هفته نامه بازار کسب و کار شماره 256 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 256

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 256

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 256

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫‪۹۸‬درصدجمعیت‬ ‫کشوراز خدمات‬ ‫تامیناجتماعی‬ ‫بهره منداند‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی در‬ ‫گزارشــی اعــام کــرد ‪ ۹۸‬درصــد از‬ ‫جمعیــت کل کشــور از خدمــات‬ ‫درمانــی ایــن ســازمان بهره منــد‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫در گــزارش ســازمان تامیــن‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫امــده‬ ‫اجتماعــی‬ ‫ایــن ســازمان مهمتریــن و‬ ‫گســترده ترین متولــی بخــش‬ ‫بیمه هــای اجتماعــی و درمانــی‬ ‫اســت کــه قشــر وســیعی از‬ ‫جامعــه را از خدمــات بیمــه ای‬ ‫و درمانــی بهرمنــد می کنــد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال بخــش درمــان‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی در‬ ‫عرصــه بــازار ســامت به عنــوان‬ ‫بزرگتریــن خریــدار و دومیــن‬ ‫تولیدکننــده درمــان پــس از‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی اســت کــه‬ ‫ارائــه خدمــات درمانــی را از ســال‬ ‫‪ ۱۳۶۹‬ب‪...‬‬ ‫کشاورزان گنبدی مراقب کرم‬ ‫غوزه پنبه باشند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 21‬ذی العقده ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬جوالی ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪ 56‬‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫گرفتار مشکالت اما با اوازه جهانی‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫لطفا ماسک بزنید‬ ‫مجادالت مردم را‬ ‫ناراحتمی کند‬ ‫همه باید در مقابل‬ ‫دشمنیکصدا‬ ‫باشیم‬ ‫‪9‬‬ ‫پرستاران گنبدی‪ :‬ای انسان ها؛‬ ‫ما را دریابید‬ ‫‪6‬‬ ‫شرایط دریافت وام ودیعه برای‬ ‫مستاجران‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫کرونا منجر به خداحافظی ‪۱۱‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کودک از خانواده شد‬ ‫‪5‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نقشه بانک مرکزی برای‬ ‫کاهش تورم چیست؟‬ ‫‪14‬‬ ‫تحلیل روند اپیدمی کووید ‪۱۹‬؛‬ ‫چرا به نقطه اول برگشتیم؟‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫مراجعه‪۴۵‬هزار نفر گلستانی با عالئم کرونا به مراکز درمانی‬ ‫«دکترعبدالرضــا فاضــل» در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اســتان گلســتان گفت‪:‬تاکنــون از ‪ ۱۲‬هــزار نفــر ازمایــش تشــخیص کرونــا گرفتــه شــده اســت کــه‬ ‫بیــش از پنــج هــزار نفــر تســت تشــخیص کرونــای انهــا مثبــت گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۶۸۰‬بیمــار‬ ‫در مراکــز درمانــی اســتان گلســتان بــا عالئــم کرونــا بســتری هســتند کــه ایــن‬ ‫تعــداد تقریبــا ‪ ۵۰‬درصــد میــزان امــار بســتری بیمــاران حــاد تنفســی در اســفند‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دکترفاضل خاطرنشــان کرد‪ :‬باید مثل اســفند بســیاری از مســائل رعایت شــود‬ ‫و اگــر مــردم رعایــت نکننــد مجــدد بــه پیــک اســفند بــر مــی گردیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در هفتــه گذشــته نزدیــک بــه ‪ ۶۰۰‬بیمــار بســتری بودنــد و در ایــن‬ ‫هفتــه میــزان بیمــاران بســتری بــه ‪ ۶۸۰‬نفــر رســیده اســت و اگــر مــردم رعایــت نمــی‬ ‫کردنــد قطعــا امــار بــار مراجعــه و بســتری بیمــاران باالتــر از ایــن تعــداد بــود‪.‬‬ ‫‪ 16‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫ح‬ ‫حفظ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ثانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ ‫‪2‬‬ ‫تخصیص‪۵۴‬میلیاردریالی‬ ‫جهت باسازی تاسیسات‬ ‫کوچک اب‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــر طــرح هــای زود بــازده شــرکت اب منطقــه ای گلســتان از تخصیــص ‪ ۵۴‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال جهــت مرمــت تاسیســات کوچــک‬ ‫تامیــن اب خســارت دیــده از ســیل ســال ‪ ۹۸‬خبــر داد‪.‬‬ ‫مهنــدس مجتبــی فرهــاد زاده اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه خســارات وارده بــه تاسیســات کوچــک تامیــن اب در ســال ‪ ،۹۸‬تعــداد ‪ ۱۲‬پــروژه در سراســر‬ ‫اســتان اجــرا شــده و یــا در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پــروژه هــا مشــتمل بــر مرمــت ســدهای انحرافــی‪ ،‬ســدهای کوچــک مخزنــی وکانــال هــای انتقــال اب‬ ‫اســت کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۵۴‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫فرش درو ترکمن‬ ‫گرفتار مشکالت اما با اوازه جهانی‬ ‫نــام ابریشــم بــا روســتای دویــدوخ خراســان شــمالی واقــع در‬ ‫نزدیکــی مرزهــای ایــران و ترکمنســتان در هــم امیختــه اســت؛‬ ‫منطقــه ای کــه شــاهکار هنــری دختــران ان بافــت قالیچــه‬ ‫ابریشــم دورو اســت کــه نــام و اوازه ان بــه اقصــی نقــاط‬ ‫جهــان رســیده امــا ایــن بافنــدگان مشــکالت عدیــده ای دارنــد‪.‬‬ ‫طبیعــت دویــدوخ در شهرســتان راز و جــرگالن دیــدن دارد؛‬ ‫جایــی کــه ســبزی دشــت هــای ان بــا ابــی اســمان و ســپیدی‬ ‫ابرهــا گــره خــورده و پاییــز و زمســتان ان نفــس گیــر اســت‪.‬‬ ‫شــاید زیبایــی ایــن دیــار اســت کــه بــه دســتان توانمند زنــان قدرت‬ ‫داده تــا نفیس تریــن و منحصــر بــه فردتریــن دســتبافته های دنیــا‬ ‫یعنــی قالیچــه هــای ابریشــمی دورو را خلــق کننــد‪.‬‬ ‫قالیچــه هایــی کــه بــر هــر روی ان نقشــی از تاریــخ و هنــر‬ ‫راز و جــرگالن بافتــه و ابریشــم ان بــا دســتان ظریــف و‬ ‫ســختی دیــده زنــان ایــن دیــار تافتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫داستان دل و دار‬ ‫دختــران ترکمــن پشــت دار قالــی نشســته انــد و‬ ‫مشــق عشــق را بــر دار قالــی نقــش مــی زننــد‪.‬‬ ‫پروانــه دختــر نوجــوان کــه بــرای کمــک بــه معیشــت خانــواده‬ ‫مدرســه را رهــا کــرده‪ ،‬بــا دســتان ظریــف قالیچــه ابریشــم‬ ‫مــی بافــد امــا‪ ،‬چشــم انــدازش بــرای اینــده از پشــت تارهــای‬ ‫قالــی تاریــک و مبهــم اســت‪ .‬او نقــش پروانــه را در چهــار‬ ‫چــوب فــرش نقــش می زنــد تــا شــاید یــادی از پروانــه هایــی‬ ‫باشــد کــه هــر گــز از پیلــه رهــا نمــی شــوند تــا تارهــای ابریشــم‬ ‫ایــن قالیچــه دوروی منحصــر بــه فــرد را شــکل دهنــد‪.‬‬ ‫دختــران و مــادران دیــار ابریشــم و اســب‪ ،‬بانــوان دویدوخــی‬ ‫هنــر بافــت قالیچــه دورو را از مادرانشــان اموختــه انــد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوان کــه اکنــون اســتاد کار شــده انــد ممکــن اســت‬ ‫ســواد خوانــدن و نوشــتن نداشــته باشــند امــا انگشــتان‬ ‫هنرمنــد ان هــا انقــدر بــا دار و ابریشــم اشناســت کــه چشــم‬ ‫بســته نقــش دل بــر تــار و پــود قالیچــه هــای دورو مــی بافنــد‬ ‫و نــام و اوازه قالیچــه هــای ایــن دیــار را بــه اقصــی نقــاط‬ ‫عالــم رســانده انــد‪.‬‬ ‫ابریشــم مــورد نیــاز بــرای بافــت قالیچــه هــا در ایــن خطــه‬ ‫تولیــد مــی شــود امــا چــون کفــاف بافنــدگان را نمــی دهــد‬ ‫مقــدار قابــل توجهــی از ان از مشــهد خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر چــه دار قالــی ترکمنــی معمــوال روی زمیــن پهــن مــی‬ ‫شــود‪ ،‬ولــی در مــورد ایــن نــوع بــه خصــوص چــون بــه صــورت‬ ‫دورو بافتــه مــی شــود‪ ،‬مثــل دیگــر مناطــق ایــران‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫عمــودی برپــا شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از بافنــدگان قدیمــی فــرش دورو در مــورد تهیــه نــخ و مراحــل‬ ‫بافــت مــی گویــد‪ :‬نــخ هــای ابریشــم را از مشــهد مــی خــرم و ســپس‬ ‫ان هــا را بــا اســتفاده از رنــگ هــای گیاهــی رنــگ مــی کنــم‪.‬‬ ‫ایــن بانوانــی کــه اکنــون اســتاد کار شــده انــد ممکــن اســت‬ ‫هیچ کــدام مدرســه نرفتــه و ســواد خوانــدن و نوشــتن نداشــته‬ ‫باشــند امــا انگشــتان هنرمنــد ان هــا انقــدر بــا دار و ابریشــم‬ ‫اشناســت کــه چشــم بســته نقــش دل بــر تــار و پــود قالیچــه‬ ‫هــای دورو مــی بافندســیف اللــه مــرادی بــه ایــن نکتــه هــم‬ ‫اشــاره مــی کنــد کــه بیشــتر از ‪ ۸۰‬درصــد رنــگ هایــش گیاهــی‬ ‫اســت و از رونــاس‪ ،‬اب زرشــک‪ ،‬پوســت گــردو و انــار‪ ،‬پوســت‬ ‫و بــرگ درخــت تــوت و حنــا بــه دســت مــی ایــد‪.‬‬ ‫او مــی گویــد‪ :‬رنــگ امیــزی‪ ،‬ترکیــب رنــگ هــا و اســتفاده‬ ‫از ان هــا رمــوز دارد کــه از پــدران و مادرانمــان مــی اموزیــم‬ ‫و ایــن رمــوز گاه نســل بــه نســل در قبایــل ترکمــن منتقــل‬ ‫مــی شــود و البتــه برخــی بافنــدگان نیــز راه خــود را اســان‬ ‫و از رنــگ هــای شــیمیایی اســتفاده مــی کننــد کــه کیفیــت‬ ‫قالیچــه را زیــر ســووال مــی بــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن بافنــده‪ ،‬هــر قالیچــه یــک در ‪ ۱.۲۵‬ســانتیمتر‬ ‫حــدود ‪ ۲‬ســال طــول مــی کشــد تــا بافتــه شــود زیــرا هــر رج‬ ‫(ردیــف) کــه بافتــه مــی شــود‪ ،‬بافنــده بایــد بــه ســمت دیگــر‬ ‫دار رفتــه و ردیفــی بــه مــوازات ان رج ببافــد کــه البتــه هــر‬ ‫روی قالیچــه از نظــر طــرح و نقشــه هــم تفــاوت دارد کــه کار‬ ‫را ســخت مــی کنــد‪.‬‬ ‫دوروی میلیونی‬ ‫قالیچــه هــا را بســیاری از زنــان و دختــران ترکمــن بــدون‬ ‫نقشــه و فقــط بــا انچــه در ذهنشــان نقــش مــی بنــدد‪ ،‬مــی‬ ‫بافنــد و امــا برخــی از بافنــدگان نیــز بــا توجــه بــه نقشــه ای‬ ‫کــه ســفارش شــده و طبــق ســلیقه ســفارش دهنــدگان‬ ‫مــی بافنــد مشــتریانی کــه ممکــن اســت اســیایی باشــند یــا‬ ‫اروپایــی و یــا از همیــن نزدیکــی هــا از مشــهد و تهــران‪.‬‬ ‫یکــی از بافنــدگان مطــرح دویــدوخ کــه ســاالنه ده هــا‬ ‫قالیچــه دورو مــی بافــد در مــورد خریــد نــخ ابریشــم و قیمــت‬ ‫هایــی کــه بــا شــیوع کرونــا روز بــه روز افزایــش یافتــه اســت‬ ‫مــی گویــد‪ :‬اگرچــه تهیــه نــخ ابریشــم از خــود جــرگالن‬ ‫مقــرون بــه صرفــه اســت امــا نــخ تولیــدی ایــن بخــش کفــاف‬ ‫نیــاز بافنــدگان را نمــی کنــد و بــه همیــن دلیــل بخــش عمــده‬ ‫را از مشــهد وگلســتان خریــداری مــی کنیــم‪.‬‬ ‫باســط فــروزش مــی افزایــد‪ :‬نــخ ابریشــم را کیلویــی ‪۵۴۰‬‬ ‫تــا‪ ۵۹۰‬هــزار تومــان خریــداری مــی کنیــم و یــک قالیچــه دورو‬ ‫یــک متــر در یــک متــر ســی ســانتیمتر در حــدود ‪ ۱۰‬کیلــو نــخ‬ ‫الزم اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بــرای چلــه قالیچــه هــم یــک کیلــو نــخ اعــا‬ ‫الزم اســت کــه قیمــت یــک کیلــوی ان ‪ ۸۹۰‬تــا ‪ ۹۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تحریــم هــا و‬ ‫کســادی بــازار مــی گویــد‪ :‬ایــن روزهــا‬ ‫تحریــم هــا کــه تشــدیدی شــد پیــدا‬ ‫کــردن نــخ و داشــتن نقدینگــی مشــکل‬ ‫شــده اســت و فروشــندگان نــخ تمــام‬ ‫پــول نــخ را یــک جــا مطالبــه مــی کننــد‬ ‫و بــه ایــن شــکل بیشــتر ســود تولیــد را‬ ‫داللهــا مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بیشــتر‬ ‫بافنــدگان دارهــای قالــی را خوابنــده‬ ‫انــد مــی افزایــد‪ :‬اکنــون دیگــر از تولیــد‬ ‫انبــوه خبــری نیســت و هرکــه قالــی‬ ‫مــی بافــد ســفارش مــی گیــرد و یــا‬ ‫اجرتــی مــی بافــد‪.‬‬ ‫وی کــه از بافنــدگان خــوش نــام‬ ‫و عضــو شــورای اســامی روســتای‬ ‫دویــدوخ نیــز اســت مــی افزایــد‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬قالیچــه کــه خــود‬ ‫مــا بافتــه ایــم مانــده و فــروش نرفتــه‬ ‫اســت و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫شــغل اصلــی مــن کشــاورزی اســت‬ ‫امــا افــرادی کــه از ایــن راه ارتــزاق مــی‬ ‫کننــد و ممــر درامــد دیگــری ندارنــد در‬ ‫مضیقــه قــرار گرفتــه انــد و وضعیــت‬ ‫نامناســب زندگــی ان هــا توجــه‬ ‫بیشــتری بــه ایــن قشــر را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن روســتا‬ ‫هــزار بافنــده قالیچــه زندگــی مــی کنند‬ ‫مــی افزایــد گاه در برخــی از منــازل ‪۶‬‬ ‫دار قالــی نیــز برپــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی نبــود تشــکل و تعاونــی تولیــدی‬ ‫قالیچــه دورو را از مشــکالت بافنــدگان‬ ‫مــی دانــد و مــی گویــد‪ :‬واســطه هایــی‬ ‫کــه از نیــاز مــردم اســتفاده مــی کننــد‬ ‫ســود مختصــری بــه بافنــدگان مــی‬ ‫دهنــد و قالیچــه هــا را بــه قیمــت‬ ‫انــدک مــی خرنــد و تــا ‪ ۴۰‬هــزار تومــان‬ ‫مــی فروشــند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬اســتانداران و‬ ‫فرماندارهــا هــر بــار کــه تغییــر مــی‬ ‫کننــد ســری بــه ایــن روســتا مــی زننــد‬ ‫و وعــده و وعیــد مــی دهنــد امــا کاری‬ ‫بــرای مــردم انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬مشــکل مــا بــازار‬ ‫فــروش اســت و مــردم ایــن روســتا‬ ‫نــه دسترســی بــه بســترهایی ماننــد‬ ‫اینترنــت دارنــد تــا فــروش مجــازی داشــته باشــند و نــه‬ ‫تحصیــات و ســواد ایــن کار را دارنــد‪.‬‬ ‫فــروزش تاکیــد مــی کنــد‪ :‬تنهــا فــردی کــه بــا دنیــای مجــازی‬ ‫در ارتبــاط اســت و بــا متنفــذان رابطــه دارد فقــط بــرای یــک‬ ‫شــخص خــاص در ایــن روســتا از طریــق اینترنــت بــازار‬ ‫فــروش پیــدا مــی کنــد و انحصــار فــروش بــه خارجــی هــا را‬ ‫در دســت گرفتــه اســت و توجهــی بــه نیــاز و وضعیــت دیگــر‬ ‫بافنــدگان نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬برخــی خانــواده هــا انقــدر‬ ‫ضعیــف هســتند کــه بــرای تامیــن نــان شــب خــود هــم مانــده‬ ‫انــد امــا حقشــان خــورده مــی شــود و بــا وجــود دالل هایــی‬ ‫کــه در ایــن روســتا هســتند چیــزی از ســود قالیچــه دوروی‬ ‫ابریشــمی بــه ان هــا نمــی رســد‪.‬‬ ‫داستان فرش ترکمن‬ ‫بــا نگاهــی بــه تاریــخ درمــی یابیــم کــه تاریــخ دقیــق‬ ‫اغــاز روی اوردن ترکمــن هــا بــه بافــت قالــی و قالیچــه بــر‬ ‫کســی معلــوم نیســت؛ هرچنــد کــه الگــوی کلــی قالــی هــای‬ ‫ترکمنــی را مــی تــوان در مینیاتورهایــی کــه از قــرن هفتــم‬ ‫برجــای مانــده اســت دیــد‪.‬‬ ‫یــک پژوهشــگر اقــوام در بــاره ورود ترکمــن هــا بــه خراســان‬ ‫شــمالی مــی گویــد‪ :‬اوغوزهــا کــه منشــا تیــره هــای گوناگــون‬ ‫ترکمــن هــای امــروزی را بــه ان هــا نســبت مــی دهنــد‪،‬‬ ‫روزگاری در سرتاســر اســیای مرکــزی‪ ،‬از دریاچــه ارال در‬ ‫ترکســتان و شــمال غربــی ســرزمین مغــول تــا کرانــه هــای‬ ‫شــرقی دریاچــه کاســپین(خزر) مــی زیســتند‪.‬‬ ‫ناصــر رهنمــا مــی افزایــد‪ :‬زنــان ایــن قــوم کــوچ نشــین و دامپرور‬ ‫بــه دلیــل فراوانــی پشــم مرغــوب دســتبافته هــای گوناگونــی مــی‬ ‫بافتنــد کــه از ان بــرای تزئیــن کــف و دیــواره چادرهــا و ســکونت‬ ‫گاه هــای خانوادگــی اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫تنهــا فــردی کــه بــا دنیــای مجــازی در ارتبــاط اســت و بــا‬ ‫متنفــذان رابطــه دارد فقــط بــرای یــک شــخص خــاص در‬ ‫ایــن روســتا از طریــق اینترنــت بــازار فــروش پیــدا مــی کنــد و‬ ‫انحصــار فــروش بــه خارجــی هــا را در دســت گرفتــه اســت و‬ ‫توجهــی بــه نیــاز و وضعیــت دیگــر بافنــدگان نــدارد‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت کــه نقشــه و طــرح قالــی و قالیچــه هــای‬ ‫ترکمنــی همگــی از طبیعتــی کــه طوایــف ترکمــن در ان مــی‬ ‫زیســتند‪ ،‬گرفته شــده اســت و می گوید‪ :‬هر یک از ‪ ۵‬طایفه‬ ‫اصلــی ترکمــن هــا در طــرح هــای بافتــه شــده قالــی و قالیچــه‬ ‫و پشــتی هــای خــود از نمادهــای مختــص خودشــان اســتفاده‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬نمادهــا و شــکل هایــی کــه در عیــن شــباهت هــای‬ ‫فــراوان‪ ،‬تفــاوت هــای جزئــی هــم بــا هــم دارنــد‪.‬‬ ‫قالیچه هایی با شهرت جهانی‬ ‫یــک کارشــناس فــرش هــم در ایــن بــاره نیــز مــی گویــد‪:‬‬ ‫صنایــع دســتی و بافتنــی هــای ترکمنــی در سراســر دنیــا معــروف‬ ‫اســت و قــاره هــا را پیمــوده اســت زیــرا ایــن قالیچــه مشــتریانی‬ ‫از امریــکا‪ ،‬اروپــا‪ ،‬اســیا و حتــی اســترالیا داشــته و دارد‪.‬‬ ‫جــواد عبداللهــی ادامــه مــی دهــد‪ :‬ولــی بســیاری از طــرح‬ ‫هــای ذهنــی و ســنتی کــه امــروزه بافتــه مــی شــود‪ ،‬مــورد‬ ‫عالقــه ان هــا نیســت و همیــن امــر باعــث شــده اســت‬ ‫بیشــتر بافتــه هــای ترکمنــان خراســان شــمالی مصــرف‬ ‫داخلــی داشــته و بــه نــدرت صــادر شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬در ایــران هنــوز کارشناســان فــرش‬ ‫ایــن طــرح هــای ذهنــی و ســنتی زنــان و مــردان ترکمــن را‬ ‫بــا بازارهــای جهانــی تطابــق نــداده انــد و باتوجــه بــه نــوع‬ ‫ســلیقه خریــداران خارجــی ان هــا را بهبــود نبخشــیده انــد‪.‬‬ ‫بانوی مبدع قالیچه دوروی ابریشم‬ ‫وی در مــورد قالیچــه هــای ابریشــمیدوروی ترکمــن یــا‬ ‫همــان فــرش دویــدوخ مــی گویــد‪ :‬ایــن فــرش دو طرفــه‬ ‫بافتــه مــی شــود کــه هــر طــرف ان نقشــی متفــاوت دارد و‬ ‫کیفیــت ان عالــی اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬مبــدع ایــن فــرش بانــو ابادان گــزل چی چـی زاده‬ ‫اســت و ایــن فــرش را بــه نــام خــود نیــز ثبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی دارد‪ :‬ابــداع کننــده ایــن فــرش بــی نظیــر در‬ ‫روســتای دویــدوخ منطقــه جــرگالن ایــن هنــر را بــه ‪ ۹‬دختــر‬ ‫و دو عــروس خــود یــاد داده و در روســتاهای گرکــز‪ ،‬یکــه‬ ‫ســعود و تکلــه قــوز شــاگردان زیــادی را تربیــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫مشتریان خارجی‬ ‫بــه گفتــه بخشــدار جــرگالن شهرســتان راز و جــرگالن‪،‬‬ ‫ایــن فــرش مشــتریانی از فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬چیــن‪،‬‬ ‫ژاپــن و ســنگاپور دارد و ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن‬ ‫دســت بافتــه داری‪ ،‬ان هــا را مجــذوب خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــوالد نجاهــی رونــق بافــت قالیچــه دیــدوخ را بــا ایجــاد تنوع‬ ‫در رنــگ و نقــش ایــن قالیچــه همــراه مــی دانــد و مــی گویــد‪:‬‬ ‫بایــد بــه ایــن قالیچــه تنــوع ببخشــیم اقداماتــی انجــام دهیــم‬ ‫کــه در کنــار نقــش و نگارهــای ســنتی از نقــش هــای بــه روز‬ ‫تــر و بــاب میــل مــردم نیــز اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫نجاهــی معتقــد اســت نقــوش بایــد بــه روز شــوند و از‬ ‫حالــت بافــت ســنتی و نقــش هــای قدیمــی هــم فاصلــه‬ ‫گرفــت و از دیگــر ســو دسترســی راحــت تــری بــرای بافنــدگان‬ ‫بــه بازارهــا و مــواد اولیــه فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬موانعــی بــر ســر راه صــادرات ایــن قالیچــه‬ ‫هــا وجــود دارد کــه بایــد برداشــته شــود و اقدامــات حمایتــی‬ ‫و مشــوق هــای صادراتــی نیــز الزم اســت تــا شــاهد رونــق‬ ‫تولیــد ایــن قالیچــه منحصــر بــه فــرد باشــیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه در دســترس نبــودن مــواد اولیــه ایــن‬ ‫محصــول اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد‪ :‬از انجایــی کــه مــواد‬ ‫اولیــه فــرش از مشــهد تهیــه مــی شــود و مســیر دویــدوخ‬ ‫بــه جــاده اصلــی هــم بســیار نامناســب و طوالنــی اســت‬ ‫تهیــه نــخ ابریشــم بــرای بافنــدگان مشــکل اســت و گاه نیــز‬ ‫ابریشــمی کــه از مشــهد خریــداری مــی شــود از چیــن وارد‬ ‫مــی شــود و مرغــوب نیســت و داخــل ان الیــاف مصنوعــی‬ ‫نیــز قــرار داده انــد کــه همیــن امــر موجــب کاهــش کیفیــت‬ ‫ایــن قالیچــه هــای زیبــا مــی شــود‪.‬‬ ‫ابــداع کننــده ایــن فــرش بــی نظیــر در روســتای دویــدوخ‬ ‫منطقــه جــرگالن ایــن هنــر را بــه ‪ ۹‬دختــر و دو عــروس خــود‬ ‫یــاد داده و در روســتاهای گرکــز‪ ،‬یکــه ســعود و تکلــه قــوز‬ ‫شــاگردان زیــادی را تربیــت کــرده اســت‪.‬نجاهی بــا اشــاره به‬ ‫همــه گیــری کرونــا مــی گویــد‪ :‬ایــن بیمــاری موجــب شــده تــا‬ ‫رکــودی کــه بــر بــازار ایــن قالیچــه زیبــا بــود دو چنــدان شــود‬ ‫و اکنــون بــه ناچــار بایــد بــرای رونــق تولیــد از همــه امکانــات‬ ‫از جملــه فضــای مجــازی کمــک گرفــت امــا در ایــن منطقــه‬ ‫اینترنــت معنــا نــدارد و انتــن دهــی حتــی تلفــن همــراه نیــز‬ ‫ضعیــف اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بــرای ایــن کــه ایــن محصــوالت را بــه تولیــد‬ ‫انبــوه برســانیم نیــاز بــه بازاریابــی داریــم و الزمــه ایــن کار نیــز‬ ‫داشــتن پهنــای بانــد اینترنــت اســت ایــن درحالــی اســت کــه‬ ‫مــردم ایــن روســتا کمتــر از هــر جــای دیگــر فضــای مجــازی‬ ‫اشــنایی دارنــد و حتــی اگــر بخواهنــد هــم بــه علــت نبــود‬ ‫زیرســاخت هــای الزم نمــی تواننــد بــه اینترنــت دســت یابنــد‪.‬‬ ‫امــروزه بیــش از پنــج هــزار بافنــده فــرش ترکمــن در اســتان و‬ ‫اغلــب در منطقــه جــرگالن فعالیــت دارنــد؛ پنــج هزارنفــری کــه‬ ‫بیشــتر ان هــا را زنــان و دختــران تشــکیل مــی دهنــد و بیــش از‬ ‫هــزار نفــر از ایــن بافنــدگان بــه بافــت قالیچــه دورو مشــغولند‬ ‫و ســاالنه تــا ‪۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر قالیچــه نیــز تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوان و بافنــدگان بــرای کمــک بــه اقتصــاد خانــواده‬ ‫و تامیــن هزینــه هــای زندگــی بــه کار طاقــت فرســا و بــدون‬ ‫تعطیلــی قالــی بافــی مشــغولند؛ امــا بــه خاطــر پاییــن بــودن‬ ‫دســتمزدها و فرصــت طلبــی بعضــی از دالالن و واســطه‬ ‫هــا تنهــا چیــزی کــه نصیــب ان هــا مــی شــود؛ دردهــای‬ ‫اســتخوان و مفاصــل و ســرفه هــای بــی وقفــه ناشــی از کار‬ ‫در کارگاه هــای غیربهداشــتی و تاریــک اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان از پایــش و عارضــه یابــی ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی راکــد در اســتان خبــرداد‪ .‬هــادی حــق شــناس در جلســه‬ ‫شــورای برنامــه ریــزی گلســتان اظهارکــرد ‪ ۴۰۰ :‬واحــد تولیــدی و صنعتــی راکــد در اســتان وجــود دارد کــه بایــد مشــکالت‬ ‫ان هــا بررســی و احصــا شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر مدیــر ان شــرکت انگیــزه راه انــدازی و رفــع مشــکل را داشــت بــه وی کمــک خواهیــم کــرد کــه دوبــاره ان‬ ‫را فعــال کنــد امــا اگــر اراده ای نبــود بایــد در مــورد واگــذاری تصمیــم گیــری شــود‪.‬‬ ‫‪۴۰۰‬واحدتولیدی‬ ‫راکد در گلستان‬ ‫پایش می شود‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫روستای نمونه فاروج‬ ‫جهت اجرای طرح فراز‬ ‫تاکستان ها‬ ‫خبوشــان فــاروج‪ ،‬قطــب تولیــد انگــور در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬بــه منظــور ترویــج اجــرای طــرح‬ ‫فــراز تاکســتان ها‪ ،‬بــه عنــوان روســتای هــدف‬ ‫طــرح در ایــن منطقــه برگزیــده شــد‪.‬‬ ‫بخشــدار خبوشــان گفــت‪ :‬ایــن بخــش هــزار‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬هکتــار تاکســتان دارد کــه تاکنــون‬ ‫طــرح فــراز تنهــا در ســطح ‪ ۲۵‬هکتــار از ایــن‬ ‫بــاغ هــا اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی فتاحــی‪ ،‬هــدف از اجــرای طــرح فــراز‬ ‫را بهــره وری بهتــر از تاکســتان هــا عنــوان کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬طــرح فــراز بــا توجــه بــه مزایــای ان در‬ ‫افزایــش عملکــرد محصــول بــه دلیــل افزایــش‬ ‫نوردهــی‪ ،‬هوادهــی و کنتــرل افــات و بیمــاری‬ ‫هــا‪ ،‬کاهــش هزینــه هــا بــه دلیــل کاهــش‬ ‫اســتفاده از نیــروی کار و افزایــش مکانیزاســیون‪،‬‬ ‫افزایــش کیفیــت محصــول و کاهــش احتمــال‬ ‫ســرمازدگی بهــاره بــه اجــرا درمــی ایــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــارکت جهــاد کشــاورزی‬ ‫و صنــدوق کارافرینــی امیــد بــرای اجــرای طــرح‬ ‫فــراز در روســتای خبوشــان گفــت‪ :‬بــه ازای‬ ‫اجــرای هــر هکتــار طــرح فــراز ‪ ۹۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال تســهیالت بــا نــرخ ‪ ۴‬درصــد بــه تاکــداران‬ ‫اعطــا مــی شــود‪.‬‬ ‫فتاحــی‪ ،‬ســطح زیــر کشــت انگــور در‬ ‫روســتای خبوشــان را ‪ ۱۱۵‬هکتــار عنــوان کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود بــا مشــارکت‬ ‫کشــاورزان و اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬بالغ‬ ‫بــر ‪ ۲۰‬هکتــار از بــاغ هــای روســتای خبوشــان‬ ‫از ایــن تســهیالت اســتفاده کــرده و ایــن طــرح‬ ‫را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه سردســیری منطقــه‬ ‫و دمــای زمســتانی منهــای ‪ ۱۸‬درجــه و کمتــر‬ ‫ان کــه گاه چنــد ســاعت تــداوم مــی یابــد و در‬ ‫مقابــل ان تحمــل انــدک انگــور در برابــر ســرما‬ ‫کــه خطرپذیــری بــاغ هــا را بــاال مــی بــرد‪،‬‬ ‫اجــرای طــرح فــراز بــرای جلوگیــری از بــروز‬ ‫خســارت بــه باغــداران ایــن منطقــه مــی توانــد‬ ‫بســیار موثــر باشــد‪.‬‬ ‫فتاحــی بــا بیــان اینکــه تاکــداران بــا بــه‬ ‫کارگیــری روش هــای نویــن و رعایــت اصــول‬ ‫فنــی به باغــی‪ ،‬قــادر بــه افزایــش تولیــد‬ ‫محصــول خواهنــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬برایــن اســاس‬ ‫هزینــه تمــام شــده بــرای تولیــد هــر کیلوگــرم‬ ‫محصــول کاهــش یافتــه و ســود اقتصــادی‬ ‫بیشــتری نصیــب باغــداران مــی شــود‪.‬‬ ‫وی روش کنونــی تربیــت انگــور در بخــش‬ ‫خبوشــان را عمدتــا بــه صــورت خزنــده و‬ ‫پاچراغــی عنــوان کرد و افــزود‪ :‬افزایش هزینه‬ ‫هــای کارگــری‪ ،‬کاهــش عمــر اقتصــادی‪،‬‬ ‫کاهــش کیفیــت و کمیــت محصــول بــه‬ ‫دلیــل عــدم نفــوذ نــور کافــی در تــاج‪ ،‬کاهــش‬ ‫کیفیــت محصــول در صــورت وقــوع بارندگــی‬ ‫هــای اخــر فصــل در زمــان رســیدگی میــوه از‬ ‫معایــب عمــده تربیــت تاکســتان هــا بــه روش‬ ‫ســنتی اســت‪.‬‬ ‫بخشــدار خبوشــان بــا اشــاره بــه طــرح فــراز‬ ‫گفــت‪ :‬بــا هدایــت شــاخه هــای انگــور بــر‬ ‫روی ســیم یــا چــوب هــم نیــاز بــه خوابدهــی‬ ‫زمســتانه و هزینــه هــای ان برطــرف شــده‪،‬‬ ‫تهویــه و نوردهــی انگــور بهتــر و تمــاس‬ ‫محصــول بــا خــاک قطــع مــی شــود و در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬محصولــی باکیفیــت و بهتــر بــه‬ ‫دســت مــی ایــد‪.‬‬ ‫کارشناســان کشــاورزی بــر ایــن باورنــد کــه‬ ‫اجــرای طــرح فــراز در تاکســتان هــا عملکــرد‬ ‫محصــول را بــه حــدود ‪ ۲‬برابــر رســانده و از ‪۱۶‬‬ ‫تــن در هــر هکتــار بــه ‪ ۳۰‬تــن مــی رســاند‪.‬‬ ‫بخــش خبوشــان بــه مرکزیــت شــهر‬ ‫تیتکانلــو‪ ،‬قطــب تولیــد انگــور کیفــی در‬ ‫شهرســتان فــاروج اســت و بیــش از ‪۹۵‬‬ ‫درصــد از ســاکنان ایــن بخــش ‪ ۱۱‬هــزار نفری‬ ‫تاکــدار هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد از بــاغ هــای شهرســتان فــاروج را‬ ‫تاکســتان هــا تشــکیل مــی دهــد کــه شــامل‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۶۰۰‬هکتــار بــاغ انگــور بــا ‪۱۵‬‬ ‫گونه مختلف اســت که بیشــترین ان گونه‬ ‫«ســلطانی بیدانــه» اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫‪۹۸‬درصد جمعیت کشوراز خدمات تامین اجتماعی بهره منداند‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی در گزارشــی اعــام کــرد ‪ ۹۸‬درصــد‬ ‫از جمعیــت کل کشــور از خدمــات درمانــی ایــن ســازمان‬ ‫بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫در گــزارش ســازمان تامیــن اجتماعــی امــده اســت‪ :‬ایــن‬ ‫ســازمان مهمتریــن و گســترده ترین متولــی بخــش بیمه هــای‬ ‫اجتماعــی و درمانــی اســت کــه قشــر وســیعی از جامعــه را از‬ ‫خدمــات بیمـه ای و درمانــی بهرمنــد می کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫بخــش درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی در عرصــه بــازار‬ ‫ســامت به عنــوان بزرگتریــن خریــدار و دومیــن تولیدکننــده‬ ‫درمــان پــس از وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫اســت کــه ارائــه خدمــات درمانــی را از ســال ‪ ۱۳۶۹‬بــا تصویــب‬ ‫قانــون الــزام و بهره گیــری از امکانــات مراکــز درمانــی ملکــی‬ ‫و عقــد قــرارداد و خریــداری خدمــات از مراکــز درمانــی‬ ‫طــرف قــرارداد انجــام و در ایــن خصــوص نقــش مهمــی در‬ ‫خدمت رســانی بــا برنام ـه ای منســجم و همــراه بــا اهــداف و‬ ‫چشــم اندازی مشــخص برعهــده دارد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش تصریــح شــده اســت‪ :‬ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی همچنیــن بیــش از نیمــی از جمعیــت کشــور را‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه قــرار داده اســت کــه ‪۹۸‬درصــد انهــا‬ ‫از خدمــات درمانــی ســازمان تامیــن اجتماعــی از طریــق‬ ‫واحدهــای ارائــه دهنــده خدمــات درمانــی تحــت نظــارت‬ ‫معاونــت درمــان (اداره کل درمــان مســتقیم و اداره کل‬ ‫درمــان غیرمســتقیم) و واحدهــای تحــت پوشــش هلدینــگ‬ ‫درمــان بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی در ایــن گــزارش افــزود‪ :‬فعالیــت‬ ‫هــا و عملکردهــای حــوزه درمــان در ســال ‪ ۱۳۹۸‬نیــز در دو‬ ‫بخــش امــار عملکــرد و اقدامــات و برنامه هــای انجــام گرفتــه‬ ‫طبقه بنــدی می شــود‪ .‬خدمــات درمانــی بــه بیمه شــدگان‬ ‫تحــت پوشــش درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬از طریــق‬ ‫‪ ۴۸‬هــزار ‪ ۵۸۶‬مرکــز درمانــی ار ائــه دهنــده خدمــت مشــتمل‬ ‫بــر ‪ ۳۷۹‬مرکــز درمانــی ملکــی‪ ۶،‬بیمارســتان تحــت پوشــش‬ ‫هلدینــگ درمــان و ‪ ۴۸‬هــزار و ‪ ۱۹۸‬مرکــز طــرف قــرارداد‪ ،‬قــرار‬ ‫داشــتن تقریبــا ‪ ۸‬درصــد بیمارســتان های کل کشــور بــا بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تخــت فعــال بســتری و ارائــه خدمــات بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۴۴‬میلیــون نفــر بیمــه شــده تحــت پوشــش درمــان‪،‬‬ ‫عقــد قــرارداد بــا ‪ ۴۸‬هــزار و ‪ ۱۹۸‬مرکــز درمانــی (بیمارســتان‪،‬‬ ‫مطــب‪ ،‬مراکــز کلینیکــی‪ ،‬پاراکلینیــک و …) و ارائــه خدمــات‬ ‫درمانــی مــورد نیــاز بیمه شــدگان تحــت پوشــش درمــان از‬ ‫جملــه اقدامــات معاونــت درمــان در ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫«معاونــت درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی همچنیــن در‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۹۸‬بــا ‪ ۳۷۹‬مرکــز درمانــی ملکــی مشــمول ‪ ۷۵‬مرکز‬ ‫بســتری و ‪ ۳۰۴‬مرکــز ســرپایی بــه بیــش از ‪ ۴۴‬میلیــون نفــر‬ ‫بیمــه شــده تحــت پوشــش درمــان‪ ،‬خدمــات درمانــی بســتری‬ ‫و ســرپایی ارائــه کــرد کــه از تعــداد کل مراجعــات ســرپایی‬ ‫‪۹۸.۵‬درصــد و از تعــداد بیمــاران بســتری شــده ‪۹۲‬درصــد‬ ‫مشــمول بیمــه تامیــن اجتماعــی بوده انــد‪.‬‬ ‫در بخــش بســتری مراکــز ملکــی‪ ،‬بــا تعــداد ‪ ۹‬هــزار و ‪۳۴۱‬‬ ‫تخــت فعــال‪ ،‬تعــداد ‪ ۹۰۸‬هــزار و ‪ ۹۱۷‬نفــر بیمــار بســتری و‬ ‫تحــت درمــان قرارگرفته انــد و بــا متوســط اقامــت بیمارســتانی‬ ‫‪ ۲.۸‬روز ‪ ،‬اشــغال تخــت ‪ ۷۳.۵‬درصــدی را تولیــد کرده انــد‬ ‫کــه ایــن شــاخص در مقایســه بــا رده بنــدی شــاخص های‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان وامــوزش پزشــکی در یــک رده‬ ‫مطلــوب قــرار می گیــرد‪».‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت‪ :‬در ســازمان تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫تقریبــا ‪ ۸۷۰‬تخــت فعــال در بخــش هــای ویــژه بــه بیمــاران‬ ‫بدحــال نیازمنــد بخــش هــای ویــژه اختصــاص یافتــه اســت و‬ ‫در بخش هــای ســرپایی مراکــز درمانــی تعــداد ‪ ۱۳۹‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۴۵۵‬هــزار و ‪ ۳۳۷‬خدمــت ســرپایی شــامل‪ :‬ویزیــت و‬ ‫خدمــات تشــخیصی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪ -‬درمانــی (داروخانــه‪ ،‬ازمایشــگاه‪،‬‬ ‫رادیولــوژی و …) بــه بیمــه شــدگان ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۶۱‬بیمارســتان ملکــی ســازمان تامیــن اجتماعــی در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬همچنیــن تعــداد ‪ ۱۳۴‬هــزار و ‪ ۹۱۷‬مــورد عمــل زایمــان‬ ‫(طبیعــی و ســزارین) انجــام شــد و در ‪ ۷۵‬مرکــز درمانــی‬ ‫بســتری ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۴۷۰‬هــزار مــورد‬ ‫عمــل جراحــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫معاونــت درمــان ســازمان در بخــش اداره کل درمــان‬ ‫غیرمســتقیم هــم خدمــات درمانــی خــود را در ســال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫کــه مشــتمل بــر ‪ ۳۳۴‬میلیــون و ‪ ۱۱۶‬هــزار و ‪ ۱۱۳‬نســخ‬ ‫ســرپایی و ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۹۶۵‬هــزار و ‪ ۹۶۲‬پرونــده بســتری‬ ‫اســت‪ ،‬از طریــق خریــد خدمــت بــه بیمه شــدگان تحــت‬ ‫پوشــش درمــان ارائــه کــرد کــه در ازای خدمــات درمانــی‬ ‫خریــداری شــده‪ ۱۶،۹۸۲( ،‬میلیــارد تومــان) بــه مراکــز طــرف‬ ‫قــرارداد ارائــه دهنــده خدمــت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫اهم اقدامات و دستاوردهای بخش درمان تامین اجتماعی‬ ‫در سال ‪۹۸‬‬ ‫اقدامــات و دســتاوردهای بخــش درمــان ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی در ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه بخــش توســعه ظرفیت هــا‪،‬‬ ‫افزایــش کیفیــت و کارایــی مراکــز درمانی تفکیک شــده اســت‬ ‫کــه توســعه ظرفیت هــای ارائــه خدمــات در مراکــز درمانــی‬ ‫ملکــی همچــون افتتــاح مراکــز درمانــی ســرپایی‪ ۸ :‬درمانــگاه‪،‬‬ ‫افتتــاح ســایر پروژه هــای توســعه‪ ،‬بازســازی‪ ،‬ارتقــاء مراکــز‬ ‫درمانــی‪ ۲۱ :‬مــورد‪ ،‬ارتقــاء شــیفت مراکــز درمانــی ســرپایی‪:‬‬ ‫‪ ۶‬درمانــگاه‪ ،‬تشــکیل کمیته هــای فنــی و بازرگانــی کارگــروه‬ ‫تجهیــزات پزشــکی در جهــت تهیــه و تنظیــم اســناد مناقصــه‬ ‫خریــد تجهیــزات پزشــکی ‪ High Tech‬و ‪ ۲۵‬دســتگاه‬ ‫امبوالنــس را دربرمی گیــرد‪.‬‬ ‫اهــم اقدامــات در جهــت افزایــش کیفیــت مراکــز درمانــی‬ ‫ملکــی هــم بــه تدویــن اســتانداردهای فضــای فیزیکــی‬ ‫انبارهــای دارو و تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬اجــرای برنامــه پیشــگیری‬ ‫از حریــق در بیمارســتان ها‪ ،‬اصــاح و بهســازی واحدهــای‬ ‫مختلــف بیمارســتان ها‪ ،‬اجــرای برنامــه ارتقــای ســامت‬ ‫محیــط کار کارکنــان و تدویــن و اعــام اســتانداردهای پســت‬ ‫پارتــوم‪ ،‬همــکاری بــا کمیتــه مکســا وزارت بهداشــت بــه‬ ‫منظــور یکسان ســازی کدینــگ تجهیــزات پزشــکی در کشــور‬ ‫بــا توجــه بــه تجربــه تخصصــی انجــام یکسان ســازی کدینــگ‬ ‫تجهیــزات مصرفــی در مراکــز تابعــه ســازمان اشــاره می کنــد‪.‬‬ ‫اهــم اقدامــات در راســتای افزایــش کارایــی مراکــز درمانــی‬ ‫ملکــی نیــز شــامل بازنگــری ســطح بندی مراکــز درمانــی‪،‬‬ ‫تشــکیل حــدود ‪ ۱.۵۰۰.۰۰۰‬پرونــده الکترونیــک بیماری هــای‬ ‫مزمــن (دیابت‪،‬فشــار خــون بــاال‪ ،‬ایســکمیک قلبــی و اعصــاب‬ ‫و روان) در سیســتم ‪ HIS‬در کل کشــور(‪۰۰۰‬‏‪ ۴۰۰/‬پرونــده در‬ ‫ســال ‪ )۹۸‬و اضافه شــدن بیماری هــای هیپــو تیروئیــدی‪،‬‬ ‫اســم و ‪ COPD‬در پلــت فــرم جدیــد نســخه الکترونیــک بــه‬ ‫صــورت پایلــوت‪ ،‬اجــرای برنامــه ارجــاع داخلــی در کل کشــور‬ ‫و حــدود ‪ ۱۳.۵‬درصــد ویزیــت پزشــکان متخصــص از طریــق‬ ‫سیســتم ارجــاع و ‪ ۶۵‬درصــد بازخــورد بــه ارجاعــات پزشــکان‪،‬‬ ‫انجام تفاهمنامه وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫در خصــوص تخصیــص نیروهــا ضریــب ‪ K‬بــه ســازمان‪،‬‬ ‫انجــام فــاز نهایــی پایلــوت نســخ الکترونیــک داروخانــه در‬ ‫دی کلینیــک ابوریحــان وتوســعه اجــرای پزشــکان معتمــد‬ ‫مــاده ‪ ۷۰‬بــه اســتان خراســان جنوبــی‪ ،‬بررســی وضعیــت‬ ‫خریــد تجهیــزات مصرفــی ارتوپــدی و جراحــی مغزواعصــاب‬ ‫بــه منظــور بررســی وضعیــت حمایــت از تولیــد داخــل در‬ ‫خریدهــای انجــام شــده و بازخــورد بــه اســتان و ســاماندهی‬ ‫و هماهنگــی جهــت اســتفاده از تجهیــزات پزشــکی مــازاد‬ ‫موجــود در مراکــز تابعــه اســت‪.‬‬ ‫مدیریت بحران و برنامه مقابله با اپیدمی کرونا‬ ‫بخــش درمــان ســازمان تامیــن اجتماعــی در مواجهــه بــا‬ ‫بحــران و شــیوع بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬نیــز اقدامــات اثرگــذاری‬ ‫داشــته اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال عملکــرد بیمارســتان های‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی در خدمت رســانی بــه بیمــاران‬ ‫مبتــا بــه ویــروس کرونــا لغایــت مــورخ ‪ ،۱۵/۴‬تعــداد بســتری‬ ‫شــدگان کل‪ ،۲۷۳۸۱ :‬تعــداد مثبــت کل‪۳۶/۳۹(۹۹۶۵ :‬‬ ‫درصــد) بســتری فعلــی‪۴/۷( ۱۲۹۹ :‬درصــد) ترخیــص‬ ‫شــده کل‪ ۸۵/۴۲( ۲۳۳۸۹ :‬درصــد) و فوتــی کل‪۲۳۹۳ :‬‬ ‫(‪۹/۸‬درصــد) بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن تشــکیل ســتاد مدیریــت بحــران در معاونــت درمــان‬ ‫و تامیــن تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز مدیریت هــای درمــان‬ ‫جهــت پیشــگیری‪ ،‬اعطــای مجــوز موقــت بکارگیــری و تامیــن‬ ‫نیــروی انســانی جایگزیــن واختصــاص مبلــغ ‪ ۲۰۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار بــرای خریــد اقــام مصرفــی و غیرمصرفی پزشــکی‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت نیروهــای بازنشســته بخــش درمــان کشــور‬ ‫بــه صــورت قــراردادی بــا اولویــت همــکاران بازنشســته بخــش‬ ‫درمــان ســازمان‪ ،‬جبــران خدمــات ان دســته از پزشــکان همــکار‬ ‫شــاغل در بیمارســتان های ملکــی ســازمان کــه بــا توجــه بــه‬ ‫دســتورات ابالغــی اعمــال جراحــی‪ ،‬تشــخیصی و … انــان‬ ‫متوقــف شــده‪ -‬تــا ســقف ‪ ۴۰‬درصــد متوســط کارکــرد ‪ ۶‬مــاه قبل‬ ‫پزشــکان موصــوف و همراهــی بــا نظــام ســامت و مدیریــت‬ ‫بحــران کشــور در پذیــرش بیمــاران کرونایــی و غیرکرونایــی و‬ ‫ارائــه خدمــات بــا تعرفــه دولتــی از دیگــر اقدامــات ایــن ســازمان‬ ‫در مواجهــه بــا ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫اهم اقدامات در زمینه ایجاد و ارتقاء هماهنگی‬ ‫تشــکیل کمیتــه بحــران در ســتاد مرکــزی و ابــاغ دســتور‬ ‫امــاده بــاش کامــل جهــت مواجهــه بــا تبعــات شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا بــه مدیریت هــای درمــان اســتان ها‪ ،‬در بخــش درمــان‬ ‫مســتقیم‪ :‬تفویــض ســاماندهی و برنامــه ریــزی نیــروی‬ ‫‪3‬‬ ‫انســانی مــورد نیــاز بــه مدیریت هــای درمــان اســتان و در‬ ‫بخــش درمــان غیرمســتقیم‪ :‬تفویــض اختیــار نحــوه نظــارت‬ ‫و بازرســی از مراکــز طــرف قــرارداد بــه مدیریــت هــای درمــان‬ ‫اســتان‪ ،‬ارتقــاء اگاهــی کارکنــان صــف و ســتاد‪ ،‬اعطــای مجــوز‬ ‫تــرک تشــریفات خریــد اقــام مــورد نیــاز مراکــز هــم در جهــت‬ ‫ایجــاد و افزایــش هماهنگی هــا انجــام پذیرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اهم اقدامات در خصوص تدارک منابع و توسعه ظرفیت‬ ‫های ارائه خدمت‬ ‫اختصــاص بالــغ بــر یــک ســوم ظرفیــت تخــت هــای‬ ‫بیمارســتانی ســازمان جهــت پذیــرش بیمــاران مبتــا بــه کرونــا‬ ‫و کنســل شــدن همــه اعمــال جراحــی و فعالیت هــای الکتیو‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــات در همــه درمانگاه هــا و کلینیک هــای تابعــه‬ ‫ســازمان‪ ،‬در دو شــیفت کاری تعییــن و صــدور مجــوز بــرای‬ ‫مرکــز ازمایشــگاه رفرانــس و بیمارســتان لبافــی نــژاد به عنــوان‬ ‫مرکــز پشــتیبان انجــام خدمــات ازمایشــگاهی تســت ‪ PCR‬و‬ ‫‪ ،۱۹ -Covid‬اختصــاص مبلــغ ‪ ۲۴۰‬میلیــارد تومــان در اســفند‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۹۸‬بــرای تامیــن لــوازم و تجهیــزات مــورد نیــاز‪ ،‬مجــوز‬ ‫جــذب و بکارگیــری نیروهــای تخصصــی و غیرتخصصــی‪ ،‬بــا‬ ‫شــرایط مشــخص بــه اســتان هایی بــا بیشــترین مواجهــه‪،‬‬ ‫شناســایی و دعــوت از همــکاران داوطلــب از ســایر اســتان‬ ‫هــا بــه اســتان هــای درگیــر بحــران‪ ،‬الــزام همــکاری کلیــه‬ ‫گروه هــای تخصصــی پزشــکی در پوشــش شــیفت های‬ ‫بیمارســتان نیــز در جهــت توســعه ظرفیت هــای ملکــی ارائــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اهم اقدامات در زمینه کاهش مواجهه و احتمال‬ ‫سرایت بیماری‬ ‫تمدیــد اعتبــار دفترچــه هــا تــا پایــان اردیبهشــت ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫تجویــز داروهــای مزمــن بــرای بیمــاران دارای پرونــده‬ ‫مزمــن بــه صــورت ‪ ۲‬ماهــه‪ ،‬تمدیــد اعتبــار پرونده هــای‬ ‫دارویــی بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بیمــار تــا پایــان‬ ‫شــهریور مــاه‪ ،‬تعییــن ســقف ریالــی قابــل تاییــد از ســوی‬ ‫داروخانه هــای طــرف قــرارداد بــرای بیمــاران دارای پرونــده ‪۸۰‬‬ ‫میلیــون ریــال و بــرای بیمــاران غیرپرونــده ای ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫ریــال‪ ،‬بــه تعویــق انداختــن ارســال اســناد پزشــکی‪ ،‬اعطــای‬ ‫مجــوز افزایــش ســقف تعــدادی وریالــی مراکــز طــرف قــرارداد‬ ‫بــه مدیریت هــای درمــان اســتان‪ ،‬تعلیــق محدودیــت‬ ‫زمانــی انجــام خدمــات ‪ CT. scan‬و ‪ ،MRI‬توقــف معرفــی‬ ‫بیمه شــدگان بــه مراجــع پزشــکی (پزشــک معتمــد‪ ،‬شــورا‬ ‫و کمیســیون پزشــکی) جهــت بررســی اســتراحت پزشــکی‬ ‫و معاینــات شــروع بیمــه و تعلیــق برخــی فعالیت هــای‬ ‫بیمــه گــری (ماننــد توقــف کلیــه بازرســی های مرتبــط بــا‬ ‫امــور بیمه شــدگان خــاص) نیــز از مهمتریــن اقدامــات ایــن‬ ‫ســازمان جهــت کاهــش شــیوع ویــروس کرونــا اســت‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001003514‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪1398114412001000953‬‬ ‫تقاضــای مریــم کــوه زر فرزنــد بهــرام شناســنامه ‪ 3074‬کــد ملــی‬ ‫‪ 2121635645‬صــادره گــرگان واقــع دراراضــی گلند در ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بمســاحت کل ‪86/80‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ -126‬اصلــی بخــش ‪2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫ارمالــک رســمی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم نمایــد ‪.‬میــم الــف ‪ 4382:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪99/04/21:‬‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک گرگان‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع غذایــی حنــان قابــوس بــا مســئولیت محــدود‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 7213‬و شناســه ملــی ‪ 14008150988‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/04/03‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‬ ‫‪ :‬محــل شــرکت بــه ادرس جدیــد ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬دهســتان فجــر ‪ ،‬روســتا گدایجــه‪ ،‬محلــه نــدارد ‪ ،‬خیابــان‬ ‫جمهــوری ‪ ،‬خیابــان امــام خمینــی ‪ ،‬طبقــه همکــف کــد پســتی ‪4969154674‬‬ ‫تلفــن ‪ 01733323992‬انتقــال یافــت در نتیجــه مــاده مربوطــه در اساســنامه‬ ‫بشــرح فــوق اصــاح مــی گــردد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان‬ ‫مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گنبــد کاووس (‪)909279‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برای زیر پوشش‬ ‫بردن پشت نوبتی‬ ‫ها به اعتبار ملی‬ ‫نیاز داریم‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫پنــج هــزار نفــر در خراســان شــمالی کــه شــرایط دریافــت مســتمری بهزیســتی را دارنــد در صف دریافت مســتمری‬ ‫ایــن نهــاد حمایتی هســتند‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی خراســان شــمالی روز دوشــنبه در نشســتی خبری به مناســبت هفته بهزیســتی‪ ،‬با بیان این‬ ‫مطلــب اظهــار داشــت‪ :‬تــا ســال ‪ ۱۰۲ ،۹۷‬هــزار نفــر از جمعیــت خراســان شــمالی از خدمــات بهزیســتی بهــره منــد‬ ‫مــی شــدند کــه بــا افزایــش پنــج هــزار نفــری ایــن رقــم بــه ‪ ۱۰۷‬هــزار نفــر رســید امــا اکنــون بــرای زیــر پوشــش بــردن‬ ‫پشـت نوبتی های مســتمری بهزیســتی خراســان شــمالی بــه اعتبــار ملــی نیــاز اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫بازار گلستان با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی‬ ‫قرق می شوند‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان در جلســه امضــای‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اســتاندارد‪ ،‬صمــت و‬ ‫انجمــن تولیدکننــدگان المــپ گلســتان از اجــرای‬ ‫نظــارت هــای شــدید بــر بازارهــای گلســتان بــرای‬ ‫شناســایی المــپ هــای غیــر اســتاندارد خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــود فرمانــی گفــت‪ :‬صحبت کــردن از جهش‬ ‫تولیــد‪ ،‬بــدون حمایــت کافــی از تولیدکننــدگان‬ ‫کاالهــای اســتاندارد و بــا کیفیــت‪ ،‬بــه نتیجــه‬ ‫مطلــوب نخواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی اجــرای تفاهــم نامــه همــکاری بــا انجمــن‬ ‫تولیدکننــدگان المــپ کشــور و نیــز ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان را ابــزار و‬ ‫مقدمــه ای بــرای اجــرای ایــن هــدف دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬پــس از امضــای تفاهــم نامــه بــه مــدت‬ ‫یــک هفتــه‪ ،‬اطــاع رســانی و امــوزش هــای‬ ‫الزم صــورت مــی گیــرد و در هفتــه دوم پــس از‬ ‫امضــای تفاهــم نامــه‪ ،‬طــی گشــت هــای مشــترک‬ ‫بــا حضــور نمایندگان اســتاندارد‪ ،‬صمــت و انجمن‬ ‫تولیدکننــدگان المــپ بــه بازارهــای گلســتان‬ ‫مراجعــه خواهیــم کــرد تا تولیــدات غیر اســتاندارد‬ ‫زمین‬ ‫خواری‪۹‬هزارمترمربعی‬ ‫روستای چهارباغ گرگان‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان از تشــکیل پرونده‬ ‫بــرای عضــو ســابق شــورای روســتای چهاربــاغ گــرگان‬ ‫بــه اتهــام زمیــن خــواری خبــر داد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان افــزود‪ :‬ایــن فرد ‪ ۹‬هــزار مترمربع‬ ‫از اراضــی ملــی روســتای چهاربــاغ را بــدون مجــوز‬ ‫فروختــه و پــول ان را بــه حســاب خــود واریــز کــرده‬ ‫بــود ‪.‬‬ ‫هاشــمیان افــزود‪ :‬ایــن زمیــن خــواری پــس از‬ ‫بررســی گــزارش هــای مردمــی در روســتای چهاربــاغ‬ ‫گــرگان کشــف شــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عضــو ســابق شــورای روســتای‬ ‫چهاربــاغ در ایــن بــاره دســتگیر و پــس از تکمیــل‬ ‫تحقیقــات کیفرخواســت بــرای وی در شــعبه هفتــم‬ ‫دادیــاری دادســرای گــرگان صــادر شــد ‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫هرگونــه نقــل و انتقــال و خریــد و فــروش اراضــی‬ ‫ملــی فروختــه شــده در چهاربــاغ تــا زمــان صــدور رای‬ ‫دادگاه ممنــوع اســت ‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه خریــد و‬ ‫فــروش اراضــی ملــی و دولتــی در روســتاها تابــع‬ ‫تشــریفات خاصیســت کــه حتمــا بایــد طــی شــود‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬اعضــای شــورا مجــاز بــه فــروش اراضــی‬ ‫دولتــی و ملــی نیســتند و مــردم هنــگام خریــد ایــن‬ ‫گونــه اراضــی مراقــب باشــند تــا گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫کشاورزان‬ ‫گنبدیمراقب‬ ‫کرم غوزه پنبه‬ ‫باشند‬ ‫کارشــناس مســوول حفــظ نباتــات مدیریــت‬ ‫جهادکشــاورزی گنبــدکاووس از شــیوع‬ ‫افــت کــرم غــوزه در برخــی مــزارع پنبــه ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد و از کشــاورزان خواســت‬ ‫بــا پایــش مســتمر مــزارع خــود مراقــب ایــن‬ ‫شهرستانها‬ ‫لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف اب در حوزه کشاورزی‬ ‫موانع رشدتولید درکشور‪ ،‬تولیدات فاقد شناسنامه است‬ ‫دبیــران خانــه کشــاورز اســتان و شهرســتان رامیــان بــا رئیــس‬ ‫اداره منابــع اب ازادشــهر و رامیــان در محــل ایــن اداره دیــدار‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت گلســتان در مراســم انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری ســه جانبــه‬ ‫اداره اســتاندارد وتحقیقــات صنعتــی ســازمان صمــت گلســتان وانجمــن تولیــد کننــدگان المــپ ایــران‬ ‫گفت‪:‬تولیــدات زیــر پلــه ای فاقــد شناســنامه وقاچــاق از جملــه موانــع رشــد تولیــد در کشــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار رئیــس اداره منابــع اب ازادشــهر و رامیــان‬ ‫ضمــن تشــریح وضعیــت فعلــی منابــع اب شهرســتان رامیــان‬ ‫و چگونگــی بهــره بــرداری از ان درهمــه بخــش هــا‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫بخــش کشــاورزی اظهــار کــرد‪ :‬لــزوم صرفــه جویــی و مدیریــت‬ ‫مصــارف اب در حــوزه کشــاورزی از طریــق مدیریــت ســطح و‬ ‫نــوع کشــت‪ ،‬تغییــر و اصــاح روشــهای ابیــاری از ســنتی بــه مــدرن‪ ،‬افزایــش راندمــان انتقــال اب بــه‬ ‫مــزارع و اســتفاده از کنتورهــای هوشــمند و در نهایــت رعایــت حجــم مجــاز بهــره بــرداری در پروانــه هــای‬ ‫صــادره ضــروری اســت ‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در مراســم انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری ســه جانبــه اداره اســتاندارد وتحقیقــات‬ ‫صنعتــی ســازمان صمــت گلســتان وانجمــن تولیــد کننــدگان المــپ ایــران کــه در محــل ســالن جلســات‬ ‫اداره کل اســتاندارد وتحقیقــات صنعتــی اســتان برگــزار گردید‪،‬گفــت‪:‬در ســال جهــش تولیــد ‪،‬انعقــاد ایــن‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری گامــی بســوی حمایــت از تولیــدات بــا کیفیــت داخلــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬ظرفیــت هــای بســیار خوبــی در حــوزه تولیــد المــپ هــای ال ای دی در اســتان داریــم کــه‬ ‫امیدواریــم بــا حمایــت از واحدهــای تولیــد کننــده ایــن المــپ هــا شــاهد رشــد وتوســعه انهــا باشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت گلســتان افزود‪:‬اجــرای ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف تعمیــق‬ ‫ســاخت داخــل وحمایــت از تولیــد داخلــی ‪،‬جلوگیــری از واردات کاالهــای بــی کیفیــت خارجــی بخصــوص‬ ‫کاالی قاچــاق کــه بــازار هــای تولیــدات داخلــی را محــدود مــی کننــد ‪،‬تنظیــم بازاروحمایــت از حقــوق‬ ‫مصــرف کننــدگان بــرای خریــد کاالی بــا کیفیــت داخلــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫مهنــدس جــواد تیمــوری بــا بیــان اینکــه مســاعدت دبیــران خانه کشــاورز در این زمینــه و جهت حفاظت‬ ‫از منابــع ابــی الزم اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از نظــرات و پیشــنهادهای دبیــران خانــه کشــاورز در راســتای بهبــود‬ ‫بهــره وری منابــع اب و اســتفاده بهینــه از اب در راســتای تامیــن اب کشــاورزان اســتفاده مــی کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــران خانــه کشــاورز اســتان و شهرســتان رامیــان نیــز در ایــن دیــدار ‪ ،‬تجدیــد نظــر در محاســبه میــزان‬ ‫مصــارف اب در کشــت هــای مختلــف و مســاعدت در محاســبه و دریافــت خســارتهای منابــع ابــی را‬ ‫خواســتار شــدند‪.‬‬ ‫توزیعمستقیم‬ ‫ماسک در‬ ‫مناطق‬ ‫پرتردد شهر‬ ‫گرگان‬ ‫برابــر رای شــماره ‪139960312001003514‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض ‪ 1398114412001000953‬تقاضــای‬ ‫مریم کوه زر فرزند بهرام شناســنامه ‪ 3074‬کد‬ ‫ملــی ‪ 2121635645‬صــادره گــرگان واقع دراراضی‬ ‫گلنــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده بمســاحت کل ‪86/80‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک ‪ -126‬اصلــی بخــش ‪2‬حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقال ارمالک رســمی‬ ‫دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده به این اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت خود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬میــم‬ ‫الــف ‪ 4382:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪99/04/21:‬‬ ‫حســن زاده گفــت‪ :‬در حــال هماهنگــی هســتیم‬ ‫کــه بتوانیــم بــه صــورت عرضــه مســتقیم ماســک‬ ‫را در اماکــن پرتــردد شــهر در اختیــار شــهروندان‬ ‫قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫درویشــعلی حســن زاده معــاون امــور بازرگانــی‬ ‫وتوســعه تجارت ســازمان صنعت ‪،‬معدن وتجارت‬ ‫گلســتان در ســتاد کرونای شهرســتان گرگان اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در تــاش هســتیم کــه عرضــه مســتقیم‬ ‫ماســک در اماکــن پرتــردد شــهر اتفــاق بیفتــد و بــا‬ ‫معاونت غذا و دارو‪ ،‬اتحادیه بهداشــتی شهرســتان‬ ‫و ســازمان حمــل و نقــل شــهرداری ایــن هماهنگــی‬ ‫اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی وتوســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صمــت گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــرای نحــوه و تعییــن‬ ‫قیمــت و توزیــع ان نیــز در روزهــای اینــده جلســه‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه امیدواریــم بتوانیــم ایــن تفاهــم نامــه را بطــور مطلوبــی اجــرا کنیــم ‪،‬گفت‪:‬تــاش‬ ‫خواهیــم کــرد ایــن اقــدام در ســایر بخشــها نیــز عملیاتــی شــود تــا بتوانیــم از ورود کاالهــای قاچــاق وبــی‬ ‫کیفیــت بــه بــازار جلــو گیــری کنیــم ‪.‬‬ ‫ای برگــزار مــی شــود تــا بتوانیــم بــا قیمــت مناســبت‬ ‫تــری ماســک را بــه شــهروندان عرضــه کنیــم‪.‬‬ ‫حســن زاده بــا بیــان اینکــه همچنیــن بــرای نظــارت‬ ‫بــه اصنــاف پرخطــر هماهنگــی هایــی اتفــاق افتاده‬ ‫اســت تــا بــا نظــارت بیشــتر پروتــکل های بهداشــتی‬ ‫اهتمــام شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬توزیــع ماســک در ســتاد‬ ‫ملــی برعهــده شــرکت هــای پخــش دارویــی اســت و‬ ‫در تولیــد در کل کشــور مشــکلی تــا هفتــه گذشــته‬ ‫وجــود نداشــت و در گلســتان نیــز دو واحــد در حــال‬ ‫تولید ماســک هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در اســتان ظرفیــت تولیــد روزانه ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار ماســک وجــود دارد و ایــن واحدهــا بــا فروکش‬ ‫کــردن شــیوع کرونــا تولیــد خــود را کاهــش دادنــد و‬ ‫بحــث تامیــن مــواد اولیــه بــرای تولیــد ماســک نیــز‬ ‫مطــرح اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۱۶۴۸‬مــورخ ‪ ۹۹/۳/۲۹‬موضــوع‬ ‫کالســه ‪1398114412004000436‬هیئــت اول ‪ /‬دوم موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای ‪ /‬مریــم قــره خانــی فرزنــد نظرقلیــچ بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 27573‬بــه شــماره ملــی ‪ 2030275239‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 115/60‬متــر مربــع واقــع در‬ ‫گنبــد کاووس خیابــان جهــان اراء بعــد از ســید قطــب خیابــان ‪ 20‬متــری‬ ‫بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از اقــای بیــگ‬ ‫تقــان بیکــزاده قوجــق لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور‬ ‫ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم و پس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد ‪ .‬م ‪ .‬الــف ‪8307 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1399/4/23‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ :‬دوشــنبه ‪1399/5/6‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس‬ ‫افــت بــوده و درصــورت مشــاهده ان‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه مبــارزه شــیمیایی یــا بیولوژیکــی یــا تلفیقــی‬ ‫از هــر دو مــورد اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫عفــت زواری روز پنجشــنبه در ارتبــاط بــا ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬امســال در گنبــدکاووس‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۱۵۶‬هکتــار پنبــه بهــاره و تابســتانه‬ ‫کشــت شــده کــه تاکنــون پنــج هــزار و ‪۱۱۰‬‬ ‫هکتــار ان بــه ســطح ســبز رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پنبـه کاران گنبــدی کــه مــزارع انــان‬ ‫بــه مرحلــه حســاس گل دهــی رســیده بــرای‬ ‫مبــارزه بــا افــت کــرم غــوزه بایــد از روش هــای‬ ‫تلفیقــی از جملــه اســتفاده از تلــه نــوری و‬ ‫ســطلی و یــا اســتفاده از زنبورهــای تریکوگرامــا‬ ‫و براکــون یــا حشــره‬ ‫کــش ‪ B.T‬بــا نظــر‬ ‫کارشناســان‪ ،‬مــزارع‬ ‫خــود را از وجــود ایــن‬ ‫افــت پــاک کننــد‪.‬‬ ‫زواری اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بایــد‬ ‫کشــاورزان‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫افــت ضمــن پایــش‬ ‫مســتمر مزرعــه خــود‬ ‫و درصــورت مشــاهده‬ ‫نظــر‬ ‫بــا‬ ‫افــت‬ ‫کارشناســان نســبت‬ ‫بــه مبــارزه تلفیقــی‬ ‫اقــدام نماینــد زیــرا‬ ‫جمعیــت ایــن افــت‬ ‫را تنهــا نمی تــوان بــا‬ ‫ســموم شــیمیایی کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پنب ـه کاران می تواننــد بــرای‬ ‫تهیــه اطالعــات تکمیلــی و خریــد زنبورهــای‬ ‫تریکوگرامــا و براکــون بــه کلینیک هــای گیــاه‬ ‫پزشــکی و مراکــز جهادکشــاورزی ســطح‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول حفــظ نباتــات‬ ‫جهادکشــاورزی گنبــدکاووس همچنیــن‬ ‫بابیــان اینکــه افــت کــرم غــوزه پنبــه بعضــا در‬ ‫مــزارع گوجــه فرنگــی‪ ،‬ذرت‪ ،‬افتابگــردان و‬ ‫دانــه روغنــی ســویا نیــز مشــاهده می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬کشــاورزان در صــورت مشــاهده اولیــن‬ ‫پروانــه کــرم غــوزه کــه در تله هــای فرمونــی‬ ‫گیــر افتــاده‪ ،‬بایــد نســبت بــه رهاســازی زنبــور‬ ‫تریکوگرامــا اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫زواری افــزود‪ :‬در صورتــی کــه افــت کــرم غــوزه‬ ‫پنبــه در هنــگام اوج تفریــخ تخــم و ظهــور‬ ‫الروهــای ان یعنــی ســه تــا پنــج روز پــس از‬ ‫پیــک پــرواز حشــرات مشــاهده شــد بایــد از‬ ‫حشــره کش زیســتی ‪ B.T‬انهــم ترجیحــا صبــح‬ ‫زود یــا بعدازظهــر اســتفاده کننــد کــه نتیجــه‬ ‫بهتــری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬جهــت کنتــرل الروهــای ســنین‬ ‫ســه بــه بعــد‪ ،‬در هــر هکتــار بایــد هــزار عــدد‬ ‫زنبــور مــاده براکــون در مزرعــه رهاســازی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬کــرم غــوزه پنبــه حشــره ای‬ ‫بســیار متنــوع از نظــر انــدازه و رنــگ مــی باشــد‪،‬‬ ‫حشــرات بالــغ شــب پره هایــی بــا طــول حــدود‬ ‫‪ ۱.۵‬تــا ‪ ۲‬ســانتیمتر و عــرض بــدن بــا بــال هــای‬ ‫بــاز حــدود ‪ ۳‬تــا ‪ ۴‬ســانتیمتر هســتند‪ ،‬بال هــا‬ ‫ترکیبــی از رنگ هــای زرد و خاکســتری و قهــوه ای‬ ‫همــراه بــا لکه هــای لوبیایــی شــکل هســتند‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت و‬ ‫دارا بــودن افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی و باغــی از شهرســتان هــای مهــم‬ ‫در تولیــدات بخــش کشــاورزی در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 13996031201003727‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫‪ 1398114412001001271‬تقاضــای علــی محمــد صادقپــور مهتــر کالتــه‬ ‫فرزنــد موســی شناســنامه ‪ 15‬کــد ملــی ‪ 2249425620‬صــادره گرگان واقع‬ ‫دراراضــی ســرخنکال از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده بمســاحت کل ‪ 15/15‬متــر مربــع از پــاک ‪ -210‬اصلــی بخــش ‪3‬حــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ارمالــک رســمی دارد‪.‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫میشــود از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به مرجع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م‬ ‫الــف ‪ .4382:‬تاریــخ برابــر رای شــماره ‪ 139960312001003609‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫‪ 1398114412001001945‬تقاضــای محمــودده جوریــان فرزنــد حســین‬ ‫شناســنامه ‪ 64‬کــد ملــی ‪ 1061184153‬صــادره نیشــابور واقــع دراراضــی‬ ‫اوزینــه از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫بمســاحت کل ‪ 104/80‬متــر مربــع از پــاک ‪ -3‬اصلــی بخــش ‪3‬حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ارمالــک رســمی دارد‪.‬لــذا بــه‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی وتوســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صمــت گلســتان یــاداور شــد‪ :‬در هفتــه گذشــته از‬ ‫ســوی معاونــت صنایــع پیگیــری اتفــاق افتــاد و بنــا‬ ‫شــد بخشــی از نیــاز واحدهــای تولیدکننــد ماســک‬ ‫تامیــن شــود‪.‬‬ ‫حســن زاده بیــان کــرد‪ :‬در روزهــای گذشــته تقاضــا‬ ‫ســه تــا چهــار هــزار ماســک بــرای برگــزاری همایش‪،‬‬ ‫برنامــه و ازمــون مطــرح بــود و اینگونــه تقاضاهــا‬ ‫مشــکالتی را در بخــش عرضــه ماســک در اســتان‬ ‫بــه وجــود مــی اورد‪.‬‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫میشــود از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫نمایــد ‪.‬م الــف ‪ .4384:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 99/04/28:‬علــی برقــی‬ ‫رئیــس اداره ثبــت ‪.‬برابــر رای شــماره ‪ 139960312001003734‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫‪ 1398114412001001618‬تقاضــای رقیــه اکاتــی فرزنــد حیــدر شناســنامه‬ ‫‪ 9174‬کــد ملــی ‪ 4869092492‬صــادره کاللــه واقــع دراراضــی رســتمکالته‬ ‫ســادات از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫بمســاحت کل ‪ 305/88‬متــر مربــع از پــاک ‪ -60‬اصلــی بخــش ‪3‬حــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ارمالــک رســمی دارد‪.‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫میشــود از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی بمــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الــف‬ ‫‪ 4390:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪99/04/28:‬‬ ‫متخلفین عرضه کننده سیم و کابل‬ ‫غیر استاندارد شناسایی شدند‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کنندگان‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬دو واحــد متخلــف عرضــه کننــده ســیم و کابــل‬ ‫غیــر اســتاندارد توســط بازرســان ســازمان صنعــت معــدن‬ ‫و تجــارت اســتان گلســتان شناســایی گردیــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر اصغــری بــا بیــان مطلــب فــوق بازرســان را‬ ‫حامــی حقــوق مصــرف کننــدگان دانســته و بــر احقــاق‬ ‫حقــوق شــهروندان و برخــورد بــا متخلفــان احتمالــی در‬ ‫چهارچــوب قوانیــن و مقــررات نظــام صنفــی تاًکید نمود‪.‬‬ ‫اصغــری افــزود‪ ،‬در همیــن راســتا و در پــی دریافــت‬ ‫گزارشــات ســتاد خبــری ســازمان و همچنیــن گزارشــات کتبــی دریافتــی از اداره کل اســتاندارد مبنــی بــر‬ ‫بــروز تخلفــات احتمالــی در مراکــز عرضــه و فــروش ســیم و کابــل در شهرســتان گــرگان تیمی از بازرســین‬ ‫بمنظــور بررســی و رســیدگی موضــوع اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ،‬پــس از بازرســیهای بعمــل امــده و بررســی مــدارک و مســتندات موجود توســط بازرســان این‬ ‫ســازمان‪ ،‬تخلــف تقلــب دو واحــد تولیــدی ســیم و کابــل در اســتان تهــران و مازنــدران مبنــی بــر تولیــد‬ ‫ســیم و کابــل بــا کیفیتــی پائینتــر از اســتانداردتعریف شــده محــرز و پرونــده تخلفــات ایــن شــرکتها بــه‬ ‫مبلــغ ‪۷۵۰‬میلیــون و ‪۹۲۲‬هــزار ریــال تشــکیل و جهــت صــدور راًی نهایــی بــه اداره کل تعزیــرات حکومتی‬ ‫اســتان ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه حضــور بازرســان و همچنیــن تاًکیــد بــر شــرایط حســاس کنونــی از تمامــی‬ ‫مدیــران و صاحبــان مراکــز تهیــه و توزیــع ســیم و کابــل خواســت تــا با رعایــت اســتانداردهای الزم و تولید‬ ‫محصــوالت اســتاندارد از عرضــه هــر گونــه محصــوالت غیــر قانونــی و بیکیفیــت خــودداری نماینــد و در‬ ‫ارائــه خدمــات مفیــد و بــه موقــع بــه مشــتریان کوشــا باشــند‪.‬‬ ‫اصغری همچنین ســامانه تلفنی ‪ ۱۲۴‬را پل ارتباطی بین شــهروندان و بازرســان این ســازمان دانســت‬ ‫و از تمامــی شــهروندان محتــرم در سراســر شــهرهای اســتان خواســت تــا بــا مشــاهده هــر گونــه تخلــف‬ ‫احتمالــی مــورد راســریعا ً بــه بازرســان ایــن ســازمان گــزارش نمــوده تــا ســریعا ً مــورد رســیدگی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا تدابیــر صــورت گرفته امســال از تعطیل شــدن چهــار واحد صنعتی‬ ‫مســتقر در شــهرک ها و نواحی صنعتی این اســتان جلوگیری شــد‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت روز دوشــنبه در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه بــروز مشــکالت ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا بــرای برخــی از‬ ‫واحدهــای صنعتــی کوچــک اســتان‪ ،‬تــاش شــد تــا بــا تغییــر خــط تولیــد‪ ،‬از تعطیلــی ایــن واحدهــا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی بــه قابلیــت انعطــاف پذیــری صنایــع کوچــک اشــاره کــرد و افــزود‪ ۲ :‬واحــد صنعتــی اســتان بــا تغییــر در خــط تولیــد خــود بــه تولیــد‬ ‫ماســک و الــکل روی اوردنــد و بــا ایــن رویکــرد عــاوه بــر ادامــه فعالیــت‪ ،‬بخشــی از نیــاز جامعــه بــه ایــن اقــام بهداشــتی را برطــرف کردنــد‪.‬‬ ‫از تعطیلی ‪ ۴‬واحد‬ ‫صنعتی خراسان‬ ‫شمالی جلوگیری‬ ‫شد‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫تکمیل اسفالت‬ ‫روستایی داشلی سفلی‪-‬‬ ‫حالی اخوند‬ ‫شرایط دریافت وام ودیعه برای‬ ‫مستاجران‬ ‫رئیــس اداره نظــارت‬ ‫بــر ســاخت راههــای‬ ‫فرعــی و روســتایی اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫از تکمیــل اســفالت‬ ‫داشــلی‬ ‫روســتایی‬ ‫ســفلی‪-‬حالی اخونــددر‬ ‫شهرســتان‬ ‫حــوزه‬ ‫گنبــدکاووس بــا صــرف‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۸‬میلیــارد ریــال در ســال جاری‬ ‫خبــرداد‪.‬‬ ‫دولــت بــرای افزایــش قــدرت مالــی مســتاجران طرحــی را بــرای نخســتین بــار در اســتانه اجــرا دارد که بر‬ ‫اســاس ان اجــاره نشــینی در شــهرهای بــزرگ بــا خانــه زیــر ‪ ۷۵‬متــر و در ســایر شــهرها بــا خانــه زیــر ‪۹۰‬‬ ‫متــر مشــمول دریافــت وام ودیعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بســته حمایــی دولــت در بخــش مســکن کــه بخشــی از ان مربــوط بــه افزایــش قــدرت مســتاجران بــه‬ ‫خصــوص در کالنشــهرها اســت در اســتانه تصویــب نهایــی قــرار دارد و بــا موافقــت نهایــی بانــک مرکزی‪،‬‬ ‫بــه زودی در مرحلــه اجــرا و ابــاغ قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد از جمعیــت کشــور اکنــون مســتاجرند کــه در شــهر تهــران ‪ ۴۳‬درصــد جمعیــت مســتاجر را‬ ‫داریــم بــرای همیــن مصوبــه حمایتــی دولــت‪ ،‬بیشــترین تاثیــر خــود را در بخــش ســاماندهی بــازار اجــاره‬ ‫در پایتخــت خواهــد داشــت و می توانــد از کــوچ اجبــاری جمعیــت اجــاره نشــین بــه اطــراف پایتخــت‬ ‫تاحــدودی جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬از روز ‪ ۹‬مــاه تیرمــاه تمــام معامــات مســکن بایــد کــد رهگیــری داشــته باشــند و مســتاجرینی کــه‬ ‫کــد رهگیــری ندارنــد بــه دفاتــر امــاک مراجعــه کــرده و بــدون هیــچ وجهــی کــد رهگیــری را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫اعطــای ایــن وام از ان رو منجــر بــه کاهــش مهاجــرت جمعیــت اجــاره نشــین بــه اطراف شــهرها خواهد‬ ‫شــد کــه دولــت ســه هفتــه پیــش بــا مصوبه تعیین ســقف اجــاره بها‪ ،‬تــا ‪ ۵۰‬درصد توانســت قراردادهای‬ ‫اجــاره را بــا نــرخ عادالنــه بــه مرحلــه تمدیــد برســاند و هــم اینکه توانســت از التهــاب بازار اجــاره بکاهد‪.‬‬ ‫ظاهــرا بعضــی از دفاتــر امالکــی از صــدور کــد رهگیــری شــانه خالــی می کننــد و می خواهنــد مالیــات‬ ‫ارزش افــزوده خــود را پرداخــت نکننــد بــه همیــن دلیــل قراردادهــای اجــاره زیــادی در کشــور بــدون کــد‬ ‫رهگیــری وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه «محمــد اســامی» وزیــر راه و شهرســازی بخشــی از منابــع ‪ ۷۵‬هــزار میلیــارد تومانــی که برای‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا تخصیــص داده شــده اســت ظــرف هفته هــای اتــی بــرای کمــک بــه مســتاجران واجــد‬ ‫شــرایط اختصــاص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بنگاه هــای امالکــی بــا صــدور کــد رهگیــری مجبــور می شــوند ایــن مالیــات را پرداخــت کننــد و هــدف‬ ‫وزارت راه از صــدور کــد رهگیــری برنامــه ریــزی در حــوزه مســکن اســت و اینکــه تشــخیص دهــد کــدام‬ ‫ملــک خالــی اســت یــا کــدام خانــواده در کجــا زندگــی می کنــد؟‬ ‫مطابــق تصمیم گیری هــای انجام شــده بــرای پرداخــت ایــن تســهیالت‪ ،‬واحــد مســکونی کــه در اختیــار‬ ‫مســتاجران قــرار دارد بایــد مطابــق بــا الگــوی مســکن باشــد؛ بدیــن معنــا کــه حداکثــر متــراژ واحــد‬ ‫مســکونی مســتاجران تهرانــی بــرای برخــورداری از ایــن تســهیالت ‪ ۷۵‬و در ســایر شــهرهای کشــور ‪۹۰‬‬ ‫مترمربــع در نظرگرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رقــم و میــزان ســود تســهیالت هنــوز اعــام نشــده اســت و دلیــل اصلــی‪ ،‬ایــن اســت کــه نهادهــای‬ ‫مســئول در حــال بررســی ســه پیشــنهاد وزارت راه هســتند‪ .‬ان طــور کــه وزیــر راه اعــام کــرده اســت ایــن‬ ‫وام بــه مالــکان تعلــق می گیــرد و مســتاجران فقــط ســود ایــن تســهیالت را بــه صــورت ماهیانــه بــه بانــک‬ ‫بازمی گرداننــد‪.‬‬ ‫دولــت همچنیــن بــا ایــن هــدف کــه ایــن وام بــه جامعــه هــدف تعلــق گیــرد «داشــتن کــد رهگیــری» را‬ ‫اجبــاری کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل معاونــت مســکن وزارت راه پیــش تــر در گفـت و گــو بــا ایرنا تاکید‬ ‫همچنیــن ایــن تســهیالت بــه کســانی پرداخــت می شــود کــه بر اســاس قانون ســاماندهی و تولید مســکن‪،‬‬ ‫فــرم ج انهــا ســبز باشــد بــه ایــن معنــی کــه از تســهیالت دولتــی بخش مســکن اســتفاده نکرده باشــند‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد تعامل بین شورا‪،‬‬ ‫روابط عمومی و رسانه ها‬ ‫دهمیــن جلســه شــورای اطــاع رســانی اســتان گلســتان بــا‬ ‫حضــور معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری‬ ‫گلســتان و اعضــای شــورا در ظهــر دوشــنبه ‪ ۱۶‬تیرمــاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گلســتان‪ ،‬در ابتــدای جلســه عبدالرضــا چراغعلــی معــاون‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری گلســتان ضمــن‬ ‫تبریــک رویــداد روز قلــم بــه اهالــی پــر تــاش ایــن حــوزه و اشــاره‬ ‫بــه وضعیــت عمومــی کشــور در دوران کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬نقــش‬ ‫شــورای اطــاع رســانی‪ ،‬روابــط عمومــی ها و رســانه هــا در دورانی‬ ‫کــه بــا ویــروس کرونــا مواجــه هســتیم بســیار مهــم هســت و بایــد‬ ‫در اطــاع رســانی بــه مــردم منطقــی و شــفاف باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رشــد مبتالیــان در کشــور و اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر ایــن‬ ‫رونــد ادامــه پیــدا کنــد کشــور بــا شــرایط ســختی مواجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫چراغعلــی ادامــه داد‪ :‬در ایــن ایــام خواســته و ناخواســته شــایعه‬ ‫پراکنــی هایــی صــورت مــی گیــرد و باید بکوشــیم اخبــار‪ ،‬نارضایتی‬ ‫هــا و نیازهــا و دغدغــه هــای معیشــتی و … تنهــا از ســوی مراجــع‬ ‫مســئول و رســانه هــای اگاه و …کســب و اطــاع رســانی بــه‬ ‫صــورت دقیــق و شــفاف و … انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه پیشــنهاد برگــزاری نشســت بــا روابــط عمومــی‬ ‫هــای دســتگاه هــا و ســازمان هــا‪ ،‬فعــاالن رســانه ای و افــراد‬ ‫صاحــب نظــر و نفــوذ و مــورد اعتمــاد بیــن مــردم را ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در اداره اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول تصرفانــه مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض متقاضیــان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضا به‬ ‫شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‪.‬در صورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تئاننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬اقــای احمــد پیلــه ور بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 41‬و کــد ملــی ‪ 2269675061‬صــادره علــی ابــاد فرزنــد حســن در ششــدانگ عرصــه‬ ‫و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 128.82‬متــر مربــع مفــروز‬ ‫و مجــزا شــده از پــاک ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول خیابــان ازادگان کوچــه شــریعت ‪13‬‬ ‫بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد کتــول بــه شــماره کالســه ‪.1397114412005000273‬میم‪.‬الــف‪:‬‬ ‫‪ .4338‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪99/04/21:‬‬ ‫بــاغ در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫معصومــه امیــر خانلــو فرزنــد محمــد شناســنامه ‪ 5106‬کدملــی ‪ 5799391454‬صــادره گلــوگاه‬ ‫در اراضــی یلــه بــاغ دریــک ونیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت خلیــل امیرخانلــو فرزنــد محمــد شناســنامه ‪ 5106‬کدملــی ‪ 5799391446‬صادره‬ ‫گلــوگاه واقــع در اراضــی یــک بــاغ دریــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده مــراد مرجرلــو فرزنــد محمدعلــی شناســنامه ‪ 62‬کدملــی ‪5799739167‬‬ ‫صــادره گلــوگاه واقــع در اراضــی یلــه بــاغ دریــک ونیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده ایــت بــه مســاحت کل ‪ 292‬مترمربــع از پــاک ‪21‬فرعــی از‬ ‫‪ -2‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بهــرام نــژاد دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬میم‪.‬الــف‪4311 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 99/04/21:‬علــی برقــی –رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‬ ‫برابــر رای شــماره ‪139960312001000863‬و‪1399603121000864‬و‪139960312001000865‬‬ ‫هئیــت موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1398114412001000740‬و‪13981‬‬ ‫‪1441200100741‬و‪1398114412001000743‬و‪ 139811441201000744‬متقاضیــان نجمافضلعلــی‬ ‫فرزنــد اســداله شناســنامه ‪ 5703‬کــد ملــی ‪ 5799397428‬صــادره گلــوگاه واقــع در اراضــی ایلــه‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001002570‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض ‪ 1398114412001001658‬متقاضــی مهرنــاز مهراوررحیــم ابــادی فرزنــد اســدالله‬ ‫شناســنامه یــک کــد ملــی ‪ 6319804068‬صــادره رحیــم ابــاد واقع دراراضی اوزینه در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بمســاحت کل ‪ 380‬متــر مربــع از پــاک ‪-3‬‬ ‫حجت الله تجری ‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫در ادامــه ی جلســه عادلــه کشــمیری مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان گلســتان و دبیــر شــورا گفــت‪ :‬بــا برپایــی کمپیــن‬ ‫مــن ماســک مــی زنــم و نیــز مکاتبــه بــا رســانه هــا و شــهرداری هــا‬ ‫و … کوشــیده شــد رســانه هــا و نهادهــا و ســازمان هــا را در بحــث‬ ‫اطــاع رســانی مســئله کرونــا حســاس تــر و فعــال تــر کنیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه پیشــنهاد داد پــس از پایــان هــر جلســه ی شــورای‬ ‫اطــاع رســانی و … نشســتی مطبوعاتــی بــا محوریــت مصوبــات‬ ‫جلســه و … برگــزار شــده تــا خروجــی جلســات همگانــی تــر شــود‪.‬‬ ‫در بخــش بعــدی نشســت‪ ،‬جاللــی مدیــرکل اطالعــات اســتان‬ ‫گلســتان بــا تاکیــد بــر توجــه بــه اطــاع رســانی صحیــح و اگاهانــه‬ ‫و پرهیــز از ســیاه نمایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اطــاع رســانی بــه موقــع و‬ ‫صحیــح کارهــا و اقدامــات مثبــت و توســعه بخــش مــی تــوان‬ ‫امیــد و نشــاط و انگیــزه را بــه جامعــه تزریــق کــرد‪.‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ارمالــک رســمی دارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬میــم الــف ‪ 4382:‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم‪ 99/04/21:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001002365‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض ‪ 1398114412001000896‬تقاضــای محمــد مهــدی صباغیــان فرزنــد عمــران‬ ‫شناســنامه ‪ 13‬کــد ملــی ‪ 2249956375‬صــادره کردکــوی واقــع دراراضــی چینیان در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یکبــاب ســاختمان بــه انضمــام شــش ســهم مشــاع از هفــت ســهم ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪108‬متــر مربــع از پــاک‪ 859‬فرعــی از‪-267‬اصلــی بخــش‬ ‫‪23‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ارمالــک رســمی دولــت جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بنمایندگــی ســازمان ملــی زمیــن و مســکن دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬میــم الــف ‪. 4382:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪99/04/21‬‬ ‫رونق تجاری به گمرک ریلی اینچه برون بازگشت‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت‪ :‬بازگشــایی گمــرک اینچه بــرون و اغــاز تــردد ریلــی بــه ســمت کشــور‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬رکــود ایــن بخــش از گمــرکات اســتان را از بیــن بــرده و رونــق تجــارت را بــه ایــن دروازه‬ ‫مــرزی بازگردانــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی گفــت‪ :‬پــس از شــروع مجــدد مبــادالت ریلــی ایــران و ترکمنســتان کــه بــا رایزنــی‬ ‫مقامــات دو کشــور ‪ ۱۰‬روز پیــش اغــاز شــد‪ ،‬عــاوه بــر صــادرات ‪ ۱۳۱‬واگــن کاال بــه وزن تقریبــی هــر‬ ‫کــدام ‪ ۶۵‬تــن‪ ،‬حــدود ‪ ۷۰‬واگــن دیگــر هــم در چنــد روز گذشــته بارگیــری و امــاده صــادرات از طریــق‬ ‫ایــن خــط ریلــی بیــن المللــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاالهــای بارگیــری شــده کــه هــر روز بــه تعــداد و حجــم ان اضافــه می شــود‪ ،‬بیشــتر شــامل‬ ‫مــواد غیرغذایــی از جملــه ســیمان‪ ،‬انــواع اهــن االت (پروفیــل‪ ،‬میلگــرد و تیراهــن)‪ ،‬مــواد پالســتیکی‪،‬‬ ‫رنــگ‪ ،‬کاشــی و ســرامیک و ســنگ معدنــی اســت‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ :‬وزن هــر یــک از واگن هــا بیــن ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۷۰‬تــن اســت کــه پــس از انجــام کارهــای‬ ‫اداری و گمرکــی‪ ،‬بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و گــذر از تونل هــای ضدعفونــی کننــده به کشــورهای‬ ‫مقصــد صادراتــی از جملــه ترکمنســتان‪ ،‬قزاقســتان و ازبکســتان بــه صــورت حمــل می شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان ادامــه داد‪ :‬رایزنـی مقامــات ایــران و ترکمنســتان بــرای بازگشــایی قســمت‬ ‫کامیونــی و صــادرات مــواد غذایــی از گمــرک اینچــه بــرون ادامــه دارد تــا پــس از توافــق طرفیــن‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر صــادرات اقــام اشــاره شــده بــا کامیون هــا و تریلی هــای ترانزیــت‪ ،‬مــواد غذایــی واحدهــای تولیــدی‬ ‫اســتان هــم بــه ایــن کشــور و دیگــر کشــورهای اســیای میانــه صــادر شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی قبــل از شــیوع کرونــا‪ ،‬بــه طــور میانگیــن گمــرکات گلســتان ســاالنه بیــن ‪ ۲۵۰‬تــا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون دالر صــادرات و کمتــر از ‪ ۲۰‬درصــد ایــن مبلــغ نیــز واردات داشــت کــه بخــش زیــادی از ان از‬ ‫طریــق مــرز اینچــه بــرون انجــام می شــد‪.‬‬ ‫از اذر ‪ ۹۳‬بــا بهره بــرداری از راه اهــن بیــن المللــی قزاقســتان – ترکمنســتان – ایــران و گــذر ان از‬ ‫اینچــه بــرون‪ ،‬خدمــات گمــرک ریلــی نیــز بــه فعالیــت معمــول در مجموعــه گمــرکات اســتان اضافــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون بــه عنــوان تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی گلســتان‪ ،‬مرکــز گمــرکات ایــن اســتان بــوده و‬ ‫پایانه هــای صادراتــی گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و گمــرک‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان زیرمجموعــه ان اســت‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان در شــمال ایــران بــا کشــور ترکمنســتان و اســتان هــای مازنــدران‪ ،‬ســمنان و‬ ‫خراســان شــمالی همســایه اســت‪.‬‬ ‫“ابراهیــم جاویــد زاده” گفــت‪ :‬عملیــات اجرایــی‬ ‫ایــن راه از ســال ‪ ۹۷‬شــروع شــده و طــول ان‬ ‫‪ ۳‬کیلومتــر اســت کــه ارتبــاط بیــن روســتاهای‬ ‫قلندرابــاد و داشــلی ســفلی را بــه روســتای حالــی‬ ‫اخونــد برقــرار کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت تعاونی کارکنان اســتانداری گلســتان‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 2420‬و شناســه ملــی ‪ 10700096426‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪1397/09/05‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪- :‬اقــای ســید محســن کاظمــی‬ ‫باکدملی ‪ 2122169567 :‬بسمت رئیس هیات مدیره و اقای‬ ‫مصطفــی قلــی مقصودلو باکدملــی ‪ 2120542139 :‬به ســمت‬ ‫نائــب رئیــس هیــات مدیــره و خانــم مریــم لوائــی باکدملــی ‪:‬‬ ‫‪2120270236‬منشــی هیــات مدیــره و علیرضــا عبداللهــی‬ ‫باکدملــی ‪ - 2269390806 :‬عبدالرضــا مــاح باکدملــی ‪:‬‬ ‫‪2249712336‬بعنــوان اعضــای اصلــی هیــات مدیــره وغدیــر‬ ‫ابرســیجی بشــماره ملــی ‪ 2269698614‬ویوســف صدیقــی‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 2121206523‬ومهــدی کالســنگیانی بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 2120741492‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات‬ ‫مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند ‪- .‬اقــای مهــدی‬ ‫خانعلــی کدملــی ‪ 2122843624‬بســمت مدیرعامــل شــرکت‬ ‫تعاونــی بــه مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند ‪- .‬کلیــه قراردادها‬ ‫و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از قبیــل چک‪-‬ســفته و‬ ‫بــرات و اوراق بهــادر بــا امضــای ثابــت اقــای مهــدی خانعلــی‬ ‫مدیرعامل و اقای ســید محســن کاظمی رئیس هیات مدیره‬ ‫در غیــاب وی بــا امضــاء اقــای مصطفــی قلــی مقصودلــو نائــب‬ ‫رئیــس و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد و نامــه های‬ ‫عــادی بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)909278‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت شــرکت تعاونــی روســتایی کشــاورز‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 32‬و شناســه ملــی ‪10862017620‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ‬ ‫‪ 16/10/1394‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬اقــای‬ ‫غدیردماونــدی کمالــی بــه شــماره ملی‪2249689369‬بســمت‬ ‫بــازرس اصلــی ‪-2‬اقــای عــزت اللــه کشــیر نوکنــده بــه شــماره‬ ‫ملی‪2249016534‬بســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت‬ ‫یکســال مالی انتخاب گردیدند‪ - .‬ترازنامه وحســاب ســودزیان‬ ‫ســال مالی‪1393‬موردتصویــب قرارگرفــت‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری بنــدر گــز (‪)909277‬‬ ‫تاســیس شــرکت ســهامی خــاص کنتــرل ســامت کــودک‬ ‫هیــرکان درتاریــخ ‪ 1398/11/30‬بــه شــماره ثبــت ‪ 13403‬بــه‬ ‫شناســه ملــی ‪ 14009004707‬ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل‬ ‫گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم‬ ‫اگهــی میگــردد‪ .‬موضــوع فعالیــت ‪:‬ارائــه کلیــه خدمــات‬ ‫تخصصــی کــودکان ‪ ،‬واردات تجهیــزات و مــواد مصرفــی‬ ‫و اقــام پزشــکی کــودکان ‪ ،‬ســاخت بیمارســتان و تولیــد‬ ‫تجهیــزات و مــواد مصرفــی پزشــکی و صــادارت مــواد و‬ ‫تجهیــزات پزشــکی و تعمییــرات تجهیــزات پزشــکی و ترخیــص‬ ‫کاال از گمــرکات داخلــی و بیــن المللــی ‪ ،‬گشــایش اعتبــارات و‬ ‫ال ســی نــزد بانــک هــا ‪ ،‬اخــذ و اعطــای نمایندگــی هــای مجــاز‬ ‫بازرگانــی ‪ ،‬شــرکت در نمایشــگاهها و غرفــه ارائــی اخــذ وام‬ ‫و تســهیالت از کلیــه بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری و‬ ‫خریــد و فــروش‪ -‬واردات و صــادرات کلیــه تجهیــزات پزشــکی‪-‬‬ ‫پیراپزشــکی‪ -‬ازمایشــگاهی‪ -‬ارائــه کلیــه خدمــات اینترنتــی‬ ‫از قبیــل طراحــی‪ -‬اجــرا و مشــاوره در امــور ســایت‪ -‬بازاریابــی‬ ‫غیــر شــبکه ای و غیــر هرمــی تولیــد و طراحــی و پشــتیبانی‬ ‫نــرم افزارهــای غیــر هنــری و غیــر فرهنگــی‪ -‬انعقــاد قــرارداد‬ ‫بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی‪ -‬شــرکت در نمایشــگاه هــا‬ ‫درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع‬ ‫ذیربــط مــدت فعالیــت ‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود‬ ‫مرکــز اصلــی ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان گــرگان ‪ ،‬بخــش‬ ‫مرکــزی ‪ ،‬شــهر گــرگان‪ ،‬محلــه گرگانپــارس ‪ ،‬کوچــه میــراب ‪،‬‬ ‫خیابــان عدالــت‪[36‬اذر] ‪ ،‬پــاک ‪ ، 92‬ســاختمان ویونــا ‪ ،‬طبقه‬ ‫همکف کدپســتی ‪ 4916764494‬ســرمایه شــخصیت حقوقی‬ ‫عبــارت اســت از مبلــغ ‪ 1400000‬ریــال نقــدی منقســم بــه ‪140‬‬ ‫ســهم ‪ 10000‬ریالــی تعــداد ‪ 140‬ســهم ان بــا نــام عــادی مبلــغ‬ ‫‪ 1400000‬ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره‬ ‫گ‪ 837/‬مــورخ ‪ 1398/11/13‬نــزد بانــک اقتصــاد نویــن شــعبه‬ ‫گــرگان بــا کــد ‪ 3001‬پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت‬ ‫مدیــره خانــم یلــدا صانعــی بــه شــماره ملــی ‪0068936435‬و‬ ‫بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال خانــم فرانک‬ ‫بیضائــی بــه شــماره ملــی ‪2031765558‬و بــه ســمت عضــو‬ ‫هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال خانــم غــزال واثقــی به شــماره‬ ‫ملــی ‪2121772804‬و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره‬ ‫بــه مــدت ‪ 2‬ســال خانــم مرضیــه یکتاخــواه بــه شــماره ملــی‬ ‫‪2122684283‬و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪2‬‬ ‫ســال خانــم مهیــا گلدســته بــه شــماره ملــی ‪2122717556‬و‬ ‫بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال و به ســمت‬ ‫مدیرعامــل بــه مــدت ‪ 2‬ســال خانــم مریــم کمالــی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪4591239659‬و بــه ســمت عضــو هیئت مدیــره به مدت‬ ‫‪ 2‬ســال اقــای محمــد ســبحانی شــهمیرزادی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪4999645841‬و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪2‬‬ ‫ســال دارنــدگان حــق امضــا ‪ :‬کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و‬ ‫تعهــد اور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا‬ ‫عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری‬ ‫باامضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره خانــم مهیــا‬ ‫گلدســته ونائــب رئیــس هیئــت مدیــره خانــم غــزال واثقــی یــا‬ ‫عضــو هیئــت مدیــره مرضیــه یکتاخــواه همــراه بــا مهــر شــرکت‬ ‫معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل ‪ :‬طبــق اساســنامه‬ ‫بازرســان اقــای مجتبــی بابائــی نصرابــادی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2120710244‬بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال‬ ‫مالــی اقــای زمــان دیلمــی نیــا بــه شــماره ملــی ‪2122898658‬‬ ‫بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی‬ ‫روزنامــه کثیــر االنتشــار بــازار کســب و کار گلســتان جهــت درج‬ ‫اگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد‪ .‬ثبــت موضــوع فعالیــت‬ ‫مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)907082‬‬ ‫‪5‬‬ ‫موثرترین عامل‬ ‫درمان بیماری‬ ‫تنفسی است‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫زنگ خطر گلستان به‬ ‫صدا در امد‬ ‫قاســم جان بابایی در نشســت ســتاد اســتانی کرونا در اســتان بوشــهر افزود‪ :‬در همین ارتباط با حمایت و اعتمادی‬ ‫کــه دولــت بــه شــرکت های دانــش بنیــان جــوان کــرده هزینــه خریــد ‪ ۲‬هــزار دســتگاه ونتیالتــور را تقبــل کرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ســرمایه گــذاری مــا در راســتای توســعه تخت هــای ویــژه و ای ســی یــو‪ ،‬دســتگاه کمــک تنفســی و‬ ‫دســتگاه های اکســیژن ســاز اســت کــه تــاش شــده نیــاز اســتان ها از جملــه بوشــهر در ایــن خصــوص برطــرف شــود‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا حمایت‬ ‫معــاون درمــان وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬در زمــان حاضــر موثرتریــن عامــل درمــان بیمــاری‬ ‫کرونــا حمایــت تنفســی و نــه دارو اســت‪.‬‬ ‫پرستاران گنبدی‪ :‬ای انسان ها؛ ما را دریابید‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫درمانــی بهداشــتی گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫اضافه شــدن گــرگان و ازادشــهر بــه جمــع‬ ‫شــهرهای دارای شــیوع بــاالی کرونــا گفــت‪:‬‬ ‫شــرایط ‪ ۱۲‬شــهر گلســتان نگران کننــده بــوده و‬ ‫شــرایط کل اســتان قرمــز اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل روز چهارشــنبه در ایــن ارتبــاط گفت‪:‬‬ ‫تعــداد افــراد کرونایــی بســتری در مراکــز درمانــی اســتان‬ ‫به بیش از ‪ ۷۵۰‬نفر رســیده و ظرفیت بیمارســتان های‬ ‫گنبــدکاووس و پنــج اذر گــرگان تکمیل اســت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان دیــروز‬ ‫‪ ۷۰۰‬بیمــار کرونایــی در مراکــز درمانــی ایــن اســتان‬ ‫بســتری بودنــد‪.‬‬ ‫رکــورد بســتری بیمــاران کرونایــی در گلســتان هــزار و‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفــر و مربــوط بــه اســفند پارســال اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی‬ ‫بهداشــتی گلســتان بــا اشــاره بــه خســتگی کادر‬ ‫درمانــی اســتان بــه دلیــل فعالیــت مســتمر چنــد‬ ‫مــاه افــزود‪ :‬ایــن خســتگی موجــب بازدهــی پاییــن‬ ‫خدمــت شــده و احتمــال ابتــای کادر درمــان بــه‬ ‫کرونــا را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫پرســتاران گنبــدی کــه ایــن روزهــا بــا رونــد صعــودی امــار مبتالیــان بــه‬ ‫ت بــه ایــن بیمــاران‬ ‫کرونــا و خســتگی برتــن مانــده از چنــد مــاه خدم ـ ‬ ‫همچنــان ســنگر خــود را حفــظ کرده انــد از گروه هــای مختلــف مــردم‬ ‫درخواســت کردنــد بــرای حفــظ ســامتی خــود و خانواده هایشــان و‬ ‫کمــک بــه کادر پزشــکی و پرســتاری‪ ،‬رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫را جــدی بگیرنــد چــرا کــه بیمارســتان ها ایــن شهرســتان تخــت خالــی‬ ‫بــرای پذیــرش بیمــار جدیــد ندارنــد‪.‬‬ ‫عباســی گفــت‪ :‬خطــر ابتــا بــه کرونــا خیلــی از‬ ‫همــکاران را بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا بیمــاران‬ ‫تهدیــد می کنــد و عــده ای هــم بــرای ادامــه خدمــت‬ ‫و حفــظ ســامت فرزندانشــان ســختی جدایــی‬ ‫چنــد ماهــه از انــان را تحمــل می کننــد چــرا کــه بــر‬ ‫تــن داشــتن لبــاس پرســتاری را بــرای خــود افتخــار‬ ‫می داننــد‪.‬‬ ‫جامعــه پرســتاری گنبــدکاووس کــه بــا شــیوع کوویــد ‪ ۱۹‬از اســفندماه‬ ‫پارســال تاکنــون در صــف مقــدم خدمــت قــرار دارنــد از کم توجهــی‬ ‫مــردم و رعایــت نکــردن پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی کــه نتیجــه ان افزایــش تعــداد بیمــاران مبتــا بــه کرونــا‬ ‫اســت‪ ،‬گله منــد هســتند‪.‬‬ ‫عاطفــه ســنچولی دیگــر پرســتار گنبــدی از‬ ‫افزایــش فشــار کاری پرســتاران بــه ســبب رونــد‬ ‫رو بــه رشــد شــمار بیمــاران کرونایــی و نیــز ابتــای‬ ‫برخــی از پرســتاران بــه ایــن بیمــاری خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬مطابــق اســتاندارد هــر پرســتار بایــد‬ ‫مســوولیت مراقبــت از ســه مریــض را داشــته‬ ‫باشــد امــا در شــرایط شــیوع کرونــا و افزایــش‬ ‫مبتالیــان هرکــدام از مــا موظــف بــه مراقبــت از‬ ‫هشــت تا ‪ ۹‬مریض هســتیم و شــیفت های کاری‬ ‫پشــت ســرهم انرژی را از پرســتاران گرفته اســت‪.‬‬ ‫ان هــا معتقدنــد ایــن کــم توجهــی ســبب شــده تــا فشــار کار انهــا در‬ ‫برخــی مواقــع بــه حــدی زیــاد شــود کــه دل خودشــان بــرای خســتگی‬ ‫طاقــت فرســای همکارانشــان بســوزد‪.‬‬ ‫ایــن قشــر اگــر چــه بــا گذشــت چندیــن مــاه از درگیــری با کرونــا‪ ،‬ترس‬ ‫و اســترس روزهــای اغازیــن شــیوع ایــن بیمــاری را ندارنــد‪ ،‬امــا رونــد‬ ‫روبــه رشــد امــار ابتــای کادر درمانــی بــه کوویــد ‪ ۱۹‬و در نتیجه افزایش‬ ‫حجــم کاری در کنــار پرشــدن تخت هــای بیمارســتانی باعــث فشــار‬ ‫روحــی و جســمی مضاعــف بــر انــان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۹۰ :‬تخــت پیــش بینــی شــده‬ ‫بیمــاران کرونایــی بیمارســتان پنــج اذر گــرگان تکمیــل‬ ‫شــده و اکنــون ‪ ۳۰‬بیمــاران مبتــا بــه ایــن ویــروس در‬ ‫بیمارســتان صیادشــیرازی بســتری هســتند‪.‬‬ ‫طاهــره عباســی مدیــر دفتــر پرســتاری بیمارســتان پیامبــر اعظم(ص)‬ ‫گنبــدکاووس روز چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنا از پرشــدن‬ ‫تمــام تخت هــای ایــن بیمارســتان خبــرداد و گفــت ‪ :‬ابتــای تعــدادی‬ ‫از کادر درمــان بــه کرونــا موجــب فشــردگی شــیفت های کاری بــرای‬ ‫ســایر همــکاران شــد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪،‬‬ ‫گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬کردکــوی‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫کاللــه‪ ،‬گالیکــش و مینودشــت در وضعیــت قرمــز‬ ‫و علــی ابادکتــول و مراوه تپــه در وضعیــت نارنجــی‬ ‫شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۲۰ :‬نفــر از پرســتاران ایــن بیمارســتان از خــرداد تاکنون‬ ‫بــه کرونــا مبتال شــدند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫امــروز چهارشــنبه گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۴۸‬هــزار و ‪۳۷۹‬‬ ‫نفــر در کشــور بــه طــور قطعــی بــه ویــروس کرونــا مبتــا‬ ‫شــده و بــا فــوت ‪ ۱۵۳‬نفــر در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪،‬‬ ‫تعــداد جــان باختــگان کرونــا در کشــور بــه ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۸۴‬‬ ‫نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالرضــا فاضــل رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫روز گذشــته گفــت کــه از ابتــدای اســفند پارســال تاکنــون ‪ ۲۰۰‬نفــر از‬ ‫اعضــای کادر درمانــی ایــن اســتان شــامل پرســتار‪ ،‬پزشــک و بهــورز بــه‬ ‫کرونــا مبتــا شــدند‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر پرســتاری بیمارســتان پیامبــر اعظــم گنبــدکاووس در ادامــه‬ ‫افــزود‪ :‬مشــاهده هــر روزه فــوت شــدگان کرونایــی از افــراد مســن‪ ،‬جــوان‬ ‫و کــم ســن و ســال در بــی مارســتان ها بــر روحیــه پرســتاران تاثیــر منفــی‬ ‫گذاشــته امــا بــه هیــچ عنــوان باعــث کوتاهــی انــان در کارشــان نشــده و بــا‬ ‫تمــام وجــود تــاش داریــم بهتریــن خدمــت را بــه بیمــاران ارایــه دهیــم‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬هــر‬ ‫چنــد روزانــه تعــدادی از بیمــاران کرونایــی از مراکــز‬ ‫درمانــی گلســتان ترخیــص می شــوند امــا بــه علــت‬ ‫شــدت شــیوع‪ ،‬تعــداد بســتری روزانــه اســتان از ‪ ۵۰‬نفــر‬ ‫بــه صــد نفــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫سیر افزایشی کرونا‬ ‫تا پایان تیر ماه در گلستان‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا‬ ‫ابــراز نگرانــی از ادامــه رونــد صعــودی شــیوع‬ ‫کرونــا در ایــن اســتان طــی یــک مــاه گذشــته‬ ‫پیش بینــی کــرد کــه ایــن وضعیــت تــا پایــان‬ ‫تیرمــاه جــاری ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل در ارتبــاط بــا ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬تنهــا راه جلوگیــری از رونــد صعــودی‬ ‫بیمــاری کرونــا و قطــع رنجیــره اننقــال ان‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی و اســتفاده از ماســک توســط مــردم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه هــم اکنــون وضعیــت همــه‬ ‫شهرســتان های گلســتان بجــز علی ابــاد کتــول‬ ‫و مراوه تپــه قرمــز اســت افــزود‪ :‬در بیــن‬ ‫شهرســتان های بــا وضعیــت قرمــز اســتان‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس بــه ســبب شــمار بــاالی بیمــاران‬ ‫بســتری نگــران کننده تــر اســت‪.‬‬ ‫ســنچولی افــزود‪ :‬خیلــی از بیمــاران کرونایــی‬ ‫بســتری در بیمارســتان علــت ابتــای خــود را‬ ‫حضــور در مهمانی هــا و عروســی ها عنــوان‬ ‫می کننــد در صورتــی کــه بارهــا از طریــق رســانه ها‬ ‫و فضــای مجــازی نســبت بــه شــیوع کوویــد ‪ ۱۹‬در ایــن گونــه تجمع هــا‬ ‫و دروهمی هــا اطــاع رســانی شــده بــود‪.‬‬ ‫ای ســونا رحمانــی دیگــر پرســتار گنبــدی نیــز ارزوی هــر پرســتاری‬ ‫را بهبــود بیمــاران دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬مشــاهده روزانــه فــوت‬ ‫بیمارانــی کــه روزهــا بــرای ســامت انــان تــاش می کنیــم‪ ،‬تاثیــر منفی‬ ‫بــر روحیــه همــکاران گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫وی باتاکید برضرورت توجه به خســتگی روحی و جســمی پرســتاران‬ ‫در چنــد مــاه گذشــته بواســطه شــیوع کوویــد ‪ ۱۹‬از شــهروندان گنبــدی‬ ‫خواســت توصیه هــای بهداشــتی را جــدی بگیرنــد و تــا زمــان بهبــود‬ ‫شــرایط از شــرکت در مراســم و جشـن ها خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس امــار ابتــا‬ ‫بــه کرونــا در ایــن شهرســتان همچنــان رونــد صعــودی داشــته و شــمار‬ ‫بســتری شــدگان ان بــه ‪ ۲۵۲‬نفــر رســیده اســت کــه علــت اصلــی ان‪،‬‬ ‫حضــور پــر تعــداد مــردم در دفاتــر خدمــات پیشــخوان دولــت‪ ،‬بانک ها‬ ‫و پســت بانک هــا و مهمتــر از همــه شــرکت در مراســم عروســی و‬ ‫عــزاداری اســت‪.‬‬ ‫بیمــار خــود بــه شــهرهای دیگــر اســتان کمرنــگ اســت‬ ‫و انهــا حاضرنــد بیمارشــان در راهروهــای بیمارســتان‬ ‫بســتری شــود امــا بــه مراکــز درمانــی دیگــر منتقــل‬ ‫نشــوند کــه ایــن امــر خدمــات رســانی بیمارســتانی را‬ ‫بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســراج الدین عارف نیــا معــاون درمــان دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان روز گذشــته بــا اعــام فعالیــت ســه هــزار پرســنل‬ ‫کادر پزشــکی و پرســتاری در مراکــز درمانــی ایــن اســتان گفــت‪ :‬تعــداد‬ ‫افــراد کرونایــی تحــت درمــان در بیمارســتان های گلســتان بــه ‪ ۷۰۰‬نفر‬ ‫رســیده و بــا توجــه بــه بســتری شــدن روزانــه ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬نفــر در ایــن‬ ‫مراکــز درمانــی‪ ،‬شکســتن رکــورد بســتری هــزار و ‪ ۲۵۰‬نفــر در اســفند‬ ‫پارســال دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫ســیما ســادات الری ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی روز‬ ‫گذشته(ســه شــنبه) گفــت‪ ،‬تاکنــون ‪ ۲۴۵‬هــزار و ‪ ۶۸۸‬نفــر در کشــور بــه طــور‬ ‫قطعــی بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــده اند و شــمار جان باختــگان کرونــا در کشــور‬ ‫بــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۹۳۱‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫پزشــکی دیــروز چهارشــنبه گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۴۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۷۹‬نفــر در کشــور بــه طــور قطعــی بــه ویــروس‬ ‫کرونــا مبتــا شــده و بــا فــوت ‪ ۱۵۳‬نفــر در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته‪ ،‬تعــداد جــان باختــگان کرونــا در کشــور بــه‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۸۴‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمبودهــای بیمارســتانی‬ ‫شــرق گلســتان افــزود‪ :‬کمبــود و ضعــف‬ ‫زیرســاخت های درمانــی گنبــدکاووس بویــژه‬ ‫ســه بیمارســتان قدیمــی و فرســوده شــهدای ‪۱۲‬‬ ‫دی‪ ،‬طالقانــی و شــهید مطهــری ایــن شهرســتان‬ ‫مربــوط بــه شــرایط کرونایــی نیســت بلکــه از‬ ‫ســال های گذشــته باقــی مانــده و بایــد بــه‬ ‫صــورت فــوری نســبت بــه رفــع ان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫فاضــل اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون ظرفیــت‬ ‫بیمارســتانی گنبــدکاووس بــرای بیمــاران‬ ‫کرونایــی تکمیــل شــده و از چنــد روز قبــل‬ ‫بیمــاران ایــن شهرســتان بــه شــهرهای همجــوار‬ ‫انتقــال می یابنــد و ایــن شــرایط بــا توجــه بــه‬ ‫زیرســاخت های کمتــر توســعه یافتــه حــوزه‬ ‫درمــان گنبــدکاووس و نیــز برخــی کمبودهــای‬ ‫تجهیزاتــی ماننــد اکســیژن‪ ،‬تخــت ویــژه‬ ‫و دســتگاه ونتیالتــور (تنفــس مصنوعــی)‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت و پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع‪،‬‬ ‫دومیــن شهرســتان بــزرگ اســتان گلســتان‬ ‫اســت کــه هــم اکنــون چهــار بیمارســتان‬ ‫دولتــی‪ ،‬یــک بیمارســتان متعلــق بــه ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی و دو بیمارســتان متعلــق بــه‬ ‫بخــش خصوصــی دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متاســفانه اســتقبال خانواده هــا از انتقــال‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫کرونا منجر به خداحافظی ‪۱۱‬‬ ‫کودک از خانواده شد‬ ‫دکتــر فرهــاد بدیعــی اجبــاری شــدن اســتفاده از ماســک بــرای‬ ‫شــهروندان هنــگام حضــور در ادارات و نهادهــا و مراکــز تجمعــی را‬ ‫از مصوبــات مناســب ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و ایــن شهرســتان‬ ‫دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬نتایــج رعایــت بیشــتر پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی در روزهــای اینــده منجــر بــه کاهــش مبتالیــان بــه کرونــا در‬ ‫گنبــدکاووس شــود‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی‬ ‫بهداشــتی گلســتان گفــت کــه از زمــان شــیوع کرونــا تاکنــون‬ ‫‪ ۱۱‬کــودک گلســتانی مبتــا بــه ایــن ویــروس بــا ســابقه بیماری‬ ‫زمینـه ای جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫ســراج الدین عارف نیــا روز سه شــنبه در نشســت خبــری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت همچنیــن بیــش از ‪ ۲۵۰‬کــودک‬ ‫گلســتانی بــه کرونــا مبتــا شــدند کــه بخــش عمــده ان هــا‬ ‫پــس از گذرانــدن مراحــل درمــان مرخــص شــده و ‪ ۱۲‬نفــر‬ ‫همچنــان تحــت درمــان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی نیمــی از جمعیــت مبتــا بــه کرونــای گلســتان‬ ‫را افــراد زیــر ‪ ۳۰‬ســال و ‪ ۲۰‬درصــد جمعیــت بســتری را افــراد‬ ‫زیــر ‪ ۱۵‬ســال تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫عــارف نیــا ادامــه داد‪ :‬درد شــکم‪ ،‬تــب‪ ،‬اســهال‪ ،‬اســتفراغ‪،‬‬ ‫ســرفه‪ ،‬ســردرد و ســرگیجه از جملــه عالیــم غیراختصاصــی‬ ‫کرونــا در کــودکان اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی‬ ‫بهداشــتی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــه طــور متوســط در مــاه‬ ‫‪ ۷۰‬کــودک مشــکوک بــه کرونــا در اســتان بســتری می شــوند‬ ‫کــه در حــال حاضــر خدمــات الزم بــه ایــن کــودکان در‬ ‫بیمارســتان هــای طالقانــی گــرگان و گنبــدکاووس ارایــه مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد افــراد کرونایــی تحــت درمــان در‬ ‫بیمارســتان هــای اســتان بــه ‪ ۷۰۰‬نفــر رســیده و بــا توجــه بــه‬ ‫بســتری شــدن روزانــه ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬نفــر در ایــن مراکــز درمانــی‪،‬‬ ‫شکســتن رکــورد بســتری هــزار و ‪ ۲۵۰‬نفــر در اســفند پارســال‬ ‫دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اعــام‬ ‫فعالیــت ســه هــزار پرســنل کادر درمــان در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫در پیــک اول شــیوع کرونــا ‪ ۳۰۰‬نفــر از ایــن افــراد بــه ایــن‬ ‫بیمــاری مبتــا شــدند و اکنــون در پیــک دوم شــیوع‪ ،‬روزانــه‬ ‫‪ ۲۰۰‬پزشــک و پرســتار با داشــتن عالیم مشــکوک درخواســت‬ ‫مرخصــی مــی کننــد کــه پیــش می کنیــم حــدود ‪ ۲۴۰‬نفــر انان‬ ‫بــه کرونــا مبتــا باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه در حــال حاضــر ‪ ۱۲۰‬بیمــار کرونایــی‬ ‫اســتان در بخــش مراقبــت هــای ویــژه بســتری بــوده و حــال‬ ‫‪ ۴۰‬نفــر انــان وخیــم اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا‬ ‫درخواســت از مــردم بــرای شــرکت نکــردن در مراســمات‬ ‫عروســی و عــزا گفــت‪ :‬در یکــی از روســتایی منطقــه مــرزی‬ ‫داشــلی بــرون برگــزاری ‪ ۲‬مجلــس عروســی حــدود ‪ ۲۵۰‬نفــر‬ ‫را بــه کرونــا مبتــا کــرد کــه پنــج نفــر انــان جــان خــود را از‬ ‫دســت دادنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در نمونــه دیگــر‪ ،‬برگــزای یــک عروســی‬ ‫در بندرگــز عــده زیــادی را روانــه بیمارســتان کــرد و موجــب‬ ‫افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه کرونــای ایــن شــهر شــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اعــام تکمیــل ظرفیــت تخت هــای بیمارســتان‬ ‫پنــج اذر گــرگان بــرای بیمــاران کرونایــی اظهــار داشــت‪۹۰ :‬‬ ‫بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در ایــن مرکــز درمانــی بســتری‬ ‫هســتند کــه در صــورت افزایــش تعــداد بیمــاران در روزهــای‬ ‫اینــده ‪ ۲‬بخــش بیمارســتان صیادشــیرازی بــه عنــوان‬ ‫پشــتیبان امــاده ارایــه خدمــت بــه بیمــاران کرونایــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفت‪ :‬بــا افزایش‬ ‫تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا‪ ،‬ارایــه اکثــر خدمــات غیرضــروری‬ ‫و غیراورژانســی در بیمارســتان های اســتان تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫دیــروز دوشــنبه گفــت کــه تاکنــون ‪ ۲۴۳‬هــزار و ‪ ۵۱‬نفــر در‬ ‫کشــور بــه طــور قطعــی بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــده و بــا‬ ‫فــوت ‪ ۱۶۰‬نفــر در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ،‬تعــداد جــان باختــگان‬ ‫کرونــا در کشــور بــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۷۳۱‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫کرونا ویروس در کمین است برای حفاظت از خود در برابر‬ ‫بیماری های ویروسی و انفوالنزا شستن دست ها را جدی‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫بازسازی حمام‬ ‫خزینه پیرشهید‬ ‫شیروان‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مرمــت حمــام خزینــه روســتای پیرشــهید بخــش مرکــزی‬ ‫شــیروان بــا مشــارکت دهیــاری اغــاز شــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫مســتوفیان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت حفاظــت و‬ ‫مرمــت اثــار تاریخــی‪ ،‬در ســال ‪ ۸۶‬ایــن بنــا اواربــرداری‬ ‫شــده بــود امــا‪ ،‬روســتاییان از ان بــه عنــوان زبالــه گاه‬ ‫اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫دو ســال گذشــته اقداماتــی بــرای دیــوار کشــی و حصــار‬ ‫کشــی و حفاظــت ان صــورت گرفتــه کــه بــا مرمــت ان‬ ‫شــاهد مانــدگاری و اهمیــت ان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫حمــام خزینــه روســتای پیرشــهید شهرســتان شــیروان‬ ‫بنــای تاریخــی دوره قاجاریــه کــه بــا معمــاری ویــژه‬ ‫اســامی ایرانــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن حمــام خزینــه کــه در ســال ‪ ۸۲‬بــا شــماره ‪۸۹۴۲‬‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده از ســه بخــش‬ ‫اصلــی شــامل رختکــن‪ ،‬گرمخانــه و خزینــه اب ســرد و‬ ‫گــرم تشــکیل شــده اســت‪،‬‬ ‫علــی مســتوفیان روز جمعــه درایــن بــاره گفــت ‪ :‬مرمــت‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی در یــک فــاز و بــا ســه میلیــارد ریــال‬ ‫انجــام مــی شــود کــه تــا ســال اینــده بــه پایــان خواهــد‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫رختکــن یــک هشــتی بــا پــان دوازده ضلعــی اســت و‬ ‫دسترســی بــه ان از طریــق یــک رشــته پلــکان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اثــر تاریخــی نخســتین بــار اســت‬ ‫کــه مرمــت مــی شــود گفــت‪ :‬مرمــت حمــام خزینــه‬ ‫پیرشــهید شــیروان جــزو پــروژه هــای مشــارکتی بــا‬ ‫دهیــاری اســت کــه بــا اتمــام ان بــه عنــوان یــک کاربــری‬ ‫گردشــگری از ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫در هــر ضلــع رختکــن تاقچــه هایــی بــرای قــرار دادن‬ ‫وســایل قــرار دارد و از گوشــه شــرقی رختکــن مــی تــوان‬ ‫بــه گرمخانــه دســت یافــت‪ ،‬ایــن قســمت نیــز شــامل‬ ‫شــش فضــای مربــع مســتطیل شــکل اســت‪ ،‬ســه فضــای‬ ‫بــزرگ ان ‪ ۴.۸‬در ‪ ۵.۵‬متــر و ســه فضــای کوچکتــر ‪۴.۸‬‬ ‫در ‪ ۳.۴‬متــر اســت‪.‬‬ ‫اتــاق موجــود در گوشــه شــرقی حمــام‪ ،‬گرمخانــه ان‬ ‫بــوده و از دو فضاهــای کوچــک تــر نیــز بــه عنــوان خزینــه‬ ‫اســتفاده مــی شــده اســت‪ ،‬ایــن حمــام ماننــد ســایر‬ ‫حمــام هــای خزینــه ای پاییــن تــر از ســطح زمیــن ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫روســتای پیــر شــهید در فاصل ـ ه پنــج کیلومتــری جنــوب‬ ‫شــرقی شــیروان واقــع اســت کــه ‪ ۳۲۰‬خانــوار مشــتمل بــر‬ ‫هــزار و ‪ ۴۱۶‬نفــر جمعیــت در ان ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪8‬‬ ‫در مکان های شلوغ و بسته از ماسک استفاده کنید‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫ده روش برای افزایش طول عمر باطری لپ تاپ‬ ‫باطــری لپتاپ هــا شــاید تنهــا نکتــه منفــی اســتفاده‬ ‫از ان هــا باشــد‪ .‬ایــن باطری هــا کــه معمــوال قــدرت‬ ‫زیــادی ندارنــد پــس از اســتفاده طوالنــی مــدت ضعیف‬ ‫می شــوند امــا راه هایــی بــرای محافظــت و افزایــش‬ ‫طــول عمــر ان هــا نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫بسیاری از مردم با کمک لپتاپ های شخصی و کاری‬ ‫خــود زندگــی می کننــد؛ گروهــی بــا لپتاپ هایشــان بــه‬ ‫تدویــن ویدیوهــا‪ ،‬ویرایــش عکس هــا و نوشــتن دربــاره‬ ‫موضوعــات گوناگــون می پردازنــد و گروهــی هــم از‬ ‫لپتــاپ بــرای تماشــای فیلــم و ســریال‪ ،‬گــوش دادن‬ ‫بــه موســیقی و خوانــدن مطالــب موردعالقه شــان‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال بســیاری از کاربــران‬ ‫لپتاپ هــای ارزان قیمــت و حتــی گران قیمــت از باطــری‬ ‫محصــوالت محبــوب خــود شــکایت دارنــد‪ .‬اگرچــه‬ ‫باطــری بیشــتر لپتاپ هــا بــرای اســتفاده طوالنــی‬ ‫چنــدان مناســب نیســت امــا عادت هــا و رفتارهــای‬ ‫نادرســت کاربــران هــم تضعیــف بیشــتر ایــن باطری ها‬ ‫نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫از تخلیه کامل باطری لپتاپ جلوگیری کنید‬ ‫یــک بــاور قدیمــی می گویــد بهتــر اســت بــرای مراقبــت‬ ‫از باطــری گجت هــای خــود ان هــا را بــه صــورت کامــل‬ ‫شــارژ کنیــد و در ادامــه اجــازه دهیــد تــا بــه صــورت‬ ‫کامــل هــم شــارژ خــود را از دســت دهنــد‪ .‬متاســفانه‬ ‫ایــن تصــور بیــش از حــد اشــتباه اســت‪ .‬ایــن حالــت بــه‬ ‫باطــری لپتــاپ شــوک زیــادی وارد می کنــد و حتــی ممکــن‬ ‫اســت اســیب شــدیدی بــه همــراه داشــته باشــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بهتــر اســت به جــای رهاکــردن باطــری تــا تخلیــه کامــل و‬ ‫ســپس شــارژکردن کامــل ان‪ ،‬پــس از رســیدن بــه ‪ ۲۰‬یــا‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد از ظرفیــت باطــری لپتــاپ ان را شــارژ کنیــد و‬ ‫پیــش از ان کــه بــرای مدتــی حتــی کوتــاه روی ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫ظرفیــت بمانــد‪ ،‬از بــرق جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫از حافظه ‪ SSD‬استفاده کنید‬ ‫اســتفاده از درایــو حافظــه ‪ SSD‬بــرای لپتــاپ بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا مصــرف انــرژی لپتــاپ خــود را بــه شــدت‬ ‫کاهــش دهیــد‪ .‬نســل جدیــد حافظه هــای درایــوی کــه‬ ‫بــا نــام ‪ SSD‬شــناخته می شــوند‪ ،‬از فناوری هــای جدیــد‬ ‫یــاری می گیرنــد تــا ســرعت بیشــتر و البتــه انــرژی مصرفــی‬ ‫کم تــری داشــته باشــند‪ .‬بــه همیــن دلیــل شــاید بهتــر باشــد‬ ‫از هارددیســک های جدیــد اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه حافظه هــای ‪ SSD‬قیمــت بســیار‬ ‫زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫از شارژکردن سایر گجت ها با لپتاپ‬ ‫بپرهیزید‬ ‫پــورت ‪ USB‬لپتــاپ بــرای بســیاری از افــراد چیــزی فراتر از‬ ‫اتصــال حافظه هــای جانبــی اســت‪ .‬ان هــا بــاور دارنــد کــه‬ ‫شــارژکردن تلفــن هوشــمند‪ ،‬پاوربانــک‪ ،‬هدفــون بلوتــوث‬ ‫یــا ســایر گجت هــای همراهشــان در شــرایطی کــه پریــز‬ ‫بــرق دیگــری وجــود نــدارد‪ ،‬چنــدان هــم غیرمنطقــی‬ ‫نیســت‪ .‬متاســفانه ایــن تصــور بــه شــکل عجیبی نادرســت‬ ‫و خطرنــاک اســت‪ .‬شــارژکردن تلفــن هوشــمند و ســایر‬ ‫پ نــه تنهــا بــه باطــری و ســخت افزاری‬ ‫گجت هــا بــا لپتــا ‬ ‫ایــن محصــوالت اســیب های جبــران ناپذیــری وارد می کند‬ ‫بلکــه انــرژی بیشــتری از لپتــاپ شــما می گیــرد‪ .‬ضمــن این‬ ‫کــه فرامــوش نکنیــد اتصــال اســپیکر و مــاوس بــه لپتــاپ‬ ‫هــم نتیجــه مشــابهی بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫هنگام استفاده از شارژر‪ ،‬باطری را از لپتاپ جدا‬ ‫کنید‬ ‫اتصــال دائمــی لپتــاپ بــه بــرق پرسشــی اســت کــه‬ ‫بســیاری از کاربــران لپتاپ هــا دارنــد‪ .‬پاســخ ان امــا‬ ‫بســتگی بــه شــرایط شــما دارد‪ .‬بســیاری از لپتاپ هــای‬ ‫مــدرن و جدیــد توانایــی جدایــی باطــری را ندارنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن شــما نمی توانیــد دربــاره اتصــال باطــری‬ ‫بــه بدنــه لپتــاپ یــا جداکــردن ان تصمیــم خاصــی‬ ‫بگیریــد‪ .‬بــا ایــن حــال لپتاپ هایــی هــم هســتند کــه‬ ‫باطــری ان هــا جــدا می شــود‪ .‬اگــر مســئولیتی کــه از‬ ‫لپتــاپ خــود می خواهیــد فراتــر از قــدرت معمولــی ان‬ ‫اســت شــاید بهتــر باشــد باطــری لپتــاپ را از ان جــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬چــون وقتــی لپتــاپ شــما بــه دلیــل فشــار بــه‬ ‫ســخت افزارش داغ شــود‪ ،‬می توانــد اســیب بســیار‬ ‫زیــادی بــه باطــری خــود وارد کنــد‪ .‬اصــا بهتــر اســت‬ ‫بدانیــد بزرگتریــن دشــمن باطــری لپتاپ هــای امــروزی‬ ‫گرمــا و فشــار ناشــی از ان اســت کــه قــدرت باطــری را‬ ‫بــه مــرور زمــان کاش می دهــد‪.‬‬ ‫اگر در شرایط استاندارد از لپتاپ استفاده‬ ‫نمی کنید‪ ،‬باطری را جدا کنید‬ ‫پیش تــر بــه ایــن حقیقــت اشــاره کردیــم کــه اگر فشــاری‬ ‫کــه بــه لپتــاپ خــود وارد می کنیــد باعــث افزایــش دمــای‬ ‫ان می شــود‪ ،‬باطــری لپتــاپ را جــدا کنیــد‪ .‬شــاید تصــور‬ ‫کنیــد اگــر فشــار چندانــی بــه لپتــاپ خــود وارد نمی کنیــد‪،‬‬ ‫جدایــی باطــری شــما تاثیــر خاصــی هــم نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫متاســفانه اشــتباه فکــر می کنیــد‪ .‬لپتاپ هــا محصــوالت‬ ‫همراهــی هســتند کــه بســیاری از مــا بــدون کمــک‬ ‫وســایل جانبــی ماننــد خنک کننــده از ان هــا اســتفاده‬ ‫می کنیــم‪ .‬اســتفاده از لپتــاپ در چنیــن شــرایطی کــه‬ ‫معمــوال اســتاندارد هــم نیســت دمــای لپتــاپ را افزایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬بنابرایــن اگــر نیــازی بــه جابجایــی لپتــاپ خــود‬ ‫نداریــد‪ ،‬باطــری ان را جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫حافظه موقت (رم) لپتاپ را افزایش دهید‬ ‫بــا افزایــش رم لپتــاپ نیــز می توانیــد طــول عمــر باطــری‬ ‫لپتــاپ خــود را بیشــتر کنیــد‪ .‬از ان جایــی کــه افزایــش رم‬ ‫باعــث می شــود بــه جــای اینکــه سیســتم مرتــب از حافظــه‬ ‫مجــازی اســتفاده کنــد‪ ،‬پردازش هــا را بــا کمــک حافظــه‬ ‫موقــت انجــام دهــد می توانیــد انــرژی کمتــری از باطــری‬ ‫لپتــاپ بــرای تامیــن انــرژی ان دریافــت کنیــد کــه در‬ ‫درازمــدت بــه بهــره وری بیشــتر باطــری لپتــاپ شــما کمــک‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫باورهای قدیمی را فراموش کنید‬ ‫برخــاف یــک بــاور عمومــی‪ ،‬باطــری لپتاپ هــای جدیــد‬ ‫مشــکلی بــا شارژشــدن طوالنی مــدت ندارنــد‪ .‬در حقیقــت‬ ‫پــس از تکمیــل انــرژی باطــری‪ ،‬لپتــاپ ورود انــرژی‬ ‫الکتریســیته را متوقــف می کنــد‪ .‬ان چــه عمــر یــک باطــری‬ ‫لپتــاپ را کاهــش می دهــد نــه اتصــال دائمــی ان بــه بــرق‬ ‫بلکــه افزایــش دمــای لپتــاپ اســت‪ .‬بنابرایــن بهتــر اســت‬ ‫بیشــتر از ان کــه نگــران میــزان شــارژدهی باطــری لپتــاپ‬ ‫خــود باشــید بــه کاهــش دمــای ان مشــغول شــوید‪ .‬چــون‬ ‫در هــر صــورت ایــن دمــای بــاالی اســت کــه باطــری لپتــاپ‬ ‫را ضعیــف می کنــد‪.‬‬ ‫نور صفحه نمایش را مدیریت کنید‬ ‫کاهــش نــور صفحــه نمایــش لپتــاپ بــه معنــای‬ ‫کاهــش انــرژی مصرفــی ان اســت و همیــن بــرای‬ ‫کافــی فشــار وارده بــه لپتــاپ کافــی بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫شــاید بــه همیــن دلیــل لپتاپ هــای بــا صفحــه نمایــش‬ ‫بــراق بیشــتر از هم تایــان بــا صفحــه نمایــش مــات‬ ‫خــود شــارژ باطــری را می بلعنــد‪.‬‬ ‫تنظیمات ذخیره انرژی را فراموش نکنید‬ ‫همــه لپتاپ هــا بــا کمــک تنظیمــات ذخیــره انــرژی‬ ‫سیســتم عامــل نصبــی خــود بــه کاربرشــان ایــن اجــازه را‬ ‫می دهنــد تــا میــزان انــرژی مصرفــی لپتــاپ را مدیریــت‬ ‫کنــد‪ .‬بــا اســتفاده از تنظیمــات ذخیــره انــرژی می توانیــد‬ ‫مــدت بیشــتری از لپتــاپ خــود اســتفاده کنیــد و در عیــن‬ ‫حــال فشــار کم تــری بــه ســخت افــزار ان وارد می شــود‪.‬‬ ‫هــر چــه ایــن تنظیمــات را ســخت گیرانه تر کنیــد‪،‬‬ ‫با مشارکت همگی مردم گلستان اولین استانی‬ ‫خواهیم بود که همه شهروندانش از ماسک استفاده‬ ‫اجتامعی‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫کرونا با یک نفس در محیط الوده منتقل‬ ‫می شود؛ لطفا ماسک بزنید‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام کــرد‪ ،‬ذرات معلــق‬ ‫در هــوا کــه حتــی از تنفــس و صحبــت کــردن افــراد‬ ‫بیمــار یــا ناقــل وارد محیــط می شــوند‪ ،‬یکــی از عوامــل‬ ‫بــزرگ شــیوع ایــن ویــروس هســتند‪.‬‬ ‫تــا بــه امــروز کرونــا‪ ،‬ویروســی بــا جــرم نســبتا بــاال‬ ‫بــود کــه بــه محــض عطســه و ســرفه از فــرد بیمــار بــه‬ ‫زمیــن می نشســت؛ امــا ایــن تفکــر اشــتباه جهــان را‬ ‫بــه بیراهــه کشــاند‪ .‬اگــر مــا شــناختی از حریــف خــود‬ ‫نداشــته باشــیم قطعــا در نبــرد پیــروز نمی شــویم‪.‬‬ ‫تفکــر مــا دربــاره کرونــا ایــن بــود کــه جــرم نســبتا‬ ‫بــاالی ایــن ویــروس باعــث می شــود بــر زمیــن فــرود‬ ‫بیایــد و در هــوا معلــق نباشــد‪ .‬حــدود ‪ 4‬مــاه پیــش‬ ‫پژوهشــگران ژاپنــی‪ ،‬ازمایشــاتی دربــاره ی چگونگــی‬ ‫شــیوع ایــن ویــروس انجــام دادنــد و بــا اســتفاده‬ ‫از دوربین هــای مخصــوص دریافتنــد کــه عوامــل‬ ‫بیمــازای ویــروس کرونــا در هــوا معلــق می ماننــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال در یــک اتــاق ‪ 12‬متــری اگــر هــوای جریــان‬ ‫و شــرایط تســویه نداشــته باشــد‪ ،‬تنهــا یــک فــرد بیمــار‬ ‫یــا ناقــل کرونــا کافــی اســت کــه تمــام افــراد ان اتــاق‬ ‫را بیمــار کنــد‪ .‬ایــن انتقــال بــا ســرفه و عطســه انجــام‬ ‫نمی شــود‪ ،‬بلکــه توســط میکرودراپلت هــا‪ ،‬بــا نفــس‬ ‫عمیــق و بلنــد صحبــت کــردن‪ ،‬اتفــاق میفتــد‪.‬‬ ‫ایا ویروس کرونا سبک تر شده است که در‬ ‫هوا معلق می ماند؟‬ ‫جــرم ایــن ویــروس تغییــر نکــرده و هنــوز هــم نیــاز‬ ‫اســت قبــل از داخــل شــدن بــه خانــه کــف کفش هــای‬ ‫خــود را اســتریل کنیــد‪ .‬مبحــث دیگــری بــرای علــت‬ ‫شــدت شــیوع ایــن بیمــاری در میــان اســت و عامــل‬ ‫اصلــی انتقــال بیمــاری‪ ،‬وجــود خــود ویــروس نیســت؛‬ ‫بلکــه میکرودراپلت هایــی کــه حــاوی اطالعــات‬ ‫بیمــاری زا از ایــن ویــروس هســتند‪ ،‬اســت‪ .‬دراپلت هــا‬ ‫ذراتــی هســتند کــه بعــد از خــارج شــدن از دهــان بــا‬ ‫ســرفه و عطســه بــه زمیــن میافتنــد‪ .‬میکرودراپلت هــا‬ ‫بــه مراتــب ســایز کوچک تــری نســبت بــه دراپلت هــا‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن ذرات بــه راحتــی بعــد از خــارج شــدن از‬ ‫دهــان و بینــی مــا‪ ،‬در هــوا معلــق هســتند و حرکــت‬ ‫می کننــد‪ .‬میکرودراپلت هــا حامــل عوامــل بیمــاری زا‬ ‫هســتند ک بــه بیمــار شــدن فــرد‪ ،‬منجــر می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن ذرات کوچــک و معلــق در هــوا بــا صــدای بلنــد‬ ‫نیــز قابــل انتشــار هســتند‪ .‬یعنــی کســی کــه ناقــل یــا‬ ‫بیمــار بــه کرونــا ویــروس باشــد تنهــا بــا صحبــت کــردن‬ ‫و نفس هــای عمیــق کشــیدن موجــب انتشــار ویروس‬ ‫در محیــط اطــراف خــود می شــود‪ .‬در ایــن بیــن شــما‬ ‫بــدون متوجــه شــدن ان ذرات را تنفــس و داخــل بدن‬ ‫خــود می کنیــد‪.‬‬ ‫شیوع باالی کروناویروس به علت معلق‬ ‫ماندن عوامل بیماری زا در هوا است‬ ‫«ایرنــا زندگــی» در تاریــخ ‪ 24‬فروردیــن ‪،1399‬‬ ‫گزارشــی از پژوهشــگران ژاپنــی منتشــر کــرد و در ان‬ ‫بــه نتایــج ایــن پژوهش پرداخت‪ .‬ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی‪ ،‬در تاریــخ ‪ 20‬تیــر مــاه‪ ،‬بــه صــروت رســمی‬ ‫اعــام کــرد کــه عامــل اصلــی شــیوع بــاالی ایــن‬ ‫بیمــاری معلــق مانــدن ان در هــوا اســت‪ .‬ایــن اعــام‬ ‫رســمی بــا تاخیــر ‪ 4‬ماهــه منتشــر شــد و در ایــن بیــن‬ ‫افــراد بســیاری قربانــی عــدم اطالعــات کافــی از ایــن‬ ‫بیمــاری شــدند‪ .‬طبــق ازمایشــاتی کــه پژوهشــگران‬ ‫ژاپنــی انجــام دادنــد حجــم بــاالی شــیوع ایــن بیمــاری‬ ‫بــه طــرز عجیبــی غیــر منطقــی بــه نظرشــان امــد کــه‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫بــا انجــام مطالعــات و ازمایشــات معلــوم شــد‪،‬‬ ‫عــاوه بــر اینکــه چندیــن بــار در روز بایــد دســت ها‬ ‫را بشــوییم حتــی اگــر بــه جایــی دســت نــزده باشــیم‪،‬‬ ‫ماســک زدن را بایــد ده هــا بــار جدی تــر بگیریــم و‬ ‫در محیط هایــی کــه فاصلــه ی اجتماعــی رعایــت‬ ‫نمی شــود یــا تهویــه هــوای مناســب نــدارد‪ ،‬نرویــم‪.‬‬ ‫تهویــه هــوا بــه مراتــب مهم تــر از رعایــت فاصلــه ‬ ‫اجتماعــی اســت؛ حتــی اگــر ‪ 1.5‬متــر از کســی کــه‬ ‫بیمــار یــا ناقــل اســت دور باشــیم‪ ،‬میکرودراپلیت هــا‬ ‫بــه شــما می رســند‪ .‬تنهــا راهــی کــه می توانــد ضامــن‬ ‫محافظــت شــما در مقابلــه بــا کرونــا باشــد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ماســک و تهویــه هــوای فضاهــای بســته اســت‪.‬‬ ‫بــاز بــودن یــک پنجــره و در می توانــد بــه حرکــت‬ ‫میکرودراپلت هــا و بیــرون رفتــن انهــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫کرونا جان پنج یزکودک خراسان شمالی را گرفت‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی از جــان باختــن پنــج کــودک زیــر‬ ‫‪ ۹‬ســال بــه علــت ابتــا بــه بیمــاری کرونــا از ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری در اســتان خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد مبتالیــان بــه ویــروس‬ ‫کرونا در این اســتان را افراد باالی ‪ ۶۰‬ســال تشــکیل می دهند و بیشــترین درگذشــتگان‬ ‫بــر اثــر ایــن بیمــاری را افــراد ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۹۰‬ســاله دربرمــی گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫وی از ابتــای ‪ ۵۴‬مــادر بــاردار بــه ایــن ویــروس تــا امــروز خبــر داد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه حــال‬ ‫تمامــی ایــن مــادران مســاعد هســت و هیــچ مــوردی از فــوت در ایــن افــراد نداشــته ایم‪.‬‬ ‫وی بــه ایــن افــراد توصیــه کــرد بــرای جلوگیــری از ابتــای خــود و فرزندشــان بــه ایــن‬ ‫ویــروس‪ ،‬تــا حــد ممکــن از حضــور در مــکان هــای عمومــی و نیــز مــکان هــای پرتجمــع‬ ‫خــودداری کــرده و حتمــا ً رعایــت نــکات بهداشــتی را بــه عنــوان یــک اصــل اساســی مــد‬ ‫نظــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫دکتــر هاشــمی از مهمتریــن نشــانه هــای ابتــا بــه ویــروس کرونــا را کمبــود اکســیژن‬ ‫خــون‪ ،‬تنگــی نفــس شــدید‪ ،‬ســیاه شــدن لبهــا‪ ،‬تــب شــدید کــه بیــش از ‪ ۵‬روز بــه طــول‬ ‫انجامــد و اختــال در هوشــیاری دانســت و گفــت‪ :‬در صــورت مشــاهده هــر کــدام از ایــن‬ ‫عالئــم حتمــا ً افــراد بایــد بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی با تاکید بر اســتفاده از ماســک به‬ ‫عنــوان یــک اصــل اساســی در پیشــگیری از ویــروس کرونــا‪ ،‬از افزایــش تعــداد مبتالیــان‬ ‫بــه کرونــا در دو هفتــه اخیــر خبــر داد و افــزود‪ :‬عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫باعــث شــد تــا تعــداد مبتالیــان اســتان در ‪ ۲‬هفتــه گذشــته از ‪ ۷۰‬نفــر بــه بیــش از ‪۱۵۷‬‬ ‫نفــر در دو روز گذشــته افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬تعــداد فوتــی هــای ناشــی از ویــروس کرونــا نیــز در طــول روز بیــن‬ ‫یــک تــا ســه نفــر بــوده و حتــی در برخــی روزهــا هماننــد دو روز قبــل بــه چهــار نفــر نیــز‬ ‫رســید ولــی هنــوز شــیب صعــودی انچنــان زیــادی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه جمعیــت نســبتا پایینــی کــه بســیاری از شــهرهای اســتان‬ ‫دارنــد احتمــال تبدیــل شــدن وضعیــت شــیوع کرونــا در ایــن شــهرها از حالــت زرد بــه‬ ‫قرمــز چنــدان دور از ذهــن نیســت چــرا کــه افزایــش یــک بیمــار مبتــا نیــز مــی توانــد‬ ‫شــرایط شــهرهای کــم جمعیــت را از حالــت زرد بــه قرمــز برســاند بنابرایــن نیازمند رعایت‬ ‫بیشــتر پروتــکل هــای بهداشــتی بــرای خــروج از بحــران هســتیم‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اوایــل تیرمــاه از نظــر افزایــش ابتــای شــهروندان بــه‬ ‫بیمــاری کرونــا در وضعیــت هشــدارامیزی بــه ســر مــی بــرد‪ ،‬ابتــدای هفتــه جــاری ‪-‬شــنبه‬ ‫ بر اســاس اعالم ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‪ ،‬دارای شــرایط‬‫قرمــز کرونایــی شــناخته شــده بــود‪.‬‬ ‫اعتیاد میراث شوم برای ایندگان خواهد بود؛‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫اگرتربیت صحیح فرزندان خود را به دیگران‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫درمانی ساده اما ارادی و شدنی‬ ‫اعتیــاد و درمــان ایــن بــای خانمــان ســوز اگــر روزی‬ ‫غیرممکــن بــود امــا در عصــر کنونــی دسترســی‬ ‫معتــادان و خانــواده ان هــا بــرای تــرک انــواع مــواد‬ ‫مخــدر بــه راحتــی مقــدور شــده بــه ویــژه در ایــران که‬ ‫ایــن دسترســی نســبت بــه ســایر کشــورها افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫توســعه کمــی‪ ،‬کیفــی و تجهیــز مراکــز درمــان‪،‬‬ ‫بازتوانــی و کاهــش اســیب معتــادان دولتــی و‬ ‫غیردولتــی در کشــور طــی ســال ‪ ۹۸‬موجــب جــذب و‬ ‫پذیــرش حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از ســومصرف کننــدگان مــواد‬ ‫مخــدر و روانگــردان هــا در ایــن مراکــز گردیــده اســت‬ ‫بــه نحــوی کــه در جمهــوری اســامی ایــران از هــر ‪ ۲‬نفر‬ ‫مصــرف کننــده متقاضــی درمــان حداقــل یــک نفــر بــه‬ ‫خدمــات و امکانــات درمانــی دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫گــزارش اعالمــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در مــورد‬ ‫عملکــرد صــورت گرفتــه در امــر مبــارزه در ســال ‪ ۹۸‬و‬ ‫مقایســه ان بــا انچــه در ســال ‪ ۹۷‬رخ داده اســت‪،‬‬ ‫نشــان مــی دهــد پذیــرش و دسترســی ســومصرف‬ ‫کننــدگان مــواد مخــدر بــه امکانــات و خدمــات درمــان و‬ ‫کاهــش اســیب‪ ،‬باالتــر از میانگیــن های جهانی اســت‬ ‫بــه نحــوی کــه در جمهــوری اســامی ایــران از هــر ‪ ۲‬نفر‬ ‫مصــرف کننــده متقاضــی درمــان حداقــل یــک نفــر بــه‬ ‫خدمــات و امکانــات درمانــی دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫تقویــت نگــرش بیمــار انــگاری معتــادان در قالــب‬ ‫اجــرای برنامــه هــای درمــان و کاهــش اســیب اعتیاد‬ ‫بــرای حــدود ‪۱‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار نفــر از ســومصرف‬ ‫کننــدگان مــواد مخــدر در کشــور در بیــش از ‪ ۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۸۵‬مرکــز درمــان مــاده ‪ ۱۵‬دولتــی و غیردولتــی‬ ‫نمایانگــر عــزم و کرامــت انســانی و بــا هــدف کاهــش‬ ‫نــرخ شــیوع اعتیــاد در کشــور در اجــرای بنــد ‪۵۷‬‬ ‫سیاســت هــای کلــی برنامــه ششــم توســعه اســت‪.‬‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه براســاس میانگیــن‬ ‫هــای جهانــی از هــر ‪ ۶‬نفــر معتــاد متقاضــی درمــان‬ ‫تنهــا یــک نفــر بــه ایــن خدمــات دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫کاهــش مخاطــرات بهداشــتی‪ ،‬امنیتــی و‬ ‫اجتماعــی ســومصرف کننــدگان مــواد مخــدر‬ ‫توزیــع ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۸۵‬مرکــز دولتــی و غیردولتــی‬ ‫نگهــداری‪ ،‬درمــان و کاهــش اســیب معتادان در کشــور‬ ‫در قالــب حمایــت از فعالیــت تعــداد ‪ ۳۳‬مرکــز اجتمــاع‬ ‫درمــان مــدار‪ ۱۲۲۹ ،‬مرکــز اقامتــی میــان مــدت‪۲۳۲ ،‬‬ ‫مرکــز گــذری(‪ ۳۳۲ ،)DIC‬تیــم ســیار‪ ۴۴ ،‬موبایــل‬ ‫ســنتر و ‪ ۸۶‬ســرپناه شــبانه‪ ۱۹ ،‬مرکــز تلفیقــی در کنــار‬ ‫‪ ۷۴۱۰‬مرکــز درمــان ســرپایی بــا داروهــای متــادون بویــژه‬ ‫نورفیــن و غیــره صــورت پذیرفتــه اســت کــه موجــب‬ ‫نجــات جــان هــزاران نفــر از قربانیــان ســومصرف مــواد‬ ‫مخــدر در کشــور و جلوگیــری از رفتارهــای پرخطــر‬ ‫همچــون تزریق مشــترک‪ ،‬پیشــگیری از ابتــا و الودگی‬ ‫بــه ویــروس ایــدز و جلوگیــری از شــیوع عفونــت هــای‬ ‫مهلــک ماننــد هپاتیــت و ســل در جامعــه معتــادان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن شــاخص هــای هــدف در مبــارزه همــه‬ ‫جانبــه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬روانگــردان هــا و پیــش ســازها‬ ‫در برنامــه ششــم توســعه بــه تفکیــک حــوزه هــای‬ ‫تخصصــی کاهــش تقاضــا و مقابلــه بــا عرضــه را‬ ‫کاهــش نــرخ بــروز اعتیــاد‪ ،‬کاهــش نــرخ ورود مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬کاهــش نــرخ شــیوع اعتیــاد‪ ،‬کاهــش نــرخ‬ ‫دسترســی‪ ،‬افزایــش نــرخ مانایــی در درمــان و کاهــش‬ ‫نــرخ ارتــکاب جرایــم مــواد مخــدری عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه تمرکــز نیروهــای حرفــه ای و تشــدید‬ ‫اقدامــات مقابلــه ای در مناطــق مــرزی و اختصــاص‬ ‫حــدود ‪ ۷۵‬درصــد از کشــفیات انــواع مــواد مخــدر در‬ ‫مناطق مرزی شــرق و حاشــیه شــرق کشــور نمایانگر‬ ‫تــاش شایســته نیروهــای مقابلــه ای و اطالعاتــی‬ ‫در راســتای جلوگیــری از ورود و قاچــاق مــواد مخــدر‬ ‫بــه عمــق کشــور اســت کــه بــه عنــوان یــک شــاخص‬ ‫ارزشــمند مقابلــه ای بشــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫در میــدان مبــارزه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬احــداث ‪۱۴۶‬‬ ‫کیلومتــر دیــوار مــرزی‪ ،‬ایجــاد ‪ ۵۵۳۶‬کیلومتــر جــاده‬ ‫مــرزی‪ ،‬کنتــرل اپتیکــی و الکترونیکــی مرزهــا و ایجــاد‬ ‫‪ ۵۷۶‬بــاب پاســگاه مــرزی عینیــت یافتــه اســت کــه‬ ‫کنتــرل‪ ،‬نظــارت و انســداد مرزهــای شــرقی و غربــی‬ ‫بــه منظــور رصــد تحــرکات و جابجایــی باندهــا و شــبکه‬ ‫هــای مافیایــی و کاروان هــای قاچــاق مــواد مخــدر در‬ ‫مناطــق مــرزی وبــا هــدف جلوگیــری از ورود و قاچــاق‬ ‫مــواد مخــدر بــه داخــل کشــور صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫تلفیــق تدابیــر نــرم افــزاری‪ ،‬راهــکاری موثــر و‬ ‫الزم در کنتــرل تحــرکات شــبکه هــای مافیایــی‬ ‫نیروهــای مقابلــه ای بــه مــوازات اقدامــات فیزیکــی‬ ‫و تقویــت اســتحکامات مــرزی شــامل احــداث‬ ‫جــاده‪ ،‬دیــوار بتنــی‪ ،‬حفــر کانــال‪ ،‬نصــب ســیم‬ ‫خــاردار و ایجــاد پاســگاه هــای مــرزی توانســته انــد‬ ‫بــا بهــره گیــری از فنــاوری هــای پیشــرفته‪ ،‬بخــش‬ ‫قابــل توجهــی از مرزهــای کشــور را بــا اســتفاده از‬ ‫تجهیــزات الکترونیکــی و اپتیکــی تحــت نظــارت و‬ ‫کنتــرل قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ایــن گــزارش‪،‬‬ ‫موضوعــی کــه توســعه و پیشــرفت ان مــی توانــد‬ ‫ضمــن کاهــش قابــل توجــه هزینــه هــای مالــی‬ ‫و انســانی‪ ،‬ســرعت عمــل نیروهــای مقابلــه ای را‬ ‫متناســب بــا حجــم تهدیــد افزایــش و برخــورد موثر و‬ ‫بــه موقــع بــا رخدادهــای ضــد امنیتــی بویــژه قاچــاق‬ ‫و ورود مــواد مخــدر و روانگــردان هــا را در طــول‬ ‫مرزهــای کشــور بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مقابلــه بــا عرضــه مــواد مخــدر بــا رویکــرد‬ ‫اطالعاتــی‪ -‬عملیاتــی؛ انتخابــی درســت در‬ ‫مســیری درســت‬ ‫بــا بررســی ســهم اقدامــات مقابلــه ای در کشــف‬ ‫مــواد مخــدرو روانگــردان هــا طــی ســال ‪ ۹۸‬مالحظه‬ ‫مــی شــود تدابیــر و عملیــات اطالعاتــی بــا اختصاص‬ ‫‪ ۷۲‬درصــد از اقدامــات بــه عنــوان نمــاد مبــارزه حرفــه‬ ‫ای بــا مــواد مخــدر و روانگــردان ها نقش ویــژه ای در‬ ‫ضربــه زنــی و انهــدام شــبکه هــای قاچــاق و ترانزیــت‬ ‫مــواد مخــدر و کشــفیات ان داشــته اســت‪.‬‬ ‫دســتاوردهای حاصــل از اتخــاذ رویکــرد اطالعاتــی‪-‬‬ ‫عملیاتی در مواجهه با باندهای مافیایی و ســازمان‬ ‫یافتــه قاچــاق مــواد مخــدر و روانگــردان هــا نمایانگــر‬ ‫انتخابــی درســت در مســیری درســت اســت کــه‬ ‫تامیــن امنیــت و اقتــدار را بــرای کشــور بــه ارمغــان‬ ‫اورده اســت‪.‬‬ ‫هالکــت ‪ ۸۲‬نفــر از عوامــل اصلــی قاچــاق و‬ ‫ترانزیــت مــواد مخــدر در کشــور مشــتمل بــر ‪۲۱‬‬ ‫نفــر از ســران باندهــا و شــبکه هــای قاچــاق مــواد‬ ‫مخــدر در نتیجــه اســتمرار ایــن رویکــرد حرفــه ای‬ ‫در عرصــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر در کشــور بــه‬ ‫شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫اقــدام مهمــی که نیازمند اشــراف اطالعاتی مناســب‬ ‫و توانمنــدی مقابلــه ای الزم علیــه باندهــای مافیایــی‬ ‫و انهــدام شــبکه هــای تهیــه و توزیــع و عرضــه مــواد‬ ‫مخدر و روانگردان ها در مبادی ورودی و مســیرهای‬ ‫قاچــاق و ترانزیــت مــواد از مناطــق مــرزی کشــور بــه‬ ‫ســایر مناطــق اســت‪.‬‬ ‫کار کن‪،‬زندگی کن اما مراقب باش در اماکن شلوغ‬ ‫حضور پیدا نکنید‪،‬کرونا هنوز تمام نشده است‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مهمترین توصیه جهت فعالیت های ورزشی حفظ فاصله‬ ‫اجتماعی می باشد‪،‬که این فاصله در هنگام پیاده روی ‪ 5‬متر‬ ‫و هنگام دویدن ‪ 10‬متر پیشنهاد میشود‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫مستاجران با چه شرایطی وام‬ ‫ودیعه دریافت می کنند؟‬ ‫دولــت بــرای افزایــش قــدرت مالــی مســتاجران‬ ‫طرحــی را بــرای نخســتین بــار در اســتانه اجــرا دارد‬ ‫کــه بــر اســاس ان اجــاره نشــینی در شــهرهای بــزرگ‬ ‫بــا خانــه زیــر ‪ ۷۵‬متــر و در ســایر شــهرها بــا خانــه زیــر‬ ‫‪ ۹۰‬متــر مشــمول دریافــت وام ودیعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بســته حمایــی دولــت در بخــش مســکن‬ ‫کــه بخشــی از ان مربــوط بــه افزایــش قــدرت‬ ‫مســتاجران به خصوص در کالنشــهرها اســت در‬ ‫اســتانه تصویــب نهایــی قــرار دارد و بــا موافقــت‬ ‫نهایــی بانــک مرکــزی‪ ،‬بــه زودی در مرحلــه اجــرا و‬ ‫ابــاغ قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد از جمعیــت کشــور اکنــون مســتاجرند‬ ‫کــه در شــهر تهــران ‪ ۴۳‬درصــد جمعیت مســتاجر‬ ‫را داریــم بــرای همیــن مصوبــه حمایتــی دولــت‪،‬‬ ‫بیشــترین تاثیــر خــود را در بخــش ســاماندهی‬ ‫بــازار اجــاره در پایتخــت خواهــد داشــت و‬ ‫می توانــد از کــوچ اجبــاری جمعیــت اجــاره نشــین‬ ‫بــه اطــراف پایتخــت تاحــدودی جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫اعطــای ایــن وام از ان رو منجــر بــه کاهــش‬ ‫مهاجــرت جمعیــت اجــاره نشــین بــه اطــراف‬ ‫شــهرها خواهــد شــد کــه دولــت ســه هفتــه پیش‬ ‫بــا مصوبــه تعیین ســقف اجــاره بها‪ ،‬تــا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫توانســت قراردادهــای اجــاره را بــا نــرخ عادالنــه به‬ ‫مرحلــه تمدیــد برســاند و هــم اینکــه توانســت از‬ ‫غالمی‪:‬‬ ‫ازمون های ‪ ۹۹‬حتما در‬ ‫تابستان برگزار می شود‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری اعــام کــرد‪:‬‬ ‫همــه کنکورهــای ‪ ۹۹‬حتمــا در تابســتان امســال‬ ‫برگــزار می شــود و امیدواریــم بــه شــهریور مــاه‬ ‫کشــیده نشــود‪.‬‬ ‫منصــور غالمــی در حاشــیه جشــنواره روابــط‬ ‫عمومــی هــا کــه در وزارت علــوم برگــزار شــد در‬ ‫جمــع خبرنــگاران و در پاســخ بــه درمــورد تعویــق‬ ‫تاریــخ برگــزاری ازمــون هــای دکتــری و کارشناســی‬ ‫ارشــد اظهــار داشــت‪ :‬همــه کنکورهــای ‪ ۹۹‬در‬ ‫تابســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی اعــام تاریــخ بعــدی برگــزاری کنکورهــای‬ ‫دکتــری و کارشناســی ارشــد را منــوط بــه اعــام‬ ‫وزارت بهداشــت بیــان کــرد‪.‬‬ ‫ن دکتــری قــرار بــود ‪ ۲۶‬تیرمــاه و ازمــون‬ ‫ازمــو ‬ ‫کارشناســی ارشــد در روزهــای دوم و ســوم‬ ‫مردادمــاه برگــزار شــد کــه بــا اعــام شــب گذشــته‬ ‫ســازمان ســنجش امــوزش کشــور برگــزاری ایــن‬ ‫ازمــون هــا بــه تعویــق افتــاد‪.‬‬ ‫زمــان برگــزاری کنکــور سراســری نیــز براســاس‬ ‫اعــام قبلــی ســازمان ســنجش امــوزش کشــور ‪۳۰‬‬ ‫و ‪ ۳۱‬مــرداد اســت‪.‬‬ ‫التهــاب بــازار اجــاره بکاهــد‪.‬‬ ‫به گفته «محمد اســامی» وزیر راه و شهرســازی‬ ‫بخشــی از منابــع ‪ ۷۵‬هــزار میلیــارد تومانــی کــه‬ ‫بــرای مبــارزه بــا کرونــا تخصیــص داده شــده اســت‬ ‫ظــرف هفته هــای اتــی بــرای کمــک بــه مســتاجران‬ ‫واجــد شــرایط اختصــاص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫مطابــق تصمیم گیری هــای انجام شــده بــرای‬ ‫پرداخــت ایــن تســهیالت‪ ،‬واحــد مســکونی کــه در‬ ‫اختیــار مســتاجران قــرار دارد بایــد مطابــق بــا الگــوی‬ ‫مســکن باشــد؛ بدیــن معنــا کــه حداکثــر متــراژ واحد‬ ‫مســکونی مســتاجران تهرانــی بــرای برخــورداری از‬ ‫ایــن تســهیالت ‪ ۷۵‬و در ســایر شــهرهای کشــور ‪۹۰‬‬ ‫مترمربــع در نظرگرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بنگاه هــای امالکــی بــا صــدور کــد رهگیــری مجبــور‬ ‫می شــوند ایــن مالیــات را پرداخــت کننــد و هــدف وزارت‬ ‫راه از صــدور کــد رهگیــری برنامــه ریزی در حوزه مســکن‬ ‫اســت و اینکــه تشــخیص دهــد کــدام ملــک خالی اســت‬ ‫یــا کــدام خانــواده در کجــا زندگــی می کنــد؟‬ ‫دولــت همچنیــن بــا ایــن هــدف کــه ایــن وام‬ ‫بــه جامعــه هــدف تعلــق گیــرد «داشــتن کــد‬ ‫رهگیــری» را اجبــاری کــرده اســت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل معاونــت مســکن وزارت راه پیــش تــر در‬ ‫گفـت و گــو بــا ایرنــا تاکیــد کــرد‪ :‬از روز ‪ ۹‬مــاه تیرمــاه‬ ‫تمــام معامــات مســکن بایــد کــد رهگیری داشــته‬ ‫باشــند و مســتاجرینی کــه کــد رهگیــری ندارنــد بــه‬ ‫دفاتــر امــاک مراجعــه کــرده و بــدون هیــچ وجهــی‬ ‫کــد رهگیــری را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫رقم و میزان ســود تســهیالت هنوز اعالم نشــده‬ ‫اســت و دلیــل اصلــی‪ ،‬ایــن اســت کــه نهادهــای‬ ‫مســئول در حال بررســی ســه پیشــنهاد وزارت راه‬ ‫هســتند‪ .‬ان طــور کــه وزیــر راه اعــام کــرده اســت‬ ‫ایــن وام بــه مالــکان تعلــق می گیرد و مســتاجران‬ ‫فقــط ســود ایــن تســهیالت را بــه صــورت ماهیانه‬ ‫بــه بانــک بازمی گرداننــد‪.‬‬ ‫ظاهــرا بعضــی از دفاتــر امالکــی از صــدور کــد‬ ‫رهگیــری شــانه خالــی می کننــد و می خواهنــد‬ ‫مالیــات ارزش افــزوده خــود را پرداخــت نکننــد بــه‬ ‫همیــن دلیــل قراردادهــای اجــاره زیادی در کشــور‬ ‫بــدون کــد رهگیــری وجــود دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن تســهیالت بــه کســانی پرداخــت‬ ‫می شــود کــه بــر اســاس قانــون ســاماندهی و‬ ‫تولیــد مســکن‪ ،‬فــرم ج انهــا ســبز باشــد بــه ایــن‬ ‫معنــی کــه از تســهیالت دولتــی بخــش مســکن‬ ‫اســتفاده نکــرده باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم دربــاره دلیــل لغــو‬ ‫یــک بــاره کنکورهــای دکتــری و‬ ‫کارشناســی ارشــد گفــت‪ :‬وزارت‬ ‫بهداشــت بایــد در ایــن بــاره اعــام‬ ‫نظــر کنــد‪.‬‬ ‫غالمــی یــاداور شــد‪ :‬موضــوع‬ ‫تغییــر تاریــخ ایــن ازمــون هــا بــه‬ ‫وزیــر بهداشــت منتقــل و محوریــت‬ ‫ایــن مســاله از ســوی رییــس‬ ‫جمهــوری بــه دکتــر نمکــی محــول‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــرار بــود زمــان برگزاری‬ ‫ازمــون هــا امــروز اعــام شــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم همچنیــن درمــورد‬ ‫زمــان برگــزاری کنکــور سراســری‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬تغییــر زمــان برگــزاری‬ ‫کنکــور سراســری مطــرح نشــده اســت و وقتــی‬ ‫تاریــخ کنکــور دکتــری تغییــر کــرد بــه همــان انــدازه‬ ‫زمــان کنکــور کارشناســی ارشــد هــم تغییــر می کند‬ ‫چــون فاصلــه ایــن دو ازمــون یــک هفتــه بــود‪.‬‬ ‫غالمــی همچنیــن در پاســخ بــه ســوال مبنــی بــر‬ ‫ایــن کــه اگــر کنکورهــای لغــو شــده در دو هفتــه‬ ‫اینــده برگــزار مــی شــود ‪ ،‬چــه تفاوتــی میــان دو‬ ‫هفتــه وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬نظــر کارشناســی وزارت‬ ‫بهداشــت در ایــن بــاره مهــم اســت‪ ،‬انهــا معتقدنــد‬ ‫اگــر زمــان ایــن دو کنکــور تغییــر کنــد شــاید از پیــک‬ ‫کرونــا عبــور کنیــم و نگرانــی هــا کمتــر شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪:‬تــاش وزارت علــوم بــر بــه‬ ‫موقــع برگــزار کــردن ایــن کنکورهــا اســت‪ ،‬چــون‬ ‫معلــوم نیســت شــرایط در اینــده چگونــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم افــزود‪ :‬نظــر کارشناســی وزارت‬ ‫بهداشــت بــرای مــا بــا اهمیــت و خیلــی مهــم‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا بایــد بگوینــد مشــکل خاصــی وجــود‬ ‫دارد یــا نــه‪.‬‬ ‫غالمــی اظهــار داشــت‪ :‬در نهایــت منتظــر نظــر‬ ‫نهایــی وزیــر بهداشــت درمــورد زمــان برگــزاری‬ ‫کنکورهــای ‪ ۹۹‬هســتیم و امیدواریــم ایــن ازمــون‬ ‫هــا تــا شــهریور برگــزار شــود‬ ‫درصورتی که فعالیت ورزشی طوالنی شود و منجربه مرطوب شدن‬ ‫ماسک گردد‪،‬توصیه می شود که ماسک جدید جایگزین شود‪.‬‬ ‫اجتامعی‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫نقشه بانک مرکزی برای کاهش تورم چیست؟‬ ‫مدیریــت نقدینگــی و اجــرای سیاســت های‬ ‫ضدتورمــی از جملــه مســایل مهمــی اســت کــه‬ ‫اقتصاددانــان و متولیــان بخــش پولــی و مالــی‬ ‫کشــور بــر ان تاکیــد دارنــد؛ بــر ایــن اســاس بانــک‬ ‫مرکــزی بعنــوان متولــی ایــن حــوزه بــا ترســیم‬ ‫برنامه هایــی‪ ،‬گام نخســت خــود را در ســه جهــت‬ ‫از ‪ ۲‬هفتــه گذشــته اغــاز کــرده اســت کــه شــامل‬ ‫افزایــش نــرخ ســود اوراق بدهــی‪ ،‬ســود گواهــی‬ ‫ســپرده بلندمــدت و ســپرده های بانک هــا نــزد‬ ‫ایــن بانــک اســت‪.‬‬ ‫بازارهــای دارایــی بــه دلیــل افزایــش نقدینگــی و‬ ‫مهم تــر از ان‪ ،‬داغ شــدن پــول (ســرعت گرفتــن‬ ‫گــردش پــول) در وضعیــت هشــدارامیزی قــرار‬ ‫دارد؛ تا جایی که بســیاری از کارشناســان نســبت‬ ‫بــه تعلــل بانــک مرکــزی در اجــرای سیاسـت های‬ ‫ی کردنــد‪.‬‬ ‫انقباضــی اظهــار تعجــب و نارضایتــی م ‪‎‬‬ ‫زیــرا در شــرایطی کــه اقتصــاد بــا انتظارهــای‬ ‫تورمــی و افزایــش گــردش پــول مواجــه می شــود‪،‬‬ ‫ایــن بانــک مرکــزی اســت کــه وارد میــدان عمــل‬ ‫شــده و بــا اقدامــات ثبات ســاز خــود اقتصــاد را بــر‬ ‫محــور تعــادل برمی گردانــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر یکــی از معلول هــای رشــد‬ ‫نقدینگــی و ســرعت گیری گــردش پــول در‬ ‫بازارهای همچون ارز و مســکن اســت‪ .‬از همین‬ ‫رو‪ ،‬اقتصاددانــان انتظــار داشــتند بانــک مرکــزی‬ ‫بــا اجــرای سیاسـت های انقباضــی بــه جمـع‪‎‬اوری‬ ‫نقدینگــی بی قــرار گام بــردارد‪ .‬امــا برعکــس‬ ‫شــاهد نــرخ بهــره منفــی ‪ ۱۵‬درصــد و کاهــش‬ ‫اوراق بدهــی به جــای افزایــش انهــا بودیــم‪.‬‬ ‫از همیــن رو‪ ،‬ســرمایه بــرای مقصــد گزیــدن در جایــی‬ ‫پرســودتر بــه بازارهایــی همچــون مســکن و ارز رفتــه اســت‪.‬‬ ‫امارهــا نشــان می دهــد اگــر کســی در ســال ‪ ۱۳۹۶‬ســپرده‬ ‫ی معــادل ‪ ۶۰‬دالر در بانــک قــرار مـی داد‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫ریالـ ‬ ‫بــه ‪ ۱۹‬دالر کاهــش یافتــه بــود‪ .‬ایــن رونــد ســبب شــده کــه‬ ‫رشــد حجــم پــول نســبت بــه شــبه پول به شــدت افزایــش‬ ‫یابــد؛ بــه بیــان دیگــر‪ ،‬شــب ه پــول در بانک هــا کــه معــادل‬ ‫همــان ســپرده های بلندمــدت اســت‪ ،‬در حــال تبدیــل بــه‬ ‫ســپرده های کوتاه مــدت اســت و ایــن بــه معنــی گــردش‬ ‫نقدینگــی از بانک هــا در میــان دیگــر بازارهــای دارایــی و‬ ‫بیشــتر بــازار ســهام اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســاله در درجــه نخســت موجــب جهــش‬ ‫بســیار بلنــد قیمــت ســهام و بــ ه دنبــال ان‬ ‫ســرریزی بــه دیگــر بازارهــا خواهــد شــد کــه تــورم‬ ‫در بازارهــای کاالیــی را نیــز بــه دنبــال خواهــد‬ ‫داشــت؛ موضوعــی کــه در نامــه ‪ ۲۵‬اقتصــاددان‬ ‫نســبت بــه ان هشــدار داده شــد‪.‬‬ ‫از همیــن رو‪ ،‬رئیـس کل بانــک مرکــزی ورود ایــن‬ ‫بانــک بــرای ایجــاد تعــادل پولــی در اقتصــاد را از‬ ‫سیاس ـت های مهــم خــود اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه همتــی انچــه کــه قــرار اســت در اینــده‬ ‫در دســتور کار قــرار گیــرد‪ ،‬هدف گــذاری و کنتــرل‬ ‫تــورم از طریــق کنتــرل ســود کوتاه مــدت و کنتــرل‬ ‫نقدینگــی بــا تمرکــز بــر عملیــات بــازار بــاز و نیــز‬ ‫کنتــرل پایــه پولــی از طریــق ضابطه منــد کــردن‬ ‫برداشــت بانک هــا و بدهــی دولــت بــه بانــک‬ ‫مرکــزی اســت‪.‬‬ ‫البتــه گام ابتدایــی ایــن‬ ‫اقدام هــا در هفتــه گذشــته‬ ‫برداشــته شــد‪ .‬بانــک مرکــزی‬ ‫‪ ۱۰‬تیرمــاه بــا اعــام افزایــش‬ ‫‪ ۷.۳‬درصــدی نقدینگــی در‬ ‫چهــار مــاه ابتدایــی امســال‬ ‫کــه ایــن نهــاد پولــی دلیــل ان‬ ‫را حمایت هــای انجــام شــده‬ ‫از خانوارهــای اســیب دیده از‬ ‫کرونــا اعــام کــرده‪ ،‬نوشــته‬ ‫اســت‪ :‬بانــک مرکــزی حســب‬ ‫وظایــف قانونــی و تخصصــی‬ ‫خــود رونــد تحول هــای‬ ‫متغیرهــای پولــی و اعتبــاری‬ ‫را مســتمر رصــد و نظــارت‬ ‫می کنــد و بــا بهره گیــری از‬ ‫ظرفیت هــای جدیــد ایجــاد‬ ‫شــده در حــوزه سیاسـت های‬ ‫پولــی و عملیــات بــازار‬ ‫بــاز‪ ،‬نســبت بــه هدایــت‬ ‫متغیرهــای پولــی و نــرخ‬ ‫ســود در مســیر مــورد نظــر در‬ ‫چارچــوب هــدف تورمــی خود‬ ‫اقــدام می کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه می تــوان به زمینه ســازی مناســب‬ ‫بانــک مرکــزی بــرای عرضــه و فــروش اوراق بدهی‬ ‫دولتــی از طریــق کارگــزاری ایــن بانــک و نیــز اقدام‬ ‫اخیــر بانــک مرکــزی درخصــوص اعــام نــرخ‬ ‫ســپرده پذیری از بانک هــا در ســطح ‪ ۱۰‬درصــد و‬ ‫در ادامــه افزایــش ان بــه ســطح ‪ ۱۲‬درصــد اشــاره‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ سود اوراق بدهی‬ ‫در هفته اخیر سود اوراق در یک روند افزایشی‬ ‫در بــازار بدهــی قــرار گرفــت‪ .‬در اخریــن حــراج در‬ ‫بــازار بیــن بانکــی کــه ‪ ۱۷‬تیرمــاه برگــزار شــد‪ ،‬ســود‬ ‫اوراق بــا سررســید ‪ ۴‬ســاله بــا ‪ ۰.۷‬درصــد رشــد‪،‬‬ ‫به ‪ ۱۸.۲‬درصد رســید‪ .‬بازدهی اوراق ‪ ۲‬ســاله نیز‬ ‫بــا رشــد نیــم درصــدی همــراه شــد‪.‬‬ ‫پیــش از ان نیــز بانــک مرکــزی در حــراج اوراق‬ ‫بدهــی دولتــی‪ ،‬چهارشــنبه چهارم تیرماه امســال‬ ‫بــا فــروش ســه هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان اوراق‬ ‫«اراد‪ »۳۶‬بــا نــرخ بــازده تــا سررســید ‪ ۱۶.۵‬درصــد‬ ‫و ‪ ۲.۶‬هــزار میلیــارد تومــان اوراق «اراد‪ »۳۴‬بــا‬ ‫نــرخ بــازده تــا سررســید ‪ ۱۷.۵‬درصــد موافقــت‬ ‫کــرد‪ .‬بنابرایــن در ایــن ‪ ۲‬هفتــه‪ ۲ ،‬بــار نــرخ‬ ‫فــروش اوراق در بــازار بدهــی افزایــش داده شــد‪،‬‬ ‫تــا از ایــن طریــق بانک مرکزی سیاســت انقباضی‬ ‫خــود را بــا ســرعت بیشــتری بــه اجــرا دراورد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ اوراق گواهی‬ ‫در اقدامــی دیگــر در ‪ ۱۸‬تیرمــاه‪ ،‬بانــک مرکــزی‬ ‫بــا مجــوز افزایــش حجــم اوراق گواهــی ســپرده‬ ‫بــا نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد‪ ،‬موافقــت و اعــام کــرد‪ :‬بــا‬ ‫افزایــش انتشــار گواهــی ســپرده عــام ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫‪13‬‬ ‫توســط بانک هــا موافــق بــوده و ســقف انتشــار‬ ‫«گواهــی ســپرده عــام بانک هــا» در ســال جــاری‬ ‫تــا ‪ ۳۱‬شــهریورماه امســال‪ ،‬حداکثــر بــه میــزان‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد ســپرده های بلندمــدت انهــا در پایــان‬ ‫اســفندماه ‪ ۱۳۹۸‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان ایــن اقــدام بانــک مرکــزی‬ ‫به منزلــه ارائــه ســیگنالی بــرای افزایــش نــرخ‬ ‫ســپرده بانکــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی‬ ‫نزد بانک مرکزی‬ ‫بانــک مرکــزی بــا هــدف کنتــرل انتظارهــای تورمــی‪،‬‬ ‫در جلســه ‪ ۱۲‬تیرمــاه خــود‪ ،‬نــرخ ســود ســپرده گذاری‬ ‫بانک هــا و موسس ـه های اعتبــاری غیربانکــی نــزد بانــک‬ ‫مرکــزی را بــا یــک واحــد درصــد افزایــش بــه ‪ ۱۳‬درصــد‬ ‫رســاند‪ .‬ایــن بانــک بــا اعــام اینکــه نــرخ تــورم از تــورم‬ ‫هــدف اعــام شــده (‪ ۲۲‬درصــد) فاصلــه دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬هیــات عامــل بانــک مرکــزی در راســتای‬ ‫اجــرای قانــون پولــی و بانکــی کشــور بــرای حفــظ ارزش‬ ‫پــول ملــی در جلســه پنج شــنبه ‪ ۱۲‬تیرمــاه‪ ،‬ترتیبــات‬ ‫جدیــد اجــرای سیاســت پولــی را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬هیــات عامــل بانــک مرکــزی‬ ‫براساس مواد (‪ )۶‬و (‪ )۱۱‬دستورالعمل «عملیات‬ ‫بــازار بــاز و اعطــای اعتبــار در قبــال اخــذ وثیقــه‬ ‫توســط بانــک مرکــزی»‪ ،‬نــرخ ســود ســپرده گذاری‬ ‫بانک هــا و موسسـه های اعتبــاری غیربانکــی نــزد‬ ‫بانــک مرکــزی را بــا یــک واحــد درصــد افزایــش‪۱۳ ،‬‬ ‫درصــد تعییــن کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تصمیــم بــا هــدف کاهــش دامنــه داالن نــرخ ســود‬ ‫و هدایــت نــرخ تــورم بــه ســمت نــرخ تــورم هــدف اتخــاذ‬ ‫شــد‪ .‬نــرخ ســود اعتبارگیــری بانک هــا از بانــک مرکــزی ‪۲۲‬‬ ‫درصــد اســت‪ .‬پیــش از ایــن موضــوع هیــات عامــل بانــک‬ ‫کرونا ویروس در کمین است برای حفاظت از خود در برابر‬ ‫بیماری های ویروسی و انفوالنزا شستن دست ها را جدی‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫تحلیل روند اپیدمی کووید ‪۱۹‬؛ چرا به نقطه اول برگشتیم؟‬ ‫عبــور از مــرز ‪ ۱۲‬میلیــون نفــر مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬و‬ ‫بیــش از نیــم میلیــون مــرگ‪ ،‬پیام اشــکاری به همه‬ ‫جهانیــان می دهــد کــه بــا ویروســی بســیار خطرناک‬ ‫مواجــه هســتند و بــا ازمــون و خطــا یــا اطالعــات‬ ‫ســطحی برخــی کــه از ایــن و ان یــا از ایــن جلســه‬ ‫بــه ان جلســه شــنیده و تصــور می کننــد عالــم ایــن‬ ‫رشــته و حــال ایــن مشــکل هســتند‪ ،‬غیرممکــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در کشــور باالتــر رفتــن پیــک دوم اپیدمــی نســبت‬ ‫بــه پیــک اول نیــز پیــام شــفافی دارد کــه نیازمنــد‬ ‫اســیب شناســی اساســی اســت‪.‬‬ ‫در ورزش حرفــه ای معمــوال وقتــی تیمــی نتیجــه‬ ‫نمی گیــرد مســووالن باشــگاه دســت روی دســت‬ ‫نمــی گذارنــد تــا شــاهد ســقوط تیــم باشــند‪ .‬انهــا‬ ‫ســعی مــی کننــد دالیــل شکســت هــا را بــه خوبــی‬ ‫تحلیــل کننــد‪ .‬گاه بازیکــن هــای جدیــد وارد تیــم‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬مشــاوران زبــده بــه خدمــت مــی گیرنــد‪،‬‬ ‫اســتراتژی تیــم را تغییــر مــی دهنــد‪ .‬ایــا مــا کمتــر از‬ ‫یــک تیــم ورزشــی بایــد نگــران جــان مــردم باشــیم؟‬ ‫بشــر امــروز وارث حداقــل دو هــزار و ‪ ۴۰۰‬ســال تــاش‬ ‫دانشــمندان در حــوزه اپیدمیولــوژی و تــاش هــا برای کنترل‬ ‫و خاموشــی اپیدمــی هاســت‪ .‬تجــارب موفــق و تحقیقــات‬ ‫موثــق را در یــک قالــب نظــام منــد جمــع و بــا رشــته ای بــه‬ ‫نــام اپیدمیولــوژی بــه بشــر امــروز تقدیــم کــرده اســت تــا‬ ‫دیگــر چــون گذشــته در مقابــل اپیدمــی هــای حــاد ماننــد‬ ‫کروناویــروس جدیــد تســلیم و دســت بســته نباشــد‪.‬‬ ‫دو برابــر بــودن میــزان مــرگ بــه ازای یــک میلیون نفر ناشــی‬ ‫از ایــن اپیدمــی نســبت بــه میــزان مــرگ جهانــی در ایــران‬ ‫هــم بــرای مــا پیــام دارد‪ .‬باوجــود محدودیــت هــای اقتصــادی‬ ‫ناشــی از تحریــم هــا‪ ،‬تــاش هــای قابــل تحســینی در کشــور‬ ‫مــا صــورت گرفتــه و ناسپاســی نســبت بــه زحمــات کشــیده‬ ‫شــده ناپســند اســت ولــی نقــد گذشــته نتیجــه اش طــی راه‬ ‫پیــش رو بــا کمتریــن خطاســت‪.‬‬ ‫قبــل از اغــاز طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫هوشــمند در مصاحبــه زنــده تلویزیونــی عــرض‬ ‫کــردم اگــر ملزومــات ایــن طــرح تامیــن نشــود در‬ ‫کنتــرل ایــن اپیدمــی موفــق نخواهیــم شــد و دعــا‬ ‫کــردم کــه بنــده اشــتباه کنــم و بیایــم عذرخواهــی‬ ‫کنــم! ولــی متاســفانه انچــه پیــش بینــی کردیــم‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫چرایــی زبانــه کشــیدن اتــش اپیدمــی بــا اغــاز پیــک دوم در‬ ‫کشــور از منظرهــای مختلــف قابــل تحلیــل اســت‪ ،‬از منظــر‬ ‫تخصــص اپیدمیولــوژی مهــم تریــن اصل‪ ،‬سیاســت گذاری‬ ‫هــای نامتناســب بــا زمــان و مــکان اســت‪.‬‬ ‫گرچــه یــک ویــروس مشــخص با بیولــوژی تعریف‬ ‫شــده مســبب ایــن همــه دردســر در جهــان شــده‬ ‫اســت ولــی الگــوی اپیدمیولــوژی ان در مــکان هــای‬ ‫مختلــف و گــروه هــای متفــاوت جمعیتــی یکســان‬ ‫و ثابــت نیســت‪.‬‬ ‫اپیدمــی هــای حــاد پیــش رونــده نیازمنــد ســرعت‬ ‫عمــل در تصمیــم گیــری درســت و اجــرا هســتند‪.‬‬ ‫تاریــخ اپیدمــی هــای حــاد نشــان مــی دهــد اگــر‬ ‫ســرعت بیمــاری بیشــتر از ســرعت واکنــش عملــی‬ ‫مــا باشــد تــا زمانــی کــه فــرد حســاس در جامعــه‬ ‫وجــود دارد و هنــوز واکســنی موجــود نیســت‬ ‫کشــتارها ادامــه دارنــد‪.‬‬ ‫شــدت عمــل در برنامــه هــا و سیاســت هــا نکتــه مهــم‬ ‫دیگــری اســت کــه مــا در چنــد مــاه گذشــته و در مقایســه بــا‬ ‫کشــورهای موفــق در کنتــرل اپیدمــی ضعیــف عمــل کردیــم‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه امــوزش صحیــح و توصیــه‬ ‫هــای پیشــگیری الزمــه مشــارکت جمعــی در برنامه‬ ‫هایــی ماننــد فاصلــه گــذاری اجتماعــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ماســک‪ ،‬عــدم تشــکیل یــا حضــور تجمعــات ماننــد‬ ‫عروســی و مراســم ترحیــم الزم اســت ولــی قطعــا‬ ‫کافــی نیســت‪.‬‬ ‫تخلفــات برخــی از مــردم کــه شــرایط بــرای انهــا‬ ‫عــادی جلــوه داده شــده نوعــی رفتــار ضداجتماعــی‬ ‫اســت کــه مســلما هزینــه ای بســیار بیشــتر از عبــور‬ ‫از چــراغ قرمــز راهنمایــی رانندگــی کــه جریمــه‬ ‫نســبتا باالیــی بــرای متخلف به همــراه دارد تحمیل‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬لــذا اعمــال مقــررات ســخت گیرانــه و‬ ‫بــاال بــردن هزینــه تخلــف بــرای کســانی کــه بــا بــی‬ ‫احتیاطــی جــان دیگــران را بــه خطــر مــی اندازنــد‬ ‫اصــل دیگــری اســت کــه کمتــر بــه ان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫در پنــج مــاه گذشــته محققــان جامعــه جهانــی بــا‬ ‫چــاپ چنــد هــزار مقالــه علمــی تجــارب موفــق یــا‬ ‫حتــی ناموفــق خــود در کنتــرل اپیدمــی کوویــد ‪۱۹ -‬‬ ‫را از طریــق مجــات علمــی بــه اشــتراک گذاشــتند‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد مدیــران و کمیتــه هــای تصمیــم‬ ‫گیــری و سیاســت گــذاری بــه خاطــر مشــغله هــای‬ ‫فــراوان کارهــای روزمــره کمتــر فرصــت مراجعــه بــه‬ ‫ایــن متــون را داشــته تــا از تجــارب جهانــی بــه خوبی‬ ‫درس بگیرنــد‪.‬‬ ‫ضعــف کیفیــت اطالعــات مربــوط بــه بیمــاری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹ -‬و فقــدان دسترســی محققــان و‬ ‫متخصصــان بــه ایــن داده های حتــی ناکامل باعث‬ ‫شــده ما نتوانیم از دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی‬ ‫خــود بــه خوبــی بــرای تحلیــل داده هــا و کمــک بــه‬ ‫سیاســت گــذاری و نــه الزامــا چــاپ مقالــه‪ ،‬بهــره‬ ‫ببریــم‪.‬‬ ‫نبــود تصمیــم گیــری مبتنــی بــر شــواهد علمــی‬ ‫و بهــره منــدی فعــال و نظــام منــد از متخصصــان‬ ‫مرتبــط و پیگیــر از دیگــر اســیب هایــی اســت کــه‬ ‫در کنتــرل اپیدمــی بایــد بــه انهــا توجــه داشــت‪.‬‬ ‫بســیاری از همــکاران متخصــص اپیدمیولــوژی در‬ ‫اســتان هــای مختلــف از ایــن چــرا از دانــش شــان‬ ‫بــدون هیــچ چشمداشــتی بهــره گرفتــه نمــی شــود‬ ‫شــکوه دارنــد‪.‬‬ ‫اپیدمــی کوویــد ‪ ۱۹‬حداقــل تــا پایــان امســال‬ ‫میهمــان ناخوانــده جامعــه جهانــی از جملــه ایــران‬ ‫اســت و همــه مــا بایــد بــا رعایــت توصیــه هــای‬ ‫بهداشــتی بــه طــور جــدی مراقــب ســامتی خــود‬ ‫باشــیم‪ .‬تلفــات انســانی و بــار اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و روانــی ناشــی از ایــن بیمــاری روز بــه روز بیشــتر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اغــاز فصــل ســرما و اضافــه شــدن بیمــاری هــای‬ ‫تنفســی فصلــی شــدت و اثــار نامطلــوب اپیدمــی را‬ ‫بیشــتر خواهــد کــرد و در کنــار ان‪ ،‬خســتگی کادر‬ ‫پزشــکی و بهداشــتی کــه مــاه هاســت بــی وقفــه در‬ ‫خدمــت بیمــاران جانفشــانی مــی کننــد‪ ،‬شــرایط را‬ ‫پیچیــده تــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫هــدف از بیــان ایــن هشــدارها ایجــاد وحشــت‬ ‫عمومــی نیســت‪ ،‬بلکــه هــدف امادگــی و مهیــا‬ ‫شــدن کامــل مــردم‪ ،‬سیاســت گــذاران و تصمیمــی‬ ‫گیرنــدگان مرتبــط بــا اپیدمــی کوویــد ‪ ۱۹ -‬اســت‪.‬‬ ‫در برهــه هایــی از تاریــخ برخــی اپیدمــی ها از جمله اپیدمی‬ ‫طاعــون قــرن هشــتم هجــری شمســی منجــر بــه مــرگ حدود‬ ‫نیمــی از مــردم مــا شــد و احتمــال کشــتار در ایــن حــد توســط‬ ‫ایــن اپیدمــی کمتــر اســت امــا هشــیاری تمــام و کمــال هــم از‬ ‫جانــب مــردم و هــم مســووالن ضــروری اســت‪.‬‬ ‫برخــی کشــورها بــا اتخــاذ سیاســت هــای ســنجیده‬ ‫تــر بــار ناشــی از ایــن اپیدمــی را بــه حداقــل ممکــن‬ ‫مــی رســانند و بــرای مصــون کــردن کشــور و مــردم‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری متهــم حرفــه ای و اعتــراف وی بــه بیــش از ‪ 42‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری‬ ‫در شهرســتان «کردکــوی» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از طالســازان مبنــی بــر کالهبــرداری از وی توســط فــردی‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی «کردکــوی» قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای پلیــس مشــخص شــد متهــم صاحــب یک طالفروشــی‬ ‫در «کردکــوی» بــوده کــه طــی چنــد مرحلــه همــکاری و جلــب اعتمــاد شــاکی‪ ،‬مقــدار ‪ 5‬کیلــو و ‪ 300‬گــرم طــا با وعده‬ ‫فــروش و بازگردانــدن پــول ان در مدتــی انــدک از وی دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫دستگیری‬ ‫کالهبردار میلیاردی‬ ‫در «کردکوی»‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬تیر ‪1399‬‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت یکم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حق کسب و پیشه و نحوه احراز ان‬ ‫‪15‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪256‬‬ ‫کشف یک تن انواع مواد‬ ‫مخدر در خراسان شمالی‬ ‫کشف و ضبط ‪ 100‬میلیارد کاالی‬ ‫احتکاری در گرگان‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫حــق کســب و پیشــه یــا حــق تجــارت ‪ ،‬حقــی‬ ‫اســت که در اثر فعالیت کســبی مســتاجر و در‬ ‫نتیجــه افزایــش ارزش ملــک حاصــل میشــود‪.‬‬ ‫بعبارتــی ‪ ،‬ایــن حــق‪ ،‬متناســب اســت بــا ‪:‬‬ ‫تفــاوت ارزش ملــک‪ ،‬قبــل از شــروع فعالیــت‬ ‫مســتاجر بــا قیمــت ملــک بعــد از فعالیــت‬ ‫کســبی او‪ .‬بــه ســخنی دیگــر حــق کســب و‬ ‫پیشــه متناســب اســت بــا ارزش افــزوده ای کــه‬ ‫مســتاجر در ملــک موجــر ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫در مثالــی روشــنتر بــه عــرض میرســانم ؛‬ ‫اگــر مالــک ملــک‪ ،‬قبــل از فعالیــت کســبی‬ ‫مســتاجر‪ ،‬راضــی بــه اجــاره دادن مغــازه خــود‬ ‫بــا اجــاره بهــاء فــی المثــل یــک هــزار تومــان در‬ ‫مــاه بــوده ‪ ،‬لیکــن پــس از یــک دوره فعالیــت‬ ‫ـبی مســتاجری موفــق و خوشــنام ‪ ،‬انتفــاع‬ ‫کسـ ِ‬ ‫حاصــل از ان در قیــاس بــا روز نخســتین بطــور‬ ‫چشــمگیری افــزوده شــده باشــد‪.‬‬ ‫بطوریکــه اگــر پــس از تخلیــه مســتاجر‬ ‫اجــاره ماهیانــه همــان ملــک ‪ ،‬بــدون‬ ‫احتســاب تــورم دوره فعالیــت ‪ ،‬مثــا ســه‬ ‫هزارتومــان شــده باشــد‪ .‬مالحظــه میشــود‬ ‫منشــاء ایــن افزایــش قیمــت مــال االجــاره‬ ‫کــه بــه تبــع ســبب افزایــش قیمــت ملــک‬ ‫اســت فعالیــت موفــق کســبی مســتاجر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بنابرایــن بــه واســطه ان بــرای‬ ‫مســتاجر حقــی بــه نــام حــق کســب و پیشــه‬ ‫ایجــاد میشــود‪.‬‬ ‫بطوریکــه قانونگــذار مســتاجر متخلــف در‬ ‫انتقــال بــه غیــر را کــه شایســته صــدور حکــم‬ ‫تخلیــه اســت ‪ ،‬مســتندا بــه تبصــره یــک‬ ‫مــاده ‪ 19‬قانــون مالــک و مســتاجر مصــوب‬ ‫ســال ‪ 1356‬او را مســتحق وصــول نیمــی‬ ‫از حــق کســب و پیشــه دانســته اســت‪.‬‬ ‫مســتفاد از مــاده فــوق االشــعار ‪ ،‬مســتاجر‬ ‫در مــوارد عــادی و بــدون ارتــکاب تخلــف و‬ ‫در صــورت اقالــه قــرارداد ‪ ،‬مســتحق وصــول‬ ‫تمــام حــق کســب و پیشــه خــود اســت‪.‬‬ ‫امــام تمــام حــق کســب و پیشــه تمــام ارزش‬ ‫افــزوده بــر ملــک نیســت ‪ .‬و مالــک نیــز در ان‬ ‫ســهیم اســت ‪ .‬زیــرا ارزش افــزوده بــر ملــک‬ ‫منحصــر بــه فعالیــت کســبی مســتاجر نیســت‬ ‫بلکــه ســرمایه مالــک نیــز در ان مداخلــه دارد‪.‬‬ ‫کارشناســان محتــرم مــی بایســتی دامنــه‬ ‫نوســان میــزان حــق کســب و پیشــه را در‬ ‫نظــر داشــته و نبایســتی از الــزام قانونگــذار‬ ‫بــه پرداخــت حــق کســب و پیشــه در وجــه‬ ‫مســتاجر ‪ ،‬چنیــن اســتنباط کننــد کــه بــه‬ ‫هــر قیمــت بایــد مبلــغ قابــل توجهــی تحــت‬ ‫عنــوان ایــن حــق اســتخراج و مســتاجر را‬ ‫محــق بــه وصــول ان کننــد‪ .‬و بدینوســیله‬ ‫ســبب تضییــع حــق موجــر یــا مالــک شــوند‪.‬‬ ‫دامنــه نوســان ایــن حــق میتوانــد از صفــر‬ ‫ریــال تــا میلیــارد هــا ریــال باشــد‪ .‬در حالتــی‬ ‫کــه مســتاجر ‪ ،‬وضعیــت روز مــورد اجــاره را‬ ‫بعلــت عــدم فعالیــت مناســب و یــا تخلفــات‬ ‫صنفــی از قبیــل گــران فروشــی و یــا عــدم‬ ‫رعایــت بهداشــت و امثالهــم بدنــام کــرده و‬ ‫موجــب کســادی و تنــزل انتفــاع نســبت بــه‬ ‫مبــداء شــده اســت‪ .‬چــون ارزش افــزوده‬ ‫بــر ملــک فــارغ از تــورم قیمــت صفــر اســت‬ ‫بنابرایــن حــق کســب و پیشــه نیــز در ایــن‬ ‫حالــت صفــر اســت‪.‬‬ ‫در اینصــورت فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫نتیجــه منفــی دارد و صــرف برخــورداری‬ ‫مســتاجر از حــق کســب و پیشــه‪ ،‬او را‬ ‫مســتحق وصــول مبلغــی نمیکنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫حــق کســب و پیشــه و یــا ارزش ناشــی از‬ ‫فعالیــت کســبی از مقایســه بیــن میــزان‬ ‫انتفــاع در روز نخســتین بــا روز تحویــل‬ ‫مغــازه حاصــل میشــود‪.‬‬ ‫بایــد تفــاوت ارزش قیمــت ملــک یــا تفــاوت‬ ‫مــال االجــاره فــارغ از تــورم وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬تــا مســتاجر مســتحق دریافــت‬ ‫قســمتی از ایــن تفــاوت باشــد‪ .‬واضــح اســت‬ ‫ارزش افــزوده ناشــی از تــورم صــد در صــد‬ ‫متعلــق بــه مالــک اســت ‪.‬‬ ‫زیــرا عمــا بهــره ســرمایه او اســت ‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ارزش افــزوده ملــک را بایــد خــارج از تــورم‬ ‫متعلقــه مــد نظــر داشــت‪ .‬چنیــن ارزش‬ ‫افزوده ای حاصل فعالیت کســبی مســتاجر‬ ‫خوشــنام و کاربلــد و خالقــی اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه ممکــن اســت ایــن حــق؛ صفــر‬ ‫ریــال باشــد ممکــن اســت کــه میلیاردهــا‬ ‫ریــال نیــز باشــد‪ .‬و ان حالتــی اســت کــه‬ ‫مســتاجر بــا راه انــدازی کســب ویــژه و ممتــاز‬ ‫و ارائــه خدمــات ارزنــده و بــه اصطــاح ایجــاد‬ ‫بــورس و برنــد محبــوب ‪ ،‬چنــان از اقبــال‬ ‫عمومــی برخــوردار گــردد کــه اگــر انتفــاع‬ ‫روزانــه ان در بــدو شــروع بــه کار ‪ ،‬مثــا یــک‬ ‫هــزار تومــان بــوده ‪ ،‬در پایــان اجــاره بــه دههــا‬ ‫هــزار تومــان افزایــش یافتــه باشــد‪.‬‬ ‫در بــراورد ارزش فعالیــت کســبی ‪ ،‬اگرچــه‬ ‫ممکــن اســت مســاحت مغــازه و پارامترهــای‬ ‫فیزیکــی موثــر در ان باشــند ‪ ،‬لیکــن ایــن‬ ‫پارامترهــا امــاره ای بــر افزایــش انتفــاع‬ ‫هســتند و بــه تنهایــی دلیــل تلقــی نمیشــوند‪.‬‬ ‫انهدام باند سرقت در «علی‬ ‫اباد کتول»‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از انهــدام بانــد ســرقت و اعتــراف متهمــان بــه ‪40‬‬ ‫فقــره انــواع ســرقت در «علــی ابــاد کتــول» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره انــواع‬ ‫ســرقت در «علــی ابــاد کتــول» بررســی موضــوع به صــورت ویژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلســتان ادامه داد‪ :‬با انجام یک ســری اقدامات اطالعاتی‬ ‫و تحقیقــات میدانــی گســترده‪ ،‬مامــوران بــه ســرنخ هایــی از اعضــای یــک بانــد‬ ‫ممکــن اســت مســتاجر از ایــن پارامترهــا بهــره‬ ‫بــرداری مناســبی نکــرده باشــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه کارشــناس بایــد صرفــا بــه ایــن‬ ‫امــر توجــه کنــد کــه اگــر مغــازه مــورد نظــر‬ ‫راکــد و غیرفعــال باقــی میمانــد امــروز اجــاره‬ ‫بهــاء ان بــه چــه میزانــی بــود ؟ لیکــن حــاال‬ ‫کــه بــه برکــت فعالیــت کســبی کاســب‬ ‫خوشــنام از اقبــال عمومــی برخــوردار شــده و‬ ‫صدهــا و هــزاران مشــتری جــذب کــرده اســت‬ ‫‪ ،‬در صــورت تخلیــه و فســخ قــرارداد بــه چــه‬ ‫قیمــت میتوانــد اجــاره داده شــود ؟ ایــن‬ ‫تفــاوت همــان ارزشــی اســت کــه مســتاجر بــا‬ ‫فعالیــت کســبی خــود ایجــاد کــرده اســت‪ .‬و‬ ‫در ان ســهیم اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن مالحظــه میگــردد کــه چنیــن‬ ‫ارزشــی لزومــا تابــع فیزیــک مغــازه ‪ ،‬ماننــد‬ ‫مســاحت و نمــا ‪ ....‬نیســت‪.‬‬ ‫فیزیــک مغــازه از عوامــل بالقــوه انتفــاع اســت‪.‬‬ ‫و نــه بالفعــل ان ‪ ،‬بنابرایــن توجــه کارشــناس‬ ‫بایــد بــه مقایســه ارزش افــزوده ‪ ،‬ناشــی از‬ ‫انتفــاع قبــل و بعــد از فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫‪ ،‬معطــوف گــردد و نــه بــه فیزیــک مغــازه‪.‬‬ ‫بنابرایــن انچــه کــه در تعییــن ایــن حــق‬ ‫مداخلــه دارد ‪ ،‬خالقیــت و خوشــنامی و‬ ‫روابــط عمومــی خــوب و عرضــه خدمــات‬ ‫مطلوبــی اســت کــه منتــج بــه افزایــش‬ ‫میــزان انتفــاع شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه کــه فیزیــک مغــازه نیــز بــه مســتاجر‬ ‫یــاری رســانده اســت‪ .‬لیکــن اثــار همــه عوامــل‬ ‫موثــر نهایتــا در تفــاوت ارزش افــزوده دیــده‬ ‫میشــود‪ .‬بنابرایــن اینکــه حــق کســب و پیشــه‬ ‫مســتاجر را محــدود بــه مســاحت واحــد‬ ‫کســبی نمــوده و انــرا از قــرار هــر مترمربــع ؟؟‬ ‫ریــال ارزیابــی میکننــد کامــا غلــط و در تضــاد‬ ‫اشــکار بــا مفاهیــم حقوقــی ان اســت‪.‬‬ ‫چــه بســا مغــازه هــای بــا مســاحتهای یکســان‬ ‫مجــاورت هــم تفاوتهــای فاحــش در حــق‬ ‫کســب و پیشــه داشــته باشــند‪ .‬و چــه بســا‬ ‫کــه مغــازه هــای بــا مســاحت بســیار کمتــر از‬ ‫مغــازه مجــاور خــود حــق کســب و پیشــه‬ ‫بیشــتری دارد‪ .‬بنابرایــن فقــط بایــد تفــاوت‬ ‫ارزش ملــک در شــروع و خاتمــه فعالیــت‬ ‫مســتاجر را ارزیابــی کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن ارزیابــی نبایــد افزایــش ناشــی‬ ‫از تــورم قیمــت ملــک را کــه ارتباطــی بــه‬ ‫فعالیــت کســبی مســتاجر نــدارد مداخلــه‬ ‫دهیــم‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫‪ 5‬نفــره ســرقت رســیدند و‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی در عملیاتــی ضربتــی‬ ‫متهمــان را در مخفیگاهشــان‬ ‫دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ســارقان در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی و پس از‬ ‫مواجهــه با مســتندات پلیس‪،‬‬ ‫بــه ‪ 40‬فقــره انــواع ســرقت در‬ ‫شهرســتان «علی ابــاد کتول»‬ ‫اقــرار کردند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه از مخفیــگاه ســارقان ‪6‬‬ ‫میلیــارد ریــال امــوال مســروقه کشــف شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر ‪ 5‬نفــر پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی در پیامی فرا رسیدن ‪ 21‬تیرماه‪،‬‬ ‫روز عفاف و حجاب را گرامی داشت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬نیــروی انتظامــی در پیامــی فــرا رســیدن ‪ 21‬تیرمــاه‪ ،‬روز عفــاف و حجــاب را گرامــی داشــت‪ .‬در‬ ‫متــن ایــن پیــام امــده اســت؛‬ ‫بیســت و یکــم تیرمــاه یــاداور روزی اســت‪ ،‬کــه رضــا خــان دیکتاتــور و نوکــر اجانــب‪ ،‬مســجد گوهرشــاد را بــه تــوپ بســت و معترضــان بــه بــی‬ ‫حجابــی را بــه خــاک و خــون کشــید؛ از ان روز بیــش از ‪ 80‬ســال مــی گــذرد و دشــمنان اســام و مســتکبران تاکنــون از اقدامــات شــوم خــود‬ ‫عقــب نشــینی نکــرده انــد و همــواره ارزش هــای دینــی‪ ،‬اســامی و حجــاب بانــوان و بنیــان و ســبک زندگــی خانــواده هــای ایرانــی را نشــانه‬ ‫گرفتــه انــد و بــه دنبــال سســت شــدن پایــه هــای اعتقــادی خانــواده هــا و جوانــان ایرانــی هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــه کــوری چشــم‬ ‫دشــمنان‪ ،‬جمهــوری اســامی ایــران دارای شــیرزنانی غیــور و بــا بصیــرت اســت کــه قــرن هاســت از حجــاب و عفــت خــود بــه عنــوان میراثــی‬ ‫گــران بهــا و ارزنــده تریــن نمــاد فرهنگــی و اجتماعــی در تمــدن ایــران اســامی حفاظــت مــی کننــد و همانطــور کــه در دوران دفــاع مقــدس‬ ‫نقــش بــی بدیلــی داشــتند‪ ،‬امــروز نیــز تــا پــای جــان در جهــت دفــاع از عفــاف و حجــاب و جایــگاه رفیــع زن کوتاهــی نمــی کننــد و اجــازه نمــی‬ ‫دهنــد کــه خدشــه ای بــه حیثیــت و اصالــت زنــان وارد شــود‪.‬‬ ‫در ایــن پیــام امــده اســت‪ :‬امــروز حجــاب تنهــا یــک پوشــش نیســت و در شــرایطی کــه دشــمنان از هــر فرصتــی بــرای ضربــه زدن بــه نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی ایــران اســتفاده مــی کننــد الزم اســت کــه بــا الگــو گرفتــن از ســیره و روش ائمــه معصومیــن و حضــرت زهــرا (س)‬ ‫و در راس امــور قــراردادن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جهــت رشــد باورهــای مذهبــی و نشــان دادن شایســتگی هــای زن مســلمان‪،‬‬ ‫جــاری و ســاری شــدن حجــاب و عفــاف در جامعــه و رشــد و شــکوفایی اســتعدادها گام هــای اساســی برداشــته و شــرایطی در جامعــه مهیــا‬ ‫شــود کــه موضــوع حجــاب بــه عنــوان دغدغــه مســئوالن باشــد و بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس مســئولیت کننــد و اقدامــات بازدارنــده‬ ‫ای در راســتای خنثــی ســازی توطئــه هــای دشــمنان در جامعــه خصوصــا فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران نیــز در ایــن پیــام ضمــن گرامــی داشــت روز عفــاف و حجاب و یــاد و خاطره شــهدای گرانقدر اعالم‬ ‫مــی دارد کــه بــر اســاس وظایــف شــرعی و ذاتــی خــود کــه تامیــن و برقــراری نظــم و امنیــت در جامعــه اســت در راســتای پاســداری از ارزش‬ ‫هــای انقــاب اســامی‪ ،‬در حــوزه عفــاف و حجــاب بــا عقالنیــت‪ ،‬تجربــه و دانــش و بــا قــدرت قــدم بــر مــی دارد و بــرای نهادینــه شــدن فرهنــگ‬ ‫حجــاب و عفــاف بــه عنــوان اصــول اولیــه و ریشــه دار حاکمیــت اســامی از هیــچ کوششــی فروگــذار نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه از‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون یــک تــن انــواع مــواد‬ ‫مخــدر در اســتان کشــف و ضبــط شــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن مقــدار نســبت بــه ســال قبــل بــا افزایــش ‪8‬‬ ‫درصــدی همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف ‪ 100‬میلیــارد‬ ‫ریــال کاالی احتــکاری طــی یــک عملیــات هدفمنــد در‬ ‫شهرســتان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫اعــام نارضایتــی تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر عــدم‬ ‫فــروش لــوازم خانگــی بــه انــان توســط برخــی واحدهــای‬ ‫صنفــی بــه دلیــل عــدم موجــودی کاال‪ ،‬موضــوع بــه طــور‬ ‫ویــژه در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار‬ ‫«علیرضــا مظاهــری» در جمــع اصحــاب رســانه در‬ ‫رابطــه بــا ایــن موضــوع اظهــار داشــت‪ :‬طــی امســال‬ ‫‪ 304‬قاچاقچــی در ســطح اســتان دســتگیر و بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن راســتا مامــوران اداره نظــارت بــر‬ ‫اماکــن عمومــی فرماندهــی انتظامــی اســتان پــس از یک‬ ‫ســری اقدامــات اطالعاتــی و بررســی هــای میدانی موفق‬ ‫بــه شناســایی محــل دپــوی لــوازم خانگــی احتــکاری در‬ ‫«گــرگان» شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســه ماهــه ســال جــاری تــا کنــون ‪332‬‬ ‫نفــر معتــاد نیــز دســتگیر شــده انــد کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل افزایــش ‪ 18‬درصــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پلیــس بــا جدیــت پیگیر افزایــش ظرفیت‬ ‫کمــپ هــای تــرک اعتیــاد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن پیگیــری هــا تــا‬ ‫حصــول نتیجــه بــا قــدرت و جدیــت ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائی‬ ‫و در بازرســی از انبــار مــورد نظــر‪ 370 ،‬قلــم انــواع لــوازم‬ ‫خانگــی احتــکاری از جملــه یخچــال‪ ،‬اســپیلت و ماشــین‬ ‫ظرفشــویی کشــف کــه برابــر اعــام کارشناســان ارزش‬ ‫ایــن تعــداد کاال ‪ 100‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون ‪ 131‬هــزار و‬ ‫‪ 290‬مــورد تمــاس بــا مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪110‬‬ ‫برقــرار شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از کل تمــاس هــای برقــرار‬ ‫شــده بــا ایــن مرکــز‪ 119 ،‬هــزار و ‪ 390‬تمــاس بــه میــزان‬ ‫‪ 91‬درصــد عملیاتــی شــده انــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه پلمــب‬ ‫انبــار‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا اشــراف اطالعاتــی و‬ ‫تــاش شــبانه روزی در ســطح جامعــه اجــازه فعالیــت‬ ‫مجرمانــه بــه ســودجویان و احتکارکننــدگان لــوازم مــورد‬ ‫نیــاز مــردم را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســه ماهــه ســال جــاری تعــداد‬ ‫تمــاس هــای عملیاتــی شــده نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ 2‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر گفــت‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در‬ ‫صــورت اطــاع از مــوارد مشــابه مراتــب را در اســرع‬ ‫وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول ایــن‬ ‫مــدت ‪ 16‬هــزار و ‪ 495‬جــرم در ســطح اســتان بــه وقــوع‬ ‫پیوســته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن رقــم نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ 20‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫سقوط از کابین اسانسور‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «بجنــورد» از ســقوط‬ ‫نصــاب ‪41‬ســاله اسانســور و مــرگ وی خبــر داد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان در بخــش بعــدی ســخنان‬ ‫خــود بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ماهــه ســال جــاری‬ ‫‪ 230‬فقــره جعــل و کالهبــرداری در اســتان بــه وقــوع‬ ‫پیوســته‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تــاش پلیــس‪ 75 ،‬درصــد از ایــن‬ ‫پرونــده هــا کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» ‪ ،‬بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری از طریــق مرکــز فوریــت‬ ‫هــای پلیســی‪ 110‬مبنــی بــر حادثــه ســقوط از ســاختمان‬ ‫در یکــی از مناطــق شهرســتان «بجنــورد» بالفاصلــه‬ ‫مامــوران انتظامــی بــه همــراه واحدهــای امــدادی بــرای‬ ‫بررســی موضــوع بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش پرونــده های کشــف شــده‬ ‫‪ 136‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در طــول ایــن‬ ‫مــدت ‪ 109‬نفــر در خصــوص جــرم جعــل و کالهبــرداری‬ ‫در اســتان شناســایی و دســتگیر شــده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا حضــور مامــوران در محــل مشــخص‬ ‫شــد‪ ،‬نصــاب ‪ 41‬ســاله اسانســور کــه در حــال کار در‬ ‫طبقــه ســوم ســاختمان بــوده بــه دلیــل نامعلومــی بــه‬ ‫داخــل کابیــن اسانســور ســقوط و بــه علــت شــدت‬ ‫جراحــات وارده فــوت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا بیــان اینکــه در حــوزه زمیــن خــواری‬ ‫نیــز ‪ 6‬فقــره پرونــده کشــف شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در همیــن رابطــه بــا تــاش و اقدامــات فنــی و تخصصــی‬ ‫پلیــس ‪ 6‬نفــر نیــز دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «بجنــورد» بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه علــت ایــن حادثــه در حــال بررســی اســت‬ ‫از شــهروندان عزیــز درخواســت کــرد تــا حیــن کار در‬ ‫ســاختمان هــا و نقــاط مرتفــع حتمــا از تجهیــزات ایمنــی‬ ‫اســتفاده کننــد تــا شــاهد حــوادث ایــن چنینــی نباشــیم‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی در پایــان‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ارزش ریالــی پرونــده هــای کشــف‬ ‫شــده در حــوزه زمیــن خــواری‪ 15 ،‬میلیــارد ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪248‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬تیر ‪1399‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪ 14‬ذی العقده ‪1441‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 06‬جوالی ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪ 55‬‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫افزایش اشتغالزایی با استفاده‬ ‫از توانمندیهای جهاد دانشگاهی‬ ‫ارتباط تصویری رهبر‬ ‫انقالب با نمایندگان‬ ‫مردم‬ ‫نشســت صمیمــی مســئوالن کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان گلســتان و جهــاد دانشــگاهی در راســتای‬ ‫همــکاری در حــوزه اشــتغال مددجویــان تحــت‬ ‫حمایــت ایــن نهــاد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫عیســی بابایی‪،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫گلســتان گفت‪:‬ایــن نشســت بــا هــدف فراهــم‬ ‫ســازی زمینــه ی همــکاری ســازنده بــرای توســعه فــن‬ ‫اوری و نــواوری در حــوزه علــوم و فــن اوری هــای‬ ‫نــرم‪ ،‬صنایــع فرهنگــی و ایجــاد مشــارکت و بهــره ‬ ‫گیــری از توانایی هــای علمــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و‬ ‫تحقیقاتــی جهــاد دانشــگاهی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق ایــن نشســت مقــرر شــد تمامی‬ ‫ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای جهــاد دانشــگاهی‬ ‫از طریــق مدیریــت پــارک ملــی علــوم و فنــاوری‬ ‫هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی در خدمــت ارتقــای‬ ‫وضعیــت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی‪،‬‬ ‫جامعــه هــدف کمیتــه امــداد قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫عکاس‪:‬پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫مجادالت مردم را ناراحت می کند‬ ‫همه باید در مقابل دشمن یکصدا باشیم‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ارتبــاط‬ ‫تصویــری بــا نماینــدگان ملــت در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬مجلــس یازدهــم را «مظهــر‬ ‫امیــد و انتظــار مــردم» خواندنــد و بــا اســتناد بــه‬ ‫«بنیــه قــوی و ظرفیت هــای مــادی کشــور» و‬ ‫«توانایی هایــی معنــوی و ایمانــی ملــت» تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬اطمینــان داریــم همــه مشــکالت موجــود‬ ‫قابــل حــل اســت و مجلــس بایــد بــا اولویت بنــدی‬ ‫مســائل‪ ،‬پرهیــز از حاشیه ســازی و نیــز کار‬ ‫مخلصانــه بــرای مــردم در رونــد حــل مشــکالت‪،‬‬ ‫تاثیــر محســوس بگــذارد‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن بــا ابــراز تاســف عمیــق از‬ ‫اوج گیــری مجــدد کرونــا‪ ،‬همــه را بــه رعایــت‬ ‫کامــل دســتورالعمل هــای بهداشــتی فراخواندنــد‬ ‫و افزودنــد‪ :‬مــردم بــا گســترش نهضــت تعــاون بــه‬ ‫نیازمنــدان بــار دیگــر کشــور را از طــراوت کمــک‬ ‫بــه قشــرهای ضعیــف وخانواده‪‎‬هــای نیازمنــد‬ ‫سرشــار کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای حضــور درصــد‬ ‫قابــل قبولــی از مــردم در انتخابــات مجلــس را‬ ‫بــا وجــود شــرایط ســخت اقتصــادی و تبلیغــات‬ ‫مایوس کننــده دشــمنان نشــان دهنده امیــدواری‬ ‫و انتظــار ملــت بــرای حــل مشــکالت خواندنــد و‬ ‫بــه نماینــدگان مجلــس توصیــه کردنــد‪ :‬قــدر ایــن‬ ‫موقعیــت مهــم را بدانیــد‪.‬‬ ‫همــه بایــد در مقابــل دشــمن یکصــدا باشــیمهمه‬ ‫بایــد در مقابــل دشــمن یکصــدا باشــیم‬ ‫ایشــان مجلــس یازدهــم را از قوی تریــن‬ ‫و انقالبی تریــن مجالــس پــس از انقــاب‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬حضــور «جوانــان‬ ‫پرانگیــزه‪ ،‬پــر ایمــان‪ ،‬پــر تــوان‪ ،‬تحصیل کــرده‬ ‫و کارامــد» در کنــار شــماری از مدیــران انقالبــی‬ ‫و دارای ســوابق اجرایــی‪ ،‬و نیــز شــماری‬ ‫از پیشکســوتان دارای ســوابق نمایندگــی‪،‬‬ ‫مجلــس یازدهــم را بــه مجلســی بســیار خــوب‬ ‫و امیدبخــش تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا ابــراز خرســندی‬ ‫از حساســیت نشــان دادن مجلــس یازدهــم بــه‬ ‫مســائل انقــاب و ســرعت عمــل نماینــدگان در‬ ‫تشــکیل هیئــت رئیســه و کمیســیون ها افزودنــد‪:‬‬ ‫مهلــت چهــار ســاله نمایندگــی‪ ،‬فرصــت خوبــی‬ ‫بــرای ریل گــذاری حرکــت عمومــی کشــور و‬ ‫تاثیرگــذاری فــراوان در رونــد حــل مســائل و‬ ‫پیشــرفت و اینــده ایــران اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بخــش دیگــری از‬ ‫سخنانشــان مشــکالت فــراوان اقتصــادی کشــور‬ ‫را بــه «بیمــاری» تشــبیه و در عیــن حــال تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬بــه علــت بنیــه قــوی و قــدرت دفاعــی‪،‬‬ ‫کشــور بــدون تردیــد تــوان غلبــه بــر ایــن بیمــاری را‬ ‫دارد‪ ،‬همان گونــه کــه دشــمنان نیــز امــروز اذعــان‬ ‫می کننــد کــه بــا وجــود ســخت ترین تحریم هــا و‬ ‫فشــارهای همه جانبــه نتوانســته اند بــه اهــداف‬ ‫ضــد ایرانــی خــود دســت یابنــد‪.‬‬ ‫ایشــان «تــورم‪ ،‬کاهــش ارزش پــول ملــی‪،‬‬ ‫گرانی هــای بی منطــق‪ ،‬مشــکالت بنگاه هــای‬ ‫تولیــدی و مشــکالت ناشــی از تحریم هــا» را از‬ ‫جملــه مســائلی خواندنــد کــه ســختی معیشــت‬ ‫را بویــژه بــرای طبقــات پاییــن و متوســط بــه‬ ‫همــراه اورده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در تشــریح برخــی‬ ‫ظرفیت هــای کشــور افزودنــد‪ :‬ایجــاد هــزاران‬ ‫شــرکت دانش بنیــان‪ ،‬اجــرای صدهــا طــرح‬ ‫زیربنایــی‪ ،‬بهره بــرداری مســتمر از طرح هــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬پیشــرفت های حیرت انگیــز در صنایــع‬ ‫نظامــی و موفقیت هــای تحســین برانگیز در مســائل‬ ‫فضایــی نتایــج اســتفاده از بخشــی از ظرفیت هــای‬ ‫بســیار قــوی وگســترده در کشــور اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب ظرفیت هــای معنــوی ملــت را‬ ‫کــه در ایمــان مذهبــی و انقالبــی مــردم ریشــه‬ ‫دارد‪ ،‬مکمــل ظرفیت هــای فــراوان طبیعــی‪،‬‬ ‫جغرافیایــی و تاریخــی برشــمردند و افزودنــد‪:‬‬ ‫بایــد ظرفیت هــای معنــوی را بــه عنــوان عاملــی‬ ‫بســیار مهــم‪ ،‬مــورد توجــه و اســتفاده قــرار داد‪.‬‬ ‫ایشــان «حضــور بهنــگام و فداکارانــه مــردم در‬ ‫مقابلــه بــا مــوج اول کرونــا»‪« ،‬خدمــات بســیار‬ ‫بــا ارزش ملــت در نهضــت کمــک مومنانــه بــه‬ ‫خانواده هــای ضعیــف» و «حضــور بــا شــکوه و‬ ‫خیره کننــده مــردم در بدرقــه ســردار ســلیمانی» را‬ ‫نمونه هایــی از ظرفیــت معنــوی عمیــق ملــت ایــران‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬مــردم در تجلیــل از «مظهــر‬ ‫اقتــدار ملــی و جهــادی» ایرانیــان یعنــی شــهید‬ ‫ســلیمانی نشــان دادنــد کــه بــه مبــارزه و مقاومت در‬ ‫مقابــل اســتکبار ایمــان دارنــد و بــرای قهرمــان ملــی‬ ‫خــود باالتریــن ارزش هــا را قائــل هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا یــاداوری‬ ‫حضــور تعیین کننــده مــردم در مقابلــه بــا‬ ‫غائله هایــی نظیــر حــوادث ســال های ‪ ۷۸‬و‬ ‫‪ ۸۸‬افزودنــد‪ :‬ملــت در مقابلــه بــا هــر حرکــت‬ ‫ضدنظــام‪ ،‬دشــمن را مایــوس می کنــد و ایــا‬ ‫توانایــی و ظرفیتــی باالتــر از ایــن بــرای یــک‬ ‫کشــور قابــل تصــور اســت؟‬ ‫رهبــر انقــاب در نوعــی جمع بنــدی از ایــن بخش‬ ‫از سخنانشــان‪ ،‬بخشــی از مشــکالت موجــود را‬ ‫نیــز ناشــی از بی توجهــی و کم توجهــی مســئوالن‬ ‫در طــول ســال های مختلــف خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫اگــر تفکــر خوداتکایــی و اعتمــاد بــه نفــس ملــی‬ ‫بویــژه در جوانــان همچنــان رو بــه گســترش باشــد‬ ‫و از بنیــه قــوی کشــور اســتفاده شــود و امیدهــای‬ ‫واهــی بــه بیــرون مرزهــا و شــرطی کــردن اقتصــاد‬ ‫کشــور تضعیــف شــود‪ ،‬مــن اطمینــان کامــل دارم‬ ‫کــه مشــکالت اقتصــادی قابــل حــل اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی ســپس توصیــه هایــی را‬ ‫خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس یازدهــم بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫«نیــت الهــی و خالــص»‪« ،‬کار بــرای مــردم» و‬ ‫«پرهیــز از جــو زدگــی» اولیــن توصیــه حضــرت‬ ‫ایــت اللــه خامنــه ای بــه نماینــدگان مجلــس بــود‪.‬‬ ‫توصیــه دیگــر رهبــر انقــاب مربــوط بــه «ســوگند‬ ‫نماینــدگان» بــود کــه گفتنــد‪ :‬ســوگندی کــه‬ ‫نماینــدگان در اغــاز بــه کار مجلــس ادا مــی کننــد‪،‬‬ ‫یــک ســوگند شــرعی اســت و بــر اســاس ان بایــد‬ ‫بــه صــورت جــدی پاســدار حریــم اســام و نگهبــان‬ ‫دســتاوردهای انقــاب اســامی باشــند‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای در ســومین‬ ‫توصیــه‪« ،‬توجــه بــه مســائل کلیــدی و اصلــی‬ ‫کشــور و پرهیــز از دچــار شــدن بــه حاشــیه ها‬ ‫و اولویــت دادن بــه مســائل فرعــی» را مــورد‬ ‫تاکیــد قــرار دادنــد و افزودنــد‪ :‬در شــرایط‬ ‫کنونــی‪ ،‬در موضــوع اقتصــاد‪ ،‬مســائل اصلــی‬ ‫کشــور عبارتنــد از «تولیــد‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬مهــار‬ ‫تــورم‪ ،‬مدیریــت نظــام پولــی و مالــی‪ ،‬و عــدم‬ ‫وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت»‪.‬‬ ‫ایشــان در زمینــه مســائل اجتماعــی هــم تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬موضــوع «مســکن» بــه عنــوان یــک‬ ‫مســئله بســیار مهــم و کلیــدی‪ ،‬مســئله «ازدواج‬ ‫جوانــان و راههــای تســهیل ان»‪ ،‬مســئله‬ ‫«فرزنــداوری و جلوگیــری از حرکــت کشــور بــه‬ ‫ســمت پیــری جمعیــت» و مســئله «مدیریــت‬ ‫فضــای مجــازی در کوتــاه مــدت و میــان مــدت»‬ ‫از دیگــر مســائل اصلــی کشــور هســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی توصیــه چهــارم خــود‬ ‫بــه نماینــدگان مجلــس یازدهــم را بــه «تعامــل‬ ‫و هــم افزایــی قــوا» اختصــاص دادنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫نقشــه کلــی تعامــل قــوا‪ ،‬از جانــب دســتگاه‬ ‫اجرایــی و قــوه قضاییــه بــه اینگونــه اســت کــه‬ ‫انهــا بایــد مصوبــات مجلــس را بــه صــورت دقیــق‬ ‫و کامــل اجــرا کننــد و هیچگونــه تعللــی در ایــن‬ ‫زمینــه جایــز نیســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬ایــن‬ ‫تعامــل از جانــب مجلــس نیــز بایــد بــه اینگونــه‬ ‫باشــد کــه در مصوبــات‪ ،‬ظرفیــت هــا و واقعیــت‬ ‫هــای کشــور در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ایشــان در موضــوع تعامــل قــوا خطــاب بــه‬ ‫نماینــدگان مجلــس تاکیــد کردنــد‪ :‬روابــط‬ ‫مجلــس بــا دولتمــردان بایــد مطابــق قانــون و‬ ‫شــرع باشــد‪ ،‬یعنــی ســوال و تفحــص بــه عنــوان‬ ‫حــق مجلــس وجــود داشــته باشــد امــا توهیــن‬ ‫نســبت بــدون علــم بــه دولتمــردان‬ ‫و دشــنام و‬ ‫ِ‬ ‫بــه هیــچ وجــه جایــز نیســت و برخــی از ایــن‬ ‫نســبت ها حــرام شــرعی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫حضــور وزرا در یــک مــاه اول اغــاز بــه کار‬ ‫مجلــس و ارائــه گــزارش از شــرایط کشــور‪ ،‬کار‬ ‫بســیار خوبــی بــود امــا نبایــد بــه وزرا توهیــن و یــا‬ ‫تهمتــی زده شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬از‬ ‫برخوردهــای احساســی و غیرمنطقــی پرهیــز‬ ‫شــود و بیــان دیــدگاه و نظــر مخالــف متیــن‪،‬‬ ‫خردمندانــه‪ ،‬قــوی و قابــل توجیــه باشــد‪.‬‬ ‫ایشــان دربــاره همــکاری مجلــس بــا قــوای دیگــر‬ ‫گفتنــد‪ :‬مــردم از مجلــس و دو قــوه دیگــر انتظــار‬ ‫بیــان حــق و پیگیــری ان رادارنــد و بــه شــدت‬ ‫بــا مجادلــه و گریبــان گیــری و تشــنج میــان قــوا‬ ‫مخالــف هســتند و همــه بداننــد فضــای منازعــه‬ ‫در رئــوس دســتگاهها بــرای افــکار عمومــی زیــان‬ ‫بخــش و ناراحــت کننــده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬اتحــاد و انســجام‬ ‫داخلــی و یــک صدایــی در برابــر جبهــه گســترده‬ ‫دشــمن را تکلیــف همــه مســئوالن و قــوا‬ ‫برشــمردند و افزودنــد‪ :‬امــروز جبهــه دشــمن کــه‬ ‫خبیــث تریــن و قبیــح تریــن ان امریــکا اســت‪،‬‬ ‫تمــام تــوان سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و تبلیغاتــی خــود‬ ‫را بــرای بــه زانــو دراوردن ملــت قــوی ایــران بــه‬ ‫کار گرفتــه اســت و در چنیــن شــرایطی حتــی‬ ‫بــا وجــود اختــاف ســلیقه و نظــر در داخــل‪ ،‬در‬ ‫مقابــل دشــمن یاوه گــو بایــد دســت بــه دســت‬ ‫هــم بدهیــم و یــک ســخن گفتــه شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای نقــش نظارتــی‬ ‫مجلــس را بســیار مهــم و حیاتــی دانســتند و‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ایــن نقــش بایــد بــا متانــت‪،‬‬ ‫خردمندانــه و بــدون حاشــیه ایفــا شــود‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن بــا اشــاره بــه ســال اخــر دولــت‬ ‫گفتنــد‪ :‬ســال اخــر دولتها معموال ً ســال حساســی‬ ‫اســت و بایــد مراقبــت شــود کــه پیگیــری امــور بــه‬ ‫هیــچ وجــه سســت نشــود و بــر همیــن اســاس‬ ‫اعتقــاد راســخ دارم کــه دولــت هــا بایــد تــا روز اخر‬ ‫وظایــف خــود را انجــام دهنــد و بعــد از پایــان دوره‬ ‫قانونــی خــود‪ ،‬امانــت را بــا ارائــه صــورت وضعیت‪،‬‬ ‫بــه دولــت بعــدی تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪ :‬در شــرایط‬ ‫حســاس ســال اخــر دولــت و همچنیــن ســال اول‬ ‫مجلــس‪ ،‬بایــد دو قــوه فضــا را بــه گونــه ای مدیریت‬ ‫کننــد کــه بــه کار مهــم کشــور لطمــه نخــورد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای همچنیــن مرکــز‬ ‫پژوهــش هــای مجلــس و مرکــز نظــارت بــر رفتــار‬ ‫نماینــدگان را دو مرکــز بســیار مهــم برشــمردند‬ ‫و بــر لــزوم اســتفاده مطلــوب از دیدگاههــای‬ ‫کارشناســی مرکــز پژوهــش هــا تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بخــش پایانــی‬ ‫سخنانشــان‪ ،‬گســترش مجــدد بیمــاری کرونــا و‬ ‫جان باختــن روزانــه تعــداد زیــادی از مبتالیــان را‬ ‫حقیقتــا ً غم انگیــز خواندنــد و بــا تجلیــل چندیــن‬ ‫بــاره از خدمــات درخشــان و فداکاری هــای‬ ‫کادرهــای درمانــی کــه بعضــی از انهــا نیــز در راه‬ ‫خدمــت بــه مــردم بــه بیمــاری مبتــا شــدند و یــا‬ ‫جــان باختنــد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬بــا وجــود ایــن خدمــات‪،‬‬ ‫بعضــی افــراد حتــی کار ســاده ای مثــل ماســک‬ ‫زدن را انجــام نمی دهنــد کــه مــن واقعــا ً از ان‬ ‫پزشــک و پرســتاری کــه فداکارانــه در حــال ارائــه‬ ‫خدمــت اســت خجالــت می کشــم‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه‬ ‫واقعیــت تلــخ دور شــدن کشــور از موفقیــت‬ ‫اولیــه در مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬خطــاب بــه همــه‬ ‫دســتگاهها‪ ،‬گروههــای خدمت رســان و احــاد‬ ‫مــردم تاکیــد کردنــد‪ :‬همــه نقــش خــود را بــه‬ ‫بهتریــن وجــه ایفــا کننــد تــا در کوتاه مــدت‬ ‫زنجیــره ســرایت را قطــع کنیــم و کشــور را بــه‬ ‫ســاحل نجــات برســانیم‪.‬‬ ‫ایشــان مشــارکت گســترده مــردم در نهضــت‬ ‫خدمــت مومنانــه در اســتانه مــاه رمضــان را‬ ‫بســیار بــا ارزش و گره گشــا از زندگــی قشــرهای‬ ‫ضعیــف دانســتند و افزودنــد‪ :‬ایــن نهضــت‬ ‫تعــاون و احســان بایــد رشــد و توســعه پیــدا‬ ‫کنــد و هــر کــس بــه هــر شــکل کــه می توانــد‬ ‫کمــک و مراقبــت کنــد کــه کســی از نیازمنــدان‬ ‫از قلــم نیفتــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در پایــان همــگان بویــژه‬ ‫جوانــان را بــه دعــا و توســل عمومــی بــه درگاه‬ ‫خداونــد متعــال بــرای دفــع بــا فراخواندنــد‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫اقــای قالیبــاف رئیــس مجلــس در گزارشــی از‬ ‫رویکردهــا‪ ،‬اقدامــات و برنامه هــای مجلــس‪،‬‬ ‫هــدف اصلــی نماینــدگان را حــل مســائل مــردم‬ ‫و تبدیــل مجلــس بــه یــک نهــاد چابــک و انقالبــی‬ ‫بیــان کــرد و گفــت‪« :‬اصــاح ســاختار بودجــه‬ ‫ریــزی»‪« ،‬نوســازی نظــام مالیاتــی»‪« ،‬حمایــت‬ ‫از قشــرهای ضعیــف»‪« ،‬رفــع موانــع جهــش‬ ‫تولیــد» و «تحــول در حــوزه تجــارت خارجــی» از‬ ‫جملـه محورهــای بســته تحولــی مجلــس یازدهــم‬ ‫بــرای اقتصــاد اســت‪.‬‬ ‫اقــای قالیبــاف «ســاماندهی امــور نماینــدگان‬ ‫و صیانــت از انــان»‪« ،‬شــفافیت در فرایندهای‬ ‫قانون گــذاری» و «توجــه ویــژه بــه نظــارت‬ ‫در کنــار تقنیــن» را نیــز از دیگــر برنامه هــای‬ ‫مجلــس برشــمرد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس همچنیــن بــا بیــان اینکــه‬ ‫پرداختــن بــه هرگونــه حاشــیه ای کــه مجلــس را‬ ‫از حــل مســائل مــردم دور کنــد خطــا اســت‪ ،‬بــر‬ ‫ضــرورت همــکاری بــا ســایر قــوا تاکیــد کــرد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

شماره : 265.0
تاریخ : 1399/06/25
هفته نامه بازار کسب و کار 265

هفته نامه بازار کسب و کار 265

شماره : 265
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه بازار کسب و کار 264

هفته نامه بازار کسب و کار 264

شماره : 264
تاریخ : 1399/06/17
هفته نامه بازار کسب و کار 263

هفته نامه بازار کسب و کار 263

شماره : 263
تاریخ : 1399/06/10
هفته نامه بازار کسب و کار 262

هفته نامه بازار کسب و کار 262

شماره : 262
تاریخ : 1399/06/03
هفته نامه بازار کسب و کار 261

هفته نامه بازار کسب و کار 261

شماره : 261
تاریخ : 1399/05/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!