هفته نامه بازار کسب و کار شماره 255 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 255

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 255

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 255

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬تیر ‪1399‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫محرومیت فقط ‪۱۰۰‬‬ ‫خانوار روستایی از برق‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق خراســان شــمالی گفــت‪۹۹.۹ :‬‬ ‫درصــد جمعیــت اســتان از مزایــای‬ ‫بــرق برخوردارنــد و تنهــا کمتــر از ‪۱۰۰‬‬ ‫خانــوار روســتایی از داشــتن ایــن‬ ‫انــرژی محــروم هســتند‪.‬‬ ‫علیرضــا صبــوری در ایــن ارتبــاط‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن خانوارهــا عمدتــا‬ ‫از قشــر عشــایر هســتند کــه در‬ ‫شهرســتان های اســفراین‪ ،‬شــیروان‬ ‫و مانــه و ســملقان اســتقرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خانوارهــای‬ ‫عشــایری ایــن اســتان بــه دلیــل‬ ‫کوچــروی بیــن ییالق و قشــاق‪ ،‬تنها‬ ‫حــدود چهــار مــاه در برخــی از مناطق‬ ‫اســتان مســتقر مــی شــوند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫انهــا در خانــه هــای گلــی و بیشــتر‬ ‫در ســیاه چادرهــا ســکونت دارنــد و‬ ‫ایــن خانوارهــا بــه صــورت پراکنــده‬ ‫در ایــن ســامانه هــا مســتقر شــده‬ ‫انــد کــه تنهــا چنــد مــاه از فصــل را‬ ‫در ایــن محلــه هــا بــه ســر مــی برنــد‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــدادی کالتــه نیــز در‬ ‫اســتان‪ ،‬کــه هریــک جمعیتــی ‪ ۲‬تــا‬ ‫ســه خانــواری دارنــد از بــرق محــروم‬ ‫هســتند و تعــدادی از خانوارهــا در‬ ‫اراضــی ملــی اطــراف روســتاها بــه‬ ‫صــورت پراکنــده ســکنی گزیــده انــد‪،‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ 14‬ذی العقده ‪1441‬‬ ‫‪ 06‬جوالی ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 55‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫گامی بلند‪ ،‬در تامین نیازهای بهداشتی همسایگان شمالی‬ ‫تعریف نظام اموزشی گامی‬ ‫دیگر از اموزش‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬پشتوانه ای برای‬ ‫خرید مسکن‬ ‫‪9‬‬ ‫نرخ باالی‬ ‫درمانی ساده اما ارادی و‬ ‫شدنی‬ ‫مشارکت‬ ‫‪10‬‬ ‫زنان در امور‬ ‫کووید‪۱۹-‬چه به سبک زندگی‬ ‫شهری اورد؟‬ ‫اقتصادی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بیشترین میزان کشفیات‬ ‫‪ 11‬مواد مخدر در جهان در ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهره بی ماسک‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫چه عاملی موجب رشد‬ ‫‪ 14‬صعودی قیمت مرغ شد؟‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫روند رو به جلو ابتال کارمندان بانک ها به کرونا‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اظهــار نگرانــی از افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا در بانک هــای ایــن اســتان گفــت کــه تاکنــون ‪ ۲‬شــعبه بانــک در‬ ‫ایــن اســتان بــه علــت ابتــای کارمنــدان بــه ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل بــا ارســال گزارشــی ابــراز داشــت‪ :‬همــه کارمنــدان یکــی از بانــک هــای گنبــدکاووس و شــش کارمنــد از هفــت کارمنــد یــک بانــک در گــرگان کرونا‬ ‫گرفتنــد و بــه همیــن دلیــل فعالیــت ایــن شــعب تــا اطــاع بعــدی متوقــف شــد‪.‬‬ ‫وی تعــداد افــراد بســتری در بیمارســتان های گلســتان بــه علــت ابتــا بــه کرونــا را ‪ ۶۳۵‬نفــر اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬رونــد افزایشــی تعــداد مبتالیــان بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در اســتان همچنــان ادامــه دارد و در ایــن شــرایط افزایــش تعــداد شــهرهای قرمــز کرونایــی از هشــت شــهر فعلــی دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بانک هــا بــه دلیــل تجمــع بــاال و رد و بــدل شــدن زیــاد اســکناس و مســکوکات از مراکــز اصلــی و کانــون تجمــع ویــروس کرونــا اســت کــه همــه‬ ‫بایــد مراقب باشــند‪.‬‬ ‫دکتر فاضل گفت‪ :‬دیروز ‪ ۶‬نفر در گلستان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده و ‪ ۶۳‬نفر از بیمارستان مرخص شدند‪.‬‬ ‫وی از مردم خواست برای در امان ماندن از کرونا در تجمعات و مجالس عزا و عروسی شرکت نکنند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی امــروز شــنبه گفــت کــه تاکنــون ‪ ۲۳۷‬هــزار و ‪ ۸۷۸‬نفــر در کشــور بــه طــور قطعــی بــه ویــروس کرونــا مبتال‬ ‫شــده و بــا فــوت ‪ ۱۴۸‬نفــر در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ،‬تعــداد جــان باختــگان کرونــا در کشــور بــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۴۰۸‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫‪ 16‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫ح‬ ‫حفظ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ﺛانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ ‫‪2‬‬ ‫کاهش ‪۲۵‬‬ ‫درصدی مصرف‬ ‫بنزین‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بهــار امســال‪ ،‬عرضــه بنزیــن در جایگاه هــای ســوخت اســتان‪،‬‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال‪ ۲۵ ،‬درصــد کاهش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مجتبــی شــکوری بــا بیــان اینکــه مصــرف بنزیــن در بهــار امســال بــا صرفه جویــی ‪ ۲۲‬میلیــون لیتــری همــراه بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬مصــرف نفــت ســفید‬ ‫هــم در ایــن بــازه زمانــی نســبت بــه بهــار پارســال ‪ ۵۱‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دلیــل کاهــش میــزان مصــرف نفــت ســفید‪ ،‬گازرســانی بــه روســتاها اســت و بــر اســاس اعــام شــرکت گاز خراســان شــمالی‪ ،‬دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد بــا برافروختــن مشــعل ‪ ۴۴۹‬روســتا و ‪ ۶‬شــهر‪ ،‬شــمار روســتاهای برخــوردار از گاز ایــن اســتان را بــه ‪ ۷۳۹‬پارچــه و شــهرها را بــه ‪۲۲‬‬ ‫شــهر رســانده اســت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫دوش به دوش مردان بودن‬ ‫نرخ باالی مشارکت زنان در امور اقتصادی‬ ‫جــدا کــردن بــرگ از شــاخه تــوت‪ ،‬انگشــت و ناخنــی برایــش‬ ‫نگذاشــته و زخم هــای دلــش را تــازه کــرده اســت‪ .‬زن‬ ‫همســایه مــدام از او تعریــف می کنــد کــه چقــدر کاری و‬ ‫پرانــرژی اســت‪ ،‬امــا خــود از ایــن وضــع راضــی نیســت و ارزو‬ ‫می کنــد کاش بی شــوهری نصیبــش نمی شــد و بــار بچه هــا‬ ‫بــر دوشــش نمی افتــاد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا‪ ،‬کــرم هــای ابریشــم‪ ،‬گوشــه‪ ،‬گوشــه خانــه را پــر‬ ‫کرده اند‪ ،‬حتی اتاقی را که بســاط دار قالی اش را گســترده‬ ‫بــود‪ ،‬کــرم هــا اشــغال کــرده انــد‪ ،‬کــرم هــای شــکمباره ای کــه‬ ‫چشمشــان را بســته و دهانشــان را بــاز کــرده انــد و مــدام در‬ ‫حــال جویــدن بــرگ هــای تــوت هســتند‪ .‬بایــد روزی ســه بــار‪،‬‬ ‫برایشــان بــرگ تــوت چیــده و تحویشــان دهــد‪.‬‬ ‫ایــن کار بیشــتر زنــان روســتا اســت‪ ،‬امــا اگــر شــوهرش او را‬ ‫رهــا نکــرده بــود‪ ،‬شــاید دلهــره هایــش کمتــر بــود‪ ،‬اگــر غــذا‬ ‫دیــر برســد؟ اگــر کــرم هــا بمیرنــد‪ ،‬اگــر خــوب پیلــه بــه تــن‬ ‫نکننــد‪ ،‬تمــام زحماتــش هــدر مــی رود‪.‬‬ ‫در اســتان محــروم خراســان شــمالی‪ ،‬انگشــتان نــازک‬ ‫دســت ها و شــانه های ظریــف زنانــه‪ ،‬بــه کوهــی از اراده‬ ‫بــدل شــده کــه چرخ هــای اقتصــاد را می چرخانــد و جهــش‬ ‫تولیــد را رقــم می زنــد‪.‬‬ ‫بانــوان خراســان شــمالی ثابــت کــرده انــد کــه بیــش از‬ ‫بانــوان دیگــر مناطــق کشــور‪ ،‬پــای کار هســتند و پــا بــه پــای‬ ‫مــردان در عرصــه تولیــد فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫بانــوان دیــار گنجینــه فرهنــگ هــا‪ ،‬از ترکمــن هــای راز و‬ ‫جــرگالن و مانــه وســملقان تــا تــات و فــارس و تــرک‪ ،‬بویــژه‬ ‫در روســتاها‪ ،‬اســتین همتشــان همیشــه بــاال اســت تــا بــاری‬ ‫از خانــواده را بــر شــانه هــای نحیــف خــود بگذارنــد و بخشــی‬ ‫از مشــکالت زندگــی را بــر دوش بکشــند‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه بانــوان ترکمــن‪ ،‬بویــژه ایــن روزهــا کــه‪ ،‬بســاط‬ ‫نوغانــداری گســترده اســت کمــر همــت بســته انــد و بســیاری‬ ‫از اقدامــات نوغانــداری را انجــام مــی دهنــد‪ .‬از رســیدگی بــه‬ ‫تخــم نوغــان هــا‪ ،‬جمــع اوری بــرگ هــای تــوت و مراحــل‬ ‫پایانــی برداشــت پیلــه‪.‬‬ ‫البتــه بانــوان هنرمنــد در مناطــق ترکمــن‪ ،‬بــه خاطــر عالقــه‬ ‫و عرقــی کــه بــه نوغانــداری دارنــد‪ ،‬حلقــه هــای زنجیــره‬ ‫صنعــت ابریشــم را هــم بــا تولیــد فــرش هــای ابریشــمی بــه‬ ‫هــم دوختــه انــد‪.‬‬ ‫صــدای اواز زنــان در پشــت دارهــای قالــی‪ ،‬حکایتــی از‬ ‫ســرود همــت و تــاش مادرانــه ایــن زنــان اســت کــه بــا هنــر‬ ‫دســتان‪ ،‬امیختــه و چــرخ اقتصــاد خانــواده هــا را بــه گــردش‬ ‫دراورده اســت‪.‬‬ ‫صــدای اواز زنــان پشــت دارهــای قالــی‪ ،‬حکایتــی از ســرودن‬ ‫همــت و تــاش مادرانــه ایــن زنــان اســت کــه بــا هنــر دســتان‪،‬‬ ‫امیختــه و چــرخ اقتصــاد را بــه گــردش دراورده اســت‬ ‫تولیــد فــرش دوروی ابریشــم‪ ،‬هنــری اســت کــه در جهــان‪،‬‬ ‫تنهــا از انگشــتان هنرمنــد زنــان ترکمــن در روســتای «دویــدوخ»‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در خراســان شــمالی برمــی ایــد‬ ‫و البتــه بــازار و مشــتری خــاص خــود را در جهــان داشــته و دارد‪.‬‬ ‫زنــان در شهرســتان کشــاورزی و دامپــروری مانــه و ســملقان‬ ‫هــم دســتی در اب و خــاک دارنــد‪ .‬بانــوان روســتا‪ ،‬همــواره‬ ‫یاریگــر مــردان بــوده انــد و پابــه پــای انــان‪ ،‬در مســیر تولیــد‪،‬‬ ‫همــگام شــده انــد‪.‬‬ ‫زنــان عشــایر خراســان شــمالی‪ ،‬شــاید بیــش از ســایر زنــان‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬دســتی بــر اتــش دارنــد و بــی راه نیســت‬ ‫بگوییــم‪ ،‬بــار زندگــی بــر دوش انــان اســت‪ .‬انــان عــاوه بــر‬ ‫دامــداری و تهیــه لبنیــات‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد و ســایر صنایــع دســتی را‬ ‫نیــز تولیــد و بــه بــازار عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــاال بــودن نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان‪ ،‬در پاییــز گذشــته‬ ‫خراســان شــمالی را در ردیــف ســه اســتان برتــر کشــور در ایــن‬ ‫شــاخص قــرار داد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا داشــتن ‪ ۲۳.۵‬درصــد نــرخ مشــارکت اقتصــادی‬ ‫زنــان در زمــره دارنــدگان باالتریــن میــزان این شــاخص در کشــور‬ ‫شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫نــرخ بیــکاری زنــان اســتان هــم در همیــن فصــل نســبت بــه‬ ‫میانگیــن کشــوری بــا فاصلــه قابــل توجهــی کمتــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان یــک دلیــل بــاال بــودن نــرخ مشــارکت اقتصــادی‬ ‫زنــان خراســان شــمالی را روســتایی و کشــاورزی بــودن ایــن‬ ‫اســتان مــی داننــد کــه البتــه بــاال بــودن شــمار زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار هــم در ایــن زمینــه بــی تاثیــر نبــوده اســت‪.‬‬ ‫مشارکتی که حُسن شمرده نمی شود‬ ‫البتــه برخــی از کارشناســان‪ ،‬بــاال بــودن نــرخ مشــارکت‬ ‫اقتصــادی زنــان را‪ ،‬حســن نمــی داننــد‪ ،‬زیــرا بــاال بــودن ایــن‬ ‫شــاخص‪ ،‬نشــان از بــاال بــودن شــمار زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫اســت‪ .‬قشــری کــه نــه از روی اختیــار بلکــه از ســر جبــر‪ ،‬بــرای‬ ‫تامیــن معیشــت زندگــی‪ ،‬بــه ناچــار چرخانــدن گردونه اقتصــاد را‬ ‫در دســت گرفتــه و البتــه در ایــن زمینــه خــوش جلــوه کــرده انــد‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن سرشــماری رســمی کــه در ســال ‪ ۹۵‬صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ ۴۹.۷ ،‬درصــد از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‬ ‫خراســان شــمالی را زنــان تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــا کــه‬ ‫‪ ۴۲۹‬هــزار و ‪ ۴۵۹‬نفــر از جمعیــت ایــن اســتان زن هســتند کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۲۴۰‬هــزار و ‪ ۹۰۴‬نفــر در مناطــق شــهری و ‪۱۸۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۵۵‬نفــر در مناطــق روســتایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر زن در ســطح کشــور ‪ ۱۰۲.۷‬نفــر مــرد‬ ‫وجــود دارد کــه ایــن نســبت در خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۱۰۱‬نفــر مــرد بــه ازای ‪ ۱۰۰‬زن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫البتــه برخــی از مســووالن نیــز بــر ایــن‬ ‫عقیــده انــد کــه بــاال بــودن نرخ مشــارکت‬ ‫اقتصــادی زنــان‪ ،‬مزیــت بزرگــی اســت‬ ‫امــا بــه علــت نبــود و کامــل نبــودن‬ ‫زنجیــره تولیــد‪ ،‬زنــان ســهم زیــادی از‬ ‫کســب درامــد ندارنــد و به ســود مناســب‬ ‫دســت نیافتــه انــد‪.‬‬ ‫شمار زنان سرپرست خانوار‬ ‫استان‪ ،‬باالتر از میانگین کشوری‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬بــر اســاس امــار ســال ‪،۹۵‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۱۳.۱‬درصــد از خانــواده‬ ‫هــا‪ ،‬زن سرپرســت هســتند کــه ایــن رقــم‬ ‫در کشــور هشــت درصــد اســت‪.‬‬ ‫ملیحــه یغمایــی اظهــار مــی کنــد‪:‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬هــزار زن سرپرســت خانــوار‬ ‫در خراســان شــمالی شناســایی‬ ‫شــده اســت کــه در ایــن زمینــه‪ ،‬رتبــه‬ ‫نهــم اســتان هــای کشــور را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬هــزار زن سرپرســت خانــوار‬ ‫در خراســان شــمالی شناســایی شــده‬ ‫اســت کــه در ایــن زمینــه‪ ،‬رتبــه نهــم‬ ‫اســتان هــای کشــوری را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫‪ ۳۶.۷‬درصــد از زنــان سرپرســت خانــوار‪،‬‬ ‫‪ ۶۵‬ســال بــه بــاال هســتند کــه عمدتــا بــه‬ ‫علــت فــوت همســر‪ ،‬سرپرســت خانواده‬ ‫شــده انــد‪ ،‬بیشــترین زنــان سرپرســت‬ ‫خانــواده اســتان‪ ،‬بــر اســاس جمعیــت‪،‬‬ ‫مربــوط بــه شهرســتان فــاروج اســت و‬ ‫البتــه در ایــن شهرســتان شــمار زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار ‪ ۶۵‬ســال بــه بــاال هــم‬ ‫زیــاد اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی دارد‪ :‬در پاییــز پارســال‪،‬‬ ‫نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان اســتان‬ ‫رشــد یافتــه و نــرخ بیــکاری انــان کاهــش‬ ‫داشــته اســت کــه ایــن نــرخ ‪ ۲۳.۵‬درصد‬ ‫ثبــت شــده کــه در ایــن زمینــه‪ ،‬جایــگاه‬ ‫ســوم اســتان هــای کشــور را داشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫یغمایــی مــی افزایــد‪ :‬نــرخ بیــکاری زنــان اســتان هــم ‪ ۹.۵‬درصد‬ ‫بــود کــه تنهــا‪ ۶.۵ ،‬درصــد بیــش از مــردان اســتان بــود‪ .‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه در برخــی از اســتان هــا ایــن اختــاف زیــاد‬ ‫اســت و در برخــی اســتان هــا نــرخ بیــکاری زنــان و مــردان‪ ۲۰ ،‬تــا‬ ‫‪ ۲۵‬واحــد بــا هــم تفــاوت دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫مــی گویــد‪ :‬یکــی از دالیــل بــاال بــودن نــرخ مشــارکت اقتصــادی‬ ‫زنــان اســتان‪ ،‬روســتایی بــودن ایــن منطقــه اســت‪ ،‬روســتایی‬ ‫بــودن‪ ،‬یــک مزیــت در اقتصــاد محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬توانمنــدی زنــان خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫قابــل توجــه اســت بــه خاطــر فعالیتــی کــه دارنــد و زمینــه ای‬ ‫کــه فراهــم شــده‪ ،‬نــرخ اشــتغال بــاال رفتــه و نــرخ بیــکاری‬ ‫پاییــن امــده اســت‪ ،‬البتــه ایــن امــر ممکــن اســت دائــم و یــا‬ ‫فصلــی باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی کنــد‪ :‬در ایــن زمینــه‪ ،‬انتظــار مــی رود بــرای‬ ‫تامیــن بــازار عرضــه محصــوالت تولیــدی‪ ،‬برندســازی محصوالت‬ ‫و کمــک بــه فــروش‪ ،‬برنامــه ریــزی شــود‪ .‬بازارهــا بایــد در خــارج‬ ‫اســتان هــم تامیــن شــود تــا درامــد بیشــتری نصیــب زنــان شــود‪.‬‬ ‫یغمایی می گوید‪ ۴۴ :‬درصد از جمعیت اســتان‪ ،‬در روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد و بــر ایــن اســاس زنــان روســتایی ســهم قابــل‬ ‫توجهــی در اقتصــاد روســتایی بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬بــاال بــودن نــرخ مشــارکت اقتصــادی‬ ‫زنــان مزیــت بزرگــی اســت امــا بــه دلیــل نبــود تکمیــل زنجیــره‬ ‫تولیــد و عــدم تصاحــب ســهم مناســبی از بــازار‪ ،‬ســوداوری‬ ‫ایــن فعالیــت هــا بــه فــروش محصــوالت در بازارهــای محلــی‬ ‫محــدود مــی شــود‪.‬‬ ‫عزم مدیریت استان برای ارتقای سواد و اگاهی زنان‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانواده اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫مــی افزایــد‪ :‬در ســال جهــش تولیــد و بــا توجــه بــه سیاســتگذاری‬ ‫و نــگاه ویــژه مدیریــت عالــی دولــت در اســتان در زمینــه نقــش‬ ‫افرینــی زنــان در اقتصــاد اســتان‪ ،‬تــاش داریــم در گام اول بــا‬ ‫ارتقــای ســواد زنــان روســتایی بــه بــاال بــردن ســطح اگاهــی انــان‬ ‫بــا هــدف بهــره بــرداری بهتــر در عرصــه تولیــد کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬بــا رایزنــی اســتاندار خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫تفاهــم نامــه ای بــرای جهــش میــزان ســواد در اســتان‪ ،‬بــه‬ ‫میــزان ‪ ۱۰‬درصــد در ســال جــاری بــا مبلــغ ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــا‬ ‫ســازمان ســواداموزی کشــور منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬در گام دوم بــا همــکاری دســتگاه هــای‬ ‫اجرایی به محصوالت بومی که دارای زیرســاخت های مناســب‬ ‫هســتند‪ ،‬پرداختــه شــده و تــاش خواهیــم کــرد تــا فرصــت های‬ ‫خوبــی بــرای عرضــه ایــن محصــوالت در بــازار ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫یغمایــی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬قوانیــن و اییــن نامــه هایــی‬ ‫کــه ســرعت رســیدن بــه ایــن هــدف را کنــد مــی کننــد بایــد‬ ‫توســط دســتگاههای متولــی بازنگــری شــده و فرایندهــا بــرای‬ ‫تولیــد و عرضــه محصــوالت بــه بازارهــای داخــل و خــارج‬ ‫اســتان اســان شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬اســتفاده از فرصــت تشــکیل تعاونــی هــای‬ ‫زنــان در قالــب هــای مختلــف صنفــی و خوشــه ای بــا توجــه بــه‬ ‫مشــارکت پذیــری زنــان خراســان شــمالی نیــز از اولویــت هایــی‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ ۹۸‬بــه ان پرداخــت شــده و تــاش خواهیــم‬ ‫کــرد در ســال ‪ ۹۹‬ســرعت رشــد ان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫مــی افزایــد‪ :‬زنــان نیازمند دریافت تســهیالت هســتند تا شــرایط‬ ‫برای فعالیتشــان‪ ،‬تســهیل شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد تسهیالت روستایی به زنان پرداخت شده‬ ‫معــاون کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی خراســان شــمالی مــی گویــد‪ ۳۰ :‬درصــد از تســهیالت‬ ‫اشــتغال زای روســتایی و عشــایری ایــن اســتان بــه زنــان پرداخت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد اربابــی اظهــار مــی کنــد‪ :‬در ایــن اســتان تاکنــون پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۲۴۰‬طــرح اشــتغال زا بــا اســتفاده از تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت‪ ،‬اجرایــی شــده کــه هــزار و ‪ ۵۶۰‬طــرح از ایــن تعــداد‪ ،‬بــه‬ ‫وســیله بانــوان بــه اجــرا درامــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان تاکنــون پنــج هــزار و ‪ ۲۴۰‬طــرح اشــتغال زا بــا‬ ‫اســتفاده از تســهیالت ارزان قیمــت‪ ،‬اجرایــی شــده کــه هــزار و‬ ‫‪ ۵۶۰‬طــرح از ایــن تعــداد‪ ،‬بــه وســیله بانــوان اجــرا شــده اســت‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ســهم اســتان‪ ،‬پرداخــت ســه هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار تســهیالتی بــه طــرح هــای روســتایی و‬ ‫عشــایری بــوده اســت امــا تــا کنــون بیــش از چهــار هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال در ایــن حــوزه پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫اربابــی مــی گویــد‪ :‬یکــی از دالیــل اینکــه زنــان اســتان مشــارکت‬ ‫زیــادی در فعالیــت هــای اقتصــادی دارنــد‪ ،‬روســتایی بــودن‬ ‫منطقــه اســت و ایــن امــر ســبب شــده تــا بانــوان در انجــام‬ ‫کارهــا‪ ،‬در کنــار مــردان قــرار گرفتــه و مشــارکت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬یکــی دیگــر از علــل ایــن مشــارکت‪،‬‬ ‫پاییــن بــودن میــزان دســتمزد زنــان نســبت بــه مــردان اســت کــه‬ ‫موجــب شــده تــا کارفرمایــان و کشــاورزان‪ ،‬کــه بــه دنبــال نیــروی‬ ‫ارزان هســتند‪ ،‬از نیــروی کار زن اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫معــاون کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬مــردان‪ ،‬بــه نــدرت بــا‬ ‫دســتمزد پاییــن راضــی بــه انجــام کار مــی شــوند امــا زنــان‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار بــه ناچــار بــا دســتمزد کــم هــم‬ ‫انجــام کارهــا را متقبــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫روی دیگر سکه‪ ،‬شاخص باالیی که غرورانگیز نیست‬ ‫یــک پژوهشــگر و مــدرس دانشــگاه در ایــن زمینــه مــی گویــد‪:‬‬ ‫مشــارکت زنــان در فعالیــت هــای اقتصــادی مــی توانــد یــک‬ ‫حســن محســوب شــود امــا خراســان شــمالی ویژگــی هایــی دارد‬ ‫ُ‬ ‫کــه ایــن مشــارکت بــاالی بانــوان‪ ،‬را نمــی شــود مثبــت شــمرد‪،‬‬ ‫زیــرا در ایــن اســتان شــاخص هــای توســعه در رده پاییــن تــری‬ ‫از دیگــر اســتان هــا قــرار دارد و بــه لحــاظ فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫میــزان درامــد‪ ،‬وضعیــت مناســبی نــدارد‪.‬‬ ‫عزیزاللــه رحیمــی بــا بیــان اینکــه در ایــن اســتان خیلــی از‬ ‫دختــران بویــژه در مناطــق ترکمــن نشــین از تحصیــل بازمانــده و‬ ‫از کودکــی در کارگاه هــا قالیبافــی بــه کار مشــغول مــی شــوند‪،‬‬ ‫مــی افزایــد‪ :‬زنــان عشــایر و یــا زنــان ترکمــن و بانــوان محــروم‬ ‫روســتایی‪ ،‬مجبــور هســتند کــه از ســن پاییــن‪ ،‬وارد عرصــه‬ ‫فعالیــت اقتصــادی شــوند‪ ،‬در کارگاه هــای قالیبافــی و یــا زمیــن‬ ‫هــای کشــاورزی‪ ،‬کار کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬در خراســان شــمالی‪ ،‬امــار طــاق بــاال‬ ‫اســت‪ ،‬شــمار زنــان سرپرســت خانــوار بــاال اســت و ایــن قشــر‬ ‫بــه خاطــر فشــار اقتصــادی‪ ،‬بــه ناچــار بــار زندگــی خانــوار را بــر‬ ‫دوش مــی کشــند و ایــن نــه بــه اختیــار بلکــه از روی جبــر اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن نمــی توانــد چنــدان غرورانگیــز باشــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬البتــه هســتند زنانــی کــه تســهیالت دریافــت‬ ‫کــرده و کاری راه انداختــه و شــغل ایجــاد کــرده انــد‪ ،‬اینگونــه‬ ‫حســن باشــد امــا وقتــی مشــارکت‬ ‫فعالیــت اقتصــادی مــی توانــد ُ‬ ‫در فعالیــت اقتصــادی‪ ،‬بــه رنــگ محرومیــت درایــد‪ ،‬نمــی توانــد‬ ‫مثبــت انگاشــته شــود‪.‬‬ ‫خــود را همچــون شــاخه هــای جــدا شــده از درخــت مــی‬ ‫بینــد‪ ،‬نگاهــش بــه کــرم هــا اســت‪ .‬کاش مــی شــد ســاعاتی‪،‬‬ ‫چشــمانش را بــر نهــاده و اســتراحت مــی کــرد‪ .‬کــرم هــا کــی پیله‬ ‫بــه دور خــود مــی تننــد‪ ،‬کــی مــی توانــد بافتــه انــان را بفروشــد؟‬ ‫صــدای خــرد شــدن بــرگ هــا زیــر دنــدان کــرم هــا او را بــه خــود‬ ‫مــی اورد‪ .‬کــرم هــا بــرگ هــا را بــا اشــتها مــی خورنــد و ســر‬ ‫و صدایــی بــه راه انداختــه انــد‪ ،‬امــا غوغــای دلــش بلندتــر از‬ ‫صدایــی اســت کــه از جعبــه هــای نوغــان مــی شــنود‪.‬‬ ‫او را زنــی قــوی و بــا اراده مــی شناســند‪ ،‬امــا او بــه ایــن فکــر مــی‬ ‫کنــد کــه ایــا مــی توانــد تــا زمــان بــزرگ شــدن فرزندانــش‪ ،‬همچنــان‬ ‫قــوی و اســتوار بمانــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار شــیروان گفــت‪ :‬هشــت نفــر از بیماران کرونایــی در ایــن شهرســتان خراســان شــمالی پــس از بهبــودی‪ ،‬مجددا‬ ‫بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده اند‪.‬‬ ‫امیــن رضــا مراتــی در نشســت ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬از اول تیرمــاه شــاهد افزایــش امــار مبتالیــان بــه‬ ‫ویــروس کرونــا هســتیم کــه زنــگ خطــر را در ایــن شهرســتان بــه صــدا در اورده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نظارت ها بر این امکان تشدید و تمامی مکان های بازی و ورزشی در پارک ها تعطیل می شود‪.‬‬ ‫شیوع مجدد‬ ‫ابتالشهروندان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫به کرونا‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬تیر ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫پرداخت ‪۳‬هزارمیلیارد‬ ‫ریال بهای کلزا کاران‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و شــرکت خدمــات‬ ‫بازرگانــی گلســتان گفــت کــه دولــت تاکنــون‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۱۹۰‬میلیــارد ریــال معــادل ‪۸۷‬‬ ‫منصــور صیــادی اظهــار داشــت‪ :‬کل طلــب‬ ‫امســال کلــزاکاران گلســتان ســه هــزار و ‪۶۸۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت کــه پرداخــت باقــی مانــده‬ ‫ان در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن اداره کل تاکنــون ‪ ۸۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تــن دانــه روغنــی تولیــد شــده امســال‬ ‫کشــاورزان اســتان را بــه صــورت تضمینــی‬ ‫خریــده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت پایــه خریــد تضمینــی دانــه روغنــی کلــزا‬ ‫در ســال زراعــی جــاری ‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۶۰۲‬ریــال بــرای‬ ‫هــر کیلوگــرم اعــام شــده و ایــن قیمــت براســاس‬ ‫پایــه خریــد بــا لحــاظ ‪ ۲‬درصــد ناخالصــی و ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫رطوبــت اســت‪.‬‬ ‫امســال در گلســتان ‪ ۴۵‬مرکــز بــرای خریــد‬ ‫تضمینــی کلــزا بــا نظــارت اداره کل غلــه و‬ ‫شــرکت خدمات بازرگانی اســتان از دهه ســوم‬ ‫اردیبهشــت مــاه فعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫کلــزا بــه دلیــل خاصیــت ســازگاری بــا محیــط‪ ،‬نیــاز‬ ‫ابــی کــم‪ ،‬ارزش تناوبــی بــاال‪ ،‬کنتــرل علف هــای هرز‪،‬‬ ‫اســتفاده بهینــه از رطوبــت و بارندگــی‪ ،‬مقاومــت در‬ ‫برابــر ســرما و داشــتن ‪ ۴۰‬درصــد روغــن باکیفیــت‬ ‫و ‪ ۵۷‬درصــد کنجالــه بــرای تعلیــف دام یکــی از‬ ‫دانه هــای روغنــی بــا کیفیــت و ایــده ال اســت‪.‬‬ ‫در ســال زراعــی جــاری و بــا اغــاز برداشــت کلــزا‬ ‫در دهــه ســوم اردیبهشــت مــاه تولیــد حــدود‬ ‫‪ ۱۰۶‬هــزار تــن کلــزا از ســطح ‪ ۵۹‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی زیرکشــت ایــن محصــول در اســتان‬ ‫بــراورد شــده بــود ولــی بــا طوفــان اوایــل خــرداد‬ ‫و زیــان وارده بــه محصــول‪ ،‬برداشــت کلــزا بــه‬ ‫پیــش بینــی کارشناســان کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عمده کشت کلزا در گلستان‬ ‫به صورت دیم است‬ ‫در زمیــن هــای کشــاورزی گلســتان حــدود‬ ‫‪ ۱۵‬رقــم کلــزا از جملــه هایــوالی‪ ،۵۰‬هایــوالی‬ ‫‪ ،۴۸۱۵‬هایــوالی‪ ،۵۵۹‬ارجــی اس‪ِ ،‬دلــگان و‬ ‫تِراپُــل کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫زراعــت کلــزا بــه عنــوان یــک محصــول‬ ‫راهبــردی در راســتای پایــداری کشــت گنــدم و‬ ‫تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و تضمیــن امنیــت‬ ‫غذایــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫گامی بلند‪ ،‬در تامین نیازهای بهداشتی همسایگان شمالی‬ ‫نگرانــی از نبــود اقــام بهداشــتی مــورد نیــاز مــردم بــرای‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا کــه در ابتــدای پیدایــش ایــن ویــروس‬ ‫بــر خراســان شــمالی چتــر گســترده بــود اکنــون در ســایه‬ ‫هم افزایــی و مدیریــت کارامــد رنــگ باختــه و ایــن اســتان‬ ‫عــاوه بــر تامیــن نیازهــای خــود‪ ،‬بخشــی از نیازمنــدی دیگــر‬ ‫اســتان ها را بــراورده می کنــد‪.‬‬ ‫کرونــا بــا خــط و نشــان هایــش بــرای ســامت‪ ،‬رونــق تولیــد را‬ ‫هــم هــدف ترکــش هایــش قــرار داد‪ ،‬امــا همــت تولیدکننــدگان‬ ‫و حمایــت هــای دولــت‪ ،‬راه را بــر شــاخه و شــانه کشــیدن هــای‬ ‫ایــن غــول هــزار چهــره بســت‪.‬‬ ‫درصــد بهــای کلــزای تحویلی کشــاورزان اســتان‬ ‫بــه مراکــز خریــد تضمینــی را بــه حســاب بانکــی‬ ‫انــان واریــز کــرد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫خراســان شــمالی در روزهــای نخســت کرونایــی‪ ،‬در تامیــن‬ ‫اقــام بهداشــتی بــا مشــکالت عدیــده ای روبه رو بــود‪ .‬روزهایی‬ ‫کــه الــکل‪ ،‬ماســک و مــواد شــوینده و ضدعفونــی کننــده‪ ،‬کیمیــا‬ ‫شــده بــود و شــهروندان بــرای تامیــن ماســک بایــد بــه هــر‬ ‫داروخانــه و فروشــگاهی ســر کشــیده و چــه بســا دســت خالــی‬ ‫بازگردنــد‪ ،‬امــا ایــن وضعیــت چنــدان طــول نکشــید‪ ،‬و بــا برنامــه‬ ‫ریــزی و همــت مســووالن و تــاش فعــاالن عرصــه صنعــت‪،‬‬ ‫اکنــون ایــن اســتان قابلیــت صــادرات ایــن اقــام را پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مســووالن خراســان شــمالی اعــام کــرده انــد کــه ایــن اســتان‬ ‫در تولید ماســک و تهیه و تولید مواد ضدعفونی و شــوینده به‬ ‫خودکفایــی رســیده کــه ایــن امر نشــان از اهتمام جــدی مدیران‬ ‫اســتانی‪ ،‬بــرای مقابلــه بــا کرونــا دارد‪ .‬گویا در روزهای نخســتین‬ ‫ســال‪ ،‬تــاش بــرای تولیــد اقــام بهداشــتی‪ ،‬دس ـت گرمی بــود‬ ‫کــه شــعار ســال محقــق شــود‪.‬‬ ‫بــا شــیوع کرونــا‪ ،‬نیــاز بــه اقــام بهداشــتی افزایــش یافــت امــا‬ ‫بــا اغــاز حرکــت هــای منســجم‪ ،‬برای پاســخ به نیــاز‪ ،‬کارگاه های‬ ‫تولیــد پوشــاک‪ ،‬بــه تولیــد ماســک روی اوردنــد‪ ،‬تعاونی ها‪ ،‬خط‬ ‫تولیــد را تغییــر داده و بــرای تولیــد مــواد شــوینده و ضدعفونــی‬ ‫کننــده‪ ،‬اقــدام کردند‪.‬‬ ‫برخــی از واحدهــا‪ ،‬کــه بیــش از ‪ ۱۰‬ســال غیرفعــال مانده بودند‪،‬‬ ‫احیــا شــدند‪ ،‬تجهیــزات زنــگار گرفتــه و مســتهلک‪ ،‬روغ ـن کاری‬ ‫شــده و جــان تــازه گرفــت و تولیــد در ان ازســرگرفته شــد‪.‬‬ ‫واحدهایــی کــه بــه تولیــد عرقیــات مشــغول بودنــد‪ ،‬خــط تولیــد‬ ‫را بــه مــواد ضدعفونــی کننــده تغییــر دادنــد تــا بــه نیــاز مــردم‬ ‫پاســخ داده شــود‪.‬‬ ‫اکنــون بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد اقــام بهداشــتی‪ ،‬خراســان‬ ‫شــمالی قابلیــت الزم بــرای صــادرات ایــن اقــام را دارد‪.‬‬ ‫از خط و نشان کرونایی تا تغییر خط تولید‬ ‫رییــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬شــمار زیــادی از واحدهــای تولیــدی اســتان‪،‬‬ ‫در روزهــای کرونایــی‪ ،‬خــط تولیــد را تغییــر داده و فرصــت‬ ‫جدیــدی بــرای تولیــد و اشــتغال فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫امیــد حیدریــان اظهــار داشــت‪ :‬اقــام بهداشــتی تولیــدی‬ ‫در اســتان از جملــه ماســک‪ ،‬دســتکش فریــزری و یــا مایــع‬ ‫ضدعفونــی کننــده دســت‪ ،‬کیفیــت خوبــی داشــته و حتــی قابــل‬ ‫عرضــه بــه بازارهــای خارجــی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در صورتــی کــه نیــاز اســتان تامیــن شــود‪،‬‬ ‫کــه البتــه تاحــد زیــادی ایــن امــر محقــق شــده‪ ،‬تــوان صــادرات‬ ‫ایــن کاالهــا از اســتان وجــود دارد امــا اکنــون بــه علــت شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬مرزهــا بســته اســت‪ ،‬امــا پتانســیل صادراتــی خوبــی در‬ ‫اســتان بــرای عرضــه محصــوالت بهداشــتی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی واحدهــا پــس از ســال هــا توقــف فعالیــت‬ ‫نظیــر واحــد الــکل «اســاک» در شهرســتان فــاروج احیــا شــده‬ ‫انــد‪ ،‬برخــی واحدهــای صنایــع غذایــی‪ ،‬خــط تولیــد خــود را بــه‬ ‫الــکل تغییــر داده و برخــی هــم بــا تغییــر کاربــری ماشــین االت‪،‬‬ ‫بــرای تولیــد دســتکش اقــدام کــرده انــد‪.‬‬ ‫رییــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه عنــوان نمونــه یــک واحــد تولیــدی پالســتیک بــا‬ ‫تغییــر کاربــری‪ ،‬روزانــه هــزار بســته ‪ ۱۰۰‬عــددی دســتکش‬ ‫تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫تولید الکل‪ ،‬مازاد نیاز استان‬ ‫تعریف نظام اموزشی گامی‬ ‫دیگر از اموزش‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای گفــت‪ :‬امســال ‪ ۹۶۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال بــه حــوزه امــوزش کشــور اختصــاص یافتــه که ‪۱۳‬‬ ‫درصــد ان بــرای مهارت امــوزی و اموزش هــای فنــی و‬ ‫حرف ـه ای منظــور شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین فیــروزی اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته نیــز‬ ‫‪ ۷۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال ســهم اموزشــی کشــور بــود که‬ ‫‪ ۱۱‬درصــد ان بــه امــوزش هــای مهارتــی و فنــی و حرفــه‬ ‫ای اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیش تــر نظــام امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫و مهارتــی در نظــام اموزشــی کشــور قــرار نداشــت کــه‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد در ســال ‪ ۹۶‬بــا تصویــب قانــون‬ ‫نظــام جامــع امــوزش فنــی و حرفــه ای و مهارتــی‪ ،‬ایــن‬ ‫مهــم را بــه قانــون تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــا پیــش از ان در کشــور ‪ ۲‬نظــام امــوزش‬ ‫شــامل نظــام رســمی امــوزش و پــرورش و دانشــگاه هــا‬ ‫و حــوزه هــا بــود کــه از ســال ‪ ۹۶‬امــوزش مهارتــی و فنی‬ ‫و حرفــه ای نیــز بــه صــورت رســمی و قانونــی بــه ایــن‬ ‫نظــام افــزوده شــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراســان شــمالی‬ ‫از تــاش بــرای پاســخ بــه نیــاز مــردم بــه‬ ‫اقــام بهداشــتی‪ ،‬به عنــوان حرکتی جهادی‬ ‫یــاد کــرد و گفــت‪ :‬اکنــون تولیــد برخــی اقالم‬ ‫همچــون دســتکش فریــزری‪ ،‬در حــد نیــاز‬ ‫اســتان اســت‪ ،‬تولیــد الــکل بیــش از نیــاز‬ ‫اســتان اســت و مــازاد مصــرف داخــل‪ ،‬بــه‬ ‫ســایر اســتان هــا ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی اصغــر رضــازاده اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کارخانــه الــکل اســاک در فــاروج بیــش از ‪۱۰‬‬ ‫ســال‪ ،‬غیرفعــال بــود و تجهیــزات و دســتگاه‬ ‫هــای ان دچــار فرســودگی شــده بــود امــا‬ ‫اکنــون احیــا شــده و روزانــه هــزار و ‪ ۵۰۰‬لیتــر‬ ‫الــکل تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن واحــد در ‪ ۲۰‬روز بازســازی‬ ‫شــد و بــه چرخــه تولیــد برگشــت‪ ،‬امــا هنــوز بــا ظرفیــت کامــل‬ ‫فعالیــت نــدارد و قــرار اســت ظرفیــت تولیــد ایــن کارخانه به ســه‬ ‫هــزار لیتــر در روز برســد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬واحــد پــاک شــیمی در شــیروان هــم‬ ‫کــه تولیــد کننــده مــواد شــوینده بــود‪ ،‬خــط تولیــد را بــه مــواد‬ ‫ضدعفونــی کننــده‪ ،‬تغییــر داده اســت و قــرار اســت روزانــه ســه‬ ‫هــزار لیتــر مــواد ضدعفونــی کننــده تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه مــاده اولیــه ایــن‬ ‫کارخانــه‪ ،‬مــاس چغندرقنــد اســت افــزود‪ :‬ایــن واحــد تولیــدی‬ ‫بــه زودی محصــول خــود را بــه بــازار عرضــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رضــازاده افــزود‪ :‬یــک ســرمایه گــذار دیگــر در شــیروان متقاضی‬ ‫تولیــد الــکل شــده اســت کــه قــرار اســت از شــکر بــرای تولید این‬ ‫محصــول اســتفاده کنــد کــه بــا رفــع مشــکل تامیــن مــاده اولیــه‪،‬‬ ‫وارد عرصــه تولیــد خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬واحــد پالســتیک بجنــورد‪ ،‬هــم ماشــین‬ ‫االت خــود را بــرای تغییــر خــط تولیــد‪ ،‬بــه تهــران فرســتاد و بــرای‬ ‫تولیــد روزانــه ‪ ۱۲۰‬هــزار جفــت دســتکش فریــزی اقــدام کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه اکنــون ســه واحــد‬ ‫صنعتــی‪ ،‬در اســتان بــرای تولیــد ماســک پزشــکی اقــدام کــرده‬ ‫انــد کــه هــر کــدام‪ ،‬روزانــه ‪ ۲۰‬هــزار ماســک بــه بــازار عرضــه مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬قــرار اســت ظرفیــت تولیــد در ایــن واحدهــای‬ ‫صنعتــی روزانــه بــه ‪ ۱۰۰‬هــزار ماســک افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫کرونا و تهدیدهایی که فرصت شد‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی هــم گفــت‪ :‬جهــش تولیــد‪ ،‬بــه ایــن معنــا اســت کــه‬ ‫تدابیــری بــه کار بســته شــود و بــه ســمتی برویــم کــه بــا رونــق‬ ‫تولیــد و افزایــش میــزان تولیــد‪ ،‬درامدها بیشــتر شــود و شــکاف‬ ‫میــان درامــد مــا بــا مناطــق توســعه یافتــه کاهــش بایــد‪.‬‬ ‫رضــا فیــروزه اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه‪ ،‬هــم افزایــی میــان‬ ‫مســووالن مهــم اســت‪ ،‬شــیوع کرونــا نشــان داد کــه در فضــای‬ ‫همدلــی و هــم افزایــی مــی تــوان بســیار زودتــر بــه هدف رســید‪.‬‬ ‫در زمــان کرونــا‪ ،‬مدیــران پــای کار بودنــد و با انســجام و همدلی‪،‬‬ ‫اتفاقــات خوبــی رقــم خــورد‪ ،‬کرونــا ســبب شــد تهدیدهــا تبدیــل‬ ‫بــه فرصــت شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در زمانــی کــه نگــران کمبــود اقــام بهداشــتی بودیــم‬ ‫و بــازار بــه شــدت بــا کمبــود روبــه رو بــود‪ ،‬کمــک بــه تغییــر خــط‬ ‫تولیــد واحدهــای تولیــدی‪ ،‬کمــک بــه ســرعت دادن صــدور‬ ‫مجوزهــا و در نهایــت رســیدن بــه مرحلــه اشــباع بــازار از اقــام‬ ‫بهداشــتی مــورد نیــاز در زمــان کوتاهــی محقــق شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬در دو ســه مــاه اخیــر‪ ،‬مســووالن تمــام و کمــال پــای کار‬ ‫بــوده انــد‪ ،‬بانــک هــا هــم همراهــی کــرده انــد و اکنــون دیگــر نــه‬ ‫تنهــا کمبــود الــکل و ماســک در اســتان وجــود نــدارد و از همــه‬ ‫ایــن مشــکالت عبــور کــرده ایــم‪ ،‬بلکــه حتــی مــی توانیــم بخشــی‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســند در دولــت تدبیــر و امیــد‬ ‫تصویــب شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬شــورای عالــی مهــارت‬ ‫نیــز بــرای هــم افزایــی در واقــع همــکاری بیــن بخشــی‬ ‫در زمینــه امــوزش مهارتــی و اعتبــارات و ابالغیــه هــا را‬ ‫بــه بهتریــن شــیوه ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫فیــروزی اظهــار داشــت‪ :‬دولــت در حمایــت نهــادی و‬ ‫قانونــی از امــوزش هــای مهارتــی و فنــی و حرفــه ای‬ ‫قــدم هــای اساســی برداشــت کــه مهــم تریــن گام‬ ‫ان تعریــف نظــام جامــع امــوزش فنــی و حرفــه ای و‬ ‫مهارتــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان امــوزش‬ ‫فنــی و حرف ـه ای گفــت‪ :‬امــوزش هــای مهارتــی و فنــی‬ ‫و حرفــه ای نیــاز توســعه کشــور در همــه بخــش هــا‬ ‫اســت‪ ،‬ارزش افــزوده را انســان هــا ایجــاد مــی کننــد و‬ ‫یقینــا انســان ماهــر و خــاق‪ ،‬ســهم باالتــری در تولیــد‬ ‫ثــروت دارد‪.‬‬ ‫فیــروزی افــزود‪ :‬اقتصــاد کشــور‪ ،‬امــروز بــرای رشــد‬ ‫و شــکوفایی بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه انســان‬ ‫توانمنــد نیــاز دارد‪ ،‬بایــد ارزش افــزوده بیشــتری در‬ ‫بخــش هــای صنعــت ایجــاد شــود و انجام ایــن کار تنها‬ ‫از انســان ماهــر ســاخته اســت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای اموزش مهارتی ‪ ۱۰۰‬هزار سرباز‬ ‫از تولیــدات خــود را صــادر کنیــم‪.‬‬ ‫رونق در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان‬ ‫شــمالی هــم بــا اشــاره بــه تاثیــر کرونــا بــر بخــش صنعــت گفــت‪:‬‬ ‫کرونــا بــا تمــام تهدیدهــا‪ ،‬یــک فرصــت در بخــش تولیــد بــود‪،‬‬ ‫در ایــن مــدت‪ ،‬واحدهــای زیــادی متقاضــی تغییــر خــط تولیــد‬ ‫شــدند و امســال بــا وجــود کرونــا‪ ،‬میــزان واگــذاری زمیــن در‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی اســتان بســیار چشــمگیر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت اظهــار داشــت‪ :‬تغییــر رویکردهــای اداری‬ ‫بــر اثــر شــیوع بحــران کرونــا‪ ،‬ســبب شــد تــا شــمار قراردادهــای‬ ‫منعقــد شــده بــا ســرمایه گــذاران و واگــذاری زمیــن در‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان‪ ،‬افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ثابــت نگــه داشــتن قیمــت زمیــن صنعتــی‪،‬‬ ‫یکــی از دالیــل افزایــش قراردادهــای منعقــد شــده اســت‪ ،‬در‬ ‫مــاه هــای ابتدایــی امســال‪ ،‬قیمــت زمیــن صنعتــی افزایــش‬ ‫نیافــت و ایــن امــر ســبب افزایــش تقاضــا بــرای دریافــت زمیــن‬ ‫صنعتــی شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون واحدهایــی کــه بــا تغییــر خــط تولیــد‬ ‫اقــام بهداشــتی تولیــد مــی کننــد و نیــز تولیدکننــدگان مــواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬وضعیــت بهتــری در مقایســه بــا ســایر واحدهــا دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا تــاش کردیــم تــا در بخــش تولیــد‪ ،‬تســهیل‬ ‫کننــده باشــیم‪ ،‬قیمــت زمیــن در شــهرک هــا‪ ،‬در مــاه هــای‬ ‫نخســت‪ ،‬افزایــش نداشــت‪ ،‬عــاوه بــر ان‪ ،‬دریافــت بدهــی از‬ ‫تولیدکننــدگان را بــه مــاه هــای بعــد‪ ،‬موکــول کردیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت واحدهــای زیــادی‪ ،‬خــط تولید‬ ‫را بــه تولیــد اقــام بهداشــتی تغییــر دادنــد‪ ،‬خیلــی از واحدهــا‬ ‫وقتــی دیدنــد محصــول قبلــی خیلــی جاذبــه نــدارد‪ ،‬بــا نــواوری‬ ‫در واحــد و تغییــر خــط تولیــد‪ ،‬مانــع از رکــود اقتصــادی شــدند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ســه ماهــه امســال ‪ ۲‬برابــر کل میــزان ســال‬ ‫قبــل زمیــن واگــذار شــده اســت‪ .‬در ســال قبــل‪ ،‬تنهــا ‪ ۵۰‬قــرارداد‬ ‫بــا ســرمایه گــذاران منعقــد شــده بــود کــه امســال تاکنــون ‪۷۰‬‬ ‫قــرارداد منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۷۸‬واحــد صنعتــی در ‪ ۱۵‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی و یــک‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی خراســان شــمالی فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫مجمــوع ســرمایه گذاری در ایــن واحدهــا ‪ ۲‬هــزار و ‪۸۱۶‬‬ ‫میلیــارد ریــال و امــار اشــتغال زایــی انهــا نیــز چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۳۸۵‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر‬ ‫دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن ‪۳۱‬‬ ‫اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در بخــش کشــاورزی ‪۳۹.۶‬‬ ‫درصــد‪ ،‬صنعــت ‪ ۲۴.۳‬درصــد و خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســهم ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی بیــش از میانگیــن کشــور‬ ‫اســت امــا در حــوزه صنعــت و خدمــات پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــه طــرح «هــر ســرباز‬ ‫یــک مهــارت» نیــز اشــاره‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬برنامه‬ ‫ریــزی شــده اســت تــا در‬ ‫ســال جــاری حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار ســرباز امــوزش هــای‬ ‫مهارتــی را بگذراننــد‪.‬‬ ‫فیــروزی گفــت‪ :‬پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬کارگاه دولتــی در ‪۶۰۰‬‬ ‫مرکــز امــوزش دولتــی و ‪۱۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬اموزشــگاه ازاد‬ ‫در کشــور وجــود دارد کــه‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر کارکنــان‬ ‫اموزشــگاه هــای دولتــی‬ ‫هســتند و از مجمــوع انهــا‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر مربیــان‬ ‫رســمی و پیمانــی و مابقــی‬ ‫قــراردادی هســتند‪.‬‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫مدیریــت و منابــع‬ ‫ســازمان امــوزش فنــی‬ ‫و حرف ـه ای روز شــنبه بــه‬ ‫منظــور معارفــه مدیــرکل جدیــد امــوزش فنــی‬ ‫و حرفــه ای خراســان شــمالی بــه بجنــورد ســفر‬ ‫کــرده بــود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ضریب نفوذ بیمه‬ ‫روستاییشیروان‬ ‫بیشتر از میانگین‬ ‫استانی است‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬براســاس امارهــای موجــود‪ ،‬ضریــب پوشــش‬ ‫بیمــه کشــاورزی‪ ،‬روســتایی و عشــایری شــیروان ‪ ۶۳.۱۰‬درصــد بــوده کــه از میانگیــن اســتانی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫محمدرضا غالم زاده اظهار داشت‪ :‬اکنون ضریب پوشش بیمه استان ‪ ۵۵‬درصد و کشور کمتر از این میزان است‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزی‪ ،‬روســتایی و عشــایری شــیروان گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان بیشــترین تعــداد بیمــه شــده در ســطح‬ ‫اســتان را دارد کــه ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۶۳۰‬نفــر تاکنــون بیمــه شــده انــد کــه از ایــن تعــداد‪ ۶۵۰ ،‬نفــر ثبــت نــام اولیــه داشــته ایــم کــه حــق‬ ‫بیمــه را پرداخــت نکردند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫اجرا ‪ ۳۸‬پروژه عمرانی‬ ‫و اموزشی در مانه و‬ ‫سملقان‬ ‫شهرستانها‬ ‫‪۳‬پرنده شکاری مصدوم تحویل محیط زیست شد‬ ‫انجام‪۳۳۰‬کیلومتر الیروبی رودخانه ها پس از سیل‬ ‫رییس اداره حفاظت از محیط زیســت شــهرهای بندرترکمن و گمیشــان از تحویل ‪۳‬پرنده شــکاری مصدوم‬ ‫تحویــل محیــط زیســت شــد‪ .‬وی افــزود کــه ‪ ۳‬بهلــه پرنــده شــکاری مصــدوم و کم رمــق دلیجــه و ســنقر تاالبــی‬ ‫توســط یــک مرزنشــین گلســتانی بــه ایــن اداره خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن پرنــدگان شــکاری پــس از ثبــت اطالعات‪،‬‬ ‫درمــان و تیمــارداری در زیســتگاه طبیعــی خــود رهــا می شــوند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت ‪:‬انجام‪۳۳۰‬کیلومتــر الیروبــی رودخانــه هــا پــس از ســیل‪ ،‬بــا هــدف افزایــش‬ ‫اب گــذری و کاهــش خســارات حــوادث احتمالــی‪ ۳۳۰ ،‬کیلومتــر از طــول رودخانه هــای قره ســو و‬ ‫گرگانــرود پــس از ســیل ســال گذشــته الیروبــی شــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در جلســه قــرارگاه بازســازی و نوســازی مناطــق اســیب دیــده از ســیل اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا تخصیــص اعتبــارات تــا پایــان امســال‪ ،‬الیروبــی رودهــای اســتان بــه ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر خواهــد‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫علــی بیانــی بــا اشــاره بــه اغــاز فصــل مهاجــرت پرنــدگان ابــزی بــه زیســتگاه های منطقــه از مــردم خواســت‬ ‫در صــورت مشــاهده پرنــدگان اســیب دیــده‪ ،‬موضــوع را از طریــق تلفــن ‪ ۱۵۴۰‬بــه ایــن اداره اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زیســتگاه هــای منطقــه در معــرض تهدیــدات گوناگونــی همچــون شــکار غیرمجــاز‪ ،‬فعالیــت‬ ‫غیرقانونــی در اراضــی ســاحلی و تخریــب و تصــرف منابــع ملــی قــرار دارد کــه بــه دلیــل محدودیــت نیــروی‬ ‫انســانی‪ ،‬امکانــات و بودجــه محیــط زیســت‪ ،‬برخــی از ایــن مســایل پنهــان مــی مانــد کــه همراهــی مــردم نقش‬ ‫بســزایی در حفــظ حیــات وحــش بــه عنــوان یــک میــراث ملــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مســوول قــرارگاه پیشــرفت و‬ ‫ابادانــی ســپاه جواداالئمــه خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ایــن قــرارگاه تاکنــون‬ ‫‪ ۳۸‬پــروژه عمرانــی و فرهنگــی در‬ ‫دهســتان شــیرین ســو شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان اجــرا کــرده کــه ‪۱۲‬‬ ‫هــزار نفــر از مزایــای ان بهره منــد شــد‬ ‫قــرارگاه پیشــرفت‬ ‫وی افــزود‪:‬‬ ‫و ابادانــی خراســان شــمالی در‬ ‫پــی فرمایشــات رهبــری مبنــی بــر‬ ‫شناســایی هــزار نقطــه محــروم در‬ ‫کشــور‪ ،‬چهار دهســتان با ‪ ۱۵۰‬روســتا‬ ‫را شناســایی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــجاع افــزود‪ :‬در مجمــوع‬ ‫بــرای ایــن اجــرای ایــن میــزان پــروژه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار اختصــاص‬ ‫داده شــده بــود کــه از ایــن میــزان‬ ‫‪ ۴۵‬میلیــارد ریــال تخصیــص یافــت؛‬ ‫نیکــوکاران هــم ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫وی تعهــد ایــن قــرارگاه بــرای‬ ‫محرومیــت زدایــی در ایــن شهرســتان‬ ‫را اجــرای ‪ ۹۰‬پــروژه عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا صرفــه جویــی هــای انجــام‬ ‫شــده در ســرفصل اعتبــارات‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬پــروژه اجــرا شــد‪.‬‬ ‫مســوول قــرارگاه پیشــرفت و ابادانــی‬ ‫ســپاه جواداالئمــه خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن قــرارگاه همچنیــن ‪ ۶‬مدرســه‬ ‫بــا صــرف چهــار میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال از محــل کمــک هــای نیکــوکاران و‬ ‫اعتبــارات امــوزش و پــرورش تجهیــز و‬ ‫زیباســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مبلــغ پنــج میلیــارد ریــال‬ ‫ریــال بــرای رفــع کامــل محرومیــت زدایــی‬ ‫در دهســتان شــیرین ســو نیــاز اســت‪.‬‬ ‫کرونا رو جدی بگیریم‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نیــاز هــزار کیلومتــر از رودخانــه هــای گلســتان بــه الیروبــی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــه طــور‬ ‫عمــده در مناطــق اســیب دیــده از ســیل اجــرا مــی شــود تــا از تکــرار حادثــه در صــورت بــارش های ســنگین‬ ‫جلوگیــری گردد‪.‬‬ ‫حــق شــناس گفــت‪ :‬الیروبــی رودخانــه هــا‪ ،‬مقــاوم ســازی یــا جابجایــی خانــه هــای فرســوده یــا در‬ ‫معــرض ســیل و توســعه طــرح زهکشــی زمیــن هــای شــمال اســتان از جملــه اقداماتــی اســت کــه‬ ‫گلســتان را بــرای در امــان مانــدن از اســیب ســیل احتمالــی امیــدوار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حــوزه اســتحفاظی محیــط زیســت شهرســتان هــای ترکمــن و گمیشــان بــه دلیل برخــورداری از زیســتگاه های‬ ‫منحصــر به فــرد دشــتی و تاالبــی در کریــدور مهاجــرت پرنــدگان شــکاری واقــع اســت و همــه ســاله از اوایــل تیــر‬ ‫تــا اذرمــاه میزبــان ایــن پرنــدگان بــا ارزش و حمایت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه تــاش بــرای احــداث خانــه هــای اســیب از ســیل گلســتان اشــاره کــرد و گفت‪ :‬عملیات‬ ‫ســاخت ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۴۲۳‬واحــد مســکونی پایــان یافتــه و ‪ ۲۸۴‬واحــد مســکونی دیگــر نیــز تــا پایــان شــهریور‬ ‫مــاه بــه مالــکان تحویــل داده خواهد شــد‪.‬‬ ‫گلســتان از معــدود تنفـس گاه هــای گونــه هــای مختلــف گیاهــی و جانــوری ایــران اســت و بــه عنــوان ایرانــی‬ ‫کوچــک از کــوه‪ ،‬دریــا‪ ،‬جنــگل‪ ،‬دشــت و بیابــان بــه صــورت یکجــا برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن محیــط زیســت ‪ ۱۱۴‬گونــه پرنــده مهاجــر در فصــول مختلــف بویــژه زمســتان در زیســتگاه‬ ‫هــای گلســتان حضــور داشــته و زاد و ولــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫مشکالت‬ ‫کشور با‬ ‫تعامل دو قوه‬ ‫رفع می شود‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان های رامیــان و ازادشــهر‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی گفت‪:‬مشــکالت کشــور‬ ‫بــا تعامــل دو قــوه رفــع مــی شــود‪ .‬تعامــل دولــت و‬ ‫مجلــس بــا یکدیگــر از جملــه در بخــش اقتصــادی‪،‬‬ ‫گره گشــای مشــکالت کشــور اســت و ایــن دو قــوه‬ ‫بــدون کمــک یکدیگــر نمی تواننــد موفــق شــوند‪.‬‬ ‫غالمعلــی کوهســاری در ایــن ارتبــاط افــزود‪ :‬اگرچــه‬ ‫اوضــاع اقتصــادی کشــور بویــژه در ســال جــاری‬ ‫مســاعد نیســت اما دولت‪ ،‬مجلس و همه دلســوزان‬ ‫کشــور می تواننــد ایــن شــرایط را بــا اســتفاده بیشــتر‬ ‫از ظرفیت هــای داخلــی بهبــود بخشــند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای بهبــود شــرایط اقتصــادی‬ ‫کشــور دولــت‪ ،‬مجلــس‪ ،‬نخبــگان و دلســوزان بایــد‬ ‫ابتــدا مشــکالت را گــرداوری و اولویت بنــدی کــرده و‬ ‫ســپس بــرای رفــع ان برنامه ریــزی کوتــاه‪ ،‬میــان و‬ ‫بلندمــدت انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ایــن کمیســیون چنــد موضــوع مهــم‬ ‫از جملــه مســکن در دســت بررســی و پیگیــری اســت‬ ‫کــه بایــد بــرای تامیــن ایــن نیــاز مهــم اقشــار مــردم‬ ‫از جملــه گروه هــای کــم درامــد و اســیب پذیــر‬ ‫فقدان سند مالکیت – گنبد کاووس‬ ‫رییــس اداره شــیالت گنبــدکاووس گفــت کــه وجــود چندیــن ســد و اب بنــدان‬ ‫در شــرق گلســتان فرصــت مناســب افزایــش تولیــد ماهــی در قفــس بــرای رونــق‬ ‫ابزی پــروری و فراهم کــردن فرصت هــای جدیــد و پایــدار شــغلی و نیــز بهبــود‬ ‫معیشــت بهره بــرداران شــهرهای ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫غالمحســن قــزاق در ایــن ارتبــاط بیــان داشــت‪ :‬پــرورش ماهــی در قفــس توســط‬ ‫ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی از ســال ‪ ۹۱‬پشــت ســد گلســتان اغــاز شــده و تــا‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪ ۵۰‬تــن ادامــه داشــت امــا وجــود برخی مشــکالت‬ ‫باعــث تعطیلــی فعالیــت ایــن بخــش شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پــرورش ماهــی در قفــس صدم ـه ای بــه ســایر بخش هــا نمی زنــد‬ ‫و ســرمایه گذاران می تواننــد در نیمــه اول ســال گونههایــی گرمابــی ماننــد کپــور و‬ ‫در نیمــه دوم ســال ماهیــان ســردابی ماننــد قــزل اال تولیــد کننــد کــه بــا اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه شــاهد جهــش تولیــد در حــوزه شــیالت شــرق گلســتان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫حــوزه مدیریتــی شــیالت گنبــد شــامل شــهرهای گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش و مراوه تپــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره شــیالت گنبــدکاووس احداث اســتخرهای دومنظــوره ‪ ۳۰۰‬متری بتنی‬ ‫و ســه هــزار متــری خاکــی بــا اســتفاده از اب چاه هــای کشــاورزی دارای پروانــه را‬ ‫از دیگــر طرح هــای موثــر در رونــق ابــزی پــروری شــرق گلســتان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫احــداث ایــن نــوع اســتخرها بــا توجــه بــه فاصلــه کوتــاه زمین هــای کشــاورزی تــا‬ ‫چــا ه اب راحــت اســت و از محصــوالت و امکانــات موجــود در مزرعــه می تــوان بــرای‬ ‫تغذیــه ماهیــان نیــز اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مکانیــزه کــردن اســتخرها و مــزارع پــرورش ماهــی می توانــد تولیــد‬ ‫ماهیــان گرمایــی را تــا ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫قزاق افزود‪ :‬احداث اســتخرهای دومنظوره با اســتفاده از اب کشــاورزی و پرورش‬ ‫ماهیــان خاویــاری بــا اســتفاده از اب هــای نامتعــارف و لب شــور از اولویت هــای‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی و جهــش تولیــد و جــزو ســند توســعه ملــی اســت‪.‬‬ ‫کوهســاری افــزود‪ :‬موضــوع معیشــت ضــروری‬ ‫و روزمــره مــردم در برنامــه کوتــاه مــدت‪ ،‬برخــی‬ ‫مشــکالت در قالــب برنامــه میــان مــدت یــک تــا ســه‬ ‫ســاله و مســائل کالن کشــور هــم در قالــب برنامــه‬ ‫بلندمــدت بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــه برنامه ریــزی کمیســیون های مختلــف‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــرای تدویــن سیاس ـت ها‬ ‫و اولویت هــای کاری اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اعضــای‬ ‫دولــت به ویــژه وزیــران و معاونــان بایــد بــا حضــور‬ ‫در ایــن کمیســیون ها نماینــدگان را در تدویــن‬ ‫برنامه هــا و اولویت هــا یــاری کننــد‪.‬‬ ‫ورثــه اقــای محمــود نجمــی چرلــو فرزنــد احمــد بــا ارائــه‬ ‫دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق ‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند‬ ‫مالکیت مقدار ‪ 15/08‬سهم مشاع از ‪ 215‬سهم ششدانگ‬ ‫عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 215‬متــر مربــع‬ ‫بــه شــماره ورقــه مالکیــت ‪ 416266‬الــف ‪ 93‬بپــاک ‪21470‬‬ ‫فرعــی از ‪ – 1‬اصلــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد در صفحــه‬ ‫‪ 109‬جلــد ‪ 598‬ذیــل ثبــت ‪ 108766‬بــه نــام اقــای محمــود‬ ‫نجمــی چرلــو ثبــت و صــادر گردیــده بــه علــت اســباب کشــی‬ ‫مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را‬ ‫از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده‬ ‫‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد و هــر کس مدعی وجود ســند‬ ‫مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف ‪ ( 10‬ده ) روز‬ ‫مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره ارائه‬ ‫نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر‬ ‫مقــررات اقــدام خواهــد شــد داده اســت‪ .‬م ‪ .‬الــف ‪8295 :‬‬ ‫رضــا ســارانی ‪ -‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد‬ ‫کاووس ‪-‬از طــرف جــواد پورمنــد‬ ‫قفس ها موجب رونق‬ ‫گلستانشدند‬ ‫حــق شــناس همچنیــن از پرداخــت ‪ ۷۰‬درصــد خســارات وارده شــده بــه کشــاورزان خبــر داد و گفــت کــه‬ ‫بقیــه ایــن خســارت هــا پــس از ابــاغ بــه بهــره بــرداران اســیب دیــده پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بدینوســیله بــه خانمخدیجــه کبــری ســقائیان جــزی فرزنــد علــی‬ ‫اوســط ش ش ‪ 114‬کــد ملــی ‪ 2249586551‬بــه عنــوان بدهــکار‬ ‫بــه ادرس گــرگان افســران کوچــه ششــم کوچــه دومســمت چــپ‬ ‫پرونــده اجراییــه کالســه فــوق ابــاغ مــی گــردد کــه بانــک رفــاه‬ ‫گــرگان بــه اســتناد ســند قــرارداد داخلــی بــه شــماره‪-275850002‬‬ ‫‪ 85/3/10‬جــه وصــول طلــب خــود مبــادرت بــه صــدور اجراییــه‬ ‫علیــه شــما واقــای لخپحمــد غعالمــی قلعــه ســری فرزنــد اســداله‬ ‫ش ش ‪ 80‬کدملــی ‪ 5799716221‬بــه نشــانی گرگانــت خ‬ ‫افســران خ ســوم کوچــه دوم غربــی ( ضامــن ) رانمــوده وطلــب‬ ‫خــود رابــه شــرح موضــوع الزم االجــرا بــه مبلــغ ‪38/000/000‬‬ ‫ریــال کل طلــب تاپایــان تاریــخ ‪ 98/10/5‬وازایــن تاریــخ بــه بعــد‬ ‫روزانــه ‪ 10000‬ریــال بــه مبلــغ فــوق افــزوده میشــود درضمــن اصــل‬ ‫طلــب مبلــغ ‪ 11/000/000‬ریــال وخســارت تاخیــر ‪ 8/000/000‬ریــال و‬ ‫ســود‪ 19/000/000‬ریــال اعــام نمــوده اســت وچــون طبــق گواهــی‬ ‫مامــور ابــاغ امــکان ابــاغ اجراییــه بــه علــت مــورد شناســایی‬ ‫قرارنگرفتن میســر نگردیده ووکیل بســتانکار نیز طبق نامه وارده‬ ‫شــماره‪ 99/2/25 –2417‬درخواســت درج اگهــی درروزنامــه را‬ ‫ننمــوده لــذا مراتــب مفــاد اجراییــه بــه شــرح فــوق بادرج یــک نوبت‬ ‫دریکــی از روزنامــه هــای کثبرالنتشــار دراجــرای مقــررات مــاده ‪18‬‬ ‫اییــن نامــه اجرااگهــی میگــردد چنانچــه پــس ازابــاغ اجراییــه کــه‬ ‫بیســت ‪ 20‬روز پس از تاریخ انتشــار محســوب میشــود نســبت به‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــرایط پــرورش و تولیــد ماهیــان خاویــاری بــا اســتفاده از اب هــای‬ ‫شــور و نامتعــارف در شــرق اســتان فراهــم اســت و تمــام خدمــات کارشناســی بــه‬ ‫صــورت رایــگان و تســهیالت الزم بــا بهــره انــدک بــه متقاضیــان ارایــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تاکنــون ‪ ۲‬ســرمایه گذار در گنبــدکاووس و یــک ســرمایه گذار در کاللــه‬ ‫پروانــه احــداث مزرعــه پــرورش خاویــار را اخــذ کردنــد و عملیــات اجرایــی ایــن طــرح‬ ‫هــا بــه زودی اغــاز میشــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره شــیالت گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬هــم اینــک ‪ ۲۰۰‬مزرعــه و‬ ‫اب بنــدان و ‪ ۵۹‬اســتخر دومنظــوره پــرورش ماهــی بــه مســاحت حــدود ســه‬ ‫هــزار هکتــار بــه پــرورش چهــار گونــه ماهیــان گرمابــی شــامل فیتوفــاک‪،‬‬ ‫کپــور‪ ،‬امــور و بیگ هــد در گنبــدکاووس مشــغول هســتند و ایــن شهرســتان‬ ‫بــا تولیــد ســاالنه ‪ ۱۰‬هــزار تــن ماهیــان گرمابــی‪ ،‬دارنــده رتبــه نخســت تولیــد‬ ‫ایــن گونــه از ماهیــان در اســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره شــیالت گنبــدکاووس ادامــه داد‪ ۲ :‬مزرعــه ســردابی و ‪۱۵‬‬ ‫اســتخر دومنظــوره بــا ظرفیــت تولیــد ‪ ۵۰‬تــن در مینودشــت‪ ،‬ســه مزرعــه‬ ‫و هفــت اســتخر دومنظــوره بــا ظرفیــت تولیــد ‪ ۵۷‬تــن در گالیکــش‪ ،‬ســه‬ ‫اســتخر دومنظــوره و ســه مزرعــه بــا ظرفیــت تولیــد ‪ ۲۵‬تــن در مراوه تپــه و‬ ‫‪ ۲‬اب بنــدان‪ ،‬ســه مزرعــه و ‪ ۳۰‬اســتخر دومنظــوره بــا ظرفیــت تولیــد هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬تــن در کاللــه مشــغول فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫قــزاق بــا بیــان اینکــه شــرق گلســتان از ظرفیــت الزم بــرای پرورش ماهیــان زینتی و‬ ‫زالــو نیــز برخــوردار اســت گفــت‪ :‬بــرای پــرورش ماهیان زینتــی‪ ،‬خاویــاری‪ ،‬کروکودیل‬ ‫و زالــو تســهیالت حمایتــی ارزان قیمــت بــه متقاضیان پرداخت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک پــرورش زالــو در ‪ ۲‬کارگاه خانگــی و پــرورش ماهیــان زینتــی‬ ‫هــم در ‪ ۲‬کارگاه خانگــی در گنبــدکاووس انجــام می شــود و ســه کارگاه تکثیــر‬ ‫ماهیــان گرمابــی نیــز در ایــن شهرســتان‪ ،‬بچــه ماهــی مــورد نیــاز اب بندان هــا و‬ ‫مــزارع منطقــه را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫قــزاق اظهــار داشــت ‪ :‬شهرســتان های شــرق گلســتان شــرایط الزم را بــرای توســعه‬ ‫اســتخرهای دومنظــوره بــا اســتفاده از اب چاه هــای کشــاورزی و مکانیــز ه کــردن‬ ‫مــزارع‪ ،‬پــرورش ماهیــان خاویــاری و ابــزی پــروری در قفــس بــه عنــوان مهمتریــن‬ ‫راهکارهــای جهــش تولیــد دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا همــکاری هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و ســه برابــر ایــن‬ ‫تعــداد بــه صــورت غیرمســتقیم بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار تــن ماهــی گرمابــی و ســردابی در‬ ‫شهرســتان های گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬گالیکــش و مینودشــت در شــرق‬ ‫گلســتان تولیــد و بــه سراســر ایــران و چنــد کشــور همســایه صــادر می شــود‪.‬‬ ‫تعهــد خــود عمــل ننماییــد حســب درخواســت بســتانکار عملیــات‬ ‫اجرایــی پیگیــری میگــردد وچزایــن اگهــی اگهــی دیگــری جهــت‬ ‫ابــاغ اجراییــه صــادر نخواهــد شــد میــم الــف ‪ 4375‬حســین‬ ‫حکــم ابــادی ‪ -‬اداره کل ثبــت اســناد امــاک گلســتان‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای قاســم ســرگزی فرزنــد علــی شناســنامه‬ ‫‪ 497965417‬صــادره ازاق قــا ســاکن گــرگان شــهرک‬ ‫دادگســتری واقــای محمــد عنایتــی فرزنــد حســین شناســنامه‬ ‫ملــی ‪ 2248659725‬صــادره از کردکــوی ســاکن گــرگان شــهرک‬ ‫دادگســتری ابــاغ مــی شــود کــه بانــک رفــاه شــعبه مرکــزی بــه‬ ‫اســتناد قــرارداد بانکــی شــماره ‪ 155820215‬جهــت وصــول مبلــغ‬ ‫‪ 23/320/000‬ریــال تاتاریــخ ‪ 99/2/24‬بــه انضمــام خســارت‬ ‫تاخیــر متعلقــه وازتاریــخ مذکــور تــاروز تســویه کامــل بدهــی طبــق‬ ‫مقــررات علیــه شــما اجراییــه صــادر نمــوده وپرونــده اجرایــی‬ ‫بــه کالســه ‪ 9900226‬درایــن اداره تشــکیل شــده وطبــق گــزارش‬ ‫مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‬ ‫لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه‬ ‫اجرامفــاد اجراییــه فقــط یــه مرتبــه دریکــی از روزنامــه هــای کثیــر‬ ‫االنتشــار محلــی اگهــی میشــود وچنانچــه ظــرف مــدت ‪ 20‬روز‬ ‫ازتاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد نســبت‬ ‫بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرایی جریان‬ ‫خواهــد یافــت ‪0‬میــم الــف ‪ 4371‬حســین حکــم ابــادی ‪ -‬اداره کل‬ ‫برنامه ریــزی شــده و بــا همــکاری دولــت انــرا بــه‬ ‫ســرانجام برســانیم‪.‬‬ ‫کوهســاری‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت قــرارگاه ســازندگی‬ ‫خاتــم االنبیــاء (ص) بــرای اجــرای طرح هــای عمرانــی‬ ‫و تکمیــل ان را از دیگــر موضوعــات مــورد توجــه‬ ‫کمیســیون عمــران مجلــس ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫قــرارگاه ظرفیــت مناســبی بــرای توســعه کشــور اســت‬ ‫و بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی و مالــی دولــت‪،‬‬ ‫می تــوان اجــرای بخشــی از طرح هــا و یــا تکمیــل‬ ‫طرح هــای نیمــه تمــام را بــه ایــن مجموعــه واگــذار‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ثبــت اســناد امــاک گلســتان‬ ‫بدیــن وســیله بــه ســعید اســمعیلی فرزنــد علــی بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 0682415881‬و ش ‪0‬ش ‪ 7818‬بنشــانی ادرس یــک‬ ‫گــرگان – چهــار راه شــهدا روبــروی پــارک خســابان دباغــان الله‬ ‫‪ 23‬ادرس دوم ‪ :‬خیابــان مطهــری جنوبــی‪ -‬مطهــری ‪6‬و‪( 4‬‬ ‫ضامــن ) پرونــده بــه شــما ابــاغ میگــردد بانــک ســپه باســتناد‬ ‫قراردادشــماره ‪ 109600956‬مــورخ ‪ 96/6/15‬موضــوع الزم‬ ‫االجــرا ‪ 111/841/926‬ریــال برعلیــه شــمامبادرت بــه صــدور‬ ‫اجراییــه نمــوده کــه باکالســه پرونده ‪ 9801659‬تشــکیل وبرابر‬ ‫گــزارش مامورپســت درادرس تعییــن شــده مــورد شناســایی‬ ‫قــرار نگرفتیــد لــذا بــه تقاضــای بســتانکار وبرابر مــاده ‪ 18‬ایین‬ ‫نامــه اجرامفــاد اســناد رســمی اجراییــه دریــک نوبــت دریکــی‬ ‫ازجرایــد کثیراالنتشــار مجــاز محــل یانزدیکتریــن بــه محــل‬ ‫چــاپ ودرج ومنتشــر میگــردد چنانچــه پــس از ‪ 20‬روز ازتاریــخ‬ ‫انتشــار کــه تاریــخ ابــاغ اجراییــه محســوب میگــردد نســبت‬ ‫بــه پرداخــت بدهــی اقــدام ننماییــد عملیــات اجرایــی برعلیــه‬ ‫شــما تعقیــب وبجــز ایــن اگهــی واگهــی مزایــده درصــورت‬ ‫بازداشــت امــوال اگهــی دیگــری صــادر ومنتشــر نخواهدشــد‬ ‫ضمنــا» ازتاریــخ ‪ 98/10/15‬روزانــه مبلــغ ‪ 32/458‬بدهــی‬ ‫شــما اضافــه مــی گردد‪.‬میــم الــف ‪ 4377‬حســین حکــم ابادی‬ ‫‪ -‬اداره کل ثبــت اســناد امــاک گلســتان‬ ‫پرداخت تسهیالت هزارمیلیاردی اشتغال به عشایر‬ ‫پرداخــت تســهیالت هزارمیلیــاردی اشــتغال بــه عشــایر ‪ :‬دولــت هــزار و ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫بــرای اشــتغال خانوارهــای عشــایری خراســان شــمالی در زمینــه دامپــروری‪ ،‬صنایــع دســتی و گیاهــان‬ ‫دارویــی پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهســازی و بودجــه اداره کل امــور عشــایر خراســان شــمالی در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬تخصیص‬ ‫تســهیالت اشــتغال بــه عشــایر ایــن اســتان ســال ‪ ۹۸‬در مقایســه بــا ســال ‪ ۹۲‬و اغــاز روی کار امــدن‬ ‫دولــت تدبیــر‪ ۶ ،‬برابــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مهــدی خانــی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۲‬تنهــا ‪ ۴۷‬میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغال بــه خانوارهــای عشــایری‬ ‫اســتان پرداخــت شــده بــود کــه ایــن رقــم در ســال ‪ ۹۸‬بــه ‪ ۳۱۵‬میلیــارد ریــال رســید‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون هــزار و ‪ ۶۲۶‬شــغل جدیــد بــرای خانوارهــای عشــایری اســتان در بخــش‬ ‫هــای مختلــف ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫خانــی‪ ،‬بــر صیانــت از اشــتغال عشــایر تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۲‬هــزار خانــوار نیــز مــورد‬ ‫حمایــت قــرار گرفتنــد تــا از چرخــه تولیــد خــارج نشــوند‪.‬‬ ‫افزایش بیش از ‪ ۲‬برابری تولید گوشت توسط عشایر‬ ‫ایــن مســوول عشــایری بــه افزایــش بیــش از ‪ ۲‬برابــری تولیــد گوشــت قرمــز توســط عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در ســال ‪ ۹۲‬تنهــا ‪ ۳۹۳‬تــن گوشــت قرمــز توســط ایــن قشــر تولیــد شــده بود‬ ‫کــه ایــن رقــم در ســال ‪ ۹۸‬بــه ‪ ۸۴۰‬تــن رســید‪.‬‬ ‫خانــی اظهــار داشــت‪ :‬دولــت در طــرح زنجیــره گوشــت قرمــز و همچنیــن اعتبــارات خشکســالی‪،‬‬ ‫تســهیالتی بــرای طــرح هــای دامپــروری در اختیــار دامپــروران عشــایری قــرار داد‪.‬‬ ‫تولیدات صنایع دستی عشایر ‪ ۶۶‬درصد افزایش یافت‬ ‫وی در خصــوص تولیــدات صنایــع دســتی خانوارهــای عشــایری اســتان نیــز گفــت‪ :‬در ســال ‪۹۲‬‬ ‫خانوارهــای عشــایری ایــن اســتان هشــت هــزار و ‪ ۳۵۰‬متــر مربــع صنایــع دســتی داری تولیــد کــرده بودند‬ ‫کــه در ســال ‪ ۹۸‬ایــن تولیــدات بــا ‪ ۶۶‬درصــد رشــد بــه ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۶۲۰‬متــر مربــع افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫خانــی افــزود‪ :‬صنایــع دســتی تولیــدی عشــایر خراســان شــمالی انــواع قالــی کــردی‪ ،‬ســفره کــردی‪،‬‬ ‫جاجیــم‪ ،‬گلیــم‪ ،‬توبــره و کیــف هــای دســتی را شــامل مــی شــود کــه بخشــی از ان بــرای مصــرف خانــوار‬ ‫اســت و بخشــی در بــازار عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رییس اداره بهســازی و بودجه اداره امور عشــایر خراســان شــمالی گفت‪ :‬تولیدات صنایع دســتی غیر‬ ‫داری عشــایر اســتان نیــز شــامل لبــاس هــای محلــی‪ ،‬دســتکش و کاله در ســال ‪ ،۹۲‬هــزار و ‪ ۱۲۷‬متــر‬ ‫مربــع بــود کــه پارســال بــه هــزار و ‪ ۸۶۰‬متــر مربــع رســید‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در نشســت اخیــر بــا رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬پیگیــری الزم برای تحقق‬ ‫مصوبــه هــای ســفر کاروان دولــت تدبیــر و امیــد انجــام شــد و تخصیــص اعتبــار مصــوب ســفر بــرای امســال قطعــی‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی در نشســت بررســی مصوبــات ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان اظهــار داشــت‪ :‬بنابرایــن‬ ‫اعتبــارات ســفر رییــس جمهــوری بــه اســتان در ســال گذشــته بــه طــور کامــل محقــق خواهــد شــد و از دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی انتظــار مــی رود در ایــن زمینــه از وزارت خانــه هــا پیگیــر باشــند‪.‬‬ ‫اختصاص اعتبارات‬ ‫سفر دولت به استان‬ ‫قطعی است‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬تیر ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت‬ ‫تعــاون گفــت‪ :‬ظــرف چنــد روز اخیــر ‪ ۱۴۳‬هــزار‬ ‫پرونــده از طریــق ســامانه کارا بــه بانک هــا‬ ‫ارســال‪ ۶۵۸ ،‬پرونده نیز تصویب شــده و اماده‬ ‫انتقــال بــه مرحلــه بعــد اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ ۹۹.۹ :‬درصــد جمعیــت اســتان از مزایــای‬ ‫بــرق برخوردارنــد و تنهــا کمتــر از ‪ ۱۰۰‬خانــوار روســتایی از داشــتن ایــن انــرژی محــروم هســتند‪.‬‬ ‫علیرضــا صبــوری در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬ایــن خانوارهــا عمدتــا از قشــر عشــایر هســتند کــه در‬ ‫شهرســتان های اســفراین‪ ،‬شــیروان و مانــه و ســملقان اســتقرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود در همیــن راســتا‪ :‬پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــه مشــاغل اســیب دیده از کرونــا در‬ ‫هفته هــای اخیــر اغــاز شــده و تاکنــون ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خانوارهــای عشــایری ایــن اســتان بــه دلیــل کوچــروی بین ییالق و قشــاق‪ ،‬تنها حدود‬ ‫چهــار مــاه در برخــی از مناطــق اســتان مســتقر مــی شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬انهــا در خانــه هــای گلــی و بیشــتر در‬ ‫ســیاه چادرهــا ســکونت دارنــد و ایــن خانوارهــا بــه صــورت پراکنــده در ایــن ســامانه هــا مســتقر شــده انــد‬ ‫کــه تنهــا چنــد مــاه از فصــل را در ایــن محلــه هــا بــه ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــدادی کالتــه نیــز در اســتان‪ ،‬کــه هریــک جمعیتــی ‪ ۲‬تــا ســه خانــواری دارنــد از بــرق محــروم‬ ‫هســتند و تعــدادی از خانوارهــا در اراضــی ملــی اطــراف روســتاها بــه صــورت پراکنــده ســکنی گزیــده انــد‪،‬‬ ‫بــه دلیــل منــع قانونــی بــرق رســانی بــه انــان‪ ،‬همچنــان از نعمــت بــرق بــی نصیــب مانــده انــد‪.‬‬ ‫صبــوری بــا بیــان اینکــه حتــی بــرای برقرســانی بــه ایــن محلــه هــا نیــز بــا اســتانداری تفاهــم نامــه امضــا‬ ‫شــده‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تــاش داریــم تــا بــه هــر نحــوی شــده ایــن خانوارهــا نیــز از مزایــای بــرق برخــوردار‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫وی تعــداد روســتاهای برخــوردار از بــرق اســتان را ‪ ۹۴۳‬پارچــه ذکــر کــرد و افــزود‪ ۷۲۱ :‬روســتای خراســان‬ ‫شــمالی جمعیتــی بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار و مابقــی کمتــر از ایــن تعــداد دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد حجــم شــبکه هــای توزیــع ایــن اســتان معــادل ‪ ۹‬هــزار و ‪۷۳۹‬‬ ‫کیلومتــر بــود کــه بــا تــاش کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق ایــن اســتان و بــا وجــود تنگناهــای مالــی و‬ ‫مشــکالت موجــود در پایــان ســال ‪ ۹۸‬ایــن عــدد بــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تعــداد مشــترکان اســتان نیــز بــا افزایش‬ ‫‪ ۶۳‬هــزار و ‪ ۹۶‬بــه عــدد ‪ ۳۶۴‬هــزار و ‪ ۶۳۶‬مشــترک رســیده اســت‪.‬‬ ‫فشــار ضعیــف شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫صبــوری افــزود‪ :‬تامیــن بــرق واحدهــای صنعتــی و تولیــدی بــا احــداث ‪ ۱۳۰‬کیلومتــر شــبکه و ‪ ۶۸‬ترانــس‬ ‫افزایــش تعــداد مشــترکان صنعتــی از هــزار و ‪ ۲۹۸‬مشــترک بــه هــزار و ‪ ۷۹۳‬مشــترک از دیگــر اقدامــت‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســاخت هشــت ســاختمان شــعبه هــای بــرق روســتایی جهــت خدمــات رســانی بهتــر‬ ‫بــه مشــترکین روســتایی و روســتاهای اســتان نیــز از دیگــر خدمــات ایــن دولــت در اســتان اســت‪.‬‬ ‫پیش بینی هزار و ‪ ۶۰۰‬پنل خورشیدی برای عشایر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬دســتگاه پکیــج ســیار‬ ‫خورشــیدی ‪ ۱۰۰‬وات در اختیــار خانوارهــای عشــایری ایــن اســتان قــرار می گیــرد کــه وزارت نیــرو ‪۵۰‬‬ ‫درصــد هزینه هــای ان را پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫صبــوری اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای حمایــت از تولیــد و بخــش کشــاورزی در اســتان تعــداد ‪ ۱۲۸‬حلقــه‬ ‫چــاه کشــاورزی فاقــد بــرق در ایــن دوره بــرق دار شــده و باعــث بهبــود وضعیــت بخــش کشــاورزی شــده و‬ ‫تعــداد کل چاه هــای کشــاورزی بــرق دار شــده بــه هــزار و ‪ ۳۴۸‬حلقــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫صبــوری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن وزارت خانــه هزینــه هــر پکیــج را کــه شــامل ‪ ۲۵‬میلیــون ریــال مــی‬ ‫شــود تقبــل کــرده اســت مابقــی هزینــه هــا را بایــد خــود خانوارهــای عشــایر بپردازنــد یــا اداره کل‬ ‫امــور عشــایر از محــل اعتبــارات اســتانی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی در ســطح شــهر و روســتا بــرای مجمــوع شــبکه روشــنایی معابــر تعــداد ‪۳۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۶۰‬دســتگاه چــراغ ال ای دی نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وزارت نیــرو ایــن کمــک را بــه خانــوار هــای عشــایری کــه کــوچ رو هســتند دارد‪ ،‬پرداخت‬ ‫مــی کند‪.‬‬ ‫برق رسانی به ‪ ۵۶‬روستا‬ ‫صبــوری گفــت‪ :‬در دولــت تدبیــر و امیــد تعــداد ‪ ۵۶‬روســتای محــروم و ســخت گــذر اســتان از مزایــای برق‬ ‫و روشــنایی بهــره منــد شــدند و تعــداد خانــوار روســتایی بــرق دار از ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬خانــوار بــه ‪ ۱۲۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۸‬خانــوار رســیده کــه بدیــن وســیله درصــد خانــوار برخــوردار از نعمــت بــرق اســتان از عــدد ‪ ۹۵.۲‬در ســال‬ ‫‪ ۹۲‬بــه ‪ ۹۹‬درصــد در پایــان ســال ‪ ۹۹‬رســیده اســت‪ ،‬امــا در مجمــوع هــم اکنــون ‪ ۹۹.۹‬درصــد جمعیــت‬ ‫شــهری و روســتایی اســتان از مزایــا بــرق برخــوردار شــده انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اصــاح و بازســازی تبدیــل شــبکه هــای ســیمی بــه کابــل خودنگهــدار بــه طــول چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۶۷۱‬کیلومتــر بــه منظــور رفــع افــت ولتــاژ شــبکه‪ ،‬افزایــش کیفیــت تــوان و صیانــت از شــبکه های‬ ‫توزیــع انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه همیــن دلیــل خراســان شــمالی‪ ،‬اولیــن اســتان ســبز در شــبکه هــای روپــوش دار عایــق‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم صفیــه کتولــی نــژاد نــام پدر‪:‬علــی اکبــر شــماره شناســنامه ‪ 247‬شماره‪/‬شناســه‬ ‫ملــی‪ 2121525904:‬متولــد‪ 1358/01/10:‬بــه نشــانی ‪ -1:‬گــرگان کــوی طالقانــی ‪ 18‬متــری طالقانــی دوزندگــی‬ ‫زنانــه ‪ -2‬گــرگان کاشــانی ‪ 10‬چنــاران ‪ 10‬و احمــد محمدپورفوجــردی‪ ،‬نــام پئــر محمــد اباهیــم ‪،‬شــماره‬ ‫شناســنامه ‪،3‬شــماره ‪/‬شناســه ملی‪،2122154284:‬متولــد‪ 1350/05/20:‬بــه نشــانی ‪:‬گــرگان شــهرک ســپاه‬ ‫چنــاران ‪ 14‬و شــهربانو اتراچالی‪،‬نــام پــدر ‪:‬رجــب شــماره شناســنامه ‪،2‬شماره‪/‬شناســه ملــی‪2122130695:‬‬ ‫متولــد ‪،1347/01/01‬بــه نشــانی ‪ :‬گــرگان شــهرک ســپاه روبــروی چنــاران ارایشــگری زنانــه ‪ 16‬ابــاغ میگــردد‬ ‫کــه بانــک رفــاه کارگــران شــعبه بــه اســتنادقراردادبانکی ‪600900001‬مــورخ ‪ 1390/2/11‬بــرای وصــول مبلــغ‬ ‫‪ 54300000‬ریــال ( پنجــاه وچهارمیلیــون وســیصد هزارریــال ) کــه از تاریــخ ‪ 1398/11/27‬روزانــه مبلــغ ‪21000‬‬ ‫ریــال بــه ان افــزوده میشــود بابــت طلــب بــه انضمــام ‪ %5‬اجرایــی متعلقــه بــه صنــدوق دولــت بابــت‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 9801839‬علیــه شــمامبادرت بــه صــدور اجراییــه نمــوده وپرونــده کالســه فــوق درایــن اداره‬ ‫تشــکیل ودرجریــان اقــدام اســت لــذا چــون امــکان ابــاغ توســط مامــور پســت میســر نگردیــد وبســتانکار‬ ‫نیــز نمــی توانــد شــمارامعرفی نمایــد وبــرای ایــن اداره هــم ادرس شــما معلــوم نیســت باســتناد تقاضــای‬ ‫بســتانکار ومــاده ‪ 18‬اصالحــی اییــن نامــه اجــرا مفــاد اجراییــه فــوق الذکــر یــک نوبــت دریکــی ازروزنامــه های‬ ‫کثیرالنتشــار اگهــی میشــود لــذا چنانچــه ظــرف مــدت بیســت (‪ )20‬روز ازتاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه روز‬ ‫رســمی ابــاغ اجراییــه محســوب مــی گــردد اقــدام بــه پرداخــت بدهــی خــود ننمایدعملیــات اجرایــی برابــر‬ ‫مقــررت علیــه شــما تعقیــب وبــه جــز ایــن اگهــی واگهــی مزایــده درصــورت بازداشــت امــوال اگهــی دیگــری‬ ‫منتشــر وصــادر نخواهدشــد‪0‬م الــف ‪ 4370‬حســین حکــم ابــادی ‪ -‬اداره کل ثبــت اســناد امــاک گلســتان‬ ‫بدیــن وســیله بــه خانــم حدیثــه قاســمی نــام پــدر‪ :‬نقــی تاریــخ تولــد ‪ 1360/6/25‬شــماره شناســنامه ‪3360‬‬ ‫بــه نشــانی گــرگان ‪ :‬خیابــان چالــه بــاغ قــدس ‪ 4‬کــد پســتی ‪ 4916987874‬ابــاغ مــی گــردد بانــک ســپه برابــر‬ ‫قــرارداد بانکــی شــماره ‪ 5800432667‬مــورخ ‪ 13496/6/15‬باموضــوع الزم االجــرا بــه مبلــغ ‪152/148/624‬‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫تصویب‪۶۵۸‬پرونده کرونا‬ ‫و حمایت از کسب و کارها‬ ‫محرومیت فقط ‪ ۱۰۰‬خانوار روستایی از برق‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬مــوارد دیگــری نیــز شــامل اتاقک‬ ‫هــای کوچــک در کنــار چــاه هــای کشــاورزی و یــا دامــداری هــا اســت کــه افــرادی بــه عنــوان نگهبــان بــه‬ ‫صــورت فصلــی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان بــرق بــرای مصــرف خانوارهــا بــه منظــور روشــنایی چــادر‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از تلویزیــون‪ ،‬رادیــو و شــارژ موبایــل در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای گذشــت حــدود ‪ ۴۰۰‬دســتگاه پنــل خورشــیدی ‪ ۴۰‬ولــت در اختیــار خانوارهــای‬ ‫عشــایری ایــن اســتان قــرار گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫‪ ۸۴‬درصــد مشــترکان بــرق خراســان شــمالی مربــوط بــه بخــش خانگــی‪ ۴ ،‬درصــد ادارات و‬ ‫دســتگاه های خدمــات رســان‪ ،‬یــک درصــد کشــاورزی‪ ،‬کمتــر از یــک درصــد صنعتــی و ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫ســایر مصــارف اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد انــان در روســتاها ســکونت دارنــد‪،‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۳۰‬هــزار نفــر از جمعیــت ایــن اســتان نیز عشــایری هســتند‪.‬‬ ‫ریــال تاتاریــخ ‪ 1398/6/20‬کــه ازان تــارخ روزانــه مبلــغ ‪ 100000‬ریــال بــه ان افــزوده مــی گــردد برعلیــه‬ ‫شمادرخواســت صدور اجراییه نموده که دراداره اجرامفاد اســناد رســمی الزم االجرا گرگان به پروده کالســه‬ ‫‪ 9801552‬تشــکیل گردیــده کــه حســب گواهــی مامورپســت درادرس متــن ســند موردشناســایی قرارنگرفته اید‬ ‫وبســتانکار هم نتوانســته ادرس دیگری ازشــما معرفی نماید لذا طبق ماده ‪ 18‬ایین نامه اجرای مفاد اســناد‬ ‫رســمی الزم االجــرا بــه شــماابالغ مــی گــردد ازتاریــخ انتشــار ایــن اگهــی که تاریخ ابالغ اجراییه محســوب اســت‬ ‫وفقــط یــک نوبــت درروزنامــه کثیراالنتشــار محــل یانزدیــک محــل درج ومنتشــر مــی گــردد ظــرف ده روز نســبت‬ ‫بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودرغیراینصــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررت‬ ‫علیــه شــما تعقیــب خواهدشــد‪0‬م الــف ‪ 4376‬حســین حکــم ابــادی ‪ -‬اداره کل ثبــت اســناد امــاک گلســتان‬ ‫اگهــی ابــاغ اجرائیــه ‪ :‬بدینوســیله بــه رضــا شــهرابادی ‪،‬نــام پــدر محمــد حســین‪ ،‬شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 22498‬ابــاغ میگــردد کــه بانــک رفــاه گرگان به اســتناد قــرارداد بانکــی ‪ 191830012‬مــورخ‪1383/10/28‬‬ ‫بــرای وصــول مبلــغ ‪(4150000‬چهارمیلیــون وصدوپنجــاه هــزار ریــال )بابــت طلــب بــه انضمــام ‪%5‬اجرائی‬ ‫متعلقــه بــه صنــدوق دولــت بابــت پرونــده کالســه ‪ 9300926‬علیــه شــما مبــادرت بــه صــدور اجراییــه‬ ‫نمــوده و پرونــده کالســه فــوق در ایــن اداره تشــکیل و در جریــان اقــدام اســت لــذا چــون امــکان ابــاغ‬ ‫توســط مامــور پســت میســر نگردیــد و بســتانکار نیــز نمــی توانــد شــما را معرفــی نمایــد و بــای اداره هــم‬ ‫ادرس شــما معلــوم نیســت باســتناد تقاضــای بســتانکار و مــاده ‪ 18‬اصالحــی ائیــن نامــه اجــرا مفــاد‬ ‫اجرائیــه فــوق الذکــر یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود لــذا چنانچــه‬ ‫ظــرف مــدت بیســت(‪ )20‬روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه روز رســمی ابلــغ اجراییــه محســوب مــی‬ ‫گــردد اقــدام بــه پرداخــت بدهــی خــود ننماییــد عملیــات اجرایــی برابــر مقررات علیه شــما تعقیــب و جز‬ ‫ایــن اگهــی و اگهــی مزایــده در صــورت بازداشــت امــوال اگهــی دیگــری منتشــر و صــادر نخواهــد شــد‪ .‬م‬ ‫الــف‪ 4378:‬مدیــر اجــرا واحــد اجــرای اســناد رســمی گرگان‪-‬نعمــت الــه عظیمــی پــور‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت – گنبــد کاووس ‪ :‬ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 194090‬متــر مربــع‬ ‫قطعــه ‪ 86‬تفکیکــی دارای شــماره پــاک ‪ 150‬فرعــی از ‪– 25‬‬ ‫اصلــی واقــع در قریــه کلوکنــد بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبتــی مینودشــت‬ ‫ذیــل شــماره ثبــت ‪ 45592‬صفحــه ‪ 349‬دفتــر جلــد ‪ 249‬بنــام‬ ‫اقــای ســبز علــی شــاه بیکــی صــادر و تســلیم شــده حــال مالــک‬ ‫بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود گواهــی شــده توســط دفترخانــه‬ ‫شــماره ‪ 14‬مینودشــت ادعــا نمــوده کــه اصــل ســند مالکیــت در‬ ‫حیــن جابجائــی مفقــود شــده لــذا تقاضــای صــدور المثنــی ســند‬ ‫مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده کــه از ایــن رو بــه اســتناد مــاده ‪120‬‬ ‫– اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه‬ ‫دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫باشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود‬ ‫را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد‬ ‫در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات‬ ‫نســبت بــه صــدور مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد ‪ .‬م ‪ .‬الــف‬ ‫‪ 8293 :‬حســین باغبانــی ‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫مینودشــت ‪ -‬از طــرف ایشــان رادفــر‬ ‫رونق تجاری به گمرک ریلی اینچه برون بازگشت‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت‪ :‬بازگشــایی گمــرک اینچه بــرون و اغــاز تــردد ریلــی بــه ســمت کشــور‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬رکــود ایــن بخــش از گمــرکات اســتان را از بیــن بــرده و رونــق تجــارت را بــه ایــن دروازه‬ ‫مــرزی بازگردانــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی گفــت‪ :‬پــس از شــروع مجــدد مبــادالت ریلــی ایــران و ترکمنســتان کــه بــا رایزنــی‬ ‫مقامــات دو کشــور ‪ ۱۰‬روز پیــش اغــاز شــد‪ ،‬عــاوه بــر صــادرات ‪ ۱۳۱‬واگــن کاال بــه وزن تقریبــی هــر‬ ‫کــدام ‪ ۶۵‬تــن‪ ،‬حــدود ‪ ۷۰‬واگــن دیگــر هــم در چنــد روز گذشــته بارگیــری و امــاده صــادرات از طریــق‬ ‫ایــن خــط ریلــی بیــن المللــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاالهــای بارگیــری شــده کــه هــر روز بــه تعــداد و حجــم ان اضافــه می شــود‪ ،‬بیشــتر شــامل‬ ‫مــواد غیرغذایــی از جملــه ســیمان‪ ،‬انــواع اهــن االت (پروفیــل‪ ،‬میلگــرد و تیراهــن)‪ ،‬مــواد پالســتیکی‪،‬‬ ‫رنــگ‪ ،‬کاشــی و ســرامیک و ســنگ معدنــی اســت‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ :‬وزن هــر یــک از واگن هــا بیــن ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۷۰‬تــن اســت کــه پــس از انجــام کارهــای‬ ‫اداری و گمرکــی‪ ،‬بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و گــذر از تونل هــای ضدعفونــی کننــده به کشــورهای‬ ‫مقصــد صادراتــی از جملــه ترکمنســتان‪ ،‬قزاقســتان و ازبکســتان بــه صــورت حمــل می شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان ادامــه داد‪ :‬رایزنـی مقامــات ایــران و ترکمنســتان بــرای بازگشــایی قســمت‬ ‫کامیونــی و صــادرات مــواد غذایــی از گمــرک اینچــه بــرون ادامــه دارد تــا پــس از توافــق طرفیــن‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر صــادرات اقــام اشــاره شــده بــا کامیون هــا و تریلی هــای ترانزیــت‪ ،‬مــواد غذایــی واحدهــای تولیــدی‬ ‫اســتان هــم بــه ایــن کشــور و دیگــر کشــورهای اســیای میانــه صــادر شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی قبــل از شــیوع کرونــا‪ ،‬بــه طــور میانگیــن گمــرکات گلســتان ســاالنه بیــن ‪ ۲۵۰‬تــا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون دالر صــادرات و کمتــر از ‪ ۲۰‬درصــد ایــن مبلــغ نیــز واردات داشــت کــه بخــش زیــادی از ان از‬ ‫طریــق مــرز اینچــه بــرون انجــام می شــد‪.‬‬ ‫از اذر ‪ ۹۳‬بــا بهره بــرداری از راه اهــن بیــن المللــی قزاقســتان – ترکمنســتان – ایــران و گــذر ان از‬ ‫اینچــه بــرون‪ ،‬خدمــات گمــرک ریلــی نیــز بــه فعالیــت معمــول در مجموعــه گمــرکات اســتان اضافــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون بــه عنــوان تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی گلســتان‪ ،‬مرکــز گمــرکات ایــن اســتان بــوده و‬ ‫پایانه هــای صادراتــی گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و گمــرک‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان زیرمجموعــه ان اســت‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان در شــمال ایــران بــا کشــور ترکمنســتان و اســتان هــای مازنــدران‪ ،‬ســمنان و‬ ‫خراســان شــمالی همســایه اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پــس از شــیوع کرونــا در کشــور‪ ،‬بســیاری از‬ ‫کســب و کارهــا تعطیــل و کارگــران و کارفرمایــان‬ ‫خانــه نشــین شــدند‪ .‬بنابرایــن دولــت تصمیــم‬ ‫گرفــت بــا اعطــای تســهیالت از بیــکار شــدن‬ ‫دایمــی افــرادی کــه تحــت تاثیــر ویــروس کرونــا‬ ‫خانــه نشــین شــده بودنــد‪ ،‬جلوگیــری و از‬ ‫فرصت هــای شــغلی حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫پــس از بررســی های انجــام شــده در ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا و برابــر اعــام بانــک مرکــزی‪۱۴ ،‬‬ ‫رســته اصلــی بــا ‪ ۵۵‬زیررســته کــه یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬بنــگاه را دربرمی گیــرد مشــمول دریافــت‬ ‫وام شناســایی شــدند و بــرای کارفرمایــان ایــن‬ ‫بنگاه هــا پیامــک بــرای ثبــت اطالعــات در ســامانه‬ ‫کارا ارســال شــد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت‬ ‫تعــاون روز ســه شــنبه بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر در‬ ‫ســامانه ثبــت نــام کردنــد و در حــال حاضــر نیــز‬ ‫حــدود ‪ ۷۶‬هــزار پرونــده در شــعب بانک هــا‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫«عیســی منصــوری» افــزود‪ :‬متقاضیــان‬ ‫دریافــت تســهیالت کارفرمــا یــا خویــش فرمــا‬ ‫هســتند و هــر کــدام از پرونده هایــی کــه بــه‬ ‫شــعب بانک هــا ارســال شــده تعــداد زیــادی‬ ‫اشــتغال را دربرمی گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی وزارت تعاون گفت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه پرداخــت تســهیالت اخیــرا‬ ‫شــروع شــده اســت و بــه تدریــج رو بــه افزایــش‬ ‫اســت پیــش بینــی می کنیــم ‪ ۳۸۰‬هــزار پرونــده‬ ‫در اینــده نزدیــک بــه مرحلــه پرداخــت برســد کــه‬ ‫حــدود یــک میلیــون اشــتغال را تحــت پوشــش‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره زمــان پرداخــت تســهیالت بــه‬ ‫رســته های مختلــف بــه عنــوان نمونه بخش حمل‬ ‫و نقــل‪ ،‬گفــت‪ :‬فراینــد بررســی درخواســت ها‬ ‫طوالنــی نیســت و توقفــی در کار نیســت‪.‬‬ ‫منصــوری گفــت‪ :‬سیســتمی طراحــی شــده کــه‬ ‫افــراد امضــای طالیــی ندارنــد بــه محــض ثبــت نام‬ ‫و وارد کــردن اطالعــات در ســامانه دســتگاه های‬ ‫مختلــف‪ ،‬ســه روز فرصــت دارنــد بررســی های‬ ‫الزم را انجــام دهنــد و چنانچــه نظرشــان اعــام‬ ‫نشــود سیســتم بــه صــورت اتوماتیک درخواســت‬ ‫را بــه بانــک اعــام می کنــد‪.‬‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای ســید جــال جعفــری باالجــاده‬ ‫فرزنــد ســید محمــود ش ش ‪ 321‬کدملــی ‪2249887659‬‬ ‫بــه عنــوان ضامــن خانــم ســیده ریحانــه ثابتــی بــه ادرس‬ ‫گــرگان دانشــگاه علــوم پزشــکی کــد پســتی ‪4917613414‬‬ ‫پرونــده اجرائیــه کالســه فــوق ابــاغ میگــردد کــه بانــک‬ ‫ســپه گــرگان ‪:‬بــه اســتناد ســند قــرار داد داخلــی ‪.‬بــه شــماره‬ ‫‪ 96/11/10-5800520161‬جهــت وصــول طلــب خــود مبــادرت‬ ‫بــه صــدور اجرائیــه علیــه شــما را نمــوده و طلــب خــود را بــه‬ ‫شــرح موضــوع الزم االجــرا بــه مبلــغ ‪106/232/328‬ریــال‬ ‫کل طلــب تــا پایــان تاریــخ ‪ 99/2/16‬و از ایــن تاریــخ بــه‬ ‫بعــد روزانــه ‪ 37/753‬ریــال بــه مبلــغ فــوق افــزوده میشــود‬ ‫در ضمــن اصــل طلــب مبلــغ ‪40/000/000‬ریــال و خســارت‬ ‫تاخیــر تادیــه ‪ 53/232/328‬ریــال و ســود ‪.13/000/000‬‬ ‫ریــال اعــام نمــوده اســت و چــون طبــق گواهــی مامــور‬ ‫ابــاغ امــکان ابــاغ اجرائیــه بــه علــت مــورد شناســایی قــرار‬ ‫نگرفتــن میســر نگردیــده ووکیــل بســتانکار نیــز طبــق نامــه‬ ‫وارده شــماره ‪99/3/25-54694‬درخواســت درج اگهــی در‬ ‫روزنامــه را نمــوده لــذا مراتــب مفــاد اجرائیــه بــه شــرح فــوق‬ ‫بــا درج یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار‬ ‫در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا اگهــی میگــردد‬ ‫چنانچــه پــس از ایــاغ اجرائیــه کــه بیســت ‪ 20/‬روز پــس‬ ‫از تاریــخ انتشــار محســوب میشــود نســبت بــه تعهــد خــود‬ ‫عمل ننمائید خســب درخواســت بســتانکار عملیات اجرائی‬ ‫پیگیــری میگــردد و جــز ایــن اگهــی‪ ،‬اگهــی دیگــری جهــت‬ ‫ابــاغ اجرائیــه صــادر نخواهــد شــد‪ .‬حســین حکــم ابــادی‪-‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد امــاک گلســتان میــم الــف‪4373:‬‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای خلیــل قاســم پــور اقــکاز فرزنــد علــی‬ ‫اکبــر ش ش ‪ 3‬کدملــی ‪ 2269132351‬بــه عنــوان ضامــن‬ ‫اقــای یعقــوب زمانــی بــه ادرس گــرگان خ مطهــری جنوبــی‬ ‫نبــش مطهــری ‪ 2‬طفوقانــی پ ‪ 8‬پرونــده اجرائیــه کالســه‬ ‫فــوق ابــاغ میگــردد کــه بانــک ســپه گــرگان ‪:‬بــه اســتناد ســند‬ ‫قــرار دادداخلــی ‪.‬بــه شــماره ‪ 96/5/25-109600738‬جهــت‬ ‫وصــول طلــب خــود مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه علیــه شــما‬ ‫را نمــوده و طلــب خــود را بــه شــرح موضــوع الزم االجــرا‬ ‫بــه مبلــغ ‪.123/740/463‬ریــال کل طلــب تــا پایــان تاریــخ‬ ‫‪ .98/01/1‬و از ایــن تاریــخ بــه بعــد روزانــه ‪.35/276‬ریــال‬ ‫بــه مبلــغ فــوق افــزوده میشــود در ضمــن اصــل طلــب مبلــغ‬ ‫‪ 1100/000/000‬ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه ‪.16/441/519‬‬ ‫ریــال و ســود ‪ .7/298/944‬ریــال اعــام نمــوده اســت و‬ ‫چــون طبــق گواهــی مامــور ابــاغ امــکان ابــاغ اجرائیــه بــه‬ ‫علــت مــورد شناســایی قــرار نگرفتــن میســر نگردیــده ووکیــل‬ ‫بســتانکار نیــز طبــق نامــه وارده شــماره ‪.99/4/4-5437‬‬ ‫درخواســت درج اگهــی در روزنامــه را نمــوده لــذا مراتــب‬ ‫مفــاد اجرائیــه بــه شــرح فــوق بــا درج یــک نوبــت در یکــی از‬ ‫روزنامــه هــای کثیراالنتشــار در اجرای مقــررات ماده ‪ 18‬ایین‬ ‫نامــه اجــرا اگهــی میگــردد چنانچــه پــس از ایــاغ اجرائیــه که‬ ‫بیســت ‪ 20/‬روز پــس از تاریــخ انتشــار محســوب میشــود‬ ‫نســبت بــه تعهــد خــود عمــل ننمائیــد خســب درخواســت‬ ‫بســتانکار عملیــات اجرائــی پیگیــری میگــردد و جــز ایــن‬ ‫اگهــی‪ ،‬اگهــی دیگــری جهــت ابــاغ اجرائیــه صــادر نخواهــد‬ ‫شــد‪ .‬حســین حکــم ابــادی – اداره کل ثبــت اســناد امــاک‬ ‫گلســتان میــم الــف‪4379:‬‬ ‫طعم تلخ‬ ‫کرونا برای‬ ‫گلستانی ها‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫همیــن اشــتباه کافــی بــود تــا تعــداد بســتری شــدگان مشــکوک بــه کرونــا در گلســتان از ‪ ۱۳۰‬نفــر در ســه هفتــه‬ ‫گذشــته به ‪ ۶۵۰‬نفر در نیمه تیرماه برســد‪ ،‬بیمارســتان های شــرق اســتان از بیماران لبریز شــود و دوباره گلســتان‬ ‫در اســتانه وضــع قرمــز قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫دکتر مینو محرز متخصص بیماری‬ ‫عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا‪:‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫افزایــش شــمار مبتالیــان گلســتانی کرونــا بــه ‪ ۶۵۰‬نفــر‪ ،‬پیشـی گرفتن امــار بســتری بیمــاران از ترخیص شــدگان و‬ ‫افزایــش روزانــه جان باختــگان کرونــا ســبب شــد خبــر اعمــال محدودیت هــای جدیــد کام مــردم اســتان را تلــخ کــرده‬ ‫و عــزم مــردم و مســووالن را بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری جــزم کنــد‪.‬‬ ‫کووید‪۱۹-‬چه به سبک زندگی شهری اورد؟‬ ‫دراین شرایط کنکور‬ ‫اشتباهی بزرگ است‬ ‫متخصــص بیمــاری عفونــی و عضــو کمیتــه‬ ‫کشــوری کرونــا اظهــار داشــت ‪:‬در ایــن شــرایط‬ ‫کنکور اشــتباهی بزرگ اســت و اگر مســئوالن امر بتوانند‬ ‫داوطلبــان را اجبــار کننــد کــه فاصلـ ه گــذاری اجتماعــی بــه‬ ‫فاصلــه یــک و نیــم متــر را رعایــت کــرده و ماســک بزننــد‬ ‫برگــزاری ازمــون اشــکالی بــه دنبــال نــدارد‪ .‬هرچنــد بایــد‬ ‫زمــان برگــزاری کنکــور را بــه تاخیــر بیاندازنــد‪.‬‬ ‫دکتــر مینــو محــرز بــا تاکیــد بــر اینکــه برگــزاری‬ ‫کنکــور اشــتباه اســت گفــت‪ :‬البتــه داوطلــب کنکــور‬ ‫می توانــد ماســک بزنــد و در طــول جلســه هــم‬ ‫ماســک را از صورتــش بــر نــدارد‪ ،‬امــا تحمــل ماســک‬ ‫در ســاعات طوالنــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود بایــد صندلی هــا بــه نوعــی چیــده شــود تا‬ ‫فاصلــه یــک و نیــم متــر رعایت شــود‪.‬‬ ‫روند رو به جلو ابتال‬ ‫کارمندان بانک ها به کرونا‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اظهــار‬ ‫نگرانــی از افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا در‬ ‫بانک هــای ایــن اســتان گفــت کــه تاکنــون ‪ ۲‬شــعبه‬ ‫بانــک در ایــن اســتان بــه علــت ابتــای کارمنــدان بــه‬ ‫ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل بــا ارســال گزارشــی ابــراز داشــت‪:‬‬ ‫همــه کارمنــدان یکــی از بانــک هــای گنبــدکاووس و‬ ‫شــش کارمنــد از هفــت کارمنــد یــک بانــک در گــرگان‬ ‫کرونــا گرفتنــد و بــه همیــن دلیــل فعالیــت این شــعب‬ ‫تــا اطــاع بعــدی متوقــف شــد‪.‬‬ ‫وی تعــداد افــراد بســتری در بیمارســتان های‬ ‫گلســتان بــه علــت ابتــا بــه کرونــا را ‪ ۶۳۵‬نفــر‬ ‫اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬رونــد افزایشــی تعــداد‬ ‫مبتالیــان بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان همچنــان‬ ‫ادامــه دارد و در ایــن شــرایط افزایــش تعــداد‬ ‫شــهرهای قرمــز کرونایــی از هشــت شــهر فعلــی‬ ‫دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بانک هــا بــه دلیــل تجمــع بــاال‬ ‫و رد و بــدل شــدن زیــاد اســکناس و مســکوکات‬ ‫از مراکــز اصلــی و کانــون تجمــع ویــروس کرونــا‬ ‫اســت کــه همــه بایــد مراقــب باشــند‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه پــس از ســاختن واکســن ویــروس‬ ‫کرونــا هــم ایــن بیمــاری تمــام نمی شــود و تنهــا راه قطعــی بــرای‬ ‫در امــان مانــدن هنــوز مبتــا نشــدن اســت و بســیاری از جوامــع‬ ‫انتظــار دارنــد برخــی از تحــوالت بــه وجــود امــده‪ ،‬پــس از کرونــا‬ ‫هــم در بیــن مــردم باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫با شــیوع کروناویروس در بســیاری از کشــورها و مختل شــدن‬ ‫زندگــی عــادی مــردم جهــان‪ ،‬ســبک زندگــی بســیاری از مــا تغییر‬ ‫کــرد و جالــب اســت بدانیــم برخــی از ایــن تغییــرات مانــدگار‬ ‫هســتند؛ زیــرا کــه مــا حــاال تجربــه ی مقابلــه بــا ویروســی را‬ ‫داریــم کــه ســرعت و ســهولت زیــادی در انتشــار و انتقــال خــود‬ ‫از فــرد بیمــار یــا ناقــل بــه دیگــر افــراد دارد‪ .‬پذیروفتــن ایــن‬ ‫تغییــرات در ســبک زندگــی خــود موجــب حفــظ امنیــت ســامت‬ ‫می شــود‪ .‬در صــورت پذیروفتــن‪ ،‬پیشــگیری از بیماری هایــی‬ ‫ماننــد انفوالنــزای فصلــی‪ ،‬ســرما خوردگــی و دیگــر انــواع‬ ‫ویروس هــا‪ ،‬بــه راحتــی قابــل اجــرا اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه پــس از ســاختن واکســن ویــروس‬ ‫کرونــا هــم ایــن بیمــاری تمــام نمی شــود و تنهــا راه قطعــی بــرای‬ ‫در امــان مانــدن هنــوز مبتــا نشــدن اســت‪« .‬ایرنــا زندگــی»‬ ‫بــه بررســی تحوالتــی می پــردازد کــه‪ ،‬از نظــر ریــدرز دایجســت‬ ‫(ســایت انگلیســی زبــان معتبــر‪ ،‬در حــوزه ســبک زندگــی)‪،‬‬ ‫بســیاری از جوامــع انتظــار دارنــد برخــی از تحــوالت بــه وجــود‬ ‫امــده‪ ،‬پــس از کرونــا هــم در بیــن مــردم باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬استفاده از ماسک و رعایت بهداشت تنفسی‬ ‫بهداشــت تنفســی یعنــی رعایــت فاصل ـه ی خــود بــا دیگــران و‬ ‫اســتفاده از ماســک در مکان هــای عمومــی کــه در فصل هایــی‬ ‫ماننــد پاییــر و زمســتان از ابتــا بــه ســرماخوردگی و انفوالنــزای‬ ‫فصلــی پیشــگیری می کنــد‪ .‬اســتفاده از مــواد ضدعفونــی کننده‬ ‫نیــز یکــی دیگــر از نکاتــی اســت کــه در اینــده ی بــدون کرونــا هــم‬ ‫بــه احتمــال قــوی در ســبک زندگــی مــا دیــده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬صحت سالمتی‬ ‫امــروزه در بســیاری از مکان هایــی کــه فضــای بســته دارنــد‬ ‫قبــل از ورود‪ ،‬بــا دماســنج های الکترونیکــی (بــدون تمــاس و‬ ‫فقــط بــا نزدیــک کــردن بــه پیشــانی) دمــای بــدن را می ســنجند‬ ‫و از نداشــتن تــب کــه یکــی از نشــانه های بیمــاری کرونــا اســت‪،‬‬ ‫مطمئــن می شــوند‪ .‬فصلــی کــه بیماری هــای ویروســی بــه اوج‬ ‫خــود می رســند یعنــی پاییــز ســال های پــس از کرونــا هــم‬ ‫ممکــن اســت ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مــدت طوالنــی و در مکان هــای خلــوت توصیــه‬ ‫نمی شــود؛ ایــن کار ســطح اکســیژن خــون را‬ ‫پاییــن مــی اورد و ســامت افــراد را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫کاهش سطح اکسیژن‬ ‫خون با استفاده دائم از‬ ‫ماسک‬ ‫دکتــر مســعود مردانــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫متخصــص بیمــاری هــای عفونــی و گرمســیری‬ ‫بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ماســک در اماکــن‬ ‫عمومــی و پرازدحــام بــه ویــژه هنــگام صحبــت‬ ‫بــا دیگــران‪ ،‬گفــت‪ :‬پوشــیدن ماســک بــرای‬ ‫مســاله ای کــه در حــال حاضــر ثابــت‬ ‫شــده‪ ،‬ایــن اســت کــه اســتفاده از ماســک‬ ‫بــه خصــوص در مراکــز پرازدحــام ماننــد‬ ‫بیمارســتان هــا‪ ،‬مترو‪ ،‬مراکــز خرید‪ ،‬کارخانه‬ ‫در این باره بخوانید‪:‬‬ ‫‪ ۱۱‬رفتــار پرخطــر در رســتوران ها؛ فرامــوش‬ ‫نکنیــد‪ ،‬کرونــا تمــام نشــده اســت‬ ‫قبل از دوچرخه سواری‪ ،‬این ‪ ۹‬مورد را بدانیم‬ ‫‪ .۳‬گرایش به تجمع در فضای باز‬ ‫در گذشــته بــرای تجمع هــای عمومــی‬ ‫تابســتانه اغلب فضای بســته با دســتگاه های‬ ‫خنــک کننــده را ترجیــح می دادنــد ولــی در‬ ‫حــال حاضــر‪ ،‬ترجیــح بــرای برگــزاری تجمع هــا‬ ‫در فضــای بــاز اســت‪ .‬در ایــن صــورت بــه‬ ‫ه خــود بــا دیگــران و تهیــه‬ ‫راحتــی حفــظ فاصلـ ‬ ‫هــوا نیــز انجــام می شــود‪ .‬اغلــب اگــر مجبــور‬ ‫باشــند ایــن گردهمایــی را در فضــای بســته‬ ‫برگــزار کننــد بــه تهیــه مناســب هــوا توجــه بــه‬ ‫ویــژه ای دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تولید محصوالت ارگانیک خانگی‬ ‫امــار کاشــت و برداشــت خانگــی در امریــکا‬ ‫بــاال امــده و تولیــد محصــوالت ارگانیــک‬ ‫نیــز پیشــرفت چشــمگیری دارد‪ .‬حــاال بــه ایــن موضــوع دقــت‬ ‫کنیــد‪ ،‬مــا در شــرایطی مجبــور می شــویم خودمــان نیازهایمــان‬ ‫را تــا حــدی برطــرف کنیــم ماننــد دوران قرنطینــه خانگــی کــه‬ ‫همیــن چنــد وقــت پیــش‪ ،‬بــرای جلــو گیــری از شــیوع بیشــتر‬ ‫کرونــا اعمــال شــد‪ .‬کســب مهارت هــای کاشــت و برداشــت‪،‬‬ ‫شــاید در ابتــدا ســخت باشــد ولــی بعــد از یادگیــری‪ ،‬لــذت غیــر‬ ‫قابــل وصفــی دارد‪ .‬در ایــن اینجــا می توانیــد دربــاره ی کاشــت و‬ ‫برداشــت اپارتمانــی بخوانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پیشرفت چشمگیر ارسال غذا‬ ‫در ایــن شــرایط بحرانــی برخــی از رســتوران ها عملکــرد ارســال‬ ‫غــذای خــود را ســرعت و کیفیــت بخشــیدند‪ .‬اغلــب حتــی‬ ‫اپلیکیشــن مختــص بــه خودشــان را راه انــدازی کردنــد و زمــان‬ ‫پاســخ گویی بــه تلفن هــا را کاهــش دادنــد‪ .‬در ایــن شــرایط‬ ‫اســتفاده از ظــروف یکبــار مصــرف‪ ،‬بــرای مشــتری های داخــل‬ ‫رســتوران و ســفارش های بیرون بــر هــم افزایــش داشــته‬ ‫اســت‪ .‬ممکــن اســت ســرعت و کیفیــت بــه کار گرفتــه شــده در‬ ‫رســاندن ســفارش های بیرون بــر‪ ،‬نظــر مــا را بــرای صــرف غــذا‬ ‫هــا و مراکــز اداری و صنعتــی کــه ده هــا نفــر‬ ‫زیــر یــک ســقف درحــال کار هســتند‪ ،‬بســیار‬ ‫ضــروری و مهمتــر از دســتکش اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ممکــن اســت فــردی با خانواده‬ ‫بخواهــد در یــک فضــای خلــوت قــدم بزنــد؛‬ ‫در ایــن صــورت نیــازی نیســت کــه خــود را‬ ‫بــه زحمــت و ســختی بیانــدازد و از ماســک‬ ‫اســتفاده کنــد‪ .‬کرونــا بیمــاری تنفســی‬ ‫اســت کــه بیشــتر از طریــق تنفــس هنــگام‬ ‫صحبــت از فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل‬ ‫مــی شــود و در مــکان هــای خلــوت نیــازی‬ ‫بــه اســتفاده از ماســک نیســت‪.‬‬ ‫مردانــی تاکیــد کــرد‪ :‬همچنیــن هنگامــی کــه‬ ‫افــراد در محیــط خلــوت و تنهــا هســتند‪ ،‬مــی‬ ‫تواننــد ماســک را از روی صــورت بردارنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه بســیاری از افــراد در اتومبیــل خــود‬ ‫هنگامــی کــه تنهــا هســتند نیــز از ماســک‬ ‫اســتفاده مــی کننــد کــه ایــن کار نیــز بــه هیــچ‬ ‫وجــه ضرورتــی نــدارد‪.‬‬ ‫استفاده نامناسب از دستکش‪ ،‬مسبب‬ ‫انتقال سریع کرونا‬ ‫مردانــی همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬اســتفاده‬ ‫صحیــح از دســتکش نیــز بســیار خــوب اســت‪،‬‬ ‫امــا اســتفاده نامناســب از دســتکش بــه دلیــل‬ ‫اینکــه ویــروس مــی توانــد در دســتکش جمــع‬ ‫ـس صــورت بــه راحتــی بــه‬ ‫شــده و در صــورت لمـ ِ‬ ‫فــرد منتقــل شــود‪ ،‬توصیــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص بیمــاری هــای عفونــی‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره ‪97/99/26‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه تهیــه‪ ،‬حمــل و‬ ‫نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل)با پایه و اتصاالت جهت اســتفاده در دروربرگردانهای حوزه اســتحفاظی را به شــماره‬ ‫‪ 97/99/26‬را از طریــق ســامانه دولــت برگــزار نماید‪.‬کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافت اســناد مناقصه تا ارســال‬ ‫دعوتنامــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) انجــام خواهــد شــد والزم اســت مناقصــه گــران‬ ‫در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت‬ ‫شــرکت در مناقصــه محقــق سازند‪.‬تاریخانتشــار در ســامانه ‪ 1399/04/16‬میباشــد‪ .‬اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــی‬ ‫از طریــق ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪-‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1399/04/24‬‬ ‫‪-‬مهلت ارسال پاسخ پیشنهاد ها از طریق سامانه‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1399/05/04‬‬ ‫‪-‬تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ‪1399/05/05‬‬ ‫‪-‬ادرس و اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گزار‪:‬گرگان‪-‬میــدان بسیج‪-‬ســایت اداری‪-‬مقابــل ضلــع شــرقی‬ ‫در خانــه کمــی مثبت تــر کــرده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬کمبود وسایل نقلیه عمومی‬ ‫بســیاری از کشــورها پــس از دوران قرنطینــه‪ ،‬قانــون رعایــت‬ ‫فاصلــه اجتماعــی را اجرایــی و جامعــه را بــرای رعایــت ان‬ ‫تشــویق کردنــد؛ ولــی در همیــن بیــن متوجــه نیــاز مبــرم بــه‬ ‫وســیله ی نقلیــه عمومــی بیشــتر احســاس شــد‪ .‬حــاال دیگــر‬ ‫ازدیــاد جمعیــت در وســایل نقلیــه عمومــی فقــط منجــر بــه‬ ‫دیــر رســیدن نمی شــد؛ بلکــه ســامتی مســافران را بــه خطــر‬ ‫مینداخــت‪ .‬انتظــار مــی رود مســئوالن مربوطــه راه حل هــا را‬ ‫زودتــر بــه صــورت اجرایــی در اورنــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بهداشت در مکان های عمومی‬ ‫بهبــود بهداشــت در مکان هــای عمومــی از جملــه نظافــت‬ ‫ســرویس های بهداشــتی‪ ،‬رعایــت فاصلــه بــا دیگــران و‬ ‫شــیراالت هوشــمند بــه کمتــر شــدن راه هــای انتقــال ویــروس‬ ‫کمــک بــه ســزایی کردنــد‪ .‬انتظــار م ـی رود بــرای ارتقــای ســطح‬ ‫بهداشــت جامعــه ایــن نــکات پــس از کرونــا نیــز بــا همیــن‬ ‫حساســیت رعایــت شــوند‪.‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بهتــر اســت افــرادی کــه بیــرون‬ ‫مــی رونــد و بــا ســطوح مختلــف در تمــاس‬ ‫هســتند‪ ،‬بــه صــورت مرتــب دســتان خــود را‬ ‫بــا صابــون بشــویند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی مــدام وقتــی مــی رونــد‬ ‫بیــرون بــه محــض اینکــه وارد منــزل مــی شــوند‬ ‫دوبــاره دوش مــی گیرنــد و لبــاس هــای خــود‬ ‫را قبــل از دوبــاره پوشــیدن ضدعفونــی مــی‬ ‫کننــد یــا مــی جوشــانند و مــی شــویند‪ ،‬اصــا‬ ‫ایــن کارهــا الزم نیســت و ثابــت شــده اســت‬ ‫ایــن روش هــا نقــش عمــده ای در پیشــگیری از‬ ‫انتقــال عفونــت ندارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مردانــی بــر اســاس یافتــه هــا‪،‬‬ ‫مانــدگاری ویــروس کرونــا روی لبــاس و پارچــه‬ ‫طوالنــی نیســت و بیشــتر روی ســطوح صــاف‬ ‫ماننــد پیشــخوان مغازه هــا مانــدگاری دارد‪.‬‬ ‫کرونا بیماری ناشی از قطره های عفونی است‬ ‫ایــن متخصــص بیمــاری هــای عفونــی و‬ ‫گرمســیری همچنیــن گفــت‪ :‬بــه هیــچ وجــه‬ ‫غــذا‪ ،‬میــوه جــات و مایحتــاج عمومــی و بســته‬ ‫بنــدی خریدهــای ســوپری منبعــی بــرای الــوده‬ ‫شــدن فــرد بــه ویــروس کرونــا و عفونــت‬ ‫محســوب نمــی شــوند‪.‬‬ ‫مردانــی ادامــه داد‪ :‬هنگامــی کــه کســی‬ ‫از مغــازه یــا تــره بــار خریــد مــی کنــد فقــط‬ ‫پالســتیک میــوه یــا موادغذایــی را مــی‬ ‫توانــد دور بیاندازیــد و از میــوه جــات پــس‬ ‫از شستشــو اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫یافتــه هــای جدیــد‪ ،‬ویــروس کرونــا یــک‬ ‫عفونــت غذایــی محســوب نمــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری بــا قطــره هــای عفونــت ماننــد‬ ‫انفلوانــزا همــراه اســت و هیــچ خطــر‬ ‫مشــخصی مبنــی بــر انتقــال کرونــا بــا‬ ‫ســفارش غــذا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص بیمــاری هــای عفونــی و‬ ‫گرمســیری گفــت‪ :‬ویــروس کرونــا در هــوا‬ ‫اویــزان نمــی شــود‪ .‬ایــن یــک عفونــت قطــره‬ ‫تنفســی اســت که انتقال ان نیازمند تماس‬ ‫نزدیــک افــراد بــه یکدیگــر اســت‪.‬‬ ‫مبتالیان به کرونا تا بهبودی از مراودات جنسی‬ ‫خودداری کنند‬ ‫مردانــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا‬ ‫ویــروس کرونــا بــا مــراودات جنســی افــراد‬ ‫مبتــا قابــل انتقــال اســت یــا خیــر نیــز گفت‪:‬‬ ‫اگــر فــردی مبتــا باشــد‪ ،‬بالفاصلــه مــی تواند‬ ‫ایــن ویــروس را از طریــق مــراوده جنســی بــه‬ ‫همســر خــود منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کســی کــه کرونــا دارد‪ ،‬در‬ ‫دوره حــاد بیمــاری و ‪ ۱۴‬روزی کــه بایــد‬ ‫در قرنطینــه باشــد‪ ،‬بــه هیــچ وجــه نبایــد‬ ‫مــراوده جنســی بــا همســر خــود داشــته‬ ‫باشــد و حتــی مــا توصیــه مــی کنیــم تــا‬ ‫دو هفتــه پــس از بهبــودی و قرنطینــه نیــز‬ ‫خــودداری شــود‪.‬‬ ‫اســتانداری‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان گلســتان‪ ،‬کــد پســتی ‪ 49189-37141‬تلفــن ‪32422572‬‬‫داخلــی ‪243‬‬ ‫‪-‬اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس‪ 273313131‬دفتر‬‫ثبت نام‪88969737:‬و‪85193768‬‬ ‫‪-‬جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به ادرس زیر رجوع نمایید‪.‬‬ ‫بــراورد انجــام کار ‪18،876،050،000‬ریــال مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه ‪944،000،000‬ریــال ‪،‬نــوع‬‫ضمانتنامــه بانکــی یــا فیــش بانکــی (وجــه نقــد)‬ ‫ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان‬ ‫دبیرخانه کمیسیون معامالت ‪-‬‬ ‫ی‬ ‫شناسه اگه ‬ ‫‪902944‬‬ ‫کرونا ویروس در کمین است برای حفاظت از خود در برابر‬ ‫بیماری های ویروسی و انفوالنزا شستن دست ها را جدی‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬خرداد ‪1399‬‬ ‫بازسازی حمام‬ ‫خزینه پیرشهید‬ ‫شیروان‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مرمــت حمــام خزینــه روســتای پیرشــهید بخــش مرکــزی‬ ‫شــیروان بــا مشــارکت دهیــاری اغــاز شــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫مســتوفیان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت حفاظــت و‬ ‫مرمــت اثــار تاریخــی‪ ،‬در ســال ‪ ۸۶‬ایــن بنــا اواربــرداری‬ ‫شــده بــود امــا‪ ،‬روســتاییان از ان بــه عنــوان زبالــه گاه‬ ‫اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫دو ســال گذشــته اقداماتــی بــرای دیــوار کشــی و حصــار‬ ‫کشــی و حفاظــت ان صــورت گرفتــه کــه بــا مرمــت ان‬ ‫شــاهد مانــدگاری و اهمیــت ان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫حمــام خزینــه روســتای پیرشــهید شهرســتان شــیروان‬ ‫بنــای تاریخــی دوره قاجاریــه کــه بــا معمــاری ویــژه‬ ‫اســامی ایرانــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن حمــام خزینــه کــه در ســال ‪ ۸۲‬بــا شــماره ‪۸۹۴۲‬‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده از ســه بخــش‬ ‫اصلــی شــامل رختکــن‪ ،‬گرمخانــه و خزینــه اب ســرد و‬ ‫گــرم تشــکیل شــده اســت‪،‬‬ ‫علــی مســتوفیان روز جمعــه درایــن بــاره گفــت ‪ :‬مرمــت‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی در یــک فــاز و بــا ســه میلیــارد ریــال‬ ‫انجــام مــی شــود کــه تــا ســال اینــده بــه پایــان خواهــد‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫رختکــن یــک هشــتی بــا پــان دوازده ضلعــی اســت و‬ ‫دسترســی بــه ان از طریــق یــک رشــته پلــکان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اثــر تاریخــی نخســتین بــار اســت‬ ‫کــه مرمــت مــی شــود گفــت‪ :‬مرمــت حمــام خزینــه‬ ‫پیرشــهید شــیروان جــزو پــروژه هــای مشــارکتی بــا‬ ‫دهیــاری اســت کــه بــا اتمــام ان بــه عنــوان یــک کاربــری‬ ‫گردشــگری از ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫در هــر ضلــع رختکــن تاقچــه هایــی بــرای قــرار دادن‬ ‫وســایل قــرار دارد و از گوشــه شــرقی رختکــن مــی تــوان‬ ‫بــه گرمخانــه دســت یافــت‪ ،‬ایــن قســمت نیــز شــامل‬ ‫شــش فضــای مربــع مســتطیل شــکل اســت‪ ،‬ســه فضــای‬ ‫بــزرگ ان ‪ ۴.۸‬در ‪ ۵.۵‬متــر و ســه فضــای کوچکتــر ‪۴.۸‬‬ ‫در ‪ ۳.۴‬متــر اســت‪.‬‬ ‫اتــاق موجــود در گوشــه شــرقی حمــام‪ ،‬گرمخانــه ان‬ ‫بــوده و از دو فضاهــای کوچــک تــر نیــز بــه عنــوان خزینــه‬ ‫اســتفاده مــی شــده اســت‪ ،‬ایــن حمــام ماننــد ســایر‬ ‫حمــام هــای خزینــه ای پاییــن تــر از ســطح زمیــن ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫روســتای پیــر شــهید در فاصل ـ ه پنــج کیلومتــری جنــوب‬ ‫شــرقی شــیروان واقــع اســت کــه ‪ ۳۲۰‬خانــوار مشــتمل بــر‬ ‫هــزار و ‪ ۴۱۶‬نفــر جمعیــت در ان ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مهمترین توصیه جهت فعالیت های ورزشی حفظ فاصله‬ ‫اجتماعی می باشد‪،‬که این فاصله در هنگام پیاده روی ‪ 5‬متر‬ ‫و هنگام دویدن ‪ 10‬متر پیشنهاد میشود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫ایا ماسک به تنهایی برای‬ ‫پیشگیری از کرونا کافی است؟‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫شــهید بهشــتی گفــت‪ :‬مــردم نبایــد تصــور کننــد‬ ‫کــه تنهــا بــا زدن ماســک از ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬بــه‬ ‫طــور کامــل در امــان هســتند‪.‬‬ ‫براســاس مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک در همــه مــکان هــای عمومــی‬ ‫و محــل هــای تجمــع از روز یکشــنبه ‪ ۱۵‬تیــر ‪۹۹‬‬ ‫اجبــاری شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی‬ ‫رییــس جمهــوری در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬هــر‬ ‫فــردی از ‪ ۱۵‬تیــر وقتــی می خواهــد وارد یــک مکان‬ ‫سرپوشــیده جمعــی شــود‪ ،‬پوشــیدن ماســک‬ ‫الزامــی اســت و نبایــد در همــه مکان هایــی کــه‬ ‫اعــام شــد بــه کســی کــه دارای ماســک نیســت‪،‬‬ ‫خدمــت داده شــود‪.‬‬ ‫حمیــد ســوری اپیدمیولوژیســت درمــورد ضــرورت‬ ‫اســتفاده درســت از ماســک اظهارداشــت‪ :‬اســتفاده‬ ‫صحیــح و همگانــی از ماســک احتمــال ابتــا را‬ ‫کاهــش مــی دهــد‪ ،‬امــا کمــاکان اقداماتــی ماننــد‬ ‫رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی‪ ،‬پرهیــز از حضــور‬ ‫در تجمعــات‪ ،‬مــکان هــای شــلوغ و فضاهــای‬ ‫بســته‪ ،‬نرفتــن بــه ســفرهای غیرضــروری‪ ،‬شســتن‬ ‫مرتــب دســت بــا اب و صابــون‪ ،‬ضــروری اســت تــا بر‬ ‫بحث های زناشویی برای رابطه ها‬ ‫مفید هستند!‬ ‫دعــوا و مرافعــه الزامــا ً اتفــاق بــدی در رابطــه زناشــویی‬ ‫بــه شــمار نمـی رود‪ ،‬البتــه بــه این شــرط کــه ان را با یک‬ ‫نتیجــه خــوب به پایان برســانید‪.‬‬ ‫همــه مــا داســتان های زوج هایــی را شــنیدیم کــه‬ ‫هرگــز بــا یکدیگــر دعــوا نمی کننــد و ان هــا تبدیــل بــه‬ ‫زوج هــای ایــده ال در اطــراف مــا شــده انــد‪ .‬امــا ایــا‬ ‫ان هــا خوشــحال هســتند و از زندگــی خــود راضــی؟‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه دعــوا و مرافعــه الزامــا ً اتفــاق‬ ‫بــدی در رابطــه زناشــویی بــه شــمار نمـی رود‪ ،‬البتــه بــه‬ ‫ایــن شــرط کــه ان را بــا یــک نتیجــه خــوب بــه پایــان‬ ‫برســانید‪ .‬مــا ‪ ۵‬دلیــل بــرای شــما بیــان می کنیــم کــه‬ ‫بحــث و دعــوا یــک اتفــاق خــوب اســت و شــما نبایــد از‬ ‫دعــوا در رابــط بترســید‪:‬در اختالفــات زناشــویی کینـه ای‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬رابطــه قوی تــر می شــود‪.‬‬ ‫در اختالفــات زناشــویی بــرای بیــان نقطــه نظرمــان‬ ‫در مــورد یــک موضــوع خــاص‪ ،‬مــا افکارمــان را حفــظ‬ ‫نمی کنیــم و اختالفــات را بــا گفتگــو پــاک می کنیــم‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت دقیق تــر‪ ،‬زبــان گفتگــوی ما با گفتگوهــای کاری‬ ‫بســیار متفــاوت اســت‪ .‬هیــچ یــک از شــرکا نســبت بــه‬ ‫یکدیگــر کینــه ندارنــد و در طوالنــی مدت به شــما کمک‬ ‫می کنــد‪ .‬افــراد می داننــد کــه چــه موقــع خــط و مــرزی‬ ‫ترســیم کننــد و چــه رفتــاری را از شــریک خــود انتظــار‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ار دقــت داشــته باشــید بســیاری از‬ ‫زوج هایــی کــه درگیــر دعــوا هســتند‪ ،‬در اخــر از یکدیگــر‬ ‫عذرخواهــی می کننــد و حتــی صمیمــی می شــوند‪.‬‬ ‫دعــوا عمــق جدیــدی از صمیمیــت ایجــاد‬ ‫ایــن ویــروس چمــوش‪،‬‬ ‫فائــق شــویم‪.‬‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ادامــه‬ ‫وی‬ ‫نشــان‬ ‫تحقیقــات‬ ‫مــی دهــد اســتفاده‬ ‫از ماســک توســط دو‬ ‫طــرف در معــرض‬ ‫مواجهــه بــا یکدیگــر می‬ ‫توانــد ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫احتمــال انتقــال را‬ ‫کاهــش دهــد امــا ایــن‬ ‫دامنــه بســتگی بــه نــوع‬ ‫کیفیت و طرز اســتفاده‬ ‫از ماســک دارد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی‬ ‫علــوم‬ ‫دانشــگاه‬ ‫پزشــکی شــهید بهشــتی افــزود‪ :‬مــردم نبایــد تصــور‬ ‫کننــد کــه بــا زدن ماســک احتمــال ابتــا بــه ایــن‬ ‫بیمــاری کامــا از بیــن مــی رود و بــرای کنتــرل‬ ‫و پیشــگیری از کرونــا بایــد همــه توصیــه هــای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫ســوری رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی را‬ ‫همچنــان ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬در اپیدمــی‬ ‫هــای حــاد پیشــرونده مثــل کوویــد ‪ ۱۹ -‬کــه رونــد‬ ‫اپیدمیولــوژی ان ثابــت نیســت و طــی زمان بســیار‬ ‫تغییــر پذیــر مــی باشــد‪ ،‬ضــروری اســت سیاســت‬ ‫هــا و رویکردهــای پیشــگیرانه‪ ،‬محافظتــی و‬ ‫درمانــی در دوره هــای زمانــی کوتــاه و متنــاوب‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫صمیمیــت در یــک رابطــه از طریــق اســتدالل های‬ ‫ســالم کــه بــه شــکل محترمانــه اتفــاق می افتــد‪،‬‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬مــا می دانیــم چــه حرف هــای‬ ‫را بزنیــم و چــه حرف هایــی بــرای شــریک زندگــی مــا‬ ‫قابــل تحمــل نیســت‪ .‬بارهــا اتفــاق می افتــد کــه در‬ ‫میانــه دعــوا و بحث هایمــان حرف هایــی می زنیــم و‬ ‫ســرزنش هایی می کنیــم‪ ،‬امــا عمدتــا ً در اخــر زوج هــا‬ ‫از یکدیگــر عذرخواهــی می کننــد و در نتیجــه صمیمــی‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن کار ان را بــه یکدیگــر نزدیــک می کنــد‪.‬‬ ‫اعتماد را افزایش می دهد‬ ‫از طریــق بحــث و گفتگــو فــرد تمایــل پیــدا می کنــد‬ ‫کــه حتــی بیــش از قبــل بــه شــریک زندگــی خــود‬ ‫بازگــردد و ســطح اعتمــاد افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫حرف هــای نگفتــه‪ ،‬گفتــه می شــود و ســوءظن ها‬ ‫روشــن می شــود‪ .‬رابطــه بــدون دعــوا پــر از اســرار‬ ‫اســت‪ .‬بیشــتر اوقــات میــل افــراد بــه جلوگیــر از‬ ‫دعــوا و بحــث اســت زیــرا فکــر می کننــد کــه دعــوا‬ ‫بــه روابطشــان خاتمــه می دهــد‪ .‬توجــه داشــته‬ ‫باشــید کــه بــدون دعــوا‪ ،‬رابطــه شــما پیچیده تــر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬هنگامــی کــه طغیــان اتفــاق می افتــد‪،‬‬ ‫پیامدهــای ان فاجعه بــار هســتند‪ .‬بــرای دوری‬ ‫از طغیــان‪ ،‬بحث هــای خــود را نادیــده نگیریــد و‬ ‫مســائل را مطــرح و حــل کنیــد‪.‬‬ ‫احساس بهتری خواهید داشت‬ ‫بــا ابــراز عقیــده خودتــان در طــول یــک بحــث‪ ،‬شــما‬ ‫احســاس ارامــش می کنیــد‪ .‬امــا هنگامــی کــه ایــن کار‬ ‫را انجــام می دهیــد‪ ،‬اطمینــان حاصــل کنی کــه بی ادب‬ ‫نباشید‪ .‬هر رابطه ای در نوسان است و برای درک ان‬ ‫بــه روز رســانی شــوند تــا احتمــال موفقیــت بــرای‬ ‫خاموشــی اپیدمــی افزایــش یافتــه و ادامــه رونــد‬ ‫کاهــش ان تســریع شــود‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت‬ ‫ایــن موفقیــت هــا مقطعــی و گــذرا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ســالمندان و افــراد دارای بیماری هــای زمینــه‬ ‫ای را از گــروه هــای پرخطــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا‬ ‫اعــام و تاکیــد کــرد‪ :‬انــان نســبت بــه دوران اوایــل‬ ‫اپیدمــی کــه بــی محابــا رفتارهــای معمــول خــود را‬ ‫انجــام مــی دادنــد یــا خطــر بیشــتری بــرای خــود در‬ ‫قائــل نبودنــد‪ ،‬بایــد بیشــتر مراقــب خــود باشــند تــا‬ ‫مشــکالتی بــرای خــود و دیگــران مشــکالتی ایجــاد‬ ‫نکنند ‪.‬‬ ‫بایــد بــه بحث هــای ســالم بپردازیــد‪ .‬همیشــه توصیــه‬ ‫بــه فهــم اختــاف نظرهــا اســت و اینکــه مشــکالت را‬ ‫در همــان لحظــه وقــوع حــل کنیــد و ان را بــه زمــان‬ ‫واگــذار نکنیــد‪.‬‬ ‫دعــوای زناشــویی باعــث بهبــود شــخصیت شــما‬ ‫می شــود‪.‬دعوا شــما را قوی تــر کــرده و ســطح صبــر‪،‬‬ ‫مراقبــت و عشــق بــه شــریک زندگــی خــود را بــاال‬ ‫می بــرد‪ .‬بعضــی اوقــات شــما خــود را بــا اشــخاص دیگــر‬ ‫ســازگار می کنیــد‪ .‬در ایــن فــراز و فرودهــا همــه افــراد‬ ‫درس هــای زیــادی را می اموزنــد و شخصیتشــان رو بــه‬ ‫کامل تــر شــدن پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫در این زمینه بخوانید‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬علتــی کــه ممکــن اســت ازدواج را بــرای شــما‬ ‫کســل کننده کنــد!‬ ‫به این ‪ ۱۵‬درخواست همسر خود «نه» بگویید!‬ ‫توصیه هایی برای مشاجره های زناشویی‬ ‫همیشــه توجــه داشــته باشــید کــه در روابــط‬ ‫زناشــویی خــود‪ ،‬عادالنــه بجنگیــد و روابطتــان‬ ‫را بهبــود بخشــید‪ .‬کنتــرل خــود را حفــظ کنیــد‬ ‫و احساســات خــود را در دســت بگیریــد‪ .‬هرگــز‬ ‫گذشــته را شــخم نزنیــد و بــرای حملــه بــه یکدیگــر‬ ‫از ان اســتفاده نکنیــد‪ .‬انتقادهــای بی هــدف و‬ ‫غیرســازنده را رهــا کنیــد‪ .‬اینکــه بــه همســر خــود‬ ‫بگوییــد کــه او دروغگــو اســت تنهــا بــه مشــکالت‬ ‫دامــن می زنــد و مســاله ای را حــل نمی کنــد‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه مســئولیت پذیری و یادگیــری‬ ‫بســیار اهمیــت دارد و در ایــن راســتا در پایــا‬ ‫مشــاجره ها از یکدیگــر عذرخواهــی کنیــم‪.‬‬ ‫درصورتی که فعالیت ورزشی طوالنی شود و منجربه مرطوب شدن‬ ‫ماسک گردد‪،‬توصیه می شود که ماسک جدید جایگزین شود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬پشتوانه ای برای خرید مسکن‬ ‫عضــو شــورای عالــی بــورس بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫امیدواریــم بتوانیــم ســهام عدالــت را پشــتوانه‬ ‫رهنــی افــراد بــرای خریــد متــری مســکن قــرار‬ ‫دهیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در صــدد هســتیم تــا از طریــق‬ ‫ارتبــاط دارایی هــا بــا یکدیگــر‪ ،‬امــکان وثیقه گــذاری‬ ‫در رابطــه بــا حــوزه مســکن را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫«شــاهین چراغــی» امــروز (یکشــنبه) بــه‬ ‫راه انــدازی بــورس امــاک اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬روز‬ ‫گذشــته جلســاتی در اتــاق بازرگانــی بــا تشــکل های‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬فعالیــن صنعــت ســاختمان و‬ ‫تشــکل های انبوه ســاز برگــزار و تصمیماتــی را در‬ ‫ایــن زمینــه اتخــاذ کردیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در جلسـه ای کــه هفتــه گذشــته بــا فعالیــن‬ ‫حــوزه نهادهــای مالــی و صنعــت ســاختمان برگــزار شــد بــه‬ ‫ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه بــه طــور حتــم اســتقبال خوبــی‬ ‫از راه انــدازی ایــن بــورس صــورت می گیــرد و ابــزار مختلــف‬ ‫تامیــن مالــی بــرای بخــش عمرانــی و مســکن در ایــن بــورس‬ ‫شــکل خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫هدف از راه اندازی بورس مسکن‬ ‫چراغــی بــه هــدف از راه انــدازی بــورس‬ ‫مســکن اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬هــدف از راه انــدازی‬ ‫ایــن بــورس قــرار گرفتــن بخشــی از منابــع مالــی‬ ‫موجــود در بــازار ســرمایه در کنــار پتانســیل های‬ ‫موجــود در پیمانــکاران و ســازندگان و نیــز امــوال‬ ‫مــازاد دولــت و نهادهــای عمومــی دولــت یــا‬ ‫غیردولتــی اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی بــورس خاطرنشــان کــرد‪ :‬از یــک طــرف‬ ‫دولــت‪ ،‬نهادهــای دولتــی و غیردولتــی بــا عرضه هــای زمیــن‬ ‫و امــاک خــود و از طــرف دیگــر پیمانــکاران بخش ســاختمان‬ ‫و حوزه هــای عمرانــی و نیــز ورود منابــع مــردم بــه بــورس‬ ‫منجــر بــه تولیــد مســکن انبــوه یــا اجــرای پــروژه عمرانــی‬ ‫ســود اور در کشــور می شــود‪.‬‬ ‫چراغــی افــزود‪ :‬در بخشــی کــه دولــت می توانــد‬ ‫زمیــن خــود را وارد بــورس کنــد‪ ،‬عمــا امــاک در‬ ‫اختیــار خــود را در بــورس عرضــه خواهــد کــرد و‬ ‫در بخــش دیگــر شــرکت های عمرانــی می تواننــد‬ ‫نســبت بــه راه انــدازی صنــدوق پــروژه کــه چندیــن‬ ‫ســال اســت راه انــدازی ان مــورد بحــث قــرار گرفتــه‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی بــورس خاطرنشــان کــرد‪ :‬بخــش دیگــر‬ ‫از فعالیــت بــورس مســکن‪ ،‬فــروش متــری مســکن اســت‬ ‫کــه شــهرداری ها می تواننــد از ایــن پتانســیل اســتفاده و‬ ‫تراکــم خــود را در بــورس بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫معضالت موجود در حوزه ساختمان‬ ‫چراغــی بــا اشــاره بــه معضــات موجــود در حــوزه‬ ‫ســاختمان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از پتانســیل و‬ ‫دانــش بخــش خصوصــی و از منابــع بــازار ســرمایه‬ ‫در انبوه ســازی یــا اجــرای پروژه هــا اســتفاده نمــی‬ ‫شــود و برخــی از پروژه هــا بــه دلیــل مشــکالت‬ ‫تامیــن مالــی از بانــک‪ ،‬متوقــف می شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اقداماتــی کــه در بــورس مســکن صــورت‬ ‫می گیــرد کامــا متفــاوت بــا بــازار فعلــی مســکن اســت کــه‬ ‫اکنــون تحــت مدیریــت اتحادیــه امــاک قــرار دارد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫فعالیــت انهــا همچنــان ادامــه دارد و از پتانســیل‬ ‫انهــا نیــز بــرای بهبــود عملکــرد ایــن بــورس اســتفاده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــدف مــا از راه انــدازی ایــن‬ ‫بــورس تــاش بــرای افزایــش و بهبــود رونــد‬ ‫تولیــد اســت و تمرکــزی در بخــش معامــات‬ ‫موجــود نخواهیــم داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن بــورس‬ ‫فقــط بــه دنبــال تولیــد انبــوه مســکن‪ ،‬اجــرای‬ ‫پروژه هــای ســوداور عمرانــی و کاهــش قیمــت‬ ‫تمــام شــده ســاخت از طریــق قــرار گرفتــن‬ ‫ارکان مختلــف (دولــت و نهادهــای عمومــی و‬ ‫غیــر دولتــی‪ ،‬شــرکت های پیمانــکاری و منابــع‬ ‫نقدینگــی موجــود در کشــور) در کنــار یکدیگــر‬ ‫بــرای توســعه بخــش مســکن و پروژه هــای‬ ‫عمرانــی ســوداور هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بنابرایــن مفهــوم بــورس امــاک بدیــن‬ ‫منظــور نیســت کــه مــردم بتواننــد امــاک موجــود‬ ‫خــود را بــرای خریــد و فــروش در بــورس عرضــه‬ ‫کننــد تاکنــون چنیــن بحثــی مطــرح نشــده و بــازار‬ ‫ثانویــه امــاک (بــازار فعلــی فــروش‪ ،‬رهــن و اجــاره‬ ‫و ســاخت واحدهــای معمولــی) همچنــان در‬ ‫اختیــار اتحادیــه هــای اژانــس امــاک اســت‪.‬‬ ‫زمان راه اندازی بورس امالک‬ ‫وی بــه زمــان راه انــدازی بــورس امــاک اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫زیرســاخت های الزم در ایــن زمینــه امــاده اســت و ســعی‬ ‫خواهیــم کــرد کــه سیســتم پلت فــرم زیرســاخت معامالتــی‬ ‫را از بــورس کاال و فرابــورس کــه اکنــون در حــال اســتفاده از‬ ‫ان هســتند را فراهــم کنیــم تــا هــر چــه زودتــر ایــن بــورس‬ ‫بتوانــد بــه مرحلــه راه انــدازی برســد‪.‬‬ ‫چراغــی گفــت‪ :‬بــه نظــر می رســد اســتقبال زیــادی‬ ‫از ســوی مــردم بــرای پذیره نویســی و نیــز فعــاالن‬ ‫صنعــت و نهادهــای مالــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی بــورس افــزود‪ :‬راه انــدازی‬ ‫بــورس مســکن وابســته بــه تنظیــم زیرســاخت های‬ ‫موجــود اســت؛ بنابرایــن زمــان دقیقــی را نمی تــوان‬ ‫بــرای راه انــدازی ایــن بــورس اعــام کــرد امــا در‬ ‫تــاش هســتیم تــا در ســریع ترین زمــان ممکــن‬ ‫ایــن اقــدام انجــام شــود‪.‬‬ ‫بورس مسکن‪ ،‬پنجمین بورس ایران‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــورس مســکن‪ ،‬پنجمیــن‬ ‫بورســی اســت کــه راه انــدازی خواهــد شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬همــه تجربیــات مــا در بــازار ســرمایه بــه‬ ‫بخــش امــاک و ســاختمان پیونــد خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫چراغــی بــا تاکیــد بــر اینکــه راه انــدازی بــورس‬ ‫مســکن می توانــد بخشــی از نقدینگی هــا را جــذب و‬ ‫مــردم از مزیت هــای مختلــف ان بهره منــد شــوند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بســیاری از مــردم اکنــون امــکان خریــد یــک‬ ‫واحــد مســکن را ندارنــد امــا از طریــق عرضــه متــری‬ ‫مســکن اوراقــی را خریــداری و خــود را در برابــر‬ ‫افزایــش تــورم بیمــه می کننــد‪.‬‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬پشتوانه رهنی افراد برای خرید‬ ‫متری مسکن‬ ‫عضــو شــورای عالــی بــورس بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫امیدواریــم بتوانیــم ســهام عدالــت را پشــتوانه‬ ‫رهنــی افــراد بــرای خریــد متــری مســکن قــرار‬ ‫دهیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در صــدد هســتیم تــا از طریــق‬ ‫ارتبــاط دارایی هــا بــا یکدیگــر‪ ،‬امــکان وثیقه گــذاری‬ ‫در رابطــه بــا حــوزه مســکن را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بســیاری از مــردم از طریــق ســهام‬ ‫عدالــت دارنــده دارایــی بــا ارزشــی هســتند و‬ ‫عالقـه ای بــه فــروش ســهام در اختیــار خــود ندارنــد‬ ‫امــا عمــا می تواننــد از گذاشــتن دارایــی خــود بــه‬ ‫عنــوان وثیقــه در بخــش مســکن اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫تاثیر راه اندازی بورس مسکن در بازار ملک‬ ‫چراغــی بــه تاثیــر راه انــدازی بــورس مســکن در‬ ‫نظــم بخشــیدن بــازار مســکن تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫همــه تــاش مــا افزایــش تولیــد انبــوه مســکن و‬ ‫افزایــش عرضــه مســکن بــا الگــوی مســکن متعــارف‬ ‫و اســتفاده از منابــع عظیــم بــازار ســرمایه اســت‬ ‫تــا از ایــن طریــق زمــان اجــرای پروژه هــا کاهــش‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون نظارت هــا بــرای اجــرای ســاخت‬ ‫و ســازها توســط ســازمانهای ذی ربــط بــر پروژه هــا‬ ‫انجــام می شــود امــا در بســتر یــک ســاختار واحــد‬ ‫نیســت و بــه صــورت جــدا و جزیــره ای اســت‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه نظارت هــای صــورت گرفتــه از طریــق‬ ‫بــورس امــاک و مســتغالت همــه ایــن نظارت هــا‬ ‫را تجمیــع و در راســتای استانداردســازی ها بــرای‬ ‫ســرمایه گذاران اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫استفاده از کدال برای اطالع رسانی‬ ‫عضــو شــورای عالــی بــورس بــا بیــان اینکــه از‬ ‫تجربیــات خــوب بورس هــا بــرای ایجــاد زیرســاخت‬ ‫اطالع رســانی در خصــوص اطالعــات اوراق‬ ‫قابــل معاملــه در بــورس امــاک ماننــد ســایت‬ ‫کــدال اســتفاده خواهیــم کــرد تــا اطالعــات همــه‬ ‫اوراق‪ ،‬پروژه هــا‪ ،‬طرح هــا و همچنیــن امــاک‬ ‫قابــل معاملــه بــه صــورت شــفاف در اختیــار‬ ‫ســرمایه گذاران قــرار گیــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬گــزارش‬ ‫هــای اشــخاص ثالــث ماننــد مهندســین مشــاور و‬ ‫شــهرداری ها از رونــد پــروژه و گزارشــات نظــارت بــر‬ ‫فراینــد ســاخت در قالــب گزارشــات اســتاندارد در‬ ‫اختیــار ســرمایه گذاران قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اعتیاد میراث شوم برای ایندگان خواهد بود؛‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪1399‬‬ ‫اگرتربیت صحیح فرزندان خود را به دیگران‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫درمانی ساده اما ارادی و شدنی‬ ‫اعتیــاد و درمــان ایــن بــای خانمــان ســوز اگــر روزی‬ ‫غیرممکــن بــود امــا در عصــر کنونــی دسترســی‬ ‫معتــادان و خانــواده ان هــا بــرای تــرک انــواع مــواد‬ ‫مخــدر بــه راحتــی مقــدور شــده بــه ویــژه در ایــران که‬ ‫ایــن دسترســی نســبت بــه ســایر کشــورها افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫توســعه کمــی‪ ،‬کیفــی و تجهیــز مراکــز درمــان‪،‬‬ ‫بازتوانــی و کاهــش اســیب معتــادان دولتــی و‬ ‫غیردولتــی در کشــور طــی ســال ‪ ۹۸‬موجــب جــذب و‬ ‫پذیــرش حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از ســومصرف کننــدگان مــواد‬ ‫مخــدر و روانگــردان هــا در ایــن مراکــز گردیــده اســت‬ ‫بــه نحــوی کــه در جمهــوری اســامی ایــران از هــر ‪ ۲‬نفر‬ ‫مصــرف کننــده متقاضــی درمــان حداقــل یــک نفــر بــه‬ ‫خدمــات و امکانــات درمانــی دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫گــزارش اعالمــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در مــورد‬ ‫عملکــرد صــورت گرفتــه در امــر مبــارزه در ســال ‪ ۹۸‬و‬ ‫مقایســه ان بــا انچــه در ســال ‪ ۹۷‬رخ داده اســت‪،‬‬ ‫نشــان مــی دهــد پذیــرش و دسترســی ســومصرف‬ ‫کننــدگان مــواد مخــدر بــه امکانــات و خدمــات درمــان و‬ ‫کاهــش اســیب‪ ،‬باالتــر از میانگیــن های جهانی اســت‬ ‫بــه نحــوی کــه در جمهــوری اســامی ایــران از هــر ‪ ۲‬نفر‬ ‫مصــرف کننــده متقاضــی درمــان حداقــل یــک نفــر بــه‬ ‫خدمــات و امکانــات درمانــی دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫تقویــت نگــرش بیمــار انــگاری معتــادان در قالــب‬ ‫اجــرای برنامــه هــای درمــان و کاهــش اســیب اعتیاد‬ ‫بــرای حــدود ‪۱‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار نفــر از ســومصرف‬ ‫کننــدگان مــواد مخــدر در کشــور در بیــش از ‪ ۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۸۵‬مرکــز درمــان مــاده ‪ ۱۵‬دولتــی و غیردولتــی‬ ‫نمایانگــر عــزم و کرامــت انســانی و بــا هــدف کاهــش‬ ‫نــرخ شــیوع اعتیــاد در کشــور در اجــرای بنــد ‪۵۷‬‬ ‫سیاســت هــای کلــی برنامــه ششــم توســعه اســت‪.‬‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه براســاس میانگیــن‬ ‫هــای جهانــی از هــر ‪ ۶‬نفــر معتــاد متقاضــی درمــان‬ ‫تنهــا یــک نفــر بــه ایــن خدمــات دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫کاهــش مخاطــرات بهداشــتی‪ ،‬امنیتــی و‬ ‫اجتماعــی ســومصرف کننــدگان مــواد مخــدر‬ ‫توزیــع ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۸۵‬مرکــز دولتــی و غیردولتــی‬ ‫نگهــداری‪ ،‬درمــان و کاهــش اســیب معتادان در کشــور‬ ‫در قالــب حمایــت از فعالیــت تعــداد ‪ ۳۳‬مرکــز اجتمــاع‬ ‫درمــان مــدار‪ ۱۲۲۹ ،‬مرکــز اقامتــی میــان مــدت‪۲۳۲ ،‬‬ ‫مرکــز گــذری(‪ ۳۳۲ ،)DIC‬تیــم ســیار‪ ۴۴ ،‬موبایــل‬ ‫ســنتر و ‪ ۸۶‬ســرپناه شــبانه‪ ۱۹ ،‬مرکــز تلفیقــی در کنــار‬ ‫‪ ۷۴۱۰‬مرکــز درمــان ســرپایی بــا داروهــای متــادون بویــژه‬ ‫نورفیــن و غیــره صــورت پذیرفتــه اســت کــه موجــب‬ ‫نجــات جــان هــزاران نفــر از قربانیــان ســومصرف مــواد‬ ‫مخــدر در کشــور و جلوگیــری از رفتارهــای پرخطــر‬ ‫همچــون تزریق مشــترک‪ ،‬پیشــگیری از ابتــا و الودگی‬ ‫بــه ویــروس ایــدز و جلوگیــری از شــیوع عفونــت هــای‬ ‫مهلــک ماننــد هپاتیــت و ســل در جامعــه معتــادان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تلفیــق تدابیــر نــرم افــزاری‪ ،‬راهــکاری موثــر و‬ ‫الزم در کنتــرل تحــرکات شــبکه هــای مافیایــی‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ایــن گــزارش‪،‬‬ ‫مهمتریــن شــاخص هــای هــدف در مبــارزه همــه‬ ‫جانبــه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬روانگــردان هــا و پیــش ســازها‬ ‫در برنامــه ششــم توســعه بــه تفکیــک حــوزه هــای‬ ‫تخصصــی کاهــش تقاضــا و مقابلــه بــا عرضــه را‬ ‫کاهــش نــرخ بــروز اعتیــاد‪ ،‬کاهــش نــرخ ورود مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬کاهــش نــرخ شــیوع اعتیــاد‪ ،‬کاهــش نــرخ‬ ‫دسترســی‪ ،‬افزایــش نــرخ مانایــی در درمــان و کاهــش‬ ‫نــرخ ارتــکاب جرایــم مــواد مخــدری عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه تمرکــز نیروهــای حرفــه ای و تشــدید‬ ‫اقدامــات مقابلــه ای در مناطــق مــرزی و اختصــاص‬ ‫حــدود ‪ ۷۵‬درصــد از کشــفیات انــواع مــواد مخــدر در‬ ‫مناطق مرزی شــرق و حاشــیه شــرق کشــور نمایانگر‬ ‫تــاش شایســته نیروهــای مقابلــه ای و اطالعاتــی‬ ‫در راســتای جلوگیــری از ورود و قاچــاق مــواد مخــدر‬ ‫بــه عمــق کشــور اســت کــه بــه عنــوان یــک شــاخص‬ ‫ارزشــمند مقابلــه ای بشــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫در میــدان مبــارزه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬احــداث ‪۱۴۶‬‬ ‫کیلومتــر دیــوار مــرزی‪ ،‬ایجــاد ‪ ۵۵۳۶‬کیلومتــر جــاده‬ ‫مــرزی‪ ،‬کنتــرل اپتیکــی و الکترونیکــی مرزهــا و ایجــاد‬ ‫‪ ۵۷۶‬بــاب پاســگاه مــرزی عینیــت یافتــه اســت کــه‬ ‫کنتــرل‪ ،‬نظــارت و انســداد مرزهــای شــرقی و غربــی‬ ‫بــه منظــور رصــد تحــرکات و جابجایــی باندهــا و شــبکه‬ ‫هــای مافیایــی و کاروان هــای قاچــاق مــواد مخــدر در‬ ‫مناطــق مــرزی وبــا هــدف جلوگیــری از ورود و قاچــاق‬ ‫مــواد مخــدر بــه داخــل کشــور صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫نیروهــای مقابلــه ای بــه مــوازات اقدامــات فیزیکــی‬ ‫و تقویــت اســتحکامات مــرزی شــامل احــداث‬ ‫جــاده‪ ،‬دیــوار بتنــی‪ ،‬حفــر کانــال‪ ،‬نصــب ســیم‬ ‫خــاردار و ایجــاد پاســگاه هــای مــرزی توانســته انــد‬ ‫بــا بهــره گیــری از فنــاوری هــای پیشــرفته‪ ،‬بخــش‬ ‫قابــل توجهــی از مرزهــای کشــور را بــا اســتفاده از‬ ‫تجهیــزات الکترونیکــی و اپتیکــی تحــت نظــارت و‬ ‫کنتــرل قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه توســعه و پیشــرفت ان مــی توانــد‬ ‫ضمــن کاهــش قابــل توجــه هزینــه هــای مالــی‬ ‫و انســانی‪ ،‬ســرعت عمــل نیروهــای مقابلــه ای را‬ ‫متناســب بــا حجــم تهدیــد افزایــش و برخــورد موثر و‬ ‫بــه موقــع بــا رخدادهــای ضــد امنیتــی بویــژه قاچــاق‬ ‫و ورود مــواد مخــدر و روانگــردان هــا را در طــول‬ ‫مرزهــای کشــور بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مقابلــه بــا عرضــه مــواد مخــدر بــا رویکــرد‬ ‫اطالعاتــی‪ -‬عملیاتــی؛ انتخابــی درســت در‬ ‫مســیری درســت‬ ‫بــا بررســی ســهم اقدامــات مقابلــه ای در کشــف‬ ‫مــواد مخــدرو روانگــردان هــا طــی ســال ‪ ۹۸‬مالحظه‬ ‫مــی شــود تدابیــر و عملیــات اطالعاتــی بــا اختصاص‬ ‫‪ ۷۲‬درصــد از اقدامــات بــه عنــوان نمــاد مبــارزه حرفــه‬ ‫ای بــا مــواد مخــدر و روانگــردان ها نقش ویــژه ای در‬ ‫ضربــه زنــی و انهــدام شــبکه هــای قاچــاق و ترانزیــت‬ ‫مــواد مخــدر و کشــفیات ان داشــته اســت‪.‬‬ ‫دســتاوردهای حاصــل از اتخــاذ رویکــرد اطالعاتــی‪-‬‬ ‫عملیاتی در مواجهه با باندهای مافیایی و ســازمان‬ ‫یافتــه قاچــاق مــواد مخــدر و روانگــردان هــا نمایانگــر‬ ‫انتخابــی درســت در مســیری درســت اســت کــه‬ ‫تامیــن امنیــت و اقتــدار را بــرای کشــور بــه ارمغــان‬ ‫اورده اســت‪.‬‬ ‫هالکــت ‪ ۸۲‬نفــر از عوامــل اصلــی قاچــاق و‬ ‫ترانزیــت مــواد مخــدر در کشــور مشــتمل بــر ‪۲۱‬‬ ‫نفــر از ســران باندهــا و شــبکه هــای قاچــاق مــواد‬ ‫مخــدر در نتیجــه اســتمرار ایــن رویکــرد حرفــه ای‬ ‫در عرصــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر در کشــور بــه‬ ‫شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫اقــدام مهمــی که نیازمند اشــراف اطالعاتی مناســب‬ ‫و توانمنــدی مقابلــه ای الزم علیــه باندهــای مافیایــی‬ ‫و انهــدام شــبکه هــای تهیــه و توزیــع و عرضــه مــواد‬ ‫مخدر و روانگردان ها در مبادی ورودی و مســیرهای‬ ‫قاچــاق و ترانزیــت مــواد از مناطــق مــرزی کشــور بــه‬ ‫ســایر مناطــق اســت‪.‬‬ ‫فشار گروه دوستان و همساالن‪ ،‬یکی از عوامل مهم‬ ‫مصرف مواد اعتیاداور در سن نوجوانی است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان در ایران‬ ‫اتخــاذ تدابیــر حرفــه ای و نویــن در امــر مقابلــه بــا‬ ‫عرضه و توسعه اقدامات کنترلی و نظارتی در طول‬ ‫ســرحدات مــرزی کشــور بــه ویــژه مرزهــای شــرقی‬ ‫منجــر بــه شناســایی و ضربــه زنــی موثــر بــه باندهــا‬ ‫و شــبکه هــای فعــال در زمینــه قاچــاق و ترانزیــت‬ ‫گردیــده و افزایــش ‪ ۲۱‬درصــد کشــفیات انــواع مخــدر‬ ‫ر ا در کشــور طــی ســال ‪ ۱۳۹۸‬در مقایســه بــا ســال‬ ‫پیــش از ان بــه دنبــال داشــته اســت‪ .‬بــه ایــن معنــا‬ ‫که در ســال ‪ ۱۳۹۷‬میزان کشــفیات ‪ ۸۷۹‬تن اعالم‬ ‫شــده بــود کــه در ســال ‪ ،۹۸‬بــه ‪ ۹۵۰‬تــن رســید‪.‬‬ ‫از نظــر نــوع مــواد مخــدر مکشــوفه تریــاک بــا‬ ‫اختصــاص ‪ ۸۰‬درصــد از مجمــوع کشــفیات در رتبــه‬ ‫اول و پــس از ان حشــیش بــا ‪ ۹‬درصــد‪ ،‬مرفیــن بــا ‪۳‬‬ ‫درصــد‪ ،‬هروئیــن و شیشــه هــر یــک بــا ‪ ۲‬درصــد رتبه‬ ‫هــای بعــدی بیشــترین میــزان کشــفیات را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫تولیــد‪ ،‬قاچــاق و مصــرف شیشــه تهدیــدی نوظهــور‬ ‫علیــه امنیــت و ســامت اجتماعــی کشــفیات پیــش‬ ‫ســازها هــم از ‪ ۳۰۸‬کیلوگــرم در ســال ‪ ۹۷‬بــه ‪۹۹۸‬‬ ‫کیلوگــرم در ســال ‪ ۹۸‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫شناســایی و رصــد اطالعاتــی و انهــدام البراتوارهــا‬ ‫و کارگاه هــای زیرزمینــی تولیــد مــواد مخــدر و‬ ‫روانگــردان هــای پرخطــر بــه ویــژه شیشــه در‬ ‫کشــور توانســته اســت ضمــن ایجــاد فضایــی‬ ‫ناامــن بــرای تولیدکننــدگان ایــن نــوع از مــواد‬ ‫روانگــردان‪ ،‬تــاش بــرای ورود و قاچــاق شیشــه از‬ ‫خــارج بــه داخــل کشــور را جاگزیــن فعالیــت هــای‬ ‫تولیــدی در داخــل نمایــد‪.‬‬ ‫افزایــش ‪ ۲۰۸‬درصــدی کشــفیات شیشــه در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬در مقایســه بــا ســال ‪ ۹۷‬و همچنیــن افزایــش‬ ‫بیش از ســه برابری کشــفیات مواد شیمیایی پیش‬ ‫ســاز در همیــن مــدت مویــد تحــرک شــدید مافیــای‬ ‫مــواد مخــدر بــه منظــور تولیــد شیشــه در خــارج و‬ ‫انتقــال و قاچــاق ان بــه داخــل کشــور اســت‪.‬‬ ‫کاهــش نــرخ دسترســی بــه مــواد مخــدر شــاخصی‬ ‫هدفمنــد در راســتای کاهــش نــرخ بــروز و شــیوع اعتیــاد‬ ‫نیروهــای نظامــی‪ ،‬انتظامــی و اطالعاتــی کشــور در‬ ‫راســتای کاهــش نــرخ دسترســی بــه مــواد مخــدر و‬ ‫روانگــردان هــا عــاوه بــر جلوگیــری از ورود این مواد‬ ‫به داخل کشــور‪ ،‬طیف وســیعی از اقدامات مقابله‬ ‫ای و اطالعاتی را به طور منظم و دوره ای در سطح‬ ‫کشــور مــورد اجــرا گــذارده انــد کــه دســتاوردهای‬ ‫ارزشــمند و تاثیرگــذاری را در راســتای نیــل بــه ایــن‬ ‫هــدف راهبــردی بــه دنبــال داشــته اســت کــه از ان‬ ‫جملــه مــی تــوان بــه مــواردی همچــون جمــع اوری‬ ‫خــرده فروشــان‪ ،‬ســاماندهی معتــادان متجاهــر و‬ ‫افزایــش ریســک قاچــاق و عرضــه مــواد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫افزایــش ‪ ۹‬درصــدی عملیــات و انهــدام باندهــا و‬ ‫شــبکه هــای عرضــه مــواد مخــدر در ســال ‪۹۸‬‬ ‫اجــرای عملیــات حرفــه ای و بــه تبــع ان‬ ‫شناســایی‪ ،‬نفــوذ و انهــدام فعالیــت باندهــا‪ ،‬گروه‬ ‫هــا و شــبکه هــای تهیــه‪ ،‬توزیــع و قاچــاق مــواد‬ ‫مخــدر در کشــور منجــر بــه کاهــش دسترســی‬ ‫بــه مــواد در ســطح جامعــه گردیــده و فعالیــت‬ ‫گــروه هــای ســازمان یافتــه را بــا اختــال جــدی‬ ‫مواجــه ســاخته اســت‪ .‬تمرکــز باندهــای تهیــه و‬ ‫توزیــع مــواد مخــدر بــر گــروه هــای ســنی نوجــوان‬ ‫و جــوان کشــور و همچنیــن جامعــه زنــان نمایانگــر‬ ‫تــاش بــی شــرمانه ایــن طیــف از مجرمیــن‬ ‫موادمخــدری بــه منظــور ایجــاد و دسترســی بــه‬ ‫بازارهــای مصــرف جدیــد اســت‪.‬‬ ‫اجــرای ‪ ۲۳۸۵‬مــورد عملیــات و درگیــری‬ ‫مســلحانه بــا ‪ ۹‬درصــد افزایــش بــه نســبت ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و انهــدام ‪ ۲۱۶۸‬بانــد و شــبکه تهیــه و‬ ‫توزیــع مــواد مخــدر بــا افزایــش ‪ ۵‬درصــدی گــواه‬ ‫ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر اجــرا و تشــدید اقدامــات‬ ‫مقابلــه ای هدفمنــد در کانــون هــا‪ ،‬محیــط هــا و‬ ‫مناطــق الــوده کشــور در راســتای مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر از افــراد قاچاقچــی بــا حکم قضایی‬ ‫وارد زندان های سراســر کشــور شــده اند‬ ‫هدفمنــدی در اجــرای عملیــات و دســتگیری‬ ‫عوامــل تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر در کشــور‬ ‫بــه ویــژه در مناطــق الــوده و پرخطــر موجــب‬ ‫دســتگیری حــدود ‪ ۴۱۵‬هــزار نفــر از متهمــان‬ ‫جرایــم مختلــف مــواد مخــدر در کشــور طــی ســال‬ ‫‪ ۹۸‬گردیــده اســت‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۵۵‬درصد از متهمان دســتگیر شــده را افراد‬ ‫قاچاقچــی و ‪ ۴۵‬درصــد را افــراد معتــاد تشــکیل مــی‬ ‫دهنــد کــه حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر از افــراد قاچاقچــی‬ ‫بــا حکــم قضایــی وارد زنــدان هــای سراســر کشــور‬ ‫شــده انــد و بخــش مهمــی از معتــادان متجاهــر نیــز‬ ‫بــا حکــم قضایــی بــه مراکــز و اردوگاه هــای موضــوع‬ ‫مــاده ‪ ۱۶‬قانــون بــرای نگهــداری‪ ،‬درمــان و کاهــش‬ ‫اســیب ارجــاع شــده انــد‪.‬‬ ‫نســبت میانگیــن موجــودی زندانیــان مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬روان گــردان هــا و پیــش ســازها بــه‬ ‫زندانیــان کلیــه جرائــم در ســال ‪ ۹۸‬بــا ‪ ۴‬درصــد‬ ‫کاهــش در مقایســه بــا ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــه ‪ ۳۶‬درصــد‬ ‫معــادل ‪ ۷۴‬هــزار و ‪ ۷۰۱‬نفــر رســیده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫در شــرایطی اســت کــه تعــداد زندانیــان ورودی‬ ‫جرائــم موادمخــدری در ســال ‪ ۹۸‬بــا ‪ ۴‬درصــد‬ ‫افزایــش بــه نســبت ســال ‪ ۹۷‬بــه بیــش از ‪۹۹‬‬ ‫هــزار نفــر رســیده اســت و نســبت ورودی نزدانیان‬ ‫مــواد مخــدر بــه زندانیــان کلیــه جرائــم در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬معــادل ‪ ۲‬درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن مهــم گویــای افزایــش وقــوع جرایــم مــواد‬ ‫مخــدری و کاهــش مانــدگاری مجرمــان مــواد‬ ‫مخــدری در زنــدان اســت‪ .‬موضوعــی کــه کیفیــت و‬ ‫میــزان اثــر بخشــی اقدامــات بازدارنــده و پیشــگیرانه‬ ‫از وقــوع جــرم بــه ویــژه جرایــم مــواد مخــدری را در‬ ‫کشــور بــا چالــش جــدی مواجــه مــی ســازد‪.‬‬ ‫اعتیاد سرمنشا بسیاری از اشفتگی ها و از هم گسیختگی های‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪1399‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫در مکان های شلوغ و بسته از ماسک استفاده کنید‬ ‫صنعت‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫جوابیه مخابرات منطقه گلستان ‪:‬‬ ‫مخابرات منطقه گلستان تکذیب کرد‬ ‫درپــی انتشــار گزارشــی در رابطــه بــا مطالــب‬ ‫عنــوان شــده از ســوی تعــدادی از نیروهــای‬ ‫شــاغل درمخابــرات درخصــوص عــدم توجه مدیر‬ ‫ایــن ســازمان بــه تبدیــل وضعیــت شــغلی انــان و‬ ‫پرداخــت نشــدن حقــوق و مزایــا بــه ایــن افــراد که‬ ‫روز گذشــته در ســایت خبــری ” بــازار کســب کار‬ ‫انالین ” منتشــر شــده اســت ‪ ،‬بدینوســیله روابط‬ ‫عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان طــی تنظیــم‬ ‫جوابیــه ای و ارســال بــه دفتــر ســایت براســاس‬ ‫قانــون مطبوعــات متقاضــی نشــر و درج جوابیــه‬ ‫بــوده کــه ذیــا نســبت بــه انعــکاس ان در جهــت‬ ‫تنویــر افــکار عمومــی ان اقــدام شــده اســت ‪.‬‬ ‫در پــی مطالــب نادرســت ارائــه شــده و وارده‬ ‫بــه مدیریــت مخابــرات منطقــه گلســتان مبنــی‬ ‫بــر عــدم توجــه بــه کارکنــان درخصــوص تبدیــل‬ ‫وضعیــت تعــدادی از نیروهــای قــراردادی کار‬ ‫مشــخص و عــدم پرداخــت حقــوق و مزایــا بــه‬ ‫ایــن افــراد بدینوســیله بــه اطــاع مخاطبــان‬ ‫ارجمنــد میرســاند ‪ ،‬هیچگونــه اعتــراض و یــا‬ ‫اجتمــاع اعتــراض گونــه تــا کنــون در مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان وجــود نداشــته چراکــه اکثریــت کســانیکه‬ ‫در پــی رفــع مشــکل خــود میباشــند بــر ایــن موضــوع واقــف‬ ‫بــوده کــه مدیریــت ســازمان تمــام تــاش خــود را بر اســاس‬ ‫اختیــارات تفویــض شــده درجهــت احقــاق حــق ایــن افــراد‬ ‫بکارگرفتــه اســت و درایــن زمینــه کوتاهــی نداشــته و طــی‬ ‫مکاتبــات متعــدد بــا شــرکت مخابــرات ایــران کــه در ایــن‬ ‫زمینــه تصمیــم گیرنــده میباشــد ســعی در تغییــر وضعیــت‬ ‫ایــن کارکنــان نمــوده بنابرایــن بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئله‬ ‫مــورد تقاضــای همــکاران مــورد نظــر ‪ ،‬تکلیــف نبــوده و فقط‬ ‫همراهی و مســاعدت مدیران ارشــد مخابرات ایران با این‬ ‫دســته از دوســتان اســت ‪ ،‬براســاس مســئولیت مدیریتــی‬ ‫خــود تمامــی مراتــب را مســتمرا بــه مســئوالن باالدســتی‬ ‫یــاداوری مینمایــد و حتــی در ســطح اســتان نیــز بــا رایزنــی‬ ‫هــای مختلــف بــا اداره کل کار اســتان در راســتای چگونگــی‬ ‫افزایــش حقــوق و مزایــای انــان راهکارهایــی را بــه بحــث و‬ ‫تبــادل نظــر نشســته انــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در خصــوص ادعــای صــدور دو نــوع فیــش بــرای یــک‬ ‫فــرد و تفــاوت در پرداختــی هــا و اینکه فرمودند مابه التفاوت “به‬ ‫جیــب چــه کســی میــرود” بایــد گفــت‪ :‬پرداخــت حقــوق کارکنــان‬ ‫کل مجموعــه مخابــرات کشــور از ســوی شــرکت مخابــرات ایــران‬ ‫انجــام شــده و مناطــق هیــچ دخــل و تصرفــی در پرداختــی هــا‬ ‫نمیتواننــد داشــته باشــند و در ایــن زمینــه میخواهیــم همــکاران‬ ‫عزیــز در صــورت داشــتن مســتندات مطروحــه انــرا جهــت اثبــات‬ ‫ادعــای خــود بــه دفتــر مدیریــت ارســال نماینــد در غیــر اینصــورت‬ ‫میتــوان گفــت کــه ادعــای کذبــی مطــرح شــده کــه بــی شــک هــم‬ ‫همینطــور اســت‪.‬‬ ‫الزم اســت بــه اطــاع مخاطبــان عزیز برســانیم از زمانیکه‬ ‫شــرکت مخابــرات ایــران بصــورت خصوصــی بــه فعالیــت‬ ‫خــود ادامــه میدهــد اطــاق نیــروی رســمی دیگــر مفهــوم‬ ‫اداری نــدارد و تمامــی کارکنــان بصــورت قــراردادی مشــغول‬ ‫بــه کار میباشــند مگــر کارکنانــی کــه از ابتــدای ورود بــه‬ ‫مجموعــه و درزمــان دولتــی بــودن مخابــرات ‪ ،‬حکــم‬ ‫کارگزینــی انهــا بــا عنــوان رســمی صــادر شــده و دربیــن ایــن‬ ‫دوســتان اگــر کســی ادعــای رســمی بــودن دارد میبایســت‬ ‫‪ ۲۶‬پروژه عمرانی مصوب‬ ‫سفر دولت در خراسان‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور‬ ‫عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در ســفر ســال گذشــته کاروان‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد بــه اســتان ‪۱۹۸‬‬ ‫پــروژه مصــوب شــده بــود کــه تاکنــون‬ ‫اجــرای ‪ ۲۶‬پــروژه خاتمــه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مــدارک و حکــم کارگزینــی خــود را کــه ایــن مســئله را اثبات‬ ‫نمایــد ارائــه دهــد کــه قطعــا چنیــن چیــزی وجــود نــدارد‬ ‫بنابرایــن نمــی تــوان مــوردی یافــت کــه فرد بصورت رســمی‬ ‫مشــغول بــه کاربــوده ولــی حقــوق و مزایــای قــراردادی را‬ ‫دریافــت نمایــد‪.‬‬ ‫در خصــوص مســتندات درج شــده در ایــن گــزارش الزم‬ ‫بــه توضیــح اســت فیــش حقوقــی مربــوط بــه کارکنــان‬ ‫قــراردادی جدیــد االســتخدام بــوده کــه بیمــه تکمیلــی بــه‬ ‫انــان تعلــق گرفتــه و پرداخت میگردد در صورتیکه بعنوان‬ ‫فیــش حقوقــی همــکاران قــراردادی کارمشــخص مطــرح‬ ‫شــده اســت ‪ .‬همچنیــن تصویــر مکاتبــه شــرکت مخابــرات‬ ‫ایــران مبنــی بر الزام مخابــرات مناطق و پرداخت رفاهیات‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬مربــوط بــه کارکنــان ی اســت کــه در سیســتم‬ ‫منابع انســانی دارای کد پرســنلی میباشــد که اجرا شــده و‬ ‫هیچگونــه شــانه خالــی کردنــی در کار نبــوده اســت‪.‬‬ ‫در انتهــای تمامــی مطالــب عــرض شــده در جهــت تنویــر‬ ‫افــکار عمومــی و پرهیــز از پرداختــن بــه حواشــی بــه جــای‬ ‫رســیدگی بــه مشــکالت کارکنــان اعــام مینماییم بــرای حل‬ ‫مشــکالت میبایســت از ارائــه مطالــب کــذب و نادرســت‬ ‫جــدا اجتنــاب نمــود زیــرا در اینصــورت اذهــان عمومــی و‬ ‫مخاطبــان هوشــمند نســبت بــه هــدف معترضــان انــدک‬ ‫ایــن مجموعــه کــه انــرا احقــاق حــق کارکنــان نــام نهادنــد‬ ‫دچــار تناقــض شــده و هرگونــه حقــی را برایشــان متصــور‬ ‫نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن ‪ ،‬قویــا مطالــب منــدرج در گــزارش انتقــادی را‬ ‫تکذیــب نمــوده و از اقلیــت کارکنانــی که نســبت به وضعیت‬ ‫موجــود گالیــه منــد هســتند دعــوت نمــوده تــا بــا درد ســت‬ ‫داشــتن ادلــه و مــدارک عنــوان شــده جهــت اثبــات گفتــه‬ ‫هــای خــود در مناظــره ای کــه مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان بــه شــدت از ان اســتقبال نمــوده اســت حضــور‬ ‫یافتــه تــا برهمــگان مشــخص گــردد بــرای رفــع مشــکل بــه‬ ‫جای حاشــیه ســازی میبایســت به دنبال راه حل مناســب و‬ ‫حقیقیــه منتــج بــه نتیجــه بــود ‪ ،‬کاری کــه مدیریــت منطقــه‬ ‫در ســالهای اخیــر نســبت بــه ان اهتمــام داشــته اســت‪.‬‬ ‫محســن محمــدی در نشســت‬ ‫بررســی مصوبــات ســفر ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه ایــن اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اجــرای ‪ ۱۹۸‬پــروژه در قالــب‬ ‫‪ ۴۴‬طــرح در دســتور کار قــرار گرفتــه‬ ‫کــه اکنــون ‪ ۲۶‬پــروژه ‪ ۱۰۰‬درصد انجام‬ ‫شــده‪ ۴۳ ،‬پــروژه بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ ۵۰ ،‬پــروژه‬ ‫دارای پیشــرفت ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد‪۵۱ ،‬‬ ‫پــروژه دارای پیشــرفت زیــر ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫اســت و عملیــات اجرایــی ‪ ۲۸‬پــروژه‬ ‫اغــاز نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاروان دولــت تدبیــر و امیــد در‬ ‫ســفر تیرمــاه ‪ ۹۸‬بــه ایــن اســتان در حــوزه‬ ‫عمــران ‪ ۴۴‬مصوبــه داشــت کــه در ایــن زمینــه‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۹۴۰‬میلیــارد ریــال از منابــع‬ ‫عمومــی و ســه هــزار و ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال از‬ ‫محــل صنــدوق توســعه ملــی مصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مجمــوع بــرای ایــن طــرح‬ ‫هــا از محــل منابــع عمومــی‪ ۲ ،‬هــزار و ‪۹۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال در ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۲‬هــزار و ‪۹۹۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال در ســال ‪ ۹۹‬مصــوب شــد کــه از‬ ‫اعتبــار مصــوب ســال ‪ ۹۸‬تــا کنــون بیــش از ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬معــادل ‪ ۶۹‬درصــد‬ ‫تخصیــص ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن مبلــغ هزار و‬ ‫‪ ۹۱۴‬میلیــارد ریــال معــادل ‪ ۶۴.۷‬درصــد‬ ‫تخصیــص یافته اســت‪.‬‬ ‫محمــدی افــزود‪ :‬از مجمــوع ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫مصــوب صنــدوق توســعه ملــی هــم‬ ‫‪ ۹۹۰‬میلیــارد ریــال در ســال ‪ ۹۸‬و ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۶۰‬میلیــارد ریــال در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬مصــوب شــد کــه از مجمــوع‬ ‫اعتبــار مصــوب تــا کنــون هــزار و ‪۱۵۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال معــادل ‪ ۳۳.۴‬درصــد‬ ‫تخصیــص ابــاغ شــده و میــزان‬ ‫نقدینگــی پرداخــت شــده هــزار و ‪۱۴۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال معــادل ‪ ۳۳.۱‬درصــد‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫با مشارکت همگی مردم گلستان اولین استانی‬ ‫خواهیم بود که همه شهروندانش از ماسک استفاده‬ ‫اجتامعی‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪1399‬‬ ‫چهره بی ماسک خراسان شمالی‬ ‫خراســان شــمالی ماننــد روزهــای اغازین شــیوع کرونا‬ ‫بــا کمبــود و نبــود ماســک در مراکــز توزیــع مواجــه شــده‬ ‫اســت و حــال انکــه بــازار ماســک و اقــام بهداشــتی ایــن‬ ‫اســتان تــا هفتــه پیــش اشــباع شــده بــود‪.‬‬ ‫مدیریــت بــازار ماســک‪ ،‬کــه ایــن روزهــا بــا کاهــش مواجــه‬ ‫شــده‪ ،‬صــورت گرفتــه امــا تولید ماســک همچنــان ادامه دارد‬ ‫کــه تولیــدات نیــز بــه ســتاد اســتانی مدیریــت بیمــاری کرونــا‬ ‫تحویــل داده مــی شــود‪.‬‬ ‫چنــد روزی اســت کــه دوبــاره خبرهایــی در مــورد کمبــود‬ ‫ماســک و حتــی نبــود ان از گوشــه و کنــار اســتان شــنیده‬ ‫مــی شــود و مــردم نگراننــد کــه مبــادا دوبــاره مشــکالتی‬ ‫کــه در رابطــه بــا تهیــه اقــام بهداشــتی در اســتان وجــود‬ ‫داشــت‪ ،‬دوبــاره تکــرار شــود‪.‬‬ ‫جعفــری‪ ،‬تنهــا مشــکل تولیــد ماســک در کارگاه خــود‬ ‫را تامیــن مــواد اولیــه ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬فقــط بــرای یــک‬ ‫مــاه اینــده مــواد اولیــه داریــم و چــون چرخــه تحویــل‬ ‫مــواد اولیــه زمان بــر اســت مقــرر شــده ایــن امــر توســط‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان پیگیــری‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫شــماری از شــهروندان مــی گوینــد کــه از هفتــه قبــل‬ ‫داروخانــه هــا و فروشــگاه هــای اقــام بهداشــتی بــا‬ ‫کاهــش توزیــع ماســک مواجــه شــده انــد و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه ایــن روزهــا‪ ،‬بــا توجــه بــه افزایــش‬ ‫شــیوع و هشــدارهای مســووالن حــوزه درمانــی‪ ،‬بیــش‬ ‫از همیشــه بــه ماســک و محلــول هــای ضدعفونــی‬ ‫کننــده نیــاز اســت‪.‬‬ ‫یــک بانــوی بجنــوردی بــا گالیــه از نبود ماســک در برخی‬ ‫داروخانــه هــا و قیمــت هــای متفــاوت ان گفــت‪ :‬ســه‬ ‫شــنبه هفتــه پیــش از یکــی از داروخانــه هــای بجنــورد‬ ‫ماســک خارجــی بــا قیمــت پنــج هــزار تومــان خریــداری‬ ‫کــردم و بــا وجــود ایــن کــه فقــط یــک ســاعت از خریــد‬ ‫مــن گذشــت دوبــاره کــه بــرای خریــد ماســک مراجعــه‬ ‫کــردم متصــدی داروخانــه بــه مــن اعــام کــرد نــه تنهــا‬ ‫ایــن نــوع ماســک بلکــه همــه انــواع ماســک هایــش بــه‬ ‫اتمــام رســیده اســت‪.‬‬ ‫زهــرا رحمانــی افــزود‪ :‬در مســیرم بــه پنــج داروخانــه و‬ ‫فروشــگاه اقــام بهداشــتی دیگــر در اطــراف چهــارراه‬ ‫شــریعتی‪ ،‬خیابــان امامــی‪ ،‬میــدان شــهید و حتــی فردوســی‬ ‫نیــز ســر زدم امــا نتوانســتم ماســکی تهیــه کنــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مراجعــه مــن بــرای خریــد ماســک در‬ ‫روزهــای بعــد هــم بــه نتیجــه نرســید و البتــه ماســک‬ ‫هــای فیلتــردار در بــازار موجــود بــود کــه بــه علــت قیمــت‬ ‫بــاال‪ ،‬بــه درد مــن نمــی خــورد و ماســک هــای ارزان بیــن‬ ‫هــزار تــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــوان و ماســک ســه الیــه در بــازار‬ ‫وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان بجنــوردی نیــز از نبود ماســک‬ ‫گالیــه کــرده و ایــن ســوال را مطــرح کــرد کــه گفتــه مــی‬ ‫شــود در خراســان شــمالی روزانــه بیــش از ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫عــدد ماســک تولیــد مــی شــود|‪ ،‬پــس ایــن ماســک هــا‬ ‫بــه کجــا مــی رود و چــه اتفاقــی بــرای ان هــا مــی افتــد؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬ماســک هایــی کــه در ایــام اغــاز بیمــاری‬ ‫کرونــا احتــکار شــده بــود و خبــر ضبــط ان هــا بــه مــردم‬ ‫داده مــی شــد بــه کجــا رفــت و چــرا هــر بــار کــه بــا اوج‬ ‫گیــری کرونــا مواجهیــم بــا کمبــود و افزایــش قیمــت‬ ‫ماســک و اقــام بهداشــتی نیــز مواجــه مــی شــویم‪.‬‬ ‫تولید شبانه روزی ماسک‬ ‫یکــی از تولیدکننــدگان ماســک در بجنــورد نیــز گفــت‪ :‬تولیــد‬ ‫ماســک در واحــد تولیــدی مــا کامــا صنعتــی و اســتاندارد‬ ‫اســت و بــه طــور شــبانه روزی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وحیــد جعفــری افــزود‪ :‬ســایت فــروش انالیــن مــا نیــز‬ ‫ماســک هــای تولیــدی را بــه قیمــت مصــوب و بــا ارســال‬ ‫رایــگان در اختیــار مــردم اســتان قــرار می داد و ســازوکار‬ ‫ان بــه گونــه ای بــود کــه هــر فــرد بــا کــد ملــی مــی‬ ‫توانســت یــک بســته ماســک خریــداری کنــد امــا ایــن‬ ‫ســایت از ‪ ۲‬روز قبــل مســدود شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــه مــا گفتــه شــده ایــن کار بــرای‬ ‫سال ششم‬ ‫‪13‬‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫توزیع نشدن ماسک های دست دوز‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف خراســان شــمالی از صــادر نشــدن‬ ‫مجــوز بــرای توزیــع ‪ ۱۲۰‬هــزار ماســک در اســتان خبــر‬ ‫داد و اظهــار داشــت‪ :‬بــا شــیوع ویــروس کرونــا در‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬ظرفیــت خوبــی بــرای تولیــد ماســک‬ ‫در کارگاه هــای خصوصــی اســتان ایجــاد شــده‪ ،‬اما صادر‬ ‫نشــدن مجــوز بــرای توزیــع ان تاحــدی ســبب از دســت‬ ‫رفتــن اعتمــاد بخــش خصوصــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ماســک هایــی نیــز کــه بــا عنــوان خارجــی در‬ ‫داروخانــه هــا توزیــع مــی شــود نبایــد بــا بهایــی باالتــر از‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار ریــال فروختــه شــود و فــروش ان بــا قیمــت‬ ‫بیشــتر تخلــف محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی امیــدوار ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار ماســک توســط کارگاه هــای بخــش خصوصــی در‬ ‫اســتان تولیــد شــده کــه کمیتــه توزیــع ســتاد مقابلــه بــا‬ ‫بیمــاری کرونــا در اســتان بایــد نســبت بــه صــدور مجــوز‬ ‫بــرای عرضــه ایــن حجــم از ماســک در خراســان شــمالی‬ ‫اهتمــام بــورزد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال بــا نگاهــی بــه وضعیــت کرونــا در خراســان‬ ‫شــمالی و از انجــا کــه ایــن اســتان از مدتــی پیــش در‬ ‫وضعیــت هشــدار قــرار گرفتــه اســت و همچنیــن دســتور‬ ‫ســتاد اســتانی مدیریــت و مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا مبنــی‬ ‫بــر الزامــی بــودن اســتفاده از ماســک‪ ،‬الزم اســت تامیــن‬ ‫ماســک بــا قــوت بیشــتری انجــام شــود‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون اقــام بهداشــتی ســتاد اســتانی‬ ‫مدیریــت و مقابلــه بــا بیمــاری کرونــای خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر چــه از ‪ ۱۰‬روز پیــش شــاهد کاهــش ماســک‬ ‫در خراســان شــمالی هســتیم امــا ایــن مشــکل تــا ‪ ۲‬روز‬ ‫دیگــر برطــرف شــده و بــازار اســتان از ماســک اشــباع می‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و‬ ‫خدمــات درمانــی خراســان شــمالی در حــال حاضــر‬ ‫شهرســتان های فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد و جاجــرم از‬ ‫نظــر همــه گیــری کرونــا در وضعیــت نارنجــی قــرار دارنــد‬ ‫کــه در صــورت رعایــت نکــردن پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫توســط مــردم ایــن شــهرها بــه وضعیــت قرمــز خواهنــد‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫پایان کمبود ماسک در بازار تا ‪ ۲‬روز دیگر‬ ‫امیــن کالتــه افــزود‪ :‬بــروز برخــی مشــکالت مقطعــی در‬ ‫مســیر تولید و کاهش تولید و عرضه ماســک در خراســان‬ ‫شــمالی موجــب شــده تــا اخیــرا دسترســی شــهروندان بــه‬ ‫ایــن کاال بــا ســختی هایــی مواجــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهش ظرفیت تولیــد یکی از کارگاه های‬ ‫تولیــد ماســک در خراســان شــمالی‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫کارخانــه هــا در زمینــه تامیــن مــواد اولیــه بــا مشــکل مواجــه‬ ‫شــده و دســتگاه تولیــد ماســک کارخانــه دیگــری نیــز دچــار‬ ‫نقــص شــده اســت و همیــن عوامــل موجــب کاهــش تولیــد‬ ‫ماســک و بــه تبــع ان کاهــش ایــن کاال در بــازار خراســان‬ ‫شــمالی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از دیــروز اقداماتــی ضربتــی بــرای‬ ‫افزایــش تولیــد و تامیــن بــازار ماســک اغــاز شــده اســت و‬ ‫تــا ‪ ۲‬روز اینــده بــازار دوبــاره بــه حالــت اشــباع مــی رســد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون اقــام بهداشــتی ســتاد اســتانی مدیریــت‬ ‫بیمــاری کرونــا در خراســان شــمالی افــزود‪ ۲۰۰ :‬هــزار عــدد‬ ‫ماســک نیــز کــه در کارگاه هــای اســتان تولیــد شــده و در‬ ‫انبارهــا مانــده بــود‪ ،‬بــا هماهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫ضدعفونــی شــده و وارد بــازار اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫کالتــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه دســتور دیروز ســتاد اســتانی‬ ‫مدیریــت بیمــاری کرونــا کــه نبایــد هیــچ شــهروندی‬ ‫بــدون ماســک از خانــه خــارج شــود‪ ،‬بــرای مدیریــت‬ ‫بــازار و کاهــش التهــاب ماســک بــا قیمــت ‪ ۱۱‬هــزار ریــال‬ ‫بــرای مصــرف کننــده و ‪ ۱۴‬هــزار ریــال بــرای دســتگاه هــا‬ ‫امــاده توزیــع شــده اســت کــه از دیــروز مقدمــات توزیــع‬ ‫‪ ۴۰‬هــزار ماســک در داروخانــه هــا و مراکــز فــروش لوازم‬ ‫بهداشــتی و فروشــگاه هــای بــزرگ فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫اژیر قرمز‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی افــزود‪ :‬شهرســتان های‬ ‫اســفراین‪ ،‬گرمــه و راز و جــرگالن نیــز در وضعیــت زرد‬ ‫کرونایی هســتند و تنها شهرســتان مانه و ســملقان در‬ ‫وضعیــت ســفید قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۲‬هفتــه گذشــته و از ابتــدای ‪۳۱‬‬ ‫خردادمــاه‪ ،‬امــار مبتالیــان بستری شــده در اســتان بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۲‬برابــر رســیده و همچنیــن تعــداد نمونه هــای مثبــت کرونا‬ ‫نیــز ‪ ۶۰‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫دکتــر هاشــمی بــا ابــراز نگرانــی از رعایــت نشــدن‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی توســط شــهروندان گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه مــردم نســبت بــه رعایــت پروتکل هــای‬ ‫ی اعتنــا شــده انــد و برگــزاری مراســم عــزا و‬ ‫بهداشــتی بـ ‬ ‫عروســی‪ ،‬یکــی از دالیــل اصلــی افزایــش امــار مبتالیــان‬ ‫بــه کرونــا در اســتان اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه شهرســتان فــاروج در وضعیــت بحرانــی کرونــا‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه همســایگی‬ ‫فــاروج بــا اســتان خراســان رضــوی‪ ،‬تــردد ســاکنان ایــن‬ ‫شهرســتان بــه اســتان همســایه ســبب افزایــش تعــداد‬ ‫مبتالیــان بــه کرونــا در فــاروج شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی در چنــد روز اخیــر تــا وضعیــت هشــدار‬ ‫کرونــا نیــز پیــش رفتــه اســت‪.‬‬ ‫کرونا ویروس در کمین است برای حفاظت از خود در برابر‬ ‫بیماری های ویروسی و انفوالنزا شستن دست ها را جدی‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫چه عاملی موجب‬ ‫رشد صعودی قیمت‬ ‫مرغ شد؟‬ ‫قیمــت مــرغ در بــازار ‪ ۲‬نرخــی شــده اســت؛ قیمتــی را‬ ‫کــه کارگــروه تنظیــم بــازار بــرای مــرغ مصــوب اعــام کــرده‬ ‫و از طــرف دیگــر‪ ،‬قیمــت بــازار ازاد کــه بــه دور از چشــم‬ ‫تعزیــرات خریــد و فــروش می شــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ زنــده در ِ‬ ‫مرغــداری ‪ ۱۲‬هــزار تومــان و مــرغ امــاده بــرای طبــخ در‬ ‫خرده فروشــی ها ‪ ۱۷‬هــزار تــا ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تومــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫البتــه در برخــی خرد ‪‎‬ه فروشــی ها قیمت هــای بــاالی ‪۱۹‬‬ ‫هــزار تومــان نیــز دیــده می شــود‪ ،‬امــا کارگــروه تنظیــم‬ ‫بــازار قیمــت مــرغ زنــده در ِ مرغــداری را پــس از یــک ســال‬ ‫تاخیــر در چهــارم تیرمــاه امســال از ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬تومــان‬ ‫بــه ‪ ۱۰‬هــزار تومــان و مــرغ گــرم را ‪ ۱۵‬هــزار تومــان بــا ‪۵‬‬ ‫درصــد دامنــه نوســان تعییــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــا ایــن حــال‪ ،‬تولیدکننــدگان ایــن حــوزه معتقدنــد‬ ‫قیمــت تمــام شــده مــرغ زنــده در ِ واحدهــای تولیــدی در‬ ‫شــرایط کنونــی کمتــر از ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان نیســت‪.‬‬ ‫قیمــت مــرغ کشــتار در یــک مــاه گذشــته حــدود ‪۴۰‬‬ ‫درصــد رشــد کــرده و از رقــم ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۹۸۰‬تومــان بــه‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار ‪ ۶۲۲‬تومــان رســیده اســت‪ .‬جالــب اینکــه همیــن‬ ‫رقــم رشــد ماهانــه به طــور تقریبــی بــه همــان میــزان رقــم‬ ‫رشــد ســاالنه ایــن کاالســت؛ یعنــی در همیــن روز و مــاه‬ ‫در ســال گذشــته گوشــت مــرغ کشــتار بــه میــزان ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۳۰‬تومــان بــود کــه در ایــن یــک ســال بــا وجــود تــورم‬ ‫تجربــه شــده‪ ،‬تغییــری نکــرد تــا همین دو هفتــه اخیر که‬ ‫یک بــاره بــا یــک جهــش قیمتــی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد حــدود دو مــاه پیــش بــود کــه تولیدکننده هــا‬ ‫از مــازاد عرضــه و کاهــش قیمــت مــرغ گــرم بــه ‪ ۹‬هــزار‬ ‫تومــان شــاکی شــده بودنــد و حتــی ماجــرا بــه پدیده هایی‬ ‫ماننــد جوجه کشــی نیــز کشــیده شــد‪ .‬امــا چــه اتفاقــی‬ ‫افتــاد کــه بــه ایــن زودی بــازار بــا افزایــش قیمــت ان هــم‬ ‫در ایــن مــدت کوتــاه مواجــه شــد؟‬ ‫سرکوب قیمتی‬ ‫« برومنــد چهاراییــن » رئیــس هیــات مدیــره شــرکت‬ ‫مــادر تخصصــی توســعه صنعــت طیــور ایرانیــان در ایــن‬ ‫زمینــه بــه ایرناپــاس گفــت‪ :‬مســاله جهــش قیمــت‬ ‫کنونــی گوشــت مــرغ عمیق تــر از ظاهــری اســت کــه‬ ‫مشــاهده می کنیــم و اگــر بخواهــم در یــک جملــه بگویــم‬ ‫واقعیــت ان بــه تــورم و افزایــش ســطح عمومــی همــه‬ ‫قیمت هــا برمی گــردد‪.‬‬ ‫در اینجــا بحــث گرانــی نیســت‪ ،‬بلکــه بحــث علمــی تــورم‬ ‫و رشــد پایــه پولــی اســت کــه الجــرم بــه افزایــش قیمــت‬ ‫همــه کاالهــا می انجامــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۰‬ســال اســت اقتصــاد کشــور بــا‬ ‫ســرکوب قیمتــی ســازمان یافتــه‪ ،‬افــزود‪ :‬بنــده و دیگــر‬ ‫تولیدکننــدگان از اذرمــاه ســال گذشــته هشــدار دادیــم‬ ‫کــه پیامــد ســرکوب قیمــت‪ ،‬چیــزی جــز انفجــار قیمتــی در‬ ‫اینــده نزدیــک نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫چهاراییــن گفــت‪ :‬ســازمان حمایــت از مصرف کننــده‬ ‫به عنــوان ابــزار ایــن ســرکوب قیمتــی‪ ،‬قیمــت هــر‬ ‫کیلوگــرم مــرغ زنــده را ‪ ۱۰‬هــزار تومــان تعییــن کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬در حالــی کــه بنــد ‪ ۲۳‬مــاده ‪ ۷‬اساســنامه همیــن‬ ‫ســازمان می گویــد‪ ،‬وقتــی قیمــت حداقلــی بــرای یــک کاال‬ ‫تعییــن شــد‪ ،‬در شــرایطی کــه قیمــت بــازار پایین تــر امــد‪،‬‬ ‫الزم اســت نســبت بــه خریــد تضمینــی به موقــع ان کاال‬ ‫اقــدام شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬میلیــارد تومــان ضــرر کردنــد‪ ،‬چیــزی حــدود ‪۳۰‬‬ ‫هــزار تــن کمبــود تولیــد داریــم و ایــن کمبــود تــا پایــان‬ ‫مــرداد یــا شــهریور ادامــه خواهــد داشــت‪ ،‬مگــر اینکــه‬ ‫قیمت هــا اصــاح شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال وقتــی تولیدکننــدگان ‪ ۲۷۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫ضــرر کردیــم‪ ،‬ســازمان اقدامــی نکــرد‪ .‬بــا ایــن اوضــاع‪،‬‬ ‫تولیدکننــده وقتــی زورش بــه ســازمان حمایت نمی رســد‪،‬‬ ‫دیگــر تولیــد نمی کنــد‪.‬‬ ‫اکنــون قیمــت تمــام شــده بــرای مــرغ زنــده در ِ واحدهای‬ ‫تولیــدی ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان اســت؛ قیمــت ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫تومانــی کــه ســازمان حمایــت به صــورت غیــر کارشناســی‬ ‫و بــدون مشــورت و مشــارکت تولیدکننده هــا مصــوب‬ ‫کــرده‪ ،‬بــه معنــای توقــف تولیــد اســت و اگــر ایــن رونــد‬ ‫ادامــه یابــد‪ ،‬تــا چنــد مــاه دیگــر مــرغ بــا قیمت هــای باالتــر‬ ‫هــم پیــدا نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اکنــون مــرغ در میــدان بهمــن توزیــع‬ ‫نمی شــود‪ ،‬بلکــه چنــد خیابــان ان طرف تــر بــه قیمــت ازاد‬ ‫خریدوفــروش می شــود؛ اگــر همــه نیروهــای تعزیــرات نیز‬ ‫وارد میــدان شــوند‪ ،‬قــادر بــه کنتــرل قیمــت نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده افــزود‪ :‬در نظــر داشــته باشــید کــه‬ ‫تولیدکننده هــا ‪ ۴۵‬روز پیــش ذرت را حــدود ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تومــان و ســویا را نیــز ‪ ۶‬هــزار تومــان خریــداری‬ ‫کرده انــد‪ ،‬در حالــی کــه قیمــت دولتــی بــرای ایــن دو‬ ‫نهــاده بــه ترتیــب ‪ ۱۵۰۰‬و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬تومــان مصــوب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن اقــام حــدود ‪ ۲‬برابــر قیمــت دولتــی‬ ‫خریــداری می شــود‪ ،‬چــه انتظــاری وجــود دارد کــه همــه‬ ‫تولیدکننده هــا جوجه ریــزی کننــد؟‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی از تولیدکننــدگان بــا همــه ایــن‬ ‫مشــکل ها و همین طــور کمبــود واکســن‪ ،‬فعالیــت خــود‬ ‫را ادامــه می دهنــد‪ .‬چنیــن افــرادی نبایــد هنــگام فــروش‬ ‫نیــز بــا گرفتاری هایــی ماننــد ســرکوب قیمــت روبــه رو‬ ‫شــوند‪ .‬پرســش اساســی اینجاســت کــه چــرا دســتگاه‬ ‫مربوطــه در حالــی کــه بــازار گوشــت مــرغ رقابتــی اســت و‬ ‫نــه انحصــاری‪ ،‬در امــر قیمت گــذاری دخالــت می کنــد؟‬ ‫چقدر کمبود تولید داریم؟‬ ‫چهاراییــن بــا بیــان اینکــه مصــرف ســرانه گوشــت مــرغ در‬ ‫ایــران ‪ ۲‬برابــر متوســط جهانــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬روزانــه بیــن‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۷‬هــزار تــن در کل کشــور مــرغ مصــرف‬ ‫می شــود‪ .‬حــال اگــر روزانــه یــک هــزار تــن کــم شــود‪ ،‬بــا‬ ‫وضعیتــی کــه اکنــون می بینیــد مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه در ســال ‪ ۱۳۹۶‬در مــورد تخم مــرغ دیدیــم‪.‬‬ ‫در ایــن ســال ‪ ۵۰‬هــزار تــن تــر کل تولیــد تخم مــرغ‬ ‫کاهــش یافــت و ان اتفاق هــا را موجــب شــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه تولیــد کشــور ‪ ۹۵۰‬هــزار تــن تخم مــرغ بــوده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون کافــی اســت روزی یــک هــزار تــن از حجــم تولیــد‬ ‫مــرغ پاییــن ایــد‪ ،‬تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا بــه هــم‬ ‫می خــورد و قیمــت بــاال مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن فعــال صنعــت طیــور ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫نســبت بــه اردیبهشــت و خردادمــاه کــه تولیدکننده هــا‬ ‫راهکار منطقی ارائه شود‬ ‫بــا وجــود ســخنان ایــن فعــال صنعــت طیــور‪« ،‬حبیــب‬ ‫اســدالله نــژاد» نایــب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی‬ ‫مرغــداران گوشــتی دیروز(یکشــنبه ) در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا‪ ،‬قیمــت ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومانــی‬ ‫کنونــی بــرای هــر کیلوگــرم مــرغ زنــده را منطقــی دانســته‬ ‫و گفتــه‪ ،‬پیــش از ایــن نــرخ‪ ،‬تولیدکننــدگان بــه دلیــل‬ ‫پاییــن بــودن قیمــت از بهــای تمــام شــده محصــول‬ ‫متضــرر بودنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در ماه هــای اخیــر تولیدکننــدگان مــرغ‬ ‫گوشــتی بــه علــت افزایــش هزینه هــای تمــام شــده تولید‬ ‫و نوســان نــرخ ارز بــا زیــان ‪ ۳‬هــزارو ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومانــی‬ ‫روبــرو شــده اند و انهــا دیگــر تــوان ضــرر را ندارنــد در غیــر‬ ‫اینصــورت بــه دلیــل نبــود نقدینگــی از چرخــه تولیــد خارج‬ ‫خواهند شــد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی مرغــداران گوشــتی‬ ‫بــا بیــان اینکــه حجــم توزیــع کنونــی نهاده هــای طیــور بــا‬ ‫نــرخ مصــوب کفــاف تولیــد را نمی دهــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫امــروز تولیدکننــدگان مــرغ گوشــتی هــر کیلوگــرم کنجاله‬ ‫ســویا را نزدیــک هشــت هــزار تومــان‪ ،‬ذرت و ســبوس‬ ‫را بیــش از ‪ ۲۷۰۰‬تومــان از بــازار خریــداری می کننــد‬ ‫بنابرایــن نبایــد انتظــار داشــت کــه قیمــت زنده کمتــر از ‪۱۲‬‬ ‫هزارتومــان عرضــه شــود‪.‬‬ ‫اســدالله نــژاد بــا بیــان اینکــه گوشــت مــرغ یــک کاالی‬ ‫الکچــری نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون بخشــی از مــردم تــوان‬ ‫خریــد گوشــت مــرغ را ندارنــد و بــه طــور حتــم ســرکوب‬ ‫قیمتــی بــرای تولیدکننــدگان چــاره کار نیســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرده کــه نیــاز اســت بــرای ثبــات قیمــت‬ ‫گوشــت مــرغ و جلوگیــری از حــذف ایــن محصــول‬ ‫پروتئینــی از ســبد خانــوار اقشــار کــم درامــد راهــکار‬ ‫منطقــی ارائــه شــود‪ ،‬زیــرا نوســان نــرخ ارز و افزایــش‬ ‫روز افــزون نهاده هــای طیــور در افزایــش قیمــت ایــن‬ ‫محصــول اثرگــذار اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری متهــم حرفــه ای و اعتــراف وی بــه بیــش از ‪ 42‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری‬ ‫در شهرســتان «کردکــوی» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از طالســازان مبنــی بــر کالهبــرداری از وی توســط فــردی‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی «کردکــوی» قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای پلیــس مشــخص شــد متهــم صاحــب یک طالفروشــی‬ ‫در «کردکــوی» بــوده کــه طــی چنــد مرحلــه همــکاری و جلــب اعتمــاد شــاکی‪ ،‬مقــدار ‪ 5‬کیلــو و ‪ 300‬گــرم طــا با وعده‬ ‫فــروش و بازگردانــدن پــول ان در مدتــی انــدک از وی دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫دستگیری‬ ‫کالهبردار میلیاردی‬ ‫در «کردکوی»‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬تیر ‪1399‬‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت یکم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حق کسب و پیشه و نحوه احراز ان‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫حــق کســب و پیشــه یــا حــق تجــارت ‪ ،‬حقــی‬ ‫اســت که در اثر فعالیت کســبی مســتاجر و در‬ ‫نتیجــه افزایــش ارزش ملــک حاصــل میشــود‪.‬‬ ‫بعبارتــی ‪ ،‬ایــن حــق‪ ،‬متناســب اســت بــا ‪:‬‬ ‫تفــاوت ارزش ملــک‪ ،‬قبــل از شــروع فعالیــت‬ ‫مســتاجر بــا قیمــت ملــک بعــد از فعالیــت‬ ‫کســبی او‪ .‬بــه ســخنی دیگــر حــق کســب و‬ ‫پیشــه متناســب اســت بــا ارزش افــزوده ای کــه‬ ‫مســتاجر در ملــک موجــر ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫در مثالــی روشــنتر بــه عــرض میرســانم ؛‬ ‫اگــر مالــک ملــک‪ ،‬قبــل از فعالیــت کســبی‬ ‫مســتاجر‪ ،‬راضــی بــه اجــاره دادن مغــازه خــود‬ ‫بــا اجــاره بهــاء فــی المثــل یــک هــزار تومــان در‬ ‫مــاه بــوده ‪ ،‬لیکــن پــس از یــک دوره فعالیــت‬ ‫ـبی مســتاجری موفــق و خوشــنام ‪ ،‬انتفــاع‬ ‫کسـ ِ‬ ‫حاصــل از ان در قیــاس بــا روز نخســتین بطــور‬ ‫چشــمگیری افــزوده شــده باشــد‪.‬‬ ‫بطوریکــه اگــر پــس از تخلیــه مســتاجر‬ ‫اجــاره ماهیانــه همــان ملــک ‪ ،‬بــدون‬ ‫احتســاب تــورم دوره فعالیــت ‪ ،‬مثــا ســه‬ ‫هزارتومــان شــده باشــد‪ .‬مالحظــه میشــود‬ ‫منشــاء ایــن افزایــش قیمــت مــال االجــاره‬ ‫کــه بــه تبــع ســبب افزایــش قیمــت ملــک‬ ‫اســت فعالیــت موفــق کســبی مســتاجر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بنابرایــن بــه واســطه ان بــرای‬ ‫مســتاجر حقــی بــه نــام حــق کســب و پیشــه‬ ‫ایجــاد میشــود‪.‬‬ ‫بطوریکــه قانونگــذار مســتاجر متخلــف در‬ ‫انتقــال بــه غیــر را کــه شایســته صــدور حکــم‬ ‫تخلیــه اســت ‪ ،‬مســتندا بــه تبصــره یــک‬ ‫مــاده ‪ 19‬قانــون مالــک و مســتاجر مصــوب‬ ‫ســال ‪ 1356‬او را مســتحق وصــول نیمــی‬ ‫از حــق کســب و پیشــه دانســته اســت‪.‬‬ ‫مســتفاد از مــاده فــوق االشــعار ‪ ،‬مســتاجر‬ ‫در مــوارد عــادی و بــدون ارتــکاب تخلــف و‬ ‫در صــورت اقالــه قــرارداد ‪ ،‬مســتحق وصــول‬ ‫تمــام حــق کســب و پیشــه خــود اســت‪.‬‬ ‫امــام تمــام حــق کســب و پیشــه تمــام ارزش‬ ‫افــزوده بــر ملــک نیســت ‪ .‬و مالــک نیــز در ان‬ ‫ســهیم اســت ‪ .‬زیــرا ارزش افــزوده بــر ملــک‬ ‫منحصــر بــه فعالیــت کســبی مســتاجر نیســت‬ ‫بلکــه ســرمایه مالــک نیــز در ان مداخلــه دارد‪.‬‬ ‫کارشناســان محتــرم مــی بایســتی دامنــه‬ ‫نوســان میــزان حــق کســب و پیشــه را در‬ ‫نظــر داشــته و نبایســتی از الــزام قانونگــذار‬ ‫بــه پرداخــت حــق کســب و پیشــه در وجــه‬ ‫مســتاجر ‪ ،‬چنیــن اســتنباط کننــد کــه بــه‬ ‫هــر قیمــت بایــد مبلــغ قابــل توجهــی تحــت‬ ‫عنــوان ایــن حــق اســتخراج و مســتاجر را‬ ‫محــق بــه وصــول ان کننــد‪ .‬و بدینوســیله‬ ‫ســبب تضییــع حــق موجــر یــا مالــک شــوند‪.‬‬ ‫دامنــه نوســان ایــن حــق میتوانــد از صفــر‬ ‫ریــال تــا میلیــارد هــا ریــال باشــد‪ .‬در حالتــی‬ ‫کــه مســتاجر ‪ ،‬وضعیــت روز مــورد اجــاره را‬ ‫بعلــت عــدم فعالیــت مناســب و یــا تخلفــات‬ ‫صنفــی از قبیــل گــران فروشــی و یــا عــدم‬ ‫رعایــت بهداشــت و امثالهــم بدنــام کــرده و‬ ‫موجــب کســادی و تنــزل انتفــاع نســبت بــه‬ ‫مبــداء شــده اســت‪ .‬چــون ارزش افــزوده‬ ‫بــر ملــک فــارغ از تــورم قیمــت صفــر اســت‬ ‫بنابرایــن حــق کســب و پیشــه نیــز در ایــن‬ ‫حالــت صفــر اســت‪.‬‬ ‫در اینصــورت فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫نتیجــه منفــی دارد و صــرف برخــورداری‬ ‫مســتاجر از حــق کســب و پیشــه‪ ،‬او را‬ ‫مســتحق وصــول مبلغــی نمیکنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫حــق کســب و پیشــه و یــا ارزش ناشــی از‬ ‫فعالیــت کســبی از مقایســه بیــن میــزان‬ ‫انتفــاع در روز نخســتین بــا روز تحویــل‬ ‫مغــازه حاصــل میشــود‪.‬‬ ‫بایــد تفــاوت ارزش قیمــت ملــک یــا تفــاوت‬ ‫مــال االجــاره فــارغ از تــورم وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬تــا مســتاجر مســتحق دریافــت‬ ‫قســمتی از ایــن تفــاوت باشــد‪ .‬واضــح اســت‬ ‫ارزش افــزوده ناشــی از تــورم صــد در صــد‬ ‫متعلــق بــه مالــک اســت ‪.‬‬ ‫زیــرا عمــا بهــره ســرمایه او اســت ‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ارزش افــزوده ملــک را بایــد خــارج از تــورم‬ ‫متعلقــه مــد نظــر داشــت‪ .‬چنیــن ارزش‬ ‫افزوده ای حاصل فعالیت کســبی مســتاجر‬ ‫خوشــنام و کاربلــد و خالقــی اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه ممکــن اســت ایــن حــق؛ صفــر‬ ‫ریــال باشــد ممکــن اســت کــه میلیاردهــا‬ ‫ریــال نیــز باشــد‪ .‬و ان حالتــی اســت کــه‬ ‫مســتاجر بــا راه انــدازی کســب ویــژه و ممتــاز‬ ‫و ارائــه خدمــات ارزنــده و بــه اصطــاح ایجــاد‬ ‫بــورس و برنــد محبــوب ‪ ،‬چنــان از اقبــال‬ ‫عمومــی برخــوردار گــردد کــه اگــر انتفــاع‬ ‫روزانــه ان در بــدو شــروع بــه کار ‪ ،‬مثــا یــک‬ ‫هــزار تومــان بــوده ‪ ،‬در پایــان اجــاره بــه دههــا‬ ‫هــزار تومــان افزایــش یافتــه باشــد‪.‬‬ ‫در بــراورد ارزش فعالیــت کســبی ‪ ،‬اگرچــه‬ ‫ممکــن اســت مســاحت مغــازه و پارامترهــای‬ ‫فیزیکــی موثــر در ان باشــند ‪ ،‬لیکــن ایــن‬ ‫پارامترهــا امــاره ای بــر افزایــش انتفــاع‬ ‫هســتند و بــه تنهایــی دلیــل تلقــی نمیشــوند‪.‬‬ ‫کشف ‪ 95‬کیلو حشیش‬ ‫در «علی اباد کتول»‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬گلســتان‪ -‬فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 95‬کیلــو‬ ‫حشــیش در شهرســتان «علــی ابــاد کتــول» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫اســتان پــس از یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی و تخصصــی موفــق بــه‬ ‫شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررســی هــای‬ ‫مامــوران مشــخص شــد متهــم قصــد جابــه جایــی مــواد افیونــی بــا یــک‬ ‫دســتگاه پــژو ‪ 405‬از شــرق کشــور بــه اســتان گلســتان را دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر گفــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی پلیــس‪ ،‬خــودرو مــورد نظــر‬ ‫ممکــن اســت مســتاجر از ایــن پارامترهــا بهــره‬ ‫بــرداری مناســبی نکــرده باشــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه کارشــناس بایــد صرفــا بــه ایــن‬ ‫امــر توجــه کنــد کــه اگــر مغــازه مــورد نظــر‬ ‫راکــد و غیرفعــال باقــی میمانــد امــروز اجــاره‬ ‫بهــاء ان بــه چــه میزانــی بــود ؟ لیکــن حــاال‬ ‫کــه بــه برکــت فعالیــت کســبی کاســب‬ ‫خوشــنام از اقبــال عمومــی برخــوردار شــده و‬ ‫صدهــا و هــزاران مشــتری جــذب کــرده اســت‬ ‫‪ ،‬در صــورت تخلیــه و فســخ قــرارداد بــه چــه‬ ‫قیمــت میتوانــد اجــاره داده شــود ؟ ایــن‬ ‫تفــاوت همــان ارزشــی اســت کــه مســتاجر بــا‬ ‫فعالیــت کســبی خــود ایجــاد کــرده اســت‪ .‬و‬ ‫در ان ســهیم اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن مالحظــه میگــردد کــه چنیــن‬ ‫ارزشــی لزومــا تابــع فیزیــک مغــازه ‪ ،‬ماننــد‬ ‫مســاحت و نمــا ‪ ....‬نیســت‪.‬‬ ‫فیزیــک مغــازه از عوامــل بالقــوه انتفــاع اســت‪.‬‬ ‫و نــه بالفعــل ان ‪ ،‬بنابرایــن توجــه کارشــناس‬ ‫بایــد بــه مقایســه ارزش افــزوده ‪ ،‬ناشــی از‬ ‫انتفــاع قبــل و بعــد از فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫‪ ،‬معطــوف گــردد و نــه بــه فیزیــک مغــازه‪.‬‬ ‫بنابرایــن انچــه کــه در تعییــن ایــن حــق‬ ‫مداخلــه دارد ‪ ،‬خالقیــت و خوشــنامی و‬ ‫روابــط عمومــی خــوب و عرضــه خدمــات‬ ‫مطلوبــی اســت کــه منتــج بــه افزایــش‬ ‫میــزان انتفــاع شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه کــه فیزیــک مغــازه نیــز بــه مســتاجر‬ ‫یــاری رســانده اســت‪ .‬لیکــن اثــار همــه عوامــل‬ ‫موثــر نهایتــا در تفــاوت ارزش افــزوده دیــده‬ ‫میشــود‪ .‬بنابرایــن اینکــه حــق کســب و پیشــه‬ ‫مســتاجر را محــدود بــه مســاحت واحــد‬ ‫کســبی نمــوده و انــرا از قــرار هــر مترمربــع ؟؟‬ ‫ریــال ارزیابــی میکننــد کامــا غلــط و در تضــاد‬ ‫اشــکار بــا مفاهیــم حقوقــی ان اســت‪.‬‬ ‫چــه بســا مغــازه هــای بــا مســاحتهای یکســان‬ ‫مجــاورت هــم تفاوتهــای فاحــش در حــق‬ ‫کســب و پیشــه داشــته باشــند‪ .‬و چــه بســا‬ ‫کــه مغــازه هــای بــا مســاحت بســیار کمتــر از‬ ‫مغــازه مجــاور خــود حــق کســب و پیشــه‬ ‫بیشــتری دارد‪ .‬بنابرایــن فقــط بایــد تفــاوت‬ ‫ارزش ملــک در شــروع و خاتمــه فعالیــت‬ ‫مســتاجر را ارزیابــی کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن ارزیابــی نبایــد افزایــش ناشــی‬ ‫از تــورم قیمــت ملــک را کــه ارتباطــی بــه‬ ‫فعالیــت کســبی مســتاجر نــدارد مداخلــه‬ ‫دهیــم‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫حیــن تــردد در محورهــای‬ ‫مواصالتــی شهرســتان «علی‬ ‫ابــاد کتــول» شناســایی شــد‬ ‫کــه راننــده ان بــه محــض‬ ‫مشــاهده مامــوران اقــدام بــه‬ ‫فــرار کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســرانجام در یــک‬ ‫تعقیــب و گریــز پلیســی‪ ،‬کــه‬ ‫ســوداگر مــرگ در مقابــل اتــش‬ ‫پرحجــم مامــوران عرصــه را بــر‬ ‫خــورد تــگ دیــد بــا رهــا کــردن خــودرو و بــا اســتفاده از تاریکــی هــوا متــواری شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 95‬کیلــو حشــیش از ایــن‬ ‫خــودرو ‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش بــرای دســتگیری ســوداگر مــرگ ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره ‪97/99/27‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه تهیــه‪ ،‬حمــل و نصــب بلــوک‬ ‫مفصلــی جهــت اســتفاده در دروربرگردانهــای اســتان گلســتان را بــه شــماره ‪ 97/99/27‬را از طریــق ســامانه دولــت برگــزار نماید‪.‬کلیــه مراحل‬ ‫برگــزاری فراخــوان از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارســال دعوتنامــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) انجــام خواهــد‬ ‫شــد والزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی‬ ‫را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق سازند‪.‬تاریخانتشــار در ســامانه ‪ 1399/04/16‬میباشــد‪ .‬اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــی از طریــق‬ ‫ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪:‬ساعت‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1399/04/24‬‬‫مهلت ارسال پاسخ پیشنهاد ها از طریق سامانه‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1399/05/04‬‬‫تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه‪1399/05/05‬‬‫ادرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪:‬گرگان‪-‬میدان بسیج‪-‬سایت اداری‪-‬مقابل ضلع شرقی استانداری‬‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان ‪،‬کد پستی ‪ 49189-37141‬تلفن ‪ 32422572‬داخلی ‪243‬‬‫اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد‪.‬‬‫اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه ‪ :‬مرکــز تمــاس‪ 273313131‬دفتــر ثبــت‬‫نــام‪88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫جهت کسب اطالعات میتوانیدبه سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به ادرس زیر رجوع نمایید‬‫بــراورد انجــام کار ‪ 47،628،451،063‬ریــال مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه ‪ 2،382،000،000‬ریــال ‪،‬نــوع ضمانتنامــه بانکــی یــا فیــش‬‫بانکــی (وجــه نقــد)‬ ‫ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪ http://iets.mporg.ir‬ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ی‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان‪ -‬دبیرخانه کمیسیون معامالت شناسه اگه ‬ ‫‪902947‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪255‬‬ ‫کشف یک تن انواع مواد‬ ‫مخدر در خراسان شمالی‬ ‫پایین امدن سن مجرمان‬ ‫موادمخدر و دزدی در‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫رییــس دادگســتری گنبــدکاووس بــا ابــراز نگرانــی از‬ ‫کاهــش ســن ارتــکاب جرایــم بویــژه حــوزه موادمخدر‬ ‫و ســرقت در ایــن شهرســتان مــرزی‪ ،‬ابــراز نظــر کــرد‪:‬‬ ‫فقــر اقتصــادی و فرهنگــی از دالیــل اصلــی ایــن‬ ‫معضــل اســت‪.‬‬ ‫علــی یزدانــی بــدون اشــاره بــه جزییــات امــاری بــه‬ ‫ســبب انچــه کــه انــرا معذوریت هــای اداری خوانــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نهادهــای متولــی اعــم از اجرایــی و‬ ‫فرهنگــی بــا برنامــه ریــزی اصولــی نســبت بــه رفــع‬ ‫مشــکالت معیشــتی‪ ،‬اقتصــادی و اشــتغال مــردم‬ ‫گنبــد بویــژه نســل جــوان اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال جــاری تــا‬ ‫کنــون یــک تــن انــواع مــواد مخــدر در اســتان کشــف و‬ ‫ضبــط شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن مقــدار نســبت بــه ســال‬ ‫قبــل بــا افزایــش ‪ 8‬درصــدی همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــاال بــودن جرایــم ضــرب و جــرح و نزاع هــای‬ ‫دســته جمعــی را از دیگــر اســیب های اجتماعــی در‬ ‫گنبــدکاووس عنــوان و علــت اصلــی انــرا پاییــن بودن‬ ‫اســتانه تحمــل دانســت و گفــت‪ :‬بــرای پیشــگیری‬ ‫و مقابلــه بــا ایــن اســیب کــه امنیــت اجتماعــی و‬ ‫ســامت شــهروندان را تهدیــد می کنــد‪ ،‬ترویــج‬ ‫فرهنــگ صبــر‪ ،‬ســعه صــدر و افزایــش مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی ضروریســت‪.‬‬ ‫ســردار «علیرضــا مظاهــری» در جمــع اصحــاب رســانه‬ ‫در رابطــه بــا ایــن موضــوع اظهــار داشــت‪ :‬طــی امســال‬ ‫‪ 304‬قاچاقچــی در ســطح اســتان دســتگیر و بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســه ماهــه ســال جــاری تــا کنــون‬ ‫‪ 332‬نفــر معتــاد نیــز دســتگیر شــده انــد کــه نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش ‪ 18‬درصــدی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫یزدانــی‪ ،‬اســتفاده نادرســت از فضــای مجــازی‪ ،‬بــاال‬ ‫رفتــن امــار محکومــان و زندانیــان جرایــم مالــی و نیــز‬ ‫کــم شــدن ارتبــاط عاطفــی والدیــن و فرزنــدان را از‬ ‫دیگــر اســیب های اجتماعــی درحــال افزایــش در‬ ‫گنبــدکاووس برشــمرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پلیــس بــا جدیــت پیگیــر افزایــش‬ ‫ظرفیــت کمــپ هــای تــرک اعتیــاد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫پیگیــری هــا تــا حصــول نتیجــه بــا قــدرت و جدیــت‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز نگرانــی نســبت بــه انچــه کــه انــرا نظارت‬ ‫کــم خانواده هــا بــر اســتفاده فرزنــدان از فضــای‬ ‫مجــازی دانســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ترویــج خشــونت‪ ،‬از بیــن‬ ‫بــردن بنیــان خانــواده‪ ،‬افزایــش امــار جرایــم و دعاوی‬ ‫خانوادگــی از جملــه پیامدهــای اســتفاده نادرســت‬ ‫از ایــن شــبکه ها می باشــد کــه بــرای کاهــش‬ ‫اســیب های ایــن حــوزه‪ ،‬نقــش مراقبتــی والدیــن و‬ ‫اگاهــی بخشــی بــه فرزنــدان بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون ‪ 131‬هــزار و‬ ‫‪ 290‬مــورد تمــاس بــا مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪110‬‬ ‫برقــرار شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از کل تمــاس هــای برقــرار‬ ‫شــده بــا ایــن مرکــز‪ 119 ،‬هــزار و ‪ 390‬تمــاس بــه میــزان‬ ‫‪ 91‬درصــد عملیاتــی شــده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســه ماهــه ســال جــاری تعــداد‬ ‫تمــاس هــای عملیاتــی شــده نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ 2‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫رییــس دادگســتری گنبــدکاووس‪ ،‬برقــراری ارتبــاط‬ ‫صمیمانــه بیــن اعضــای خانــواده و تقویــت انــرا مانــع‬ ‫جــدی در ایجــاد مشــکالت خانوادگــی و اتفاقــات‬ ‫ناگــوار مشــابه قتــل رومینــا یــا مــوارد ادم ربایــی و‬ ‫فــرار فرزنــدان از منــزل دانســت و گفــت‪ :‬امــروز رشــد‬ ‫روز افــزون تکنولــوژی ارتباطــات و فضــای مجــازی‬ ‫بیــن اعضــای خانــواده فاصلــه انداختــه کــه بایــد‬ ‫ایــن فاصلــه را بــا برنامه ریــزی جهــت انجــام دیگــر‬ ‫فعالیت هــا کاهــش داد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول ایــن‬ ‫مــدت ‪ 16‬هــزار و ‪ 495‬جــرم در ســطح اســتان بــه وقــوع‬ ‫پیوســته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن رقــم نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ 20‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان در بخــش بعــدی ســخنان‬ ‫خــود بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ماهــه ســال جــاری‬ ‫‪ 230‬فقــره جعــل و کالهبــرداری در اســتان بــه وقــوع‬ ‫پیوســته‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تــاش پلیــس‪ 75 ،‬درصــد از ایــن‬ ‫پرونــده هــا کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫یزدانــی‪ ،‬نســبت بــه افزایــش پرونده هــای مربــوط بــه‬ ‫دعــاوی خانوادگــی از جملــه طــاق در گنبدکاووس هم‬ ‫هشــدار داد و تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون زوج هــای جــوان بــا‬ ‫کوچکتریــن مشــکل در زندگــی‪ ،‬درخواســت گواهــی‬ ‫عــدم امــکان ســازش‪ ،‬طــاق توافقــی‪ ،‬حضانــت‪،‬‬ ‫اســترداد جهیزیــه‪ ،‬مهریــه و نفقــه می دهنــد که نشــان‬ ‫دهنــده نداشــتن مهارت هــای زندگــی اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ارزش پرونده های کشــف شــده‬ ‫‪ 136‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در طــول ایــن‬ ‫مــدت ‪ 109‬نفــر در خصــوص جــرم جعــل و کالهبــرداری‬ ‫در اســتان شناســایی و دســتگیر شــده انــد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا بیــان اینکــه در حــوزه زمیــن خواری‬ ‫نیــز ‪ 6‬فقــره پرونــده کشــف شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در همیــن رابطــه بــا تــاش و اقدامــات فنــی و تخصصی‬ ‫پلیــس ‪ 6‬نفــر نیــز دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده به‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــده اند‪.‬‬ ‫وی افزایــش شــمار محکومــان جرایــم مالــی را از‬ ‫دیگــر اســیب های اجتماعــی گنبدکاووس ذکــر کرد و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬کــم دقتــی نســبت به تنظیــم قراردادهای‬ ‫حقوقــی و اســتفاده بی رویــه از اســناد تجــاری ماننــد‬ ‫چــک و ســفته ســبب افزایــش محکومــان و زندانیــان‬ ‫مالــی شــده کــه بــرای کاهــش امــار ایــن بخــش‬ ‫بایســتی دانــش حقوقــی مــردم افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی در پایــان‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ارزش ریالــی پرونــده هــای کشــف‬ ‫شــده در حــوزه زمیــن خــواری‪ 15 ،‬میلیــارد ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪248‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬تیر ‪1399‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 14‬ذی العقده ‪1441‬‬ ‫‪ 06‬جوالی ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 55‬‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫ابالغ یک میلیارد ریال‬ ‫برای تهیه طرح معماری‬ ‫داخلی مفخم بجنورد‬ ‫وضعیت اسفبار‬ ‫بندرترکمن‬ ‫بدون شرح‪....................:‬‬ ‫اینجا نیاز به نفس کشیدن دارد‬ ‫عکاس‪ :‬عقیل مهقانی ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫دمیدن جانی تازه در بنای خانه رضا قلی نژاد گرگانی‬ ‫بــه بافــت قدیــم شــهر گــرگان کــه وارد شــوید‪ ،‬در هر کــوی و برزن‬ ‫ان‪ ،‬عمارتــی قدیمــی دیــده می شــود کــه بــا نگاهــی بــه پیکــر ان‬ ‫می تــوان حــدس زد کــه داســتان های زیــادی در دل ان گذشــته‬ ‫اســت؛ داســتان هایی کــه از صدهــا ســال پیــش اغــاز شــده اند‪،‬‬ ‫شــخصیت های مختلفــی بــه ان قــدم گذاشــته‪ ،‬نقــش خــود را‬ ‫بــازی کرده انــد و از ان خــارج شــده اند و رفته رفتــه اتفاقــات تاریــخ‬ ‫ایــن شــهر را رقــم زده انــد‪ ،‬بعضــی از ان هــا در تاریــخ اســتراباد‬ ‫مانــدگار و برخــی نیــز در گــذر زمــان به فراموشــی ســپرده شــده اند‪.‬‬ ‫محلــه سرچشــمه گــرگان‪ ،‬جایــی در دل بافــت قدیــم ایــن شــهر‪،‬‬ ‫از ایــن داســتان ها کــم نداشــته اســت؛ داســتان هایی کــه در پــس‬ ‫دیــوار بلنــد خانه هایــی شــکل گرفتنــد کــه اکنــون‪ ،‬پــس از ده هــا‬ ‫ســال‪ ،‬قامــت خــم کرده انــد و شــاید به دنبــال راوی تازه نفــس‬ ‫می گردنــد تــا قصــه ان هــا را بــرای نســل جدیــد بازگــو کنــد‪ .‬خانــه‬ ‫تاریخــی رضــا قلــی نــژاد یکــی از همیــن خانه هاســت؛ خانـه ای کــه‬ ‫قصه هــا در دل خــود دارد و حــاال‪ ،‬بــا هیبتــی جدیــد ایــن قصه هــا‬ ‫را بــه دســت ماهــر افــرادی ســپرده کــه ان هــا را بــه شــکلی نــو برای‬ ‫مــردم امــروز بازگــو کننــد‬ ‫مجــاورت ســرای خــان بــا بناهایــی همچــون امــام زاده نــور‪ ،‬ســرای‬ ‫تقوی هــا و عمــارت باقری هــا باعــث محبوبیــت بیشــتر ان بــرای‬ ‫گردشــگران شــده اســت؛ زیــرا ان هــا می تواننــد بــا طــی مســافت هایی‬ ‫کوتــاه خــود را بــه هریــک از ایــن بناهــا برســانند و از ان هــا دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫ســرای خــان دارای ‪ ۵۰۰‬متــر زیربنــا و شــامل دو بخــش ورودی در ضلــع‬ ‫جنوبــی و شــرقی خــود اســت‪ .‬در ِ اصلــی بنــا بــه بخــش اندرونــی و اصطبــل بــاز‬ ‫می شــد و در ِ فرعــی بــه حیــاط مرکــزی بنــا‪ .‬دورتــادور حیــاط مرکــزی اتاق هایــی‬ ‫وجــود داشــتند کــه برخــی از ان هــا در زمــان قاجــار ســاخته شــد و تعــدادی اتاق‬ ‫نیــز در زمــان پهلــوی بــه ایــن بنــا اضافــه شــد‪.‬‬ ‫حیاط و زیرزمین سرای خان‬ ‫خانــه رضــا قلــی نــژاد یــک بنــای دوطبقــه اســت کــه در طبقــه دوم ان‬ ‫دو اتــاق وجــود داشــت و دورتــادور ایــن بخــش تراســی ســاخته شــده‬ ‫کــه بــه حیــاط مشــرف بــود‪.‬‬ ‫همچــون برخــی از بناهــای قدیمــی ایرانــی‪ ،‬حوضــی هشـت ضلعی در وســط‬ ‫حیــاط وجــود داشــت‪ .‬امــا همچــون ســایر حوض هایــی کــه به صــورت اولیــه در‬ ‫خانه هــای قدیمــی گــرگان ســاخته می شــدند‪ ،‬ایــن حــوض نیــز عمــق زیــادی‬ ‫داشــت کــه اغلــب حفاظــی در اطــراف ان وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫تجربــه غــرق شــدن کودکــی در ایــن حوض هــا‪ ،‬خاطــره تلــخ مشــترک‬ ‫بســیاری از خانواده هــای گرگانــی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل در ســال های‬ ‫پـس از ان دوران‪ ،‬ایــن حوض هــا کم کــم پــر شــدند و حوضــی بــا عمــق‬ ‫کمتــر بــر روی ان هــا ســاخته شــد‪ .‬حوضــی کــه اکنــون در میانــه حیــاط‬ ‫ی نــژاد وجــود دارد نیــز نتیجــه همیــن تغییــر اســت‪.‬‬ ‫خانــه رضــا قلـ ‬ ‫یکــی از ویژگی هــای منحصربه فــرد خانــه رضــا قلــی نــژاد یــا ســرای‬ ‫خــان ایــن اســت کــه ایــن بنــا جــزو معدود بناهــای قدیمی گرگان اســت‬ ‫کــه دارای زیرزمیــن اســت‪ .‬فضــای زیرزمیــن اغلــب به عنــوان محلــی‬ ‫خنــک بــرای فــرار از گرمــا و رطوبــت در روزهــای تابســتان‪ ،‬و همچنیــن‬ ‫محلــی بــرای نگهــداری مــواد غذایــی مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت‪.‬‬ ‫بــرای ســاخت ایــن بنــا از مصالحــی همچــون خشــت‪ ،‬چــوب و ســفال‬ ‫اســتفاده شــده‪ ،‬ســقف بنــا نیــز همچــون ســایر خانه هــای ایــن منطقــه‬ ‫به صــورت شــیروانی و از جنــس ســفال بــوده اســت‪.‬‬ ‫بخشی از تاریخ استراباد که رو به ویرانی و فراموشی می رفت‬ ‫خانــه رضــا قلــی نــژاد یکــی از عمارت هــای زیبــای اســتراباد بــود کــه تــا‬ ‫همیــن چنــدی پیــش‪ ،‬به دلیــل خالــی بــودن از ســکنه و بی توجهــی‬ ‫مســئوالن در وضعیــت نامناســبی قــرار داشــت‪ ،‬بخش هــای زیــادی از‬ ‫ســقف‪ ،‬دیوارهــا و درهــای ان تخریــب شــده بــود‪ ،‬فضــای اصطبــل محــل‬ ‫رویــش درختــان شــده بــود و حتــی اداره میــراث فرهنگــی شــهر گــرگان از‬ ‫ان به جــای انبــاری بــرای نگهــداری وســایل اضافــه خــود اســتفاده می کــرد‪.‬‬ ‫دمیدن جانی تازه در بنای خانه رضا قلی نژاد‬ ‫امــا ایــن بنــا در ســال گذشــته بــه دســت ماهــر و ذهــن خــاق افــرادی‬ ‫ســپرده شــد کــه در عــرض تنهــا چنــد مــاه ان را از ویرانـه ای بــا هیبتــی‬ ‫حبیــب یزدان پنــاه اظهــار داشــت‪ :‬بــا انجــام‬ ‫مطالعــات طــرح محتوایــی مــوزه‪ ،‬مرحلــه دوم‬ ‫کــه تهیــه طــرح معمــاری داخلــی و موزه ارایــی‬ ‫اســت بــزودی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن طــرح بــرای ســه مــوزه اســناد و نســخ‬ ‫خطــی‪ ،‬باستان شناســی و مــوزه مردم شناســی‬ ‫مجموعــه فرهنگی تاریخــی مفخــم بجنــورد‪،‬‬ ‫تهیــه و اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــان هــا و نماهــای اجرایــی‪،‬‬ ‫اجــرای نورپــردازی‪ ،‬اجــرای تاسیســات خــاص‬ ‫بــا توجــه بــه موضوعــات نمایش داده شــده و‬ ‫حفاظت شــده‪ ،‬اجــرای تجهیــزات و ویترین هــا و‬ ‫ســایر نقش ـه های اجرایــی الزم بــرای موزه ارایــی‬ ‫و صحنه ارایــی از جملــه طرح هــای قابــل ارائــه‬ ‫بــرای ایــن مهــم اســت‪.‬‬ ‫ایینه خانــه مفخــم یکــی از یادمان هــای برجســته‬ ‫دوره قاجــار اســت‪ ،‬حــدود ســال ‪ ۱۳۰۰‬هجــری‬ ‫بــه دســتور یــار محمدخــان شــادلو‪ ،‬معــروف بــه‬ ‫ســردار مفخــم ســاخته شــده و بــا شــماره ‪ ۱۱۶۷‬بــه‬ ‫ثبــت ملــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه و بنای اولیه خانه رضا قلی نژاد‬ ‫خانــه رضــا قلــی نــژاد یکــی از ده هــا خانــه قدیمــی در بافت قدیم شــهر‬ ‫گــرگان اســت؛ خانـه ای متعلــق بــه دوران قاجــار در ضلــع جنوب غربــی‬ ‫امــام زاده نــور کــه از ســمت جنوب شــرق نیــز بــه مجموعــه باقری هــا و‬ ‫تقوی هــا می رســد‪ .‬ایــن خانــه در محلــه سرچشــمه گــرگان واقــع شــده‬ ‫کــه به لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی یکــی از ارزشــمندترین و مهم تریــن‬ ‫محــات شــهر گــرگان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه‬ ‫لــزوم تهیــه طــرح معمــاری داخلــی و موزه ارایــی‬ ‫مجموعــه فرهنگی تاریخــی مفخــم بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس طــرح مصــوب اداره کل‬ ‫موزه هــای کشــور یــک میلیــارد ریــال اعتبــار در‬ ‫ایــن زمینــه ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫عمــارت مفخــم نیــز کــه هم زمــان بــا ایینه خانــه‬ ‫ســاخته شــد‪ ،‬بزرگ تریــن و شــاخص ترین اثــر تاریخــی‬ ‫دوره قاجار در خراســان شــمالی اســت و با شــماره ‪۹۵۲‬‬ ‫در فهرســت اثــار تاریخــی بــه ثبــت ملــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫محــزون و غم انگیــز بــه محلــی دلنشــین و زیبــا تبدیــل کردنــد‪ .‬خانــه‬ ‫رضــا قلــی نــژاد‪ ،‬کــه اکنــون بــا نــام ســرای خــان شــناخته می شــود‪ ،‬بــا‬ ‫حفــظ شــکل ســنتی و حتــی برخــی مصالــح اولیه خود بــه یک مجموعه‬ ‫تاریخــی ـ فرهنگــی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫افــراد می تواننــد بــا ســر زدن بــه ان‪ ،‬عالوه بــر بازدیــد از ایــن خانــه‬ ‫زیبــا و اشناشــدن بــا شــکل ســنتی خانه هــا و به طورکلــی زندگــی‬ ‫مــردم گــرگان‪ ،‬در یــک محیــط بســیار زیبــا و دلنشــین وعــده غذایــی‬ ‫خوشــمزه ای نیــز میــل کننــد‪ .‬انچــه مشــخص اســت‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫ایــن مجموعــه در نظــر دارد بــه ســبکی به طــور کامــل متفــاوت و بــا‬ ‫اســتانداردی باالتر از شــکل دیده شــده و شناخته شــده در شــهر گرگان‬ ‫بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫بخــش ورودی اصلــی ســرا در بن بســتی جنــب امــام زاده نــور واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬دری چوبــی بــا کوبه هــای مخصــوص زنــان و مــردان کــه هــر دو‬ ‫لنگــه ان بــاز اســت‪ .‬دیوارهــای اجــری اطــراف خانه و همچنین ســکوهای‬ ‫کوچکــی کــه در دو طــرف در ِ ورودی قــرار گرفته انــد‪ ،‬شــکل جالبــی دارنــد‪.‬‬ ‫ســکوهایی کــه روزگاری محلــی بــرای نشســتن مــردم و گفت وگــو بــا‬ ‫همســایگان بودنــد و اکنــون گلدان هــای شــمعدانی ســعی می کننــد جای‬ ‫خالــی ان مــردم و صــدای صحبت هــای ان هــا را پــر کننــد‪.‬‬ ‫امــا وقتــی قامــت خــم کنیــد و وارد خانــه شــوید‪ ،‬نخســتین چیــزی کــه جلــب‬ ‫توجــه می کنــد راهرویــی باریــک و کوتــاه اســت کــه در ســمت چــپ خــود‬ ‫ســکویی دارد و حــاال مزیــن اســت بــه گلدان های ســفالی با گل هــای رنگارنگ‪.‬‬ ‫روی دیــوار ســمت چــپ نیــز ایینه هایــی کار شــده اســت کــه زیبایی هــای ایــن‬ ‫بخــش از خانــه را منعکــس و ان را دوچنــدان می کننــد‪ .‬از ایــن بخــش کــه عبور‬ ‫کنیــد‪ ،‬وارد بخــش ابتدایــی حیــاط می شــوید‪.‬‬ ‫چیدمان چشم نواز حیاط اول و حوض‬ ‫حوضــی کوچــک و فیروزه ای رنــگ در میانــه حیــاط و چــاه و ســطل‬ ‫ابکشــی کــه بــه شــکلی زیبــا درکنــار ان ســاخته شــده اســت‪ .‬در اطــراف‬ ‫ایــن فضــا‪ ،‬بنایــی دوطبقــه دیــده می شــود‪ ،‬درهــای چوبــی‪ ،‬تراســی دور‬ ‫تــا دور طبقــه دوم‪ ،‬کــه در زبــان محلــی بــه ان تِــار می گوینــد‪ ،‬درهــای‬ ‫چوبی با تزیینات شیشـه ای و مشــبک در طبقه دوم و ســپس ســقف‬ ‫شــیروانی ســفالی‪ .‬زیبایــی و ارامشــی کــه در ایــن فضــا احســاس‬ ‫می شــود‪ ،‬ان قــدر گیراســت کــه زمــان از یــاد م ـی رود‪.‬‬ ‫مجموعــه تاریخــی ـ فرهنگــی ســرای خــان یــک فضــای عالــی بــرای‬ ‫اشــنا شــدن بــا فرهنــگ و تاریــخ گــرگان اســت؛ فضایــی کــه در‬ ‫جای جــای ان می تــوان زیبایــی را دیــد و قصــه مردمــی را کــه ســال ها‬ ‫پیــش در ان زندگــی کردنــد‪ ،‬از پــس درهــای چوبــی ان شــنید‪.‬‬ ‫نــور افتابــی کــه در حیــاط پهــن شــده‪ ،‬زنــده بــودن فضــا‪ ،‬تقارنــی کــه‬ ‫بــه شــکلی زیبــا در ســاخت ایــن قســمت بــه کار گرفتــه شــده اســت‪ ،‬و‬ ‫درنهایــت تناســب رنگ هــا کــه زیبایــی ایــن قســمت را تکمیل کرده اســت‪،‬‬ ‫باعــث می شــود بــرای دقایقــی هــم کــه شــده همه چیــز را فرامــوش کنیــد‬ ‫و در ارامــش ایــن فضــا شــناور شــوید‪ .‬اتاق هایــی کــه در ایــن بخــش‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬اکنــون نام هــای خاصــی بــرای خــود دارنــد‪ ،‬ســمرقند‪ ،‬بخــارا‪،‬‬ ‫اســتراباد‪ .‬ایــن اتاق هــا درحقیقــت مهمان خانه هایــی هســتند کــه‬ ‫می تواننــد از قبــل رزرو شــوند و بــه ایــن ترتیــب حریــم خصوصــی بــرای‬ ‫افــرادی کــه بــه اینجــا می اینــد ‪.‬‬ ‫حیاط کوچک اندرونی سرای خان‬ ‫از ایــن قســمت کــه گــذر کنیــد‪ ،‬وارد حیاطــی کوچک تــر می شــوید‬ ‫کــه از لحــاظ ســاختار شــبیه به حیــاط ورودی اســت‪ ،‬حوضــی کوچــک‪،‬‬ ‫درهــای چوبــی بــا شیشــه های رنگیــن و یــک ســکوی کوچــک بــا‬ ‫نرده هــای چوبــی‪ .‬پ ـس از عبــور از ایــن قســمت‪ ،‬بــه زیباتریــن بخــش‬ ‫ســرای خــان وارد می شــویم‪ .‬حیاطــی بــزرگ درمقابــل دیــدگان پدیــدار‬ ‫می شــود‪ ،‬دلبــاز‪ ،‬زیبــا و پــر از ارامــش‪.‬‬ ‫ابــی اســمان‪ ،‬نــور خورشــید‪ ،‬صــدای پرنــدگان‪ ،‬ارام بــودن فضــا و‬ ‫نظمــی کــه در ایــن قســمت وجــود دارد نخســتین چیزهایــی هســتند‬ ‫کــه در اینجــا احســاس می شــوند‪ .‬بــزرگ بــودن فضــای حیــاط اصلــی‬ ‫ایــن امــکان را ایجــاد کــرده اســت کــه تعــداد زیــادی میــز و صندلــی بــا‬ ‫فاصلــه مناســب از هــم در اینجــا قــرار گیرنــد‪ ،‬در ســمت چــپ‪ ،‬اتاقــی‬ ‫چوبــی بــا بخش هایــی خراطی شــده و زیبــا کــه محــل اماده ســازی‬ ‫غذاهاســت‪ ،‬بــر زیبــا کــردن ایــن فضــا تاثیــری ویــژه گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫سرتاســر حیــاط مزیــن اســت بــه گل هــا و درختچه هــای زیبــا‪،‬‬ ‫بیــد مجنونــی درکنــار دیــوار در بــاد می رقصــد و میزهــا زینــت‬ ‫داده شــده اند بــه گلدان هــای کوچــک پــر از گل هــای خوش رنــگ‬ ‫طبیعــی و البتــه تصویــر منعکس شــده اســمان ابــی‪ .‬صــدای‬ ‫خــوش و ارام همایــون شــجریان از جایــی در حیــاط بــه گــوش‬ ‫می رســد و بــودن در ایــن فضــا را دلچســب تر می کنــد‪.‬‬ ‫درمیــان ترکیبــی از صــدای پرنده هــا‪ ،‬فــواره اب و نوایــی اصیــل کــه بســیار‬ ‫متناســب اســت بــا ایــن فضــا‪ ،‬بــا خوش امدگویــی کارکنــان ایــن مجموعــه‪،‬‬ ‫محــل دلخــواه را بــرای نشســتن پیــدا می کنیــد؛ ایــن محــل می توانــد در‬ ‫فضــای ازاد حیــاط و زیــر ســقف اســمان باشــد یــا یکــی از اتاق هــای حیــاط‬ ‫ورودی یــا اتاقــی در طبقــه دوم مشــرف بــر حیــاط اصلــی‪.‬‬ ‫در هــر کجــای ایــن مجموعــه کــه بنشــینید‪ ،‬زیبایــی و ارامــش را‬ ‫احســاس می کنیــد‪ ،‬انــرژی خوبــی کــه در همــه جــای این فضا گســترده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬به خوبــی لمــس می شــود و بــه ایــن ترتیــب می توانیــد‬ ‫خاطرجمــع باشــید کــه دقایــق یــا ســاعات پیــش رو قــرار اســت بــرای‬ ‫شــما بســیار لذت بخــش و خاطره انگیــز ســپری شــود‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫مجموعــه تاریخــی ـ فرهنگــی ســرای خــان یــک فضای عالی برای اشــنا‬ ‫شــدن بــا فرهنــگ و تاریــخ گــرگان اســت؛ فضایــی کــه در جای جــای ان‬ ‫می تــوان زیبایــی را دیــد و قصــه مردمــی را کــه ســال ها پیــش در ان‬ ‫زندگــی کردنــد‪ ،‬از پــس درهــای چوبــی ان شــنید‪ .‬می توانیــد بــا ایــن‬ ‫مردم همنشــین شــوید تا داســتان های بیشــتری از زبانشــان بشــنوید‪.‬‬ ‫کافــی اســت در گوش ـه ای از ایــن عمــارت بنشــینید‪ ،‬غذایــی ســفارش‬ ‫دهیــد و ســپس گــوش دهیــد‪ .‬ســرای خــان قصه هــای زیــادی دارد کــه‬ ‫ان هــا را بایــد از دریچــه چشــم از نزدیــک دیــد و بــا گــوش جــان شــنید‪.‬‬ ‫ایــن بنــای مجلــل ‪ ۳۴‬اتــاق بــا دو تــاالر بــزرگ‬ ‫دارد‪ .‬نمــای اصلــی ســاختمان در ســمت جنــوب‬ ‫اســت کــه سراســر ان بــه زیباتریــن وجهــی بــا‬ ‫انــواع فنــون کاشـی کاری معــرق‪ ،‬هفت رنــگ و با‬ ‫طرح هــا و نقــوش انســانی‪ ،‬حیوانــی‪ ،‬اســلیمی‪،‬‬ ‫ختایــی و هندســی زینــت یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بدیــن وســیله بــه اقــای امرالــه غفــاری فرزنــد روح الــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2248556020‬صــادره ازکردکــوی وننــه گل رضاییــان دشــتی‬ ‫فرزنــد محمــد رضــا شــماره ملــی ‪ 2249783055‬صــادره ازکردکــوی‬ ‫هردو ســاکن شــهرک حافظ کوچه بابا صفا واســترابادی ‪ 15‬خیابان‬ ‫المعــی ( بابــا صفــا) ‪ 7‬ســمت راســت طبقــه همکــف کــد پســتی‬ ‫‪ 4913976975‬ابــاغ مــی شــود کــه بانــک ســپه بــه اســتناد ســند‬ ‫رهنــی شــماره ‪ 12441‬دفتــر ‪ 45‬جهــت وصــول مبلــغ ‪702/657/488‬‬ ‫ریــال تاتاریــخ ‪ 99/2/16‬بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه‬ ‫وازتاریــخ مذکــور تــاروز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه‬ ‫شــما اجراییه صادر نموده وپرونده اجرایی به کالســه ‪ 9900231‬در‬ ‫ایــن اداره تشــکیل شــده وطبــق گــزارش مامــور محــل اقامــت شــما‬ ‫بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار‬ ‫طبــق مــاده ‪18‬اییــن نامــه اجرامفــاد اجراییــه فقط یــک مرتبه دریکی‬ ‫از روزنامــه هــای کثبــر االنتشــار محلــی اگهــی میشــود وچنانچــه ظرف‬ ‫مــدت‪ 20‬ازتاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــااغ محســوب مــی گــردد‬ ‫نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد مــورد وثیقــه منــدرج‬ ‫درســند رهنــی فــوق باتقاضــای بســتانکار پــس از ارزیابــی ازطریــق‬ ‫مزایــده فروختــه وازحاصــل فــروش ان طلــب بســتانکار وحقــوق‬ ‫دولتــی اســتیفا خواهدشــد‪ 0‬م الــف ‪ 4374 :‬مســئول واحــد اجــرای‬ ‫اســناد رســمی گــرگان – نعمــت الــه عظیمــی‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای ســید جــال ســیدین فرزنــد ســید کریــم‬ ‫بشــماره ‪ 2120232911‬و ش‪.‬ش ‪ 23321‬بنشــانی‪:‬گرگان –جنــب‬ ‫رســتوران جوجــه طالیــی کــد پســتی‪(4913615595:‬ضامن)‬ ‫پرونــده بــه شــما ابــاغ میگــردد بانــک رفــاه کارگــران بابــت قــرارداد‬ ‫بانکــی شــماره ‪ 230-7500-16347075-1‬مــورخ ‪ 96/03/28‬مــورخ‬ ‫‪ 96/10/26‬بــا موضــوع الزم االجــرا ‪ 239/000/000‬ریــال برعلیــه‬ ‫شــمامبادرت بــه صــدور اجراییــه نمــوده کــه باکالســه ‪9801823‬‬ ‫تشــکیل وبرابــر گــزارش مامــور پســت درادرس تعییــن شــده مــورد‬ ‫شناســایی قرارنگرفتیــد‪ 0‬لــذا بــه تقاضــای بســتانکار وبرابــر مــاده‪18‬‬ ‫اییــن نامــه اجــرا مفــاد اســناد رســمی اجراییــه دریــک نوبــت دریکــی‬ ‫از جرایــد کثیرالنتشــار مجــاز محــل یانزدیکتــرن بــه محــل چــاپ ودرج‬ ‫ومنتشــر میگــردد چنانچــه پــس از ‪ 10‬روز ازتاریــخ انتشــار کــه تاریــخ‬ ‫ابــاغ اجراییــه محســوب میگــرد نســبت بــه پرداخت بدهــی اقدامی‬ ‫ننماییــد عملیــات اجرایــی برعلیــه شــما تعقبــب وبجــز ایــن اگهــی‬ ‫واگهــی مزایــده درصــو‪.‬رت بازداشــت امــوال اگهــی دیگــری صــادر‬ ‫ومنتشــر نخواهد شــد‪0‬م الف‪ 4372:‬حســین حکم ابادی ‪ -‬اداره کل‬ ‫ثبــت اســناد امــاک گلســتان‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

شماره : 265.0
تاریخ : 1399/06/25
هفته نامه بازار کسب و کار 265

هفته نامه بازار کسب و کار 265

شماره : 265
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه بازار کسب و کار 264

هفته نامه بازار کسب و کار 264

شماره : 264
تاریخ : 1399/06/17
هفته نامه بازار کسب و کار 263

هفته نامه بازار کسب و کار 263

شماره : 263
تاریخ : 1399/06/10
هفته نامه بازار کسب و کار 262

هفته نامه بازار کسب و کار 262

شماره : 262
تاریخ : 1399/06/03
هفته نامه بازار کسب و کار 261

هفته نامه بازار کسب و کار 261

شماره : 261
تاریخ : 1399/05/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!