‪ .‬هرچــه فرزنــدان در یــک زمیــن بــازی بیشــتر‬ ‫باشــند‪ ،‬احتمــال اینکــه انهــا ذرات الــوده در هــوا را نفــس‬ ‫بکشــند‪ ،‬بیشــتر اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری‬ ‫از کشــورها از والدیــن و فرزنــدان درخواســت می کننــد در‬ ‫محیــط تفریحــی عمومــی‪ ،‬حتــی در زمــان بــازی‪ ،‬حتمــا‬ ‫ماســک بپوشــند‪.‬‬ ‫اسباب بازی های مشترک الودگی دارند‬ ‫زمیــن بــازی از پالســتیک‪ ،‬فــوالد یــا ســایر ســطوح غیــر‬ ‫متخلخــل ســاخته شــده اند‪ .‬تحقیقــات جدیــد منتشــر شــده‬ ‫در مجلــه لنســرت نشــان می دهــد کــه ذرات ویروســی‬ ‫می تواننــد روی شیشــه‪ ،‬چــوب‪ ،‬کاغــذ‪ ،‬پالســتیک و اســتیل‬ ‫ضــد زنــگ زندگــی کننــد و بیــش از ‪ ۲۴‬ســاعت (در بعضــی‬ ‫مــوارد تــا یــک هفتــه) باقــی بماننــد‪ .‬اگرچــه ایــن تحقیــق در‬ ‫یــک ازمایشــگاه انجــام شــده اســت و ممکــن اســت ذرات‬ ‫ویروســی در فضاهــای بــاز‪ ،‬اقبــال کمتــری بــرای مانــدگاری‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬امــا دکتــر کارپ می گویــد ایــن احتمــال‬ ‫وجــود دارد کــه ذرات ویــروس عفونــی در تمــام ســطحی کــه‬ ‫کــودکان شــما در طــول زمــان بــازی‪ ،‬ان را لمــس می کننــد‪،‬‬ ‫زندگــی کنــد‪ .‬بــه خصــوص کــه بایــد در نظــر داشــته باشــید‬ ‫وســایلی ماننــد طناب هــای چوبــی یــا ماســه شــبیه ســطوح‬ ‫ســخت قابــل ضــد عفونــی کــردن نیســتند‪ ،‬چیــزی کــه بایــد‬ ‫نســبت بــه ان هوشــیارتر باشــید‪.‬‬ ‫توپ هــا‪ ،‬عروسـک ها و تجهیــزات ورزشــی نیــز وســایلی‬ ‫جــذاب بــرای کــودکان هســتند و بســیاری از انهــا تمایــل‬ ‫دارنــد از ایــن وســایل در جریــان بــازی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اغلــب ایــن اســباب بازی ها ســطوحی ایــده ال بــرای‬ ‫زندگــی ویروس هــا بــه مــدت طوالنــی هســتند‪ ،‬خطــر‬ ‫انهــا را جــدی بگیریــد‪.‬‬ ‫وقتی والدین منبع خطر می شوند‬ ‫داده هــا و تحقیقــات موجــود نشــان می دهــد کــه‬ ‫بزرگســاالن در ایــن مرحلــه بســیار بیشــتر از کــودکان در‬ ‫معــرض کوویــد ‪ ۱۹‬هســتند‪ .‬بــه ایــن معنــی کــه ممکــن‬ ‫اســت والدیــن تهدیــد بزرگتــری بــرای ایمنــی بچه هــا در‬ ‫زمین هــای بــازی باشــند تــا بچه هــای دیگــر‪.‬‬ ‫ایا کودکان باید در زمین بازی ماسک بپوشد؟‬ ‫پاســخ کوتــاه اســت بلــه‪ ،‬کــودک شــما بایــد تحمــل کنــد‬ ‫و ماســک خــود را بپوشــد‪ .‬طبــق اعــام مراکــز کنتــرل و‬ ‫پیشــگیری از بیمــاری ‪ ،‬کــودکان زیــر ‪ ۲‬ســال نبایــد ماســک‬ ‫بپوشــند‪ ،‬امــا ایــن بــه ایــن دلیــل نیســت کــه انجــام ایــن کار‬ ‫بــرای انهــا مضــر اســت‪ ،‬بلکــه بیشــتر بــه ایــن دلیــل اســت‬ ‫کــه کــودکان کوچــک بــه طــور کلــی بــا پوشــیدن ماســک‬ ‫مشــکل دارنــد‪ .‬دکتــر کارپ توضیــح می دهــد‪ :‬بــرای یــک‬ ‫کــودک ‪ ۲‬ســاله بســیار ســخت تر اســت کــه بتوانــد ماســک‬ ‫بزنــد و ان را مدیریــت کنــد‪ ،‬بــه خصــوص در زمیــن بــازی‪.‬‬ ‫البتــه ایــن مشــکل بــرای بچه هــا در هــر ســنی صــادق‬ ‫اســت‪ ،‬اینکــه جســمی بــه طــور مــداوم صــورت انهــا را‬ ‫لمــس کنــد‪ ،‬انهــا را اذیــت می کنــد‪ .‬والدیــن بایــد درک کننــد‬ ‫کــه مقاومــت کــودکان بــرای امتنــاع از نپوشــیدن ماســک‪،‬‬ ‫ممکــن اســت کامــا غیــرارادی باشــد‪.‬‬ ‫با کودکی که ماسک نمی پوشد‪ ،‬چه کنیم؟‬ ‫امیلــی ادلیــون‪ ،‬دکتــرای روانشناســی بالینــی می گویــد‪:‬‬ ‫بــه طــور حتــم زمانــی پیــش خواهــد امــد کــه وقتــی شــما‬ ‫کــودک خــود را بــه فضــای بــازی می بریــد‪ ،‬او از پوشــیدن‬ ‫ماســک امتنــاع کنــد یــا در جریــان بــازی ماســک بیفتــد‬ ‫و الــوده شــود‪ .‬ادلیــون تاکیــد دارد کــه حتــی زمانــی کــه‬ ‫کــودک شــما قوانیــن را نادیــده می گیــرد بایــد صبــور باشــید‬ ‫و بــا ارام مشــکل را حــل کنیــد‪ .‬او توصیــه می کنــد کــه در‬ ‫راســتای صــورت کــودک قــرار بگیریــد تــا ارتبــاط چشــمی بین‬ ‫شــما برقــرار شــود‪ ،‬از او بــا ارامــش بخواهیــد کــه ماســک‬ ‫را دوبــاره بپوشــاید یــا زمیــن بــازی را تــرک کنــد‪ .‬در نظــر‬ ‫داشــته باشــید کــه پاســخ عاطفــی مــا‪ ،‬واکنــش عاطفــی انهــا‬ ‫را بــه همــراه دارد کــه در ایــن صــورت رســیدن بــه شــرایط‬ ‫مطلــوب چنــدان راحــت نیســت‪ .‬اگــر تصــور می کنیــد کــه در‬ ‫کنتــرل اضطــراب خــود در محیــط بــازی‪ ،‬ضعیــف هســتید‪،‬‬ ‫پیــش از دادن قــول رفتــن بــه فضــای بــازی بــه کــودک‪ ،‬در‬ ‫مــورد ان خــوب فکــر کنیــد و بعــد تصمیــم بگیریــد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رعایت‬ ‫فاصله‬ ‫اجتماعی با‬ ‫از کسی که سرفه و عطسه می کند‪ ،‬دست کم یک متر فاصله بگیرید‪.‬‬ ‫زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی‬ ‫او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت حاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگر فاصله‬ ‫شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی‬ ‫ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫بومگردی ریگ چشمه‬ ‫بومگردی مینودشت‬ ‫بوگردی گرگان‬ ‫بومگردی گرگان‬ صفحه 14 ‫مدیــرکل اســتاندارد خراسان شــمالی از ارجــاع پرونــده ‪ ۹‬واحــد تولیــدی بــه محاکــم قضایــی از ابتــدای امســال تاکنــون خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫واحدهــا بایــد الزامــات اســتاندارد را در همــه مراحــل تولیــدی رعایــت می کردند‪.‬فهیمــه مهمــان نــواز اظهــار داشــت‪ :‬بتازگــی هــم ایــن اداره‬ ‫کل علیــه ‪ ۲‬واحــد تولیــدی ســنگدانه و یــک واحــد شــیمیایی تولیــد کننــده مایــع ظرفشــویی و شیشــه پــاک کــن اعــام جــرم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در راســتای نظارت بر کیفیت کاالهای مشــمول قوانین و مقررات اســتاندارد اجباری و در جریان بازرســی از واحد‬ ‫هــای تولیــدی بــه اســتناد بندهــای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد‪ ،‬پرونــده صاحبــان ‪ ۲‬واحــد تولیــدی فــراورده‬ ‫ســنگدانه و یــک واحــد تولیــدی فــراورده مایــع ظرفشــویی و شیشــه پــاک کــن بــه علــت تولیــد و توزیع غیرمجــاز و رعایت نکردن‬ ‫الزامات اســتاندارد در شهرســتان های اســفراین و جاجرم برای اقدامات حقوقی به دادســرا ارجاع شــدند‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫ارجاع پرونده‬ ‫‪ ۹‬واحد تولیدی‬ ‫خراسان شمالی به‬ ‫محاکم قضایی‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت یکم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حق کسب و پیشه و نحوه احراز ان‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبانــی حقوقــی و دایــره شــمول‬ ‫قانونــی هــر یــک از دو حــق برشــمرده‬ ‫‪ :‬حــق کســب و پیشــه از جملــه حقــوق‬ ‫مســتاجرین واحدهــای کســبی اســت ‪.‬‬ ‫ایــن حــق مســتند بــه قانــون مصــوب‬ ‫ســال ‪ 1356‬اســت ‪ .‬ماده ‪ 11‬قانون ســال‬ ‫‪ 1376‬مقــرر میــدارد ‪ ،‬اماکنــی کــه قبــل‬ ‫از تصویــب ایــن قانــون بــه اجــاره داده‬ ‫شــده اند از شــمول این قانون مســتثنی‬ ‫و حســب مــورد مشــمول مقــررات حاکــم‬ ‫بــر ان خواهنــد بــود‪ .‬مضافــا بــه اســتناد‬ ‫مصوبــه ‪ 69/10/25‬مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام مســتاجری کــه‬ ‫مشــمول قانــون ‪ 1356‬بــوده اعــم از‬ ‫اینکــه ســرقفلی پرداخــت کــرده باشــد و‬ ‫یــا نــه هنــگام تخلیــه بــه اســتناد مــواد ‪14‬‬ ‫و ‪ 15‬و ‪ 18‬و ‪ 19‬مســتحق دریافــت حــق‬ ‫کســب و پیشــه یــا تجــارت بــه نــرخ روز‬ ‫اســت‪ .‬ضمنــا طبــق نظریه حقوقــی اداره‬ ‫کل حقوقــی قــوه قضاییــه قراردادهــای‬ ‫ســابق کــه مشــمول قانــون ‪1356‬بــوده‬ ‫انــد‪ ،‬هرچنــد کــه در زمــان حاکمیــت‬ ‫قانــون جدیــد ‪ ،‬تمدیــد شــده باشــند ‪ ،‬از‬ ‫شــمول قانــون ‪ 1356‬خــارج نمیشــوند‪.‬‬ ‫بنابراین کارشناســان محترم در بدو امر‬ ‫بایــد بررســی نماینــد کــه قــرارداد موجــر‬ ‫و مســتاجر مشــمول قانــون ‪ 1356‬مــی‬ ‫باشــد و یــا خیــر؟! ایــن امــر بــه ســادگی‬ ‫از تاریــخ تنظیــم قــرارداد مشــخص‬ ‫میشــود‪ .‬چنانچــه تاریــخ تنظیــم اولیــه‬ ‫قــرارداد و نــه تاریــخ تمدیــد شــده ان ‪،‬‬ ‫قبــل از تصویــب قانــون جدیــد ‪1376‬‬ ‫باشــد ‪ ،‬ان قــرارداد مشــمول قانــون‬ ‫‪ 1356‬بــوده و مســتاجر از حــق کســب‬ ‫و پیشــه برخــوردار اســت‪ .‬امــا پــس از‬ ‫تصویــب قانــون مالــک و مســتناجر‬ ‫مصــوب ســال ‪« 1376‬ســرقفلی» کــه‬ ‫در ماهیــت ؛ جایگزیــن ِحــق کســب‬ ‫و پیشــه گردیــد ‪ ،‬بــرای نخســتین بــار‬ ‫رســمیت یافتــه و مــورد توجــه مقنــن‬ ‫قــرار گرفــت ‪ ،‬بنابرایــن مــادام کــه از حــق‬ ‫کســب و پیشــه صحبــت میکنیــم مــراد‬ ‫مــا ‪ ،‬حــق مســتاجر یــک واحــد کســبی‬ ‫اســت کــه مشــمول قانــون ‪ 1356‬بــوده‬ ‫باشــد‪ .‬امــا قراردادهــای تنظیــم شــده‬ ‫پــس ســال ‪ 1376‬بــه شــرط پرداخــت‬ ‫ـوان تملیــک‬ ‫وجــه اولیــه ای ‪ ،‬تحـ ِ‬ ‫ـت عنـ ِ‬ ‫حــق ســرقفلی ‪ ،‬مســتاجر را مســلط بــر‬ ‫عیــن میکنــد و بــرای مــدت نامحــدود‪،‬‬ ‫انتفــاع مغــازه در اختیــار مســتاجر قــرار‬ ‫میگیــرد‪ .‬توضیحــا قراردادهــای منعقــده‬ ‫قبــل از ســال ‪ 1356‬بعلــت نســخ قانــون‬ ‫مصــوب ســال ‪ 1339‬نیــز تابــع قانــون‬ ‫‪ 1356‬میباشــند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مقایســه قانــون مالــک و مســتاجر‬ ‫مصــوب ‪ 1356‬کــه قانــون خــاص اســت‬ ‫بــا قانــون مدنــی کــه قانون عام اســت‪: .‬‬ ‫مســتفاد از مــاده ‪ 7‬قانــون روابــط مالــک‬ ‫و مســتاجر مصــوب ســال ‪ 1356‬اصــل‬ ‫بــر اســتمرار رابطــه اســتیجاری پــس از‬ ‫انقضــای مــدت اجــاره اســت‪ .‬درحالیکــه‬ ‫مســتفاد از مــواد ‪ 468‬و ‪ 494‬قانــون‬ ‫مدنــی‪ ،‬اصــل بــر بطــان قــرارداد اجــاره‬ ‫پــس از انقضــای مــدت اجــاره قــرارداد‬ ‫اســت ‪ .‬همچنیــن مســتفاد از مــاده ‪30‬‬ ‫قانــون مالــک و مســتاجر ســال ‪1356‬‬ ‫اصــل بــر امــری بــودن اســت درحالیکــه‬ ‫در قانــون مدنــی ‪ ،‬مقنــن درعمومــات‬ ‫اجــاره ‪ ،‬اصــل را بــر تراضــی بنــا کــرده‬ ‫اســت ‪ .‬مثــا مــاده ‪ 474‬قانــون مدنــی‬ ‫غیرقابــل انتقــال بــودن منافــع را‬ ‫جزئیات دستگیری عامل انتشار فیلم‬ ‫رفتار یک هنجارشکن با مجری قانون‪/‬‬ ‫پلیس هرگز اجازه نمی دهد گردن‬ ‫کشان در جامعه ازاد باشند‬ ‫مشــروط بــه تصریــح متعاقدیــن و‬ ‫تراضــی کــرده اســت ‪.‬لیکــن در قانــون‬ ‫مالــک و مســتاجر مصــوب ‪ 1356‬قابــل‬ ‫انتقــال بــودن را مشــروط بــه تصریــح‬ ‫کــرده اســت‪ .‬اینکــه اصــل را بــر اســتمرار‬ ‫بدانیــم و یــا قطــع ؛ بــر امــری یــا تراضــی‬ ‫؟ انشــاء اللــه متعاقبــا توضیــح بیشــتر‬ ‫فــرع‬ ‫داده خواهــد و تفــاوت اصــل و‬ ‫ِ‬ ‫بــر اصــل‪ ،‬را توضیــح خواهــم داد‪ .‬امــا‬ ‫همیــن انــدازه بیــان میــدارم کــه مطابــق‬ ‫قانــون مدنــی ‪ ،‬مســتاجر حــق انتقــال‬ ‫بــه غیــر را دارد‪ .‬امــا طبــق قانــون خــاص‬ ‫‪ 1356‬از ایــن حــق برخــوردار نیســت‪.‬‬ ‫و ایــن قانــون در مــاده ‪ 19‬حــق انتقــال‬ ‫منافــع را مشــروط بــه تصریــح حــق‬ ‫انتقــال در قــرارداد کــرده اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫در وضعیــت ســکوت؛ در قــراردادی کــه‬ ‫مشــمول ‪ 1356‬اســت ‪ ،‬مســتاجر حــق‬ ‫انتقــال بــه غیــر نــدارد ‪ .‬زیــرا اِعمــال ایــن‬ ‫حــق‪ ،‬مســتلزم تصریــح در قــرارداد‬ ‫بــوده اســت‪ .‬امــا طبــق قانــون مدنــی در‬ ‫وضعیــت ســکوت قــرارداد ‪ ،‬مســتاجر‬ ‫حــق انتقــال بــه غیــر را دارد ‪ .‬و مســتلزم‬ ‫تصریــح نمــی باشــد‪ .‬مگــر خــاف ان‬ ‫یعنــی تصریــح بــه عــدم حــق انتقــال‬ ‫شــده باشــد‪ .‬قانونگذار ســال ‪ 1376‬بر‬ ‫خــاف قانونگــذار ســال ‪ 1339‬و ‪1356‬‬ ‫‪ ،‬رویکــردی مطابــق بــا قانــون مدنــی‬ ‫داشــته و تعارضــات قانــون ملــک و‬ ‫مســتاجر را بــا قانــون برداشــته و انهــا‬ ‫را بــر هــم انطبــاق داده و انــرا بــا مبانــی‬ ‫فقــه امامیــه تطبیــق داده اســت‪ .‬در‬ ‫اینخصــوص توضیحــات مفصــل و جامع‬ ‫و مانعــی مســتندا بــه نظریــه حضــرت‬ ‫امــام خمینــی ره در قســمتهای ‪ 27‬تا‪29‬‬ ‫ارائــه شــده اســت‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫نظــر حاضــر مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه محــض حضــور مامــوران‪ ،‬تعــدادی جــوان کــه در ان‬ ‫محــل حضــور داشــتند در اقدامــی بــی ادبانــه و قانــون شــکنانه بــا‬ ‫مامــوران درگیــر و بالفاصلــه از محــل متــواری مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ فــردی حــق بــی احترامــی‬ ‫بــه قانــون و مجــری قانــون را نــدارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران انتظامی‬ ‫بــا اشــرافیت کامــل و رصــد لحظــه ای محل تردد این هنجارشــکنان؛‬ ‫متهــم ردیــف اول را ظــرف کمتــر از نیــم ســاعت دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل مــی کنند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه در هنــگام‬ ‫درگیــری‪ ،‬یکــی از افــرادی کــه در محــل حضــور داشــته‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫فیلمبــرداری و چنــد روز بعــد در شــبکه اجتماعــی «اینســتاگرام» ایــن‬ ‫فیلــم را منتشــر مــی کنــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ادامــه عملیــات‬ ‫پلیســی برای دســتگیری ســایر همدســتان متهم‪ ،‬فردی که اقدام به‬ ‫ضبــط و انتشــار ایــن فیلــم کــرده بــود‪ ،‬بالفاصله و کمتر از نیم ســاعت‬ ‫توســط افســران مجــرب پلیــس فتــا شناســایی و دســتگیر مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان برخــورد بــا هنجارشــکنان را اقدامــی‬ ‫بســیار جــدی و مســتمر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬عامــل انتشــار فیلــم‬ ‫رفتــار یــک هنجارشــکن بــا مجــری قانــون‪ ،‬درعملیــات ســایبری‬ ‫پلیــس بــاب الرضــا(ع) دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســردار «علیرضــا مظاهــری» جزئیــات دســتگیری ایــن هنجارشــکن‬ ‫و هــم دســتش را تشــریح و اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــر وقــوع‬ ‫یــک مــورد کــش روی در یکــی از پــارک هــای اطــراف شــهر شــیروان‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع از طریــق مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬بــه‬ ‫مامــوران اعــام و ظــرف مــدت کوتاهــی مامــوران در محــل مــورد‬ ‫فرمانــده انتظامــی بــاب الرضــا(ع) بــا تاکیــد بــر اینکــه‪ ،‬ســایر‬ ‫متهمــان دخیــل در ایــن اقــدام قانــون شــکنانه شناســایی و در صــدد‬ ‫دســتگیری ایــن افــراد هســتیم‪ ،‬افــزود‪ :‬پلیــس هرگــز اجــازه نمــی‬ ‫دهــد کســی بــه قانــون دهــن کجــی کــرده و مجــری قانــون کــه در‬ ‫بســیاری از ماموریــت هــا‪ ،‬بــا نثــار جــان خــود از امنیــت پایــدار دفــاع‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬اینگونــه مــورد بــی احترامــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه‪ ،‬افــرادی کــه دســتگیر‬ ‫شــده انــد‪ ،‬از اقــدام خــود نــادم و پشــیمان هســتند‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای اینکــه امنیــت مــا ایــن گونــه پایــدار باشــد‪ ،‬جوانــان زیــادی‬ ‫از ایــن مــرز و بــوم در هــر شــغل و لباســی جــان خــود را نثــار کــرده‬ ‫انــد؛ دشــمنان مــا نیــز امــروز بایــد بداننــد کــه بــا اینگونــه اقدامــات‬ ‫هرگــز نمــی تواننــد پیــروز میــدان باشــند‪« ،‬ایــران اســامی» کســانی‬ ‫را در دامــن خــود پرورانــده کــه غیورنــد و اراده ای اهنیــن دارنــد‪#.‬‬ ‫درصورت کم بودن ارزش ریالی‬ ‫کالهبرداری چه کنیم؟‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت در صــورت وقــوع جــرم‬ ‫کالهبــرداری در فضــای مجــازی حتــی در مبالــغ بســیار کــم بــه پلیــس فتــا‬ ‫مراجعــه و اعــام شــکایت کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ»داود معظمــی گــودرزی» در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫گاهــی کالهبــرداری در فضــای مجــازی بــا مبالــغ بســیار انــدک رخ مــی دهــد و‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی بــا توجــه بــه ارزش ریالــی کــم مبلــغ کالهبــرداری از‬ ‫اعــام شــکایت منصــرف مــی شــوند‪ ،‬هــر چنــد کــه جمــع شــدن این انــدک ها‬ ‫بــرای فــرد کالهبــرداری مبلــغ هنگفتــی در پــی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در چنیــن شــرایطی کــه امــکان مراجعــه حضــوری بــرای‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی وجــود نــدارد و کاربــران فضــای مــی توانــد از طریــق‬ ‫وب ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.CyberPolice.ir‬شــکایت خــود را‬ ‫ثبــت و خواســتار تحقیقــات پلیســی باشــند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی از شــهروندان خواســت برای جلوگیری از ورود خســارت‬ ‫بــه ســایر افــراد بهتــر اســت کــه کاربــران فضــای مجــازی بــه انــدک بــودن‬ ‫خســارت مالــی ناشــی از کالهبــرداری توجــه نکننــد و بــرای طــرح شــکایت‬ ‫بــه پلیــس فتــا مراجعــه کنــد تــا بدیــن طریــق بــا شناســایی عامــل یــا عامــان‬ ‫کالهبــرداری ســایر کاربــران فضــای مجــازی طعمــه ایــن افــراد قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ خاطرنشــان کــرد‪ :‬طبــق قانــون هــر فعــل و‬ ‫تــرک فعلــی کــه در قانــون بــرای ان مجــازات تعییــن کــرده‪ ،‬جــرم اســت بــر‬ ‫ایــن اســاس رفتــار مجرمانــه کالهبــرداران فضــای مجــازی مــورد توجــه قانــون‬ ‫گــذار مــی باشــد بــدون اینکــه در خصــوص ارزش ریالــی امــوال کالهبــرداری‬ ‫شــده‪ ،‬قانونگــذار اشــاره ای کــرده باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی در خاتمــه گفــت‪ :‬مســئولیت پذیــری شــهروندان و اعــام‬ ‫جــرم توســط انــان بــدون در نظــر گرفتــن منفعــت مالــی‪ ،‬موجــب امنیــت‬ ‫بیشــتر فضــای مجــازی بــرای کاربــران اینترنتــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪258‬‬ ‫کشف ‪ 193‬کیلو تریاک در‬ ‫عملیات مشترک‬ ‫افتادن از تراکتور؛ مرگ زن‬ ‫‪ 35‬ساله را رقم زد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «اســفراین» از‬ ‫مــرگ یــک زن ‪ 35‬ســاله بــر اثــر افتــادن از تراکتــور‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬روز گذشــته یــک زن ‪ 35‬ســاله کــه‬ ‫کارگــر زمیــن هــای کشــاورزی بــوده بعــد از اتمــام‬ ‫کارش بــه همــراه صاحــب کار خــود بــا تراکتــور بــه‬ ‫محــل ســکونتش بازمــی گشــته کــه در بیــن مســیر از‬ ‫روی تراکتــور بــه زمیــن پــرت مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 193‬کیلــو تریــاک‬ ‫در عملیــات مشــترک بــا پلیــس «کرمــان» خبــر داد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان «اســفراین» با اشــاره‬ ‫بــه اینکــه در اثــر برخــورد ســر بــا زمیــن متاســفانه این‬ ‫زن در دم فــوت مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬علت و ابعاد وقوع‬ ‫ایــن حادثــه در دســت بررســی قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان پــس از‬ ‫یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی و تخصصــی موفــق‬ ‫بــه شناســایی یکــی از قاچاقچیــان مــواد افیونــی در‬ ‫«کرمــان» شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بارهــا عــدم رعایــت قوانیــن و‬ ‫مقــررات راهنمایــی و رانندگــی خســارت هــای جانــی‬ ‫و مالــی بســیار ســنگینی را بــه همــراه داشــته‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خصوصــا کشــاورزان عزیــز خواســت تــا‬ ‫در هنــگام اســتفاده از ادوات کشــاورزی حتمــا نــکات‬ ‫و قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کــرده تــا‬ ‫شــاهد وقــوع اینگونــه حــوادث نباشــیم‪#.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررســی هــای مامــوران‬ ‫مشــخص شــد‪ ،‬متهــم محمولــه مــواد مخــدر را در‬ ‫منزلــش نگهــداری مــی کنــد که بالفاصلــه مراتب به‬ ‫پلیــس کرمــان اطــاع داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر گفــت‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬مامــوران موفــق شــدند در بازرســی‬ ‫از منــزل متهــم ‪ 193‬کیلــو تریــاک کشــف کننــد‪.‬‬ ‫سارق حرفه ای در «علی اباد‬ ‫کتول» زمین گیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه دســتگیری یــک قاچاقچــی در ایــن عملیــات و‬ ‫معرفــی وی بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان مــی تواننــد در صــورت اطالع از فعالیت‬ ‫ســوداگران مــرگ مراتــب را از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اعــام کننــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 538‬کیلو حشیش‬ ‫دریک عملیات مشترک‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق و‬ ‫اعتــراف وی بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت در شهرســتان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫کتــول»‬ ‫ابــاد‬ ‫«علــی‬ ‫فرمانده انتظامی استان از کشف ‪ 538‬کیلو حشیش‬ ‫در عملیات مشــترک با پلیس کرمان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگرگفــت‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان پــس از یــک ســری‬ ‫اقدامات اطالعاتی و تخصصی موفق به شناسایی‬ ‫اعضــای بانــد قاچــاق مــواد افیونــی در کرمــان شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع‬ ‫چنــد فقــره انــواع ســرقت در «علــی ابــاد کتــول» و بــا‬ ‫توجــه بــه حساســیت موضــوع‪ ،‬دســتگیری ســارق به‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس ان شهرســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان افــزود‪ :‬بــا بررســی‬ ‫هــای مامــوران مشــخص شــد‪ ،‬متهمــان قصــد جابه‬ ‫جایــی مــواد مخــدر بــا یــک دســتگاه پــژو پــارس و‬ ‫یــک دســتگاه تیبــا را دارنــد کــه بالفاصلــه مراتــب بــه‬ ‫پلیــس کرمــان اطــاع داده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات تخصصــی و میدانــی پلیــس‬ ‫در ایــن راســتا اغــاز شــد و ســرانجام مامــوران بــه‬ ‫ســرنخ هایــی از ســارق حرفــه ای رســیده و پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬متهــم را در عملیاتــی‬ ‫غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر کرمــان بــا هدایــت اطالعاتــی‬ ‫پلیــس گلســتان و رصــد دقیــق محورهــا موفــق بــه‬ ‫شناســایی خــودرو متهمــان شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات‬ ‫پلیــس‪ ،‬بــه ‪ 20‬فقــره انــواع ســرقت در شهرســتان‬ ‫«علــی ابــاد کتــول» اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬متهمــان بــه محــض ورود بــه‬ ‫مخفیگاهشــان در عملیاتــی غافلگیرانــه دســتگیر‬ ‫و در بازرســی از خــودرو انــان ‪ 538‬کیلــو حشــیش‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬امنیــت جامعــه خــط قرمــز‬ ‫پلیــس بــوده و نیــروی انتظامــی برابــر قانــون بــا‬ ‫مخــان نظــم و امنیــت برخــورد خواهــد کــرد‪#.‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪248‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 06‬ذی الحجه ‪1441‬‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪2020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪ 58‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫هویت تاریخی و فرهنگی‪،‬‬ ‫بهترین ظرفیت توسعه‬ ‫گردشگری گلستان است‬ ‫وضعیت اسفبار‬ ‫بندرترکمن‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬هویــت تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫گلســتان بــه همــراه منابــع طبیعــی و خــدادادی‬ ‫ان را از بهتریــن ظرفیت هــا بــرای توســعه‬ ‫گردشــگری ایــن اســتان شــمالی و ایجــاد‬ ‫اشــتغال پایدار دانســت و بر لزوم توجه بیشــتر‬ ‫مدیــران بــه ایــن حــوزه مهــم تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بدون شرح‪....................:‬‬ ‫اینجا نیاز به نفس کشیدن دارد‬ ‫امــان قلیــچ شــادمهر در نشســت بررســی‬ ‫جایــگاه و وضعیــت فــرش دســتباف‬ ‫گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬تنــوع اقــوام بــا‬ ‫فرهنگ هــای مختلــف در گلســتان به همراه‬ ‫میــراث غنــی تاریخی و فرهنگــی ان از جمله‬ ‫در شــهر قدیــم جرجــان و زندگــی صدهــا نفــر‬ ‫از مفاخــر و چهره هــای تاریخــی‪ ،‬علمــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و هنــری در ســده های گذشــته در‬ ‫این شهر‪ ،‬بستر مناسب توسعه گردشگری‬ ‫ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫عکاس‪ :‬عقیل مهقانی ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫پارک ملی جنگل گلستان‬ ‫یکــی از زیبایــی هــای اســتان گلســتان‪ ،‬پــارک ملــی و یــا جنــگل‬ ‫گلســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫جنــگل گلســتان در شــرق اســتان گلســتان ایــران قــرار دارد و بــه‬ ‫گونه ای در غرب اســتان خراســان شــمالی می باشــد‪ .‬این جنگل‬ ‫در یــک منطقــه حفاظــت شــده قــرار دارد و یکــی از قدیمــی تریــن‬ ‫پــارک هــای ملــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫جنــگل گلســتان یکــی از بهتریــن و زیباتریــن مناطــق اســتان‬ ‫گلســتان مــی باشــد کــه دارای تنــوع زیســتی گیاهــی و جانــوری‬ ‫بســیار زیادی اســت‪ .‬این منطقه از جمله ارزشــمند ترین مناطق‬ ‫ایــران محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫دلتابــان ارائــه دهنــده کلیــه خدمــات گردشــگری اعــم از تــور هــای‬ ‫داخلــی و خارجــی امــاده اســت تــا ســفر هــای داخلــی و خارجــی‬ ‫شــما عزیــزان بــه شــما خدمــت رس همــه انچــه دربــاره پــارک‬ ‫جنگلــی گلســتان بایــد بدانیــد‬ ‫پــارک ملــی گلســتان در مینــو دشــت از تپــه ماهورهایــی با شــیب‬ ‫کــم و صخــره هــای مرتفــع اهکــی تشــکیل شــده کــه بیــن مناطــق‬ ‫خشــک شــرقی و مناطق سرســبز خــزری قــرار دارد‪.‬‬ ‫پــارک جنگلــی گلســتان نمونـه ای منحصر به فرد در جهان اســت‬ ‫کــه گونه هــای مختلــف گیاهــی و جانــوری را در خــود جــای داده‬ ‫و عــاوه بــر زیبایی هــای طبیعــی بــه لحــاظ زیســت محیطــی نیــز‬ ‫مکانــی بســیار ارزشــمند محســوب می شــود‪.‬‬ ‫اولیــن پــارک ملــی ثبــت شــده ایــران‪ ،‬پــارک جنگلــی گلســتان‬ ‫است در جنگل های شمالی کشور و در منتهی الیه شرق البرز‪.‬‬ ‫ایــن جنــگل زیبــا و رویایــی زیســتگاه و پناهــگاه حیوانــات بســیاری‬ ‫اســت کــه در کنــار گونــه هــای متنــوع گیاهــی‪ ،‬چشــم انــدازی بــی‬ ‫نظیــر و زیبــا را ســاخته انــد‪ .‬ایــن منطقــه حفاظــت شــده در غــرب‬ ‫اســتان خراســان شــمالی و شــرق اســتان گلســتان قــرار دارد کــه‬ ‫بــه عنــوان ذخیــره زیســت کــره زمیــن در میــراث جهانــی یونســکو‬ ‫ثبــت شــده اســت‪ .‬در حــدود پنجــاه درصــد گونــه های پســتانداران‬ ‫سراســر ایران در کنار یک ســوم گونه های پرندگان در پارک ملی‬ ‫گلســتان زندگــی مــی کننــد‪ .‬یــک هشــتم گونه هــای گیاهــی ایران‬ ‫هــم در پــارک ملــی گلســتان در مینــو دشــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه پارک ملی گلستان‬ ‫پــارک ملــی گلســتان در ســوم دی مــاه ســال ‪ 1387‬هجــری‬ ‫شمســی بــه عنــوان پانزدهمیــن اثــر ملــی در ســازمان میــراث‬ ‫فرهنگــی بــه ثبــت رســید‪ .‬ایــن پــارک بــی نظیــر و زیبــا در نوزدهــم‬ ‫مــرداد مــاه ســال ‪ 1336‬هجری شمســی بــا نام «منطقه حفاظت‬ ‫شــده المــه واشــکی» توســط کانــون شــکار ایــران تحــت حفاظــت‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬پــارک ملــی گلســتان در ســال ‪ 1342‬بــه نــام «پــارک‬ ‫محمدرضــا شــاه» و در بیســت و دوم بهمــن مــاه ســال ‪1343‬‬ ‫هجــری شمســی بــه نــام «پــارک وحــش» نامگــذاری شــد‪ ،‬امــا‬ ‫در شــهریور مــاه ســال ‪ 1350‬هجــری شمســی بــا الحــاق ســی و‬ ‫چهــار هــزار هکتــار پــارک وســعت یافــت و در ســال ‪ 1353‬هجــری‬ ‫شمســی بــا نــام «پــارک ملــی» شــهرت یافت‪ .‬پارک ملی گلســتان‬ ‫در مینــو دشــت‪ ،‬دارای زیبایــی هــای خیــره کننــده ای اســت کــه در‬ ‫ان مــی تــوان بــه رویاپــردازی پرداخــت و از دیدن گونه های متنوع‬ ‫گیاهــی و جانــوری لــذت بــرد‪ .‬البتــه پــارک وحــش بعــد از انقــاب‬ ‫ســال ‪ 1357‬هجــری شمســی دچــار تغییراتــی شــد‪.‬‬ ‫پارک ملی گلستان در کجا قرار دارد؟‬ ‫اصلــی تریــن محــور تــردد تهران‪-‬مشــهد از جــاده طوالنی و پر پیچ و خم‬ ‫جنــگل گلســتان مــی گــذرد کــه بســیار زیبا و دیدنــی و رویایی اســت‪ .‬این‬ ‫جــاده از روســتای تنگــراه تــا دشــت ممــاس ادامــه دارد‪ .‬رودخانــه دوغ‬ ‫(مادرســو) نیــز در همیــن دره جریــان دارد و بــه گــرگان رود مــی رســد‪.‬‬ ‫البتــه از ســال ‪ 1350‬هجــری شمســی تــا کنــون بارهــا مصوباتــی مبنــی‬ ‫بــر انتقــال جــاده تهران‪-‬مشــهد بــه مســیر کاللــه‪ ،‬چهــار داغ‪ ،‬گلــی داغ‪،‬‬ ‫اســام ابــاد و شــمخاله مطــرح شــده تــا جــاده رویایی و زیبــای پارک ملی‬ ‫گلســتان تبدیل به مســیری توریســتی گردد که متاســفانه تا این لحظه‬ ‫عملــی نشــده اســت‪ .‬پــارک ملــی گلســتان در مینــو دشــت بــه عنــوان‬ ‫بزرگتریــن پــارک طبیعــی ایــران دارای مســاحت تقریبــی نــود و یــک هــزار‬ ‫هکتــار بــوده کــه بخــش بیشــتر ان در اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ســی و‬ ‫چهــار درصــد ایــن پــارک هــم در اســتان خراســان شــمالی اســت و بخــش‬ ‫بســیار اندکــی از ان هــم ســهم اســتان ســمنان هســت‪.‬‬ ‫وی زندگــی برخــی اقــوام کشــورهای اســیای‬ ‫میانــه از جملــه ازبک هــا‪ ،‬تاتارهــا‪ ،‬افغان هــا و‬ ‫ترکمن هــا را ســند دیگــری بــر هویــت تاریخــی‬ ‫و فرهنگــی گلســتان و گنبــدکاووس دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬مســووالن اســتان بویــژه در بخــش میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی بایــد بــا‬ ‫بازیافــت ایــن هویــت غنــی تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫که به جذب گردشــگر و توریســم گلســتان کمک‬ ‫می کنــد‪ ،‬اهتمــام ویــژه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خصوصیات پارک جنگلی گلستان‬ ‫زیبایــی بــی نظیــر و رویایــی ایــن منطقــه تنهــا‬ ‫شــامل گونــه هــای جانــوری و گیاهــی نمــی‬ ‫شــود‪ .‬پــارک ملــی گلســتان در مینــو دشــت از‬ ‫تپــه ماهورهایــی بــا شــیب کــم و صخــره هــای‬ ‫مرتفــع اهکــی تشــکیل شــده کــه بیــن مناطــق‬ ‫خشــک شــرقی و مناطــق سرســبز خــزری قــرار‬ ‫دارد‪ .‬گودتریــن مــکان جنــگل زیبــا و رویایــی‬ ‫گلســتان بــا ارتفــاع ‪ 450‬متــر در تنگــراه و مرتفــع‬ ‫تریــن مــکان ایــن منطقــه رویایی و زیبا بــا ارتفاع‬ ‫‪ 2411‬متــر در قلــه دیــور کجــی واقــع اســت‪ .‬ایــن‬ ‫اختــاف حــدودا دو هــزار متــری باعــث شــده کــه‬ ‫تنوع زیســتی بســیار متنوعی را در پارک جنگلی‬ ‫گلستان مشاهده کرد و از زیبایی هایش لذتی‬ ‫دو چنــدان بــرد‪ .‬درجــه حــرارت ایــن جنــگل نیــز‬ ‫بــه دلیــل شــرایط اقلیمــی و توپوگرافــی از منفــی‬ ‫بیســت و پنــج درجــه تــا مثبــت ســی و پنــج درجــه‬ ‫متغیــر اســت‪ .‬بــارش بــاران هــم بیــن دویســت‬ ‫میلــی لیتــر تــا هــزار میلــی لیتــر در ســال تغییــر‬ ‫مــی کنــد‪ .‬دوازده پاســگاه محیــط بانــی در پــارک زیبــا و رویایــی‬ ‫جنــگل گلســتان وجــود داشــته کــه بــا ســی و دو مامــور اجرایــی‬ ‫در شــیفت هــای بیســت نفــره اداره مــی شــوند‪ .‬کل پرســنل پــارک‬ ‫جنگلــی گلســتان پنجــاه و ســه نفــر هســتند کــه در کنــار امکانــات‬ ‫رفاهــی پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬اوقاتــی شــاد و خاطــره انگیــز را بــرای‬ ‫شــما خلــق خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫گونه های گیاهی پارک جنگلی گلستان‬ ‫بــه دلیــل نــوع اب و هــوای پــارک جنگلــی گلســتان ســه ناحیــه از‬ ‫لحــاظ پوشــش گیاهــی در ان وجــود دارنــد‪ .‬تــوت‪ ،‬ملــج‪ ،‬توســکای‬ ‫قشــاقی‪ ،‬ازگیــل‪ ،‬ولیــک‪ ،‬داغداغــان‪ ،‬ســیامتو‪ ،‬زازالــک‪ ،‬گالبــی‬ ‫وحشــی‪ ،‬تمشــک‪ ،‬دغدغــک‪ ،‬انــار وحشــی‪ ،‬گوجه وحشــی‪ ،‬گــردو‪،‬‬ ‫کهلــو‪ ،‬شیرخشــت و بســیاری دیگــر از گیاهــان در ناحیــه مرطــوب‬ ‫پــارک جنگلــی گلســتان هســتند و در کــف جنــگل مــی تــوان از‬ ‫زیبایــی خیــال انگیــز گیاهانــی چــون متامتــی‪ ،‬ســرخس لــذت برد‪،‬‬ ‫امــا در نواحــی خشــک تــر مــی تــوان بوتــه هــای کاله میرحســین‪،‬‬ ‫درمنــه‪ ،‬خــار شــتر‪ ،‬تــغ‪ ،‬گــز‪ ،‬درختچــه هــای زرشــک‪ ،‬کاروان کش‪،‬‬ ‫درمنــه‪ ،‬چوبــک و انــواع دیگــری از گیاهــان را مشــاهده کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫تنــوع پوشــش گیاهــای در پــارک جنگلــی گلســتان باعــث زیبایــی‬ ‫بیشــتر ایــن فضــای رویایــی گردیــده و البتــه گونــه هــای گیاهــی‬ ‫مهمــی هــم ماننــد بلنــد مــازو‪ ،‬بلــوط‪ ،‬خرمنــدی‪ ،‬زبــان گنجشــک‪،‬‬ ‫گونــه هــای ارس‪ ،‬تــاغ‪ ،‬کرکــو‪ ،‬توســکا‪ ،‬اوری‪ ،‬شــیردار‪ ،‬بارانــک‪،‬‬ ‫نمــدار‪ ،‬افــرا‪ ،‬انجیلــی و ممــرز را هــم مــی توانیــد در ایــن پــارک‬ ‫جنگلــی مشــاهده نماییــد‪.‬‬ ‫گونه های جانوری پارک جنگلی گلستان‬ ‫شــصت و نــه گونــه از پســتانداران در پــارک زیبــا و رویایــی در جنــگل‬ ‫گلســتان زندگــی مــی کننــد‪ .‬بــه طــور مثــال‪ ،‬ســمور جنگلــی یکــی از‬ ‫گونــه هــای گوشــتخواری اســت کــه تنهــا در پــارک جنگلــی گلســتان‬ ‫زندگــی مــی کنــد‪ .‬خــرس قهــوه ای و پلنــگ در کنــار شــوکا‪ ،‬گــراز‪،‬‬ ‫مــرال‪ ،‬اهــوی ایرانــی‪ ،‬بزکوهــی‪ ،‬قــوچ و میــش وحشــی‪ ،‬وشــق‪ ،‬روبــاه‬ ‫ســرخ‪ ،‬گــرگ‪ ،‬گربــه جنگلــی‪ ،‬تشــی و روبــاه ترکمنــی تعــدادی از انــواع‬ ‫پســتاندارانی هســتند که زیســتگاه خود را پارک زیبا و رویایی جنگل‬ ‫گلســتان انتخــاب کــرده انــد‪ .‬هجــده گونــه از راســته خفاشــان نیــز‬ ‫در ایــن منطقــه زندگــی مــی کننــد‪ .‬یکــی از گونــه هــای منحصــر بــه‬ ‫فردی که در پارک ملی گلســتان زندگی می کنند‪ ،‬گوســفند وحشــی‬ ‫اوریــال اســت کــه از زیــر گونــه هــای گوســفند وحشــی ایرانــی بــوده‬ ‫و بزرگتریــن و قدیمــی تریــن نــوع گوســفند وحشــی محســوب مــی‬ ‫شــود‪ .‬طــی امــاری کــه در ســال ‪ 1350‬هجــری شمســی تهیــه شــد‪،‬‬ ‫در حــدود یکصــد و پنجــاه هــزار راس قــوچ و میــش اوریــال در پــارک‬ ‫رویایــی و زیبــای جنــگل گلســتان زندگــی مــی کــرده کــه برابــر بــا ســه‬ ‫چهــارم کل گوســفندان وحشــی اوریــال جهــان هســتند‪ .‬در ارتفاعــات‬ ‫جنوبــی پــارک مــی تــوان بــه راحتــی ایــن نمــاد حیــات وحــش پــارک‬ ‫را مشــاهده کــرد‪ .‬همــه حیوانــات ان هماننــد بیشــتر نقــاط ایــران از‬ ‫مــردم فــراری هســتند‪ ،‬بــه غیــر از گرازهــا که حتی از دســت مســافران‬ ‫غــذا هــم مــی خورنــد‪ .‬ایــن گرازهــای اخــت گرفتــه بــا انســان تبدیــل به‬ ‫یکــی از جذابیــت هــای امکانــات رفاهــی پــارک ملــی گلســتان شــده‬ ‫شــادمهر‪ ،‬صنایــع دســتی بویــژه فــرش‬ ‫دســتباف ترکمــن را از دیگــر ظرفیت هــای‬ ‫توســعه گردشــگری گلســتان و گنبــدکاووس‬ ‫ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬مســیر ثبــت جهانــی‬ ‫فــرش ترکمــن فراهــم اســت و تنهــا بایــد بــا‬ ‫فراهــم کــردن زیرســاخت ها و مقدمــات کار‪،‬‬ ‫پیگیری هــای الزم را انجــام داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بخشــی نگــری و جزیــره ای‬ ‫عمــل کــردن نمی تــوان بــه بازیافــت هویــت‬ ‫تاریخــی و فرهنگــی گلســتان و توســعه‬ ‫گردشــگری ان کمــک کــرد بلکــه همراهــی و‬ ‫همگرایــی همــه دســتگاه هــا و انجام صحیح‬ ‫وظایــف‪ ،‬رمــز موفقیــت و توســعه اســت‪.‬‬ ‫انــد‪ .‬متاســفانه‪ ،‬نــوزده گونــه از جانــوران ایــن منطقــه رویایــی و زیبــا‪،‬‬ ‫در خطــر انقــراض قــرار دارنــد‪ .‬روبــاه ترکمنــی‪ ،‬همــا‪ ،‬باالبــان‪ ،‬گیــان‬ ‫شــاه خــال دار‪ ،‬قــوج و میــش‪ ،‬کل‪ ،‬بــز‪ ،‬مــرال و شــوکا از ایــن دســت‬ ‫جانــوران در خطــر انقــراض هســتند‪.‬‬ ‫پرندگان پارک جنگلی گلستان‬ ‫یکصــد و چهــل و نــه گونــه پرنــده در ایــن منطقــه زیبــا و رویایــی‬ ‫زندگــی مــی کننــد کــه شــصت دو گونــه ان بومــی هســتند و چهــل‬ ‫و هشــت گونــه در فصــول تابســتان و بهــار در ایــن منطقــه دیــده‬ ‫مــی شــوند‪ .‬از میــان ایــن پرنــدگان مــی تــوان بــه قرقــی‪ ،‬دلیجــه‪،‬‬ ‫جغــد شــاخ دار‪ ،‬عقــاب دوبــرار‪ ،‬باالبــان‪ ،‬همــا‪ ،‬عقــاب دریایــی‬ ‫دم ســفید‪ ،‬دال ســیاه‪ ،‬دال‪ ،‬ســارگپه و ســاگپه بــال بلنــد‪ ،‬کبــک‪،‬‬ ‫تیهــو‪ ،‬قرقــاول‪ ،‬دم ســرخ هــا‪ ،‬زنبــورک ها‪ ،‬کوکر ســینه ســیاه ابیا‪،‬‬ ‫بلدرچیــن معمولــی‪ ،‬دارکــوب ســیاه‪ ،‬تــوکای باغــی‪ ،‬بلبــل‪ ،‬زنگولــه‬ ‫بــال و انــواع ســهره هــا و زرد پــره هــا و مگــس گیرهــا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫جذابیت های طبیعی و امکانات پارک جنگلی گلستان‬ ‫بیست و یک دهنه چشمه‪ ،‬رودخانه‪ ،‬کوه و دره از دیگر جذابیت‬ ‫هــای ایــن پــارک جنگلــی زیبــا و رویایــی اســت‪ .‬دیــدن پروانــه هــای‬ ‫رنگارنــگ‪ ،‬درختــان گوناگــون در فصــول مختلــف و مشــاهده گرازها‬ ‫بــه خصــوص در میــان ســپیدی بــرف از دیگــر زیبایــی هــای ایــن‬ ‫منطقــه اســت‪ .‬اقامــت در پــارک البتــه بــا مجــوز مــی توانــد شــانس‬ ‫دیــدن بســیاری از گونــه هــای جانــوری را بــه شــما بدهــد تــا بتوانیــد‬ ‫از ایــن پــارک زیبــا و رویایــی لذتــی دو چنــدان ببریــد‪.‬‬ ‫دیدنی های خاص پارک زیبا و رویایی جنگل گلستان‬ ‫بیلــی کــوه کــه یکــی از قلــه هــای دیدنــی پــارک جنگلــی گلســتان‬ ‫اســت‪ ،‬چشــم انــداز ویــژه ای دارد‪ .‬شــما بــر فــراز ایــن قلــه مــی‬ ‫توانیــد از زیبایــی دیوارهــای صخــره ای قورغــون دیــدن کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫جــز بیلــی کــوه‪ ،‬دیــدن اوچــر‪ ،‬بلندتریــن ابشــار فصلــی کــه در بهار‬ ‫یکصــد و ده متــر ارتفــاع دارد و همچنیــن رویــت بزرگتریــن تــاالب‬ ‫طبیعــی ایــن منطقــه در ارتفــاع ‪ 1358‬متــری بــه نــام ســلوکلی بــه‬ ‫شــدت توصیه می شــود‪ .‬البته از کنار ابشــار اق ســو با اب دهی‬ ‫ســی لیتــر بــر ثانیــه هــم نمی تــوان به راحتی عبور کرد‪ .‬این ابشــار‬ ‫کــه همــواره اب دارد‪ ،‬در بــاالی خــود فضایــی غــار مانند داشــته که‬ ‫بــا گــذر زمــان پلکانــی شــده اســت‪ .‬درختــان بــرگ قرمــز انجیــر بــه‬ ‫زیبایــی و رویایــی تریــن شــدن ایــن منظــره کمــک کــرده انــد‪.‬‬ ‫جاده رویایی پارک جنگلی گلستان یا جاده قاتل؟‬ ‫کشــته شــدن ‪ 247‬نفــر از مســافران جــاده زیبــا و دیدنــی پــارک‬ ‫جنگلــی گلســتان در ســیل ســال ‪ 1380‬هجــری شمســی‪ ،‬کشــته‬ ‫شــدن ‪ 60‬جغــد و ‪ 130‬گونــه جانــوری در تصادفــات جــاده ســال‬ ‫‪ 1384‬هجــری شمســی و تلفــات ســیل ســال هــای هشــتاد تــا‬ ‫هشــتاد و ســه این جاده رویایی و زیبا را به یکی از نقاط پر خطر‬ ‫پــارک جنگلــی گلســتان تبدیــل کــرده کــه متاســفانه و بــا توجــه بــه‬ ‫پیگیــری هایــی کــه از ســال ‪ 1350‬هجــری شمســی تــا کنــون مبنی‬ ‫بــر انتقــال جــاده بــه مکانــی دیگــر صورت گرفتــه‪ ،‬هنوز ایــن اتفاق‬ ‫عملــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی گلســتان نیــز درایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬گنبــدکاووس یکــی از گزینه هــای شــورای‬ ‫راهبــردی انتخــاب شــهرها و روســتاهای ملــی‬ ‫صنایع دســتی کشــور بــرای ثبــت جهانی اســت و‬ ‫بــرای تحقــق ایــن موضــوع بایــد حــدود ‪ ۲۰‬اقدام‬ ‫زیرســاختی از جملــه ایجــاد المان های مرتبط با‬ ‫فــرش در ایــن شــهر اقــدام شــود‪.‬‬ ‫احمــد تجــری تجــاری ســازی و بازاریابــی را از‬ ‫دغدغه هــای تولیــد کننــدگان صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان ذکر کرد و گفت‪ :‬برای معرفی صنایع‬ ‫دســتی اســتان در شــرایط کرونایی تاکنون یک‬ ‫پایــگاه جامــع اطــاع رســانی درفضــای مجــازی‬ ‫ایجــاد شــده و در اینــده ای نزدیــک ســه پایــگاه‬ ‫دیگــر هــم راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی فرمانــدار ویــژه‬ ‫گنبــدکاووس نیــز درایــن جلســه از امادگــی‬ ‫ایــن فرمانــداری و دیگــر دســتگاه های اجرایی‬ ‫شهرســتان بــرای ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫الزم بــرای ثبــت جهانــی فــرش ترکمــن‬ ‫خبــر داد و تاکیــد کــرد‪ :‬شــورای اســامی‬ ‫شــهر و شــهرداری بایــد بهتریــن المان هــا‬ ‫و ســازه های فــرش دســتباف ترکمــن را بــا‬ ‫اســتفاده از نقطــه نظــرات کارشناســان خبــره‬ ‫ایــن رشــته در شــهر راه انــدازی نماینــد‪.‬‬ ‫همچنین بهجت توحیدی رییس دانشکده‬ ‫فنــی و حرفـه ای دخترانــه کوثــر گنبــدکاووس‬ ‫هــم درایــن نشســت با اشــاره به فعــال بودن‬ ‫رشــته طراحــی فــرش در ایــن مرکــز امــوزش‬ ‫عالــی تــا مقطــع کارشناســی‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضر این دانشــکده یک کارگاه فعال بافت‬ ‫فــرش دســتباف دارد و کارگاه رنگــرزی مــدرن‬ ‫ان هــم امــاده بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گنبــدکاووس هــم اکنــون درایــن شهرســتان‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار نفری سه هزار و ‪ ۶۶‬نفر قالیباف‬ ‫شناســایی و نــام ان هــا در ســامانه وزارت‬ ‫صمــت ثبــت شــد کــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۳۶‬نفــر انها‬ ‫بیمــه تامیــن اجتماعــی هســتند‪.‬‬ ‫ضرورت راه اندازی پایانه صادرات و هنرســتان‬ ‫صنایــع دســتی در گنبــدکاووس‪ ،‬پیگیــری بیمــه‬ ‫تامیــن اجتماعــی ان دســته از فعــاالن فرشــباف‬ ‫کــه بیمــه نیســتند‪ ،‬راه انــدازی بازارچــه یــا‬ ‫دهکده صنایع دســتی و ســوغات و شناســنامه‬ ‫دار کــردن صنایــع دســتی از دیگــر مــوارد مطــرح‬ ‫شــده درایــن نشســت بــود‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 275

هفته نامه بازار کسب و کار 275

شماره : 275
تاریخ : 1399/09/03
هفته نامه بازار کسب و کار 274

هفته نامه بازار کسب و کار 274

شماره : 274
تاریخ : 1399/08/26
هفته نامه بازار کسب و کار 273

هفته نامه بازار کسب و کار 273

شماره : 273
تاریخ : 1399/08/19
هفته نامه بازار کسب و کار 272

هفته نامه بازار کسب و کار 272

شماره : 272
تاریخ : 1399/08/12
هفته نامه بازار کسب و کار 271

هفته نامه بازار کسب و کار 271

شماره : 271
تاریخ : 1399/08/05
هفته نامه بازار کسب و کار 270

هفته نامه بازار کسب و کار 270

شماره : 270
تاریخ : 1399/07/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!