هفته نامه بازار کسب و کار شماره 226 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 226

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 226

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 226

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫یکشنبــه ‪ 8‬دی ‪1398‬‬ ‫در گفتگو با هنرمند‬ ‫گلستانی مطرح شد؛‬ ‫الالیی های کتولی‬ ‫هنوز در دل ها‬ ‫غوغا می کنند‬ ‫در میــان اســتان ها و توابــع انهــا‪،‬‬ ‫تالــش و کتــول دو منطقــه شــمالی‬ ‫هســتند کــه موســیقی خــاص خــود را‬ ‫دارنــد‪ .‬محمدرضا برزگر (موســیقیدان‪،‬‬ ‫نوازنــده و پژوهشــگر) یکــی از‬ ‫هنرمنــدان اســتان گلســتان و منطقــه‬ ‫کتــول اســت کــه طــی ســال های‬ ‫گذشــته دو کتــاب «اورشــم» و‬ ‫«نغمه هــای کتولــی» را بــه عنــوان‬ ‫اولیــن منابــع مکتــوب موســیقی‬ ‫کتــول منتشــر کــرده اســت‪ .‬او کــه در‬ ‫ســال ‪ 1380‬گــروه« نجــوای کتــول» را‬ ‫راه انــدازی کــرده و بــه اتفــاق اعضــای‬ ‫ان در جشــنواره های مختلــف شــرکت‬ ‫می کنــد‪ ،‬دربــاره «چکــه ســماع» یکــی‬ ‫از گونه هــای موســیقی محور منطقــه‬ ‫کتــول می گویــد‪ :‬در موســیقی ســازی‬ ‫بخشــی وجــود دارد کــه ان را بــه عنــوان‬ ‫موســیقی رقــص کتــول می شناســیم‬ ‫و بــه «چکــه ســماع» کتولــی معــروف‬ ‫اســت‪ .‬چکــه بــه معنــای دســت زدن و‬ ‫صــدای حاصــل از ان اســت و ســماع‬ ‫نیــز همــان معنــای مرســوم خــود را‬ ‫دارد‪« .‬چکــه ســماع» در دو نــوع زنانــه‬ ‫و مردانــه اجــرا می شــود و اواز نــدارد‬ ‫و موســیقی ان بــی کالم اســت‪ .‬در‬ ‫ادامــه صفحــه ‪8‬‬ ‫«چکــه ‪....‬‬ ‫جامعه اسالمی باید در همه‬ ‫حوزه ها به توان داخلی برسد‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االاول ‪1441‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 26‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫حداقلی بگیران توان پرداخت اقساط مسکن ملی را ندارند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫باید از بخش خصوصی‬ ‫در استان حمایت کرد‬ ‫رئیس انجمن تاالسمی ایران عنوان کرد‪:‬‬ ‫مرگ ‪ ۶۰‬بیمار تاالسمی در سال جاری‬ ‫‪4‬‬ ‫کمبود دارو و قصور نظام درمانی‬ ‫وصال عاشقانه مادر و فرزند‬ ‫با تالش پلیس گلستان‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تعارض با منابع طبیعی‬ ‫بزرگترین مشکل معادن‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری گلستان عنوان کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫امســال هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــرای‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی پیش بینــی‬ ‫شــده کــه قــرار اســت ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫ان بــه شــرکت های دانــش بنیــان اســتان‬ ‫گلســتان اختصــاص داده شــود‪.‬‬ ‫مهــدی غفــاری بــا اشــاره بــه حمایــت‬ ‫از ایده هــا‪ ،‬نواوری هــا و محصــوالت‬ ‫دانش بنیــان اظهــار کــرد‪ :‬مــا در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری گلســتان در ســه قســمت بسترســازی‬ ‫و حمایــت را انجــام می دهیــم‪ .‬نخســت‬ ‫کســانی کــه صرفــا صاحــب ایــده هســتند‪ .‬دوم‬ ‫کســانی کــه بــا کار کــردن بــر روی ایده هــای‬ ‫خــود توانســتند ان را بــه نمونــه اولیــه برســانند‬ ‫و نمونــه محصــول تولیــد کننــد و ســوم هــم‬ ‫کســانی هســتند کــه هــم ایــده دارنــد هــم‬ ‫نمونه ســازی کردنــد و االن بــه مرحلــه فــروش‬ ‫رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان‪:‬‬ ‫روند تولید علم در دانشگاه کشاورزی گرگان سرعت می گیرد‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان گفــت‪ :‬رونــد‬ ‫تولیــد علــم و پژوهش هــای کاربــردی ایــن مرکــز امــوزش عالــی بــا راه انــدازی‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری ســرعت می گیــرد‪.‬‬ ‫علــی نجفــی نــژاد در اییــن نکوداشــت و تجلیــل از پژوهشــگران برگزیــده ایــن‬ ‫دانشــگاه اظهــار کــرد ‪ :‬بــا توجــه بــه مهیــا بــودن زیــر ســاخت هــای ســخت افــزاری و‬ ‫وجــود محققــان برجســته ایــن حــوزه‪ ،‬تاســیس پــارک فنــاوری تخصصــی در دســتور کار‬ ‫جــدی قــرار دارد کــه بــا نهایــی شــدن رایزنــی هــا‪ ،‬شــاهد تاســیس ایــن پــارک در زمینــه‬ ‫تخصصــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محققــان و پژوهشــگران ایــن دانشــگاه در زمینــه تولیــد علــم‬ ‫شــتاب خوبــی دارنــد و تــاش مــی کنیــم بــا ثــروت افرینــی از ایــده چرخــه‬ ‫تولیــد علــم را در ایــن مرکــز علمــی کامــل کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان گفــت‪ :‬از محــل‬ ‫صنــدوق ذخیــره ارزی ‪ ۴۳۰‬هــزار یــورو بــرای خریــد و توســعه تجهیــزات‬ ‫ازمایشــگاهی بــه دانشــگاه ابــاغ شــده و بــه زودی خریــد اقــام و تجهیــزات‬ ‫مــورد نیــاز بــا تمرکــز بــر بهره منــدی از تولیــدات داخلــی اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نجفــی نــژاد ادامــه داد‪ ۲۲ :‬مــورد تالیــف کتــاب‪ ،‬دو مــورد ترجمــه کتــاب‪،‬‬ ‫ارســال ‪ ۱۱۶‬مقالــه بــه همایــش بیــن المللــی و ‪ ۱۸۴‬همایــش ملــی‪ ،‬چــاپ‬ ‫‪ ۲۴۲‬مقالــه ‪ ISI‬و ‪ ۲۲‬ثبــت اختــراع‪ ،‬بخشــی از دســتاوردهای پژوهشــی ســال‬ ‫گذشــته ایــن دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن اییــن موســس اولیــن خانــه طبیعــت ایــران نیــز بــر بهــره منــدی‬ ‫بیشــتر از داده هــای تحقیقــات بــه ویــژه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ایــران در بخــش هــای منابــع طبیعــی و محیــط زیســت‬ ‫تحصیــل کــردگان دانشــگاهی فراوانــی دارد امــا دغدغــه هــای ایــن بخــش در‬ ‫حــال بــزرگ تــر شــدن اســت‪.‬‬ ‫محصــول رســیدند‪.‬‬ ‫وی ایجــاد فضــای کار اشــتراکی بــرای‬ ‫صاحبــان ایده هــا را یــک اولویــت برشــمرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای کســانی کــه نمونه ســازی های‬ ‫انهــا قابلیــت تجاری ســازی داشــته باشــد‬ ‫امــکان حمایــت هــم از ســوی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری و هــم صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫وجــود دارد کــه می تواننــد بــا اســتفاده از‬ ‫حمایــت ایــن مجموعه هــا محصــول خــود‬ ‫را کامــل کننــد و مجوزهــای الزم بــرای‬ ‫محصــوالت شــان را بگیرنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان افــزود‪:‬‬ ‫بــرای کســانی اســت کــه محصــوالت خــود‬ ‫را بــه فــروش اولیــه برســانند تســهیالتی بــا‬ ‫مبلــغ بیشــتر پیش بینــی شــده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫محصــوالت صــادرات محــور نیــز صنــدوق‬ ‫شــکوفایی و نــواوری تســهیالت ویــژه ای‬ ‫پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬امســال هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫منابــع بــرای صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫پیش بینــی شــده کــه قــرار اســت ‪ 20‬میلیــارد‬ ‫تومــان ان بــه شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫اســتان گلســتان اختصــاص داده شــود‪.‬‬ ‫غفــاری بــا اشــاره بــه برگــزاری رویدادهــای‬ ‫اســتارتاپی در اســتان بیــان داشــت‪ :‬بعضــی از‬ ‫اســتارتاپ ها بــه ویــژه در حــوزه ای تــی بــه صــورت‬ ‫شــخصی کار می کننــد کــه جایــی ثبــت و ارائــه‬ ‫نمی شــود‪ .‬بــا اینحــال ‪ 80‬اســتارتاپ در مرکــز‬ ‫رشــد داریــم و ‪ 28‬شــرکت دیگــر هــم داریــم کــه‬ ‫بــا تالش هــا و حمایت هــای صــورت گرفتــه بــه‬ ‫درامدزایــی رســیده و فــروش خوبــی دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان گفــت‪ :‬مــا‬ ‫ردیف هــای تســهیالتی داریــم کــه شــرکت هایی‬ ‫کــه در پــارک یــا در مرکــز رشــد پــارک مســتقر‬ ‫رییس اتاق بازرگانی بجنورد‪:‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬مقصد عمده صادرات خراسان شمالی‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی بجنــورد گفــت‪ :‬ســهم‬ ‫صــادرات خراســان شــمالی بــه افغانســتان ‪ ۲۴‬درصــد اســت کــه بیشــترین‬ ‫ســهم صــادرات اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ســعید پورا ّبــادی اظهــار کــرد‪ :‬در ‪ ۹‬مــاه امســال‪ ۲۴۵ ،‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تــن‬ ‫کاال بــه ارزش ‪ ۷۴‬میلیــون دالر صــادر شــده اســت کــه پــس از افغانســتان‬ ‫کشــورهای هنــد بــا ‪ ۱۸‬درصــد و چیــن بــا ‪ ۸‬درصــد بیشــترین ســهم صادراتــی‬ ‫اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن میــزان صــادرات در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال از لحــاظ‬ ‫ارزش ‪ ۷.۷‬درصــد رشــد امــا از لحــاظ وزنــی ‪ ۵.۸‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی عمــده کاالهــای صادراتــی اســتان را محصــوالت پتروشــیمی‪،‬‬ ‫پالســتیکی‪ ،‬فــوالدی‪ ،‬موادغذایــی‪ ،‬کشــاورزی و مصالــح ســاختمانی دانســت‬ ‫و گفــت‪ ۷۰ :‬درصــد محصــوالت صــادره شــده در بخــش پتروشــیمی‪۱۵ ،‬‬ ‫درصــد در بخــش صنعــت و ‪ ۸‬درصــد هــم در بخــش کشــاورزی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی بیــش از ‪ ۲‬هــزار تــن کاال بــه ارزش ‪۱۵‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار دالر وارد شــده اســت کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه پارســال از لحــاظ ارزش ‪ ۳۰.۸‬درصــد و از لحــاظ وزن ‪۱۸.۷‬‬ ‫درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی کاالهــای وارداتــی را شــامل المــپ روشــنایی‪ ،‬کنتــور گاز‪ ،‬ســوزن ریــل‬ ‫تقاطعــی‪ ،‬برنــج‪ ،‬پــرس هیدرولیــک دندانســازی و فروســیلیکو منگنــز‪ ،‬الکترو‬ ‫ذغالــی و فروکــروم دانســت و گفــت‪ :‬ایــن کاالهــا از کشــورهای چیــن‪،‬‬ ‫ترکیــه‪ ،‬المــان‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬هلنــد و اتریــش وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بازار اوراســیا را که شــامل کشــورهای روســیه‪ ،‬قزاقزســتان‪ ،‬ارمنســتان‪،‬‬ ‫قرقیزســتان و بــاروس اســت بســیار مناســب بــرای برقــرار ارتبــاط دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد از ایــن ظرفیــت بیشــتر بهــره بــرداری کنیــم‪.‬‬ ‫می شــوند می تواننــد از ‪ 6‬تــا ‪ 100‬میلیــون تومــان‬ ‫از ایــن تســهیالت برخــوردار شــوند‪ .‬اگــر شــرکتی‬ ‫بــرای توســعه محصولــش نیاز بــه حمایت مالی‬ ‫داشــته باشــد دالیلــش را بــه مــا اعــام می کند و‬ ‫پــارک حمایت هــای خــودش را انجــام می دهــد‬ ‫کــه اخیــرا ً هــم حمایت هــای خوبــی را در ایــن‬ ‫زمینــه انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حمایــت پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری از تجاری ســازی محصــوالت نواورانــه‬ ‫و دانــش بنیــان اظهارداشــت‪ :‬در زمینــه‬ ‫تجاری ســازی و بازاریابــی شــرکت ها دو‬ ‫اقــدام انجــام می دهیــم‪ .‬برگــزاری دوره هــا و‬ ‫کارگاه هایــی بــرای اشــنایی افــراد بــا فضــای‬ ‫بازاریابــی و مذاکــره و تجاری ســازی و‬ ‫همچنیــن برقــرای ارتبــاط بــا شــتاب دهنده هــا‬ ‫و ســرمایه گذاران از جملــه حمایت هــای‬ ‫پــارک از ایــن شــرکت ها اســت‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫کشف ظرف سفالی مربوط به هزاره سوم در فاروج‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری خراســان شــمالی از کشــف یــک ظــرف ســفالی مربــوط بــه هــزاره‬ ‫ســوم در تپــه تاریخــی «یــام» شهرســتان فــاروج خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین اصغــر قنبــرزاده گفــت‪ :‬در پــی دریافــت گــزارش حفــاری در‬ ‫تپــه تاریخــی روســتای یــام فــاروج‪ ،‬بالفاصلــه بــه همــراه نیــروی یــگان حفاظت‬ ‫از محــل بازدیــد و مــوردی مبنــی بــر حفــاری مشــاهده نشــد امــا در حین گشــت‬ ‫زنــی‪ ،‬قســمتی از ســفال خاکســتری رنگ کــه بــر اثــر بارندگــی و فرســایش خــاک‬ ‫شســته شــده بــود‪ ،‬بــه دســت امــد کــه بــا هماهنگــی معاونت میــراث فرهنگی‬ ‫اداره کل‪ ،‬بــرای انجــام کارشناســی بــه امیــن امــوال تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس کارشناســی انجــام شــده‪ ،‬ظــرف ســفالی مربــوط بــه‬ ‫دوره هــزاره ســوم بــوده اســت کــه بــه مــوزه فــاروج انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫تپــه یــام بــه عنــوان یکــی از کهــن ¬تریــن و گســترده ¬تریــن اســتقرارگاه¬‬ ‫هــای باســتانی خراســان شــمالی‪ ،‬نشــانی از شــکوفایی منطقــه در دوران‬ ‫پیــش از تاریــخ اســت کــه بــه شــماره ‪ ۱۶۵۸۶‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت‬ ‫رســیده و بزرگتریــن محوطــه شناســایی شــده در دره رود اتــرک علیــا در‬ ‫خراســان شــمالی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن محــدوده تاریخــی اثــار چندیــن هــزاره اســتقرار‪ ،‬از دوره پیــش از‬ ‫تاریــخ تــا دوره اســامی را در خــود جــای داده اســت و کاوش هــای علمــی‬ ‫تیــم باســتان شناســی دانشــگاه توریــن ایتالیــا بــر روی ایــن تپــه نشــان‬ ‫دهنــده شــباهت فــراوان فرهنــگ هــای ایــن منطقــه بــا فرهنــگ هــای‬ ‫پیشــرفته دوره مــس‪ ،‬ســنگ و مفــرغ در اســیای مرکــزی اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۶‬هــزار قطعــه از اشــیای تاریخــی در مجموعــه مفخــم خراســان‬ ‫شــمالی وجــود دارد کــه بــه صــورت دوره ای در مــوزه هــای ایــن اســتان بــه‬ ‫نمایــش گذاشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکت هلدینگ‬ ‫اواپزشک منحل‬ ‫شد‬ ‫منحل شد‬ ‫یکشنبه ‪ 08‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪226‬‬ ‫انتقاد رییس انجمن مددکاری ‪:‬‬ ‫از تولید شهروند مجرم‬ ‫بپرهیزیم‬ ‫رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی ایــران ضمــن‬ ‫درخواســت بــر بازنگــری و کاهــش عناویــن مجرمانه از‬ ‫ســوی قــوه قضاییــه‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن کار موجــب می شــود‬ ‫تــا از تولیــد شــهروند‪-‬مجرم کاســته شــود‪.‬‬ ‫ســید حســن موســوی چلــک در گفت وگــو بــا‬ ‫ایســنا بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالتی کــه در‬ ‫کشــور داریــم بــاال بــودن عناویــن مجرمانــه اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن مســاله موضوعــی اســت کــه در تمــام‬ ‫ادوار‪ ،‬کارشناســان حــوزه اجتماعــی‪ ،‬حقوقــی‪،‬‬ ‫کیفــری و‪ ...‬نســبت بــه ان هشــدار داده انــد‪ .‬بــا‬ ‫حضــور اقــای رئیســی هــم ایــن موضــوع مجــدد‬ ‫مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بااشــاره بــه وجــود ‪ 4200‬عنــوان مجرمانــه در‬ ‫کشــور بــر اســاس گــزارش معــاون حقــوق بشــر و‬ ‫امــور بین الملــل وزارت دادگســتری گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫تعــداد امــار باالیــی اســت‪ .‬هفتــه گذشــته نیــز در‬ ‫جلســ ه اقــای رئیســی بــا مســئوالن ســازمان های‬ ‫حــوزه شــهری نکت ـه ای مطــرح شــد کــه از درســت‬ ‫کــردن «شــهروند‪ -‬متخلــف» بپرهیزیــم‪ .‬امــا فکــر‬ ‫مــی کنــم مهمتــر از ایــن موضــوع ‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫ما از درســت کردن «شــهروند‪ -‬مجرم» بیشــتر باید‬ ‫بترســیم و بپرهیزیــم‪ .‬امــار بــاالی ثبــت پرونــده هــا‬ ‫و امــار بــاالی عناویــن مجرمانــه در راســتای درســت‬ ‫کــردن شــهروند‪ -‬مجــرم عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی‬ ‫ایــران‪ ،‬انچــه کــه مــا نیــاز داریــم بازنگــری در ایــن‬ ‫بخــش اســت کــه در برنامــه ششــم توســعه هــم‬ ‫بــه صراحــت مطــرح شــده و دغدغــه اقــای رئیســی‬ ‫هــم بــوده اســت‪ .‬اگرچــه ایــن موضــوع پیــش از‬ ‫ایــن هــم مطــرح شــده بــود امــا اتفاقــی در عمــل‬ ‫نیفتــاد کــه هیــچ‪ ،‬هنــوز هــم درحــال تولیــد عناوین‬ ‫مجرمانــه هســتیم‪ .‬بــه عنــوان عضــوی از یــک‬ ‫تشــکل غیردولتــی انتظــار دارم کــه همانطــور کــه‬ ‫اقــای رئیســی نگــران تربیــت شــهروند‪ -‬متخلــف‬ ‫اســت‪ ،‬نگــران شــهروند‪ -‬مجــرم هــم باشــیم و‬ ‫در ایــن خصــوص تحولــی بــا بازنگــری در قوانیــن‬ ‫صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫موســوی چلــک در ایــن راســتا راهــکار و‬ ‫پیشــنهاداتی نیــز مطــرح کــرد و افــزود‪ :‬بــرای مثــال‬ ‫می تــوان برخــی از جرائــم را بــه «تخلــف» تقلیــل‬ ‫داد تــا بــه ایــن ترتیــب تعــداد مجرمــان را کاهــش‬ ‫داد و شــهروندان بــا عناویــن مجرمانــه متحمــل‬ ‫مجــازات نشــوند‪ .‬واقعیــت ایــن اســت بــاال بــودن‬ ‫عناویــن و پرونده هــای قضایــی‪ ،‬مهملــی بــرای‬ ‫تولیــد «شــهروند‪ -‬مجــرم» اســت‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۱۱‬هزار تبعه‬ ‫خارجی با کمک نهضت‬ ‫«باسواد» شدند‬ ‫رئیــس ســازمان نهضــت ســواداموزی بــا اشــاره‬ ‫بــه ســواداموزی اتبــاع خارجــی گفــت‪ :‬ســازمان‬ ‫نهضت ســواداموزی توانســته از ســال ‪ ۶۳‬تاکنون‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۸۱۱‬هــزار نفــر از اتبــاع خارجــی را در قالــب‬ ‫طرح هــای مختلــف بین المللــی بــا هماهنگــی‬ ‫اداره کل اتبــاع وزارت کشــور و انعقــاد تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد‪.‬‬ ‫شــاهپور محمــدزاده‪ ،‬ضمــن گرامیداشــت‬ ‫ســالروز هفتــم دی مــاه‪ ،‬چهلمیــن ســالگرد‬ ‫تاســیس نهضــت ســواداموزی‪ ،‬گفــت‪ :‬در دهــه‬ ‫اول فعالیــت نهضــت ســواداموزی علیرغــم اینکــه‬ ‫شــرایط کشــور در شــرایط جنگــی بــود‪ ،‬توانســت‬ ‫شــاخص باســوادی کشــور را در سرشــماری ســال‬ ‫‪ ۶۵‬نزدیــک بــه ‪ ۱۴‬درصــد افزایــش دهــد و درصــد‬ ‫باســوادی کشــور از ‪ ۴۷.۵‬درصــد در ســال ‪ ۵۵‬بــه‬ ‫حــدود ‪ ۶۱.۸‬در ســال ‪ ۶۵‬رســید‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در دهــه دوم بــا اجــرای طرح هــای‬ ‫مختلــف و کاربــردی موجب شــد که در سرشــماری‬ ‫ســال ‪ ۷۵‬نــرخ باســوادی در ایــران بــا افزایــش ‪۱۸‬‬ ‫درصــدی بــه ‪ ۸۰‬درصــد برســد‪ .‬ایــن افزایــش در‬ ‫سرشــماری ســال های ‪ ۹۰ ،۸۵‬و ‪ ۹۵‬ادامــه یافــت‬ ‫و اگــر ایــن نــرخ را در گــروه ســنی فعــال جامعــه که‬ ‫از اولویت هــای برنامــه نهضــت ســواداموزی اســت‬ ‫مــورد بررســی قــرار دهیــم‪ ،‬می بینیــم کــه درصــد‬ ‫باســوادی در گــروه ســنی ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۴۹‬ســال طبــق‬ ‫اخریــن سرشــماری مرکــز امــار ایــران در ســال ‪۹۵‬‬ ‫بــه میــزان ‪ ۹۴.۷‬درصــد رســیده اســت و در بــراورد‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بــه بیــش از ‪ ۹۶‬درصــد افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن رشــد حاصــل ‪ ۴۰‬ســال همــت و تــاش‬ ‫همــکاران عرصــه ســواداموزی‪ ،‬اموزشــیاران و‬ ‫امــوزش دهنــدگان و پیشکســوتان و در راس انهــا‬ ‫حضــرت حجــت االســام و المســلمین قرائتــی‬ ‫اســت کــه ســال ها مســئولیت ایــن نهــاد انقالبــی‬ ‫را بــه عنــوان ریاســت ســازمان برعهــده داشــت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات امنای صرفه جویــی ارزی در‬ ‫معالجــه بیمــاران از صــدور دســتور انحــال‬ ‫ت هلدینــگ اواپزشــک خبــر داد و‬ ‫شــرک ‬ ‫گفــت‪ :‬همــه شــرکت های زیرمجموعــه‬ ‫ان نیــز منحــل و صرفــا کارخانــه تولیــدی‬ ‫صنعتــی اواپزشــک در اشــتیان بــه عنــوان‬ ‫شــرکت زیرمجموعه هیات امنا در راســتای‬ ‫حمایــت از تولیــد داخــل بــه فعالیــت خــود‬ ‫ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫مهــدی یوســفی دربــاره جزییــات تعییــن‬ ‫تکلیــف شــرکت های زیرمجموعــه هیــات‬ ‫امنــا اظهــار کــرد‪ :‬پیــرو جلســات اعضــا‬ ‫هیــات امنــا‪ ،‬تصمیماتــی درخصــوص‬ ‫شــرکت های زیــر مجموعــه هیــات امنــای‬ ‫گزارش‬ ‫بررسی وعده ی واگذاری ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی به کارگران و بازنشستگان؛‬ ‫حداقلی بگیران توان پرداخت اقساط مسکن ملی را ندارند‬ ‫ایلنــا نوشــت‪« ،‬طــی ســه ســال اینــده‪ ،‬اجــرای‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد مســکونی بــرای جامعــه کارگــری‪،‬‬ ‫بازنشســتگی و مســتمری بگیر کشــور هدفگــذاری‬ ‫شــده اســت‪ ».‬ایــن اظهــارات را اول دی امســال محمــد‬ ‫شــریعتمداری (وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی)‬ ‫در بحبوحــه اجــرای طــرح مســکن ملــی کــه ثبــت نــام‬ ‫ان در اســتان های مختلــف انجــام شــده‪ ،‬بیــان کــرد؛‬ ‫صحبت هایــی کــه عینــا از طــرف محمــد اســامی (وزیــر‬ ‫راه و شهرســازی) نیــز تکــرار شــد‪.‬‬ ‫قصــه ســاخت مســکن ارزان قیمــت در‬ ‫ایــران ســر دراز دارد‪ .‬در دولت هــای مختلــف‬ ‫طرح هــای مختلفــی در ایــن زمینــه اجــرا‬ ‫شــده اســت کــه یکــی از مهم تریــن و البتــه‬ ‫جنجالی تریــن انهــا طــرح مســکن مهــر اســت‬ ‫کــه هنــوز هــم هــر از گاهــی ســر و صــدا راه‬ ‫می انــدازد‪ .‬در دولــت یازدهــم اعــام شــد کــه‬ ‫بــه دلیــل غیرکارشناســی بــودن مــواردی از‬ ‫ســاخت مســکن مهــر و مشــکالتی کــه در ایــن‬ ‫زمینــه وجــود دارد‪ ،‬دولــت ایــن طــرح را ادامــه‬ ‫نمی دهــد‪ .‬بنــا بــر ایــن شــد کــه دولــت فقــط‬ ‫تعهــدات قبلــی را اجــرا کنــد و ایــن بــه معنــای‬ ‫ان اســت کــه مســکن مهــر جدیــدی ســاخته‬ ‫نمی شــود‪ .‬در شــرایطی کــه هنــوز کار تکمیــل‬ ‫کــردن برخــی از واحد هــای مســکونی مســکن‬ ‫مهــر ادامــه دارد‪ ،‬دولــت دوازدهــم اجــرای‬ ‫طرحــی را کلیــد زده کــه از ان بــا عنــوان مســکن‬ ‫ملــی یــا اقــدام ملــی مســکن یــاد می شــود‪.‬‬ ‫قــرار اســت کارگــران و بازنشســتگان نیــز در‬ ‫جریــان اجــرای ایــن طــرح مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفتــه و صاحــب خانــه شــوند‪.‬‬ ‫یک وعده و هزار اما و اگر‬ ‫بیســتم اذر امســال رســانه ها بــه نقــل از‬ ‫یــک مقــام مســئول در وزارت راه و شهرســازی‬ ‫اعــام کردنــد کســانی کــه نمی تواننــد ماهــی دو‬ ‫میلیــون قســط بدهنــد در طــرح ملــی مســکن‬ ‫ثبت نــام نکننــد‪ .‬انطــور کــه اعــام شــده در‬ ‫طــرح مســکن ملــی وام هایــی از ‪ ۷۵‬تــا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون تو‪.‬مــان پرداخــت می شــود‪ .‬بســته‬ ‫بــه وام پرداختــی و روش تســویه ثبت نــام‬ ‫کننــدگان بایــد از حــدود یــک میلیــون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار تــا بیــش از دو میلیــون تومــان قســط‬ ‫بدهنــد‪ .‬اقســاط در نظــر گرفتــه شــده و بــه‬ ‫ویــژه ســود تعیینــی انتقاداتــی را بــه وجــود‬ ‫اورده اســت؛ برخــی فعــاالن کارگــری می گوینــد‬ ‫بــا بایــن ویژگی هــا بســیاری از کارگــران از دایــره‬ ‫شــمول مســکن ملــی بیــرون می ماننــد‪ .‬اخیــرا‬ ‫علــی اصالنــی (عضــو کانــون عالــی شــوراهای‬ ‫اســامی کار) عنــوان کــرده اســت‪ :‬یکــی از‬ ‫پیش شــرط هایی کــه گذاشــته شــده ایــن اســت‬ ‫کــه کســانی می تواننــد در طــرح ثبت نــام کننــد‬ ‫کــه بتواننــد ماهــی دو میلیــون تومــان قســط‬ ‫بدهنــد‪ .‬در شــرایطی کــه ســال گذشــته شــورای‬ ‫عالــی کار حداقــل دســتمزد کارگــران را یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان تصویــب کــرد‪،‬‬ ‫چطــور از کارگــر حداقــل بگیــر انتظــار داریــم‬ ‫در ســایت ثبت نــام کنــد و ماهــی دو میلیــون‬ ‫تومــان قســط بدهــد؟‬ ‫البتــه مســئوالن وزارت کار در همیــن چنــد‬ ‫روز کــه خبــر اختصــاص ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی بــه کارگــران و بازنشســتگان اعــام‬ ‫شــده‪ ،‬توضیحاتــی ارائــه داده انــد‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫دوم دی امســال ابراهیــم صادقی فــر (معــاون‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی وزیــر کار) بــا اشــاره بــه‬ ‫هدفگــذاری ســاخت ‪ ۲۰۰‬هــزار مســکن کارگــری‬ ‫تــا ســه ســال اینــده در قالــب طــرح اقــدام ملــی‬ ‫مســکن بــا امضــای تفاهم نامــه بیــن وزرای کار‬ ‫و راه و شهرســازی گفــت‪ :‬بــا احتســاب تامیــن‬ ‫بخشــی از مســکن کارگــران‪ ،‬از خــارج از برنامــه‬ ‫اقــدام ملــی چــه بســا بیــش از ایــن میــزان‬ ‫مســکن بــرای گــروه کارگــری‪ ،‬مســتمری بگیــران‬ ‫و بازنشســتگان ســاخته شــود‪.‬‬ ‫او همچنیــن دربــاره تامیــن منابــع مالــی‬ ‫مســکن کارگــران و بازنشســتگان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در نظــر داریــم بــرای ســهم اورده و‬ ‫تســهیالت مســکن کارگــران و بازنشســتگان‬ ‫اقداماتــی انجــام دهیــم کــه البتــه ایــن موضــوع‬ ‫در کارگروهــی مشــترک متشــکل از نماینــدگان‬ ‫وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬بانــک مســکن‪ ،‬ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬بانــک توســعه تعــاون‪،‬‬ ‫بانــک رفــاه کارگــران و صنــدوق توســعه‬ ‫ضمانــت ســرمایه گذاری بخــش تعــاون بایــد‬ ‫تصمیم گیــری شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد همــه چیــز در حــد گمانه زنــی‬ ‫اســت و هنــوز بــه درســتی مشــخص نیســت‬ ‫کــه قــرار اســت ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫وعــده داده شــده بــا چــه ســرمایه اورده ای‪،‬‬ ‫بــه چــه شــکل و بــا مشــارکت چــه نهاد هــا و‬ ‫ســازمان هایی ســاخته شــود؟ انچــه مســلم‬ ‫اســت ایــن اســت کــه طــرح مســکن ملــی بــرای‬ ‫اینکــه تبدیــل بــه مســکن کارگــری شــود نیــاز بــه‬ ‫چکــش کاری دارد‪.‬‬ ‫اذعان به نیاز کارگران به مسکن را به فال‬ ‫نیک می گیریم‬ ‫علیرضــا حیــدری (فعــال کارگــری) می گویــد‪:‬‬ ‫اگــر شــرایط الزم بــرای ثبت نــام در مســکن ملــی‬ ‫را بررســی کنیــم می بینیــم کــه حداقلی بگیــران‬ ‫یــا حتــی کســانی کــه کمــی بیشــتر از حقــوق‬ ‫حداقلــی دریافــت می کننــد توانایــی ثبت نــام را‬ ‫ندارنــد‪ ،‬چــون در پرداخــت اقســاط بــا مشــکل‬ ‫مواجــه می شــوند‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪ :‬وقتــی قــرار باشــد طرحــی‬ ‫در حــوزه تامیــن مســکن کارگــران اجــرا شــود‬ ‫بایــد مــوارد مختلــف را در نظــر بگیریــم تــا‬ ‫کارگــران بتواننــد صاحب خانــه شــوند‪ .‬نیــاز اســت‬ ‫تخفیفاتــی در قیمــت زمیــن داده شــود‪ ،‬یعنــی‬ ‫ســازمان هایی ماننــد بنیــاد مســکن یــا وزارت راه‬ ‫و شهر ســازی زمیــن ارزان قیمــت بــرای ســاخت‬ ‫مســکن کارگــری تامیــن کننــد‪ .‬از طــرف دیگــر بایــد‬ ‫تخفیفاتــی در انشــعبات قائــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال کارگــری بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث‬ ‫اورده اولیــه و همچنیــن تخصیــص وام هــای ارزان‬ ‫قیمــت بــا دوره بازپرداخــت طوالنــی نیــز بایــد‬ ‫تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــود‪ ،‬می گویــد‪ :‬بــه‬ ‫صــورت کلــی مجموعـه ای از عوامــل در قیمــت تمــام‬ ‫شــده مســکن دخیــل اســت‪ .‬ایــن عوامــل بایــد مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفتــه و حمایت هــای الزم صــورت‬ ‫گیــرد تــا نهایتــا کارگــران بتواننــد مســکنی را به دســت‬ ‫اورنــد کــه مناســب وضعیــت درامــدی انهاســت‪.‬‬ ‫او بــه یکــی از روش هایــی کــه می توانــد مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪ ،‬اشــاره و عنــوان می کنــد‪:‬‬ ‫اجــاره بــه شــرط تملیــک روشــی اســت کــه‬ ‫در صــورت اجــرای درســت می توانــد مــورد‬ ‫اســتقبال قــرار گیــرد‪ .‬واحــد مســکونی بایــد‬ ‫ســاخته و امــاده تحویــل باشــد و وقتــی در‬ ‫اختیــار کســی قــرار گرفــت در قالــب عقــود‬ ‫اجــاره بــه شــرط تملیــک کارگــر دریافــت‬ ‫کننــده مســکن‪ ،‬اقســاطی متناســب بــا شــرایط‬ ‫مالــی اش پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫حیــدری بــا بیــان اینکــه مــن فکــر می کنــم‬ ‫راه در ایــن زمینــه طوالنــی اســت‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫مــا فعــا در اول راه هســتیم‪ .‬حــاال کار تــا حــد‬ ‫ثبت نــام پیــش رفتــه و اینکــه فراینــد ســاخت‬ ‫و تحویــل چگونــه باشــد در اینــده مشــخص‬ ‫می شــود‪ .‬طبیعتــا در مســیر اجــرای طــرح بایــد‬ ‫از تشــکل های کارگــری و نماینــدگان کارگــران‬ ‫امام جمعه موقت گرگان‪:‬‬ ‫جامعه اسالمی باید در همه‬ ‫حوزه ها به توان داخلی برسد‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان بــا اشــاره بــه توطئه هــای‬ ‫امریــکا در منطقــه گفت‪:‬جامعــه اســامی بایــد در همــه‬ ‫حوزه هــای اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اجتماعــی مســتقل و‬ ‫وابســته بــه تــوان داخلــی باشــد تــا بتوانــد الگــوی مناســبی‬ ‫بــرای ســایر جوامــع شــود‪.‬‬ ‫حجت‪‎‬االســام قربانعلــی برقــرار در خطبــه هــای نمازجمعــه‬ ‫گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬عربســتان ســعودی بــه مظهــر نفــاق‬ ‫در جهــان اســام تبدیــل شــده و امریــکای پلیــد در دنیــا‬ ‫بــه عنــوان نمــاد کفــر در حــال فتنــه انگیــزی و تفرقــه بیــن‬ ‫کشــورهای اســامی اســت‪.‬‬ ‫در طراحــی ضوابــط اجرایــی پــرس و جــو شــود و‬ ‫از همفکــری و همــکاری انهــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه نظــر می رســد اکنون‬ ‫هــر نــوع گمانه زنــی و قضــاوت زودهنــگام‬ ‫اســت‪ ،‬عنــوان می کنــد‪ :‬اینکــه دو وزارتخانــه‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و مســکن و‬ ‫شهرســازی بــه ایــن واقعیــت اذعــان دارنــد‬ ‫کــه گروه هایــی از کارگــران بــرای خانــه دار‬ ‫شــدن نیازمنــد حمایــت هســتند نکتــه مثبتــی‬ ‫اســت و چنیــن چیــزی را بایــد بــه فــال نیــک‬ ‫گرفــت‪ .‬امیدواریــم اجــرای طــرح هــم خــوب‬ ‫پیــش بــرود‪.‬‬ ‫هزینه مسکن درامد کارگران‬ ‫را می بلعد‬ ‫در ســال های اخیــر زیــاد در ایــن بــاره‬ ‫شــنیده ایم کــه خــرج و دخــل کارگــران بــه‬ ‫هــم نمی خــورد‪ .‬شــکاف عمیــق میــان درامــد‬ ‫و هزینــه باعــث می شــود حداقلی بگیــران و‬ ‫حتــی طیف هــای گســترده ای از کارگــران کــه‬ ‫تــا دو برابــر حقــوق حداقلــی درامــد دارنــد‪ ،‬در‬ ‫هزینه هــای خــود دچــار مشــکل باشــند‪ ،‬چراکــه‬ ‫هزینه هــای حداقلــی خانوار هــای کارگــری‬ ‫تــا ســه برابــر حداقــل حقــوق هــم بــراورد‬ ‫شــده اســت‪ .‬بررســی ها نشــان می دهــد کــه‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از هزینه هــای کارگــران‬ ‫را هزینه هــای مســکن تشــکیل می دهــد؛‬ ‫هزینه هایــی کــه بــا رشــد روز افــزون قیمــت‬ ‫خانــه‪ ،‬اجــاره و رهــن روز بــه روز هــم بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬اگــر مشــکل مســکن کارگــران حــل‬ ‫شــود‪ ،‬کمــک شــایانی بــه معیشــت انهــا شــده‬ ‫اســت‪ .‬بایــد بــه ایــن ســوال دقیقــا جــواب‬ ‫دهیــم کــه مســکن ارزان یعنــی چــه؟ بــا توجــه‬ ‫بــه قیمت هــای میلیــاردی اپارتمان هــا در‬ ‫شــهر های بــزرگ‪ ،‬برخــی عنــوان می کننــد کــه‬ ‫خانــه ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬میلیــون تومانــی ارزان اســت‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه قیمــت چنیــن مســکنی‬ ‫برابــر بــا ایــن اســت کــه یــک کارگــر چهــار یــا‬ ‫شــش ســال حقــوق خــود را بــه صــورت کامــل‬ ‫کنــار بگــذارد کــه عمــا ممکــن نیســت‪ .‬اگــر‬ ‫فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه او قــرار اســت‬ ‫یــک ســوم حقوقــش را بــه مســکن اختصــاص‬ ‫دهــد‪ ،‬یعنــی بــا ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال کار قــادر بــه‬ ‫خریــد خانــه ای ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬میلیونــی اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن بــه شــرطی ممکــن اســت کــه او‬ ‫خانــه را از اول در اختیــار داشــته باشــد‪ .‬در‬ ‫واقــع اینکــه فکــر کنیــم یــک کارگــر بتوانــد یــک‬ ‫ســوم حقوقــش را قســط مســکن بدهــد (یــک‬ ‫ســوم عــدد فرضــی اســت‪ ،‬چنانکــه اقســاط‬ ‫مســکن ملــی در خوشــبینانه ترین حالــت دو‬ ‫ســوم از حقــوق حداقلــی بگیــران را می بلعــد و‬ ‫در مــواردی بیــش از حقــوق ماهانــه یــک کارگــر‬ ‫اســت) و اجــاره خانــه نیــز پرداخــت کنــد‪ ،‬فکــر‬ ‫اشــتباهی اســت‪ .‬در واقــع در شــرایط کاهــش‬ ‫اقســاط مســکن ملــی هــم بایــد مــواردی چــون‬ ‫تحویــل و اجــاره بــه شــرط تملیــک مــد نظــر قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬بــه هــر حــال انچــه مســلم اســت ایــن‬ ‫اســت کــه بــرای کارگــری شــدن مســکن ملــی‬ ‫نیازمنــد اقدامــات اصالحــی زیــادی هســتیم و‬ ‫طــرح بایــد دقیقــا بررســی و چکــش کاری شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــول تاریــخ امریــکا و حکمرانــان ســعودی‬ ‫در پــی ایجــاد شــکاف و نفــاق بیــن مســلمانان جهــان بودنــد‬ ‫و هم اکنــون هــم حکومــت عربســتان همیــن راهبــرد را‬ ‫دنبــال می کننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان بــه ضــرورت پرهیــز از نفــاق‬ ‫و شــکاف در جامعــه اســامی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫مواظــب تحــرکات افــرادی کــه در لبــاس دوســت قصــد‬ ‫ضربــه زدن بــه اســام و نظــام را دارنــد‪ ،‬باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه جامعــه اســامی پیــرو قــران بایــد‬ ‫ســربلندتر از ســایر جوامــع باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬صبــر و اســتقامت‬ ‫بــرای تحقــق ارمان هــای انقــاب و اســام عنصــری تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪ ،‬همــان طــور کــه حضــرت زینــب (س) توانســت بــا‬ ‫صبــوری و اســتقامت اموزه هــای عاشــورا و امــام حســین‬ ‫(ع) را زنــده نگــه دارد مســلمانان هــم می تواننــد بــا تکیــه‬ ‫بــر صبــر و اســتقامت بــه همــه اهــداف ترســیم شــده بــرای‬ ‫صرفــه جویــی ارزی اتخــاذ شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن جلســات مقــرر شــد‬ ‫هلدینــگ اواپزشــک منحــل و شــرکت‬ ‫هایــی کــه قــرار اســت فعالیــت انهــا (تــا‬ ‫زمــان تصمیــم گیــری در خصــوص انحــال‬ ‫انهــا) ادامــه داشــته باشــد مســتقیما تحــت‬ ‫نظــارت هیــات امنــا اداره شــوند ‪.‬‬ ‫تراکم ناعادالنه جمعیت‬ ‫دانش اموزی در‬ ‫کالس های درس‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش بــر ضــرورت‬ ‫برقــراری عدالــت در فضــای اموزشــی در‬ ‫مناطــق مختلــف کشــور تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫توزیــع مناســبی را در همــه مناطــق شــاهد‬ ‫نیســتیم‪ .‬برخــی مــدارس تعــداد کمــی دانــش‬ ‫امــوز دارنــد و برخــی مــدارس بــا جمعیــت‬ ‫متراکــم دانــش امــوزی روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫محســن حاجــی میرزایــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫فضــا و تجهیــزات از ارکان اساســی اســت‬ ‫گفــت‪ :‬فضــا یــک موقعیــت یادگیــری اســت‬ ‫و بــر اســاس ســندتحول بــه مجموعــه ای از‬ ‫محیط هــای یادگیــری متنــوع رســیده ایم‪.‬‬ ‫معمــاری فضــا می توانــد وحــدت گــرا باشــد‬ ‫و بــه ارامــش و تمرکــز کمــک کــرده و جریــان‬ ‫یادگیــری را تســهیل کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارزیایــی واقعــی از‬ ‫عملکــرد نوســازی مــدارس ایــن اســت کــه‬ ‫فضاهــای اموزشــیاش تــا چــه حــد در تعمیــق‬ ‫یادگیــری کمــک کننــده اســت اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ســازمان نوســازی تــاش می کنــد دسترســی‬ ‫عادالنــه همــه احــاد دانــش امــوزان را بــه‬ ‫فضــای مناســب بــرای یادگیــری تســهیل کنــد‪.‬‬ ‫توزیــع مناســبی را در همــه مناطــق شــاهد‬ ‫نیســتیم‪ .‬برخــی مــدارس تعــداد کمــی دانــش‬ ‫امــوز دارنــد و برخــی مــدارس بــا جمعیــت‬ ‫متراکــم دانــش امــوزی روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه‬ ‫ســازمان نوســازی مــدارس بایــد بــا اینــده‬ ‫نگــری و نــگاه بــه مناطقــی کــه محرومیــت‬ ‫بیشــتری دارنــد ایــن توزیــع حغرافیایــی‬ ‫نامناســب را بهینه تــر کنــد عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫هــدف گــذاری ســازمان نوســازی برای امســال‬ ‫استانداردســازی سیســتمهای گرمایشــی برای‬ ‫بخشــی از کالس هــای درس بــود کــه محقــق‬ ‫شــد و امیــدوارم ایــن رونــد ادامــه یابــد و‬ ‫همــه اســتانها بــرای رســیدن بــه اهــداف‬ ‫تعییــن شــده تــاش کننــد‪ .‬صحیــح اســت‬ ‫کــه بــدون اعتبــارات نمی تــوان امــور پیــش‬ ‫بــرد امــا بیــش از ان نیازمنــد خالقیــت و‬ ‫بکارگیــری امکانــات دیگــر هســتیم‪.‬‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه نیــاز‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد مــدارس بــه بازســازی‪ ،‬مقــاوم‬ ‫ســازی و نوســازی مــدارس اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬امیــد اســت امــر تجهیــز و نگــه داری‬ ‫فضاهــای اموزشــی بــا دســتورالعمل نگــه‬ ‫داری مــدارس کــه امــروز ابــاغ شــد رونــق‬ ‫بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه افتتــاح‬ ‫دبیرســتان مانــدگار ایــت اللــه طالقانــی تبریــز‬ ‫گفــت‪ :‬هویــت افــراد در پرتــو شــناختی کــه از‬ ‫ظرفیتهــای خودشــان دارنــد شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫هرچقــدر درک مــا از خودمــان بیشــتر باشــد زمینــه‬ ‫توجهمــان بــه خداونــد عمیقتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دشــمن بــرای کمرنــگ شــدن ایــن هویــت ملــی‬ ‫و دینــی مــا تــاش مــی کنــد‪ .‬موظفیــم شــرایطی‬ ‫را بــه وجــود بیاوریــم کــه نســل مــا خــودش را بــه‬ ‫فرهنــگ قــوی و پربــار متصــل بدانــد‪ .‬توجــه بــه‬ ‫معمــاری ســنتی و اســتمرار ایــن فرهنــگ بــر شــکل‬ ‫گیــری ایــن باورهــا تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهتمــام دولــت بــرای‬ ‫تخصیــص اعتبــارات مناســب در امــوزش‬ ‫و پــرورش گفــت‪ :‬بــرای ســال ‪۲۷۰۰ ،۹۹‬‬ ‫میلیــارد تومــان تضمیــن دولــت اســت کــه‬ ‫متناســب بــا مشــارکت خیریــن بــه ایــن‬ ‫حرکــت مقــدس مدرســه ســازی کمــک کنــد‬ ‫تــا بتوانیــم نیــاز بــه فضــای اموزشــی را هرچــه‬ ‫بیشــتر برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران دســت‬ ‫یابنــد‪.‬‬ ‫برقــرار گفــت‪ :‬زیباتریــن‬ ‫شــکل ثبــت و بندگــی در‬ ‫راه خــدا توســط حضــرت‬ ‫زینــب (س) در صحــرای‬ ‫کربــا بــه نمایــش درامــد‬ ‫و ایــن موضــوع مــی توانــد الگــوی مناســبی بــرای همــه‬ ‫مســلمانان جهــان باشــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان افــزود‪ :‬امــروز در دنیــا مکتــب‬ ‫اباعبداللــه الحســین(ع) روز بــه روز افزایــش پیــدا می کنــد‬ ‫و همــواره امــام حســین(ع) بــه حضــرت زینــب(س) توصیــه‬ ‫مــی کنــد کــه شــما اســیر شــوید ولــی ذلیــل نشــوید و عــزت‬ ‫خــود را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫موضــوع وجــود قرص هــای‬ ‫مشــکوک جاســازی شــده در کیــک‬ ‫کــه ســبب نگرانــی مــردم شــده‪،‬‬ ‫فــروش ایــن محصــول را در بجنــورد‬ ‫تــا ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه خــوار و بــار‬ ‫فروشــان بجنــورد گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫اعــام کســبه مرکــز اســتان‪ ،‬نگرانــی‬ ‫هــا از وجــود قــرص در کیــک‪ ،‬ســبب‬ ‫شــده تــا میــزان خریــد ایــن فــراورده‬ ‫غذایــی بــه صــورت چشــمگیری‬ ‫کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا معماریانــی بــا بیــان‬ ‫اینکه بیشــترین کســادی بــازار کیک‪،‬‬ ‫در بوفــه هــای مــدارس گــزارش شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بعضــا کیــک‬ ‫هــای مــدارس جمــع اوری و بــه‬ ‫انبارهــا بازگردانــده شــده اســت‪.‬‬ ‫قرص های‬ ‫مشکوک‪ ،‬فروش‬ ‫کیک را در بجنورد‬ ‫نصف کرد‬ ‫یکشنبه ‪ 08‬دی ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫در گفت و گو با اقتصاد انالین مطرح شد‪:‬‬ ‫تعارض با منابع طبیعی بزرگترین مشکل معادن‬ ‫وزیر راه و شهرسازی خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز برقی سازی خط اهن‬ ‫گرمسار‪-‬اینچه برون بعد‬ ‫از تعطیالت ژانویه‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی از اغــاز عملیــات‬ ‫برقــی ســازی راه اهــن گرمســار‪-‬اینچه‬ ‫بــرون بعــد از تعطیــات ســال نــو میــادی‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در مذاکــرات مســکو‬ ‫توافــق خوبــی میــان طرفیــن صــورت‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫محمــد اســامی در ائیــن اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی تقاطع هــای کنارگــذر ســاری‬ ‫گفــت‪ :‬مــا هیــچ شــانی جــز خدمتگــذاری‬ ‫نداریــم و بایــد در شــرایط ســخت وظایــف‬ ‫خــود را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط مالــی‬ ‫امســال ‪ ۱۰۰۰‬میلیــارد تومــان در راه هــای‬ ‫اســتان مازنــدران هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم همچنیــن‬ ‫از افتتــاح منطقــه یــک ازادراه تهــران_‬ ‫شــمال و بخشــی از پــروژه تعریــض‬ ‫بزرگــراه هــراز در دهــه فجــر امســال خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬پــروژه جــاده پــل ســفید نیــز‬ ‫از پیشــرفت مطلوبــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی ابــراز امیــدواری‬ ‫کــرد‪ ،‬تکمیــل و بهره بــرداری از ســه‬ ‫تقاطــع کنارگــذر شــمالی ســاری بــه ســیر‬ ‫حرکــت و روان ســازی ترافیــک در کریــدور‬ ‫شــرقی_غربی شــمال کشــور کمــک کنــد‪.‬‬ ‫اســامی همچنیــن در جمــع خبرنــگاران‬ ‫بــا اشــاره طــرح برقــی کــردن راه اهــن‬ ‫گرمســار_اینچه بــرون اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح در دســت پیگیــری قــرار دارد و‬ ‫بــا ســرمایه گذاران در حــال مذاکــره‬ ‫هســتیم ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن پــروژه یکــی از‬ ‫پروژه هــای ضــروری کشــور اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫اســتان های شــمالی متعلــق بــه تمــام‬ ‫مــردم ایــران اســت‪.‬‬ ‫اســامی بــا اشــاره طوالنــی شــدن رونــد‬ ‫مذاکــرات ایــن راه اهــن سریع الســیر‬ ‫گرمســار_اینچه بــرون بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫چنــد هفتــه گذشــته قــرارداد ایــن پــروژه‬ ‫نهایــی شــد و عملیــات اجرایــی بعــد از‬ ‫تعطیــات ســال نــو میــادی از ســوی‬ ‫طــرف خارجــی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه‬ ‫ســهم بــاالی اســتان مازنــدران در‬ ‫راه اهــن سریع الســیر گرمســار_اینچه‬ ‫بــرون ابــراز امیــدواری کــرد‪ ،‬کــه یــک خــط‬ ‫قطــار حومـه ای در مســیر شــمال احــداث‬ ‫شــود تــا مقــداری از بــار ترافیکــی جــاده‬ ‫بــر روی ریــل منتقــل شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مهمتریــن بخــش ایــن‬ ‫پــروژه‪ ،‬ســاری_قائم شــهر بــه طــول‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتــر اســت کــه از یــک ســو تــا‬ ‫ورســک و از طــرف دیگــر تــا اینچــه بــرون‬ ‫و گــرگان ادامــه یابــد‪ .‬ایــن پــروژه باعــث‬ ‫می شــود فرهنــگ حمل ونقــل ریلــی در‬ ‫شــمال کشــور پایه گــذاری شــود‪.‬‬ ‫مصوبه نشست هیئت مقررات زدایی؛‬ ‫دریافت مجوز تاسیس‬ ‫دفتر اسناد رسمی و‬ ‫داروخانه ازاد شد‬ ‫هیــات مقررات زدایــی و تســهیل صــدور مجوزهــای‬ ‫کس ـب وکار‪ ،‬دریافــت مجــوز تاســیس دفتــر اســناد‬ ‫رســمی و داروخانــه را اصــاح و ازاد اعــام کــرد‪.‬‬ ‫در ســی و ســومین نشســت هیــات مقررات زدایــی‬ ‫و تســهیل صــدور مجوزهــای کســب وکار بــه‬ ‫ریاســت وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و بــا‬ ‫حضــور نماینــدگان تشــکل های بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫رفــع انحصــار از مجــوز ســر دفتــری و تاســیس‬ ‫داروخانه هــا اتخــاذ شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در ایــن نشســت در‬ ‫راســتای «اصــاح رویه هــای مرتبــط بــا مجــوز‬ ‫ســردفتری» مقــرر شــد‪ ،‬پــس از کســب موافقــت‬ ‫ریاســت قــوه قضائیــه‪ ،‬ســازمان ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک کشــور بــا همــکاری کانــون ســردفتران و‬ ‫دفتریــاران‪ ،‬شــرایط احــراز صالحیــت بــرای دریافــت‬ ‫مجــوز ســردفتری را تعییــن کــرده و نســبت بــه‬ ‫بارگــذاری اطالعــات صــدور ایــن مجــوز در پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی مجوزهــای کســب و کار اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا توجــه بــه حکــم مــاده ‪ ۹۲‬قانــون‬ ‫اجــرای سیاســت های کلــی اصــل ‪ ۴۴‬قانــون‬ ‫لغو ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر در گلستان‬ ‫بــا فروکــش کــردن مــوج نخســت بیمــاری انفلوانــزا در اســتان گلســتان‪ ،‬ممنوعیــت‬ ‫شــکار پرنــدگان مهاجــر لغــو شــد و محیــط زیســت اســتان اعــام کــرده کســانی کــه مجــوز‬ ‫دریافــت کردنــد فقــط در برخــی روزهــای خــاص می تواننــد اقــدام بــه شــکار کننــد‪.‬‬ ‫همــه ســاله پروانــه شــکار پرنــدگان مهاجــر از اواخــر شــهریور مــاه صــادر می شــد امــا‬ ‫امســال بــه علــت شــیوع بیمــاری انفلوانــزا در اســتان گلســتان کــه طبــق اخریــن امــار‬ ‫‪ 12‬شــهروند در اثــر ان جــان خــود را از دســت دادنــد‪ ،‬شــکار و صیــد پرنــدگان در اســتان‬ ‫بنابــر مصوبــه کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی اســتان تــا اطــاع ثانــوی ممنــوع شــد‪.‬‬ ‫حــاال بــا فروکــش کــردن مــوج نخســت ایــن بیمــاری در اســتان‪ ،‬اداره کل‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت طبــق دســتورالعمل جدیــد اقــدام بــه صــدور مجــوز‬ ‫شــکار پرنــدگان کــرده اســت کــه البتــه براســاس گفته هــای محمدرضــا کنعانــی‪،‬‬ ‫ایــن افــراد فقــط در روزهــای خــاص حــق شــکار دارنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی‪ ،‬مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬همــه ســاله حــدود ‪ 150‬گونــه پرنــده مهاجــر بــرای زمســتان گذرانی وارد‬ ‫اســتان می شــوند کــه فقــط برخــی از گونه هــا قابلیــت شــکار و صیــد را دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبــق دســتورالعمل جدیــد شــکار پرنــدگان فقــط در برخــی روزهــای‬ ‫خــاص امکانپذیــر اســت‪ .‬برهمیــن اســاس شــکار پرنــدگان ابــزی بــرای کســانی‬ ‫کــه دارای مجــوز هســتند فقــط در روزهــای پنج شــنبه و جمعــه و پرنــدگان‬ ‫خشــکی زی نیــز در روز جمعــه مجــاز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ذخیــره ان تعییــن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫وی فرســوده بــودن ماشــین االت معدنــی را‬ ‫مشــکل دیگــر معــادن دانســت و عنــوان کرد‪:‬اگــر بــه‬ ‫معدنــکاران تســهیالتی ارائــه دهند تا ماشــین االت‬ ‫دســته دوم را وارد کننــد‪ ،‬باعــث بازگشــت رونــق بــه‬ ‫معــادن مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی ســجادی طــرح احیــای معــادن کوچک‬ ‫را سیاســت درســتی خوانــد و گفــت‪ :‬طــی‬ ‫جلســه ای قــرار شــد معادنــی را اعضــا کارگــروه‬ ‫مشــخص کننــد و از معــدن داران دعــوت کنیم‬ ‫در جلســات حضــور یابنــد و مشکالتشــان‬ ‫را مطــرح کننــد تــا راهکارهایــی برایشــان‬ ‫اندیشــیده شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال نبــود واحــد‬ ‫فــراوری‪ ،‬ماشــین االت فرســوده و چالــش‬ ‫اساســی مبنــی بــر نســخ کلیــه‬ ‫قوانیــن و مقــررات مغایــر بــا ان‪،‬‬ ‫از انجــا کــه مــاده ‪ ۵‬قانــون دفاتــر‬ ‫اســناد رســمی در مغایــرت بــا‬ ‫حکــم تبصــره ‪ ۲‬مــاده ‪ ۳‬قانــون‬ ‫اصــاح مــواد ‪ ۶ ،۱‬و ‪ ۷‬قانــون‬ ‫اجــرای سیاســت های کلــی اصــل‬ ‫‪ ۴۴‬قانــون اساســی اســت‪ ،‬لــذا‬ ‫مــاده ‪ ۵‬مذکــور نافــذ نیســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬ایــن هیئــت اتخاذ‬ ‫تصمیــم کــرد‪ ،‬پیشــنهاد اصــاح و‬ ‫یــا حــذف مــاده ‪ ۶۹‬قانــون دفاتــر‬ ‫اســناد رســمی بــه دلیــل ایجــاد‬ ‫انحصــار در محیــط کســب و کار‬ ‫بــه مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ارســال شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۶۹‬قانــون‬ ‫دفاتــر اســناد رســمی‪ ،‬در حــال حاضــر‪ ،‬ســردفتران‬ ‫بازنشســته یــا وراث وی می تواننــد شــخص واجــد‬ ‫صالحیــت طبــق مقــررات ایــن قانــون را بــرای تصــدی‬ ‫«دفترخانه خــواه» بــه ســازمان ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫کشــور معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش حاکــی اســت‪ ،‬همچنیــن در ایــن‬ ‫نشســت در راســتای «اصــاح رویه هــای مرتبــط‬ ‫بــا مجــوز تاســیس داروخانه هــا» مقــرر شــد وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی حداکثــر‬ ‫ظــرف ‪ ۳‬هفتــه عناویــن و شناســنامه مجوزهــای‬ ‫ســود شــرکت های صنعتــی چیــن بــا‬ ‫بیشــترین شــتاب ‪ ۸‬ماهــه رشــد کــرد‬ ‫ســود شــرکت های صنعتــی چیــن در مــاه‬ ‫نوامبــر بــا بیشــترین شــتاب خــود در ‪ ۸‬مــاه‬ ‫اخیــر رشــد کــرد‪.‬‬ ‫در مــاه نوامبــر ســود شــرکت های صنعتــی‬ ‫چیــن بــا بیشــترین شــتاب خــود در ‪۸‬‬ ‫مــاه اخیــر رشــد کــرد‪ .‬امــا همچنــان پاییــن‬ ‫بــودن ســطح تقاضــای داخلــی تهدیــدی‬ ‫بــرای درامــد شــرکت ها در ســال اینــده بــه‬ ‫حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫داده هــای اداره ملــی امــار چیــن نشــان‬ ‫داد کــه ســود شــرکت های صنعتــی چیــن‬ ‫در مــاه نوامبــر بــا پــاره کــردن نــوار افــت‬ ‫پیاپــی ‪ ۳‬ماهــه‪ ۵.۴ ،‬درصــد جهــش کــرده و‬ ‫بــه ‪ ۵۹۳.۹‬میلیــارد یــوان (معــادل ‪۸۴.۹۳‬‬ ‫میلیــارد دالر) رســیده اســت‪.‬‬ ‫در مــاه نوامبــر تولیــد و فــروش ســرعت‬ ‫گرفتــه بــود در حالــی کــه تــورم قیمت هــای‬ ‫درب کارخانــه بــا ســرعتی کمتــر افزایــش‬ ‫یافــت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه ســود‬ ‫شــرکت های صنعتــی چیــن در مــاه اکتبــر‬ ‫‪ ۹.۹‬درصــد ســقوط کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــرای بــازه ژانویــه تــا نوامبــر شــرکت های‬ ‫صنعتــی چیــن ‪ ۵.۶۱‬تریلیــون یــوان ســود‬ ‫کردنــد کــه ‪ ۲.۱‬درصــد از مــدت مشــابه در‬ ‫ســال گذشــته کمتــر اســت‪ ،‬امــا ایــن امــار‬ ‫نســبت بــه افــت ‪ ۲.۹‬درصــدی ثبــت شــده‬ ‫در ‪ ۱۰‬مــاه ابتدایــی امســال‪ ،‬نشــان دهنده‬ ‫یــک رونــد بهبــود اســت‪.‬‬ ‫طیار مطرح کرد‪:‬‬ ‫مهار سوداگری با هدایت‬ ‫نقدینگی به بازار سرمایه‬ ‫مجلــس‪،‬‬ ‫اقتصــادی‬ ‫کمیســیون‬ ‫عضــو‬ ‫گفت‪:‬نقدینگــی ســرگردان بــه یکــی از دالیــل‬ ‫اصلــی تــورم و گرانــی بیــش از حــد در بازارهایــی‬ ‫ماننــد مســکن‪ ،‬ســکه‪ ،‬ارز‪ ،‬خــودرو و غیــره تبدیــل‬ ‫شــده کــه بــا ســرمایه گــذاری در بــازار ســرمایه و‬ ‫بــورس مــی تــوان تــا حــد زیــادی از بــازار داللــی و‬ ‫ســرگردانی نقدینگــی مــردم جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫قرجــه طیــار بــا بیــان اینکــه حجــم زیــادی از‬ ‫نقدینگــی در اقتصــادی کشــور ســرگردان اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همیــن موضــوع بــه یکــی از دالیــل اصلــی‬ ‫تــورم و گرانــی بیــش از حــد در بازارهایــی ماننــد‬ ‫مســکن‪ ،‬ســکه‪ ،‬ارز‪ ،‬خــودرو و غیــره تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی افــزود‪ :‬در صورتــی کــه سیاســت هــای‬ ‫هــای حمــل و نقــل از جملــه مشــکالتی اســت‬ ‫کــه بایــد بــا جــذب ســرمایه گــذار خصوصــی‬ ‫بــه ایــن معــادن کمــک شــود تــا احیــا شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عمــده معــادن اســتان‬ ‫بوکســیت‪ ،‬باریــت‪ ،‬کلســیت‪ ،‬گــچ‪ ،‬ســنگ‬ ‫اهــن هماتیتی‪،‬ســنگ مرمریــت ومــس‬ ‫اســت کــه بــه دلیــل نبــود بــازار فروش‪،‬نبــود‬ ‫واحدفــراوری‪ ،‬عیــار کــم مــاده و اکتشــافات‬ ‫ناقــص بیشــتر ایــن معــادن نیمــه تعطیــل یــا‬ ‫تعطیــل شــده اند‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬اگــر ســرمایه گــذار‬ ‫خصوصــی در اســتان بــرای ایجــاد واحدهــای‬ ‫فــراوری جــذب شــود قطعــا معــادن دوبــاره‬ ‫رونــق پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫معاون روابط کار اداره کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫طلب ‪ ۱۷۰‬میلیارد ریالی‬ ‫کارگران خراسان شمالی‬ ‫از پیمانکاران‬ ‫مربوطــه را بــر روی درگاه ملــی مجوزهــای کشــور‬ ‫‪ G۴B.ir‬تکمیــل و بــه روز رســانی کنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬ایــن وزارتخانــه موظــف شــد‪ ،‬حداکثــر‬ ‫ظــرف مــدت دو مــاه نســبت بــه اصــاح ائین نامــه‬ ‫و ضوابــط تاســیس و اداره داروخانه هــا بــا حــذف‬ ‫محدودیت هــای جمعیتــی و جغرافیایــی (حــدود‬ ‫فاصلــه و ســقف تعــداد بــرای صــدور مجوزهــای‬ ‫جدیــد و یــا تمدیــد) مطابــق ارا هیئــت عمومــی‬ ‫دیــوان عدالــت اداری بــا رعایــت مــواد ‪ ۲‬و‪ ۳‬قانــون‬ ‫بهبــود مســتمر محیــط کســب وکار و ابــاغ ان‬ ‫اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫اقتصــادی بــر محــور قــرار گرفتــن بــازار ســرمایه‬ ‫اســتوار شــود و تــاش کنیــم نقدینگــی را بــه‬ ‫ســمت بــازار ســهام هدایــت کنیــم‪ ،‬از یــک طــرف‬ ‫نقدینگــی ســرگردان‪ ،‬اقتصــاد کشــور را تهدیــد‬ ‫نمــی کنــد و از ســوی دیگــر در پــی تامیــن مالــی‬ ‫مناســب بنــگاه هــا از طریــق بــازار ســهام مــی‬ ‫تــوان شــاهد بهبــود وضعیــت صنایــع و اقتصــاد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه ســمت ســرمایه‬ ‫گــذاری در بازارهــای مولــد حرکــت کنیــم‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــا ســرمایه گــذاری در بــازار ســرمایه و‬ ‫بــورس مــی تــوان تــا حــد زیــادی از بــازار داللــی و‬ ‫ســرگردانی نقدینگــی مــردم جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫طیــار بــا اشــاره بــه اینکــه مجلــس بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن مشــوق هایــی بــرای بــازار ســرمایه در‬ ‫برنامــه ششــم زمینــه مناســبی بــرای رونــق تولیــد‬ ‫فراهــم شــده‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در شــرایطی کــه‬ ‫مشــخص شــده ســرمایه گــذاری در بــازار ارز و‬ ‫مســکن ریســک قابــل توجهــی دارد بایــد سیاســت‬ ‫هــای حمایتــی از بــورس بیشــتر مــورد توجــه قــرار‬ ‫بگیــرد تــا مــردم ترغیــب شــوند نقدینگــی را بــه‬ ‫شمـاره ‪226‬‬ ‫پس از سه ماه افت پیاپی؛‬ ‫یــک مقــام مســوول گفــت‪« :‬ســرب‬ ‫و روی البــاغ» هنــوز معــدن نشــده‬ ‫و یــک کانســار اســت کــه در محــدوده‬ ‫محیــط زیســت اســت و مجــوزی‬ ‫برایــش صــادر نشــده لــذا افــراد بــه‬ ‫صــورت غیرمجــاز برداشــت می کننــد‬ ‫کــه باعــث پیــش امــدن حــوادث‬ ‫تلخــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی ســجادی‪ ،‬رییــس نظــام‬ ‫مهندســی معــدن اســتان خراســان‬ ‫شــمالی در گفــت و گــو بــا اقتصادانالین‬ ‫مشــکالت عمــده معــادن اســتان و‬ ‫تمــام معــادن کشــور را تعارضــات بــا‬ ‫منابــع طبیعــی عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫چــرای مرتعــداران بــرای‬ ‫امــروز پروانــه َ‬ ‫معــدن داران معضــل اصلــی شــده‬ ‫اســت‪ .‬معدنــدار بایــد مرتــع دار و‬ ‫دامــدار را پیــدا کنــد و او را راضــی کنــد‬ ‫چــرا را باطــل کنــد کــه بتوانــد‬ ‫تــا گواهــی َ‬ ‫پروانــه بهــره بــرداری بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزارت صمــت بایــد بــا‬ ‫منابــع طبیعــی ایــن مشــکل را برطــرف‬ ‫کننــد در غیراینصــورت معــادن یــک بــه‬ ‫یــک تعطیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســجادی در مــورد ایمــن نبــودن‬ ‫معــدن ســرب و روی البــاغ ســبزوار‬ ‫و کشــته شــدن چندیــن معدنــکار طــی‬ ‫ســال جاری بیــان داشــت‪ :‬نکتــه مهــم‬ ‫ایــن اســت کــه معــدن نشــده و یــک‬ ‫کانســار اســت و داخــل محــدوده محیــط‬ ‫زیســت اســت و مجــوزی صــادر نشــده لــذا‬ ‫افــرادی کــه بــه انجــا می رونــد بــه صــورت‬ ‫غیرمجــاز برداشــت می کننــد کــه باعــث پیــش‬ ‫امــدن چنیــن حــوادث تلخــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس نظــام مهندســی معــدن خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬متاســفانه نظــام مهندســی‬ ‫معــدن اســتان قانونــا نمی توانــد نظارتــی بــر‬ ‫ایــن مــورد داشــته باشــد و وظیفــه محیــط‬ ‫زیســت و ســازمان صمــت اســت کــه بــا‬ ‫بررســی های دقیــق بایــد ایــن مشــکل را‬ ‫برطــرف کنند‪.‬همچنیــن قــرار اســت ایمیــدرو‬ ‫کار اکتشــافی ایــن منطقــه را انجــام دهــد تــا‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫کارگــران مشــغول در پروژه هــای عمرانــی‬ ‫اســتان‪ ۱۷۰ ،‬میلیــارد ریــال از پیمانــکاران‬ ‫مطالبــه دارنــد کــه بیشــترین ان مربــوط بــه‬ ‫بخــش راهســازی اســت‪.‬‬ ‫قربــان نباتیــان گفــت‪ :‬پیگیــری هــای زیــادی‬ ‫بــرای پرداخــت مطالبــات ایــن کارگــران انجــام‬ ‫شــده اســت و امیــد مــی رود تــا ‪ ۴۰‬روز‬ ‫دیگــر‪ ،‬مطالبــات ایــن قشــر بــه صفــر برســد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پیمانــکاران عمرانــی‪،‬‬ ‫متاثــر از شــرایط اعتبــاری‪ ،‬در پرداخــت‬ ‫مطالبــات کارگــران بــه مشــکل برخــورد کــرده‬ ‫انــد کــه البتــه بــا پیگیــری هــای انجــام شــده‪،‬‬ ‫قــول هــای مســاعد بــرای پرداخــت ایــن‬ ‫مطالبــات داده شــده اســت‪.‬‬ ‫نباتیــان شــمار ایــن کارگــران را بیــش از ‪۲‬‬ ‫هــزار نفــر عنــوان کــرد و گفت‪ :‬ایــن مطالبات‬ ‫بیشــتر مربــوط بــه کارگــران پیمانــکاران پروژه‬ ‫هــای راهســازی و یــا سدســازی اســت‪.‬‬ ‫وی در بــاره مطالبــات کارگــران در بخــش‬ ‫خصوصــی اظهــار داشــت‪ :‬خوشــبختانه در‬ ‫اســتان‪ ،‬کارگاه بــا مشــکل بحرانــی بــه لحــاظ‬ ‫معوقــات حقــوق کارگــری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی بــا‬ ‫اشــاره بــه پیگیــری هــای معــاون سیاســی‪،‬‬ ‫امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری بــرای‬ ‫پرداخــت مطالبــات کارگــران گفــت‪ :‬رویکــرد‬ ‫اســتانداری هــم بــر ایــن اســت تــا بــه‬ ‫پرداخــت ایــن مطالبــات شــتاب داده شــود و‬ ‫ایــن قشــر دچــار مشــکل نشــوند‪.‬‬ ‫بــازار ســرمایه ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬تاکیــد کرد‪:‬فرهنــگ ســرمایه گــذاری‬ ‫در بــازار ســرمایه بایــد ترویــج داده شــود و حتــی‬ ‫کســانی کــه اطالعــات کمــی از بــازار ســرمایه‬ ‫دارنــد مــی تواننــد بــا اســتفاده از مشــاوره ی‬ ‫شــرکت هــای تحــت نظــارت ســازمان بــورس‬ ‫ســرمایه گــذاری کننــد‪ ،‬چــرا کــه از ایــن طریــق‬ ‫مــی تــوان بــازار داللــی کاذب را مهــار کــرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نزدیک شدن‬ ‫صنایع کوچک به‬ ‫ظرفیت واقعی‬ ‫در تولید‬ ‫یکشنبه ‪ 08‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪۴۰‬درصــد از ایــن واحدهــا بــا بیــش از‬ ‫‪۶۰‬درصــد ظرفیــت خــود کار می کننــد‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت اظهــار کــرد‪ :‬ثبــات نســبی نــرخ ارز‪ ،‬کمــک هــای ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و احیــای واحدهــای‬ ‫تولیــدی از عواملــی اســت کــه موجــب رونــق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ‪ ۳۰‬درصــد از واحدهــای تولیــدی مســتقر در شــهرک هــای صنعتــی بیــن ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد ظرفیــت‬ ‫خــود تولیــد دارنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪۳۰ :‬درصــد از واحدهــای تولیــدی نیــز کمتــر از ‪۴۰‬درصــد از ظرفیــت خــود تولیــد دارنــد‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪226‬‬ ‫امام جمعه بجنورد‪:‬‬ ‫باید از بخش خصوصی‬ ‫در استان حمایت کرد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬همــه بایــد از بخــش‬ ‫خصوصــی در اســتان حمایــت کننــد زیراکــه اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت ایــن بخــش موجــب توســعه پایــدار در‬ ‫همــه زمینه هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین‪ ،‬ابوالقاســم‬ ‫یعقوبــی‪ ،‬در خطبــه هــای اییــن عبــادی و‬ ‫سیاســی نمــاز جمعــه بجنــورد با اشــاره به گالیه‬ ‫برخــی از فعــاالن اقتصــادی و اتــاق تعــاون‬ ‫مبنــی بــر اینکــه مســووالن انــان را نمــی بیننــد‬ ‫و یــا کمرنــگ دیــده انــد گفــت‪ :‬خیلــی از فعــاالن‬ ‫بخــش خصوصــی‪ ،‬پــول نمــی خواهنــد فقــط‬ ‫میــدان مــی خواهنــد کــه وارد عرصــه شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تــاش اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی در جذب ســرمایه های موسســه ملل‪ ،‬ان را‬ ‫اقــدام ارزشــمند بــرای خدمــت رســانی بــه مــردم ایــن‬ ‫اســتان عنــوان کرد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬بــا پیگیــری هــای‬ ‫اســتاندار‪ ،‬موسســه ملــل‪ ۵۰ ،‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال ســرمایه خــود را بــه ایــن اســتان مــی اورد‪،‬‬ ‫ایــن رقــم بزرگــی اســت کــه مــی توانــد ســبب‬ ‫شــتاب در توســعه باشــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام یعقوبــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســرمایه‬ ‫گــذاری موسســه ملــل‪ ،‬در زمینــه هــای مختلــف‬ ‫کشــت‪ ،‬صنعــت و گردشــگری اســت و مــی توانــد‬ ‫ســبب اشــتغال در ایــن اســتان شــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه فــرا رســیدن ســالروز میــاد حضــرت زینــب(س)‬ ‫و ‪ ۹‬دی‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن بانــوی فــداکار مدیــر بحــران‬ ‫کربــا و ســخنگوی ایــن واقعــه بــود کــه عاشــورا را بــه‬ ‫ســرمنزل مقصــود رســاند‪ ،‬مــردم مــا هــم در جریــان‬ ‫فتنــه ســال ‪ ،۸۸‬بــا رهبــری امــام خامنــه ای‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت خــود جــوش بــه میــدان امدنــد تــا از ســرمایه‬ ‫هــای انقــاب صیانــت کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از انتخابــات ســال ‪ ،۸۸‬بهانــه‬ ‫اوردنــد کــه چــرا رای نیــاورده انــد‪ ،‬رهبــر انقــاب‬ ‫هــر چــه نصیحــت کردنــد‪ ،‬نپذیرفتنــد‪ ،‬حتــی‬ ‫صنــدوق هــا بازشــماری شــد امــا انــان کوتــاه‬ ‫نیامدنــد و دســت بــه فتنــه زدنــد‪ ،‬امــا مــردم بــه‬ ‫میــدان امدنــد و بحــران مدیریــت شــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬در فتنــه‬ ‫ســال ‪ ،۸۸‬برخــی خــواص نمــره مــردودی‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬برخــی چــراغ خامــوش رفتــه و برخــی‬ ‫هــم کــه معلــوم نبــود کــدام طرفــی هســتند‪،‬‬ ‫جفــت راهنمــا رفتنــد امــا مــردم‪ ،‬علیــه فتنــه‬ ‫اقــدام و بحــران را مدیریــت کردنــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫امســال هــم‪ ،‬مــردم بصیــر مــا‪ ،‬در روز ‪ ۹‬دی مــاه‬ ‫در صحنــه حاضــر مــی شــوند تــا ثابــت کننــد کــه‬ ‫پشــتیبان والیــت و انقــاب هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬والیــت یعنــی کوثــر و اســتکبار‬ ‫یعنــی ابتــر‪ ،‬دنیــا مشــاهده کــرد کــه انقــاب‬ ‫تــداوم یافــت و اســتکبار ابتــر مانــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام یعقوبــی گفــت‪ :‬امیــد واریــم تــا این‬ ‫رویدادهــای بیــن المللــی‪ ،‬بجنــورد را بــه مــردم کشــور‬ ‫و دنیــا بشناســاند و از گمنامــی خــارج ســازد‪ ،‬هنــوز‬ ‫هــم بجنــورد بــا بیرجنــد اشــتباه گرفتــه مــی شــود‪،‬‬ ‫بعضــا بســته هــای پســتی مــا بــه بیرجنــد رفتــه و از‬ ‫انجــا بــرای مــا ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫کارها با فکر انحصاری پیش نمی رود‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کار اجــرا بســیار‬ ‫بــزرگ اســت و بــا انحصــاری فکــر کــردن پیــش‬ ‫نمــی رود و ضــروری اســت در ایــن مســیر نــگاه هــا‬ ‫بــزرگ بــوده و همــه پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی در نشســت شــورای مشــورتی‬ ‫جوانــان اظهــار کــرد‪ :‬مــا حــق نداریــم بــه جــز مــردم‪ ،‬نظــام‪،‬‬ ‫حاکمیــت و اجــرای برنامــه هــا بــه چیــز دیگــری فکــر کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــاش بــرای اســتفاده از نیروهــای‬ ‫بومــی در مدیریــت هــا‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر قــرار‬ ‫اســت کســی در ســمتی گمــارده شــود ســعی مــی کنــم‬ ‫وی را بــا توجــه بــه توانایــی هایــش برگزینــم چــرا کــه‬ ‫تجربــه ثابــت کــرده وقتی از دیگران لیســت خواســته‬ ‫مــی شــود‪ ،‬انــان صــاح اســتان را درنظــر نگرفتــه و‬ ‫تنهــا بــه دنبــال منافــع خــود و اطرافیانشــان هســتند‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش مانه و سملقان‪:‬‬ ‫مصرف بنزین در استان گلستان ‪ ۲۵‬درصد کاهش یافت‬ ‫بومی نبودن معلمان این منطقه مشکل افرین شده است‬ ‫بومــی نبــودن و بیتوتــه نکــردن معلمــان حق التدریــس در مانــه و ســملقان مشــکالتی را بــرای حــوزه امــوزش‬ ‫ایــن شهرســتان خراســان شــمالی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش مانــه و ســملقان بــا بیــان ایــن مطلــب بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬دانــش امــوز دارد کــه زیــر نظــر هــزار و ‪ ۹۰۰‬نیــروی فرهنگــی تحصیــل مــی کننــد و‬ ‫از ایــن فرهنگیــان ‪ ۲۰۰‬نفــر حــق التدریســی و غیربومــی هســتند‪.‬‬ ‫بهمــن صفرپــور افــزود‪ :‬نیروهــای حــق التدریــس شهرســتان عمدتــا از بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین و فــاروج‬ ‫تامیــن شــده انــد کــه ســن بــاالی انــان و رفــت و امــد دایــم انــان بــه مناطــق روســتایی‪ ،‬بــه خصــوص در فصــول‬ ‫ســرد ســال‪ ،‬از مشــکالتی اســت کــه حــوزه امــوزش مانــه و ســملقان را رنــج مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم جــذب و جایگزینــی نیروهــای بومــی منطقــه از ســوی امــوزش و پــرورش اســتان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگــر ایــن معلمــان از نیروهــای بومــی منطقــه باشــند دیگــر دغدغــه ای در خصــوص اعزام معلم‬ ‫به روستاها نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هفتــه نهضــت ســواداموزی افــزود‪ :‬ریشــه کــن کــردن بــی ســوادی در مقاطــع ابتدایــی و‬ ‫متوســطه اول و دوم‪ ،‬شناســایی مشــکالت دانــش امــوزان و برطــرف کــردن ان‪ ،‬توجــه ویــژه بــه دانــش امــوزان‬ ‫عشــایر و روســتایی از برنامــه هایــی اولویــت دار ایــن اداره بــرای جلوگیــری از بازمانــدن دانــش امــوزان از‬ ‫تحصیــل اســت‪.‬‬ ‫صفرپــور از فراهــم شــدن زمینــه فعالیــت مدرســه تیزهوشــان در ایــن شهرســتان بــرای ســال اینده خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬دانــش امــوزان مانــه و ســملقانی از هــوش باالیــی برخــوردار بــوده و تاکنــون عناویــن برتــری را در عرصه‬ ‫هــای اســتانی و کشــوری کســب کــرده اند‪.‬‬ ‫رییس مرکز رشد اسفراین‪:‬‬ ‫انعقاد قرارداد‬ ‫‪۹۵‬میلیارد ریالی‬ ‫‪ ۲‬شرکت دانش‬ ‫بنیان اسفراین‬ ‫رییس مرکز رشــد اســفراین گفت‪ ۲ :‬شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان مرکــز رشــد ایــن شهرســتان ‪۱۰‬‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری فناورانــه و قــرارداد‬ ‫خریــد محصــول بــه ارزش ‪۹۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫در بیســتمین نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فــن بــازار کشــور بــا‬ ‫شــرکت ها و ســازمان ها منعقــد کــرد‪.‬‬ ‫مجیــد قربانــزاده اظهــار کــرد‪ :‬شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان بــردار پــرداز هوشــمند کــه در زمینــه‬ ‫نــرم افــزار پایــش هوشــمند ویدئــو و تصاویــر‬ ‫دوربیــن هــای مــدار بســته فعالیــت مــی‬ ‫کنــد توانســت هفــت تفاهــم نامــه فناورانــه‬ ‫و قــرارداد خریــد محصــول بــا فــرودگاه هــای‬ ‫پیــام و کیــش‪ ،‬مرکــز نــواوری شــهرداری‬ ‫تهــران‪ ،‬پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور‪،‬‬ ‫مدیرکل استاندارد خراسان شمالی‪:‬‬ ‫پلمب ‪ ۲‬واحد تولیدی بتن اماده‬ ‫و سنگدانه در شیروان‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه کاهــش ‪ ۲۵‬درصــدی مصــرف بنزیــن در اســتان پــس از اجــرای طــرح‬ ‫ســاماندهی قیمــت ســوخت گفــت‪ :‬تــاش می کنیــم افزایــش قیمــت بنزیــن بهانـه ای بــرای افزایــش‬ ‫قیمــت در ســایر کاالهــا نشــود‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس شــامگاه در هشــتمین جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان گلســتان اظهارداشــت‪ :‬در اذرمــاه‬ ‫امســال نســبت بــه مــاه قبــل ان شــاهد کاهــش ‪ 25‬درصــدی مصــرف بنزیــن در اســتان بودیــم‪ .‬بــا اینحــال تــاش‬ ‫می کنیــم ایــن افزایــش نــرخ بهانـه ای بــرای افزایــش قیمــت در ســایر کاالهــا نباشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تغییــرات قیمتــی کاالهــا در ماه هــای اخیــر گفــت‪ :‬پــس از اجــرای طــرح ســاماندهی‬ ‫قیمــت ســوخت دو گــروه خدماتــی و کاالیــی شــامل حمــل و نقــل و انــواع خوراکی هــا و اشــامیدنی ها‬ ‫افزایــش قیمــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن از امادگــی اســتان بــرای ذخیره ســازی میــوه شــب عیــد در اســتان خبــر‬ ‫داد و افــزود‪ :‬یــک هــزار تــن میــوه شــامل ‪ 400‬تــن ســیب و ‪ 600‬تــن پرتقــال بــرای مصــرف شــب عیــد‬ ‫مــردم اســتان ذخیره ســازی می شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اختصــاص ســهمیه ‪ 150‬تنــی گوشــت منجمــد گوســاله ای بــه اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬این گوشــت‬ ‫در ســطح بــازار بــه قیمــت ‪ 43‬هــزار تومــان توزیــع می شــود‪ .‬براســاس برنامه ریــزی صــورت گرفتــه ‪ 40‬تــن بــه‬ ‫تعاونی هــای کارمنــدی‪ 10 ،‬تــن تعاونی هــای کارگــری‪ 10 ،‬تــن بــرای فرهنگیــان‪ 5 ،‬تــن بــرای بهزیســتی‪ 36 ،‬تــن بــرای‬ ‫راننــدگان و ‪ 49‬تــن نیــز در فروشــگاه های زنجیــره ای عرضــه خواهدشــد‪.‬‬ ‫حق شــناس افــزود‪ :‬ســهمیه ‪ 607‬تنــی شــکر یاران ـه دار نیــز بــه اســتان اختصــاص یافتــه کــه ‪ 350‬تــن بیــن مــردم‬ ‫توزیــع می شــود‪ .‬همچنیــن ‪ 157‬تــن بــرای مصــرف صنعتــی و ‪ 100‬تــن بــرای مصــرف صنفــی پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫پلیــس امنیــت اقتصــادی‪ ،‬ســتاد‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و‬ ‫ســازمان فضایــی ایــران بــه ارزش‬ ‫‪ ۸۵‬میلیــارد ریــال منعقــد کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫طراحــان فراینــد شــیمی ســبز‬ ‫نیــز کــه در زمینــه تولیــد قــرص‬ ‫ضدعفونــی کننــده و تصفیــه‬ ‫کننــده اب فعالیــت مــی کنــد ســه‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری بــه ارزش‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال بــا معاونــت‬ ‫پســماند شــهرداری تهــران‪ ،‬مرکــز نــواوری‬ ‫شــهرداری تهــران و یــک شــرکت از اســتان‬ ‫هرمــزگان امضــا کــرد‪.‬‬ ‫دبیرکل حزب مستقل کار‪:‬‬ ‫فعالیت اقتصادی احزاب باید‬ ‫نهادینه شود‬ ‫قربانــزاده گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۱۵‬واحــد فنــاور‬ ‫در مرکــز رشــد اســفراین مســتقر اســت کــه ‪۶‬‬ ‫واحــد ان دانــش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی‪:‬‬ ‫رکاب زنی‪ ۳۰۰‬دوچرخه سوار‬ ‫خراسان شمالی در روز ایمنی‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی گفــت‪ :‬خــط تولیــدی ‪۲‬‬ ‫واحــد در شــیروان کــه اقــدام بــه تولیــد و توزیــع محصــوالت‬ ‫غیراســتاندارد می کردنــد‪ ،‬پلمــب شــد‪.‬‬ ‫فهیمــه مهمــان نــواز روز اظهــار کــرد‪ :‬کارشناســان ایــن اداره‬ ‫در جریــان بازرســی از واحدهــای تولیــد فــراورده هــای مشــمول‬ ‫اســتاندارد اجبــاری‪ ۲ ،‬واحــد تولیــدی بتــن امــاده و ســنگدانه‬ ‫را بــه دلیــل نداشــتن پروانــه اســتاندارد و عــدم رعایــت مــوارد‬ ‫اســتاندارد در شــیروان پلمــب کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن واحدهــای تولیدی علیرغــم دریافت اخطارهای‬ ‫متعــدد در خصــوص رفــع نواقــص‪ ،‬نســبت بــه دریافــت پروانــه‬ ‫اســتاندارد اجبــاری خــودداری کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫دبیــرکل حــزب مســتقل کار گفــت‪ :‬شــفافیت قانــون در‬ ‫فعالیــت اقتصــادی احــزاب وجــود نــدارد و انتظــار مــی رود‬ ‫کارهــای اقتصــادی احــزاب نهادینــه و جاافتــاده شــود‪.‬‬ ‫علــی عبــادی در نشســت خبــری اظهــار کــرد‪ :‬منابــع مالــی احــزاب‪ ،‬از‬ ‫حــق عضویــت تامیــن مــی شــود‪ ،‬البتــه منابعــی در بودجــه ســالیانه‬ ‫دولــت دیــده مــی شــود امــا بســیار ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫عبــادی گفــت‪ :‬برخــی مســووالن پــس از انکــه رای مــی‬ ‫اورنــد‪ ،‬از حزبــی بــودن اعــام برائــت مــی کننــد و ایــن امــر‪،‬‬ ‫ایــن ذهنیــت را متبــادر مــی کنــد کــه حزبــی بــودن خــوب و‬ ‫پســندیده نیســت‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬دوچرخه ســوار یــک مســیر چهــار کیلومتــری را در بجنــورد‬ ‫بــه مناســبت روز ایمنــی در برابــر زلزلــه و کاهــش بالیــای‬ ‫طبیعــی رکاب زدنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن همایــش بــا شــعار مبــارزه بــا اقلیــم‪ ،‬وظیفــه همگانــی صبح‬ ‫امــروز از محــل روبــروی گلــزار شــهدا تــا فرهنگســرای شــهروند‬ ‫بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫جــواد نظــری افــزود‪ :‬اگاه ســازی بــه مــردم در خصــوص نحــوه‬ ‫مقابلــه بــا حــوادث و بالیــا و از طرفــی توســعه فرهنــگ دوچرخــه‬ ‫ســواری از مهــم تریــن اهــداف ایــن همایــش بــود‪.‬‬ ‫بموجــب شــماره بایگانــی پرونــده اجرایــی ‪9600015‬لــه‪ :‬بانــک کشــاورزی‬ ‫شــعبه گــرگان علیــه ‪:‬شــرکت تولیــدی روغــن نباتــی یگانــه خــزر‪ ،‬بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ ۷۶‬ثبــت شــرکتهای بندرترکمــن (وام گیرنــده و راهــن ) بــه نشــانی؛‬ ‫بندرترکمــن ‪-‬کیلومتــر ‪ ۲۲‬جــاده ترکمــن بــه اق قــا (منطقــه قرنجیــک)‪،‬‬ ‫کــه مــورد رهــن عبــارت اســت از؛ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــه مســاحت ‪( 25000‬بیســت پنــج هــزار) متــر مربــع دارای پــاک ‪۲۳۸‬‬ ‫(دویســت و ســی و هشــت )فرعــی از ‪ ( ۲۳۷‬دویســت و ســی و هفــت )‬ ‫فرعــی از پنجــاه و یــک فرعــی از چهــارده اصلــی واقــع در بخــش پنــج ثبــت‬ ‫بنــدر ترکمــن کــه ســند مالکیــت ان بــه ذیل ثبــت ‪ ۷۲۲۷‬صفحه ‪ ۲۷۸‬دفتر‬ ‫جلــد ‪ ۳۹‬بــه نــام راهــن نامبــرده ثبــت و صــادر شــده مســتند بــه شــماره‬ ‫قــرارداد هــای رهنــی ‪ 84/05/30- ۵۳۷۶‬و ‪ 84/12/27-8105‬و ‪-37481‬‬ ‫‪ 88/09/28‬تنظیمــی دفترخانــه ‪ ۱۱۱‬گــرگان ‪ (،‬بانضمــام کلیــه ملحقــات و‬ ‫منضمــات و متعلقــات و مســتحدثات ) در رهــن بانــک مذکــور قــرار گرفتــه‬ ‫‪،‬کــه حــدود اربعــه پــاک فــوق‪ ،‬وفــق گواهــی دفتــر امــاک بدیــن شــرح‬ ‫مــی باشــد؛ شــماال ً بــه طــول صدوبیســت و پنــج متــر پــی اســت بــه حریــم‬ ‫جــاده بندرترکمــن بــه اق قــا ‪ -‬شــرقا ً بــه طــول دویســت متــر پــی اســت بــه‬ ‫جــاده صحرائــی‪ -‬جنوبــا بطــول صدوبیســت و پنــج متــر پــی اســت به قطعه‬ ‫دوم از تفکیــک مــورد عمــل‪ -‬غربــا بــه طــول دویســت متــر پــی اســت بــه‬ ‫باقیمانــده پــاک پنجــاه و یــک فرعــی از چهــارده اصلــی‪ ،‬کــه بــه علــت عــدم‬ ‫پرداخــت بدهــی منجــر بــه صــدور اجراییــه گردیــده اند ‪،‬تمامــت ملک مورد‬ ‫رهــن توســط کارشناســان رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ‪71756000000‬‬ ‫ریــال( هفتادویــک میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه و شــش میلیــون ریــال‬ ‫)(عرصــه بمیــزان ‪ 7500000000‬ریــال و اعیــان ‪64256000000‬ریــال) کــه‬ ‫قطعیــت یافتــه‪ ،‬بــراورد گردیــده و ملــک مزبــور مربــوط بــه شــرکت وام‬ ‫گیرنــده و راهــن فــوق الذکــر در ادرس ؛بنــدر ترکمــن‪ ،‬جــاده بنــدر ترکمــن‬ ‫بــه اق قــا قبــل از روســتای خوجــه خــان قرنجیــک ضلــع جنوبــی جــاده‬ ‫واقــع بــوده و کــه ملــک یــاد شــده‪ ،‬دارای اعیانــی هــای احداثــی بــه شــرح‬ ‫ذیــل مــی باشــد؛ الــف) ســالن انبــار کنجالــه دو دهنــه ســوله فلــزی پیــش‬ ‫ســاخته هــر دهنــه بــه ابعــاد ‪( 103*18‬بــر حســب متــر) و بــا ارتفــاع بیــن‬ ‫هفــت تــا ده متــر ســقف از خرپــای فلــزی بــا پوشــش ورق کرکــره ای‬ ‫گالوانیــزه کــف ســوله از بتــن مســلح دو درب فلــزی بــه عــرض ‪ ۵‬متــر و‬ ‫بــا ارتفــاع ‪ ۶‬متــر از نــوع ریلــی نصــب شــده و مســاحت ســوله برابــر ســه‬ ‫هزاروهفتصدوهشــت متــر مربــع مــی باشــد ب) ســیلوی دانــه ؛ دو دهنــه‬ ‫ســوله فلــزی پیــش ســاخته هــر دهانــه بــه ابعــاد ‪109*22‬بــر حســب متــر‬ ‫و بــه ارتفــاع بیــن ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۰‬متــر ســقف از خرپــای فلــزی بــا پوشــش ورق‬ ‫گالوانیــزه کــف ســوله از بتــن مســلح دیوارهــای اطــراف اجــری هــر دهنــه‬ ‫دارای یــک درب فلــزی بــه عــرض پنــج متــر و بــا ارتفــاع شــش متــر از‬ ‫نــوع ریلــی بــه انضمــام ســالن سرپوشــیده ای از خرپــای فلــزی بــا پوشــش‬ ‫ورق گالوانیــزه بــه ابعــاد ‪ 6*44‬بــر حســب متــر مــی باشــد مســاحت‬ ‫ســوله برابــر چهارهزاروهفتصدونودوشــش متــر مربــع و مســاحت ســالن‬ ‫سرپوشــیده اضافــه شــده بــه ســوله برابــر دویســت و شــصت چهــار متــر‬ ‫مربــع مــی باشــد –ج) انبــار سرپوشــیده (مابیــن ســالن انبــار کنجالــه و‬ ‫ســیلوی دانــه ) یــک دهنــه انبــار بــه ابعــاد ‪ 103/7*12/5‬بــر حســب متــر و‬ ‫بــا ارتفــاع شــش متــر دیــوار مشــترک بــا ســالن های جانبــی داشــته کــف‬ ‫از بتــن غیــر مســلح ســقف از خرپــای فلــزی بــا پوشــش ورق کرکــره ای‬ ‫گالوانیــزه‪ ،‬مســاحت انبــار برابــر یکهزارودویســت و نودوشــش متــر مربــع‬ ‫مــی باشــد‪ -‬د) تابلــو بــرق ضلــع غربــی ملــک یــک واحــد ســاختمان بــه‬ ‫اســکلت بنایــی بــه مســاحت ‪ ۲۴‬متــر مربــع ســقف بــا زیــر ســازی لولــه و‬ ‫پوشــش ایرانیــت و نمــا بــا انــدود ســیمانی و درب اهنــی جهــت اســتقرار‬ ‫تابلوهــای بــرق مجتمــع بــوده کــه در ســایر قســمتها مشــترک می باشــد‪-‬ه)‬ ‫مخــزن بتنــی و چــاه اب ‪-‬یــک حلقــه چــاه عمیــق مجهــز بــه دســتگاه‬ ‫الکتروپمــپ کــه در زمــان بازدیــد در مرحلــه بهــره بــرداری بــوده و عمومــا ً‬ ‫بــه صــورت مشــاعی بــا ســایر مجموعــه هــای کارخانــه بهــره بــرداری مــی‬ ‫شــود در ضلــع جنوبــی ان یــک واحــد مخــزن بتنــی احــداث شــده کــه‬ ‫مجموعــه چــاه عمیــق و الکتروپمــپ و تابلوهــای بــرق مربوطــه دارای اتــاق‬ ‫سرپوشــیده مــی باشــند‪-‬و) باســکول‪ -‬یــک واحــد باســکول ‪ ۶۰‬تنــی جهــت‬ ‫توزیــن در محــدوده پــاک مســتقر در زمــان بازدیــد در حــال بهره بــرداری‬ ‫بــوده اســت‪.‬ز) اتــاق نگهبانــی ‪ -‬یــک دســتگاه ســاختمان بــا اســکلت بنایــی‬ ‫بــه مســاحت تقریبــی ‪ ۶۰‬متــر مربــع بــا نمــای بیرونــی ســیمان تگری ســفید‬ ‫کــف و دیــواره هــای داخلــی از ســنگ و کاشــی و در و پنجــره الومینیومــی‬ ‫کــه تحــت بهــره بــرداری بــوده اســت‪.‬ح) محوطــه ســازی و دیــوار کشــی‬ ‫دور محوطــه عرصــه کارخانــه؛ چهــل درصــد از ســطح کل پــاک بــه عنــوان‬ ‫فضــای ســبز و مابقــی فضاهــا و معابــر قابــل تــردد وســایل نقلیــه بــا‬ ‫زیرســازی و روســازی و ترکیــب اســفالت و بتــن بــوده و همچنیــن ضلــع‬ ‫شــمالی بــه طــول ‪ ۱۲۵‬متــر دیــوار کشــی اجــری بــا نصــب نــرده و ضلــع‬ ‫غربــی بــه طــول ‪ ۲۰۰‬متــر دیــوار اجــری بــا ارتفــاع دو نیــم متــر اجــرا شــده‬ ‫اســت ضمنــا ً وفــق اعــام کتبــی بانــک بســتانکار ملــک مــورد رهنــی بیمــه‬ ‫مــی باشــد و قدمــت کارخانــه در حــدود ‪ ۱۵‬ســال و در حــال فعالیــت و در‬ ‫یَــد مســتاجر و دارای موافقــت اصولــی و پروانــه بهــره بــرداری و پروانــه‬ ‫حفــر چــاه و امتیــاز گاز و طبــق مجــوز مدیریــت امــور اراضــی پــاک مذکــور‬ ‫از مزروعــی بــه صنعتــی تغییــر کاربــری داده چنانچــه بابــت حــق اشــتراک‬ ‫یــا حــق انشــعاب و مصــرف و بدهــی مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره‬ ‫تــا تاریــخ مزایــده اعــم از ایــن کــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده‬ ‫داشــته باشــد و مبالــغ حــق مزایــده و نیــم عشــر دولتــی زائــد بــر مبلــغ‬ ‫تاریــخ مزایــده اعــم از ایــن کــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده‬ ‫داشــته باشــد و مبالــغ حــق مزایــده و نیــم عشــر دولتــی زائــد بــر مبلــغ‬ ‫مزایــده کــه بــه صــورت نقــدی وصــول میگــردد بــر عهــده برنــده مزایــده‬ ‫مــی باشــد و هزینــه هــای قانونــی وفــق مقــررات وصــول خواهــد شــد لــذا‬ ‫مزایده از ســاعت ‪ ۹‬صبح ‪ ۱۲‬ظهر روز شــنبه مورخه ‪ 98/10/28‬در شــعبه‬ ‫اجــرای ثبــت اســناد بندرترکمــن تشــکیل و از مبلــغ ارزیابــی منــدرج شــروع‬ ‫و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه و واگــذار خواهــد شــد چنانچــه‬ ‫روز مزایــده مصــادف بــا تعطیلــی غیــر رســمی اعــام شــود روز بعــد از‬ ‫تعطیلــی در وقــت اداری در همــان روز و زمــان جلســه مزایــده بــه صــورت‬ ‫حضــوری تشــکیل خواهــد شــد و ایــن اگهــی وفــق اییــن نامــه اجرایــی‪،‬‬ ‫فقــط در یــک نوبــت منتشــر خواهــد شــد و ضمنــا ً اگهــی مزایــده فــوق‬ ‫برابــر مفــاد نامــه شــماره ‪98/09/26-9021/8018/3000‬دادســتان محتــرم‬ ‫عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گلســتان تنظیــم گردیــد م الــف‪-۳۶۴۷:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار اگهــی روز یکشــنبه‪- 98/10/08‬‬ ‫حجت اله تجری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک بندر ترکمن‬ ‫اگهــی ابــاغ مــاده ‪ ۱۸‬اییــن نامــه اجــرا‪ :‬نظــر بــه اینکــه اقــای عبدالقیــوم‬ ‫توکلــی فرزنــد طغــان محمــد متولــد‪ 1364/01/01‬فرزنــد طغــان محمــد‬ ‫بــه شــماره ملــی‪ ۴۹۷۹۷۲۹۲۶۶‬و خانــم هــا عافیــه توکلــی فرزنــد طغــان‬ ‫محمــد متولــد‪ 1362/03/24‬بــه شــماره ملــی ‪2239849819‬و خاطــره‬ ‫توکلــی فرزنــد طغــان محمــد متولــد‪ 1367/08/01‬بــه شــماره ملــی‬ ‫‪4979937683‬و طاهــره توکلــی فرزنــد طغــان محمد متولــد‪1336/01/01‬‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪4970035571‬همگــی بــه نشــانی اق قــا کوچــه قــدس‬ ‫‪ 9‬بــن بســت توکلــی کــد پســتی‪ 4931883515‬و اقــای عبداللــه کــم فرزنــد‬ ‫محمــد بــردی متولــد ‪1341/04/03‬بــه شــماره ملــی‪ 4979073204‬بنشــانی‬ ‫اق قــا خیابــان عیــدگاه کــد پســتی‪ 4931945831‬کــه در ادرس فــوق‬ ‫شناســایی نشــده انــد و برابــر پرونــده اجرایــی کالســه ‪9800092‬اداره ثبــت‬ ‫اســناد اق قــا مبلــغ ‪13145398547‬ریــال کــه از تاریــخ ‪97/07/10‬روزانــه‬ ‫مبلــغ ‪7218949‬ریــال بــه ان اضافــه مــی گــردد بــه بانــک کشــاورزی‬ ‫بندرترکمــن و مبلــغ پنــج درصــد حقــوق دولتــی بدهــکار مــی باشــد چــون‬ ‫ابــاغ واقعــی در ادرس فــوق میســر نگردیــد در اجــرای مــاده ‪ ۱۸‬اییــن نامه‬ ‫اجــرا بــه شــما ابــاغ مــی گــردد کــه نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام‬ ‫نماییــد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت ‪ ۱۰‬روز از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی اجراییــه ابــاغ شــده محســوب و عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات‬ ‫ادامــه خواهــد یافــت ضمنــا ً در صــورت معرفــی ادرس متعهــد از طــرف‬ ‫متعهــد لــه ابــاغ واقعــی انجــام خواهــد شــد‪.‬م الــف‪۳۶۴۵:‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪-‬رئیس ثبت اسنادوامالک اق قال‬ ‫بدیــن وســیله بــه اقــای محمــد اســماعیل شــهیدی فرزنــد محمــد‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ ۴۰۱‬و کــد ملــی‪ 2121808248‬صــادره از گــرگان ســاکن‬ ‫گــرگان گلشــهر ‪ ۲‬پــاک ‪ ۱۰‬منــزل ویالیــی ابــاغ می شــود کــه بانــک‬ ‫پاســارگاد بــه اســتناد قــرارداد بانکــی شــماره ‪3501/400/42493/1‬جهــت‬ ‫وصــول مبلــغ ‪1/032/175/342‬ریــال تــا تاریــخ‪ 98/5/20‬بــه انضمــام‬ ‫خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی‬ ‫طبــق مقــررات علیــه شــما اجراییــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرایــی بــه‬ ‫کالســه‪ 9800682‬در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مامور محل‬ ‫اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای‬ ‫بســتانکار طبــق مــاده ‪ ۱۸‬اییــن نامــه اجــرای مفــاد اجراییــه فقط یــک مرتبه‬ ‫در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی مــی شــود و چنانچــه‬ ‫ظــرف مــدت ‪ ۲۰‬روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گردد‬ ‫نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرایــی جریــان‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬م الــف‪3646:‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گرگان ‪ -‬نعمت اله عظیمی پور‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول( اسناد رهنی)‬ ‫مدیــرکل امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال ‪ ۳۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان از محــل عوایــد موقوفــات در کشــور هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا معممــی در مراســم افتتــاح دفتــر نمایندگــی اوقــاف در ایــن شهرســتان اظهــار کــرد‪ :‬ایــن ســرفصل ها شــامل امــور‬ ‫خیریــه‪ ،‬اموراجتماعــی‪ ،‬عمــران مســاجد‪ ،‬بخــش دارو و درمــان‪ ،‬خیــرات وتعزیه خوانــی اســت‪.‬‬ ‫معممــی گفــت‪ :‬باهــدف کاهــش تصدی گــری و جلــب کمک هــای مردمــی در بقــاع متبرکــه ‪ 500‬مرکــز اجتماعــی‬ ‫فرهنگــی قرانــی (افــق) در کشــور راه انــدازی شــده کــه بایــد ایــن تعــداد بــه دو هــزار مرکــز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از محل‬ ‫عواید موقوفات در‬ ‫کشور هزینه شد‬ ‫شهرستانها‬ ‫یکشنبه ‪ 08‬دی ‪1398‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫‪ ۱۳‬هزار میلیارد ریال اعتبار برای استانداردسازی‬ ‫گرمایش مدارس در سال اتی‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬بــرای ســال ‪ ۱۳ ،۹۹‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫از منابــع شــرکت ملــی گاز‪ ،‬بــه استانداردســازی سیســتم گرمایــش کالس هــای درس اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫هــادی قوامــی در نشســت شــورای برنامــه ریــزی و توســعه خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬انتظــار مــی رود‬ ‫ایــن اســتان هــم بتوانــد از ایــن منابــع بــه خوبــی اســتفاده کنــد‪ ،‬البتــه بــا اقــدام اســتاندار‪ ،‬بخــاری هــای نفتــی‬ ‫از کالس هــای درس ایــن خطــه از کشــور برچیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی افــزود‪ :‬مدیــران بایــد تــاش کننــد تــا از مرکــز‪ ،‬بودجــه‬ ‫صیــد کننــد‪ ،‬برخــی ظــروف مشــترک و منابــع ملــی وجــود دارد کــه دســتگاه هــای اجرایــی بایــد از ایــن‬ ‫ظرفیــت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه طــور مثــال‪ ۲۰ ،‬هــزار میلیــاد در تبصــره ‪ ۵‬بــه وزارت نیــرو اعتبــار داد شــده اســت کــه ‪۵۰‬‬ ‫درصــد ان بــرای اجــرای پــروژه هــای انــرژی نــو و مابقــی بــرای بــرق رســانی اســت‪ ،‬اســتان بایــد گــزارش دهــد‬ ‫کــه از ایــن میــزان چقــدر مــی توانــد جــذب کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای شــرکت ملــی گاز هــم ‪ ۲۶‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار در بودجــه ‪ ،۹۹‬منابــع دیــده شــده‬ ‫اســت کــه نیمــی از ان در ســال اتــی بــه استانداردســازی تجهیــزات گرمایــش مــدارس اختصــاص مــی یابد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬دســتگاه هــای اجرایــی بایــد بــه دنبــال‬ ‫جــذب اعتبــار ملــی باشــند و اگــر در طــول ســال پیگیــری مناســبی در ایــن زمینــه باشــد‪ ،‬مــی تــوان بــه اجــرای‬ ‫پــروژه هــای عمرانــی و توســعه اســتان ســرعت داد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬امســال‪ ۳ ،‬میلیــارد و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اعتبــار از محــل صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی بــرای تبدیــل ‪ ۳۷۰‬هکتــار دی ـم زار‬ ‫کم بــازده بــه یونج ـه زار در ایــن‬ ‫شهرســتان تخصیــص یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی ســیامکی اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬یونجه زارهــا در مناطــق‬ ‫اســطرخی‪ ،‬زو‪ ،‬کوســه‪،‬‬ ‫نامانلــو و ربــاط در بخــش‬ ‫مرکــزی‪ ،‬ســرحد و قوشــخانه‬ ‫ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی میــزان تولیــد علوفــه‬ ‫در هــر هکتــار را بــه طــور‬ ‫میانگیــن‪ ۱۲۰ ،‬کیلوگــرم‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫از محــل مدیریــت پایــدار‪ ،‬پــروژه ممیــزی مرتــع‬ ‫در ســطح ‪ ۱۲‬هکتــار در ‪ ۶‬ســامان عرفــی شــامل‬ ‫ســرداب‪ ،‬ســرانی‪ ،‬جنــگاه‪ ،‬ســرداراباد‪ ،‬ربــاط و‬ ‫شــناقی علیــا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ا غاز طرح ساختار قامتی بانوان‬ ‫در ‪ ۲۰‬روستای شیروان‬ ‫رییــس هیــات ورزش روســتایی و بــازی هــای بومــی و محلــی‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬طــرح ســاختار قامتــی بانــوان در ‪ ۲۰‬روســتای‬ ‫ایــن شهرســتان از روز شــنبه اغــاز شــده اســت کــه اجــرای ان‬ ‫بــه مــدت ســه مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫باقــر مرســل بــه اجــرای دو مرحلــه ای ایــن طــرح اشــاره و اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در مرحلــه اول ســاختار قامتــی ‪ ۵۰۰‬نفــر از زنــان و دختــران‬ ‫باالی ‪ ۱۶‬ســال ‪ ۱۰‬روســتای شهرســتان بررســی می شــود‪.‬‬ ‫وی از جملــه عوامــل ناهنجــاری هــای ســاختار قامتــی در‬ ‫شهرســتان را نــوع ســبک زندگــی‪ ،‬کار زیــاد و مشــکالت ناشــی‬ ‫از بــارداری دانســت ‪.‬‬ ‫رییس خانه مطبوعات خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪ ۲۳۵‬فعال رسانه ای در استان فعالیت می کنند‬ ‫رییــس خانــه مطبوعــات خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هم اکنــون در ایــن اســتان ‪ ۲۳۵‬فعــال رســانه ای فعــال‬ ‫اســت کــه بیشــتر ان هــا در رســانه های مکتــوب و خبرگزاری هــا فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫علــی خادمــی از اغــاز بــه کار هیــات منصفــه مطبوعــات در خراســان شــمالی خبــر داد و گفــت‪ ۲۹ :‬رســانه‬ ‫دارای مجــوز در خراســان شــمالی فعالیــت مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰‬پایــگاه خبــری و چهــار روزنامــه‬ ‫شــامل روزنامــه هــای اتــرک‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬اتفاقیــه و نســیم فعــال و دارای مجوزنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ‪ ۲۹‬رســانه دارای مجــوز‪ ،‬چهــار فصلنامــه‪ ،‬پنــج ماهنامــه‪ ۶ ،‬هفتــه نامــه و دو هفتــه نامــه نیــز‬ ‫در خراســان شــمالی چــاپ مــی شــوند‪.‬‬ ‫خادمــی بــا بیــان ایــن کــه خبرگزارهــای فــارس‪ ،‬رســا‪ ،‬ایلنــا‪ ،‬ایرنــا‪ ،‬تســنیم‪ ،‬برنــا‪ ،‬انــا‪ ،‬مهــر‪ ،‬ایپنــا‪ ،‬ایکنــا‪،‬‬ ‫ایســنا‪ ،‬پانــا‪ ،‬شبســتان‪ ،‬دانشــجو و علــم و فنــاوری نیــر در ایــن اســتان فعالیــت مــی کننــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫روزنامــه هــای کشــوری نیــز ‪ ۴۰‬نمایندگــی در خراســان شــمالی دارنــد کــه در مجمــوع ‪ ۸۶‬رســانه مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس خانــه مطبوعــات خراســان شــمالی بــا وجــود ایــن کــه برخــی روزنامــه هــای خراســان‬ ‫شــمالی چــاپ نمــی شــوند امــا چــون هنــوز مجــوز ان هــا لغــو نشــده نــام ان هــا در ســامانه مطبوعــات‬ ‫کشــور دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و از جملــه اســتان هایــی اســت کــه شــاخص مطبوعــات و‬ ‫رســانه هــای ان وضعیــت خوبــی نــدارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ســی و یکمیــن اســتان از نظــر تعــداد رســانه هــای دارای مجــوز اســت و بــه ازای هــر ‪۴۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۷۱‬نفــر یــک رســانه دارای مجــوز دارد‪.‬‬ ‫ســیامکی افــزود‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۸۲‬درصــد‬ ‫از مراتــع ایــن شهرســتان معــادل ‪ ۲۳۲‬هــزار‬ ‫هکتــار‪ ،‬ممیــزی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫شــیروان بــا اشــاره بــه دیگــر اقدامــات انجــام‬ ‫شــده حــوزه مرتــع گفــت‪ :‬امســال ‪ ۸۰‬هکتــار‪،‬‬ ‫کپــه کاری در حوضــه کوســه بــا اعتبــار ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال و احــداث یــک بــاب چشــمه‬ ‫ابشــخور در میالنلــوی علیــا بــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫اعتبــار انجــام شــد‪.‬‬ ‫گســتره شهرســتان شــیروان ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اســت کــه ‪ ۲۹۰‬هــزار هکتــار ان بــه صــورت منابــع‬ ‫طبیعــی تجدیــد شــونده و ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار جــزو‬ ‫اراضــی مســتثنیات قانونــی شــخصی شــامل‬ ‫زمیــن هــای زراعــی‪ ،‬بــاغ هــا‪ ،‬جــاده هــا و‬ ‫محوطــه هــای روســتا و شــهرها اســت‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫حمایت از تولید داخلی نهاده های‬ ‫کشاورزی‬ ‫سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬از تولیــد داخلــی‬ ‫نهاده هــای کشــاورزی شــامل کــود‪ ،‬واکســن‪ ،‬مکمل هــا‪ ،‬بــذر‬ ‫و افتکش هــا حمایــت می کنیــم و هیــچ انحصــاری در حــوزه‬ ‫تامیــن نهاده هــای کشــاورزی نداریــم‪.‬‬ ‫عبــاس کشــاورز در جلســه خــود اتکایــی در تولیــد نهاده هــای‬ ‫کشــاورزی بــا همــکاری معاونــت علمــی‪ ،‬فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری کــه در وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تــاش داریــم در تولیــد برخــی نهــاده هــای کشــاورزی همچــون‬ ‫واکســن های طیــور‪ ،‬مکمــل ابزیــان و افتکش هــا از تــوان‬ ‫شــرکت های خصوصــی و دانــش بنیــان بــرای تولیــد داخــل ایــن‬ ‫محصــوالت بهــره بگیریــم‪.‬‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫خراسان شمالی از نان خورترین استانها است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اســتان جــزو مناطــق بــا ســرانه بــاالی مصــرف نــان‬ ‫اســت و بــر ایــن اســاس در تعییــن قیمــت نــان بایــد شــرایط اقتصــادی و رضایتمنــدی مــردم‬ ‫مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی‪ ،‬در نشســت کارگــروه ســاماندهی ارد و نــان اســتان بــا تاکیــد بــر رعایــت‬ ‫متــوازن حقــوق مــردم و نیــز نانوایــان در نــرخ گــذاری نــان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بــی تردیــد افزایــش یکبــاره‬ ‫قیمــت نــان اثــاری را متوجــه دهــک پاییــن جامعــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی‪ ،‬ســرانه مصــرف ارد در ایــن اســتان از‬ ‫میانگیــن کشــوری ان باالتــر و شــمار نانوایــی هــای ایــن خطــه نیــز بیــش از اســتانداردهای کشــوری اســت‪.‬‬ ‫ســرانه مصــرف ارد یارانــه ای در ایــن اســتان ‪ ۸.۳‬کیلوگــرم و ســرانه مصــرف ارد یارانــه ای و ازاد نیــز در‬ ‫مجمــوع ‪ ۹.۶‬کیلوگــرم اســت و حــال انکــه ســرانه مصــرف ارد در کشــور ‪ ۷.۵‬تــا ‪ ۸‬کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی اظهــار داشــت‪ :‬در چنــد ســال اخیــر افزایــش قابل توجهــی در قیمــت نــان اســتان صــورت‬ ‫نگرفتــه اســت ولــی بــر خــاف تصــور صنــف نانوایــان‪ ،‬ایــن عــدم افزایــش محــدود بــه ایــن اســتان‬ ‫نیســت و در اســتان هــای دیگــر نیــز چنیــن بــوده اســت و البتــه کســی منکــر خدمــات فعــاالن ایــن‬ ‫عرصــه بــرای رفــاه عمومــی مــردم اســتان نیســت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای نرخ گــذاری جدیــد نــان در اســتان‪،‬‬ ‫نیازمنــد جلســات تخصصــی در راســتای تجزیــه قیمتــی ایــن فــراورده هســتیم کــه در نخســتین گام‬ ‫بایــد ســنجید کــه الزامــی بــرای افزایــش قیمــت وجــود دارد و در گام دوم چگونگــی ایــن افزایــش‬ ‫بایــد بررســی شــود‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا تاکیــد بــر جایــگاه نــان در ســبد غذایــی مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی‬ ‫حاکــم بــر جامعــه‪ ،‬صــرف تمرکــز بــر بحــث قیمــت نــان منطقــی و معقوالنــه نیســت و بایــد‬ ‫راهکارهــای دیگــری چــون کاهــش هزینــه قبــوض اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬کاهــش مالیــات هــا و افزایــش‬ ‫ســهمیه ارد بــرای رعایــت حقــوق نانوایــان را در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تغییــر نــرخ نــان نیازمنــد تهیــه یــک بســته پیشــنهادی جدیــد بــا تجیزیــه و تحلیــل‬ ‫علمــی قیمــت و در نظــر گرفتــن تحمــل اقتصــادی مــردم بــا همــکاری خــود صنــف نانوایــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام عالــی دولــت دربــاره ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی بــرای تاســیس کارخانــه ارد‬ ‫فــاروج نیــز گفــت‪ :‬اگــر طــرح هــای ســرمایه گــذاری در راســتای قطــب هــای تولیــد و تکمیــل زنجیــره‬ ‫تولیــد اســتان باشــد‪ ،‬بایــد مــورد حمایــت و پذیــرش قــرار گیــرد ولــی بایــد بــه ســرمایه گــذاری هــا‬ ‫ســمت و ســویی در راســتای توســعه صنایــع تبدیلــی اســتان بدهیــم‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه بــه ریاســت اســتاندار برگــزار شــد‪ ،‬معــاون برنامــه ریــزی اســتاندار‪ ،‬رییســان‬ ‫ســازمان هــای صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬مدیــر شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان‪ ،‬رییــس اتــاق اصنــاف مرکــز‬ ‫اســتان و رییــس هیــات مدیــره اتحادیــه نانوایــان خراســان شــمالی حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫رییس اداره منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری شیروان‪:‬‬ ‫تبدیل دیم زارهای‬ ‫کم بازده شیروان‬ ‫به یونجه زار‬ ‫زمان ازادسازی سهام عدالت‬ ‫مشخص شد‬ ‫رییــس ســازمان خصوصــی ســازی گفــت‪ :‬ســهام عدالــت حداکثــر تــا‬ ‫ابــان ســال ‪ ۹۹‬ازادســازی می شــود و در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫علیرضــا صالــح اظهــار داشــت‪ :‬ازادســازی ســهام عدالــت از دســتورات‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســت و بــه طــور قطــع اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان خصوصــی ســازی‪ ،‬یکــی از اهــداف اصــل ‪ ۴۴‬قانــون‬ ‫اساســی را تشــویق مــردم بــرای ســرمایه گذاری در بــورس ذکــر کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬امیدواریــم ایــن امــر هــر چــه زودتــر بــا ازادســازی ســهام‬ ‫عدالــت محقــق پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه زمــان پرداخــت ســود ســهام عدالــت خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬امیدواریــم از اوایــل اســفند ســال جــاری ســود ســهام‬ ‫عدالــت بــه مــردم واریــز شــود‪.‬‬ ‫ایت الله رئیسی مطرح کرد؛‬ ‫کمبود فضای فیزیکی و نیروی انسانی‬ ‫یکی از علل مهم اطاله دادرسی‬ ‫ایــت اللــه رئیســی در بازدیــدی از پیــش اعــام نشــده از دادگســتری شهرســتان های پیشــوا و‬ ‫ورامیــن‪ ،‬بــر کمبــود فضــای فیزیکــی و نیــروی انســانی یکــی از علــل مهــم اطالــه دادرســی تاکیــد و‬ ‫خواســتار رفــع ایــن مــوارد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه بــه صــورت از پیــش اعــام نشــده بــه شهرســتان های پیشــوا و ورامیــن ســفر‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن ســفر ایــت اللــه رئیســی بــا حضــور در ســاختمان های دادگســتری پیشــوا و ورامیــن از‬ ‫نزدیــک بــا مراجعیــن دیــدار و در جریــان نقطــه نظــرات و دیدگاه هــای کارمنــدان دســتگاه قضائــی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش اولیــه ارســال شــده‪ ،‬در ایــن دیدارهــا و در بازدیــد از ســاختمان دادگســتری‬ ‫شهرســتانهای پیشــوا و ورامیــن‪ ،‬مهمتریــن مشــکل قابــل مشــاهده کــه باعــث اطالــه دادرســی و‬ ‫نوبت هــای رســیدگی بعضــا ً طوالنــی در رســیدگی بــه پرونده هــا شــده بــود کمبــود فضــای فیزیکــی‬ ‫و نیــروی انســانی بــود‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪:‬‬ ‫سهمیه بنزین معلوالن و جانبازان مشخص شد‬ ‫مدیــر برنامــه ریــزی شــرکت پاالیــش و پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫دربــاره میــزان ســهمیه بنزیــن معلــوالن و جانبــازان توضیحاتــی داد‪.‬‬ ‫شــهرام رضایــی مدیــر برنامــه ریــزی تلفیقــی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی دربــاره‬ ‫ســهمیه بنزیــن افــراد دارای معلولیــت اظهــار کــرد‪ :‬ســهمیه بنزیــن افــرادی کــه کارت ســوخت‬ ‫ان هــا بــه عنــوان جانبــازان و معلــوالن تاییــد شــده از همیــن مــاه ‪ ۱۰۰‬لیتــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خودروهــای پــاک ویــژه معلــوالن عــاوه بــر ‪ ۶۰‬لیتــر ســهمیه شــخصی‪ ۴۰ ،‬لیتــر‬ ‫بیشــتر دریافــت می کننــد و بــرای خودروهــای دوگانــه ســوز نیــز عــاوه بــر ‪ ۳۰‬لیتــر شــخصی‪۴۰ ،‬‬ ‫لیتــر دیگــر تخصیــص داده شــده اســت کــه در مجمــوع ‪ ۷۰‬لیتــر می شــود‪.‬‬ ‫رضایــی تصریــح کــرد‪ :‬کارت ســوخت برخــی از افــراد دارای معلولیــت و جانبــاز کــه از نــوع کارت‬ ‫ســوخت جانبــازان و معلــوالن نیســت‪ ،‬بایــد تغییــر کنــد‪ ،‬البتــه ســهمیه بــه کارت ســوخت ان هــا‬ ‫واریــز می شــود و تــا زمانــی کــه کارت جدیــد را دریافــت کننــد بــرای ان هــا ذخیــره می شــود‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪226‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاداسالمی‬ ‫استان گلستان‪:‬‬ ‫بدهی ‪ 45‬میلیارد‬ ‫تومانی بنیاد شهید‬ ‫گلستان به دانشگاه ازاد‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاداســامی اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬برخــی دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی فرزنــدان شــاهد و‬ ‫ایثارگــر هســتند کــه طبــق قانــون رایــگان‬ ‫تحصیــل می کننــد و ایــن هزینــه بایــد از‬ ‫ســوی بنیــاد شــهید و امورایثارگــران تامیــن‬ ‫شــود کــه مطالبــات مــا از بنیــاد شــهید ‪45‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام ســیدعلی طاهــری در‬ ‫نشســتی خبــری بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪6‬‬ ‫مرکــز و ‪ 6‬واحــد دانشــگاهی در اســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬متاســفانه برخــی افــراد در‬ ‫گذشــته شــهریه خــود را منظــم پرداخــت‬ ‫نمی کردنــد و همیــن ســبب انباشــت شــهریه‬ ‫انهــا شــد در حالیکــه ایــن افــراد توانســتند‬ ‫مــدرک خــود را بگیرنــد و فــارغ التحصیــل‬ ‫شــوند‪ .‬در حــال حاضــر مطالبــات مــا در‬ ‫ایــن بخــش ‪ 22‬میلیــارد تومــان اســت کــه‬ ‫بــا تدابیــر الزم بخشــی از ان گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی اقــزود‪ :‬در ســال تحصیلــی جــاری‬ ‫بیــش از ‪ 26‬هــزار و ‪ 500‬دانشــجو در‬ ‫مقاطــع مختلــف در ایــن دانشــگاه‬ ‫تحصیــل می کننــد کــه ‪ 37‬درصــد کل‬ ‫دانشــجویان اســتان را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش رشــته های‬ ‫تحصیلــی دانشــگاه ازاد اســتان گفــت‪:‬‬ ‫تعــداد رشــته محل هــا از مقطــع کاردانــی تــا‬ ‫دکتــری از ‪ 640‬رشــته در دو ســال قبــل بــه‬ ‫‪ 681‬رشــته محــل افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاداســامی اســتان بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬حــدود ‪ 444‬عضــو هیئــت علمــی‬ ‫داریــم کــه در مقایســه بــا اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی دانشــگاه های اســتان‪ ،‬ایــن دانشــگاه‬ ‫‪ 33‬درصــد اعضــای هیئــت علمــی اســتان را‬ ‫در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫وی بــه فعالیت هــای پژوهشــی دانشــگاه‬ ‫ازاداســامی در اســتان اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ 18‬هســته فنــاور‪ 4 ،‬مرکــز رشــد‪7 ،‬‬ ‫واحد فناور و ‪ 4‬شــرکت دانش بنیان در دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی اســتان فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫طاهــری افــزود‪ :‬در دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی اســتان ‪ 170‬هکتــار زمیــن‪10 ،‬‬ ‫ســالن ورزشــی‪ ،‬دو اســتخر سرپوشــیده‬ ‫بــه مســاحت ‪ 4500‬مترمربــع‪ 7 ،‬ســالن‬ ‫امفــی تئاتــر و غیــره داریــم کــه عــاوه‬ ‫بــر دانشــجویان ســایر شــهروندان نیــز از‬ ‫خدمــات ان برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنانش بــه‬ ‫موضوعــات کارافرینــی و طرح هایــی کــه‬ ‫دانشــگاه ازاداســامی بــرای تبدیــل شــدن‬ ‫بــه دانشــگاه نســل ســوم دارد‪ ،‬اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در دو ســال اخیــر ‪ 5‬شــرکت‬ ‫دانش بنیــان در دانشــگاه ازاداســامی‬ ‫اســتان راه انــدازی کــه و در ایــن مــدت‬ ‫‪ 4‬محصــول دانش بنیــان نیــز رونمایــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاداســامی اســتان گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن مــدت توانســتیم تجاری ســازی یکــی‬ ‫از محصــوالت دانش بنیــان را کــه تولیــد شــکر‬ ‫از گیــاه اســتویا اســت را در دســتور کار قــرار‬ ‫دهیــم کــه اکنــون هــم بــرای تولیــد انبــوه بــا‬ ‫ســرمایه گذاران در حــال رایزنــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســراهای‬ ‫نــواوری در دانشــگاه ازاداســامی اســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬هــدف مــا از راه انــدازی ایــن‬ ‫ســراها توســعه فعالیت هــای کارافرینــی‬ ‫اســت‪ .‬دانشــگاه ازاداســامی براســاس‬ ‫طــرح پایــش ( پژوهــش اثرگــذار یکپارچــه‬ ‫شــبکه ای) بــه ســمت شناســایی مهمتریــن‬ ‫چالش هــای کشــور و ارائــه راهــکار بــرای‬ ‫رفــع انهــا در قالــب پایان نامه هــا و تالیــف‬ ‫کتــاب رفتــه اســت‪.‬‬ ‫طاهــری بــا اشــاره بــه حمایــت معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از‬ ‫طــرح پایــش در دانشــگاه ازاداســامی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬تــاش می کنیــم زمینــه‬ ‫حمایــت تســهیالتی از فعالیت هــای‬ ‫کارافرینــی و دانش بنیــان را در دانشــگاه‬ ‫فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تلفات‬ ‫انفلوانزا به‬ ‫‪ ۱۰۸‬نفر رسید‬ ‫یکشنبه ‪ 08‬دی ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪226‬‬ ‫همه با هم برای انتخاب یک فرد اصالح در خانه ملت با یک چهره جوان حضور پای صندوق های رای خواهیم یافت ‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫رئیس انجمن تاالسمی ایران عنوان کرد‪:‬‬ ‫مرگ ‪ ۶۰‬بیمار تاالسمی در سال جاری‬ ‫سالمت‬ ‫‪ ۲۵/۹‬درصد بانوان‬ ‫اختالل روانی دارند‬ ‫معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬بــا مــرگ دو مبتــا بــه انفلوانــزا در هفتــه‬ ‫گذشــته‪ ،‬تعــداد کل تلفــات ایــن بیمــاری از اول مهــر مــاه تــا کنــون بــه ‪ ۱۰۸‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫علیرضــا رئیســی افــزود‪ :‬مــوج ابتــا بــه بیمــاری انفلوانــزا در کشــور فروکــش کــرده و هفتــه گذشــته ‪ ۲۳۲‬مــورد‬ ‫بســتری بیمــاران تنفســی را در کشــور داشــتیم‪.‬‬ ‫حســین عرفانیــان رئیــس اداره مراقبــت از بیمــاری هــای واگیــر وزارت بهداشــت هفتــه گذشــته گفتــه بــود‪ :‬همــه‬ ‫مــوارد فــوت ناشــی از انفلوانــزا افــرادی بودنــد کــه بیمــاری زمینــه ای داشــتند و مــرگ برخــی عــم بــه دلیــل تاخیــر‬ ‫در مراجعــه بــه پزشــک‪ ،‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس گــروه ارتقــای ســامت‬ ‫فرهنگســتان علــوم پزشــکی کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه در حــال حاضــر در‬ ‫کشــور حــدود ‪ ۲۵/۹‬درصــد بانــوان از‬ ‫اختــاالت افســردگی و اضطــراب رنــج‬ ‫می برنــد‬ ‫کامــران باقــری لنکرانــی رئیــس‬ ‫گــروه ارتقــای ســامت فرهنگســتان علــوم‬ ‫پزشــکی کشــور اظهــار کــرد‪ :‬زنــان بــه نســبت‬ ‫مــردان از حساســیت روحــی‪ ،‬روانــی بیشــتری‬ ‫برخوردارنــد بــه طــوری کــه می تواننــد بیشــتر‬ ‫در معــرض اســیب های روانــی از جملــه‬ ‫افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬نگرانــی و اختــاالت‬ ‫اشــتها قــرار گیرنــد همچنیــن کودکانــی کــه از‬ ‫مادرانــی بــا اختــاالت روانــی بســیار بــه دنیــا‬ ‫می اینــد‪ ،‬بیشــتر در معــرض اختــاالت روانــی‬ ‫و ابتــا بــه افســردگی و اســترس هســتند‪ ،‬ایــن‬ ‫در حالیســت کــه احتمــال شکســت تحصیلــی‬ ‫در ایــن افــراد بــه نســبت کــودکان همســن‬ ‫خــود نیــز بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه در حــال حاضــر در‬ ‫کشــور حــدود ‪ ۲۵/۹‬درصــد بانــوان از اختالالت‬ ‫افســردگی و اضطــراب رنــج می برنــد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن در حالیســت کــه بــا افزایــش ســن زنــان‬ ‫اختــاالت نیــز بــه مــرور بــا افزایــش رو بــه‬ ‫رو هســتند و در صــورت بــی توجــه بــه ان‬ ‫می توانــد تاثیــرات منفــی در زندگــی افــراد‬ ‫برجــای گــذارد ‪.‬‬ ‫رفع افسردگی دوران‬ ‫دانشجویی با مشاوره‬ ‫یــک روانشــناس گفــت‪ :‬افســردگی روحــی‬ ‫و روانــی ناشــی از مســائل مــادی در دوران‬ ‫دانشــجویی بــا مشــاوره حــل می شــود‪.‬‬ ‫قربانعلــی تنگ شــیر‪ ،‬نایــب رئیــس انجمــن‬ ‫متخصصــان روابــط عمومــی ایــران و اســتاد‬ ‫دانشــگاه وروانشــناس در خصــوص افســردگی‬ ‫دانشــجویان اظهــار کــرد‪ :‬دانشــجویان‬ ‫می تواننــد بــا مشــورت کــردن و از بیــن بــردن‬ ‫مشــکالت خــود‪ ،‬از بــه وجــود امــدن افســردگی‬ ‫پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬عواملــی همچــون دوگانگــی محیــط‬ ‫خانــواده و تحصیــل‪ ،‬نداشــتن شــناخت‬ ‫کافــی از دانشــگاه و تضاد هــای فرهنگــی بــا‬ ‫ســایر دانشــجویان‪ ،‬مشــکالت خانوادگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و اخالقــی و مشــکالت روحــی‪،‬‬ ‫روانــی و اجتماعــی ناشــی از تحصیــل در‬ ‫دانشــگاه های دور از محــل زندگــی نیــز بــه‬ ‫ناهنجــاری و اســیب های هرچــه بیشــتر در‬ ‫بیــن دانشــجویان می انجامنــد کــه یکــی از ایــن‬ ‫مــوارد افســردگی اســت‪ .‬تنــگ شــیر گفــت‪ :‬در‬ ‫همیــن راســتا کارشناســان و متخصصــان علــم‬ ‫روانشناســی معتقدنــد حفــظ بهداشــت روانــی‬ ‫در دانشــجویان اهمیــت بســیاری دارد چراکــه‬ ‫از ایــن طریــق دانشــجو توانایی هــای خــود‬ ‫را بازمی شناســد و می توانــد بــا اســترس ها‬ ‫و فشــار های معمــول زندگــی شــخصی یــا‬ ‫دانشــجویی اش کنــار بیایــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬یافته هــا نشــان می دهنــد‬ ‫کــه افســردگی شــایع ترین نــوع اختــاالت‬ ‫روانــی در بیــن دانشــجویان اســت؛ بــه طــوری‬ ‫کــه میــزان افســردگی در بیــش از یک پنجــم‬ ‫دانشــجویان در ســطحی باالتــر از متوســط‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس انجمــن متخصصــان روابــط‬ ‫عمومــی ایــران تصریــح کــرد‪ :‬نبــودن اگاهــی‬ ‫در انتخــاب رشــته تحصیلــی و محــل تحصیــل‪،‬‬ ‫نداشــتن امنیــت شــغلی و اینــده مبهــم و‬ ‫کمبــود امکانــات رفاهــی می توانــد ســبب‬ ‫مشــکالت اعصــاب و روان و حتــی افســردگی‬ ‫در دانشــجویان شــود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در امار هــای رســمی افســردگی‬ ‫دانشــجویان در حــدود ‪۴۰‬درصــد اســت کــه‬ ‫نســبت بــه ‪ ۲‬ســال قبــل رشــد تصاعــدی پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫تنــگ شــیر بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــجویان‬ ‫بــه عنــوان قشــر فرهیختــه جامعــه‪ ،‬در اینــده‬ ‫مســئوالن کشــور را تشــکیل می دهنــد ابــراز‬ ‫کــرد‪ :‬شــیوع افســردگی در دانشــجویان بــا‬ ‫توجــه بــه اینــد انهــا‪ ،‬واقعــا ً اســف بار اســت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــه اعتقــاد مــن تمــام ایــن مســائل‬ ‫بــه مشــکالت و بحران هــای مــادی در جامعــه‬ ‫برمی گــردد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت‪ :‬بیشــتر‬ ‫اســیب هایی کــه در ســطح دانشــگاه ها وجــود‬ ‫دارد و منجــر بــه ناهنجاری هــای روحــی در‬ ‫بیــن دانشــجویان می شــود‪ ،‬در ‪ ۲‬زمینــه‬ ‫هویتــی و ســازگاری اســت‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه ضــرورت حضــور مشــاوره‬ ‫در دانشــگاه اظهــار کــرد‪ :‬کارشناســان علــوم‬ ‫رفتــاری و مشــاوره معتقدنــد کــه در هــر مقطــع‬ ‫زمانــی ممکــن اســت یک شــخص چه دانشــجو‬ ‫و چــه کارمنــد یــا خانـه دار‪ ،‬بــرای شــناخت بهتــر‬ ‫خــود و مواجهــه بــا نگرانی هایــش‪ ،‬بــه کمــک‬ ‫یــک مشــاور یــا درمانگــر نیازمنــد شــود‪.‬‬ ‫کمبود دارو و قصور نظام درمانی‬ ‫مهین نورافروز‬ ‫رئیــس انجمــن تاالســمی ایــران از مــرگ ‪۶۰‬‬ ‫بیمــار تاالســمی در ســال جــاری بــه دلیــل کمبــود‬ ‫دارو و قصــور نظــام درمانــی خبــر داد‪.‬‬ ‫یونــس عــرب» رئیــس انجمــن تاالســمی ایــران‬ ‫در گفت وگــو بــا ایلنــا‪ ،‬در رابطــه بــا کمبــود منابــع‬ ‫خونــی مــورد نیــاز بــرای بیمــاران تاالســمی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بیمــاران تاالســمی کشــور در گروه هــای‬ ‫مختلــف خونــی بــا کمبــود خــون مواجــه‬ ‫هســتند‪ ،‬چنیــن شــرایطی الزم اســت‪ ،‬اهــدای‬ ‫خــون جــدی گرفتــه شــود‪ ،‬در برخــی از مراکــز‬ ‫اهــدای خــون کشــور‪ ،‬بیمــاران تاالســمی منبــع‬ ‫خونــی الزم را دریافــت نمی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬هزار بیمار تاالسمی‬ ‫به فراورده های خونی‬ ‫نیازمندند‬ ‫عــرب بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۲۳‬هــزار بیمــار‬ ‫تاالســمی نیازمنــد بــه فراورده هــای خونــی در‬ ‫ِ‬ ‫کشــور داریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن افــراد بطــور مــداوم و‬ ‫‪ ۲۰‬روز یــک بــار نیاز منـد ِ دریافــت خــون هســتند‪.‬‬ ‫ســازمان انتقــال خــون در فصــل ســرما بــا‬ ‫کاهــش اهداکننــدگان خــون مواجــه می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن تاالســمی ایــران در تشــریح‬ ‫نیــاز خونــی بیمــاران تاالســمی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫درخواســت مــا ایــن اســت کــه بانــوان و جوانانــی‬ ‫کــه در بــازه ســنی ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۵‬ســال هســتند‪،‬‬ ‫بــرای اهــدای خــون و کمــک بــه بیمــاران‬ ‫تاالســمی اقــدام کننــد‪ .‬ســازمان انتقــال خــون‬ ‫کمبــود فراورده هــای خونــی را بــه پالســما‬ ‫محــدود می کنــد‪ ،‬امــا بیمــاران مــا کــه خــون‬ ‫کامــل دریافــت می کننــد نیــز بــا کمبــود روبــرو‬ ‫شــده اند‪ .‬بــرای رفــع نیــاز بیمــاران تاالســمی‪،‬‬ ‫الزم اســت بیمــاران در مراکــز انتقــال خــون‪،‬‬ ‫خــون کامــل اهــدا کننــد؛ بــه عبــارت دقیق تــر‬ ‫اگــر از انهــا خواســته شــد پالکــت اهــدا کننــد‪،‬‬ ‫اعــام کننــد کــه قصــد اهــدای خــون کامــل‬ ‫را دارنــد‪.‬‬ ‫بالغ بر ‪ ۲‬هفته است که با کمبود خون‬ ‫روبرو هستیم‬ ‫وی در خصــوص جغرافیــای کمبــود فراورده های‬ ‫خونــی کامــل در کشــور گفــت‪ :‬در وضعیــت‬ ‫ِ‬ ‫کنونــی تهــران‪ ،‬اصفهــان و بخش هایــی از جنــوب‬ ‫کشــور‪ ،‬کمبــود خــون بــرای بیمــاران تاالســمی‬ ‫داریــم‪ .‬در ایــن مناطــق بیمــاران بــا مشــکل روبــرو‬ ‫هســتند‪ .‬البتــه کمبــود خــون بصــورت مقطعــی‬ ‫پیــش می ایــد‪ ،‬امــا بالــغ بــر ‪ ۲‬هفتــه اســت کــه‬ ‫مــا بــا کمبــود خــون روبــرو هســتیم‪.‬‬ ‫اگر کمبودهای دارویی را جدی نگیریم‪،‬‬ ‫مرگ و میر افزایش می یابد‬ ‫عــرب در ارتبــاط بــا امــار مــرگ و میــر در‬ ‫بیمــاران تاالســمی گفــت‪ :‬ســال گذشــته حــدود‬ ‫‪ ۹۰‬بیمــار تاالســمی فــوت کردنــد و امســال ایــن‬ ‫امــار بــه ‪ ۶۰‬نفــر رســیده اســت‪ .‬دارو و درمــان‬ ‫اســتاندارد می توانســت از فــوت انهــا جلوگیــری‬ ‫کنــد‪ .‬بنابرایــن بخشــی از ایــن مــرگ و میــر بــه‬ ‫خاطــر قصــور نظــام درمانــی اســت‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫تــوان پزشــکی امــروز اجــازه می دهــد یــک بیمــار‬ ‫تاالســمی عمــر کامــا عــادی داشــته باشــد و بــه‬ ‫عبــارت دیگــر پذیرفتــه نیســت بیمــاری بــه دلیــل‬ ‫تاالســمی فــوت کنــد‪ .‬عمــده ایــن مــرگ و میــر‬ ‫بخاطــر کمبــود دارو اســت‪ .‬اگــر ایــن کمبودهــا را‬ ‫جــدی نگیریــم مــرگ و میــر افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫فوت جوان ‪ ۲۰‬ساله مبتال به تاالسمی‬ ‫به «قصور مدیریتی» برمی گردد‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد کمبــود داروهــای‬ ‫بیمــاران خــاص جــدی گرفتــه شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه‬ ‫هیــچ عنــوان نمی توانیــم بگوییــم ایــن مــرگ‬ ‫و میــر در جمعیــت تاالســمی شــایع اســت‪.‬‬ ‫فــوت بیمــاران افزایــش داشــته اســت‪ .‬اینکــه‬ ‫یــک جــوان ‪ ۲۰‬ســاله مبتــا بــه تاالســمی فــوت‬ ‫دیوان عدالت اداری اعالم کرد‬ ‫مرخصی زایمان پزشکان زن‬ ‫همان ‪ ۹‬ماه باقی می ماند‬ ‫دیــوان عدالــت اداری بــا لغــو مصوبــه محاســبه چهــار ماهــه شــدن‬ ‫مرخصــی زایمــان مــادران پزشــک متخصــص در دوره تعهــد خدمــت‪،‬‬ ‫اعــام کــرد کــه مرخصــی زایمــان بــرای همــه مــادران شــاغل همــان ‪۹‬‬ ‫مــاه اســت و وزارت بهداشــت حــق نــدارد ان را بــه ‪ ۴‬مــاه تقلیــل دهــد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دیــوان عدالــت اداری اعــام کــرد‪ ،‬در پــی شــکایت از‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی و درخواســت ابطــال بنــد‬ ‫دوم بخشــنامه شــماره ‪ ۴۰۴/۱۰۰‬تاریــخ ‪ ۱۷/۵/۹۴‬وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی مبنــی بــر تقلیــل مــدت زمــان مرخصــی زایمــان مــادران پزشــک‬ ‫متخصــص کــه در دوره انجــام طــرح صاحــب فرزنــد مــی شــوند‪ ،‬از ‪ ۹‬مــاه بــه ‪۴‬‬ ‫مــاه و محاســبه همیــن ‪ ۴‬مــاه در ســنوات دوره تعهــد خدمتــی طــرح دســتیاری‬ ‫تخصصــی‪ ،‬هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری پــس از بحــث و بررســی‪،‬‬ ‫مصوبــه مــورد شــکایت را تبعیــض نــاروا و مخالــف بنــد نهــم اصــل ســوم قانــون‬ ‫اساســی دانســت و رای بــه ابطــال ان داد‪.‬‬ ‫بنابراین مرخصی زایمان بانوان متخصص پزشک همان ‪ ۹‬ماه خواهد بود‪.‬‬ ‫هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری همچنیــن بــا بررســی ارای متعــارض‬ ‫شــعب ایــن دیــوان بــا صــدور رای وحــدت رویــه اعــام کــرد‪ :‬مرخصــی زایمــان جــزء‬ ‫مــدت تعهــد خدمــت طــرح پزشــکان محســوب نمــی شــود و بانــوان متخصــص‬ ‫پزشــک مــی بایســت تعهــد خدمــت دوره دســتیاری تخصصــی خــود را بــدون‬ ‫محاســبه مرخصــی ‪ ۹‬ماهــه زایمــان تکمیــل کننــد‪.‬‬ ‫می کنــد بــه هیــچ عنــوان طبیعــی نیســت‪ .‬هــر‬ ‫چقــدر مــا کمبــود دارو را منعکــس می کنیــم و‬ ‫درخواســت می کنیــم کــه ایــن کمبودهــا جــدی‬ ‫گرفتــه شــود‪ ،‬ترتیــب اثــری نمی بینیــم‪ .‬ایــن‬ ‫بی توجهــی اگــر ادامــه پیــدا کنــد‪ ،‬بــا مرگ ومیــر‬ ‫بیشــتر بیمــاران تاالســمی روبــرو خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مسئولی که نمی تواند نیاز بیماران را به‬ ‫دولت گوشزد کند‪ ،‬چرا بر مسند نشست ‬ ‫ه‬ ‫است؟!‬ ‫عــرب خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســئوالن در ایــن‬ ‫رابطــه می تواننــد کمبــود بودجــه را بهانــه کننــد‪،‬‬ ‫امــا بایــد بــه انهــا بگوییــم کــه اگــر نمی توانیــد‬ ‫نیــاز بیمــاران را بــه دولــت گوشــزد کنیــد‪ ،‬چــرا بــر‬ ‫مســند نشســته اید‪ .‬اگــر یــک مســئول نمی توانــد‬ ‫جوابگــو باشــد‪ ،‬نبایــد مســئولیت را قبــول کنــد‪.‬‬ ‫ایــن گونــه شــده اســت کــه مقــام مافــوق‬ ‫می گویــد‪ ،‬بایــد بــا ایــن بودجــه و امکانــات‬ ‫بســازید و در ایــن بیــن کســی مســئولیت‬ ‫را می پذیــرد کــه بگویــد چشــم و صدایــش‬ ‫درنمی ایــد‪ .‬وزیــر ســابق حداقــل در ایــن رابطــه‬ ‫ســروصدایی می کــرد و در نهایــت دیــد کــه بــا‬ ‫ایــن امکانــات نمی توانــد‪ ،‬جوابگــوی مــردم‬ ‫باشــد و تــرک پســت کــرد‪.‬‬ ‫رییس بنیاد امور بیماری های خاص‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۱۷‬هزار نفر از خدمات بنیاد‬ ‫بیمار ی های خاص برخوردارند‬ ‫رییــس بنیــاد امــور بیماری هــای خــاص گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪ ۲۱۷‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر‬ ‫در کشــور از خدمــات حمایتــی ایــن بنیــاد بهره منــد هســتند کــه بیشــترین ان بــا‬ ‫‪ ۱۱۰‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر مربــوط بــه بیمــاری ســرطان اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه هاشــمی رفســنجانی در بجنــورد اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۲۰‬هــزار بیمــار‬ ‫تاالســمی‪ ۳۴ ،‬هــزار پیونــد کلیــه‪ ۳۲ ،‬هــزار دیالیــزی‪ ،‬هفــت هــزار هموفیلــی‪،‬‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬ام اس و ‪ ۶۰۰‬بیمــار تاالســمی زیــر پوشــش بنیــاد امــور‬ ‫بیمــاری هــای خــاص هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن بیمــاری اوتیســم در ردیــف بیمــاری هــای خــاص‬ ‫از چنــد ســال گذشــته و ثبــت ‪ ۶‬هــزار بیمــار‪ ،‬افــزود‪ :‬هــم اکنــون امــار ثبــت شــده‬ ‫و دقیقــی از ایــن بیمــاران نداریــم امــا گفتــه مــی شــود یــک درصــد جامعــه مبتــا‬ ‫بــه اوتیســم هســتند‪.‬‬ ‫هاشــمی رفســنجانی از برنامــه هــای پیــش روی ایــن بنیــاد را تدویــن ســند ملــی‬ ‫بیمــاران خــاص اعــام کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن ســند وظایــف هــر کــدام از وزارتخانــه‬ ‫هــا در حمایــت از ایــن بیمــاران مشــخص شــده تــا بــه ســمت شناســایی و‬ ‫غربالگــری ایــن افــراد برویــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تفــاوت امــوزش و تربیــت بیمــاران اوتیســم بــا دیگــر کــودکان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬برخــی از ایــن کــودکان اگــر در همــان کودکــی شناســایی شــوند‬ ‫مــی تواننــد بــا مواظبــت بیشــتر در مــدارس عــادی تحصیــل کننــد‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد امــور بیماری هــای خــاص ایجــاد پــل ارتباطــی بیــن بیمــاران‪،‬‬ ‫دولــت‪ ،‬مجلــس و ســایر نهادهــای مربوطــه را از مهم تریــن وظایــف بنیــاد‬ ‫برشــمرد و افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس مشــکالت ایــن بیمــاران بررســی و بــا ارائــه‬ ‫راهــکار بــه دنبــال تصویــب قوانیــن در حمایــت از انهــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا پیگیــری هــای ایــن بنیــاد ســه گــروه بیمــاران تاالســمی‪،‬‬ ‫هموفیلــی و دیالیــزی در گــروه بیمــاران خــاص قــرار گرفتــه و از خدمــات درمانــی‬ ‫رایــگان بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫هاشــمی رفســنجانی بــا اشــاره بــه ابتــای درصــد باالیــی از جمعیــت به تاالســمی‬ ‫در گذشــته‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬بــا اجــرای برنامــه هــای پیشــگیری از‬ ‫تاالســمی از زمــان تشــکیل بنیــاد تعــداد ایــن بیمــاران بــه ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫کاهــش یافتــه و حتــی در برخــی اســتان هــا بــه صفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اهــل ســنت از اقدامــات پیشــگیرانه بــرای انجــام ازمایــش هــا در‬ ‫زمینــه شناســایی بیمــاری تالســمی پرهیــز مــی کننــد و عــاوه بــر ایــن افــراد‪ ،‬در‬ ‫خانــواده هایــی کــه قبــا ازدواج کــرده و بچــه دار مــی شــوند نیــز گاهــی کودکانــی‬ ‫بــا ایــن بیمــاری متولــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫چه موقع سرماخوردگی‬ ‫کشنده می شود؟‬ ‫بیشــتر افــراد از احتمــال کشــنده بــودن‬ ‫ویــروس انفلوانــزا اگاهــی دارنــد امــا گاهــی‬ ‫ایــن ســوال پیــش می ایــد کــه ایــا ابتــا بــه‬ ‫ســرماخوردگی معمولــی نیــز می توانــد جــان‬ ‫انســان را بــه خطــر بیانــدازد؟‬ ‫مرگبــار بــودن بیمــاری انفلوانــزا موضوعــی‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ .‬در ســال ‪۱۹۱۸‬میــادی‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬میلیــون نفــر بــر اثــر ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری موســوم بــه انفلوانــزای اســپانیایی که‬ ‫از تلفــات جنــگ جهانــی اول نیــز بیشــتر بــود‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد‪ .‬امــا ایــا احتمــال‬ ‫مــرگ بــر اثــر ابتــا بــه ســرماخوردگی معمولــی‬ ‫نیــز وجــود دارد؟‬ ‫ســرماخوردگی مجموعــه ای از عالئــم از قبیــل‬ ‫ســرفه‪ ،‬اب ریــزش بینــی‪ ،‬عطســه‪ ،‬خســتگی و تــب‬ ‫اســت و یــک بیمــاری تعریــف شــده بــه حســاب‬ ‫نمی ایــد‪ .‬اگرچــه نشــانه های ایــن بیمــاری بــا‬ ‫بســیاری از عالئــم اولیــه انفلوانــزا شــباهت دارد‬ ‫امــا عفونتــی کامــا متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫«راینوویروس «هــا عامــل نیمــی از تمامــی‬ ‫ســرماخوردگی ها هســتند امــا ویروس هــای‬ ‫دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه در بــروز یــک یــا‬ ‫چنــد نشــانه ســرماخوردگی موثرنــد‪.‬‬ ‫ســرماخوردگی معمولــی بیمــاری خفیفــی‬ ‫اســت کــه بــدون درمــان و ظــرف مــدت چنــد روز‬ ‫برطــرف می شــود و بــه همیــن دلیــل بیشــتر مــوارد‬ ‫ســرماخوردگی بــه روش خودتشــخیصی شناســایی‬ ‫می شــود‪ .‬بــا ایــن حــال عفونت هــای ناشــی از‬ ‫راینوویروس هــا یــا برخــی دیگــر از ویروس هــای‬ ‫عامــل ســرماخوردگی معمولــی ممکــن اســت‬ ‫بــا عالئــم جــدی در برخــی افــراد همــراه باشــد‪.‬‬ ‫پیامدهــای ناشــی از ســرماخوردگی می توانــد جــدی‬ ‫باشــد و حتــی بــه مــرگ افــرادی منجــر شــود کــه‬ ‫دارای سیســتم ایمنــی ضعیــف هســتند‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال بررســی ها نشــان می دهــد‬ ‫بیمارانــی کــه تحــت پیونــد مغــز اســتخوان‬ ‫قــرار گرفته انــد بیشــتر احتمــال دارد دچــار‬ ‫عفونت هــای تنفســی شــوند‪ .‬درحالیکــه‬ ‫راینوویروس هــا عامــل اصلــی ان بــه‬ ‫حســاب نمی اینــد امــا ویروس هــای دیگــر‬ ‫مرتبــط بــا عالئــم ســرماخوردگی معمولــی از‬ ‫قبیــل «ادنوویــروس» می توانــد عامــل بــروز‬ ‫عفونت هــای تنفســی باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن ســرماخوردگی می توانــد در افــراد‬ ‫بســیار جــوان یــا مســن بــا عالئــم جــدی‬ ‫همــراه باشــد‪ .‬افــراد میانســال در مقایســه‬ ‫بــا بزرگســاالن بیشــتر احتمــال دارد بــه‬ ‫عفونت هــای ســخت ناشــی از ویروس هــای‬ ‫ســرماخوردگی دچــار شــوند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫افــراد ســیگاری یــا افــرادی کــه در معــرض دود‬ ‫ســیگار قــرار دارنــد بیشــتر احتمــال دارد بــه‬ ‫ســرماخوردگی مبتــا شــوند و عالئــم بیمــاری‬ ‫در انــان جدی تــر اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر افــرادی کــه ممکــن اســت بــه دلیــل‬ ‫ســرماخوردگی دچــار عفونت هــای شــدیدی‬ ‫شــوند بیمــاران مبتــا بــه مشــکالت ریــوی از‬ ‫جملــه اســم و فیبــروز سیســتیک هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مدیــکال اکســپرس‪ ،‬یکــی‬ ‫از بهتریــن روش هــا بــرای پیشــگیری از‬ ‫ابتــا بــه ســرماخوردگی شستشــوی مرتــب‬ ‫دست هاســت‪ .‬شستشــوی مرتــب دســت ها‬ ‫از گســترش بســیاری انــواع عفونت هــا و‬ ‫ویروس هــا و نــه تنهــا ویــروس ســرماخوردگی‬ ‫پیشــگیری می کنــد‪ .‬بــه گفتــه پزشــکان در‬ ‫مــورد عفونت هــای ویروســی‪« ،‬پیشــگیری»‬ ‫نکتــه کلیــدی اســت‪.‬‬ ‫فوت ساالنه ‪ ۹۷‬هزار‬ ‫ایرانی به علت عوارض‬ ‫فشار خون‬ ‫معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬ســاالنه ‪ ۹۷‬هــزار‬ ‫نفــر در کشــور بــه علــت عــوارض فشــار خــون‬ ‫فــوت می کننــد و بیماری هــای ناشــی از فشــار‬ ‫خــون هــر ســال ‪ ۴۵‬هــزار میلیــارد تومــان بــار‬ ‫اقتصــادی دارد‪.‬‬ ‫علیرضــا رئیســی در همایــش قدردانــی از‬ ‫دســت انــدرکاران بســیج کنتــرل فشــارخون‬ ‫افــزود‪ :‬ســاالنه ‪ ۳۸۰‬هــزار مــرگ در کشــور‬ ‫ثبــت مــی شــود کــه ‪ ۷۶‬درصــد ان یعنــی‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار مــورد ناشــی از بیمــاری هــای‬ ‫غیــر واگیــر اســت و ‪ ۸۲‬درصــد ایــن مرگهــا‬ ‫ناشــی از چهــار بیمــاری دیابــت‪ ،‬ســرطان‪،‬‬ ‫بیمــاری قلبــی و تنفســی اســت‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۶۰‬قلم‬ ‫لوازم ارایشی و‬ ‫بهداشتی قاچاق‬ ‫در کردکوی‬ ‫طــی بازدیــد شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کردکــوی ‪ ۶۰‬قلــم لــوازم ارایشــی و بهداشــتی قاچــاق‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫ایــن اکیــپ بازرســی متشــکل از کارشناســان واحــد کنتــرل مــواد غذایــی‪ ،‬ارایشــی و بهداشــتی شــبکه بهداشــت‪،‬‬ ‫مامــوران اداره صنعــت و نماینــده دادســتان بــود کــه از مراکــز عرضــه شهرســتان کردکــوی‪ ،‬بیــش از ‪ ۶۰‬قلــم لــوازم‬ ‫ارایشــی و بهداشــتی قاچــاق و تقلبــی بــه ارزش مالــی بیــش از ‪ ۴۰‬میلیــون ریــال کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی شهرستان معرفی شدند‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬سیزدهم‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی گلستان‪:‬‬ ‫عنوان‪:‬تبانی مضمون عنه با مضمون له برای بردن مال ضامن‬ ‫ادامــه قســمت ‪:...................12‬‬ ‫چنانکــه حکــم اعســار مبتنــی برمــاده‬ ‫‪ 690‬قانــون مدنــی یــا حــق فســخ‬ ‫ـل دیــن (مضمــون بــه ) و‬ ‫نســبت بــه اصـ ِ‬ ‫یــا تخلــف از مقــررات عقــد و یــا کشــف‬ ‫م عامــی‬ ‫ـص حکـ ِ‬ ‫فســاد ‪ ،‬میتوانــد مخصـ ِ‬ ‫باشــد کــه عقــد ضمــان را غیرقابــل‬ ‫فســخ میدانــد ‪ .‬در وضعیتــی کــه عقــد‪،‬‬ ‫کاشــف از فســاد باشــد و بــه عبارتــی‬ ‫بیــن مضمــون لــه و مضمــون عنــه ‪،‬‬ ‫بــرای بــردن مــال ضامــن‪ ،‬تبانــی رخ‬ ‫داده باشــد ‪ ،‬و مضمــون لــه از طریــق‬ ‫نقــض قواعــد امــره و فراهــم کــردن‬ ‫شــرایط الزمــه ‪ ،‬موجبــات عــدم اجــرای‬ ‫موضــوع قــرارداد را فراهــم نمــوده‬ ‫ف‬ ‫باشــد‪ ،‬و پــس از ان بــه اســتناد ِ تخلـ ِ‬ ‫خــود ســاخته و خــود پرداختــه منتســب‬ ‫بــه مضمــون عنــه ‪ ،‬مبلــغ ضمانــت را‬ ‫از ضامــن مطالبــه نمایــد ‪ ،‬قطعــا در‬ ‫چنیــن وضعیتــی اســاس و منشــاء عقــد‬ ‫ضمــان ‪ ،‬فاســد اســت ‪ .‬واضــح اســت‬ ‫کــه ضامــن بــا قصــد اینکــه مضمــون‬ ‫عنــه ‪ ،‬فــردی معتقــد بــه وفــای بــه عهــد‬ ‫و صاحــب کمــال و اخــاق حســنه اســت‬ ‫و انگیــزه الزم بــرای اجــرای قــرارداد‬ ‫اصلــی را دارد ‪ ،‬بــه نیــت مســامحه ‪،‬‬ ‫ضمانــت او را پذیرفتــه اســت ‪ .‬پــس‬ ‫اگــر مالحظــه کنــد کــه مضمــون عنــه و‬ ‫مضمــون لــه بــه قصــد اســتیفای نــاروا از‬ ‫او و دارا شــدن غیرعادالنــه‪ ،‬یــد ِ واحــد‬ ‫شــده انــد و اساســا قصــد اجــرای قرارداد‬ ‫اصلــی را نداشــته انــد‪ ،‬بلکــه اراده‬ ‫برداشــتن کاله او را داشــته انــد‪ .‬قطعــا‬ ‫ت چنیــن فــرد دور از اخالقــی‬ ‫ضمانــ ِ‬ ‫را نمــی پذیرفــت ‪ .‬واضــح اســت کــه‬ ‫درچنیــن وضعیتــی ضامــن حــق دارد بــه‬ ‫اتهــام فســاد درعقــد ضمــان‪ ،‬بــدوا علیــه‬ ‫طرفیــن قــرارداد در محاکــم کیفــری‬ ‫شــکایتی طــرح کنــد‪ .‬پــس اگــر بتوانــد‬ ‫در طــرح شــکایت ؛ صــوری بــودن و‬ ‫عمــدی بــودن عــدم اجــرای قــرارداد‬ ‫اصلــی را ثابــت کنــد‪ ،‬میتوانــد در‬ ‫قــدم بعــدی بــه دادگاه حقوقــی رجــوع‬ ‫کنــد و بــه اســتناد حکــم ماخــوذه از‬ ‫دادگاه کیفــری‪ ،‬بطــان عقــد ضمــان را‬ ‫مطالبــه کنــد‪ .‬دادگاه حقوقــی نیــز رای‬ ‫دادگاه کیفــری را مصــداق بنــد ‪ 1‬و ‪4‬‬ ‫مــاده ‪ 190‬قانــون مدنــی تلقــی نمــوده‬ ‫و حکــم بــه ابطــال عقــد ضمــان صــادر‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬ایــن را هــم میدانیــم‬ ‫عقــود ‪ ،‬بــه قصــد انشــاء محقــق‬ ‫میشــوند‪ .‬امــا ایــن انشــاء بــه شــرط‬ ‫مقــرون بــودن بــه امــری اســت کــه‬ ‫داللــت بــر قصــد ضامــن کنــد ‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مالحظــه میشــود ضامــن میتوانــد بــه‬ ‫اســتناد وجــود فســاد در عقــد و ید واحد‬ ‫شــدن طرفیــن قــرارداد اصلــی‪ ،‬ابطــال‬ ‫عقــد ضمــان را از دادگاه بخواهــد‪.‬‬ ‫انفجار کپسول ‪ CNG‬در بجنورد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از انفجــار کپســول ‪ CNG‬یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی پرایــد بــا ‪ 3‬نفــر مجــروح در «بجنــورد»‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار«علیرضا مظاهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫خبــری مبنــی بــر انفجــار‬ ‫کپســول ‪ CNG‬یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی پرایــد‬ ‫در شهرســتان «بجنــورد»‬ ‫بالفاصلــه گشــت انتظامــی‬ ‫بــه همــراه عوامــل امــدادی‬ ‫و اتــش نشــانی بــه محــل‬ ‫حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن حادثــه در یکــی از تعمیــرگاه‬ ‫هــای کپســول هــای ‪ CNG‬بــه وقــوع پیوســته اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــا بررســی بــه عمــل امــده مشــخص شــد کــه ایــن حادثــه بــر‬ ‫اثــر نشــتی کپســول ‪ CNG‬ایــن خــودرو و ایجــاد جرقــه توســط‬ ‫دســتگاه هــای برقــی تعمیــرگاه اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا اشــاره بــه اینکــه عــاوه بــر ایــن خــودرو‬ ‫یــک دســتگاه خــودروی ون نیــز دچــار حریــق شــده بــود‪ ،‬یــاد اور‬ ‫شــد‪ :‬اگــر تــاش مســتمر عوامــل اتــش نشــانی بجنــورد نبــود‬ ‫قطعــا ایــن حریــق حــوادث ناگوارتــری را بــه دنبــال داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫ایــن حادثــه ‪ 3‬نفــر بــه شــدت دچــار ســوختگی کــه بالفاصلــه‬ ‫توســط عوامــل امــدادی بــه مراکــز درمانــی انتقــال شــدند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬همــواره بایــد راننــدگان عزیــز و خصوصــا‬ ‫متصدیــان تعمیــرگاه هــای ‪ CNG‬در هنــگام تعمیــر ایــن‬ ‫قبیــل کپســول هــا حتمــا نــکات ایمنــی را رعایــت کــرده تــا از‬ ‫اینگونــه حــوادث پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫امــا واضــح اســت کــه عقــد ضمــان ‪،‬‬ ‫مســتقل از قــرارداد اصلــی اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بطــان عقــد ضمــان‪ ،‬خللــی در قــرارداد‬ ‫اصلــی ایجــاد نمیکنــد‪ .‬بلکــه طرفیــن‬ ‫قــرارداد اصلــی کــه از ایــن پــس انهــا را‬ ‫بــه جــای مضمــون لــه و مضمــون عنــه‪،‬‬ ‫بایــد متعاقدیــن یــا متعاملیــن بنامیــم‬ ‫همچنــان نســبت بــه اجــرای موضــوع‬ ‫قــرارداد ‪ ،‬میتواننــد متعهــد باقــی‬ ‫بماننــد‪ .‬بنابرایــن بطــان عقــد ضمــان‬ ‫بــر قــرارداد اصلــی تســری نخواهــد‬ ‫داشــت ‪ .‬و چــون دادگاه حقوقــی بــرای‬ ‫کشــف فســاد ‪ ،‬صالحیــت ذانــی نــدارد‬ ‫و مجــاز نیســت بــه مــاوراء قــرارداد و‬ ‫پنهــان متعاملیــن بپــردازد‪.‬‬ ‫مقاصــد‬ ‫ِ‬ ‫قبــل از ورود دادگاه کیفــری قابلیــت‬ ‫بطــان نــدارد‪ .‬امــا پــس از احــراز فســاد‬ ‫توســط دادگاه کیفــری امــکان بطــان‬ ‫عقــد ضمــان در دادگاه حقوقــی فراهــم‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬مضافــا درخصــوص اجبــار‬ ‫ضامــن بــه ادای دیــن و بــری الذمــه‬ ‫کــردن مضمــون عنــه توســط دادگاه‬ ‫حقوقــی ‪ ،‬بایــد گفــت مــادام کــه فســاد‬ ‫درعقــد ضمــان‪ ،‬دردادگاه کیفــری‪،‬‬ ‫منتهــی بــه صــدوررای نشــده اســت‪،‬‬ ‫چنیــن اجبــاری قاطــع و قابــل اجــراء‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫مهار اتش در جنگل های‬ ‫«رامیان»‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی «رامیــان»‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تــاش بــی وقفــه تیــم‬ ‫هــای امــدادی و کمــک هــای مردمــی‪ ،‬اتــش ســوزی جنــگل هــای ایــن‬ ‫شهرســتان مهــار شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســلیمان خــان احمــدی» اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال اعــام‬ ‫مرکــز فوریــت هــای‬ ‫پلیســی ‪ 110‬مبنــی‬ ‫بــر وقــوع اتــش‬ ‫ســوزی در جنــگل‬ ‫هــای «رامیــان»‪،‬‬ ‫بالفاصلــه تیــم هایی‬ ‫مجــرب از مامــوران‬ ‫انتظامــی و دســتگاه‬ ‫هــای امــدادی بــه‬ ‫محــل مــورد نظــر‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی‬ ‫بــا اشــاره بــه اتــش ســوزی یــک هکتــار از جنــگل هــای شهرســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــا کمــک هــای مردمــی و تــاش بــی وقفــه پلیــس و ســایر دســتگاه هــای‬ ‫امــدادی‪ ،‬عملیــات اطفــاء اتــش در همــه مناطق اســیب دیــده با موفقیت‬ ‫بــه اتمــام رســید‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی «رامیــان» ضمــن قدردانــی از همــکاری‬ ‫خــوب شــهروندان بــا تیــم هــای امــدادی‪ ،‬افــزود‪ :‬علــت اتــش ســوزی هــا‬ ‫توســط کارشناســان در حــال بررســی اســت‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول )‬ ‫شــهرداری خــان ببیــن درنظــر دارد پــروژه مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد ‪ .‬لــذا از کلیــه‬ ‫شــرکتهای واجدشــرایط دعــوت بعمــل مــی ایــد کــه درمهلــت مقــرر جهــت دریافــت اســناد شــرکت درمناقصــه بــه ســامانه‬ ‫ســتاد مراجعــه نماینــد ‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫‪– 1‬اجــرای دیــوار حفاظتــی ســنگی مالتــی‬ ‫بــه ارتفــاع متوســط ‪3.5‬وعــرض متوســط‬ ‫‪ 1.65‬بــا بلوکاژبــه طــول ‪110‬متــر‬ ‫‪ -2‬اجــرای دیــوار حفاظتــی ســنگی بتنــی بــه‬ ‫ارتفــاع ‪ 3.5‬وعــرض متوســط ‪ 1.8‬بــه طــول‬ ‫‪3 0‬متــر‬ ‫‪ – 3‬اجــرای دیوارســنگی مالتــی بــه ارتفــاع‬ ‫‪ 0/ 8‬وعــرض ‪0/6‬بــه طــول ‪ 200‬متــر‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪4/386/986/18‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫درمناقصه (ریال)‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫نوع فهرست بها‬ ‫فهرست بها راه‬ ‫وباند سال ‪98‬‬ ‫سعید اسماعیلی ‪ -‬شهردار خان ببین‬ ‫شمـاره ‪226‬‬ ‫کالهبردار ‪4‬‬ ‫میلیاردی در‬ ‫شیروان دستگیر‬ ‫شد‬ ‫دستگیری عامل فراخوان تجمعات غیرقانونی درکالله‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬عامــل انتشــار‬ ‫فراخــوان تجمعــات غیرقانونــی در کاللــه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مســعود فــروزان اظهارکــرد‪ :‬بــه دنبــال وقــوع برخــی‬ ‫حــوادث در اواخــر ابــان مــاه ســال جــاری و تحــرکات عناصــر ضــد‬ ‫انقــاب و خودفروختــه در راســتای اشــوب و تجمــع بــه بهانــه یادبــود‬ ‫درگذشــتگان اغتشاشــات بنزینــی‪ ،‬شناســایی سرشــاخه هــا و عناصــر‬ ‫اصلــی ایــن اقدامــات در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن راســتا مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی‬ ‫شهرســتان کاللــه پــس از یکســری بررســی هــای اطالعاتــی و اقدامــات‬ ‫فنــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی یکــی از لیدرهــای اصلــی شــدند‪.‬‬ ‫فــروزان بــا بیــان اینکــه ایــن متهــم در فضــای مجــازی بــا انتشــار فراخــوان و‬ ‫پخــش تصاویــر تجمعــات غیرقانونــی‪ ،‬اقــدام بــه تحریــک مــردم کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران طــی هماهنگــی بــا مقــام قضائــی و در عملیاتــی‬ ‫غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری یــک‬ ‫متهــم بــا ‪ 4‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری در‬ ‫شــیروان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســردار»علیرضا مظاهــری» بــا اعالم جزئیات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت ‪5‬‬ ‫نفــر از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی‬ ‫بــا ترفنــد فــروش خــودرو از طریــق ســایت‬ ‫هــای معتبــر اقــدام بــه کالهبــرداری از انــان‬ ‫کــرده اســت بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس فتــا اســتان و‬ ‫انتظامــی شــیروان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در یکــی از‬ ‫کافــی نــت هــای شــهر بــا ایــن بهانــه کــه‬ ‫خریــداران خــودرو بــرای ثبــت نــام خــودروی‬ ‫مــورد عالقــه شــان معطــل نشــوند مبلــغ‬ ‫پرداختــی خریــداران را بــه حســاب شــخصی‬ ‫خــودش واریــز مــی کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن فــرد‬ ‫بــرای اینکــه اقــدام خــود را قانونــی جلــوه‬ ‫دهــد بــا جعــل کــد رهگیــری خریــد خــودرو‬ ‫و ارائــه مــدارک اعتمــاد شــاکی را جلــب و از‬ ‫شــاکیان پرونــده مبلــغ ‪ 4‬میلیــارد ریــال را‬ ‫کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه در نهایــت متهــم بعــد از‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضائــی و اســتفاده از‬ ‫شــگردهای پلیســی توســط مامــوران پلیــس‬ ‫فتــا اســتان و انتظامــی شــیروان دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقــل مــی شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات بــه عمــل امــده‬ ‫بــه بــزه انتســابی اعتــراف و بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل بعــدی بــه‬ ‫پلیــس فتــا اســتان تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه تــا کنــون ‪ 5‬شــاکی در‬ ‫ایــن رابطــه شناســایی و تحقیقــات پلیــس‬ ‫نیــز ادامــه دارد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا‬ ‫در صــورت اطــاع از فعالیــت اینگونــه افــراد‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪#.‬‬ ‫وصال عاشقانه مادر و فرزند با تالش‬ ‫پلیس گلستان‬ ‫بــا تــاش بــی وقفــه پلیــس گلســتان‪ ،‬ســرباز انتظامــی اســتان‬ ‫پــس از ‪ 20‬ســال جدایــی بــا مــادرش دیــدار کــرد‪.‬‬ ‫همــه چیــز از یــک‬ ‫کنجــکاوی شــروع شــد‪،‬‬ ‫کــودک گمشــده قصــه‬ ‫مــا‪ ،‬حــال در لبــاس‬ ‫ســربازی‬ ‫مقــدس‬ ‫مشــغول تامیــن نظــم و‬ ‫امنیــت مردمــی بــود کــه‬ ‫وحــدت و همدلــی انــان‬ ‫زبانــزد همــگان اســت‪.‬‬ ‫شــب هــا و روزهــای‬ ‫بســیاری گذشــت و او نیــز‬ ‫همچــون مردمــان دیگــر‬ ‫در حــال گــذران زندگــی‬ ‫بــود تــا اینکــه نســبت بــه‬ ‫گذشــته خــود و مــکان‬ ‫زندگــی اش در دوران‬ ‫نــوزادی کنجــکاو شــد‪.‬‬ ‫بــا کمــی جســت وجــو پــی بــرد کــه دورانــی از زندگــی وی در هالــه‬ ‫ای از ابهــام قــرار دارد امــا بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و بعــد‬ ‫مســافت قــادر بــه ادامــه تحقیقــات نبــود تــا اینکــه ماجــرا را بــرای‬ ‫پلیــس شــرح داد و فرمانــده انتظامــی «گنبــدکاووس» یکــی از‬ ‫مامــوران وظیفــه شــناس شهرســتان بــه نــام ســرهنگ «روح اللــه‬ ‫اســکندریان» را بــرای کمــک بــه ایــن ســرباز انتخــاب کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بــه وی قــول پیگیــری و رفــع ابهامــات موجــود در زندگــی‬ ‫شــخصی اش را داد‪ ،‬حــال ســرباز کمــی ارام شــده بــود چــرا کــه‬ ‫بعــد از حــدود یــک ســال خدمــت در نیــروی انتظامــی پــی بــرده‬ ‫بــود پلیــس بــرای ارامــش مــردم و رفــع دغدغــه هــای شــهروندان‬ ‫شــبانه روز تــاش مــی کنــد‪.‬‬ ‫باالخــره پــس از چندیــن روز تــاش بــی وقفــه و پیگیــری هــای‬ ‫مکــرر از مراجــع ذیربــط‪ ،‬پلیــس «گنبــدکاووس» موفــق شــد‪،‬‬ ‫مــادر و خانــواده ســرباز مــورد نظــر را کــه در یکــی از روســتاهای‬ ‫شهرســتان «گنبــد» زندگــی مــی کردنــد‪ ،‬پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫بــا جســت وجوهــای پلیــس مشــخص شــد‪ ،‬ایــن مــادر و فرزنــد‬ ‫‪ 20‬ســال قبــل بنــا بــه دالیلــی از یکدیگــر جــدا شــده و خانــواده ای‬ ‫از اهــل تشــیع حضانــت کــودک را بــر عهــده گرفتــه و بــه شــهری‬ ‫دیگــر نقــل مــکان کــرده انــد‪.‬‬ ‫حــال دیگــر روزهــای تلــخ جدایــی مــادر از فرزنــد رو بــه اتمــام‬ ‫بــود بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه‪ ،‬طــی مراســمی بــا‬ ‫حضــور رئیــس عقیدتــی سیاســی اســتان و فرمانــده انتظامــی‬ ‫«گنبــدکاووس»‪ ،‬لحظــه دیــدار فــرا رســید و پــس از ‪ 20‬ســال‪،‬‬ ‫ســرباز وطــن در اغــوش مــادر ارام گرفــت‪.‬‬ ‫مــادر کــه از شــدت شــوق بــه وجــد امــده و اشــک مــی ریخــت‪،‬‬ ‫پلیــس را عامــل ایــن وصــال عاشــقانه دانســته و از صمیــم قلــب‬ ‫بــرای همــه خادمــان مــردم در نیــروی انتظامــی دعــای خیــر کــرد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از سرقت‬ ‫دام و احشام از نگهبانان‬ ‫و کارگران مورد اعتماد‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪225‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬از عناصــر اصلــی فیلمســازی ‪ -‬بــورس معروف مبــادالت انرژی در‬ ‫امریکا‪ -2.‬ســال پراب و بارندگی ‪ -‬پرهیزکار ‪ -‬اشــاره‬ ‫‪ -3‬بی حد و اندازه ‪ -‬گام ها ‪ -‬واحد سطح ‪ -‬گل سرخ‬ ‫‪ -4‬مشقت ‪ -‬دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه‬ ‫‪ -5‬تنها ‪ -‬باال رفتن قیمت کاالها ‪ -‬مرکز فالســفه ‪ -‬حرف همراهی‬ ‫‪ -6 .‬دیــروز ‪ -‬پــول ســامورائی ها ‪ -‬نوعــی متــکا ‪ -‬تنه درخت‬ ‫‪ -7‬جوانمرد ‪ -‬صنم ‪ -‬دستوری‬ ‫‪ -8‬نام وزیر دارایی ونزوئال‬ ‫‪ -9‬خروشــان ‪ -‬عــدد فوتبالــی ‪ -‬جدیــد ترکــی ‪ -10 .‬بخشــی از پــا ‪-‬‬ ‫بــاال رفتــن ســطح عمومــی قیمت هــا ‪-‬‬ ‫ماالمــال ‪ -‬رغبــت زیــاد‪ -11.‬انبــار کشــتی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ محــل عبــور ‪ -‬از طوایــف قریــش ‪ -‬تکــه‬‫‪1‬‬ ‫پارچــه ‪ -12 .‬ادب کــردن ‪ -‬شــهری در‬ ‫المــان ‪ -13 .‬کافــی ‪ -‬رود اروپایــی ‪ -‬فــرد‬ ‫‪2‬‬ ‫یــا گــرو ه محافــظ ‪ -‬پســر مازنــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬رودخانــه کوچــک و فرعــی ‪-‬‬ ‫فناپذیــر ‪ -‬خبــره در کار‪ -15.‬ثبــات قــدم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -‬از عوامــل موثــر بــر نــرخ دالر‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪-1‬صالحیت کاری ودارا بودن رتبه وکلیه صالحیت های موردنیاز از مراجع ذیصالح وهمچنین رعایت سقف ارجاع کار دررشته مربوطه الزامی میباشد ‪.‬‬ ‫‪-2‬مهلت دریافت اسنادمناقصه تا روز دوشنبه ‪ 1398/10/16‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به ادرس ‪www.setadiran.ir:‬‬ ‫‪-3‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادتا ارائه پیشنهادقیمت وبازگشایی پاکات از طریق سامانه ستادانجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-4‬شــرکت کننــدگان در مناقصــه مکلــف هســتند کلیــه اســناد ومــدارک موردنیــاز بهمــراه اســنادمناقصه را در ســایت ســامانه ســتاد بارگــذاری واصــل‬ ‫ضمانتنامه بانکی را تا قبل از پایان وقت اداری روزپنج شــنبه ‪ 1398/10/ 26‬به واحد ذیحســابی شــهرداری تحویل نمایند ‪.‬درغیر اینصورت شــهرداری‬ ‫تعهــدی درخصــوص قیمــت پیشــنهادی نــدارد‪ -5.‬مهلــت ارســال پیشــنهادات تــا قبــل از پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه ‪1398/10/26‬خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‪-6‬سایر اطالعات دراسنادمناقصه درج گردیده است ‪-7 .‬شهرداری در رد یا تائید هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-8‬برندگان اول ‪ ،‬دوم ‪ ،‬سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‬‫‪-9‬تاریخ بازگشایی پیشنهادات راس ساعت ‪ 15‬روز یکشنبه ‪ 1398/10/29‬می باشد‬ ‫شناسه اگهی ‪711825‬‬ ‫نوبت اول ‪ :‬روز یکشنبه ‪ 1398/10/8‬نوبت دوم ‪ :‬روز یکشنبه ‪1398/10/15‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫یکشنبه ‪ 08‬دی ‪1398‬‬ ‫فرزندان خود را در انتخاب دوستان شایسته یاری کنیم‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-1‬عبــارت اســت از حمــل کاال از یــک‬ ‫نقطــه بــه نقطــه دیگــر کشــور از راه‬ ‫دریــا یــا رودخانه هــای مــرزی ‪ -‬از‬ ‫مقوله هــای مهــم اقتصــادی‬ ‫‪ -2‬رنــگ اســمان ‪ -‬قلیــل ‪ -‬جــاری ‪-‬‬ ‫فایــده‪ -3.‬قانونــی ‪ -‬از درجــات ارتــش‬ ‫ تصدیــق روســی‬‫‪ -4‬از پســاوند های صیغــه مبالغــه‬ ‫صفــت فاعلــی ‪ -‬گوژپشــت ‪ -‬جهانگرد‬ ‫ونیــزی‪ -5.‬نقــش هنــری ‪ -‬تاجــر‬ ‫ شهرنشــینی‪ -6.‬پادشــاه مغولــی ‪-‬‬‫مســاعدت ‪ -‬شــیره خرمــا‬ ‫‪ -7‬شــرکت امریکایــی کــه بــا‬ ‫رســوایی های مالــی خــود موجــب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اســیب رســیدن بــه ســرمایه گذاران و کاهــش ســرمایه گذاری‬ ‫خــود شــد ‪ -‬یــار زیبــا ‪ -‬نوعــی شــلوار جیــن‪ -8.‬کشــتی جنگی ‪ -‬تیر‬ ‫پیکانــدار ‪ -‬ضمیــر جمــع ‪ -‬ماتــرک‬ ‫‪ -9‬اســمان ‪ -‬ناشــنوا و الل ‪ -‬ابیــار‪ -10.‬منقــار کوتــاه ‪ -‬بنــدری‬ ‫در اوکرایــن ‪ -‬پــول انگلیــس‪ -11.‬نیروهــای مســلح یــک کشــور‪-‬‬ ‫یکــدل ‪ -‬گوشــت اذری‪ -12.‬دوســتان ‪ -‬گاز جــو ‪ -‬درس کشــیدنی‬ ‫‪ -13‬نت سوم موسیقی ‪ -‬تئاتر ‪ -‬بی همتا‬ ‫‪ -14‬میانــه کــوه ‪ -‬محــل خریــد و فــروش اوراق بهــادار ‪ -‬رهــا و‬ ‫ازاد ‪ -‬میــوه نــارس‪ -15.‬اداری ‪ -‬منســوب بــه علمــی کــه بــه ارتقای‬ ‫شــئون مالــی می پــردازد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫یکشنبــه ‪ 08‬دی ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 02‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 26‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫شورا‬ ‫عکس هفته‬ ‫در صحن علنی شورای‬ ‫شهر گرگان مطرح شد‪:‬‬ ‫‪8‬دی سالروز صنعت پتروشیمی‬ ‫اختیار به‬ ‫شهردار برای پاداش‬ ‫ماهیانه ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫ناموت به پرسنل‬ ‫‪ 8‬دی مــاه در صورتــی ســالروز صنعــت پترشــیمی اســت کــه پترشــیمی‬ ‫گلســتان سالهاســت مــورد بــی توجهــی و بــی مهــری برخــی مســئولین ان‬ ‫هــم بــه لحــاظ ســهام دار عمــده اش بخــش خصوصــی اســت مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی کــه بخــش اعظــم مــردم کشــور در زمــان احــداث ایــن‬ ‫صنعــت در گلســتان بــا هجمــه تبلیغــات و اطــاع رســانی کــه از ســوی‬ ‫رســانه هــا صــورت گرفــت اقــدام بــه خریــد ســهام ایــن کارخانــه کــه قــرار‬ ‫اســت روزی اشــتغال افریــن بــرای اســتان باشــد نمــوده و حــال اینکــه‬ ‫پــس از گذشــت ســالها همچنــان احــداث ایــن مجتمــع در هالــه ای از‬ ‫ابهــام قــرار داشــته و اینکــه کــی و چــه زمانــی قــرار اســت کلنــگ بــه زمیــن‬ ‫زده ایــن مجتمــع عملیاتــی و اجرایــی شــود مشــخص نبــوده و مســئولین‬ ‫هــم صرفــا تنهــا پاســخ شــان ایــن اســت کــه ســهامدار عمــده ایــن کارخانــه‬ ‫بخــش خصوصــی اســت و نمــی تواننــد اقدامــی نســبت بــه ان فــارغ از‬ ‫توجــه بــه ســرمایه ســهامداران کــه همانــا مــردم هســتند انجــام دهنــد ‪.‬‬ ‫در گفتگو با هنرمند گلستانی مطرح شد؛‬ ‫الالیی های کتولی هنوز در دل ها غوغا می کنند‬ ‫ایلنــا نوشــت‪ ،‬در میــان اســتان ها و توابــع انهــا‪ ،‬تالــش و کتــول دو منطقــه‬ ‫شــمالی هســتند کــه موســیقی خــاص خــود را دارنــد‪ .‬محمدرضــا برزگــر‬ ‫(موســیقیدان‪ ،‬نوازنــده و پژوهشــگر) یکــی از هنرمنــدان اســتان گلســتان‬ ‫و منطقــه کتــول اســت کــه طــی ســال های گذشــته دو کتــاب «اورشــم» و‬ ‫«نغمه هــای کتولــی» را بــه عنــوان اولیــن منابــع مکتــوب موســیقی کتــول‬ ‫منتشــر کرده اســت‪ .‬او که در ســال ‪ 1380‬گروه« نجوای کتول» را راه اندازی‬ ‫کــرده و بــه اتفــاق اعضــای ان در جشــنواره های مختلــف شــرکت می کنــد‪،‬‬ ‫دربــاره «چکــه ســماع» یکــی از گونه هــای موســیقی محور منطقــه کتــول‬ ‫می گویــد‪ :‬در موســیقی ســازی بخشــی وجــود دارد کــه ان را بــه عنــوان‬ ‫موســیقی رقــص کتــول می شناســیم و بــه «چکــه ســماع» کتولــی معــروف‬ ‫اســت‪ .‬چکــه بــه معنــای دســت زدن و صــدای حاصــل از ان اســت و ســماع‬ ‫نیــز همــان معنــای مرســوم خــود را دارد‪« .‬چکــه ســماع» در دو نــوع زنانــه و‬ ‫مردانــه اجــرا می شــود و اواز نــدارد و موســیقی ان بـی کالم اســت‪ .‬در «چکــه‬ ‫ســماع» دو مــرد یــا دو زن قرینــه یــک دیگــر حرکاتــی را انجــام می دهنــد کــه از‬ ‫مالیــم شــروع می شــود و بــه مــرور شــادتر و تندتــر می شــود‪« .‬چکــه ســماع»‬ ‫رقصــی محلــی و شــاد اســت کــه بــا لبــاس محلــی اجــرا می شــود‪ .‬در «چکــه‬ ‫ســماع» زنانــه‪ ،‬موســیقی بوســیله تشــت و لگــن اجــرا می شــود و ســازهای‬ ‫معمــول در ان کاربــردی نــدارد‪ .‬در «چکــه ســماع» مردانــه؛ ســازهای ســورنا و‬ ‫دهــل کــه بــه گویــش محلــی بــه انهــا «زرنــا» و «دیــل» می گوییــم ‪ ،‬کاربــرد دارنــد‪.‬‬ ‫موسیقی منطقه کتول چه ویژگی هایی دارد؟‬ ‫کتــول بــه لحــاظ جغرافیایــی در شــرق مازنــدران قــرار دارد‪ ،‬امــا پس از تقســیمات‬ ‫کشــوری و جــدا شــدن گلســتان از مازنــدران زیرمجموعــه ایــن اســتان قــرار گرفت‪.‬‬ ‫منطقــه کتــول بــه لحــاظ تاریخــی قدمتــی چنــد هــزار ســاله دارد و موســیقی ان به‬ ‫موســیقی مقامــی کتــول معــروف اســت و مختــص بــه همیــن منطقــه اســت‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر مهاجــران بســیاری بــه کتــول امده انــد کــه البتــه ایــن مهاجرپذیــری در‬ ‫اغلــب مناطــق ایــران رخ داده اســت‪.‬‬ ‫گویش مردم منطقه کتول چیست و تا چه حد تحت‬ ‫تاثیر اقوام مهاجر بوده اند؟‬ ‫گویشــی کــه مــردم اصلــی یعنــی ســاکنان اولیــه کتــول بــا ان تکلــم می کنند‪،‬‬ ‫دنبالــه زبــان پهلــوی اســت و بــه نوعــی در بعضــی کلمــات و اصطالحــات بــا‬ ‫گویــش و زبــان طبــری مازنــدران همســو اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫در مناطــق دیگــر چنیــن زبــان و گویشــی نداریــم‪ .‬می تــوان گفــت فرهنــگ‬ ‫مــردم کتــول بخشــی از خــرده فرهنگ هــای کشــور اســت‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫مرکزیــت منطقــه کتــول شهرســتان علی ابــاد اســت‪ .‬علی ابــاد از ســال ‪1358‬‬ ‫دارای فرمانــداری و بخشــداری اســت و حــدودا کمتــر از یــک قــرن اســت کــه‬ ‫شــهرداری دارد و حــال ســه شــهر زیرمجموعــه ان اســت‪ .‬تــا انجــا کــه می دانم‬ ‫حــدود ‪ 150‬تــا ‪ 160‬هزارنفــر در ایــن منطقــه زندگــی می کننــد‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫هــم منطقــه کتــول دارای حــدود هشــتاد روستاســت‪.‬‬ ‫مهاجرانی که در منطقه کتول زندگی می کنند متعلق به‬ ‫کدام اقوامند؟‬ ‫بخشــی از اهالــی مهاجــر کتــول ترکمن هــا هســتند و برخــی دیگر سیســتانی‬ ‫و بلــوچ و تعــدادی دیگــر اهــل شــاهرود و ســمنان و دامغاننــد‪ .‬اذری هــا دیگــر‬ ‫مهاجرانــی هســتند کــه در منطقــه کتــول زندگــی می کننــد‪ .‬خراســانی ها‬ ‫بخشــی دیگــر از مهاجــران را تشــکیل می دهنــد کــه تعدادشــان بســیار زیــاد‬ ‫اســت‪ .‬کرمانج هــا و بیرجندی هــا نیــز برخــی دیگــر از مهاجرانــی هســتند کــه‬ ‫در کتــول زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫با توجه به این تنوع و تعدد قومی‪ ،‬موسیقی کتول تا چه‬ ‫حد تحت تاثیر موسیقی اقوام دیگر بوده است؟‬ ‫کتــول بــه لحــاظ جغرافیایــی بــا ترکمن هــا همســایه اســت و مازنــدران در‬ ‫غــرب کتــول اســت و همســایه شــرقی مــا نیــز اســتان وســیع خراســان اســت‪.‬‬ ‫بــه دلیــل موقعیــت خــاص جغرافیایــی و مهاجــرت اقــوام‪ ،‬صــد در صــد و‬ ‫قطعــا موســیقی و نغماتــی بــه کتــول وارد شــده و بــه طــور کلــی اثــار اقــوام‬ ‫مهاجــر در کتــول اجــرا می شــوند؛ امــا مــا کتولی هــا‪ ،‬چنیــن اثــاری را بــه‬ ‫عنــوان موســیقی خودمــان نمی شناســیم و انهــا را بــه عنوان موســیقی اصیل‬ ‫منطقــه اجــرا نمی کنیــم‪ .‬مثــا اگــر یکــی از اهالــی کتــول‪ ،‬مقــام «حقانــی» را‬ ‫بخوانــد‪ ،‬مخاطبــان می داننــد کــه ان اثــر متعلــق بــه موســیقی کتــول نیســت‬ ‫و مربــوط بــه موســیقی ســمنان اســت‪ .‬یــا اگــر حتــی بچه هــای کتــول اواز‬ ‫«امیــری» را بخواننــد‪ ،‬مــا اهالــی کتــول می دانیــم کــه ان اثــر برگرفتــه از‬ ‫«امیــر گــوار» مازنــدران اســت‪.‬‬ ‫اصل موسیقی کتول چیست و چه بخش هایی دارد؟‬ ‫موســیقی منطقــه کتــول بــه دو بخــش اصلــی ســازی و اوازی تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫بخــش ســازی کــه بـی کالم اســت نیــز بــه چنــد دســته تقســیم می شــود‪ .‬بخشــی‬ ‫از موســیقی بـی کالم مــا بــا دوتــار‪ ،‬نــی و برخــی بــا کمانچــه نواختــه می شــوند‪ .‬در‬ ‫بخــش ســازی یــا ب ـی کالم بخــش دیگــری وجــود دارد کــه کــه انهــا را بــه عنــوان‬ ‫عرفانــی می شناســیم و برخــی از انهــا حماســی هســتند‪.‬‬ ‫ایا اثار موسوم به عرفانی مقام های حقانی منطقه کتول‬ ‫محسوب می شوند؟‬ ‫خیــر بــه هیــچ عنــوان‪ .‬هــر کــدام از اثــار بـی کالم مربــوط بــه بخــش ســازی‪،‬‬ ‫ن خــاص خــود را دارنــد و ریتم هــای انهــا نیــز متفــاوت و‬ ‫روایــت و داســتا ‬ ‫متنــوع اســت‪ .‬البتــه شــاید اثــار مذکــور بــا اثــار دیگــر مناطــق هــم اســم‬ ‫باشــند ‪ ،‬امــا بــا کالم یــا بـی کالم بــودن‪ ،‬شــیوه نواختــن و نــوع روایــات و نحــوه‬ ‫بیــان داســتان انهــا بــا هــم تفــاوت دارد‪ .‬بــه طــور مثــال مــا در بخــش ســازی‬ ‫اهنگــی داریــم کــه «زارنجــی» نــام دارد و از دو واژه زار و رنــج تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬در موســیقی منطقــه شــمال خراســان نیــز اثــری بــه همیــن نــام وجــود‬ ‫دارد امــا بــه شــیوه دیگــری اجــرا می شــود و شــاید بــا کالم باشــد‪ .‬ملــودی‬ ‫«زارنجــی» کتــول‪ ،‬فضایــی غمگینــی دارد و واجــد انــدوه و زاری و گریــه اســت‬ ‫و برگرفتــه از رنج هــا و مشــقت های مــردم کتــول در گذشــته اســت‪.‬‬ ‫«چکه سماع» که برخی ان را رقص محلی کتولی ها‬ ‫می دانند‪ ،‬چیست‪ ،‬چگونه اجرا می شود و در چه‬ ‫مواقعی کاربرد دارد؟‬ ‫در موســیقی ســازی بخشــی وجود دارد که ان را به عنوان موســیقی رقص‬ ‫کتــول می دانیــم و می شناســیم و بــه «چکــه ســماع» کتولــی معــروف اســت‪.‬‬ ‫چکــه بــه معنــای دســت زدن و صــدای حاصــل از ان اســت و ســماع نیــز‬ ‫همــان معنــای مرســوم خــود را دارد‪« .‬چکــه ســماع» در دو نــوع زنانــه و‬ ‫مردانــه اجــرا می شــود و اواز نــدارد و موســیقی ان بـی کالم اســت‪ .‬در «چکــه‬ ‫ســماع» دو مــرد یــا دو زن قرینــه یــک دیگــر حرکاتــی را انجــام می دهنــد کــه‬ ‫از مالیــم شــروع می شــود و بــه مــرور شــادتر و تندتــر می شــود‪« .‬چکــه‬ ‫ســماع» رقصــی محلــی و شــاد اســت کــه بــا لبــاس محلــی اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫در «چکــه ســماع» زنانــه‪ ،‬موســیقی بوســیله تشــت و لگــن اجــرا می شــود و‬ ‫ســازهای معمــول در ان کاربــردی نــدارد‪ .‬در «چکــه ســماع» مردانــه ســازهای‬ ‫ســورنا و دهــل کــه بــه گویــش محلــی بــه انهــا «زرنــا» و «دیــل» می گوییــم‪ ،‬‬ ‫کاربــرد دارنــد‪ .‬شمشــاد و دایــره نیــز در «چکــه ســماع» مردانــه مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ .‬دایــره کــه همــان دایــره اســت و شمشــاد نیــز ســازی بــادی‬ ‫اســت کــه از نــی کوتــاه ســاخته می شــود و زبانــه دارد و ماننــد نی لبــک نواختــه‬ ‫می شــود و دایــره نیــز ان را همراهــی می کنــد‪ .‬گاه نیــز کمانچــه و دایــره مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫به جز «چکه سماع» چه رسوم دیگری در منطقه کتول‬ ‫رواج دارد؟‬ ‫در گذشــته کــه هنــوز زندگــی شــهری رواج نیافتــه بــود و پیــش از ان کــه‬ ‫ی کتولیــان میــان جوانــان؛‬ ‫اداب و مراســم از بیــن برونــد ‪ ،‬در مجالــس عروسـ ‬ ‫موســیقی کشــتی برگــزار می شــد و حیــن برگــزاری موســیقی نواختــه می شــد‬ ‫کــه بــه ان اهنــگ «کشــتی گیری» می گفتنــد‪ .‬یــا در مســابقات اس ـب دوانی‬ ‫اهنگــی نواختــه می شــد کــه ریتــم مخصوصــی داشــت و بــه ان اهنــگ‬ ‫«اســب دوانــی» می گفتنــد‪ .‬ایــن اداب و مراســم نیــز ب ـی کالم بوده انــد‪.‬‬ ‫موسیقی اوازی منطقه کتول چیست و چه جزییاتی دارد؟‬ ‫در ایــن بخــش هــم زنــان بــه اجــرای مقام هــا می پردازنــد و اهنگ هــای‬ ‫مخصــوص بــه خــود را دارنــد و هــم مــردان‪ .‬کال‪ ،‬موســیقی اوازی منطقــه‬ ‫کتــول انــواع و اقســامی دارد‪ .‬اولیــن موســیقی مرســوم و رایــج در منطقــه مــا‬ ‫کــه بســیار ســمبولیک اســت «بیدخوانــی» اســت کــه همــان دو بیتی خوانــی‬ ‫محســوب می شــود و خوانــدن شــعر اوازی اســت‪ .‬در واقــع بیــد در گویــش‬ ‫کتولــی بیــت اســت‪ ،‬لــذا جــای بیت خوانــی بــه ان «بیدخوانــی» می گوینــد‪.‬‬ ‫ایــن گونــه‪ ،‬یکــی از اصیل تریــن اوازهــای منطقــه کتــول و دارای ردیــف‬ ‫اســت؛ نــه مثــا ردیفــی چــون میــرزا عبداللــه کــه در موســیقی دســتگاهی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬بــه طــور کلــی مقام هایــی کــه در اواز «بیدخوانــی» اجــرا می شــود‬ ‫«هرایی هــا»‪« ،‬راســت مقام هــا» و «کله کش هــا» و در انتهــا نیــز «ریــز‬ ‫مقام هــا» هســتند‪ .‬ایــن مقام هــا شــاید چنــد فــرم خوانــدن دارنــد‪ .‬برخــی‬ ‫کوتــاه خوانــده می شــوند و برخــی بلنــد‪ .‬برخــی دیگــر دوبنــد و برخــی دیگــر‬ ‫نیــز بلنــد و دوبنــد هســتند‪ .‬در ایــن میــان نــام برخــی مقام هــا بــر اســاس‬ ‫اشــخاص پدیــد اورنــده تعییــن شــده اســت‪ .‬هرایی هــا مقدمه و پیــش درامد‬ ‫اواز هســتند و پــس از ان چنــد راســته مقــام خوانــده می شــود و ســپس چنــد‬ ‫کله کــش خوانــده می شــود و ورود پیــدا می کنــد بــه ریــز مقام هــا‪ .‬حــال بــر‬ ‫اســاس اوازهــای کوتــاه و بلنــد و شــیوه های دیگــر جزییــات اجــرای مقام هــا‬ ‫تغییــر می کنــد‪.‬‬ ‫اواز کتولی در کدامیک از بخش هایی که گفتید اجرا‬ ‫می شود یا کدام مقام هاست؟‬ ‫مقام «کله کش» اوج اواز کتولی است‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول موســیقی مقامــی مناطــق مختلــف بــا شــعر درهــم تنیــده‬ ‫اســت‪ .‬در موســیقی منطقــه کتــول شــعر چــه جایــگاه و قالبــی دارد؟‬ ‫قالــب شــعری منطقــه مــا دوبیتــی بــا گویــش کتولــی اســت و تمــام مقام هــا‬ ‫بــر همیــن اســاس اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫در بخش اوازی به جز «بیدخوانی» چه گونه های دیگری وجود دارد؟‬ ‫بــه طــور مثــال «نوروزخوانــی» یــا ترانه هــای بهــاری یــا اســتقبال از بهــار‪،‬‬ ‫یکــی از انهاســت‪ .‬بخــش دیگــری از موســیقی اوازی منطقــه مربــوط بــه‬ ‫الالیی هاســت کــه توســط مــادران بــرای فرزنــدان خوانــده می شــوند و‬ ‫هرکــدام موضوعــات خاصــی دارنــد‪.‬‬ ‫الالیی های منطقه کتول هنوز مورد توجه هستند یا‬ ‫فراموش شده اند؟‬ ‫الالیی هــا همچنــان جــزو بخش هــای بــه جامانــده موســیقی اوازی هســتند‬ ‫و هنــوز خوانــده می شــوند‪.‬‬ ‫موســیقی در کار و حرفــه کتولیــان چــه نقشــی دارد ضمــن اینکــه دربــاره‬ ‫کاراواهــای مرســوم در منطقــه بگوییــد‪.‬‬ ‫موســیقی کار در کتــول وجــه پررنگــی دارد و می تــوان گفــت مقام هــای‬ ‫منطقــه در اصــل برگرفتــه از دو شــغل مرســوم اســت‪ .‬زنــان منطقــه کتــول‬ ‫در کشــاورزی و دامــداری کنــار مــردان کار می کننــد‪ .‬زنــان منطقــه بــه جــز‬ ‫کمــک بــه مــردان و خان ـه داری‪ ،‬در مشــاغلی مرتبــط بــا صنایــع دســتی نیــز‬ ‫فعــال هســتند کــه بافندگــی و ریســندگی برخــی از انهاســت‪ .‬کشــاورزی نیــز‬ ‫از بخش هایــی تشــکیل شــده کــه انهــا نیــز موســیقی مربــوط بــه خــود را‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه طــور مثــال شیردوشــی‪ ،‬تراشــیدن پشــم گوســفندان‪ ،‬نشــا شــالی‪،‬‬ ‫برداشــت شــالی‪ ،‬وجیــن شــالی برخــی از کارهایــی هســتند کــه هرکــدام دارای‬ ‫مقــام هســتند‪ .‬حتــی مرزبندی هــای زمیــن کشــاورزی نیــز اواز خــاص خــود‬ ‫را دارد‪ .‬بخش هــا و کارهــای مرتبــط بــا دامــداری نیــز هرکــدام مقــام اوازی‬ ‫دارنــد‪ .‬دیگــر مشــاغل مرســوم نیــز همگــی دارای مقــام و اواز هســتند و ان‬ ‫مقام هــا و اوازهــا بــا گویــش و دوبیتی هــای کتولــی اجــرا می شــوند‪.‬‬ ‫«منظومه خوانی» که در استان ها و مناطق دیگر نیز‬ ‫مرسوم است‪ ،‬چه ویژگی دارد؟‬ ‫منظومه هــا‪ ،‬بخشــی از موســیقی اوازی مــا هســتند‪ .‬منظومه هــا در‬ ‫کتــول‪ ،‬هــم بــا ســاز و هــم بــدون ســاز اجــرا می شــوند‪ .‬منظومه هــای بــدون‬ ‫کالم توســط راوی یــا نقــال اجــرا می شــوند‪ .‬حــال در ایــن میــان بخشــی‬ ‫از منظومه هــا حماســی و پهلوانــی هســتند و بخشــی دیگــر داســت ان های‬ ‫عاشــقانه دارنــد‪ .‬داســتان منظومه هــا نیــز دارای تنــوع اســت‪ .‬یعنــی برخــی‬ ‫غمگیــن هســتند و برخــی شــاد‪.‬‬ ‫مراســم عــزاداری اغلــب مناطــق بــا موســیقی همــراه اســت و ســوگواری برای‬ ‫عزیــزان تــازه درگذشــته نیــز اداب موســیقی محور خــود را دارد‪ .‬عــزاداری و‬ ‫ســوگواری در منطقــه کتــول تــا چــه حــد بــا موســیقی همــراه اســت و واجــد‬ ‫چــه بخش هایی ســت؟‬ ‫منطقــه کتــول در کنــار دیگــر بخش هــا اواز ســوگ نیــز دارد‪ .‬مقامــی‬ ‫داریــم کــه «ســرگریه» نــام دارد و در زمــان فــوت عزیــزان و نزدیــکان‬ ‫بخصــوص جوانــان خوانــده می شــود‪« .‬ســرگریه » دوبیتی هایــی در‬ ‫وصــف خوبی هــا و رشــادت های شــخص درگذشــته اســت کــه توســط‬ ‫خانم هــا خوانــده می شــود‪.‬‬ ‫«سرگریه» با ساز اجرا می شود؟‬ ‫خیــر‪ .‬بــه طــور کلــی برخــاف برخــی مناطــق‪ ،‬ورود ســاز در مجالــس ســوگ‬ ‫کتولی هــا عــرف نیســت‪ .‬مثــا در کرمانشــاه تنبــور و دف در زمینــه عزاداری ها‬ ‫نیــز کاربــرد دارد‪ .‬در ســوگواری های کتــول اصــا و ابــدا ســاز جایــی نــدارد‪ .‬بایــد‬ ‫یــاداور شــوم کــه مــردان هــم ایــن مقــام را خــارج از مراســم ســوگواری بــا‬ ‫دوتــار و نــی و کمانچــه اجــرا می کننــد‪.‬‬ ‫مناسک و مراسم دینی و مذهبی مردم کتول که به‬ ‫صورت موسیقایی برگزار می شوند‪ ،‬چیستند؟‬ ‫بخش هایــی از اوازهــای منطقــه حالتــی دینــی و مذهبــی دارنــد و معمــوال‬ ‫از بیــرون وارد کتــول شــده اند‪ .‬بــه طــور مثــال «حقانــی» کــه بــه معنــای‬ ‫حق گویــی اســت توســط ســمنانی ها خوانــده می شــود و مازندارانی هــا‬ ‫و خراســانی ها نیــز ان را می خواننــد‪ .‬ایــن مقــام منشــا و منبــع خاصــی‬ ‫نــدارد و اهالــی هــر منطقــه بــا گویــش خودشــان ان را می خواننــد‪ .‬یــا بــه‬ ‫طــور مثــال اواز امیــری (برگرفتــه از منظومــه امیــر و گوهــر) از مازنــدران‬ ‫بــه منطقــه مــا امــده و ان را اینجــا بــا اشــعار کتولــی اجــرا می کننــد‪ .‬اغلــب‬ ‫اشــعار اواز امیــری بــه صــورت ســوال و جــواب اســت و بــه طــور معمــول در‬ ‫مــدح و ســتایش خداونــد و پیغمبــر و ائمــه اطهــار و معصومیــن(ع) اســت‪.‬‬ ‫«چــاووش خوانــی» نیــز یکــی دیگــر از مراســم اســت‪ .‬درســت اســت کــه ایــن‬ ‫گونــه بــا گویــش کتولــی در منطقــه اجــرا می شــود‪ ،‬امــا در اصــل برگرفتــه از‬ ‫همــان «چاووش خوانــی» اســت کــه در اکثــر مناطــق ایــران مرســوم اســت‪.‬‬ ‫«ســحرخوانی» نیــز یکــی دیگــر مناســک موســیقی محوری اســت کــه مــاه‬ ‫رمضــان در کتــول اجــرا می شــود‪ .‬ایــن گونــه مربــوط بــه زمانــی اســت کــه رادیو‬ ‫و تلویزیــون و رســانه های مشــابه وجــود نداشــت ه اســت‪ .‬طــی ایــن رونــد‪ ،‬‬ ‫ســحرخوان پیــش از ســحر بــرای بیــدار کــردن مــردم ســحری خوانی می کنــد‪.‬‬ ‫«ســحرخوانی» از گذشــته تاکنــون در اغلــب مناطــق بــاب بــوده اســت‪ .‬همــه‬ ‫ایــن مراســم دینــی و مذهبــی کــه درباره شــان توضیــح دادم معمــوال بــدون‬ ‫ســاز اجــرا می شــوند‪.‬‬ ‫اخریــن بخــش اوازی منطقــه موســیقی بانــوان اســت کــه بــه «زنانــه مقــام»‬ ‫معــروف اســت‪ .‬ایــن مراســم از زمانــی کــه دامــاد بــه اتفــاق خانــواده اش بــه‬ ‫خواســتگاری دختــر مــورد عالقــه اش می رونــد‪ ،‬شــروع می شــود و تــا بلــه‬ ‫گفتــن او ادامــه دارد و در مراســم مربــوط بــه روز عروســی نیــز کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫بــه حمــام بــردن دامــاد و حنابنــدان و نشــان دادن جهیزیــه عــروس بــه اقــوام‪،‬‬ ‫پوشــاندن لبــاس بــر تــن عــروس و ورود عــروس و دامــاد بــه خانــه‪ ،‬برخــی‬ ‫از اتفاقاتــی هســتند کــه طــی انهــا «زنانــه مقــام» اجــرا می شــود‪ .‬در «زنان ـه ‬ ‫مقــام» تمــام اهنگ هــا ریتمیــک و شــاد هســتند‪ .‬ســازهای مورد اســتفاده در‬ ‫«زنانــه مقــام» نیــز معمــوال تشــت و لگــن و دایــره اســت‪.‬‬ ‫دویســت و یکمیــن جلســه رســمی و علنــی‬ ‫شــورای شــهر گــرگان بــا حضــور اعضــای شــورا‬ ‫شــهردار و مدیــران شــهرداری گــرگان برگزار شــد‪.‬‬ ‫ســعید رحیمــی‪ ،‬عضــو شــورای شــهر گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬مــا بــه شــهردار اختیــار دادیــم کــه ماهیانــه‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیــون تومــان پــاداش بــه پرســنل پرداخــت‬ ‫کنــد‪ ،‬بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کارکنــان‬ ‫وظیفــه خــود را در ایــن پــروژه انجــام داده انــد‪،‬‬ ‫پرداخــت پــاداش مجــدد ضــرورت نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارگــران خدمــات شــهری شــهرداری‬ ‫حــدود ســه مــاه اســت کــه حقــوق دریافــت‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد حقــوق و مطالبــات‬ ‫کارگــران در اولویــت باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای شــهر گــرگان هــم گفــت‪ ۲۰ :‬مــاه از‬ ‫عمــر شــورای پنجــم باقــی مانــده و بایــد برنامه ریــزی‬ ‫اساســی صــورت گیــرد کــه چــه پروژه هــای قــرار اســت‬ ‫در ســطح شــهر انجــام شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه الیحــه پــاداش ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومانــی بــه‬ ‫کارکنــان پــروژه روگــذر ســربازان گمنــام امــام زمــان‬ ‫(عــج) کــه بــا قیــد دو فوریــت بــه صحــن امــده بــود‬ ‫و امــا و اگرهــا و اختــاف نظرهایــی در خصوص دو‬ ‫فوریــت ان وجــود داشــت‪ ،‬مطــرح شــد‪.‬‬ ‫فائــزه عبداللهــی دیگــر عضــو شــورای شــهر‬ ‫گــرگان هــم بــا بیــان اینکــه تحقــق بودجــه‬ ‫شــهرداری گــرگان بــه ‪ ۳۰‬درصــد هــم نمی رســد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه تنگناهــای مالــی‬ ‫پــاداش و اضافــه کار را قطــع کردیــم و زمــان‬ ‫پرداخــت حقــوق پرســنل هــم جابجــا شــده چــرا‬ ‫بایــد ایــن مبلــغ را هزینــه کنیــم‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان هــم در ایــن خصــوص گفــت کــه‬ ‫پــروژه بــزرگ در ایــن مقیــاس پیچیدگی هــای خاصــی‬ ‫دارد و پیمانــکاران کار بزرگــی انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا دادبــود افــزود‪ :‬پیمانــکاران بــه احتــرام‬ ‫مدیریــت شــهری پــروژه ایســتادند و در یــک ماه و‬ ‫نیم گذشــته شــرایط بحرانی و ســختی داشــتیم و‬ ‫اکنــون شایســته نیســت کــه زحمــات همــکاران را‬ ‫وظیفــه خطــاب کنیم‪.‬‬ ‫در ادامــه الیحــه مســاعدت مالــی بــه ‪ ۳۴‬شــهروند‬ ‫گرگانــی بیــان شــد کــه در مجمــوع هفــت میلیــون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان بــه انهــا کمــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫الیحــه فــروش دو بــاب واحــد تجــاری واقــع در‬ ‫خیابــان شــهدا بــه متــراژ ‪ ۱۴۸‬متــر بــه مبلــغ هــر‬ ‫متــری ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان مطــرح شــد‬ ‫کــه علیرغــم اینکــه برخــی مدعــی بودنــد‪ ،‬بهــای‬ ‫فــروش زمیــن ارزان اســت‪ ،‬مصــوب شــد‪.‬‬ ‫یکــی از اعضــای شــورای شــهر گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫برخــی از امــاک شــهرداری را بــا مبلــغ پاییــن‬ ‫بــه پیمانــکار واگــذار می کنیــم و چنــد روز بعــد‬ ‫ان ملــک بــا مبلــغ باالتــر توســط ان شــخص در‬ ‫ســایت دیــوار فروختــه می شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه یکــی از خبرنــگاران حاضــر در صحــن‬ ‫شــورا خواســتار شــفاف ســازی در خصــوص‬ ‫پرداخــت پــاداش بــه پرســنل شــهرداری گــرگان‬ ‫شــد و گفــت کــه بایــد لیســت انهــا در اختیــار‬ ‫خبرنــگاران قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫از مــوارد دیگــر‪ ،‬حضــور برخــی از کســبه ‪ ۱۵‬متری‬ ‫پاســرو (خیابــان غــذا) بــود کــه خواســتار برطــرف‬ ‫کــردن مشــکالت ان خیابــان بودنــد‪.‬‬ ‫صحــن شــورا همچنیــن میزبــان جمعــی از‬ ‫پرســتاران بــود کــه ســعید رحیمــی پیشــنهاد‬ ‫نامگــذاری خیابــان بــه نــام پرســتار را مطــرح کــرد‬ ‫کــه مــورد موافقــت دیگــر اعضــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ادامــه یکــی از اعضــای شــورای شــهر بــه‬ ‫ریاســت شــورا تذکــر داد کــه بــا هماهنگــی با دیگر‬ ‫اعضــا‪ ،‬مهمــان بــه صحــن شــورا دعــوت کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن اصحــاب رســانه نیــز همچــون‬ ‫ســایر اقشــار جامعــه امیدوارنــد مصوبــه ای کــه‬ ‫توســط شــورای شــهر نســبت بــه ارائــه زمیــن بــه‬ ‫خبرنــگاران جهــت احــداث شــهرک رســانه در‬ ‫ســالروز خبرنــگار در صحــن شــورا مطــرح و در‬ ‫حضــور خبرنــگاران حاضــر مصــوب گردیــد را‬ ‫نیــز پیگیــری و تــا پایــان ســال محقــق و بــا ایــن‬ ‫اقــدام خــود عیــدی ایــن قشــر از تالشــگران را‬ ‫نیــز پرداخــت کننــد ‪.‬‬ ‫هــر چنــد مصوبــات زیــادی در صحــن‬ ‫شــورا بــا حضــور اصحــاب جرایــد مصــوب‬ ‫گردیــده کــه نیــاز بــه عملیاتــی و اجرایــی‬ ‫شــدن دارد کــه رســانه هــا بــه طــور قطــع‬ ‫پیگیــر مطالبــات مــردم بــوده و تــا اجرایــی‬ ‫شــدن ان در مطالبــه گــر هســتند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 241

هفته نامه بازار کسب و کار 241

شماره : 241
تاریخ : 1399/01/18
هفته نامه بازار کسب و کار 240

هفته نامه بازار کسب و کار 240

شماره : 240
تاریخ : 1399/01/11
هفته نامه بازار کسب و کار 239

هفته نامه بازار کسب و کار 239

شماره : 239
تاریخ : 1399/01/05
هفته نامه بازار کسب و کار 239.0

هفته نامه بازار کسب و کار 239.0

شماره : 239.0
تاریخ : 1399/01/05
هفته نامه بازار کسب و کار 238

هفته نامه بازار کسب و کار 238

شماره : 238
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه بازار کسب و کار 237

هفته نامه بازار کسب و کار 237

شماره : 237
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!