هفته نامه بازار کسب و کار شماره 248 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 248

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 248

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 248

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫کرونا با فریبندگیش‬ ‫پرده از راز بهار‬ ‫برداشت‬ ‫بهــار باشــد و اردیبهشــت‪ ،‬نســیم‬ ‫مالیــم بــوزد‪ ،‬دش ـت ها ســرخ شــوند‬ ‫از روی شقایق‪ ،‬پرندگان غزلخوان از‬ ‫ایــن شــاخه بــه ان شــاخه پــرواز کنند‬ ‫و صــدای پــای اب‪ ،‬وسوســه رفتــن به‬ ‫طبیعــت را در دل تــازه کنــد امــا‪...‬‬ ‫تــو در خانــه بنشــینی‪ ،‬ایــن اراده ای‬ ‫محکــم و هوشــمندی یی می خواهــد‬ ‫کــه البتــه همــگان ندارنــد‪.‬‬ ‫در ایــن روزهــای زیبــای بهــاری‪ ،‬گویــا‬ ‫ویــروس کرونــا هــم رنــگ عــوض کــرده‬ ‫و با پنهان شــدن در پشــت جلوه های‬ ‫اردیبهشــتی بهــار‪ ،‬بــه تکاپــو افتــاده تــا‬ ‫بــا اغواگــری شــیطان گونه‪ ،‬فرزنــدان‬ ‫ادم را از بهشــت ســامت رانــده و بــا‬ ‫غافــل کــردن انــان از فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعی و هوشــمندانه‪ ،‬گرفتار دوزخ‬ ‫بیمــاری و درد و رنــج کنــد‪.‬‬ ‫‪ 24‬رمضان ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 48‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫رازهای نهفته همراه کرونا‬ ‫خسارت میلیاردی کرونا‬ ‫به صنعت مرغداری‬ ‫کووید‪۱۹-‬وحاشیه  های مذاکره ای‬ ‫‪7‬‬ ‫بوی مدرسه و اردیبهشت‬ ‫کرونایی‬ ‫‪5‬‬ ‫شمیم عطر محمدی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫مراقب گل به خودی باشیم‬ ‫این گل جبرانش سخت است‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حکایتامروزمطبوعات؟‬ ‫حکایتسیروپیاز‬ ‫است؟‬ ‫امارهــای رســمی از اوج گیــری‬ ‫دوبــاره کرونــا در خراســان شــمالی‬ ‫و صعــود ان بــه صــدر نمودارهــا‬ ‫حکایــت دارد امــا مــردم گویــا‬ ‫فرامــوش کــرده انــد کــه نبایــد بــی‬ ‫مهابــا وارد اجتمــاع شــوند و نــه‬ ‫تنهــا خیابــان هــا پــر شــده از مــردم‪،‬‬ ‫بلکــه بســیاری ماســک و دســتکش و‬ ‫رعایــت موازیــن بهداشــتی را هــم بــه‬ ‫نســیم بهــار ســپرده انــد‪...‬‬ ‫ادامه صفحه ‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫همــه از درامدهــای‬ ‫سرشــار شــرکت هــای‬ ‫اینترنتــی خبــر دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت هــا ســال‬ ‫هاســت کــه از فــروش‬ ‫حجــم و پهنــای بانــد‬ ‫بــه مشــتریان فضــای‬ ‫مجــازی کســب درامــد‬ ‫مــی کننــد‪ .‬درامدهــای‬ ‫نجومــی ایــن شــرکت‬ ‫ممنوعیت شکار تمدید شد‬ ‫نشر اکاذیب جرم است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری فعال رسانه ای خطاب به روابط عمومی ها ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ایــن فعــال رســانه در ایــن خصــوص بــه کتیبــه هــای گلــی و ســنگ نوشــته هــا و چــرم نوشــته‬ ‫هــاو‪ ...‬کــه از گذشــته بــه یــادگار مانــده اشــاره نمودکــه چگونــه پرچمــدار تاریــخ بــوده انــد و اخبــار و‬ ‫وقایــع را بــه نســل اینــده انتقــال داده انــد ‪.‬‬ ‫رسانه های مکتوب پرچمدار تاریخ اند‬ ‫بــرای انعــکاس اخبــار و عملکــرد دســتگاه و ســازمان مطبــوع خــود از طریــق مطبوعــات را دارنــد و‬ ‫ایــن ارتبــاط مــی بایســت بــه قــدری قــوی و تنگاتنــگ باشــد کــه مــردم در لحظــه بتواننــد عملکــرد‬ ‫ســازمانها را رصــد و مــورد انتقــاد و پیشــنهاد قــرار دهنــد ‪.‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری فعــال رســانه در ایــن زمینــه اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه ایــن روزهــا روابــط‬ ‫عمومــی هــا بجــای قلــب دســتگاه صرفــا تریبــون مدیــر عامــل و یــا رئیــس ســازمان مطبــوع خــود‬ ‫هســتند و قاعدتــا زمــان پاســخگوی بــه انتقــادات رســانه هــا در پاســخ بــه ســواالت مــردم بیشــتر‬ ‫اقــدام بــه حــذف رســانه هــای منتقــد از ســازمان مطبــوع مــی کننــد تــا ســواالت ایــن دســت از‬ ‫رســانه موجــب تــرش کــردن مدیــرش نگــردد‪.‬‬ ‫در صورتــی هفتــه را بــا ســالروز گرامیداشــت ارتباطــات و روابــط عمومــی اغــاز کردیــم کــه ایــن‬ ‫قشــر از جامعــه کــه وظیفــه اطــاع رســانی و ایجــاد برقــراری ارتبــاط بــا نشــریات و رســانه هــا را‬ ‫گم شدن حمایت های دولت‬ ‫برای بازنشستگان تامین‬ ‫محمدیــاری گفت‪:‬نشــریات مکتــوب کــه جــزء اولیــن رســانه هــای دنیــا در جهــت امــر اطــاع‬ ‫رســانی اســت کــه بــه دســت بشــر هماننــد ســایر دســتاوردهای تاریــخ ابــداع کشــته و تــا کنــون‬ ‫اخبــار و وقایــع بســیاری را در دل کاغذهــای بیشــماری بــرای نســل هــای اینــده چــاپ و منتشــر‬ ‫نمــوده اســت تــا اینــدگان از وضــع دیــروز خــود مطلــع شــوند ‪.‬‬ ‫محمدیــاری گفــت‪ :‬حــال برخــی مدیــران روابــط عمومــی بــا دور زدن تاریــخ و حــذف ایــن پرچمــدار‬ ‫مــی خواهنــد صرفــا تاریــخ را بــه یکســری پایــگاه هــای خبــری و خبرگــزاری هــا و یــا گاهــا ً صفحــات‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی بســپارند فــارغ از ناپایــدار بــودن ایــن رســانه هــا تــا اینکــه اینــدگان نتوانند از‬ ‫سرنوشــت گذشــته خــود اطــاع یابنــد‪ .‬و ایــن نشــانه بیســوادی برخــی از مدیــران روابــط عمومــی‬ ‫اســت کــه بــرای بیشــتر دیــده شــدن و خــود شــیرینی جلــوی مدیــرش باعــث حــذف رســانه هــای‬ ‫پرچمــدار تاریــخ در جلســات و نشســتهای خبــری شــده اســت کــه قطعــا رســانه هــای مکتــوب‬ ‫بیشــتر از هــر رســانه دیگــری مــی تواننــد تاریــخ را حفــظ و بــه اینــدگان انتقــال دهنــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رســانه هــای برخــط و غیربرخــط و شــبکه هــای اجتماعــی زمانــی رســانه انــد کــه‬ ‫در کنــار رســانه هــای مکتــوب فعالیــت داشــته باشــند تــا بتواننــد بــه رســالت واقعــی خــود‬ ‫در بحــث انتشــار اخبــار و وقایــع روز جامعــه بپردازنــد رســانه خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫محمدیــاری در پایــان گفــت تــا زمانــی کــه ایــن چرخــه اطــاع رســانی هماننــد اب و هــوا عمــل‬ ‫نکنــد قطعــا در زمانــی خــاص صدمــات جبــران ناپذیــری بــه صنعــت و فرهنــگ جامعــه وارد مــی‬ ‫شــود کــه جبرانــش بســیار ســخت خواهــد بــود و ایــن وظیفــه بــر عهــده قلــب دســتگاه هــا و‬ ‫ســازمانهای اجرائــی کــه همــان روابــط عمومــی هــا هســتند مــی باشــد کــه مــی بایســت بــرای بهتــر‬ ‫شــدن شــرایط جامعــه بــه طــور روشــن پاســخگو اینــدگان باشــند‪.‬‬ ‫‪ 16‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫ح‬ ‫حفﻆ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ثانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ ‫‪2‬‬ ‫صف رزمایش‬ ‫مواسات و همدلی‬ ‫موکب داران اربعین‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫خادمیــن موکــب اصحــاب خراســانی کــه در اربعیــن حســینی میزبــان هــزاران زائــر خراســان شــمالی در کربــای معلــی هســتند‪ ٬‬ایــن‬ ‫شـب ها بــا توزیــع غــذای گــرم بــرای وعــده ســحری بــه صــف رزمایــش مواســات پیوســتند‪.‬‬ ‫خادمیــن موکــب اصحــاب خراســانی کــه در اربعیــن حســینی میزبــان هــزاران زائــر خراســان شــمالی در کربــای معلــی هســتند‪ ٬‬ایــن‬ ‫شـب ها بــا توزیــع غــذای گــرم بــرای وعــده ســحری بــه صــف رزمایــش مواســات پیوســتند‪.‬‬ ‫ســردار حســین علی محمــدی در تشــریح ایــن اقــادام کریمانــه اظهــار داشــت‪ :‬خادمیــن موکــب اصحــاب خراســانی هــر شــب در دهــه پایانــی مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان تعــداد ‪ 300‬پــرس غــذای گــرم را در بیــن خانوارهــای نیازمنــد و محرومــی کــه تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی نیســتند توزیــع می کننــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪248‬‬ ‫دکتر محمد رهبری‬ ‫رازهای نهفته همراه کرونا‬ ‫نقش کارگران در تولید‬ ‫با کیفیت‬ ‫کووید‪۱۹-‬وحاشیه  های مذاکره ای‬ ‫محمد عسلی ‪ -‬فعال رسانه‬ ‫بــدون شــک ســرمایه انســانی کــه بخــش اعظمــی‬ ‫از ان را کارگــران بخــش هــای مختلــف اقتصــاد‬ ‫تشــکیل مــی دهـــد و سرمـــایه گــذاری عمومــی از‬ ‫مهــم تریــن عوامــل توســعه اقتصــادی محســوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬پــس ایــن دو عامــل مــی تواننــد موجبــات‬ ‫رشــد هــر اقتصــادی را فراهــم نماینــد‪.‬‬ ‫ســرمایه انســانی باالتریــن و بــا ارزش تریــن و‬ ‫بزرگتریــن دارایــی هــر کشــور و ســازمانی اســت‬ ‫ســرمایه انســانی در هیــچ ترازنامــه و حســاب ســود‬ ‫و زیانــی اورده نمــی شــود ولــی نتیجــه ســود و زیــان‬ ‫ســازمان هــا را رقــم مــی زنــد‪.‬‬ ‫ســرمایه انســانی تنهــا نهــاده ای اســت کــه‬ ‫مــی توانــد ضمــن تغییــر خــود ســایر نهــاده‬ ‫هــای تولیــد را دگرگــون یــا متعــادل نمایــد‪.‬‬ ‫مبنایــی بــرای نــواوری فراهــم ســازد و در ســطح‬ ‫وســیع بــه رشــد اقتصــادی بیانجامــد‪.‬‬ ‫یکــی از مباجــث مهــم در دنیــای اخیــر کیفیــت‬ ‫نیــروی کار و یــا دانــش نهادینــه شــده انســان اســت‬ ‫کــه تولیــد کاالی بــا کیفیــت را تضمیــن مــی کنــد و‬ ‫قاعدتــا ً ایــن دو الزم و ملــزوم یکدیگرنــد‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از تولیــد بــا کیفیــت مــی شــود‬ ‫یعنــی دانشــی کــه توســط انســانهای بــا کیفیــت در‬ ‫جهــت تولیــد بکارگیــری شــده اســت‪ ،‬تئــوری هــای‬ ‫جدیــد رشــد اقتصــادی ســرمایه انســانی را بــه عنــوان‬ ‫مجمــوع مهــارت هــای کســب شــده و ذاتــی فــردی‬ ‫شــخصیت میبخشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه عقیــده اکثــر دانشــمندان و‬ ‫صاحبنظــران منابــع انســانی دســتیابی یــک کشــور‬ ‫بــه ســطح بــاالی بهــره وری منــوط بــه داشــتن‬ ‫ســازمان هــا و بنــگاه هــای اقتصــادی اســت کــه بــه‬ ‫انــدازه کافــی توانایــی رقابــت پذیــری‪ ،‬ســود اوری و‬ ‫ایجــاد ارزش افــزوده بــاال را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد چنیــن ســازمان هــا و بنــگاه هــای‬ ‫اقتصــادی وجــود انســان هــای توانمنــد و خــاق و‬ ‫دانــش مــدار‪ ،‬ضــروری اســت کــه بتوانــد ضروریــات‬ ‫زمــان را درک نماینــد‪.‬‬ ‫بــا عنایــت بــه تغییــرات بوجــود امــده در کســب‬ ‫و حاکــم شــدن محیــط هــای متالطــم و امادگــی‬ ‫شــرکتهای پیشــرو جهــت تســخیر بــازار بــرای جهــت‬ ‫گیــری به ســمت شــتاب اقتصــادی‪ ،‬نیازمنــد کارگران‬ ‫ســاعی‪ ،‬ماهــر و متخصــص فنــاوری‪ ،‬انطبــاق پذیــر‬ ‫و انعطــاف پذیــر مــی باشــد کــه تغییــرات را درک‪،‬‬ ‫امــوزش هــای الزم را فراگیــری و بکارگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫قطعــا ً شــرکت هــا یــا بنــگاه هــای کنونی بــرای اینکه‬ ‫بتواننــد مســیر جدیــدی جهــت مزیــت رقابتــی بــرای‬ ‫حفــظ بقــاء و پایــداری در عرصــه رقابــت در محیــط‬ ‫پراشــوب اقتصــادی داشــته باشــند نیازمنــد ســرمایه‬ ‫هــای انســانی هســتند کــه بتواننــد بــا تغییــر روشــها‪،‬‬ ‫فراگیــری و ایجــاد خالقیــت و نــواوری در یــک محیــط‬ ‫ســازمانی پویــا و یادگیرنــده بــا همــکاری و کار تیمی‪،‬‬ ‫کاالهایــی تولیــد کننــد کــه ضریــب مانــدگاری و بقــاء‬ ‫یــک بنــگاه اقتصــادی را بهبــود بخشــند‪.‬‬ ‫قطعا ً این امر مهم کار ســاده ای نیســت و از‬ ‫ایــن جهــت نقــش کارگــران ماهــر و متخصــص‬ ‫مجهــز بــه علــم و فنــاوری بیــش از پیــش قابــل‬ ‫توجــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫باالخــره پــس از ماه  هــا مبــارزه‬ ‫و درگیــری همــه جانبــه بــا کرونــا‬ ‫و تحمــل تلفــات فــراوان و‬ ‫ورشکســتگی اقتصــاد و ســرگردانی‬ ‫مــردم بــه ایــن نتیجــه رســیدم‬ ‫کــه هــر طــور شــده واســطه ای‬ ‫بتراشــم و زمینــه ی ارتباطــی‬ ‫مویرگــی را فراهــم کنــم و ســر و تــه‬ ‫قضیــه را بــا یــک مذاکــره ی جانانــه‬ ‫ی کرونایــی بــه هــم بیــاورم و بــه‬ ‫جــای ضــد عفونــی دائمی    و بســتن‬ ‫دهــان مــردم بــا انــواع ماســک  ها‬ ‫و مســلح کــردن دســت  ها بــا‬ ‫دســتکش و قرنطینــه و حبــس‬ ‫صغیــر و کبیــر در خانه  هــا و ایجــاد‬ ‫فاصلــه و منــع تجمعــات بیــش از‬ ‫ســه نفــر ‪ ،‬مــرد و مردانــه بــروم‬ ‫بــا ویــروس کرونــا مذاکــره کنــم‬ ‫ببینــم حــرف حســابش چیســت ؟‬ ‫در مذاکــره هــم کــه حلــوا تقســیم‬ ‫نمی    کننــد ؛‬ ‫باالخــره بایــد امتیــازی بدهــی و‬ ‫امتیــازی بگیــری و بدانــی کــه طــرف مقابــل بــا‬ ‫چــه لطایــف الحیلــی تــو را پــای میــز مذاکــره‬ ‫نشــانده و کاری نکنــی کــه ان روی ســگش‬ ‫بــاال بیایــد و بزنــد زیــر قــرارداد ! بــا همیــن‬ ‫قصــد و نیــت خوابیــدم و شــب را در رویــای‬ ‫مذاکــره ای نتیجــه بخــش بــه صبــح رســانیدم‬ ‫و در عالــم خیــال خــودم را قهرمانــی تصــور‬ ‫می    کــردم کــه ماتحــت کرونــا را بــا تیپایــی‬ ‫جانانــه مضــروب ســاخته و بــه عامــل قتــل‬ ‫هــزاران نفــر تاختــه ام و می    دیــدم کــه‬ ‫مــردم بــرای مــن دســت تــکان می    دهنــد و‬ ‫در کنــج دنــج دل  هــای مــردم کرونــا زده بــرای‬ ‫خــود جایــی تــدارک دیــده ام‪.‬‬ ‫دمدمه  هــای صبــح همیــن کــه خورشــید‬ ‫بســاطش را پهــن کــرد ‪ ،‬کفــش و کاله‬ ‫کــردم بــرای مذاکــره بــا کرونــا ولــی مشــکل‬ ‫اصلــی مــن دیــدن ایــن نادیدنــی و تعییــن‬ ‫محــل مالقــات بــود ‪ .‬بــه هــر حــال مــن بایــد‬ ‫بدانــم بــا چــه کســی طــرف هســتم ‪ ،‬مذاکــره‬ ‫بــا کســی کــه هرگــز او را ندیــده ای بــدان‬ ‫می    مانــد کــه بخواهــی ســر قبــری گریــه‬ ‫کنــی کــه مــرده ای در ان نیســت !‬ ‫ضمــن ایــن کــه در عــرف دیپلماتیــک گفــت‬ ‫و گــوی دو مقــام بلنــد پایــه ابتــدا بایــد‬ ‫رســانه ای شــود و ماههــا قبــل از انجــام‬ ‫چنیــن دیــدار و مذاکــره ای ‪ ،‬خبرنــگاران و‬ ‫گزارشــگران و اصحــاب رســانه پیرامــون‬ ‫حســن و قبــح ان قلمفرســایی و گنــده‬ ‫گویــی و اظهــار فضــل نماینــد و محســنات و‬ ‫معایــب ان را بازگــو کننــد و ضمــن مصاحبــه‬ ‫بــا صاحــب نظــران بــه تحلیــل و بررســی‬ ‫دالیــل و پیامدهــای ایــن دیــدار بپردازنــد تــا‬ ‫در مــردم انتظارایجــاد شــود و بــرای مدتــی‬ ‫بــازار تحــت تاثیــر امیــدی نیمــه واهــی از‬ ‫اب و تــاب و التهــاب بیفتــد و صرافی  هــا‬ ‫ماست  هایشــان را کیســه کننــد و دالالن از‬ ‫جنــب و جــوش خــود بکاهنــد و …‬ ‫بازی  هــای سیاســی بــه مراتــب دامنــه دار‬ ‫تــر و ســرکاری تــر از فوتبــال باشــد‪ .‬بــه طــور‬ ‫کلــی می    تــوان گفــت هــر چــه در فوتبــال‬ ‫هســت در سیاســت هــم پیــدا می    شــود ‪.‬‬ ‫را دارد و چــون تصمیماتــش ضمانــت اجرایــی‬ ‫نــدارد مثــل ایــن می    مانــد کــه بــا دیــوار حــرف‬ ‫زده باشــی ! مشــکل بعــدی ایــن اســت کــه‬ ‫نــوع مذاکــره مشــخص نیســت ‪.‬‬ ‫از گل زدن یــا گنــد زدن گرفتــه تــا اوت‬ ‫و افســاید و خطــا و بــازی ناجوانمردانــه‬ ‫تــا برســد بــه چیزهایــی مثــل داللــی یــا‬ ‫جادوگــری و ادرار در پــای دروازه ی حریــف‬ ‫و تبانــی و ناشــی گــری و افتضــاح و نتایــج‬ ‫خجالــت اور ‪.‬‬ ‫یعنــی معلــوم نیســت پیــش شــرط دارد‬ ‫یــا نــدارد ‪ .‬باالخــره مــا کــه از زیــر بوتــه بــه‬ ‫عمــل نیامــده ایــم و بــرای خودمــان کســی‬ ‫هســتیم ‪ .‬شــاید رفتیــم نشســتیم پــای میــز‬ ‫مذاکــره و ناگهــان ویــروس پایــش را در یــک‬ ‫کفــش کــرد کــه بایــد تمامی    کارخانه  هایــی‬ ‫کــه هــوا را الــوده می    کننــد را گل بگیریــد ‪.‬‬ ‫نتیجــه ی کار سیاســی هــم مثــل نتیجــه‬ ‫فوتبــال الزامــا بــه نفــع هــواداران و‬ ‫تماشــاچیان و مردمی    کــه بــرای یــک تیــم‬ ‫یــا جنــاح یقــه می    دراننــد نیســت ‪ .‬در واقــع‬ ‫برنــده بــازی فوتبــال کســانی هســتند کــه‬ ‫دســتمزدهای میلیــاردی می    گیرنــد و بــا‬ ‫فــروش بلیت  هــای ‪ ۱۰‬برابــر قیمــت در اروپــا‬ ‫و ترکیــه ویــا خریــداری می    کننــد ! و در‬ ‫دنیــای سیاســت هــم پیــروز واقعــی کســانی‬ ‫هســتند کــه امتیــاز کارخانــه و اســتخراج‬ ‫معــدن دســت بــه دســت می    کننــد و بــه‬ ‫همــه چیــز از جملــه باورهــای مــردم نــگاه‬ ‫ابــزاری دارنــد‪.‬‬ ‫البتــه مصدومیــت و اخــراج و جریمــه و‬ ‫فحــش هــم دارد کــه بــا درامــد باالیــش‬ ‫ســربه ســر می    شــود‪.‬‬ ‫حــاال مــا می    خواهیــم بــا کرونــا مذاکــره کنیــم‬ ‫‪ ،‬امــا چنــد مشــکل اساســی داریــم ‪ .‬اول ایــن‬ ‫کــه چــون میلیاردهــا ویــروس از نــوع کرونــا در‬ ‫زمیــن و هــوا و دریــا ســرگردان هســتند مــن‬ ‫نمی    دانــم بــا کدامیــک از انهــا بایــد مذاکــره‬ ‫کنــم کــه احیانــا اگــر بــه نتیجــه ای رســیدیم‬ ‫ســایر ویروس  هــا نیــز از تصمیمــات نماینــده‬ ‫ی تــام االختیــار خــود تبعیــت کننــد‪.‬‬ ‫ویروس  هــا کــه اهــل دموکراســی و‬ ‫انتخابــات نیســتند و اگــر هــم انتخاباتــی‬ ‫ویروســی در کار باشــد‪ ،‬حســاب و کتابــی‬ ‫نــدارد و یــک دفعــه می    بینــی یــک ویــروس‬ ‫مفلــوک ادعــای نمایندگــی ســایر ویروس  هــا‬ ‫بنــگاه هــای اقتصــادی نیــز بایــد درحمایــت‪ ،‬ترغیــب‬ ‫و انگیــزش ایــن کارگــران و هدایــت راهبــردی و‬ ‫امــوزش هــای بهنــگام و فراهــم ســازی بســتر‬ ‫مناســب جهــت رشــد و توســعه ایــده هــای خالقانــه‬ ‫در محیــط کار اقــدام عاجلــی بعمــل اورنــد‪.‬‬ ‫باالخــره سیاســت هــم مثــل فوتبــال‬ ‫حاشــیه  هایی دارد و چــه بســا حواشــی‬ ‫در تئــوری هــای اولیــه اقتصــادی فــرض برایــن‬ ‫اســت کــه بخــش دوم اقتصــاد (صنعــت) در اغلــب‬ ‫کشــورهای جهــان قــادر بــه تولیــد بیشــتری نســبت‬ ‫بــه بخــش ســوم اقتصــاد (خدمــات) اســت‪.‬‬ ‫اغاز عملیات سمپاشی‬ ‫علیهملخ‬ ‫امــا بــه مــرور نیــروی کار بــه عنــوان یــک ســرمایه‬ ‫طبیعــی‪ ،‬یــک دارایــی فــی نفســه و بالـ ّذات ارزشــمند‬ ‫شــناخته شــد و عامــل انســانی از قالــب یــک تحلیــل‬ ‫مکانیکــی ســاده ماننــد یــک ابــزار تولیــد فیزیکــی بــه‬ ‫ســرمایه انســانی ارتقــاء پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫حــال بــا توجــه بــه وفــاق تمامــی نظریه هــا پیرامون‬ ‫نیــروی کار و ســرمایه انســانی‪ ،‬تمامــی اقتصــاد های‬ ‫نوظهــور بویــژه در کشــورهای در حــال توســعه‪ ،‬در‬ ‫صــدد ان هســتند کــه ایــن ســرمایه انســانی را بــا‬ ‫ســرمایه اجتماعــی پیونــد دهنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای تحقــق چنیــن امــر مهمــی نیازمنــد‬ ‫بســتر ســازی مناســب بویــژه در حــوزه فرهنــگ و‬ ‫ســبک اموزشــی اســت کــه ســازمان هــاو شــرکت هــا‬ ‫و بنــگا ههــای اقتصــادی در قــدم اول مــی بایســت‬ ‫مطابــق بــا تغییــرات شــتابان محیــط هــای اقتصــادی‬ ‫انعطــاف پذیــری و انطبــاق پذیــری را بــرای تغییــر‬ ‫نگــرش بــه نیــروی کار شــروع کننــد چــرا کــه اگــر‬ ‫ایــن ضــرورت مهــم را جــدی نگیرنــد قطعــا ً در حالــت‬ ‫اضطــرار قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫عملیات سمپاشــی علیه ملخ در ســطح ‪ ۲۸۸‬هکتار از عرصه های‬ ‫طبیعــی خراســان شــمالی انجــام شــد کــه بــه منظــور هشــدار بــه‬ ‫دامــداران بــرای پرهیــز از چــرای دام در ایــن مراتــع‪ ،‬پرچــم قرمــز‬ ‫نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬از عرصه های مبارزه شــده ‪ ۲۳‬هکتار در شهرســتان‬ ‫بجنــورد و ‪ ۲۶۵‬هکتــار نیــز در شهرســتان هــای راز و جــرگالن و مانــه‬ ‫و ســملقان بــوده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس محمــد رضایــی افــزود‪ :‬هــم اکنــون الودگــی ملــخ هــا در‬ ‫مرحلــه پــوره اســت کــه مبــارزه بــا ایــن افــت در ایــن مرحلــه اســان‬ ‫تــر و کــم هزینــه تــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در عرصه هایــی کــه مبــارزه شــیمیایی می شــود‬ ‫پرچم هــای قرمــزی بــه منظــور هشــدار بــه دامداران نصب می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دامــداران بایــد از چــرای دام در ایــن مناطــق خــودداری کــرده‬ ‫و دســت کــم بــه مــدت یکمــاه پــس از سمپاشــی دام خــود را وارد‬ ‫ان وقــت مــا چــه خاکــی بــه ســر کنیــم بــا‬ ‫ایــن همــه کارگــران و مهندســین بیکار شــده‬ ‫؟ داســتان مذاکــره بــه ایــن ســادگی  ها‬ ‫نیســت ‪ .‬شــاید ویــروس گفــت مــن اصــا‬ ‫تــو را بــه نمایندگــی مــردم دنیــا قبــول نــدارم‬ ‫و تــو روی چــه حســابی از طــرف مــردم دنیــا‬ ‫بــرای خــودت درجــه و عنــوان دســت و پــا‬ ‫کــرده و از طــرف جهانیــان حــرف میزنــی و‬ ‫خزعبــات بلغــور می    کنــی ؟‬ ‫مشــکل بعــدی در بحــث مذاکــره با ویروس‬ ‫کرونــا ایــن اســت کــه بــا ایــن ویــروس‬ ‫نمی    تــوان دســت داد یــا اگــر بــه توافــق‬ ‫مهمی    رســیدیم او را در اغــوش گرفــت و‬ ‫عکــس یــادگاری انداخــت و قیافه  هــای‬ ‫خنــدان دیپلماتیــک بــه مــردم دنیــا تحویــل‬ ‫داد ‪ .‬بــا ویروســی کــه او را الــوده می    دانیــم‬ ‫دســت دادن یعنــی پــا گذاشــتن روی اصــول‬ ‫بهداشــتی کــه مــن اهلــش نیســتم !‬ ‫مشــکل دیگــری کــه در مذاکــره بــا ویــروس‬ ‫کرونــا وجــود دارد ایــن اســت کــه چــون‬ ‫ویروس  هــا همــه در یــک انــدازه و کوتولــه‬ ‫انــد و هیــچ کــس دیگــری را بــه بزرگتــری‬ ‫قبــول نــدارد لــذا ویــروس مذاکــره کننــده‬ ‫ممکــن اســت بخواهــد وســط مذاکــره بــا‬ ‫ســایر ویروس  هــا مشــورت و از انهــا کســب‬ ‫تکلیــف کنــد و هــی وقــت مذاکــره را بگیــرد‬ ‫و نتیجــه ای هــم حاصــل نشــود و اگــر نتیجه‬ ‫ای هــم حاصــل شــد ویروس  هــای دیگــر بــا‬ ‫نادیــده انگاشــتن قــرار و مدارهــا بــه نقطه ی‬ ‫اول برگردنــد ‪.‬مثــل همیــن فلســطینی  ها‬ ‫کــه بیــش از نیــم قــرن در حــال مذاکــره‬ ‫هســتند و هــر روز بیشــتر از دیــروز بــه‬ ‫عقــب رانــده می    شــوند ولــی بــا تمامی    ایــن‬ ‫حرف  هــا می    گوینــد خیلــی جــدی و دارای‬ ‫برنامــه ریــزی هســتیم و عنقریــب دنیــا را‬ ‫کــن فیکــون می    کنیــم !‬ ‫معضــل اساســی بــرای مذاکــره بــا ویــروس‬ ‫کرونــا ایــن اســت کــه مــن می    دانــم حــرف‬ ‫حســاب ایــن ویــروس چیســت کــه در‬ ‫ایــن صــورت مذاکــره یعنــی کشــک ! حتمــا‬ ‫می    خواهــد بگویــد هــوا را الــوده نکنیــد‪ ،‬هــر‬ ‫جنبنــده ای را نخوریــد ‪ ،‬درختــان را قطــع‬ ‫نکنیــد ‪ ،‬بــا افــزودن بــر جمعیــت ادم  هــا‬ ‫منابــع ابــی و غذایــی دنیــا را کاهــش ندهیــد‬ ‫و حرف  هایــی از ایــن قبیــل کــه اصــا و ابــدا‬ ‫خریــدار نــدارد و زیــر بــار ان نخواهــم رفــت و‬ ‫بیشــتر بــه مذاکــره ســران عــرب می    مانــد که‬ ‫حتــی از دل ائتــاف انهــا هــم اختــاف جوانــه‬ ‫می    زنــد و هیــچ کــدام حاضــر نیســت کــش‬ ‫تنبــان دیگــری را گــره بزنــد کــه یــک وقــت‬ ‫خجالــت بــه بــار نیایــد ! بــدون تردیــد شــک‬ ‫نــدارم کــه ایــن ویــروس جاســوس اولیــن‬ ‫کاری کــه می    کنــد می    گــردد خــط قرمــزی‬ ‫پیــدا می    کنــد تــا روی ان پــا بگــذارد‪.‬‬ ‫منهــم بــا ایــن همــه غیــرت و حمیــت ‪ ،‬پس‬ ‫از یــک عمــر نامــوس داری اجــازه نخواهــم‬ ‫داد ویروســی کــه حتــی بــه چشــم هــم دیــده‬ ‫نمی    شــود و ما او را به حســاب نمی    اوریم‬ ‫دکان کســانی کــه مــن بــا انهــا رودربایســتی‬ ‫دارم را تختــه کنــد ‪.‬‬ ‫حــاال امدیــم و قــرار شــد چشــم در چشــم‬ ‫ویــروس بدوزیــم و بــه هــم نــگاه کنیــم ‪.‬‬ ‫اخــر مــا چــه حرفــی بــا ویــروس داریــم ؟‬ ‫ویروســی کــه او را منحــوس و جاســوس و‬ ‫کابــوس و دقیانــوس توصیــف کــرده ایــم‪.‬‬ ‫ول کــن بابــا حوصلــه داری مــن از اولــش‬ ‫هــم اهــل مذاکــره نبــودم‬ ‫ایــن مناطــق نکننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در برخــی از عرصــه هــای طبیعــی شهرســتان‬ ‫هــای شــیروان و فــاروج نیــز الودگــی ملــخ شناســایی شــده اما هنوز‬ ‫بــه حــد مبــارزه نرســیده اســت‪.‬‬ ‫وی خواســتار تخصیــص اعتبــار مــورد نیــاز بــرای مبــارزه بــا ملــخ‬ ‫در عرصــه هــای طبیعــی اســتان شــد و افــزود‪ :‬اگــر ملــخ از حالــت‬ ‫پورگــی خــارج و بــه مرحلــه پــرواز برســد‪ ،‬مبــارزه بــا ان بســیار ســخت‬ ‫و هزینــه بــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ملــخ هــای مولــد ابتــدا در عرصــه هــای طبیعــی تخــم گــذاری‬ ‫و تکثیــر شــده و پــس از ازدیــاد جمعیــت وارد حــوزه کشــاورزی شــده‬ ‫و ضــرر و زیــان زیــادی را بــه ایــن عرصــه هــا وارد مــی اورنــد‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای مبــارزه بــا افت‬ ‫ملــخ در مراتــع خراســان شــمالی مــورد نیــاز اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کانون هــای الودگــی در عرصه هــای اســتان شناســایی شــده اســت‬ ‫کــه بــا توجــه شــرایط اب و هوایــی‪ ،‬امســال زمینــه رشــد و تکثیــر‬ ‫جمعیــت ایــن افــت وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی عمــده کانــون هــای ملــخ این اســتان در ســال گذشــته را مربوط‬ ‫بــه شهرســتان هــای شــیروان‪ ،‬فــاروج و بجنــورد عنــوان و بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بــه دلیــل مهاجــرت ملــخ از خــاک ترکمنســتان برخــی کانــون هــای‬ ‫ملــخ نیــز در شهرســتان هــای مانــه و ســملقان و راز و جــرگالن ایجاد‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه کانــون هــای ملــخ هــر ســال متغیــر اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ملــخ هــای مراکشــی‪ ،‬بومــی اســتان هســتند و بــه‬ ‫عنــوان افــت عمومــی بایــد توســط دولــت بــا انهــا مبــارزه شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کانون هــای ملــخ در مراتــع اســتان بــه علــت شــرایط‬ ‫خــاص اب و هوایــی و بارش هــای مناســب شــکل گرفتــه کــه بــا‬ ‫توجــه بــه وفــور تغذیــه‪ ،‬اگــر مبــارزه بــا ان بــه صــورت جــدی انجــام‬ ‫نشــود‪ ،‬حالــت طغیانــی و تهاجمــی بــه خــود خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬کشــاورزان و دامــداران بــه محــض مشــاهده ملــخ‬ ‫بــا تراکــم بــاال در اماکــن نســبت بــه اطالع رســانی بــه مراکــز خدمــات‬ ‫جهــاد کشــاورزی مربوطــه اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان شــمالی‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت قرمــز کرونــا در خراســان شــمالی‪ ٬‬راهپیمایــی روز‬ ‫قــدس در هیــچ نقطـه ای از اســتان برگــزار نمی شــود‪.‬‬ ‫ولی اللــه حیاتــی در جلســه هماهنگــی مراســم روز جهانــی قــدس‪ ٬‬بــا تاکیــد بــر اینکــه راهپیمایــی روز قــدس در هیــچ نقطـه ای از خراســان شــمالی‬ ‫برگــزار نخواهــد شــد اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت قرمز خراســان شــمالی در زمینه شــیوع بیمــاری کرونا راهپیمایــی روز قــدس در هیچ نقطه ای‬ ‫از اســتان برگــزار نمــی شــود‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین ابوالقاســم یعقوبی نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی هم در این نشســت گفت‪ :‬حمایت از مظلوم و‬ ‫مبــارزه بــا ظالــم یــک فرهنــگ دینــی اســت کــه باید گســترش داده شــود‪.‬‬ ‫راهپیمایی روز‬ ‫جهانی قدس‬ ‫برگزار نمی شود‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫هزار و ‪ ۶۱۵‬تن کاالی‬ ‫اساسی توزیع شد‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۶۱۵‬تــن کاالی اساســی بــا هــدف‬ ‫تنظیــم بــازار بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان در این‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری توزیــع شــد‪.‬‬ ‫ســیدجالل موســوی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کاالهــا‬ ‫شــامل برنــج و شــکر اســت کــه در قالــب طــرح‬ ‫ضیافــت در مــاه مبــارک رمضــان و همچنیــن طــرح‬ ‫کمــک هــای مومنانــه‪ ،‬مواســات و همدلــی بــا‬ ‫مشــارکت تمامــی دســتگاه هــا توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســعی کــرده ایــم تــا نیــاز مصرفــی بــازار‬ ‫را بــا توجــه بــه عرضــه بیشــتر بــرای وضعیــت بــازار و‬ ‫شــرایط کنونــی حاکــم بــر جامعــه بــه واســطه بیمــاری‬ ‫کرونــا تامیــن کنیــم و بــه گونــه ای کــه اجــازه افزایــش‬ ‫قیمــت بــرای محصوالتــی چــون برنــج و شــکر در‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان کــه مصــرف بیشــتری دارنــد‪،‬‬ ‫ندهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســهمیه کاالی اساســی طــرح ضیافــت‬ ‫شــامل هــزار و ‪ ۳۸‬تــن برنــج هنــدی و ‪ ۵۷۷‬تن شــکر‬ ‫ســفید بــه خراســان شــمالی ابــاغ شــده اســت‪ ،‬در‬ ‫ایــن طــرح برنــج هنــدی طبــق مصوبــه ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار قیمــت هــر کیلوگــرم بــرای مباشــر تحویــل در‬ ‫انبــار ‪ ۷۲‬هــزار ریــال و قیمــت تنظیــم بــازار شــکر‬ ‫ســفید بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۴۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬ریــال‬ ‫تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫موســوی اظهــار داشــت‪ :‬ســهمیه اختصــاص داده‬ ‫شــده برنــج هنــدی در اختیــار مباشــران قــرار داده‬ ‫شــده اســت و شــهروندان مــی تواننــد بــه فروشــگاه‬ ‫هــای زنجیــره ای و تعاونــی هــای مصــرف اســتان‬ ‫اقــام مــورد نیــاز خــود را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫تسهیالت هزار و ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیارد ریالی اشتغال‬ ‫به خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۲۴۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار در ســال جــاری بــرای اشــتغالزایی‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر مددجــوی ایــن نهــاد اختصــاص‬ ‫ یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد بــا بیــان اینکــه از مجمــوع‬ ‫تســهیالت اشــتغالزایی بیــش از هــزار و ‪۷۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال خاصــه در حــوزه تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه بانک هــای عامــل اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۴۶ :‬میلیــارد ریــال نیــز در حــوزه‬ ‫توســعه اشــتغال پایــدار روســتایی بــه ایــن نهــاد‬ ‫اختصاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن میــزان اعتبــار پیش بینی شــده‬ ‫اشــتغال بــرای صنــدوق امــداد والیــت را نیــز ‪۱۲۴‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی‬ ‫همچنیــن گفــت‪ :‬در ســال گذشــته بیــش از یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال از محــل تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه بانک هــا‪ ،‬صنــدوق امــداد والیــت‬ ‫و توســعه طرح هــای بــرای اشــتغال روســتایی‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســه هــزار و ‪۴۶۲‬‬ ‫مددجــوی ایــن نهــاد در ســال ‪ ۹۸‬صاحــب شــغل‬ ‫شــده اند کــه ســه هــزار و ‪ ۷۶‬نفــر ان از طریــق‬ ‫دریافــت تســهیالت بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۳۸۶‬نفــر از مددجویــان‬ ‫نیــز توســط بنگاه هــای کاریابــی صاحــب شــغل‬ ‫شــدند در خصــوص اقدامــات کاریابــی بــرای‬ ‫مددجویــان‪ ،‬گفــت‪ :‬برای هرکــدام از کارفرمایانی‬ ‫که برای مددجویان شــغل ایجاد کرده و حداقل‬ ‫حقــوق قانــون کار ســال جــاری را پرداخــت کننــد‪،‬‬ ‫یــک بســته تشــویقی در نظــر گرفته شــده اســت؛‬ ‫ایــن بســته شــامل پرداخــت حــق بیمــه کارفرمــا‬ ‫بــه مــدت دو ســال مشــروط بــر فعالیــت و‬ ‫اشــتغال مددجــو بــه مــدت پنــج ســال در مراکــز و‬ ‫شــرکت های اقتصــادی موردنظــر اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد ادامــه داد‪ :‬کارفرمایــان می تواننــد‬ ‫به جــای اســتفاده از ایــن بســته تشــویقی‪ ،‬بــه‬ ‫ازای ایجــاد شــغل بــرای هــر فــرد مددجــو‪ ،‬وام‬ ‫‪۵۰۰‬میلیــون ریالــی بــا بهــره حداکثــر ‪ ۶‬درصــد‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۵۵‬هــزار خانــوار در قالــب بیــش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر زیــر پوشــش کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) خراســان شــمالی هســتند‪.‬‬ ‫حکایتامروزمطبوعات؟حکایتسیروپیازاست؟‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪248‬‬ ‫جاللی مدیر کل پست گلستان‪:‬‬ ‫کسب رتبه سوم گلستان‬ ‫نسبت به خرید از فضای‬ ‫مجازی غیررسمی کشور‬ ‫سمیه کرمانی ‪ -‬فعال رسانه‬ ‫مطبوعــات را هفــت هــزار و ‪ ۷۱۵‬رســانه‬ ‫چاپــی از میــان حــدود ‪ ۱۲‬هــزار مجــوز‬ ‫رســانه در ایــران تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬مــا‬ ‫درحــال حاضــر ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬رســانه دارای‬ ‫مجــوز داریــم کــه از ایــن تعــداد ‪۳۵۴‬‬ ‫روزنامــه‪ ،‬هــزارو‪ ۴۲۴‬هفتــه نامــه‪۷۶۵ ،‬‬ ‫دوهفتــه نامــه‪ ،‬دوهــزارو ‪ ۱۱۸‬ماهنامــه‪،‬‬ ‫‪ ۳۲۷‬دوماهنامــه‪ ۱۹۶۸ ،‬فصلنامــه‪۶۶۶ ،‬‬ ‫دوفصلنامــه و ‪ ۹۳‬ســالنامه فعالیــت دارنــد‬ ‫کــه در مجمــوع هفــت هــزار و ‪ ۷۱۵‬رســانه‬ ‫چاپــی مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل پســت گلســتان گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫ایــن اســتان شــمالی در خریــد و فــروش انــواع‬ ‫کاال از فضای مجازی غیررســمی پس از تهران‬ ‫و گیــان رتبــه ســوم کشــور را در اختیــار دارنــد‪.‬‬ ‫امــا در حــوزه رســانه هــای برخــط ‪۴۲‬‬ ‫خبرگــزاری و ســه هــزارو‪ ۳۶۰‬پایــگاه خبــری‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪ .‬ایــن اخریــن امــار‬ ‫معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته نماینــدگان مجلــس‬ ‫کلــی ســر مطبوعــات منــت گذاشــتند کــه‬ ‫در بودجــه ‪ ۹۸‬ســهم مطبوعــات را از بخــش‬ ‫فرهنگــی (کتــاب) منفــک کــرده و عــدد ان‬ ‫را بــه ‪ ۱۲۵‬میلیــارد تومــان افزایــش داده‬ ‫انــد‪ .‬امــا بعــد از کلــی رفــت وامــد و جلســات‬ ‫متعــدد حدود‪۴۰‬درصــد از بودجــه مصــوب‬ ‫مجلــس بــه مطبوعــات تخصیــص پیــدا‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫عــدد ‪ ۵۰‬میلیــارد تومانــی دریافتــی معاونت‬ ‫مطبوعاتــی تقســیم بــر تعــداد رســانه هــا‬ ‫مــی شــود حــدود چهارمیلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان در ســال ســهم هــر رســانه‪.‬‬ ‫یعنــی یــک رســانه بــرای خدمــات و‬ ‫تولیــدات فرهنگــی اش در ســال مــی توانــد‬ ‫ایــن مقــدار یارانــه دریافــت کنــد‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫یارانــه طبــق شــیوه نامــه ای پرداخــت مــی‬ ‫شــود کــه مــاک هــای زیــادی در ان بــرای‬ ‫دریافــت ایــن پــول منظــور شــده اســت و در‬ ‫ســال گذشــته ســروصدای اهالــی مطبوعــات‬ ‫و رســانه هــا را دراورد‪ .‬ایــن تقســیم ســاده‬ ‫فقــط بــرای ایــن بــود کــه بدانیــم قانــون گــذار‬ ‫ســهم هــر رســانه را بــه صــورت حــدودی‬ ‫چقــدر دیــده اســت و بــر چــه اساســی بودجه‬ ‫مطبوعــات تصویــب مــی شــود و تخصیــص‬ ‫پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫کــف هزینــه هــای یــک روزنامــه بــرای تیــراژ‬ ‫پنــج هــزار نســخه در ‪ ۱۲‬صفحــه و انتشــار‬ ‫در ‪ ۲۵‬روز مــاه بــه حداقــل ‪ ۱۲۵‬میلیــون‬ ‫تومــان در مــاه و یــک و نیــم میلیــارد تومــان‬ ‫در ســال نیــاز دارد‪ .‬ایــن مبلــغ تنهــا هزینــه‬ ‫هــای یــک روزنامــه معمولــی اســت‪ .‬صاحــب‬ ‫امتیــاز و مدیرمســئول یــک روزنامــه بــا ان‬ ‫همــه ســختی کار بایــد انگیــزه هــای مالــی‬ ‫خوبــی عــاوه بــر انگیــزه هــای معنــوی‪،‬‬ ‫صنفــی و سیاســی داشــته باشــد تــا یــک‬ ‫روزنامــه معمولــی بــا محتــوای پذیرفتنــی را‬ ‫عرضــه کنــد‪.‬‬ ‫منبــع درامــد روزنامــه هــا فــروش‪ ،‬اگهــی‬ ‫هــا و یارانــه هــا هســتند‪ .‬مــا چندیــن ســال‬ ‫اســت کــه گرفتــار شــرایط اقتصــادی ســختی‬ ‫هســتیم کــه فــروش را بــه جــز در مــورد‬ ‫چنــد رســانه محــدود‪ ،‬بــه صفــر رســانده‬ ‫اســت‪ .‬اگهــی هــای بخــش خصوصــی هــم‬ ‫تقریبــا صفــر هســتند‪.‬‬ ‫اگهــی هــای دولتــی هــم دیجیتــال شــده‬ ‫انــد‪ .‬حــاال روزنامــه مانــده و یارانــه و انــدک‬ ‫اگهــی هــای دولتــی‪ .‬بســیاری از صاحبــان‬ ‫روزنامــه هــا دالیــل اقتصــادی بــرای ادامــه‬ ‫کار در ایــن صنــف ندارنــد و منابــع و‬ ‫سیاســت هــای دولــت هــم کــه بــه خوبــی‬ ‫واضــح اســت‪.‬‬ ‫دولت پول ندارد! چه باید کرد؟‬ ‫ایــن ســوال مهمــی اســت کــه همــه مــی‬ ‫پرســند و مدتــی اســت در بیــن تمــام تشــکل‬ ‫هــای صنفــی مدیریتــی و مدیــران رســانه‬ ‫هــا و جلســات انــان بــا معــاون مطبوعاتــی‬ ‫مطــرح مــی شــود و ســرانجام بــه شــیوه نامــه‬ ‫مــی رســند و در نهایــت قوانیــن را ســخت تــر‬ ‫مــی کننــد تــا همــه مشــمول دریافــت یارانــه‬ ‫نباشــند‪ .‬در انتهــا هــم شــیوه نامــه مــورد‬ ‫تاییــد عــده ای نیســت و اعتــراض مــی کننــد‬ ‫و پــس از مدتــی مجبــور بــه تغییــر در شــیوه‬ ‫نامــه توزیــع یارانــه هــا هســتند‪.‬‬ ‫ایــن قصــه تکــراری چنــد ســالی اســت کــه‬ ‫گریبــان مطبوعــات و رســانه هــا را گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬هیــچ کــس طــرح و برنامــه مدونــی‬ ‫نــدارد‪ .‬گویــا کســی دغدغــه ای هــم نــدارد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن طــور بــود حتمــا راه حــل یافــت مــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫استفاده از تکنولوژی تنها را ه نجات‬ ‫مطبوعات است‬ ‫بســیاری از مدیــران ســنتی مطبوعــات بــا‬ ‫دیجیتالــی شــدن موافــق نیســتند و فضــای‬ ‫مجــازی را علــت اصلــی رکــود در مطبوعــات‬ ‫مــی داننــد‪ .‬جانشــان بــه نســخه کاغــذی‬ ‫مطبوعــه شــان بســته اســت‪ .‬حــق هــم‬ ‫دارنــد‪ .‬مطبوعــه بــدون کاغــذ اصــا چیســت؟‬ ‫البتــه کــه مطبوعــات هنــوز هــم مخاطبــان‬ ‫خــاص خودشــان را دارنــد؛ مخاطبــان جــدی‬ ‫و پیگیــر‪.‬‬ ‫امــا موضــوع ایــن اســت کــه هزینــه هــای‬ ‫جانبــی محصــول امــروز (نشــریه کاغــذی)‬ ‫بیــش از قیمــت خــود کاالســت و ایــن بــرای‬ ‫مخاطبــان پذیرفتنــی نیســت‪ .‬دیگــر روزنامــه‬ ‫هــا مشــترک ندارنــد؛ چراکــه هزینــه ارســال‬ ‫روزنامــه در منــزل چنــد برابــر خــود روزنامــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫فقــط یــک مســیر بــرای دریافــت روزنامــه‬ ‫وجــود دارد و ان کیوســک هــای همــه‬ ‫چیزفروشــی و کمــی هــم مطبوعات هســتند‪.‬‬ ‫تــازه ایــن مســیر هــم مشــکل دیگــری بــه نــام‬ ‫توزیــع دارد کــه مقــررات ایــن توزیــع هــا هــم‬ ‫در نــوع خــود شــنیدنی اســت‪.‬‬ ‫امــا بــه هرحــال عــده کــم مخاطبــان‬ ‫مطبوعــات انکارنشــدنی اســت‪ .‬بــا وجــود‬ ‫تمــام ایــن هزینــه هــا اگــر مــا هــم ماننــد ژاپن‬ ‫مخاطبــان چندمیلیونــی روزانــه داشــتیم‪،‬‬ ‫هزینــه هــا تقســیم مــی شــد و مشــکلی‬ ‫وجــود نداشــت‪ .‬امــا تعــداد کــم مخاطبــان‬ ‫کاالی مــورد عرضــه را گــران تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد اتفــاق جدیــدی بیفتــد و‬ ‫از تکنولــوژی هــای جدیــد بــرای عرضــه‬ ‫تولیــدات و محصــوالت مطبوعاتــی کمــک‬ ‫گرفــت‪ .‬چــاره دیگــری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫تنها راه حل‪ ،‬ایجاد محل درامد جدید‬ ‫خوشــبختانه امــروز ایــن امــکان فنــی وجــود‬ ‫دارد تــا بازخوردهــای تولیــدات مطبوعــات در‬ ‫بــازار بــه خوبــی رصــد شــود‪ .‬تعــداد بازدیــد‬ ‫هریــک از اخبــار تولیــدی هــر روزنامــه و‬ ‫رســانه مــاک خوبــی بــرای تعییــن کیفیــت‬ ‫محصــول هــر بنــگاه مطبوعاتــی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬همچنیــن ذائقــه مــردم و درخواســت‬ ‫انــان از تولیــدات رســانه ای بــه خوبــی‬ ‫مشــخص خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وقتــی مــاک هــا بــه جــای تیــراژ روزنامــه‬ ‫کاغــذی کــه عمدتــا واقعــی نیســتند‪ ،‬تولیــد و‬ ‫کیفیــت محتــوای عرضــه شــده باشــد‪ ،‬رســانه‬ ‫هــا مجبــور بــه بــاال بــردن کیفیــت تولیــدات‬ ‫خــود خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن گونــه دیگــر عرصــه رقابــت بــرای رســانه‬ ‫هــای معانــد بســیار تنــگ خواهــد شــد و‬ ‫اعتمــاد مــردم بــه رســانه هــا بازخواهــد‬ ‫گشــت‪ .‬اصــا بعیــد نیســت کــه بعــد از‬ ‫مدتــی فــروش روزنامــه هــا بــاال بــرود‪.‬‬ ‫امــا حتــی اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد راهکارهای‬ ‫بســیار راحتــی وجــود دارنــد کــه رســانه هــا‬ ‫مــی تواننــد تولیــدات خــود را بــه راحتــی بــه‬ ‫طــور مســتقیم بــه مخاطبــان عرضــه و از ایــن‬ ‫راه درامــد کســب کننــد‪.‬‬ ‫شرکت های اینترنتی حق رسانه ها‬ ‫را بدهند‬ ‫همــه از درامدهــای سرشــار شــرکت هــای‬ ‫اینترنتــی خبــر دارنــد‪ .‬ایــن شــرکت هــا ســال‬ ‫هاســت کــه از فــروش حجــم و پهنــای بانــد‬ ‫بــه مشــتریان فضــای مجــازی کســب درامــد‬ ‫مــی کننــد‪ .‬درامدهــای نجومــی ایــن شــرکت‬ ‫هــا گفتنــی نیســت‪ .‬امــا موضــوع مهــم ایــن‬ ‫اســت کــه مــردم در فضــای مجــازی چــه‬ ‫چیــزی را دنبــال مــی کننــد کــه مرتــب بــه‬ ‫حجــم اینترنــت نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن دغدغــه هــای مــردم‬ ‫تولیــدات رســانه هــا و مطبوعــات اســت؛‬ ‫تولیداتــی کــه رســانه هــا تقریبــا مجانــی‬ ‫در ایــن ســال هــا در اختیــار مــردم گذارنــد‪.‬‬ ‫امــا ســود ایــن دیــدو بازدیدهــای مجــازی‬ ‫بــه جیــب شــرکت هــای اینترنتــی مــی رود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه امــار دقیــق بازدیــد اخبــار هــر‬ ‫رســانه توســط مخاطــب وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬مــی تــوان میــزان ســود ایــن شــرکت‬ ‫هــا را تخمیــن زد و بــر همیــن اســاس از‬ ‫محــل درامدهــای انــان بــرای مطبوعــات و‬ ‫رســانه هــا ســهم خواهــی کــرد‪.‬‬ ‫البتــه برخــی از رســانه هــا در ســال هــای‬ ‫اخیــر بــا شــرکت هــای اینترنتــی بــه صــورت‬ ‫تفاهم نامه در چنین دادو ســتدی هســتند‪.‬‬ ‫ولــی در شــرایط کنونــی و بــرای نجــات رســانه‬ ‫هــا ایــن موضــوع بایــد بــا قوانیــن منصفانــه‬ ‫بــرای هــر دو طــرف بــه ایــن شــرکت هــا‬ ‫ابــاغ شــود‪.‬‬ ‫عرضه محصوالت تولیدی مطبوعات‬ ‫و اگهی های دولتی‬ ‫شــیوه نامــه توزیــع اگهــی هــای دولتــی‬ ‫در معاونــت مطبوعاتــی نیــز بســیار بحــث‬ ‫برانگیــز اســت‪ .‬ایــن قوانین در شــرایط کنونی‬ ‫منصفانــه و بــه نفــع مطبوعــات نیســتند‪.‬‬ ‫بــه ویــژه اگهــی هــای قــوه قضائیــه کــه‬ ‫مدتــی اســت نقــل محافــل مطبوعاتــی هــا‬ ‫شــده نیــز بــر اســاس بازدیــد اخبــار هــر‬ ‫رســانه بــه انــان تعلــق مــی گیــرد و زمانــی‬ ‫کــه مــاک بــه جــای تیــراژ تولیــد محتــوا و‬ ‫بازدیــد اخبــار باشــد کــه رصــد ان بســیار‬ ‫ســاده اســت‪ ،‬دیگــر جــای گلــه گــزاری بــرای‬ ‫کســی باقــی نخواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫چه کسانی از این طرح استقبال خواهند کرد؟‬ ‫روزنامــه هــا و رســانه هایــی کــه تولیــدات‬ ‫روزانــه جــدی دارنــد‪ ،‬قطعــا از عرضــه‬ ‫تولیــدات خــود در یــک بســتر جدیــد و جــدی‬ ‫اســتقبال مــی کننــد‪ .‬امــا تعــداد زیــادی از‬ ‫ایــن ‪ ۱۲‬هــزار رســانه دارای مجــوز از اخبــار‬ ‫تولیدکننــدگان اصلــی اســتفاده مــی کننــد و‬ ‫قطعــا ایــن طــرح بــه هیــچ عنــوان بــه نفــع‬ ‫انــان نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــرای ایــن دســته از رســانه هــا فقــط یــک‬ ‫راه مــی مانــد؛ یــا تولیــدات جــدی را اغــاز‬ ‫کننــد کــه منجــر بــه اشــتغال زایــی و رونــق‬ ‫بنــگاه مطبوعاتــی انــان خواهــد شــد یــا‬ ‫اینکــه شغلشــان را عــوض کننــد و بــرای‬ ‫گرفتــن یارانــه بــدون دردســر فضــای دیگــری‬ ‫را انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫روز جهانی موزه و میراث فرهنگی گرامی باد‪.‬‬ ‫روابط عمومی موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫مهــرداد جاللــی در جلســه کارگــروه تجــارت‬ ‫الکترونیــک گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫گلســتان ظرفیــت و پتانســل بســیار باالیــی‬ ‫بــرای تجــارت الکترونیــک در فضــای مجــازی‬ ‫رســمی از طریــق فروشــگاه هــای مجــازی دارای‬ ‫مجــوز دارد کــه بایــد تــاش کنیــم بــا ارائــه‬ ‫اموزش هــای کســب و کار تجــارت الکترونیــک‬ ‫و پشــتیبانی ســخت افــزاری از ان‪ ،‬ســهم‬ ‫اســتان را در ایــن حــوزه افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی ســهم تولیدکننــدگان بخــش هــای گوناگــون‬ ‫گلســتان از تجــارت الکترونیــک و فروش محصوالت‬ ‫در فضــای مجــازی رســمی را پاییــن دانســت و افزود‪:‬‬ ‫پارســال ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬مرســوله در قالــب تجــارت‬ ‫الکترونیــک از ایــن اســتان ارســال و ‪ ۷۳‬هــزار‬ ‫مرســوله وارد گلســتان شــد‪.‬‬ ‫جاللــی ادامــه داد‪ :‬زیرســاخت های توســعه تجارت‬ ‫الکترونیــک در گلســتان فراهــم اســت و اســتفاده از‬ ‫ان می تواند منجر به توســعه کســب و کار و ایجاد‬ ‫درامد و اشــتغال در اســتان شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اتباع استانداری گلستان ‪:‬‬ ‫از محل کمک های بین المللی‬ ‫‪ 2‬مدرسه احداث می شود‬ ‫مدیــرکل امــور اتبــاع و و امور مهاجرین خارجی‬ ‫اســتانداری گلســتان از ســاخت دو باب مدرســه‬ ‫از محــل کمــک هــای بیــن المللــی خبــرداد و‬ ‫گفــت‪ :‬عملیــات ایــن دو پــروژه بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی قابــل قبــول در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫بــه دنبــال جــذب حمایت هــای مالــی بــرای‬ ‫پناهنــدگان مقیــم اســتان در حادثــه ســیل‬ ‫ســال گذشــته گلســتان‪ ،‬بــا حمایــت مالــی‬ ‫کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل در امــور‬ ‫پناهنــدگان و مشــارکت و نظــارت اداره کل‬ ‫امــور اتبــاع و مهاجــران خارجــی‪ ،‬عملیــات‬ ‫اجرایــی احــداث دو مدرســه را در گــرگان و گنبــد‬ ‫کاووس اغــاز شــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه مدیــرکل امــور اتبــاع و و امــور‬ ‫مهاجریــن خارجــی اســتانداری گلســتان در‬ ‫حال حاضر پروژه مدرســه ‪ ۹‬کالســه گرگان ‪۵۲‬‬ ‫درصــد و پــروژه مدرســه ‪ ۶‬کالســه گنبــدکاووس‬ ‫‪ ۷۹‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت‪-.‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات گلستان‬ ‫‪۵۰۰‬مدرسه درگلستان‬ ‫هوشمند سازی می شود‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعات اســتان‬ ‫گلســتان از مراحــل پایانــی هوشمندســازی‬ ‫مــدارس اســتان خبــر داد و گفــت‪ ۶۰ :‬درصــد‬ ‫مــدارس گلســتان هوشمندســازی شــد‪.‬‬ ‫محمــد احمــدی در خصــوص پــروژه‬ ‫هوشمندســازی مــدارس اســتان اظهارکــرد‪:‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه عنــوان اســتان پیشــرو در‬ ‫تکمیــل پــروژه هوشمندســازی بــوده و تاکنــون‬ ‫‪ ۵۰۰‬مدرســه هوشمندســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد کــه براســاس نیازســنجی امــوزش‬ ‫و پرورش و وزارت ارتباطات‪ ،‬هوشمندســازی ‪۸۶۳‬‬ ‫مدرســه بــه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان‬ ‫ابــاغ شــده بــود کــه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫احمــدی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۵۰‬کیلومتــر فیبــر نــوری در راســتای‬ ‫توســعه ســرعت اینترنــت مناطــق روســتایی‬ ‫انجــام شــد و امســال امیدواریــم دوبرابــر ایــن‬ ‫میــزان را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعات اســتان‬ ‫گلســتان در خصــوص بروزســانی شــبکه هــم‬ ‫گفــت‪ :‬تــا بــه امــروز ســرویس ‪ ۳۶۴‬مدرســه در‬ ‫شهرســتان هــای اســتان بروزرســانی (برگــردان)‬ ‫شــده و ‪ ۱۰۲‬برگــردان هــم بــه صــورت حضــوری‬ ‫بــه مــدارس تحویــل داده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهردار بجنورد‬ ‫تاکید بر جلوگیری‬ ‫از انتخاباتی شدن‬ ‫اسفالت معابر‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــهردار بجنــورد بــا اشــاره بــه اجــرای عملیــات هــرروزه اســفالت معابــر شــهری گفــت‪ :‬بــا تاکیــد مســئوالن نظارتــی تــاش می شــود‬ ‫تــا عدالــت در اجــرای ایــن عملیــات مدنظــر باشــد و از انتخاباتــی شــدن ان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫هــادی زارعــی در بجنــورد بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در شــهرداری طــی ماه هــای اخیــر دربــاره وضعیــت اســفالت شــهری‬ ‫بجنــورد اظهــار کــرد‪ :‬تمرکــز عمرانــی شــهرداری بجنــورد بــر موضــوع اســفالت معابــر شــهری اســت و ســعی می کنــم تمــام تــوان خــود‬ ‫را در ایــن عرصــه بـه کار بگیــرم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اســمی از نهضــت اســفالت نمی بــرم‪ ،‬افــزود‪ :‬نــگاه در مجموعــه شــهرداری بــه اینــده اســت و کمتــر بــه‬ ‫گذشــته فکــر می کنیــم و تــاش می کنیــم در راســتای بهســازی اســفالت معابــر بجنــورد به صــورت حداکثــری اقــدام شــود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪248‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫پلکان های برقی‪،‬‬ ‫استاندارد می شوند‬ ‫رئیــس اداره انــدازه شناســی‪ ،‬اوزان و‬ ‫مقیــاس هــای اســتاندارد گلســتان از‬ ‫اجبــاری شــدن اســتاندارد پلــکان هــای‬ ‫برقــی خبــر داد‪.‬‬ ‫اکیپ های راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان‬ ‫اغازثبت نام مجدد کنکور‬ ‫مهلــت مجــدد بــرای ثبت نــام بــرای شــرکت در کنکــور ‪ ۹۹‬از امــروز یکشــنبه ‪ ۲۸‬اردیبهشــت مــاه اغــاز‬ ‫شــد و بــه مــدت ســه روز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام ســازمان ســنجش امــوزش کشــور و بــا توجــه بــه اعــام تاریــخ جدیــد برگــزاری ازمــون‬ ‫سراســری ســال ‪ ۹۹‬کــه در روزهــای‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬مردادمــاه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫امــکان ثبــت نــام مجــدد و ویرایــش اطالعــات در ایــن ازمــون بــرای پذیــرش در رشــته های بــا ازمــون‬ ‫در دوره هــای روزانــه‪ ،‬نوبــت دوم‪ ،‬شــبانه‪ ،‬نیمــه حضــوری‪ ،‬مجــازی‪ ،‬پردیــس خودگــردان دانشــگاه ها‬ ‫و موسس ـه های امــوزش عالــی‪ ،‬دانشــگاه پیــام نــور (امــوزش از راه دور) و موسســات امــوزش عالــی‬ ‫غیرانتفاعــی و غیردولتــی و همچنیــن رشــته های تحصیلــی بــا ازمــون دانشــگاه ازاد فراهــم شــد‪.‬‬ ‫محمدجابــر صفایــی اظهــار داشــت‪:‬با‬ ‫توجــه بــه توســعه مراکــز تجــاری و‬ ‫افزایــش نصــب و اســتفاده از پلــکان‬ ‫هــای برقــی جهــت ســهولت جابجایــی‬ ‫افــراد در طبقــات مختلــف ایــن مراکــز‪،‬‬ ‫اهمیــت ایمنــی اســتفاده کننــدگان از‬ ‫ایــن وســیله‪ ،‬از ســوی ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد ایــران‪ ،‬بیــش از پیــش‬ ‫احســاس و ایــن منجــر بــه ارائــه‬ ‫پیشــنهاد اجبــاری شــدن اســتاندارد‬ ‫پلــکان هــای برقــی از ســوی ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد ایــران بــه شــورای‬ ‫عالــی اســتاندارد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنــا بــه پیشــنهاد ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬در یکصــد‬ ‫و دهمیــن جلســه شــورای عالــی‬ ‫اســتاندارد مــورخ ‪،۱۳۹۷ / ۰۶ / ۱۹‬‬ ‫پلــکان هــای برقــی و پیــاده روهــای‬ ‫متحــرک‪ ،‬مشــمول اجــرای اجبــاری‬ ‫اســتاندارد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫صفایــی اضافــه کــرد‪ :‬بــه دنبــال ایــن‬ ‫رویــداد‪ ،‬اســتاندارد ملــی «پلــکان‬ ‫هــای برقــی و پیــاده روهــای متحــرک»‬ ‫از اول اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۹‬بــر مبنــای‬ ‫تاریــخ صــدور پروانــه و یــا ســایر‬ ‫مجوزهــای قانونــی ســاختمان‪ ،‬اجباری‬ ‫اعــام شــد‪ .‬بــه ایــن معنــی کــه چنــان‬ ‫چــه پلــکان برقــی در ســاختمانی‬ ‫نصــب گــردد کــه تاریــخ صــدور پروانــه‬ ‫ســاخت ان ‪ ۱۳۹۹ / ۰۲ / ۰۱‬و بعــد از‬ ‫ان اســت؛ اخــذ تاییدیــه ایمنــی بــرای‬ ‫ان پلــکان اجبــاری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رئیــس اداره انــدازه‬ ‫شناســی‪ ،‬اوزان و مقیاســهای‬ ‫اســتاندارد گلســتان‪ :‬مطابــق مــاده‬ ‫‪ ۱۵‬قانــون تقویــت و توســعه نظــام‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬هــرگاه اجــرای اســتاندارد‬ ‫در مــورد کاالهــا و خدماتــی اجبــاری‬ ‫اعــام شــود‪ ،‬پــس از انقضــای مهلــت‬ ‫هــای مقــرر‪ ،‬تولیــد‪ ،‬تمرکــز‪ ،‬توزیــع و‬ ‫فــروش ایــن گونــه کاالهــا و خدمــات‬ ‫بــدون عالمــت اســتاندارد و یــا بــدون‬ ‫تاییــد ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪،‬‬ ‫ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫به حالت اماده باش درامدند‬ ‫در واقــع تســهیالتی بــرای ویرایــش اطالعــات افــرادی کــه قبــا بــرای شــرکت در ایــن ازمــون ثبــت نــام‬ ‫کرده انــد ایجــاد شــده‪ ،‬لــذا اطالعــات ثبــت نامــی ان هــا از امــروز یکشــنبه‪ ۲۸ ،‬اردیبهش ـت ماه تــا روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۳۱‬اردیبهش ـت ‪ ،‬در پایــگاه اطالع رســانی ســازمان ســنجش امــوزش کشــور قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫داوطلبــان می تواننــد در ایــن مهلــت تعییــن شــده نســبت بــه مشــاهده و کنتــرل مجــدد اطالعــات‬ ‫ثبت نامــی خــود اقــدام و در صــورت تمایــل اطالعــات خــود را ویرایــش کننــد‪.‬‬ ‫ســازمان ســنجش امــوزش کشــور همچنیــن بــه منظــور مســاعدت و همراهــی بــا داوطلبانــی کــه‬ ‫در مهلــت مقــرر موفــق بــه ثبــت نــام در کنکــور ‪ ۹۹‬نشــده اند‪ ،‬ترتیبــی اتخــاذ کــرده کــه ایــن گــروه از‬ ‫داوطلبــان نیــز در بــازه زمانــی از امــروز پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــا نســبت بــه ثبت نــام در‬ ‫ایــن ازمــون اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫صدورکیفرخواست‬ ‫متهمان پرونده گندم های‬ ‫الودهگلستان‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان از صــدور‬ ‫کیفرخواســت پرونــده گندم هــای الــوده ایــن‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬متهمــان ایــن پرونــده‬ ‫کــه یکــی از ان هــا مدیــر وقــت غلــه گنبــدکاووس‬ ‫اســت تــا روز دادگاه بــا قــرار وثیقــه ازادنــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پرونــده‬ ‫‪ ۵‬متهــم دارد کــه بــرای انــان بــه اتهــام دریافــت‬ ‫رشــوه‪ ،‬کالهبــرداری‪ ،‬عرضــه خــاک و ماســه و‬ ‫فضــوالت حیوانــات بــا گنــدم و تحویــل ان بــه‬ ‫ســیلو و تضییــع امــوال دولتــی‪ ،‬کیفرخواســت‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن افــراد متهــم هســتند بیــش از ‪۱۴‬‬ ‫هــزار کیلوگــرم گنــدم مخلــوط بــه ماســه‪ ،‬خــاک‬ ‫و فضــوالت حیوانــی را در ســیلوی گنبــدکاووس‬ ‫تحویــل گرفتنــد‪.‬‬ ‫معادن شن وماسه قدیمی استان‬ ‫بازسازی و تسطیح می شوند‬ ‫معــاون راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان از امادگــی‬ ‫نیروهــا و اکیــپ هــای راهــداری اســتان در تعطیــات عیــد فطــر‬ ‫خبــرداد و گفــت‪ :‬در ایــن ایــام بــرای فراهــم ســازی شــرایط همــوار و‬ ‫ایمــن ســازی جــاده هــا وظایــف محولــه را بــه طــور ویــژه در دســتور‬ ‫کار قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫“غالمرضــا بیکــی” روز شــنبه در مصاحبــه بــا پایــگاه خبری بازار کســب‬ ‫و کار افــزود‪ :‬حضــور مســتمر و موثــر گشــت هــای راهــداری و ترابــری بویــژه در محورهــای شــریانی‪،‬‬ ‫لکه گیــری و ترمیــم رویــه راههــا‪ ،‬تکمیــل‪ ،‬مرمــت و ســاماندهی و تنظیــف گاردریــل هــا و بلــوک هــا‪،‬‬ ‫ســاماندهی و شستشــوی عالئــم و تابلوهــای اطالعاتــی و تجهیــز و امــاده ســازی راهدارخانــه هــا‬ ‫بخشــی از فعالیــت هایــی اســت کــه بــرای ایــن ایــام بــه طــور ویــژه کار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اشکارســازی نقــاط پرتصــادف‪ ،‬احیــا و اصــاح خــط کشــی محورهــای مــورد نیــاز‪ ،‬کنتــرل‬ ‫و رفــع نواقــص روشــنایی راههــا و پاکســازی حریــم راههــا بویــژه راههــای شــریانی‪ ،‬تعامــل و تشــکیل‬ ‫جلســات هماهنگــی بــا پلیــس راه‪ ،‬هــال احمــر‪ ،‬ســازمان هــای امــدادی و هواشناســی و اطــاع‬ ‫رســانی اخریــن وضعیــت محورهــا بــه مســافرین از طریــق ســامانه ‪ ۱۴۱‬از فعالیــت هــای دیگــر اســت‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان افــزود‪ :‬ایــن گنــدم‬ ‫هــای الــوده پیــش از رســیدن بــه چرخــه‬ ‫غذایــی مــردم منهــدم شــده بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس داده هــای ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان در ایــن اســتان‬ ‫دســت کــم ‪ ۲۹۷‬هــزار هکتــار زمیــن‬ ‫گنــدم قابــل برداشــت دارد کــه در ابتــدای‬ ‫برداشــت محصــول پیــش بینــی فــروش‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن بــه دولــت بــا نــرخ‬ ‫تضمینــی شــده بــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در حالــی از نظــر کمیــت و‬ ‫میــزان تولیــد گنــدم رتبــه دوم کشــور را داراســت‬ ‫کــه مســاحت ان بســیار کمتــر از اســتانهای دارای‬ ‫پتانســیل کشــاورزی همچون فارس و خوزســتان‬ ‫اســت مضافــا ً اینکــه بــه بــاور برخــی کارشناســان‬ ‫در صورت عدم رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی محدودیت ها اجرایی می شود‬ ‫معاون امور معادن وصنایع معدنی ســازمان صنعت‪،‬معدن وتجارت گلســتان در‬ ‫بازدیــد از محــدوده هــای قدیمی برداشــت شــن وماســه اســتان گفت‪:‬محــدوده های‬ ‫برداشــت شــده شــن وماســه در ســنوات گذشــته تســطیح وبازســازی می شوند‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد از ایجــاد محدودیــت بــرای فروشــگاه هــای مــواد غذایــی‬ ‫بجنــورد در صــورت عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی خبــر داد‪.‬‬ ‫هومــن هادیــان در بازدیــد مشــترک بــا مدیریــت امــور اراضی جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان ‪،‬رئیــس اداره منابــع طبیعــی وابخیــز داری گــرگان ومدیر عامل شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای اســتان از محــدوده هــای قدیمــی برداشــت شــن وماســه‬ ‫اســتان گفت‪:‬محدوده های برداشــت شــده شــن وماســه در ســنوات گذشــته‬ ‫مکانهایــی مناســب بــرای تزریــق اب بــه ســفره هــای زیــر زمینــی مــی بــا شــند‪.‬‬ ‫عــوض زاده بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه وضعیــت پیــش امــده‬ ‫ممکــن اســت خراســان شــمالی جــزء اســتان هــای قرمــز در ارتبــاط بــا‬ ‫ابتــای ویــروس کرونــا قــرار گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬قــرار بر این شــده تــا نهادهایی‬ ‫همچــون اداره دارایــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬شــهرداری و ‪ ...‬تــا ‪ 48‬ســاعت اینــده‬ ‫بــرای کاهــش تجمــع هــا‪ ،‬برنامــه هــای الزم را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بــا تزریــق اب بــه ســفره هــای زیــر زمینــی در محــدوده هــای مــورد‬ ‫نظــر ضمــن تغذیــه ســفره هــای اب زیــر زمینــی بعنــوان منابــع ابــی مناســب‬ ‫وجلوگیــری از وقــوع ســیالب در پاییــن دســت رودخانــه هــا ‪،‬ایــن محــدوده هــا‬ ‫کــه قبــا شــن وماســه انهــا برداشــت شــده ‪،‬تســطیح وبازســازی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن شهرســتان هشــت هــزار صنــف کــم‬ ‫خطــر و یــک هــزار صنــف پرخطــر وجــود دارد‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬صنوفــی‬ ‫کــه همــکاری هــای الزم جهــت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی را‬ ‫نداشــته باشــند‪ ،‬پلمــب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫شمیم عطر محمدی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫کشــاورزان گنبــدی در ســال ‪ ۹۷‬بــه صــورت ازمایشــی ‪ ۱.۵‬هکتــار از‬ ‫مــزارع خــود را بــه کشــت گل محمــدی اختصــاص دادنــد و پــس از‬ ‫موفقیــت باردهــی گلهــا‪ ،‬پارســال هــم ‪ ۲‬هکتــار دیگــر به وســعت مزرعه‬ ‫خــود افزودنــد کــه در نهایــت امســال موفــق بــه برداشــت هــزار و ‪۱۳۹‬‬ ‫کیلوگــرم گل محمــدی از مزرعــه ‪ ۳.۵‬هکتــار خــود شــدند‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز جهادکشــاورزی «اتــرک» گنبــدکاووس پیــش بینــی کــرد از‬ ‫ایــن مقــدار گل محمــدی هــزار و ‪ ۹۶۰‬کیلوگــرم گالب تولیــد شــود‪.‬‬ ‫محمــد الــق اظهــار داشــت‪ :‬باردهــی مزرعــه گل محمــدی شــرکت‬ ‫تعاونــی صحــرای ســبز ک ُرنــد کــه در هــر هکتــار ان هــزار و ‪ ۶۵۰‬اصلــه‬ ‫نهــال غــرس شــده از ســال چهــارم بــه بعــد توجیــه اقتصــادی کامــل‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد کارشــناس مســوول باغبانــی مدیریــت جهــاد‬ ‫کشــاورزی گنبــدکاووس بــه ایرنــا گفــت‪ :‬کشــت گل محمــدی در ‪۳.۵‬‬ ‫هکتــار از اراضــی کــم بــازده حاشــیه اتــرک بــه صــورت ازمایشــی انجــام‬ ‫شــده کــه نتیجــه ان مطلــوب و فراتــر از انتظــار بــود‪.‬‬ ‫مینــا پیــری افــزود‪ :‬توســعه کشــت گیاهــان دارویــی در نــوار مــرزی‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش‬ ‫امــدن خمیــر و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار‬ ‫مناســب می شــود و از ایــن حیــث گنــدم تولیــدی‬ ‫در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫افزایش نگرانی از بیماری زنگ زرد در‬ ‫مزارع گندم خراسان شمال‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی از نگرانــی‬ ‫شــیوع بیمــاری زنــگ زرد گنــدم در مــزارع گنــدم ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه در برخــی از مــزارع گنــدم ایــن اســتان ایــن بیمــاری‬ ‫مشــاهده شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬زنــگ زرد یــک بیمــاری ســرما و رطوبــت دوســت‬ ‫اســت و شــیوع و انتقــال ان در مناطقــی کــه ســرما و رطوبــت کافــی وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق پیــش بینــی هــای اداره کل هواشناســی اســتان‪ ،‬میــزان‬ ‫بارندگــی در ایــن اســتان طــی یکــی‪ ،‬دو هفتــه اینــده بیــش از نرمــال خواهــد‬ ‫بــود و همیــن امــر نگرانــی هایــی را بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫رضایــی تصریــح کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر اســپورهای بیمــاری زنــگ زرد گنــدم نیــز‬ ‫از طریــق هــوا پراکنــده مــی شــود و همیــن امــر مشــکالت را دو‬ ‫چنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫فراخوان واگذاری استندهای تبلیغاتی سطح شهر‬ ‫شــهرداری فاضــل ابــاد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪570‬مــورخ ‪98/09/14‬‬ ‫شــورای شــهر فاضــل ابــاد واگــذاری و بهــره بــرداری اســتندهای تبلیغاتــی ســطح شــهر را از طریــق‬ ‫فراخــوان واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫گل محمــدی کــه چنــد ســالی اســت در برخــی نقــاط کوهپایــه ای‬ ‫گلســتان از جملــه روســتای وامنــان ازادشــهر کاشــته و بــه برداشــت‬ ‫تجــاری رســیده اســت‪ ،‬این بــار بــه همــت کشــاورزان گنبــدی در مناطــق‬ ‫بیابانــی و کم بــاران نواحــی شــمال ایــن شهرســتان مــرزی به بــار نشســت‬ ‫و عطــر ان در فضــای ایــن منطقــه پیچیــد‪.‬‬ ‫کشــت گل محمــدی و باردهــی ان در اراضــی کــم بــازده‪ ،‬بیابانــی و‬ ‫کــم بــاران مناطــق شــمالی گنبــدکاووس تــا چنــد ســال قابــل تصــور نبــود‬ ‫امــا بــه همــت کشــاورزان عضــو شــرکت تعاونــی «صحــرای ســبز ک ُرنــد»‬ ‫ایــن شهرســتان از ‪ ۲‬ســال کشــت ان اغــاز شــد و امســال بــه مرحلــه‬ ‫برداشــت رســید‪.‬‬ ‫در بحــث کیفیــت مقــام اول ایــران را دارد زیــرا‬ ‫گلوتــن موجــود در محصــول ان بیشــتر از ســایر‬ ‫نقــاط اســت‪.‬‬ ‫و اراضــی کــم بــازده مناطــق شــمالی گنبــدکاووس از سیاســت های‬ ‫جهادکشــاورزی اســت کــه درصــورت اســتقبال کشــاورزان بومــی موجــب‬ ‫افزایــش حداقــل ‪ ۲‬برابــری درامــد در مقایســه بــا کشــت گنــدم و جــو‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی از کشــت حــدود هشــت هــزار هکتــار زیــره در مناطــق شــمالی‬ ‫گنبــدکاووس نیــز خبــر داد و گفــت‪ :‬کشــت ایــن محصــول کــه برداشــت‬ ‫ان چنــد روز اینــده شــروع می شــود‪ ،‬درســال زراعــی ‪ ۹۸ - ۹۹‬حــدود‬ ‫چهــار برابــر ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫پیــری اضافــه کــرد‪ :‬علــت چهــار برابــر شــدن ســطح زیرکشــت زیــره در‬ ‫مناطــق شــمالی گنبــدکاووس درســال زراعــی جــاری‪ ،‬بــارش انــدک در‬ ‫زمــان کشــت گنــدم و جــو در منطقــه بــود کــه ســبب شــد تــا کشــاورزان‬ ‫اراضــی خــود را بــه زیــر کشــت زیــره ببرنــد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول باغبانــی جهادکشــاورزی گنبــدکاووس‪ ،‬میانگیــن‬ ‫برداشــت زیــره در اراضــی شــمالی شهرســتان را بیــن ‪ ۵۰۰‬تــا ‪۶۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم در هــر هکتــار دانســت و گفــت‪ :‬در برخــی اراضــی کــه از‬ ‫بیماری هــای قارچــی مصــون ماندنــد‪ ،‬ایــن میــزان ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم دیگــر‬ ‫قابــل افزایــش اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬از مجمــوع هفــت هــزار و ‪ ۹۵۵‬هکتــار زیره کشــت شــده‬ ‫در گنبدکاووس‪ ،‬هفت هزار و ‪ ۲۵۰‬هکتار ان در مناطق شمالی‪۶۹۰ ،‬‬ ‫هکتــار در اراضــی دهســتان اق ابــاد و ‪ ۱۵‬هکتــار در اراضــی دهســتان‬ ‫ســلطانعلی این شهرســتان کشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا از کلیــه اشــخاص حقوقــی و حقیقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی ایــد بــا توجــه بــه‬ ‫مــوارد ذیــل از تاریــخ ‪ 99/02/27‬الــی ‪ 99/03/08‬جهــت اخــذ اســناد شــخصا و یــا از طریــق معرفــی‬ ‫نماینــده و ارائــه رســید واریــز مبلــغ ‪100/000‬ریــال بــه شــماره حســاب ‪(0104470391007‬درامد)نــزد‬ ‫بانــک ملــی بــه نــام شــهرداری فاضــل ابــاد بــه ادرس خیابــان اصلــی روبــه روی گلــزار شــهداء تلفــن‬ ‫تمــاس‪ 01734261444‬مراجعــه نمائیــد‪.‬‬ ‫‪)1‬تعداد استندهای قابل واگذاری‪ 35‬پایه می باشد‪.‬‬ ‫‪)2‬مبلغ تضمین شرکت در فراخوان ‪42/000/000‬ریال می باشد که باید ب صورت نقد به حساب شماره‬ ‫‪(0105056335009‬سپرده)نزد باک ملی به نام شهرداری فاضل اباد واریز و یا بصورت ضمانت بانکی سه‬ ‫ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماهه دیگر به نفع شهرداری توذیع گردد‪.‬‬ ‫‪)3‬محدوده و مکان مورد نظر استند ها‪،‬پیوست اسناد فراخوان می باشد‪.‬‬ ‫‪)4‬اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ‪13:30‬روز پنج شنبه مورخ ‪ 99/03/08‬در محل دبیرخانه‬ ‫شهرداری فاضل اباد واقع در خیابان اصلی روبه روی گلزار شهداء تلفن تماس ‪ 01734261444‬می باشد‪.‬‬ ‫به پیشنهاد های ناقص ‪،‬مبهم‪،‬مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر نخواهد داد‪.‬‬ ‫‪)6‬تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه مورخ‪ 99/03/10‬واقع در خیابان اصلی روبروی گلزار‬ ‫شهداء‪-‬شهرداری فاضل اباد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪)7‬پرداخت هزینه اگهی به عهده برنده فراخوان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪)8‬شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری خواهد بود‬ ‫‪)9‬هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط‬ ‫خواهد شد‪/.‬شناسه اگهی‪844997:‬‬ ‫رییــس اداره زنــدان شــیروان گفــت‪ :‬مــردم نیکــوکار ایــن شهرســتان خراســان شــمالی تاکنــون در جشــن گلریــزان امســال بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬میلیــون بــرای ازادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد بــه صــورت مجــازی کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســیدابادی اظهــار داشــت‪ :‬اینــک ‪ ۲۷‬زندانــی جرائــم غیرعمــد بــا مبلغــی بالــغ بــر ‪ ۶‬میلیــارد ریــال بدهــی در زنــدان‬ ‫شــیروان بــه ســر مــی برنــد کــه جــرم انــان بدهــی مالــی‪ ،‬مهریــه و نفقــه و حــوادث حیــن کار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بــه دلیــل شــیوع کرونــا گلریــزان بــا حضــور خیریــن نداریــم‪ ،‬افــزود‪ :‬ســتاد دیــه امســال در فضــای‬ ‫مجــازی گلریــزان برگــزار مــی کند‪.‬‬ ‫در جشن گلریزان‬ ‫بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫جمع اوری شد‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫بوی مدرسه‬ ‫و اردیبهشت‬ ‫کرونایی‬ ‫حــدود ســه مــاه پــس از تعطیلــی مــدارس‪،‬‬ ‫بــار دیگــر هیاهــوی دانش امــوزان بــه صــورت‬ ‫محــدود و انگشــت شــمار زیــر ســایه ســنگین‬ ‫کرونــا در مــدارس گلســتان پیچیــد و خاطــره مــاه‬ ‫مهــر ایــن بــار در اردیبهشــت بــرای معلمــان و‬ ‫محصــان تــازه شــد‪.‬‬ ‫و لبــاس ان هــا مــی پاشــد‪.‬‬ ‫حیــاط مدرســه کامــا خلــوت اســت و بــه جــز ‪۲‬‬ ‫معلــم کــه در گوشــه ای مشــغول گفــت و گــوی ارام‬ ‫هســتند‪ ،‬خبــری از شــور و شــوق بچــه هــا نیســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد دقیقــه‪ ،‬یــک دانــش امــوز وارد حیــاط مــی‬ ‫شــود و بــه ســرعت راه کالس درس را در پیــش مــی‬ ‫گیــرد‪ .‬صــدای والدیــن هــم شــنیده مــی شــود کــه «‬ ‫حواســت باشــه بــه چیــزی دســت نزنــی ‪ .‬ســوالت رو‬ ‫کــه پرســیدی ســریع بیــا ‪ .‬تــوی ماشــین منتظــرم»‪.‬‬ ‫رفــت و امــد دانــش امــوزان بــه مدرســه متوالــی امــا‬ ‫بــا فاصلــه زیــاد اســت ‪ .‬ان هــا بــه محــض دیــدن‬ ‫هــم کالســی هــای خــود بــه ســرعت گــروه چنــد نفــره‬ ‫تشــکیل داده و خبــر دوســتان و همکالســی هــای‬ ‫دیگــر را از هــم میگیرنــد‪.‬‬ ‫گاه و بیــگاه صــدای خنــده هــای ایــن جمــع چنــد نفــره‬ ‫حــال و هــوای دیگــری بــه مدرســه مــی دهــد امــا فضای‬ ‫غالــب همچنــان‪ ،‬ســکوت و خلوتــی حیاط اســت‪.‬‬ ‫حضــور اختیــاری دانــش امــوزان و تــرس خانــواده‬ ‫هــا از احتمــال ابتــا بــه ایــن بیمــاری‪ ،‬بــر تعــداد‬ ‫صندلــی خالــی کالس هــا افــزود اما روشــن شــدن‬ ‫چــراغ علم امــوزی و تحصیــل در مــدارس پــس از‬ ‫مــدت هــا خاموشــی‪ ،‬فــال نیــک روزهــای کرونایــی‬ ‫و نویــد بخــش پایــان ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫خبــری از برگــزاری صــف و شــلوغی مدرســه‬ ‫نیســت امــا ناظــم و مدیــر ســخت گیرتر از همیشــه‬ ‫اجــازه برداشــتن ماســک و دســتکش حتــی بــرای‬ ‫لحظــه ای کوتــاه را نمــی دهنــد و مانــع از شــوخی و‬ ‫دویــدن و کنــار هــم ایســتادن ان هــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫تقــای فراگیــری درس از ســوی دانــش امــوزان در‬ ‫ســایه شــیوع بیمــاری کرونــا انــگار بیشــتر از قبــل‬ ‫شــده و مدت ها خانه نشــینی و دوری از دوســتان‪،‬‬ ‫ان هــا را بــه فضــای مدرســه مانــوس و وابســته تر‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫مبنــای بازگشــایی مــدارس از(شــنبه)‪ ،‬رفــع‬ ‫اشــکال دانــش امــوزان و برطــرف کــردن ســواالت‬ ‫ان هــا حیــن فراگیــری امــوزش در بســتر شــبکه‬ ‫شــاد اســت امــا تعــدادی از ان هــا مــی گوینــد کــه‬ ‫فقــط بــرای دیــدن دوســتان و همکالســی هــای‬ ‫خــود بــه مدرســه امــده انــد‪.‬‬ ‫بــرای پــی بــردن بــه حــال و هــوای دانــش امــوزان‬ ‫و مــدارس‪ ،‬حوالــی ســاعت ‪ ۹‬صبــح وارد حیــاط‬ ‫یکــی از مــدارس غیــر انتفاعــی گــرگان مــی شــوم‪.‬‬ ‫از همــان ابتــدا‪ ،‬بابــای مدرســه بــا ســخت گیری و‬ ‫کمــی بــد اخالقــی‪ ،‬دســتکش و ماســک دانــش امــوزان‬ ‫را کنتــرل مــی کنــد و مــواد ضدعفونــی کننــده را بــه ســر‬ ‫امــوزان بــا ان هــا خــوش و بــش دوســتانه مــی‬ ‫کننــد و در ســایه ایــن «گــرم گرفتــن» امــاری‬ ‫از وضعیــت بیمــاری کرونــا در خانــواده دانــش‬ ‫امــوزان مــی گیرنــد تــا از ســامت دانــش امــوز یــا‬ ‫نزدیــکان و والدیــن انهــا مطمئــن شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش اســتان گلســتان‬ ‫گفــت کــه در اولیــن روز بازگشــایی مــدارس پــس‬ ‫از شــیوع کرونــا‪ ،‬حــدود ‪ ۱۵‬درصــد دانــش امــوزان‬ ‫بــه مــدارس مراجعــه کردنــد کــه اکثــر انهــا دانــش‬ ‫امــوزان دوره ابتدایــی بودنــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه شــروع فعالیــت مــدارس بــا زنــگ‬ ‫و صــف نیســت‪ ،‬پایــان کار هــم صــدای زنــگ و‬ ‫شــادی بچــه هــا از تمــام شــدن کالس هــا شــنیده‬ ‫نمــی شــود و بچــه هــا پــس از تمــام شــدن کالس‬ ‫بــه ســرعت از مدرســه خــارج مــی شــوند تــا راه‬ ‫خانــه را در پیــش بگیرنــد‪.‬‬ ‫احســان گوهــری راد اظهــار داشــت‪ :‬مــدارس‬ ‫گلســتان بــا اعتبــار ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال و در چنــد‬ ‫مرحلــه بــا نظــارت دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫ضدعفونــی شــد تــا دغدغــه والدیــن و دانــش‬ ‫امــوزان بــرای حضــور در کالس هــای درس بــه‬ ‫حداقــل ممکــن برســد‪.‬‬ ‫در بیــرون مدرســه و بــه دور از چشــم ناظــم و‬ ‫مدیــر‪ ،‬جمــع هــای چنــد نفــره دانــش امــوزان بــا‬ ‫فاصلــه کمتــر شــکل مــی گیــرد و دویــدن و خنــده‬ ‫و شــوخی هــای کودکانــه ان هــا تــا زمــان رســیدن‬ ‫بــه خانــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دانــش اموزانــی کــه از پوشــش‬ ‫تلویزیــون و طــرح شــاد بــرای امــوزش تحصیلــی‬ ‫خــود اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬نیــاز بــه حضورشــان در‬ ‫مــدارس نیســت امــا می تواننــد بــرای رفــع اشــکال‬ ‫و مشــورت بــا اســاتید حضــور یابنــد‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان رئیــس ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان‬ ‫گلســتان در جلســه ای کــه بمنظــور رفــع مشــکالت شــرکت کیهــان‬ ‫اهدای خون ‪ ۱۶‬درصد افزایش یافت‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مــردم مومــن و نوعدوســت‬ ‫ایــن اســتان در شـب های قــدر امســال‪ ۲۲۵ ،‬واحــد خــون اهــدا کردنــد کــه در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۶‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫دکتــر حســین زارع اظهــار داشــت‪ :‬در شــب هــای قــدر امســال ‪ ۲۵۹‬نفــر بــه‬ ‫پایــگاه انتقــال خــون اســتان مراجعــه کردنــد کــه در ایــن شــاخص نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه پارســال ســه درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع اهــدا کننــده هــا ‪ ۲۰‬نفــر زن هســتند و همچنیــن ‪۱۲۷‬‬ ‫نفــر نیــز اهــدا کننــده هــای مســتمر بودنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال گذشــته از افــراد بــار اولــی تنهــا نمونــه گرفتــه می‬ ‫شــد امــا از ابــان مــاه ‪ ۹۸‬بــار اولــی هــا نیــز خونگیــری شــدند کــه ایــن موضــوع‬ ‫نیــز باعــث افزایــش اهــدای خــون در ســال جــاری شــده اســت‪.‬‬ ‫تجــارت دایــا بــا حضــور معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری و دادســتان‬ ‫مرکــز اســتان در محــل دفتــر دادســتان مرکــز گلســتان برگــزار گردیــد‬ ‫‪،‬گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن راه هــای تحقــق شــعار ســال و دســتیابی بــه‬ ‫جهــش تولیــد ‪ ،‬خــروج از رکــود واحدهــای تولیــدی اســت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل تــاش خواهیــم نمــود مشــکالت تــک تــک واحدهــای تولیــدی را‬ ‫بررســی ورفــع نماییــم ‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ ،‬در ایــن جلســه مشــکالت شــرکت کیهــان تجــارت دایــا‬ ‫بــا اداره کل امورمالیاتــی اســتان ‪،‬تامیــن اجتماعــی اســتان‪،‬بانکهای‬ ‫ملی‪،‬تجــارت ‪،‬صادرات‪،‬کشــاورزی وصنعت‪،‬معــدن اســتان بررســی و‬ ‫تصمیمــات الزم جهــت رفــع انهــا اتخــاذ گردیــد‪.‬‬ ‫افتتاح و گلنگ زنی ‪ 3‬پروژه میراث فرهنگی‬ ‫بــا حضــور وزیــر میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی بــه صــورت‬ ‫ویدئــو کنفرانــس افتتــاح یــا کلنگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی‬ ‫روز یکشــنبه اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن ارتبــاط زنــده مــوزه فــرش خراســان‬ ‫شــمالی و مــوزه شهرســتان شــیروان بــا صــرف ‪ ۱۰‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫حبیــب یزدان پنــاه همچنیــن گفــت‪ :‬در ایــن اییــن مجتمــع تفریحــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و تجــاری بیــگان کلنــگ زنــی مــی شــود کــه قــرار اســت بخــش‬ ‫خصوصــی بیــش از هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری کنــد‪.‬‬ ‫مــوزه باســتان شناســی و مــردم شناســی‪ ،‬اســناد و نســخ خطــی در‬ ‫مجموعــه فرهنگــی تاریخــی عمــارت مفخــم‪ ،‬مــوزه قلعــه جــال الدیــن‬ ‫گرمــه و دو مــوزه تاریــخ و حمــام در شهرســتان هــای فــاروج و جاجــرم مــوزه‬ ‫هــای فعــال خراســان شــمالی اســت کــه در مجمــوع ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬متــر‬ ‫مربــع فضــای فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫انتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان‪:‬‬ ‫گم شدن حمایت های دولت برای‬ ‫بازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر گلســتان گفــت‪ :‬در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی مشــمول حمایت هــای دولتــی نشــدند و از‬ ‫معیشــت و شــرایط بهداشــتی و درمانــی ان هــا غفلــت شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا طالبــا در گفتگــو بــا پایــگاه بــازار کســب و کار اظهــار کــرد‪ :‬گلســتان‬ ‫دارای ‪ ۴۷‬هــزار بازنشســته تامیــن اجتماعــی و مســتمری بگیــر اســت و از‬ ‫وضعیــت ان هــا در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا غفلــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا شــیوع بیمــاری کرونــا تعــداد قابــل توجهــی از بازنشســتگان‬ ‫تامیــن اجتماعــی اســتان بــر اثــر ایــن بیمــاری فــوت شــدند امــا در فوتنامــه‬ ‫ان هــا حــاد تنفســی اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر گلســتان بــا انتقــاد بــه اینکــه بازنشســتگان تامیــن‬ ‫اجتماعــی از ســوی هیــچ ارگان و یــا نهــادی حمایــت نشــدند‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫کارگــران کارگاه هــای کوچــک اســتان هــم بــرای تامیــن ماســک در تنگنــا بودنــد‬ ‫و هیــچ ارگانــی حمایــت نکــرد‪.‬‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهداری و حمل‬ ‫و نقــل جــاده ای گلســتان اعالم کــرد‪ :‬درزگیری و‬ ‫چادرکشــی نــاوگان حمــل گنــدم و جــو بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از هدررفــت محصوالت الزامی اســت‬ ‫و بــه راننــدگان و کامیونــداران اســتان تاکیــد مــی‬ ‫شــود کــه در هنــگام حمــل ایــن محصــوالت بــه‬ ‫ایــن مســاله توجــه جــدی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی از کلیــه راننــدگان تقاضــا کــرد کــه بــرای‬ ‫جلوگیــری از ریــزش محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫هنــگام حمــل و نقــل ضمــن اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫مجــاز نــاوگان‪ ،‬نســبت بــه درزگیــری کامــل و‬ ‫چادرکشــی کامیــون هــا و یــا هــر وســیله نقلیــه‬ ‫ای کــه اقــدام بــه حمــل و جابــه جایــی محصــول‬ ‫خــود مــی کننــد‪ ،‬اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫مدیــر و ناظــم مدرســه در بــدو ورود دانــش‬ ‫رئیــس ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از مهمتریــن راه هــای تحقــق شــعار ســال و دســتیابی بــه جهــش تولیــد ‪،‬‬ ‫خــروج از رکــود واحدهــای تولیــدی اســت ‪.‬‬ ‫درزگیری و چادرکشی‬ ‫ناوگان حمل و نقل باری‬ ‫جاده ای اجباری است‬ ‫“ایــوب میرشــاهی”روز شــنبه درمصاحبــه بــا‬ ‫پایــگاه خبــری بــازار کســب و کار گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه شــروع برداشــت محصــوالت کشــاورزی‬ ‫اســتراتژیک اســتان از جملــه گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا‪،‬‬ ‫الزم اســت راننــدگان و کشــاورزان برخــی مــوارد‬ ‫در حمــل و نقــل ایــن محصــوالت را از مــزارع بــه‬ ‫مراکــز تخلیــه رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫در کالس هــای درس نیــز بــه انــدازه یــک‬ ‫چهــارم ظرفیــت کالس دانــش امــوز وارد کالس‬ ‫مــی شــود و بقیــه بایــد منتظــر باشــند تــا کالس‬ ‫خلــوت تــر شــود‪.‬‬ ‫مهمترین راه تحقق شعار سال خروج از‬ ‫رکود واحدهای تولیدی است‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪248‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تصمیــم ملــی بــا هــدف‬ ‫حفاظــت از حیــات وحــش جنــگل هــای شــمال ایــران در اســتانهای‬ ‫گلســتان‪ ،‬گیــان و مازنــدران گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــار دقیقــی از اســلحه های شــکاری حتــی‬ ‫مــوارد مجــاز در گلســتان نداریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اعــام ممنوعیــت شــکار‬ ‫در جنگل هــای شــمال عمــا امــکان صــدور پروانــه در ایــن مناطــق‬ ‫وجــود نــدارد و حمــل ســاح هــم جــرم محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی بــه صــدور مجــوز شــکار موقــت پرنــدگان در برخــی از مقاطع‬ ‫ســال گذشــته اشــاره و اظهــار داشــت‪ :‬پارســال ســه هــزار پروانــه‬ ‫شــکار پرنــدگان در مناطــق غیرجنگلــی گلســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫میانگیــن صــدور بارنامــه حمــل محصــوالت‬ ‫کشــاورزی اســتان در فصــل برداشــت بیــش از‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬بارنامــه در روز اســت‪.‬‬ ‫غربالگری ‪ 2960‬نفر در شب های احیا‬ ‫نوسازی ناوگاه حمل و نقل با واردات‬ ‫کامیون های ‪ 3‬سال ساخت‬ ‫ســازمان راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای در راســتای فعالیت هــای‬ ‫متنــوع خــود در جهــت نوســازی نــاوگان بــاری براســاس مــاده (‪)30‬‬ ‫قانــون احــکام دائمــی برنامــه کشــور از تاریــخ ســوم خــرداد‪1399‬از‬ ‫متقاضیــان ورود خودروهــای بــاری ســنگین تــا ســه ســال ســاخت در‬ ‫ادرس اینترنتــی خــود (‪ )www.rmto.ir‬بخــش نوســازی و توســعه‬ ‫ت نــام بعمــل مــی اورد‪.‬‬ ‫نــاوگان ثب ـ ‬ ‫واجدین شــرایط واردکنندگان کامیون شــامل شــرکت های تولیدکننده‬ ‫داخلــی خودروهــای سنگین‪،‬شــرکت های حمل ونقــل توانمنــد دارای‬ ‫مجــوز از ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جاده ای‪،‬شــرکت های وارد‬ ‫کننــده کامیون هــای ســنگین دارای مجــوز از وزارت «صمــت» (صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت)و مالکیــن حقیقــی و حقوقــی کامیون هــای فرســوده‬ ‫واجــد شــرایط و متقاضــی واردات مــی شــوند‪.‬‬ ‫ممنوعیتشکار‬ ‫تمدید شد‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان گفــت‪ :‬ممنوعیــت شــکار‬ ‫در تمــام مناطــق و اراضــی جنگلــی اســتان های شــمالی کشــور بــر‬ ‫اســاس نظــر کارشناســان کارگروه هــای تخصصــی و مصوبــه ســازمان‬ ‫متبــوع پنــج ســال دیگــر تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫میرشــاهی از کشــاورزان نیــز خواســت‬ ‫کــه بــرای حمــل و جلوگیــری از هدررفــت‬ ‫محصــوالت تولیــدی و پیشــگیری از بــروز‬ ‫هرگونــه حادثــه‪ ،‬از نــاوگان تحــت پوشــش‬ ‫شــرکت هــای حمــل و نقــل و مجــاز بــه‬ ‫دریافــت بارنامــه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫هکتــار نیــز بــه جنگل هــای جلگـه ای اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار مناطــق جنگلــی دارد و ‪۳۰۲‬‬ ‫گونــه جانــوری در مناطــق جنگلــی ایــن اســتان زیســت می کننــد کــه‬ ‫از جملــه انهــا می تــوان بــه پســتاندارانی ماننــد پلنــگ‪ ،‬خــرس قهــوه‬ ‫ای‪ ،‬گــرگ‪ ،‬مــرال‪ ،‬شــوکا‪ ،‬گوســفند وحشــی‪ ،‬بــز وحشــی‪ ،‬اهــوی‬ ‫ایرانــی و گــراز و پرندگانــی ماننــد قرقــاول‪ ،‬کبــک‪ ،‬تیهــو‪ ،‬زنگوله بــال‪،‬‬ ‫کوکــر سینه ســیاه‪ ،‬ابیــا‪ ،‬بلدرچیــن معمولــی‪ ،‬دارکــوب ســیاه‪ ،‬بلبــل‪،‬‬ ‫تــوکای باغــی‪ ،‬انــواع مختلــف پرنــدگان شــکاری همچــون قرقــی‪،‬‬ ‫جغــد خــال دار‪ ،‬دلیجــه‪ ،‬ســارگپه پابلنــد‪ ،‬ســارگپه‪ ،‬عقاب دوبــرار‪ ،‬دال‬ ‫ســیاه‪ ،‬دال‪ ،‬عقــاب دریایــی دم ســفید‪ ،‬باالبــان و همــا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۶۹‬گونه پســتاندار وابســته به ‪ ۶‬راســته‪ ۲۱ ،‬خانواده‬ ‫و ‪ ۵۰‬ســرده در مناطق جنگلی گلســتان شناســایی شده اند‪.‬‬ ‫وی از تامیــن بســته های معیشــتی ویــژه بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬در مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬پنــج تــن شــکر‪ ،‬پنــج تــن‬ ‫برنــج و روغــن تنظیــم بــازار خریــداری و در بیــن بازنشســتگان تامین اجتماعی‬ ‫توزیــع شــد‪.‬‬ ‫شــکار پرنــدگان در گلســتان بیشــتر در تاالب هــای شــمال‬ ‫اســتان و بصــورت محــدود بــا رعایــت پروتکل هــای زیســت‬ ‫محیطــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۳۰۴‬گونــه پرنــده ‪ ۶۸ ،‬گونــه پســتاندار‪ ۹ ،‬گونــه دوزیســت‬ ‫در مناطــق جنگلــی گلســتان شناســایی شــده اند‪.‬‬ ‫طالبــا تاکیــد کــرد‪ :‬بــا شــیوع کرونــا و بــا توجــه بــه اینکــه بازنشســتگان تامیــن‬ ‫اجتماعــی حداقــل حقــوق را دریافــت می کننــد‪ ،‬دولــت بایــد توجــه ویــژه ای بــه‬ ‫ایــن قشــر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی در اســتانهای شــمالی ایــران حــدود ‪۱.۹‬‬ ‫میلیــون هکتــار وســعت دارد کــه ‪ ۱.۲‬میلیــون هکتــار ان مرغــوب‬ ‫و بقیــه جنگل هــای حفاظتــی یــا حمایتــی اســت و حــدود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫از مجمــوع جانــوران موجــود در تنــوع زیســتی اســتان گلســتان ‪۱۹‬‬ ‫گونــه از جملــه همــا‪ ،‬باالبــان‪ ،‬گیالنشــاه خالــدار و روبــاه ترکمنــی در‬ ‫معــرض انقــراض هســتند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در شــب های احیــای امســال مجموعــا ً‬ ‫‪ ۲۹۶۰‬نفــر در ورودی مســاجد اســتان غربالگــری‬ ‫و تــب ســنجی شــدند‪.‬‬ ‫محمدعلــی هــروی اظهــار کــرد‪ :‬نیروهــای‬ ‫جمعیــت هالل احمــر اســتان گلســتان در‬ ‫ش ـب های نوزدهــم‪ ،‬بیســت و یکــم و بیســت و‬ ‫ســوم مــاه مبــارک رمضــان بــا حضــور در ورودی‬ ‫مســاجدی کــه میزبان مراســم شــب احیــا بودند‪،‬‬ ‫اقــدام بــه غربالگــری و تــب ســنجی کردنــد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات موسسه اتاق اصناف شهرستان گرگان‬ ‫موسســه غیر تجاری به شــماره ثبت ‪ 480‬و شناســه ملی‬ ‫‪ 10700192695‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫عــادی مــورخ ‪ 1398/12/05‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪ - :‬حســین خلیلــی بــه کــد ملــی ‪- 4591538478‬‬ ‫فــرزاد طهماســبی بــه کدملــی ‪ - 2121438343‬محمــد‬ ‫رضــا ریاضــی بــه کــد ملــی ‪ - 2121825800‬حســینعلی‬ ‫بطیــاری بــه کــد ملــی ‪ - 2122026766‬محمــد شــجاعی‬ ‫بــه کــد ملــی ‪ 0901479993‬بــه ســمت اعضــاء هئیــت‬ ‫مدیــره بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیدنــد ‪ - .‬روزنامــه‬ ‫کثیراالنتشــار بــازار کســب و کار گلســتان جهــت نشــر‬ ‫اگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)847650‬‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه اتــاق اصنــاف شهرســتان‬ ‫گــرگان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت ‪ 480‬و‬ ‫شناســه ملــی ‪ 10700192695‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیره مــورخ‪ 1398/12/05‬تصمیمــات ذیل اتخاذ‬ ‫شــد ‪ - :‬حســین خلیلــی بــه کــد ملــی ‪4591538478‬‬ ‫بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره ‪ -‬فــرزاد طهماســبی‬ ‫بــه کدملــی ‪ 2121438343‬بــه ســمت نائــب رئیــس‬ ‫اول هیئــت مدیــره ‪ -‬محمــد رضــا ریاضــی بــه کــد ملــی‬ ‫‪ 2121825800‬بــه ســمت نائــب رئیــس دوم هیئــت‬ ‫مدیــره ‪ -‬حســینعلی بطیــاری بــه کــد ملــی ‪2122026766‬‬ ‫بــه ســمت دبیــر هیئــت مدیــره ‪ -‬محمــد شــجاعی بــه کــد‬ ‫ملــی ‪ 0901479993‬بــه ســمت خزانــه دار موسســه بــرای‬ ‫مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب وکلیــه اســناد و مــدارک و اوراق‬ ‫بهــادار و بانکــی بــا امضــاء خزانــه دار و امضــائ رئیس و در‬ ‫غیــاب هــر یــک بــا امضــاء نائــب رئیــس اول همــراه با مهر‬ ‫موسســه معتبر میباشــد و ســایر مکاتبات عادی و اداری‬ ‫بــا امضــاء رئیــس و درغیــاب وی بــا امضــاء نائــب رئیــس‬ ‫اول و نائــب رئیــس دوم همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫گــرگان (‪)847647‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫کولرهای گازی‪ ،‬منجر‬ ‫به افزایش شیوع کرونا‬ ‫می شود؟‬ ‫صــادق بنی عقیــل گفــت‪ :‬اســامی واجــدان شــرایط از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه انتقــال خــون ارســال شــده‬ ‫و چشــم انتظــار همراهــی بیشــتر هــم اســتانی هــا بهبــود یافتــه بــرای مشــارکت در ایــن طــرح هســتیم‪.‬‬ ‫وی تاکیدکــرد‪ :‬در تمامــی مراحــل اهــدای پالســمای خــون تمامــی پروتــکل هــای اســتاندارد جهانی اصول بهداشــتی‬ ‫کــه مــورد تائیــد وزارت بهداشــت اســت اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪248‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫بهبود یافته های‬ ‫کرونا پالسما‬ ‫خود را اهدا‬ ‫کردند‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت کــه از ‪ ۱۰‬روز گذشــته و بــا اغــاز فراینــد پالســماگیری از بهبودیافتــگان کرونــا‬ ‫در اســتان تاکنــون ‪ ۲۰‬نفــر بــرای اهــدای پالســمای خــود بــه انتقــال خــون مراجعــه کردنــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی شــهید بهشــتی گفــت‪ :‬معمــوال‬ ‫ویــروس کرونــا وارد کولــر گازی نمی شــود‪ ،‬امــا‬ ‫کولــر مــی توانــد پخــش و انتشــار ویــروس را‬ ‫بیشــتر کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حمیــد ســوری بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫خوزســتان و ســایر مناطــق گــرم کشــور درگیــر‬ ‫مــوج جدیــد کوویــد ‪۱۹‬هســتند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬این‬ ‫روزهــا کــه مــوج جدیــد اپیدمــی در خوزســتان و‬ ‫برخــی مناطــق مطــرح شــده‪ ،‬خبرهایــی مبنــی‬ ‫بــر افزایــش مــوارد بــروز بیمــاری بــه دلیــل‬ ‫اســتفاده از کولــر گازی منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا واقعــا‬ ‫علــت افزایــش معنــی دار مــوارد ابتــا بــه‬ ‫کرونــا بــه دلیــل اســتفاده از کولــر گازی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر شــما در مناطــق گرمســیر ماننــد‬ ‫خوزســتان زندگــی کــرده باشــید حتمــا قبــول‬ ‫مــی کنیــد زندگــی بــدون کولــر گازی در انجــا‬ ‫تقریبــا غیرممکــن اســت و ایــن درحالــی اســت‬ ‫کــه اولیــن گــزارش احتمــال انتقــال بیمــاری از‬ ‫طریــق کولــر گازی از چیــن بــود کــه براســاس‬ ‫ان مــردی شــصت و چنــد ســاله بــدون مواجهــه‬ ‫موثــر بــا افــراد الــوده و بــه دلیــل قــرار گرفتــن‬ ‫در معــرض بــاد کولــر‪ ،‬مبتــا بــه بیمــاری کرونــا‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫سرعت جریان هوا می تواند احتمال انتقال‬ ‫ترشحات را افزایش دهد‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫شــهید بهشــتی ادامــه داد‪ :‬تحقیقــات انجــام‬ ‫شــده در مناطــق گرمســیر امریــکا ماننــد‬ ‫اریزونــا نشــان داد کــه احتمــال انتقــال بیمــاری‬ ‫از طریــق کولــر گازی تقریبــا صفــر اســت و‬ ‫نمونــه هــای متعــدد گرفتــه شــده از بدنــه و‬ ‫فیلتــر کولرهــا همــه منفــی بودنــد‪ ،‬ولــی کولــر‬ ‫گازی بخاطــر افزایــش ســرعت جریــان هــوا‬ ‫در محیــط بســته مــی توانــد احتمــال انتقــال‬ ‫ترشــحات فــرد مبتــا کــه بــا عطســه و ســرفه‬ ‫در فضــا پخــش مــی شــود را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســوری بــا تاکیــد بــر ناشــناخته بــودن‬ ‫ابعــاد مختلــف ویــروس کرونــا توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید هنــگام اســتفاده از کولــر‬ ‫گازی درجــه حــرارت محیــط کمتــر از ‪۲۴‬درجــه‬ ‫ســانتیگراد نشــود‪ ،‬بهتــر اســت پنجــره یــا درب‬ ‫اتــاق کمــی بــاز باشــد تــا هــوا جریــان داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬از تراکــم افــراد در فضایــی کــه فــرد‬ ‫مبتــا یــا محتمــل در ان حضــور دارد اجتنــاب‬ ‫شــود و رعایــت بهداشــت فــردی ماننــد شســتن‬ ‫دســت هــا و کنتــرل ســرفه و عطســه و ماننــد‬ ‫ان شــدید تــر و جــدی تــر رعایــت شــود‪.‬‬ ‫پرهیــز از روشــن کــردن کولــردر ســاعات‬ ‫خنــک تــر شــبانه روز‪ ،‬اســتفاده فــرد الــوده یــا‬ ‫محتمــل‪ ،‬دارای ســرفه و عطســه از ماســک‬ ‫مناســب‪ ،‬عــدم حضــور ســالمندان و یــا افــراد‬ ‫پرخطــر دارای بیمــاری در فضاهــای بســته و‬ ‫اســتفاده از تهویــه مناســب و خامــوش کــردن‬ ‫کولــر در ســاعاتی مشــخص از دیگــر مــواردی‬ ‫بــود کــه عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی شــهید بهشــتی بــه ان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر ســوری بــا بیــان اینکــه اگــر مــورد بــدون‬ ‫عالمــت بیمــاری و خصوصــا ســرفه و عطســه در‬ ‫منزل نیســت پوشــیدن ماســک ضرورتی ندارد‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اگــر از فــرد الــوده بــه ویــروس کرونــا‬ ‫در منــزل مراقبــت مــی کنیــد و امــکان اقامــت‬ ‫او دراتاقــی جداگانــه وجــود نــدارد ســایر افــراد‬ ‫حاضــر در ان فضــا از ماســک اســتفاده کننــد و‬ ‫افــراد غیرســاکن نیــز حضــور خــود را بــه حداقــل‬ ‫زمــان ممکــن برســانند‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫شــهید بهشــتی تاکیــد کــرد‪ :‬در روزهــای اپیدمــی‬ ‫کرونــا در اماکــن عمومــی فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی را بــا جدیــت بیشــتری رعایــت و از‬ ‫تجمــع و تراکــم افــراد در یــک محــل خصوصــا‬ ‫مــدت طوالنــی اجتنــاب شــود‪.‬‬ ‫اســتاد اپیدمیولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫شــهید بهشــتی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تفاوتــی‬ ‫بیــن کولــر یــک تکــه قدیمــی یــا اســپلیت وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬دربــاره کولــر ابــی بــه نظــر‬ ‫مــی رســد بــه خاطــر تاثیــر کمتــر کولــر ابــی بــر‬ ‫ســرعت گــردش هــوا نســبت بــه کولــر گازی اثــر‬ ‫انتشــار ویــروس کمتــر باشــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬ممکــن اســت رطوبــت بــاال‬ ‫تــر تاثیــر افزایشــی درانتقــال ویــروس داشــته‬ ‫باشــد ولــی تــا بــه امــروز درمطالــب علمــی و‬ ‫مقــاالت نکتــه ای دربــاره انتقــال ویــروس کرونــا‬ ‫از کولــر ابــی منتشــر نشــده اســت‪.‬‬ ‫چگونگی بروزعالئم کرونا در کودکان؟‬ ‫محققــان موسســه ملــی تحقیقــات ســامت‬ ‫و دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫دانشــگاه تهــران معتقدنــد بــا توجــه بــه شــواهد‬ ‫موجــود‪ ،‬کــودکان مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬معمــوال‬ ‫بــدون عالمــت هســتند و در صــورت عالمــت دار‬ ‫شــدن عالئــم مختلفــی از جملــه تــب و ســرفه از‬ ‫خــود نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫محققــان موسســه ملــی تحقیقــات ســامت‬ ‫و دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫دانشــگاه تهــران بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام‬ ‫شــده بــه ایــن پرســش پاســخ داده انــد کــه عالئــم‬ ‫ابتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬در کــودکان چیســت؟و ایــا‬ ‫گیجــی و ناتوانــی کــودکان در هنــگام بیــدار شــدن‬ ‫از خــواب از عالئــم ابتــا اســت؟‬ ‫در ایــن مطلــب امــده اســت‪ :‬در بیشــتر‬ ‫مطالعات‪ ،‬ســن شــروع بیماری در کودکان از ‪۱.۵‬‬ ‫مــاه تــا ‪ ۱۷‬ســال گــزارش شــده اســت کــه بیشــتر‬ ‫ایــن کــودکان بیمــار‪ ،‬ارتبــاط نزدیکی با افــراد الوده‬ ‫بــه ویــروس داشــته اند‪.‬‬ ‫همچنیــن مطالعه انجام شــده بــر روی اطالعات‬ ‫افــراد مبتــا بــه ویــروس کرونــا نشــان می دهــد که‬ ‫یــک درصــد از ایــن افــراد زیــر ‪ ۱۰‬ســال بوده انــد‪.‬‬ ‫کــودکان الــوده ممکــن اســت بــدون عالمــت‬ ‫مراقب گل به‬ ‫خودی باشیم‬ ‫وزیــر بهداشــت گفــت‪ :‬از مــردم تقاضــا‬ ‫مــی کنیــم کــه در مــورد ســفرها و حجــم‬ ‫رفــت و امدهــا‪ ،‬رعایــت کننــد‪ .‬امــروز در‬ ‫بــازی کرونــا حداقــل پنــج بــه یــک از امریــکا‬ ‫و اروپــا جلوتــر هســتیم و مــردم نبایــد بــا‬ ‫تصــور اینکــه کرونــا تمــام شــده بــه ســمت‬ ‫بیخیالــی و عــدم توجــه بــه اهمیــت رعایــت‬ ‫مســائل بهداشــتی پیــش رونــد و مــا را‬ ‫دچــار گرفتــاری هــای تــازه کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســعید نمکــی در حاشــیه رونمایــی‬ ‫از پیشــرفته تریــن لبــاس محافظتــی‬ ‫کادر درمانــی ســاخت ایــران کــه در ســتاد‬ ‫وزارت بهداشــت برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫امــروز وضعیــت کرونــا نســبت بــه گذشــته‬ ‫مطلــوب تــر اســت‪ ،‬امــا هــر لحظــه ممکــن‬ ‫اســت ایــن ویــروس در دقیقــه ‪ 90‬از‬ ‫دروازه ای کــه از ان بــی خبــر هســتیم‪،‬‬ ‫بــه مــا گل بزنــد بنابرایــن از مــردم مــی‬ ‫خواهیــم همانگونــه کــه در شــب هــای‬ ‫قــدر و بازگشــایی مســاجد‪ ،‬پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کردنــد‪ ،‬ایــن همراهــی‬ ‫را فرامــوش نکننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازگشــایی اماکــن زیارتــی‬ ‫و متبرکــه بــه بعــد از عیــد ســعید فطــر‬ ‫موکــول شــد کــه بهانــه ای بــرای افزایــش‬ ‫حجــم مســافرت بــه ســمت شــهرهای‬ ‫زیارتــی نباشــد و در شــهرهایی ماننــد‬ ‫مشــهد مقــدس بــا فشــار ســنگین ســفر‬ ‫زائــران روبــرو نباشــیم‪ ،‬امــا در اســتانهایی‬ ‫ماننــد خوزســتان‪ ،‬شــاهد افزایــش مــوارد‬ ‫ابتــای قطعــی بــه کرونــا هســتیم‪ ،‬گرچــه‬ ‫همــکاران مــا بــه شــدت مراقبــت مــی کننــد‬ ‫و امیدواریــم کــه هفتــه اینــده شــاهد‬ ‫نــزول ســیر بیمــاری در ایــن اســتان باشــیم‬ ‫امــا اســتانهایی ماننــد لرســتان‪ ،‬چهارمحــال‬ ‫با حضور وزیر بهداشت؛‬ ‫رونمایی از برورترین نمونه‬ ‫لباس محافظتی کادر‬ ‫درمانی ساخت ایران‬ ‫در مراســمی بــا حضــور وزیــر بهداشــت‪،‬‬ ‫معــاون وزیــر و رییــس ســازمان غــذا و دارو‪،‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف کشــور‪ ،‬رییــس بســیج‬ ‫اصنــاف کشــور و جمعــی از مدیــران وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬وزارت صمــت و ســازمان انــرژی‬ ‫اتمــی‪ ،‬از پیشــرفته تریــن نمونــه لبــاس‬ ‫محافظتــی کادر درمانــی کــه در ایــران تولیــد‬ ‫باشــند یــا عالئــم تــب‪ ،‬ســرفه خشــک و خســتگی‬ ‫را نشــان دهنــد‪ .‬تعــداد معــدودی از ان هــا عالئــم‬ ‫تنفــس فوقانــی از جمله گرفتگی و ابریزش بینی‬ ‫داشــته اند‪.‬‬ ‫ایــن محققــان می گوینــد‪ :‬در برخــی از کــودکان‬ ‫مبتــا‪ ،‬عالئــم گوارشــی از جملــه ناراحتــی در‬ ‫شــکم‪ ،‬حالــت تهــوع‪ ،‬اســتفراغ‪ ،‬درد شــکم و‬ ‫اســهال گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫در مطالع ـه ای دیگــر‪ ۸۰ ،‬درصــد کــودکان ســابقه‬ ‫تمــاس بــا افــراد مبتــا یــا ســفر بــه مناطــق پرخطــر‬ ‫را داشــته اند و شــایع ترین عالمــت ابتــا در ایــن‬ ‫کــودکان‪ ،‬تــب (‪ ۸۰‬درصــد)‪ ،‬ســرفه(‪ ۶۰‬درصــد)‪،‬‬ ‫گلــودرد(‪ ۴۰‬درصــد)‪ ،‬گرفتگــی بینــی(‪ ۳۰‬درصــد)‪ ،‬و‬ ‫عطســه و ابریــزش بینــی (‪ ۲۰‬درصــد) بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــواهد موجــود‪ ،‬کــودکان مبتــا‬ ‫بــه کوویــد‪ ۱۹-‬معمــوال بــدون عالمــت هســتند و‬ ‫در صــورت عالم ـت دار شــدن عالئــم مختلفــی از‬ ‫جملــه تــب و ســرفه از خــود نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫در برخــی مــوارد‪ ،‬عــاوه بــر عالئــم تنفســی‪،‬‬ ‫عالئــم گوارشــی ماننــد حالــت تهــوع‪ ،‬اســتفراغ‪،‬‬ ‫درد شــکم و اســهال را نیــز نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫در بررســی های انجــام شــده در برخــی‬ ‫مطالعــات‪ ،‬خســتگی نیــز جــزو عالئــم بیــان شــده‬ ‫و بختیــاری‪ ،‬کهگیلویــه و بویــر احمــد‬ ‫و اســتان هــای همجــوار بــا خوزســتان‬ ‫ممکــن اســت در خطــر شــیوع کرونــا قــرار‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد‪ :‬چنانچــه مــردم‬ ‫اوایــل خردادمــاه هماننــد مــاه هــای گذشــته‬ ‫بــا مــا همراهــی‬ ‫کننــد‪ ،‬مــی توانیــم‬ ‫بــه مــردم بگوییــم‬ ‫کــه تیرمــاه بســیار‬ ‫تــری‬ ‫راحــت‬ ‫خواهنــد داشــت‪،‬‬ ‫امــا اگــر ایــن‬ ‫همراهــی وجــود‬ ‫نداشــته باشــند‪،‬‬ ‫نمــی دانــم چگونــه‬ ‫مــی تــوان تضمیــن‬ ‫کــرد کــه روزهــای‬ ‫ســخت تــری در‬ ‫نداشــته‬ ‫پیــش‬ ‫با شــیم ‪.‬‬ ‫تشریح جزییات برگزاری مراسم‬ ‫راهپیمایی روز قدس‬ ‫دکتــر نمکــی در خصــوص برگــزاری‬ ‫مراســم راهپیمایــی روز قــدس در کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز در نشســت ســتاد ملــی‬ ‫کرونــا ایــن موضــوع مطــرح و مقــرر شــد‬ ‫کــه در مناطــق ســفید کــه نمــاز جمعــه بــا‬ ‫رعایــت فاصلــه و پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫برگــزار مــی شــود‪ ،‬مراســم روز قــدس بنا بر‬ ‫توصیــه امــام راحــل مبنــی بــر اعــام انزجــار‬ ‫از اســتکبار جهانــی بــدون راهپیمایــی و بــا‬ ‫رعایــت فاصلــه گــذاری و پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در مناطقــی کــه قرمــز‬ ‫هســتند و یــا ســفید نیســتند‪ ،‬مراســم روز‬ ‫قــدس برگــزار نمــی شــود امــا در تهــران‬ ‫مقــرر شــد بــا مدیریــت ســپاه پاســداران و‬ ‫بســیج بتوانیــم در مســیری مشــخص بــه‬ ‫شــکل ســواره بــا اتومبیــل یــا موتورســیکلت‬ ‫بــه صــورت نمادیــن‪ ،‬انزجــار خودمــان را‬ ‫اعــام کنیــم‪.‬‬ ‫شــده‪ ،‬رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وبــدا‪ ،‬دکتــر محمــد رضــا شــانه‬ ‫ســاز در ایــن مراســم کــه در ســتاد وزارت‬ ‫بهداشــت برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬روزهــای‬ ‫اول شــیوع کرونــا در کشــور بــا مشــکالت‬ ‫زیــادی در تامیــن اقــام و لــوازم حفاظــت‬ ‫فــردی کادر درمانــی رو بــرو بودیــم و در زمینــه‬ ‫لبــاس و پارچــه ان‪ ،‬کامــا وابســته به خــارج از‬ ‫کشــور بودیــم البتــه روزانــه ‪ 2‬تــا ‪ 5‬هــزار دســت‬ ‫لبــاس محافظتــی بــا پارچــه وارداتــی در کشــور‬ ‫تولیــد مــی شــد امــا ایــن نیــاز بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫دســت در روز رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا کمــک صنایــع‪ ،‬محققــان صنعــت‬ ‫نســاجی و بســیاری از دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫اســت امــا گیجــی و ناتوانــی در بیــدار شــدن‬ ‫کــودکان از خــواب صراحتــا بیــان نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه در منابــع ذکــر شــده اســت‬ ‫کــه اکثــر کــودکان بیمــار‪ ،‬ســابقه تمــاس بــا افــراد‬ ‫وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬تولیــد‬ ‫لبــاس هــای محافظتــی کادر درمانــی در‬ ‫کشــور در زمــان بســیار کوتاهــی انجــام‬ ‫شــد و در روزهــای اول‪ ،‬یکــی از مشــکالت‬ ‫عمــده مــا‪ ،‬کمبــود ایــن اقــام و لــوازم بــود‬ ‫و علیرغــم ذخیــره ای کــه داشــتیم امــا بــا‬ ‫مبتــا یــا ســفر بــه مناطــق پرخطــر از نظــر ویــروس‬ ‫کرونــا را داشــته اند‪ ،‬توصیــه می شــود در ایــن‬ ‫دوران از ســفر بــه مناطــق پرخطــر پرهیــز شــود و‬ ‫کــودکان از افــراد مبتــا یــا مشــکوک بــه بیمــاری‬ ‫دور نگه داشــته شــوند‪.‬‬ ‫دهانشویه ها سدی قوی برای‬ ‫جلوگیری از ابتالء به «کووید‪»۱۹‬‬ ‫محققــان بــه تازگــی مدعــی شــده اند کــه دهانشــویه‬ ‫می توانــد قبــل از اینکــه “کروناویــروس” ســلول های‬ ‫انســان را الــوده کنــد‪ ،‬ان هــا را نابــود ســازد‪.‬‬ ‫هجمــه ســنگین بیمــاری و عــدم همراهــی‬ ‫خیلــی از کشــورها و مجامــع بیــن المللــی‬ ‫بــا ایــران روبــرو بودیــم و برخــی از همکاران‬ ‫مــا بــه دلیــل کمبــود ایــن اقــام‪ ،‬ازبیــن‬ ‫رفتنــد و داغ انهــا بــر دل مــا خواهــد مانــد‬ ‫و روزهــای ســختی کــه ناجوانمردانــه در‬ ‫شــرایط تحریــم بــه ایــران تحمیــل شــد‪،‬‬ ‫فرامــوش شــدنی نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا غیــرت ملــی و ه ّمــت‬ ‫مــردم‪ ،‬صنایــع‪ ،‬وزارت صمــت‪ ،‬ســازمان‬ ‫غــذا و دارو‪ ،‬تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬هیــات‬ ‫امنــای ارزی و دیگــر دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫در طــول ‪ 50‬روز از یــک وارد کننــده صــرف‬ ‫بــه یــک تولیــد کننــده و امــروز صــادر کننــده‬ ‫مقتــدر در زمینــه ماســک‪ ،‬لبــاس هــای‬ ‫محافظتــی و ونتیالتــور تبدیــل شــدیم و‬ ‫امیدواریــم کــه در اینــده نزدیــک بــا تــاش‬ ‫هــای شــبانه روزی همــکاران مــا در شــرکت‬ ‫هــای دانــش بنیــان و بــا دعــای خیــر مــردم‬ ‫‪،‬شــاهد صــادرات داروهــای موثــر ایــن‬ ‫بیمــاری باشــیم‪/.‬‬ ‫توانســتیم در مدتــی کوتــاه بــا اســتفاده از پارچــه‬ ‫داخلــی تــا کنــون ‪ 7‬ورژن از لبــاس محافظتــی‬ ‫کادر درمانــی در کشــور تولیــد کنیــم و اخریــن و‬ ‫پیشــرفته تریــن نمونــه ان از نوعــی پارچه داخلی‬ ‫ســاخته مــی شــود کــه هیــچ چیــزی از بیــرون بــه‬ ‫ان وارد نمــی شــود امــا تنفــس نیروهــای درمانــی‬ ‫قابــل انتقــال بــه بیــرون اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر و رییــس ســازمان غــذا و دارو‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ظــرف کمتــر از دو مــاه نیــاز‬ ‫کشــور در زمینــه لبــاس هــای محافظتــی کادر‬ ‫درمانــی بــا یــک چهــارم تــا یــک پنجــم قیمــت‬ ‫بهتریــن نمونــه خارجــی تامیــن شــد و تــوان‬ ‫صــادرات ایــن محصــوالت نیــز در کشــور‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫بنــا بــر ادعــای گروهــی از محققــان‪ ،‬دهانشــویه‬ ‫پتانســیل ایــن را دارد کــه از بــدن در برابــر بیمــاری‬ ‫“کوویــد‪ ”۱۹-‬محافظــت کنــد‪ .‬قبــل از اینکــه‬ ‫کروناویــروس ســلول های بــدن را الــوده ســازد‪.‬‬ ‫کروناویروس هــا بــا الیه هــای چربــی کــه در برابــر‬ ‫برخــی مــواد شــیمیایی اســیب پذیر هســتند‪،‬‬ ‫پوشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫یــک تیــم از محققــان بین المللــی می گوینــد کــه‬ ‫دهانشــویه می توانــد بیرونی تریــن الیــه ی پوششــی‬ ‫ویــروس را از بیــن ببــرد و از تکثیــر ان در دهــان و‬ ‫گلــو جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫محققــان می گوینــد کــه یــک نیــاز فــوری بــرای‬ ‫ازمایــش مرحلــه بالینــی راجــع بــه تاثیــر دهانشــویه‬ ‫در جلوگیــری از الودگــی کروناویــروس وجــود دارد‪.‬‬ ‫البتــه هنــوز هیــچ شــواهد و مدرکــی در مرحلــه‬ ‫بالینــی اثربخشــی دهانشــویه وجــود نــدارد و ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی اخیــرا گفتــه بــود کــه هیــچ مدرکــی‬ ‫مبنــی بــر اثربخشــی اســتفاده از دهانشــویه در برابــر‬ ‫کروناویــروس وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن محققــان بین المللــی کــه توســط دانشــگاه‬ ‫“کاردیــف”( ‪ )Cardiff‬رهبــری شــدند‪ ،‬می گوینــد کــه‬ ‫اطمینــان از اثربخشــی شستشــوی دهانــی نیازمنــد‬ ‫ازمایــش بالینــی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن پــروژه‪ ،‬عــاوه بــر محققــان دانشــگاه‬ ‫کاردیــف‪ ،‬محققــان دانشــگاه های کلــرادو‪،‬‬ ‫ناتینگهام‪،‬اتاوا‪،‬بارســلونا و موسســه بابراهــام‬ ‫کمبریــج حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه ایــن محققــان‪ ،‬ترکیبــات‬ ‫دهانشــویه های دنــدان از قبیــل ” کلرهگزیدیــن”‪”،‬‬ ‫ســتیل پیریدینیوم کلراید”‪”،‬هیــدروژن پراکســاید” و‬ ‫” پوویــدون ایودایــن” ایــن پتانســیل را دارنــد کــه از‬ ‫بــروز بیماری هــای عفونــی جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬ایــن مــواد شــیمیایی باعــث اختــال‬ ‫در غشــای لیپیــدی الیــه خارجــی ویــروس ” ‪SARS-‬‬ ‫‪ ”۲-CoV‬می شــوند کــه منجــر بــه بیمــاری “کوویــد‪”۱۹-‬‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کالهبــرداران در بســتر شــبکه های اجتماعــی بــا عنــوان تخفیــف ویــژه بــه‬ ‫مناســبت های مختلــف و اختــاف قیمت هــای چشــمگیر بــا فضــای حقیقــی اقــدام بــه فریــب کاربــران کــرده و در بعضــی مــوارد بــا‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫ایجــاد صفحــات جعلــی‪ ،‬اطالعــات بانکــی انهــا را بــه ســرقت می برنــد کــه منجــر بــه برداشــت غیر مجــاز مـ ‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــداری از فروشــگاه هایی کــه بــا لینــک از طریــق ایمیــل یــا شــبکه های اجتماعــی بــه کاربــران ارســال و معرفــی‬ ‫می شــود عملــی اشــتباه می باشــد‪ ،‬چــرا کــه ممکــن اســت لینک هــای مذکــور الــوده بــه ویــروس بــوده و کلیــک بــر روی انهــا کــه‬ ‫اغلــب ماهیــت جاسوســی دارنــد‪ ،‬باعــث تغییراتــی بــه طــور خــودکار در گوشــی یــا کامپیوتــر شــخصی کاربــران گــردد‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫در خرید های‬ ‫اینترنتیمراقب‬ ‫اختالف قیمت‬ ‫چشمگیرباشید‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫خسارت میلیاردی کرونا به صنعت مرغداری‬ ‫رییــس اداره طیــور و زنبــور عســل‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت کــه شــیوع کرونــا از ســه مــاه‬ ‫گذشــته تاکنــون حــدود ‪ ۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــه صنعــت پــرورش مــرغ ایــن‬ ‫اســتان زیــان وارد کــرد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫مــرغ گوشــتی بــا ظرفیــت اســمی جوجــه‬ ‫ریــزی ‪ ۳۲‬میلیــون قطعــه در هــر دوره‬ ‫‪ ۴۵‬روزه مشــغول فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪248‬‬ ‫اعتراف به ‪ 50‬فقره سرقت‬ ‫در «گرگان»‬ ‫دستبند پلیس بر دستان‬ ‫کالهبردارمیلیاردی‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از دســتگیری ‪ 3‬ســارق‬ ‫ســابقه دار و اعتــراف انــان بــه ‪ 50‬فقــره ســرقت کابــل‬ ‫بــرق در شهرســتان «گــرگان» خبــر داد‪.‬‬ ‫در شــهر ووهــان واقــع در مرکــز چیــن‬ ‫گــزارش شــد ابتــدا از ایــن بیمــاری بــه‬ ‫عنــوان ذات الریــه نــام بــرده مــی شــد‬ ‫حبیــب اللــه تاشــی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اداره بــرای جبــران خســارت وارده‬ ‫بــه فعــاالن ایــن صنعــت‪ ،‬پرداخــت‬ ‫تســهیالت بانکــی و تمدیــد وام هــای‬ ‫دریافتــی را پیشــنهاد داده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬شــرکت پشــتیبانی‬ ‫امــور دام جهادکشــاورزی نیــز بــرای‬ ‫حمایــت از پــرورش دهنــدگان مــرغ‬ ‫اســتان و در نتیجــه کــم شــدن تقاضای‬ ‫مصــرف از فروردیــن مــاه تاکنــون‪۳ ،‬‬ ‫هــزار تــن از گوشــت مــرغ تولیــدی را‬ ‫خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫کــم شــدن تقاضــای مصــرف بــه علــت‬ ‫شــیوع کرونــا در کشــور و بســته بــودن‬ ‫گمــرگ مــرزی بــرای صــادرات باعــث‬ ‫شــده قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت‬ ‫مــرغ زنــده در کارخانه هــای گلســتان‬ ‫بــه زیــر ‪ ۸۲‬هــزار ریــال کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫تعطیلــی رســتوران هــا و مراکــز‬ ‫عرضــه غــذا‪ ،‬منــع برگــزاری مراســم‬ ‫و مجالــس شــادی و عــزا‪ ،‬کاهــش‬ ‫برپایــی میهمانــی هــای خانگــی و‬ ‫نرفتــن بــه طبیعــت و تفرجــگاه هــا‪ ،‬از‬ ‫جملــه عوامــل مهــم کــم شــدن مصــرف‬ ‫گوشــت مــرغ اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش مســووالن مرتبــط در‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان‪ ،‬در‬ ‫ایــن اســتان هــزار و ‪ ۴۸‬واحــد پــرورش‬ ‫نشر اکاذیب‬ ‫جرم است‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی از‬ ‫دســتگیری فــردی بــا ‪ 5‬میلیــارد و ‪ 260‬میلیــون‬ ‫ریــال کالهبــرداری در «بجنــورد» خبــر داد‪.‬‬ ‫مــرغ تولیــدی گلســتان در تامیــن نیــاز‬ ‫کشــور نقــش ویــژه دارد بطوری کــه‬ ‫قبــل از شــیوع کرونــا روزانــه بــه طــور‬ ‫متوســط ‪ ۷۰۰‬تــن مــرغ در اســتان‬ ‫کشــتار شــده و ‪ ۶۰۰‬تــن ان روانــه‬ ‫اســتان هــای دیگــر مــی شــد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان عــاوه بــر پــرورش‬ ‫ماکیــان‪ ۱۴ ،‬کشــتارگاه صنعتــی طیــور با‬ ‫ظرفیــت اســمی ذبــح ‪ ۴۴‬هــزار قطعــه‬ ‫مــرغ زنــده در ســاعت وجــود دارد کــه ‪۶‬‬ ‫کشــتارگاه ان دارای کــد «ای ار» بیــن‬ ‫المللــی بــرای صــادرات هســتند‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا موســوم بــه « کوویــد‬ ‫‪ »۱۹‬اواســط مــاه دســامبر (‪ ۲۴‬اذر)‬ ‫بــود‪ ،‬شناســایی شــده و پــس از ان هویــت‬ ‫وی نیــز کشــف شــد‪.‬‬ ‫پرســا عنــوان کــرد‪ :‬بــا ادامــه یافتــن‬ ‫امــا کمیســیون ملــی بهداشــت چیــن‬ ‫در ‪ ۳۰‬دســامبر ســال ‪ ۹( ۲۰۱۹‬دی ماه‬ ‫‪ )۹۸‬بــه صــورت رســمی شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس را در چیــن اعــام کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز اطالع رســانی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۲۰‬هــزار و ‪ ۱۹۸‬نفــر‬ ‫در کشــور بــه طــور قطعــی بــه ویــروس‬ ‫کرونــا مبتــا شــده و بــا فــوت ‪ ۵۱‬نفــر‬ ‫در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ،‬تعــداد جــان‬ ‫باختــگان کرونــا در کشــور بــه ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۸۸‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫مراحــل قانونــی پرونــده اش خبــر داد و‬ ‫گفــت ‪ :‬برابــر قانــون جرائــم رایانـه ای‪ ،‬نشــر‬ ‫اکاذیــب و تشــویش اذهــان عمومــی از‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مامــوران پــس از یــک ســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و بررســی تصاویــر دوربیــن هــای‬ ‫مداربســته بــه ســرنخ هایــی از ســارقان ســابقه دار کــه‬ ‫بــا یــک دســتگاه پرایــد بــا پــاک مخــدوش اقــدام بــه‬ ‫ســرقت مــی کردنــد رســیده و پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مرجــع قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه متهمــان را در‬ ‫مخفیگاهشــان دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم بــا شناســایی افــراد‬ ‫عــادی‪ ،‬خــود را مالــک زمیــن هــای اطــراف‬ ‫شــهر «بجنــورد» معرفــی و بــا کــم کــردن مبلــغ‬ ‫چشــمگیری‪ ،‬خریــدار را وسوســه کــرده و اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری از مــال باختــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه و‬ ‫پــس از مواجــه بــا ادلــه و مســتندات پلیــس چــاره ای‬ ‫جــز اعتــراف نداشــتند و بــه ‪ 50‬فقــره ســرقت کابــل‬ ‫بــرق در نقــاط خلــوت «گــرگان» اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی‬ ‫امــان پلیــس بــا ســارقان و مخــان امنیــت جامعــه‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســارقان پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫کشف ‪ 123‬کیلو تریاک‬ ‫در گلستان‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات‬ ‫فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن بررســی اظهــارات‬ ‫شــاکیان پرونــده موفــق شــدند محــل اختفــای ایــن فــرد‬ ‫را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا اعــزام کاراگاهــان بــه‬ ‫محــل مــورد نظــر‪ ،‬ایــن فــرد در عملیــات غافلگیرانــه ای‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان از کشــف ‪123‬‬ ‫کیلــو تریــاک در عملیــات مشــترک پلیــس گلســتان و‬ ‫خراســان رضــوی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬پــس از کســب‬ ‫خبــری از پلیــس خراســان رضــوی مبنــی بــر اینکه یکی‬ ‫از ســوداگران مــرگ قصــد جابــه جایــی مــواد افیونــی بــا‬ ‫یــک دســتگاه کامیــون بــه گلســتان دارد‪ ،‬مراتــب بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویــی هــای بــه عمــل‬ ‫امــده بــه یــک مــورد کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 5‬میلیــارد‬ ‫و ‪ 260‬میلیــون ریــال از شــاکی اعتــراف کــرد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫انتشــار اکاذیــب علیــه دیگــران از جملــه‬ ‫جرائــم شــایع در فضــای مجــازی اســت ‪،‬‬ ‫گفــت ‪ :‬بــرای مجرمــان بنــا بــه شــدت جــرم‪،‬‬ ‫مجــازات حبــس و جرائــم نقــدی در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ثبــت اظهــارات‬ ‫شــاکی‪ ،‬پرونــده مقدماتــی تشــکیل‬ ‫شــده و موضــوع در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬در بررســی های فنــی و اقدامــات‬ ‫تخصصــی انجــام شــده‪ ،‬گرداننــده صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی کــه بــا ترفندهــای خاصــی‬ ‫ســعی در مخفــی نگهداشــتن خــود کــرده‬ ‫ســردار«علیرضا مظاهــری» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت یکــی‬ ‫از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری بــا ترفنــد فــروش زمیــن بــه صــورت‬ ‫صــوری از وی کــرده اســت بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مــی تــوان گلســتان گــرگان قطــب تولیدات‬ ‫کشــاورزی و دامی در کشــور دانســت‪.‬‬ ‫با شخص مجرم مطابق‬ ‫قانون عمل می شود‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫اســتان اظهــار کــرد‪ :‬خانــم جوانــی بــا حضــور‬ ‫در پلیــس فتــا گفــت شــخصی ناشــناس در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام ضمــن اقــدام‬ ‫بــه توهیــن‪ ،‬فحاشــی و نشــر اکاذیــب ‪،‬‬ ‫باعــث ایجــاد مزاحمــت و نا امنــی بــرای مــن‬ ‫و خانــواده ام شــده اســت و از پلیــس فتــا‬ ‫درخواســت رســیدگی دارم ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل‬ ‫بــرق در»گــرگان» و تشــکیل پرونــده هــای در کالنتــری‬ ‫هــای شهرســتان «گــرگان» و ارســال پرونــده هــا بــه‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان‪ ،‬موضــوع شناســایی ســارقان‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران اداره مبــارزه‬ ‫بــا ســرقت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تحقیقــات محــل فعالیــت متهــم شناســایی‬ ‫شــد و پــس از هماهنگی هــای الزم و اخــذ‬ ‫مجــوز قضایــی‪ ،‬مامــوران پلیــس بــه محــل‬ ‫حضــور متهــم اعــزام شــده و وی را دســتگیر‬ ‫کردنــد؛ متهــم کــه خانمــی ‪ 30‬ســاله و از‬ ‫نزدیــکان شــاکی بــود‪ ،‬پــس از روبــرو شــدن‬ ‫بــا ادله هــای غیــر قابــل انــکار کارشناســان‬ ‫پلیــس‪ ،‬بــه جــرم خــود اعتــراف کــرده و دلیــل‬ ‫کار خــود را اختــاف خانوادگــی و کینــه جویــی‬ ‫از شــاکی عنــوان کــرد‪ .‬پــس از ان متهــم بــه‬ ‫همــراه پرونــده بــه دادســرا ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از تحویــل‬ ‫متهــم بــه مراجــع قضایــی جهــت ســیر‬ ‫طریــق اینترنــت و ســایر بســترهای فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬جــرم تلقــی شــده و اشــخاص‬ ‫بایــد پاســخگوی اعمــال خــود در ایــن‬ ‫زمینــه باشــند و بــرای مجرمــان بنــا بــه‬ ‫شــدت جــرم‪ ،‬مجــازات حبــس و جرائــم‬ ‫نقــدی در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان از شــهروندان‬ ‫خواســت ‪:‬در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی‬ ‫یــا پیــام رســان های موبایلــی مراتــب را‬ ‫از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪www.Cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫خاطره بازی برای خاطره بازهای عزیزی که در این روزهای کرونایی که توی خونه نشستند ‪ .‬روی فیلم کلیک کنید‬ ‫نــام فیلــم ‪ ...........................:‬نــام کارگــردان ‪ ........................‬و ســال ســاخت ‪...............‬رو بگــو یکســال اینترنــت بــا شــرایط‬ ‫ویــژه دریافــت کــن ‪ .‬پاســخ را بــه ‪ @bazarkasbokar‬ارســال کــن فقــط قبلــش حتمــا عضــو کانــال شــو ‪@bazarkasbkar‬‬ ‫فیلم کلیک کنید‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬بــا‬ ‫هوشــیاری و اشــراف اطالعاتــی ماموران‪ ،‬خــودرو مورد‬ ‫نظر بالفاصله پس از ورود به اســتان شناســایی و در‬ ‫عملیاتــی ضربتــی متوقــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه پلیــس بــه هیــچ عنــوان اجــازه‬ ‫نمــی دهــد مجرمــان در جامعــه بــه راحتــی جــوالن‬ ‫دهنــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع‬ ‫از فعالیــت اینگونــه افــراد بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر گفــت‪ :‬در بازرســی از خــودرو مــورد‬ ‫نظــر ‪ 123‬کیلــو تریــاک کــه بــه طــرز ماهرانــه ای جاســاز‬ ‫شــده بــود‪ ،‬کشــف شــد‪.‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪248‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪ 24‬رمضان ‪1441‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 48‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫میراث‬ ‫ائین احیای شبهای قدر‬ ‫در بجنورد‬ ‫خبری از «جرائم مالیاتی»‬ ‫تا پایان خرداد نیست‬ ‫مراســم شــب هــای احیــا‪ ،،‬مــاه مبــارک رمضــان بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع کرونــا‪ ،‬در اســتان امامــزاده‬ ‫ســید عبــاس(ع) بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تعویــق مهلــت تســلیم اظهارنامــه‬ ‫نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده و فصــل‬ ‫زمســتان‪ ۹۸‬تــا پایــان اردیبهشــت مــاه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و همچنیــن برخــورداری از بخشــودگی جرایــم‬ ‫مالیاتــی تــا پایــان خــرداد ‪ ۹۹‬بــرای مودیــان‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫عکاس‪ :‬وحید خادمی‬ ‫کرونا با فریبندگیش پرده از راز بهار برداشت‬ ‫بهــار باشــد و اردیبهشــت‪ ،‬نســیم مالیــم بــوزد‪،‬‬ ‫دشــت ها ســرخ شــوند از روی شــقایق‪ ،‬پرنــدگان‬ ‫غزلخــوان از ایــن شــاخه بــه ان شــاخه پــرواز کننــد‬ ‫و صــدای پــای اب‪ ،‬وسوســه رفتــن بــه طبیعــت را‬ ‫در دل تــازه کنــد امــا‪ ...‬تــو در خانــه بنشــینی‪ ،‬ایــن‬ ‫اراده ای محکــم و هوشــمندی یی می خواهــد کــه البتــه‬ ‫همــگان ندارنــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد ناقــل بــودن و ســرایت‬ ‫بیمــاری بــه دیگــران هــم اظهــار مــی کنــد‪:‬‬ ‫هــر فــردی خــود بایــد از خــود در برابــر ایــن‬ ‫بیمــاری مراقبــت کنــد و همــه را ناقــل‬ ‫بدانــد پــس حتــی اگــر ناقــل بــدون عالمت‬ ‫هــم باشــیم وظیفــه ای بــرای مراقبــت از‬ ‫دیگــران نداریــم!‬ ‫در ایــن روزهــای زیبــای بهــاری‪ ،‬گویــا ویــروس کرونــا‬ ‫هــم رنــگ عــوض کــرده و بــا پنهــان شــدن در پشــت‬ ‫جلــوه هــای اردیبهشــتی بهــار‪ ،‬بــه تکاپــو افتــاده تــا بــا‬ ‫اغواگــری شــیطان گونه‪ ،‬فرزنــدان ادم را از بهشــت‬ ‫ســامت رانــده و بــا غافــل کــردن انــان از فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی و هوشــمندانه‪ ،‬گرفتــار دوزخ‬ ‫بیمــاری و درد و رنــج کنــد‪.‬‬ ‫عامل اصلی ساده انگاری‬ ‫امارهــای رســمی از اوج گیــری دوبــاره کرونــا در‬ ‫خراســان شــمالی و صعــود ان بــه صــدر نمودارهــا‬ ‫حکایــت دارد امــا مــردم گویــا فرامــوش کــرده انــد‬ ‫کــه نبایــد بــی مهابــا وارد اجتمــاع شــوند و نــه تنهــا‬ ‫خیابــان هــا پــر شــده از مــردم‪ ،‬بلکــه بســیاری‬ ‫ماســک و دســتکش و رعایــت موازیــن بهداشــتی را‬ ‫هــم بــه نســیم بهــار ســپرده انــد و انــگار نــه انــگار کــه‬ ‫ایــن ویــروس کوچــک و مــوذی در همــه جــا کمیــن‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا و بــه ویــژه اخــر هفتــه هــا‪ ،‬بوســتان هــا‪،‬‬ ‫مناطــق گردشــگری و نقــاط زیبــای طبیعــی خراســان‬ ‫شــمالی دیگــر جــای ســوزن انداختــن نــدارد و برخــی‬ ‫خانــواده هــا نــه بــه تنهایــی بلکــه بــا چنــد خانــواده‬ ‫دیگــر و بــدون فاصلــه گــذاری اجتماعــی و رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی توصیــه شــده‪ ،‬راهــی دشــت‬ ‫و بــاغ و کــوه مــی شــوند و گــروه گــروه بــه پیشــواز ایــن‬ ‫بیمــاری مهلــک مــی رونــد‪.‬‬ ‫فاصله هایی که حفظ نمی شوند‬ ‫در ایــن روزهــای بهــاری اگــر جمعـه روزی گذرمــان بــه‬ ‫برخــی نقــاط خراســان شــمالی ماننــد بوســتان هــای‬ ‫«باباامــان» و «بــش قــارداش» بجنــورد بیفتــد و یــا راه‬ ‫هــای فرعــی مناطــق گردشــگری را در پیــش بگیریــم‬ ‫جــای ســوزن انداختــن نیســت و مــردم را مــی بینــی که‬ ‫دســته دســته در کنــار هــم نشســته انــد‪.‬‬ ‫در کنــار جــاده «چهــار خــروار» خودروهــا بــه صورت‬ ‫متراکــم دیــده مــی شــوند کــه سرنشــینان ان هــم‬ ‫چنــد قــدم ایــن ســو و انســوتر بســاط تفــرج خــود را‬ ‫پهــن کــرده انــد‪.‬‬ ‫در جــاده «بدرانلــو» هــم وضعیــت بهتــر نیســت و‬ ‫حتــی در ویالهــای رنگارنــگ و بــاغ هــای خصوصــی‬ ‫هــم تراکــم مــردم و خودروهــا مشــهود اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت خراســان شــمالی‬ ‫کــه در اغــاز شــیوع بیمــاری کرونــا بــرای مدتهــا ســفید‬ ‫بــود‪ ،‬ایــن روزهــا بــه قرمــزی گراییــده اســت و لحظــه‬ ‫بــه لحظــه بــر تعــداد بیمــاران کرونایــی ایــن اســتان‬ ‫افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی از اهالــی بجنــورد کــه بــه همــراه خانــواده اش‬ ‫بــه بوســتان بــش قــارداش امــده اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬از‬ ‫قرنطینــه خســته شــده ایــم و کمــی تفریــح الزم داریــم‬ ‫تــا روحیــه مــان شــاد شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بوســتان هــا بــاز شــده انــد‪ ،‬تــردد هــا ازاد‬ ‫اســت و هیــچ ســختگیری هــم وجــود نــدارد و فقــط‬ ‫هشــدار پشــت هشــدار داده مــی شــود نبایــد انتظــار‬ ‫داشــته باشــیم مــردم در خانــه بماننــد‪.‬‬ ‫وی کــه گویــا خــود نیز درســتی رفتار خــود را تاییدنمی‬ ‫کنــد‪ ،‬بــا پرهیــز از معرفــی خــود‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬نمــی‬ ‫تــوان از ایــن هــوا و بهــار زیبــا گذشــت و بــرای همیــن‬ ‫ســعی کــرده ایــم بــا رعایــت موازیــن بهداشــتی بــه‬ ‫طبیعــت بیاییــم‪.‬‬ ‫ان دیگــری هــم مــی گویــد‪ :‬اگــر کرونــا گرفتــه باشــیم‬ ‫کــه دیگــر خطــری تهدیدمــان نمــی کنــد و اگــر نــه هــم‬ ‫کــه عاقبــت مــی گیریــم و راحــت مــی شــویم!‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن میــزان مالیــات وصولــی در‬ ‫اســتان ‪88 ،‬درصــد از کل درامــد پیــش بینــی‬ ‫شــده بــرای اســتان در طــول ســال ‪1398‬‬ ‫بــوده کــه میــزان تحقــق پیــش بینــی هــا ‪96 ،‬‬ ‫درصــد بــرای مالیــات مســتقیم و ‪75‬درصــد‬ ‫بــرای مالیــات غیرمســتقیم بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هم چنیــن مبلــغ بیــش از ‪809‬‬ ‫میلیــارد ریــال عــوارض ارزش افــزوده بــه‬ ‫تفکیــک بــه میــزان بیــش از ‪ 534‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــه شــهرداری ها‪ ،‬بیــش از ‪ 260‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــه دهیــاری هــا‪ ،‬بیــش از ‪ 4.4‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای روســتاهای فاقــد دهیــاری‪ ،‬بیــش‬ ‫از مبلــغ ‪ 6.9‬میلیــارد ریــال بــرای مناطــق‬ ‫عشــایری واریــز انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از افــرادی کــه در بــاغ ایلخانــی‬ ‫بابــا امــان بجنــورد اتــراق کــرده اســت‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪ :‬زمانــی کــه بوســتان هــا بــاز‬ ‫شــده انــد‪ ،‬ترددهــا ازاد اســت و هیــچ‬ ‫ســختگیری هــم وجــود نــدارد و فقــط‬ ‫هشــدار پشــت هشــدار داده مــی شــود‬ ‫نبایــد انتظــار داشــته باشــیم مــردم در‬ ‫خانــه بماننــد‪.‬‬ ‫رســول کریمــی مــی افزایــد‪ :‬تــا وقتــی کــه‬ ‫پــارک هــا بســته بــود و ممنوعیــت تــردد‬ ‫وجــود داشــت و اداره هــا و مشــاغل بــاز‬ ‫نشــده بــود‪ ،‬مــردم هــم در خانــه مــی‬ ‫ماندنــد امــا زمانــی کــه خــود مدیــران‬ ‫مشــاغل را بــاز و حتــی صنوفــی ماننــد‬ ‫ارایشــگاه هــا و باشــگاههای ورزشــی را‪،‬‬ ‫کــه خطــر ابتــا در انهــا دوچنــدان اســت‪ ،‬مجــاز بــه‬ ‫فعالیــت کــرده انــد‪ ،‬از مــردم چــه انتظــاری دارنــد؟‬ ‫وی از ایــن یــک بــام و دو هــوای مســووالن‬ ‫گلــه کــرده و مــی گویــد‪ :‬گویــا بــرای فــردی کــه‬ ‫مدتهاســت غــذا نخــورده و گرســنه اســت ســفره‬ ‫ای بــاز کننــد و بگوینــد بــاز هــم مدتــی صبــر کــن‬ ‫و مشــخص اســت کــه ایــن فــرد اگــر فرصتــی گیــر‬ ‫بیــاورد ناخنکــی بــه غــذا مــی زنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬در انتهــای اســفندماه‬ ‫پارســال و فروردیــن امســال قرنطینــه هــای خانگــی‬ ‫رعایــت مــی شــد امــا بــا چــراغ ســبز دولــت‪ ،‬اغاز بــه کار‬ ‫ادارات و بازگشــایی ها‪ ،‬شــلوغی خیابان ها و ترددها‬ ‫افزایــش یافــت کــه نشــان دهنــده بــی اعتنایــی مــردم‬ ‫بــه هشدارهاســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بــا ایــن وضعیــت و بــا توجــه بــه در‬ ‫حاشــیه مانــدن مدیــران‪ ،‬اطمینــان دارم کــه پــس از‬ ‫مــاه رمضــان هــم تاالرهــای پذیرایــی بــاز و هم مراســم‬ ‫عروســی و عــزا برپــا مــی شــود و همیــن امــر خــود بــه‬ ‫شــیوع مجــدد کرونــا دامــن خواهــد زد‪.‬‬ ‫فاصله با فاصله گذاری هوشمند‬ ‫یــک جامعــه شــناس بــا بیــان اینکــه فاصلــه گــذاری‬ ‫هوشــمند دردی از جامعــه کرونــازده دوا نکــرده اســت‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪ :‬هنگامــی رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫ثمربخــش اســت کــه مدیــران و مســووالن هــم اراده‬ ‫کننــد تــا مــردم در خانــه بمانند‪ ،‬اما بازگشــایی بوســتان‬ ‫هــا و لغــو ممنوعیــت تــردد بیــن شــهرها موجــب‬ ‫ریختــن تــرس مــردم از کرونــا شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر فــروغ روانبخــش مــی افزایــد‪ :‬طــرح فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی طبــق اعــام وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی طرحــی اســت کــه بــا‬ ‫هــدف قطــع زنجیــره انتقــال بیمــاری کرونــا اجــرا شــد‬ ‫و هــدف از ان صیانــت از ســامت مــردم‪ ،‬بــا رویکــرد‬ ‫کاهــش تماس هــا‪ ،‬عــدم برگــزاری اجتماعــات و حــذف‬ ‫ترددهــای غیــر ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در ایــن طــرح ممنوعیــت تــردد هــم‬ ‫اجــرا مــی شــد بــه طــوری کــه فقــط افــراد بومــی هــر‬ ‫شــهر مجــاز بــه ورود بــه ان شــهر بودنــد و ورود افــراد‬ ‫غیرســاکن ممنــوع بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬براســاس ایــن طــرح مــدارس‬ ‫و دانشــگاه ها‪ ،‬پارک هــا و بوســتان ها‪ ،‬اســتخرها‬ ‫و تفرجگاه هــا کــه محــل تجمــع افــراد هســتند و‬ ‫اصنــاف نیــز در قالــب گــروه بنــدی ســه گانــه تعطیــل‬ ‫شــدند و از دیگــر ســو ادارات دولتــی نیــز حداکثــر بــا‬ ‫یوســف یعقوبــی نــژاد در بجنــورد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال ‪ 1398‬مبلــغ ‪335‬میلیــارد‬ ‫و ‪ 246‬میلیــون تومــان از مودیــان اســتان‬ ‫وصــول شــده اســت کــه بیــش از ‪224‬‬ ‫میلیــارد ریــال ان مســتقیم و بیــش از ‪110‬‬ ‫میلیــارد ریــال ان غیــر مســتقیم و ارزش‬ ‫افــزوده بــوده اســت‪.‬‬ ‫یــک ســوم نیــروی خــود و بــه صــورت نوبــت بنــدی‬ ‫خدمــت رســانی مــی کردنــد و برگــزاری هرگونــه‬ ‫مراســم رســمی و غیررســمی کــه موجــب تجمــع‬ ‫افــراد شــود‪ ،‬ممنــوع شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــادی ســازی شــرایط از اخــر‬ ‫فروردیــن‪ ،‬تــرس مــردم را از کرونــا ریخــت و زمانــی کــه‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعــی جــای خــود را به طرح فاصله‬ ‫گــذاری هوشــمند داد‪ ،‬بســیاری از محدودیت هــا‬ ‫برداشــته شــد‪.‬‬ ‫روانبخــش مــی افزایــد‪ :‬تعطیــات نــوروزی ســبب‬ ‫کاهــش مبتالیــان بــه ایــن ویــروس شــده بــود امــا‬ ‫اجــرای فاصلــه گــذاری هوشــمند‪ ،‬رشــته هــا را پنبــه‬ ‫کــرد و خطــر بحرانــی شــدن روزهــای کرونایــی دوبــاره‬ ‫ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫مردم به هوش باشید‬ ‫یــک متخصــص بیمــاری هــای عفونــی‪ :‬مــردم گمــان‬ ‫نکننــد کــه بــا یــک بــار بیمــار شــدن توســط ایــن‬ ‫ویــروس‪ ،‬خطــر ابتــای دوبــاره بــه ان وجــود نــدارد‬ ‫یــک پزشــک متخصــص عفونــی نیــز بــه مــردم‬ ‫هشــدار مــی دهــد‪ :‬نبایــد گمــان کنیــم کرونــا تمــام‬ ‫شــده اســت در حالــی کــه هنــوز ایــن ویــروس وجــود‬ ‫دارد و قربانــی مــی گیــرد‪.‬‬ ‫دکتــر امیــر فخاریــان‪ ،‬رعایــت نکــردن پروتکل های‬ ‫بهداشــتی توســط برخی از مردم و رفت و امدهای‬ ‫ایــن افــراد بــه بیــرون شــهر و بوســتان هــا را نگــران‬ ‫کننــده خوانــده و مــی گویــد‪ :‬مــردم هشــدارها را‬ ‫جــدی بگیرنــد و بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات مــا‬ ‫در مــورد ایــن ویــروس هنــوز کامــل نیســت و حتــی‬ ‫ممکــن اســت تبعــات درگیــری بــا ایــن ویــروس‬ ‫ســال هــا در بــدن بمانــد‪ ،‬الزم اســت بــه شــدت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد مــی کنــد‪ :‬مــردم گمــان نکننــد کــه بــا یــک‬ ‫بــار ابتــا بــه ایــن بیمــاری‪ ،‬خطر ابتــای دوبــاره وجود‬ ‫نــدارد و حــال انکــه ممکــن اســت همــه افــراد حتــی‬ ‫انهایــی کــه بــه شــدت درگیــر بیمــاری بــوده انــد نیــز‬ ‫مجــدد گرفتــار ان و مبتــا شــوند و پادتنــی کــه در‬ ‫بــدن تولیــد مــی شــود مویــد ایــن نیســت کــه دوبــاره‬ ‫ایــن بیمــاری بــروز و ظهــور نکنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تنهــا راه مصــون مانــدن از ایــن‬ ‫بیمــاری و کاهــش تلفــات ان مانــدن در خانــه‬ ‫اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن امــر بایــد تمــام‬ ‫رفــت و امدهــا را محــدود کنیــم و فقــط بــرای رفتــن‬ ‫بــه ســر کار و خریــد ضروریــات زندگــی از منــزل‬ ‫خــارج شــویم و البتــه حتــی همــان خریدهــا هــم‬ ‫بایــد حتــی المقــدور اینترنتــی باشــد‪.‬‬ ‫وقتی که هشدار کافی نیست‬ ‫بــا همــه توصیــه هــا و هشــدارها و بــا همــه بــی توجهی‬ ‫مــردم‪ ،‬هــم چنــان ایــن ســوال مطــرح اســت کــه چــرا‬ ‫مســووالن فقــط بــه هشــدار بســنده مــی کننــد و چــرا‬ ‫جــدی تــر بــه ایــن مقولــه وارد نمــی شــوند تــا مــردم ایــن‬ ‫بیمــاری را بیشــتر جــدی بگیرنــد و فرامــوش نکننــد کــه‬ ‫کرونــا خطرنــاک تــر از ان اســت کــه گفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫در هــر حــال افزایــش حضــور مــردم در بوســتانها و‬ ‫تفرجگاهای خارج از شــهر‪ ،‬حتی سرپرســت دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی را هــم نگــران کــرده‬ ‫اســت بــه طــوری کــه او مــی گویــد‪ :‬تجمــع مــردم در‬ ‫بوســتان های بــش قــارداش و باباامــان شهرســتان‬ ‫بجنــورد نگــران کننــده اســت و ایــن وضعیــت موجــب‬ ‫افزایــش شــیوع ویــروس کرونــا می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی بــا بیــان اینکــه این روزها شــاهد‬ ‫رفــت و امدهــای خانوادگــی‪ ،‬طبیعــت گــردی و حضــور در‬ ‫بوســتان هــا هســتیم‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬برخــی از افراد به اشــتباه‬ ‫تصــور مــی کننــد‪ ،‬کرونــا بــه پایــان رســیده اســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه هنــوز جامعــه درگیــر مبــارزه بــا ان اســت‪.‬‬ ‫تجمــع مــردم در بوســتان های بــش قــارداش و باباامــان‬ ‫شهرســتان بجنــورد نگــران کننــده اســت و ایــن وضعیــت‬ ‫موجــب افزایــش شــیوع ویــروس کرونــا می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬خوشــبختانه بســیاری‬ ‫از مــردم نیــز بــه ایــن مســایل توجــه مــی کننــد امــا‬ ‫در ایــن بیــن عــده ای نســبت بــه رعایــت توصیــه‬ ‫هــای بهداشــتی بــی توجــه هســتند و بــدون رعایــت‬ ‫دســتورالعمل هــای بهداشــتی تجمــع مــی کننــد در‬ ‫حالــی کــه بــرای شکســتن چرخــه ویــروس همــه بــا‬ ‫هــم بایــد فاصلــه گــذاری اجتماعــی را رعایــت کنیــم و‬ ‫در تجمــع هــا از ماســک اســتفاده و فاصلــه حداقــل‬ ‫‪ ۱.۵‬تــا ‪ ۲‬متــری را رعایــت کنیــم‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه در ابتــدای شــیوع کرونــا در‬ ‫کشــور تــا مــدت هــا جزو اســتانهای ســفید بــود‪ ،‬در اخرین‬ ‫ارزیابــی هــای وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫از اســتان هــای قرمــز کرونایــی اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫شــمار مبتالیــان بــه کرونــا در خراســان شــمالی در‬ ‫هفتــه اخیــر رونــدی افزایشــی بــه خــود گرفتــه کــه بــه‬ ‫گفتــه مســووالن بهداشــتی اگــر بخواهــد بــه ســمت‬ ‫نزولــی شــدن امــار مبتالیــان پیــش بــرود چــاره ای‬ ‫جــز رعایــت پروتــکل هــای وزارت بهداشــت‪ ،‬همــکاری‬ ‫همــه جانبــه مــردم‪ ،‬پرهیــز از تشــکیل تجمعــات و‬ ‫رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــه خصــوص در‬ ‫فعــاالن صنفــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫یعقوبــی نــژاد بــا اشــاره بــه وضعیــت شــیوع‬ ‫کرونــا ویــروس و اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫بــرای مودیــان افــزود‪ :‬تعویــق مهلــت تســلیم‬ ‫اظهارنامــه نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده و‬ ‫فصــل زمســتان‪ 98‬تــا پایــان اردیبهشــت مــاه‬ ‫‪ 1399‬و همچنیــن برخــورداری از بخشــودگی‬ ‫جرایــم مالیاتــی برابــر بــا اخریــن میــزان‬ ‫بخشــودگی مالیاتــی اســفندماه‪ ٬ 98‬تــا‬ ‫پایــان خردادمــاه ‪ 1399‬نیــز جــز مشــوق های‬ ‫مالیاتــی ایــن ایــام هســتند‪.‬‬ ‫تحویل ‪ ۳۲‬واحد‬ ‫پروژه تعاونی مسکن‬ ‫در اسفراین‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫از تحویــل ‪ ۲‬پــروژه تعاونــی مســکن مهــر‬ ‫عمــران دالور و همــت نور اســفراین تا تیرماه‬ ‫ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن دو پــروژه‬ ‫جمعــا ً ‪ ۳۲‬واحــد و دارای پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد اســت کــه مقــرر شــد رونــد اجــرای‬ ‫باقیمانــده پــروژه ازجملــه انشــعابات‪ ،‬نصــب‬ ‫درب و پنجــره و ‪ ...‬نظــارت و کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومــی راه و شهرســازی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬ســید عبدالمجیــد‬ ‫نژادصفــوی در جلس ـه ای کــه در دادگســتری‬ ‫اســفراین بــا حضــور رئیــس دادگســتری‬ ‫شهرســتان اســفراین‪ ،‬رئیــس بانــک مســکن‬ ‫اســفراین و پیمانــکار پــروژه برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ ۲ :‬پــروژه مســکن مهــر عمــران‬ ‫دالور و همــت نــور اســفراین بــرای مــردم‬ ‫شهرســتان اســفراین از اهمیــت باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت و بایــد ســریعا ً پیمانــکار‬ ‫مربوطــه نســبت بــه اتمــام پــروژه اقــدام الزم‬ ‫را انجــام دهــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 250

هفته نامه بازار کسب و کار 250

شماره : 250
تاریخ : 1399/03/12
هفته نامه بازار کسب و کار 249

هفته نامه بازار کسب و کار 249

شماره : 249
تاریخ : 1399/03/06
هفته نامه بازار کسب و کار 246

هفته نامه بازار کسب و کار 246

شماره : 246
تاریخ : 1399/02/22
هفته نامه بازار کسب و کار 245

هفته نامه بازار کسب و کار 245

شماره : 245
تاریخ : 1399/02/15
هفته نامه بازار کسب و کار 244

هفته نامه بازار کسب و کار 244

شماره : 244
تاریخ : 1399/02/08
هفته نامه بازار کسب و کار 243

هفته نامه بازار کسب و کار 243

شماره : 243
تاریخ : 1399/02/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!