هفته نامه بازار کسب و کار شماره 250 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 250

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 250

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 250

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬خرداد ‪1399‬‬ ‫کشت هزار هکتاری‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫درعرص ه طبیعی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫هــزار هکتــار از عرصه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی خراســان شــمالی‬ ‫در راســتای توســعه و غنی ســازی‬ ‫رویشــگاه های ایــن اســتان ‪ ۲۸‬هــزار‬ ‫کیلومترمربعــی بــه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫مســوول بهره بــرداری اداره کل منابــع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری خراســان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬در خراســان شــمالی ‪ ۳۵۰‬گونه‬ ‫گیــاه دارویــی در تمــام نقــاط اســتان‬ ‫مــی رویــد و مهم تریــن ان هــا کــه‬ ‫قابلیــت صنعتی شــدن دارنــد باریجه‪،‬‬ ‫کتیــرا و اویشــن اســت‪.‬‬ ‫علــی رضــا احمــدی اســکویی‬ ‫افــزود‪ :‬ســال ‪ ۹۸‬یــک هــزار و ‪۱۴۷‬‬ ‫هکتــار عملیــات توســعه و احیــای‬ ‫رویشــگاه های گیاهــان دارویــی در‬ ‫اســتان اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫امام خمینی اسطوره ممتاز قرن بود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1441‬‬ ‫‪ 1‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 50‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫اینجا کارگران‪ ،‬هم سفره کرونا هستند‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫انتقاد به بی توجهی‬ ‫بیمه هایاجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫مستند هنرمند گلستانی اغازگر‬ ‫جشنواره مینا در هلند‬ ‫‪4‬‬ ‫پایان وحشت کودکان‬ ‫بر زخم های ماندگار‬ ‫به باد رفتن دست رنج‬ ‫کشاورزان گلستان‬ ‫وی گفــت‪ :‬اویشــن یکــی از گیاهانی‬ ‫اســت کــه هــم اکنــون در ســطح‬ ‫مراتــع اســتان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه گشــت هــا و‬ ‫نظــارت هــای منابــع طبیعــی موجــب‬ ‫شــد تــا خطــر انقــراض گیاهانــی‬ ‫ادامــه صفحــه‪5‬‬ ‫ماننــد‪...‬‬ ‫اینستاگرام‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫اشتغال زنان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گذر صد روزه کرونا و سفر‬ ‫ان به گلستان‬ ‫‪8‬‬ ‫دکتر عباس خلجی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین‬ ‫رشد کشت پنبه‬ ‫در پهنه طالی سفید‬ ‫‪4‬‬ ‫ـ حقوقــی و اجتماعــی انجــام مــی شــد‪ ،‬بــه وقــوع پیوســت و پایــه هــای رژیــم‬ ‫ســلطنتی پهلــوی را متزلــزل کــرد‪ .‬در همــه ایــن جنبشــهای سیاســی ـ اجتماعــی‬ ‫روحانیّــت مبــارز شــیعه نقــش اصلــی را برعهــده داشــت و قیــام اخیــر‪ ،‬بــا‬ ‫تالشــهای مج ّدانــه امــام خمینــی روی داد‪.‬‬ ‫خاستگاه قیام پانزده خرداد ‪1342‬‬ ‫معاصــر‪ ،‬روحانیّــت مبــارز انقالبــی بــه دلیــل سیاســتها و و برنامــه هــای ضــد‬ ‫اســامی سلســله قاجــار و خانــدان پهلــوی‪ ،‬تــوده هــای مــردم مســلمان ایــران‬ ‫را برعلیــه انهــا بســیج کــرده انــد‪ .‬در طــول ایــن یکصدســال‪ ،‬درک شــیعه از‬ ‫مســایل سیاســی بتدریــج دچــار تحـ ّول شــد و بــا سیاســی شــدن افــکار عمومــی‬ ‫مــردم‪ ،‬روحیــه مبــارزه جویــی بــا نظامهــای طاغوتــی در ســرلوحه حرکتهــای‬ ‫انهــا قــرار گرفــت‪ .‬ابتــدا قیــام تنباکــو بــر علیــه تســلّط اقتصــادی بیگانــگان‬ ‫(انگلســتان) شــکل گرفــت‪ .‬ســپس افــکار عدالــت جویانــه و قانــون خواهــی در‬ ‫انقــاب مشــروطیت و قانــون اساســی مشــروطه تبلــور یافــت‪ .‬جنبــش ملّــی‬ ‫شــدن نفــت نیــز یــک مبــارزه ضــد بریتانیایــی بــود کــه حیطــه وســیعتری نســبت‬ ‫بــه قیــام تنباکــو داشــت‪.‬‬ ‫خاســتگاه قیــام از نقــش و جایــگاه روحانیّــت شــیعه در جامعــه ایــران و‬ ‫پیــروی مــردم از انهــا ناشــی مــی شــود‪ .‬زیــرا در طــول یکصــد ســال اخیــر تاریــخ‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫باالخــره نهضــت پانــزده خــرداد ‪ ،1342‬در کــوران اقدامــات تســلّط جویانــه‬ ‫امریــکا کــه در پوشــش یــک ســری اصالحــات سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫امــام خمینــی(ره) بــه عنــوان یــک مرجــع و رهبــر روشــن ضمیــر‪ ،‬تهاجــم‬ ‫فکــری و فرهنگــی دشــمنان اســام را در مــوارد گوناگــون بخوبــی دریافتــه‬ ‫بــود و ســعی در زدودن اثــار ان داشــت‪ :‬اســیبهایی کــه ناشــی از تبلیغــات‬ ‫فرهنگــی رژیــم شــاه بــود و جدایــی دیــن از سیاســت‪ ،‬کوبیــدن اســام‪ ،‬ارائــه‬ ‫مکتبهــای پوشــالی‪ ،‬انحرافــی و فریبنــده و دعــوت مــردم بــه انهــا‪ ،‬ایجــاد‬ ‫خودباختگــی فرهنگــی و ناامیــدی از فرهنــگ اســامی‪ ،‬محــو معنویّــت جامعــه‪،‬‬ ‫ایجــاد ســلطه فرهنگــی و اشــاعه برتــری باورهــای غربــی‪ ،‬ایجــاد و گســترش‬ ‫روشــنفکری غــرب زده‪ ،‬پاشــیدن بــذر نفــاق بیــن مســلمین‪ ،‬ایجــاد شــکاف و‬ ‫تفرقــه بیــن حــوزه و دانشــگاه‪ ،‬ترویــج فســاد اخالقــی و‪ ...‬را دربــر مــی گرفــت‪.‬‬ ‫ســلطۀ عوامــل اســتعمار و دولتهــای وابســته‪ ،‬ضربــات جبــران ناپذیــری بــر‬ ‫فرهنــگ کشــور وارد مــی ســاخت کــه حضــرت امــام‪ ،‬انهــا را در دو مقولــه‬ ‫«تــاش بــرای حــذف اســام و اســام شناســان از ســر راه منافــع اســتعمار» و‬ ‫«ایجــاد نظــام امــوزش اســتعماری» دســته بنــدی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬پرتال امام خمینی (ره)‬ ‫‪ 16‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫ح‬ ‫حفﻆ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ثانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ ‫‪2‬‬ ‫استفاده موثر از‬ ‫ظرفیت استارت‬ ‫اپ ها در درمان‬ ‫اعتیاد‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت فنــاوری در زمینــه مقابلــه بــا مــواد مخــدر اظهــار کرد‪ :‬پــارک علم و فنــاوری با‬ ‫همــکاری شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر و دیگــر دســتگاه هــا مــی تواننــد بــا اســتفاده از ظرفیــت اســتارت‬ ‫اپ هــا در درمــان اعتیــاد‪ ,‬اقدامــات موثــری را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در دومیــن جلســه شــورای هماهنگــی بــا مــواد مخــدر اســتان در ســالجاری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫گلســتان جــزو اســتانهای پــر خطــر در شــیوع مــواد مخــدر نیســت امــا توجــه بــه پیشــگیری و مقابلــه از اولویــت هــای‬ ‫اجتماعــی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪250‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‬ ‫به بی توجهی به بیمه های‬ ‫اجتماعی انتقاد کرد‬ ‫اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی بــا انتقــاد از‬ ‫قــرار نگرفتــن حــوزه‬ ‫بیمــه روســتایی و‬ ‫عشــایری در اولویــت‬ ‫کاری فرمانــداران‬ ‫گفــت‪ :‬کــم کاری در‬ ‫بیمه هــای اجتماعــی بــه هیــچ عنــوان توجیــه پذیــر‬ ‫نیســت ‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی روز یکشــنبه در نشســت‬ ‫توســعه و اشــتغال پایــدار روســتایی اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬عملکــرد برخــی از شهرســتان ها نیــز در این‬ ‫خصــوص بســیار پاییــن اســت کــه بایــد بــه صــورت‬ ‫جــدی وارد ایــن حــوزه کاری شــوند‪.‬‬ ‫وی از فرمانــداران خواســت تــاش مضاعفــی‬ ‫در خصــوص بیمــه هــای اجتماعــی روســتاییان و‬ ‫عشــایر داشــته باشــند و کــم کاری در ایــن حــوزه‬ ‫قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫وی از نهادهــای حمایتــی بهزیســتی و کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) و همچنیــن اداره کل امور عشــایر‬ ‫خواســت تــا در ایــن خصــوص بــا صنــدوق بیمــه‬ ‫روســتایی و عشــایری بیشــتر همــکاری و مشــارکت‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی از نبــود امــار دقیــق‬ ‫تعــداد بیمــه شــده هــا‪ ،‬افــراد مشــمول و غیــر‬ ‫مشــمول ایــن نهادهــا انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫درخصــوص وضعیــت بیمــه افــراد زیــر پوشــش‬ ‫امــار و اطالعــات دقیقــی داشــته باشــیم تــا‬ ‫بتوانیــم بــرای زیــر پوشــش بــردن جامعــه هــدف‬ ‫برنامــه ریــزی کنیــم‪.‬‬ ‫وی از فرمانداران خواســت تا در جلســه اینده امار‬ ‫دقیــق از افــراد بیمــه شــده شهرســتان مربوطــه خــود‬ ‫ارائــه دهنــد و افــزود‪ :‬بایــد امــار به تفکیک قشــرهای‬ ‫مختلــف زیــر پوشــش ارائــه شــود تــا بتوانیــم افــرادی‬ ‫کــه هنــوز خــود را بیمــه نکــرده انــد احصــا و انــان را‬ ‫تشــویق بــه ایــن امــر کنیــم‪.‬‬ ‫شــجاعی همچنیــن از زیــر پوشــش قــرار نگرفتــن‬ ‫افــراد بــاالی ‪ ۵۰‬ســال قشــر روســتایی و عشــایری در‬ ‫زمینــه بیمــه هــای اجتماعــی انتقــاد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫بیمــه نشــدن ایــن گــروه از افــراد جامعــه منطقــی‬ ‫نیســت‪ ،‬ایــن قشــر نبایــد از نظــر بیمــه ای رها باشــند‬ ‫بلکــه بایــد بــه دنبــال راه کاری بــرای زیــر پوشــش‬ ‫بــردن انــان نیــز باشــیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن قشــر کــه از نظــر درامدی مشــکالت‬ ‫مختلفــی نیــز دارنــد نبایــد بدون بیمه باشــند‪.‬‬ ‫وی از کمبــود نیــروی کارگــزار در خصــوص بیمه‬ ‫روســتایی و عشــایری نیــز انتقــاد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بایــد بــرای جبرایــن این کاســتی‪ ،‬دهیــاران را نیز‬ ‫بــه عنــوان کارگــزار معرفــی کنیــد تــا جمعیــت‬ ‫زیــر پوشــش را بــرای داشــتن بیمــه اجتماعــی‬ ‫تشــویق کننــد‪.‬‬ ‫وی از صنــدوق بیمــه روســتایی و عشــایری‬ ‫اســتان خراســان شــمالی خواســت تــا ایــن بحــث‬ ‫را جــدی بگیــرد و افــزود‪ :‬بایــد دهیــاران بــه عنــوان‬ ‫کارگــزاران رســمی قــرارداد بســته شــود و در ایــن‬ ‫خصــوص کــم کاری نشــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در بخــش دیگــری‬ ‫از ســخنانش بــر ایجــاد هشــت بازارچــه محلــی‬ ‫بــرای فــروش محصــوالت روســتایی و عشــایری در‬ ‫شهرســتان هــای ایــن اســتان تاکیــد کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــرای ایــن مــکان هــا بایــد بســته هــای‬ ‫فرهنگــی ورزشــی نیــز تعریــف شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از شــهرداری و ســایر نهــاد هــای غیــر‬ ‫دولتــی خواســت تــا بــرای ایجــاد درامــد بیشــتر تالش‬ ‫کننــد و گفــت‪ :‬امــا بیشــتر ایــن نهادهــا بــه جــای‬ ‫اینکــه در زمینــه هــای مختلــف بــرای درامــد فعالیــت‬ ‫کننــد بیشــتر بــه پیکــره دولــت وصــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه علــت شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا و مشــکالت اقتصــادی احتمالــی‬ ‫ریــزش و قطــع همــکاری بیمــه شــده هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا غــام زاده افــزود‪ :‬تاکنــون‪ ۳۱ ،‬درصــد‬ ‫جمعیــت روســتایی‪ ،‬عشــایری و شــهرهای زیــر ‪۲۰‬‬ ‫هــزار نفــر اســتان ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراســان شــمالی‬ ‫زیــر پوشــش بیمــه اجتماعــی قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۱۷۹ :‬هــزار نفــر از جمعیــت‬ ‫روســتایی‪ ،‬عشــایری و شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر‬ ‫اســتان مشــمول بیمــه هســتند کــه از ایــن تعــداد‬ ‫حــدود ‪ ۱۴۰‬هــزار نفــر روســتایی و مابقــی عشــایری و‬ ‫روســتایی ســاکن در شــهر هســتند‪.‬‬ ‫وی از تمامــی روســتاییان و عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی خواســت تــا خــود را بیمــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫کــرده و از مزایــای عضویــت در صنــدوق اســتفاده‬ ‫کننــد تــا هماننــد کارمنــدان بعــد از بازنشســتگی نیــز‬ ‫حقــوق بگیرنــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه حــدود ‪ ۴۴‬درصــد انــان در روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد و ‪ ۳۷‬تــا ‪ ۴۲‬درصــد اشــتغال ایــن‬ ‫اســتان در حــوزه کشــاورزی اســت‪ ۳۰ ،‬هــزار نفــر از‬ ‫جمعیــت ایــن اســتان نیــز عشــایری هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی جــزو اســتان هــای بــا ســطح‬ ‫درامــدی پاییــن اســت‪.‬‬ ‫اینجا کارگران‪ ،‬هم سفره کرونا هستند‬ ‫بســاط صبحانــه پهــن اســت‪ ،‬کارگــران‬ ‫خراســان شــمالی پــس از ســاعاتی کار‬ ‫در زمیــن کشــاورزی‪ ،‬بی مهابــا از کرونــا‬ ‫دور هــم نشســته‪ ،‬خــوش و بــش‬ ‫می کننــد‪ ،‬ایــن روزهــا کوویــد ‪ ۱۹‬دام‬ ‫خــود را در جمــع کارگــران گســترده تر‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا گــرم شــدن هــوا‪ ،‬فعالیــت‬ ‫کشــاورزان هــم روز بــه روز بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬کارگــران کــه در جمــع‬ ‫هــای ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬نفــره‪ ،‬در زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی حاضــر مــی شــوند و بــدون‬ ‫رعایــت الزامــات بهداشــتی‪ ،‬بــه کار‬ ‫مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫زمــان صبحانــه و ناهــار هــم کــه مــی‬ ‫شــود‪ ،‬شــانه بــه شــانه هــم‪ ،‬دور‬ ‫ســفره مــی نشــینند‪ .‬وقتــی مــی پرســم‬ ‫کــه نگــران کرونــا نیســتید‪ ،‬مــی گوینــد‪،‬‬ ‫دیگــر حساســیت گذشــته را نداریــم‪،‬‬ ‫البتــه چــاره ای جــز حضــور در زمیــن‬ ‫کشــاورزی و کار کــردن نداریــم‪ ،‬از‬ ‫خانــه بیــرون نشــویم‪ ،‬از کجــا بیاوریــم‬ ‫و روزهــا را ســپری کنیــم؟‬ ‫دیگــری کــه شــنیده اســت کــه شــیوع و شــرایط‬ ‫کرونــا در پاییــز بیشــتر و شــرایط ســخت تــر مــی‬ ‫شــود مــی گویــد اکنــون مبتــا شــویم‪ ،‬بهتــر از پاییــز‬ ‫اســت‪ ،‬االن کشــندگی ایــن ویــروس کمتــر اســت‪.‬‬ ‫داســتان خــوردن صبحانــه هــای دســته جمعــی‪،‬‬ ‫در کارگاه هــای ســاختمانی هــم همیــن اســت‪ .‬این‬ ‫روزهــا‪ ،‬کارگــران در کارگاه هــای ســاختمانی بــرای‬ ‫اســتراحت‪ ،‬و البتــه خــوردن صبحانــه و یــا ناهــار‪،‬‬ ‫شــانه بــه شــانه کرونــا‪ ،‬دور ســفره مــی نشــینند‪.‬‬ ‫برخــی از کارشناســان‪ ،‬کــم شــدن میــزان‬ ‫حساســیت هــا بــه فاصلــه گــذاری اجتماعــی و‬ ‫رعایــت نــکات بهداشــتی را از ســرگیری فعالیــت‬ ‫اصنــاف و بــازار مــی داننــد و بــا بــاز شــدن بوســتان‬ ‫هــا و مغــازه هــا‪ ،‬ســبب شــده تــا حــدی‪ ،‬مــردم‬ ‫شــرایط را عــادی فــرض کننــد‪.‬‬ ‫البتــه در ایــن میــان‪ ،‬مســووالن همــواره اعــام‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬هــر چنــد بوســتان هــا بــاز شــده و بــازار‬ ‫فعالیت را از ســرگرفته اســت‪ ،‬اما شــرایط کرونا‪،‬‬ ‫عــادی نشــده اســت‪ ،‬بنابــر ایــن‪ ،‬رعایــت نــکات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬همچنــان الزامــی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬در روزهــای اخیــر‪ ،‬امــار ابتــا بــه‬ ‫کرونــا در خراســان شــمالی‪ ،‬بــه طــور چشــمگیری‬ ‫بــاال رفتــه کــه ســبب نگرانــی مــردم و مســووالن‬ ‫شــد ه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره بازرســی کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نتیجــه‬ ‫بررســی ها و بازرســی ها نشــان می دهــد کــه‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫کارگاه هــای ســاختمانی اســتان رعایــت نمی شــود کــه‬ ‫ابالغیــه رفــع نقــص بــرای انهــا صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫علی قلی پور اظهار داشــت‪ :‬با فعال شــدن کارگاه‬ ‫هــای ســاختمانی‪ ،‬ســاخت و ســازها رونــق گرفتــه و‬ ‫متاســفانه بســاط صبحانــه هــای دســته جمعــی هــم‬ ‫در ایــن مــکان هــا گســترده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر‬ ‫کارگــران‪ ،‬پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت‬ ‫نکــرده و از ماســک و دســتکش اســتفاده نمــی‬ ‫کننــد و فاصلــه اجتماعــی هــم در کارگاه هــا‬ ‫نادیــده گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫طوالنی شدن روند کاشت‬ ‫چغندر قند در خراسان شمالی‬ ‫ســرمای بهــاره و بارندگی هــای پــی در پــی امســال‬ ‫رونــد کشــت چغنــدر قنــد در خراســان شــمالی را‬ ‫طوالنــی کــرده و موجــب شــد کــه علیرغــم ســپری‬ ‫شــدن موعــد تقویمــی هرســاله‪ ،‬کشــت ایــن‬ ‫محصــول در اســتان همچنــان ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫هرســاله کشــت چغندرقنــد در کشــتزارهای‬ ‫خراســان شــمالی در پایــان اردیبهشــت بــه پایــان‬ ‫مــی رســید امــا امســال بــا گذشــت ‪ ۱۰‬روز از ان‬ ‫موعــد‪ ،‬هــوز کشــاورزان مشــغول کاشــت ایــن‬ ‫محصــول در کشــتزارهای منطقــه هســتند‪.‬‬ ‫کارشناس مســوول چغنــدر قنــد ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی روز شــنبه در گفــت و‬ ‫گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر تاثیرات‬ ‫ســرما و بــارش مســتمر بهــاره‪ ،‬افزایــش قیمــت خرید‬ ‫تضمینــی ایــن محصــول نیــز در اقبــال کشــاورزان بــه‬ ‫کشــت ایــن محصــول موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس فاطمــه ســتایش مهر افــزود‪ :‬هرســاله‬ ‫کشــاورزان خراســان شــمالی کشــت چغنــدر را تــا‬ ‫اواخــر اردیبهشــت مــاه بــه پایــان می رســاندند اما‬ ‫امســال بــارش هــای پــی در پــی و امــاده نبــودن‬ ‫زمیــن‪ ،‬مانــع کشــت بــه موقــع محصــول شــد کــه‬ ‫بیشــتر کارگــران‪ ،‬پروتــکل هــای بهداشــتی را‬ ‫رعایــت نکــرده و از ماســک و دســتکش اســتفاده‬ ‫نمــی کننــد و فاصلــه اجتماعــی هــم در کارگاه هــا‬ ‫نادیــده گرفتــه مــی شــود‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در فروردیــن امســال‪۳۷۰ ،‬‬ ‫مــورد بازرســی از کارگاه هــای اســتان انجــام شــده‬ ‫کــه بــرای ‪ ۳۳۸‬مــورد‪ ،‬یعنــی بیــش از ‪ ۹۱‬درصــد ایــن‬ ‫کارگاه هــا‪ ،‬ابالغیــه رفــع نقــص صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫قلــی پــور بــا بیــان اینکــه ابالغیه رفع نقــص برای‬ ‫مــوارد جزیــی هــم صــادر می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬برخی‬ ‫مشــکالت جزیــی بــوده‪ ،‬امــا بــه هــر حــال‪ ،‬بایــد‬ ‫بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکالت بهداشــتی‪،‬‬ ‫پروتــکل بهداشــتی در کارگاه هــا رعایــت شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیشــتر بازدیدهــای انجــام شــده‪،‬‬ ‫بــا رویکــرد بررســی وضعیــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی بــوده اســت و بررســی هــا نشــان‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬وضعیــت در معــادن و کارگاه هــای‬ ‫ســاختمانی مناســب نیســت و مشــکالت زیــادی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بازرســی کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در معــادن کوچــک‪،‬‬ ‫همچون شــن و ماســه مشــکالت زیاد بهداشــتی‬ ‫وجــود دارد و ابالغیــه رفــع نقــص بــرای چنــد‬ ‫معــدن صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫مراجعه به بیمارستان‪ ،‬یک علت افزایش‬ ‫امار مبتالیان‬ ‫یکــی از شهرســتان هــا بــا وضعیــت نامناســب‬ ‫امــار کرونایــی‪ ،‬مانــه و ســملقان اســت‪ ،‬مــردم‬ ‫مــی گوینــد بیمارســتان پــور ســینا در شــهر‬ ‫اشــخانه‪ ،‬بــار نبــود و کمبــود بخــش خصوصــی‬ ‫را مــی کشــد و مراجعــه مــردم بــه ایــن مرکــز‬ ‫درمانــی بــرای گرفتــن خدمــات‪ ،‬یکــی از علــت‬ ‫هــای افزایــش ابتــا بــه کرونــا اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان مانــه و ســملقان هــم در ایــن‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬یکــی از علــت هــای افزایــش مبتالیــان‬ ‫بــه کرونــا‪ ،‬رعایــت نشــدن مســائل بهداشــتی بــه‬ ‫وســیله مــردم اســت‪ ،‬مــردم احســاس مــی کننــد‪،‬‬ ‫شــرایط عــادی شــده اســت از ایــن رو نســبت بــه‬ ‫رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی‪ ،‬کــم اهمیــت‬ ‫شــده انــد‪ ،‬در اجتمــاع حاضــر مــی شــوند و فاصلــه‬ ‫گــذاری را رعایــت نمــی کننــد‪.‬‬ ‫محمودرضــا معمــوری اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫بازگشــایی بازار و از ســرگرفتن فعالیت بازاریان‪ ،‬اما‬ ‫همواره نســبت به کرونا‪ ،‬هشــدار داده شــده اســت‬ ‫و مســووالن بارهــا اعــام کــرده انــد کــه شــرایط‬ ‫تغییــر نکــرده اســت و مــردم بایــد کمــاکان نســبت‬ ‫بــه رعایــت مســائل بهداشــتی حســاس باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیمارســتان‪ ،‬یکــی از مــکان هــای‬ ‫انتقــال کرونــا اســت‪ ،‬امــا از انجــا کــه در شــهر‬ ‫اشــخانه‪ ،‬ازمایشــگاه و یا ســایر خدمات پزشــکی‬ ‫توســط بخــش خصوصــی ضعیــف اســت‪ ،‬مــردم‬ ‫بــه ناچــار بــه بیمارســتان مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫معمــوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از علــت هــای‬ ‫افزایــش شــمار مبتالیــان بــه کرونــا در شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان‪ ،‬باالبــودن شــمار مراجعــان‬ ‫مــردم بــه بیمارســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضعیــف بــودن زیرســاخت در‬ ‫حــوزه درمانــی ایــن شهرســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بیمارســتان پورســینا ‪ ۳۲‬تخــت خوابــی اســت‬ ‫و بــر اســاس شــمار تخــت هــا‪ ،‬پزشــک و کادر‬ ‫متخصــص تامیــن شــده‪ ،‬امــا ایــن نیروهــا‬ ‫وامکانــات‪ ،‬نیــاز مــردم را جــواب نمــی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهر اشــخانه‪ ،‬در مســیر عبــور‬ ‫زائــران اســت و محــل مراجعــه مســافران اســت‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬بیمــاران از شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن هــم بــه ایــن مرکــز درمانــی‪ ،‬مراجعــه‬ ‫مــی کننــد امــا امکانــات‪ ،‬پاســخگوی نیــاز نیســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان مانــه و ســملقان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تــاش داریــم تــا بخــش خصوصــی‬ ‫در زمینــه راه انــدازی ازمایشــگاه و مرکــز‬ ‫تصویربــرداری در شهرســتان فعــال شــود‪.‬‬ ‫نمونه گیری ها دقیق شده‬ ‫فرمانــدار شهرســتان فــاروج هــم در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬بخشــی از افزایــش شــمار مبتالیــان بــه کرونــا‪،‬‬ ‫مربــوط بــه دقیــق تــر شــدن نمونــه گیــری هااســت‪.‬‬ ‫مســعود صــادق اظهــار داشــت‪ :‬یکــی دیگــر‬ ‫از علــت هــا‪ ،‬بــی توجهــی مــردم بــه رعایــت‬ ‫مســائل بهداشــتی اســت‪ ،‬جمعیــت شهرســتان‪،‬‬ ‫روســتایی اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫جمعیــت شهرســتان‪ ،‬در نقــاط روســتایی ســاکن‬ ‫هســتند‪ ،‬اکنــون فصــل کار اســت و بــه ناچار باید‬ ‫در زمیــن هــای کشــاورزی حضــور یابنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در برخــی مــوارد‪ ،‬اعضــای خانــواد‪،‬‬ ‫همــه بــه کرونــا مبتــا شــده انــد‪ ،‬ایــن نشــان مــی‬ ‫دهــد کــه در رعایــت نــکات بهداشــتی و جلوگیری‬ ‫از شــیوع حساســیت هــای الزم وجــود نداشــته‬ ‫اســت‪.‬فرماندار فــاروج گفــت کــه در صــورت‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا در روســتاها کنتــرل ان بــه‬ ‫علــت جمعیــت زیاد روستانشــینان خیلی ســخت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان فــاروج خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫اوایــل‪ ،‬ابتــا بــه کرونــا در میــان کارگــران فضــای‬ ‫ســبز شــهرداری هــم بــاال بــود‪ ،‬و البتــه بوســتان هــا‬ ‫بــه لحــاظ تجمــع مــردم‪ ،‬محــل انتقــال هســتند‪،‬‬ ‫اکنــون تــاش داریــم تــا کرونــا‪ ،‬کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬مســووالن و کارشناســان نگــران‬ ‫هســتند کــه ویــروس کرونــا در میــان روســتاییان‬ ‫و یا ســاکنان حاشــیه شــهرها بیشــتر شــیوع پیدا‬ ‫کنــد‪ ،‬تاکنــون شــیوع در ایــن مناطــق خیلــی زیــاد‬ ‫نبــوده اســت امــا اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد‪ ،‬کنتــرل‬ ‫ان‪ ،‬بســیار ســختتر از مدیریــت در مناطــق‬ ‫شــهری اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۱۰۴‬هــزار و ‪ ۸۳۵‬نفــر‬ ‫کارگــر بیمــه شــده هســتند کــه در ‪ ۳۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۸۶‬کارگاه مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۷۶‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬نفــر کارگــر‬ ‫مشــمول قانــون کار هســتند‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن امــار رســمی تــا روز پنجــم خــرداد‬ ‫‪ ۱۳۷‬هــزار و ‪ ۷۲۴‬نفــر در ایــران بــه طــور قطعــی بــه‬ ‫ویــروس کرونــا مبتــا شــده و بــا فــوت ‪ ۳۴‬نفــر در‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ،‬تعــداد جــان باختــگان کرونــا‬ ‫در کشــور بــه هفــت هــزار و ‪ ۴۵۱‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۷۱۳‬نفــر از بیمــاران مبتــا‬ ‫بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در کشــور نیــز بهبودیافتــه و از‬ ‫بیمارســتان مرخیــص شــده اند‪.‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود رونــد کشــت ایــن محصول‬ ‫تــا پایــان خردادمــاه ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬البتــه اینکه امســال قیمت‬ ‫تضمینــی خریــد هــر کیلوگــرم چغنــدر قنــد بــا‬ ‫عیــار ‪ ۱۶‬رقــم ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۲۰‬ریــال تعییــن شــده‬ ‫نیــز در اســتقبال کشــاورزان تاثیــر داشــته اســت‬ ‫کــه نســبت بــه پارســال هــر کیلوگــرم هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ریــال افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ســطح قــرارداد چغنــدرکاران اســتان بــا کارخانــه‬ ‫قنــد را هــزار و ‪ ۹۸۸‬هکتــار دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫امســال هــزار و ‪ ۹۶۸‬هکتــار از کشــتزارهای اســتان‬ ‫زیــر کشــت ایــن محصــول رفتــه اســت کــه تاکنــون‬ ‫ســطح ســبز ان هــزار و ‪ ۴۶۶‬هکتــار بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســتایش مهــر بــا بیــان اینکــه تاکنــون ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫کشــت چغنــدر قنــد در ایــن اســتان انجــام شــده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬عملکــرد تولیــد ایــن محصــول در‬ ‫هــر هکتــار ‪ ۴۵‬تــن اســت کــه پیــش بینــی مــی‬ ‫شــود امســال حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن چغنــدر قنــد از‬ ‫کشــتزارهای منطقــه برداشــت شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پارســال حــدود ‪ ۸۵‬هــزار تــن چغنــدر‬ ‫قنــد از اراضــی ایــن اســتان برداشــت شــده بــود‪.‬‬ ‫وی ســطح کشــتزارهای چغندر این اســتان در ســال‬ ‫گذشــته را هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود امســال ‪ ۳۰۰‬هکتــار بیشــتر از‬ ‫ســال قبــل زیــر کشــت ایــن محصــول بــرود‪.‬‬ ‫ســتایش مهــر اظهــار داشــت‪ :‬اســتان خراســان‬ ‫شــمالی از نظــر ســطح زیــر کشــت چغنــدر قنــد رتبه‬ ‫‪ ۹‬و از نظــر میــزان تولیــد رتبــه دهــم کشــور را دارد‬ ‫کــه بــا داشــتن ‪ ۲.۱۳‬درصــد کشــتزارهای چغنــدر‬ ‫کشــور‪ ۱.۵۱ ،‬درصــد تولیــد ایــن محصــول را دارد‪.‬‬ ‫پارســال در مجمــوع ‪ ۱۷۱‬هــزار تــن محصــول‬ ‫چغنــدر تحویــل کارخانــه قنــد شــیروان شــده بــود‬ ‫کــه از ایــن میــزان ‪ ۹۰‬هــزار تــن متعلــق به اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــود‪.‬‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان بــه عنــوان قدیمــی تریــن‬ ‫کارخانــه قنــد شــمال شــرق کشــور اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر حمایــت هــای دولــت از مشــاغلی کــه در زمــان شــیوع کرونــا بــا مشــکالت جــدی مواجــه شــدند‪ ,‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬قریــب بــه ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت بــه بیمــه شــدگان اســیب دیــده از کرونــا گلســتان اختصــاص یافــت کــه شــرایط اعطــای‬ ‫ان از طریــق اداره کل تعــاون‪ ,‬کار و رفــاه اجتماعــی اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در دویســت و نــود و دومیــن جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫مشــاغل بســیاری در ‪ ۳‬ماهــه گذشــته از شــیوع کرونــا اســیب دیــده انــد و دولــت تدبیــر و امیــد تــاش کــرده بــا اعطــای یــک‬ ‫میلیــون تومــان بــه خانــواده هایــی کــه یارانــه دریافــت میکننــد و یــا از طریــق طــرح کمــک مومنانــه همراهــی الزم را بــا مــردم‬ ‫داشــته باشــد و اعطــای تســهیالت بــه بیمــه شــدگان اســیب دیــده از کرونــا نیــز در همیــن قالــب مــی باشــد‪.‬‬ ‫اختصاصتسهیالت‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ی به‬ ‫بیمه شدگان اسیب‬ ‫دیده از کرونا‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬خرداد ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫زیره شمال به جمع‬ ‫تاالر شیشه ای پیوست‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‬ ‫کــه نخســتین تــاالر بــورس زیــره شــمال کشــور‬ ‫بــا همــکاری بخــش خصوصــی و تــاالر بــورس‬ ‫کشــوردر ایــن شهرســتان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫به باد رفتن دست رنج کشاورزان گلستان‬ ‫اغــاز فصــل برداشــت ســیب زمینی در‬ ‫گلســتان مثــل چنــد ســال اخیــر بــا کاهــش‬ ‫قیمــت ایــن محصــول در بــازار مواجــه شــده‬ ‫و در نتیجــه بــه دلیــل ســود انــدک‪ ،‬مانــدن‬ ‫محصــول روی دســت کشــاورزان ناشــی از‬ ‫افزایــش تولیــد و کاهــش تقاضــا و در نتیجــه‬ ‫نبــودن راهــی جــز فــروش ســیب زمینی بــه‬ ‫دالالن‪ ،‬حاصــل تــاش چنــد ماهه کشــاورزان‬ ‫ایــن اســتان را بــه بــاد داد‪.‬‬ ‫غالمعلــی نــورا اظهارداشــت‪ :‬هــدف از راه انــدازی‬ ‫ایــن تــاالر‪ ،‬ارتقــای کیفیــت زیــره تولیــدی کشــاورزان‪،‬‬ ‫فــروش ان بــه قیمــت مناســب و افزایــش ســوداوری‬ ‫بــرای بهــره بــرداران کشــاورزی منطقــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــاورزان زیــره کار در ابتــدا محصــوالت‬ ‫تولیــدی خــود را بــرای بوجــاری بــه ســایت منتقــل کرده‬ ‫و در ادامــه بعــد از تاییــد کیفیــت از ســوی نماینــده‬ ‫بــورس‪ ،‬محصــول انــان بــه انبــاری کــه موفــق بــه‬ ‫کســب کــد بــورس شــده منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دوربیــن هــای ایــن انبــار بــرای رصــد‬ ‫و کنتــرل نحــوه عملکــرد بــه طــور مســتقیم بــه تــاالر‬ ‫بــورس متصــل اســت و محصــول زیــره موجــود در ایــن‬ ‫انبــار بــرای عرضــه در ســایت بــورس قــرار مــی گیــرد‬ ‫تــا کشــاورزان بــدون واســطه و بــا بهتریــن قیمــت‬ ‫محصــول خــود را بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬گنبــدکاووس بــه دلیــل داشــتن شــرایط‬ ‫اب و هوایــی گــرم و خشــک بیشــترین ســطح زیــر‬ ‫کشــت زیــره گلســتان را دارد و در ســال زراعــی جــاری‬ ‫حــدود هشــت هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی کــم بــازده‬ ‫مناطــق شــمالی شهرســتان به کشــت زیــره اختصاص‬ ‫یافتــه کــه از ایــن مقــدار ‪ ۶‬هــزار هکتــار ان قابــل‬ ‫برداشــت اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس افــزود‪ :‬پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود کشــاورزان گنبــدی از ایــن ســطح زیــر کشــت‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن محصــول زیــره تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره تولیــدات گیاهــان دارویــی گنبــدکاووس‬ ‫هــم در ایــن رابطــه بــه ایرنــا گفــت‪ :‬توســعه کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی در نــوار مــرزی و اراضــی کــم بــازده‬ ‫مناطــق شــمالی گنبــدکاووس از سیاســت های‬ ‫جهادکشــاورزی اســت و درصورت اســتقبال کشاورزان‬ ‫بــرای کشــت گیاهــان داروی از جملــه زیــره‪ ،‬درامــد‬ ‫انهــا حداقــل در مقایســه بــا کشــت گنــدم و جــو چنــد‬ ‫برابــر افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫عزیــز جاویــد دوره رشــد کوتــاه ســه ماهــه‪،‬‬ ‫نیــاز ابــی انــدک و مقــاوم بــه شــوری خــاک و‬ ‫افــات و بیماری هــا را از مزایــای کشــت زیــره‬ ‫در اراضــی کــم بــازده برشــمرد و افــزود‪ :‬برنامــه‬ ‫جهادکشــاورزی گنبــدکاووس‪ ،‬توســعه کشــت‬ ‫زیــره حداقــل تــا ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــری گنبــدکاووس بــا‬ ‫افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و‬ ‫باغــی کــه ‪ ۶۰‬درصــد ان بــه صــورت دیــم کشــت‬ ‫می شــود‪ ،‬از شهرســتان های مهــم تولیــد‬ ‫کشــاورزی گلســتان باالخــص گنــدم اســت‪.‬‬ ‫منبع خبر ‪ :‬ایرنا‬ ‫پیشگام جهاد دانشگاهی‬ ‫در تولید پژوهش های علمی‬ ‫معــاون هماهنگــی و امــور مجلس جهاد دانشــگاهی‬ ‫گفــت کــه ایــن نهــاد‪ ،‬پیشــگام پژوهــش‪ ،‬تولیــدات‬ ‫ش در حــوزه ســلول های‬ ‫علمــی و اســتفاده از دانــ ‬ ‫بنیادیــن و ســرطان در کشــور اســت‪.‬‬ ‫احمــد شــریفی زاده روز یکشــنبه در مراســم‬ ‫تکریــم و معارفــه رییــس جهــاد دانشــگاهی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت هــای ایــن‬ ‫نهــاد در اســتان هــا مــی توانــد موجــب کاهــش‬ ‫فاصلــه هــای موجــود در مناطــق گوناگــون بــا‬ ‫هــدف رفــع نابرابــری هــای علمــی و برطــرف‬ ‫شــدن نیازهــای دانشــگاهی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای ‪ ۳۱‬طــرح فناورانــه مــورد نیــاز‬ ‫کشــور بــه جهــاد دانشــگاهی ســپرده شــد کــه‬ ‫یکــی از انهــا طــرح تولیــد مــرغ و جوجــه الیــن‬ ‫بــود کــه مــی توانــد نیــاز مراکــز تولیــد گوشــت‬ ‫ســفید کشــور را تامیــن و مرغــدارای هــا را از‬ ‫زیــر فشــار خریــد نمونــه خارجــی ان در شــرایط‬ ‫تحریــم خــارج کنــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهــاد‬ ‫دانشــگاهی بــه ظرفیــت هــای ایــن نهــاد در‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬احــداث مجموعــه‬ ‫‪ ۱۰‬هکتــاری رشــد‪ ،‬پــرورش و تولیــد گیاهــان‬ ‫دارویــی بــه عنــوان یکــی از محورهــای توســعه‬ ‫کشــور‪ ،‬بخشــی از تــوان جهــاد دانشــگاهی در‬ ‫ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫امســال هــر کیلوگــرم ســیب زمینــی تولیــدی‬ ‫کشــاورزان گلســتانی بــه قیمــت پنــج تا هفت‬ ‫هــزار ریــال توســط خریــداران عمــده قیمــت‬ ‫گذاری شــده و از طرف دیگر قیمت تضمینی‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۲۴‬ریــال شــورای اقتصــاد نیــز‬ ‫پاســخگوی هزینــه زیــاد تولیــد بهره بــرداران‬ ‫ایــن بخــش نیســت‪.‬‬ ‫ســیب زمینی کاران گلســتان بــا توجــه بــه‬ ‫وضعیــت نامناســب بــازار فــروش ایــن‬ ‫محصــول‪ ،‬خواســتار اندیشــیدن چــاره‬ ‫اندیشــی توســط مســووالن بــرای رهایــی از‬ ‫ایــن شــرایط هســتند‪.‬‬ ‫یکــی از ســیب زمینی کاران گــرگان بــه ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬هــر ســاله هنــگام برداشــت محصــول بــا‬ ‫کاهــش شــدید قیمــت در بــازار مواجه هســتیم‬ ‫تــا حــدی کــه بــه دســت اوردن هزینــه هــای‬ ‫فصــل کشــت بــرای مــا دشــوار مــی شــود‪.‬‬ ‫رحمــان تازیکــه اظهــار داشــت‪ :‬هزینــه تولیــد‬ ‫ســیب زمینــی بــرای یــک هکتــار در ســال‬ ‫زراعــی جــاری بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال‬ ‫اســت کــه قیمــت فعلــی هفــت هــزار ریــال‬ ‫ایــن محصــول در بــازار فقــط مــی توانــد جبران‬ ‫هزینــه هــای مــا را کــرده و هیــچ ســودی بــرای‬ ‫چنــد مــاه تــاش مــا نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان کشــاورزی‪ ،‬در هــر‬ ‫هکتــار اراضــی ســیب زمینــی به طــور میانگین‬ ‫حــدود ‪ ۲۵‬تــن محصــول برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن ســیب زمینی کاران گلســتان‬ ‫نیــز در ایــن پیونــد بــه ایرنــا گفــت‪ :‬مشــکل‬ ‫ســیب زمینــی کاران اســتان کــه هــر ســاله بــا‬ ‫مشــکل فــروش محصــول در زمــان برداشــت‬ ‫مواجهــه مــی شــوند‪ ،‬کشــت نکــردن ارقــام‬ ‫صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫رمضــان مقصودلــو اظهــار داشــت‪ :‬عمــده‬ ‫زمین های زیر کشــت ســیب زمینی گلســتان‬ ‫بــه ارقــام تــازه خــوری و دارای مانــدگاری کــم‬ ‫اختصــاص مــی یابــد کــه در نتیجــه ان‪ ،‬امکان‬ ‫زیــان بهــره بــرداران در زمــان فــروش نرفتــن‬ ‫محصــول بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی کاهــش قیمــت ســیب زمینی‬ ‫در روزهــای نخســت برداشــت ایــن محصــول‬ ‫در گلســتان بــه دلیــل نبــود کامیــون بــرای‬ ‫حمــل بــه ســایر اســتان هــا اســت کــه بــا حــل‬ ‫ایــن مشــکل در روزهــای اخیــر‪ ،‬قیمــت ســیب‬ ‫زمینــی رونــد صعــودی گرفتــه و از هفــت هــزار‬ ‫ریــال بــه ‪ ۱۲‬هــزار ریــال افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ترویج کشــت ارقام صنعتی‬ ‫ســیب زمینــی بــرای تامیــن نیــاز کارخانــه هــا‬ ‫صنایــع تبدیلــی مشــکل هــر ســاله کشــاورزان‬ ‫منطقــه وتحمیــل زیــان بــر دوش ایــن قشــر را‬ ‫برطــرف خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کشت هزار هکتاری گیاهان‬ ‫دارویی در اراضی طبیعی‬ ‫مقصودلــو گفــت‪ :‬کارخانــه هــای صنایــع‬ ‫تبدیلــی ســیب زمینــی کشــور‪ ،‬بــه روزانــه‬ ‫‪ ۲‬هــزار تــن ســیب زمینــی صنعتــی بــرای‬ ‫فــراوری نیــاز دارنــد کــه گلســتان مــی توانــد‬ ‫بــا اختصــاص ‪ ۶۰‬درصــد از ســطح زیــر کشــت‬ ‫هــر ســاله خــود‪ ،‬نیــاز یــک مــاه ایــن صنایــع را‬ ‫تامیــن کــرده و ســوداوری کشــاورزان خــود را‬ ‫تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ســرگیری صــادرات ســیب‬ ‫زمینــی گلســتان‪ ،‬دیگــر راهــکار حــل مشــکل‬ ‫بهــره بــرداران اســتان اســت کــه بــا اغــاز مجدد‬ ‫صــادرات بــه افغانســتان ‪ ،‬امیــد بــه افزایــش‬ ‫قیمــت ســیب زمینــی و افزایــش درامــد‬ ‫کشــاورزان بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان نیــز‬ ‫گفــت ‪ :‬مشــکل پیــش امــده چنــد روز قبــل‬ ‫در تامیــن کامیــون بــرای انتقــال ســیب زمینــی‬ ‫کشــاورزان اســتان بــه ســایر اســتان هــا از‬ ‫جملــه اصفهــان‪ ،‬تهــران‪ ،‬شــیراز‪ ،‬اردبیــل‪،‬‬ ‫ارومیــه و تبریــز برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــوب میرشــاهی بــه خبرنــگار ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫ایــن مشــکل بیشــتر بــه دالیــل همزمانــی‬ ‫برداشــت ســیب زمینــی بــا کلــزا‪ ،‬باقــا‪،‬‬ ‫گنــدم و جــو‪ ،‬مواجهــه بــا اعمــال محدودیــت‬ ‫ترافیکــی تعطیلــی دوم تــا پنجم خــرداد‪ ،‬عدم‬ ‫مدیریــت کشــاورزان در برداشــت محصــول و‬ ‫کشــت بیــش از حــد ظرفیــت تولیــد اســتان در‬ ‫ســال زراعــی جــاری بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ‪ ۹‬خــرداد ‪ ۵۰۲‬دســتگاه‬ ‫کامیــون بــا ظرفیــت بیــش از ‪ ۵‬هــزار تــن‬ ‫ســیب زمینــی از اســتان بارگیــری و بــه ســایر‬ ‫اســتان هــای متقاضــی حمــل شــد‪.‬‬ ‫میرشــاهی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر هشــت‬ ‫هــزار دســتگاه کامیــون موجــود در اســتان‪ ،‬از‬ ‫کامیــون هــای ســایر اســتان هــا در برداشــت‬ ‫محصــوالت زراعــی شــامل باقال‪ ،‬کلــزا‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫جــو و ســیب زمینــی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی گلســتان نیــز بــه ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫بیشــتر ســیب زمینی کاران اســتان پــس از‬ ‫کشــت‪ ،‬مــزارع را بــه حــال خــود رهــا کــرده و‬ ‫بــه ان رســیدگی نمــی کننــد کــه نتیجــه ان‪،‬‬ ‫کاهــش کیفیــت محصــوالت و کــم شــدن‬ ‫اقبــال بــازار بــه ایــن ســیب زمینــی هــا اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی اظهــار داشــت‪ :‬راهنمایــی‬ ‫الزم از طریــق مدیریــت جهادکشــاورزی و‬ ‫کارشناســان در مراحــل کاشــت‪ ،‬داشــت و‬ ‫برداشــت به ســیب زمینی کاران ارایه می شــود‬ ‫امــا برخــی بهــره بــرداران بــه دالیــل گوناگــون بــه‬ ‫ایــن توصیــه هــا توجــه نمــی کننــد‪.‬‬ ‫صنعتــی بــرای کارخانــه هــای تبدیلــی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد ارقــام ســیب زمینــی معرفــی شــده بــه‬ ‫کشــاورزان گلســتان تجــاری بــوده و مــی توانــد نیــاز‬ ‫کارخانــه هــای تبدیلــی را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫عباســی بــه گالیــه کشــاورزان در مــورد زیــان‬ ‫ناشــی از کشــت ســیب زمینــی اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بیشــتر ایــن افــراد‪ ،‬عــاوه بــر رســیدگی‬ ‫انــدک بــه مــزارع و تولیــد محصــول بــا کیفیــت‬ ‫پاییــن‪ ،‬در زمیــن هــای اجــاره ای مشــغول‬ ‫کشــاورزی هســتند و نمی تواننــد از پــس‬ ‫هزینــه هــای تولیــد در کنــار پرداخــت اجــاره‬ ‫برامــده و بــه ســود مــورد نظــر دســت پیــدا‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هزینــه کشــت هــر هکتــار‬ ‫ســیب زمینــی بیــن ‪ ۱۲۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اســت کــه در صــورت مدیریــت خــوب‬ ‫و برداشــت حداقــل ‪ ۳۰‬و حداکثــر ‪ ۴۰‬تــن‬ ‫محصــول بــا کیفیــت‪ ،‬ســود خوبــی نصیــب‬ ‫کشــاورزان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عباســی همچنیــن ســطح زیــر کشــت‬ ‫پاییــزه ســیب زمینــی در اســتان را ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هکتــار اعــام کــرد و گفــت‪ :‬پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود از ایــن ســطح بیــش از ‪ ۱۵۰‬هــزار تــن‬ ‫ســیب زمینــی تولیــد شــود که تاکنــون محصول‬ ‫‪ ۳۷‬درصــد از مــزارع برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫امســال برداشــت ســیب زمینــی بــا توجــه‬ ‫بــه مســاعد بــودن شــرایط جــوی از روزهــای‬ ‫پایانــی اردیبهشــت اغــاز شــده و تــا یــک مــاه‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫نرخ صعودی مجوز ساخت‬ ‫واحدهای تولیدی در دوران‬ ‫کرونا‬ ‫خراســان شــمالی در راســتای توســعه و غنی ســازی‬ ‫رویشــگاه های ایــن اســتان ‪ ۲۸‬هــزار کیلومترمربعــی‬ ‫بــه کشــت گیاهــان دارویــی اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫مســوول بهره بــرداری اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری خراســان شــمالی روز شــنبه بــا بیــان ایــن‬ ‫مطلــب بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬در خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۳۵۰‬گونــه گیــاه دارویــی در تمــام نقــاط اســتان مــی‬ ‫رویــد و مهم تریــن ان هــا کــه قابلیــت صنعتــی شــدن‬ ‫دارنــد باریجــه‪ ،‬کتیــرا و اویشــن اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اویشــن یکــی از گیاهانــی اســت کــه هــم‬ ‫اکنــون در ســطح مراتــع اســتان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ســیاوس وحــدت گفــت‪ :‬ایــن درحالــی اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۶۲‬قــرارداد ســاخت‬ ‫واحدصنعتــی در شــهرکها‪ ،‬نواحــی صنعتــی‬ ‫و منطقــه ویــژه اقتصــادی بجنــورد منعقــد شــد‬ ‫کــه ایــن میــزان در ‪ ۲‬مــاه نخســت امســال ‪۷۰‬‬ ‫قــرارداد بــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد دالیــل افزایــش صــدور مجــوز‬ ‫بــرای ســاخت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شــیوع کرونــا موجــب شــد‬ ‫تــا افزایــش قیمــت زمیــن صنعتــی تــا پایــان‬ ‫اردیبهشــت مــاه امســال در شــهرکها‪ ،‬نواحــی‬ ‫صنعتــی و منطقــه ویــژه اقتصــادی افزایــش‬ ‫پیــدا نکنــد عــاوه بــر ایــن‪ ،‬انجــام اقدامــات‬ ‫الکترونیکــی بــرای صــدور مجــوز از دیگــر دالیــل‬ ‫ایــن رشــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی مجوزهــای صــادر شــده را در زمینــه صنایــع‬ ‫غذایــی‪ ،‬اقــام بهداشــتی‪ ،‬کشــاورزی و مصالــح‬ ‫ســاختمانی عنــوان کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۷۸‬واحــد صنعتــی در ‪ ۱۵‬شــهرک و ناحیــه‬ ‫صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫خراســان شــمالی فعــال هســتند‪.‬‬ ‫مجمــوع ســرمایه گذاری در ایــن واحدهــا ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۱۶‬میلیــارد ریــال و امــار اشــتغال زایــی‬ ‫انهــا نیــز چهــار هــزار و ‪ ۳۸۵‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫مدیریت مصرف بنزین زیر‬ ‫سایه کرونا‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی گلســتان نیــز بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬بســته بــودن گمــرک‬ ‫اینچــه بــرون گنبــدکاووس بــه دلیــل شــیوع‬ ‫کرونــا و صــادر نشــدن محصــول‪ ،‬یکــی از‬ ‫دالیــل کاهــش قیمــت ســیب زمینــی تولیــدی‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫نورمحمــد کوچکــی همچنیــن از امادگــی‬ ‫بــرای ورود بــه خریــد تضمینــی ســیب زمینــی‬ ‫در راســتای رفــع نگرانــی کشــاورزان خبــر داد‪.‬‬ ‫امســال شــورای اقتصــاد قیمــت هــر کیلــو‬ ‫ســیب زمینــی پاییــزه را ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۲۴‬ریــال‬ ‫بــا لحــاظ مرغــوب‪ ،‬ســالم‪ ،‬بــدون افت زدگــی و‬ ‫مــواد خارجــی محصــول تعییــن کــرد‪.‬‬ ‫رفــع نگرانــی ســیب زمینــی کاران در فصــل‬ ‫برداشــت‪ ،‬عــاوه بــر فعــال کــردن زمینــه‬ ‫صادرات به مدیریت کشــت و ســرمایه گذاری‬ ‫در اجرایــی شــدن طــرح قرارداد کارخانــه داران‬ ‫بــا ســیب زمینــی کاران در زمــان کشــت و نیــز‬ ‫طــرح هــای بلنــد مــدت و هدفمنــد ماننــد از‬ ‫جملــه ایجــاد صنایــع تبدیلــی و فــراوری در‬ ‫اســتان احتیــاج دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫وی در خصــوص کشــت ارقــام ســیب زمینــی‬ ‫علــی رضــا احمــدی اســکویی افزود‪ :‬ســال ‪ ۹۸‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۱۴۷‬هکتــار عملیــات توســعه و احیــای رویشــگاه های‬ ‫گیاهــان دارویــی در اســتان اجرا شــده اســت‪.‬‬ ‫هــزار هکتــار از عرصه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫شمـاره ‪250‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬انعقــاد قــرارداد‬ ‫ســاخت واحدهــای تولیــد در شــهرک ها‪،‬‬ ‫نواحــی صنعتــی و منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫ایــن اســتان در دوران شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫(فروردیــن ‪ -‬اردیبشــهت) نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۵۸‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫گلســتان از قطــب هــای مهــم کشــت ســیب‬ ‫زمینــی کشــور بــه شــمار مــی رود که هر ســاله‬ ‫حــدود ‪ ۸‬هــزار هکتــار از زمیــن هــای ایــن‬ ‫اســتان در ‪ ۲‬فصــل بهــار و پاییــز بــه زیرکشــت‬ ‫ایــن محصــول مــی رود‪.‬‬ ‫کاهــش شــدید قیمــت ســیب زمینــی در‬ ‫فصــل برداشــت‪ ،‬مشــکل ســالیان اخیــر‬ ‫کشــاورزان گلســتانی اســت کــه بــا وجــود‬ ‫وعــده هــای مســووالن هنــوز چــاره ای بــرای‬ ‫حــل ان اندیشــیده نشــده اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه گشــت هــا و نظــارت هــای منابــع‬ ‫طبیعــی موجــب شــد تــا خطــر انقــراض گیاهانــی‬ ‫ماننــد شــیرین بیــان رفــع شــود اظهــار داشــت‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون تمــام گونــه هــای گیاهــی ایــن اســتان بــا وجــود‬ ‫برداشــت بــی رویــه برخــی از ان هــا ماننــد چریــش‬ ‫در وضعیــت بحرانــی نیســتند و نمــی تــوان گفــت در‬ ‫معــرض انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه گیاهــان دارویــی اســتان قابلیــت‬ ‫کشــت دارنــد افــزود‪ :‬هــم اکنــون در گریــوان‪ ،‬راز و جرگالن‬ ‫و غالمــان و هــم چنیــن در شــیروان گیاهــان دارویــی در‬ ‫ســطح ‪ ۲۰‬هکتــار از راضــی اســتان کشــت می شــود‪.‬‬ ‫وی میــزان برداشــت گیاهــان دارویــی از عرصــه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی خراســان شــمالی را در ســال قبــل ‪ ۴‬تــن‬ ‫بیــان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬برداشــت گیاهــان دارویــی‬ ‫تــا اواخــر مــرداد مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتــی منطقــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫مصــرف بنزیــن در ایــن اســتان از ابتــدای بهــار‬ ‫امســال نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال‬ ‫کاهــش یافتــه کــه ایــن نشــانگر کاهــش میــزان‬ ‫مســافرت ها اســت‪.‬‬ ‫مجتبــی شــکوری روز شــنبه در گفــت و گــو‬ ‫بــا خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬بــدون اشــاره بــه میــزان‬ ‫بنزیــن مصرفــی در مــدت یــاد شــده‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬میــزان مصــرف بنزیــن در فروردیــن و‬ ‫اردیبهشــت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۳۱‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش میــزان مصرف بنزین‬ ‫در تعطیــات عیــد ســعید فطــر‪ ،‬افــزود‪ :‬میــزان‬ ‫مصــرف بنزیــن در روزهــای چهــارم و پنجــم‬ ‫خردادمــاه جــاری‪ ،‬نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال‪ ۳ ،‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای‬ ‫نفتــی منطقــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن مــدت میــزان مصــرف نفــت ســفید نیــز‬ ‫در اســتان بــه نســبت مــدت مشــابه پارســال‬ ‫‪ ۴۸‬درصــد و میــزان مصــرف گاز مایــع هــم ‪۱۴‬‬ ‫درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۷۷‬جایــگاه عرضــه‬ ‫ســوخت شــامل ‪ ۴۸‬بــاب جایــگاه عرضــه‬ ‫فــراورده ســوختی بنزیــن‪ ،‬نفــت گاز و ‪۲۹‬‬ ‫بــاب جایــگاه ســی‪ .‬ان‪ .‬جــی تــک منظــوره و ‪۲‬‬ ‫منظــوره فعــال اســت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پیکــر نوجــوان ‪ ۹‬ســاله ای کــه روز گذشــته بــه دلیــل اشــنا نبــودن بــه اصــول و فنــون شــنا در ســد دانشــمند گلســتان غرق شــده بــود‬ ‫بــا تــاش نیروهــای امــدادی از اب بیــرون کشــیده شــد‪.‬‬ ‫نوجوان غرق‬ ‫شده پیدا شد‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫بــه گفتــه مــردم محلــی‪ ۶ ،‬نوجــوان اهالــی روســتای دوزالــوم بخــش داشــلی برون گنبــدکاووس بعــد از ظهــر روز گذشــته بــرای شــنا‬ ‫بــه ســد دانشــمند رفتــه کــه یکــی از انــان بــه دلیــل وارد نبــودن بــه فنــون شــنا در اب غــرق شــد‪.‬‬ ‫محمدجــان پاشـی زاده سرپرســت بخشــداری داشــلی بــرون گفــت‪ :‬نیروهــای امــدادی تــاش و کوشــش بســیاری بــرای پیــدا کــردن‬ ‫جنــازه وی انجــام دادنــد کــه پــس از چندســاعت غواصــی موفــق بــه بیــرون کشــیدن پیکــر ایــن کــودک ‪ 9‬ســاله از اب شــدند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪250‬‬ ‫مهار حریق اراضی ملی‬ ‫روستای بلغان شیروان‬ ‫شهرستانها‬ ‫امام خمینی اسطوره ممتاز قرن بود‬ ‫روحانــی ترکمــن و اهــل ســنت اســتان گلســتان گفــت‪ :‬امــام خمینــی (ره) در میــان پدیده هــای یک صــد ســال گذشــته‬ ‫بــه خصــوص در ممالــک و جوامــع اســامی شــخصیتی ممتــاز اســت کــه‏هیـچ گاه خدمــات ارزشــمند ایشــان بــه ایــران و‬ ‫اســام فرامــوش نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫حــاج اخوندبایــرام گلــدی حنفــی گفــت‪ :‬اتحــاد شــیعه و ســنی در جمهــوری اســامی ایــران بــه برکــت انقــاب امــام خمینــی (ره)‬ ‫شــکل گرفتــه و مســلمانان نیــز بایــد بــا تاســی از رهنمودهــای امــام راحــل از تفرقــه بپرهیزنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬توجــه بــه مذاهــب مختلــف‪ ،‬رویکــرد ممتــاز حضــرت امــام خمینــی (ره) بود که ســبب شــد ایشــان در بین‬ ‫همــه اقــوام‪ ،‬مذاهــب و حتــی ادیــان بــه ســمبل وحــدت و همگرایی تبدیل شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬اتش ســوزی اراضــی ملــی کــه صبــح‬ ‫شــنبه در روســتای بلغــان بخــش مرکــزی‬ ‫شــیروان رخ داده بــود‪ ،‬بــا کمــک مــردم‬ ‫محلــی مهــار شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســی الرضــا حیاتــی گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن حادثــه یــک هکتــار از اراضــی ملــی در‬ ‫اتــش ســوخت کــه مــردم با امکانــات محلی‬ ‫ایــن اتــش ســوزی را مهــار کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بعــد از پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی اندیشــه هــا‪ ،‬اعتقــادات و باورهــای امــام خمینــی(ره) در‬ ‫بخــش هــای گوناگــون مــورد توجــه جهانیــان بــه ویــژه رهبــران کشــور هــای اســامی منطقــه قــرار گرفــت و امــروز نیــز ایــن‬ ‫موضــوع در بیــن بیشــتر صاحب نظــران دنیــا در حــال ارزیابــی و بررســی اســت‪.‬‬ ‫ایــن روحانــی اهــل ســنت گلســتان گفــت‪ :‬بــا گذشــت ‪ ۳۱‬ســال از رحلــت امــام خمینــی (ره) برخــی کشــورهای عربــی و‬ ‫اســامی بــا الگــو قــرار دادن ابعــاد فکــری و انقالبــی ایشــان‪ ،‬قیــام علیــه مســتکبران و ظالمــان را بــه راه انداختنــد و بــه‬ ‫موفقیــت هــای زیــادی هــم دســت پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫حــاج اخونــد حنفــی بــا اشــاره بــه ســاده زیســتی امــام خمینــی (ره) گفــت‪ :‬بــا نگاهــی بــه ایدئولــوژی ایشــان در می یابیــم‬ ‫کــه زندگــی بنیانگــذار جمهــوری اســامی بــر مبنــای ســاده زیســتی و دوری از تجمــات قــرار داشــته و ایــن مبنــای فکــری‬ ‫بایــد بــه اولویــت اول همــه مســووالن و مــردم تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه بــاور امــام خمینــی (ره)‪ ،‬جوانــان قــادر بــه حــل همــه مشــکالت کشــور هســتند گفــت‪ :‬تدبــر در‬ ‫ل‪‎‬‏ســالهای قبــل و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫پیام هــا و ســخنرانی های امــام راحــل در طــو ‏‪‎‬‬ ‫ایشــان بــه معنــای واقعــی کلمــه بــه جوانــان اعتقــاد و بــاور داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از حضــور نداشــتن نیروهــای‬ ‫یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی شــیروان در‬ ‫ایــن حادثــه گفــت‪ :‬تاکنــون چندیــن نوبــت‬ ‫اتــش ســوزی در مراتــع ایــن شهرســتان‬ ‫صــورت گرفتــه کــه مامــوران نیروهــای منابع‬ ‫طبیعــی بــرای مهــار ان حضــور نیافتــه انــد‪.‬‬ ‫حیاتــی علــت حضــور نداشــتن نیروهــای‬ ‫منابــع طبیعــی شــیروان در مواقــع اتــش‬ ‫ســوزی را نبــود امکانــات بــه گفتــه خــود انان‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬علــت حادثــه دیــروز‬ ‫روشــن کــردن اتــش توســط دامــداران‬ ‫محلــی و خامــوش نکــردن ان و وزش بــاد‬ ‫شــدید بــوده اســت‪.‬‬ ‫مستند هنرمند گلستانی‬ ‫اغازگر جشنواره مینا‬ ‫در هلند‬ ‫گســتره شهرســتان شــیروان ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اســت کــه ‪ ۲۹۰‬هــزار هکتــار ان بــه‬ ‫صــورت منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده و‬ ‫‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار جــزو اراضــی مســتثنیات‬ ‫قانونــی شــخصی شــامل زمین هــای‬ ‫زراعــی‪ ،‬باغ هــا‪ ،‬جاده هــا و محوطه هــای‬ ‫روســتا و شــهرها اســت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم پیــش از ایــن در جشــنواره های‬ ‫بین المللــی بوســان کــره جنوبــی‪ ،‬هاینیــان‬ ‫چیــن‪ ،‬ســایروس ترونتــو کانــادا‪ ،‬وزول فرانســه و‬ ‫گوتنبــرگ ســوئد بــه نمایــش در امــده بــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا کیوانفــر کارگــردان ایــن فیلــم روز‬ ‫چهارشــنبه بــه ایرنــا گفــت‪ :‬فیلــم «در میــان تپــه‬ ‫ت کننــده زندگــی عشــایر ترکمــن و‬ ‫هــا» روایــ ‬ ‫کرمانــج (کردهــای اســتان های خراســان شــمالی‬ ‫و شــمال و شــمال غربی خراســان رضوی) ســاکن‬ ‫مناطــق شــمال شــرقی گلســتان اســت و بــه‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬دامــداران در مــکان هــای خالــی‬ ‫از علــف هــای مرتعــی اقــدام بــه روشــن‬ ‫کردنــد اتــش کننــد و پــش از تــرک محــل‬ ‫حتمــا از خامــوش بــودن ان اطمینــان‬ ‫حاصــل پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫حیاتــی افــزود‪ :‬شــماره تلفــن ‪۱۵۰۴‬‬ ‫بــه عنــوان خــط ارتباطــی یــگان حفاظــت‬ ‫منابــع طبیعــی اســتان بــا مــردم بــه صــورت‬ ‫شــبانه روزی امــاده دریافــت گزارش هــای‬ ‫مردمــی در ارتبــاط بــا اتــش ســوزی‪،‬‬ ‫تخریــب و تصــرف عرصه هــای منابــع‬ ‫طبیعــی و برخــورد بــا متخلفــان اســت کــه‬ ‫گزارش هــای مردمــی کمــک شــایانی بــه‬ ‫پیشــگیری از حــوادث می کنــد‪.‬‬ ‫فیلــم ســینمایی «در میــان تپه هــا» بــه‬ ‫تهیه کنندگــی و کارگردانــی محمدرضــا کیوانفــر‬ ‫از گــرگان بــه عنــوان اغازگــر چهارمیــن جشــنواره‬ ‫بین المللــی فیلــم مینــا در کشــور هلنــد بــه‬ ‫نمایــش در می ایــد‪.‬‬ ‫رشد کشت پنبه‬ ‫در پهنه طالی سفید‬ ‫بارندگــی مطلــوب ابتــدای امســال‪ ،‬کشــاورزان اســتان‬ ‫گلســتان را پــس از ســال ها‪ ،‬تشــویق بــه کشــت پنبــه‬ ‫بــه روش پاشــیدن بــذر و بازگشــت دوبــاره رونــق ایــن‬ ‫محصــول در ســرزمین طــای ســفید کــرد‪.‬‬ ‫موســی خانــی بــه کشــت پنبــه بــا روش نشــاء ویــژه فصــل‬ ‫تابســتان اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬کشــت نشــایی پنبــه امســال بــرای‬ ‫زراعــی‪ ۵۰‬هکتــار برنامــه ریــزی شــده امــا بــه دلیــل بــارش هــای‬ ‫زیــاد بهــاری و نبــود نیــاز بــه اب بــرای تولیــد ایــن محصــول‪،‬‬ ‫کشــاورزان از کشــت نشــایی پنبــه اســتقبال نکردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محســن حســینی سرپرســت شــرکت اب منطقـه ای گلســتان‬ ‫بــرای الیروبــی و ســاماندهی ایــن مقــدار از رودخانه هــای اســتان بــه ســه هــزار و ‪ ۵۸۰‬میلیــارد ریــال اعتبار‬ ‫نیــاز اســت کــه تاکنــون ‪ ۲۰‬درصــد ان معــادل ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال در گنبــدکاووس کــه ســیل پارســال ســبب ابگرفتگــی یــک ســوم مســاحت دو هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتــاری ایــن شــهر و ‪ ۱۵‬روســتای ایــن شهرســتان شــد‪ ،‬اقداماتــی انــدک امــا مفیــد در حــوزه الیروبــی‪،‬‬ ‫دیــواره ســازی و ســاماندهی رودخانه هــا درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه سرپرســت امــور منابــع اب گنبــدکاووس‪ ،‬عملیــات الیروبــی ‪ ۱۹‬کیلومتــر از مســیر ‪ ۲‬رودخانــه‬ ‫«گرگانــرود و چهــل چــای» درحــوزه شــهر گنبــدکاووس بــرای کاهــش خســارت ناشــی از ســیل و یــا‬ ‫ســیالب های احتمالــی اینــده انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫موضــوع ســواد و فرهنــگ اجتماعــی این‬ ‫مــردم مــی پــردازد‪.‬‬ ‫امیر شــمس و الهام جاللی‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫کیوانفــر‪ ،‬حســین قورچیــان‪ ،‬هوتــن‬ ‫حق شــناس‪ ،‬محســن خدابخشــی‪،‬‬ ‫ســحر حسـن زاده‪ ،‬مهــرداد ســدنی‪ ،‬امید‬ ‫اژیرانــی‪ ،‬حســن مدیرروســتا‪ ،‬ونــداد‬ ‫درویشــیان‪ ،‬محمــد نســایی‪ ،‬محمــد‬ ‫پاســندی و صالــح زنگانــه عوامــل تهیــه ایــن فیلــم‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫در میــان تپه هــا بــرای اولیــن بــار ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۲۰‬مهــر‬ ‫مــاه ســال گذشــته در بخــش جریان هــای نــو‬ ‫ســینمای اســیا در بیســت و چهارمیــن جشــنواره‬ ‫بوســان کره جنوبــی بــه نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫رییــس اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری اســفراین گفــت‪ ۲ :‬هــزار‬ ‫مترمربــع از علف زارهــای ایــن شــهر ‪ ۶۰‬هــزار نفــری خراســان شــمالی از‬ ‫شنبه شــب تــا صبــح یکشــنبه در ســه نوبــت طمعــه اتــش شــد‪.‬‬ ‫حمیــد قهرمانلــو گفــت‪ ۲ :‬مــورد از ایــن اتــش ســوزی هــا در زمیــن هــا و علفــزاری‬ ‫خیابــان بهشــت و یــک مــورد هــم در خیابــان خرمشــهر اســفراین رخ داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــدت اتــش ســوزی هــا در مناطــق مذکــور عملیــات‬ ‫اطفــای حریــق در ایــن مناطــق از شــنبه شــب تــا صبــح امــروز بــه طــول انجامیــد‪.‬‬ ‫رییــس اتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی اســفراین گفــت‪ :‬ایــن اتش ســوزی ها‬ ‫عمــدی بــوده و اهالــی ایــن مناطــق بــرای در امــان مانــدن از خطــر وجــود مــار و‬ ‫جونــدگان اقــدام بــه اتــش زدن پوشــش گیاهــی زمیــن هــای خالــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫کشــت نشــایی پنبــه بــا برداشــت ‪ ۹۰‬روزه بــرای نخســتین‬ ‫بــار بــا اهدافــی از جملــه کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی مصــرف اب‪،‬‬ ‫کاهــش ‪ ۸۰‬درصــدی مصــرف بــذر‪ ،‬برداشــت زودرس و‬ ‫باالرفتــن راندمــان تولیــد (بیــش از ‪ ۲‬برابــر) بعــد از برداشــت‬ ‫گنــدم بــه اجــرا درامــد‪.‬‬ ‫حســن فرازجــو مدیــر دفتــر مطالعــات پایــه شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــارش متوســط اســتان در‬ ‫اردیبهشــت ســال جــاری نســبت بــه دوره مشــابه درازمــدت‬ ‫چهارمیــن دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم مینا‬ ‫هلنــد از ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۳‬ژوئــن ‪ ۲۲ ( ۲۰۲۰‬تــا ‪ ۲۴‬خــرداد‬ ‫امســال) برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن رقابــت ســینمایی در بخــش اصلــی شــامل‬ ‫ســینمای مینــا (فیلم هــای کشــورهای خاورمیانــه و‬ ‫شــمال افریقا)‪ ،‬پانورامای ســینمای کشــورهای جهان‬ ‫بــا موضــوع هویت هــا و اقلیت هــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پیش بینی برداشت بیش از ‪ ۶۲‬هزار‬ ‫تن غالت در شیروان‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬پیــش بینــی می شــود امســال‪ ۶۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬تــن غــات از ســطح اراضــی ایــن شهرســتان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫مهــران حیاتــی روز شــنبه در نشستســتاد برداشــت محصــول در شــیروان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود امســال از گندمزارهــا و جوزارهــای ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۷‬هــزار تــن گنــدم و جــو ابــی‪ ۲۵ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن گنــدم و جــو‬ ‫دیــم و ‪ ۶۴۲‬تــن کلــزا برداشــت شــود‪.‬‬ ‫وی میــزان گنــدم و جــو تحویلــی بــه مراکــز انبــار در ســال گذشــته را ‪ ۳۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تــن گنــدم و جــو دانســت‪.‬‬ ‫حیاتــی قیمــت خریــد تضمینــی هــر کیلوگــرم گنــدم امســال را ‪ ۲۵‬هــزار ریــال‪،‬‬ ‫جــو ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬ریــال و کلــزا ‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۶۲۰‬ریــال عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫مراکــز بــرای تحویــل و خریــد گنــدم کشــاورزان در ایــن شهرســتان پیــش بینــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫سامانه گویای ‪ ،141‬پل ارتباطی ما با شهروندان گرامی‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره ‪97/98/86‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر دارد مناقصــه انجــام امــور عملیــات نگهــداری راه هــای‬ ‫اصلــی و فرعــی و ســاختمان هــای راهدارخانــه و امــور راهــداری بــه صــورت حجمــی بــه شــماره ‪ 97/99/05‬را از طریــق ســامانه‬ ‫الکتریکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه تــا ارســال دعوتنامــه از‬ ‫طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت (ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت‬ ‫قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه محقق ســازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار در ســامانه ‪ 1398/12/21‬میباشــد‪.‬اطالعات و اســناد مناقصه عمومی از طریق ســامانه ســتاد به مناقصه گران‬ ‫ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪:‬ساعت‪ 13:00‬تاریخ‪1399/03/13‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ پیشنهاد ها از طریق سامانه‪:‬ساعت‪ 13:00‬تاریخ ‪1399/03/26‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ‪ 1399/03/27‬ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫بــه گفتــه رییــس اداره پنبــه و دانــه هــای روغنــی‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬در ســال زراعــی جــاری‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از زمیــن هــای مســتعد‬ ‫اســتان بــه زیــر کشــت پنبــه رفتــه و کشــاورزان تــا‬ ‫پایــان خــرداد بــرای کاشــت ایــن محصــول فرصــت‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امســال ‪ ۷۰۰‬تــن بــذر پنبــه بــرای توزیــع میــان‬ ‫کشــاورزان طــرف قــرارداد در گلســتان تهیــه و توزیــع مــی شــود ‪.‬‬ ‫الیروبــی نکــردن رودخانه هــا یکــی از عوامــل اصلــی ســیل پارســال‬ ‫گلســتان و خســارت ‪ ۴۸‬هزار میلیارد ریالی ناشــی از ان اعالم شــد که‬ ‫پــس از ان بــرای الیروبــی هــزار و ‪ ۲۱‬کیلومتــر از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر‬ ‫طــول رودخانه هــای گلســتان تقاضــا صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫قرار گرفت‬ ‫گلســتان در گذشــته بــه دلیــل زمیــن هــای فــراوان‬ ‫زیــر کشــت پنبــه و تولیــد زیــاد ایــن محصــول بــه‬ ‫ســرزمین طــای ســفید مشــهور بــود کــه پــس از‬ ‫چنــد ســال وقفــه بــار دیگــر کشــت ان در حــال رونــق‬ ‫گرفتــن اســت‪.‬‬ ‫علــی موس ـی خانی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه بارندگــی هــای‬ ‫خــوب ابتــدای امســال‪ ،‬ســهمیه ابالغــی ســال زراعــی‬ ‫جــاری بــرای کشــت پنبــه در ‪ ۲۳‬هــزار هکتــار اراضــی اســتان‬ ‫محقــق شــود‪.‬‬ ‫ن اب در‬ ‫الیروبــی و دیواره ســازی رودخانه هــا‪ ،‬راهــکار مناســب کمــک بــه حرکــت ســریع تر جریــان روا ‬ ‫بســتر رودخانه ها و پیشــگیری از خســارت مالی و جانی ناشــی از وقوع‬ ‫ســیالب های احتمالــی اســت کــه انجــام ان بــه اعتقــاد کارشناســان برای‬ ‫رودخانه هــای گلســتان ضــروری بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫‪2‬هزار متر مربع از علف زارها مورد حریق‬ ‫هوای استان گرمتر می شود‬ ‫رییــس اداره پیش بینــی هواشناســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬رونــد‬ ‫افزایشــی دمــای هــوا در نقــاط مختلــف اســتان از روز سه شــنبه‬ ‫هفتــه جــاری اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫مهــری هاشــمی دویــن گفــت‪ :‬پدیــده غالــب هــوای اســتان بــرای‬ ‫امــروز و فــردا‪ ،‬افزایــش بــاد و در برخــی ســاعات وزش بــاد نســبتا‬ ‫شــدید اســت و امشــب و فــردا عصــر‪ ،‬افزایــش ابــر بــه صــورت‬ ‫موقــت‪ ،‬بــرای مناطــق مختلــف پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای صبــح فــردا‪ ،‬مــه صبحگاهــی بــرای برخــی نقــاط‬ ‫اســتان محتمــل اســت و در برخــی نقــاط هــم شــاهد غبــار محلــی‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫هاشــمی دویــن گفــت‪ :‬رونــد افزایشــی دمــای هــوا از روز ســه شــنبه‬ ‫در اســتان اغــاز مــی شــود کــه تــا پایــان هفتــه تــداوم دارد و انتظــار‬ ‫مــی رود مــردم اســتان افزایــش ســه تــا چهــار درجــه ای دمــا را‬ ‫نســبت بــه امــروز‪ ،‬تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫الیروبی و دیواره سازی نیاز رودخانه های گنبدکاووس‬ ‫ادرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪:‬گرگان –میدان بسیج‪-‬سایت اداری –مقابل ضلع شرقی استانداری‬ ‫اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده استان گلستان ‪،‬کد پستی ‪ 49189-37141‬تلفن ‪ 32422572‬داخلی ‪243‬‬‫‪-‬اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش داشــت‪.‬‬ ‫کشــت پنبــه در گلســتان کــه در گذشــته بــه ســرزمین طــای‬ ‫ســفید معــروف بــود‪ ،‬هــر ســاله بــا مســاعد بــودن شــرایط‬ ‫اب و هوایــی از اردیبهشــت مــاه بــا ریختــن بــذر در زمیــن‬ ‫اغــاز و بــا برداشــت محصــول از مهــر تــا اواخــر دی مــاه بــه‬ ‫پایــان مــی رســد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬ســال‬ ‫زراعــی قبــل در ایــن اســتان از ســطح ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار‬ ‫زراعــت پنبــه ‪ ۳۳‬هــزار تــن وش برداشــت شــد‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪27313131‬‬‫دفتر ثبت نام‪88969737:‬و‪85193768‬‬ ‫‪-‬جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به ادرس زیر رجوع نمایید‬ ‫‪-‬براورد انجام کار‪ 171/874/486/650‬ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪6/140/000/000‬ریال‬ ‫نوع‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی (وجه نقد)‬ ‫ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪htt://iets.mporg.ir‬‬ ‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان‬ ‫کارشــناس مســوول بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت خراســان شــمالی گفت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬تــن کاال بــه ارزش حــدود ســه میلیــون دالر در فروردیــن مــاه امســال و در شــرایط کرونــا از اســتان صــادر شــد‬ ‫کــه از لحــاظ وزنــی حــدود ‪ ۱۲.۵‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫علیرضــا زمانــی بــا بیــان اینکــه میــزان صــادرات اســتان نســبت بــه مدت زمان مشــابه ســال قبــل از لحاظ ارزش ســه‬ ‫دهــم درصــد افزایــش دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن مــدت‪ ،‬عمــده کاالهــای صادراتی اســتان‪ ،‬شــامل محصوالت پتروشــیمی‬ ‫از جملــه اوره و مالمیــن‪ ،‬محصــوالت فــوالدی و مــواد غذایــی چــون ماکارونــی و رب گوجــه فرنگی بوده اســت‪.‬‬ ‫رشد صعودی‬ ‫صادرات در زمان‬ ‫کووید ‪19‬‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬خرداد ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫کشت هزار هکتاری‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫درعرص هطبیعی‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫هــزار هکتــار از عرصه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫خراســان شــمالی در راســتای توســعه و‬ ‫غنی ســازی رویشــگاه های ایــن اســتان ‪۲۸‬‬ ‫هــزار کیلومترمربعــی بــه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫مســوول بهره بــرداری اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در خراســان شــمالی ‪ ۳۵۰‬گونــه گیــاه‬ ‫دارویــی در تمــام نقــاط اســتان مــی رویــد و‬ ‫مهم تریــن ان هــا کــه قابلیــت صنعتــی شــدن‬ ‫دارنــد باریجــه‪ ،‬کتیــرا و اویشــن اســت‪.‬‬ ‫علــی رضــا احمــدی اســکویی افــزود‪ :‬ســال‬ ‫‪ ۹۸‬یــک هــزار و ‪ ۱۴۷‬هکتــار عملیــات‬ ‫توســعه و احیــای رویشــگاه های گیاهــان‬ ‫دارویــی در اســتان اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اویشــن یکــی از گیاهانــی اســت‬ ‫کــه هــم اکنــون در ســطح مراتــع اســتان‬ ‫دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه گشــت هــا و نظــارت‬ ‫هــای منابــع طبیعــی موجــب شــد تــا خطــر‬ ‫انقــراض گیاهانــی ماننــد شــیرین بیــان رفــع‬ ‫شــود اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون تمــام گونــه‬ ‫هــای گیاهــی ایــن اســتان بــا وجــود برداشــت‬ ‫بــی رویــه برخــی از ان هــا ماننــد چریــش‬ ‫در وضعیــت بحرانــی نیســتند و نمــی تــوان‬ ‫گفــت در معــرض انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه گیاهــان دارویــی اســتان‬ ‫قابلیــت کشــت دارنــد افــزود‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫در گریــوان‪ ،‬راز و جــرگالن و غالمــان و هــم‬ ‫چنیــن در شــیروان گیاهــان دارویــی در ســطح‬ ‫‪ ۲۰‬هکتــار از راضــی اســتان کشــت می شــود‪.‬‬ ‫در ســطح جهــان بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار گونــه‬ ‫گیاهــی وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد هشــت‬ ‫هــزار گونــه در ایــران شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫تنــوع گیاهــان در ایــران ســه برابــر بیــش از‬ ‫تنــوع ایــن گونــه هــا در اروپــا اســت و ایــن‬ ‫مزیتــی بــرای کشــور مــا بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫هشــت هــزار گونــه گیاهــی در ایــران وجــود‬ ‫دارد کــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬گونــه گیاهــی از ایــن‬ ‫تعــداد‪ ،‬ارزش دارویــی دارد و رویــش هــزار‬ ‫و ‪ ۷۸۲‬گونــه از ایــن گیاهــان منحصــر بــه‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی‬ ‫خراســان شــمالی هــزار و ‪ ۲۸۵‬هکتــار بــا‬ ‫تولیــد هــزار و ‪ ۹۲۰‬تــن اســت کــه گیاهــان‬ ‫دارویــی معــروف تریــن انهــا زیــره ســبز‪،‬‬ ‫اویشــن باغــی‪ ،‬باریجــه‪ ،‬نعنــا فلفلــی‪،‬‬ ‫خاکشــیر‪ ،‬گشــنیز‪ ،‬کــدو تخــم کاغــذی و‬ ‫کتــان اســت‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪250‬‬ ‫هفت برابر کشت‬ ‫گلخانه ای خراسان شمالی‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســطح کشــت گلخانـه ای ایــن اســتان‬ ‫در ســال ‪ ،۹۲‬ابتــدای کار دولــت تدبیــر و امیــد ‪۱۰‬‬ ‫هکتــار بــود کــه اینــک بــا افزایــش هفــت برابــری بــه‬ ‫‪ ۷۰‬هکتــار افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی گفــت‪ :‬از ایــن میــزان کشــت‬ ‫گلخانــه ای پنــج هــزار تــن انــواع محصــول‬ ‫صیفــی و ســبزی‪ ،‬گیاهــان دارویــی و ‪ ۳۵۰‬هــزار‬ ‫شــاخه گل و گیــاه گلدانــی تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی میــزان برداشــت گیاهــان دارویــی‬ ‫از عرصــه هــای منابــع طبیعــی خراســان‬ ‫شــمالی را در ســال قبــل ‪ ۴‬تــن بیــان‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬برداشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی تــا اواخــر مــرداد مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫احمــدی اســکویی افــزود‪ :‬برخــی از گونــه‬ ‫هــای گیاهــان دارویــی بــا برداشــت بــی‬ ‫رویــه مواجهنــد کــه همیــن امــر موجــب‬ ‫شــد امســال برداشــت ایــن گیاهــان‬ ‫کــه شــامل چریــش و کنگــر اســت بــا‬ ‫ممنوعیــت مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کشــت گلخانــه ای و‬ ‫کاهــش اب مصرفــی گفــت‪ :‬میــزان مصــرف اب‬ ‫در تولیــد گلخانــه ای ‪ ۹۰‬درصــد راندمــان دارد کــه‬ ‫بــه شــدت مصــرف اب را کاهــش داده و نســبت‬ ‫بــه دیگــر انــواع کشــت بــه ‪ ۱۰‬درصــد اب نیــاز دارد‪.‬‬ ‫یوســفی بــا بیــان اینکــه میــزان عملکــرد تولیــد‬ ‫محصــوالت گلخانــه ای نیــز ‪ ۱۰‬برابــر کشــت در‬ ‫فضــای بــاز اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از ســویی تولیــدات‬ ‫گلخانــه ای مــورد پســند بازارهــای صادراتــی‬ ‫اســت و بــر ایــن اســاس کامــا تخصصــی اســت‬ ‫و کارگــران ماهــر مــی طلبــد کــه بــه شــرایط تولیــد‬ ‫در فضــا و تولیــد گلخانــه ای واقــف باشــند‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۳۵۰‬گونــه گیــاه‬ ‫دارویــی‪ ،‬معطــر و ادویــه ای شناســایی‬ ‫شــده اســت کــه بیشــتر ایــن گونــه هــا‬ ‫قابلیــت صنعتــی شــدن دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫برداشــت هــای غیراصولــی از اصلــی‬ ‫تریــن مخاطراتــی اســت کــه رویشــگاه‬ ‫گیاهــان دارویــی را تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫اموزش بیش از ‪ ۱۰‬هزار بی سواد خراسان شمالی‬ ‫معــاون ســواداموزی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال‪ ،‬جــذب و امــوزش ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۶۶۹‬نفــر بی ســواد ایــن اســتان هدفگــذاری‬ ‫شــده کــه تــاش داریــم ایــن امــر محقــق شــود‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی گفــت‪ :‬جــذب بی ســوادان بــه برنامــه هــای اموزشــی در ســال جــاری‪ ،‬نســبت بــه پارســال بیــش از چهــار برابــر شــده اســت و امیــد مــی رود کرونــا‬ ‫و شــیوع ان تاثیــری در اســتقبال از کالس هــای اموزشــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پارسال ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۱۹‬نفر بی سواد جذب کالس های اموزشی شده بودند‪.‬‬ ‫مــودی اظهــار داشــت‪ :‬امســال ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر بی ســواد در قالــب طــرح عــادی جــذب مــی شــوند و ‪ ۷۰‬درصــد‪ ،‬معــادل هفــت هــزار و ‪ ۴۶۹‬نفــر هــم در‬ ‫قالــب طــرح شــتاب بخشــی‪ ،‬زیــر پوشــش قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫معــاون ســواداموزی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال جــذب هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر بــه امــوزش هــای دوره انتقــال و هــزار نفــر‬ ‫بــه دوره تحکیــم هــدف گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫عنوان رتبه سوم در پرداخت تسهیالت‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان در دویســت و نــود و‬ ‫دومیــن جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان گفــت ‪ :‬گلســتان‬ ‫بــا پرداخــت ‪ ۱۲۳‬میلیــارد تومــان تســهیالت بازســازی و نوســازی ‪ ،‬رتبــه ســوم‬ ‫کشــور را در اختیــار دارد ‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در دویســت و نــود و دومیــن جلســه کارگــروه تســهیل و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد اســتان کــه بــا حضــور اســتاندار گلســتان در محــل اســتانداری‬ ‫اســتان برگــزار گردیــد ‪ ،‬اظهارداشــت ‪ :‬از محــل اعتبــارات ســال ‪ ۹۸‬تــا کنــون‬ ‫بیــش از بیســت و ســه هــزار و دویســت میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای پرداخت‬ ‫بــه ســیصد و هشــتاد واحــد و طــرح از محــل طــرح رونــق تولیــد در کارگــروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان مصــوب و بــه بانکهــا ابــاغ شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬از ایــن میــزان ‪ ،‬تعــداد یکصــد و نــوزده واحــد موفــق بــه اخــذ چهــار‬ ‫هزار و هفتصد و ســی میلیارد ریال تســهیالت شــده اند ‪ ،‬که در حوزه پرداخت‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد رتبــه هشــتم را در ســطح کشــور در اختیــار داریــم ‪.‬‬ ‫خرید سیب زمینی مازاد کشاورزان‬ ‫توسط تعاون روستایی‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی گلســتان گفــت کــه ســیب زمینــی تولیــدی کشــاورزان‬ ‫اســتان بــا هــدف جلوگیــری از کاهــش قیمــت بــه واســطه افزایــش عرضــه‬ ‫مســتقیم در بــازار و کوتــاه کــردن دســت واســطه هــا از انــان خریــده می شــود‪.‬‬ ‫نورمحمــد کوچکــی گفــت‪ :‬در ایــن طرح‪ ،‬ســیب زمینی تولیدی کشــاورزان با‬ ‫نــرخ روز از ان هــا خریــداری و بــه اســتان هــای متقاضی ارســال می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر اجــرای ایــن طــرح حمایتــی‪ ،‬بــرای فــروش ســیب‬ ‫زمینــی بــه کارخانــه هــای فــراوری ایــن محصــول نیــز در حــال مذاکــره هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی قیمــت هــر کیلوگــرم ســیب زمینــی بــا بســته بنــدی کیســه ای‬ ‫در بــازار گلســتان‪ ،‬بیــن ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫کرونا و بازی کالغ پر‪،‬مرغ پر‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬بــه دنبــال شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونــا‪ ،‬میــزان مصــرف گوشــت مــرغ در دومین شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی کاهــش چشــمگیری پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫مهــران حیاتــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه کاهــش ‪ ۲۱‬درصــدی مصــرف مــرغ‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک روزانــه ‪ ۱۸‬تــن گوشــت مــرغ در ایــن‬ ‫شهرســتان تولیــد مــی شــود کــه قبــل از شــیوع کرونــا ایــن میــزان‬ ‫‪ ۲۳‬تــن در روز بــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تعطیلی رســتوران ها‪ ،‬تاالرها‪ ،‬مراســم عروســی و ختم‬ ‫از علــل اصلــی کاهــش مصــرف مــرغ اســت کــه بــرای جبران بخشــی‬ ‫از زیــان مرغــداران‪ ،‬دولــت قیمــت خریــد تضمینــی را افزایــش داده‬ ‫و مــرغ منجمــد بــا قابلیــت صادراتــی را هــر کیلوگــرم ‪ ۱۴۵‬هــزار ریال‬ ‫خریــداری مــی کند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه کلنــگ زنــی بزرگتریــن شــهرک گلخانــه‬ ‫ای اســتان بــا گســتره ‪ ۱۰۰‬هکتــار در شــیروان‪ ،‬در‬ ‫هفتــه گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون یــک مجتمــع گلخانه‬ ‫ای ‪ ۶۰‬هکتــاری در مانــه و ســملقان در حــال اجــرا‬ ‫اســت‪ ،‬گلخانــه ‪ ۵۰‬هکتــاری اســفراین در حــال‬ ‫تکمیــل زیرســاخت هــای مربوطــه اســت کــه اجــرای‬ ‫ایــن طــرح هــا جهشــی در عرصــه کشــاورزی و‬ ‫کشــت گلخانــه ای اســتان در ســال جهــش تولیــد‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫اصالحیــه اگهــی ابــاغ اجرائیــه پرونــده اجرائــی کالســه‬ ‫‪ 9801404‬اداره اجــرای اســناد رســمی گــرگان طبــق مقــررات‬ ‫مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجرا‪:‬بدینوســیله بــه اقایــان قنبــر علــی‬ ‫اســدی فرزنــد اســماعیل ش ش‪ 411‬کــد ملــی ‪2031490478‬‬ ‫بــه نشــانی گــرگان کــوی طبیعــت طبیعــت ‪-4‬عیســی رضایــی‬ ‫فرزنــد حســین ش ش ‪ 26764‬کــد ملــی ‪ 2120267359‬بــه‬ ‫نشــانی گــرگان کــوی گلهــا گلبــرگ ‪ 2‬کــد پســتی ‪4915795849‬‬ ‫بــه عنــوان ضامنیــن پرونــده اجرائیــه کالســه فــوق ابــاغ‬ ‫میگــردد کــه بانــک ایــران زمیــن گــرگان بــه اســتناد قــرارداد‬ ‫داخلــی بــه شــماره ‪ 93/7/10- 3215/11/134668/1‬جهــت‬ ‫وصــول طلــب خــود مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه علیــه شــما‬ ‫را نمــوده و طلــب خــودرا بــه شــرح موضــوع الزم االاجــرا‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 1/132/400/169‬ریــال کل طلــب تــا پایــان تاریــخ‬ ‫‪ 98/10/4‬و از ایــن تاریــخ بــه بعــد روزانــه ‪ 647/580‬ریــال‬ ‫بــه مبلــغ فــوق افــزوده میشــود در ضمــن اصــل طلــب مبلــغ‬ ‫‪ 451/075/629‬ریــال و خســارت تاخیر تادیــه ‪484/820/027‬‬ ‫ریــال و ســود ‪ 196/504/513‬ریــال اعــام نمــوده اســت و‬ ‫چــون طبــق گواهــی مامــور ابــاغ اجرائیــه بــه علــت مــورد‬ ‫شناســایی قرارنگرفتــن میســر نگردیــده و بســتانکار نیــز طبــق‬ ‫نامــه وارده شــماره ‪ 600-99/2/2‬درخواســت درج اگهــی در‬ ‫روزنامــه را نمــوده لــذا مراتــب مفــاد اجرائیــه بــه شــرح فــوق‬ ‫بــا درج یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالانتشــار‬ ‫در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا اگهــی میگــردد‬ ‫چنانچــه پــس از ابــاغ اجرائیــه کــه بیســت ‪ 20/‬روز پــس از‬ ‫تاریــخ انتشــار محســوب میشــود نســبت بــه تعهــد خــود‬ ‫عمــل ننماییــد حســب درخواســت بســتانکار عملیــات اجرائــی‬ ‫پیگیــری میگــردد و جــز ایــن اگهــی ؛اگهــی دیگــری جهــت‬ ‫ابــاغ اجرائیــه صــادر نخواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪4265:‬‬ ‫مدیــر اجــرا واحــد اجــرای اســناد رســمی گــرگان‪-‬‬ ‫نعمــت الــه عظیمــی پــور ‪ -‬حســین حکــم ابــادی‬ ‫اینستاگرام‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫اشتغال زنان‬ ‫احســان مالحــت ‪ -‬تغییــرات ســریع تکنولوژیــک‬ ‫در حــوزه ارتباطــات‪ ،‬همزمــان بــا افزایــش کاربــران‬ ‫اینترنــت‪ ،‬باعــث ظهــور بــازار بالقــوه جدیــدی بــه‬ ‫نــام بازارکســب و کار در دنیــای مجــازی از جملــه‬ ‫اینســتاگرام گردیــد کــه اکنــون بــه یــک پدیــده و‬ ‫فضایــی نامحــدود در میــان “مشــاغل خانگــی” تبدیل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از راه هایــی کــه زنــان بــه عنــوان حداقــل‬ ‫نیمــی از جمعیــت و بــه ویــژه زنــان خانــه دار در ســال‬ ‫هــای اخیــر بــرای کســب درامــد پیــدا کردنــد‪ ،‬عرضــه‬ ‫هنرهــای خانگــی خــود بــود کــه در ابتــدا جامعــه‬ ‫پیرامونــی انهــا را شــامل مــی شــد امــا بــه تدریــج‬ ‫بــا ظهــور تکنولــوژی هــای نویــن ارتباطــی و بــه ویــژه‬ ‫اینترنــت‪ ،‬زنــان راه هــای دیگــری هــم بــرای عرضــه‬ ‫محصــوالت خــود پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫بــا ظهــور شــبکه هــای اجتماعــی و بــه ویــژه رونــق‬ ‫گرفتــن اینســتاگرام بــه عنــوان یــک شــبکه اجتماعــی‬ ‫عکــس محــور بــود کــه زنــان توانســتند عکــس هایــی‬ ‫از هنرهــای خــود منتشــر و از نقــاط دور و نزدیــک‬ ‫مشــتری هایــی بــرای خــود دســت و پــا کننــد ‪ ،‬ایــن‬ ‫اتفــاق باعــث شــد بســیاری از زنــان خانــه دار بــه‬ ‫تولیــدات خانگــی روی بیاورنــد و بــرای عرضه و فروش‬ ‫محصــوالت خــود از اینســتاگرام کمــک بگیرنــد‪.‬‬ ‫گوشــی هــای هوشــمند کــه دیگــر مــی تــوان ان‬ ‫را در دســت همــه مشــاهده کــرد‪ ،‬بــرای خیلــی هــا‬ ‫ســودهای کالنــی بــه همــراه داشــته کــه هیــچ وقــت‬ ‫تصــورش را هــم نمــی کردنــد‪ .‬مخصوصــا خانــم‬ ‫هایــی کــه بــا کمــی ســرمایه و البتــه درایــت‪ ،‬خالقیــت‬ ‫وحوصلــه ‪ ،‬خیلــی زود توانســته انــد ســلیقه و نیــاز‬ ‫کاربــران را تشــخیص دهنــد و درزمانــی کوتــاه ‪ ،‬از‬ ‫یــک پیــج ســاده اینســتاگرامی بــه درامــد ثابــت چنــد‬ ‫میلیونــی برســند‪.‬‬ ‫شــما هــم مــی توانیــد از فــروش لبــاس هــای ســاده‬ ‫شــروع کنیــد و یــا بــا اســتفاده از مهــارت هــای خــود‪،‬‬ ‫دســتبندهای ارزان قیمــت درســت کنیــد و بــا همیــن‬ ‫روش‪ ،‬ارام ارام پلــه هــای ترقــی و درامدزایــی را طــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــدون ان کــه نگــران پــول اجــاره‪ ،‬ســرمایه‬ ‫اولیــه و…باشــید‪.‬‬ ‫برخــی فروشــندگان هــم هســتند کــه بــا ســودهای‬ ‫مناســب از فــروش محصوالتشــان در اینســتاگرام‬ ‫توانســته انــد یــک مغــازه بــرای خودشــان دســت و پــا‬ ‫کننــد‪ .‬در واقــع کســب و کار در اینســتاگرام بــرای این‬ ‫افــراد بــه ســکویی بــرای پــرش تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫زنانــی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪ ،‬معمــوال ً‬ ‫فالوئرهــای زیــادی دارنــد و عکــس هایــی از خوراکــی هــای‬ ‫مختلــف در پیــج خــود قــرار مــی دهنــد کــه خــود ایــن‬ ‫عکــس هــا مــی تواننــد مشــتری هــای زیــادی جــذب کننــد‪.‬‬ ‫ایــن زنــان معمــوال ً در پــی وی پیــج‪ ،‬شــماره تلفــن‬ ‫و ادرس تلگــرام خــود را قــرار داده انــد تــا مشــتری‬ ‫هــا بتواننــد از ایــن طریــق ســفارش بدهنــد‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه فســت فودهــا‪ ،‬بــازار غذایــی ایــران‬ ‫را بــه دســت گرفتــه انــد‪ ،‬غالــب زنانــی کــه در منــزل‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت گردشــگری ایلهــان تایمــاز گنبــد‬ ‫ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5073‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10861724320‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق‬ ‫العــاده مــورخ‪ 1399/02/09‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬محــل‬ ‫جدیــد شــرکت بــه ادرس ‪ :‬شــهرگنبد کاووس خیابــان ارش‬ ‫شــرقی کوچــه بــن بســت یکــم کــد پســتی‪ 4971766146‬تغییــر‬ ‫یافــت و مــاده مربوطــه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت ها و‬ ‫موسســات غیرتجــاری گنبــد کاووس (‪)862580‬‬ ‫فعالیــت دارنــد بــرای تبلیــغ دســت پخــت خــود‬ ‫از عبــارت «غــذای خانگــی» اســتفاده مــی کننــد‬ ‫و بــرای مهمانــی هــای مختلــف مشــتری هــا‬ ‫غــذا یــا شــیرینی و کیــک مــی پزنــد‪ .‬ایــن زنــان‬ ‫در بعضــی از پســت هــای خــود دســتور پخــت‬ ‫انــواع غذاهــا را هــم ارائــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫تزیینــات نمــدی نیــز یکــی از کارهــای ظریفــی‬ ‫اســت کــه چنــد ســال اســت در کشــور مــا رواج‬ ‫پیــدا کــرده و شــامل محصــوالت مختلفــی ماننــد‬ ‫انــواع جاســوییچی‪ ،‬عروســک‪ ،‬تزیینــات اتــاق‬ ‫بچــه و…میشــود‪ .‬نــواوری و خالقیــت در ایــن‬ ‫کار حــرف اول را مــی زنــد و کســانی کــه مــی‬ ‫تواننــد ایــن فاکتورهــا را رعایــت کنند‪ ،‬مشــتریان‬ ‫زیــادی خواهنــد داشــت ‪.‬‬ ‫اگــر تــا کنــون ایــن بــازار را تجربــه نکــرده ایــد چنــد‬ ‫توصیــه بــرای شــما داریــم ‪:‬‬ ‫تــاش کنیــد صفحــه اینســتاگرام خــود را بــه یــک‬ ‫برنــد ( نــام تجــاری ) تبدیــل کنیــد‪ ،‬مثــا وب ســایت‬ ‫یــا فروشــگاه یاحتــی نــام شــخصی خودتــان‪ .‬بــه ایــن‬ ‫شــکل اعتمادســازی وارتبــاط بهتــری بــا مخاطبــان‬ ‫خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ادرس اینســتاگرام خــود را در ســایر شــبکه های‬ ‫اجتماعــی کــه در ان حضــور داریــد منتشــر کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای هــر تصویــر توضیــح کوتاهــی درج کنیــد‪،‬‬ ‫مخصوصــا اگــر نیــاز اســت کــه بیننــده بدانــد موضــوع‬ ‫یــا هــدف عکــس چیســت‪.‬‬ ‫بیــان کامــا غیــر رســمی‪ ،‬ســاده و خودمانــی داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬در اینســتاگرام لحــن دوســتانه بهتــر از‬ ‫برخوردهــای رســمی تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫در شــروع کار ســعی کنید بیشــتر شــما دنبال کننده‬ ‫یــا فالــور دیگــران باشــید‪ .‬افــرادی را دنبــال کنیــد کــه‬ ‫بــا هــدف کاری و تجــاری شــما نزدیــک باشــند‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد بازخــورد گرفتــه شــده از اینســتاگرام را‬ ‫بــه ســمت یــک برنــد‪ ،‬وب ســایت و یــا فروشــگاه ســوق‬ ‫دهیــد و از انجــا کس ـب درامد کنیــد‪ .‬بــه ایــن صــورت‬ ‫مشــتری برنــد‪ ،‬همیشــه مشــتری باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫شــما هــر محصولــی کــه داشــته باشــید از خدمــات‬ ‫اموزشــی ‪ ،‬توانایــی تدریــس ‪ ،‬مشــاوره تــا فــروش‬ ‫تولیــدات خانگــی بــدون خــروج از خانــه ‪ ،‬اینســتاگرام‬ ‫بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا شایســتگی هــای خــود‬ ‫را در قالــب یــک کســب و کار خانگــی در اختیــار عموم‬ ‫قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی دامــداران اتحــاد انبــار الــوم‬ ‫گــرگان بــه شــماره ثبــت ‪ 18‬و شناســه ملــی ‪ 10700002626‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده‬ ‫مــورخ‪ 1397/01/30‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬حبیــب اللــه‬ ‫چــاری بــا کــد ملــی ‪ 3672619817‬و محمدعلــی صوفــی جــوان‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 3670339981‬و حســین فقیــر پرســت بــا کــد‬ ‫ملــی ‪ 4979700683‬بــه ســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره‬ ‫و بهمــن چشــک نــادری بــا کــد ملــی ‪ 4979250734‬و محمــد‬ ‫میرشــکار بــا کــد ملــی ‪ 4979830366‬بــه ســمت اعضــای علــی‬ ‫البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪.‬‬ ‫ عیســی روشــن بــا کــد ملــی ‪ 3673133004‬بــه ســمت بــازرس‬‫اصلــی و مهــدی علــی صوفــی جــوان باکــد ملــی ‪4979943901‬‬ ‫بــه ســمت علــی البــدل بــازرس بمــدت یکســال مالــی انتخــاب‬ ‫گردیدند‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان مرجع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اق قــا (‪)862579‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی توزیعــی جــان نثــاران‬ ‫حماســه اســتان گلســتان بــه شــماره ثبــت ‪ 7150‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10700158426‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 25/12/1397‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪ - :‬تــراز نامــه وحســاب ســود وزیــان ســالهای مالــی ‪95‬و‪ 96‬بــه‬ ‫تصویــب رســید‪ - .‬عبداللــه ممشــلی بشــماره ملــی ‪4889692894‬‬ ‫و جمیــل اســدی بشــماره ملــی ‪ 5679313707‬و محمدمهاجــر‬ ‫وطــن بشــماره ملــی ‪ 2269195531‬فــوق دیپلــم بــه ســمت‬ ‫بازرســین اصلــی و ابوطالــب کــردی بشــماره ملــی ‪ 4570080601‬بــه‬ ‫ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب‬ ‫گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان اداره ثبت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)862578‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫فاقد بیمه بودن‬ ‫‪35‬هزار خانوار روستایی‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪250‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫تقدیر وزیر‬ ‫بهداشت از‬ ‫روزنامه نگار ‪7‬‬ ‫ساله‬ ‫در ایــن روزهــای کرونایــی ‪ ،‬انچــه بســیار جلــب نظــر کــرد‪ ،‬ســاختن روزنامــه دیــواری توســط کودکــی ‪ 7‬ســاله بــه نــام بامــداد رضایــی اســت کــه‬ ‫از حــروف و کلمــات تــازه اموختــه اش‪ ،‬بهــره بــرده و تیتــر اخبــار را در کادرهــای تزیینــی رنگارنــگ‪ ،‬بــه تصویــر کشــیده اســت‪ .‬نکتــه جالــب اینکــه‬ ‫هشــتک «کرونــا را شکســت مــی دهیــم و «در خانــه مــی مانیــم» را از قلــم نینداختــه و در جایــی از خبــر اشــاره کــرده کــه دکتــر نمکــی از مــردم به‬ ‫دلیــل رعایــت کــردن اصــول بهداشــتی و عــدم شــلوغی شــهرها‪ ،‬قدردانــی کــرده اســت‪ ،‬همچنیــن‪ ،‬اشــاره هــای بامــداد بــه خبــر بســتری بیمــاران‬ ‫در بیمارســتان هــا‪ ،‬کاهــش تعــداد بیمــاران و تــدارک تخــت هــای خالــی و تــاش بــرای ســاخت واکســن کرونــا‪ ،‬بســیار قابــل توجــه بــوده و نشــان‬ ‫دهنــده دقــت بــاالی ایــن دانــش امــوز ‪ 7‬ســاله در ادراک و اســتنباط خبرهــا اســت‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۵ :‬هــزار‬ ‫نفــر سرپرســت خانــوار روســتایی و عشــایری در‬ ‫ایــن اســتان زیــر پوشــش هیــچ بیمــه اجتماعــی‬ ‫نیســتند‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده گفــت‪ ۱۷۹ :‬هــزار نفــر از جمعیــت‬ ‫روســتایی‪ ،‬عشــایر و شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر ایــن اســتان‬ ‫مشــمول بیمــه اجتماعــی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۴‬هــزار نفــر از ایــن جمعیــت خــود‬ ‫را بیمــه اجتماعــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ 2‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬نفــر مســتمری‬ ‫بازمانــدگان را دریافــت مــی کننــد کــه ماهانــه ‪ ۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــه حســاب انــان واریــز مــی شــود‪.‬‬ ‫غالمــزاده بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان رتبــه پنجــم‬ ‫کشــور را در ضریــب پوشــش بیمــه ای دارد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بیشــترین ضریــب نفــوذ در ایــن اســتان نیــز‬ ‫مربــوط بــه شهرســتان جاجــرم اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شهرســتان های گرمه‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‬ ‫و فــاروج بــه ترتیــب در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمه کشــاورزان روســتاییان و عشــایر‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع افــرادی‬ ‫کــه زیــر پوشــش هیــچ نــوع بیمــه نیســتند‪ ۱۱۲ ،‬هــزار‬ ‫نفــر روســتایی و مابقــی نیــز عشــایری و شــهرهای زیــر‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار نفــر هســتند‪.‬‬ ‫غالمــزاده افــزود‪ :‬کل مبلــغ پرداخــت بابــت عضویــت‬ ‫در صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫خراســان شــمالی در مــدت ‪ ۱۵‬ســال گذشــته ‪۸۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــوده اســت امــا ایــن صنــدوق تاکنــون‬ ‫‪ ۳۱۶‬میلیــارد ریــال بابــت مســمتری بــه بیمــه شــده هــا‬ ‫پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد بیمــه شــده هــا بــه مســمتری‬ ‫بگیــران در ایــن اســتان نیــز ‪ ۱۷‬بــه یــک اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه حــدود ‪ ۴۴‬درصــد انــان در روســتاها ســکونت‬ ‫دارنــد و ‪ ۳۷‬تــا ‪ ۴۲‬درصــد اشــتغال ایــن اســتان در‬ ‫حــوزه کشــاورزی اســت‪ ۳۰ ،‬هــزار نفــر از جمعیــت‬ ‫ایــن اســتان نیــز عشــایری هســتند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت عنوان کرد‪:‬‬ ‫ساز و کار بازگشایی‬ ‫حرم مطهر رضوی‬ ‫وزیــر بهداشــت گفــت‪ :‬پــس از بحــث و بررســی هــای‬ ‫فــراوان بــه ایــن جمــع بنــدی رســیدیم کــه اختیــار‬ ‫بازگشــایی کامــل و ‪ 24‬ســاعته صحــن مطهــر رضــوی‬ ‫را بــه ســتاد اســتانی واگــذار کنیــم و ســاعات زیــارت در‬ ‫فضاهــای بــاز صحــن حــرم مطهــر در ایــن ســتاد تنظیــم‬ ‫شــود و مــا مداخلــه ای خاصــی نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وبــدا‪ ،‬دکتــر ســعید نمکــی‪ ،‬در حاشــیه‬ ‫نشســت ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫خراســان رضــوی کــه در اســتانداری خراســان رضــوی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬امــروز در جلســه ســتاد ملــی‬ ‫مدیریــت کرونــا یکــی از عزیــزان اعــام کــرد کــه زائــران‬ ‫امــام رضــا(ع) بــا پروتــکل هــای اجرایــی مبنــی بــر‬ ‫پایان وحشت کودکان بر زخم های ماندگار‬ ‫گــرم شــدن هــوا‪ ،‬اغــاز فصــل فعالیــت پشــه‬ ‫خاکــی ناقــل بیمــاری پوســتی ســالک اســت کــه‬ ‫هــر ســاله ســاکنان مناطــق شــمالی گلســتان‬ ‫بــه خصــوص کــودکان را بــا گزیدن هــای گاه و‬ ‫ب ـی گاه و بــه جــای گذاشــتن زخمــی همیشــگی‬ ‫بــر ســر و بــدن ازار می دهــد؛ زخم هایــی کــه بــا‬ ‫ادامــه روش هــای پیشــگیرانه قــرار اســت بــرای‬ ‫همیشــه از صــورت و یــاد ایــن بچه هــا پــاک‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫در گنبــدکاووس بویــژه نقــاط مــرزی ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬هــر ســاله صدهــا نفــر توســط پشــه‬ ‫ناقــل ایــن بیمــاری گزیــده می شــوند کــه در‬ ‫بســیاری مــوارد بــه دلیــل رعایــت نشــدن نــکات‬ ‫پیشــگیرانه و درمــان نکــردن به موقــع‪ ،‬مبتالیــان‬ ‫بایــد اثــار باقــی مانــده از بیمــاری را تــا پایان عمر‬ ‫تحمــل کننــد‪.‬‬ ‫درمــان نکــردن بــه موقــع و رعایــت نشــدن‬ ‫نــکات بهداشــتی‪ ،‬از جملــه عواملــی اســت کــه‬ ‫رد گــزش ایــن پشــه هــا را بــرای مــدت طوالنــی و‬ ‫حتــی تــا اخــر عمــر بــر چهره انــان باقی گذاشــته‬ ‫و انان را به تحمل بیماری پوســتی ناشــی از ان‬ ‫مجبــور مــی کنــد‪.‬‬ ‫لیشــمانیوز یــا ســالک یــک بیمــاری پوســتی‬ ‫طوالنــی مــدت همــراه بــا درد و زخــم شــایع در‬ ‫مناطــق گرمســیری و نیمــه گرمســیری اســت‬ ‫کــه انــگل ان از حیوانــات جونــده بــه ویــژه نوعــی‬ ‫مــوش صحرایــی و از طریــق پشــه خاکــی بــه‬ ‫انســان منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫در صــورت درمــان بموقــع‪ ،‬ایــن بیمــاری‬ ‫پوســتی در مــدت ‪ ۶‬مــاه تــا یــک ســال بهبــود‬ ‫خواهــد یافــت امــا بــی توجهــی بــه درمــان باعــث‬ ‫می شــود تــا در محــل زخــم‪ ،‬یــک جوشــگاه فــرو‬ ‫رفتــه ایجــاد شــده و بــه صــورت دایــم باقــی‬ ‫بمانــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبدکاووس روز شــنبه‬ ‫بــه ایرنــا گفــت‪ :‬از امــروز شــنبه مرحلــه نخســت‬ ‫گشــایش صحــن از ســاعت ‪ 7‬صبــح تــا ‪ 7‬بعدازظهــر‪،‬‬ ‫مشــکل دارنــد و رییــس جمهــور دســتور داد کــه در اســرع‬ ‫وقــت بــه مشــهد مقــدس ســفر کنــم و بالفاصلــه خــود را‬ ‫رســاندم کــه تــا بــه ایــن جمــع بنــدی برســیم کــه بــا چــه‬ ‫شــیوه ای‪ ،‬زائــران بتواننــد در شــرایط مناســب تــری بــه‬ ‫زیــارت امــام رضــا(ع) بیاینــد و بدون مشــکالت بهداشــتی‬ ‫و بــا رعایــت پروتــکل هــا‪ ،‬بتواننــد از زیــارت منتفع شــده و‬ ‫بــه بیمــاری نیــز مبتــا نشــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا فقــط بر رعایت پروتکل های بهداشــتی‪،‬‬ ‫فاصلــه گــذاری‪ ،‬عــدم تجمعــات و عــدم برگــزاری مراســم‬ ‫هــای خــاص در فضاهــای بــاز صحــن هــای حــرم مطهــر‬ ‫رضــوی‪ ،‬نظــارت خواهیــم داشــت و بعــد از ‪ 7‬تــا ‪ 10‬روز‪،‬‬ ‫مجــددا ارزیابــی خواهیــم کــرد و اگــر همــه چیــز مبتنــی‬ ‫بــر پروتــکل هــا بــود‪ ،‬ایــن وضعیــت اســتمرار پیــدا مــی‬ ‫کنــد و ایــن نظــارت هــا از طریــق دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫مشــهد و ســایر دســتگاه هــا و اســتان قــدس رضــوی و بــا‬ ‫مدیریــت اســتاندار خراســان رضــوی انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫موفقیت استان خراسان رضوی در مدیریت کرونا‬ ‫مبــارزه بــا ســالک در ‪ ۲۹‬کانــون ایــن بیمــاری در‬ ‫بخــش مرکــزی و ‪ ۳۹‬کانــون در بخــش مــرزی‬ ‫داشــلی بــرون ایــن شهرســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا‬ ‫همــکاری دســتگاه های مختلــف‪ ،‬دهیــاران‬ ‫و بخشــداران بــا هــدف پیشــگیری از شــیوع‬ ‫بیمــاری ســالک‪ ،‬تــا شــعاع هــزار متــری اطــراف‬ ‫روســتاهای در معــرض خطــر ایــن بیمــاری بــا‬ ‫انجــام طعمه گــذاری و النه کوبــی اغــاز شــده و‬ ‫بــه مــدت ‪ ۲۰‬روز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســالک یــک بیمــاری پوســتی‬ ‫مــدت همــراه بــا درد و زخــم اســت کــه انــگل‬ ‫ان از نوعــی مــوش صحرایــی و از طریــق پشــه‬ ‫خاکــی بــه انســان منتقــل می شــود کــه بــا‬ ‫اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬النه هــای فعــال ایــن مــوش‬ ‫شناســایی‪ ،‬تخریــب و ســپس طعمــه ســمی در‬ ‫ان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در تیرمــاه نیــز مرحلــه بعــدی‬ ‫مبــارزه بــا بیمــاری ســالک در روســتاهای در‬ ‫معــرض خطــر شهرســتان اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه پالیــده پارســال ‪ ۷۶۴‬نفــر در‬ ‫گنبــدکاووس بــه بیمــاری ســالک مبتــا شــدند‬ ‫کــه ایــن امــار در مقایســه بــا ‪ ۹۲۵‬نفــر مبتــای‬ ‫ســال ماقبــل‪ ،‬نشــان دهنــده کاهــش ‪ ۱۶۱‬نفــری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬کــودکان بدلیــل ناتوانــی‬ ‫در دفــع حشــرات و ضعیــف بــودن سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســالک قــرار دارنــد و بیشــترین مــوارد ابتــا بــه‬ ‫ســالک مربــوط بــه بخــش مــرزی داشــلی بــرون‬ ‫گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت گنبــدکاووس نیــز بــه‬ ‫ایرنــا گفــت‪ :‬ابتــا بــه ســالک در ایــن شهرســتان‬ ‫پارســال در مقایســه بــا ســال ‪ ۹۷‬حــدود ‪۱۰‬‬ ‫درصــد کاهــش یافتــه امــا همچنــان بایــد مبــارزه‬ ‫بــا مخــزن ناقــل ایــن بیمــاری در مراحل مختلف‬ ‫اجــرا شــود‪.‬‬ ‫فرهــاد بدیعــی رعایــت توصیه هــای بهداشــتی‬ ‫پیشــگیرانه و درمــان بموقــع بیمــاری‪ ،‬نریختــن‬ ‫زبالــه و نخالــه هــای ســاختمانی و نگهــداری‬ ‫نکــردن دام در نزدیکــی محــل ســکونت‪،‬‬ ‫اســتفاده از پشــه بنــد‪ ،‬نصــب تــوری در مقابــل‬ ‫در و پنجــره هــا‪ ،‬اســتفاده از لباس هــای اســتین‬ ‫بلنــد هنــگام غــروب و در طول شــب و اســتفاده‬ ‫از پمادهــای دور کننــده حشــرات را در مصــون‬ ‫نگه داشــتن از نیش پشــه ناقل بیماری ســالک‬ ‫موثــر دانســت‪.‬‬ ‫وضعیت اینده کرونا‬ ‫قابل پیش بینی نیست‬ ‫دکتــر نمکــی بــا اشــاره بــه بازگشــایی کســب و کارهــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه بیشــترین‬ ‫بازگشــایی مشــاغل و کســب و کارهــا و کمتریــن مــرگ‬ ‫و میــر و عارضــه را در مقایســه بــا کشــورهای بســیار‬ ‫مقتــدر اقتصــادی و بهداشــتی جهــان‪ ،‬داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن دســتاورد بســیار بزرگــی اســت‪ ،‬چراکــه اقداماتمــان‬ ‫را عالمانــه و تدریجــی پیــش بردیــم‪ .‬امیدواریــم روزی‬ ‫بتوانیــم بــدون نگرانــی حــرم هــا را بازگشــایی کنیــم و‬ ‫بــرای برگــزاری نمــاز جمعــه در تمــام کشــور‪ ،‬گام هــای‬ ‫بــزرگ تــری برداریــم‪ ،‬امــا ســامت مــردم‪ ،‬مبــارزه بــا‬ ‫کرونــا و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی همانگونــه کــه‬ ‫وزیــر بهداشــت در پایــان‬ ‫در خصــوص مناســبت‬ ‫هــای مذهبــی پیــش رو و‬ ‫احتمــال بازگشــایی حــرم هــای‬ ‫مقــدس‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫مــا وضعیــت اینــده کرونــا‬ ‫قابــل پیــش بینــی نیســت‪ ،‬بــا‬ ‫رونــدی کــه ایــن ویــروس طــی‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬نمــی تــوان از پیــش‪ ،‬چیــزی را تعییــن کــرد‪،‬‬ ‫امــا براوردمــان ایــن اســت کــه بــه ســمت شــرایط بهتــر‬ ‫در حرکتیــم‪ ،‬اگــر مــردم فاصلــه گــذاری و پروتــکل هــای‬ ‫پیشتازی ایران در مبارزه با کرونا‬ ‫وزیــر بهداشــت گفــت‪ :‬خوشــبختانه وضعیــت ایــران در مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫علیرغــم ســختی هــا و تنگناهــای ناشــی از تحریــم و همــه محدودیــت های‬ ‫اقتصــادی و تجهیزاتــی کــه بــر مــا روا داشــتند‪ ،‬بســیار مناســب اســت و بــه‬ ‫جــرات مــی توانیــم بگوییــم کــه ایــران یکــی از کشــورهای پیشــتاز دنیــا در‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وبــدا‪ ،‬دکتــر ســعید نمکــی‪ ،‬در بــدو ورود بــه اســتان خراســان‬ ‫رضــوی اظهــار کــرد‪ :‬علیرغــم مظلومیــت هایــی کــه در مــدت اخیــر بــر مــا‬ ‫تحمیــل شــد و همــه جــا بــا ســخن پراکنــی و تضعیــف حرکــت همکارانمــان‬ ‫روبــرو بودیــم‪ ،‬امــروز دنیــا بــه غربالگــری کرونــا بــه عنــوان الگــوی موفــق‬ ‫جهانــی اســتناد مــی کنــد‪ ،‬کمااینکــه انگلیــس با زیرســاخت های قــوی خود‬ ‫پذیرفــت کــه یکــی از موفــق تریــن شــیوه هــا بــرای مدیریت و کنتــرل کرونا‪،‬‬ ‫غربالگــری اســت کــه مــی تواننــد بــه کار بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز بــا لطــف خــدا‪ ،‬همــت شــبانه روزی همکارانمــان‬ ‫در کشــور از روســای دانشــگاه هــا و دانشــکده هــای علــوم پزشــکی تــا‬ ‫پرســنل خــدوم و عزیــز بخــش درمــان در بیمارســتان هــای دانشــگاهی و‬ ‫غیردانشــگاهی‪ ،‬بهــورزان‪ ،‬مراقبــان ســامت و مشــارکت مــردم‪ ،‬نیروهــای‬ ‫مســلح‪ ،‬ســازمان هــای مــردم نهــاد‪ ،‬رســانه هــا و شــبکه هــای اجتماعــی و‬ ‫تمــام خیّریــن و بــا حمایــت هــای بــی دریغ مقــام معظم رهبــری‪ ،‬همراهی‬ ‫هــای رییــس جمهــور و هیــات دولــت‪ ،‬در حــوزه مقابلــه بــا کرونــا یکــی از‬ ‫مطلــوب تریــن وضعیــت هــا را در منطقــه داریــم‪.‬‬ ‫مهار کرونا در اکثر استانها‬ ‫وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد‪ :‬توانســته ایــم کرونــا را در اکثــر اســتانهای‬ ‫کشــور عــاوه بــر مدیریــت و کنتــرل‪ ،‬بــه ســطح مهــار برســانیم‪ .‬در برخــی‬ ‫از اســتان هــا‪ ،‬خیزهــای جدیــدی از بیمــاری داریــم کــه همــکاران مــا بــه‬ ‫شــدت مراقــب هســتند و اگــر همدلــی و وفــاق ملــی در کنــار رعایــت اصــول‬ ‫بهداشــتی توســط مــردم ادامــه داشــته باشــد‪ ،‬امیدواریــم در دو مــاه اینــده‬ ‫بعــد از خــرداد‪ ،‬مــاه هــای ارام تــری داشــته باشــیم؛ گرچــه ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫رییــس مرکز بهداشــت گنبــدکاووس یاداور شــد‪:‬‬ ‫هزینــه درمــان ســالک کــه بــه ‪ ۲‬روش موضعــی و‬ ‫عضالنــی انجــام می شــود‪ ،‬رایــگان اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت در شــرق اســتان گلســتان واقــع‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری و ســایر‬ ‫مســئوالن از انهــا حمایــت‬ ‫وســیعی داشــته انــد‪ ،‬بــرای مــا‬ ‫در اولویــت اســت‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتان خراســان‬ ‫رضــوی در مدیریــت کرونــا نمــره ‪ 20‬را گرفتــه و امیــدوارم‬ ‫کــه بــا همــکاری نهادهــای اســتانی مشــکلی بــرای زائــران‬ ‫امــام رضــا(ع) پیــش نیایــد و نیــاز بــه بازگشــت بــه عقــب‬ ‫نباشــد‪ .‬پیــش بینــی زمانــی بــرای اتمــام ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫بــرای مــا و هیــچ مقــام علمــی و اجرایــی در ســطح دنیــا‪،‬‬ ‫امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت در بدو ورود به خراسان رضوی‪:‬‬ ‫وی همچنیــن از فعــال بــودن پنج مرکز درمانی‬ ‫علیــه بیمــاری ســالک در گنبــدکاووس خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬افــراد مبتــا پــس از مشــخص شــدن‬ ‫عالیــم بیمــاری مــی تواننــد بــه ایــن مراکــز در‬ ‫روســتای داشــلی بــرون‪ ،‬قره محمدتپــه و کرنــد و‬ ‫شــهرهای اینچــه بــرون و گنبــدکاووس مراجعــه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ناشــناخته اســت و هیــچ کــس در دنیــا از فــردای ان خبــر نــدارد‪ ،‬امــا بایــد‬ ‫در چنیــن شــرایطی‪ ،‬شــیوه هــای مدیریتــی منعطــف را طراحــی کنیــم کــه‬ ‫ایــن کار را انجــام داده ایــم‪.‬‬ ‫کمبود تخت بیمارستانی نداریم‬ ‫دکتــر نمکــی تاکیــد کــرد‪ :‬خوشــبختانه در کشــور کمبــود تخــت‬ ‫بیمارســتانی نداریــم و نگــران نحــوه مدیریــت همــکاران خودمــان‬ ‫در مــورد کرونــا نیســتیم‪ .‬امــروز نســبت بــه روزهــای قبــل بســیار‬ ‫مســلط تــر هســتیم و پروتــکل هــای درمانــی بســیار پیشــرفته تــری‬ ‫را طراحــی کــرده ایــم و هنــوز از حرکــت هــای خودمــان در ســاخت‬ ‫واکســن‪ ،‬پــرده بــرداری نکــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬خوشــبختانه در زمینــه ســاخت واکســن‪ ،‬داروهــا جدیــد‬ ‫و تجهیــزات پزشــکی امــروز از دنیــا عقــب نیســتیم‪ ،‬بلکــه از بســیاری از‬ ‫کشــورها‪ ،‬جلوتــر هســتیم‪ .‬در عــرض ‪ 60‬روز از یــک واردکننــده تجهیــزات‬ ‫و ملزومــات پزشــکی ماننــد ونتیالتــور‪ ،‬لبــاس محافظتــی و ماســک ‪N95‬‬ ‫تبدیــل بــه صــادر کننــده ایــن اقــام شــدیم کــه افتخــار ملــی بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫مردم به توصیه های بهداشتی بیشتر توجه کنند‬ ‫وزیــر بهداشــت گفــت‪ :‬در اســتانهای خوزســتان‪ ،‬هرمــزگان‪ ،‬سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬کرمانشــاه و اســتانهای مجــاور انهــا از نظــر شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫وضعیــت چنــدان مناســبی نداریــم‪ .‬خوشــبختانه همــکاران مــا بــه شــدت‬ ‫مراقــب هســتند و نگرانــی عمــده ای نداریــم‪ .‬امیــدوارم مــردم بیشــتر بــه‬ ‫تاکیــدات و توصیــه هــای مــا توجــه کننــد‪ .‬هرجایــی کــه لطمــه خوردیــم‪،‬‬ ‫دقیقــا جایــی بــوده کــه مــردم بــه توصیــه هــا و تقاضاهــای همــکاران مــا در‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‪ ،‬کمتــر اهمیــت داده انــد‪.‬‬ ‫مشهد پیشتاز در رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫دکتــر نمکــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مناطقــی کــه مــردم پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و فاصلــه گــذاری را رعایــت کــرده انــد‪ ،‬کمتریــن عارضــه را‬ ‫داشــته ایــم‪ .‬بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬در خراســان رضــوی‪ ،‬رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی توســط مــردم بــود کــه مــا را بــه ســطح مطلوبــی رســاند‪ ،‬چــون‬ ‫بیشــتر از ‪ 30‬درصــد از جمعیــت مشــهد مقــدس‪ ،‬حاشــیه نشــین هســتند‬ ‫بهداشــت را رعایــت کــرده و تصــور نکننــد کــه همــه چیــز‬ ‫عــادی شــده و مســئوالن نیــز بــر ایــن بــاور باشــند کــه‬ ‫کرونــا ممکــن اســت دوبــاره برگــردد‪ ،‬بــه نقــاط مطلــوب‬ ‫تــری نیــز خواهیــم رســید‪.‬‬ ‫و شــرایط نامطلــوب زیســتی مــی توانــد شــیوع ایــن بیمــاری را تشــدید کند‪،‬‬ ‫امــا نظــارت همــکاران مــا‪ ،‬رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گذاری‬ ‫و همچنیــن‪ ،‬بســتن صحــن و حــرم امــام رضــا(ع) و کاهــش ســفر زائــران‪،‬‬ ‫توانســت مــا را بــه ســطح مطلوبــی برســاند‪.‬‬ ‫اینکه تصور شود کرونا تمام شده‪ ،‬دیدگاهی ساده‬ ‫اندیشانه است‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬امــروز هــم بایــد حداقــل هــا را رعایــت و فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی را حفــظ کنیــم و در رعایــت دســتورالعمل هــا و‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی بکوشــیم و نظــارت کنیــم‪ .‬بزرگتریــن افــت‬ ‫ایــن اســت کــه مــردم تصــور کننــد که همه چیــز عادی شــده و کرونا‬ ‫رفتــه اســت‪ .‬ایــن بــرای مــا دو پیــام در پــی دارد؛ پیام اول این اســت‬ ‫کــه مــردم حکومــت‪ ،‬دولــت و وزارت بهداشــت را در کنــار خودشــان‬ ‫مــی بیننــد و احســاس امنیــت مــی کننــد کــه ایــن از دیــد مــا پیــام‬ ‫مثبتــی اســت‪ ،‬امــا یــک پیــام منفــی نیــز دارد و ان ایــن اســت کــه‬ ‫مــردم فرامــوش کننــد کــه کرونــا مــی تواند هــر لحظه برگــردد‪ ،‬از ان‬ ‫بدتــر اینکــه مدیــران و مســئوالن تصــور کننــد کــه وضعیــت عــادی‬ ‫اســت و همــه چیــز را بایــد بــه شــرایط عــادی برگردانیــم و ایــن یکــی‬ ‫از بدتریــن دیــدگاه هــای ســاده اندیشــانه اســت کــه ممکن اســت از‬ ‫ویــروس منحــوس کرونــا از گوشــه زمیــن در دقیقــه ‪ 90‬گل هایــی را‬ ‫دریافــت کنیــم کــه پیــش بینــی اش را نمــی کردیــم‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت اظهــار کــرد‪ :‬امــروز در جلســه ســتاد ملــی کرونــا‬ ‫شــنیدیم کــه مــردم و خــدام عزیــز صحــن مطهــر رضــوی‪ ،‬در زمــان‬ ‫بازگشــایی صحــن هــا کــه روز اســت‪ ،‬مشــکالتی دارنــد و از رییــس‬ ‫جمهــور تقاضــا کــردم کــه بــه مشــهد مقــدس مشــرف شــوم و از‬ ‫نزدیــک مســائل و مشــکالت را ببینــم و امــروز نشســتی بــا حضــور‬ ‫اســتاندار و مســئوالن خواهیــم داشــت و بــه جمــع بنــدی خواهیــم‬ ‫رســید کــه ســهل تریــن شــیوه ای کــه زائــران مــی تواننــد مشــرف‬ ‫شــوند و مناســب تریــن شــیوه ای کــه مــی توانیــم الودگــی هــا را‬ ‫بــه حداقــل برســانیم و زائــری بــا عفونــت کوویــد‪ 19‬بــه دیــار خویــش‬ ‫برنگــردد‪ ،‬را انتخــاب و اعــام کنیــم‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «مانــه و ســملقان» از جــان باختــن مــرد ‪ 27‬ســاله هنــگام کار بــا دســتگاه میکســر برقــی‬ ‫در ســاختمان ســازی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی «حســین رختیانــی » در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬شــب گذشــته در پــی اعــام یــک فقــره مــرگ‬ ‫مشــکوک در روســتای «اســتاد» بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مراتــب بررســی موضــوع در دســتور کار مامــوران‬ ‫انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «مانــه و ســملقان» افــزود‪ :‬بــا اعــام خبــر بالفاصلــه تیمی از مامــوران بخش انتظامی‬ ‫«مانــه» بــه همــراه عوامــل امــدادی بــه محــل اعزام شــدند‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫جان کارگر جوان‬ ‫تسلیم میکسر‬ ‫شد‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬خرداد ‪1399‬‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫سفاهت و محجوریت‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث چهارم ‪ :‬حقوقی – قسمت ‪ :‬پنجاه ونهم‬ ‫ویدیویــی از تلویزیــون مشــاهده نمــودم‬ ‫کــه در ان پزشــک محترمــی را دیــدم‬ ‫کــه بــا وصــف متاهــل بــودن و ‪ ۴‬فرزنــد‬ ‫داشــتن از اینکــه تاکنــون مســتاجر اســت‬ ‫و درحســاب خــود هیــچ پولــی نــدارد و‬ ‫بیشــتر در امــد خــود را بــه نیازمنــدان مــی‬ ‫بخشــد بســیار خوشــنود بــود و مهمتــر‬ ‫اینکــه بــه علــت عــدم وصــول هزینــه‬ ‫هــای پزشــکی ســبب ورشکســتگی‬ ‫بیمارســتانی گردیــد کــه ریاســتش را‬ ‫عهــده دار بــوده بــه نوعــی ســابقه کاری‬ ‫مطلــوب بــرای خــود تلقــی میکــرد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن پزشــک محتــرم بســیار‬ ‫متواضــع و دوســت داشــتنی و متشــخص‬ ‫بــود امــا در عــرف افــرادی را کــه دارایــی‬ ‫و امــوال خــود را تــا انجــا بــذل میکننــد‬ ‫کــه زن و فرزنــد و وراث بالقــوه خــود را‬ ‫در عســر و حــرج قــرار میدهنــد‪ ،‬کــه البتــه‬ ‫امیــدوارم ایــن پزشــک حــاذق و محتــرم‬ ‫در زمــره انهــا نباشــد “خــل” مینامنــد ‪.‬‬ ‫ایــن ویدیــو‬ ‫بــه هرحــال مشــاهده‬ ‫مستمســکی گردیــد کــه ایــن مقالــه را بــه‬ ‫رشــته تحریــر در اورم‪ .‬در حقــوق افــرادی را‬ ‫کــه عقــل معیشــت ندارنــد “غیــر رشــید” و یــا‬ ‫مجنــون و ســفیه مینامنــد‪ .‬منشــاء ســفه یــا‬ ‫ســفاهت ‪ ،‬تصرفــات غیــر عقالیــی در امــوال‬ ‫اســت‪ .‬فــرد ســفیه ‪ ،‬مــال میلیــاردی را بــا‬ ‫انگیــزه رحمانــی بــه ریالــی مــی فروشــد و از‬ ‫بــذل تمــام دارایــی و امــوال خــود تــا ســر حــد‬ ‫فقــر ابایــی نــدارد‪.‬‬ ‫امــوال و دارایــی در منظــر ســفیه‬ ‫همچــون پشــیزی اســت‪ .‬و از نــگاه او‬ ‫نیازمنــد کســی اســت کــه دســت کمــک‬ ‫بــه ســویش دراز کنــد ‪ .‬ایــن افــراد از اداب‬ ‫اجتماعــی بســیار بــاال برخــوردار بــوده و از‬ ‫احتــرام همگانــی و شــخصیت دوســت‬ ‫داشــتنی برخــور دارنــد‪ .‬در ظاهــر امــر‬ ‫خللــی درروان انهــا مشــاهده نمیگــردد ‪.‬‬ ‫از هــر عاقلــی عاقلتــر بــه نظــر میرســند‪.‬‬ ‫لیکــن صرفــا و منحصــرا در معامــات و‬ ‫تصرفــات مالــی همچــون کودک و صغیر‬ ‫رفتــار میکننــد‪.‬و نــه در روابــط اجتماعــی‬ ‫! میتــوان گفــت کــه ســفیه حــب مــال‬ ‫نــدارد‪ .‬و اگــر دارد در حــد اضطــرار اســت‪.‬‬ ‫در حالیکــه حــب مــال غریــزه ذاتــی و‬ ‫روحــی و روانــی بشــر اســت ‪.‬‬ ‫خداونــد بشــر را بــا غرائــز متعــددی خلــق‬ ‫نمــوده کــه هریــک ضامــن بقــا و اعتــای‬ ‫برای مبارزه با اسیب‬ ‫های اجتماعی رسانه ها‬ ‫پویاتر از گذشته باشند‬ ‫بشــریت اســت‪ .‬از جملــه ایــن غرائــز ‪ ،‬حــب‬ ‫مــال اســت‪ .‬ایــن غریــزه ســبب میشــود کــه‬ ‫امــوال؛ از احتــرام برخــوردار شــده و اســباب‬ ‫حراســت و کثــرت و توســعه انهــا فراهــم‬ ‫گــردد ‪ .‬حــب مــال منشــاء اختراعــات ‪،‬‬ ‫اکتشــافات ‪ ،‬تجــارت و فعالیــت بشــر اســت‪.‬‬ ‫تکویــن و توســعه دنیایــی کــه در ان زندگــی‬ ‫میکنیــم بــدون حــب مــال میســر نیســت‪ .‬در‬ ‫فرضیکــه انســان امــوال را دوســت نداشــته‬ ‫باشــند و در پــی تحصیــل و نگهــداری و‬ ‫توســعه ان بــر نیایــد اساســا امــوال تولیــد و‬ ‫زاده نمیشــوند ‪.‬‬ ‫اگــر ان پزشــک محتــرم و دوســت داشــتنی‬ ‫از ابــزار پیشــرفته ای بــرای جراحــی بهــره‬ ‫میبــرد ‪ ،‬حاصــل حــب مــال شــرکتهای تجــاری‬ ‫و کارخانجــات اســت‪ .‬هــر انچــه کــه در محیــط‬ ‫خــود مــی بینیــم محصــول غریــزه ذاتــی حــب‬ ‫مــال اســت کــه خدوانــد در خلقــت انســانها در‬ ‫نهــاد او جــای داده اســت‪.‬‬ ‫لیکــن حــب مــال‪ ،‬ماننــد هــر پدیــده‬ ‫دیگــری وقتــی بــه ســمت افــراط مــی رود‬ ‫کــه در ان وســیله ای کــه خــاف اخــاق‬ ‫حســنه و خــاف شــرع و قانــون اســت بــه‬ ‫کار گرفتــه میشــود تــا تحصیــل مــال گــردد‬ ‫‪ ،‬مخــرب و قابــل نکوهــش اســت ‪ .‬ماننــد‬ ‫انکــه از وســیله کالهبــرداری و یــا اســتثمار‬ ‫و اســتعمار و تمســک بــه فعــل حــرام و‬ ‫مجرمامــه ‪ ،‬کــم فروشــی و گــران فروشــی و‬ ‫امثالهــم تحصیــل مــال گــردد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همــواره بحــث در کنتــرل حــب مــال‬ ‫اســت و نــه نفــی ان ! در فقــه امامیــه بــه‬ ‫منظــور تولیــد و تحصیــل مــال ‪ ،‬قواعــد خاصــی‬ ‫در قالــب عقــود معیــن‪ ،‬پیــش بینــی شــده‬ ‫ـت افــراط در‬ ‫اســت ‪ .‬شــارع مقــدس در کراهـ ِ‬ ‫کنتــرل نفــس بشــر‪ ،‬دســتورات‬ ‫حــب مــال و‬ ‫ِ‬ ‫ویــژه ای صــادر و مقــرر کــرده اســت‪.‬‬ ‫متقابــا در خصــوص تفریــط در حــب‬ ‫مــال و یــا نفــی ان کــه ســبب ضایــع‬ ‫شــدن امــوال و عســر و حــرج میگــردد‬ ‫نیــز قواعــد و قوانیــن خــاص وضــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬مثــا مــاده ‪ ۱۲۰۷‬ق‪.‬م اشــخاص‬ ‫غیــر رشــید را محجــور محســوب نمــوده‬ ‫و مــاده ‪ ۱۲۰۸‬غیــر رشــید را بــه کســی‬ ‫اطــاق میکنــد کــه تصرفــات او در امــوال‪،‬‬ ‫غیرعقالیــی اســت ‪ .‬بــه عبارتــی فاقــد‬ ‫عقــل معیشــت اســت‪ .‬اگرچــه ســواد و‬ ‫ِ‬ ‫علــم در حــد بســیار باالیــی ممکــن اســت‬ ‫در فــرد ســفیه وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رخدادهــا و اســیب هــای اجتماعــی شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کاهــش اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی از جملــه در حــوزه عفــاف و‬ ‫حجــاب‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬افزایــش ســرقت و‬ ‫دادســتان بــه موجــب مــاده ‪ ۱۲۲۳‬؛ چنانچــه‬ ‫پــس از کســب اطالعــات کافــی ماننــد‬ ‫ورشکســت کــردن بیمارســتان بــه ســبب عــدم‬ ‫اخــذ هزینــه هــای خدمــات مترتبــه و بــذل و‬ ‫انفــاق غیرمتعــارف کــه ســبب عســر و حــرج‬ ‫همســر و فرزنــدان شــده اســت ‪ ،‬در دادگاه‬ ‫مدنــی خــاص بــه خواســته صــدور حکــم حجــر‬ ‫بــه طرفیــت او اقامــه دعــوا خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫دادگاه نیــز پــس از اخــذ نظریــه کمیســیون‬ ‫پزشــک قانونــی مبنــی بــر عــدم رشــد ‪ ،‬حکــم‬ ‫بــه محجوریــت شــخص صــادر خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫پــس از ان تصرفــات مالــی شــخص بــه قیم او‬ ‫ســپرده میشــود‪ .‬و معامــات او بــا اشــخاص‬ ‫ثالــث باطــل و غیــر نافــذ میگــردد ‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه همســر جــراح عزیــزی کــه‬ ‫احتمــاال و شــاید دچــار عــدم رشــد باشــد‪،‬‬ ‫توصیــه میشــود چنانچــه مالحظــه میکننــد ؛‬ ‫ممکــن اســت بضاعــت خانــواده را همچــون‬ ‫بیمارســتان بــه زعــم او ورشکســته ‪ ،‬دچــار‬ ‫عســر و حــرج نمایــد ‪ ،‬در راســتای تکلیــف‬ ‫قانونــی خــود عمــل نمــوده و مراتــب را بــه‬ ‫دادســتان محــل اقامــت ‪ ،‬اطــاع دهنــد‪ .‬در‬ ‫انصــورت ممکــن اســت بــا صــدور حکــم حجــر‬ ‫تصرفــات مالــی وی را بــا نظــارت امیــن بــه‬ ‫قیــم او بســپارند‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫اجــرای طــرح ســالم ســازی ســواحل دریا‬ ‫و تفرجــگاه هــا در گلســتان مطــرح و‬ ‫بــرای تولیــدات خبــری و تحلیلــی مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون‬ ‫هم اندیشــی‬ ‫نشســت‬ ‫اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫گلســتان بــا مســووالن و خبرنــگاران‬ ‫حــوزه انتظامــی ایــن اســتان بــا هــدف‬ ‫تقویت ارتباط خبری و اســتفاده بیشــتر‬ ‫از ظرفیــت رســانه ها بــرای کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫سردار علیرضا مظاهری‪:‬‬ ‫خبر از ناکامی قاچاقچیان در‬ ‫انتقال ‪ 205‬کیلوگرم تریاک داد‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف ‪ 5‬هــزار و‬ ‫‪ 415‬قلــم انــواع عتیقــه در «گنبــد کاووس» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی «گنبــدکاووس» پــس از یــک ســری اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و تحقیقــات تخصصــی موفــق بــه شناســایی‬ ‫قاچاقچــی حرفــه ای و محــل نگهــداری اشــیاء عتیقــه در‬ ‫یــک منــزل مســکونی شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان بــا همــکاری‬ ‫مامــوران یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی شــرق اســتان‬ ‫در بازرســی از محــل مــورد نظــر‪ 5 ،‬هــزار و ‪ 415‬قلــم‬ ‫اشــیاء عتیقــه کــه از ایــن تعــداد ‪ 5‬هــزارو ‪ 102‬عــدد‬ ‫انــواع ســکه هــای مربــوط بــه دوره های اشــکانی و عصر‬ ‫اهــن‪ 291 ،‬عــدد ابــزار یــراق و ‪ 22‬عــدد انــواع ظــروف‬ ‫بــوده را کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی از کشــف‬ ‫‪ 205‬کیلوگــرم تریــاک و دســتگیری ‪ 2‬ســوداگر‬ ‫مــرگ در عملیــات مشــترک پلیســی بــا خراســان‬ ‫رضــوی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «علیرضــا مظاهــری» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی انجــام اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان و اطــاع از‬ ‫حمــل مقــدار قابــل توجهــی مــواد مخــدر توســط‬ ‫یــک دســتگاه تریلــر در شهرســتان «ســبزوار»‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫برابراعــام کارشناســان قدمــت عتیقــه جــات کشــف‬ ‫شــده مربــوط بــه دوره هــای اســامی اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش شــبانه روزی‬ ‫عرصــه را بــر قانــون شــکنان تنــگ کــرده و اجــازه فعالیت‬ ‫هــای مجرمانــه را از انــان گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــه محــض‬ ‫شناســایی محــل دقیــق تــردد خــودروی حامل مواد‬ ‫مخــدر بالفاصلــه موضــوع بــه پلیــس خراســان‬ ‫رضــوی اطــاع داده شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان «ســبزوار» بــا‬ ‫همــکاری اطالعاتــی پلیــس خراســان شــمالی بــه‬ ‫محــل تــردد خــودروی مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر در پایــان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک‬ ‫متهــم در ایــن عملیــات و معرفــی وی بــه مراجع قضائی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت اطــاع از‬ ‫فعالیــت هــای مجرمانــه مــی تواننــد مراتــب را در اســرع‬ ‫وقــت از طریــق تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران حیــن گشــت زنــی‬ ‫در محــور هــای ورودی و خروجــی شهرســتان‬ ‫«ســبزوار» بــه یــک دســتگاه تریلــر مشــکوک و بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضائــی خــودروی مــورد نظــر را‬ ‫متوقــف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از ایــن‬ ‫خــودرو ‪ 205‬کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک‬ ‫را کشــف و ضبــط کردنــد‪.‬‬ ‫بی احتیاطی حادثه افرید‬ ‫«بجنورد‪-‬اشخانه»‬ ‫خراســان شــمالی‪ -‬فرمانده انتظامی شهرســتان «بجنورد»‬ ‫از برخــورد ‪ 3‬دســتگاه خــودرو بــا هــم در محــور «بجنــورد‪-‬‬ ‫اشــخانه» بــا یــک کشــته و ‪ 7‬نفــر مجــروح خبــر داد‪.‬‬ ‫«محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی وقــوع یــک فقــره تصــادف در محــور «بجنورد‪ -‬اشــخانه»‬ ‫بالفاصلــه مامــوران انتظامــی و عوامــل امــدادی بــه محــل‬ ‫مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه‬ ‫‪ 2‬متهــم نیــز دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی انتقــال‬ ‫داده شــدند‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهمــان بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «بجنــورد» بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه ایــن تصــادف بیــن یــک دســتگاه پرایــد‪ ،‬ام جــی و‬ ‫یــک دســتگاه ‪ 206‬بــه وقــوع پیوســته بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫حادثــه راننــده خــودروی پرایــد در دم فــوت و ‪ 7‬نفــر دیگــر از‬ ‫سرنشــینان خودروهــای پرایــد و ام جــی مجــروح و بــه مراکــز‬ ‫درمانــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه پلیــس قدرتمندانــه و بــا اقتــدار‬ ‫تمــام در مقابــل هنجارشــکنان و خصوصــا‬ ‫ســوداگران مــرگ کــه ســامتی و امنیــت‬ ‫شــهروندان را مختــل مــی کننــد ایســتاده‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان و مــردم عزیــز خواســت تــا در صــورت‬ ‫اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه علــت ایــن حادثــه در دســت بررســی‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬توجــه بــه قوانین و مقــررات راهنمایی‬ ‫و رانندگــی همــواره از بــروز اینگونــه حــوادث پیشــگیری مــی‬ ‫کنــد لــذا از راننــدگان عزیــز همــواره انتظــار مــی رود تــا‬ ‫قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫علــی بهرامــی معــاون اجتماعــی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی گلســتان در ایــن‬ ‫نشســت بــا قدردانــی از همراهــی رســانه‬ ‫هــای اســتان در اجــرای برنامــه هــای‬ ‫انتظامــی‪ ،‬خواســتار پررنــگ شــدن‬ ‫تولیــدات رســانه هــا در حــوزه هــای گــزارش‬ ‫هــای تحلیلــی و ارزیابــی دقیــق و ریشـه ای‬ ‫خاطره بازی برای خاطره بازهای عزیزی که در این روزهای کرونایی که توی خونه نشستند ‪ .‬روی فیلم کلیک کنید‬ ‫نــام فیلــم ‪ ...........................:‬نــام کارگــردان ‪ ........................‬و ســال ســاخت ‪...............‬رو بگــو یکســال اینترنــت بــا شــرایط‬ ‫ویــژه دریافــت کــن ‪ .‬پاســخ را بــه ‪ @bazarkasbokar‬ارســال کــن فقــط قبلــش حتمــا عضــو کانــال شــو ‪@bazarkasbkar‬‬ ‫فیلم کلیک کنید‬ ‫شمـاره ‪250‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 5‬هزار عتیقه‬ ‫در «گنبدکاووس»‬ ‫لیکــن ایــن امــر ســبب نفــی ســفاهت‬ ‫نیســت‪ .‬زیــرا علــم امــری اکتســابی بــوده و‬ ‫بــه دنیــای مــادی و فیزیکــی مرتبــط اســت ‪.‬‬ ‫امــا عقــل امــری ذاتــی اســت کــه بــه قــدرت‬ ‫روان شــخص ظاهــر میشــود‪ .‬همچانکــه‬ ‫ــب مــال‪ ،‬غریــزه ای اســت کــه منشــاء‬ ‫ُ‬ ‫ح ِ‬ ‫روحــی و روانــی دارد‪ .‬افــراد ذکــور همینکــه‬ ‫بــه ســن ‪ ۱۵‬ســال قمــری مــی رســند رشــید‬ ‫محســوب میشــوند و انــاث در ‪ ۹‬ســال‬ ‫قمــری و کمتــر از ان صغیــر و محجــور‬ ‫تلقــی میشــوند کــه بایــد ولــی و قیــم در‬ ‫تصرفــات مالــی انهــا مداخلــه نماینــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن قاعــده مطلــق و بالقیــد و بالشــرط‬ ‫ـدم رشــد‪ ،‬الزامــا متصــل‬ ‫نیســت‪ .‬بنابرایــن عـ ِ‬ ‫بــه صغــر نیســت‪ .‬بنــد ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۲۱۸‬ق‪.‬م‬ ‫مقــرر میــدارد ‪ ،‬اشــخاصی کــه عــدم رشــد‬ ‫انهــا‪ ،‬متصــل بــه صغــر نباشــد ‪ ،‬برایشــان‬ ‫قیــم تعییــن میشــود‪ .‬و بــه موجــب مــاده‬ ‫‪ ۱۲۱۹‬ق‪.‬م ‪ ،‬هریــک از ابویــن و بــه موجــب‬ ‫مــاده ‪ ۱۲۲۰‬ق‪.‬م مدنــی هــر یــک از اقربایــی‬ ‫کــه بــا غیــر رشــید زندگــی میکننــد و بــه‬ ‫موجــب مــاده ‪ ۱۲۲۱‬ق‪.‬م مدنــی هــر یــک از‬ ‫زوجیــن مکلفنــد عــدم رشــد غیــر رشــید را‬ ‫بــه دادســتان اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪248‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬خرداد ‪1399‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1441‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 01‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 50‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫اشیاء تاریخی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫گلستان‬ ‫حضور کارگردان جوان‬ ‫گلستانی در جشنواره‬ ‫کشف اشیای عتیقه‬ ‫ازباندخریدوفروش اموال‬ ‫مدیــر کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری‬ ‫گلســتان از کشــف و ضبــط ‪ ۵۴۱۵‬شــی از‬ ‫محمدرضــا کیوانفــر فیلــم ســاز جــوان گلســتانی کــه ســابقه حضــور در‬ ‫چندیــن رخ داد بیــن المللــی را در کارنامــه خــود دارد ایــن بــار فیلــم در‬ ‫میــان تپــه هــا را در جشــنوراه بیــن المللــی هلنــد بعد از جشــنواره های‬ ‫بیــن المللــی بوســان کــره جنوبــی‪ ،‬هاینیــان چیــن‪ ،‬ســایروس ترونتــو‬ ‫کانــادا‪ ،‬وزول فرانســه و گوتنبــرگ ســوئد بــه نمایــش در اورد‪.‬‬ ‫عکاس‪:‬‬ ‫گذر صد روزه کرونا و سفر ان به گلستان‬ ‫شــغل ایــن جــوان اهــل کردکــوی‪ ،‬جابــه جایــی‬ ‫مســافر در کردکــوی ‪ -‬گــرگان اســت و مجبــور‬ ‫اســت هــر روز چنــد بــار در صــف پمــپ هــای گاز‬ ‫منتظــر بمانــد‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬روزهای اول شــیوع کرونا‪ ،‬اپراتورها‬ ‫اجازه دســت زدن به نازل ها را نمی دادند‪ ،‬مدتی‬ ‫کــه گذشــت کنــار هــر نــازل دســتکش گذاشــتند تــا‬ ‫راننــدگان خودشــان ســوخت گیــری کننــد‪ ،‬حــاال‬ ‫هــم دیگــر خبــری از دســتکش نیســت و مجبوریــم‬ ‫خودمــان گاز بزنیــم‪.‬‬ ‫ایــن راننــده گلســتانی ادامــه مــی دهــد‪ :‬بارهــا‬ ‫شــنیده ایــم کــه نــازل هــای پمپ بنزیــن و گاز‪ ،‬از‬ ‫جاهــای الــوده بــرای احتمــال انتقال کرونا اســت‬ ‫اما وقتی اپراتورها خودشــان را کنار می کشــند‪،‬‬ ‫مجبوریــم خودمــان ســوخت گیــری کنیم!‬ ‫ســفرهای فــراوان روزهــای اخیــر و گســترش‬ ‫ورود ماشــین هــا بــا پــاک غیربومــی در کنــار‬ ‫بازگشــایی ارام ارام مراکــز صنفــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫تــردد در خیابــان هــا و معابــر و کاهــش توجــه‬ ‫بــه مالحظــات بهداشــتی‪ ،‬تــرس مســووالن‬ ‫بهداشــتی از تکــرار دوبــاره شــیوع کرونــا در‬ ‫گلســتان را بیشــتر از قبــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫اغــاز دوبــاره ســفر بــه تفرجگاه هــا و مناطــق‬ ‫ییالقــی‪ ،‬کنــار گذاشــتن اســتفاده از ماســک و‬ ‫دســتکش توســط شــهروندان در کنــار کم توجهــی‬ ‫بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬تصاویــر‬ ‫روزهــای اخیــر گلســتان؛ صــد روز پــس از‬ ‫مشــاهده اولیــن نشــانه های کرونــا اســت کــه‬ ‫اصــرار بــر انجــام ایــن رفتارهــا‪ ،‬احتمــال همه گیری‬ ‫دوبــاره ایــن بیمــاری را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫اولیــن ردپــای کرونــا اســفند پارســال در گلســتان‬ ‫مشــاهده شــد و از ان روز تاکنــون مــردم ایــن‬ ‫اســتان هماننــد دیگــر مناطــق کشــور گرفتــار‬ ‫همه گیــری کرونــا و راه هــای نجــات از بــه خطــر‬ ‫افتــادن جــان خــود هســتند امــا گویــی ایــن‬ ‫هشــدارها ارام ارام در حــال رنــگ باختــن اســت‪.‬‬ ‫مشــاهدات خبرنگار ایرنا نشــان می دهد نحوه‬ ‫برخــورد مــردم گلســتان بــا کرونــا صــد روز پس از‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری تغییــرات محسوســی کــرده‬ ‫و از ســخت گیــری هــای ضــروری در روزهــای‬ ‫اغازیــن بــه کــم توجهــی و فراموشــی همــه‬ ‫ضابطــه هــای بهداشــتی در روزهــای اخیــر ختــم‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــی تفاوتــی مشــاهده شــده بــه کرونــا در رفتــار‬ ‫برخــی شــهروندان گلســتانی بــه گونــه ای اســت کــه‬ ‫انــگار کوویــد ‪ ۱۹‬از ایــن اســتان بــار ســفر بســته و دیگر‬ ‫خطــری جــان و ســامت مــردم را تهدیــد نمــی کنــد‪.‬‬ ‫در خیابان شهید بهشتی گرگان و در جمع چند نفره‬ ‫مقابــل یــک مغــازه فــروش تاسیســات ســاختمانی‪،‬‬ ‫حــرف هــا پیرامــون کرونــا‪ ،‬گل کــرده اســت‪.‬‬ ‫اقــا رضــا کــه بــا پیراهــن قرمــز و صدایــی بلندتــر‬ ‫از بقیــه صحبــت مــی کنــد‪ ،‬کرونــا را یک مریضی‬ ‫مخصــوص کشــورهای امریکایــی و اروپایــی مــی‬ ‫دانــد کــه اثــری در مــردم دیگــر کشــورها نــدارد‪.‬‬ ‫او بــه دوســتانش مــی گویــد‪ « :‬ایــن ادمایــی کــه به‬ ‫اســم کرونــا مــی میــرن‪ ،‬اصــا کرونــا نــدارن‪ .‬همــه‬ ‫اونــا یــا تنگــی نفــس داشــتن یــا مریضــی قلبــی»!‬ ‫بــاور کردنــی نیســت کــه بــا گذشــت حــدود ســه‬ ‫مــاه از همه گیــری کرونــا و وارد شــدن خســارت‬ ‫فــراوان مالــی و جانــی بــه مــردم ناشــی از شــیوع‬ ‫ایــن بیمــاری‪ ،‬هنــوز برخــی شــهروندان ایــن‬ ‫بیمــاری را جــدی نگرفتــه انــد‪.‬‬ ‫دوســتان اقــا رضــا حــرف او را قبــول ندارنــد امــا‬ ‫در همهمــه فریادهایــش ترجیــح مــی دهنــد‬ ‫ســکوت کننــد‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش ویدئوی برگزاری مســابقه والیبال‬ ‫در شــرق گلســتان در شــبکه هــای مجــازی‬ ‫منتشــر شــد کــه در ان هــزاران نفــر بــدون‬ ‫تــرس و نگرانــی از کرونــا فشــرده و در کنــار هــم‬ ‫مشــغول تماشــای بــازی بودنــد‪.‬‬ ‫انتشار تصاویر کارت عروسی در غرب گلستان‬ ‫و دعــوت عمومــی از دوســتان و اشــنایان بــرای‬ ‫حضور در این مراســم‪ ،‬حضور تنگاتنگ مدیران‬ ‫یکــی از شــهرهای اســتان بــرای افتتــاح یــک‬ ‫طــرح بــدون رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫و اســتفاده نکــردن از ماســک و دســتکش و‬ ‫برگــزاری چنــد گردهمایــی بــه مناســبت هــای‬ ‫گوناگــون در روزهــای اخیــر بــه نشــانه بی تفاوتی‬ ‫بــه کرونــا‪ ،‬مــردم را بــه ایــن بــاور رســانده که دیگر‬ ‫نبایــد نگــران ایــن بیمــاری بــود‪.‬‬ ‫افزایــش حضــور گــروه هــای طبیعــت گــردی‬ ‫در جــاده هــای منتهــی بــه مناطــق گردشــگری‬ ‫گلســتان از دیگــر مــواردی اســت کــه تعــداد انهــا‬ ‫روز بــه روز در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫عــدم اســتفاده از دســتکش و ماســت و رعایــت‬ ‫نشــدن فاصلــه اجتماعــی و حتــی ســوار شــدن‬ ‫بیــش از ظرفیــت صندلــی در مســیرهای منتهــی‬ ‫بــه مناطــق گردشــگری دغدغــه هــای فعــاالن‬ ‫بهداشــتی اســتان را بــه همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫جعفــر رضایــی یــک راننــده تاکســی در گــرگان‬ ‫اســت‪ .‬او در روزهــای اول شــیوع کرونــا بــرای‬ ‫مدتــی کار را تعطیــل کــرد امــا فشــار زندگــی و‬ ‫ضــرورت تامیــن معــاش خانــواده‪ ،‬او را بــار دیگــر‬ ‫بــه خیابــان هــا و محــل کســب و کارش بازگردانــد‪.‬‬ ‫او مــی گویــد‪ :‬در روزهــای اول‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫اســتفاده از ماســک و دســتکش‪ ،‬مانــع ســوار‬ ‫شــدن نفــر ســوم در صندلــی عقــب مــی شــدم‬ ‫امــا پــس از مدتــی دیــدم درامدهــای روزانــه ام‬ ‫بــه شــدت کــم شــده و چــاره ای جــز بازگشــت بــه‬ ‫روال قبلــی نــدارم‪.‬‬ ‫ایــن راننــده تاکســی گفت‪ :‬کاهش تــردد مردم‪،‬‬ ‫درامدهــای راننــدگان تاکســی را بــه شــدت کــم‬ ‫کــرده و در ایــن شــرایط ترجیــح مــی دهــم پولــم‬ ‫را بــه جــای خریــد ماســک و دســتکش صــرف‬ ‫تامیــن معــاش زن و بچــه ام کنــم‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو‪ ،‬تــردد بــدون رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫کارگــران فصلــی روزمــزد در گلســتان در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪.‬‬ ‫کارگرانــی کــه ایــن روزهــا بــرای نشــاء شــالی و یــا‬ ‫برداشــت باقــا‪ ،‬تــوت فرنگــی و دیگر محصوالت‬ ‫بهــاره بــه صــورت گروهــی از محل ســکونت خود‬ ‫ســوار وانت هــا و یــا مینی بوس هــا مــی شــوند و‬ ‫در فضایــی متراکــم‪ ،‬مســیر طوالنــی و حتی چند‬ ‫ســاعته را بــرای رســیدن بــه مــزارع مــی پیماینــد‪،‬‬ ‫چگونــه مــی تواننــد در برابــر کرونــا ایمــن باشــند؟‬ ‫حکیمــه احمــدی ســاکن یکــی از شــهرهای غــرب‬ ‫گلســتان اســت‪ .‬او هــر روز صبــح بــه همــراه دیگــر‬ ‫زنــان هــم روســتایی اش ســوار مینــی بــوس مــی‬ ‫شــود تــا بــرای کار در زمیــن هــای کشــاورزی و یــا‬ ‫شــالیزارها‪ ،‬راهــی شــهرهای شــرق مازنــدران شــود‪.‬‬ ‫درامــد انــدک و در نتیجــه ناتوانــی در تهیــه‬ ‫ماســک و دســتکش و ضــرورت انجــام ســفرهای‬ ‫چنــد صدکیلومتــری روزانــه‪ ،‬او را بیــش از‬ ‫همیشــه در معــرض کرونــا قــرار مــی دهــد امــا‬ ‫بــرای حکیمــه خانــم راهــی جــز تــن دادن بــه‬ ‫سرنوشــت و پذیرفتــن خطــر احتمــال ابتــا بــه‬ ‫کرونــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مشــاهدات خبرنــگار ایرنــا بیانگــر ان اســت کــه‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در پمــپ بنزین‬ ‫هــا و پمــپ گازهــا نیــز بســیار کاهــش یافتــه‬ ‫اســت و اپراتورهــا دیگــر از ماســک و دســتکش‬ ‫اســتفاده نمــی کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از اپراتورهــای جایــگاه هــا ســوخت از‬ ‫زدن گاز و بنزیــن مشــتریان خــودداری مــی کننــد‬ ‫و بی توجه به قانون درج شــده در گوشــه و کنار‬ ‫پمــپ بنزیــن هــا بــه راحتــی از شــهروندان‪ ،‬پــول‬ ‫نقــد دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫مرتضــی زاهــدی یکــی از مشــتریان هــر روزه‬ ‫پمــپ هــای گاز غــرب گلســتان اســت‪.‬‬ ‫برخــی صاحــب نظــران ارتباطــات معتقدنــد‪،‬‬ ‫تکــرار اطالعــات بــرای حصــول یادگیــری و تحقــق‬ ‫ان ضــروری اســت امــا از ســوی دیگــر عــده ای‬ ‫معتقدنــد تکــرار بیــش از حــد یــک پیــام‪ ،‬ایجــاد‬ ‫کننــده نوعــی نگــرش منفــی در مخاطــب اســت‬ ‫کــه در ایــن دوگانگــی‪ ،‬معلــوم نیســت بایــد بــه‬ ‫تکــرار خبرهــای هشــداردهنده مربــوط بــه کرونــا‬ ‫ادامــه داد یــا از ان دســت کشــید؟‬ ‫بــه گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان‪ ،‬امــار تعــداد شــهرهای محــدوده ی‬ ‫ســفید‪ ،‬زرد و قرمز اســتان به دلیل تغییر پیاپی‬ ‫رفتــار اجتماعــی شــهروندان در حــال عــوض‬ ‫شــدن پیاپــی اســت کــه کوچکتریــن بی تفاوتــی‬ ‫مــی توانــد رنــگ همــه شــهرهای گلســتان را بــه‬ ‫قرمــز‪ ،‬رنــگ خطرنــاک ناشــی از نادیــده گرفتــن‬ ‫کرونــا تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان هفته‬ ‫قبــل بــه ایرنــا گفتــه بــود‪ :‬بســیاری از مــردم‪،‬‬ ‫اتفاقــات دوره همه گیــری کرونــا ماننــد فــوت و‬ ‫بســتری افــراد بــه دلیــل ابتــا بــه ایــن بیمــاری را‬ ‫فرامــوش کردنــد و بــدون توجــه بــه هشــدارها و‬ ‫اطالعیــه هــای ســتاد ملــی مقابــه بــا کرونــا بــه‬ ‫تفرجگاه هــا مــی رونــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫براوردهــا گمــان مــی کردیــم تــا پایــان خــرداد و بــا‬ ‫ادامــه شــیب نزولــی ابتــا بــه کرونــا‪ ،‬ایــن بیمــاری‬ ‫بــه طــور کامــل در اســتان مهــار شــود امــا بــا کــم‬ ‫توجهــی شــهروندان در رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی و پروتــکل هــای بهداشــتی‪ ،‬رســیدن بــه‬ ‫ایــن هــدف در زمــان تعییــن شــده دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا موســوم بــه «کوویــد ‪ »۱۹‬مــاه‬ ‫دســامبر (اذر ‪ )۹۸‬در شــهر ووهــان واقــع در‬ ‫مرکــز چیــن گــزارش شــد و بتدریــج بــه ســایر‬ ‫کشــورهای دنیــا ســرایت کــرد‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن امــار رســمی تــا روز پنجــم خرداد‬ ‫‪ ۱۳۷‬هــزار و ‪ ۷۲۴‬نفــر در ایــران بــه طــور قطعــی بــه‬ ‫ویــروس کرونــا مبتــا شــده و بــا فــوت ‪ ۳۴‬نفــر در‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ،‬تعــداد جــان باختــگان کرونــا‬ ‫در کشــور بــه هفــت هــزار و ‪ ۴۵۱‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫بانــد خریــد و فــروش امــوال تاریخــی در‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس و دســتگیری‬ ‫یــک نفــر در ایــن ارتبــاط خبــر داد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری گفــت‪ :‬در پــی تحقیقــات‬ ‫بــه عمــل امــده توســط مامــوران یــگان‬ ‫حفاظــت اداره کل میــراث فرهنگــی‬ ‫گلســتان مبنــی بــر خریــد و فــروش امــوال‬ ‫تاریخــی در شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫توســط فــردی ســودجو و فرصــت طلــب‪،‬‬ ‫مامــوران یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی‬ ‫اســتان بــا همراهــی پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــه محــل اعــزام‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪:‬مامــوران پــس از کســب‬ ‫نیابــت قضایــی موفــق شــدند در روز‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۸‬خردادمــاه بــا بازرســی از‬ ‫منــزل مســکونی فــردی ســابقه دار و‬ ‫حرفــه ای را در ایــن ارتبــاط دســتگیر و‬ ‫تعــداد ‪ ۵۴۱۵‬قلــم امــوال تاریخــی شــامل‬ ‫‪ ۵۱۲۰‬عــدد ســکه‪ ۲۹۱ ،‬عــدد یــراق فلــزی‬ ‫و ‪ ۲۲‬عــدد ظــروف مفرغــی کشــف و‬ ‫ضبــط کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اصالــت اشــیا کشــف‬ ‫شــده پــس از بررســی متخصیــن متعاقبــا‬ ‫اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تجــری افــزود‪ :‬فــرد دســتگیر شــده بــه‬ ‫همــراه اشــیاء مکشــوفه بــرای ســیر‬ ‫مراحــل قانونــی تحویــل پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس شــدند‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ 6‬میلیون‬ ‫تومانی به رانندگان حمل و‬ ‫نقل عمومی مسافر‬ ‫رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده‬ ‫ای گلســتان از اعطــای تســهیالت ‪6‬‬ ‫میلیــون تومانــی بــه راننــدگان حمــل و‬ ‫نقــل عمومــی مســافر خبــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫راننــدگان بــرای ثبــت نــام جهــت دریافــت‬ ‫ایــن تســهیالت براســاس پیامــک ارســال‬ ‫شــده بــه راننــده پیگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫«قربانعلــی روحــی» روز دوشــنبه در‬ ‫مصاحبــه بــا پایــگاه اطالع رســانی اداره‬ ‫کل متبــوع افــزود‪ :‬ایــن تســهیالت بــه‬ ‫رانندگانــی تعلــق مــی گیــرد کــه دارای‬ ‫کــد بیمــه فعــال بــوده و از مزایــای بیمــه‬ ‫بیکاری اســتفاده نکرده باشند‪،‬تســهیالت‬ ‫فــوق بــا ســود‪12‬درصد‪،‬بازپرداخت‪24‬ماه‬ ‫و دوره تنفس‪4‬ماهــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان ‪ 3189‬راننــده در‬ ‫بخــش حمــل و نقــل عمومــی مســافر‬ ‫درحــال فعالیــت هســتند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 255

هفته نامه بازار کسب و کار 255

شماره : 255
تاریخ : 1399/04/16
هفته نامه بازار کسب و کار 254

هفته نامه بازار کسب و کار 254

شماره : 254
تاریخ : 1399/04/09
هفته نامه بازار کسب و کار 253

هفته نامه بازار کسب و کار 253

شماره : 253
تاریخ : 1399/04/02
هفته نامه بازار کسب و کار 252

هفته نامه بازار کسب و کار 252

شماره : 252
تاریخ : 1399/03/26
هفته نامه بازار کسب و کار 251

هفته نامه بازار کسب و کار 251

شماره : 251
تاریخ : 1399/03/19
هفته نامه بازار کسب و کار 249

هفته نامه بازار کسب و کار 249

شماره : 249
تاریخ : 1399/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!