هفته نامه بازار کسب و کار شماره 253 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 253

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 253

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 253

‫‪ 6‬ساله شدیم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫چرا کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫برخی مبتالیان‬ ‫بدون عالمت‬ ‫است؟‬ ‫مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد‬ ‫افــرادی کــه پــس از ابتــا بــه کووید‬ ‫‪ ۱۹‬عالیــم شــدیدی ندارنــد‪ ،‬در‬ ‫مقایســه بــا افــرادی کــه عــوارض‬ ‫شــدیدی نشــان می دهنــد‪ ،‬ایمنــی‬ ‫بســیار کمتــری در مقابــل ویــروس‬ ‫کرونــا دارنــد‪ ،‬اکثر مبتالیان عالیم‬ ‫متوســطی نشــان می دهنــد و‬ ‫برخــی نیــز هیــچ عالیمــی ندارنــد‪.‬‬ ‫محققــان چینــی دو گــروه از‬ ‫بیمــاران را مــورد بررســی قــرار‬ ‫دادنــد‪ .‬ایــن دو گــروه شــامل ‪۳۷‬‬ ‫بیمــار بــا عالیمــی ماننــد تــب‪،‬‬ ‫ســرفه و مشــکالت تنفســی و ‪۳۷‬‬ ‫بیمــار بــدون هیــچ عالمــت اولیه و‬ ‫ثانویــه بودنــد‪.‬‬ ‫محققــان نمونــه خــون ایــن‬ ‫دو گــروه را کــه هــر دو در دوران‬ ‫نقاهــت بــه ســر می بردنــد‪ ،‬‬ ‫مقایســه کردنــد و دریافتنــد‬ ‫‪ ۶۲.۲‬درصــد از بیمــاران بــدون‬ ‫عالمــت‪ ،‬حــاوی انتی بادی هــای‬ ‫کوتــاه مــدت هســتند‪ ،‬در حالیکــه‬ ‫ایــن امــار در بیمارانــی کــه عالیــم‬ ‫داشــتند‪ ۷۸.۴ ،‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بلندگوها برای اعالم خطر‬ ‫شیوع دوباره کرونا در گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪1441‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪ 2 53‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی به گلستان‬ ‫افراط در اراستگی ظاهری نشانه‬ ‫کدام اختالل شخصیت است؟‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کمک ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی کمیته‬ ‫امداد شیروان در طرح مواسات‬ ‫‪4‬‬ ‫نگرانی از شیوع مجدد ویروس‬ ‫کرونا در گلستان؛ کاهش اجرای‬ ‫پروتکل های بهداشتی‬ ‫بن بست کرونا‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نیمی از چهره خورشید‬ ‫برای گلستانی ها پوشیده شد‬ ‫‪5‬‬ ‫دشواری مهارت اموزی‬ ‫فنی و حرفه ای برای بانوان گنبدی‬ ‫‪8‬‬ ‫کشف هفت مورد حفاری‬ ‫غیرمجاز‬ ‫‪4‬‬ ‫هفت خوان دریافت وام ازدواج اسان تر می شود؟‬ ‫بــا اینکــه برخــی از انتظــار طوالنــی مــدت خــود در صــف وام ازدواج شــکایت می کنند‪ ،‬بانک مرکــزی اعالم کرده متقاضیان‬ ‫در انتظــار اخــذ تســهیالت ازدواج تــا ‪ ۲۲‬خــرداد برابــر بــا ‪ ۳۰۰‬هــزار و ‪ ۷۹۲‬نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد‪ ۱۵۴ ،‬هــزار و ‪ ۲۴۰‬نفر‬ ‫در مراحــل تکمیــل پرونــده و انعقاد قرارداد قــرار دارند‪.‬‬ ‫دولــت تســهیالتی بــرای ازدواج جوانــان اختصــاص می دهــد کــه می توانــد کمک هزینـه ای بــرای شــروع زندگــی و پوشــش‬ ‫خریــد برخــی لــوازم ابتدایــی زندگــی انهــا باشــد‪ .‬ایــن وام بــه زوج هایــی کــه تاریخ عقــد انها بعــد از اول فروردیــن ‪ ۱۳۹۶‬بوده‬ ‫و تاکنــون وام ازدواج دریافــت نکرده انــد پرداخــت می شــود‪ ،‬بــه شــرطی کــه بــه درگاه ثبت نــام وام ازدواج مراجعــه و بــه‬ ‫شــرایط و ضوابــط اعالم شــده در ایــن وب ســایت عمــل کنــد‪ .‬در حــال حاضــر مبلــغ ایــن وام بــرای هــر یــک از زوجیــن ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫شرایط اخذ وام‬ ‫مــدارک مــورد نیــاز بــرای دریافــت وام شــامل اصــل و کپــی ســند ازدواج‪ ،‬اصــل و کپــی صفحــات شناســنامه های زوجیــن‪،‬‬ ‫اصــل و کپــی شناســنامه های ضامن هــا‪ ،‬اصــل و کپــی کارت ملــی (موقــت یــا دائــم) زوجیــن‪ ،‬اصــل و کپــی کارت ملــی‬ ‫(موقــت یــا دائــم) ضامــن‪ ،‬کــد پســتی ‪ ۱۰‬رقمــی و ادرس کامــل محــل ســکونت زوجیــن‪ ،‬کــد رهگیــری ‪ ۱۰‬رقمــی دریافتــی از‬ ‫ســایت پــس از مرحلــه ثبت نــام می شــود‪.‬‬ ‫گفته شــده که شــرایط ضامن ها تســهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هر یک از زوج ها‪ ،‬با دوره بازپرداخت هفت ســاله‬ ‫ســفته اســت‪ .‬بانک هــا و موسس ـه های اعتبــاری غیربانکــی می تواننــد یارانــه پرداختــی بــه‬ ‫بــا اخــذ یــک ضامــن معتبــر و ُ‬ ‫اشــخاص را به عنــوان تضمیــن در ایــن زمینــه بپذیرنــد‏‪ .‬مــدت بازپرداخــت تســهیالت ‪ ۸۴‬ماهــه بــا اقســاط مســاوی بــوده و‬ ‫سررســید نخســتین قســط‪ ،‬یــک مــاه پــس از پرداخــت ایــن تســهیالت اســت‪ .‬نــرخ کارمزد تســهیالت قرض الحســنه ازدواج‬ ‫چهــار درصــد تعیین شــده اســت‪.‬‬ ‫شکایت از شرایط سخت گیرانه‬ ‫بررســی میدانــی از افــرادی کــه در نوبــت اخــذ وام ازدواج هســتند‪ ،‬نشــان می دهــد اصلی تریــن مانــع جوانــان برای داشــتن‬ ‫ایــن وام‪ ،‬یافتــن ضامنــی اســت کــه مــورد قبــول بانــک باشــد‪ .‬یکی دیگر از مشــکالت متقاضیان در ســال جدیــد و باال رفتن‬ ‫مبلــغ وام‪ ،‬انتظــار طوالنی مــدت اســت‪ .‬بســیاری از افــرادی کــه ثبت‪‎ ‎‬نــام اولیــه را انجــام داده انــد‪ ،‬می گوینــد بعــد از دو مــاه‬ ‫هنــوز در انتظــار معرفــی بــه شــعبه هســتند‪ .‬جمالتــی کــه در ادامــه می ایــد صحبت هــای برخــی از ایــن متقاضیــان اســت‪:‬‬ ‫«تقریبــا ً دو مــاه اســت کــه ثبت نــام کــرده ام‪ ،‬امــا خبــری از تعیین شــعبه نشــده اســت‪».‬‬ ‫متقاضــی دیگــری می گوید‪«:‬بــا اینکــه نزدیــک بــه دو ماه اســت در ســایت بانک ثبت نام کــرده ام و هر روز هم برای تعیین‬ ‫شــعبه بــه ســایت ســر می زنــم‪ ،‬امــا خبــری در رابطــه بــا اقدامــات بعدی نشــده اســت‪ .‬حتی بــه بانک هم رفتیــم و پرس وجو‬ ‫کردیــم‪ ،‬می گویند بودجه نداریم‪».‬‬ ‫طبق این گزارش «از ابتدای ســال جاری تا ‪ ۲۲‬خرداد‪ ،‬با وجود افزایش ســقف فردی تســهیالت از ‪ ۳۰۰‬به ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریــال‪ ،‬تعــداد ‪ ۹۲‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬فقــره تســهیالت ازدواج بــه ارزش بیــش از ‪ ۴۷‬هــزار میلیــارد ریــال در شــبکه بانکــی پرداخــت‬ ‫شــده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۴۱۸‬نفــر مشــمول تســهیالت ایثارگــری ازدواج بــه میــزان ‪ ۱۰۰۰‬میلیــون ریــال بــرای هــر‬ ‫نفــر بــوده اســت‪ .‬همچنیــن تعــداد متقاضیــان در انتظــار اخــذ تســهیالت ازدواج تــا تاریــخ یــاد شــده برابــر بــا ‪ ۳۰۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۹۲‬نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد‪ ۱۵۴ ،‬هــزار و ‪ ۲۴۰‬نفــر در مراحــل تکمیــل پرونــده و انعقــاد قرارداد جهت اخذ تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه ازدواج قــرار دارنــد‪».‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بســیاری از متقاضیــان وام ازدواج می گوینــد بــه دلیــل شــرایط ســختگیرانه بانک هــا هنــوز نتوانســته اند وام خــود را بــه ســرانجام‬ ‫برســانند و حتــی برخــی از ناامیــدی کامــل و رهــا کــردن مســیر در میانــه راه ســخن بــه میــان اورده انــد‪ .‬از این گونه تجربه هــای عینی داریم که گفته‬ ‫می شــود‪« :‬مــن خــودم کارمنــد هســتم امــا غیــر از مــن کــه ضامــن همســرم می شــوم‪ ،‬دو نفر ضامن دیگر نیز درخواســت کرده انــد‪ ».‬به طور کل با‬ ‫توجــه بــه صحبت هــا بــه نظــر می رســد داشــتن دو ضامــن کارمنــد بــا دریافتــی بــاالی چهــار میلیــون تومــان پرتکرارترین شــرط بانک ها بــرای ضامن‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه بســیاری در حــال حاضــر سال هاســت کــه در کشــور بــا سیاســت کوچک ســازی دولــت‪ ،‬کارمنــدی بــه یکــی‬ ‫از مشــاغل کمیــاب تبدیــل شــده و برخــی می گوینــد در میــان اقوامشــان هیــچ کارمنــدی وجــود ندارد‪ ،‬تعجب برانگیز نیســت‪.‬‬ ‫کارمند شاکی‬ ‫وضعیت به شــکلی شــده که برخی کارمندان دولت از این وضعیت بســیار شــاکی شــده اند‪« .‬کارمندان را رها کنند‪ ،‬هر‬ ‫کســی از میــان اقــوام ازدواج می کنــد‪ ،‬تــن مــا می لــرزد‪ .‬هــر کــدام کــه وام می خواهند‪ ،‬ســراغ ما می ایند‪ .‬چند قســط اول را‬ ‫پرداخــت می کننــد و ســپس بیخیــال می شــوند‪ ،‬بــه همیــن علــت چنــد مــاه بعد حســابمان مســدود می شــود و بایــد دربه در‬ ‫دنبــال وام گیرنــده باشــیم‪ .‬هــر کســی خانــه یــا خــودرو می خــرد یــا ازدواج می کنــد‪ ،‬مــا کارمنــد بایــد تــاوان پــس بدهیــم‪ .‬چرا‬ ‫دست از سر کارمند جماعت برنمی دارند؟»‬ ‫بخشنامه سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ایــن مشــکالت در حالــی عنــوان می شــود کــه بانــک مرکــزی از ســال ‪ ۱۳۹۶‬به منظــور ســهولت در اجــرای طــرح یادشــده و‬ ‫بهره مندی ان دســته از متقاضیانی که در اســتان های محروم و روســتایی بوده و امکان تامین ضامن مورد نظر شــعب‬ ‫از نظــر ارائــه گواهــی تعهــد کســر اقســاط را ندارنــد‪ ،‬بــه بانک هــا و موسسـه های اعتبــاری غیربانکــی اجــازه داده طبــق مفــاد‬ ‫شــرایط و دســتورالعمل منــدرج در ســامانه قرض الحســنه ازدواج بانــک مرکــزی بــه شــرح ذیــل اقــدام کننــد‪:‬‬ ‫الــف‪ -‬چنانچــه زوجیــن در ســامانه ازدواج هــر دو یــک بانــک را انتخــاب کــرده باشــند‪ ،‬ارائــه یــک ضامــن معتبــر‪ ،‬منــوط بــه‬ ‫کفایــت میــزان حقــوق دریافتــی ان ضامــن بــرای اقســاط هــر دو قــرارداد زوجیــن امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫ب‪ -‬چنانچــه متقاضــی اخــذ تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــه همــان بانــک دریافــت کننــده یارانــه خــود مراجعــه کــرده‬ ‫باشــد‪ ،‬مراتــب در چارچــوب بخشــنامه های مربــوط بــه اعطــای تســهیالت بــه پشــتوانه یارانــه واریــزی قابــل اجراســت‪.‬‬ ‫حتــی یــک نفــر می گویــد کــه پیــش از ســال ‪ ۱۳۹۹‬ثبت نــام کــرده اســت‪ ۲۷« .‬بهمــن ســال پیــش ثبت نــام کردیــم امــا هنوز‬ ‫تعیین شــعبه انجام نشــده است‪».‬‬ ‫پ‪ -‬چنانـــچه متقاضــی دریافــت تســـهیالت ازدواج‪ ،‬کارمنــد رســمی یــا پیمانــی دولــت‪ ،‬نیــروی نظامــی و انتظامی‪ ،‬نـهـــادها‬ ‫ی و بنیــاد‪ ،‬کمیته امــداد‪ ،‬هـــال احمر) باشــد‪ ،‬ارائــه گواهــی تـــعهد کســر اقســاط از‬ ‫و مـــوسسه های عمومــی (نظیــر شــهردار ‬ ‫ســازمان مربوطــه بــه همــراه ارائــه فـــیش حقــوق و حکــم کارگزینــی منــوط بــه ان کــه مانــده حقــوق نامبــرده کفایــت کنــد‪،‬‬ ‫پذیرفتــه شــده و نیــازی بــه اخــذ ضامــن نیســت‪.‬‬ ‫عملکرد بانک ها‬ ‫ت‪ -‬ضمانــت یــک نفــر کارمنــد رســمی‪ ،‬پیمانــی‪ ،‬بازنشســته دولــت‪ ،‬نـــیروی نظامــی و انتظامــی‪ ،‬نـــهادها و مـــوسسه های‬ ‫ی و بنیــاد‪ ،‬کمیتــه امــداد‪ ،‬هــال احمــر)‪ ،‬کارگــر یــا کارمنــد شــرکت های تولیدی صنعتی بــزرگ و‬ ‫عمومــی (همچــون شــهردار ‬ ‫فعــال‪ ،‬بــا ارائــه اخریــن فیــش حقوقــی و حکــم کارگزینــی و‪ ...‬امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه فــردی شــعبه اخــذ وامــش مشــخص شــده‪ ،‬امــا می گویــد‪« :‬بعــد از تعییــن شــعبه بــه بانک مراجعــه کردیم‪،‬‬ ‫می گوینــد بودجــه نداریــم‪ ،‬برویــد یــک مــاه دیگــر رجــوع کنید‪».‬‬ ‫ش روی زوجیــن اســت‪ ،‬پیــش از ایــن تدابیــری اندیشــیده‬ ‫دربــاره مســائل مربــوط بــه ضامــن کــه اصلی تریــن مشــکل پیـ ‬ ‫شــده کــه امیــد اســت بــا اجــرای انهــا از ســوی سیســتم بانکــی شــاهد شــرایط بهتــری در مراحــل پیچیــده و بروکراتیــک اخــذ‬ ‫وام شــویم‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی در روزهــای اخیــر گزارشــی از عملکــرد شــبکه بانکــی کشــور در پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج‪،‬‬ ‫شــرایط اخــذ ضامــن بــرای پرداخــت ایــن تســهیالت منتشــر کــرد تــا از ایــن طریــق بــه «برخــی انتقادهــا درخصــوص عــدم‬ ‫ن ریالی‬ ‫اجــرای مفــاد بنــد (الــف) تبصــره (‪ )۱۶‬قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشــور مبنــی بــر اعطــای وام ازدواج ‪ ۵۰۰‬میلیــو ‬ ‫بــا دوره بازپرداخــت هفت ســاله بــا اخــذ یــک ضامــن معتبــر و ســفته» پاســخ داده باشــد‪.‬‬ ‫ث‪ -‬ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ضمانــت یــک نفــر دارنــده حســاب جــاری فعــال و خــوش حســاب کــه بــه تاییــد و تشــخیص شــعبه پرداخت کننــده‬ ‫رســیده باشــد‪.‬‬ ‫چ‪ -‬در مــورد متقاضیــان تســهیالت در مناطــق روســتایی‪ ،‬ضمانــت یــک نفــر ســاکن روســتا کــه اهلیــت و صالحیــت وی‬ ‫توســط شــورای اســامی روســتا تاییــد شــود (ممهــور بــه مهــر شــورا)‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایجاد زیرساخ ‬ ‫ت‬ ‫گردشگری در ابشار‬ ‫زیارت گرگان‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫تعویــق زمــان برگــزاری امتحانــات دانشــگاه ازاد گلســتان‪ ،‬کشــف ‪ ۶۲‬تــن چــوب قاچــاق در بندرگــز و ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های گردشــگری در ابشــار زیــارت گــرگان از جملــه خبرهــای کوتــاه روز یکشــنبه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫فرماندار بندرگز از اجرای طرح اســفالت باند شــرقی مســیر شــهر بندرگز ‪ -‬روســتای گز با اعتباری بالغ بر ‪۱۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن مســیر یکــی از راه هــای پرتــردد شهرســتان اســت کــه بــا اســفالت ایمــن‬ ‫ســازی خواهد شــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪253‬‬ ‫افراط در اراستگی ظاهری‬ ‫نشانه کدام اختالل‬ ‫شخصیت است؟‬ ‫بن بست کرونا‬ ‫بجنــورد‪ -‬در بحبوحــه ســرمای زمســتان کــه ســرگرم انتخــاب‬ ‫ارایشــگاه‪ ،‬تــاالر و مــزون بــود‪ ،‬فکــرش را هــم نمی کــرد کــه‬ ‫مراســم عروسـی اش بــه بن بســت کرونــا بخــورد و مجبــور شــود‬ ‫بــه برگــزاری جشــن در پیلــوت خانــه رضایــت بدهــد‪.‬‬ ‫یــک روانپزشــک گفــت‪ :‬افــراد ظاهربیــن‬ ‫همــواره در مقایســه خــود بــا دیگــران بــدون‬ ‫دیــدن عیــب خــود بــه دنبــال ایجــاد جذابیــت‬ ‫هســتند و ناخواســته بــه اختــال شــخصیت‬ ‫نمایشــی مبتــا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫سارا اکبرزاده ر افزود‪ :‬ظاهر افراد در اصل‬ ‫نشــانه ســامت‪ ،‬شــادابی و عزت نفــس‬ ‫انــان اســت و از طرفــی همــه افــراد‪ ،‬بویــژه‬ ‫کســانی که برای خود ارزش قائل هســتند‪،‬‬ ‫بــه رســیدگی های ظاهــری نیــاز دارنــد امــا‬ ‫مشــکل زمانــی اغــاز می شــود کــه دغدغــه و‬ ‫مشــغله ذهنــی فــرد مدام به رســیدگی های‬ ‫ظاهــری تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افــرادی کــه بــه اختــال‬ ‫ت نمایشــی مبتــا مــی شــوند مدام‬ ‫ شــخصی ‬ ‫در مقایســه بــا دیگران‪ ،‬بطــور افراطی ظاهر‬ ‫خــود را از راه هــای مختلــف بــه نمایــش‬ ‫می گذارنــد تــا دیگــران را جــذب کننــد و از‬ ‫ایــن رو همیشــه بــا ســردرگمی و زندگــی‬ ‫اشــفته ای مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روان درمانگــر تصریــح کــرد‪ :‬فــردی‬ ‫کــه بــا ایــن شــخصیت‪ ،‬بــه ظاهــر‪ ،‬خانــه و‬ ‫ی خــود اهمیــت می دهــد چنانچــه‬ ‫زندگــ ‬ ‫دیگــران از ظاهــر ان ایــراد گیرنــد خیلــی‬ ‫حســاس می شــود‪ .‬ایــن گــروه از افــراد بایــد‬ ‫مراقب باشــند به ســمت اختالل شــخصیت ‬ ‫نمایشــی پیــش نرونــد‪.‬‬ ‫اکبــرزاده گفــت‪ :‬در مواقعــی حتــی ممکــن‬ ‫اســت فــرد از رفتــار اشــتباه خــود اگاه نباشــد‬ ‫ی از زندگــی بدانــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫و ان را بخشــ ‬ ‫کــه بــا ایــن رفتــار از هــدف مهــم و معنــادار‬ ‫زندگــی بازمانــده و مــدام بــرای جلــب نظــر‬ ‫دیگــران تــاش مــی کنــد‪ .‬در ایــن هنــگام‪،‬‬ ‫این دســته افراد از طریق ظاهر به نوعی از‬ ‫دیگــران طلــب مهــر و محبــت و توجه طلبــی‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از دیگــر نشــانه هــای اختــال‬ ‫شــخصیت نمایشــی‪ ،‬نداشــتن هویــت‬ ‫مشــخص ایــن دســته افــراد اســت‪ .‬بــا توجه‬ ‫بــه ظاهــر و بــدون تفکــر و تعمــق بــه وجــود‬ ‫ی زیبایــی از شــخصیت‬ ‫خــود حتــی بــا جراحـ ‬ ‫درونــی خــود فاصلــه مــی گیــرد و زمانــی‬ ‫فرامــی رســد کــه حتــی بــرای امــور مهــم‬ ‫تــر ماننــد مطالعــه‪ ،‬کســب مهــارت هــای‬ ‫اموزشــی و افزایش و رشــد اگاهی شخصی‬ ‫وقــت نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫راهکار درمان‬ ‫ایــن روانپزشــک گفــت‪ :‬مبتالیــان بــه اختــال‬ ‫شــخصیت نمایشــی بــا توجــه بــه اینکــه نســبت‬ ‫بــه احساســات خــود اغــراق می کننــد همیــن‬ ‫امــر باعــث می شــود نســبت بــه درمــان خــود‬ ‫کــم اهمیــت بــوده و از ایــن رو پیگیــری برنامـه ‬ ‫درمانــی را بــرای خــود دشــوار مــی کننــد‪.‬‬ ‫اکبــرزاده بــا بیــان اینکــه داروهــای‬ ‫ضدافســردگی و اضطــراب بــا تجویــز‬ ‫متخصــص بــرای درمــان عــوارض ایــن‬ ‫اختــال تــا حــدودی کارســاز خواهــد‬ ‫بــود ‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مراجعــه بــه مشــاور‬ ‫ن درمانــی‪ ،‬گزینــه هــای بهتــر بــرای‬ ‫و روا ‬ ‫درمــان مبتالیــان بــه اختــال شــخصیت‬ ‫نمایشــی اســت‪ .‬هــدف ایــن درمــان کمــک‬ ‫بــه فــرد بیمــار بــرای اشــکارکردن انگیــزه و‬ ‫ترس هایــی اســت کــه بــا افــکار و رفتــار ان‬ ‫در ارتبــاط اســت و نیــز کمــک بــرای برقــراری‬ ‫ت اســت‪.‬‬ ‫ارتبــاط بــا دیگــران بــه شــیوه مثبــ ‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر فــردی بایــد بــدور از ظاهــر‬ ‫فریبــی شــیوه زندگــی خــود را داشــته باشــد‬ ‫و ان را بــا دیــدگاه ‪ ،‬بــاور و فرهنــگ شــخصی‬ ‫خــود بســنجد و از طرفــی نبایــد وضعیــت‬ ‫زندگــی خــود را بــا دیگــران مقایســه کنــد‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه داشــتن وســایل خانــه خیلــی‬ ‫شــیک نبایــد مــاک ارزش واقعــی افــراد‬ ‫قــرار گیــرد زیــرا بایــد ابتــدا از خــود پرســید‬ ‫چــه مســائل و معیارهایــی بــه زندگــی‬ ‫معنــا و مفهــوم می بخشــد تــا عمیقــا از ان‬ ‫خوشــحال بــود‪.‬‬ ‫حــال و روزش ایــن روزهــا خــوب نیســت‪ ،‬کفــرش درامــده‪،‬‬ ‫خســتگی هــای ان روزهایــی کــه از ایــن مــزون بــه ان مــزون‬ ‫ســر مــی زد‪ ،‬برایــش هــزاران شــوق داشــت امــا کرونــا تمــام‬ ‫برنامــه هــا را بــه هــم ریخــت‪.‬‬ ‫یکــی مــی گویــد قســمت ایــن بــوده‪ ،‬دیگــری مــی گویــد بــد بــه‬ ‫دل راه نــده‪ ،‬یکــی اصــرار کــه جشــن حتمــا بایــد بــزرگ باشــد و‬ ‫بــه بعــد از کرونــا موکــول شــود‪ ،‬دیگــری مــی گویــد کرونــا حــاال‬ ‫حاالهــا هســت و معلــوم نیســت کــی رخــت بربنــدد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫نبایــد بیــش از ایــن عروســی را بــه تاخیــر انداخــت‪.‬‬ ‫مــادر مــی گویــد‪ :‬معلــوم نیســت تاالرهــا کــی بــاز مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بــه ناچــار بایــد جشــن را در پیلــوت برگــزار کنیــم‪،‬‬ ‫چنــد ماهــی اســت بابــت خانــه ای کــه زیــر ســقفش هــم‬ ‫نرفتــه ایــد‪ ،‬اجــاره پرداخــت مــی کنیــد‪ ،‬دیگــر نمــی تــوان‬ ‫بیــش از ایــن جشــن را بــه تاخیــر انداخــت‪ .‬اینهــا حــرف‬ ‫هایــی اســت کــه ایــن روزهــا‪ ،‬مــدام تکــرار مــی شــود و‬ ‫هرکــس بــه زبانــی ان را بازگــو مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــدر لیســت مهمــان هــا را کــه نــگاه مــی کنــد‪ ،‬چشــمانش گــرد‬ ‫مــی شــود و بــا تردیــد مــی گویــد‪ :‬دختــرم! چقــدر بایــد تکــرار‬ ‫کنــم‪ ،‬همــه داریــم لیســت مهمــان هــا را قلــم مــی گیریــم‪،‬‬ ‫حتــی دوســتان نزدیکــم را دعــوت نکــرده ام‪ ،‬چــه اصــراری‬ ‫هســت همــه همکارانــت را دعــوت کنــی‪ ،‬مگــر پیلــوت چقــدر‬ ‫ظرفیــت دارد؟‬ ‫چهــره پــر از اســترس دختــرش را کــه مــی بینــد لحــن حرفــش‬ ‫تغییــر مــی کنــد‪ :‬چــاره ای نیســت‪ ،‬مهمــان را بایــد کمتــر در‬ ‫نظــر بگیریــم‪ ،‬تــازه همــان هــا هــم بــا رودربایســتی بــه جشــن‬ ‫مــی اینــد‪ ،‬از کجــا معلــوم همــه بــا رضایــت بیاینــد؟‬ ‫چــاره ای نیســت‪ ،‬میهمــان را بایــد کمتــر در نظــر بگیریــم‪ ،‬تــازه‬ ‫همــان هــا هــم بــا رو در بایســتی بــه جشــن مــی اینــد‪ ،‬از کجــا‬ ‫معلــوم همــه بــا رضایــت بیاینــد؟‬ ‫دومــاه پیــش از کرونــا‪ ،‬در همهمــه تکمیــل جهیزیــه‪ ،‬خســتگی‬ ‫هــای چیــدن ان در منزلــی کــه قــرار بــود زیــر ســقف ان زندگــی‬ ‫جدیــدی را اغــاز کنــد‪ ،‬پرشــورترش مــی کــرد‪ ،‬دلــش گــرم بود که‬ ‫بــه زودی‪ ،‬بســاط جشــن گســترده مــی شــود‪ ،‬خســتگی هایــش‬ ‫در شــور و اشــتیاق انتخــاب ســفره عقــد و لبــاس عروســی‪ ،‬گــم‬ ‫مــی شــد امــا کرونــا‪ ،‬خســتگی را در تنــش مانــدگار کــرد‪.‬‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬در روزهــای ابتدایــی‪ ،‬برپایــی عروســی هــا را‬ ‫بالتکلیــف گذاشــت‪ ،‬خیلــی از جشــن هــا بــه تعویــق افتــاد‬ ‫امــا چنــد وقتــی اســت کــه شــاهد برگــزاری چــراغ خامــوش‬ ‫جشــن هــای عروســی در پیلــوت خانــه هــا و بــاغ هــا‬ ‫هســتیم و البتــه جشــن هایــی هــم بــه صــورت زیرزمینــی‬ ‫در تاالرهــا برپــا مــی شــود‪.‬‬ ‫جشــن هایــی کــه بــه صــورت زیرزمینــی و بــه دور از‬ ‫نظــارت هــا برگــزار مــی شــود‪ .‬میهمــان هایــی کــه در ســایه‬ ‫رودربایســتی هــا‪ ،‬بــدون رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی‪،‬‬ ‫در عروســی حاضــر مــی شــوند و ســامت خــود و دیگــران را‬ ‫بــه خطــر مــی اندازنــد‪.‬‬ ‫چنــد وقتــی اســت کــه شــاهد برگــزاری جشــن هــای عروســی‬ ‫در پیلــوت هــا و بــاغ هــا هســتیم‪ ،‬جشــن هایــی هــم بــه‬ ‫صــورت زیــر زمینــی در تاالرهــا برپــا مــی شــود‬ ‫فضــای کوچــک پیلــوت هــا محــل خطرناکــی اســت کــه مــی‬ ‫توانــد جوالنــگاه ویــروس کرونــا باشــد‪ .‬جشــن عروســی هــم‬ ‫بــه گونــه ای اســت کــه افــراد‪ ،‬بــه ســختی حاضــر مــی شــوند‬ ‫ماســک بــر صــورت خــود بگذارنــد‪.‬‬ ‫خسارت کرونا به تاالرها‬ ‫رییــس اتحادیــه رســتوران داران بجنــورد در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫باتوجــه بــه تصمیمــات مســوول ســتاد کرونــا‪ ،‬فعالیــت تاالرهــا‬ ‫فقــط در مناطــق قرمــز ممنــوع اســت و در ایــن اســتان بجنــورد‬ ‫جــزو مناطــق قرمــز نیســت و در واقــع تاالرهــای ایــن شــهر مــی‬ ‫تواننــد فعالیــت داشــته باشــند‪ ،‬امــا گفتــه شــده هفتــه اینــده‬ ‫در ایــن بــاره اعــام نظــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علیرضــا علــی ابــادی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بســته بــودن تاالرهــا‪،‬‬ ‫مــردم مراســم را در منــازل‪ ،‬پیلــوت و بــاغ هــای شــخصی برگــزار‬ ‫مــی کننــد و جشــن هــا بــه ایــن مــکان هــا ســوق یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیچگونــه نظــارت و بازدیــد بهداشــتی از ایــن‬ ‫مــکان هــا انجــام نمــی شــود‪ ،‬مــردم کرونــا را جــدی نمــی گیرنــد‬ ‫و ایــن خطــر هســت کــه شــیوع بیمــاری افزایــش شــدیدی یابــد‬ ‫در حالــی کــه بــا بــاز بــودن تاالرهــا بــه راحتــی مــی تــوان کرونــا‬ ‫را بــا تمهیــدات و نظــارت و بازدیدهــای بهداشــتی‪ ،‬کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه رســتوران داران بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ســه ماهــه اخیــر خســارت وارد شــده از کرونــا بــه تــاالرداران‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪،‬‬ ‫گالیه مزون داران‬ ‫در کشــاکش برگــزاری و یــا عــدم برگــزاری جشــن هــای‬ ‫زیرزمینــی‪ ،‬بالتکلیفــی و ابهــام در بازگشــایی تاالرهــا‪ ،‬مــزون‬ ‫داران هــم عاصــی و کالفــه شــده انــد‪.‬‬ ‫برخــی از انــان مــی گوینــد کــه بیشــترین تعطیلــی را در دوران‬ ‫کرونــا داشــته انــد‪ ،‬فعالیــت انــان همــراه بــا ســایر اصنــاف‪ ،‬از‬ ‫ســرگرفته شــده اســت امــا در عمــل مشــتری چندانــی ندارنــد‪،‬‬ ‫مشــتری انــان بــه مشــتریان تاالرهــا بســته اســت و بــازار انــان‬ ‫بــه بازارگرمــی عروســی هــا‪ ،‬پیونــد خــورده اســت‪.‬‬ ‫بــازرس صنــف مــزون داران بجنــورد‪ ،‬بــا گالیــه از اینکــه بــا‬ ‫بازگشــایی و ازســرگیری فعالیــت هــا در روزهــای کرونایــی‪،‬‬ ‫خســارت هــا بیشــتر شــده اســت مــی گویــد‪ :‬مشــتریان مــا‪،‬‬ ‫عــروس و دامادهــا هســتند‪ ،‬امــا تــا زمانــی کــه تــاالری نیســت‬ ‫کــه جشــنی برگــزار شــود‪ ،‬در عمــل مشــتری هــم وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مشــتریان مــا‪ ،‬عــروس و دامادهــا هســتند‪ ،‬امــا تــا زمانی کــه تاالری‬ ‫نیســت که جشــنی برگزار شــود‪ ،‬در عمل مشــتری نداریم‪.‬‬ ‫فاطمــه جمشــیدی اظهــار مــی دارد‪ :‬جشــن هــای عروســی‬ ‫برگــزار نمــی شــود یــا اگــر برگــزار مــی شــود‪ ،‬دیگــر مثل گذشــته‬ ‫نیســت‪ ،‬جشــن هــا در پیلــوت هــا و بــاغ هــا برپــا مــی شــود و‬ ‫بــه ناچــار بــا جمعیــت کمتــری‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ســفره هــای عقــد کوچــک شــده اســت و‬ ‫جمعیــت جشــن هــا در ایــن روزهــا‪ ،‬اب رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بیشــتر عروســی هــا بــه تعویق افتاده‪ ،‬جشــن‬ ‫هــای ایــن روزهــا‪ ،‬بیشــتر مربــوط بــه عقدکنــان و جشــن هــای‬ ‫نامــزدی اســت و عــروس خانــم هــا در ایــن جشــن هــا‪ ،‬لبــاس‬ ‫خــود را از مــزون تهیــه نمــی کننــد‪ ،‬چــون جشــن کوچــک تــر‬ ‫اســت‪ ،‬ترجیــح مــی دهنــد لبــاس را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫جمشــیدی بــا بیــان اینکــه بخــش زیــادی از گــردش مالــی‬ ‫مــزون هــا مربــوط بــه اجــاره لبــاس عــروس و یــا ســفره اســت‪،‬‬ ‫اظهــار مــی دارد‪ :‬ایــن بازار‪ ،‬چندماهی اســت که کســاد اســت‪،‬‬ ‫عــروس خانــم هــا کمتــر لبــاس عــروس بــه اجــاره مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬تاخیــر در برگــزاری عروســی هــا موجــب‬ ‫شــده شــماری از مشــتریان‪ ،‬بیعانــه خــود را پــس بگیرنــد‬ ‫و بــه ناچــار مــا ایــن مبلــغ را بازپــس مــی دهیــم‪ ،‬در ایــن‬ ‫روزهــا کــه مــزون هــا بازگشــایی شــده‪ ،‬ســود کــه نداشــته‬ ‫ایــم بمانــد حتــی ضــرر هــم کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬البتــه برخــی عــروس خانــم هــا مــی‬ ‫اینــد و لبــاس را پــرو مــی کننــد‪ ،‬امــا وقتــی عروســی بــه‬ ‫تعویــق مــی افتــد‪ ،‬مــا مــی مانیــم و هزینــه هــای شســتن‬ ‫و اتوکشــی لبــاس هــا‪ ،‬ایــن روزهــا حساســیت هــای‬ ‫بهداشــتی بــه لبــاس هــا هــم بیشــتر اســت‪ ،‬بــه ناچــار بایــد‬ ‫بیشــتر مراعــات کنیــم‪.‬‬ ‫بــازرس صنــف مــزون داران بجنــورد بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر‬ ‫اصنــاف مســتاجر هســتند‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬هزینــه هــای اجــاره‬ ‫هــم‪ ،‬فشــار مضاعفــی را بــر مــزون داران تحمیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی دارد‪ :‬بــا شــیوع کرونــا‪ ،‬مــزون داران بیــش‬ ‫از ســایر اصنــاف متحمــل خســارت شــده انــد‪ ،‬اصنافــی مثــل‬ ‫ارایشــگاه هــا بــا ازســرگیری فعالیــت‪ ،‬مشــتریان خــود را داشــته‬ ‫انــد‪ ،‬امــا مشــتری مــزون داران‪ ،‬صرفــا عــروس هــا هســتند کــه‬ ‫بــا بســته بــودن تاالرهــا و لغــو عروســی هــا‪ ،‬در عمــل دیگــر‬ ‫مشــتری نیســتند‪.‬‬ ‫بــازرس صنــف مــزون داران بجنــورد تصریــح مــی کنــد‪ :‬مــزون‬ ‫داران‪ ۱۰۰ ،‬درصــد متضــرر شــده انــد‪ ،‬امــا متاســفانه جــزو‬ ‫مشــاغل خســارت دیده قلمداد نشــده اند و از دریافت کمک‬ ‫هــای دولــت بــی بهــره مانــده اند‪ ،‬البتــه در این زمینه مکاتبات‬ ‫زیــادی بــا مســووالن شــده اســت کــه امیــد مــی رود نتیجــه‬ ‫بخــش باشــد‪.‬‬ ‫تناقض در بازگشایی تاالرها‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره‬ ‫مــی گویــد‪ :‬بــر اســاس اعــام ســتاد ملــی کرونــا‪ ،‬تاالرهــا در‬ ‫شــهرهایی کــه بــه لحــاظ شــیوع کرونــا قرمــز نیســت‪ ،‬اجــازه‬ ‫بازگشــایی دارنــد امــا در ایــن زمینــه مجــوزی داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫مهدی امیدوار اظهار می دارد‪ :‬تاالرها بســته اســت و در عمل‪،‬‬ ‫خبــری از مجــوز بازگشــایی ایــن صنــف نیســت‪ ،‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه صنــوف مرتبــط‪ ،‬فعالیــت خــود را ازســرگرفته انــد‪.‬‬ ‫تاالرهــا بســته اســت و در عمــل مجــوزی از بازگشــایی ایــن‬ ‫صنــف نیســت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه صنــوف مرتبــط‪،‬‬ ‫فعالیــت خــود را از ســر گرفتــه انــد‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬اشــپزخانه هــا‪ ،‬رســتوران هــا و ارایشــگاه هــا‬ ‫بــاز اســت امــا تاالرهــا هنــوز بســته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــاه هــای کرونایــی‪ ،‬مــزون‬ ‫داران خســارت زیــادی دیــده انــد‪ ،‬خاطرنشــان مــی کنــد‪:‬‬ ‫اینکســبه‪ ،‬نگــران هســتند‪ ،‬انــان کارشــان بــا کار تاالرهــا بســته‬ ‫اســت‪ ،‬بــا وجــود اینکــه فعالیتشــان ازســرگرفته شــده امــا در‬ ‫عمــل بــازاری ندارنــد‪.‬‬ ‫امیــدوار اظهــار مــی کنــد‪ :‬مــزون داران بارهــا بــه مــا مراجعــه‬ ‫داشــته و از ایــن بالتکلیفــی گالیــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره فعالیــت برخــی تاالرهــا در بجنــورد بــا وجــود‬ ‫نداشــتن مجــوز‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــر اســاس اعــام صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫تاالرهــای پذیرایــی مــی تواننــد در شــهرهایی کــه بــه لحــاظ‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬ســفید و یــا زرد هســتند‪ ،‬فعــال شــوند امــا در‬ ‫ایــن زمینــه هیــچ مجــوزی داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف خراســان شــمالی مــی افزایــد‪ :‬در ایــن زمینه‬ ‫بایــد در ســطح اســتان تصمیــم گیــری شــود تــا فعالیــت تاالرهــا در‬ ‫شــهرهایی که ســفید و یا زرد هســتند‪ ،‬ازســرگرفته شــود‪.‬‬ ‫در شــهر بجنــورد ‪ ۴۰‬تــاالر و بیــش از ‪ ۵۰‬مــزون در حــال‬ ‫فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫لیســت مهمــان هــا کــه نهایــی مــی شــود‪ ،‬بــرادر عــروس بــرای‬ ‫چــاپ کارت عروســی برنامــه ریــزی مــی کنــد و مــی پرســد‪:‬‬ ‫نشــانی بــن بســت چــی بــود‪ ،‬بــن بســت چــی بنویســم؟‬ ‫عــروس خانــم کــه هنــوز از شــرایط شــاکی اســت‪ ،‬مــی‬ ‫گویــد‪ :‬بنویــس بــن بســت کرونــا! ‪/‬ایرنــا‬ ‫سامانه تلفنی ‪ 190‬و ‪ 4030‬وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی‬ ‫پاسخگوی سواالت شما در زمینه کرونا ویروس و راهنمایی شما برای مراجعه‬ ‫به مراکز درمانی می باشد‬ ‫گالیــه ســاکنان منطقــه چاله بــاغ گــرگان از افــت فشــار بــرق‪ ،‬ایجــاد بانــک ژن گنــدم نــان در دانشــگاه گلســتان‪ ،‬تولیــد ‪۷۵‬‬ ‫هــزار تــن هلــو در اســتان و اماده بــاش نیروهــای منابــع طبیعــی بــرای مقابلــه بــا حریــق احتمالــی از جملــه خبرهــای کوتــاه‬ ‫روز یکشــنبه گلســتان است ‪.‬‬ ‫تعــدادی از اهالــی منطقــه چالــه بــاغ گــرگان در تمــاس بــا خبرنــگار ایرنا از افت فشــار برق در ســاعات پیک مصــرف برق و‬ ‫وارد شــدن خســارت بــه وســایل برقــی در اثــر نواســانات بــرق در این منطقــه گالیه کردند‪.‬‬ ‫گالیه ساکنان‬ ‫چاله باغ گرگان از‬ ‫افت فشار برق‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫نیاز ‪ ۱۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریالی پروژه های نیمه تمام‬ ‫گلستان‬ ‫احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی به گلستان‬ ‫کــم توجهــی شــهروندان بــه‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و‬ ‫افزایــش روزانــه تعــداد مبتالیــان در‬ ‫هفته هــای گذشــته‪ ،‬وضعیــت ســفید‬ ‫و زرد گلســتان را بــه شــرایط قرمــز و‬ ‫بحرانــی کرونــا تبدیــل کرده و گلســتان‬ ‫را امــاده اجــرای محدودیت هایــی‬ ‫هماننــد اواخــر اســفند پارســال و‬ ‫فروردیــن امســال کــرده اســت‪.‬‬ ‫میرمحمــد غــراوی شــنبه در جلســه شــورای‬ ‫اداری کاللــه اظهــار داشــت‪ :‬بــرای تکمیــل‬ ‫پروژه هــای نیمــه تمــام گلســتان بایــد از همــه‬ ‫ظرفیت هــای قانونــی اســتفاده شــود و یــا انهــا‬ ‫را بــه بخــش خصوصــی و در صــورت امــکان‬ ‫دهیــاران و شــوراهای روســتایی کــه تــوان مالــی‬ ‫بــرای تکمیــل پــروژه دارنــد واگــذار کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــکالت اقتصــادی کشــور و‬ ‫دولــت در تخصیــص اعتبــارات عمرانــی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن مشــکالت ســبب شــد تــا بــه عنــوان مثــال‬ ‫از مجمــوع ‪ ۳۸۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار کاللــه‬ ‫درســال گذشــته فقــط ‪ ۲۷‬درصــد ان تخصیــص‬ ‫یابــد و امســال نیــز اعتبــارات ایــن شهرســتان بــا‬ ‫‪ ۱۷‬درصــد کاهــش ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال پیــش‬ ‫بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫غــراوی از توزیــع اعتبــارات شهرســتان های‬ ‫گلســتان براســاس جمعیــت‪ ،‬وســعت و‬ ‫شــاخص های توســعه ای خبــر داد و بــا اشــاره بــه‬ ‫ظرفیت هــای اب و خــاک کاللــه برلــزوم اســتفاده‬ ‫بهینــه از ایــن ظرفیــت و نیــز تبدیــل اراضــی شــیبدار‬ ‫بــه باغــات مثمــر بــرای توســعه ایــن شهرســتان‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مــراوه تپــه در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز در ایــن جلســه رهنمودهــای مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــرای مبــارزه بــا کرونــا را وحــدت‬ ‫افریــن دانســت و بــا قدردانــی از تالش هــای بــی‬ ‫وقفــه و ایثارگرانــه نیروهــای حــوزه بهداشــت و‬ ‫درمــان کشــور بویــژه کادر پزشــکی و پرســتاری‬ ‫بــرای مــداوا و مراقبــت از بیمــاران‪ ،‬برلــزوم رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی تــا مهــار کامــل ایــن بیمــاری تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رضــا اریــان پــور همچنیــن برلــزوم تــاش جهــادی‬ ‫مدیــران بــرای رفــع مشــکالت مــردم تاکیــد کــرد و مردمــی‬ ‫بــودن و پاســخگویی بــه ســواالت و مشــکالت مــردم را‬ ‫مهمتریــن ویژگــی یــک مدیــر جهــاد برشــمرد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی مدیــرکل بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی گلســتان هــم در ایــن جلســه‬ ‫از وجــود ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد مســکونی بــا دوام‬ ‫و ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬واحــد مســکونی کــم دوام یــا‬ ‫غیرمقــاوم در مناطــق روســتایی کاللــه خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬طــی چهــار ســال گذشــته چهــار هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫واحــد مســکونی درایــن شهرســتان مقــاوم ســازی‬ ‫شــده و تــاش داریــم در چهــار ســال اینــده تمامــی‬ ‫خانه هــای روســتایی کاللــه مقــاوم شــود‪.‬‬ ‫ابوطالــب قزلســفلو مدیــرکل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان هــم درایــن جلســه گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اتــش ســوزی های احتمالــی در عرصه های‬ ‫منابــع ملــی و جنگلــی اســتان ‪ ۲۱‬دســتگاه خــودرو هــر‬ ‫کــدام بــا ظرفیــت ‪ ۴۰۰‬لیتــر اب امــاده بــاش هســتند‬ ‫و ‪ ۱۲‬دســتگاه تراکتــور هــم بــرای ایجــاد «اتــش بــر»‬ ‫درحاشــیه اراضــی زراعــی بــا اراضــی مرتعــی و جنگلــی‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن مهــدی میقانــی مدیــرکل راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان هــم در این جلســه‬ ‫از تــاش بــرای اصــاح ســه نقطــه حادثــه خیــر‬ ‫(تعریــض جــاده) در ‪ ۱۴‬کیلومتــر از جــاده کاللــه بــه‬ ‫مراوه تپــه بــا مشــارکت نیکــوکاران خبــر داد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی مصــرف‬ ‫کارکنــان بانــک ملــت گــرگان و گنبد به شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 1582‬و شناســه ملــی ‪10700084420‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق‬ ‫العــاده مــورخ‪ 1397/09/06‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪- :‬اساســنامه تعاونــی منطبــق‬ ‫بــا اصالحیــه قانــون بخــش تعــاون مصوبــه‬ ‫مــورخ ‪ 1393/02/17‬مجلــس شــورای‬ ‫اســامی قرائــت و مــورد تصویــب مجمــع قرار‬ ‫گرفت‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان‬ ‫گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گــرگان (‪)888990‬‬ ‫گلســتان بــه ســبب اجــرای‬ ‫محدودیــت هــا و پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و رعایــت و همراهــی‬ ‫مــردم در اجــرای قرنطینــه خانگــی‬ ‫در فروردیــن مــاه توانســت از نظــر‬ ‫شــیوع کرونــا در اردیبهشــت مــاه‬ ‫بــه ثبــات نســبی برســد امــا بــا عــادی‬ ‫ســازی رفتارهــای مــردم و نهادهــای‬ ‫اجرایــی در مقابلــه بــا ایــن ویــروس‬ ‫و اغــاز دوبــاره رفتارهــای اجتماعــی‬ ‫ماننــد برگــزاری مجالــس غــم و شــادی‬ ‫بــا کمتریــن مرتبــه رعایــت مالحضــات بهداشــتی‪ ،‬کــم رنــگ شــدن‬ ‫فاصلــه هــای اجتماعــی در وســایل حمــل و نقــل عمومــی‪ ،‬برگــزاری‬ ‫جلســات در ادارات بــدون رعایــت پروتــکل هــا و فعالیــت بــدون‬ ‫محدودیــت بازارهــای هفتگــی و روز‪ ،‬زنــگ خطــر کرونــا بــار دیگــر در‬ ‫ایــن اســتان بــه صــدا در امــد‪.‬‬ ‫در روزهــای گذشــته برخــی محدودیــت هــا در گنبــد و بندرگــز بــه‬ ‫عنــوان شــهرهای در معــرض خطــر بیشــتر شــیوع کرونــا اعمــال‬ ‫شــد و رونــد همــه گیــری ایــن بیمــاری بــه گونــه اســت کــه احتمــال‬ ‫افزایــش شــهرهای مجــری محدودیــت هــا بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫قربــان احمــدی از راننــدگان تاکســی گــرگان گفــت‪ :‬تعــداد مبتالیــان‬ ‫بــه کرونــا در گلســتان روزهــای اخیــر وضعیــت ایــن بیمــاری مرگبــار‬ ‫را در گلســتان در وضعیــت قرمــز قــرار داده امــا بــا ایــن وجــود و بــا‬ ‫توجــه بــه هشــدارهای مــداوم مســووالن‪ ،‬برخــی مــردم اعتنایــی بــه‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی ندارنــد و ســامت خودشــان و دیگــران را‬ ‫بــه خطــر مــی اندازنــد‬ ‫به گفتــه وی اســتفاده مســافران از ماســک و دســتکش در هفتــه‬ ‫هــای اخیــر بســیار کــم شــده و مــا هــم نمــی توانیــم مــردم را مجبــور‬ ‫بــه رعایــت ایــن دســتورات کنیــم‪.‬‬ ‫هرمــز فندرســکی از یکــی از بوتیــک داران گرگانــی نیــز گفــت‪:‬‬ ‫اســتفاده نکــردن مــردم از ماســک و بــی توجهــی بــه فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬افزایــش ســفرها و ترددهــای غیرضــروری و بــی خیالــی‬ ‫مــردم بــه کرونــا در محــل هــای پرجمعیــت‪ ،‬گلســتان را بــا چالــش‬ ‫اوج گیــری دوبــاره ابتــا بــه کرونــا مواجــه ســاخته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مشــتریان مــا طــوری رفتــار مــی کنند کــه انگار دوران‬ ‫شــیوع کرونــا بــه پایــان رســیده در حالــی کــه ایــن ویــروس همچنــان‬ ‫در حــال جــوالن دادن در اســتان اســت و روزی نیســت کــه خبــری از‬ ‫ابتــا یــا مــرگ نزدیکانمــان بــه دلیــل ایــن بیمــاری را دریافــت نکنیــم‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان هــم بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫احتمــال افزایــش شــهرهای قرمــز اســتان وجــود دارد گفــت‪ :‬بــا توجه‬ ‫بــه تعطیــات هفتــه هــای گذشــته‪ ،‬پیــش بینــی افزایــش شــیوع‬ ‫کرونــا وجــود داشــت و مــا هشــدارهای الزم را داده بودیــم‪.‬‬ ‫ن دولتی‬ ‫واگذاری زمی ‬ ‫ارزان به افراد خاص در‬ ‫گرگان‬ ‫رییــس دادگســتری کل گلســتان گفــت کــه‬ ‫زمیــن دولتــی در مناطــق خــوب گــرگان بــا‬ ‫قیمــت ارزان و شــرایط ویــژه بــه افــراد خــاص‬ ‫واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان ایــن اظهــارات را در دیدار‬ ‫بــا نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام‬ ‫جمعــه گــرگان بیــان داشــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ دادســرای گــرگان بــه موضوع‬ ‫ورود کــرده و پرونــده واگــذاری غیرقانونــی‬ ‫زمینهــای دولتــی بــه افــراد خــاص هــم‬ ‫اکنــون در دســت رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس قانــون‪ ،‬زمیــن دولتــی داخــل‬ ‫محــدوده شــهرها بایــد بــه افــراد کــم درامــد‬ ‫و کســانی کــه خانــه ندارنــد واگــذار شــود‪.‬‬ ‫بــر پایــه گــزارش دوشــنبه شــب ایرنــا بــه‬ ‫نقــل از دادگســتری گلســتان در دیــدار‬ ‫رییــس دادگســتری اســتان بــا امــام جمعــه‬ ‫گــرگان کــه بــه مناســبت هفتــه قــوه قضاییــه‬ ‫برگــزار گردیــد‪ ،‬عنــوان شــد‪ :‬پــس از ورود‬ ‫دادســرا بــه موضــوع ‪ ۱۳‬نفــر انصــراف خود را‬ ‫شمـاره ‪253‬‬ ‫بلندگوها برای اعالم خطر‬ ‫شیوع دوباره کرونا در‬ ‫گلستان روشن می شود‬ ‫امــار مبتالیــان بــه کرونــا در گلســتان رو‬ ‫بــه افزایــش اســت و کــم توجهــی بــه رعایــت‬ ‫توصیه هــای پزشــکی و بهداشــتی ســبب‬ ‫شــده مســووالن ایــن اســتان بــار دیگــر بــه‬ ‫فکــر اســتفاده از روش هــای تبلیغــی گوناگــون‬ ‫ماننــد بلندگوهــای ســیار بــرای اعــام خطــر‬ ‫همه گیــری دوبــاره ایــن بیمــاری بیفتنــد‪.‬‬ ‫رعایــت نکــردن پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫و افزایــش ســفرهای درون و بــرون‬ ‫اســتانی در ســه هفتــه اخیــر اثــرات‬ ‫منفــی خــود را نمایــان کــرده و‬ ‫گلســتان را بــه منطقــه ای در معــرض‬ ‫خطــر و بحــران همــه گیــری دوبــاره‬ ‫کرونــا تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار‬ ‫گلســتان گفــت کــه هــزار و ‪ ۲۶۰‬پــروژه نیمــه‬ ‫تمــام ایــن اســتان بــرای رســیدن بــه مرحلــه‬ ‫تکمیــل و بهره بــرداری بــه ‪ ۱۶۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا در‬ ‫گلســتان و ضــرورت یــاداوری پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬بــه صــدور دســتور اســتاندار بــرای‬ ‫بهــره گیــری از ظرفیــت روابــط عمومــی ادارات‪،‬‬ ‫اســتفاده از خودروهــای دارای بلندگــو بــرای‬ ‫بازگــو کــردن شــعارهای بهداشــتی و توجــه بــه‬ ‫ظرفیــت علمــا و متنفذیــن بــرای اگاه ســازی‬ ‫مــردم بــه عنــوان روش هــای اطــاع رســانی در‬ ‫ایــن اوضــاع حســاس منجــر شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در نشســت دیروز یکشــنبه ســتاد‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا گفتــه بــود‪ :‬حــدود ‪ ۶۰۰‬هــزار نفــر از‬ ‫روســتاییان اســتان در معــرض ابتــا به کرونا هســتند‬ ‫کــه یــاداوری ضــرورت رعایــت نــکات بهداشــتی مــی‬ ‫توانــد منجــر بــه رعایــت ایــن توصیه هــا و کاهــش‬ ‫رونــد ابتــا بــه ایــن بیمــاری شــود‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل ادامــه داد ‪ :‬اگــر مــردم بــه هشــدارهای توجه نکنند‪،‬‬ ‫محدودیــت هــای اســفند مــاه دوبــاره تکــرار شــود کــه تحمــل ان بــرای‬ ‫مــردم دســتگاه ها‪ ،‬ادارات‪ ،‬مشــاغل و اصنــاف دشــوار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پنــج شهرســتان گلســتان در وضعیــت قرمــز هســتند در‬ ‫حالی کــه در دهــه دوم خردادمــاه هشــت اســتان در وضعیــت ســفید‬ ‫قــرار داشــتند امــا تعطیــات عیــد فطــر و خــرداد مــاه و افزایــش بــی‬ ‫رویــه ســفرها‪ ،‬رونــد شــیوع کرونــا در اســتان را بیشــتر کــرد‪.‬‬ ‫کــم توجهــی شــهروندان بــه رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و افزایــش روزانــه‬ ‫تعــداد مبتالیــان در هفته هــای گذشــته‪،‬‬ ‫وضعیــت ســفید و زرد گلســتان را بــه شــرایط‬ ‫قرمــز و بحرانــی کرونــا تبدیــل کــرده و گلســتان‬ ‫را امــاده اجــرای محدودیت هایــی هماننــد اواخــر‬ ‫اســفند پارســال و فروردیــن امســال کــرد‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم روز گذشــته رییس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬همــه شــهرهای‬ ‫اســتان از وضعیــت ســفید خــارج شــده و‬ ‫هفــت شــهر اســتان در وضعیــت قرمــز و بقیــه‬ ‫در شــرایط زرد شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــه گــرم شــدن هــوا و فــرا رســیدن فصــل تابســتان اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬پوشــیدن گان و ماســک بــرای کادر درمــان ســخت و نفــس‬ ‫گیــر شــده و طــی ایــن چهــار مــاه انهــا دچــار فرســایش شــده انــد و‬ ‫احتمــال افــت خدمــات ارایــه شــده توســط ان هــا بــه دلیــل ایــن‬ ‫طوالنــی شــدن رونــد درمــان کرونــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫شــروع فصــل برداشــت محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫جابــه جایــی مــداوم کارگــران فصلــی بــرای حضــور‬ ‫در مــزارع بــا خودروهــای دارای حجــم کــم و بــدون‬ ‫رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی از عوامــل افزایــش‬ ‫ابتــای روســتاییان گلســتان بــه کرونــا اســت‪.‬‬ ‫فاضــل در خصــوص اخریــن وضعیــت بیمارســتان ها گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫بیمارســتان پیامبــر اعظــم (ص) گنبــدکاووس پــر شــده و در گــرگان‬ ‫‪ ۱۳‬بیمــار در بخــش ایزولــه بیمارســتان شــهید صیــاد شــیرازی و ‪۳۰‬‬ ‫بیمــار در پنــج اذر بســتری هســتند و در ســایر شهرســتان هــا هــم‬ ‫یــک بخــش بــا حــدود ‪ ۲۵‬بیمــار وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در روزهــای اخیــر‬ ‫روســتاییان اســتان بیــش از شهرنشــینان درگیــر‬ ‫کرونــا شــده انــد کــه یکــی از دالیــل ان‪ ،‬اغــاز‬ ‫فصــل برداشــت محصــوالت کشــاورزی و کاهــش‬ ‫محســوس توجــه بــه پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫فاضــل گفــت‪ :‬در ‪ ۲‬هفتــه گذشــته ‪ ۵۸۰‬بیمــار کرونایــی در اســتان‬ ‫بســتری شــدند کــه اگــر تعــداد ایــن بیمــاران بــه ‪ ۷۵۰‬نفــر برســد‬ ‫وضعیــت گلســتان بــه طــور کامــل قرمــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که احتمال قرمز شــدن تعدادی از شــهرهای گلســتان‬ ‫تــا امــروز یکشــنبه وجــود دارد افــزود‪ :‬محدودیــت هایــی از قبیــل لغــو‬ ‫امتحانــات دانشــگاه هــا‪ ،‬تعطیلــی اســتان مقــدس امامــزادگان(ع)‪،‬‬ ‫تعطیلــی بازارهــای هفتگــی‪ ،‬تعطیلــی گیــم نــت هــا‪ ،‬پــارک هــای بــازی و‬ ‫مینــی پــارک هــای کــودکان‪ ،‬تعطیلــی تاالرهــا‪ ،‬رســتوران هــا‪ ،‬کافــه هــا و‬ ‫کافــه بــاغ هــا در شــهرهای قرمــز اعمــال شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــی توجهــی شــهروندان بــه پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه بایــد مدیــران ارشــد گلســتان تشــدید‬ ‫محدودیــت هــای اجتماعــی را بــه صــورت جــدی در دســتور کار خــود‬ ‫قــرار دهنــد زیــرا تعلــل در اعمــال ایــن محدودیــت هــا ســامت و‬ ‫اقتصــاد کل اســتان را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد‬ ‫ســیدکاظم نورمفیــدی بــه انچــه کــه عملکــرد‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت روحانیــون و متنفذیــن هــر‬ ‫منطقــه بــرای اطــاع رســانی خطــر شــیوع بیشــتر‬ ‫کرونــا در ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬در صــورت نیــاز از‬ ‫ماشــین های بلندگــودار بــرای اعــام وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونــا در مناطــق روســتایی اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در پیــک اول شــیوع کرونــا ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫مبتالیــان گنبــدکاووس ســاکن مناطــق شــهری و‬ ‫بقیــه روســتایی بودنــد امــا در پیــک دوم‪ ،‬ایــن امــار‬ ‫بــر عکــس شــده و تعــداد مبتالیــان روســتایی بیشــتر‬ ‫از شهرنشــینان اســت‪.‬‬ ‫دادگســتری گلســتان‬ ‫بــه زمــان واگــذاری‪،‬‬ ‫اســامی ایــن افــراد و‬ ‫ســمت های احتمالــی‬ ‫کــه داشــته اند‪ ،‬اشــاره‬ ‫نکــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار نماینده ولی فقیه در گلســتان‬ ‫هــم بــا اشــاره بــه اهمیــت و حساســیت‬ ‫جایــگاه قضــاوت گفــت‪ :‬اعتمــاد مــردم بــه قــوه‬ ‫قضاییــه بــه عنــوان دســتگاه حاکمیتــی‪ ،‬ســبب‬ ‫اعتمــاد بیشــتر بــه نظــام می شــود‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس از جملــه شــهرهای دارای وضعیــت‬ ‫قرمــز شــیوع کرونــا اســت کــه بــه دلیــل افزایــش‬ ‫تعــداد مبتالیــان‪ ،‬برخــی محدودیــت هــا از چنــد روز‬ ‫گذشــته در ایــن شــهر بــار دیگــر اعمــال شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی اظهــار داشــت‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫و بــا قرمــز شــدن وضعیــت کرونــا در گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫جلســات متعــددی بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد و‬ ‫گروه هــای مردمــی کــه در پیــک اول کرونــا فعــال‬ ‫بودنــد برگــزار کردیــم تــا از ظرفیــت ایــن گروه هــا‬ ‫بــرای اطــاع رســانی بــه مــردم بــه خصــوص در‬ ‫فضــای مجــازی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫از دریافــت ایــن زمیــن‬ ‫هــا اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫دادگســتری‬ ‫رییــس‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت رســانه ها بــرای‬ ‫افزایــش اگاه ـی حقوقــی‬ ‫مــردم‪ ،‬مشــارکت ریــش ســفیدان و علمــا در حــل‬ ‫و فصــل اختالفــات و ســاماندهی دانشــگاهیان‬ ‫در قالــب گروههــای مختلــف بــرای ارایــه مشــاوره‬ ‫حقوقــی رایــگان از جملــه اقدامــات بــرای افزایــش‬ ‫اگاهــی عمومــی و کاســتن از ورودی پرونــده بــه‬ ‫دادگســتری اســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس ادامــه داد‪ :‬اگــر بــه اصــل اطــاع‬ ‫رســانی و هشــدار بــه روســتاییان توجــه نکــرده و‬ ‫ان هــا را ترغیــب بــه رعایــت توصیــه هــا نکنیــم‪،‬‬ ‫بــا طغیــان شــیوع کرونــا در ایــن جوامــع مواجــه‬ ‫خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫کریمــی ادامــه داد‪ :‬کاهــش ســخت گیــری هــا‪،‬‬ ‫گرانــی تجهیــزات حفاظــت فــردی‪ ،‬کاهــش نگرانــی‬ ‫مربــوط بــه مــرگ و میــر و اغــاز فصــل برداشــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی از عوامــل بــاال رفتــن دوبــاره‬ ‫امــار مبتالیــان بــه کرونــا در گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫موفــق دادگســتری گلســتان نامیــد اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬تــاش مســووالن قضایــی‬ ‫اســتان بــرای بســیج همــه مزیت هــای‬ ‫منطقــه از جملــه ظرفیــت علمــا‪ ،‬اســاتید و‬ ‫ریــش ســفیدان ســبب شــده در ســال های‬ ‫اخیــر رونــد وقــوع جــرم در منطقــه کاهــش‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از رویــه قــوه قضاییــه در‬ ‫برخــورد بــا مفاســد بویــژه فســاد درون‬ ‫دســتگاهی بــه مســووالن قضایــی توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬نظــارت را بطــور مســتمر و مــداوم‬ ‫جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫از جملــه دالیلــی کــه بــه عنــوان عامــل شــیوع‬ ‫بیشــتر کرونــا در روزهــای اخیــر اعــام مــی شــود‪ ،‬کم‬ ‫توجهــی اصنــاف در رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫اســت کــه پلمــب چنــد واحــد صنفــی در گــرگان بــه‬ ‫دلیــل نادیــده گرفتــن ایــن توصیــه هــا ایــن نظــر را‬ ‫تاییــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت ‪ :‬در ‪ ۱۰‬روز گذشــته از ‪۲‬‬ ‫هــزار واحــد صنفــی ایــن شهرســتان سرکشــی شــد‬ ‫تــا رونــد رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در ان هــا‬ ‫بررســی شــود کــه ‪ ۲‬درصــد ایــن واحدهــا بــه دلیــل‬ ‫خــودداری از رعایــت پروتــکل هــا بهداشــتی و‬ ‫انجــام اقدامــات پــر خطــر بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی و پلمــب شــدند‪.‬‬ ‫گالیه شهروندان‬ ‫کردکوی از کرایه زیاد‬ ‫‪4‬‬ ‫مسافربرهایشخصی‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫تعــدادی از اهالــی شــهر کردکــوی بــه کرایــه بــاالی خودروهــای ســواری در مســیر کردکــوی ‪ -‬بندرترکمــن‬ ‫اعتــراض کــرده و خواســتار ورود نهادهــای نظارتــی بــه ایــن موضــوع شــدند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪253‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫کشف هفت مورد‬ ‫حفاری غیرمجاز در‬ ‫رازوجرگالن‬ ‫نیکوکار گنبدی زمینه ازادی ‪ ۱۰۰‬زندانی بدهکار را فراهم‬ ‫کرد‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری رازوجرگالن خراســان‬ ‫شــمالی از کشــف هفــت مــورد حفــاری‬ ‫غیرمجــاز از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون‬ ‫در ایــن شهرســتان مــرزی خبــر داد‪.‬‬ ‫علــی یزدانــی اظهــار داشــت‪ :‬حــاج محمــد شــهرکی بــا اســتفاده از ارفاقــات قانونــی و جلــب‬ ‫رضایــت شــاکیان پرونــده موفــق بــه انجــام ایــن کار خداپســندانه شــد‪.‬‬ ‫علیرضــا علــی نیــا بــا بیــان اینکــه در ایــن‬ ‫خصــوص پنــج نفــر دســتگیر شــدند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫حفــاری هــای غیرمجــاز در روســتاهای تــازه‬ ‫قلعــه‪ ،‬ایرقایــه و شــهر غالمــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد دســتگیر‬ ‫شــده موفــق بــه کشــف اثــر تاریخی نشــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان پس از‬ ‫تشــکیل پرونــده‪ ،‬بــه همــراه لــوازم حفاری‬ ‫در اختیــار مقــام قضایــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫علــی نیــا بــا بیــان اینکــه مناطــق‬ ‫حفاری شــده جــزو اثــار ثبتــی نبــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس قانــون‪،‬‬ ‫هرگونــه حفــاری بــدون اســتعالم میــراث‬ ‫فرهنگــی تخلــف محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پارســال نیــز یــک کــوزه ســفالی‬ ‫مربــوط بــه دوره اســامی در حیــن عملیــات‬ ‫حفــاری چــاه در منــزل شــخصی در روســتای‬ ‫داشــلی قلعــه کشــف شــد کــه هــم اکنــون‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی در ســامانه جامــع امــوال‬ ‫منقــول تاریخــی ‪ -‬فرهنگــی «جــام» ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی کشــور ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم همــکاری نهادهــای‬ ‫اجتماعــی و مردمــی در حفاظــت از میــراث‬ ‫فرهنگــی شهرســتان افــزود‪ :‬فرهنگ ســازی‬ ‫و اطالع رســانی در مــورد لــزوم حفاظــت از‬ ‫اثــار تاریخــی در اولویــت اقدامــات اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی اســتان خراســان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی بانــوان گلهــای‬ ‫همیشــه بهــار لیــوان بــه شــماره ثبــت ‪ 911‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 10861829048‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی بطور فــوق العــاده مــورخ‪1397/06/01‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ‪ - :‬ام البنین لشــکربلوکی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2248960980‬و محســن عســکری‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2240180455‬و اعظــم لشــکربلوکی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2249782423‬بــه عنــوان اعضــاء‬ ‫اصلــی هیــات مدیــره و عباســعلی لشــکربلوکی بــه‬ ‫شــماره ملی ‪ 2249967938‬و ســید ســعید حســینی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2248982951‬بــه عنــوان اعضــای‬ ‫علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال‬ ‫انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬احمــد لشــکربلوکی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2248983484‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و‬ ‫پریســا عــرب بــه شــماره ملــی ‪ 2110575603‬بــه‬ ‫عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی‬ ‫انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات‬ ‫غیرتجــاری بنــدر گــز (‪)888992‬‬ ‫رییــس دادگســتری گنبــدکاووس گفــت کــه همزمــان بــا هفتــه قــوه قضاییــه‪ ،‬یکــی از‬ ‫نیکــوکاران ایــن شهرســتان زمینــه ازادی ‪ ۱۰۰‬زندانــی بدهــکار جرایــم غیرعمــد را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬زندانیانــی کــه زمینــه ازادی انهــا فراهــم شــد بــا حکــم قطعــی در زنــدان بســر‬ ‫بــرده و یــا بــه دلیــل صــدور حکــم جلــب تحــت تحقیــب بودنــد‪.‬‬ ‫جرایم مالی غیرعمد‪ ،‬نفقه و اختالف خانوادگی از مهمترین جرایم این ‪ ۱۰۰‬زندانی است‪.‬‬ ‫حــاج محمــد شــهرکی نیکــوکار گنبــدی هــم گفــت‪ :‬کمــک بــه ازادی زندانیــان جرایــم غیرعمد‬ ‫کــه خواســته یــا ناخواســته و یــا از ســر خیرخواهــی و کمــک بــه دیگــران بــه زنــدان رفتنــد‪،‬‬ ‫اقدامــی اســت کــه همــه افــراد داری تمکــن مالــی و یــا صاحــب نفــوذ کالم بایــد انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫حاج محمد شــهرکی نیکوکار گنبدی از ســال ‪ ۸۲‬تاکنون زمینه ازادی بیش از ‪ ۶‬هزار زندانی‬ ‫جرایــم مالــی غیرعمــد و ‪ ۲۱‬محکــوم بــه قصــاص اعــدام را بــا جلــب رضایــت شــاکیان پرونــده‬ ‫فراهــم کرد‪.‬‬ ‫شهرستان گنبدکاووس با ‪ ۳۵۰‬هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان واقع است‪.‬‬ ‫کمک ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫ریالی کمیته امداد‬ ‫شیروان در طرح‬ ‫مواسات‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬ایــن نهــاد ‪ ۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال در رزمایــش مواســات و همدلــی‬ ‫کمــک کــرد‪.‬‬ ‫مرتضــی صفــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫فرامیــن مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬مبنــی بــر‬ ‫راه انــدازی رزمایــش مواســات و همدلــی‬ ‫همزمــان و بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری‬ ‫منحــوس کرونــا جــذب منابــع و توزیــع‬ ‫مســتقر در کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫شهرســتان بــا اســتفاده از تمــام ظرفیــت‬ ‫هــای شهرســتان اعــم از مراکــز نیکــوکاری‪،‬‬ ‫گروه هــای جهــادی‪ ،‬ادارات و نهادهــا و‬ ‫مــردم شــیروان انجــام شــد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت زمــان تجــارت گلســتان ســهامی‬ ‫خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 7268‬و شناســه ملــی ‪10700159581‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق‬ ‫العــاده مــورخ‪ 1398/10/05‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪- :‬‬ ‫مهــدی یــار محمــدی باکد ملی ‪ - 2121749616 :‬انســیه روشــنی‬ ‫یســاقی بــا کــد ملــی ‪ - 2121548467 :‬ســعیده گلدســته بــا‬ ‫کدملــی ‪ 2121935339 :‬بســمت اعضــای هئیــت مدیــره بــرای‬ ‫مــدت دو ســال انتخــاب شــدند ‪ - .‬روزنامــه کثیراالنتشــار بــازار‬ ‫کســب و کار گلســتان جهــت نشــر شــرکت تعییــن گردیــد‪- .‬‬ ‫زمــان دیلمــی نیــا باکدملــی ‪ 2122898658 :‬بــه ســمت بــازرس‬ ‫اصلــی و ابوالفضــل یعقــوب پــور باکدملــی ‪ 2110902051 :‬بــه‬ ‫ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب‬ ‫گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)883431‬‬ ‫برداشت پیله تر ابرایشم گلستان در ایستگاه پایانی‬ ‫فصــل برداشــت پیله تــر ابریشــم در شــهرهای مینودشــت‪ ،‬مراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬گنبــدکاووس و علــی ابــاد کتــول کــه از اول خــرداد اغــاز شــده‪ ،‬بــه روزهای پایانی رســیده‬ ‫و تاکنــون ‪ ۲۳۰‬تــن از ایــن محصــول توســط چهــار هــزار بهره بــردار ایــن بخــش تولیــد و بــه مراکــز‬ ‫خریــد تضمینــی فروخته شــد‪.‬‬ ‫حبیــب اللــه زارع رییــس جهــاد کشــاورزی مینودشــت ایــن میــزان تولید و خرید پیله ابریشــم در‬ ‫گلســتان را معادل ســال قبل دانســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه بــرای پــرورش پیله تــر ابریشــم در فصــل بهــار امســال ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬جعبــه تخــم نوغــان بیــن‬ ‫فعــاالن پــرورش ایــن محصــول توزیــع شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬امســال نــرخ خریــد تضمینــی هــر کیلوگــرم پیله تــر ابرایشــم‬ ‫‪ ۳۳۰‬هــزار ریــال اعــام شــده بــود امــا ایــن محصــول بــه صــورت توافقــی تــا ‪ ۷0۰‬هــزار ریــال در هــر کیلوگــرم از‬ ‫تولیدکننــدگان خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫زارع بابیــان اینکــه حــدود ‪ ۶۰‬درصــد پــرورش دهنــدگان پیلــه ابریشــم گلســتان معــادل هــزار و ‪ ۹۰۰‬بهره بــردار‬ ‫در مینودشــت فعالیــت دارنــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬امســال بــرای پــرورش پاییــزه پیلــه ابرایشــم در ایــن اســتان ‪۵۰۰‬‬ ‫جعبــه تخــم نوغــان پیــش بینــی شــده کــه شــهریور مــاه امســال بیــن بهره بــرداران توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نوغانــداری در اســتان گلســتان هــر ســاله از اوایــل بهــار بــا شــکوفایی درختــان تــوت اغــاز شــده و تــا اواخــر‬ ‫ایــن فصــل ادامــه دارد و مــدت زمــان نگهــداری از هــر جعبــه تخــم نوغــان تــا تولیــد محصــول ‪ ۴۵‬روز اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تهیــه و توزیــع ‪ ۶٠٠‬بســته مــواد‬ ‫غذایــی کامــل‪ ،‬توزیــع ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۶۰‬بســته‬ ‫بهداشــتی بیــن مددجویــان‪ ،‬پرداخــت کمــک‬ ‫هزینــه زندگــی بــه اســیب دیــدگان از کرونــا‬ ‫بــه تعــداد ‪٢٨٠‬خانــوار و پرداخــت کمــک‬ ‫هزینــه زندگــی بــرای ‪۴۵۶‬یتیــم شهرســتان از‬ ‫جملــه ایــن کمــک هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫صفــی پــور افــزود‪ :‬همچنیــن طبــخ غــذای‬ ‫گــرم وتوزیــع بیــن نیازمنــدان بــه تعــداد‪۳۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳۰‬پــرس‪ ،‬راه انــدازی ‪٢‬مرکــز‬ ‫نیکــوکاری ویــژه اصنــاف‪ ،‬تهیــه‪ ،‬بســته‬ ‫بنــدی وتوزیــع ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۷۹‬بســته غذایــی‬ ‫بیــن کلیــه نیازمنــدان ســطح شهرســتان و‬ ‫مشــارکت همــکاران امــداد در طــرح ایــران‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت زمــان تجــارت گلســتان ســهامی‬ ‫خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 7268‬و شناســه ملــی ‪10700159581‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪1398/10/05‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬مهــدی یــار محمــدی بــه ســمت‬ ‫نائــب رئیــس هیئــت مدیــره بــا کدملــی‪- 2121749616 :‬‬ ‫ســعیده گلدســته بــه ســمت عضــوء هیئــت مدیــره بــا کــد ملی‬ ‫‪ - 2121935339 :‬انســیه روشــنی یســاقی بــه ســمت رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره و مدیرعامــل بــا کــد ملــی ‪2121548467 :‬‬ ‫بســمت اعضاء هیئت مدیره برای دو ســال انتخاب گردیدندو‬ ‫کلیــه اســناد و اوراق بهــادار بانکــی ونامــه هــای ادارای چــک و‬ ‫ســفته وبــروات و قراردادهــا بــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره خانــم انســیه روشــنی یســاقی و مهــر شــرکت‬ ‫قابــل قبــول میباشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری گرگان‬ ‫(‪)883449‬‬ ‫اوقاف گلستان از طرح های دانش بنیان حوزه وقف حمایت می کند‬ ‫همــدل (کســر از حقــوق بــرای تهیــه ســبد‬ ‫غذایــی) از ســایر اقدامــات و کمــک هــای‬ ‫صــورت گرفتــه ایــن نهــاد در رزمایــش بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬در اجــرای ایــن برنامــه‬ ‫هــا ‪١۴‬مرکــز نیکــوکاری در محــات شــهر‬ ‫و روســتا ذیــل قــرارگاه مواســات رییــس‬ ‫نقــش محــوری و اساســی داشــته اند‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۷۴۰‬نفــر مشــتمل بــر‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۲۵۳‬خانــوار در شهرســتان‬ ‫‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان زیــر پوشــش‬ ‫خدمــات کمیتــه امــداد امــام هســتند‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کابینــت ســازان فلــز کاران‬ ‫گلســتان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 549‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 10700053385‬بــه اســتناد صورتجلســه احــکام و اراء‬ ‫دادگاه مــورخ‪ 1395/08/24‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬‬ ‫بــه اســتنادنامه شــماره ‪ 2705/100‬مــورخ‪ 95/08/24‬اداره‬ ‫تعاون‪،‬کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان ترکمــن درخصــوص‬ ‫شــرکت تعاونــی کابینــت ســازان فلــز کاران گلســتان بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 549‬برابرمفــاد‪ 54‬و‪ 55‬قانــون بخــش تعــاون‬ ‫ومــاده‪ 25‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون بخــش تعــاون وتبصــره‬ ‫هــای ذیــل ان وبرابراخطارهــای ابــاغ شــده شــرکت تعاونــی‬ ‫مذکــور در تاریــخ فــوق منحــل اعــام گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)885600‬‬ ‫ریزش تونل معدن البالغ اسفراین بازهم حادثه افرید‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمر اســفراین‬ ‫گفــت‪ :‬ریــزش تونــل معــدن البــاغ‬ ‫ایــن شهرســتان خراســان شــمالی ظهــر‬ ‫یکشــنبه ســبب مصــدوم شــدن یــک نفــر‬ ‫از برداشــت کننــدگان شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم ســارمی بــا بیــان اینکــه مصدوم‬ ‫از ناحیــه کمــر و لگــن دچــار شکســتگی‬ ‫و خونریــزی شــده‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه علــت‬ ‫وخامــت حــال مصــدوم‪ ،‬امدادرســانی‬ ‫زمینــی در ایــن منطقــه ســختگذر‬ ‫امکان پذیــر نیســت و بالگــرد امــداد و‬ ‫نجــات هــال احمــر خراســان شــمالی بــه‬ ‫ایــن منطقــه اعــزام شــده اســت‪.‬‬ ‫در طــول یکســال گذشــته ‪ ۶‬نفــر بــر اثــر ریــزش تونــل جــان باختــه و شــماری از برداشــت کنندگان‬ ‫غیرمجــاز ذخایــر معدنــی ســرب و روی نیــز مصــدوم شــده اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان گفــت کــه ایــن اداره کل از طرح هــای دانش بنیــان بــا موضــوع احیــای موقوفــات‪ ،‬ایجــاد اشــتغال‪ ،‬تولیــد‬ ‫ســرمایه و ثــروت و کمــک بــه محرومیت زدایــی حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز دوشــنبه روابــط عمومــی ایــن اداره کل‪ ،‬روح اللــه ســلیمانی فرد اظهــار داشــت‪ :‬کشــور از مشــکالت زیــادی در عرصه هــای مختلــف بـ ‬ ‫ه‬ ‫ویــژه اقتصــادی و معیشــتی رنــج مــی بــرد کــه احیــای وقــف بــه مردمــی کــردن اقتصاد‪ ،‬عدم تمرکز ثــروت در کانون هــای خاص و توزیــع عادالنه ثروت‬ ‫ختــم شــده و زمینــه حــل ایــن نارســایی هــا را فراهــم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه وجــود بزرگتریــن بــاغ موقوفــه کشــور در گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مالــک زمیــن ‪ ۷۳۰‬هکتــاری در ازادشــهر ‪ ۱۳۵‬ســال قبــل ‪ ۳۶۵‬هکتار از‬ ‫ایــن زمیــن را وقــف حــوزه علمیــه ســعدیه رامیــان کــرد کــه ایــن بــاغ قبــل از انقــاب در تصــرف پهلــوی بــود امــا پــس از پیــروزی انقــاب بــه اجــاره بنیــاد‬ ‫مستضعفان درامد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن بــاغ موقوفــه ‪ ۳۳‬نــوع درخــت میــوه وجــود دارد و کارخانــه فــراوری میــوه بــا مشــارکت اوقــاف‬ ‫و بنیــاد توســعه‪ ،‬کارخانــه سبدســازی و مجموعــه پــرورش دام ســنگین پنــج هــزار راســی در ایــن مــکان در حــال احداث اســت‪.‬‬ ‫هفته گذشــته فرماندار اســفراین از حضور شــرکت الومینا به نمایندگی از ایمیدرو برای بســتن‬ ‫دهانــه تونلهــای حفــر شــده در این منطقــه و حفاظــت از معــدن ابــاغ خبــر داد و افــزود‪ :‬مــردم از‬ ‫حصــور در این منطقــه بایــد خــوداری کنند‪.‬‬ ‫معــدن البــاغ اســفراین در ارتفاعــات ســخت گــذری بــه همیــن نــام و در محــدوده پــارک ملــی‬ ‫ســاریگل واقــع در شــمال شــرق ایــن شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از ایــن معــدن ســرب و روی‪ ،‬کــه در منطقــه ای بــا همیــن نــام واقــع اســت‪،‬‬ ‫از ســال گذســته بــا هجــوم ســودجویان بــه ایــن منطقــه همراهــا شــد کــه بــا ورود شــورای تامیــن‬ ‫خراســان شــمالی در اواخــر اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته‪ ،‬ایــن ناحیــه از حضــور ســودجویان‬ ‫پاکســازی شــد امــا‪ ،‬اینــک پــس از مســاعد شــدن شــرایط جــوی امســال نیــز بــا حضــور مجــدد‬ ‫برخــی افــراد محلــی و غیرمحلــی‪ ،‬برداشــت غیرمجــاز از ایــن معــدن مجــددا روبــرو شــده اســت‪.‬‬ ‫واقــع شــدن ایــن معــدن در منطقــه حفاظــت شــده زیســت محیطــی ســاریگل‪ ،‬موجــب شــده تــا‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی تاکنــون در ثبــت ان نــاکام بمانــد ولــی بــه‬ ‫ تازگــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مجــوز مطالعــات و اکتشــافات اولیــه بــر روی ایــن منطقــه‬ ‫معدنــی را بــرای ایمیــدرو صــادر کــرده امــا‪ ،‬هنــور اقدامــی در ایــن زمینــه انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه خــروج همــه شــهرهای اســتان از وضعیــت ســفید شــیوع کرونــا و تبدیــل بــه‬ ‫مناطــق زرد و قرمــز گفــت کــه ‪ ۳۸‬کــودک مشــکوک بــه ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان های گــرگان و گنبــدکاووس بســتری هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن از زمــان شــیوع ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان تاکنــون ‪ ۶‬کــودک بــه دلیــل ابتــا به‬ ‫کرونــا جــان خــود را از دســت دادنــد کــه همــه ان هــا دارای بیمــاری زمینــه ای بودنــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اغاز مرحله دوم شــیوع کرونا در گلســتان از مردم به خصوص ســاکنان شــرق اســتان که دارای بیشــترین تعداد‬ ‫مبتالیان هســتند خواســت بیش از گذشــته پروتکل های بهداشــتی را رعایت کرده و در انجام بهداشــت فردی جدی باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۳۸‬کودک مشکوک‬ ‫به کرونا در گلستان‬ ‫بستریهستند‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫بخش خانگی بیشترین مصرف برق‬ ‫خراسان شمالی را دارد‬ ‫مصــرف بــرق دارند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مصــرف بــرق اســتان در ســال جــاری در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال چهــار درصــد رشــد داشــته اســت‬ ‫گفــت‪ :‬بــه لحــاظ تعــداد ‪ ۸۴‬درصــد مشــترکان بخــش خانگــی و‬ ‫اداری هســتند‪.‬‬ ‫کاظمــی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن چهــار درصــد اداره هــا و‬ ‫دســتگاه های خدمــات رســان‪ ،‬یــک درصــد کشــاورزان‪ ،‬نیــم درصــد‬ ‫صنعــت و ‪ ۱۰‬درصــد ســایر بخــش هــا مشــترکان بــرق اســتان‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بخــش خانگــی بــا ‪ ۳۷‬درصــد بیشــترین‬ ‫مصــرف بــرق اســتان را دارد کــه پــس از ان بخــش کشــاورزی بــا‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد در رده بعــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫مهنــدس مســعود کاظمــی بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت ‪ ۳۶۸‬هــزار‬ ‫مشــترک دارد اظهــار داشــت‪ ۱۰ :‬درصــد توســط اداره هــا و دســتگاه‬ ‫هــا بــه مصــرف مــی رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن صنعــت ‪ ۲۰‬درصــد و ســایرین هشــت درصــد‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در فصــل تابســتان ‪ ۳۰‬درصــد بــرق توســط‬ ‫ســامانه هــای سرمایشــی بــه مصــرف مــی رســد افــزود‪ ۲۱ :‬هــزار‬ ‫مــگا وات بــرق در ســطح کشــور تنهــا بــرای ســامانه های سرمایشــی‬ ‫مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا رعایــت چنــد راه کار ســاده می توانیــم صرفــه جویــی‬ ‫داشــته باشــیم کــه ایــن میــزان باعــث مــی شــود تــا در زمــان اوج‬ ‫پیــک خاموشــی اجبــاری نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫شــرکت توانیــر ســهمیه اســتان در ســاعات اوج بــار را بــدون‬ ‫احتســاب مصــارف صنعتــی ‪ ۲۵۵‬مــگاوات تعییــن کــرده کــه‬ ‫مصــرف بیــش از ان موجــب خاموشــی ها می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســاعت پیــک مصــرف بــرق ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۷‬و ‪۲۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲۲‬اســت کــه اگــر مشــترکان در ایــن ســاعت مصــرف بــرق را‬ ‫مدیریــت کننــد نیــاز بــه خاموشــی هــا نیســت‪.‬‬ ‫تاکنــون مصــرف بــرق اســتان بــدون احتســاب مشــترکان بــزرگ‬ ‫‪ ۲۵۰‬مــگاوات بــوده اســت کــه اگــر مصــرف بیــش از ســهمیه‬ ‫ابالغــی کــه ‪ ۲۵۵‬مــگاوات اســت برســد خاموش ـی های اجبــاری و‬ ‫دوره ای بــرای مشــترکان خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫پس از بی توجهی یک تاالر پذیرایی در شهرســتان گنبدکاووس به دســتورالعمل ســتاد مقابله‬ ‫بــا کرونــا‪ ،‬بــا دســتور دســتگاه قضایــی ایــن تــاالر تا اطــاع ثانوی پلمب شــد‪.‬‬ ‫پس از انکه در جهش نخســت شــیوع بیماری کرونا در اســتان گلســتان شهرســتان گنبدکاووس در‬ ‫اواســط اســفندماه به صورت جدی با این بیماری درگیر شــده و تا اواخر فروردین ماه روند صعودی و‬ ‫پــر خطــر بیمــاری را طــی می کــرد بــا اجــرای دقیق پروتکل های بهداشــتی و طرح فاصله گــذاری فیزیکی‬ ‫در بخش هــای مختلــف شهرســتان بــه ویــژه اصنــاف و بــازار ایــن بیمــاری رفتــه رفتــه در ایــن شهرســتان‬ ‫کــم رنــگ شــد تــا جایــی کــه بــا وجــود پوشــش خدمــات درمانــی بیمارســتان های ایــن شهرســتان به پنج‬ ‫شهرســتان مجــاور حجــم بیمــاران کرونایــی در مراکــز درمانــی گنبــدکاووس بــه حــدود ‪ 50‬نفــر رســید کــه‬ ‫موجب شــد شــرایط نســبتا کم خطرتری در این شهرســتان برقرار شــود‪.‬‬ ‫بــا احتســاب بــرق مصرفــی مشــترکان بــزرگ صنعتــی از جملــه‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬ریختــه گــری و الومینــا‪ ،‬مصــرف بــرق اســتان‬ ‫بــه ‪ ۳۸۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬مــگاوات نیــز مــی رســد‬ ‫در شهرســتان از جملــه تعطیلــی‬ ‫تاالرهــای پذیرایــی و باشــگاه های‬ ‫ورزشــی را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫در کنــار همــه همراهی هــا و توجــه‬ ‫اصنــاف و بــازار و گروه هــای مختلــف‬ ‫مــردم برخــی نیــز بــدون توجــه بــه‬ ‫موضوع ســامت و بهداشــت عمومی‬ ‫بــا بی توجهــی به دســتور ســتاد مقابله‬ ‫بــا کرونــای شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫اقــدام بــه بازگشــایی تــاالر‪ ،‬واحــد تجــاری یــا صنفــی خــود کردنــد‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه بــه دلیــل عــدم تــداوم رفتارهــای منطبــق بــر پروتکل هــای بهداشــتی و رهــا کــردن‬ ‫برخــی الزامــات بهداشــت فــردی و عمومــی توســط برخــی گروه هــا بــه ویــژه در فضــای اجتماعــی‬ ‫در روزهــای گذشــته بــار دیگــر شــاهد اوج گرفتــن تعــداد بیمــاران کرونایــی و افــراد بســتری در‬ ‫بیمارســتان ها بــه دلیــل ابتــا بــه کرونــا در گنبــدکاووس هســتیم‪.‬‬ ‫لــذا پیــرو دســتورالعمل و مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــای گنبــدکاووس در راســتای پیشــگیری‬ ‫و کنتــرل بیمــاری کرونــا مبنــی بــر تعطیلــی تاالرهــای پذیرایــی و بــا توجــه بــه دســتور فرمانــدار‬ ‫گنبــدکاووس در برخــورد صریــح قانونــی بــا متخلفان‪« ،‬تــاالر پذیرایی بابایی» گنبــدکاووس که در‬ ‫روزهــای گذشــته بی توجــه بــه اطالعیه هــای ایــن ســتاد اقــدام بــه برگــزاری مراسـم های عروســی‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬بــا دســتور مراجــع قضایــی شهرســتان پلمــب شــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو فرمانــدار ویــژه و رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونــای شهرســتان گنبــدکاووس بــر اســاس‬ ‫اختیارات تفویض شــده ســتاد ملی مقابله با کرونا دســتور اســتقرار و بازگشــت برخی محدودیت ها‬ ‫گفتنــی اســت طبــق اعــام ســتاد مقابلــه بــا کرونــای گنبــدکاووس‪ ،‬چنانچــه در روزهــای اینــده‬ ‫تاالرهــا و مجموعه هــای پذیرایــی اقــدام بــه برگــزاری هرگونــه مراســم کننــد بــا برخــورد قاطــع‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات رایانــه ای دنیــز نــت دریــا‬ ‫گلســتان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 577‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 10700055408‬بــه اســتناد صورتجلســه احــکام و اراء‬ ‫دادگاه مــورخ ‪ 1395/08/24‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬‬ ‫بــه اســتنادنامه شــماره ‪104/2705‬مــورخ ‪ 95/08/24‬اداره‬‫تعاون‪،‬کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان ترکمــن درخصــوص‬ ‫شــرکت تعاونــی خدمــات رایانــه ای دنیزنــت دریــا گلســتان بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 577‬برابرمفــاد‪ 54‬و‪ 55‬قانــون بخــش تعــاون‬ ‫ومــاده‪ 25‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون بخــش تعــاون وتبصــره‬ ‫هــای ذیــل ان وبرابراخطارهــای ابــاغ شــده شــرکت فــوق‬ ‫منحــل گردیــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان‬ ‫مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن‬ ‫(‪)885601‬‬ ‫زیست بیش از ‪ ۵۰۰‬راس مرال قرمز‬ ‫در پارک ملی گلستان‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی مصــرف کارکنــان بانــک ملــت گــرگان و گنبــد‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 1582‬و شناســه ملــی ‪ 10700084420‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1397/09/08‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬ود‪-1 :‬اقــای‬ ‫علــی بابــا تــات بشــماره ملــی ‪5799699394‬بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و‬ ‫اقــای حبیــب نصرالهیشــماره ملــی ‪ 2031395416‬بــه ســمت نائــب رئیس هیات‬ ‫مدیــره و اقــای علــی اکبــر دوســتی بشــماره ملــی ‪ 4591897532‬منشــی هیــات‬ ‫مدیــره و اقایــان ‪ /‬خانمهــا ‪ -1 :‬علــی اکبــر فاضلــی بشــماره ملــی ‪- 2120646589‬‬ ‫خــاور وزیــری بشــماره ملــی ‪2121245847‬بعنــوان اعضــای اصلــی هیــات مدیــره‬ ‫و اســماعیل محمدی بشــماره ملی ‪ 2120256403‬و غالمعلی گلدســته بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 2121182837‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت‬ ‫ســه ســال انتخــاب شــدند ‪ - .‬اقــای حبیــب نصرالهــی کدملــی ‪2031395416‬‬ ‫بســمت مدیرعامــل شــرکت تعاونــی بــه مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند ‪- .‬کلیــه‬ ‫قراردادها و اسناد رسمی و تعهد اور بانکی از قبیل چک‪-‬سفته و برات و اوراق‬ ‫بهــادر بــا امضــای ثابــت اقــای حبیــب نصرالهــی مدیرعامــل و اقــای علــی بابــا تات‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد و نامــه هــای‬ ‫عــادی بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫گــرگان (‪)888997‬‬ ‫همیــاران محیــط زیســت در حفــظ حیــات وحــش در ایــن پهنــه‬ ‫بکــر بــه بیــش از ‪ ۵۰۰‬راس رســیده اســت‪.‬‬ ‫شــرایط اب و هوایــی و بارندگی هــای خــوب امســال و حضــور‬ ‫کمتــر مــردم در طبیعــت بــه دلیــل شــیوع کرونــا باعــث رونــد رو‬ ‫بــه رشــد زایــش حیــات وحــش از جملــه مــارال قرمــز در پــارک‬ ‫ملــی گلســتان بــه عنــوان قدیمــی تریــن پــارک ملــی ایــران و‬ ‫پناهگاهــی کــم نظیــر بــرای حیــات وحــش شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری اظهــار داشــت‪ :‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬تــا ‪ ۲‬هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫راس مــارال قرمــز بــر اســاس سرشــماری جمعــت جانــوری در‬ ‫اواخــر دهــه ‪ ۵۰‬در پــارک ملــی گلســتان زیســت می کردنــد کــه‬ ‫ایــن امــار در سرشــماری اوایــل دهــه ‪ ۹۰‬بــا رســیدن بــه حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬راس ‪ ۸۰‬درصــد کاهــش جمعیــت را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا اجــرای برنامه هــای مدیریتی مناســب و همکاری‬ ‫مردم‪ ،‬معتمدان و مســووالن ارشــد کشــوری و اســتانی در کنار‬ ‫تــاش شــبانه روزی محیــط بانــان‪ ،‬شــاهد افزایــش جمعیــت‬ ‫ایــن گونــه ارزشــمند و زیســت بیــش از ‪ ۵۰۰‬راس مــارال در‬ ‫پــارک ملــی گلســتان هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان معتقــد اســت کــه جمعیــت‬ ‫گونــه حمایــت شــده مــرال قرمــز بــه عنــوان بزرگتریــن گــوزن‬ ‫بومــی ایــران بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی مناســب و مشــارکت‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان افــزود‪ :‬مــرال قرمــز بــه عنــوان‬ ‫بزرگتریــن گــوزن بومــی ایــران گونــه ای شــاخص از حیوانــات‬ ‫علف خــوار بــه حســاب می ایــد کــه بــرای جنگل هــای هیرکانــی‬ ‫بســیار مهــم اســت چــرا کــه ایــن گونــه در گذشــته در ســواحل‬ ‫دریــای خــزر و ارتفاعــات البــرز می زیســت کــه متاســفانه امــروزه‬ ‫نســل ان در شــمال غــرب و غــرب کشــور از بیــن رفتــه و فقــط‬ ‫در چنــد منطقــه تحــت مدیریــت جنگل هــای هیرکانــی زندگــی‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫تیمــوری اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه زایــش خــوب حیــات وحــش‬ ‫نیمی از چهره خورشید‬ ‫برایگلستانی ها‬ ‫پوشیده شد‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا رعایــت چنــد نکتــه و مدیریــت مصــرف می تــوان‬ ‫جلــوی خاموشــی های گســترده را گرفــت‪ ،‬خاموشــی ها موجــب‬ ‫تبعــات اجتماعــی و اقتصــادی می شــوند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۷‬در ایــن اســتان هــر روز بــرق چهــار منطقــه خامــوش‬ ‫می شــد کــه بــه نوعــی ‪ ۵۰‬درصــد مشــترکان در خاموشــی بــه ســر‬ ‫می بردنــد‪ ،‬امــا در ســال ‪ ۹۸‬در اســتان خاموشــی بــرق نداشــته‬ ‫ایــم‪.‬‬ ‫پلمب تاالر متخلف در گنبدکاووس‬ ‫شمـاره ‪253‬‬ ‫معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســاخت نیــروگاه هــا بــرای تامیــن بــرق‬ ‫مــورد نیــاز در پیــک بــار صرفــا بــرای پنــچ درصــد از زمــان کل ســال‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫خراســان شــمالی بــر مدیریــت مصــرف حتــی بــا راهکارهــای ســاده‬ ‫از جملــه تعویــض پوشــال کولرهــا‪ ،‬اســتفاده از دور کنــد کولــر‬ ‫ابــی‪ ،‬ســرویس های اولیــه ســامانه های سرمایشــی تاکیــد کــرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای کولــر گازی نیــز دمــا بایــد بیــن ‪ ۲۴‬تــا ‪۲۵‬‬ ‫درجــه تنظیــم شــود‪.‬‬ ‫کاظمــی بــا بیــان اینکــه بــرای هــر یــک کیلــووات تولیــد بــرق‬ ‫ســرمایه های هنگفتــی هزینــه می شــود گفــت‪ :‬هــم اکنــون صــاح‬ ‫نیســت کــه بــا رشــد مصــرف بــی رویــه در سیســتم های سرمایشــی‬ ‫هزینه هــای هنگفــت را بــه کشــور تحمیــل کنیــم‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت خــط پــروژه کتــول ســهامی خــاص بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 1484‬و شناســه ملــی ‪ 10980015959‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1397/07/08‬تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اقــای حمیــد ســاوری کتولــی بشــماره ملــی‬ ‫‪ 2269514416‬بســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره ‪-2‬‬ ‫اقــای محمــود ســاوری کتولــی بشــماره ملــی ‪2269426533‬‬ ‫بســمت رئیــس هیئــت مدیــره ‪ -3‬ســعید ایمانــی نصــرت ابــاد‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 2269980077‬بســمت نایــب رئیــس هیئــت‬ ‫مدیــره بــرای دو ســال انتخــاب گردیدنــد و بــر اســاس مــواد‬ ‫اساســنامه وظایــف خــود را انجــام و همچنیــن امضــاء کلیــه‬ ‫اســناد و اوراق بهــادار و بانکــی و همچنیــن ســایر نامــه هــای‬ ‫عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد مدیــر عامــل اقــای حمیــد‬ ‫ســاوری کتولــی همــراه با مهر شــرکت معتبــر خواهد بــود‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری علــی ابــاد گــرگان (‪)888996‬‬ ‫در فروردیــن و اردیبهشــت مــاه و بررســی میدانــی اولیــه محیــط‬ ‫بانــان‪ ،‬پیــش بینــی می شــود در سرشــماری پاییــزه امســال‬ ‫جمعیــت گونه هــای جانــواری حیــات وحــش پــارک ملــی‬ ‫گلســتان بــه بیــش از هفــت هــزار راس برســد کــه در مقایســه‬ ‫بــا امــار پنــج هــزار و ‪ ۴۰۰‬راس پارســال افزایــش قابــل توجهــی‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی سیاســت مردمــی کــردن حفاظــت محیــط زیســت را عامــل‬ ‫مهمــی در افزایــش جمعیــت گونه هــای جانــواری در پــارک ملــی‬ ‫گلســتان دانســت و از مشــارکت جوامــع محلــی و همیــاران‬ ‫طبیعــت کــه همــواره پشــتیبان محیط بانــان بودنــد‪ ،‬قدردانــی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان یکــی از ذخیره گاه هــای زیســت‬ ‫کــره ثبــت شــده در میــراث جهانــی ‪ ۱۳۵۰‬گونــه گیاهــی و ‪۳۰۲‬‬ ‫گونــه جانــوری از جملــه نیمــی از گونه هــای پســتانداران ایــران را‬ ‫در حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع گســتره جــای داده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان از بهتریــن زیســتگاه های پســتانداران‬ ‫بزرگــی چــون پلنــگ‪ ،‬خــرس قهــوه ای‪ ،‬گــرگ‪ ،‬وشــق‪ ،‬مــرال‪،‬‬ ‫شــوکا‪ ،‬گوســفند وحشــی و بــز وحشــی‪ ،‬اهــوی ایرانــی و گــراز‬ ‫اســت و بــه ویــژه بــه خاطــر جمعیــت فــراوان قــوچ و میــش‬ ‫اوریــال معــروف اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬نخســتین پــارک ملــی ایــران شــد کــه‬ ‫در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه عنــوان یکــی از ‪۵۰‬‬ ‫ذخیــره گاه زیســت محیطــی کــره زمیــن بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر گســتره پارک در اســتان گلســتان‪ ،‬حدود ‪ ۳۴‬درصد ان‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی و بخــش ناچیــزی نیــز در ســرزمین‬ ‫اســتان ســمنان قرار دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جمعــی از عالقه منــدان گلســتانی علــوم‬ ‫اســمانی و نجــوم‪ ،‬روز یکشــنبه اول تیرمــاه‬ ‫اخریــن کســوف قــرن کــه ‪ ۴۹‬درصــد از چهــره‬ ‫خورشــید را پشــت مــاه پوشــانده بــود تماشــا‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن خورشــیدگرفتگی ســاعت ‪ ۹.۸‬دقیقــه‬ ‫صبــح در گلســتان شــروع شــد‪ ،‬ســاعت‬ ‫‪ ۱۰.۲۲‬دقیقــه بــه اوج رســید و ســاعت ‪۱۱.۴۵‬‬ ‫دقیقــه پایــان یافــت‪.‬‬ ‫جمعــی از عالقــه منــدان بــه علــوم اســمانی‬ ‫این پدیده نجومی را با استفاده از تجهیزات‬ ‫مخصــوص در پژوهشســرای دانــش امــوزی‬ ‫امــوزش و پــرورش گــرگان رصــد کردنــد‪.‬‬ ‫محمدحســن حاجی حســینی مــدرس‬ ‫علــوم نجــوم گــرگان گفــت کــه ایــن خورشــید‬ ‫گرفتگــی حلقــوی بــود بــه ایــن معنــا کــه در‬ ‫زمــان بیشــترین گرفــت‪ ،‬کل خورشــید بــه‬ ‫طور کامل تیره نشــد و حلقه ای روشــن دور‬ ‫ان قابــل مشــاهده بــود‪.‬‬ ‫تعــدادی از مــردم گلســتان همزمــان بــا‬ ‫وقــوع کســوف نمــاز ایــات را در مســاجد‬ ‫اســتان اقامــه کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن خورشــیدگرفتگی از مرکــز افریقــا اغــاز‬ ‫شــد‪ ،‬از یمــن‪ ،‬عمــان و جنــوب ایــران عبــور و‬ ‫بــه ســمت پاکســتان‪ ،‬هند‪ ،‬چیــن و اقیانوس‬ ‫ارام حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫خورشــیدگرفتگی (یــا کســوف) هنگامــی رخ‬ ‫می دهــد کــه مــاه از بیــن زمیــن و خورشــید‬ ‫بگــذرد بدیــن ترتیــب بــه طــور کامــل یــا‬ ‫جزیــی‪ ،‬تصویــر خورشــید را بــرای بیننــده روی‬ ‫زمیــن مبهــم می کنــد‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪139960312001000863‬و‪1399‬‬ ‫‪603121000864‬و‪ 139960312001000865‬هئیــت‬ ‫موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪1398114412001000740‬و‪139811441200100741‬و‬ ‫‪1398114412001000743‬و‪139811441201000744‬‬ ‫نجمافضلعلــی فرزنــد اســداله‬ ‫متقاضیــان‬ ‫شناســنامه ‪ 5703‬کــد ملــی ‪ 5799397428‬صــادره‬ ‫گلــوگاه واقــع در اراضــی ایلــه بــاغ در یــک دانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت معصومــه امیــر خانلــو فرزنــد‬ ‫محمــد شناســنامه ‪ 5106‬کدملــی‪5799391454‬‬ ‫صــادره گلــوگاه در اراضــی یلــه بــاغ دریــک ونیــم‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت خلیــل امیرخانلــو فرزنــد‬ ‫محمــد شناســنامه ‪ 5106‬کدملــی ‪5799391446‬‬ ‫صــادره گلــوگاه واقــع در اراضــی یــک بــاغ دریــک و‬ ‫نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده مــراد مرجرلــو فرزنــد‬ ‫محمدعلــی شناســنامه ‪ 62‬کدملــی ‪5799739167‬‬ ‫صــادره گلــوگاه واقــع در اراضــی یلــه بــاغ دریــک‬ ‫ونیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه دران احــداث بنــا شــده ایــت بــه مســاحت کل‬ ‫‪ 292‬مترمربــع از پــاک ‪21‬فرعــی از ‪ -2‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بهــرام نــژاد دارد‪.‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نماید‪.‬میم‪.‬الــف‪4311 :‬‬ ‫علی برقی –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312102570‬هئیــت‬ ‫موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1398114412001001658‬متقاضــی مهرنــاز مهــراور‬ ‫رحیــم ابــادی فرزنــد اســدالله شناســنامه یــک کدملــی‬ ‫‪6319804068‬صــادره رحیــم ابــاد واقــع در اراضــی‬ ‫اوزینــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 380‬مترمربــع از پــاک‬ ‫‪ -3‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬میــم‪.‬‬ ‫الــف‪4320 :‬‬ ‫علی برقی –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪ .۱‬بلندی پاها ‪ .۲‬دست چپ بودن‬ ‫‪ .۳‬بزرگی شکم ‪ .۴‬بزرگی سر‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪253‬‬ ‫چرا کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫برخی مبتالیان بدون‬ ‫عالمت است؟‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۴‬قسمت در‬ ‫بدن که هوش‬ ‫شما را نشان‬ ‫می دهد‬ ‫مغــز تنهــا قســمت بــدن نیســت کــه میــزان هــوش را نشــان می دهــد‪ .‬از بقیــه اجــزای بــدن هــم‬ ‫می شــود ایــن موضــوع را ســنجش کــرد‪.‬‬ ‫مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد‬ ‫افــرادی کــه پــس از ابتــا بــه کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫عالیــم شــدیدی ندارنــد‪ ،‬در مقایســه‬ ‫بــا افــرادی کــه عــوارض شــدیدی نشــان‬ ‫می دهنــد‪ ،‬ایمنــی بســیار کمتــری در مقابــل‬ ‫ویــروس کرونــا دارنــد‪ ،‬اکثــر مبتالیــان عالیــم‬ ‫نگرانی از شیوع مجدد ویروس کرونا در گلستان؛ کاهش اجرای پروتکل های بهداشتی‬ ‫وضعیــت ایــن روزهــای شــهرهای کشــور خبــر از شــیوع مجــدد‬ ‫کرونــا یــا همــان ویــروس کوویــد ‪ 19‬را مــی دهد و شــهروندانی که‬ ‫تــا یــک مــاه پیــش احســاس مــی کردنــد‪ ،‬دیگــر از ابتــاء بــه ایــن‬ ‫ویــروس در امــان مانــده و زندگــی روزمــره بازگشــته انــد ‪ ،‬حــاال بــا‬ ‫اخبــاری مبنــی بــر شــیم مجــدد ایــن ویــروس مواجــه شــده انــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات مســئوالن حــوزه بهداشــت و درمــان‪ ،‬عواملــی‬ ‫متعــددی از جملــه رعایــت نکــردن فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬اســتفاده‬ ‫نکــردن از دســتکش و ماســک و برگــزاری میهمانــی هــای دســته‬ ‫جمعــی و برخــی مراســم هــا و ســفر بــه اســتان هــای کشــور از‬ ‫جملــه اســتان هــای شــمالی ‪ ،‬موجــب شــروع دوباره ایــن بیماری‬ ‫و افزایــش مراجعــه بیمــاران بــه مراکــز درمانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شیوع کرونا جدی است‪ ،‬امکان بازگشت محدودیت ها‬ ‫متوســطی نشــان می دهنــد و برخــی نیــز‬ ‫هیــچ عالیمــی ندارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اســتاندار گلســتان رونــد شــیوع کرونــا در گلســتان در‬ ‫روزهــای اخیــر صعــودی بــوده و اگــر مســائل بهداشــتی رعایــت‬ ‫نشــود‪ ،‬محدودیــت هــا دوبــاره اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫محققــان چینــی دو گــروه از بیمــاران را مــورد‬ ‫بررســی قــرار دادنــد‪ .‬ایــن دو گــروه شــامل‬ ‫‪ ۳۷‬بیمــار بــا عالیمــی ماننــد تــب‪ ،‬ســرفه و‬ ‫مشــکالت تنفســی و ‪ ۳۷‬بیمــار بــدون هیــچ‬ ‫عالمــت اولیــه و ثانویــه بودنــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫عنــوان کــرده کــه نســبت شــیوع و ایمنی گلــه ای در مراکز اســتان‬ ‫ها بررســی شــده و در ‪ ۳۱‬مرکز اســتان‪ ،‬گرگان در بین ســه شــهر‬ ‫اول قــرار دارد‪.‬‬ ‫محققــان نمونــه خــون ایــن دو گــروه‬ ‫را کــه هــر دو در دوران نقاهــت بــه ســر‬ ‫می بردنــد ‪ ،‬مقایســه کردنــد و دریافتنــد ‪۶۲.۲‬‬ ‫درصــد از بیمــاران بــدون عالمــت‪ ،‬حــاوی‬ ‫انتی بادی هــای کوتــاه مــدت هســتند‪ ،‬در‬ ‫حالیکــه ایــن امــار در بیمارانــی کــه عالیــم‬ ‫داشــتند‪ ۷۸.۴ ،‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫پــس از گذشــت هشــت هفتــه از دوران‬ ‫نقاهــت‪ ،‬میــزان انتی بادی هــای ‪ ۸۱.۱‬درصــد‬ ‫از بیمــاران بــدون عالمــت از بیــن رفــت‪ ،‬در‬ ‫حالیکــه ایــن امــار در بیمارانــی کــه عالمــت‬ ‫داشــتند حــدود ‪ ۶۲.۲‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫در ادامــه مشــاهده شــد کــه در بیمــاران‬ ‫بــدون عالمــت در مقالیســه بــا افــرادی کــه‬ ‫عالیــم داشــتند‪ ،‬ســطح ‪ ۱۸‬پروتئیــن ضــد‬ ‫التهابــی کمتــر اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫پاســخ ایمنــی ضعیف تــری دارنــد‪.‬‬ ‫نتایــج ایــن مطالعــه اهمیــت فوق العــاده ای‬ ‫در زمینه بررســی مداخالت بهداشــت عمومی‬ ‫ماننــد فاصله گــذاری اجتماعــی و جداســازی‬ ‫گروه هــای پرخطــر و کم خطــر دارد‪.‬‬ ‫این دم نوش ها را زیاد‬ ‫بنوشید‬ ‫دم نــوش هــای گیاهــی‪ ،‬ســال هــای زیــادی‬ ‫اســت کــه در خانــه تقریبــا همــه مــا ایرانــی هــا‬ ‫وجــود دارنــد و از خــواص زیــاد انهــا اســتفاده‬ ‫مــی کنیــم‪.‬‬ ‫دم نوش بابونه‬ ‫کمــی بابونــه را در یــک قــوری اب جــوش دم‬ ‫کنید و بنوشــید‪.‬‬ ‫بابونــه‪ ،‬طبیعــت گــرم دارد و ارام بخــش و‬ ‫تقویــت کننــده اعصــاب‪ ،‬معــده و روده اســت‪.‬‬ ‫ضدتــب‪ ،‬ضدانــگل‪ ،‬ضدیبوســت‪ ،‬مقــوی‬ ‫اعصــاب و مغــز‪ ،‬اشــتهااور‪ ،‬ضدبلغــم و صفــرا‬ ‫و شســت و شــو دهنده کلیه ها نیز هســت‪.‬‬ ‫دم نوش به لیمو‬ ‫به لیمــو را بــه همــراه نبــات در قــوری دم کنیــد‬ ‫و بنوشــید‪.‬‬ ‫به لیمــو طبیعــت گــرم دارد‪ ،‬خــواب اور‪ ،‬ارام‬ ‫بخــش‪ ،‬ضدمیگــرن‪ ،‬ضدســردرد‪ ،‬ضــد تپــش‬ ‫قلــب‪ ،‬تقویــت کننــده حافظــه‪ ،‬ضــد نفــخ‪،‬‬ ‫تقویــت کننــده معــده و ضداســم اســت‪.‬‬ ‫دم نوش گل گاوزبان و سنبل الطیب‬ ‫گل گاوزبــان را بــا ســنبل الطیــب و لیموعمانــی‬ ‫دم کنیــد‪ .‬ایــن نوشــیدنی ارام بخــش‪ ،‬خــواب اور‬ ‫و بــرای رفــع ســردردهای عصبــی و دردهــای کلیوی‬ ‫مفیــد اســت‪ .‬گل گاوزبــان و ســنبل الطیــب هر دو‬ ‫طبیعــت گــرم دارنــد‪ .‬ســنبل الطیــب ضدقولنــج و‬ ‫اسپاســم‪ ،‬ضدتشــنج و ضــد صــرع نیــز هســت‪.‬‬ ‫دم نوش میوه گل نسترن‬ ‫‪۱۵‬عدد میوه نسترن را در یک قوری اب دم کنید‪.‬‬ ‫میــوه نســترن‪ ،‬طبیعــت خشــک دارد و پاییــن اورنــده‬ ‫فشــارخون‪ ،‬ضــد قنــد خــون‪ ،‬ضــد ورم و درد کلیــه‪،‬‬ ‫شســت و شــو دهنــده کلیــه‪ ،‬سرشــار از ویتامیــن ث‪،‬‬ ‫ضد ســرماخوردگی‪ ،‬مقوی معده و ضد اســهال اســت‪.‬‬ ‫وی با بیان این که براســاس بررســی های وزارت بهداشــت ســه‬ ‫شــهر قــم‪ ،‬گــرگان و رشــت در رده اول تــا ســوم هســتند‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در گــرگان ‪ ۵۷‬درصــد مــردم کرونــا گرفتــه ولــی متوجــه کرونــا‬ ‫خــود نشــدند لــذا پیــک دومــی در گــرگان نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اگــر مردم اســتان‪ ،‬تمــام پروتکل ها را رعایت کنند‬ ‫وارد پیــک بعــدی نخواهیــم شــد لــذا رعایــت اصــول بهداشــتی از‬ ‫ضروریــات عبــور از ایــن بیماری اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکید کرده اســت که اگر مردم رعایت نکرده‬ ‫و شــیوع کرونــا بیــش تــر شــود ناچاریــم کــه تمــام محدودیــت هــا‬ ‫را برگردانیــم و ایــن کار باعــث مــی شــود بیــکاری و بــه تبــع ان‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی زیــاد شــود‪.‬‬ ‫حق شــناس از مردم خواســت تا مانند اســفندماه دوباره اصول‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کننــد زیــرا در غیــر اینصورت وضعیت اســتان‬ ‫قرمز خواهد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان ایــن کــه فعالیــت تاالرهــای عروســی‬ ‫ممنــوع اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬رســتوران هــا و کتابخانــه هــا در شــهرهای‬ ‫غیرقرمــز بــا رعایــت نــکات بهداشــتی‪ ،‬فاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫امــکان بازگشــایی دارنــد‪.‬‬ ‫گلستان بار دیگر در وضعبت قرمز‬ ‫در همیــن راســتا رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫درمانــی بهداشــتی گلســتان هــم گفتــه کــه بــا اعــام وزارت‬ ‫بهداشــت و ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا‪ ،‬کم توجهــی بــه رعایــت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی گلســتان را بار‬ ‫دیگــر در وضعیــت قرمــز شــیوع ایــن بیمــاری قــرار داد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار کــره کــه بــا وجــود‬ ‫‪ ۱۱‬رفتار پرخطر در رستوران ها؛ فراموش‬ ‫نکنید‪،‬‬ ‫کرونا تمام نشده است‬ ‫بــا خــود فکــر می کنیــم‪ ،‬بــا ماســک کــه نمی شــود غــذا خــورد پس چه‬ ‫فرقــی می کنــد بــا ماســک وارد رســتوران شــویم یــا بــدون ماســک؛ امــا‬ ‫شــاید بهتــر اســت دوبــاره روی ایــن موضــوع فکر کنید‪.‬‬ ‫بعــد از بازگشــایی رســتوران ها‪ ،‬هنــوز رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬ضــروری اســت و بــا رعایــت نکــردن اصــول بهداشــتی‪،‬‬ ‫ن را بــه خطــر می اندازیــم‪ .‬برخــی بــدون توجــه بــه‬ ‫خــود و عزیزانمــا ‬ ‫وجــود ویــروس کرونــا مانند قبــل از اپیدمی ویروس رفتار می کنند‬ ‫کــه در ایــن شــرایط ایــن رفتارهــا باعــث انتقــال و گســترش کرونــا‬ ‫می شــود‪ .‬در ادامــه «ایرنــا زندگــی» بــه ‪ ۱۱‬رفتــاری خطرناکــی کــه‬ ‫در شــرایط کنونــی در رســتوران ها انجــام می دهیــم‪ ،‬می پــردازد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بدون ماسک وارد رستوران شدن‬ ‫بــا خــود فکــر می کنیــم‪ ،‬بــا ماســک کــه نمی شــود غــذا خــورد‬ ‫پــس چــه فرقــی می کنــد بــا ماســک وارد شــویم یــا بــدون‬ ‫ماســک‪ .‬موضــوع اینجاســت کــه در هنــگام خــوردن‪ ،‬کســی‬ ‫بــا فاصل ـه ی کــم بــا شــما صحبــت نمی کنــد و شــما بــه نوعــی‬ ‫فضــای خصوصــی و حریــم خــود را حفــظ می کنید(رعایــت‬ ‫فاصلـه ی اجتماعــی)‪ .‬بهتــر اســت بدانیــم داشــتن ماســک ‪۸۵‬‬ ‫درصــد از انتقــال کرونــا ویــروس جلوگیری می کند‪ .‬دوبــاره روی‬ ‫ایــن موضــوع فکــر کنیــد؛ از لحظ ـه ی ورود شــما تــا لحظ ـه ی‬ ‫تحویــل غذایــی کــه روی میــز می اید؛ شــما با گارســون صحبت‬ ‫می کنیــد‪ ،‬شــاید بــا همراهانتــان دربــاره ی ســفارش غــذا‬ ‫مشــورت کنیــد و در اخــر بــه ســرویس بهداشــتی و برای دســت‬ ‫شســتن برویــد‪ .‬ایــن ‪ ۴‬مرحلــه‪ ،‬بــه راحتــی می توانــد شــما را در‬ ‫خطــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا قــرار دهــد‪ .‬پــس بــدون ماســک‬ ‫وارد رســتوران ها نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬وسایل شخصی در مکان عمومی‬ ‫بهتــر اســت بــه ایــن نکتــه دقــت کنیــد کــه ایــا وســایلی‬ ‫کــه بــا انهــا در تمــاس هســتید یک بــار مصــرف و فقــط بــرای‬ ‫شماســت یا عمومی اســت‪ .‬وســایلی مانند کاور روی دســتگاه‬ ‫کارت خــوان‪ ،‬منــوی غذایــی کــه لمــس می کنید‪ .‬اگر شــخصی و‬ ‫یکبار مصرف نبود‪ ،‬از تماس با ان خودداری کنید و از مسئول‬ ‫توصیه هــا و تاکیــدات فــراوان بــرای‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی توســط‬ ‫مــردم بعــد از کاهــش مــوج نخســت‬ ‫کرونــا و لغــو محدودیت هــا‪ ،‬ابالغیه هــا و‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی رعایــت نشــد کــه‬ ‫نتیجــه ان اوج گیری شــیوع بیماری کرونا‬ ‫در اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی براســاس اخریــن امــار‬ ‫اعــام شــده از بررســی وضعیــت ‪۱۴‬‬ ‫شهرســتان اســتان و براســاس تعــداد‬ ‫بیمــاران بســتری‪ ،‬شهرســتان های‬ ‫اق قــا‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫بندرگــز‪،‬‬ ‫بندرترکمــن و مراوه تپــه در وضعیــت‬ ‫قرمــز قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان اعــام کــرد بــه غیــر از‬ ‫شهرســتان های کردکــوی و گمیشــان‬ ‫کــه وضعیــت انهــا ســفید اعــام شــده‪،‬‬ ‫شهرســتان های گــرگان‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬کاللــه و گالیکــش در وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫فاضــل اظهــار کــرده اگــر رونــد شــیوع ویــروس کوئیــد ‪ ۱۹‬ادامــه داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬قرمز شــدن همه شــهرهای اســتان دور از انتظار نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون ‪ ۴۶۰‬بیمــار حاد تنفســی با ظن ابتال به‬ ‫کرونا در مراکز درمانی بستری استان هستند‪ ،‬خاطرنشان کرده‬ ‫در صــورت افزایــش تعــداد بیماران کوئید ‪ ۱۹‬کیفیت رســیدگی به‬ ‫بیمــاران کاهــش یافتــه و بــا افزایش بار بیمارســتانی‪ ،‬امار مرگ و‬ ‫میر و عوارض ناشــی از این ویروس بیشــتر خواهد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام حــوزه بهداشــت و درمــان همچنیــن از جان باختن ‪۶‬‬ ‫کــودک در ایــن اســتان بــر اثــر ابتــا به کرونا خبــر داد‪.‬‬ ‫بــر اســاس همیــن گــزارش هــا از ابتــدای اســفند مــاه ســال‬ ‫گذشــته تــا ابتــدای هفتــه جــاری هشــت هــزار و ‪ ۳۰۰‬بیمــار مبتــا‬ ‫بــه کرونــا در مراکــز درمانــی گلســتان بســتری شــدند کــه تاکنــون‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد انــان مرخــص شــدند‪.‬‬ ‫اجرای پروتکل های در اصناف زیر ‪ 20‬درصد‬ ‫درویشــعلی حسـن زاده معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجارت‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان هــم بــا اعــام‬ ‫اینکــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی واحدهــای صنفــی و مراکــز‬ ‫عرضــه و فروشــگاهی بــه زیــر ‪ ۲۰‬درصــد رســیده‪ ،‬گفتــه اســت کــه‬ ‫براســاس دســتور ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬طرح ویــژه نظارت‬ ‫بــر رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــا همــکاری دانشــگاه های‬ ‫علوم پزشــکی‪ ،‬ســازمان تعزیرات حکومتی و ســایر دســتگاه های‬ ‫نظارتــی و امنیتــی از هفتــه اینــده اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس اعــام وضعیــت قرمــز در گنبــدکاووس باعــث‬ ‫شد تا فرماندار این شهرستان‪ ،‬محدودیت ها و ممنوعیت هایی‬ ‫ماننــد تعطیلــی بازارچــه مــرزی اینچه بــرون‪ ،‬امامــزاده یحیــی بــن‬ ‫صنــدوق یــا گارســون بخواهیــد کــه بــه جــای شــما انجــام دهند‪.‬‬ ‫اگــر مجبــور شــدید خودتــان انهــا را انجــام دهیــد بالفاصلــه از‬ ‫اســپری های ضــد عفونــی اســتفاده کنیــد و دسـت هایتان را بــا‬ ‫اب و صابــون بشــویید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬با دست غذا نخورید‬ ‫بزرگ تریــن اشــتباهی کــه می توانیــد در رســتوران ها انجــام‬ ‫دهید‪ ،‬با دســت غذا خوردن اســت‪ .‬پس از ســفارش غذاهایی‬ ‫کــه بایــد بــا دســت انهــا را بخوریــد ماننــد همبگــر و چیزبرگــر و‬ ‫غیــره‪ ،‬خــودداری کنیــد‪ .‬می توانیــد از مســئول‪ ،‬تقاضــای کارد و‬ ‫چنــگال کنیــد و خــوردن غــذا را بــا انهــا ادامــه دهیــد‪ .‬بــه خاطــر‬ ‫داشــته باشــید کــه از محلول هــای ضــد عفونــی کننــده بــرای‬ ‫ضــد عفونــی کــردن کارد و چنگال در رســتوران اســتفاده نکنید‪.‬‬ ‫بهتر اســت ان را با اب جوش اســتیریل کنید؛ زیرا تشــخیص‬ ‫اتانــول و متانــول در ان شــرایط ســخت اســت و ممکــن اســت‬ ‫دچــار مســمومیت شــوید‬ ‫‪ .۴‬کارت بانکی به جای پول نقد‬ ‫امــروزه راه هــای زیــادی بــرای پرداختــن وجــود دارد از جملــه‬ ‫موبایــل بانک هــا‪ ،‬دســتگاه های کارت خــوان و کیــف پــول‬ ‫انالیــن‪ .‬بــه نفــع ســامتی مــا اســت که در حــال حاضر گزینه ی‬ ‫پــول نقــد را همــواره خامــوش نگه داریــم و از دیگــر راه حل هــای‬ ‫کم خطــر اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اکیپی بیرون رفتن‬ ‫گاهــی اوقــات مــا بــرای وقت گذرانی با دوســتان مان رســتوران ها‬ ‫را انتخــاب می کنیــم‪ .‬بهتــر اســت بــه ایــن نکتــه دقــت کنیــد کــه‬ ‫نبایــد در ایــن شــرایط خطرنــاک کــه علــت گســترش کرونــا تنهــا‬ ‫ســرایت اســان از طریق دیگر افراد اســت‪ ،‬گروهی و به اصطالح‬ ‫اکیپی بیرون رویم‪ .‬در این شــرایط بهتر اســت این موضوعات را‬ ‫بــرای محافظــت از خــود و خانواده مــان رعایــت کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬استفاده از خودکار رستوران‬ ‫دقــت کنیــد کــه در رســتوران چــه کســی بــه خــودکار دســت می زننــد‪.‬‬ ‫گارســون‪ ،‬مســئول صندوق‪ ،‬شــما و مشتریان دیگر‪ .‬اگر می دانید‪ ،‬روال‬ ‫کار رســتورانی بــه ایــن صــورت اســت کــه بایــد چیــزی را امضــا کنیــد یــا بــه‬ ‫هــر دلیلــی خــودکار الزم تــان می شــود‪ ،‬یکــی همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬استفاده از دستگیره ها‬ ‫زیــد‪ ،‬تمامــی مســاجد و حوزه هــای علمیــه اهــل ســنت و شــیعه‪،‬‬ ‫بــازار هفتگــی (جمعــه بــازار)‪ ،‬میــدان دام‪ ،‬گیم نت هــا‪ ،‬پارک هــای‬ ‫ی پارک هــا و برگــزاری امتحانــات پایــان تــرم دانشــگاه‬ ‫بــازی و مینـ ‬ ‫ازاد اســامی ایــن شهرســتان را تــا اطــاع ثانــوی تعطیــل اعــام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی تاکیــد کــرده اســت کــه تاالرها‪ ،‬رســتوران ها‪،‬‬ ‫کافه هــا و کافـ ه باغ هــا نیــز شــامل ایــن تعطیلــی شــده و برگــزاری‬ ‫هرگونــه جلســه و تجمعــات گروهــی و مذهبــی از ســوی ادارات‪،‬‬ ‫نهادهــا‪ ،‬ســازمان ها و اشــخاص منــوط بــه کســب مجــوز از‬ ‫فرمانــداری اســت‪.‬‬ ‫امکان بازگشت کرونا شدید تر از موج اول‬ ‫ایــن مطالــب در حالــی از ســوی مســئوالن باالدســتی اســتان‬ ‫عنــوان مــی شــود کــه چنــد روز پیــش هــم معــاون کل وزارت‬ ‫بهداشــت بــه خبرگــزاری تســنیم اعــام کــرد کــه کرونــا شــدیدتر از‬ ‫مــوج اول برمی گــردد ‪.‬‬ ‫ایــرج حریرچــی بــا بیــان اینکــه ســه ســناریو را بــرای اینــده کرونــا‬ ‫پیش بینــی می کنیــم‪ ،‬گفتــه کــه داروی موثــر اختصاصــی بــرای‬ ‫ویــروس کرونــا هنــوز کشــف نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۴‬مــاه اینــده کشــورها بــا ویــروس‬ ‫درگیــر خواهنــد بــود‪ ،‬اعــام کــرده کــه ســه ســناریو را بــرای اینــده‬ ‫کرونــا پیش بینــی می کنیــم‪ .‬یکــی اینکــه در نیم کــره شــمالی‬ ‫مــا در پاییــز مجــددا ً بــا موج هایــی مواجــه می شــویم کــه گرچــه‬ ‫شــدت ان از اســفند و فروردیــن مــاه کمتــر اســت‪ ،‬امــا منجــر بــه‬ ‫قرنطینــه و تعطیلی هایــی از کــم تــا زیــاد خواهــد شــد‪ .‬دوم اینکه‬ ‫مطابــق بــا همه گیــری انفلوانــزای اســپانیایی کــه اوایــل قــرن‬ ‫گذشــته بــود‪ ،‬مــوج دوم خصوصــا در پاییــز و در نیمه کره شــمالی‬ ‫شــدیدتر و تعطیــات بیشــتر و اقدامــات بیشــتری نیــاز خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬پیش بینــی ســوم هــم ایــن اســت کــه در پاییــز موج هایــی‬ ‫خواهیــم داشــت‪ ،‬امــا منجــر بــه تعطیلــی نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫دســتگیره ی در مکان هــای عمومــی از جملــه اشــیایی اســت‬ ‫کــه موجــب ســرایت ایــن بیمــاری می شــود‪ .‬از دســت کش‬ ‫یــا دســتمال کاغــذی بــرای بــاز یــا بســته کــردن انهــا اســتفاده‬ ‫کنیــد و ســریعا دســتمال و دســت کش مــورد اســتفاده را در‬ ‫ســطل زباله ی در دار بیندازیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬خجالتی نباشید و نارضایتی خود را بگویید‬ ‫در رســتوران هایی کــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی را‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬مســایلی ماننــد؛ فاصل ـه ی از ‪ 1‬متــر میــز کنــاری بــا‬ ‫میــز شــما یــا کســی کــه کنــار شــما نشســته اســت ابریــزش‬ ‫بینــی‪ ،‬ســرفه و عطســه می کنــد‪ ،‬خجالتــی نباشــید و واضــح بــه‬ ‫ایــن موضــوع اعتــراض کنیــد‪ .‬می بایســت میــز شــما را تغییــر‬ ‫دهنــد و بــه اعتراضــات شــما بــی توجــه نباشــند؛ زیــرا شــما حق‬ ‫سرویســی را بــرای همیــن مســائل پرداخــت می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬به انتخاب خود میز یا صندلی را جا به جا نکنید‬ ‫بهتــر اســت بــه جــای اینــه بــه نظــر خــود میز یــا صندلی خــود را‬ ‫عــوض کنیــد بــه مســئول ســالن ایــن موضــوع را اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫فاصلـه ی میــز و صندلی هــا بر اســاس متراژهای اســتاندارد ‪ ۱‬تا‬ ‫‪ ۱‬و نیــم متــر اســت کــه ممکــن اســت شــما نادانســته قوانیــن را‬ ‫بشــکنید‪ .‬در ایــن صــورت کارکنــان رســتوران بــا ایــن وضعیتــی‬ ‫کــه شــما مســئول ان هســتید برخــورد می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬در یک پرس غذا با هم شریک نشوید‬ ‫بهتــر اســت در ایــن شــرایط بــه ایــن موضــوع دقــت کنیــد کــه‬ ‫غذاخــوردن شــریکی شــما باعــث نشســتن نزدیــک یکدیگــر‬ ‫می شــود کــه رفتــاری پرخطــر در ایــن شــرایط قلمــداد می شــود‪.‬‬ ‫ایــن رفتــار اصــول بهداشــت تنفســی را هــم زیــر پــا می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬استفاده از سرویس بهداشتی‬ ‫بهتــر اســت کــه بــرای ضــد عفونــی کــردن دس ـت ها اســپری‬ ‫منحصــر بــه خــود را همــراه داشــته باشــید‪ .‬اگــر مجبــور بــه‬ ‫اســتفاده از ســرویس بهداشــتی در مکان عمومی شــدید بهتر‬ ‫اســت کــه ســیفون را بــا کفــش فعــال نکنیــد و بــه هــر کجــا کــه‬ ‫دســت زدیــد ســپس بــه هیــچ عنــوان دســت بــه ســر و صــورت‬ ‫خــود نزنیــد بالفاصلــه دســتان خــود را بشــویید و از اســپری‬ ‫اســتیریل الکلــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان «شــیروان» از واژگونــی یــک دســتگاه پــژواردی بــا یــک کشــته و ‪ 2‬مصــدوم‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی اعــام خبــر واژگونــی یــک دســتگاه خــودروی پــژو اردی‬ ‫در کیلومتــر ‪« 5‬شــیروان‪-‬فاروج» بالفاصلــه مامــوران بــه محــل وقــوع حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان «شــیروان» بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثه ‪ 3‬سرنشــین خودرو به شــدت‬ ‫مجــروح و توســط عوامــل امــدادی بــه مراکــز درمانــی انتقــال شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه یکــی از سرنشــینان خــودرو به‬ ‫علــت شــدت جراحــات وارده در بیمارســتان فــوت مــی کند‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫واژگونی پژو‬ ‫در «شیروان»‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫سفاهت و محجوریت‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث چهارم ‪ :‬حقوقی – قسمت ‪ :‬پنجاه ونهم‬ ‫ویدیویــی از تلویزیــون مشــاهده نمــودم‬ ‫کــه در ان پزشــک محترمــی را دیــدم‬ ‫کــه بــا وصــف متاهــل بــودن و ‪ ۴‬فرزنــد‬ ‫داشــتن از اینکــه تاکنــون مســتاجر اســت‬ ‫و درحســاب خــود هیــچ پولــی نــدارد و‬ ‫بیشــتر در امــد خــود را بــه نیازمنــدان مــی‬ ‫بخشــد بســیار خوشــنود بــود و مهمتــر‬ ‫اینکــه بــه علــت عــدم وصــول هزینــه‬ ‫هــای پزشــکی ســبب ورشکســتگی‬ ‫بیمارســتانی گردیــد کــه ریاســتش را‬ ‫عهــده دار بــوده بــه نوعــی ســابقه کاری‬ ‫مطلــوب بــرای خــود تلقــی میکــرد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن پزشــک محتــرم بســیار‬ ‫متواضــع و دوســت داشــتنی و متشــخص‬ ‫بــود امــا در عــرف افــرادی را کــه دارایــی‬ ‫و امــوال خــود را تــا انجــا بــذل میکننــد‬ ‫کــه زن و فرزنــد و وراث بالقــوه خــود را‬ ‫در عســر و حــرج قــرار میدهنــد‪ ،‬کــه البتــه‬ ‫امیــدوارم ایــن پزشــک حــاذق و محتــرم‬ ‫در زمــره انهــا نباشــد “خــل” مینامنــد ‪.‬‬ ‫ایــن ویدیــو‬ ‫بــه هرحــال مشــاهده‬ ‫مستمســکی گردیــد کــه ایــن مقالــه را بــه‬ ‫رشــته تحریــر در اورم‪ .‬در حقــوق افــرادی را‬ ‫کــه عقــل معیشــت ندارنــد “غیــر رشــید” و یــا‬ ‫مجنــون و ســفیه مینامنــد‪ .‬منشــاء ســفه یــا‬ ‫ســفاهت ‪ ،‬تصرفــات غیــر عقالیــی در امــوال‬ ‫اســت‪ .‬فــرد ســفیه ‪ ،‬مــال میلیــاردی را بــا‬ ‫انگیــزه رحمانــی بــه ریالــی مــی فروشــد و از‬ ‫بــذل تمــام دارایــی و امــوال خــود تــا ســر حــد‬ ‫فقــر ابایــی نــدارد‪.‬‬ ‫امــوال و دارایــی در منظــر ســفیه‬ ‫همچــون پشــیزی اســت‪ .‬و از نــگاه او‬ ‫نیازمنــد کســی اســت کــه دســت کمــک‬ ‫بــه ســویش دراز کنــد ‪ .‬ایــن افــراد از اداب‬ ‫اجتماعــی بســیار بــاال برخــوردار بــوده و از‬ ‫احتــرام همگانــی و شــخصیت دوســت‬ ‫داشــتنی برخــور دارنــد‪ .‬در ظاهــر امــر‬ ‫خللــی درروان انهــا مشــاهده نمیگــردد ‪.‬‬ ‫از هــر عاقلــی عاقلتــر بــه نظــر میرســند‪.‬‬ ‫لیکــن صرفــا و منحصــرا در معامــات و‬ ‫تصرفــات مالــی همچــون کودک و صغیر‬ ‫رفتــار میکننــد‪.‬و نــه در روابــط اجتماعــی‬ ‫! میتــوان گفــت کــه ســفیه حــب مــال‬ ‫نــدارد‪ .‬و اگــر دارد در حــد اضطــرار اســت‪.‬‬ ‫در حالیکــه حــب مــال غریــزه ذاتــی و‬ ‫روحــی و روانــی بشــر اســت ‪.‬‬ ‫خداونــد بشــر را بــا غرائــز متعــددی خلــق‬ ‫نمــوده کــه هریــک ضامــن بقــا و اعتــای‬ ‫بشــریت اســت‪ .‬از جملــه ایــن غرائــز ‪ ،‬حــب‬ ‫مــال اســت‪ .‬ایــن غریــزه ســبب میشــود کــه‬ ‫امــوال؛ از احتــرام برخــوردار شــده و اســباب‬ ‫حراســت و کثــرت و توســعه انهــا فراهــم گردد‬ ‫‪ .‬حــب مــال منشــاء اختراعــات ‪ ،‬اکتشــافات ‪،‬‬ ‫تجــارت و فعالیــت بشــر اســت‪.‬‬ ‫تکویــن و توســعه دنیایــی کــه در ان زندگــی‬ ‫میکنیــم بــدون حــب مــال میســر نیســت‪ .‬در‬ ‫فرضیکــه انســان امــوال را دوســت نداشــته‬ ‫باشــند و در پــی تحصیــل و نگهــداری و‬ ‫توســعه ان بــر نیایــد اساســا امــوال تولیــد و‬ ‫زاده نمیشــوند ‪.‬‬ ‫اگــر ان پزشــک محتــرم و دوســت داشــتنی‬ ‫از ابــزار پیشــرفته ای بــرای جراحــی بهــره‬ ‫میبــرد ‪ ،‬حاصــل حــب مــال شــرکتهای تجــاری‬ ‫و کارخانجــات اســت‪ .‬هــر انچــه کــه در محیــط‬ ‫خــود مــی بینیــم محصــول غریــزه ذاتــی حــب‬ ‫مــال اســت کــه خدوانــد در خلقــت انســانها در‬ ‫نهــاد او جــای داده اســت‪.‬‬ ‫لیکــن حــب مــال‪ ،‬ماننــد هــر پدیــده‬ ‫دیگــری وقتــی بــه ســمت افــراط مــی رود‬ ‫کــه در ان وســیله ای کــه خــاف اخــاق‬ ‫حســنه و خــاف شــرع و قانــون اســت بــه‬ ‫کار گرفتــه میشــود تــا تحصیــل مــال گــردد‬ ‫‪ ،‬مخــرب و قابــل نکوهــش اســت ‪ .‬ماننــد‬ ‫انکــه از وســیله کالهبــرداری و یــا اســتثمار‬ ‫و اســتعمار و تمســک بــه فعــل حــرام و‬ ‫مجرمامــه ‪ ،‬کــم فروشــی و گــران فروشــی و‬ ‫امثالهــم تحصیــل مــال گــردد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همــواره بحــث در کنتــرل حــب مــال‬ ‫اســت و نــه نفــی ان ! در فقــه امامیــه بــه‬ ‫منظــور تولیــد و تحصیــل مــال ‪ ،‬قواعــد خاصــی‬ ‫در قالــب عقــود معیــن‪ ،‬پیــش بینــی شــده‬ ‫ـت افــراط در‬ ‫اســت ‪ .‬شــارع مقــدس در کراهـ ِ‬ ‫کنتــرل نفــس بشــر‪ ،‬دســتورات‬ ‫حــب مــال و‬ ‫ِ‬ ‫ویــژه ای صــادر و مقــرر کــرده اســت‪.‬‬ ‫متقابــا در خصــوص تفریــط در حــب‬ ‫مــال و یــا نفــی ان کــه ســبب ضایع شــدن‬ ‫اموال و عســر و حرج میگردد نیز قواعد‬ ‫و قوانیــن خــاص وضــع شــده اســت‪ .‬مثــا‬ ‫مــاده ‪ ۱۲۰۷‬ق‪.‬م اشــخاص غیــر رشــید را‬ ‫محجــور محســوب نمــوده و مــاده ‪۱۲۰۸‬‬ ‫غیــر رشــید را بــه کســی اطــاق میکنــد کــه‬ ‫تصرفــات او در امــوال‪ ،‬غیرعقالیــی اســت‬ ‫ـل معیشــت اســت‪.‬‬ ‫‪ .‬بــه عبارتــی فاقــد عقـ ِ‬ ‫اگرچــه ســواد و علــم در حــد بســیار باالیــی‬ ‫ممکــن اســت در فــرد ســفیه وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫لیکــن ایــن امــر ســبب نفــی ســفاهت‬ ‫نیســت‪ .‬زیــرا علــم امــری اکتســابی بــوده و‬ ‫بــه دنیــای مــادی و فیزیکــی مرتبــط اســت ‪.‬‬ ‫امــا عقــل امــری ذاتــی اســت کــه بــه قــدرت‬ ‫روان شــخص ظاهــر میشــود‪ .‬همچانکــه‬ ‫ــب مــال‪ ،‬غریــزه ای اســت کــه منشــاء‬ ‫ُ‬ ‫ح ِ‬ ‫روحــی و روانــی دارد‪ .‬افــراد ذکــور همینکــه‬ ‫بــه ســن ‪ ۱۵‬ســال قمــری مــی رســند رشــید‬ ‫محســوب میشــوند و انــاث در ‪ ۹‬ســال‬ ‫قمــری و کمتــر از ان صغیــر و محجــور‬ ‫تلقــی میشــوند کــه بایــد ولــی و قیــم در‬ ‫تصرفــات مالــی انهــا مداخلــه نماینــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن قاعــده مطلــق و بالقیــد و بالشــرط‬ ‫ـدم رشــد‪ ،‬الزامــا متصــل‬ ‫نیســت‪ .‬بنابرایــن عـ ِ‬ ‫بــه صغــر نیســت‪ .‬بنــد ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۲۱۸‬ق‪.‬م‬ ‫مقــرر میــدارد ‪ ،‬اشــخاصی کــه عــدم رشــد‬ ‫انهــا‪ ،‬متصــل بــه صغــر نباشــد ‪ ،‬برایشــان‬ ‫قیــم تعییــن میشــود‪ .‬و بــه موجــب مــاده‬ ‫‪ ۱۲۱۹‬ق‪.‬م ‪ ،‬هریــک از ابویــن و بــه موجــب‬ ‫مــاده ‪ ۱۲۲۰‬ق‪.‬م مدنــی هــر یــک از اقربایــی‬ ‫کــه بــا غیــر رشــید زندگــی میکننــد و بــه‬ ‫موجــب مــاده ‪ ۱۲۲۱‬ق‪.‬م مدنــی هــر یــک از‬ ‫زوجیــن مکلفنــد عــدم رشــد غیــر رشــید را‬ ‫بــه دادســتان اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫دادســتان بــه موجــب مــاده ‪ ۱۲۲۳‬؛ چنانچــه‬ ‫پــس از کســب اطالعــات کافــی ماننــد‬ ‫ورشکســت کــردن بیمارســتان بــه ســبب عــدم‬ ‫اخــذ هزینــه هــای خدمــات مترتبــه و بــذل و‬ ‫انفــاق غیرمتعــارف کــه ســبب عســر و حــرج‬ ‫همســر و فرزنــدان شــده اســت ‪ ،‬در دادگاه‬ ‫مدنــی خــاص بــه خواســته صــدور حکــم حجــر‬ ‫بــه طرفیــت او اقامــه دعــوا خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫دادگاه نیــز پــس از اخــذ نظریــه کمیســیون‬ ‫پزشــک قانونــی مبنــی بــر عــدم رشــد ‪ ،‬حکــم‬ ‫بــه محجوریــت شــخص صــادر خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫پــس از ان تصرفــات مالــی شــخص بــه قیم او‬ ‫ســپرده میشــود‪ .‬و معامــات او بــا اشــخاص‬ ‫ثالــث باطــل و غیــر نافــذ میگــردد ‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه همســر جــراح عزیــزی کــه‬ ‫احتمــاال و شــاید دچــار عــدم رشــد باشــد‪،‬‬ ‫توصیــه میشــود چنانچــه مالحظــه میکننــد ؛‬ ‫ممکــن اســت بضاعــت خانــواده را همچــون‬ ‫بیمارســتان بــه زعــم او ورشکســته ‪ ،‬دچــار‬ ‫عســر و حــرج نمایــد ‪ ،‬در راســتای تکلیــف‬ ‫قانونــی خــود عمــل نمــوده و مراتــب را بــه‬ ‫دادســتان محــل اقامــت ‪ ،‬اطــاع دهنــد‪ .‬در‬ ‫انصــورت ممکــن اســت بــا صــدور حکــم حجــر‬ ‫تصرفــات مالــی وی را بــا نظــارت امیــن بــه‬ ‫قیــم او بســپارند‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫ســردار «علیرضــا مظاهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی انجــام اقدامــات اطالعاتــی و دریافــت خبــری‬ ‫مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــه وســیله یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫ســواری اقــدام بــه جابــه جایــی مقــدار قابــل توجهی مــواد مخدر‬ ‫مــی کننــد بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مســتمر پلیــس محــل دقیــق‬ ‫تــردد ایــن افــراد مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه خــودروی متهــم در «ســاغند» از توابــع اســتان یــزد‬ ‫در حــال تــردد بــود بالفاصلــه موضــوع بــه پلیــس یــزد اطــاع و‬ ‫هماهنگــی الزم انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا همــکاری پلیس یــزد‪ ،‬خــودروی مورد نظر‬ ‫شناســایی و متوقــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه یــک‬ ‫متهم در عملیات مشترک و غافلگیرانه در «ساغند» دستگیر‬ ‫و بــرای تکمیــل تحقیقــات بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا تاکیــد بــر اینکــه در بازرســی از خــودروی‬ ‫متهــم ‪ 120‬کیلوگــرم تریــاک کــه بــه طــرز ماهرانــه ای جاســازی‬ ‫شــده بــود‪ ،‬کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن رابطــه یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی پــژو نیــز توقیــف کــه بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضائــی بــه پارکینــگ انتقــال شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهم بعد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬عملیــات هــای مشــترک فــرا اســتانی نمــادی از‬ ‫رشــد‪ ،‬بلــوغ و بــاال بــودن ســطح تعامــل اطالعاتــی بــه منظــور‬ ‫ضربــه زدن بــه باندهــا و شــبکه هــای مــواد مخــدر اســت کــه بــه‬ ‫صــورت هدفمنــدی در ســطح ناجــا در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫واژگونی تراکتور در «مانه و سملقان» یک کشته برجای گذاشت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــرق اســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬برخــورد قاطعانــه بــا هنجارشــکنان‬ ‫مطالبــه مــردم و مســئوالن از پلیــس اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» در تشــریح ایــن خبــر‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫مغــازه در «علــی ابــاد کتــول» موضــوع شناســایی‬ ‫ســارق بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫«رضــا اریان پــور» گفــت‪ :‬گلســتان بدلیــل شــرایط‬ ‫خــاص اقلیمــی و جغرافیایــی همــواره مــورد توجــه‬ ‫هموطنــان خوبمــان اســت و بســیاری از افــراد ایــن‬ ‫خطــه سرســبز را بــه عنــوان مقصــد گردشــگری خــود‬ ‫انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬مامــوران بــا‬ ‫تشــکیل کارگــروه ویــژه‪ ،‬پــس از یــک ســری اقدامات‬ ‫اطالعاتی و بررسی تصاویر دوربین های مداربسته‬ ‫به ســرنخ هایی از ســارق ســابقه دار رســیدند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــرق اســتان گلســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از مهمترین الزامات‬ ‫یــک تفریــح لذتبخــش‪ ،‬فراهــم بــودن نظــم و امنیت‬ ‫اســت کــه در ایــن راســتا کارکنــان خــدوم نیــروی‬ ‫انتظامــی شــبانه روز تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‬ ‫متهــم در یــک عملیــات ضربتــی در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر و بــرای انجــام تحقیقــات بــه مقــر پلیــس‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حواشــی پیرامــون هنجارشــکنی‬ ‫عــده ای در تفرجگاه هــای شــرق اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬وقــوع چنیــن رفتارهــای ناپســند و خــارج از‬ ‫عــرف‪ ،‬امنیــت روانــی را دچــار تزلــزل مــی کنــد لــذا‬ ‫برخــورد قاطعانــه و قانونــی بــا عامــان ان مورد تاکید‬ ‫مــردم و مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیه و پس‬ ‫از مواجــه بــا مســتندات پلیــس اعتــراف کــرد کــه‬ ‫بــا حضــور در مغــازه هــا و معرفــی خــود بــه عنــوان‬ ‫کارمنــد ادارات دولتــی مقادیــر زیــادی کاال خریــداری‬ ‫کــرده و بــه بهانــه انتقــال اجنــاس بــه داخــل خــودرو‬ ‫از محــل متــواری شــده اســت‪.‬‬ ‫اریــان پــور ضمــن تقدیــر از اقــدام بــه موقــع پلیــس‬ ‫و دســتگاه قضائــی در برخــورد بــا مروجــان رفتارهــای‬ ‫نامتعــارف‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم والیتمدار و مومن اســتان‪،‬‬ ‫قــدردان اقدامــات قاطعانــه فرزنــدان خــود در نیــروی‬ ‫انتظامی هســتند‪*.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلســتان با اشــاره به اقرار ســارق‬ ‫بــه ‪ 21‬فقــره ســرقت بــه همیــن شــیوه‪ ،‬خاطر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ســارقان پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفی شــدند‪#.‬‬ ‫انهدام باند خرید و فروش سالح‬ ‫در گلستان‬ ‫سارق حرفه ای در «مینودشت»‬ ‫زمین گیر شد‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی اســتان از انهــدام بانــد خریــد و‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق‬ ‫حرفــه ای و اعتــراف وی بــه ‪ 27‬فقــره ســرقت منــزل‬ ‫در شهرســتان «مینودشــت» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت منــزل در «مینودشــت»‪،‬‬ ‫شناســایی ســارق یــا ســارقان احتمالــی بــه صــورت‬ ‫ویژه در دستور کار ماموران انتظامی ان شهرستان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فــروش ســاح در شهرســتان هــای گــرگان و کردکــوی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا محمــودی» گفت‪ :‬مامــوران پلیس‬ ‫امنیــت عمومــی اســتان پــس از یــک ســری اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی اعضــای بانــد خرید و‬ ‫فروش ســاح در گلســتان شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫انجام یک ســری اقدامات اطالعاتی و بررســی های‬ ‫تخصصــی در نقــاط جــرم خیــز‪ ،‬ســرانجام مامــوران‬ ‫موفــق شــدند‪ ،‬ســارق حرفــه ای را شناســایی و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه‬ ‫وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‪ ،‬در‬ ‫عملیاتی ضربتی ‪ 6‬نفر از اعضای باند در شهرستان های‬ ‫گــرگان و کردکــوی در مخفیگاهشــان زمیــن گیــر شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقات اولیه پلیس و‬ ‫پــس از ارائــه مســتندات موجــود چــاره ای جــز اعتــراف‬ ‫نداشــت و بــه ‪ 27‬فقــره ســرقت منــزل و ســاختمان‬ ‫هــای نیمــه کاره در «مینودشــت» اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مقابلــه قاطعانــه‬ ‫بــا مخــان امنیــت و ارامــش مــردم از اولویــت هــای‬ ‫اصلــی پلیــس گلســتان بــوده و نیــروی انتظامــی‬ ‫برابــر قانــون بــا اینگونــه افــراد برخــورد خواهــد کــرد‪*.‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫ســرهنگ «علــی حســین رختیانــی» گفــت‪ :‬در پــی اعــام مرکز‬ ‫فوریتــی پلیــس ‪ 110‬مبنــی بــر واژگونــی یــک دســتگاه تراکتــور‬ ‫در محــور روســتای «بیــار» شهرســتان «مانــه و ســملقان»‬ ‫مامــوران بــه همــراه گــروه هــای امــدادی ســریعا به محــل اعزام‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی «مانــه و ســملقان» در پایان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق‬ ‫حرفــه ای و اعتــراف وی بــه ‪ 21‬فقــره ســرقت مغــازه‬ ‫در شهرســتان «علــی ابــاد کتــول» خبــر داد‪.‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫واژگونی تراکتور به قیمت جان راننده‬ ‫تمام شد‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی هــای اولیــه مشــخص شــد‪ ،‬بــر اثــر‬ ‫واژگونــی یــک دســتگاه تراکتــور در راه روســتای «بیــار» راننــده بــه‬ ‫علــت شــدت جراحــات وارده در دم فــوت شــده اســت‪.‬‬ ‫برخورد قاطعانه با هنجارشکنان‬ ‫مطالبه مردم و مسئوالن از‬ ‫پلیس‬ ‫ســرهنگ محمــودی در پایــان از شــهروندان‬ ‫خواســت‪ ،‬در صــورت اطــاع از فعالیــت افــراد‬ ‫مشــکوک خصوصا در زمینه خرید و فروش ســاح‪،‬‬ ‫مراتــب را در اســرع وقــت بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 120‬کیلوگــرم تریــاک و‬ ‫دســتگیری یــک ســوداگر مــرگ در عملیــات مشــترک بــا پلیــس‬ ‫یــزد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام کارشناســان پلیــس راه بــی احتیاطــی راننــده‬ ‫مهمتریــن دلیــل بــروز ایــن حادثــه دلخــراش بــوده اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪253‬‬ ‫اعتراف به ‪ 21‬فقره سرقت در‬ ‫«علی اباد کتول»‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی اســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫کشف ‪ 19‬قبضه سالح شکاری غیرمجاز از نوع وینچستر‬ ‫و ‪ 5‬تیــر‪ ،‬گفــت‪ :‬سردســته ایــن بانــد‪ ،‬ســاح هــا را از غــرب‬ ‫کشــور بــه صــورت قاچــاق وارد اســتان کــرده بــود‪.‬‬ ‫کشف ‪ 120‬کیلوگرم تریاک در عملیات‬ ‫مشترکپلیسی‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪248‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫ایا کرونا دوباره اوج‬ ‫می گیرد؟‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیــکال نیــوز‪ ،‬ایــن مطالعه که بر اســاس نظرســنجی و بررســی حــدود ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫نفــر صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬نشــان می دهــد افــرادی کــه گــروه خونــی ‪ O‬دارنــد‪ ،‬بیــن ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۸‬درصــد کمتــر از‬ ‫دیگــران بــه ویــروس ‪ ۲-SARS-CoV‬مبتــا می شــوند‪ .‬همچنیــن تاکیــد شــده اســت کــه هیــچ تمایــزی در‬ ‫مــورد گروه هــای خونــی دیگــر در ارتبــاط بــا کوویــد ‪ ۱۹‬مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪253‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫احتمال ابتال‬ ‫به کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫کدام گروه خونی‬ ‫کمتر است؟‬ ‫محققان احتمال می دهند احتمال ابتال به کووید ‪ ۱۹‬در افرادی که گروه خونی ‪ O‬دارند‪ ،‬کمتر است‪.‬‬ ‫تعــداد روزانــه مــوارد جدیــد تشــخیص داده شــده‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬رو بــه افزایــش گذاشــته در حــدی‬ ‫کــه تعــداد مــوارد گــزارش شــده روزهــای اخیــر حتــی‬ ‫رکــورد فروردین مــاه را نیــز شکســته اســت‪.‬‬ ‫مســعود یونســیان‪ ،‬متخصص اپیدمیولوژی و اســتاد‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی تهران معتقد اســت‪ :‬گروهی‬ ‫نگــران بازگشــت دوبــاره اپیدمــی در کشــور هســتند و‬ ‫اعتقــاد دارنــد بیمــاری در اســتان ها و شــهرهایی کــه‬ ‫قبــا شــاهد اوج بــروز بیمــاری در ان مناطــق بودیــم‬ ‫و بعــدا بــه کنتــرل نســبی در انهــا دســت یافتــه‬ ‫بودیــم‪ ،‬مجــددا بــا شــدت بیشــتری برگشــته در حالــی‬ ‫کــه گروهــی دیگــر معتقدنــد حساســیت و توانایــی‬ ‫سیســتم بهداشــتی درمانی کشــور در شناســایی موارد‬ ‫جدیــد افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرضیــه دیگــر در ایــن خصــوص ان اســت کــه‬ ‫بیمــاری در اســتان ها و مناطقــی از کشــور کــه قبــا‬ ‫شــاهد مــوارد پراکنــده ان بودیــم‪ ،‬اخیــرا فعــال‬ ‫شــده و لــذا افزایــش مــوارد صرفــا بــه ایــن مناطــق‬ ‫محــدود می شــود‪.‬‬ ‫ســوال دیگــری کــه مطــرح می شــود ایــن اســت‬ ‫کــه تعــداد مــوارد جدیــد بیمــاری افزایــش پیــدا‬ ‫کــرده‪ ،‬ولــی بــا گذشــت چنــد هفتــه از ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬شــاهد افزایــش قابــل مالحظــه ای در‬ ‫تعــداد مــرگ هــای جدیــد روزانــه نیســتیم‪ ،‬ایــا‬ ‫واقعــا ً کشــندگی ویــروس کاهــش پیــدا کــرده یــا‬ ‫احیانــا بیمــاری خفیــف تــر شــده اســت؟‬ ‫پاســخ بــه ســواالت فــوق و تفکیــک ســهم هــر کــدام‬ ‫از علــل در تغییــرات امــار بیمــاری‪ ،‬اهمیــت بســزایی‬ ‫بــرای مدیــران و سیاســت گــذاران بهداشــتی کشــور‬ ‫دارد‪ ،‬ولــی در غیــاب اطالعــات دقیــق از امــار و رونــد‬ ‫بیمــاری بــه تفکیــک زمــان و مــکان‪ ،‬ارائــه تحلیــل‬ ‫دقیــق از ایــن پدیــده امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر‪ ،‬انچــه مــردم بایــد بــه ان توجــه جــدی‬ ‫داشــته باشــند ایــن نکتــه اســت کــه هنــوز هیــچ چیــز‬ ‫تمــام نشــده و کنتــرل نســبی بیمــاری کــه در هفتــه‬ ‫هــای گذشــته شــاهد ان بودیــم عمدتــا ناشــی از رفتــار‬ ‫مناســب بهداشــتی انــان بــوده کــه در صــورت ســهل‬ ‫انــگاری و کاهــش ایــن رفتارهــای بهداشــتی یــا تصــور‬ ‫اینکــه زمــان بازگشــت بــه شــرایط عــادی فرارســیده‪،‬‬ ‫شــاهد ابتــای تعــداد بیشــتری از مــردم عزیزمــان و‬ ‫فــوت بخــش قابــل مالحظــه ای از انهــا خواهیــم بود‪.‬‬ ‫قبــل از پرداختــن بــه ارائــه تحلیــل خــودم از‬ ‫موضوعــات فــوق‪ ،‬دوســت دارم توجــه شــما را بــه‬ ‫ایــن نکتــه جلــب کنــم کــه اصــوال ً در کشــوری بــا انــدازه‬ ‫ایــران و بــا ایــن تنــوع جغرافیایــی‪ ،‬فرهنگــی و اب‬ ‫و هوایــی‪ ،‬شــاید ارائــه یــک گــزارش واحــد بــرای کل‬ ‫کشــور کار درســتی نباشــد و در عــوض بهتــر باشــد‬ ‫بــرای هــر منطقــه مثــا ً هــر اســتان یــا هــر منطقــه‬ ‫وســیع جغرافیایــی‪ ،‬یــک گــزارش داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫در عیــن حــال‪ ،‬در غیــاب دسترســی اینجانــب‬ ‫و همکارانــم در کشــور بــه اطالعــات و داده هــای‬ ‫ مــورد نیــاز‪ ،‬ســعی مــی کنــم تــا جایــی کــه مــی توانــم‬ ‫مــواردی را بــه عنــوان تحلیــل وقایع فوق اعالم کنم‪.‬‬ ‫اصــوال نــه تنهــا در ایــران‪ ،‬بلکــه در بســیاری از دیگــر‬ ‫کشــورها‪ ،‬توانایــی شناســایی بیمــاری بــه تدریــج‬ ‫افزایــش پیــدا کــرد‪ ،‬در ابتــدای اپیدمــی دسترســی‬ ‫مناســبی بــه کیــت هــای تشــخیص بیمــاری وجــود‬ ‫نداشــته و ازمایشــگاه هــای فعــال هــم تعدادشــان‬ ‫خیلــی زیــاد نبــوده اســت‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬طــی هفتــه هــای اول اغــاز اپیدمــی در‬ ‫کشــور‪ ،‬اقدامــات تشــخیصی بــرای مــوارد شــدیدتر‬ ‫(اصطالحــا ً مــواردی کــه منجــر بــه بســتری مــی شــدند)‬ ‫را کنــار گذاشــته بودیــم و توانایــی اینکــه بــرای بســیاری‬ ‫از مــوارد ســرپایی نیــز تســت مولکولــی (یــا همــان‬ ‫پــی ســی ار کــه تســت اســتاندارد تشــخیص بیمــاری‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬اســت) انجــام بدهیــم‪ ،‬نداشــته ایــم‪.‬‬ ‫در ان شــرایط‪ ،‬امــکان اینکــه از همــه مبتالیــان و‬ ‫همینطــور تمــام افــرادی کــه بــا ایــن بیمــاران در تماس‬ ‫بــوده انــد تســت بگیریم‪ ،‬نداشــتیم‪ .‬لــذا در ان دوران‪،‬‬ ‫بناچــار امــار مــوارد گــزارش شــده‪ ،‬نــه تنهــا در ایــران‪،‬‬ ‫کــه در اغلــب ســایر کشــورها‪ ،‬احتمــاال بــا کــم گــزارش‬ ‫دهــی قابــل مالحظــه ای همــراه بــوده و تعــداد مــوارد‬ ‫واقعــی بیمــاری چندیــن برابــر تعــداد مــواردی بــوده که‬ ‫مــا قــادر بــه کشــف انهــا بــوده ایــم‪.‬‬ ‫بــا گذشــت زمــان و همراســتا بــا پیشــرفت علمــی‬ ‫و فنــاوری در کشــور‪ ،‬هــم توانایــی تولیــد کیــت در‬ ‫کشــور فراهــم شــده و هــم ازمایشــگاه هــای بیشــتری‬ ‫مجهــز شــدند و در نتیجــه در حــال حاضــر مــا عــاوه‬ ‫بــر بیمارانــی کــه بســتری مــی شــوند‪ ،‬از مــواردی کــه‬ ‫بــه شــکل ســرپایی مراجعــه می کننــد و همینطــور از‬ ‫اطرافیــان و افــرادی کــه در تمــاس بــا بیمــاران بــوده‬ ‫انــد هــم ازمایــش بــه عمــل مــی اوریــم‪ ،‬کاری کــه از‬ ‫ابتــدا ســازمان جهانــی بهداشــت توصیــه بــه انجــام ان‬ ‫کــرده بــوده اســت‪.‬‬ ‫مهار استرس امتحانات مجازی‬ ‫ اضطــراب و نگرانــی ایــن روزهــا خانــه هــر ایرانــی اســت اما برای‬‫دانش امــوزان و دانشــجویان رنــگ و بــوی دیگــری دارد و بیــش از‬ ‫اقشــار دیگــر ان هــا تحــت فشــار اســترس کرونــا و امتحانــات قــرار‬ ‫دارنــد بــه ویــژه اینکــه امتحانــات بــه دلیــل پیشــگیری از شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــرای اولیــن بــار بــه صــورت مجــازی برگــزار می شــود و ایــن‬ ‫قشــر مهــم و تاثیرگــذار جامعــه بــرای نخســتین بــار ایــن فضــا را‬ ‫تجربــه می کننــد‪ ،‬امــا بــرای کاهــش اســترس چــه اقداماتــی بایــد‬ ‫صــورت گیــرد؟‬ ‫برخــی روانشناســان معتقدنــد‪ ،‬اضطــراب جنبــه انگیزشــی دارد‬ ‫و ســطح بهینــه ان بــرای تحقــق یافتــن اهــداف الزم اســت ایــن‬ ‫درحالــی ســت کــه اگــر اضطــراب از ســطح بهینــه خــود بیشــتر‬ ‫شــود‪ ،‬فــرد در عملکــرد دچــار اختــال می شــود و ایــن اختــال‬ ‫ممکــن اســت در بلنــد مــدت بــه فــرد اســیب برســاند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ان هــا برخــی از دانش امــوزان در ایــام امتحانــات بــه‬ ‫دالیــل مختلــف‪ ،‬اســترس های اســیب زایی را تجربــه می کننــد‪،‬‬ ‫کمال گرایــی و انتظــارات بیــش از حــد والدیــن در دوران امتحانات‬ ‫یکــی از مســائلی اســت کــه باعــث تنش هــای روانــی دانش امــوز‬ ‫می شــود؛ بــه طوری کــه کــودک در زمــان امتحــان مــدام از ایــن‬ ‫مســاله می هراســد کــه اگــر نتوانــد انتظــار والدینــش را بــراورده‬ ‫کنــد و امتیــاز کامــل دریافــت نکنــد‪ ،‬چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟‬ ‫چراکــه متاســفانه ممتــاز بــودن به خصــوص در دوران دبســتان با‬ ‫نمــره تعریــف می شــود و شایســتگی های اخالقــی کــودکان بــرای‬ ‫والدیــن چنــدان ارزشــی نــدارد‪.‬‬ ‫ســیف زرگــر روانشــناس بــا اشــاره بــه اســترس دانــش امــوزان‬ ‫و دانشــجویان در دوران امتحانــات مــی گویــد‪ :‬ایــن اســترس‬ ‫هــا معمــوال در زمــان برگــزاری امتحانــات پایــان تــرم بــه‬ ‫باالتریــن حــد خــود مــی رســد کــه در بحــران پاندمــی کرونــا‬ ‫و در ادامــه قرنطینــه و اموزش هــای مجــازی‪ ،‬نگرانــی هــا بــه‬ ‫باالتریــن حــد خــود رســیده اســت‪.‬‬ ‫استرس ناشی از کرونا‬ ‫ایــن روانشــناس بــا اشــاره بــه انجــام پژوهــش هــای بیــن المللی‬ ‫دربــاره ارتبــاط امــوزش هــای مجــازی و رابطــه ان بــا دوران‬ ‫قرنطینــه خانگــی ناشــی از کرونــا مــی افزایــد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن که‬ ‫دانشــجویان در دوران قرنطیــه توســط امــوزش مجــازی اقــدام بــه‬ ‫یادگیــری دروس کــرده انــد‪ ،‬ایــن مهــم مــی تواند اســترس ناشــی‬ ‫از کرونــا را بــه باالتریــن حــد خــود برســاند‪.‬‬ ‫زرگــر‪ ،‬تبعیــت نکــردن دانشــجویان از ســاختاری مشــخص حیــن‬ ‫امــوزش هــای مجــازی را یکــی از علــل اصلــی بــروز اســترس در‬ ‫دانشــجویان مــی دانــد و مــی گویــد‪ :‬در امــوزش هــای مجــازی یــا‬ ‫از راه دور صرفــا شــرکت در کالس هــای انالیــن از زمــان بنــدی و‬ ‫قانــون مشــخصی پیــروی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در تمــام جوامــع فقــدان ســاختارها همــواره‬ ‫تغییــرات و دردســرهایی را بــه دنبــال دارد و از انجایــی کــه دانــش‬ ‫امــوزان و دانشــجویان امــوزش دیــده انــد کــه از ســاختاری‬ ‫مشــخص بــرای درس خوانــدن و حضــور در کالس تبعیــت کنند‪،‬‬ ‫تالقــی ایــن عــادات بــا بــروز پاندمــی کرونــا مــی توانــد زمینــه هــای‬ ‫اســترس را بیــش از پیــش در زمــان امتحانــات فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫زرگــر تصریــح مــی کنــد‪ :‬در محیــط زندگــی ابزارهایــی هماننــد‬ ‫کامپیوتــر‪ ،‬موبایــل‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬صــدای زنــگ تلفــن و یــا درب‬ ‫منــزل مــی توانــد مشــخصا عامــل حــواس پرتــی باشــد و اعمــال‬ ‫محدودیــت و مــرز بنــدی در منــزل کار بســیار ســختی اســت و از‬ ‫ســوی دیگــر بســر بــردن دانشــجویان در انزوای اجتماعــی و دوری‬ ‫از همکالســان مــی توانــد بــر اســترس هــا دامــن بزنــد‪.‬‬ ‫بی حوصلگی و عدم تمرکز‬ ‫ایــن روانشــناس‪ ،‬بــی حوصلگــی و عــدم تمرکــز را یکــی دیگــر‬ ‫از چالــش هــای دوران قرنطینــه مــی دانــد و اضافــه مــی کنــد‪:‬‬ ‫اســترس هــای ناشــی از اســتفاده تلفــن همــراه فاکتــور مهمــی‬ ‫برای بر هم زدن تمرکز اســت و مطالعات نشــان داده اســت که‬ ‫کار کــردن و یــا درس خوانــدن در منــزل ذاتــا مــی توانــد اســترس‬ ‫زا تــر باشــد و ایــن اســترس اضافــه ناشــی از اســتفاده بیــش از‬ ‫انــدازه از موبایــل‪ ،‬رصــد صفحــات مختلــف فضای مجــازی و بازی‬ ‫هــای موبایلــی اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بایــد دانــش امــوزان دانشــجویان در گام اول‬ ‫برنامــه ای منظــم را طراحــی و تنظیــم کننــد و در ایــن برنامــه‬ ‫ســاعات خــواب و بیــداری مشــخص شــود‪.‬‬ ‫زرگــر مــی افزایــد‪ :‬بایــد اولویــت مطالعــه درس هــای ســخت‬ ‫تــر باشــد و ســعی کنیــم بــه درس هــای پرحجــم و پرچالــش‬ ‫تــر بیشــتر بپردازیــم‪.‬‬ ‫وی توصیــه مــی کنــد‪ :‬بهتــر اســت گــروه هایــی تشــکیل شــود تــا‬ ‫در ذیــل ایــن گــروه هــا صرفــا دربــاره روش هــای امــوزش و نحــوه‬ ‫درس خوانــدن بحــث و بررســی شــود و زمــان طالیــی خــواب ‪۱۰‬‬ ‫شــب تــا ‪ ۲‬بامــداد اســت و دانشــجویان بایــد حداقــل در دوران‬ ‫امتحانــات از ایــن ســاعات بهــره کافــی را ببرنــد‪.‬‬ ‫ایا کووید ‪ ۱۹‬موجب‬ ‫ابتال به دیابت می شود؟‬ ‫دیابــت بــه علــت ناتوانــی بــدن در تولیــد یــا مصــرف انســولین‬ ‫بوجــود می ایــد‪ .‬انســولین مــاده ای اســت کــه توســط لوزالمعــده‬ ‫تولید می شود و نقش ان استفاده از قند به عنوان عظیم ترین‬ ‫منبــع انــرژی بــدن اســت‪ .‬قنــد خــون بــاال بــه مــرور زمــان بــر تمــام‬ ‫ارگان هــای بــدن تاثیــر می گــذارد و منجــر بــه بیماری هــای قلبــی‪،‬‬ ‫ســکته مغــزی‪ ،‬نارســایی کلیــه‪ ،‬نابینایــی‪ ،‬ناتوانــی جنســی و‬ ‫عفونت هــای منتهــی بــه نقــص عضــو می شــود‪.‬‬ ‫یــک گــروه بین المللــی از محققــان دریافتنــد کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫می توانــد موجــب شــیوع دیابــت در بیــن افــراد ســالم شــده‬ ‫و افــراد مبتــا بــه دیابــت را دچــار عــوارض و مشــکالت جــدی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫بهداشت در مورد دیابت‪:‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری ســاینس دیلی‪ ،‬ایــن تحقیقــات در‬ ‫قالــب پــروژه بین المللــی ‪ CoviDiab Registry‬و بــا مشــارکت‬ ‫‪ ۱۷‬متخصــص دیابــت پیشــرو از سراســر جهــان انجــام شــد و‬ ‫یکــی از اولیــن اقدامــات بین المللــی بــرای ثبــت مــوارد جدیــد‬ ‫ابتــا بــه دیابــت در سراســر جهــان و درک ویژگی هــا و عالیــم‬ ‫دیابــت در افــراد مبتــا بــه کرونــا اســت‪.‬‬ ‫قــرار اســت ایــن پــروژه‪ ،‬بهتریــن اســتراتژی ها و روش هــای‬ ‫درمــان و نظــارت بــر افــراد مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬را در دوره پــس از‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری شناســایی و معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫مشــاهدات بالینــی فعلــی نشــان دهنده یــک رابطــه دوجانبــه‬ ‫بیــن کوویــد ‪ ۱۹‬و دیابــت اســت‪ .‬از یــک طــرف دیابــت موجــب‬ ‫افزایــش ابتــا بــه کرونــا و تشــدید عالیــم و مــرگ ناشــی از ان‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در واقــع بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد از افــرادی کــه جــان خــود را در اثــر‬ ‫ابتــا بــه ایــن ویــروس از دســت دادنــد‪ ،‬دچــار دیابــت بودنــد‪ .‬از‬ ‫طــرف دیگــر در افــراد مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬مــوارد جدیدی از شــیوع‬ ‫دیابــت و همچنیــن بــروز مشــکالت متابولیــک غیرعــادی در‬ ‫افــرادی کــه پیــش از کوویــد ‪ ۱۹‬دچــار دیابــت بوده انــد‪ ،‬مشــاهده‬ ‫شــده اســت البتــه هنــور مشــخص نیســت کــه ویــروس ‪SARS-‬‬ ‫‪ ۲-Cov‬کــه عامــل بیمــاری کرونــا اســت‪ ،‬چگونــه بیمــاران دیابتــی‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫نیاز به هفت ساعت خواب شبانه‬ ‫مهــدی گورانــی روانشــناس دیگــری در ایــن زمینــه بــه خبرنــگار‬ ‫ایرنــا مــی گویــد‪ :‬دانشــجویان و دانــش امــوزان بــه حداقــل هفــت‬ ‫ســاعت خــواب در طــول شــبانه روز احتیــاج دارنــد و اگــر انها کمتر‬ ‫از ایــن میــزان بخوابنــد‪ ،‬بدنشــان مســتعد و امــاده اســیب های‬ ‫روحــی ‪ -‬جســمی خواهــد شــد‪ ،‬هرگونــه بی نظمــی در برنامــه‬ ‫خــواب یــا کم خوابــی موجــب کاهــش کارایــی مغــز و افزایــش‬ ‫اســترس می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬رژیم هــای غذایــی ناســالم و ناکافــی‪،‬‬ ‫تاثیــری منفــی بــر قابلیــت فراگیــری فــرد‪ ،‬تمرکــز حــواس و‬ ‫هوشــیاری وی می گــذارد‪ .‬همــان طــور کــه می دانیــد برخــی از‬ ‫غذاهــا ارامــش بخــش تــر از ســایر غذاهــا هســتند و ورزش‬ ‫منظــم و ســبک موجــب افزایــش گــردش خــون در بــدن و کاهش‬ ‫هورمون هــای اســترس زا می شــود‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس بــا بیــان اینکــه وســواس در خوانــدن و مطالعــه‬ ‫بیــش از حــد توانایــی هــای ذهنــی را بــرای کســب مطالــب جدیــد‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪ ،‬مــی گوید‪ :‬بنابراین بــه جای مطالعه‬ ‫چنــد ســاعته‪ ،‬بیــن فواصــل مطالعــه دقایقــی را بــه مغزتــان‬ ‫اســتراحت بدهیــد و در عیــن حــال میــزان مطالعــه هــر فــردی بــه‬ ‫توانایــی هــا و امادگــی هــای خــود او بســتگی دارد‪.‬‬ ‫گورانــی مــی گویــد‪ :‬کتابهــای زیــادی در خصــوص شــیوه هــای‬ ‫مطالعــه و تندخوانــی بــه رشــته تحریــر درامــده اگــر بــا مطالعــه‬ ‫بهتریــن شــیوه هــای یادگیــری و مطالعــه را فرابگیریــد‪ ،‬ســرعت‬ ‫یادگیــری تــان را افزایــش مــی دهیــد و ایــن مــورد بــه کاهــش‬ ‫اســترس امتحانــات منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫اخرین امار منتشر شده از سازمان جهانی‬ ‫تعــداد افــراد مبتــا بــه دیابــت در جهــان از ‪ ۱۰۸‬میلیــون در‬‫ســال ‪ ،۱۹۸۰‬بــه بیــش از ‪ ۴۲۵‬میلیــون نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫شــیوع جهانــی دیابــت در افــراد بــاالی ‪ ۱۸‬ســال‪ ،‬از ‪ ۴.۷‬درصد‬‫در ســال ‪ ،۱۹۸۰‬بــه ‪ ۸.۵‬درصــد در ســال ‪ ۲۰۱۴‬میــادی رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســرعت شــیوع دیابــت در کشــورهای فقیــر و کــم درامــد‬‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫دیابــت عامــل اصلــی نابینایــی‪ ،‬نارســایی کلیــه‪ ،‬حملــه قلبی‪،‬‬‫ســکته مغــزی و قطــع اعضــای تحتانــی اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪۲۰۱۶‬میــادی‪ ۱.۶ ،‬میلیــون مــرگ‪ ،‬مســتقیما بــه‬‫دیابــت مربــوط بــود و ‪ ۲.۲‬میلیــون مــرگ دیگــر بــه گلوکــز باالی‬ ‫خــون منتســب بــود‪ .‬حــدود نیمــی از امــار مــرگ و میــر ناشــی از‬ ‫گلوکــز بــاالی خــون‪ ،‬در افــراد کمتــر از ‪ ۷۰‬ســال گــزارش شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ بــر اســاس اخریــن امــار ســازمان جهانــی بهداشــت در ســال‬‫‪ ۲۰۱۶‬میــادی‪ ،‬دیابــت هفتمیــن عامــل مــرگ و میــر گــزارش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم‪ ،‬فعالیــت بدنــی‪ ،‬حفــظ وزن بــدن و‬‫اجتنــاب از مصــرف دخانیــات مهمتریــن عوامــل در پیشــگیری از‬ ‫دیابــت نــوع ‪ ۲‬هســتند‪.‬‬ ‫ بیــش از ‪ ۴۲۵‬میلیــون نفــر در سراســر جهــان بــه دیابــت‬‫مبتــا هســتند؛ اکثــر ایــن امــار بــه دیابــت نــوع ‪ ۲‬اختصــاص‬ ‫دارد کــه به راحتــی بــا فعالیــت بدنــی منظــم و رژیــم غذایــی‬ ‫ســالم قابــل کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫از هــر دو بیمــار مبتــا بــه دیابــت‪ ،‬یــک مــورد هنــوز تشــخیص‬‫داده نشــده اســت کــه بــه ســادگی بــا تشــخیص اولیــه و رعایت‬ ‫مــوارد ســاده مربــوط بــه ســبک زندگــی قابــل کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫از هــر چهــار خانــواده‪ ،‬کمتــر از یــک مــورد بــه برنامه هــای‬‫اموزشــی کاربــردی در زمینــه دیابــت دسترســی دارنــد‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه اموزش هــای اولیــه نقــش مهمی در کنترل بیمــاری‪ ،‬بهبود‬ ‫نتایــج و کاهــش هزینــه هــا دارد‪.‬‬ ‫گــزارش کامــل ایــن تحقیقــات در نشــریه ‪New England‬‬ ‫‪ Journal of Medicine‬منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬روســتای اســتان گلســتان بــا جمعیــت بهره بــردار ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۲۷۳‬نفــر در قالــب چهــار هــزار و ‪ ۳۶۸‬خانــوار امــروز شــنبه بــه‬ ‫شــبکه اینترنــت (شــبکه ملــی اطالعــات) متصــل شــدند‪.‬‬ ‫اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان اعــام کــرد کــه ایــن مراســم بــه صــورت همزمــان بــا سراســر کشــور و بــه صــورت‬ ‫ویدئــو کنفرانــس بــا حضــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان در ایــن مراســم گفــت‪ :‬بــرای راه انــدازی ایــن شــبکه اینترنت روســتایی‪ ۱۶ ،‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال توســط بخــش خصوصــی و ‪ ۴۵‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات دولتــی هزینه شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬روستای گلستان‬ ‫به شبکه اینترنت‬ ‫متصل شدند‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه گلستان‪:‬‬ ‫دســت خوش دگرگونــی و تغییــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کرونا سبک زندگی‬ ‫اقتصادی مردم‬ ‫را تغییر داد‬ ‫ایــن اســتاد اقتصــاد گفــت‪ :‬از انجایــی کــه کســب‬ ‫و کارهایــی زیــادی براثــر شــیوع ایــن بیمــاری در‬ ‫ایــران و جهــان اســیب دیــد بیــان کــرد‪ :‬ادامــه روند‬ ‫همــه گیــری ایــن بیمــاری باعــث تعطیلــی بیشــتر‬ ‫مشــاغل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی و مدیرگروه اقتصاد دانشگاه‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬طوالنی شــدن رونــد مانــدگاری‬ ‫کرونــا‪ ،‬ســبک زندگــی خــرد و برنامه ریــزی کالن‬ ‫اقتصــادی شــهروندان را عــوض کــرده و موجــب‬ ‫تغییــر در الگــوی رفتــاری خانواده هــا خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫حســین دلیــری اظهــار داشــت‪ :‬بطــور مثــال در‬ ‫حــوزه ســبک زندگــی خــرد‪ ،‬افــراد از انجایــی کــه‬ ‫نااطمینانــی اقتصــادی دارنــد‪ ،‬کمتر هزینــه کرده و‬ ‫بیشــتر پس انــداز می کننــد زیــرا امیــدی بــه اینــده‪،‬‬ ‫مقــدار حقــوق و دریافتــی اخــر مــاه خــود ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــوزه ســبک زندگــی کالن نیــز‬ ‫بــه علــت افزایــش حمایت هــای دولــت از اســیب‬ ‫دیــدگان ایــن بیمــاری‪ ،‬تفکــر بــزرگ شــدن بدنــه‬ ‫دولــت بــه دلیــل افزایــش هزینه هــا و حمایــت ‬ ‫از مشــاغل و کســب و کارهــای اســیب دیــده‬ ‫گســترش خواهــد یافــت کــه پیامــد ایــن اتفاقــات‪،‬‬ ‫تغییــر در ســبک زندگــی مــردم اســت‪.‬‬ ‫مدیرگــروه اقتصــاد دانشــگاه گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫پــس از شــیوع کرونــا مــرز کشــورهای مختلــف‬ ‫جهــان بــر روی یکدیگــر بســته شــد کــه نتیجــه این‬ ‫اتفــاق‪ ،‬از بیــن رفتــن تجــارت و تبــادل کاالی ایران‬ ‫بــا کشــورهای هــدف اقتصــادی و اســیب دیــدن‬ ‫امنیــت غذایــی در برخــی کشــورها بــود‪.‬‬ ‫دلیــری بــا اشــاره بــه احتمــال طوالنــی شــدن دوره‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری‪ ،‬پیــش بینــی کــرد کــه طــرز‬ ‫تفکــر بــه اینــده در همــه بخش هــا و حوزه هــا‬ ‫محیطزیست‬ ‫گلستانمستعد‬ ‫اتش سوزی است‬ ‫تولید برق‬ ‫نیروگاه‬ ‫علی ابادکتول‬ ‫بیشترمی شود‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد بــه ایــن بــاور برســیم کــه شــوک وارد‬ ‫شــده از ســوی ایــن بیمــاری بــه اقتصــاد ایــران بــزرگ بود‬ ‫امــا در کنــار اثــرات منفــی‪ ،‬موجــب ایجــاد برخــی فرصت‬ ‫هــای مثبــت بــرای مشــاغل گوناگــون شــد‪.‬‬ ‫دلیــری ادامــه داد‪ :‬کرونــا کســب و کارهــای ای تــی و‬ ‫اســتارتاپ ها را رونــق داد و انهــا توانســتند بــا شناســایی‬ ‫نقــاط اســیب دیــده و ارائــه ایده هــای نواورانــه‪ ،‬زنجیــره‬ ‫اقتصــاد ایــن حــوزه را بــه یکدیگــر متصــل کننــد‪.‬‬ ‫مدیرگــروه اقتصــاد دانشــگاه گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اگــر شــیوع کرونــا ادامـ ه داشــته باشــد‪ ،‬بــا‬ ‫ادامــه تعطیلــی کســب و کارهــا‪ ،‬حرکت در مســیر‬ ‫زندگــی و رشــد و رونــق جامعــه ســخت خواهــد‬ ‫شــد کــه ایــن وضعیــت بــه بســیاری متغییرهــا‬ ‫ماننــد ســاختار کشــورها‪ ،‬بودجــه و برنامه ریــزی‬ ‫اقتصــادی اجتماعــی بســتگی دارد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪253‬‬ ‫پیش بینی کاهش ‪۸۰‬‬ ‫درصدی برداشت زردالو‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مناســب انجــام و مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بعــد از‬ ‫انقــاب اســامی و ســپری‬ ‫کــردن دوران جنــگ‪ ،‬شــوک‬ ‫اقتصــادی کــه بیمــاری کرونــا‬ ‫در کشــور ایجــاد کــرد‪ ،‬جــزو‬ ‫‪ ۱۰‬شــوک بــزرگ ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫گذشــته بــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد زردالــوی نوبرانــه خراســان شــمالی وارد‬ ‫بــازار شــده‪ ،‬امــا براســاس پیش بینــی مســووالن‬ ‫جهادکشــاورزی اســتان میــزان برداشــت ایــن محصول‬ ‫بــه علــت ســرمای غیرمنتظــره بهــاره ‪ ۸۰‬درصــد در‬ ‫دلیــری بــه اثــرات شــیوع‬ ‫ایــن بیمــاری بــر اقتصــاد‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬گلســتان بــه دلیل‬ ‫قــرار داشــتن در ســاختار‬ ‫خــاص اقتصــادی کشــور‬ ‫در کنــار داشــتن برخــی‬ ‫صنعتــی‪،‬‬ ‫واحدهــای‬ ‫محصــوالت‬ ‫تولیــد‬ ‫اســتراتژیک کشــاورزی‬ ‫و هــم مــرز بــودن بــا‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬محــل عبــور مســیر ریلــی ایــران بــه‬ ‫ترکمنســتان و قزاقســتان اســت که شــوک ناشــی‬ ‫از کاهــش محســوس ایــن فعالیــت هــا تاثیــر‬ ‫زیــادی بــر اقتصــاد گلســتان خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫مقایســه بــا پارســال کاهــش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هزینه هــای دولــت بــرای مقابلــه‪،‬‬ ‫مبــارزه و درمــان ایــن بیمــاری افزایــش یافــت و‬ ‫دولــت از مســیر دیگــر در بودجــه اســیب دیــد‪،‬‬ ‫زیــرا از یــک ســو بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری‬ ‫هزینــه بیشــتری مــی کــرد و از ســوی دیگــر بایــد‬ ‫بودجــه ای بــرای مشــاغلی کــه تعطیــل شــده‬ ‫بودنــد در نظــر مــی گرفــت‪.‬‬ ‫بــارش بــرف در بیســتم فروردیــن امســال و‬ ‫متعاقــب ان کاهــش شــدید دمــا‪ ،‬افــزون بــر‬ ‫هشــت هــزار میلیــارد ریــال بــه کشــاورزان ایــن‬ ‫اســتان در بخــش باغــی و زراعــی خســارت زد کــه‬ ‫بیــش از پنــج هــزار میلیــارد ریــال ان مربــوط به ‪۲۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۷۶‬هکتــار از بــاغ هــای ایــن اســتان بــود‪.‬‬ ‫دلیــری بــا اشــاره بــه اینکــه باقــی مانــدن کرونــا بــه‬ ‫واکنــش مســتقیم مــا در همیــن شــرایط بســتگی دارد‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای مانــدگاری در زمــان طوالنــی بخش‪‎‬هــای‬ ‫ریــز اقتصــادی دارای ســناریوهای مختلــف خواهنــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شمالیســطح باغ هــای زردالــوی اســتان‬ ‫را هــزار و ‪ ۲۳۴‬هکتــار عنــوان کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از ایــن ســطح هــزار و ‪ ۴۱۰۷‬هکتــار بــه‬ ‫بــاروری رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا فــرض زمــان کوتــاه مانــدگاری ایــن بیمــاری‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در ایــن بخــش بایــد بــرای چهــار‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار شــغل در کشــور و ‪ ۸۰‬تــا‬ ‫‪ ۹۰‬هــزار شــغل اســیب دیــده در گلســتان فکــر‬ ‫محمدعلــی شــریکیان افــزود‪ :‬هــر ســاله از ایــن‬ ‫ســطح افــزون بــر پنــج هــزار تــن انــواع زردالــو‬ ‫تولیــد مــی شــود کــه امســال بــه علــت ســرمای‬ ‫دیرهنــگام بهــاره بیشــتر بــاغ هــای زردالــو ایــن‬ ‫اســتان خســارت دیــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل محیــط زیســت گلســتان گفــت کــه جنگل هــای ایــن اســتان‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش بــاران در بهــار امســال و رشــد فــراوان بوتــ ه و‬ ‫علف هــای جنگلــی‪ ،‬مســتعد اتش ســوزی در مناطــق گوناگــون اســت‪.‬‬ ‫اســتان مطــرح شــد کــه از دادســتان تقاضــا کردیــم شــرایط همراهــی‬ ‫پلیــس مرزبانــی‪ ،‬بســیج و ســایر نهادهــا بــه محیــط زیســت بــرای حــل‬ ‫ایــن مشــکل بررســی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضا کنعانی اظهار داشــت‪ :‬افزایش نزوالت اســمانی ســبب بهبود‬ ‫وضعیــت حیــات وحــش می شــود امــا از ســوی دیگــر احتمــال وقــوع اتــش‬ ‫ســوزی در ایــن مناطــق را بــاال مــی بــرد کــه تامیــن امکانات و تجهیــزات الزم‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن اتفاقــات بــه صــورت جــدی در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫کنعانــی اضافــه کــرد‪ :‬صیــد و قاچــاق پرنــدگان شــکاری ســبب قطع زنجیره‬ ‫اکولوژیــک می شــود و تاثیــرات منفــی بــر تولیــدات گیاهــی و کاهــش امــار‬ ‫جونــدگان خواهــد داشــت و بیمــاری ســالک را نیــز افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شهرســتان اســفراین بــا بیشــترین‬ ‫ســطح‪ ،‬قطــب تولیــد زردالــو در اســتان اســت کــه‬ ‫هــر ســاله بــه صــورت تــازه خــوری بــه بــازار عرضــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نقطــه تعادلــی بیــن‬ ‫شــیوع بیمــاری و تعطیــل نکــردن کســب و‬ ‫کارهــا بــه علــت قــرار گرفتــن ایــران در شــرایط‬ ‫نامناســب اقتصــادی وجــود نــدارد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اگــر مانــدگاری ایــن بیمــاری در ایــران طوالنــی‬ ‫باشــد بایــد بــا برنامه ریــزی جامــع و منســجم بــرای‬ ‫تعامــات اجتماعــی کــه زنجیــره تامیــن ان قطــع‬ ‫شــده و افــراد اســیب از کرونــا فکــر اساســی کــرد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گلســتان یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬بیمــاری کرونــا در حوزه هــای عرضــه‪ ،‬تقاضــا و‬ ‫نااطمینانــی اقتصــادی شــوک ایجــاد کــرده کــه پــس از‬ ‫شــیوع ان‪ ،‬گروهــی از کســب و کارهــا کــه تعامــات‬ ‫اجتماعــی داشــتند تعطیــل شــدند و بــه طبــع ان عده ای‬ ‫بیــکار و ســپس درامدشــان کــم و یــا قطــع شــد‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه گلســتان‪ ،‬پذیــرش وارد شــدن‬ ‫شــوک بــزرگ اقتصــادی بــه کشــور پــس از شــیوع‬ ‫کرونــا را مهــم دانســت و گفــت‪ :‬اثــر ایــن شــوک‬ ‫بســتگی بــه واکنــش پــس از ان دارد کــه ایــن‬ ‫برنامه ریــزی بایــد بــا ابــزاری درســت و زمــان‬ ‫وی گفــت‪ :‬گلســتان در حــوزه کشــاورزی بــه واســطه‬ ‫کاهــش تقاضــا و قطــع زنجیــره تامیــن در برخــی کاالهــا‬ ‫از جملــه گوشــت سفســد دچــار مشــکل شــد کــه نتیجه‬ ‫ان کاش قیمــت عرضــه شــده در بــازار و وارد شــدن‬ ‫خســارت بــه تولیدکننــدگان بــود‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت گلســتان همچنین به صید و شــکار‬ ‫پرنــدگان بــه ویــژه گونه هــای شــکاری بــه عنــوان یکــی از دغدغه هــای‬ ‫محیــط زیســت اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬برخورد با متخلفین صیــد و قاچاق‬ ‫پرنــدگان شــکاری در کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و شــورای تامیــن‬ ‫اســتاندار گلســتان‪:‬تولید بــرق‬ ‫علی ابادکتــول بیشــتر می شــود‬ ‫نیــروگاه‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫افزایــش تولیــد بــرق در ایــن اســتان گفــت‬ ‫کــه بــا افــزودن واحــد گازی بــه ســیکل‬ ‫ترکیبــی علــی ابادکتــول‪ ،‬تولیــد بــرق در ایــن‬ ‫نیــروگاه بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس درنشســت ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی اســتان اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫تولیــد بــرق بــا پیــک مصــرف اســتان برابــر اســت و‬ ‫ضــرورت دارد تــا عــاوه بــر صرفــه جویــی بــا همــه‬ ‫راهکارهــا و تکنولــوژی نویــن نســبت بــه افزایــش‬ ‫تولیــد بــرق در اســتان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه ضــرورت اجــرای طــرح‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫صادرات راهگشای جهش تولید‬ ‫در صنایع دستی گلستان است‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ ،‬ایجــاد کمیســیون صنایــع دســتی‪ ،‬رفــع موانــع‬ ‫تولیــد و شــتاب بخشــی بــه صــادرات صنایــع دســتی را راهگشــای‬ ‫مدیــرکل محیــط زیســت گلســتان گفــت‪ :‬الودگی هــا از دیگــر‬ ‫چالش هــای حــوزه محیــط زیســت اســتان اســت کــه بــرای رفــع ایــن‬ ‫مشــکل پایــش اســتانی و شهرســتانی از واحدهــای تولیــدی و صنعتــی‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد و در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫هــای زیرســاختی در گلســتان اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی کــم بــازده اســتان زهکشــی شــده و‬ ‫تــاش مــی کنیــم ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار دیگــر را در‬ ‫ســالجاری اجرایــی کنیــم‪.‬‬ ‫حــق شــناس همچنیــن گفــت کــه بــه زودی‬ ‫گلســتان میزبــان وزیــر تعــاون ‪ ,‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــه عنــوان وزیــر معیــن اســتان در‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه وجــود معــادن یــد در گلســتان اشــاره‬ ‫کــرد و ادامــه داد‪ :‬مجــوز اســتخراج یــد بــا نظــارت‬ ‫کامــل محیــط زیســت بــه شــرکت هایــی کــه‬ ‫بتواننــد پســاب حاصــل از اســتخراج یــد را بــه‬ ‫اعمــاق زمیــن تزریــق کننــد داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تحقــق شــعار جهــش تولیــد در ایــن بخــش برشــمرد و از هنرمندان‬ ‫اســتان خواســت یاریگــر دولــت در رونــق صنایــع دســتی باشــند‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در دیــدار بــا هنرمندان صنایع دســتی گلســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬میــراث فرهنگــی و اتــاق بازرگانــی مــی تواننــد بــه‬ ‫کمــک هــم کمیســیون صنایــع دســتی را در گلســتان ایجــاد کننــد تــا‬ ‫شــرایط صــادرات محصــوالت هنرمنــدان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی فعالیــت ‪ ۳۰‬هــزار هنرمنــد صنایــع دســتی در اســتان را‬ ‫ظرفیــت خوبــی بــرای جهــش تولیــد برشــمرد و افــزود‪ :‬ســکونت‬ ‫اقــوام گوناگــون موجــب تنــوع محصــوالت صنایــع دســتی در ایــن‬ ‫اســتان شــده و گلســتان را بــه درســتی برازنــده لقــب نگارســتان‬ ‫ایــران کــرده اســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس از ادارات‪ ،‬ارگان هــا‪ ،‬بانک هــا و بیمه هــای گلســتان‬ ‫خواســت از صنایــع دســتی اســتان بــرای دادن هدیــه در مناســبت‬ ‫هــای گوناگــون اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس افــزود‪ :‬بــرای پیگیــری مشــکالت هنرمنــدان صنایــع‬ ‫دســتی اســتان نبایــد بــه یــک روز یــا یــک هفتــه خــاص اکتفــا کــرد‬ ‫بلکــه بایــد گروهــی از هنرمنــدان بــه شــکل منظــم بــا یکدیگــر‬ ‫جلســه گذاشــته و مشــکالت را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای بالقــوه گلســتان گفــت‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫ضــرورت ایجــاد بازارچــه هــای دائمــی صنایــع دســتی مــی تــوان‬ ‫نخســتین شــهرک صنایــع دســتی کشــور را در اســتان ایجــاد کــرد تــا‬ ‫حمایــت از اشــتغال پایــدار در حــوزه صنایــع دســتی محقــق شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان‬ ‫هــم در ایــن جلســه از فعالیــت ‪ ۳۰‬هــزار هنرمنــد در ‪ ۸۰‬رشــته‬ ‫صنایــع دســتی اســتان خبــر داد و گفــت‪ ۱۰۳ :‬فروشــگاه صنایــع‬ ‫دســتی‪ ،‬یــک خانــه صنایــع دســتی و یــک مــوزه صنایــع دســتی در‬ ‫گلســتان فعال اســت و ‪ ۱۰‬اثر از محصوالت صنایع دســتی اســتان‬ ‫نشــان بیــن المللــی و ‪ ۶۴‬اثــر نشــان ملــی دارنــد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری بیــان کــرد‪ ۲۱ :‬رشــته در صنایــع دســتی اســتان‪،‬‬ ‫اســتاندارد اموزشــی داشــته و ‪ ۱۱‬رشــته منســوخ شــده نیــز احیــا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بازاریابــی و فــروش محصــوالت یکــی از‬ ‫مشــکالت هنرمنــدان اســتان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســند تجــاری ســازی‬ ‫محصــوالت گلســتان بــه صــورت پایلــوت در چهــار رشــته ابریشــم‬ ‫بافــی‪ ،‬رودوزی‪ ،‬ســوزن دوزی و ســفالگری اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۶‬بازارچــه صنایــع دســتی در اســتان در دســت اجــرا‬ ‫بــوده و یــا بــزودی عملیــات اجرایــی ان هــا اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫از ســال ‪ ۹۶‬تــا پارســال ‪۱۴۲‬میلیــارد ریــال تســهیالت مشــاغل‬ ‫خانگــی بــرای اشــتغال هــزار و ‪ ۱۴۲‬نفــر در اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫ســعید مازندرانــی بیــان کــرد‪ :‬پارســال ‪۱۲۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫روســتایی بــه ‪ ۸۷۳‬نفــر در گلســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن جلســه تعــدادی از هنرمنــدان صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان دغدغــه هــای خــود را کــه بیشــتر بــر تعییــن تکلیــف بیمــه‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬رفــع مشــکالت بازارچــه هــای صنایــع دســتی‪ ،‬اعمــال‬ ‫معافیــت هــای عــوارض شــهری بــرای غرفــه هــای فعــال صنایــع‬ ‫دســتی‪ ،‬ســاماندهی دوره هــای اموزشــی‪ ،‬ضــرورت تســهیل در‬ ‫اعطــای وام هــای کــم بهــره بــرای تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز‬ ‫صنایــع دســتی و شــتاب دادن بــه ایجــاد بازارچــه صادراتــی متمرکز‬ ‫بــود مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه توســعه باغ هــا‬ ‫بــا نهال هــای پایــه رویشــی موجــب کیفیــت‬ ‫بــاالی محصــول می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ســال هــای‬ ‫گذشــته نهال هــای شناســه دار بــرای نوســازی و‬ ‫اصــاح باغ هــای زردالــو در اختیــار باغــداران قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬الس گــردی‪ ،‬شــاهرودی‪،‬‬ ‫شــمس‪ ،‬رجبعلــی و قیصــر بیشــترین ارقــام‬ ‫کشــت زردالــو در خراســان شــمالی هســتند‪.‬‬ ‫ارزش ریالــی تولیــدات باغــی خراســان شــمالی‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصه کشــاورزی‬ ‫دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۴۳‬هــزار هکتــار بــاغ اســت‪.‬‬ ‫مدارس تخریبی خراسان شمالی‬ ‫کمتر از میانگین کشوری‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬براســاس اعــام ســازمان‬ ‫مرکــزی‪ ،‬اکنــون حــدود ‪ ۱۱‬درصــد از مــدارس اســتان‬ ‫تخریبــی اســت و نیــاز بــه بازســازی دارد کــه ایــن رقــم‬ ‫پایین تــر از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح بــا بیــان اینکــه در ســطح کشــور‪۲۰ ،‬‬ ‫درصــد از مــدارس فرســوده و تخریبــی اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اکنــون ‪ ۱۵۰‬مدرســه بــا ‪ ۸۰۰‬کالس درس در‬ ‫اســتان فرســوده و تخریبــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۳۹‬درصــد از فضاهــای اموزشــی‬ ‫ایــن اســتان مســتحکم و مقــاوم اســت و نیمــی از‬ ‫مــدارس هــم نیــاز بــه مقــاوم ســازی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی از دغدغــه هــای اســتان‬ ‫بویــژه در مرکــز اســتان‪ ،‬پاییــن بــودن ســرانه فضــای‬ ‫اموزشــی اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســرانه فضــای‬ ‫اموزشــی در اســتان ‪ ۵.۵‬مترمربــع اســت کــه از‬ ‫میانگیــن کشــوری کــه ‪ ۵.۸‬مترمربــع اســت‪ ،‬پاییــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ســرانه اموزشــی در‬ ‫شهرســتان بجنــورد‪ ،‬پاییــن تــر از میانگیــن اســتانی‬ ‫اســت بــه طــوری کــه بــه ازای هــر دانــش امــوز تنهــا‬ ‫‪ ۴.۵‬مترمربــع فضــای اموزشــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫فــاح گفــت‪ :‬بــا تــاش و همــت اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز بــرای حــذف‬ ‫مــدارس ســنگی و نیــز برچیــدن بخــاری هــای گازی از‬ ‫مــدارس اســتان محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای حــذف مــدارس ســنگی‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال و بــرای برچیــدن بخــاری های گازی‬ ‫از مــدارس اســتان ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار تامیــن‬ ‫شــد کــه ‪ ۷۰‬درصــد از ایــن رقــم از منابــع ملــی و‬ ‫مابقــی از منابــع اســتانی تامیــن شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مدارس خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۱۷ :‬مدرســه ســنگی حــذف و ‪ ۱۷‬مدرســه‬ ‫بــا ‪ ۳۸‬کالس درس جایگزیــن ان شــده اســت و هــزار‬ ‫و ‪ ۸۱۲‬دســتگاه بخــاری هرمتیــک در ‪ ۲۸۲‬مدرســه‪،‬‬ ‫جایگزیــن بخــاری هــای گازی در اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در خراســان شــمالی ‪۱۵۰‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ایجاد زیرساخ ‬ ‫ت‬ ‫گردشگری در ابشار‬ ‫زیارت گرگان‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫تعویــق زمــان برگــزاری امتحانــات دانشــگاه ازاد گلســتان‪ ،‬کشــف ‪ ۶۲‬تــن چــوب قاچــاق در بندرگــز و ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های گردشــگری در ابشــار زیــارت گــرگان از جملــه خبرهــای کوتــاه روز یکشــنبه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرگــز از اجــرای طــرح اســفالت بانــد شــرقی مســیر شــهر بندرگــز ‪ -‬روســتای گــز بــا اعتبــاری بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن مســیر یکــی از راه هــای پرتــردد شهرســتان اســت کــه بــا اســفالت‬ ‫ایمــن ســازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪253‬‬ ‫کرونا در کمین است‬ ‫عاقبت جدی نگرفتن کرونا در‬ ‫شرق گلستان موجب افزایش‬ ‫ابتال به این بیماری شد‬ ‫ســایه کرونــا همچنــان بــر ســر مــردم گلســتان‬ ‫گســترده اســت و کــم توجهــی بــه رعایــت‬ ‫بهداشــت فــردی و فاصله گــذاری اجتماعــی‬ ‫موجب شــده در یــک هفتــه اخیــر امــار‬ ‫مبتالیــان بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در شــرق ایــن اســتان‬ ‫رونــد صعــودی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫طوالنــی شــدن زمــان مقابلــه بــا کرونــا در‬ ‫کنــار بازگشــایی مراکــز تجــاری‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫بازارهــای هفتگــی باعــث کاهــش تــرس از ایــن‬ ‫بیمــاری و بــی توجهــی بــه رعایــت پروتــکل های‬ ‫بهداشــتی بــه عنــوان مهمتریــن راهــکار ایمنــی‬ ‫در مقابــل ایــن بیمــاری شــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان گنبــدی گفــت‪ :‬توهــم‬ ‫ســاده انــگاری کرونــا در میــان مــردم‬ ‫شــکل گرفته و احســاس کاهــش شــدت ایــن‬ ‫بیمــاری و تنــزل ان بــه یــک ســرماخوردگی در‬ ‫حــال شــکل گیــری همگانــی اســت‪.‬‬ ‫علــی ســرابندی افــزود‪ :‬بســیاری از همکارانــم‬ ‫در محیــط اداره اســتفاده از ماســک را کنــار‬ ‫گذاشــته و نســبت بــه کرونــا بــی تفــاوت شــده‬ ‫بودنــد امــا بعــد از ابتــای مــن بــه ایــن بیمــاری‬ ‫و اگاهــی کامــل از مشــکالت دوران قرنطینــه‬ ‫اجبــاری و دردهــای فــراوان ناشــی از ایــن‬ ‫ویــروس‪ ،‬رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعــی را از ســرگرفتند‪.‬‬ ‫جمــال شــریفی دیگــر شــهروند گنبــدی نیــز‬ ‫از صف هــای شــلوغ نانوایی هــا گالیــه کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬نانوایــی هــا مســایل بهداشــتی را رعایت‬ ‫می کننــد امــا مــردم بــه رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی بــی توجــه شــده و بــه همیــن دلیل از‬ ‫تشــکیل صــف هــای طوالنــی و بهــم چســبیده‬ ‫نیــز واهمــه ندارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا وجــود اعــام تعطیلــی جمعــه‬ ‫بــازار بــه مــدت ‪ ۲‬هفتــه از ســوی ســتاد مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا گنبــدکاووس‪ ،‬روز گذشــته ایــن بــازار‬ ‫بــدون رعایــت مســائل بهداشــتی بازگشــایی و‬ ‫مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در نشســت فوق العــاده چهارشــنبه هفتــه‬ ‫گذشــته ســتاد مقابلــه بــا کرونــا گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫عــاوه بــر تصمیــم بــه تعطیلــی جمعــه بــازار‪،‬‬ ‫ورود و خــروج خــودرو بــه دریاچــه مصنوعــی و‬ ‫پــارک الغدیــر و برپایــی چادرهــای عــزا نیــز بــه‬ ‫مــدت ‪ ۲‬هفتــه ممنــوع اعــام شــد‪.‬‬ ‫دکتــر فرهــاد بدیعــی رییــس شــبکه بهداشــت‬ ‫و درمــان گنبــدکاووس هــم در ایــن پیونــد‬ ‫گفــت‪ :‬نتیجــه کــم رنــگ شــدن رعایــت‬ ‫اصــول اولیــه بهداشــتی ماننــد فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اســتفاده از ماســک و دســتکش‪،‬‬ ‫دســت نــدادن و پرهیــز از حضــور در تجمعــات‬ ‫ماننــد مراســم عروســی و عــزا‪ ،‬افزایــش شــیوع‬ ‫کرونــا در شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫نخی بندی مشغله هر روزنوغانداری در رازوجرگالن‬ ‫نوغانــداری‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از مشــاغل‬ ‫اصلــی مرزنشــینان خراســان شــمالی در‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن‪ ،‬بــه علــت اشــباع‬ ‫بــازار از نــخ ابریشــم وارداتــی‪ ،‬بــازار خــود را از‬ ‫دســت داده و کاهــش قیمت هــا و درامــد‪،‬‬ ‫موجــب بی رغبتــی اهالــی منطقــه بــه تولیــد‬ ‫پیلــه ابریشــم شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــدی اضافــه می کنــد‪ :‬بعیــد نیســت بــا‬ ‫ایــن وضعیــت قیمــت و بــازار پیله هــا‪ ،‬بزودی‬ ‫شــاهد کمرنــگ شــدن ایــن حرفــه و عــدم‬ ‫رغبــت جوانــان بــه ایــن شــغل ابــا و اجــدادی‬ ‫خــود باشــیم‪.‬‬ ‫نوغــان‪ ،‬باغ هــای توت‪ ،‬کرم ابریشــم‪ ،‬پیله و‬ ‫بعــد ناگهــان چرخ نخ ریســی ســنتی‪ ،‬فرایندی‬ ‫اســت کــه از ســال هــا پیــش مردمــان منطقــه‬ ‫مــرزی جــرگالن را از ابتــدای اردیبهشــت تــا‬ ‫اواخــر تابســتان درگیــر خــود مــی کــرد‪ ،‬اگرچــه‬ ‫نــخ ریســی ســنتی مــدت هــا اســت کــه بــه‬ ‫خاطــره هــا پیوســته‪ ،‬ولــی بــا واردات بــی‬ ‫رویــه نــخ هــای ابریشــم از کشــورهای دیگــر‬ ‫و اشــباع شــدن بــازار ابریشــم‪ ،‬بــدون شــک‬ ‫در اینــده تنهــا تصویــری محــو از مناظــر زیبــای‬ ‫توتســتان هــا در یادهــا خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫محمــود حمیدیــان‪ ،‬دیگــر نوغانــدار ایــن‬ ‫منطقــه بــا بیــان اینکــه نوغانــداران بــا توجــه‬ ‫بــه وضعیــت مالــی ضعیــف خــود نیازمنــد‬ ‫پــول نقــد هســتند و بــر ایــن اســاس پیلــه‬ ‫تولیــدی خــود را خــام مــی فروشــند‪ ،‬مــی‬ ‫گویــد‪ :‬وضعیــت فــروش پیلــه هــا به گونــه ای‬ ‫اســت کــه بــر خــاف پارســال برخــی از انها هر‬ ‫کیلوگــرم پیلــه تــر را حتــی بــا بهــای ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال هــم بــه دالل هــا فروختــه انــد‪.‬‬ ‫نوغــان داری یکــی از صنعــت هــای رایــج در‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی و بــه گفتــه اهالــی‬ ‫ان تنهــا دلخوشــی بیــش از هــزار خانــوار‬ ‫جرگالنــی بــرای کســب درامــد و عاملــی بــرای‬ ‫رفــع محرومیــت از ایــن منطقــه کــم برخــوردار‬ ‫اســت کــه بــا کســب رتبــه اول کشــوری در‬ ‫کیفیــت و میــزان بهــره وری پیلــه ابریشــم‪،‬‬ ‫توانمنــدی خــود را در ایــن صنعــت ابــا و‬ ‫اجــدادی بــه اثبــات رســانده اســت‪.‬‬ ‫دیگــر نوغانــدار منطقــه ترکمــن نشــین‬ ‫جــرگالن نیــز اضافــه مــی کنــد‪ :‬نوغانــداری‬ ‫و تولیــد پیلــه ابریشــم بــه تازگــی بــا توســعه‬ ‫توتســتان هــا جــان گرفتــه بــود ولــی اگــر‬ ‫وضعیــت قیمــت هــا ایــن گونــه باشــد‪،‬‬ ‫مطمئــن هســتیم تــا ‪ ۲‬ســال اینــده چیــزی بــه‬ ‫عنــوان پــرورش پیلــه ابریشــم در ایــن منطقــه‬ ‫مــرزی وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در گذشــته پیلــه هــای ابریشــم بــا دســتان‬ ‫توانمنــد زنــان ایــن منطقــه رشــته و از ان در‬ ‫بافــت فــرش هــای منحصر به فــرد با رنگهایی‬ ‫زیبــا اســتفاده مــی شــد ولــی هــم اکنــون‬ ‫فراینــد تولیــد ابریشــم بــا خــام فروشــی پایــان‬ ‫مــی گیــرد بــه گونــه ای کــه انــدک شــمار بانوان‬ ‫هنرمنــد ترکمــن‪ ،‬بــرای خلــق اثار زیبــای خود‪،‬‬ ‫نــخ هــای ابریشــم را از اســتان هــای همجــوار‬ ‫همچــون خراســان رضــوی تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫رســول فــروزش بــا بیــان اینکــه نوغانــداران‬ ‫مجبــور بــه خــام فروشــی پیلــه هــای ابریشــم‬ ‫هســتند‪ ،‬خاطرنشــان می کند‪ :‬اگرچه در این‬ ‫منطقــه اســتفاده از ابریشــم رونــق خاصــی‬ ‫دارد ولــی بــه دلیــل عــدم وجــود دســتگاه های‬ ‫نــخ ریســی و پیلــه خشــک کنــی‪ ،‬پیلــه هــای‬ ‫ابریشــم بــه صــورت تــر بــه دالالن فروختــه‬ ‫مــی شــود ولــی دوبــاره مجبــور هســتیم‪ ،‬نــخ‬ ‫هــای ابریشــمی را بــرای تولیــد فــرش هــای‬ ‫دســتباف از اســتان هــای همجــوار وارد کنیــم‪.‬‬ ‫قیمت فروش پیله با سختی های تولید‬ ‫همخوانی ندارد‬ ‫واردات بی رویه نخ ابریشم‪ ،‬بالی جان‬ ‫نوغانداران‬ ‫یکــی از نوغانــداران فعــال در منطقــه ترکمــن‬ ‫نشــین جــرگالن بــا بیــان اینکــه نوغانــداری‬ ‫شــغلی فصلی و ســخت اســت‪ ،‬می گوید‪ :‬این‬ ‫شــغل ســختی ها و مــرارت هــای فراوانــی دارد‬ ‫و متاســفانه امســال قیمــت پیلــه بســیار پاییــن‬ ‫امــده اســت کــه در چنیــن شــرایطی درامــد‬ ‫فعــاالن ایــن بخــش بــه جیــب دالالن مــی رود‪.‬‬ ‫بخشــدار جــرگالن بــا بیــان اینکــه واردات بــی‬ ‫رویــه ابریشــم بــه تولیــد پیلــه تــر و در نهایــت‬ ‫تولید ابریشــم در این شهرســتان مرزی اســیب‬ ‫هــای زیــادی وارد مــی کنــد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬اگرچــه‬ ‫ســال گذشــته قیمــت هــر کیلوگرم پیله تــر ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار ریــال بــود ولــی بــا ایجــاد فضــای رقابتــی‬ ‫بیــن برخــی از تاجــران تــا ‪ ۸۵۰‬هــزار ریــال نیــز‬ ‫فــروش رفــت ولــی امســال بــه دلیــل اشــباع‬ ‫شــدن بــازار ابریشــم‪ ،‬پیلــه هــای تــر بــه قیمــت‬ ‫پارســال هــم بــه فــروش نخواهــد رســید‪.‬‬ ‫اوغــل بایــرام محمــدی مــی افزایــد‪ :‬در واقــع‬ ‫امســال هزینــه های نگهــداری و پــرورش کرم‬ ‫ابریشــم خیلــی بــاال رفتــه اســت‪ ،‬حــال انکــه‬ ‫متاســفانه پیله را حتی با قیمت پارســال هم‬ ‫نمــی تــوان فروخــت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت معدن و تجارت‬ ‫اولویت های وزارت صمت‬ ‫در سال جهش تولید‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم در روســتاها بــدون توجــه‬ ‫بــه رعایــت مســائل بهداشــتی مراســم عروســی‬ ‫بــا حضــور میهمانــان زیــاد برگــزار می کننــد کــه‬ ‫تمــاس نزدیــک افــراد حاضــر در ایــن گونــه‬ ‫مراســم هــا از عوامــل شــیوع کرونــا اســت‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حســین مــدرس خیابانــی درجلســه‬ ‫ویدئوکنفرانســی ســتاد وزارت صمــت بــا روســا و‬ ‫معاونیــن ســازمان هــای صنعــت معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان هــا ‪ ،‬گفــت ‪ :‬دو نکتــه مهــم بــرای دســتیابی‬ ‫بــه اهــداف ‪ ،‬تعییــن اولویــت هــا و تمرکــز‬ ‫همــه منابــع و امکانــات بــرای رســیدن بــه ان‬ ‫اولویــت هــا اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬اولویــت هــای وزارت صمــت‬ ‫در ســال جــاری در چهــار محــور جهــش‬ ‫تولیــد ‪ ،‬اتمــام طــرح هــا و پــروژه هــای نیمــه‬ ‫تمــام ‪ ،‬توســعه صــادرات و کنتــرل واردات و‬ ‫مدیریــت و تنظیــم بــازار مــی باشــد ‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬برگزاری مراســم عروسی‬ ‫در برخــی تاالرهــای شــهر گــزارش شــده بــود کــه‬ ‫تذکــرات جــدی در ایــن رابطــه از ســوی نیــروی‬ ‫انتظامــی بــه تاالرهــای متخلــف داده شــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس هــم‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر حــدود ‪ ۸۵‬بیمــار‬ ‫مشــکوک بــه کرونــا از شــرق گلســتان در‬ ‫بیمارســتان های ایــن شهرســتان بســتری‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬پارســال تــا حــدودی‬ ‫وضعیــت قیمــت هــا خــوب بــود و برخــی‬ ‫نوغانــداران پیلــه تــر را هــر کیلوگــرم تــا ‪۸۵۰‬‬ ‫هــزار ریــال مــی فروختنــد ولــی امســال شــاید‬ ‫نتواننــد پیلــه تولیــدی خــود را بــا قیمــت ‪۷۵۰‬‬ ‫هــزار ریــال هــم بفروشــند‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت در جلســه‬ ‫ویدئوکنفرانســی ســتاد وزارت صمــت بــا روســا‬ ‫و معاونیــن ســازمان هــای صنعــت معــدن‬ ‫و تجــارت اســتان هــا ‪ ،‬اولویــت هــا و برنامــه‬ ‫هــای وزارت صمــت در ســال ‪ ۹۹‬را اعــام نمود‬ ‫بــه گفتــه مــدرس خیابانــی ‪ ،‬بــرای تحقــق‬ ‫محــور جهــش تولیــد ‪ ،‬تامیــن مــواد اولیــه‬ ‫‪ ،‬شناســایی بازارهــای صادراتــی ‪ ،‬تعمیــق و‬ ‫توســعه ســاخت داخــل و تامیــن نقدینگی را‬ ‫مــورد هــدف قــرار داده ایــم ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــرای محقــق شــدن محــور اتمــام‬ ‫طــرح هــا و پــروژه هــای نیمــه تمــام الزم اســت‬ ‫‪ ۴‬شــاخص بــه ثمــر برســد کــه شــامل مشــارکت‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده اظهــار داشــت ‪ :‬بــا وجــود‬ ‫ضــرورت رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعــی‪ ،‬در یــک هفتــه‬ ‫اخیــر خودمراقبــی افــراد کمتــر شــده و شــکل‬ ‫گیــری تجمعــات بــرای شــرکت در مراســم عــزا و‬ ‫عروســی و حضــور در تفرجگاه هــای شهرســتان‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫توقف تخلیه پساب ید به مراتع گلستان‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نتیجــه کــم توجهــی مــردم‬ ‫بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی‪ ،‬افزایــش ‪ ۲‬برابــری‬ ‫تعــداد بســتری افــراد مشــکوک بــه کرونــا در‬ ‫گنبــدکاووس نســبت بــه اوایــل خــرداد اســت‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان بــا اشــاره بــه شکســته شــدن یکــی از دیواره هــای ســد نگهدارنــده‬ ‫پســاب کارخانجــات یــد در اینچه بــرون در هفتــه گذشــته اظهــار داشــت‪ :‬محــل نفــوذ‬ ‫اب از ایــن واحــد به طــور کامــل مســدود شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬شکســتگی دیواره تــاالب اینچه‬ ‫کــه موجــب تخلیــه پســاب یــد بــه مراتع شــمالی اســتان گلســتان شــده بود‪ ،‬بازســازی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــا مشــارکت مدیــران صنعــت یــد گلســتان و همراهــی بخــش‬ ‫پــوالد نجاهــی مــی افزایــد‪ :‬بــا وجــود اینکــه‬ ‫هزینــه هــای تولیــد و نگهــداری از کــرم‬ ‫ابریشــم بــاال رفتــه اســت‪ ،‬ولــی برخــی از‬ ‫تجــار ابریشــم از مناطــق کاشــان و رشــت‪،‬‬ ‫کــه هــر ســاله پیلــه هــای ایــن منطقــه را بــا‬ ‫قیمــت خوبــی خریــداری مــی کردنــد‪ ،‬دلیــل‬ ‫ایــن کاهــش قیمــت هــا را اشــباع شــدن بــازار‬ ‫ایــن محصــول بــا واردات بــی رویــه نــخ هــای‬ ‫ابریشــمی از چیــن و دیگــر کشــورها عنــوان‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫اقدامات حمایتی دولت مطلوب بوده است‬ ‫نجاهــی بــا بیــان اینکــه اقدامــات بســیار‬ ‫خوبــی از ســوی دولــت بــرای توســعه‬ ‫نوغانــداری در جهــت محرومیــت زدایی از این‬ ‫شهرســتان مــرزی انجــام شــده اســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫مــی کنــد‪ :‬یــک کارگاه پیلــه خشــک کنــی و‬ ‫‪ ۲۸‬هکتــار توتســتان در روســتای کالتــه بهــار‬ ‫بــرای ایجــاد اشــتغال و تکمیــل زنجیــره تولیــد‬ ‫در ایــن شهرســتان ایجــاد شــده اســت ولــی‬ ‫متاســفانه تاکنــون اســتقبال خوبــی از کارگاه‬ ‫پیلــه خشــک کنــی صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بخشــدار جــرگالن مــی افزایــد‪ :‬از انجــا کــه‬ ‫ایــن منطقــه محــروم و کــم برخــوردار اســت‪،‬‬ ‫نوغانــداران خواهــان ان هســتند کــه ســریعا‬ ‫حاصــل دســترنج خــود را بــه نقدینــه تبدیــل‬ ‫کننــد زیــرا بــه اعتقــاد انهــا خشــک کــردن پیلــه‬ ‫هــا بــه لحــاظ ســوداوری چنــدان تفاوتــی بــا‬ ‫فــروش پیلــه هــای تــر نــدارد‪.‬‬ ‫نجاهــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون ‪۸۰‬‬ ‫درصــد پیلــه هــای کــرم ابریشــم ایــن منطقــه‬ ‫امــاده فــروش اســت‪ ،‬تصریــح مــی کنــد‪:‬‬ ‫در حقیقــت خشــک کــردن پیلــه هــا بــرای‬ ‫کشــاورزان هزینــه هایــی دارد و معمــوال‬ ‫نوغاندارانی‪ ،‬حاصل دسترنج خود را به کارگاه‬ ‫هــای پیلــه خشــک کنــی تحویــل مــی دهند که‬ ‫فعــا نیــازی بــه پــول نقــد نداشــته باشــند ولــی‬ ‫بــا وضعیــت پیــش امــده‪ ،‬عمــده فعــاالن ایــن‬ ‫بخــش مــی خواهنــد بــه هــر قیمتی شــده پیله‬ ‫هــای خــود را ســریع بفروشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن شهرســتان مــرزی بــه‬ ‫لحــاظ بهــره وری و کیفیــت تولید پیله ابریشــم‬ ‫رتبــه نخســت کشــور را دارد‪ ،‬خاطرنشــان مــی‬ ‫کنــد‪ :‬اگــر ایــن کاهــش قیمــت هــا ادامــه‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بــدون شــک در کمتــر از ‪ ۲‬ســال‬ ‫شــاهد بــی رغبتــی اهالــی بــرای پــرورش کــرم‬ ‫ابریشــم خواهیــم بــود و ایــن صنعــت نیــز‬ ‫علیرغــم اقدامــات توســعه ای و هزینــه هــای‬ ‫صــورت گرفتــه بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود‪.‬‬ ‫درخواست ‪ ۱۲۵‬میلیارد ریال اعتبار برای‬ ‫نوغانداری خراسان شمالی‬ ‫بخــش خصوصــی واقعــی ‪ ،‬اجــرای طرح هــای نیمه‬ ‫تمــام در اســتان هــای مــرزی و کمتــر برخــوردار بــا‬ ‫مشــارکت بخــش خصوصــی و نهادهــای عمومــی‬ ‫غیردولتــی ‪ ،‬تکمیــل طرح هــای گلوگاهــی در‬ ‫زنجیــره تولیــد و تامیــن ســرمایه طــرح هــای نیمــه‬ ‫تمــام مــی باشــد ‪.‬‬ ‫وی اظهــار نمــود ‪ :‬در محــور توســعه صــادرات‬ ‫و کنتــرل واردات ‪ ،‬تمرکــز بــر صــادرات بــه ‪۱۵‬‬ ‫کشــور همســایه ‪ ،‬تقویــت مبــادالت تجــاری‬ ‫از طریــق اســتان هــای مــرزی ‪ ،‬محدودیــت‬ ‫و ممنوعیــت ثبــت ســفارش کاال هــای دارای‬ ‫مشــابه تولیــد داخلــی و غیــر ضــرور و اجــرای‬ ‫طرح هــای تجــاری زیرســاختی و لجســتیکی را‬ ‫مــورد هــدف قــرار داده ایــم ‪.‬‬ ‫مــدرس خیابانــی گفــت ‪ :‬بــرای تحقــق‬ ‫مدیریــت و تنظیــم بــازار بایــد تامیــن کاال و‬ ‫ذخایــر اســتراتژیک بــا اولویــت تولیــد داخلــی‬ ‫‪ ،‬تســریع در اصــاح شــبکه توزیــع ‪ ،‬کنتــرل‬ ‫و نظــارت بــر بــازار بــا اولویــت انبارهــا و مراکــز‬ ‫نگهــداری کاال و پرداختــن بــه مقولــه قیمــت و‬ ‫تــداوم اجــرای پویش برچســب قیمــت را مورد‬ ‫نظــر قــرار دهیــم ‪.‬‬ ‫دولتــی ‪ ۱۰‬دســتگاه پمــپ و کفکــش به صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته مشــغول انتقــال اب جــاری‬ ‫شــده در دشــت بــه داخــل تــاالب هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬احــداث چــاه تزریــق پســاب کارخانجــات یــد بــه اعمــاق زمیــن کــه از جملــه‬ ‫تاکیــدات زیسـت محیطی بــوده باوجــود هزینه هــای بــاالی ایــن کار‪ ،‬از چنــد مــاه قبــل‬ ‫در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در روزهــای گذشــته ‪ ۲‬بــار از محــل ایــن حادثــه بازدیــد و تذکــرات‬ ‫شــدیدی را بــرای ترمیــم شکســتگی و ضــرورت اتخــاذ تمهیــدات کافی بــرای بروز مجدد‬ ‫ایــن حادثــه داده بود‪.‬گلســتان تنهــا اســتان اســتخراج کننــده یــد در کشــور اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم‬ ‫ابریشــم ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی نیــز مــی گویــد‪ ۱۲۵ :‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای ســاخت تلنبــار و خریــد دســتگاه‬ ‫ابریشم کشــی‪ ،‬به ســازمان مدیریت و برنامه‬ ‫ریــزی درخواســت شــده اســت کــه امیــد‬ ‫مــی رود اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫علیرضــا صــادق مــی افزایــد‪ :‬تامیــن ‪۴۰‬‬ ‫دســتگاه ابریشــم کشــی و ســاخت ‪ ۵۰۰‬تلنبار‬ ‫بــرای توســعه نوغانــداری در دســت پیگیــری‬ ‫اســت کــه بــرای تحقــق ایــن درخواســت‪۱۲۵ ،‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از محــل منابــع ســفر‬ ‫رهبــر انقــاب بــه اســتان‪ ۱۱۷ ،‬میلیــارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بــرای توســعه صنعــت نوغانداری‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت‪ ،‬اظهــار مــی دارد‪ :‬نیمی‬ ‫از ایــن اعتبــار بــه معاونــت بهبــود تولیــدات‬ ‫دامــی و نیــم دیگــر بــه معاونت بهبــود تولیدات‬ ‫گیاهــی اختصــاص یافــت و بــا ایــن اعتبــار‬ ‫ســاخت فضــای اداری‪ ،‬اتــاق تفریــخ‪ ،‬ســالن‬ ‫هــای پــرورش و ســایر فضاهــا بــه مســاحت‬ ‫‪ ۶۵۳‬مترمربــع ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم‬ ‫ابریشــم ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه تــاش داریــم تــا پیلــه‬ ‫تــر نوغانــداران اســتان بــه صــورت توافقــی‬ ‫خریــداری شــود مــی گویــد‪ :‬نــرخ خریــد پیلــه‬ ‫تــر بــه صــورت توافقــی بــه ازای هــر کیلوگــرم‪،‬‬ ‫‪ ۶۵۰‬تــا ‪ ۷۵۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫صــادق بــا اشــاره بــه خریــد پیلــه تــر از‬ ‫نوغانــداران مــی افزایــد‪ :‬خریــد تضمینــی پیلــه‬ ‫تــر در دســتور کار اســت امــا نــرخ اعــام شــده‬ ‫بــرای خریــد تضمینــی‪ ،‬پاییــن اســت از ایــن‬ ‫رو نوغانــداران تمایلــی بــه عرضــه ان بــه ایــن‬ ‫روش ندارنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور مــی شــود‪ :‬نــرخ خریــد تضمینی پیله‬ ‫تــر بــه ازای هــر کیلوگــرم‪ ۳۳۰ ،‬هزار ریال اســت‪،‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت این محصــول در‬ ‫بــازار بســیار بیشــتر از ایــن رقم اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن بــا دارا بــودن‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار نفــر جمعیــت در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری‬ ‫مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۷‬هــزار خانــوار ترکمــن اهل ســنت در‬ ‫بخــش جــرگالن کــه یکــی از بخــش هــای ســه‬ ‫گانــه ایــن شهرســتان اســت‪ ،‬ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫هــزار خانــوار در ایــن بخــش بــه نوغانــداری‬ ‫مــی پردازنــد و چهــار هــزار خانــوار جرگالنــی‬ ‫نیــز بافنــده قالــی و قالیچــه هــای ترکمنــی و‬ ‫ابریشــمی هســتند‪.‬‬ ‫صدور کارت خرید اعتباری برای‬ ‫دارندگان سهام عدالت‬ ‫ســخنگوی ســهام عدالــت اعــام کــرد‪:‬‬ ‫مشــموالن ســهام عدالــت می تواننــد از‬ ‫طریــق نظــام بانکــی بــه میــزان ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫ارزش ســهام عدالــت خــود‪ ،‬کارت اعتبــاری‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫حســین فهیمــی گفــت‪ :‬بعــد از جلســه‬ ‫شــورای هماهنگــی اقتصــادی رئیــس جمهــور‬ ‫و اعــام رئیــس کل بانــک مرکــزی‪ ،‬یکــی از‬ ‫امکانــات قابــل توجه که در اختیار مشــموالن‬ ‫قــرار گرفتــه اســت پرداخــت اعتبــاری بــه‬ ‫مشــموالن ســهام عدالــت اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مشــموالن ســهام عدالــت‬ ‫می تواننــد از طریــق نظــام بانکــی تــا ســقف‬ ‫‪ ۵۰‬الــی ‪ ۶۰‬درصــد از ارزش دارایــی ســهام‬ ‫عدالــت خــود‪ ،‬کارت اعتبــاری دریافــت کننــد‬ ‫و بــا اســتفاده از ان می تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫مراکــز خریــد‪ ،‬بصــورت اعتبــاری خریــد کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۲۹ :‬مهــد کــودک اســتان بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا خســارت دیدنــد کــه ایــن‬ ‫وضعیــت موجــب شــده تــا برخــی از ان هــا در اســتانه تعطیلــی کامــل قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫علی اکبر صحرانورد اظهار داشت‪ ۹۰ :‬درصد این مهدهای کودک استیجاری هستند و بیشترین مشکالت اقتصادی نیز در این بخش است‪.‬‬ ‫ک بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی پیــش امــده و مشــکالتی کــه کرونــا ایجــاد کــرده اســت بــه دنبــال تعطیلــی‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی از مدیــران مهدهــای کــود ‬ ‫کامــل ایــن مراکــز اموزشــی هســتند‪،‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه برخــی خانــواده هــا نیــز در پــی بازپــس گرفتــن شــهریه هــای پرداختــی بــه مهدهــای کــودک هســتند اظهــار داشــت‪ :‬ایــن وضعیــت‬ ‫ادامــه کار را بــرای مهدهــای کــودک دشــوار کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۲۹‬مهد کودک‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫به علت کرونا‬ ‫خسارت دیدند‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ترکمنستان خلف وعده کرد‬ ‫خانه هایی سوار براب در شهر مرزی غالمان‬ ‫بــاال امــدن ســطح اب هــای زیرزمینــی در شــهر‬ ‫مــرزی غالمــان از توابــع شهرســتان راز و جــرگالن‬ ‫کــه از حــدود هفــت مــاه پیــش اغــاز شــده‬ ‫و همچنــان ادامــه دارد‪ ،‬ســاکنان ایــن شــهر‬ ‫خراســان شــمالی را بــه ســتوه اورده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت کــه بــا وجــود‬ ‫اماده بــودن تونــل بهداشــتی راه اندازی شــده در‬ ‫نقطــه صفــر مــرزی در اینچه بــرون بــه عنــوان‬ ‫مصوبــه نشســت مشــترک کارگــروه ‪ ۲‬کشــور در ‪۱۰‬‬ ‫خــرداد‪ ،‬ترکمنســتان بــه وعــده خــود بــرای بازکــردن‬ ‫ایــن مــرز عمــل نکــرد‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی گفــت‪ :‬نمونــه همیــن تونل‬ ‫در نقطــه صفــر مــرزی کشــور ترکمنســتان هــم‬ ‫ایجــاد شــده‪ ،‬امــا مجــوز بازگشــایی‪ ،‬تــردد و اغــاز‬ ‫مبــادالت تجــاری ‪ ۲‬کشــور بایــد از ســوی کشــور‬ ‫همســایه صــادر شــود‪.‬‬ ‫در نشســت ‪ ۱۰‬خــرداد امســال کارشناســان‬ ‫اقتصــادی ‪ ۲‬کشــور کــه بــه صــورت ویدیو کنفرانس‬ ‫برگــزار شــد و از طــرف مقامــات گلســتانی معــاون‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان‬ ‫بــه همــراه مدیــران کل گمــرکات و حمــل و نقــل‬ ‫اســتان در ایــن نشســت حضــور داشــتند‪ ،‬مقــرر‬ ‫شــد کــه طرفیــن بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫و ضدعفونــی نقــاط مشــترک مــرزی نســبت بــه‬ ‫بازگشــایی مــرز و تــردد ریلــی و زمینــی یکدیگــر از‬ ‫روز ‪ ۲۱‬خــرداد اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ترکمنســتان از اوایــل اســفند ‪ ۹۸‬و در پــی همــه‬ ‫گیــری ویــروس کرونــا‪ ،‬مــرز خــود در اینچــه بــرون‬ ‫گلســتان را روی تریلی هــا و کامیون هــای ترانزیــت‬ ‫ایــران و دیگــر کشــورها بســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود تــاش مقامــات دو کشــور از جملــه‬ ‫تمــاس تلفنــی یــک مــاه پیــش رییــس جمهــوری‬ ‫ایــران بــا همتــای ترکمنســتانی بــرای از ســرگیری‬ ‫تبــادالت مــرزی و نیــز نشســت کارگــروه دو کشــور‬ ‫در ‪ ۱۰‬خرداد امســال هنوز این کشــور از بازگشــایی‬ ‫مرزهــای خــود بــر روی خودروهــای ترانزیــت و‬ ‫صادراتــی ایــران خــودداری می کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ترکمنســتان نــه تنهــا مــرز اینچــه بــرون بلکــه هیــچ‬ ‫کــدام از مرزهــای خــود بــا جمهــوری اســامی را‬ ‫بازگشــایی نکــرده اســت‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬بــا وجــود تــاش هــای زیــاد‬ ‫گمــرکات و نیــز مرزبانــی گلســتان بــرای مالقــات‬ ‫بــا مقامــات ترکمنســتان امــا مســووالن ایــن کشــور‬ ‫پاســخی بــه درخواســت مســووالن ایــن اســتان‬ ‫نمی دهنــد و حتــی گرفتــن نامــه از طــرف ایرانــی‬ ‫را هــم بــا رعایــت تشــریفات بهداشــتی انجــام مــی‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا وجــود امــاده شــدن تونــل‬ ‫ضدعفونــی در داخــل خــاک ‪ ۲‬کشــور و در نقطــه‬ ‫صفــر مــرزی و بــا وجــود موافقــت بــرای بازگشــایی‬ ‫مــرز ریلــی در ‪ ۲۱‬خــرداد امــا کشــور ترکمنســتان بــه‬ ‫ایــن تعهــد خــود عمــل نکــرد‪.‬‬ ‫حســینی تصریــح کــرد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۱۳۱‬واگــن‬ ‫بــاری کــه ‪ ۸۲‬واگــن ان حامــل بــار ســیمان‪ ،‬انــواع‬ ‫فلــزات و اجنــاس پالســتکی هســتند‪ ،‬در مــرز‬ ‫اینچــه بــرون امــاده ورود بــه خــاک ترکمنســتان‬ ‫اســت کــه اجــازه ورود بــه انهــا داده نشــد‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون مرکــز گمــرکات ایــن اســتان بــوده و‬ ‫زیرمجموعــه ان پایانه هــای صادراتــی در گــرگان‬ ‫و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی در گــرگان‪،‬‬ ‫گمــرک بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه بین المللــی‬ ‫گــرگان اســت‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهــن‬ ‫بیــن المللــی قزاقســتان – ترکمنســتان – ایــران و‬ ‫گــذر ان از اینچــه بــرون‪ ،‬خدمــات گمــرک ریلــی نیــز‬ ‫بــه فعالیــت معمــول در مجموعــه گمــرکات اســتان‬ ‫اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪1399603120010020643642‬‬ ‫هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1399114412001000003‬متقاضــی ســتایش عجــم فرزنــد‬ ‫شــعبان شناســنامه –کدملــی ‪ 970192665-‬صــادره‬ ‫مشــهد واقــع در اراضــی اوزینــه در ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪70/75‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪12862‬فرعــی از ‪ -3‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم‬ ‫نماید‪.‬میم‪.‬الــف‪4238 :‬‬ ‫شــهروندان غالمــان می گوینــد بــاال امــدن ســطح‬ ‫اب‪ ،‬ســبب نم دیدگــی منــازل شــده اســت‪،‬‬ ‫دیوارهــای واحدهــای مســکونی تــرک برداشــته‬ ‫و انــان را مســتاصل کــرده اســت‪ .‬دیوارهــای‬ ‫مرطــوب‪ ،‬تمــام فــرش هــا و اثــاث منــزل را دچــار‬ ‫نم زدگــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫دیگــر نگرانــی غالمانــی هــا‪ ،‬قدیمــی و خشــت‬ ‫و گلــی بــودن واحدهــای مســکونی اســت‪ ،‬کــه‬ ‫مبــادا‪ ،‬ایــن ســازه هــا‪ ،‬در برابــر اثــار رطوبــت‪،‬‬ ‫دوام نیــاورد و بــر سرشــان اوار شــود کــه البته این‬ ‫نگرانــی بیجــا هــم نیســت و بــر اســاس گــزارش‬ ‫هــای رســیده‪ ،‬تاکنــون دیــوار چنــد واحــد دامــداری‬ ‫ایــن شــهر بــر اثــر بــاال امــدن ســطح اب و رطوبــت‬ ‫بــاال‪ ،‬فروریختــه اســت‪.‬‬ ‫شــهر غالمــان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬خانــوار جمعیــت‬ ‫دارد کــه زندگــی حــدود ‪ ۲۰۰‬خانــوار ان از ایــن‬ ‫موضــوع متاثــر شــده و در خطــر هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬مــردم محــل و پیــران غالمــان می‬ ‫گوینــد کــه علــت بــاال امــدن ســطح اب‪ ،‬ابگیــری‬ ‫ســد غالمــان در باالدســت شــهر اســت کــه نفــوذ‬ ‫اب ســد در زمیــن ســبب شــده تــا ایــن مشــکل‬ ‫گریبانگیــر مــردم شــود‪.‬‬ ‫قدیمی ترهــای ایــن شــهر بــر ایــن باورنــد کــه‬ ‫تاکنــون بــاال امــدن ســطح اب را تجربــه نکــرده‬ ‫و چنیــن صحنــه هایــی را ندیــده انــد‪ ،‬ایــن امــر‬ ‫در غالمــان ســابقه نداشــته اســت و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه شــرکت اب منطقــه ای اعــام‬ ‫کــرده اســت کــه بــاال امــدن ســطح اب در شــهر‬ ‫غالمــان‪ ،‬هیــچ ارتباطــی بــا ســد نــدارد‪.‬‬ ‫مردم بومی تجربه ای از این مشکل ندارند‬ ‫پیــران شــهر غالمــان‪ ،‬اعــام مــی کننــد کــه تاکنــون‬ ‫باالامــدن ســطح اب در ایــن منطقــه را تجربــه نکــرده و‬ ‫چنیــن صحنــه هایــی را ندیــده انــد‪ ،‬ایــن امــر در غالمان‬ ‫ســابقه نداشــته اســت امــا شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه باالامــدن ســطح اب در شــهر‬ ‫غالمــان‪ ،‬ارتباطــی بــا ســد نــدارد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای شــهر غالمــان در ایــن بــاره مــی‬ ‫گویــد‪ :‬مســووالن بایــد فکــری بکننــد‪ ،‬مــردم از‬ ‫هفــت مــاه پیــش بــه شــدت بــا مشــکل روبــه رو‬ ‫شــده و دیگــر بــه امــان امــده انــد‪.‬‬ ‫عبدالخالــق کمالــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم‬ ‫منطقــه‪ ،‬علــت بــاال امــدن ســطح اب را ابگیــری‬ ‫ســد غالمــان مــی داننــد‪ ،‬اظهــار مــی کنــد‪ :‬ســد‬ ‫غالمــان ‪ ۲‬ســال پیــش بــه بهــره بــرداری رســید‬ ‫و گفتــه مــی شــود نفــوذ اب ســد در بــروز ایــن‬ ‫مشــکل موثــر بــوده اســت‪ ،‬امــا شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای ایــن موضــوع را رد کــرده و معتقــد‬ ‫اســت کــه ســد‪ ،‬تاثیــری در ایــن وضعیــت نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون حــدود ‪ ۲۰۰‬خانــواده‪،‬‬ ‫گریبانگیــر مشــکالت ناشــی از بــاال امــدن ســطح‬ ‫اب هســتند‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬اکنــون برخــی خانــه هــا‬ ‫تــرک برداشــته اســت‪ ،‬ســطح اب بــاال اســت و بــه‬ ‫خانــه هــا نفــوذ کــرده و حتــی فــرش هــای کــف‬ ‫خانــه هــا دچــار رطوبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن منتخــب مــردم خاطرنشــان مــی کنــد‪:‬‬ ‫مســووالن گفتــه انــد کــه خســارت دیــدگان را‬ ‫بــرای بازســازی واحدهــای مســکونی‪ ،‬از محــل‬ ‫تســهیالت طرح ویژه مســکن روســتایی‪ ،‬حمایت‬ ‫مــی کننــد امــا مبلــغ تســهیالت کــم اســت و نمــی‬ ‫توانــد مشــکل گشــا باشــد‪ ،‬بــا ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫نمــی تــوان زمیــن خریــد و خانــه ســاخت‪.‬‬ ‫کمالــی بــا اشــاره بــه اینکــه واحدهــای در معــرض‬ ‫خطــر‪ ،‬بایــد جابــه جــا شــوند‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــه نظر می‬ ‫رســد واحدهــای درگیــر بــا مشــکل بــاال امــدن ســطح‬ ‫اب‪ ،‬بایــد جابــه جــا شــوند‪ ،‬ســاختن واحــد مســکونی‬ ‫در ایــن محــل‪ ،‬اشــتباه و تکــرار خطــا اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫بــرای جابــه جایــی منــازل‪ ،‬بنیــاد مســکن زمیــن دارد‪،‬‬ ‫امــا قیمــت واگــذاری ان نیــز بــاال اســت‪.‬‬ ‫وی در بــاره اقدامــات انجــام شــده بــرای حــل‬ ‫مشــکل مــی افزایــد‪ :‬راهــکار مشــکل‪ ،‬انجــام‬ ‫زهکشــی اســت‪ ،‬بایــد اعتبــاری از مدیریــت‬ ‫بحــران‪ ،‬بــه ایــن امــر اختصــاص یابــد و اب بــه‬ ‫رودخانــه هدایــت شــود‪ ،‬امــا در ایــن زمینــه‬ ‫اعتبــاری اختصــاص نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای شــهر غالمــان تصریــح مــی کنــد‪:‬‬ ‫البتــه زهکشــی در زمیــن هــای زراعــی انجــام‬ ‫شــده اســت امــا در شــهر‪ ،‬انجــام ایــن کار‪ ،‬بــه ‪۲‬‬ ‫خیابــان محــدود شــده و شــهرداری در ‪ ۲‬خیابــان‬ ‫بــه صــورت ازمایشــی زهکشــی انجــام داده اســت‬ ‫امــا بــرای ادامــه کار نیــاز بــه اعتبــار دارد‪.‬‬ ‫نیاز به تامین هزار و ‪ ۵۰۰‬متر لوله گذاری‬ ‫شــهردار غالمــان هــم در ایــن بــاره مــی گویــد‪:‬‬ ‫برنامــه ای بــرای جابــه جایی بخشــی از ســکونتگاه‬ ‫هــای شــهری ارائــه نشــده اســت و البتــه ایــن امر‪،‬‬ ‫امکانپذیــر هــم نیســت‪.‬‬ ‫رضــا ناصــری اظهــار مــی دارد‪ :‬زمســتان پارســال‪،‬‬ ‫در حیــاط برخــی از منــازل‬ ‫ایــن شــهر اب راه افتــاده‬ ‫بــود کــه البتــه بــا انجــام‬ ‫زهکشــی‪ ،‬مشــکل تــا‬ ‫حدی رفع شــد‪ .‬در شــمال‬ ‫شــهر‪ ،‬در زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی یــک اســتخر بود‬ ‫کــه اب ان تخلیــه شــد و‬ ‫تاحــدی بــه حــل مشــکل‬ ‫کمــک کــرد و اکنــون بــا‬ ‫اقدامــات انجــام شــده‪،‬‬ ‫ابــی در حیــاط هــا روان‬ ‫نیســت امــا ســطح اب در‬ ‫برخــی مناطــق بــاال اســت و‬ ‫مــردم را گالیــه منــد کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خانــه هــا‪ ،‬خشــتی و گلــی و‬ ‫قدیمــی بــوده و ســاکنان در معــرض خطــر هســتند‪،‬‬ ‫مــی افزایــد‪ :‬بنیــاد مســکن اعــام کــرده اســت بــه‬ ‫متقاضیان‪ ،‬تســهیالت پرداخت می شــود و امســال‬ ‫قــرار اســت ‪ ۴۰‬واحــد مســکونی‪ ،‬بــا تســهیالتی کــه‬ ‫بنیــاد مســکن مــی پــردازد‪ ،‬ســاخته شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬پیــش از ایــن هــم‪،‬‬ ‫بــرای بازســازی واحدهــای خســارت دیــده از‬ ‫بارندگی های بهار پارســال‪ ۶۷ ،‬واحد مســکونی‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده از تســهیالت‪ ،‬ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهردار غالمــان دربــاره تاثیــر ســد غالمــان در بــروز‬ ‫ایــن مشــکل مــی گویــد‪ :‬اب ســد‪ ،‬اگــر نشــت هــم‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬در اشــباع ســفره های اب زیرزمینی‪،‬‬ ‫موثــر بــوده اســت و البتــه مــردم مــی گوینــد تاکنــون با‬ ‫چنیــن مشــکلی روبــه رو نبــوده انــد‪.‬‬ ‫ناصــری تصریــح مــی کنــد‪ :‬گفتــه مــی شــود کــه‬ ‫ســد غالمــان‪ ۱۸ ،‬متــر از ســطح شــهر غالمــان‬ ‫باالتــر اســت از ایــن رو در بــروز مشــکل بــی‬ ‫تاثیــر نبــوده اســت و البتــه شــرکت اب منطقــه‬ ‫ای اســتان‪ ،‬تاثیــر ســد در بــروز ایــن مشــکل را رد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــرای انجــام زه کشــی در شــهر‪ ،‬تامیــن هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬متــر لولــه درخواســت شــده اســت کــه در‬ ‫صــورت تحقــق‪ ،‬مــی تــوان مشــکل اب ســطحی‬ ‫را حــل کــرد‪ ،‬در ایــن بــاره قــول مســاعد داده شــده‬ ‫تــا لولــه هــا از طریــق جهــاد کشــاوزی و یــا شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای تامیــن شــود‬ ‫شــهردار غالمــان اظهــار مــی کنــد‪ :‬بــرای انجــام‬ ‫زهکشــی در شــهر‪ ،‬تامیــن هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر‬ ‫لولــه درخواســت شــده کــه در صــورت تحقــق‪،‬‬ ‫مــی تــوان مشــکل اب ســطحی را حــل کــرد و در‬ ‫ایــن بــاره قــول مســاعد داده شــده تــا لولــه هــا از‬ ‫طریــق جهــاد کشــاوزی و یــا شــرکت اب منطقــه‬ ‫ای تامیــن شــود‪.‬‬ ‫ن غالمان نیازمند زه کشی است‬ ‫زمی ‬ ‫بخشــدار غالمــان نیــز مــی گویــد‪ :‬علــت بــاال امــدن‬ ‫اب هــای زیرزمینــی در بافــت مســکونی‪ ،‬زهکشــی‬ ‫نشــدن بخــش شــمالی ایــن شــهر اســت‪.‬‬ ‫جــواد جوانــوش اظهــار مــی کنــد‪ :‬بررســی هــای‬ ‫زمیــن شــناختی پیــش از ســاخت ســد ســومبار‪،‬‬ ‫گویــای ان بــود کــه تمامــی زمیــن هــای بخــش‬ ‫شــمالی ایــن شــهر بــرای هدایــت ابهــای ســطحی‬ ‫نیازمنــد زهکشــی اســت امــا‪ ،‬در ایــن بیــن فقــط‬ ‫زهکشــی زمیــن هــای زراعــی توســط جهــاد‬ ‫کشــاورزی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬پــس از بازدیدهــای‬ ‫انجــام شــده مقــرر شــد تــا کارشناســان شــرکت‬ ‫مهندســان مشــاور‪ ،‬علــل بــاال امــدن اب هــای‬ ‫زیرزمینــی را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫جوانــوش اضافــه مــی کنــد‪ :‬اگرچــه مــردم‬ ‫منطقــه‪ ،‬ســاخت ســد ســومبار در باالدســت‬ ‫غالمــان را عامــل ایــن مشــکل مــی داننــد ولــی‬ ‫بعــد از بررســی هــای زمیــن شناســی مشــخص‬ ‫شــد کــه بــاال امــدن ســطح اب هــا‪ ،‬ناشــی از‬ ‫افزایــش بارندگــی در ســال گذشــته و عــدم‬ ‫نفوذپذیــری اب در خــاک ایــن شــهر اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬بعــد از ایــن بازدیدهــا و‬ ‫اقدامــات کارشناســی مقــرر شــد بــرای جلوگیــری از‬ ‫ورود ابهــای زیرســطحی بــه واحدهــای مســکونی‪،‬‬ ‫شــهرداری نســبت بــه اجــرای کانالهــای زهکشــی و‬ ‫هدایــت ابهــای زیرســطحی بــه رودخانــه اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬اگرچــه تاکنــون برخــی از‬ ‫مســیرها توســط شــهرداری‪ ،‬زهکشی شــده است‬ ‫امــا‪ ،‬شــتاب بخشــیدن بــه اجــرای ایــن طــرح بــه‬ ‫علــت تــازه تاســیس بــودن شــهرداری غالمــان و‬ ‫کمبــود اعتبــار‪ ،‬امکانپذیــر نیســت‪.‬‬ ‫اگرچــه تاکنــون برخــی از مســیرها توســط‬ ‫شــهرداری‪ ،‬زهکشــی شــده اســت امــا‪ ،‬شــتاب‬ ‫بخشــیدن بــه اجــرای ایــن طــرح بــه علــت تــازه‬ ‫تاســیس بــودن شــهرداری غالمــان و کمبــود‬ ‫اعتبــار امکانپذیــر نیســت‬ ‫بخشــدار غالمــان بــا اشــاره بــه اعــام خســارت‬ ‫برخــی از شــهروندان مبنــی بــر نفــوذ و اســیب‬ ‫رســاندن اب بــه دیــوار منــازل مســکونی‪ ،‬اظهــار‬ ‫مــی کنــد‪ :‬تاکنــون بنیــاد مســکن شهرســتان‪ ،‬از‬ ‫منــزل ‪ ۴۵‬خانــوار درگیــر ایــن مســاله بازدیــد کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی هنــوز خســارتی مبنــی بــر تخریــب‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪253‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫تالش داریم تا پایان خرداد‬ ‫تحویل منازل سیلزگان‬ ‫گلستان خاتمه یابد‬ ‫منازل مســکونی از ســوی این نهاد به بخشــداری‬ ‫اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وجود سد‪ ،‬عامل باال امدن سطح اب در‬ ‫شهر غالمان نیست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی بــر ایــن بــاور اســت کــه ســد باالدســت‬ ‫شــهر غالمــان عامــل بــاال امــدن ســطح اب در‬ ‫ایــن شــهر خراســان شــمالی نیســت‪.‬‬ ‫مهنــدس ســیدعقیل مرتضــوی اظهــار مــی کنــد‪:‬‬ ‫ابتــدا گمــان مــی رفــت کــه نشــت اب از ســد‬ ‫غالمــان‪ ،‬ســبب بــاال امــدن اب در شــهر غالمــان‬ ‫باشــد امــا در بررســی هــای تخصصــی و دوره‬ ‫ای‪ ،‬کنتــرل بــا ابــزار دقیــق و بازدیدهــای انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬ایــن گمانــه رد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بــر اســاس اعــام مشــاور و‬ ‫طــراح ســد غالمــان‪ ،‬تــراز ایــن ســد‪ ،‬پاییــن تــر‬ ‫از شــهر غالمــان اســت و نمــی توانــد عامــل بــروز‬ ‫ایــن مشــکل باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬بــرای حــل مشــکل‬ ‫شــهر غالمــان‪ ،‬بــه فرمانــداری شهرســتان و نیــز‬ ‫مدیریــت دفتــر فنــی اســتانداری‪ ،‬پیشــنهاد داده‬ ‫ایــم تــا بــا تامیــن اعتبــار‪ ،‬مشــاور تخصصــی‬ ‫انتخــاب و مطالعــات اجــرای طــرح زهکشــی ایــن‬ ‫شــهر انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه مدیریــت منابــع اب‬ ‫و انجــام زهکشــی نیازمنــد مطالعــه مشــاور‬ ‫تخصصــی اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬در شــهر غالمــان‪،‬‬ ‫ســطح اب بســیار بــاال اســت و ایــن منطقــه از‬ ‫اســاس مســتعد بــروز مشــکالت و چالــش در‬ ‫ســاخت و ســاز بــوده اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی تصریــح مــی کنــد‪ :‬پیــش از ایــن‬ ‫هــم‪ ،‬مشــاور بــه دلیــل شــرایط ویــژه و تــراز‬ ‫اب زیرســطحی منطقــه و قبــل از اجــرای ســد‪،‬‬ ‫پیشــنهاد داده بــود کــه زهکشــی در اراضــی‬ ‫کشــاورزی همزمــان بــا اجــرای شــبکه ابیــاری‬ ‫فرعــی صــورت پذیــرد کــه ایــن اقــدام بــه صــورت‬ ‫مشــترک توســط شــرکت اب منطقــه ای و‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی بــا ســاخت کانالــی در‬ ‫اراضــی کشــاورزی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح مــی کنــد‪ :‬اکنــون نیز حل مشــکل‪،‬‬ ‫نیازمنــد مطالعــات توســط مشــاور و تامیــن اعتبــار‬ ‫اســت تــا طــرح زهکشــی ارائــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه چهــار ابراهــه‪ ،‬شــهر غالمــان‬ ‫را محصــور کــرده اســت‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬پیــش از‬ ‫ایــن‪ ،‬دو ابراهــه توســط کانــال هــای بــزرگ بــه‬ ‫ســد غالمــان هدایــت شــده اســت امــا افزایــش‬ ‫بــارش هــای پارســال و تغذیــه ابرفــت منطقــه و‬ ‫اب زیرســطحی همچنــان مــی توانــد ســبب بــروز‬ ‫مشــکل در نقــاط مســکونی شــهر شــود‪.‬‬ ‫چهــار ابراهــه‪ ،‬شــهر غالمــان را محصــور کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬پیــش از ایــن‪ ،‬دو ابراهــه توســط کانــال‬ ‫هــای بــزرگ بــه ســد غالمــان هدایــت شــده‬ ‫اســت امــا افزایــش بــارش هــای پارســال جــاری‬ ‫و تغذیــه ابرفــت منطقــه و اب زیــر ســحطی‬ ‫همچنــان مــی توانــد ســبب بــروز مشــکل در‬ ‫نقــاط مســکونی شــهر شــود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی مــی گویــد‪ :‬البتــه پیــش از ایــن هــم بــاال‬ ‫امــدن ســطح اب‪ ،‬در نقــاط مختلــف اســتان در‬ ‫مناطــق مســکونی روســتایی مشــاهده شــده‬ ‫اســت و موضــوع شــهر غالمــان‪ ،‬چیــز تــازه ای‬ ‫نبــوده و نیســت و تنهــا نیــاز بــه اجــرای زهکشــی‬ ‫بــرای کاهــش مشــکالت دارد‪.‬‬ ‫غالمــان کــه در ‪ ۱۵۰‬کیلومتــری شــمال غــرب‬ ‫بجنــورد واقــع شــده‪ ،‬از اســفند ســال ‪ ۹۷‬بــه‬ ‫شــهر ارتقــا یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا تــوان تنظیــم اب ســد غالمــان‬ ‫ســاالنه هفــت میلیــون و ‪ ۶۶۰‬هــزار متــر مکعــب‬ ‫اســت کــه بــا هــدف مهــار ســیالب هــا و جلوگیــری از‬ ‫فرســایش خــاک حاصلخیــز منطقــه‪ ،‬مهــار اب هــای‬ ‫ســطحی‪ ،‬بهبــود کشــاورزی و افزایــش ســطح درامــد‬ ‫و اشــتغالزایی در منطقــه ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی رازو جــرگالن ‪ ۷۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد و بخــش غالمــان بــه مرکزیــت‬ ‫شــهری بــه همیــن نــام‪ ،‬یکــی از بخــش هــای‬ ‫ســه گانــه ایــن شهرســتان محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه همراهــی‬ ‫تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی در تعمیــر و‬ ‫احــداث واخدهــای مســکونی ســیلزدگان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬تمــام واحدهــای تعمیری در ســال گذشــته‬ ‫تحویــل مــردم شــریف شــده و احــداث ‪۷۵۰۰‬‬ ‫واحــد مســکونی نیــز تــا پایــان خــرداد مــاه انجام و‬ ‫پرونده واحدهای مســکونی ســیلزدگان گلستان‬ ‫بســته مــی شــود‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس در حاشــیه اییــن‬ ‫اغــار بــه کار طــرح ملــی مســکن ‪ ,‬طــرح مســکن‬ ‫محرومیــن در اســتان و افتتــاح ‪ ۷۰۲۰‬اُمیــن واحد‬ ‫مســکونی ســیلزده گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫ســفر دکتــر نوبخــت بــه گلســتان مقــرر شــد ‪۳‬‬ ‫هــزار واحــد مســکونی بــرای محرومیــن احــداث‬ ‫شــود و تــاش داریــم در دهــه فجــر شــاهد بهــره‬ ‫بــرداری از ایــن واحــد هــا باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی ســال گذشــته از ‪ ۲۵‬هــزار واحد‬ ‫مســکونی ســیلزده زده حمایــت هــای معیشــتی‪,‬‬ ‫تعمیــری و بازســازی صــورت گرفتــه و امیدواریــم‬ ‫دیگــر شــاهد حوادثــی از ایــن دســت نباشــیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره اییــن اغــاز عملیات‬ ‫اجرایــی فــاز اول بافــت بــا ارزش روســتای بنفــش‬ ‫تپــه یــاداور شــد‪ :‬بــرای ایــن طــرح گردشــگری‬ ‫طــی امســال و ســال اتــی بیــش از ‪ ۷‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســد و تالش‬ ‫مــا اجــرای طــرح هــای گردشــگری در تمــام‬ ‫روســتاهای مســتعد گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس ادامــه داد‪:‬عــاوه بــر اینکــه‬ ‫طــرح هــای گردشــگری روســتایی موجــب جــذب‬ ‫گردشــگران مــی شــود مــی توانــد مانــع ترغیــب‬ ‫مــردم روســتا بــرای مهاجــرت بــه شــهرها و عامــل‬ ‫حضــور انــان در روســتاها شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت بــا حضــور دکتر حق شــناس‬ ‫اســتاندار گلســتان و دیگر مقامات ارشــد اســتان‬ ‫اییــن کلنــگ زنــی متمرکــز فــاز نخســت طــرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن‪ ,‬اییــن کلنــگ زنــی و اغــاز‬ ‫عملیــات اجرایــی احــداث ‪ ۱۵۰‬واحــد مســکن‬ ‫محرومین‪,‬اییــن بهــره بــرداری متمرکــز از ‪۷۰۲۰‬‬ ‫اُمیــن واحــد احداثــی حوادثی(ســیل) و ‪۴۰۴۴‬‬ ‫اُمیــن واحــد مقــاوم ســازی شــده توســط بنیــاد‬ ‫مســکن اســتان و اغــاز عملیــات اجرایــی فــاز اول‬ ‫بافــت بــاارزش روســتای بنفــش تپــه بــا اعتبــار‬ ‫اولیــه ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان و پیــش بینی اعتباری‬ ‫‪ ۷‬میلیــارد تومــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫تنظیم سند سازگاری با کم‬ ‫ابی از اقدامات شایسته دولت‬ ‫تدبیر و امید است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تنظیــم‬ ‫ســند ســازگاری با کم ابی از اقدامات شایســته‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد د ر وزارت نیــرو اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد علــی شــجاعی در نشســت‬ ‫بررســی ســند ســازگاری بــا کــم ابــی اســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســند ســازگاری بــا کــم ابــی یعنی‬ ‫پذیــرش اینکــه در منطقــه ای هســتیم کــه بایــد‬ ‫تمامــی ا مــور را بــا کــم ابــی ســازگار کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر شــجاعی افــزود‪ :‬مــاه گذشــته ســند‬ ‫ســازگاری بــا کــم ابــی اســتان در تهــران بررســی‬ ‫و اشــکاالت از ســمت وزارتخانــه هــای متبــوع‬ ‫اعــام شــد و در ادامــه بــا برگــزاری نشســت هــای‬ ‫تخصصــی در اســتان ایــن اشــکاالت را برطــرف‬ ‫کردیــم تــا هفتــه اینــده در نشســتی بــا حضــور‬ ‫وزیــر نیــرو و دیگــر مســئوالن کشــوری ســند‬ ‫ســازگاری بــا کــم ابــی بــار دیگــر بررســی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی از مــوارد مطرح شــده در‬ ‫ســند نیــاز اســتان اســت و بایــد جــزو برنامــه هــا‬ ‫باشــد نه پیشــنهادات ســند ‪.‬‬ ‫دکتــر شــجاعی مطــرح کــرد‪ :‬اســتفاده از‬ ‫الزامــات قانونــی بــرای اســتفاده اجبــاری صنایع‬ ‫از پســاب در ســند ســازگاری بــا کــم ابــی اســتان‬ ‫در واقــع دادن اختیــار بــه اســتان بــرای ارائــه‬ ‫برنامــه زمــان بنــدی بــه صنایــع بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 02‬تیر ‪1399‬‬ ‫‪ 02‬شوال ‪1441‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 53‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫والدت کریمه ی‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت خــط پــروژه کتــول‬ ‫ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 1484‬و‬ ‫شناســه ملــی ‪ 10980015959‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده‬ ‫مــورخ‪ 1397/07/08‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪ :‬دســتور جلســه ‪ :‬تغییــر مــواد اساســنامه‬ ‫(کاهــش تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره )‬ ‫تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره از ‪ 4‬نفــر بــه‬ ‫‪ 3‬نفــر کاهــش یافــت در نتیجــه مــاده ‪ 31‬در‬ ‫اساســنامه اصــاح گردیــد اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری علــی ابــاد گــرگان‬ ‫(‪)888995‬‬ ‫اهل بیت (ص)‬ ‫زائران‪ ،‬یک در بهشت اینجاست‬ ‫تربتش با صفاست‪ ،‬معصومه در توسل به عترت و قران‬ ‫باب حاجات ماست‪ ،‬معصومه‬ ‫میالد حضرت معصومه (س) و روز دختر مبارک‬ ‫عکاس‪ :‬عقیل مهقانی ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫دشواری مهارت اموزی فنی و حرفه ای برای بانوان گنبدی‬ ‫گنبــدکاووس مشــخص شــد کــه گــذران‬ ‫دوره مقدماتــی رشــته خیاطــی بــا عنــوان‬ ‫نــازک دوزی زنانــه درجــه ‪ ۲‬نیازمنــد‬ ‫پرداخــت ‪ ۲۷‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال شــهریه‪ ،‬رشــته های مانتــودوزی‬ ‫‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۹۵۰‬هــزار ریــال و لبــاس‬ ‫شــب و عــروس ‪ ۱۷‬میلیــون و ‪ ۹۳۰‬هــزار‬ ‫ریــال اســت و بــرای رشــته های دیگــر‬ ‫ماننــد زیــوراالت ســنتی بایــد مبالــغ‬ ‫بیشــتر پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫مها ر ت ا مو ز ی ‪ ،‬ر ا هــکا ر‬ ‫توصیه شــده و مهــم کســب‬ ‫درامــد اقشــار جامعــه به ویــژه‬ ‫بانــوان و دانش اموختــگان بــرای‬ ‫ورود بــه بــازار کســب و کار اســت‬ ‫امــا فراگیــری ایــن مهارت هــا بــه‬ ‫دلیــل نبــود مراکــز دولتــی بــرای‬ ‫زنــان گنبــدی مســتلزم پرداخــت‬ ‫شــهریه های زیــاد بــوده و بــه همین‬ ‫دلیــل بســیاری را از یادگیــری حرفــه‬ ‫جدیــد منصــرف می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫گنبــدکاووس روز یکشــنبه در گفــت‬ ‫و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬عملیــات‬ ‫ســاخت مرکــز امــوزش فنــی و حرف ـه ای‬ ‫خواهــران ایــن شهرســتان کــه از ســال‬ ‫‪ ۹۰‬اغــاز شــده تاکنــون ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد و در صــورت‬ ‫تخصیــص ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار تــا‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گرایــش بانــوان بــه کارافرینــی‬ ‫و راه انــدازی واحدهــای تولیــدی‬ ‫کوچــک و خانگــی در ســال های‬ ‫اخیــر بنــا بــه دالیلــی از جملــه‬ ‫مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬مســوولیت‬ ‫ســنگین سرپرســتی خانــوار و یــا‬ ‫تمایــل افــراد بــرای مشــارکت در‬ ‫اداره معیشــت خانــواده بیشــتر‬ ‫شــده کــه موفقیــت در ایــن مســیر‬ ‫مســتلزم ارایــه امــوزش هــای‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود تاکیــد مســووالن‬ ‫بــر ضــرورت حرفــه امــوزی‪،‬‬ ‫بانــوان گنبــدی بــرای ورود بــه بــازارکار مجبــور بــه حضــور در‬ ‫اموزشــگاه های ازاد و پرداخــت هزینه هــای زیــاد ان هســتند‪.‬‬ ‫حمیــده ســعیدی یکــی از بانــوان گنبــدی گفــت ‪ :‬پــس از فــوت‬ ‫همســرم بــرای تامیــن مخــارج زندگــی بایــد وارد بــازار کار‬ ‫می شــدم امــا نبــود مرکــز فنــی و حرفــه ای دولتــی باعــث شــد‬ ‫بــرای مهــارت امــوزی در رشــته خیاطــی بــه یکــی از اموزشــگاه‬ ‫هــای ازاد گنبــد مراجعــه کنــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از گذشــت مدتــی از شــرکت در کالس هــای‬ ‫اموزشــی بــه دلیــل شــهریه بــاال از ادامــه حضــور انصــراف دادم و‬ ‫بــا همــکاری یکــی از دوســتان بــه تهیــه انــواع ترشــی روی اوردم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬هزینــه امــوزش مقدماتــی خیاطــی در‬ ‫یــک دوره ‪ ۲.۵‬مــاه در اموزشــگاه هــای ازاد گنبــد بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اســت کــه اگــر بخواهیــم رشــته های مانتــودوزی‬ ‫یــا لبــاس مجلســی و عــروس را هــم یــاد بگیریــم بایــد میلیــون‬ ‫هــا تومــان فقــط صــرف نــام نویســی در کالس هــا کنیــم‪.‬‬ ‫عصمــت شــهرکی از دیگــر بانــوان گنبــدی هــم از نبــود مرکــز‬ ‫دولتــی امــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای زنــان گلــه کــرد و از‬ ‫مســووالن خواســت بــا ایجــاد ایــن مرکــز زمینــه حضــور بیشــتر‬ ‫بانــوان در عرصــه اجتمــاع و کمــک بــه معیشــت خانــواده را‬ ‫فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعطیلــی چندماهــه واحدهــای اقتصــادی‬ ‫و بیــکاری همســرش پــس از شــیوع کرونــا و مشــکالت‬ ‫پیش امــده بــرای تامیــن مخــارج زندگــی گفــت‪ :‬تابســتان‬ ‫امســال می خواهــم بــا مهــارت امــوزی در یــک از رشــته های‬ ‫فن ـی و حرف ـه ای و ایجــاد اشــتغال خانگــی کمــک خــرج زندگــی‬ ‫باشــم امــا پرداخــت شــهریه اموزشــگاه های ازاد از تــوان مــا‬ ‫خــارج اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مســووالن از چنــد ســال قبــل قــول افتتــاح‬ ‫مرکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای خواهــران گنبــدکاووس را دادنــد‬ ‫امــا هنــوز زمــان بهــره بــرداری از ان معلــوم نیســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس جســتجوهایی از مراکــز فنــی و حرفــه ای ازاد‬ ‫ایران زیباست؛ مدرسه و مسجد تاریخی‬ ‫«کریم ایشان»‬ ‫در مســیر جــاده کاللــه بــه مــراوه تپــه‪ ،‬در اســتان گلســتان‪ ،‬مدرســه و مســجد تاریخــی‬ ‫بســیار زیبایــی بــه نــام «کریــم ایشــان» وجــود دارد کــه در نزدیکــی روســتایی بــا همــان‬ ‫نــام اســت‪ .‬ایــن مدرســه بــا شهرســتان گنبــد کاووس ‪ ۸۰‬کیلومتــر فاصله دارد‪ .‬ســاختمان‬ ‫مســجد و مدرســه متعلــق بــه دوره قاجاریــه‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۱۳۲۸‬هجــری قمــری (‪۱۲۸۹‬‬ ‫شمســی) ســاخته شــده اســت‪ .‬بــه اســتناد یــک بیــت شــعر کــه بــر روی ســردر ورودی‬ ‫مدرســه کتابــت شــده بانــی ســاخت مدرســه «ســید قلیــچ ایشــان» اســت‪ ،‬کــه پــس از‬ ‫احــداث مدرســه تولیــت ان را بــه عهــده مــی گیــرد‪ .‬ســید قلیــچ در مدرســه های بخــارا‬ ‫تحصیــل کــرد و پــس از گرفتــن مجــوز تدریــس بــه ترکمــن صحــرا امــد و اولیــن مدرســه‬ ‫علــوم دینــی اهــل ســنت در ایــران را ســاخت کــه هــم اکنــون نیــز مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫اســت و کالســهای ان برقــرار اســت‪ .‬ســاختمان اجــری مســجد کــه عــاری از هرگونــه‬ ‫تزئیــن اســت‪ ،‬بــا نقشــه مربــع ‪ -‬مســتطیل بنــا شــده‪ ،‬ایــن مســجد شــامل یــک شبســتان‬ ‫بــا در ورودی در جبهــه جنوبــی کــه ســقف ان بــه وســیله چهــار گنبــد پوشــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬گنبــد هــا از نظــر معمــاری قرینــه یکدیگــر‪ ،‬بســیار دقیــق‪ ،‬منظــم و بــه شــکل‬ ‫بســیار زیبایــی بنــا شــده اســت‪ .‬مدرســه «کریــم ایشــان» دارای حیــاط چهــار ضلعــی‬ ‫بــا حجــره هایــی در پیرامــون ان اســت‪ .‬در مرکــز حیــاط حــوض ابــی شــش ضلعــی‬ ‫ســاخته‪ .‬مدرســه «کریــم ایشــان» کــه در نزدیکــی مســجد و در ضلــع جنــوب غربــی ان‬ ‫کــه بــه شــکل زیبایــی بــا پــان چهــار ضلعــی یــا مربــع شــکل ســاخته شــده اســت‪ .‬ابعــاد‬ ‫ســاختمان مدرســه در حــدود ‪ ۳۰‬متــر و بــا زیربنــای ان حــدود ‪ ۱۰۰۰‬مترمربــع و ضخامــت‬ ‫محمدرضــا ملــکان افــزود‪ :‬تــاش مــی‬ ‫کنیــم بــا توجــه بــه اعتــراض زیــاد بانــوان‬ ‫بــه هزینه هــای زیــاد ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫ریالــی شــهریه اموزشــگاه های ازاد ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬رشــته های مــورد تقاضــای‬ ‫زنــان در مرکــز امــوزش دولتــی راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه هزینــه دریافــت شــده در اموزشــگاه هــای‬ ‫خصوصــی و ازاد بــر اســاس نــرخ مصــوب کشــوری دریافــت مــی شــود‬ ‫و ایــن مراکــز دخــل و تصرفــی در مقــدار ان ندارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــول ســال بــا همــکاری ادارات و دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫دوره هــای اموزشــی بــرای زنــان سرپرســت خانوار دوره اموزشــی‬ ‫رایــگان و بــرای دانشــجویان دختــر دانشــگاه کشــاورزی و بانــوان‬ ‫ســاکن در ســکونتگاه های غیررســمی و مناطــق اســیب پذیــر‬ ‫در رشــته های محــدود عمــران و معمــاری‪ ،‬خیاطــی‪ ،‬پــرورش‬ ‫قــارچ‪ ،‬گلیــم بافــی و پــرورش گیاهــان دارویــی بــا حداقــل‬ ‫هزینــه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رییــس امــوزش فنــی و حرفــه ای گنبــدکاووس ادامــه داد‪:‬‬ ‫پارســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۲۰‬نفــر در دوره هــای اموزشــگاه های فنــی‬ ‫و حرف ـه ای ازاد گنبــدکاووس شــرکت کردنــد کــه ‪ ۲‬هــزار و ‪۱۴۰‬‬ ‫نفــر از انــان زنــان بودنــد‬ ‫جــرز دیوارهــای ان در حــدود ‪ ۱‬متــر‪ ،‬کــه بــه وســیله اجرهــای ضخیــم ســاخته و شــامل‬ ‫یــک حیــاط و تعــداد ‪ ۲۳‬حجــره اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی بانــوان‬ ‫گلهــای همیشــه بهــار لیــوان بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 911‬و شناســه ملــی ‪ 10861829048‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪1397/06/01‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ام البنیــن‬ ‫لشــکربلوکی بــه شــماره ملــی ‪ 2248960980‬بــه‬ ‫ســمت رئیس هیات مدیره و محســن عســکری‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2240180455‬بــه ســمت نائــب‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و اعظــم لشــکربلوکی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2249782423‬بــه ســمت منشــی‬ ‫هیــات مدیــره و عباســعلی لشــکربلوکی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2249967938‬و ســید ســعید‬ ‫حســینی بــه شــماره ملــی ‪ 2248982951‬بــه‬ ‫عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه‬ ‫مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد و خانــم‬ ‫اعظــم لشــکربلوکی کــد ملــی ‪2249782423‬‬ ‫بســمت مدیرعامــل شــرکت تعاونــی بــه مــدت‬ ‫ســه ســال انتخــاب گردیــد‪ - .‬کلیــه قراردادهــا و‬ ‫اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از قبیــل چــک‪-‬‬ ‫ســفته و بــرات و اوراق بهــادر بــا امضــای ثابــت‬ ‫خانــم اعظــم لشــکربلوکی ( مدیرعامــل ) و بــه‬ ‫اتفــاق خانــم ام البنیــن لشــکربلوکی (رئیــس‬ ‫هیــات مدیــره)و در غیــاب وی بــا امضــاء اقــای‬ ‫محســن عســکری ( نائــب رئیــس هیــات مدیــره)‬ ‫و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد و‬ ‫نامــه هــای عــادی بــا امضــای خانــم اعظــم‬ ‫لشــکربلوکی مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری بنــدر گــز (‪)888994‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی مصــرف‬ ‫کارکنــان بانــک ملــت گــرگان و گنبــد بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 1582‬و شناســه ملــی ‪10700084420‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪1397/09/06‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬علــی بابــا تــات‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 5799699394‬و علــی اکبــر‬ ‫دوســتی بشــماره ملــی ‪ 4591897532‬و علــی‬ ‫اکبــر فاضلــی بشــماره ملــی ‪ 2120646589‬و‬ ‫خــاور وزیــری بشــماره ملــی ‪ 2121245847‬و‬ ‫حبیــب نصرالهــی بشــماره ملــی ‪2031395416‬‬ ‫و‪ -‬اســماعیل محمــدی بشــماره ملــی‬ ‫‪ 2120256403‬و غالمعلــی گلدســته بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 2121182837‬بــه عنــوان اعضــای علــی‬ ‫البــدل هیــات مدیره به مدت ســه ســال انتخاب‬ ‫شــدند ‪ - .‬محمدابراهیــم دیلمــی بشــماره ملــی‬ ‫‪ 2268827909‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی بــرای‬ ‫مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گرگان‬ ‫(‪)888993‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت خــط پــروژه کتــول‬ ‫ســهامی خــاص بــه شــماره ثبت ‪ 1484‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 10980015959‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده‬ ‫مــورخ‪ 1397/07/08‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪ - :‬اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت‬ ‫دوســال بــه شــرح ذیــل انتخــاب گردیدنــد‬ ‫‪ - .‬اقــای حمیــد ســاوری کتولــی بشــماره ملــی‬ ‫‪ - 2269514416‬اقــای محمــود ســاوری کتولــی‬ ‫بشــماره ملــی ‪ - 2269426533‬ســعید ایمانــی‬ ‫نصــرت ابــاد بشــماره ملــی ‪- 2269980077‬بــا‬ ‫رعایــت مــاده ‪ 147‬قانــون تجــارت ‪ :‬اقــای حســین‬ ‫کــی پــور بشــماره ملــی ‪ 2269368738‬بــه‬ ‫ســمت بــازرس اصلــی و اقــای علــی بهرامعلــی‬ ‫نــژاد بشــماره ملــی ‪ 226973841‬بــه ســمت‬ ‫بــازرس علــی البــدل شــرکت بــرای مــدت یــک‬ ‫ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری علــی ابــاد‬ ‫گــرگان (‪)888991‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 266

هفته نامه بازار کسب و کار 266

شماره : 266
تاریخ : 1399/06/31
هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

شماره : 265.0
تاریخ : 1399/06/25
هفته نامه بازار کسب و کار 265

هفته نامه بازار کسب و کار 265

شماره : 265
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه بازار کسب و کار 264

هفته نامه بازار کسب و کار 264

شماره : 264
تاریخ : 1399/06/17
هفته نامه بازار کسب و کار 263

هفته نامه بازار کسب و کار 263

شماره : 263
تاریخ : 1399/06/10
هفته نامه بازار کسب و کار 262

هفته نامه بازار کسب و کار 262

شماره : 262
تاریخ : 1399/06/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!